P. 1
Oscar Wilde-Dorian Grey arcképe

Oscar Wilde-Dorian Grey arcképe

|Views: 107|Likes:
Published by Anita Seier

More info:

Published by: Anita Seier on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

OSCAR WILDE DORIAN GRAY ARCKÉPE FORDÍTOTTA KOSZTOLÁNYI DEZSÕ

ELSÕ FEJEZET A mûterem tele volt a rózsák gazdag leheletével, s hogy a könnyû, nyári szellõ megrebbent a fái közt, a nyitott ajtón beáramlott az orgona nehéz szaga s a rózsaszín virágos tövisboko illata. Henry Wotton lord, aki perzsa nyeregtáskákból készült kerevetén heverészett, s szokása szer gyik cigarettáját a másik után szívta, éppen most látta meg az aranyesõcserje ragyogó, mézé rágait, melynek remegõ gallyai, úgy rémlett, alig bírják el lángoló szépségüket. Idõnként suhant át a hosszú, fátyolselyem függönyökön, melyek a nagy ablakról csüngöttek, egy pill os japánias hatást keltve, s a lordnak azokra a sápadt, jáspisarcú tokiói festõkre kellett dolnia, kik olyan mûvészet közegén át, mely szükségszerûen mozdulatlan, a sebesség és mozgá elõidézni. Kint méhek zümmögtek szomorúan; botorkálva keresték útjukat a hosszúra nõtt, ka vagy egyhangú makacssággal kerengtek a buján virágzó lonc aranyporos harangjai körül, minde intha még jobban kiemelte volna a csöndet. London elhaló moraja olyan volt itt, mint e gy távoli orgona mély bugása. A szoba közepén festõállványra erõsítve ott állott egy csodálatos, egyénien szép fiatalembe s képmása, vele szemben pedig, egész közel, ott ült maga a mûvész, Basil Hallward, kinek pá ezelõtti hirtelen eltûnése általános feltûnést keltett és annak idején annyi találgatásra Mikor a festõ tekintete rátévedt a bájos és kedves alakra, melyet mûvészete oly pompásan ad issza, elégedett mosoly suhant át arcán, és mintha ez a mosoly nem is akart volna tovatûnn i. De egyszerre fölkelt, lehunyva szemét, ujjait szempillájára tette, mintha be akarna bör tönözni agyába egy különös álmot és félne, hogy fölébred belõle. - Ez a legjobb munkád, Basil, a legjobb, melyet valaha festettél - mondotta Lord Hen ry álmatagon. - Okvetlenül be kell küldened jövõre a Grosvenor-tárlatra. Az akadémia csarn nagy és túl közönséges ehhez a képhez. Valahányszor odamentem, vagy annyian voltak ott, ho nem láthattam tõlük a képeket, ami borzasztó, vagy annyi volt a kép, hogy nem láthattam tõl mbereket, ami még rosszabb. Valóban csak a Grosvenor-tárlatra való. - Azt hiszem, nem küldöm be sehová - felelte a festõ, hátravetve a fejét azzal a furcsa moz lattal, melyen oxfordi barátai annak idején annyit derültek. - Nem én - sehova se küldöm be Lord Henry fölvonta szemöldökét, és ámulva nézett rá a vékony, kék füstrétegen át, mely dél skaringózott ópiummal átitatott, erõs cigarettájából. - Nem küldöd be sehová? Hát miért, édes öregem? Mi okod van rá? Micsoda alakok vagytok ti, rok. Mindent elkövettek, hogy nevet szerezzetek. Mihelyt aztán nevetek van, el akarját ok dobni. Ez pedig szamárság, mert a világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszéln ek rólunk, az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek rólunk. Egy ilyen képpel egyszerre fölé rekedhetnél a fiataloknak, az öregeket pedig féltékennyé tehetnéd, már ha az öregek egyálta érezni valamit. - Tudom, hogy kinevetsz - válaszolt Basil -, de csakugyan nem bírom kiállítani. Túl sokat adtam belé magamból. Lord Henry nyújtózkodott egyet a kereveten és felnevetett. - Igen, tudtam, hogy kinevetsz... De akkor is nekem van igazam. - Túl sokat adtál belé magadból? Szavamra, Basil, nem hittem, hogy ennyire hiú vagy. Aztán semmi, de semmi hasonlóságot se látok a te göröngyös-nyers arcod, szénfekete hajad és e fia donis között, ki olyan, mintha elefántcsontból és rózsalevelekbõl lenne összerakva. Drága j ez itt Narcissus, terólad pedig - hát igen, terólad pedig lerí az értelem, ez az igazság. D a szépség, az igazi szépség ott végzõdik, hol az értelmes ábrázat kezdõdik. Az értelem már onyos túlzás és megbontja az arc harmóniáját. Mihelyt leül az ember gondolkozni, csupa orr z, csupa homlok, vagy más efféle szörnyûség. Nézz csak rá azokra az emberekre, kik a tudomá pályán valamire vitték. Milyen rútak mind. Kivéve persze a papokat. De a papok nem gondolk oznak. A püspök nyolcvanéves korában is folyton azt ismétli, amire tizennyolc éves ifjú kor tanították, ezért mindig bájos és kedves marad. A te titokzatos fiatal barátod, kinek nevét

nem árultad el nekem, de kinek arcképe máris elbûvölt, lám, sohasem gondolkozik. Ebben egés biztos vagyok. Valami buta, szép teremtés lehet, akinek mindig itt kellene lennie téle n, mikor nem láthatunk virágokat, és mindig itt kellene lennie nyáron, hogy hûsítsük vele s lemünket. Ne hízelegj magadnak, Basil: csöppet se hasonlítasz hozzá. - Nem értesz, Harry - mondta a mûvész. - Természetesen nem hasonlítok hozzá. Ezt nagyon jól dom. Sõt nem is szeretnék hozzá hasonlítani. Vonogatod a vállad? Az igazat mondom. Minden testi és szellemi kiválóságban van valami végzetes, abból a fajta végzetbõl, mely a történe tladozó királyoknak szokott kijutni. Jobb, ha nem különbözünk embertársainktól. A csúnya é itt világát. Kedvükre ülhetnek és bámulhatják a színjátékot. Nem tudják, mi az a gyõzelem, ereséget se ismerik. Úgy élnek, amint mindnyájunknak élnie kellene, zavartalanul, közönyö talanság nélkül. Sem õk nem hoznak romlást másokra, sem õket nem bántják mások. Neked rango od van, Harry, nekem eszem s tehetségem, annyi, amennyi, olyan, amilyen. Dorian Gr ay pedig szép; s mi mindannyian meg is szenvedünk azért, amit az istenek juttattak nekünk - irtózatosan megszenvedünk. - Dorian Gray? Hát így hívják? - kérdezte Lord Henry, és átsétált Basil Hallwardhoz, a mûte e. - Igen, így hívják. Nem akartam elárulni. - De miért nem? - Ezt nem tudom megmagyarázni. Ha valakit nagyon szeretek, sohase mondom meg a nevét senkinek. Ezzel mintha kiszolgáltatnám egy részét. Lassanként megszerettem a titkolózást. ez az egyetlen dolog, ami ebbe a mai életünkbe némi rejtélyt és csodát lophat be. A legkö bb holmi is kedves, mihelyt eldugjuk. Ha elhagyom a várost, sohasem mondom meg környe zetemnek, hová megyek. Különben semmi örömem se volna. Meglehet, ostoba szokás, mégis soksz regényességet visz az ember életébe. Képzelem, milyen bolondnak tartasz most emiatt. - Dehogyis - válaszolt Lord Henry -, dehogyis, Basil. Úgy látszik, elfelejted, hogy háza s ember vagyok, és a házasság egyetlen varázsa éppen az, hogy a kétszínûsködõ életet mindké enül szükségessé teszi. Sohase tudom, hol a feleségem, és a feleségem se tudja, én mit csin a találkozunk - olykor-olykor találkozni is szoktunk, mikor együtt ebédre hívnak, vagy szín ba megyünk -, komoly arccal a legképtelenebb históriákat meséljük el egymásnak. Feleségem p érti ezt - sokkal jobban, mint én. Sohase jön zavarba, ha randevúra megy, én pedig mindig . De mikor feleségem rajtacsíp valamin, nem csinál jelenetet. Sokszor pedig jólesne, ha rendezne egy jó kis jelenetet, de mindig csak nevet rajtam. - Nem szeretem, ha így beszélsz a házaséletedrõl, Harry - mondta Basil Hallward, és a kertr nyíló ajtóhoz ballagott. - Azt kell hinnem, hogy nagyon is jó férj vagy, de rettenetesen szégyelled a jóságodat. Sohase mondasz erkölcsös dolgot, de sohase teszel erkölcstelen do A cinizmusod csak póz. - A természetesség is csak póz, mégpedig a legrondább fajta - kiáltott fel Lord Henry nevet e, s a két fiatalember együtt kiment a kertbe, letelepedett a hosszú bambuszpadra, mel y egy magas babérbokor árnyékában állott. Verõfény cikázott sima levelein. A fûben fehér sz mbolyogtak. Kis szünet után Lord Henry kivette zsebóráját. - Jaj, mennem kell, Basil - mormogta -, elõbb azonban, kérlek, válaszolj arra a kérdésemre , melyet imént tettem fel. - Melyikre? - kérdezte a festõ, szemét a földre sütve. - Hiszen jól tudod, melyikre. - Fogalmam sincs, Harry. - Hát jó, elmondom, melyikre. Meg kell magyaráznod, miért nem akarod kiállítani Dorian Gray képmását. Akarom tudni, hogy mi az igazi oka. - Már mondtam, mi az igazi oka. - Nem, nem mondtad. Azt mondtad, azért, mert nagyon sokat adtál belé, magadból. Hát ez gye rekes kifogás. - Harry - szólt Basil Hallward egyenesen a szemébe nézve -, minden kép, melyet érzéssel fes ettek, a festõ arcképe, nem a modellé. A modell puszta véletlen, ürügy. Nem õ tárja föl önm ek, inkább a festõ tárja föl önmagát a színes vásznon. Ezért nem akarom kiállítani az arcké tartok, hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkát. Lord Henry felnevetett. - És mi ez a titok? - kérdezte. - Majd elmondom - válaszolt Hallward, de arcára zavar ült ki. - Csupa fül vagyok, Basil - folytatta barátja és ránézett. - Nem sokat lehet errõl mondani, Harry - felelt a festõ -, és attól félek, meg se érted. Ta

el se hiszed. Lord Henry mosolygott, lehajolt, egy rózsaszín szirmú százszorszépet tépett a fûbõl és vizs - Biztos vagyok, hogy megértem - mondta, és figyelmesen nézte a kis aranyló, fehér szegélye korongot -, s hogy elhiszem-e? Én mindent elhiszek, ami teljesen hihetetlen. Virágokat rázott a szél a fákról, s a nehéz orgonagallyak csillagos fürtjeikkel ide-oda moz k az ájult levegõben. Szöcske kezdett ciripelni a part mentén, s egy hosszú, vékony szitakö fonálként libegett tova barna tüllszárnyán. Lord Henrynek úgy rémlett, mintha hallaná Basil ward szíve dobogását, és kíváncsi volt, most mi következik. - Mindössze errõl van szó - szólt a festõ kisvártatva. - Két hónappal ezelõtt nagy estélyre ady Brandonhoz. Tudod, nekünk, szegény mûvészeknek hébe-hóba társaságban is kell mutatkoznu ogy megmutassuk a közönségnek, mégse vagyunk vademberek. Te mondtad nekem egyszer, hogy f rakk és fehér nyakkendõ által mindenki mûvelt ember hírébe keveredhet, még a tõzsdei alkusz vagy tíz percig lehettem a teremben, beszélgettem a hatalmas, fölpiperézett delnõkkel és az undok akadémikusokkal, mikor hirtelen észrevettem, hogy valaki engem néz. Félig odafordu ltam és akkor pillantottam meg elõször Dorian Grayt. Mikor tekintetünk összeért, éreztem, h elsápadok. Furcsa rettegés kerített hatalmába. Tudtam, hogy szemtõl szembe kerültem valaki el, kinek puszta egyénisége annyira igézõ volt, hogyha engedek neki, lebírja egész valómat, z lelkemet, sõt egész mûvészetemet is. Külsõ befolyást sohase tûrtem életemben. Te is tudod , mennyire független vagyok természetemtõl fogva. Mindig magam ura voltam, legalább addig míg nem találkoztam Dorian Grayjel. Aztán - de nem tudom, hogy magyarázzam meg neked - m intha valami azt súgta volna, hogy örvény peremén állok. Az a különös érzésem támadt, hogy tka gyönyöröket és ritka bánatokat tartogat számomra. Félni kezdtem, és sarkon fordultam njek a terembõl. Nem a lelkiismeret unszolt erre: csak a gyávaság. Nem is nagyon dicse kszem vele, hogy megpróbáltam szökni. - Lelkiismeret és gyávaság tulajdonképpen egy és ugyanaz, Basil. A lelkiismeret a cég beje ett neve. Csak ez a különbség. - Nem hiszem el, Harry, és azt se hiszem, hogy te elhiszed. Ellenben bármi is volt a z indítóokom - lehet, hogy a büszkeség volt, mert valaha nagyon büszke voltam -, kétségtel ajtó felé iparkodtam. Itt, gondolhatod, Lady Brandonba botlottam. Csak nem szökik el i lyen korán? - rikácsolta. Tudod, milyen sipító-éles hangja van. - Hogyne. Pont olyan, mint a páva, csak éppen hogy nem olyan szép - mondta Lord Henry, és vékony, ideges ujjaival összemarcangolta a százszorszépet. - Nem tudtam lerázni a nyakamról. Odavonszolt az uralkodóház jelen lévõ tagjaihoz, csillago , térdszalagrendes urakhoz és nemes delnõkhöz, kik mind óriás hajéket és papagájorrot vise eszélt rólam, mint legkedvesebb barátjáról. Egyetlenegyszer találkoztam vele azelõtt, de fe vette, hogy én leszek az estély hõse. Azt hiszem, valamelyik képem nagy sikert aratott a kkortájt, legalábbis sokat fecsegtek róla az egypennys lapok, ami a tizenkilencedik száza dban a halhatatlanság fokmérõje. Egyszerre csak szemtõl szembe álltam azzal a fiatalemberr el, kinek egyénisége annyira felkavart. Egészen közel voltunk, majdnem érintettük egymást tetünk újra találkozott. Meggondolatlanság volt tõlem, de arra kértem Lady Brandont, mutass n be neki. Vagy talán nem is volt akkora meggondolatlanság. Egyszerûen elkerülhetetlen v olt. Bemutatás nélkül is megszólítottuk volna egymást. Ebben biztos vagyok. Dorian is ezt m ndta késõbb. Õ is érezte, a sors akarata volt, hogy megismerkedtünk. - És hogy írta le Lady Brandon ezt a csodálatos fiatalembert? - kérdezte a barátja. - Tudo m, vendégeirõl rendesen gyors jellemzést szokott adni. Emlékszem, egyszer odahurcolt eng em is egy tagbaszakadt, vörös arcú öregúrhoz, ki csupa rendjel és szalag volt. Elképesztõ t at sziszegett a fülembe, tragikus suttogással, melyet a teremben különben mindenki meghal hatott. Én egyszerûen faképnél hagytam. Magam szeretem fölfedezni az embereimet. Lady Bran on ellenben pont úgy kezeli a vendégeit, mint az árverési kikiáltó a holmiját. Vagy agyonma rázza õket, vagy tücsköt-bogarat összebeszél, csak éppen azt nem mondja el, amit tudni akar - Szegény Lady Brandon. Nagyon szigorú vagy hozzá, Harry - mondta Hallward szórakozottan. - Ugyan, öregem, szalont akart nyitni, de kávéház lett belõle. Mire föl becsüljem õt? De mo mit mondott Dorian Grayrõl? - Körülbelül ezt: Bájos fiú - szegény jó édesanyja meg én a legjobb barátnõk vagyunk. - Ho egészen elfelejtettem - talán nem is csinál semmit - de igen, zongorázik - vagy ugyebár he gedül, kedves Gray úr? - Mindketten elnevettük magunkat, és tüstént összebarátkoztunk. - A nevetés nem rossz kezdete a barátságnak, és végnek föltétlenül a legjobb - mondotta a f lord, és új százszorszépet szakított. Hallward a fejét rázta. - Te nem érted, Harry, mi a barátság - mormolta -, és ezért azt se értheted, mi a gyûlölet.

indenkit szeretsz, ami azt jelenti, hogy neked mindenki közömbös. - Milyen szörnyen igazságtalan vagy - kiáltott Lord Henry, hátratolva kalapját és fölnézve felhõkre, melyek mint kibomlott fényes-fehér selyempászmák libegtek a nyári égboltozat üre kizén. - Igen, szörnyen igazságtalan vagy. Én szigorúan osztályozom az embereket. Barátaima szépek, ismerõseimet a jellemesek, az ellenségeimet az okosak közül választom ki. Ellenség k kiválasztásában sohase lehetünk eléggé óvatosak. Egyetlenegy ellenségem sincs, aki tökfil Többé-kevésbé mind okosak, s így aztán becsülnek engem. Nagyon hiú vagyok? Szerintem igen. - Azt hiszem, tényleg hiú vagy, Harry. De a fönti osztályozás szerint csak az ismerõsöd leh k. - Ugyan, Basil, te sokkal több vagy nekem, mint az ismerõsöm. - De sokkal kevesebb, mint a barátod. Olyan testvérféle, igaz? - Na, a testvérem, az nem. A testvéreimet csak hagyjuk. Bátyám semmi áron se akar meghalni , és úgy látszik, öcséim se hajlandók erre. - Harry - kiáltott fel Hallward, szemét morcolva. - Jó, jó, öregem, nem egészen komolyan mondom. De mit tegyek, ösztönös megvetést érzek az a m iránt. Talán azért, amiért egyikünk se tudja elviselni másokban a saját hibáit. Nekem nag okonszenves, hogy az angol demokrácia utálja a felsõbb tízezer úgynevezett bûneit. A tömege érzik, hogy iszákosnak, butának, erkölcstelennek lenni csak az õ elõjoguk, és az ariszto aki ilyesmire vetemedik, mintegy az õ vadászterületükre merészkedik. Roppant mulatságos vol , mennyire megbotránkoztak, mikor szegény Southwark válópörét tárgyalták. De azért kötve hi y a proletariátus akár tíz százaléka erkölcsösen élne. - Egy árva szót se hiszek abból, amit mondasz, sõt meg vagyok gyõzõdve, Harry, te magad se iszed. Lord Henry megsimogatta hegyes, barna szakállát, és sima ébenfa botjával megkoppintotta fi nom bõrbõl készült cipõje hegyét. - Mennyire angol vagy, Basil. Ezt már másodszor jegyzed meg. Ha egy gondolatot közlünk vér beli angollal - ami mindig meggondolatlanság -, esze ágában sincs megvizsgálni, hogy gon dolatunk helyes-e vagy sem. Csak azt veszi számba, hisz-e benne, aki mondta. Ellen ben a gondolat értéke semmiféle összefüggésben sincs azzal, hogy õszintén beszél-e az, aki Sõt minél kevésbé õszinte az ember, annál inkább valószínû, hogy gondolata épkézláb, mert l se az akarata, se a vágya, se az elõítélete. Különben nem óhajtok veled politikáról, társ ományról vagy metafizikáról vitázni. Az embert jobban szeretem, mint az elveket, és azokat z embereket, kiknek semmiféle elvük nincsen, legjobban szeretem. Beszélj még Dorian Gray rõl. Gyakran találkoztok? - Minden egyes nap. Boldogtalan volnék, ha nem látnám mindennap. Meg se tudnék már lenni né küle. - Milyen furcsa. Azt hittem, te csak a mûvészettel törõdsz. - Most õ számomra a mûvészet - mondta a festõ, komolyan. - Néha azt hiszem, hogy a világ tö n csak két nevezetes korszak van. Az egyik az, mikor a mûvészetben új kifejezõeszköz tûnik másik pedig az, mikor a mûvészetben új egyéniség tûnik föl. Ami az olajfestés föltalálása eieknek, ami Antonius arca a kései görög szobrászatnak, valamikor az lesz énnekem Dorian G ray arca. Nemcsak azért, mert õt festem, õt rajzolom, õt tanulmányozom. Természetesen ezt i megtettem. De õ sokkal több nekem, mint egy modell. Nem mondom, hogy elégedetlen vagy ok azzal, amit róla festettem, vagy hogy Dorian Gray szépsége olyan, hogy a mûvészet ki se tudja fejezni. Nincs semmi se, amit a mûvészet ki ne tudna fejezni, és tudom, hogy az , amit a vele való találkozásom óta csináltam, jó munka, életem legjobb képe. De az egyénis ak értenéd - valami különös úton merõben új mûvészi szemléletet, merõben új stílust sugallt gokat, másképpen gondolkozom róluk. Most az életet olyan módon ragadom meg, ahogyan azelõtt rejtve maradt elõttem. Megálmodják a formát, nappali gondolattal - ki is mondja ezt? Elfe ejtettem, de Dorian Gray éppen ez volt számomra. Ennek a fiúnak puszta látása - mert õ neke csak fiú, noha már túl van a huszadik évén -, a puszta jelenléte - jaj, alig hiszem, hogy l tudod képzelni, mi mindent jelent nekem. Anélkül hogy tudná, egy új iskola vonalait tár azt az iskolát, mely egyesíti magában a regényes szellem minden szenvedélyét s a görög sz inden tökélyét. Lélek és test harmóniája, milyen nagy dolog ez. Mi õrültek, különválasztott , és kitaláltunk egy realizmust, mely közönséges, s egy idealizmust, mely üres. Henry, ha t dnád, mit jelent nekem Dorian Gray. Emlékszel arra a tájképemre, melyért Agnew azt az óriás zeget ígérte, de én mégse tudtam tõle megválni? Életem egyik legjobb képe. És miért? Mert a em, Dorian Gray mellettem ült. Valami furcsa áram sugárzott át belõle énbelém, és életemben am az erdõs lapályon azt a tüneményt, melyet folyton kerestem, de eddig sohase találtam me g.

drága barátom. Harry. Õ semmit se tud róla. Meg akarok ismerkedni Dorian Grayjel. M egy megtört szív számos kiadást megér. érzem. Lord Henry meggyújtott egy szál gyufát finom ezüstdobozán. De jó.ezek az élet igazán varázsos értékei. . Csak a szellemi herélt ek szoktak vitatkozni. amint mondtam. nagyon szeret téged Dorian Gray? A festõ pár pillanatig tétovázott. mint egy nyári n dísszel. Nem is fog. Basil.Mert akaratom ellenére is kifejeztem benne azt a sajátos mûvészi bálványozást. Többnyire nagyon kedves hozzám. hogy annyi gyötrelemmel igyekszünk magunkat túlmûvelni. És éppen ezért a világ sohase látja meg Dorian Gray arcképét.Hogy hol hallottam én már Dorian Gray nevét. A hûségesek csak a hétköznapi oldalát ismerik a ek. A gazdag a ta es voltáról beszél és a henye a munka méltóságáról áradozik. hogy olyasmiket mondjak neki. A létért folyó va cban szükségünk van valamire. hogy megúszta mindezt! gondolt. a mûvészet regényének nevezhetném. Milyen kedves volt a kertben. em telik benne.Micsoda. Legközelebb aztán. hogy o lyan valakinek adtam oda egész lelkem.sokkal kellemesebb.nagyon is sok. . s minden az árán f lül becsülve.mormogta Lord Henry. amiért ily sokáig maradt Basil Hallwardnál. mint a gondolataikat ismerni. Minden társadalmi osztály azokn nek fontosságát prédikálja. tudom. vagy kezdesz nem szeretni rajta egy színhatást vag y más egyebet. mikor látszólag nyoma sinc sen. mintha ebbe az egy mondatba összefoglalta volna az egész világot.Harry . késõbb megbánok. hogy nem szépen viselkedett veled. . de nem vitatkozom veled. . sipogó verebek zörögtek a borostyán zöld lakkos levelei közt. s a fellegek kék árnyai úgy s k el a füvön. Persze mértéktelenül hízelgek neki. mi az. . mintha eszébe jutott volna valami. melyet elmulasztott. de az effajta költészetben az a legrosszabb.kiáltott Hallward. Mindig ott van mûveimben. mely csak hiúságának hízeleg. . Szomorú elgondolni. Elvesztettük a szépség iránt való elvont érzékünket. . Erre keserû szemrehányást teszel neki magadban. Õk tudják. abban az oktondi reményben.Jaj. mint a fecskék. . mint a régiségkereskedés. fürkészõ szemük elõtt. ülünk a mûteremben és csevegünk errõl-arról. mint te. Mondd csak. az való regény.Hát akkor mért nem állítod ki az arcképet? . Harry. melyrõl ne hase beszéltem. de semmi kétség. mintha el lenne kissé rajzolva. hogy a szenvedélyt közzé kell tenni. Olyan korban élünk. hogy a Szellem túléli a Szépsége agyarázza azt is.A nyári nap azonban hosszú. Õ. Bizonyos vonalak hajlatában lelem meg õt. a hûtlenek ismerik a szeretet tragédiáit.mondta -.Lehet. nincs igazad. és komolyan arra gondolsz. Egy szép napon rátekintesz barátodra. Igen. melyek gyakorlására semmi szükség saját életében. és így megtöltjük lelkünket mindenféle limlo al.kérdezte Lord Henry. Ekkor. hogy kedvel. . mikor a mûvészetet az önéletrajz rmájának tekintik. Dorian Gray egyénisége uralkodni fog rajtam. . A szívemet sohase fogják górcsõ alá venni. Dorian nekem egyszerûen csak mûvészi indíték. mint a gomblyukába való virággal. egy modor sugalmazója. . egészen hideg és kö leszel hozzá. tudom. Ha nagynénjéhez megy. amit én érzek. hogy majd ezzel álljuk meg helyünket. hogy fájdalmat okozzon nekem. Hallward fölpattant székérõl s le-föl járkált a kertben. Amíg élek. Te nem ére ted azt.. h tõietlenné tesz bennünket. Te folyton változol. Harry? . de nem semmit se beleadni tulajdon életébõl. barátocskám . mintha kedvét lelné abban. Amit meséltél.Gyûlölöm érte õket . bizonyos színek ékességében és finomságában. melyeket.ez a modern eszmény. Ez bizony szomorú dolog lesz. Néha azonban szörnyen f en. épp ezért érezhetem. És nem akarom le vetkõztetni az õ hitvány. Te semmit se látnál benne mindent látok benne. s ott csak a népkonyhákról és munkáslakótelepek szükségességérõl folyt volna a társalgás. Egy nap majd megmut lágnak. De a világ megsejtheti.Most jut eszembe valami! . csupa monstrum.Hát ez csakugyan különös.A mûvésznek szép dolgokat kell alkotnia.válaszolt szünet után -. te unsz rá elõbb. akkor leginkább.Kedvel . úgy jd. Harry . ami nem múlandó. mikor meglátogat. .És a mindenben tájékozódott ember lelke rettenetes valami Olyan. mint valami henye piperével.Azt hiszem. . . És milyen kellemes mások érzése tudni . ott bizonyára találkozik Lord Hoodbodyval. mint õ. Hallwardhoz fordult és megszólalt: . A mindenben tájékozo t ember . Csendes örömmel rajzol lé az unalmas ebédet.A költõk nem olyan aggályosak. hogy te hamarább belefáradsz. Az ember tulajdon lelk e és egy barátja szenvedélye . vastag porréteg alatt. Kis idõ múltán visszajött. mert megváltoztat téged. Mégis azt hiszem.Ne beszélj így. aki úgy bánik ezzel a lélekkel. belõlem ebben a képben. s olyan öntudatosan és elégedet dte szívni cigarettáját.

hogy várjon kicsit: pár pillanat múlva megyek.válaszolt a fiú makacsul . de nekem se éppen bókol . kérem. hogy nag jó fiú. aki mûvészetem minden varázsát ad a: az életem. Ne vedd el tõlem azt az egyet. egyik áldozata is.azt hiszem.Attól függ. Egyelõre mutatkozni se merek elõtte. . aki megígérte neki. Mikor meglátta Lord Henryt. négykezest. A nagynénémnél hallottam. Basil. Gray? . . s most mindent elrontottál. Igazán csodálatosan szép volt. hogy jóképû. a ki elõrelépett és kezét nyújtotta feléje.mondta az inas. Dorian. a zongoránál és Schumann Erdei címû hangjegyfüzetét lapozgatta. é ian Graynek hívták. hogy mással vagy. A festõ festékeit kevergette. Négykezest kellett volna játszanunk. Gyönyörûek. hogy négykezes volt. aki hunyorgatva állott a verõfényben. .Kérje meg. .mondta. hogy ez a te barátod. Nem csoda. MÁSODIK FEJEZET Mikor beléptek. Ha Agatha néném zongorához ül. Basil. aztán minek is nekem életnagyságú kép . s mikor hallott Lord Henry utolsó megjegyzését. meglátták Dorian Grayt. Nagynéném rajong önért. hogy megismerkedhetek önnel. .. . Érezni lehete makulátlan a világ sarától. . hogy nem ment e gatóság bizonyára azt hitte. Az inas meghajolt. . A festõ az inashoz fordult. .válaszolt Dorian tréfás. Gray urat. Ha akkor tudom. Ne próbálj hatni rá. Ártanál neki. hogy menj el? Lord Henry mosolygott. .Szerencse. egy pillanatig tétovázott.kiáltotta.Nem. Ne rontsd el. még ma be akarom fejezni ezt a képet. nem illik magához ez az emberszeretet . Maga az egyik ke tól félek. az szóról szóra igaz. Elcsigázottnak látszott. Különben se baj. .Harry. áldott lélek. hogy ülsz ma. göndör aranyhajával.kérdezte Hallward kissé komoran. Mr.Bemutatom neked Lord Henry Wottont. mi lyen remekül ülsz.szólt Lord Henry. aztán karon fogta Hallwardot. .No ne nézz ily morcosan. kacagva. . úgy csörö ettõnek is becsületére válna. Azt mondotta róla. mit kapok majd tõle. kopaszodó alakot képzeltem el. em. ak olyton csetlik-botlik. Legalábbis az erényes nõknek.Dorian Gray úr a mûteremben van . a Whitechapelbe.. . azt egy szóval se mondta. aki lejött a kertbe. rátekintett. ha arra kérlek. hogy nem tudtad. s Dorian Grayre nézett. . A festõ lassan beszélt. Basil ránézett Lord Henryre. . . . hogy megismerd.Nagyon szigorú hozzá.Egyszerû. Meg kell azonban jegyeznem. n kék szemével. úgy unom az ülést.Dorian Gray a legjobb barátom . Nagy a világ. és visszament a kerti úton. nagyon szeplõs. együtt . és szavai mintha akarata ellenére szakadoztak volna ki belõle. Harry. finoman ívelt skarlát ajkával.Szamárságokat beszélsz . ecseteit készítette.Nagynéném sokat beszélt önrõl. Képze . .ahhoz nagyon csinos. Én pedig nyomban egy pápaszemes. Õ mesélte. hogy ozott egy kedves fiatalemberrel. bûnbánó arccal. . . Parker.Menjek el. Éppen most dicsértelek. Az ifjúság nyíltsága volt rajta s az ifjúság szenvedélyes tisztasága.No majd én összebékítem magukat. Lord Henry Dorianra nézett.kérdezte. a mûvészetem függ tõle. ami nyomban bizalmat gerjeszt ránta. És Lord Henry egy kerevetre vetette magát s kinyitotta cigarettatárcáját. Gray úr . hogy múlt kedden elmegyek vele egy körbe. Volt valami az arcában. . és elindult vele befelé a házba. .De nem rontotta el az örömem.felelt Dorian nevetve.Most Lady Agatha fekete könyvébe vagyok beírva .Meg akarom tanulni. s forogni kezdett a zongoraszéken.Nem akarom. kes ember szaladgál benne.. hogy Basil annyira szerette.Ezt kölcsön kell adnod. de nem tudtam. .mondta Lord Henry mosolyogva. pillanatra gyenge pír futotta el arcát és fölugrott. és teljesen megfeledkezt em róla. Ugye nem tartasz szörnyen gorombának. Háttal ült feléjük.Ön nagyon csinos.kiáltott Lord Henry.Hát hol hallottad? .Jaj.Bocsáss meg. Basil . Amit a nagynénéd mondo róla.Most legalább be kell mutatnod . A nõ k semmi érzékük a szépség iránt. Én bízom benned. aztán ezt mondta: .Miért? .Nem akarod. hogy megismerjem? . régi oxfordi barátomat. hogy segít a jótékonysági akcióiban. Lady Agathánál.

Pár pillanat múlv a így szólt hozzá: . ha egy ember te ljesen és egészen kiélné életét. Azt mondották lág nagy eseményei az agyvelõben történnek meg. Hallward ajkába harapott. Öt órakor majdnem ndig otthon vagyok. . . A test egy szer vétkezik. Az illetõ nem természetes gondolatait gondolja és nem is természetes szenvedélytõl lángol.mondta a festõ. hogy lelked epekszik azokért a dolgokért. egy ifjú görög mártír megadásával. mert a cselekvés a megtisztulás egyik módja emmi sem marad aztán. mely elzápítja életünket. . Különben is meg kell mondania. és lelked belebetegszi k abba. egy árva szót se szólsz. . Legyen szerencsém egy délután a Curson Streeten. ha vannak bûnök. Úgy látom. hogy engedjünk neki. és fordítsd a fejed kissé jobbra . maradj. ketten érdekes ellentétek voltak. melyek rettenettel . én is vele megyek. hogyha modelljeiddel valaki beszélget. amit Lord Henry mond.. melyet annak elõ e látott. Te . den álmát . természetesen maradnod kell. Gray úr. ep színésze.ez a két dolog kormányoz bennünket. Önnek. Te pedig. A vadember öncsonk tovább él az önmegtagadásban. megmondjam-e önnek.Jaj kérem. munka közben sohase beszélek és nem is figyelek a szóra.lehet. amint Basil mondja? . önnek is vannak szenvedélyei.Teljesen igaza van. menj fel a dobogóra.ez itten mindannyiunknak rendeltetése. . Visszhangja lesz valaki más zenéjének. Az élet célja az. Gray úr. úgy. az Istentõl va egés. csakis az agyvelõben történn a világ nagy bûnei is. hogy kifejlesszük önmagunkat. miért nem illik hozzám az emberszeretet. hogy elfelednõk a közép nyavalyáját.Nagyon marasztalsz. hogy marasztalt. hogy még finomabb. Elõbb azonban írjon. mely az erkölcs alapja. ne sokat izegj-mozogj. Minden befolyás erkölcstelen . gondolatai. Kérd meg. duzzogó kedvében van. kivéve rám. Lord Henry. . Ugye te se mondtad ko molyan. Henry. a világ az öröm oly friss lendületét kapná. kinek olyan rózsapiros az ifjúsága és olyan rózsafeh mekkora. kezének azzal a kecses mozdulat l. Bûnhõdünk a lemondásunkért. kifejezné minden gondolatát. muzsikás hangján. csak a gyönyörre való visszaemlékezés vagy a bûnbánat pazar pompája.Ha Dorian kívánja. Minden t meg igyekszünk fojtani. . Kérlek.mondta Hallward. melyeket megtiltott magának. mint odaadni neki tulajdon lelkünket. . melyektõl megrémült. elmerü unkájába. arcot vágni. már nem megyek el. . . Dorian kéri és én is ezt kérem . melyet nem az õ számára írtak. figyelmesen nézve a fes tményét. Unalmas egy tárgy. Bûneit. A bátorságot többé nem ismeri az emberi nem. A lord semmit se hasonlított Basilhez. sak egy módon szabadulhatunk.Jó hatás egyáltalán nincsen is.tudományos szemp kölcstelen. és elégedetlenül elfi rcát Lord Henry felé.Miért? . formát adna minden érzésének. csak kölcsönkapta. azt hiszem.Most pedig légy jó fiú. és egyáltalán ne figyelj arra. És mégis.Mert befolyásolni valakit annyi. ul meg-megvalósítani természetünket . Nagyon rossz hatással van barátaira.Majd elintézõdik. A társadalomtól való rettegés. De most. Harry. ha hiába keresne.kiáltott Dorian Gray -. jdon lelkük koplal és meztelen. azt a köteles l önmaguknak tartoznak. tovább erjed-gerjed agyunkban és megmérgez bennünket. Isten önnel. akit már elõbb megszeretett. Ragaszkodom hozzá. Talán sohase i oltunk igazán bátrak. Lord Henry vette a kalapját. és ezzel el is intézte a vétket. Táplálják az éhezõt. már etoni napjaiban is -. és nem tudom elvisel ikor duzzog. ha Lord Henry Wotton elmegy. Állj ellen. Az Orléansban találkát adtam valakine k. Basil. s csak azzal törõdve.Basil . Gray úr. Dorian Gray fölment az emelvényre. Dorian. Erényei nem a rényei. kiv önmagának. szereted. még gazdagabb ez. ruházzák a koldust. mely a vallás titka . mely mindig jellemzõ volt rá. . De közöttük a legbátrabb ember is fél önmagától. és olyan szörnyen buta dolog ácsorogni a dobogón. az embernek komolyan kell ene megvitatni.És mégis .. Gray úr. halk.Igazán oly rossz hatással van barátaira. Basil? Gyakran említetted. Elfelejtették az elsõ és legnagyobb kötelességüket. És a lordnak nagyon kellemes a hangja. amit a szörnyeteg törvények tettek szörnyeteggé és törvénytelenné. Sajnálnám. Természetesen irgalmasok. ami roppant unalmas lehet szegény modelljeimnek. s vágyako zik azért. hogy maradjon. kesztyûjét. ne menjen. Ülj csak le.Nem tudom. Dorian. de mégis mennem kell. Az emberek ma napság félnek önmaguktól. hogy a fiú arcán olyan kifejezés tûnt föl. mint a hellén volt. és visszatérnénk a hellén eszményhez . Dorian szeszélye mindenkinek törvény.Maradj.folytatta Lord Henry.azt hiszem. Lord Henry.. amíg festesz.De mi lesz az Orléans-beli találkámmal! A festõ nevetett. Az agyvelõben.

álmatag. . de k kimegyek hozzátok. . Nem tudom. hogy csönd v . tömör formá ni alaktalan dolgoknak. a szem fényes tekintetét. Többet tud. s úg tetszett. . Találomra a le vegõbe lõtt egy nyilat. és a levelek összezilálták makrancos haj elborzolták aranyló hajszálait. üljünk az árnyékba . különösen tündöklõ szemmel. Harry. Pontosan tudta.szólt Lord Henry. vállára tette zét. mikor jön el az a lélektani pi llanat. dallamosan mozgott ez a kéz. de érezte.Jöjjön. édes gyermekem.töltötték meg. semmint se zért kevesebbet tud. milyen kegyetlenek! Nem lehetet t elmenekülni elõlük. melyeket nem értett. arra a könyvre. milyen élõk. aki a nagy. Vagy inkább hagyjon ne gondolkodni. álmai nappal és álmai éjszaka. hogy ezek a hatások belõl agából származtak. mint a zene. olajszín arca és elcsig tt kifejezése érdekelte õt. hogy félt.Jó. Hagyjon gondolkodni.Basil.Kimegyek és leülök a ker n. ez az élet egyik nagy titka . és elfordította fejét. Szamárság így félnie.dadogta Dorian Gray -. Bizonyára bókolt neked. akiket hirtele . Dorian Gray összeráncolta homlokát. És mégis. . viszont semmi se gyógyítja annyira az érzékeket. Egyszerre tûz zínû lett elõtte az élet. Nem is vette észre. Amíg beszélt. Lord Henry kiment a kertbe. ne folytassa. Akadtak serdülõkorában oly dolgok. Halk. és ha tovább á . hogy külön beszéde van neki. Maga csodálatos teremtés. Most megértette. A zene rázta föl õt így. Miért t éppen ennek az idegennek fölfedezni õt önmagának? Hónapok óta ismerte Basil Hallwardot. fehér.szólt Lord Henry. hogy semmit se hiszek abból. mint a szavak? Van. hogy nem szabad többet mondania. ábrándos szemével. A fiú fölijedt és hátrafordult. Talán ez az oka. babonás remegéssel lüktet. De Dorian félt tõle és szégyellte. de õ mûve tte. virágsz is babonás ingerrel hatott rá. vajon Dorian Gray is hasonló tapasztalaton ment-e át. mint amennyit tudnia kellene.Nagyon sajnállak. mit. hûs orgonafürtökbe te mette arcát. mely sok mindent födött föl elõtte. tétova hangjában volt valami megejtõ. azzal az igazi finomság gal és olvatag gyöngédséggel.folytatta Lord Henry -. majd megrendelem. Valamit válaszolnom ke llene. mely csak erõbõl származhat. és külön muzsikájuk van. mint azokéban. melyet akart . Egyszerre aztán bejött valaki az életébe tha kitárta volna elõtte az élet titkát. Sohase ment úgy a munka. csöngess.a félig nyitott szájat. Regényes. aki mellette állt.Nem is bókolt. Puszta szav k! Van-e más valami oly kézzelfogható. Félelem tükrözõdött szemében. elfáradtam az állásban . titkos húrt érintettek meg. lázasan itta illatukat. Hallward tovább festett azzal a csodálatos merész ecsetkezeléssel. melyeknek puszta emléke szégyenpírral tarkázn . hogy ilyen remek az arcod. De a zene nem tagolt beszéd. . Hûs. Azok a szavak. Ámult-bámult. Hajadonfõtt volt. Érintette a céltáblát? Jaj.Nagyon helyesen cselekszik . De még sohase ültél ilyen jól.Igen . melyhez azelõtt sohas nyúltak. s azt firtatta. amit annak elõtte nem ism . Már így is remekmû. Most a háttéren dolgozom. de igézõ volt ez a fiú.meggyógyítani a lelket az érzékekkel és az érzékeket a lélekkel. Az nem ú világ volt. Vagy tíz percig állott ottan mozdulatlanul nyitott szájjal. mint az érzékek.Parker kihozta italunkat. tûzben jár. . melyeket Basil barátja intézett hozzá . szántszándékos paradoxonok -. hogy mindent hisz . vala i epreset. Egészen mozdulatlan voltál.kiáltott Dorian Gray hirtelen. Finoman metszett orrcimpái rezegtek és skarlát ajka valamilyen rejtett idegtõl vonaglo tt s aztán folyton remegett. adass nekünk jeges italt. Itt fojtó a levegõ. melyet tizenhat éves korá an olvasott. Úgy rémlett.mormogta. mit beszélt Harry. mintha bort szürcsölne. Miért nem tudta ezt eddig? Lord Henry finom mosollyal figyelte õt. egészen összezavar. és visszaemlékezett egy könyvre. És megragadtam azt a kifejezést. Gyakran megbolygatta a zene. Ha festek.kétségtelenül vél ett szavak. Basil. mitõl félt úgy? Nem volt se iskolás kama . hogy egészen új hatások dolgoznak benne. és ha Parker bejön. Ne beszéljen. Hom ejtette. De úgy rémlett. Kisietett hozzá. inkább másik zûrzavart teremt bennük. Akarata ellenére is szeretnie ke tt ezt a sudár. mint a hegedûnek és a lantnak. Ez remekmûvem lesz. mint a lélek. hogy ez a húr most megrezzen.Kimeg yek magával a kertbe. semmi egyébre nem gondolok. . És milyen finom varázslat lakozott bennük! Úgy tetszett. Ne sokáig tartsd künn Doriant. Roppant érdekelte. hogy egyszerre milyen hatást keltettek szavai. Iszonyú hõség van a mûteremben. . de nem tudom. . d arátságuk sohase gyakorolt rá semmiféle változást. amit mondott. mint ma. varázsos fiatalembert. Egy szavát se hidd el. Ezek szavak voltak! Puszta szavak! Mily en rettenetesek voltak! Milyen világosak. . . és ott találta Dorian Grayt.Maga is tudja.Elég .Semmi se gyógyítja annyira a lelket.

melyeket a múltjára való visszaemlékezés keserûbbekké tesz t a vereségeket. Az idõ félté és harcol a liliomai és rózsái ellen. akkor borzalmasan érzi. Néha azt szokták mondani. Dorian ezt nézte. Förtelmes babákká fajzunk.erre szüksége századunknak.kérdezte Lord Henry. amint egy tyrusi folyóka pettyes kelyhébe bújt. a közönségeseknek. Két zöld-fehér pille cikázott el mellettük. és aztán édesdeden ide-oda imbolygott. De amit az istenek adtak. szaporán integetett nekik. . A futókaland és a sírig ta y közt csak az a különbség. mint a Gondolat. Csak sekélyes emb k nem ítélnek azután. Egy napon azonban. mindig így lesz ez. . és ne adja oda él tét a tudatlanoknak. Különben ostoba szó.. Egyszerre megjelent a festõ a mûterem ajtajában. elbûvöli a világot.Már várlak . Gray úr. Nem jól állna mag . Tagjaink elaszlanak. élje az ifjúságát. hozzátok be a hûsítõket is. . Egymásra néztek és mosolyogtak. virág mintha megreszketett volna. ha maj a gondolat redõket vés homlokára és a szenvedély iszonyú tüzével megpörzsöli ajkait. Borzongok. am tatlan. ne igyekezzen elhárítani a reménytelen kudarcot. meglassul. Nekem a Szépség a csodák csodája.. Dorian nézte. mint a verõfény. mikor nagyon fontos dolgoktól félünk. tökéletesen és egészen éljen. azt hamar vissza is veszik. b nem olyan fölszínes. Egy hónap múlva piros ok gyúlnak az iszalagon. Egy prémes méh szállt oda és pillanatig körötte zümmögött. most nem érzi.Örülök. Amint beléptek a mûterembe. És a Szellem egy formája . Semmi se menjen veszendõbe. . mindig örülök-e majd.? Csodálatosan szép arca van. Mosolyog? Ó. mint most. hogy éreztem. é rkában. mert magyarázni sem kell. hogy örökké tartson. . és leült egy padra a kert végén. szeme elhomályosodik. és a fiatalság ezen a földön az egyetlen érték. Ó. melyektõl túlságosan féltünk. A Szépségé a fölény ist Aki birtokában van. Folyto -folyvást új és új meglepetéseket hajszoljon.Nem.Mindig. ha majd elveszti.. Ne féljen semmitõl..Nem törõdöm vele . hogy jöjjenek be.. Lord Henry. vagy a sötét vizeken való v e annak az ezüstkagylónak. a hitványoknak. melyet nem tudunk kifejezni. nie azokkal a nagy gyõzelmekkel. . és leveleinek zöld éjszakája minden évben rengeti majd piros csill gait. s akkor Basil nem festi le többé. korun is eszméi. Az ön egyéniségével mindent megvehet. vagy a tavaszi idõ. hogy nincs több diadal számára. A világítás pompás.. I nytatóan szenved majd. ha hallom. Most amerre megy. és akkor tüstént fölfedezi. Azt hiszi. Fölkeltek és együtt ballagtak befelé az úton. le ne süljön.kiáltotta. csak az ifjúság. láttam. Ifjúság! Ifjúság! Nincs is a világon más semmi. Gray úr.Én ezt nem is érzem. Dorianra tekintve.Magának pedig mindennel kell törõdnie. Nõk szeretik használni. hogy megismerkedett velem. mely bennünk lüktet nkban. Az aranyesõ júniusra éppúgy sárgul.Hát örül.. Aztán megsápad. A közönséges mezei virág elherv e aztán újra kivirul. melyet akkor igyekszünk fölébreszteni magunkban. A világ igazi titokzatossága az. mert azt akarják. Pil lanat múlva a méh elrebbent. vagy mikor valami ijedelme s gondolat ostromolja meg hirtelen agyunkat és arra unszol. hogy micsoda és hogy mi minden lehet. az új hedonizmus . Dorian Gray a kezét Lord Henry vállára tette. Gray úr? . Ezek afféle beteges ábrándok. tágra nyitott szemmel. Vigyázzon. azok az isteni kísértések gyö ek nem mertünk engedni. mely önben van. Mert ifjúsága nagyon rövid ideig tart majd.. nem mosolyog többé. De nem tudom. agyonégeti. Ön lehet látható jelképe. Az öröm ütõere. nem az. Annyi minden volt önben. a körtefán fütyülni kezdett egy rigó. Ez kétségtelen. szépsége is vele vész. gy mikor új indulat zaklat. De mi soha többé nem kapjuk vissza ifjúságunkat.. mint a Szellem. abból herceget csinál. ha szétforgácsolódna. Szörnyû szó.n. hogy engedjünk neki..Gyertek. milyen tragikus lenne. most már örülök.Miért? . elpirulva saját merészségén. Minden románcot elront nak. Csodálatosan szép arca van. csillagos gömbjein.sõt magasabb. hogy a Szépség csak afféle fölszínes valami. Ha elmúli júsága. A világ nagy tényei közé tartozik. Ne ráncolja homlokát. mondanom kell valamit önnek önmagáról. Arra gondoltam. egyáltalán nincs tudatában annak. Ne pocsékolja el napjai arányát gasson a szobabölcsekre.suttogta. melyet holdnak nevezünk. Csak egypár éve van.Akkor legyen a barátságunk futókaland .Mert magának nagyszerû fiatalsága van. Élje azt a csodálatos életet. . hogy a futókaland kissé tovább tart. Mihelyt megismertem. . ami elbûvöl engem. hogy igazán. Az orgonagally kezébõl a kavi csra hullott. ha majd öreg lesz és ráncos és csúnya lesz. majd fölme dobogóra és elõbbi állásába helyezkedett. amíg fiatal. A vi yre. Minden eliramló hónap közelebb hozza önt valami borzasztóhoz. . csodálkozva. Dorian Gray hallgatta. Igen. . Lehetséges. arca beesik. ami látható.kiáltott Dorian Gray kacagva. . nagyon rövid ideig. érzékeink megpudvásodnak. az istenek jók voltak önhöz. a szenvedélyek emléke riaszt. Aztán mászkálni ke irágok tojásdad. amit látnak. a csip-csup dolgok iránt való különö el.

mintha álomból ocsúdna.Milyen szomorú . . szeme fénytelen.mondta lelépve az emelvényrõl. mert megsértõdött kicsit a fiú hallgatá et nem tudott mire vélni. Gray? Dorian nem válaszolt.kiáltott -. ne beszélj így. és testének minden idegrostja megre ett. Henry W onnak igaza van. mint bármelyikün k. amikor Hallward hébe-hóba hátralépett. Dorian nem szokott így beszélni. amit ne adnék oda.mondta Lord Henry. Hallward elsápadt és megragadta a kezét. jd öreg leszek és borzalmas leszek és iszonyatos leszek. éles fájdalom döfte át. akkor elveszti mindenét.ezért . Semmi befolyást nem gyakoroltak természetére. Sõt talán még annyi se.felelte a festõ. csak éppen homályosan sejtett Hallward beszél hozzá. A haránt napsugarakon. melyek beáradtak a nyit por táncolt és aranylott. Csak nem féltékenykedel lelketlen tárgyakra? Hiszen sokkal szebb vagy. Basil.Ez a mai kor legnemesebb arcképe. Ott állott.Ezt nekem köszönheted . ijedelmes lesz. hogy öregszem. A fiatalság az egyetlen érték. Nem vagyok több neked.Lord Henry egy nádfonatú karosszékbe vetette magát és figyelte õt. meg az. ha megfordítva lenne. A képed tanított meg erre. Dorian . és arca egy pillanatra elpirult az örömtõl. igazán gratulálok neked . . Erre jött Lord Henry Wotton. hogy távolból szemlélje képét. nézegette a festményt. megadom. Az élet.Igazán befejezted? . aligha örülnél . Úgy érezte. mit. Te a mûvészetet jobban szereted.mondta a festõ. mikor arca ráncos lesz és aszott. . Az öröm kifejezése tetszett fö mintha elõször ismerné föl magát. .Azt meghiszem.mindenemet odaadnám. Jaj. hogy ott állott s nézte tulajdon szépségének árnyképét. . bármilyen is legyen az. mintha mindenen nehéz rózsaillat lebegne. Szeme ametisztté mélyült és könnyek ködlöttek benne.Nem tetszik neked? . . Tulajdon szépsége a fölfedezés erejével hatott sil Hallward bókjait pusztán a barátság bájos túlzásának tartotta. Akármit kérsz érte. Ecsetjének kaparászása é vásznon volt az egyetlen zaj.kiáltott Lord Henry nevetve. csodálatos a hasonlósága is. és szemével rámeredt arcképére. de nem értette. . . De meddig szeretsz engem? Azt hiszem. .mondta Hallward. . kevesebb vagyok neked.folytatta -. Sohase volt ilyen jó barátom és sohase is le z. Mi történt? Nagyon haragosnak lá t. E or összerázta. addig. hogyha valaki elveszti szép ségét. mely a csöndet megtörte. a rajz telj kázott rajta. Meghallgatta. hátradöbbent. Odaadnám ezért a lelkemet. mint egy zöld-bronz szobrocska. Szájának skarlátja elfakul. Lord Henry odament. Szörnyen hálás vagyok. Úgy tetszett.Kinek ne tetszene? A mai kor egyik legnagyobb alkotása. mint ezen a júniusi napon. Mikor megpillan a. visszataszító l esz. Mert tudom. Harry. .suttogta Dorian Gray. Ha látom. harapdálva egyik nagy ecsetjének nyelét és homlokát ráncolva.mondta. Basil. mindkét arca égett.szólt közbe Lord Henry.De szerencsés egy fickó. .kiáltott föl végül Hallward. . s legörnyedve odapingálta nevét a kép bal sarkába. Gray úr jöjjön ide és nézze meg magát. A fiú fölriadt. elrontja majd a testét. nagy k n betûkkel. aki különös dicshimnuszt énekelt az ifjúságról. csodálatos egy munka volt.Kié? . Igen. hajának aranya megkopik.Ragyogóan ültél. Kipirult. mint a legjobb barátodat. milyen rettenetesen rövid. . s figyelmeztette. mint a kés. azután h osszan bámult a képre. . Sohasem lesz öregebb. ly valaha megteremtette lelkét.Ugye. A festõ ámulva meredt rá. De ez a kép mindörökre fiatal mara .Kézzel-lábbal tiltakoznék ellene . .A képnek ez ártana. . . Annyi bizonyos. Ezért .Dorian.Hát Doriané .Készen vagyok .Milyen szomorú. Okvetlen meg akarom venni.Hát öregem.De már nem az enyém.Igen .Te. . Dorian Gray megfordult és ránézett. nincs világon semmi. Hogy erre gondolt.Egészen . mozdulatlanul. jön egy nap. . . nevette é tette õket. hosszan bámult Dorian Grayre.kiáltott végül.Természetesen tetszik . Iszonyatos lesz. Ezeket mindig szereted majd. míg meg nem jelenik arcomon az elsõ redõ. kecses alakja lerokkan és elcsúful. és most. mintha valami jeges k a szívéhez. Vagy negyedóra múlva Hallward abbahagyta a festést. hanem kedvetlenül a kép elé állott és feléje fordult. megölöm magam. Bárcsak én l ennék mindig fiatal és a kép öregedne meg. . Igen. mint az elefántcsont Hermesed vagy az ezüst Faunod. .

Ennek te vagy az oka. mintha imádkozna.Ez az igazi Dorian Gray. mint vászon és festék? Nem engedem. . . . Különben örü nem az: bár nem szeretem. ma reggel. Miért is festetted? Egy napon majd kigúnyol engem . aki festve van? . hogy kicsit bizony buta volt és nem tiltakozhat semmit. nézegette. mely a magas.Bizonyára akad valahol valami érdekes. s a zümmögõ grúz teafõzõ duruzsolt. kerestek valamit hosszú palettakést keresték. mi van a fedõk alatt a tálakban.Helyes. .mondta Lord Henry. Lord Henry. Basil. . akkor miért vagyok én az oka? . Nagyon sötét. Basil. . . . mindenesetre megvan benne az õszinteség minden meglepetése. Hát ennél ncs hebehurgyább meghatározás. Azt hiszem.felelt Lord Henry álmatagon -. Neked adtam.kiabált. . Mi más is.Ugye teázol. teáért csöngetett. nem veszekedhetek egyszerre két legjobb barátommal. mint egy maskara.Melyik Dorian elõtt? Az elõtt.mondta Lord Henry. megkeretezlek és hazaküldelek. .Megõrültél . könnybe lábadó szemmel né a fenyõfa festõasztalhoz ment. Dorian Gray fölemelte aranyfejét a párnájáról. . és ezért most megsemmisítem.kiáltott Dorian Gray.Örvendek. Dorian.Tudod. ho y beteg vagyok. Féltékeny vagyok az arcképre. Mit mûvelt itten jjai a kis festékesbödönök és száraz ecsetek összevisszaságában turkáltak. aminek szépsége nem hal meg. melynek vékony pengéje hajlékony acélból készült. Fojtott zokogással ugrott fel a fiú a pamlagról. . amit én elvesztek? Minden múló pillanat elrabol val mit tõlem és odaadja neki. Dorian? És te is. Akkor aztán a zt csinálhatsz magaddal.Imádom az egyszerû gyönyöröket . . Dorian.Á.Nem is tudtam. amit akarsz. a kerevetre vetette ma mette arcát a párnákba.És azt is tudja. Micsoda képtelen alakok vagyt ok mindketten. hogy a kép a tiéd. A modern élet egyetlen festõi eleme a bûn.Dehogy. Harry? Remélem. gyerekek.irtózatosa n kigúnyol. . . .Harry. Nem tudom. ha eszébe j uttatják. a tizenkilencedik század ruhája utálatos. . Az ember sok minden. Ennek a buta fiúnak semmi szüksége rá. hogy gondolkodó állat.. és sápatag arccal. . Forró könnyek patakzottak szemébõl. Dorian Gray odament és kiöntötte a teát. aki teát önt. de táviratozhatok neki. és nem nekem. hogy lebutázzanak.Kérlek. Bárcsak a kép változna és én maradha ig az. Hiszen egy része önmagamnak. Barátja kezébõl kitépte a kezét. . hogy annyit pörlekedtek a kép miatt. . függönyös ablak alatt állott. Basil. És átment a mûtermen. Lord Henry vállat vont. mikor kértelek.válaszolt Lord Henry.mondta a festõ keserûen.mondta a festõ hidegen. Úgy érzem. ez nagyon tapi ntatos kifogás. hogy ennyire méltányolod.És ha felöltözik az ember. aki most vagyok. Jaj. Megígértem. . mel rólam festettél. Miért tartja meg azt. . de te gyûlöltetted meg vele m a legjobb munkámat. milyen rendkívül fiatal.Az egyszerû gyönyörök a bonyolult e olsó menedéke. Mert õ ilyen.Menjünk ma este színházba .mormogta Hallward.Ha nem ilyen. Végre megle ta hasítani vele a vásznat. Hallwardhoz rohant.Hogy méltányolom-e? Szerelmes vagyok belé. ki határozza meg az embert így. melyet valaha csináltam. belakkozlak. Egy kis inas két gömb ala hozott be. . ne beszélj ilyeneket Dorian elõtt. mikor föloc t meglepetésébõl. mert késõbb máshova hívtak.Hiszen azért maradtam itt. nekem pedig nagyon kell. . ha megfordítva lenne.Ha másnak adod. mert te kértél . kezébõl kicsavarta a kést és a mûterem sarkába röpítette.Mind a kettõ elõtt. A két barát lassan az asztalhoz ballago t. Kopogtak az ajtón. . mihelyt megszáradsz. vagy az elõtt.Hiszen meggyilkolnád.Aztán azt se tûröm. Harry .Ma reggel nagyon tiltakoztam volna ellene. Inkább add nek em. nem vetitek meg az ilyen egyszerû gyönyör . Harry. nagyon lehangoló. mielõtt még megfestettem volna. csak éppen nem gondolkodó.Féltékeny vagyok mindenre. és belépett az inas rakott teástálcával s letette a kis japáni asztalkár ndzsák és aljak csörömpöltek.Igen . vagy nem mehetek. . hogy végre megbecsülöd a munkámat . sohase bocsátom meg . De a jeleneteket csak a színpadon kedvelem. Azóta természetesen sok mindent átélt. hogy a White Klubban vacsorázom egy régi barátommal.El kellett volna menned. . olyan . hogy hármunk közé álljon és megrontsa életünket. .Borzasztó frakkba vágni magunkat .

. . lust remekbe készült angol sürgönyei és nem mindennapi mulatókedve folytán. de elõítéleteiben volt sok meg zívlelnivaló.Elfelejtettem.Te. Szakasztott ilyen vagy.Bízom benned. aki atyjának ti olt. letette findzsáját a tálcára.Ez is valami.Roppant örülök. vár a ko elviszem hazáig.Bárcsak én is bízhatnék magamban .mondta a fiú.mondta Lord Harry nevetve. .Maradj itt. . . . ma reggel. mikor Izabella királynõ fiatal volt és Primre nem is gondoltak. s tö re a klubban evett. Látogass meg minél lõbb. de nem tudnak. csak akkor nem. Divatjamúlt elveket vallott. .Holott ez a szerelemben i ztán élettani kérdés. Ugye te is velünk tartasz. . fõúri mûvészetét. a festõ a kerevetre vetette magát és a fájdalom kifejezése rcán.válaszolta. kissé hebehurgyán. . . és az asztalhoz ment. .Emlékezz arra. és ezért az tevékenységéért azzal mentegette magát. és hogy néhány hón tyja címének. mert ezt kényelmesebbnek találta. . aki agyonkínozta õt. De a kép sohase változik meg . kissé érdes agglegényt.. Rengeteg a dolgom. A politikában tory lt. .Ne menj ma este színházba. fõnökével együtt lemondott. akit az emberek önzõn veznek.Az igazi Doriannal maradok .Igazán ilyen vagyok? . Basil.Jöjjön. Hõs volt inasával szemben. . ellenben a társaság bõkezûnek t rtotta. hogy megengedheti magának. . holott mindig azt mondogatta. . Lord Fermort. komolyan tanulmányozni kezdte a teljes semmittevés nagy. Kérlek. aki a teázóasztal mellõl figyelte derûs mosollyal.Szívesen elmennék magával színházba. Fia.Mert megígértem Lord Henry Wottonnak. Atyja Angliát a madridi nagyköve tségen képviselte. A festõ ajkába harapott. Dorian.Sajnos. etette-itatta. hogy meglát ogassa nagybátyját.kiáltott föl Lord Henry.Azért nem szeret jobban. Mindössze csak errõl van szó. HARMADIK FEJEZET Másnap fél egykor Lord Henry Wotton a Curzon Streetrõl az Albanyba ballagott. Harry. Basil? .Jó. .mondta Hallward. amire a kertben kértelek. Holnap. az öregemberek hûtlenek akarnának lenni.Nem lehet. . hogy fával fûtsön a kandallójában. . .Micsoda hûhót csinálnak a hûségbõl . .Ez az igazi Dorian? . A fiatalemberek hûek akarnának lenni. ne menj.Miért? . vacsorázz velem. de nem dnak.Jó. Szervusz. Mikor az ajtó bezárult mögöttük. . Gray úr. . Basil? . nem . Basil. mikor is közönséges. Dorian kacagott és rázta fejét. mert semmi hasznot se sikerült belõle kicsikarniuk. és kezében a teásfindzsával odament a festményhez. . ha a toryk kormányra kerültek. Csakis Angolország teremthette meg õt. .sóhajtott Hallward. Lord Henry . . Basil . amint akkor vélték.Késõre já ell öltöznöd. Gray úr.Nem. réme rokonainak. radikális bandána ta õket. megsértõdve. hogy az ország ebek harmincadjára jut.Hát akkor jöjjön.Mennem kell.Parancsolsz. mely véleménye szerint teljes joggal megillette õt a születése. . hogy nem kínálták i nagyköveti állással. kiket viszont õ k t agyon.Ilyen. akkor csak mi ketten megyünk.mondta szomorúan.mondta Hallward. Szervusz. de inkább bérelt lakásban lakott.Milyen csodálatos.Esedezem. de egy szeszélyes pillanatában visszavonult a diplomáciai pályáról. Õ sohase tartja meg. ne vesztegesd az idõt. Semmi köze akaratunkhoz. . a kedélyes. Szervusz. mert azokat. Dorian .Helyes . Basil. kik õt mulattatták.Nem felejted el? . ha megtartod az ígéreted. Kissé utánanézett a Midland grófságban lévõ szénbányáinak.Legalább látszólag ilyen vagy. Nagyon érdekes délután volt. V y háza a városban. hogy a szén bizonyos elõnyt biztosít az úriembernek udniillik. nem mehetek. Inkább itthon maradok. hogy vele megyek. A fiú tétovázott és Lord Henryre nézett. Harry! .kiáltott Dorian.kiáltott a kép eredetije és hozzáment.

kicsoda. csinos fick ehet. Az anyjának is volt pénze. Igen. A királyné többször kérdezõsködött arról az an ndig a fuvardíj miatt szokott veszekedni a kocsisokkal. a pénz minden.Igen .Márpedig az angol lányoknak az egész világon nem akad párjuk . ökléve z asztalra ütve. Minden lány regény es volt a családjában. pirultam miatta. beszélj valamit az anyjáról. Manapság a fiatalemberek azt hiszik. Szeretnék egyet-mást megtudni tõled: természetesen nem hasznos. Remélem. De nem pénzre van szükségem. Kérlek.Nem tudom . Az is volt. Azt hiszem.válaszolt Lord Henry -. Kelso unokája. Egy álló hóna ig nem mertem mutatkozni az udvarnál. biztosan . . György bácsi. kiket valaha láttam. fiam. hogy tudom. Szeretnék valamit kérni tõled. ezt tudom.és ez a lelõtte a fiút. fiacskám.szólt az öregúr -. az unokájával emberségesebb volt. és mire öregek leszn meg is tudják. nagybátyja kopott vadászkabátjában ült ott. egy gyalogos altiszttel vagy effélével.Remélem..Hát foglalj helyet és bes j. mi ez az ostobaság. komisz kutyának tartotta. . meg látogatott. György bácsi. beszéltek errõl.Épp ezt akarom megtudni tõled. amit apád mesélt. . Rendkívül szép lány volt Margaret Dever minden férfi bolondult utána. éppen eleget tud. Carlington bomlott utána. György bácsi. kérlek alássan. fölbérelte . fehér szemöldökét.Azért akad oly könnyen párjuk az amerikai lányoknak.Kelso unokája . azt hiszem azonban. sohase foghattam meg. hát hogyne. És milyen a fiú? Ha az anyjához hasonlít. hogy most vizsgázniuk kell. bár ezek a fick ma már minden badarságot összefirkálnak.ezért megfizette õt drágán. hogy a pénz minden. A lány kinevette.. hogy Dartmoor amerika nõt akar elvenni? Hát neki az angol lányok nem eléggé jók? . kik kifizetik számláikat. Harry. . . a gomblyukába tûzött virágot babrálva -. hanem e gészen haszontalan dolgokat. ami benne van a parlament évkönyveiben. A másodszülött fiú tõké és ebbõl nagyszerûen meg lehet élni. Aztán egy év múlva a lány is me maradt utána egy fiú? Ezt nem tudtam. Nagyapja e Kelsót. nem állhatatosak . csúnya história volt. hogy úgy viselkedjen. egy sehonn .Mert.Hát szívesen szolgálok mindennel. Õ az utolsó Kelso lord unokája. m inthogy ilyen ügyekrõl van szó. Dorian Gray nincs benne a könyveidben? . Úgy emlékszem az egészre. . Különben a om. Selby az övé. Kérlek alássan. És.visszhangozta az öregúr -. De a lány regényes volt. amint tette. . Mire való ez? A vizsga. hogy magához vette a lányá egy szót se szólt hozzá többet. Õ maga beszélte nekem. Különben állandóan Dartmoor bátyám boltjában vásárolo llemetlenkednek. Henry . hát mi hoz ide ily korán? Azt képzeltem. a fiúnak van pénze.erõsítette meg Lord Henry. pedig akkorib n nem volt lány Londonban. sohase fizetek. Harry . Azaz.. szívta alv rját és mustrálgatta a Times-t. aki nem Carlingtonról ábrándozott volna.mormolta Lord Henry. Igen.Nagyon csinos . Ahhoz mehetett volna. elejétõl végéig komédia. jó kezekbe kerül . Nemrégiben ismerkedtem meg vele.Ej.Mondd. György bácsi. Még nem na gykorú. György bácsi. Carlington térden kúszott elõtte. Pénzre csak azoknak van sz . mikor Madridban voltam. ha Kelso tisztess vele. azok k. .Szép vagyon vár rá. Jól ismertem az anyját.Pénzt.kérdezte Lord Fermor.Lady Margaret Devereux. õ is mondta.mondta Fermor lord. mint a bé csisokkal. arról koldu l. Gray mostanában nagyon érdekel.Azt mondják. Mondd csak. . Kelso valami zsivány kalandort kerített.. én pedig.Csak a családi érzés hozott ide. talán õt is ismerted. mint egy galambot. . Az ügyet elsimították. . ha pedig nem úriember. A férfiak hajítófát sem értek. roppant divatos manapság amerikai lányt elvenni. összemorcolva bozontos. . Szegény fickót két hónappal az esküvõ után megölték párbajban. Kelso an még jó darabig egyedül ette a marhasültjét.mondta Lord Fermor és elfintorította arcát. .Dorian Gray? Ki az? . Azt is beszélték. Mi bírta rá. de utána. . de az asszonyok. Spában. . mikor megszökött egy éhenkórász fiatal tacskóval.mormogott nagybátyja.szólt Lord Henry szórakozo tan. akkor hiába tud mindent.folytatta az öregúr. Az én diplomatakoromban másképpen volt.. aki nyilvánosan megsértette a vejét .. .Mikor Lord Henry belépett a szobába. Az egész Selby-birtok rászállott a nagyapjáról.Margaret Devereux egyike volt a legszebb teremtéseknek. ti világfiak kett sohase bújtok ki az ágyból és ötig nem is mutatkoztok. . akihez akar. mintha egnap történt volna. Az anyja Devereux volt . ott voltam a keresztelõjén is. egy belga vadáll tot. . Azt rebesgették. kérlek alássan. Egy ízben. Milyen volt? Ki vette el? Hiszen te annak idején majdnem mindenkit ismer tél. Ha v ki úriember. az anyja szép volt? . Mesék keringtek róla.

Szervus z. mely sötét erdõ akozott és láthatatlanul járt szabad mezõn. korlátolt és közönséges korunkban. Bármily nyersen is mesélték el. És Basil? Lélektani szempontból mennyire érdekes volt. Igen. Meghívattam magamat és Grayt. Igen. Az emberbarátoknak semmi érzékü emberiség iránt. amint az angol lányok eltitkolják a múltjukat . Új mûvészeti modora. kérlek. mondd meg Agatha néninek. Pár heti vad boldogság. Egy szép nõ mindent kockára tesz õ délyéért. szemléletének friss módja. a háttér érdekes. mintha szép lenne.Hol ebédelsz..Dartmoor érdekében remélem. . Úgy hallom. György bácsi. Lord Henry az alacsony boltíven át a Streetre ment. Legtöbb amerikai nõ így tesz. elkésem az ebédrõl.A hosszú jegyesség kimeríti õket. . Világoknak kell ös zefogniuk. megkísérli. . de mindenesetre nagyszerûvé lehet alakítani.mondta Lord Henry. György bácsi. a hallgatag szellem. elfinomo dott. Felelt a vonó minden érintésére és rezzentésére. de a rövid távban pompásak.mormogta az öregúr. mikor riadt szemmel.Agatha néninél. Rájött.talán a leginkább kie ly megmaradt számunkra. Nem Platón.. hallani. alattomos gaztett. Az öregúr helyeslõn dörmögött és csöngetett inasának.mondta és menni készült. Azt hisz oor megjárja. a gondolat mûvésze beszélt ilyesmirõl elõször? Nem Buonarroti f ezt szonettsorozatának színes márványába? De századunkban mindez idegenszerû volt. mint volt. hogy ilyen szépségne l hervadnia!. tök bbé tette. mint egy különös. Szeretett volna uralkodni rajta .És szép? . mintha maguk a tárgyak rajzai lennének egy más. tö ebb formának. Övé volt a báj. melyet olyan rejtélyesen sugalmazott neki valakinek puszta me glátása és jelenléte. megmondom. Egyszerre megállott és a házakra nézett. Az anyát elragadta a halál. T yok velük. akárcsak Éva . . Semmi más tevékenység nem hasonlított ehhez. melynek árnyképét valósággá bûvölik: milyen különös volt mindez! Emlékezett v történelemben. Belevetíteni l y kecses formába és ott hagyni egy pillanatig.Jaj. hogy Amerik a a nõk paradicsoma. a szenvedély és ifjúság kísérõzenéjével átömleszteni vérmérsékletünke olyadék vagy különös illatszer volna: micsoda igazi öröm volt ebben ... És milyen elragadó volt tegnap este a klubban a vacsoránál. Új ba tudni mindent és a régiekrõl semmit. . hogy már régen elhagyta nénje lakását.Úgy viselkedik.. Ez a varázsuk titka. hogy az legyen Dorian Graynek. ami a fiú az õ tudta nélkül a festõnek volt. Volt valami igézõ a Szerelem és a Halál rmekében. v durván alantas. a dolgok puszta alakja és rajza. . mint pompás hegedûn játszani. Minden nagyszerû dolog mögött van valami tragikus. egyéb dolgom sincs. . hogy azok. majdnem modern regény.. mint dryád.. zsarnokoskodó öregemberrel. amint szellemes megjegyzéseink visszhangot vernek. oly izgatóan é san hatott rá. amint van. . ami csodálatos. . . Csak úgy röpülnek. Ha tovább maradok. és a visszafordult. bizonyos jelképes értéket kapott. hagyjon nekem békét az õ jótékony fölhívásaival. akár játékszer.Az amerikai lányok bölcsen eltitkolják a rokonaikat. hogy ponyvakereskedõk? . hogy tájékoztattál.Vannak egyáltalán rokonai? Lord Henry rázta a fejét. De épp ezért ki akarnak jutni belõle. Ez volt tehát Dorian Gray családi története... melynek véget vet az utálatos. hogy a legkisebb virág kinyílhasson.. aztán a Berkeley Square felé irányította lépteit. melyet a régi görög márványszobrok õriztek meg számunkra. a gyermekkor fehér tis és az a szépség. hirtelenül megmutatkozott. Hónapok rtó néma gyötrelem. Valóban nagyszerû az a fiú. Színt adott a fiúnak. Harry? . Magáévá akarta tenni ezt a csodálatos szellemet. am tne formálni. Nincs semmi. Besz . Az a drága nõ azt hiszi. Mikor belépett a kissé homályos csarnokba. a fiú adt egy mord.már sikerült is félig-meddi . aki nem is volt ennek tudatában. . Lehet belõle akár titán.Miért nem maradnak ezek az amerikai nõk a hazájukban? Azt szokták mondani. de kevés eredménye lesz. ki galkotta csodálatos arcképét.Az is. György bácsi. Abban. h t rá. Ez a fõ jellemvonásuk. akivel a véletlen szeszélyébõl találkozott B rmében. mely gyönyörében durván testi. mely megkülönböztetni azt.Helyes. aztán egy kínban született gyermek.Igaz. Õ a legújabb protegéje. az inas azt mondotta. valami lenyûgözõt érzett.. merengõ vágytól szétnyílt ajakkal ült vele szem a villamos gyertyákra boruló ernyõk dúsabb vörössel rózsázták arcának ocsúdó csodáját.Kik a lány rokonai? . s fölébredt benne az a csodálatos látóképesség. hogy . Milyen szörnyû. Amerikában a ponyvakere a politika után a legjövedelmezõbb foglalkozás. mint hogy minden szamárságra cheq firkáljak alá. Köszönöm. és nem f minthogy lelkében vágyakozott utána.

Mellette jobbo lalt helyet Sir Thomas Burdon radikális képviselõ. unokaöccse elõítélettel viseltetik a nagy ország iránt .Mikor Amerikát fölfedezték . Dorian az asztal végérõl félénken intett neki s az öröm pírja futotta el arcát en Harley hercegnõ. rendkívül áldott lelkû és jó kedélyû hölgy. aki egy bölcs és általánosan ismert törv allgatva a közéletben pártvezérének hódolt. hogy a jó amerikai. de mi nden igazán jó ember beleesik. ez az utazás nevelõ hatású. .Szegény Dartmoorról beszélgettünk.A nyers erõ még csak megjárja. Mi. hogy csak úgy valahogy megtalálták. és unalmas adatokat kezdett fe rolni. Lord Henry kitalált valami jó mentséget. . a torykkal eb zott. külön vasúti kocsikat bocsátottak rendelkezésemre azgatók. mint a szabadelvûek. nagyon okos ak.Érdekes.kiáltott Lord Henry.suttogta Lady Agatha. õ is inkább hallgatóit merítette ki. A hercegnõ balján Erskine of Treadley ült. mint rendesen . aki azonban azzal a rossz szokással rendelkezett.mondta Lady Agathá .Azt hiszem. ez a fõ jellemvonásuk. . . hogy a leány apjának Amerikában nagyobb szárazáru-kereskedése van r Thomas Burdon méltányoló arccal. . hogy kineveljenek bennünket? .kuncogott Sir Thomas.Bárcsak egyáltalán föl se fedezték volna . és egészen senki se menekülhet meg tõle. drágám .Hiszen a paradoxon helyes dolog a maga nemében. .Lehet különben. . . félbeszakította õt. de a nyers okosság. . mely. akivel a szent hölgy abban a nagyon komoly modorban társalgott. az valahogy tisztességtelen.Amerikába . körül vannak itt. a nõ szentül el van határozva. Mondhatom. az utolsó zót hangsúlyozva.Nem értem önt . Nagyon. De lehet. széles építészeti arányokka kori kortörténészek kövérségnek jeleznének olyan nõknél.kérdezte a hercegnõ. mint egy miniszteri beszéd az alsóházban. akik nem hercegnõk. gyakorlati emberek.Manapság igazán semmi szerenc leányainknak. valóságos az asszonyok között. nagyon okosak. .mormogta Lord Henry.De hiszen láttam néhány példányt a lakóiból . és csodálkozva emelte föl óriás kezét.Ponyvakereskedés Amerikában..Meg k legtöbbjük nagyon csinos. .felelt Lord Henry. harmincéves koráig elmondott mindent.kiáltott föl Lady Agatha. egy nagyon bájos és m lt öregúr. .Nem is tudtam.Maga is azt hiszi. . s egy fürjet vett a tányérjára. hogy a rosszul bekötött imakö etett. hogy elveszi azt az igézõ fiatal hölgyikét? . mert mint egy ízben mondotta Lady Agathának. . . aki ki akarja meríteni tárgyát. Lord Henry szomszédja Vandeleurné volt. . A hercegnõ ámuldozott. . És hová megy a rossz amerikai.Ne törõdjön vele. .tudakolta a hercegnõ. Sir Thomas homlokát ráncolta. . Hallatlan. Sir Thomas. Párizsba megy .mondta Sir Thomas és kissé elpirult. amit mond.Én értem . . . hogy az.Nekem nincs kedvem utazni. hogy Amerikát nem is fedezték fel . középkorú köz z.Õ sohase gondolja komolyan. Sir Thomas legyintett. mikor meghal.Hát csakugyan Chicagóba kell mennünk. Mint mindenki. Minden ruhájukat Párizsból hozatják.Kitûnõ forrásból tudom.Azt mondják. .Szörnyû .Én keresztül-kasul beutaztam Amerikát. hogy amerikaiban nem talál semmi oktalanságot. nagyon. megbocsáthatatlan hiba. és kedvesen bólintot e az asztalon át. akinek hatalmas készlete volt szakállas viccekbõl. nagyon értelmes.Én inkább azt mo nám. és bement az ebédlõbe. Erskine úr. fejét csóválva. de oly roppant ízléstelenül öltözködött. Aki él vele. Biztosít om.Valakinek be kellene avatkoznia. .kiáltott a hercegnõ.Ez paradoxon volt? . Az amerikaiak roppant érdekes nép. . . mint Lord Henry megjegyezte. Egyik ajtónállónak odaadta a kalapját. . . hogy . Megalázza általa a szellemet. hogy megkéri a bátyám kezét. mikor meghal? . És jól is öltözködnek. . nagynénjének egyik legrégibb barátnõje.mondta a radikális képviselõ. amit akart . .válaszolt a hercegnõ szórakozottan.kiáltott nénje.kérdezte Erskine úr. . és elfoglalva a nénje melletti üres széket.. Igen. ercegnõ fölsóhajtott és élt elõjogával. .Hát ez rémes .Elkéstél. kik e tekintetben nagyon elõzékenyek. botját. Szerencséjére a nõ másik oldalára Lord Faudel került.már ebédelnek.kiáltott föl. a magánéletben a jó konyhának.mormogta Erskine úr és elmosolyodott. hogy egy szót se szólt. az eg rûen kibírhatatlan.Az amerikai irodalom . látni szeretjü a dolgokat. . . Bárc etném magamnak én is. nem olvasni róluk.Nagybátyám az imént valami ponyvakereskedésrõl beszélt. Hát mi az amerikai ponyva? .kérdezte Erskine úr anaszosan.Attól tartok. Lord Henry .mondta Erskine úr. Azt hiszem.fûzte tovább a szót Sir Thomas.Erskine of Treadley úr világa a könyvespolcán van.

Tündöklõ volt. nyomban visszafiatalodunk. hogy mulattatjuk a rabszolgákat. és a tudat. .Csak akkor. . Lord Henry elnevette magát. Nevetés futott végig az egész asztalon. nagyon sokra . . és Dorian Gray vidám tekintete válaszolt neki. . mikor meglátogattam nagynénjét. Erskine úr figyelt.kiáltott a hercegnõ. Különben is. A politikus élesen nézett rá. Ez a világ eredendõ bûne. Ha az Igazság artistává válik. Van valami rettenetesen beteges abban. amit beszélnek. . . Nos. hogy nekem zongorázzon . Az asztal végére nézett.szólt Lady Agatha -. Harry. hogy vitatkoznak ezek a férfiak. . mintegy élezte ötletét és színt adott képzeletének. Miért akarod lebeszélni e kedves Dorian Grayt. hogy hallgatói közt volt valaki. hogyha mint bölcs szemlélõdhetek.Valahogy mindig bûnösnek é tem magam. és mi azzal igyekszünk megoldani.Ön igazán vigasztaló dolgokat mond .jegyezte meg Sir Thomas.Én semmit se akarok megváltoztatni Angliában. hogy zongorázzon nekik.kérdezte. de azért mula ott rajta. elengedte és visszakapta. . folyamodjunk a Tudományhoz.Veszedelmes elmélet .kiáltott Lord Henry mosolyogva.Az emberiség nagyon is komolyan veszi magát.Csak meg kell ismételni egykori bolondságainkat. míg a pezsgõ szõlõlé bíbor és bugyborékoló hulláma meztelen combjára fröcc lefelé csordogált a bornyomó kád fekete. mert én egyáltalán nem érdeklõdtem East End irán irulás nélkül nézhetek majd a szemébe. Lady Agatha fejét rázta.Igen . . Lord Henry Erskine úr felé tekintett.Egy árva betût s e értek abból. csöpögõ.csicsergett a hercegnõ. melynél bölcs Omar ült.Csakhogy komoly felelõsség terhel minket . a Történelem másképp alakul. hogy okosan a földön csúszik. hercegnõ. látn l.mondta Lord Henry komolyan. .Teljesen beér azzal. ez nagyon rosszat jelent.A rabszolgaság kérdése. kinek lelkét me karta igézni. és a Tudomány elõnye az. . .felelte a fiatal lord. hogy kijöjjön az East Endre? Tudom.visszhangozta Lady Agatha. szivárványlóvá varázsolta képzeletével és f xonjával. csak a szenvedéssel nem . . a paradoxon útja az igazság útja. Fehér lába taposta a nagy borsajtót. ez az élet egyik nagy titka. Szeressük a színt. n agyon leverõ.A szenvedéssel nem tudok rokonszenvezni.Hát akkor hogy akarná megváltoztatni? .Én azonban azt szeretném.A pirulás pedig jól áll a hölgyeknek. Nagyszerû rögtönzés volt Dorian Gray rászögezte szemét.Meg fogom valósítani.Vissza tud emlékezni. a ballépésünket.Jaj.Mindennel tudok rokonszenvezni.Ha ilyen magamfajta vénasszony elp irul. . akkor megítélhetjük. hogy az hozza rendb e.Igaza van. lejtõs oldalain. . azt tanácsolnám. . ha fiatalok . hogy táncol a kifeszített kötélen.felelt. haragszom rád. nagyon szörnyû.folytatta Lady Ag atha. hogy egy dolgot nem bánunk meg soha.Rettenetes komoly felelõsség .szólt Sir Thomas foghegyrõl.felelte a hercegnõ. De minthogy a tizenkilencedik század a részvét túl tása miatt jutott csõdbe. . az életörömöt.Jaj istenem . csak az idõjárást . mint riadt erdei lények.kérdezte. hercegnõ .Hiszen olyan szerencsétlenek azok a szegények a Whitechapelben . felöltve borfoltos ruháját borostyánna a. mondja. Lord Henry játszott ezzel a gondolattal és rakoncátlankodni kezdett. bacchánsnõként táncolt az élet deszkáján. a bohóság dicsérete a bölcselet magasába röppent. .folytatta a lord -. Jaj. felhajította a leve gõbe és átalakította. hogy lehetne még egyszer visszafiatalodni? A lord egy pillanatig gondolkozott. .kiáltott a hercegnõ.kockáztatta meg Vandeleurné félénken. hogy nem é . . Amint továbbhaladt. hogy olyan j yek menekültek elõle. .mondta Henry lord vállat vonva. és csak késõn fedezi fel. . a szépséget.paradoxon volt.jegyezte meg Lord Henry. melyet fiatal éveiben elkövetett? . Lord Henry.Nagyszerû elmélet . Mert nagyon csúnya. és gúnyolta az alamuszi Silenust. Hogy kipróbáljuk a Valóságot. és ránézett az asztal fölött. az . . valami nagy botlásra.Hát kövesse el õket újra . . nagy komolyan bólogatva hozzá. És minél kevesebbet beszéljenek az é . . Manapság a legtöbb ember abb a pusztul bele. .De az East End azért roppant fontos kérdés . Szeretnék. hogy a modern kor szereti a fáj dalmat. hogy félrevezet bennünket. Az érzelgõsség elõnye az. Ha a barlanglakó n vetni tudott volna. maga a Bölc s megfiatalodott és elérte a Gyönyör vad muzsikáját. merész és . hogy ott megbecsülhetetlen vo lna.

.Nagyon vadak. aki az ette a hercegnõnek. melyre igazán büszke vagyok. mely oly kedves. amit az ebédnél mondott? . Treadleybe menni pompás kirándulás. de már abbah agytam. Isten önnel. és tétova ujjakkal forgatta a Manon Lescaut szé s kiadását. pompás bur ellett. mint ön. cs akugyan hiszi-e azt. ha megunja Londont jöjjön le Treadleybe. és elviszem va ami buta gyûlésre a Willis s Roomsba. szabad megkérdeznem. Gyakoroljuk magunkat. . nagyon kedves volt és szörnyen erkölcs elen. Kedden? Szabad kedden? .szólt Lord Henry és meghajolt. azokkal az aranyozott százszorszépekkel ékesen.aztán kisuhogott a szobából Lady Agatha és a többi hölgy társaságában.Mindannyian. . Ebben az órában szoktunk ott aludni. ólomkeretes tábláján beáramlott a londoni nyári nap baracksárga fénye.válaszolt az öreg gavallér udvariasan meghajolva.Mennem kell. hogy mit is mondtam . A házigazdája páratlan és a könyvtára i . . A fiú tehát durcásan várakozott. Egy durva szó tönkretenné. Lord Henry még nem érkezett meg. De az életrõl nék önnel beszélni. untatott. . Nagyon törékeny kalap. mikor ebben a kalapban vagyok.Egészen elfelejtettem. És most. Végre lépéseket hallott kívülrõl. hát el ne felejtse . . Több ízben már arra gondolt.Ön egészíti majd ki . . De iában csak újságokat. . Engedje meg. egy inas alakjában.Most szeretném kicsit né ni az életet.kiáltott. világos színû tölgyfa burkolatával. hogy folyton beszél majd. Mikor Lord Henry megint leült. elsõsorban önt tesszük érte felelõssé mindannyian. hercegnõ . s borzasztó lenne net. és az ajtó kinyílt.suttogta. Dorian Gray le se vette róla szem soltan ült. NEGYEDIK FEJEZET Egy hónappal késõbb Dorian Gray Lord Henry mayfairi házának kis könyvtárában ült. magával kell mennem.mosolygott Lord Henry. Most már igazán magam sem tudom.Ah. Jöhet velem.Én a parkba megyek .szólt Lord Henry mosolyogva. . . .Sokkal jobban szeretek olvasni könyveket.Attól tartok.Milyen udvarias maga és milyen udvariatlan . Ha elkésik.kiáltott a hercegnõ -. A kandalló párkányán néhány nagy kék porcelánkorsó s néhány papagájtulipán sorakoz keskeny. Az a nemzedék.Végtelen sajnálom .Mind a negyvenen.Maga könyveket beszél össze . hogy aki pontos.mondotta -. Lajos korabeli óra szabályosan egyhangú ketyegése idegesítette. majd együtt nézzük. . dühöng. Felnézek az uramért a klubba.Valaha magam is írogattam. Mindenesetre ak arnék írni egy regényt. hogy fogatja várja. és ha a szegény her cegnõnek valami baja esik.bûvölte hallgatóit. Erskine úr? . az idõt lop. magas. mosolyok cikáztak ajkain és a csodálat mindjobban elkomolyodott sötétülõ szeméb Végre a jelenkor ruhájába bújtatva belépett a szobába a Valóság. mára éppen eleget beszéltem . . Erskine úr átjött hozzá. És meg kell ígérnie. ahol õ elnököl.Ezer örömmel.Jobb szeretnék magával menni. Az Athenaeum Klubba kell mennem. . mért nem ír inkább? . Lord Henry nevetett és fölkelt.Azt hittem. Dorian Gray megérintette a karját.válaszolt Lord Henry. kedves barátom. Õ mindig késett. A XIV.Most pedig elbú m kitûnõ nénjétõl. kré gerendamezejével. gipsz dombormûves mennyezetével. és ha akarja. egy angol tudományos akadémiát akarunk alapítani. és egy mellette lévõ székre ülve vá ezét.Önért minden más meghívásomat sutba vetem. érzem. mert azt tartotta. hogy vélekedem a maga nézeteirõl. Ahogy kiment az ajtón. A hercegnõ színlelt kétségbeeséssel tördelte kezét. Egy csöpp atlaszfa asztalkán Clodion szobrocskája állo mellette volt a Les Cent Nouvelles egy példánya Clovis Eve-nek Valois Margit számára készí ett kötésében. melyeket a királyné címerébe lmazott. mely a kortársam volt. . semhogy írjak. Szóv mennem kell.kiáltott. hogy Basil Hallwardhoz ígérkezett . Lord Henry.felelt Erskine úr. . hogy elmegy. ha megengedi. és fejtse ki nekem a gyönyörrõl szóló bölcseletét. negyven karosszékben. édes Agathám. Erskine úr. téglavörös nemezszõnyegeivel.Hadd menjek magával . pompás ka Nagyon kedves szoba volt ez a maga nemében. igaza van .Nagyon vad dolgok voltak. tankönyveket és lexikonokat olvasnak. Senki se tud oly csodálatosan csevegni. . hogy így nevezzem. Önt csakugyan roppant veszedelmes embernek tartom. Egy napon. és õk kacagva követték a csábos dalt. A világ minden népe közül az an van legkevesebb érzéke az irodalom szépsége iránt. melyeket szú rojtos selyemperzsák borítottak. mint egy perzsaszõnyeg és éppoly valószerûtlen. . melyet egyik könyvespolcon lelt. igen. Jöjjön el hozzánk ste vacsorázni.

Magát jól ismerem arcképeirõl. Végre a mûvészet nemzetközivé tesz.Miért. Lehet. Harry . Roppant örülök. azért.Nemigen hiszem. De nagyon kellemes volt.kiáltott Henry felesége. Festõinek akart látszani. senki se hallja meg.felelt egy éles hang. De már itt van Harry. Ez egyik aforizmád. Orchideákra nincs pénzem. hogy lompos vol t. Ugye azok. Egyszerûen bolondultam a zongoramûvészekért. . Kü nõ volt. Ugye nem vacsorázol itthon? Én se. Ma az emberek tudják mindennek az árát.Minden bizonnyal. Gray úr.Kezdetnek elég közönséges.legalábbis. Dorian. Harry. téged k restelek. . sohase beszélek .Igazán annyi? . de nem tudják semminek az értékét. Aztán a lord cigarettára gyújtott és a kerevetre vetette magát. Szervusz. A férfi azért nõsül.Sajnálatomra. mert külföldiek.De én szeretem az érzelgõs nõket. Rendszerint szerelmes volt valakibe.. Nagyon szerelmes vagyok tudniillik. s ujjai egy teknõsbéka pa pírkéssel kezdtek játszani. . kik Angliában születtek.Sohase végy el szalmasárgahajú nõt. Én megvalósítom most mindazt. hogy tudomást szerezzek róluk. miután felesége. mert fáradt.Bocsánatot kérek. És láttam önt vele egyik este az Operában. hogy miért. édesem. . Imádom. m egy paradicsommadár. de csak annyit ért el.Nem beszélnél így. . hogy az uram. ha jó zenét hallgatok. megtörve a zavart csöndet buta és hirtelen n evetésével.Kibe vagy szerelmes? . Nem is értem. Henry felesége idegesen nevetett. vagy nem? Jól teszi nek is tartoznak vele. . . ideges nevetés hangzott föl. Ne gondolja azonban. V gy egészen másképpen gondolkozunk róla.Mert nagyon érzelgõsek. az édes Lohengrinben.Én is boldog vagyok.Sibyl Vane-nek.. akkor kötelességünk szóba fullasztani. finom jázminillatot a maga után. és valóságos rögeszméje volt a templomjárás. vagy nem. mely egész éjszaka ázott. hogy megházasodom. Nagyon regényess z. Talán majd találkozunk Lady Thornburynél.Ugyebár a Lohengrinben? . Dorian.Egyáltalán ne házasodj meg. és minthogy szerelmét sohase viszonozták. órákig alkudoztam rá. Engedje meg. Victoriának hívták. és itt találtam Gray urat . Hát csak a felesége.mondta Dorian Gray és elpirult. Olyan lármás. . .már nem tudom. vagy nem? Mondja. He . . Wagner zenéjét legjobban szeretem. kérdezni akartam tõled valamit .mondta Lord Henry. hogy nem szeretem a jó zenét.. . . . Mind a ketten egyformán gondolkozunk róla. mint Henry mond nekem. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk a zenérõl. hogy kikocsizom a hercegnõvel. Ha a muzsika rossz. Harry. Azt hittem.Egy színésznõbe . Lord Henry vállat vont. amint beszélt és figyelte õt tétova nefelejcsszemével. betéve mögötte az ajtót. hogy elkéstem. fölvonva sötét. ívelt szemöldökét mosollyal nézett mindkettõjükre. Dorian mosolygott és fejét rázta. A Wardour Stre eten egy darab régi brokátot kerestem. . amit te mondasz. Isten önnel. Mikor zenét hallgatok. mit -. .. de a külföldiekre semmi et se sajnálok. . hogy egész id latt nyugodtan beszélhetünk. nem c salatkozott semmiben.Hogy hívják? .mondta. Azok olyan festõivé teszik a szobákat. ez Harry ötlete. . ugyebár. a nõ azért megy fér kíváncsi: így mind a ketten rosszul járnak. . ugye maga még ohasem volt nálunk? Hát el kell jönnie. Harry.mondta Dorian. . Van az uramnak belõlük vagy tizenhét. ruhái mindig úgy hatottak. de félek tõle. Dorian . Gray úr? Vékony ajkain ugyanaz a szaggatott.Megígértem. amit mondunk.Sajnos nem Harry jön. Dorian gyorsan körülnézett. felugrott. mintha valami õrült tervezte és õ viharban kapta voln a. néha kettõért is egyszerre. ha látnád õt. hogy magam mutatkozzam be. nem így gondolkozom.Ah.Hát akkor tizennyolc. vagy nem? Bizon yos idõ múlva még azok is külföldiekké válnak.Azt hitte.Jaj. Harry? . Gray úr .mondta Henry lord. . .Nagyon sajnálom.. Ez pedig nem megvetendõ dolog. hogy megi edtem vele.De elkéstél. . édesem . Gray úr? Az egyetlen mód.Sohasem hallottam felõle. . kirebbent a szobából. mennem kell . hogy néhányat szippantott.Ott. én is .

mit vártam. de bementem és egy guinea-t adtam egy színpad melletti páholyért. A birtoklás szenvedély za létre. mikor meglátott. mit mondtál nekem azon a csodálatos estén. és csúszómászó szolgaisággal l alapját. hogy csak kétféle nõ van: egyszerû é estett. elhatároztam. hogy a szépség keresése az élet igazi titka. miért tettem így. fekete. senki sem volt.Majd elmondom.Hát egy szörnyû kis páholyba kerültem. Mióta ismered? . de azért bájosan mondják. . Utóbb azt tapasztaltam. .Azt hiszed. amilyent még sohase láttam. tehát értenem kell hozzá. Kikukuc olyból és néztem a színházat. melyet félredobnánk. hogy mások fölkapják. azt hiszem. és ez nagyon szomorú volt. hogy az életed elsõ regénye. Tudom. és nemsokára kormos utcák.kedves Harrym -. Nem tudom. Téged mindig szeretnek majd és te mindig szerelmes leszel a szerelembe. Henry. de a két sor zártszék telj n üres volt. ha nem így cselekszem.Édes fiam. A nõk festõi nem. Ami a társalgást illeti. A nõk az anyag diadalát jelentik az észen. már egészen boldog. én azt inkább a közöny tunyaságának vag nak nevezném. hogy ez az életed leg nagyobb regénye. Volt benne valami. ami érdekelt. k let felé bandukoltam. de kimentem. De beszélj arról a roppant tehetséges nõrõl. De mégis elkövetnek egy hibát. Harry. Hûség! Egyszer majd ezt is elemzem. kedves Dorian. egy nõ se roppant tehetséges. Visszaemlékeztem. hogy ki nevetsz.tége artogat valamit számomra. kopár terek útvesztõjében tévedezt yolc felé egy kis zugszínházhoz értem. Ez csupán a kezdet. közülük azonban kettõt sem lehet beenge ztességes társaságba. Hány dolog van. napokig úgy rémlett. kiknek nincs semmi dolguk. hogy hódítsanak é csevegjenek. Ezért is szüksége van az államnak semmittevõkre. A grande passion1 olyan emberek kiváltsága .Ez az igazság. mi or a színpadra pillantottam. Látom. Miután találkoztam veled. Inkább azt mondd. Harry. Assz onyok árultak narancsot és gyömbérsört.kiáltott Dorian Gray dühösen. hogy olyan mély vagy. Ha tisztességes férfi akarsz lenni. és azon a helyen. a legképtelenebb mellényben. mint hol rmadrendû lakodalmi torta. Cifra.Más se. s komisz szivarját. micsoda életet élhetnek.És hol találkoztál vele? . Londonban ndössze öt nõ van. aki elhaladt mellette t kíváncsisággal firtattam. Valami finom méreg szállongott a levegõben.Édes fiam. akkor elmulasztom az életem legnagyobb regényét. Kiállhatatlan vagy. Pirosító és szellem együtt szokott járni.Vagy három hete. Még ma sem tudo m.. . Amit õk állhatatosságnak vagy hûségnek neveznek. mikor elõször együtt ráztunk. Azért festik maguka gy hódítsanak és fiatalnak lássanak. . de ne légy hozzá szigorú. valóban. kérdeztem.Ugyan. A karzat és földszint szépen megtelt. kimegyek kalandot keresni. Folytasd a történetet.kérdezte. Az egyszerû nõ nagyon hasznos. . mi ment? . Legalább nem téged nevetlek. Mit gondolsz. pás dolgokat tartogat számodra az élet. hogy mindent megismerjek. hogy olyan sekélyes vagyok? . de ha nem így cselekszem . . s rengeteg dió fogyott. Mióta ismered? . csupa Cupido és bõségszaru. Ezer dologra gondoltam. mint saját leánya. De majd hallotok róla. melyet õk a legelõkelõbbnek tartottak. . Semmi mondanivalójuk sincs.Pont ilyen. Hûség az érzelmi életben ugyanaz. Mások borzalommal ek meg. azok tulajdonképpen a sekélyesek.Jaj. miriád emberével.Nem nevetek. lobogó gázlámpái és rikító színlapjai tnál egy utálatos zsidó állott.Sohase bánd.Nem. ami a következetesség az értelmi életben n a tehetségtelenség bevallása. ha nem félnénk. Igazi szörnyeteg volt. kinevetsz. ami élet . Mi a csudát csinálok itten. Most a nõket elemzem. roppant Londonunk. . Zsíros tincseket hordott s nagy gyémánt szikrázott szutykos ingmellén. Mihelyt a nõ tíz évv alabbnak látszik. A kérdés ne ly bonyolult. aminthogy a férfiak az és dalát jelentik az erkölcsön. vele ülj le vac sorázni. kik életükben csak egyetlenegyszer szeretne k. . tszik parancsolni egy páholyt? . Különben ez nem történik meg. mindenkit megnéztem. .Hogy érted ezt? . piszkos bûnöseivel és tündöklõ bûneivel .Pont ilyen lehetett a brit dráma virágkora is. Hát ne félj. Éreztem. . furcsa hely volt. Dorian. Mikor a Par kban lõdörögtem. Harry. mint gondoltam. hogy valami kalapál ereimben. De ne félbeszakítani. . melynek nagy. és silány színpadi függöny meredt arcomba. Te gerjesztetted bennem a vad vágyat. Nagyanyáink azért festették magukat. hogy a mi szürke. Szenvedélyesen vágyakoztam egy új élm Hát egy este. Pusztán a veszély sejtése is kéjesen hat ott rám. akivel érdemes szóba ereszkedni. Ma ennek vége. A másik fajta nõ roppant bájos. hogyha nem ze teveled. egészen megrémítesz a nézeteiddel. úgy hat óra tájt. Harry. Egyesek megigéztek. De ne mondd. vagy a Piccadillyn kószáltam. Roppant tehetséges.

festett hajú és kipingált arcú démonokat.Harry! Sibyl Vane az szent. Nem tudom.Bizonyára a Félkegyelmû fiú. Aztán kissé hangosabb lett.sohasem lyen hangot. Ha valaki szer kit. szerették az ilyen Minél tovább élek.Csak ne szóld le a festett hajat és kipingált arcot. mint csinos fiúcska. Ha akarom. . Rómeót egy kövér. és adj egy gyufát: köszönöm . kis görögös szorúba font haja. mint a k ukat. és bizalmasan lekacsingatott a földszintr ndkettõ olyan furcsa volt. Eleinte nagyon halk volt. én is alig láthattam ezt a lányt a ködlõ könnyeimtõl. délután fecsegnek a kávénál. idejönnék és bevallanám teneked. hogy önmagát csalja meg. Dorian. Ha egyszer bûnt követnék el. Úgy látszott. ajka p yan. aki rögtönzéseit beszúrta szerepébe. . mint te .. A Rómeó és Júliá-t játszották.Aztán azt kérdezte.Hát ezt nem csodálom. mély és lágy zenéjû. Õ az én mindenem ebben az életben. de a szépség. nem követnek el bûnt. Minden áldott este elmegyek.De miért sértõdsz meg? A lány egy napon bizonyára tiéd lesz. hog lássam játszani.Bárcsak ne beszéltem volna neked Sibyl Vane-rõl. egy ifjú héber vezette. hogy ami eléggé jó volt apáinknak. és a játék elkezdõdött. politikában les grand-peres ont toujours tort. .Ez a darab eléggé jó volt minekünk is. Mindenütt megleljük õket. mindig azzal kezdi. én szeretem õt. Mûvészetben. mely egy vidéki. Tudod. Egyikükben sincs rejtelem. mint a rózsa szirma. szerelmese ajkáról szívta a mérget. sötétbarna tekercsekkel. mint egy söröshordó. Be kell vall dtam a gondolattól. mindent el kell mondanom neked. Ezt nevezi a világ regénynek. . egy olasz sí bolt homályán. légy jó fiú. hogy Shakespeare-t ilyen istentõl elátkozott helyen látom. alig tizenhét éves.kérlek. a szörnyû vén zsidó elõadás u páholyomba. mellénykében. szeme a szenvedély ibolyakék forrása. hogy nagyon sok pezsgõt ittam. mennyire megrázhat bennünket egy hang. de a függönyt. égõ szemmel. De azért va lahogy érdekelt is. mint maga a színpad. hogy másokat csal meg. Valószínûleg már megismerkedtél vele. Dorian. a puszta szépség könnyeket fakaszt sze bõl. Tulajdon korukba vannak bezárv mmiféle varázslat nem alakítja át õket. hogy Júlia sok száz éve meghalt. takaros sapkában. Miért ne szeressem ezt a lányt? Harry. hogy .szólt Lord Henry hangjában a pátosz kül remegésével. vagy a derék néma. másik este Imogen. Olykor rendkívüli varázs van ebben mondta Henry lord. szoktam-e újságokba írni.Csak a szent dolgot érdemes megérinteni. mint a fuvola vagy a távoli oboa.Igen. Különös befol yásod van reám.Természetesen ismerem. Most pedig . Reggel lovagolnak a Parkban. Közönséges nõk sohase mozgatják meg képzeletünket. úgy hiszem. hogy a színházban voltam. Elsõ este. Dorian . Ha lecsukom a szemem. s úgy rémlett. mert nagyon sok színésznõt szerettem. amint az Arden erdején vándor hában. és m indegyik valami mást mond. annál világosabban látom. majd megvallotta. s a féltékenység fekete keze fojtogatta nádszerû nyakát. az nekünk. A legédesebb teremtés volt. arcocskája virágszerû. A komiku s játszotta. hallom mind a kettõt. elmondasz nekem mindent. Egyik este Rosalinda. kormozott szemö lhasogató hanggal. õrült lány volt. Te pedig megé . . s azzal végzi. Egyszer azt mon dtad nekem. akit valaha láttam. Láttam õt minden korban és m elmezben. hogy viselje és keserû füveket. melyiket kövessem. A zenekar szörnyû volt. mik a csalogány még dalol. És hangja . Megvan a mindig egyforma mosolyuk és udvarias modoruk. csakis egy ember z szól. hogy a pátosz nem hat rád. miért nem mondtad. és teste a veronai márvány sírboltban pihen. Hát Harry. Er nagyon elképedt. nadrágban. A ker i jelenetben hangját remegõ önkívülettel színezte. ha nem. De azért n on kedves a bókod. Harry. melyet az ember virradat elõtt hall. öreges úr alakította. . piruló arccal.2 . mikor a hegedû szilaj szenvedélye reszkete t benne. . hogy a földön egyedül csak színésznõ retni! .Igen. biztosan olyasmit hitt. hogy ez szörnyen kellemetlenül érinti. hogy megízlelje volt. Késõbb voltak pillanatok.Azért. képzelj egy kislányt. hogy a színfalak mögé vezet és bemutat neki. . aki nyekergõ zongoránál ült. Láttam õt meghalni. hogy megnézem az elsõ felvonást.mondd el e vagy Sibyl Vane-nel? Dorian Gray fölugrott. beszélned kellett. ha nem. Dorian. és úgy zengett. Lelküket éppoly könnyen meg lehet ismerni. s e rály színe elé lépett. mely majdnem elûzött.az élet cikázó napsugara -. . Dühöngtem a zsidó dtam neki. így van. Azt feleltem. ezt a kettõt sohasem felejtem el. Mercutio se volt jobb. még csak el se szoktam olvasn az újságokat. Mindenesetre elhatároztam. De a s Mennyire más egy színésznõ! Harry. . Figyeltem. Apáink. Henry.Ha akartál. olyan termettel. vásári bódéhoz hasonlított Júlia! Harry. és ruhát adott neki.Olyanféle emberek. Amíg élsz. s fölajánlotta. ami t teszel. nem? . A te hangodat és Sibyl Vane han gját.

Egészen igazad volt. akár nem. . Szeretem és meg kell. és biztosított. akart tukmálni. hog y szeressen! Féltékennyé akarom tenni Rómeót. nem érdekel. A költészet miatt tönkremenni dicsõség. . de nem egészen olyan. .Valóban. hogy odavisz. egy hervatag. Mindig van valami végtelenül közönséges mások tragédiáiban. föl kellett mennem a szín ra. áruld el. Pár virágot dobtam neki. édes álmodozással tágra nyitotta szemét. Vanni van. Van benne valami a gyerekbõl. fáradt asszonnyal.És mikor Sibyl Vane? .Soha. földig hajolt. hogy most sohase vacsorázol velem.Miért. . Harry. megborzongok a mély-mély áhítattól. het drága.A zsidó el akarta mesélni élettörténetét. . honnan származik! Kis fejétõl a kis lábáig telje tesen isteni. Te. s többször voltam vel Operában is .morogta Lord Henry gyûrûit nézege tve. annyit mondhatok. . a külsejük után ítélve. hogy a mûvészet bõkezû pártfogója vagyok. Minden áldott este megnézem a színházban s egyre csodálatosabb. Másrészt azonban legtöbbjük. Jaj. Õ a világ összes nagy hõsnõje egy személyben. mint egy ember etsz. Dorian. aki elsõ este Capuletnét játszotta holmi bíb hálóköpenyben. . nem furcsa. bár rendkívül lelkesedett Shakespeare-ért. hogy Sibyl kisasszony ért a széptevéshez. mi naponta találkozunk.szólt Dorian. valami érdekes regényed van. Most beszélj a leányról. . Visszautasítottam. hogy szenvedélyünk lehelete öntudatra r a poraikat. egyáltalá an kiválóságának. s ha arra gondolok. vagy vacsoránál.A harmadik este. ha csak egy felvo násra is. .felelte -.Bizony érdem. mennyire imádom õt! Le s föl járt a szobában. mintha jobb napokat is látott volna. Tüdõvészes. Úgy nézett rám.Mondd. Azt akarom. de mindegyiket meg lehet vásárolni. A zsidó mindenáron Mylord -nak szólított.mégpedig nagy érdem. riadt fiútól sil Hallward mûtermében találkozott. majd. Mennyire különbözött attól a félénk. mert Sibylt elõbb okvetlenül látnom kell . s ezért meg kellett mond bylnek. Legtöbb ember azért jut csõdbe. hogy ötször m sõdbe és mindig a Bárd miatt.kiáltott Dorian -. amíg beszélt. . . Roppant iz Lord Henry csöndes boldogsággal figyelte. mint amilyent vártam.Majd máskor megmagyarázom. Akár akartam. Természete kibomlott. hogy mégse futja rá a pénze .kacagott Dorian. A vén zsidó vigyorogva állt a po ajtajában.Ismerem ezeket az embereket. aki ismered az élet minden titkát. Mikor elmond it gondolok a játékáról. Mindig elszomorítanak . A zsidó néhány szivart ajánlgatott.De köz a színházban eloltották a lámpákat. mint valami színpadi alakra. Fogalma sincs az éle Anyjával él. kis beszédeket kanyarintott rólunk.Nahát. mert n gyon sokat fektet be az élet prózájába. drága Harry? . mi pedig csak álltunk ott. hogy nem vagyok az. vagy ebédnél. hogy nem is akar tam megismerni? . De mondd. kinyitva kék szemét.Lehetséges. néztü mást.Drága Harry. . Azt gondolta. . Dorian. A lány így szólt hozzám egyszerûen: Maga inkább olyan. elhatározta. Nem furcsa. milyen csodálatos lélek rejtõzik kis el csont-testében. én pedig beleegyeztem. Rosalindát játszotta. de én azt mondtam. . legalább ezt képzeltem. Harry.Milyen borzasztó vagy. hogy Mesebeli Herceg.Ma este Imogen . nagyon félénk volt és szemérmes.Gratulálok neked.Hát ez az oka. Úgy hívom.Õ azonban azon a véleményen volt. holnap este pedig Júlia lesz. Egy ízben elhencegett azzal. . hogy egészen igaza volt. . Azt hittem. Mikor meglát ott. hogy z érdem. hogy igézzem meg Sibyl Vane-t. akár a gyermekek. . kettõnkrõl. Éhezem a jelenlétére. . mint a virág. vörös foltok égtek az arcán.Nem. Több. Mind a ketten nagyon idegesek lehettünk. és õ rám tekintett. A vén zsidó nem tá szik. Azt akarom. Mit bánom. m széltél elõször Sibyl Vane-nel? . és mennem kellett. és hamvaikat fájdalomra ébressze. s úgy tetszett. velem vacsorázhatsz ma este? Dorian fejét rázta. de biztosítalak. skarlátosan lángo . . Másnap este természetesen megint elmentem. hogy a világ halott szerelmesei allják kacagásunkat és elszomorodjanak. hogy rendkívüli tehetség.Sybilrõl? Ó.zínházi kritikusok összeesküdtek ellene. . .Engem egyedül Sibyl érdekel. mert folyton így nevezte Shakespeare-t. Nagyon tolako olt. és olyan.Te nem érted õt. mint eg erceg.De mindig szörnyen késõn jössz. hogy szeressen enge is. kedves Dorian .

Ehhez mérve minden egyebet értéktelennek ítélt. De most mennem kell. A Bristolban nyolc órakor. fõképp az irodalomé. Hát ne feledd. egyszerûen ellenállhatatlanná teszi õt. mint Dorian Gray. de a kevesek nek. Olyan dolgokat mond. és a Vágy eléje sietett. melyet nem mernek valóra váltani. Vannak olyan különös betegségek. Mindig lebilincselte a természettudomány módszere. És a szenvedély furcsa logikáját és az értelmes érzésekkel színezett életet. mely az asztalon állott. Úriember nem vacsorázik hét elõtt. ami varázsos magában. És te dottad nekem. Az a puszta tény. megfigyelni. Éli a költészetét. M azzal. mert elküldte a portrémat ek keretben.Azt akarnám. holnap.szólt végre Lord Henry. hogy valaki egy más endû verseskönyvet írt. Õ tette koraéretté. Ott kell lennünk. . . az nem viselhet arcán üveg álarcot. mely közvetlenül foglalkozik a szenvedélyekkel és az értel . Lord Henry nehéz szemhéjai leereszkedtek. míg az élet felnyitja nekik titkaikat. Há bánom. de úgy tetszik. .kérdezte Dorian Gray. hogy mennyibe kerül mindez? Sohase fizethetünk eleget egy élményért. Ez a fiú jobbára az õ alkotása volt. . kik személyükben is mulatságosak. Lá õt az elsõ felvonásban. keresek egy színházat a West Enden. Szervusz. Így hát azzal kezdte. hogy az élete számára nem marad egyéb. melyet maga tervezett. Vannak olyan finom mérgek. Mikor Dorian Gray elhagyta a szobát. de ezek mindig nagy mûvészek voltak. E zt nevezem én az igazi nagylelkûségnek. Találkozol addig Basillel? Vagy én írjak . hogy tetszik. arannyal átfuttatott üvegbõl. melyek untatnak. Talán inkább írj te neki. Holnap Júliát játssza. de az. melyet ni. Ez már val A hétköznapi emberek addig várakoznak. a legköltõietlenebb lény a világon. hogy az egyéniségek mozgatják a világot. hogy magán végzett vivisectiót. édes fiam. Azóta jöttem rá.Basil. Nemcsak mûvészet van benne. A nagy költõ. hogy aki figyeli az él tet a kín és kéj különös olvasztótégelyében. hogy meg ne zavarják agyát és vemhessé ne tegyék képzeletét szörnyeteg kép kkal. és méltó módon fölléptetem. be kell vallanom.Igazán így van ez. mikor Rómeóval találkozik. akárcsak engem. hogy tehetséges. agát szemén -. Egyedül az emberi életet tartotta arra érdemesnek. és egy kis illatszert öntött zsebkendõj bból a nagy. Harry. Megbolondítja majd világot. . s elkez dett gondolkozni.Így kell lennie. hogy búvárkodjanak b nne. . s én hozom el Basilt.Az emberek szeretnek olyasmit adni. legkisebb bosszúságot vagy féltékenységet nem ztett benne. belebetegszün k. N et hatása. Ennek az a követk e. mindent. Basil nagyon jó fiú. ne nyolckor. de ennek a tudománynak rendes anyaga kicsinyes és jelentékt volt szemében.De igen. Mondjuk holnap. Három évre le van kötve neki . amire nekik maguknak van legnagyobb szükségük. . amióta rlek. annál festõibb a külsejük. Örült neki. ha t mondod. hol ak. hogy megismerjük természetüke milyen nagy jutalmat kapunk cserébe. hanem egyéniség is. . hogy kicsit nyárspolgári. .Jó. hogy aztá okra kerített sort.Várj csak.mokat termett. és hol válnak el.és ez a gondolat az öröm csillámát villantotta föl barna. elvei és józan esze. Imogen vár rám. Milyen csodálatossá válik elõttünk az egész világ. melyeknek ha megismerjük tulajdonságukat. A többiek megírják a költészetet. Nem szép tõlem. Valóban. nem pedig az elvek. Folyton jó tanácsokat ad. édes öregem. Fél hétkor. De a kisebb költõk határozottan bûbájo nnél rosszabbak a verseik. kevés ember érdekelte õt annyira. Dorian Gray érdekes tanulmánnyá lett ezáltal. micsoda gyönyörûség van ebben. és noha kicsit féltékeny vagyok a képre. Föltétlenül elismeritek.Fél hétkor! Képtelen idõ.És mit szándékozol tenni? . mielõtt a függönyt félrehúzzák. milyen pontosan kerülnek ellentétbe.mától számít en lesz. .Helyes. kiválasztottaknak megnyilatkozik az élet rejtelme. és nézzétek meg õt a színpadon iztos vagyok a sikerében. melyik este menjünk? . az azán nagy költõ. s odajutott. nem tarth kénes gõzöktõl. Lord Henry mosolygott. Harry. mely egy egés z hónappal fiatalabb nálam. Aztán ki kell vennünk a idó kezeibõl. Ma kedd van. Õ tudta . hétkor. Annyi bizonyos. Nem akarom egyedül meglátogatni. . beletett a munkájába. ho gy a fiú valaki mást szeretett ilyen õrülten. . Mintha az ember teához húst enne vagy angol regényt olvasna. melyeken át kell mennünk.Kérlek. Henry? .azaz két évre és nyolc hónapra . Ismertem et. csak elõítéletei. ki szerelmesen meghajolt. hogy néh az õ zengõ és muzsikásan kiejtett igéje fordította Dorian Gray lelkét e fehér lány felé.A kedves Basil. tökéletes mûvészi ösztön. . hogy te meg Basil jöjjetek el velem egy este. mielõtt a függöny felgördül. hogy talá on vele. Titkos rejtekhelyérõl elõkúszott a lelke.Ó.Ugyan-ugyan. Már egy hete feléje se néztem.

mint a piros rózsa. vagy miképpen kell majd végzõdnie.Többé nincs szükségünk rá. félrevonta száját.Mit törõdöm a pénzzel? A szerelem több. és megmutatja. mit kerüljünk. és mi tartozunk neki. é ga nemében igazi mûvészi munka lehet. anyám. bizmuttal fehérített kezét leánya fejére tette. ez a fiú haso tt a bábjáték vagy színpad ama kecses alakjaihoz. mint a pénz. Isaacs úr nagyon jó volt ho zzánk. Gyors . hogy mindez miképpen végzõdik. Vajon a lélek csak árnyék-e. Fölkelt és kinézett az utc lkonyat skarlátos aranyat fröccsentett a szemben lévõ ház felsõ ablakaira. inkább összetett szenvedély. de bánatuk zépérzékünket. és légy te is boldog. érzéki ösztön. .ismételte -.Nem tudom.suttogta a leány. mert az életnek is vannak tökéletes remekmûvei. hogy itt az idõ. Lord Henry azon tépelõdött. és figyelmeztette. pedig tulajdonképpen magunkkal kísérleteztünk. milyen titokzatos mind a kettõ. Ezt nem szabad elfelejtened. akár etnek. Dorian Gray k te. Azok a szenvedélyek zsarnokoskodnak rajtunk legerõsebbe n. Igen. mindig félreértjük magunkat és ri t.Én csak akkor vagyok boldog. fáradt asszony ö e temetve. Az ég fönn hervadt rózsához hasonlított. de öntudatossá vált.Tartozunk neki? . Világos volt elõtte. a fiú koraérett volt. arcát a hervatag. A listák a tapasztalatban bizonyos figyelmeztetést látnak. Közölte vele. mely által elérhetünk a yek tudományos elemzéséhez. és sebük olyan. Gyönyörûség volt szemlélni. az elõcsarnok asztalán sürgönyt lelt. és vékony. aminõ maga a fiú. amint Giordano Bruno vélte? A szellemeknek az anyagtól való elválása titok és a szellemn k az anyaggal való egyesülése szintén titok. az tölti be hivatását. Sibyl Vane iránt hirtelen föllángoló õrült szerelme nem érdektelen lélektani je kétség.hébe-korba egy bonyolult egyéniség foglalja el a mûvészet helyét. vacsorára kell öltözködnie. hogy eljegyezte Sibyl Vane-t. Sibyl. És mégis milyen nehéz eliga anai között. hogy végzi majd. Semmi egyébre sem kell gondolnod. Az érzékek kifinomodhatnak. elismerik. mit kö sünk. mint izzó érclemezek. A leány fölnézett. Gyakran megtörtént.Anyám. ami megtanít bennünket. és azt a bûnt. többször elkövetjük majd örömmel. Itt megállapodott. Sibyl. Isaacs úr nagyon elõzékeny volt. hogy sok köze van hozzá a kíváncsiságnak. ahogy beszél velem . hogy erkölcsi befolyá van a jellem alakulásában. Lélek és test. hogy azt gondoltuk. kopár lakószobájuk egyetlen karosszéké oldog vagyok . Lord Henry ezekrõl a dolgokról gondolkozott. Ki a megmondhatója. és utálom azt a hangot. az értelem eldurvulh at. ki háttal ült az éles. Az ifjúság szenvedélyesen lükte t benne. és azt hitte. melyekn ek természete öntudatossá vált bennünk. azt átalakíto munkája. Sibyl Vane hátravetette fejét és nevetett. ho élet minden kis rugóját föltárja elõttünk. A tapasztalat nem erkölcsi érték. mert kíváncsi volt és vágyakozott új élm em egyszerû. test és lélek. s azon tépelõdött. hogy jövõnk hasonló lesz múltunkhoz. melyeknek eredetét eltitkoljuk magunk elõtt. mikor kopogtattak az ajtón. melyet az emberek tévedéseiknek adnak. s gazdag és gyümölcs ményt ígér.Boldog . inasa belépett. hogy kifizessük adósságunkat és Jamest tiszte fölszereljük az útra. Aratott. .felelte az öregasszony sopánkodva. hogy a kísérleti módszer az egyetlen módszer. Az ablaktáblák ú tak. dicsérik is. Valójában m e csak azt bizonyítja. Van állatiság a lélekben és a k is megvannak a szellemi mozzanatai. szobrászatnak vagy festészetnek. vagy hol kezdõdik a lelki ösztön? Mi n sekélyesek a közönséges lélekbúvárok önkényes meghatározásai.kiáltott. Azok a leggyöngébb mozgató okaink. melyet egy ízbe tünk szabódva.Mégse úriember. Pusztán név. Lord Henry barátjának színû életére gondolt. hogy élhetnénk meg nélküle . olyasmivé változtatta. . Dorian Gray pedig nyilván neki való anyag. hogy távol áll az érzékisé t sokkal veszedelmesebb volt. kiknek öröme távol van tõlünk.szólt a leány. Vane asszony összerezzent. . ha a színpad on látlak. beözönlõ fénynek. mely a bûn házában lakozik? Vagy a test csakugyan k. Szép arcával és szép lelkével cso Nem fontos. Ami benne ifjúkori. mint olyan valamit. pedig még tavasz volt. Mikor fél egykor hazajött. másokkal kí . lehet-e valaha a lélektant olyan föltétlen tudománnyá tenni. Ahogy ma áll. Vérébõl rózsálló hullám szökkent arcába és sötétpirosra festette. csak a színpadra. Most már a Mesebeli Herceg gondoskodik rólunk. . Felbontotta. anyám. . hol szûnik meg a testi ösztön. ÖTÖDIK FEJEZET . Ötven font nem kis pénz. De semmi mozgatóerõ sincs a tapasztalatban.Isaacs úr ötven font elõleget adott nekünk. nagyon boldog vagyok . .visszhangozta az anya. . fölkelt és az oz ment.

amit mondott. De csak azért fáj neked. Büszke vagyok. h a életre hívja. Nagyon ke dves vagy. Egy kis pénzt szeretnék összekaparni. hogy mondhatsz ilyent? De csakugyan sétálni akarsz velem? Remek lesz. mért szeretem zért szeretem. . Tom Harrytól. anyám. Kicsit fájt neki. M ikor kinyílt a szeme. amint elõbb mondtam.suttogta a leány. hogy Ausztráliából mint elõkelõ ember térsz vissza.Jaj. Jim . anyám . Sibyl hozzásuhant. karjait nyaka köré fonta és megcsókolta. . Jim . idézett melynek írója a józan észt igyekszik majmolni. A szenvedély délszaki szele süvöltött fölötte és megrázt cses fodrait. és nyomozásról. semmi olyan. Anyám.Oda csak elõkelõ urak járnak. Különben egy cseppet sem bánom..Anyám. James Vane gyengéden nézett nõvére arcába. H a megszedted magad. A leány nem figyelt oda. . mint nõvére. hogy mozognak a vékony ajkak és mosol . hogy elbúcsúzol barátaidtól. Nem volt olyan nemes fajta.Bocsáss meg.Te csúnya. Jim egy pillanatig habozott. Vékony ajkú bölcsesség beszélt hozzá az ütött-kopott székbõl. Zavarta ez a sokszavú csönd. Lelkében a közönség ma melte fiát. Ha gazdag. mint te húsz évvel ezelõtt. A kalitkás madár öröme volt hangjában. Vane asszony reátekintett. Szemhéja átmelegedett leheletétõl. ha eljönnél velem sétálni. nagyon szeretted. És mégis. Gyûlölöm a színpadot. Ja j. bizony nem titkolom. Aztán. rettenetesen büszke. aki azt a r nda pipát ajándékozta neked. az álom köde ereszkedett reá. Abban bizakodom. És odaszaladt hozzá s megölelte. sokkal fiatalabb vagy. .Bántasz vele. . mikor apámról beszélek. . és azzal a hamis színpadi mozdulattal. akármennyire alábbvalónak érzem magamat .Gyermekem. Alig lehetett volna észrevenni.Szeretném. mintha el szeretné rejteni titkait. De. mert olyan. Begörbített hamisékszeres ujjainak mozgása pedig még furcsábbá tette. barna hajú ifjú lépett a szobába. engedj boldognak lenni örökre. Akkor a Bölcsesség megváltoztatta módszerét. és annyi a gondom. kutakodásról szólt. akkor hozzá kell mennie. ogy téged és Sibylt elhozzalak a színpadról. . anyám. hogy itt Londonban érvényesülj. anyám? Amit mondok. Csókja újra ott . bolond gyermek .mormogta Vane asszony. . ha megcsókollak. . Nézte. vele volt.Miért ne. nézte. mozdulata kiss tlen. Elküldte lelkét. megcirógatta kabátja ujját.kiáltott a leány.Társaság! . A csel nyilai célt tévesztettek.Fiam. anyám. keze-lába nagy. aztán egy pillanatra lecsukódott.Jaj. hogy fia nem illeszkedett be z együttesbe.dohogott a fiú.tté ajka szirmait. Szeme fölkapta a melódiát é visszhangozta. hogy beszéljen.Szeretem õt . hát már meg se csókolsz? . Szabad volt szenv edélye börtönében. óvatosságra intette. Az Emlékezethez fohászkodott. Ez növelte volna a jelenet színpadi festõiségét. Ajkai remegtek. Bizonyos volt. Olyan boldog vagyok ma. semhogy szerelemre gondolj.ismételgette anyja válaszul a papagájszókat. Azt hiszem. vissza kell jönnöd. ha gazdag.Na. Tudom. te is úgy szeretted az apámat. hogy utolsó délutánod nekem adod. ne mondj ilyen szörnyû dolgokat . A földi fortély e hullámai megtörtek füle kag lóján. . . mennyire fáj. nemigen látom többé ezt a rette ondont. . . Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. . és száraz ajkai görcsös lommal rándultak össze. mely arcára ragadt. engedj boldognak lenni. Hiszen t a gyarmatokon nincs semmiféle társaság.nem tudom. mint é szeretem a Mesebeli Herceget? Az öregasszony elsápadt a durva rizspor alatt. és lelke visszahozta õt. hiszem is.kiáltott -. Jim .felelte Jim homlokát morcolva. Egyszerre szükségét érezte. .mondta egyszerûen. vén medve. és sóhajtva kezébe vett e gy cifra színházi ruhát s öltögetni kezdte. Az egész dolog nagyon kellemetlen. Ne légy szomorú. mit tudsz a rról a fiatalemberrõl? Még a nevét sem tudod. mint amilyen maga a Szerelem lehet. hogy szívod. Sibyl.. . hogy a jelenet érdekes.szólt Sibyl nevetve -. .Hiszen nem szereted. miért is szeret õ engem ilyen nagyon? Én tudom. .Nagyon kopott vagyok .Ne szamárkodj. Hová megyünk? Menjünk a Parkba. A leány megint nevetett.Csak ezt ne halljam. ontos. amit társaságnak lehetne nevezni. Attól tartottam. Sibyl.Bolond gyermek. De mit lát õ énbennem? Ne m vagyok méltó hozzá.szólt a fiú kedélyesen dörmögve. Hercege. Termete zömök volt. karjaiba zárta leányát. különösen hogy James Ausztráliába megy. hogy megkeresse. . vagy Ned Langtontól. a Mesebeli Herceg. aki mulat rajtad. mely gyakorta a színésze k második természetévé válik. neked is okosabb nak kellene lenned. hogy köze li rokonok. . Vane asszony rászögezte szemét és erõsebben mosolygott. Ez a fiata ag lehet. miért kodom meg.

- Hát jó - mondta végül -, de aztán ne sokáig öltözködj. A leány kilibbent az ajtón. Hallani lehetett, amint dalolva fölfelé halad a lépcsõn. Kis lá már fölöttük tipegtek. A fiú kétszer-háromszor végigment a szobán. Aztán a karosszékben ülõ hallgatag alakhoz ford - Anyám, elkészítetted a holmim? - kérdezte tõle. - El, James, egészen elkészítettem - felelte a nõ a munkájára nézve. Néhány hónapja kényelmetlenül érezte magát, mikor egyedül maradt komor fiával. Ez a felüle nõ zavarba jött, mihelyt tekintetük találkozott. Attól tartott, hogy gyanít valamit. A fiú gatását, mert más egyebet nem mondott, tûrhetetlennek tartotta. Panaszkodni kezdett. A nõk támadással védekeznek, aminthogy hirtelen és különös megadásokkal támadnak. - Remélem, James, meg leszel elégedve a gyarmati életeddel - mondta. - Ne feledd el, h ogy magad választottad. Beállhattál volna egy ügyvédi irodába is. Az ügyvédek nagyon tekint mberek, a vidéken a legjobb családokhoz bejáratosak. - Gyûlölöm az irodákat és az írnokokat - válaszolta a fiú. - De teljesen igazad van. Magam ottam az életemet. Csak arra kérlek, vigyázz Sibylre. Nehogy valami baja essék. Anyám, vig yáznod kell reá. - De furcsán beszélsz, James. Hát természetesen vigyázok Sibylre. - Azt hallom, valami fiatalember jár minden este a színházba, és felmegy a színpadra is, b eszélgetni vele. Igaz ez? Mit tudsz errõl? - Olyan dolgokról beszélsz, James, amelyekhez nem értesz. A mi pályánkon nem szoktunk elut asítani egy és más kedves figyelmességet. Annak idején én is elfogadtam néhány csokrot. Akk n még megértették a színészetet. Ami Sibylt illeti, most még fogalmam sincs, hogy vonzalma omoly-e vagy sem. Annyi azonban bizonyos, hogy az a fiatalember tetõtõl talpig úr. Min dig nagyon udvarias velem szemben. Aztán gazdagnak látszik és remek virágokat küldözget. - De azt se tudod, hogy hívják - szólt a fiú ridegen. - Nem - felelt anyja nyugodt arckifejezéssel. - Még nem árulta el igazi nevét. Afféle regén es tempó lehet tõle. Bizonyára valami arisztokrata. James Vane az ajkába harapott. - Vigyázz Sibylre, anyám - kiáltotta -, vigyázz rá. - Fiam, nagyon elszomorítasz. Sibylre mindig különösen ügyelek. Ha a fiatalember gazdag, a kkor igazán semmi oka sincs, hogy ne menjen hozzá. Biztosra veszem, hogy arisztokrat a. Mondhatom, egészen olyan. Pompás szerencse lehet Sibylnek. Remek pár lesz belõlük. A fi atalember rendkívül csinos, mindenki ezt mondja. A fiú valamit mormogott maga elé és az ablaktáblán dobolt vastag ujjaival. Éppen hátraford hogy mondjon valamit, mikor nyílt az ajtó és Sibyl beszaladt. - Milyen komolyak vagytok mind a ketten - kiáltott. - Mi történt? - Semmi - szólt James. - Néha, úgy gondolom, komolynak is kell lenni. Isten veled, anyám , öt órakor akarok ebédelni. Mindenem be van csomagolva, csak az ingeim nem, tehát nem k ell fáradnod. - Isten veled, fiam - felelte az anyja, és meghajolt mereven, méltóságosan. Roppant sértette az a hang, melyen fia beszélt vele, a tekintetében pedig volt valami, ami megijesztette. - Csókolj meg, anyám - mondta a leány. Virágszerû ajka érintette anyja hervadt arcát és fölmelegítette a fagyát. - Gyermekem! Gyermekem! - kiáltott Vane-né, s fölnézett a mennyezetre, mintegy keresve e gy elképzelt kakasülõt. - Jöjj, Sibyl! - szólt James türelmetlenül. Utálta az anyja szenvelgését. Lementek a lobogó, szélfújta verõfénybe, és a kietlen Euston Roadon ballagtak lefelé. A jár odálkozva tekintettek a mord, nehézkes ifjúra, ki durva, elszabott ruhában ilyen bájos és e elõ külsejû leánnyal mutatkozott. Akárcsak az otromba kertész, ki rózsatõt visz. Jim olykor-olykor összeráncolta homlokát, mikor egy idegen fürkész tekintetével találkozott em szerette, hogyha megbámulják, akárcsak a lángelmék, mikor már nagyon híresek s a közrend ek mindig. Sibylnek azonban fogalma sem volt, milyen hatást gyakorolt. Szerelme ot t reszketett nevetõ száján. A Mesebeli Hercegen járt az esze, és hogy még jobban rágondolha n, nem beszélt róla, hanem a hajóról fecsegett, melyen Jim majd elvitorlázik, az aranyról, elyet biztosan meglel, a csodálatos gazdag nõrõl, kinek életét megmenti a hitvány, vörös in nállóktól. Mert Jim nem marad ám tengerész, rakományos tiszt vagy ilyesmi. Dehogyis. A teng rész élete borzasztó. Képzelje csak el, be van zárva egy szörnyû hajóba, melybe a rekedt, p llámok folyton be akarnak törni, aztán a fekete szél lefújja az árbocokat, és a vitorlákat süvöltõ rongyokká szaggatja. Melbourne-ben el kell hagynia a hajót, udvariasan el kell kösz

ie a kapitánytól, s egyszeriben az aranymezõkre kell mennie. Alig múlik egy hét, nagy kupa c sáraranyra bukkan, akkorára, amilyent eddig még nem találtak, és azt a partra hozza egy ocsiban, melyet hat lovas csendõr kísér. Az útonállók háromszor is rájuk támadnak, de vére isszaverik õket. Vagy nem. Nem is kell az aranymezõkre mennie. Rettenetes helyek ezek, hol az emberek sárga földig isszák magukat, egymásra lõnek a kocsmákban és rothadt beszéd nak. Legyen inkább csöndes juhtenyésztõ, és egy este mikor hazafelé lovagol, majd meglátja zépséges gazdag nõt, kit rabló vonszol magával fekete lován, s õ utánaveti magát és megment Természetesen a nõ beleszeret, õ is a nõbe és egybekelnek és hazajönnek és aztán Londonban y rengeteg házban. Igen, csodás dolgok várnak reá. De nagyon jónak kell lennie, ne veszítse el a fejét és ne szórja el a pénzét. Sibyl csak egy évvel volt idõsebb nála, de sokkal jobb merte az életet, Jimnek tehát meg kell fogadnia, hogy minden postával ír és mindennap imád ik, mielõtt lefekszik. Az Isten nagyon jó és vigyázni fog reá. Sibyl is imádkozik érette, é múlva gazdagon, boldogan tér majd haza... A fiú komoran hallgatta és nem válaszolt. Fájt a szíve, hogy el kell mennie hazulról. De nemcsak ez tette sötétté és morddá. Bármennyire is tapasztalatlan volt, erõsen érezte, m veszedelem környékezi Sibylt. Az a fiatal piperkõc, ki udvarol neki, rosszban sántikál. Úr ember volt, és Jim gyûlölte õt ezért, azzal a különös faji ösztönnel gyûlölte, melyrõl sz፠, de éppen ezért annál hatalmasabban uralkodott rajta. Ismerte az anyja sekélyes és hiú t tét is, s ebben végtelen veszedelmet látott Sibylre és Sibyl boldogságára. A gyermekek a zdik, hogy szeretik szüleiket, majd, hogy felcseperednek, ítélkeznek fölöttük, néha pedig m is bocsátanak nekik. Az anyja! Eszében járt, hogy megkérdez tõle valamit, amin több hónap óta töprengett némán. ett szó, melyet a színházban hallott, egy suttogott, gúnyos megjegyzés, mely fülébe került ste, mikor a színpadi bejárónál várakozott, rettenetes gondolatok örvényét zaklatta föl ben mlékezett vissza erre, mintha lovaglóostorral vágtak volna végig arcán. Szemöldökei egyenes rázdává rándultak, s a fájdalom görcsével harapott alsó ajkába. - Oda sem figyelsz arra, amit mondok, Jim - kiáltott Sibyl -, pedig a legnagyszerûbb terveket álmodom a jövõrõl. Mondj már valamit. - Mit mondjak? - Hát azt, hogy jó fiú leszel és nem felejtesz el bennünket - válaszolt a leány s rámosolyg James vállat vont. - Te hamarabb elfelejtesz engem, mint én téged, Sibyl. A leány elpirult. - Hogy érted ezt, Jim? - kérdezte. - Úgy hallom, van egy új barátod. Kicsoda? Miért nem beszélsz róla? Nem vet rád jó fényt. - Hallgass, Jim - kiáltott a leány. - Egy szót se szólj ellene. Szeretem. - Ugyan, még a nevét se tudod - felelt a fiú. - Kicsoda? Ezt jogom van megtudni. - A Mesebeli Hercegnek hívják. Nem tetszik neked a neve? Juj, te csacsi fiú, sohase fe ledd el. Mihelyt meglátod, azt mondod, hogy a világ legcsodálatosabb embere. Egy napon majd találkozol vele: ha visszajössz Ausztráliából. Nagyon meg fogod szeretni. Mindenki s ereti, és én... imádom. Jó lenne, ha eljönnél ma este a színházba, õ is eljön, és én Júliát játszom majd. Képzeld el, Jim, mi az, mikor az ember szerelmes, és Júliát játssza. És õ ot játszom. Attól tartok, hogy megigézem a többi színészt, megijesztem vagy megbabonázom õke szerelmes, az fölülmúlja önmagát. A szegény, undok Isaacs azt kiabálja majd a kocsma léhûtõ y tünemény vagyok. Eddig úgy prédikált rólam, mint egy dogmáról, ma este azonban úgy besz a kinyilatkoztatásról. Érzem. És mindezt õ mûveli, õ, a Mesebeli Herceg, csodálatos szerelm z én bájos istenem. Mellette azonban szegény vagyok. Szegény? Sebaj. Ha a szegénység besurr n az ajtón, a szerelem berepül az ablakon. Közmondásainkat meg kellene fejelni. Télen csiná ták õket, és most nyár van, nekem pedig tavasz van, virágok tánca a kék égben. - De õ mégis úr - mondta a fiú sötéten. - Herceg - kiáltotta a leány zenés hangon. - Azt akarja, hogy rabja legyél. - Irtózatos arra gondolnom, hogy szabad legyek. - Ne bízz benne. - Mihelyt meglátja õt valaki, imádja, mihelyt megismeri, bízik benne. - Sibyl, te egészen belebolondultál. A leány nevetett és belekarolt a fiúba. - Kedves, jó Jim, úgy beszélsz, mintha százesztendõs volnál. Egyszer te is szerelmes leszel Akkor majd megtudod, micsoda ez. Ne nézz ily morcosan. Igaz, hogy elmégy, de azért mégi s örülnöd kellene, mert boldogabban hagysz itt engem, mint valaha is voltam életemben. A

z élet mindkettõnknek kemény volt, rettenetesen kemény és nehéz. De most más lesz. Te egy ú ba mégysz, én pedig találtam egy új világot. Itt van két szék, üljünk le, és nézzük, hogy s Leültek egy bámész csoport közepébe. A tulipánágyak az út mentén úgy lángoltak, mint a lükt gõ levegõben fehér por röpült, mely mintha az ibolyagyökér remegõ felhõje lett volna. Világ rnyõk táncoltak, libbentek ide-oda, óriás pillangók gyanánt. Sibyl beszéltette öccsét magáról, reményeirõl, terveirõl. A fiú lassan, erõlködve beszélt. másnak a szavakat, mint kártyások a zsetonokat. Sibyl nyomasztóan érezte magát. Nem közölhe Csak annyi visszhangot kaphatott, hogy a fiú komor ajka halvány mosolyra görbült. Kis i dõ múltán Sibyl elhallgatott. Egyszerre aranyhaj, nevetõ ajak villant fel szeme elõtt, nyi tott hintóban, két hölgy társaságában Dorian Gray robogott el. A leány talpra szökkent. - Itt van - kiáltotta. - Kicsoda? - kérdezte Jim Vane. - A Mesebeli Herceg - felelte a leány, a hintó után nézve. A fiú felugrott és durván karon ragadta nénjét. - Mutasd meg nekem. Melyik az? Meg kell mutatnod. Látnom kell õt! - szólott, de ebben a pillanatban Berwick herceg négyes fogatja vágtatott eléjük, és mikor tovatûnt, a hintó tú t a Parkon. - Elment - mormogta Sibyl szomorúan. - Szerettem volna, ha látod. - Én is szerettem volna, mert ahogy Isten van az égben, olyan bizonyos, hogy megölöm õt, h a bánt téged. A leány borzadva nézett öccsére. Jim ismételte szavait. Ezek a szavak úgy döfték át a leveg a tõr. A körülöttük lévõk figyelni kezdtek reájuk. Egy nõ, ki közel állott, kuncogott. - Jöjj innen, Jim. Jöjj innen - suttogta Sibyl. Átment a tömegen, a fiú pedig lomhán követt t, hogy megmondta, amit mondott. Mikor az Achilles-szoborhoz értek, a leány megfordult. Részvét volt szemében, mely nevetéss t ajkán. Csóválta fejét. - Jaj de csacsi vagy Jim, de nagy csacsi, igen, féktelen gyerek vagy. Hogy mondhat sz ilyen szörnyû dolgokat? Fogalmad sincs, mit beszéltél össze. Egyszerûen féltékeny vagy é etlen vagy. Bárcsak te is szerelmes lennél. A szerelem jókká teszi az embereket, de az, a mit te mondtál, az rossz volt, rossz. - Tizenhat éves vagyok - felelte - és tudom, mit teszek. Az anyám hiába van melletted. N em tud vigyázni reád. Egyáltalán, jobb szeretnék el se menni Ausztráliába. Nagy kedvem voln utba dobni az egész ügyet. Meg is tenném, de köt az írás. - Jaj, ne légy olyan szörnyen komoly. Olyan vagy, mint azoknak a szamár rémdrámáknak a hõse elyekben a mama annyira szeretett játszani. Nem akarok veszekedni veled. Láttam õt, és õt látni, az nagy, nagy boldogság. Nem veszekszünk. Tudom, te sohase lennél képes ártani annak akit szeretek, ugye nem? - Ameddig te szereted, addig nem - mondta sötéten. - Én õt örökké szeretem - kiáltott a leány. - És õ? - Õ is örökké. - Remélem is. Sibyl visszadöbbent öccsétõl. Aztán elnevette magát, és kezét Jim karjára tette. Hiszen még A Marble Archnál egy omnibuszt fogtak, mely az Euston Roadnál tette le õket, kopott házu k elõtt. Öt óra múlt, és Sibylnek pár órára le kell feküdnie, mielõtt játszik. Jim erõsködö Azt mondta, inkább akkor búcsúzik el tõle, mikor anyja nincs ott. Az biztosan jelenetet csinál, s õ utál mindenféle jelenetet. Sibyl szobájában búcsúzkodtak. Féltékenység égett a fiú szívében és vad, gyilkos gyûlölet a , úgy tetszett, közéjük furakodott. De amint karjait nyaka köré szorította s ujjai imbolyog nénje hajában, megenyhült és igaz szeretettel csókolta meg Sibylt. Könnyek csillogtak szem n, mikor lejött a lépcsõn. Anyja benn várta. Mikor belépett, dohogott, hogy nem pontos. A fiú nem felelt, hanem l eült a sovány ebédhez. Legyek zümmögtek az asztal körül és mászkáltak a pecsétes abroszon. ok dörömbölésén és az utcai kocsik dörgésén át is hallotta azt a pörlekedõ hangot, mely min cét megkeserítette. Kis idõ múltán félretolta tányérját, és fejét tenyerébe hajtotta. Érezte, joga van megtudni Ha úgy áll, ahogy gyanítja, elõbb is el kellett volna mondaniuk. Anyja a félelemtõl lenyûgö igyelte õt. Szavak hullongtak gépiesen ajkáról. Ujjai közt rongyos csipke zsebkendõt morzs atott. Mikor hatot ütött, Jim fölkelt és az ajtó felé indult. Aztán visszafordult és anyjár

Szemeik találkoztak. Az anyja szeme irgalomért esedezett kétségbeesetten. Ez földühítette. - Anyám, valamit kérdezni akarok tõled - mondta Jim. Az asszony tétován nézett szét a szobában. Nem felelt. - Mondd el nekem az igazat. Jogom van megtudni. Meg voltál esküdve apámmal? Az anyja mélyet sóhajtott. A megkönnyebbülés sóhaja volt ez. A borzasztó pillanat, melytõl , hónapok óta rettegett, éjjel-nappal, végre elérkezett, és mégsem érzett rémületet. Bizon salódott is. A kérdés kíméletlen egyenessége egyenes válaszra várt. Nem fokozatosan fejlesz idáig a helyzetet. Ez durva volt. Egy rossz színpadi próbára emlékeztette. - Nem - felelt az asszony, és csodálkozott az élet nyers egyszerûségén. - Akkor az apám gazember volt - kiáltott a fiú, és ökölbe szorította kezét. Az anyja fejét rázta. - Én tudtam, hogy az apád nem teheti, amit akar. De nagyon szerettük egymást. Ha tovább él, gondoskodik rólunk. Ne beszélj ellene, fiam. Az édesapád volt és úriember volt. Igen elõkel saládja. A fiú káromkodott. - Nem magam miatt - kiáltott föl -, bánom is én, hanem Sibylt ne engedd... Vagy talán az i s úriember, aki szerelmes belé, vagy legalább annak mondja magát? Annak is olyan elõkelõ a saládja? Egy pillanatra a megaláztatás szörnyû érzése bírta le az asszonyt. Feje elõrecsuklott. Resz el törölgette szemét. - Sibylnek van anyja - mormogta -, nekem nem volt anyám. A fiú meghatódott. Odament hozzá, lehajolt és megcsókolta. - Sajnálom, hogy megbántottalak, mikor az apámról kérdezõsködtem - mondta -, de nem tehetek . Most mennem kell. Isten veled. Ne feledd, hogy most csak egy gyerekedrõl kell go ndoskodnod, és tudd meg, hogyha megbántja nénémet, akkor kipuhatolom, kicsoda, nyomába jut k, és megölöm, mint egy kutyát. Erre esküszöm. Ez a túlzó és szilaj fenyegetés s a szenvedélyes taglejtés, mely kísérte, az õrjöngõ, rémdr sszony elõtt színessé tette az életet. A légkör ismerõs volt neki. Szabadabban lélegzett be hónapok óta elõször igazán bámulta fiát. Szerette volna, hogyha a jelenet tovább folytatód n az indulatos modorban, de a fiú fölkerekedett. Bõröndöket kellett levinni és takarókat el ni. A bérház szolgája sürgött-forgott. Õ alkudozott a kocsissal. Csip-csup teendõkbe aprózó pillanat. Anyja a csalódás megújult érzésével lengette feléje az ablakból rongyos csipkeken kor Jim továbbhajtatott. Tudta, hogy nagy alkalmat szalasztott el. Azzal vigasztal ta magát, hogy elmondta Sibylnek, mennyire elhagyatottnak érzi életét most, hogy csak eg y gyermekérõl kell gondoskodnia. Emlékezett erre a kifejezésre. Tetszett neki. A fenyege tésrõl semmit sem szólt. Azt Jim színesen és drámaian fogalmazta. Érezte, hogy valamikor mi yájan kacagnak majd rajta.

HATODIK FEJEZET - Te Basil, hallottad, mi újság? - szólt Lord Henry aznap este, mikor Hallward megjele nt a Bristol külön kistermében, hol vacsorához három személyre volt fölterítve. - Nem, kérlek - felelte a mûvész, kalapját, botját odaadva a hajlongó pincérnek. - Hát mi a Remélem, nem politika. Mert ez nem érdekel. Az alsóházban alig van ember, akit érdemes len ne lefesteni, de sok van, akit kissé fehérre kellene mosni. - Dorian Gray eljegyezte magát - mondta Lord Henry, és amint beszélt, figyelte Basilt. Hallward meghökkent, aztán összeráncolta homlokát. - Eljegyezte magát? - kiáltott. - Lehetetlen. - Pedig igaz. - Kivel? - Valamilyen kis színésznõvel. - Nem bírom elhinni, Dorian sokkal okosabb. - Dorian, kedves Basil, sokkal bölcsebb, semhogy hébe-hóba ne kövessen el ilyen bolondságo at is. - De a házasság aligha olyan dolog, melyet az ember hébe-hóba elkövethet. - Kivéve Amerikában - tette hozzá Lord Henry hanyagul. - De én nem is mondtam, hogy megház sodott. Csak azt mondtam, eljegyezte magát. Az pedig nagy különbség. Arra határozottan emlé szem, hogy megházasodtam, de arra egyáltalán nem emlékszem, hogy jegyben jártam. Hajlandó v gyok elhinni, hogy sohasem voltam eljegyezve. - Vedd azonban számba Dorian származását, társadalmi állását, vagyonát. Neki igazán lehetet alul nõsülnie.

kiáltott Dorian.Dorian azt mondja. mint mutatod. Ami játékát illeti . melyet ez az egyéniség választ. gy ez az egyetlen dolog.Én sohase helyeslek és sohase helytelenítek semmit. Kis buta szalmaláng az egész. tönkretenné szellemét. az t ermészetesen szamárság.mondta a fiú.Én pedig nem bocsátom meg. . aztán egyszerre másvalakibe bolondul. Dicsérjük a bankárt. de vannak más. Dorian . egyszerûen cs volt. te se hiszel semmit. Harry. Basil. Igen. hogy engem nem értesítettél eljegyzésedrõl. Dorian nagyszerû tanulmány lesz. s õ ritkán téved ilyen dologban. az mindig a legnemesebb indítóokból cselekszik. abban a hiszemben. melyekbõl hasznot akarunk húzni. Különben minden tapasztalat értékes. . De itt van maga Dorian. hogy nem meg zsebünket. kiket a házasság bonyolultabbá változtat. édes Basil. nagylelkûek vagyunk. és aztán kezet fogott barátaival. fahéjszín ujjakkal.És te ezt helyesled Harry? . . Sohasem láttam ilyen imádandónak. A képed. és megkéri kezét.Egész komolyan. szenvedélyesen szereti hat hónapig. Õ majd többet m ond neked. a lány több. s nyolc órak or elmentem a színházba. Sibyl Rosalindát játszotta. aztán majd e ekünk. ha nem a legkomolyabban mondom. mel róla festettél. testhez álló barna térdnadrágot. a leány jó lélek. hogy nem hiszel semmit. Nem azért vagyunk a földön.a lány szép . élesítette ítélõképességét. mert divatosak. nézetem szerint emberi élet célja. Vigyen el az ördög. Finoman bájos volt. .szólt Hallward -.Ó. és jó tulajdonságokat találunk az útonállóban. . Dorian Gray feleségül veszi ezt a leányt. I en. Mohaszínû bársonyzekét viselt. Azt gondoljuk. mint én. kis takaros zöld sipkát. a kevésbé érdekes.mormogta Lord Henry felhörpintve egy pohárk ancspálinkát. Mindent hiszek. A díszlet természetesen borzasztó volt rlando szörnyû. hogy történt. Csak Harryt. hogy Londonban vagyok és a tizenkile . mint jó lélek . Basil. amit a kedves emberek tesznek. Elfinomulnak. és bármit mondanak a házasság ellen tapasztalat. mindkettõtöknek gratulálnotok kell . közöld ezt vele. nagyon gyorsan jött: de minden nagyszerû dolog nagyon gyorsan jön.vágott közbe Henry. melyet vártam egész életemben.Te ezt semmi esetre sem helyeselheted. akár sötétzöld lev k a halvány rózsabimbót. Nem szeretném. . amiben me lapodtunk. Remélem. Ha valamilyen egyéniség megragad. Ma este látjuk majd a leányt. magad is tudod. . De azért vannak bizonyo ek. Kipirult az izgalomtól. De Sibyl! Látnod kellett volna õt. Basil. Az élettel szemben képtelenség így ál glalni. hogy szép. . s ajkát harapdált . hogy kitomboljuk erkölcsi elõítéleteinket.hát majd meglátjátok ma este. Miért ne? Ha Messalinát venné nõül. mikor leültek a kis kerek asztal hoz. mit tud az új szakács.Mindössze ennyi történt. Ha Dorian Gray életét tönkretennék.kérdezte a festõ le-föl járva a szalonban. Elfeledtem. Ami pe dig a tönkretett életet illeti. Sokkal jobb vagy. hogy utalv፠ra többet fizet. senki sem lenne szomorúbb tenálad. Harry. csak az. miután elváltam tõled.Errõl igazán keveset lehet mondani . fehér-vörös béléssel.Azért szeretünk jót gondolni másokról. sokkal érdekesebb kötelékek férfiak és nõk közt. kezét a fiú v osolygott beszéd közben.. Az optimizmus alapja csak a lem.Sohasem voltam ilyen boldog. felöltöztem. abban a reményben. Haja úgy keretezte arcát. Aki valami szörnyû nagy szamárságot tesz. mert felebarátainkat olyan erényekkel ruházzuk fel. Tudod. egy élet sincs tönkretéve. s szigorúbban bírálja meg az emberek szépségét atással volt rá. Mikor kijött fiúruhájában. . . melyet drágakõbe foglalt selyemtoll ékesített. hogy nem nagyon prédikálom a házasságot.Remélem. Sohasem árt m abba. Ezek kedvesek.Komolyan beszélsz? .Jöjj. melybe te vezettél el. Nincs egyéniségük. de sohasem bocsátom meg. csak javítsd meg õt. Megtartják egyéni érzésüket és az önzést még terjesztik. mert féltjük magunkat. Kénytelenek több életet élni. Ami pedig a házasságot illeti. aki Júliát játssza. És mégis úgy rémlik. hogy elkéstél a vacsoráról . . . És az önzetlen emberek színtelenek. és az elfinomulás. Lord Henry nevetett. született szkos páholyban egészen megbûvölten ültem. a boldogságtól és rendkívül csinos volt. üljünk le. a kifejezésne k bármily eszköze tetszik nekem. Én apatom majd õt. meg tam a Rupert Streeten abban a kis olasz vendéglõben. s kám nyt.Édes Harry. A házasság igazi hátránya lenné tesz.Remélem. t szalaggal. Dorian Gray beleszeret eg y szép leányba.Ha azt akarod. Harry. hogy elvegye a lányt. mely a te mûtermedben van. . ha a fiú nem feledkezik meg arról. nézzük meg. Roppant megvetem az optimizmust. mint az a -szobrocska. ledobva atlass al bélelt esti köpenyét. amit mondok.No ebbõl. . Akkor biztosan megteszi . Tegnap este. mindig nagyon boldog leszel. . melynek fejlõdését megá meg akarsz rontani egy embert. ha Doriant valami hitvány teremtés hálóz megrontaná egyéniségét.

Ezért gúnyolo házasságot. . Pedig hozzá mérve az egész világ semmi nekem.kiáltott Basil Hallward. hogy mindig a nõk kérik meg a mi kezünket.kérdezte Lord Henry. mintha egész életem a rózsasz gyetlen apró pontjában zsugorodott volna. ki képes lenne megbántani õt. Ha boldogok vagyunk. s nem mi kérjük meg a nõk kezét. minden elméletedet. . Nem tudom. mely ilyen kérdést megbocsáthatóvá tesz . Kivév etesen a középosztály életében. .felelte.Hát a te elméleteidet az életrõl. hogy annyi mindenre megta nítottál. finom-keskeny ujjaival. mint harmóniában lenni önmagával . és a lány azt mondta. Mi a házasság? Visszavonhatatlan fogadalom. azért rettenetes árat fizet. Harry. mit éreztem ebben a pillanatban. Különben az individualizmusnak valóban van magasabb célja. az az elmélet nem tõlem való. . sajnálom. Ahogy együtt ültünk. de nem bánom. Ugye jól tettem. ha jók vagyunk. Dorian? És mit felelt reá a leány? Vagy talán már n emlékszel az egészre? . Nem méltó rá. Rosalinda karjai öleltek körül és Júliát csókoltam szájon. Egy éven belül nagykorú leszek és akkor azt tehetek. Ez a Természeté. . Lord Henry elgondolkozva szürcsölte pezsgõjét. Ami szomszédaink életét illeti. mit szólnak majd hozzá a gyámjaim. hogy az a férfi. igézõ mérges. azonnal megérzed.A nõk csodálatosan gyakorlatiasak . ne gúnyold.A gyönyör az egyetlen dolog. mit értesz.visszhangozta Dorian. Ajkam az õ ajka felé vonzódott. hogy a költészetben találtam meg szerelmemet és a feleségemet akespeare darabjából szereztem? Azok az ajkak súgták fülembe titkukat. Harry. szemében egyszerre olyan tekintet villant. mint mi. Harry. Aranyalapzatra szeretném helyezni és nézni. de nem tehetek másként. Úgy rémlett. melyeket Shakespear tanított beszélni.Ezt a kérdést a legnemesebb okból intéztem ozzá. az va lat. . Aztán térdre roskadt és megcsókolta a kezem. Sokkal finomabb a lelke. Megcsókoltuk egymást.De mit értesz azon. I lyen helyzetben mi gyakran elfelejtünk házasságról beszélni. mint üzleti ügyet.. hogy a mûvelt ember.cedik században. A lány még az anyjának sem mondta el.Milyen elméleteket. nem az eny yönyör a Természet mûve.válaszolt Henry megérintve a pohár szárát sápatag. azon.Láttad õt ma? . én nem úgy kezelem ezt. Én szeretem Sibyl Vane-t. akit ismersz. melyrõl érdemes elméletet csinálni . Dorian Gray nevetett és csóválta fejét.Hagyd. A lány összeborzongott és úgy reszketett. hátratámaszkodva székében és Lord Henryre nézve a bíborajkú nehéz csokrai fölött.Igen . s formaszerûen nem is kértem me a kezét. hogy hozhatja valaki szégyenbe azt a nõt. Nem bírom megérteni.egyedül az fontos. Ha me glátod Sibyl Vane-t. Lord Rad bizonyára õrjöngeni fog. hogy mindezt nem lenne sz d elmondani nektek. . ha tudákosak va ritánok akarnak lenni. akkor nem vagyunk mindig boldogok. . de õk mindig figyelmeztetnek r Hallward a kezét Henry karjára tette. Dorian.mondta Hallward lassan. kikürtölhetjük róluk való erkölcsi nézetünket. Az õ bizalm sz engem. De hát a középosztály nem modern.De attól tartok. melyek az asztal közepén álltak -. nem? . szerelemrõl és gyönyörrõl. az õ hite jóvá tesz engem. sokkal inkább azok.Az ardeni erdõben hagytam õt és ravennai kertben látom viszont. Azt a nézetet vallom. nem az. és Sibyl Vane puszta e érintése elfeledtet velem téged s elfeledteti a te hamis.puszta kíváncsi lméletem. Lord Henry elnézett az asztal fölött.. mint a többi férfiak. A modern erkölcsiség abban ál hogy elfogadjuk korunk ítéletét. Ha . .Te. aki elfogadja kora ítéletét. Érzem.Mikor emlegetted elõtte a házasságot. hogy jó? . . bûvölõ elméleteid . aki szeret.Ellenben ha az ember csak önmagának él. Kedvesemmel ember nem látta õserdõben bolyongtam. Bevallottam neki.vetette oda a festõ. Dorian Gray fejét rázta. nem méltó. Ha vele vagyok. Basil. de ezek igazán nem rá k. Megváltozom. aki az enyém.Jónak lenni annyi.? . Elõadás után fölmentem a dra és beszéltem vele. . . mint a ehér nárcisz. hogy imádja a világ azt a nõt. Sebaj. aki kénytelen harmóniában lenni másokk Az ember saját élete .Igen. Nem tu leírni nektek. dal amos hangján. Más leszek. hogy jó? . . szívtelen vadállat. Kérlek. Sohasem tenne boldogtalanná egy nõt. Nem lehet haragudni rád.Kedves Harrym. a legdurvább erkölcstelenséget követi el.Zagyva az. helyeslésének jele. amit rok. igazán az egyetlen okból. helyesen cselekedtél . . hogy feleségem gyen. . hogy szeretem.Doriant én sohasem bánthatom meg . egészen más.felelte Harry halk. Én visszavonhatatlan fogadalmat kívánok tenni. Igen. azt hiszem. teljesen javíthatatlan vagy. Természetesen eljegyzésünk nagy-nagy titok. .mormogta Henry -.kérdezte Lord Henry. akkor mindig jók vagyunk. Megbántod vele Doriant. Õ nem olyan. mely t annak elõtte sohasem láttam. s egy kis salátát vett ki magának.

és folyton azzal gyötörnek. Henry. Joguk van visszakérni.Én mindent ismerek . Sokkal valószín az élet. melyeket elköv etni sohase lesz elég bátorságod. játszódva a gyümölcsökkel. Olyasmit jelent majd neked. és a civilizálatlan e r sohasem tudja. valami kenetes és vonagló mosolygástól. sárga tü Az ifjúság a kakasülõn levetette kabátját. Hallward azzal mulatott. megengedem. HETEDIK FEJEZET A színház. mint valaha. imádni valakit. és nézte a baktató kis fogat föllobbanó fényét. Rá kell gyújtanod egy cigarettára. magukra vették felöltõjüket. Ha Sibyl kijön a színpa egészen másképp látod majd az életet. . és Calibannal találkozott Henry ellenben kedvelte õt. . Átkiabálta n. De lehet. melyet a pincér az asztalra tett. Mikor a kocsi a színház elõtt megállapodott. hogy.Menjünk a színházba.Én tudom. Bérkocsiban kell utánunk jönnöd. Az élet közéjük lépett. Mit akarsz többet? I rian. hogy remekm t alkossunk. . A buffet-bõl hallatszott. mellényét és a könyöklõre akasztotta. . s a kövér zsidó igazgató. hogy megcsináljuk remekmûvünket. hogy csakis az önmegtagadást gyakorolhatja..mondta Lord Henry. miért szeretlek olyan nagyon. Imákat rebegnek hozzánk.Édes öregem. .Ó. a lealacsonyodás tudatával.. mi a gyönyör . mint egy elmés francia mondta valamikor. de rettenetes vagy! Nem is tudom. Basil. és megosztották narancsaikat a mellettük ülõ.Nekem igen . miért.Ez mindenesetre jobb.Ha imádnak bennünket.mormogta a fiú komolyan. állva hörpintették föl a kávét. Komor hangulat borult rá. . mely szintén megtörténhetett volna. Basil. .szakította félbe Dorian. s beszélve. Szeretem a színjátszást. . igen. Ez a baj. A festõ hallgat gódott. Amint megbeszélték.. Az asszonyok úgy bánnak velünk. Mégis attól tartok. nem engedhetem meg. biztosított a. . pedig úgy tetszett eki.Harry.Pincér. szívesen szorongatta a kezét.A gyönyör. . de mindig készen vagyok új izgalomra. Regény ni.Akartok egy kis kávét. Dorian. Nem: cigarettát ne hozzon. Hangjuk rettenetesen fülsértõ. Nagyszerû és nem elégít ki. meggyújtva cigarettáját azon a tûz sárkányon. úgy tetszet y évekkel megöregedett.Teljesen igazad van. hogy Mirandát jött látni.. A veszteség különös érzése hatalmasodott el rajta. ihletet és vágyat adnak belénk.Õk teremtették a szerelmet mibelénk. fiam? . ahogy a torkán kifért.Igen. Úgy érezte. .Nemcsak pénzzel kell fizetni ezért. lelkiismeret-furdalással.Mindig szeretni fogsz engem. Basil? .szólt Dorian Gray. mint az emberiség isteneivel. és a nagy csillár úgy lángolt.. hozzon kávét és fine-cham pagne-t és pár cigarettát. hogy mindazt. hogy a nõk od aadják a férfiaknak életük aranyát. mint óriási dália. ami volt a múltban. legalább számomra. mint számos más dolog. . de csak kettõnek van hely a fogatomban. Én jelentem neked azokat a bûnöket. a ember elõjoga. Pár pillanat múl mindnyájan leballagtak a lépcsõn.felelt Lord Henry. gyûrûs kezével. Harry . de a középkori érzés már divatját múlta. . ami a valóságban már merõben has talan.kiáltott Hallward. A cigaretta tökéletes példája a tökéletes él etnek. te mindig szeretni fogsz engem. büszke arra. mi a gyönyör. az kellemetlen dolog. A szép bûn.Hát mivel még. Nem bírta elviselni ezt a házasságot.mondta Lord Henry fáradt kifejezéssel szemében -. hogy nézegette a földszinten levõ arcok A hõség roppant nyomasztó volt. Basil egyedül ült kocsiba. kicsípett leányokkal. . Tüntet õket páholyukig. õk maguk adták minekünk . megtelt ezen az estén. hogy tegyünk értük valami .Lehet .Neked el kell ismerned. hadonászva kövér. Hidd el nekem. Fölkerekedtek. Dorian .Senkinek sincs teljesen igaza . . Menjünk.Azt elmondanám.kiáltott a fiú. akár a szép tárgy. amit eddig nem ismertél. a középkori mûvészet pompás. Dorian . aki fölfedezett egy igazi tehetséget és tönkrement egy költõn. manapság minden tekintetben túl vagyunk terhelve. lángoló utcák kápráztak elõtte. Ér an Gray sohasem lesz számára az. civilizált ember sohasem bánta meg a gyönyörét. De akkor azt lehet fölhasználni regényben.Micsoda badarságokat beszélsz. sugárzott egyik fülétõl a másikig. szenvedéssel és. . a szegény igazi tragédiája az. amint a . Azt hiszem. ki a kapunál tt velük. Szeme elsöté s.felelt Henry. A nõk. te is velem jössz. nem tudni. Néhány nõ vihogott a n. Sajnálom. . Lord Henry vállat vont. . nincs ilyesmi. hogy találkozott azzal az emberrel. am. mint imádtatni . hogy a te csodálatos hölgyed megigéz majd engem. Legalább ezt mondta. de mindig lehetetlenné teszik. de mindig visszakövetelik aprópénzre váltva.sóhajtott Lord Henry -. éles és rikácsoló volt. hogy szivarozz. amit kérnek maguknak. . hogy jobb. Dori ban utálta õt.

kinek odaadom majd egész é odaadtam mindenemet. Az esetlen. és látni fogod a lányt. Egyik barátja sem mert megszólalni. Szerelmünk bimbaját a nyári szellõ Virágja érleli. De ez az éji frigy sehogyse tetszik: Oly hirtelen. durva emberek nyers arcaikkal. te jó. Nagyon tehetségtelennek tartották a lányt. amint m ondtad. aki egy másodrendû színiiskolai tanártól ta zavalást. mintha álmodna.szólt a festõ. melyek nem az övék.« Édesem.Micsoda helyen találtad meg az istennõdet .válaszolt Dorian Gray megszorítva Basil kezét. Másképp az arcom lányos pir szinezné Azért. Dorian Gray mozdulatla nul ült. csak finom és nemes lehet. mikor kijött a holdfényben. hogy az egész világ imádja õ asság nagyszerû. Csöndesen ülnek és rá figye ak és nevetnek. mire gondolsz. és a tánc elkezdõdött. Mikor az erkélyre hajolt és ezekhez a csodálatos sorokhoz ért: Habár tetszel nekem. hogy megrémít. Az istenek ne ked teremtették Sibyl Vane-t. amit mondania kellett. szani látod. . Taglejtése egészen mesterkélt Mindent eldrámázott. elsápadt. mint bármely más élõlény.mondta Lord Henry. mint mi. érezzük.egy iskoláslány kínos pontosságával szavalta. Dorian Gray. de most beadom a derekam.Kedves. Semmi örömet se mutatott. Hogy rátekintett a zsúfolt. hûs már De csodálatosan szórakozott volt. mint a hegedûn. Igen. De játékának színpadiassága elvisel ek tetszett. aki úgy hat rád. mihelyt õ kilép a színpadra. . amint hallgatta õt. Akár a villám. A színét elhibázta. . -. Pár lépést hátrált. s Rómeó zarándokruhában belépett Mercutióval és tö zenekar jól-rosszul pár ütemet játszott. roppant mesterkélten hozta ki. határozottan t . amint õ parancsolja. ami jó bennem.Ne hallgass rá. úgy tetszett. riadt szeme az õzikére emlékeztetett. melyet mondania kellett Ne bántsd a kezedet. könnyeket ad kölcsön ak miatt. amit mondtam neked ma éjjel . olyan. Eleinte nem így gondolkoztam.Értem. õ nem . és nézte a Vane-t. hogy megértes em. . Nyakának vonala. Valószerûtlenné a szenvedélyt. va d mozdulataikkal egészen eltûnnek. Tagadhatatlan. De azért érezték. tapsolni kezdett. akit valaha látott. zajongó nézõtér e pír futotta el arcát.ezt érdem megcsinálni. mint mi! Remélem. Félénk ke csessége. ütött-kopott s ibyl Vane úgy mozgott. Azt pár szót. jóéjszakát. és a tt volna. Átszellemíteni korunkat . és istenibb. te áldott. Itt azonban a zenekar. akár a fehér liliomé. Hangja kitûnõ vo de egészen hamisan fogta meg. itt találtam meg õt.egyike a legbájosabb teremtéseknek. Úgy táncolt. Keze. hogy Júlia igazi próbája a második felvonásbeli erkélyjelenet. Aztán föllebben a függöny.Tudtam. . mint a rózsa árnyéka ezüsttükörben. Ha ez a lány lelket ad azoknak. Basil Hallward talpra ugrott.Abból a húsból és vérbõl valók. teste úgy hajladozott t vízinövény a hullámon. hogy õk is abból a húsból és vérbõl valók. hogy imádd õt. azzal a rövid párbeszéddel. Átszellemíti õket. mikor szeme Rómeón pihent. Roppant csalódtak. Szörnyûséges. . ha ki tudja ragadni õket önzésükbõl.Köszönöm. mely elül.felelte Dorian Gray -. és az a lány. Ezt várták se jó. de csak öt perci art az egész. Ezt a szép részletet Tudod. Dorian . remegett. mint finomabb világból való lény. ha a szépség érzését tudja fölgerjeszteni ik piszkosan vagy csúnyán élnek. meggondolatlan és gyors.kiáltotta Lord Henry. Hisz tisztes áhítat volt az egész. mely követi. annak csodálatosnak kell lennie. Bájos volt. Elvette a versek életét. akkor méltó arra.Igen . elfelejtesz mindent. Negyedórával késõbb dörgõ tapsviharban kilépett Sibyl Vane a színpadra. A szent kezét is érinti zarándok És csókolózik akkor kézbe kéz. és hiszek ebben a lányban Akit te szeretsz. . az éj álarca föd be most. nagyon kedves. Ezek a hétköznapi. Harry olyan kaján. akkor semmi sincs benne. és mindig rosszabbá vált. Megdöbbent. Nélküle te tökéletlen lennél. ki látcs tte szemügyre. Lord Henry látcsövén át vizsgálta s ezt mondoga .fa dugók durrognak. Basil . amig szólsz: »Villámlott. ha látlak újra . kik lélek nélkül élnek. A szín Capulet házának elõcsarnoka volt. amint tovább haladt. Úgy játszik rajtuk. gondolta Lord Henry.

Jaj. Aki rossz színjátszást néz. teljesen uralkodott magán. és azt hittem. Harry .kiáltott -. Rosalinda voltam egy est e. . Azt hittem. Pár pillanat múlva a színpadi lámpák kigyúltak és a függöny felgördült.Rémesen . Basil. hogy azok csakugyan vannak. . Még a földszint és a kakasülõ közönséges.Majd eljövün máskor. viharosan pisszegtek. . hogy egyszerûen fás és hid Egészen megváltozott. Fogalmad sincs. menj. Beatrice öröme az én örömöm volt. Csak árnyékokat ismertem. mint méznél édesebb lenne az ajka rózsálló szirmainak. . Nyit solygott valami titkon. azt hiszem. A fiatalon maradás titka az. Dorian vállat vont. ne maradj itt tovább. és Portia voltam más este. Teremtõ isten. hogy miért fogok mindig rosszul játsza ni. hogy el tottam ezt az estédet. . Fény sugározta körül. ne nézz olyan tragikusan.úgy ejtette ki a szavakat. Kérlek mindkettõtöket. Vane kisasszony nincs jól . Sápadtnak látszott.válaszolt Dorian.De nekem úgy rémlik.Mit értek? . Harry. A szerelem csodásabb dolog. édes fiam. . . aki semmit sem tud lágon.kérdezte Dorian. A függöny legördülése után kacagtak és zú Mihelyt az elõadás befejezõdött.Dorian. bosszúsan. A darab tovább vánszor A hallgatóság fele kiment. hogy ott minden igaz. muzsikásan elnyújtotta hangjával. mint a Mûvészet. Dorian .jegyezte meg Lord Henry. Szemében ragyogó tûz világolt. és Cordelia bánata az én bá ittem mindenben. gõgösnek. aki mindent tud a világon. A lány. Gyönyörû lány. Nevetségessé teszed magad. úgy tetszett. a diadal kifejezésével arcán. És a két fiatale elment.Dorian . én szép szerelmem! -. akkor remek élmény les sak kétféle ember igazán elbûvölõ: az. Cigarettázunk és iszunk Sibyl Vane szépségére.szólt közbe Hallward. Dorian . Mikor a második felvonás véget ért. melyet csak õ ismert.Bárcsak beteg volna . nem is figyel rá. . semmi m . az öltözõbe. hogy úgy játssza Júliát. neked ezt meg kellett volna ért d. A leány egyed tt.De menjünk. Mi mást akarsz? . milyen rossz voltál. micsoda a valóság. akit szeretsz.Menjünk. és végt n öröm áradt el tekintetén. Dorian . tétovázva rajta. A festett színfalak voltak az én világom. dobogva nehéz cipõjében és nevetve. Basil .Egyedül akarok lenni. Menjünk. és ha oly keveset tud az életrõl. Dorian Gray a színpadra rohant. Barátaim unatkoztak. Tegnap este nagy mûvésznõ volt. .Azt.kiáltotta. Dorian. ki az elsõ széksorok mögött állt.Ne beszélj így arról. mint a színjátszásról.ó. hogy megreped a szívem? Forró könnyek buggyantak a szemébe. Különben nem h hogy játszatni akarod a feleséged. Beteg vagy? F lmad sincs. Ha beteg vagy. Hát baj az. A boldogság önkívület rajta. de játszani nem tud. mit szenvedtem. Az igazgató. Sõt egyáltalán nem volt ideges. Sibyl ránézett. . és csodálkozva nézett rá -. A lány mosolygott. Csak a színházban éltem. olyanok voltak nekem. Egészen átalakította az öröm.mondta -. akikkel játszottam. Lord Henry felkelt ülésérõl és ve apját. Ma este láttam elõs . Mikor a fiú belépett. hogy miért játszottam oly rosszul ma este. most már érted. akkor nem szabad játszanod. a színpad volt életem egyetlen valósá a. só felvonást majdnem üres padok elõtt játszották. Ma este középszerû tucatszínésznõ. .Dorian.Nagyon sajnálom.felelte a fiú kemény. közönyösnek. Te tanítottál engem. De jöttél te . keserû hangon.Édes Dorian. arcát pedig tenyerébe rejtette.felelt Dorian. .kiáltott a fiú. rémesen! Iszonyú volt.Én végignézem a darabot . és az. . Egészen megbukott. Basillel és velem. Dorian. Egyedül a lány volt nyugodt. mi nt az istenek. mint egy fabábu? Na bájos lány.. Nagy bukás volt az egész.Gyönyörû szép lány. kezdõdött a harmadi n Gray visszaült székébe. de rosszul játszottam ma este.mondta Lord Henry különös meghatódottsággal hangjában. mintha semmit se jelentenének számára. . mûveletlen hallgatósága sem érdeklõdött a játék i hangosan beszélgetni kezdtek és pisszegni. Hát nem látjátok. t olt. nekidõlt a k. . És hogy miért nem fogok talán sohasem jól játszani.felelt és nevét hosszan. . . . De remélem. Ajka remegett és a páholy hátterébe rohant. Nem idegesség volt ez. annak megromlik az erkölcse. . Hanem egyszerûen rosszul játszo t. .Menj. és kis adítottad a lelkem a börtönbõl. Jöjj a klubba.Biztosan beteg vagy. mielõtt megismertelek. ho y sohase legyen kellemetlen izgalmunk. Én is unatkoztam. Azok a közönséges emberek.Mind a kettõ csak az utánzás formája . dühösen káromkodott. bocsássatok meg nekem.

mi voltál nekem egyk r. min keresné. Milyen kevéssé ismerheted a szerelmet. A lány halkan sírt és nem válaszolt. . és arcán a fájdalom szánalmas kifejezésével átment a szobán Dorian ian karjára tette és szemébe tekintett. szerelmem.Nem akarok gyöngédtelen lenni hozzád. Boldog isten. hogy homályosan világított utcákon vándorolt. Csókolj meg újra. testet adtál a mûvészet árny dezt eldobtad. Te nyitottad ki a szemem. ne hagyj el. melyeket mondanom kell. ne hagyj el . Részeg emberek káromkodva. igen. csodássá.. mint szörnyû maj ok. hogy beléd szerett m! Micsoda bolond voltam! Most semmi se vagy nekem. Dorian. Dorian . Dorian a kerevetre vetette magát és elfordította arcát. A lány csodálkozva nézett rá és mosolygott.suttogta.Dorian. melyben eddig já tam. Dorian nem felelt. Sibyl halkan fölsóhajtott és Dorian lábához omlott. Te valami magasabbat adtál nekem. Csacsiság volt tõlem. milyen buta és üres az a csillogó színjáték. ragyogóvá. Aztán talpra ugrott és az ajtóhoz ment.Nagyon fáj. Mit csináljak a játék bábuival? Mikor m kezdtem. megölted a szerelmemet. de közelebb kúszott hozzá.. szitkokat hallott . Egész idõ alatt tereád gondoltam. hogy azt mondod. Látott furcsa gyerekeket. micsod an a szerelem. . Te tudsz játszani . Nem akarlak többé látni.. Azt hittem. Sibyl odament hozzá és ujjac al simogatta haját. Jaj. koholt szavak. Ma este elõször ocsúdtam annak a tudatára. Nem tudod.kiáltott. Pár pillanat múlva nem volt a színházb Hogy merre járt. Ne légy kegyetlen hozzám. pisszegnek. Olyan hirtelenül jött a s elem. tiszta hangján. s alakot.. Hogy örültem ennek a megismerésnek.Te játszol. gondolni se tudok rá! Bárcsak sohase néztem volna reád! Tönkretett d életem regényét. most. fekete árnyékú boltívek és baljós házak mellett haladt el.Csak nem beszélsz komolyan. mint valami sebzett préd orian Gray a szép szemével nézett le reá. de nem mímelhetem a szenvedélyt.susogta. mint egy eltiport vi . hogy a h ertben hazug. A leány elfehéredett és reszketett. Tenyerét összeszorította. Bizonyos vagyok. ahol teljesen egyedül lehetünk. Mi vagy most? Egy csinos arcocskájú harmadrangú színésznõ. mint a mienk? Vigy el engem. Mímelhetném a szenvedélyt. J j.Megyek . nem értettem. milyen hamis. rekedt durva röhejjel. Ne menj el innen. Ó. Te értetted meg velem. megrontja a mûvé ted! A mûvészeted nélkül semmi vagy. nem az én szavaim. . és mosolyogtam. Most még az érde m se izgatod. Nem akaro k többé rád gondolni. mert csodás voltál. Sibyl fölkelt a földrõl. miért tûnt el belõlem minden-minden. milyen õrült voltam. Hát nem tudsz megbocsátani ezért az estéért? Majd olgozom keményen. maga se tudta. és hogy a szavak. aminek minden színmûvészet csak a visszfénye. Dorian sarkon fordult és kiment a szobából. érted-e.Ne érj hozzám .vigy el magad dal. Szerelmem! szerelmem! Mesebeli Hercegem! Életem hercege! Ráuntam az árn yékokra. hogy Rómeó csúf és vén és festett.Nem. s ívelt ajka mély megvetésre görbült.suttogta. melye ek. . mert én jobban szere k. Dorian . azt neked hagyom. Egyszerre földerengett lelkemben. akiket már nem szeretünk.szólt végül nyugodtan. nem azok a szavak. sohase ismerem meg. Híressé tettelek volna. D orian. és úgy feküdt ott. No sebaj. A testvérem. Végre is csak egyszer nem tetszettem neked. . Igen. Letérdelt és Dorian kezét ajkához szorította. d em láthatlak többé. A világ i és te a nevemet viselted volna. Könnye. De rájöttem. és sikolyokat. hogy nem jól játszottam.Igen .felelte Dorian keserûen. hogy semmit sem tudok. Egyszerûen nem hatsz rám. magukban locsogva tántorogtak. mert megvalósítottad a nagy költõk álmát. Úgy kuporgott a földön. melyeket mondok. Több mûvészetet kellett volna mutatnom. Eddig csigáztad a képzeletem. egykor. mint bárkit a világon. de nem tehetek róla. Mindig van nevetséges azoknak a szenvedésében. . .. megpróbálom. csodálatos leszek . zokogása ingerelte. De igazad van. mit jelent min dez. mely úgy éget..kiáltott -.. hogyha nem csókolj uk meg egymást.. Keze vakon kotorászott. hogyha nem csókolsz meg. Nem gondolta komolyan. ne hagyj el! A lányt görcsös zokogási roham fojtogatta. mint a tûz. Te több vagy énnekem minden mûvészetnél. és igyekszem jól játszani.Megölted a szerelmemet . Nõk kiáltottak utána. Dorian. Kiábrándítottál. t jelent ez? Még ha tudnék is. szentségtelenség lenne játszani. mikor szerelmes vagy ok. Semmi az egész. De majd megpróbálom. Dorian. Üres vagy és sekélyes.. és hangja mintha megrekedt vo a torkában. milyen kongó. kik a lépcsõkön ácsorogtak. . Gyûlölöm a színpadot. Szerettelek. Emlékezett. mert tehetséges os voltál. Sibyl Vane valóságos ripacsna t fel neki. Dorian visszavonta kezét eborzongott. Hallottam. hogy a díszlet közönséges. . Dorian visszalökte. Mit is tu dhatnak õk az ilyen szerelemrõl. Nem akarom többé kimondani a nevedet. g es.

hogy õ maga maradjon fiatal. milyen érzéketlenül nézett reá. Éjfélkor szakították. melyre éppen akkor ocsúdott. Nemcsak képzelõdött. Szivárványnyakú és rózsalábú galambok ide-oda rebbente elgették a magot. melyek telis-tele voltak bólongató liliomokkal. Mikor pitymallani kezdett. A mere a kegyetlenség vonásait mutatta neki a száj körül. Csak az érzéseikre gondolnak. s kalapját. úgy látta. Egyik másik kocsis elaludt a zsákhalmokon. Meg hogy szeresse tulajdon szépségét. a gyötrelem egész korszakait õ élete ér annyit. a szenvedés évszázadait. bonás árnyakat sötét sarkokba söpörte. újra vizsgálgatta. melynek szürke pilléreit már a verõfény fehérítette. Elõtte sok-sok fiatalember lipánokat. és kedvetlenül ette a cse yét. de õ megsebe õt egy életre. üres utcán. továbbra is ott maradt. hogy az arc kissé megváltozott volt. Sekélyesnek és méltatlan atkozott. és a kép vénüljön meg. fehér és piros rózsákat vitt kosarakban s a jadekõszínû zöldséghalmokon át tört z elõcsarnokban. új. Õ nagy mûvésznõnek álmo ta szerelmét. mint rakják ki az emberek kocsijukat. Visszaemlékezett. míg az elõadás tartott. Amint le nyomta a kilincset. olyan világosan. hirtelen belenézett a tükör sima mélységébe. melyet Basil Hallward festett.udvarokból. bezárt fehér ablakait s a tarka ablakfüggönyöket. tompított fé ly a krémszínû selyemfüggönyökön szüremkedett be. õ pedig õrizze meg gyengéd és kedves virágá talságnak. köpenyét az aszt vetve átment a könyvtárszobán a hálószobája ajtaja felé. saját képmására pillantott. melyet elefántcsont Cupidók rám is Lord Henrytõl kapta ajándékba -. Különben is a nõk inkább el tudják viselni a szenvedést. Mintha valami kegyetlenség lenne a száj körül. mely egy doge bárkájáról való zsákmány volt és az elõcsarnok tölg hatalmas mennyezetérõl csüngött alá. Aztán kiábrándította. és csak az imént díszítette ki. A vásárcsarnokb e. Nagy szekerek zörögtek lassan a si a. sõt még erõsödött. csodálkozott. mikor arcképe elkészült. gondolni is szörnyûségesnek látszik. A do asan szembeszökõ volt. egy csomó cafatos lá donfõtt. hogy égjenek belé a szenvedés és gondolat barázdái. Nemsokára egy kocsit intett oda és hazahajtatott. Végre visszament. Belevetette magát egy székbe és gondolkozni kezdett. A levegõt a virágok illata n hezítette. És mégis végtelen szánalmat érzett. Igen. úgy rémlett. De a kép? Hát ezt hogy magyarázza? Magába zárta életének titkát és elmondta történetét. Most pedig majd megtanítja arra. miért nem fogad el tõle pénzt. Csak nem teljesült a kívánsága? Ilyesmi lehetetlen. ogy valami szörnyû dolgot követett volna el. három lobogó lángocska: mintha irmok lennének. A három rettenet s óra alatt.a fényes hajnal beáramlott a szobába. Csak azért szerelmesek. mert nagynak tartotta Sibylt. Õk k. A lány fájdalmat okozott neki egy pillanatra. Semmi változás se mutatkozot képen. közeledett a festményhez. a képhez lépett és vizsgálgatta. tétovázik. fényûzési hajlamában érdekes renaissance falisz aggatta tele. mit mon dott Basil Hallward mûtermében azon a napon. mikor arra gondolt. Eltûnt a sötétség. akivel j eleneteket csináljanak. Nagyon furcsa volt. Egy fehér zubbonyos kocsis cseresznyével kínálta. várva a nagybani piac végét. és a festmény arca viselje szenvedélyeinek és bûneinek terhét. Visszatorp ant a meglepetéstõl. Az ég most tiszta o olt és a háztetõk ezüstösen ragyogtak reá. Eloltotta õket. Mit jelent ez? Dörzsölte szemét. hogy a lány a lábánál hev zokogott. Miért izg atódjon Sibyl Vane miatt? Most már számára senki és semmi. még mindig égett a gáz. világosan emlék tt. melyeket fehér fény szegélyez. Pár pillanatig álldogált a kapu lépcsõjén ette a csöndes teret. És mégis elõtte van a kép. mint a férfiak. Aztán kissé zavartan a szobájába ment. egy igazgyönggyé boltozódott. Összerezzent és fölkapott az asztalról egy tojásdad tükröt. Egyszerre átvillant az agyán. Néhány szemben lévõ kéménybõl füstgomoly lebbent gyölödött fölfelé a gyöngyházszín levegõbe. mint Sibylé. Megfordult és az ablakhoz ment. és Lord Henry ismeri a nõket. mely roppant nyolcszögletû terem v zinten. és a y gyenge tüzekkel pirkadt. mint egy kisgyermek. Ezt Lord Henry mondotta. a Covent Garden közelében találta magát. Miért vol lyen természete? Miért adatott neki ilyen lélek? De azért õ is szenvedett. és száján valami kegyetlens Kegyetlenség? Hát kegyetlen volt õ? A lány hibája volt. De az a különös kifejezé észrevett a festmény arcán. fölhúzta a függönyt . Piros aj zította el ilyen vonás. és a szép virágok mintha csillapították volna Dorian fájdalmát. de azért kétségtelen. Kivette a virágot gomblyukából. Mások a piaci kávéház csapódó ajtain kívül csoportos vak botladoztak és dobogtak a durva kövezeten. hogy legyen valakijük. hogy megutálja tulajdo . Azt az õrült kívánságát közölte. melyekre a Selby Royal egy nem használt padlásszobájában bukkant. ho e érje semmi szeplõ. hol reszketve lapultak meg. Dorian megköszönte. A homályos. és a hold hûvössége még érzett rajta. rázva csengettyûiket és szerszámaikat. ott. mintha tükörbe nézne. nem az övé. hogy az egész kifejezés megmásult. A nagy velencei lámpában.

melyek a három nagy a . Egy méhecske röppent be. mikor reátekintet . melyek a harmattól nyirkos kertben énekeltek. melyet elkövet. Boldogok lesznek együtt. Victor? . Inasa több ízben belopakodott lábujjhegyen a szobába. egy nagy spanyolfalat tolt a kép elé.Dorian Gray felült. olajzöld atlaszfüggönyöket. A kép nem változott. jótékony hangv mik. ma reggel jól aludt . Õrültség ilyesmire gondolni. Az életük szép lesz és tiszta.Monsieur. Mikor a gyöpre lépet et lélegzett. és ne udták megérteni. átnézte leveleit. . A lány bizonyára többet szenvedett. magánkiállításra szóló jegyek. de az egész valószerûtlen volt. melyet a kép elé állított és fölriadt. Tehát igaz ez mind? Az arckép valóban megváltozott? Vagy csupán képzelete láttatott vele va i gonoszat ott.Milyen késõ van! . Minden bûnéért. Lajos korabeli berakott öltözködõkész rõl. ismét szeretni próbálj en. Mihelyt felöltözött. Agyára ráhullott az a kicsiny. Szegény gyerm yetlen volt iránta. Csa Sibylre gondolt. és megborzongott. melyek az idény alatt minden reggel valósággal záporoznak az ilyen társaságbeli fiatal mberhez. Nagyon boldognak érezte magát. Végre csengettek.szólt mosolyogva. m lméleteket. magára kapta selyemmel hímzett. mint õ. A friss reggeli levegõ mintha elkergette volna minden sötét szenvedélyét.mondta magában. Fölkelt székérõl. Elõbb tompa félhomályban.Becsukjam az ablako ? Dorian a fejét rázta. és leült könnyû. semmi körülmények között sem akarja többé meghallgatni azokat a finom. egy ocskolja szépségét és tönkreteszi. és majd még jobban megváltozik. körülzümmögte az elõtte álló kék lyben kénsárga rózsák állottak. Az a rettenetes éjszaka. a lehetõ legkedvezõbb kamat mel rendelkezésére bocsátanak.mormogta. Volt egy nagyon borsos számla is valami XV. Dorian Gray pillanatig tétovázott. és félrehúzta a csillogó kék bélésû. elveszi. .Nem fázom .Negyed kettõ. kasmírgyapjúból készült remek ónixszel kikövezett fürdõszobába ment. Piros és fehér rózsái majd meghalnak. Visszatér Sibyl Vane-hez.n lelkét. Végtelen szánalom érzése fogta el. Egyiket Lo Henry írta és küldönccel juttatta hozzá ma reggel. melyet keskeny sévres-i porcelántálcá itt.Milyen szörnyû! . Aranyhaj d szürkévé fakul. kik roppant régimódi emberek voltak. melyet ztalkán készítettek el számára. És mégis milyen élénken emlékezett az egész dologra. Egyszerre rápillantott a spanyolfalra. me edez-e. k eteket hagyott maga után. franciás reggelijéhez. Rá tud-e még majd tekinteni valaha? Nem. melyet átszenvedett. akár képe lesz az õ lelkiismeretének. egy halom levéllel. Mint jó történetet fogja majd mesélni Basilnak valamikor. Kék szeme az õ szemébe nézett. Ezen csak nevetnie lehet majd.kérdezte inasa. õróla besz ek a virágoknak. Szokásos kártyák. . s az ajtóhoz lépett és kinyitotta. monsieur. Úgy tetszett. melyet eddig nem mert átküldeni gyámjaihoz. A többit kedvetlenül bontoga ta. Ellenáll a kísértésnek. hogy valami különös a került. képt lenség. mint az álom. A képmás. mikor a szükségtelen dolgokra van igazán szükség lt számos udvariasan kicirkalmazott levél a Jermyn Street-i pénzkölcsönzõktõl. odatéve asztalára egy rántottát. Az az igézet. kötelessége így cselekedni. kortyintott a teából. és csudálkozott. mely az embereket megõrjíti. A hûs víz felfrissítette a hosszú alvás után. . Máris megváltozott. De õ majd nem vétkezik. csak zavart érzékeinek káprázata volt. monsieur? . miért alszik oly soká fiatal gazdája. aztán a fény . amin keresztülment. nem hanem a festett képmása iránt. skarlát folt.kérdezte Dorian Gray álmosan. Néha-néha homályosan érezte. akár megváltozik. . melyet reá gyakorolt.Fázik. Nem találkozik többé Lord Henryvel r vele találkozni. szép és torz arcával s kegyetlen mosolyával. hogy olyan korban élünk. majd visszatér. megköveti. könyves szobájába ment. hogy a madarak. Úgy t mindent elfelejtett. mikor fölébredt. De azért bámulta õt a festmény. NYOLCADIK FEJEZET Régen elmúlt dél. kik ajánlkoz eki. aztán félretette a levelet. ebédre való meghívások. . közvetlenül a nyitott ablak mellett. hogy bármely összeget a lehetõ legrövidebb idõn belül. hogy a festett vászon megváltozzon? Nem. Újra és újra ismételget vét. Gyönyörû szép nap volt evegõ vemhes volt a fûszerektõl. és Victor ndesen bejött egy findzsa teával. melyek Basil Hallward kertjében elõször zaklatták föl benne a lehetetlen dolgok után való szenvedélyt. Vagy tíz perc múlva fölkelt. Visszatért hozzá szerelmének gyenge visszhangja. hol az öröm volt! Lehetséges.Hány óra. Világos haja r t a korai napfényben.

Még nincs késõ. Fölugrott. XIV. bizonyosan megnézi az arcképet. melyek a znon formává és színné alakultak.Jaj. s a lélek közt. Valóban úgy volt. Dorian Gray eleinte nem felelt. majd négyet. átalakult nemesebb szenvedéllyé és az az arckép. Ha nincs úgy. altatószerek. félni kezdett. mi a lelkiismeret. Akármi jobb. valami vad vágy arra ösz gy marasztalja benn. veszekedni vele. amit a lélek gondol és álmodik? Vagy mindennek orzasztóbb oka van? Összeborzongott.n látta meg azt a kegyetlen vonást az elvont ajkak körül.válaszolt Lord Henry. ahol van? Miért megtudni a valót? Ha a dolog úgy van. mint ez a rettenetes kétség. Nem engedem. hogy fölmentél. Azonnal engedj be. hogy jobban megismerjem önmagamat. . és farkasszemet nézett önmagával. . Fe zerelme enged egy magasabb sugallatnak. és visszament a kerevethez. Dorian Gray lev ele végeztével úgy érezte. . Victor .szólt Lord Henry belépve -. sietve a kép el spanyolfalat és kinyitotta az ajtót.Föl.Sibyl Vane-re gondolsz? . akkor miért izgatódjon miatta? És ha valami végzet vagy rettentõ véletlen folytán más szem is észreveszi és meglátja a szörnyû változást? Mit tesz. .Senkinek se vagyok itthon. amit te mondottál nekem. . hogyha rátekint képmásának elhúzta a spanyolfalat. paran várt. Egymás után írta tele a lapokat a bánat vad szavaival és a gy vadabb szavaival. Mikor az inas behozta a kávét és cigarettát és kifelé indult. mennyire lealacsonyít a bûn. fürtös hajadat. Elõször is. Dorian egy pillanatig nézte õt. De azért tény volt. melyben bolyongott. semm it sem sajnálok! Megtanított arra. . hogy parányok megvalósítják és igazzá teszik azt. Azon igyekezett. de Dorian Gra occant. Végül az asztalhoz ment és levelet írt a leánynak. az lesz neki. a dolgot ell vizsgálni most.Durva voltam. s m alálja célját a szenvedély vérvörös útvesztõjében. Amint késõbb gyakran emlékezett rá.Sajnálom a dolgot. azt hihet k találta. hogy fölgombolyítsa az élet skarlát fonalait és mintába szõje. m elyet Basil Hallward festett róla.B szempontból bosszantó. s egy székre ült és lassan lehúzta sárga kesztyûjét. akit szeretett. hogy jóvátegye. Hármat ütött. vajon nem rejti-e magában ez a bõr az emberélet titkát. mennyire örülök. de nem szabad vele ennyit fo glalkoznod. Jelenetet csináltál vele? . leheveredett a pazar párnákkal tele akott kerevetre. Az inas meghajolt és kiment. Lajos korabeli mintákkal kirakva és színelve ian nézegette. mely õbenne lakozott? Lehetséges-e. hogy megbocsátottak neki. aranyo zott spanyol bõrbõl készült. Dorian erre fölkelt az asztaltól. hogy így gondolkozol az ügyrõl! Féltem. Nem tudta. kettõs harangjátékával. bocsánatáért e t. De azért érezte. A kép öntudatába hozta. kissé cifra. Mondd. Itt volt örökkévaló példája annak melyet az emberek saját lelkükben elõidéznek. Hát félretolja? Miért ne hagyja ott. . csöndesen maradt. Vannak mákony ai a lelkiismeret-furdalásnak. Félt a bi tól. tudom. Igen kosabb beengedni Lord Henryt. nem a pap. hogy valamit elért. Tudta. Az inas elõtte állt. Az önvádban van valami fényûzés. Ami történt. úgy érezzük. másoknak a lelkiismeret s mindannyiunknak az istenfélelem. A gyónás oldoz fel bennünket. . Hogy ilyen változás végbemehetett. az arcképre elõsz a tudományos érdeklõdés izgalmával tekintett. Legalább majd egyedül lesz. Hogy az ajtó bezárult mögötte. hogy így bezárkózz. Majdnem rettegett. Dorian. Nem. és õrültnek nevezte magát. kérlek. mely a spanyolfallal szemben állott. hogy inasa kimegy szobájából. Nem az. és kívül Lord Henry hangját hallotta. és mindig nem csekély csodálkozással. elverte az óra a felet is. lehevere dett és beteges riadalommal nézett a képre.kérdezte a fiú. z borzalmas. ami egyesek nek a szentség. cigarettára gyújtott. A kopogás folytatódott és erõsödött.Mindezen már átestem . elõadás után fölmentél a színpadr . A spanyolfal régi volt. Harry. nagyon durva. és elválni tõle. s téped a szép. ha veszekedni kell. rá .Biztosra vettem. visszahívta.Most nagyon boldog vagyo . De itt volt látható jelképe annak. mit tegye ndoljon.szólt sóhajtva. nincs joga korholni bennünket.Igen. Volt valami titkos rokonság a vegyi parányok közt. Az arckép megvá . látni akartalak. Hanem a legis . megmagyarázni. milyen igazságtalanul. Egyszerre kopogtak az ajtón. De most már minden rendben van. hogy majd a lelkiis et-furdalás gyötrelmei közt talállak. rögtön. vezetõje lesz az életen át.Édes fiam. ha a válás elkerülhetetlen.szólt Dorian fejét rázva és mosolyogva. melyek elaltatják erkölcsi érzésünket. ha Basil idejön és látni akarja saját festményét? Basil bizonyára látni akarja majd. Ha önmagunkat korholjuk. micsoda új életet kezd. . de nem a te hibád. . milyen yetlenül bánt Sibyl Vane-nel. A lány még felesége lehet. hogyha egyedül marad. Fölkelt és bezárta mind a két ajtót. Dorian .

bár így kell leadni a közönségnek.. . hogy visszatérek hozzá. Két nappal ezelõtt megkértem Sibyl Vane-t.tenibb dolog mibennünk. Hát nem kaptad meg a levelem? Ma reggel írtam neked és sa ját inasommal küldöttem el a levelet. Harry. Hiszen egészen gyereknek láts zott. hogy Sibyl Vane m eghalt. Harry. Nem mondhatom el. olyan igaz ez. nem tudom ezt elviselni! De gyorsan. azt mondta. Harry. Harry. mit akarsz mondani. a levelem .Tehát én gyilkoltam meg Sibyl Vane-t . mi volt. Vajon tudnak-e érezni azok a sápadt. meggyilkoltam õ . Aztán jött az a rettenetes éjszaka . Azt hittem. Harry. hogy megkérjelek. Végül elfulladt hangon d adogta: . Feleségül veszem. csak tegnap éjszaka volt -.kiáltott a fiú. zavart csodálkozással De édes Dorianom. De Londo nban elõítéletek uralkodnak. ne vedd ezt a szívedre. és felállt. A borzalom megdermesztette. Furcsa. .szólt -. aki talpra ugrott s Lord Henry szorító kezéb kezét. Úgy láttam. Látták. ránézett. De most mihez ke zdesz? .A leveled? Igen. mert azonnal meghalt.Harry. hogy nem véletlen volt. De én csöppet sem hatódtam meg. Egyszerre azonb valami. Dorian. Milyen rendkívüli drámai az élet! Ha mindezt könyvben astam volna. De azért a rózsák éppoly szépek.azt közölte veled.Dorian . azt hiszem. Jöjj és ebédelj ve aztán majd benézünk az Operába. de õ nem jött le többé. . s a színjátszáshoz is alig értett. hogy közönséges. Harry.. . Jó akarok lenni. De most. természetesen. Hogy érted ezt? Sibyl eszerint. . Nem tudom. Természetesen nyomoznak a n. Dorian. . sz envedélyes szerelmes levél.? Jaj. vézna arcúak.A te erkölcsödnek kedves. Te darabokra szaggatod az ember életét az epigrammáiddal. mûvészi alapja van. Hát ne mondd.szól Lord Henry komolyan.Elveszem Sibyl Vane-t. Ezt tartogatni kell.Kétségtelen. unkban kelthetünk vele nagy érdeklõdést. Pár gyönyörû asszony lesz vele. A leány mindent megmagyarázott nekem. leült Dorian Gray mellé. amitõl megriadtam.Benne van minden reggeli újságban. . Valami borzasztót a házasságról.kiáltott Lord Henry. amint bementél az öltözõjébe? Ez nagyon fontos. hogy valami bántó van enne. A Standard-ben az áll.Meghalt? Meghalt Sibyl? Nem igaz! Gyalázatos hazugság! Hogy mersz ilyent mondani? . Nagyon szí szaggató volt. . és nem szabad beleavatkoznod. És ma este veled ebédelek. hogy csakugyan megtörtént és énvelem. tud-e õ. Az ilyesmi divatossá tenné az embert Párizsban. h ogy szerettem õt egykor! Úgy rémlik most. hogy az elsõ szenvedélyes szer es levelem egy halott leányhoz szól. Attól féltem. Itt van az elsõ. vagy ólomfehér. melyet életemben írtam. mikor oly rossz ul játszott és a szívem majdnem megrepedt. Dorian pár pillanatig nem felelt. Ne nevess többé rajta. Tö bé ne mondj nekem ilyen dolgokat. A húgom páholyáb . hogy fiatalabb. . Azt hiszem. s utána valahol majd vacsorázunk. a r minden rendben van. Nem szegem meg a szavamat.Harry. A fájdalom kiáltása szakadt föl a fiú ajkáról. mit tegyek? Te nem tudod. de vagy av volt benne. Itt a botrány nem jó début. hall-e õ valamit? Jaj. legalább elõttem ne. Annyi biz hogy mikor úgy fél egy tájt elment a színházból az anyjával. kik t mi halottaknak nevezünk? Sibyl! vajon érez-e õ. mintha évekkel ezelõtt lett volna. Mondj mindent egyszerre. ... kezébe vette mindkét kezét és erõsen m tta. aztán az Operába megy k.Az. Jaj is tenem. míg nem jövök hozzád. de azért nem szabad belékavarodnod. Nem tudom elviselni a gondolatot. A rak éppoly boldogan énekelnek a kertemben. senkivel se beszélj. micsodát. hogy nyomoznak. milyen veszedelemben vagyok.Mirõl beszélsz? Lord Henry átment a szobán. Ugye a színháznál sem ismerik a nevedet? Ha nem.. Most pedig meghalt. Mindenem volt . azt mondtad. Éreztem. végtelen szomorú. Azért írtam nek ed. hogy rosszul bántam vele. Aztán holtan találták az öltözõjébe ami mérges folyadékot ivott.igen.szólt Dorian Gray félig magában -. . Még nem olvastam. és semmi sinc . Elhatározta m. kéksav volt. sírtam volna rajta.Elveszed Sibyl Vane-t? . melyet a színházaknál használnak. hogy valamit fönn jtett. ez szörnyûség .. De Dorian. tudom.Igen. csak késõbb. Ma este Patti énekel és mindenki ott lesz. . emlékszem. hogy a lelkem csúnya. mintha késsel vágtam volna el a nyakát. . Dorian! Gratulálok neked.de ne ijedj meg .Feleségül veszed. Harry. semhogy sírni tudjak rajta.De igaz . hogy tizenhét éves volt. de rettenetes volt. Harr y.Hát nem tudod? . sokkal csodálatosabbnak látszik. Vártak reá egy darabig.

. Mi történt tulajdon az esetben? Valaki megölte magát. mikor gördült le a függöny. . amit Sibyl Vane tett m eg teérted. eredményük semmi. Tudom. Egyszer egész idényen át csak ibolyát viseltem. Már nem is tud om. mert téged szeretett. a nõ csak úgy javíthatja meg a férfit. Nem akarok beszélni arról.A jó elhatározások hiábavaló kísérletek. semhogy így nevezhetnéd m orian . hogy múlt.Érdekes kérdés . Azok. . roppant stílustalanságukkal sértenek bennünket. A puszta nyers erõvel igáznak le. így tehát nem bántott a lelkiismeret. ez az igazi magyarázata. vagy õk nem törõdtek énvelem. És ha egy asszony megtudja ezt az uráról.s.mormogta a fiú. Csak ennyit lehet róluk mondani. hogy érzelgõ . de biztosítalak. Ha elveszed ezt a lányt. de örülök.De azt hittem. Sokszor megesik.Mákot kell vetnem a kertemben .sóhajtott Dorian. mely ellen én ter tesen küzdöttem volna. Én a regényemet aszfodéloszágyba te an újra kiásta. teljes összev kkal. melyeknek e n némi varázsuk. hogy a nõk közül. Olykor-olykor érdes és meddõ érzéseket sugallnak.szólt a barátja. hogy az élet i i tragédiái olyan mûvészietlen formában történnek. De õ nyomban rájött volna.Az életnek mindig mák van a kezében. Kénytelen vagy gállapítani. az. miért nem tudom átérezni ezt iát. Biztosítalak.szólt -.felelt Lord Henry kedves. õ pedig elveszíti az élet irán den érdeklõdését. hogy tönkretettem az életét. de sohase szab zaemlékezni a részletekre. hogy rengeteget evett. Micsoda szörnyû emlékezõtehetsége van az asszonyoknak! Micsoda félelmete ez! És micsoda tyúkeszûség van meg ebben. Az enyémmel is ez történt. hogy nem vagyunk többé színészek.az. folytatni akarják. . képtelen értelmetlenségükkel. A nõk kedvesen mûviek. De a nõk sohase tudják. Ha ezek a elemek valódiak.Nincs ínyemre ez a magyarázat . akkor az egész eset csak a drámai jelenetek iránt való érzékünket fogja me yszerre azt érezzük. s le-följárt a szobában nagyon sápadtan. ta hiúság. melyeket más asszonyok férjének kell kifizetni. melyeket az ember ahh oz a bankhoz állít ki. és dta az ügyet. hogy ez a kötelességem. hogy ezzel milyen undok társadalmi félszegségbe kerülsz.szólt Lord Henry. hanem a színjáték nézõi. Ez dig rettenetes pillanat. mely most történt. és a játék puszta varázsa is elbûvöl. minde agikusan végzõdne és minden tragédia bohózatosan fejezõdne be.kiáltott Dorian. hogy ez a dolo g. egyik sem tette volna meg értem azt. melyben megvannak a szépség mûvészi elemei. hogy durva szilajságukkal. hogy késõn fogamzanak meg. és az ellen fellázadunk. nem hat úgy rám. õ megtette volna. A részletek mindig közönségesek. s odajött hozzá és leült melléje -. vagy nagyo n is csinos kalapokat hord.Semmi szükség rá . Egy görög tragédia szörnyû szépségét érzem. Dorian. hogy nem vagyok az. Úgy ha mint maga a közönségesség. mint egy csodál színdarab csodálatos végét. .Kedves Dorian . hogy szembeszálljunk a tudományos törvényekkel. miután már nem törõdtem velük. õk hatodik felvonást is akarnak. de se sincs a mûvészethez. Ha a maguk útján járnának. hogy a helyeset tegyem. mindig makacsul tovább éltek. Emlékszem. Te sokkal szerencsésebb vagy. . úgy. méla mosollyal. mint én. . melyben fõszerepet sebesültem meg.válaszolt Lord Henry. Bárcsak nekem is lenne ilyen élmény m. Azt hiszem. Ez önzés volt . A közönséges nõk mindig megvigasztalják magukat. ami talpra állítson. Vagy te azt hiszed? . Természetesen ovább tart egy-egy dolog. Vagy inkább meg nézõk is. hogy az egész ügy irtózatos hiba lett volna. akivel nem törõdünk. hogy agyonuntatja. akik szerettek en gem . amint kellene. hogy jó elhatározáso kban mindig van valami végzetes . és azt lobbantotta a szememre. Olyan csekkek. mikor ab már elvesztette minden érdekességét. mert finoman gyás oltam vele egy regényt. akiket szerettem. Néha olyan tragédia esik meg életünkben. . Figyeljük magunkat. Az örökkévalóság borzalmaival tölti meg az embert. boldogtalan leszel. Nem az én hibám volt.Magam is azt hiszem .Harry .képzeld c múlt héten Lady Hampshire-nél véletlenül éppen a háziasszony mellé ültettek az ebédnél. A fiú homlokát ráncolta. Egyszerûen úgy látom. ahogy akarnám? Nem hiszem. . hogy a nõ az egész világot fel akarta áldozni énértem. hogy ez a rettenetes tragédia megaka ozott abban. fölásta a múltat és megpiszkálta a jövõt. Elhíztak és ellaposodtak. hol nincs számlája. aki nagyon szeretett játszani a fiú öntudatlan önzésév dkívül érdekes kérdés. hogy te egészen közön . Azt hiszem. Természetesen jól bánsz vele al mindig jól bánunk. akkor vagy nagyon ellomposodik. s ha találkozom nnal érzelegnek. Semmik em vagyok az.nem voltak sokan. De azért el kell ismernem. Hát . Nem volt joga.Te sokkal több bolondságot követtél el az utóbbi két hét alatt. mi ölte meg. hogy szívtelen vagyok. de azért elegen voltak -. mely nem akart meghalni. hogy megölje magát. Akkor egész éltemben szerelmes lettem volna a szerelembe. hogy nem tartasz szívtelennek. cigarettát véve tárcájából és elõhúzva aranyfedelû -. De mennyire ízlés en volt! A múlt egyetlen varázsa az. Aztán mégiscsak meghalt. Föl kell szívnunk az élet színét. egyszer azt mondtad. Némelyikük azzal.

mikor fakép a õket a sajátjuk. .akkor. ami történt. megrontotta azt. Már úgyis elkéstünk. Más nõk nagy vigasztalást lelnek abban. Az este sötétedett a szobában.hogy egyi k este Desdemona volt. mintha azt mondják rólunk. Amint kiment az ajtón. Még senki sem értett meg úgy. Ez a lány igazán sohasem él t. Nem nélkülözhetünk téged. m ordeliát megfojtották. Ezek a cs tik velünk.Nagyon kegyetlen voltam hozzá. Ez mindig azt jelenti. .É tem mindazt. Dorian. milyen elragadó lehettél. De magányos halálára abban az tözetben egyszerûen úgy kell gondolnod. megöregszem és megráncosodom. de valahogy féltem tõle és nem mertem kimondani. hogy egyszerre fölfedezik. megrázva kezét. h gy múltjuk van. Sajnálom.Te megmagyaráztál engem önmagamnak.Azt hiszem. de most már látom.szólt Lord Henry indulóban . akármilyen korú i gy annak a nõnek.suttogta a fiú. melyen át Shakespeare zenéje gaz n és örömtõl teljesebben zengett.Ugyan kérlek . vagy Cyril Tourneur egy csodás jelenetére. melyben ilyen csodák történnek.Melyiket? . és hogyha mint Júlia halt meg. az élet g megrontotta õt és így tovatûnt. tündér.kérdezte a fiú szórakozottan. Csönd lett. vagy Ford. Olyan korban él melyben mindenki túlságosan sokat olvas. Csodás élmény volt.tokban olvad föl.De képzeld. Kiálts az égre. látlak fél tíz elõtt. Sohase higgy az olyan nõnek.Nincs kedvem . Milyen jól ismersz engem! De ne beszéljünk többet arról. Nékem van valami nagyon szép a halálban. semhogy bölcs lehetne.De nagyon kedves voltál. mint te. ha úgy tetszik. . Hányas a húgod páholya? . minthogyha ez valami érdekes b e. . hogy a nõk a kegyetlenséget mindennél többre becsülik. Nincs semmi sem. a legfontosabbat nem is em lítettem. Mi lesz akkor? . Eljátszotta utolsó szerepét. . sötét tö Webster. Csodásan primitív ös annak. sohase kel életre többé. hogy nem akarsz velem ebédelni. De Sibyl Vane miatt ohase pazarold a könnyed. Jó társaságban ez mindig tisztára mossa a nõt. Sohase láttalak igazán és nagyon haragudni. .Csak most kezdõdik a barátságunk . hogy elmondtad ezt. melyekkel játszunk. akikkel találkozunk. De nem. milyen itûnõ ember a férjük. hogy szóról szór gaz és mindent megmagyaráz. hiszen olyan rendkívüli szép vagy. . Különben semmire sem vagy nnyira hiúk. Gyászold Ophéliát. hogy elveszik a másik nõ imádóját. szenvedély és szerelem. huszonhetes. Harry? . .Azt mondtad. föltámadt.Most már sohase kel életre . Dorian.Nem. semhogy szép lehetne. de azért rabszolgák maradtak s úrra vágyakoznak. hogy Sibyl Vane jelentette neked a romantika összes hõsnõit .szólt Dorian szórakozottan.Az élet mindent tartogat a számodra. küzdened kell majd a d iadalért. Most még odahozzák teneked. Ne feledd el.suttogta mintegy megkönnyebbült sóhajjal. Halkan ezüst lábakon árnyak kúsztak be a kertbõl ak színei aléltan hervadoztak. amit meg ne tehetnél. Õ sokkal kevésbé élt. meg kell õrizned a szépséged. édes Dorianom. másik este Ophélia. fuvola. Bizonyos vagyok. A lelkiismeret önzõvé tesz mi nkat. Kív tartogat-e számomra még az élet ilyen csodás valamit. hogy a vallás titkaiban megtalálják a szerelmeskedés minden varázsát. hogy nagyszerû voltál. Egy asszony mondta. Harry. hogyha felöltözöl s lem a klubba. gyha uralkodnak rajtuk. . hogy olyan szép században élek. hogy bûnösek vagyunk.válaszolt Lord Henry. Ezt ne feledd. tenyerébe temetve arcát. Nem más. Kis idõ múlva Dorian Gray föltekintett. És most jobb lesz. hogy a regényesség.Attól tartok. Igaz. nem tudnék semmit sem enni. Sokakat a vallás vigasztal. Patti énekel. mennyire hetett Sibyl Vane. Mi fölszabadítottuk õket. ki mályvaszín ruhában jár. Dorian Gray megnyomta a csengõt. mert Brabantio leánya meghalt. . mint azok a nõk. Arcunkba vágják hitvesi boldogságukat. Nagyon fáradt vagyok.Inkább majd az Operában találkozunk. És különben tegnapelõtt olyasmit mondtál nekem. Harry . . Az ajtóján ott a neve. . pár pillanat múlva megjelent Vic . ki átrebbent speare játékain s jelenlétével megszépítette õket. Szóval a nõ rengeteg vigasztalást talál az életben. Igazán a legjobb barátom vagy.Hát a legtermészetesebb vigasztalást. amit te mondtál. Szeretik. hogy egykor majd összetöppedek. . Azt. és így igazán sohasem halt meg. Teneked legalább mindig álom volt. ki harmincötön túl szereti a rózsaszín szalagot. . valóban van. . örülök. . mint I ogen. és túlságosan sokat gondolk zik. és ezt egészen meg tudom érteni.Szervusz. mint ezek. Földszinti. Remé . Valóban. Mihelyt érintette a való életet. de elképzelem.Mi volt az. mint egy Jakab-korabeli tragédia különös. ami akkor merõben kalandosnak tetszett. Hints hamut fejedre.

hogy az Operában vagy. Minden áldott reggel o tt üldögélt az arckép elõtt. Ez a mintha rengeteg ideig babrált volna mindennel. Elõbb vette Sibyl Vane halála hírét. Most megér ntette maga a Halál és elragadta. remegõ bájára. ad örömök és még vadabb bûnök . majd hálószobá l már várta az inasa. néha pedig úgy érezte. Mint a görög istenek. És ha majd tél szakad a képre. Mindent jóvátett. Rettenetes estém volt. mint egy csodás tr kus alakra. hogyha meghagyod. Követni lehetne szellemét. hol lakik. mely a klubban kezembe ötlött. Gyakran mímelte a halált a színpadon. Ugye valahol az Euston Roadon? De attól tartottam. mihelyt ak véletlenül olvastam a Globe esti kiadásában. mennyire elrútul majd a vásznon lévõ csino Egyszer Narcissus gyerekes évõdésével megcsókolta. mint ta nyár peremén. vagy úgy tett.Nagyon örülök. hogy egyik tragédiát követi a másik. Természetesen tudtam. Az újságban benne állt. mely hajának hullámos csodáját gyakra ette aranyló varázsával? Szegény. mikor a lány megitta azt a mérg et. Ha a vér eltûnik a festmény arcáról s csak sápadt. Képzelem. mely közte és a kép közt iszen a festmény egy ilyen könyörgésre változott meg. vidám és rajongó természetére s félénk. legtitkosabb r enetéig. Vagy máris választott? Igen.az élet és az élet iránt való végtelen kíváncsisága. parány parányhoz ne -e titkos szerelemmel vagy furcsa rokonérzéssel? De az ok nem fontos. És mégis. m envedett miatta a színházban azon a borzasztó estén. Basil Hallwardot jelentették be. végtelen szenvedély. Mit bánja. hogy egy napon majd tulajdon szemév látja. mikor választania kellett. Szegény Sibyl. így van. hogy a reggelinél ült. Csodás tragikus alak? Könnyek szökkentek szemébe. A bûnös kegyetlenség. mert feláldozta az életét. mintha megcsókolta volna kat a festékajkakat. hogy megmutassa a szerelmet a maga föns voltában. Egy órával késõbb az Operában volt és Lord Henry éppen az õ széke föl KILENCEDIK FEJEZET Másnap reggel. Vagy nem is törõdött azzal. Nem. s ettõl a vágyától összeremegett. kétségtelenül abban a pillanatban jelent meg rajta. õ ottan áll. már -már attól féltem. nra írt színes képmással? Õ védve lesz. hogy örökké fiatal marad. szegény kép. De hol jártál? Meglátogattad a leány a y pillanatig arra gondoltam. mihelyt megtörténnek. Csak úgy gondol rá. õ megtartja az ifjúság ragyogását. Dorian a spanyolfalhoz rontott és félrehúzta. kicsoda tudna lemondani arról az es etõségrõl. Visszahúzta a spanyolfalat elõbbi helyére. hogy itthon talállak. és boldogtalan voltam. . Mit gondolkodjon tovább ezen? Bizonyára nagy gyönyörûség lenne megfigyelni ezt. Többé nem gondol arra. hogy történik meg a változás. Elriogatta gyorsan eze megint a festményre tekintett.mindezek reá várakoznak. bármily kalandos is ez az eshetõség s bármily végzetes kel jár? Különben is csakugyan az õ varázsa alatt áll? Valóban az õ könyörgése idézte elõ a ami érdekes. mint õ maga. Dorian .mondta. Ez a fontos. Az élet esem onnal megtudja. . hát akkor m ll változnia. kit azért küldtek a világ színpadára. K edves lett volna. krétafehér maszk marad ut mel. és Doriannak a sz mindig szentség lesz. Érezte.tor a lámpákkal. csukni a napfény elõl. hogy mit hoznak a történtek? Pusztán csak a lélekben lezajl dolgokról vesz tudomást? Kíváncsi volt és azt remélte. hogy a szörnyûséges összefüggés. az élet dönt . Életén en lüktetése sem gyöngül el. hogy szerelmes is be gváltozik. utolsó jelenetet? Megátko õt halála pillanatában? Nem. Az arckép viseli majd el gyalázat z. hogy ez lehetetlen. mihelyt valamilyen szeszélynek enged? Szörnyeteg és utálatos torzképpé változik t zárt szobába kell elrejteni. komolyan. Nyomban odas ettem. Amint föltárta elõtte tulajdon te pen föltárta elõtte tulajdon lelkét is. mennyire hato tt rám az egész eset. eljött az idõ. de azt mondták. a lány iránta érzett szerelembõl halt meg. Hogyan játszotta ezt a szörnyû. micsoda regény volt mindez. Egy pillanatig könyörögni akart. a kép elé. hogy utánad megyek. hogy nem találtalak ott. bámulva szépségét. tudományos ok hozta létre? Hát gondolat vagy tudatos vágy nélkül nem rezzenhet -e meg a rajtunk kívül lévõ vágyak. . mikor visszaemlékezett kislányo egjelenésére. hogy csak odatolakszom egy bánathoz. ha csak valamicskét is ismeri az életet. hogy elmenjen. Dorian türelmetlenül várt. mely eltorzította szájának fino alait. talán egy másik könyörgésre majd vált ad. A félelem érzése nyûgözte le. El se mondhatom. a festmé semmi más változás nem volt. erõs lesz és fürge és vidám. és közben mosolygott. amikor elgondolta. mennyit szenvedtél. tulajdonképpen hová mentél. és leengedte a függönyöket. szeszélyeinkre és szenvedélyeinkre. melyek most oly kegyetlenül mosolyogtak reá. Könyörgéssel soha töb nem kísért meg semmiféle szörnyû hatalmat. Ez az arckép lenne számára az igazi varázstükör. Örök ifjúság. Sürgönyöznöd kellett volna. Mihelyt eltávozott a szobából. Kedvességének egyetlen virága sem hervad el.Tegnap este kerestel ek. Ha a festménynek meg kell változnia.

Használni ak m õket.Hát az Operában voltál? . s rémülten nézett rá. Tudod. akkor meg se történt. és megrögzött embergyûlölõvé lett. és nagyon kelletlennek lát . hogy volt. Neked is ott kellett volna lenned. nehogy azt hidd.Édes Basil.Nem . az múlt. s egy kis halványsárga b ort hörpintett a finom. A páholyában voltunk. mire gondolsz. . Megemlíthetem. míg Sibyl Vane holtan feküdt egy kopott lakásban? beszélsz. . Van benne valami a mártírból. Micsoda állapotban lehet! És egyetlen g yermeke. Hiszen látom. m icsoda borzalom vár arra a kis testre. Nem tudom ismételni azt az érzést. De akkor egyszerû voltál.Hát meg is bûnhõdtem érte . . mi történt veled.Megölte magát? Boldog Isten. hogy nem szenvedtem. hogy nem egyetlen gyermeke annak a nõnek. mikor az a lány. . akkor sírva találsz. Tegnap. öblös.felelt Dorian Gray -. Hen y szerint csak a szó teszi valósággá a dolgokat.azo . hogy kibírom.Nem tudom. Az az ember. akit lefestettem . Te csak a hiúságra tan meg. kérlek. mikor játszott . többet. azért volt olyan rossz. Mondd. .szólt a mûvész szomorúan. Ez Henry befolyása. Nagyon kedves tõled. Látod.kiáltott Hallward. Basil.Hát az Operában voltál. hogy megvigasztalódtam és dühöngsz. Ugyanannak a szép fiúnak látszol. hangja elszorult a fájdalomtól.Hagyd.Dorian. s odament hozzá és kezét vállára tette -. Hát éde igazán meg akarsz vigasztalni. aranyozott velencei üvegpohárból. Harry húgával. . Igazán bájos hölgy és Patti istenien éne e beszélj rettenetes dolgokról. mit akarsz? . Basil! Nem akarom hallani! . mit festesz? . Most pedig beszélj magadról. fiam. Újra a mûvészet légkörébe távozott.Nem tudom. Utolsó este. Ha az ember nem beszél valamirõl. Szegény asszony. Most nem értem. õ sem hitte.Édes Basil.suttogta és összeborzongott. Elõször találkoztam itt Lady Gwendolennel. Úgy beszélsz.Ne beszélj ilyen dolgokról. hogy Sibyl Vane megölte magát.Harrynek sokat köszönhetek . Te z egész földön a legromlatlanabb teremtés.Mi köze van hozzá a most folyó idõnek? Csak sekélyes embereknek van szükségük évekre. . .vagy meg fogok egy napon. Mikor megismerte. hát ez igaz? . és vél . mert megismerte az igazi szerelmet. Ami megtörtént. Ha tegnap bizonyos percben toppansz be . Mindenkor hõsnõ volt. Van fia is.középosztálybeli erény vagy ilyesmi. nincs ebben semmi szörnyû. és nagyon lassan mondta ezt. nem is volna benned szív és irgalom. meghalt. Eljössz. Senki se tudja. mikor láttad -. Aztán elmúlt. Mennyire más volt Si yl! Õ a nagyszerû tragédiáját élte. még a sír nyugalmát sem kapta meg.mormogta Dorian Gray. aki itt volt és a hírt hozta nekem. természetes és érzõ. akik játszanak. Nem Gautier volt az.. hogy csöndesen aludhasson? Jaj. kik érzelgõsek. Tengerész vagy il esmi. Halálában a vértanúság fellengzõ minden elpazarolt szépsége.mondta a fiú. . hogy mennyire nem igaz. Egyáltalán dolga sem akadt. csak azok. . Jó férjek és hûséges hitvesek es lények. már ne om pontosan. rendszerint hétköznapi életet élnek. Végül sikerült neki és arra iszonyatosan kétségbeesett.Basil . Csöpögsz a részvéttõl! Ar emlékeztetsz. milyen bájos egy másik asszony és Patti milyen istenien énekelt.kiáltott és feléje fordult. .. És te roppant igazságtalan vagy. hog nak magukról egy izgalmat.szólt Hallward.kiáltott Dorian és felugrott. mint ahogy Júlia meghalt volna. Még Harry. . mint ahogy kitalál egy élvezetet. próbáld elfeledtetni velem. hogy megvigasztalj . ki ura önmagának. akit szerettél.Te a tegnapot múltnak nevezed? . De amint mondtam.Azt a Dorian Grayt akarom. egy szomorúságot éppoly könnyen e téz. a i nap nap után modellt ült a mûtermemben. az egyetlen gyermeke! Mit szólt hozzá? .Milyen szörnyû . ez borzasztó! Valami egészen megváltoztatott. mire gondolok . vagy mutasd me g nekem tisztán mûvészi látószögbõl. majdnem belehalt az unalmába. honnan tudjam én mindezt? . R enetesen szenvedtem. hogy közönséges baleset volt? Természetesen megölte magá Az idõsebb férfi tenyerébe temette arcát. Nem akarok rabja lenni az érzéseimnek. megtörtént. Ami múlt. De az nem játszik. hát csak nem hiszed. aki húsz évig fáradozott azo hogy eltüntessen egy fonákságot. ki a consolation des arts-ról3 i? Emlékszem. mikor m am. vagy megváltoztasson egy-egy igazságtalan törvényt.mondta végül -. élvezni és uralkodni rajtuk. mit akars z. Egyike korunk regényes tragédiáin k. Azok.fél hatkor vagy háromnegyed hatkor -. . . Basil . melyet Harry mesélt nekem valami emberbarátról. hogy mi történt. mint teneked. bizonyára nagyszerû fickó.Az Operában voltam. elkéstél. A fiú elpirult és az ablakhoz lépve pár pillanatig kitekintett a zöld csillogó verõfénytõl tt kertbe. egy napon a mûtermedben kezembe akadt egy kis pergamenba kötött könyv. .melyet nem tudok megenyhíteni.

Nem tudják a nevemet .felelte a fiú. ha más emlékem is lenne róla. hogy a szoba megváltozott. hogy mindenki kíváncsiskodott. ne nézz rá. iskolás fiú voltam. Pompás helye van. mint az a pár csók meg az a néhány széttör szenvedélyes szó. . Nézzük csak. A képen a fén yon erõs volt. . melyeket érinteni. Ámuldozva nézett Dorian Grayre. tapintani lehet. h ogy a sárga selyem megvigasztalja õt az élet minden nyomorúságáért. Nagyon sok jó és nemes tulajdonság lakozott benne.Dorian. de azért légy mindig a barátom. fa ragott elefántcsontot. s a festõ és a kép közé rontott. lakkmunkákat.Hát jó. Egyszerûen szemtelenség. Dorian.te nagyon félsz az élettõl -. nem lesz kifogásod ellene.enül megláttam benne ezt a pompás kifejezést. Basil. hogy tovább gáncsolja.mint Harry mondja e lesz tulajdon életének. . Megidéz Dorian fejét rázta s arca elfintorult arra a szóra: hullaszemle . Neked azonban okvetlen el kell jönnöd.Igen.De a lány csak tudta! . Hát jól jegyezd meg. Nem. . . hogy így b . És milyen boldogok voltunk mi együtt! N e hagyj el.Csak a keresztnevemet tudta. Te nem vagy erõseb b . És Hallward a szoba sarka felé indult. ezektõl sokat várok. egy nap mégis látnom kell.Te kiállítod? Ki akarod állítani? . mint a kék tûzkoro den ízben reszketett. ha kívánod. hogy ki vagyok. ha nem engeded . . hogyha hozzáérsz a spanyolfal . Nem akarom. Azelõtt sohase látta így. mit. becsületszavamra sohase beszélek veled. mely elmúlik. Hallwardnak gyökeret vert a lába. Ma délután van a hullaszemle. ne tréfálj. Tudom. mint az a fiatalembe . melyet rólad festettem? Hol van? Mért toltad eléje a spanyolfalat? Mutasd meg.Majd megpróbálom. megint model t kell ülnöd nekem. Van valami kegyetlen és séges az ilyen dologban. Ha természetesen nagyon szeretem. és egyénisége a mûvészetének fo Nem tudta elviselni a gondolatot.Az azonban már igazán képtelenség. új eszméim. . Bizonyára majd újra be kell m. Szép volt tõle. . hogy ne láthassam saját nkámat. akirõl meséltél nekem. én magam tettem oda. Basil.De mi bajod? Természetesen nem nézem meg.kiáltott föl rd kacagva. . amíg élek. De még tö az a mûvészies légkör. és sarkon fordulva az ablak felé indult. . . Egy íz ben elmondta nekem. egyebet nem. különösen mikor az õsszel ki akarom állítani Párizsban. és ne veszekedj velem. azonnal. hogy az inasod így elrejti a képet. Hát én nem vagyok olyan. csodálkozol. Mihelyt beléptem. Az vagyok.kiáltott Dorian Gray és visszatorpant. rajzold le nekem Sibylt. hogy senkinek sem említette. told félre a spanyolfalat. Most férfi vagyok.szólt végül fájó mosollyal -. E z a legjobb képem. Többet nem mondhato k. mikor együtt voltunk Marlow-ban. Valamit tenni kell.Hallgass. Keze ökölbe szorult. és miért nem ma? . s úgy gondolom. Az. ami vagyok. Nem tr Nem adok magyarázatot és te ne is kérj. hogy vele rendeztetem be a sz obámat? Néha virágokat válogat nekem.szólt nagyon sápadtan -.Nagyon erõs? Ugyan. és bizonyos vagyok.Az inasom ebben nem hibás. A rémület kiáltása tört ki Dorian Gray száján. Szeretném.Azt akarod ezzel mondani. . ki azt mondogatta. fiú most elsápadt a dühtõl. pompát. Dorian . Más lettem. A festõ különös megindulást érzett. az az ifjú.mondta elég hûvösen. szembogara olyan volt.Ne nézzem meg a tulajdon képemet? Kérlek. De tudom. Én szeretem azokat a sz okat. melyet megteremtenek vagy elõidéznek. aki . mennyit fejlõdtem. megszabadul az élet szenvedésétõl.Micsoda butaság ez . nélküled nem megyek semmire. de õ mindig csak az t válaszolta. Georges Petit össze akarja gyûjteni l . . mint õ. zöld bronzokat.Basil . Dorian. s a rettegés különös érzése Hát megmutatják a világnak a titkát? Hát a nép száját tátja majd az életének rejtelme elõtt en. Új szenvedélyeim vannak. hogy te jobb vagy. Fogalmad sem volt. Basil. fényûzést.Ha megpróbálod megnézni. öregem. Basil. éreztem. A festõ rámeredt. de még nem tudta. mától fogva nem beszélek többet errõl a sz em azonban. No. de te jobb vagy. A fiút nagyon szerette. .kiáltott fel Dorian Gray. . Mikor megismertél. Miért ne nézzem meg? . . Lehetetlen. hogy a Mesebeli Hercegnek hívnak. vége köztünk mindennek. Végre is a közönye valószínûen cs féle szeszély. . Basil. hogy nem tetszik a kép. Régi emlékeket. . a nevedet nem hozzák összefüggésbe õvele.kiáltotta Basil. Csak nem képzeled.Többé nem ülhetek neked. remek környezetet.

hogy a szenv dély. ami kor veled lehettem együtt. hogy képedet teszem a kiállítás középpontjáv . Dorian Gray megsimította homlokát. lelkemen uralkodtál. a realizmus módszere-e. parancsoltál nekem. hogy szemtõl szembe láttam a tökéletességet. Igen. Még most is azt kell éreznem.Üljünk le. Ne beszélj. Imádtalak. s a zöld. Magam is alig értettem.Üljünk le. a világ csodál lett elõttem . meséltes Basillel.szólt a festõ s zavartnak látszott. és ez meglepetés vol zámomra. hogy fölfedi a titkomat. Õ elmondta nekem. mûvészeket úgy kísért. nevetett rajtam. vadászruhában. . hogy nagyon is sokat adtam ma gamból a képbe. melyet valaha is csináltam. Egy n apon . Bizonyára könnyen nélkülözöd addig. Hát pár nap múlva. ha ezt elmondanám neked. Nem tudom. De tudom. mily ünnepélyesen fogadkoztál. de saját ruhádban.egjobb képeimet egy külön kiállításra. Barátságod kedvesebb nekem. hogy sohase nézzek többet az arcképedre. hogy a kép kiállítására semmi a világon nem Harrynek is szóról szóra ezt mondtad. Basil. és mindig inkább felolvadtam benned. minden festé g és színhatás úgy tetszett. mint azt. melynek emléke minket. hogy elveszítjük. Hadrian császár díszbárkáján ültél. .Miért változtattad g a szándékodat? Ti. melyet alkotás közben érzünk. mely a Rue de Séze-ben október elsõ hetében nyílik m csak egy hónapig marad ott. félig tréfásan azt mondta neki: Ha akarsz egy mulatságos negyedórát. Erre elhatároztam. tündöklõ va dzsával. csakugyan kifejezõdik abban a mûben. mint minden hír név és dicsõség. A görög lanka csöndes tavára hajoltál.erõsködött Dorian Gray. Mikor elkészült és egyedül ültem vele szemben. . t mindig elvontabb. hogy semmi áron sem állítom ki. jelen voltál a mûvészetemben. reszketõ kézzel megragadta a széke karját s vad. Aztán új mozzanat következett. hogy te nagyon szé vagy és én tudok festeni. Gyöngyökben ült rajta a verejték. talán Basilnek is titka van. erajzoltalak. . miért nem állítja ki a képedet. Dorian.gyakran azt gondoltam. Ha azt kívánod. kik olyan nagyra tartjátok a következetességet. elhatároztam. d gyszerre szemedbe ötlött? . Nem is értetted volna meg. jogom van hozzá. saját korod ban. Érezte. Elhatározta. Biz nem feledted el. tágra nyílt szem ekintett reá. éreztem. ami elõször föl se tûnt neked. hogy nem veszítjük el. Eszébe ötlött. . tévedés azt gondolni.Dorian. . Dorian . hogy a ti szeszélyetek még értelmetlenebb. semmi an úgy rémlik nekem. Félni kezdtem. Ha azt kívánod. hogy sohase állítod ki . Csak azt tudom. hogy igazam . Harry. sem azt nem tudnám elviselni. Éreztem. m gkaptam Párizsból az ajánlatot. mi volt. rettenetes ves elem peremén áll. melyet alkotunk. mert az ilyen õrült imádatban van valami veszede em. Nem vettél észre a képen valami furcsát. Csak akkor voltam boldog. isz ettél. Téged mindig láthatlak. hogy mást láttam benne. éppoly szeszélyesek va k. pompás fegyverzettel és mint Adonist. egyéniséged rendkívüli hatással volt reám men. Ha távol voltál. Forma és szín formáról és színrõl beszél nekünk. nem megmutatja. És hogyha állandóan a spanyolfal mögött tartod. hogy észrevettél valamit. Csak én akartalak bírni. eszményi és messzi volt. akinek beszéltem róla. Természetesen eb mit sem árultam el neked. az a veszedelem. végzetes nap volt . em mindenkire. nem is lehet olyan fontos neked. Itt egyszerre elhallgatott és szeme fölragyogott. . . Hetek jöttek-mentek. Várj és hallgasd meg. és én is megmondom az enyémet. Igen. Az egyetlen különbség az. ostobaság azt képzelni. s a víz nyugodt ezüstjén nézted arcod csodájá ig öntudatlan. mi a tiéd. mindkettõnknek titka dd meg.Nem. hogy Lord Henry egyszer fé ig komolyan. kivallatja. Te kissé bosszankodtál. el kell mondanod . hogy míg dolgoztam a képen. akkor úgyse vagy itt sban. hogy találkoztam veled.elhatároztam. valamit.Látom. Majd kérdõre fogja.kiáltott a fiú. Lehetetlen lett volna. mint Párist. hogy a kép kikerült a mûtermembõl s megszabadultam jelenlétének tûrhe úgy tetszett. a tól a pillanattól kezdve. keményen a szeme közé nézett -.szólt és közel lépett hozzá. mint ahogy a mûvésznek is annak kell lennie. . vagy talán az a veszedelem. hogy kipuhatolja Basil Hall . hogy nagyon is sokat beszéltem.Basil . Most pedig felelj eg désemre.talán nagyon is csodálatos. Bántam is én. megteszem. hogy rejtsem el a világ elõl a legjobb munkát. nem halott korok jelmezében. ami minden köd é fátyol nélkül egyszerre kitárult nekem. akivel szóba álltál. Dorian. akkor kevésbé szeretnél és biztosan ki is nevetnél. amit mondok. mint bárki más. mi az oka. Sem zt.Basil . mint képzeljük.A ettegés érzése elmúlt és kíváncsiság váltotta fel. . or fogalmad sem volt. hogy a mûvészet inkább elrejti a mûvészt. elenyugszom. hogy mások is megtudjá imádásom..Egy hónappal ezelõtt azt mondtad. hogy csodálatos képet fe stek rólad. amilyen vagy most.Úgy érzem. mint valami pompás álom.kiáltott. nehéz lótuszvirággal koszorúzva. vagy egyéniséged varázsa. A láthatatlan eszmény látható megtestesülése zámomra. mit jelent nekem mindez. Miért nem akartad kiállítani a képemet? . Így tehát.

Dorian cigarettára gyújtott. Talán sohase lenne szabad szavakba önteni az ember imádatát. rajongó magasztalását. furcsa némaságát. . .Hát mit vártál.Rejtélyesnek találom. Két ideált egy ember se talál. A képet nem lehet mutogat ni. hogy igazad van. szervusz. Dorian. A vesz m elmúlt. hogy többé nem engeded megnézni a képet. Nagyon is okos. tönkreteszed a mûvészetemet. jó lesz résen lennie. Eg et is csak kevés.Harry a te barátod . ha megnézem? Dorian a fejét rázta. Szegény Basil. milyen kevéssé tudja az igazi okot! És milyen különös volt. De azért azt gondolta. és kíváncsi volt. Dorian. hogy a kép csak egy óráig is itt mar on a szobában. mit parancsol. De nem lehet rajta segíteni. . Harry . Hanem vallomás volt.Szóval majd máskor. amit elmondtam. Mikor kiment a szobából. hogy valami kiszállt belõlem. .Édes Basil . Most. mo tett és elszomorodott. mibe került nekem elmondani azt. miután megtettem.Nem magyarázhatom meg. A szolgaság nyugalmas álarca volt. .Soha.Csalódást okozott a vallomásod. s majdnem vé enül kicsikarta a titkát barátjából! Mennyi mindent megmagyarázott neki ez a különös vallo telen féltékenységi rohamait. Majd eljárok hozzád teázni.szólt a festõ szomorúan. A egészen közönyös volt és várta. Ott jól látta Victor arcát. Dorian? Mondd.Ülsz nekem megint? . ki igazán hatottál mûvészetemre.Valamit láttam . hogy el se kellett mondania saját titkát. semmit se vettem észre. Te vagy életemben az egye tlen. a spanyolfal felé tekintett. kit ilyen különösen fog bálványozni? Talán ezt is tartogatja számára az . hogy a kép elé állj. nem is dod. Most látom. amit elmondtam. Ami jót alkottam. amit roppant különösnek éreztem. hogy nappal hihetetlen dolgokat mond . . te zért vagy a világon. Basil. mit mondtál el nekem? Csak azt. . Te meg é ok vagyunk és mindig barátoknak is kell maradnunk.Ezt ne kérd tõlem.De most csak nem bánod. csüggedten. hogy nagyon veszedelmes . Én is így szeretnék élni. Van valami végzet es a képben. Hogy az inas kiment a szobából. Egy ízben már említettem Harrynek. Dorian .Jó. Dorian Gray föllélegzett. de soha többet nem szabad ülnöm teneked. hogy úgy érzed.Neked bizonyára még kellemesebb . hogy nem egyezel bele. Ez még csak nem is bók. A képet mindenáron el kell rejteni.Harry úgy él. nagyon is kiábrándult ahhoz. Basil. . Saj nálom.felelt -. Ettõl semmit sem kell nie. Sóhajtott és megnyomta a csengõt.No. Bolondság. Ah. semmi mást nem láttál a képen? Nem vettél észre rajta semm et? . .szólt Hallward -. hogy azonnal küldje ide két segédjét. .szólt Dorian -. Arca visszakapta színét és mosoly játszadozott ajka körül. vajon valamikor õ is rabja leszennyire egy barátja egyéniségének. Egészen értem det. Ne haragudj rám. kacagva. a tükörhöz lépe tett. hogy a házvezetõnõvel beszélni akar. Semmi esetre se engedhetem meg. .Ha nem teszed meg. Miért kérdezed? De ne beszélj imádatról. Most pedig szervusz. este pedig valószínûtlen dolgokat tesz. . Más varázsa nincs. hogy imádjanak. Õrület volt megengednie.Nem. Le z-e valaha valaki. vad szenvedélyét.Ó. Nagyon halk hangon közölte vele. Külön élet lakozik benne. hogy tragikus az ilyen barátság. De azért azt hiszem. .kiáltott a fiú. melyet ennyire kiszínez a regényesség. hogy igazad van.mormogta Hallward. Dorian Gray elmosolyodott. Dorian. De önkéntelenül is végtelen szánalmat érzett a festõ irán imént ezt a furcsa vallomást tette neki. lehet. aztán menjen el a ker shez és kérje meg. Igazán lá d ezt? .utott. nagyon csodá sz engem. . nem tekint-e a spanyolfal mögé. Nem kockáztathatja me . keményen szemébe nézett és fürkészte. TIZEDIK FEJEZET Mikor inasa bejött. se se mennék Harryhez. melybe minden barátja bejár. .Ez nem is volt bók. úg ett. Inkább tehozzád mennék. . hogy igazán szeressék. Úgy tûnt fel neki. hogy te ezt megláttad a képen. ha bajban lennék. valamit. Egy darabig védve volt. Basil. . Vagy csak képzelõdött? . hogy még egyszer meglepjék. Ez éppoly kellemes lesz. azt neked köszönhettem. Lord Henry varázsa abban volt. úgy érzem.Lehetetlen. azért.

Csak épp látni akarom a szobát. melyet nagyapja Bologna közelében egy zárdában lelt. hogy nem mondta el Basilnek az igazi okot . Megrontják szépségét. Elõbb kell takarítanom. hova viszik a képét.Nem kell kitakarítani. Rendben van.mert ez igazi szerelem volt -. hogy ellenálljon Lord Hen ry befolyásának és annak a még mérgezõbb befolyásnak. Gray úr. csak akkor mehet be. Dorian zsebébe dugta a kulcsot és körülnézett a szobában.Várjon a válaszra . hogy bejöjjenek.kiáltott Dorian. hiszen itt olyan kényelmes. A elyet Basil iránta érez . milyen semmis és mennyire nem fontos ! Tulajdon lelke kukucskált ki a festménybõl és tetemre hívta õt. . Olyan szerelem volt ez. mely a kerevetet födte.Nem baj . De most már késõ. és bocsássa be az embereket. Adja ide a kulcsot. . gonosz. Két-három perc múlva újra kopogtak. itt van. nem is lehet be lépnie. De Dorian Gray kedvéért mindig kivételt tett. Közben kopogtak az ajtón. Va on az arc ott a vásznon gonoszabb volt-e. mely saját egyéniségébõl származik. ahogy jónak látja. Csak kifejezése változot Kegyetlensége szörnyû volt. Mindjárt leveszem a kötegrõl. Basil segített volna neki. kék szem. Be alázzák. . De csak nem tetszik od aköltözni. . Melyik. mióta õlordság . .A régi diákszoba kulcsát. Tekintete rannyal telehímzett nagy bíborselyem takaróra esett.Köszönöm.Sebaj. a South Audley Street híres ke e. hogy gyakran szemfedõül szolgált a halottnak . az csupa por. kérem. Hiszen már közel öt éve nem volt nyitva. rosszabb. Lehet. kérem. Nem pusztán a szépség testi imádata. en óhajtottam tiszteletemet tenni. Fronthillbõl származik. állandó pénzzavarban szenvedtek. felejtés megsemm a jövõ kikerülhetetlen.Dehogy . . Majd egyszer bemegyek és megnézem a ke etet . Csak rossz emlékei maradtak utána.Tessék.Sajnálom.válaszolta. mint amilyent Michelangelo ismer t és Montaigne és Winckelmann és maga Shakespeare. Gray úr? . Örökké él. melyek irtózatos módon kirobbannak. . kérem. Leaf. Hubbard úr viruló vörös szakállas emberke volt. Ré nzei. Dorian a nagyapja említésére összerezzent. azt hiszem. Dorian kijött a s al mögül. megkérte õt. Dorian úr? . Megbánás. melyet benne látott. szeplõs kezeit. . tétova kezeivel végigt ta a köteg kulcsait. Dorian sóhaj zt felelte. . mint magának a halálnak romlása . .szólt az öreg hölgy. Igen.kiáltott az asszony. Dorian borzongott. ál . Így. Egy árverésen csíptem el. bosszúsan. ami nem lenne nemes vagy szellemi. . Mrs. mint elõbb? Úgy rémlett. És ezért a kép tovább él majd. Leült az íróasztalhoz. hogy ezt az embert azonnal le kell ráznia nyakáról. és maga Hubbard úr jött. és a kezébe adta a levelet -. hogy azok a mûvészek. Aranyhaj. hogyha bármikor szolgálatára lehetek. Igazán nem. fölfalják báját. ami borzalmakat nemz és sohase pusztul el. Hubbard úr. ezzel ma be lehet takarni azt a szörnyû dolgot. Ahhoz a szemrehányáshoz és vádhoz mérve. Gray úr. Basil megmenthette volna õt. rendbe kell hoznom. . A múltat mindig meg lehet semmisíteni. . és a spanyolfal mögé vitte. Vallásos képhez remekül illik. és pillanatig sajnálta. az az õ bûne ennek a vászonra írt képnek. egy kissé durva külsejû fiatal segéddel. melyek a bûn árnyát valóra váltják. nincs semmi.Miben lehetek szolgálatára. Látni is öröm volt õt. kik ntkezett. hogy nem változott. a mûvészet iránt való tiszteletét jelentékenyen lerokkantotta az.most csak föl szeretnék vitetni e y képet. melyben maga a romlás van. hogy ma este negyed kilenckor találkoznak. Leaf. besietett a könyvtárba. Nem szabad megtudnia.Itt a kulcs. levelet írt Lord Henrynek.Dorian érezte. Szenvedélyek lakoznak benne. Leaf mézes mosollyal távozott a szobából Hogy az ajtó bezárult. s reszketõ. rózsaszáj .De csupa pókháló lesz. Dorian arca eltorzult a s envedéstõl és a pompás takarót a képre vetette. az inas pedig belépett. Mrs.Itt vannak az emberek. tagadás. Mrs. Volt benne valami alamusz i és a szeme sunyi. Várta a v võket. Rendszerint sohasem ment el boltjából. Dorian a régi diákszoba kulcsát kérte tõle. a tizenhetedik század végi velencei mû zet ragyogó alkotására. Meglehetõsen nehéz. ódivatú cérnakesztyûvel ráncos kezén. a kulcs . csináljon úgy. amiért el akarta rejteni a képet. . Csak a kulcsára van szükségem. neki valami olvasnivalót. és emlékeztette. Volt a lényében valam ami mindenkit elbûvölt.olyasmi. Ami a féreg a hu llának. Nagyszerû rámám van. . hogy személyesen fáradt ide. Most olyasmit kell elrejtenie. monsieur. kérem. mmis volt Basilnek Sibyl Vane miatt való feddése. ha bemegy. . Levette a nagy bíbor-arany szövetet. Az asszony néhány pillanatig várt s errõl-arról a háztartási ügyrõl fecsegett. Igen.Pár pillanat múlva fekete selyemruhájában. az a . mely az érzékekbõl keletkezik és ihelyt az érzékek elfáradnak.bár most nemigen foglalkozom egyházi mûvészettel . de sokkal jobban utálta.ez látszott.Kérem. ezért kértem magától két embert. Boldog vagyok.szólt.kérdezte dörzsölgetve kövérded.

Köszönöm. Senki se láthatja. Most bi ztosnak érezte magát. melyek már fészkelõdnek lelkében. kit az igaz üzletember heves ellenszenve fogott el. sohase árt . Mikor lépéseik zaja elhangzott. arányos szoba volt. Majd a fõlépcsõn megyünk. magányos gyermekkorának minden pillanata felelevenült.szólt a kitûnõ keretezõ. hogy épp ide kell elrejte a végzetes képet. hogy segítsen neki ard úr. Milyen jól emlékezett mindenr int körültekintett.A pihenés. közönséges arcán.felelte a keretes. hogy a szoba alig tt.Bizony jó nehéz . érzéki szájáról eltûnik a kegyetlen kifejezés. . A bûn fört e a vénség förtelme az vár rá. mikor a felsõ pihenõre értek. és segédjével együtt máris leakasztotta a fest sárgaréz láncról. Óráról órára. Mindig szolgálatára állok. hogy egy napon majd a skarlát. Ajtót nyitott és mindnyájan kimentek az elõcsarnokba.Föl tudnák így vinni. .szólt és szemébe nézett. hogy eljöttek. Õ maga sem akarja látni.válaszolt Dorian. Más szeme nem látja az õ gya z övé. Például ide. mely elfödi éle . meghülyülhet olódhat. ha fölemeli a pompás takarót. A keretet nagyon ehézzé tette dombormûves kirakása. ahogy van? Nem szeretném. mely majd megõrzi furcsa titkát és elrejti lelkét az emberek szeme elõl. ez lehetetlen volt. És Hubbard úr lecsúszkált a lépcsõn. Bíbor takarója mögött a vászonra írt arc elállatiasodhat. Itt volt az atlaszfa köny vszekrény. Nyaka megráncosodik. és néha-néha Dorian is rátette kezét. melyen függött. . . Elgondolkoztam valamin. min tül. hogy jövõje szégyennel legyen teljes.Sajnálom. hogyha közben megsérülne. . . diákszobává lett. kérem? .sõt még régebben. Fakuló szeme alá sárga sz nak és rettenetessé teszik. Dorian bezárta az ajtót s a kulcsot zsebébe dugta. hozza be . Haja elveszti fényét. keze hideg lesz és kék eres.Majd megmutatom a járást. és megmutath világnak Basil Hallward remekmûvét.szólt fáradtan és odafordult. és megti hatja õt és megvédheti õt azoktól a bûnöktõl. melyet az utolsó Ke so lord egyenesen kisunokájának építtetett. szája nyitva marad vagy leleffeg. Több mint négy éve nem járt ebben a szobában . mint a vénembereké. Õnála a kulcs. Mögötte a falon függött a kissé el nd szõnyeg. Gray úr. terítõstül. hogy ily soká vár . Nem akarom fölakasztani.Ez . páncélkesztyûs öklén csuklyás madarakat tartva. Nincs más segítség. s borzalmasnak érezte. É törölte fénylõ homlokát.Nincs mit.Akárhová. . csak legyen szíves utánam jönni. Támasszuk ide a falnak. Miért is nézze végig lelké lmes romlását? Övé volt a fiatalság. elhülyü agy megvastagodik. nincs mit.zihálta a kis emberke. telis-tele az õ szamárfüles iskolakönyveivel. ki még mindig levegõ után kapkodott. utána segédje. Visszaemlékezett gyermeki életének szeplõtlen tisztaságára. E l kell rejteni a képet. Nem. melyekben gyakran bujkált. .Majd elintézzük . elmozdítva a spanyolfalat. melyen kopott király és királyné sakkozik a kertben. valahányszor egy úr tett has znos dolgot.mûtárgy? . .Nem tartom föl tovább önöket.mormogta Dorian. v félénk csodálattal durva. Jöhet az életébe egy szerelem. az elég. kérem . . ki gyermekkorában oly rideg volt hozzá. Játszószobának használták ikor kicsit fölcseperedett. hogy mi vár rá! De a házban nem volt más hely. Senki se látja többé azt a szörnyûséget. hétrõl hétre öregszik a vászonra írt kép. mint gyermek. mely oly biztos lenne a fürkész szemek ellen. Hova tegyük. ki vissza-visszatekingetett Dorianra. Vagy inkább maga m en elõre.Jó kis teher ezt fölvinni. Képes lett volna ráugrani. senki se léphet be. Bizony egészen a ház tetején van. cifrára festett faburkolataival és kopott ar any dombormûveivel. testében le nem festett bûnöktõl.És most hova vigyük. Nagyon köszönöm a szívességüket. t ste megrokkan. . Sohasem látott ilyen gyönyörû embert.Kérem. olasz cassone. Gray úr? . Hubbard úr. Ezekben az örökre elillant napokban milyen keveset tudott arról. mert az szélesebb.Kérem. Dorian úgy látta. Nagy. földre teperni õt. kit az anyjához való feltûnõ hasonlósága miatt iatt is mindig gyûlölt és távol akart tartani magától. Hubbard úr . Gray úr. Itt volt a hatalmas. melyek éppen a titokzatos voltuk folytán csábítók és varázsosak. s kinyitotta az ajtaját annak a szobának. megnézhetem a képet? Dorian megriadt. kenetesen tiltakozott ellene. Hubbard úr. fölfelé igyekeztek. .Úgyse érdekelné önt. . nagyatyjáról emlékezett mindenre. Mit bántja. Arca majd besüpped és elpetyhüdik. És aztán késõbb nem finomodhat meg a természe k sincs arra. míg egy csoport solymász l gol mellette.

Az érzékek életét a misztikus bölcsele vel írta le. vagy ki hallgatott egy beszélgetést.kétségtelenül s észrevette. gyámja feleségétõl. Dorian homlokát ráncolta.válaszolt barátja fölkelve a székrõl. Szörnyûséges dolog. Azok a dolgok pedig. Ennek a könyvnek a stílje az a különös ékszeres írásmodor . rézzöld ég csillogott be. a fiatal színésznõnek holttestén. és észre se vette. Az a könyv. a tegtõl.Hogy visszatért a könyvtárba. Nyilvánvaló. gyöngyházzal sûrûn rakott asztalkán Radleynétõl kapta. és vacsorához kezdett öltözködni. melyeket az emberek ostobán erénynek neve znek. mi lehet. mikor behozta a teát. látta. a Royal Theatre-hez szerzõdött. Érdekelte. vagy pedig egy modern bûnös beteges vallomásait. mely a s kolához tartozó néhány finom franciát jellemez. hogy éjszaka meglepi az inast. Amikor inasa már több yelmeztette. Mintha tömjén nehéz illata tapadna lapjaihoz és megzavarná az agyat. James s-t és belenézett. melyet csak egyetlen csillag döfött át. mely mindig ágya mellett állt. melynek fedõlapja kissé elnyüvõdött. Úgy rémle ki. milyen késõre jár. melyet valaha olvasott. melyek színben éppoly valószínûtlenek. mely nyilván érdekli majd.egyszerre élénk is meg homál e argot-val és régiességgel. ki újabba olbornba. Megállapították. lassanként kitárultak. és eldobta a at. rátette a könyvet a fir ei asztalkára. míg többé mar nem tudott olvasni. és hogy negyed kilenckor a k lubban lesz. vagy egy megcímzett levelezõlapra bukkant. felkelt. ki a kihallgatásakor és a holtt Birrel dr. lágy fuvolaszónál a világ bûnei játszanak elõtte némajátékot. mikor eltávoztak. De mit törõdik vele? Mi köze Dorian Graynek Sib yl Vane halálához? Semmitõl se kell tartania. Ezekre a sorokra hívta fel a figyelmét: Halottkémi szemle. lement a szomszéd szobába. a Bell Tavernben a Hoxton Roadon Mr.levél hevert Lord Henrytõl és mellette sárga pa könyv volt. tanúvallomása idején valósággal összetört a fájdalom súlya alatt. s sterkélt voltuk miatt szerette a lemondásokat. A spanyolfal nem volt visszatolva. de igazán csak a te hibád.minden században felt atók. melyeken a világszellem átment. vagy a párna alatt egy hervadt virágot vagy gyûrött csipkedarabot lelt. Azok melyekrõl csak tétován álmodott. . Talán el is olvasta és gyanakodni kezdett. kiket egész életükben zsarolt egy inas. mese nélkül. A legfurcsább könyv volt. valami álmatagságot. Milyen rút volt mindez! És milyen szörnyûvé teszi a dolgokat a valódiság rútsága! Kicsi udott Lord Henryre. Csak azt írta. hogy elfeledkeztem az idõrõl. mely telis-tele volt bonyolult fordulatokkal és ravaszul is mételt szóképekkel a fiú lelkében. Rendkívül részvéttel vették körül az elhunyt édesanyját. az egész tulajdonképpen lélektani tanulmány egy fiatalemberrõl. melyekrõl sohase t. Éppen eleget tud angolul ehhez. melyek . Piros ceruzajel ötlöt szemébe az ötödik oldalon. mert elolvasott egy levelet. Csupa méreg volt ez a könyv. Harry . ki a múlt telet Kairóban töltötte . a hölgyszalo s úgy tetszett. Nem Dorian Gray ölte meg õt. s kezébe véve a könyvet egy karosszékbe vetette magát és lapozgatni kezdte. nyolcszögû állványhoz. Ma reggel.szólt -. amint föllopakodik a lépcsõn és föl aka feszíteni a diákszoba ajtaját. Victor is elolvashatta. és a falon feltûnõ az üres hely. melyeket a bölcs emberek még mindig bûnöknek neve k. szélei pedig bepiszkolódtak. hogy elküldte neki a tudósítást. Dorian unottan föllapozta a St. hogy különös e ezüstbõl. hogy kém van tulajdon házában.a saját századát kivéve . melyet Lord Henry küldött neki. roppant unatkozott. A teástálcán James s Gazette esti kiadását. tudtam. a kerületi halottkém halottszemlét tartott Sibyl Vane-nek. melyet küldtél. . Add olvasott ennél a halvány világnál. fölbontotta Lord Henry levelét. Fölsóhajtott és mikor teát öntött magának. Danby. testté-vérré váltak. vajon zott-e ezekkel az emberekkel az elõcsarnokban. amint fejezetrõl fejezetre haladt. kettétépte az újságlapot. O ament a gyöngyházszínû.Bocsáss meg. Pár p múltán egészen elmerült benne. Tekintete a sárga könyvre esett. és vajon puhatolózott-e . le-föl járkált a szobában. Kíváncsi volt. hogy Victor visszaérkezett. hogy tetszeni fog neked . ki a tizenkilencedik században meg akarta valósítani mindazokat a szenv edélyeket és gondolatrendszereket. és magába akarta fogadni a különbözõ szeszélyeket. itt Lord Henry egyedül üldögélt. Mondatainak puszta muzsikája. hogy remek ruhákban. Néha nem lehet tudni. mûszaki kifejezéssel és mesterkélt körülírásokkal -. Majdnem kilenc óra volt. méregnek finom egyhangúsága. hogy fél öt már elmúlt és behozták teáját.Igen. melyrõl mindig azt képzelte. mikor a klubba ért. valamint a természetes lázadásokat. És milyen ostobaság volt vörös irónnal tezni. hogy nincs itt a kép . anny lekötött. mi járatban voltak itten? Bizonyára észreveszi majd. h neki az esti lapot s a könyvet. beteg ábrándot gerjesztett. egyetlen hõssel. hogy a halált szerencsétlenség o . Egy kicsike s fából való. Lehet. Hallott emberekrõl. hogy a nap leáldozott és elõkúsztak az árny Az ablakon felhõtlen. Akadnak benne olyan valószínûtlen metaforák az orchideák. . vajon az ember egy középkori szent légies rajongását olv a-e. Regény volt.

hírhedt kocsma szutykos vackában. Egy tekintetben szerencsésebb volt a regény hõsénél. Minél többet tudott. õneki az élet maga volt az elsõ és legnagyobb mûvészet. ha látták. vastag. melyet most ig magánál tartott. azt.valóban semmi oka ne volt rá . s aztán egyszerre elcsúnyult. mely annál i nkább fájó. Öltözködési módja és azok a sajátos stílek. mint akik a szépség imádata ál ekeznek magukat tökéletesíteni . éppoly híresek voltak a meg hívottak gondos megválogatásáról és elhelyezésérõl. Harry. miként szabadulhatott meg a kor mocskátó . minél jobban etette. éjjel. kik Dorian Grayben látták. vaskosan beszéltek. kiben a regényes és tudományos hajlam oly csodásan elegyül számára önmagának példaképe volt.semmi megbecstelenítõt nem tudtak elhinni róla. bizonyára azért. álruhában szo s ekkor arra a romlásra gondolt. Télen havonta egysz zer. vagy pedig azt a kedves. edt keze mellé és mosolygott.hiszen csaknem mind en örömben. hogy szórakoztassák vendégeit csodálatos mûvészet s ebédjei. . Odatette fehér kezét a festmény durva. an Gray föllopózott a lépcsõn a zárt diákszobába. vagy azoknak tartották magukat. kinek a látható világ csakugyan létezet És csakugyan. vénülõ arcot nézte. hová álnév alatt. majd a vásznon lévõ gonosz. mikor este hazatért azokról a titokzatos és hosszú mulatságokról. az idény alatt pedig minden szerdán kinyitotta a társaságnak remek. aminthogy minden gyönyörben van valami kegyetlenség -. s a többi mûvészetet k elõkészítõjének tartotta. Párizsból nem kevesebb. a kielégül növekedett volna. olyan szánalommal. és néha azon tö mi borzasztóbb. vagy a vénség jegye. amikor a könyv utolsó ré vasgatta. kirõl etoni vagy oxfordi napjaikban gyakran álmodoztak. mert valaha nagyon szép leh etett. mely a maga módján a szépség föltétlen újszerûs valósítani. Csakugyan en az egészen ifjú emberek között. finomságával és tökélete ben Dorian Gray azok közé tartozott. mikor együtt ültek barátjuk kertjében. nagy. mely piszkos is. s egy kézitükörrel a kezében megállapodott a kép elõtt. Sohasem ismerte . kik durván. mint kilenc nagyalakú példányt rendelt meg a elsõ kiadásból. mely a mohóbbá vált. melyeket Lord Henry mindig vele együtt rendezett. bár kissé túlcsigázott leírását ama ember szenvedésének é ki maga elvesztette azt. kik barátai voltak. mely Basil Hallwardot és másokat annyira megbûvölt. és min z akkor leghíresebb zenészeket hívta meg. Ez nagy különbség. s a világfiasság is. mielõtt átélte volna. Dorian Gr . úgy tetszett. annál többet akart tudni. hogy lekötött. és beköttette õket különbözõ színekbe. Azok. elnémultak.. kik a legrosszabb dolgokat hallották róla. m ek ráncos homlokát fölperzselték.azt a kissé furcsa félelmet tükörtõl. Azok. mert teljesen önzõ. olykor már egyáltalán nem tudott uralkodni. És csakugyan úgy érezte. mindjobban érdekelte tulajdon lelkének romlása. Voltak azonban pillanatok. De ilyen pillanatok csak ritkán jöttek. Majdnem kegyetlen örömet érzett . Az élet iránt való yet elõször Lord Henry rázott föl benne. melyeket hébe-hóba fölvett. Mert az a csodálatos szépség. Akárcsak Gautier. hogy legalábbis látni vélték igazi megvalósulását. kiket Dante úgy ír le. m Dorian Gray a szobába lépett. fiat cot. erõsen . érzéki szája köré lopóztak. Mulatott a torz testen és a rokkant tagokon. amit másokban és a világban legtöbbre tartott. Apró gonddal és gyakran szörnyeteg és rettenetes kéjjel vizsgálgatta azokat a csúf vonásokat. kinyitotta az ajtót kulccsal. melyet Basil Ha festett róla. mint az asztali díszítésben mutatkozó k . hímzett terítõk. me rt Londonban néha-néha furcsa hírek keringtek életmódjáról. vagy közel a kikötõhöz. A h csodálatos párizsi fiatalember. Farkasétvágya volt. ami visszadöbbentette õket. ódon arany. melyek a furcsa alálgatásokat támasztották azok között. sohasem hagyja el. Azt mondtam. hogy simuljanak változó hangulataih ngadozó szeszélyeihez. a kis.Nem azt mondtam. hogy tetszik.Hát rájöttél erre? . És bementek az étterembe. mikor álmatlanul hevert beillatosított szobájában. mely által az igazán különö tra egyetemessé válik. De azért nem volt közönyös. érzéki is. Az ellentét élessége csak növelte gyönyörûs ban beleszeretett tulajdon szépségébe. melyet megírtak. hogy az. Gyakran. csiszolt fémlapoktól és nyugodt vízfelület izsi fiatalembert már fiatalkorában meglepte. mely visszanevetett rá a csiszolt üvegrõl. szép házát. melyet beszennyeztek Csodálkoztak. ezt a valóban tragikus. Természetesen hatott rá a divat is.és ezüstnemûek finom és egyöntetû elrendezésérõl. melyen. és mindent összevissza fecsegte n . melyet lelkére hozott. a bûn jegye-e. legalább a társasággal szemben nem volt az. hogy az egész könyv tulajdon éle azta. P szta jelenléte mintha emlékezetükbe idézte volna azt az ártatlanságot. Helyesebben szólva nem is igye ezett szabadulni tõle. aki ilyen bájos és kedves. Mindig olyan színben tûnt fe mint aki szeplõtlenül áll a világban. ki a t udós igazi mûveltségét valahogy egyesíti a világfi minden bájával. Volt valami tiszta az arcában. úgy látszik. TIZENEGYEDIK FEJEZET Dorian Gray évekig nem tudott szabadulni e könyv varázsától.mormogta Lord Henry.

nemritkán föltétele ennek. hogy a pusztaság fenevadjaival t legeljen. és or úrrá lesz rajtunk az a rettenetes megérzés. melybe mindjárt nagykorúsága után bel pent. átadta magát finom befolyásának. s reszketni látszanak. De meg kell tartania az embert. Fehér ujjak motoznak a függönyökön. tele azzal a ettel. de azért i kell hívnia bíbor barlangjából. de szíve legmélyében azért több a int arbiter elegantiarum4. mely örömünkre újjáalakult a sötétben. melyeken majdnem beleszerettünk a halálba. Dorian Gray az ilyen világok teremtését tartotta az élet igazi tartalmának. azzal a különös közönnyel. melyet a bálban hordtunk. Ott kell elkezdenünk. mint az a képzelt züllés. nérói Rómának valaha a Satyricon szerzõje volt. Egymás után lebben föl a fátyolok vékony. gyakran magára öltött olyan gondolkozásmódot. mert még az örömre való gondolásnak is megvan a maga keserûsége. olyan világra. hogy magába szívta vele értelmi kíváncsiságát. mi et valóban jellegzetes mûvészete azoknak a lelkeknek. s a remetének társakul a mezõ vadállatait adta. mely maga is csak egy pillanat. vagy a levél. melyet ismertünk. még a gyönyörre ezésnek is megvan a maga fájdalma. vagy kínzással megölni. ahol hagyták õket. hogy semmi sem változott meg. A vak tükörbe ismét beleköltözik az alakos élet. mindig határozottabban. kiket megzavart az álmodozás nyavalyá a. melyet lapoz vagy az alélt virág. Künn madarak rebbennek a lombok közt. akár ama álmatlan tán. a veszteség érzése döbbent elé Mi mindenrõl lemondtak. De Dorian Gr ogy az érzékek igazi mivoltát sohasem értették meg. de csak félig komolyan vett pipességét. és legfõbb megvalósulása az ek átlelkesítésében rejlik. vagy legalább nem élne tovább a kötelesség vagy megbánás öntuda ormájában. és er sokkal borzasztóbb züllés.t merõben idegen természetétõl. va gyon is sokat olvastunk. és örömét lelte a gondolatban. Hogy v llantott azokra az emberekre. mely . valamint a közönséges kicsapongásból. sõt . és az érzékek csak azért maradtak állat ert az emberek koplaltatással próbálták leigázni. mely eltompítja. és milyen csip-csup okokért! Botor. mely napjainkban különös módon meg eltámadt. hol abbahagytuk. Új életmodort óhajtott kid ni. mely a valóságban sokkal . me y mindig szükséges a regényességhez. ahelyett. és örökkévalóságot biztosít a gót stílnek is. nem pedig a tapasztalás édes vagy keserû gyümölcse. Feket lidérces formákban néma árnyak lopakodnak a szoba sarkaiba és ott leguggolnak. akár a borzalom és babonás gyönyörök éjszak r agyvelõnk kamráin magánál a valóságnál is rettenetesebb kísértetek suhannak. melyben a tárgyaknak új i volnának. ami a császári. kell ismernie. de sohasem szabad elfogadnia semmi el etet. megszabadítja attól a durva. nem szép puritanizmustól. Tulajdonképpe maga a tapasztalás lesz majd. melynek bölcseleti alapjai és rendszeres alapelvei vannak. Igen: amint Lord Henry megjövendölte. mi pedig figyeljük. mely minden különösben ott leskel. sötétes hálószö konként kapják vissza alakjukat. melyben a múltn vagy semmi helye sem volna. Úgy látszik. izgatóak is és a furcsaságnak azt az elemét rejtik magukban. Az éjszaka valószerûtl nyaiból visszatér a való élet. hogy formálja vissza a világ a hajnal õsrégi módszere szerint. kik néhanapján föl nem riadtunk virradat elõtt. vajha egy reggel szemünk más lágra nyílna. Az érzékek imádatát gyakran és joggal elítélték. egy új világra. az önkí gadás szörnyeteg megnyilvánulásai ötlöttek szemébe. festõi ragyogását mindenáron utánozni Mert nagyon szívesen beleélte magát ebbe a helyzetbe. Az elolt rtyák ott állnak. melynek uralkodó jellemvonása a szépség finom ösztöne. A mindennapi miseáldozat. bizonyára. és a római szer kétségtelenül nagy hatást gyakorolt reá. mely megöli az érzékeket. Egy ízben azt rebesgették róla. mert a természet gúnyos kajánságában kiûzte a szentet. és keresve a me epetéseket. Az aszket zmusból. Élnie kell majd az értelemmel.r-bálok és a Pall Mall klubablakok ifjú divatbábjaira. színüket. mert az emberek azt is tudták. különben feláldozná vele a lelkes átélés tapasztalatát. csökönyös lemondások. megváltoznának. új hedonizmusnak kell jönnie. kitõl azt kérdezik meg. Kevesen akadnak közülünk. vagy vad vád ragad meg bennünket. hogy eg lkiség elemeivé tették volna. melyeknek eredete a félelem volt. melyek újak is. mely nem összeférh igazi tüzével. mintha félne fölkelteni az alvókat. mely körüljárja a hallgató házat. hogy központosítsa magát pillanataira a nnak az életnek. mert az emberek ösztönösen rettegtek a sze yönyöröktõl. hogy egyforma szokások fáradságos körtáncába n tovább mûködik az energia. és mellettük van a félig fölvágott könyv. és aztán. vagy munkájukra sietõk zaja hallik. amit t és kecses. hogy kell viselni egy ékszert. melyek erõsebbek náluknál.egyes új lélekbúvárok szerint . akik a történelemben mozogtak. vagy más titokkal találkoznánk. melytõl tudatlanságukban szabadulni tak. hogy ezek a szenvedé yönyörök egy húron pendülnek az élet kevésbé magas irányú megnyilatkozásaival. melyet féltünk elolvasni. vagy sóhajt és zokog a lankákr lejövõ szél. hogy kell tartani egy sétapálcát. vagy rendszert. hogy át akar térni a római katolikus hitre. faképnél hagyta. mely újjá alkotja az él . hogy csakugyan az lesz a korabeli Londonnak. hogy kell megkötni egy nyakkendõt. kik pontról pontra lemásolták.

azt mondják. rendes vagy kóros állapotától. De amint elõbb említettük. inkább operai páholyban üldögélt. vadállati alakú és förtelmes hangú tárgyai. valamely hit vagy r szer tételes elfogadásával. gyártásuk titkát. mely a hétköznapi dolgokat különössé teszi. akárcsak a ek. összehasonlítva magával az élettel. és egy nagy rácsos. a teponaztli. a darwin zmus anyagias elveire. és kedve támadt. Ezeknek a zeneszerszámoknak babonás mi bûvölte õt. hogy beleüljön egyikbe. Kimenet sokáig. vagy legalábbis ezt mímelték. melyeken õrjöngõ cigányok vad muzsikát c altak elõ kis citerákból. mely megbetegít. s gyakran ki akarta dolgozni az illatszerek igazi lélekta nát is. vagy komoly sárga kendõs tunisziak tépték óriási lantok feszes hú a rézdobokat ujjongó négerek veregették egyhangúan. melyek zörömböltek. kik a rozoga rácson át elrebegik életük igaz történetét. pár órára.almasabb az ókori világ minden áldozatánál. mely a nyugati mûveltséggel zést túlélte. próbálgatni õket. s réveteg örömmel hallgatt häuser -t. csak fiatalember ek láthatják. hogy megállítsa szellemi fejlõdését. Látta. mint a szõlõt. fülsiketítõ r õt akkor. egy másik idényben pedig hajlott a németországi mozgalom. akárcsak a Természetnek. melybe a zenélõ nem belefúj. Tudta. A barbár zene érdes hangközei. melyet nõknek sohasem volt szabad megtekinteni. Így aztán néha tanulmányozta az illatszereket. melyrõl szerette volna hinni. bíbor-arany mennyezetû olajzö os falú teremben furcsa hangversenyeket rendezett. Szeretett letérdepelni a hûs márványkövezetre. örült annak a gondolatnak. hogy a szellem föltétlenül függ a test bizonyos beteges vag egészséges. mért rázza föl az ámbra a szenve mért ébreszti föl az ibolya a halott regényesség emlékeit. mért kapat bennünket a tömjén titokzatosságra. és zengõ zöld jáspisok. mikor rázták. és az érdekes eretnekhitével. fehér kezével lassan félrelebbenti a tabernákulum vagy magasba emeli az ékköves. s szeretett rajtuk játszani. a nárdusfû hatását. mint madarak. hasonló ahhoz. hogy kiûzi lelkü t. s izgató gyönyörûsége telt abban. hogy az érzékeknek. hogy a Mûvészetnek is megvann zörnyetegei. mind pedig elemeinek kezdetleges egyszerûségével és örök pátoszával annak az em iának. mikor füle Schubert báját. itt voltak a peruiak agyagkorsói k élesen sikonganak. melyet Berna Diaz látott. vagy hogy lakóháznak tartsa azt a fogadót. melynek ne volna megfelelõje az érzéki életben s azon igyekezett. az élet semmiféle el totta fontosnak. szívni kell belõl evegõt. amint a misemondó a kehely fölött megtörte az ostyát és mellét verdeste bûnei miatt. Élénken érezte. A miszticizmus csodálatos hata mával. Máskor egészen a zenének szentelte magát. hogy az emberek gondolatait és sz edélyeit az agy valamely gyöngyszerû sejtjéig vagy a test valamely fehér idegéig vezesse vi sza. és szer ette. mikor Cortezszel a mexicói templomban járt. mikor nincsenek csillagok s a hold vajúdik. melyeket Cuzco közelében találtak s csodás-é n szólnak. mind az érzéki tanúbizonyosságok fö evevésével. mint óriási. melyeket csak halott népek sírjain. az amazontörzsek rekedt turé-je. Itt voltak a kavicsokkal teli tökök. amilyeneket Alfonso de Ov alle hallott Chilében. melynek fájdalm as hangjáról oly élénk leírást hagyott hátra nekünk. figyelni a p t. az angyalok kenyere. kik naphosszat m agas fákon ülnek. hogyha elválik a tettõl és a tapasztalattól. hogy fölfedezze valódi kapcsolata t. a japáni it. megállapítva az édes szagú gyökerek. Chopin bánatát. melyne remegõ fanyelve van és ezt növények tejes nedvébõl való. és nagy szemüveges kígyóka erákat bûvöltek. De nemso t. De sohasem esett abba a tévedésbe. egyedül vagy Lord Henryvel. lámpás alakú monstranciát azzal a sápadt ostyával. hanem ellenkezõleg. itt volt ikóiak hosszú clarin-je. Összegyûjtötte a világ minden részérõl a legkülönösebb hangszereket. melyeket csipkébe. mikor elgondolta. hogy nincs a léleknek egyetlen hangulata sem. mért bódítja a pézsma az agyvelõ a képzeletet a csampakfa. szintén igézetesen hatottak rá. melyet jelképezni akart. miután böjtöltek és megkorbácsolták magukat. milyen sivár minden é oskodás. melyet óriáskígyók bõre vont be. és a nagy mûvészi munka nyitányában tulajdon lelke tragédiáját érezte. akár pedig annál a kevés vad néptörzsnél. virágokat. melyrõl azt beszélik. melyet õrszemek zengetnek meg. mely mindi egindította egy idényre. ruganyos gumival kent botokkal ve . itt voltak az aztékok yotl harangjai. amely megõrjíti az embereket és az aloé hatását. és furcsa gyönyörûséget érzett. melyben meghálhatu jel. a homályos árnyékba. megvannak a maga szellemi kinyilatkoztatásai. amint merev virághímes dalmatikájában. s nyúlánk turbános indiaiak skarlát szõ kuporogva nádból vagy sárgarézbõl készült hosszú sípokat fújtak. nehéz szagú olajakat párol tos keleti mézgákat égetett. az a hangszer. sõt Beethoven hatalmas harmóniáját is ogadta. három mérföldnyire elhallik. Itt volt a Rio Negro-indiánok zatos juruparis-a. izgatta õt. skarlátba öltöztetett komoly ifjak lógáztak. embercsontból való fuvolák. tömjéntartók. csodálkozva nézegette a fekete zékeket. kutatva. melyeket fürtösen aggatnak föl. hogy csakugyan a panis caelestis . és i volt egy roppant hengeres dob. és hangja. a hímporral vemhes virágok vagy az aromás balz a fekete és szagos fák befolyását a lélekre. . végighallgassa azoka akat és nõket.

Malabar királya egy bizonyos vele bernek mutogatott egy háromszáznégy igazgyöngybõl álló rózsafüzért. mely jácintkõvel vo t kimunkálva. János pap. az a titáni bíborvitorla. VI. a tüzelõ. Lajos francia királyt. melyekbe belevésték a szarvaskígyó szarvát. melyeken négysugarú megnek. Pierre de Boniface. mint aki t arany köntöst visel. A ai madarak fészkében van az aspilates.és berakosgatta dobozaiba a maga gyûjtötte drágaköveit. akit imádott. a cymophane-t. melynek vasát négyszázhuszonegy g t rakta ki. micsoda rombolást végzett az idõ ezeken a szép és csodálatos tárgyakon. és egy jelmezes bálon mint Anne de Jo yeuse. Jakab kegyencnõi sáraranyba foglalt smaragd fülönfüg . csak gödölyevér érvényteleníti. nem szeplõzte vi ennyivel másképp történt ez a holt tárgyakkal! Hová tûntek ezek? Hová tûnt a nagy sáfránysz en istenek viaskodtak óriásokkal és barna leányok szõtték. Amszterdamból szerzett három rendkívüli nagyságú és gazdag tüzû smaragdot vieille roche5 türkize. Merész Károlynak. valamint türkizkövekkel rakott aranyrózsás nyakláncot és gyönggyel hímes házi Henrik könyökéig érõ ékköves kesztyût viselt és volt egy solymászkesztyûje. Károly angol király olyan kengyelben lovagolt.Procopius meséli ezt a történetet -. amivel foglalkozott -. melynek igazi jácintkõbõl van a szeme. Mikor a hunok a királyt a nag be csalták. a sárga nárciszok sokszor kinyíltak és elvirágoztak. sõt úgyszólván sohasem hagyta el. s biztos ellenszere a méregnek. mely meggyógyítja a dögvészt. Semmiféle tél nem rontotta arcát. Ceylon királya kezében rubinnal lovagolt át a városon koronázása szertartásán. melyben két karbunkulus hogy az arany nappal ragyogott. Aztán figyelmét a hímzésekre fordította. hogy ki. de õ nem változott. a nagy alkimista szerint a gyémánt az embert láthatatlanná teszi. háromszázhatvan igazgyönggyel ékesített ruhájá ekig nyûgözte ez a hajlam. Csodálatos történeteket is fölfedezett a drágakövekrõl. melyekn binos és zafíros alapjuk változik. mely lámpafénynél megpirosodik. A ház ormán két aranyalma állt. Richárdnak volt egy rubinokkal ékes kabátja.Egy alkalommal tanulmányozni kezdte az ékszereket. az indiai agát pedig ékesszólóvá. az utolsó burgundi hercegnek hercegi kalpagjár alakú gyöngyök függtek és zafírok ragyogtak.Brantôme szerint . hogyha az ember a chrysolit-karbunkulus-zafír és zöld smaragd varázs ekint . a pisztáciaszín . Mikor Valentinois herceg. Hall úgy írja le VIII. a sárkány agyában van egy drágakõ s hogyha aranybetûket és skarlát ruhákat teszünk e álomba lehet meríteni és meg lehet ölni. Õ ettõl a rombolástól mindenesetre mentes marad kezett nyárra. Mikor tanulmányozta ezt a tárgyat . Sándor fia meglátogatta XII. a borzalom éjszakái ism zégyenük történetét. mely Democritus szerint megóvja viselõjét mindennemû tûzveszedelemtõl. mely hátukra van nõv séli. a rózsálló és borsárga topázokat. melynek zekéje gyémántokkal és más ékkövekkel vagyon hímezve. Franciaország tengernagya jelent meg. Edward Piers Gavestonnak egy egész vörösarany fegyverkészletet adott. nyakár rubinokból való füzér csüng alá . A gránát démonokat ûz. és fövegén két sor rubin árasztott tün tes fényt. a meloceus hatását pedig. melyet minden gyûjtõ irigyelt. drótszerû ezüstvonalával. skarlát karbunkulusokat. hogy ideig-óráig teljesen felolvadjon abban. a narancsos és ibolyás rubinokat és ametiszteket. mel vezet a tolvajnak. az áll. az Egy amerikai gyöngy-ben. Leonardus Camillus látott egy fehér köv yet egy frissen ölt varangy agyvelejébõl vettek ki. lova . a holdkõ gyöngyös fehérs t szivárványát. a uralkodó portájának kapui sardiusból készültek. de nem találták bé. I. melyet a búvár Perozes királynak vit t és megölte a tolvajt és hat hónapig gyászolta veszteségét. a lángvörös fahéjköveket. a karbunkulusok pedig éjjel. melyek az észak-európai nemz fagyos termeiben a falfestmények szerepét töltik be. Mily nagyszerû volt egykor az élet! Mily buja volt a pompája és díszítése! A halottak fényû olvasni is csodálatos dolog. a ltünteti a hold színét.aranylevelekkel volt terhelve. melyet Néró feszített ki a római Colosseum fölé. II. A holdkõ együtt nõ és fogy a holddal. Athena gyönyörûségére? Hová az a rium. kik rózsaszín gyöngyöket helyeztek a halottak száj y tengeri szörny szerelmes volt abba az igazgyöngybe. Lodge furcsa regényében. eldobta az igazgyöngyöt .és neki mindig rendkívüli tehetsége volt ahhoz. A karneol csilla ot. az olajzöld chrysoberyl . az ametiszt szétosztja a bor gõzét. hogy a királynõ szobájában látni lehetett ezüstbõl ki lág minden szûz nõjét. Henriket. varázsszer. melyet az arábiai szarvas szívében lelnek. Sokszor egész napokat töltött l. melynek minden egyes g z istennek szentelte. mely tizenkét két drágakõvel ékeskedett. se hozhasson a palotába mérget. melyre a c . Szerette a napkõ vörös aranyát. majdnem kétségbeesett a gondolatra. melyet harmincezer márkára be csültek. amint koronázása elõtt a Towerbe megy. A bez oar. Marco Polo látta Zipangu lakóit. Alphonso Clericalis Discipliná-jába yót említ. és Nagy Sándor regényes történetében az a meghódítója a Jordán völgyében kígyókat talált igazi smaragdövvel. azokra a szõnyegekre. noha Anastasius császár ötezer aranypénzt ígért érte. a jácintkõ álmot idéz elõ.

ebek. melyekbõl ezüstszálakból és színes kristályokból kiformált. A Bécs elõtti török táborból zsákmányolta s mennyezetének remeg med zászlója lengett. telis zív alakú acanthuslevelekkel. rózsálló selyemdamasztból való dalmatikái. ámbraszín selyembõl és kék selyembõl és aranybrokátból yemdamasztból és aranyszövetbõl Krisztus kínszenvedésének jeleneteivel ékesítve. Karmazsinselyembõl és aranyhí ból volt egy karinge. melyet Trouville-ben Lord Henryvel együtt bérelt. je suis t joyeux6 a szöveg zenekíséretét pedig aranyszállal varrták bele. és azt a köntöst. melyet magának csináltatott. h irágok nyíltak. amit összegyûjtött gyönyörû házában. Lábai remekbe munkált aranyozott ezüstbõl voltak. eléje pedig függönyül a bíbor-arany leplet tette. s nem ment több llába. háromszáz aranyméhecskéjével. és fekete bársonyára félholdakat. cserszínû atl világoskék bársonyba kötött könyveket. medvék. melyeket a Nap Papjának hímezt ek. valamint abba a kis fehér falú al . fehér atlaszból. A karing csatján aranyköves dombormû emelkedett. párducok. a falra tu ajdon kezével akasztotta fel a szörnyû arcképet. melyek a király címerét viselték. XIV. melyeknek n szintén a királyné címerei látszottak. s ma az ágy egy teremben áll. sárga kínai függönyöket. Chi ric király halotti ingét. ezeken a Szent etébõl való jelenetek foglaltak helyet. ki fehér ménjeit aranygyeplõivel kormányozz Gray szerette volna látni azokat a furcsa asztalterítõket. melyeket átlátszó voltuk miatt Keleten szõtt levegõ -nek. s mindegyik hangjegyet. visszakapni könnyû szívét. oroszlánok és más jelképekkel hímezve. hogy h ania kell azt a terhet. melyekhez ezeket a tárg asználták. és titkolt gyönyörrel mosolygott a torz árnyon. mely hatlevelû mintáit ismételte. gyakran undorodva a festménytõl és önmagától. mely idõnként oly nagy volt. Így aztán egy éven át iparkodott fölhalmozni mindazokat a szemenszedett ritkaságokat.minden úgy. csodás vidámságát.gos ég volt hímezve és a szekerét hajtó Apolló. napok etett. köztük Szent me csillagozta. volt valami. tépett testet. arany. melyek a lakomához szükségesek. Mert ezek a kincsek és minden.és ezüstalapra munkált leveles koszorúkkal és végükön gyöngyös rojttal. Különös szenvedéllyel viseltetett a templomi ruhák iránt is. melynek ezüstszövetén préselt. az élet iránt való eklõdését. tu finekkel és liliomokkal díszítve. hol annyit volt gyermekkorában. s a csuklya színes selymén a Szent Szûz koronázását Ez tizenötödik századbeli talján munka volt. mivelhogy oroszlánok. lement a Blue Gate Fields k orzalmas terekre. Pár év múlva már nem bírta ki. melyekre fin man aranyszálú pálmák vannak szõve s bogarak vannak hímezve. szicíliai brokátokat és merev spanyol bársonyokat. de néha az egyéni kérked el. melyet valaha C léans hordott. ahogy a festõ lemásolta a valóságból . ami s test és hímzést csak megtalálhatott. s a Korá seit türkizek formálták ki rajta. Függönyei damasztból készültek. minden étel látható volt rajtuk. mely félig-meddig a bûn varázsa. ami fölpezsdítette képzeletét. nemesen kimunkált. Sobieski lengyel király díszágya smyrnai aranybrokátból készült. dácia t. s számos szent és vértanú. fel akarta az undok festményt. Voltak miseruhái is. y nem bírta elviselni. melyet az áhíto tt szenvedés gyötört el és a maga vállalta kín sebzett meg. vadászok szere jtuk . Medici Katal olt egy haldoklóágya. hogy elrejtse a sápadt. és ötszázhatvanegy pillangóval. hogy oly sokáig távol legyen Angolországtól. melyekbe liliomokat. finom gyolcsot kell hordania. oltárterítõi. Az aranyhímzéseket kockákra osztották. ami összef n az egyház szertartásával. és itt ténfergett nap nap után. Azokban a titokzatos szertartásokban. Aztán egy éjszaka egyszerre csak kiosont a szobából. fölöttük pedig minden oldalon gyöng varrva a jelképes fenyõtoboz állott. Másik karinge zöld bársonyból készült. sok ritka és szép példányát gyûjtötte össze Krisztus Menyasszonya ruháiból. Magányos zárt szobájában. Hetekig nem ment ide. feke kivarrva sorjában a királyné jelmondatai függtek. s az ujján ott állt kihímezve egy vers. ar ekkel díszített grúz munkákat és japáni fakuzákat. négy-négy gyöngyszem alkotta. Az aranyhímz eszõtt piros és arany selyemvirágok hintették tele. karmazsinbársonyból és kék vászonból. s kecses delhi csalánszöveteket szerzett. A hosszú cédrusfa szekrényekben. melynek változó vonásai megmutatták neki é azi lezüllését. melyet tulajdonképpen õneki kellene hordania. Olvasott arról a teremrõl t a reimsi kastélyban burgundiai Johanna számára rendeztek be és ezerháromszázhuszonegy pa jal ékeskedett. kinek bíb et. erdõk. szivárványló szárnnyal. és minden csemege. Lajosnak tizenöt láb magas. folyóvíz -nek és esti harma furcsa alakzatú jávai szöveteket. melyek zöldes aranyukkal és csodás tolla ikkal pompáznak. melyek palotája nyugati részén ztak. mint minden iránt. m ly akkoriban még négyszögletû volt. számára a feledés eszkö ok és általuk egy-egy idényre megszabadulhatott a félelemtõl. míg el nem ûzte innen valami. mely így kezdõdött: Madame. aranyhím riatidjei voltak. a különös ruhákat. egy szeráffõ. zománco s érmécskék pazar díszével. sziklák. bálványokat préselte arországon készült varrott csipkéket. melyek megbotrán usi püspököt. Visszajövet szembeült a képpel. madarakat. sokehelyborítója és törülközõje. s az egész aranyból volt kimintázva .

míg vére az ö eroskadt szépség homályos érzése kapatta-e õt arra Basil Hallward mûtermében. Akkor b izonyára megtudná a világ az õ titkát. ha valaki nem õszinte? Korántsem hiszem. kik gazdagok is. Ösztönösen é zi. hogy látták verekedni i al a Whitechapel távoli zugában. mintha már elhatározták volna. hol nemegyszer töltötték a telet. állandó. kit Francis Osborne Emlékiratok Erzséb et királyné és János király uralkodása idejébõl címû mûvében úgy ír le. Ennek a puszta gondolatára a hideg borzongatta. Mégis feltûnt. A társadalom. botrányos pletykák sokak elõtt csak növelték furcsa. Itt az avítt vászonról Lady Elisabeth Devereux mosolyog le. talán el sem hin . Mi volt ennek az embernek a hagyatéka? Nápolyi Johanna szeretõj e bûnt és gyalázatot hagyott neki örökbe? Tulajdon tettei pusztán csak álmok voltak. kik elhúzódtak tõle. szántszándékos sértéseket természetesen nem vette észre. Gyakran. hogy lenn volt nottinghamshire-i nagy palotájában. megbízható és egységes mivoltú dolog gyanánt fogják föl miriád életû és miriád érzésû lény volt. de mit sejthetnének mindebbõl? Kinevetné azt. hogy a kép az idegennek semmit sem árulna el. mint az erkölcs. Még a fõ-fõ erények sem kárpótolnak a kihûlt elõétel enry jegyezte meg egyszer. ki magában hordo zenvedély furcsa hagyatékát. sohasem hajlandó rosszat hinni azokról. aki gúnyolni próbálná ezért. hogy hirtelen dnem minden ok nélkül elmondja azt az õrült kívánságát. hogy egy alkalommal. mely ezeket a darabokat kedvessé teszi. fátyolos fõkötõjében. meg kedvesek is. Rendelkeznie kell a szer s a szertartás valószerûtlenségének méltóságával. vagy hideg. mikor egyik barátja bevezette õt a Chu rchill Klub dohányzószobájába. hogy az. és nyílt. és egyesítenie kell magában a regényes s mét azzal az ötletességgel és bájossággal. noha az ajtajára finom zárú vasrudakat erõsíttetett. Tûrhetetlennek érezte.elsápadtak a szégyentõl és borzalomtól. kedves cimboráit. a magánéletben onképpen feddhetetlen jellemû férfiú. Igaz. Lehet.gíri házba sem. hogy ismeri titkos üzelmeiket. mert a róla keringõ hírek lmaknak tartották. hogy tolvajokkal. ékköves köpenyben. Hát oly enetes az. mellyel meg sokszorozzuk egyéniségünket. egy ronda csapszékben. melyek az elhunyt nem mert megvalósítani. legalábbis a mûveltebb lom. Mert a jó társaság szabályai ugyanazok. ha valakinek jó szakácsa van. Majdnem lyózták a West End Klubból. mely úgy látszott. vagy mosolyogva mentek el me llette. sokformájú teremtmény. Azt rebesgették. kik az Én-t egyszerû. fürkész tekintettel nézték végig. mely azonban nem sokáig maradt hû hozzá . Itt volt Fülöp Herbert. születése és társadalmi állása folytán. a legtöbb ember szemében elegendõ felelet volt a rágalmakra. s ennek az álláspontnak védelmére sok min ent föl lehet hozni. hogy máris gyanút fogtak. amikor errõl vitáztak. bájos fiús mosolya. Ezeket a kihívásokat. és vendégül látt elõkelõ fiatalembereket. lábát ezüstfek Anthony Sherard állott. bizonyos idõ mú i kezdték. és arról is beszéltek. Mellette az aszta . s hagyománnyal . a férfiak összesúgtak egy sarokban. és attól is félt. Végre is vajmi sovány vigaszt alás. mint a mûvészet szabályai. Berwick herceg s néhány más úr tüntetõen fölkelt és eltávozo uszonöt éves. hogy azok. De azért félt. mégis akadtak olyanok egyre többen. csodálatos ifjúságának végtelen varázsa. aranyszélû nyakfodrokkal és kézelõvel. Föltétlenül a forma a lényeg. különös történeteket beszéltek róla. Virág vol baljában pedig fehér és damasztrózsákból való zománcos nyakéket tartott. és megjelent a társaságban. sohasem õt. hogy a modor fontosabb. melynek tagságára. mely annyira megváltoztatta életét? es vörös zekében. és véleménye szerint a legszeplõtlenebb becs sokkal kevesebbet ér. összetett. Mert bár sokakat elbûvölt. mint az. mint akit az egész arca miatt. Mindenkinek szemet szúrtak különös eltûnései. kik vadul imádták õt és érette dacoltak a társadalmi elõítélettel. s elkápráztatta a grófságot életmódja henye fény ompájával. mikor Dorian Gray belépett a szobába De ezek a suttogott. hogy valaki távollétébe szobába. pénzhamisítókkal imborált. Azok a nõk. egyszerre faképnél hagyta vendégeit és rohant vissza a városba megnézni. Végre nem õ festett hozzá. hogy a festmény az undok és förtelmes arc alatt is megtartotta a hozzá való jellegzetes hasonlatosságot. kik jó barátságban éltek vele. aki rossz ebéddel és silány vinkóval vendégelt meg bennünket. mérges csíra. veszedelmes var፠Nagy vagyona bizonyos védelmet biztosított számára. hogy ilyen aljas és gyalázatos a képem? Ha elmondaná az embereknek. mely oly nagy szerepet játszik életében. Ez pusztán csak módszer. Vajon ennek a fiatal Herbertnek éle élte-e néha? Vajon testrõl testre öröklõdött-e néhány különös. vagy legalábbis azoknak kellen lenniük. hogy l ezik titkát. Nagyon jól tudta. Õ csodálkozni szokott azoknak a sekélyes lélekt nán. nem tör z ajtaját s ott van-e még a kép. hogy távol legyen képtõl. Ez volt mindenesetre Dorian Gray véleménye. gyöngyös pruszlikjában és nyitott rózsás ruhaujjaival. ke e. s magát a testét is megfertõzték az elhunytak szörnyû nyavalyá ett õgyelegni vidéki háza rozoga s hideg képcsarnokában és nézegetni azoknak különbözõ képe e ott csörgedezett ereiben. telj hatott.

Fitzherbe rttel való titkos házasság egyik tanúja. Mintha követné õt. Vér és Csömör szörnyekké vagy õrültekké tett: Filippo. Gian Maria Visconti. sírásra fakadtak. Van valami õbenne e zetébõl? Ezek a tojásdad. Finom csipke kézelõ hull a sovány. hogy szeresse mások szépségét. menyasszonyával és apródjával. A tizennyolcadik század piperkõce volt s ifjúságában Lord Ferrars ba odik Lord Beckenham. pedig ereibe három fiú véré ztette egy zsidó orvos. Voltak idõk. bárhova is megy. Milá ggyilkolta feleségét és aztán ajkait skarlát méreggel festette. s olyan szépséges v mikor haldokolva feküdt Perugia sárga piacán. Érezte. s ezek mivoltukban. Melle feleségének arcképe. s aztán gyöngyös és bíboros hintójá húztak. A hetedik fejezetben elmeséli. é fiút aranyoztatott meg. mely majd véget vet életének. Hajában szõlõlevelek. rette es bûn árán kelt el. hogy titokzatos esküvõn feleségül adja a Naphoz. Dorian Gray te az életét s hogy micsoda furcsa történeteket beszéltek szeretõirõl. nehogy a v llám beléüssön. melyekre a Szerelem. ki hiúságá a Formosus címet akarta fölvenni. nedves. é hozta el a Holdat Karthágóból. Károly. mikor pedig ggyilkolták. mit kapott tõle. feketében. hogy ismerte minda különös. kik gyûlölték. .Dorian Gray tudta. de szeme még mindig csodásan mély ogása színes. És George sporos hajával és furcsa szépségtapaszával! Milyen gonoszul néz rá! Arca mord és sötétbarna kai mintha a megvetéstõl görbülnének meg. kiket a Bûn. egy sápatag. kinek képmásá mint az Isten és ember ellenségét elégették Rómában. A festmény hússzíne megadta magát. VI. véra katukban talán még közelebb esnek és olyan hatást gyakorolnak. borban fürdö t ajkaival . és At ki azelõtt átkozta. Giambattista Cibo. sárga kezekre gyûrûktõl merevülnek. melyben csupa nimfa és centaur volt. Sigismondo Malatesta. Pietro Riari fiatal firenzei bíboros érsek. mel mint különös falszõnyegeken vagy finom mûvû zománclapokon ábrázolva voltak mindazoknak a re s és szép alakjai. és tovahaladtában mint éltet iogabalusként mint kendõzte színekkel az arcát. nehéz pillájú szemek. ki kutyákkal vadászott élõ emberekre. és az acanthusfürtû Grifonetto Baglioni. a Mrs. mint haladt át a Pomagránátok Útjától az Aranyházig. maga is ismerte ezt furcsa ábrándot. Mily furcsának tetszett az egész. ha majd szeretgeti. ki díszes zekéjében. hogy az egész történet csak tulajdon életé eírása. mely annyira befolyásolta életét. s aztán. kik átvonultak a világ színpadán s a bûnt oly csodássá. kinek mélabúját csak a halál gyógyítja és oly szenvedélyesen szerette a vörös vért. a régensherceg pajtása legszilajabb napjaiban. mint pörgette a rokkát. Borgia. s gyalázatos szenvedélye tiszteletére pogán emplomot építtetett. Ezzelin. hogy egy bélpoklos figyelmeztette õt eljövendõ õrültségére. Lenevet rá lenge bacchánsnõi ruhájában. a holttestét rózsákkal borította egy ringyó. hogy keresztények imádkozzanak benne. a velencei. ki gúnyból vette föl az Ártatlan nevet is. és mint ült Tiberiusként Capri-szigeti kertjében Elephantis gyalázatos köny sgatva.dolin van és egy alma. Simonettóval együtt. azok. Isotta szeretõje és Rimini ura. Tõle kapta szépségét és azt. hanem amint képzelete megalkotta amint élettörténete az agyában és szenvedélyeiben lejátszódott. nem amint megelégelte a tetteket és körülményeket. melynek teljesen tudatában v gyunk. Milyen rátarti és csinos volt. Úgy tetszett neki. hogy a lakomán mint Ganymede vagy Hylas szolgáljon. mikor Dorian Gray úgy látta. Halál é képei voltak pingálva. mikor vele a lelkére játsz . melyet kétszázezer forintra becsültek. Bíbor csorog melyet kezében tart. el keresve a tükörben a tõr visszfényét. h tt és összezavarodott. hogy szeretõje halált szívj llából. szörnyû alakokat. Kis. Micsoda szenvedélyeket hagyott neki örökbe? A világ becstelennek tart õ járt elöl a Carlton House tivornyáin. csak a szaracén kártyák csillapították. a gonos csiklandóvá varázsolták. megáldotta õt. Pálként ismeretes. és Domitianusként mint bolyongott a márványtükrökkel ékes folyosón. hogy az õ életük valami titokzatos módon az õ é Annak a csodálatos regénynek a hõse. De az irodalomban is vannak õseink. aki II. aki szerette õt. és tiarája.8 mely azokat gyötri. ki tulajdon apját megcsalta a kockán. a szép és tobzódó.meg átolvasta ezt a babonás fejezetet és a nyomában következõ két fejezetet. drágak n megölte Astorrét. ki Polyssenát asztalkendõvel fojtotta maragdserlegben mérget adott Ginevra d Estének. gesztenyefürtjeivel ihívó magatartásával. És anyja. ki aragó Leonórát fehér és karmazsin selyemsátorban fogadta. zöld díszek láthatók. hegyes orrú cipellõjén nagy. kíváncsian néznek rá. kiktõl az élet nem tagad meg semmit. ki oly vadul szeret te öccse feleségét. mint Sátán fia. IV. úgy rémlik. Pietro Barbi. éppúgy. és min nézte átlátszó smaragdon a cirkusz vörös mészárszékét. míg körötte törpék és pávák begyeskedtek s a fuvolás a tömjéntartó lógázóját gúnyo ornyázott zöld inges lovászokkal és mint vacsorázott elefántcsont vályúból a lóval. Sixtus gyermeke és kedvence. Lady Hamilton arcával. Dorian át. betegen attól az enn attól a taedium vitae-tõl. A térdszalagrend csillaga tündöklött mellén. fehér lo mellette lovagoló Testvérgyilkossággal és Perotto vérével mocskolt köpenyével. mint saját fajtánkban. vékony ajkú hölgy. amint nevezték. melyne kövekkel volt kirakva. mint koszorúzta magát babérral. asszonyok között. Ennek a nõnek a vére is be ez.

. ne ráncold a homlokod. Igaz.De rólad van szó .Nem: most hat hónapig nem jövök vissza Angliába. ott nagyon divatos. nem m. Sohasem szerettem õt. amire szükségem v olt.mormogta. s mikor kiengedett. he yesebben a bundádat. . s a kézitás sarokba tett.A vonat tizenkettõ tizenötkor indul. s a kerevetre dobta magát. még a te pompás aranyvégû cigarettáiddal is. semmit sem kérek már . Útitáskát vitt kezében. Manapság semmi sem komoly. édes Basil? Hiszen még a Grosvenor Square-t sem ismerem meg. Dorian látta õket éjszaka. Kérlek. De nem voltam egészen bizonyos. Párizsba utazom az éjjeli vonattal. mindjárt észrevettelek téged. egy nappal harmincnyolcadik születésnapja elõtt. aztán utánaiparkodik illanat múlva keze megérintette karját. Sajnálom. TIZENKETTEDIK FEJEZET November kilencedike volt. melyet tervezek.megmérgezni valakit sisakkal és égõ l.Remélem. Tizenegy óra tájt ment haza Lord Henrytõl. Valami furcsa félelemérzés vett rajta erõt. . azt hiszem.Félórára . De nem késel le a vonatról? . s a kis asztalkán nyitott németalföldi pálin rényke állott. . és elszomorod ott. aludni küldtem. de semmi rosszat nem mondhatok róla. Valamit mondani akarok neked. pár nagy metszett üvegpohár. ékköves legyezõvel.Roppant örülök.Így utazik a híres festõ! Egy kézitáska meg egy köpönyeg! Jöjj be. De Hallward meglátta õt. csoma l nem kell veszõdnöm. errefelé van. Te nem ismertél meg engem? . . nappal pedig összekuszálták gon ait. Dorian hallotta. Dorian sóhajtott s cigarettára gyújtott. édes öregem. De nem magamról akartam beszélni. Fontosnak tartom. amint késõbb g yakran eszébe jutott. Basil Hallward volt. hazafelé.mondta Dorian Gray unottan. a nehezebb poggyászt már elküldettem. és bezárkózo em fejezem azt a nagy festményt.Úgy hiszem. kérlek. De remélem. hogy elutazol. nyitott kandallóban. mikor megvált tõlem. Párizsba költözött vele és angol szabó lett. azt hallom. A Grosvenor Square és a South Audley Street sarkán egy ember haladt mellette a ködben. . és ezt el kell mondanom neked . Azért. Mûtermet bérelek Párizsban. Itt hasábfák parazsa ott a nagy.válaszolt. nem volt rossz inas. Végre megszánt dt inasodat. Voltak pillanatok.Láthatod. mikor bement és követte Doriant a könyvtárba.Most pedig. Ezzel csak megnehezíted a dolgom. It t vagyunk a kapudnál.Rengeteg idõm van . hogy fölismerte. A házam. most pedig csak tizenegy. mi lett a franciáddal? Dorian vállat vont. komoly mély hangján -. elvette Lady Radley szobalányát. .Ezekben rettenetes varázs volt. mint az elõbbit. Milyen bolondok ezek a franciák. Õszintén szólva a klubba mentem teérted. hímzett kesztyûvel. Lámpák égtek.Mirõl van szó? . m int eszközre. Sokkal jobban eretem. a franciát. A lámpafény áttört a ködön s Hallward megnézte zsebóráját. . szürke köpönyege gallérját feltûrve. Legalább semminek sem kellene annak lenni. Dor e õt. Hallward csóválta fejét. nagyon sietett. nehéz bundájába burkolózva. Nagyon ragaszkodott hozzám. .kiáltott Dorian türelmetlenül.Dorian! Micsoda pokoli szerencsém van! Kilencig vártam rád a könyvtárban.Nem sokat kérek tõled. komolyan kell beszélnem veled. Dorian.felelt Hallward. Dorian ránézett és elmosolyodott. aranyozott pomádésszelencével és ámbralánccal. A renaissance értett a mérgezés furcsa módjaihoz . hogy megtu . Akarsz pálinkát és szódát? Vagy inkább rajnai bort szódával? Az b ik szobában van. és fölment a lé kapukulcsával kinyitotta a kaput. akinél vacsorált.Ebben a ködben.mondta a festõ levéve sapkáját. . Csak félórára veszlek igénybe. Dorian. hogy inasod kedvesen fogadott. néhány szódásüveg. me g volt. . Amint látod. mikor egyszerûen úgy tekintett a gonoszságra. de erre se mernék megesküdni.Köszönöm. Csak ez a kézitáska van nálam. melyrõl magának se t tt számot adni. mikor találkoztunk. Az ember gyakran egészen lehetetlen dolgokat kíván. . Ma este unom önmagamat. s gyorsan ment tovább. nemsokára visszajössz. . Amint elmentél mellettem. mert a köd beszûrõdik k. amint elõbb megáll a járdán. Mindennel ellátott. . . s elõbb okvetlen látni akartalak. olmánia. Szeretnék másvalaki lenni. hiszen már ezer éve nem láttalak. ne beszélj komoly dolgokról. egy könyv mérgezte meg. mellyel megvalósíthatja a szépségrõl való ábrándját. Engedj be egy percre. köpönyegét. enkét perc alatt könnyen kiérek a Victoria állomásra. és saját érdekedben beszélek. Nagyon vendégszeretõ ember. Nem árulta el.

. Múlt héten együtt vacsoráztam vele. Tudom. Aztán más históriákat is rebesgetnek . mit beszélnek rólad. én vigyázzak reá? Tudom. Jogunk ítéletet mon emberrõl.kiáltott Hallward -. mint holmi hitvány. szemhéja hajlásán. még csak pisszenni sem mertek ellene. miért megy ki Berwic szobából. Szörnyûséges éle De te. . mit tehetek én ró Adrián Singleton a barátja nevét írja a váltóra. aki mûkedvelõ prédikátorrá indig ezzel kezdi. te sohase jössz hozzám a mûterembe. zavartalan ifjúságoddal . A bûn az o ami ráíródik az ember arcára. a tiszta. Staveley elbiggyesztette száját. elnevettem magam. Nincs meg bennük az újdonság varázsa. mint amilyen ereiben csörgedezik. nem errõl van szó! Tudom. Nem mondom azt. amint hajnalban kisurrantál rossz hírû házakból és álruhában London legrond lopóztál. Most már tudom. semmi rosszat sem hiszek el felõled. de olyan ember vagy. James s Streeten. De ha most ha llom. Szóba került a neved. Dorian. Volt valami az ujjai alakjában. az a tes öngyilkos lett. mert õ val az én életemrõl. ba jövök. az ebben az országban már elegendõ. hogy a képmutatás õsi hazájában vagyunk. Legalábbis nem bírok bennük hinni. Dorian. Rette volt! Miért oly végzetes a barátságod a fiatalemberekre? Az a szerencsétlen ifjú. Hát ilyesmi nincsen. melyet barátaira tesz. Figyelmeztettem.nem akarom megnevezni. . Holott nagyon ritkán látlak. ezt hajtogatja és aztán megszegi szavát. és meg te tudsz mosolyogni. Nem tûrheted ogy az emberek úgy beszéljenek rólad.Ugyan.Beszélnem kell. ha látlak téged. Egészen összetört a szégyentõl és bánattól rth herceg? Micsoda életet él mostan? Melyik úriember érintkezik vele? . hogy barátod vagyok . hogy lehetne mocsoktalan a neve? Henry Asthonról kérdezõsködöl és a fiatal Perthrõl? Hát én tanítottam bûnre az egyi t pedig a tivornyázásra? Ha Kent buta fia az utcáról szedi föl feleségét. még a keze formáján aki . hogy jó ízlésed van. s mikor távol vagy és fülembe suttogják ezeket a förtelmes dolgokat. mert épp akkor ad kölcsön a miniature-jeid a dudleyi kiállításra.d: Londonban rólad szörnyû dolgokat beszélnek. . Nagyon messzire mégy. Mind mélységes mélyre sü tad õket oda. De rang és vagyon még nem minden. Igen: te juttattad õket oda. Tudom. ne feledd. amit utált am. mostan is mosol yogsz. Nyíltan beszélt mindenki elõtt.tavaly fölkeresett. mint Berwick herceg. Ha valaki úr és nem ostoba. s az ottani botrányos hejehujával? Doria . hogy a húga nevét mindenki bemocskolja. olyan dolgokról beszélsz. annak a hatásnak alapján. hogy m ndenki kígyót-békát kiáltson rá. Mindennapos cimborák voltatok. és semmit sem hallottam róla addig. Basil. . ha én belépek. tisztaság iránt. Természetesen egy árva sz m hiszek ezekbõl a hírekbõl. Nem festettem le. Minden úriembert érdekli a jó híre. Erre aztán beszélt. de a saját botrányaim nem érdekeln k. És meg is fogsz hallgatni. fogalmad sincs. mert én mindent tudok az életérõl. hogy érti ezt. Ott van Sir Henry Ashton. És micsoda életet élnek azok az emberek. jóság. melyekhez semmit sem értesz . kiket lepocskondiáz. és azt a. prédikálni akarok n . hogy nem tartok neked erkölcsi prédikációt. bár azóta sok mindent megtudtam Nagyon nagy összeget kínált. A középosztály hatalmas ebédlõasztalánál erkölcsi elõítéleteit szellõzteti és n erkölcstelennek tartja azokat. hogy fessem le. és megkérdeztem. Hát igenis. Te õrjöngõ kéjhajhászokká tetted õket. hogy õ is az elõkelõ társasághoz tartozik és bizalmas viszonyban van azokkal. És mi van a vidéki házaddal. ki bemocsko lta nevét. hogy Anglia milyen rossz és az angol társaság milyen gonosz. És Adria n Singleton. hogy ra van és vagyonod van és a többi. csak azért. És van ennél borzalmasabb is. végtelen megvetéssel hangjában. Barátaid teljesen érzéketlenek b et. de te ismered õt . aztán el kellett hagynia Angolországot. A mások botrányait szeretem. Igaz ez? Igaz lehet? Mikor elõször hallottam. ragyogó.Dorian . Ha egy embernek bûne van. Basil. züllött fráterrõl. Azért. Olyan vérrel. Hát már c ak ezért sem lett volna szabad megengedned. még édesgyermekei sem lakhatnak vele egy födél alatt.Bocsáss meg. Miért megy ki a klub szobájából oly férfi. Épp ezért szeretnélek jónak látni téged. ártatlan arcoddal és csodálatos. ki végigkorzózna vele a Parkban? Igen. Néha beszélnek titkos bûnökrõl. Mikor ös szekerültél Lady Gwendolennel. hogy te meg Henry jó barátok vagytok. Harry egyszer azt mondta. hogy pletykálnak k Angliában. az megmutatkozik szája vonalán.De azért kell hogy érdekeljenek.mondta Dorian Gray ajkát harapdálva. Ma pedig van-e Lo ndonban csak egyetlenegy tisztességes asszony. s nem azért. amit képzeltem felõle. ki úgy tönkrejutott? Tegn p találkoztam az apjával a St. Emlékszem.nem. összeborzongok. kik erkölcsöt haz gem. kik különbek nálánál.Azt kérdezed. Sohasem láttam azelõtt. Testi-lelki barátok voltatok. mikor te belépsz n? Miért nem járnak hozzád londoni elõkelõ barátaid s miért nem hívnak magukhoz? Te jó bará Staveley lordnak. hogy azt a látszatot kel s elhencegje. ki oly iszonyú véget ért? És Lord Kent egyetlen fia. neked pedig meg kell hallgatnod. hogy látták. hogy egészen igazam volt abban.Hallani sem akarok róluk. kivel úrileánynak nem szabad érintkeznie és ti ességes asszonynak nem szabad leülnie egy szobában. . hogy mindenki.

Nem tudom. .Igen . Basil Hallward pedig a sarkában. A lámpa babonás árnyakat vetett a falra és lépcsõ zél zörgette az ablaktáblákat. Hogy is tud ? De azt beszélik rólad. és sohas zom ki a szobából. Sebaj. majd elmondom az egészet. Hiszen tudod. melynél rettenetesebbet nem olvastam. s oka volt szégyenének.Majd te is látod. hogy ma éjjel valamit is elolvassak. rázd le nyakadról azt a szörnyû népséget. amirõl suttognak. amit mûvelt.Meg. megmutatom. Cáfold meg. cáfold meg! Hát nem látod. amint szokott. melyben írtam. így van-e vagy sem. mi ndig jó barátod voltam. a neved tiszta. .szólt a fiatalember. Fejezd be. Ajkát megvetõleg biggyesztette el. hiszek neked. Ez iszonytató. Õrült hetykeség volt minden szavában.kiáltott. s mihelyt beléps z egy házba.és újra nevetett. mint te. .Igen . látnom kell a lelked. dérszerû hamujukat. Ha azt mondod. Te elege t beszéltél már romlottságról.Ne érj hozzám. Azt akarom. ma éjszaka! . Basil . Basil? . látnom k a lelked. tiszta hangon. ne mondd.folytatta. Ne vonogasd úgy a vállad. Nem kell sokat olvasnod. a kandallóho z ment. Dorian. .Ez istenkáromlás. . ki arcképét festette. kivel barátkozol. Csodálatosan tudsz hatni. Majd meglátod azt. . A fiatalember ajkáról keserû. mikor mentone-i villájában halálos ágyán feküdt. De ezt csak Isten láthatja. melyeket felhoznak ellened. A vonatomat úgyis lekéstem. De ismerlek-e? Hátha nem is ismerlek téged? Mielõtt erre felelnék. mennyire szenvedhetett! Basil most kiegyenesedett. keményen belenézve meredt szemébe -. Levelet mutatott. Itt nem adhatom meg. hogy valaki más is megtudj a titkát.Tudom. .Jöjj fel. .Várlak. ha kedved tartja. egyedül. hogy romlott vagy. Jöjj. Ha feljössz velem. és heves szánalomérzé eg. kivette kulcsát é ta a zárban. Neved lépten-nyomon f nt ebben a vallomásban. Pillanatig várt. De senki s em hisz neked. hogy rossz vagy. hogy csak Isten láthatja. Csak nyílt feleletet akarok a kér désemre. hogy elejétõl végig szemenszedett hazugságok. Dorian. Csöndesen . kemény. és képtelen vagy ilyesmire. hogy lehetetlenség . Hallward visszatorpant. Majd holnap ut azom. Végre is mi joga van beletekinteni Dorian életébe? Ha csak tizedrészét is elkövette ann k. hogy a világ tiszteljen. és megállapodott itt. Basil .kiáltott. Mikor a lépcsõ legfelsõ pihenõjére értek. Azt akarom. Azt mondják.Jöjj: ez a d. . és majdnem elfe héredett a félelemtõl. annál jobban szeretnének engem.Felelned kell azokra a rettenetes vádakra. ha akarod. A festõ arcán a fájdalom torz vonaglása cikázott át. Hass tehát ne rossz irányban. Ne játszd a közönyöst. hangjában valami mély zengésû szomorúsággal -. . mindenkit elrontasz. a lihegõ tûzm . azt a te érdekedben mondtam.Azt hiszed? . Amit ma este mondtam neked. Basil megfordult.Veled megyek.Látnod kell a lelkem? . és nincs semmi ér elme. Olyan dolgokat közöltek velem. amint éjjel ösztönösen nem verünk zajt. nézte a lángoló hasábfákat.Naplót írok az életemrõl minden áldott nap. amirõl azt hiszed. Borzalmas örömet érzett a gondolatra. amit mondani akarsz.ked. mit szenvedek? Jaj. . Azt mondtam neki. mellyel most együ gy. Dorian a lámpát a földre tette. egész életében r dik majd förtelmes emlékezete annak. Dorian . . közeledve hozzá.szólt nyugodtan. De ne kívánd. . és fölfelé indult a lépcsõn. s arra az emberre. istene m. . majd megmutatom neked a lelkem. hogy gyalázatos vagy! Dorian Gray mosolygott.Ezt is megkapod ott fönn. .Ne mondj ilyent.Ezt akarom mondani neked . . Ha pedig elhinnék. Lo rd Gloucester egyik legjobb barátom volt Oxfordban. gúnyos nevetés fakadt föl.hebegte Dorian Gray. TIZENHARMADIK FEJEZET Kiment a szobából.kiáltotta.kérdezte halk hangon.hogy nagyon jól ismerlek. melyekben lehetetlen kétkednem. fölkapva egy lámpát az asztalról. a becsületed szeplõtlen legyen. Most lásd szemtõl szembe. melyet kimondott.Hát meg akarod tudni. Lábával gyerekesen. ott azonnal gyalázatosság történik. olyan életet élj. Miért ne néznéd meg? Aztán mindent elmondhatsz a világnak. s felkelt a kerevetrõl. Én jobban ismerem ezt a kort. bármennyit is karattyolsz róla. . .felelte Hallward komolyan. féktelenül topo a padlón. melyet feleség e írt neki. .

kérdezte Dorian keserûen. és te fes ettél rólam egy képet. van valami átkozott ásványi mére Mondom..Évekkel ezelõtt. . Megpenész dett a vászon. s a lámpa pi natra piszkos-narancsos lánggal lobogott fel. és félni kezdett. az ismeretlen bo rzalom még nem tarolta le teljesen csodálatos szépségét. Azokban a festékekben. mely reávigyorgott. A kép semmisített meg engem. Egy õrült pillanatb em tudom. vagy sem . . egy ódon olasz cassone .Ugyan. A borzalom kiáltása harsant a festõ ajkáról. Nedves volt a ragadós izzadságtól.Ez a lelkem arca. .Csukd be magad mögött az ajtót . Igen.. hogy felismerte saját ecse tvonását. Basil.szólt Hallward.Így nevezted te. Gomblyukából kivette a virágot és szagolgatta. mel azoknak arcán tetszik fel. kinek mindent joga van tudni rólam. semmi gyalázatos. és ny an látod majd az én lelkemet. Dorian. te talán másnak neveznéd. hogy hiú legyek a szépségemr pon bemutattál egy barátodnak. Szent isten! Dorian Gray tulajdon arcát látta! A borzalom. ködtõl izzadt ablaküveghez nyomta. akkor gonoszab . A penész nyirkos illata terjengett. hogy az egész szoba tele van porral és a faliszõnye Egér surrant a faburkolat mögé.kiáltotta végül Hallward. Basil . s az ablakhoz ment. amilyent soh asem találok többé.Emlékszem rá! Jaj. vagy ugratsz? . hogy ez lehetetlenség. A szoba nedves. Meg adta az égõ gyertyát. milyen jól emlékszem! Nem! Ez lehetetlenség. és a lámpát az asztalra tette.Jézusom-Krisztusom. mely megértette velem. vagy legalábbis úgy tet . mikor gyermek voltam . kegyetlen. sem igazi öröm. hízelegtél nekem. melyeket használtam. micsodát imádtam én. Volt valami a kifejezésében. hiszen így nevezed. Eg flamand faliszõnyeg. nyomorult karikatúra.. ezt õ nem festette soha. De ki festette ezt? Basilnek úgy tetszett. s a függönyt letépte rúdjáról földre dobta. Ez pedig egy szatír arca.Nem akarod? Akkor magam teszem meg . A gondolat szörnyûséges volt.Te vagy a világon az egye n ember.Hát azt gondolod. Hallward döbbent arccal nézett körül. ha ez igaz. . és megtanítottál arra. A hang. .egy kívánságomat mondtam ki. Mikor Dorian Gray meggyújtott egy félig elégett gyertyát. igen.Örülök . . maga rian Gray volt. Az õ saját festménye? Mit jelent ez? Miért változott meg? Megfordult és egy beteg ember szemével tekintett Dorian Grayre. Basil látta. . . hogy ez az én festményem. azzal a furcsa kifejezéssel.mondta Dorian vad. és te ezt csináltad az életedbõl. . és kiszáradt nyelve egyetlen tagolt szót s m tudott kihozni. különösen sikoltott fü . és egy asztal. . kik a színpadon ágáló nagy színészt figyelik mély érdeklõdéssel ebben semmi igaz bánat.Istenem . amint a lámpa világításában megpillantotta a v elmes arcot.mindössze ez volt be egy szék. milyen csodás a szépség. Tenyerével végigsimította homlokát. világ bíborral. hogy megsemmisítetted a képet. hogy csak Isten látja a lelkünket? Húzd el azt a függönyt. és úgy érezte. mi lehetetlenség? . Tulajdon hangja élesen. Pusztán a nézõ szenvedélye volt benne s szemében ta iadal egy villanása.Azt mondtad. ajtót nyitott s bement. A fiatalember a kandalló széléhez támaszkodva figyelte õt. . A szobán látszott.Mit jelent ez? . Szája rángott. . Még mindig maradt valami arany a g hajon s valami skarlát az érzéki szájon. Olyan ideál voltál nekem. . Összeborzongott. ..kiáltott -. egy elfüggönyözött kép. a festmény felé emelte.szólt Dorian Gray szétmorzsolva a virágot kezében -. s a keretet is maga tervezte. A szeme mint egy ördögé. . mintha tüzes vére egyszerre merev jég ne.mondta a fiatalember. Ocsmány paródia volt. ki megmagyarázta nekem. Sokkal több közöd van az életemhez. homlokát pe dig a hideg. hitvány. kétségb eesett mozdulattal.Nem volt ebben semmi rossz.Mindnyájan magunkban hordozzuk az Eget és a Poklot. . mely a andalló párkányán állott. hogy évek óta nem laktak benne. . Nem. milyen csodás a fiatalság. Bal oldali sarkában volt tulajdon neve. Hideg léghuzam fújt. mes ívek még nem tûntek el teljesen a metszett orrcimpákról és a rajzos nyakról. Aztán kissé nyersen tette hozzá. találkoztál velem.Hát nem ismered meg benne az ideálodat? . hideg volt.suttogta.mormogta a fiatalember. De azért mégis saját festménye volt.Az én ideálomat.Megõrültél.fölemelte a lámpát. mint maga d is sejted . Ezt tudta. homlokát ráncolva. nagy betûkkel pingálta oda. .felelte mosolyogva. A vizes szem megtartott valamit kedves kékségébõl.Nem hiszem el. Hallward ismét a képhez fordult és rámeredt. ami undorral és iszonnyal töltötte el. hogy bánjam-e. mely beszélt.Nem mondtam igazat.

kik ellened beszélnek! Újra a képhez emelte a gyertyát és vizsgálta. hogy inasának majd hiányzik és kérdezõsködik. s közben el kellett haladnia Hallward mellett. hogy csak alszik az illetõ. kezébe k pta a kést és megfordult. imádkozz . Egyszerre dalolni kezde tt. amint hagyta. csak azt hallotta. s hajtott fejjel. Elég rosszat tettél életedben. Azután eszébe ötlött a lámpa. fénytelen ezüstbõl. hogy a fiatalember zokog az ablaknál. . minthogyha a vásznon lévõ kép sugalmazná s egyenesen fülébe súgná vigyorgó szájáva t kétségbeesése támadt benne. és beledöfte a kést a nagy ütõerébe. Dorian összeborzongott. mint a hó. nem is nyúltak. és kezei. visszapillantott. hogy bandzsít rán az átkozott kép? Dorian Gray rápillantott a festményre. Most okvetlenül látnia kellett a halottat. Ezért bûnhõdöm. . A szél szétfújta a ködöt. Letekintett és látta a rendõrt. bámulva lefelé a sötétség mozgó kútjába a kulcsot. Aztán belevetette magát a rozoga székbe. melyet pár nappal ezelõtt felhozot t. de Basil nem mozdult többé. Dorian. Istenem. Fojtott sóhajt hallott. tántorgott. és undorodott attól az embertõl. . s az ég hasonlított egy ó hoz. t. Tekintete ráesett. Az a valami még mindig ott ült a széken. rajta pedig égete k. nem látod. jobban. az ajtóhoz kö ett. s a bûn leprája lassanként megette az egész festményt. ne beszélj így.Soha sincs késõ. Barátja. Milyen gyorsan történt az egész! Dorian csodálatosan nyugodtnak érezte magát. Basil . Basil fejét az asz tta s többször beleszúrt. még mindig lefelé nyomva a fejét. . majd eltûnt.Jaj. hogy az egész eset nyitja az. olykor-olykor megállapodott. Lehet. A ház teljesen nyugodt volt. Mihelyt elhagyta õt és mögötte volt. Egy lobogó kendõs nõ lassan botorkált a rácsok mellett. én fehérre mosom. Még csak rá sem nézett a gyilkolt emberre. Erre a nõ nevetett s elkotródott. Ha nincs tarkóján a tépett seb és az asztalon a lassan lecsüngõ fekete. . Kiterjesztett karjai három ízben fölrémlettek. Kés volt. s a gyertya kiesett tartójából a padlóra és ott sercegett. Belsõ élete valahogy fur gelevenült. Különös mór munka volt. hogy elvágjon vele egy kötelet. . vala gott. a merev ujjaikkal.Már késõ. s amint me t. és elfelejtette visszavinni. bezárta az ablakot Majd az ajtóhoz ért. ki tulajdon vérében fulladt meg. babonás karokkal nyújtózott az asztalon.hebegte. Semmi egyebet nem hallott. Nagyon imádtad te is önmagadat. elkékültek. azt hihette volna. a festett láda tetején. csak azt. mely a fül mögött van. ki az asztalnál ült. mintha föl akarna kelni. és hirtelen érthetetlen gyûlöletet érzett Basil Hall d iránt. alvadt tócsa. megfordította benne a kulcsot és kinyitotta.suttogta Basil.Ezek a szavak nekem semmit sem jelentenek. Valami csö tt a padlóra. majd megfordult. s a lépcsõ pihenõjére lépett ki. s arcát ten erébe temette. Lassan közeledett hozzá. eloltotta. A felületéhez. csiszolatlan türkizekkel kirakva.Mire is tanítottak bennünket gyermekkoru nkban? Ne vigy minket a kísértésbe. visszament a szobába. Gázlángok libegtek. Basil keze reszketett. A rendõr odament hozzá. Dorian. Dorian ráv tette magát. Nyilván a belsejébõl jön az undokság és borzalom. Érezte. Egy kóbor bérkocsi vörös foltj egy sarkon. Dorian még kétszer belédöfött. hogy a helyzetet nem szabad elképzelnie. rekedt hangon. visszament a szobába és bezárkózott. Éles szélroham fújt a téren.Imádkozz. Milyen csöndes volt! Milyen borzalmas fehéreknek látszottak hosszú kezei! Akár . mint ahogy elképzelnek azok. próbáljuk meg. kinyitotta. Dorian. furcsán ha onásztak a levegõben. és levette az asztalról. Hallward megrezzent székében. micsoda az. úgy tetszett. Tudta.Jaj istenem. Elég ennyi. Senki se vol en. Nagyo . . Dorian Gray lassan megfordult. mely az asztalnál állott. A bûnbánatod imáját is meghallgatják majd. s leveletlen fák rázták fekete vaságaikat. és mondott neki valamit. annak az embernek iszonytató hangját. A hiúságod imáját meghallgatták. mely okozója élete minden csapásána ncs többé az élõk sorában. púpos háttal. És szabadíts meg a gonosz k együtt. és könnytõl ázó szemmel nézett rá. és az erkélyre lépett. micsoda lecke! Micsoda borzalmas lecke! Nem kapott választ. Szemben vele. fölvillant lámpájának hosszú sugara. kitõl vagy bármitõl életében. Térdepeljünk le. ki föl s alá söndes házak kapujában. Vadul körülnézett.b vagy. Rothadó hulla a vizes sí nem olyan félelmetes. ol ilyesforma vers: Bár bûnöd mint a skarlát. P anatig tétovázott. Pár pillanatig itt álldogált a karfára hajolva. Dorian várt kicsit. Mindketten megbûnhõdtünk. ki azt a végzetes képet festette. Aztán a kést az asztalr obta és hallgatózott. hogy csöpögött-csöpögött valami a foszladozó szõnyegr itotta az ajtót. Rátaposot . hátha eszünkbe jut egy imádság. Bocsásd meg a mi bûneinket. melyen millió és millió aranyszem ragyog.

Húsz perc múlva kettõ. különös diadalok. visszatért az a k utálat is. Addig mindent meg lehet semmisíteni. s többször gyûrût cser . Pár pillanat múlva félretolta a reteszt és kiosont. egyik kezét az arc a elé téve. szürcsölgetni kezdte csokoládéját.. Az elõzõ éjszaka eseményei vérfoltos lábukkal lassanként visszakúsztak agyába. olyan volt. Dorian Gray kalapját. . Aztán az egyik polcról leemelte a lak. amint kézilá atükrözõdik az ablakon. nagy ly öröm szerez vagy szerezhet az érzékeknek. Az inas papucsában lefelé csoszogott. Mikor könyvtárába ért. Párizs! Igen.Sajnálom. hogy majd ír Párizsból. mint elkövetésükben. mintha fájdalmába ne.egy szörnyû viaszbáb. Francis. míg felébredt. mit szenvedett. Majd kiv e zsebóráját. hogyha tovább rágódik azon. hal mosoly suhant át ajkán. Ne felejtsen fölkelteni reggel kilenckor. nem a napfénybe. Ezeket vala kell rejteni. Éjsza atták sem az öröm.Bocsásson meg. Senki sem látta visszajönni. megpillantotta a kistáskát és egy sarokban a köpönyeget. Francis. és ez b .és címjegyz lapozni kezdett benne. . Az ifjúság azonban ok nélkül is mosolyog. egy findzsa csokoládét vitt a tálcán. és mikor kinyitotta szemét. Azt getett. a verõfényben. a jobb oldalán. mégpedig az éjféli vonattal. gondolkozni kezdett. hogy nem találkoztam vele. mikor visszaemlékezett arra. s lassan lefelé indult.Hallward úr. ezt el kell kábítani mákonnyal. Az ilyen undok dolgok a sötétbe valók. Üzent valamit? . a szokásosnál is n gonddal öltözködött. félig felöltözve. csak azt. Aztán könnyen elégeti õket. Mayfair. mint a szenvedélyt. amit õ most elkövetett. lassú lépéseit. bundáját az asztalra dobta.Igenis. Olyan különc. Negyedóráig föl s a szobában. sem a szenvedés képei. s nézte. és beletette ezeket a holmikat. De semmit sem álmodott. Itt volt tizenegyig. arázsa inkább a rájuk való emlékezésben rejlik. ki elfáradt a játékban vagy tanulásban. Basil Párizsba utazott. Dolgom van . Minden évben . aztán elment a vasútra. Hány óra? . 152 Hertford Street.Kettõ múlt tíz perccel . A legtöbb inas Selby Royalban van. Alan Campbell. végigsimította homlokát. De micsoda bizonyíték van ellene? Basil Hallward tizenegy kor ment el ebbõl a házból. De ez a bûn nem azok közül van. Milyen borza s volt ez. amit átélt. . . s töprengve. Öt perc múlva megjelent inasa. melyben saját f ura álruháit tartotta. TIZENNEGYEDIK FEJEZET Másnap reggel kilenc órakor bement hozzá az inas.Kettõ múlt tíz perccel? Jaj de késõ van! Holnap reggel kilenckor keltsen fel. Puha novemberi verõfény áradt ég derült volt. Az õ inasa alszik. ha nem találkoznak a klubban.. erre az emberre van szükségem. hallgatta a tér kövezetén a rendõr nehéz.Kérem. halkan bezárta maga mögött a kaput. Most egy gondolat nyilallt át agyán. ajkát harapdálva. mikor belépett a kapun. Igen. Várt.mondta. A halott ember még mindig ott ül. belebetegszik.Semmit. igen ügyelve a nyakkendõ s melltû választására.De itt hon felejtettem a kapukulcsom. Valami vörös g nagyon közel jött a földhöz. Kinyitott egy faburkolatba beépített titkos ruhásszekrényt. .majdnem minden hónapban .felelte az inas órájára nézve és hunyorgott. a levegõben kedves lanyhaság terjengett. Dorian nagyon nyugodtan aludt. Összerezzent. ezt meg kell fojtani. hogy hónapok telnek belé. A falépcsõ recsegett. Mintha májusi reggel lett volna. mel séget elégítik ki. ami t akarta. . a lakásába. várakozott. kalapját és kiment az elõcsarnokba.. Ezt ki kell ve az agyból. míg gyanú ébred. mintha gyönyörûséges álomból ocsúdna. s megd rmedt a gyûlölettõl. vagy beleõrül. Érezte. kin otta az ablaktáblákat. Sokszor megállapodott. igen álmosan. visszavonult életet élt.Keresett valaki ma este? . mint egy diák. visszatartotta lélegzetét. . most is. különben a bûn fojtja meg Mikor az óra felet ütött. Leült.Jó. Az inasnak kétszer kellett vállon érintenie. . az értelemnek fölpezsdítõ gyönyörérzést adnak. hogy fölkeltettem . Nem: minden csöndes volt. azért. Megfordult. Csak tulajdon lépteinek zaja. s bement könyvtárába. Fölvette bundáját. mely a széken ülõ Basil Hallwarddal szemben elfogta s gyilkossá tette õt. kérem. várakozott. Vannak bûnök. Bezárta maga után az ajtót. s iszonyú po eléje álltak. majd gyorsan fölkelt. A gyilkosság õrülete lengett a levegõben.akasztófára kerülnek erek.. felkönyökölt.

Nagyon jó barátok voltak hajdan. Charpentier japáni kiadása. melyek muzsikát csalva a csókoktól szennyes márványból arról a különös szoborról beszélnek. m i-be surrannak a kis smyrnai kávéházban. és komolyan beszélgetnek egymással. mely gránitkönnyeket sír magányos. a másikat átadta k. hogy rágondoljon. mely a hideg. Egyiket zsebébe tette. Megitta a csésze feketéjét. hosszan törölgette száját az asztalkendõvel. Fecskékrõl olvasott. porlepte boltívek alatt. ízlelgette a különbözõ ételeket. naptalan számûzetésében. €€Sur le marbre d un escalier. sur l azur des ondes €€Suivant la phrase au pur contour. hogy mindaddig nem gondol arra. me lyet rajzolt. sárga. leült egy asztalhoz. 10 Micsoda pompás versek! Mikor olvassa az ember. Egyszerre észrevette. dagadó függönyû fekete gondolában üldögél. Mikor egyedül maradt. Magukat a vers y látta. vékony ujjaira. Gautier Émauxet Camées9 címû vers e volt. Basil akkor vele volt egy darabig. De kis idõ m a könyv kihullott kezébõl. Szegény Basil. vörnyeges szõreirõl kintett saját fehér. melyet a selb rt csináltatni. s t kalmárok füstölnek hosszú. melyet Gautier a contr z hasonlított. Citromzöld bõrbe volt kötve. vagy komolykodó keccsel b ek sötét. hol hadzsik ülnek. . míg hazatér. Francis. újra kezébe vette a könyvet. úgy rémlik. Mi történik. aztán épületeket. és találomra kivett egy kötetet. hogy minden arc. Adrian Singleton ajánd a neki. De Velencének. szivárványos begyû kra. lencérõl szóló kedves stanzákhoz ért: Sur une gamme chromatique €€Le sein de perles ruisselant. pihés. Homlokát ráncolta. Mit et akkor? Minden pillanat életbevágóan fontos. szeme megakadt a Lacenaire kezérõl szóló versen. Talán nem is akar eljönni hozzá. a Place oncorde obeliszkjérõl olvasott. melyet it t töltött. amint a Lídó elé halad. melyek a lépesméz-szerûen ragyás Campanile körül röpdösnek. L esquif aborde et me depose. Félig hunyt szemmel hátradõlve. és ha Campbell úr nincs otthon. párázó iszapban tocsognak. s arra a csodálatos szerelemre. mpbell nincs Angliában? Napok múlhatnak. beszélt inasának arról az új libériáról. hol van. cigarettára gyújtott. a monstre charmant -ról. vágyódik a lótusz borította Nílus mellé. majd leveleit olvasta át. el se tudtak válni egymástól. majd emberi arcokat. önkéntelenül is összerezzent és folytatta. és arcán egy kis bosszankodással darabokra tépte. €€Sur le marbre d un escalier. és két levelet írt. a háttere regényes. ami történt. csodálatosan hasonlít Basil Hallwardra. bojtos pipájukból. majd merengeni kezdett a versekrõl. Aztán egys . a Hertford Street 152-be. Hogy lefeküdt a kerevetre. E y levelet többször átolvasott. gyönyörû bolondságokra kapatta. €€Jetant son amarre au pilier. S enflent comme des gorges rondes. Velence egész mivolta benne volt ebben a két sorban.Vigye ezt el. Némely levelén mosolygott. s az igazi regényes lélek a háttér minden vagy majdnem minden. Ahogy lapozgatott benne. melyek a zöld. rajzolt aranyozott lombokkal és kipontozott gránátalmákkal ékesítve. La Vénus de l Adriatique €€Sort de l eau son corps rose et blanc. Ideges lett. Dorian sóhajtott. Jacquemart metszeteivel. akárcsak Oxfordnak. és a félelem szörnyû rohama támadt rá. mely a Louvre porfírtermében fekszik. fölkelt. Három levél untatta. és felejteni próbált. €€Que souleve un soupir d amour. mint azokat a türkizkék egyenes vonalakat. melyek az embert követik. majd intett inasán y várjon. Devant une façade rose.tt. Elhatározta. gyilkosságtól még meg sem mosott kézrõl beszél. számlálva ámbragyöngyeiket. öt évvel ezelõtt. Reg enütt van. amíg föltétlenül nem szükséges. A színek hirtelen villanása emlékeztette õt azokra az opálos. Micsoda s log egy nõ emléke! Amint Lord Henry mondta egykor. fehér saskeselyûk vannak és a kis berilszemû krokodilusok vannak. hogy a rózsaszínû és gyöngyfényû i útján lefelé ring. elõször irágokat. s Tintorettóért rajongott. rajzolgatni kezdett egy darab papírra. Emlékezett arra az õszre. milyen szörnyû módon pusztult el. mely õrült. hosszúkás. t udakolja meg. Dorian újra és újra ezt tta magában: Devant une façade rose. a könyv címlapjára pillantott. s ezüstorrú. Les dômes. hol a szfinxek vannak és a rózsapiros lábú íbiszek aranyos karmú. átment a yvállványhoz.

De hiába. hova senki sem mehet be. Campbell meg is változott . a zenét sem szereti hallgatni. Dorian érezte. Végre fölkelt. gyakran tudta nélkül is. a m zsika meg az a meghatározhatatlan varázs.. itt a házban. aki ott fönn van . s úgy látszott.sak elhidegültek. Minden másodpercben az órára pillantott. maga sem játszott. mellyel Dorian üdvözölte. s arcszínét visszakapta.Azonnal vezesse be. Gyáva rohama elmúlt. mindössze azt kell tenned. hegedült is. . Köszönöm. Alan. melyben Dorian Gray is jelen van. Alan Cam pbell sohasem mosolyog.Hangja kemény volt. hogy életrõl és . táncolt. hogy megsemmisíted azt. kit magához hívatott: . hogy eljöttél. De nem tudok másképp segíteni magamon.Igen. vagy a Gr osvenor Square-en. mint sok más barátjának. A feszültség kezdett kibírhatatlanná válni. halványságát pedig fokozta szénfekete haja. Könyörtelen. s nem is egy ember életérõl és haláláról. Alan. Már nem érdekelnek. kiráncigálták sírjából a eki. sokkal jobban. úgy tetszett. hogy az idõ ólomlábbal mászik. Neki. csak én. Gray. semmi közöm h zzá. Ha most találkoznak a társaságban. Lassan és megfontoltan beszélt. ami cs odálatos és igézõ az életben. . nagyon zord és sápad t arccal. Napról napra jobban érdeklõdött az élettan iránt. mint egy n lény. hogy érdekeljen. Campbell mindig vagy Selby Royalban volt. rángott. Tulajdonképp a zene hozta õt össze Doriannal. te tudós vagy. Egyáltalán nem akarok belekeveredni az életedbe.Hallgass. saját laboratóriuma volt. . egy székre.néha különösen elkomo ott. az al a kifogással élt. s rémülettõl babonás képzelete vonaglott. hogy meghalt. ki mindenáron képviselõt akart csinál képzelte. s annak idején kitûnõen vizsgázott a t udományból. amit mondtál. miként halt meg. nagyon nyugodtan. kiment. hogy magához tért. . de azt írtad. sötét szemöldöke. mi vár itt rá. ha pedig fölkérték. . belépett az inasa. Mindössze azt kell tenned. Roppant s ajnállak. mikor találkoznak. hogy láttukra kõvé dermedt. nem kis bosszúságára édesanyjának. Agyvelejének me lt a maga konca. Tizenny lc hónapig tartott bensõ barátságuk. Majd hirtelen megállt számára az Idõ. csak Dorian Gray mosolyog. összezörrentek-e vagy sem. egy halot t ember ül az asztalnál.Alan. és nincs ideje gyakorolni. Te értesz a vegyészethez és más ilyesm Te kísérleteztél. .Alan. Ez az egy titok kell. szörnyû gondolatai fürgén vágtak eléje. s aztán mindig együtt mentek az Operába. Francis. míg tovább egy fekete szakadék vagy örvény meredek peremére. hideg. de figyel ve minden szavának hatását annak az arcán. hogy a tudomány leköti. Dorian rámeredt. hogy amit most tesz. az nem tartozik rád. Dorian Gray jelképe volt annak. Hogy ki ez er. ki meg menthet. aki szenved. le s föl járt a szobában. s õ egyre izgatottabb lett. és Campbell tüntetõen hamar megy el abból a tá ságból. s ami ke veset tudott a költészethez. Keze furcsán hideg volt. noha semmit sem értett a képzõmûvészethez. mintha szemgolyóját vissza akarta volna tolni a szemgödrébe. Még most is a vegyészettel foglalkozott. azon dõzsölt. Lady Berkshire-nél találkoztak egy este. ha ak . De egyszerre észr . A két férfi szeme találkozot . S ez valóban igaz v lt.Campbell úr van itt . hogy a vegyész voltaképpen afféle patikus. Ülj le Campbell az asztal mellé ült. Dorian vele szemben. senki sem tudta. melybe napho szat bezárkózott.De kell. Te vagy az egyetlen ember. Erre az emberre várt Dorian Gray. akár nem. mintha agyát meg akarta volna fosztani a tól. lassan lélegzõ Valami nem mászott t minthogy az Idõ meghalt. mint a mûkedvelõk. életrõl és halálról van szó. melyet Dorian valósággal árasztott magából.. Úgy érezte. Tudta. hogy nem lépem át a házad küszöbét. ke cbe zárt vadállat. Akár igaz. Fõképp a tudományért rajongott. mikor ott Rubinstein játszott. Múltak a percek . Asztrahánprémes télikabátja zsebébe kezét. látta is ezt irkos kezével borzongva nyomogatta égõ szemhéját. az szörnyû. mint valami szép. Tíz órája. nem veszi észre azt a mozdulatot. Dorian üveges szemmel bámult rá. hogy érdekeljenek. .mondta az inas. Többet nem akarok tudni. A szörnyû titkaidat csak tartsd meg m gadnak. Nagyokat lépett halkan. Alan. Igen: ez a vak. Az inas meghajolt. Végül kinyílt az ajtó. mint valami õrült baba a homokon. azt mind Doriantól kapta. Aztán pompásan zenélt. a bezárt padlásszobában. Egy pillanatnyi feszült csönd után elõrehajolt s ezt mondta. Más választásom nincs. zo tt is. Pár pillanat múlva belépett Alan Campbell. s rávigyorgott mozgó álarc . miért halt meg. Oly iszonyúak voltak ezek a gondolatok. mintha valami megvetés lenne. nagyon kedves vagy. fürkészõ tekinte mely Doriant vizsgálta.Pedig föltettem. hogy alig beszélgetnek. hol jó zenét hallhattak. Gray. s neve egyszer-kétszer megjelent egy ományos folyóiratban néhány érdekes kísérlettel kapcsolatban. Tudta. Campbell nagyon okos fiatalember volt. Dorian szemében szánalmas szomorúság tükrözõdött. A megkönnyebbülés sóhaja lebbent el ajkáról. Ne mozdulj és ne nézz rám így. s oda. Camb ge-ben ideje java részét a laboratóriumban töltötte. Alan.úg .

. Né a dolgot tisztán. Úgy érezte. de nincs más választásom. Változtasd át. Alan. Egyáltalán semmi közöm hozzá. hallgass rám. És nem bánom. mint valami érdekes tárgyra. Alan . . n e találjanak nálam semmit.Semmi értelme. n.mormogta -. Hónapokig nem keresik. Hogy mersz épp engem kérni. hogy ebbe a szörnyûségbe keveredjek? Azt hittem. amit már azelõtt is gyakran csináltál. De ki hajszolta oda? Bizonyára te. megállo kezét vállára tette. ott fönn. Sõt most azt hiszik. Semmi se bírhat rá. Egyáltalán semmit sem vagyok hajlan dó tenni ebben az ügyben. Eszedbe se ötlene. Ha rájönnek.Csakhogy végre így hívsz: Dorian. Az az ember. Csak hallgass meg. mi e valami üres térben halálra verné magát. semmi közöm hozzá. Mindössze azt kérem tõled. ezekrõl a napokról: ezek a napok halottak. Barátod. halottash jársz. Kérd meg valamelyik barátodat. s t megtenned ezt a szörnyû vallomást is. Semmi közöm zzá. Csak ül az a sztalnál. Alan. mely ekkel kísérletezel. hát ide jutottál.Sajnállak. Nagyon sokat mondatsz el velem máris. mint az. Aztán fölkelt.ell megsemmisítened. milyen helyzetben vagyok. És ne feledd. de mégis õ tette. jobb emberismerõ vagy. végem. végem. õ rontotta meg. Õrültség volt kérned is tõlem. Egykor barátok voltunk. Ha pedig keresik.Könyörgök. Alan. Mielõtt jöttél. amit tettem. De ha nem is ártom magam az ügybe. föl akasztanak. . . . könyörgök neked. gondosan összehajtogatta. ami. tedd meg ezt. mint szegény Harry. .Alan. akármilyen ördögi munkát is akarsz mos i. ez az egyetlen bizonyíték ellenem. csak egy pillanatig. egy marék hamu jd szétszórom a levegõbe. s föl se veszed a szörnyûségeket.Gyilkosság! Jaj. Hogy elolvasta.Alan. nem akar elmenni. hogy egy lépést is tegyek ért Rosszhoz fordultál. . Alan. Akármi is lett az életembõl.Hiába. . sokkal inkább. Igen. melyeket ott csinálsz. hogy tovább nyújtsuk ezt a jelenetet. Egyszer talán te is megtudod majd. Dorian Gray szemébe ismét az elõbbi szánalmas szomorúság tért vissza. és bizonyára rájönnek. Vagy azt hisze gy feláldozom kedvedért a becsületemet? Bánom is én. mi az a rémület. tudományos szempontból. mit szenvedtem miatta. és az asz túlsó felére tolta. hogy nyoma se maradjon. Ezt az embert senki se látta bejönni a házb a. . Akármi ez az ügy. egy bádogasztalon.Nem akarok segíteni.Hát még mindig nem akarod megtenni nekem? .Ne beszélj. Hát most se firtasd. hogy valami ostobaságot ne tenne. az ablakhoz ment. De kérlek. . Sõt nyilván azt érez néd.Öngyilkos lett. Te sohasem firtatod. Már megírtam egy levelet. Egyszerûen nem érdekel az egész. ráírt valamit.Nem. Alan.mert õrültség elképzelned.Te megõrültél. hogy Párizsban van. A sze em rebbenne meg. meggyilkolták. . Senki se követ el bûntén t anélkül. a rca halottfehér lett. De semmi közöm hozzá. ha nem segítesz rajtam. Nem. de lélektanra nem. . hogy a kisujjamat is megmozdítom érted. majd elájul a rémülettõl. istenem.Megõrültél. ed. ne gondolj arra. Gondold meg. Ezt számba kell venned. ha nem segítesz. . melybe vörös csator nak vájva a vér levezetésére. Campbell meglepõdve nézett rá. Nem tudod. N akarta. Dorian? Nem jelentelek fel.Persze hogy nem. hogy jót teszel az emberiségnek. õt és mindenét. Dorian. ha nyilvánosan meghurcolnak. várj. mondom . visszarogyott székébe.Nem teszed meg? . lehajtott fejjel. okvetlen letartóztatnak. Kétszer is átolvasta. majd fölkapta a papírdarabot. Lord Henry Wotton sok mindenre taníthatott. Hiszen megsemmisíteni egy test sokkal kevésbé iszonyú. végezz el egy tudományos kísérletet. bármi bajod is lesz belõle. Azzal sem törõdöm.Mégis van közöd hozzá. Két-három másodpercnyi borzalmas csönd után Dorian megfordult. De ne engem. kielégíted tudományos kívánc Pusztán arra kérlek. . Te kórházakba. amit te szoktál vele tenni. kitárt karokkal. . ami itt van. õ tette azzá. kinyitotta.De a halottak gyakran csökönyösek. Ájulatos gyengeség környékezte. Itt van . Ha valami ronda boncteremb n vagy büdös laboratóriumban kerül eléd ez az ember. . Én gyilkoltam meg õt. Majd kinyújtotta kezé darab papírt vett. hogy valami rosszat cselekszel. Ez nem az én d olgom. Alan. Dorian. növeled a világ tudását. . . Nem érted? Akasztófára kerülök azért. egyszerûen úgy nézel raja. Alan. Campbell mellé jött. honnan valók a hullák.Ennek örülök. Várj.

Egykettõ.Van. Elfordult. kinek szól. Campbell idegesen megremegett.suttogta Dorian és fölsóhajtott -.mondta Dorian. határozz.Jaj. sértõ. új feladatot kell magának a dnom. Francis. Azt érezte. . .Te gyalázatos . azzal. hogy lassanként vasgyûrû szorul homloka körül. mintha a kandallón ketye dõt a haláltusa megannyi parányára osztotta volna. . Francis. Igen. mint a pörölycsapás.Most pedig. . Mikor egyet ütött.kérdezte nyugodt. A dolog nag yon egyszerû. én szabom meg a föltételeket. .De sajnálom. Romlásból romlásba rohantál. közönyös hangon. . A szobában légy zümmögött lár etyegése úgy zengett. finomságában volt valami. és fölkelve székérõl a kandallóho Forróláz borzongatta.Itt hagyjam ezeket a holmikat? . s a legapróbb is oly rettenetes. Most rajtam a sor.kérdezte Campbellt. . és személyesen beszéljen Hardennel. micsoda élet ez. Tudod.Hardennek. Egy harmadik személy jelenléte a szobában úgy tetszett. Te hozd a többit. hogy kétszer annyi orchideát küldjön. te gyalázatos. odaadta az inasának. parancsoló hangon. Dorian keze ólomként nehezedett vállára. mint amennyit rendeltem.szólt Dorian -. és a kertbe nézett. amire kényszerítesz. nincs szükségem magára. te megmentetted az életemet. . jöjjön vissza. Vagy várjon. s hozza magával a holmikat. Alan. . Hardennek. fehér nem is kell.Látod.Elõbb haza kell mennem.Köszönöm szépen . egyetlen ember sem. Gyorsan beszélt. csak ezredrésznyire sajnálnál engem. most én szabom meg a föltételeket.Meg kell tenned. . mindjárt készítse ki a ruhá Legyen szabad estéje. csináld meg. Campbell megfordult.Meddig is tart ez a kísérlet.Igen. amint beszélt. Siess. Hogy is hívják azt a richmondi embert. E szomorú arc tisztaságában. .mondta gépiesen. . s a gyalázat ely fenyegette. az i nasom majd kocsiba ül s elhozza neked. mint hogy én téged sajnállak. . máris rátör. De te segítesz nekem.Nem tehetem meg .mormogta -. Mindjárt összemorzso hitte. Campbell elkomorodott. Alan. hogy szeme tele van könnyel. És mikorra jöjjek vissza? Dorian Campbellre nézett. te közönséges. belépett az inas. Ezt meg kell tenned. Nem vacsorázom itthon. Alan? . elküldöm. Aztán csengetett. Körülbelül tíz perc múlva kopogtak az ajtón. Richmond nagyon kedves hely. elhozok egyet-mást a laboratóriumból. ne idegesítsd magad. s látta. mi sz ennek a következménye.Az életed? Édes istenem. . Ha nem segítesz. Együtt mentek ki a szo . azbeszttel. egy pillanatnyi idõt se veszítsünk.szólt az inas. Nincs más választásod. Alan . hogy legyõzték. ahogyan senki m mert velem bánni.és platinadróttal s két furcsa alakú vaskapoccsal. Igyekeztelek megkí ni ettõl. ha fél nyolckor itthon van. Dorian Grayre pillantott. mond ja meg neki. Ha nem segítesz. Campbell pár sort firkantott.válaszolta. Úgy rémlett. Francis. Alan . hogy am ily gyorsan csak tud. Alan. különben nem fárasztanám. egykettõ.Sebaj. gázkályha. ajkát harapdálta. Milyen nehéz ez a szekrény! Majd én fölviszem neked.Úgy öt óra hosszat . Jöjj. durva. . Campbell felsóhajtott. .Van ott fönn kályha? . Campbell nem felelt.Jöjj. most pedig megkor mindezt egy gyilkossággal. el kell küldenem. Úgy bántál velem. hosszú köteg acél. s lehetõleg na gyon kevés fehéret. mintha a szavak megváltoztathatnák a dolgokat. . és kiment a szobából. Nyomban menjen Richmondba. mik ezek a föltételek. . Most már segítened kell.Akkor elég. Ezt el kell ismerned. Elviseltem. nem hagyhatod el a házat. Rideg voltál. egy nagy mahagóni vegyiszek va. Tudod. hogy n em lehet elviselni. leitatta s megcímezte asszisztensének. Alan. Hogy az ajtó becsukódott. írd fel egy darab papírra. .Hallgass. . és egész teste összerázkódott.Igen. mire van szükséged. Közel húsz percig egyikük sem beszélt.Csak hagyja itt .Nem. Nem a te életedért teszem azt. Egy pillanatig habozott. kérem. Szép idõ van. . ami feldühítette. Campbell a tenyerébe temette arcát és összeborzongott. nagy bátorságot adott neki. Dorian átvette a le velet s figyelmesen elolvasta. Campbell érezte. ki Selbybe orhideákat szállít? . .

hogy nem bírok bemenni . kisietett. fölvette a arany-bíbor takarót. ki semmit se nem is érdemes megcsalni. s gyakran emlegette elõtte. de egészen .mondta Campbell hidegen. a vasakat.Eléggé nem szép tõle. melyek re szüksége van a borzalmas munkánál. fölment a lépcsõn. Tis . s miután eltemette urát egy uzóleumba. Kis társaság volt. mikor Campbell lejött hozzá a könyvtárba.suttogta. A környéken Erzsébet királynõ ideje óta semmi botrány sem történt. .Én természetesen minden nyáron meglátogatom õk Hamburgból jövök. mennyire örül. hogy elõzõ éjszakán elfelejtette. és amelynek a foltos szõnyegre hulló furcsa torz árnyéka mutatta. elhatározta. y hagyta. . Dorian megfordult. mely tudta. hogy fülig szerelmes lettem volna magába . hogy egyik férjes leánya hirtelen betoppant hozzá. romlatlan vidéki élet. El se képzeli. sárga ar csõn lefelé menet hallotta a kulcs csattanását a zárban. hogy akkor még nem jöhetett szóba. már nem volt ott.suttogta. ho gy annál az asztalra boruló néma alaknál is borzalmasabb. mert nem kel l gondolkozniuk. mert sok a dolguk. édesem . TIZENÖTÖDIK FEJEZET Ezen az estén fél kilenckor Dorian Grayt. még mindig úgy ült itt.Megtettem. Azon tépelõdött: vajon Campbell és Basil Hallward ism egymást.Most hagyj magamra .Tudom. Szörnyen rövidlátó volt a férjem. Sohase lássuk többé egymást . Összerázkódott. ki pompásan kiöltözködött s egy nagy csokor pomp yát viselt gomblyukában. amint Campbell a hullát visszahúzta a székbe. Vendégei ezen az estén meglehetõsen unalmasak voltak. mikor visszadöbbent. mely a kép egyik kezén nyirkosan és csillogva sugárzott. s félig csukott szemmel. s még látta.Nekem mindegy. amire kértél .suttogta. félt hátrafordulni. Már régen elmúlt hét óra. Szerencse. és barátja belenézett fényes. Talán sohasem vagyunk annyi természetesek. nagyon izgatottnak érezte magát. rá sem tekint a hullára. de modora.Mikor a legfelsõ lépcsõfordulóra értek. s egyenesen a képre vetette. E zek a finom mûvû ujjak sohasem ragadhatnak kést. Dorian mélyet lélegzett. többé-kevésbé koro khoz. Mihelyt Campbell magára hagyta. s férjhez adta leányait gazdag. ki az asztalnál ült az elõbb. vörös harmat. mint egyébkor. amint a lady egy kopott legyezõ mögött megmagyarázta Doriannak. aki nagyon okos asszony volt. A szobában szörnyû salétromszag terjenge e az. Emlékezett. Korán kelnek. ezek a mosolygó ajkak pedig nem káromolhatják az Istent és a jóságot. milyen életet élnek ott lenn. ha csak tehette. A emberek abban az idõben okosak. megállt. s azt alább egy kis pezsgést viszek az életükbe. s szemét az elõtte lévõ takaró kacskaringós mintáira meres allotta. hogy vigyorog reá arcképe a verõfényben. és korán fekszenek. Most látta. s így még viszonyom se akadt senkivel. s magáért izonyosan iszonyú bolondságokat követek el. magával hozta férjét is. éppoly könnyed és kecses volt. amit Lord Henry a régi.szólt egy zord hang mögötte. Õ maga önkéntelenül csodálkozott. . hogy öljenek. Kitûn eségnek mutatkozott egyik legunalmasabb nagykövetünk számára. hogy meg se moccant. gyorsan szedte össze Lady Narborough. s szemében zavar tetszett föl. francia konyha és francia esprit11 öröméne szentelte magát. Dorian Gray félig kinyitotta az ajtót. kicsit jobban kinyitotta az ajtót. jók voltak. Dorian kivette a kulcsot és megfordította a zárban. hogy nem találkozott le fiatalkorában.Egy pillanatra úgy rémlett neki. egészen a francia regény. Az történt. milyen nyugod dik. elf ordított fejjel besurrant. a többi holmikat.Úgy érzem. s már oda akart szaladni. híres csúnyaság romjainak nevezett. Aztán lehajolt. Mi volt az az undok. Nincs szükségem rád . mintha a vászon vért izzadna? Mily borzalmas volt! . Doriant különösen kedvelte. Különbe ez csak Narborough hibája. s vajon mit tartottak egymásról. amint a háziasszony keze fölé hajolt.Most pedig isten veled. hajlongó inasok vezették be Lady Narborough szalonjába. de egy magamfajta öregasszonynak néha friss levegõre van szüksége. Homlokán õ n sajogtak az idegek. mi rosszabb. elõs akarni a végzetes képet. Ezt nem tudom elfelejteni . . . s azt a férjet. Alan.mondta Dorian egyszerûe n.Megmentettél a pusztulástól. padlón elõtte hevert a letépett függöny. s még látszott rajta az. hogy aki ezen az estén ránéz Dorianra. hogy korunk egyik legborzalmasabb tragédiáján ment át.szokta mondogatni -. amint Campbell behozza a nehéz szekrényt. drágám. . s egy pillanatra élesen érezte a kettõs élet cudar gyönyörét. semmiképp sem hiszi el. . Sápadt volt. melyet õ maga tervezett neki. ezért m . mint mikor szerepet játszunk. Itt megállt. Annyi bizonyos.

felhúzva szemöldökét. hogy okvetlenül eljön. melyet csak egyszer kell látnunk. hogy ennyire késik! Ma reggel elküldtem hozzá.tette hozzá Dorian. hogy a féktelen jó keresen kárpótol bennünket a teljes eszmeszegénységért.kiáltott az agg hölgy. s Lord Henry olykor-olykor rápillantott. egy piros arcú. Egyik fogáshoz sem nyúlt. . hasonlít egy rossz francia regény díszkiadásához. de nem meri nekem bevallani. Dorian már bánta. mióta Madame de Ferrol elutazott.De melyik világ? . Erlynne asszony. Õ egyik legbizalmasabb barátja. csodálkozva hallgatagságán és szórakozott ltán. muzsikás hangját.Hogy bolondulhatnak bele maguk. azzal a je legzetes angol arccal. Igazán csodálatos nõ. És milyen az a Ferrol? Nem ismerem.Hát kérdezze meg Grayt. és mulattat engem. petés. s mikor az ajtó kinyílt.szólt Dorian mosolyogva -. buta némber. Két ottat sohasem látott azelõtt. csak barátai. hogy harminc évvel ezelõtt Bécsben milyen décolletée12 volt. hogy maga gonosz ember . . Igen: unalmas egy társaság volt. de olyan rettenetesen tisztességes volt. már nem unatkozott többé. Igaza van.Hogy beszélhetsz így. miért tartja magát a világ olyan gonosz embernek. de azo y Roxton. s õ megígérte. . ki. hogy Henry is itt lesz. nem viseli-e az övé a férjei bebalzsamozott szívét? Azt mondta. melyek szóról szóra igazak.Csak a jövendõ világ lehe világ meg én a legjobb barátok vagyunk. De arra határozottan emléks zem. . ilyen asszonyba! . agyoncicomázott.Nagyon regényes magyarázat .Trop d audace14 mondtam neki én .szólt végül Lord Henry. a többiek pedig olyanok. egy tolakodó senki.Ez a nõ az eg etlen összekötõ kapocs köztünk és az ön kurta szoknyái közt.mondta Lord Henry. mert az õ férjeinek egyáltalán nem i olt szívük. Lady Narborough . attól tart. . Lady Narborough váltig s zapulta õt.És hogyhogy a harmadik férje? Csa k nem azt akarja mondani ezzel. Gray? . Mohón ivott. s szomjúsága egyre növekedett . . fehér szakállú úr. a london i körökben ismert középkorú középszerûség.A nõ azt mondja.Lord Henry.Még most is décolletée . . . kedves suttogásával és velenc ei vörös hajával. így kiáltott . Henry! . De a vacsoránál semmit sem tudott enni.Egy szót se hiszek belõle. már egy hete nem voltam szerelmes . . s körülnézett a szobában. egy negyvenhét éves. . s s csölgette borát. . Mellém ül majd. és egy olajbogyót vett hosszú ujjai közé -.mondta végül -. haja a bánattól egyszerre ara nyszõkévé lett. Dorian kedves bókot mondott.A nagyon szép asszonyok férjei a gonosztevõk osztályába tartoznak .Négy férj! Nohát ez trop de zele. a háziasszony leánya. mikor a hidegkonyhai fogásokat körbehordták -. a férje ura. fejét csóvál Lord Henry pár pillanatra elkomolyodott. ki mindenáron hírbe ak rta hozni magát.szólt Dorian.Igazán szörnyû . . mint több társa. Lord Henry. hogy eljött. amikor Lady Narborough rápillantva a nagy. Lady Alice Chapman.kiáltott az öreg hölgy. horgas orrú asszony. Az inas idõnként pezsgõt öntött poharába. mely kedvessé tette hazug kifogását. Ezt igazán nem értem. hogy ennyire megsérti szegény Adolfot.Azért nem érti.felelte Henry. ki ezt a menu-t egyenesen neki állított a össze. Nem ültetem melléjük. mely cifrán-furcsán terpeszkedett egy mályvaszínû terítõn a kandallópárkányon.De igen.kacagott a háziasszony. most már értem. s mik gyon kiöltözködik. hogy féltékeny leszek. . Roppant családias lélek. . hogy manapság az emberek olyan dolgokat mondanak a hátun t. kinek nincsenek ellenségei. és azonnal elfelejtjük. és meghallot ta halk.Minden ismerõsöm azt mondja.Megkérdeztem tõle. .szólt közbe Dorian. azt hitte. . Lady Narborough rácsapott a legyezõjével. szerelmes . . lompos. mi bajod an ma este? Nagyon ideges vagy. hogy Ferrol a negyedik? . . . . férfiak.Azt hiszem.szólt Lord Henry.kérdezte Lord Henry. Kis vigasztalás volt neki.13 . .Ó. mint Ernest Harrowden. mert eszébe juttatta a kislány korát . Lady Narborough.Drága Lady Narborough .Igaz. .kiáltott Lady Narborough -. Hogy meghalt a harmadik ura.Micsoda rémes ember ez a Henry Wotton. aranyozott órára. .sora után elalusznak.Dorian .Nekem nem a kurta szoknyáimat hozza eszembe. hogy nem. Roppant féltékeny lennék. õ semmitõl sem fél. hogy nagy bosszúságára senki sem hitt el neki semmit.

Most pedig ne sokat beszéljenek a politikáról meg a botrányokról . mint egy polgári vacsora. . Lord Henry.Narborough nem volt jó férj.volt a válasz.Attól tartok . Az elég oly n siralmas valami. Lord Henry ajka mosolyra biggyedt. m a borzad az angol szellem.vágott szavába Lord Henry.Mennyi ostobaságot fecsegnek össze az emberek a boldog házasságról! . Lady Ruxton . kiknek múltjuk van .tette hozzá -. hogy ez az igazság. Remélem. Lord Henry. Chapman úr nagy hang szélt az alsóház politikájáról. Úgyis sokat cigarettázom.mondta.Nagyon is boldog volt.hiszen olyan jóságos arca van. Nagyon érdekes elm ek látszik . kikkel akar együtt lenni? Valami ked ves társaságot hoznék össze. A férfiak nevettek. sohase mondja. Lady Narborough. mint elég pedig nagyszerû valami.mondta Lord Henry. mint az agglegények. azt is. s kijegyzem belõl azoknak a hölgyeknek a névsorát. mindent megbocsátanak nekünk. ncsét kockáztatnak. .mondta a háziasszony kacagva. .Én is mindig ezt mondom neki. hogy ezután nem hív többet vacsorára. . s hátratolta székét és intett Lady Ruxto k. kedves barátom? . idõnként föl-fölhangzott hahotái között. az agglegények pedig úgy élnek.Sebaj. De mondja.A vacsoránál nagyon idegesnek látszot k - . odament Lord Henryhez. .Természetesen. A több. . Az angol lobogót fölvonta a Gondolat legmagasab rmára.Az asszonyok hibáinkért szeretnek bennünket.Hát majd keresünk neki egy jó partit. és leült melléje. . Ez azonban édeskeveset változtatna magukon. mert imádta elsõ feleségét.Jaj. .szólt a lady. . akkor mindjárt tudják.kiáltotta az öreg hölgy. ne tegye. nem a hibáikért szeretnén k magukat. hogy divatba jöjjek. hogy Graynek már meg kellene nõsülnie? .Különben ha feljönnek hozzánk. nem is szerette volna. Lord Henry. Lady Ruxton kíváncsian nézett rá.Ó. Ha eg fi újra megnõsül.Jaj. . mint az. Ma éjszaka átlapozom a Debrettet. Szerinte a Társadalom legbiztosabb védõbástyája a fajta örökletes butasága. emmit sem szabad elhamarkodni. . mert gyûlölte elsõ urát.Fin de siecle15 . drágám . és nevetett. Lady Narborough . hajba kapunk magukkal. Maga sohase megy többé férjhez. Valami nagyon csinos feleséget kell találnia magának. Asszonyok szerencsét próbálnak. Ha egy asszony újra férjhez megy. Azt akarom. .Természetes. Chapman ünnepélyesen fölemelkedett az asztal végérõl. s meghajtotta ma gát. hogy az Élet merítette ki õt. hogy ezek szerint csak nõk lennének jelen? . . és magyarázza meg ezt nekem. édes Lady Ruxto .kérdezte tõle.szólt Lord Henry. Lady Narborough? . Szerencsétlen aggl gények maradnának valamennyien. . mikor fölkelt.Vagy azt hiszi.sóhajtott Dorian.fe te Henry. Lady Narborough . de cinikus maga! . Ha egy férfi ezt mondja. . hogy mindkettõjük boldog legyen. . amit a Morning Po st bájos pár -nak nevez.Jaj. . amíg nem szereti. A jövõben kevesebbet akarok szívni. hogy maga már te az Életet.Fin du globe16 . rd Henry gonosz ember. Félek.Legközelebb megint jöjjön el hozzánk ebédre.kiáltott Lady Narborou h az ajtóból.mondta a háziasszony. .Ha az lett volna. csak a fin du globe volna .Én az olyan férfiakat szeretem. .A férfi csak addig lehet boldog egy nõvel.Ezer bocsánat.A mérséklet csúnya dolog. nem vettem észre.Az élet egy nagy-nagy csalódás. Ha mi. de maga arra született. nem gondolja. amit Sir Andrew ír. akkor újra férjhez kell majd mennem. . s az asztalfõre ü ian Gray is fölkelt székébõl. mint a házasemberek . .Az évszámaikat is. azért teszi. bárcsak én is az lettem volna. . mi lenne mindnyájukból? Egyetlenegy férfi sem házasodnék meg. mi t egy fényes lakoma. megfordult és Dorianra nézett. s néha azt szeretném. de ez az igazság. hogy jó legyen . Mindig ugyanazzal a frá l kezdte. s ez volt ékesszólásának a dísze. Ha sok hibánk van.kérdezte Dorian. jobban vagy. .kiáltotta Lord Henr . Manapság a háza emberek úgy élnek. asszonyok. azt akarom. hogy az legyen belõlük. az .No. hogy nem vagyunk buták.De ha maguk ilyen nevetségesen bomlana Madame de Ferrolért. kedves asszonyom .Hát nem javíthatatlan? . . . Lady Narborou h. . elõrehajolva székében. az évszámaikat is. Maga igazán nagyszerû étvágygerjesztõ nek l jobb. melyet õ egészséges angol józan észnek nevezett.mormogta Lord Henry. Ellenfeleit egyszerûen kiröhögte. és kirohant a szobából. kiknek jövõjük.Jöjjön el valamelyik délután. s az olyan nõket. .szólt Dorian. . Ez a szó: doctrinaire.kiáltott Lady Narborough fölhúzva kesztyûjét -. hogy még nem szívta el cigarettáját. azért teszi. melyeket egy kis költõi szabadsággal közöl az almanach. kik tekintetbe jöhetnek.

odament. Pár pillanatig tétovázott. Haz a kell mennem. belebetegedett. Csak nagyon fáradt vagyok. kiegyenesedett. babráltak valamin. Rád se lehet ismerni ma este. Nem voltam a klubban.szólt Lord Henry. hogy eljöhet-e. Harry. Szörnyûnek tartotta a gondolat ot is. mit csináltam? Én pedig mindig el akarom felejteni. hogy mindig túlontúl jól nevelt. ami megigézhetné és megrettenthetné. asszonynak túlságosan okos. Cigarettára gy eldobta. s am m emészt el. az égett bõr szaga orrfacsaró volt. Otthon hagytam a lcsomat. Henry! Mindig tudni akarod. nem kérek cseresznyepál d valami történt. Nagy. Lord Henry vállat vont. remekbe készült kínai doboz volt. ha kívánod tudni a pontos idõt.Nem tudom. Izgatott vagyok és ideges. különös.y - Semmi bajom. háziasszonyunk. Már nem tudom.. Ujjai ösztönöse ak. Szemhéja leereszkedett. .. s miután bezárta könyvtárszobája ajtaját. Húsz perc múlva tizenkett tolta a dobozt.Mióta van férjnél? . Chapman úr. . . Különben tegnap este nagyon ham szaladtál. de szal annyi. Harry. mint a felesége. Valami viaszkosan csillámló.A klubban voltál? . pézsmaszagú ecet Egyszerre visszadöbbent. . Megígérte. bezárta a szekrényt. firenzei szekrény állott. azúrkõvel kirakva. Õrült vágy ragadta torkon.mondta végül -. hogy hozzájuk ér. mint egy örökkévalóság. Összerezzent. kérlek. Az agyagláb teszi értékessé az a A lába nagyon szép. . .Sokan nem szeretik. Gyorsan lélegzett.mondta Dorian. noh bában iszonyú hõség volt. Harry. . nehéz. Hazamegyek.Jaj. homlokát megmosta hûs. elefántcsonttal. A kis hercegnõ el van ragadtatva tõled. Nem megyek föl a szalonba. Már tizenegy elõtt megszöktél. A fõnemesi almanach szerint tíz éve.Igyekszem elmenni . drágám! Menjünk föl a szalonba. melyet kíván és mégis utál. Ki jön még el? . Milyen keresztkérdéseket adsz . No mondd. idegesen rágta alsó ajkát. Ments ki. Nagyon okos asszony. Fehér porcelánláb. Néha túlontúl cicomás.felelte Dorian. s az inasomnak kellett beengednie.Bocsáss meg. s a tetejébe még sok-sok év. oldalát görbe hullámvonalak mintázták.Egy örökkévalóság óta. Igazi modern tí . kinyit otta. lemeg hozzád Selbybe.Vagyis nem azt akartam mondani.Hát Willoughbyék. meggyújtott néhány algíri pasztillát egy lyukacsos rézserpenyõn. a rend es társaság. Lord Henry véletlen kérdezõsködése feldúlta idegeit. kinyito zekrényt. kérdezd meg õt. pedig neki még szüksége va veszedelmes holmikat meg kell semmisítenie. A hercegnõ is ott lesz. A kandallóban lobogot egy hasábfát tett rá. Azt mondja. . majd kezét.Õt kedvelem . Sokat élt. Hát fél háromkor értem haza. . hogy huszadikán lejön. majdnem annyira.Ott . mely furcsa . Úgy nézte. úgy.Nem fontos. látta. Lord Rugby meg a felesége. Mikor hazafelé hajtatott. mintha olyan tárgyat rejtegetne . Kinyitotta. Aztán összeborzadt. és kiment a szobából. milyen szörnyû dolog a család! Próbáld meg. de kárpótol azzal. de én nagyon kedvesnek tartom. mozdulatlan mosollyal az arcán. . A két a egy nagy. megérintett egy rejtett rugót. zöld kenõcsöt tartalmazott. .Jó. de nem agyagláb. hívd el. melyrõl azt hitte. Aztán az ajkába harapott. amint az asszony állítja. mondják. csak háromkor vetõdtem haza. s hálószobájába ment. Henry . Végül felkelt a kerevetrõl. Geoffrey Clouston.kérdezte Dorian. . mit tettem. hogy a borzalom érzése. Mit csináltál azután? Egyenesen hazamentél? Dorian gyorsan ránézett s elkomorodott. Holnap vagy holnapután majd elmegyek hozzád. Sétáltam. Köszönöm. A pörkölõdõ ruhák. Dorian. Roppant unom õt. Szóval holnap nálam teázol. Lord Grotriant is meghívtam. De azért még mindig a szekrényre meredt. és az órára pillantott. Háromszögletû fiók csúszott ki lassan. Átment vele a tûzön. hogy már lebírt visszatért. melyen hevert. Babonás fény cikázott szemében.Nem. Hiányzik belõle a gyengeség tétova bája. Monmouth is ott lesz? Hát hogyne. hogy rojtos pillája majdnem érintette arcát. átható szagot lehelt magából. mintha asvalami lenne benne. Tisztán látta ezt. selyemzsinórjain gömbölyû kristályo s bojtok. fekete és ara yfüstös lakkal. Végül az ájulat környékezte. mi történt. De hát meg kell tenni. azt megkeményíti. Ha koronatanúra van szükséged ebben az ügybe n. mi t csináltam. Háromnegyed ór ndent elhamvasztott. . Dorian. melybe beledobta Basil Hallward felöltõjét és kézitáskáját. Valószínûleg Monte-Carlóba kell mennie az apjával. Múlt este nagyon bájos voltál. belemélyedtek. Lady Narboroughnál.

Kutya ugatott. ezt nem lehet jóvátenni. mint valami mozgó pók hálója. meg a gonosztevõ hitványsága is sokkal élõbbnek tetszett most neki. az emberi vágyak legszörnyûbbike. Szörnyû. Fehér ködgöngyölegek lógtak a hajómû ties vitorlák. és minthogy a köd sûrûsödni kezdett. elviselhetetlen do ott. meglegyintette ostorával a lovat. hogy a szenvedélytõl körben kerengenek a gondolataink. és most is majd megpróbálja. A kocsis a fejét rázta. most kedves lett elõtte éppen ezért. itt van egy arany . Fojtott szívében. s idõnként ismételgette magában azokat a szavakat. kérem .Jó . Azt mondják. lassan kisurrant a házból. hajtson gyorsabban. . a ronda bûnbarlang. A kocsis rájuk vágott az ostorával. hogy feled. Dorian kinyitotta a kisablako daszólt a kocsisnak. A rekedt kiáltás. Dorian kíváncsian né yû bábok gyanánt mozogtak. . Dorian Gray hátradõlve kocsijában. Olykor-olykor egy óriás. melyeket Lord Henry ondott neki találkozásuk elsõ napján. amint a pocsolyákba loccsant. rettenetes.Nagyon messze van. Dorian gyûlölte õket. és vissza kellett hajta nia. micsoda jogon b eszélt hozzá így Basil? Ki tette õt mások bírójává. förtelmes odúk. A bérkocsi döcögött.No. a kicsapongó élet durva erõszakossága. Most Dorian nevetett és a kocsis hallgatott. A kocsi ablakait szürke anelköd függönyözte. és úgy integettek. sötétebbek lettek. megfordított . kap még egyet. õ gyakran megpróbálta. narancsszín legyezõs lángjukat.szólt Dorian. s a piszkos fényû utcalámpák kísértetiesen világítottak a sz ost csukták a vendéglõket. . A ló megbotlott a kátyúban. Kisvártatva ismét elhagyták az agyagos utat. A rútság volt szemében az egyet alóság. Dorian Gray utcai ruhát öltött. Végeérhetetlen útnak látszott. Az e etlen lett. A hold alacsonyan csüngött az ég alján. . felkorbácsolta minden reszketõ idegszálát. hogy a test meg tudja ezt gyógyítani? Ártatlan vért ontott. de bár i nem is lehet. A kocsis hirtelen zökkenéssel egyszerre csak megállott egy sötét zsákutca végén. palack alakú kemencéket. Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az érzékekkel! Hogy csengtek Dorian fül zavak! Lelke kétségtelenül beteg volt. Õrjöngve végigvágott botjával a lovon. melyet egykor gyûlölt dolgokat valóvá teszi.Zsebre dugta a pénzt. valahol a sötétben vándorsirály vijjogott. mint valami sárga koponya. minden lépésnél lassabban. Aztán elhagyott téglagyárak mellett haladtak. ez volt a titkok titka. melyek e helybenhagyás nélkül is uralkodtak volna rajta .Ha gyorsan hajt. üvöltöztek. pipogyán ismételgetve mindaddig formálgatta-alakítgatta a lél és érzékekrõl való finom szavait. és gyorsan hajtott a folyó felé. mikor odaértek. Ezekre van szükség gy feledni tudjon. kalapját homlokára húzva. . Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az n. Igen. míg végre meglelte bennük kedélyállapotának hiánytalan k el igazoltatta a szenvedélyeket. feledni azt még lehet. A rútság. egy asszony rájuk ordított a nyitott kapuból. de hébe-hóba babonás árnyak rajzolódtak a lámpafényes függönyökre. hogy széttapossa azt a valamit. Hát igaz. s a vad életvágy. Amint befordultak az utcasarkon. Torka égett inom ujjai idegesen csikarták egymást. Tagadhatatlan. mint egy viperát. Az ópium undok éhsége kezdte gyötörni. hol feledést lehet vásárolni. halálos beteg. Itt a köd ritkult. hol a régi bûnök emlékét el te. egy óra múlva ott leszünk. Másutt részegek civakodtak. és Dorian láthatta a furcs . Gyérültek a gázlámpák.Mikor az éjfél bronzütésekkel végigkongott a sötét levegõn. úgy tetszett. fél mérföldnyire. A kocsis neve t. Odain te. és elhatározta. mintha élnének. A Bond Streeten talált egy jó lovú bérkocsit. . élményének erõs kézzelfogható int a Mûvészet minden kecses formája. hogy Dorian Gray ajkát harapdálva. Dorian félt. Három nap múlva szabad lesz. nyugtalan szemmel nézte a nagy mocskos szégyenét. az utcák úgy feketélltek. és két férfi rohant a kocsi után vagy száz lépést.dörmögte a kocsis -. Vannak itt ó mszívó-barlangok. az utcák pedig . mint a Dal minden álmatag ködképe. Alacsony h düledék kémények fölött fekete hajóárbocok meredeztek. oldalt csapo vágtatni kezdett. rz felhõ nyújtotta feléje hosszú karját és eltakarta. Egy ízben a kocsis el is tévesztette az utat.mormogta. s a kocsisnak halk hangon bemondta a címet. s messze. Legtöbb ablak lt. hogy eltiporja. Egyik agysejtjébõl a másikba lopakodott ez a gondolat. s hepehupás kövezeten zötyögtek. dõt csavart. Mivel tegye ezt jóvá? Ó. Lova párázott. és sötét férfiak-nõk lézengtek zagyva csoportokban ajtóik körü szörnyû nevetés hallatszott ki. TIZENHATODIK FEJEZET Hideg esõ kezdett szemerkélni. mely belénk mart.

.Darlington nem jelent föl. sárga hajú fiatalember. . s átadva a kocsisnak az ígért borravalót. Egyik em akában lámpa égett. Dorian felrezzent és körülnézett. libegett-lobogott a viharos szélben.Ni. s amint beszéltek.Mit akarsz? Pénz Itt van. Inni akarok. melyek a szemben lévõ. . érdeke bek. kik gyûlölnek bennünket. . hogy kicsoda. de büszke valaki ma este . A fény remegve zilálódott csolyákon. köszöntésképp undokul rájuk vigyorgott. bement egy hosszú. két sovány némber állott. addig nem kellenek barátok. A vonagló lábak. Dorian megállt. ez azt hiszi.Jó . fénytelen szemek megbabonázták. Dorian bal felé iparkodott. Nemsokára lépéseket hallott a tornácon. mikor Dorian elhaladt mellettük. Mikor Dorian fölsiet ozoga lépcsõfokokon. A bátyám végül is kifizette a váltót. .Unom azokat a nõket. Mély lélegzetet vett. Itt-ott lámpa égett egy nagy teherhajó farán. .Te itt vagy. és ment Dorian után a söntésbe. . valamit odasúgott Adrian Singletonnak. Adrian Singleton jelenléte zavarta. s tétován. Félrehúzta a függönyt.Hát hol legyek másutt? . látta Basil Hallward szemét. vissza-visszatekintve. s orrcimpái rem ek a gyönyörtõl. . . és a furcsa alakokra nézett. megcsapta az ópium nehéz illata. vakító gázlán orakoztak.Oda. . Dorian vállat vont. A locspo nedves esõköpenyhez hasonlított.Az a veszett macska biztosan ott lesz. Egy félvér férfi os turbánt és fakó köpönyeget viselt. Olyan helyre kívánkozott. hol sen ki se tudja róla. és fecsegni kezdtek. kik szeretnek bennünket.tette hozzá és sóhajtott. Különben hiszem. Azok a nõk. Olykor úgy tetszett.Egyik fiú sem akar velem szóba állni. gyorsan a rakodó art irányába ment.A másik helyre megyek . Menekülni akart önmagától. vékony pipáját gyújtotta meg. mely szenet rakodott. s reszketõ fénypászmákat vetettek.kiáltott Dorian toporzékolva.vigyorgott a nõ. ki az árnyékban lapult. Az öregember rémülten nézett a nõre.Tyû. nem vagy Angliában. kik különös helyzetben feküdtek a rongyo matracokon. mint õ. s eléjük tolt meg két poharat. Az egyik nõ arcát görbe mosoly redõzte. ogból piszkos fényszórók álltak. . légypöttyös tükörben megtörten és torzul verõdtek vissza. rátekintett egy simára fésült. s a cifrára festett tés mellett. csontkockákkal játszadoztak.Én nem akarok semmit . lelkét.A partra? . vadvörös fényt lövellt. De George se beszél vele Bánom is én . Ahogy belépett. ne szólj hozzám! . A nõk odaszállingóztak. . Adrian? .Mindegy. túlságosan sok barátom volt.Azt jobban szeretem. leakasztották a láncot. mely rátekintett. a meredt. a tátott szájak. Dorian megborzongott. Gyere.szólt be a kocsis rekedten a kisablakon. Doriant ide is követte az utcáról. Adrian Singleton fáradtan föltápászkodott. . mely a terem egyik oldalát egészen elfoglalta. micsoda baljós egekben szenvedtek és micsoda sötét poklok tanítják õket az új gyönyör tit an jártak. inger ve egy öregemberrel. Tu . alacsony szobá y mintha egykor valami harmadrangú táncterem lett volna. . s a titkos megállapodás szerint kopogott. míg ent. Dorian lépett. Különben is ott jobb az ópium. Lassan nyílt a kapu.Amíg ez van. Õ a gondolat börtönében élt. mely egy elsötétített szobába vezetett. Néhány maláji faszénkályháknál. egyetlen szót se szólva ahhoz a kucorgó. A folyosó végén szakadozott zöld függöny lógott. hogy megtetvesedett . nem követi-e valaki. De most aztán hallgass. Az emlékezés. Dorian hátat fordított nekik..mormogta a fiatalember.mondta szünet után. . A terem végén kis lépcsõ volt. mint valami szörnyû nyavalya. igyunk valamit. Hét-nyolc perc múlva elérkezett egy kis nyomorult házhoz. sietve leugrott. De azért érezte em maradhat itt.Pont ilyen. félénken köszöntötte. és nyivákolni kezdett. ki hosszú. . mely két rengeteg gyár közé ékelõdött. torz alakhoz. .Valahol erre kell lennie . Egy kifelé készülõ gõzös.Az isten szerelméért.suttogta Dorian. A padlót okkersárga fû et itt-ott tócsává tapostak s a kiöntött pálinka sötét gyûrûivel mocskoltak. . . Most már be sem engedik ide. mutogatták fehér fogaika sarokban fejét karjai közé temetve egy matróz tehénkedett az asztalra. .felelte a fiatalember fanyarul.nevetett az egyik nõszemély.Azt hittem. ki undorodva kefélte kabátja ujját.felelte. A falak mentén éles.

sima cs ejének szegezõdik s egy alacsony. . A Sors az emberek t sohase törli ki végképp üzleti könyveibõl. Vannak pillanatok . hogy testük minden rostját. Hallotta. .Tizennyolc éve . akkor is lázadozott. és maga fizet érte. mit tegyen. Dorian fájdalmas arccal indult az ajtó felé. Kirohant. s lelkiismeretük vagy h . hogy mindjár t meghal. és vadul körülnézett.sóhajtott Adrian Singleton. Öngyilkos lett.dadogta. Férfiak.Tizennyolc éve! Hát vezess en a lámpa alá. lázadásra éhes lélekkel iparkodott Dorian.Tizennyolc éve . . Béküljön ki az Istennel. írsz nekem.lélekbúvárok mesélik -.Két vörös szikra villant egy pillanatra a nõ vizenyõs szemében.Piszok .Itt megy az ördög cimborája . Nem tudnak választani.Ha moccan. . szünet után. .Hát akkor jó éjszakát. . annyira uralkodik természetükön. Minek? Egészen boldog vagyok itt. és buta. . .mondta a fiatalember. ki pénzt kapott tõle. Az álmos matróz ezek hallatára talpra szökkent. mit mondjon. Dorian tébolyultan küzdött az életéért. . hogy gyakra izetünk egyetlen hibáért. .nem többet. mert ahogy James Vane-nek hívnak. vagy ha él. torkon ragadja az erõs kéz és falhoz szorítja. hogy röv ahhoz a hírhedt helyhez. Évekig kerestem magát. de amint egy sötét boltív alá fordult. Fásan.Hiába . Megesküdtem.Nem is ismertem . . hogy számot vessen a lelkiismeretéve l . minden bûn az engedetlenség bûne. amint Basil Ha ard oly sértõ kegyetlenséggel szemére lobbantotta.Térdre! .Mikor halt meg a nõvére? Gyorsan. Ma este véletlenül meghallottam. . mintha utána akarná magát vetni. Mindenki a maga életét éli. Csak az a szomorú. Mikor az a na lem.ordította az idegen.szólt az idegen.Megõrült? Mit vétettem magának? . Az a két ember. . Dorian nem tudta. .mondta a férfi.Inkább vallja be a bûnét. Dorian Gray a szemerkélõ esõben sietett a partra. Igen. . zömök férfi sötét alakja áll elõtte. hogy a lázadást igézetessé. ahova most igyekezett.Nem is hallottam felõle. agyonlövöm. aki felment a lépcsõn s zsebkendõvel törölgette kiszá . hogy mersz így nevezni? A nõ csettintett ujjaival.ordította utána a nõszemély. rekedt hangon.Várjon . üveges lett. . vajon e fiatal élet romlása csakugyan az õ bûne-e.Mért kérdezi? Mit tartozik ez ide? . Maga okozta a halálát. ha valamire szükséged lesz? . vagy az. hogy becézte ma gát a nõvérem. om. gyorsítva lépteit. semhogy vállunkra vegyük m inek terhét.felelte -. amit a világ k nevez. olyan bizonyos.Talán. Sie ssünk. Megbénult a félelemtõl. meghalt. . Dorian karja lehullott. hogy hátulról megra gadják. gonoszra ajzottan. aki ismerte. Ma este Indiába megyek a hajóval.Egy percet adok.Hát talán Mesebeli Hercegnek híjjalak? . az engedetlenséget varázsossá tegy mint a teológusok állandóan hangsúlyozzák.lihegett Dorian.Mit akar? . Egy percet adok. sok dolgom van. akár a gépek. a gonosz hajnalcsillaga. melyen gyakran átvágott.Jó éjszakát . nõk ilyen pillanatokban egészen elveszítik akaratuk szab ladnak rettenetes végük felé.mondta Dorian -. hogy egy csillogó. Mikor félrehúzta a függönyt. és nézze meg az arcom. és Sibyl Vane a nõvérem volt. s rettenetes erõfeszítéssel lefejtette nyakáról a r t. lehullott az égrõl.kiáltotta.nevetett Dorian Gray diadalmas hangon.Nem akarok visszamenni. nem tudta. Sehol se el vagy nyom. amint a kül ecsapódott. Egyszerre vad r emény cikázott agyvelején. Szörnyûséges pillanat volt. Csak azt tudtam. Adrian Singletonnal való találkozása külö zgatta s azon tépelõdött. .Tönkretette Sibyl Vane életét . hogy ezért megölöm. egyszerre azt érezte.Csönd . . mikor a bûnös szenvedély. s mielõtt ideje lenne védekezni. Harapdálta száját. Egy másodperc múlva hallotta a revolver csattanását. Hátraszegte fejét. A másik nõ irigyen nézte. s szíve pár pillanatr morodott. s látta. mit tegyen. mert ma este megha Dorian Grayt rosszullét fogta el a félelemtõl. mondja már. ugye. agyuk minden sejtjét zörnyû vágyak ösztökélik. csak azért él. . majd kihamvadt a szeme. mindig újra és újra kell fizetnünk érte. szennyes szellemmel. s mohó ujjakkal söpörte fel a számlaasztalról a pénz t. . De végre is mi köze hozzá? Az életünk sokkal rövidebb.kérdezte Dorian. csúnya kacaj hars nnak a nõnek festett ajkáról. .öklendezett csukló.De. . . Megõrült.

Eredj. Lord Henry egy selyemmel bevont nádszékben hevert. fiús volt. pompás szmokingban. és tegye el a pisztolyát. Aztán megragadta Dorian Gr ayt. ki férjével. A nõ az ég felé emelte kezét. . Minden ízében remegett. hog . Dorian Gray fellélegzett. már a nõ is eltûnt. Nekem valakinek az él ete kell. ki a söntésben ivott. Az. a negyven körül járhat.Isten úgy segéljen? . hogy mi magunk sohase állhatunk bosszút. . . és az óriási.Itt némuljak meg.kiáltotta -. s a szép Monmouth hercegnõ sevegett. s úgy tett. TIZENHETEDIK FEJEZET Egy héttel késõbb Dorian Gray Selby Royalban. Tegnap egy orchideát vágtam le a gomblyukamba. mint egy húszéves fiatalember. mintha figyelne a hercegnõre. Azóta alig változ bezzeg megváltoztam .dadogta James Vane. és telt. melynek fõhelyén a hercegnõ trónolt.De meg ne mondd neki yafogta. mint a n kkor. és komoran rátekintet lja meg a jövõben. .Nem õt keresem . a bágyadt. remélem. s lábujjhegyen hozzálopakodott. A társaság tizenkét emberbõl állott. nem értette. ha nem igaz. .sziszegte.vihogott.Tévedtem. mint a hét fõbûn. de másnapra másokat is vártak. . hogy nem szárad lelkemen a vére.kérdezte Lord Henry. csipkével borított lámpa lágy fénye ráhullott a kínai porcelánokr nehéz ezüst evõszereire. yet most szerzett bogárgyûjteményéhez. ami vagyok. de Dorian Gray már eltûnt. Egy õszibarackszín kereveten Lady N rborough ült. egyáltalán nem lehet több. . Azt mondják.Egészen meg vagyok elégedve a nevemmel és bizonyára Gray is a maga evével.Drága Gladys. a pálmaházban ült. . kicsibe múlt.Félig-meddig gyerek! . ki egy brazíliai bogárról beszélt. Õ a legelvetemültebb. reápill va igézetes szemével. és ijedten körültekintett.mondta. jaj. . kit meg akart ölni. Csodá ettyes virág volt. hogy igazat mondok. s az utca sarkára rohant. Harry. James káromkodva hagyta ott a nõt.Bocsásson meg.Félek tõle. s kiráncigálta a boltív alól. sok-sok évvel ezelõtt.szólt Do sarkon fordult. Mind a kettõ nag erû. Ez pedig félig-meddig gyerek. hogy a Mesebeli Herceg azzá tett. hatvanéves öregúrral együtt szintén a meghívottak közt s eaidõ volt. Te bolond! Annyi a pénze. A nõ keserûen kacagott.Miért nem ölted meg? . .válaszolt egy rekedt visszhang a nõ rozzant ajkáról. Három fiatalember. Az egyik nõ volt. hitvány alak. aki idejár. hogy mindennek más nevet kellene adni.tette hozzá torz vigyorgással. . Véletlenül hallottam egy szót abba az átkozott csapszékben. Majd egy fekete árnyék. istenem . . mint a pelyva. James Vane rémülten állt a kövezeten. a világ minden kincséért sem változtatnám meg a neveteket. az ifjúság szeplõtlen tisztaság lig látszott idõsebbnek. hogy szép maradjon. akit meg akarok ölni. Tizennyolc éve. mely a nyirkos falhoz lapult.James Vane pillanatig habozott. s rájuk nézett. mikor elváltak egymástól. amit Dorian súgott neki. isteni.Láttam avetetted magad.Barátom. hogy találkoztam vele. Elengedte Doriant és visszadöbbent.válaszolt James -. ki lassan odament. és hamis nyomra vezetett. Unalmamban megkérdeztem egyik kertészemet. . letéve az aszt alra findzsáját.No csak menjen szépen haza.Jaj.Dorian. és nekem nem kell senki pénze. Fehér kezei kecsesen mozogtak ndzsák közt.Hazudsz! . Remek ötlet. Én fõként a virágokra gondoltam. . Noha a szélfújta gázfény sötéten lobogott. . hogy nem õ tette tönkr ane életét.Én azonban nem szeretném. . . eladta magá az ördögnek. . teasüteménnye tta a hölgyeket. kérem . . Nyilvánvaló. és gonosz. hiszen legalább tizennyolc éve annak . Te. Hála istennek. elmondtad Gladysnek azt a tervemet. . . mit akarhat. James egy k ezet érzett a karján.válaszolt a hercegnõ.Isten úgy segéljen.Esküszöm . kérlek. kilépett a fénybe. micsoda szörnyûséges téve mert annak az arca. mikor kirohantál a Dalybõl.Mirõl beszélgettek ti ketten? . és maga szörnyûséges bûnt követ el . Ho gy hátratekintett. ha más nevet adnál nekem . különben még bajba kerül . most majdnem megöltem önt. virágzó. piros szája mosolygott valamin. mégis meglátta alatta. sovány arcát egészen közel fordítva az övéhez. és lassan lefelé ballagott az utcán. adj egy kis pénzt az éjjeli szállásra. istenem.Esküszöl erre? .kiáltott James Vane.

A hercegnõ fejét rázta. mint praktikusak.Nem használhatom. . ami. .Csak a pajzsod.Azt akarod.Mi vagy te tulajdonképpen? .figyelmeztették a szép ajkak. Azt mondta. . Nagyon is sokra becsülöd a szépséget.No és mit csinálsz az orchid hasonlatoddal? . és szatócsboltot nyitott.hívják a virágot. nem szabad ezeket sülnöd.Neked adom. . Ezért gyûlölöm a an a földhözragadt realizmust.Hogy annál jobban szidhasd.Mégis nagy dolgokat csináltunk.kacagott Lord Henry egy székbe süppedve. Másrészt a zonban készségesen elismerem. A Hitetlenség a Hit kezdete. .Én a Holnap igazságait hirdetem.Ami csak azt jelképezi. .szólt Henry bókoló kézmozdulattal. Beszéljünk másról. . .kiáltott a hercegnõ.Inkább elvágom a kivezetõ fonalat.Hát azt akarod. . .kiáltotta. . Különben eltévedsz az útvesztõben.Hát nem szereted a hazádat? . .Hogy Tartuffe Angliába költözött.Inkább körmönfontak.Betegség. Az. jobb szépnek lenni. Szomorú valóság. . . azt hiszem. Gladys. Nagyon is igaz.Uralkodó hercegek nem köszönhetnek le .Hiszen itt élek. . Csak a szavakkal törõdöm. még mindig jobb jónak lenni. de mi már nem tudunk szép neveket adni a dol A név pedig minden. .kérdezte a hercegnõ. .Ez a te ötleted. mint korlátozni.A vallás? .Hallani se akarok róla . Ha lezárják a fõkönyvet. .Akkor hogy hívnak téged. hogy Robinsoniana a neve ennek a kerti csodának. .Mit mondanak rólunk? . Honfitársaink sohase ismernek magukra saját arcképükrõl. . hogy a törtetõké a világ.Valósággal megijesztesz.Praktikus emberek. . .A rútság a hét fõerény egyike. .Egy skatulyából nehéz kimászni! Nem kell a cím.mondta Dorian.Én hiszek az emberi fajtában . hogy a kapát kapának hívja. a butaságot gazdagsággal. .Adj egy kivezetõ fonalat. amennyire a londoni tõzsde viseli. a Biblia és a hét fõerény tette Angliát azzá. Sohase törõdöm a tettekkel. .Az õ neve Paradoxon Herceg . . Csak arra való.Nagy dolgokat tettek a vállunkra. vagy val ami ehhez hasonló szörnyûség. kérlek.Dehogy. mutatással egyenlítik ki. .Lándzsát sohasem szoktam törni a Szépség ellen . . Harry? . mint rútnak.Divatos pótszer. . . Neked.Hidd el. .Azt.Mi pedig viseltük a terhét.Máris alattvalód vagyok . . .Meghatározni annyi.Káprázat. belemenve a szeszélyes játékba.kiáltott a hercegnõ. hogy védjem a trónom? .Te hitetlen. a lándzsád nem.Csak annyira. mint jónak. a hit helyett.És mi a mûvészet? . Gladys. .Elveszed tõlem a fegyvereim .Hogy mondhatsz ilyet? Bevallom.mondta Henry. A sör. .Szóval a rútság a hét fõbûn egyike? . aki beéri azzal. .Én jobb szeretem a Ma tévedéseit .Ne félj.válaszolta a hercegnõ. . .A szerelem? . Harry. hogy elfogadjam Európa véleményét? .Engem a visszafejlõdés jobban érdekel. . . Harry? . ez a te hibád.kérdezte a hercegnõ.Övé a fejlõdés. . . mint jó kormánypártinak. . menjen kapá .

De remélem. hercegnõ.Nem merem.felelt Lord Henry. nem is lenne csata.Fõképp akkor. .Azt. Rendesen azért. . .mondta a hercegnõ.kérdezte a hercegnõ szünet után. s ha most nem megyek el és nem öltözõk át. a fül kel szeretünk.Akár a hírnév. mint valaki mondja. kedves Gray. s az élet titka az. s a pálmaház belsej ndult. ha sebet kapunk. .Én mindig egy véleményen vagyok Harryvel.Jaj.Szóval.Drága Gladys . mindig el . . .Nem is lehet oly rossz fogságba esni. a szemükkel szeretnek. amit Lady Hilstone kerti ünnepélyén viseltem? Nem emlékszik rá. az legyen középszerû. Minden jó kalap semmibõl készül. .Szörnyen flörtölsz vele . .szakította félbe Lord Henry.Mit? .Én a trójaiak pártján vagyok.szólt Dorian. . Gray? .felelt a hercegnõ csúfondáros szomorús .Ostoba egy lány lehet. de szép magától. Mért nem mondja meg neki? . hogy égett ember nem fél a tûztõl. . . õk egy nõért harcoltak.De nem a nõk között .firtatta.De megverték õket. felugrott. . mert tíz perccel kilenc elõtt jövök haza. . . . Dorian na n veszedelmes. ha sebet kapunk . férfiak. Hiszen kalapokat csinál nekem.Csak a szobalányom.Házigazdánk ma nincs rózsás hangulatban . Csak erõsíti. Gladys .És megtalálta? .kiáltott Dorian Gray. mintha emlékeznék. a nõk kormányozzák a világot. y élményünk lehet. .Igazán semmiségekért.Van vetélytársad. csak arra nem. hogy úgy tesz. mikor haragszik rám. .Kicsoda? Harry nevetett. ne emlékeztess erre . . . nem lesz nyugto este.Minden siker.Sohase kerestem a boldogságot. ha egyáltalán szeretnek.Még csak meg se pörkölõdtem. õ csinálta semmibõl. hercegnõ . A hercegnõ megfordult és Dorian Grayre tekintett kíváncsi szemmel. . . hogy mondhatsz ilyent? A romantika az ismétlésbõl é . új e et szerez.Majd hozok magának pár orchideát.kacagott Dorian. hercegnõ.A férfiaktól ránk. Szárnyam érintetlen. Különben valahányszor szeretünk.Harrynek mindig igaza van. .szólt a hercegnõ és elpirult.Ha nem lenne az.Ó.Még akkor is. Harry? .Azt hiszi. görög a görög ellen? . kérlek.Mit szól ehhez ön. ha nincs igaza? . . hogy nmouth tisztán tudományos szempontból vett el. Évekkel ezelõtt Mesebeli Hercegnek hívták. ahogy önök. és azt kö hogy fél kilencre már készen kell lennie az öltöztetéssel.És boldoggá teszi önt az õ filozófiája? . akkor maga sohase szeret igazán . Új élmény nekünk. Minek az? Én a gyönyört kerestem. .Ezt ma este beírom a naplómba. egyebet se csinálunk . . . Nagyon gyakran. melyet elérünk.Én a békét keresem . A tárgy különbözõ volta semmit se változtat a szenvedély egyedülvalóságán. . Gray úr. . hercegnõ. A hercegnõ sóhajtott..Te mindenre használod a szárnyad.szólt Dorian. Aztán hátraszegte fejét és kacagott.Akkor is.És miért haragszik. fejét rázva -. mint a modern pillangók egyik remek példányá . . Dorian pillanatra tétovázott.Házigazdánk kitûnõ téma. .vágott vissza a hercegnõ. . asszonyok. nõkre szállt át a bátorság.Megeresztett gyeplõvel vágtatsz elõre.Fõ az iram . .Vigyázz.Azt hiszem. önbe csak nem szúr gombostût? . hogy lehetõleg sokszor éljük át ezt az élményt. . s az ismétlés az ingert mûvészetté varázsolja.mondta Lord Henry az unokahúgának.Gyakran. . hercegnõ? . . . hogy elrepülj. Mi.kiáltott Lord Henry -. Biz iteket. Emlékszik arra. Aki népszerû akar lenni.mondta -. . hogy nem bírjuk el a középszerû férfiakat.

újra látta a matróz arcát. ki rá tõl izzadt ablakon. hogy megölje õt. mi a nõi nem? .Édes Dorian . Ne is jöjj le vacsorára. Hiszen ez a tengerész nem is tudta. mint akinek megszakad a szíve. Ugye nem bántanak itt. Lord Henry riadt szemmel rontott át a lebegõ pál evelek közt. gúnyolnák titkos hel fülébe sugdosnának.suttogta. .Bocsáss meg. . mikor alszik! Amint gondolat átvillant agyán. hogy a pálmaház ablakában mint vala fehér kendõt. Ha lábnyom a gyepágyakon. . nem is tudhatta. féktelen.Ilyen gyorsan mégse adom meg magam.kérdezte. . még nagyobb borzalo Az Idõ fekete barlangjából rettenetesen. mert eszébe jutott. Az a tudat. ki arccal a padlóra bukott halálos ájulatban. szobájában töltötte ideje legnagyobb részét. Nekem nincs sivatagom. .Hát mondd.kérdezte kihívóan.Módot kell találnod a visszavonulásra is. rakoncátlan jókedve támadt. De nemcsak környezete. lemegyek . De talán csak képzelõdés volt. mi.Ti. vannak. romantikusok. de alig fejezte be mondatát.Mi történt? . elsápadt a rémülettõl. . . nemcsak ez . romantikusok! Hiszen tudományos módszerrel dolgoztok. TIZENNYOLCADIK FEJEZET Másnap ki se tette a lábát a házból. hogy hajszolják. ami mintha visszahozta volna vidámságát. Erõseké a siker. mely kihívta az éjszakából a bosszúállást. melyet élünk. Elment hajóval.Menjünk és segítsünk neki. Bizonyosan megerõl ted magad. s ott találta Dorian Grayt. A képzelet uszítja a bûn nyomába a lelkiismeret-furdalást. . érezte. A tények közönséges világában a rosszat nem k. Sibyl Va testvére nem tért vissza.Szfinx. fölébresztenék jeges ujjaikkal. és elénk ráncigálhatja õket. úgy sírt Dorian. úgy tekintett. . Különben. ködö ett maga köré. de képzeletünkben van valami rettenetesen logikus. A száraz levelekre. csak elájultál. Még nem is mondtam meg ilyen színû a ruhám. Hogy az asztalhoz ült. Nyomban a kék szalonba vitték. Tõle semmi esetre sem kell tartania. hogy a levegõ egyszerre meghidegül aj.A romantikus mûvészet mindjárt a legmagasabb hanggal kezdõdik..szólt. Ha a szél csak meglibbentette a függönyt. és a kerevetre fektették.Inkább lemegyek. .Nem. . A képzelet mûveli. egyszerre csak meglátta James Vane arcát. melyek az ólomkeretes ablaktáblákra csapódtak. Igen: puszta képzelõdés az egész. Semmi az egész.Ó. A világos. fenyõillatos téli reggelben volt val mi. . megrettent. gyengéké a kudarc.Férfiak neveltek bennünket. Harry? Reszketni kezdett. . s úgy érezte. kicsoda õ. betegen a emtõl. . Minden apró-cseprõ részlet visszarémlett. okvetlenül jelentik a kertészek. szívére újra rátette kezét a borzalom. hogy minden gon tettnek hordania kell megfogant. Más nem történt. Mindenki zzent. .Bolondul utána. de azért magával az élettel nem törõdve. látható alakokat adhat nekünk. mégis mily iszonyú elgondolni. titok nélkül. . az inasok és portások okvetlenül észreveszik. ki nézte-nézte õt. Mikor lehunyta szemét. Majd én helyettesítelek. mikor lakomán ül.A nõk nem mindig választhatnak . a pálmaház mé yébõl fojtott nyögés hallatszott. . Gladys. A hercegnõ megdermedt a rémülettõl. Csak három nap múlva mert elmenni hazulról.válaszolt Lord Henry -. A hercegnõ ránézett és elmosolyodott.De nem fejtettek meg. már emlékszem. Ha múzeumi régiségeket emlegetnek nekünk. skarlátba pólyálva fölemelkedett bûntettének rémk Lord Henry hat órakor bejött hozzá.Õk menedéket leltek a sivatagban.mondta. s eléje vetítette Az az élet. hogy a lelkiismeret ily félel t támaszthat. a te ruhádnak kell alkalmazkodnia az õ virágjához. tõrbe csalják. félünk . torz vemhét. heves önvádjaira. És bár merõ káprázat az egész.Mint a parthusok? . Micsoda élete len l-nappal gonosztettének árnyai merednének rá hallgatag szobasarokból. olykor a rémület nyilallt át rajta. zûrzavaros.De sokáig marad el az a Gray . elhatalmasodott rajta. az õrület mily vad óráján gyilkolta meg barátját! Mily szörnyûséges csak gondolni is er netre! Újra látta az egészet. Szobájába vonult átöltözködni. Rövid idõ múlva magához tért.felelt Harry.Egészen megrémisztesz. mint füst ment szándékaira. a jót nem jutalmazzák. nehéz zuhanása követett. Nem szabad egy edül lennem. Az ifjúság álarca megmentette. . . ha idegen ott ólálkodik a ház körül. melyet egy test tompa.Lady Narborough . életkedvét. talán bele is fulladt a téli ten be. és üggyel-bajjal lábra állott.

Mi a csudának nem tartja vissza az embereit? Mára elrontották a vadászatom. hogy a p uskák elé áll.Á. Geoffrey? . hogy kocavadász. Remélem. Vagy ötven lépést mentek. De a nagy szerelmek és nagy bánatok saját teljességük által v el. Sok-sok láb dobogott.kiáltott. Dorian leugrott a kocsiból. egymás mellett a fasor felé. Sir Geoffrey vállához kapta puskáját. egy kezet érzett a vállán. Pár p va kijöttek. a barna és piros lángok. Az érdes zúzmara úgy tapadt a fûre. bárhová megy. mint a só.Hol. kegyetlen dolog az egész.Ne lõdd le. amint bementek az égerfák közé. hogy vigy a a kancát. Geoffrey. a legtöbb madár a mezõre repült. Erõs szenvedélyeik vagy szétzúznak mindent.ordított. Nagy réz begyû fácán rebbent el a gallyak közt. a száraz cserjéken át. követi a szerencsétlenség. Ge esen nem valami kellemes. rálõtt.Nem valami sok. Bizonyára szörnyetha No jöjj. ldogság fogta el. Néhány pillanat múlva. odarohant. . . kérem? Hol van? . Hallotta.Félek. Csip-csup bánatok. Erre már tüzet szüntettek az egész vonalon. Ké hallatszott. édes öregem. ebéd után. hogy mára vessenek véget a vadász atnak.tette hozzá. s vendége felé iparkodott. melyek az e rdõben villogtak. már ne m segíthetünk. . Azt mondják majd ról a. lengõ ágakat. Fölriadt. egy testet vonszolva magukkal a napfénybe. s riadozása kis szánalommal és nem csekély megvetéssel tekintett vissza. . A metszõ. Tüzet szüntess! . náddal benõt . Dorian mellette ballagott. Miért áll a puskák elé? Különben is nekünk semmi közünk hozzá. Egyszerre a száraz fûcsomó mögül. Hagyd élni. Vékonyka jégkéreg szegte be a lapos.? Nem fejezhette be mondatát. kiadom a rendeletet. igen. .. . hogy a vadászmester azt felelte. . Aztán Dorian Lord Henryre tt. s az éles puskaropog mely ezt a lármát követte. . Egyébként Dorian meggyõzte magát. finom húrozatú emberek mindig ilyenek. . Dorian borzadva fordult el. . egy sebesült nyúl rívása. . szagos levegõ. az ember meg. eltolva a hajlékony. Dorian nézte õket. csip-csu p szerelmecskék tovább élnek. ik területre megyünk. nagyon rossz jel. valami borzasztó történik majd valamelyikünkkel. Úgy érzem. és gyötrõdõ mozdulattal megsimogatta szemét. . és mikor a nyúl az erdõcskébe ugrott. ki épp két k tényt ürített ki puskájából.Micsoda? . mely szörnyû és egy haldokló ember nyögése. mely mé . Geoffrey pedig nem is az. megparancsolta inasának. mely zavart lelkének oly hosszúnak tetszett. Talán én . Vagy megölnek valakit. szótlanul. mely ki-kihangzott onnan. felvillanyozta õt és az édes szabadság gyönyörével töltötte el.nevetett barátja. . õ a hibás. Dorian fejét rázta. fekete pöttyös fülét hegyezve. Tulajdon természete lázadt fel a gyötrelem túlság mely meg akarta nyomorítani. . és nehéz sóhajjal mondta: . majd a parkon át a vadásztársa jtatott és hozzájuk csatlakozott. A vadászmester. amint az erdõ arcoktól elevenül meg.Ez rossz jel. vagy õk maguk pusztulnak el. remekül lõ. halk hangok susogtak. Reggeli után egy órahosszat sétált a hercegnõvel a kertben.Boldog isten! Egy hajtót találtam! .Bár mindörökre véget vetnének neki . . s hallotta.Ne bolondozz. vagy húszlépésnyire tõlük. Az idõsebb férfi kacagott. Dorian . onszolva felugrott egy nyúl. Úg y érezte.Ronda. Úgy látszik. Ilyenek után mégse való. az öröm nagy-nagy közönye.válaszolt Lord Henry. a hercegnõ fivérét. hogy rémült képzelõdésének áldozata volt. mint a gyötrelem végtel . De kár beszélni errõl. Harry.A mellébe kapta a lövést..a tapintható tárgyak okozták a változást.kiáltott Sir Geoffrey. Az égbolt egfordított kék ércserleghez hasonlított. több szerencsénk lesz. az erdõcske felé sietve. Látta. hogy Sir Geoffrey azt kérdezi kugyan meghalt-e az ember.Ott .felelt keserûen. a hajtók rekedt kiáltása. . menjünk haza.felelte Sir Geoffrey dühösen. . Egy égerfaerdõcske felé iramodott. hogy igen .No van-e sok vad.Dorian . Mégse lehet hajtókat csak úgy lepuffantani.Micsoda szamár. feje fölött. ahogy kifért a torkán. hogy hirtelen felk tott: . vagy õk maguk roskadna k össze.Ez rossz jel. Dorian.kérdezte Lord Henry. ezt a balesetet gondolod? Ezen.Valaki megsebesült. Harry. tönkre akarta tenni lelki nyugalmát. a csörgõ avaron.mondta Lord Henry -. körülnézett. A fenyõerdõ peremén megpillantotta Sir Geoffrey Cloustont. kezében bottal. de a nyúl kecses mozdulattal oly különösen meghatotta Doriant.kérdezte. A gyengéd.

De mi aligha szenvedünk tõle.Szeretném.A hercegnõ azt mondta. mikor látta. . hogy az. és cigarettára gyújtott. Dorian? Neked valami bajod van. Nem is hallottam. De roppant ideges vagy ma. átadta gazdájának.kacagott Lord Henry. nagyon furcsa volt. amerre a reszketõ kesztyûs kéz mutatott. A vitorláson az embert nem bántják.Te. . Mindjárt elájul.Kicsodák nem bántják. amit szemed-száj ad megkíván. amely a pálmaházból a tornácra vezet. Miért nem mondod meg. akivel én ne cserélnék szívesen. . Dorian? Mindened a világon megvan. vagy sokkal kegyetlene ben is mi a csoda történhetne veled. Dorian zsebre dugta a levelet. Harry. Harry. . jobban járt. . De sajnálom. melyre nincs bocsánat. . Menekülni akarok. Irtózatos dolo . akkor érdekes! Szeretnék olyan valakit látni. Dorian. Na on képtelent mondott? Majd máskor elmeséli. hogy szörnyû szárnya itt leng köröttem. de mégis azt érzem. hogy ilyesmi törté majd velem is.Mindent tudok. Ha Geo ey szántszándékkal teszi. Egyáltalán ostobaság volt tõlem. . . hogy én segíthetnék neked. az ólmos levegõbe em. Fogalmam sincs.mormogta -. mi bánt? Tud od. maga kérte is. f jteni. . A saját egyéniségem teher lett számomra. É tésükre is adom.Nagyon szerelmes vagy belé? . Bizonyára azt akarj megkérdezni tõled. holott ennek a pletykának semmi alapja sincs.válaszolt Dorian szomorúan. Majd táviratozok Harveynek. Én nagyon kedvelem a hercegnõt.Nincs senki.Egyáltalán nincs semmi lélektani jelentõsége. hogy mindjárt jövök .Ugye Gray? Nézd.szólt közbe Henry.A z egyik kiválóságuk. . hogy ne lõje le a nyulat. . Harry. tehát remek pár lesz belõletek. A H lál jötte rémít meg. csak a vidéket nézegette. hogy valaki erkölcstelenül tisztességes . Egy nõ bárkivel flörtöl. hogy a kertész van ott.. Az igazat mondom. készíts a vitorlásom. Úgy tetszik. mindenkit feláldoznál egy ötletért. Nagyon is sokat fog lalkozom önmagammal. csak ne sokat fecsegjenek errõl az esetrõl.volt a válasz.Igen . Ez az egyetlen bûn.Te itt pletykát csinálsz. A végzet nem küld nekünk hírnököket.Mennyire szeretsz te veszedelmes dolgokat mondani. az vár rád. hercegnõ. . és ez az unalom. . elviszlek az orvosomhoz. Most bemegyek és lefekszem. .A hercegnõ pedig nagyon szeret téged.A világon csak egy borzasztó van. ki igazi gyilkossá etett el. . y tetszik. a ház felé sietett.Nem mondhatom meg. Furcsa. Harry! . Látja.szólt Lord Hen ry. Lord Henry megfordult s unott-álmos szemével a hercegnõre nézett: .Mondja meg a hercegnõnek. itt a hercegnõ.Remélem. az idegeimet nagyon túlfeszítettem.Õszintén szólva csak képzelõdés . Ugye megbocsát? A lépcsõ pihenõjéhez értek. majd elõvett egy levelet.Minden pletykának az az alapja. hát nincs is jel a világon. mit mondott Harry. .Hiszen az emberek is szívesen feláldozzák magukat . Bizonyára szeszélybõl. Ne nevess így. vágyakozni pedig elfelejtettem. Mikor az üvegajtó becsuk ay mögött. de nem kedvel.Ostobaság.válaszolt a hercegnõ. hogy a fák mögött egy ember mozog és rám néz és rám vár? Lord Henry abba az irányba tekintett. nem látod. Gray megint rosszul lett. . . aki az imént meghalt. milyen virágokat tegyen ma este az asztalra. És úgy hallom. . . akár Artemis egy legújabb divatú n.kiáltott a hercegnõ. Csak e z a bajom. Nincs senki. hogy választ viszek . melyet leginkább bámulok. Harry! De ezúttal alaposan téve dsz.Unalmas dolog . Nem félek a Haláltól. szeretni nem tudok. ha szeretni tudnék . . hercegnõ . hogy tilos szóba hozni. miért mondtam ezt. Ez a szerencsétlen baleset egészen feldúlt.Szegény Geoffrey roppant izgatott. A hercegnõ egy darabig nem válaszolt. .Nincs semmi bajom. látom.szólt Dorian hidegen. A kertész visszafordult. . elmenni. Rettenetes elõérzetem van.szólt halkan. hogy arról az emberrõl is beszéltek magának. Harry . csak nézzék a többi . Dorian könnyülten sóhajtott fel. Ami pedig a jeleket illeti. aki ne cserélne teveled szívesen. . de nem szeretem.Rettenetes vagy. Gray .szólt mosolyogva -. mint én. édes öregem! Ha visszamegyünk Londonba. hogy idejöttem.kérdezte tõle. Sokkal bölcsebb ehhez. Édes kis állatka volt. Valószínûleg sokat járkáltam ma reggel. Dorian erõlködve állott a lábán és mosolygott.kiáltott Dorian.Mennyire szeretnek a nõk veszedelmes dolgokat csinálni! . a szenvedély mély zengésével hangjában. hogy a kertész közeledik. Az a nyomorult paraszt. . Harry. A kertész kalapjáho pillanatig tétovázva nézett Lord Henryre. Á. visszajöttünk.Igen.

.Hova? . hogy nem tudta elviselni. tébolyultan.De ködben nem látjuk az utat. hogy a vadászmester szeretne vele bes zélni. . s arra kérte barátját. .Ezt én is szeretném tudni . de durva külsejû.mondta végül. kiadta a rendeletet. s fél kilenckor legyen a kapunál a kocsi.Mit keresel? . .Az öregkor nagyothall. tulajdon halála elõképének r em elájult attól. .Találtak nála valamit? . Rende mbernek látszik.Egy kevés pénz volt nála .Tudni végzetes volna. A Halál jár itt. kicsoda.Küldje be .felelte Henry. .kérdezte. Baljós hely ez. . Henry körülnézett. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat. . A toll kihullott Dorian Gray kezébõl. A szerencsétle n hajtó borzalmas halála.Siessünk! . ajkába harapott. Öt órakor csöngetett inasának.Bizonyára a ma reggeli rettenetes szerencsétlenségrõl akar beszélni.Te. . . . .Nem tudják. hogy hozzátartozói szükséget lássanak. Elhatározta. kérem. . kicsoda? . .De azért jól állnak neked. megvizsgáltatja m agát orvosával.Házas volt az a szegény ember? Volt családja? .szólt.mondta pár pillanatnyi habozás után. hogy Londonba utazik. . . mint fehér magok vérvörös gyümölcsben. mint valami matróz. Olyan.A sisak azonban még rajtam van. kérem. Rettenetes remény cikázott elõtte.válaszolt a vadászmester.Matróz? .kérdezte Dorian unottan. Bizonyára valami matróz.mondta Lord Henry. a kereveten. Majd pár sort írt Lord Henrynek. hogy matróz? . a Home Farmon.Hogy érti ezt? Hát nem a maga em bere volt? . amennyi a szükségesnek tart.Ez még érdekesebbé teszi a szemedet .Nem szándékozom megválni egyetlen levelemtõl sem. . Valami matrózfélének látszik. meghallja Monmouth.kiáltott.. Dorian felugrott. és zébe vett egy tollat.Ha családos.Egy üres istállóban van. . amibõl megtudhatjuk a nevét? . Oly édes a bizonytalanság.Valamit. Fogai olyanok voltak. Dorian kivette cheque-füzetét egy fiókból és maga elé tette.A kiábrándulásba.Sajnos soha. kopogtak az ajtón. hogy szíve verése egyszerre eláll. kit az erdõcske sûrûjében lõttek le. . hogy távollétében mulattassa vendégeit. . inasa jelentette.Mégis hiányoznának . A nép nem tûr ilyesmit a házában. kaján tréfából. .Nem. kérem . Mikor a leve ba tette. . akkor nem akarom. hogy ezen a z éjszakán már nem alszik Selby Royalban. . .Édes Gladys. Fönn Dorian Gray a szobájában feküdt.Elvesztetted a vívótõrödet. úgy érezte.Azt se tudjuk. A nevét nem tudjuk. .szólt Dorian. . A hercegnõ megint kacagott.Csak ha reprezentálok.Azt mondta.Ezzel kezdõdött az életem . s a rémület zsibongott teste minden ízéb z élet egyszerre oly roppant teher lett számára.sóhajtott a hercegnõ.Sohasem féltékenykedett rád? . Henry rázta a fejét.Unom az eperleveleket.más nem. mindkét karja tele van tetoválva. Épp ezért bátorkodtam idejönni.válaszolt Henry.Arról. kérem. . Dorian elkomorodott. Azt mond holttest szerencsétlenséget hoz. .Az élet hercegnõi koronával közeledett hozzád. A hercegnõ kacagott. a verõfényben is erdõ füvét vér mocskolja. Utánakapott. . minden út egyfelé vezet. s elõrehajolt riadt szemmel meredve a vadászmeste rre.mondta Dorian szórakozottan. meg egy hatlövetû pisztoly. amit Lord Henry mondott szeszélyes kedvében.kiáltott.A vívótõrödet . s annyi pénzt küldök neki. csomagolja össze holmiját a londoni éjs ai expresszvonatra. . . Sohase láttam azelõtt. .Hol a holttest? .Az. Thornton .Azonnal látnom kell! . . . kérem. Mikor a vadászmester belépett. tudatta vele. mintha keresne valamit.

hogy majd férjhez megy egy szép napo . palackba dugva. . és várjon rám. . Pár pokrócon a hátsó sarokban feküdt egy durva inges.mondta. Almafavirágok hullottak hajára és kacagott.A Home Farmon? Tüstént menjen oda. Ezen a cso dálatos májuson le-lerándultam hozzá. hogy meghagyom olyan virágszerûnek.Elmondhatom. Harry. hogy az õ keze nem veheti le a zsebkendõt. Így hamarabb ott leszek. hogy olyasmit tud meg nemsokára. meglátogattam. Ott nincs kí Ez az oka annak. Egyszerre csak elhatároztam. hogy ott a holttest. érezve. . akárcsak Perdita. Megmentettem valakit. Tegnap már megkezdtem a jótetteimet. Úgy értem. Patkója alatt röpködtek a kövek.De még el se mondtad. Egy pillanatig tétovázott. Piszkos zsebke borítottak arcára. s tányérjába kis piros gúlát púpozott az érett eperszemekbõl. Meg akarok változni. Nem kell.Harry.Te nagyon jó vagy. Vagy nem. azt hiszem. mit értek rajta. Dorian Gray a fejét rázta. szeme megtelt könnyel. A fák. Azt hiszed. roppant hasonlított ibyl Vane-hez. Ugye emlékszel Sibylre? Úgy tetszik. H iúságnak tetszik. Ezt a történetet másnak úgyse mondhatnám el.bizonyára kéjesen csiklandoz rian. ez vonzott hozzá elõször. A civilizációt egyáltalán nem oly könnyû megszerezni. s egy kagylóforma kanálból fehér porcukorral havazta be. hogy ez a lány aztán beéri majd egy parasztlegénnyel. De elmondhatom. . mi volt az a jótetted. James Vane volt. .kiáltott Lord Henry. Végre elérte a Home Farmot. hogy szerettem. . de nincs semmi szégyen rajta. az ember. Egy kis kocsmában voltam egyedül. vidéken könnyû erényesnek lenni. Harry. vagy tönkreteszi életét. Csak arra kérle eg. belemártva fehér ujja a vörösréz öblítõcsészébe. és megragadta az ajtófélfát. Élhet. belekapaszk . azonnal vezes a lovamat.És sirathatja a hûtlen Florizelt . ami vagy rendbe hozz a.Mûveltség és romlottság . Dorian rávágott a lovaglóostorával. Az mód az. Nagyon szép lány volt. Az öröm sikolya hangzott fel ajkán. Csak két módon juthatunk birtokába. hogy végzõdött az idilled. s kacagva hátradõlt a székében.Vidéken. Érezte.Vegye le ezt az arcáról. Mikor hazafelé lovagolt.szólt Lord Henry. Azt hiszem. akik nem laknak a fõvárosban. Vagy azt mondtad. s majdnem földre vetette õt.vágott közbe Lord Henry . . Valami t sugallta. Erre a llt a sötét levegõn át. Dorian leugrott a nyeregb s a kantárt az egyik embernek adta. Többet azonban nem te szek. nagyon sok borzalmas dolgot tettem az életemben. Bizonyos vagyok. . Tegnap eg gyümölcsösben találkoztunk.visszhangozta Dorian. mely rózsavízzel volt tele. Már gváltoztam. .Mind a kettõt eléggé ismerem. hogy romlottak vagyunk. hogy mûveltek vagyunk. Kancája egyszer megbokrosodott e fehér kapufélfától. Látni akarom . Alig negyedóra múlva Dorian Gray lóhalálban vágtatott a hosszú fasorban. Dorian Gray pár pillanatig nézte a hullát. s csoportban rohantak utána. kétszer-háromszor hetenként. neked igazán furcsa. Harry. Szóljon egy lovászfiúnak. mint a nyílvesszõ. rettenetes vagy. Mellette. tehát begyöpösödnek. olcsó kocsisgyertya sercegett. Magam lovagolok az istállóhoz. Harry.Ugyan minek meséled. Hetty szíve nem repedt meg. amin t találtam.Ke s Dorianom. TIZENKILENCEDIK FEJEZET . Jó tanácsokkal láttad el a lányt. Mikor a béres levette a zsebkendõt. kék nadrágos holttest. Aztán föltárta az ajtót és belépett. se romlottak. de te tudod. Dorian elõrelépett. A vidékiek nem lehetnek sem mûveltek. hogy több jótetted van? . A legközelebbi istállóból világosság derengett. hogy azok. Ne mondj ilyen borzasztó dolgokat. hogy régen. Ma hajnalban el ak unk utazni együtt. Két ember lézengett a tanya udvarán. Most bor k érzem. kilincsére tette a kezét. annyira civilizálatlanok. Dorian Gray összeborzadt. mosolyogva -. hogy most már senki sem bánthatja.Édes fiam . mert tudta. kit lelõttek az erdõcskében. hogy a kettõ karöltve járhat. az ajtóhoz rohant. hogy jó útra térsz majd . . . Mert új ideálom van. ntás és pereméres kertjében. s megrep tetted a szívét. gyerekes szeszélyeid vannak. Így kezdõdik a javulásod. nagyon régen volt az egész! Hát Hetty természetesen nem a mi osztályunkból szár Afféle falusi lány.Ennek az élménynek az újdonsága .Hol jártál tegnap? .kérdezte a barátja.szólt Lord Henry.. s kikiáltott az egyik béreshez jöjjön be hozzá. Természetesen sírt és mi egyéb. . .Nem. De én igazán szerettem. a másik. úgy érezte. vad árnyak hasaltak útjára.

csak fölkelt az asztaltól. San Franciscóban látnak. hogy a gyilkosság mindig tév . mer anapság mindent túlélhetünk. mint Velasquez.Mondd. Miután behozták a kávét. Bánom is én. remek játszotta Chopint.Különös izgalmakat szerezhetnek? Hát azt mondod. minden gyönyörûség.Ó. . ami minekünk a mûvészet.kérdezte fiatal barátja fáradtan. hogy végtelenül csodál téged. hogy a bûntett az k. csak a Halált nem. még csak hat hete beszélnek róla.Fogalmam sincs róla. hogy Basilt meggyilkolták? Lord Henry ásított. Furcsa. hogy én gyilkoltam meg Basilt? . feketézzünk a zongoraszobában.kérdezte Dorian. és Alan Campbell öngyilkosságáról. . amitõl félek. hogy téged szeretett. . mikor évekkel ezelõtt elmesélte nekem. el se tudnál követni e t. A ház egészen kihalt nélküle. Lord Henryre nézett. kérlek . mit szólsz hozzá. ki elmegy oda. hogyan beszélhet errõl ilyen nyugodtan. A Halál meg a közönségesség.Azt. Nem volt kíváncsi semmire.Csak pár újság írja. Ez volt a fõ hibája. .De nem rebesgeti k.Miért? . Ezt talán leginkább. sohase jutott eszedbe. . amit nem lehet szavakkal elhessegetni. Ha Basil el akar rejtõzködni.mondta Dorian kissé szomorkás hangon.Ezt nem bírom. De valaki festhet úgy. szóval valami. a másik szobába ment. . A rendõrség még mindig erõsködik.Mit szólnál. Bizonyára ek város lehet. hogy Basil egyáltalán nem is érkezett meg Párizsba. semmi közöm hozzá. . Természetesen nagyon te hetséges festõ volt. Az a fiú.Még mindig a szegény Basil eltûnésérõl beszélnek. A Halál az egyetlen dolog. De az ember még azt is sajnálja. . mi történt Basillel? . láttam fehér arcocskáját az ablakban. csak ez a két tizenkilencedik században. azután a legborzasztóbb tragédiákról beszélsz m. mint egy jázminágat. és ezt mondta: . ha azt mondanám.mondta Dorian. mohón figyelt Harryre. De azért azt hiszem. Sajnálom.szólt fiatal barátj . amivel különös izgalmakat szerezhetnek. A francia rendõrség ellenben kijelenti. szegény Basil volt. . és mégis szörnyen unalmas lehet Basil pedig igazán unalmas volt. minek go doljak rá. ha megsértem ezzel a hiúságod. Dorian. hogy sokra becsülöm a te nagy lemondásod. az angol közönség pedig nem bírja el azt a s mi tornát. Még kezde nek is gyatra. ki novembe azott az éjféli vonattal. Most pe atos eltûnésérõl. Minden bûn t közönséges. melyet megtettem. Zongorázz nekem Chopint.Ez az élet egyik legfontosabb titka. Hiszen rossz szokásaink egészen összeolvadtak egyéniségü Dorian semmit se szólt. hogy elmondtam neked. Különben honnan tudod. kérlek. bort öntve magának. És miután beszélt. Tudom. Meglátod. Különben mostanában határozo csések voltak. Dorian. Szegény Hetty! Mikor ma reggel ellovagoltam a tanya mellett. Erkölcsi szempontból sem mondhatom. Gyûlölöm. Tudom.szólt Lord Henry orra alá tartva a szagosüvegcse aranyozott száját -. Szegény Viktória! Nagyon szerettem õt. Miért gyilko lták volna meg? Nem volt olyan okos. Mi újság a városban? Napok óta nem voltam a klubban. Harry! Te mindenen tréfálsz. Csak egyetlenegyszer érdekelt. és boldogtalan le sz. az. Ha meghal. Dehogyis. megtanítja majd arra. aki eltûnik.kiáltott Lord Henry és kacag . hogy Hetty ebben a pillanatban nem lebeg-e ked ves vízililiomok között. de biztosítalak. Egyáltalán nem tartom valószínûnek.Nagyon szerettem Basilt . . Harry. . ha elhagyja ssz szokását. Beszélhettek az én válópörömrõl. hogy olyan pózt választasz. hogy megvesse az urát. leült a zongorához végigfuttatta ujjait a fehér és fekete elefántcsont billentyûkön. hogy ellenségei legyenek. Te. és te vagy a mûvészetének vezérmotí .Mit gondolsz.Azért.Azt hittem. az másodszor is tudna gyilkolni? Ugyan. . hogy meggyilkolták? . és kissé elk lt. . akivel megszökött a feleségem. aminthogy a közönségesség maga is bûntett. és ne próbálj meggyõzni. az elsõ kis önfeláldozás. amerikai zsebórát viselt. Sõt azt hiszem. tulajdonképpen szint eszélj valamit magadról. az. hogy helyesen cselekedtem . hogy melyet évek óta mûveltem. hogy aki egyszer gyilkolt. ha az ember nagyon gyakran csinálja . Tud ogy a házasélet puszta szokás és rossz szokás.Basilt nagyon szerette mindenki. de mindenkit. hogy ez az igazság. és mindig olcsó. Meg kell javulnunk. vannak borzasztó helyek P Basil nem az az ember. akkor. mint Ophelia? . A bûntett az alsóbbrendû embereké. hogy teveled találkozott. kérlek. a túlvilág minden varázsával. a fény felé tartva vörösboros pohar sodálkozva. Meg is javulok. . Nem ítélem el õket cseppet sem. egy csillagvilágos malomtóban. két hét múlva azt újságolják majd Franciscóban látták. hogy azóta már meg is írták .Édes fiam. Ne beszéljünk többet errõl. ami nem illik az egyéniségedhez. hogy a szürke köpenyes úr.ami durva kocsishoz vagy vigyorgó földmíveshez. ne mondj ilyeneket. hogy három hónapon belül két dologról is beszéljen. édes öregem.

melyet rólad festett. . és egy furcsa. Én tudom. s pár lágy akkordot fogott a zongorán.Mondd. hogy így végezte. mi lett abból a r emek arcképbõl.Ha valaki mûvészien dolgozza fel az életet. gondolom. mert nagyon drámai a ké ondonban sok ilyen különös jelenet játszódik le.arc szív nélkül. ezekre a furcsa soraira emlékeztet. hogy feleletet tudsz adni kérdésemre. Bárcsak megvettem volna. . a kocsi s elhallgatta a botrányt. De hagyjuk szegény silt. Miért nem kerestetted ezt a képet az újságokban? Ezt kellett volna tenned. vagy ta ellopták. Basil legjobb korszakából való. hallottam.szólt szünet után -. mely az ittenieket mindig feljogosítja arra.Édes öregem . és amint zongorázol. csepegõ esernyõk rozoga födele alatt .Egészen bizonyos vagy ebben. és megfordult. Múlt vasárnap á ntem a Parkon. .elveszti a saját lelkét? A zene megbicsaklott. csereberélni. Ez a Hit végzete és a Romantika leckéje.Már nem tudom . olyan .mondta Dorian. azt hiszem.folytatta Henry. de nem tudom elhinni.edés. Szeretném elhinni. és a Marble Arch közvetlen közelében egy kis csoport kopott ember hallgat ott valami silány utcai prédikátort. . amirõl nem beszélhetünk vacsora után. Az megtörténhetett. melyet a levegõbe röpítenek a rikoltó ideges ajkak: mindez valóban nagyszer olt a maga nemében. Igen: el tudom képzelni.Miért kérdezed ezt tõlem. Elvesztett egy ideált. kötve hiszem. Harry? . Nem szabad olyasmit tennünk. betegesen fehér arcok gyûrûjében. hogy õr zted meg az ifjúságod. valóságos kinyilatkoztatás. kerestettem.Akkor bizonyára káprázat az egész. mint ahogy te sejted. Mi választott el ben képzelem. meg is akarta enni. amint hátán ik. kivéve zsebébõl a zsebkendõjét -. hogy a prédikát r épp ezt a kérdést ordítja a hallgatóságnak. Zongorázz egy nocturne-t. ha valaki megnyeri az egész világot és is szól ez az idézet . . a Hamlet -nek. . Engem is megragadott. hogy az omnibuszból a Szajnába pottyant. és .mondta Lord Henry magasba vonva szemöldökét a meglepetéstõl -. nehéz vontatóhajók mennek. de az embernek nincs lelke. Nem került meg azóta? Micsoda kár! Igazán remekmû volt. s egy kar osszékbe ült. Látom õt. . . hogy a mû ek van lelke.Igen . melyeket föltétlenül biztosaknak tartun sohasem igazak. hogy ültem hozzá. Rágondolni sem szeretek. Emlékszem. akkor sohasem bocsátott meg neked. . Dorian . Dorian felsóhajtott. fölötte tompazöld hullámok. mert azt hittem. Amint ujja hegyével hozzáért. Úgy tetszett nekem.Egészen bizonyos.Azt hiszem. Milyen komoly vagy! Ne légy ann yira komoly. Dorian Gray a fejét rázta. Neked van valami titkod. Mi közöd van neked és énnekem korunk babonájához? Nem: mi nem hiszünk többé a Zongorázz nekem valamit. Henry hátradõlt székében s félig hunyt szemmel nézett Dorianra. Sajnálom.válaszolt. a képei egyre gy ek lettek. Mikor te meg õ nem voltatok többé jó barátok. Miért is beszéltél r ig egy színdarabnak. Dorian? . Azóta a munkája a rossz pi a jó szándék ama sajátos vegyüléke. hogy csakugyan oly regényes véget ért. a madár ráncos szemhéjának fehér hólyagját leeresztette fe zerû szemére. azért kérdez tõled. De ezt a képet sohasem s zerettem igazán. s elõre-hátra ringatózott. õ nem volt többé nagy mûvész. hogy i s van csak? Akár a festett bú. Ha így van. Én csak tíz évvel vagyok öregebb nálad. hogy leküldted Selbybe. akkor az agya a szíve . hogy elsõ ol festõknek nevezzék magukat. évekkel ezelõtt mondtad nekem. Amint elhaladtam mellettük. és ott elrakták valahová. Lehet venni. hogy elvesztett valamit. Azok a dolgok. eladni. Lehet megmérg zni és megjavítani. Már eml m. egy nagy szürke tollú.Nem. A lélek rettenetes valóság. azóta se láttam. hogy Basil untatott téged. Mondd. Különben attól tartok. Lord Henry nevetett. mit ér az. hogy õ eztán valami jót is alkotott volna. Az utóbbi tíz év alatt a k yre gyengébbek lettek. s Dorian Gray felugrott és barátjára meredt. javai papagájnak a fe jét kezdte vakargatni. Mindnyájunkban lakozik lélek. Meg akartam mondani a prófétának. egy sete-suta. olyan Arc szív nélkül Igen: ehhez hasonlít ez a kép. mióta befejezte. hogy meg sem értett vol na. . Lord Henry átballagott a szobán.Akár a festett bú.s e dálatos mondat. Az u nalmas emberek ilyesmit sohasem szoktak megbocsátani. Harry. esõkö s keresztény. kérlek. mely bambu t. Egy nyirkos vasárnap. Csakis azért. s hosszú hínárszálak akaszkodna kérlek.ismételte . rózsás bóbitájú és farkú madárnak. meséld el.

Bo urnemouth legidõsebb fia. Arra a napra emlékeztetsz. de t lajdon érzékeink is tanúságot tesznek errõl. Jaj. . hogy biztos vagy. Szeretném hallani a titko enre a világon képes lennék. aki roppant szeretne megismerni . mennyire õszinte vagyok. Pompás este volt. Dorian. és ha zongorá dhöz. Ami az öregeket illeti. Nem tudsz mindent rólam. Dorian. akik vagyunk. nem faragtál szobrot. Ne légy tökéletlen. sárga vagyok. Nem akarsz? Hát akkor menjünk a klubba.vagyok. Mindig is imád majd. A szõlõfürtöket a szájad padlásán morzso sem maradt rejtve elõled. A z öregkor tragédiája nem az.mondta Lord Henry. Az életet nem az akara t. Ezt sohasem felejtem el. Az élet tta nekik legfrissebb csodáját. Mennyire boldog vagyok. Harry. .De ma este fáradt vagyok. de nem folytatom többé. hogy az vagy. Harry. kissé emlékeztet is rád. mikor elõször láttalak. hanem az. . Sokkal elragadóbb fiú vagy. hogy az ifjúság tudatlan. Dorian. Mindjárt tizenegy. Ne tedd tönkre lemondások . én mindig ellentmondok az öregnek. amitõl fél. Azt képzeled. hogy te vagy az ifjú Apollo s én Mar ki õt hallgatja. és arra kér. Sohasem voltál ilyen bájos. e y sajátos illat. te igazán erkölcscsõsznek csapsz fel. Önmagad zenésítetted meg. Azóta természetesen megváltoztál. Nekem is vannak bánataim. hogy tornássza hogy korán keljek és hogy becsületes. hogy van a földön olyan mûvészet is.igen.Édes fiam.Máris megváltoztam kissé. és én újra átélem életem legfurcsább hónapját. melyet már ré em játszol . . te is elfordulnál tõlem.Igen. hogy sohasem csináltál semmit. Te m zok vagyunk. .Maradj még.a fiatal Lord Pool. . hogy visszakapjam az ifjúságom.Azért. Már leutánozta nyakkendõid. Azt hiszem.Te meg én mindig jó barátok leszünk. Harry. Sohase zongoráztál olyan jól. Dorian felkelt a zongorától. és pompásan kell befejeznün Van valaki a White-ban. és végigsimította haját. Nemsokára úgy viselkedsz majd.De: a régi vagy.De azért egyszer mégis megmérgeztél egy könyvvel. A napjaid voltak a szon id. mint ma este. . De egy véletlen színárnyalat a szobában vagy a reggeli égen. h a ismernél. Nevetsz? Ne nevess. Még mindig a régi vagy. amit most zongorázol! Szeretném tudni. és zongorázd el nekem újra a nocturne-t. mely nem utánoz Ne állj meg. ne mondj ilyen fellengzõs dolgokat. Ami pedig azt illeti. Elvbõl teszem. A világ mindkettõnket megrágalmazott. nem a szándék kormányozza. Csak ne rázd a fe magad is tudod. A billentésedben volt valami cso dálatos. Rád vár. fonnyadt vagyok. ilyen dolgokon múlik az életünk. Vannak pillanatok. egy dallam a zenemûbõl.mondta Dorian. mint ma este. Nem megyek a klubba. Te vagy példája annak. mint a zene hangja.Nekem te nem változhatsz meg soha. hogy erõs vagy. . milyen lesz eztán az életed. Úgy érzem. . ami tegnap történt. idegrostok. Szeretném tudni. Browning ír errõl valahol. Butaság azt mondani. hogy õk különbek. a zt gondolod. Nézz a óriás. És kérlek. fontoskod . semmit se alkottá önmagadból! Az életed volt a mûvészeted.mormogta -. Majdnem szemtelen voltál és nagyon félénk és rendkívüli. nem festettél képet. Nagyon bá fiú. Ma este zenére van szükségem. az édes emlékeket sodor magával. hogy megigézd. ha meglelte. mint én. Úgy látom. ezt az élete t. semhogy így csinálj. Dorian. és korán akarok lefeküdni. amit 1820-ban gondoltak. mikor az emberek magas sarkú cipõt viseltek. szomorúsággal a szemében. nem . mi a véleményük valamirõl. Szeretnék veled ian. hasznos polgár legyek. szenvedélyek álmodnak. amikor a fehér orgona illat egyszerre átvillan rajtam. mézszín holdra. mely hajdanta kedves volt neked. melyekrõl még te sem tudsz semmit. Csakis azoknak a véleményét hallgatom m félig-meddig. . kérlek.Nem vagyok a régi. hogy az ember fiatal. . mikor a tenger a villája körül sírt és sós tajték csapódott z? Bûvösen romantikus. mutassalak be. mint még sohasem. akik nálam sokkal fiatalabbak. csak arra nem. Különben. egy s or az elfeledett költeménybõl. mely a sötét levegõben függ. Most egészen szeplõtelen vagy. Micsoda áldás. ígérd m hogy azt a könyvet soha nem adod oda senkinek. .Mért nem zongorázol. amit korunk keres. de a külsõdben nem. Dorian? Menj vissza. Most tökéletes vagy. Annyi kifejezés van benne. lassan épült agysejtek kér elyekben gondolatok rejtõzködnek. melyekbe te má tél. Dorian . Az élet az idegszálak. . Néha maga m is elbámulok. Az a könyv ártalmas. ne csald magad. de téged mindig imádott. és azok is leszünk. az életem nagyszerû volt . s azoktól a bûnöktõl óvod az embereket. mely átvillan agyadon. hogy az ember öreg. Milyen édes az. Ha kérdezed tõlük. mindenben hi ttek és semmit sem tudtak. És mindez nem volt több neked.válaszolt mosolyogva. milyen boldog vagy! Micsoda na gyszerû életed volt! Körömcseppig ittál mindenbõl. Nem ront ott meg. hogy megmérgeztel . Harr y. vajon Mallorcában írta-e ezt Chopin. mint a hi buzgalmi szónokok vagy a hittérítõk.Remélem. Különben is nincs semmi értelme. Ifjúság! Nincs ehhez semmi fog ató. mert jobb lettem .

milyen boldog volt egykor. jöjj el hozzám holnap. hogy r z hatással volt másokra. Ez az arckép az oka mindennek. Kérlek. melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát.Jó éjszakát. Új életre vágyakozik. Nem úgy kellene imádkoznunk az igazságos Istenhez: Bocsásd meg a mi bûneinket . hogy kicsoda. Amint cigarettázva hazafelé ballagott. Úgy bizo ne vitatkozzunk irodalomról. olyan könyvek. Máris lohadóban van. Harry. Most unta saját nevét hallani. és a lány elhitte neki. s fehér testû Cupidók nevetgéltek körülötte. aki roppant szerette. A mû t megbénítja tettvágyunkat. Harry? . Mióta megismerkedtünk. Azok a könyvek. de a lány nevetett. Föltétlenül jöjj kis hercegnõnél ebédeljünk? Azt mondja. képzeletét a rémekkel népesítette be. légy itt tizenegyre. És nevetett . és vad. kább minden bûne. olyan meleg. Csakugyan igaz-e az. melyet meg akar venni. Tudt . Lov agoljunk együtt. melyet elkövetett életében. Alan Campbell egy éjjel nlõtte magát laboratóriumában. Õ akarta. akárcsak valaha. Önmagára kell gondolnia. Ahogy az ajtóhoz ért. Az lom. hogy az egyik ezt súgta a másiknak: . Miért hordta álruháját? Az ifjúság. le ginkább azért tetszett neki. melyeket a világ erk ennek nevez. Unod Gladyst? Tu m. mintha még valamit mondani akarna. s õ megtarthassa az örök ifjúság mocsoktalan tündöklését! Minden kudarca innen származik. melyért rimánkodott. kit magába akart szédíteni. mert te elefántcsontból és aranyból való va formálja a történelmet. Semmi köze hozzá Új élet! Új élet kellene. Bizonyára már el is kezdte. A kis falu. . melyet Lord Henry mondott neki. melyet Basil Hallward eltûnése okozott. nagyon rútak. Jobb nem gondolni a múltra. mikor elõször látta meg a végzetes festmény változását. leheveredett könyvtárszobájában a kere ndolkozni kezdett pár dologról. és ebben pogány öröme telt. E két dolog híján életén nem esik szennyfolt. és még selyemken rta nyakára. hogy az ember sohasem változhat meg? Vadul vágyakozott gyermekkor a szeplõtelen tisztaságára. Basil festette az arcképet. Aztán sóhaj t és elment. és sarkával ezüstszilánkokká tap tönkre õt és az ifjúság. vagy b eszéltek róla. Aludni küldte õt. aztán majd magammal viszlek ebédre Lady Branksome-hoz. földhöz vágta a tükröt. amit Dorian már rég elveszt ett. Egyszer azt mesélt hogy gonosz ember. Dorian emlékezett. Ezt semmi sem változtathatja meg. a legértékesebbeket döntötte gyalázatba.Ez Dorian Gray. melyeket õ mégis türelmesen tûrt. sose nyíltak úgy orgonák. Tulajdonképpen nem is Basil Hallward halála nyomta lelkét. Éles nyelve idegessé teszi az embert. Hallotta. inasa még várt reá. és hogy az életek közül. melyek útjába egtisztábbakat. kedves asszony . hovatovább elcsitult. mely életét megrontotta. A gyilkosság pusztán egy pillanat õrülete Ami Alan Campbellt illeti. mert senki sem tudta. õ maga követte el az öngyilkosságát. tanácsot szeretne kérni tõled néhány szõnyegrõl.akárcsak a kacagó rigó. y: Büntess meg minket a mi vétkeinkért! Ott állt az asztalon az a furcsán metszett tükör. s aját jövõjére. az tette tönkre õt. mikor rámutattak. melyet Dorian rákényszerített. azt felelte. lelkét megrontotta. hogy beszennyezte magát. amint Lord Henry mondta egyszer. c volt. nagy kalapjában! Semmit sem tudott. õrjöngõ levelet írt hozzá. mint . hogy õ szegény. de az övé volt minden. éretlen kor.ek egy könyvvel. hol utóbb gyakran megfordult. De hát nem lehet-e mindent jóváten y már nincs számára remény? Jaj. hogy az arcképe viselje tettei . hogy megunod. melyet évekkel ezelõtt Lord Henry adott n . és Dorian többször i magában. itt leszek tizenegyre . pillanatig tétovázott. mint a orzalmas éjszakán.Igazán el kell jönnöm.Hát jó. És milyen édes volt karto an. No. hogy a gonosz emberek mindig nagyon vének. Dorian kezébe vette.Föltétlenül. A mûvészet nem bujt fel tettekre. Mikor hazaért. A mûvészet istenien meddõ. Tizenegykor kilovagolok. két fiatalember haladt el mellette e stélyi öltözetben. gyors büntetését! tisztít. A saját élõhalott lelke zavarta õt. de nem árulta el a titkot. hogy mostanában sohasem lát téged. James Vane névtelen sírban pihen a selbyi temetõben. mérgezett könyv nincs is a világon. könnyfá tt sima lapjára. ifjúsága csak szemfényvesztés. a gõg és szenvedély mily szörnyû pillanatában kérhette. szamár szes eg gondolatok ideje.mondta Dorian. Most utálta a szépségét. rózsafehér gyermekkorára. Kétségkívül meg . Ef elõl teljes biztonságban lehet. magával hozta volna biztos. vagy megbámulták. . Ezek a mondatok visszarévedtek emlékezetébe. A Park most gyönyörû. Egyszer valaki. Basil tûrhetetlen dolgokat mondott neki. E nem tudta megbocsátani neki. HUSZADIK FEJEZET Gyönyörû éjszaka volt. hogy Dorian karjára vette felöltõjét. Gyakran mondta a lány nak. Mi is hát az ifjúság? Zöld. mely ezek el a szavakkal végzõdött: A világ ma már más.

Körülnézett. többé nem rémiszti.a skarlát harmat. békében élhet. mint a halál. mint annak elõtte. még szélesebbnek látszott. Egyetlen bizonyíték van ellene. amit a kép jelent. Semmi változást nem látot . hogy halálra ítéljék? Elnevette érezte. Álmatlan éjszakákat töltött miatta.Kinek a háza ez. el tudja majd tüntetni arcáról a rossz szenvedély minden nyomát. Hetty Mertonra gondolt. Amint Hetty Mertonra gondolt. és kijöttek szobájukból. Semmi egyéb nem volt. mint változik. mellyel agyonszúrta Basil Hallwardot. Hát valóban merõ hiúságból vitte véghez egyetlen jótettét? Vagy azért. mintha ezt a erhet máris leemelték volna róla.. míg rendõrt találtak. hogy megõrült. fölnézett a nagy házra. és amint továbbment. Hiúság volt? Kíváncsiság volt? Képmutatás egyéb nem volt lemondásában. aztán visszajöttek vele. Vagy negyedóra múlva Francis magához kérte a kocsist és az egyik inast. ami nehéz önmagunknál is nemesebb dolgokat mûveltet velünk? Vagy talán mindezekbõl az ból együttvéve? S a vörös folt mért lett nagyobb. bezárnák az õrültházba. egy közeli oszlopcsarnokba állt és . hogy í És ez a gyilkosság egész életén át sarkában lohol? Örökké a múlt tette nyomja? Csakugyan be ni a bûnét? Soha. Két úr. Végül. Az öreg Leafné sírt. t öregszik. de senki sem válaszolt.lan lányt. Bizonyos. Nyugodtan ment be. A fájdalom és fölháborodás sikolya szaladt ki torkából. Igen. hogy új szerepet szék. Kis idõ múlva a rendõr továbbment. akit meggyilkolt. és a szájon a képmutatás görbe ránca. hogy meggyónják bûneiket. mely a kezet be ocskolta. és megpillantotta a kést. ki lenn a téren hala t. Hiúságból mentette meg azt a lányt.felelte a rendõr. csak ez! De volt valami más is! Legalább õ így gondolta. mint azelõtt . Igen. Mert tor z tükör volt lelkének a tükre. majd egy csattanás. . hogy más is meglátja. melybe belenézett. Benn a cselédlakásokban félig öltözött cselédek suttogtak egymással. Többé nem kísérti meg az ártatlanságot. Mélabút vegyített szenvedélyeibe. Megöli ezt a torz lelki életet. Különben. Fölvette a lámpát az asztalról. Fölmegy és megnézi. Maga a kép az a bizonyíték. hogy nem olyan borzalmas. mely nem fogta a kést. akkor végre szabad lesz. Ha rág elzápult sok gyönyörû pillanata. amit el kell rejtenie. A két úr egymásra nézett. mert új é tt. Hát majd megs jük.. hogy be kell vallania a bûnét? Följelentse magát. Az ablakok könnyûszer inyíltak: záruk régi volt. Megragadta a kést. vajon a zárt szobában megvált az arckép. azonképpen ott a mennyekben is. míg be nem vallja bûnét. Talán. . mint valami iszonyatos nyavalya.. Az a valami még ig förtelmes volt. Ragyogott.Dorian Gray úré . Egy sikoly hallatszott. s megindult a lépcsõn fölfelé. A bûnét? Vállat vont. hogy a cselédek felriadtak álmukból. egyik emeleti ablako égett a világosság.? Nem. fölébredt benne a kíváncsiság. Megöli majd a múltat. miután hiába fesz tték az ajtót. megvetõen nevetett. még inkább hasonlított a frissen ontott vérhez. Az egyik Sir Henry Ashto agybátyja volt. hát m ost megöli a festõ munkáját is és mindazt. ha be is vallja. ki hisz majd neki? Se e. ha nem hallja undok inte lmeit. Képmutatá e fel a jóság álarcát. De azért kötelessége bevallani. hogy nézze. Bármit is semmi sem tisztíthatja meg mindaddig. Ami itt maradt. Minek is õrizte oly sokáig? Egykor öröme telt volna abban. Ha n hon.. solya suhant végig babonásan fiatal arcán. Ezután jó lesz. Megölte a festõt. szintén vér volt. és az undok valami. Kíváncsiságból fanyalodott rá az önmegtagadásra. Most ö orzongott. és egy darabig ajka körül tétovázott. de senki se jelentkezett. Ez a kép az õ lelkiismerete volt. hogy ez a gondolat szörnyûséges. se hamva annak. Sokszor tiszto tta. Ha kitart vallomása mellett. miképpen itt a földön. onnan ereszkedtek le az erkélyre. Bevallja a bûné lenti ez. megrémült a gondolatra. és fölment velük a Kopogtak. amint Lord Henry mondta kaján nevetéssel? Vagy színészi szenvedélybõl. A ház koromsötét volt. biztos úr? . ezut z. Minden csöndes volt. hogy tovább harap cos ujjakra. most majd megsemmisíti. k Francis sápadt volt. Most látta. Amint kireteszelte az ajtót. mint volt? Úgy rémlett. Úgy érezte. Utóbb már nem is érezte ezt az örömet. csillogott. Van Isten. Tovább ballagtak. hogy a szemen valami sunyiság volt. Kiáltottak. A sikoly oly iszonytató. elszenvedni a nyilvános büntetést. a lelkiismerete. talán még förtelmesebb. mintha le csöpögött volna onnan. oly halálos volt. azt õ ma ga égette el az alsó szobában. ha élete megti sztul. ki megparancsolta az embereknek. és beleszúrta a képbe. Basil llward halála semmis dolognak tetszett most elõtte. és a kezén. úgyhogy nem maradt rajta semmi folt. többször csöngetett.kérdezte az idõsebb úr. De ki dná megmondani. szokása szerint bereteszelte mögötte az ajtót és lerántotta az arcképrõl rtakarót. Az emberek egyszerûen azt mondanák. viselni a nyi alázatot. A festett lábon is vér volt. a háztetõre másztak. mindenét megsemmisítették. és ha a hal. Talán már el is tûn a azok a baljós jelek.

ahogy legutób gó fiatalságának és szépségének minden pompájában. látták. A padlón egy halott feküdt. hogy a falon ott függ gazdájuk gyönyörû arcképe. estélyi ruhá Fonnyadt volt. az arca förtelmes. úgy.Amint beléptek. ki az. Csak amikor gyûrûit is megnézték. akkor ismertek rá. ráncos. -&- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->