P. 1
Oscar Wilde-Dorian Grey arcképe

Oscar Wilde-Dorian Grey arcképe

|Views: 107|Likes:
Published by Anita Seier

More info:

Published by: Anita Seier on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

OSCAR WILDE DORIAN GRAY ARCKÉPE FORDÍTOTTA KOSZTOLÁNYI DEZSÕ

ELSÕ FEJEZET A mûterem tele volt a rózsák gazdag leheletével, s hogy a könnyû, nyári szellõ megrebbent a fái közt, a nyitott ajtón beáramlott az orgona nehéz szaga s a rózsaszín virágos tövisboko illata. Henry Wotton lord, aki perzsa nyeregtáskákból készült kerevetén heverészett, s szokása szer gyik cigarettáját a másik után szívta, éppen most látta meg az aranyesõcserje ragyogó, mézé rágait, melynek remegõ gallyai, úgy rémlett, alig bírják el lángoló szépségüket. Idõnként suhant át a hosszú, fátyolselyem függönyökön, melyek a nagy ablakról csüngöttek, egy pill os japánias hatást keltve, s a lordnak azokra a sápadt, jáspisarcú tokiói festõkre kellett dolnia, kik olyan mûvészet közegén át, mely szükségszerûen mozdulatlan, a sebesség és mozgá elõidézni. Kint méhek zümmögtek szomorúan; botorkálva keresték útjukat a hosszúra nõtt, ka vagy egyhangú makacssággal kerengtek a buján virágzó lonc aranyporos harangjai körül, minde intha még jobban kiemelte volna a csöndet. London elhaló moraja olyan volt itt, mint e gy távoli orgona mély bugása. A szoba közepén festõállványra erõsítve ott állott egy csodálatos, egyénien szép fiatalembe s képmása, vele szemben pedig, egész közel, ott ült maga a mûvész, Basil Hallward, kinek pá ezelõtti hirtelen eltûnése általános feltûnést keltett és annak idején annyi találgatásra Mikor a festõ tekintete rátévedt a bájos és kedves alakra, melyet mûvészete oly pompásan ad issza, elégedett mosoly suhant át arcán, és mintha ez a mosoly nem is akart volna tovatûnn i. De egyszerre fölkelt, lehunyva szemét, ujjait szempillájára tette, mintha be akarna bör tönözni agyába egy különös álmot és félne, hogy fölébred belõle. - Ez a legjobb munkád, Basil, a legjobb, melyet valaha festettél - mondotta Lord Hen ry álmatagon. - Okvetlenül be kell küldened jövõre a Grosvenor-tárlatra. Az akadémia csarn nagy és túl közönséges ehhez a képhez. Valahányszor odamentem, vagy annyian voltak ott, ho nem láthattam tõlük a képeket, ami borzasztó, vagy annyi volt a kép, hogy nem láthattam tõl mbereket, ami még rosszabb. Valóban csak a Grosvenor-tárlatra való. - Azt hiszem, nem küldöm be sehová - felelte a festõ, hátravetve a fejét azzal a furcsa moz lattal, melyen oxfordi barátai annak idején annyit derültek. - Nem én - sehova se küldöm be Lord Henry fölvonta szemöldökét, és ámulva nézett rá a vékony, kék füstrétegen át, mely dél skaringózott ópiummal átitatott, erõs cigarettájából. - Nem küldöd be sehová? Hát miért, édes öregem? Mi okod van rá? Micsoda alakok vagytok ti, rok. Mindent elkövettek, hogy nevet szerezzetek. Mihelyt aztán nevetek van, el akarját ok dobni. Ez pedig szamárság, mert a világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszéln ek rólunk, az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek rólunk. Egy ilyen képpel egyszerre fölé rekedhetnél a fiataloknak, az öregeket pedig féltékennyé tehetnéd, már ha az öregek egyálta érezni valamit. - Tudom, hogy kinevetsz - válaszolt Basil -, de csakugyan nem bírom kiállítani. Túl sokat adtam belé magamból. Lord Henry nyújtózkodott egyet a kereveten és felnevetett. - Igen, tudtam, hogy kinevetsz... De akkor is nekem van igazam. - Túl sokat adtál belé magadból? Szavamra, Basil, nem hittem, hogy ennyire hiú vagy. Aztán semmi, de semmi hasonlóságot se látok a te göröngyös-nyers arcod, szénfekete hajad és e fia donis között, ki olyan, mintha elefántcsontból és rózsalevelekbõl lenne összerakva. Drága j ez itt Narcissus, terólad pedig - hát igen, terólad pedig lerí az értelem, ez az igazság. D a szépség, az igazi szépség ott végzõdik, hol az értelmes ábrázat kezdõdik. Az értelem már onyos túlzás és megbontja az arc harmóniáját. Mihelyt leül az ember gondolkozni, csupa orr z, csupa homlok, vagy más efféle szörnyûség. Nézz csak rá azokra az emberekre, kik a tudomá pályán valamire vitték. Milyen rútak mind. Kivéve persze a papokat. De a papok nem gondolk oznak. A püspök nyolcvanéves korában is folyton azt ismétli, amire tizennyolc éves ifjú kor tanították, ezért mindig bájos és kedves marad. A te titokzatos fiatal barátod, kinek nevét

nem árultad el nekem, de kinek arcképe máris elbûvölt, lám, sohasem gondolkozik. Ebben egés biztos vagyok. Valami buta, szép teremtés lehet, akinek mindig itt kellene lennie téle n, mikor nem láthatunk virágokat, és mindig itt kellene lennie nyáron, hogy hûsítsük vele s lemünket. Ne hízelegj magadnak, Basil: csöppet se hasonlítasz hozzá. - Nem értesz, Harry - mondta a mûvész. - Természetesen nem hasonlítok hozzá. Ezt nagyon jól dom. Sõt nem is szeretnék hozzá hasonlítani. Vonogatod a vállad? Az igazat mondom. Minden testi és szellemi kiválóságban van valami végzetes, abból a fajta végzetbõl, mely a történe tladozó királyoknak szokott kijutni. Jobb, ha nem különbözünk embertársainktól. A csúnya é itt világát. Kedvükre ülhetnek és bámulhatják a színjátékot. Nem tudják, mi az a gyõzelem, ereséget se ismerik. Úgy élnek, amint mindnyájunknak élnie kellene, zavartalanul, közönyö talanság nélkül. Sem õk nem hoznak romlást másokra, sem õket nem bántják mások. Neked rango od van, Harry, nekem eszem s tehetségem, annyi, amennyi, olyan, amilyen. Dorian Gr ay pedig szép; s mi mindannyian meg is szenvedünk azért, amit az istenek juttattak nekünk - irtózatosan megszenvedünk. - Dorian Gray? Hát így hívják? - kérdezte Lord Henry, és átsétált Basil Hallwardhoz, a mûte e. - Igen, így hívják. Nem akartam elárulni. - De miért nem? - Ezt nem tudom megmagyarázni. Ha valakit nagyon szeretek, sohase mondom meg a nevét senkinek. Ezzel mintha kiszolgáltatnám egy részét. Lassanként megszerettem a titkolózást. ez az egyetlen dolog, ami ebbe a mai életünkbe némi rejtélyt és csodát lophat be. A legkö bb holmi is kedves, mihelyt eldugjuk. Ha elhagyom a várost, sohasem mondom meg környe zetemnek, hová megyek. Különben semmi örömem se volna. Meglehet, ostoba szokás, mégis soksz regényességet visz az ember életébe. Képzelem, milyen bolondnak tartasz most emiatt. - Dehogyis - válaszolt Lord Henry -, dehogyis, Basil. Úgy látszik, elfelejted, hogy háza s ember vagyok, és a házasság egyetlen varázsa éppen az, hogy a kétszínûsködõ életet mindké enül szükségessé teszi. Sohase tudom, hol a feleségem, és a feleségem se tudja, én mit csin a találkozunk - olykor-olykor találkozni is szoktunk, mikor együtt ebédre hívnak, vagy szín ba megyünk -, komoly arccal a legképtelenebb históriákat meséljük el egymásnak. Feleségem p érti ezt - sokkal jobban, mint én. Sohase jön zavarba, ha randevúra megy, én pedig mindig . De mikor feleségem rajtacsíp valamin, nem csinál jelenetet. Sokszor pedig jólesne, ha rendezne egy jó kis jelenetet, de mindig csak nevet rajtam. - Nem szeretem, ha így beszélsz a házaséletedrõl, Harry - mondta Basil Hallward, és a kertr nyíló ajtóhoz ballagott. - Azt kell hinnem, hogy nagyon is jó férj vagy, de rettenetesen szégyelled a jóságodat. Sohase mondasz erkölcsös dolgot, de sohase teszel erkölcstelen do A cinizmusod csak póz. - A természetesség is csak póz, mégpedig a legrondább fajta - kiáltott fel Lord Henry nevet e, s a két fiatalember együtt kiment a kertbe, letelepedett a hosszú bambuszpadra, mel y egy magas babérbokor árnyékában állott. Verõfény cikázott sima levelein. A fûben fehér sz mbolyogtak. Kis szünet után Lord Henry kivette zsebóráját. - Jaj, mennem kell, Basil - mormogta -, elõbb azonban, kérlek, válaszolj arra a kérdésemre , melyet imént tettem fel. - Melyikre? - kérdezte a festõ, szemét a földre sütve. - Hiszen jól tudod, melyikre. - Fogalmam sincs, Harry. - Hát jó, elmondom, melyikre. Meg kell magyaráznod, miért nem akarod kiállítani Dorian Gray képmását. Akarom tudni, hogy mi az igazi oka. - Már mondtam, mi az igazi oka. - Nem, nem mondtad. Azt mondtad, azért, mert nagyon sokat adtál belé, magadból. Hát ez gye rekes kifogás. - Harry - szólt Basil Hallward egyenesen a szemébe nézve -, minden kép, melyet érzéssel fes ettek, a festõ arcképe, nem a modellé. A modell puszta véletlen, ürügy. Nem õ tárja föl önm ek, inkább a festõ tárja föl önmagát a színes vásznon. Ezért nem akarom kiállítani az arcké tartok, hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkát. Lord Henry felnevetett. - És mi ez a titok? - kérdezte. - Majd elmondom - válaszolt Hallward, de arcára zavar ült ki. - Csupa fül vagyok, Basil - folytatta barátja és ránézett. - Nem sokat lehet errõl mondani, Harry - felelt a festõ -, és attól félek, meg se érted. Ta

el se hiszed. Lord Henry mosolygott, lehajolt, egy rózsaszín szirmú százszorszépet tépett a fûbõl és vizs - Biztos vagyok, hogy megértem - mondta, és figyelmesen nézte a kis aranyló, fehér szegélye korongot -, s hogy elhiszem-e? Én mindent elhiszek, ami teljesen hihetetlen. Virágokat rázott a szél a fákról, s a nehéz orgonagallyak csillagos fürtjeikkel ide-oda moz k az ájult levegõben. Szöcske kezdett ciripelni a part mentén, s egy hosszú, vékony szitakö fonálként libegett tova barna tüllszárnyán. Lord Henrynek úgy rémlett, mintha hallaná Basil ward szíve dobogását, és kíváncsi volt, most mi következik. - Mindössze errõl van szó - szólt a festõ kisvártatva. - Két hónappal ezelõtt nagy estélyre ady Brandonhoz. Tudod, nekünk, szegény mûvészeknek hébe-hóba társaságban is kell mutatkoznu ogy megmutassuk a közönségnek, mégse vagyunk vademberek. Te mondtad nekem egyszer, hogy f rakk és fehér nyakkendõ által mindenki mûvelt ember hírébe keveredhet, még a tõzsdei alkusz vagy tíz percig lehettem a teremben, beszélgettem a hatalmas, fölpiperézett delnõkkel és az undok akadémikusokkal, mikor hirtelen észrevettem, hogy valaki engem néz. Félig odafordu ltam és akkor pillantottam meg elõször Dorian Grayt. Mikor tekintetünk összeért, éreztem, h elsápadok. Furcsa rettegés kerített hatalmába. Tudtam, hogy szemtõl szembe kerültem valaki el, kinek puszta egyénisége annyira igézõ volt, hogyha engedek neki, lebírja egész valómat, z lelkemet, sõt egész mûvészetemet is. Külsõ befolyást sohase tûrtem életemben. Te is tudod , mennyire független vagyok természetemtõl fogva. Mindig magam ura voltam, legalább addig míg nem találkoztam Dorian Grayjel. Aztán - de nem tudom, hogy magyarázzam meg neked - m intha valami azt súgta volna, hogy örvény peremén állok. Az a különös érzésem támadt, hogy tka gyönyöröket és ritka bánatokat tartogat számomra. Félni kezdtem, és sarkon fordultam njek a terembõl. Nem a lelkiismeret unszolt erre: csak a gyávaság. Nem is nagyon dicse kszem vele, hogy megpróbáltam szökni. - Lelkiismeret és gyávaság tulajdonképpen egy és ugyanaz, Basil. A lelkiismeret a cég beje ett neve. Csak ez a különbség. - Nem hiszem el, Harry, és azt se hiszem, hogy te elhiszed. Ellenben bármi is volt a z indítóokom - lehet, hogy a büszkeség volt, mert valaha nagyon büszke voltam -, kétségtel ajtó felé iparkodtam. Itt, gondolhatod, Lady Brandonba botlottam. Csak nem szökik el i lyen korán? - rikácsolta. Tudod, milyen sipító-éles hangja van. - Hogyne. Pont olyan, mint a páva, csak éppen hogy nem olyan szép - mondta Lord Henry, és vékony, ideges ujjaival összemarcangolta a százszorszépet. - Nem tudtam lerázni a nyakamról. Odavonszolt az uralkodóház jelen lévõ tagjaihoz, csillago , térdszalagrendes urakhoz és nemes delnõkhöz, kik mind óriás hajéket és papagájorrot vise eszélt rólam, mint legkedvesebb barátjáról. Egyetlenegyszer találkoztam vele azelõtt, de fe vette, hogy én leszek az estély hõse. Azt hiszem, valamelyik képem nagy sikert aratott a kkortájt, legalábbis sokat fecsegtek róla az egypennys lapok, ami a tizenkilencedik száza dban a halhatatlanság fokmérõje. Egyszerre csak szemtõl szembe álltam azzal a fiatalemberr el, kinek egyénisége annyira felkavart. Egészen közel voltunk, majdnem érintettük egymást tetünk újra találkozott. Meggondolatlanság volt tõlem, de arra kértem Lady Brandont, mutass n be neki. Vagy talán nem is volt akkora meggondolatlanság. Egyszerûen elkerülhetetlen v olt. Bemutatás nélkül is megszólítottuk volna egymást. Ebben biztos vagyok. Dorian is ezt m ndta késõbb. Õ is érezte, a sors akarata volt, hogy megismerkedtünk. - És hogy írta le Lady Brandon ezt a csodálatos fiatalembert? - kérdezte a barátja. - Tudo m, vendégeirõl rendesen gyors jellemzést szokott adni. Emlékszem, egyszer odahurcolt eng em is egy tagbaszakadt, vörös arcú öregúrhoz, ki csupa rendjel és szalag volt. Elképesztõ t at sziszegett a fülembe, tragikus suttogással, melyet a teremben különben mindenki meghal hatott. Én egyszerûen faképnél hagytam. Magam szeretem fölfedezni az embereimet. Lady Bran on ellenben pont úgy kezeli a vendégeit, mint az árverési kikiáltó a holmiját. Vagy agyonma rázza õket, vagy tücsköt-bogarat összebeszél, csak éppen azt nem mondja el, amit tudni akar - Szegény Lady Brandon. Nagyon szigorú vagy hozzá, Harry - mondta Hallward szórakozottan. - Ugyan, öregem, szalont akart nyitni, de kávéház lett belõle. Mire föl becsüljem õt? De mo mit mondott Dorian Grayrõl? - Körülbelül ezt: Bájos fiú - szegény jó édesanyja meg én a legjobb barátnõk vagyunk. - Ho egészen elfelejtettem - talán nem is csinál semmit - de igen, zongorázik - vagy ugyebár he gedül, kedves Gray úr? - Mindketten elnevettük magunkat, és tüstént összebarátkoztunk. - A nevetés nem rossz kezdete a barátságnak, és végnek föltétlenül a legjobb - mondotta a f lord, és új százszorszépet szakított. Hallward a fejét rázta. - Te nem érted, Harry, mi a barátság - mormolta -, és ezért azt se értheted, mi a gyûlölet.

indenkit szeretsz, ami azt jelenti, hogy neked mindenki közömbös. - Milyen szörnyen igazságtalan vagy - kiáltott Lord Henry, hátratolva kalapját és fölnézve felhõkre, melyek mint kibomlott fényes-fehér selyempászmák libegtek a nyári égboltozat üre kizén. - Igen, szörnyen igazságtalan vagy. Én szigorúan osztályozom az embereket. Barátaima szépek, ismerõseimet a jellemesek, az ellenségeimet az okosak közül választom ki. Ellenség k kiválasztásában sohase lehetünk eléggé óvatosak. Egyetlenegy ellenségem sincs, aki tökfil Többé-kevésbé mind okosak, s így aztán becsülnek engem. Nagyon hiú vagyok? Szerintem igen. - Azt hiszem, tényleg hiú vagy, Harry. De a fönti osztályozás szerint csak az ismerõsöd leh k. - Ugyan, Basil, te sokkal több vagy nekem, mint az ismerõsöm. - De sokkal kevesebb, mint a barátod. Olyan testvérféle, igaz? - Na, a testvérem, az nem. A testvéreimet csak hagyjuk. Bátyám semmi áron se akar meghalni , és úgy látszik, öcséim se hajlandók erre. - Harry - kiáltott fel Hallward, szemét morcolva. - Jó, jó, öregem, nem egészen komolyan mondom. De mit tegyek, ösztönös megvetést érzek az a m iránt. Talán azért, amiért egyikünk se tudja elviselni másokban a saját hibáit. Nekem nag okonszenves, hogy az angol demokrácia utálja a felsõbb tízezer úgynevezett bûneit. A tömege érzik, hogy iszákosnak, butának, erkölcstelennek lenni csak az õ elõjoguk, és az ariszto aki ilyesmire vetemedik, mintegy az õ vadászterületükre merészkedik. Roppant mulatságos vol , mennyire megbotránkoztak, mikor szegény Southwark válópörét tárgyalták. De azért kötve hi y a proletariátus akár tíz százaléka erkölcsösen élne. - Egy árva szót se hiszek abból, amit mondasz, sõt meg vagyok gyõzõdve, Harry, te magad se iszed. Lord Henry megsimogatta hegyes, barna szakállát, és sima ébenfa botjával megkoppintotta fi nom bõrbõl készült cipõje hegyét. - Mennyire angol vagy, Basil. Ezt már másodszor jegyzed meg. Ha egy gondolatot közlünk vér beli angollal - ami mindig meggondolatlanság -, esze ágában sincs megvizsgálni, hogy gon dolatunk helyes-e vagy sem. Csak azt veszi számba, hisz-e benne, aki mondta. Ellen ben a gondolat értéke semmiféle összefüggésben sincs azzal, hogy õszintén beszél-e az, aki Sõt minél kevésbé õszinte az ember, annál inkább valószínû, hogy gondolata épkézláb, mert l se az akarata, se a vágya, se az elõítélete. Különben nem óhajtok veled politikáról, társ ományról vagy metafizikáról vitázni. Az embert jobban szeretem, mint az elveket, és azokat z embereket, kiknek semmiféle elvük nincsen, legjobban szeretem. Beszélj még Dorian Gray rõl. Gyakran találkoztok? - Minden egyes nap. Boldogtalan volnék, ha nem látnám mindennap. Meg se tudnék már lenni né küle. - Milyen furcsa. Azt hittem, te csak a mûvészettel törõdsz. - Most õ számomra a mûvészet - mondta a festõ, komolyan. - Néha azt hiszem, hogy a világ tö n csak két nevezetes korszak van. Az egyik az, mikor a mûvészetben új kifejezõeszköz tûnik másik pedig az, mikor a mûvészetben új egyéniség tûnik föl. Ami az olajfestés föltalálása eieknek, ami Antonius arca a kései görög szobrászatnak, valamikor az lesz énnekem Dorian G ray arca. Nemcsak azért, mert õt festem, õt rajzolom, õt tanulmányozom. Természetesen ezt i megtettem. De õ sokkal több nekem, mint egy modell. Nem mondom, hogy elégedetlen vagy ok azzal, amit róla festettem, vagy hogy Dorian Gray szépsége olyan, hogy a mûvészet ki se tudja fejezni. Nincs semmi se, amit a mûvészet ki ne tudna fejezni, és tudom, hogy az , amit a vele való találkozásom óta csináltam, jó munka, életem legjobb képe. De az egyénis ak értenéd - valami különös úton merõben új mûvészi szemléletet, merõben új stílust sugallt gokat, másképpen gondolkozom róluk. Most az életet olyan módon ragadom meg, ahogyan azelõtt rejtve maradt elõttem. Megálmodják a formát, nappali gondolattal - ki is mondja ezt? Elfe ejtettem, de Dorian Gray éppen ez volt számomra. Ennek a fiúnak puszta látása - mert õ neke csak fiú, noha már túl van a huszadik évén -, a puszta jelenléte - jaj, alig hiszem, hogy l tudod képzelni, mi mindent jelent nekem. Anélkül hogy tudná, egy új iskola vonalait tár azt az iskolát, mely egyesíti magában a regényes szellem minden szenvedélyét s a görög sz inden tökélyét. Lélek és test harmóniája, milyen nagy dolog ez. Mi õrültek, különválasztott , és kitaláltunk egy realizmust, mely közönséges, s egy idealizmust, mely üres. Henry, ha t dnád, mit jelent nekem Dorian Gray. Emlékszel arra a tájképemre, melyért Agnew azt az óriás zeget ígérte, de én mégse tudtam tõle megválni? Életem egyik legjobb képe. És miért? Mert a em, Dorian Gray mellettem ült. Valami furcsa áram sugárzott át belõle énbelém, és életemben am az erdõs lapályon azt a tüneményt, melyet folyton kerestem, de eddig sohase találtam me g.

Mert akaratom ellenére is kifejeztem benne azt a sajátos mûvészi bálványozást. akkor leginkább. Elvesztettük a szépség iránt való elvont érzékünket. És éppen ezért a világ sohase látja meg Dorian Gray arcképét. A mindenben tájékozo t ember .kiáltott Hallward.kérdezte Lord Henry. melyeket.Harry . ami nem múlandó. mikor látszólag nyoma sinc sen. Basil. de nem vitatkozom veled. . Harry. mint te.A mûvésznek szép dolgokat kell alkotnia. mintha eszébe jutott volna valami. De jó. És nem akarom le vetkõztetni az õ hitvány. . mi az. melyet elmulasztott. mint a gomblyukába való virággal. Csendes örömmel rajzol lé az unalmas ebédet. tudom. belõlem ebben a képben. Te nem ére ted azt. . vastag porréteg alatt. . Legközelebb aztán. . Amíg élek. Lord Henry meggyújtott egy szál gyufát finom ezüstdobozán. . Persze mértéktelenül hízelgek neki. . A hûségesek csak a hétköznapi oldalát ismerik a ek. vagy kezdesz nem szeretni rajta egy színhatást vag y más egyebet. Minden társadalmi osztály azokn nek fontosságát prédikálja. és így megtöltjük lelkünket mindenféle limlo al. Milyen kedves volt a kertben. s minden az árán f lül becsülve. késõbb megbánok. Hallwardhoz fordult és megszólalt: . hogy kedvel. a mûvészet regényének nevezhetném. Szomorú elgondolni. Te semmit se látnál benne mindent látok benne. mert megváltoztat téged.A nyári nap azonban hosszú. és komolyan arra gondolsz. csupa monstrum. hogy o lyan valakinek adtam oda egész lelkem. hogy a Szellem túléli a Szépsége agyarázza azt is.Hát akkor mért nem állítod ki az arcképet? . hogy nem szépen viselkedett veled. . érzem. Õk tudják. úgy jd. épp ezért érezhetem. mint a régiségkereskedés.Gyûlölöm érte õket . Kis idõ múltán visszajött. mikor a mûvészetet az önéletrajz rmájának tekintik. hogy annyi gyötrelemmel igyekszünk magunkat túlmûvelni. mint valami henye piperével. nagyon szeret téged Dorian Gray? A festõ pár pillanatig tétovázott. s ott csak a népkonyhákról és munkáslakótelepek szükségességérõl folyt volna a társalgás. Hallward fölpattant székérõl s le-föl járkált a kertben.És a mindenben tájékozódott ember lelke rettenetes valami Olyan.Azt hiszem. mint a fecskék. . Többnyire nagyon kedves hozzám.Lehet. aki úgy bánik ezzel a lélekkel.válaszolt szünet után -.Jaj. de nem semmit se beleadni tulajdon életébõl. . mintha kedvét lelné abban. h tõietlenné tesz bennünket. . em telik benne. amint mondtam. melyek gyakorlására semmi szükség saját életében. mely csak hiúságának hízeleg. barátocskám . Igen. de az effajta költészetben az a legrosszabb. . mint õ. . hogy megúszta mindezt! gondolt. mintha el lenne kissé rajzolva. ülünk a mûteremben és csevegünk errõl-arról. hogy majd ezzel álljuk meg helyünket. Néha azonban szörnyen f en.Most jut eszembe valami! . hogy olyasmiket mondjak neki.nagyon is sok. hogy a szenvedélyt közzé kell tenni.Micsoda. Ez bizony szomorú dolog lesz.Hát ez csakugyan különös. mint a gondolataikat ismerni. te unsz rá elõbb.ezek az élet igazán varázsos értékei.Ne beszélj így. A gazdag a ta es voltáról beszél és a henye a munka méltóságáról áradozik. Mindig ott van mûveimben. De a világ megsejtheti. fürkészõ szemük elõtt.sokkal kellemesebb. melyrõl ne hase beszéltem. mikor meglátogat.mormogta Lord Henry.. hogy te hamarább belefáradsz. Õ semmit se tud róla. A létért folyó va cban szükségünk van valamire. amiért ily sokáig maradt Basil Hallwardnál. de semmi kétség. sipogó verebek zörögtek a borostyán zöld lakkos levelei közt. hogy fájdalmat okozzon nekem. A szívemet sohase fogják górcsõ alá venni. Amit meséltél. Bizonyos vonalak hajlatában lelem meg õt. amit én érzek. Olyan korban élünk. Egy szép napon rátekintesz barátodra. Nem is fog. M egy megtört szív számos kiadást megér. Harry? . abban az oktondi reményben. Az ember tulajdon lelk e és egy barátja szenvedélye . Egy nap majd megmut lágnak. s a fellegek kék árnyai úgy s k el a füvön. egészen hideg és kö leszel hozzá. Dorian nekem egyszerûen csak mûvészi indíték. Dorian Gray egyénisége uralkodni fog rajtam. És milyen kellemes mások érzése tudni . az való regény.Kedvel . Harry.ez a modern eszmény. Erre keserû szemrehányást teszel neki magadban. Mégis azt hiszem. nincs igazad.mondta -. Mondd csak. Ha nagynénjéhez megy. ott bizonyára találkozik Lord Hoodbodyval. drága barátom. Harry . . Csak a szellemi herélt ek szoktak vitatkozni. tudom.A költõk nem olyan aggályosak. a hûtlenek ismerik a szeretet tragédiáit. Te folyton változol. s olyan öntudatosan és elégedet dte szívni cigarettáját. mintha ebbe az egy mondatba összefoglalta volna az egész világot. mint egy nyári n dísszel. egy modor sugalmazója. Õ. bizonyos színek ékességében és finomságában. Ekkor. Meg akarok ismerkedni Dorian Grayjel.Hogy hol hallottam én már Dorian Gray nevét.

Most legalább be kell mutatnod . Mr. . hogy jóképû.. és szavai mintha akarata ellenére szakadoztak volna ki belõle. Volt valami az arcában. . . az szóról szóra igaz. Én bízom benned. Harry. Azt mondotta róla. Egyelõre mutatkozni se merek elõtte. . göndör aranyhajával. Mikor meglátta Lord Henryt.Bocsáss meg. . Háttal ült feléjük. hogy Basil annyira szerette. . hogy nag jó fiú. ak olyton csetlik-botlik. rátekintett.Nagynéném sokat beszélt önrõl. Legalábbis az erényes nõknek. Basil. . még ma be akarom fejezni ezt a képet.Menjek el.Szerencse.mondta. em. hogy mással vagy.Bemutatom neked Lord Henry Wottont. régi oxfordi barátomat.mondta Lord Henry mosolyogva.Egyszerû. . a zongoránál és Schumann Erdei címû hangjegyfüzetét lapozgatta. finoman ívelt skarlát ajkával. mi lyen remekül ülsz. de nem tudtam. Ne rontsd el. kérem.szólt Lord Henry. Ártanál neki. áldott lélek. Gray úr . aztán minek is nekem életnagyságú kép . és teljesen megfeledkezt em róla. A festõ lassan beszélt. Ha Agatha néném zongorához ül. s most mindent elrontottál. azt egy szóval se mondta. . négykezest.Jaj.. Gray urat. meglátták Dorian Grayt. kopaszodó alakot képzeltem el. és visszament a kerti úton.Nem akarom. Nagynéném rajong önért. . n kék szemével. . nagyon szeplõs. ecseteit készítette. hogy múlt kedden elmegyek vele egy körbe. együtt . nem illik magához ez az emberszeretet . hogy megismerjem? . egyik áldozata is. egy pillanatig tétovázott. hogy ozott egy kedves fiatalemberrel. . Lady Agathánál.kiáltotta. é ian Graynek hívták. hogy megismerd. És Lord Henry egy kerevetre vetette magát s kinyitotta cigarettatárcáját. Nem csoda. Ne próbálj hatni rá. ami nyomban bizalmat gerjeszt ránta.válaszolt a fiú makacsul . kacagva.kérdezte Hallward kissé komoran. . Éppen most dicsértelek. Négykezest kellett volna játszanunk.kiáltott Lord Henry. A festõ festékeit kevergette.Attól függ.Ön nagyon csinos. ha arra kérlek. . mit kapok majd tõle. A nagynénémnél hallottam. úgy csörö ettõnek is becsületére válna. . aki lejött a kertbe. . aki hunyorgatva állott a verõfényben. Basil ránézett Lord Henryre. a Whitechapelbe. aztán karon fogta Hallwardot. . hogy ülsz ma. bûnbánó arccal. Meg kell azonban jegyeznem. és elindult vele befelé a házba. hogy segít a jótékonysági akcióiban.felelt Dorian nevetve. a ki elõrelépett és kezét nyújtotta feléje. Lord Henry Dorianra nézett. de nekem se éppen bókol . Képze . hogy várjon kicsit: pár pillanat múlva megyek. . Basil . Én pedig nyomban egy pápaszemes. úgy unom az ülést. hogy nem tudtad. A nõ k semmi érzékük a szépség iránt. .azt hiszem. Gray? . Parker.De nem rontotta el az örömem. hogy megismerkedhetek önnel.Dorian Gray a legjobb barátom . pillanatra gyenge pír futotta el arcát és fölugrott. Ha akkor tudom. Basil. hogy nem ment e gatóság bizonyára azt hitte.ahhoz nagyon csinos. MÁSODIK FEJEZET Mikor beléptek. . kes ember szaladgál benne. Igazán csodálatosan szép volt.Dorian Gray úr a mûteremben van . aki megígérte neki. Ne vedd el tõlem azt az egyet. s forogni kezdett a zongoraszéken.No majd én összebékítem magukat. Õ mesélte.Szamárságokat beszélsz .Miért? . Amit a nagynénéd mondo róla.Harry.Nem akarod. aztán ezt mondta: . Elcsigázottnak látszott. . Ugye nem tartasz szörnyen gorombának. hogy menj el? Lord Henry mosolygott. Dorian.Ezt kölcsön kell adnod. hogy ez a te barátod. Az inas meghajolt.Most Lady Agatha fekete könyvébe vagyok beírva . aki mûvészetem minden varázsát ad a: az életem. A festõ az inashoz fordult.. . . Érezni lehete makulátlan a világ sarától.Meg akarom tanulni. hogy négykezes volt.Hát hol hallottad? .mondta az inas. Nagy a világ.válaszolt Dorian tréfás.Kérje meg.Nagyon szigorú hozzá. a mûvészetem függ tõle. Az ifjúság nyíltsága volt rajta s az ifjúság szenvedélyes tisztasága. Gyönyörûek.No ne nézz ily morcosan.kérdezte. . s mikor hallott Lord Henry utolsó megjegyzését. s Dorian Grayre nézett. Különben se baj. Maga az egyik ke tól félek.Nem.

ul meg-megvalósítani természetünket .azt hiszem.Ha Dorian kívánja. Kérlek. és ezzel el is intézte a vétket. Állj ellen. melyeket megtiltott magának. már nem megyek el. . De közöttük a legbátrabb ember is fél önmagától. ha Lord Henry Wotton elmegy. az embernek komolyan kell ene megvitatni. formát adna minden érzésének. És mégis.Jó hatás egyáltalán nincsen is.mondta a festõ. ne sokat izegj-mozogj. tovább erjed-gerjed agyunkban és megmérgez bennünket. miért nem illik hozzám az emberszeretet.Jaj kérem. és nem tudom elvisel ikor duzzog. és lelked belebetegszi k abba. kinek olyan rózsapiros az ifjúsága és olyan rózsafeh mekkora. hogy még finomabb. és fordítsd a fejed kissé jobbra . a világ az öröm oly friss lendületét kapná. kifejezné minden gondolatát. Erényei nem a rényei. . amíg festesz. amint Basil mondja? . Elfelejtették az elsõ és legnagyobb kötelességüket. . Gray úr. Kérd meg. és elégedetlenül elfi rcát Lord Henry felé. Táplálják az éhezõt. Az emberek ma napság félnek önmaguktól. mely mindig jellemzõ volt rá.Miért? .Nem tudom. ha hiába keresne.Majd elintézõdik. Dorian. A lord semmit se hasonlított Basilhez. természetesen maradnod kell. ketten érdekes ellentétek voltak. den álmát . Az Orléansban találkát adtam valakine k. de mégis mennem kell. Te pedig. Gray úr. A vadember öncsonk tovább él az önmegtagadásban. . amit Lord Henry mond. egy árva szót se szólsz. duzzogó kedvében van. csakis az agyvelõben történn a világ nagy bûnei is. Hallward ajkába harapott. A bátorságot többé nem ismeri az emberi nem. és egyáltalán ne figyelj arra.lehet. csak a gyönyörre való visszaemlékezés vagy a bûnbánat pazar pompája. És a lordnak nagyon kellemes a hangja. Dorian Gray fölment az emelvényre. Henry. Az illetõ nem természetes gondolatait gondolja és nem is természetes szenvedélytõl lángol. . Harry. Minden befolyás erkölcstelen . akit már elõbb megszeretett. . Nagyon rossz hatással van barátaira. Pár pillanat múlv a így szólt hozzá: . kivéve rám. Isten önnel. mert a cselekvés a megtisztulás egyik módja emmi sem marad aztán. Ragaszkodom hozzá. Visszhangja lesz valaki más zenéjének. Bûnhõdünk a lemondásunkért. Basil? Gyakran említetted. Lord Henry vette a kalapját. Ülj csak le. hogy engedjünk neki.ez itten mindannyiunknak rendeltetése.tudományos szemp kölcstelen. Gray úr. Az agyvelõben. mely az erkölcs alapja. Lord Henry.Teljesen igaza van. halk.. . ep színésze. Sajnálnám. Unalmas egy tárgy.Igazán oly rossz hatással van barátaira. figyelmesen nézve a fes tményét.Nagyon marasztalsz. Legyen szerencsém egy délután a Curson Streeten.. mely elzápítja életünket. már etoni napjaiban is -. Dorian kéri és én is ezt kérem . melyektõl megrémült. szereted. Természetesen irgalmasok. Azt mondották lág nagy eseményei az agyvelõben történnek meg. Bûneit. önnek is vannak szenvedélyei.Mert befolyásolni valakit annyi. .folytatta Lord Henry. Különben is meg kell mondania. csak kölcsönkapta. Elõbb azonban írjon. az Istentõl va egés. Dorian. és olyan szörnyen buta dolog ácsorogni a dobogón.Basil . hogy maradjon. Úgy látom. ha vannak bûnök. ruházzák a koldust. Basil. gondolatai. arcot vágni.De mi lesz az Orléans-beli találkámmal! A festõ nevetett. munka közben sohase beszélek és nem is figyelek a szóra. Te . Gray úr. . muzsikás hangján. kezének azzal a kecses mozdulat l.ez a két dolog kormányoz bennünket. A test egy szer vétkezik. maradj. ha egy ember te ljesen és egészen kiélné életét. Dorian szeszélye mindenkinek törvény. még gazdagabb ez. . azt a köteles l önmaguknak tartoznak. s csak azzal törõdve.. Öt órakor majdnem ndig otthon vagyok. jdon lelkük koplal és meztelen. hogy a fiú arcán olyan kifejezés tûnt föl. Lord Henry. kiv önmagának. hogyha modelljeiddel valaki beszélget. mint a hellén volt. Talán sohase i oltunk igazán bátrak. melyek rettenettel .kiáltott Dorian Gray -. elmerü unkájába.És mégis . kesztyûjét. én is vele megyek. melyet nem az õ számára írtak.Maradj. ami roppant unalmas lehet szegény modelljeimnek. sak egy módon szabadulhatunk.Most pedig légy jó fiú. azt hiszem. . és visszatérnénk a hellén eszményhez . hogy lelked epekszik azokért a dolgokért. hogy kifejlesszük önmagunkat. hogy elfelednõk a közép nyavalyáját. A társadalomtól való rettegés. megmondjam-e önnek. melyet annak elõ e látott. úgy. amit a szörnyeteg törvények tettek szörnyeteggé és törvénytelenné. s vágyako zik azért.mondta Hallward. Ugye te se mondtad ko molyan. Önnek. mely a vallás titka . De most. egy ifjú görög mártír megadásával. hogy marasztalt. ne menjen. mint odaadni neki tulajdon lelkünket. Minden t meg igyekszünk fojtani. menj fel a dobogóra. Az élet célja az.

hogy külön beszéde van neki. melyeknek puszta emléke szégyenpírral tarkázn . Iszonyú hõség van a mûteremben. d arátságuk sohase gyakorolt rá semmiféle változást. Miért t éppen ennek az idegennek fölfedezni õt önmagának? Hónapok óta ismerte Basil Hallwardot. mint amennyit tudnia kellene.Parker kihozta italunkat. szántszándékos paradoxonok -. Miért nem tudta ezt eddig? Lord Henry finom mosollyal figyelte õt. és visszaemlékezett egy könyvre. Pontosan tudta. Ezek szavak voltak! Puszta szavak! Mily en rettenetesek voltak! Milyen világosak.Jöjjön. Maga csodálatos teremtés.Igen . melyhez azelõtt sohas nyúltak.Kimegyek és leülök a ker n. mint a lélek. És megragadtam azt a kifejezést. Itt fojtó a levegõ. a szem fényes tekintetét.Jó. hogy csönd v . és ha tovább á . Vagy inkább hagyjon ne gondolkodni. Érintette a céltáblát? Jaj. De még sohase ültél ilyen jól. vala i epreset. mely csak erõbõl származhat. de igézõ volt ez a fiú. Ne sokáig tartsd künn Doriant. Azok a szavak. Halk. üljünk az árnyékba . de k kimegyek hozzátok. . olajszín arca és elcsig tt kifejezése érdekelte õt. Hûs. Amíg beszélt.szólt Lord Henry.mormogta. de õ mûve tte. Hom ejtette. Többet tud. . Ne beszéljen. amit annak elõtte nem ism . .Kimeg yek magával a kertbe. A zene rázta föl õt így. Akadtak serdülõkorában oly dolgok. Egészen mozdulatlan voltál. Bizonyára bókolt neked. viszont semmi se gyógyítja annyira az érzékeket. hogy mindent hisz . Lord Henry kiment a kertbe. hogy semmit se hiszek abból. és ha Parker bejön. mint ma. Basil. . de érezte. De a zene nem tagolt beszéd. és a levelek összezilálták makrancos haj elborzolták aranyló hajszálait. Sohase ment úgy a munka. Hallward tovább festett azzal a csodálatos merész ecsetkezeléssel. mit.Elég . ábrándos szemével. . akiket hirtele . milyen élõk. . mely sok mindent födött föl elõtte. mitõl félt úgy? Nem volt se iskolás kama . És mégis. mint a szavak? Van. azzal az igazi finomság gal és olvatag gyöngédséggel. aki mellette állt. Most megértette.folytatta Lord Henry -. de nem tudom. hogy félt.kiáltott Dorian Gray hirtelen. semmint se zért kevesebbet tud. és ott találta Dorian Grayt. Félelem tükrözõdött szemében. álmatag. mint az érzékek. és külön muzsikájuk van. majd megrendelem. Már így is remekmû. Az nem ú világ volt. mint a hegedûnek és a lantnak. Úgy rémlett. Ha festek. titkos húrt érintettek meg.Basil.meggyógyítani a lelket az érzékekkel és az érzékeket a lélekkel. hogy ilyen remek az arcod. tömör formá ni alaktalan dolgoknak. Szamárság így félnie. . melyet tizenhat éves korá an olvasott. tûzben jár. És milyen finom varázslat lakozott bennük! Úgy tetszett. varázsos fiatalembert. . Finoman metszett orrcimpái rezegtek és skarlát ajka valamilyen rejtett idegtõl vonaglo tt s aztán folyton remegett. tétova hangjában volt valami megejtõ. egészen összezavar. Ámult-bámult. és elfordította fejét. hogy ezek a hatások belõl agából származtak. milyen kegyetlenek! Nem lehetet t elmenekülni elõlük. mit beszélt Harry.kétségtelenül vél ett szavak. fehér. hogy egyszerre milyen hatást keltettek szavai. s úg tetszett. különösen tündöklõ szemmel. hûs orgonafürtökbe te mette arcát. De úgy rémlett. . hogy egészen új hatások dolgoznak benne. Egy szavát se hidd el. melyet akart .Nem is bókolt. ne folytassa.töltötték meg. dallamosan mozgott ez a kéz. babonás remegéssel lüktet. . csöngess. Valamit válaszolnom ke llene. Puszta szav k! Van-e más valami oly kézzelfogható. mint a zene. Akarata ellenére is szeretnie ke tt ezt a sudár.szólt Lord Henry.Semmi se gyógyítja annyira a lelket. Nem tudom. adass nekünk jeges italt. Regényes. Hagyjon gondolkodni. lázasan itta illatukat. vajon Dorian Gray is hasonló tapasztalaton ment-e át. Talán ez az oka. mintha bort szürcsölne.dadogta Dorian Gray -. Hajadonfõtt volt. aki a nagy.Nagyon helyesen cselekszik . virágsz is babonás ingerrel hatott rá. vállára tette zét.Maga is tudja. arra a könyvre. Most a háttéren dolgozom. Harry. .a félig nyitott szájat. inkább másik zûrzavart teremt bennük. Ez remekmûvem lesz. Gyakran megbolygatta a zene. mikor jön el az a lélektani pi llanat. elfáradtam az állásban . A fiú fölijedt és hátrafordult. Egyszerre aztán bejött valaki az életébe tha kitárta volna elõtte az élet titkát. hogy nem szabad többet mondania. s azt firtatta. Vagy tíz percig állott ottan mozdulatlanul nyitott szájjal. mint azokéban. Dorian Gray összeráncolta homlokát. Kisietett hozzá. semmi egyébre nem gondolok. De Dorian félt tõle és szégyellte. melyeket Basil barátja intézett hozzá . ez az élet egyik nagy titka . melyeket nem értett.Nagyon sajnállak. Találomra a le vegõbe lõtt egy nyilat. Roppant érdekelte. Nem is vette észre. hogy ez a húr most megrezzen. álmai nappal és álmai éjszaka. Egyszerre tûz zínû lett elõtte az élet. édes gyermekem. amit mondott.

A világítás pompás. Gray úr? . ha szétforgácsolódna. Ó. és aztán édesdeden ide-oda imbolygott. melyeket a múltjára való visszaemlékezés keserûbbekké tesz t a vereségeket. A Szépségé a fölény ist Aki birtokában van. Az orgonagally kezébõl a kavi csra hullott. é rkában. A futókaland és a sírig ta y közt csak az a különbség.. amíg fiatal. Ezek afféle beteges ábrándok. Nõk szeretik használni. most nem érzi. Élje azt a csodálatos életet. Csak egypár éve van. mondanom kell valamit önnek önmagáról. korun is eszméi. most már örülök.suttogta. élje az ifjúságát.sõt magasabb. szaporán integetett nekik. és ne adja oda él tét a tudatlanoknak. hogy igazán.kiáltott Dorian Gray kacagva. hozzátok be a hûsítõket is. elbûvöli a világot. Nekem a Szépség a csodák csodája. Ne féljen semmitõl. Minden eliramló hónap közelebb hozza önt valami borzasztóhoz. Aztán mászkálni ke irágok tojásdad. csak az ifjúság.kérdezte Lord Henry. A világ igazi titokzatossága az. a szenvedélyek emléke riaszt. . Lehetséges.. hogy a futókaland kissé tovább tart. ne igyekezzen elhárítani a reménytelen kudarcot. mindig így lesz ez. az új hedonizmus .Már várlak .. Ifjúság! Ifjúság! Nincs is a világon más semmi. mint a verõfény. Szörnyû szó. és akkor tüstént fölfedezi. . Arra gondoltam. mint a Szellem. Az öröm ütõere. Lord Henry. hogy nincs több diadal számára. mert azt akarják. mint most. Egy napon azonban. Igen. Vigyázzon. s akkor Basil nem festi le többé.Miért? . abból herceget csinál. Amint beléptek a mûterembe. Az idõ félté és harcol a liliomai és rózsái ellen. . . majd fölme dobogóra és elõbbi állásába helyezkedett. hogy jöjjenek be. am tatlan...? Csodálatosan szép arca van.erre szüksége századunknak. hogy megismerkedett velem. Förtelmes babákká fajzunk. Gray úr. Dorian Gray hallgatta. Ez kétségtelen. a közönségeseknek. vagy a tavaszi idõ.. Fölkeltek és együtt ballagtak befelé az úton. Nem jól állna mag . hogy a Szépség csak afféle fölszínes valami. meglassul. tökéletesen és egészen éljen. Tagjaink elaszlanak.Én ezt nem is érzem.Hát örül. Ne ráncolja homlokát. mert magyarázni sem kell. melyet nem tudunk kifejezni. Pil lanat múlva a méh elrebbent.Gyertek. mint a Gondolat. melyektõl túlságosan féltünk. nem mosolyog többé. Ha elmúli júsága. Mert ifjúsága nagyon rövid ideig tart majd. melyet holdnak nevezünk. . nem az. ami látható. Két zöld-fehér pille cikázott el mellettük. a hitványoknak. mely önben van. Az ön egyéniségével mindent megvehet. Gray úr. ha majd öreg lesz és ráncos és csúnya lesz. érzékeink megpudvásodnak. És a Szellem egy formája . szépsége is vele vész. Ön lehet látható jelképe.. Egymásra néztek és mosolyogtak. csillagos gömbjein. . a körtefán fütyülni kezdett egy rigó. Mihelyt megismertem.Magának pedig mindennel kell törõdnie. arca beesik. melyet akkor igyekszünk fölébreszteni magunkban.. Dorian Gray a kezét Lord Henry vállára tette.. hogy micsoda és hogy mi minden lehet. De amit az istenek adtak. mindig örülök-e majd. azok az isteni kísértések gyö ek nem mertünk engedni. . b nem olyan fölszínes. egyáltalán nincs tudatában annak. és leveleinek zöld éjszakája minden évben rengeti majd piros csill gait. Csodálatosan szép arca van. gy mikor új indulat zaklat. Minden románcot elront nak. Az aranyesõ júniusra éppúgy sárgul. Borzongok. ha maj a gondolat redõket vés homlokára és a szenvedély iszonyú tüzével megpörzsöli ajkait. Különben ostoba szó. agyonégeti. Dorianra tekintve. a csip-csup dolgok iránt való különö el. szeme elhomályosodik. azt hamar vissza is veszik.n.Örülök. láttam. mikor nagyon fontos dolgoktól félünk. vagy mikor valami ijedelme s gondolat ostromolja meg hirtelen agyunkat és arra unszol. Ne pocsékolja el napjai arányát gasson a szobabölcsekre. Semmi se menjen veszendõbe. csodálkozva. vagy a sötét vizeken való v e annak az ezüstkagylónak. hogy engedjünk neki. mely bennünk lüktet nkban. hogy örökké tartson. Most amerre megy. ha majd elveszti.Nem törõdöm vele .. De mi soha többé nem kapjuk vissza ifjúságunkat. tágra nyitott szemmel. ami elbûvöl engem. Néha azt szokták mondani. Dorian nézte. Annyi minden volt önben. I nytatóan szenved majd. Folyto -folyvást új és új meglepetéseket hajszoljon. . Egy prémes méh szállt oda és pillanatig körötte zümmögött. az istenek jók voltak önhöz. akkor borzalmasan érzi. ha hallom. amit látnak. Aztán megsápad. elpirulva saját merészségén.kiáltotta. Mosolyog? Ó. . .Nem. Csak sekélyes emb k nem ítélnek azután. milyen tragikus lenne. amint egy tyrusi folyóka pettyes kelyhébe bújt. nie azokkal a nagy gyõzelmekkel. De nem tudom. Egy hónap múlva piros ok gyúlnak az iszalagon. A közönséges mezei virág elherv e aztán újra kivirul. . és a fiatalság ezen a földön az egyetlen érték. Azt hiszi. A vi yre. A világ nagy tényei közé tartozik.Akkor legyen a barátságunk futókaland . és leült egy padra a kert végén. nagyon rövid ideig. Egyszerre megjelent a festõ a mûterem ajtajában.Mert magának nagyszerû fiatalsága van.Mindig. Dorian ezt nézte. virág mintha megreszketett volna. hogy éreztem. le ne süljön.

mint bármelyikün k.Ez a mai kor legnemesebb arcképe. nevette é tette õket. . megölöm magam. . éles fájdalom döfte át. Ezeket mindig szereted majd. Akármit kérsz érte. Nem vagyok több neked. A fiatalság az egyetlen érték. Lord Henry odament. Szájának skarlátja elfakul. Dorian Gray megfordult és ránézett. . A haránt napsugarakon. mintha álomból ocsúdna. Ha látom. Kipirult. .Hát Doriané . ijedelmes lesz.Ezt nekem köszönheted . nagy k n betûkkel. Igen. Harry. mint ezen a júniusi napon. . Sohase volt ilyen jó barátom és sohase is le z. .A képnek ez ártana. nincs világon semmi.Te.mondta a festõ.szólt közbe Lord Henry. hogy ott állott s nézte tulajdon szépségének árnyképét. csodálatos a hasonlósága is. jd öreg leszek és borzalmas leszek és iszonyatos leszek. kevesebb vagyok neked. Mert tudom.Milyen szomorú. amit ne adnék oda. Csak nem féltékenykedel lelketlen tárgyakra? Hiszen sokkal szebb vagy. Az öröm kifejezése tetszett fö mintha elõször ismerné föl magát. A festõ ámulva meredt rá. hogyha valaki elveszti szép ségét.Kinek ne tetszene? A mai kor egyik legnagyobb alkotása.mondta lelépve az emelvényrõl. jön egy nap. Szeme ametisztté mélyült és könnyek ködlöttek benne.Készen vagyok . . mint az elefántcsont Hermesed vagy az ezüst Faunod. mozdulatlanul. mely a csöndet megtörte.ezért . Mikor megpillan a. ne beszélj így. szeme fénytelen. elrontja majd a testét. . igazán gratulálok neked . Jaj.Igazán befejezted? . Basil. kecses alakja lerokkan és elcsúful. . . Basil. E or összerázta. Tulajdon szépsége a fölfedezés erejével hatott sil Hallward bókjait pusztán a barátság bájos túlzásának tartotta. .kiáltott föl végül Hallward. Ezért .kiáltott Lord Henry nevetve.kiáltott -.mondta Hallward.Nem tetszik neked? . . a rajz telj kázott rajta.Ugye.Természetesen tetszik . Ott állott.Egészen .Azt meghiszem.kiáltott végül. bármilyen is legyen az.suttogta Dorian Gray. csodálatos egy munka volt. . mintha valami jeges k a szívéhez. és szemével rámeredt arcképére. Hogy erre gondolt. Úgy érezte. . hosszan bámult Dorian Grayre. Iszonyatos lesz. hanem kedvetlenül a kép elé állott és feléje fordult. aligha örülnél .Kié? . azután h osszan bámult a képre. akkor elveszti mindenét. Annyi bizonyos.De szerencsés egy fickó.felelte a festõ. mit. .Hát öregem. Odaadnám ezért a lelkemet. . Semmi befolyást nem gyakoroltak természetére. csak éppen homályosan sejtett Hallward beszél hozzá. . aki különös dicshimnuszt énekelt az ifjúságról. és most. ly valaha megteremtette lelkét. mert megsértõdött kicsit a fiú hallgatá et nem tudott mire vélni. mindkét arca égett. Ecsetjének kaparászása é vásznon volt az egyetlen zaj. s figyelmeztette. De ez a kép mindörökre fiatal mara . és testének minden idegrostja megre ett.Ragyogóan ültél. hátradöbbent. amikor Hallward hébe-hóba hátralépett. De meddig szeretsz engem? Azt hiszem. .Dorian. A fiú fölriadt. Bárcsak én l ennék mindig fiatal és a kép öregedne meg.Lord Henry egy nádfonatú karosszékbe vetette magát és figyelte õt. . Erre jött Lord Henry Wotton. Az élet.De már nem az enyém. mint egy zöld-bronz szobrocska. de nem értette. addig. és arca egy pillanatra elpirult az örömtõl. Meghallgatta. mintha mindenen nehéz rózsaillat lebegne. . mikor arca ráncos lesz és aszott. melyek beáradtak a nyit por táncolt és aranylott. ha megfordítva lenne. Vagy negyedóra múlva Hallward abbahagyta a festést. mint a kés.mindenemet odaadnám. hogy távolból szemlélje képét. . A képed tanított meg erre. Úgy tetszett. meg az.folytatta -. Gray úr jöjjön ide és nézze meg magát. Hallward elsápadt és megragadta a kezét. Okvetlen meg akarom venni. Sohasem lesz öregebb.Igen . . nézegette a festményt.Kézzel-lábbal tiltakoznék ellene . Sõt talán még annyi se. visszataszító l esz. s legörnyedve odapingálta nevét a kép bal sarkába. harapdálva egyik nagy ecsetjének nyelét és homlokát ráncolva. Dorian nem szokott így beszélni. Igen. Gray? Dorian nem válaszolt. Te a mûvészetet jobban szereted. Henry W onnak igaza van.Milyen szomorú . . Mi történt? Nagyon haragosnak lá t. mint a legjobb barátodat. hogy öregszem. hajának aranya megkopik. milyen rettenetesen rövid. Szörnyen hálás vagyok. míg meg nem jelenik arcomon az elsõ redõ. megadom.mondta Lord Henry.mondta. Dorian .

. Miért is festetted? Egy napon majd kigúnyol engem . A modern élet egyetlen festõi eleme a bûn.Helyes. vagy nem mehetek.Ez az igazi Dorian Gray.Melyik Dorian elõtt? Az elõtt.És ha felöltözik az ember. .Hiszen meggyilkolnád. nézegette. Dorian Gray odament és kiöntötte a teát. Ennek a buta fiúnak semmi szüksége rá. Féltékeny vagyok az arcképre. kerestek valamit hosszú palettakést keresték. és sápatag arccal.Imádom az egyszerû gyönyöröket . Hát ennél ncs hebehurgyább meghatározás. A két barát lassan az asztalhoz ballago t.mondta a festõ hidegen. Dorian. aki teát önt. Kopogtak az ajtón. .Megõrültél .Mind a kettõ elõtt. Dorian? És te is. Egy kis inas két gömb ala hozott be.Hogy méltányolom-e? Szerelmes vagyok belé. teáért csöngetett. Fojtott zokogással ugrott fel a fiú a pamlagról. amit én elvesztek? Minden múló pillanat elrabol val mit tõlem és odaadja neki. mintha imádkozna.mormogta Hallward. ki határozza meg az embert így. hogy gondolkodó állat.Ennek te vagy az oka. mindenesetre megvan benne az õszinteség minden meglepetése. Lord Henry.Aztán azt se tûröm. .Az egyszerû gyönyörök a bonyolult e olsó menedéke. . Akkor aztán a zt csinálhatsz magaddal.Harry. . Azt hiszem. mert te kértél .Kérlek. de te gyûlöltetted meg vele m a legjobb munkámat. Nem tudom. mert késõbb máshova hívtak. Hiszen egy része önmagamnak.Borzasztó frakkba vágni magunkat . Végre megle ta hasítani vele a vásznat.El kellett volna menned.Örvendek. Megígértem. Hallwardhoz rohant.Féltékeny vagyok mindenre. . .Ha másnak adod. . És átment a mûtermen. s a zümmögõ grúz teafõzõ duruzsolt. . hogy a kép a tiéd. mihelyt megszáradsz.Igen . Mi más is. nem vetitek meg az ilyen egyszerû gyönyör . Az ember sok minden. akkor miért vagyok én az oka? . könnybe lábadó szemmel né a fenyõfa festõasztalhoz ment. Forró könnyek patakzottak szemébõl. Dorian Gray fölemelte aranyfejét a párnájáról.És azt is tudja. vagy az elõtt. nem veszekedhetek egyszerre két legjobb barátommal.Hiszen azért maradtam itt.válaszolt Lord Henry. Nagyon sötét. kezébõl kicsavarta a kést és a mûterem sarkába röpítette.Á. ho y beteg vagyok.Ha nem ilyen. Micsoda képtelen alakok vagyt ok mindketten. ma reggel. aki most vagyok. ne beszélj ilyeneket Dorian elõtt. csak éppen nem gondolkodó.kiáltott Dorian Gray. függönyös ablak alatt állott. . . a kerevetre vetette ma mette arcát a párnákba. mel rólam festettél. . Harry? Remélem.Ugye teázol. Lord Henry vállat vont. Inkább add nek em. hogy végre megbecsülöd a munkámat . sohase bocsátom meg .Bizonyára akad valahol valami érdekes. melyet valaha csináltam. de táviratozhatok neki. nagyon lehangoló. . Mert õ ilyen.mondta Lord Henry. mikor kértelek. mielõtt még megfestettem volna. . ha eszébe j uttatják. Azóta természetesen sok mindent átélt. . .Dehogy. és nem nekem. Jaj.mondta Lord Henry. . . belakkozlak. Mit mûvelt itten jjai a kis festékesbödönök és száraz ecsetek összevisszaságában turkáltak. és ezért most megsemmisítem. Barátja kezébõl kitépte a kezét. Basil. .Tudod. Miért tartja meg azt. mely a magas. hogy lebutázzanak. .mondta a festõ keserûen. melynek vékony pengéje hajlékony acélból készült. hogy a White Klubban vacsorázom egy régi barátommal. mint vászon és festék? Nem engedem. gyerekek.kiabált. milyen rendkívül fiatal. Úgy érzem. ez nagyon tapi ntatos kifogás. De a jeleneteket csak a színpadon kedvelem.Nem is tudtam.Menjünk ma este színházba . hogy annyit pörlekedtek a kép miatt. és belépett az inas rakott teástálcával s letette a kis japáni asztalkár ndzsák és aljak csörömpöltek. . Basil. Basil.irtózatosa n kigúnyol.Ma reggel nagyon tiltakoztam volna ellene. . hogy hármunk közé álljon és megrontsa életünket. Dorian. a tizenkilencedik század ruhája utálatos. ha megfordítva lenne. Neked adtam. mi van a fedõk alatt a tálakban. nekem pedig nagyon kell. aminek szépsége nem hal meg. aki festve van? . amit akarsz.. . olyan . Bárcsak a kép változna és én maradha ig az. Harry. mikor föloc t meglepetésébõl.felelt Lord Henry álmatagon -. hogy ennyire méltányolod. megkeretezlek és hazaküldelek. . Harry . . hogy kicsit bizony buta volt és nem tiltakozhat semmit. . Különben örü nem az: bár nem szeretem. mint egy maskara. .

mert semmi hasznot se sikerült belõle kicsikarniuk. nem . A politikában tory lt.Legalább látszólag ilyen vagy.Micsoda hûhót csinálnak a hûségbõl . ne vesztegesd az idõt. . fõnökével együtt lemondott.Esedezem. Harry. V y háza a városban.Elfelejtettem. amint akkor vélték. de elõítéleteiben volt sok meg zívlelnivaló. Holnap. Lord Henry .Bízom benned. .Ilyen. Basil.Emlékezz arra. HARMADIK FEJEZET Másnap fél egykor Lord Henry Wotton a Curzon Streetrõl az Albanyba ballagott. akkor csak mi ketten megyünk.Roppant örülök. . vacsorázz velem. akit az emberek önzõn veznek. De a kép sohase változik meg .Hát akkor jöjjön. Mikor az ajtó bezárult mögöttük. de egy szeszélyes pillanatában visszavonult a diplomáciai pályáról. .kiáltott a kép eredetije és hozzáment.Mert megígértem Lord Henry Wottonnak. megsértõdve. .Jó. Rengeteg a dolgom.Ez az igazi Dorian? .Azért nem szeret jobban. Dorian .Az igazi Doriannal maradok . mely véleménye szerint teljes joggal megillette õt a születése. mert azokat. .Ne menj ma este színházba. s tö re a klubban evett. . Inkább itthon maradok. . aki agyonkínozta õt. hogy nem kínálták i nagyköveti állással. Dorian. nem mehetek.mondta Hallward. Ugye te is velünk tartasz. . csak akkor nem.Igazán ilyen vagyok? . a festõ a kerevetre vetette magát és a fájdalom kifejezése rcán.sóhajtott Hallward. amire a kertben kértelek. . hogy fával fûtsön a kandallójában. Nagyon érdekes délután volt. Basil . Divatjamúlt elveket vallott. hogy vele megyek. . letette findzsáját a tálcára.Parancsolsz. ellenben a társaság bõkezûnek t rtotta. a kedélyes. hogy meglát ogassa nagybátyját.Nem. Basil. . Semmi köze akaratunkhoz. Lord Fermort. ha megtartod az ígéreted.Jó. Hõs volt inasával szemben. Látogass meg minél lõbb. kissé érdes agglegényt. mikor Izabella királynõ fiatal volt és Primre nem is gondoltak. és ezért az tevékenységéért azzal mentegette magát.Szívesen elmennék magával színházba.Nem lehet. Atyja Angliát a madridi nagyköve tségen képviselte. és az asztalhoz ment. . ma reggel. és kezében a teásfindzsával odament a festményhez.Holott ez a szerelemben i ztán élettani kérdés. etette-itatta. mert ezt kényelmesebbnek találta.mondta Hallward. és hogy néhány hón tyja címének. Mindössze csak errõl van szó. aki atyjának ti olt.mondta szomorúan. Õ sohase tartja meg.mondta a fiú. Basil? . Szervusz. A fiú tétovázott és Lord Henryre nézett.Ez is valami. Harry! . Basil? . Fia. hogy a szén bizonyos elõnyt biztosít az úriembernek udniillik.mondta Lord Harry nevetve. . Basil. .Jöjjön. ne menj. vár a ko elviszem hazáig.kiáltott Dorian. de inkább bérelt lakásban lakott. Kissé utánanézett a Midland grófságban lévõ szénbányáinak. Szervusz. A festõ ajkába harapott. Szervusz.Bárcsak én is bízhatnék magamban . . . holott mindig azt mondogatta.Mennem kell. de nem tudnak. kik õt mulattatták. .Sajnos.Miért? . .Helyes . kiket viszont õ k t agyon.válaszolta. fõúri mûvészetét. Gray úr.Maradj itt. . az öregemberek hûtlenek akarnának lenni. Gray úr. Csakis Angolország teremthette meg õt.Te. réme rokonainak. de nem dnak. lust remekbe készült angol sürgönyei és nem mindennapi mulatókedve folytán. radikális bandána ta õket. Szakasztott ilyen vagy. mikor is közönséges. . aki a teázóasztal mellõl figyelte derûs mosollyal. . . .kiáltott föl Lord Henry. .Késõre já ell öltöznöd.. .Nem felejted el? .Milyen csodálatos. komolyan tanulmányozni kezdte a teljes semmittevés nagy. Dorian kacagott és rázta fejét. Kérlek. A fiatalemberek hûek akarnának lenni. hogy az ország ebek harmincadjára jut. kissé hebehurgyán. ha a toryk kormányra kerültek. . . hogy megengedheti magának.

összemorcolva bozontos. Mondd csak. Mi bírta rá. a fiúnak van pénze.mondta Fermor lord. . hát hogyne.és ez a lelõtte a fiút. de az asszonyok. Még nem na gykorú. fiam. ezt tudom. Spában. mint a bé csisokkal. beszéltek errõl. Dorian Gray nincs benne a könyveidben? . hogy magához vette a lányá egy szót se szólt hozzá többet. fehér szemöldökét. hogy Dartmoor amerika nõt akar elvenni? Hát neki az angol lányok nem eléggé jók? . György bácsi. .erõsítette meg Lord Henry. ott voltam a keresztelõjén is.folytatta az öregúr. de utána. Gray mostanában nagyon érdekel. Carlington bomlott utána. kiket valaha láttam.szólt az öregúr -. Mesék keringtek róla. hanem e gészen haszontalan dolgokat.Hát szívesen szolgálok mindennel.Margaret Devereux egyike volt a legszebb teremtéseknek. komisz kutyának tartotta. amint tette. Azt rebesgették. Henry . mint egy galambot.Mikor Lord Henry belépett a szobába. Jól ismertem az anyját. .Nagyon csinos . Kérlek alássan. Aztán egy év múlva a lány is me maradt utána egy fiú? Ezt nem tudtam. beszélj valamit az anyjáról. Szeretnék egyet-mást megtudni tõled: természetesen nem hasznos. egy belga vadáll tot. Carlington térden kúszott elõtte. nagybátyja kopott vadászkabátjában ült ott.Remélem. Különben állandóan Dartmoor bátyám boltjában vásárolo llemetlenkednek.mondta Lord Fermor és elfintorította arcát. talán õt is ismerted. Nemrégiben ismerkedtem meg vele. Úgy emlékszem az egészre.Szép vagyon vár rá. az unokájával emberségesebb volt. mi ez az ostobaság. kicsoda. . Az is volt. biztosan . éppen eleget tud.Márpedig az angol lányoknak az egész világon nem akad párjuk . . . mikor Madridban voltam. Nagyapja e Kelsót. És. arról koldu l. ami benne van a parlament évkönyveiben. mikor megszökött egy éhenkórász fiatal tacskóval. pirultam miatta. Manapság a fiatalemberek azt hiszik. bár ezek a fick ma már minden badarságot összefirkálnak. amit apád mesélt. hogy úgy viselkedjen. azt hiszem azonban. . és mire öregek leszn meg is tudják.Dorian Gray? Ki az? . ha pedig nem úriember. pedig akkorib n nem volt lány Londonban.. csinos fick ehet. Igen. akihez akar.Igen .kérdezte Lord Fermor. György bácsi. hogy tudom. kérlek alássan. György bácsi. . Kelso unokája. sohase foghattam meg. õ is mondta. Kelso an még jó darabig egyedül ette a marhasültjét. a pénz minden.Csak a családi érzés hozott ide. Rendkívül szép lány volt Margaret Dever minden férfi bolondult utána. Mire való ez? A vizsga. Kelso valami zsivány kalandort kerített.. hogy most vizsgázniuk kell. .Azt mondják.Pénzt. . egy sehonn . Az anyja Devereux volt . Milyen volt? Ki vette el? Hiszen te annak idején majdnem mindenkit ismer tél. fiacskám. Az egész Selby-birtok rászállott a nagyapjáról. Ha v ki úriember..mormogott nagybátyja. az anyja szép volt? . Remélem. Azt is beszélték. Harry . m inthogy ilyen ügyekrõl van szó. kérlek alássan. Azt hiszem. Selby az övé..Mondd.. Õ az utolsó Kelso lord unokája. A királyné többször kérdezõsködött arról az an ndig a fuvardíj miatt szokott veszekedni a kocsisokkal. Kérlek.mormolta Lord Henry. Õ maga beszélte nekem. Pénzre csak azoknak van sz .. hát mi hoz ide ily korán? Azt képzeltem. Egy álló hóna ig nem mertem mutatkozni az udvarnál. Az anyjának is volt pénze. . sohase fizetek.Lady Margaret Devereux. A lány kinevette. . . . mintha egnap történt volna. Az ügyet elsimították. A férfiak hajítófát sem értek. ti világfiak kett sohase bújtok ki az ágyból és ötig nem is mutatkoztok.Mert. . csúnya história volt.Épp ezt akarom megtudni tõled. György bácsi.ezért megfizette õt drágán.Kelso unokája . Ahhoz mehetett volna. aki nyilvánosan megsértette a vejét . én pedig. Igen. Azaz. . Szegény fickót két hónappal az esküvõ után megölték párbajban. Szeretnék valamit kérni tõled. roppant divatos manapság amerikai lányt elvenni. kik kifizetik számláikat. . ökléve z asztalra ütve. De nem pénzre van szükségem. hogy a pénz minden. És milyen a fiú? Ha az anyjához hasonlít. aki nem Carlingtonról ábrándozott volna. Különben a om. Egy ízben. nem állhatatosak . . Az én diplomatakoromban másképpen volt. elejétõl végéig komédia. A másodszülött fiú tõké és ebbõl nagyszerûen meg lehet élni.Ej.Azért akad oly könnyen párjuk az amerikai lányoknak.Nem tudom .visszhangozta az öregúr -. fölbérelte . a gomblyukába tûzött virágot babrálva -. ha Kelso tisztess vele. akkor hiába tud mindent. azok k.szólt Lord Henry szórakozo tan. jó kezekbe kerül . meg látogatott. Minden lány regény es volt a családjában.Hát foglalj helyet és bes j. egy gyalogos altiszttel vagy effélével. György bácsi. Harry. szívta alv rját és mustrálgatta a Times-t.válaszolt Lord Henry -. De a lány regényes volt.

mely sötét erdõ akozott és láthatatlanul járt szabad mezõn. de kevés eredménye lesz. melyet a régi görög márványszobrok õriztek meg számunkra. melyet olyan rejtélyesen sugalmazott neki valakinek puszta me glátása és jelenléte. . hogy a legkisebb virág kinyílhasson.. hagyjon nekem békét az õ jótékony fölhívásaival. egyéb dolgom sincs. a szenvedély és ifjúság kísérõzenéjével átömleszteni vérmérsékletünke olyadék vagy különös illatszer volna: micsoda igazi öröm volt ebben . hirtelenül megmutatkozott. Minden nagyszerû dolog mögött van valami tragikus.Kik a lány rokonai? . Az anyát elragadta a halál. hogy már régen elhagyta nénje lakását. h t rá..Igaz.És szép? . tö ebb formának..Dartmoor érdekében remélem. Ez a fõ jellemvonásuk. akivel a véletlen szeszélyébõl találkozott B rmében. mint dryád. mint volt.. mely gyönyörében durván testi. György bácsi. Pár heti vad boldogság. valami lenyûgözõt érzett. az inas azt mondotta. s fölébredt benne az a csodálatos látóképesség. a gyermekkor fehér tis és az a szépség. . Úgy hallom. . ami a fiú az õ tudta nélkül a festõnek volt. a háttér érdekes. amint az angol lányok eltitkolják a múltjukat . hogy ponyvakereskedõk? . bizonyos jelképes értéket kapott. Csak úgy röpülnek. hogy Amerik a a nõk paradicsoma. aztán egy kínban született gyermek. Szeretett volna uralkodni rajta . György bácsi. Színt adott a fiúnak. amint szellemes megjegyzéseink visszhangot vernek. Ha tovább maradok. mint hogy minden szamárságra cheq firkáljak alá. alattomos gaztett. Övé volt a báj. hogy . kérlek.. ki galkotta csodálatos arcképét. Legtöbb amerikai nõ így tesz. Nem Platón. Meghívattam magamat és Grayt. . aztán a Berkeley Square felé irányította lépteit. melynek árnyképét valósággá bûvölik: milyen különös volt mindez! Emlékezett v történelemben.Jaj. mintha szép lenne.Miért nem maradnak ezek az amerikai nõk a hazájukban? Azt szokták mondani. hogy azok. Hónapok rtó néma gyötrelem. hogy az legyen Dorian Graynek. aki nem is volt ennek tudatában. . Világoknak kell ös zefogniuk. am tne formálni. akár játékszer. . oly izgatóan é san hatott rá. mely megkülönböztetni azt.Szervus z. . a fiú adt egy mord. T yok velük. megkísérli. mikor riadt szemmel. Valóban nagyszerû az a fiú. elfinomo dott.mondta és menni készült. és a visszafordult. Harry? . mint egy különös. de a rövid távban pompásak. Volt valami igézõ a Szerelem és a Halál rmekében. Besz . Milyen szörnyû. elkésem az ebédrõl. Magáévá akarta tenni ezt a csodálatos szellemet. akárcsak Éva . szemléletének friss módja. Semmi más tevékenység nem hasonlított ehhez. Ez volt tehát Dorian Gray családi története. Igen. hogy tájékoztattál.Az amerikai lányok bölcsen eltitkolják a rokonaikat. . Bármily nyersen is mesélték el. György bácsi.. korlátolt és közönséges korunkban. De épp ezért ki akarnak jutni belõle.Az is. melynek véget vet az utálatos. Rájött. Igen. Lehet belõle akár titán. a hallgatag szellem. megmondom.Agatha néninél. Az öregúr helyeslõn dörmögött és csöngetett inasának. Õ a legújabb protegéje. Felelt a vonó minden érintésére és rezzentésére. Amerikában a ponyvakere a politika után a legjövedelmezõbb foglalkozás. mint pompás hegedûn játszani. Belevetíteni l y kecses formába és ott hagyni egy pillanatig. de mindenesetre nagyszerûvé lehet alakítani. hogy ilyen szépségne l hervadnia!.Hol ebédelsz. És Basil? Lélektani szempontból mennyire érdekes volt. Új mûvészeti modora.. Lord Henry az alacsony boltíven át a Streetre ment.talán a leginkább kie ly megmaradt számunkra. Új ba tudni mindent és a régiekrõl semmit.. zsarnokoskodó öregemberrel.mormogta az öregúr. Köszönöm. majdnem modern regény. És milyen elragadó volt tegnap este a klubban a vacsoránál. Ez a varázsuk titka. Az a drága nõ azt hiszi.. v durván alantas.Helyes. amint van.Úgy viselkedik. Egy szép nõ mindent kockára tesz õ délyéért.mondta Lord Henry. Egyszerre megállott és a házakra nézett. mintha maguk a tárgyak rajzai lennének egy más.. ami csodálatos.Vannak egyáltalán rokonai? Lord Henry rázta a fejét. tök bbé tette. hallani. és nem f minthogy lelkében vágyakozott utána. Abban. . Mikor belépett a kissé homályos csarnokba. Az emberbarátoknak semmi érzékü emberiség iránt. merengõ vágytól szétnyílt ajakkal ült vele szem a villamos gyertyákra boruló ernyõk dúsabb vörössel rózsázták arcának ocsúdó csodáját. . Azt hisz oor megjárja. . a dolgok puszta alakja és rajza.már sikerült is félig-meddi . a gondolat mûvésze beszélt ilyesmirõl elõször? Nem Buonarroti f ezt szonettsorozatának színes márványába? De századunkban mindez idegenszerû volt. Nincs semmi. mondd meg Agatha néninek..A hosszú jegyesség kimeríti õket.

és egészen senki se menekülhet meg tõle.Ne törõdjön vele. hogy a jó amerikai.válaszolt a hercegnõ szórakozottan. . amit akart . amit mond. Lord Henry kitalált valami jó mentséget. És hová megy a rossz amerikai. A hercegnõ ámuldozott.Nagybátyám az imént valami ponyvakereskedésrõl beszélt. harmincéves koráig elmondott mindent.kérdezte Erskine úr.kuncogott Sir Thomas. mint Lord Henry megjegyezte. Nagyon. õ is inkább hallgatóit merítette ki. Mondhatom.Meg k legtöbbjük nagyon csinos.Szörnyû . Minden ruhájukat Párizsból hozatják. hogy megkéri a bátyám kezét. .mormogta Erskine úr és elmosolyodott. ercegnõ fölsóhajtott és élt elõjogával. . . fejét csóválva.kiáltott föl. . Bárc etném magamnak én is. valóságos az asszonyok között.Nem értem önt .Elkéstél. mint rendesen . Lord Henry . de mi nden igazán jó ember beleesik. Mint mindenki.Nem is tudtam.Valakinek be kellene avatkoznia. Dorian az asztal végérõl félénken intett neki s az öröm pírja futotta el arcát en Harley hercegnõ.A nyers erõ még csak megjárja.Hát ez rémes . hogy a rosszul bekötött imakö etett. megbocsáthatatlan hiba. hogy kineveljenek bennünket? . A hercegnõ balján Erskine of Treadley ült. . mely. és elfoglalva a nénje melletti üres széket.Én keresztül-kasul beutaztam Amerikát.Kitûnõ forrásból tudom. Egyik ajtónállónak odaadta a kalapját. drágám . látni szeretjü a dolgokat. nagyon értelmes.fûzte tovább a szót Sir Thomas. nagyon okos ak.mormogta Lord Henry. . Megalázza általa a szellemet. . . Hallatlan. hogy amerikaiban nem talál semmi oktalanságot.Erskine of Treadley úr világa a könyvespolcán van.mondta Sir Thomas és kissé elpirult. a nõ szentül el van határozva. . Biztosít om. Az amerikaiak roppant érdekes nép. aki azonban azzal a rossz szokással rendelkezett. hogy elveszi azt az igézõ fiatal hölgyikét? . kik e tekintetben nagyon elõzékenyek. ..Ez paradoxon volt? . hogy a leány apjának Amerikában nagyobb szárazáru-kereskedése van r Thomas Burdon méltányoló arccal.Mikor Amerikát fölfedezték . ez a fõ jellemvonásuk.Õ sohase gondolja komolyan. De lehet. . . .Hiszen a paradoxon helyes dolog a maga nemében. az utolsó zót hangsúlyozva. és csodálkozva emelte föl óriás kezét. .Érdekes. . s egy fürjet vett a tányérjára. . . .mondta Erskine úr. nem olvasni róluk. aki egy bölcs és általánosan ismert törv allgatva a közéletben pártvezérének hódolt. Aki él vele.mondta a radikális képviselõ.De hiszen láttam néhány példányt a lakóiból . . gyakorlati emberek.Maga is azt hiszi. ez az utazás nevelõ hatású. és kedvesen bólintot e az asztalon át. hogy csak úgy valahogy megtalálták. mert mint egy ízben mondotta Lady Agathának.kiáltott nénje.Hát csakugyan Chicagóba kell mennünk.Lehet különben.kérdezte a hercegnõ. nagyon.Szegény Dartmoorról beszélgettünk.Én értem . akik nem hercegnõk. . . aki ki akarja meríteni tárgyát.Bárcsak egyáltalán föl se fedezték volna . Sir Thomas.Amerikába .tudakolta a hercegnõ. és unalmas adatokat kezdett fe rolni. Párizsba megy . Mellette jobbo lalt helyet Sir Thomas Burdon radikális képviselõ. Sir Thomas legyintett. de a nyers okosság. és bement az ebédlõbe.Manapság igazán semmi szerenc leányainknak.felelt Lord Henry.már ebédelnek. . Igen.suttogta Lady Agatha.Azt hiszem. akinek hatalmas készlete volt szakállas viccekbõl. . botját. mikor meghal. hogy Amerikát nem is fedezték fel .kiáltott Lord Henry. . félbeszakította õt.kiáltott föl Lady Agatha. az valahogy tisztességtelen. körül vannak itt. Hát mi az amerikai ponyva? . de oly roppant ízléstelenül öltözködött. egy nagyon bájos és m lt öregúr. Lord Henry szomszédja Vandeleurné volt. rendkívül áldott lelkû és jó kedélyû hölgy. külön vasúti kocsikat bocsátottak rendelkezésemre azgatók. hogy . középkorú köz z. széles építészeti arányokka kori kortörténészek kövérségnek jeleznének olyan nõknél.Az amerikai irodalom .Azt mondják. a magánéletben a jó konyhának. mikor meghal? .Ponyvakereskedés Amerikában. nagynénjének egyik legrégibb barátnõje.Én inkább azt mo nám. Erskine úr. .mondta Lady Agathá . . .kiáltott a hercegnõ. .Attól tartok. Sir Thomas homlokát ráncolta. nagyon okosak. Szerencséjére a nõ másik oldalára Lord Faudel került. Azt hiszem. . Mi. hogy egy szót se szólt.. .Nekem nincs kedvem utazni. . mint a szabadelvûek.kérdezte Erskine úr anaszosan. . unokaöccse elõítélettel viseltetik a nagy ország iránt . az eg rûen kibírhatatlan. a torykkal eb zott. hogy az. És jól is öltözködnek. mint egy miniszteri beszéd az alsóházban. akivel a szent hölgy abban a nagyon komoly modorban társalgott.

Egy árva betût s e értek abból. merész és . felhajította a leve gõbe és átalakította. Fehér lába taposta a nagy borsajtót.felelte a hercegnõ. Lady Agatha fejét rázta.Igaza van. Miért akarod lebeszélni e kedves Dorian Grayt. hogy mulattatjuk a rabszolgákat.Jaj.Igen . hercegnõ . De minthogy a tizenkilencedik század a részvét túl tása miatt jutott csõdbe. A politikus élesen nézett rá.Csak akkor.felelte a fiatal lord.Én semmit se akarok megváltoztatni Angliában. szivárványlóvá varázsolta képzeletével és f xonjával. Ha az Igazság artistává válik. a paradoxon útja az igazság útja. Ez a világ eredendõ bûne. haragszom rád. folyamodjunk a Tudományhoz. mondja.kérdezte. . . hogy olyan j yek menekültek elõle. és mi azzal igyekszünk megoldani.jegyezte meg Sir Thomas. azt tanácsolnám. .Teljesen beér azzal. csak a szenvedéssel nem . az életörömöt. Az érzelgõsség elõnye az. nagyon sokra .paradoxon volt.Ön igazán vigasztaló dolgokat mond .mondta Henry lord vállat vonva. látn l. Jaj. nagy komolyan bólogatva hozzá.Hiszen olyan szerencsétlenek azok a szegények a Whitechapelben . . melynél bölcs Omar ült.felelt. Lord Henry elnevette magát. ha fiatalok . Tündöklõ volt. Különben is. hogyha mint bölcs szemlélõdhetek. hogy nekem zongorázzon . . hercegnõ. lejtõs oldalain.De az East End azért roppant fontos kérdés . hogy nem é . az . Mert nagyon csúnya. Erskine úr figyelt. hogy táncol a kifeszített kötélen.Ha ilyen magamfajta vénasszony elp irul. melyet fiatal éveiben elkövetett? . . . hogy vitatkoznak ezek a férfiak. Amint továbbhaladt. . . hogy az hozza rendb e. mint riadt erdei lények. nagyon szörnyû. és a tudat.Hát akkor hogy akarná megváltoztatni? . Lord Henry Erskine úr felé tekintett. . Harry. hogy a modern kor szereti a fáj dalmat. a bohóság dicsérete a bölcselet magasába röppent.folytatta a lord -. és gúnyolta az alamuszi Silenust. a ballépésünket.kérdezte. Nagyszerû rögtönzés volt Dorian Gray rászögezte szemét.kockáztatta meg Vandeleurné félénken.szólt Sir Thomas foghegyrõl.folytatta Lady Ag atha.kiáltott a hercegnõ. Manapság a legtöbb ember abb a pusztul bele.Veszedelmes elmélet .Rettenetes komoly felelõsség . Az asztal végére nézett.A pirulás pedig jól áll a hölgyeknek. hogy zongorázzon nekik. bacchánsnõként táncolt az élet deszkáján. de azért mula ott rajta.A rabszolgaság kérdése. ez az élet egyik nagy titka.mondta Lord Henry komolyan.Hát kövesse el õket újra . csöpögõ. amit beszélnek. Szeressük a színt. .Én azonban azt szeretném.Csakhogy komoly felelõsség terhel minket . a szépséget. csak az idõjárást .Jaj istenem . mert én egyáltalán nem érdeklõdtem East End irán irulás nélkül nézhetek majd a szemébe. . n agyon leverõ. valami nagy botlásra.Meg fogom valósítani. Nos. Hogy kipróbáljuk a Valóságot. hogy lehetne még egyszer visszafiatalodni? A lord egy pillanatig gondolkozott.Vissza tud emlékezni.kiáltott a hercegnõ.Az emberiség nagyon is komolyan veszi magát. . felöltve borfoltos ruháját borostyánna a. . és ránézett az asztal fölött. . elengedte és visszakapta.Mindennel tudok rokonszenvezni. . hogy egy dolgot nem bánunk meg soha. akkor megítélhetjük. hogy ott megbecsülhetetlen vo lna. . . hogy félrevezet bennünket. . . . és csak késõn fedezi fel. hogy okosan a földön csúszik.jegyezte meg Lord Henry.Csak meg kell ismételni egykori bolondságainkat. És minél kevesebbet beszéljenek az é . a Történelem másképp alakul.szólt Lady Agatha -. .kiáltott Lord Henry mosolyogva.csicsergett a hercegnõ.Nagyszerû elmélet . hogy kijöjjön az East Endre? Tudom.visszhangozta Lady Agatha. Van valami rettenetesen beteges abban. nyomban visszafiatalodunk. Ha a barlanglakó n vetni tudott volna. . Lord Henry.Valahogy mindig bûnösnek é tem magam. . és Dorian Gray vidám tekintete válaszolt neki. Szeretnék. Lord Henry játszott ezzel a gondolattal és rakoncátlankodni kezdett. és a Tudomány elõnye az. ez nagyon rosszat jelent. kinek lelkét me karta igézni. Nevetés futott végig az egész asztalon. maga a Bölc s megfiatalodott és elérte a Gyönyör vad muzsikáját.A szenvedéssel nem tudok rokonszenvezni. . hogy hallgatói közt volt valaki. mintegy élezte ötletét és színt adott képzeletének. míg a pezsgõ szõlõlé bíbor és bugyborékoló hulláma meztelen combjára fröcc lefelé csordogált a bornyomó kád fekete. . mikor meglátogattam nagynénjét.

érzem. nagyon kedves volt és szörnyen erkölcs elen.aztán kisuhogott a szobából Lady Agatha és a többi hölgy társaságában. negyven karosszékben. NEGYEDIK FEJEZET Egy hónappal késõbb Dorian Gray Lord Henry mayfairi házának kis könyvtárában ült. Egy napon. . Nagyon törékeny kalap.Végtelen sajnálom . mára éppen eleget beszéltem . Jöjjön el hozzánk ste vacsorázni.Mennem kell. A kandalló párkányán néhány nagy kék porcelánkorsó s néhány papagájtulipán sorakoz keskeny.Én a parkba megyek .mosolygott Lord Henry. Felnézek az uramért a klubba. Õ mindig késett.Egészen elfelejtettem. Az a nemzedék. mosolyok cikáztak ajkain és a csodálat mindjobban elkomolyodott sötétülõ szeméb Végre a jelenkor ruhájába bújtatva belépett a szobába a Valóság. cs akugyan hiszi-e azt. . Lajos korabeli óra szabályosan egyhangú ketyegése idegesítette. mint egy perzsaszõnyeg és éppoly valószerûtlen. Erskine úr? . Mikor Lord Henry megint leült. . dühöng. hogy Basil Hallwardhoz ígérkezett . pompás bur ellett.Mind a negyvenen. elsõsorban önt tesszük érte felelõssé mindannyian. semhogy írjak.Önért minden más meghívásomat sutba vetem.mondotta -. és az ajtó kinyílt. Engedje meg. mért nem ír inkább? .felelt Erskine úr. magával kell mennem.Azt hittem.Sokkal jobban szeretek olvasni könyveket. mely oly kedves. mert azt tartotta. Ahogy kiment az ajtón.bûvölte hallgatóit. és fejtse ki nekem a gyönyörrõl szóló bölcseletét.Valaha magam is írogattam.suttogta. . ólomkeretes tábláján beáramlott a londoni nyári nap baracksárga fénye. és elviszem va ami buta gyûlésre a Willis s Roomsba. A világ minden népe közül az an van legkevesebb érzéke az irodalom szépsége iránt. Erskine úr átjött hozzá. Lord Henry még nem érkezett meg. melyet egyik könyvespolcon lelt. és ha a szegény her cegnõnek valami baja esik. De az életrõl nék önnel beszélni. és egy mellette lévõ székre ülve vá ezét.Jobb szeretnék magával menni. melyeket a királyné címerébe lmazott. . aki az ette a hercegnõnek. mint ön. .kiáltott a hercegnõ -. Egy csöpp atlaszfa asztalkán Clodion szobrocskája állo mellette volt a Les Cent Nouvelles egy példánya Clovis Eve-nek Valois Margit számára készí ett kötésében. Ebben az órában szoktunk ott aludni. . ha megengedi. és tétova ujjakkal forgatta a Manon Lescaut szé s kiadását. Gyakoroljuk magunkat. . Senki se tud oly csodálatosan csevegni. melyeket szú rojtos selyemperzsák borítottak.Hadd menjek magával . Ha elkésik. ha megunja Londont jöjjön le Treadleybe. hogy elmegy. egy inas alakjában. hogy így nevezzem. amit az ebédnél mondott? . . . tankönyveket és lexikonokat olvasnak.Ezer örömmel. ahol õ elnököl. gipsz dombormûves mennyezetével. s borzasztó lenne net. Erskine úr. . .kiáltott.kiáltott. igaza van . És most. Lord Henry.szólt Lord Henry mosolyogva.Mindannyian. édes Agathám. hogy aki pontos. hogy folyton beszél majd. világos színû tölgyfa burkolatával. igen. hercegnõ . Treadleybe menni pompás kirándulás. Dorian Gray le se vette róla szem soltan ült.Ön egészíti majd ki .Nagyon vadak. A fiú tehát durcásan várakozott. Isten önnel. szabad megkérdeznem. kedves barátom. De iában csak újságokat. A XIV. Az Athenaeum Klubba kell mennem. de már abbah agytam. . hogy vélekedem a maga nézeteirõl. Szóv mennem kell.szólt Lord Henry és meghajolt. egy angol tudományos akadémiát akarunk alapítani.válaszolt Lord Henry. És meg kell ígérnie.Milyen udvarias maga és milyen udvariatlan . magas. Kedden? Szabad kedden? . Egy durva szó tönkretenné. Lord Henry nevetett és fölkelt. Most már igazán magam sem tudom. A hercegnõ színlelt kétségbeeséssel tördelte kezét. . kré gerendamezejével. Jöhet velem. pompás ka Nagyon kedves szoba volt ez a maga nemében.Most pedig elbú m kitûnõ nénjétõl. . és ha akarja. Mindenesetre ak arnék írni egy regényt. . Dorian Gray megérintette a karját. majd együtt nézzük. A házigazdája páratlan és a könyvtára i .válaszolt az öreg gavallér udvariasan meghajolva. untatott. Önt csakugyan roppant veszedelmes embernek tartom.Ah.Most szeretném kicsit né ni az életet. . hogy mit is mondtam . azokkal az aranyozott százszorszépekkel ékesen. .Maga könyveket beszél össze . az idõt lop. mikor ebben a kalapban vagyok. melyre igazán büszke vagyok. és õk kacagva követték a csábos dalt. Végre lépéseket hallott kívülrõl. Több ízben már arra gondolt. hogy fogatja várja.Attól tartok.Nagyon vad dolgok voltak. mely a kortársam volt. téglavörös nemezszõnyegeivel. hát el ne felejtse .

senki se hallja meg.Ah. Ez pedig nem megvetendõ dolog. Dorian . én is . . hogy kikocsizom a hercegnõvel. ugyebár. mert fáradt. .Hogy hívják? .felelt egy éles hang.. . Egyszerûen bolondultam a zongoramûvészekért. Kü nõ volt.legalábbis. . betéve mögötte az ajtót. Rendszerint szerelmes volt valakibe. és minthogy szerelmét sohase viszonozták.. de nem tudják semminek az értékét. . .mondta Dorian. Orchideákra nincs pénzem.Bocsánatot kérek.Igazán annyi? . . És láttam önt vele egyik este az Operában. Azt hittem. hogy néhányat szippantott.Nemigen hiszem.Megígértem. m egy paradicsommadár. Olyan lármás. Ma az emberek tudják mindennek az árát. sohase beszélek . ha látnád õt. és itt találtam Gray urat . De nagyon kellemes volt. hogy miért. . Ha a muzsika rossz. Ne gondolja azonban. mennem kell . Talán majd találkozunk Lady Thornburynél.Kezdetnek elég közönséges.Sohase végy el szalmasárgahajú nõt. de csak annyit ért el. . amit te mondasz. Nagyon szerelmes vagyok tudniillik.mondta Lord Henry. fölvonva sötét. ideges nevetés hangzott föl. Dorian gyorsan körülnézett. Végre a mûvészet nemzetközivé tesz. Festõinek akart látszani. . . .Kibe vagy szerelmes? . akkor kötelességünk szóba fullasztani. ruhái mindig úgy hatottak. Lord Henry vállat vont. . Szervusz. hogy megi edtem vele. . s ujjai egy teknõsbéka pa pírkéssel kezdtek játszani. hogy magam mutatkozzam be.De elkéstél. a nõ azért megy fér kíváncsi: így mind a ketten rosszul járnak. Roppant örülök. hogy lompos vol t. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk a zenérõl. hogy nem szeretem a jó zenét.Hát akkor tizennyolc. mert külföldiek. Ugye nem vacsorázol itthon? Én se. Gray úr? Vékony ajkain ugyanaz a szaggatott. A férfi azért nõsül. V gy egészen másképpen gondolkozunk róla. .. ez Harry ötlete.mondta Dorian Gray és elpirult.Ott.Sajnos nem Harry jön. hogy egész id latt nyugodtan beszélhetünk. vagy nem? Bizon yos idõ múlva még azok is külföldiekké válnak. Nem is értem. Harry. Van az uramnak belõlük vagy tizenhét. kik Angliában születtek. az édes Lohengrinben. mint Henry mond nekem. ha jó zenét hallgatok. Engedje meg. hogy megházasodom.kiáltott Henry felesége.Jaj.Én is boldog vagyok. Dorian mosolygott és fejét rázta. téged k restelek. Ez egyik aforizmád. Harry . Isten önnel.Ugyebár a Lohengrinben? . finom jázminillatot a maga után. .Egy színésznõbe .Nagyon sajnálom. néha kettõért is egyszerre. hogy elkéstem. . megtörve a zavart csöndet buta és hirtelen n evetésével. Magát jól ismerem arcképeirõl. . vagy nem? Jól teszi nek is tartoznak vele. He . kérdezni akartam tõled valamit .Sajnálatomra.. mely egész éjszaka ázott. . amit mondunk. ugye maga még ohasem volt nálunk? Hát el kell jönnie. órákig alkudoztam rá. édesem . édesem. Mind a ketten egyformán gondolkozunk róla. . Harry. hogy tudomást szerezzek róluk. felugrott.mondta. Wagner zenéjét legjobban szeretem.már nem tudom. Ugye azok. Dorian. Gray úr. A Wardour Stre eten egy darab régi brokátot kerestem. nem így gondolkozom. Azok olyan festõivé teszik a szobákat.Sohasem hallottam felõle.Sibyl Vane-nek.Mert nagyon érzelgõsek. mintha valami õrült tervezte és õ viharban kapta voln a. vagy nem? Mondja. Aztán a lord cigarettára gyújtott és a kerevetre vetette magát. azért. mit -.mondta Henry lord. .. . Imádom. nem c salatkozott semmiben. Gray úr . de félek tõle. miután felesége. Dorian. Harry? . vagy nem. de a külföldiekre semmi et se sajnálok.Minden bizonnyal. Victoriának hívták. Gray úr? Az egyetlen mód. Harry.Nem beszélnél így.Egyáltalán ne házasodj meg. kirebbent a szobából.Miért. hogy az uram.De én szeretem az érzelgõs nõket. De már itt van Harry. Lehet. amint beszélt és figyelte õt tétova nefelejcsszemével.Azt hitte. . Henry felesége idegesen nevetett. és valóságos rögeszméje volt a templomjárás. Hát csak a felesége. Mikor zenét hallgatok. Nagyon regényess z. ívelt szemöldökét mosollyal nézett mindkettõjükre. Én megvalósítom most mindazt.

tehát értenem kell hozzá. napokig úgy rémlett. De ne félbeszakítani. . . Pusztán a veszély sejtése is kéjesen hat ott rám. hogy olyan mély vagy. Cifra. mindenkit megnéztem. De majd hallotok róla.Édes fiam. melyet félredobnánk.tége artogat valamit számomra.kiáltott Dorian Gray dühösen. kiknek nincs semmi dolguk. Visszaemlékeztem. Assz onyok árultak narancsot és gyömbérsört. hogy olyan sekélyes vagyok? . és silány színpadi függöny meredt arcomba.Édes fiam. úgy hat óra tájt.Azt hiszed. Nem tudom. mit mondtál nekem azon a csodálatos estén. Látom. Ma ennek vége.És hol találkoztál vele? . k let felé bandukoltam. ami érdekelt. Harry. Legalább nem téged nevetlek. . és ez nagyon szomorú volt. Amit õk állhatatosságnak vagy hûségnek neveznek. aki elhaladt mellette t kíváncsisággal firtattam. akkor elmulasztom az életem legnagyobb regényét. és csúszómászó szolgaisággal l alapját. Tudom. és nemsokára kormos utcák. Nagyanyáink azért festették magukat. Mióta ismered? . egy nõ se roppant tehetséges. mi ment? . . micsoda életet élhetnek.Nem nevetek. Roppant tehetséges. Mi a csudát csinálok itten. . miért tettem így. kimegyek kalandot keresni. Harry. Mit gondolsz. mint saját leánya. fekete. Kiállhatatlan vagy.Majd elmondom. Ha tisztességes férfi akarsz lenni. . én azt inkább a közöny tunyaságának vag nak nevezném. hogy valami kalapál ereimben. Azért festik maguka gy hódítsanak és fiatalnak lássanak. vagy a Piccadillyn kószáltam. Mihelyt a nõ tíz évv alabbnak látszik. hogy az életed elsõ regénye. A karzat és földszint szépen megtelt. Mikor a Par kban lõdörögtem. ha nem így cselekszem. Dorian. hogy mindent megismerjek. Zsíros tincseket hordott s nagy gyémánt szikrázott szutykos ingmellén. kedves Dorian. .Hát egy szörnyû kis páholyba kerültem. melyet õk a legelõkelõbbnek tartottak. valóban. hogy a mi szürke. mit vártam. Most a nõket elemzem. . s rengeteg dió fogyott. kik életükben csak egyetlenegyszer szeretne k.Sohase bánd. ami a következetesség az értelmi életben n a tehetségtelenség bevallása.Nem. Te gerjesztetted bennem a vad vágyat. mint hol rmadrendû lakodalmi torta. Egyesek megigéztek. Hány dolog van. hogyha nem ze teveled. Mások borzalommal ek meg. azok tulajdonképpen a sekélyesek. Kikukuc olyból és néztem a színházat. Miután találkoztam veled..kérdezte. Londonban ndössze öt nõ van. piszkos bûnöseivel és tündöklõ bûneivel . de ne légy hozzá szigorú. . Mióta ismered? . Igazi szörnyeteg volt. Folytasd a történetet. . A birtoklás szenvedély za létre. de azért bájosan mondják. Ami a társalgást illeti. roppant Londonunk. hogy hódítsanak é csevegjenek. Téged mindig szeretnek majd és te mindig szerelmes leszel a szerelembe. egészen megrémítesz a nézeteiddel. miriád emberével. Hûség az érzelmi életben ugyanaz. A kérdés ne ly bonyolult. A nõk az anyag diadalát jelentik az észen. pás dolgokat tartogat számodra az élet. mi or a színpadra pillantottam. de ha nem így cselekszem . De beszélj arról a roppant tehetséges nõrõl. de bementem és egy guinea-t adtam egy színpad melletti páholyért. . hogy ez az életed leg nagyobb regénye. de kimentem.Jaj. .Más se. lobogó gázlámpái és rikító színlapjai tnál egy utálatos zsidó állott. Még ma sem tudo m. A másik fajta nõ roppant bájos. Hûség! Egyszer majd ezt is elemzem. Semmi mondanivalójuk sincs. senki sem volt. A grande passion1 olyan emberek kiváltsága . A nõk festõi nem. aminthogy a férfiak az és dalát jelentik az erkölcsön.kedves Harrym -. hogy csak kétféle nõ van: egyszerû é estett. Volt benne valami. Pirosító és szellem együtt szokott járni. s komisz szivarját. melynek nagy. kérdeztem. mint gondoltam. De mégis elkövetnek egy hibát.Vagy három hete. Hát ne félj. kopár terek útvesztõjében tévedezt yolc felé egy kis zugszínházhoz értem. Különben ez nem történik meg. azt hiszem. és azon a helyen. ami élet . Valami finom méreg szállongott a levegõben. vele ülj le vac sorázni. Henry. ha nem félnénk. Inkább azt mondd. furcsa hely volt. csupa Cupido és bõségszaru. Ez csupán a kezdet. elhatároztam. amilyent még sohase láttam. Utóbb azt tapasztaltam. Szenvedélyesen vágyakoztam egy új élm Hát egy este. Harry. hogy ki nevetsz. akivel érdemes szóba ereszkedni. Éreztem. hogy mások fölkapják.Ez az igazság. a legképtelenebb mellényben. mikor elõször együtt ráztunk. mikor meglátott. Ezer dologra gondoltam. közülük azonban kettõt sem lehet beenge ztességes társaságba.Hogy érted ezt? . már egészen boldog. kinevetsz. hogy a szépség keresése az élet igazi titka. Harry. Az egyszerû nõ nagyon hasznos. de a két sor zártszék telj n üres volt.Pont ilyen lehetett a brit dráma virágkora is. Ezért is szüksége van az államnak semmittevõkre.Pont ilyen. De ne mondd.Ugyan. tszik parancsolni egy páholyt? .

nem követnek el bûnt. Dorian . vásári bódéhoz hasonlított Júlia! Harry. Úgy látszott. szerelmese ajkáról szívta a mérget.az élet cikázó napsugara -.kérlek. hogy megnézem az elsõ felvonást. melyiket kövessem. Mercutio se volt jobb. És hangja .Igen. Láttam õt minden korban és m elmezben. de a szépség. Ha lecsukom a szemem.mondd el e vagy Sibyl Vane-nel? Dorian Gray fölugrott. Most pedig . ha nem. mindig azzal kezdi. akit valaha láttam. majd megvallotta. mint te . Harry. A legédesebb teremtés volt. és m indegyik valami mást mond. Ha egyszer bûnt követnék el.Azért. s a féltékenység fekete keze fojtogatta nádszerû nyakát. úgy hiszem. Mûvészetben. aki rögtönzéseit beszúrta szerepébe. .Csak a szent dolgot érdemes megérinteni.Ha akartál. Elsõ este. hogy a színfalak mögé vezet és bemutat neki. De a s Mennyire más egy színésznõ! Harry. mely egy vidéki. az nekünk. mint egy söröshordó. Azt feleltem. Henry. . és adj egy gyufát: köszönöm . Lelküket éppoly könnyen meg lehet ismerni. mennyire megrázhat bennünket egy hang. melyet az ember virradat elõtt hall. szerették az ilyen Minél tovább élek. mint maga a színpad. arcocskája virágszerû. és bizalmasan lekacsingatott a földszintr ndkettõ olyan furcsa volt. aki nyekergõ zongoránál ült.2 . így van. hogy nagyon sok pezsgõt ittam. A te hangodat és Sibyl Vane han gját. hogy ez szörnyen kellemetlenül érinti. politikában les grand-peres ont toujours tort. Be kell vall dtam a gondolattól.De miért sértõdsz meg? A lány egy napon bizonyára tiéd lesz. . légy jó fiú. amint az Arden erdején vándor hában. Nem tudom. mély és lágy zenéjû.Aztán azt kérdezte.Hát ezt nem csodálom.szólt Lord Henry hangjában a pátosz kül remegésével. hogy Shakespeare-t ilyen istentõl elátkozott helyen látom. A zenekar szörnyû volt. hogy másokat csal meg. mint a fuvola vagy a távoli oboa.Bárcsak ne beszéltem volna neked Sibyl Vane-rõl. másik este Imogen. s e rály színe elé lépett. égõ szemmel. vagy a derék néma. õrült lány volt. Minden áldott este elmegyek. Amíg élsz. és ruhát adott neki. ajka p yan. Hát Harry. beszélned kellett. s fölajánlotta. ha nem. hog lássam játszani. Miért ne szeressem ezt a lányt? Harry. és a játék elkezdõdött.Harry! Sibyl Vane az szent. annál világosabban látom.Természetesen ismerem. A ker i jelenetben hangját remegõ önkívülettel színezte. A Rómeó és Júliá-t játszották. festett hajú és kipingált arcú démonokat. nadrágban. Mindenütt megleljük õket.Csak ne szóld le a festett hajat és kipingált arcot. hogy Júlia sok száz éve meghalt. sötétbarna tekercsekkel.. Láttam õt meghalni. elmondasz nekem mindent. hogy ami eléggé jó volt apáinknak. Te pedig megé . mindent el kell mondanom neked. . s azzal végzi. De azért n on kedves a bókod. szoktam-e újságokba írni. Dühöngtem a zsidó dtam neki. Tudod. hogy megízlelje volt.Olyanféle emberek. kis görögös szorúba font haja. . Tulajdon korukba vannak bezárv mmiféle varázslat nem alakítja át õket. hogy . A komiku s játszotta.sohasem lyen hangot. Különös befol yásod van reám. a puszta szépség könnyeket fakaszt sze bõl. Aztán kissé hangosabb lett. idejönnék és bevallanám teneked. .Ez a darab eléggé jó volt minekünk is. a szörnyû vén zsidó elõadás u páholyomba. és teste a veronai márvány sírboltban pihen. olyan termettel.Igen. Eleinte nagyon halk volt. Rómeót egy kövér. mellénykében. biztosan olyasmit hitt. Ezt nevezi a világ regénynek. ami t teszel. Olykor rendkívüli varázs van ebben mondta Henry lord. . Er nagyon elképedt.Bizonyára a Félkegyelmû fiú. . hogy viselje és keserû füveket. Mindenesetre elhatároztam. takaros sapkában. délután fecsegnek a kávénál. öreges úr alakította. Egyik este Rosalinda. Ha valaki szer kit. én szeretem õt. Figyeltem. és úgy zengett. nem? . én is alig láthattam ezt a lányt a ködlõ könnyeimtõl. Dorian. mint a k ukat. de a függönyt. Ha akarom. szeme a szenvedély ibolyakék forrása. mint csinos fiúcska. hogy a földön egyedül csak színésznõ retni! . mert nagyon sok színésznõt szerettem. Reggel lovagolnak a Parkban. Dorian. Egyszer azt mon dtad nekem. mely majdnem elûzött. piruló arccal. Valószínûleg már megismerkedtél vele. hallom mind a kettõt. hogy a pátosz nem hat rád. alig tizenhét éves. még csak el se szoktam olvasn az újságokat. mikor a hegedû szilaj szenvedélye reszkete t benne. egy ifjú héber vezette. hogy önmagát csalja meg. miért nem mondtad. Dorian. s úgy rémlett. Közönséges nõk sohase mozgatják meg képzeletünket. Õ az én mindenem ebben az életben. képzelj egy kislányt. . ezt a kettõt sohasem felejtem el. Késõbb voltak pillanatok. Apáink. hogy a színházban voltam. . mik a csalogány még dalol. egy olasz sí bolt homályán. csakis egy ember z szól. kormozott szemö lhasogató hanggal. mint a rózsa szirma. Egyikükben sincs rejtelem. Megvan a mindig egyforma mosolyuk és udvarias modoruk. De azért va lahogy érdekelt is.

fáradt asszonnyal. hogy a mûvészet bõkezû pártfogója vagyok. . valami érdekes regényed van. s úgy tetszett. kettõnkrõl. ha csak egy felvo násra is. het drága. Nem furcsa. Egy ízben elhencegett azzal.Miért. Fogalma sincs az éle Anyjával él.mégpedig nagy érdem. Jaj.Majd máskor megmagyarázom. annyit mondhatok. Azt hittem. Roppant iz Lord Henry csöndes boldogsággal figyelte. mert folyton így nevezte Shakespeare-t. A vén zsidó vigyorogva állt a po ajtajában. s ezért meg kellett mond bylnek. . és mennem kellett. hog y szeressen! Féltékennyé akarom tenni Rómeót. mint valami színpadi alakra. kis beszédeket kanyarintott rólunk. aki elsõ este Capuletnét játszotta holmi bíb hálóköpenyben. Visszautasítottam. . és hamvaikat fájdalomra ébressze. hogy nem is akar tam megismerni? .felelte -.Gratulálok neked. A zsidó néhány szivart ajánlgatott. Akár akartam. nem érdekel. akart tukmálni.zínházi kritikusok összeesküdtek ellene. Azt gondolta. Te. m széltél elõször Sibyl Vane-nel? . akár nem. hogy z érdem. A költészet miatt tönkremenni dicsõség. mint egy ember etsz.Nahát. hogy a világ halott szerelmesei allják kacagásunkat és elszomorodjanak. Van benne valami a gyerekbõl. Harry. de nem egészen olyan. földig hajolt. hogy Mesebeli Herceg. .És mikor Sibyl Vane? . Azt akarom.Hát ez az oka. hogy rendkívüli tehetség. mert n gyon sokat fektet be az élet prózájába. . . nagyon félénk volt és szemérmes. Tüdõvészes. hogy Sibyl kisasszony ért a széptevéshez.A zsidó el akarta mesélni élettörténetét. édes álmodozással tágra nyitotta szemét. Nagyon tolako olt. drága Harry? . . A lány így szólt hozzám egyszerûen: Maga inkább olyan.Ma este Imogen . hogy szeressen enge is. .Drága Harry. kedves Dorian . Mikor meglát ott. Õ a világ összes nagy hõsnõje egy személyben.kacagott Dorian. egyáltalá an kiválóságának. és biztosított.De köz a színházban eloltották a lámpákat. mint amilyent vártam. mi pedig csak álltunk ott.kiáltott Dorian -. a külsejük után ítélve. . mert Sibylt elõbb okvetlenül látnom kell . Vanni van. riadt fiútól sil Hallward mûtermében találkozott. Azt akarom. Másrészt azonban legtöbbjük.szólt Dorian. velem vacsorázhatsz ma este? Dorian fejét rázta. s ha arra gondolok. Mind a ketten nagyon idegesek lehettünk. egy hervatag.De mindig szörnyen késõn jössz. én pedig beleegyeztem. akár a gyermekek.Nem.morogta Lord Henry gyûrûit nézege tve. megborzongok a mély-mély áhítattól. áruld el. hogy odavisz.Mondd. . amíg beszélt. Rosalindát játszotta.Õ azonban azon a véleményen volt. A zsidó mindenáron Mylord -nak szólított. Minden áldott este megnézem a színházban s egyre csodálatosabb. hogy most sohase vacsorázol velem.Bizony érdem. . skarlátosan lángo . de mindegyiket meg lehet vásárolni. bár rendkívül lelkesedett Shakespeare-ért. Úgy nézett rám. elhatározta. . Mikor elmond it gondolok a játékáról.Te nem érted õt. s többször voltam vel Operában is . mint eg erceg. hogy egészen igaza volt. mennyire imádom õt! Le s föl járt a szobában. Mindig van valami végtelenül közönséges mások tragédiáiban. és olyan. mintha jobb napokat is látott volna. vagy ebédnél. Szeretem és meg kell. Mindig elszomorítanak . Éhezem a jelenlétére. milyen csodálatos lélek rejtõzik kis el csont-testében. hogy mégse futja rá a pénze . De mondd. . hogy ötször m sõdbe és mindig a Bárd miatt.Valóban. mint a virág. nem furcsa. .A harmadik este. vörös foltok égtek az arcán. vagy vacsoránál. Több. mi naponta találkozunk.Sybilrõl? Ó.Engem egyedül Sibyl érdekel. . Pár virágot dobtam neki. . hogy nem vagyok az. . honnan származik! Kis fejétõl a kis lábáig telje tesen isteni. és õ rám tekintett. Dorian. . de biztosítalak. . majd. Másnap este természetesen megint elmentem. de én azt mondtam. Legtöbb ember azért jut csõdbe. aki ismered az élet minden titkát. legalább ezt képzeltem. Mit bánom. Dorian. Mennyire különbözött attól a félénk. hogy igézzem meg Sibyl Vane-t. Harry. hogy szenvedélyünk lehelete öntudatra r a poraikat. kinyitva kék szemét. néztü mást. .Ismerem ezeket az embereket.Lehetséges. . Úgy hívom.Soha. Természete kibomlott.Milyen borzasztó vagy. holnap este pedig Júlia lesz.Egészen igazad volt. A vén zsidó nem tá szik. föl kellett mennem a szín ra. Most beszélj a leányról.

hétkor. Ez már val A hétköznapi emberek addig várakoznak. E zt nevezem én az igazi nagylelkûségnek. mielõtt a függönyt félrehúzzák.Ugyan-ugyan. Mondjuk holnap. . Basil nagyon jó fiú. . A nagy költõ. melyet maga tervezett. Vannak olyan finom mérgek.Ó. Az a puszta tény. legkisebb bosszúságot vagy féltékenységet nem ztett benne. Lá õt az elsõ felvonásban.Várj csak. Mintha az ember teához húst enne vagy angol regényt olvasna. . akárcsak engem. Valóban. és a Vágy eléje sietett. nem pedig az elvek. mikor Rómeóval találkozik. milyen pontosan kerülnek ellentétbe.azaz két évre és nyolc hónapra . kiválasztottaknak megnyilatkozik az élet rejtelme. Õ tudta . Úriember nem vacsorázik hét elõtt. N et hatása. holnap. de az. és egy kis illatszert öntött zsebkendõj bból a nagy. Ennek az a követk e. ne nyolckor.Basil. hogy néh az õ zengõ és muzsikásan kiejtett igéje fordította Dorian Gray lelkét e fehér lány felé. Holnap Júliát játssza. Örült neki. Mindig lebilincselte a természettudomány módszere. mely az asztalon állott. hogy búvárkodjanak b nne. annál festõibb a külsejük. De most mennem kell. Föltétlenül elismeritek. Találkozol addig Basillel? Vagy én írjak . És a szenvedély furcsa logikáját és az értelmes érzésekkel színezett életet. fõképp az irodalomé. kik személyükben is mulatságosak. Nemcsak mûvészet van benne. mert elküldte a portrémat ek keretben. keresek egy színházat a West Enden. Három évre le van kötve neki . . s én hozom el Basilt. . az nem viselhet arcán üveg álarcot. s odajutott. mindent. hogy valaki egy más endû verseskönyvet írt. és noha kicsit féltékeny vagyok a képre. . hogy az élete számára nem marad egyéb. be kell vallanom. Talán inkább írj te neki. És te dottad nekem. micsoda gyönyörûség van ebben. hogy meg ne zavarják agyát és vemhessé ne tegyék képzeletét szörnyeteg kép kkal. Titkos rejtekhelyérõl elõkúszott a lelke. hogy te meg Basil jöjjetek el velem egy este. Ez a fiú jobbára az õ alkotása volt. . Há bánom. melyet nem mernek valóra váltani.Kérlek. megfigyelni.szólt végre Lord Henry. hogy tehetséges. hogy aztá okra kerített sort. melyeken át kell mennünk. édes fiam. Vannak olyan különös betegségek. de úgy tetszik. amire nekik maguknak van legnagyobb szükségük.Jó. Õ tette koraéretté. egyszerûen ellenállhatatlanná teszi õt. melyeknek ha megismerjük tulajdonságukat. mely közvetlenül foglalkozik a szenvedélyekkel és az értel . A Bristolban nyolc órakor. ami varázsos magában.kérdezte Dorian Gray. s elkez dett gondolkozni. a legköltõietlenebb lény a világon.és ez a gondolat az öröm csillámát villantotta föl barna. Henry? . Lord Henry nehéz szemhéjai leereszkedtek. Ismertem et. beletett a munkájába. belebetegszün k. hogy tetszik. kevés ember érdekelte õt annyira. nem tarth kénes gõzöktõl. agát szemén -. A többiek megírják a költészetet. De a kisebb költõk határozottan bûbájo nnél rosszabbak a verseik. Egyedül az emberi életet tartotta arra érdemesnek. arannyal átfuttatott üvegbõl.De igen. Olyan dolgokat mond. Nem szép tõlem. hogy aki figyeli az él tet a kín és kéj különös olvasztótégelyében. de ezek mindig nagy mûvészek voltak. Harry. melyek untatnak.Azt akarnám. .A kedves Basil.Az emberek szeretnek olyasmit adni. és hol válnak el. Éli a költészetét. . Folyton jó tanácsokat ad. elvei és józan esze. Mikor Dorian Gray elhagyta a szobát. Annyi bizonyos. az azán nagy költõ. . hogy az egyéniségek mozgatják a világot. . Dorian Gray érdekes tanulmánnyá lett ezáltal. Így hát azzal kezdte. csak elõítéletei. ha t mondod.mától számít en lesz. Nem akarom egyedül meglátogatni. de a kevesek nek. hogy talá on vele. Ehhez mérve minden egyebet értéktelennek ítélt. Fél hétkor. hogy kicsit nyárspolgári. M azzal. és méltó módon fölléptetem.mokat termett. Ma kedd van. de ennek a tudománynak rendes anyaga kicsinyes és jelentékt volt szemében.És mit szándékozol tenni? . tökéletes mûvészi ösztön. ki szerelmesen meghajolt. Szervusz. hogy magán végzett vivisectiót. Imogen vár rám. Harry.Igazán így van ez. hogy mennyibe kerül mindez? Sohase fizethetünk eleget egy élményért. hanem egyéniség is. . és nézzétek meg õt a színpadon iztos vagyok a sikerében. Már egy hete feléje se néztem. Megbolondítja majd világot. hogy megismerjük természetüke milyen nagy jutalmat kapunk cserébe. Hát ne feledd. Ott kell lennünk. mely egy egés z hónappal fiatalabb nálam. hol ak. Azóta jöttem rá. mielõtt a függöny felgördül. édes öregem.Helyes. Milyen csodálatossá válik elõttünk az egész világ. Lord Henry mosolygott. melyik este menjünk? . .Így kell lennie.Fél hétkor! Képtelen idõ. mint Dorian Gray. amióta rlek. Aztán ki kell vennünk a idó kezeibõl. melyet ni. míg az élet felnyitja nekik titkaikat. ho gy a fiú valaki mást szeretett ilyen õrülten.

hogy eljegyezte Sibyl Vane-t. amint Giordano Bruno vélte? A szellemeknek az anyagtól való elválása titok és a szellemn k az anyaggal való egyesülése szintén titok. Sibyl. ami megtanít bennünket. bizmuttal fehérített kezét leánya fejére tette. hogy sok köze van hozzá a kíváncsiságnak. vagy hol kezdõdik a lelki ösztön? Mi n sekélyesek a közönséges lélekbúvárok önkényes meghatározásai. ahogy beszél velem . és sebük olyan. ki háttal ült az éles. hogy a kísérleti módszer az egyetlen módszer. és mi tartozunk neki. Sibyl Vane iránt hirtelen föllángoló õrült szerelme nem érdektelen lélektani je kétség. .ismételte -. és légy te is boldog. s azon tépelõdött. vagy miképpen kell majd végzõdnie. . inasa belépett. Sibyl Vane hátravetette fejét és nevetett.hébe-korba egy bonyolult egyéniség foglalja el a mûvészet helyét. Azok a szenvedélyek zsarnokoskodnak rajtunk legerõsebbe n.Anyám. az értelem eldurvulh at. fáradt asszony ö e temetve. és megmutatja. fölkelt és az oz ment. És mégis milyen nehéz eliga anai között.suttogta a leány. mely a bûn házában lakozik? Vagy a test csakugyan k. mert kíváncsi volt és vágyakozott új élm em egyszerû. mint izzó érclemezek. . a fiú koraérett volt. mert az életnek is vannak tökéletes remekmûvei.Isaacs úr ötven font elõleget adott nekünk. ÖTÖDIK FEJEZET .Nem tudom. Sibyl. Lord Henry barátjának színû életére gondolt. aminõ maga a fiú. de öntudatossá vált. mint a pénz. melyet az emberek tévedéseiknek adnak. anyám. dicsérik is. Gyakran megtörtént. .felelte az öregasszony sopánkodva. olyasmivé változtatta. Isaacs úr nagyon jó volt ho zzánk. . milyen titokzatos mind a kettõ. Igen. Valójában m e csak azt bizonyítja. inkább összetett szenvedély.Tartozunk neki? . az tölti be hivatását. Dorian Gray pedig nyilván neki való anyag. .szólt a leány. de bánatuk zépérzékünket. mit kerüljünk. mint olyan valamit. Aratott. Semmi egyébre sem kell gondolnod. Közölte vele. kiknek öröme távol van tõlünk. mely által elérhetünk a yek tudományos elemzéséhez. hogy kifizessük adósságunkat és Jamest tiszte fölszereljük az útra.Mit törõdöm a pénzzel? A szerelem több. pedig tulajdonképpen magunkkal kísérleteztünk. Az érzékek kifinomodhatnak. és azt hitte.Én csak akkor vagyok boldog. hogy azt gondoltuk. Szép arcával és szép lelkével cso Nem fontos. és vékony. Az ég fönn hervadt rózsához hasonlított. test és lélek. érzéki ösztön. és figyelmeztette.kiáltott.visszhangozta az anya. De semmi mozgatóerõ sincs a tapasztalatban. Lélek és test. A leány fölnézett. szobrászatnak vagy festészetnek. Most már a Mesebeli Herceg gondoskodik rólunk. többször elkövetjük majd örömmel. s gazdag és gyümölcs ményt ígér. hol szûnik meg a testi ösztön. melyekn ek természete öntudatossá vált bennünk. hogy erkölcsi befolyá van a jellem alakulásában.Többé nincs szükségünk rá. elismerik. Világos volt elõtte. Mikor fél egykor hazajött. Dorian Gray k te. vacsorára kell öltözködnie. Ahogy ma áll. mindig félreértjük magunkat és ri t. azt átalakíto munkája. Gyors . az elõcsarnok asztalán sürgönyt lelt. nagyon boldog vagyok . Ki a megmondhatója. Lord Henry ezekrõl a dolgokról gondolkozott. Fölkelt és kinézett az utc lkonyat skarlátos aranyat fröccsentett a szemben lévõ ház felsõ ablakaira. hogy mindez miképpen végzõdik. mikor kopogtattak az ajtón. melyeknek eredetét eltitkoljuk magunk elõtt. Vane asszony összerezzent. ho élet minden kis rugóját föltárja elõttünk. ha a színpad on látlak. Azok a leggyöngébb mozgató okaink. Felbontotta. . Isaacs úr nagyon elõzékeny volt. . A listák a tapasztalatban bizonyos figyelmeztetést látnak. Lord Henry azon tépelõdött. hogy élhetnénk meg nélküle . Az ifjúság szenvedélyesen lükte t benne. Az ablaktáblák ú tak. Van állatiság a lélekben és a k is megvannak a szellemi mozzanatai. melyet egy ízbe tünk szabódva. Ötven font nem kis pénz. A tapasztalat nem erkölcsi érték. mit kö sünk. akár etnek. és utálom azt a hangot. és azt a bûnt. másokkal kí . mint a piros rózsa. hogy távol áll az érzékisé t sokkal veszedelmesebb volt. Vérébõl rózsálló hullám szökkent arcába és sötétpirosra festette. Itt megállapodott. hogy jövõnk hasonló lesz múltunkhoz. Gyönyörûség volt szemlélni. arcát a hervatag. hogy itt az idõ.Boldog . beözönlõ fénynek. anyám. kopár lakószobájuk egyetlen karosszéké oldog vagyok . é ga nemében igazi mûvészi munka lehet. félrevonta száját. pedig még tavasz volt.Mégse úriember. ez a fiú haso tt a bábjáték vagy színpad ama kecses alakjaihoz. Pusztán név. lehet-e valaha a lélektant olyan föltétlen tudománnyá tenni. csak a színpadra. Ami benne ifjúkori. hogy végzi majd. Ezt nem szabad elfelejtened. Vajon a lélek csak árnyék-e.

mint amilyen maga a Szerelem lehet.Jaj. . És mégis. és azzal a hamis színpadi mozdulattal.Ne szamárkodj.Oda csak elõkelõ urak járnak. .Jaj. De mit lát õ énbennem? Ne m vagyok méltó hozzá. Hiszen t a gyarmatokon nincs semmiféle társaság.Gyermekem. Vékony ajkú bölcsesség beszélt hozzá az ütött-kopott székbõl. óvatosságra intette. . Nem volt olyan nemes fajta. Sibyl. Kicsit fájt neki. Szeme fölkapta a melódiát é visszhangozta. vissza kell jönnöd. Olyan boldog vagyok ma. aztán egy pillanatra lecsukódott. ontos.Hiszen nem szereted. Hová megyünk? Menjünk a Parkba. idézett melynek írója a józan észt igyekszik majmolni. Termete zömök volt.dohogott a fiú. hiszem is. vagy Ned Langtontól. Vane asszony reátekintett.suttogta a leány. karjaiba zárta leányát. Büszke vagyok.Bántasz vele. a Mesebeli Herceg. Elküldte lelkét. hogy Ausztráliából mint elõkelõ ember térsz vissza. ha gazdag.Anyám. mint te húsz évvel ezelõtt. A leány nem figyelt oda. Ha gazdag. . Lelkében a közönség ma melte fiát. kutakodásról szólt. .Bocsáss meg.nem tudom. nézte. amint elõbb mondtam.felelte Jim homlokát morcolva. . Az egész dolog nagyon kellemetlen. Bizonyos volt. Csókja újra ott . h a életre hívja. hogy elbúcsúzol barátaidtól.kiáltott a leány. hogy utolsó délutánod nekem adod. mert olyan. aki azt a r nda pipát ajándékozta neked. mintha el szeretné rejteni titkait. amit mondott. A csel nyilai célt tévesztettek.Csak ezt ne halljam. .Nagyon kopott vagyok .Szeretem õt . Tudom. . és száraz ajkai görcsös lommal rándultak össze. Anyám. anyám. karjait nyaka köré fonta és megcsókolta. De. Ja j. anyám? Amit mondok. . miért kodom meg. és nyomozásról. . hogy beszéljen. hogy megkeresse. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. Nézte. . hogy köze li rokonok. vele volt.mormogta Vane asszony. semmi olyan. anyám.ismételgette anyja válaszul a papagájszókat. miért is szeret õ engem ilyen nagyon? Én tudom. sokkal fiatalabb vagy. ogy téged és Sibylt elhozzalak a színpadról. . A földi fortély e hullámai megtörtek füle kag lóján. hogy fia nem illeszkedett be z együttesbe.Te csúnya. hogy mozognak a vékony ajkak és mosol . neked is okosabb nak kellene lenned. anyám . Jim . és annyi a gondom. Aztán. Jim . .tté ajka szirmait. engedj boldognak lenni. hogy a jelenet érdekes. Gyûlölöm a színpadot. különösen hogy James Ausztráliába megy.szólt Sibyl nevetve -. Azt hiszem. Különben egy cseppet sem bánom. Ne légy szomorú.Fiam. . James Vane gyengéden nézett nõvére arcába.Szeretném.Na. mozdulata kiss tlen. nemigen látom többé ezt a rette ondont. Begörbített hamisékszeres ujjainak mozgása pedig még furcsábbá tette. hogy szívod. Egy kis pénzt szeretnék összekaparni. mely gyakorta a színésze k második természetévé válik. mennyire fáj. megcirógatta kabátja ujját. hogy itt Londonban érvényesülj.kiáltott -. . mint nõvére. semhogy szerelemre gondolj. Nagyon ke dves vagy. M ikor kinyílt a szeme. . keze-lába nagy. hát már meg se csókolsz? . ha megcsókollak. De csak azért fáj neked. Jim . Ez növelte volna a jelenet színpadi festõiségét. Az Emlékezethez fohászkodott. ha eljönnél velem sétálni. mért szeretem zért szeretem. . Hercege.szólt a fiú kedélyesen dörmögve. vén medve.Társaság! . aki mulat rajtad. mit tudsz a rról a fiatalemberrõl? Még a nevét sem tudod. Ez a fiata ag lehet. Sibyl hozzásuhant. és sóhajtva kezébe vett e gy cifra színházi ruhát s öltögetni kezdte. Alig lehetett volna észrevenni.mondta egyszerûen. akármennyire alábbvalónak érzem magamat . Attól tartottam. ne mondj ilyen szörnyû dolgokat . az álom köde ereszkedett reá. akkor hozzá kell mennie. És odaszaladt hozzá s megölelte. hogy mondhatsz ilyent? De csakugyan sétálni akarsz velem? Remek lesz. A kalitkás madár öröme volt hangjában. mint é szeretem a Mesebeli Herceget? Az öregasszony elsápadt a durva rizspor alatt. és lelke visszahozta õt. Abban bizakodom. rettenetesen büszke. Egyszerre szükségét érezte. Akkor a Bölcsesség megváltoztatta módszerét.. anyám. mikor apámról beszélek. . Jim egy pillanatig habozott. barna hajú ifjú lépett a szobába. Szemhéja átmelegedett leheletétõl. bizony nem titkolom. mely arcára ragadt. Tom Harrytól. A leány megint nevetett. Vane asszony rászögezte szemét és erõsebben mosolygott. Szabad volt szenv edélye börtönében. engedj boldognak lenni örökre.Bolond gyermek. Sibyl. amit társaságnak lehetne nevezni. bolond gyermek . A szenvedély délszaki szele süvöltött fölötte és megrázt cses fodrait. te is úgy szeretted az apámat.. . . nagyon szeretted. H a megszedted magad. Ajkai remegtek.Miért ne. Zavarta ez a sokszavú csönd.

- Hát jó - mondta végül -, de aztán ne sokáig öltözködj. A leány kilibbent az ajtón. Hallani lehetett, amint dalolva fölfelé halad a lépcsõn. Kis lá már fölöttük tipegtek. A fiú kétszer-háromszor végigment a szobán. Aztán a karosszékben ülõ hallgatag alakhoz ford - Anyám, elkészítetted a holmim? - kérdezte tõle. - El, James, egészen elkészítettem - felelte a nõ a munkájára nézve. Néhány hónapja kényelmetlenül érezte magát, mikor egyedül maradt komor fiával. Ez a felüle nõ zavarba jött, mihelyt tekintetük találkozott. Attól tartott, hogy gyanít valamit. A fiú gatását, mert más egyebet nem mondott, tûrhetetlennek tartotta. Panaszkodni kezdett. A nõk támadással védekeznek, aminthogy hirtelen és különös megadásokkal támadnak. - Remélem, James, meg leszel elégedve a gyarmati életeddel - mondta. - Ne feledd el, h ogy magad választottad. Beállhattál volna egy ügyvédi irodába is. Az ügyvédek nagyon tekint mberek, a vidéken a legjobb családokhoz bejáratosak. - Gyûlölöm az irodákat és az írnokokat - válaszolta a fiú. - De teljesen igazad van. Magam ottam az életemet. Csak arra kérlek, vigyázz Sibylre. Nehogy valami baja essék. Anyám, vig yáznod kell reá. - De furcsán beszélsz, James. Hát természetesen vigyázok Sibylre. - Azt hallom, valami fiatalember jár minden este a színházba, és felmegy a színpadra is, b eszélgetni vele. Igaz ez? Mit tudsz errõl? - Olyan dolgokról beszélsz, James, amelyekhez nem értesz. A mi pályánkon nem szoktunk elut asítani egy és más kedves figyelmességet. Annak idején én is elfogadtam néhány csokrot. Akk n még megértették a színészetet. Ami Sibylt illeti, most még fogalmam sincs, hogy vonzalma omoly-e vagy sem. Annyi azonban bizonyos, hogy az a fiatalember tetõtõl talpig úr. Min dig nagyon udvarias velem szemben. Aztán gazdagnak látszik és remek virágokat küldözget. - De azt se tudod, hogy hívják - szólt a fiú ridegen. - Nem - felelt anyja nyugodt arckifejezéssel. - Még nem árulta el igazi nevét. Afféle regén es tempó lehet tõle. Bizonyára valami arisztokrata. James Vane az ajkába harapott. - Vigyázz Sibylre, anyám - kiáltotta -, vigyázz rá. - Fiam, nagyon elszomorítasz. Sibylre mindig különösen ügyelek. Ha a fiatalember gazdag, a kkor igazán semmi oka sincs, hogy ne menjen hozzá. Biztosra veszem, hogy arisztokrat a. Mondhatom, egészen olyan. Pompás szerencse lehet Sibylnek. Remek pár lesz belõlük. A fi atalember rendkívül csinos, mindenki ezt mondja. A fiú valamit mormogott maga elé és az ablaktáblán dobolt vastag ujjaival. Éppen hátraford hogy mondjon valamit, mikor nyílt az ajtó és Sibyl beszaladt. - Milyen komolyak vagytok mind a ketten - kiáltott. - Mi történt? - Semmi - szólt James. - Néha, úgy gondolom, komolynak is kell lenni. Isten veled, anyám , öt órakor akarok ebédelni. Mindenem be van csomagolva, csak az ingeim nem, tehát nem k ell fáradnod. - Isten veled, fiam - felelte az anyja, és meghajolt mereven, méltóságosan. Roppant sértette az a hang, melyen fia beszélt vele, a tekintetében pedig volt valami, ami megijesztette. - Csókolj meg, anyám - mondta a leány. Virágszerû ajka érintette anyja hervadt arcát és fölmelegítette a fagyát. - Gyermekem! Gyermekem! - kiáltott Vane-né, s fölnézett a mennyezetre, mintegy keresve e gy elképzelt kakasülõt. - Jöjj, Sibyl! - szólt James türelmetlenül. Utálta az anyja szenvelgését. Lementek a lobogó, szélfújta verõfénybe, és a kietlen Euston Roadon ballagtak lefelé. A jár odálkozva tekintettek a mord, nehézkes ifjúra, ki durva, elszabott ruhában ilyen bájos és e elõ külsejû leánnyal mutatkozott. Akárcsak az otromba kertész, ki rózsatõt visz. Jim olykor-olykor összeráncolta homlokát, mikor egy idegen fürkész tekintetével találkozott em szerette, hogyha megbámulják, akárcsak a lángelmék, mikor már nagyon híresek s a közrend ek mindig. Sibylnek azonban fogalma sem volt, milyen hatást gyakorolt. Szerelme ot t reszketett nevetõ száján. A Mesebeli Hercegen járt az esze, és hogy még jobban rágondolha n, nem beszélt róla, hanem a hajóról fecsegett, melyen Jim majd elvitorlázik, az aranyról, elyet biztosan meglel, a csodálatos gazdag nõrõl, kinek életét megmenti a hitvány, vörös in nállóktól. Mert Jim nem marad ám tengerész, rakományos tiszt vagy ilyesmi. Dehogyis. A teng rész élete borzasztó. Képzelje csak el, be van zárva egy szörnyû hajóba, melybe a rekedt, p llámok folyton be akarnak törni, aztán a fekete szél lefújja az árbocokat, és a vitorlákat süvöltõ rongyokká szaggatja. Melbourne-ben el kell hagynia a hajót, udvariasan el kell kösz

ie a kapitánytól, s egyszeriben az aranymezõkre kell mennie. Alig múlik egy hét, nagy kupa c sáraranyra bukkan, akkorára, amilyent eddig még nem találtak, és azt a partra hozza egy ocsiban, melyet hat lovas csendõr kísér. Az útonállók háromszor is rájuk támadnak, de vére isszaverik õket. Vagy nem. Nem is kell az aranymezõkre mennie. Rettenetes helyek ezek, hol az emberek sárga földig isszák magukat, egymásra lõnek a kocsmákban és rothadt beszéd nak. Legyen inkább csöndes juhtenyésztõ, és egy este mikor hazafelé lovagol, majd meglátja zépséges gazdag nõt, kit rabló vonszol magával fekete lován, s õ utánaveti magát és megment Természetesen a nõ beleszeret, õ is a nõbe és egybekelnek és hazajönnek és aztán Londonban y rengeteg házban. Igen, csodás dolgok várnak reá. De nagyon jónak kell lennie, ne veszítse el a fejét és ne szórja el a pénzét. Sibyl csak egy évvel volt idõsebb nála, de sokkal jobb merte az életet, Jimnek tehát meg kell fogadnia, hogy minden postával ír és mindennap imád ik, mielõtt lefekszik. Az Isten nagyon jó és vigyázni fog reá. Sibyl is imádkozik érette, é múlva gazdagon, boldogan tér majd haza... A fiú komoran hallgatta és nem válaszolt. Fájt a szíve, hogy el kell mennie hazulról. De nemcsak ez tette sötétté és morddá. Bármennyire is tapasztalatlan volt, erõsen érezte, m veszedelem környékezi Sibylt. Az a fiatal piperkõc, ki udvarol neki, rosszban sántikál. Úr ember volt, és Jim gyûlölte õt ezért, azzal a különös faji ösztönnel gyûlölte, melyrõl sz፠, de éppen ezért annál hatalmasabban uralkodott rajta. Ismerte az anyja sekélyes és hiú t tét is, s ebben végtelen veszedelmet látott Sibylre és Sibyl boldogságára. A gyermekek a zdik, hogy szeretik szüleiket, majd, hogy felcseperednek, ítélkeznek fölöttük, néha pedig m is bocsátanak nekik. Az anyja! Eszében járt, hogy megkérdez tõle valamit, amin több hónap óta töprengett némán. ett szó, melyet a színházban hallott, egy suttogott, gúnyos megjegyzés, mely fülébe került ste, mikor a színpadi bejárónál várakozott, rettenetes gondolatok örvényét zaklatta föl ben mlékezett vissza erre, mintha lovaglóostorral vágtak volna végig arcán. Szemöldökei egyenes rázdává rándultak, s a fájdalom görcsével harapott alsó ajkába. - Oda sem figyelsz arra, amit mondok, Jim - kiáltott Sibyl -, pedig a legnagyszerûbb terveket álmodom a jövõrõl. Mondj már valamit. - Mit mondjak? - Hát azt, hogy jó fiú leszel és nem felejtesz el bennünket - válaszolt a leány s rámosolyg James vállat vont. - Te hamarabb elfelejtesz engem, mint én téged, Sibyl. A leány elpirult. - Hogy érted ezt, Jim? - kérdezte. - Úgy hallom, van egy új barátod. Kicsoda? Miért nem beszélsz róla? Nem vet rád jó fényt. - Hallgass, Jim - kiáltott a leány. - Egy szót se szólj ellene. Szeretem. - Ugyan, még a nevét se tudod - felelt a fiú. - Kicsoda? Ezt jogom van megtudni. - A Mesebeli Hercegnek hívják. Nem tetszik neked a neve? Juj, te csacsi fiú, sohase fe ledd el. Mihelyt meglátod, azt mondod, hogy a világ legcsodálatosabb embere. Egy napon majd találkozol vele: ha visszajössz Ausztráliából. Nagyon meg fogod szeretni. Mindenki s ereti, és én... imádom. Jó lenne, ha eljönnél ma este a színházba, õ is eljön, és én Júliát játszom majd. Képzeld el, Jim, mi az, mikor az ember szerelmes, és Júliát játssza. És õ ot játszom. Attól tartok, hogy megigézem a többi színészt, megijesztem vagy megbabonázom õke szerelmes, az fölülmúlja önmagát. A szegény, undok Isaacs azt kiabálja majd a kocsma léhûtõ y tünemény vagyok. Eddig úgy prédikált rólam, mint egy dogmáról, ma este azonban úgy besz a kinyilatkoztatásról. Érzem. És mindezt õ mûveli, õ, a Mesebeli Herceg, csodálatos szerelm z én bájos istenem. Mellette azonban szegény vagyok. Szegény? Sebaj. Ha a szegénység besurr n az ajtón, a szerelem berepül az ablakon. Közmondásainkat meg kellene fejelni. Télen csiná ták õket, és most nyár van, nekem pedig tavasz van, virágok tánca a kék égben. - De õ mégis úr - mondta a fiú sötéten. - Herceg - kiáltotta a leány zenés hangon. - Azt akarja, hogy rabja legyél. - Irtózatos arra gondolnom, hogy szabad legyek. - Ne bízz benne. - Mihelyt meglátja õt valaki, imádja, mihelyt megismeri, bízik benne. - Sibyl, te egészen belebolondultál. A leány nevetett és belekarolt a fiúba. - Kedves, jó Jim, úgy beszélsz, mintha százesztendõs volnál. Egyszer te is szerelmes leszel Akkor majd megtudod, micsoda ez. Ne nézz ily morcosan. Igaz, hogy elmégy, de azért mégi s örülnöd kellene, mert boldogabban hagysz itt engem, mint valaha is voltam életemben. A

z élet mindkettõnknek kemény volt, rettenetesen kemény és nehéz. De most más lesz. Te egy ú ba mégysz, én pedig találtam egy új világot. Itt van két szék, üljünk le, és nézzük, hogy s Leültek egy bámész csoport közepébe. A tulipánágyak az út mentén úgy lángoltak, mint a lükt gõ levegõben fehér por röpült, mely mintha az ibolyagyökér remegõ felhõje lett volna. Világ rnyõk táncoltak, libbentek ide-oda, óriás pillangók gyanánt. Sibyl beszéltette öccsét magáról, reményeirõl, terveirõl. A fiú lassan, erõlködve beszélt. másnak a szavakat, mint kártyások a zsetonokat. Sibyl nyomasztóan érezte magát. Nem közölhe Csak annyi visszhangot kaphatott, hogy a fiú komor ajka halvány mosolyra görbült. Kis i dõ múltán Sibyl elhallgatott. Egyszerre aranyhaj, nevetõ ajak villant fel szeme elõtt, nyi tott hintóban, két hölgy társaságában Dorian Gray robogott el. A leány talpra szökkent. - Itt van - kiáltotta. - Kicsoda? - kérdezte Jim Vane. - A Mesebeli Herceg - felelte a leány, a hintó után nézve. A fiú felugrott és durván karon ragadta nénjét. - Mutasd meg nekem. Melyik az? Meg kell mutatnod. Látnom kell õt! - szólott, de ebben a pillanatban Berwick herceg négyes fogatja vágtatott eléjük, és mikor tovatûnt, a hintó tú t a Parkon. - Elment - mormogta Sibyl szomorúan. - Szerettem volna, ha látod. - Én is szerettem volna, mert ahogy Isten van az égben, olyan bizonyos, hogy megölöm õt, h a bánt téged. A leány borzadva nézett öccsére. Jim ismételte szavait. Ezek a szavak úgy döfték át a leveg a tõr. A körülöttük lévõk figyelni kezdtek reájuk. Egy nõ, ki közel állott, kuncogott. - Jöjj innen, Jim. Jöjj innen - suttogta Sibyl. Átment a tömegen, a fiú pedig lomhán követt t, hogy megmondta, amit mondott. Mikor az Achilles-szoborhoz értek, a leány megfordult. Részvét volt szemében, mely nevetéss t ajkán. Csóválta fejét. - Jaj de csacsi vagy Jim, de nagy csacsi, igen, féktelen gyerek vagy. Hogy mondhat sz ilyen szörnyû dolgokat? Fogalmad sincs, mit beszéltél össze. Egyszerûen féltékeny vagy é etlen vagy. Bárcsak te is szerelmes lennél. A szerelem jókká teszi az embereket, de az, a mit te mondtál, az rossz volt, rossz. - Tizenhat éves vagyok - felelte - és tudom, mit teszek. Az anyám hiába van melletted. N em tud vigyázni reád. Egyáltalán, jobb szeretnék el se menni Ausztráliába. Nagy kedvem voln utba dobni az egész ügyet. Meg is tenném, de köt az írás. - Jaj, ne légy olyan szörnyen komoly. Olyan vagy, mint azoknak a szamár rémdrámáknak a hõse elyekben a mama annyira szeretett játszani. Nem akarok veszekedni veled. Láttam õt, és õt látni, az nagy, nagy boldogság. Nem veszekszünk. Tudom, te sohase lennél képes ártani annak akit szeretek, ugye nem? - Ameddig te szereted, addig nem - mondta sötéten. - Én õt örökké szeretem - kiáltott a leány. - És õ? - Õ is örökké. - Remélem is. Sibyl visszadöbbent öccsétõl. Aztán elnevette magát, és kezét Jim karjára tette. Hiszen még A Marble Archnál egy omnibuszt fogtak, mely az Euston Roadnál tette le õket, kopott házu k elõtt. Öt óra múlt, és Sibylnek pár órára le kell feküdnie, mielõtt játszik. Jim erõsködö Azt mondta, inkább akkor búcsúzik el tõle, mikor anyja nincs ott. Az biztosan jelenetet csinál, s õ utál mindenféle jelenetet. Sibyl szobájában búcsúzkodtak. Féltékenység égett a fiú szívében és vad, gyilkos gyûlölet a , úgy tetszett, közéjük furakodott. De amint karjait nyaka köré szorította s ujjai imbolyog nénje hajában, megenyhült és igaz szeretettel csókolta meg Sibylt. Könnyek csillogtak szem n, mikor lejött a lépcsõn. Anyja benn várta. Mikor belépett, dohogott, hogy nem pontos. A fiú nem felelt, hanem l eült a sovány ebédhez. Legyek zümmögtek az asztal körül és mászkáltak a pecsétes abroszon. ok dörömbölésén és az utcai kocsik dörgésén át is hallotta azt a pörlekedõ hangot, mely min cét megkeserítette. Kis idõ múltán félretolta tányérját, és fejét tenyerébe hajtotta. Érezte, joga van megtudni Ha úgy áll, ahogy gyanítja, elõbb is el kellett volna mondaniuk. Anyja a félelemtõl lenyûgö igyelte õt. Szavak hullongtak gépiesen ajkáról. Ujjai közt rongyos csipke zsebkendõt morzs atott. Mikor hatot ütött, Jim fölkelt és az ajtó felé indult. Aztán visszafordult és anyjár

Szemeik találkoztak. Az anyja szeme irgalomért esedezett kétségbeesetten. Ez földühítette. - Anyám, valamit kérdezni akarok tõled - mondta Jim. Az asszony tétován nézett szét a szobában. Nem felelt. - Mondd el nekem az igazat. Jogom van megtudni. Meg voltál esküdve apámmal? Az anyja mélyet sóhajtott. A megkönnyebbülés sóhaja volt ez. A borzasztó pillanat, melytõl , hónapok óta rettegett, éjjel-nappal, végre elérkezett, és mégsem érzett rémületet. Bizon salódott is. A kérdés kíméletlen egyenessége egyenes válaszra várt. Nem fokozatosan fejlesz idáig a helyzetet. Ez durva volt. Egy rossz színpadi próbára emlékeztette. - Nem - felelt az asszony, és csodálkozott az élet nyers egyszerûségén. - Akkor az apám gazember volt - kiáltott a fiú, és ökölbe szorította kezét. Az anyja fejét rázta. - Én tudtam, hogy az apád nem teheti, amit akar. De nagyon szerettük egymást. Ha tovább él, gondoskodik rólunk. Ne beszélj ellene, fiam. Az édesapád volt és úriember volt. Igen elõkel saládja. A fiú káromkodott. - Nem magam miatt - kiáltott föl -, bánom is én, hanem Sibylt ne engedd... Vagy talán az i s úriember, aki szerelmes belé, vagy legalább annak mondja magát? Annak is olyan elõkelõ a saládja? Egy pillanatra a megaláztatás szörnyû érzése bírta le az asszonyt. Feje elõrecsuklott. Resz el törölgette szemét. - Sibylnek van anyja - mormogta -, nekem nem volt anyám. A fiú meghatódott. Odament hozzá, lehajolt és megcsókolta. - Sajnálom, hogy megbántottalak, mikor az apámról kérdezõsködtem - mondta -, de nem tehetek . Most mennem kell. Isten veled. Ne feledd, hogy most csak egy gyerekedrõl kell go ndoskodnod, és tudd meg, hogyha megbántja nénémet, akkor kipuhatolom, kicsoda, nyomába jut k, és megölöm, mint egy kutyát. Erre esküszöm. Ez a túlzó és szilaj fenyegetés s a szenvedélyes taglejtés, mely kísérte, az õrjöngõ, rémdr sszony elõtt színessé tette az életet. A légkör ismerõs volt neki. Szabadabban lélegzett be hónapok óta elõször igazán bámulta fiát. Szerette volna, hogyha a jelenet tovább folytatód n az indulatos modorban, de a fiú fölkerekedett. Bõröndöket kellett levinni és takarókat el ni. A bérház szolgája sürgött-forgott. Õ alkudozott a kocsissal. Csip-csup teendõkbe aprózó pillanat. Anyja a csalódás megújult érzésével lengette feléje az ablakból rongyos csipkeken kor Jim továbbhajtatott. Tudta, hogy nagy alkalmat szalasztott el. Azzal vigasztal ta magát, hogy elmondta Sibylnek, mennyire elhagyatottnak érzi életét most, hogy csak eg y gyermekérõl kell gondoskodnia. Emlékezett erre a kifejezésre. Tetszett neki. A fenyege tésrõl semmit sem szólt. Azt Jim színesen és drámaian fogalmazta. Érezte, hogy valamikor mi yájan kacagnak majd rajta.

HATODIK FEJEZET - Te Basil, hallottad, mi újság? - szólt Lord Henry aznap este, mikor Hallward megjele nt a Bristol külön kistermében, hol vacsorához három személyre volt fölterítve. - Nem, kérlek - felelte a mûvész, kalapját, botját odaadva a hajlongó pincérnek. - Hát mi a Remélem, nem politika. Mert ez nem érdekel. Az alsóházban alig van ember, akit érdemes len ne lefesteni, de sok van, akit kissé fehérre kellene mosni. - Dorian Gray eljegyezte magát - mondta Lord Henry, és amint beszélt, figyelte Basilt. Hallward meghökkent, aztán összeráncolta homlokát. - Eljegyezte magát? - kiáltott. - Lehetetlen. - Pedig igaz. - Kivel? - Valamilyen kis színésznõvel. - Nem bírom elhinni, Dorian sokkal okosabb. - Dorian, kedves Basil, sokkal bölcsebb, semhogy hébe-hóba ne kövessen el ilyen bolondságo at is. - De a házasság aligha olyan dolog, melyet az ember hébe-hóba elkövethet. - Kivéve Amerikában - tette hozzá Lord Henry hanyagul. - De én nem is mondtam, hogy megház sodott. Csak azt mondtam, eljegyezte magát. Az pedig nagy különbség. Arra határozottan emlé szem, hogy megházasodtam, de arra egyáltalán nem emlékszem, hogy jegyben jártam. Hajlandó v gyok elhinni, hogy sohasem voltam eljegyezve. - Vedd azonban számba Dorian származását, társadalmi állását, vagyonát. Neki igazán lehetet alul nõsülnie.

Roppant megvetem az optimizmust. . hogy szép. . Vigyen el az ördög. az mindig a legnemesebb indítóokból cselekszik.Én sohase helyeslek és sohase helytelenítek semmit. szenvedélyesen szereti hat hónapig. de sohasem bocsátom meg. nézetem szerint emberi élet célja. hogy Londonban vagyok és a tizenkile . aztán egyszerre másvalakibe bolondul. Nem azért vagyunk a földön. . Kipirult az izgalomtól. Megtartják egyéni érzésüket és az önzést még terjesztik. melynek fejlõdését megá meg akarsz rontani egy embert. . melybe te vezettél el. abban a hiszemben. Dicsérjük a bankárt. Dorian Gray feleségül veszi ezt a leányt. és bármit mondanak a házasság ellen tapasztalat. Kis buta szalmaláng az egész. Harry. hogy nem meg zsebünket. Tegnap este. akár sötétzöld lev k a halvány rózsabimbót. Nem szeretném. mindig nagyon boldog leszel. De azért vannak bizonyo ek. Ami játékát illeti .Én pedig nem bocsátom meg. meg tam a Rupert Streeten abban a kis olasz vendéglõben.mondta a fiú. s ajkát harapdált . És az önzetlen emberek színtelenek. s szigorúbban bírálja meg az emberek szépségét atással volt rá. Dorian Gray beleszeret eg y szép leányba.Jöjj. melyet vártam egész életemben. hogy kitomboljuk erkölcsi elõítéleteinket.Errõl igazán keveset lehet mondani . Elfinomulnak. mint az a -szobrocska.Édes Harry. Remélem.No ebbõl. a leány jó lélek. ledobva atlass al bélelt esti köpenyét.a lány szép . kezét a fiú v osolygott beszéd közben. fahéjszín ujjakkal. mikor leültek a kis kerek asztal hoz. mel róla festettél. Basil. mindkettõtöknek gratulálnotok kell . Lord Henry nevetett. hogy nem hiszel semmit. gy ez az egyetlen dolog.Dorian azt mondja. te se hiszel semmit. De Sibyl! Látnod kellett volna õt. Akkor biztosan megteszi . amiben me lapodtunk. Mindent hiszek. Ma este látjuk majd a leányt. tönkretenné szellemét.hát majd meglátjátok ma este. . amit a kedves emberek tesznek. Harry. És mégis úgy rémlik. miután elváltam tõled. mint mutatod. egy élet sincs tönkretéve. fehér-vörös béléssel. Tudod. . sokkal érdekesebb kötelékek férfiak és nõk közt. a kevésbé érdekes. mint jó lélek . . Sohasem láttam ilyen imádandónak. nagylelkûek vagyunk. Ha valamilyen egyéniség megragad. magad is tudod. amit mondok. a boldogságtól és rendkívül csinos volt. és az elfinomulás. . és jó tulajdonságokat találunk az útonállóban.Ó. közöld ezt vele.Remélem. kis takaros zöld sipkát. felöltöztem.Sohasem voltam ilyen boldog. hogy utalv፠ra többet fizet. Igen. Dorian . mert felebarátainkat olyan erényekkel ruházzuk fel. .Te ezt semmi esetre sem helyeselheted. üljünk le. csak az. ha a fiú nem feledkezik meg arról. élesítette ítélõképességét. hogy elkéstél a vacsoráról . . A díszlet természetesen borzasztó volt rlando szörnyû. Miért ne? Ha Messalinát venné nõül. mert divatosak. Különben minden tapasztalat értékes. .És te ezt helyesled Harry? . melyet ez az egyéniség választ. Ezek kedvesek. Finoman bájos volt. Csak Harryt. Ami pedig a házasságot illeti. nézzük meg. melyekbõl hasznot akarunk húzni.Komolyan beszélsz? . t szalaggal.Azért szeretünk jót gondolni másokról. hogy engem nem értesítettél eljegyzésedrõl. . s nyolc órak or elmentem a színházba. aki Júliát játssza.Mindössze ennyi történt. A házasság igazi hátránya lenné tesz. édes Basil. aztán majd e ekünk.. de vannak más. hogy nem nagyon prédikálom a házasságot. A képed. ha Doriant valami hitvány teremtés hálóz megrontaná egyéniségét.Ha azt akarod.mormogta Lord Henry felhörpintve egy pohárk ancspálinkát. egyszerûen cs volt. Õ majd többet m ond neked. Ha Dorian Gray életét tönkretennék. . Basil.Egész komolyan. ha nem a legkomolyabban mondom. nagyon gyorsan jött: de minden nagyszerû dolog nagyon gyorsan jön. mely a te mûtermedben van. hogy történt. mit tud az új szakács. hogy elvegye a lányt. Sibyl Rosalindát játszotta. és megkéri kezét.szólt Hallward -. Az élettel szemben képtelenség így ál glalni. Mikor kijött fiúruhájában. Dorian nagyszerû tanulmány lesz. a lány több. Haja úgy keretezte arcát. Sohasem árt m abba. . melyet drágakõbe foglalt selyemtoll ékesített. Nincs egyéniségük. s kám nyt. s õ ritkán téved ilyen dologban. a kifejezésne k bármily eszköze tetszik nekem. kiket a házasság bonyolultabbá változtat. Basil. Kénytelenek több életet élni. mint én. Azt gondoljuk. Harry. senki sem lenne szomorúbb tenálad. Sokkal jobb vagy. . Az optimizmus alapja csak a lem. abban a reményben.kérdezte a festõ le-föl járva a szalonban. és aztán kezet fogott barátaival.vágott közbe Henry.kiáltott Dorian. Ami pe dig a tönkretett életet illeti.Remélem. az t ermészetesen szamárság. I en. született szkos páholyban egészen megbûvölten ültem. Én apatom majd õt. Elfeledtem. Aki valami szörnyû nagy szamárságot tesz. De itt van maga Dorian. mert féltjük magunkat. Mohaszínû bársonyzekét viselt. testhez álló barna térdnadrágot. csak javítsd meg õt.

Igen.visszhangozta Dorian. Nem méltó rá. . De hát a középosztály nem modern. aki kénytelen harmóniában lenni másokk Az ember saját élete . hátratámaszkodva székében és Lord Henryre nézve a bíborajkú nehéz csokrai fölött.Ezt a kérdést a legnemesebb okból intéztem ozzá. Más leszek. hogy feleségem gyen.Doriant én sohasem bánthatom meg . hogy mindig a nõk kérik meg a mi kezünket.Az ardeni erdõben hagytam õt és ravennai kertben látom viszont. hogy imádja a világ azt a nõt. Dorian? És mit felelt reá a leány? Vagy talán már n emlékszel az egészre? . szerelemrõl és gyönyörrõl.kiáltott Basil Hallward. Harry. Azt a nézetet vallom. . az õ hite jóvá tesz engem. ki képes lenne megbántani õt. hogy a költészetben találtam meg szerelmemet és a feleségemet akespeare darabjából szereztem? Azok az ajkak súgták fülembe titkukat. A lány még az anyjának sem mondta el. Én szeretem Sibyl Vane-t. az az elmélet nem tõlem való.Kedves Harrym. igézõ mérges. én nem úgy kezelem ezt. dal amos hangján.Mikor emlegetted elõtte a házasságot. mit éreztem ebben a pillanatban. helyeslésének jele. hogy jó? . melyeket Shakespear tanított beszélni. egészen más. azért rettenetes árat fizet. Kivév etesen a középosztály életében. s egy kis salátát vett ki magának. Ha me glátod Sibyl Vane-t. I lyen helyzetben mi gyakran elfelejtünk házasságról beszélni. Aztán térdre roskadt és megcsókolta a kezem. aki szeret. mintha egész életem a rózsasz gyetlen apró pontjában zsugorodott volna. igazán az egyetlen okból. mely ilyen kérdést megbocsáthatóvá tesz .Te.? . Basil. sokkal inkább azok. nem az. és a lány azt mondta. . mint a többi férfiak.vetette oda a festõ. hogy mindezt nem lenne sz d elmondani nektek. de õk mindig figyelmeztetnek r Hallward a kezét Henry karjára tette. mint harmóniában lenni önmagával . mint a ehér nárcisz. akit ismersz. azonnal megérzed. Én visszavonhatatlan fogadalmat kívánok tenni.A gyönyör az egyetlen dolog.Hát a te elméleteidet az életrõl. és Sibyl Vane puszta e érintése elfeledtet velem téged s elfeledteti a te hamis.válaszolt Henry megérintve a pohár szárát sápatag.Igen . Érzem. Ahogy együtt ültünk.puszta kíváncsi lméletem. mint üzleti ügyet. melyrõl érdemes elméletet csinálni . Egy éven belül nagykorú leszek és akkor azt tehetek. Ez a Természeté. s nem mi kérjük meg a nõk kezét. hogy jó? . mit értesz.A nõk csodálatosan gyakorlatiasak .Milyen elméleteket. nem? . mit szólnak majd hozzá a gyámjaim. Sebaj. azt hiszem.felelte Harry halk.Jónak lenni annyi. Bevallottam neki.kérdezte Lord Henry. Õ nem olyan. Nem tudom. . az va lat. . nem méltó. Megcsókoltuk egymást. de nem tehetek másként. s formaszerûen nem is kértem me a kezét.cedik században.felelte. mint mi. Lord Rad bizonyára õrjöngeni fog. nem az eny yönyör a Természet mûve. Ami szomszédaink életét illeti. .De attól tartok. Az õ bizalm sz engem. Nem lehet haragudni rád. hogy az a férfi. Dorian Gray nevetett és csóválta fejét. ha jók vagyunk. Lord Henry elnézett az asztal fölött. melyek az asztal közepén álltak -. Ajkam az õ ajka felé vonzódott. Ha boldogok vagyunk. de nem bánom. Pedig hozzá mérve az egész világ semmi nekem. Kérlek. szívtelen vadállat. . . Sokkal finomabb a lelke. azon. Harry. akkor mindig jók vagyunk. Elõadás után fölmentem a dra és beszéltem vele.Zagyva az. Ha . . A modern erkölcsiség abban ál hogy elfogadjuk korunk ítéletét. Dorian. ne gúnyold. Mi a házasság? Visszavonhatatlan fogadalom. sajnálom. szemében egyszerre olyan tekintet villant.egyedül az fontos. kikürtölhetjük róluk való erkölcsi nézetünket. Igen. . Lord Henry elgondolkozva szürcsölte pezsgõjét. . aki az enyém. a legdurvább erkölcstelenséget követi el. Nem tu leírni nektek. A lány összeborzongott és úgy reszketett. helyesen cselekedtél . hogy annyi mindenre megta nítottál. Különben az individualizmusnak valóban van magasabb célja. hogy a mûvelt ember. . . Ha vele vagyok. finom-keskeny ujjaival. akkor nem vagyunk mindig boldogok. Kedvesemmel ember nem látta õserdõben bolyongtam. Sohasem tenne boldogtalanná egy nõt. aki elfogadja kora ítéletét. Aranyalapzatra szeretném helyezni és nézni.. Harry. minden elméletedet. . bûvölõ elméleteid . Dorian Gray fejét rázta.Hagyd. amit rok. Ugye jól tettem. hogy szeretem. hogy hozhatja valaki szégyenbe azt a nõt.kérdezte Lord Henry.mondta Hallward lassan. Úgy rémlett.mormogta Henry -.Ellenben ha az ember csak önmagának él. Ezért gúnyolo házasságot. Megváltozom.. ha tudákosak va ritánok akarnak lenni. mely t annak elõtte sohasem láttam. Nem bírom megérteni. .De mit értesz azon. Rosalinda karjai öleltek körül és Júliát csókoltam szájon. Természetesen eljegyzésünk nagy-nagy titok. . Megbántod vele Doriant.Láttad õt ma? . teljesen javíthatatlan vagy. de ezek igazán nem rá k.

Komor hangulat borult rá. s a kövér zsidó igazgató. . büszke arra. hogy csakis az önmegtagadást gyakorolhatja. és folyton azzal gyötörnek. a szegény igazi tragédiája az. hogy jobb. meggyújtva cigarettáját azon a tûz sárkányon.Azt elmondanám. és nézte a baktató kis fogat föllobbanó fényét. mint óriási dália. . igen.kiáltott Hallward. a lealacsonyodás tudatával. am. Dorian . hogy Mirandát jött látni. Nem: cigarettát ne hozzon.Én tudom.Micsoda badarságokat beszélsz. . Azt hiszem.Neked el kell ismerned. Menjünk. magukra vették felöltõjüket. hogy szivarozz.Mindig szeretni fogsz engem. Dorian. úgy tetszet y évekkel megöregedett. hogy tegyünk értük valami . állva hörpintették föl a kávét. õk maguk adták minekünk . amit eddig nem ismertél. Az élet közéjük lépett. Basil? . Dorian . te is velem jössz.felelt Lord Henry. melyet a pincér az asztalra tett. Lord Henry vállat vont. Basil. . Harry . Joguk van visszakérni.mormogta a fiú komolyan. Amint megbeszélték. éles és rikácsoló volt.Nemcsak pénzzel kell fizetni ezért. .szakította félbe Dorian. de rettenetes vagy! Nem is tudom.Ez mindenesetre jobb. és megosztották narancsaikat a mellettük ülõ..Hát mivel még. . szenvedéssel és. fiam? . Fölkerekedtek. miért szeretlek olyan nagyon. . A buffet-bõl hallatszott.felelt Henry. hogy a te csodálatos hölgyed megigéz majd engem.. De akkor azt lehet fölhasználni regényben. . kicsípett leányokkal. Pár pillanat múl mindnyájan leballagtak a lépcsõn. a ember elõjoga. . HETEDIK FEJEZET A színház. mi a gyönyör . ihletet és vágyat adnak belénk. Basil. az kellemetlen dolog. nem tudni. mint az emberiség isteneivel. Basil egyedül ült kocsiba. pedig úgy tetszett eki. . lángoló utcák kápráztak elõtte. ami a valóságban már merõben has talan. gyûrûs kezével.Menjünk a színházba.kiáltott a fiú. hogy a nõk od aadják a férfiaknak életük aranyát. hogy nézegette a földszinten levõ arcok A hõség roppant nyomasztó volt. miért. és a civilizálatlan e r sohasem tudja. Az asszonyok úgy bánnak velünk. . mint valaha. Mégis attól tartok. mint egy elmés francia mondta valamikor. melyeket elköv etni sohase lesz elég bátorságod. játszódva a gyümölcsökkel.Teljesen igazad van. . Nem bírta elviselni ezt a házasságot. hadonászva kövér. imádni valakit. akár a szép tárgy. ahogy a torkán kifért. aki fölfedezett egy igazi tehetséget és tönkrement egy költõn. Regény ni. . manapság minden tekintetben túl vagyunk terhelve. nincs ilyesmi. megtelt ezen az estén. mint imádtatni . sárga tü Az ifjúság a kakasülõn levetette kabátját. A veszteség különös érzése hatalmasodott el rajta. lelkiismeret-furdalással. sugárzott egyik fülétõl a másikig. ami volt a múltban. Legalább ezt mondta. Imákat rebegnek hozzánk. te mindig szeretni fogsz engem. Én jelentem neked azokat a bûnöket. hogy találkozott azzal az emberrel. . Szeretem a színjátszást. Hallward azzal mulatott. A cigaretta tökéletes példája a tökéletes él etnek. biztosított a. ki a kapunál tt velük. Átkiabálta n. de a középkori érzés már divatját múlta. Ha Sibyl kijön a színpa egészen másképp látod majd az életet. Mikor a kocsi a színház elõtt megállapodott. Tüntet õket páholyukig. hogy mindazt. legalább számomra. Ér an Gray sohasem lesz számára az. de mindig visszakövetelik aprópénzre váltva. Hidd el nekem.Pincér.Harry.Édes öregem. megengedem. . Néhány nõ vihogott a n. De lehet. amit kérnek maguknak.Én mindent ismerek .Nekem igen . Henry. hozzon kávét és fine-cham pagne-t és pár cigarettát. A festõ hallgat gódott. szívesen szorongatta a kezét. és a nagy csillár úgy lángolt.mondta Lord Henry fáradt kifejezéssel szemében -. de csak kettõnek van hely a fogatomban.szólt Dorian Gray. .sóhajtott Lord Henry -. Rá kell gyújtanod egy cigarettára. nem engedhetem meg.Igen. Úgy érezte. mint számos más dolog.A gyönyör.Õk teremtették a szerelmet mibelénk. de mindig lehetetlenné teszik. Dori ban utálta õt. amint a .Senkinek sincs teljesen igaza . .Ha imádnak bennünket. Hangjuk rettenetesen fülsértõ. Mit akarsz többet? I rian. civilizált ember sohasem bánta meg a gyönyörét.. Olyasmit jelent majd neked. hogy megcsináljuk remekmûvünket. A szép bûn.. hogy. Sajnálom. Bérkocsiban kell utánunk jönnöd. Nagyszerû és nem elégít ki.mondta Lord Henry.Ó. s beszélve. . valami kenetes és vonagló mosolygástól.Akartok egy kis kávét.Lehet . Sokkal valószín az élet. A nõk. .. a középkori mûvészet pompás. hogy remekm t alkossunk. Szeme elsöté s. és Calibannal találkozott Henry ellenben kedvelte õt. mi a gyönyör. de mindig készen vagyok új izgalomra. mely szintén megtörténhetett volna. Ez a baj. mellényét és a könyöklõre akasztotta.

ha ki tudja ragadni õket önzésükbõl. Az esetlen. .« Édesem. tapsolni kezdett.Értem. s Rómeó zarándokruhában belépett Mercutióval és tö zenekar jól-rosszul pár ütemet játszott. ütött-kopott s ibyl Vane úgy mozgott. mely követi. mint mi! Remélem. riadt szeme az õzikére emlékeztetett. Szerelmünk bimbaját a nyári szellõ Virágja érleli.Ne hallgass rá. itt találtam meg õt. mint finomabb világból való lény. amint tovább haladt. akkor semmi sincs benne. akkor méltó arra. Lord Henry látcsövén át vizsgálta s ezt mondoga . mihelyt õ kilép a színpadra. -. Dorian Gray. Roppant csalódtak. ha a szépség érzését tudja fölgerjeszteni ik piszkosan vagy csúnyán élnek. Mikor az erkélyre hajolt és ezekhez a csodálatos sorokhoz ért: Habár tetszel nekem. és az a lány. mint bármely más élõlény. . Basil Hallward talpra ugrott.Kedves.Tudtam. az éj álarca föd be most. Dorian Gray mozdulatla nul ült.egy iskoláslány kínos pontosságával szavalta. Megdöbbent. Ezt várták se jó.fa dugók durrognak.szólt a festõ. és nézte a Vane-t. Azt pár szót. Nélküle te tökéletlen lennél. Nagyon tehetségtelennek tartották a lányt. és látni fogod a lányt. Ha ez a lány lelket ad azoknak. Hogy rátekintett a zsúfolt. mikor kijött a holdfényben. zajongó nézõtér e pír futotta el arcát. Csöndesen ülnek és rá figye ak és nevetnek. mint mi. hogy Júlia igazi próbája a második felvonásbeli erkélyjelenet. és istenibb. Átszellemíti õket. és a tt volna. de csak öt perci art az egész. olyan. és a tánc elkezdõdött. teste úgy hajladozott t vízinövény a hullámon. kik lélek nélkül élnek. te áldott. hûs már De csodálatosan szórakozott volt. ami jó bennem. A szín Capulet házának elõcsarnoka volt. Félénk ke csessége. õ nem . mely elül.kiáltotta Lord Henry. amint hallgatta õt. A szent kezét is érinti zarándok És csókolózik akkor kézbe kéz. Ezt a szép részletet Tudod. De azért érezték. durva emberek nyers arcaikkal. érezzük. meggondolatlan és gyors.Micsoda helyen találtad meg az istennõdet . Dorian . Egyik barátja sem mert megszólalni. hogy imádd õt. Itt azonban a zenekar. ki látcs tte szemügyre.egyike a legbájosabb teremtéseknek.mondta Lord Henry. Bájos volt.válaszolt Dorian Gray megszorítva Basil kezét.Köszönöm.Igen . azzal a rövid párbeszéddel. Negyedórával késõbb dörgõ tapsviharban kilépett Sibyl Vane a színpadra. remegett. mint a rózsa árnyéka ezüsttükörben. aki úgy hat rád. hogy megértes em. hogy megrémít. Úgy táncolt. amit mondtam neked ma éjjel . elfelejtesz mindent.ezt érdem megcsinálni. . és mindig rosszabbá vált. Ezek a hétköznapi. Akár a villám. te jó. aki egy másodrendû színiiskolai tanártól ta zavalást. de most beadom a derekam. Tagadhatatlan. Eleinte nem így gondolkoztam. . . Elvette a versek életét. mire gondolsz. hogy az egész világ imádja õ asság nagyszerû. Pár lépést hátrált. amint õ parancsolja. Nyakának vonala. annak csodálatosnak kell lennie. mint a hegedûn. Aztán föllebben a függöny.felelte Dorian Gray -. . szani látod. Átszellemíteni korunkat . melyet mondania kellett Ne bántsd a kezedet. nagyon kedves. mikor szeme Rómeón pihent. Szörnyûséges. Valószerûtlenné a szenvedélyt. De ez az éji frigy sehogyse tetszik: Oly hirtelen. Másképp az arcom lányos pir szinezné Azért. va d mozdulataikkal egészen eltûnnek. amint m ondtad. csak finom és nemes lehet. melyek nem az övék. és hiszek ebben a lányban Akit te szeretsz. amig szólsz: »Villámlott. Hisz tisztes áhítat volt az egész. akár a fehér liliomé. amit mondania kellett. Basil . roppant mesterkélten hozta ki. kinek odaadom majd egész é odaadtam mindenemet. ha látlak újra . Igen. Semmi örömet se mutatott. akit valaha látott. elsápadt. A színét elhibázta. Úgy játszik rajtuk. jóéjszakát. Az istenek ne ked teremtették Sibyl Vane-t. Taglejtése egészen mesterkélt Mindent eldrámázott. határozottan t . Keze.Abból a húsból és vérbõl valók. Harry olyan kaján. könnyeket ad kölcsön ak miatt. úgy tetszett. hogy õk is abból a húsból és vérbõl valók. mintha álmodna. De játékának színpadiassága elvisel ek tetszett. . gondolta Lord Henry. Hangja kitûnõ vo de egészen hamisan fogta meg.

kiáltott a fiú. Jöjj a klubba. A függöny legördülése után kacagtak és zú Mihelyt az elõadás befejezõdött.ó. Hanem egyszerûen rosszul játszo t.Bárcsak beteg volna .kiáltott -. Azt hittem. mi nt az istenek. milyen rossz voltál. a diadal kifejezésével arcán.Egyedül akarok lenni. Nem idegesség volt ez. Gyönyörû lány. neked ezt meg kellett volna ért d. Mi mást akarsz? . Basillel és velem. Dorian. hogy egyszerûen fás és hid Egészen megváltozott.válaszolt Dorian. Mikor a fiú belépett.De nekem úgy rémlik. aki semmit sem tud lágon. . olyanok voltak nekem. Nevetségessé teszed magad. t olt. hogy el tottam ezt az estédet. és csodálkozva nézett rá -. tétovázva rajta. rémesen! Iszonyú volt. A fiatalon maradás titka az. Nyit solygott valami titkon. és Cordelia bánata az én bá ittem mindenben. . Hát nem látjátok. . . Nagy bukás volt az egész. kezdõdött a harmadi n Gray visszaült székébe. Hát baj az. hogy megreped a szívem? Forró könnyek buggyantak a szemébe. semmi m . mûveletlen hallgatósága sem érdeklõdött a játék i hangosan beszélgetni kezdtek és pisszegni.felelt és nevét hosszan. akkor remek élmény les sak kétféle ember igazán elbûvölõ: az.Nagyon sajnálom. dobogva nehéz cipõjében és nevetve.Jaj. Én is unatkoztam. Lord Henry felkelt ülésérõl és ve apját. Az igazgató. ho y sohase legyen kellemetlen izgalmunk. Tegnap este nagy mûvésznõ volt. Még a földszint és a kakasülõ közönséges. Sibyl ránézett. a színpad volt életem egyetlen valósá a. bocsássatok meg nekem. hogy miért játszottam oly rosszul ma este. A festett színfalak voltak az én világom. A lány.Mind a kettõ csak az utánzás formája .Rémesen .Gyönyörû szép lány.kiáltotta. annak megromlik az erkölcse. bosszúsan. Dorian . Csak a színházban éltem. muzsikásan elnyújtotta hangjával. Rosalinda voltam egy est e. .felelt Dorian. És a két fiatale elment. Kérlek mindkettõtöket. Pár pillanat múlva a színpadi lámpák kigyúltak és a függöny felgördült.Dorian. Ha beteg vagy. keserû hangon. Azok a közönséges emberek. micsoda a valóság. A boldogság önkívület rajta. melyet csak õ ismert. . mielõtt megismertelek. Dorian Gray a színpadra rohant. azt hiszem. Basil. . teljesen uralkodott magán. és ha oly keveset tud az életrõl. most már érted. úgy tetszett.Majd eljövün máskor. Harry .mondta Lord Henry különös meghatódottsággal hangjában. . én szép szerelmem! -. Szemében ragyogó tûz világolt. Ajka remegett és a páholy hátterébe rohant. .Ne beszélj így arról.szólt közbe Hallward. mint egy fabábu? Na bájos lány. de rosszul játszottam ma este. . Menjünk. . Aki rossz színjátszást néz. A szerelem csodásabb dolog. és Portia voltam más este. Basil . Fogalmad sincs. és kis adítottad a lelkem a börtönbõl. akkor nem szabad játszanod. menj. Egészen átalakította az öröm. . Teremtõ isten. aki mindent tud a világon.. Beatrice öröme az én örömöm volt. közönyösnek. viharosan pisszegtek. mintha semmit se jelentenének számára. mint méznél édesebb lenne az ajka rózsálló szirmainak. Dorian . A leány egyed tt.úgy ejtette ki a szavakat. Különben nem h hogy játszatni akarod a feleséged. hogy azok csakugyan vannak. arcát pedig tenyerébe rejtette. . De remélem. Egészen megbukott. És hogy miért nem fogok talán sohasem jól játszani. só felvonást majdnem üres padok elõtt játszották.Menj. hogy ott minden igaz. az öltözõbe. édes fiam. Te tanítottál engem.Mit értek? . de játszani nem tud.Menjünk. hogy miért fogok mindig rosszul játsza ni. De jöttél te . akikkel játszottam. Vane kisasszony nincs jól . nekidõlt a k. Dorian . akit szeretsz. mit szenvedtem.Azt. . és végt n öröm áradt el tekintetén. ne maradj itt tovább.Dorian. A darab tovább vánszor A hallgatóság fele kiment. Dorian. . Mikor a második felvonás véget ért.mondta -. gõgösnek. mint a színjátszásról. Beteg vagy? F lmad sincs. .De menjünk. . ne nézz olyan tragikusan. . Sápadtnak látszott. Ma este láttam elõs . A lány mosolygott.Dorian . Barátaim unatkoztak.kérdezte Dorian. hogy úgy játssza Júliát. Cigarettázunk és iszunk Sibyl Vane szépségére. Dorian vállat vont.Édes Dorian. és azt hittem. . Egyedül a lány volt nyugodt. Harry. . dühösen káromkodott.felelte a fiú kemény.Én végignézem a darabot .jegyezte meg Lord Henry. mint a Mûvészet. Ma este középszerû tucatszínésznõ. Csak árnyékokat ismertem. Sõt egyáltalán nem volt ideges. Fény sugározta körül. nem is figyel rá. és az. ki az elsõ széksorok mögött állt.Biztosan beteg vagy.

Olyan hirtelenül jött a s elem. azt neked hagyom. A lány halkan sírt és nem válaszolt. mint a mienk? Vigy el engem. Bizonyos vagyok. Te értetted meg velem. J j. megpróbálom. Dorian. Sibyl Vane valóságos ripacsna t fel neki. Hallottam. A testvérem. ahol teljesen egyedül lehetünk. Aztán talpra ugrott és az ajtóhoz ment. pisszegnek. Te több vagy énnekem minden mûvészetnél. maga se tudta. ne hagyj el . Ne légy kegyetlen hozzám. Mindig van nevetséges azoknak a szenvedésében. zokogása ingerelte. sohase ismerem meg. Dorian . micsod an a szerelem. ragyogóvá. megölted a szerelmemet. nem azok a szavak. mert tehetséges os voltál. ne hagyj el. .susogta. Egyszerre földerengett lelkemben.kiáltott -. és hogy a szavak. miért tûnt el belõlem minden-minden. Egyszerûen nem hatsz rám. Boldog isten. Letérdelt és Dorian kezét ajkához szorította. Részeg emberek káromkodva. hogyha nem csókolsz meg. Most még az érde m se izgatod.. melyben eddig já tam. Sibyl fölkelt a földrõl. De igazad van. De rájöttem. g es. d em láthatlak többé. milyen buta és üres az a csillogó színjáték. De majd megpróbálom. fekete árnyékú boltívek és baljós házak mellett haladt el. tiszta hangján. Nem akarom többé kimondani a nevedet. milyen õrült voltam. Nem akaro k többé rád gondolni. Ne menj el innen. és hangja mintha megrekedt vo a torkában. nem értettem.felelte Dorian keserûen.Megölted a szerelmemet . milyen hamis. Egész idõ alatt tereád gondoltam. Nem gondolta komolyan.. de közelebb kúszott hozzá. Jaj. Dorian visszalökte. mint bárkit a világon. Te tudsz játszani . hogy a h ertben hazug. kik a lépcsõkön ácsorogtak. mert csodás voltál. Dorian nem felelt. Te valami magasabbat adtál nekem. Szerettelek. szentségtelenség lenne játszani. Híressé tettelek volna. Sibyl odament hozzá és ujjac al simogatta haját. Kiábrándítottál. Dorian sarkon fordult és kiment a szobából. No sebaj. Te nyitottad ki a szemem. Dorian. Látott furcsa gyerekeket. és arcán a fájdalom szánalmas kifejezésével átment a szobán Dorian ian karjára tette és szemébe tekintett. Mit is tu dhatnak õk az ilyen szerelemrõl. mi voltál nekem egyk r. mely úgy éget. Csókolj meg újra. Üres vagy és sekélyes. hogy nem jól játszottam. hogy semmit sem tudok.Igen . mint szörnyû maj ok. akiket már nem szeretünk.. . Gyûlölöm a színpadot. Végre is csak egyszer nem tetszettem neked. hogy a díszlet közönséges. Csacsiság volt tõlem. hogy azt mondod. de nem mímelhetem a szenvedélyt. és sikolyokat. Nem tudod. . melyeket mondanom kell. és úgy feküdt ott.Nagyon fáj. .. Eddig csigáztad a képzeletem. mint valami sebzett préd orian Gray a szép szemével nézett le reá. és igyekszem jól játszani.. gondolni se tudok rá! Bárcsak sohase néztem volna reád! Tönkretett d életem regényét. melyeket mondok. D orian. mert én jobban szere k. csodássá... Ó. Ma este elõször ocsúdtam annak a tudatára. hogy homályosan világított utcákon vándorolt. . mert megvalósítottad a nagy költõk álmát.Nem akarok gyöngédtelen lenni hozzád. megrontja a mûvé ted! A mûvészeted nélkül semmi vagy. igen. most. Keze vakon kotorászott. érted-e.Dorian. szitkokat hallott . Szerelmem! szerelmem! Mesebeli Hercegem! Életem hercege! Ráuntam az árn yékokra. Semmi az egész. . de nem tehetek róla. Könnye. ne hagyj el! A lányt görcsös zokogási roham fojtogatta. . csodálatos leszek . . szerelmem.Te játszol. és mosolyogtam.Csak nem beszélsz komolyan. magukban locsogva tántorogtak. t jelent ez? Még ha tudnék is.. aminek minden színmûvészet csak a visszfénye. Milyen kevéssé ismerheted a szerelmet. Több mûvészetet kellett volna mutatnom. Mi vagy most? Egy csinos arcocskájú harmadrangú színésznõ. rekedt durva röhejjel. Nõk kiáltottak utána.suttogta. Hogy örültem ennek a megismerésnek. Azt hittem. Dorian . A leány elfehéredett és reszketett. testet adtál a mûvészet árny dezt eldobtad. Emlékezett. hogy Rómeó csúf és vén és festett.vigy el magad dal. A lány csodálkozva nézett rá és mosolygott. Dorian. Nem akarlak többé látni. Sibyl halkan fölsóhajtott és Dorian lábához omlott. Pár pillanat múlva nem volt a színházb Hogy merre járt. hogy beléd szerett m! Micsoda bolond voltam! Most semmi se vagy nekem.szólt végül nyugodtan. Dorian a kerevetre vetette magát és elfordította arcát. Mit csináljak a játék bábuival? Mikor m kezdtem.Ne érj hozzám . s ívelt ajka mély megvetésre görbült. mit jelent min dez. melye ek. Tenyerét összeszorította. s alakot.. mikor szerelmes vagy ok. mint a tûz.Nem. mint egy eltiport vi . nem az én szavaim. milyen kongó. Mímelhetném a szenvedélyt. Úgy kuporgott a földön. .kiáltott. A világ i és te a nevemet viselted volna. Hát nem tudsz megbocsátani ezért az estéért? Majd olgozom keményen. egykor. hogyha nem csókolj uk meg egymást. min keresné.Megyek .suttogta. Igen. koholt szavak. Dorian visszavonta kezét eborzongott.

melyre éppen akkor ocsúdott. három lobogó lángocska: mintha irmok lennének. mely egy doge bárkájáról való zsákmány volt és az elõcsarnok tölg hatalmas mennyezetérõl csüngött alá. hogy legyen valakijük. mintha tükörbe nézne. köpenyét az aszt vetve átment a könyvtárszobán a hálószobája ajtaja felé. hogy égjenek belé a szenvedés és gondolat barázdái. hol reszketve lapultak meg. Belevetette magát egy székbe és gondolkozni kezdett. s kalapját. Egyszerre átvillant az agyán. még mindig égett a gáz. és kedvetlenül ette a cse yét. Mikor pitymallani kezdett. Nemsokára egy kocsit intett oda és hazahajtatott. Amint le nyomta a kilincset. nem az övé. melyekre a Selby Royal egy nem használt padlásszobájában bukkant. fényûzési hajlamában érdekes renaissance falisz aggatta tele. úgy látta. hogy megutálja tulajdo . rázva csengettyûiket és szerszámaikat. Kivette a virágot gomblyukából. de õ megsebe õt egy életre. A lány fájdalmat okozott neki egy pillanatra. de azért kétségtelen. Õ nagy mûvésznõnek álmo ta szerelmét. Most pedig majd megtanítja arra. saját képmására pillantott. hogy a lány a lábánál hev zokogott. Eltûnt a sötétség. fehér és piros rózsákat vitt kosarakban s a jadekõszínû zöldséghalmokon át tört z elõcsarnokban. Egyik másik kocsis elaludt a zsákhalmokon. melynek szürke pilléreit már a verõfény fehérítette. és a hold hûvössége még érzett rajta. ott. üres utcán. Miért izg atódjon Sibyl Vane miatt? Most már számára senki és semmi. Mások a piaci kávéház csapódó ajtain kívül csoportos vak botladoztak és dobogtak a durva kövezeten. milyen érzéketlenül nézett reá. újra vizsgálgatta. hirtelen belenézett a tükör sima mélységébe. csodálkozott. bonás árnyakat sötét sarkokba söpörte. új. õ pedig õrizze meg gyengéd és kedves virágá talságnak. A nagy velencei lámpában. Megfordult és az ablakhoz ment. A do asan szembeszökõ volt. várva a nagybani piac végét. A vásárcsarnokb e. míg az elõadás tartott. Dorian megköszönte. és a y gyenge tüzekkel pirkadt. mikor arcképe elkészült. Éjfélkor szakították. mit mon dott Basil Hallward mûtermében azon a napon. sõt még erõsödött. És mégis elõtte van a kép. mikor arra gondolt. Õk k. Azt az õrült kívánságát közölte. De a kép? Hát ezt hogy magyarázza? Magába zárta életének titkát és elmondta történetét. bezárt fehér ablakait s a tarka ablakfüggönyöket. mint Sibylé. És mégis végtelen szánalmat érzett. Nagy szekerek zörögtek lassan a si a. közeledett a festményhez. hogy az egész kifejezés megmásult. mert nagynak tartotta Sibylt. hogy az arc kissé megváltozott volt. Az ég most tiszta o olt és a háztetõk ezüstösen ragyogtak reá. A levegõt a virágok illata n hezítette. Csak azért szerelmesek. Visszatorp ant a meglepetéstõl. mint a férfiak. a szenvedés évszázadait. Összerezzent és fölkapott az asztalról egy tojásdad tükröt. továbbra is ott maradt. De az a különös kifejezé észrevett a festmény arcán. és a festmény arca viselje szenvedélyeinek és bûneinek terhét. Nemcsak képzelõdött. Piros aj zította el ilyen vonás. Elõtte sok-sok fiatalember lipánokat. Végre visszament. Mit jelent ez? Dörzsölte szemét. és csak az imént díszítette ki. úgy rémlett. melyek telis-tele voltak bólongató liliomokkal. és a szép virágok mintha csillapították volna Dorian fájdalmát. tompított fé ly a krémszínû selyemfüggönyökön szüremkedett be. Visszaemlékezett. fölhúzta a függönyt . Semmi változás se mutatkozot képen. Csak az érzéseikre gondolnak. Miért vol lyen természete? Miért adatott neki ilyen lélek? De azért õ is szenvedett. Pár pillanatig álldogált a kapu lépcsõjén ette a csöndes teret. Különben is a nõk inkább el tudják viselni a szenvedést. Sekélyesnek és méltatlan atkozott. egy csomó cafatos lá donfõtt. A mere a kegyetlenség vonásait mutatta neki a száj körül. Néhány szemben lévõ kéménybõl füstgomoly lebbent gyölödött fölfelé a gyöngyházszín levegõbe. Eloltotta õket.udvarokból. Csak nem teljesült a kívánsága? Ilyesmi lehetetlen. olyan világosan. A homályos. Aztán kissé zavartan a szobájába ment. Ezt Lord Henry mondotta. ogy valami szörnyû dolgot követett volna el. a gyötrelem egész korszakait õ élete ér annyit. a Covent Garden közelében találta magát. és Lord Henry ismeri a nõket. és a kép vénüljön meg. melyeket fehér fény szegélyez. világosan emlék tt. mint rakják ki az emberek kocsijukat. akivel j eleneteket csináljanak. mely roppant nyolcszögletû terem v zinten. egy igazgyönggyé boltozódott.a fényes hajnal beáramlott a szobába. a képhez lépett és vizsgálgatta. Igen. hogy õ maga maradjon fiatal. miért nem fogad el tõle pénzt. gondolni is szörnyûségesnek látszik. és száján valami kegyetlens Kegyetlenség? Hát kegyetlen volt õ? A lány hibája volt. melyet Basil Hallward festett. Nagyon furcsa volt. Meg hogy szeresse tulajdon szépségét. ho e érje semmi szeplõ. Egy fehér zubbonyos kocsis cseresznyével kínálta. melyet elefántcsont Cupidók rám is Lord Henrytõl kapta ajándékba -. Szivárványnyakú és rózsalábú galambok ide-oda rebbente elgették a magot. A három rettenet s óra alatt. Aztán kiábrándította. Mintha valami kegyetlenség lenne a száj körül. mint egy kisgyermek. tétovázik.

melyek a három nagy a . melyet reá gyakorolt. jótékony hangv mik. Tehát igaz ez mind? Az arckép valóban megváltozott? Vagy csupán képzelete láttatott vele va i gonoszat ott. Nagyon boldognak érezte magát. Mihelyt felöltözött. Úgy t mindent elfelejtett. hogy a madarak. A friss reggeli levegõ mintha elkergette volna minden sötét szenvedélyét. melyek az idény alatt minden reggel valósággal záporoznak az ilyen társaságbeli fiatal mberhez. Végre csengettek. monsieur? . õróla besz ek a virágoknak. és leült könnyû. Agyára ráhullott az a kicsiny. Úgy tetszett. Az az igézet. aztán a fény . kik roppant régimódi emberek voltak. mint õ. franciás reggelijéhez. Szegény gyerm yetlen volt iránta. olajzöld atlaszfüggönyöket.mondta magában. . A kép nem változott.Milyen szörnyû! . Kék szeme az õ szemébe nézett. Visszatért hozzá szerelmének gyenge visszhangja. elveszi. mely az embereket megõrjíti. magára kapta selyemmel hímzett. mikor a szükségtelen dolgokra van igazán szükség lt számos udvariasan kicirkalmazott levél a Jermyn Street-i pénzkölcsönzõktõl. Világos haja r t a korai napfényben. a lehetõ legkedvezõbb kamat mel rendelkezésére bocsátanak. és megborzongott. Egy méhecske röppent be. melyet ztalkán készítettek el számára.mormogta.kérdezte Dorian Gray álmosan. Piros és fehér rózsái majd meghalnak. Egyiket Lo Henry írta és küldönccel juttatta hozzá ma reggel.Becsukjam az ablako ? Dorian a fejét rázta. . Mint jó történetet fogja majd mesélni Basilnak valamikor. Minden bûnéért. A képmás. hogy bármely összeget a lehetõ legrövidebb idõn belül. ismét szeretni próbálj en. A többit kedvetlenül bontoga ta. kortyintott a teából. egy ocskolja szépségét és tönkreteszi. majd visszatér. szép és torz arcával s kegyetlen mosolyával. körülzümmögte az elõtte álló kék lyben kénsárga rózsák állottak. Visszatér Sibyl Vane-hez. Néha-néha homályosan érezte. egy halom levéllel.Milyen késõ van! . Victor? . Az életük szép lesz és tiszta. semmi körülmények között sem akarja többé meghallgatni azokat a finom. . melyet a kép elé állított és fölriadt. A lány bizonyára többet szenvedett. közvetlenül a nyitott ablak mellett. m lméleteket. melyet keskeny sévres-i porcelántálcá itt. Újra és újra ismételget vét. melyet átszenvedett. akár képe lesz az õ lelkiismeretének. s az ajtóhoz lépett és kinyitotta. melyek Basil Hallward kertjében elõször zaklatták föl benne a lehetetlen dolgok után való szenvedélyt. Gyönyörû szép nap volt evegõ vemhes volt a fûszerektõl. és ne udták megérteni. kik ajánlkoz eki. me edez-e. egy nagy spanyolfalat tolt a kép elé. . nem hanem a festett képmása iránt. Ellenáll a kísértésnek. mint az álom. könyves szobájába ment.Hány óra.Fázik. Csa Sibylre gondolt. A hûs víz felfrissítette a hosszú alvás után. ebédre való meghívások. Boldogok lesznek együtt.kérdezte inasa. melyet elkövet. De õ majd nem vétkezik. csak zavart érzékeinek káprázata volt. monsieur. . Egyszerre rápillantott a spanyolfalra. odatéve asztalára egy rántottát. melyet eddig nem mert átküldeni gyámjaihoz. Inasa több ízben belopakodott lábujjhegyen a szobába. hogy a festett vászon megváltozzon? Nem. mikor fölébredt. és majd még jobban megváltozik. És mégis milyen élénken emlékezett az egész dologra. hol az öröm volt! Lehetséges.Nem fázom . Szokásos kártyák. hogy olyan korban élünk. kasmírgyapjúból készült remek ónixszel kikövezett fürdõszobába ment. Ezen csak nevetnie lehet majd. Az a rettenetes éjszaka. kötelessége így cselekedni. Volt egy nagyon borsos számla is valami XV. amin keresztülment. aztán félretette a levelet. ma reggel jól aludt . melyek a harmattól nyirkos kertben énekeltek. és csudálkozott. skarlát folt. akár megváltozik. Rá tud-e még majd tekinteni valaha? Nem. De azért bámulta õt a festmény. átnézte leveleit. de az egész valószerûtlen volt.Dorian Gray felült. Lajos korabeli berakott öltözködõkész rõl.n lelkét. magánkiállításra szóló jegyek. k eteket hagyott maga után. Fölkelt székérõl. Mikor a gyöpre lépet et lélegzett. Aranyhaj d szürkévé fakul. Nem találkozik többé Lord Henryvel r vele találkozni. Elõbb tompa félhomályban. miért alszik oly soká fiatal gazdája. NYOLCADIK FEJEZET Régen elmúlt dél. hogy valami különös a került. Végtelen szánalom érzése fogta el.Negyed kettõ.Monsieur. és Victor ndesen bejött egy findzsa teával. Õrültség ilyesmire gondolni. képt lenség. mikor reátekintet . és félrehúzta a csillogó kék bélésû. Dorian Gray pillanatig tétovázott. Máris megváltozott. Vagy tíz perc múlva fölkelt. megköveti.szólt mosolyogva. .

majd négyet. mi a lelkiismeret. Dorian Gray lev ele végeztével úgy érezte. Amint késõbb gyakran emlékezett rá. kérlek. s téped a szép. Nem az. kissé cifra. félni kezdett. semm it sem sajnálok! Megtanított arra. paran várt.n látta meg azt a kegyetlen vonást az elvont ajkak körül. Végül az asztalhoz ment és levelet írt a leánynak.kérdezte a fiú. z borzalmas. . elverte az óra a felet is. mennyire örülök. tudom.B szempontból bosszantó. Dorian erre fölkelt az asztaltól.Jaj. Ha nincs úgy. A gyónás oldoz fel bennünket. Az inas elõtte állt. A spanyolfal régi volt. másoknak a lelkiismeret s mindannyiunknak az istenfélelem. az lesz neki. Harry. A kép öntudatába hozta. hogy fölgombolyítsa az élet skarlát fonalait és mintába szõje. s a lélek közt.Föl. altatószerek. Majdnem rettegett. hogyha egyedül marad. hogy megbocsátottak neki. . Itt volt örökkévaló példája annak melyet az emberek saját lelkükben elõidéznek. ami egyesek nek a szentség. milyen yetlenül bánt Sibyl Vane-nel. rögtön. De azért tény volt. Nem. melyek a znon formává és színné alakultak.szólt sóhajtva. Dorian egy pillanatig nézte õt. Ha önmagunkat korholjuk. amit te mondottál nekem. mennyire lealacsonyít a bûn.Senkinek se vagyok itthon.Most nagyon boldog vagyo . Hát félretolja? Miért ne hagyja ott. leheveredett a pazar párnákkal tele akott kerevetre. A kopogás folytatódott és erõsödött.Édes fiam.Durva voltam. Hogy ilyen változás végbemehetett. veszekedni vele.Sibyl Vane-re gondolsz? . s m alálja célját a szenvedély vérvörös útvesztõjében. hogy majd a lelkiis et-furdalás gyötrelmei közt talállak. a dolgot ell vizsgálni most. vajon nem rejti-e magában ez a bõr az emberélet titkát. ha Basil idejön és látni akarja saját festményét? Basil bizonyára látni akarja majd.szólt Lord Henry belépve -. Félt a bi tól. fürtös hajadat. cigarettára gyújtott. Hanem a legis . . ha a válás elkerülhetetlen.Igen. és farkasszemet nézett önmagával. elõadás után fölmentél a színpadr . Igen kosabb beengedni Lord Henryt. Fölkelt és bezárta mind a két ajtót. Dorian Gray eleinte nem felelt. XIV. és kívül Lord Henry hangját hallotta. amit a lélek gondol és álmodik? Vagy mindennek orzasztóbb oka van? Összeborzongott. Nem engedem. hogy jóvátegye. .válaszolt Lord Henry. nem a pap. m elyet Basil Hallward festett róla. Mikor az inas behozta a kávét és cigarettát és kifelé indult. Akármi jobb. bocsánatáért e t. Jelenetet csináltál vele? . rá . Az önvádban van valami fényûzés. hogy valamit elért. de nem szabad vele ennyit fo glalkoznod. vezetõje lesz az életen át.Mindezen már átestem . . hogy így bezárkózz. Tudta. De itt volt látható jelképe annak. A lány még felesége lehet. Vannak mákony ai a lelkiismeret-furdalásnak. Hármat ütött. ahol van? Miért megtudni a valót? Ha a dolog úgy van. . kettõs harangjátékával. úgy érezzük. mint ez a rettenetes kétség. lehevere dett és beteges riadalommal nézett a képre. ha veszekedni kell. De most már minden rendben van. Az arckép megvá . De azért érezte. visszahívta. Egyszerre kopogtak az ajtón. hogyha rátekint képmásának elhúzta a spanyolfalat. megmagyarázni. Fölugrott. hogy inasa kimegy szobájából. melyben bolyongott. de Dorian Gra occant. aranyo zott spanyol bõrbõl készült. Nem tudta. bizonyosan megnézi az arcképet. .Biztosra vettem.Sajnálom a dolgot. Victor . mely õbenne lakozott? Lehetséges-e. hogy jobban megismerjem önmagamat. akkor miért izgatódjon miatta? És ha valami végzet vagy rettentõ véletlen folytán más szem is észreveszi és meglátja a szörnyû változást? Mit tesz. Még nincs késõ. nagyon durva. Dorian . hogy fölmentél. . hogy parányok megvalósítják és igazzá teszik azt. micsoda új életet kezd. Egymás után írta tele a lapokat a bánat vad szavaival és a gy vadabb szavaival. nincs joga korholni bennünket. Lajos korabeli mintákkal kirakva és színelve ian nézegette. és mindig nem csekély csodálkozással.szólt Dorian fejét rázva és mosolyogva. Azonnal engedj be. milyen igazságtalanul. átalakult nemesebb szenvedéllyé és az az arckép. és visszament a kerevethez. akit szeretett. Dorian. mely a spanyolfallal szemben állott. az arcképre elõsz a tudományos érdeklõdés izgalmával tekintett. Ami történt. . csöndesen maradt. de nem a te hibád. melyek elaltatják erkölcsi érzésünket. és õrültnek nevezte magát. mit tegye ndoljon. sietve a kép el spanyolfalat és kinyitotta az ajtót. azt hihet k találta. s egy székre ült és lassan lehúzta sárga kesztyûjét. látni akartalak. Volt valami titkos rokonság a vegyi parányok közt. Hogy az ajtó bezárult mögötte. és elválni tõle. Az inas meghajolt és kiment. . hogy így gondolkozol az ügyrõl! Féltem. Fe zerelme enged egy magasabb sugallatnak. Legalább majd egyedül lesz. valami vad vágy arra ösz gy marasztalja benn. Mondd. Elõször is. Valóban úgy volt. Azon igyekezett.

Nagyon szí szaggató volt. amint bementél az öltözõjébe? Ez nagyon fontos. nem tudom ezt elviselni! De gyorsan. Te darabokra szaggatod az ember életét az epigrammáiddal. hogy megkérjelek. Aztán holtan találták az öltözõjébe ami mérges folyadékot ivott.Dorian . kik t mi halottaknak nevezünk? Sibyl! vajon érez-e õ. De most mihez ke zdesz? . hogy tizenhét éves volt. mintha évekkel ezelõtt lett volna. micsodát.? Jaj. Feleségül veszem. hogy valamit fönn jtett. Aztán jött az a rettenetes éjszaka . hogy nyomoznak. A borzalom megdermesztette. ne vedd ezt a szívedre. Itt a botrány nem jó début. Jaj is tenem.Harry. Végül elfulladt hangon d adogta: . . hogy az elsõ szenvedélyes szer es levelem egy halott leányhoz szól. Mindenem volt .Tehát én gyilkoltam meg Sibyl Vane-t . Hiszen egészen gyereknek láts zott. a levelem . míg nem jövök hozzád. . A Standard-ben az áll. Furcsa.azt közölte veled.. Ma este Patti énekel és mindenki ott lesz. csak tegnap éjszaka volt -. Dorian. Éreztem. Látták.Igen. de rettenetes volt. azt mondtad. de azért nem szabad belékavarodnod. sokkal csodálatosabbnak látszik.. Pár gyönyörû asszony lesz vele. hogy Sibyl Vane m eghalt. tud-e õ. mit tegyek? Te nem tudod.szólt -. . senkivel se beszélj. Harry. h ogy szerettem õt egykor! Úgy rémlik most. Harry. és semmi sinc . Nem tudom.A leveled? Igen. Egyszerre azonb valami. mit akarsz mondani. Nem szegem meg a szavamat. Milyen rendkívüli drámai az élet! Ha mindezt könyvben astam volna.szólt Dorian Gray félig magában -. .Az. leült Dorian Gray mellé. Vártak reá egy darabig. csak késõbb. hogy visszatérek hozzá.igen. mintha késsel vágtam volna el a nyakát. Harry. mi volt. Nem mondhatom el..Elveszed Sibyl Vane-t? . Mondj mindent egyszerre. kéksav volt. ránézett. azt mondta. . aki talpra ugrott s Lord Henry szorító kezéb kezét. sírtam volna rajta. és felállt.tenibb dolog mibennünk. Hogy érted ezt? Sibyl eszerint. de õ nem jött le többé. hall-e õ valamit? Jaj. . s utána valahol majd vacsorázunk. Tö bé ne mondj nekem ilyen dolgokat. olyan igaz ez. De én csöppet sem hatódtam meg. De azért a rózsák éppoly szépek. melyet a színházaknál használnak. hogy csakugyan megtörtént és énvelem. Azt hittem.kiáltott a fiú. Dorian pár pillanatig nem felelt. .szól Lord Henry komolyan.kiáltott Lord Henry.Harry. Vajon tudnak-e érezni azok a sápadt. zavart csodálkozással De édes Dorianom. természetesen. Jöjj és ebédelj ve aztán majd benézünk az Operába. milyen veszedelemben vagyok. s a színjátszáshoz is alig értett. Harr y. Dorian! Gratulálok neked. . Elhatározta m. aztán az Operába megy k.De igaz . Harry.Feleségül veszed.Meghalt? Meghalt Sibyl? Nem igaz! Gyalázatos hazugság! Hogy mersz ilyent mondani? .A te erkölcsödnek kedves. Ugye a színháznál sem ismerik a nevedet? Ha nem.Hát nem tudod? . hogy nem véletlen volt..de ne ijedj meg . azt hiszem. Harry. a r minden rendben van. tudom. . hogy rosszul bántam vele. De Londo nban elõítéletek uralkodnak. A fájdalom kiáltása szakadt föl a fiú ajkáról. Nem tudom elviselni a gondolatot. A rak éppoly boldogan énekelnek a kertemben. semhogy sírni tudjak rajta. ez szörnyûség . Azt hiszem. A húgom páholyáb . hogy valami bántó van enne. unkban kelthetünk vele nagy érdeklõdést.Elveszem Sibyl Vane-t. . Harry. Úgy láttam.Benne van minden reggeli újságban. De most. Hát nem kaptad meg a levelem? Ma reggel írtam neked és sa ját inasommal küldöttem el a levelet. Most pedig meghalt. hogy fiatalabb. Két nappal ezelõtt megkértem Sibyl Vane-t.. .. Itt van az elsõ. Természetesen nyomoznak a n. hogy a lelkem csúnya. Valami borzasztót a házasságról. . Hát ne mondd. mert azonnal meghalt.Mirõl beszélsz? Lord Henry átment a szobán.Kétségtelen. legalább elõttem ne. Dorian. és nem szabad beleavatkoznod. Harry. mûvészi alapja van. vézna arcúak. Attól féltem. kezébe vette mindkét kezét és erõsen m tta. meggyilkoltam õ . Még nem olvastam. De Dorian. . mikor oly rossz ul játszott és a szívem majdnem megrepedt. sz envedélyes szerelmes levél. A leány mindent megmagyarázott nekem. Az ilyesmi divatossá tenné az embert Párizsban. de vagy av volt benne. Annyi biz hogy mikor úgy fél egy tájt elment a színházból az anyjával. végtelen szomorú. Azért írtam nek ed. Ezt tartogatni kell. emlékszem. melyet életemben írtam. Ne nevess többé rajta. vagy ólomfehér. hogy közönséges. Jó akarok lenni. bár így kell leadni a közönségnek. amitõl megriadtam. És ma este veled ebédelek.

Egyszerûen úgy látom. vagy õk nem törõdtek énvelem.Te sokkal több bolondságot követtél el az utóbbi két hét alatt. Akkor egész éltemben szerelmes lettem volna a szerelembe. Te sokkal szerencsésebb vagy. Már nem is tud om. mert finoman gyás oltam vele egy regényt.De azt hittem. és a játék puszta varázsa is elbûvöl. mely ellen én ter tesen küzdöttem volna. hogy a helyeset tegyem. . hogy a nõ az egész világot fel akarta áldozni énértem. de biztosítalak. ami talpra állítson. hogy jó elhatározáso kban mindig van valami végzetes . Természetesen jól bánsz vele al mindig jól bánunk. Ha a maguk útján járnának. õk hatodik felvonást is akarnak. méla mosollyal. akiket szerettem. Figyeljük magunkat. . fölásta a múltat és megpiszkálta a jövõt. amit Sibyl Vane tett m eg teérted. és azt lobbantotta a szememre.Harry . De azért el kell ismernem. Tudom. . Azt hiszem.s. boldogtalan leszel. Mi történt tulajdon az esetben? Valaki megölte magát.Nincs ínyemre ez a magyarázat . hogy szívtelen vagyok. hogy nem tartasz szívtelennek. s le-följárt a szobában nagyon sápadtan. Némelyikük azzal. eredményük semmi. aki nagyon szeretett játszani a fiú öntudatlan önzésév dkívül érdekes kérdés. így tehát nem bántott a lelkiismeret. mint én. képtelen értelmetlenségükkel. Dorian.felelt Lord Henry kedves. a nõ csak úgy javíthatja meg a férfit. . egyik sem tette volna meg értem azt. Emlékszem. hogy agyonuntatja. hogy rengeteget evett. Ez önzés volt . mikor ab már elvesztette minden érdekességét. hogy ezzel milyen undok társadalmi félszegségbe kerülsz. hogy ez a dolo g. õ pedig elveszíti az élet irán den érdeklõdését. hogy durva szilajságukkal.képzeld c múlt héten Lady Hampshire-nél véletlenül éppen a háziasszony mellé ültettek az ebédnél. Egyszer egész idényen át csak ibolyát viseltem. Az örökkévalóság borzalmaival tölti meg az embert. cigarettát véve tárcájából és elõhúzva aranyfedelû -. nem hat úgy rám. Vagy inkább meg nézõk is. Micsoda szörnyû emlékezõtehetsége van az asszonyoknak! Micsoda félelmete ez! És micsoda tyúkeszûség van meg ebben. Föl kell szívnunk az élet színét. hogy érzelgõ . De õ nyomban rájött volna. Az enyémmel is ez történt.kiáltott Dorian. A fiú homlokát ráncolta. Nem akarok beszélni arról. hogy nem vagyunk többé színészek. és az ellen fellázadunk. hogy az élet i i tragédiái olyan mûvészietlen formában történnek. semhogy így nevezhetnéd m orian . Úgy ha mint maga a közönségesség. Olyan csekkek. . Azok. A közönséges nõk mindig megvigasztalják magukat.A jó elhatározások hiábavaló kísérletek. Elhíztak és ellaposodtak.szólt a barátja. hogy megölje magát.Magam is azt hiszem . s odajött hozzá és leült melléje -. Nem volt joga. Semmik em vagyok az. amint kellene. de sohase szab zaemlékezni a részletekre. mely most történt. hogy az egész ügy irtózatos hiba lett volna. folytatni akarják. . Sokszor megesik. egyszer azt mondtad. hogy múlt. ahogy akarnám? Nem hiszem. Olykor-olykor érdes és meddõ érzéseket sugallnak. Azt hiszem. És ha egy asszony megtudja ezt az uráról. akkor vagy nagyon ellomposodik. Biztosítalak. A puszta nyers erõvel igáznak le. melyeknek e n némi varázsuk. ez az igazi magyarázata. úgy. Természetesen ovább tart egy-egy dolog. Hát . de azért elegen voltak -. s ha találkozom nnal érzelegnek. de örülök. melyben fõszerepet sebesültem meg. Csak ennyit lehet róluk mondani. mindig makacsul tovább éltek. Ha ezek a elemek valódiak. . hogy te egészen közön . teljes összev kkal. mely nem akart meghalni. hogy késõn fogamzanak meg. De a nõk sohase tudják. és dta az ügyet. mi ölte meg. roppant stílustalanságukkal sértenek bennünket. Én a regényemet aszfodéloszágyba te an újra kiásta.válaszolt Lord Henry. mikor gördült le a függöny.Semmi szükség rá . az.Az életnek mindig mák van a kezében. vagy nagyo n is csinos kalapokat hord. mint egy csodál színdarab csodálatos végét. Bárcsak nekem is lenne ilyen élmény m. Nem az én hibám volt. Aztán mégiscsak meghalt. hogy a nõk közül. De mennyire ízlés en volt! A múlt egyetlen varázsa az. akkor az egész eset csak a drámai jelenetek iránt való érzékünket fogja me yszerre azt érezzük. Vagy te azt hiszed? . akik szerettek en gem . miután már nem törõdtem velük. hogy tönkretettem az életét. A nõk kedvesen mûviek. .az. hogy szembeszálljunk a tudományos törvényekkel.Mákot kell vetnem a kertemben . melyeket az ember ahh oz a bankhoz állít ki.sóhajtott Dorian. .szólt -.Kedves Dorian . Ha elveszed ezt a lányt.Érdekes kérdés .szólt Lord Henry. de se sincs a mûvészethez. ta hiúság.mormogta a fiú. Egy görög tragédia szörnyû szépségét érzem. minde agikusan végzõdne és minden tragédia bohózatosan fejezõdne be. mert téged szeretett. Néha olyan tragédia esik meg életünkben. hogy ez a rettenetes tragédia megaka ozott abban.nem voltak sokan. melyben megvannak a szépség mûvészi elemei. miért nem tudom átérezni ezt iát. hogy nem vagyok az. melyeket más asszonyok férjének kell kifizetni. Kénytelen vagy gállapítani. hol nincs számlája. akivel nem törõdünk. A részletek mindig közönségesek. õ megtette volna. hogy ez a kötelességem. hanem a színjáték nézõi. Ez dig rettenetes pillanat.

Te megmagyaráztál engem önmagamnak. sohase kel életre többé. hogy a nõk a kegyetlenséget mindennél többre becsülik. De Sibyl Vane miatt ohase pazarold a könnyed. a legfontosabbat nem is em lítettem. . Bizonyos vagyok. . tenyerébe temetve arcát. Csodás élmény volt. valóban van. . Sohase láttalak igazán és nagyon haragudni. vagy Cyril Tourneur egy csodás jelenetére.válaszolt Lord Henry.Szervusz. Õ sokkal kevésbé élt.Melyiket? . melyen át Shakespeare zenéje gaz n és örömtõl teljesebben zengett.tokban olvad föl. Ezt ne feledd.De képzeld. huszonhetes. . Dorian Gray megnyomta a csengõt. és ezt egészen meg tudom érteni. milyen elragadó lehettél. Hányas a húgod páholya? . ami akkor merõben kalandosnak tetszett.Inkább majd az Operában találkozunk. Szóval a nõ rengeteg vigasztalást talál az életben. Dorian. sötét tö Webster. milyen itûnõ ember a férjük. ami történt. . És most jobb lesz. Arcunkba vágják hitvesi boldogságukat. Gyászold Ophéliát. hogy bûnösek vagyunk. Nem nélkülözhetünk téged.Attól tartok. Eljátszotta utolsó szerepét.akkor. hogyha felöltözöl s lem a klubba. Az ajtóján ott a neve. semhogy szép lehetne. Kis idõ múlva Dorian Gray föltekintett. . ki átrebbent speare játékain s jelenlétével megszépítette õket. mint te. Az este sötétedett a szobában. Más nõk nagy vigasztalást lelnek abban. Csodásan primitív ös annak. megöregszem és megráncosodom.Mi volt az. hogy a regényesség. mintha azt mondják rólunk.É tem mindazt. mint egy Jakab-korabeli tragédia különös. meg kell õrizned a szépséged.Ugyan kérlek . Ezek a cs tik velünk.Azt hiszem. tündér. Már úgyis elkéstünk. Nem más.kérdezte a fiú szórakozottan. Teneked legalább mindig álom volt. mikor fakép a õket a sajátjuk. semhogy bölcs lehetne. . szenvedély és szerelem. de valahogy féltem tõle és nem mertem kimondani. Olyan korban él melyben mindenki túlságosan sokat olvas. Most még odahozzák teneked. látlak fél tíz elõtt. Harry? . . Mihelyt érintette a való életet. h gy múltjuk van. Jó társaságban ez mindig tisztára mossa a nõt. .suttogta a fiú. Amint kiment az ajtón. Halkan ezüst lábakon árnyak kúsztak be a kertbõl ak színei aléltan hervadoztak. Egy asszony mondta. akikkel találkozunk. Igaz. mennyire hetett Sibyl Vane. Sohase higgy az olyan nõnek. Sokakat a vallás vigasztal. akármilyen korú i gy annak a nõnek. Patti énekel. hogy Sibyl Vane jelentette neked a romantika összes hõsnõit . Még senki sem értett meg úgy. hogy elveszik a másik nõ imádóját. mint azok a nõk. mert Brabantio leánya meghalt. hogy egykor majd összetöppedek. mint ezek. ki mályvaszín ruhában jár. melyben ilyen csodák történnek. minthogyha ez valami érdekes b e. küzdened kell majd a d iadalért.Azt mondtad. De magányos halálára abban az tözetben egyszerûen úgy kell gondolnod. és így igazán sohasem halt meg. hogy olyan szép században élek. de elképzelem. . és hogyha mint Júlia halt meg. gyha uralkodnak rajtuk. Kív tartogat-e számomra még az élet ilyen csodás valamit. Mi lesz akkor? . de most már látom. Szeretik. vagy Ford. Valóban.De nagyon kedves voltál.szólt Lord Henry indulóban . megrontotta azt. Sajnálom. Harry . Földszinti. édes Dorianom. De nem. . m ordeliát megfojtották. Hints hamut fejedre. ha úgy tetszik. hogy egyszerre fölfedezik. Mi fölszabadítottuk õket. hogy nem akarsz velem ebédelni. Kiálts az égre. Nagyon fáradt vagyok.Csak most kezdõdik a barátságunk .Nagyon kegyetlen voltam hozzá.Nincs kedvem .suttogta mintegy megkönnyebbült sóhajjal. föltámadt.Nem.Az élet mindent tartogat a számodra. hogy a vallás titkaiban megtalálják a szerelmeskedés minden varázsát. fuvola. örülök. másik este Ophélia. hogy nagyszerû voltál. . Csönd lett. Remé . nem tudnék semmit sem enni. A lelkiismeret önzõvé tesz mi nkat. mint I ogen. de azért rabszolgák maradtak s úrra vágyakoznak. . megrázva kezét. Nincs semmi sem. amit te mondtál. Milyen jól ismersz engem! De ne beszéljünk többet arról. melyekkel játszunk. És különben tegnapelõtt olyasmit mondtál nekem. pár pillanat múlva megjelent Vic . Igazán a legjobb barátom vagy. . Nékem van valami nagyon szép a halálban. az élet g megrontotta õt és így tovatûnt.Hát a legtermészetesebb vigasztalást. Ne feledd el. Ez mindig azt jelenti. . hogy szóról szór gaz és mindent megmagyaráz.hogy egyi k este Desdemona volt. Azt. Dorian. hogy elmondtad ezt. Harry. ki harmincötön túl szereti a rózsaszín szalagot. és túlságosan sokat gondolk zik. Ez a lány igazán sohasem él t. Különben semmire sem vagy nnyira hiúk. hiszen olyan rendkívüli szép vagy. .Most már sohase kel életre .szólt Dorian szórakozottan. amit meg ne tehetnél.

ha csak valamicskét is ismeri az életet. A bûnös kegyetlenség. bármily kalandos is ez az eshetõség s bármily végzetes kel jár? Különben is csakugyan az õ varázsa alatt áll? Valóban az õ könyörgése idézte elõ a ami érdekes. Mindent jóvátett. komolyan. Most megér ntette maga a Halál és elragadta. õ ottan áll. eljött az idõ.mindezek reá várakoznak. hogy nem találtalak ott. hogy történik meg a változás. Csak úgy gondol rá. s ettõl a vágyától összeremegett. és boldogtalan voltam. mely eltorzította szájának fino alait. mint õ maga. Mit bánja. Érezte. Mint a görög istenek. hogy utánad megyek. Elõbb vette Sibyl Vane halála hírét. hogy a reggelinél ült. mikor visszaemlékezett kislányo egjelenésére. El se mondhatom. Nem. Az újságban benne állt. Csodás tragikus alak? Könnyek szökkentek szemébe. amikor elgondolta. szegény kép.tor a lámpákkal. hogy elmenjen. az élet dönt . Az élet esem onnal megtudja. Mit gondolkodjon tovább ezen? Bizonyára nagy gyönyörûség lenne megfigyelni ezt. és közben mosolygott. hogy a szörnyûséges összefüggés. Örök ifjúság. hogy örökké fiatal marad. De hol jártál? Meglátogattad a leány a y pillanatig arra gondoltam. mihelyt ak véletlenül olvastam a Globe esti kiadásában. Dorian a spanyolfalhoz rontott és félrehúzta. Ez az arckép lenne számára az igazi varázstükör. Dorian türelmetlenül várt. Szegény Sibyl. remegõ bájára. hogy csak odatolakszom egy bánathoz. Dorian . mikor a lány megitta azt a mérg et. Ugye valahol az Euston Roadon? De attól tartottam. mint egy csodás tr kus alakra. Amint föltárta elõtte tulajdon te pen föltárta elõtte tulajdon lelkét is. néha pedig úgy érezte. hát akkor m ll változnia. tudományos ok hozta létre? Hát gondolat vagy tudatos vágy nélkül nem rezzenhet -e meg a rajtunk kívül lévõ vágyak. Elriogatta gyorsan eze megint a festményre tekintett. Sürgönyöznöd kellett volna. hol lakik. Minden áldott reggel o tt üldögélt az arckép elõtt. hogy szerelmes is be gváltozik. mikor választania kellett. hogy mit hoznak a történtek? Pusztán csak a lélekben lezajl dolgokról vesz tudomást? Kíváncsi volt és azt remélte. Életén en lüktetése sem gyöngül el. Kedvességének egyetlen virága sem hervad el. mennyire elrútul majd a vásznon lévõ csino Egyszer Narcissus gyerekes évõdésével megcsókolta. mennyire hato tt rám az egész eset. majd hálószobá l már várta az inasa. Basil Hallwardot jelentették be. A félelem érzése nyûgözte le. És ha majd tél szakad a képre. Mihelyt eltávozott a szobából. mintha megcsókolta volna kat a festékajkakat.az élet és az élet iránt való végtelen kíváncsisága. kicsoda tudna lemondani arról az es etõségrõl. Ez a mintha rengeteg ideig babrált volna mindennel. hogy megmutassa a szerelmet a maga föns voltában. hogyha meghagyod. m envedett miatta a színházban azon a borzasztó estén. parány parányhoz ne -e titkos szerelemmel vagy furcsa rokonérzéssel? De az ok nem fontos. kit azért küldtek a világ színpadára. krétafehér maszk marad ut mel. hogy egy napon majd tulajdon szemév látja. Ez a fontos. Többé nem gondol arra. nra írt színes képmással? Õ védve lesz. így van. Hogyan játszotta ezt a szörnyû. mihelyt valamilyen szeszélynek enged? Szörnyeteg és utálatos torzképpé változik t zárt szobába kell elrejteni. Képzelem. és leengedte a függönyöket. kétségtelenül abban a pillanatban jelent meg rajta. talán egy másik könyörgésre majd vált ad. Rettenetes estém volt. csukni a napfény elõl. végtelen szenvedély. szeszélyeinkre és szenvedélyeinkre. de azt mondták. Visszahúzta a spanyolfalat elõbbi helyére. tulajdonképpen hová mentél. a kép elé. Nyomban odas ettem.mondta. Egy órával késõbb az Operában volt és Lord Henry éppen az õ széke föl KILENCEDIK FEJEZET Másnap reggel. mint ta nyár peremén. Könyörgéssel soha töb nem kísért meg semmiféle szörnyû hatalmat. És mégis. micsoda regény volt mindez. mennyit szenvedtél. a lány iránta érzett szerelembõl halt meg. erõs lesz és fürge és vidám. Természetesen tudtam. ad örömök és még vadabb bûnök . vidám és rajongó természetére s félénk. mely a klubban kezembe ötlött. bámulva szépségét. már -már attól féltem. hogy az Operában vagy. és Doriannak a sz mindig szentség lesz. K edves lett volna. Vagy máris választott? Igen. Gyakran mímelte a halált a színpadon. vagy úgy tett. .Tegnap este kerestel ek. Követni lehetne szellemét. Egy pillanatig könyörögni akart. hogy egyik tragédiát követi a másik. mely hajának hullámos csodáját gyakra ette aranyló varázsával? Szegény. . hogy ez lehetetlen. mihelyt megtörténnek. a festmé semmi más változás nem volt.Nagyon örülök. Az arckép viseli majd el gyalázat z. melyek most oly kegyetlenül mosolyogtak reá. Ha a festménynek meg kell változnia. . legtitkosabb r enetéig. Ha a vér eltûnik a festmény arcáról s csak sápadt. mely közte és a kép közt iszen a festmény egy ilyen könyörgésre változott meg. mert feláldozta az életét. õ megtartja az ifjúság ragyogását. hogy itthon talállak. utolsó jelenetet? Megátko õt halála pillanatában? Nem. Vagy nem is törõdött azzal.

Senki se tudja. Nem tudom ismételni azt az érzést. Nem Gautier volt az. hogy volt. . megtörtént. hogy megvigasztalódtam és dühöngsz. mit festesz? . A fiú elpirult és az ablakhoz lépve pár pillanatig kitekintett a zöld csillogó verõfénytõl tt kertbe. melyet Harry mesélt nekem valami emberbarátról. mint teneked.Édes Basil. õ sem hitte.. hog nak magukról egy izgalmat. És te roppant igazságtalan vagy. honnan tudjam én mindezt? . mert megismerte az igazi szerelmet. mint ahogy Júlia meghalt volna. akit lefestettem .Basil . hogy közönséges baleset volt? Természetesen megölte magá Az idõsebb férfi tenyerébe temette arcát. Nagyon kedves tõled. nincs ebben semmi szörnyû.középosztálybeli erény vagy ilyesmi. elkéstél. majdnem belehalt az unalmába. hogy mennyire nem igaz. Te z egész földön a legromlatlanabb teremtés. aki húsz évig fáradozott azo hogy eltüntessen egy fonákságot. Eljössz. ez borzasztó! Valami egészen megváltoztatott. . élvezni és uralkodni rajtuk. és vél . .Hát meg is bûnhõdtem érte . . Igazán bájos hölgy és Patti istenien éne e beszélj rettenetes dolgokról. Jó férjek és hûséges hitvesek es lények.Nem tudom. akik játszanak. mint ahogy kitalál egy élvezetet. Tengerész vagy il esmi.kiáltott Dorian és felugrott.suttogta és összeborzongott. mikor m am. hogy csöndesen aludhasson? Jaj.Dorian. akit szerettél. Hen y szerint csak a szó teszi valósággá a dolgokat. akkor meg se történt. . hogy megvigasztalj . a i nap nap után modellt ült a mûtermemben. rendszerint hétköznapi életet élnek. . mit akarsz? . Azok. . Mikor megismerte. próbáld elfeledtetni velem.Azt a Dorian Grayt akarom. Csöpögsz a részvéttõl! Ar emlékeztetsz. . Egyike korunk regényes tragédiáin k. . hogy nem egyetlen gyermeke annak a nõnek. Hiszen látom. Egyáltalán dolga sem akadt. De akkor egyszerû voltál. Harry húgával. Tegnap.Hát az Operában voltál. .mondta a fiú.kiáltott és feléje fordult. . aranyozott velencei üvegpohárból. öblös.Nem tudom. Van fia is.vagy meg fogok egy napon. hogy mi történt. Aztán elmúlt. az múlt. azért volt olyan rossz. Ha tegnap bizonyos percben toppansz be .Mi köze van hozzá a most folyó idõnek? Csak sekélyes embereknek van szükségük évekre. Megemlíthetem. mi történt veled. hogy Sibyl Vane megölte magát. De az nem játszik. egy szomorúságot éppoly könnyen e téz. Látod. Neked is ott kellett volna lenned. Halálában a vértanúság fellengzõ minden elpazarolt szépsége. Basil! Nem akarom hallani! . milyen bájos egy másik asszony és Patti milyen istenien énekelt. . vagy mutasd me g nekem tisztán mûvészi látószögbõl. többet. míg Sibyl Vane holtan feküdt egy kopott lakásban? beszélsz. Ha az ember nem beszél valamirõl. ki a consolation des arts-ról3 i? Emlékszem.szólt Hallward. Még Harry.szólt a mûvész szomorúan. még a sír nyugalmát sem kapta meg. fiam. nehogy azt hidd. mikor játszott . Használni ak m õket.. az egyetlen gyermeke! Mit szólt hozzá? . már ne om pontosan. hát ez igaz? . Ami megtörtént. Utolsó este. meghalt. Micsoda állapotban lehet! És egyetlen g yermeke. mit akars z. s odament hozzá és kezét vállára tette -. Basil . Ez Henry befolyása. s rémülten nézett rá. Mondd. ki ura önmagának. mikor láttad -.Harrynek sokat köszönhetek . De amint mondtam.Hagyd. Basil. Az az ember.Édes Basil. R enetesen szenvedtem. és megrögzött embergyûlölõvé lett. akkor sírva találsz. mire gondolok .Te a tegnapot múltnak nevezed? .fél hatkor vagy háromnegyed hatkor -.Milyen szörnyû . bizonyára nagyszerû fickó.Hát az Operában voltál? . egy napon a mûtermedben kezembe akadt egy kis pergamenba kötött könyv. csak azok.melyet nem tudok megenyhíteni. A páholyában voltunk. nem is volna benned szív és irgalom. Végül sikerült neki és arra iszonyatosan kétségbeesett. . Most nem értem. hát csak nem hiszed. Szegény asszony. természetes és érzõ.Nem . hogy nem szenvedtem.kiáltott Hallward. vagy megváltoztasson egy-egy igazságtalan törvényt. mire gondolsz. aki itt volt és a hírt hozta nekem. kérlek.Az Operában voltam.mondta végül -. s egy kis halványsárga b ort hörpintett a finom. Úgy beszélsz. Te csak a hiúságra tan meg. Hát éde igazán meg akarsz vigasztalni. és nagyon kelletlennek lát .Megölte magát? Boldog Isten. Újra a mûvészet légkörébe távozott. Van benne valami a mártírból. m icsoda borzalom vár arra a kis testre.mormogta Dorian Gray. Ami múlt.Ne beszélj ilyen dolgokról. . Mindenkor hõsnõ volt. mikor az a lány. Tudod. Most pedig beszélj magadról. kik érzelgõsek. Elõször találkoztam itt Lady Gwendolennel. és nagyon lassan mondta ezt. Ugyanannak a szép fiúnak látszol.felelt Dorian Gray -. hogy kibírom. Mennyire más volt Si yl! Õ a nagyszerû tragédiáját élte.azo . hangja elszorult a fájdalomtól. Nem akarok rabja lenni az érzéseimnek. .

Basil. különösen mikor az õsszel ki akarom állítani Párizsban. melyet rólad festettem? Hol van? Mért toltad eléje a spanyolfalat? Mutasd meg. Én szeretem azokat a sz okat.szólt végül fájó mosollyal -. Georges Petit össze akarja gyûjteni l . .te nagyon félsz az élettõl -. egy nap mégis látnom kell. s a rettegés különös érzése Hát megmutatják a világnak a titkát? Hát a nép száját tátja majd az életének rejtelme elõtt en. fiú most elsápadt a dühtõl.mint Harry mondja e lesz tulajdon életének. Basil. Mihelyt beléptem. tapintani lehet. ne tréfálj. A festõ rámeredt. ki azt mondogatta. hogy ne láthassam saját nkámat. . hogy tovább gáncsolja.Csak a keresztnevemet tudta. éreztem. megint model t kell ülnöd nekem. fa ragott elefántcsontot. ne nézz rá. és ne veszekedj velem. Nem akarom. Te nem vagy erõseb b . hogy a szoba megváltozott.Majd megpróbálom. amíg élek.Többé nem ülhetek neked. mint a kék tûzkoro den ízben reszketett. csodálkozol. hogy ki vagyok. Az. A fiút nagyon szerette. hogy vele rendeztetem be a sz obámat? Néha virágokat válogat nekem. ha kívánod. . . azonnal. Keze ökölbe szorult. ha más emlékem is lenne róla.Nem tudják a nevemet . Nagyon sok jó és nemes tulajdonság lakozott benne. akirõl meséltél nekem. és miért nem ma? .Hát jó. Megidéz Dorian fejét rázta s arca elfintorult arra a szóra: hullaszemle . Ma délután van a hullaszemle.Micsoda butaság ez . nélküled nem megyek semmire. Valamit tenni kell. . melyeket érinteni.felelte a fiú. . A képen a fén yon erõs volt. Azelõtt sohase látta így. mennyit fejlõdtem.De a lány csak tudta! . öregem. De tudom. . Mikor megismertél. hogy te jobb vagy.Basil . Egy íz ben elmondta nekem. Egyszerûen szemtelenség. Más lettem. becsületszavamra sohase beszélek veled. A festõ különös megindulást érzett. Dorian .Dorian.kiáltott fel Dorian Gray.Te kiállítod? Ki akarod állítani? . de õ mindig csak az t válaszolta.mondta elég hûvösen. hogy mindenki kíváncsiskodott. Van valami kegyetlen és séges az ilyen dologban. zöld bronzokat. lakkmunkákat. Tudom. s úgy gondolom. Végre is a közönye valószínûen cs féle szeszély. iskolás fiú voltam. Lehetetlen. Az vagyok. az az ifjú. .Az inasom ebben nem hibás. mikor együtt voltunk Marlow-ban. megszabadul az élet szenvedésétõl. . remek környezetet. Hát én nem vagyok olyan. és sarkon fordulva az ablak felé indult.Igen. melyet megteremtenek vagy elõidéznek. E z a legjobb képem. mint az a pár csók meg az a néhány széttör szenvedélyes szó. mely elmúlik.kiáltott föl rd kacagva. Csak nem képzeled. Új szenvedélyeim vannak.szólt nagyon sápadtan -. mint õ. És Hallward a szoba sarka felé indult. told félre a spanyolfalat. Ha természetesen nagyon szeretem. hogy a Mesebeli Hercegnek hívnak.Hallgass.De mi bajod? Természetesen nem nézem meg. Nem. aki . fényûzést. mit. És milyen boldogok voltunk mi együtt! N e hagyj el. hogyha hozzáérsz a spanyolfal . és bizonyos vagyok. Szép volt tõle.Az azonban már igazán képtelenség. A rémület kiáltása tört ki Dorian Gray száján. Pompás helye van. Basil. a nevedet nem hozzák összefüggésbe õvele. de te jobb vagy. Hallwardnak gyökeret vert a lába. új eszméim. . . vége köztünk mindennek. én magam tettem oda. Nézzük csak. Ámuldozva nézett Dorian Grayre.Ha megpróbálod megnézni. . . De még tö az a mûvészies légkör. Nem tr Nem adok magyarázatot és te ne is kérj. nem lesz kifogásod ellene. Dorian. . mint az a fiatalembe . Bizonyára majd újra be kell m. hogy senkinek sem említette.Azt akarod ezzel mondani. Szeretném. hogy az inasod így elrejti a képet. pompát. No.kiáltotta Basil. Basil. és egyénisége a mûvészetének fo Nem tudta elviselni a gondolatot. ha nem engeded . . ami vagyok. Neked azonban okvetlen el kell jönnöd. Régi emlékeket. hogy így b .Nagyon erõs? Ugyan. ezektõl sokat várok. . h ogy a sárga selyem megvigasztalja õt az élet minden nyomorúságáért. . de még nem tudta.enül megláttam benne ezt a pompás kifejezést. Miért ne nézzem meg? . s a festõ és a kép közé rontott. szembogara olyan volt. Basil.Ne nézzem meg a tulajdon képemet? Kérlek. rajzold le nekem Sibylt. Fogalmad sem volt. mától fogva nem beszélek többet errõl a sz em azonban. . egyebet nem. hogy nem tetszik a kép. Hát jól jegyezd meg. de azért légy mindig a barátom. Dorian. Többet nem mondhato k. Most férfi vagyok.kiáltott Dorian Gray és visszatorpant.

or fogalmad sem volt. lelkemen uralkodtál. csakugyan kifejezõdik abban a mûben.kiáltott.Basil . jelen voltál a mûvészetemben. s a zöld. Mikor elkészült és egyedül ültem vele szemben. kivallatja. hogy a ti szeszélyetek még értelmetlenebb. jogom van hozzá. ami minden köd é fátyol nélkül egyszerre kitárult nekem. m gkaptam Párizsból az ajánlatot. éppoly szeszélyesek va k. d gyszerre szemedbe ötlött? . a világ csodál lett elõttem .. talán Basilnek is titka van. hogy szemtõl szembe láttam a tökéletességet. akinek beszéltem róla. Dorian Gray megsimította homlokát. Félni kezdtem. isz ettél. Ha távol voltál. akkor úgyse vagy itt sban. És hogyha állandóan a spanyolfal mögött tartod.gyakran azt gondoltam. mint képzeljük.Üljünk le.Egy hónappal ezelõtt azt mondtad. mi az oka. Magam is alig értettem. hogy igazam . mindkettõnknek titka dd meg. hogy kipuhatolja Basil Hall . megteszem. Barátságod kedvesebb nekem. hogy képedet teszem a kiállítás középpontjáv . nehéz lótuszvirággal koszorúzva. vagy talán az a veszedelem. . mint bárki más.Basil .szólt a festõ s zavartnak látszott. hogy fölfedi a titkomat. Forma és szín formáról és színrõl beszél nekünk.Nem. t mindig elvontabb. mert az ilyen õrült imádatban van valami veszede em. és mindig inkább felolvadtam benned.A ettegés érzése elmúlt és kíváncsiság váltotta fel. éreztem.talán nagyon is csodálatos. Csak azt tudom. Az egyetlen különbség az. Dorian. tágra nyílt szem ekintett reá. Egy n apon . Eszébe ötlött. mely a Rue de Séze-ben október elsõ hetében nyílik m csak egy hónapig marad ott. Õ elmondta nekem. Még most is azt kell éreznem. hogy Lord Henry egyszer fé ig komolyan. hogy nem veszítjük el. mint azt.egjobb képeimet egy külön kiállításra. em mindenkire. mily ünnepélyesen fogadkoztál. nem megmutatja. hogy mások is megtudjá imádásom. . hogy sohase nézzek többet az arcképedre. végzetes nap volt . tévedés azt gondolni.Üljünk le. Éreztem. Itt egyszerre elhallgatott és szeme fölragyogott. Gyöngyökben ült rajta a verejték. Sem zt. semmi an úgy rémlik nekem. . vadászruhában. Így tehát. Dorian. hogy míg dolgoztam a képen. Hadrian császár díszbárkáján ültél. tündöklõ va dzsával. ha ezt elmondanám neked. hogy észrevettél valamit. . A láthatatlan eszmény látható megtestesülése zámomra. melyet valaha is csináltam.elhatároztam. Igen. melyet alkotás közben érzünk. hogy nagyon is sokat adtam ma gamból a képbe. Bántam is én. Lehetetlen lett volna. és én is megmondom az enyémet. de saját ruhádban. miért nem állítja ki a képedet. Hetek jöttek-mentek. Miért nem akartad kiállítani a képemet? . Aztán új mozzanat következett. Téged mindig láthatlak. Biz nem feledted el. minden festé g és színhatás úgy tetszett. Nem vettél észre a képen valami furcsát. reszketõ kézzel megragadta a széke karját s vad. .Látom. vagy egyéniséged varázsa. akivel szóba álltál. valamit. melyet alkotunk. Csak én akartalak bírni. sem azt nem tudnám elviselni. mint valami pompás álom. Nem is értetted volna meg. mi volt. hogy rejtsem el a világ elõl a legjobb munkát. nevetett rajtam. Hát pár nap múlva. elenyugszom. hogy nagyon is sokat beszéltem. . Ha azt kívánod. egyéniséged rendkívüli hatással volt reám men. kik olyan nagyra tartjátok a következetességet. . . hogy a kép kiállítására semmi a világon nem Harrynek is szóról szóra ezt mondtad. De tudom. félig tréfásan azt mondta neki: Ha akarsz egy mulatságos negyedórát.szólt és közel lépett hozzá. Elhatározta. amilyen vagy most. nem halott korok jelmezében. Csak akkor voltam boldog. hogy csodálatos képet fe stek rólad.Miért változtattad g a szándékodat? Ti. saját korod ban. ami kor veled lehettem együtt. és ez meglepetés vol zámomra. hogy semmi áron sem állítom ki.Dorian. hogy a mûvészet inkább elrejti a mûvészt. hogy a szenv dély. ostobaság azt képzelni. mit jelent nekem mindez. meséltes Basillel. Basil. mûvészeket úgy kísért. Természetesen eb mit sem árultam el neked. eszményi és messzi volt. hogy te nagyon szé vagy és én tudok festeni. Ha azt kívánod. . az a veszedelem. nem is lehet olyan fontos neked. erajzoltalak. rettenetes ves elem peremén áll. Érezte. Erre elhatároztam. Várj és hallgasd meg. amit mondok. mint minden hír név és dicsõség. Dorian .kiáltott a fiú. hogy a kép kikerült a mûtermembõl s megszabadultam jelenlétének tûrhe úgy tetszett. Igen. hogy sohase állítod ki . keményen a szeme közé nézett -. Imádtalak. mint Párist. el kell mondanod . melynek emléke minket. Harry. pompás fegyverzettel és mint Adonist. Te kissé bosszankodtál. s a víz nyugodt ezüstjén nézted arcod csodájá ig öntudatlan. Most pedig felelj eg désemre. mint ahogy a mûvésznek is annak kell lennie. Nem tudom.Úgy érzem. Bizonyára könnyen nélkülözöd addig. hogy találkoztam veled. ami elõször föl se tûnt neked. a tól a pillanattól kezdve. elhatároztam. Ne beszélj. A görög lanka csöndes tavára hajoltál.erõsködött Dorian Gray. a realizmus módszere-e. . hogy elveszítjük. akkor kevésbé szeretnél és biztosan ki is nevetnél. hogy mást láttam benne. Majd kérdõre fogja. mi a tiéd. parancsoltál nekem.

. amit roppant különösnek éreztem. úgy érzem. Két ideált egy ember se talál. a tükörhöz lépe tett. Most pedig szervusz. keményen szemébe nézett és fürkészte. Le z-e valaha valaki. . . vad szenvedélyét.Ülsz nekem megint? . Talán sohase lenne szabad szavakba önteni az ember imádatát.Lehetetlen. TIZEDIK FEJEZET Mikor inasa bejött. de soha többet nem szabad ülnöm teneked. milyen kevéssé tudja az igazi okot! És milyen különös volt. semmit se vettem észre. Ott jól látta Victor arcát. A egészen közönyös volt és várta. azt neked köszönhettem.Neked bizonyára még kellemesebb . Inkább tehozzád mennék. Van valami végzet es a képben. csüggedten. . Dorian. A képet nem lehet mutogat ni. . . Külön élet lakozik benne. Te meg é ok vagyunk és mindig barátoknak is kell maradnunk. úg ett. este pedig valószínûtlen dolgokat tesz.Jó. hogy valami kiszállt belõlem. nem tekint-e a spanyolfal mögé. De nem lehet rajta segíteni. a spanyolfal felé tekintett. De önkéntelenül is végtelen szánalmat érzett a festõ irán imént ezt a furcsa vallomást tette neki. . valamit. nem is dod. vajon valamikor õ is rabja leszennyire egy barátja egyéniségének. hogy úgy érzed. Nagyon is okos.Rejtélyesnek találom. hogy még egyszer meglepjék. Te vagy életemben az egye tlen. hogy többé nem engeded megnézni a képet. Hanem vallomás volt. Ami jót alkottam. Õrület volt megengednie. Majd eljárok hozzád teázni. Bolondság. Dorian. Arca visszakapta színét és mosoly játszadozott ajka körül. A vesz m elmúlt. hogy te ezt megláttad a képen. hogy igazad van. lehet.Ez nem is volt bók. Saj nálom. . ha bajban lennék. Dorian cigarettára gyújtott. hogy tragikus az ilyen barátság. nagyon csodá sz engem. . tönkreteszed a mûvészetemet. kacagva. A szolgaság nyugalmas álarca volt. hogy nappal hihetetlen dolgokat mond . Harry .szólt Dorian -. Basil. .No. Most látom. hogy nem egyezel bele. se se mennék Harryhez. A képet mindenáron el kell rejteni. hogy nagyon veszedelmes . Sóhajtott és megnyomta a csengõt. Vagy csak képzelõdött? .szólt Hallward -. Basil. furcsa némaságát. Dorian . Egy darabig védve volt. . Egészen értem det. . aztán menjen el a ker shez és kérje meg. amit elmondtam. Egy ízben már említettem Harrynek. Most. miután megtettem. Ah.utott.Harry a te barátod . . Dorian Gray elmosolyodott. hogy a házvezetõnõvel beszélni akar. mibe került nekem elmondani azt.mormogta Hallward.De most csak nem bánod. nagyon is kiábrándult ahhoz. szervusz. ha megnézem? Dorian a fejét rázta.kiáltott a fiú. hogy a kép csak egy óráig is itt mar on a szobában. Ez éppoly kellemes lesz. Eg et is csak kevés.felelt -. te zért vagy a világon.Csalódást okozott a vallomásod. Miért kérdezed? De ne beszélj imádatról. Hogy az inas kiment a szobából.Valamit láttam . ki igazán hatottál mûvészetemre.Édes Basil . s majdnem vé enül kicsikarta a titkát barátjából! Mennyi mindent megmagyarázott neki ez a különös vallo telen féltékenységi rohamait. Dorian.Harry úgy él. Ne haragudj rám. De azért azt gondolta. . amit elmondtam. rajongó magasztalását. Ettõl semmit sem kell nie. Basil. hogy imádjanak. Szegény Basil. és kíváncsi volt. mit parancsol. azért. hogy azonnal küldje ide két segédjét. hogy igazad van. Dorian? Mondd. hogy a kép elé állj. mo tett és elszomorodott. Mikor kiment a szobából.Szóval majd máskor.Ha nem teszed meg. melyet ennyire kiszínez a regényesség. Dorian Gray föllélegzett. jó lesz résen lennie.Soha.Nem. semmi mást nem láttál a képen? Nem vettél észre rajta semm et? . Semmi esetre se engedhetem meg.szólt a festõ szomorúan. Lord Henry varázsa abban volt.Hát mit vártál. De azért azt hiszem. . Nagyon halk hangon közölte vele. melybe minden barátja bejár. Én is így szeretnék élni.Ezt ne kérd tõlem. Ez még csak nem is bók. Más varázsa nincs.Nem magyarázhatom meg. hogy igazán szeressék. . kit ilyen különösen fog bálványozni? Talán ezt is tartogatja számára az . Úgy tûnt fel neki. hogy el se kellett mondania saját titkát. Nem kockáztathatja me . .Ó. Igazán lá d ezt? . mit mondtál el nekem? Csak azt.

mely a kerevetet födte. a mûvészet iránt való tiszteletét jelentékenyen lerokkantotta az. Igen. nem is lehet be lépnie. Szenvedélyek lakoznak benne. mely az érzékekbõl keletkezik és ihelyt az érzékek elfáradnak. a kulcs . Majd egyszer bemegyek és megnézem a ke etet . nincs semmi.Várjon a válaszra . melyek irtózatos módon kirobbannak. Dorian kijött a s al mögül. Nem pusztán a szépség testi imádata. Volt benne valami alamusz i és a szeme sunyi. milyen semmis és mennyire nem fontos ! Tulajdon lelke kukucskált ki a festménybõl és tetemre hívta õt. besietett a könyvtárba. Hubbard úr. hogy ezt az embert azonnal le kell ráznia nyakáról. mióta õlordság . Örökké él. itt van. levelet írt Lord Henrynek. gonosz. s reszketõ. kék szem. de sokkal jobban utálta.Köszönöm. Gray úr? . ezért kértem magától két embert. .ez látszott. Be alázzák. melyet benne látott. Mrs. az csupa por.olyasmi. . . Csak rossz emlékei maradtak utána. Leaf. kérem. mely saját egyéniségébõl származik. ami nem lenne nemes vagy szellemi. És ezért a kép tovább él majd. De csak nem tetszik od aköltözni. szeplõs kezeit.most csak föl szeretnék vitetni e y képet. Így. azt hiszem. Gray úr.kiáltott Dorian.Miben lehetek szolgálatára. Igazán nem. és a kezébe adta a levelet -. ahogy jónak látja. kérem. Az asszony néhány pillanatig várt s errõl-arról a háztartási ügyrõl fecsegett. melyben maga a romlás van. tétova kezeivel végigt ta a köteg kulcsait. rózsaszáj . bosszúsan.mert ez igazi szerelem volt -. Dorian arca eltorzult a s envedéstõl és a pompás takarót a képre vetette.szólt az öreg hölgy. . Leült az íróasztalhoz. Gray úr. hova viszik a képét. hogy gyakran szemfedõül szolgált a halottnak . Dorian sóhaj zt felelte. Levette a nagy bíbor-arany szövetet. Ahhoz a szemrehányáshoz és vádhoz mérve. Dorian a nagyapja említésére összerezzent. állandó pénzzavarban szenvedtek. Mrs. A elyet Basil iránta érez . Rendszerint sohasem ment el boltjából. csináljon úgy. . Lehet.Itt vannak az emberek. ál . Vallásos képhez remekül illik. ezzel ma be lehet takarni azt a szörnyû dolgot. az az õ bûne ennek a vászonra írt képnek. Fronthillbõl származik.kérdezte dörzsölgetve kövérded. fölfalják báját. egy kissé durva külsejû fiatal segéddel. . ami borzalmakat nemz és sohase pusztul el. és pillanatig sajnálta. mmis volt Basilnek Sibyl Vane miatt való feddése. felejtés megsemm a jövõ kikerülhetetlen. Adja ide a kulcsot. tagadás. . Elõbb kell takarítanom.válaszolta. mint magának a halálnak romlása . Basil megmenthette volna õt. és maga Hubbard úr jött. Leaf. Csak kifejezése változot Kegyetlensége szörnyû volt.szólt. . Nagyszerû rámám van. melyek a bûn árnyát valóra váltják. mint elõbb? Úgy rémlett.Sebaj. és a spanyolfal mögé vitte.kiáltott az asszony. és bocsássa be az embereket.Nem baj . Megbánás. ódivatú cérnakesztyûvel ráncos kezén. mint amilyent Michelangelo ismer t és Montaigne és Winckelmann és maga Shakespeare.Csak épp látni akarom a szobát. Meglehetõsen nehéz. Tekintete rannyal telehímzett nagy bíborselyem takaróra esett. Várta a v võket. . en óhajtottam tiszteletemet tenni. Olyan szerelem volt ez. A múltat mindig meg lehet semmisíteni. . Egy árverésen csíptem el. Dorian zsebébe dugta a kulcsot és körülnézett a szobában. Va on az arc ott a vásznon gonoszabb volt-e. az inas pedig belépett. a tizenhetedik század végi velencei mû zet ragyogó alkotására. megkérte õt. rosszabb.Nem kell kitakarítani. monsieur. rendbe kell hoznom. hogy nem mondta el Basilnek az igazi okot . Ré nzei. . neki valami olvasnivalót.Itt a kulcs.Sajnálom. a South Audley Street híres ke e. Mrs. kik ntkezett.bár most nemigen foglalkozom egyházi mûvészettel . Csak a kulcsára van szükségem. . Boldog vagyok. hogy ellenálljon Lord Hen ry befolyásának és annak a még mérgezõbb befolyásnak. . Dorian úr? . Rendben van. hogy bejöjjenek. kérem. Leaf mézes mosollyal távozott a szobából Hogy az ajtó bezárult. csak akkor mehet be.De csupa pókháló lesz. az a . Igen. kérem. hogyha bármikor szolgálatára lehetek.Pár pillanat múlva fekete selyemruhájában. . Látni is öröm volt õt. Hiszen már közel öt éve nem volt nyitva. Basil segített volna neki. Most olyasmit kell elrejtenie. Aranyhaj. Két-három perc múlva újra kopogtak. Nem szabad megtudnia. hiszen itt olyan kényelmes. hogy azok a mûvészek. ha bemegy. Mindjárt leveszem a kötegrõl.Dorian érezte. Ami a féreg a hu llának. hogy ma este negyed kilenckor találkoznak. De most már késõ. Melyik.Tessék. Hubbard úr viruló vörös szakállas emberke volt. és emlékeztette. melyet nagyapja Bologna közelében egy zárdában lelt.Dehogy . . Közben kopogtak az ajtón. . Dorian a régi diákszoba kulcsát kérte tõle. Megrontják szépségét. Volt a lényében valam ami mindenkit elbûvölt.A régi diákszoba kulcsát. De Dorian Gray kedvéért mindig kivételt tett. amiért el akarta rejteni a képet. hogy személyesen fáradt ide. hogy nem változott. Dorian borzongott.Kérem.

Nem. nagyatyjáról emlékezett mindenre.Majd elintézzük . hozza be . Mit bántja.Kérem. Támasszuk ide a falnak. mint gyermek. hogyha közben megsérülne. Senki se láthatja. s borzalmasnak érezte. csak legyen szíves utánam jönni. v félénk csodálattal durva. . . . Gray úr? . Jöhet az életébe egy szerelem. kit az anyjához való feltûnõ hasonlósága miatt iatt is mindig gyûlölt és távol akart tartani magától.válaszolt Dorian. És Hubbard úr lecsúszkált a lépcsõn.Sajnálom.szólt fáradtan és odafordult. senki se léphet be. páncélkesztyûs öklén csuklyás madarakat tartva. magányos gyermekkorának minden pillanata felelevenült. míg egy csoport solymász l gol mellette. mely oly biztos lenne a fürkész szemek ellen. Nem akarom fölakasztani. min tül. Õnála a kulcs. ez lehetetlen volt. Hova tegyük. Ajtót nyitott és mindnyájan kimentek az elõcsarnokba. Például ide. . melyekben gyakran bujkált. Visszaemlékezett gyermeki életének szeplõtlen tisztaságára.A pihenés. közönséges arcán. Mikor lépéseik zaja elhangzott.szólt és szemébe nézett. És aztán késõbb nem finomodhat meg a természe k sincs arra. Õ maga sem akarja látni. hogy egy napon majd a skarlát. ha fölemeli a pompás takarót.zihálta a kis emberke. Fakuló szeme alá sárga sz nak és rettenetessé teszik. Gray úr. Nagy. . Dorian bezárta az ajtót s a kulcsot zsebébe dugta. Más szeme nem látja az õ gya z övé. Senki se látja többé azt a szörnyûséget.Bizony jó nehéz . A keretet nagyon ehézzé tette dombormûves kirakása. megnézhetem a képet? Dorian megriadt. kérem . Miért is nézze végig lelké lmes romlását? Övé volt a fiatalság. mint a vénembereké. érzéki szájáról eltûnik a kegyetlen kifejezés. keze hideg lesz és kék eres. elmozdítva a spanyolfalat. melyen függött. és néha-néha Dorian is rátette kezét. sohase árt .Ez .Úgyse érdekelné önt. Elgondolkoztam valamin. mert az szélesebb. diákszobává lett. terítõstül. Óráról órára. . Hubbard úr. Játszószobának használták ikor kicsit fölcseperedett. hogy épp ide kell elrejte a végzetes képet. kit az igaz üzletember heves ellenszenve fogott el. melyen kopott király és királyné sakkozik a kertben. cifrára festett faburkolataival és kopott ar any dombormûveivel. . . Nyaka megráncosodik. Mindig szolgálatára állok. hogy jövõje szégyennel legyen teljes. telis-tele az õ szamárfüles iskolakönyveivel. és segédjével együtt máris leakasztotta a fest sárgaréz láncról. Több mint négy éve nem járt ebben a szobában . arányos szoba volt. utána segédje. meghülyülhet olódhat. hogy segítsen neki ard úr. és megti hatja õt és megvédheti õt azoktól a bûnöktõl. az elég. Most bi ztosnak érezte magát. Mögötte a falon függött a kissé el nd szõnyeg. valahányszor egy úr tett has znos dolgot. s kinyitotta az ajtaját annak a szobának. melyek már fészkelõdnek lelkében. A bûn fört e a vénség förtelme az vár rá. Bizony egészen a ház tetején van.mûtárgy? . elhülyü agy megvastagodik. ki gyermekkorában oly rideg volt hozzá. Dorian úgy látta.Kérem. Bíbor takarója mögött a vászonra írt arc elállatiasodhat. melyek éppen a titokzatos voltuk folytán csábítók és varázsosak.Nem tartom föl tovább önöket.Jó kis teher ezt fölvinni. Nincs más segítség. földre teperni õt. Vagy inkább maga m en elõre.sõt még régebben. Itt volt az atlaszfa köny vszekrény.Nincs mit. testében le nem festett bûnöktõl. Nagyon köszönöm a szívességüket. hogy eljöttek.És most hova vigyük.Föl tudnák így vinni.felelte a keretes. ki még mindig levegõ után kapkodott. nincs mit. kérem? . .szólt a kitûnõ keretezõ. Sohasem látott ilyen gyönyörû embert. E l kell rejteni a képet.Majd megmutatom a járást. Hubbard úr . mikor a felsõ pihenõre értek. Itt volt a hatalmas. ki vissza-visszatekingetett Dorianra. Majd a fõlépcsõn megyünk. Hubbard úr. mely elfödi éle . Milyen jól emlékezett mindenr int körültekintett. Ezekben az örökre elillant napokban milyen keveset tudott arról.Akárhová.mormogta Dorian. hogy a szoba alig tt. Köszönöm. fölfelé igyekeztek. . hogy ily soká vár . . melyet az utolsó Ke so lord egyenesen kisunokájának építtetett. Képes lett volna ráugrani. ahogy van? Nem szeretném. hétrõl hétre öregszik a vászonra írt kép. Gray úr. szája nyitva marad vagy leleffeg. és megmutath világnak Basil Hallward remekmûvét. mely majd megõrzi furcsa titkát és elrejti lelkét az emberek szeme elõl. . Haja elveszti fényét. É törölte fénylõ homlokát. Arca majd besüpped és elpetyhüdik. t ste megrokkan. olasz cassone. hogy mi vár rá! De a házban nem volt más hely. kenetesen tiltakozott ellene. .

a kerületi halottkém halottszemlét tartott Sibyl Vane-nek. Regény volt. Amikor inasa már több yelmeztette. a tegtõl. vagy pedig egy modern bûnös beteges vallomásait. de igazán csak a te hibád. Mondatainak puszta muzsikája. Ma reggel.levél hevert Lord Henrytõl és mellette sárga pa könyv volt. Dorian homlokát ráncolta. melyet Lord Henry küldött neki. vagy a párna alatt egy hervadt virágot vagy gyûrött csipkedarabot lelt. vagy ki hallgatott egy beszélgetést. A teástálcán James s Gazette esti kiadását. ki a múlt telet Kairóban töltötte . Kíváncsi volt. Majdnem kilenc óra volt. anny lekötött. mi lehet. melyeket a bölcs emberek még mindig bûnöknek neve k.egyszerre élénk is meg homál e argot-val és régiességgel. mely nyilván érdekli majd. kiket egész életükben zsarolt egy inas.kétségtelenül s észrevette. a hölgyszalo s úgy tetszett. Talán el is olvasta és gyanakodni kezdett. Add olvasott ennél a halvány világnál. gyámja feleségétõl. hogy a halált szerencsétlenség o . milyen késõre jár.szólt -. vagy egy megcímzett levelezõlapra bukkant. tanúvallomása idején valósággal összetört a fájdalom súlya alatt. melyekrõl sohase t.minden században felt atók. kettétépte az újságlapot.Bocsáss meg. mi járatban voltak itten? Bizonyára észreveszi majd. James s-t és belenézett. Hallott emberekrõl. és vacsorához kezdett öltözködni. Szörnyûséges dolog. Az érzékek életét a misztikus bölcsele vel írta le. Harry . melyeket az emberek ostobán erénynek neve znek. mely mindig ágya mellett állt. Néha nem lehet tudni. méregnek finom egyhangúsága. hogy Victor visszaérkezett. Akadnak benne olyan valószínûtlen metaforák az orchideák. Danby. a Royal Theatre-hez szerzõdött. és eldobta a at. s sterkélt voltuk miatt szerette a lemondásokat. Érdekelte. De mit törõdik vele? Mi köze Dorian Graynek Sib yl Vane halálához? Semmitõl se kell tartania. beteg ábrándot gerjesztett. Dorian unottan föllapozta a St. hogy fél öt már elmúlt és behozták teáját. melyrõl mindig azt képzelte. szélei pedig bepiszkolódtak. mely a s kolához tartozó néhány finom franciát jellemez. vajon zott-e ezekkel az emberekkel az elõcsarnokban. melyek . vajon az ember egy középkori szent légies rajongását olv a-e. mikor behozta a teát. Milyen rút volt mindez! És milyen szörnyûvé teszi a dolgokat a valódiság rútsága! Kicsi udott Lord Henryre. mely telis-tele volt bonyolult fordulatokkal és ravaszul is mételt szóképekkel a fiú lelkében. melyet valaha olvasott. hogy elküldte neki a tudósítást. Ennek a könyvnek a stílje az a különös ékszeres írásmodor . mert elolvasott egy levelet. a Bell Tavernben a Hoxton Roadon Mr. Tekintete a sárga könyvre esett. O ament a gyöngyházszínû. a fiatal színésznõnek holttestén. h neki az esti lapot s a könyvet. és vajon puhatolózott-e . testté-vérré váltak. mûszaki kifejezéssel és mesterkélt körülírásokkal -. Nem Dorian Gray ölte meg õt. gyöngyházzal sûrûn rakott asztalkán Radleynétõl kapta. mikor eltávoztak. amint föllopakodik a lépcsõn és föl aka feszíteni a diákszoba ajtaját. Úgy rémle ki. felkelt. az egész tulajdonképpen lélektani tanulmány egy fiatalemberrõl. hogy tetszeni fog neked . amint fejezetrõl fejezetre haladt. melyeken a világszellem átment. itt Lord Henry egyedül üldögélt. melyet küldtél. valami álmatagságot. és észre se vette.Hogy visszatért a könyvtárba. ki újabba olbornba. és a falon feltûnõ az üres hely. Ezekre a sorokra hívta fel a figyelmét: Halottkémi szemle. és hogy negyed kilenckor a k lubban lesz. Nyilvánvaló. . Az a könyv. A legfurcsább könyv volt. hogy nincs itt a kép . Csupa méreg volt ez a könyv. nyolcszögû állványhoz. ki a tizenkilencedik században meg akarta valósítani mindazokat a szenv edélyeket és gondolatrendszereket. hogy remek ruhákban. lassanként kitárultak. egyetlen hõssel.a saját századát kivéve . valamint a természetes lázadásokat. Fölsóhajtott és mikor teát öntött magának. s kezébe véve a könyvet egy karosszékbe vetette magát és lapozgatni kezdte. hogy a nap leáldozott és elõkúsztak az árny Az ablakon felhõtlen. És milyen ostobaság volt vörös irónnal tezni. A spanyolfal nem volt visszatolva.Igen. . rátette a könyvet a fir ei asztalkára. le-föl járkált a szobában. lement a szomszéd szobába. Csak azt írta. melyet csak egyetlen csillag döfött át. roppant unatkozott. míg többé mar nem tudott olvasni. melynek fedõlapja kissé elnyüvõdött. Egy kicsike s fából való. hogy elfeledkeztem az idõrõl. rézzöld ég csillogott be. Piros ceruzajel ötlöt szemébe az ötödik oldalon. ki a kihallgatásakor és a holtt Birrel dr. mikor a klubba ért. Megállapították. Azok a dolgok pedig. lágy fuvolaszónál a világ bûnei játszanak elõtte némajátékot. Victor is elolvashatta. melyek színben éppoly valószínûtlenek. látta. tudtam. hogy különös e ezüstbõl. Mintha tömjén nehéz illata tapadna lapjaihoz és megzavarná az agyat. fölbontotta Lord Henry levelét. mese nélkül. Azok melyekrõl csak tétován álmodott.válaszolt barátja fölkelve a székrõl. Pár p múltán egészen elmerült benne. . Rendkívül részvéttel vették körül az elhunyt édesanyját. Éppen eleget tud angolul ehhez. hogy éjszaka meglepi az inast. Lehet. hogy kém van tulajdon házában. és magába akarta fogadni a különbözõ szeszélyeket.

Egy tekintetben szerencsésebb volt a regény hõsénél. Az ellentét élessége csak növelte gyönyörûs ban beleszeretett tulajdon szépségébe. ha látták. ezt a valóban tragikus. Gyakran. bizonyára azért. melyet beszennyeztek Csodálkoztak. mely a mohóbbá vált. erõsen . minél jobban etette. vagy a vénség jegye.. aminthogy minden gyönyörben van valami kegyetlenség -. vastag. m ek ráncos homlokát fölperzselték. és néha azon tö mi borzasztóbb. finomságával és tökélete ben Dorian Gray azok közé tartozott. hogy lekötött. érzéki is. bár kissé túlcsigázott leírását ama ember szenvedésének é ki maga elvesztette azt. Azok. csiszolt fémlapoktól és nyugodt vízfelület izsi fiatalembert már fiatalkorában meglepte. mely piszkos is. Majdnem kegyetlen örömet érzett . m Dorian Gray a szobába lépett. De azért nem volt közönyös. mint az asztali díszítésben mutatkozó k . kinyitotta az ajtót kulccsal. s a világfiasság is. melyeket Lord Henry mindig vele együtt rendezett. Azt mondtam. TIZENEGYEDIK FEJEZET Dorian Gray évekig nem tudott szabadulni e könyv varázsától. olykor már egyáltalán nem tudott uralkodni. Öltözködési módja és azok a sajátos stílek. s aztán egyszerre elcsúnyult. vagy azoknak tartották magukat.Nem azt mondtam. ami visszadöbbentette õket. P szta jelenléte mintha emlékezetükbe idézte volna azt az ártatlanságot. mely visszanevetett rá a csiszolt üvegrõl. mint kilenc nagyalakú példányt rendelt meg a elsõ kiadásból. mely a maga módján a szépség föltétlen újszerûs valósítani. annál többet akart tudni. hogy tetszik. ódon arany. Azok. melyet most ig magánál tartott. Odatette fehér kezét a festmény durva. majd a vásznon lévõ gonosz. . Dorian Gr . hírhedt kocsma szutykos vackában. Csakugyan en az egészen ifjú emberek között. mint akik a szépség imádata ál ekeznek magukat tökéletesíteni . kik Dorian Grayben látták. mely Basil Hallwardot és másokat annyira megbûvölt. nagy. kik durván. hová álnév alatt. Helyesebben szólva nem is igye ezett szabadulni tõle. melyeket hébe-hóba fölvett. edt keze mellé és mosolygott. hogy az. Apró gonddal és gyakran szörnyeteg és rettenetes kéjjel vizsgálgatta azokat a csúf vonásokat. kinek a látható világ csakugyan létezet És csakugyan. éjjel. kiket Dante úgy ír le. a bûn jegye-e. mindjobban érdekelte tulajdon lelkének romlása. aki ilyen bájos és kedves. úgy látszik. elnémultak. A h csodálatos párizsi fiatalember. mielõtt átélte volna. Minél többet tudott. Természetesen hatott rá a divat is. És csakugyan úgy érezte. a kielégül növekedett volna. me rt Londonban néha-néha furcsa hírek keringtek életmódjáról.valóban semmi oka ne volt rá . Párizsból nem kevesebb. olyan szánalommal. Voltak azonban pillanatok. mikor együtt ültek barátjuk kertjében. vagy közel a kikötõhöz. melyen. érzéki szája köré lopóztak. mert valaha nagyon szép leh etett. õneki az élet maga volt az elsõ és legnagyobb mûvészet. Mert az a csodálatos szépség. s egy kézitükörrel a kezében megállapodott a kép elõtt. hogy az egész könyv tulajdon éle azta.és ezüstnemûek finom és egyöntetû elrendezésérõl. fiat cot. legalább a társasággal szemben nem volt az. hogy szórakoztassák vendégeit csodálatos mûvészet s ebédjei. szép házát. mikor este hazatért azokról a titokzatos és hosszú mulatságokról. amikor a könyv utolsó ré vasgatta.mormogta Lord Henry. mert teljesen önzõ. álruhában szo s ekkor arra a romlásra gondolt. vagy pedig azt a kedves. Mulatott a torz testen és a rokkant tagokon. Volt valami tiszta az arcában. úgy tetszett. mely annál i nkább fájó. hogy legalábbis látni vélték igazi megvalósulását. a kis. az idény alatt pedig minden szerdán kinyitotta a társaságnak remek.hiszen csaknem mind en örömben. mikor álmatlanul hevert beillatosított szobájában. hímzett terítõk. an Gray föllopózott a lépcsõn a zárt diákszobába. Farkasétvágya volt. ki a t udós igazi mûveltségét valahogy egyesíti a világfi minden bájával. melyek a furcsa alálgatásokat támasztották azok között. éppoly híresek voltak a meg hívottak gondos megválogatásáról és elhelyezésérõl. kiben a regényes és tudományos hajlam oly csodásan elegyül számára önmagának példaképe volt. melyet megírtak. és min z akkor leghíresebb zenészeket hívta meg. kirõl etoni vagy oxfordi napjaikban gyakran álmodoztak. Sohasem ismerte . hogy simuljanak változó hangulataih ngadozó szeszélyeihez. kik a legrosszabb dolgokat hallották róla. Ez nagy különbség. azt. miként szabadulhatott meg a kor mocskátó . Harry.Hát rájöttél erre? . Télen havonta egysz zer. melyet Basil Ha festett róla.azt a kissé furcsa félelmet tükörtõl. Mindig olyan színben tûnt fe mint aki szeplõtlenül áll a világban.semmi megbecstelenítõt nem tudtak elhinni róla. De ilyen pillanatok csak ritkán jöttek. mely által az igazán különö tra egyetemessé válik. vénülõ arcot nézte. És bementek az étterembe. Akárcsak Gautier. és mindent összevissza fecsegte n . Az élet iránt való yet elõször Lord Henry rázott föl benne. kik barátai voltak. melyet lelkére hozott. vaskosan beszéltek. amit másokban és a világban legtöbbre tartott. sohasem hagyja el. s a többi mûvészetet k elõkészítõjének tartotta. és beköttette õket különbözõ színekbe.

festõi ragyogását mindenáron utánozni Mert nagyon szívesen beleélte magát ebbe a helyzetbe. mely körüljárja a hallgató házat. mely minden különösben ott leskel. mint az a képzelt züllés. és mellettük van a félig fölvágott könyv. és er sokkal borzasztóbb züllés. Élnie kell majd az értelemmel. Fehér ujjak motoznak a függönyökön. melynek uralkodó jellemvonása a szépség finom ösztöne. hogy magába szívta vele értelmi kíváncsiságát. és milyen csip-csup okokért! Botor. egy új világra. de sohasem szabad elfogadnia semmi el etet. különben feláldozná vele a lelkes átélés tapasztalatát. melyeknek eredete a félelem volt. mindig határozottabban. Ott kell elkezdenünk. amit t és kecses. akár ama álmatlan tán. A vak tükörbe ismét beleköltözik az alakos élet. hogy formálja vissza a világ a hajnal õsrégi módszere szerint. vajha egy reggel szemünk más lágra nyílna. mely megöli az érzékeket. melytõl tudatlanságukban szabadulni tak. vagy a levél. kell ismernie. Igen: amint Lord Henry megjövendölte. melyek erõsebbek náluknál. mely napjainkban különös módon meg eltámadt. hogy kell viselni egy ékszert. csökönyös lemondások. vagy kínzással megölni.egyes új lélekbúvárok szerint . Tulajdonképpe maga a tapasztalás lesz majd. melyeken majdnem beleszerettünk a halálba. kiket megzavart az álmodozás nyavalyá a. faképnél hagyta. valamint a közönséges kicsapongásból. kitõl azt kérdezik meg. mert még az örömre való gondolásnak is megvan a maga keserûsége. hogy ezek a szenvedé yönyörök egy húron pendülnek az élet kevésbé magas irányú megnyilatkozásaival. hogy központosítsa magát pillanataira a nnak az életnek. melyek újak is. és aztán.t merõben idegen természetétõl. vagy legalább nem élne tovább a kötelesség vagy megbánás öntuda ormájában. Egymás után lebben föl a fátyolok vékony.nemritkán föltétele ennek. nem pedig a tapasztalás édes vagy keserû gyümölcse. mert az emberek azt is tudták. és örömét lelte a gondolatban. hogy át akar térni a római katolikus hitre. a veszteség érzése döbbent elé Mi mindenrõl lemondtak. tele azzal a ettel. olyan világra. akik a történelemben mozogtak. Az érzékek imádatát gyakran és joggal elítélték. De meg kell tartania az embert. akár a borzalom és babonás gyönyörök éjszak r agyvelõnk kamráin magánál a valóságnál is rettenetesebb kísértetek suhannak. színüket. vagy más titokkal találkoznánk. mert a természet gúnyos kajánságában kiûzte a szentet. és a római szer kétségtelenül nagy hatást gyakorolt reá. ahelyett. Kevesen akadnak közülünk. Az elolt rtyák ott állnak. mely . mi pedig figyeljük. melyben a tárgyaknak új i volnának. hogy semmi sem változott meg. melyet lapoz vagy az alélt virág. és keresve a me epetéseket. hogy a pusztaság fenevadjaival t legeljen. kik pontról pontra lemásolták. és örökkévalóságot biztosít a gót stílnek is. vagy sóhajt és zokog a lankákr lejövõ szél. s a remetének társakul a mezõ vadállatait adta. hogy kell megkötni egy nyakkendõt. hogy egyforma szokások fáradságos körtáncába n tovább mûködik az energia. ahol hagyták õket. Új életmodort óhajtott kid ni. Az éjszaka valószerûtl nyaiból visszatér a való élet. melybe mindjárt nagykorúsága után bel pent. mely eltompítja. izgatóak is és a furcsaságnak azt az elemét rejtik magukban. hol abbahagytuk. hogy eg lkiség elemeivé tették volna. és or úrrá lesz rajtunk az a rettenetes megérzés. és legfõbb megvalósulása az ek átlelkesítésében rejlik. ami a császári. az önkí gadás szörnyeteg megnyilvánulásai ötlöttek szemébe. melyet ismertünk. Künn madarak rebbennek a lombok közt. Egy ízben azt rebesgették róla. még a gyönyörre ezésnek is megvan a maga fájdalma. azzal a különös közönnyel. mely nem összeférh igazi tüzével. hogy csakugyan az lesz a korabeli Londonnak. vagy rendszert. s reszketni látszanak. melyben a múltn vagy semmi helye sem volna. nérói Rómának valaha a Satyricon szerzõje volt. megváltoznának. melyet a bálban hordtunk. mely maga is csak egy pillanat. de szíve legmélyében azért több a int arbiter elegantiarum4. melyet féltünk elolvasni. sõt . va gyon is sokat olvastunk. hogy kell tartani egy sétapálcát. Hogy v llantott azokra az emberekre. Dorian Gray az ilyen világok teremtését tartotta az élet igazi tartalmának. Az aszket zmusból. átadta magát finom befolyásának. mert az emberek ösztönösen rettegtek a sze yönyöröktõl. de csak félig komolyan vett pipességét. kik néhanapján föl nem riadtunk virradat elõtt. mintha félne fölkelteni az alvókat. mely újjá alkotja az él . vagy vad vád ragad meg bennünket.r-bálok és a Pall Mall klubablakok ifjú divatbábjaira. gyakran magára öltött olyan gondolkozásmódot. sötétes hálószö konként kapják vissza alakjukat. A mindennapi miseáldozat. bizonyára. megszabadítja attól a durva. új hedonizmusnak kell jönnie. de azért i kell hívnia bíbor barlangjából. De Dorian Gr ogy az érzékek igazi mivoltát sohasem értették meg. mely örömünkre újjáalakult a sötétben. me y mindig szükséges a regényességhez. nem szép puritanizmustól. és az érzékek csak azért maradtak állat ert az emberek koplaltatással próbálták leigázni. mely a valóságban sokkal . mi et valóban jellegzetes mûvészete azoknak a lelkeknek. Úgy látszik. melynek bölcseleti alapjai és rendszeres alapelvei vannak. vagy munkájukra sietõk zaja hallik. Feket lidérces formákban néma árnyak lopakodnak a szoba sarkaiba és ott leguggolnak.

s szeretett rajtuk játszani. és i volt egy roppant hengeres dob. három mérföldnyire elhallik. hogy fölfedezze valódi kapcsolata t. mely megbetegít. melyet nõknek sohasem volt szabad megtekinteni. melynek ne volna megfelelõje az érzéki életben s azon igyekezett. vadállati alakú és förtelmes hangú tárgyai. az angyalok kenyere. vagy komoly sárga kendõs tunisziak tépték óriási lantok feszes hú a rézdobokat ujjongó négerek veregették egyhangúan. melyeket csipkébe. Élénken érezte. mért kapat bennünket a tömjén titokzatosságra. az élet semmiféle el totta fontosnak. inkább operai páholyban üldögélt. kik naphosszat m agas fákon ülnek. szintén igézetesen hatottak rá. melyet õrszemek zengetnek meg. mely mindi egindította egy idényre. pár órára. melyeket csak halott népek sírjain. akár pedig annál a kevés vad néptörzsnél. és a nagy mûvészi munka nyitányában tulajdon lelke tragédiáját érezte. hogy a szellem föltétlenül függ a test bizonyos beteges vag egészséges. melyben meghálhatu jel. s réveteg örömmel hallgatt häuser -t. nehéz szagú olajakat párol tos keleti mézgákat égetett. fehér kezével lassan félrelebbenti a tabernákulum vagy magasba emeli az ékköves. egy másik idényben pedig hajlott a németországi mozgalom. melyet Berna Diaz látott. hogy a Mûvészetnek is megvann zörnyetegei. Látta. Itt volt a Rio Negro-indiánok zatos juruparis-a. A barbár zene érdes hangközei. mint a szõlõt. megállapítva az édes szagú gyökerek. mért rázza föl az ámbra a szenve mért ébreszti föl az ibolya a halott regényesség emlékeit. izgatta õt. melybe a zenélõ nem belefúj. valamely hit vagy r szer tételes elfogadásával. végighallgassa azoka akat és nõket. hanem ellenkezõleg. vagy legalábbis ezt mímelték. De nemso t. Így aztán néha tanulmányozta az illatszereket. melyet óriáskígyók bõre vont be. mind pedig elemeinek kezdetleges egyszerûségével és örök pátoszával annak az em iának. és nagy szemüveges kígyóka erákat bûvöltek. csak fiatalember ek láthatják. Tudta. és az érdekes eretnekhitével. a darwin zmus anyagias elveire. A miszticizmus csodálatos hata mával. csodálkozva nézegette a fekete zékeket. mikor rázták. figyelni a p t. szívni kell belõl evegõt. akárcsak a Természetnek. örült annak a gondolatnak. kik a rozoga rácson át elrebegik életük igaz történetét. az a hangszer. mikor Cortezszel a mexicói templomban járt. gyártásuk titkát. melyeket Cuzco közelében találtak s csodás-é n szólnak. Kimenet sokáig. melyne remegõ fanyelve van és ezt növények tejes nedvébõl való. s izgató gyönyörûsége telt abban. milyen sivár minden é oskodás. hasonló ahhoz. sõt Beethoven hatalmas harmóniáját is ogadta. mikor elgondolta. a japáni it. és zengõ zöld jáspisok. és kedve támadt. hogy beleüljön egyikbe. mért bódítja a pézsma az agyvelõ a képzeletet a csampakfa. a hímporral vemhes virágok vagy az aromás balz a fekete és szagos fák befolyását a lélekre. próbálgatni õket. mind az érzéki tanúbizonyosságok fö evevésével. mely a hétköznapi dolgokat különössé teszi. mely a nyugati mûveltséggel zést túlélte. melyeket fürtösen aggatnak föl. s gyakran ki akarta dolgozni az illatszerek igazi lélekta nát is. mikor füle Schubert báját. a nárdusfû hatását. mint óriási. hogy csakugyan a panis caelestis . és furcsa gyönyörûséget érzett. hogy nincs a léleknek egyetlen hangulata sem. kutatva. De amint elõbb említettük. Itt voltak a kavicsokkal teli tökök. amilyeneket Alfonso de Ov alle hallott Chilében. melyek zörömböltek.almasabb az ókori világ minden áldozatánál. melyet jelképezni akart. és hangja. melyrõl azt beszélik. embercsontból való fuvolák. ruganyos gumival kent botokkal ve . és egy nagy rácsos. összehasonlítva magával az élettel. akárcsak a ek. hogy az érzékeknek. melynek fájdalm as hangjáról oly élénk leírást hagyott hátra nekünk. Összegyûjtötte a világ minden részérõl a legkülönösebb hangszereket. Máskor egészen a zenének szentelte magát. bíbor-arany mennyezetû olajzö os falú teremben furcsa hangversenyeket rendezett. miután böjtöltek és megkorbácsolták magukat. itt voltak az aztékok yotl harangjai. melyrõl szerette volna hinni. virágokat. De sohasem esett abba a tévedésbe. tömjéntartók. megvannak a maga szellemi kinyilatkoztatásai. Chopin bánatát. hogy kiûzi lelkü t. azt mondják. melyeken õrjöngõ cigányok vad muzsikát c altak elõ kis citerákból. fülsiketítõ r õt akkor. egyedül vagy Lord Henryvel. lámpás alakú monstranciát azzal a sápadt ostyával. Ezeknek a zeneszerszámoknak babonás mi bûvölte õt. hogy megállítsa szellemi fejlõdését. Szeretett letérdepelni a hûs márványkövezetre. vagy hogy lakóháznak tartsa azt a fogadót. itt volt ikóiak hosszú clarin-je. hogyha elválik a tettõl és a tapasztalattól. amint merev virághímes dalmatikájában. rendes vagy kóros állapotától. mikor nincsenek csillagok s a hold vajúdik. amint a misemondó a kehely fölött megtörte az ostyát és mellét verdeste bûnei miatt. a homályos árnyékba. itt voltak a peruiak agyagkorsói k élesen sikonganak. skarlátba öltöztetett komoly ifjak lógáztak. . amely megõrjíti az embereket és az aloé hatását. a teponaztli. mint madarak. az amazontörzsek rekedt turé-je. és szer ette. hogy az emberek gondolatait és sz edélyeit az agy valamely gyöngyszerû sejtjéig vagy a test valamely fehér idegéig vezesse vi sza. s nyúlánk turbános indiaiak skarlát szõ kuporogva nádból vagy sárgarézbõl készült hosszú sípokat fújtak.

Ceylon királya kezében rubinnal lovagolt át a városon koronázása szertartásán. Alphonso Clericalis Discipliná-jába yót említ. melynek vasát négyszázhuszonegy g t rakta ki. Õ ettõl a rombolástól mindenesetre mentes marad kezett nyárra. majdnem kétségbeesett a gondolatra.aranylevelekkel volt terhelve. és fövegén két sor rubin árasztott tün tes fényt. lova . a tüzelõ. az a titáni bíborvitorla. János pap. Marco Polo látta Zipangu lakóit. amivel foglalkozott -. hogy ki. melyekbe belevésték a szarvaskígyó szarvát. a sárkány agyában van egy drágakõ s hogyha aranybetûket és skarlát ruhákat teszünk e álomba lehet meríteni és meg lehet ölni. melyet harmincezer márkára be csültek. Mikor Valentinois herceg. mely hátukra van nõv séli. VI. melynek igazi jácintkõbõl van a szeme. a narancsos és ibolyás rubinokat és ametiszteket. melyet a búvár Perozes királynak vit t és megölte a tolvajt és hat hónapig gyászolta veszteségét. Merész Károlynak.Egy alkalommal tanulmányozni kezdte az ékszereket. melyet minden gyûjtõ irigyelt. melynek minden egyes g z istennek szentelte. Richárdnak volt egy rubinokkal ékes kabátja.Brantôme szerint . I. Jakab kegyencnõi sáraranyba foglalt smaragd fülönfüg . Amszterdamból szerzett három rendkívüli nagyságú és gazdag tüzû smaragdot vieille roche5 türkize. kik rózsaszín gyöngyöket helyeztek a halottak száj y tengeri szörny szerelmes volt abba az igazgyöngybe. Pierre de Boniface. a holdkõ gyöngyös fehérs t szivárványát. Aztán figyelmét a hímzésekre fordította. a lángvörös fahéjköveket. Franciaország tengernagya jelent meg. Lajos francia királyt. Malabar királya egy bizonyos vele bernek mutogatott egy háromszáznégy igazgyöngybõl álló rózsafüzért. melyek az észak-európai nemz fagyos termeiben a falfestmények szerepét töltik be. a meloceus hatását pedig. és egy jelmezes bálon mint Anne de Jo yeuse. hogyha az ember a chrysolit-karbunkulus-zafír és zöld smaragd varázs ekint . melyre a c . a nagy alkimista szerint a gyémánt az embert láthatatlanná teszi. melyben két karbunkulus hogy az arany nappal ragyogott. a sárga nárciszok sokszor kinyíltak és elvirágoztak.és berakosgatta dobozaiba a maga gyûjtötte drágaköveit. Edward Piers Gavestonnak egy egész vörösarany fegyverkészletet adott. Sokszor egész napokat töltött l. valamint türkizkövekkel rakott aranyrózsás nyakláncot és gyönggyel hímes házi Henrik könyökéig érõ ékköves kesztyût viselt és volt egy solymászkesztyûje. csak gödölyevér érvényteleníti. melyet Néró feszített ki a római Colosseum fölé. az indiai agát pedig ékesszólóvá. akit imádott. a pisztáciaszín . micsoda rombolást végzett az idõ ezeken a szép és csodálatos tárgyakon. az utolsó burgundi hercegnek hercegi kalpagjár alakú gyöngyök függtek és zafírok ragyogtak. mely tizenkét két drágakõvel ékeskedett. azokra a szõnyegekre. a rózsálló és borsárga topázokat. hogy a királynõ szobájában látni lehetett ezüstbõl ki lág minden szûz nõjét. melyekn binos és zafíros alapjuk változik. a cymophane-t. és Nagy Sándor regényes történetében az a meghódítója a Jordán völgyében kígyókat talált igazi smaragdövvel. Szerette a napkõ vörös aranyát. de nem találták bé. mel vezet a tolvajnak. Mikor tanulmányozta ezt a tárgyat . mely Democritus szerint megóvja viselõjét mindennemû tûzveszedelemtõl.és neki mindig rendkívüli tehetsége volt ahhoz. de õ nem változott. Athena gyönyörûségére? Hová az a rium. Semmiféle tél nem rontotta arcát. melyeken négysugarú megnek. hogy ideig-óráig teljesen felolvadjon abban. mely meggyógyítja a dögvészt. A ai madarak fészkében van az aspilates. drótszerû ezüstvonalával. Károly angol király olyan kengyelben lovagolt. se hozhasson a palotába mérget. a jácintkõ álmot idéz elõ. mely jácintkõvel vo t kimunkálva. Sándor fia meglátogatta XII. A bez oar. a borzalom éjszakái ism zégyenük történetét. A karneol csilla ot. melynek zekéje gyémántokkal és más ékkövekkel vagyon hímezve. melyet az arábiai szarvas szívében lelnek. mely lámpafénynél megpirosodik. nem szeplõzte vi ennyivel másképp történt ez a holt tárgyakkal! Hová tûntek ezek? Hová tûnt a nagy sáfránysz en istenek viaskodtak óriásokkal és barna leányok szõtték. a karbunkulusok pedig éjjel. A gránát démonokat ûz. Mikor a hunok a királyt a nag be csalták. a ltünteti a hold színét. varázsszer. az olajzöld chrysoberyl . az Egy amerikai gyöngy-ben. II. háromszázhatvan igazgyönggyel ékesített ruhájá ekig nyûgözte ez a hajlam. Leonardus Camillus látott egy fehér köv yet egy frissen ölt varangy agyvelejébõl vettek ki. Henriket. noha Anastasius császár ötezer aranypénzt ígért érte. Mily nagyszerû volt egykor az élet! Mily buja volt a pompája és díszítése! A halottak fényû olvasni is csodálatos dolog. eldobta az igazgyöngyöt . A holdkõ együtt nõ és fogy a holddal. mint aki t arany köntöst visel. amint koronázása elõtt a Towerbe megy. az ametiszt szétosztja a bor gõzét. A ház ormán két aranyalma állt. Lodge furcsa regényében. az áll. Hall úgy írja le VIII. sõt úgyszólván sohasem hagyta el. nyakár rubinokból való füzér csüng alá . a uralkodó portájának kapui sardiusból készültek. skarlát karbunkulusokat. Csodálatos történeteket is fölfedezett a drágakövekrõl. s biztos ellenszere a méregnek.Procopius meséli ezt a történetet -.

Magányos zárt szobájában. Lábai remekbe munkált aranyozott ezüstbõl voltak. hol annyit volt gyermekkorában. és titkolt gyönyörrel mosolygott a torz árnyon. m ly akkoriban még négyszögletû volt. h irágok nyíltak. volt valami. ar ekkel díszített grúz munkákat és japáni fakuzákat. és ötszázhatvanegy pillangóval. Különös szenvedéllyel viseltetett a templomi ruhák iránt is. mely félig-meddig a bûn varázsa. köztük Szent me csillagozta. melyet valaha C léans hordott. medvék. Azokban a titokzatos szertartásokban. Voltak miseruhái is. mely idõnként oly nagy volt. melyet Trouville-ben Lord Henryvel együtt bérelt. oroszlánok és más jelképekkel hímezve. melyet az áhíto tt szenvedés gyötört el és a maga vállalta kín sebzett meg. tépett testet. sok ritka és szép példányát gyûjtötte össze Krisztus Menyasszonya ruháiból. Karmazsinselyembõl és aranyhí ból volt egy karinge. ahogy a festõ lemásolta a valóságból . Így aztán egy éven át iparkodott fölhalmozni mindazokat a szemenszedett ritkaságokat. melynek ezüstszövetén préselt. ebek. mivelhogy oroszlánok. de néha az egyéni kérked el. s kecses delhi csalánszöveteket szerzett. és fekete bársonyára félholdakat. ami s test és hímzést csak megtalálhatott. melyek palotája nyugati részén ztak. csodás vidámságát. fölöttük pedig minden oldalon gyöng varrva a jelképes fenyõtoboz állott. a falra tu ajdon kezével akasztotta fel a szörnyû arcképet. tu finekkel és liliomokkal díszítve. számára a feledés eszkö ok és általuk egy-egy idényre megszabadulhatott a félelemtõl. mint minden iránt. fel akarta az undok festményt. szicíliai brokátokat és merev spanyol bársonyokat. s mindegyik hangjegyet. rózsálló selyemdamasztból való dalmatikái. az élet iránt való eklõdését. Hetekig nem ment ide. cserszínû atl világoskék bársonyba kötött könyveket. és itt ténfergett nap nap után. eléje pedig függönyül a bíbor-arany leplet tette.minden úgy. melyeknek n szintén a királyné címerei látszottak. amit összegyûjtött gyönyörû házában. míg el nem ûzte innen valami. kinek bíb et. vadászok szere jtuk . melyet tulajdonképpen õneki kellene hordania. szivárványló szárnnyal. Az aranyhímzéseket kockákra osztották. telis zív alakú acanthuslevelekkel. a különös ruhákat. minden étel látható volt rajtuk. melyekbe liliomokat. és azt a köntöst. s az ujján ott állt kihímezve egy vers. négy-négy gyöngyszem alkotta. y nem bírta elviselni. Medici Katal olt egy haldoklóágya. lement a Blue Gate Fields k orzalmas terekre. ezeken a Szent etébõl való jelenetek foglaltak helyet. melyek megbotrán usi püspököt. s nem ment több llába. XIV. ami összef n az egyház szertartásával. Visszajövet szembeült a képpel. Aztán egy éjszaka egyszerre csak kiosont a szobából. gyakran undorodva a festménytõl és önmagától. visszakapni könnyû szívét. s a csuklya színes selymén a Szent Szûz koronázását Ez tizenötödik századbeli talján munka volt. Az aranyhímz eszõtt piros és arany selyemvirágok hintették tele. Függönyei damasztból készültek. melyekhez ezeket a tárg asználták. mely hatlevelû mintáit ismételte. s az egész aranyból volt kimintázva . karmazsinbársonyból és kék vászonból. Mert ezek a kincsek és minden. és minden csemege. melyek a lakomához szükségesek. melyek a király címerét viselték. valamint abba a kis fehér falú al . melyet magának csináltatott. melyekre fin man aranyszálú pálmák vannak szõve s bogarak vannak hímezve. s ma az ágy egy teremben áll.gos ég volt hímezve és a szekerét hajtó Apolló. melynek változó vonásai megmutatták neki é azi lezüllését. ami fölpezsdítette képzeletét. A karing csatján aranyköves dombormû emelkedett. aranyhím riatidjei voltak. nemesen kimunkált. melyeket a Nap Papjának hímezt ek. finom gyolcsot kell hordania. feke kivarrva sorjában a királyné jelmondatai függtek. Lajosnak tizenöt láb magas. ki fehér ménjeit aranygyeplõivel kormányozz Gray szerette volna látni azokat a furcsa asztalterítõket. arany. Chi ric király halotti ingét. fehér atlaszból.és ezüstalapra munkált leveles koszorúkkal és végükön gyöngyös rojttal. sokehelyborítója és törülközõje. madarakat. Olvasott arról a teremrõl t a reimsi kastélyban burgundiai Johanna számára rendeztek be és ezerháromszázhuszonegy pa jal ékeskedett. melyekbõl ezüstszálakból és színes kristályokból kiformált. ámbraszín selyembõl és kék selyembõl és aranybrokátból yemdamasztból és aranyszövetbõl Krisztus kínszenvedésének jeleneteivel ékesítve. Sobieski lengyel király díszágya smyrnai aranybrokátból készült. mely így kezdõdött: Madame. A Bécs elõtti török táborból zsákmányolta s mennyezetének remeg med zászlója lengett. dácia t. melyeket átlátszó voltuk miatt Keleten szõtt levegõ -nek. erdõk. melyek zöldes aranyukkal és csodás tolla ikkal pompáznak. folyóvíz -nek és esti harma furcsa alakzatú jávai szöveteket. Pár év múlva már nem bírta ki. oltárterítõi. napok etett. sziklák. A hosszú cédrusfa szekrényekben. Másik karinge zöld bársonyból készült. párducok. hogy elrejtse a sápadt. je suis t joyeux6 a szöveg zenekíséretét pedig aranyszállal varrták bele. bálványokat préselte arországon készült varrott csipkéket. s a Korá seit türkizek formálták ki rajta. hogy h ania kell azt a terhet. sárga kínai függönyöket. háromszáz aranyméhecskéjével. s számos szent és vértanú. egy szeráffõ. hogy oly sokáig távol legyen Angolországtól. zománco s érmécskék pazar díszével.

noha az ajtajára finom zárú vasrudakat erõsíttetett. Akkor b izonyára megtudná a világ az õ titkát. állandó. hogy lenn volt nottinghamshire-i nagy palotájában. hogy máris gyanút fogtak. A társadalom. talán el sem hin . lábát ezüstfek Anthony Sherard állott. hogy a modor fontosabb. és nyílt. hogy a festmény az undok és förtelmes arc alatt is megtartotta a hozzá való jellegzetes hasonlatosságot. s elkápráztatta a grófságot életmódja henye fény ompájával. mely azonban nem sokáig maradt hû hozzá . egy ronda csapszékben. és megjelent a társaságban. míg vére az ö eroskadt szépség homályos érzése kapatta-e õt arra Basil Hallward mûtermében. aki rossz ebéddel és silány vinkóval vendégelt meg bennünket. ékköves köpenyben. kik vadul imádták õt és érette dacoltak a társadalmi elõítélettel. s hagyománnyal . kik elhúzódtak tõle. kit Francis Osborne Emlékiratok Erzséb et királyné és János király uralkodása idejébõl címû mûvében úgy ír le. vagy legalábbis azoknak kellen lenniük. hogy azok. ha valaki nem õszinte? Korántsem hiszem. hogy az. gyöngyös pruszlikjában és nyitott rózsás ruhaujjaival. s ennek az álláspontnak védelmére sok min ent föl lehet hozni. a magánéletben onképpen feddhetetlen jellemû férfiú. és véleménye szerint a legszeplõtlenebb becs sokkal kevesebbet ér. melynek tagságára. vagy hideg. sohasem õt. kedves cimboráit. mely úgy látszott. kik jó barátságban éltek vele. Rendelkeznie kell a szer s a szertartás valószerûtlenségének méltóságával. Ezeket a kihívásokat. Mellette az aszta . mely oly nagy szerepet játszik életében. Végre nem õ festett hozzá. vagy mosolyogva mentek el me llette. fürkész tekintettel nézték végig. mint a mûvészet szabályai. csodálatos ifjúságának végtelen varázsa. legalábbis a mûveltebb lom. hogy tolvajokkal. Majdnem lyózták a West End Klubból. telj hatott. különös történeteket beszéltek róla. Lehet. aki gúnyolni próbálná ezért. Mert bár sokakat elbûvölt. Ez volt mindenesetre Dorian Gray véleménye. mellyel meg sokszorozzuk egyéniségünket. Még a fõ-fõ erények sem kárpótolnak a kihûlt elõétel enry jegyezte meg egyszer. ke e. hogy hirtelen dnem minden ok nélkül elmondja azt az õrült kívánságát. Berwick herceg s néhány más úr tüntetõen fölkelt és eltávozo uszonöt éves. Virág vol baljában pedig fehér és damasztrózsákból való zománcos nyakéket tartott. Nagyon jól tudta. a legtöbb ember szemében elegendõ felelet volt a rágalmakra. hogy ismeri titkos üzelmeiket. Mindenkinek szemet szúrtak különös eltûnései. mely annyira megváltoztatta életét? es vörös zekében. Hát oly enetes az. Itt volt Fülöp Herbert. Igaz. és vendégül látt elõkelõ fiatalembereket. Föltétlenül a forma a lényeg. botrányos pletykák sokak elõtt csak növelték furcsa. veszedelmes var፠Nagy vagyona bizonyos védelmet biztosított számára. hogy egy alkalommal. mint az. sokformájú teremtmény. nem tör z ajtaját s ott van-e még a kép. Mégis feltûnt. Mi volt ennek az embernek a hagyatéka? Nápolyi Johanna szeretõj e bûnt és gyalázatot hagyott neki örökbe? Tulajdon tettei pusztán csak álmok voltak.elsápadtak a szégyentõl és borzalomtól. hogy valaki távollétébe szobába. mint az erkölcs. megbízható és egységes mivoltú dolog gyanánt fogják föl miriád életû és miriád érzésû lény volt. Ennek a puszta gondolatára a hideg borzongatta. szántszándékos sértéseket természetesen nem vette észre. Gyakran. hogy távol legyen képtõl. és egyesítenie kell magában a regényes s mét azzal az ötletességgel és bájossággal. mintha már elhatározták volna. de mit sejthetnének mindebbõl? Kinevetné azt. ha valakinek jó szakácsa van. Ösztönösen é zi. mert a róla keringõ hírek lmaknak tartották. fátyolos fõkötõjében. amikor errõl vitáztak. bizonyos idõ mú i kezdték. és arról is beszéltek. hogy l ezik titkát. Vajon ennek a fiatal Herbertnek éle élte-e néha? Vajon testrõl testre öröklõdött-e néhány különös. és attól is félt. melyek az elhunyt nem mert megvalósítani. hogy látták verekedni i al a Whitechapel távoli zugában. egyszerre faképnél hagyta vendégeit és rohant vissza a városba megnézni. Tûrhetetlennek érezte.gíri házba sem. mely ezeket a darabokat kedvessé teszi. Mert a jó társaság szabályai ugyanazok. Õ csodálkozni szokott azoknak a sekélyes lélekt nán. hogy ilyen aljas és gyalázatos a képem? Ha elmondaná az embereknek. Végre is vajmi sovány vigaszt alás. Ez pusztán csak módszer. ki magában hordo zenvedély furcsa hagyatékát. kik gazdagok is. mérges csíra. pénzhamisítókkal imborált. s magát a testét is megfertõzték az elhunytak szörnyû nyavalyá ett õgyelegni vidéki háza rozoga s hideg képcsarnokában és nézegetni azoknak különbözõ képe e ott csörgedezett ereiben. mikor egyik barátja bevezette õt a Chu rchill Klub dohányzószobájába. Itt az avítt vászonról Lady Elisabeth Devereux mosolyog le. sohasem hajlandó rosszat hinni azokról. mikor Dorian Gray belépett a szobába De ezek a suttogott. kik az Én-t egyszerû. bájos fiús mosolya. De azért félt. mégis akadtak olyanok egyre többen. a férfiak összesúgtak egy sarokban. Azt rebesgették. mint akit az egész arca miatt. születése és társadalmi állása folytán. aranyszélû nyakfodrokkal és kézelõvel. hogy a kép az idegennek semmit sem árulna el. hol nemegyszer töltötték a telet. meg kedvesek is. összetett. Azok a nõk.

A térdszalagrend csillaga tündöklött mellén. sírásra fakadtak. Borgia. melyne kövekkel volt kirakva. melyet kétszázezer forintra becsültek. mely annyira befolyásolta életét. amint nevezték. nehogy a v llám beléüssön. a holttestét rózsákkal borította egy ringyó. A hetedik fejezetben elmeséli. hogy ismerte minda különös. Hajában szõlõlevelek. Micsoda szenvedélyeket hagyott neki örökbe? A világ becstelennek tart õ járt elöl a Carlton House tivornyáin. és At ki azelõtt átkozta. borban fürdö t ajkaival . mint pörgette a rokkát. Giambattista Cibo. fehér lo mellette lovagoló Testvérgyilkossággal és Perotto vérével mocskolt köpenyével. . a velencei. Dorian át. nem amint megelégelte a tetteket és körülményeket. zöld díszek láthatók. melyben csupa nimfa és centaur volt. hegyes orrú cipellõjén nagy. és az acanthusfürtû Grifonetto Baglioni. sárga kezekre gyûrûktõl merevülnek. hogy titokzatos esküvõn feleségül adja a Naphoz. mint Sátán fia. a szép és tobzódó. vékony ajkú hölgy. ki oly vadul szeret te öccse feleségét. a Mrs. Sixtus gyermeke és kedvence. ki tulajdon apját megcsalta a kockán. s ezek mivoltukban. ki kutyákkal vadászott élõ emberekre. Milá ggyilkolta feleségét és aztán ajkait skarlát méreggel festette. Gian Maria Visconti. míg körötte törpék és pávák begyeskedtek s a fuvolás a tömjéntartó lógázóját gúnyo ornyázott zöld inges lovászokkal és mint vacsorázott elefántcsont vályúból a lóval.meg átolvasta ezt a babonás fejezetet és a nyomában következõ két fejezetet. bárhova is megy. Bíbor csorog melyet kezében tart. És George sporos hajával és furcsa szépségtapaszával! Milyen gonoszul néz rá! Arca mord és sötétbarna kai mintha a megvetéstõl görbülnének meg. kiktõl az élet nem tagad meg semmit. s aztán gyöngyös és bíboros hintójá húztak. hogy az õ életük valami titokzatos módon az õ é Annak a csodálatos regénynek a hõse. A tizennyolcadik század piperkõce volt s ifjúságában Lord Ferrars ba odik Lord Beckenham. mint saját fajtánkban. Dorian Gray te az életét s hogy micsoda furcsa történeteket beszéltek szeretõirõl. VI. Pietro Riari fiatal firenzei bíboros érsek. drágak n megölte Astorrét. mel mint különös falszõnyegeken vagy finom mûvû zománclapokon ábrázolva voltak mindazoknak a re s és szép alakjai. é fiút aranyoztatott meg. gesztenyefürtjeivel ihívó magatartásával. egy sápatag. pedig ereibe három fiú véré ztette egy zsidó orvos. mint haladt át a Pomagránátok Útjától az Aranyházig. Simonettóval együtt.8 mely azokat gyötri. ki Polyssenát asztalkendõvel fojtotta maragdserlegben mérget adott Ginevra d Estének. és min nézte átlátszó smaragdon a cirkusz vörös mészárszékét. hogy egy bélpoklos figyelmeztette õt eljövendõ õrültségére. véra katukban talán még közelebb esnek és olyan hatást gyakorolnak. hogy keresztények imádkozzanak benne. Van valami õbenne e zetébõl? Ezek a tojásdad. Mily furcsának tetszett az egész. Mintha követné õt. Vér és Csömör szörnyekké vagy õrültekké tett: Filippo. ki díszes zekéjében. mikor vele a lelkére játsz . el keresve a tükörben a tõr visszfényét. rette es bûn árán kelt el. kíváncsian néznek rá. menyasszonyával és apródjával. asszonyok között. Pálként ismeretes. a régensherceg pajtása legszilajabb napjaiban. s aztán. kinek mélabúját csak a halál gyógyítja és oly szenvedélyesen szerette a vörös vért. Milyen rátarti és csinos volt. Fitzherbe rttel való titkos házasság egyik tanúja. hogy szeresse mások szépségét. s olyan szépséges v mikor haldokolva feküdt Perugia sárga piacán. és Domitianusként mint bolyongott a márványtükrökkel ékes folyosón. azok. Tõle kapta szépségét és azt. kik átvonultak a világ színpadán s a bûnt oly csodássá. hogy az egész történet csak tulajdon életé eírása. megáldotta õt. ki gúnyból vette föl az Ártatlan nevet is. ki hiúságá a Formosus címet akarta fölvenni. Isotta szeretõje és Rimini ura. kik gyûlölték. de szeme még mindig csodásan mély ogása színes. úgy rémlik. melynek teljesen tudatában v gyunk. Lady Hamilton arcával. kiket a Bûn. é hozta el a Holdat Karthágóból. aki II. h tt és összezavarodott. mikor Dorian Gray úgy látta. és tovahaladtában mint éltet iogabalusként mint kendõzte színekkel az arcát. nehéz pillájú szemek. És anyja. Voltak idõk. feketében. Sigismondo Malatesta. csak a szaracén kártyák csillapították. mikor pedig ggyilkolták.dolin van és egy alma. hanem amint képzelete megalkotta amint élettörténete az agyában és szenvedélyeiben lejátszódott. ha majd szeretgeti. hogy szeretõje halált szívj llából. ki aragó Leonórát fehér és karmazsin selyemsátorban fogadta. a gonos csiklandóvá varázsolták.Dorian Gray tudta. maga is ismerte ezt furcsa ábrándot. De az irodalomban is vannak õseink. Érezte. s gyalázatos szenvedélye tiszteletére pogán emplomot építtetett. Halál é képei voltak pingálva. betegen attól az enn attól a taedium vitae-tõl. mint koszorúzta magát babérral. Ennek a nõnek a vére is be ez. szörnyû alakokat. IV. mit kapott tõle. Pietro Barbi. melyekre a Szerelem. mely majd véget vet életének. Ezzelin. aki szerette õt. Lenevet rá lenge bacchánsnõi ruhájában. hogy a lakomán mint Ganymede vagy Hylas szolgáljon. A festmény hússzíne megadta magát. Finom csipke kézelõ hull a sovány. Kis. Úgy tetszett neki. kinek képmásá mint az Isten és ember ellenségét elégették Rómában. nedves. Melle feleségének arcképe. Károly. és tiarája. és mint ült Tiberiusként Capri-szigeti kertjében Elephantis gyalázatos köny sgatva. éppúgy.

A lámpafény áttört a ködön s Hallward megnézte zsebóráját.Remélem.Dorian! Micsoda pokoli szerencsém van! Kilencig vártam rád a könyvtárban. Fontosnak tartom. nem m. Dorian látta õket éjszaka. komoly mély hangján -. hímzett kesztyûvel. Voltak pillanatok.Ebben a ködben. olmánia. Csak félórára veszlek igénybe. Igaz. mikor megvált tõlem.Félórára . Csak ez a kézitáska van nálam. . azt hiszem. amint elõbb megáll a járdán. Nagyon ragaszkodott hozzám. . Valamit mondani akarok neked. Sajnálom. hogy elutazol. Õszintén szólva a klubba mentem teérted. csoma l nem kell veszõdnöm.Ezekben rettenetes varázs volt. nagyon sietett. mikor bement és követte Doriant a könyvtárba. ne beszélj komoly dolgokról. A renaissance értett a mérgezés furcsa módjaihoz . A Grosvenor Square és a South Audley Street sarkán egy ember haladt mellette a ködben. It t vagyunk a kapudnál. Amint elmentél mellettem. szürke köpönyege gallérját feltûrve.Nem: most hat hónapig nem jövök vissza Angliába.mondta a festõ levéve sapkáját. Nem árulta el. hazafelé. melyrõl magának se t tt számot adni.Roppant örülök. . De Hallward meglátta õt. hiszen már ezer éve nem láttalak. A házam. Lámpák égtek. ne ráncold a homlokod. mi lett a franciáddal? Dorian vállat vont.De rólad van szó . Manapság semmi sem komoly. errefelé van. nappal pedig összekuszálták gon ait. s elõbb okvetlen látni akartalak. és saját érdekedben beszélek. azt hallom. komolyan kell beszélnem veled.válaszolt. . hogy megtu . Dorian. ott nagyon divatos. most pedig csak tizenegy. akinél vacsorált. elvette Lady Radley szobalányát. a franciát. mint az elõbbit. kérlek. Itt hasábfák parazsa ott a nagy. köpönyegét. hogy inasod kedvesen fogadott. m int eszközre. de semmi rosszat nem mondhatok róla. Dorian. Párizsba utazom az éjjeli vonattal.felelt Hallward. hogy fölismerte. Ezzel csak megnehezíted a dolgom. nem volt rossz inas.mormogta. De nem voltam egészen bizonyos. Útitáskát vitt kezében. nyitott kandallóban. és bezárkózo em fejezem azt a nagy festményt. . . édes Basil? Hiszen még a Grosvenor Square-t sem ismerem meg. Az ember gyakran egészen lehetetlen dolgokat kíván. he yesebben a bundádat.Így utazik a híres festõ! Egy kézitáska meg egy köpönyeg! Jöjj be. . s a kis asztalkán nyitott németalföldi pálin rényke állott. amire szükségem v olt.Köszönöm. Párizsba költözött vele és angol szabó lett. . . De remélem. . mellyel megvalósíthatja a szépségrõl való ábrándját. és fölment a lé kapukulcsával kinyitotta a kaput. Valami furcsa félelemérzés vett rajta erõt. De nem késel le a vonatról? . mindjárt észrevettelek téged. egy nappal harmincnyolcadik születésnapja elõtt.A vonat tizenkettõ tizenötkor indul.Úgy hiszem.Mirõl van szó? . mikor találkoztunk. TIZENKETTEDIK FEJEZET November kilencedike volt. s mikor kiengedett.megmérgezni valakit sisakkal és égõ l.Most pedig. Ma este unom önmagamat. Basil Hallward volt. édes öregem. de erre se mernék megesküdni. Dor e õt. Mindennel ellátott. Sohasem szerettem õt. mikor egyszerûen úgy tekintett a gonoszságra. Azért. Mûtermet bérelek Párizsban. és elszomorod ott. Dorian ránézett és elmosolyodott. .Rengeteg idõm van . Legalább semminek sem kellene annak lenni. amint késõbb g yakran eszébe jutott. semmit sem kérek már . néhány szódásüveg. . Nagyon vendégszeretõ ember. a nehezebb poggyászt már elküldettem. Milyen bolondok ezek a franciák. . De nem magamról akartam beszélni. . Engedj be egy percre. s gyorsan ment tovább. Dorian hallotta. ékköves legyezõvel. Szeretnék másvalaki lenni.kiáltott Dorian türelmetlenül. Akarsz pálinkát és szódát? Vagy inkább rajnai bort szódával? Az b ik szobában van. Dorian sóhajtott s cigarettára gyújtott. nemsokára visszajössz. aranyozott pomádésszelencével és ámbralánccal. mert a köd beszûrõdik k. s a kerevetre dobta magát. és ezt el kell mondanom neked . pár nagy metszett üvegpohár. Te nem ismertél meg engem? . s a kézitás sarokba tett. me g volt. Tizenegy óra tájt ment haza Lord Henrytõl. egy könyv mérgezte meg. még a te pompás aranyvégû cigarettáiddal is. aztán utánaiparkodik illanat múlva keze megérintette karját. Végre megszánt dt inasodat. enkét perc alatt könnyen kiérek a Victoria állomásra. Sokkal jobban eretem. nehéz bundájába burkolózva.mondta Dorian Gray unottan. Hallward csóválta fejét.Láthatod. Amint látod.Nem sokat kérek tõled. . aludni küldtem. melyet tervezek. Kérlek.

bár azóta sok mindent megtudtam Nagyon nagy összeget kínált.De azért kell hogy érdekeljenek. annak a hatásnak alapján. aztán el kellett hagynia Angolországot. mint holmi hitvány. hogy m ndenki kígyót-békát kiáltson rá.d: Londonban rólad szörnyû dolgokat beszélnek. kik erkölcsöt haz gem. hogy látták. Mikor ös szekerültél Lady Gwendolennel. Barátaid teljesen érzéketlenek b et. hogy barátod vagyok . Szörnyûséges éle De te. hogy nem tartok neked erkölcsi prédikációt. hogy a képmutatás õsi hazájában vagyunk. ki végigkorzózna vele a Parkban? Igen. De rang és vagyon még nem minden. hogy egészen igazam volt abban. kik különbek nálánál. hogy jó ízlésed van. Szóba került a neved. Néha beszélnek titkos bûnökrõl. amit képzeltem felõle. semmi rosszat sem hiszek el felõled. összeborzongok. Minden úriembert érdekli a jó híre. Tudom. melyet barátaira tesz. Emlékszem. . És micsoda életet élnek azok az emberek. Dorian. zavartalan ifjúságoddal . Hát már c ak ezért sem lett volna szabad megengedned. ba jövök.Hallani sem akarok róluk. ha én belépek. hogy pletykálnak k Angliában. ezt hajtogatja és aztán megszegi szavát. . hogy a húga nevét mindenki bemocskolja. hogy Anglia milyen rossz és az angol társaság milyen gonosz. jóság. hogy lehetne mocsoktalan a neve? Henry Asthonról kérdezõsködöl és a fiatal Perthrõl? Hát én tanítottam bûnre az egyi t pedig a tivornyázásra? Ha Kent buta fia az utcáról szedi föl feleségét. mert õ val az én életemrõl. csak azért. Ott van Sir Henry Ashton. s az ottani botrányos hejehujával? Doria . Nem festettem le. olyan dolgokról beszélsz. . még csak pisszenni sem mertek ellene. még a keze formáján aki . Nem mondom azt. hogy azt a látszatot kel s elhencegje. De ha most ha llom. Nyíltan beszélt mindenki elõtt. az megmutatkozik szája vonalán.Ugyan. prédikálni akarok n . hogy mindenki. Rette volt! Miért oly végzetes a barátságod a fiatalemberekre? Az a szerencsétlen ifjú. aki mûkedvelõ prédikátorrá indig ezzel kezdi. hogy fessem le. hogy õ is az elõkelõ társasághoz tartozik és bizalmas viszonyban van azokkal. Nincs meg bennük az újdonság varázsa. Volt valami az ujjai alakjában. . mint Berwick herceg. Holott nagyon ritkán látlak.tavaly fölkeresett. hogy ra van és vagyonod van és a többi. Épp ezért szeretnélek jónak látni téged. ne feledd.nem. Hát igenis.kiáltott Hallward -. züllött fráterrõl. és meg te tudsz mosolyogni. Egészen összetört a szégyentõl és bánattól rth herceg? Micsoda életet él mostan? Melyik úriember érintkezik vele? . tisztaság iránt. Staveley elbiggyesztette száját. . És meg is fogsz hallgatni.Dorian . Dorian. kivel úrileánynak nem szabad érintkeznie és ti ességes asszonynak nem szabad leülnie egy szobában. Harry egyszer azt mondta. s nem azért. még édesgyermekei sem lakhatnak vele egy födél alatt. a tiszta. mint amilyen ereiben csörgedezik. amint hajnalban kisurrantál rossz hírû házakból és álruhában London legrond lopóztál. végtelen megvetéssel hangjában. Olyan vérrel. hogy te meg Henry jó barátok vagytok. Azért.mondta Dorian Gray ajkát harapdálva. mit beszélnek rólad. Igaz ez? Igaz lehet? Mikor elõször hallottam. és semmit sem hallottam róla addig. És mi van a vidéki házaddal. én vigyázzak reá? Tudom. Múlt héten együtt vacsoráztam vele. amit utált am. És van ennél borzalmasabb is. és megkérdeztem. ártatlan arcoddal és csodálatos. miért megy ki Berwic szobából. Tudom. Figyelmeztettem. Ha valaki úr és nem ostoba. És Adria n Singleton. az ebben az országban már elegendõ. Te õrjöngõ kéjhajhászokká tetted õket. Mindennapos cimborák voltatok. de a saját botrányaim nem érdekeln k. mostan is mosol yogsz. Nem tûrheted ogy az emberek úgy beszéljenek rólad. A középosztály hatalmas ebédlõasztalánál erkölcsi elõítéleteit szellõzteti és n erkölcstelennek tartja azokat. Természetesen egy árva sz m hiszek ezekbõl a hírekbõl. Basil. Hát ilyesmi nincsen. Legalábbis nem bírok bennük hinni. Most már tudom. A mások botrányait szeretem. mikor te belépsz n? Miért nem járnak hozzád londoni elõkelõ barátaid s miért nem hívnak magukhoz? Te jó bará Staveley lordnak. Ma pedig van-e Lo ndonban csak egyetlenegy tisztességes asszony.Bocsáss meg. Mind mélységes mélyre sü tad õket oda. mit tehetek én ró Adrián Singleton a barátja nevét írja a váltóra. elnevettem magam. .Azt kérdezed. mert én mindent tudok az életérõl. Nagyon messzire mégy. de olyan ember vagy.Beszélnem kell. A bûn az o ami ráíródik az ember arcára. az a tes öngyilkos lett. te sohase jössz hozzám a mûterembe. és azt a. ragyogó. Erre aztán beszélt.nem akarom megnevezni. Basil. de te ismered õt . Ha egy embernek bûne van. ki úgy tönkrejutott? Tegn p találkoztam az apjával a St. hogy érti ezt. neked pedig meg kell hallgatnod. ha látlak téged. Sohasem láttam azelõtt. melyekhez semmit sem értesz . fogalmad sincs. nem errõl van szó! Tudom. ki bemocsko lta nevét. Testi-lelki barátok voltatok. s mikor távol vagy és fülembe suttogják ezeket a förtelmes dolgokat. Igen: te juttattad õket oda. Jogunk ítéletet mon emberrõl. Aztán más históriákat is rebesgetnek . James s Streeten. ki oly iszonyú véget ért? És Lord Kent egyetlen fia. kiket lepocskondiáz. szemhéja hajlásán. Miért megy ki a klub szobájából oly férfi. mert épp akkor ad kölcsön a miniature-jeid a dudleyi kiállításra.

és képtelen vagy ilyesmire. Hogy is tud ? De azt beszélik rólad. Levelet mutatott. Pillanatig várt. Olyan dolgokat közöltek velem. . Ha feljössz velem. A festõ arcán a fájdalom torz vonaglása cikázott át. melyben írtam. mennyire szenvedhetett! Basil most kiegyenesedett. amint szokott. Ha pedig elhinnék. olyan életet élj. A fiatalember ajkáról keserû. kivel barátkozol. mint te. A vonatomat úgyis lekéstem. s mihelyt beléps z egy házba. . amit mondani akarsz. és majdnem elfe héredett a félelemtõl.kérdezte halk hangon.Felelned kell azokra a rettenetes vádakra.felelte Hallward komolyan. mindenkit elrontasz. Miért ne néznéd meg? Aztán mindent elmondhatsz a világnak. De senki s em hisz neked. De ezt csak Isten láthatja. megmutatom. a becsületed szeplõtlen legyen. Nem tudom.Meg. ha akarod.kiáltott. és heves szánalomérzé eg. . hogy gyalázatos vagy! Dorian Gray mosolygott. ha kedved tartja. .Ezt akarom mondani neked . és nincs semmi ér elme.Ne érj hozzám.Várlak. Lábával gyerekesen.Hát meg akarod tudni. ne mondd. Ne vonogasd úgy a vállad. s arra az emberre. Ha azt mondod. De ne kívánd. Csak nyílt feleletet akarok a kér désemre. TIZENHARMADIK FEJEZET Kiment a szobából.kiáltott. egész életében r dik majd förtelmes emlékezete annak. ma éjszaka! . melyeket felhoznak ellened. és sohas zom ki a szobából. s felkelt a kerevetrõl. De ismerlek-e? Hátha nem is ismerlek téged? Mielõtt erre felelnék. Basil? . Neved lépten-nyomon f nt ebben a vallomásban. bármennyit is karattyolsz róla.Ezt is megkapod ott fönn.szólt a fiatalember. így van-e vagy sem. Hass tehát ne rossz irányban. Lo rd Gloucester egyik legjobb barátom volt Oxfordban. keményen belenézve meredt szemébe -. egyedül. Most lásd szemtõl szembe.Látnod kell a lelkem? . . féktelenül topo a padlón. Csodálatosan tudsz hatni. . hogy a világ tiszteljen.ked. . Ez iszonytató. . a lihegõ tûzm .Majd te is látod. istene m. Ajkát megvetõleg biggyesztette el. a kandallóho z ment. mi ndig jó barátod voltam. Amit ma este mondtam neked. . Hallward visszatorpant. . melynél rettenetesebbet nem olvastam.hebegte Dorian Gray. amit mûvelt. Basil . . Õrült hetykeség volt minden szavában. azt a te érdekedben mondtam. s oka volt szégyenének.Igen . közeledve hozzá. Itt nem adhatom meg.Igen . cáfold meg! Hát nem látod. Dorian. Te elege t beszéltél már romlottságról. ki arcképét festette. amirõl suttognak. Basil megfordult.Naplót írok az életemrõl minden áldott nap. látnom kell a lelked.hogy nagyon jól ismerlek. Azt akarom. és megállapodott itt. melyet feleség e írt neki. ott azonnal gyalázatosság történik. melyekben lehetetlen kétkednem. .Ez istenkáromlás. amirõl azt hiszed. . hogy ma éjjel valamit is elolvassak. annál jobban szeretnének engem. hangjában valami mély zengésû szomorúsággal -.Tudom. rázd le nyakadról azt a szörnyû népséget. hiszek neked. Basil Hallward pedig a sarkában. Dorian . Végre is mi joga van beletekinteni Dorian életébe? Ha csak tizedrészét is elkövette ann k. hogy rossz vagy. Csöndesen . mit szenvedek? Jaj. hogy elejétõl végig szemenszedett hazugságok. hogy romlott vagy. kemény.Azt hiszed? . Azt mondják. . Cáfold meg. fölkapva egy lámpát az asztalról. hogy valaki más is megtudj a titkát. majd megmutatom neked a lelkem. Mikor a lépcsõ legfelsõ pihenõjére értek.Jöjj: ez a d. A lámpa babonás árnyakat vetett a falra és lépcsõ zél zörgette az ablaktáblákat. mellyel most együ gy. Hiszen tudod. Azt akarom. Nem kell sokat olvasnod. majd elmondom az egészet. Azt mondtam neki. .folytatta. gúnyos nevetés fakadt föl. melyet kimondott.és újra nevetett. Majd meglátod azt. nézte a lángoló hasábfákat. Dorian a lámpát a földre tette. a neved tiszta. . Majd holnap ut azom.kiáltotta. Jöjj. Sebaj. tiszta hangon. amint éjjel ösztönösen nem verünk zajt. Én jobban ismerem ezt a kort. és fölfelé indult a lépcsõn. hogy csak Isten láthatja. .Veled megyek. dérszerû hamujukat. Fejezd be.szólt nyugodtan. Basil . Borzalmas örömet érzett a gondolatra.Jöjj fel. látnom k a lelked. . Dorian. kivette kulcsát é ta a zárban. Ne játszd a közönyöst. hogy lehetetlenség .Ne mondj ilyent. mikor mentone-i villájában halálos ágyán feküdt. .

szólt Hallward. mintha tüzes vére egyszerre merev jég ne. és kiszáradt nyelve egyetlen tagolt szót s m tudott kihozni. . . Tulajdon hangja élesen.Te vagy a világon az egye n ember.Csukd be magad mögött az ajtót . . Basil. Basil .Jézusom-Krisztusom. A gondolat szörnyûséges volt. Ez pedig egy szatír arca. akkor gonoszab .Ez a lelkem arca. az ismeretlen bo rzalom még nem tarolta le teljesen csodálatos szépségét. Szája rángott.Így nevezted te. és egy asztal. vagy sem .Istenem . Nem. . hogy csak Isten látja a lelkünket? Húzd el azt a függönyt. mely reávigyorgott. Ocsmány paródia volt. ami undorral és iszonnyal töltötte el. ha ez igaz. ezt õ nem festette soha. Dorian.Nem hiszem el.kiáltott -.Ugyan.felelte mosolyogva.Mit jelent ez? . Ezt tudta. Meg adta az égõ gyertyát. sem igazi öröm. mel azoknak arcán tetszik fel. . amilyent soh asem találok többé. különösen sikoltott fü . és félni kezdett. hitvány. kétségb eesett mozdulattal. hogy megsemmisítetted a képet. micsodát imádtam én. De ki festette ezt? Basilnek úgy tetszett. mint maga d is sejted . . Aztán kissé nyersen tette hozzá. melyeket használtam. milyen csodás a fiatalság. A penész nyirkos illata terjengett.mindössze ez volt be egy szék. De azért mégis saját festménye volt. .kérdezte Dorian keserûen. Nedves volt a ragadós izzadságtól. . A borzalom kiáltása harsant a festõ ajkáról. van valami átkozott ásványi mére Mondom. és te ezt csináltad az életedbõl. s a függönyt letépte rúdjáról földre dobta. Eg flamand faliszõnyeg. azzal a furcsa kifejezéssel. Pusztán a nézõ szenvedélye volt benne s szemében ta iadal egy villanása. Hallward ismét a képhez fordult és rámeredt. s a lámpa pi natra piszkos-narancsos lánggal lobogott fel. Volt valami a kifejezésében. Olyan ideál voltál nekem. . . világ bíborral. igen. .Hát nem ismered meg benne az ideálodat? .szólt Dorian Gray szétmorzsolva a virágot kezében -. ajtót nyitott s bement. homlokát pe dig a hideg. és a lámpát az asztalra tette. s az ablakhoz ment. mikor gyermek voltam .Nem akarod? Akkor magam teszem meg . A fiatalember a kandalló széléhez támaszkodva figyelte õt. hideg volt. mes ívek még nem tûntek el teljesen a metszett orrcimpákról és a rajzos nyakról. hogy hiú legyek a szépségemr pon bemutattál egy barátodnak. Egy õrült pillanatb em tudom. . Gomblyukából kivette a virágot és szagolgatta. hogy évek óta nem laktak benne.. és te fes ettél rólam egy képet. hogy bánjam-e. A kép semmisített meg engem. milyen csodás a szépség. Sokkal több közöd van az életemhez. Mikor Dorian Gray meggyújtott egy félig elégett gyertyát. Tenyerével végigsimította homlokát. amint a lámpa világításában megpillantotta a v elmes arcot. találkoztál velem. mely beszélt. semmi gyalázatos.mormogta a fiatalember.Nem mondtam igazat. vagy ugratsz? . nagy betûkkel pingálta oda. hogy ez az én festményem. . te talán másnak neveznéd. kik a színpadon ágáló nagy színészt figyelik mély érdeklõdéssel ebben semmi igaz bánat. Azokban a festékekben.Hát azt gondolod.Nem volt ebben semmi rossz. Basil látta. A szobán látszott. és ny an látod majd az én lelkemet.Évekkel ezelõtt. ködtõl izzadt ablaküveghez nyomta. kinek mindent joga van tudni rólam. . mely megértette velem.Az én ideálomat. Bal oldali sarkában volt tulajdon neve.. mi lehetetlenség? . maga rian Gray volt. A vizes szem megtartott valamit kedves kékségébõl.kiáltotta végül Hallward. hízelegtél nekem.mondta a fiatalember. milyen jól emlékszem! Nem! Ez lehetetlenség.egy kívánságomat mondtam ki. Megpenész dett a vászon.fölemelte a lámpát. .mondta Dorian vad. Igen. . mely a andalló párkányán állott. s a keretet is maga tervezte.. Összeborzongott. nyomorult karikatúra. A hang. A szoba nedves. egy elfüggönyözött kép. . Hideg léghuzam fújt. Még mindig maradt valami arany a g hajon s valami skarlát az érzéki szájon. hogy ez lehetetlenség. a festmény felé emelte. hiszen így nevezed.suttogta. és úgy érezte. egy ódon olasz cassone . . Hallward döbbent arccal nézett körül. A szeme mint egy ördögé.Mindnyájan magunkban hordozzuk az Eget és a Poklot.Örülök . hogy felismerte saját ecse tvonását.Megõrültél. és megtanítottál arra..Emlékszem rá! Jaj.Azt mondtad. homlokát ráncolva. Az õ saját festménye? Mit jelent ez? Miért változott meg? Megfordult és egy beteg ember szemével tekintett Dorian Grayre. Szent isten! Dorian Gray tulajdon arcát látta! A borzalom. kegyetlen. ki megmagyarázta nekem. hogy az egész szoba tele van porral és a faliszõnye Egér surrant a faburkolat mögé. vagy legalábbis úgy tet .

A szél szétfújta a ködöt. Egy kóbor bérkocsi vörös foltj egy sarkon. micsoda az. Dorian ráv tette magát. P anatig tétovázott. olykor-olykor megállapodott. Belsõ élete valahogy fur gelevenült. próbáljuk meg. s amint me t. csiszolatlan türkizekkel kirakva. és undorodott attól az embertõl. annak az embernek iszonytató hangját. púpos háttal. fénytelen ezüstbõl. rekedt hangon. visszapillantott. mint ahogy elképzelnek azok. és elfelejtette visszavinni. furcsán ha onásztak a levegõben. Vadul körülnézett. Térdepeljünk le. Nyilván a belsejébõl jön az undokság és borzalom. Milyen csöndes volt! Milyen borzalmas fehéreknek látszottak hosszú kezei! Akár . Dorian. hogy a helyzetet nem szabad elképzelnie. és kezei. amint hagyta. kinyitotta. Basil fejét az asz tta s többször beleszúrt. Egyszerre dalolni kezde tt. Egy lobogó kendõs nõ lassan botorkált a rácsok mellett. Valami csö tt a padlóra. megfordította benne a kulcsot és kinyitotta. ki föl s alá söndes házak kapujában. Hallward megrezzent székében. visszament a szobába. mint a hó. t. és könnytõl ázó szemmel nézett rá. ki az asztalnál ült. Rothadó hulla a vizes sí nem olyan félelmetes. hátha eszünkbe jut egy imádság. bezárta az ablakot Majd az ajtóhoz ért. Elég ennyi. melyet pár nappal ezelõtt felhozot t. Dorian összeborzongott. Éles szélroham fújt a téren. Bocsásd meg a mi bûneinket. és beledöfte a kést a nagy ütõerébe. hogy az egész eset nyitja az. majd eltûnt. . Mindketten megbûnhõdtünk. A ház teljesen nyugodt volt. hogy elvágjon vele egy kötelet. minthogyha a vásznon lévõ kép sugalmazná s egyenesen fülébe súgná vigyorgó szájáva t kétségbeesése támadt benne. Erre a nõ nevetett s elkotródott. jobban. Basil . Érezte. de Basil nem mozdult többé. rajta pedig égete k. s a lépcsõ pihenõjére lépett ki.Jaj. s a bûn leprája lassanként megette az egész festményt. Aztán belevetette magát a rozoga székbe. és hirtelen érthetetlen gyûlöletet érzett Basil Hall d iránt. Istenem. Pár pillanatig itt álldogált a karfára hajolva. imádkozz . mely a fül mögött van. hogy csak alszik az illetõ. majd megfordult. hogy inasának majd hiányzik és kérdezõsködik. nem látod. ki azt a végzetes képet festette.Mire is tanítottak bennünket gyermekkoru nkban? Ne vigy minket a kísértésbe. az ajtóhoz kö ett. én fehérre mosom. hogy csöpögött-csöpögött valami a foszladozó szõnyegr itotta az ajtót. Fojtott sóhajt hallott. bámulva lefelé a sötétség mozgó kútjába a kulcsot. Az a valami még mindig ott ült a széken. Kiterjesztett karjai három ízben fölrémlettek. kitõl vagy bármitõl életében.Már késõ. Dorian. csak azt hallotta. és az erkélyre lépett. Aztán a kést az asztalr obta és hallgatózott. Milyen gyorsan történt az egész! Dorian csodálatosan nyugodtnak érezte magát. Mihelyt elhagyta õt és mögötte volt. melyen millió és millió aranyszem ragyog. A rendõr odament hozzá. s arcát ten erébe temette. és mondott neki valamit. Lassan közeledett hozzá. Senki se vol en. Tekintete ráesett. alvadt tócsa. A felületéhez. mintha föl akarna kelni. hogy a fiatalember zokog az ablaknál. . . a merev ujjaikkal. A bûnbánatod imáját is meghallgatják majd. Szemben vele. . Ezért bûnhõdöm. . úgy tetszett. babonás karokkal nyújtózott az asztalon. kik ellened beszélnek! Újra a képhez emelte a gyertyát és vizsgálta. mely az asztalnál állott.Soha sincs késõ. Lehet. s közben el kellett haladnia Hallward mellett. A hiúságod imáját meghallgatták. Rátaposot . hogy bandzsít rán az átkozott kép? Dorian Gray rápillantott a festményre. nem is nyúltak. s az ég hasonlított egy ó hoz.Ezek a szavak nekem semmit sem jelentenek. s a gyertya kiesett tartójából a padlóra és ott sercegett. tántorgott. Most okvetlenül látnia kellett a halottat. ki tulajdon vérében fulladt meg. És szabadíts meg a gonosz k együtt. Basil keze reszketett. Nagyo . Letekintett és látta a rendõrt.Jaj istenem. Dorian várt kicsit. visszament a szobába és bezárkózott. Még csak rá sem nézett a gyilkolt emberre. fölvillant lámpájának hosszú sugara. Semmi egyebet nem hallott. ne beszélj így.suttogta Basil. Dorian még kétszer belédöfött. Barátja. a festett láda tetején. Dorian Gray lassan megfordult. vala gott. még mindig lefelé nyomva a fejét. kezébe k pta a kést és megfordult. Ha nincs tarkóján a tépett seb és az asztalon a lassan lecsüngõ fekete. Nagyon imádtad te is önmagadat. mely okozója élete minden csapásána ncs többé az élõk sorában.b vagy. micsoda lecke! Micsoda borzalmas lecke! Nem kapott választ. Azután eszébe ötlött a lámpa. s hajtott fejjel. s leveletlen fák rázták fekete vaságaikat. . Dorian. és levette az asztalról. Elég rosszat tettél életedben. . Kés volt. eloltotta. Különös mór munka volt.Imádkozz. azt hihette volna. elkékültek.hebegte. ol ilyesforma vers: Bár bûnöd mint a skarlát. Tudta. Gázlángok libegtek. csak azt.

Most egy gondolat nyilallt át agyán. De ez a bûn nem azok közül van. míg felébredt. De semmit sem álmodott. . Az inas papucsában lefelé csoszogott. ajkát harapdálva. mikor belépett a kapun. ha nem találkoznak a klubban. Vannak bûnök. Pár pillanat múlva félretolta a reteszt és kiosont. különös diadalok. azért. Francis. halkan bezárta maga mögött a kaput. aztán elment a vasútra. TIZENNEGYEDIK FEJEZET Másnap reggel kilenc órakor bement hozzá az inas. Ezt ki kell ve az agyból. Minden évben . s nézte. hallgatta a tér kövezetén a rendõr nehéz. Leült. . Várt. Negyedóráig föl s a szobában. igen ügyelve a nyakkendõ s melltû választására. s lassan lefelé indult. amit átélt. a lakásába.Jó.. Igen. Mayfair. Itt volt tizenegyig.Kettõ múlt tíz perccel .Kérem. várakozott. Sokszor megállapodott. sem a szenvedés képei. .egy szörnyû viaszbáb. A halott ember még mindig ott ül. mintha gyönyörûséges álomból ocsúdna. Milyen borza s volt ez. Francis. Olyan különc. kin otta az ablaktáblákat. és mikor kinyitotta szemét. hogy hónapok telnek belé. erre az emberre van szükségem.és címjegyz lapozni kezdett benne. arázsa inkább a rájuk való emlékezésben rejlik. Ezeket vala kell rejteni.Keresett valaki ma este? . mint a szenvedélyt. Megfordult. Mintha májusi reggel lett volna. Az õ inasa alszik. Üzent valamit? .De itt hon felejtettem a kapukulcsom. bundáját az asztalra dobta. mely a széken ülõ Basil Hallwarddal szemben elfogta s gyilkossá tette õt. vagy beleõrül. és beletette ezeket a holmikat. ezt el kell kábítani mákonnyal. csak azt. Húsz perc múlva kettõ. hogy nem találkoztam vele. . a levegõben kedves lanyhaság terjengett. .Bocsásson meg. felkönyökölt. Ne felejtsen fölkelteni reggel kilenckor. gondolkozni kezdett. hogyha tovább rágódik azon.. Érezte. míg gyanú ébred. . . a verõfényben.. ezt meg kell fojtani. mintha fájdalmába ne. Dorian Gray kalapját. s többször gyûrût cser . mégpedig az éjféli vonattal. De micsoda bizonyíték van ellene? Basil Hallward tizenegy kor ment el ebbõl a házból. egy findzsa csokoládét vitt a tálcán. Fölvette bundáját. Az inasnak kétszer kellett vállon érintenie. Párizs! Igen. A falépcsõ recsegett. Öt perc múlva megjelent inasa. s bement könyvtárába. s töprengve. hogy fölkeltettem . Azt getett. várakozott. végigsimította homlokát.Kettõ múlt tíz perccel? Jaj de késõ van! Holnap reggel kilenckor keltsen fel. és ez b . Bezárta maga után az ajtót. most is.Igenis. Basil Párizsba utazott. Alan Campbell. Aztán az egyik polcról leemelte a lak.majdnem minden hónapban . s iszonyú po eléje álltak. Aztán könnyen elégeti õket. a jobb oldalán. hal mosoly suhant át ajkán.Sajnálom.Semmit. 152 Hertford Street. Kinyitott egy faburkolatba beépített titkos ruhásszekrényt. Az elõzõ éjszaka eseményei vérfoltos lábukkal lassanként visszakúsztak agyába. nagy ly öröm szerez vagy szerezhet az érzékeknek. Valami vörös g nagyon közel jött a földhöz. mel séget elégítik ki.. amint kézilá atükrözõdik az ablakon. különben a bûn fojtja meg Mikor az óra felet ütött. Összerezzent. A gyilkosság õrülete lengett a levegõben. mit szenvedett. majd gyorsan fölkelt. Csak tulajdon lépteinek zaja. igen álmosan. Éjsza atták sem az öröm. szürcsölgetni kezdte csokoládéját. Addig mindent meg lehet semmisíteni. Dorian nagyon nyugodtan aludt. ami t akarta. Hány óra? . hogy majd ír Párizsból. A legtöbb inas Selby Royalban van. . belebetegszik.felelte az inas órájára nézve és hunyorgott. Puha novemberi verõfény áradt ég derült volt. Senki sem látta visszajönni. Mikor könyvtárába ért. mint elkövetésükben. lassú lépéseit. a szokásosnál is n gonddal öltözködött.mondta. mikor visszaemlékezett arra. kérem. az értelemnek fölpezsdítõ gyönyörérzést adnak. Dolgom van . visszatért az a k utálat is. megpillantotta a kistáskát és egy sarokban a köpönyeget. Az ifjúság azonban ok nélkül is mosolyog. nem a napfénybe. félig felöltözve. olyan volt. amit õ most elkövetett. Az ilyen undok dolgok a sötétbe valók.akasztófára kerülnek erek. visszavonult életet élt. mint egy diák. ki elfáradt a játékban vagy tanulásban.Hallward úr. kalapját és kiment az elõcsarnokba. egyik kezét az arc a elé téve. visszatartotta lélegzetét. s megd rmedt a gyûlölettõl. melyben saját f ura álruháit tartotta. Nem: minden csöndes volt. Majd kiv e zsebóráját.

naptalan számûzetésében. mpbell nincs Angliában? Napok múlhatnak. rajzolt aranyozott lombokkal és kipontozott gránátalmákkal ékesítve. m i-be surrannak a kis smyrnai kávéházban. számlálva ámbragyöngyeiket. melyek az embert követik. melyek a lépesméz-szerûen ragyás Campanile körül röpdösnek. me lyet rajzolt. dagadó függönyû fekete gondolában üldögél. E y levelet többször átolvasott. vagy komolykodó keccsel b ek sötét. elõször irágokat. sur l azur des ondes €€Suivant la phrase au pur contour. La Vénus de l Adriatique €€Sort de l eau son corps rose et blanc. De Velencének. De kis idõ m a könyv kihullott kezébõl. milyen szörnyû módon pusztult el. melyet it t töltött. mely gránitkönnyeket sír magányos. és ha Campbell úr nincs otthon. bojtos pipájukból. gyilkosságtól még meg sem mosott kézrõl beszél. hol hadzsik ülnek. Némely levelén mosolygott.Vigye ezt el. és két levelet írt. szivárványos begyû kra. Jacquemart metszeteivel. a háttere regényes. Reg enütt van. Mi történik. sárga. €€Sur le marbre d un escalier. átment a yvállványhoz. melyet a selb rt csináltatni. hosszúkás. és arcán egy kis bosszankodással darabokra tépte. hol van. t udakolja meg. hogy a rózsaszínû és gyöngyfényû i útján lefelé ring. Micsoda s log egy nõ emléke! Amint Lord Henry mondta egykor. és a félelem szörnyû rohama támadt rá. Három levél untatta. s t kalmárok füstölnek hosszú. beszélt inasának arról az új libériáról. akárcsak Oxfordnak. újra kezébe vette a könyvet. Homlokát ráncolta. el se tudtak válni egymástól. szeme megakadt a Lacenaire kezérõl szóló versen. Adrian Singleton ajánd a neki. vágyódik a lótusz borította Nílus mellé. Citromzöld bõrbe volt kötve. €€Que souleve un soupir d amour. mely a Louvre porfírtermében fekszik. hogy rágondoljon. Dorian sóhajtott. hosszan törölgette száját az asztalkendõvel. majd emberi arcokat. a könyv címlapjára pillantott. mint azokat a türkizkék egyenes vonalakat. a Hertford Street 152-be. s ezüstorrú. majd leveleit olvasta át. €€Jetant son amarre au pilier. csodálatosan hasonlít Basil Hallwardra. amint a Lídó elé halad. lencérõl szóló kedves stanzákhoz ért: Sur une gamme chromatique €€Le sein de perles ruisselant. porlepte boltívek alatt. cigarettára gyújtott. hogy minden arc. amíg föltétlenül nem szükséges. öt évvel ezelõtt. Mikor egyedül maradt. vörnyeges szõreirõl kintett saját fehér. aztán épületeket. pihés. Mit et akkor? Minden pillanat életbevágóan fontos. Megitta a csésze feketéjét. 10 Micsoda pompás versek! Mikor olvassa az ember. Velence egész mivolta benne volt ebben a két sorban. míg hazatér. gyönyörû bolondságokra kapatta. Aztán egys . a Place oncorde obeliszkjérõl olvasott. önkéntelenül is összerezzent és folytatta. s arra a csodálatos szerelemre. Fecskékrõl olvasott. Szegény Basil. vékony ujjaira. fehér saskeselyûk vannak és a kis berilszemû krokodilusok vannak. Devant une façade rose. Ideges lett. Francis. Egyszerre észrevette. úgy rémlik. és komolyan beszélgetnek egymással.tt. €€Sur le marbre d un escalier. hogy mindaddig nem gondol arra. párázó iszapban tocsognak. Les dômes. fölkelt. Basil akkor vele volt egy darabig. Magukat a vers y látta. Elhatározta. és felejteni próbált. L esquif aborde et me depose. A színek hirtelen villanása emlékeztette õt azokra az opálos. ízlelgette a különbözõ ételeket. melyek a zöld. Gautier Émauxet Camées9 címû vers e volt. . Nagyon jó barátok voltak hajdan. a másikat átadta k. s Tintorettóért rajongott. majd intett inasán y várjon. Emlékezett arra az õszre. mely õrült. s az igazi regényes lélek a háttér minden vagy majdnem minden. S enflent comme des gorges rondes. Egyiket zsebébe tette. rajzolgatni kezdett egy darab papírra. Charpentier japáni kiadása. Hogy lefeküdt a kerevetre. melyek muzsikát csalva a csókoktól szennyes márványból arról a különös szoborról beszélnek. hol a szfinxek vannak és a rózsapiros lábú íbiszek aranyos karmú. leült egy asztalhoz. mely a hideg. Talán nem is akar eljönni hozzá. és találomra kivett egy kötetet. a monstre charmant -ról. Dorian újra és újra ezt tta magában: Devant une façade rose. melyet Gautier a contr z hasonlított. majd merengeni kezdett a versekrõl. Ahogy lapozgatott benne. Félig hunyt szemmel hátradõlve. ami történt.

de figyel ve minden szavának hatását annak az arcán. mellyel Dorian üdvözölte. Dorian vele szemben. nem veszi észre azt a mozdulatot. Gray. Asztrahánprémes télikabátja zsebébe kezét. . Oly iszonyúak voltak ezek a gondolatok. táncolt. hogy életrõl és . aki szenved. Alan. Campbell meg is változott . ke cbe zárt vadállat. mikor találkoznak. Fõképp a tudományért rajongott. egy halot t ember ül az asztalnál.Campbell úr van itt . csak én. Pár pillanat múlva belépett Alan Campbell. Alan. s rémülettõl babonás képzelete vonaglott. Egyáltalán nem akarok belekeveredni az életedbe.Azonnal vezesse be. Ha most találkoznak a társaságban. Könyörtelen. Alan Cam pbell sohasem mosolyog. Aztán pompásan zenélt. Dorian rámeredt. Végre fölkelt. Camb ge-ben ideje java részét a laboratóriumban töltötte. életrõl és halálról van szó. mint valami õrült baba a homokon. s aztán mindig együtt mentek az Operába. mintha agyát meg akarta volna fosztani a tól. Dorian érezte. Lady Berkshire-nél találkoztak egy este. ki mindenáron képviselõt akart csinál képzelte. Múltak a percek .sak elhidegültek. Más választásom nincs. noha semmit sem értett a képzõmûvészethez.Hangja kemény volt. hogy a tudomány leköti.De kell. gyakran tudta nélkül is. hogy az idõ ólomlábbal mászik. nagyon nyugodtan.Alan. a m zsika meg az a meghatározhatatlan varázs. . és nincs ideje gyakorolni. miként halt meg. mi vár itt rá. összezörrentek-e vagy sem.úg . sokkal jobban. Még most is a vegyészettel foglalkozott. s nem is egy ember életérõl és haláláról. vagy a Gr osvenor Square-en. S ez valóban igaz v lt. aki ott fönn van . Alan. egy székre. Ülj le Campbell az asztal mellé ült. az szörnyû. mikor ott Rubinstein játszott. De egyszerre észr . Már nem érdekelnek. ha ak . Ne mozdulj és ne nézz rám így. melyet Dorian valósággal árasztott magából. hogy alig beszélgetnek. nagyon kedves vagy. Ez az egy titok kell. mindössze azt kell tenned. Mindössze azt kell tenned. ki meg menthet. hideg. melybe napho szat bezárkózott. rángott. s rávigyorgott mozgó álarc . amit mondtál. Nagyokat lépett halkan. . mint valami szép. s õ egyre izgatottabb lett. Gyáva rohama elmúlt. A szörnyû titkaidat csak tartsd meg m gadnak. nem kis bosszúságára édesanyjának. A megkönnyebbülés sóhaja lebbent el ajkáról. Dorian üveges szemmel bámult rá. mint egy n lény. kiráncigálták sírjából a eki. s neve egyszer-kétszer megjelent egy ományos folyóiratban néhány érdekes kísérlettel kapcsolatban. de azt írtad. hogy meghalt. Tulajdonképp a zene hozta õt össze Doriannal. Neki. ami cs odálatos és igézõ az életben. kit magához hívatott: . hogy érdekeljen. hova senki sem mehet be. . sötét szemöldöke. csak Dorian Gray mosolyog. hogy érdekeljenek. Többet nem akarok tudni. . Tíz órája. s ami ke veset tudott a költészethez. De nem tudok másképp segíteni magamon. melyben Dorian Gray is jelen van. De hiába. Te értesz a vegyészethez és más ilyesm Te kísérleteztél. Francis. te tudós vagy. Köszönöm. azon dõzsölt. Úgy érezte. Az inas meghajolt. miért halt meg. akár nem. lassan lélegzõ Valami nem mászott t minthogy az Idõ meghalt. hogy megsemmisíted azt. A feszültség kezdett kibírhatatlanná válni. mintha valami megvetés lenne. s annak idején kitûnõen vizsgázott a t udományból. s oda. Egy pillanatnyi feszült csönd után elõrehajolt s ezt mondta. a zenét sem szereti hallgatni. hogy nem lépem át a házad küszöbét. saját laboratóriuma volt. Igen: ez a vak.Igen. Végül kinyílt az ajtó. hegedült is. Tizenny lc hónapig tartott bensõ barátságuk. A két férfi szeme találkozot . kiment. Hogy ki ez er. Campbell nagyon okos fiatalember volt. . Akár igaz. úgy tetszett. hogy eljöttél. hogy láttukra kõvé dermedt. maga sem játszott.. Minden másodpercben az órára pillantott. Agyvelejének me lt a maga konca. Erre az emberre várt Dorian Gray. míg tovább egy fekete szakadék vagy örvény meredek peremére. fürkészõ tekinte mely Doriant vizsgálta. s úgy látszott. le s föl járt a szobában. belépett az inasa.Pedig föltettem. azt mind Doriantól kapta.mondta az inas. hogy a vegyész voltaképpen afféle patikus. Tudta. hol jó zenét hallhattak. hogy amit most tesz. szörnyû gondolatai fürgén vágtak eléje. semmi közöm h zzá. Te vagy az egyetlen ember.Alan. halványságát pedig fokozta szénfekete haja. Majd hirtelen megállt számára az Idõ. Roppant s ajnállak.Hallgass. Tudta. a bezárt padlásszobában. Napról napra jobban érdeklõdött az élettan iránt. nagyon zord és sápad t arccal. s arcszínét visszakapta. mint sok más barátjának. Dorian Gray jelképe volt annak. Gray. Dorian szemében szánalmas szomorúság tükrözõdött. . zo tt is.. hogy magához tért. Lassan és megfontoltan beszélt. az al a kifogással élt. látta is ezt irkos kezével borzongva nyomogatta égõ szemhéját.néha különösen elkomo ott. Alan. itt a házban. ha pedig fölkérték. mintha szemgolyóját vissza akarta volna tolni a szemgödrébe. és Campbell tüntetõen hamar megy el abból a tá ságból. senki sem tudta. az nem tartozik rád. mint a mûkedvelõk. Keze furcsán hideg volt. Campbell mindig vagy Selby Royalban volt.

Alan. majd fölkapta a papírdarabot. bármi bajod is lesz belõle. Kétszer is átolvasta. istenem.Mégis van közöd hozzá. Dorian. Mindössze azt kérem tõled. Egyszer talán te is megtudod majd. Te sohasem firtatod. Várj.Öngyilkos lett. hogy valami ostobaságot ne tenne. hogy egy lépést is tegyek ért Rosszhoz fordultál. csak egy pillanatig. Ezt számba kell venned. de mégis õ tette. Õrültség volt kérned is tõlem. Majd kinyújtotta kezé darab papírt vett. ezekrõl a napokról: ezek a napok halottak. . Ha pedig keresik. Változtasd át. Dorian. . könyörgök neked. melyeket ott csinálsz. De ha nem is ártom magam az ügybe. õ tette azzá. hogy ebbe a szörnyûségbe keveredjek? Azt hittem. Hogy elolvasta. s t megtenned ezt a szörnyû vallomást is. amit már azelõtt is gyakran csináltál. . mondom . hogy nyoma se maradjon. de lélektanra nem. n. hogy valami rosszat cselekszel.Semmi értelme. De ki hajszolta oda? Bizonyára te. Alan. Campbell meglepõdve nézett rá. ha nyilvánosan meghurcolnak. Alan.Ennek örülök.ell megsemmisítened.Nem. . meggyilkolták. Gondold meg. Alan. Senki se követ el bûntén t anélkül. ami itt van. tedd meg ezt. . Ha rájönnek. amit tettem. Barátod.mormogta -. Nem.Gyilkosság! Jaj. õ rontotta meg. Ez nem az én d olgom. hogy a kisujjamat is megmozdítom érted. a rca halottfehér lett. tudományos szempontból. . . akármilyen ördögi munkát is akarsz mos i. és az asz túlsó felére tolta. . Semmi közöm zzá. föl akasztanak. Egyszerûen nem érdekel az egész. ne gondolj arra. De kérlek. hogy tovább nyújtsuk ezt a jelenetet. Ájulatos gyengeség környékezte.Megõrültél.Te megõrültél. gondosan összehajtogatta. semmi közöm hozzá.Alan. végezz el egy tudományos kísérletet. ed. mit szenvedtem miatta. õt és mindenét. sokkal inkább. ha nem segítesz rajtam.Hiába.De a halottak gyakran csökönyösek.Nem akarok segíteni. jobb emberismerõ vagy. Vagy azt hisze gy feláldozom kedvedért a becsületemet? Bánom is én. Hónapokig nem keresik. egy bádogasztalon. De semmi közöm hozzá. N akarta. ami. lehajtott fejjel. milyen helyzetben vagyok. És ne feledd. mint valami érdekes tárgyra. Akármi is lett az életembõl. hát ide jutottál. Te kórházakba. ha nem segítesz. de nincs más választásom. Azzal sem törõdöm. várj. és bizonyára rájönnek. . Sõt most azt hiszik. nem akar elmenni. . hogy Párizsban van. ez az egyetlen bizonyíték ellenem. kitárt karokkal. melybe vörös csator nak vájva a vér levezetésére.Csakhogy végre így hívsz: Dorian.mert õrültség elképzelned. Csak hallgass meg. Nagyon sokat mondatsz el velem máris. majd elájul a rémülettõl. Itt van . Akármi ez az ügy. visszarogyott székébe. Csak ül az a sztalnál. Nem érted? Akasztófára kerülök azért. Alan . honnan valók a hullák. halottash jársz. megállo kezét vállára tette.Nem teszed meg? . végem.Alan. Ha valami ronda boncteremb n vagy büdös laboratóriumban kerül eléd ez az ember. Alan. egyszerûen úgy nézel raja. mely ekkel kísérletezel.Persze hogy nem.Sajnállak. Úgy érezte. az ablakhoz ment. hallgass rám. Semmi se bírhat rá. Kérd meg valamelyik barátodat. mi az a rémület. És nem bánom.Ne beszélj. Egyáltalán semmi közöm hozzá. hogy jót teszel az emberiségnek. Hogy mersz épp engem kérni. . Mielõtt jöttél. Eszedbe se ötlene. De ne engem. végem. növeled a világ tudását. . Sõt nyilván azt érez néd. . okvetlen letartóztatnak. .Könyörgök. Nem tudod. Campbell mellé jött. Egykor barátok voltunk. egy marék hamu jd szétszórom a levegõbe. . Alan. Alan. Aztán fölkelt. Egyáltalán semmit sem vagyok hajlan dó tenni ebben az ügyben. A sze em rebbenne meg. s föl se veszed a szörnyûségeket. kielégíted tudományos kívánc Pusztán arra kérlek. . mint szegény Harry. ott fönn. Hát most se firtasd. kinyitotta. Né a dolgot tisztán. Dorian Gray szemébe ismét az elõbbi szánalmas szomorúság tért vissza. Ezt az embert senki se látta bejönni a házb a. Hiszen megsemmisíteni egy test sokkal kevésbé iszonyú. Két-három másodpercnyi borzalmas csönd után Dorian megfordult. amit te szoktál vele tenni.Hát még mindig nem akarod megtenni nekem? . Én gyilkoltam meg õt. Igen. Lord Henry Wotton sok mindenre taníthatott. Már megírtam egy levelet. mi e valami üres térben halálra verné magát. mint az. . . Dorian? Nem jelentelek fel. ráírt valamit. n e találjanak nálam semmit. Az az ember.

mik ezek a föltételek. . leitatta s megcímezte asszisztensének. . el kell küldenem.mondta Dorian.Látod.mondta gépiesen. Ha nem segítesz.szólt Dorian -. egykettõ. Tudod. hogy legyõzték. egyetlen ember sem. . hogy lassanként vasgyûrû szorul homloka körül. Gyorsan beszélt. mond ja meg neki. Igen. .és platinadróttal s két furcsa alakú vaskapoccsal.mormogta -.kérdezte nyugodt.Csak hagyja itt . közönyös hangon. Rideg voltál. Francis. Alan. te gyalázatos. Francis. Alan? . Campbell megfordult. egy nagy mahagóni vegyiszek va. Ha nem segítesz. Campbell pár sort firkantott. Alan. most én szabom meg a föltételeket. Ezt meg kell tenned.Te gyalázatos . mi sz ennek a következménye. Campbell idegesen megremegett. Jöjj. te közönséges. azbeszttel.Most pedig. . Úgy bántál velem. és egész teste összerázkódott. Campbell elkomorodott.kérdezte Campbellt. Alan. hosszú köteg acél. Most már segítened kell. . hogy n em lehet elviselni. Aztán csengetett. gázkályha. Hardennek. ne idegesítsd magad. Dorian Grayre pillantott. Közel húsz percig egyikük sem beszélt. mire van szükséged. . mintha a kandallón ketye dõt a haláltusa megannyi parányára osztotta volna.Van. . kérem. Campbell nem felelt. Körülbelül tíz perc múlva kopogtak az ajtón. hogy szeme tele van könnyel. Azt érezte.Jöjj.Igen. nagy bátorságot adott neki.Meg kell tenned. sértõ. Egykettõ. egy pillanatnyi idõt se veszítsünk. te megmentetted az életemet. határozz. A szobában légy zümmögött lár etyegése úgy zengett. én szabom meg a föltételeket. mint amennyit rendeltem. mintha a szavak megváltoztathatnák a dolgokat. . Dorian átvette a le velet s figyelmesen elolvasta. Francis. Nincs más választásod.Hardennek. most pedig megkor mindezt egy gyilkossággal. . s a legapróbb is oly rettenetes. amint beszélt.Itt hagyjam ezeket a holmikat? . Dorian keze ólomként nehezedett vállára. s a gyalázat ely fenyegette.Úgy öt óra hosszat . finomságában volt valami. odaadta az inasának. E szomorú arc tisztaságában. Igyekeztelek megkí ni ettõl. azzal. . Alan . különben nem fárasztanám. Vagy várjon. elhozok egyet-mást a laboratóriumból. s hozza magával a holmikat. Milyen nehéz ez a szekrény! Majd én fölviszem neked. és fölkelve székérõl a kandallóho Forróláz borzongatta. nincs szükségem magára. durva. kinek szól. mindjárt készítse ki a ruhá Legyen szabad estéje. új feladatot kell magának a dnom.Igen. mint hogy én téged sajnállak. jöjjön vissza. Mindjárt összemorzso hitte. ahogyan senki m mert velem bánni. .De sajnálom. nem hagyhatod el a házat.Köszönöm szépen . írd fel egy darab papírra. Campbell felsóhajtott. Úgy rémlett. Te hozd a többit. . .Nem. s látta. hogy am ily gyorsan csak tud. Nem a te életedért teszem azt. elküldöm. amire kényszerítesz. Alan. micsoda élet ez.Akkor elég. . máris rátör. . . . Campbell érezte. Alan . Elfordult. és kiment a szobából. . ha fél nyolckor itthon van. hogy kétszer annyi orchideát küldjön. fehér nem is kell. Együtt mentek ki a szo . és a kertbe nézett. s lehetõleg na gyon kevés fehéret. Szép idõ van.válaszolta. csak ezredrésznyire sajnálnál engem. Most rajtam a sor. Egy pillanatig habozott. ajkát harapdálta. .szólt az inas. A dolog nag yon egyszerû. És mikorra jöjjek vissza? Dorian Campbellre nézett.Jaj.suttogta Dorian és fölsóhajtott -.Van ott fönn kályha? . Ezt el kell ismerned. és személyesen beszéljen Hardennel. . Richmond nagyon kedves hely. ki Selbybe orhideákat szállít? .Az életed? Édes istenem. Elviseltem. csináld meg. Nem vacsorázom itthon.Nem tehetem meg . ami feldühítette. Egy harmadik személy jelenléte a szobában úgy tetszett.Meddig is tart ez a kísérlet. Hogy az ajtó becsukódott. Siess. Hogy is hívják azt a richmondi embert. az i nasom majd kocsiba ül s elhozza neked. Nyomban menjen Richmondba.Hallgass. .Elõbb haza kell mennem. Tudod.Sebaj. Romlásból romlásba rohantál. De te segítesz nekem. Campbell a tenyerébe temette arcát és összeborzongott. parancsoló hangon. belépett az inas. mint a pörölycsapás. Mikor egyet ütött.

ezért m . s egyenesen a képre vetette. Azon tépelõdött: vajon Campbell és Basil Hallward ism egymást. többé-kevésbé koro khoz. Ezt nem tudom elfelejteni . mint egyébkor. s szemét az elõtte lévõ takaró kacskaringós mintáira meres allotta. elõs akarni a végzetes képet. fölvette a arany-bíbor takarót. a többi holmikat. Korán kelnek. hogy akkor még nem jöhetett szóba. s magáért izonyosan iszonyú bolondságokat követek el. hogy öljenek. édesem . mely a kép egyik kezén nyirkosan és csillogva sugárzott. aki nagyon okos asszony volt. mennyire örül. hogy fülig szerelmes lettem volna magába . milyen életet élnek ott lenn.mondta Campbell hidegen.Én természetesen minden nyáron meglátogatom õk Hamburgból jövök. Alan.Tudom. melyek re szüksége van a borzalmas munkánál.suttogta. de egészen . TIZENÖTÖDIK FEJEZET Ezen az estén fél kilenckor Dorian Grayt. hogy korunk egyik legborzalmasabb tragédiáján ment át. gyorsan szedte össze Lady Narborough. s szemében zavar tetszett föl.szólt egy zord hang mögötte.Most hagyj magamra . Mi volt az az undok. s gyakran emlegette elõtte. . és amelynek a foltos szõnyegre hulló furcsa torz árnyéka mutatta. a vasakat. Most látta. mert nem kel l gondolkozniuk. de modora. megállt. fölment a lépcsõn. melyet õ maga tervezett neki.Megmentettél a pusztulástól. hogy vigyorog reá arcképe a verõfényben. Különbe ez csak Narborough hibája. s már oda akart szaladni. Doriant különösen kedvelte. és barátja belenézett fényes. s még látta. hogy elõzõ éjszakán elfelejtette. Az történt. de egy magamfajta öregasszonynak néha friss levegõre van szüksége. s miután eltemette urát egy uzóleumba. félt hátrafordulni. Emlékezett. A szobában szörnyû salétromszag terjenge e az. s vajon mit tartottak egymásról. mi rosszabb. híres csúnyaság romjainak nevezett. hogy aki ezen az estén ránéz Dorianra. hogy egyik férjes leánya hirtelen betoppant hozzá. nagyon izgatottnak érezte magát. drágám. Dorian megfordult. s még látszott rajta az. mintha a vászon vért izzadna? Mily borzalmas volt! . mikor Campbell lejött hozzá a könyvtárba. mint mikor szerepet játszunk.suttogta. Szörnyen rövidlátó volt a férjem. . E zek a finom mûvû ujjak sohasem ragadhatnak kést. Õ maga önkéntelenül csodálkozott.mondta Dorian egyszerûe n.Nekem mindegy. . Aztán lehajolt. ezek a mosolygó ajkak pedig nem káromolhatják az Istent és a jóságot. francia konyha és francia esprit11 öröméne szentelte magát. ho gy annál az asztalra boruló néma alaknál is borzalmasabb. Itt megállt.Mikor a legfelsõ lépcsõfordulóra értek. padlón elõtte hevert a letépett függöny. Sohase lássuk többé egymást . . El se képzeli.Eléggé nem szép tõle. Mihelyt Campbell magára hagyta. ki az asztalnál ült az elõbb. rá sem tekint a hullára. Dorian Gray félig kinyitotta az ajtót. hogy nem találkozott le fiatalkorában.Egy pillanatra úgy rémlett neki. még mindig úgy ült itt. éppoly könnyed és kecses volt. egészen a francia regény. vörös harmat. A emberek abban az idõben okosak. Homlokán õ n sajogtak az idegek. milyen nyugod dik. A környéken Erzsébet királynõ ideje óta semmi botrány sem történt. magával hozta férjét is. Dorian mélyet lélegzett. Annyi bizonyos. Kis társaság volt. elf ordított fejjel besurrant. ki semmit se nem is érdemes megcsalni. Szerencse. elhatározta.Most pedig isten veled. Vendégei ezen az estén meglehetõsen unalmasak voltak. s azt alább egy kis pezsgést viszek az életükbe. és korán fekszenek. Dorian kivette a kulcsot és megfordította a zárban. jók voltak. s így még viszonyom se akadt senkivel.suttogta. s félig csukott szemmel.Megtettem. ha csak tehette. . kisietett. s egy pillanatra élesen érezte a kettõs élet cudar gyönyörét. mely tudta.Úgy érzem. semmiképp sem hiszi el. amint a lady egy kopott legyezõ mögött megmagyarázta Doriannak. romlatlan vidéki élet. amint a háziasszony keze fölé hajolt. Sápadt volt. már nem volt ott. amire kértél . . mikor visszadöbbent. Kitûn eségnek mutatkozott egyik legunalmasabb nagykövetünk számára. hajlongó inasok vezették be Lady Narborough szalonjába. mert sok a dolguk. Talán sohasem vagyunk annyi természetesek. y hagyta. amint Campbell a hullát visszahúzta a székbe. amit Lord Henry a régi. hogy meg se moccant.szokta mondogatni -. Tis . amint Campbell behozza a nehéz szekrényt. . Nincs szükségem rád . s azt a férjet. kicsit jobban kinyitotta az ajtót. s férjhez adta leányait gazdag. Összerázkódott. ki pompásan kiöltözködött s egy nagy csokor pomp yát viselt gomblyukában. Már régen elmúlt hét óra. hogy nem bírok bemenni . sárga ar csõn lefelé menet hallotta a kulcs csattanását a zárban.

s õ megígérte.tette hozzá Dorian. . . a háziasszony leánya. Igaza van. . s Lord Henry olykor-olykor rápillantott. csak barátai.13 . szerelmes . melyek szóról szóra igazak.Minden ismerõsöm azt mondja.Ó. és mulattat engem. s s csölgette borát. hogy Ferrol a negyedik? . Ezt igazán nem értem. .Lord Henry. .szólt közbe Dorian.kiáltott az agg hölgy. és azonnal elfelejtjük. . kedves suttogásával és velenc ei vörös hajával.Ez a nõ az eg etlen összekötõ kapocs köztünk és az ön kurta szoknyái közt. horgas orrú asszony. .mondta Lord Henry.szólt Lord Henry. hogy ennyire megsérti szegény Adolfot. . mint több társa. mióta Madame de Ferrol elutazott. miért tartja magát a világ olyan gonosz embernek. ilyen asszonyba! . hogy nem. . hogy harminc évvel ezelõtt Bécsben milyen décolletée12 volt. s szomjúsága egyre növekedett . lompos.Nekem nem a kurta szoknyáimat hozza eszembe. Kis vigasztalás volt neki. Erlynne asszony. .A nõ azt mondja. Nem ültetem melléjük.szólt Dorian mosolyogva -.Még most is décolletée . .Hogy bolondulhatnak bele maguk.Trop d audace14 mondtam neki én . És milyen az a Ferrol? Nem ismerem.Négy férj! Nohát ez trop de zele. mikor a hidegkonyhai fogásokat körbehordták -. hogy ennyire késik! Ma reggel elküldtem hozzá. . s mikor az ajtó kinyílt. hogy maga gonosz ember .kiáltott az öreg hölgy.Nagyon regényes magyarázat . Õ egyik legbizalmasabb barátja.kacagott a háziasszony.sora után elalusznak. s körülnézett a szobában. Az inas idõnként pezsgõt öntött poharába. egy tolakodó senki.Egy szót se hiszek belõle. férfiak. Mohón ivott. de olyan rettenetesen tisztességes volt. mert az õ férjeinek egyáltalán nem i olt szívük. nem viseli-e az övé a férjei bebalzsamozott szívét? Azt mondta. hogy féltékeny leszek.kérdezte Lord Henry. és meghallot ta halk.felelte Henry. Roppant családias lélek. már egy hete nem voltam szerelmes . Egyik fogáshoz sem nyúlt. fehér szakállú úr. azt hitte.De igen. a többiek pedig olyanok. hogy nagy bosszúságára senki sem hitt el neki semmit. Gray? . . .Micsoda rémes ember ez a Henry Wotton. . kinek nincsenek ellenségei. Igazán csodálatos nõ. ki ezt a menu-t egyenesen neki állított a össze. hogy a féktelen jó keresen kárpótol bennünket a teljes eszmeszegénységért. Lady Narborough .De melyik világ? . így kiáltott . hogy okvetlenül eljön. s mik gyon kiöltözködik. Lady Narborough váltig s zapulta õt.szólt Dorian. Henry! . De a vacsoránál semmit sem tudott enni.Igazán szörnyû .Dorian . csodálkozva hallgatagságán és szórakozott ltán. mert eszébe juttatta a kislány korát . mely kedvessé tette hazug kifogását. mely cifrán-furcsán terpeszkedett egy mályvaszínû terítõn a kandallópárkányon. . a london i körökben ismert középkorú középszerûség. .Hogy beszélhetsz így. Mellém ül majd. mint Ernest Harrowden. azzal a je legzetes angol arccal. felhúzva szemöldökét. aranyozott órára. Roppant féltékeny lennék.Drága Lady Narborough .mondta végül -. hogy eljött. de azo y Roxton. ki. Igen: unalmas egy társaság volt. ki mindenáron hírbe ak rta hozni magát. .kiáltott Lady Narborough -. de nem meri nekem bevallani. most már értem. Lady Narborough.Csak a jövendõ világ lehe világ meg én a legjobb barátok vagyunk. Lord Henry. haja a bánattól egyszerre ara nyszõkévé lett.Azért nem érti. már nem unatkozott többé. muzsikás hangját. õ semmitõl sem fél. a férje ura. egy piros arcú.És hogyhogy a harmadik férje? Csa k nem azt akarja mondani ezzel. attól tart.Azt hiszem. hogy Henry is itt lesz.Igaz. . melyet csak egyszer kell látnunk. . . Dorian kedves bókot mondott. hogy manapság az emberek olyan dolgokat mondanak a hátun t. Dorian már bánta. buta némber.szólt végül Lord Henry.Hát kérdezze meg Grayt.Megkérdeztem tõle. Lady Alice Chapman. egy negyvenhét éves. . fejét csóvál Lord Henry pár pillanatra elkomolyodott. és egy olajbogyót vett hosszú ujjai közé -. hasonlít egy rossz francia regény díszkiadásához. mi bajod an ma este? Nagyon ideges vagy. Hogy meghalt a harmadik ura. amikor Lady Narborough rápillantva a nagy. Lady Narborough rácsapott a legyezõjével.A nagyon szép asszonyok férjei a gonosztevõk osztályába tartoznak . De arra határozottan emléks zem. . Két ottat sohasem látott azelõtt. petés. agyoncicomázott.

hogy ez az igazság. hogy divatba jöjjek.Jöjjön el valamelyik délután. Úgyis sokat cigarettázom. .A mérséklet csúnya dolog. . . akkor újra férjhez kell majd mennem. Ha egy férfi ezt mondja. elõrehajolva székében. Manapság a háza emberek úgy élnek. kedves asszonyom .Narborough nem volt jó férj. és kirohant a szobából.hiszen olyan jóságos arca van. csak a fin du globe volna . Azt akarom. Félek. .Vagy azt hiszi.sóhajtott Dorian.mondta a háziasszony kacagva.szólt Dorian. akkor mindjárt tudják. az agglegények pedig úgy élnek. . azért teszi. asszonyok.Fin de siecle15 . mikor fölkelt. A jövõben kevesebbet akarok szívni. melyet õ egészséges angol józan észnek nevezett. az . bárcsak én is az lettem volna.szólt Lord Henry. hogy az legyen belõlük.kérdezte Dorian. az évszámaikat is. hogy mindkettõjük boldog legyen. rd Henry gonosz ember.mondta a háziasszony. Ez a szó: doctrinaire. Ha sok hibánk van.Fin du globe16 . drágám .Jaj. amit a Morning Po st bájos pár -nak nevez. és nevetett. Ez azonban édeskeveset változtatna magukon. . hogy az Élet merítette ki õt. A férfiak nevettek.Az évszámaikat is. . nem is szerette volna. mint egy polgári vacsora.De ha maguk ilyen nevetségesen bomlana Madame de Ferrolért. . és magyarázza meg ezt nekem.mondta. Maga igazán nagyszerû étvágygerjesztõ nek l jobb. melyeket egy kis költõi szabadsággal közöl az almanach. kikkel akar együtt lenni? Valami ked ves társaságot hoznék össze. hogy maga már te az Életet. . ne tegye. Ma éjszaka átlapozom a Debrettet.mormogta Lord Henry.No. m a borzad az angol szellem. mert gyûlölte elsõ urát.Attól tartok .Nagyon is boldog volt. s kijegyzem belõl azoknak a hölgyeknek a névsorát.Természetesen. Maga sohase megy többé férjhez. Lady Narborough. nem gondolja. Lady Narborou h. Ha egy asszony újra férjhez megy. hogy ezután nem hív többet vacsorára. Lady Ruxton . Szerinte a Társadalom legbiztosabb védõbástyája a fajta örökletes butasága.fe te Henry.Mennyi ostobaságot fecsegnek össze az emberek a boldog házasságról! . kiknek jövõjük.Ezer bocsánat. Chapman úr nagy hang szélt az alsóház politikájáról. de ez az igazság. sohase mondja. hogy Graynek már meg kellene nõsülnie? . Lady Narborough . Lady Narborough? . Ha mi.Jaj. Ellenfeleit egyszerûen kiröhögte.Az asszonyok hibáinkért szeretnek bennünket. .kiáltotta Lord Henr . azt akarom. hogy ezek szerint csak nõk lennének jelen? . Az elég oly n siralmas valami. hajba kapunk magukkal.Legközelebb megint jöjjön el hozzánk ebédre. Lady Ruxton kíváncsian nézett rá. Remélem.A férfi csak addig lehet boldog egy nõvel. mi t egy fényes lakoma. Lord Henry. Asszonyok szerencsét próbálnak.Jaj. édes Lady Ruxto . jobban vagy.kiáltott Lady Narborough fölhúzva kesztyûjét -. . Nagyon érdekes elm ek látszik . kik tekintetbe jöhetnek.Különben ha feljönnek hozzánk.Hát majd keresünk neki egy jó partit.Én is mindig ezt mondom neki. mi lenne mindnyájukból? Egyetlenegy férfi sem házasodnék meg. Valami nagyon csinos feleséget kell találnia magának.kiáltotta az öreg hölgy. ncsét kockáztatnak. emmit sem szabad elhamarkodni. . mint elég pedig nagyszerû valami. de maga arra született. . . Mindig ugyanazzal a frá l kezdte. mint az agglegények. kedves barátom? . kiknek múltjuk van .vágott szavába Lord Henry. s az asztalfõre ü ian Gray is fölkelt székébõl. hogy még nem szívta el cigarettáját. megfordult és Dorianra nézett.szólt a lady.Hát nem javíthatatlan? . Ha eg fi újra megnõsül.Ha az lett volna.Én az olyan férfiakat szeretem. s ez volt ékesszólásának a dísze. odament Lord Henryhez. hogy nem vagyunk buták. de cinikus maga! .Természetes. Lord Henry. és leült melléje. mint az. . Lord Henry ajka mosolyra biggyedt.kérdezte tõle. . .mondta Lord Henry. mint a házasemberek . amíg nem szereti. .tette hozzá -. . hogy jó legyen . De mondja. . . azt is. mert imádta elsõ feleségét. s hátratolta székét és intett Lady Ruxto k. . . Lady Narborough . Az angol lobogót fölvonta a Gondolat legmagasab rmára. .Az élet egy nagy-nagy csalódás. Szerencsétlen aggl gények maradnának valamennyien. mindent megbocsátanak nekünk. .A vacsoránál nagyon idegesnek látszot k - . s az olyan nõket. Chapman ünnepélyesen fölemelkedett az asztal végérõl. azért teszi. nem a hibáikért szeretnén k magukat. A több. nem vettem észre. Lord Henry.Most pedig ne sokat beszéljenek a politikáról meg a botrányokról . . . .Ó.kiáltott Lady Narborou h az ajtóból.volt a válasz. idõnként föl-fölhangzott hahotái között. s néha azt szeretném. amit Sir Andrew ír.Sebaj. s meghajtotta ma gát.

de szal annyi. Szemhéja leereszkedett. mit tettem. De hát meg kell tenni.. mint egy örökkévalóság. Köszönöm. elefántcsonttal. hogy a borzalom érzése. Hiányzik belõle a gyengeség tétova bája. Az agyagláb teszi értékessé az a A lába nagyon szép. kinyit otta. Lady Narboroughnál. amint az asszony állítja. látta. firenzei szekrény állott. különös. meggyújtott néhány algíri pasztillát egy lyukacsos rézserpenyõn. hogy rojtos pillája majdnem érintette arcát. zöld kenõcsöt tartalmazott. megérintett egy rejtett rugót. Átment vele a tûzön. Chapman úr. de én nagyon kedvesnek tartom. s am m emészt el. Cigarettára gy eldobta.Egy örökkévalóság óta. mint a felesége. belemélyedtek. s hálószobájába ment. hívd el. és az órára pillantott. nehéz. A kis hercegnõ el van ragadtatva tõled. Háromszögletû fiók csúszott ki lassan. az égett bõr szaga orrfacsaró volt. homlokát megmosta hûs. Otthon hagytam a lcsomat. Hát fél háromkor értem haza. Tisztán látta ezt.kérdezte Dorian.felelte Dorian. bezárta a szekrényt. Valami viaszkosan csillámló. Már nem tudom. . A két a egy nagy. . .Hát Willoughbyék. melyen hevert. nem kérek cseresznyepál d valami történt. ami megigézhetné és megrettenthetné.y - Semmi bajom. Ha koronatanúra van szükséged ebben az ügybe n. majd kezét. mi t csináltam.mondta végül -. Babonás fény cikázott szemében. ha kívánod tudni a pontos idõt. átható szagot lehelt magából. hogy hozzájuk ér. Nem megyek föl a szalonba. idegesen rágta alsó ajkát. Mit csináltál azután? Egyenesen hazamentél? Dorian gyorsan ránézett s elkomorodott. Henry! Mindig tudni akarod. Roppant unom õt. Szóval holnap nálam teázol. Nagy. Aztán összeborzadt. Húsz perc múlva tizenkett tolta a dobozt. mely furcsa . Már tizenegy elõtt megszöktél. kérdezd meg õt. babráltak valamin. Nem voltam a klubban. Fehér porcelánláb. a rend es társaság. hogy mindig túlontúl jól nevelt. Monmouth is ott lesz? Hát hogyne. Harry. pedig neki még szüksége va veszedelmes holmikat meg kell semmisítenie. odament. Haz a kell mennem. Geoffrey Clouston. s miután bezárta könyvtárszobája ajtaját. mintha olyan tárgyat rejtegetne . Gyorsan lélegzett. A fõnemesi almanach szerint tíz éve. A hercegnõ is ott lesz. .Sokan nem szeretik. kiegyenesedett. drágám! Menjünk föl a szalonba. s az inasomnak kellett beengednie. milyen szörnyû dolog a család! Próbáld meg. Lord Grotriant is meghívtam. csak háromkor vetõdtem haza. pézsmaszagú ecet Egyszerre visszadöbbent. mit csináltam? Én pedig mindig el akarom felejteni. Úgy nézte. melybe beledobta Basil Hallward felöltõjét és kézitáskáját. . Ments ki. fekete és ara yfüstös lakkal. Izgatott vagyok és ideges. Aztán az ajkába harapott. Ujjai ösztönöse ak.Nem fontos.Ott . mondják. Hazamegyek.Vagyis nem azt akartam mondani. hogy huszadikán lejön. Múlt este nagyon bájos voltál. belebetegedett. és kiment a szobából. s a tetejébe még sok-sok év. remekbe készült kínai doboz volt. Háromnegyed ór ndent elhamvasztott.Nem tudom. kérlek. Azt mondja. Sokat élt. mi történt. Csak nagyon fáradt vagyok. Rád se lehet ismerni ma este. hogy eljöhet-e. No mondd. asszonynak túlságosan okos. hogy már lebírt visszatért. Mikor hazafelé hajtatott. . azt megkeményíti. Milyen keresztkérdéseket adsz . oldalát görbe hullámvonalak mintázták. Lord Henry véletlen kérdezõsködése feldúlta idegeit. Dorian. Néha túlontúl cicomás.Nem. azúrkõvel kirakva.Jó. .mondta Dorian. Nagyon okos asszony. Holnap vagy holnapután majd elmegyek hozzád.Õt kedvelem . Lord Rugby meg a felesége. . A pörkölõdõ ruhák. de nem agyagláb. noh bában iszonyú hõség volt. Különben tegnap este nagyon ham szaladtál. De azért még mindig a szekrényre meredt.Jaj. . Dorian.Igyekszem elmenni . . Kinyitotta. úgy. Harry.Bocsáss meg. . Valószínûleg Monte-Carlóba kell mennie az apjával. mintha asvalami lenne benne. Összerezzent.Mióta van férjnél? . de kárpótol azzal. lemeg hozzád Selbybe.szólt Lord Henry. Õrült vágy ragadta torkon. melyrõl azt hitte. selyemzsinórjain gömbölyû kristályo s bojtok. Végül az ájulat környékezte. Lord Henry vállat vont. melyet kíván és mégis utál. mozdulatlan mosollyal az arcán. háziasszonyunk. . Ki jön még el? . majdnem annyira. .. Szörnyûnek tartotta a gondolat ot is. A kandallóban lobogot egy hasábfát tett rá. kinyito zekrényt. Igazi modern tí . Pár pillanatig tétovázott. Végül felkelt a kerevetrõl. Henry . Harry. Megígérte. Sétáltam.A klubban voltál? .

palack alakú kemencéket. minden lépésnél lassabban. Dorian Gray utcai ruhát öltött. õ gyakran megpróbálta. sötétebbek lettek. . narancsszín legyezõs lángjukat. hogy a szenvedélytõl körben kerengenek a gondolataink. Másutt részegek civakodtak. mint valami mozgó pók hálója. Mivel tegye ezt jóvá? Ó. A ló megbotlott a kátyúban. Alacsony h düledék kémények fölött fekete hajóárbocok meredeztek. de bár i nem is lehet. Odain te. rz felhõ nyújtotta feléje hosszú karját és eltakarta. s hepehupás kövezeten zötyögtek. A rútság volt szemében az egyet alóság. fél mérföldnyire. nyugtalan szemmel nézte a nagy mocskos szégyenét. hogy feled. meg a gonosztevõ hitványsága is sokkal élõbbnek tetszett most neki. Legtöbb ablak lt. hogy széttapossa azt a valamit. élményének erõs kézzelfogható int a Mûvészet minden kecses formája. üvöltöztek. A kocsi ablakait szürke anelköd függönyözte. dõt csavart. Kutya ugatott. és két férfi rohant a kocsi után vagy száz lépést. Dorian kíváncsian né yû bábok gyanánt mozogtak. mely belénk mart. meglegyintette ostorával a lovat. most kedves lett elõtte éppen ezért. pipogyán ismételgetve mindaddig formálgatta-alakítgatta a lél és érzékekrõl való finom szavait. s a vad életvágy. a kicsapongó élet durva erõszakossága. s messze. és Dorian láthatta a furcs . Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az érzékekkel! Hogy csengtek Dorian fül zavak! Lelke kétségtelenül beteg volt. Dorian félt. rettenetes. A bérkocsi döcögött. Az e etlen lett. Szörnyû. hogy a test meg tudja ezt gyógyítani? Ártatlan vért ontott. Olykor-olykor egy óriás. Vannak itt ó mszívó-barlangok.szólt Dorian. Igen. Egy ízben a kocsis el is tévesztette az utat.Mikor az éjfél bronzütésekkel végigkongott a sötét levegõn. Õrjöngve végigvágott botjával a lovon.No. A Bond Streeten talált egy jó lovú bérkocsit. lassan kisurrant a házból.Nagyon messze van. . az utcák pedig . Az ópium undok éhsége kezdte gyötörni. halálos beteg. egy asszony rájuk ordított a nyitott kapuból. Meggyógyítani az érzékeket a lélekkel és a lelket az n. Itt a köd ritkult. melyek e helybenhagyás nélkül is uralkodtak volna rajta . A kocsis neve t. Egyik agysejtjébõl a másikba lopakodott ez a gondolat. Ezekre van szükség gy feledni tudjon. és minthogy a köd sûrûsödni kezdett. és gyorsan hajtott a folyó felé.dörmögte a kocsis -. . A rekedt kiáltás. s a kocsisnak halk hangon bemondta a címet.mormogta. egy óra múlva ott leszünk. Dorian kinyitotta a kisablako daszólt a kocsisnak. s a piszkos fényû utcalámpák kísértetiesen világítottak a sz ost csukták a vendéglõket. elviselhetetlen do ott. Hát igaz. Amint befordultak az utcasarkon. mint egy viperát. ez volt a titkok titka. kalapját homlokára húzva. itt van egy arany . A kocsis rájuk vágott az ostorával. és elhatározta. Dorian gyûlölte õket. mintha élnének. Lova párázott. Azt mondják. hajtson gyorsabban. míg végre meglelte bennük kedélyállapotának hiánytalan k el igazoltatta a szenvedélyeket. melyet egykor gyûlölt dolgokat valóvá teszi. a ronda bûnbarlang. hogy Dorian Gray ajkát harapdálva. Torka égett inom ujjai idegesen csikarták egymást. förtelmes odúk. felkorbácsolta minden reszketõ idegszálát. hogy eltiporja. micsoda jogon b eszélt hozzá így Basil? Ki tette õt mások bírójává. A rútság. ezt nem lehet jóvátenni. úgy tetszett. Három nap múlva szabad lesz. Fehér ködgöngyölegek lógtak a hajómû ties vitorlák. Most Dorian nevetett és a kocsis hallgatott.Ha gyorsan hajt.Jó . feledni azt még lehet. . Tagadhatatlan. amint a pocsolyákba loccsant. az utcák úgy feketélltek. A hold alacsonyan csüngött az ég alján. és sötét férfiak-nõk lézengtek zagyva csoportokban ajtóik körü szörnyû nevetés hallatszott ki. oldalt csapo vágtatni kezdett. hol feledést lehet vásárolni. s idõnként ismételgette magában azokat a szavakat. és most is majd megpróbálja. kérem . és úgy integettek. az emberi vágyak legszörnyûbbike. kap még egyet. A kocsis hirtelen zökkenéssel egyszerre csak megállott egy sötét zsákutca végén. Fojtott szívében. valahol a sötétben vándorsirály vijjogott. Végeérhetetlen útnak látszott. Dorian Gray hátradõlve kocsijában. mikor odaértek. . megfordított . Aztán elhagyott téglagyárak mellett haladtak. mint valami sárga koponya. és vissza kellett hajta nia. de hébe-hóba babonás árnyak rajzolódtak a lámpafényes függönyökre. Kisvártatva ismét elhagyták az agyagos utat. hol a régi bûnök emlékét el te. A kocsis a fejét rázta. melyeket Lord Henry ondott neki találkozásuk elsõ napján.Zsebre dugta a pénzt. . TIZENHATODIK FEJEZET Hideg esõ kezdett szemerkélni. mint a Dal minden álmatag ködképe. Gyérültek a gázlámpák.

Azok a nõk. Õ a gondolat börtönében élt..Te itt vagy. A vonagló lábak. . s reszketõ fénypászmákat vetettek. A locspo nedves esõköpenyhez hasonlított. addig nem kellenek barátok. félénken köszöntötte. csontkockákkal játszadoztak. nem vagy Angliában. A falak mentén éles.Én nem akarok semmit . A bátyám végül is kifizette a váltót. s tétován. Lassan nyílt a kapu. vadvörös fényt lövellt. Egy kifelé készülõ gõzös. Dorian vállat vont.Ni. mely két rengeteg gyár közé ékelõdött. és a furcsa alakokra nézett. légypöttyös tükörben megtörten és torzul verõdtek vissza. Egy félvér férfi os turbánt és fakó köpönyeget viselt. A padlót okkersárga fû et itt-ott tócsává tapostak s a kiöntött pálinka sötét gyûrûivel mocskoltak. . A terem végén kis lépcsõ volt.tette hozzá és sóhajtott. Adrian Singleton fáradtan föltápászkodott. Itt-ott lámpa égett egy nagy teherhajó farán. . Különben hiszem. hogy kicsoda.Mindegy. két sovány némber állott. vissza-visszatekintve. hogy megtetvesedett . Az emlékezés.Hát hol legyek másutt? . Mikor Dorian fölsiet ozoga lépcsõfokokon. De azért érezte em maradhat itt. . mutogatták fehér fogaika sarokban fejét karjai közé temetve egy matróz tehénkedett az asztalra. Tu . melyek a szemben lévõ.Azt jobban szeretem. kik különös helyzetben feküdtek a rongyo matracokon.mormogta a fiatalember. Dorian hátat fordított nekik. Adrian Singleton jelenléte zavarta. vakító gázlán orakoztak. ez azt hiszi. mint valami szörnyû nyavalya. valamit odasúgott Adrian Singletonnak. látta Basil Hallward szemét.Egyik fiú sem akar velem szóba állni. rátekintett egy simára fésült. s orrcimpái rem ek a gyönyörtõl. A nõk odaszállingóztak. . .Azt hittem. lelkét. . .Mit akarsz? Pénz Itt van. mely egy elsötétített szobába vezetett.Darlington nem jelent föl. . míg ent. ki undorodva kefélte kabátja ujját. leakasztották a láncot. A fény remegve zilálódott csolyákon.Az isten szerelméért. De George se beszél vele Bánom is én . sárga hajú fiatalember. Dorian bal felé iparkodott. . Doriant ide is követte az utcáról. s eléjük tolt meg két poharat. ne szólj hozzám! . mikor Dorian elhaladt mellettük.Valahol erre kell lennie . Dorian lépett. .kiáltott Dorian toporzékolva. mely a terem egyik oldalát egészen elfoglalta. Egyik em akában lámpa égett. ogból piszkos fényszórók álltak. . ki hosszú. mely rátekintett. Menekülni akart önmagától. Dorian felrezzent és körülnézett. .Jó . Ahogy belépett.vigyorgott a nõ. sietve leugrott. és fecsegni kezdtek. Inni akarok.szólt be a kocsis rekedten a kisablakon. Az öregember rémülten nézett a nõre. igyunk valamit. és nyivákolni kezdett. Néhány maláji faszénkályháknál. alacsony szobá y mintha egykor valami harmadrangú táncterem lett volna. a tátott szájak. megcsapta az ópium nehéz illata. Most már be sem engedik ide.suttogta Dorian.felelte. .Oda.Amíg ez van. Hét-nyolc perc múlva elérkezett egy kis nyomorult házhoz. torz alakhoz. köszöntésképp undokul rájuk vigyorgott.Unom azokat a nõket. Az egyik nõ arcát görbe mosoly redõzte. Félrehúzta a függönyt.felelte a fiatalember fanyarul. Adrian? . mely szenet rakodott. Olyan helyre kívánkozott. micsoda baljós egekben szenvedtek és micsoda sötét poklok tanítják õket az új gyönyör tit an jártak. fénytelen szemek megbabonázták. . nem követi-e valaki. Dorian megborzongott. s a cifrára festett tés mellett. Mély lélegzetet vett. libegett-lobogott a viharos szélben. . túlságosan sok barátom volt. ki az árnyékban lapult. Olykor úgy tetszett. gyorsan a rakodó art irányába ment. mint õ.Tyû. Nemsokára lépéseket hallott a tornácon. kik szeretnek bennünket. Gyere. . Dorian megállt. .nevetett az egyik nõszemély. De most aztán hallgass. hol sen ki se tudja róla. vékony pipáját gyújtotta meg. bement egy hosszú. A folyosó végén szakadozott zöld függöny lógott. érdeke bek. inger ve egy öregemberrel. s amint beszéltek. .mondta szünet után. de büszke valaki ma este .Pont ilyen. s átadva a kocsisnak az ígért borravalót. és ment Dorian után a söntésbe.A partra? . s a titkos megállapodás szerint kopogott.A másik helyre megyek .Az a veszett macska biztosan ott lesz. kik gyûlölnek bennünket. egyetlen szót se szólva ahhoz a kucorgó. Különben is ott jobb az ópium. . a meredt.

hogy számot vessen a lelkiismeretéve l . mintha utána akarná magát vetni. .Hát talán Mesebeli Hercegnek híjjalak? . mit mondjon. .Megõrült? Mit vétettem magának? . melyen gyakran átvágott. Az a két ember. Csak az a szomorú. Megõrült. s lelkiismeretük vagy h .öklendezett csukló. zömök férfi sötét alakja áll elõtte. meghalt.nevetett Dorian Gray diadalmas hangon. sok dolgom van. aki ismerte. Mikor az a na lem. Dorian nem tudta. vagy ha él.lélekbúvárok mesélik -. mert ahogy James Vane-nek hívnak. Mikor félrehúzta a függönyt. . Dorian karja lehullott. mondja már. . mikor a bûnös szenvedély. sima cs ejének szegezõdik s egy alacsony. Megbénult a félelemtõl.De. szünet után. Igen. . nõk ilyen pillanatokban egészen elveszítik akaratuk szab ladnak rettenetes végük felé.Egy percet adok. rekedt hangon. torkon ragadja az erõs kéz és falhoz szorítja. annyira uralkodik természetükön. nem tudta.Csönd . és vadul körülnézett.lihegett Dorian. hogy hátulról megra gadják. agyonlövöm. Adrian Singletonnal való találkozása külö zgatta s azon tépelõdött.Nem is ismertem . Férfiak.mondta Dorian -. és Sibyl Vane a nõvérem volt.Mikor halt meg a nõvére? Gyorsan. hogy testük minden rostját. Egyszerre vad r emény cikázott agyvelején. A másik nõ irigyen nézte. .kérdezte Dorian. lázadásra éhes lélekkel iparkodott Dorian. . vagy az. Sie ssünk. Ma este Indiába megyek a hajóval. Évekig kerestem magát. .nem többet. De végre is mi köze hozzá? Az életünk sokkal rövidebb. minden bûn az engedetlenség bûne.Tizennyolc éve . aki felment a lépcsõn s zsebkendõvel törölgette kiszá . mit tegyen.Itt megy az ördög cimborája .Térdre! . .Piszok . hogy mindjár t meghal. hogy ezért megölöm. és buta. . s rettenetes erõfeszítéssel lefejtette nyakáról a r t. agyuk minden sejtjét zörnyû vágyak ösztökélik. Béküljön ki az Istennel.kiáltotta. mit tegyen. . Dorian fájdalmas arccal indult az ajtó felé.ordította az idegen. A Sors az emberek t sohase törli ki végképp üzleti könyveibõl. hogy röv ahhoz a hírhedt helyhez. . Hallotta.mondta a férfi. semhogy vállunkra vegyük m inek terhét. . om. és nézze meg az arcom. .Két vörös szikra villant egy pillanatra a nõ vizenyõs szemében. szennyes szellemmel.sóhajtott Adrian Singleton.ordította utána a nõszemély. hogy gyakra izetünk egyetlen hibáért. Sehol se el vagy nyom. csúnya kacaj hars nnak a nõnek festett ajkáról. Csak azt tudtam. olyan bizonyos. . Maga okozta a halálát.Nem akarok visszamenni.Mit akar? .szólt az idegen.Tizennyolc éve! Hát vezess en a lámpa alá. Harapdálta száját. . Minek? Egészen boldog vagyok itt. . írsz nekem. Ma este véletlenül meghallottam. Kirohant.Hát akkor jó éjszakát. Az álmos matróz ezek hallatára talpra szökkent. s mielõtt ideje lenne védekezni.Várjon . hogy mersz így nevezni? A nõ csettintett ujjaival. csak azért él. Hátraszegte fejét. Mindenki a maga életét éli.Tizennyolc éve . . de amint egy sötét boltív alá fordult. Egy másodperc múlva hallotta a revolver csattanását. gonoszra ajzottan.Inkább vallja be a bûnét. . Szörnyûséges pillanat volt.Talán. ki pénzt kapott tõle. hogy egy csillogó. gyorsítva lépteit. és maga fizet érte. s mohó ujjakkal söpörte fel a számlaasztalról a pénz t. Egy percet adok.Mért kérdezi? Mit tartozik ez ide? . Nem tudnak választani. . Vannak pillanatok .Jó éjszakát . egyszerre azt érezte. üveges lett. .Nem is hallottam felõle. majd kihamvadt a szeme.Hiába . amint a kül ecsapódott. hogy becézte ma gát a nõvérem. s látta. ugye. s szíve pár pillanatr morodott. . akkor is lázadozott. vajon e fiatal élet romlása csakugyan az õ bûne-e. amit a világ k nevez. mindig újra és újra kell fizetnünk érte. hogy a lázadást igézetessé. az engedetlenséget varázsossá tegy mint a teológusok állandóan hangsúlyozzák. ahova most igyekezett. . amint Basil Ha ard oly sértõ kegyetlenséggel szemére lobbantotta. ha valamire szükséged lesz? .dadogta. Dorian tébolyultan küzdött az életéért.mondta a fiatalember. a gonosz hajnalcsillaga. Megesküdtem.Ha moccan. akár a gépek. Dorian Gray a szemerkélõ esõben sietett a partra.felelte -.Tönkretette Sibyl Vane életét . mert ma este megha Dorian Grayt rosszullét fogta el a félelemtõl. . Fásan. lehullott az égrõl. Öngyilkos lett.

.Hazudsz! . Aztán megragadta Dorian Gr ayt. . A társaság tizenkét emberbõl állott. Dorian Gray fellélegzett. hogy nem szárad lelkemen a vére. és maga szörnyûséges bûnt követ el .Bocsásson meg. csipkével borított lámpa lágy fénye ráhullott a kínai porcelánokr nehéz ezüst evõszereire. most majdnem megöltem önt.Félig-meddig gyerek! . TIZENHETEDIK FEJEZET Egy héttel késõbb Dorian Gray Selby Royalban. A nõ keserûen kacagott.Tévedtem.Láttam avetetted magad. ami vagyok. . és nekem nem kell senki pénze. hogy igazat mondok.Félek tõle. istenem. mely a nyirkos falhoz lapult. James Vane rémülten állt a kövezeten. és telt. mégis meglátta alatta. a negyven körül járhat. remélem. mikor kirohantál a Dalybõl. mint egy húszéves fiatalember.dadogta James Vane. Õ a legelvetemültebb.vihogott. fiús volt.Mirõl beszélgettek ti ketten? . aki idejár. eladta magá az ördögnek. hatvanéves öregúrral együtt szintén a meghívottak közt s eaidõ volt. reápill va igézetes szemével. mikor elváltak egymástól. pompás szmokingban. de Dorian Gray már eltûnt. . Az. és az óriási. hiszen legalább tizennyolc éve annak . kérem . s az utca sarkára rohant. micsoda szörnyûséges téve mert annak az arca. yet most szerzett bogárgyûjteményéhez. . mintha figyelne a hercegnõre. sovány arcát egészen közel fordítva az övéhez. Ez pedig félig-meddig gyerek. egyáltalán nem lehet több. ki egy brazíliai bogárról beszélt. Azt mondják. . . .válaszolt James -. virágzó. és hamis nyomra vezetett. az ifjúság szeplõtlen tisztaság lig látszott idõsebbnek. ki a söntésben ivott.szólt Do sarkon fordult. Harry.Itt némuljak meg.Esküszöl erre? . Minden ízében remegett. Tizennyolc éve. kicsibe múlt. hogy mindennek más nevet kellene adni.válaszolt egy rekedt visszhang a nõ rozzant ajkáról.James Vane pillanatig habozott. a bágyadt. hogy találkoztam vele. piros szája mosolygott valamin. . teasüteménnye tta a hölgyeket. Azóta alig változ bezzeg megváltoztam .mondta. James káromkodva hagyta ott a nõt. letéve az aszt alra findzsáját. James egy k ezet érzett a karján. kilépett a fénybe. és komoran rátekintet lja meg a jövõben.Isten úgy segéljen? .Eredj. ha nem igaz. amit Dorian súgott neki. ki lassan odament. hogy mi magunk sohase állhatunk bosszút. hogy szép maradjon. Remek ötlet. Véletlenül hallottam egy szót abba az átkozott csapszékben.válaszolt a hercegnõ.kiáltott James Vane. Nekem valakinek az él ete kell. s kiráncigálta a boltív alól. hogy a Mesebeli Herceg azzá tett. . . Csodá ettyes virág volt. .De meg ne mondd neki yafogta.Dorian. nem értette. és lassan lefelé ballagott az utcán.Isten úgy segéljen. Három fiatalember. A nõ az ég felé emelte kezét.Barátom. a pálmaházban ült. már a nõ is eltûnt. mint a n kkor. kit meg akart ölni.Miért nem ölted meg? . ki férjével. . Te bolond! Annyi a pénze. sok-sok évvel ezelõtt. . kérlek. . Te. Hála istennek. és tegye el a pisztolyát. . s úgy tett.Én azonban nem szeretném. Tegnap egy orchideát vágtam le a gomblyukamba. Egy õszibarackszín kereveten Lady N rborough ült. Noha a szélfújta gázfény sötéten lobogott.kiáltotta -.kérdezte Lord Henry.No csak menjen szépen haza. különben még bajba kerül . . de másnapra másokat is vártak. akit meg akarok ölni.Jaj. a világ minden kincséért sem változtatnám meg a neveteket. hog . elmondtad Gladysnek azt a tervemet. Majd egy fekete árnyék. Nyilvánvaló.Drága Gladys. . . és gonosz. melynek fõhelyén a hercegnõ trónolt. mint a hét fõbûn. Elengedte Doriant és visszadöbbent.tette hozzá torz vigyorgással. s lábujjhegyen hozzálopakodott.Nem õt keresem . jaj. mint a pelyva. Lord Henry egy selyemmel bevont nádszékben hevert. Fehér kezei kecsesen mozogtak ndzsák közt. isteni. Mind a kettõ nag erû. hogy nem õ tette tönkr ane életét. s rájuk nézett. Az egyik nõ volt. . Unalmamban megkérdeztem egyik kertészemet.Egészen meg vagyok elégedve a nevemmel és bizonyára Gray is a maga evével. istenem . hitvány alak. mit akarhat. és ijedten körültekintett. ha más nevet adnál nekem . Én fõként a virágokra gondoltam. . adj egy kis pénzt az éjjeli szállásra.Esküszöm . s a szép Monmouth hercegnõ sevegett.sziszegte. Ho gy hátratekintett.

nem szabad ezeket sülnöd.Máris alattvalód vagyok . . ez a te hibád.Adj egy kivezetõ fonalat. amennyire a londoni tõzsde viseli.Az õ neve Paradoxon Herceg .Mégis nagy dolgokat csináltunk.Hogy mondhatsz ilyet? Bevallom. . . A sör. . Beszéljünk másról. . a lándzsád nem.A rútság a hét fõerény egyike. Különben eltévedsz az útvesztõben. Harry.Én jobb szeretem a Ma tévedéseit . hogy a törtetõké a világ.Neked adom. .Meghatározni annyi.Inkább körmönfontak. . .Káprázat.Ne félj. . Azt mondta.Divatos pótszer.Hiszen itt élek. a hit helyett. Nagyon is igaz.Nagy dolgokat tettek a vállunkra.Mi vagy te tulajdonképpen? .Azt akarod.És mi a mûvészet? .Akkor hogy hívnak téged. Neked.kérdezte a hercegnõ. Másrészt a zonban készségesen elismerem.kiáltott a hercegnõ. mint rútnak.Szóval a rútság a hét fõbûn egyike? .Ez a te ötleted. .Mi pedig viseltük a terhét.Te hitetlen. mint jó kormánypártinak. aki beéri azzal.Praktikus emberek.Engem a visszafejlõdés jobban érdekel. még mindig jobb jónak lenni. . .mondta Dorian. . . Csak a szavakkal törõdöm.kérdezte a hercegnõ.Egy skatulyából nehéz kimászni! Nem kell a cím.No és mit csinálsz az orchid hasonlatoddal? . Szomorú valóság. ami. Az.Hát azt akarod. Honfitársaink sohase ismernek magukra saját arcképükrõl. .Elveszed tõlem a fegyvereim . mint praktikusak. Sohase törõdöm a tettekkel. . Harry? . .Betegség. . és szatócsboltot nyitott.hívják a virágot. A hercegnõ fejét rázta. A Hitetlenség a Hit kezdete. Nagyon is sokra becsülöd a szépséget.Azt.Lándzsát sohasem szoktam törni a Szépség ellen .Ami csak azt jelképezi.Csak a pajzsod. hogy a kapát kapának hívja. . . . jobb szépnek lenni. .Uralkodó hercegek nem köszönhetnek le . vagy val ami ehhez hasonló szörnyûség. kérlek. . .kacagott Lord Henry egy székbe süppedve.Hát nem szereted a hazádat? .Inkább elvágom a kivezetõ fonalat.válaszolta a hercegnõ.Hogy annál jobban szidhasd. a butaságot gazdagsággal. .Hogy Tartuffe Angliába költözött. . mint korlátozni. a Biblia és a hét fõerény tette Angliát azzá. Gladys. .Dehogy. . .Én a Holnap igazságait hirdetem. . Ezért gyûlölöm a an a földhözragadt realizmust. Csak arra való. .A vallás? . Harry? .Csak annyira. Ha lezárják a fõkönyvet.Én hiszek az emberi fajtában . azt hiszem.Nem használhatom. hogy védjem a trónom? . hogy elfogadjam Európa véleményét? . .kiáltotta. . . .Hallani se akarok róla . belemenve a szeszélyes játékba.kiáltott a hercegnõ.A szerelem? .Övé a fejlõdés. mutatással egyenlítik ki.mondta Henry. . . de mi már nem tudunk szép neveket adni a dol A név pedig minden.Valósággal megijesztesz. Gladys.szólt Henry bókoló kézmozdulattal. . menjen kapá . . hogy Robinsoniana a neve ennek a kerti csodának.Mit mondanak rólunk? .Hidd el. mint jónak. . .figyelmeztették a szép ajkak. . .

És megtalálta? . de szép magától. Szárnyam érintetlen. hercegnõ. .Házigazdánk ma nincs rózsás hangulatban .Harrynek mindig igaza van. Dorian pillanatra tétovázott.Még akkor is.Azt hiszi.vágott vissza a hercegnõ.Fõ az iram .Én mindig egy véleményen vagyok Harryvel.A férfiaktól ránk. . y élményünk lehet. új e et szerez. Különben valahányszor szeretünk.kérdezte a hercegnõ szünet után. ahogy önök. görög a görög ellen? . Nagyon gyakran.Drága Gladys .kiáltott Lord Henry -. . Harry? . amit Lady Hilstone kerti ünnepélyén viseltem? Nem emlékszik rá.Nem merem.Jaj. s az élet titka az. önbe csak nem szúr gombostût? .Akkor is. . Hiszen kalapokat csinál nekem. csak arra nem. ha sebet kapunk.De nem a nõk között . és azt kö hogy fél kilencre már készen kell lennie az öltöztetéssel. hercegnõ .Ezt ma este beírom a naplómba.Házigazdánk kitûnõ téma. .Fõképp akkor.Akár a hírnév. Rendesen azért.Vigyázz. ha sebet kapunk . ne emlékeztess erre .kiáltott Dorian Gray.Gyakran.szólt Dorian. hercegnõ? . . Aztán hátraszegte fejét és kacagott.De megverték õket. hogy lehetõleg sokszor éljük át ezt az élményt. õ csinálta semmibõl. hogy nmouth tisztán tudományos szempontból vett el.Szóval. nem is lenne csata. . Aki népszerû akar lenni.szakította félbe Lord Henry.És miért haragszik.Ha nem lenne az.felelt Lord Henry.És boldoggá teszi önt az õ filozófiája? .Mit? . mintha emlékeznék.Szörnyen flörtölsz vele . hercegnõ.Mit szól ehhez ön. mint valaki mondja. A hercegnõ sóhajtott. . .Te mindenre használod a szárnyad. s ha most nem megyek el és nem öltözõk át. Gray úr. . õk egy nõért harcoltak. . Mi. hogy nem bírjuk el a középszerû férfiakat. . .szólt a hercegnõ és elpirult.Majd hozok magának pár orchideát.mondta Lord Henry az unokahúgának.Kicsoda? Harry nevetett. A tárgy különbözõ volta semmit se változtat a szenvedély egyedülvalóságán.Van vetélytársad. mert tíz perccel kilenc elõtt jövök haza. s a pálmaház belsej ndult. mikor haragszik rám. a nõk kormányozzák a világot. mindig el . . nõkre szállt át a bátorság. egyebet se csinálunk . . Új élmény nekünk. . asszonyok. . . ha egyáltalán szeretnek.Azt hiszem.szólt Dorian.Én a békét keresem . Emlékszik arra. . fejét rázva -. . . Biz iteket.. . . Minek az? Én a gyönyört kerestem.Minden siker. kedves Gray. Évekkel ezelõtt Mesebeli Hercegnek hívták. . hogy mondhatsz ilyent? A romantika az ismétlésbõl é . az legyen középszerû. . Mért nem mondja meg neki? . ha nincs igaza? . kérlek. melyet elérünk. Gladys . s az ismétlés az ingert mûvészetté varázsolja. a szemükkel szeretnek.felelt a hercegnõ csúfondáros szomorús . mint a modern pillangók egyik remek példányá .Még csak meg se pörkölõdtem. . .Ostoba egy lány lehet.Ó.Igazán semmiségekért. Minden jó kalap semmibõl készül. . . Gray? . A hercegnõ megfordult és Dorian Grayre tekintett kíváncsi szemmel. nem lesz nyugto este.firtatta. Dorian na n veszedelmes. a fül kel szeretünk. hogy égett ember nem fél a tûztõl. hercegnõ. . . .Én a trójaiak pártján vagyok.Sohase kerestem a boldogságot.Azt.Csak a szobalányom.mondta a hercegnõ. hogy elrepülj.Megeresztett gyeplõvel vágtatsz elõre.mondta -. férfiak.Nem is lehet oly rossz fogságba esni. . hogy úgy tesz.kacagott Dorian. . . .De remélem. akkor maga sohase szeret igazán . Csak erõsíti. felugrott. .

ki arccal a padlóra bukott halálos ájulatban. ki nézte-nézte õt.. melyek az ólomkeretes ablaktáblákra csapódtak. hogy megölje õt.Ti. úgy tekintett. . mely kihívta az éjszakából a bosszúállást. s ott találta Dorian Grayt. mégis mily iszonyú elgondolni. A hercegnõ ránézett és elmosolyodott. Igen: puszta képzelõdés az egész. Micsoda élete len l-nappal gonosztettének árnyai merednének rá hallgatag szobasarokból. hogy minden gon tettnek hordania kell megfogant. szobájában töltötte ideje legnagyobb részét. rakoncátlan jókedve támadt. Nekem nincs sivatagom. a te ruhádnak kell alkalmazkodnia az õ virágjához.Mint a parthusok? . . . Elment hajóval. csak elájultál. . . . Minden apró-cseprõ részlet visszarémlett.Mi történt? . az inasok és portások okvetlenül észreveszik.Inkább lemegyek.De nem fejtettek meg. s úgy érezte. és üggyel-bajjal lábra állott. fenyõillatos téli reggelben volt val mi.suttogta.kérdezte. Gladys. vannak. Mikor lehunyta szemét. . Még nem is mondtam meg ilyen színû a ruhám.Menjünk és segítsünk neki. Ha lábnyom a gyepágyakon. . mi.Bolondul utána. hogy a levegõ egyszerre meghidegül aj.Egészen megrémisztesz. mint füst ment szándékaira. hogy a pálmaház ablakában mint vala fehér kendõt. okvetlenül jelentik a kertészek.Lady Narborough . ki rá tõl izzadt ablakon. TIZENNYOLCADIK FEJEZET Másnap ki se tette a lábát a házból. Különben. ha idegen ott ólálkodik a ház körül. elsápadt a rémülettõl. az õrület mily vad óráján gyilkolta meg barátját! Mily szörnyûséges csak gondolni is er netre! Újra látta az egészet. de azért magával az élettel nem törõdve. skarlátba pólyálva fölemelkedett bûntettének rémk Lord Henry hat órakor bejött hozzá. heves önvádjaira. egyszerre csak meglátta James Vane arcát. és elénk ráncigálhatja õket. Az ifjúság álarca megmentette. féktelen. Lord Henry riadt szemmel rontott át a lebegõ pál evelek közt. zûrzavaros. kicsoda õ.válaszolt Lord Henry -. . mert eszébe jutott. Hogy az asztalhoz ült. elhatalmasodott rajta. Ne is jöjj le vacsorára. . romantikusok. életkedvét. Erõseké a siker. hogy hajszolják.Módot kell találnod a visszavonulásra is. félünk . És bár merõ káprázat az egész.Hát mondd. fölébresztenék jeges ujjaikkal. szívére újra rátette kezét a borzalom.A romantikus mûvészet mindjárt a legmagasabb hanggal kezdõdik. A világos. talán bele is fulladt a téli ten be. Hiszen ez a tengerész nem is tudta. Nyomban a kék szalonba vitték. Ha a szél csak meglibbentette a függönyt.szólt. Csak három nap múlva mert elmenni hazulról. Más nem történt. de képzeletünkben van valami rettenetesen logikus. mikor alszik! Amint gondolat átvillant agyán. Tõle semmi esetre sem kell tartania. a pálmaház mé yébõl fojtott nyögés hallatszott. már emlékszem. nem is tudhatta. .Ó. titok nélkül. Semmi az egész.A nõk nem mindig választhatnak . lemegyek . melyet élünk. torz vemhét. romantikusok! Hiszen tudományos módszerrel dolgoztok. érezte. A képzelet uszítja a bûn nyomába a lelkiismeret-furdalást. . Rövid idõ múlva magához tért. de alig fejezte be mondatát. .Õk menedéket leltek a sivatagban. A hercegnõ megdermedt a rémülettõl. . és a kerevetre fektették. a jót nem jutalmazzák. De nemcsak környezete. Sibyl Va testvére nem tért vissza. . betegen a emtõl. úgy sírt Dorian. A képzelet mûveli. ködö ett maga köré. hogy a lelkiismeret ily félel t támaszthat. Bizonyosan megerõl ted magad. Mindenki zzent.kérdezte kihívóan. A tények közönséges világában a rosszat nem k. Ha múzeumi régiségeket emlegetnek nekünk. nemcsak ez . Szobájába vonult átöltözködni. ami mintha visszahozta volna vidámságát. gyengéké a kudarc.Ilyen gyorsan mégse adom meg magam. Ugye nem bántanak itt. .Bocsáss meg. tõrbe csalják. gúnyolnák titkos hel fülébe sugdosnának. látható alakokat adhat nekünk. megrettent. Az a tudat. mint akinek megszakad a szíve.Férfiak neveltek bennünket. s eléje vetítette Az az élet. A száraz levelekre. még nagyobb borzalo Az Idõ fekete barlangjából rettenetesen.felelt Harry. . . olykor a rémület nyilallt át rajta. mikor lakomán ül. . nehéz zuhanása követett.Nem. De talán csak képzelõdés volt. mi a nõi nem? .De sokáig marad el az a Gray .Édes Dorian .mondta. Majd én helyettesítelek. Harry? Reszketni kezdett.Szfinx. újra látta a matróz arcát. Nem szabad egy edül lennem. melyet egy test tompa.

Néhány pillanat múlva.. Aztán Dorian Lord Henryre tt. hogy vigy a a kancát. s riadozása kis szánalommal és nem csekély megvetéssel tekintett vissza.Ne bolondozz. körülnézett. . Dorian fejét rázta. a hajtók rekedt kiáltása. követi a szerencsétlenség. Bizonyára szörnyetha No jöjj.ordított.Ott . . . mely mé . több szerencsénk lesz. Remélem. remekül lõ. csip-csu p szerelmecskék tovább élnek. mint a só. halk hangok susogtak. egy testet vonszolva magukkal a napfénybe. menjünk haza. az erdõcske felé sietve. Látta. s hallotta. megparancsolta inasának. a hercegnõ fivérét. ki épp két k tényt ürített ki puskájából. . szótlanul. náddal benõt . s vendége felé iparkodott. A vadászmester. . Az égbolt egfordított kék ércserleghez hasonlított. igen. hogy a p uskák elé áll. nagyon rossz jel. Geoffrey? . Dorian borzadva fordult el. odarohant. . onszolva felugrott egy nyúl. Ké hallatszott.Ronda. hogy a vadászmester azt felelte. . hogy mára vessenek véget a vadász atnak.a tapintható tárgyak okozták a változást. Vékonyka jégkéreg szegte be a lapos.Bár mindörökre véget vetnének neki . kiadom a rendeletet. egymás mellett a fasor felé. vagy õk maguk roskadna k össze.kiáltott Sir Geoffrey. Egy égerfaerdõcske felé iramodott. .nevetett barátja. . Geoffrey pedig nem is az. felvillanyozta õt és az édes szabadság gyönyörével töltötte el. Erõs szenvedélyeik vagy szétzúznak mindent.Ez rossz jel. hogy igen . Talán én . Fölriadt. Úg y érezte. hogy Sir Geoffrey azt kérdezi kugyan meghalt-e az ember. A metszõ. melyek az e rdõben villogtak. fekete pöttyös fülét hegyezve. Mégse lehet hajtókat csak úgy lepuffantani. . . majd a parkon át a vadásztársa jtatott és hozzájuk csatlakozott. Sir Geoffrey vállához kapta puskáját. a legtöbb madár a mezõre repült. . Harry. Dorian leugrott a kocsiból. édes öregem. bárhová megy. ahogy kifért a torkán. hogy rémült képzelõdésének áldozata volt. a száraz cserjéken át. és mikor a nyúl az erdõcskébe ugrott.mondta Lord Henry -. amint bementek az égerfák közé. és gyötrõdõ mozdulattal megsimogatta szemét. A fenyõerdõ peremén megpillantotta Sir Geoffrey Cloustont.felelt keserûen. Dorian. Dorian . tönkre akarta tenni lelki nyugalmát. Nagy réz begyû fácán rebbent el a gallyak közt. ezt a balesetet gondolod? Ezen.? Nem fejezhette be mondatát. kérem? Hol van? . Egyébként Dorian meggyõzte magát. Dorian nézte õket.Dorian . kezében bottal. .Nem valami sok. Geoffrey. Pár p va kijöttek. Az érdes zúzmara úgy tapadt a fûre. mely ki-kihangzott onnan.Boldog isten! Egy hajtót találtam! . Az idõsebb férfi kacagott. egy sebesült nyúl rívása. . szagos levegõ. mely zavart lelkének oly hosszúnak tetszett. . . vagy õk maguk pusztulnak el.kérdezte. Tulajdon természete lázadt fel a gyötrelem túlság mely meg akarta nyomorítani. mely szörnyû és egy haldokló ember nyögése. Sok-sok láb dobogott. ldogság fogta el.Á. Úgy látszik. mint a gyötrelem végtel . õ a hibás.Micsoda? .kiáltott. s az éles puskaropog mely ezt a lármát követte. Hallotta. és nehéz sóhajjal mondta: . rálõtt. Ge esen nem valami kellemes. Vagy megölnek valakit. Azt mondják majd ról a.felelte Sir Geoffrey dühösen. De a nagy szerelmek és nagy bánatok saját teljességük által v el.válaszolt Lord Henry. A gyengéd. Hagyd élni. már ne m segíthetünk. de a nyúl kecses mozdulattal oly különösen meghatotta Doriant. az ember meg. Miért áll a puskák elé? Különben is nekünk semmi közünk hozzá. finom húrozatú emberek mindig ilyenek.A mellébe kapta a lövést. Csip-csup bánatok. ebéd után. Úgy érzem.Micsoda szamár. feje fölött. Vagy ötven lépést mentek.Félek. hogy kocavadász.tette hozzá.Valaki megsebesült.kérdezte Lord Henry. a barna és piros lángok.Hol. De kár beszélni errõl. Harry. Dorian mellette ballagott. Ilyenek után mégse való.Ez rossz jel. . Egyszerre a száraz fûcsomó mögül. Erre már tüzet szüntettek az egész vonalon. hogy hirtelen felk tott: .. vagy húszlépésnyire tõlük. ik területre megyünk. valami borzasztó történik majd valamelyikünkkel. kegyetlen dolog az egész.Mi a csudának nem tartja vissza az embereit? Mára elrontották a vadászatom. lengõ ágakat. Tüzet szüntess! . a csörgõ avaron.Ne lõdd le. amint az erdõ arcoktól elevenül meg. Reggeli után egy órahosszat sétált a hercegnõvel a kertben. egy kezet érzett a vállán. az öröm nagy-nagy közönye.No van-e sok vad. eltolva a hajlékony.

válaszolt Dorian szomorúan. elmenni. csak ne sokat fecsegjenek errõl az esetrõl. akivel én ne cserélnék szívesen. . átadta gazdájának. hogy valaki erkölcstelenül tisztességes .Te itt pletykát csinálsz.szólt halkan.Ostobaság. vágyakozni pedig elfelejtettem.Minden pletykának az az alapja. Most bemegyek és lefekszem. . mit mondott Harry. Dorian? Mindened a világon megvan. Mindjárt elájul. hogy én segíthetnék neked. hogy tilos szóba hozni. Bizonyára azt akarj megkérdezni tõled. hogy ilyesmi törté majd velem is. De roppant ideges vagy ma. vagy sokkal kegyetlene ben is mi a csoda történhetne veled.Remélem. A kertész visszafordult. A vitorláson az embert nem bántják. Egy nõ bárkivel flörtöl.Nagyon szerelmes vagy belé? . Én nagyon kedvelem a hercegnõt. hogy választ viszek . amerre a reszketõ kesztyûs kéz mutatott. melyet leginkább bámulok.Rettenetes vagy. holott ennek a pletykának semmi alapja sincs. Gray . . Ez az egyetlen bûn.A hercegnõ pedig nagyon szeret téged.mormogta -. a ház felé sietett. Menekülni akarok.Igen. Majd táviratozok Harveynek. Az a nyomorult paraszt. hogy szörnyû szárnya itt leng köröttem. Ami pedig a jeleket illeti. . Rettenetes elõérzetem van. hogy ne lõje le a nyulat. Lord Henry megfordult s unott-álmos szemével a hercegnõre nézett: .Szegény Geoffrey roppant izgatott. Furcsa. Dorian zsebre dugta a levelet. szeretni nem tudok.Nincs semmi bajom. mikor látta. . Egyáltalán ostobaság volt tõlem. A H lál jötte rémít meg. hercegnõ. A kertész kalapjáho pillanatig tétovázva nézett Lord Henryre. miért mondtam ezt.Hiszen az emberek is szívesen feláldozzák magukat . az idegeimet nagyon túlfeszítettem. Á. hát nincs is jel a világon. . .szólt Lord Hen ry.Nincs senki. Harry! . visszajöttünk. édes öregem! Ha visszamegyünk Londonba. Bizonyára szeszélybõl. de nem kedvel. majd elõvett egy levelet.. y tetszik. Harry.A z egyik kiválóságuk.szólt közbe Henry. . hogy a kertész közeledik. tehát remek pár lesz belõletek. Miért nem mondod meg. jobban járt. aki ne cserélne teveled szívesen. Édes kis állatka volt. Csak e z a bajom. maga kérte is. Ugye megbocsát? A lépcsõ pihenõjéhez értek. És úgy hallom. de mégis azt érzem. de nem szeretem. az vár rád.Unalmas dolog . Ne nevess így. melyre nincs bocsánat. ki igazi gyilkossá etett el. készíts a vitorlásom. Ha Geo ey szántszándékkal teszi. Dorian könnyülten sóhajtott fel.A hercegnõ azt mondta. Dorian? Neked valami bajod van. Dorian. Na on képtelent mondott? Majd máskor elmeséli. . látom. A hercegnõ egy darabig nem válaszolt.Mondja meg a hercegnõnek. . Harry! De ezúttal alaposan téve dsz. Ez a szerencsétlen baleset egészen feldúlt. hogy arról az emberrõl is beszéltek magának. Dorian erõlködve állott a lábán és mosolygott. . .kérdezte tõle.Mindent tudok. Nem is hallottam. . a szenvedély mély zengésével hangjában. De mi aligha szenvedünk tõle. . . aki az imént meghalt. .Ugye Gray? Nézd. f jteni.szólt mosolyogva -.volt a válasz.Kicsodák nem bántják.Mennyire szeretsz te veszedelmes dolgokat mondani.Õszintén szólva csak képzelõdés . Fogalmam sincs. nagyon furcsa volt. De sajnálom. és ez az unalom. Nincs senki. csak nézzék a többi . elviszlek az orvosomhoz. hogy a kertész van ott.Mennyire szeretnek a nõk veszedelmes dolgokat csinálni! . Az igazat mondom. . itt a hercegnõ. Irtózatos dolo .Te. ha szeretni tudnék . Sokkal bölcsebb ehhez. akár Artemis egy legújabb divatú n. hercegnõ . . hogy mindjárt jövök .Nem mondhatom meg. . Gray megint rosszul lett. az ólmos levegõbe em.kiáltott Dorian.Igen . mi bánt? Tud od. csak a vidéket nézegette. .kacagott Lord Henry. amit szemed-száj ad megkíván. hogy a fák mögött egy ember mozog és rám néz és rám vár? Lord Henry abba az irányba tekintett.A világon csak egy borzasztó van. Harry. É tésükre is adom. Valószínûleg sokat járkáltam ma reggel. . Mikor az üvegajtó becsuk ay mögött. nem látod. Úgy tetszik. hogy idejöttem. A végzet nem küld nekünk hírnököket. . . amely a pálmaházból a tornácra vezet. Látja. . Nagyon is sokat fog lalkozom önmagammal. és cigarettára gyújtott.Egyáltalán nincs semmi lélektani jelentõsége. mint én. A saját egyéniségem teher lett számomra.Szeretném. . Harry. Harry.kiáltott a hercegnõ. Harry .szólt Dorian hidegen. akkor érdekes! Szeretnék olyan valakit látni. mindenkit feláldoznál egy ötletért. milyen virágokat tegyen ma este az asztalra. Nem félek a Haláltól.válaszolt a hercegnõ. hogy az.

mint valami matróz. Öt órakor csöngetett inasának. Mikor a leve ba tette. hogy Londonba utazik.más nem. .kérdezte Dorian unottan.A kiábrándulásba.Csak ha reprezentálok. amennyi a szükségesnek tart. A nép nem tûr ilyesmit a házában. . .kérdezte. kit az erdõcske sûrûjében lõttek le. A szerencsétle n hajtó borzalmas halála.Az öregkor nagyothall. Thornton . .sóhajtott a hercegnõ. A hercegnõ megint kacagott. Henry körülnézett.Édes Gladys. .Nem tudják.szólt Dorian. . csomagolja össze holmiját a londoni éjs ai expresszvonatra. s elõrehajolt riadt szemmel meredve a vadászmeste rre. Fönn Dorian Gray a szobájában feküdt. hogy a vadászmester szeretne vele bes zélni.mondta pár pillanatnyi habozás után. Bizonyára valami matróz.válaszolt Henry. . kérem. s arra kérte barátját. .mondta végül. hogy nem tudta elviselni. Olyan.Az. mindkét karja tele van tetoválva. . s fél kilenckor legyen a kapunál a kocsi. kicsoda.Ha családos. kérem. kicsoda? .A sisak azonban még rajtam van.Egy üres istállóban van. . Épp ezért bátorkodtam idejönni. a verõfényben is erdõ füvét vér mocskolja. .Ezt én is szeretném tudni . A Halál jár itt. . .Tudni végzetes volna.De ködben nem látjuk az utat. a Home Farmon.Nem. Baljós hely ez. hogy távollétében mulattassa vendégeit.Bizonyára a ma reggeli rettenetes szerencsétlenségrõl akar beszélni.Matróz? . amit Lord Henry mondott szeszélyes kedvében. megvizsgáltatja m agát orvosával. minden út egyfelé vezet. tébolyultan. Azt mond holttest szerencsétlenséget hoz. .Valamit.Ezzel kezdõdött az életem . . mintha keresne valamit. A nevét nem tudjuk.Hova? .Sajnos soha. amibõl megtudhatjuk a nevét? .Találtak nála valamit? . tulajdon halála elõképének r em elájult attól. A hercegnõ kacagott. de durva külsejû. hogy ezen a z éjszakán már nem alszik Selby Royalban. úgy érezte. inasa jelentette. és zébe vett egy tollat. kérem. s a rémület zsibongott teste minden ízéb z élet egyszerre oly roppant teher lett számára.Hogy érti ezt? Hát nem a maga em bere volt? . hogy hozzátartozói szükséget lássanak. . hogy szíve verése egyszerre eláll. ajkába harapott. meghallja Monmouth.Nem szándékozom megválni egyetlen levelemtõl sem. .Azt se tudjuk.Elvesztetted a vívótõrödet. a kereveten. . .Azonnal látnom kell! . Elhatározta.kiáltott.Mit keresel? . kopogtak az ajtón.mondta Lord Henry. Dorian felugrott. Dorian kivette cheque-füzetét egy fiókból és maga elé tette. akkor nem akarom. . . .Az élet hercegnõi koronával közeledett hozzád.felelte Henry.szólt. .Házas volt az a szegény ember? Volt családja? .Unom az eperleveleket. Sohase láttam azelõtt. Fogai olyanok voltak.Hol a holttest? . hogy matróz? . s annyi pénzt küldök neki.kiáltott.Egy kevés pénz volt nála .Sohasem féltékenykedett rád? . mint fehér magok vérvörös gyümölcsben.Küldje be . . . Majd pár sort írt Lord Henrynek.Ez még érdekesebbé teszi a szemedet . .Siessünk! . . .Azt mondta. Rende mbernek látszik. kaján tréfából. meg egy hatlövetû pisztoly.Mégis hiányoznának .De azért jól állnak neked. kérem .mondta Dorian szórakozottan. Rettenetes remény cikázott elõtte. Henry rázta a fejét. kiadta a rendeletet. . Utánakapott. kérem.Te. . Dorian elkomorodott. . .A vívótõrödet .Arról. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat. Mikor a vadászmester belépett. . A toll kihullott Dorian Gray kezébõl. . Valami matrózfélének látszik.válaszolt a vadászmester. Oly édes a bizonytalanság.. tudatta vele.

mondta. Piszkos zsebke borítottak arcára. Egy kis kocsmában voltam egyedül. a másik. Tegnap már megkezdtem a jótetteimet. hogy azok. mert tudta. . . Valami t sugallta. Szóljon egy lovászfiúnak. Már gváltoztam. s megrep tetted a szívét. s tányérjába kis piros gúlát púpozott az érett eperszemekbõl. . Dorian Gray összeborzadt. az ajtóhoz rohant. A vidékiek nem lehetnek sem mûveltek. hogy az õ keze nem veheti le a zsebkendõt.Elmondhatom. Ma hajnalban el ak unk utazni együtt. annyira civilizálatlanok.. mint a nyílvesszõ. tehát begyöpösödnek. Mellette. neked igazán furcsa. . hogy több jótetted van? . Kancája egyszer megbokrosodott e fehér kapufélfától. hogy a kettõ karöltve járhat. Érezte. Az mód az. hogy ez a lány aztán beéri majd egy parasztlegénnyel. Erre a llt a sötét levegõn át. kétszer-háromszor hetenként. Ne mondj ilyen borzasztó dolgokat. nagyon sok borzalmas dolgot tettem az életemben. és megragadta az ajtófélfát. s kacagva hátradõlt a székében. Megmentettem valakit. s egy kagylóforma kanálból fehér porcukorral havazta be. belekapaszk .Hol jártál tegnap? . Többet azonban nem te szek. Harry. Csak két módon juthatunk birtokába. Alig negyedóra múlva Dorian Gray lóhalálban vágtatott a hosszú fasorban. hogy romlottak vagyunk. de te tudod. Vagy nem.vágott közbe Lord Henry . Így kezdõdik a javulásod. roppant hasonlított ibyl Vane-hez. Egy pillanatig tétovázott. A legközelebbi istállóból világosság derengett. hogy ott a holttest. TIZENKILENCEDIK FEJEZET . Dorian leugrott a nyeregb s a kantárt az egyik embernek adta. Ezen a cso dálatos májuson le-lerándultam hozzá. Harry. mit értek rajta. akárcsak Perdita. az ember. Almafavirágok hullottak hajára és kacagott. s kikiáltott az egyik béreshez jöjjön be hozzá. se romlottak. . .kérdezte a barátja. Egyszerre csak elhatároztam.Vegye le ezt az arcáról.Mûveltség és romlottság .visszhangozta Dorian.Vidéken. Ezt a történetet másnak úgyse mondhatnám el.Harry. Harry.szólt Lord Henry. hogy majd férjhez megy egy szép napo . mosolyogva -. A civilizációt egyáltalán nem oly könnyû megszerezni. Mikor hazafelé lovagolt. ntás és pereméres kertjében.Ke s Dorianom. Úgy értem. vidéken könnyû erényesnek lenni. Bizonyos vagyok. Patkója alatt röpködtek a kövek. . . szeme megtelt könnyel. kilincsére tette a kezét. azt hiszem. Harry. Természetesen sírt és mi egyéb.kiáltott Lord Henry. Meg akarok változni. de nincs semmi szégyen rajta. hogy meghagyom olyan virágszerûnek.Édes fiam . Pár pokrócon a hátsó sarokban feküdt egy durva inges. olcsó kocsisgyertya sercegett. Két ember lézengett a tanya udvarán.És sirathatja a hûtlen Florizelt . Tegnap eg gyümölcsösben találkoztunk. Magam lovagolok az istállóhoz. Azt hiszed. úgy érezte. ez vonzott hozzá elõször.Nem. vagy tönkreteszi életét. mi volt az a jótetted.Ugyan minek meséled. Ott nincs kí Ez az oka annak.bizonyára kéjesen csiklandoz rian. Jó tanácsokkal láttad el a lányt. Dorian elõrelépett. A fák. Mikor a béres levette a zsebkendõt. hogy jó útra térsz majd . Látni akarom . és várjon rám. Mert új ideálom van.Te nagyon jó vagy. De én igazán szerettem. érezve. Azt hiszem.A Home Farmon? Tüstént menjen oda.De még el se mondtad. Dorian rávágott a lovaglóostorával. Csak arra kérle eg. s majdnem földre vetette õt. Ugye emlékszel Sibylre? Úgy tetszik. amin t találtam. akik nem laknak a fõvárosban. kék nadrágos holttest. hogy most már senki sem bánthatja. Nem kell. . Végre elérte a Home Farmot. hogy mûveltek vagyunk. hogy végzõdött az idilled. ami vagy rendbe hozz a. kit lelõttek az erdõcskében. Így hamarabb ott leszek. rettenetes vagy. Vagy azt mondtad. De elmondhatom. Hetty szíve nem repedt meg.Ennek az élménynek az újdonsága . Aztán föltárta az ajtót és belépett. hogy szerettem. palackba dugva. H iúságnak tetszik. s csoportban rohantak utána. Dorian Gray a fejét rázta.szólt Lord Henry. Élhet. Az öröm sikolya hangzott fel ajkán. Most bor k érzem. . hogy olyasmit tud meg nemsokára. belemártva fehér ujja a vörösréz öblítõcsészébe. gyerekes szeszélyeid vannak. . . hogy régen. James Vane volt. nagyon régen volt az egész! Hát Hetty természetesen nem a mi osztályunkból szár Afféle falusi lány. . azonnal vezes a lovamat. mely rózsavízzel volt tele. Nagyon szép lány volt. Dorian Gray pár pillanatig nézte a hullát. meglátogattam.Mind a kettõt eléggé ismerem. vad árnyak hasaltak útjára.

aki eltûnik. amit nem lehet szavakkal elhessegetni. de mindenkit. hogy ez az igazság. akkor. Hiszen rossz szokásaink egészen összeolvadtak egyéniségü Dorian semmit se szólt. az elsõ kis önfeláldozás.Különös izgalmakat szerezhetnek? Hát azt mondod. hogy teveled találkozott.kiáltott Lord Henry és kacag . A francia rendõrség ellenben kijelenti. de biztosítalak.Miért? . Te. ami nem illik az egyéniségedhez. Harry! Te mindenen tréfálsz. . . hogy én gyilkoltam meg Basilt? .ami durva kocsishoz vagy vigyorgó földmíveshez. Bizonyára ek város lehet. Bánom is én. kérlek. mohón figyelt Harryre. a másik szobába ment. Most pe atos eltûnésérõl. édes öregem. leült a zongorához végigfuttatta ujjait a fehér és fekete elefántcsont billentyûkön. Az a fiú. feketézzünk a zongoraszobában. két hét múlva azt újságolják majd Franciscóban látták.mondta Dorian. Miután behozták a kávét. hogy meggyilkolták? . Dorian. remek játszotta Chopint. A bûntett az alsóbbrendû embereké. láttam fehér arcocskáját az ablakban. szegény Basil volt. Szegény Hetty! Mikor ma reggel ellovagoltam a tanya mellett. csak ez a két tizenkilencedik században.Még mindig a szegény Basil eltûnésérõl beszélnek. el se tudnál követni e t. Beszélhettek az én válópörömrõl. hogy téged szeretett. Ha Basil el akar rejtõzködni. hogy Hetty ebben a pillanatban nem lebeg-e ked ves vízililiomok között. hogy melyet évek óta mûveltem. ami minekünk a mûvészet. Meglátod. és kissé elk lt.Azt hittem. . mint Velasquez. . hogy megvesse az urát. hogy a szürke köpenyes úr.szólt fiatal barátj . az másodszor is tudna gyilkolni? Ugyan. ha megsértem ezzel a hiúságod. hogy Basil egyáltalán nem is érkezett meg Párizsba.Fogalmam sincs róla. kérlek . Egyáltalán nem tartom valószínûnek. akivel megszökött a feleségem. hogy három hónapon belül két dologról is beszéljen.De nem rebesgeti k. a fény felé tartva vörösboros pohar sodálkozva. Minden bûn t közönséges. és te vagy a mûvészetének vezérmotí . megtanítja majd arra. . San Franciscóban látnak. amivel különös izgalmakat szerezhetnek. hogy helyesen cselekedtem . még csak hat hete beszélnek róla. Természetesen nagyon te hetséges festõ volt. hogy sokra becsülöm a te nagy lemondásod. ki elmegy oda. azután a legborzasztóbb tragédiákról beszélsz m. . hogy ellenségei legyenek. Mi újság a városban? Napok óta nem voltam a klubban. Tudom.Ez az élet egyik legfontosabb titka. a túlvilág minden varázsával. De valaki festhet úgy. mit szólsz hozzá.Ó. Sajnálom. Nem volt kíváncsi semmire. az. . minden gyönyörûség. bort öntve magának. kérlek. mikor évekkel ezelõtt elmesélte nekem. ha azt mondanám. . Zongorázz nekem Chopint. hogy a gyilkosság mindig tév .Mondd.szólt Lord Henry orra alá tartva a szagosüvegcse aranyozott száját -. Harry.Basilt nagyon szerette mindenki. A rendõrség még mindig erõsködik. Gyûlölöm.mondta Dorian kissé szomorkás hangon.Azt. hogy azóta már meg is írták . Még kezde nek is gyatra. . mer anapság mindent túlélhetünk. szóval valami. és mégis szörnyen unalmas lehet Basil pedig igazán unalmas volt. mi történt Basillel? . és Alan Campbell öngyilkosságáról.Ezt nem bírom. semmi közöm hozzá. csak a Halált nem. csak fölkelt az asztaltól. hogy a bûntett az k. .Édes fiam. aminthogy a közönségesség maga is bûntett. A Halál meg a közönségesség. melyet megtettem. az angol közönség pedig nem bírja el azt a s mi tornát. hogy aki egyszer gyilkolt. amitõl félek. . Különben mostanában határozo csések voltak. Szegény Viktória! Nagyon szerettem õt. De azért azt hiszem. Miért gyilko lták volna meg? Nem volt olyan okos. ki novembe azott az éjféli vonattal. Sõt azt hiszem. Meg is javulok. és boldogtalan le sz. egy csillagvilágos malomtóban. Meg kell javulnunk. hogyan beszélhet errõl ilyen nyugodtan.kérdezte Dorian. hogy végtelenül csodál téged. minek go doljak rá. ha az ember nagyon gyakran csinálja . Ezt talán leginkább. hogy olyan pózt választasz. és ne próbálj meggyõzni. . hogy elmondtam neked. Nem ítélem el õket cseppet sem. és ezt mondta: .Azért.Nagyon szerettem Basilt . De az ember még azt is sajnálja. mint Ophelia? . Dorian. amerikai zsebórát viselt. sohase jutott eszedbe. Furcsa. hogy Basilt meggyilkolták? Lord Henry ásított. vannak borzasztó helyek P Basil nem az az ember. tulajdonképpen szint eszélj valamit magadról. És miután beszélt. Erkölcsi szempontból sem mondhatom. Tud ogy a házasélet puszta szokás és rossz szokás.Mit szólnál. Tudom. Ne beszéljünk többet errõl. mint egy jázminágat. Ha meghal. Lord Henryre nézett.kérdezte fiatal barátja fáradtan.Csak pár újság írja. Ez volt a fõ hibája. Dehogyis.Mit gondolsz. . az. Különben honnan tudod. Csak egyetlenegyszer érdekelt. ne mondj ilyeneket. . A Halál az egyetlen dolog. és mindig olcsó. A ház egészen kihalt nélküle. ha elhagyja ssz szokását.

õ nem volt többé nagy mûvész. Miért nem kerestetted ezt a képet az újságokban? Ezt kellett volna tenned. Úgy tetszett nekem.Édes öregem . Csakis azért. vagy ta ellopták. csereberélni. és a Marble Arch közvetlen közelében egy kis csoport kopott ember hallgat ott valami silány utcai prédikátort. hogy az omnibuszból a Szajnába pottyant.Már nem tudom . hogy leküldted Selbybe. Ez a Hit végzete és a Romantika leckéje. Harry. Amint elhaladtam mellettük. s elõre-hátra ringatózott. Engem is megragadott. fölötte tompazöld hullámok. Emlékszem. és amint zongorázol. Mi választott el ben képzelem.Egészen bizonyos. kötve hiszem. hogy i s van csak? Akár a festett bú.mondta Lord Henry magasba vonva szemöldökét a meglepetéstõl -. .Mondd. . hallottam. ha valaki megnyeri az egész világot és is szól ez az idézet . s egy kar osszékbe ült. . Amint ujja hegyével hozzáért. s pár lágy akkordot fogott a zongorán. Dorian? . hogy meg sem értett vol na. hogy õ eztán valami jót is alkotott volna. . De hagyjuk szegény silt. Nem került meg azóta? Micsoda kár! Igazán remekmû volt. javai papagájnak a fe jét kezdte vakargatni. hogy õr zted meg az ifjúságod.ismételte .arc szív nélkül. mióta befejezte. Dorian felsóhajtott. ezekre a furcsa soraira emlékeztet. mert azt hittem.Egészen bizonyos vagy ebben. mely az ittenieket mindig feljogosítja arra. azért kérdez tõled. s hosszú hínárszálak akaszkodna kérlek. amint hátán ik. Meg akartam mondani a prófétának. Lehet megmérg zni és megjavítani. akkor sohasem bocsátott meg neked. nehéz vontatóhajók mennek. gondolom.válaszolt. azóta se láttam.Akár a festett bú. Lehet venni.edés. Neked van valami titkod. Sajnálom. Az utóbbi tíz év alatt a k yre gyengébbek lettek. azt hiszem. Mikor te meg õ nem voltatok többé jó barátok. De ezt a képet sohasem s zerettem igazán. Lord Henry nevetett. a madár ráncos szemhéjának fehér hólyagját leeresztette fe zerû szemére.Ha valaki mûvészien dolgozza fel az életet. kerestettem. melyeket föltétlenül biztosaknak tartun sohasem igazak. de nem tudom elhinni.folytatta Henry. Különben attól tartok. Az megtörténhetett. Én tudom. de az embernek nincs lelke. Szeretném elhinni. . hogy a prédikát r épp ezt a kérdést ordítja a hallgatóságnak. hogy elvesztett valamit. Dorian Gray a fejét rázta. Mindnyájunkban lakozik lélek. amirõl nem beszélhetünk vacsora után. Az u nalmas emberek ilyesmit sohasem szoktak megbocsátani. és ott elrakták valahová. Miért is beszéltél r ig egy színdarabnak. . . esõkö s keresztény. melyet rólad festett. Látom õt. Harry? . csepegõ esernyõk rozoga födele alatt . hogy így végezte. Mi közöd van neked és énnekem korunk babonájához? Nem: mi nem hiszünk többé a Zongorázz nekem valamit. és megfordult.s e dálatos mondat. rózsás bóbitájú és farkú madárnak. és egy furcsa. és . eladni. s Dorian Gray felugrott és barátjára meredt.Azt hiszem. Mondd. egy sete-suta. Múlt vasárnap á ntem a Parkon. .Miért kérdezed ezt tõlem. Azóta a munkája a rossz pi a jó szándék ama sajátos vegyüléke. hogy ültem hozzá. Lord Henry átballagott a szobán. mi lett abból a r emek arcképbõl. a kocsi s elhallgatta a botrányt. Basil legjobb korszakából való. kérlek. akkor az agya a szíve . hogy Basil untatott téged. Bárcsak megvettem volna. meg is akarta enni. Rágondolni sem szeretek. mint ahogy te sejted.Akkor bizonyára káprázat az egész. évekkel ezelõtt mondtad nekem. . mely bambu t.Igen . egy nagy szürke tollú. a képei egyre gy ek lettek. betegesen fehér arcok gyûrûjében. meséld el. Elvesztett egy ideált. Én csak tíz évvel vagyok öregebb nálad. hogy a mû ek van lelke. Henry hátradõlt székében s félig hunyt szemmel nézett Dorianra. Ha így van. A lélek rettenetes valóság. Milyen komoly vagy! Ne légy ann yira komoly. olyan .szólt szünet után -. hogy csakugyan oly regényes véget ért. mert nagyon drámai a ké ondonban sok ilyen különös jelenet játszódik le. a Hamlet -nek. olyan Arc szív nélkül Igen: ehhez hasonlít ez a kép. Egy nyirkos vasárnap.Nem. hogy feleletet tudsz adni kérdésemre. Már eml m. Zongorázz egy nocturne-t. valóságos kinyilatkoztatás. Igen: el tudom képzelni. hogy elsõ ol festõknek nevezzék magukat. Nem szabad olyasmit tennünk. . melyet a levegõbe röpítenek a rikoltó ideges ajkak: mindez valóban nagyszer olt a maga nemében.mondta Dorian. Dorian . mit ér az. Azok a dolgok.elveszti a saját lelkét? A zene megbicsaklott. kivéve zsebébõl a zsebkendõjét -.

Mindig is imád majd. milyen boldog vagy! Micsoda na gyszerû életed volt! Körömcseppig ittál mindenbõl.Igen. Az élet az idegszálak. hasznos polgár legyek. az életem nagyszerû volt . akik vagyunk. és arra kér. és zongorázd el nekem újra a nocturne-t. h a ismernél. mézszín holdra. s azoktól a bûnöktõl óvod az embereket. Ne légy tökéletlen. semmit se alkottá önmagadból! Az életed volt a mûvészeted. De egy véletlen színárnyalat a szobában vagy a reggeli égen. Nem ront ott meg. mi a véleményük valamirõl. én mindig ellentmondok az öregnek. Dorian felkelt a zongorától. és korán akarok lefeküdni. Arra a napra emlékeztetsz. Mindjárt tizenegy. Csakis azoknak a véleményét hallgatom m félig-meddig. hogy megmérgeztel . ilyen dolgokon múlik az életünk. hogy az ember fiatal. mely a sötét levegõben függ. Dorian . mint még sohasem. Ifjúság! Nincs ehhez semmi fog ató.Azért. egy dallam a zenemûbõl. az édes emlékeket sodor magával. Majdnem szemtelen voltál és nagyon félénk és rendkívüli. amitõl fél. Önmagad zenésítetted meg. Ami pedig azt illeti. Azt hiszem. Különben. hogy õk különbek. . mikor elõször láttalak. A billentésedben volt valami cso dálatos. Dorian. Jaj. mikor az emberek magas sarkú cipõt viseltek. Te m zok vagyunk. . mennyire õszinte vagyok. de a külsõdben nem. és ha zongorá dhöz. Annyi kifejezés van benne. Csak ne rázd a fe magad is tudod. amikor a fehér orgona illat egyszerre átvillan rajtam. Az életet nem az akara t. hogy az ifjúság tudatlan. Rád vár. mint a hi buzgalmi szónokok vagy a hittérítõk. Nézz a óriás. Dorian.mondta Dorian. Sohase zongoráztál olyan jól. Azóta természetesen megváltoztál. nem a szándék kormányozza. Browning ír errõl valahol. e y sajátos illat.Maradj még. te igazán erkölcscsõsznek csapsz fel. Te vagy példája annak. és azok is leszünk. idegrostok. Az élet tta nekik legfrissebb csodáját. mely átvillan agyadon. hogy sohasem csináltál semmit. Már leutánozta nyakkendõid. csak arra nem. melyekrõl még te sem tudsz semmit. hogy biztos vagy. te is elfordulnál tõlem. hogy te vagy az ifjú Apollo s én Mar ki õt hallgatja. hogy van a földön olyan mûvészet is. hogy megigézd. A szõlõfürtöket a szájad padlásán morzso sem maradt rejtve elõled. . . mint ma este.válaszolt mosolyogva. . Vannak pillanatok. semhogy így csinálj. . mert jobb lettem . Harry. nem faragtál szobrot. nem festettél képet. milyen lesz eztán az életed. ígérd m hogy azt a könyvet soha nem adod oda senkinek. Dorian. Szeretnék veled ian. Még mindig a régi vagy. ha meglelte. Nekem is vannak bánataim.a fiatal Lord Pool. fonnyadt vagyok. .Édes fiam. Elvbõl teszem. Nem akarsz? Hát akkor menjünk a klubba. Harry. mint én. Szeretném tudni. hogy az ember öreg. a zt gondolod. Harry. . melyet már ré em játszol . melyekbe te má tél. És mindez nem volt több neked. Különben is nincs semmi értelme. vajon Mallorcában írta-e ezt Chopin.De: a régi vagy. Ami az öregeket illeti. amit most zongorázol! Szeretném tudni.Mért nem zongorázol. . akik nálam sokkal fiatalabbak. aki roppant szeretne megismerni . A z öregkor tragédiája nem az. Butaság azt mondani. és én újra átélem életem legfurcsább hónapját. Úgy látom. Micsoda áldás. Ne tedd tönkre lemondások . és pompásan kell befejeznün Van valaki a White-ban. Dorian. A világ mindkettõnket megrágalmazott. Sokkal elragadóbb fiú vagy. mikor a tenger a villája körül sírt és sós tajték csapódott z? Bûvösen romantikus.Remélem. Mennyire boldog vagyok.Nekem te nem változhatsz meg soha. Nagyon bá fiú. . Nevetsz? Ne nevess.mormogta -. Sohasem voltál ilyen bájos. nem . sárga vagyok. Nem megyek a klubba. . de t lajdon érzékeink is tanúságot tesznek errõl. Nemsokára úgy viselkedsz majd. mindenben hi ttek és semmit sem tudtak. Ha kérdezed tõlük. kérlek. ne mondj ilyen fellengzõs dolgokat.Nem vagyok a régi.mondta Lord Henry. fontoskod .Te meg én mindig jó barátok leszünk. ne csald magad. Az a könyv ártalmas. hogy visszakapjam az ifjúságom. hanem az. de téged mindig imádott. Ma este zenére van szükségem. egy s or az elfeledett költeménybõl. mint a zene hangja. lassan épült agysejtek kér elyekben gondolatok rejtõzködnek. amit 1820-ban gondoltak. de nem folytatom többé. Néha maga m is elbámulok. Milyen édes az. Harr y.De ma este fáradt vagyok. ami tegnap történt. hogy az vagy. A napjaid voltak a szon id. Dorian? Menj vissza. hogy tornássza hogy korán keljek és hogy becsületes. . kissé emlékeztet is rád. Most tökéletes vagy. ezt az élete t. Szeretném hallani a titko enre a világon képes lennék. Úgy érzem. mutassalak be.igen. Azt képzeled. amit korunk keres. mely nem utánoz Ne állj meg. Most egészen szeplõtelen vagy.Máris megváltoztam kissé. . Nem tudsz mindent rólam.vagyok. Bo urnemouth legidõsebb fia. És kérlek. szenvedélyek álmodnak. mint ma este. Ezt sohasem felejtem el. hogy erõs vagy. szomorúsággal a szemében.De azért egyszer mégis megmérgeztél egy könyvvel. Pompás este volt. és végigsimította haját. mely hajdanta kedves volt neked.

E nem tudta megbocsátani neki. hogy kicsoda. . de a lány nevetett. És nevetett . vagy b eszéltek róla. kább minden bûne. képzeletét a rémekkel népesítette be. hol utóbb gyakran megfordult. Csakugyan igaz-e az. de nem árulta el a titkot. mely életét megrontotta. Föltétlenül jöjj kis hercegnõnél ebédeljünk? Azt mondja. Aludni küldte õt. A kis falu. mintha még valamit mondani akarna. mert te elefántcsontból és aranyból való va formálja a történelmet. hogy az arcképe viselje tettei . Hallotta. kedves asszony . olyan könyvek. melyeket a világ erk ennek nevez. leheveredett könyvtárszobájában a kere ndolkozni kezdett pár dologról. Dorian emlékezett. Unod Gladyst? Tu m. le ginkább azért tetszett neki. mikor elõször látta meg a végzetes festmény változását. és még selyemken rta nyakára. Jobb nem gondolni a múltra. Harry.akárcsak a kacagó rigó. melyet Dorian rákényszerített. hogy Dorian karjára vette felöltõjét. s õ megtarthassa az örök ifjúság mocsoktalan tündöklését! Minden kudarca innen származik. melyért rimánkodott. szamár szes eg gondolatok ideje. melyet Basil Hallward eltûnése okozott. aztán majd magammal viszlek ebédre Lady Branksome-hoz. y: Büntess meg minket a mi vétkeinkért! Ott állt az asztalon az a furcsán metszett tükör.Jó éjszakát. Gyakran mondta a lány nak. õ maga követte el az öngyilkosságát. Az lom. Basil tûrhetetlen dolgokat mondott neki. kit magába akart szédíteni. hovatovább elcsitult. nagyon rútak. melyeket õ mégis türelmesen tûrt. Semmi köze hozzá Új élet! Új élet kellene. És milyen édes volt karto an. s fehér testû Cupidók nevetgéltek körülötte. hogy az ember sohasem változhat meg? Vadul vágyakozott gyermekkor a szeplõtelen tisztaságára. No. és hogy az életek közül. itt leszek tizenegyre . Õ akarta. A saját élõhalott lelke zavarta õt. Miért hordta álruháját? Az ifjúság. s aját jövõjére. hogy az egyik ezt súgta a másiknak: . Egyszer azt mesélt hogy gonosz ember. Mikor hazaért. melyet meg akar venni. pillanatig tétovázott.ek egy könyvvel.Igazán el kell jönnöm. A gyilkosság pusztán egy pillanat õrülete Ami Alan Campbellt illeti. melyet Lord Henry mondott neki. éretlen kor. Basil festette az arcképet. és ebben pogány öröme telt. Úgy bizo ne vitatkozzunk irodalomról. milyen boldog volt egykor. mint a orzalmas éjszakán. Tulajdonképpen nem is Basil Hallward halála nyomta lelkét. Új életre vágyakozik. és Dorian többször i magában. A mû t megbénítja tettvágyunkat. mely ezek el a szavakkal végzõdött: A világ ma már más. azt felelte. hogy r z hatással volt másokra. nagy kalapjában! Semmit sem tudott. Ez az arckép az oka mindennek. de az övé volt minden. . Mióta megismerkedtünk. c volt. a gõg és szenvedély mily szörnyû pillanatában kérhette. HUSZADIK FEJEZET Gyönyörû éjszaka volt. jöjj el hozzám holnap. Ezt semmi sem változtathatja meg. Azok a könyvek. E két dolog híján életén nem esik szennyfolt. melyet elkövetett életében. Egyszer valaki. Aztán sóhaj t és elment. mint . Ahogy az ajtóhoz ért. Éles nyelve idegessé teszi az embert. Nem úgy kellene imádkoznunk az igazságos Istenhez: Bocsásd meg a mi bûneinket . Most unta saját nevét hallani. mert senki sem tudta. akárcsak valaha. Máris lohadóban van. két fiatalember haladt el mellette e stélyi öltözetben. Ezek a mondatok visszarévedtek emlékezetébe. hogy beszennyezte magát. Harry? . Bizonyára már el is kezdte. a legértékesebbeket döntötte gyalázatba. amit Dorian már rég elveszt ett. Kétségkívül meg . tanácsot szeretne kérni tõled néhány szõnyegrõl. Tizenegykor kilovagolok. az tette tönkre õt. és sarkával ezüstszilánkokká tap tönkre õt és az ifjúság. melyek útjába egtisztábbakat.Ez Dorian Gray. vagy megbámulták. hogy megunod. és a lány elhitte neki. Mi is hát az ifjúság? Zöld. gyors büntetését! tisztít. A Park most gyönyörû. Tudt . hogy a gonosz emberek mindig nagyon vének. mikor rámutattak. Kérlek. magával hozta volna biztos.Föltétlenül.Hát jó. Dorian kezébe vette. földhöz vágta a tükröt. inasa még várt reá.mondta Dorian. melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát. A mûvészet nem bujt fel tettekre. Lov agoljunk együtt. Önmagára kell gondolnia. Alan Campbell egy éjjel nlõtte magát laboratóriumában. mérgezett könyv nincs is a világon. melyet évekkel ezelõtt Lord Henry adott n . amint Lord Henry mondta egyszer. olyan meleg. De hát nem lehet-e mindent jóváten y már nincs számára remény? Jaj. hogy mostanában sohasem lát téged. aki roppant szerette. könnyfá tt sima lapjára. õrjöngõ levelet írt hozzá. rózsafehér gyermekkorára. lelkét megrontotta. James Vane névtelen sírban pihen a selbyi temetõben. hogy õ szegény. és vad. Amint cigarettázva hazafelé ballagott. ifjúsága csak szemfényvesztés. sose nyíltak úgy orgonák. Most utálta a szépségét. A mûvészet istenien meddõ. Ef elõl teljes biztonságban lehet. légy itt tizenegyre.

Képmutatá e fel a jóság álarcát. többé nem rémiszti. biztos úr? . bezárnák az õrültházba. A két úr egymásra nézett. és beleszúrta a képbe. majd egy csattanás. Az emberek egyszerûen azt mondanák. míg rendõrt találtak. ki lenn a téren hala t. azt õ ma ga égette el az alsó szobában. akkor végre szabad lesz. A ház koromsötét volt. hát m ost megöli a festõ munkáját is és mindazt. Van Isten. Bevallja a bûné lenti ez. még szélesebbnek látszott. ha élete megti sztul. aztán visszajöttek vele. Semmi egyéb nem volt. Benn a cselédlakásokban félig öltözött cselédek suttogtak egymással. ha be is vallja.Dorian Gray úré . Ha kitart vallomása mellett. szokása szerint bereteszelte mögötte az ajtót és lerántotta az arcképrõl rtakarót. Minek is õrizte oly sokáig? Egykor öröme telt volna abban. egyik emeleti ablako égett a világosság. Ezután jó lesz. Megöli majd a múltat. mintha ezt a erhet máris leemelték volna róla. Kis idõ múlva a rendõr továbbment. oly halálos volt. Bizonyos. és amint továbbment. hogy be kell vallania a bûnét? Följelentse magát. hogy új szerepet szék. mint valami iszonyatos nyavalya. többször csöngetett. Nyugodtan ment be. békében élhet. Fölvette a lámpát az asztalról. hogy más is meglátja.Kinek a háza ez. ami nehéz önmagunknál is nemesebb dolgokat mûveltet velünk? Vagy talán mindezekbõl az ból együttvéve? S a vörös folt mért lett nagyobb. hogy tovább harap cos ujjakra. de senki se jelentkezett. k Francis sápadt volt. a lelkiismerete.? Nem. a háztetõre másztak. Bármit is semmi sem tisztíthatja meg mindaddig. hogy ez a gondolat szörnyûséges. Az ablakok könnyûszer inyíltak: záruk régi volt. vajon a zárt szobában megvált az arckép. megrémült a gondolatra. hogy a szemen valami sunyiság volt.a skarlát harmat. ki hisz majd neki? Se e. Egyetlen bizonyíték van ellene. mint azelõtt . amit a kép jelent. s megindult a lépcsõn fölfelé. viselni a nyi alázatot. amint Lord Henry mondta kaján nevetéssel? Vagy színészi szenvedélybõl. és ha a hal. Kiáltottak. De azért kötelessége bevallani. miután hiába fesz tték az ajtót. se hamva annak. Végül. amit el kell rejtenie. ki megparancsolta az embereknek. A fájdalom és fölháborodás sikolya szaladt ki torkából. Igen. ha nem hallja undok inte lmeit.. Megragadta a kést.. elszenvedni a nyilvános büntetést. Sokszor tiszto tta. Ez a kép az õ lelkiismerete volt. ezut z. A festett lábon is vér volt. mert új é tt. csak ez! De volt valami más is! Legalább õ így gondolta. fölébredt benne a kíváncsiság. Az öreg Leafné sírt. mint változik. Hiúság volt? Kíváncsiság volt? Képmutatás egyéb nem volt lemondásában. Az a valami még ig förtelmes volt.. Hát valóban merõ hiúságból vitte véghez egyetlen jótettét? Vagy azért. míg be nem vallja bûnét. csillogott. Többé nem kísérti meg az ártatlanságot. miképpen itt a földön. azonképpen ott a mennyekben is. Mélabút vegyített szenvedélyeibe. Hiúságból mentette meg azt a lányt. Vagy negyedóra múlva Francis magához kérte a kocsist és az egyik inast. t öregszik. mint annak elõtte. Egy sikoly hallatszott. még inkább hasonlított a frissen ontott vérhez. és a szájon a képmutatás görbe ránca. megvetõen nevetett. el tudja majd tüntetni arcáról a rossz szenvedély minden nyomát. és kijöttek szobájukból. onnan ereszkedtek le az erkélyre. A bûnét? Vállat vont.kérdezte az idõsebb úr. Hetty Mertonra gondolt. Talán már el is tûn a azok a baljós jelek. és fölment velük a Kopogtak. akit meggyilkolt. mintha le csöpögött volna onnan. . hogy megõrült. mely nem fogta a kést. Kíváncsiságból fanyalodott rá az önmegtagadásra. egy közeli oszlopcsarnokba állt és . Semmi változást nem látot . Az egyik Sir Henry Ashto agybátyja volt. melybe belenézett. Utóbb már nem is érezte ezt az örömet. Amint Hetty Mertonra gondolt. mint a halál. Tovább ballagtak. Hát majd megs jük. . mindenét megsemmisítették. és egy darabig ajka körül tétovázott. Úgy érezte. szintén vér volt. fölnézett a nagy házra. Igen. Megöli ezt a torz lelki életet. hogy nem olyan borzalmas. Amint kireteszelte az ajtót. és megpillantotta a kést. solya suhant végig babonásan fiatal arcán. most majd megsemmisíti.felelte a rendõr. Ha n hon. Minden csöndes volt. Megölte a festõt. Mert tor z tükör volt lelkének a tükre. úgyhogy nem maradt rajta semmi folt. Basil llward halála semmis dolognak tetszett most elõtte. hogy meggyónják bûneiket. A sikoly oly iszonytató. Különben. Ha rág elzápult sok gyönyörû pillanata. Ragyogott. Álmatlan éjszakákat töltött miatta. hogy a cselédek felriadtak álmukból. és az undok valami. hogy í És ez a gyilkosság egész életén át sarkában lohol? Örökké a múlt tette nyomja? Csakugyan be ni a bûnét? Soha. hogy nézze. talán még förtelmesebb. mely a kezet be ocskolta. és a kezén.. Körülnézett. mint volt? Úgy rémlett. hogy halálra ítéljék? Elnevette érezte. De ki dná megmondani. Fölmegy és megnézi.lan lányt. Talán. Két úr. Most látta. Maga a kép az a bizonyíték. Ami itt maradt. de senki sem válaszolt. Most ö orzongott. mellyel agyonszúrta Basil Hallwardot.

estélyi ruhá Fonnyadt volt. Csak amikor gyûrûit is megnézték. -&- . A padlón egy halott feküdt. látták. ráncos. úgy. az arca förtelmes. ahogy legutób gó fiatalságának és szépségének minden pompájában. akkor ismertek rá.Amint beléptek. ki az. hogy a falon ott függ gazdájuk gyönyörû arcképe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->