P. 1
Várnai Péter_Oratóriumok könyve

Várnai Péter_Oratóriumok könyve

|Views: 538|Likes:
Published by Csaba Kiss

More info:

Published by: Csaba Kiss on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

VÁRNAI PÉTER

ORATÓRIUMOK KÖNYVE
Ferencsik János előszavával

di
ZENEMŰKIADÓ BUDAPEST

w.

Második, bővített kiadás

\

© 1983 Várnai Péter ISBN 963 330 469 5

azt érzem..) Jelenti-e mindez azt.De mégis. vagyis: a zene a maga sajátos eszközeivel gondolkozik és érez. a zenét halllgatni és hal­ lani kell. . . amikor ezt a kérdést feszegetik.: " Hát akkor? Akkor nézzünk körül. zenélést. fáradjon el a hangversenyre.Ezt a szimfóniái éTTem. i." Carl Maria von Weber panaszkodik igy egyik írásában. . védekezett. Nem ritka az a komponista sem. hogy Weber egyáltalán nem az egyetlen a zeneszerzők és elő­ adóművészek között. aki bizony sokat írt zenéről. De az is igaz.<. .ELOSZO ifii''".Mit érez. általában művészetről hiábavaló szórakozás. zenélésről. akik ilyen módon nyilatkoznak. nem ze­ nei hangok véletlen halmaza. hol lelünk magyarázatra. hiszen maga Weber cáfol erre rá. ezek a hangok kifejeznek valamit. . aki minden belső élményét érintő tapogatózásra mereven bezárkózik. szalmacséplés beszélni vagy írni? Nem valószínű. akárcsak előtte és utána annyi más jeles komponista meg előadóművész. Amit hallani fog. amely a művészet igényével lép fel.Legyen szíves. a zenének megvan a maga sajátos logikája és tartalma. ^ „ . mint amiről ő maga sohasem beszél szívesen. kriti­ zált. vitatkozott. hogy a zene. (Jómagam is tanácstalan vagyok. hogy zenét. •'• ' . hogy zenéről. Tegyük mind­ járt hozzá.. A festményt. : . . amikor ezt a szimfóniát dirigálja? ^J . sem leírni nem lehet. Az ugyan igaz. véleményeket nyilvánított. /i . az egész világ másról sem tud beszélni egy művésszel. amit csak érez: a művészetéről. harcolt. ha művészetükről van szó. mire gondol. ' '. az írás­ művet olvasni kell (már amelyet olvasásra írtak). szobrot nézni kell. azaz magát az élményt sem el­ mondani. Ezeknek a hangoknak rendjük van.

hogy hangsúlyozott jelen­ tőséggel tárgyalja az egyik valóban leglényegesebb kérdését a műfajnak: a szöveg és a zene kapcsolatát az oratóriumban. szinte pillanatok alatt pótolva. hanem kar­ mesternek is). aki örömest mond el mindent az oratóriu­ mokról egészükben és részleteikben. amelyet Bartók Béla és Kodály Zoltán fellépése jelentett. de velük együtt ugyancsak nemzetközi értékű zeneeszté­ ták és zenetudósok tették zeneéletünket szellemi életünk egészébe kap­ csolódó folyamattá. de ezt már bízzuk a szerzőre. hogy egy formatani szakdolgozaton kellene átküzdenie magát. Ezen kívül és belül sok minden másról is esik szó ebben a könyvben. A téma: az oratórium. útbaigazításra. aki nemcsak zeneszerzőnek volt kiváló. Ennek az örökségnek a birtokában ugyanez a komoly. Valóban. ami őt az oratóriummal kapcsolatban érdekli. Erről a rendről és kifejezésről ma­ guk a zeneszerzők vallanak (sokszor mint előadóművészek is. de azért az oratórium történeti fejlődé­ sét megtalálja benne az olvasó éppen úgy. Az a váratlan betörés a világ zeneáramába. zenetudósok kutatják ennek a rendnek külső és belső törvényeit. hanem szinte egy csapásra fegyvertársak termettek mellettük. hanem erősen időszerű is. Ebben szerencsére nincs is hiány. Mit kap az oratóriumkedvelő ebben a könyvben? Mindazt megkapja. Napjainkban a zeneszeretők egyre fokozódó érdeklődéssel fordulnak az oratórium fe­ lé. egy­ másrahatását. Figyelemre méltó erénye a könyvnek az is. Nem zenetörténet ez a könyv. segítségük révén tá­ gul szellemi horizontunk. mint az egyes oratóriumok formai elemzését. Nemcsak éppen bemutatja őket. az ő útmutatásaik nyomán érik. a kettő viszonyát. ők ketten tették zenéjükkel egyetemes jellegűvé és érvényűvé helyünket a nagyvilágban. Itt ugyancsak szükségünk van tanításra. Az ő munkájuk. nyomukban zeneesztéták. szép szándék indította szerzőnket is ennek a könyvnek a megírására. Ennek a komoly és nemes célnak a szolgálatában már sok kiváló-ma­ gyar szerző írt sok kiváló könyvet. Igaz. bővül felfogó­ képességünk. . anélkül. nem maradt kettejük elszigetelt dicső­ sége. nemcsak műfajánál fogva vonzó. mint pél­ dául éppen Weber. egyre több oratóriumelőadásra van szükség. hanem végső mondanivalója is. lesz mind értékesebb a zenével való kapcsolatunk.Rend és kifejezés? Logika és tartalom? Erről aztán bőven lehet és kell is Írni. a szöveg és a zene viszonyán múlik nemcsak az egész oratórium formája. lévén igen gazdag ága a zeneirodalomnak. feledtetve viszontag­ ságos múltunk minden mulasztását.

nyitott szívvel. és közben szép csöndesen elmondja saját élményeit. A hangverseny után fogja csak észrevenni. egészítse ki azokat saját gondolataival. ne gondoljon semmire. Szerzőnek és olvasónak sok örömet kíván Ferencsik János . születési körülmé­ nyeiket. A többit a kedves olvasóra bízza. csakfigyeljenelfogulatlanul a zenére.úgy amint vannak. gondolkoz­ zék a benne találhatókon. Aztán tegye le. hanem ismerteti családfájukat. gondolatait is. nyitott füllel. hogy mélyebben élte-érezte át a hallottakat: közelebb jutott a műhöz. A kedves olvasó pedig forgassafigyelemmelezt a könyvet. beszél az utódokról.

.

Nem tesz különbséget szoro­ san vett oratórium és egyházi zene között."">•' • \ . C r • ' •••• ^ ' . sőt. .. felolvasás jellegű. Mint a művészetek történetének és általában a történetnek oly sok esetében. Stabat mater-1. kórusra és zenekarra komponált műveket tartjuk a mű­ faj keretébe tartozónak. / : . te­ hát a kifejezetten templomi „használatra" szánt misét. hogy a mai gyakorlat mást ért oratorikus műfajok alatt. ezúttal is egy eredetileg konkrét és szűk körre vonatkozó foga­ lomnak bővülését kell megvilágítanunk. • • • . Te Deumot. a költői vagy biblikus szövegre írt. hogy ma költői és drámai művek színpad nélküli. ide soroljuk általában az egyházi muzsikát. szóló­ énekhangokra.' - • . zsoltárokat stb. Magnificat-ot. miként vált egy zenei műfaj előadásának helyszíne magának a mű­ fajnak elnevezésévé..9 . Sőt. requiemet.. mint az egyértelmű szakmai definíció.• • Oratóriumok könyve: mindenekelőtt a könyv tárgyául szolgáló fogal­ mat.konkrétan . vagy templomhoz csatlakozóan az elmélyült imádkozás helyszíne volt.. díszletek és jelmezek nélküli előadását is oratorikus produkciónak nevezzük. Mielőtt azonban a szűken .értelme­ zett oratórium-műfaj történetéről beszélhetnénk.) Könyvünk tehát ebben a kibővített értelemben oratóriumkalauz. még bővít­ hetjük a kört: oratorikus tulajdonképpen minden olyan zenemű. '•%-'• ••••• • • ' .• ' • ••'•< I. mitológiai vagy történeti tárgyú.' '• • f • . egyházi. (Mint a fogalomtágulás tipikus példáját említhetjük. amely vagy kolostorban.!'.<. foglalkozik a magyaror­ szági hangversenyprogramokon gyakrabban szereplő rövidebb lélegzetű alkotásokkal.. Az oratórium szó jelenti azt a helyiséget. ri . Ma már nemcsak a színpad nélküli vallásos zenedrámát. tudnunk kell azt. . •• .-" . A legnagyobb és legnépszerűbb remekművek elemzésén keresztül óhajt­ ja bemutatni magát az oratorikus műfajt. A későbbiekben beszélni fogunk ar­ ról. • • "". ' )?>l • . illetve fogalomkört kell tisztáznunk.i .. amely több énekhangra és zenekarra íródott és amelyet hangversenyszerűen adnak elő. . a különböző korokból származó kantátákkal is. F E J E Z E T BEVEZETÉS i» •* ..

Minthogy könyvünk tárgya az európai egyházi zene. még az énekmesterek egyike-másikának nevét is őrzi a Zsoltá­ rok Könyve. Amit azonban a leírásokból. hanem mindazt a varázsigét. az itáliai mozaikoktól az ősi germán hangszermaradványokig -. irodalmi és képzőművészeti alkotásokból tudunk . Dél-Arábiában teljes elzártságban élő zsidó település mint ún. azt a fejlődést kell ezek utánfigyelemmelkísérnünk. szelle­ mekhez vagy istenségekhez szóló invokációt. ami az emberiség őstörténetében kialakult. kantillációt megőrzött. majd oratórium vizsgálata. Tudjuk például. tudjuk. amennyit néhány. a muzsika kezdetén nemcsak a munkaritmusokból és a táncmozdulatok ritmikájából kifejlődő zenét találjuk. majd Euró- 10 . a görög mítoszoktól a hindu templomok reliefjeiig. milyen volt a templomi ének.és zeneegyüttesek szervezete. a beszédhez közelálló dal­ lamtöredékek. nem a sok-sok hangszerrel kísért kórusének maradványai.Az oratorikus műfajok történetét felkutatni tulajdonképpen egyenlő a zenetörténet kezdeteinek vizsgálatával. templomi gyakorlatá­ ban döntő szerepe volt az emberi énekhangnak és a hangszereknek . hogyan tanítottak és ho­ gyan tanultak a templomi muzsikusok . amelyeket a szent könyvek felolvasásánál használtak. s következtetvén ebből egy.a muzsikának. a népvándorlás korát is megelőző időből származó belső-ázsiai dallam­ kultúrára.mindezekből egyetlen hangnyi muzsika sem maradt fenn. És ezek sem a zsoltá­ rok dallamai. És ezzel a dolog lényegét tekintve már el is érkeztünk a legprimitívebb értelemben vett egyházi zenéhez. Mindebből a régi zsidó liturgikus zenéből azonban csak annyit ismerünk. bűvölő mondókát is. Noha a sumér. a babiloni. fennmaradt tárgyi emlékekből. hanem csak egyszerű recitativikus formulák. A kínai dallamok közt fennmaradt egyes melódiák ősiségét pedig az öszszehasonlító népzenekutatás látja bizonyítottnak. Az énekké átváltozó emeli hang önkéntelenül válik emelkedett hanggá. amit időszámításunk első évszázadaiban az egyre jobban terjedő. hogy minden nép vallásos életében. kimutatván például kínai és magyar dallamok rokonságát. milyen hangszereken játszottak. az egyiptomi kultúrák vallásos énekeinek szinte minden külső körülményét ismerjük. hogy a zsoltárok előadása a jeruzsálemi templomban hogyan zajlott le. Ha a dolgok mélyére nézünk. tudjuk. az asszír.az egyiptomi sírkamrák lele­ teitől a Bibliáig. Az ókorból csakis a kínai és a zsidó liturgia több ezer évre visszamenő hagyományára támaszkodhatunk. Az ókori Kelet kultúráiban pedig már feltűnnek a hangszerek és a hangsze­ rekkel kísért kultikus énekek. az mind azt bizonyítja.

amelynek kéziratát az észak-franciaországi Toumai-ban találták meg. megelégedve azzal. a görögség hagyományaiból. hogy ebben az egyszólamú dallamkultúrában bontakozik ki először tel­ jes szépségében az. ún.) A mise első szakasza. hanem a Dáciában élő Nicetas alkotása a IV-V. évszázad végén uralkodó Clemens Romanus említést tesz róla. így pél­ dául az ún. Elégedjünk meg annyival. szemben az ünnepről ünnepre változó szakaszokkal. Forrásai sokfelől fakadnak: a zsidó liturgiából. a mise legrégibb része. (Már a legelső pápák egyike. A teljes ordinarium első meg­ komponált példáját egy XIV. a proprium missae-vel. hogy a gregorián gyökerei is időben és térben messze keletre és nyugatra nyúlnak vissza). amely magában foglalja a mise hat állan­ dó részét. Még ma is vitatott kérdés. Szíriából. a Sanctus. a Kyrie szövegének forrásait egyiptomi.pában egyeduralkodóvá vált kereszténység hozott magával. A késő középkorban lehetünk tanúi néhány himnusz ki­ alakulásának. (Maga a görög nyelvű Kyrie eleison invokáció már a Szíbilla-könyvekben szerepel. A keresz­ tény egyházi muzsika liturgiái keretei és formái sok évszázados folya­ matban alakultak ki. így a Stabat maternek. amit a vokálpolifónia nagy századainak nevezünk. így a későbbi legfontosabb liturgikus műfaj. nem foglalkozhatunk azzal a csodálatos korszak­ kal sem. század fordulóján. hogy az első évszázadokban ki­ alakul a mise. A legerősebb hatás természetesen a zsidó liturgiából származik. a cappella énekkarok adták-e elő vagy f)edig hangszerekkel segítették az egyes szólamokat.) Nem lehet célunk e helyen az egyházi zene történetének még csak fel­ vázolása sem. kérdéses csupán annyi. az európai többszólamúság kialakulásától a németalföldi mestereken át Palestrináig és Lassusig. át kell ugornunk a gregorián korális több mint ezeréves történetét is. az I. a gyászmise és a különböző himnuszok rendszere. 11 . hogy ezekben a századokban formálódik ki az egyházi muzsi­ ka különböző válfajainak hagyománya. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint aligha vitatható a hangszeres közreműködés. századi ismeretlen szerző műve képviseli. (A Te Deum azonban már sokkal korábban megszületik: a sokáig fenntartott véleménnyel szemben nem Szent Ambrus és Szent Ágoston műve ez a himnusz. ordinarium missae. il­ letve kereszténység előtti napkultuszokban találta meg a kutatás. amit európai melódiának nevezhetünk (megjegyezve. Az előzmények megértésének szempontjából számunkra az fontos.) Minthogy oratorikus műfajok alatt az énekhangra és zenekarra vagy legalábbis hangszerekre komponált darabokat értjük. hogy a nagy vokális művek szólamait kíséret nélküli. Sőt. Egyiptomból.

A többi XIV. amit expresszivitás­ nak nevezhetünk.•• .. századi műhöz képest napjainkban viszonylag gyakran kerül előadásra. de a hallgatókkal szemben is. a párizsi Notre-Dame körül csoportosuló iskola mestereinek mű­ vei. királyi udvarokban otthonos diplomata és a középkor egyik legjelentősebb zeneszerzője egy személyben. akár a sokáig első teljes misének hitt Rheimsi koronázó mise .így a mise is . a szó­ lamot csak az játszotta-e. meghalt 1367-ben Rheimsben) a XIV. Azóta a kutatás kiderítette. i GUILLAUME DE MACHAUT RHEIMSI KORONÁZÓ MISE négyszólamú énekkarra és hangszerekre .. vagy még inkább a zenei konstrukció szabá­ lyai állnak mindenek fölött." A mü rendkívüli nehézségeket támaszt nemcsak az előadókkal.hogy milyen mértékben szerepeltek. Megszoktuk. hogy egy-egy énekes mű . s amennyiben volt hangszer. . Mint emiitettük. vagy pedig az instrumentum együtt haladt az énekszólammal. század egyik legérdekesebb alakja. Több ízben hangle­ mezfelvételre is került. A koronázó mise V. hogy több más hasonló mű megelőzi. így tulajdonképpen akár a tournai-i mise. . minden ki­ zárólag zenei fogantatású.••' '. míg világi tárgyú dalai hallatlanul moderneknek számítottak a maguk idején. j .a fentebbi értelemben oratorikus műnek nevezhető. e misét csak néhány szakértő ismeri és mindeddig nincsen nyomta^ tott partitúra-kiadása.Guillaume de Machaut műve . Kanonok. 12 .régi. hogy ez az 1364-ből származó mise az ordinarium missae első teljes megkomponá­ lása. lírai versek és eposzok költője. akkor már túlhaladott­ nak tekinthető stílusban készültek.legyen az egy­ házi vagy világi darab . a zenetörténetírásban sokáig volt hiedelem. Ma­ chaut miséjében nincs költői és érzelmi kifejezés vagy epizód. Mint általában a középkori zene egyházi alko­ tásai.szövege költői képekre ihleti a zeneszerzőt. ez a mise is tökéletesen különbözik mindattól. 1300 körül Machaut-ban. Károly francia király koronázására készült és a rheimsi katedrálisban adták elő. és ma már egyáltalán nem állja meg helyét az első hanglemezkiadás kisérőfüzetének megállapítása (a 30-as évekből): „. A szerző (szül. Zenéje érdekes kettős­ séget mutat: egyházi művei .

A különböző szólamok kü­ lönböző ritmusképleteinek összecsengése adja a szerkezetet. Ez a konstrukció minden szólamban ugyanazokat a ritmusképleteket ismételteti. Az az akarat. a számok . Ez a muzsika megköveteli a merev és egyforma hangzást.felöleli a teljes ordinariumot. kérlelhetetlen logikájával. hanem több szólamban dolgozták fel. A mindenkori zenei vezetőnek tetszésére van bízva. ritmikus egységben alkalmazva az oszlopokat. az „Ite missa est"-et. Bármilyen is azonban a hangszerelosztás. amely az építészt arra kényszeríti. szabályosan. hogy végül a toronycsúcsok összefonódásában megszűnjenek. valóban a térből az időbe transzformált építé­ szet.mint említettük . ami a nagyság benne. A mű előadása a négyszólamú énekkaron kívül hangszereket is igé­ nyel. hogy a magasba emelkedő dómok falazatát egyre inkább könnyűvé te­ gye.esetleg misztikusan értelmezett . ugyanez az akarat a zenében létrehozza azt az áttört munkát. S ez nem egyszerű szóvirág. És amint a katedrálisokban meg­ ismétlődnek a térközök. században indult meg. ugyanígy a gótikus zenész az ún.Mindezzel azonban Machaut . hozzákap­ csolva az istentisztelet záró mondatát. izoritmikus szerkesztést alkalmazza. melytől az nevét is nyerte. Ezek az első teljes misekompozíciók koronázzák meg azt a fejlődést.) A mise egyébként .a gótikus székesegyházak monumentális egyszerűségét éri el. amely körülbelül a X. mint inkább itielégiteni a rejtett arányossági törvényszerű­ ségeket. Ezeknek a többszóla­ mú tételeknek tartóoszlopa még évszázadokon keresztül a gregorián 13 . amelyet műszóval hoquetus-nak nevezünk. ahogy ezt a könnyítést az építészeti elemek egymást váltásával éri el. (Általában rézfúvókat szoktak alkalmazni. A szólamok hangonként vagy hang­ csoportonként váltják egymást. Az ordinarium és a proprium egyes részeit már nem egyszólamúan. támoszlopokat és kettős íveket. ugyanúgy a gótikus zene is nem annyira tetszeni vagy lel­ kesíteni akar.összefüggéseit. nem gregorián dallamokra énekelték. hacsak nem akarjuk kiölni a műből azt.és az egész gótikus zene . A középkor muzsikusai és építészei ugyanis egyazon elképzelések­ nek engedelmeskedtek. a szerkezet erejével és a dallamok íveltségével. hogy milyen hangszereket használ és mikor melyik szólamot adja át a kórus helyett a hangszereknek. Amint a gó­ tikus építészet. ezt a zenét sok színárnyala­ tú és differenciált előadói stílusban megszólaltatni nem lehet. az egyik szólam hangja mindig a másik szünete fölé kerül. Ez a muzsika.

a gregorián helyét világi dallamok is elfoglalhatták. főleg a különböző németalföldi iskolák zeneszerzőinél. .rendszerint a tenorban (innen az elnevezés is: tenere = tartani) . Mind a négy evangélium elbeszélését megszólaltatták a templomokban. ugyanilyen fejlő­ dési elvek szerint foglalták zenébe a komponisták.a legfőbb vonásokban az egyházi és világi műfajok hasonulása vi­ tathatatlan tény. A több évszázados fejlődés a XVI.körülbelül a IV. „Missa Caput" vagy „L'homme armé". Az ordinarium többszólamú megzenésítésének kísérleteivel.hosszan kitartott hangjegyértékekben egy gregori­ án dallam vagy annak töredéke jelent meg. Noha a szentzene területén igen sokáig tartja magát a szigorúbb stílus. században Palestrina és Lassus működésével éri el tetőpontját. És ugyanez vonatko­ zik a nagy himnuszokra. A további fejlődés során.Krisztus kínszenvedése történetének előadása önálló egységet alkot az egyházi ze­ ne történetében. és efölött szólalt meg a sza­ badon komponált többi szólam.szövegeit is ugyanezzel a módszerrel.megszületett a zenekar. hogy a bazilikák több karzatán is helyezhetnek el egy-egy együttest. Addig egy pap. amely a passiótörténetet drama­ tizálja. Magukat a miséket is ezekről az egyházi vagy világi dallamokról nevezték el: „Missa Assumpta est Maria". (Ez utóbbi katonadalra a németalföldi mesterek közül úgyszólván mindenki irt misét.tehát a változó részek . Egy műfaj külön útjával kell még foglalkoznunk: a passióéval. majd szólistákra. Ettől kezdve a mise és egyéb egyházi kompozíciók útja egyenesen vezet el az énekkarra és zenekarra. Ez a módszer több évszázadon át alapja volt az egyházi muzsikának. az 14 . És ettől kezdve az egyházi muzsika alkotásai csakis szövegükben különböznek az ugyan­ ezen idő tájban kialakuló világi műfajoktól. század óta . majd rendszerbe foglalásával egyidejűleg természetesen a proprium . mesteri ellenpontmüvészetük lassan-lassan átadja helyét a többkórusos stílusnak.) Az ordinarium-kompozíciók épp ezáltal váltak egységessé: mind a hat tétel ugyanarra a dallamra épült. a nagyhét különböző napjaira szétosztva. főleg a velencei Szent Márk székesegyház karnagyai fedezik fel. Már a XII. kórusra és zenekarra irt darabokig. Amikor aztán ezeknek az együtteseknek egyike-másika csak hangsze­ rekből állt össze . Már az első keresztény évszázadokban . főleg az operától. a diakónus énekelte az evangéliumi szöveget. Az ő bonyolult. század óta talál­ kozhatunk ugyanis olyan tendenciával. Olasz meste­ rek. igen so­ káig érvényesek kisebb-nagyobb lazításokkal Palestrina korának törvé­ nyei .maradt: egy-egy szólamban . Nem véletle­ nül használtuk az előbb az „előadás" szót.

hogy pontosan megadhatjuk egy műfaj születésének helyét és idejét. Krisztus szavait és a mellékszereplőket. akik a kong­ regációba beléptek.) A nép­ ének. A passió-orató­ rium már egyáltalán nem. a protestáns korál is bekerül a passió zenei anyagába. a protestáns német környezetben kristályosodik ki. A társaságnak bár­ ki tagja lehetett. Ezért nevezik ezt a típust korái-passiónak. semmiféle fogadalom nem kötötte azokat. Az utolsó állomás már az oratórium szellemében alakul ki. Schütznél például az Evangélista-szövegek korális recitálásban szólalnak meg. A két típus a ké­ sőbbiekben bizonyos mértékben kölcsönhatásban áll egymással. amely a XVIII. míg az egyes szereplők és a tömegek szavai többszólamú feldolgozást kapnak. Az ezeréves hagyományt ezekben a müvekben már csak az Evangélista tenor hangja és Krisztus mélyfekvésü (bariton vagy basszus) szólama képviseli. ellenpontos vagy akkordikus szerkezetű kórustételre bíz a szerző. Ebben minden szöveget többszólamú.) Már a korái-passió „dramatizált" változatában is megtaláljuk a hagyományos hangfajmegoszlást. század­ ban. áriák és recitativók szövegét költők írják meg. de ugyancsak gregorián recitálással.talán csak az opera esetében találkozunk hasonlóval -. és ettől már csak egy lépés vezet a passió-oratóriumhoz. Zeneileg azon­ ban évszázadokon keresztül a gregorián volt az egyedüli megjelenési for­ ma. (Az evangélista textusa természetesen továbbra is a Bibliából való. És ezek után térjünk át a konkrétan értelmezett oratórium keletkezésé­ nek történetére. Ritka eset a muzsika históriájában . (Lényegében nem jelent különbséget zeneileg átfejlődés egy későbbi lépcsőfoka sem. vagy alig-alig támaszkodik az evangéliumi szövegre: a kórusok. melynek célja a vallásos érzés emelése és az erkölcsök megjavítása. Krisztust basszus re­ giszterben énekelték. Ebben az időben számtalan hasonló jellegű világi 15 . Filippo Neri Rómában gyülekezetet (kongregációt) alapít. a vokálpolifónia virágkorában alakul ki az új tí­ pus: a motetta-passió. az időpont: 1551. A helyszín: Róma.említett időszaktól kezdve más-más személy szólaltatta meg az Evangé­ lista-szövegeket. Egy Firenzéből származó pap. s ez is rend­ szerint az alkalomhoz illő új költői szöveggel. A többszólamúság. az úgynevezett turbókat kórus adta elő. melyet az összes ké­ sőbbi passió is megtartott: az Evangélistát tenor. amikor a tö­ megek szavait.

aki 1678-ban megírta Filippo Neri. A vallásos gyakorlatoknak. hogy 1574-ben külön oratóriumot építettek számukra a San Giovanni dei Fiorentíni templom mellett (a költségeket Fülöp honfitársai. az előadott zeneszámok váltak. 1575-ben XIII. vallásos és szeretettel­ jes életmódhoz a hívőket. céljuk tulajdonképpen azonos volt az ellenreformáció legfőbb feladatával: az Egyház tekintélyének megerősítésével.szentként tisztelt Filippo Neri még húsz évig. Ám amíg Assisi szentje a középkor. illetve annak lebontása után a ma is álló. 1595-ben bekövetkezett haláláig állt a Congregazione dell'Oratorio élén. esetleg kikérte a jelenlevők egyikének véleményét. majd később a San Girolamo della Caritá templom oratóriumában gyülekezett. A kongregáció először Filippo Neri házában. így számos vallásos problémát világítottak meg kérdés-felelet formájában az összejövetel so­ rán. mindketten hirdették a világi igényekről való lemondást. az akkor már szentté avatott egyházi fér­ fiú életrajzát (Fülöpöt már életében szentként tisztelték. hogy a Szent felszólítására valaki más lépett az emelvényre. és egy évvel később a kongregáció megkap­ ta a Santa Maria in Vallicella templomot. az alamizsnagyűjtést és a gyermekek nevelését. magyarázta az elhangzottakat. Az is előfordult. kommentálta. ha felidézzük Giovanni Fortit. a Rómá­ ban élőfirenzeiekfedezték). barokk stílusú Chiesa Nuovát. A későbbiekben az összejövetelek legnagyobb vonz­ erejévé éppen a zenés áhítat. Képet kapha­ tunk egy-egy összejövetel lezajlásáról. ez az elnevezés még semmiképpen sem a zenés műfajra utal: vagy a helyszínül szolgáló oratórium nevéből származik. vagy az ima olasz kifejezéséből^ az orazione szóból. Még ugyanebben az évben. Neri kongregációja csakhamar megkapta a „Congregazione dell'Oratorio" nevet. Általában hárman kaptak szót és egyik sem beszélt félóránál tovább. Gergely pápa jóváhagyta a kongregáció statútumait. Mind a két szent a néphez szóló prédikáció és tanítás hí­ ve volt. Sok a hasonlóság a Neri indította mozgalom és a korai ferencesek működése közt. Mindketten feladatul tűzték ki a betegápolást. majd a Szent fél­ beszakította a felolvasást." Valamennyi korabeli beszámoló aláhúzza a zene szerepét a kongregá­ ció összejövetelein. és Forti is így emlegeti): „Először egy vallásos könyvből olvastak fel. Az életében is .társulás alakult. így vette kezde­ tét az oratórium. Az összejövetel végén egyházi énekeket énekeltek. a 16 . ima-összejöveteleknek oly nagy lett a népszerűsége Rómában.mint már mondtuk . így történt ez minden hétköznapwn. hogy egy szent életéről beszéljen. ennek útján akarta eljuttatni az erkölcsös.

amelyek különböző korokban és különbö­ ző célzattal. Egy másik szemléletmód szigorúan kettéválasztja az oratórium kezde­ ti korszakának két ágát. célzatra. a XII-XIII. azaz az egyes szövegré­ szeket párbeszéd formájában különböző szereplők szájába adja. textusa próza. Neri Szent Fülöp a XVI. de a zene történetének kutatója közös nevezőre hoz.XIII. textusa versbe szedett költői munka. Ugyanakkor mindkét típus közös magukban a műfaji jellegzetességekben. Ide sorolhatnánk te­ hát mindazokat a műfajokat. Noha az említett módon helyileg és időben pontosan körül tudjuk ha­ tárolni az oratórium keletkezését. népi eredetű. A legfontosabb zenei anyag. Nincs értelme. tartalmát és erejét elvesztett val­ lásos érzést akarta feléleszteni. majd a koncertpódium. A lauda a középkor nagy népi vallásos mozgalmainak idején keletkezett. kapcsolata van a liturgiával és rendszerint a templo­ mi szertartás keretében szólal meg. ősi hagyományt egyesít magában. Szü- 17 . és ami . népi vallásos mozgalmainak legna­ gyobb hatású képviselőjeként lépett fel. amelyeket az irodalomtörténész szigorúan elválaszt egymás­ tól.nyelvű szöveget használ. Ez a megkülönböztetés és kettéválasztás azonban külső jegyekre épít: szövegre. században.illetve más nemzeti . Az úgynevezett oratorio latino latin szövegre ké­ szült. A másik ág. az oratorio volgare olasz . amely éppen újszerűsége miatt már elfedi előttünk a régmúltba vissza­ nyúló gyökereket. a meg­ szólalás helyére. mint a jezsuitizmus. hogy mint minden új mű­ faj. Mik is ezek a hagyományok? Az egyik szemlélet mindent ide sorol a múlt zenei anyagából. hogy zenéje túl­ nyomórészt népi gyökerekből táplálkozik. rendszerint témájában is és abban. század haladónak mondható. hi­ szen mire az oratórium műfaji koncepciója kikristályosodik. a böjti énekesjátékok és bizonyos zarándokénekek. Működése éppúgy az ellenreformáció ti­ pikus jelensége. mint már említettük. hogy ezeket a formákat és műfajokat egyenként szemügyre vegyük. ezt a zenei anyagot vonja be a műzenei feldolgozás formai kereteibe.dialogizált. aminek szövege egyházi-vallási tárgyú. és otthona nem a templom. század­ ban már meglehetősen elhalványodott.ha bármily csekély mértékben is . hanem az imaterem. Olyan típus alakul ki. a különbö­ ző elemek új alapanyaggá ötvöződnek össze. Az úgynevezett laudákról. amely az oratórium e korai típusaiban megjelenik. a középkori misztériumjátékok. Itália vallásos népdalairól van szó. különböző országokban és különböző nyelvterületeken ke­ letkeztek. semmi köze a szertartáshoz. ez is számos régi. Tehát ide tartoznak a liturgikus drámák. természetes.

mind a vulgáris oratórium lényegében erre a dialógus-formára épül. a hivő és az Úristen. és eredete szorosan összefügg a ferences rend fellépé­ sével és aflagellánsmozgalmakkal. hi­ szen innen már csak egy lépést kellett tenni ahhoz. Az oratóriumhoz csak annyiban van köze. az Isten vagy az angyalok szavait kórusok szólaltatták meg. mind olasz. a következő a másiké. mind német területen. hol pedig Testó-nak nevezik. hogy egyes szemé­ lyek.) Az oratórium történetének szempontjából a laudáknak az a típusa kapott döntő szerepet. Mire Filíppo Neri korszakához elérkezünk. Sőt. misztériumjá­ ték. azok a strófák vagy prózai mondatok. de előfordult az is. amelynek szövege dialogizált. hogy csak néhányat említsünk az ismertebb témák közül. hogy ebben afirenzeiműfajban is szokás volt. így például párbe­ szédet folytat a halál és a bűnös lélek. A fő­ leg Firenzében otthonos műfaj tulajdonképpen színmű. (Utalhatunk előre is: korunkban nem is egy eset van. az angyal és S7ŰZ Mária.vagy kórusének. szentek. (így például a legnépszerűbb olasz május-dalok egyiké­ re több egyházi szöveg.lőhazája Umbria. Kezdetben éppúgy a kórus énekelte a testo-szövegeket is. hogy egy-egy zeneszerző szándékos archaizálással ehhez a ha­ gyományhoz nyúl vissza. Általában együtt született szöveg és zene. A dialogizált lauda mellett egy másik műfaj is nagy szerepet játszik az oratórium kialakulásában: az úgynevezett sacra rappresentazione. tehát az a bibliai szöveg ér­ tendő rajta. amelyben az egymásnak válaszolgató strófákat „személytelen" elbeszélő-kommentáló részek szakítják meg. is készült. Tulajdonképpen a fejlődés különböző fokozatait át is ugorhatjuk. amelyben azonban igen sok zenei betét is helyet kapott: hangszeres közjátékok. A szigorúan vett párbeszédeken kívül van e laudák között olyan is. hol Evangélistá­ nak. mind a latin. többek között Savonarolától is. szóló. Ez utóbbi elneve­ zés utal a fogalom eredetére: testo = textus. így például Stravinsky az Özönvíz című művé- 18 . a többszólamú megzenésítés igen sokáig fennmaradt. amelyek összekötik az egyes megjelenített szereplők dialógusait. Ezekben a dialogizált laudákban azonban csak a szöveg párbeszéd. hogy kedvelt és népszerű népdalokra alkalmaztak új. Mára korai oratórium is ismeri az Elbeszélő alakját. hogy a dialogizált lauda egy-egy strófáját a kórus különböző csoportjai vegyék át . hol Historicus-nak. Ezekben a dalokban az egyik strófa az egyik szereplőé. vallásos textust. mint a párbeszédben részt vevő személye­ két.noha ez a „lépés" több évszázadig tartott. a strófák dallama változatlan. Jellegzetesen lírikus műfaj és leg­ többször strófikus szerkezetű.

ennek befejezése után az aznapra rendelt 19 . délután 3 és 6 óra között. 1639-ből származó beszámolót a francia Maugars tollából.tehát a XVI. Emilio de' Cavalieri az első ze­ neszerző.) Afilippinuskorszakban . hiszen csakis a recitativikus-monodikus kifejezési mód tette lehetővé. Ezután a leghíresebb prédikáto­ rok egyike mondott beszédet. a Vallicella-oratóriumban bemutatásra került mű­ ve. A templom maga nem olyan nagy. A mai értelemben vett oratórium kialakulásához azonban még egy nagy lépésre volt szükség: arra. 1600-ban. és megjelennek az első oratórium-dialógus kompozíciók: Animuccia. Az éne­ kesek egy motetta-módra komponált zsoltárral kezdtek. Anerio és mások alkotásai. Ezután az énekesek az Ótesta­ mentum egyik történetét adták elő. deklamáló stílus nemcsak a világi zenében. ha­ nem az egyháziban is alkalmazható. hogy éppúgy képes vallásos érzel­ meket. hogy a szereplő személyeket egy-egy énekes szólaltassa meg. mint a párizsi SaintChapelle. hogy a szólista kivál­ jék a kórusból. semhogy itt elismételjük.ben. amelyben a dialógus valóban dialógussá válik. aki az oratórium műfajába is bevezeti a monódiát és ezzel be­ bizonyítja. század második felében ~ a laudák helyét lassanként önálló zeneszerzői munkák foglalják el. azaz a. A francia utazó a római San Marcello templomban volt jelen egy oratorio latino előadásán: „Ez a csodálatraméltó és magával­ ragadó zene csakis a böjti idő pénteki napjain hangzik fel. Csupán a lényegre szorítkozunk: a koraifirenzeioperák „találmánya" a monodikus stílus. mint világi érzelmeket és szen­ vedélyeket. és megjelenjék az oratórium világában is az egyén. a magyar Petrovics Emil pedig Jónás könyve című oratóriumában az Isten szólamát két szólistára bízza. a kórus-empórium meglehetősen tágas. egy énekhangra bí­ zott és szerény kísérettel ellátott dallam. a Rappresentazione di anima e di corpo egyesíti az oratóriumdialógus kartechnikáját és afirenzeimonódi­ át. áhítatot és jámborságot kifejezni. Ez az első mű. és ugyanitt talál­ ható egy igen lágy hangú orgona is. az első tulajdonképpeni oratórium. A firenzei Camerata szerepe túlságosan ismert. a szöveget hangsúlyozó. és minden egyes szót nyomatékkal hangsúlyozott. hogy az új. az operától kapott segítséget. Ennek a legfontosabb lépésnek megtételéhez az oratórium a nagyjá­ ból vele egyidős testvérműfajtól. amire az összes hangszer pompás szimfóniája válaszolt. kifejező. A templom két oldalán egy-egy emelvény látható az egészen kitűnő hangszerjátékosok számára. vallásos színjáték módjára. Idézzünk fel egy későbbi. Minden énekes a történet egy-egy szereplőjét személyesítette meg.

indulók. És micsoda lehetőséget nyújtott ma­ ga a megtérés: a csodák. ám ez az ág csakhamar el­ tűnik . vadászat.evangéliumi részt adta elő a zeneegyüttes. hiszen ezekben a művekben sokkal több lehetőség adódott színes. és beleolvad az immár egységessé vált műfajba. amikor az oratórium első nagy mesterei megírták azokat az alkotá­ sokat. Rómában. esetleg . melyek ma is integráns részei a hangversenyéletnek.egyes helyeken. s most már tulajdonképpen csak a színpadnél­ küliség-színpadi előadás ellentéte különbözteti meg az operától. majd csakhamar a többi olasz városban hatalmas népsze­ rűségre tesz szert az oratórium. A latin oratóriumnak köszönhető ugyan a mű­ faj első nagy kivirágzása Carissimi műveiben. izgalmas és érdekes epizódokra. akiket az Evangélista emiitett. 20 . mint a bibliai históriákban. mindenekelőtt az Ótestamentumra korlátozódik. Az énekesek nagyszerűen szó­ laltatták meg a különböző személyeket. vulgáris oratórium bi­ zonyult életképesebbnek. századi oratórium így lassanként elvilágiasodik. Ez az időszak azonban már a barokk nagy kivirágzásának idejére esik. így Bécsben meglepően sokáig van életben -.csataképek. hogy egyre inkább elő­ térbe kerülnek a szentek életéből vett témák. Ez a téma változás igen nagy mértékben közelítette az oratóriumot az operához. Eleinte a szövegkönyvek témaköre a Bibhára. így a művek első részében akár szerelmi történetek is helyet foglal­ hattak. de már a XVII. az isteni szózat! A XVII. vagy orgiasztikus lakomák. Hiszen majdnem minden szent élettörténete két részből áll: a megtérés előtti és megtérés utáni szakasz­ ból. tánc. század közepe táján tanúi lehetünk annak.ha a szent katona volt ." A két oratóriumtípus közül a nemzeti nyelvű.

Jób tör­ ténetét dolgozza fel. Carissimi oratóriumai latin szövégűek. Ismeretlen szövegköltője erő­ sen ragaszkodik a bibliai textushoz. azt foglalja versbe és legfeljebb a megfelelő helyeken egy-egy betétstrófa erejéig bővíti. Monteverdi az opera területén betöltött. daktilikus és anapesztikus ritmusokat. Mindketten célul tűzték ki. Marc-Antoine Charpentier-ben. hanem közvetlen tanítványaiban: Alessandro Scarlattiban. de hatása nemcsak műveiben. újabb és régebbi stiláris elemekkel színesebbé tegyék. hogy az opera. amikor az általa először használt 21 . illetve az oratórium kezdeti. Tizenöt nagy latin nyel­ vű oratóriumot hagyott hátra. Monteverdi. Marco Antonio Cestiben. Belsazar. Johann Caspar Kerll-ben is tovább élt. zenébe foglalja Ábrahám és Izsák áldozási históriá­ ját. a XVII. amelyet jóval idősebb kortársa. Hatását és jelentőségét már korában is felismerték. A szövegköltő maga is hozzájárult a zene izgalmassá. addig Ca­ rissimi nem alkalmazza egyiket sem. feszültté téte­ léhez. Témái szinte kivé­ tel nélkül az Ótestamentumból valók: Jónás. Az evangé­ liumokból. század rendkívüli jelentő­ ségű polihisztora „Musurgia universalis" cimű müvében Carissimi Jephtáját mint az oratórium mintapéldáját elemezte. Az ő zenéjében az életteljességet egyrészt a hajlékony dallamalkotás. főleg amikor 1650-ben Athanasius Kircher. Míg Monteverdi merte a régebbi madrigálstílus elemeit és az ellenpontos szerkesztést visszaállítani jogaiba . majd Cavalieri nagy reformja után az oratórium első klasszikus remekeit Giacomo Carissiminek (1604-1674) köszönhetjük.II. Szerepe az oratórium területén nagyon hasonlít ahhoz a funkcióhoz.az opera reformer kezdeményezői mindkettőt elvetették -. Dániel próféta történetét. a vízözönt. másrészt a feszült ritmika lendítő­ ereje adja. és ezzel élő­ vé s valóban zeneivé alakítsák át. FEJEZET AZ ORATÓRIUM ELSŐ MESTEREI Az első tapogatódzó kísérletek. Jephta. amikor verseiben előszeretettel alkalmazta a lüktető. Salamon ítéletét. illetve János Jelenéseiből alig néhány epizódot zenésített meg. kissé mereven szabályokhoz kötött és száraz kifejezőeszköztárát gazda­ gítsák.

rövid bevezető formájában. Időnként ugyan felbukkannak a régi egyházi hangnemek is. mind azok­ ban a zártabb jellegű számokban. egy-egy tétel alig-alig tér el az alaphangnemtől. mint például a velencei barcarola vagy a sicíliano dallamtípusa. hogy már-már elmosódik a különbség az énekbeszéd és az ária között. hogy a szöveg érthetően domborodjék ki. akár a hangfestő részeket. mégpedig mind a recitativókban. * Lásd Monteverdi Tankréd-jának ismertetésénél. melyekben a későbbi áriatípus előfutárjait láthatjuk. rendszerint akkordtömbökben mozgó felrakás­ ban a ritmus ereje pótolja az ellenpontot. még éppen hogy csak kialakulóban levő dúr-moll rendszer legközelebbi rokonság­ ban álló harmóniáit használja a szerző. olyannyira. és feszültségben nem marad el mögöttük. Emellett recitativói annyira dallamosan fogalma­ zottak. ezeket a ritmusokat jelölte meg a mozgalmas jelenetekhez leginkább illőknek. egy-egy akkorddal vagy a dallam merészebb lépéseivel húzza alá a szövegtartalmat. s amellett ez a szerkesztésmód rendkívül alkalmas arra. Egy területen marad el messze Monteverdi mögött Carissími stílusa: úgyszólván teljesen jelentéktelen oratóriumainak zenekari része. Önálló szám csak egy-két műve előtt található. A Carissimi-oratóriumok többek között abban is mutatják a filippinus oratórium-dialógushoz való kapcsolódásukat. de inkább az akkor modernnek számító. hogy ez a tech­ nika mégis alkalmas a legváltozatosabb hangulatfestésre. A kórustételek harmóniavilága is a legegyszerűbb. A legegyszerűbb. hogy a kórustéte­ lek szólamait hangszerek is alátámasztották. Szinte hihetetlen. hogy ezekben a részekben bi­ zonyos népi elemek is felbukkannak. Nem véletlenül nevezték saját korában Carissimit „a muzsika rétorának". az öröm. gondosan kidolgozta az érzelmek megjelenítését. sőt. monoton recitativót: ahol csak teheti. Az áriák gyakran alkalmazzák a stróíikus szerkesztést és a dal­ szerű fogalmazást. Nemegyszer fordul elő. a szenvedés és általában az egyéni érzelmek megjelenítését vál­ lalják magukra a szólisták. Csak sejthetjük a kor általános előadói gyakorlatából. hogy egy-egy Carissimi-kartétel egyenes párhuzamba állítható Hándel nagy oratóriumkórusaival. Nem ismeri a szürke. Másfajta kifejezés hordozói Carissiminél a szólórészek. akár a szöveg érzelmi tartalmát aláhúzó zenei eszközöket vizsgáljuk. 22 . és a művek kíséretét rendszerint csak az orgona és néhány vonós látta el. hogy főszereplőjük a kórus.ún. stile concitató*-ról írt. A fájdalom.

feláldozza az Úrnak.) A művet a kórus gyászéneke fejezi be. mely­ nek szakaszai végén kétszólamú női kar echója visszhangozza a zárósza­ vakat.'II .'. . (Szoprán arioso.és basszusszólóra. és életművében olyan mintapéldát állított fel. aki összegezte az előzményeket. . Jephta hadba vezeti Izrael népét az ammoniták ellen. de meg kell mondania neki a szörnyű hírt.) A leánynak egy kérése van csak: hadd menjen el a hegyek közé. (Strófikus szopránária kórussal. A mű három kiemelkedő csúcspontja a rendkívül feszült és izgalmas csatakórus. Hogy Isten kegyét megnyerje. . . orgonára és zene­ karra .Jephta (tenor) .) Gileádba elérkezett a győzelem híre. hazatértekor azt. hogy leánya az első háza népéből. szűzen kell meghalnia. tenor. és az otthon maradt nők Jephta lányának vezetésével diadalénekkel fogadják a hazatérőket. (Tenorária. és most már Izrael népe Jephta vezérletével tönkreveri Ammon fiait. szoprán-. akivel találkozik. . a diadalének és az egész zárórész a szopránáriától végig.Egy harcos (basszus) (Az eredetiben nincsenek a személyek megnevezve) Cselekmény: A Bírák Könyvének 11. Ez a tétel 23 .Testo (alt) . amelyet számos utóda köve­ tett. fejezetében (29-38. hogy gyermektelenül. hogy Giacomo Carissimi az új műfaj első nagy jelentőségű mestere volt. A csatakórusban. (Recitativo. (Kórustétel. melyet még színesebbé és feszültebbé tesz a közbeékelt basszusszóló. köz­ bevetett szoprán-recitativókkal. akivel háza népéből először talál­ kozik. .összefoglalóan elmondhatjuk. Személyek: •> • •:• Jephta lánya (szoprán) ..) Megindul a csata. közbevetett basszusszólóval. A hadiszerencse nem kedvez Jephtának. Kétségbeesve fordul a leányhoz. hogy két hónapig sirassa sorsát és azt. alt-.) Jephta elborzadva látja.) S Jephta leá­ nya barátnőivel elvonul a hegyek k ö z é . fogadalmat tesz: ha győz a harcban. •I h'•• CARISSIMI JEPHTA . a ritmus lendítőereje a fokozás legfőbb eszköze. Jephtának és leányának tragikus történetét. (Strófikus szopránária. . énekkarra. vers) olvashat­ juk Izrael egyik bírájának.

A kórus legtöbbször ismétli a szopránszólista dallamát. Gesualdo da Venosától veszi át. Ezt a rendkívül patetikus stílust tulajdonképpen elődeitől. a „mantuai herceg muzsikusaként" mindenekelőtt madrigálokat írt. az Orfeót. emellett ez a rész képviselője annak az átmeneti típusnak is. amely afirenzeiekelső kísérletei után az új mű­ fajt egyrészt világhódító útjára elindítja. a később barokknak nevezett új szemléletmód első nagy összefoglaló mestere Claudio Monteverdi (1567-1643). mikor pedig 1613-ban Mantovát felcseréli Velencével. Ez már valóságos ária. illetve az elődei ál­ tal bevezetett reformokat megtartva. és a Velencei Köztársaság karnagyaként a Szent Márk székesegyház zenei vezetője lesz. amely vala­ hol a recitativo és az arioso között foglal helyet. mind az operák előszeretettel használják. Ö volt az. még Mantovában ő írja meg azt az operát. 24 . A mű zenei tetőpwntja a zárószakasz. sőt vad stílust. amely ugyanakkor a diadalmi induló funkciójára is alkalmassá teszi ezt a tételt. később mind az oratóriumok. fájdalmas szépségére talán csak Gluck Orfeuszában találunk pár­ darabot. illetve azok ismétléséből tevődik öszsze. aki minden általa müveit műfajban újat tudott mondani. A madrigálokban kísérletezi ki azt a rendkívül érzékeny. Carissimi érzelemábrázoló erejére pedig Jephta áriája lehet a példa. Az új stílus. később. A visszhanghatás már a madrigálirodalomban is gyakran al­ kalmazott eszköz volt. mindenekelőtt a zenetörténet egyik legkülönösebb alakjától. A diadal­ ének több kisebb formaegységből. amely a szöveg minden fordulatát hajlékonyan követi. másrészt megszabadítja a monodikus stílus doktriner szárazságától. Minden műfajban: pályája elején. az egyházi zene terén is korszak­ alkotó jelentőségű műveket ír. amikor későbbi éveiben ope­ ráiban. csak a szám végén jut önálló tematikához. mint szenvedélyesen rapszo­ dikus lenni. Ezt fejleszti tovább. amely éles disszonanciáival és váratlan hangköz­ lépésekre nyíló dallamvilágával tökéletesen ábrázolja az apa fájdalmát.is mintapéldája a bevezetőben említett daktilikus ritmikának. az elméleti meggondolásokból fa­ kadó és így gyakran száraz reformkísérletekből élő muzsikát tudott varázsolni. és éppúgy tud érzelemteljesen lírai. illetve hangszerkíséretes madrigáljaiban kialakítja a „felgerjedt stílust". a stile concitató-i. szeszélyes­ szertelen. Minden szakaszban a táncos ritmus ural­ kodik.

mint emiitettük . hogy a firenzeiek deklamáló stílusának. mise. le­ gyen az a tradicionális vagy az új eszmék követője. sokrétű és a jellemzést segítő ze­ nekari hangzástól. mint Carissimi: lassan-lassan eltűnik a különbség re­ citativo és arioso között. a szöveg hű szolgálatának állandó figyelemben tartásával élő és érzékeny muzsikát ír. vagy ahogy akkor vitákban és traktátusokban mondták. az Orfeóban éppúgy. hanem az emberközpontúság. így ezek a művek . főleg operaszerzője Monteverdi tanítványa és örököse. a „príma prattica" (a régi stílus) és a „seconda prattica" (az új ideálok) hívei között. esetleg tételről tételre váltogatva. mindkét „prattica" vonásait mu­ tatják. Műhelyében ugyanúgy kialakítja a dalla­ mos énekbeszédet. Monteverdi legfőbb érdeme nemcsak az összefoglalás. Ez a szenvedélyesség. Az egy­ házzene kötöttségei és hagyományos törvényei bizonyos mértékben kö­ telezték a San Marco karnagyát. mint a későbbi éveicböl származó Poppeában és Ulissesben .mindkét stílus. Ennek eszköze a kü­ lönböző műfajok és alkotói módszerek egyenrangú és egyidejű alkalma­ zása. 25 . A stiláris jellegzetességeken túl azonban. Ebből a szempontból tulajdonképpen az utána következő századok valamennyi nagy vokális komponistája. a rendkívül színes. Minden Monteverdi-mű: madrigál. az Embert. Addig soha és utána is csak rit­ kán hevült fel. Egyházi műveiben kettős arculatú mester Monteverdi. opera. a kor minden irányzatának egy félreérthetetle­ nül és félreismerhetetlenül egyéni hangban való összeötvözése.legfőbb érdeme az.Operáiban. amely Monteverdi nevéhez fűződik. Afirenzeiekkelszemben. Ifjúkora idején zajlik le a nagy vita az akkori modemek és konzervatívok között. pátosz és érzelemgazdagság volt tulajdonképpen a legfőbb újítás. a zárt formáktól. valamint a szólóének és az énekkar egyenrangú szerepeltetésétől. Monteverdi nem riad vissza a szélesen iveit dallamosságtól. fűtődött át ennyire az emberi szenvedélyektől muzsika. a Vespro és „egyházi madrigáljai" .miséi. a szenve­ dő és legfőként az érző emberi ábrázolja.

így a Vespro . a San Marcóban alakult ki az egyházi zene úgynevezett koncertáns stílusa. a többiben a szólisták és az énekkar egy­ aránt szerepet kapnak Amikor Monteverdi 1610-ben ezt a Mária-vecsernyét megírta. 2 tenor-. kompozíciós stílusainak gyűjtőmedencéje. A néhány szólótétel viszont teljes egészében az új. tartóoszlopként szerepelnek a mü szinte minden tételében. 2 basszusszólóra. amelyek tar- 26 . zenekarra és orgonára 12 tétel: ebből 3 szólistákra. Monteverdi azonban mintha előre gon­ dolt volna arra. különálló énekes. ezek mintegy vezérfonalként.és hangszeres együttesek szembeállítását. A San Marco muzsikusai. más működési terület lebegett szeme előtt. A velencei karnagyi posztról ek­ kor talán még nem is volt szó. A Vespro már alcímében is utal erre: „Da concerto. A cantusfirmusokravaló utalás a hagyomány felé mutat: Monteverdi a gregorián cantusfirmusokraépí­ ti fel művét.a korszak zenei életének.akárcsak Monteverdi operái . még a mantovai udvar szolgálatában állott. Mintegy „ajánlóle­ vélként" vitte magával V. Willaert és a két Gabrieli jöttek rá arra. composta sopra canti fermi". hogy a székesegyházban levő kóruskarzatok lehetővé teszik a térben el­ választott. vegyeskarra (egyes tételek­ ben kettőskórusra). Rómába. Az egyik maga a realizálás. monodikus stílus. a Vespró-ban képviselteti magát a korabeli olasz népi muzsika néhány eleme. A Vespro mai előadási gyakorlatának két problémája van. ezért és családi ügyek miatt utazott ebben az évben a pápai udvarba. Azonban már ekkor más állás. A koncertálás és a cantus firmus-technika (mely egyébként az egész gótikus és reneszánsz kórusmuzsika alapja) a kórustételekre vonatkozik. melynek lényege éppen a színben egymástól különböző együtte­ sek versengése.MONTEVERDI VESPRO DELLA BEÁTA VERGINE 2 szoprán-. Pál pápának ajánlott két egyházi művét. koncertálása. A mü szólamkönyvekben maradt fenn. főleg ritmusa. hogy valamikor a San Marco kórusa élén fog állni: a Vespro sokban követi az akkor már javában kialakult velencei hagyo­ mányt. alt-. a Vespró-t és az „In illó tempore"-misét. sőt a stílé concitato vonásait mutatja. Hogy az összefoglalás teljes legyen. ezenkívül felbukkan­ nak a korszak francia zenéjének bizonyos sajátosságai is. Itt.

monumentális nyitótétel. et Spiritui Sancto stb. A zenei anyag tulajdonképpen néhány alapdallam egymás mellé sorakoztatásából épül fel. (112. Domine ad adjuvandum. A Mária-vecsernye ugyanis a Magnificat-tal végződik a liturgikus rend szerint. az Énekek Énekének ezt a félreérthe­ tetlenül nő által megszólaltatott részletét Monteverdi tenorszólistára bízta. esetleg kasztráltak énekelték.színező elemként . és hangfestő részletek sem hiá­ nyoznak. hiszen tulajdonképpen önmagában is zárt. az utolsó dicséret zárja le: Glória Patri et Filio. Egyrészt a Magnifi­ cat. fű­ tötten lírikus. doxológia. 3. ezt is az ún. Tehát mintapéldája a tétel a prima pratticának. 4. Fanfárzengéses. 1. köztük a leggyakrabban Walter Goehr 1956-ban ki­ adott munkája hangzik fel. külön műről van szó. 2. A tétel egyébként a monodikus stílus remeke. Dixit Dominus. Zenekari anyaga révén test­ vérdarabja az Orfeo nyitányának. néha egy ütemen belül három­ négy imitáló szólam is belép. Ennek a különlegességnek egyszerű technikai oka van: ebben az időben az egyházi művek „női" szólamait is férfiak. melyben az énekkart időnként a szólisták váltják fel. másrészt éppen az Ave Maris Stella foglalja össze még egyszer a mű valamennyi jellegzetességét. zsoltár) Kettőskórus és hat szólista vesz részt előadásában. az Ave Maris Stellával fejezik be a művet. Döntő sze­ rephez jut a sűrű és bonyolult ellenpont. Laudate pueri Dominum. de csak utalások­ kal szolgálnak a hangszer-összeállításra. A legtöbb mai hangverseny-előadáson mégis az utolsó him­ nusszal.) Mint a mű valamennyi zsoltártételét. zsoltár) Hatszólamú kartétel. kötött ritmus nélkül. müve két változatát is tartalmazza a Magnificatnak). nagymértékben meghosszabbítaná az előadást. melyben a „Megrontja az ő haragja napján a királyokat" szöveget élesen ritmizált kórusszólamok ábrázolják. Felépítésében és jellegzetességeiben testvérda- 27 . Nigra sum.) A másik probléma a Magnificat kérdése. a maga tizenkét önálló tételével. a Surge. és így kitűnően alkalmas a befejező tétel funkciójának betöltésére. az egész mű alaphangulatának bemutatása. és Monteverdi természetesen ezt is megkomponálta (sőt. sőt. ainica mea sornál szenvedélyessé is válik. a Ma­ gyarországon hozzáférhető Etema-hanglemez is ezt rögzítette.talmazzák az énekszólamokat és a számozott basszust. (Ismertetésünk is ezt a verziót követi. (Ilyen például az ötödik zsoltárvers megzenésítése. (109. Bármily különös. ám Monteverdi itt is . így számos feldolgozás került be a mai praxisba.felhasználja az újabb eszközöket. Időnként az énekkar szinte szavalókórusszerűen szólaltatja meg a szöveget. falzettisták.

zsoltár) Tízszólamú kettős kartétel. Audi caelum. a szólisták száma háromra emelkedik. a másodikat hatszólamú énekkar. zsoltár) A mű harmadik zsoltártételét ismét hat szólista és az énekkar szólaltatja meg. (126. A két szopránszóló kettőse. természete­ sen mindig a szöveg deklamációját. 6. 5. érdekes módon nem harsány. Kétrészes tétel: az első szakaszt a két tenorszólista énekli. Ezt a szöveget: Et hi trés unum sünt („És ez a három egy") az énekszólamok az unum sünt szavak­ hoz érve ugyanazon a hangon. ha vala­ milyen módon . Pulchra es. Ez a tétel is lépten-nyomon ábrá­ zoló jellegű dallamfordulatokat mutat. szövege ugyancsak az Éne­ kek Énekéből való. 9. Duo Seraphim. kik az égben tanúságot tesznek"). A tételnek talán legszebb részlete az utolsó három ütem. mely magába foglalja a Sanctus. Szinte mondatról mondatra változnak a metrikus képletek és a ritmusformák.) A szöveg egyik zárószava a tenger szó többesszámú latin megfelelőjét idézi: ma- 28 . (Mégpedig úgy. mindkét kórus első basszusszólama (Goehr feldolgozásában egy harso­ nával megerősítve) a gregorián korálist intonálja. (121. sanctus.egyfajta „hangversenytermi sztereofónia" segítségével . amely­ ben a két tenorszólista dinamikában és tempóban egyaránt elhaló éneke csendíti ki az addigi monumentális záró-doxológiát. Másrészt.A két öt-ötszólamú kórus tulajdonképpen akkor kelti az igazi hatást. Laetatus sum. az énekhangok igen gyakran alkalmazzák a különböző ékesítéseket és a tánczenére emlékeztető ritmusformulákat. 7. Nisi Dominus. 8. A dicsőítő szöveg. hogy noha a visszhang rendszerint félszavakat énekel csak. Ez a három azonban a Szentháromság. A lirikus szöveget Monteverdi valóságos operarésZ" létként komponálta meg. egybeolvasztva ezt a kifejező stí­ lust a tétel alapvetően ellenpontos „prima prattica" szerkezetével. a tér különböző pontjairól énekli szólamait. Megint a koncertálás egyik jel­ legzetességefigyelhetőmeg: az első tenor fráziszáró ütemeit a második tenor visszhangként megismétli.elkülönítve. hanem inkább lírikus jellegű. A harmadik antifónát két tenor.rabja a Dixit Dominus-nak. amely egy. unisono szólaltatják meg. csak a két tenorista énekel. sanctus-t is. ezek is értelmes szavak. Mintapél­ dája egyrészt a koncertáló.és egy basszusszóló énekli. Igen érdekes a szövegkezelés szimbolikus jellege: amíg a Sanctust éneklő két szeráfról van szó. Mihelyt a szöveg elér a Trés sünt qui testimonium dánt in caelo sorhoz („Hárman vannak. annak követelményeit véve figye­ lembe. Ebben a tételben különösen megfigyelhető Monteverdi zenéjének hallatlan ritmikai gazdagsága. másrészt a cantusfirmus-technikának.

(147. 12. alt. az örök kísérletező. fi ?• tm.ria. Ezt a tételt hall­ gatva elmondhatjuk. A Vespro legkülönö­ sebb. mely­ nek alapja a Sancta Maria ora pro nobis cantus firmusa. legizgalmasabb tétele. színpad se. hol az egyes szólisták énekelnek. Tulajdonképpen zenekari közjáték. MONTEVERDI i»: - •1.a gregorián cantus firmust szólaltatja meg. idős korában is lépten-nyomon új mű­ fajok kialakításán. kifejező mozdulatokkal kísérjék 29 . sűrű szövésű. Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis. Természetesen ebben a tételben is benne foglaltatik a gregorián cantus firmus. Ave maris Stella.egyesítve . *.. a Harcos és Szerelmes Madrigálok (Madrigali Guerrieri et Amorosi) címűben jelenteti meg a művet. miközben mindkét kó­ rus tenorszólama . melyeket hol a kórus. • H. Az egyesített énekkar majd minden változatban megszólaltatja a cantus firmust.és basszusszólamai éneklik az igen bonyolult. így a himnusz felsorakoztatja a mű valamennyi jellegzetességét: ellenpontot. Lauda. új eszközök bevezetésén munkálkodott. zsoltár) Rendkívül érdekes szerkezetű kartétel: a két kórus szoprán-. Formailag talán a legmodernebb valamennyi között: a kórus által megszólaltatott dallam után ritornellek (zenekari közjátékok) választják el egymástól a külön­ böző strófákat. hogy az egyes variációk mire épülnek. ellenpontozott darabot. 10. monódiát. hogy Monteverdi a mai zenekarnak is megalapí­ tója. TANKRÉD ÉS KLORINDA PÁRVIADALA (Combattimento di Tancredi e Clorinda) drámai madrigál 3 szólóénekhangra és zenekarra Monteverdi. mint­ egy megmutatva. A mű egyetlen strófikus tétele. hol a ritmikában. hol a dinamikában különböznek a változatok. A tétel maga lé­ nyegében variációsorozatnak mondható: hol a hangszerelésben. műfajilag alig besorolható darabot. Ö maga egyik madrigálkötetében. A kötet előszavá­ ban azonban előírja az előadás módját is: díszlet ne legyen. de a szereplők jelmezben énekeljenek. . Jerusalem. A té­ telt záró kórusszakasz táncszerű 6/8-os lüktetésével tűnik ki.: i. cantus firmus-technikát és koncertálást. A második tenor szójátékként ezt mint Maria visszhangozza. formai újítást. 11. 1624-ben ír­ ja meg ezt a különös.

a váratlan hangközök. a hős szaracén lánnyal. izgalmasan drámai hangulatok festésére. az Elbeszélő (testo) szavait is mozdulatokkal kommentál­ ják. Klorinda sem ismeri fel kedvesét és elfogadja a kihívást. (A Testo szólamát rendszerint tenor. A két újítás: a tremolo és a pizzicato. ak­ kor döbben csak rá: kit ölt meg. s így Tankréd nem ismerheti fel szerelmesét. Mindkettőt Monteverdi alkalmazza elsőként a zenekarban. így hát aránytalanul nagyobb az Elbeszélő szerepe. Az ismeretlen lovagot párbajra hívja ki. A hangszeregyüttes ugyan csak vonósokból áll.) Tankréd (tenor) és Klorinda (szoprán) csak akkor szólalnak meg. A darab a stile concitato mintapéldája. a Szentföldön küzdő keresztes hadak egyik vezére. A tremolo különösen al­ kalmas a feszült. hogy részesítse őt a ke­ resztség szentségében. A zárószakaszban. a feszült tem­ pó és a ritmika állottak a kifejezés szolgálatában. (A zenekar néhány ütemes közjátéka Tankréd lovának vágta­ tását festi. másrészt két új zenekari effektussal hallatlanul nagy mértékben gazda­ gítja a kifejezőerőt. Klorindával. sisakrostélya leeresztve. ma szinte kizárólag hangversenyszámként kerül elő­ adásra. A mű centrális szakasza az elkeseredett párbaj ábrázolása mind az énekszóla­ mokban. míg a harmóniavilág néhány egyszerű akkordképletre szorítkozott csak. Félelmes feszültséget áraszta­ nak a melodikus fordulatok. a Testo mondja el. természetesen ezek is a drámai kifejezést szolgál­ ják. hogy a Combattimento szabályos színpadi előadásban is elhangzott. övé a főszerep az egész műben. énekéből vette.éneküket. Klorinda haldokolva azt kéri a lovagtól. A mű szövegét Monteverdi Torquato Tasso „Megszabadított Jeruzsá­ lem" című eposzának 12. e szavakkal: Megnyílt az ég. s én békében távozom 30 . Tudunk róla. egy éjszaka találkozik szerelmével. míg a pizzica­ to hangszíne a lovak vágtatását és a párbajban a kardok villanását képes érzékeltetni. sőt. mind a zenekarban. A párbaj végén Tankréd halálra sebzi el­ lenfelét. A cselekmény. Klorinda megbékélt halálának pillanatában váratlanul merész akkordfűzések szólalnak meg. Tankréd. Tasso szövegét az Elbeszélő. kopogó ritmikával. soha nem hallott­ tapasztalt szerephez jut a kísérő zenekar. de Monteverdi egyrészt az izgatott. néha alt énekes adja elő. mint a két hősé.) Klorinda talpig páncélban. Klorinda azonban a keresztségben megbékélve hal meg. amikor az eposz szövege párbeszé­ düket írja elő. Mikor Tankréd leveszi ellenfeléről a sisakot. Igen érdekes szerep jut a mű utolsó ütemeinek: addig a kü­ lönböző zenekari színek és a melódia váratlan fordulatai.

Négy évvel a Combattimento bemutatója után. Olaszországban Sagittarius mesternek nevezi magát. A bibliai jelenetek. mint Saulus megtérése. zsoltár .főleg Monteverdié . a San Marcóban megszületett koncertáló technika titkait. Az ilyen korszakok min­ dig létre hívják a maguk sajátos művészetét. Angelus Silesius misztikus-vizionárius költészetét és ennek zenei megfelelőjét. Nem először járt ekkor Olaszor­ szágban.az embert a maga teljességében. Ám. az első igazán nagy német kompo­ nista volt. amíg Gabrieli és Monteverdi az élet világos oldalát is látták. az osztrák. aki német földön elterjeszti az olasz mesterek módszereit és szemléletét. Schütz az. Olaszországból hazatérve. madrigalizmusokkal) vagy monodikus stílusban . amelyet ez a háború Németországra zú­ dított. A mérhetetlen szenvedés. német muzsi­ kus látogat Velencébe. Az olasz kom­ pozíciós módszerekkel . Mert ez a háború ugyan magán viseli a különböző európai hatalmi szférák. kiindulását. vallási érzéseivel és emberi szenvedélyeivel együtt ábrázol­ ja. lezajlását és befejezését tekintve egyaránt vallásháború volt. Technikailag-stilárisan nézve.megírt művek szellemi hátterében az akkor még fiatal protestantizmus látomásos ereje áll. az 161 l-ben Velen­ cében megjelent madrigálkötet darabjai jellegzetesen olasz stílusúak.mind egy-egy éjszakai vízió vagy mélységből való kétségbeesett felkiáltás. Schütz valóban a német zene atyja. Tragikus. mint például a legnépszerűbbek közé tartozó 70. Minden olasz hatás ellenére. 1628-ban. hangfestő jel­ legzetességekkel (ún. vagy a zsoltárkompozíciók. Alig egy éve tölti be ezt a tisztséget. Heinrich Schütz muzsikáját. Már mint fiatalember. Giovanni Gabrielitől leste el az új stílus. sötét színekben tobzódó Schütz muzsikája. vala­ mint néhány alkalmi művétől eltekintve. csakis egyházi muzsikát írt. amíg az ő muzsikájuk . Első művei. amikor örvendező zsoltárt vagy dicsőítő éneket komponál. amely Schütz egész életére és művészetére döntő hatással volt: kitör a harmincéves há­ ború. addig Schütz művészete úgyszólván kizárólagosan vallásos jellegű. ha­ zájában Heinrich Schütz-nek hívják. Az említett olasz madrigálkötettől és elveszett Dafne-operájától. a svéd és a francia expanziós törekvések jegyeit.tehát többkórusos megoldással. hogy a San Marco nagyhírű karnagyánál tökéle­ tesítse tudását. a harmincéves háború hoz­ ta létre Jákob Böhme. jellegzetesen német és protestáns 31 . mégis. 1609 és 1612 között tanulmányutat tett Velencében. amikor 1618-ban bekövetkezik az az esemény. És ez természetes is a harmincéves háború idején. még akkor is. rövidesen Drezdában találjuk Schützöt: a szász királyok udvari karmestere és zeneszerzője. Schütznek szinte minden müvén nyomot hagyott.

zeneszerző. a mai koncertprakszisban inkább ezek szólalnak meg. szólistaegyüttesre. Ennek oka valószínűleg az.és motettakoncepciót. Nagyméretű alkotásai. német Magnificat-ja. hogy a két vagy több énekhangra írt részeket tetszés szerint lehet énekes-duettként. viola da gamba-négyesre és continuóra Az 1623-ban kiadott Feltámadási oratórium a műfaji fejlődés szempont­ jából egyesíti a passió történetéből ismert korál. s ugyanakkor az apparátust tekintve félúton állnak az énekes kamarazene és a kantátaműfaj között. hogy az utóbbiak igen nagy követelményeket állítanak az előadók elé. Az Evangélista a bibliai szöveget a régi korális recitativo törvényei sze­ rint énekli.) Az énekkar (hatszólamú együttes) tulajdon- 32 . azonban nem kíséret nélkül. Ezekben a részekben követi a régi hagyományt. (Ezt a gyakorlatot követi a mai előadás is. és emellett méreteik révén is nagyobb hatással vannak a haligatóra. mint az igazi korálpassióban. amelyek egyrészt a Symphoniae Sacrae három kö­ tetében. noha Schütz az első kiadás előszavában utal arra.háttérbe szorulnak mögöttük. szellemi hagyatékával akkor is hatással volt Bachra. a tanítványokét. mind zeneileg. Mária Magdolnáét stb. énekkarra. másrészt a Kleine geistliche Konzerte két kötetében jelentek meg. aki szellemével. mely szerint az egyes szereplők szavait sohasem egy szólis­ ta. ha feltételezhetjük. hanem a gamba-négyestől alátámasztva. a Symphoniae Sacrae darabjai csak elvétve hangzanak fel. hogy a lipcsei mester valószínűleg Schütz egyetlen művét sem ismerte.viszont motettikusan komponálja végig a zeneszerző. Mégis.Jézusét. tercettként megszólaltatni. passiói. Életművének legjelentősebb darabjai azok az egyházi koncertek. . SCHUTZ FELTÁMADÁSI ORATÓRIUM (Auferstehungs-Historie) ' r^ x. hanem mindig kettő vagy több énekli. A nagyméretű művek viszont műfajilag egyér­ telműen besorolhatók. Karácsonyi és Feltámadási Oratóriuma vagy a Krisztus hét szava a keresztfán tulajdon képpen-jelentőségüket tekintve . hogy az egyik szólamot vala­ milyen hangszer játssza. vagy pedig úgy. -. előadásuk kisebb feladat mind technikailag. Az egyes személyek szavait . tenorszólóra.

amelyekben Schűtz a hangulati-eszmei ábrázolás. ha a hivők.". akár olasz. hiszen a század közepe tájához ér­ ve az oratórium műfaja lassanként meghódítja az Alpokon túli vidéke­ ket is. akár német földö||i nézünk széjjel. A határvonalak elmosódása azonban megfigyelhető a 33 . A mű igazi csúcspontjai azok a részek. Igen jellemző ugyanakkor a mű olaszos külsőségeire. az alig néhány évtizedes opera hatására az az instrukció. A kettő egymásra is hat. az Ige személyes hordozója emelkedjék ki. Ha eset­ leg ez a kifejezés bizonyos esetekben túlzásnak is tűnik. a német és az olasz hatásokat.i'» Utunk további folytatásához vissza kell térnünk Németországból Itáliá­ ba. az oratórium szülőhazájában azonban arra kell felfigyelnünk. amelyet Schűtz a mű előszavá­ ban ad. a tömegkórusokban a monodikus elv a népszerűbb.• . Eze­ ken kívül csak egy kartétel van. A mester úgy látja igazán megfelelőnek az előadást. A mű szövege az evangéliumokból való. hogy a műfaj több szempontból is elsekélyesedik. zenei eszközeiben alig-alig van különbség. német földön is. az ábrázolásmód és ál­ talában a zeneszerzés legfőbb tudnivalóit. Monteverditől és Gabrielitől tanulta meg a vokális kompozíció. és Krisztus eltemettetésétől feltámadásáig és a tanítványok előtt való megjelenéséig mondja el a bib­ liai történetet. •.és zárókórusában jut lényeges szerephez. (Igen. hogy elmosódnak a határok az oratórium és az opera között. annyi bizonyos. érzékeny akkordfüzése. olasz minták után dolgozott. lényegében a két műfaj formavilágában. Nemcsak a zenei kifejezőeszközök szempontjából. Ilyen például Jézus és Mária Magdolna szavainak szinte mai modernséggel hangzó. illetve a hallgató közönség kizárólag az Evangélistát látják. És íme. A Feltámadási oratórium teljes harmóniában egyesíti a monodikus és a polifonikus elvet. Ám mind Monteverdi. a korszak különböző szellemi áramlatainak kölcsönhatása vagy egymás mellett élése: mindez ugyanakkor jellegzetesen protestáns szem­ lélet is: csak a Biblia. Schűtz. daljellegű szerkesztéssel vegyül. a mű közepe táján. a többi sze­ replő és a zenekar láthatatlanul. mint említettük.képpen csak a mű nyitó. mind pedig Schűtz emelkedett stílusa mond­ hatni kivételnek számított e korszakban.) Olaszországban. a szóval-eggyéválás misztikus csodáit bontja ki. hiszen mint említettük több íz­ ben. egy függöny mögött muzsikáljon. így például az Evangélista hagyományos recitáló hangvételét mind­ untalan ábrázoló jellegű madrigalizmusok színezik.

hogy vérta­ núsága körül megjelenik a kegyetlenség. hanem a bibliának az az epizódja.. hogy az oratórium tárgykörét nem korlátozta többé a bibliára. amelyeket a költő Spagna bevezetett. „accidenti verissiipi"-k. a másod-harmadvonalba tartozó Vincenzo de Grandis L'esodo di Mosé dall'Egitto c.akár a Bibliából. színesebbé tételét szolgáló epizódokat iktassanak be. általuk kitalált és a történet élénkítését. a szentekhez fűződő legendákat. művei közt igen sok olyan oratórium is szerepel. ezeket a körvonalakat látjuk: a szent fiatal korában vagy le­ dér életet folytatott vagy katona volt. Vegyünk csak kézbe egy nemrégiben újra közreadott.vagy katonai-harci jelenetekben. A szövegköltemény koncepciójának külön érdé- 34 . Ezután következik valamilyen csodás esemény hatására megtérése és szinte min­ den esetben vértanúsága. nagyméretű orató­ riumot alkotott belőle. Hiszen ha végignézzük a szentek életét. de mindenesetre egyik nagy reformátorának tartott. Ennek a sablonnak megfelelően az ora­ tóriumok szövegeinek szükségszerűen bővelkedniök kellett orgia. A darab 1684-ben került elő­ adásra. Ha a szent élete első felében nem is fordultak elő a fenti vagy a fentiekhez hasonló események. egyszóval a magasztos elem megjelenésében kü­ lönböztek egymástól. Mindehhez járul az a tény. Ezzel aztán szinte zsilip nyilott meg. szövegét Giovanni Battista Giardini írta. újításai közül a fenti szem­ pontból legfontosabb az. hogy az opera és az oratórium szövegkönyvek most már kizárólag a megtérés körüli események leírásában. vagy pedig az ellenfél szerelmi csábítása. cselekményét a szentek életéből. Giardini kétrészes. hogy az oratóriumok szövegköltői szüksé­ gesnek érezték. legendáiból vette. Ezek az ún. Nem térünk ki itt mindazokra a költészettani és formai refor­ mokra. de mindenképpen pogány. akár a szentek életéből vették a tárgyat . Mindebből következik. az biztos.különböző. külön műfajként jelentkezik az .oratorio erotico". akit a kor az oratórium atyjának. művét. esetleg a mártíromsággal kapcsolatos kegyetlenkedések jelentek meg. A bibliában mindez nem több. hogy . amikor Rómában föllép Arcangelo Spagna. a pogány császár vagy helytartó szerelmi ostroma vagy hasonló. illetve a szent megdicsőítésében. már-már sablonosán. mint 11 vers. A tárgy nem a zsidók kivonulása Egyiptomból. szinte valamennyiben. e korból szár­ mazó oratóriumot.tárgyválasztás. amely Mó­ zesnek a fáraó udvarából való elmenekülését mondja el. Különösen a szerelmi jelenetek kerültek túlsúly­ ba. „igaz történetek" tartalmazták természetesen a legtöbb idegen elemet. amely anyagát. a szövegkönyv és még a textus területén is. Mindez főleg akkor következik be.

késsége. Apostolo Zeno. század első felében föllép a librettóköltészet két nagy olasz mestere. mint az operának. hanem király. mindenekelőtt Metastasióé. Hiszen ez a műfaj pótolta az operaelőadásokat azokban az időszakok­ ban. Végül is miben áll a különbség opera és oratórium között a XVIIXVIII. és több helyet kap az oratóriumlibrettókban a moralizálás. Az oratóriumnak korlátozottabb. Me­ tastasio egyik leveléből tudjuk. hogy a Megváltó túlságosan szent volt valamennyi költő számára. Czippóra és Mózes szerelmére esik. amennyiben bibliai a történet. úgy szinte kivétel nélkül ótestamentumi. Metastasiónak még passiójában sem szerepel Jézus. Mindez oda vezetett. Krisztus személye soha nem szerepel ezekben az oratóriumokban. az oratóriumban általában több a „prédikációs" elem. a drágakőveket. mint az operában. mint az opera. részletezve a gazdag díszítést. ami az ope­ rában természetesen egyáltalán nincs meg. Lényegében mit sem változott a helyzet ak­ kor. század fordulóján? Tulajdonképpen csak formaiak ezek a kü­ lönbségek. az előbbinek két felvonása van. Az ő működésük. Ugyanakkor . szűkebb a cselekménye. éppen csak hogy egy-két szóban elmondja a gonosz egyiptomi munkavezetőnek Mózes által történt meggyilkolá­ sát. formális különbségeket ta­ lálhatunk. csak annyiban változtat a helyzeten. az oszlop­ csarnokokat és a termek sokaságát. a szövegköltemény fő hangsúlya a Jethró lányával való megismerke­ désre. böjt vagy egyes nagy ünnepek idején. Az oratóriumban több a kórus. hogy nem részletezi. amikor mintegy félszázaddal később. vagy pedig Czippóra sóvárgóan szerelmes áriái és bármely operai hősnő érzelmi sóhajai között. az opera velencei iskolájának hatására az oratóriumokból is lassanként elmaradnak a kórusok. valamint Czippóra és Mózes duettje. ez úgy lát­ szik kevés lenne. fényesebb zenei megmunkálást kap. semhogy felléptessék. 1700 után. hogy a nyelvezet megtisztul és emelke­ detté válik. Semmi különbséget nem találha­ tunk egy operai szerelmi kettős.szinte természetes . hogy kevés kivétellel megszűnik az accidenti verissimi-módszer. Zenei szempontból ugyancsak külsőséges. a XVIII. Válto­ zatlanul a szentek legendái állnak a középpontban. és általában az oratóri­ um pompázatosabb. amikor tilos volt színpadi előadásokat tartani: advent. majd Píetro Metastasio. hogy az oratórium lassanként teljesen elvilágiasodott. Jethró nem főpap. hogy szinte 35 .rendkívül népszerűvé vált. Hosszú recitativo mondja el a királyi pa­ lota leírását. és érdekes módon. míg az utóbbinak há­ rom. s a fejlődés oda vezet. az áriák vagy szólista-együttesek kidolgozása gondosabb.

szabályként két kórusszám szerepel csak, az egyes részeknek vagy az ele­ jén, vagy a végén. Hogy a profái) szellem mennyire bevonul az oratóriumok világába, arra példa lehet egy Münchenben bemutatott „Belsazar lakomája" c. mű. A darab pasticcio, azaz az operai gyakorlatban oly ismert elvet kö­ veti : különböző szerzők különböző darabjaiból állították össze. Nos, ez a „Belsazar lakomája" Gluck Iphigenia-nyitányával kezdődik, majd Bertoni Orpheus-ának egyik kórusszámával folytatódik, és erre a kor egyik legnépszerűbb operájának. Martin y Soler „Cosa rará"-jának áriái következnek. (Martinnak ezt a darabját a mai közönség már csak hallo­ másból ismeri, illetve onnan, hogy Mozart a mű egyik részletét halhatat­ lanná tette azzal, hogy a Don Jüan lakomajelenetének asztali zenéjébe belevette.) Mindaz, amit eddig elmondtunk, kissé negativ színben tünteti fel a korszak olasz oratóriumirodalmát. Ha azonban magukat a zenéket néz­ zük : kifejezőerő, drámaiság, színgazdagság és pátosz tekintetében igen sok nagy értéket találunk e művekben. Érdekes módon a legértékesebb alkotások egy német mester, Johann Adolf Hasse nevéhez fűződnek. Igaz, hogy Hassét már kortársai is olaszabbnak tartották az olaszoknál, és a zenetörténet ma is úgy értékeli, mint aki beteljesítette mindazt, amit az olaszok kezdeményeztek. (Érdekes megfigyelni: a Hasse utáni kor­ szakban két zeneszerzőt is találunk, méghozzá a zenetörténet legna­ gyobb mesterei közül, akik ugyancsak mindent az olaszoktól tanultak meg, ezt az örökséget fejlesztették tovább és emelték a legmagasabb szintre: Hándelt és Mozartot.) Ha földrajzilag nézzük az olasz oratórium világát; római,firenzei,ve­ lencei, bolognai és nápolyi iskolákat különböztethetünk meg. Ezek kö­ zül az idők folyamán a kezdeményező római iskola teljesen elveszti je­ lentőségét, afirenzeisem hoz létre fontos alkotásokat. A továbbfejlődés szempontjából a velencei és a nápolyi szerzők a legjelentősebbek. A velenceiek több szempontból is. Egyrészt a zenében igen nagy szere­ petjuttatnak a népies hangnak, így többek közt a gondolások énekének: a barcarolának (dallamban és ritmikában egyaránt), másrészt Velence konzervatóriumaiban érdekes utóéletétfigyelhetjükmeg a latin szövegű oratóriumnak. (Mondanunk sem kell talán, hogy mindaz, amit az orató­ riumszöveg fejlődéséről fentebb elmondtunk, az oratorio volgare, az olasz nyelvű oratórium területén zajlott le.) Ezek a velencei konzervató­ riumok egyébként is központjai voltak a zenélésnek. Sokszor elmond­ ták, leírták már, de ne hiányozzék könyvünkből sem: e konzervatóriu-

36

mok tulajdonképpen árvaházak és lelencházak voltak. Főleg lányokat neveltek, és az általános iskolázáson kívül zenére is oktatták a növendé­ keket. Noha ezek az intézmények zárda jellegűek voltak, igen vidám élet folyt bennük. A lányok még udvarlóikat is fogadhatták, és igen gyakran innen mentek férjhez. Zenei előadásaik - akár oratorikus, akár zenekari koncertekről volt szó - a város eseményei közé tartoztak, népszerűség­ ben versenyeztek Velence operaházaival. És, hogy milyen magas lehetett a színvonal, a zenei nívó ezekben a konzervatóriumokban, arra nézve elég egyetlen tényre utalni: az egyik ilyen konzervatóriumi zenei együt­ tesnek nem kisebb mester volt a vezetője, mint Antonio Vivaldi. Vivaldi ezzel az intézeti zenekarral mutatta be concerto grossóit. Ezekről már sok szó esett, mind a művekről, mind f)edig az előadó együttesről. Az azonban kevéssé köztudott, hogy Vivaldi két oratóriu­ mot is irt ennek az együttesnek. Ezek, mint említettük, a velencei hagyo­ mányhoz híven latin nyelvűek. Magyarországon is ismert közülük az egyik, a Juditka Triumphans.

' ."'

• VIVALDI •;,• ;•

JUDITKA TRIUMPHANS

szoprán-, alt-, tenor-, bariton- és basszusszólóra, énekkarra és continuóra Személyek: i r Juditha (alt) - Ábra (szoprán) - Vagans (tenor) - Holofernes (bariton) - Ozias (basszus) 30 szám: 25 ária, 5 kórus. Valamennyit recitativók előzik meg, ezek kö­ zül kettő zenekarkiséretes 1716-ban került bemutatásra a darab az Ospedale della Pietá zenei együttesének tolmácsolásában. Ennek a konzervatóriumnak az élén állt akkor Vivaldi, és ez az együttes is kizárólag leánynövendékekből állt. A férfiszerepeket is leányok énekelték, amint ezt a fennmaradt írásos bi­ zonyítékokból tudjuk. Férfi énekesek - valószínűleg a San Marco kóru­ sából - csakis a kórusokban működtek közre. Különös a mű alcíme: „Sacrum militare oratórium", azaz „Szent har­ cos oratórium". Ez a megjelölés természetesen a cselekmény részben

37

harcias jellegére utal. Judit és Holofernes bibliai históriája egyike volt a legkedveltebb oratorikus témáknak, hiszen módot adott harci cselekmé­ nyek, szerelmi csábítás, hazaszeretet, önfeláldozás, kegyetlenség és dia­ dal ábrázolására. A téma népszerűsége csak nőtt, amikor Metastasio megírta „Betulia Liberata" c. művét, melyet igen sok zeneszerző, köztük Mozart is megkomponált. Vivaldi zenéje mindenekelőtt színgazdagságával tűnik ki. Már a concerto-szerző Vivaldi is feltűnően sok színt alkalmaz, időnként valósággal az impresszionizmus palettáját használja - természetesen saját korának eszközeivel. Ez az ábrázolókészség, ez a festői színgazdagság csak foko­ zódik ebben a műben, ahol nem elvont zeneiséggel vagy tájleírással, ter­ mészetfestéssel párosul. A szöveg fordulataínak, drámaíságának, fe­ szültségének színei érvényesülnek az oratóriumban. Azt mondhatnánk, hogy a szövegtől olyan impulzusokat nyer a szerző, amelyek fokozzák színérzékenységét. Ez a színgazdagság megnyilvánul olyan, lényegében külsőséges vonatkozásokban is, mint a zenekar összeállítása. A kor szo­ kása szerint természetesen a vonóskar adja a zenekar gerincét, ám szólisztikusan helyet kap az oboa, a viola d'amore, a mandolin és az orgona is. Ezekhez a zenekari színekhez kapcsolódik a kifejezés rengeteg színe: Juditba béke-áriájának siciliano ritmusa, Holofernes szerelmi vallomá­ sainak és ostromának feszülten izgalmas, valóban erotikus fűtöttsége, Ozias főpap magasztossága és Vagans szolga népies hangja. Különösen ez utóbbira szolgáltat Vivaldi zenéje számos izgalmasan érdekes példát. A szolga dalaiban szinte kivétel nélkül a népies melodika és táncos ritmi­ ka szólal meg; ezekben a dalokban Vivaldi igen gyakran alkalmazza azt az unisono-felrakást is (az énekszólammal azonos a zenekar, harmóniák nincsenek), amely a kor operáiban általában a bolondos figurák, a gú­ nyosan ábrázolt alakok jellemzésére szolgált. Az unisono már régebben is általában a negatívum kifejezésének egyik legfontosabb eszköze; útja a XVII. sz. velencei operáitól egészen századunk határáig, az utóroman­ tikáig nyomon követhető. Feltűnő a kórusok kis száma; ez azonban, mint említettük, ebben az időben már általános Itáliában. Egyébként nemcsak az oratóriumokból, hanem az operákból is egyre inkább eltűnik a kórus, és a két műfaj lé­ nyegében szólista-produkciókra épül. Az áriák kivétel nélkül a da capoformát követik. Nyilvánvaló, hogy a visszatéréskor az énekes gondosan variálta, kidíszítette a főrészt. Az ábrázolás erejéről már szólottunk: Vi­ valdi szinte egyetlen alkalmat sem hagy kihasználatlanul, hogy egy-egy szót, mondatot vagy áriaszöveget ne ábrázoljon képszerűén. Egy példát

38

m
hadd hozzunk fel erre az ábrázolásmódra: Juditha egyik áriáját. Juditba a Holofernesszel eltöltendő éjszakára készül, és szolgálóját. Ábrát hívja segítségül félelme leküzdésére. A szövegben előfordul a Turtur gemo (ga­ lambként félek) kifejezés is. Szinte naiv az a módszer, ahogy Vivaldi nem a félelmet, Juditha szorongását teszi az ária ábrázoló szférájának közép­ pontjává, hanem a gerle bugását, a hangutánzást. Vagy: egy másik Juditha-áriában (ebben szerepeltet szóló-mandolint Vivaldi), amelyben az évek múlásáról, elszállásáról van szó ( Volánt anni), a repülést, az évek szállását fejezik ki az énekszólam skálaszerű koloratúrái. A Juditha Triumphans tehát ellenf)éldát szolgáltat arra a meglehető­ sen begyökeresedett véleményre, miszerint Vivaldi mindenekelőtt hang­ szeres alkotóművész volt, akinek életműve concertóiban teljesedett ki. Ha ez az oratórium szolgáltat is néhány példát naivitásra, ha találunk is benne néhányat a kor közhelyeiből, egészében véve bízvást elmondhat­ juk róla: remekmű. Azzá teszi mindenekelőtt drámai izzása, amely átüt a közhelyeken, amely megnemesíti a meglehetősen közepes színvonalú szöveget, és amely sok szempontból túlmutat korán, éppúgy, mint a concertók. A cselekmény. Betulia városát ellenség ostromolja. Tűzzel-vassal pusztítanak és elfoglalással fenyegetik a várost. Vezérük a félelmetes Holofemes. Az ostrom kellős közepén jelentkezik a táborban egy szép betuliai nő, Juditha. Holofemes szívesen fogadja, bele is szeret és lako­ mára hívja. A lakoma közben a hadvezér egyre hevesebben, egyre szen­ vedélyesebben ostromolja Judithát, aki hízelkedésével és kacérságával csak fokozza Holofemes vágyát. Közben megtudjuk a valóságot is Ju­ ditha és szolgálója. Ábra egy-egy párbeszédéből: a nő azért jött az ellen­ ség táborába, hogy megszabadítsa városát a veszélytől. Az oratórium egész első része lényegében a szerelmi ostrom körül forog, csak a rész vé­ gén halljuk távolból a betuliaiak imáját, melyben az Urat kérik: segítse meg a hős Judithát és a várost. A második részt Ozias áriája nyitja meg; ez is könyörgés az éghez: semmisítse meg az ellenséget. Közben beáll az éj, és Holofemes sátorába hívja Judithát. A hős lány azonban hiába kéri a hadvezért, hogy legyen könyörületes Betuliához. Nem marad más megoldás a számára, mint hogy az álomba merült Holofernest megölje. így megmentette a várost, mert az ellenség, vezére halálát felfedezve, elmenekül. A felszabadult Be­ tulia örömujjongva köszönti a győzedelmes Judithát. Es íme, a Tengeri Köztársaság, Velence mindenható hatalma; a győ-Zedelmes Judithát köszöntő kórus utolsó szavai, utolsó mondata már

39

nem Betuliára vonatkoznak: Adria vivát et regnet in pace - Békében él­ jen és uralkodjon az Adria.

Nyomatékosan kell hangsúlyoznunk, hogy mindegyik olasz oratórium­ iskola különbséget tett a kifejezett oratórium és az egyéb, templomi célú egyházi zene között. Mindazok a zenei tulajdonságok, karakterisztikumok, amelyeket az oratórium fejlődésével, alakulásával kapcsolatban megemlítettünk, csakis az oratorio volgare-ra, illetve Velencében a latin nyelvű oratóriumra vonatkoznak. Az egyházi zenében sokkal szigorúbb törvények uralkodtak. A szöveg természetesen adott, ezt nem lehetett semmiféle betoldással vagy változtatással „korszerűvé" tenni. A zenei szerkesztés - és ezen most éppúgy értjük a formavilágot, mint a dallam­ képzést, a ritmikát, a hangszerelést és a harmóniákat - többé-kevésbé hagyományhű volt. Azaz: szigorúbban vette a szerkesztési elveket, sok­ kal többször alkalmazta az ellenpontot; a dallamvilág alig tűrte meg az érzelmes, „operás" kifejezésmódot, és a ritmikába is elvétve vonult be a népies, táncos lüktetés. így abban a néhány egyházi kompozícióban, amely Vivaldi életművé­ ből fennmaradt, nem hallhatjuk azt az operai hangot, amely a Judit-ora­ tóriumot lényegében jellemzi. A kóruskezelésben, a harmonizálásban nemegyszer még Palestrina emléke kísért, vagy éppen annak a Monteverdinek a hatása, aki éppúgy a Szent Márk székesegyház muzsikusa volt, mint Vivaldi. (Egyébként nemcsak Vivaldi, hanem apja is a San Marcóban működött zenészként.) Vivaldi egyházi művei közül Magyar­ országon a Magnificat szokott előadásra kerülni, így ezt ismertetjük.

VIVALDI MAGNIFICAT 2 szoprán-, alt-, tenorszólóra, énekkarra, zenekarra és continuóra 9 tétel: 7 kórus, 1 szólótétel, 1 duett A műből két változat ismeretes. Az első - általában ezt szokták előadni - valószínűleg valamelyik templom részére készült, feltehetően nem a San Marco részére, hiszen nyoma sincs a darabban a székesegyház több

40

kórus alkalmazását lehetővé tevő sajátosságának, amelyről már volt szó. Az átdolgozás viszont, amelyben Vivaldi öt számot kicserélt és áriákkal helyettesített, bizonyosan az Ospedale della Pietá céljait szolgálta. Már a mű diszpozíciója is bizonyítja, hogy egészen más stílussal van dolgunk, mint például a Judit-oratóriumban. A kilenc rész közül Vivaldi hetet kórusra bizott, és összesen két tétel van, amelyben szólisták szere­ pelnek, ám ezek egyike sem ária. 1. Magnificat. A teljes együttes zengő akkordjaiban szólal meg a di­ csőítés. Egyike azoknak a szakaszoknak, amelyekkel kapcsolatban fen­ tebb Palestrinára utaltunk. 2. Et exultavit. A szólisták veszik át a vezető szerepet, mégpedig a hangfajok sorrendjében, egymás után belépve. Ezt a tételt tulajdonkép­ pen concerto formának is nevezhetnénk. Az egyes szólistabelépéseket ugyanis éppúgy a zenekar ún. ritornelló-ja választja szét, mint ahogy a concerto grossó-ban áll szemben egymással a szólista és a zenekar, illet­ ve a szólista dallamvilága a zenekaréval. A kifejezés természetesen itt is a dicsőítés, amint azt a szöveg megkívánja. Csak a második szólószakasz­ ban, az alt belépésénél színesíti a zenei képet a kórus is. Biztosak lehe­ tünk benne, hogy ez a kórusbelépés is a kifejezés szolgálatában áll, mert az Omnes generaíiones szövegre esik, tehát a tömeget hangsúlyozza. 3. Et misericordia. Kórustétel, a mű talán legmegrendítőbb szakasza. A szöveg ugyan az Úr nemzedékről nemzedékre szálló könyörületessé­ géről beszél, a zene azonban könyörgéssé, éppen az isteni kegyelemért való könyörgéssé alakítja át. Feltűnő az állandóan lüktető, az egész té­ telt motorként hajtó nyolcadmozgás, valamint a váratlanul széles hang­ közökre táguló dallamvezetés. Ezek a széles hangközök (szext, szeptima) természetesen mindig a misericordia szóra esnek. Hatalmas fokozás­ ban jut tetőpontjára a zene, míg a befejező részben, ugyancsak az ábrá­ zolás erejének fokozása céljából, Vivaldi kromatikusán lefelé hanyatló dallammenettel festi az istenfélelmet (timentihus eum). 4. Fecit potentiam. Rövid, mindössze 23 ütemnyi kórustétel, viszont annál elementárisabb hatású. Akárcsak Magnificat-jában Bach, Vivaldi IS a dispersit (szétszórta) szót állítja a zenei kép középpontjába. Valósá­ gos viharzene a tétel, melyben a fősúly a vonóskar tombolásán van. A kórus súlyos akkordokban éppen csak recitálja a szöveget, a kifejezés wejét a zenekari tabló - a Négy Évszak viharzenéinek testvére - adja meg. 5. Deposuit. Ha a harmadik tételt a mű legmegrázóbb, a negyediket a legdrámaibb tételének nevezhettük, ez mindenképpen a darab legérde-

41

kesébb szakasza. Az ugyancsak TÖvid terjedelmű számban énekkar és ze­ nekar elejétől végig unisonóban halad. Nyilvánvaló, hogy ez a negatívu­ mot kifejező tradicionális eszköz a hatalmasok letaszítását ábrázolja. De vajon miért nem változtat kifejezésmódot Vivaldi az exaltavit humiles szövegre, amely gondolatilag az előzőnek sarkalatos ellentéte? Csak szó­ noki kérdésként tehetjük ezt föl, felelni nem tudunk rá. A negatívum áb­ rázolására szolgáló unisono-technika a XVIII. században már annyira általános, hogy nem kételkedhetünk itt sem célzatában. Talán Vivaldi azt a módszert követi, hogy egy-egy szövegszakaszból a számára legfon­ tosabb szavakat emeli ki, és ezeknek jelentését viszi végig következetesen az egész tételen. A század operatermésében bőven találkozunk ezzel a metódussal; nemegyszer fordul elő, hogy harmad-negyedrangú zene­ szerzők közhelyként alkalmaznak egy-egy kifejezőeszközt, tekintet nél­ kül a dramaturgiai értelemre. Benedetto Marcello híres pamfletje, a „Di­ vatos színház" (Teatro álla moda) több példát is szolgáltat erre, gúnyo­ san emlékezve meg az olyan komponistáról, aki például egy bosszúáriá­ ban ellágyítja a hangvételt, ha teszem azt az atya (padre) szó fordul elő a szövegben, még akkor is, ha esetleg éppen atyja ellen forral bosszút fia vagy lánya. 6. Esurientes. A két szoprán szólista duettje, continuo kísérettel. Tu­ lajdonképpen kamara-duett, melyben a zenekar hallgat, és csak cembalo és vonós-basszus kíséri a szólistákat. A szoprán-szólamok dúsan ékesí­ tettek, hajlékonyak és kedvesek, a kifejezés tehát a szükölködőkről való gondviselést ábrázolja: Esurientes implevit bonis. 7. Suscepit. Rövid kórustétel, a nyitókórus párdarabja, attól csak annyiban különbözik, hogy a rövid terjedelmen belül kétszer is előfordul tempóváltás (lassú-gyors-lassú). 8. Sicut locutusest. Háromszólamú kórustétel. Vivaldi ebben a darab­ ban kiiktatja az énekkarból a tenor-szólamot. A zenei anyag emlékeztet Vivaldi concertóinak gyors tételeire, a szerkesztésmód fwdig a lazán ke­ zelt ellenpontosság és a tömbszerű szakaszok ellentétére épít. 9. Glória Patri. Háromszakaszos zárótétel. Az első, lassú részben mél­ tóságteljes akkordok szólaltatják meg a doxológiát, majd valamivel fel­ gyorsul a tempó a Sicut erat-ra. Végül az Amen-re ugyancsak lazán ke­ zelt kettősfúga vagy legalábbis kéttémás fugato hangzik föl. Ennek egyik témája a gregorián korálisokra emlékeztető dallam, míg az ellenszólam a Sicut erat utolsó ütemében felhangzó melódiatöredéket fejleszti to­ vább. Az átdolgozott változatban, mint említettük, öt ária került a műbe.

42

A kéziratból még arról is tudomásunk van, hogy mi volt az áriákat meg­ szólaltató leányok neve: Apollónia, Chiaretta, Ambrosina, Albetta, va­ lamint a szülővárosáról csak La Bolognesa-nak nevezett lányok énekel­ ték az új tételeket. Az áriák mindegyike virtuóz követelményeket tá­ maszt az énekesekkel szemben, úgyhogy nagyon is érthető az a korabeli híradás, mely szerint a velencei operaénekesek gyakran keresték föl az Ospedale della Pietá koncertjeit, hogy... tanuljanak a lányok énekéből.

Továbbhaladva a különböző olasz oratórium-iskolák birodalmában, földrajzi szempontból Bologna és Modena következik. Mindkét város nevezetes az oratórium történetében. Nem annyira a müvek, az eredmé­ nyek szempontjából talán, hanem a kialakult stílus miatt. Bologna mes­ terei a velencei stílust folytatták és fejlesztették tovább, míg Modena ze­ neszerzői a római hagyományt ötvözték össze a velenceivel. Főleg e két iskola komponistái szolgáltattak példát és adtak modellt az oratórium­ műfaj legnagyobb géniuszának, Hándelnek, amikor fiatal korában Itá­ liában működött. A zenetörténet szempontjából és ezen belül mind az opera, mind az oratórium vonatkozásában a legnagyobb jelentőségű azonban a nápolyi iskola. Úttörő mesterei, elsősorban Alessandro Scarlatti, olyan újításo­ kat vezettek be, amelyek több évszázadon keresztül a zeneszerzés alap­ vető törvényeivé váltak. Ha pár oldallal előbb Hándelre és Mozartra hi­ vatkoztunk, mint olyan zeneszerzőkre, akik az olaszoktól tanulták meg a kompozíciós mesterség minden megtanulnivalóját, elsősorban a nápo­ lyi eredményekre gondolunk. (Csak látszólagos az ellentmondás Hándel esetében: a bolognai és modenai oratóriumok ifjúkorában hatottak rá, az érett alkotásokban ő is a nápolyi stílust fejlesztette tovább.) Mi mindent is köszönhetünk Nápolynak? Egy egész műfajt: a vígope­ rát. Új formákat: az olasz nyitányt és a da capo-áriát. Szerkesztésmó­ dot: az énekhanggal versenyző, koncertáló hangszerek bevezetését. És végül a legfontosabbat: a nápolyi muzsika csodálatos dallamvilágát, a bel cantó-t, az egész zenetörténet legnagyobb szabású melodikus kivirágzását. A vígopera: Nápoly színházaiban vezették be azt a kezdetben talán különös gyakorlatot, hogy a tragikus, mitológiai vagy történelmi tárgyú operák felvonásközeiben vidám játékokat, komédiákat szólaltattak iieg, természetesen ezeket is zenével. Ezekből az intermezzókból fejlő­ dött ki az önálló vígopera, hiszen csak annyi kellett, hogy a két felvonás

43

közben felhangzó két komédiarészietet elszakítsák a komoly operától és önállóan adják elő. A mai kutatás fényében már tudjuk, hogy NápoUyal egyidejűleg Rómában és Velencében is történtek hasonló kísérletek, ám az eredményt mégis Nápoly produkálta. A másik két helyen megmarad­ tak a kísérletezésnél, Nápolyban levonták a következményeket. Nem­ csak a zeneszerzők, hanem a közönség is. Alighogy az első, igazán jelen­ tős vígopera - vagy ahogy azóta nevezik: opera buffa -, Pergolesi Úrhat­ nám szolgáló-'yá 1733-ban színre került, a komoly opera, az opera seria sírja szinte meg volt ásva. Előbb Nápoly, aztán Itália, majd egész Euró­ pa mást sem akart hallani, mint buffát. Mindezt azonban csak Nápoly jelentőségének bemutatására említettük meg, hiszen a vígoperának vaj­ mi kevés köze van az oratóriumhoz. .. A forma terén Scarlatti és követői új típusokat vezettek be. így példá­ ul az ún. olasz nyitányt, amelynek három tétele vagy szakasza gyors-las­ sú-gyors sorrendben követi egymást. Ez is mélyreható következmények­ kel járt, hiszen a rövid szakaszokat csak ki kellett bővíteni és egymástól elválasztani, hogy megszülessék az elkövetkező korszakok központi ze­ nekari műfajának, a szimfóniának tételbeosztása, illetve tempókarak­ tere. A da capo-ária ugyancsak századokra meghatározta az áriatipust. Lé­ nyege egy örök lélektani jelenség: a ráismerés, a felismerés. Az első sza­ kasz után következik egy középrész, amelynek zenei anyaga vagy telje­ sen más, vagy legalábbis variánsa az előzőnek, majd visszatér az első rész. A hallgatóközönség tehát e visszatéréskor már ismerősként üdvö­ zölhette az első szakaszt, felismerhette: „ezt már hallottam". Egyébként is, minden zenei forma alapja a felismerés-ráismerés pszichológiai fakto­ ra, hiszen minden forma bizonyos egységek, szakaszok, motívumok vagy más zenei jelenségek - formánként más és más törvény szerinti - visszatérésére épül. A da capo-ária kedvezett azonban másnak is. Ez a korszak a nagy olasz énekművészet megszületésének ideje. Ekkor lépnek színpadra az első sztárok: énekesnők, kasztráltak, férfiénekesek. És ezek a sztárok, ezek a technikai nehézséget nem ismerő énekesek kötelességüknek tar­ tották, hogy a visszatérő főrészt estéről estére másként díszítsék, ékesít­ sék. (Sőt: az az énekes, aki nem tudott minden este másfajta díszítést al­ kalmazni, már le is léphetett a színpadról, mert kifütyülték, megbuktat­ ták.) Természetesen ez a díszítő praxis megkívánta, hogy az énekes bizo­ nyos fokig zeneszerző is legyen, és az ékítményeket, koloratúrákat ügye-

44

a zenét az énekes igényei szerint. nagyon gyakori a kor áriáiban a sicilianotípus. Ha volt. azokhoz igazodva kellett megírnia. hiszen nyilvánvaló. Meg kell azonban mondanunk. A da capo-ária arra is módot adott. hiszen olyan tü­ neménnyel állunk szemben. Ezek a hangszerszólókkal kisért. Ugyancsak Scarlatti nevéhez fűződik az a szerkesztési módszer is. mind a zeneszerzőnek arra. Természeti tüneménnyel állunk szemben. a maga 6/8-os vagy 12/8-os ringásával és utánozhatatlanul lágy. hogy egy harcias jellegű áriánál a trombita lesz a kiemelt hangszer. A zeneszerző a legtöbb esetben kiszolgálójává vált az éne­ kesnek. ahol a mű ősbemutatója lezajlott. a legnagyobbak aknázták ki. hogy a hőst. (Nagyon ké­ sői példát hadd hozzunk fel: Verdi A végzet hatalma c. Mozart.sen. vagy egy lágyhangú instrumentum. az áriát éneklő személyiséget több oldalról bemutassa és jellemezze. mint ahogy csak részösszetevőkent gondolhatunk az énektechnika. méghozzá ki­ emelt módon. hogy megváltoztassa a dramatur­ giát. Hándel. míg egy pásztori hangulatú­ nál az oboa. tartalmilag is különbözött a főrésztől. . esetleg különleges képességei szerint. ún. amely az áriában nem elégszik meg az énekhang középpontba állításá­ val. amit magyarázni. De nemcsak a népi melodika játszott közre ennek a bel canto-dallamosságnak kifejlődésében. operájában több ízben szerepel szólisztikusan kiemelt klarinét. hogy az illető színház zenekarában volt-e kima­ gasló képességű hangszeres művész. értelmesen. kimagaslóan nagy zeneszerzők tudtak kitörni: Scarlatti maga. volt egy nagyszerű klarinét-virtuóza. a zeneszerzés szabályainak figyelembevételével dolgoz­ za ki. Mert az énekes sztárok fellépte egyben kezdetét jelentette a legrosszabb értelemben vett sztár­ kultusznak is. . álmodozó dal­ lamvezetésével.) Magáról a bel canto-dallamosságról alig szólhatunk. És ez alól az iga alól csak a legerősebb egyéniségű. koncertáns áriák is a kifejezés erejét növelhették. Beszűrődött ebbe a dallamosságba a dél-olasz népi melodika is. hanem hangulatilag. így egy árián belül lehetőség nyílott mind a szö­ vegköltőnek. hogy a da capo-ária ez utoljára emiitett lehetőségét csak kevés zeneszerző. A középrész nemcsak zeneileg. nyilvánvalóan az ő hang­ szere került koncertánsan alkalmazásra a legtöbb esetben. Az ok igen egyszerű: a szentpétervári operának. hanem ahhoz valamilyen szólóhangszert is hozzátesz. vagy szavakkal megköze­ líteni nem nagyon lehet. amely akkor kerül igazán kö- 45 . Gluck. Ám ahogy az énekes sztárok diktáltak a zeneszerzőnek. az énekes virtuozitás szerepére is. ugyanúgy ezt a gyakorlatot is nagyon gyakran módosította.

hanem.valamint a Serva padrona című vígoperával . hogy az egész mű Pergolesi alkotása. és művét kizárólag két női szólistára bízta. mint ahogy eltűntek a könyvtárak mélyén a nápolyi mesterek egyházzenei alkotásai is. Ezek a darabok azonban alig-alig kerülnek előadásra. 1710-től 1736-ig . Ma már biztosan tudjuk. mely szerint az utolsó strófa megzenésítését ( „Quando corpus morietur") nem is tudta befejezni.főként a kezdő és a záró tételt. hogy ne került volna igen gyakran előadásra. A textus körül is van- 46 . és hogy ha nem is az utolsó műve. Scarlatti ma­ ga. Leonardo Vinci. amelyeknek keletkezése körül a legtöbb legenda született. éppúgy.zel hozzánk. Schumann szavát megfogadva: hallgatjuk.J'ac ut ardeat" fúgát ~ kétszólamú női karral szólaltatnak meg.és altszólóra (női karra). hogy a mű a szerző legutolsó alkotása. esetleg 4 kórustétel) : Giovanni Battista Pergolesi Stabat Matere egyike a leggyakrabban ját­ szott oratorikus műveknek. Noha ma már bizonyított. A Stabat Mater körüli bonyodalmak vonatkoznak az előadásra is. annak ellenére. 7 kettős (3. ha nem beszélünk róla. Leonardo Leo írta. követői közül pedig Francesco Feo. Leonardo Leo. hogy Pergolesi nem gondolt énekkarra. mégis gyakran előfordul. PERGOLESI ) STABAT MATER szoprán. hogy néhány tételt . Nicola Porpora és Niccolo Jommelli számos művel gazdagították a mű­ faj történetét. Francesco Durante. születése óta nem volt olyan kor­ szak. s ezt neves kortársa. Természetes. hogy a nápolyi iskola is magáévá tette az oratórium ek­ kor már hallatlanul népszerű műfaját.írta be a nevét a hal­ hatatlanság könyvébe. de mindenesetre halála évében írta. Sokáig hitték. ha nem próbáljuk magyarázni és elemezni. Egy mű azonban halhatatlanná vált. vonószenekarra és continuóra 12 szám: 5 ária.mindössze 26 évet élt. A tragikusan rövid életű zeneszerző . valamint a . és egyben egyike azoknak a daraboknak. hattyúdala. hogy az adott korok igen különböző módon értékelték: Pergolesi Stabat Matere. Volt olyan legenda is.ezzel a müvé­ vel .

És ez nem is lehetett másként. Kézenfekvő egy közismert iro­ dalmi példára hivatkozni. Pedig Pergolesinek ez a műve nagyon távol áll a magasztosság­ tól. A három szigorú stílusú tétel általában ellenpontos-imitatorikus szer­ kesztésű. és ezzel azt ajánlja fel. sőt. hogy Pergolesi zenéje érzelmi ki­ fejezésmódjában nem követi Jacopone da Todi himnuszát. amit a legjob­ ban tud. Ahogyan Anatole Francé híres novellájának. (így például a Fac ut ardeat-ban igen jelentős szerephez jutnak a trillák és egyéb ékesítések. a „Miasszonyunk bohócának" hőse az üres templom oltárán álló Mária­ kép előtt legszebb bukfenceit veti. Bach értel­ mében metafizikussá teszi ezt a muzsikát. mint bármely operahősnő vagy gyerme­ két vesztett nápolyi asszony szomorúsága. hogy a Stabat-ba több helyen korábbi darabjaiból „vett kölcsön" részleteket. mint ha a tempókat túl lassúra veszi. Azaz: teljesen másként fogja fel feladatát. Nem ünnepi egyházi muzsika . szinte azt mondhatni: ahány kiadás. annyi verzió. Nem eshet karmester nagyobb té­ vedésbe. A Fac W ardeat és az Ámen viszont már szigorúan következetes fúgák. hanglemezfelvétel ismert. olasz típusa szerint megformálva.és duettsorozat. hanem vallásos szövegű. hanem a XVIII. egyébként ez a tény is mutatja Pergolesi szólisztikus el- 47 . szigorú stílus­ ban tartott ellenpontos tételen kívül a mű zenei anyaga teljes természe­ tességgel azonosul a korszak és a város hangjával. „magasztos" egyházi müvet teremt. A három. őszinte hangját szólaltatja meg. az elmélyülő áhítattól. Számos olyan előadás. mégpedig mind zenei. mint ahogy az összehasonlító kutatás be is bizonyította. amely ebből a Stabat Materből szabályos.nak zavarok.Pergolesi kétkórusostízszólamú miséje bizonyíték rá. Csak éppen a Szent Szűz fájdalma nem több. amit a legjobban tud: a nápolyi operáéval. lírikus ária. mint általában az egyházi müvek szerzői. mind szövegi vonatkozásban. És ez a nápolyi ope­ rastílus igen gyakran a nápolyi vígoperáé. a kötöttebb előadói stílust. A Stabat Mater nem egy rész­ lete Pergolesi akármelyik buffa operájában benne lehetne. század nápolyi emberének saját. termé­ szetesen a fúga lazábban kezelt. Nem klasszikus. A legnagyobb félreértések azonban a mü stiláris felfogása körül ta­ pasztalhatók. ugyanúgy Pergolesi azzal a zenei stílussal fordul a Fájdalmas Szűzhöz. A nyitó Stabai Mater megmarad az imitáció lazább formájá­ nál és az egyes átimitált szakaszokat homofon részek kötik össze. illetve klasszicizáló oratórium ez a Stabat Mater. hogy ahhoz is értett -. éppen szigorú stílusa folytán. Kizárólag az említett három tétel bírja el. vagy ha az „Andante amoroso" előírást figyelmen kívül hagyva méltóságteljessé. Mindez természetesen nem jelenti azt.

Élesebb dramatikus ábrázolás aligha képzelhető el. hogy a Quis est homo duett második szaka­ sza milyen hatást tesz. és maga az ária még ékesítéseiben is Krisztus halálá­ nak tragédiáját énekli meg.efölé írta a szerző az említett „Andan­ te amoroso" utasítást .ezúttal a komoly operáét . És ezzel hosszabb időre elhagyjuk Itália földjét. Az oratórium sokféle szempontból is hanyatlásnak indult szülőföld­ jén. Az első szakasz tragikus hangja vitán felüli. amely minden nápolyias operahangja ellenére lépten­ nyomon a drámáról. Mint oly sokszor a történelem és a szellemi történet folyamán.és a fúgákon kívül talán ez a tétel mu­ tatja a legfejlettebb tematikus munkát. Ez is operai hangot üt meg . Ismét csak előadási stílus kérdése. a lassú tempó allegróvá gyorsul. a Sancta mater isiucJ ágas kezdetűt. A vezető téma gyakori visszaté­ rése szinte már a hangszeres muzsika rondóformájához teszi hasonlatos­ sá ezt a kettőst. a Pro peccatis strófakezdésnél azonban az addigi moll hangnem dúrra vált át. a halálról. ha a karmester „komolyan veszi" az allegro tempójelzést. a ta- 48 . a sebekről szól. mint a Pertransivit gladius szövegre eső éles.) Az áriák közül a legmélyebben tragikus hangot a Fac ut par­ tém altária üti meg. hogy ebben a számban . Azonban mind a zenekarban. Az elmúlt mintegy két és fél évszázad két legnagyobb hatású műfaja. de csak az opera területén tartották meg vezető szerepüket mindvégig az olasz zeneszerzők. mind az énekszólamokban szinte iszonyatos feszültség bon­ takozik ki. A kettősök közül a fájdalmas-magasztos témához az O quam tristis és a záró Áment megelőző Quando corpus morietur áll legközelebb. és mind az énekszólamokban. való­ ban szúró trillák. ha a zenekari kísérőszövet akkordfelbontásait kiélezi és élesen hangsúlyoz­ za a dinamikai váltásokat. ám mindkettőben ugyanakkor a feszültséget. mint az Inflammatus kettősé). a golgotai tragé­ dia feszültségét is érezzük lüktetni. A duettek között találjuk a mü legterjedelme­ sebb tételét. mind a zenekarban ringatódzó 6/8-os ütem válik uralkodóvá. Pergolesi zsenialitását mutatja. A Quae moerebat altária ritmikája teljes egészében a vigoperáé (csakúgy. az opera és az oratórium olasz földön született. Talán csak az Eja mater altáriában érezzük túlzottnak vagy oda nem illőnek az operás-lírikus hangot.képzelését. Ennek már forte unisono zenekari bevezetése is drá­ mai erőtől feszül.hogyan tudja összeegyeztetni a lírikus operai hangvételt a drámai kifejezésmóddal. De ugyanígy említhetnénk a Cujus animam szopránáriát is.

A tudomány s művé­ szet terén valamely nemzet kebelében támadt uj eszme.Hitványok túlnőttek a mestereken. amely a magyar műzenének egyik legrégibb és a maga nemében mindenképpen egyedülálló képviselője. múltszázadi zenetudósunkhoz. Sőt: az olaszok­ tól.rendkívül díszes kivitelben .) Az akkori Európa „végein" keletkezett ez a mű. mely haladás magvát hordja magában. egész Európa te­ rületén egymást követték a hazai szerzők oratóriumai. főleg a nápolyiaktól tanuló németek túlszárnyalták Scarlatti és kö­ vetői eredményeit.. Esterházy Pál herceg Harmónia Caelesiis cimü kantátagyűjteménye ez a mű. le- 49 . amelynek meglétéről vagy elkallódásáról ma nincsen tu­ domásunk. És mire a nápolyi iskola kivirágzott. Mert nem hiányzottak ugyan amaz idők elméletkönyvei. amelyből Magyaror­ szágon egyetlen példány található. szinte ter­ mészetes. Említettük már. század fordulójának valószí­ nűleg több ily nemű darabot tartalmazó irodalmából. Fennmaradása is talán véletlennek köszönhető. a kifejezett oratórium világában Georg Friedrich Hándel életmüve jelenti a legmagasabb csúcsot. Innen folyólag régiségeink inkább a régibb időkből erednek. de a XVII. de e művészi élet hatása nálunk csak később lehetett érezhető. de a Nap ekkor már továbbhaladt. hogy alig pár évti­ zeddel a filippinus kezdeményezés után az oratórium elterjedt szinte egész Európában. mint Eszterházy korából. hogy elmaradt korától.művét. a többi nemzetekkel szemben hasonlítható a naphoz és sugaraihoz. Helyét. amely egyetlen hírmondóként maradt meg a XVII-XVIII. egy kü­ lönös művet kellfigyelembevennünk. század elején élt nagy mesterek remekmüvei inkább csak a jelen században lettek általánosan elterjedve. hogy nem is emel­ kedhetett volna azon magaslatig. (1882-ben még tudtak egy nagyváradi példányról is.. Bach és Hándel felvillanyozta ugyan a maga közvetlen környezetét. 1882-es akadémiai felolvasásán erről így szólt: „. Arról a műről. Mielőtt azonban a két nagy mester munkásságára rátérhetnénk. Bartalus Istvánhoz fordulunk. század végén és a XVIII. Eszterházy Pálról újra meg kell jegyeznem. funkcióját. A hatalmas va­ gyonnal rendelkező főúr valószínűleg igen kevés példányban nyomatta ki Bécsben . német mesterek kezében jutott el a műfaj az összefoglaló nagy eredményekhez. Elhatnak ugyan e sugarak több-kevesebb menyöyiségben a föld minden pontjára. jellegét tekintve legjobb. melyen Németország állott. ha a mű első ismertetőjéhez. Arról a kantátasorozatról van szó. Német földön. Az egyházi zene területén Johann Sebastian Bach.

művészien táncolt. Ziani a császárvárosban meghonosítottak. Esterházy Pál (1635-1713) tulajdonképpen a dinasztia hercegi ágának megalapítója. Ebben a bécsi olasz világban különös módon keverednek a kü­ lönféle elemek." ESTERHÁZY HARMÓNIA CAELESTIS 55 (tulajdonképpen 51) kantáta szólóhangokra (szoprán. nem várhatunk többet. lehet hogy lementében. Amint a Harmónia Caelestis stiláris világából kiolvasható. ját­ szott hangszereken. A művekben ugyanakkor fellelhetők bizonyos délnémet hatások. reziden­ ciája is kezdetben itt volt. sőt . alt. Tehát ő vetette el magvát az Esterházyak zeneszeretetének. 1687-ben nyert hercegi címet. Itt. A mű. A. Nemcsak zenéhez értett: a fraknói várban képtárat és ötvösmunka-gyűj­ teményt hozott létre. az egyik magyarországi hadikerület fővezére. tenor. amely unokájának.keleties vonások is. Az olasz mesterek magukkal hozták Velence hangját . az ottani je­ zsuiták vezetésével. Kitűnően képzett és sokágúan művelt politikus volt. pl. basszus).legtöbbjük maga is velencei származású -. „Fényes" Miklós hercegnek udvarában érte el a legmagasabb szinvona­ lat.het hogy fel-. Esterházy Bécsben nyerte zenei képzését.mivel Bécs Eu­ rópa „határszéle" volt. Legalábbis ezek a kantáták túlnyomó részben azt a stíluskört követik. a különböző égtájakról összefutott kereskedelmi és hadi utak találkozási pontja . sem Magyarországtól (nem fe­ ledve utóbbinak hagyományos politikai s társaséleti ziláltságát). 50 /^^^ ^GiiVV-l . Általában Bécs ze­ néjére ez a „kohó"-jelleg a jellemző: minden korban egybeolvasztotta az északról. 1681-ben az ország nádo­ ra. kantátasorozatának latin verseit is ő maga irta. Cesti vagy M. keletről és nyugatról érkező hatásokat. Ily nemzetközi viszonyok termé­ szeténél fogva tehát sem Eszterházytól. A család fraknói ágának tagja. Nagyszombatban végezte iskoláit. Haydn ottani működése idején. hangszeres együttesre és continuóra A szerző. 1674-ben. amelyet a Bécsben működő olasz zene­ szerzők. Ö helyezte át a családi rezidenci­ át Kismartonba. délről. Hamar felívelő pályája során volt főudvarmester. énekkarra. mit a herczegköltő müveiben talá­ lunk. mint épen azt. házi zeneegyüttest is szervezett. tehát a San Marcóban mű­ ködött komponisták: a Gabrielik és Monteverdi stílusát.

de az elfordult tőle. átlagos színvonalát képviseli. s fellendült volna egy idő múlva. a darabok latin verses szövegét is Esterházy írta. század kezde­ tén. a másik számára a »napfény«.) veszi át a hagyományos liturgikus szöveget. mielőtt igazi otthonává lehetett volna. Se sze•"'> se száma a versekben a legkülönbözőbb módon. hogy az a régi vi­ lág. mely megmenthette.) Néhányszor betüremkednek Es- 51 . másik a nagyobb igényű. 37.. iieg két esetben hagyományos szövegeket variál a szerző. hogy a körülötte elmerülő. fejlett készség és az itthoni termés fogal­ mainak éles.) Mint emlí­ tettük. Ez a kezdeményezés útmutatójává lehetett volna az elkövetkező évszázad zenei kultuszának.Esterházy ennek a kornak átlagos muzsikáját. vagy annak valamilyen utódja újból erőre kapott. az ország nemessége két táborra oszlik: egyik számára a >>föld« veszítette el értelmét. vagy lassan újra felfelé készülő zenéről tudomást kellett volna vennie. többségük azonban feltétel nélküli behódolás az olaszos-bécsies hatások előtt. melynek a megszólaltatására." A Harmónia Caelestis 55 kantáta sorozata. a magyar város volt. régi összeforrottsága adott életet. hogy a kezdeményező egész személyisé­ gével s tulajdonképp egész kultúrájával abba a régebbi főúri világba tar­ tozik. az új nyugati zene­ kari apparátus volt. melynek épp a két nagy gondolat eddigi egysége. (34. manirisztikus barokk költő. mely nem ismerte az új. Ami helyét elfoglalta. mivel 4 más szöveggel ismételten szerepel a gyűjteményben. fortélyosan elhelye­ zett belső rímeknek és a bonyolult strófaszerkezeteknek. Egyes kantátákban ugyan fellelhetők bizonyos magyar ele­ mek. Ebben a külső és belső meghasonlásban elsősorban annak a je­ lenségnek kellett elpusztulnia. tendenciózus szétválasztását. európai perspektivájú kul­ túrától. oda már akkorra bevonult s kiszorithatatlanul meghonosodott a külföldi zene helytartósága. Lehetséges. s ez az apparátus azzal a zenével együtt költözik be a magyar rezidenciákba.. Itt jóformán száz évig érintetlenül élhette a maga zárt szigetéletét anélkül. s más irányt szabhatott vol­ na neki.. Összesen egy niu. Az egyetlen tényező. Szabolcsi Bence így ír erről: „A XVIII. (Tulajdonképpen 51 mű. Virtuóz verselő volt és amellett jellegzetesen cirádás. a Pange lingua (33. fenntarthatta volna. Ilyen körülmények között nem kerülhette el a pusztulást. De ahol á zenei kultusznak egyáltalán he­ lye volt. de talán nem véletlen. hordozására szü­ letett.: Veni creator Spiritus. ha tere nyílik. elcsenevészesedett. annak érdekes bizonysága Esterházy Pál herceg Harmónia Caelestis című gyűj­ teményes munkája.. Hogy a magyar rezidenciális zene már 1700 körül e külföldi apparátus felé fordult.: A ve Maris stella. Egyik a magyar kö­ zösségtől szakad el.

Saulé című 53. tulajdonképpen párbeszéd Jézus és Saul között (tenor-. hogy a virtuóz költő munkáját hogyan változtatja meg az átlagtehetségü komponista: igen gyakran fordul elő. különleges ki­ dolgozású darabot hármat találunk. néhányban a karácsonyi örömnek a kora ba­ rokkban közhelyszerű trombitafanfárok adnak hangot. a kor . ismét egy hoszszabb csoport Szűz Mária tiszteletét célozza. mint a velencei típusú ariosót vagy a korált. és Saulus Paulussá válását ün­ neplő trombitazengéses kórustétel kapcsolódik. A húsvétiak közt ez utóbbi típus természetesen még gyakoribb. hanem az olasz mesterek által Bécsbe áttelepített Viadana-féle concerto ecclesiasticó-t. és 53. hiszen a feltámadás ünneplése nagyobb lehetőséget biztosit a harsány trombitahangzásnak. mintegy tíz darab a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik.színvonalán álló.azaz inkább: az elődök . Méginkább idetartozik a 29. illetve közjátékai. amely elveti az egyébként általános strófikus szerkezetet. hogy a háromsoros tercinákat az utolsó sor zenei indíttatású megismétlésével a sokkal sablonosabb négy­ sorosság foglalja el. il­ letve Halottak Napja liturgiáját egészítheti ki. ez Esterházy leggyakrabban alkalmazott formája. A kantáták kivétel nélkül egytételesek. melyhez kötött formájú. A karácsonyi kantáták közt számos olyan akad. kantáta. számú Ascendit Deus. Tárgyukat tekintve több zárt csoportra oszlanak. nem strófikus monódia. így van egy hosszabb karácsonyi kantátacsoport. Az 52. melyben szóló ^s kórus váltakozik egymással. Ez is teljesen szabadon kezelt. mű a herceg védőszentjéhez. azon kevés darab közé tartozik ez a gyűjteményben. míg az utolsó kettő Mindszentek. máshol a Requiem textusának egy-egy mondata. Szent Pálhoz szól. Szabolcsi Bence szerint ezeket tekinthetjük a magyar zenekari muzsika első képvi- 52 . sőt úgy tűnik. Tulajdonképpen ez a típus magában foglalja a népéneket éppúgy.van szó tehát.terházy sorai közé liturgikus idézetek. a fénynek. Nem annyi­ ra Schütz azonos tárgyú vallásos koncertjét tekinthetjük itt modellnek . amelyben a szólónégyes a velencei monodíkus stílus szellemében énekel. Érdekes megfigyelni. hogy Esterházy Pál ismerhette Schütz müveit -. A Mária-énekek típusa nem csak erre a csoportra jellemző. Igazán fejlett. Ilyen mindjárt a sorozatot megnyi­ tó Sol recedit igneus. Ez a típus az összes témacsoportban helyet kap. így egy helyen az Énekek Éneke.esetleg ket­ tősről . amelyben a pasztorális hangulat uralkodik. Ugyanez a kantáta trombitaszólójával is kitűnik. Fontosak egyes kantáták zenekari elő-. Lírikus szólódalról . A leg­ fejlettebb valamennyi közt a Saulé.egyébként teljesen valószínűtlen. illetve basszusszóló).

selőinek.: Ubi. ave dulcis kantáta köz­ zenéje. W•> • ' . •Üt'. .-• mar . Az egyikben (51. Általában véve a Harmónia Caelestis-TŐl megállapíthatjuk.. így kantáta­ ciklusa egy régebbi stílus sereghajtója. .lr. í- . ubi commoraris) hegedűszólót hallhatunk. ' -)hs ' ' . de ebben a stílusban nem maradt el semmivel az átlagos jó daraboktól. . hogy alig ve­ hetett tudomást az akkor már kialakult nápolyi iskoláról. Számunkra természetesen külön becse van. és ezért fogadhatjuk örömmel az utóbbi években egyre gya­ koribbá váló előadását. • . Természe­ tes. Vannak hosszabb kidolgozású bevezetők. hogy a szerző nem ismerhette Bach és Handel műveit.&• •»»*i-. * • . méghozzá a kor német hegedűseinek példáját követve. . a 43.. a hangszer húrja­ it a játékosnak a szokásostól eltérő módon kell hangolnia. hogy távol áll a XVII-XVIII.r. ^' & • . közöttük egy valósá­ gos concerto-tétellé váló darab. század fordulójának európai főáramától. számú Ave. S.

a nagy Bach-renaissance kezdete óta . hogy nem egy mű előbb vagy később született. mint azt eddig feltételezték. tehát a teljes fogalmi szférát a zene eszközeivel ábrázolni. szop­ rán.elképzelhetetlen volt. a vallásos világszemléletnek döntő hatását vélték felfedezni. Eredetileg is kantáta-. korálfeldolgozásaiban Bach is a lehető legnagyobb gondossággal ügyelt a szövegben foglalt képszerű elemek zenei megjelenítésére.concerto vagy szvit •. például papírminőség. FEJEZET JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) BACH EGYHÁZI ZENÉJE Az egyházi muzsika egyik legnagyobb mesterének alkotásairól szólva a fejezetet mindjárt tagadó megállapítással kell kezdenünk. Számos olyan korálfeldolgozását ismerjük például. hogy Bach életmüvének legjelentősebb há­ nyada a szentzene területére esik. Az utolsó évtizedek Bach-kutatása igen nagy mértékben változtatta meg ezt a felfogást. Ezek­ ből a kronologikus adatokból.III. Voltak tudósok. maga a kézírás vagy a papír vízjele alapján kísérlik meg egy-egy szerző életmüvében pl. amelyek teljességgel külső jegyek. és Bach később dolgozta csak át kantátatétellé.mint erről már több ízben szóltunk . amelyben azonos dallamra énekelt különböző verssza- 54 . Senki sem tagadhatja . Magának a zenei anyagnak vizsgálata is alátá­ masztja az előbbi eredményt. A meglevő zene­ kari szövethez egyszerűen hozzáírta a szóló. Kiderült például. Brandenburgi koncertjeiben. és egyéb megfigyelésekből megállapítha­ tó.vagy misetételnek készült darabjaiban. egyes szavait.akár laikus. a Wohltemperiertes Klavier-ben vagy a Kunst der Fuge-ban) is az áhítatnak. s máris készen állott az esedékes vasárnapi kantáta nyitó. akik még a mester kifejezetten világi müveiben (hangszeres szvitjeiben. ezek a vizsgálatok is hozzájárul­ tak Bach-szemléletünk megváltozásához. akár szakmuzsikus -. passió. orgona­ toccatáiban vagy fúgáiban. hogy egy zeneszerző szöve­ ges muzsika esetén ne akarja a szöveg tartalmát. Évtizedeken.vagy zárótétele. A barokk korszakban . az időrendi sorrend meghatározását -. hogy számos Bach-kantáta előbb zenekari mű . Ám a legújabb vizsgálati módszerek.vagy tenoráriája. sőt másfél évszázadon keresztül .a lipcsei kántor muzsikája úgy élt a zenei köztudatban. mint tipikusan vallásos életmű.vagy kóruséneket.volt.

sőt.. hogy Bach legalább oly mértékben volt „vi­ lági" komponista. fiai­ nak zenemesterére. a korál. hogy egy-egy élesebb diszszonanciával. szövegesitette. ha nem a legnagyobb egyházi muzsikusa.nemcsak zenére. megrendítővé vagy éppen derűs­ sé változó értelmét. hogy a meglevő zene és a meglevő szöveg hangsúlyrendje. hanem például latin nyelvre is. Minden vasárnapnak vagy ünnep­ napnak megvolt a maga szövegtémája. így lett zongoraverseny-tételből kantáta-előjáték vagy hegedűversenyből zongoraverseny. Schweitzer. Ilyen körülmények között egyáltalán nem csodálatos. mint „egyházi". de az egész zeneirodalom­ nak egyik legnagyobb. ame­ lyeket nem valamilyen testület vagy alkalom írt elő számára. amely megnyitja előttünk a Bach-muzsika birodalmát. s ekkor csak azzal törődhetett a zeneszerző. hogy a feldolgozás módja teljes egé­ szében a szöveghez igazodik. emellett gondolnunk kell Bachra. Csak azzal törődhetett. aki nemcsak muzsikusként. Rájött arra.. fájdalmassá. korunk egyik legnagyobb Bach-szakértőjének köszönhetjük az egyik legfontosabb kulcsot. hanem teológus­ ként is a legnagyobbak közé tartozik századunkban. hogy éppen Schweitzer fedezte fel ezt a kulcsot. aki néhanapján olyan műveket is komponált. ha időnként régebbi darabjaihoz nyúlt. rendszerint készen állott a kantáta szövege. Természetesnek kell tekintenünk. prozódiája egyezzék. 55 . mint zeneszerzőként. átformálta. Mindez tehát arra mutat. mert tudnunk kell. S ezek csak hivatali kötelességei voltak.kok esetében megváltoztatja a harmonizálást. Művé­ szetének csaknem egészére rányomja bélyegét a protestáns egyházi nép­ ének. Bachra. De nemcsak a harmóniák kiválasztásában. hanem sa­ ját alkotói igénye. S ezt a faktumot nemcsak kifejezett korálfeldolgozásai bi­ zonyítják. Bach-tanulmányai során Schweitzer vizsgálat alá vette a korálfeldolgozások zenéjének és szövegének viszonyát. a lipcsei Collegium Musicum zenei vezetőjé­ re és arra a Bachra. azokat átdolgozta. Albert Schweitzernek. hogy a lipcsei Tamás templom kántor-karnagya hivatalából eredően köteles volt temploma teljes egyházi zenéjét ellátni. A Bach-szemléletnek ez a változása természetesen változás nélkül el­ ismeri : Bach nemcsak a barokk korszaknak. Emellett tanította a Tamás­ iskolafiataljait. vagy éppen váratlanul ellágyuló akkordfordulattal emelje ki a szöveg dramatikussá. mégpedig előadóként (karmesterként és or­ gonistaként) éppúgy. A zenekari művekből vokálissá átdolgozott tételek esetében azonban ez lehetetlen volt.

hogy a részletekben . hogy ebben a fúgá­ ban. Ha már­ most egy más műben. a bűnbeesés fogalomköre volt a tétel tartalmi indítékainak egyike. prelúdiumban vagy versenyműtételben valamiképpen a bűn. így például azokban a korálelőjátékokban. ha szövegét ismeretlen nyelven énekelnék. De mindenesetre megkockáztathatjuk a kije­ lentést. a szöveg és a zene viszonyának vizsgálata közel visz a mű lényegéhez. Az elemzés. a művek alapos elemzése azonban a legtöbb esetben Schweitzert igazolja. és más annak átélé­ se. azt a német protestáns szellemet. cantus firmusként változatlanul hagyják és ezt a dallamot különböző. mégpedig szokatlan. mint szöveg és zene viszonyából. legalábbis abban a kor­ ban szokatlan hangközöket használva fel. Erről is szólottunk már. biztosak lehetünk. cáfolta.figurációkkalfonják körül . amely túllép minden elemzésen.legyen az ábrázolásbeli vagy szerkesztésbeli 56 . Konkrét példával: ha a korál szövege a bűnbeesésről szól.éppen ezek a motívumok igazodnak a szöveghez. Ezek az eső szeptimák. Ezzel a kijelentéssel látszólag ellentmondásba kerültünk az eddig han­ goztatottakkal. Éppen itt a különbség zseniális és közepes tehetségű vagy éppen tehetségtelen zeneszerzők között: csak a lángelmék képesek arra. A Bach-muzsika világában való elmélyedés. Ám ha a Schweitzer-hipotézis teljes egészében cáfolható lenne is. amelyek a népének dallamát ún.hanem az egész zenei anyagban. Bach nagy egyházi művei zenéjük teljességében sugáro zák azt a hitet. amelynek éppen Bach a legmonumentálisabb képviselője és megszólaltatója. amely az átélésre képes hallgató számára tulajdonképpen min­ dent megmond. Ám más egy zeneműnek megértése. mindenféle programatikus uta­ lást nélkülöző címfelirattal rendelkező darabban előtérbe kerülnek ha­ sonló eső-zuhanó motívumok. akár szvittételben. nónák. toccatában. Nehéz ezt a sugár­ zást szavakban kifejezni. bővített kvartok (Bach idejében valamennyi nagyon ritkán alkal­ mazásra kerülő dallamlépés!) ábrázolják magát a bűnbeesést. De van a nagy muzsikáknak egy olyan tulajdonsága. hogy e nagy művek bármelyikének egy-egy tételét akkor is egy­ házi muzsikának éreznénk. igazi élvezéséhez csakis így jutha­ tunk el. de nem hangsúlyozhatjuk elégszer és eléggé: a vokális zene igazi meg­ értéséhez és ami ezzel egyértelmű. az orgonára írt korálelőjátékban állandóan vissza-visszatér egy mindig fe­ lülről lefelé eső motívum. Ezek az elemzés által kideríthető részletek természetesen nem jelentik még az egészt. s ez éppen az az általános hangulati vagy érzel­ mi szféra. az elemzés akkor sem indul­ hat ki másból. Schweitzernek ezt az elméletét nem egy zenetudós támadta. jellegzetes más zenei motívumok­ kal.

Bach ezt a formát is magáévá teszi. Amit nem fogad el °ach. természetesen mindkettőhöz vonósbasszus is járul.éppúgy tartsák magukat a hagyományos vagy a maguk felállította tör­ vényekhez. BACH PASSIÓI A bevezető fejezetben már megemlékeztünk a passió fejlődéstörténeté­ ről. Vokális al­ kotásai közül ide tartoznak miséi. ariosókat. Már ez a felsorolás is mutatja az elemek sokfélesé­ gét. hogy a XVIII.és nagyméretű korálfeldolgozások. század első felében már nem különülnek el az addigi különböző passió­ típusok : valamennyi áriákat. Egységes a passió annyiban. csak a legfontosabb gondolatokat felvető beve­ zetés végén egy rövid felsorolás Bach egyházi muzsikájáról. Egyes áriáknál . és ugyancsak olaszos ben­ nük az ékesitések bőséges használata. passiói. a legjobb esetben is csak részletekben elvesző. de a nagy egészet megragadni képtelen müveket fog írni. korálokat és recitativókat tartalmaz. Hangszeres zenéjéből pedig az orgo­ namuzsikája tetemes részét alkotó kis. Jézusét orgona . a passió már egységes műfajként él a köztudatban. melynek elemei külön­ böző helyekről származtak.ez is olasz minta . A recitativók részben megtartják a korálpassíó hagyományát. ám olyan egységes műfajként. hogy ekkor­ ra túlnyomó részben költői formába foglalják a Kínszenvedés történe­ tet. mint ahogy mindezen túlmutatva meg tudják ragadni egyegy gondolati-érzelmi-hangulati mag zenei kibontásának egyedül lehet­ séges módját. és éppen ezért emelkedik ki toronymagasságban kora passiózenéi 57 . mo­ tettái és énekes korálfeldolgozásai. két nagy passiójában azonban az Evangélista mindig ragaszkodik a bibliai textushoz. S hadd álljon e rövid. Mindehhez azonban hozzá kell vennünk. kórustételeket. hogy az áriák többsége az olasz operában megalkotott da capo-típusú.. kíséri. kantátái.) Ugyancsak új jellegzetessége a passió műfajtörténetének.az énekszólam mellett azzal szinte egyenrangú hangszerszólót is hal­ lunk. (Jellegzetes különbségeket ér el a zeneszerző a recitativók kísérőapparátusával is: a János-passióban például az Evangélista szavait cembalo. Mire Bach korszakához érkezünk. mellőzve vagy csak a recitativókban tűrve meg az evangéliumi szöve­ get. A közepes tehetségű vagy tehetségtelen komponista hiába tart be minden szabályt. részben ezek is az operában kialakult módszereket veszik át. Magníficat-ja.

bariton. Ebből 31 az Evangélista recitativója. hogy a zeneszerző el­ nyerje az állást. tenor-. Az eredeti beosztás szerint a pas­ siót két részben adták elő. a mai előadások döntő mértékben ezt a későbbi verziót veszik alapul. (Az utóbbi években hatalmas lendületet vett és teljesen új szem­ pontok szerint dolgozó Bach-kutatás újabban kétségbe vonja egyrészt az 58 . alt-. az az operai stílus. A Márkus-passió zenéje elveszett. 8 szólóária. csak az ötödikről nincsen semmi adatunk. 2 arioso. A János. a mai gyakorlat általában három részre osztja a müvet. hogy ez a zeneileg igen gyenge mű Bach alkotása lenne: való­ színűleg egy ismeretlen korabeli szerző darabját másolta le. énekkarra és zenekarra Személyek Jézus (bariton) . 1727-ben. a külsőségnek. BACH JÁNOS-PASSIÓ szoprán-. 11 korál. 1723-ban került sor Lipcsében a bemuta­ tóra. a teatralitás.Pilátus (basszus) 68 szám. A János-evangélium szövege szerinti passiózenét Bach még kötheni tar­ tózkodása alatt készítette el.és basszusszólóra.valószínűleg öt tétel . Az újabb kutatás azonban elveti annak le­ hetőségét. ezzel pályázott a lipcsei Tamás-templom megüresedett kántori állására.Szolgáló (szoprán) .egy koráb­ ban komponált alkalmi művének. Bach átdolgozta a János­ passiót . ám erről a mű­ ről is kimutatták. a Gyászódának átdolgozásából va­ lók. 14 túrba. így a nekrológban említett öt mű közül négyet a kutatás azonosí­ tott. A mesterről írt nekrológ öt passióról tesz említést. Bachnál nyoma sincs a színpadiasságnak. Négy évvel később.Péter (basszus) . amely korának legtöbb idevágó művét áthatja.Evangélista (tenor) . 1 zárókórus. hogy egyes tételei . nyilván gya­ korlati előadás céljára. continuóra (orgona és cembalo).és Máté-passiója. 1 nyitó-.és a Má­ té-evangélium szerintieken kívül Bach saját kezű kézírásában maradt fenn egy teljes Lukács-passió. amely nyilván nagyban hozzájárult ahhoz.közül a mester János.

szükségszerűen oly mértékben tette drámaivá a Já­ nos-passió zenéjét. ez a textus önma­ gában véve is drámai jellegű. az áriák és ariosók is sokkal inkább drámaiak vagy érzelmesek. ame­ lyekből hiányzik minden operai sablonformula. Lírikus nyugvópont alig akad az egész műben. hogy szinte az egész barokk korszakban nem isme­ rünk ehhez foghatóan izzó szenvedélyű oratorikus alkotást. sőt. vagy pedig saját maga írta meg azokat. amelyben az Evangélista szólama kromatiká­ ban tobzódó ékesítéssel ábrázolja a „sírt" (weinete) szót. Ugyanez vonatkozik a tömegkórusokra. ariosók verses szövegeit megírta volna. másrészt a két verzió értékelésében sem áll ki egyértel­ műen az 1727-es mellett. Mindezt Bach egyrészt az Evangélista recitativóiban valósítja meg. Ma éppen ebben látjuk a János-passió egyik legnagyobb előnyét: a bib­ liai szöveg tömörsége . főleg az epikus Máté-evangéliummal. ezért oly nehéz feladat a ba­ rokk énekes műveinek fordítása!) Hogy mindez mennyire áthatja még a recitativókat is . s Bach ezekben a ré- 59 . Ellen­ tétben a többi. aki a kor divatja szerint a szenvedés-történet egyes szakaszaihoz kapcsolódó. sűrített és érzelmeket hangsúlyozó.1723-as előadást.amelyet még jobban emel a lutheri fordítás ódon német nyelvezete . képszerű megformálását szol­ gálják. Ez a drá­ maiság nagyrészt magából a János-evangélium szövegéből ered. ahol a verselt textus kikerülhetet­ len szükségesség volt. a váratlan nagy hangközök vagy éppen dallamos for­ dulatok mind-mind a szöveg értelmezését. tömör. amely ugyancsak rendkívül kifejező ékesítést ^kalmaz a szó zenei ábrázolására.mint mondottuk .) Köthenben Bachnak nem állott rendelkezésére olyan költő. semmint szemlélődő-kommentáló jellegűek. így a mester arra kényszerült. Ez a drámaiság . (Természetesen ennek a kompozíciós módszernek igazi megérté­ séhez csak az eredeti szöveg segíthet hozzá. hogy művének legnagyobb részét a Luther-for­ dítottá bibliai szövegből állítsa össze.ugyanakkor képszerű is. amelyek szintén az evangéliumi szövegre íródtak. A nagy tömegkórusok („turbák") még fokozottabb alkalmat nyújta­ nak a drámaiságra és a képszerű ábrázolásmódra. Mindezt az akkori lipcsei közönség valószínűleg hiányosságnak érezte. arra f)élda a Péter sírását elmondó szakasz. A dal­ lamvonal hajlása. és kontemplatív jelleget is csak a korálokban találunk.hadd utaljunk vissza még egyszer -. s amelyeknek minden hangja feszülten és mindig képszerűén ábrázolva követi a textust. vagy a korbácsolásról szóló recitativo. ott vagy a korban legnépszerűbb Brockes-féle pas­ siókölteményből vett át részeket. el­ mélkedő vagy lírikus áriák.

a János-passió is független kortól. Elég. a rész­ vét és a fájdalom szinte már transzcendens. amely Krisztusban a küzdő hőst láttatja. A zárótétel a zeneirodalom legcsodálatosabb „búcsú. amely a János-passiót megnyitja.a János-passiót többek között az is ki­ emeli. „szaladó" tízenhatod meneteire a kórusszólamok minduntalan „rákér­ deznek". Az áriák szövegét a mai fül néha bizony rendkívül kezdetlegesnek. hogy ebben a műben Bach sokkal inkább a szenvedő emberKrisztust ábrázolta. a H-moll mise és a kantáták világával szemben . a Máté-passió. Ezekben is gondja van a mesternek a képszerű ábrázolásra. hogyan lehet a harmonizálás segítségével kiemelni a szövegi mondanivalót. ez a jellegzetesség kapcsolja össze korokon átnyúlva a János-passi­ ót Beethoven Missa Solemnisével. illetve lezárja. és amelyben a mélyvonósokban éppúgy szinte láthatóan perdül meg előttünk a kocka. vagy a második rész szopránáriája. ám Bach zenéje megszépíti valamennyit. Gondoljunk csak arra a kórussal kísért basszusáriára. s messze túlmutatván a szöveg szavain. transzcendentális isteni ala­ kot. „Hová. mint ahogyan ez az ábrázoló elem uralkodik a kórus­ szólamok éles ritmizálásában is.székben sem hagy semmit kihasználatlanul. hová?".de nem ellentétben! . a kontempláció. semmint a földöntúli. világszemlélettől. de ugyanakkor mélységesen emberi hangját üti meg. Ám Bachnak nemcsak a dallamvonalak vagy a zenekarkezelés ábrá­ zoló eszköze állott rendelkezésére: a passió menetébe szőtt korálok pél­ dázzák leginkább. és benne az örök emberi kap hangot. A legemelkedettebb hangot az „Elvégeztetett" altária képviseli. amelyben az áradó könnyek metaforájának hatására Bach valóságos „vízizenét" komponált. vagy arra a kórusra. ízléstelennek is tarthatja. az áhítat. amely számot ad a Jézus ruhái feletti kockavetésről. sőt. mintegy céljá­ hoz: a vigasztaláshoz vezeti el a passió izgatott drámaiságát. amely a Golgota hegyére szólítja a hívőket: a basszusszóló izgatott. hová. 60 1 . Bach nagy szent­ zenei alkotásai. harmóniáinak fenséges nyugalmával lekerekíti a müvet. ha a „Feszítsd meg" kórusok bonyolult kromatikájára és ritmikus feszültségére utalunk.és altatódala". Mint minden igazi nagy műalkotás. amely gyönyörű dallamával. Külön kell említést tenni arról a két monumentális kórustételről. a passió valamennyi szólószáma közül ez talán a leg­ szebb. A nyitókórus mintha a világ minden tájáról a Golgota felé özönlő tömeget ábrázolná vagy az uralkodó Krisztus fenségét akarná kifejezni. megadni a hangulatot.

a János-pas­ sióban is korának minden eszközét felhasználja: a német protestantiz­ mus koráidallamait és az olaszosan hajlékony áriatípusokat. az Evangélista-szövegek a Bibliából valók r'' Személyek : Jézus (bariton) . 1729-ben került sor Bach má­ sik fennmaradt passióművének. 16 túrba. bariton. mint a mű előadása. hogy Picander szöveg­ könyve 1729 nagyhetére került kiadásra. a Máté-passió 103 számból áll. a Máté evangélista szerinti passiózené­ nek első megszólalására.Két hamis tanú (alt és te­ nor) ~ Két szolgáló (szoprán és alt) . Már amennyiben biztosak lehetünk a dátum­ ban. 11 zenekarkíséretes recitativo vagy arioso. Semmiféle híradás nem maradt fenn ugyanis erről a bemutatóról. s ezt a tényt más nem indokol­ na.Pilátus felesé­ ge (szoprán) 78 szám. kettős kórusra és kettős zenekarra. a mai gyakorlat általában há­ rom részre osztja a művet.Péter (basszus) . az ábrázoló erejű koloratúrát és a lapidárisan tömör kórushangzást.Evangélista (tenor) . 3 kórusszám. Ebből 20 az Evangélista recitativója. orgonára A szövegkölteményben a versbe foglalt áriákat és kórusokat Picander ir­ ta. (Részletesebb beosztás szerint. mely külön számnak veszi az Evangélista minden recitativóját. gyermekkarra. es következtetéseinket csak arra alapozhatjuk. 15 szólóária. minthogy azonban Lipcse két evangélikus főtemploma.Júdás (baszszus) .és basszusszólóra. alt-.) Az eredeti beosz­ tás szerint a passiót két részben adták elő. a bonyolult el­ lenpontos szerkesztést és a korálfeldolgozások homofóniáját.Két pap (basszus) . Egyes kutatók 1730-ra teszik a Máté-passió első «oadását.és a Nikolaikirche évente váltotta egymást a nagypénteki pas­ sió előadásában és 1730-ban a Nikolaikirche lett volna soron.Pilátus (basszus) . a nagy összefoglaló. így válik a zenei eszközök teljessége az eszmei tartalom univerzalitásának tükörké­ pévé. Hat évvel a János-passió bemutatása után. amelynek 61 . a ihomas. 13 korál. BACH MÁTÉ-PASSIÓ szoprán-. tenor-. hogy Bach.Kaifás (basszus) .Summázásként annyit.

i A Máté-passió koncepciójának talán leglényegesebb vonása az előadói apparátus kettéosztása. Zenei szempontból ez az eljárás Bach számára még több lehetőséget nyújtott aZ'ellenpontos szerkesztés sokrétűbbé té- 62 .talán sajnálatosan . Pontos értesüléseink vannak viszont a mű előadói apparátusáról. gyerekek! Úgy érzem magam. hogy a hangversenyek műsorain régi művek és kortársi alkotások előbb egyenlő mértékben szerepeljenek.) Mint említettük. Ez a dátum egyben Bach újjászületé­ sének.túl­ súlyba jussanak. mint az operaszín­ padokon.az 1730-as évszám nem jöhet számításba. 12-12 énekes szerepelt. s ettől kezdve vált gyakorlattá. 60 előadó alkotta a bemutató gárdáját. Mendelssohn nagy tette irányította rá a figyelmet a zenei múlt nagy alkotásaira. Összesen tehát kb. 1829 nagypéntekjén került sor arra a történelmi nevezetességű hangver­ senyre. egymásra néztek s így szóltak: Mi lesz még ebből? Egy idős nemes hölgy így szólt: Isten ments. A ket­ tős zenekar szólamait pedig mindössze 34 hangszeres művész játszotta. Éppen száz évvel a feltételezett bemutató előadás után. szinte kizárólagosan kortárs ze­ nét szólaltattak meg a hangversenydobogón éppúgy. ma enyhén szólva furcsának tekinthető vissza­ emlékezést : Az előkelő templomok egyikében sok magasállású tisztviselő és nemes hölgy volt együtt. a hangversenypraxisban ez a nap jelenti a történeti szemlélet szü­ letését is. a Bach-kultusz megindulásának kezdődátuma is. Mindegyik kórusban. a bevezető kórus koráldallamát külön 3 fiúénekes szólaltatta meg. 1732-es előadás­ ról ismerjük a következő. Amint most a passió színpadias zenéje elkezdő­ dött. majd napjainkra a régi művek . de az egész zenei világ köztudatából. amely Bachnak valaha is rendelkezésére állt egyházi mű megszólaltatásához! (Manapság nem ritka eset. Addig túlnyomó többségben.kóruskarzatán a Máté-passió előadói együttese nem fért volna el . mindezek a hallgatók csodálkozni kezdtek. mintha opera-előadáson volnék! S ezzel a Máté-passió el is tűnt nemcsak Lipcse. amelyen a fiatal Mendelssohn a berlini Singakademie együttese élén új életre keltette Bach remekét. beleértve a szólistákat is. Mindössze egy későbbi. akik énekeskönyveikből nagy ájtatossággal énekelték a passiót megelőző korált. a Bach-mozgalom. És ez volt a legnagyobb létszámú együttes. Sőt. az 1729-es bemutatóról a korabeli források semmifé­ le tudósítást nem őriztek meg. hogy a Máté-passió apparátusa 150-200 fő.

állj meg. testvérek. hogy tudomása lett volna róla.telére. kommentárjait tolmácsolja. amely szavaiból (Hagyjad. segítsetek siratni. amely Krisz­ tus elfogatása után hangzik fel. Rövidesen a máso­ dik kórus drámaisága lesz győztes a két együttes versenyében. hogy felháborodásának adjon kifejezést. főleg a két Gabrieli jöttek rá arra.énekli a gyászéneket: Jöjjetek.és altszóló fájdalmas gyászénekszerű dallammal ad kifejezést a bánatnak. Fentebb már említettük.a középrészben .helyezhető el. A velencei mesterektől tanulta ezt az ún. A máso­ dik kórus ezzel szembeállítja teljes énekkari apparátusát. Azonban azt is valószínűtlennek kell tartanunk. amikor mindkét kórus egyesül. hogy ez a kor még nem ismeri a történeti szemléletet és leg­ feljebb néhány évvel. A kettős kórusokban az egyik félkórus általában a passiótörténet kortárs szemlélőit eleveníti meg. míg a másik félkórus a mai hivők közbeszólásait. hogy az egyik együttes szólistáját Bach szembeállítja a 63 . A mű további nagy kórustételeiben még több ízben alkalmazza Bach ezt a metódust. drámaivá teszi a nyitókórust. de mára XVI. A velencei Szent Márk székesegyház karnagyai. és méginkább fokozza a kontrasztot az az izgalom. Előfordul az is. Az I. a legdrámaibb módon talán abban a számban. Erre a kétkórusos technikára vagy koncepcióra mindjárt a monumen­ tális nyitókórus példát ad. században ismeretes volt az eljárás. Az első szélesívű frázis elhangzása után a második kórus és zenekar egy-egy felkiáltással lép közbe: Kit? Hogyan? A két elem összecsapása feszültté.ugyanez a módszer a szerkesztés alapja. Valószínűtlen.már ebben is felelgetnek egymásnak a motívumtöredékek. évtizeddel korábbi műveket tart megismerésre ér­ demesnek. erő teljesség és feszültség. A szellemi koncepció azonban talán még jelentősebb: a kettéosztott énekkar nemcsak zenei­ leg. amely mai fogalmaink sze­ rint körülbelül megegyezik a kantátával. együttesben a szoprán. mint a János-passióban vagy kantátáiban. s egy grandiózus viharzenében kérje számon az égtől. hanem eszmeileg is felelget egymásnak. Ezek az együttesek verseng­ hettek egymással. i Ez a kettéosztás nem Bach újítása. s valószínűleg innen ered az olasz „concerto ecclesiastico" (templomi koncert) műfajmegjelőlés is.hangszeresek és énekesek . A ké­ sőbbiekben . miért nem sújt le villá­ maival az árulókra. Előbb a két együttes zenekara eljátssza a be­ vezetést . ne kötözd meg!) árad. Majd az első kórus . hogy Bach ismerte volna Schütz műveit. előadásra alkalmasnak. „cori spezzati" elvet Schütz.a passió szemtanúi . hogy a templom különböző helyen levő kóruskarzatain több együttes .

hogy a kórus a zeneszerző korának hívőit képviseli. Mondataik közt szólal meg a második együttes. hogy ez az elv . A nyitókórusra visszatekintve jegyezzük még meg. s mindig a fent említett kortárs . A tenorszóló ismét mintegy szemtanúként tudósít Jézus kétségbeeséséről. vagy ha jobban tetszik. A turbák főként a 64 . Az egyik együttesben egy­ mást váltja négy szólista.másik kórustömbjével (erre volt már példa a János-passió kóruskíséretes basszusáriájában is). aki arról énekel. míg az énekkar mintegy rákérdez. jelentőségben is háttérbe szo­ rulnak a János-passió azonos jellegű számai mögött. keressük ott a megváltást. (Bach e szólamot soprano ripieno-nak jelzi. A Getsemané-kerti éjszaka során. Harmadik csoportként gyer­ mekkar ajkán megszólaltatja az O Isten ártatlan báránya (O Lamm Gottes unschuldíg) kezdetű korált. a közlés és a reflexió harmonikus egymásutánja bontakozik ki a felelgető koncepcióban. hogy ez az ének­ kar teljesen korálfeldolgozás stílusú. mindig ugyanazzal a szöveggel: Jézusom. hogy a turba-kórusok számban is. A megfeszítés utáni altáriában az egyik csoportban csak két oboa da caccia (a mai hangszer mélyebb fekvésű őseinek egyi­ ke) és a continuo kiséri a szólistát. közlő mondat­ ban beszél Krisztus sírbatételéről. szomorúságáról. A kétsíkú ábrázolásmód bevonulhat a recitativo accompagnato eszközei közé is. A recitativóban a zenekar basszusa a szívdobogást festi. Szavait a második együttes kóru­ sának közbevágásai meg-megszakitják. a késői korok hívőinek hangját szólaltatja meg: Miért van minde kín? Mini Bartha Dénes megjegyzi Bach-könyvében. A második együttes a teljes zenekar és énekkar apparátusával kérdez rá a szólista énekére: Hová menjünk'/ Hol keressük ? A nyitókórus mellett a zárókórus előtti nagy recitativo nyújtja a legszebb példát a kétkórusos technikára. a Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt és virrasszatok velem Jézus-szö­ veg után Bach nagyméretű recitativóban. a mester azzal is aláhúzza az énekkar szerepét. efölött és a fafúvók fájdalmas dallamtöredékei kíséretében szólal meg a tenorszóló kétségbeesett recitativója. azzal is kidomborít­ ja. Mind a dallam. jóéjt! Megint csak a kortárs szemlélők és a mai ember szembeállítása. hogy Jézus kitárja karját.itt nem elégszik meg a kétfelé tagolással.) Talán a Máté-passió túlnyomórészt szemlélődő-lírikus jellege az oka annak. majd áriában fűz reflexiókat a történtekhez. mind a négy egy-egy nyugodt. illetve kórustételben alkal­ mazza Bach a „cori spezzati" elvet.ma így mondanánk: sztereofónia .ké­ sői korok hivője szembeállítás jegyében. a mai előadási gyakorlat őrzi a bemutató hagyományát. A fentieken kívül még jó néhány áriában. mind a harmonizá­ lás módja a Bach-korabeli gyülekezeti ének világából való.

hogy a Máté-passió súlypont­ jában az áriák. sem a monumentalitás. hogy a Bach által is drámai célzattal "megírt jelenetek feszült. ugyanakkor nem hagyhatjuk cáfolat nélkül ennek a szemlé­ letnek általánosító kiterjesztését. illetve a zenekarkiséretes recitativók állnak. Krisztus elítéltetése. A legtöbb túrba szűkre fogott. onnan is felharsan a gúnyo­ lódó tömeg kiáltása. hogy az évszázados múltra visszatekin­ tő szembeállításban (János-passió: drámai. sem pedig a templomi zene fogalomköre nem zárja ki. Monumentalitást és valami mindent elöntő áhítatos karaktert tart szem «ott. hogy egy-egy részlet vagy akár az egész ária a dráma jegyé­ ben fogant. mint az egy hangulati-gondolati elemet zenébe foglaló áriák. Ilyen például a Légy üdvözölt.szinte így monda­ nánk . csak a lator nevét tartalmazza. a Krisztus ruhái fölött való kockadobás vagy az INRI felirat elleni tiltakozás. miszerint a Máté-passió lényege az epikus-szemlélődő jelleg. és egyetlen akkordnak a szöveg szerint ritmizált meg­ szólaltatása. Máté-passió: lírai) igen sok igazság van. Mindez természetesen fokozott mértékben vonatkozik az accompagnatókra. Az áriáknál is igen gyakran lehe­ tünk tanúi. a Máté-passióból hiányoznak a keresztrefeszítés cselekménysorának . de ugyanakkor feltétlenül elavultnak bélyegezhető jellegzetessége. amely felhasználja a kettős kó­ rus lehetőségét. Ez a szemlélet a „vallásos zene" jegyében a tempókat általában lassúra veszi. Van azonban olyan túrba is.ú ábrázolásnak bizonyos fajta megjelenése: a re­ citativók rendszerint szubjektívebbek. Pilátus jele­ netei és a keresztrefeszités körül.zsánerképei. tömörí­ tett és nem él a kettéosztott együttes lehetőségeivel. A János-passióval ellentétben. Emellett van a bachi előadói praxisnak egy hagyományos. zsidók királya. amelyek ezt a drámaiságot képviselik. Amikor megállapíthatjuk. Jellemző például a Barrabás szabadulására szavazó kórus. ahol az egymásnak felelgető félkórusok szinte panorámikusan festik meg a ké­ pet: a helytartói palota előtti téren innen is. Pedig sem az áhítat. Mindezek után talán már nyilvánvaló. Jegyezzük meg mindjárt. Nem utolsósorban azonban az előadás módjától is ^gg. Említettük már. Sajnálatos módon rendszerint éppen azokat az áriákat szokták kihagyni. hogy Bach a korabeli operai gyakorlatot is alkalmazza. amikor ilyen zenekarkiséretes recitativókat és áriákat egy tömbbe ková­ csol össze. érzelemben gazdagabbak és sok­ rétűbbek. izgatott jelleggel és gyors tempóban szólaljanak 65 . hogy a kettős kórusok­ ban milyen félelmetes drámaiság izzik. A fenti megállapítással már bizonyos mértékben ellentmondtunk annak a szemléletnek. hogy ez a drámaiság felszínre jut-e.passió második részében sűrűsödnek. Ez is a kétsíi. mely egyetlen ütem.

Krisztus. hanem az előadóknak is. Tulajdonképpen a müvet szövegkönyvvel vagy kottával a kezében követő hallgató lépten­ nyomon felfedezheti a drámai elemeket éppúgy. Az Evangelista-recitativókat a Máté-passióban orgona kíséri. Mint mondottuk.ebben a műben nem Ember.mindenekelőtt a szólistáktól -. hanem valóban földöntúli. A da­ rab egyike a nehezen kitáruló.. Külön vizsgálatot érdemelnének a Máté-passió koráibetétjei. Bach nemcsak a kifejezett koráibetétekben. nehezen megközelíthető Bach-műveknek. szinte mindig változó harmonizálással. Már ez a kísérő apparátus is megadja az alapkaraktert. mint testvérdarab­ jára. ez az én vérem. Jellemző az úrvacsora-jelenet szélesen kibontott. iste­ ni lény. mint a hangfestő megol­ dásokat. sőt. élesen kiugró staccato hangjai szinte az olasz ope­ ra mintáját követik. a János evangélista szerinti passiózenére. ha az általánosan bevett szokás szerint az Evangelistarecitativókat és a tenoráriákat ugyanaz az énekes adja elő. húzatlanul szólaltassák meg.. mely a passió folyamán ötször fordul elő. mely riadószerüen harsan fel az oboa­ szólóban: Jézusom mellett akarok virrasztani. Köz­ ponti helyet foglal el ezek között az O Haupt voll Blut und Wunden (Ó fő. melyek éppoly jellemzőek a Máté-passióra. a kötött formájú ária is feszültté válik már főmotívumánál fogva is. annak drámaiságát és erejét tükrözik. vérző sebekkel) koráldall^ma. Beszéltünk már a recitativo fájdalmas pátoszáról. Jézus megszólalásai köré a vonószenekar tartott akkordjai vonnak dicsfényt. melizmatikus dallamvonala. mely a keresztút cselekménysorozatát szakítja meg.) A mü elő- 66 . Szinte meg sem kívánható mai előadóművészektől . S végül: útravaló a Máté-passióval ismerkedő hallgató számára.rendszerint kihagyott ~ szoprán­ ária feszült szinkópái. másrészt a Jézus-alak koncepciójára vonatkozóan. hogy a passiót teljes egészében. hanem a nyitókórusban is alkalmaz korái­ dallamot. beszéltünk az egyik tenorária szólószólamára felelő kórus koráljellegű dallamáról és feldolgozásmódjáról is. De éppígy említhetnénk a Júdás öngyilkosságát követő basszusária hándeli fütöttségét vagy az ugyancsak Hándelre emlékeztető másik basszusáriát (gambaszólóval). Nemcsak a hallgató számára nehéz. A már emlí­ tett Getsemané-kerti tenor recitativo és ária is ide sorolható. a miseáldozatra vonatkozó szövegre: Igyatok mindnyá­ jan.meg. (Különö­ sen akkor nem.megint csak ellentétben a János­ passióval . egyrészt az Evangélista elbeszélésének epikus színezetére. Például a Júdás árulását követő .

lehetőleg több részletben . amely a Nikolaikirchében is megakadályozta az előadást: a karzat kis mérete. korábbi müvek átszövegezése. A modern tech­ nikával készült sztereo lemez viszont tökéletesen érvényre juttatja a mű egyik alapvető koncef)cionális sajátosságát. bebizonyosodott. van olyan kutató. így.adási időtartama megközelíti a négy órát. hogy a 24 számnak majdnem a fele úgynevezett paró*lia-tétel. Hangsúlyozzuk a sztereofonikus felvétel előnyeit. Ebből 6 ária. a karté­ teleké 16) Nemcsak az oratorikus irodalomnak. vagy pedig az az egyszerű tény. Ennyi ideig koncentrált figye­ lemmel hallgatni: vagy lehetetlen.és Különösen a régebbi évszázadokban . aki egyenesen kétségbe vonja a H-moll mise létezését. és ne olvadjanak össze a két együttes hangjai.egyáltalán nem volt ritkaság az 67 . 15 kórustétel. Ezért azt ta­ nácsoljuk a Bach-zene kedvelőinek. Templomban a rendszerint visszhangos akusztika lehet zavaró tényező. Hangver­ senyteremben ugyanis aligha képzelhető el olyan méretű dobogó. hogy ha módjukban van. vegyeskarra. Bach korában . vagy rendkívül fárasztó. sztereofonikus hanglemezről hallgassák meg először . orgonára Az öt állandó tétel bachi megzenésítése 24 számra oszlik. hanem az egész zenei literatúra­ iak legrejtélyesebb. hogy valódi sztereofónia. legvitatottabb művei közé tartozik a H-moll mise.a müvet. (Az Osanna külön tétel. azaz más. ha figyelembe vesszük ennek a liturgia-megkövetelte megismétlését. BACH •rH-MOLL MISE két szoprán-.és basszusszólóra. zenekarra. 3 duett. melyre ismertetésünkben annyiszor hivatkoztunk: a „cori Sfwzzati" elvet. ame­ lyen a kettős kórus és a kettős zenekar annyira elkülöníthető lenne. felelgetés jöjjön létre.és papirvizsgálatok alapján ítélve. bizonyítván. Különösen az utóbbi évtized Bach-kutatása foglalkozott sokat a művel. alt-. es ezek a vizsgálatok igen nagy mértékben fokozták a rejtélyt. a tételek száma 25. A legkü­ lönbözőbb kézirat. hogy *2 egyes tételek szinte csak „könyvkötői önkény" következtében kerül­ tek egymás mellé. tenor. és Bachnak nem volt szándékában teljes misét írni.

1748-49 táján a Credo. amelyre a mise készült. Eddig a mü megszületésének rejtélye. valamint az Osanna-tól a Dona nobis-ig terjedő tételek zenéje. E kérvény nyomaté­ kául küldte el Drezdába a Kyrie és a Glória szólamanyagát. tulajdonkép­ pen a vele ellenségesen szembenálló városi tanácsurak „letromfolása" céljából az udvari komponista címért folyamodott. A másik. 1724-ből. Ilyen monumentális. Hogy a Kyrie és a Glória milyen cél­ ból íródott. Az egyik kronológiai beosztás szerint a legkorábbi a Credo. amiben a két elmélet egyezik). alkalmát is. Schering feltevését a nemrégi­ ben lezajlott és fent ismertetett kutatások megcáfolták: a koronázásra 1733-ban került sor. hogy ze­ nekari műből vált kantátatétel. A lipcsei protestáns szertartásban ugyan szerepeltek latin nyelvű részek. így a Kyrie és a Glória. méghozzá igen gyakran. hogy a mise egyes tételei nem egy időben keletkeztek. Bach olyan zeneszerző volt. 1733-ban Bach kérvényt adott be a drezdai szász ki­ rályi udvarhoz. akár máshol előadásra kerüljön a tel­ jes mű. melyben lipcsei helyzetének megerősítése. 1733-ban keletkezett volna a Kyrie és a Glória (ez az egyetlen pont. talán még titokzato­ sabb téma a H-moll misével kapcsolatban a mű megírásának célja.. majd 1736-ban a Sanctust és 1738 és 1739 között a még hiányzó részeket. • Ha a H-moll mise zenéjét vizsgáljuk. Eszerint a Sanctus lenne az első elkészült tétel. a Kunst der Füge kivételével minden kompozíciójánál figyelembe vette a meg­ szólaltatás lehetőségét. a századunk első felében működött Arnold Schering elmélete szerint III. Egy másik feltételezés még inkább széthúzza a tételek keletkezési dátumát. Kérdések. az összetartozás vagy nem össze- 68 i . aki szinte minden művét meghatározott alkalomra komponálta. Mi volt azonban a célja a többi tétel megkomponálásával? Reménye sem lehetett. illetve dokumentáris alátámasztás. Ágost szász király lengyel királlyá koronázása lett volna az alkalom. hogy akár Lipcsében. Annyi bizonyos. és mindkét elmélet ennél az időpontnál későbbre helyezi a miseciklus teljes elkészültének dátumát.ilyen paródia-eljárás. kilenc évvel később. amelyekre a zenetudomány ma még nem tud válaszolni. két teljes órát igénybe vevő misealkotás mindenképpen szétrobbantotta volna a Uturgikus szertartás kereteit. Az egyik Bach-kutató. mely 1732-ben készülhetett. Az is előfordult. amint erről fejezetünk bevezetőjében bő­ vebben említést tettünk. majd tizenöt éves szünet után. ezután egy évvel komponálta volna Bach a Kyrie-t és a Glóriát. arra vonatkozólag van biztos magyarázat. és talán az utolsó darab. de semmiképpen sem szerepelt a teljes latin szö­ vegű miseciklus.

azaz a szélesen kidolgozott főrész után rokon vagy ellentétes anya­ gú középrész következik. Valami teljesen más hozzáállást képvi­ sel a H-moll mise. a Pleni sünt <^oeli és az Osanna. flobbantásszerűen éles .változatlanul vagy variálva ~ az első főrész. amely a mise monumen­ tális építményét egységessé teszi. a kronológiai és más hasonló kérdésektől füg­ getlenül. Ez a gyakorlat a barokk időben nagyon gyakori velejárója az anaknak. mint a tételek összetartozásá­ nak vagy a mű megírása céljának problematikájára. további kérdésekkel találkozunk. a Cum sancto spiritu. Nem hozható fel érvként. erre a koncepcióra éppúgy nem tudunk magyarázatot adni. ahogy szinte egyetlen alkalmat sem hagy kihasználatlanul a naiv. hogy a H-moll misében alig-alig találkozunk azokkal a képszerű zenei ábrázolásokkal. majd visszatér . másrészt a Magnificat latin textusának bachi kompozíciója mindennél ékesebben szóló bizonyság amellett. de az egész mű kon­ cepciója sokkal inkább zenei. hogy a mester nagyon is értette és ismerte a katolikus liturgia szövegeit. Nem egy olyan ária van a misében. koncertánsan kezelt hangszer is az énekszó'amokhoz. mint a többi bachi egyházi mű. Erre a zeneszerzői hozzáállásra. Ezeknek isiiertetésére még külön kitérünk. amelyek egy másik típusba tartoznak. a kantátákban vagy a Magnificatban a mester szinte minden alkalmat megragad.és most nem a paródiatételekre gondolunk . amelyek a kantáták és passiók zenéjét oly nagy mértékben jellemzik.legtöbbször hármas lüktetésű . dal- 69 . Ezekben az áriákban és kettősökben igen gyakran társul ^gy vagy két szólisztikusan. hogy a szöve^st zenéjében drámai módon ábrázolja. A H-moll mise tételei . amely teljesen más jellegű. azoknak elemzése után feltűnik. úgy a Nagymisében mintha céltudatosan kerülné mindezt. hogy Bachot a latin nyelv befolyásolta volna. semmint drámai. A kórustételek legtöbbje 'UgB. A mű egyes tételei különböző formatípusokat és karaktereket képvisel­ nek. Markánsan. vagy a na­ gyon is rafinált hangfestésre.ritmikájuk. az Et resurrexit. így a Glória. mégpedig igen gyakran a legbonyolultabb fúgatípus. Az áriák és a duettek legtöbbje az úgynevezett da capo formát kö­ veti. Talán ez az egyetlen vonás. hiszen egyrészt a Tamás­ iskolában latint is tanított.csak általános hangulatot éreztetnek. Van azonban a kartételek között nénany. Ahogy a passiókban. Bach kantátáit és főleg pas­ sióit ismerve. Természete­ sen van a H-moll misében is nem egy ilyen részlet. másról szóló szöveggel éppígy elképzelhető lenne. és azt sem mindig.tartozás problémájától. különösen a da capo formájúaknak.

Még a nagyszabású Bach-fúgák között is kivételes helyet fog­ lal el ez a Kyrie-fúga. jelképez­ vén a „Dicsőség az Istennek" és a „Békesség az embereknek" egymást kiegészítő ellentétét.megintcsak a könyörgő jelleg van az előtérben . egymás mellett levő dallamlépései adják meg. hangulati­ lag az előző fúga lenyűgöző hatását feloldó szakasz ez a kettős. hogy ezekben a tételekben az ellenpontos szerkesztés alig-alig található csak meg. A hagyománnyal ellentétben Bach a visszatérő Kyrie-t más zenei anyaggal komponálja meg. irgalmazz" felkiáltás. Az Et in terra pax miilden misében más jellegű zenei anyagot szólaltat meg. Glória. Jellegét tekintve ez is gyászos hangulatú. 2. I. mint a Glória. Kyrie. 3. jellegzetessé­ gét és hangulatát . A zenekar fényét. A két énekszólammal egyenrangú szerephez jut az egyesített hegedűkórus. melynek vezető dallama hol homofon módon. Kyrie 1.lamviláguk és hangszerelésük csillogó fénye egyrészt a német népi tán­ cok. csillogását a koncertánsan kezelt há­ rom trombita adja meg. Természetes. mind méreteit. hol szerény méretű imitációkban haladnak. Az emiitett népi tánc-concerto jellegű kartételek első képvi­ selője a műben. mintha nagy veszély­ ből. •'' i nI II. de sokkal inkább tömbszerű hatásokra épít. Ez a tétel is fúgaformájú. Christe. 70 . kétszeres kidolgozási résszel. Maga a tétel gyakran él az imitáció eszközével. karácsonyi békéju muzsikával mutatja be. az úgynevezett témafejnek igen szűk hangközei. Glória • '' I 4. Mintegy pihentető. nagy megpróbáltatások közepette szállna fel az „Uram.a fú­ gatéma első hangjainak. fenséges adagio bevezetésben invokálja az öt­ szólamú énekkar és a zenekar az Urat. Kyrie. másrészt a barokk concerto-zene közvetlen rokonaivá teszi e tétele­ ket. Maguk az énekszólamok hol tercpárhuzamokban. Bach ezt a szöveget pasztorális. mind fiedig kidolgozásának bonyo­ lultságát tekintve. A tétel második része a ha­ gyománynak megfelelően kontraszt jellegű. Négyütemes.) Maga a Kyrie-tétel monumentális karfúga. (Ez a bevezetés eredetileg a Christine Eberhardine szász királyné halálára irt gyászódában szere­ pelt. A két szólószoprán kettőse.

Qui tollis. az énekszólammal koncertáló oboa d'amore szó­ lóval. Ugyancsak ennek a szövegi ártalomnak a kifejezését szolgálják a vokális dallam tágra nyíló hangkezei. Laudamus te.hol pedig fugatós szakaszokban jelentkezik. A finom. Quisedes. A pasztorális hangulatot tá­ masztják alá a fuvolákat és oboákat előtérbe állító rövid zenekari közjá­ tékok is. és az a módszer. Mind az énekszólam. A négyszólamú kartétel megint csak paródia. Hangula­ tában szinte „vallásos szerenád"-nak mondható ez a . lírai hangulatot a szólisztikus fuvola. Hol a Gratias súlyosan lépegető dallama. szólóhegedű bevoná­ sával. mind a hegedűszóló igen dúsan ékesített. Bach talán ezzel akarta kifejezni a szövegben foglalt dicsőítést. A nyugodt menetű. a 46. a hangfogós vonósok és a basszus pizzicato menetei biztosítják. hol a Propter magnam glóriám tuam mozgékonyabb melódiaképlete kerül előtérbe a fúgában. a kantátatétel szövege is a hálaadást fejezi ki („Wir danken dir. A tétel kettős témájú fúga. Az Isten fenségét hirdető szavakat a kürtszóló és a két fagott együttese festi. mely egyesíti "lagában a mise kartételeinek két típusát. Markáns ritmikája. Domine Deus. Csodálatos zengésű. hangsze- 71 . Basszusária. Különösen feltűnnek a kísérő vonósegyüttes visszhangszerű sóhajai. 6. 7. statikus jellegű tételben csak a két fu­ vola szólama képviseli a mozgékonyságot. Altária. sanctus stb. Az énekszólamok igen rafinált módon fejezik ki a szöveg teológiai tartalmát. amellyel Bach mindig a fontos szavakat emeli ki ekesitésekkel (Dominus. A négyszólamú kartétel eredetileg a 29. 8. melyek meg-megismétlik az énekszólam frázisvégeinek záróhangjait. Az első szoprán és a tenor szólista kettőse.tétel. Mindamellett a tétel zenei anyaga semmiféle hangulati vagy ábrázoló kapcsolatban nincsen a tex­ tussal. 9. A két szövegnek duetté formálása. solus. a sorok egyidejű megszólaltatása jelzi az Atya és a Fiú lényegi egységét Bach zenei megoldásában. 11 • Cum sancto spiriiu. megkapó zenéjü részlet. a kisérőegyüttes hangszínével ábrázol. Quoniam. 5. a zenei koncepció mintapéldája. Bach ugyanis egyidejűleg foglalja zenébe a textusnak az Atyaistent és a Fiúistent invokáló sorait. ismét egy kantátatétel. egyike az említett tisztán zenei koncepciójú részeknek. mint a latin szöveg. Bach ezúttal a hangszer-összeállítással. Gratias. Csakúgy. kantáta egyik kó­ rustétele volt. Gott").). A második szólószoprán áriája. kantáta „Schauet doch und sehet" kezdetű tételének átdolgozása. A Glória nagyszabású zárótétele. 10.

főtémája ugyanakkor fugato-témaként is megjelenik. kantátából való. További eszköz a teológiai cél el­ érésére az. Et in unum Dominum. Drá­ mai viszont. A négyszólamú kartétel a passiótörténetet nem drámai oldaláról ragadja meg. kantáta. III. A nyolc szólamból hat vokális. Bach részben megismétli a Credo in unum Deum szöveget . ehhez járul az önállóan kezelt két hegedűszólam. hogy a k á n o n második szólama mindössze egy negyed elté­ réssel követi az elsőt. az emberré válás misz­ tériumát Bach valóban misztikus hangulatú ötszólamú kartételben ábrá­ zolja. hogy ez a tétel a Nagymise katolikus jellegű részlete. leszálló íve. ún. Patrem omnipotentem. Szoprán-alt kettős. panaszos hatását érezteti. Formájára nézve passacaglia. Az énekszólamok ke­ zelése megint teológiai tételt bizonyít. Crucifixus. mint a gregorián Creí/o-témának monumentális nyolcszólamú fúgafeldolgozása. Et incarnatus. 13. sőt. ahogyan ezt a sötét és a Sepultus est szavaknál a legmélyebb regiszterbe hulló tételt felváltja az 17. a fogantatás. 16. Klagen" kezdőkórusa. hanem a kínszenvedés nyomasztó. mint a basszus statikus vonala és az énekszólam minduntalan felülről lefelé ha­ nyatló. azaz egy állandóan visszatérő basszusmenetre épülő variációsorozat.visszatekintve. 14. Et resurrexit ujjongása. Az egész tétel nem más. 15. Bach a szövegrészből a consubstantialem (egylényegű) fogalmat emeli ki azáltal. méghozzá rendszerint ugyanazon a han­ gon induló. A lebegő hegedűfigurációk éppúgy ezt a célt szolgálják. Credo 12. a híres „Weinen. A zenei anyag egyébként ismét paródia: a 171. tehát alig van szünet a két szólambelépés között.relése és dallamtípusa a népi tánc-karakterű tételek közé sorolja. A mise demonstrativan hagyományos tétele. tétel tehát a teljes Credo bevezeté­ sének tekinthető -. az eredeti anyag a 12. a zenekari kíséretben ki­ emelt szerephez jutó két oboa d'amore szólammal. vi \ 72 . a 12. azt is m o n d h a t n á n k rá. Ez a tétel is paródia. A földreszállás. hogy a két énekszóla­ mot minduntalan k á n o n b a n . részben ellenpontos feldolgozásban szólaltatja meg a Patrem-mel kezdődő szöveget. Credo. p r í m k á n o n b a n vezeti. A Credónak ez a tétele talán a leghatáso­ sabb a népi tánc-jellegű kórusrészek között.

kantáta: a szász királyi pár ünneplésére készült „Preise dein Glücke. az angyalok egymásnak felelgető hozsannázását hallanánk. Et in spiritum. ún. 21. Confiteor. 19. és megrendül az égi templom küszöbe a ki­ áltók szavától. Gyönyörű dallamú. A népi tánc-concerto típus legpregnánsabb és leghatásosabb képviselője ez a tétel a H-moll misében. méghozzá egyre nagyobb hangjegyértékekben. A lassú menetű. Nem véletlen. Háromrészes. 73 . Az ötszóla­ mú kórus és a zenekar több szakaszban bontja ki a szöveget. gesegnetes Sachsen"). da capo formájú basszusária. hangszínben egyaránt. Ez az eszköz méginkább ha­ sonlatossá teszi e karfúgát a régi németalföldi mesterek stílusának szigo­ rúságához. hatszólamú kórusra és a teljes ze­ nekari együttesre. Kétrészes formaegység. Benedictus. IV. A zárótétel második. ahogyan a mester egy ütem közepén átváltja a szöveg zenei értelmezését. sz. Nyolcszólamú kettőskar." A tétel második szakasza (Plenisunt coeli) ismét egyesí­ ti a táncos lejtést és a fúgaszerkesztést. Hegedűszóló-kíséretes tenorária. szent. Bach mintha folytatná az előző teteit. szent a seregek Ura. hogy ennek a tételnek eredeti anyaga Bach egyik ^jági kantátájából való (215.18. Sanctus. 22. jellegben. Osonna. Az óriás méretű Credo hatalmas zárótétele. hömpölygő első szakaszban mintha az égi kórus. Az első sza­ kaszban a kórushoz csak a continuo-basszus társul. mintha Bach Ézsaiás látomását. melyet ismét a koncertánsan kezelt oboa d'amore-kettős kísér. augmentációban. A rész maga ismét kettős témájú fúga: a Confiteor hitteljes dallamát fel-felváltja a rendkí­ vül bonyolult és szövevényes fúgaszerkezetben az In remissionem peccatorum mozgékonyabb témája... Mintha Bach a halálfélelmet áb­ rázolná ebben az alig huszonöt ütemes adagióban. Sanctus 20. a Sanctus-szöveg forrását idézné: „Szeráfok állnak vala felette és kiált egyik a másiknak: Szent. ritmusban. rövidre fogott szakasza meglepően me­ rész harmóniákkal és sötét árnyalatokban foglalja zenébe az Et exspecto resurrectionem mortuorum szövegsort. Ismét a kontrasztha­ tás nyilvánul meg abban. ujjongó zárószakasz­ ban a feltámadás örömét festi. és a trombitafanfáros. Bach azonban nem elégszik meg a kettős témájú fúgával: a szakasz közepe táján kétszólamú kánonban társítja az eddigiekhez a Confiteor gregorián dallamát is. áradó.

dúsan ékesített tétel, mely után a liturgikus követelményeknek megfele­ lően ismétlődik az Osonna. (Egyes előadásokon a hegedűszólót szólófu­ volára bízzák.) V. Agnus Dei

23. Agnus Dei. Altária, melyet a continuo-basszuson kívül az egyesí­ tett hegedükórus kísér. Tisztán dallami szempontból talán a legszebb té­ tele az egész misének. Mintapéldája annak a bachi áriatípusnak, amely rendkívül bonyolult kromatikája, váratlan hangközlépései miatt egy­ részt korokon felüli rokona a Schönberg-kör dallamvilágának, másrészt technikailag igen kényes feladatot jelent az előadónak. 24. Dona nobispacem. A H-moll misén belüli paródia: a tétel szó sze­ rinti megismétlése a 6. tételnek, a Gratias-ndík.

BACH MAGNIFICAT két szoprán-, alt-, tenor- és basszusszólóra, énekkarra, zenekarra és or­ gona continuóra 12 szám: 5 kórus, 5 ária, 1 duett, 1 tercett A XVIII. században a protestáns istentiszteleti rend a latin szövegű ka­ tolikus liturgiának még számos részletét tartalmazta. így Szűz Mária di­ csőítő éneke, a Magnificat (Lukács evangéliuma, I. 46-55.) gyakran fel­ hangzott a főünnepeken, prédikáció előtt. Bach Magnificatja is egy ka­ rácsonyi istentiszteleten szólalt meg először, 1723-ban, nem sokkal az­ után, hogy Bach elfoglalta a Tamás-templom zeneigazgatói tisztét. A műnek két változatát ismerjük: egy régebbit Esz-dúrban és a ma álta­ lában előadásra kerülő D-dúr változatot. Az első verzióban a latin bibli­ ai szöveg megzenésítését több német nyelvű betoldás bővítette. Olyan koráiszövegekre készültek ezek a toldalékok, amelyek a karácsonyi ün­ nep hangulatához kapcsolódtak. Minthogy azonban a Magnificat más ünnepek liturgiájához is hozzátartozott, a második verzióból Bach ki­ hagyta a német nyelvű betoldásokat. A legnagyobb Bach-remekművek közé tartozó Magnificat hangzó vi-

74

lágából külön ki kell emelnünk a darab fényét, ünnepi csillogását. Ezt a csillogást fokozza a zenekarkezelés is, főleg a gyakori trombitahang. A Magnificat kórustételek, áriák és együttesek váltakozásában tizen­ két szakaszra oszlik. Az egyensúly, a változatosság a kórus- és szólótéte­ lek egymásutánjában mutatkozik meg. Az egyes tételek túlnyomó rész­ ben a szöveg egy-egy mondatára épülnek. 1. Magnificat. Örvendező, ünneplő tizenhatodok szüntelen áradása, kontrapunktikus egymásba fonódása közben, trombitafanfárok köze­ pette szólal meg a bevezető kórus; Magnificat anima mea Dominum (Di­ csérje az én lelkem az Urat). Az ötszólamú kórustétel zenei felépítésében a már a zenekari előjátékból ismert tizenhatodos menetek, valamint erő­ teljes, tömbszerü akkordikus részek váltakoznak. Az egész tételre jel­ lemző a bonyolult ellenpontos szerkesztés, a lépten-nyomon megszólaló imitációk. 2. Et exultavit (És örvend lelkem). A második szólószoprán áriája vo­ nószenekari kísérettel. A tétel zenei anyagában fontos szerephez jut egy jellegzetes ritmikus lüktetésű motívum -- hol a basszusban, hol az első hegedű szólamában bukkan fel -, amely egyike Bach „öröm-dallamai­ nak". 3. Quiarespexit. Az első szólószoprán áriája. Nagyszerű mintapéldája ez az ária Bach szövegmej^jelenítő képességének. A textus a kiválasztott szűz alázatosságáról beszél, és ezt Bach a dallamvonalak állandó lefelé hajlásával fejezi ki. A nápolyi olasz operatípusból átvett módszert kö­ vetve, az ária kíséretében koncertáns szerephez jut a mély hangú fúvós­ hangszer, az oboa d'amore. Az áriához közvetlenül kapcsolódik az 4. Omnesgenerationes-tétel. Ismét nagyméretű kórusrész eleveníti meg a Minden nemzedékek szöveg mondanivalóját. Az egymást kergető szó­ lamok képszerűén állítják elénk az egymást váltó nemzedékek sorát. 5. Quiafecit mihi magna. Basszusáría contínuo-kísérettel. Hadd hivat­ kozzunk megint az egyensúlyra, a zenei elemek gazdaságos és változatos felhasználására: mily csodálatos az egymást kiegészítő kontraszthatás a rnegelőző tétel teljes ének- és zenekari tömege és ennek az áriának mini­ mumra lecsökkentett együttese között. Az ária szövege; Mert naggyá tett engem az, aki hatalmas. 6. Et misericordia. Alt-tenor kettős, vonószenekar és két fuvola kí^retével. Az isteni kegyelem nemzedékről nemzedékre áradásának kife­ jezésére Bach ebben a duettben valóban földöntúli hangszínt alkalmaz: szordinált vonósok és a két fuvola hangja már a zenekari bevezetőben

75

megadja a hangulatot. A két énekszólam hol együtt halad, hol ellenpon­ tos szerkesztésben egészíti ki egymást. 7. Fecitpotentiam (Hatalmas dolgot cselekedék...) Kórustétel a teljes zenekar kíséretével. Az erő kifejezésére szolgál egyrészt a teljes zenekari együttes harsogása, másrészt az énekszólamok szélesre nyíló hangközei. Ismét szinte programzenei ábrázolás a szöveg dispersit (szétszórá) szavá­ nak képszerű zenei megjelenítése. A tételt néhány ütemes lassú tempójú szakasz zárja le. 8. Deposuit potentes (Hatalmasokat dönte le). Tenorária, melyet a continuón kívül az egyesített teljes hegedüszólam kísér. Az énekszólam­ ban és a kíséretben három dallam kerül feldolgozásra, mindháromnak megvan a maga ábrázoló jelentősége: az első egy lefelé haladó skálame­ net, amely a letaszítást, a második egy nagy hangközökben lépkedő dal­ lam, amely a hatalmasokat, a harmadik pedig egy felfelé haladó motí­ vum, amely a felmagasztalást fejezi ki. 9. Esurientes implevit (Éhezőket töltött be javakkal). Altária, két fuvo­ la- és continuo-kísérettel. Típusa szerint a Bachnál nem ritka „vallásos szerenád" kategóriájába tartozik, A> szűkölködők megsegítését fejezi ki és szinte nem is fordít gondot a mondat második felére: És gazdagokat küldött el üresen. Példája annak, hogyan ragad meg Bach egységesen egy hangulatot. 10. Suscepit (Fölvevé...). A három női szólista tercettje. A kontrapunktikusan egymásba kapcsolódó szólószólamok felett két oboa a Magnificat szövegének német koráldallamát, a Meine SeeF erhebt den Herren-t intonálja. 11. Sicut locutus esi (így szólott). A cappella karfúga. Erőteljességé­ ben, fényében méltó párja ez a fúga a Magnificat többi nagy kartételé­ nek. 12. Glória. A mű zárótétele, énekkarra és zenekarra. A teljes kórus és zenekar szólaltatja meg az utolsó dicsőítést. A tétel első része a H-moll mise Credó-jára emlékeztet, hömpölygő énekkari meneteivel és tömör akkordjaival. A második rész a nyitókórus rövidített változata.

1

76

BACH KARÁCSONYI ORATÓRIUM szoprán-, alt-, tenor- és basszusszólóra, énekkarra, zenekarra és continuóra Hat rész, 64 szám: 7 kórus, 13 korál, 10 ária, 1 duett, 1 tercett, 29 recita­ tivo (secco és accompagnato), I korál és recitativo, 1 kórus és recitativo, 1 zenekari szám 1734-ben Bach kantátasorozattal tette díszessé a lipcsei templomok ka­ rácsonyi istentiszteleteit. Az ünnepkör minden alkalmára egy-egy új kantátát szentelt: a három karácsonyi napra, újévre, az újév utáni vasár­ napra és Vízkeresztre. Azonban - mint oly sokszor - nem jutott idő arra, hogy minden kantáta minden számát megkomponálja, s így több alka­ lommal már meglevő kantátáiból vett át részleteket, hozzáidomítva azok zenéjéhez az új szöveget. Már tettünk említést erről az eljárásról, az un. parodízálásról. Az újabb Bach-kutatások kiderítették, hogy a koráb­ bi hiedelemmel ellentétben a mester sokkal kevesebb paródiatételt szőtt müveibe, mint gondolták. A mű 64 tételéből mindössze 17 származik korábbi művekből. Ezek kö.-ül is hét korábban írt egyházi kantátából való, s csak összesen tíz szám eredetije kapcsolódik világi textushoz. Bach mindig ügyelt arra, hogy a parodizálás során egyrészt a szöveg prozódiája ne szenvedjen kárt. másrészt - s ez a fontosabb - az új szö­ veghez rendszerint olyan zenét keresett, amelynek kifejezési szférája nem különbözik az új textustól. A Karácsonyi Oratórium esetében mintha időnként túl nagy lett volna az időhiány: több olyan áriát is találhatunk, amelyeknek zenéje nem kapcsolódik jól a szöveghez, Picander karácso­ nyi meditációihoz. A mű tehát hat kantáta egybefüzése; az „oratórium" kifejezés ellen több kifogással lehetne élni. Mégis: egységes alkotásról van szó, mivel egységes a történet: a karácsony históriája. Az Evangélista recitativóitían Krisztus születése kap hangot, Mária és József Betlehembe érkezé­ stől a három napkeleti mágus hódolásáig. Az evangéliumokban lefek­ tetett történethez fűzte hozzá Picander, Bach lipcsei éveinek állandó szö^egköltője a kor pietista eszméinek megfelelő kommentárokat és medi­ tációkat. Az összes kutató egybehangzó véleménye és az évszázados praxis is le''etetlennek véli a Karácsonyi Oratórium egyvégtében, egyetlen hang-

77

versenyen való megszólaltatását. A koncertgyakorlat nyilvánvalóan azért, mert a mű időtartama messze meghaladja egy átlagos hangverseny idejét, a kutatók viszont a mű egyenetlenségeire, a paródiatételekre hi­ vatkoznak. Albert Schweitzer alapos húzásokat javasol, sőt, nem tartja lehetetlennek az összes ária kihagyását. Az elvi alap nála is a paródia­ technika iránti ellenszenv (a parodizált tételek javarésze ária, a 17 közül csak 5 a kartételek száma); Hermann Kretzschmar a múlt század végén még az áriákban látta a Karácsonyi Oratórium legfőbb értékeit. Ko­ runkban ezek az ellenvetések részben elvesztették jelentőségüket: a zene­ kedvelőnek rendelkezésére állanak a teljes anyagot tartalmazó hangle­ mezfelvételek. A Karácsonyi Oratórium vegyíti a kantáta és a passió-oratórium for­ mai elemeit. Az utóbbit az Evangélista secco-recitativói képviselik, vala­ mint a közbeszőtt, aktualizált szövegű korálok; minden más a kantáták műfajából való. De mennyi újszerű, érdekes megoldás e jól ismert kere­ teken belül! Az áriák vagy kórusok zenekarkíséretes bevezető recitativóiban gyak­ ran fúvós hangszerek társulnak a vonósokhoz: az oboák különböző régi válfajai (oboa d'amore, oboa da caccia) és a fuvolák gondoskodnak a pasztorális és a légies színekről, a történet vagy a reflexiók hangulati hát­ terének ábrázoló színeiről. Ugyanígy hallatlanul izgalmasak az önálló zenekari kísérettel ellátott korálok. Ezek közül kiemelkedik az első rész (az első kantáta) zárókorálja ünnepélyes trombitahangzataival, a máso­ dik rész végén felhangzó korál, melyben az ezt a kantátát megnyitó zene­ kari „sinfonia" motívumai tagolják a koráisorokat, vagy a negyedik kantáta befejezése, a lágy kürtszínnel. Az egész mű zárókorálja ismét a trombitákat hívja segítségül, hogy az Üdvözítő megszületésének apoteó­ zisát még ünnepélyesebbé tegye (itt zeneileg a korálfeldolgozás és a záró­ kórus műfaja olvad egybe). Talán még érdekesebb az első rész Er isi auf Érden kommen arm kezdetű korálja; ennek egyes sorait a basszusszóló recitativói szakítják meg. A kísérletező Bach, a korálfeldolgozás minden lehetőségét kipróbáló Bach áll előttünk ebben a néhány tételben! A kartételek vagy egy-egy részt (kantátát) nyitnak meg, vagy a passi­ ók turbáinak módján a cselekmény tömeg-részvevőit képviselik. A nyi­ tókórusok kivétel nélkül paródiatételek, méghozzá világi kantátákból(Általában a Karácsonyi Oratórium keletkezését megelőző 1733-as év­ ből, amikor Bach alkalmi, ünnepi kantátákkal igyekezett a szász király kegyét megnyerni, „hátvédként" a lipcsei tanáccsal folytatott küzdelmei­ hez.) Trombita- és üstdobzengéssel hangos, gyors tempójú, táncosabb^

78

lüktetésű muzsikák ezek a nyitótételek, bennük kiválóan érvényesül Bachnak a német népzenéhez való közelállása. A turbakórusok (a pász­ torokat és a napkeleti bölcseket személyesítik meg) képszerűségükkel tűnnek ki. Az áriák - illetve az egy-egy kettős és hármas - esetében csak azt ajánlhatjuk a hallgatónak, hogy (ez egyszer, kivételesen!) feledje el a szöveg és zene összefüggését, s ezeket a számokat a maguk zeneiségében, zenei szépségében élvezze. Szinte ahány ária, annyi drágakő. A legtöbbje ún. da capo-ária, a főrésszel kontrasztáló középszakasszal. Majd mind­ egyikben egy-egy szólóhangszer koncertál az énekhanggal; ez addig me­ het, hogy pl. a negyedik kantáta Ich will nur dir zu Ehren lében kezdetű tenoráriája valóságos kéthegedűs versenytétel, énekszólammal. (Egyéb­ ként ez is átvétel egy világi kantátából!) Van ezek közt az áriák közt iga­ zi bachi remekmű, a passiók legnagyszerűbb tételeihez méltó szám, mint a második részben Mária bölcsődala (Schlafe, mein Liebsterj, vagy az újévi kantáta (negyedik rész) visszhanghatást alkalmazó szopránáriája (Flösst, mein Heilandj. Ha a többinél időnként túlságosan szembeszökő is zene és szöveg egybe nem vágása, vagy a Handel-, illetve operai hang megjelenése, ismételjük: ezeknek zenei szépsége önmagában is élmény, élvezet. S végül hadd szóljunk kUlön a második kantátát megnyitó zenekari tételről. Ez a „sinfonia" címet viselő tétel a karácsonyi pásztorai funk­ cióját tölti be. Ezt a hangulatot segítik elő a külön kórusként kezelt obo­ ák (2-2 oboa d'amore. ill. oboa da caccia), valamint a jellegzetes, elen­ gedhetetlen 12/8-os metrikus ringás. A hagyomány azonban ezekben a Ifülső jegyekben ki is merül. Bach annyi harmóniai érdekességet, várat­ lan akkordfűzést és dallamfordulatot halmoz ebben a pásztoraiban, hogy a hallgató kételkedni kezd: vajon nem akart-e Bach a pásztori mi'ló festése mögött másról is beszélni? Például a születés misztériumának hátterében a véget, a kereszthalált érzékeltetni? Schweitzer még pászto­ rok és angyalok közös énekét festő-ábrázoló darabot látott benne; mai •ülünk, mögöttes tartalmakra érzékeny hallásunk azonban mást is felfe­ dez e sinfonia hangjaiban...

•'•••ú.

79

BACH

KANTATAI

Bevezető fejezetünkben szóltunk az oratórium kifejezés többféle értel­ méről, az értelmezések koroktól függő változásáról. Ha a kantáta szó je­ lentését vizsgáljuk, nagyjából ugyanilyen jelentésváltozást figyelhetünk meg. A kifejezés eredetileg nem jelentett többet, mint amit az olasz szó maga mond: énekelt mü. így neveztek minden vagy majdnem minden énekhangra és kisérő együttesre irt müzenei alkotást, ellentétben a hang­ szerekre írt „sonatá"-val. A későbbiekben, különösen a XVII. század folyamán olasz földön szűkül a jelentés: azt a műfajt értik rajta, amit ma szólókantátának szoktunk nevezni, tehát egy énekhangra és kis kamaraegyüttesre írt, leg­ többször világi tárgyú darabot. Ugyanez idő tájt Németországban kiala­ kult a fogalom másik jelentése és egyben az a műfaj, amit ma értünk kantáta megjelölés alatt. Eredete - most az utóbbiról van szó - a protestáns istentisztelet litur­ gikus zenéjében keresendő. Luther tulajdonképpen szabad kezet biztosí­ tott az egyházközségeknek: a katolikus miséből átvett állandó részeket (Kyrie, Glória stb.) énekelhették latinul is, németül is. Ez utóbbi esetben az állandó részeknek megfelelő német szövegű korálok kerültek előadás­ ra (Kyrie, Gott Vater; Alléin Gott in der Höh sei Ehr stb.). Szigorúan német nyelvű volt viszont a lutheri istentiszteleti rend legfontosabb része a prédikáció. Szokássá vált aztán, hogy a prédikáció témájához kapcsol­ ható egyházi énekeket is megszólaltassanak, és csakhamar minden kán­ tor vagy zeneigazgató legfőbb becsvágya az lett, hogy ezeket a prédikációs énekeket müzenei formában dolgozza fel. így a súly erre tevődött át, míg az állandó miserészeket korátokként egyre inkább a gyülekezetre bízták. A „prédikációs motetta" - ahogy rövidesen elnevezték - szövegét és zenei alapanyagát tekintve ugyancsak a korálokon alapult. A feldolgo­ zás módja pedig az ellenpontos szerkesztésű a cappella tétel volt. Mint­ hogy azonban a korálok strófikus énekek, csakhamar felmerült a szöveg kérdése, valamint a feldolgozásmód egyhangúságáhak veszélye. Heinrich Schütz nevéhez fűződik a fordulópontot jelentő újításA drezdai mester egyetlen korálfeldolgozást nem írt egész életében, és if­ júkorának olasz tanulmányútjain szerzett ismereteit felhasználva, at' ültette német földre a velenceiek, főleg Monteverdi rendkívül hajlékony, kifejezésben gazdag és drámai erejű monodikus stílusát. Korálszövege*

80

p
helyett pedig a legjobban megfelelő és legjobban megzenésíthető bibli­ kus szövegekhez nyúlt. Schütz „Vallásos koncertjei" és „Szent szimfóni­ ái" szinte egyszeriben száműzték a német protestáns templomokból a ré­ gebbi prédikációs motettát. Az énekkar mellé bevonultak a hangszerek, mégpedig nemcsak az orgona, hanem az akkori teljes instrumentárium. Innen már csak egy lépést kellett tenniük a zeneszerzőknek, hogy a kantáta (melyet még sokáig nem neveztek így) több tételessé váljék, vé­ gül magába olvassza a nápolyi opera vívmányait: a hangszerkíséretes recitativót és a da capo áriát. A Bach előtti nemzedék legjelesebb mesterei, akik előkészítették a talajt a műfaj legnagyobb mestere számára: Andreas Hammerschmidt, Johann Rudolf Ahle, Bach nagybátyja, Johann Christoph Bach és főleg a két lübecki mester, Franz Tunder és Dietrich Buxtehude voltak. Mikor Bach belépett a zenei életbe, az újfajta kantátatípus, amely te­ hát már alkalmazza a recitativót és a da capo áriát, még nem volt ismert. így a mester első művei, az Arnstadtban, Mühlhausenben és Weimarban komponált kantáták még a Buxtehude-féle típust követik, és a kifejező ariosókra építenek a korálok mellett. Mert a kantáta minden változás és minden reform mellett mindvégig koráiműfaj maradt. Főleg Bach kezében. A mester egész egyházzenei munkásságát átmeg átszövi a korál, mint Í.Z egyik legfőbb kifejezőeszköz, mint a gondo­ latok közlésének egyik legjobb és főleg mindenki által érthető hordozó­ ja. Lépten-nyomon találkozhatunk olyan megoldásokkal, amelyekben a korál viszi a vezető szerepet: egy-egy áriába vagy kórusba belesző egyegy koráidallamot és ezzel magyarázza-értelmezi a tétel szövegét. Ezen­ kívül természetesen „szabályos" korálfeldolgozásokkal is találkozha­ tunk, az egyszerű négyszólamú letéttől a bonyolultan ellenpontos koráifantáziákig. A korál segítségére volt Bachnak a szövegproblémák megoldásában 's. Schweitzer írja: „Az egyházi zene története, Bachot is beleértve, szin­ te kizárólagosan a szövegek történetének tűnik, éppúgy, mint az opera története, és ezzel kimondtuk azt is, hogy ez a történet tragikus." Amint War a passiók vizsgálatánál említettük, a kor német költészete és főleg ^ egyházi művek számára írt textusok legtöbbje ma, számunkra szinte kibírhatatlanul érzelgős és modoros. Ennek oka egyrészt abban keresen0, hogy a korszak német költői kivétel nélkül tizedrangú fűzfapoéták oltak - messze mögöttünk van már Jákob Böhme, Angelus Silesius ^& akár Martin Opitz világa, és a jövő rejti még Lessinget -, másrészt •''^VlI-XVin. századi német protestantizmust elárasztotta a pietizmús

81

érzelgősen kegyes szelleme. Ez diktálta a költőknek nevezett versfabrikálók strófáit, amelyekben hemzsegnek a lehetetlennél lehetetlenebb és néha már az ízléstelenség határát súroló képek és hasonlatok a Jézus iránti szeretetről, a halálban való megnyugvásról vagy az Isten dicsőíté­ séről. Ez utóbbi felsorolással tulajdonképpen kimerítettük a kantátaszö­ vegek témakörét is. A bennük foglalt meditációk e három témán kívül csak igen ritkán érintenek más gondolatokat. Bach, akinek - úgy tűnik - jó irodalmi ízlése volt, természetesen szenvedett ezektől a költemé­ nyektől. Noha sokáig dolgozott együtt egy-egy szövegíróval - Lipcse előtti éveiben Salomo Franckkal és Erdmann Neumeisterrel, Lipcsében Picdiiderrel -, időnként látnokian, „tiszta forrás" után vágyakozva ő maga állította össze kantátáinak szövegét bibliai idézetekből vagy koráistrófákból. A Bach-kantáták száma bizonytalan. A legújabb kutatások többet kö-" zülük megkérdőjeleznek, nem tartják eredeti müveknek. így a mester egyházi kantátáinak száma 200 körül ingadozik, a régi Bach-összkiadás 197-et tart számon, egyes szerzők 220-íg is elmennek. Nagyobb problémát jelent az eredetiség kérdésének egy másik vetüle­ te. Bach-fejezetünk bevezetésében szóltunk a paródiaeljárásról; ma már, a Bach-kép változása után sok kantátáról, illetve kantátatételről bizo­ nyította be a kutatás, hogy azok nem egyházi, hanem világi művek vol­ tak komponálásuk pillanatában. Ezek a kérdések látszólag tartoznak csak a zenetudomány érdeklődési körébe. Látszólag, mert a laikus hall­ gató is találkozhat velük, hafigyelmesen,zenét és szöveget összevetve hallgatja a kantátákat. És ezzel elérkeztünk a Bach-kantáták legizgalma­ sabb kérdéséhez. Ismét csak fejezetünk általános bevezetésére, valamint a passiók is­ mertetésére utalhatunk. Amint a passiókban megfigyelhetjük Bach szin­ te képszerűén ábrázoló, a szavak zenei visszaadásában valósággal tobzó­ dó kompozíciós módszerét, ugyanezt tapasztalhatjuk a kantátákban is. Schweitzer mondhatni szótárszerű összeállításban közli a legfontosabb motívumok - dallamtípusok és ritmusképletek -jelentését. De ha valaki ezekkel nincs is tisztában, lépten-nyomon megfigyelheti, hogyan festi meg Bach zenéjében a szöveg egyes kitételeit vagy a strófák mögött rejlő gondolati tartalmat. Valósággal haydni naivitással használ ki minden le­ hetőséget. Hadd következzék itt könyvünk egyetlen kottapéldája, amely a hangjegyeket olvasni nem tudó számára is beszédes. A 47. kantáta nyi­ tókórusában találkozunk a következő dallammal:

82

.skálaszerü menetben megy fel a melódia.get wer —den.. illetve lefelé való mozgást.) (csúcspont) • dri. „az megaláztatik" -kromatikus lépésekkel száll lefelé a melódia.) A nyilak mutatják szöveg és zene összefüggését. elérve a legma­ gasabb pontot. hiszen az „erhöhet" és „emiedriget" szavak nemcsak átvitt... (A német szöveg még jobban alátámasztja ezt a dallam­ szerkesztést. „Aki magát fölmagasz­ talja" . der (az soll er-hö het wer-den.) 83 . der soll er . „az felma­ gasztaltatik" .get.. „Aki magát megalázza" ~a dallamvonal ismét lehanyatlik.a dallam ütemről ütemre feljebb emelkedik.) ..''>" '• Jrr^imfCgrtoWdccrtae Wer sich selbst er-hö (Aki magát felmagasztalja.het. az megaláztatik..und wer sich ( ..) (és (mélypont) selbst er.nie-dri . de konkrét értelemben is jelentik a föl-.nie aki magát megalázza. eléri a legmélyebb pontot.. felmagasztaltatik.

Mindezek alapján szinte hangról hangra vagy legalábbis tételről tétel­ re lehetne elemezni Bach kantátáit. hanem a recitativókat is. Mint említettük. Ha végigkövetnénk a mutatóba kiválasztott kantátákat. noha Bach feltehetően egyetlen hangjegyét sem ismerte nagy elődjének. hogy a Tamás-iskola diákjaiból álló templomi énekkar egy bizonyos időszakban igen gyenge minőségű volt. Szempontunk egyrészt az volt. hogy a különböző kantátatípusokat bemutassuk. és a képszerű zenei fogal­ mazás soha nem válik öncélúvá. -.i. mégpedig nemcsak az áriákat és a nagy kórusokat. hogy a kantáták ugyanakkor zeneileg is tökéletesek. akár azt a szavakba nem foglalható. 200 kantátát lehetetlen ismertetnünk. a hangszerelésben is hozzájuk kellett alkalmazkodnia. így lehetett az „Erős várunk az Isten" kantáta apparátusa igen nagyszabású. A hangversenylátogató közönségnek esetleg feltűnik a kantáták igen változatos apparátus-összeállítása. hogy olyan ünnepi alkalommal. mint a refor­ máció 200. Hol teljes zenekar szól. hogy a leggyakrabban játszott. mindez schützi örökség. csak átélhető valamit. Bachnak úgyszólván minden vasárnapra és ünnepnapra kellett éve­ ken keresztül kantátát „szállítania". Lipcse város tanácsa minden erőt megmozga­ tott az ünnepi darab érdekében. így csak váloga­ tást adhatunk. Minthogy azonban az éppen aznap rendelkezésre álló muzsikusgárdára volt utalva. ez az elemzés könyvünknek majd egész terjedelmét elfoglalná. Éppen ez különbözteti meg a nagy ze­ neszerzőt az epigontól és a tucatmuzsikustól: Bach úgy tudta mindezt véghezvinni. illetve a hallgatóra kell rábíznunk. méghozzá szűk válogatást. ebben az időben irta Bach a legtöbb szólókantátát. hol szólisták és kórus működik közre. Ezzel szemben az is természetes. Tudjuk például. Ezt az összevetést azon­ ban az olvasóra. akár formálásukat. akár dallambőségüket tekintjük. hogy ez a beszédes zenei nyelvezet soha nem merül ki a részletek ábrázolásában. hol csak egyegy magánénekes. Ennek a változatosságnak igen egyszerű a magyará­ zata. meg nem magyarázható. Nyomaté­ kosan kell azonban hangsúlyoznunk. másrészt pedig. legismertebb művek kerüljenek ismerte- 84 . Ezeknek a dallamvonala is igazodik a szöveghez. évfordulója. hol csak egyes hangszerek. ami egy zene­ művet tulajdonképpen remekművé tesz. így csak néhány utalással mutathatunk rá a különösen érdekes vagy jellegzetes hangfestő megoldásokra.

a könnyebb át­ tekinthetőség kedvéért mégis a számsorrendet követjük. egy tenorszó­ lóra . tenor-. A kantáta súlypontja a nyitótételen van. annak figuráit változata. míg a tenoráriát a vonóskar kíséri. 1 recitativo í|.i • 6 szám: 1 kórus. 6) szoprán-. ugyanakkor a tanítványok kérését is magába foglalja: „Maradj velünk. Igen érdekes az első korál.egy alt-. A kantáta két áriája . zenekarra és continuóra <••:•• i . Noha a kantáták hagyományos és ma is betartott sorszámozása egyáltalán nem fedi a művek keletkezésének időrendjét. basszusszólóra. 85 . azonban a hangszeres anyag is összefügg a koráidallammai. énekkarra. egyre intenzí­ vebb kérlelés hangját idézi. míg az oboák. A húsvét utáni második vasárnapra írt kantáta Krisztus és a tanítvá­ nyok emmausi találkozásából indul ki. az oboa da caccia koncertál az énekhanggal (szólamát ma rendszerint an­ golkürtön játsszák). 2 korál. nagyméretű kórus az este hangulatát ábrázolja. . hisz este van már és a nap lenyugo­ dott. majd a kórus szólamaiban felcsendülő tematika az egyre forróbb. a „violoncello piccolo" kíséretével." A vonóskar egyhangúan kopogó nyolcadai és tartott hangjai szin­ te impresszionista modorban festik a napnyugtát.tésre. Ez a csodálatos. a leszálló emmausi este homá­ lyát. a meditáció végkövetkeztetése: Krisztus szava megvilágítja a sötétséget. Az elsőben az oboa egy régebbi válfaja.. Ez utóbbi virtuóz menetekkel szövi körül az énekszólamot. A zárókorái egyszerű négy­ szólamú letét.kissé hosszadalmas. melyet a szólószoprán énekel egy Bach korában is ritka hang­ szer. 2 ária. alt-. BACH 'XBLEIB BEI UNS (No.

erre mu­ tat egyrészt a nagy méret. szenvedélyes drámai képet bont ki fugato formában. Szopránária. A kantáta alapgondolata: a hivő útja a lelkiismereti kétségektől a krisztusi vigaszig. 4 kórus. 1. Bach ebből a rendkívül egyszerű motívumból izgalmas. a felgyorsuló tematika. 3. A szöveg zsoltárversekre.és zenekari futamok állítják elénk az első rész gondterneltségének ellentétét. 3 ária. Sinfonia. Azon kevés mü­ vek egyike. ich" felkiál­ tását a kortársak modorosnak találták és elvetették. az . hogy valarnilyen ünnepélyes alkalomra készült a mű. zenekarra és continuóra 11 szám: 1 sinfonia. Lassú tempójú párbeszéd a szólóoboa és az első hegedű között. A mester maga két részre osztotta. később Bach ráirta a partitú­ rára a „per ogni tempó" jelzést. Ám Bachnak ez sem elég és a tétel utol­ só négy ütemében ismét lelassítja a tempót.BACH ICH HATTE VIEL BEKÜMMERNIS (No. Nyitókórus. 1 duett. énekkarra. könnyről és jajról hallunk. így nyilvánvalóan a két rész közt hangzott el a prédikáció. hogy a vigaszban való meg­ nyugvást külön is aláhúzza. A kórus háromszoros „Ich. amelyeket datálni tudunk: 1714-ben került először előadás­ ra.aber" (ámde) szóra.. azaz bármikor előadható. tenor. a vigaszt. 21) szoprán-. Egyike Bach legkifejezőbb és szinte már retorikusán szenvedélyes kartételeinek.és basszusszólóra. s ezután a tempóváltozás. elégikus. másrészt az ünnepi fényt biztosító nagyzene­ kari összeállítás. nyomott hangulatú zenei kép. a száguldó kórus. mi ebben is a drá­ mát érezzük. s a muöika mindezt szinte már túlzó módon ábrázolja: mind a koncertáns 87 . alt-. koráistrófákra és költői textusokra készült. valósággal kis oratórium. ich. Ismét a gondokról. kantáta Bach kantáta-oeuvre-jében a legmonumentálisabb alko­ tás. 2 recitativo A 21. A fájdalmat külön hang­ súlyozza az utolsó előtti ütemben az egyedül maradó oboa sikoltásszerű menete. Hangsúlyos adagio ütem emeli ki a választóvonalat. A kutatás azt gyanítja. Eredetileg virágvasárnapi kantáta volt. Az első szakasz főtémája azonos Vivaldi közismert d-moll concerto grossója harmadik tételének témájával. az utóbbiak valószínűleg Salomo Franck tollából valók. 2.

. lendületével. trombitafanfarokkal kísért. 88 . meine Seele" koráistrófa megzené­ sítése. Az általános gyakorlattól eltérően nem korálfeldolgozással zárul a mű. gyors tempójával. melyet ugyancsak a szólisták indítanak. A szinte már tragikus hangot megütő reci­ tativo Istent kereső hangja után az ária megint csak az ábrázolás erejével hat: a vonószenekar a szövegben említett „könnyek patakját" festi hul­ lámzásával. miszerint bűbájos szerelmi kettőst hallunk. A „Was betrübst du dich. A középrész szövege viharról beszél. Érdekes itt felidéznünk a nagy Bach-biográfus. míg az „in mir"-nél (énbennem) hirtelen két adagio tempójú. aminek egyházi zenének sohasem szabad lennie. hogy abban a korban a szopránszólamot fiúk énekelték. mind pedig az énekszólam lépten-nyomon síró-sóhajtozó motívu­ mokat szólaltat meg. Zárókórus. 4-5. Csak az a körülmény menti a helyzetet. tőlük veszi át az énekkar. míg a kísérő ellenpontos szövevényt a szólisták adják elő. hanem nagyszabású fúgával. A tétel vége nagyszabású fúga. melyben a koráitémát a kórustenor énekli. csak ennek tudatában kerülhetjük el a ma mindenképpen felmerülő benyo­ mást. 6. Kórus." Hol vagyunk ma már ettől a purista szemlélettől! Ez a kettős megintcsak példája a bevezető fejezetünkben kifejtett gondolatnak: kifejezőeszközök tekintetében úgy­ szólván nincsen különbség oratoriális és operai műfajok között. 10. 11. 9. a zene természetesen ezt ábrázolja. Philipp Spitta szavait: „Ez a kettős drámai. ünnepélyes ütemek előzik meg. Recitativo és kettős. A fúgát lassú. Tenorária. Kórus. hosszan tartott hang szólal meg.oboa. a kantátaköl­ tészet egyik igen gyakori tételtípusa.. melyek feltűnően ha­ sonlatosak Hándel Messiásának egyik kórusához. Ez már a vigasztalás szavát szólaltatja meg mozgékony meneteivel. 7-8. Recitativo és tenorária. Krisztus és a hivő párbeszéde. Korálfantázia. Ismét csak retorikus beszédesség tanúi lehetünk: a lassú tempó­ ban kérdező első sor után (szólókvartett és kórus) az „unruhig" (nyugta­ lan) szóra felgyorsul a tempó és izgatottá válik a kíséret.

A zenekari kiséret még jobban emeli a fényt és az ünnepélyességet. zenekarra és continuóra 1 tétel A monumentális kartétel nyilvánvalóan töredéke csak egy Mihály-napi kantátának. GEWÜNSCHTE STUNDE (No. 50) kettőskórusra. hol pedig a teljes együttesek felelgetnek egymásnak. Régóta vita tárgya a mű. hogy a mű Bach tiszta ízlésű korszakában 89 .(• 1 tétel '^z egyetlen áriából álló mű a szólókantáták olaszos stillusát képviseli. A bachi fúgaművészetnek és egyben a bachi fenségnek egyik legcsodá­ latosabb megnyilatkozása.BACH NUN IST DAS HEIL (No. Lényegében kétrészes fúga. zenekarra és continuóra . N. Forkel kifogásolta a zenekari kíséretben megszólaló harango'^^t: „Emiatt nem valószínű. felépítése. annál inkább ajánlatos minél gyakoribb meghallgatása. Bár dallama teljes egészében nélkülözi a koloratúrákat . magasztosabban tárja elénk azt a barokk csillogást és monumentalitást. amelynek Bach és Hándel voltak legkimagaslóbb képviselői. a bibliai összefüggésből következtethetünk a Mihály-napi használatra. 53) altszólóra. A kettőskar minden lehetőségét kihasználja a mester: a karszólamok hol egymástól veszik át a mondanivalót és bonyolítják a fúgaszerkezetet. jellege tipikusan a hagyományos olasz szólókantáta wrodalmába sorolja. Talán a H-moll mise és a pas­ siók hatalmas kórusainál is jobban. Nem sokat beszélhetünk erről a műről. Már az első Bach-biográ'is. azonos témára. Szövege János Jelenéseiből való. BACH SCHLAGE DOCH. J.ennyiben nem olaszos -. főleg a három trombita és az üstdob révén.

ami az első áriából árad.elérését. a gordonka figurációi megszűnnek. ami ugyanennek az áriának középrészét árasztja el. A második. A zárókorái hagyományosan egyszerű. s dallamának szívbemarkoló egyszerűsége példáz­ za a csakis a nagy mesterekre vonatkoztatható tényt: a legegyszerűbb megoldások mindig a legjobbak. amelyről az ismertető szavak keveset mondhatnak. zenekarra és continuóra 5 tétel: 2 ária. Külön kiemelendő az utolsó ütem: a magáramaradó harang kondulása. négyszólamú letét. Még Bach zseniálisan szokatlan megoldásai közül is kimagaslik a második recitativo. 2 recitativo. amellyel a lélek a földi iga lerázását fogadja. hanem altisták is szokták énekelni. gyors tempó­ jú ária (koncertáns oboával) szinte fékevesztett módon fejezi ki az örö­ met." Forkel éppen ezért fiatalkori darabnak tartja. mivel a szöveg a földi életet viharos tengeren való hajózáshoz hasonlítja. Spitta vi­ szont a legérettebb periódusba sorolja. vagy a szinte Schubertre einlcl:eztető békét. Lehe­ tetlen szavakkal kifejezni azt az átszellemült.átvitt érte­ lemben : a halál után a mennyország . Ismét csak egy olyan művel áll szem­ ben a hallgató. és a vonós­ basszusok nyugodt. 90 . Mindezek ellenére nagyon érthető a „Schlage doch. kórusra. gewünschte Stunde" népszerűsége. hogy mindezt érvényre juttassa. A halálvágy. melynek zárószakaszában a mester szó szerint visszaidézi az első ária középré­ szét. Ám amint a tex­ tus a partra lépést említi. 1 korál Bach kantátaművének kétségtelenül legnépszerűbb és leggyakrabban játszott darabja ez a szólókantáta. Nemcsak az eredeti basszushangfaj. Az énekes kifejező művé­ szetének maximumára van szükség. a gyász hangulata magávalragadó han­ gon szólal meg benne. halálváró hangulatot.született volna. Na­ iv hangfestésével fogja meg a hallgatót az ezután következő recitativo: a gordonka egyenletes mozgása a hullámokat ábrázolja. 56) basszusszólóra. tartott hangjai jelzik a biztos szárazföld . BACH ICH WILL DEN KREUZSTAB'GERNE TRAGEN (No. mellyel szinte a semmibe hull'a mű. Vitás az eredetiség kérdése is: a műből nem maradt fenn autográf partitúra.

és basszusária mellett külön kiemelkedik az utóbbit bevezető többrészes és igen drámai recitativo. 78) szoprán-. 2 ária. amely a „Weinen. Az igen szép tenor. A nyitókórus két motívumra épül. DER DU MEINE SEELE (No.BACH JESU. A kettős tartalmi alapja: a hivők gyors lép­ tekkel sietnek Krisztus segítségére. mint női vagy gyermekkarként. 91 .és basszusszólóra. a lipcsei évek utolsó kantátái közül való a mű. másrészt a ritmikus koloratúrák az énekszólamokban. kórusra. mind pedig az énekszólamok sietős lépteket utánoznak. 2 recitativo. 1 korál Bach késői periódusából. Súlypontja a két első tételen nyugszik. a másik egy izgatottan rit­ mizált téma. az egyik közülük az az ismert kromatikus menet. mégpedig szoprán-alt kettősként éppúgy. Zenei kifejezőeszközök: egyrészt az állandó nyolcadmozgásos ritmika a baszszusban. de igen gondosan ügyel a tempóváltozá­ sok és dinamikai eltérések pontos jelölésére. Klagen"-kantáta nyitókórusában is szerepelt. zenekarra és continuóra 7 szám: 1 kórus. Ennek megfelelően mind a continuobasszus. 1 duett. tenor. alt-. Az egész hatalmas kartétel e két téma kontrapunktikus egybeszövéséből alakul ki. A második tétel igen gyakran önállóan is elő­ adásra szokott kerülni. A négyszólamú zárókorált fuvolaszóló teszi még átszellemültebbé. Ebben Bach nemcsak hogy minden fogalmat külön zenébe foglal.

Mivel az „Oculi"-kantátának szövegileg van némi vonatkozása Luther hires „Erős várunk az Isten" koráljához. zenekarra és continuóra 8 szám: 1 kórus. Mindkettő az 1716-os weimari kanta- 92 . Salomo Franck szövegére. A fúgaszólamok és a kánonok szövedé­ ke építi fel szinte szemünk láttára az „erős várat".BACH EIN' FESTE BURG IST UNSER GOTT (No. Minden dal­ lamsort fúgaként dolgoz fel Bach. amelyből az említett hangszerek hiányoznak. a lutheri reformáció 200. 2 korál.és brácsakó­ rus izgatott menetei festik alá a koloratúrákban gazdag és a győzelemről éneklő basszusszólót. oboa-nagybőgő. könnyű volt a textust az új körülményekhez hozzáigazítani. A nyitókórus egyébként a bachi korálfúga-müvészet egyik csúcspontja. 1730-ban így összesen két kartételt kellett Bachnak a korábbi műhöz megírnia. Bach ezt a ko­ rábbi müvét használta fel. amikor megrendelést kapott a reformációs kantáta megkomponálására. 1. 2 recitativo Érdekes története van ennek a reformációs kantátának. 3-4. ma már elkép­ zelhetetlennek tartjuk az egyszerűbb változatot. Valóságos csatakép: az egyesített hegedű. évfordulóján hangzott fel. 2.tenor. és minden fúgát az eredeti koráldallam kétszólamú kánonja koronáz meg a szélső szólamokban (trombita. Ezt látszik bizonyítani egy másik.és basszusszólóra. számokat. így lehetséges. amely felett a kórusszoprán a Luther-dal eredeti témáját énekli. 80) szoprán-. 2 ária. a mai gyakorlatban szereplő három trombita és üstdob ugyanis csak egy Friedemann Bach által leírt másolatban szerepel. és 5. kórusra. Mivel azonban Lipcsében a böjti időben semmiféle egyházi muzsika nem szólalhatott meg. Recitativo és ária. ehhez csatlakozik a lírikus szopránária. a mai 1. I duett. Eredetileg még Weimarban. alt. orgonapedál). hogy ezt a négy hangszert a legidősebb Bach-fiú tette hozzá apja müvének eredeti zenekarához. Vitatott a hangszerelés eredetisége. A basszus-recitativo ariosóként ér véget. Bach veje által készített másolat. Mindennek ellenére. Nyitókórus. amely mai for­ májában 1730-ban. annyira a műhöz tarto­ zónak érezzük a trombitaharsogást és üstdobpergést. Basszusária. 1716-ban irt Bach egy kantátát az „Oculi"vasárnapra.

Pontos keletkezési dátumát nem ismerjük. és tulajdonképpen nem sok köze van a lipcsei változat alapgondolatához. és egyben legszebb képviselője a kantáta ré­ gi típusának. zenekarra és continuóra 7 szám: 1 „sonatina". Egyenes vonalú a gon­ dolatmenet a halál eszméjének felidézésétől a zárókorái Istenben való niegnyugvásáig. az Actus tragicusból még teljesen hiányzanak a „mo­ dern" elemek. 5. nincsen benne recitativo. mely a Luther-dalnak az ördö­ gökkel is dacoló strófáját foglalja zenébe. amelyet akár vo- 93 .: : •fj'. 8. i.és basszusszólóra. A Luther-dal nyugodt-fenséges négyszólamú letétje. BACH GOTTES ZEIT (ACTUS TRAGICUS) (No.tából való. Ismét a weimari változatból származó két szám. Korál. az alt-tenor kettős a győzelem utáni boldogságot festi. A tenorrecitativo az előzőhöz hasonlóan ariosóba torkollik. és áriái nem ismerik a nápolyi da capo formát. Recitativo és duett. Az énekkar összes szólama unisonóban harsogja a koráldallamot. Zeneileg nézve. 106) alt-. 6-7. Egyike a leggyakrabban elő­ adásra kerülő kantátáknak. Az énekszólamokat oboa da caccia (ma angolkürtön játsszák) és hegedűszóló fonja körül. Trombiták és dobok lármája közepette zendül meg a többi hangszeren a sátáni seregek muzsikája (tu­ lajdonképpen ez is az „Erős várunk" koráitéma változata!). A leggyakrabban használt formaelv a rövid és jellegze­ tes basszusmotívumok ostinatójára épített megoldás. A kantáta legdrámaibb tétele. a többi 6 vokális tétel egybekomponálva Az Actus tragicus melléknéven ismert gyászkantáta egyike Bach legko­ rábbi müveinek. kórusra. Már a szöveg-összeállítás is kiemeli ezt a művet: az egymásnak felelgető bibliai idézetekből és koráiversekbői lapidáris egyszerűséggel bomlik ki a kantáta tartalmi dramaturgiája. Fe­ lelget egymásnak az ótestamentumi halálfélelem és a Bach korára oly jellemző halálvágy és halálban való megnyugvás. mindeneset­ re még a Vkíeimari korszak első éveiből való. Szövegét valószínűleg Bach maga állította össze bibliai tex­ tusokból és koráistrófákból. tenor. Zárókorál.

Ostinato szerkeszté­ sű ária következik." Ismét felgyorsul a tempó és Jezsajás próféta intelme szólal meg a kórus basszusszólamán (vagy basszusszólóban). megint a lélek és Krisztus párbeszéde zajlik le a kettősben. hogy bölcs szívhez jussunk. mely után az alt. sem fájdalom nem lesz többé. ismét a ha­ lál öröktől fogva létezését hangoztatván. Lassú tempójú. Ez az instrumentárium az egész müvet fátyolossá. amelyet az előadási praxisban hol tenor szólista. ha Albert Schweitzer hasonlatát közöljük.Jézus . A dallamokon. Jellemzésére legokosabb. mozgékony dallamok állítják elénk magát az életet. ritmusokon és harmóniákon kívül ezt szolgálja a kísérő hangszeres együttes összeállítása is. Szövege a Zsoltárok Könyvéből való: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat. oh Uram. sem kiáltás." A teljes kórus válaszol rá. hol a kórus tenorszólama énekel. a tökéletes bizalom hangzó mása legyen. mint két fuvola és két viola da gamba. és a halál nem lesz többé. sem gyász. a basszus pedig Krisztus­ nak a keresztfán elhangzott szavával válaszol: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban. Gyors tempó. leíró. két másik szöveget is beleszőtt. melynek tetőpontján a fúgatéma augmentált alakja is megszólal. képszerű zenei koncepcióval. A zárókórus lassú be­ vezetés után ünnepélyes fúgával dicséri az Urat. A szopránszó­ lam János Jelenéseinek egy versével Jézust hívja. Mindez természetesen nincs ellen­ tétben az ábrázoló. míg a hangszerek az „Ich hab' mein Sach' Gott heimgestellt" korál dallamát idézik. hűséges Isten" fordul a Megváltóhoz. mert az elsők elmúltak. Csodálatos a tétel vége: a szopránszó­ lam koloratúrái elhaló pianissimóban úgy érnek véget. A nyitókórus folytatja az előjá­ ték hangulatát. rövid zenekari előjáték nyitja meg a kantátát. „Rendeld el házadat." Az ezután következő tételeket Bach folyamatosan egybekomponálta. aki a tétellel kapcsolatban János Jelené­ seinek egy versét idézi. Itt van az első nagyobb cezúra a műben. valamint a continuo.kíséret nélkül maradva. „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szeme­ ikről . amely­ nek Bach a „Sonatina" címet adta. mert meghalsz és meg nem gyógyulsz. zsoltár szavaival: „Kezedre bízom lelkemet. ismét ostinatós formában. az Isten­ ben való bizodalmat hangoztatva. de néhány ütem után máris változik a kép.kális passacagliának is nevezhetünk. 94 . sejtelmessé varázsolja." Mire az alt megnyugodva intonálja a „Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin" korált. Ebbe a kartételbe azonban Bach két másik dallamot. amelyben nem szerepel más. Az alt a 31.és basszus­ szóló kettőse következik. hogy az utolsó szó . te váltasz meg engemet. Mint annyiszor.

BACH WACHET AUF. A koráistrófák mellett szabad költői versek is szerepelnek. A három elemből hatalmas korálfantázia született. 2 korál. zenekarra és continuóra 7 szám: I kórus. Nyitókórus. tenor. kórusra. Zárókorál. A tenorkórus szólaltatja meg a népének melódiáját. Azon ritka pillanatok egyike. 2-3. sőt. a szüzeket jelképező hegedüdallamból és a kó­ russzopránban felhangzó koráltémából. amikor Bach műhelyében a vallásos-emelkedett hangulatú koráidallamok egyike érzelemgazdag. félre nem ismerhető erotikus színezettel. sőt fokozza.tulajdonképpen szerelmi kettős. 1. lí­ rikus képben lép fel. A kettős . míg a szoprán-basszus ket­ tős az előbbi duett hangulatát veszi át. RUFT UNS DIE STIMME (No. 2 recitativo A lipcsei időből származó nagyméretű kantáta az okos és balga szü­ zek közismert evangéliumi példázatáról szól. Az Énekek Énekéből vett recitativo a vőle­ gény és a menyasszony találkozását hirdeti. A da capo ismétlés csak a zenekari előjátékra vonatko­ zik. 4. a korál szövege a strófák során az Énekek Éneke néhány gondolatát is tartalmazza. ezek íróját azonban nem ismerjük. A keletkezés éve valószínűleg 1731. azaz a hívőkhöz. Recitativo és duett. Krisztust a basszista személyesíti meg. es ezt az egyesített hegedű. Korál. Ugyanehhez kapcsolódik a kantáta címében megjelölt korál is. egyszerű négy­ szólamú feldolgozása. díszes bevonuló menetet szimboli­ záló ritmikus témából.és brácsaszólam kifejezetten lírai. Recitativo és duett. 95 . A lelket a szopránszóló. a szoprán dallamát körülfonó zenekari és kórusszólamok minden oldalról megvilágítják a tartalmi mondanivalót. A „Wachet auP' dallamának ünnepélyes. a vőlegény közeledik választott menyasszonyaihoz. Mint oly sok kantátában. itt is Krisztus és a lélek párbeszéde a téma.melyben az énekszólamokhoz kisméretű hegedű (violíno piccolo) koncertáns szólama járul . 140) szoprán-. Ez pedig: Krisztus. A tenor recitativo hírül adja a vőlegény érke­ zését. 2 duett. 5-6. időn­ ként táncos lejtésű ellenszólama öleli körül. 1.és basszusszólóra. Három zenei elemből építi fel Bach a nagyméretű tételt: a zenekarban megszólaló ünnepélyes.

transzcendens fuvolaszóló lebeg a kórus fölött. A tenor recitativo egyik legcsodálatosabb min­ tapéldája a bachi melódiaalkotás képszerűén beszédes jellegének. a harmóniák mind-mind szavakhoz. hogy az orgonán mindehhez a „Herzlich tut mich verlangen" korál témáját szólaltatja meg. Mondhatni. 96 . nyugodt hangulat árad ebből a zenéből. 6. központivá válik a pietizmusban. Az ária is­ mét a halálvágyat fejezi ki. édes órája a halálnak. a hangszerelés. Békés. Ária. fogalmakhoz kötődnek. 2 recitativo. minden szó. 1 korál Az 1715-ből való kantáta szövegét Salomo Franck írta. Az altszólót két szólisztikus fuvola segíti a halál utáni vágya­ kozás kifejezésében. Bach nem elégszik meg az egyszerű négyszólamú letéttel. DU SÜSSE TODESSTUNDE (No. Ez a gondolat.. Hogy azonban mily költészeti ízléstelenségekhez vezetett mindez. mely min­ dig egyik fő jellemzője volt a keresztény hitvilágnak.és mélypontjai. Ötödik szólamként elrévült. Recitativo és ária. 161) alt-.BACH KOMM. Tárgya a kantá­ taköltészetben egyike a leggyakoribbaknak: a halálvágy. amely a tenorszóló első két ütemében hangzik fel. A recitativóhoz kapcsolódó kórus szinte bölcsődalként búcsúztatja a halni ké­ szülő lelket. 4-5. a dallamvonal csúcs. míg a má­ sodik szakaszban a feltámadást jelző harangok szólalnak meg." 1. Az egész kantáta poétikus-misztikus hangjának megfe­ lelően. mikor lelkem mézet eszik az oroszlán szájából. Első részében a mély álomként aposztrofált halál képe kerül szemünk elé a zenekar nyugodt szólamaiban. Zárókorál. mintegy előre megnyugvás az elmúlás gondolatában. a földi siralom­ völgy elhagyásának és az égbe jutásnak vágya. arra példa kantátánk első áriájának szövege. 1 kórus. 2-3. zenekarra és continuóra 6 szám: 2 ária. tenorszólóra. Bach a vágyako­ zást még jobban aláhúzza azzal. kórusra. minden kifejezés megtalálja benne a maga ze­ nei megfelelőjét. Az altszóló accompagnatója ismét a drámai képszerüség mintapéldája.. Szabad prózafor­ dításban: „Jöjj. Recitativo és kórus. zenei alapeleme az a jellegzetes sóhaj-motí­ vum.

De néha még az sem . A világi kantáták ugyanis időnként nagyon nemes és nagyon gondosan megmunkált zenei anyagot tartalmaztak. kissé megváltoztatott szöveggel újra felhasznál­ ta: 1734-ben. Ez a műfaji megjelölés azonban semmiképpen sem je­ lenti e müvek színpadi előadásban való megszólaltatását. hogy egy-egy egyházi kantáta eredetileg világi mű volt. -K-n. Ágost választófejedelem lengyel királlyá koronázása­ kor. »!'. és igy egyszerű szövegapplikáció segítségével mint templomi ze­ nét tudta e műveket új életre kelteni. ez utóbbit Bach egy másik alkalommal. Nagyon is természetesnek tarthatjuk. hogy Bach ezeket az átdolgozásokat végrehajtotta. • i ! a •.) így tulajdonképpen csak a szöveg különbözteti meg a két műfajt egymástól.. a legkülönbözőb­ bek voltak. Érdekes megjegyeznünk. a lipcsei egyetem egyik professzora ne­ venapjára készült a „Der zufriedengestellte Aeolus".hiszen több esetben kimutatta a kutatás. és az al­ kalom elmúltával megszűnt a lehetősége az újabb előadásnak. így a weissenfelsi herceg születésnapi ünnepi vadászatát kö­ szöntötte az ún. hogy több világi kantáta a „dramma per musica" címet viseli. 'KI '•.• . néhány kivételével. amelyek a világi kantátákat szülték. formailag és a zenei anyag kezelése szempontjából semmiben nem különböznek az egyházi kantátáktól. hiszen nem is szerepelhet korál.BACH VILÁGI KANTATAI A mester világi tárgyú kantátái. Bach nyil­ ván sajnálta ezeket a kitűnő darabokat. nem akarta zenéjüket veszni hagyni. hogy világi kantátában nem szerepel. (Kivéve természetesen a tényt. viszont mindegyikük egy-egy alkalomra készült. 97 . Vadászkantáta. Az alkalmak. III.

korunk nagyszerű dalénekese. Henrici gondolt arra. 1 duett. valamint a dudaszót utánzó zárókórus áll legközelebb a német népdal­ hoz. s így érthető. az új földesúr pedig a szászországi adóügyek előadója. A kantáta szövege. Fr. 10 ária. hogy Heinrich von Dieskau udvari kamarás birtokához csatolhatott három Lipcse környéki falvat. közben pedig egy parasztlány és ked­ vese egymásra találnak. A darab cselekménye szinte jelentéktelen: a falusiak vidám mulatozás közben köszöntik új földesurukat. számú szopránária. mint táncegyveleg. Az első énekszám (mely annyira népszerű.BACH PARASZTKANTÁTA (212.) Az ünnepség alkalmával valószínűleg Bach állandó szövegírója. A kantáta áriái közül csak kettő nem tartozik a népi zene stilizálásai közé: a 8. melyben Bach az olaszos da capo áriatípust alkalmazza. Már maga a nyitány sem egyéb. brácsa. az előadások során azonban rendszerint kórus énekli. az egyetlen a kantáta során. hogy a muzsikus szívesen vállalkozott a költő által kezdeményezett feladatra. ugyancsak szopránária. Még a hangszeres együttes is a falusi muzsiku­ sok szokásos instrumentáriuma. valamint a 14. hogy még az iskolai énekeskönyvekben is szerepel) eredetileg szólókettős. (Jegyezzük meg az érdekesség kedvéért. 1 kórus. illetve annak egy része szász nyelvjárásban készült. 11 recitativo A világi kantáták közül talán legnépszerűbb Parasztkantáta megszületé­ sét annak köszönhetjük. Von Dieskau valószínűleg Bach pártfo­ gói közé tartozott. számú. Bach muzsikája is a német népdal és a német népi táncritmusok szellemében fogant. a Picander költői né­ ven ismert Chr. A népi elemet azonban nemcsak a tájnyelv képviseli. hogy az udvari kamarás úr késői leszármazottja Dietrich Fischer-Dieskau. Ez. Az áriák közt is számos esetben találkozunk táncritmussal. amelyben a barokk egyik leggyakrabban feldolgozott dal­ lama. s csak néhány számban csatlakozik hozzájuk fuvola és kürt. két hegedű. '' . hol a polonaise. mivel Henrici magánéletében adószedő volt. hol a Landler ritmusát idézi.és basszusszólóra. hogy kantátával köszöntsék az urat. kantáta: Mer hahn en neue Oberkeet) szoprán. kórusra és zenekarra 24 szám: nyitány. nagybőgő. a híres „Folies d'Espagne" kapott helyet a kíséretben (a dallamot leginkább Corelli „La folia'"-jából ismerjük).

Lieschen máris kijelenti: csak olyan férfihoz megy feleségül. A záró tercettben le­ vonják a tanulságot: a mama is kávénénike volt.és basszusszóló vesz részt. hogy annyi kávét igyon. A cselekmény bonyolításában tulajdonképpen csak a szoprán. ezt már soha nem fogjuk megtudni. és a feljelentő „kávészaglászok" a büntetés­ pénzek negyedrészét kapták jutalmul. és a hesseni őrgróf még 1766-ban is tiltó intézkedéssel sújtotta az akkor már nyilván népszerű ital élvezőit. számú kantátája. a kávéivásról. de a ne­ mes kávéitalról nem. sőt „divatos" problémát énekel meg Bach 211. Párizsban valóságos asszonylázadás tört ki. Hogy az 1739. amikor apja férjet ígér neki.. így többek közt Picander „Ernst-Schertzhaflfte und satyrische Gedichte" című műve harmadik ré­ szében. 1 tercett. az új divatos ruháról vagy az ezüsttel átszőtt főkötőről.BACH KÁVÉKANTÁTA (211. április 7-re meghirdetett hangverseny. Alig ment el Schlendrian. Ezt a szöveget zenésítette meg Bach. a nagymama is.Schlendrian (basszus) 10 szám: 4 ária. A kantáta cselekménye a következő: Schlendrian papa mindenáron le akarja szoktatni lányát. A divatos téma több ízben előke­ rült a kor vidám versgyűjteményeiben is. kantáta: Schweigt stille. hogy lányának férjet keressen. A hesseni rendelet húsz évig volt érvényben. tenor. a tenor csak néhány recitativót 99 . Lie­ schen könyörög: „Apámuram. plaudert nicht) szoprán-. században nem egy országban eltiltották a népet a kávéivástól.és basszusszólóra és zenekarra Személyek: Lieschen (szoprán) . ne legyen olyan szigorú! Ha naponta há­ romszor nem ihatom meg a csésze kávémat.. Bach zenéjét szólaltatta-e meg vagy pedig a hirdetményt aláíró „idegen muzsikus" müvét. Csak akkor hajlandó erre. aki megengedi neki. amíg vissza nem vonták a királyi rendeletet." És a lányt nem félemlíti meg semmiféle fenyegetés: inkább lemond napi sé­ tájáról. (Kedvünk lenne a probléma szót is idézőjelbe tenni. amennyire csak kedve van. valósággal kiszáradok.) A XVIII. Lieschent szenvedélyéről. ne szid­ juk tehát a lányokat. mely egy frankfurti házban Schlendrian papa és Lieschen lánya történetét jelezte műsorán. 5 recitativo Valóban korszerű.

amely mögött sokkal inkább Offenbachot. valamint a tanulság levonásában segít tercetté szélesíteni apa és lánya kettősét." . ha Albert Schweitzert idézzük: „A librettóhoz Bach olyan zenét írt. mint az öreg Thomas-kántort sejthetnénk. Magára a zenére vonatkozólag elég. ahogy van.énekel. egyfelvonásos operettként lehetne előadni. A darabot úgy.

(Sajnos nem a nagy­ közönség . A francia opera adta meg talán Hándelnek a végső lökést ahhoz. hogy az oratórium műfaja Hándel műveiben érte el csúcspontját. és amikor oratóriumokat kezdett írni. Természetesen nem csak ebből.Hándel operáit felfedezni. milyen újításokat hoz. te­ hát az oratóriumnak azzal a típusával. amelyben a kórusnak még igen jelentős szerepe volt. a német örökség is olyan zenei hagyomány volt. amelyek- 101 .mindenek­ előtt Németországban . hogy zenéje min­ dig ábrázoló erejű legyen. Ez valóban tény. Az operákban alakult ki ugyanis Hándel drámai készsége. (Mint írtuk. amelyben a képszerű áb­ rázolásmód nagy szerepet játszik. De a LuUy nyomán kialakult francia opera bővelkedett olyan zsánerképekben és nagy tablókban. FEJEZET GEORG FRIEDRICH HÁNDEL (1685-1759) A zenetörténetírás közhelyei közé tartozik. a későbbi fejlődés során az olasz mes­ terek úgyszólván kizárólag szólista-oratóriumokat írtak. Igaz. hiszen a Hándel-operák a mai napig ritkán kerülnek előadásra.) A muzikológia mai álláspontja szerint Hándel oratóriumai nem érté­ kelhetők és nem magyarázhatók a mester operái nélkül. ebből a forrásból is merített. hogy Berlint és Hándel szülővárosát. a húszas évek említett hullámát csakhamar hullámvölgy kö­ vette. amikor századunk első évtizedeiben hullámszerűen kezdték . Olasz­ országi évei alatt nyilvánvalóan megismerkedett Carissimi müveivel. és mennyiben mutat példát az utána következő évszázadok oratóríumkomponistáínak. hogy a legmélyebbről fakadó forrás. miben áll a hándeli oratórium tetőpontos jellege. ez a folyamat párhuzamos volt azzal a másikkal. itt próbálta ki a zenedráma barokk megfogalmazásának eszközeit.és sajnos nem a nagyközönség . honnan származik. A másik valószínűleg francia földön eredt. és ma ott tartunk.írtuk. Hallét ki­ véve sehol sem szerepelnek ezek a remekmüvek a repertoár nagy elő­ adásszámú darabjai között. Meg kell azon­ ban magyaráznunk.) Ez volt tehát az egyik forrás. Mindenekelőtt szögezzük le: a Hándel-oratóriumok igazi értékelésé­ hez a zenetudomány . amelyben a velencei operastílustól kezdve a színpadi zenedráma is átalakul szólistaműfajjá.akkor jutott el.IV.

kevés kivétellel . közreját­ szott a Hándel-oratórium kialakulásában a mester választott hazájának. a puritanizmus öröksége.) Végül. századi angolok előszeretettel azonosították magukat a bibliai történe­ tek népeivel. századi Anglia társadalmi körülményei is. Igen. a hit és a szellem világával összeegyeztethetetlen kegyet­ lenkedései húzódtak meg. de föltétlenül meg kell említenünk. elsősorban a zsidósággal. ez az elsősorban és mindenekelőtt drámai műfaj. A drámaiság többek között megnyilvánul a cselekményességben is.nek fő jellemvonása éppen a képszerüség volt. rokon jelenségről van szó tehát: ahogy az angol közönség önmagát vetítette bele a bibliai történetekbe. a bevezető fejeze­ tünkben említett affektuselméletnek legjelentősebb összefoglalásai. Nein feledhetjük. úgy viszi az angol nemzet ugyanezt a fényt a távoli világrészek népei közé. hogy e mögött a nemzeti önérzettől duzzadó hivatástudat mögött a gyarmatosítás korának mi­ lyen borzalmai. sok min­ den történik bennük. Élt az akkori Angliában.. hogy Franciaországban születtek a barokk esztétikának. ugyanúgy érezte saját gondolatait megtestesülni a protestáns németség Bach kantátáiban. teo­ retikus értekezései.. s ahogy a bibliai nép vitte a világosságot. A két rokon műfaj egymásmellettise- 102 . mégpedig nagy erővel.igen gazdagok drámai mozgásban. A Hándel-oratoriumok . (Nem véletlen. és valószí­ nűleg a hallatlanul fejlett angol kórusélet művészi teljesítőképessége in­ dította Hándelt rendkívül sokrétű. (Az már aztán más lapra tartozik. hogy az angol puri­ tánság azonos a bibliai zsidóság hitének tisztaságával és erejével. technikailag és kifejezésbelileg egy­ aránt nehéz énekkari tételeinek megírására. Ugyancsak zenetörténeti közhely. és egyáltalán nem utolsósorban. Talán csak az ugyanakkori Németország protestáns vidékeinek bibliaismeretéhez foghatjuk mind­ ezt. a hit és a szellem fényét a pogány né­ pekhez. amely az angolokat bibliaolvasó néppé tette. Úgy érezték. Ez a vonás is az opera világához közelíti őket.) Mindezekből a gyökerekből táplálkozik tehát Hándel oratóriummüvészete. Tehát a bibliai tárgyú oratóriumok az angolok számára oly mértékben voltak saját lé­ nyük kifejezői. Bizonyos formákat innen vett át. hogy ebben a kialakulási folyamatban szerepet játszot­ tak a XVIII. Ezek volnának a hándeli oratóriumtípus kialakulásának zenei feltéte­ lei és előzményei. Angliának kóruskultúrája. mint kevés más országban. hogy 1730 és 40 között Hándel műhelyében a két műfaj egy­ más mellett van képviselve: mintegy féltucat oratóriumon kívül közel 20 opera készül ebben az évtizedben. azé a puri­ tanizmusé. a XVIII.

Ora­ tóriumra éppúgy. Nem kell külön bizonyítani vagy magyarázni egy zenei alkotás drá­ maiságát. zenébe való áttétele volt. Ha . ritmusképletet vagy zenekari színt véletlenül. Tehát ha a hallgató bele tudja he­ lyezni magát az akkori zenei nyelvbe.többek között Hermann Abert. De mennyivel nagyobb élmény.az énekeseknek nem tiszta és érthető a szövegkiejtése. A hallgató már az első taktusoknál érzi.elcsépelt" eszközök közé tartozik. sőt megérteni Hándel oratóriumait. a jellemzés felfedezése már nehezebb feladat. tudja. Egy példát: a vonószenekar tremolóeffektusa valami hajmeresztőén modem hatást keltett Monteverdi drámai •nadrigáljában. hanem bele tud mélyedni a zenei alkotás miértjének és opanjának műhelytitkaiba. A nagy zeneszerzők sohasem írtak egy-egy államot vagy harmóniát. Mennyivel több. a híres Mozart-biográfus adott hangot ennek -. mintha e nélkül a módszer nélkül élvezhetetlenek vagy megérthetetlenek lennének a vokális muzsika remeKei. Ma már a legközönségesebb. Ez utóbbit ebben az értelemben a Hándel-oratóriumok túl­ nyomó többsége első hallásra is sugározza magából. vagy pedig a sűrűsödő ellentétek. Mindez nem jelenti azt. mond­ hatni elengedhetetlen feltétele az énekes muzsika igazi megértésének a szöveg ismerete. Romáin Rolland idézi kitűnő Handel-könyvé- 103 . Ehhez szükséges.és sajnos ez a gyakori eset .) Mindezt azonban fel kell fedezni. . a gyakori feszültségek folytán drámainak nevezhető-e. szélesen hömpölygő. hiszen ebben a műben szólalt meg először ez a hanghatás. (Ez a módszer egyébként mindenféle vokális zenére vonatkozik. ha nemcsak „a szívée hat a zene". a kifejezőeszközök akkori jelentés­ tanába. epikus jellege van-e. a „Tankréd és Klorinda párviadalá"-ban. amelyek Handel korában érvényben voltak. ' A két műfajt tehát összeköti-összekapcsolja a drámaiság és az ábrázoló erő. csoV'Iág nyílik meg előtte. hogy a hallgató visszahelyezze magát azoknak a kifejezőesz­ közöknek a világába. Az ábrázolás és ami ezzel egyet jelent.. amely szerint Hándel oratóriumai a mester operareformjának betetőzését jelentik. Nagyon is igaza van annak a szemléletnek . ha a hallgató nemcsak a zenei szép*8et élvezi. mint operára vagy dalra. segítségül kell hívni a nyomtatott szöyegkönyvet. akkor tudja igazán élvezni. A művészetek és köztük a muzsika fejlődése során a különböző eszkö­ zök is megjárták a maguk útját.ge önmagában véve is kizárja az éles cezúrával való megkülönböztetés lehetőségét. Ezért olyan fontos. a kiindulás mindig a szöveg zenei ér™*^se. hogy a mű líri­ kus hangulatot áraszt-e. hanem az értelmit is. szöveges müvet komponáltak. És ha egyszer valaki felfedezi.

a jelenetezés és bizonyos fokig a zene hangulatvilága az. amelyet ma már nem nagyon tudunk benne meg­ látni. de nézzük csak meg egyszer a Sándor-ünnep. Olasz földön születnek az első művek. a magyar fordí­ tásban „Csordul a könnyem" kezdetű lamentót. a még teljesen olasz stílusban komponált La Resurrezione és a Trionfo del Tempó e del Disingann mindkettő 1708-ban keletkezett. a műfaji elképzelés. hogy Hándel művészetének festői és ábrázoló erejével nyerte el azt a bámulatos nép­ szerűséget. (Jellemző erre az olaszos stílusra. mint ahogy Saint-Saéns gondolta. másrészt a zenés játék és az ojDcra között. az Izrael Egyiptomban vagy különösen a L'Allegro. amely vala­ hol félúton van az opera és az oratórium. ami vál­ tozó. Fussunk végig a legnevezetesebb Hándel-oratóriumokon ebből a szempontból. A darabot újabb 12 évvel később. Minden lépésnél. minden ütemben meg fogjuk találni a festőiséget. nem azokról a legfontosabb sajátosságokról. Hándel első igazi oratóriumára 12 évvel később. 1732-ben Hándel átdol­ gozta. Ebben a műben tulajdon- 104 .ben Saint-Saéns levelét: „Arra a meggyőződésre jutottam. ha szabad így monda­ nunk. amelyeket eddig felvázoltunk.. amit azóta írtak. hogy Hándel oratóriumai a koncep­ ció szempontjából mennyire változatosak. Szinte műről műre más és más a hozzáállás. Ez alkalommal száműzte drGibson londoni püspök az oratóriumokat a színpadról.) A következő műre. Természetesen nem az alapvető dolgokról beszélünk itt. azaz olyan mű. hogy a masque-hagyomány továbbélésének tekinthető a tény. Amit azonban mindehhez hozzátett. és ekkor vált valóban oratóriummá. masque volt." RoUand mindehhez nagyon helyesen hozíáteszi. az a szin. Sokan megfigyelték és megírták. il Pensieroso ed il Moderato partitúráját. A dramaturgia. hogy az utóbbi mű­ ben „Hagyd a tövist és szedd le a rózsát!" szöveggel használja föl a há­ rom évvel korábbi Almira opera híres panaszos áriáját. az ábrázoló hatásra való törekvést. miszerint Hándel oratóriumait minden esetben színházakban a"!' ták elő. Más is tudott az övéhez hasonló mesteri módon kó­ rust írni és fúgát szerkeszteni. 1720-ban kerül sor. 1733-ban írta a mester a Deborah-i. vagy talán Hándel drámai éretlenségére ebben az időben. az az újfajta elem. Arnold Schering említi. és próbáljuk meg mindazt elfelejteni. de valóban ebben kell Hándel művészetének egyik legnagyobb erejét keresnünk. Az Eszter azonban ekkor még ún. hogy ez egyáltalán nem volt olyan új és soha nem látott Hándel idejében. hiszen mindez akkor teljesen új és addig nem tapasztalt volt.. egyben az oratóriumok kronológiáját is áttekintjük. melynek örvendett. Nem beszélhetünk Hándelnél egzotikumról.

Az 1744-ben bemutatott József a szólista-oratónumhoz közelít. A Messiás évében kezdi meg Hándel a Sámson kompozíciós munkáját. Az eddigi darabok szigorúsá­ gát lazább szerkezet váltja fel. formájukban és diszpozíciójukban már teljesen érettek. kórusai sem számban. a bemutatóra azonban csak 1743-ban kerül sor. az egész dramaturgia és a modellek ki­ alakultak. és itt talá'unk talán egyedüli esetként komikus. 1739-ben születik az Izrael Egyiptomban. Egyesült a műben az olasz. tehát az összes olyan forrás. a Messiás. il Pensieroso ed il Moderato (Milton költeményére) az idill-oratórium példája.i képpen már minden formatípus. mind pe­ dig a kórusok ábrázolóerejében. Talán a Messiásban érezhetjük legjobban a nemet hagyomány továbbélését. mint lírikus és ünnepélyes számok soroza­ ta. 1745: a Belsazar éve. ám az Izrael messze túltesz a példaképen. népszerűbb hangvétel. a német és az angol hatás. amely a Hándel-oratóriumot táplálja. azzal.mint említettük . 1741: megszületik az oratórium történetének talán legnagyobb alko­ tása. mind monumentalitásban. A következő év­ ben. hogy azok főleg a Megváltó életét kísérő iieditációk füzérét alkossák. Ez a mű a karakterek változatosságával tűnik fel. A népszerűséghez nagyban hozzájárult John Dryden hírneve. Ismét hiányzik a cselekmény. és . ez a további művekben ugyancsak a gyakori formamegoldások közé tartozik majd: az Athaliában kombinálja elő­ ször Hándel a szólóhangokat énekkarral egy tételen belül. sem jelentőségben nem érnek föl 3 tóbbi mű hasonló tételeihez. hiszen benne három nép történelmi sorsáról. valósággal vígoperai elemeket nandeli oratóriumban. Példaképe volt ugyan rá. Ismét csak új típus: Hán­ del megvalósítja a kórusoratórium mintapéldáját. amit a Hándel-oratóríumok társadalmi szímboKajáról elmondtunk.a további művekben ezekre a mo­ dellekre tér vissza Hándel. Ez a bibliai tárgyú oratórium feltűnik számainak rövidségével. akinek költeményét Hándel megzenésítette. Az 1734-ben bemutatott Athalia újabb fran­ cia hatással gazdagodik. hogy a recitativók mennyisége a minimumra csökken. Hándel a szöveget a biblia textusaiból állította össze úgy. Nem egyéb. Mintapéldája lehetif f?^ '"^ mindannak. VAllegro. 1734 és 1738 között egyetlen oratórium születik. hiszen Carissimi darabjai is jellegzetesen kórusoratóriumok. a 105 . Drámai cselekmény Itt sincs. a fran­ cia befolyás. 1738: a Saul komponálásának éve. és a mű tulajdonképpen nélkülözi a drá­ mai cselekményt. és az egész darab­ ban uralkodik valami könnyebb. A kórusok jellegükben. ez azonban a legnép­ szerűbbek egyikévé válik: a Sándor-ünnep. ám a különböző leíró jelenetek sok alkalmat adnak Hándelnek zenei zsánerképek megvalósítására.

amelyet a mester a skót lázadás leveretése alkalmából írt. ún. Ugyanez a jellegze­ tessége a következő évben bemutatott. Az ugyanebben az évben felhangzó Zsuzsanna . Herakles (1745). Az örökké újra törekvő. komor. műről műre „megifjodó" Hándel.találko­ zunk. hogy ebben a műben úgyszólván nyoma sincs a Hándelre mindig jellemző fénynek és csillogásnak. És végül az utolsó biblikus oratórium. ezúttal azonban ki­ sebb sikerrel. hiszen a Jephtában lépten-nyomon az új.perzsák.a szerelmet teszi meg központi gondolattá: 27 áriája közül 17 erről szól. az 1708-as Trionfo 1757-ből szárma­ zó angol nyelvű átdolgozása. Ezzel zárul Hándel biblikus oratóriumainak sora. Kü­ lönálló helyet foglal el Hándel oratórium-művészetében a Theodora: a tragikus mártírtörténet hozta magával. A mester mintha meg akarta volna is­ mételni a Judas Maccabeus jellegzetes koncepcióját. a mártír-oratóriumét. amivel pedig szinte minden oratóriumban . „gálánsnak" neve­ zett stílus nyomaival találkozunk. egy-egy különleges.mindkettőben egy-egy zsá­ nerkép. és a legutolsó a sorban. Közben-közben a sorozatot egy-egy világi oratórium szakítja meg. Ez a mü annyira homogén. hogy Hándel és szö­ vegírói lemondtak mindenféle szerelmi epizódról. Sernek (1744). vagy díszítő elemként . ebben az utolsó alkotásban is tudott újat mondani. Alkalmi Oratórium-nak is. Soroljuk fel ezeket.témá­ jánál fogva . az Alexander-ben egzotikus zenei tabló je­ lenti a vonzerőt. 1749-ben a Salamon-t . Ezzel szemben az 1750-es Theodora egy másik olasz típust elevenít föl. az ugyancsak a skótok feletti győzelmet ün­ neplő Judas Maccabeus. Herakles a válasz­ úton (1750). és végigmentünk a mü­ vek változatos során. ha csak tételesen is: AcisésGalathea(1720. 1748-ban a Józsua folytatja a sort.vagy központi. a zsidók és a babiloniak harcairól van szó. Ekkortájt Hándel már minden évben bemutat egy-egy új oratóriumot. a zene túlnyomórészt sötét. És ugyaneb­ ben az évben születik a hándeli értelemben vett „elkötelezett oratórium" legnagyszabásúbb példája. Felsoroltuk a forrásokat. elemeztük a hatásokat. egy 1708-as nápolyi keletkezésű darab átdolgozása). Ugyanebben az évben mutatják be a kisebb jelentőségű Alexander Balus-t. A mű késői örököse. Próbáljunk meg most felelni a fejezet elején feltett 106 . a már félig vakon írt és csak diktálva befejezni tudott 175l-es Jephta. megnemesedett formája az Olaszor­ szágban divatozott „oratorio erotico"-nak.

vagy előkészítés nélkül fellépő disszonancia je­ lentését. Ám a feltett kérdésre tulajdonképpen csak ál­ talánosságot. A Hándel-oratórium mindazt. szemben Bach transzcendentalitásával. akár hangszerek légióit. Nem csak a karakterisztikus trom­ bitaszólamokra gondolunk. úgy tudja realizálni. Hándel zenéje is telítve van misztikával. Akár megelégszik az alig néhány fúvóshangszerrel bővített vonósegyüt­ tessel. ez is tartalmaz némi igazságot. Az olvasó talán észrevette eddig is. Mint minden közhely. aki át tudja élni egy-egy szokatlan hangközlépés. Kiemelhetjük a Hándel-zenekar csillogását és fényét. Egy-egy egyszerű struktúrájú. Ez utóbbi kompozíciós módszer egyenesen stílusjegy Hándel oratóriumaiban. A zenei szerkezet. Ezzel szemben. a legegyszerűbb vonószenekari letét is ra­ gyog. akinek csak egy kis érzéke van a barokk stílus 107 . szinte már közhelyszámba menő megállapításnak.kérdésre: miért jelentik Hándel alkotásai az oratórium történetének tetőpontját. század zenei kifejezőeszközei­ nek világába. és egy-egy mű elemzésekor a konkrét. esetleg különle­ ges hangszereket vonultat fel. megfogható tényekre hivatkozni. mint a Saul partitúrája . konkrét feleletet adni rá aligha le­ het. aki vissza tudja magát helyezni a XVIII. Az egyes Hándel-művek részletes ismertetése során is ezt a módszert követjük. szinte már dalszerű áriát rendkívül bonyolult.az ellenpontos anyag és a tömbszerűen homofon váltja egymást. mint ahogy Bachnál is találunk igen sok „földi" életerőtől duzzadó muzsikát. mint a Messiás esetében. szavakba foglalni alig lehet. hogy minden elem a legmagasabb szinten jut érvényre. esetleg egy-egy tételen belül .) A Hándel-oratóriumok drámaiságáról sokszor tettünk említést.főleg kórusoknál . és a részletes elemzések során még gyakran hivatkozunk majd rá. Fentebb írtuk. a mester zenei dramaturgiája ebben is példamutató.. amit magyarázni. Ez az a karakterisztikum. zenetörténeti sablont tudunk feleletként kimondani. Az egyes formatípusok emellett rendkívül változatosan követik egymást. ellenpontos feldolgozású kartétel követ. (Talán ez a csillogás az alapja annak a gyak­ ran említett. Tulajdonképpen szónoki kérdés ez. hogy az a hallgató tud igazán közel jutni a mester alkotásaihoz. hogy e könyv igyekszik az általá­ nosságokat elkerülni. de legalább annyira hamis is. amely Handelben „két lábbal a földön álló" zeneszerzőt lát.a zenekari szín­ hatás. egy vá­ ratlan hangnemi kitérés. az ábrázolás karakterisztikuma mindig tökéletes.. ha a téma ezt megkívánja. ami a műfajnak lényege. A zenekar „mindent tud". a legegyszerűbb formáktól a legbonyolultabbakig tökéletes egyensúlyban van. fényt áraszt magából.

mint említettük. a francia és az angol hagyomány. hogy Dávid királyt alt énekesnő 108 . másrészt sem az énekesek. Egyike ez a vonás a Handel-oratóriumok jövőbe mutató tulajdonságainak. A mai praxisban természetesen a karmester ízlésétől és részben a rendelkezésre álló énekesek technikai tudásától és állóképességétől függ. az ékítményes ének. újításszerűen tartozik hozzá . Handel oratóriumainak egyik legjel­ legzetesebb sajátosságát. A legnagyobb ritkaságok közé tartozik manapság. megdöbbenésében szinte eláll a szava és féke­ vesztetten ujjong. hogyan követték a későbbi korok oratóriumkomponistái a hándeli modellt. Egyrészt a hangverseny időtartama a három. Húzások nélkül úgyszólván elképzelhetetlen e müvek előadása. Me­ gint és ismét: Hándelnél szétválaszthatatlan egységben forr össze a né­ met. Ha arról beszé­ lünk. ha Hándel-oratóriumot teljes egészében szólaltatnak meg. mindenekelőtt a kórusokra gondolunk. A másik. mint a szinte ütemenként változó hangulatú komplexumokat. sem a kórus ma már nem bírja ezt a megter­ helést. a zene dicséretét zengi a Sándor-ünnepben. dal jellegű formakoncep­ ciót éppúgy megtaláljuk. az egy-egy fogalom egyszerű kifejezését célzó finom dallamosságot csak­ úgy. négy órát is meghaladná. szemlélődő módon kommentálja azt.iránt. mint a bensőséges egyszerűség. Kissé különösnek tűnik manapság. hogy vajon Handel maga teljes egészükben adatta-e elő műveit. sőt a szöveg ismerete nélkül is át fogja él­ ni ezt a sokat emiitett drámaiságot. Kifejezi a Belsazar sivár orgiáit és megszólaltatja a Messiás átszellemült áhítatát. És ugyanígy: az olasz bel canto-modor. elsirat és örvendezik. A Hándel-oratórium énekkara részt vesz a cselekményben. És ez az ellentéteken nyugvó egység. Kétséges. az olasz. Az egyszerű. Az áriák és más szólistaegyüttesek a formák és a kifejezések minden árnyalatára szolgáltatnak példát. Egyrészt több kisebb szerepet énekelhet ugyanaz az énekes. mint az Itáliából származó da capo tipust.a kórusok megnövekedett szerepe. mennyit és mit húznak egy-egy műből. a rendkívül diflFerenciált és mégis hallatlanul egységes komplexitás a Handel-oratóriumok legfőbb jelleg­ zetessége : zenétől dramaturgiáig és technikától kifejezésig. másrészt helyettesíthetők az eredetileg női szólamra írt szerepek férfiénekesekkel is. a technikai kö­ vetelmény ugyanúgy jellemző rájuk. az minden előképzettség. a drámát szolgálja az Izrael-ben. a szabad­ ságot a Judas-ban. Néhány szó az előadási gyakorlatról. Hozzátartozik ehhez a világhoz . az előadási gyakorlatba vágó kérdés a szólószerepek elosztá­ sa.sőt.

szólaltatja meg.a kasztráltak népszerűsége következ­ tében .Jonathan (tenor) . 30 ária. egy alt-.a korabeli oratóriumköltészet elvei szerint . mert Handel és szöveg­ írója a minimálisra szorítja le az elbeszélő jellegű recitativók számát. A művek részletes elemzésénél lehetőség szerint felsoroljuk az összes szereplőt.Dávid (alt) . Handel korában . a Saul zenéjében számos nép- 109 . 13 kórus.Michal (szoprán) .ez egyáltalán nem volt feltűnő.fantázia­ szülte szereplőkkel és történésekkel egészíti ki azt. ahány kiadás. zenekarra és continuóra Személyek: Saul (basszus) . S mi­ vel az új Hándel-összkiadásban még nem hozzáférhető minden oratóri­ um. adataink esetleg eltérhetnek egy általunk nem használt kiadással rendelkező olvasóétól. az eredeti hangfaj beosztás szerint. de természetesen .Merab (szoprán) . A mű nagyjából követi a bibliabeli elbeszélést. annyiféle terjedelem. „sinfoniá"-val jelzi. 1 szóló kórussal. énekkarra.Abner (tenor) .Egy amalekita (tenor) . A történés megértése bizonyos fokig nehézséget okoz a hallgatónak. Mint már bevezetőnkben is említettük.és 4 basszusszólóra. Ezeket a he­ lyeket Handel rendszerint egy-egy zenekari közjátékkal. HANDEL SAUL két szoprán-. ahol az ora­ tórium képzeletbeli színpadán helyszínváltás következik be.Abiathar (basszus) .Főpap (tenor) 3 felvonás. 5 tenor. 2 kettős. és a következő évben került Londonban bemutatásra a Saul. Szövegét Newburgh Hamilton írta. 87 szám: 7 zenekari S2ám.Sámuel szelleme (basszus) . illetve a szá­ mok megadásánál a különböző. Sajnos. Fő­ leg olyan helyeken válik így nehézzé a cselekmény követése. 26 recitativo és 8 accompagnato 1738-ban készült. a biblikus Hándel-oratóriumok közt az első igazán nagyszabású mű.Doeg (basszus) . rendelkezésünkre álló kiadványokat te­ kintettük mérvadónak.Az endori boszor­ kány (tenor) . valószínűleg Apostolo Zeno Dá­ vid-drámája nyomán. A terjedelem.

Van köz- 110 .) A mű során előforduló többi öt sinfonia . A harmadik felvonás gyászün­ nepségének egyik fő száma a híres gyászinduló.helyzetfestő jellegével tűnik ki. Már a nyitókórus. A Gilboa hegyén elszenvedett ve­ reség. Irigy­ ség-kórus. Saul és Jonathan halála után természetesen grandiózus gyászjele­ net zajlik le.orgonaszólót is foglalkoztató újabb allegro . Ha­ talmas kórustételek és drámai-lirai áriák sokasága mutatja Hándel ábrá­ zolóerejét. amely Saul és Jonathan drámai jelenete után a vak düh kár­ tékonyságát énekli meg. A szöveg Saulnak Dávid iránti irigységét állítja a központba. másrészt az áriák és kórusok rövidre fogott terje­ delmében. Ugyancsak kiemelkedő az a kórus. Végül pedig emeljük ki a monumentális zárókórust. hol lazán ellenpontos szerkezet­ ben.mint említettük .) Természetesen ez a népszerű hang nem egyeduralkodó a műben. ilyen hangot üt meg. Ez az áriákból és kórusokból összetevődő komplexus kontrasztosságában válik az első felvonás diadalünnepének párjává. században egész Nyugat-Európában honos volt. felvonást nyitó ún. általánosítva szól az irigység romboló hatalmáról. mely ismét többszörös összetett­ ségében példázza a Hándel-féle karstílus egyik alapvető jellegzetességét. Ezek egyrészt bizonyos dalla­ mokbanjelentkeznek. a Góliátot legyőző ifjú hőst üdvözlő kartétel-csoport. és kontemplációként.majd záró larghetto a tételek sorrendje. sőt népies elemet fedezhetünk föl. Ebben is fugáit és homofon szakaszok váltják egymást többszörös egymásutánban. Mielőtt az áriákra rátérnénk. néhány szót a zenekari tételekről. tragikus nagyságát és feszültségteremtő készségét. hol pedig homofon tömbökben énekelnek. A basszus fölött megszólaló zenekari anyag ritmikája egyre sűrítettebbé válik. míg a karszólamok hol hosszan kitartott hangokkal. A kórusté­ telek közül különösképpen kiemelkedik a II. melynek fő témája egy Hándel korában nyilvánvalóan Anglia-szerte ismert harangjáték-motívum. A mű nyitánya szabályos négytételes concerto grosso: sugárzó energiájú alleg­ ro . a XVIII. (Későbbi átdolgozok ezt a gyászindulót Hándel más oratóriumaiba is beleszőtték.ünnepélyes larghetto . Mindenekelőtt az ejső felvonás diadalünnep-jelenetei adnak módot Hándelnek erre a népies hangra. s így a tétel szinte passacagliának is felfogható. mely több­ ször visszatér.szerű. hol dallamos frázisokkal. (A templomtornyok kedve­ sen csilingelő harangjátéka ma már csak Hollandiában divatos. A gyászkórus egyike Hándel leghatalmasabb siratóinak. amely C-dúr hangneme ellenére mélységesen fájdalmas. az ellenpontos és a homofon részek egy tételen belüli szembeállítását. de különösen kiemelkedő ebből a szempontból a Dávidot köszöntő. Az egész tételen végigvonul egy basszusdallam.

a fennhéjázó Merab valósággal kétségbeesik. Férfikar énekli el a csata lefolyását. Saul király." Saul haragját látva. Az áriák a rövidre fogott terjedelmen belül is kitűnnek. *" 111 . a hatás mindenkép­ pen bekövetkezik. Az első felvonás nagy áriájá­ ban egyetlen crescendo ábrázolja a fokozódó. Ekkor kap először teljes vonószenekari kísére­ tet a próféta szellemhangja. a dühét. amelyben megjósolja Sa­ ul ésfiamásnapi halálát.tük harci zene és ünnepélyes bevonulást jelképező muzsika egyaránt. Izrael lányai közelednek. Góliát és Dávid harcát. Saul kér­ désére elmondja. Michal is igyekeznek megnyugtatni. Rendkí­ vül jelentős Sámuel szellemének jelenete. majd dühkitörésbe átcsa­ pó rosszkedvet. Dávidot. az előbbiekben a szerelem. hanem tenor énekes szólaltatja meg. az egyik az említett harangjáték-motívumot dolgozza fel zenekarra. (Általá­ ban: ezek a zenekarkíséretes és rendkívül kifejező recitativók Hándel müveiben a drámaiság fő lelőhelyei.felvonás. A sírból kikelt árny szavait elő­ ször sötét fagott-hangzatok kísérik. Saul fia barátságát kínálja föl Dávidnak. lánya. Míg a fiatalabb Michal ugyanúgy ünnepli Dávidot. a kétségbeesését. Ezen a területen kimagaslóak Michal és Jonathan számai. Dávid tízezreket.) Bármily egyszerű eszközöket is al­ kalmaz Hándel ebben az accompagnato sorozatban. Dávid Istenhez fohászkodik. A mű legélesebben körvonalazott alakja a címszereplő. majd jóslatában csak a continuo tá­ masztja alá szavait. egészen addig a mondatig. Jonathan. honnan származik: Jessze fia és Betlehem szülötte. hogy a végén hangfestő futamok állítsák elénk a Dávid­ ra hajított dárda röptét. Saulnak két lánya van: Merab és Michal. Izrael népe örömujjongva fogadja a győztes csatából meg­ térő ifjú hőst. mikor Saul az ő kezét ígéri az országot megmentő hősnek.) A jelenetsorban főleg a recitativo accompagnatók jelentősek. hogy felidézi Sámuel szellemét. A cselekmény. Nagyszabású jelenetkomplexusban komponálja meg Hándel az endori eseményeket. Elénk áll a kétségektől gyötört Saul. a bosszúvágyét. Az ifjú Dávid a király kegyeibe ajánlja magát. Dalukban hangzik föl a Sault annyira zavaró mon­ dat: „Saul ezreket ölt meg. (Régi velencei hagyományt követve. amint lassan megfogan benne az elhatározás. az utóbbiakban a barátság hangja az uralko­ dó. Áriái túlnyomórészt a lélekben dúló viharokat ábrázolják: az irigységét. hogy ünnepeljék Dávidot (harangjáték-kórus). mint a nép. a boszorkány szólamát nem alt.fiais. főleg lírai szépségükkel. /. Hallelujázó kórus hangjai között lép fel Dávid.

II. mert szíve a másik királylányhoz. mire az ifjú el­ menekül. Sault mindenki elhagyta és az ellenség is újabb támadást indít Izrael ellen. és a holnapi csatábanfiávalegyütt meg fog halni. 112 . Tudatja még az ifjúval. Sámuel szellemét. Dávid és Jonathan titokban találkoznak. III. dárdáját Dávidra hajítja. és azt is. Jonathan szavaira Saul lelke megeny­ hül. hogy azzal megidéztesse a nagy próféta. Michalhoz húzza. legalábbis ezt mutatja. A zárókórus az ifjú királyt buzdítja a csata előtt. hogy soha nem lesz hajlandó barátját meggyilkolni. ám Saul fiára is dárdát hajít. Végső kétségbeesésében a király az endori boszorkányt keresi föl. Újabb csata-sinfonia jelzi az ütkö­ zetet. A királyfi közli Dáviddal a kegyetlen parancsot. hogy számon kérje fiától a parancs teljesítését. a király és fia halott. Jonathan elmenekül. Sá­ muel árnya azonban megjósolja Saulnak: Isten elhagyta. Újra hadba küldi Dávidot és jóindulata bizonyságául eljegyzi Michallal. Dávid azonban Betlehembe menekül. A gyászünnep siratóját Abiathar papi szózata szakítja félbe: Dávid ve­ gye át Izrael trónját. felvonás. hogy Saul a neki ígért Merab hercegnőt máshoz adja feleségül. majd Dávidnak egy amalekita jelenti a tragikus eseményt: a filiszteusok Gilboa hegyén legyőzték Izrael hadát. felvonás. Szándékosan leplezi igazi gondolatait. Sinfonia festi Dávid is­ mét győzelmes csatáját. A dühöngő királyt ismét Jonathan próbálja megnyugtatni. és vezesse őket diadalmas csatába. Saul újabb merényletet készít elő Dávid ellen: a közelgő Újhold ünnepen akarja megöletni. ennek Dávid örül is. A két szerelmes boldogan borul egymás keblére.Saul nem tud uralkodni magán. Jonathan kapja a királyi parancsot: ölje meg Dávidot! A nép Dávidért imádkozik. Megjelenik Saul.

HANDEL IZRAEL EGYIPTOMBAN két szoprán-. egyszerű és kettős kórusok váltakoznak. • • - 113 . S nemcsak a karszólamok. 4 recitativo Elég egy pillantást vetni az oratórium számainak mennyiségi eloszlásá­ ra.) A mester odáig is eljut. az egymást váltó kórustételek szerkezeti tökéletességét vagy pedig a drámai ábrázolásnak döbbenetes erejét. mennyire különleges helyet foglal el az „Izrael": 19 kó­ rus áll szemben 4 áriával (tulajdonképpen 20 a kórusok száma. a dallammenetek állnak az ábrázolás szolgálatában.ke­ rül ábrázolásra. hogy lássuk. Természete­ sen voltak előzményei az énekkart ennyire előtérbe állító oratóriumkon­ cepciónak. hogy az oratórium: színpad nélküli dráma.egyetlen ária közbevetésével . Eddig nem is volt sejthető . Joggal nevezték szinte születése óta „kórus-eposznak" ezt a müvet. (Ebben a vonatkozásban egyes kuta­ tók francia példákra. . hogy a zárókórusban osz­ tott zenekart állít szembe a teljes orkeszterrel. hanem mindazt is. mindenekelőtt a Hándel által is jól ismert Carissimi-müvek.és két basszusszólóra. . 1 kórus szólóval. 3 duett. . kórusra. amelyben a zenekarnak ily nagy szerepe lenne. alt-. 4 ária. kantábilis és deklamált részek. tenor. mely egymást váltó kartételekben . mindenekelőtt Rameau operáira hivatkoznak mint Hándel modelljére. mit csodáljon jobban. Különösen az első rész. a tíz csapás leírá­ sa." Schering idézett szavai az „Izrael" lényegére mutatnak rá: a hallgató valóban nem tudja. Talán nincs még egy oratóriuma Hándelnek. Talán egyetlen hasonló erejű példát sem tudunk felhoz­ ni annak a tételnek igazolására. hiszen a zárókarban elenyészik a szólista szerepe a kóruséval szemben). 31 szám: 19 kórus (túlnyomórészt kettőskarok). amit eddig ő maga alkotott. ahogy ezek a fúgák mindamel­ lett zseniálisan odadobott rögtönzésekként hatnak. Szinte a végletekig feszül mindezek következtében a mű. ahogy ebben a műben polifónia és homofónía.hát még megvalósítható! -. zenekarra és continuóra 2 rész. Hadd idézzük ismét Arnold Scheringet: „A kórustechni­ kát tekintve Hándel nemcsak Carissimit hagyja maga mögött. ahogyan művészies fúgák és kettősfúgák keretébe simulnak elementáris erejű természeti tünemények ábrázolásai. Ám Hándel messze-messze túllép minden előzményén és tulajdonkép­ pen utódain is.

Altária. A mű szövegét Hándel maga állította össze Mózes II. Hándel kihagyja a megzenésítés során a harmadik. Lassú menetű. Annál merészebben ábrázolja a negyediket. jajgatással és panasszal teli. No. hogy az első rész hallatlan feszültségé­ vel és drámaiságával szemben kissé túlméretezett. tág hangközei. Ismét rövidre fogott recitativo vezeti be a tíz csapás leírását. Rendelének azért föléjük robotmestereket. 6. annyira ellentmondó a különböző változatok fejlődéstörténete. melynek lassú tempója és szokatlan. Kórus. Kórus. ötödik és hatodik csapást. Amilyen tökéletes egységet alkot ma játszott formájában az „Izrael". az eredeti máso­ dik és harmadik szakaszával." No. s ezáltal mindennek ellenére egyenes vonalban viszi fel a második részt is a zárókórus magaslatára. Az ábrázolás egyrészt a zenekar béka mód­ ra ugrándozó. gyors futamai állítják elénk a bogarak ha­ dát. 2. hatal­ mas kettőskórus ábrázolja a sanyargatott Izraelt. a ki Józsefet nem ismerte vala . a „Salamon" első felvonása került. No. Másfél évtizeddel később az említett első rész helyére egy időközben írt oratórium. ez utóbbinak zenei anyagát a Karolina királynő halálára írt himnusz adta. fe­ szültségben „eső" a megmenekült Izrael hálaünnepét festő második rész. másrészt a fokozás eszközeivel. Fúgaformában épített tétel. Ebben van valami igazság. könyvének meg­ felelő fejezeteiből. Egyszerű secco recitativóban szólal meg a bibliai szöveg: „Azonközben új király támada Egyiptomban. zsúfolt kromatikája képszerűén állítják elénk a vérré sűrűsödő vizeket és ezek undorító mivoltát. hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. Egyetlen „költői" sor sem bontja meg a bibliai tex­ tust. A legel­ ső verzióban a jelenlegi két részt nyitány és egy „Izrael panasza József halálakor" című rész előzte meg. és hangulatban. és a szólisták sem személyesítenek meg meghatározott alakokat. . A második csapás: a békák. másrészt az énekszólam koloratúráiban. hogy felhívjuk a figyel- 114 . Első rész • „In medias res" kezdődik a mű. No. a bögölyöket. Kórus. nyitány és nyitókórus nélkül. Ismét alkalmat ad e kórus elemzése arra. Ebben a formában került 1739-ben először előadásra a mű. ám Hándel itt is bőven él egyrészt a változa­ tosság. No. 4. Csak a végső verzió elégszik meg a jelenlegi két résszel. A mű leghíresebb tételeinek egyike. . 7. annak surranó. Ebben a tételben a zenekaré a ve­ zető szerep.Egyes kritikusok megjegyezték. 5. A hetedik csapás a jégeső. élesen ritmizált szólamaiban nyilvánul meg. Az első csapás: a vizek vérré válnak. Kórus.

és akkordokba sűrűsödve. s ezzel teljesen lekerekíti a nagyformát. E sok drámaiság után természetes kontrasztként szólal meg a kivonu­ lás örömét ábrázoló kórustétel (No.a robogó triolák az újra összecsapó hullámokat ábrázolják. ha nem törődünk a szöveggel. Az utolsó ütemekben a kórus szin­ te már csak dadogni tud: a szólamok egymástól veszik át a szót. 115 . 8. Az első szakasz a zenekarkíséretes kórushangzást állítja szembe az a cappella énekkarral. hogy ez a kemény rézfúvó. harso­ nákkal és üstdobokkal gazdag zenekari kíséret jogosítana erre a feltéte­ lezésre. azonnal megváltozik az egész tétel karaktere. pöröly­ csapásként idézik fel a tizedik csapás borzalmát. Mintegy visszaemlékezésként tűnik csak fel ebben a részben az a drámai hang. Ez a nagy kettőskar. a sötét vonós-fagott hangzással éri el. Elsötétül az egész világ és ezt Hándel a legegyszerűbb eszközök­ kel : a lassú tempójú deklamálással.és ütőhangzás a jégeső kopogását idézi. még mozgékonyabbá teszi a zenekari kíséretet . dallam­ töredékek szólalnak meg. 10).met az oratorikus müvek szövegének fontosságára. No. az erősen kromatikus akkordsorral. Kórus. egyrészt a kórusszólamok. A mü egyik legmegrázóbb tétele. rézfúvókkal is megtámasztott zene­ kari akkordok szólnak végig az egész tételen. az oratórium második része egyetlen hatalmas diadalének. Kettős fú­ ga. A tétel zenéjében az ábrázoló elem a „csapás" szóra esik. Kórus. Éterikusan átszellemült dalla­ mok. Második rész Mint a bevezetésben említettük. Az első rész egyetlen áriájával szemben. No. 9. A harmadik szakasz még jobban gyorsítja a tempót. Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála. majd gyors menetű fúga festi az átkelést. három kettős és három ária. álló akkordok fölött. éppúgy lehetne valamilyen ünneplő-jubiláló kartétel. A befejező rész visszaidézi a második rész nyitókórusát. amely az első részt jellemezte: Izrael népe megemlékezik a csapá­ sokról és a Vörös-tengeren való átkelésről. szinte az égből leszálló hegedű-fuvola imitációk alkotják a kartétel első részét. melyhez mintegy középrészként csatlakozik a kivonulást ma­ gát ábrázoló fugato. itt a kó­ rustételeket már több szólószám tagolja. Súlyos. Hatalmas háromrészes kartétel zárja az első részt: a Vörös-tengeren való átkelés zenei képe. majd végül az énekkari szólamok is elhagyják a polifóniát. de főleg a trombitákkal. Erre a részre a koronát a szopránszólós zárókórus teszi fel (a szólista Mirjam prófétanőt szemé­ lyesíti meg). Kilencedik csapás: a sötétség. Ha azonban tudjuk.

Már ekkor is döbbenetes hatást és mindent elsöprő sikert váltott ki. 6 recitativo. Már a darab keletkezésének története is lenyűgöző. A népsze­ rűség fontos fokmérő. Charles Jennens közreműködésével. A mű hihetetlenül rövid idő alatt készült el. ám a Messiás sikere és népszerűsége töretlen. majd később az egész világon évről évre megszólal..HANDEL MESSIÁS szoprán-. Az első szakasz a Krisztus előtti idők. A három rész a Messiás történetét énekli meg. 7 accompagnato. 8 ilyen variáns létezik a Messiásban) A kutatók nagyrésze és talán a világ minden hangversenyközönsége a Messiást tartja Handel főművének. (Ez azóta is hagyomány. míg a harmadik a megváltás ténye fölötti elmélkedés. A szöveget a mester maga állította össze bibliai textusokból. hogy valószínűleg első ízben vállalkozik a nagy feladatra: Krisztus életét egyetlen oratorikus műben összefoglalni. tenor. (Hándel tagja volt a Lelencház igazgató tanácsának. Állítólag itt zajlott le az a jelenet. A következő év tavaszán került sor a londoni premierre. 2 zenekari szám (Egyes számokat Hándel többször megkomponált.. szubjektív vagy objektív mércét erre a besorolásra elfogadni. hogy a Halleluja-kórusnál a jelenlevő király kezdeményezésére az egész közönség felállt és a tételt állva hallgatta végig. a második a passiótörté­ net. Elődei közt is találunk a Messiásról szóló darabokat.. oratóriumai koronájának. Úttörő annyiban. 21 kórus.és basszusszólóra. 53 szám: 16 ária. Zseniális ma­ ga a szövegösszeállítás is. április 13-án volt Írország fővárosában. hiszen Angliában. mint harmincnégy ízben került előadásra a Messiás.) Éppen kétszáznegyven esztendő telt el a bemutató óta. kórusra. vagy Jézus 116 . Előadási tradíciója is folyamatosan él máig. alt-. a Lelencház javára.. A bemutató 1742. ám a részletes elemzés is ugyanerre az eredmény­ re jut. mindannyiszor jótékony célra. vagy csak a passióról szólnak.) Handel életében nem kevesebb. ám ezek vagy csak a születésről. Hándel nagy oratóriumai közt a Messiás az egyetlen. mindössze huszonnégy napra volt Hándelnek szüksége. zenekarra és continuóra 3 rész. Dublinben. Amennyiben egyáltalán lehetséges remekmüveket besorolni. 1 duett. amelynek nincs tulajdonképpeni drámai története. valamint a Megváltó születésének leírása. a Covent Garden-ban.

az eseményekkel foglalkozó kontempláció-jellegével. és ezek is in­ kább kontempláció jellegűek. Ha nem is minden számot elemzünk a továbbiakban. Arról van benne szó. hadd hívjuk fel az olvasó-hallgató figyelmét arra . A hándeli ábrázolásmód gyönyörű példája a basszusszóló accompagnatója. Hándel nem alkalmazott drámai dialógusokat. a század első felének nagy német zenetudósa jegyzi meg: „Alig akad még egy oratorikus műve Hándelnek. Ennek az áriának kezdőtémáját vésték rá Hándelnek a Westminster apátságban levő sírjára. a „Tudom.életének egyes szakaszairól." Mint bevezetőnkben említettük. Egyéb­ ként lassú bevezetésből és fugáit gyors tételből áll.) Illő. amelyben a szöveget oly fáradhatatlanul. A tenorszóló intonálja a szót: „Vigasztalódj. Minthogy mindenki számára ismert maga az evangéliumi történet. Hándel azonban a többi részben is drámai módon állítja szembe a fogalmakat. A recitativók rövidek.ismét és újra! -. amelyben egy Roscher nevű német tudós Krisztus létezésének bizonyítékát látta. A német kantátatípusra utal többek között a szöveg is. semmint konkrétan közlők. az egyes szavak legmélyére hatolva értelmezné. és ez az a dallam. (Legkiemelkedőbben a híres szopránária. kifejezéseket vagy az elmélkedések egyes részleteit. Magától értetődő ez a passiótörté­ netben . zene­ kari trillák). Mindez azonban nem lehetett gátja annak. A Sinfonia mollját azonnal felderíti a rá következő accompagnato dúr hangja. ha mindig gondol a szövegre. népem".„I know that my Redeemer liveth" . hogy a Messiás zenéjén is lépten-nyomon áttörjön a drámaiság. mint a Messiásban. e koncepció szerint a Sinfonia moll hangneme és egész zenei jel­ lege a Megváltó eljövetele előtti idők programatikus ábrázolása. sok a rokonság az oratórium második része és a német passiótípus között. hogy az Úr „megmozgatja" az 117 . hogy Megváltóm él" . annak a zenében megjelenő kifejtésére. Ar­ nold Schering.ilyen. sem pedig Testo jellegű elbeszélőt. A rákövetkező tenorária a min­ denség örömét festi a Megváltó eljövetele fölött (erőteljes ritmika. s ezen kívül né­ hány dallam is tipikusan német jellegű. Első rész A nyitány nem egy kutató számára tulajdonképpen az első jelenettel egyenlő. a Messiás őrzi leginkább Hándel mű­ vei közt szülőföldjének és ifjúsága színhelyének. hogy az „oratóriumok oratóriumát" nagyon részletesen tárgyal­ juk. Észak-Németországnak hagyományát. hogy akkor jut igazán közel ennek a muzsikának megértéséhez és igazi élvezetéhez.

Kórus. Kórus. A Megváltó eljövetele előtti sötétség képe kap hangot az accompagnato zsongó vonóshangzásában. Példája az emiitett hándeli kartétel-szerkezetnek: ellenpontos és tömbszerüen homofon részek váltakoznak benne. Ez a középszakasz egyébként. melynek témája egy fél évszázad múlva hangról hangra jelenik meg a Mozart Requiem Kyrie-fúgájában. No. iO. 6.eget és a földet. Az altszóló állítja elénk a szenvedést. a legmegrá­ zóbb hándeli siratok egyike. ellenpontos szerkezet válta­ kozik ismét fényesen csengő. A hán­ deli kórusművészet legnagyobb remekeinek egyike köszönti a Gyermek megszületését. No. A da capo ária első szakasza csupa együttérző jajszó (nem is annyira maga az énekelt dallam. zsúfolt koloratúrák az ábrázolás 118 . No. 15. megkínzatást. csúszó-mászó jellege. Ária és kórus. és a középszakasz is megismétlődik. No. 12. Különös formája van az erre következő altáriá­ nak : tulajdonképpen da capós szerkezet. A drámai ökonómia példája: a szopránszóló első megszólalása egybeesik a Krisztus születé­ sét bejelentő angyali szózattal. Ária. A passiótörténet monumentális nyitánya. 24. köztük a csillogó trombitákat veszi igénybe. Kórus. No. fel­ es legördülő koloratúra. míg az ária (basszusszóló) jellegzetessége a főmotivum harmóniáktól meg nem támasztott (unisono). míg a középrész feszült ritmusai a korbácsolást van­ nak hivatva ábrázolni. ékesitésekben gazdag. Második rész Nu. 2 x 3 hangos rövid motívum itt a hangulat kifejtésének legfőbb eszköze). Hatalmas fúga. va­ lóban pasztorális vezető dallamát Hándel nyilván még olaszországi tar­ tózkodása idején hallhatta. 23. A mozgást jelentő szó háromszor fordul elő és mind a három alkalommal e szóra kerül a mozgást zenei képben ábrázoló. a sötétben tévelygő pogányok ábrázolása. No. 13. Laza. Accompagnato és ária. A sokat idézett bibliai for­ mula : „Dicsőség a magasban Istennek és békesség a földön" szembeállí­ tása. 8-9. melynek dallamát egyszerű­ sített formában veszi át az énekkar. ünneplő-diadalmas akkordokkal. Kórus. Ringatódzó. a tétel így képszerűén mutatja be ég és föld viszonyát. igen gyors tempójával és a vonószenekar tremolóival a tüzet ábrázolja. No. az első félmondat a zenekar legmagasabb hangszineit. 6/8-os lüktetésű altária. No. No. 10-11. ám a visszatérés rövidített. mint a hegedűszólamok­ ban megjelenő. míg a második a férfikart és a mély­ vonósokat. „Pifa. Kórus. 21. A pásztor nélkül ide-oda bolyongó nyáj zenei képe: izgatott nyolcadmenetek. No. amelynek kedves. Accompagnato. 14. Kórus." A pásztorokat ábrázoló zenekari közjáték.

38. A basszusszólam­ ban indul a tétel fugatójának témája (Beethoven hangról hangra vette át a Missa Solemnis Agnusába). 41. diadalmasan fényes zenekari bevezetés után az énekkar akkordikus-ritmikus hallelujája nyitja a tételt. No. A szoprán (Hándel átdolgozásá­ ban esetleg alt) áriája. Szopránária. 31. szinte elektromos feszültségű ze­ nekari kísérettel. a Bach-passiók fájdal­ mas ariosóinak méltó testvére. a fokozás tetőpontján ismét a fugato-téma jelenik meg.és zenekar vakítóan fényes D-dúr akkordjaival fejeződik be a tétel. No. majd fugatóba torkollik. No. Néhány ütemes. melynek fényét még job­ ban emelik a helyenként szólisztikusan kezelt trombiták és üstdobok. és 33. Ennek kifejezésére Hándel azt az eszközt választja. Kórus. Basszus­ ária. Tenorária. hogy az énekszólam dallama mindunta­ lan „széttörik" a közbeiktatott szünetek révén. Ária. mely pasztorális hangjával a békét hirdeti. Ének. hogy Megváltóm él"). melyet a halleluja-kiáltások hol megszakítanak. hogy kezdő ütemeit Hándel síremlékére is rávésették. drámai zenekép. Majd egy unisonóban megszólaló. A feltámadást dicsőítő két monumentális kartétel. A tulajdonképpeni zarókórus az Ámen szóra épített monumentális fúga. Arioso. Kétrészes zárókórus. No. No. 42. 119 . Basszusária. mint a cserepet. Amint a téma mind a négy szólamon vé­ gigvonult. A híres Halleluja. Alap­ témája gyönyörű siciliano-dallam. Fölöttük a szop­ rán kitartott hangjai hatalmasan fokozzák a kifejezés erejét. A mű bevezetésében már szóltunk erről az áriáról („Tudom. fenségesen egyszerű dallam hangzik fel. Ismét érdekes példája az ábrázolás eszközének: az ária a földi uralkodók megbüntetéséről szól. ismét a ritmikus motívumok szólalnak meg. Kórus. A tenor rövid szólója. Az élet és halál. míg az élet és a feltámadás eszmevilága az előző lassú tempóval szemben fergeteges allegróban és fénylő zenekari kíséretben kap hangot. 43. a barokk opera hagyományos „trombita-ári­ áinak" egyike. No. 44. 28. A végítélet látomása. a költői ha­ sonlat szerint az Úr széttöri őket.eszközei. az eredendő bűn és a megváltás szembeállítása. No. 51. hol kísérnek. A pogányok dü­ hös tombolását festő. Harmadik rész No. 46. No. melyet az utókor oly nagyra becsült. A befejező kartétel el­ ső szakasza ismét a tempók szembeállításával (lassú-gyors) opwrál. No. A sötét mo­ mentumokat a kíséret nélküli kórus akkordjai állítják elénk. 36. és 52.

Ami a bibliában mindössze ti­ zenegy vers . Merész. Mindez természetesen a muzsikán keresztül válik érzékletessé. Milton „Sámson Agonistes" című drámai költeményét. Sámsonnak jót akaró.Egy filiszteusnő (szoprán) . illetve az ebből ké­ szült Szokolay-operáról.Egy filiszteus (tenor) . 18 kórus. Harapha alakját és epizódját köl­ tötte hozzá.ebből lett az egész költemény. 85 szám: 2 zenekari tétel. atyja (basszus) . 27 recitativo (2 számnak van Hándel készítette variánsa) 1741-ben. csak elbeszé­ lésben kel életre.Hírnök (tenor) 3 felvonás. 13-16. 9 accompagnato. akinek librettója azonban igen jelentős költői alkotást vett alapul. csak a hozzáfűzött reflexiókban elevenedik meg. hogy sokkal több benne a lélektani dráma. Min­ denekelőtt a főhős maga éli át a lélektani drámát: a mű leglényegesebb momentuma éppen Sámson lelki fejlődése a rabság fájdalmától a bűntu­ daton. mint pél­ dául Sámson halála az összedöntött Dágon-templom alatt.párhuzamról tudok: Németh László drámájáról.és 2 basszusszólóra. barátja (alt) . fejezet) csak legvégét dolgozza fel. önmaga hibájának felismerésén át az utolsó tett elhivatottságáig. 26 ária. de nagyszerű eredménnyel járó kísérlet mind Mil­ ton. mind Hándel műve. A szövegköltő ismét Newburgh Hamilton.Manoah.Micha.HANDEL SÁMSON 3 szoprán-. szinte a Messiás kompozíciós munkájával egyidejűleg készült Handel a maga korában és ma is egyik legnépszerűbb oratóriuma. S ami cselek­ mény van. Az ári- 120 .Harapha (basszus) . a Sámson. szerető asszony válik. abból az igazán dramatikus jellegű momentumok.és ez az előbb említett néhány versre való koncentrálásból ered -. Hamilton Milton magas szárnyalású poémájához csakis a filiszteus óriás.Egy zsidónő (szoprán) . (Csak egy .Egy zsidó (tenor) . Igen különös Delila lélekrajza is: a bibliai történet csábítójából itt bűnét bánó.) Igen sok Hándel-kutató szerint a Sámson szövege Hándel valamennyi oratóriuma közt a legkiválóbb. Közös vonása a Messiással . 3 duett. alt-. mint a külső cselekmény. énekkarra. 4 tenor. zenekarra és continuóra Személyek: Sámson (tenor) .korunkbeli .Delila (szoprán) . hiszen a Sámson-történetnek (Bírák könyve.

köztük a második felvonást megnyitó. hogy tipikus buffa-hang szólaljon meg e műfajon belül. a napfényről. szinte staffázzsá válik. Delila ütemeken keresztül kiséret nélkül énekel. hogy később ugyanezt az echóhatást a másik szoprán vegye át. Mint bevezetőnkben emii­ tettük. A legegy­ szerűbb eszközök jelennek itt meg. A mindennel leszámolt. Az utolsó küzdelme előtt álló Sámson a napfelkelté­ ről énekel. Egy másik áriában a búgó gerle hangját utánozza az énekszólam.ák és az accompagnatók nagy számából is kitűnik. míg a harmadik felvonásban levő gyönyörű termé­ szeti képet bont ki.szinte vígoperai hangot üt meg.) A mellékszereplők közül mind Míchának. Vivaldi Judítha triumphans-ának hasonlójellegű áriá­ jával.) A legérdekesebbek természetesen Sámson áriái. melynek felvillanásakor az éjszaka árnyai el­ tűnnek. A legfőbb eszköz eb­ ben a komplexusban maga a női hang. A kórusok . szinte természeti hangok. a már a maga korában is híressé vált ária a vakság éjszakájáról. Delila zenei portréja termé­ szetesen az érzékiség és a nőiesség jegyeit viseli. (Vő. jellemzésére fordított gondot a zeneszer­ ző.a cselekményből kifolyólag . mind Manoahnak jut né­ hány .ária.a dráma szempontjából háttérbe szorul. Főleg a barát Mícha kap né­ hány gyönyörű dallamot. míg a visszatérésben az ismételt szólódallamot a kórus éne­ ke színezi.és jellemfestő karakterisztikuma. a ma­ ga leplezetlen érzéki szépségében.az eredeti műben 70 néhány . Jellemző eszköz minden­ nek bemutatására például az az ária. A vir­ tuozitás magasiskoláját jelenti a második. a kíséret hiányában szinte ruhátlanul: íme Delila portréja. és ebből az egyszerűségből csodálatosan megrázó zenei kép bontakozik ki. A meglehetősen nagyszámú kartétel legtöbbje .mai kifejezéssel bizonyára „nehézsúlyú díjbirkózónak" neveznénk . Hándel egyik legcsodálatosabb áriáját.minden zenei szépsé­ ge ellenére . hősies halálát váró Sámson jellemfejlő­ désének legmagasabb pillanatához érkezik el ebben az áriában. A női énekhang. A „legkülső" réteget talán Harapha áriái jelentik. amely valóságos jelenetkomplexus­ sá nő: Delila szólójához utóbb mintegy visszhangként egy másik filiszteusnő kapcsolódik. majd női kar veszi át a vezetést. Igen sokoldalú az áriák hangulatvilága. Mindjárt az első. ez talán az egyetlen eset Hándel oratóriumaiban.két részre oszthatók: a zsi- 121 . majd egyszólamú hegedűkar echója kíséri. drámai képekben rendkívül gazdag Sámson-ária. hogy mennyire az egyes alakok megformálására. helyzet. (Ez az ária egyébként rendkívül érdekes megoldása a da capo formának: a közép­ rész kartétel. ez a filiszteus óriás . kóruskíséretes largót.

bi­ lincsbe verve sínylődik rabságban.és rendkívül nehéz kürt­ szólamokat tartalmazó . és nagyon gyakori bennük a zenekari kiséret unisono motivikája. kétségbeesetten sikoltó akkordjaival és a befejezés valóban utolsó sóhaj jellegű pianissimójával. arra nem fordított gondot. Egyébként ugyanez a kontraszttalanságfigyelhetőmeg Sámson és Delila. Ugyanezt a módszert követi Hándel például a Belsazar babiloni kórusaiban. liturgikus intonációval oldja meg. (Igen helytelen a tradicionális eljárás. I. és a fényről énekel. valamennyiben a táncos lejtésű ritmus. Hándel.) A cselekmény. ha­ lálba fúló kartétel. Ide zeng a Dágon-templomban ör­ vendezőfiliszteusokkórusa. míg a zárókórus ujjongását Hándel igen érdekes módon. míg az alt és a basszus . a maga kromatikus zenekari motivikájával. felvonás: Sámson a gázai malomban.bevezetés után fugáit allegro következik.és tenorszólam . (Mint már többször említettük.dók és afiliszteusokénekeire. Ebben a kórus­ ban ugyanis a szoprán. Ez a Sámson legdrámaibb kórusainak egyike. A többi kórustételben hallunk magasztos imahangot.az Urat. Igen különös az a kettőskórus. zokogásba fúló gyászt (a mű vége felé megszólaló siratókórus). hogy a fény megjelenését a teljes kórus és teljes zenekar zengő fortéja jelezze. úgy látszik. amely az eredeti gyászinduló he­ lyére a Saul azonos jellegű zenekari számát teszi. A két félkórus melodi­ kus anyaga és egész feldolgozásmódja teljesen azonos eszközöket alkal­ maz. Haydn híres Teremtés-beli megoldásának ősmodelljével állunk szemben: hat ütemnyi invokáció után a mély szólamok kíséret nélkül suttogják: „Legyen fény!". a karakterizálás zse­ niális mestere. Manoah és barátja. amely egyesíti a zsidók és a filiszteusok hangját (a második felvonás zárókórusa). megvakítva. majd stilizált menüett. Ott van mellette apja. Az utóbbiak teljesen homogén anyagot adnak.Dágont dicsőí­ tik. Micha is. A zsidók kórusai közül rögtön az első feltűnik. illetve Sámson és Harapha kettőseiben is. a barokk idején az unisonónak mindig negatív karakterizálási jelentéstana volt. A vak Sámson áriája után szólal meg. A nyitány háromtételes típus: lassú menetű . a magabiztos hang szólal meg. a Dágon-templom összedöntése utáni segélykérő. presto tempójával. Valamennyien mélységes részvéttel szemlélik a bukott hős sorsát.) Egyetlenfiliszteuskó­ rus jelent kivételt. 122 . Sámson halála után gyászinduló szólal meg. melynek különösen szomorú alaphangját a szólisztikusan kezelt fuvolák adják.a zsidók . hogy különböző karaktereket egy tételen belül szembeállítson egymással.a filiszteusok .

HANDEL BELSAZAR szoprán-. énekkarra. A legdrámaibb Hándel-oratóriumok egyike ez a mű.h (tenor) .— Arinr.„„w. a szereplők változatlanok. Újabb filiszteus jelenik meg Sámson börtönében: Harapha. az ő fog- 123 .. ^ ^ . »nyja ('iropraw.v) Arioch ítpnnr] 3 felvonás.Onhrias /hnssTij. 19 ária. 4 accompagnato.II. Csak Sámson tudja. . Gúnyolja az erejét vesztett és megvakított hőst. egész életét arra akarja szánni. hiszen tárgya három nép összecsa­ pása.^. III. 13 kórus. A három nép: a babiloniak. konfliktusa három nép sorsa. 3 tenor.és basszusszólóra. A hitéhez hű és az Úr megtaga­ dását visszautasító Sámson először nem akar részt venni a Dágon-ünnepen..(alt). Sámson nem bízik Delilában. . hogy ezt a napot minden évben megünneplik. és Izrael népe hálaénekkel fordul qz Úrhoz. az isten templomában birkózzanak meg. sírjára koszorút visznek és megfogadják. 59 szám: 3 zenekari tétel. aki Sámsont önfeláldozó végső győzelméhez segítette.Cyrus . anyja (szoprán) . ám Sámsont annyira sértik Harapha szavai. A továbbiakat már csak Manoah elbe­ széléséből tudjuk meg: Sámson. Maga a történet is alapvetően drámai jellegű. zenekarra és continuóra Személyek: Belsazar (tenor) . az óriás.Nitocris. kidöntötte a temp­ lom tartóoszlopait. .. Megjelenik Delila. hogy bocsánatot kérjen. és a beszakadó építmény maga alá temette a hőssel együtt az összes filiszteust. hogy a hosszú fogság alatt újra kinőtt hajával visszatért hatalmas ereje is.Dániel pró­ —™. A zsidók méltó gyászünnepélyben részesitik a halott hőst.. hogy vakon is kihívja párviadalra a filiszteust. „ ^ „ . . Ám hiába minden. A Dágon-templomban az isten ünnepére készülnek. eltaszítja magától. 18 recitativo (5 számnak van Hándel készítette variánsa) 1745 elején került bemutatásra Londonban a Belsazar. felvonás: Harapha felszólítja Sámsont. Manoah felszólítására elhallgat a sirató. 2 alt-.„ féta fnll) — Gobrias (basszus) . hogy Dágon tiszteletére. 2 duett.—Hírnök (tenor) Hímnt /ten/^r) (alt) . ^„.. . de erőszakkal kényszerítik.. összeszedve erejét. p. hogy jóvátegye bűnét. és magával vigye Sámsont saját otthonába. felvonás: a színhely. Charles Jennens szövegére.

124 . Mindez megnyilvánul már az áriák és a kórusok számának szinte ki­ egyenlített mennyiségviszonyában. Ez az állandó 6/8-os lüktetés szinte monotonná válik. ha­ nem a jelenet sivárságát is. s mindhármat karakterizálni is feladata volt a komponistának.mondjuk így . nem akarnak ok nélkül gyilkolni. A Belsazar egyik legfőbb értéke éppen a három különböző jellegű kartétel-típus szembeállítása. mert vezető témája bonyolultan kromatikus. és úgy látszik.katonás hanggal válnak el a töb­ bitől. és így nyilván­ valóan zenébe akarta foglalni nemcsak az orgiasztikus külsőségeket. A rendkívül emelkedett gondolatvilágú Hándeltől mi sem állt távolabb. hangközlépjései szokatlanok. A zsidókéi viszont leginkább az emelkedett áhítat és a könyörgés hangját szólaltatják meg. (Talán nem tévedünk. S ez természetes is. Hadd emeljük ki ezek közül az első felvonás közepe táján álló nagy kartételt.) A zárószakasz az isteni türelem végéről és a lesújtó bünte­ tésről szól. Hándelnek ez is volt a célja. homofóniájával az általános imakó­ rustípus példája. és tisztelik ellenségüket is. és főleg királyuk. ravaszak és jó katonák. A második felvonás orgiajele­ netében mindehhez a szinte mániákusan ismétlődő 6/8-os ritmika kap­ csolódik. A legélesebben a babiloniak kórusaiban nyilvánul meg a jellemzőerő. hogy a szövegkölte­ ményben a perzsák. Hándel számos Halleluja-kórust írt. mert ez a szakasz súlyos kromatiká­ jával és kihegyezett ritmusaival maga a keménység. és valamennyiben feltűnik az alap­ téma nemes egyszerűsége. A négyszólamúvá váló második szakasz az Úr kegyes türelméről szól. ennyire lágy és puha karakterű legyen. Nyilván innen ered az. mint egy ilyen orgia. ritka eset. a könyörtelenség. Elképesztő a kontraszt. emellett okosak. Ez a Halleluja viszont azért válik különössé és különlegessé. Mint már a Sámson íiliszteuskórusaiban. Hadd utaljunk még egy­ szer a bevezetőnkben elmondottakra: Hándel korának Angliája elősze­ retettel azonosította magát a bibliai népekkel. ha ebben a zenében gyanítjuk Brahms Német Requiemje hasonló jellegű tételeinek ősmodelljét. jelen esetben nyilvánvaló­ an a felszabadító perzsákkal. itt is a táncos lejtés és a gyako­ ri unisono válik a jellemzés fő eszközévé. hogy vallásos jellegű kartétel ennyire lírikus.ságukban sínylődő zsidók és a felszabadulást. illetve annak záró Halleluja-szakaszát. hiszen hangot kellett adni mindhárom népnek. a bűnösök bűnhődését és az elnyomottak szabadságát meghozó perzsák. Cyrus minden emberi jótulajdonsággal rendelkeznek: lovagiasak. A perzsák kórusai a . Ugyancsak kiemelkedik az első felvonás zárókórusa. szabadságtisztelők. A tétel első szakasza hatszólamú.

majd lassan átveszi a vezetőszerepet.vajon nem jut-e eszünkbe óhatatlanul a Fidelio Leonó­ rája? A címszereplő áriáit ugyanazok az eszközök határozzák meg. illetve látható jelenség leírása. és Hándel mindezt átélve. Az analízis ebben az öszszevetésben nem sok segítséget adhat.és alt­ szóló felelget egymásnak. (Különleges effektus a szöveg­ ben előforduló „végtelen tér" zenei ábrázolása a magasban lebegő. Az ősz hercegnő az államok felemelkedéséről és bukásáról éne­ kel. amelye­ ket a babiloni kórusoknál említettünk: a táncos lejtés. képszerűén oldja meg a monumentális accompagnatóban. Mindenekelőtt a babiloni király anyja. szerepénél fogva. A művet megnyitó nagy jelenete (accompagnato és ária) valóságos történelemfi­ lozófia. Ám hallgassuk meg Nitocris nagy ariosóját. koncertáns oboaszólamokkal gazdagított zenekari bevezetés után szoprán. emelkedett gondolkozás. a sok unisono ne­ gatív jelzése és a 3/8-os vagy 6/8-os ritmika. mint a perzsa kóru­ sok : militáris hangvételt. hogy a két utóbbi szereplő alt hangon szó- 125 . Mai fülnek talán szokatlan. A perzsák eltérítik medréből az Eufráteszt. Cyrus pedig ugyanazokat a karakterisztikumokat mutatja. Nitocris áll elénk plasztikus. indulószerű ritmikát. éppúgy éle­ senjellemzettek a szólószerepek. Igen érdekes a zárókórus megoldása: hosszabb. szinte szoborszerű jellemzéssel. s a hallgatónak e számok hallatán szinte önkéntelenül ötlik eszébe a ze­ netörténetből egy másik nagy géniusz neve: Beethovené. A hozzá csatlakozó ária p>edig maga a tisztaság és a széles távlatú. a harmadik felvonás nyitószámát . ma­ gányos hegedűszólammal.) Nitocris többi áriája is ezt a hangot üti meg. Amennyire jellegzetesen háromfelé válnak a kórustételek. képszerűén csobognak ezek a hullámok. Dániel. illetve művészetüket legmé­ lyebb lényegében azonos karakterűnek tartani. ám ugyanakkor néhány áriájában és Nitocrisszal énekelt kettősében az érzelemgazdagság is fel­ tűnik. Gyakran szok­ ták Hándelt és Beethovent összehasonlítani. hiszen a két mester kifejezőeszkö­ zei már csak az őket elválasztó évszázad miatt is összehasonlíthatatla­ nok. de Hándel egész életmüvében). a kórus eleinte csak közbevetett amen-kiáltásokkal vesz részt. A szerep egyébként virtuóz igényű.A második felvonás nyitókórusa természetkép. Gobrias és Cyrus áriái és accompagnatói is élesen körvonalazot­ tak : Gobrias a lírikus kifejezés képviselője (első áriája a legszebbek közé tartozik nemcsak a Belsazarban. az ima-intonáció képviselőjévé válik. hogy diadalmas apoteózishoz vezesse el a zárótételt. és a kartétel a folyó szaladó hullámait festi: szemünk előtt.

Nitocris. az istenkáromló Belsazar pusztuljon. felvonás: A hadicsel sikerült. csak a király. A nyitány szabályos francia ouverture: pontozott ritmusú lassú rész . A cselekmény. Ám hirtelen kéz jelenik meg a falon. a ritmikus mozgásforma segítségével szinte képszerűén rajzolják meg az író kézmozdulatot. az egyik a mágusok bevonulását. (Külön érdekesség. a másik a perzsa hadak győzel­ mét festi. Tovább folyik az orgia. Dánielt pedig basszista személyesiti meg. Egy rövid kórusrész után folytatódik a természetfeletti vizió: ugyanezek a halk hegedűhan­ gok. és a hegedűszólam staccáto és pianissimo hangjai kúsznak fel . és átállt az el­ lenséghez. egyszerű secco recitativóban. a királyi udvarban folyik a fékevesztett orgia. és a megfejtésekhez egy-egy ütemnyi ma­ gyarázó-ábrázoló zenekari kommentár kapcsolódik.fugáit allegro. és így a kiszáradt folyómeder utat nyit a perzsáknak. Cyrus perzsa király legfőbb tanácsadója az öreg Gobrias. és azokba töltsék a bort. és évekre el vannak látva minden földi jóval. és ismeret- 126 . aki babiloni létére megutálta Belsazar kicsapongásait és zsarnokságát. majd halljuk a király istenkáromlását. Dániel­ nek hatására megtér az egy igaz isten vallására. Belsazar anyja is otthagyta ősei hitét. és Cyrus kiadja a parancsot: ne bánt­ sák a város népét. Hirtelen csend tá­ mad. hogy hozzák elő a jeruzsálemi templomból zsákmá­ nyolt szent kelyheket. a „könnyűnek találtattál"-hoz a mérleg serpenyőjének leszállását jelző menet és a birodalom felosztásá­ hoz izgatott tremoló. ufarszin" jelenetről. ám a babiloniak nevetnek csak rajta. Semmi több: ez az effektus a maga egyszerűségében válik a lehető leghatásosabbá. A „megszámláltattál"-hoz súlyosan lecsapó akkordok. Kö­ rülzárták a várost.a magasba. A három szó mindegyikét lassú.) Két sinfonia tarkítja az énekszámok sorát.kromatikus menetben . /.felvonás: Babilont a perzsa hadsereg ostromolja. tekel. A kö­ rülzárt városban. Ö adja a tanácsot: tereljék el a medréből az Eufráteszt. mert városukat bevehetetlennek tartják. ezért nem ritkán Cyrust baritonista. és a Babilonban élő zsidók prófétájának. Az egész mű drámai tetőpontját jelentő részletben Hándel ismét a legegyszerűbb eszközöket alkalmazza: Belsazar egyik bordala véget ér. kíséret nélkül megszólaló. Dániel álommagyarázata ugyanilyen egysze­ rű. aki megszabadítja a zsidókat a fogságból. Külön kell beszélnünk a „Mene. Belsazar megparancsolja. Dániel vigasztalja népét: Cyrus az Úr felkentje. melizmatikus dallammal énekli Dániel.laljon meg. Nitocris hiába inti fiát. hogy ez utóbbiban Hándel a fúgaté­ ma megfordítását is felhasználja. II.

Simon Maccabeus (basszus) . senki sem tudja olvasni az írást.) Anglia sorsa teljesen megfordult volna a lázadás sikere esetén: a trónkövetelő katolikus volt. 65 szám: 2 zenekari tétel. 5 duett. jakobita lázadást. 15 kórus. Alkalmi Orató­ riummal (Occasional Oratorio) együtt . A skót eredetű Stuart-családból szár­ mazó trónkövetelő. zenekarra és continuóra Személyek: Judas Maccabeus (tenor) .egy sorsdöntő politikai ese­ ménynek köszönheti létrejöttét. Ám míg az Alkalmi Oratórium nem vált túlságosan népszerűvé .Eupolemus (basszus) 3 felvonás. énekkarra. az ország akkor már régen liberális parlamenti kormányzat alatt élt. Nitocris tanácsára Dánielt hívják. gyermekkarra. így egyáltalán nem csodálatos. (A jakobita elnevezés Stuart Jakab királyra utal." A perzsa had betör a városba.egyes számait Hándel később más műveibe is belevette -. a Judas Mac* Néha tenorista énekli. 2 alt-. és hogy a cumberlandi herceg győzelmét (a cullodeni csatában) diadalmámorban fogadták.a vele szinte egyidőben készült ún. HANDEL JUDAS MACCABEUS szoprán-. Charles Edward fellázította a skót highlander-eket. 18 ária.és 2 basszusszólóra. 127 . 3 accompagnato.len írású szöveget ír arra. aki megfejti a felira­ tot: „Megszámláltattál.Egy zsidó nő (szoprán) .Hírnök (alt) . te­ kintse őt fiának. A király mágusai tehetetlenek. Hándel mindkét oratóriumát ennek a győzelemnek megünneplésére írta. a Stuartok pedig mindig is az abszolút királyi hata­ lom hívei voltak. országod felosztatik a médek és perzsák közt. 2 szóló kórussal. megmérettél és könnyűnek találtattál. ///.Egy zsidó férfi (alt)* . a zsidókat pedig hazaengedi országukba. Anglia népe anglikán. tenor. 1746-ban verte le ugyanis a cumberlandi herceg az ún. kéri. felvonás: Cyrus minden tiszteletet megad Nitocrisnak. hogy egész Anglia elle­ ne fordult a lázadóknak. 20 recitativo (3 számnak van Hándel készítette variánsa) A Judas Maccabeus .

hogy milyen módon kell egy-egy hangulati szférát önmagában is változatossá. A szöveget egyébként Thomas Morell lelkész irta. például szerelmi történetet belevinni. e. (A napóleoni idők után. hanem a vallás terén is. hogy az ilyen cselekmény szűkíti az oratórium ki­ fejezési szféráját. és hosszú évszázadok után Izrael újra független királysággá vált.ez talán a legegyszerűbb eszköz. e. ám a kifejezésmódok és az alkalmazott zenei szer­ kezetek biztosítják a legmegfelelőbb módon a kontrasztosságot. és ennek a tilalomnak fegyverrel is érvényt szerzett. ez még nem tenné változatossá a zeneművet. Simon a főpap. század angol népében a bibliai zsidóság vonatkozásában élt.) A mű oly mérték­ ben koncentrál a szabadságharcra. 63-ban Pompeius Rómához csatolta Izraelt. Antiochus Epiphanes szir király megtiltotta a jeruzsálemi templomban a zsidó rítust. a szenvedő és küzdő. kontrasztgazdaggá tenni. hogy a műben igen nagy szerep jut a kórusoknak. az ünneplő és imádko- 128 .cabeus túlnőtt. A Maccabeusok alapította Hasmoneus-dinasztia papkirályi uralma azonban nem sokáig tartott: i. Judas a katonai-politikai irányító volt. A makkabeusok szabadságharcának története az. hiszen a cselekmény tulajdonképpeni főhőse a gyászoló és diadalmaskodó. II. amely Hándel bibli­ kus tárgyú oratóriumai közül a leginkább vágott egybe azzal a sokat em­ iitett azonosulási hajlammal. 165-ben a zsidók. hogy ezt a hangulati szűkössé­ get a zenében ne kövesse monotónia. Hándel lángelméje kellett ahhoz. messze túlnőtt az alkalom adta kereteken. Egyazon hangulatú áriák és kórusok egymásutánja . A szabadságharc sikerrel járt. majd a macedón biroda­ lom utódállamai tartották megszállva. Az is magától értetődően folyik a témából. Hándel tudta. e. Az időszámításunk előtti századokban Izrael földjét előbb Nagy Sándor. amely a XVIII. és azóta is a zeneirodalom egyik legnagyobb szabadsághimnuszaként áll előttünk. A cselekmény történelmi tényeken nyugszik. a Maccabeus testvé­ rek. hogy a különböző karakterek váltsák egymást. Tulajdonképpen mindössze három hangulati elem ta­ lálható a Judas Maccabeusban: a harcé (beleértve a diadalt). Az i. hogy egyszerűen lehetetlen volt a cse­ lekménybe bármiféle mellékszálat. nemcsak politikailag. Judas és Simon vezetésével. Ez ellen az elnyomás ellen lázadtak fel i. a gyászé és az imáé. És természetesen nemcsak arra volt szükség. században a szeleukidák nyomták el Izraelt. így bizonyos szempontból a Judas Maccabeus párdarabja az Izrael Egyiptomban-nak. Magától értetődik. például Németországban ez az oratórium volt a különböző szabadságünnepek állandó zenei kísérője.

amely az ellenség bukását teljesen vá- 129 . Hatalmas. amely már megcsillantja a hő­ siesség hangját is. ebből az utalásból tudhatjuk meg. majd a nép élére hívott Judas áriája. és itt erősiti meg kiemelt fúvó­ sokkal a vonóskart. A mű dramaturgiája is példamutató. majd a végső győze­ lem ünnepe. amely a fafúvókat szólamonként csak egy-egy hangszerrel képviselteti. Tulajdonképpen néhány nagy tömb váltja egymást: a darabot kezdő gyászünnep. tulaj­ donképpen meghamisítja tehát az eredeti hangzásképet. de most még csak a visszaemlékezés fátyolán át. Mai előadási gyakorlatunk.) Ezt a hangot veszi át az áriára következő kórus. Ezeken a nagy hangulati egységeken belül váltják egymást az áriák és a kórusok. az ősz Matathias elhunyt. valamint kettőjük duettje. hogy a nyitány Matathias harcait áb­ rázolja. ha jó hangfelvételen hallgatjuk a művet. A Maccabeusok apja. A harcias hangot Simon áriája üti meg először. majd a rész zárókórusa mutatja az új utat: erőteljes fugatóban kéri a nép Istent. Itt alkalmazza Hándel a mű folyamán első izben az induló intonációját. Az első felvonást Judas újabb áriája. majd rendszerint kórus által előadott tercett következik. Nem véletlen. hogy adjon új vezért Izrael­ nek. Ezzel tulajdonképpen kitértünk a mű valamennyi hangulati szférájá­ ra.csak akkor kapunk képet. hogy Hándel idejében a fafúvókat is . De milyen szellemes kombinációkban! Megdöbbentő például a második felvonás nyitókórusának egyik effektusa. a csata és a diadal. hogy kontraszthatás álljon elő.zó nép. majd könyörgő kórus zárja le.például éppen a vonós színt megkeményítő oboa­ hegedű kombinációról . ideje. (Ide kívánkozik egy zárójeles megjegyzés. hogy ezek hangja át is üssön a vonóshangzáson. aztán ennek megismétlése az újabb táma­ dás után. az éles ritmikát.nagy lét­ számban alkalmazták a zenekarban. őt siratja Izrael népe. Ezt célozzák a szoprán és az alt áriája. de min­ denkor annak érzelmeit és gondolatait hangoztató „névtelen" alak. a hármashangzat-felbontásos melodikát. De ekkor már sok „katonás" jellegű részlet hangzott el. hogy a két női szólista a népből kiváló. Az első nagy tömb a gyászünnep. moll hangnemű kórusok közé ékelődik a szoprán és tenor kettőse. így vált csak lehetővé. A fenti elemek térnek vissza a legváltozato­ sabb formában a második és harmadik felvonás folyamán. Újabb harcias kórus. Tudjuk. Újabb áriában kap hangot a gyász. a diadalünnepet kivéve.például az oboákat . így a hándeli zenekari hangzásról . majd a harcra való felkészülés. Ez utóbbiban Hándel motivikus kapcsolatot létesít a nyitány fugáit középszakaszával. a templom megtisztítása a bálványoktól.

amelyben ismét döbbenetes ábrázoló erejű effektust alkal­ maz a zeneszerző. az örömujjongásból a félelembe való átváltást cso­ dálatosan festi alá az egyetlen szólógordonka és a szoprán énekhang fáj­ dalmas párbeszéde. A nép örömmel fogadja a hős makkabeust és követi a csatába. a segítség nélkül maradt népet. A szöveg szerint a nép követi vezérét az újabb diadal­ mas csatába . (Vö. A fokozás csodálatos példája ez a tétel: néhány hangszer kíséretével gyermekkar kezdi.vagy ha kell. testvé­ rét. I. Ujjongó tömeg fogadja a hazatérő hőst. II. a halálba. Judast ajánlva vezérül. Simon főpap buzdítja új küzdelemre a népet. de már maga Hándel átvette ide. Az itthon maradottak pedig Simon fel­ szólítására megtisztítják a bálványoktól Jeruzsálem templomát. A magáramaradást. majd női kar folytatja. mind a trombitaszólista részéről Judas Macca­ beus újabb harcra hívó áriája. hogy a harmadik strófánál lépjen csak be a rézfúvókkal is megerősített teljes énekkari és zenekari apparátus. Ez az ária kórusszámmá szélesedik. en­ nek a dallamtípusnak ringatódzó. Judas szó­ zatára újra csatába vonul Izrael. vezér és népe hálatelt imával dicséri az Urat. felvonás: Judas győzött az ellenségen.ratlan dinamikai váltással (fortéból pianissimóba) képszerűén állítja elénk. amikor hírnök jelenti az ellenség újabb támadását. A gondolati váltást Hándel teljes ütemnyi szünettel. Gyakran alkalmazza Hándel a siciliano-ritmikát. majd utána váratlan pianissimo moll-akkorddal húz­ za alá. felvonás: Judas ismét győzött. pasztorális ritmusképlete korokon ke­ resztül a béke kifejezője. A halott vezér fia. felvonás: Izrael népe siratja az elhunyt Matathiast. III. úgy tűnik. a Missa Solemnis Agnus Dei-tételével. Hallatlan virtuozitást igényel mind a tenorista.) A cselekmény. Hándelnek a Messiás Hallelujája után legnépszerűbb oratorikus tételét. 130 . a lesújtó hírt. Ez az ária is azonos tematikájú kórusban folytatódik. amely az ellenség újabb támadását hírül adó recitativo után következik. a „Nézd a hőst" kezdetű számot. És természetesen hadd emeljük ki külön a végső győzelem diadalmá­ morában felhangzó nagy kórustételt. (Ez a szám eredetileg a Józsua című oratóriumhoz tartozott. Ám alig tért haza a győztes hadsereg.) Megrázó az a szopránária. hiszen Hándel a Judas Maccabeus idején már legfontosabb szerkesztési elvei közé vonta be a szólóhang és a kórus ilyen összekapcsolását.

HANDEL JEPHTA 3 szoprán-, alt-, tenor- és basszusszólóra, kórusra, zenekarra és continuóra Személyek: •' Jephta (tenor) - Storge, felesége (szoprán) - Iphis, leánya (szoprán) - Zebul, atyja (basszus) - Hámor, Iphis vőlegénye (alt) - Egy angyal (szoprán) 3 felvonás, 68 szám: 3 zenekari tétel, 24 ária, 1 duett, 1 kvartett, 10 kó­ rus, 6 accompagnato, 23 recitativo (3 számnak van Hándel készítette variánsa) 1751-ben készült Hándel utolsó biblikus oratóriuma, a Jephta. A tragi­ kus történet megzenésítése közben érte a legnagyobb tragédia Hándelt is: megvakult. A Hándel-összkiadás egyik kötete közli a mű autográf partitúráját; megindító olvasni a kéziratban Hándel bejegyzéseit: „Idáig jutottam 1751. február 13-án, a további munkát megakadályozza bal szemem romlása." Pár nappal később: „24-én valamivel jobban érzem magam, újra nekifogtam." Emberfeletti munkába került a mű befejezé­ se; a máskor egy-egy oratóriumot néhány hetes munkával megalkotó mester a Jephtán 1751. január 21-től, hosszú megszakításokkal, augusz­ tus 30-ig dolgozott. Ez a munka végül is szeme világába került: három operációt hajtottak rajta végre - ugyanaz a sebész, aki Bachnak is siker­ telenül próbálta visszaadni szemevilágát -, de látását 1753-ra teljesen el­ vesztette. A tragédiát a mi számunkra fokozza, hogy éppen az utolsó be­ jegyzés idején olyan szöveget zenésít meg, mely minden öröm bánattá változásáról szól és arról, hogy a nappalra éjszaka következik... A Jephta szövegkönyvét Thomas Morell irta. Nagyjából tartja magát a bibliai elbeszéléshez (Bírák Könyve, 11. fejezet), csak a tragikus befeje­ zést alakítja át a kor ízlése szerint „happy end"-dé. A Jephta-történet el­ ső nagy megzenésítője, Carissimi, még megírhatta 1650 Rómájában a bibliai igazságot: Jephta feláldozza leányát. Száz évvel később, London­ ban már angyal száll le az égből, és felmenti a főhőst fogadalma alól: a leánynak nem kell meghalnia. Az operák „lieto fine"-je, a szinte kötele­ zően vidám befejezés, íme, átjutott az oratórium világába is. És hány hí­ res mű vállalja a későbbi időkben is a kor ízlésének efféle kiszolgálását!

131

Hogy csak a leghíresebbeket említsük: Gluck Orpheusában egyesül a szerelmes pár, és Rossini Otellójában életben marad Desdemona. A Jephta zenéje nemhogy az öregkor fáradtságát vagy a lassú megva­ kulás okozta bizonytalanságot nem mutatja, hanem éppen ellenkezőleg: Hándel képes új utakra térni, hellyel-közzel a körülötte felnövő új ze­ nésznemzedék ideáljait átvenni. Ezt az új korszakot általában „az érzel­ messég korának" szokás nevezni; jellegzetessége a lágy, lírikus érzelmek halmozása, túlfeszítése és ugyanakkor valami különös Sturm und Drang-jelleg, amely a váratlan kontrasztokban, a látszólag össze nem il­ lő elemek egymás mellé helyezésében nyer kifejezést. És ez az a korszak, amelyben az új formák is megszületnek: a mai értelemben vett szonáta, szimfónia, versenymű első koncepciói. Hándel az új formákat elkerüli; az ő sinfoniái még a hagyományos olasz zenekari tételek világába tartoznak. De az érzelmes dallamhajlások, a zenekari kíséretben megjelenő finom, sőt, néhafinomkodódíszítő elemek, a táncmuzsika gyakori alkalmazása a vokális formákban mindez már az új korszak hatására vall. Ez a fejlődés, ezek az új vonások nagyon is egybevágnak a Jephta alapkarakterével, mert ez a mű minden tragikus esemény ellenére sokkal inkább lírai alkotás, mint a mester bármely más bibliai oratóriuma. Két főalakja, Jephta és Iphis olyan lelki tulajdonságokkal rendelkezik, ame­ lyek megkövetelik a lírikus ábrázolást. Jephta karakterizálása tulajdon­ képpen csak a tragikus fordulópont után bontakozik ki. Ekkor viszont uralkodóvá válik az apa kétségbeesése és szomorúsága; Hándel ugyan ábrázolja zenéjében ennek a fájdalomnak drámai vonásait is, de uralko­ dóvá a szomorúság, a fogadalom következményeinek passzív átélése vá­ lik. Iphis a mű első részében ugyancsak nem különbözik a többi oratóri­ um vagy opera kedves leányalakjaitól. A fordulat után válik emelkedet­ té, átszellemültté, tragikus sorsába beletörődővé, sőt, azt önfeláldozva vállalóvá. Ez a lírikus alapkoncepció természetszerűleg hozza magával, hogy a Jephta: szólista-oratórium. Kórusai nagyszerűek, semmiben nem ma­ radnak el a nagy Hándel-kórusok mögött, ám számban és jelentőségben háttérbe szorulnak a rendkívül kifejező és érzelemgazdag áriák mögött. Kiemelkedik a kórusok közül mindjárt az első, melyben a fenyegetett zsidók megfogadják, hogy nem imádnak többé bálványokat. Nem egyetlen eset ugyan Hándelnél, de mégis a ritkaságok közé tartozik, hogy ebben a kartételben tematikus rangra emelkedik egyetlen hang is­ mételgetése. Hándel talán a bálványimádás monotóniáját, színtelenségét

132

akarta ezzel kifejezni, vagy pedig - mint a Belsazarban - a bálványimá­ dó orgiák egyhangúságát. A csatakórusok és a könyörgő-imádkozó kar­ tételek ugyanazt a technikát követik, mint a többi nagy oratórium ha­ sonló részletei. Nem hiányoznak belőlük a közvetlen, képszerű vagy át­ tételes ábrázoló részek sem. így jjéldául a második felvonást záró nagy kórustétel befejező fúgájában arról van szó, hogy nincsen biztos boldog­ ság a földön, de amit Isten tesz, az helyes. Ez utóbbi gondolatot Hándel azzal húzza alá, hogy ezeket a belenyugvást kifejező szavakat (az eredeti angolban „is right") mindig hangsúlyos zárlatként komponálja meg. Az általában lírikus áriákon kivül tartalmaz a mű természetesen ma­ gasfeszültségű drámai jeleneteket is. Ilyen az első felvonásban Storge áriája, melyben rémálmait a legizgalmasabb operai eszközökkel adja elő, többek között exponált unisono menetekkel. És ilyenek természete­ sen Jephta áriái és accompagnatói a tragikus fordulatot követően. Az egyre sűrűsödő feszültség a Hándel-oratóriumok közt egyedülálló for­ maképletet is eredményez: Storge, Hámor, Zebul és Jephta nagy kvar­ tettjét. Természetszerűen a kvartettban Jephta szólama szemben áll a másik hároméval, hiszen azok le akarják beszélni a címszereplőt borzal­ mas fogadalma végrehajtásáról. A második felvonás végén felhangzó nagy accompagnatóban Jephta egész kétségbeesése hangot kap. Hándel itt szinte szavanként változtatja a zenekari kíséretet, aláhúzva és kiemel­ ve a szöveg minden jelentős szavát. Megrázó az accompagnato befejezé­ se, amelyben Jephta hangja elakad, utolsó szavai: „Nem bírom tovább". A zene mindezt a legcsodálatosabb képszerűséggel és ugyanakkor a legegyszerűbb eszközökkel ábrázolja. {És ez után jegyezte be Hándel a partitúrába az első szavakat látása romlásáról...) A Jephta-jelenetek közül a legmegrázóbb azonban a harmadik felvonás nyitószáma, egy accompagnatóból és áriából álló komplexus. Ebben jut el a főhős a kétség­ beesésből a belenyugváshoz. Az accompagnato még csupa drámaiság, az áriában azonban szinte hallani lehet az angyalok szárnysuhogását, az angyalokét, akikre Jephta rábízza leányát. Rögtön ezután szólal meg a legszebb Iphis-ária is, a szerencsétlen lány búcsúja az élettől. Az ária első, moll szakasza a fájdalom hangját üti meg, a második szakasz azonban dúrba hajlik és átszellemült melódiával üdvözli a közelgő, Iphísre váró ,Jobb világot". A cselekmény. I. felvonás: Izrael népét megtámadják az ammoniták. Zebul Jephtát ajánlja vezérül, és ugyanakkor felszólítja a népet a bálvá­ nyoktól való elfordulásra. Jephta vállalja a vezérséget, és a nép is elfor­ dul hamis isteneitől. A sereg csatába indul. Storge, Jephta felesége rém-

133

álmok látomását mondja el, leánya, Iphis alig tudja megvigasztalni. A lány vőlegénye, Hámor, hogy bebizonyítsa: méltó Iphisre, követi Jephtát. II. felvonás: Jephta megnyerte a csatát, megsemmisítette az ammonitákat. Mielőtt harcba indult volna, fogadalmat tett, hogy győzelme ese­ tén feláldozza az Istennek az első embert, akivel hazajövet találkozik. S most következik be a tragikus fordulat: ünneplő leánysereg élén Iphis fogadja atyját, s így a hősnek saját leányát kell feláldoznia. Kétségek mardossák Jephta szívét, de nem hátrál meg, elhatározza, hogy másnap beteljesíti a fogadalmat. III. felvonás: Az áldozatra készül Jephta és népe. Angyal száll le az ég­ ből és kihirdeti az Úr akaratát: felmenti fogadalma alól Jephtát, és meg­ tiltja, hogy a jövőben bárki is hasonló fogadalmat tegyen. A súlyos meg­ próbáltatások alól felszabadult Jephta és Izrael népe hálával köszönti az Urat. Oratóriumain kívül Hándel még számos remekművel ajándékozta meg a szentzenét. Fiatalkorában két passiót is írt, Rómában latin szövegű egy­ házi müvek kerülnek ki tolla alól, és angliai tartózkodását is át- meg át­ szövik templomi használatra szánt darabok. Ezek közül anthemjei és Te Deum-jai emelkednek ki. (Az anthem az anglikán liturgia legfőbb egy­ házzenei műfaja. Tulajdonképpen kantátaszerű forma, amelyben kóru­ sok, recitativók és ariosók váltják egymást, zenekari kísérettel. Szövege rendszerint zsoltárokból való és mindig angol nyelvű.) A Te Deum-ok közül kettő történelmi eseményhez fűződik, egy-egy nagy angol siker hálaadó ünnepségére készült: az egyik az utrechti béke megkötésére, a másik a dettingeni győzelem alkalmából.

134

HANDEL DETTINGENI TE DEUM basszus- (és esetleg 2 szoprán-, alt- és tenor-) szólóra, énekkarra, zene­ karra és continuóra 13 tétel: 3 szóló, 10 kartétel. (Amennyiben a basszusszólistán kívül a többi szólista is közreműködik, a kartételekben szóló és kórus váltja • egymást.) A Mária Terézia trónra lépésekor kitört, ün. osztrák örökösödési hábo­ rúba Anglia is belesodródott, mivel II. György nemcsak angol király volt, hanem hannoveri fejedelem is. Az osztrákokkal szövetségben vivta meg a harcot, és a németországi Dettingennél mért döntő csapást a fran­ cia seregre a cumberlandi herceg vezérlete alatt egyesült angol-osztrák sereg. Ennek a diadalmas csatának londoni megünneplésére készült rendkívül rövid idő alatt Hándel Te Deum-a. A csata 1743. június 27-én zajlott le, és július 17-én a Te Deum már elkészült. Az ünnepség novem­ berben volt, a Westminster székesegyházban. 1743 Hándel egyik legtermékenyebb éve volt. A Messiás bemutatója után egy esztendővel vagyunk, és ebben az évben három oratóriuma is bemutatásra kerül, köztük a Sámson. Nemcsak termékeny volt ez a kor­ szak, de művészileg is egyike a tetőpontoknak. S mindez a Te Deum ze­ néjében is megnyilatkozik. A mesternek nem volt szüksége arra, hogy külsőséges eszközökkel tegye ünnepélyessé művét, mint például Sartinak, aki ágyúkat és harangokat írt elő, vagy Paisiellónak, aki katonaze­ nekari indulókat szőtt egyik ünnepi Te Deum-ába. Hándel megelégedett a kor legnagyobb zenekari apparátusával - vonóskaron kívül oboák, fa­ gottok, trombiták és üstdobok - és magával a zenei alkotással; így szüle­ tett meg egy lángész jóvoltából az egész irodalom talán legfénylőbb, leg­ csillogóbb Te Deum-a. S mindebből mit sem von le a tény, hogy a Dettingeni Te Deum melo­ dikus anyagának nagy része nem Handelé: F. A. Urio olasz zeneszerző Te Deum-át használta alapanyagul. Akkor senki nem törődött azzal, hogy egy komponista honnan veszi műve dallamait; a plágium ismeret­ len fogalom volt. Egy volt csak fontos: a zeneszerző mit tud kihozni a saját kitalálású vagy mástól átvett dallamokból, hogyan tudja azokat minél művésziesebben feldolgozni. Szinte azt mondhatnánk, hogy ez a mű összefoglalja mindazt, amit a

135

Hándel-stilus legfontosabb jegyeinek ismerünk. Tételei minden típust, minden technikai megoldást és minden tartalmi-gondolati jellegzetessé­ get bemutatnak. (Az itt következő, tételek szerinti ismertetésben a Te Deum latin szö­ vegének megfelelő sorait adjuk, zárójelben. A mü a latin textus angol fordítására készült.) 1. (Te Deum laudamus) Harsány trombitafanfárok, fugatós és tömbszerü szakaszok váltakozása - jellegzetes ünnepi megnyitómuzsika. 2. (Te aeternum Patrem) Hömpölygő zenekari szólamok fölött akkordikus kómsfelkiáltások - az ünnepélyes kórus másik handeli típusa. 3. (Tibi omnes angeli) Lassú tempójú, lírikus tercett, szólistákra vagy kiskórusra. 4. (Tibi Cherubim et Seraphim) Virtuóz trombitamenetek szakítják meg az ismét csak tömbszerűen felrakott kórustételt. Jellegzetes, a Mes­ siás Hallelujájából ismert nagy fokozás: a szopránszólam lépésről lépés­ re halad felfelé. Az egész tétel egyébként is közvetlen rokona a Hallelujának. 5. (Te gloriosus Apostolorum chorus) Ellenpontosan egymásba kap­ csolódó, szélesen éneklő karszólamok alkotják az első szakaszt, majd élesen ritmizált, imitációs szerkesztés a másodikat. 6. (Tu Rex gloriae) Basszusária, melynek nemesen egyszerű, de ékít­ ményekben is gazdag dallamvonalát a második szakaszban kórus ve­ szi át. 7. (Tu ad liberandum) Újabb basszusária, melyben a „Szűzi méhet nem utáltál" kifejezést hosszan elnyújtott, vonszolódó ékesítések ábrá­ zolják. 8. f r « devicto mortis aculeo) Súlyos moU-akkordok szólaltatják meg a halál gondolatát, míg ennek ellentéte, az örök élet, ujjongó, jubiláló és ellenpontosan egymásba kapcsolódó szólamokból font, gyors dúr-tételben bontakozik ki. 9. (Tu ad dexteram Dei) Szólóhangokra vagy kiskórusra írt tercett, alapkaraktere kezdetben a líraiság. Az utolsó ítéletre való utalás előbb lassú, homofon kórustételben kap hangot, majd megszólalnak a végíté­ let trombitái is. A tétel záradéka lassú menetű és kifejezésben gazdag muzsika; kiemelkedik a befejezés alázatos imahangja az egyedül mara­ dó, kíséret nélküli két szopránszólamban. 10. (Aeternafac) Rövid, lassú kartétel. Jellegzetes a „Mindörökké fel­ magasztald" szavakra megszólaló, több mint egyoktávos, lépcsőzetes emelkedés a dallamban. •;.,•.. • •

136

' 11. (Per singulos dies) A nyitótétel párdarabja - tematikus kapcsolat is van közöttük. A középrész fugato, a zárószakasz visszatér a kezdőrész karakteréhez. 12. (Dignare Domine) Basszus-arioso, Handel egyik legszebb könyör­ gő dallama. 13. (In Te Domine speravi) Nyugodt tempóban, a bizalom hangját megütve fejezi be Handel a művet. A tétel alapkaraktere a homofónia, a szélesen kibontott dallamok alig-alig kerülnek imitációs feldolgozásra. A záróütemek természetesen a teljes apparátust igénybe vevő, hatalma­ san zengő, fortissimo akkordokkal tesznek pontot a monumentális mű végére.

V. FEJEZET A KLASSZICIZMUS ORATÓRIUMAI

Messze túlnőne az oratóriumkalauz keretein, túlhaladná célkitűzését, ha részleteznénk azt a fejlődési folyamatot, amely a barokkból az érzelmes­ ség korán át elvezetett az új, talán minden eddigit betetőző csúcspont­ hoz : a klasszicizmushoz. Elégedjünk itt meg egyrészt az új stíluseszmény legfőbb vonásainak felvázolásával és azzal, hogy megvizsgáljuk: hogyan hatott az új stílus koncepciója az oratorikus műfajokra. Klasszicizmus - ezzel a fogalommal szoktuk meghatározni azt a zene­ történeti periódust, amely nagyjából a XVIII. század közepétől a XIX. század 30-as éveiig tart, s amelynek színhelye mindenekelőtt Bécs volt. Ez a korszak, mint általában minden nagy zenetörténeti periódus, úgy változtatta meg alapvetően a zenei gondolkodásmódot, hogy ugyanak­ kor az elmúlt korszak számos elemét - saját kéf)ére formálva - megtar­ totta, fgy a klasszicizmus nagy mesterei: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert zenei felfogásában összeötvöződik a barokk központi szer­ kesztő elve, az ellenpont, azzal a zenei gondolkodásmóddal, amelyet ál­ talában harmonikusnak szoktunk nevezni. Nem mintha a barokk ellen­ pontjában az önálló szólamok összecsendülése ne adna mindig logiku­ san szerkesztett harmóniai rendet, ne lehetne egy bármilyen szövevényes Bach-fúgából akkordfűzés szempontjából is tökéletes harmonikus kivo­ natot készíteni. A döntő különbség az, hogy a barokkban a szólamok önálló élete a kiindulópont, és a belőlük összeálló szerkezet az elsődleges kifejezési forma, míg a klasszicizmusban, bár gyakran találkozunk kife­ jezetten ellenpontos szakaszokkal, ezek mindig - vagy az esetek döntő többségében - csak formarészek és nem önálló egységek. Más oldalról megközelítve: a barokk, mint ezt például centrális for­ matípusa, a fúga mutatja, egyetlen téma kibontását tűzi ki célul, az vo­ nul végig az egész tételen. A klasszikus zeneszerző számára a többtémá­ júság az ideál. Tehát a barokk komponista az egyetlen téma révén egysé­ gessé teszi müvét, a klasszikus korszak zeneszerzője a témák ellentétére épít. Ebből az alapvetően különböző hozzáállásból fakad a klassziciz­ mus egy másik, a barokktól elütő jellegzetessége is. Bach és kortársai az

138

egyetlen téma feldolgozásában igen fontos eszközként felhasználták a variálást; a bécsi mesterek viszont nemcsak hogy több témát állítottak szembe egymással, de ezeket a témákat részekre is bontották, és az ilyen tématöredékek szembeállításával fokozták az ellentétezést. Ez utóbbit nevezzük tematikus munkának. A két koncepció különbözőségét még másként is meghatározhatjuk. BAROKK Fúga-elv: egytémájúság, ellenpont, variáció •y. KLASSZICIZMUS Szonáta-elv: többtémájúság, ellenpontos és homofon szakaszok váltakozása, tematikus munka

Ezek a két stíluskorszak közti leglényegesebb különbségek. Amiben mindkettő ugyanazt vallja, az a zene kifejezőkészsége. Bármilyen is le­ gyen a szerkesztésmód, a tisztán zenei koncepció, a cél mindig ugyanaz: valamely természetben adott vagy az emberi lélekben meglevő kép, moz­ gás, illetve érzelem, szenvedély zenei eszközökkel való visszaadása. Természetes, hogy a két stílus kijegecesedett megnyilatkozásai közt számos átmeneti fok helyezkedik el. A XVIII. század közepe táján egy­ más mellett él a már túlhaladottnak minősülő, a kortársak szemében el­ avult barokk stílus és a születőben levő új gondolkodásmód. Ez a kettős­ ség érthető módon leginkább éppen az oratoriális művekben, illetve az egyházi zenében nyilvánul meg, mégpedig jóval tovább, mint a világi muzsikában. Érthető módon, hiszen az egyházi művészet gyakorlata sokkal hagyományőrzőbb, sokkal nehezebben hajlamos újításokra, új eszmék befogadására, mint a világi. Ily módon igen gyakran előfordul, hogy egy-egy oratóriumon vagy misén belül találkozunk még a teljesen barokk elvű és a klasszikus formálású és koncepciójú tételek egymásmellettiségével. Ez a kettősség azonban kizárólag a zenei szerkesztésben mutatkozik meg és nem érinti a művek szóhoz kötöttségét. Legfeljebb annyiban, hogy egy-egy hoszszabb misetételt azelőtt az azonos /!a«^/a/jegyében komponált végig az alkotóművész, most pedig - felhasználva a több téma adta lehetőséget - a témák változtatásával és váltogatásával a nagyobb szakaszokon be­ lül jobban ki tudja fejezni az egyes szövegrészek mondanivalóbeli-tartalmi különbözőségét. A helyzetet bonyolítja, hogy mindhárom nagy mes­ ter művészi pályájának késői korszakaiban újra találkozik a barokkal. Haydnt döntően befolyásolja két angliai utazása és az, hogy Londonban megismeri Hándel oratóriumait. Mozart ugyancsak hatása alá kerül

139

A zenei szerkesztésben a klasszikus formaelvek nyilvánulnak meg. tenor. Érdekes módon. 140 . legnagyobb alkotásait is. zenekarra és orgo­ nára A mise öt fő része tizenkét tételre oszlik: az egyes tételek nem oszthatók áriákra vagy kórustételekre. Ezekben a misékben teljes kibontakozásban láthatjuk mindannak az összetevőnek együttműködését. és ugyanez vonatkozik Beethovenre is. melyeknek zenei anyagát a négy szólista és az énekkar teljesen egyenrangúan szólaltatja meg. hogy a szonátaelv szerint szerkesztett darabok átmeg átitatódnak ellenpontos elemekkel. alkotóereje legmagasabb szintjére jutott el. amelyről fentebbi bevezetőnkben szólottunk. Klasszicizmus: ezzel a fogalommal nemcsak egy bizonyos történeti periódust szoktunk jelölni. alt-. ugyanolyan mértékben fokozódik e mestereknél a zene kifejező ereje és drámaisága is. A ré­ gebbi. hogy a mű teljes zenei szövete átalakul. az egy­ házi zeneszerző. főleg szólóáriákra és kartételekre bontható misekompozíciós rend teljesen átadja helyét az átkomponált tételeknek.és basszusszólóra. A bécsi mesterek munkássága és ezen belül oratóriumaik és egyházi zenéjük ebben az ér­ telemben is klasszikus. illetve eszterhá­ zai kastélytemploma számára. Mindhármó­ juknál megfigyelhető. Miklós herceg kismartoni. amelyben Haydn. A legcso­ dálatosabb eredmények akkor születnek a bécsi mesterek műhelyében. Ez az a hat mü. A Nelson-mise egyike annak a hat nagymisének. hanem azon. amikor a két elv tökéletes harmóniában ötvöződik össze. amelyet Haydn 1796 és 1802 között írt Esterházy II. hanem klasszikusnak nevezzük bármely kor­ szak legmagasabb rendű. amilyen mér­ tékben ez a folyamat előrehalad.Bachnak és Hándelnek. és a többtémá­ júság elve egyesül az ellenpontossággal. HAYDN NELSON-MISE (Missa in angustiis) d-moll szoprán-. vegyeskarra. a szólista-négyes és az énekkar egyenlő mértékben vesz részt előadásukban. Nem a fúgákon van a lényeg te­ hát.

az abukiri csata híre. Ugyanakkor ezzel a tökéletes zenei szerkesztés­ sel párhuzamosan úgy ábrázolja. mégpedig az előbb emlí­ tett első szopránszólóban. majd a rövid. ezt a müvet adták elő.főleg az egyes tételek végén . Az énekkar felharsanó Kyrie-kiáltásai csak fokozzák a félelmet. Mind­ két alcime: a Haydn által adott „Missa in angustiis" (Mise a szorongat. a könyörgés erejét. (Mindjárt elöljáróban felhívjuk afigyelmetegy érdekességre: a Nelson-mise négy szólistája közül a szopráné a vezető szerep. már a zenekari bevezetés második szakaszában megjelenő lágyabb motívum hangzik fel a zenekarban. a napóleoni háborúk ideje. Állítólag Haydn ezeket a fanfaro­ kat akkor vette be a Benedictusba.de nem hiányoznak e misékből . Ezt a háborús feszültséget. S emellett szól az az ér­ dekesség is. amikor elérkezett hozzá az 1798.mind-mind ezt árasztják. a második trombita. ehhez kapcsolódik a szopránszóló éneke. a kórus szólamaiban je­ lentkezik a tétel tulajdonképpeni főgondolata. drámai feszültségű hangulatot idézi fel. 1798 a mű születési éve. tatás idején) és a hagyomány által juttatott „Nelson-mise". Az első ütem súlyos zenekari unisonója. de annál markánsabban lesújtó akkordok . Kyrie. míg a többi három szólista inkább csak hátteret ad. egyaránt erre utal. Egy. hogy két évvel később. Az ellenpontosan. Az első tétel zenekari bevezetése azonnal ezt a szorongással tel­ jes. úgy mondja el Haydn a zene nyelvén a miseszöveg szavai és mondatai mögött rejlő tartalmat. az egész Európát megrázó napóleoni kor­ szak bélyegét viseli magán. Amint ez elhangzik. hogy úgyszólván a mise egésze . hogy Haydn hagyatékában megtalálták az abukiri csata térképvázlatát. hogy a kifejezés drámaisága és érzelemgazdagsága semmiben nem marad el a tisztán ze­ nei megoldás magasrendűsége mögött. kivéve a Qui tollis-han előtérbe kerülő basszust. A lényeg mindenesetre az. au­ gusztusi nagy tengeri győzelem. A Nelson-mise éppen drámaisága révén emelkedik ki a sorból. amikor Nelson Kismartonba látogatott.valóban a háborús idők.és üstdobriadója. mind pedig az egyes tételek hangulata ré­ vén . A nagy angol ad­ mirálisra való utalás pedig a hagyomány szerint a Benedictus zárórészé­ nek győzelmi fanfárjaira vonatkozik.a monu­ mentális karfúgák sem.mind a vá­ lasztott sötét d-moll hangnem. szorongattatást fejezi ki a haydni alcim.) A Kyrienek szövegkezelés szempontjából is van egy érdekessége: a Christe eleison invokáció egyetlenegyszer fordul csak elő. imitá­ ciókban feldolgozott dallam fő jellegzetessége a hangismétlés. A hagyományt lát­ szik megerősíteni az a tény is. Ez a motí- 141 . Szinte va­ lamennyi tételben megszólal.

majd visszatér . no­ ha egyes részeiben felhangzik a szopránszólista éneke. különböző megjelené­ seit csak időnként szakítja félbe a szólószoprán többnyire ékítményes éneke. Lényegében basszusáriának is nevezhetnénk. Qui tollis. Záradékként Haydn . Az egész tétel természetesen a könyörgés hangját üti meg. A tétel alapja 142 .hangvételét a hagyomány szerint az Et in Jena pax lágyabb és alázatosabb témája váltja fel. Első szakaszában a basszusszóló széle­ sen kibontott dallama uralkodik. A tétel lírikusabb melléktémájának újabb megjelenése után az énekkar a főtéma variált formájával zárja le a Glóriát. rögtön átveszi és megismétli a tel­ jes énekkar.) A Credo ismét három részre tagolódik.újra a basszusszólóban .vum uralkodik a továbbiakban az egész tételben. és háttérként megszólal az énekkar is. (A klasszicizmus miséiben igen gyakran találkozunk ezzel az érdekes fogal­ mi kapcsolattal. Nyilvánvalóan ez a zenei gondolat fejezi ki a háborús időben élő ember békevágyát. majd a hagyományhoz híven az In glória Dei Patris. Ezt a tételt is a szólószoprán indítja. ennek megszólaltatásában . amelyben a béke és a pasztorális nyugalom azonosul­ nak. melyet a zenekar hangszerei nemcsak kísérnek. hanem ki is egészítenek. amelyben az egyes tartalmi szakaszok zeneileg nem különülnek el egymástól. Folytatása ugyancsak megoszlik a szopránszólista és az énekkar között.vagy ebben az esetben inkább vidám . A Glória-szakaszt Haydn három tételre bontja. Az egész mise leghagyományosabb tétele. melyet többek között a vezető motívum mélybe hanyatló dal­ lamíve is kifejez.vissza­ idézi az Et in terra pax lírikus-pasztorális motívumát. Előbb a Glória alapté­ mája hangzik fel. Legszebb példája Beethoven Missa Solemnisének Agnus Dei-je. ámen szövegrész fugato formában kerül kidolgozásra.a két téma kontraszthatását hangsúlyozva . A Glória könyörgés jellegű középrésze természetesen lassú tempóban szólal meg. A Glória nagyformáján belül ez a tétel egyrészt a visszatérés.az első szakasz dallama és hangulata. Amint elhangzik.az ámenre . Lezárás nélkül kapcsolódik e tételhez a Quoniam tu solus. Glória. A középrészben a két szólista éneke váltakozik. A Glória háromrészességén belül ez a tétel ön­ magában is három részre oszlik. Credo. ismét a szopránszóló és a kórus váltakozásában. Énekkari átvezető szakasz után újra a főtéma tér vissza (Gratias). másrészt a lezárás funkcióját tölti be. melyet most az altszólista énekel. A Gloria-téma ujjongó . Mindössze kétütemes dal­ lama az egész mise egyik vezető melódiája és egyben leginkább megje­ gyezhető motívuma.a két férfiszólistáé a vezetés.

A tétel archaikus jellegét húzza alá. hogy zenei anyaga gyakran emlékeztet a gregorián korálisra. Annál több változatosságot mutat a középrész. Ki­ emelkedő a befejező rész. csillogó tématöredékek váltogatásában. és feldolgozásmódja nemcsak dinamikában. aki az emberiséget az . hogy az Et in Spiritum sanctum részben mind a négy énekkari szólam egyetlen a hangon deklamálja a szöveget. az Et vitám venturi-h&n kapnak tulajdonképpen igazi dalla­ mot az addigi deklamálás után. a rövid Osanna-íngsio is. Ugyan­ ezt a megoldást látjuk az Et umm sanctam részletben is. Sanctus. s e zenekari szövevény fölött árnyalás nélküli forte deklamációban szólaltatja meg az énekkar a hittételeket. alt. Tehát nem Krisztus az. az Et incarnatus. majd a további ütemek dinamikai ellentétekben gazdag. Et resurrexit. az emberi ének­ hang tudja ábrázolni. majd a zenekar mély regiszterében megszólaló súlyos menetek festik az eltemettetést. Ebben a tételben Haydn teljesen szakít a hagyománnyal. melyek szinte bejárják a teljes dinamikai skálát. illetve a szöveget nagyon is személyesen értelmezi. „dekolorált" vázát énekli.és te­ norszóló semmibe vesző harmóniái.. Az egysze­ rűsítés oly messzire is elmegy.az a nyolcütemes zenekari unisono gondolat. aki „áldott. Ez is természetes. E tizenkét ütemnyi adagio után szinte csak kötelező függelékként hat a Pleni sünt caeli ujjongása. de dallamosság­ ban nagyon is egyszerű zenéje. A kezdő Sanctus-felkiáltások. Benedictus. illetve arra a valakire. Largóvá lassuló tempó. ezúttal főleg virtuóz. hiszen az örök élet boldogságát leginkább a legcsodálatosabb hangszer.in angustiis" időkben megmenti. Ennek kidolgozását Haydn a zenekarra bízza. A zenei anyag kidolgozását ismét a zenekar vállalja magára. Az énekelt szólamok csak a záró szö­ vegrészben. A Credo zárószakasza mintapéldája a „szimfonikus mi­ sekompozíciónak". A zenekari szövet fölött megszólaló kórus túlnyomórészt ennek az orkesztrális anyagnak egyszerűsített. gazdag árnyalású zenekari szín­ kezelés és finoman lírikus dallamvilág jellemzi a tétel első szakaszát. amely a darabot megnyit­ ja. de ritmikailag is egységes. sőt. A passiótörténet (Crucifixus-tó\ Et sepultus est-\g) zenéje az első szakasz ellentétét adja drámai hangsúlyaival. miközben a zenekarban szinte virágba szökkennek a szólamok. az Et sepultus est: előbb a szoprán-. mind egyetlen célt szolgál: az áhítatot. Talán nem túlzás. 143 . itt azonban az énekkar unisono deklamálásának szimbolikus értelme van: az egyedül üdvözítő egyház fogalmát fejezi ki. gyakori moll elborulásaival. Rövidségében is a mise egyik legmegrázóbb tétele. ha itt is Nelsonra gondolunk.

mert az Úr nevében jön". stílusvilágát befő- 144 . szinte robbanó feszültségű záradék. • • • j l HA YDN ORA TÓRIUMAI Haydn két öregkori angliai útja nemcsak abból a szempontból nevezetes állomás a zeneszerző életében. amellyel Haydn ezt a nyomasztó visszaemlékezést azonnal fel is oldja. majd az ezt kö­ vető disszonáns. stiláris vagy műfaji tö­ rekvéssel. a Dona nobis. ezt a gondolatot fejezi ki a zenei anyagban gyakran felbukkanó drámai hang és természetesen a tétel végének nevezetes fanfárzenéje. sőt mendelssohni scherzókra emlékeztető „tündérzenében". hogy ekkor jutott el népszerűsége tető­ pontjára. főleg az énekelt dallamok dús hangszeres díszítése révén. A zenekar szimfonikus hangzá­ sa. Erre utal az a teljesen szo­ katlan megoldás. Osonna. Ám ezekben az ütemekben is felhangzik a tündérzene. hanem a hadvezér. Haydn valósággal virtuóz módon kapcsol össze ebben a tételben két zenei szerkesztési módszert. A zenekarnak is jelentős sze­ rep jut benne. a szorongattatásra csak a befejezés előtti üte­ mek hirtelen pianóba hulló. mely mélységben. s a zenei anyag kibontásában is­ mét a szopránszólóé a vezető szerep. Agnus Dei. tematikus munkája és az énekkari szólamokban kibontakozó fúga tökéletes harmóniában olvad össze. hogy az addig csak müvei révén Európa-szerte ismert mester ekkor fogadhatja személyesen is az európai zenei élet hódolatát. amely kétszer is megszakítja az alapjában véve ujjongó hangulatot. Ez a két londoni út új művészi perspektívákat is nyit Haydn számára: ekkor ke­ rül kapcsolatba néhány olyan zenei áramlattal. A Sanctus-hoz kapcsolódó rövid fugato változatlan meg­ ismétlése. áhítatban és zenei szépségben a Sanctus méltó társa. A béke és a pasztorális hangulat azonosulása itt is megjelenik abban a többször felhangzó. Az Agnus két tételre oszlik. Megszakítás nélkül kapcsolódik e tételhez a zárószakasz. A négy szólista énekli a tételt. hogy a Benedictus moll hangnemben íródott. amelyek öregkorának alkotói módszerét. A tétel egyébként terjedelmes zenekari bevezetéssel indul. szinte már a beethoveni. kíséret nélküli kórusrészei emlékeztetnek. Az elszenvedett félelmekre.

145 . a művek születésétől a mai napig.mindez elkép­ zelhetetlen Hándel ismerete és hatása nélkül. aki a műfaj­ ban úgy tudott újat mondani. Tőle tanulták meg Mendelssohn. de a koncepció maga. több mint ezer előadó közreműködésé­ vel. A két Haydn-oratórium azonban a jövő számára is fontos útmutatást jelentett. a hándeli típust újraalkotni. szinte gyermekien naiv alkalmazásának. Hándelnek oratorikus örökségével. akár a kóruskezelés. az Eszter.lyásolják. a kifejezés. lényegében áriák sorozatai. Haydn lon­ doni útjai alkalmával is számos Hándel-oratórium előadásán vehetett részt. E találkozásnak két eredménye volt: egyrészt Haydn amúgy is el­ lenpontra hajló kompozíciós módszere a barokk hatás következtében még inkább átitatódik kontrapunktikus elemekkel . Sőt. a Teremtésnek és az Évszakok­ nak megszületése. amely szerint Haydn „szinte magán kívül volt a lenyűgöző élmény hatá­ sára". hanem a szöveg drámai igazságának zenei megformálása. s az áriák legfőbb feladata nem a szép ének. és a kettő zse­ niális összeolvasztásával példát mutatott utódainak. sőt a forma fő hordozója éppen a kórus.ez a jelenség egyéb­ ként is egyik legfőbb sajátossága a bécsi klasszicizmus nagy mestereinek. A barokk virágzás után Haydn volt az első mester. hogy a régire támaszkodott. E hatások közt a legfontosabb: találkozása a barokk zene egyik legnagyobb lángelméjének. azaz szinte teljesen kórus nélküliek. Hándel oratóriumai Angliában folyamatosan hallatlanul nagy nép­ szerűségnek örvendenek. A Hándel-oratóriumok világa ettől gyökeresen különbözik. így például tudjuk. Szívesen elhisszük egy kortárs hitelesnek tartott beszámolóját. akár a kifejezésmód. a zenei ábrázolás világát vizsgáljuk . Haydn addig is irt oratóriumokat. hogy 1791 tavaszán tanúja lehetett a West­ minster apátságban tartott Hándel-emlékünnepségeknek. mintapéldáját szolgáltatva a hangfestés naiv. Saul. a Judas Maccabeus és természete­ sen a Messiás került előadásra. majd a későbbi korok oratórium-komponis­ tái. Ezt a típust veszi át Haydn két nagy oratóriuma is. ám ezek az olasz típus képviselői voltak. akár a döntő mértékben előtérbe kerülő ellenpontos szerkesztés oldaláról nézzük. Schumann. amelyeken az Izrael Egyiptomban. Haydn néhány helyen szinte túlzásba is viszi a zenei ábrázolást. Nála természete­ sen a bécsi klasszicizmus zenei szerkesztő módszerei és kifejezőeszközei uralkodnak. hogyan kell saját koruk eszközeivel minden idők legcsodálatosabb oratóriumkoncepcióját. Műfaji szempontból pedig a Hándel-oratóriumok megismerésének kö­ szönhető Haydn két aggkori remekének.

s egyes kórusté­ telekben a szólisták is közreműködnek) Hatvanöt éves Haydn. 16 secco. 146 . Mozart és Beetho­ ven nagy barátja. amikor hozzáfog a Teremtés megírásához. a második a következő kettőt énekli meg. 1800.. az „elemek rende­ zetlen halmaza". (A programot. Haydn. Személyek: Gábriel arkangyal és Éva (szoprán) . a címet maga Haydn adta ennek a bevezetőzenének. így a mű rendsze­ rint egy szünettel kerül előadásra. március 8-án.Raphael arkangyal és Ádám (basszus) 34 szám: nyitány.) De hogyan ábrázolható a XVIII. zenekarra és continuóra Szövegét Milton Elveszett paradicsoma nyomán Lindley írta. rhíg a harmadik rész Ádámról és Éváról szól. 6 ária. (Egyes áriákat kórus is kísér. század végén a káosz.HAYDN A TEREMTÉS (Die Schöpfung) . szoprán-. 2 tercett. 7 kórustétel. Haydn az angol szöveg Gottfried van Swieten által készített német fordítását kom­ ponálta meg. A bemutatóra . Büszkék lehetünk arra.Uriel arkangyal (tenor) . A szöveget eredetileg egy Lindley ne­ vű angol költő írta Milton Elveszett paradicsom című eposza nyomán. dallamkon­ cepciójánál és egész zeneelképzelésénél fogva ezt nem tudhatta lefesteni. énekkarra. (A mai előadási gyakorlat a harma­ dik részt erősen megrövidíti és a másodikhoz csatolja. 2 duett. saját zenei törvényeinél.) Az első rész a teremtés első négy nap­ ját. Rövidségében is monumentális zenekari bevezetés előzi meg a képze­ letbeli függöny széthúzását: a teremtés előtti káosz zenei ábrázolása. illetve accompagnato recitativo. a barokk zene szenvedélyes propagátora fordította le németre. Há­ rom évig dolgozik az oratóriumon. az angol textust Bécsben van Swieten báró.Haydn egyik legnagyobb diadala volt! 1798-ban került sor Bécsben. harmóniarendjénél. az összefüggések nélküli űr? A klasszicizmus korának zeneszerzője. József ná­ dor és Alekszandra Pavlovna orosz nagyhercegnő lakodalmi ünnepsé­ geinek díszeként. basszusszólóra. tenor-. A Teremtés három részre oszlik. hogy a mű első Bé­ csen kívüli előadására Budán került sor.

Egy halk pizzicato.) A továbbiakban. melódia­ foszlányok. álló akkordok után lassan-lassan kibontakozik maga a Dal­ lam.. melyet a zenei szakzsargon egyszerűen „állatkertáriának" nevez. Lényegében ugyanez a metódus érvényesül az első két rész összes recitativójában és áriájában.fény" szavára teljes hangerővel zen­ dül fel a kórus és a zenekar valóban vakítóan fényes C-dúr akkordja. a szarvasmarhákat (pasztorális fuvolaszóló). szám). Az oratórium és egyben az egész zeneirodalom egyik legcsodálatosabb ötlete az első fény felvillanásának zenei megfogalma­ zása. Ennél frappánsabban és ennél egyszerűbben. a bogarakat (zümmögő vonóstremolók). valóban csúszó-mászó menetek a zenekarban. sötétség és fény szétválasztását zeneileg megfogalmazni. míg a kórus egy-egy hosszabb szakasz. ún. Annyira. Ahogy a zenekar hullámai elcsendesednek. s valamennyiük meg is jelenik a muzsi­ kában. hogy Haydn az akkor már hagyomá­ nyos áriaformálást is helyenként átalakítja. sőt még a kukacok és férgek tekergését is (szűk terjedel­ mű. Példaként említsük meg a második rész egyik basszus recitativóját (21. és a szöveg diktálta zenei áb­ rázolás érdekében időnként sokkal több formaegységre tagolja az ária- 147 . A kórus sötét c-moll hangnemben és sejtelmes pianissimóban énekli a bibliai szavakat: Es Isten szólt: Legyen fény!. a sötétnek érzett mollt és a világosnak elfogadott dúrt állítja minden átmenet nélkül egymással szembe. a lovak vágtáját (jellegzetes „lovagló ritmusú" vonósállás). Ebben a recitativóban a különbö­ ző állatok teremtéséről van szó. majd az És lön fény mondat . . az oratórium első és második részében maga a tárgy szinte megszabja a zenei koncepciót. így hallhatjuk az oroszlán ordítását (a vonósok fortissimo trillá­ ja és ugyancsak fortissimo harsonahang). a szarvas menekülését (vadászhangulatot idéző 6/8-os presto). accompagnato reci­ tativók mindegyike és az áriák nagy része is a hangfestés. számára lehetséges módszert választotta: tartott hangok. a naiv zenei ábrázolás módszerét alkalmazza.Haydn így a káoszból kialakuló világ zenei megelevenítéséhez az egyet­ len. (Az ötlet zsenialitása egyszerűségében rejlik: az európai zene két hang­ zási alapszféráját. A három arkangyal recitativókban és áriákban mondja el a teremtés hat napján végbement jelenségeket. ennyire a zene alapelemeihez visszatérve nem le­ hetett volna a teremtés alapgondolatát. rendszerint egy „nap" végén az Isten dicsőségét énekli meg. a tigris szökellését (gyors vo­ nósmenetek). A zenekarkíséretes. megszületik a világ. a basszusszóló a leg­ mélyebb regiszterekben). Raphael arkangyal énekli az első recitativót: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.

zenei kifejezőeszkö­ ze a hangnem megerősítése és az egyszerű kadenciálás. Az ária második része (melybe a kórus is belekapcsolódik) az első rész gondolatmenetét folytatja: „Dermedten menekül a pokol szellemeinek serege a feneketlen mélységbe.nem lévén konkrét kép­ szerű tartalmuk . Emellett a szörnyűség fes­ tésére szolgál egy hagyományos eszköz.. ezek mindegyike . így egy-egy részlet valósággal egyveleggé vá­ lik. Annál váratlanabb az el­ lenpontosból homofonná váló kartétel tiszta A-dúr hangzata az új világ­ ról szóló szövegrész festésekor. Imitációs mene­ tekben szólaltatja meg a négy kórusszólam a szöveget.az ujjongás." A zenei kifejezés eszközei: az első szövegmondatot a tenorszólista gyorsabb tempóban. Azokban az áriákban is. az ábrázolóerő és -igény diktálja például a dallamalkotást vagy a hang­ nemek váltakozását. a második frázis: a fekete sötétség szörnyű árnyai ki­ fejezésére Haydn egyrészt a világos dúr hangnemből átvált az árnyékos fisz-mollba.. még fé­ nyesebb legyen. a gyönyörű kórusmelódiát fuvolák és hegedűk szökellő menetei fonják körül. Az egész szakasz ál­ talában a sötét moll hangnemeket alkalmazza. A következő szövegrész: Megszületett az első nap . Részletesebben foglalkoztunk a Teremtés két számával. Az ária további formaegységeiben az eddigi ele­ mek kerülnek ismétlésre. Kétségbeesés. Hogy a hangulat még vidámabb. Amikor a szövegben a feneketlen mély­ ségről van szó. énekhang és zenekar unisonója. tovább fokozzák a kép élességét.kat. A tenorszólis­ ta énekének első frázisa: a szent fény elől eltűntek. Elemezzük kissé részletesebben példaként az első áriát. melyben Uriel a fény és sötétség kettéválásáról szól. ebben a zenei mondat­ ban már a dallamvonal lefelé hajlása is a sötétség eltűnését ábrázolja. Kivételt csak a dicsőítő kórusok jelentenek. ez is fokozza a borzalmas hatást. tiszta dúr hármas­ hangzat-felbontás. Haydn a tenorszólam legmélyebb regiszterébe vezeti le a dallamot. düh és ijedtség kíséri zuhaná­ sát. az örök éjszakába. mivel ezek az elemzések tulajdonképpen a mű egészére is érvényesek. Vala- 148 . A zenekar kromatikus meneteket játszik. amelyek nem kifejezetten az egyes teremtés­ mozzanatok során megszülető fogalmakról vagy jelenségekről szólnak. a halleluja hangját szólaltatja meg. És egy új világ születik Isten szavára. kíséretében a ze­ nekar a már emiitett kromatikus meneteket játssza. melyeket átvesz a te­ norszólista is. egy felbontott wo//hármashangzatra énekli. mint egyéb műveiben. másrészt az árnyék érzékeltetéséré a tenorhang mélyregisz­ terét és a szűk terjedelmet is felhasználja (szorosan egymás mellett fekvő kisszekundok alkotják ezt a második frázist). A zenekar lefelé hajló és izgatott nyolcadmenetei. A kétségbeesés érzékeltetése a kórus feladata.

ugyancsak a szólisták közreműködésével bontakozik ki. il­ letve hangfestésről az érzelmek áradására tevődik át.és melódiaalkotásá­ val. kiegyensúlyozott harmónia. Az oratórium harmadik része a Paradicsom boldogságát. A záró kórus. Haydn ebben a tételben altszóló be­ vonásával négyre emeli a szólisták számát.mennyi a fúgaforma különböző válfajait alkalmazza. Ez a szakasz . amely Haydn kar­ fúga-művészetének egyik legnagyobb remeke. Nagyon gyakran tettünk említést Haydn hangfestő. ahogy ezt az ábrázolást. Az ismertetésnek azonban főleg erről kell beszélnie. s benne a hangsúly a zenei ábrázolásról. Ádám és Éva ket­ tősei a haydni líra legszebb megnyilvánulásai közé tartoznak. Az már viszont a lángelme sajátja. Csodála­ tosan szép a harmadik részt bevezető zenekari előjáték.lénye­ gesen rövidebb az előzőknél. egyáltalán nem rit­ ka köztük a bonyolult ellenpontos szerkezetű kettősfúga sem. tökéletes formaszerkesztésével.és hangszínvilágával összeková­ csolja. zenei ábrázoló művészetéről. az első em­ berpár hálatelt érzéseit énekli meg. erre kell afigyelmetfelhívnia. hiszen ez adja a tulajdonképpeni kulcsot a Te­ remtés muzsikájának megértéséhez. hallatlanul differenciált ritmus.húzatlanul is . 149 . Ez azonban természetesen csak egyik összetevője ennek a remekműnek. kifejezést a klasszicizmus zeneiségével. amely az első emberpárra virradó hajnal zenei képe.

14 reci­ tativo (részben accompagnato. Tél Alighogy a Teremtést hatalmas sikerrel bemutatták Bécsben. hogy az előkelő van Swieten báró mennyire meg­ sértődött. hogy van Swieten mennyire rákényszerí­ tette akaratát a zeneszerzőre.-. és ugyanez év tavaszán Schwarzenberg herceg bécsi pa­ lotájában lezajlott a bemutató.egy változtatási javaslattal kapcsolatban . 1 duett. Haydnnak határozottan nem tetszett az új szövegkönyv. Egy leveléből kiderül. részben secco). ám a kitartó és nyakas van Swieten végül is elérte. van Swieten báró újabb oratórium szövegkönyvét adta át a mesternek.angol eredetire tá­ maszkodott. zenekarra és continuóra Személyek: Hanna (szoprán) . Bürger és Chr. Haydn pártfogója és barátja. a Teremtés megírásának ösztönzője és szövegének fordítója. hogy a mester hozzáfogott a kompozíciós munkához. Weisse verseit is. Haydn később is kifejezést adott nemtet­ szésének. de zongorakivonatban egyszerűen le­ hetetlen. Nem első eset ugyan. Az új librettó . akkor még csak elviselhető. Az Évszakokkal tulajdonképpen új fejezet kezdődik az oratórium tör­ ténetében.• HAYDN AZ ÉVSZAKOK (Die Jahreszeiten) szoprán-.akárcsak a Teremtésé .ír­ ta Haydn az oratórium zongorakivonatának elkészítőjéhez e szavakat: „F7 ." Egy szemfüles újságíró*tudomást szerzett erről a levélről. mitológiától vagy 150 . 4 kórustétel és 4 előjáték hozzákapcsolódó recitativókkal 4 rész: Tavasz. ekkor . Thomson versére.Simon (basszus) 39 szám: 11 ária (ebből 3 énekkarral). Kénysze­ rítettek ennek a franciás kacatnak a megírására. Ha az egész zenekar szól. hogy vallási témától. tenor. Elképzelhető. Még a bemutató évében sor került az Év­ szakok kiadására. 5 tercett kórussal. Van Swieten az angol költemény mel­ lett felhasználta A. Haydnnak csak nagy nehezen sikerült vele a jó viszonyt helyreállítani. sokáig nem akart vele foglalkozni. és a „Zeitung für die elegante Welt" sürgősen megjelentette nyomtatásban az idézetet. J.és basszusszólóra. Nyár. énekkarra.Lukács (tenor) . F. Ösz. 1801 elején elké­ szült a partitúra.^ egész rész a békák utánzásával nem az én ötletem volt.

(Tulajdonképpen nem nagyon érthető. Ne feledjük. Azt az idillt. s ritmikájuk is a népi tánc .alapján áll. kontratánc. a „L'Allegro il Pensieroso ed il Moderató"-ra utalunk -. hogy a korszak levegőjében ottlevő.) Ami itt elkezdődik. s így természetesen az oratóriu­ mot is befolyásolja. amelyben a pásztor mindig fújja a fu­ rulyáját. sőt.Herder népdalgyűjteménye 1779-ben jelent meg.történelemtől távol álló tárgya van egy oratorikus műnek . hot pedig a gyakran megcáfolt. csak egy klasszikusan nagyszerű alkotás volt szükséges ahhoz.Landler. életműve el­ képzelhetetlen a délnémet-osztrák. Azt az idillt. Mind a négyük dallamalkotása lépten­ nyomon népi formulák beáramlását bizonyítja. ha csak Hándelfilozofikusoratóriumára. csak szőnek-fonnak. az szólal meg az Évszakokban is. hogy a preromantika. amelyben a nehéz munkát végző parasztok mindig vidámak. amelyben a vihar után mindig kisüt a nap. Mozart. így valóban csak a konkrét impulzus.elég.és ez egyben azt is jelentette. de legalább olyan gyakran tény-erejű „lesüllyedt kultúrjavak"-elmélet igazolódik be a műzenei alkotások népi elterjedésében. nem beszélve az 1760-ban közreadott „Osszián"-ról . majd keringő . annak előszele. majd a klasszicizmus a népköltészettel egyidejűleg „felfedezi" az idillikus nép­ ábrázolást is. miért idegenkedett ettől a tárgyválasztástól. vadászgatnak. hogy a paraszti származású Haydn miért húzódozott.csak éppen túlnőne könyvünk keretein . dalolva szüretelnek.végigkísérni az európai magas műzene és az európai népdal kölcsönhatásainak történetét. sőt konkretizálódó irányzat minden műfajt. Haydn esetében a szláv népzene és a magyar verbunkos nélkül. A történeti fejlődés során azonban éppen a XVIII-XIX. énekelve aratnak. Hol népi elemek szivá­ rogtak be a műzenébe. az a romantika. az azonban még nem fordult elő. mint hogy a népköltészet felfedezése együtt jár a kor zenéjének népdalhanggal való átitatódásával. Ami a költészet­ ben és a képzőművészetben lassan kibontakozik: a romantikus nép-fel­ fedezés. Róbert Burns 1796-ban már meg is halt. A négy nagy klasszikus mester: Haydn. század fordulója és éppen a bécsi klasszikus iskola jelenti a tetőpontot ebben a vonatkozásban is. A kettő min­ dig hatott egymásra kisebb-nagyobb mértékben. Érdemes lenne . 1801-ben már „közelmúlt" a népköltészet felfedezése . és az első nagy népies költő. és amelyben a természeti csapások sem tragédiák. Haydn szimfóniáinak számtalan tétele valóságos né- 151 . hogy oratóriumté­ ma lehessen a nép élete. Beethoven és Schubert alkotása. Mi sem természetesebb.

a nyári zivatar. vagy legalábbis elő­ ször tölti meg az oratórium kereteit. Csakúgy. ott is recitativók. Ám. ha a hallgató teheti . Lukács nem élő. De. az Évsza­ kokban mindez először kap hangot a muzsikában. hús-vér alakok. Itt is.ha olyan szeren­ csés helyzetben van. Amit elmondanak.nem árt erre még egyszer afigyelmetfelhívni . Természetesen nem /éíezo . hogy lépten-nyomon. kisérjefigyelemmela szöveg és a zene (ének­ szólam és kíséret!) szinkronitását. Haydn nem mulaszt el egyet­ len alkalmat sem. a szüret és a vadászat. mert csak azt tehetnénk. itt is egyre inkább tanúi lehetünk annak. az ma már a közhelyek közhelye: az aratás. Az oratóriumnak tulajdonképpeni cselekménye nincsen. hogy elmosódik a különbség szó­ lóének és kórushangzás között.vagy néptánc-formulák­ ra. előtérbe állítását. a vidáman magot vető föld­ műves. Hasonlóan a bécsi klasszicizmus misekompozícióihoz. Nem népzenei hangvételre gondo­ lunk. hogy az Évszakok­ ban gyakrabban fordul elő a kórustételeknek szólóénekkel való változa­ tosabbá tétele. a paraszti életből levonható tanulságok szemlélődő elbeszélői. S egy másik különbség: a Teremtéssel szemben az Évszakok kartételei alig néhány esetben követik csak a nagy példakép: Handel polifóniáját. kis túlzással a mű minden ütemében a hangfestés uralkodik. hogy kot­ tapéldák segítségével ütemről ütemre végigelemezünk egy áriát vagy egy zenekarkíséretes recitativót. Szereplői: a derék Simon gazda. a fo­ nóház vagy a hóban eltévedt vándor. Hanna és afiatalparasztlegény.pi idill. hogy a szövegköltemény képes kifejezéseit visszaadja a zenében.itt. áriák.) Az is kö­ zös tulajdonsága a két műnek.elméletben: begyűjthető . Mindez ma már szinte giccsszámba megy. Nem említünk erre példát. a téli táj dermedtsége. ez ölt most félreérthetetlen formát az Évszakok­ ban. együttesek és énekkari tételek sorozatával ál­ lunk szemben. ezek a kórusok a legtöbbször egy vezető 152 . Az Évszakok zenei eszközei alig különböznek a Teremtés-éitől. Haydn is a népdal szellemében fogant. Amiben különbözik az Évszakok a Teremtéstől: az előbbiben sokkal több a kifejezetten népzenei hang. megkülönböztetését illeti. mint 120-130 évvel később Bartók és Ko­ dály. de saját leleményből szár­ mazó dallamokat irt. (Talán csak annyit jegyezhetünk meg. kontrapunktikus szerkesztését. inkább csak az évszakok forgásából. hogy az adott előadás valamelyik szólistájának ki­ tűnő szövegkiejtése van -.népdalra vagy néptáncra utalunk. hanem idézetszerűen felhasznált népdal. mármint ami az egyiknek vagy másik­ nak fontosságát. szöveg nélkül. bájos lánya.

mely ismét a naiv hangfestés remeke.dallam alá rendelt. Nyár. a kórussal váltakozik a szóló-trió éneke. mint Simon szántóvető-áriája. homofon megoldású tételek. majd a kórus ünnepli a teljes fényében su­ gárzó napot. szinte sicilianoringatódzású dallamára épül. Különösen a zárószakaszban sok a szólóállás. A Tavasz-rész hátralevő két nagy kartétele mintapéldája a fent említett szerkesztésmódnak: mindkettőben fontos szerepet kap. melynek különlegességét az adja meg. hanem me­ legével bágyaszt is. ez a nyitány jellegű muzsika is átmenet nél­ kül kapcsolódik énekelt recitativóhoz. (Ebben a tételben is szerepet kap a szólista-trió. Négy súlyos. Magától értetődő. mint menekül a pólusok felé a zord tél". Formájuk rendszerint a hang­ szeres zene formatárából merít: dal. zenekarkíséretes recitativo is. kiderülő-beboruló változé­ konyságával és mindennemű élet felpezsdülésével. Tavasz. időnként kisebb-na­ gyobb mértékben imitációs szerkesztéssel. Ez a zárótétel egyébként hatal­ mas karfúgába torkollik. A három szólista recitativója állítja elénk a vi­ har előtti csendet. Mint mind a négy rész zenekari introdukciója. amelyekben Haydn szinte halmoz­ za a naivnál naivabb hangfestő részeket. A pirkadat zenei ábrázolásához tarto­ zik az introdukcióhoz kapcsolódó. melyet hangfestésekben gazdag. hogy ezután nem következhet más téma. a tél és tavasz közti át­ menetet ábrázolja. hogy a zenekari kíséretben az Üstdob-szimfónia közismert variáci­ ós témája ellenpontozza az énekelt dallamot. Ez a mindenre rátelepedő hőség a tárgya Lukács cavatinájának.de igen lassú tempójú . majd egy fuvola villáma cikázik. mint a kakaskukorékolást. csakúgy. A nyári idillek sorát Simon pasztorális áriája nyitja meg. és máris zeng a vi­ harzene a teljes zenekaron és a kóruson. Haydn a menekülő baglyokat éppúgy le­ festi zenéjében. üstdobütésekkel megerősített unisonohangból álló menet festi le tulajdonképpen a telet. A következő kórustétel Haydn egyik legszebb.zenekari bevezetés tárgya a hajnalhasadás. nemcsak élteti az egész természetet. melyek közül hangsúlyt kapnak azok a mondatok. mint a nyári zápor. az utána következő gyors tétel már maga a tavasz. Gyakran kerül önállóan is előadásra. Ezzel szemben Hanna a hőségben enyhet adó lugas árnyé­ káról énekel áriát. A mindössze nyolcütemes . zenekarkíséretes re­ citativo előz meg. Simon gazda szavai magyarázzák visszamenőleg a nyitányt: „Nézzétek. fuvallataival. A zenekari bevezetés a tavasz ébredését.) Ám a nyá­ ri nap nemcsak melegít. A szakasz zárórésze a vihar 153 .és rondószerü képletekkel dolgozik.

Maga a Tél-szakasz jellegzetes ké­ pek sorozata: Hanna rövid cavatinája még a tél szomorúságát énekli meg. míg a kórustétel egyetlen hatalmas. A. másrészt kettőjük szerelméről énekel. kürtökkel zengő hallali. avagy ária és recitativo elemeit váltogató formaképletnek nevezhetnénk. ismét a szólisták és a kórus elő­ adásában.után felfrissült természetet énekli meg. a vad után rohanó kopók futását. A bevezetés a Teremtés nyitányának párdarabja: ott a teremtés előtti káosz volt a tárgy. Ősz. A munka dicsé­ retét zengi az ezt követő kórusos tercett is. az epilógus. Ebben Haydn szinte tobzódik a népi hangvételben. aki hiába próbálja elcsábítani az erényes parasztlányt. 154 . a következő kóruskíséretes szopránária fonó­ dal (G. Ami még hátra van. Lukács áriája a hómezőkön tévelygő vándorról szól. Hanna és Lukács kettőse egy­ részt a falu népének erkölcsét dicséri. az erény. szembeállítva a városi urakéval. majd a halál tele következik. amelyet inkább ariosónak. Bürger versére). még a népi zenekar dudáinak és brúgóinak utánzására is sor kerül.) Eddig az oratórium az évszakok sorának zenei képekben visszaadott felidézése. Külön idill az idillben: ezt a záró kartételt a falu esti harang­ jainak koridulása rekeszti be. (Rendkívüli ábrázoló-erejű recitativo accompagnatók sora. A befejezés természetesen monu­ mentális kórusfúga.) A tanulság pedig ez: minden mulandó. az ifjúság tavaszára végül is az öregség ősze. A kedves és vidám zenekari bevezetés a földműves örömeit. és csak egy dolog maradandó. mo­ dellje és előképe minden német romantikus opera vadászkórusának. melyet időn­ ként szélesebben kibontott dallamú szakaszok színeznek. (Ismét kó­ ruskíséretes szopránária.) Tél. itt a téli köd. Az ária a hajtóvadászatot ábrázolja. önállóan is előadásra kerülő nagy kartétele. (A zenekari apparátust triangulum és tamburin bővíti e tételben. Az Osz-szakasz zárókó­ rusa pedig a mű másik. Simon áriája tulajdonképpen be­ vezetése a következő nagy kórustételnek: mind a kettő a vadászat örö­ meit festi. Weber „Bűvös vadász"-ától a „Tannháuser"-ig. a tanulság levonása. a gazdag aratás fölött érzett megelégedettséget ábrázolja. aki végül is menedéket talál egy meleg tűzhely mellett. majd kedves románc következik a gazdag úrfiról. a szüreti kórus. Simon vonja le ezt a tanulságot áriájában. A kettőskarra és szólistákra komponált finálé ennek az erénynek jutal­ mát. ám a következő tételek egytől egyig idillikus zsánerképek. az örök élet boldogságát zengi.

hogy írjon tisztán hang­ szeres muzsikából álló darabot a Nagyhétre. A püspök másod-. oratorikus ver­ zió előszavában Haydn maga igy irja le a cadizi tradíciót: „Abban az időben a cadizi főtemplomban minden évben a Nagyhéten oratóriumot adtak elő.felkérte a cadizi székesegyházak egyike." Jellemző Haydn népszerűségére. és ebben a formában kiadásra is került. majd elmélkedést fűzött hozzá. 2 zenekari V. mert meg akarja mutatni.nem volt éppen könnyű feladat. Amint ezt befejezte. basszusszólóra. Talán egyetlen eset. Beethoven életmüvében van hasonló eset. 3 zongoratrió átirata. a mű ősformáját. 104-es jelzésű vo­ nósötös. no.HAYDN A MEGVÁLTÓ HÉT SZAVA A KERESZTFÁN (Die sieben Worte des Eriösers am Kreuze) szoprán-. amelynek erős hatásához a következő körülmények nyilván nem kevéssé járultak hozzá. az első kiadás idején nemcsak zenekari formában bocsátotta közre a kiadó. hogy ő ehhez jobban ért. Hét adagiét megírni. A zene eredetileg szöveg nélkül készült.. hogy Haydnt . mely az op. a hét szó egyikét elmondta. 10 szám: 8 vokális. Ennek az oratóriumnak keletkezéstörténete egyike a legkülönösebb ka­ landoknak a zene világában. felléjDett. majd leléjjett a szószékről és a zenekar minden egyes alkalommal azonnal megszólalt a szentbeszéd végén. így rövidesen rájöttem. harmadíz­ ben stb. 1787-ben történt. az op. Délidőben minden ajtót bezártak. és a szent sötétséget csak egy. 1. lelépett a szószékről. hogy az előírt időtartamhoz nem tarthatom magam.. Ezt a szünetet töltötte ki a muzsika. amelyek mindegyike mintegy tízperces időtartamú kellett hogy legyen . mint másvalaki. Ezt a célt kellett az én kompozíciómnak is szolgálnia. hogy egy zeneszerző azért késziti el egy művének átiratát. A templom falait. hiszen a hallgatót nem volt sza­ bad kifárasztani.aki akkor már európai hirű zeneszerző volt . és térdre borult az oltár előtt. a középen lógó nagy lámpa világította meg. tenor-. hanem azonnal piacra tudták dobni a darab vonósné- 155 . énekkarra és zenekarra . hogy ezt a zenekari változatot. alt-. ez esetben is előbb már elkészült egy átirat. Az alkalomhoz illő előjáték után a püspök fellé­ pett a szószékre. egy bizonyos Kaufmann úr műve. A későbbi. aki az átiratot már korábban megcsi­ nálta. ablakait és oszlopait fe­ kete szövettel vonták be. ekkor kezdődött a muzsika.

amikor Haydn 1791-ben Londonban is bemutatta. A mester maga is egyik legsikerültebb alkotásának tekintette. másrészt Európa szinte minden részén kiadásra került. Haydn egy teljesen új zenekari tételt is komponált hoz­ zá. Mikor második londoni útjára indulva Passaun átutazott. míg másokban a szenvedés ábrázolása az uralkodó. korál jellegű felra­ kásban a krisztusi szó. kontrasztokban gazdag muzsika szülessék.valóban nem volt a legkönnyebb feladat. akkordikus. Hét adagio-tételt megkomponálni . oly hatalmas sikerrel. Kezdetben meglehetős szoro­ san tartotta magát Friebert . a ritmusok és a hangszínek kontrasztja teszi nemhogy fárasztóvá. Ám mind a két típusban egyaránt megtaláljuk a magasztosságot és az átszellemültséget. Nem volt meg­ elégedve a szöveggel sem. hogy a város főtemplomának karvezetője. Ennek egyik segítőeszköze az volt. hogy helyenként meg kell változtatnia az eredeti verziót. hogy a lényegében azonos han­ gulatú mondatok alapján változatos. hiszen a kereszthalál maga a megváltás. Később a mü népszerűsége nőttön nőtt. így készült el a Hét szó oratorikus változata. hogy a mélységesen hivő lélek Haydn számára a Megváltó halála nemcsak szenvedés. mégpedig a lejegyzés szerint lehetőség nyílik ezek latin vagy német. legfeljebb a passaui karvezető kisebb-na­ gyobb hibáit javítgatta. A végleges forma 1796-ban került bemutatásra Bécsben. E korálkezdetek után indulnak tulajdonképpen az egyes tételek. A munka során azonban egyre jobban érezte. melyeknek szövege lényegé­ ben meditáció a hét szó mindegyike fölött. Magának a zenei anyagnak a koncepciója is tételről tételre variálódik.szövegéhez és az átirat megoldásaihoz. illetve más nyelvű eléneklésére. Haydn zsenialitása kellett hozzá.valószínűleg maga készítette . és azt átnézve. így nem egy tétel az örömnek és a hálának ad kifejezést. azaz a fő tematikus 156 . hanem egy­ ben örömforrás is. és főként a dallam. A lassú tempók sem azonosak mindig.gyes-. sőt zongoraváltozatát is. De nemcsak a tartalmi oldal más és más felfogása biztosítja a változatosságot. A zenei kidolgozásban Haydn általában a rondó jellegű formát alkalmazza. tudomásá­ ra jutott. amely mintegy két részre osztja a müvet. Minden tétel előtt megszólal egyszerű. hogy egyrészt háttérbe szorította az eredeti zenekari változatot. ennek kijavításához a már sokszor említett van Swieten báró segítségét vette igénybe. Joseph Friebert az eredetileg zenekari müvet oratóriumnak dolgozta át. Ez 1794-ben tör­ tént. ő maga is kedvet kapott az átdolgozáshoz. Haydn megszerezte a Friebert-féle változat anyagát. főleg. de egyenesen izgalmasan érdekes­ sé a tételek egymásutánját.

A Mozart-kor közvetlen előfutárjai között Adlgasser és Eberlín mesterek alakították ki ezt a hagyományt.anyag egyes visszatérései között epizód jellegű motivika hangzik föl. (Atyám. másrészt a kórus és a szólisták szerepeltetése.) 10. Páter! dimitte illis. et tu ecce mater tua! (Asszony.) 3. (Elvégeztetett. 2. Az énekszólamokban váltakozik egyrészt a homofon és a polifon szerkesz­ tésmód. (Atyám! bocsásd meg nékik. egyes misetételekkel. melynek szövegét Haydn egyszerűen átvette Ramler német költő „Jézus halála" c. MOZART Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) már gyermekkorában szoros kapcsolatba került az egyházi zenével. számos művel gazdagította a salzburgi egyházi repertoárt: teljes misék­ kel. a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. belenővén ebbe a hagyományba. hiszen apja is. ímhol a tefiad!ímhol a te anyád!) 5. Salzburg virágzó egyházzenei hagyo­ mánnyal rendelkezett. Nincs értelme. majd az ifjú Mozart. Zene­ kari közjáték (csak fúvósok játsszák). „Terremoto" (a passiózenék szokásos. mert nem tudják mit cselekesznek. majd ő is a salzbur­ gi hercegérsekek udvari muzsikusa volt. abban az időben igen népszerű passiószövegéből). Consumatum est. az oratórium egyet­ len gyors tempójú darabja. (Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban. így csak a címeket soroljuk fel: 1. Ámen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso. 7. én Istenem! miért hagyál el engemet?) 6. Az udvari szolgálatnak pedig je­ lentős része éppen templomi volt. Zenekari bevezetés. in manus tuas commendo spiritum meum. amelynek visszhangját még a legérettebb Mozart-müvekben is meg lehet találni (így például a Requiem Tuba mirum-tételének harsonaszólós megoldásában). litániákkal és egyéb latin szőve- 157 . Eli! Eli! láma asabthani! (Én Istenem. Mozart életé­ ben pedig a nagy Haydn testvéröccse. Sitio. hogy az egyes tételeket külön-külön részletezzük. non enim sciunt quid faciunt. földrengést ábrázoló tétele.) 9. eccefiliustuus. Mulier.) 4.) 8. Páter. (Szomjúhozom. valóságos különálló salzburgi stílusról beszélhe­ tünk. mind pedig a rá jellemző szigorúan ellenpontos stílussal a hagyomány továbbfejlesztésé­ hez. vecsernyékkel. A gyermek. az ugyancsak hercegérseki szolgá­ latban álló Michael Haydn járult hozzá mind művekkel.

Mozart. a tizenegy éves korában komponált Grabmusik és az ugyanebből az évből származó Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. ezekben a dara­ bokban a kompozíció kiindulópontja úgyszólván teljes egészében zenei. ezeket a hagyományokat is magába szívta és beol­ vasztotta gyermekkorának kialakulóban levő. hogy a korai misék egyes tételeit a hangszeres zene formatípu­ sai szerint elemezhetjük. a Davidde penitente-ről. Mintha hangszeres szimfónia kidolgozási részével áll­ nánk szemben: a komponista . stb. Haydnnal kapcso­ latban is beszéltünk és a későbbiek során is többször fogjuk majd őket említeni. és Mozart ezirányú tevékenysé­ gét tulajdonképpen csak három legnagyobb idetartozó remekműve. hogy a Benedictust a szólisták énekeljék. Ezek­ ről a tradicionális kifejezésmódokról már korábban. annak különös ke­ letkezési körülményeiről külön kell majd beszélnünk. a passiótörténet adagio tempója. mint a két nagy töredék. Néhány példa ezekre a hagyományokra: A Glóriában például hagyományos a bonae voluntatis szavak pianója. majd ifjú éveinek teljesen megérlelt stílusvilágába. hanem a klasszicizmus egész periódusában. a kifejezés és értelmezés úgyszólván nem szorítko­ zik többre. a c-moll mise és a Requi­ em. Jellemző. aki mindent megtanult. E technika (vagy koncepció) eredete . Még egy stiláris vonást emelhetünk ki. (Bécsi oratóriumáról. A korai darabokban a liturgikus szöveg zenei értelmezésére távolról sem fordított még annyi gondot.bármily 158 . nem kötelező erejű. az egyházi művek száma nagymértékben csökkent. mint a hagyományos megoldások figyelembevételére. ábrázoló jellegű leszálló menete. hogy a Dona nobis pacem tempóban elváljék az Agnus-tól stb. mint a későbbiekben.egyházi zenéjét .tulajdonképpen két részre kell tagolnunk. csak általánosan alkalmazott meg­ oldás.dallamnak alig nevezhető motívumtöredékekre épít.) Mozart oratorikus műveit . Ezekben a lényeg a zenei szerkezet és a zenei szépség megragadása. A salzburgi művek lényegében teljesen más stílusvilágot képviselnek. a Credo descendit-]tneV. amit kora muzsikájából meg lehetett tanulni. a c-moll mise. Amint elhagyta Salzburgot. A vokális szólamok ezekhez igazodnak. félig-meddig ebbe a körbe tartozik első két oratorikus mű­ ve. átvéve né­ ha a zenekari tematikát.gű művekkel.rendszerint instrumentális zenére jellem­ ző formában is! . hogy a Glória és főleg a Credo gyors részeiben úgyszólván nem akadunk igazi dallamosságra. ritmikus-deklamatorikus formulákra. és Bécsben az önálló zeneszerző pályájára lépett. Ez pedig az. Az ilyen típusú tételekben a zene­ karé a vezető szerep. mégpedig nemcsak Mozart műveiben. az Ave verum-motetta és a munkásságát lezáró Requiem jelzi.

énekkarra. MOZART ^ i. valamint az Agnus. Az eredeti kéziratban meglevő partitúra viseli a kompo­ zíció befejezésének dátumát: 1779. A melléknév nem királykoronázásra utal. 317. a c-moll misével és a Requiemmel teljesen más világba lépünk. minden évben nagy ünnepségek zajlottak le a templomban. amelyet azonban a szöveg már nem 159 . egy ott található csodatévő Mária-kép megkoronázására. Mise. Az igazi dallamosság ezekben a mi­ sékben mindenekelőtt a Benedictus.mint a misék legtöbbjében .és főleg a Requiem . basszusszólóra.meglepő is . legnépszerűbb egyházi művé­ nek. A búcsújáróhely egyi­ ke volt a legismertebbeknek. március 23. ! 5 tétel A Requiem és a c-moll mise mellett a Koronázási misét nevezhetjük Mozart leggyakrabban előadásra kerülő. KORONÁZÁSI MISE (XVI. valószínűleg tényként el­ fogadható a salzburgi hagyomány.természetesen az egyházi muzsika keretei kö­ zé szorítva .. Bár nem teljes érvénnyel bizonyított. A háromrészes forma . A Koronázási misében a középszakasz azonban terjedelem­ ben is. C-dúr) szoprán-. Kyrie. tenor-. hanem egy egyházi ün­ nepségre. amely szerint Mozart ezt a misét a város melletti Maria-Plain búcsújáróhely temploma részére írta.lényegében ugyanaz az ábrázoló-értelmező szándék és reali­ zálás nyilvánul meg. mint Mozart operáiban.az olasz opera buffa bizonyos együttes-típusaira vezethető vissza. zenekarra. Glória. a középrész szélesen kibontott dallamra épül (szoprán. Ezekben . alt-. E két mü . Salzburg.és tenorszóló).a szöveg­ ből adódik. A két késői töredékkel. Míg amazok akkordikus felkiáltások és a zenekarban hármashangzat-fel­ bontások megszólaltatására szorítkoznak csak. ez a motívum a mise befejező szakaszában vissza is tér. jelentőségben is messze túlnő a szélső formaegységeken. Ismét háromrészes forma. vagy legalábbis rokon azzal. orgonára K.részletes elemzése világít rá jobban a fenti megállapításokra. a Glória és a Credo lassú szakaszai számára van fenntartva.

felgyorsított tempóban és variálva. mint a Kyrie középszakaszának dallama. amelyben az áb­ rázolás. s a főtéma utolsó visszatérése az operaáriák módjára még ki is díszíti a vezetődallamot. A Sanctus. A jubiláló. hogy az Osanna megszólalása után visszatér. Hagyományellenes viszont. ez a szerkesztésmód pregnáns példája a bevezetésben említett zenei kiindulásnak. Az első főrész visszatérése ismét a jubiláció hangját üti meg. Megszakítás nélkül és változatlanul a szoprán­ szóló intonálásában következik a második főrész. a hagyomány és a szöveg figyelem­ bevételével.mint Mozart egyhá­ zi műveiben általában .mely formája szerint ismét rondó jellegű . amelyről fentebb már szól­ tunk : a rövidlélegzetű motívumokkal való építkezésnek. amelynek középszakasza az Osanna. de megszólal az első epizód is (az első részben et in unum Dominum. Sanctus és Benedictus. kivéve a Qui tollis-Xó\ a Quoniam-ig terjedő szakasz moll fordulatát.mintegy középrészként . a Credo-szakasz zenei anyagának gyakori visszatérése révén. a vezetőszerepet a szólisták ve­ szik át.indokol. ma­ gasztaló énekét a gyors és vidám Osanna váltja fel. s talán ez az egyetlen szakasz az egész misében. A Benedictus viszont ismét hangszeres formára utal: olyan háromrészességet mutat. Egyébként . Credo. az Agnus Dei végén válik beteljesüléssé. mint a Glóriáról. majd ismét felhangzik az Osanna mint kóda.a Benedictus tartalmazza a legszebb dallamo­ kat. és az egyes szövegszakaszok kiemelésével. Tulajdonkéf)pen megkülönböztethetünk két zenei gondolatot (a második a Laudamus te-\t\ veszi kezdetét). A visszatérésben felcsen­ dül a főtémaként szolgáló Credo-motívum.lényegében szopránária. fényes hangzású és gyors tempójú főrész pedig annak a koncepciónak mintapéldája. általános hangulatot festenek. a Benedictus. amely nem más. Jellemző erre a fogalma­ zásmódra az is. Az első főrész . hogy a középrész. a Misereré-\e\ megtartja az allegro alaptempót és lényegében a hangulat sem változik. az értelmezés nagyobb szerephez jut. A formai felépí­ tésbe ékelődik bele . ha csak idézetszerüen is. Melodikus kivirágzása vetekszik a Benedictus-szal.a passiótörténet. értelmezésével nem találkozunk. Agnus Dei. kétrészes forma: a tulajdonképpeni Sanctus fenséges. Ami a Kyrie kö­ zépszakaszában „ígéret" volt. ám ezek karakterekben nem különböznek egymástól. 160 . a visszatérésben cum glória judicare szöveggel). azzal a különbséggel. A ha­ gyomány szerint adagió-ra vált a tempó. Lényegében ugyanazt mondhatjuk el róla. A mű befejezése ugyanezt a dalla­ mot használja fel. hogy a zenei forma itt a rondóhoz áll közel.

A XVIII. . Az ifjú Mozart az Exsultaté-val Venanzio Rauzzinit. azaz „első nem-fér­ finek" titulálta. Nagyszerű virtuóz lehetett. Milánó akkori kasztrált sztárját tisztelte meg. JUBILATE .tulajdonképpen semmiféle egyházi jelleget nem mutat. Az is természetes. jubilate . Leopold Mozart egy levelében megjegyzi. A motetta bemutatójára a milánói Teatinus templom­ ban került sor.akárcsak a korszak bármelyik olasz egyházi darabja . Milánóban. (Az opera bemutatója pár héttel korábban zajlott le: 1772 karácsonyának másnapján. aki az ékítményes ének minden technikai fogásával tökéletesen tisztában volt. Az alcímként adott „motetta" kifeje­ zésnek természetesen semmi köze nincs a barokk vagy a régebbi korok a cappella énekkarra írt kontrapunktikus motettakompozícióihoz. 1 recitativo A két nagyszabású egyházi mű előtt iktattuk közbe ennek a műnek is­ mertetését. akár pedig az alkalmazott kifejezőeszközök tekintetében teljesen azono­ sak. másrészt Mo­ zart „olaszos" stílusának példázására.MOZART EXSULTATE. században Itáliában a templomi zenét és az operamuzsikát úgyszólván kizárólag a szöveg különböztette meg egymástól.. 4 szám: 3 ária. Különle- 161 . Az Exsultate.a motetta esetében kizárólag egyházi szövegre készült . K. motetta szopránhangra. hogy egy ilyen „zenére szabott" kantáta az énekes erényeitfigyelembeveszi. 165. „mint egy angyal". hogy az Exsultaté-t úgy énekelte. hanem komponistaként is. A XVIII. Élete végén Angliában telepedett le. 1773 januárjában. egyrészt az Exsultate nagy népszerűsége miatt. félelmetes koloratúrakészséggel és valószínűleg behízelgő kantábilitással.) A híres „primo uomo" egyébként nemcsak énekesként volt kiváló. így a három áriából következtethetünk Rauz­ zini énekesi egyéniségére. Rauzzini volt egyik főszereplője a Lucio Sillának. többtételes .alkotást jelöl. tizenhét éves korában írta Mozart ezt a háromtéte­ les szólókantátát. zenekarra és orgonára. század olasz praxisában elmosódik a különbség a cantata és a motetta megjelölés között: mindkettő énekhangra írt. Mozart operájának. és ha a mű­ fajok középpontjában álló áriákat tekintjük: akár zenei szerkesztés. ahol egyike lett a legnevesebb ének­ tanároknak. A tizenhét éves Mozart pedig nővé­ rének irt levelében tréfásan „primo niun uomo"-nak.

Erre azonban nem került sor. Mozart különösen a vokális szólamra felelgető fúvósállá­ sokkal. 427. valamint a Cre­ do első két tétele készült el. hogy a mű középpontjában természetszerűen az ének­ szólam áll. a kiváló zenetudós szavait: „Az utolsó dallamfordulat rokonsága Haydn Gotterhalte-jának lezárásával éppoly feltűnő.ami egyébként a kor egyik jellemző énektechnikai s ennek következtében kompoziciós eszköze is. Töredék: csak a Kyrie. I kvartett. zenekarra és orgoná­ ra. I duett.és basszusszólóra. Az ária maga nagyméretű kidolgozású. 7 kórustétel) Az 1783-ban komponált c-moll misetöredék fogadalmi mű. vegyeskarra. (Összesen 12 tétel: 2ária. melyet a hegedűszólamok ritmikusfigurációifonnak körül. és valószínűnek tarthatjuk. Ennek az áriának befejező szakaszával kapcsolatban hadd idézzük Alfréd Einstein. amely las­ sabb tempóban a kantáta lírai elemét képviseli. Rövid recitativo vezet át a középső áriához. Ezt is hosszabb zenekari előjáték nyitja meg. A címadó szövegsorral induló első ária széles zenekari bevezetés után szólaltatja meg az énekest. csodálatos harmóniában egyensúlyozódik ki az ének és a kí­ sérő zenekar. tenor. rendkívül nép­ szerű Alleluja. a vonóskar gondos felrakásával és a harmadik tételben a vidám kürthangokkal ér el gyönyörű hangszíneket. K. Később. Valószínűleg ekkor készült el a jelenleg ismert 12 tétel. a Sanctus-Benedictus. 1783 nyarán zajlott le a töredék bemutatója. Mozart ak­ kor tett ígéretet önmagának e mise megírására. Constanze beteg lett." MOZART C-MOLL MISE 2 szoprán-. virtu­ óz bravúrszám. mint amennyire lényegtelen. A harmadik tétel a minden kommentárt feleslegessé tevő. amikof menyasszonya.ges „trükkje" pedig a nagy ugrások voltak . Ez az első előadás a salzburgi Szent Péter templom­ ban zajlott le. Annak ellenére. amelyben külön kiválik a brácsaszólamra bízott melléktéma. hogy a művet befejezi. hogy ez alkalommal korábbi 162 . a Glória. Mozart és Constanze első salz­ burgi látogatásakor. Constanze első terhessége idején ismét megfogadta a komponista. I tercett.

Ekkor Alois Schmitt. mindenféle hozzátétel nélkül. az első átfogó Mozart-könyv szerzője. majd az akkor hozzáférhető Bach-müvekkel is. stilárisan keverék-jellegü alkotás. Minderre részletesebben a Mozart-Requiem. (A Requiem mintájára az Agnus Dei zenei anyagaként Schmitt is a Kyrie-t ismételtette meg. Swieten személyével és tevékenységével lépten-nyomon találkoz­ hatunk. mint tanulmányi anyag. Ja­ nus-arcú mü.miséiből vett kiegészítésekkel adatta elŐ Mozart a darabot. Abert. amely a bécsi klasszicizmus nagy alkotóművészeihez a barokk muzsika hatását közve­ títette. A báró angliai követsége idején ismerkedett meg Hándel orató­ riumaival. hogy a c-moll mise nem egyéb. Itt csak annyit jegyzünk meg. Alessandro Scarlatti stílusára és eszközeire. összeötvöződve az olasz stiláris elemekkel. Mozart híres biográfusa. a Jahn-féle Mozart- 163 . ismertetésénél térünk ki. hogy a mü valóban tanulmányok eredménye. akinek vasárnapi házi hangversenyein Bach és Hándel müvei hangzot­ tak fel. érdekes módon elvegyülve. és háza Bécs zenei életének egyik központjává lett. A c-moll mise így igen különös. szorult helyzetében a töredékesen maradt misetételeket használta fel. mely egyes tételeiben a Requiem és általában a késői mü­ vek Bach-Hándel hatását előlegezi. tanítási és komponálási kötelezettségei gátolták meg abban. akár Mozart vagy Beethoven életrajzát lapozgat­ juk. amelyek a korabeli seria-hangnál is régebbre utalnak. amelyek­ ben egyre-másra felismerhető Bach és Hándel stílusának hatása. akár Haydn. hogy a c-moll mise is azok közé a müvek közé tartozik. Sőt. Mozart operai hangjával. 1901-ig nem is került előadásra a töredék. Olyan központtá. és minthogy igen rövid idő alatt kellett elkészülnie a zenével. Megbízást kapott egy olasz szöve­ gű alkalmi oratórium komponálására. Mo­ zart ebben az időben került ugyanis kapcsolatba van Swieten báróval. drezdai karmester újította fel. de Jahnnak annyiban van igaza. és így a már egyszer átdolgozott anyagot nem lehetett többé az eredeti célra felhasználni. Mozart levelei ezt a hipotézist megdöntötték ugyan. stílusának átalakulásában nyilvánult meg. vannak olyan téte­ lei is a misének. hogy a hiányzó tételeket megírja. Az oratórium. 1785-ben aztán végképp le kellett mondania a mise befejezéséről. A házimuzsikálások hatása azonban leginkább Mozart művészeté­ ben.) Napja­ inkban azonban a c-moll misét eredeti töredékes formájában szokták megszólaltatni. másutt az olasz opera seria Mozart által akkor már túlhaladott világára utal vissza. a hiányzó tételeket ugyancsak más Mozart-misékből véve át. feltételezte. Ottó Jahn. Bécsbe viszszatérve hangversenyei. a Davidde jsenitente nagy si­ kert aratott.

hol más témát dolgoz fel. hol töredékeiben veszi át a ze­ nekari tematikát. mint a századelő főleg német zenetörténészei. mint az erősen kontrapunktikus. (Egyébként a c-moll mise monumentalitása nemcsak a terjedelemben.áriák és együttesek . így. Az énekkar. hogy a c-moll mise olaszos tételei határozottan alacsonyabb művészi színvonalon állnak. mint például a Cosi fan tutte hí­ res „Szikla-áriájában". súlyosan lépdelő zenekari beve­ zetéssel indul. A töredék zenei anyaga nemcsak stílárisan válik ketté. felfedezzük benne a drámaiságot és az igen magas művészi értéket.biográfia átdolgozója és korszerűsítője. az időtartam­ ban mutatkozik meg: az előadói apparátust tekintve is ez a legnagyobb méretű egyházzenei alkotása Mozartnak.) A tétel középrészében. átkötésnél jut szóhoz. (A visszatérésben ugyanez az anyag rövidített válto­ zatban kerül ismétlésre.salzburgi 164 . ugyancsak ellenpontos szerkesztésben. és a bel canto operát. ha valóban nem is tekinthetjük azonos művészi szinten állónak a c-moll mise kétféle zenei anyagát. A szöveg háromrészességének alapján a zenei felépítés is a visszatéréses háromrészesség típusát képviseli. oly nagy művészi értékdifferenciát közöt­ tük. semmiképpen sem érzünk oly nagy különbséget. A kartételek ál­ talában barokkosak. A szopránszóló dallama már ebben a rövid középszakaszban is gyakran használ ékitményes éneket. a ná­ polyi iskola darabjait. Gyakran karakterizáló jellegük is van. bár a fúga­ konstrukciónak nyomai sincsenek meg benne. míg a szólóré­ szek . időnként pontozott ritmusú más tematikus anyaggal társulva. Az egész szakasz ellenpontos szerkesztésű. Kyrie. A Kyrie eleison szakasz sötét c-mollban. a seria-típust nem tekintjük öncélú dallam. Érdekes az anyag ketté­ osztása: a zenekari bevezetés témája túlnyomórészt megmarad a zene­ karban.túlnyomórészt olaszosak. és a vezetést az első szó­ lószoprán veszi át. Az énekkar csak néhány frázislezárásnál. Bach és Hándel hatását tükrözik. ott kerül imitációs feldolgozásra.) A Glória formai koncepciója is már Bachra utal vissza: ez Mozart egyetlen miséje. Zenekara ugyan . és már itt is feltűnnek az igen nagy hangköz-ugrások. még azon a véleményen volt. A Requiem Kyrie-jétől eltekintve. a Christe e/e/.so«-ban vi­ lágos Esz-dúrrá vált át az addigi moll alaphang. Ma már ízlésünk megváltozott. ez a tétel Mozart legmonumentálisabb mise-megnyitója. barokk hatást mu­ tató tételek. (Ezek az oktávnál nagyobb ugrások az énekszó­ lamban egyébként az opera seria-stílus jellegzetességei közé tartoznak. amelyben a Glória tóbb lezárt tételre oszlik. a stílusbeli megoszlás szinte teljesen egybeesik az apparátusbelivel.és ékesítés-halmaznak.

melyek egy­ mást váltva építik fel a tétel formáját. ezeknek lehanyatló dallamvonala. Szabályos opera seria-ária. a karakterisztikusan lefelé hajló basszusmenet a tétel közepe táján eltűnik. A mű legemelkedettebb hangú és minden szempontból legmagasztosabb részlete. érde­ kessége. több tételben 4-4 szólamú kettőskórus áll egymással szemben. A barokk hatást itt két elem is mutatja: mint az előző Gratias-ban.nélkülözi a klarinétokat. mert helyenként a Messiás nagy Halleluja-kórusának direkt idé­ zetét is halljuk. vala­ mint üstdobot. A kórustétel nélkülözi az ellenpontot. Qui tollis. majd visszahajló íve révén. Olaszos jellegű tétel ez is. másrészt . valamint az egész tétel hatalma­ san felfokozódó. már csak azért is. három harsonát is alkalmaz. viszont a szokásos fúvósegyüttes mellett két trombitát. Mintha vala­ melyik Hándel-oratórium egy részletét hallanánk. Quoniam. Ismét Hándel világa elevenedik meg Mozart átértelmezésében. Domine. A drámai g-moll hangnem is biztosítja a té­ tel feszültségét a pontozott ritmus ugyancsak feszültségadó ereje mellett. főleg a Miserere és a Suscipe szakaszok szinkópált mene­ tei. Mozart nem viszi következetesen végig ezt a passacaglia-jelleget. itt is az élesen pontozott ritmus vonul végig következetesen a teljes zenekari kíséreten.a barokk egyik központi formaképlete.ugyancsak a zenekarban . A szokásos négyszólamú kartétel helyét is nemegyszer ötszólamúság foglalja el. Nyolcszólamú kettőskórus. A súlyos és bo- 165 . alig néhány ütemes ötszólamú kartétel. A Glória in excelsis Deo ujjongó örömének és az Et in terrapax hominibus bonae voluntatis csendes megnyugvásának hagyomá­ nyos ellentéte e tételben formaalkotó elemmé válik: mindkét szövegsza­ kasz önálló és külön-külön kidolgozott dallamanyagot kap.) Glória. Ebben az áriában sem ritkaság az oktávnál nagyobb ugrás az énekszólamban. A két szólószoprán kettőse. Rövid. Laudamus te. hogy a dicsőítő szöveg ellenére inkább sötét hangulatú ez a ze­ ne. sőt. dús ékesitésekkel és helyenként az énekszólammal koncertáló füvósszólókkal. A két szólószoprán és a szólótenor tercettje. hangneme is Mozart jellegzetes tragikus tonalitása. Az igazi dráma azonban a kettőskar egymásnak felelgető szólamaiban bontakozik ki. Gratias. a passacaglia-basszus jelentkezik. a zenekarban uralkodó a pontozott ritmus.hagyományokat követve . A tétel egésze leginkább Hándelre emlékeztet. a d-moll. Az első szólószoprán áriája. Hatalmasan zengő C-dúr karfelkiáltás és zenekari fanfármuzsika után egymásba fonódó kórusszólamokban zendül fel az ujjongó. dicsőítő énpk.

A koloratúrák itt is megjelennek.nyolult bachi. mégis. Benedictus. Ez az ária is az ékítményes ének mintapéldá­ ja. A tétel egysé­ gét megint csak a zenekaron végigvonuló kopogó-dobogó ritmus adja. nyolcszólamú kettőskarra irt tétel. adagio tempójú Jesu Christe tulajdonképpen csak bevezetés a tétel zárófúgájá­ hoz. amelyről a Mozart-fejezet bevezetésében tettünk említést. Scarlatti-féle kontrapunktika képviselője. Jesu Christe . boldogságot sugárzó szopránáriában ábrázolja. hangvételével és hangulatával. A kötetlenebb hang lehetőséget ad futkározó koloratúrákra is. A négy szólista kvartettje. hándeli ellenponttal szemben ez a tétel a világosabb és la­ zább olasz. A hagyományt követve. melyek főleg a Sanctus szóra esnek. bár sokkal kisebb mértékben. A tétel egyes szakaszaiban találkozunk csak szélesebben kibontott dallamok­ kal és részleges ellenpontozással. mint az ária-tételekben. Credo. Krisztus emberré válá­ sának misztériumát Mozart pasztorális hangulatú. amelyet mindenekelőtt a gregorián korálisra emlékeztető. Az első szólószoprán áriája. ez a né­ gyes egyike a leggazdagabb dallamosságú daraboknak a mise során. Érződik rajta bizonyos szándékoltan archaizáló színezet. A lassú Sancíuj-szakasz ünnepélyes. A tétel mozgalmasságát tulajdonképpen a téma ellenszólama (kontraszubjektuma) biztosítja. Sanctus. hogy az ária zárószakaszában a szoprán és az egyes fafúvók szólisztikus kadenciája is felhangzik. A fokozás után lezáruló Benedictus-hoz az Osanna rövidített visszatérése csatlakozik. Ez a tétel tulajdonképpen egy harmadik stílusvilágot képvisel a művön belül: Mozart korábbi egyházi műveinek hangját. Et incarnatus est. Ez a fúga mintapéldája a barokk hatásokat magába fogadó Mozart félelmetesen fejlett ellenpontozó művészetének. míg az Osanna monumentális kettősfúga. A mindössze hatütemes. Csak az első két darab készült el. Az első szakaszban a szólisták egymásnak adják át a vezetést. Nem valószínű. Kétrészes. a második formaegységben viszont kánonszerűen. imitációkban kapcsolódnak egy­ máshoz. rézfúvó-harsogással színezett invokáció. A Credo valószínűleg ugyancsak kisebb tételek' sorozata lett volna.Cum Snncto Spiritu. 166 . annyira. az egész Osanna-tétel erre a műre utal tech­ nikai tökéletességével. A nagyméretű tétel méltó megkoroná­ zása a Glória-szakasznak. hogy Mozart ismerte Bach h-moll miséjét. hosszú egészhangokból kialakított fúgatéma kép­ visel. fölötte az ötszólamú kórus azt a deklamáló formulavilágot szólaltatja meg.

Ám a legvalószinütlenebbek egyike. Legna­ gyobb részükről kiderült. hogy érzése szerint saját gyászmiséjét írja. a szólisták és az énekkar egyaránt részt vesz előadásukban A zene történetében igen sok nagy remekműhöz tapadt az idők során egy-egy olyan történet. gróf Walsegg volt. és ezzel egyrészt gyönyörű példáját adta a tanítványi alá­ zatnak. hogy a legendák világába tartozik. még ma is vitázik afelett. 626. hogy egy mindig más tollával ékeskedő.MOZART REQUIEM „ szoprán-. Időnként e történeteknek köszönhető a művek „mellékneve" is. A Munkácsy híres képén látható jelenet . magát megnevezni nem akaró ide­ gen jelent meg nála. vajon állottak-e Süssmayr rendelkezésére vázlatok. Constanze azonban rövidesen nyilvánosságra hozta a művet mint férje alko­ tását. Mozart özvegye. A zeneszerző ekkor már súlyos beteg volt. Mindenesetre teljesen alkalmazkodott Mo­ zart stílusához. amely hozzájárult a mű népszerűvé válásához. és így hihető az a hagyományozott kijelentése.a halálos ágyán fekvő Mozart muzsikus barátaival a Requiem elkészült részleteit énekli ~ azonban már valóban legendának bizonyult. Süss­ mayr kiegészítő munkáját egyébként egy másik kísérlet előzte meg: Mo- 167 . a Mozart Requiem ilyen „kisérő története" igaznak bizonyult. a gróf szerzőségével. Mozart halála után a mester legkedvesebb tanítványa. magát zeneszerzőnek kiadó arisztokrata. nem kimagasló tehetségű tanítvány is felnőhet mesteréhez. K. Franz Xavér Süssmayr fejezte be a félbemaradt töredéket. énekkarra. Az első előadás valószínűleg Walsegg kastélyának kápolnájában. hogy a Requiemet befejezze. hogy gyászmisét rendeljen. zenekarra és orgoná­ ra. A halálos betegség meg is akadályozta Mozartot ab­ ban. Az élete utolsó évében járó Mozart éppen a Varázs­ fuvolán dolgozott. A fekete ruhás idegen több ízben sürgette Mozartot. felesé­ gének requiemjén zajlott le. A ti­ tokzatos megrendelőről pedig kiderült. Állítólag még utolsó napjaiban is a mű dallamait dúdolta. hogy szerencsés pillanatokban a közép­ szerű. vagy pedig saját ihletéből írta meg a hiányzó Sanctust. alt-. A zenetudomány még ma sem döntötte el. 12 szám: az egyes tételek nem oszthatók áriákra vagy kórustételekre.és basszusszólóra. tenor. s még ő gondoskodott a mű első nyomtatott kiadásáról is. amikor titokzatos. Benedictust és az Agnus Dei első szakaszát. másrészt bizonyította.

ugyanez a van Swieten nyitotta meg házát Mozart előtt is. A Requiem azonban másfajta ellentétezésre is módot adott. (Az Agnus második részében Süssmayr nagy­ szerű ötlete volt . aki a Haydn utolsó oratóriumainak megszületését elősegí­ tette. Recordare. esetleg az Agnus első részét komponálta. Mozart vérbeli drámai zeneszerző volt. mondhatni. Mozart kézírásában maradt fenn a teljes Requiem és Kyríe. Élete utolsó szakaszában írt művei ehhez a „térbeli" szintézishez hozzáadják az „időbelit". aki tisztán hangszeres műveiben is. ellenpontos szerkesztésmódját egyesítik méghozzá csodálatos összhangban . Ezek szerint Süssmayr csak a Benedictus középrészét és az Osannát. színpadszerüen gondolkozott. stílusában kora német. Érett egyházi zenéjében is 168 . va­ lamint a Lacrymosa első nyolc üteme. Ugyanaz a van Swieten báró. a szin­ tézisjegyében áll. noha autográf bi­ zonyíték nincsen rá. valamint Handel-stílusú zongoraszvit . Domine Jesu és Hostias tételek alapanyaga. vagy az egyes tételek eredetiségének kérdése.mellett stílusának átalakulása jelzi e hatást. Mozart egész életműve amúgy is az összegezés. Rex tremendae.a Requiem és Kyrie zenei anyagának szó szerinti megismétlése.a dallamosságra és a témák ellenté­ tességére építő klasszikus stílussal. a Tuba mirum. persze a szöveg meg­ változtatásával. Confutatis. mint a hozzá fűződő történetek. a Varázsfuvola és mindenekelőtt a Requiem a barokk önálló szólamokból összefűződött. Feltételezhető.bár talán ez is Mozarttól származik . hogy ugyancsak Mozarttól származik a Benedictus első része. Mozart telje­ sen magába szívta Bach és Hándel remekeit. rávezet­ vén afiatalabbmestert is a barokk muzsikához vivő útra.zárt özvegye először Joseph Eybler karmestert kérte fel a munkára. A mi számunkra a Mozart Requiem azért tartozik a muzsika egyetemes történetének legmagasabb rendű alkotásai közé. ő azonban nem tudott megküzdeni a feladattal. Stílustanulmány-számba menő művek . műveiben. A Mozart-kutatás jelenle­ gi állása szerint a mesternek lényegesen nagyobb rész tulajdonítható a korábban feltételezettnél. Utolsó alkotói korszakának zenekari és kama­ raművei. olasz és francia ze­ néjének jellegzetességei egyesülnek.) A mai hallgatót azonban nyilván sokkal jobban érdekli maga a mű. aki Haydnt részben megismertette a barokk zene nagy alkotásai­ val.mint például néhány Bach-fúga és Hándel-oratórium áthangszerelése. a Sanctus és talán az Agnus első szakasza is. mert egyike a nagy öszszefoglalásoknak. a Dics irae nagy része.

magán a tételen belül is szembeállítja a tartalmi szférákat. Uralkodók a mély színű hangszerek: Mozart a fafúvók kö­ zül csak két fagottot és a kor egyik kedvelt. És ezért szól a legnagyobb kérdésre. Az orgona nem jut szólisztikus szerephez. Requiem. ugyancsak párosával. az élet és halál kérdésére feleletet adó Mozart Requiem első elhangzása óta minden korok emberéhez. mindjárt imitációban.mint például a Confutatistételben . A zenekari appará­ tust két üstdob és természetesen a teljes létszámú vonóskar teszi teljessé. de azóta már nem használt hangszerét. a basszetkürtöt alkalmazza. melyek a klasszikus stílus dialektikus tematikus ellentétét képviselik. szűk hangközié- 169 . ezért tartozik a halhatatlan alkotások közé. Ezekből az ellentétes. Mo­ zart élt is a lehetőséggel: egyrészt a tételek egymásutánjában váltakozik az izzó dráma az áhítattal. a hozzá csatlakozó Kyriévd nagyszerű példa a mű említett kettősségére. közben-közben egy-egy akkordikus szakasszal. Az egyes szakaszok léptennyomon szólamimitációkban bontakoznak ki. azok a zenekarok. Ez a hangszer a klarinétnak mélyebb változata volt. másrészt . az utolsó ítélet borzalmaínak zenei ábrázolá­ sa a túlvilági boldogság festésével. A művet megnyitó tétel. és . az első zenei gondolatot. ame­ lyek nem rendelkeznek basszetkürttel.mindig a kórusszólamokat erősítik. Az Introitus maga két témára épül.többnyire színpad nélküli drámaként fogta fel a latin szöveget.sokkal inkább zenedrámát komponált. ma is klarinéttal játsszák e szóla­ mokat. Celanói Tamás himnusza az utol­ só ítéletről. A Requiem központi része.és kórusszólamok mellett a zenekari együttes különleges hangszíne érde­ mel említést. egymást kiegészítő részletekből és összetevők­ ből alakult ki a legmagasabb fokú szintézisben a remekmű. egyenletesen lépegető vonósakkordok fö­ lött fagottok és basszetkürtök szólaltatják meg. semmint templomi muzsikát. a gyászmise Introitus-a. erre énekli a Requiem aelernam szöveget. Pianóban is súlyosnak tűnő. Fokozás után ezt a témát veszi át az énekkar is. A rézfúvós együttesből hiányzanak a kürtök. a ba­ rokk és klasszikus stílus egybefonódására.egy tétel kivételével . Maga a téma. continuobasszust játssza. A tételek elemzése előtt néhány szót az előadói apparátusról. s a harsonák . A szóló. azokkal azonos zenei anyagot játszanak. il­ letve azok zenei kifejezését.bár mindenkor szigorúan tartotta magát a liturgikus kötöttségekhez és tör­ vényekhez . a kor gyakorlata szerint az ún. különösen alkalmas alapot adott ehhez a felfogáshoz.

s erre mint végsőkig megfélemlített tömeg suttogja a többi kórusszólam és a dinamikát váltó zenekar a Dies irae szavakat.és tenorszólamok.péseivel. Dies irae. lenyűgöző kettősfúga az utolsó üte­ mekben ér tetőpontjára. a második vezető dallam. vala­ mint a hegedűk szinkopált ritmusú kísérőfigurái . Az utolsó ítélet harsonáiról szóló himnuszversek megkomponálásakor Mozart egy régi salzburgi hagyományhoz. amikor kétütemes adagio akkordsorozat. illetve torlasztása.mind-mind a gyász hangulatát vetítik elénk. Az akkordok dü­ börgését trombitafanfárok és üstdobütések fokozzák intenzitásban. homofonikus koncepció volt alkalmas Mozart számára a félelmetes tárgy zenei ábrázolására. főleg Eberlinnek praxisá­ hoz nyúl: nem a teljes együttes rézfúvó-harsogása. hanem egyetlen szó- 170 . miközben a többi szólam és a zenekar élesen ritmizált menetei ábrázolják a könyörgés meghallgatásáért esdő szöveget (Exaudi orationem meain). egyre fokozódó módon. A két téma egyenrangúan kerül feldol­ gozásra. A basszusszólamban felharsanó első téma nem Mozarttól származik: szinte szó szerinti átvétel Hándel Messiásából. megintcsak imitációkban. majd egy félelmetes üres kvintakkord koronázza meg. A zárlat után azonnal kapcsolódik az előzmények­ hez a Kyrie monumentális kettősfúgája. A tétel végén pedig mintha feltartóztathatatlan seregek léptei hangzanának a teljes együttes hangorkánjában. sötét d-moll hangnemével (Mozart tragikus hangneme!). A szóló dallamát rövidesen átveszi a kórus szoprán­ szólama. A drámai ellentétezést szolgálja a dinamikai kontraszt is: a basszuskó­ rus és a zenekar unisonója fortissimo harsogja a Quantus tremor estfuturus szöveget. Ennek súlyos lépteivel nagyszerűen kontrasztál a második téma dúsan melizmatikus jellege. Az eddigi egymásutániságból a következő szakaszban egy­ idejűség lesz: a basszus. Fölötte a szopránszóló intonálja a Te decet hymnus zsoltárverset. Ebben a tételben nyoma sincs az ellenpontos szerkesztésnek. Tuba mirum. mint a szólamok egyre magasabb regiszterbe kerü­ lése. A fenséges. hogy lezárja az Introitust. Az Et lux perpetua szövegrész akkordikus köz­ játéka után a vonóskaron bontakozik ki. az akkordikus. illetve az alt és a szoprán egy­ másnak felelgető imitációban. Ez a második téma folyondárszerüségével kitűnő ellentéte az elsőnek. A fokozás eszközei közé éppúgy oda­ tartozik a dinamika. Az utolsó Ítéletről szóló himnusz megzenésítésének első ré­ sze (Mozart hat önálló egységre bontja a Dies irae-t) egyetlen száguldás. egyidejűleg bontják ki a két témát. Ez­ után már csak a Lux perpetua akkordjainak ismétlése marad hátra. egyetlen hatalmas tabló. a hercegér­ seki udvarban működő zeneszerző-elődeinek.

Ez a szakasz mond­ hatni lírikus hangulatot képvisel. Rex tremendae. hogy lágyabb dallamokkal szóljanak a teremtmények félelméről. az első ilyent az egész Requiem folya­ mán. Az elkárhozottakat feszült ritmusú vonóskari unisono-menetek és a férfikar ugyan­ csak élesen ritmizált szólamai.. ho­ gyan tudta Mozart úgy visszaadni zenében a szöveg értelmét. A szólókvartett énekében hangzik fel a Krisztushoz inté­ zett fohász. Majd a négy szólista egyesülve énekli az utolsó verset.lóharsona és a basszusszóló adja elő a szöveget. Súlyos akkordok. mikor is ugyanezek a zenei elemek leheletfinom pianóban fordulnak saját ellentétükké. epizódnak ne­ vezhető formaegységek ezzel ellentétesek. melyben minden bennefoglaltatik. Recordare. de az előbbinél mozgékonyabb szövedéke támasztja alá. pontozott unisono-menetek. a szinte reszkető vo­ nóshangzatok és a suttogó kórusszólamok állítják elénk a végső félelem­ ben könyörgök beláthatatlan tömegét. Eddig alig szóltunk a Mozart Requiem zenéjének ábrázo­ ló jellegéről. fons pietatis. majd azt továbbfejleszti. Mozart legcsodálatosabb látomásainak egyike. A Lacrymosa-tétel indítása nagyszerű példája annak. kö­ rülfonó finom hegedűszólam. a kó­ rus háromszoros /fe. hol szaggatottságukkal tűnnek fel (Quaerens me és Ingemisco). illetve az énekszólamok imitációban egymásba fonódó dallamát a vonóskar ugyancsak imitatorikus. sőt három részre a tétel zenei anyagát. Az egyes. hol feszülten drámaiak (Ne me perdas. az üdvözülteket pedig a női kar gyengéd dallamvilága és az ezt kísérő. Ismét váltás: az altszóló. Ugyanez a monumentális karakter jellemzi a tétel további folya­ mát egészen addig. Ehhez a tételhez közvetlenül kap­ csolódik a Dies irae himnusz utolsó szakasza.). majd következik a zárószakasz. A következő versben már feszültebbé válik a hangulat: a tenorszóló énekel éles hang­ súlyokkal a halottak feltámadásáról s arról a könyvről. Confutatis. A szinte rondószerű felépítésű tételben vissza-visszatér egy kettős zenei kép: a basszetkürtök. Erre a tételre már a bevezetésben utaltunk: Mozart éles ce­ zúrával választja két. A két anyag kétszer is váltja egymást. valamint a forte dinamika ábrázolja. amíg az invokáció után meg nem szólal a könyörgés: Salva me.. miközben a harso­ na szinte nyugodt. a Lacrymosa. Alapkaraktere tehát a bensőséges fohász. a zenei logika immanens 171 . majd a szoprán veszi át a ve­ zetést. hogy ugyanakkor soha nem vét a zenei szerkesztés. Az egész együttes pianissimo dinamikája. lassú menetű kíséretet szolgáltat hozzá. A basszusszólista meg­ ismétli a harsona dallamát.x-felkiáltása állítja elénk a „félelmes fenségű ki­ rályt".

elcsukló hangjai éppúgy visszaadják az első szövegrész „vezérszavát". mely az utolsó Ítélet napjának felvirradásáról szól. amely zeneileg tulajdonképpen teljesen homogén (ezt az egyöntetű­ séget a jelen esetben az azonos figurációkra építő zenekari kíséret adja) és mégis. ez a könnyes nap a bű­ nös emberek fölötti Ítélkezés napja. Majd ugyanez az egyre felfelé törő skálamenet festi azt. Ez utób­ binak eszköze a dallamvonal és a harmóniák kifejezőkészsége. dinamikában és dal­ lamvonalban egyaránt lezuhanó figuráció következik. a „könnyek napját". Imitációs feldolgozásban bontakozik ki a következő szövegsor: Ne absorbeat eas tarlarus. A következő nyolc ütemben a dinamikai kontraszt válik eszközzé. hogy ez az utolsó nap. Érdemes részletesen elemezni ezt a szakaszt. Libera eas: a könyörgés pianója . A halottak lelkiüdvéért való felajánlást. A Jézust invokáló két első ütem halk. amit csak jobban kidomborít az asz-ról gesz-re ugró szokatlan melodikus fordulat. majd a De poenis inferni szavakra előbb várat­ lan felkiáltás. Az ábrázolás megintcsak a dallamvonal segítségével fejezi ki a következő szövegsorban a mélységet: a De profundo lacu-ra a kórusszólamok a legmélyebb regisz­ terbe érnek. hogy a Dona eis requiem szövegnél visszatérjen kezdő dallama. míg a második tartott hangokban és állandóan fo­ kozódó dinamikával ér el a csúcsponthoz. majd egyszerű. szinte ahány szövegsor. expresszi­ vitása. A két skálamenet karaktere teljesen elválik egymástól azáltal. Megismétlődik a Lacrymosadallam. A Domine Jesu tétel önmagában is két részre tagolódik. szinte koráljellegű feldolgozásban szólal meg a záró könyörgés. Két ütemnyi vonóskari bevezetés már megadja a hangu­ latot: fájdalmas. Az első igen érdekes példája annak a szerkesztésmód­ nak. Ismét négyütemnyi könyörgés. könyörgő hangja után a Rex gloriae forte dinamikája és dallami csúcspontja a királyt. másrészt az énekkari szólamokban a téma állan­ dó szeptimugrásai ábrázolják. annyiféle karakter szólal meg. majd a pokol említésekor hirtelen. s ezzel csúcspontra érjen a tétel Domine Jesu. A következő két ütemben skálaszerűen felfelé haladó me­ net állítja elénk a másik vezérszót („resurget": felemelkedik). A szakasz végén pedig a Ne cadant szavak szólamról szólamra haladó és egyre inkább lefelé eső megjelenítése kép­ szerűén állítja elénk a zuhanást. mint az énekkaron felhangzó csodá­ latos melódia. szaggatott nyolcadokban halad. ne cadant in obscurumA pokol kínjait és a Tartarus sötétségét egyrészt a vonószenekar zakato­ ló tizenhatod-unisonói.törvényei ellen.De ore leonis: a rémült se­ gélykiáltás fortéja. hogy az első pianóban és rövid. a dicsőséges uralkodót ábrázolja. Az eddigi fortissimo után váratlanul be- 172 . az Offertoriumot Mozart két szakaszra osztja.

173 .nem győzzük elégszer és eléggé hangsúlyozni . Az első rész zeneileg ismét teljesen homogén. harmóniáról harmóniára analizálni. invokáció-jellegü és végig forte dinamikájú Sanctus. amely a klasszicizmus idején a Musica Sacra birodalmában gyakran előfordul: amikor egy-egy téte­ len vagy tételszakaszon belül tulajdonképpen sem szövegértelmezéssel. sem pedig kifejezett dallamossággal vagy ellenpontos konstrukcióval. ez viszont a Mihály arkangyalból fakadó szent fényt fejezi ki.álló piano pedig a sötétséget festi (in obscurum szövegre). ábrázolással nem találkozunk. Ezért kell a mü szövegét ismerni és érteni. (Tulajdonképpen az egész művet a fenti módon le­ hetne ütemről ütemre. szinte lírikusán dalla­ mos együttese zárja le. A Mozart Requiem Agnusában Süssmayr ugyanezt a módszert követi. a Domine Jesu-tételt lezáró fúga. a Quam olim Abrahae promisisti szövegre. mint két ilyen formula háromszori megjelenése. Termé­ szetesen enélkül is a legnagyobb élmények közé tartozik a Mozart Re­ quiem meghallgatása. méginkább formulát dolgoznak fel. ez a Benedictus is az áhítatos ima. Ennél többet a tételről tulajdonképpen nem is nagyon mondhatnánk. Sanctus. a szinte tárgy nélküli könyörgés zené­ je. és a tétel egé­ szének legfőbb jellegzetessége a szélesen ivelő dallamosság. dallamról dallamra. ám ilyen analitikus módon felvértezve az élmény megszázszorozódik. A tétel első szakaszát a szólókvartett megenyhült hangulatú.a hallgató feladata. kissé a Varázsfuvola Sarastro-muzsikáira emlékeztető közjáték. és ezúttal a zenei ábrázolás helyett a könyörgés általános han­ gulatát árasztja. Az első motívum alaphangját a két hegedüszólam melodikus vonala képviseli.) Hostias. Haydn és Mozart néhány misetételével kapcsolatban már említést tettünk arról a zenei koncepcióról. A régi liturgikus hagyomány szerint a Mozart Requiem Benedictusának vokális szólamait is a négy szólista énekli. Ez azonban . Mint általában. Újabb kétrészes forma: fenséges. A második formaegység a Quam olim-fúga szó szerinti megismétlése. a legtöbb esetben ismétlő­ désekkel és erősen deklamatorikus jelleggel. míg a másodiké tulajdonképpen egy zárlati fordulat csupán. S mindezek után a Requiem egyik leggrandiózusabb rész­ lete következik. Ezek a tételek rendszerint egy-egy zenei mo­ tívumot. Agnus Dei. A dallamok áradását csak kétszer szakítja meg egy akkordikus. majd fugato-formában feldolgozott Osanna. A tétel első szakasza tulaj­ donképpen nem más. Benedictus. Ugyancsak kétrészes tétel. Ennek máso­ dik megjelenéséhez kapcsolódik a szó szerint megismételt Osanna-fugato.

ez a kérdés csak történészeket ér­ dekel. 15 recitativo A Metastasio igen sokszor megkomponált textusára készült Betulia libe­ rata Mozart egyetlen olasz stílusú oratóriuma. 12 ária. tenor-. Hasse viszont az olasz modor legpregnánsabb kifejezője volt. ammonita herceg (basszus) . hogy a mű előadásra került Ximenez padovai „akadémiáinak" egyikén. 1771-ben írta a 15 éves zeneszerző. ám semmi bizonyítékunk nincs arra nézve. zsidó nemesaszszony (szoprán) . amely ott a Te decet hymnus szavakkal kezdődött. hogy a darab vajon egyáltalán megszólalt-e Mozart életében. hogy ez az előadás létrejött-e. a lényeg az.A tétel második és harmadik szakasza . Végezetül Cum sanctis tuis in aeternum szöveggel ismétlésre kerül a Kyrie-fúga. Szereplők: Oziás. Olaszországban letelepedett spanyol her­ ceg volt a kezdeményező). Domine szövegre Süssmayr az Introitusnak azt a szakaszát alkalmazta. amelyeket olasz hang­ versenyútjai során szívott magába. Az 174 . azt sem tudjuk.a mű Introitusának megismétlése. zenekarra és continuóra. Salzburgban. hogy a darab a fiatal Mozart tehetségének egyik leg­ szebb és legmonumentálisabb bizonyítéka.Judit (alt) . vagy inkább így mondhatnánk: Johann Adolf Hasse stílusának kö­ vetője. énekkarra. Főleg azokat a hatásokat dolgozta fel az íQú zeneszerző ebben a darabban. 118. A Lux aeterna luceat eis. Sőt. ekkor Mozart apjától kéri a parti­ túra elküldését.mint bevezetésünkben már em­ lítettük . Leopold Mozart egyik levele elárulja a megrendelő sze­ mélyét is (Giuseppe Ximenez. népvezérek (szoprán) 32 szám: nyitány.Cabri és Carmi. basszusszólóra. A Betulia ízig-vérig olasz stílusú da­ rab. ám.Achior. Tudunk egy 1784-es tervről. A megrendelés lényéről tudunk. erre nézve semmi ada­ tunk nincs. de olaszországi megrendelésre.Amital. Betulia hercege (tenor) . MOZART A MEGSZABADÍTOTT BETULIA (La Betulia liberata) 3 szoprán-. K. 4 kórus. Bemutatták-e a Betuliát vagy sem . alt-.

sőt Judit­ nak az asszírok táborában tett látogatását csak elmesélteti. amelyet először meg kell ismertetni.Mozart esetében például a Requiem -. Az áriák rendkívül igénye­ sek. A második rész első szakaszában Oziás. be kell vezetni a köztudatba. melyet aztán utol­ só művében. Hír­ nökök jelentik. olasz stílusú operáira. hogy az áriák nagyrésze da capo formában készült.olasz oratórium-típus történetének összefoglalásában már jellemeztük ennék a műfajnak legfontosabb sajátosságait. ebben ugyanis Mozart egy gregorián dallamot dolgozott fel. Ebben a feszült lég­ körben érkezik vissza a városba Judit. hogy felkeresi Holofernest táborában. Achior megtér az egyisten hitére. ammonita herceg is Betuliában tartózkodik. vezére halála után. Ugyanez vonatkozik Mozart ifjúkori. Főleg a zárókórus emelkedik ki. Achior. hogy magát a gyilkosságot. megfutamodott. mint a Mitridate vagy a Lucio Silla. Betuliát Holofernes asszír hadvezér seregei ostromol­ ják. talán azért. (Jellemző Metastasio stílusára. Feltűnő az áriák zenekari kíséretének gazdagsága: három kivételével valamennyi­ ben szólisztikusan kezelt fúvóshangszerek társulnak az énekszólam mel­ lé. a Requiemben is felhasznált. hogy az asszír sereg. Betulia hercege és Achior vitát folytat az istenségről. A hős asszony el­ határozza. a pogány Achior titokban csodálója Jehova hatalmának. hogy előadásra nagyon is méltó dara­ bot mellőznek a koncert-repertoárból. hanem a kifejezés terén is. hogy az énekszólamok olyan virtuóz technikai készséget igényelnek.) 175 . Abban is az olasz hatás tük­ röződik. nemcsak technikai vonatkozásban . és Betulia népe hálával fordul az Úrhoz. Ha manapság ritkán kerül előadásra a Betulia liberata. láthatjuk a különbsé­ get a régebbi olasz librettó-stílus és a metastasiánus költészet között. A megrémült lakosokat Judit biztatja kitartásra. amelyek között pedig olyan korszakos jelentőségű. Holofernes levágott fejével. és a zeneszerző életében for­ dulatszámba menő alkotások is vannak. mint az. A téma azonos a Requiem nyitó tételének Te decet hymnus szakaszával. mert nagyobb sikerre számithat az ismert mű . Mozart is döntő mérték­ ben „szólista-oratóriumot" komponált. amely korunkban meglehetősen ritka. bár a négy kórustétel a mű legje­ lentősebb részei közé tartozik. annak leg­ főbb okát abban kell keresnünk.ez a kor vokális műveinél ter­ mészetes volt -. Egyébként nem az egyetlen eset. Összevetve ezt a koncepciót Vivaldi Juditba Triumphansával. és végez vele. A cselekmény.

K. hol pedig az Úr kegyel­ mébe vetett bizalom hangját szólaltatják meg. hogy melyik bűnét bánja meg Dávid király. A szoprán ária (No. hogy a bécsi muzsi­ kusok özvegyeit és árváit segélyező alapítvány egyik jótékony célú hang­ versenyére oratóriumot komponáljon. 176 . hogy ki volt az oratórium szövegköltője.és tenorszólóra. míg az új tenorária az első Belmonte. aki bele tudta magát élni az adott zenei anyag.MOZART •"' ' '''ki A BŰNBÁNÓ DÁVID (Davidde penitente) . 10 szám: 3 ária. a műnek tu­ lajdonképpen cselekménye sincs. énekkarra és zenekarra. 1 tercett.. melyek hol a bűnbánat. a Figaro. A szövegköltő nem léptet föl meghatározott személyeket. meg az aránylag rövid terjedelem miatt is a Davidde penitentét gyakran inkább kantátá­ nak nevezik. Adamherger számára íródott. még azt sem tudhatjuk. a Don Jüan és a Cosi fan tutte librettistáját tartja ebben az esetben is Mozart munkatársának. hogy két áriával kiegészítse a zenei anyagot. Mindenesetre a szö­ vegköltő kitűnő muzsikus volt. tudta. A költemény inkább csak általános el­ mélkedéseket fűz sorba. semmint oratóriumnak. A miséből a Kyrie és a G/om-tételek kerültek felhasználásra az orató­ riumban. Az 1783-ban félbeszakadt mise-kompozíciót Mozart a későbbiekben sem fejezte be. ' két szoprán. Az utólag hozzákomponált új áriák egy-egy ismert énekes szá­ mára készültek. Az oratórium olasz nyelvű strófái ugyanis a lehető legpontosabban követik a misetételek zenei világát. ehhez a műhöz nyúlt. 469. tehát a misetételek hangulatába. így született a Bűnbánó Dávid. 5 kórus Ha az olvasó visszalapoz pár oldalt. A rendelke­ zésre álló rövid idő ellenére vállalta ekkor a feladatot. és átnézi Mozart c-moll wwéjének ismertetését. Ezért is. Amikor azonban 1785-ben felkérték. 8) annak a Cavalieri kisasszonynak készült. legalábbis olyan művész. aki a Szöktetés első Constanzája volt. amíg azt új életre nem támasztotta Alois Schmitt drezdai karmester. amely később háttérbe is szorította a c-moll misét. zenei kifejezésmódjába. lényegében megismerte a Davidde penitente oratóriumot is. egészen addig. arra még volt ideje. A legtöbb kutató Lorenzo da Pontét. A rendelkezésre álló forrásokból nem tudjuk teljes biztonsággal meg­ állapítani. hogy az oratóriumhoz felhasználhatja a mise-torzót. 1 duett.

és a Goethe versére készült Szélcsend és szerencsés hajózás. hiszen a kórustételek monumentális egyszerűségével. ez azonban mindennél lényegesebb és fontosabb: Mozart mindenféle stílusban egyaránt otthonos zsenialitása. A másik.Már a c-moll mise sem volt stilárisan egységes alkotás. József halálának. vala­ mint az 1814-ből való két darab: a bécsi kongresszus tiszteletére irt A di­ csőséges pillanat című alkalmi mű. meg kellett szólaltatnia a szót. Az ilyenformán három teljesen külön­ böző stílusrétegből összeállt oratórium létjogosultságát csakis egyetlen tény adja meg. és vokális zenéjében. 1785-ben Mozart már messze került ifjúkorának olasz ideáljaitól. Beethoven számára e probléma nem létezett: nem volt számára elegendő a zenekar adta kifejezőeszközök fegyvertára. Most a kép még tarkábbá vált. sokkal ke­ vésbé külsőséges. illetve II. Ez a vita azonban éppoly felesleges. A kantátaműfajban néhány nem túl jelentős műve maradt fenn. LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) ORATORIKUS MÜVEI A fenti cím adta téma tárgyalásakor tulajdonképpen zavarba kellene jönnünk. Lipót trónralépésének alkalmára. Bach és Hándel hatását mutató stílusával szemben állt az áriák olaszos-külsőséges-virtuóz jellege. szétrobbantotta a szimfónia hagyományos formáját. Annál jelentősebb viszont két olyan műve. amely nem tartozik semmi­ képpen sem az oratoríkus műfajba. mint még Bonnban írt két alkotása II. mint az a másik. főleg operái­ ban végső beéréséhez érkezett el. segítségül kellett hívnia gondolatai zenébe öntéséhez az emberi énekhangot. Beethoven életművében ugyanis egyetlen olyan mű található. még különösebb „keverék-mű" az op. mint az előbb említettek. amellyel még foglalkozunk a maga helyén: vajon egyházze­ nei alkotás-e Verdi Requiemje vagy színpad nélküli opera. Fél évszázadig vagy még tovább vi­ tatkoztak és talán vitatkoznak még ma is zenetörténészek és esztéták a Kilencedik formaproblémáján. A IX. mert a két új ária sokkal nemesebb. amely az oratórium műfajába tartozik: a korai éveiből származó Krisz­ tus az Olajfák hegyén (1803). szimfónia zárótétele a szimfó­ nia műfaját ötvözi össze a kantátával. 80-as. és ezzel úgy tűnt. Karfantázia néven 177 . Könyvünk kibővített oratóriumértelmezé­ se alapján két miséjével külön foglalkozunk.

mind kórusra írt szólamai igen nehezen énekelhetek és rendkívüli követelmé­ nyek elé állítják az énekeseket. akár Mozart ének­ szólamai igen gyakran sokkal nehezebbek az övéinél.tudomásunk szerint . Ha egy szó­ lóénekhang vagy egy kórusszólam a kellemetlenül magas fekvésben idő­ zik hosszasan. Jellegzetesen kísérleti alkotás. Iviár a kortársak szemére vetették a mesternek. áriák. hogy mind szólóra. szólózongorára és zenekarra írt kantátatételként ér véget.ismert darab. Összefoglalóan így mondták . gondolati világát. Ez a mü szólózongorára írt fantáziaként kezdődik. tartalmát. annak mindig a szövegből fakadó. a tartalmi kifejezést szolgáló indoka van.egyetlen utó­ da akadt. a Kilencedik és a többi említett mü közös jel­ lemvonásait keressük. nagy hangközlépések és álta­ lában a „rosszul fekvő" regiszterek használata. zongo­ raversenyként folytatódik és énekkarra. Ezzel a részleteiben és nagy egészében egyaránt tökéletes expresszió\a. illetve azt fejlesztik tovább. a Kilencedik (és természetesen ide tartozik Beethoven egyetlen operája. ha a szellem szól hozzám!" A másik jellemvonást már az előbbiekben érintettük. a váratlan. Ám míg a IX. Mindez csak részben igaz. de ami a legfonto­ sabb: Beethovennél minden a kifejezés érdekében történik.és mondják ma is sokan -: Beethoven hangszerszerüen kezeli az énekhangot. kórusok csodálatos és egyértelmű módon juttatják érvényre az egész hangulatát. Akár Bach. szimfónia valósággal iskolát teremtett.* Ha mármost a két mise. se száma a szólóénekhangot és kórust is igénybevevő szimfóniáknak. az egyes tételek. Nem tartozik a ritkaságok közé az üte­ meken át kitartott magas hang. és csak kis részben hozható összefüggésbe Beethoven süketségével. A technikai az énekhang kezelésében nyilvánul meg. Frid Gézának van 1935-ből egy zenekarral és énekkarral kísért zongoraversenye.) Erre a problémára is vonatkoztatható a mester híres mondá­ sa barátjához. században virágkorát élő zeneesztétikai alapelv. a Fidelío is) még változatlanul a XVIII. egy technikai és egy esztétikai tulajdonságot emelhetünk ki. amikor az egyes sza­ vak vagy mondatok zenei ábrázolása is megtörténik. a Karfantáziának . hogy a * A Hollandiában élő magyar származású zeneszerzőnek. az affektuselmélet alapján állnak. Ám Beethovennél ugyanakkor. és a romantika idején.\ éri el Beethoven. (Egyébként a fenti tétel bízvást meg is fordítható: a beethoveni hangszeres szólamok nagyon gyakran kifejezetten vokális jellegűek. Schuppanzigh hegedűművészhez: „Mit érdekel engem a Maguk nyavalyás hegedűje. 178 . majd ko­ runkban se szeri. A misék. a kan­ táták.

hogy fáradság nélkül lehet eljutni igazi értelméhez és értelmezéséhez. 86.mint például a Missához . énekkarra.Fidelio egyidejűleg lehessen izzóan drámai opera és ugyanakkor a sza­ badság és a zsarnokság elleni küzdelem himnusza. a legtöbb remekművet övező legendák egyike úgy tartja. 5 tétel 1807-ben. Anton Schindler szerint az akkori udvari zeneszerző és karmes­ ter. hogy ehhez a muzsikához is a szöveg szavaiban és esetleg a sorok közötti rej­ tett gondolatokban találja meg azt a kulcsot. Ezek között a legfontosabb. és eredményét tekintve talán legjelentősebb az a felkérés volt. zenekarra és orgoná­ ra. Mint már annyiszor e könyv során. . szimfó­ nia formai forradalom és egyben ugyancsak a lét legfontosabb kérdései­ vel foglalkozó kantáta is. hogy a herceg e meg­ jegyzésére Beethoven csak mosolygott. legbonyolultabb. amely a legszövevényesebb. a legendát ezút- 179 . számos főúri megrende­ lésnek kellett eleget tennie.megnyitja az utat. legnehezebb műhöz is . Az alkalmat a hercegnő szü­ letésnapja szolgáltatta. Beethoven idejében el is készült a művel. Nem mindegyik oratorikus Beethoven-műről mondhatjuk el. amikor Beethoven már Bécs legnépszerűbb és legelismertebb zeneszerzői és zongoraművészei közé tartozott. Op. hogy a Missa Solemnis a legmagasabb rendű egyházi zene legyen és ugyanakkor az emberi lét értelméről. a kismartoni Esterházy-kastély templomában. hogy a IX. hogy a bemutató után a herceg ezekkel a szavakkal fordult a zeneszerző­ höz: „De kedves Beethoven! Mit művelt már megint?" Beethoven „ba­ rátja".és basszusszólóra. az örök életről és a békéről énpkeljen. hogy könnyen megemészthető zene. tenor. 1807. azaz a zene hallgatóját. BEETHOVEN C-DÚR MISE szoprán-. Mint annyiszor. alt-. és így az ünnepség napján. szeptember I3-án sor került a mű ősbemuta­ tójára. A legenda. ismét csak arra kellfigyelmeztetnünkaz olvasót. amelyet Esterházy her­ cegtől kapott egy mise megkomponálására. Johann Nepomuk Hűmmel arról is beszámolt.

és nem keresi a miseszöveg szavai fölött álló értelme­ zés lehetőségét. természetesen eltör­ pül a C-dúr mise. hogy a konzervatív beállí­ tottságú. Ám ezek a koncert-megszólaltatá­ sok is ritkaságszámba mennek: a Missa Solemnis árnyékában mostoha sors jutott a műnek. hanem mint „himnuszok egyházi stílusban" szerepeltek ezek a tételek a műsor­ lapon. hogy a C-dúr mise (vagy melléknevén „Kismartoni mise") annyi újítást. nem egy zenei megoldásban a C-dúr mise előfutárja a Missának. a Credo passiótör­ ténetében igen sok az azonos zenei elem mindkét misében. Mármint abból a szempontból. Pedig hallatlanul érdekes. igaza volt. sőt.. felfogását. hogy egyházi muzsikát hang­ versenypódiumon is előadjanak. Mielőtt azonban a mű ismertetésére rátérnénk. Furcsa eset: Esterházy hercegnek. ha nem is mondta a neki tulajdoní­ tott szavakat. A Missával összehasonlítva. hogy az ősbemutatót követő évben Beethoven hangversenyszerűen is bemu­ tatta a mise néhány tételét. Ám ugyanakkor igen sok szempontból előlegezi a Missa stílusát. alig adva ezeknek a szövegrészeknek önállóbb 180 . hogy az messze túlnő a szertartás keretein. ha­ nem már a próbák idején is. mint templomban. Nem érkezett még el az ideje annak. jegyezzük meg. s megegyez­ nek abban is. annyi különleges és szokatlan megoldást tartalmaz. szemben a Missa Solemnis felekezeteken felüliségével és azzal. A legnagyobb kü­ lönbség a két mű között az. zenei megoldásait is.tal is száraz levéltári adatok cáfolták meg. hogy az egyházra vonatkozó hitvallástételeket meglehető­ sen mostohán kezelik. Haydn egyházi zenéjén nevelkedett zenekedvelő főúrnak jog­ gal lehettek volna kifogásai. hogy a Kismartoni mise a szó szigorú értel­ mében vett egyházi zene. A Kismartoni misét azóta is gyakrabban lehet hangversenyszerű elő­ adásban hallani.. Még évekkel később. és így neheztelő véleményét már korábban elmondhatta volna. a Miserere dallamvonalában. katolikus egyházi zene. és a legmagasabb rendű emberi problémák csodála­ tos zenébe foglalása. A feljegyzések szerint ugyanis Esterházy herceg nem a bemutatón hallotta először a C-dúr misét. Ekkor azonban nem mint „mise". 1814-ben is „szentségtörésnek" bélyegezte egy német zenei szaklap a szentzene kon­ certszerű előadását. sőt. a Quisedes monu­ mentális unisonójában. pontosabban: azt komponálja meg. A C-dúr misében Beethoven még kötődik az egy­ ház által szentesített szöveg megkomponálásához. Mint említettük. így a Glória ditirambikus lelkesedésében. izgalmasan újszerű alko­ tással állunk szemben.

Mindkét Sanctus elmélyült pianóban szólal meg. mint 181 . A tétel a szöveg adta háromrészességet veszi át zenei formaként is. Sokszor rámutattunk már arra. amely mindjárt a Kyrie vezetődallamának első ütemeiben. Beethoven addig megy el. Ahhoz aztán már Beethoven zsenialitása kellett. a Kyrie szó első elhangzásakor megjelenik. a hagyo­ mányt követve. Az első szakasz második részeként a tenorszóló intonálja a Gratias agimus tibi új dallamát. hogy szinte a kezdet kezdete óta minden zeneszerző gondot fordít a szöveg. hogy e módszer következtében mégse hulljon szét a mü apró darabokra. Az egész tétel sokkal inkább az Istenben. Az egész Glória középrésze. Kyrie. annyi téma. egészen a Qui sedes-ig.a szövegkezelés rendszere. A dallamra épülő első résszel szemben a Christe inkább akkordikus jellegű. A formai összefogás és egységesítés eszközei: egyrészt az egyes nagyobb egységek azonos tempója.és zenekar unisonója szólaltat­ ja meg. Ám Beethoven előtt még senki nem próbálkozott ilyen részletekbe me­ nően a szövegi zenei kibontásával. Az első szakasz lírikus melódiája és tulajdonképpen egész anyaga alig változik a visszatéréskor.profilt. lassabb tempóban és moll hangnemben szólal meg. hanem mintegy apró mozaikkövekből állítja össze szinte az egész tételt. a Glóriában és a Credóban . hogy ez az ábrázoló-értelmező módszer for­ makoncepcióvá is változik: például nem fogja össze nagy egységekké a Credo egyes szakaszait. annyi formaegység. mint egy felfelé szálló. és feltűnő az egyezés a két mise zárószakaszaiban. A főtéma csak a hetedik ütemben szólal meg a női kar és a zenekar unisonójában. Itt a szólisták veszik át a vezetést. illetve a szövegsorok mögött rejlő tartalom zenei ábrázolására. A pregnáns dallam záróformulája az egész mise említett alapmotívumát is tartalmazza. a mü teljes egészében jelenlevő tematikus mag. Teljesen hagyományellenes . másrészt egy eredeti alakjában vagy változataiban vissza-visszatérő. annyi motívum. Glória. skálaszerű menet. mondhatni. csakúgy. a hitben való megnyugvás boldogító hangját sugározza. a Dona nobis pacem-résztkhen: a Kismartoni mise még a Missa félelmetes háború-ábrázolását is előlegezi. Fékezhetetlenül felfelé száguldó zenekari skálamenetek és az énekkar harsány felkiáltásai vezetik be a dicsőítés tételét. Akárcsak a Missában. Ez utóbbi tulajdonképpen semmi egyéb.főként a két nagy tételben. semmint a kö­ nyörgést. amelynek monu­ mentális hármashangzatlépéseit az ének. már a Kismartoni mi­ sében is megfigyelhetjük: szinte ahány mondata a Credónak vagy a Gló­ riának. A Miserere könyörgő szólamait is a kórus énekli.

dallamtöredékek és dinamikai kontrasztok ábrázol­ ják a szöveg különböző mondatait: például az Et invisibilium piano uni­ sonója. (A fúgatéma dallama a Glória Dei szavaknál tartalmazza az alapmotívu­ mot!) Credo. A Plenisunt természetesen már ujjongó hangot üt meg. mely csakhamar átadja helyét a záró fúgának. melyben először a szólisták mondják el a földreszállás. hadd hív­ juk fel a figyelmet a naivitásig menően képszerű hangfestésre: Beethoven külön-külön ábrázolja az eget és a földet (caeli et terra). Kiemelkedik ezek közül a Crucifixus markánsan ritmikus zenekari kísérete (ez is elő­ képe a Missa Solemnis hasonló zenekari megoldásának) és a Passus fáj­ dalmas. a kórus veszi át a vezetést. disszonáns felkiáltásai.a Quoniam tu solus sanctus szavaknál kezdődő harmadik formaegységet. az emberré válás csodáját. így például a Judicare félelmes rézfúvó­ hangzatai. de tárgya mindkét fúgának azonos: a földöntúli élet boldogságának festése. Sanctus és Benedictus. Ezen az egységen belül azonban a legkülönbözőbb színek. A harmadik részt a basszusszóló indítja. az eget halk szopránhanggal és staccato fúvósállásokkal. Valóságos diadalinduló .hangzik fel. diadalát. és amely minduntalan visszatér. A második főrész a passiótörténet. az Ante omnia saecula misztikus pianóba hullása. hirdetve a krisztusi áldozat eredményét. amely előirja a Gloria-tétel fúgával való befejezését. a Qui propter nos ellágyuló dallami kibomlása. a földet fortissimo basszus- 182 . amellyel Beethoven a zárófú­ gáig egységbe forrasztja ezt a tételrészt. majd az énekkar és a zenekar unisonója szólaltatja meg a zárószakasz egyik té­ máját. Korál jellegű fúvóshangzatok. Ez a motivumtöredéknek is alig nevezhető formula biztosítja az első sza­ kasz formai egységét. Természetesen itt is kiemelt hangsúlyt kapnak egyes szövegrészek. amely már az első ütem zene­ kari basszusszólamában felhangzik. Amint magához a passióhoz elérkezünk. Itt is minden mondat. A tétel első része (az Et incamatus-ig) tulajdonképpen nélkülö­ zi a tematikus anyagot. hacsak annak nem nevezzük azt az átfutó han­ gokkal színezett hármashangzatfelbontást. Lehanyatló klarinétfu­ tam vezeti be ezt a szakaszt.még­ hozzá meglehetősen operai ízü induló! . harmóniák. Mintha indulómuzsika zendülne meg a zenekar fanfárjaiban. a Deum verum egy hangon deklamáló fortissimója. A tételt záró Et vitám venturi saeculi fúga még messze elma­ rad a Missa megfelelő szakaszától. majd sor kerül arra a különös megoldásra. minden új fogalom külön festő-ábrázoló megoldást kap a zenében. Beethoven itt is a hagyományt követi. majd a kiséret nélküli énekkar zsolozsmája nyitja a végig pianissimóban tartott első részt.

BEETHOVEN MISSA SOLEMNIS szoprán-. (Ru- 183 . A mű külső indítéka az volt. 5 tétel Öt év megfeszített munkájának eredménye Beethoven leghatalmasabb remekműve. énekkarra. Már a vezetődallam. ha nem is kötelező erejűén. majd a kórus riadt A/werere-dadogása festik a fenyegető veszedelmet. ez a megoldás részint hagyományos. fájdalmas-könyörgő első szakasznál sokkal karakterisztikusabb és izgalmasabb a má­ sodik rész. Ereje azonban így is megrázó. a kórus alig-alig szól közbe énekükbe.kórussal és unisono vonósmenetekkel festve. a Dona nobis pacem. Op. zenekarra és orgoná­ ra. Itt is. ré­ szint pedig aláhúzza a békéért való könyörgést. Ami a Missában teljesen kibontott formaegység lesz. ott is a zene célja a békének. Rudolf fő­ herceg Olmütz érseki székének várományosa lett.és basszusszólóra. 123. Agnus Dei. az egész mise egyetlen kevésbé sikerült szakasza. és akkor is inkább csak utána mondja a dallamokat. Meglehetősen iskolás el­ lenpont-feladatnak tűnik a rövid Hosanna-fugato. A hagyomány szerint a szólóénekhangoké a Benedictus. a melódiatöredékeket a szólistáknak. A mise dúr-alaphangnemét mollba fordító. Ennek az ima jellegű szakasznak természetesen a dallamosság a mozga­ tó ereje. A záróütemekben pedig Beethoven szó szerint felidézi a Kyrie dalla­ mát . hogy Beethoven tanítványa és barátja. az 1818 és 1823 között komponált D-dúr nagymise. alt-. Félel­ mes zenekari hangzatok. és a mester ezzel a mű­ vel akarta megtisztelni a főhercegi tanítvány beiktatási ünnepségét. a békében boldogságát megtaláló emberiségnek zenei ábrázolása. Ám megjelenik a Kismartoni misében a Missa döbbenetes viziója: a békét veszélyeztető. D-dúr. fenyegető külső és belső ellenség is. tenor. melyben a béke-téma kürtön megszólaló variánsa is fontos szerephez jut. itt csak néhány ütemet foglal el. a szöveg első meg­ szólalásafigyelmetérdemel: jellegében és bizonyos fokig dallamvonalá­ ban is azonos a Missa Solemnis megfelelő részével. A művet a béke hangulatának szinte pasztorális zenébe foglalása fejezi be.

ez adta ki a Missát alig néhány héttel Beethoven halála után. hogy a kompozíciós munka időszakaiban nemegyszer előfordult. Anton Schindler. Körülbelül a múlt század 60-as évei óta lett a mű az oratóri­ um-hangversenyek állandó repertoárdarabja. Az eredmény siralmas volt.nyugodtan mondhatjuk . szimfónia ősbemutatója is volt. Végül is az öt kiadóvállalat harcából Beethoven késői műveinek ki­ adója. A leghatalmasabb Beethoven-alkotás a leg­ fájdalmasabb vajúdások közepette született. a Kyrie.felekezeteken felül áll. Az első. Ez alkalommal azonban csak három tétel. Ami azonban ennél fontosabb: Beethoven nagymiséje nem tűri meg ma­ ga körül egyetlen vallás liturgiájának kereteit sem. mert a Missa Solemnis . Összesen tíz példány talált igény­ lőre. Nemcsak fejedelmeknek írt. és így arra a gondolatra jutott. Az első teljes bemutató színhelye Pétervár volt. azon a hangversenyen. a francia király és III. a Bécsben hoszszú ideig diplomataként működő Galicin herceg kezdeményezésére ját­ szották el.) Az olmützi beiktatás már régen lezajlott. zongorajátékosi képességeire jel­ lemző. hogy liturgikus keretek között szólal­ jon meg. Cherubini állítólag nem kapta meg a levelet. töredékes előadás 1824 tavaszán zajlott le a bécsi Kárntnerthor színházban. végül is azonban nem bízott meg egyikben sem.a valóságban titkára . noha a ka­ tolikus miseszöveg megzenésítése . A Missa.jegyezte fel. de Beethoven már 1820-ban. illetve egy gyémántköves gyűrűvel vá­ laszolt. Frigyes Vilmos po­ rosz fejedelem egy aranyéremmel. amely egyben a IX. s ezzel is csak megkésetten. hogy Beethoven egész nap nem evett. ahol a Missát Beethoven egyik mecénása. a mainzi Schott-cég került ki győztesen. „Beetho­ ven barátja" . Már időtartama sem engedi ezt. de mise közbeni előadása ettől függetlenül is óhatatlanul a zenére vinné át az istentisztelet súlypontját. hogy Beethoven mélyen vallásos érzelmű volt. hogy előfizetési felhívással fordul Európa feje­ delmeihez. 1822-ben tárgyalásokat folytatott kiadására vonatkozóan. Tudjuk. Öt céggel tárgyalt. a Missa azonban még mindig nem készült el.dolf egyébként kitűnő muzsikus volt. A Missa Solemnis 1823-ban készült el. hogy Beethoven a Hármasverseny koncertáns zongoraszólamát neki írta. és kéziratos partitúramásolatokként 50 dukátért felajánlja művét. majd később. Tanúsítják ezt többek között 184 . hanem a kor szellemi nagyjainak is. a Credo és az Agnus Dei hangzott fel.nem alkalmas arra. Az oratóriumhangversenyeké. művét időnként szinte önkívületben alkotta. Goethe egyáltalán nem felelt.

Beethoven egyébként a két szó mindegyikének önálló zenei karaktert ad: a Christe egyszerű. A hosszan kibontott Kyrie-szakasz után a középrészben az eddigi moz­ dulatlanság mozgásban oldódik fel. Az ő vallása az erkölcs és a humánum volt. Vagy jobban mondva: hős. Agnus-tételét. ő létezik és nélküle semmi nincs.Sőt. hősies hangot. A befejező részben a dinamika egyre halkabbá válik. akár az énekkari anyagot vesszükfigyelembe. (A Glo- 185 . mely szinte pasztorális hangjával előrevetíti a mise befejező. A visszatérő Kyrie kevés változ­ tatással idézi fel az első szakasz zenéjét. az énekkar első megszólalását követő szólóbelépések is a monumentalitást. A partitúra első lapja fölé Beethoven ezt írta: „Szivből fakadt . ó. a közép­ részben a szólisták veszik át a vezetést. amelyre bevezetésünkben utaltunk. minden mondatot.bár a szívekig hatna. Testvére az Eroica-szimfónia prometheusi hősének. Ün­ nepélyes D-dúr akkordokkal kezdődik az első szakasz. a dicsőítő ének szűnni nem akaró zengésével fog­ ja meg a hallgatót. A több kisebb formaegységre oszló tétel egyrészt mámorosan ujjongó alaphangjával. sőt szinte minden szót zenében tükröző művészetének. de Az. a fenséget állítják elénk. akár a zene­ kari előjátékot." A szöveg adta háromszakaszosságot a tétel formálása is átveszi.) A zenekar és a kórus riadó­ ja indítja a tételt. aki ott fenn van. hanem azért sem. (A Gloria-tétel nem egy részletéből hallhatjuk kicsendülni már azt a szinte harcias. Míg az első szakaszban főleg a kórusé volt a vezetőszerep. kéthangos motívuma áll szemben az eleison ékitményes. ahogyan a legtöbb vallás a Legfelsőbb Lényt elképzeli. Ezért komponálta meg úgy a miseszöveget. Ezt az ünnepé­ lyességet az első formaegység egész zenei szövete megtartja. s elhaló kórusszólamokban foszlik szét az isteni fenség és a krisztusi szeretet látomása. Rövid meg­ szakítást jelent csak az Et in terrapax kezdetű piano-részlet. Azt a szinte mozdulatlanná dermedt monumen­ tális fenséget." De ez a beethoveni vallásosság nem tartozott egyetlen felekezethez sem. másrészt minden egyes szakaszban csak a legnagyobb csodálattal adózhatunk Beethoven ábrázoló. éppen a nagymise kompoziciós munkája idejéről való e hitvallás: „Nehéz a helyzeted most. A Krisztust invokáló Christe eleison szavak zenéjében maga a szeretet szólal meg.feljegyzései is. Ennek a Krisz­ tusnak feladata van: az emberiség számára a legnagyobb adományok egyikét. melizmás dallamá­ val. Kyrie. hogy az nemcsak időtartama és súlya miatt nem fér el az istentisztelet liturgikus keretei között. egy szüntelenül felfelé törő motívummal. Glória. a külső és a belső békét megszerezni. mert a nagymise Krisztusa: ember.

hogy a Páter omnipotens szövegrésznél a tétel és egyben a mü első dinamikai csúcspontjához. a Qui sedes ad dexteram Patris megint csak a mennyei fenséget ábrázolja. Ámen sza­ vakra épített grandiózus fúgában jut el tetőpontjára. Ez­ után ismét a kezdet tematikus anyaga tér vissza. Külön érdemes megfigyelni a rendkívül kifejező erejű zenekari kísérőszóiamokat! A Quoniam tu solus sanctus szövegrésznél felhangzó monumentális zenekari unisono indítja el a zárórészt. Ezt zeneileg a Credo szóra eső motívum állandó felhangzása húzza alá.) Az első nagyobb összefüggő részt a Glorificamus Te szavakra épített fugato zárja le. hogy az újabb formaegység lassabb tempójú legyen. vagy az Ante omnia saecula misztikus pianissimója. Ezt a larghettót is a fafúvók vezetik be. mint például a Visibilium omnium és az Et invisibilium forte és piano szembe­ állítása. a Genitum felkiáltása. vagy az. amely az In glória Dei patris. Adagio tempóban szólal 186 . amely szövegének néhány szárazon dogmatikus mondata mi­ att minden misekomponista számára a legnehezebben megoldható fel­ adat volt. amelyet csak színez néhány hagyományos ábrázoló elem. Hallatlanul merész újszerűséggel az utolsó ütemben elmaradnak a zenekari akkordok. az emberi Krisztus­ figurát. A tétel kódájában még egyszer visszahoz­ za a Glória kezdetének tematikus anyagát. A szöveghez igazodva szinte mondatonként változik a zene hangulata: a Miserere szövegre fájdalmas kitörést hallunk. és az énekkar egyedül énekli a záró D-dúr hangzatot. a szöveget itt is először a szólisták intonálják. az első hármas fortissimóhoz jussunk el. Különös módon éppen a Credóban. amely elénk állítja a hősi. E két szövegi és zenei elem váltja egymást a legkülönbözőbb változatokban. Az első tételrész (Credo) a hit szilárdsága mellett tesz tanúbi­ zonyságot. A Gratias agimus (Hálát adunk) kezdetű szövegrészt Beethoven lassabb tempójú és lírikusabb-könyörgőbb tónusú zenébe foglalta. és végül szinte már extatikus akkordokban fejezi ki a dicsőítést.ria in excelsis harsogó ujjongásának és az Et in terra pax halkszavúságának szembeállítása egyébként a misekompozíciók ősi hagyománya. hogy a Missa legmélyebben filozofikus részét megalkossa. Ugyancsak a hagyomány dik­ tálja. amely nélkül misekompozíció el sem képzelhető: a Descendií valóban „leszálló" dallamvonala. eszmeileg egyetlen nagy tömb. A zenekar puha fafúvós színei és az énekszólamok lágy dallamvonalai a hálaadást fejezik ki. Az egész első szakasz hangulatilag. Ez a tétel adott lehetőséget Beethoven számára. hatalmas záradék azonban nem volt elégséges Beethoven számára. Credo. Ez az a muzsika. A fúgaszerkesztés minden mesterfogását tartalmazó. Eb­ ben a szakaszban ismét a szólistáké a vezetés.

Hammerklavier-szonáta utolsó tétele és az op. súlyos disszonanciák festik magát a passiót. és az állandó zengésben szinte hallhatatlanná válva tűnnek el a dogmaszövegek. Valóban a leboruló áhítat hang- 187 . amelyek hallatán a hallgató szükségszerűen felejti el. templomi csendjét a három harsona szinte képszerűén állítja elénk. gregoriánra emlékeztető zenei ábrázolása a partitúra egyik leg­ szebb lírikus-misztikus részlete. amikor a szólisták aprózottabb rítmusértékben veszik át a téma kibontását. tragikusan sötét hangzatokból már-már naiv brutalitással pattan ki a feltámadás hírét hozó tenorszakasz (Et resurrexit).Benedictus. annyira elveszti anyagszerűségét. S amikor az eltemet­ tetésről szól a szöveg (Et sepultus est).) Sanctus . váratlan dinami­ kai ellentétek. 130-as B-dúr vonósnégyes később külön művé önállósult Nagy Fúgája. a konstrukció tökéletes logikáját. Mintha hatalmas gótikus katedrálisba lépnénk. A kezdő Credo-téma most sokkal ércesebb hangszerelésben jelenik meg. még nagyobb szerephez jutnak a rézfúvók. s mind a három egy-egy B-dúr fúga: a Míssa mel­ lett az op. Főleg a má­ sodik és harmadik szakaszban. hogy hangszerek és énekhangok szólnak.ezekben a sza­ kaszokban válik képszerűén érthetővé a gondolati tartalom. Fájdalmas hangzatok. mely a Credo harmadik nagy forma­ egységébe vezet át. A feltáruló tér nagyságát. halálban megtisztuló (feltáma­ dó) hérosz meghozta az emberiség számára a transzcendens örök élet ajándékát: ez és nem kevesebb a B-dúr fúga eszmei magja. A tétel negyedik szakasza az egész mű csúcspontja és nem egy zenetörténész szerint a zeneirodalom legnagyobb magaslata: az Et vitám venturi saeculi szövegre írt B-dúr fúga. 106-os ún. hogy Beethoven három alkalommal jutott ilyen transzcen­ dentális magasságba. Hatalmas ujjongás köszönti a feltámadást. „Áhítattal" . különösen a harsonák. (Ugyanakkor a fú­ ga megszólaltatása egyike a legnehezebb énekkari-zenekari feladatok­ nak !) A passió szenvedő hőse. olyan a tétel bevezető zenekari része.írta Beethoven a partitúra fölé. Krisztus fogantatásának és emberré válásának ar­ chaizáló. Az elem­ zés kimutathatja e fúga szerkesztésbeli csodáit. majd a szenvedésben megacélozódott hit hangja szólal meg. Ennek a ze­ nének hőse valóban emberként szenved kínhalált. annyira transzcendens magas­ latokba emelkedik. mintha az egész világ fölött a sötét­ ség uralkodna. (Érdekes megemlíteni.meg a passiótörténet. A legmélyebb regiszterekben elvesző. a harcban. Ám nem ez a lényeg: a Vítam venturi-fúga egyike azoknak az alkotásoknak. A hatal­ mas fokozás az Et exspecto resuVrectionem mortuorum monumentális kórus-unisonójába torkollik. majd amikor a zárószakaszban éterikus pianissimók csendítik meg az örök élet boldogságát .

így alkot hármas egységet a beethoveni életmű három kimagasló al- 188 .) Ám az ember ezt a veszélyt is legyőzi . De újra fenyegető hangok következnek: ha az üstdobok és trombiták az előbbiekben a külső béke ellenségeit ábrázol­ ták. majd félelmetesen közele­ dő. teljesen más.hirdeti a Missa utolsó szakaszának visszanyert béke-zenéje. a krisztusi életút és hősi küzdelem eredménye.ja szólal meg az egész Sanctus-szakaszban. a Benedictushoz kapcsolódó karakterrel komponálja meg a hozsannázó szöveget. A zeneirodalom legfenségesebb békehimnusza ez a tétel. Pasztorális hangvétele mintha a már megvalósult világbékét tárná elénk: íme. csodálatos szépségű hegedűszóló. (Az előző béke-téma torzított vál­ tozata a fugato alapmotívuma. könyörgő recitativói (teljességgel liturgiaellenes megol­ dás!) mintha elhárítanák a veszélyt. Ezt van hivatva pótolni a Sanctus és Benedictus közti zenekari átvezetőrész. Sötét színezetű. Ebben a szakaszban Beethoven egy Hándel-dallamot használt fel fugato-témaként. akik azt az el­ suttogott Benedictus qui venit in nomine Domini szavakkal üdvözlik. Agnus Dei. amelyet már csak néhány ütem erejéig tudnak a háborús fanfárhangok fenye­ getni. az utolsó ütemekben szinte teljesen elvész minden hang. mintha Beethoven a miseszövegből hiányolta volna az áhí­ tatos ima szavait. vagy mintha helyet akart volna szorítani miséjében a szavak nélküli. egyre erőszakosabbá váló trombitafanfárok hangzanak fel: az embe­ riség békéjét veszélyeztető háború zenei képe ez. majd a mintegy az ima meg­ hallgatását szimbolizáló. melyhez a régi hagyományhoz híven csatla­ kozik az Osanna ugyancsak fugáit megzenésítése. Képes be­ széddel élve: az imára mennyei követ száll le a hívőkhöz. a Messiás Allelujájának egyik motívumát. Annál harsányabb a Pleni sünt caeli el terra glória Tua szakasz fugatója. miköz­ ben a szólóhangszer variánsok folyondárjával veszi körül az alapdalla­ mot. újra a békés hangulat muzsikája zendül fel a kórusban és a zenekarban. izgatott vonósmenetek. a most következő zenekari fugato az ember belső békéjének veszé­ lyeztetőit : a rossz gondolatokat festi. A szólisták egyre foko­ zódó hevességű. hanem ezúttal más muzsikával. majd következik a partitúrában is „könyörgés külső és belső békéért" külön felirattal jelzett második sza­ kasz. Úgy tűnik. Ám hirtelen tompa üstdobütések. tragikus hangú és hosszú terjedelmű első szakasza még csak könyörgés az Isten Bárányához. sőt. A hagyománnyal ellentétes megoldást választ Beethoven az Osanna-szakasz visszatértekor: nem idézi Vissza a Sanctus Osannáját. A hosszan kibontott hegedűszóló dallamát veszik át a szólisták. legmélyebb áhítatnak.

de meg­ említi.Természetes. Egyike lett Beethoven a maga idején legnagyobb közön­ ségsikert megért darabjainak: bemutatójának évében négyszer adták elő. hogy ez volt első. 1 tercett kórussal. A mester maga nem érté­ kelte túl nagyra az oratóriumot.-ben az öröm. egyébként is gyanakvással viseltetett minden olyan müve iránt. így mentegette az oratóriumot: „Amit az oratóriumnál figye­ lembe kell venni.) . vegyeskarra és zenekarra. a IX. szimfónia került először bemutatásra. a kodifikált közönség-ízlésnek hódolt. Franz Xavér Huber valóban több operalibrettót irt.kiadásra ajánlotta fel művét a lipcsei Breitkopf és Hártel cégnek. Amikor 1811-ben . a III. az emberi élet értelme. az Esz-dúr zongoraverseny és a VII. Személyek: Szeráf (szoprán) . szimfónia és a Missa Solemnis. Valójában ifjúkori műről van szó. 189 . az az.innen az aránylag magas opuszszám . Tudta. korai müvem ebben a műfaj­ ban. BEETHOVEN KRISZTUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN (Christus am Ölberge) szoprán-." Egy másik levélben is a kompozíciós idő rövidségéről beszél. hogy Beethoven egyetlen orató­ riuma késői müve a szerzőnek.és basszusszólóra. mint saját zsenijének.. Ősbemutatójára 1803. szimfónia korának gyümölcse. 14 nap alatt írtam meg. hogy ma egész másként írok oratóriumot. A szövegköltő. ami akkor igen nagy sikernek számított. ami nagy népszerűségre tett szert. tenor. (Testvérem éppen halálosan beteg volt. op.kotása.ez az emberiség célja.Péter (basszus) 6 szám: 2 ária (az egyik kórussal). 1 duett. hogy „a költő muzikális volt. . életem különféle kel­ lemetlen és félelmetes eseménye közepette. szimfónia. sok mindent írt már zenére és min­ den pillanatban megbeszélhettem vele a problémákat". április 5-én ke­ rült sor. azon a hangversenyen. az 1799-1800-as években született. 85. a Missában a béke . Az Eroicában a prometheusi tett.Krisztus (tenor) . mindenfajta zűrzavar. a IX. hogy ezekben inkább a divatnak. 2 kórus (valamennyi számot recitativo accompagnato előzi meg) A 85-ös opuszszám alapján azt vélnénk. amelyen a II.

ha vallásos tárgyat. amely az olasz komponisták egyházi műveit is elutasítja. „szeretet" . Márk és Lukács) irja le drámai szavakkal a Gethsemane-kerti jelenetet. Pesten is sokat játszott Winter-opera. jóllehet valóban egyet­ len muzsikus sem sorolná Beethoven főművei közé. a szent tárgyhoz méltatlannak tartja . némi .Pergolesi Stabat Materjétől a Verdi-Requiemig. együttesek. a zenei logika köve­ telményeinek és a képszerű kifejezés igényének. drámai muzsika. de mindenképpen izgalmas és érdekes. Már a híres berlini kortárs-kritikus. Mai érzéseink nem fogadják be. Beethoven zenéjét is sokáig gyengének ítélte a zenetudomány. operásnak.." Ugyanaz a szemlélet ez.. Nyelvileg éppúgy. mint Paul Bekker is így vélekedik az oratóriumról. „dicsőítés". Ha az általában minden­ kitől kárhoztatott koloratúrákat közelebbről megnézzük. Ez az evangéliumoknak talán az egyetlen rész­ lete. Az alap. melyeknek bármilyen feltámasztási kísérlete kárbaveszett munka volna. ám a Krisztus az Olajfák hegyén szövegkölteménye bizony. vetekszik a legrosszabb Bach-kantáta szövegekkel. 190 . fércmű. Természetes..két hét még egy beethove­ ni méretű lángésznek is kevés idő lett volna remekmű megírására -. De egy olyan kiváló Beethoven-specialista..tehát a kifejezés eszközei és nem öncélú díszítmények. de még a C-dúr miséhez sem . Rochlitz „komikusnak" tartotta Krisztus elfogatásának jelenetét . a zenedramaturgiai koncepció a Haydné: úgy megkom­ ponálni az áriák. kórusok dallamait. Három evangélium (Máté. Huber teljesen ki­ hagyja az elalvó tanítványokat. mint tartalmilag. pedig az Embert eszmevilága centrumába állitó Beet­ hoven számára milyen vonzó lett volna a téma ilyen feldolgozása! Ami marad: közhelyek. áhítatos sablonok gyűjteménye. Stiláris modellje két­ ségtelenül Haydn oratórium-típusa. a Megszakított áldozati ünnei>-ét. hogy muzikális volt és Beethoven támaszkod­ hatott rá.köztük a népszerű.olaszos beha­ tással. hangszerelését. Pedig sok-sok értéket tartalmaz ez a partitúra. Hubernél mindez hiányzik. Krisztus életútjának egyik legemberibb epizódját. hogy a Krisztus az Olajfák hegyén nem mérhe­ tő a Missához. mint „boldog­ ság".nem is kevés . 191 l-ben: „Azok közé a művek közé tartozik.fél.. valóságos előta­ nulmánya a négy évvel később munkába vett Fideliónak. amelyben a Megváltó teljesen emberi módon . Jézus szemrehányó szavait. imájának kétségbeesett mondatait.Beethoven meglehetősen mérgesen tiltakozott e minősítés ellen. Lehet. a pas­ siótörténetet bravúráriákban és operai együttesekben dolgozzák fel.. még azoknak is van zenedramaturgiai értelmük: olyan szavakra esnek. hogy azok egyidejűleg tegyenek eleget a zenei szerkesztés.

recitativo. Introdukció. 6.a mü legádázabb kritikusai is elismerték ezt. Jézus drámai erejű c-moll áriája valóban operai eszközökhöz nyúl. Ez az a szakasz. a félelmet festő unisonókban gazdag. Pianissimo indulómuzsika festi a lopakodó katonákat. kórus. A recitativo folytatja ezt a hangot. az üstdobszólók. érzésekkel. emberi szenvedé­ lyekkel. egyébként ugyancsak sablonos zene. az egész hangulat a Fidelio II. Hallatlanul feszült és különös zene a zenekari előjáték . a Krisztus gyer­ mekkora című műben is van egy ilyen piano induló. Recitativo. A Szeráf meditatív kommentárja: boldog az emberiség. aki emberi módon szenved is. recitativo és ária. kétségektől gyö­ tört Jézusnak. az unisono kezdet. A Szeráf. Az azonos motívumokra épü­ lő két tétel a Jézus elfogatására érkező katonák vadságát és a tanítvá­ nyok félelmét önti zenébe. szinte a Fidelio első Pizzarro-jelenetének előképe. de a legnemesebbekhez . amelyet Krisztus szenvedése megváltott.s különben is. Beethoven számára a Megváltó ember.és öszszeesküvő-kórusainak állandóan visszatérő zenei karakterére.1. ária és kórus. 191 . A kétrészes. tercett és zárókar. Recitativo. Szituációábrázoló. Úgy­ szólván egyetlen eset a beethoveni életműben már maga a sötét esz-moll hangnem is. mely­ nek feltűnően kromatikus menetei a kárhozottakat festik. a váratlan dinamikai kitérések. a római katonák je­ ruzsálemi őrjáratának muzsikája. amelyet Rochlitz komikus­ nak tartott. vérbő operai jelenet. kórus. 2. Recitativo. Krisztus és Péter hármasa egyike a mű valóban gyenge pillanatainak. Ma inkább azt mondanánk: feszültséggel terhes. 4-5. Recitativo és kettős. a zárókar is megmarad a közhelyek világában. A szóla­ mok piano-staccato jellege érdekes módon utal Verdi orgyilkos. remekbeszabott zenei képe a magáramaradt. kórusuk ugyancsak a leghalkabb dinamikai tartományokban mozog.) A vad katonakórust a tenor-basszus férfikar énekli. 3. felvonásának bevezetésére mu­ tat előre. a tanítványok rettegő-kétségbeesett közbekiáltásait csak a kórus-tenor. dú­ san kolorált áriához eléggé szabványos kórus-fugato kapcsolódik. (S még egy előreutalás: Berlioz alig játszott oratóriumában. drámai muzsika.

sőt majd egy évszázadig népszerű példája volt. Egyetlen szimfóniája. Beethoven Fideliójáig az egyik uralkodó típus az operaműfaj világában. Az igen hosszú életű. hogy vajon Schubert a klassziciz­ mushoz tartozik-e vagy a romantikához. Ha a zenei klasszicizmusról van szó. Ö volt a Conservatoire mindenható ura. ő volt a „hiva­ talos" komponista.ezekre az alapszabá­ lyokra hivatkozva nem engedélyezte az íQú Liszt Ferenc Conservatoirebeli tanulmányait. mindenekelőtt a tragikus és feszülten izgalmas jelene­ tekben. az ember nem éppen a legrokonszenvesebb jelenség a zenetörténetben. s így . aki a legszigorúbban őrködött az intézet statútumai felett. Ha Cherubini. hogy a klasszikus korszak zeneszerzőinek sorában van helye Luigi Cherubininek is. amely ezt a stiláris világot a köz­ tudatban jelenti. arról azonban általában meg szoktak feledkezni. Lehet vitázni róla. A „Vízhordó" ennek a szabadító operának egyik leghíre­ sebbé vált és évtizedekig.CHERUBINI C-MOLL REQUIEM vegyeskarra és zenekarra 7 tétel A zeneszerző. amely az Enciklopédisták kora óta. A Bourbon-restauráció és a polgárkirályság idején Cherubini nélkül semmilyen döntés nem születhetett zenei ügyben. ha a zeneszerző Cherubini sok müvére vonatkoztathat­ juk a „klasszicista" jelzőt. semmilyen ünnepi al­ kalom nem volt elképzelhető a mester ünnepi muzsikája nélkül.noha ő sem volt francia . Későbbi színpadi műveiben. de klasszicista is. amelyfigyelemreméltó. általában Haydn. Mozart és Beethoven az a három név. akit csak a napóleoni időben mellőztek kissé. 1760-ban született és 1842-ben elhunyt olasz komponista azonban nemcsak stílusával kép­ viselője ennek a korszaknak. amit a klasszikummal kapcsolatban pejoratív mellékízzel szoktunk emlegetni: Cherubini nemcsak klasszikus. Hosszú élete során. melynek java részét Párizsban élte le. ha nem is éri el a bécsi mesterek színvona- 192 . de ugyanakkor megtestesítője annak a fo­ galomnak is.Pályája kezdetén Cherubini tipikus kép­ viselője volt annak a „szabadító operának". ez az életmű mégis tartalmaz számos olyan elemet. mindenekelőtt a napjainkban ismét több­ ször előadásra kerülő „Medeá"-ban megcsodálhatjuk Cherubini hallat­ lan drámai erejét.

A mű első ütemei minden hangszerelés-tankönyvben a mintapéldák között szerepelnek: a rézfúvók fanfárja után hangzik fel 193 . másrészt tömörsége révén igen alkalmas volt akár gyászünnepségeken. csak­ úgy. A tétel zenéje a lehe­ tő legegyszerűbb. megelégszik az énekkarral. még ezekben a talán akadémi­ kusnak tűnő darabokban is. (A hangulat komorságát és sötétsé­ gét húzza alá Cherubini azzal. Cherubini muzsikája . amely a klasszikus mesterek alkotásaiban mindig jelen van. és sem hegedűket. Csak a középrészként szereplő Te decet hoz valamivel világosabb hangzásokat. a tematikus anyag azonban változatlan.) Az énekkar akkordikus felrakás­ ban szólaltatja meg a Requiem aetemam szövegét. oboát és kla­ rinétot vagy trombitát nem alkalmaz. ám valahol hiányzik . 2. hogy még a későbbi korok alkotóművészei is ezeket köves­ sék. 3. Ellentétben a requiem-irodalom nagy mesterműveivel. hanem világszerte. akár hangversenyen való megszólaltatásra.lát. Végletekig kicsiszolt formálóereje. Az általános szokással ellentétben Cherubini megkom­ ponálta a gyászmise lépcső-énekét is. ellenpontozó tudása: mind mesterre vall. gordonkákon és fagotto­ kon szólal meg a tétel vezető témája.operái kivételével . Leginkább két Requiemjében lehetünk tanúi mindennek. és még századunk első évtizedeiben is igen gyakran került előadásra. Graduale. Dies Irae. hogy az egész tétel során mellőzi a magas hangfekvésü hangszereket.gyakran kelti az érzelmek­ től távol álló hűvösség képzetét. sem fuvolát. század fordulójának kezdeményezései oly mértékben emelkedjenek tör­ vényerőre. Egy­ részt azért. dal­ lamainak tökéletes egyensúlya. Az egyes té­ teleket sem osztja altételekre.legalábbis ma úgy érezzük . gordonka. Joseph Méhul gyászünnepségén került sor. Ennek ellenére Cherubini jelentős komponista. Az Introitushoz kapcsolódó A'ví'e-részben a zene menete kissé mozgalmasabbá vá­ lik. Introitus.és nagybőgő-szólamok kísérik. Ebben a tételben is hallgatnak a magas hangú hangszerek.az az érzelmi fütöttség. még a terjedelmes Dies Iraet sem. nemcsak Franciaországban. Cherubini mű­ ve nem vesz igénybe szólistákat. 1. A c-moll Requiem 1816-ban készült. méltó képviselője a klasszicizmus szimfonikus irodalmának. mint leggyakrabban előadásra kerülő darabjai: operanyitányai. Első előadása óta nagy népszerűségnek örvendett a darab. A zenekar mély regiszterében. sőt az énekkart kizárólag két részre osztott brácsa-. Hozzájárult ahhoz. szinte korái-harmonizálás jellegű. bemutatójára két évvel később. mert a mű nem támaszt különösebben nagy igényeket az elő­ adógárdával szemben. hogy a XVIIl-XIX.

hiszen Cherubiniig alig-alig fordult elő. A Dies Irae homogén tömbjén belül azonban ter­ mészetesen kontrasztáló elemek vetítik a hallgató elé a szövegben foglalt különböző képeket. szólisztikusan alkalmazzon. az első szavaktól egészen a Gere curam mei Jinis-ig egy tempóban. Felismerhetünk bizonyos formaegységeket. Cherubini a Quam olim Abrahae-ia. Ezekben az ábrázoló jellegű megoldásokban rend­ kívül gazdag Cherubini stílusa. Szent Mihály arkan­ gyal nevének említésére viszont kivilágosodik az addig sötét kép. Offenorium. monumentális. Cherubini külön kiemeli a szövegnek a pokolra vonatko­ zó részleteit. 6. Tulajdonképjjen csak a Lacrymoííí-val változik alapvetően a hangulat. de a visszatérések szi­ gorúan homogénné teszik a darabot. míg a Ne cadant in obscurum teljes képszerűséggel állítja elénk a sötétségbe zuhanást. szakasz azonos. ezeket drámaian és sok színnel mutatja be. Ismét a hagyománnyal ellentétben. háromtémás fúgát komponál. „klasszicista" tétel. melyben a 2. hogy zeneszerző ütőhangszert . ekkor lép a félelem és a rettegés helyébe a könyörgés. Pie Jesu. a ma­ gas regiszterű hangszerek ismét csak képszerűén mutatják a „szent fényt". 4. A Dies Irae-sequentia megkomponálása egyébként teljesen egyöntetű Cherubini Requiemjében. Ettől az egy ütéstől kezdve hasz­ nálták a zeneszerzők a tam-tamot a félelmetes hangulat kifejezésére.ugyanis az a híres egyetlen tam-tam ütés. emellett pedig igen nagy merészségre is vall. mint amit fentebb a Dies Irae-vel kaf)csolatban megfigyelhettünk: a zeneileg egységesített szerkezeten belül az apróbb formaegységek éles kontrasztban állnak egymással kifejezés­ módjuk révén. S valóban: ez az egyetlen ütés rendkívül kifejező. amely hivatva van a hallgató­ ság elé állítani a végítélet borzalmait. Rövidre fogott és meglehetősen külsőséges. A harmadik rész (Hostiasj átszellemült könyörgés-hangját a változtatás nélkül megismételt Quam olim fúga váltja fel. A második nagy formaegység a hagyományt követi. Sanctus. a Profundo lacu-néd természetesen érzékelteti a mélységet. a Libera eas de ore leonis-nál kifejezési eszközei a váratlan hangnemi kitéré­ sek és a halál-ritmus kombinációja. 5. Nagy.önmagá­ ban. Cherubini Requiemje külön tételként tartalmazza a gyászmise beszentelési részének könyörgé- 194 .különösen ilyen ritka ütőhangszert . Az első rész (Domine Jesu-ló\ In lucem sanctam-ig) ugyanazt a kompozíciós módszert mutatja. és alig-alig változó zenei anyaggal bonyolódik le a tétel. így a De poenis iii/cmi-szövegnél alkalmazza az olasz operák közismert „halálritmusát" (() /3 J ). és 4. négyrészes forma.

7. Az Introitushoz csatlakozó Kyrie bővebb kidolgozá­ sú. A Dies Irae-htn ismét a homogén. Józef Elsner (Chopin mestere) vagy Ignaz Seyfried művei örökre feledésbe merültek. de nem egyedülálló ez a koncepció. Georg Weber. csak a visszaté. A zenekarban ismét csak a mélyhangú hangszerek szerepelnek.sét.. A háromszoros invokáció Cherubini megzenésítésében teljesen homogén. Ám míg Vogler apát. zenekari kísérettel. tempókban és a motivika külső formáiban. így tulajdonképpen felesleges a Férfikari Gyászmise tételenkénti részletes ismertetése. sőt a kon­ cepció is lényegében változatlan. A mü tételbeosztása teljesen azonos a c-moll requiemével. CHERUBINI D-MOLL REQUIEM háromszólamú férfikarra és zenekarra 7 tétel 20 évvel a c-moll requiem után. Egyes esetekben az azonos szövegekre szinte még a muzsika is azonos. de mégis kont­ raszt-gazdag elképzeléssel találkozunk. 195 . . legalábbis karakterében. A Requiem sempiternam-tól kezdve azonban változik a kép: fedett üstdobok pergése fölött egyre halkul. csak bevezetésként hangzik fel négyütemnyi zenekari előjáték. így széles kidolgozásra kerül a Recordare és a tételt záró Pie Jesu. századból is. Cherubini d-moll requiemje ma is elég gyakran felhangzik. Az előadói apparátus szokatlan: kizárólag fér­ fikar szólaltatja meg a müvet. ebben a műben talán még több az ellentét az egyes ábrázoló jellegű szakaszok közt. egyre inkább ho­ mályba vész a zene. mint a c-moll requiemben. 1836-ban készült el az olasz-francia mes­ ter második gyászmiséje. csak az eltérő momentu­ mokat idézzük fel. Ismerünk férfikari requiemet már a XVI. Az Offeríorium koncepciója egy ponton különbözik csak elődjétől: a Quam olim fúga első megjelenése alig néhány ütemnyi. Csak szokatlan.. a Graduale a cappella tétel. Agnus Dei. mintha a szerző valóban az örök nyugalmat festené.túlnyomórészt akkordikus szer­ kesztésben és ritmikailag teljesen egyöntetű lüktetéssel . kí­ séretükkel szólaltatja meg az énekkar .az ima szöve­ gét. és Cherubini kortársai közül is jó néhányan ezt az ap­ parátust választották.

mint Beethoven vagy Verdi. Janus-arcú komponis­ táknak. A teljesen azonos elképzelésű Sanctus utáni Pie Jesu ismét a cappella tétel. hangulati szférája és egész világlátása a romantikához sorolja. vegyeskarra és zenekarra 6 tétel A zenetörténet két nagy mesterének jutott sajnálatos osztályrészként az utókortól a legteljesebb félreismerés: Haydnnak és Schubertnek. igen kifejező klarinétszóló.réskor kapjuk a teljes kidolgozást. SCHUBERT ESZ-DÚR MISE szoprán-. mint klasszikusnak. Leg­ több művének tartalmi oldala. Schubert egyike a stílusperiódusok határán álló. mint legfőbb jellemzést. Éppúgy tekinthető romantikusnak. Pedig ha van zeneszerző. Ám ugyanakkor zenei kifejezőeszközei még telje­ sen vagy majdnem teljesen a bécsi klasszikus örökség modelljét követik. akire ez nem illik rá. sokkal vadabban avantgardista akár a for­ makoncepció hagyományainak szétrobbantása. s hogy műveinek egyáltalán nem jelentékeny részére érvényes csak a hagyományos jellemzés. Nagy magányos ő. Különösen minden idők legna­ gyobb zenei merénylete. ami bizonyos fokig érthetővé teszi a félreismerést. az Franz Schubert. Van egy szempont. keser­ édes dalnokának. alt-. 2 tenor. Schubertre pedig ugyancsak egy évszázad rakta rá a biedermeier meg­ határozást. sokkal modernebb. csak a legutóbbi évtizedek változtattak ezen a szemléleten. a „Három a kislány" limonádé ízű giccse óta ér­ zik Schubertet „a szerelem és a polgári érzelmek" szentimentális.és basszusszólóra. akár a többi zenei kife- 196 . kedélye­ sen naiv „Haydn-papának". az emberi lélek szenvedélyeit éppoly elemi erővel szólaltatja meg. Jellemző: az egyértelműen klasszikusnak tartott Beethoven sokkal me­ részebb. Az Agnus hangulati és zenei elképzelése sem különbözik a megelőző darabtól. Haydnt vagy másfél évszázadig tartották joviálisán humoros. ám az egyes kórusszakaszok közt meg-megjelenik egy háromütemes. aki a tragédiát. hogy az osztrák mester a zenetörténet leg­ nagyobb újitóinak egyike. felismerve.

a Credo Crucifixus-a. csodálatos a zongoramuzsikája. tömörségét és tartózkodását a teátrális effektusoktól. Schubert ezekben tulajdonképpen előlegezi a mintegy fél év­ század múlva kibontakozó ceciliánus mozgalmat. egy izgalmasan érdekes oratóriumtöredéket („Lazarus") és számos kisebb müvet írt a musica sacra területén. akik a muzsika minden műfajában mara­ dandó remekműveket alkotnak. Ám őt is utolérte nem egy zeneszerző sorsa: az egész világon elismert. akik csak egy-egy műfajt ápol­ nak. A C/irisie erőteljesebb és magasztosabb hangokat üt meg. Kyrie. Inkább a fenségesség kifejezése lebeig * Részletesebben lásd a Liszt-fejezetben. Az Esz-dúr mise Schubert halálának évében. Az örvendezés és ujjongás hangját Schubert kissé visszafog­ ja. 1828-ban készült. a visszatérés azonban zenében és hangulatban a bevezetést idézi. 2. szólisztikus kama­ raműveit? S nagyjából ugyanez a helyzet egyházi müveivel. fekvő zenekari akkordsor és lépegető basszusme­ net nyitja meg a könyörgő tételt.sőt. már ami a tempókaraktert illeti. akik minden műfajban tevékenykednek. Nyugodt. Hat misét. amelyben igazi drámaiságnak lehetünk tanúi. vannak. népszerű és szeretett művek . Schubertnek valóban felülmúlhatatlanok a dalai. hogy a zenekari előjáték egyben a tétel főtémáját intonálta. mivel Schubert a dalok­ ban éppen az ellenkező felfogást tanúsítja: ott dallamai és egész koncep­ ciója a szöveg értelmezéséből fakadnak. sőt meglepő. 1. 197 .* Előrevetíti annak egyszerűségét. mint a legtöbbször romantikus­ nak elkönyvelt Schubert. és az Agnus Dei -. Sok részletében kimutathatjuk a zenéből való foganta­ tást. Vannak olyan zeneszerzők. így az egész misében tulajdon­ képpen csak két részlet van . és vannak olyanok. Glória. egy monumentális Stabat Mater-t.jezőeszköz és kompozíciós elem terén. Az énekkar belépésekor derül csak ki. az Asz-dúr és az Esz-dúr darab új uta­ kat mutat. Ko­ rábbi testvérével. Korai miséi a mozarti rövid misék típusába tartoznak .háttérbe szorították a többit. míg két nagyszabású miséje.a G-dúr és B-dúr müvet elég gyakran szokták templomokban játsza­ ni -. ám ezek közül csak egyben vagy néhányban érik el a halhatatlanságot. az Asz-dúr művel együtt példázza az előbb említett jel­ legzetességeket. műfajok . Lát­ szólag könnyű lenne Schubertet utolérhetetlen dalai miatt a legutolsó csoportba sorolni. De vajon hányan ismerik nagyszerű kórusait. s ez annál is inkább érdekes. és a legnagyobb alkotások közt tartjuk számon két utolsó szimfóniáját vagy kamarazenéjének késői nagy alko­ tásait.

A továbbiakban viszszatér a Credo első szakaszának homogén zenei anyaga. a vonósok tremolóinak kíséretében.megismétli a Glóriát (Meg kell jegyezni egyébként. majd a hagyományhoz hí­ ven hatalmas fúga koronázza meg a tételt (Cum sancto Spiritu). ahol a mester addig megy el.mintegy rondo-visszatérésként . sem a drámai követelményekre: a Crucifixus után meg­ ismétlődik az Incarnatus. hogy templomi előadás esetén megfeleljenek a liturgikus követelményeknek. hogy Schubert ezután rövidített formában .s ezáltal önkényesen változtat a tartalmi szférán is. Csak a zenekari kíséretben felviharzó vonósmenetek képvi­ selik az ujjongó jubilációt. Egyébként ugyanez a helyzet az Asz-dúr misénél is. Érdekes. tartott hangokból álló dallamot játszanak. Sanctus. főleg akkordikus és csak ritkán ellenpontos feldolgozásban és homogén hangu­ latban deklamáltatja Schubert a szöveget egészen a Descendit de caelisig. fugáit Osanna fejez be. (Szövegkezelésében itt is olyan furcsaságokra bukkanunk. a Miserere. A két tenorszóló indítja ellenpontos feldolgozásban a 12/8-os ringású. hogy fel­ merül a gyanú: Schubert nem értette a textust. mely úgyszólván figyelmet sem fordít sem a liturgikus. Később a szopránszóló is csatlakozik hozzájuk. amellyel a passiótörténet eljut csúcspontjához. legalábbis nem tudott la­ tinul. És megint a zenei fogantatás.) Az Incarnatus . visszafogott. főleg az igen differenciált ritmikus lüktetés segítségé­ vel.szeme előtt. 3.) Újabb „rondo-visszatérés" a Quoniam. A hagyományoknak megfelelően pianóba hull vissza az Et in terra pax és az Adoramus te.jellegzetes Schubert­ dal. igy a Gratias-hdn a Gratias agimus tibi több ízben megszakítja az ünneplő sorokat . Nyugodt tempóban. Ünnepélyes fortissimók. és ismét csak a zenei fogantatásra mutat. Ezt a fokozást a zenekar biztosítja. A fúvósok hang­ súlyozott. 198 . lassú tempó és a tel­ jes zenekar zengése jellemzik a rövid tételt. . hogy kihagy egyes sorokat.Deuspáter omnipotens. A Gratias-tó\ lágyabbá válik a karakter: a hálaadás bensőséges hangja szólal meg.) Las­ sabb tempóban csendül meg a könyörgés. Ezért a Schubert-miséket szövegileg revideálni szokták. A Credo első szakasza talán legkézenfekvőbb példája a cecilianizmusra emlékeztető egyszerűségnek. 4. melyet erősen hagyományos. Efölött szólal meg az énekkar töredezett frázisaiban a szöveg. (Egyes előadásokon ebben a részben szólisták is közreműköd­ nek. majd ismét a Crucifixus. Megrázó viszont az a hatalmas fokozás. határozottan barcarola-karakterü főtémát. Credo. Rex caelestis stb. majd ismét mo­ numentális fúga (Et vitám venturi) zárja a tételt. a Crucifixus-hoz. hogy Schubert meglehetősen szabadon bánik a hagyományos latin textussal.

Itt is a lírikus szépség uralkodik a szólisták énekében. 6. hogy a Benedictust.5. Az egész mü talán legdrámaibb és zenei kidolgozás szempontjából is legtökéletesebb tétele. vagy ha ligy tetszik. a zeneszerzők a dallami kibontás és kivirágzás mu­ zsikájává tegyék. a kórus csak néha-néha szól közbe. Hiszen száza­ dos hagyomány már. Benedictus. áldó textusát tetszés szerint ismételgetve. a nagy melodikus.ezek a fő jellemzők. Természetes. a kórusszólamok változatossága és kifejező ereje. Agnus Dei. . Övék az egész tétel. A háromszoros Agnus után a Dona nobis pacem a megbékélés. a békevágy nyu­ godt-boldog hangját üti meg. A zenekar éles hangsúlyai és iz­ galmas ritmikája. hogy Schubert. Záradékként változatlanul ismétlődik az Osonna. rövid. ebben a tételben éri el zenei szépség szempontjából a tetőpontot. a di­ namika feszítő ereje .

ha korszakok határain állnak. És ugyanakkor a romantika a népiesség felfedezésének kora is. annyi táncdarabsorozat. Soha ennyi ellentét a műalkotás tárgyában és témájában. annyi házi muzsikálásra alkalmas zenemű nem születik. születé­ se óta minden stíluskorszakban az általános emberi eszmék. hogy a zenén kívüli tárgy . A népiességé. elsősor­ ban az irodalom. ilyen szellemi áramlatok idején hándeli vagy bachi értelemben vett oratórium. egyházi és vi­ lági hatásokat összeötvözők . a szó szerinti értelem­ ben vett romantika. A barokk és a klasszicizmus oratorikus vagy általában egyházi művei nem ismernek egyéni proble­ matikát. forradalmi módon szenvedélyesek . az irrealitás kor­ szaka is.maga alá gyűri a zenei elemeket. Legfeljebb egyéni módon adnak feleletet az emberiség legna­ gyobb kérdéseire. a hangszín és a forma. ame­ lyek a romantika idején keletkeznek. áttetsző formavilága. a szó legjobb értel­ mében véve teátrálisak . szenvedélyeket ábrázol elvont módon. a ritmus. haladóan polgári ekkor a szabadság. s ez válik központivá. archaizáló zenei matériát használjon fel. Soha annyi lírikus leírás. tehát a regényesség. de mind­ ennek hordozója maga a muzsika. hogy azok az oratóriumok. Most már tüntetően zenén kívüli elemek. Születhetik-e ebben a korszakban. hogy nem. az alkotóművész ideáljaiban. saját koruk eszmevilágát szándékosan archaizáló eszkö- 201 . a zsarnokság elle­ ni küzdelem eszmevilága is. egy kicsit az egzotikummal. hogy neki „középkorinak" tűnő. első­ sorban persze az operában. érzelmeket. a közép­ kori legendák szinte központi helyet foglalnak el számos műfajban. A lovagvilág. eltávolodnak az eddigi eszméktől és inkább lírikusak .mint Berlioz idevágó alkotásai -. Mégpedig úgy. megírhatja-e romantikus zeneszerző Mozart Requiemjének vagy Beethoven Missa Solemnisének méltó folytatását? Természetes. De polgári. a legna­ gyobb humánus problémák kifejezője volt. a nagy világirodalom témái kerülnek feldolgozásra. a harmónia. az elvágyódás.gúlátokat. S a zeneszerző néha azt is megkísérli.mint Liszt darabjai -. de a romantika áll ki demonstratívan a népiesség mellett. azaz a dallam. mint a múlt század folya­ mán. Az oratórium eddig. Mindez már régebben is megfigyelhető. A romantika: a polgári zsánerkép vagy általában véve a polgári esz­ mék kora. Természetes tehát. dallamkincse.mint Schumann művei -. De az alkotóművész fegyvertárába belekerült már a népi művészet egy­ szerűsége. vagy. És a romantika természetesen a fantasztikum.a „story" . eltérnek. A romantika: a középkor felfedezésének kora.mint Verdi Requiemje -. amely ugyan ebben az időben még egy kicsit egyet jelent az idillel.

amely ilyenformán átváltozhat zsánerképek sorozatává. Ez a koncepció bevonulhat a klasszicizmus legnemesebb műfajába. A romantika tehát: a formabontás. Ha a program úgy diktálja. Ha a tartalom úgy kívánja. addig a ro­ mantikus művész saját egyéni szenvedélyeinek ad hangot. hogy gondolatait csak a tömör kisformában tudja kifejezni. a szimfóniába is. nincs olyan korszaka a zene történetének. amely az egyén érzésvi­ lágából fakad.VI. Vagy új fogalmazások születnek. A zongorairodalomban sokkal több a miniatürtételekből összeálló füzér. Berlioz habozás nél­ kül bővíti a szimfónia formakeretét. s legfőként: szimfoni­ kus költemény. mint: drámai szimfónia. Liszt új formatípust vezet be. addig a romantiká­ ban a tartalom szabja meg a formát. amióta csak megszületett a világi muzsika. A romantika: az új műfaji eszmények kora. s ahogy a program egyetlen gondolati magból fakad. zenedráma. hogy müve ugyan han- 200 . Nem mintha a korábbi stíluskorszakokban az emberi szenvedélyek hiányoz­ tak volna a zeneszerző palettájáról. a szenvedély kora. A zeneszerző nem elégszik meg többé a zene öntörvényű felépítésével. és a szenvedélyé. lépten-nyomon me­ tamorfózisokon keresztülmenő kibontása lesz. A szenvedélyé. Mert a romantika: az irodalmiasság kora. drámai legenda. mint pél­ dául Chopin vagy Schumann. FEJEZET A ROMANTIKA KORÁNAK ORATÓRIUMAI A romantika. Ha a zenejzerző úgy érzi. parafrázis. És amíg a ko­ rábbi időkben az emberi érzelmek és szenvedélyek kifejezése együtt járt a zenei szerkesztés logikus és szigorú törvényeivel. az érzelmesség kora vagy a klasszicizmus idején sokkalta inkább az általános-emberi érzelmekről és problémákról volt szó. a fonnák fellazítása vagy az új formakoncepciók kora. Ám. hogy az alkotómű­ vészek ne erről a témáról írtak volna. mint a nagyméretű szonátaalkotás. amely a tömegek lelkét tölti el. amíg a renaissance vagy a ba­ rokk. habozás nélkül választja ezt a szerkezetet életműve legfőbb építkezési eszméjéül. azzal. a forma is egyetlen melodikus mag állandóan változó. karakterképek. Egyre több a műfaji meghatározás nélkül napvilágot látó al­ kotás.

sőt a gregoriánhoz. Az oratórium szélesen értelmezett kategóriáján belül természetes. Megszületnek tehát a romantikus korban is az oratorikus és egyházze­ nei müvek. a Faust elkárhozása. és vissza­ térve a régi mesterekhez. a leg­ magasabb csúcsot jelentő alkotásai és az oratórium újjászületése. tehát tulajdonképpen ad absurdum viszi azt a kezdeményezést. Egészében véve azon­ ban ez a korszak csak átmenetnek tekinthető műfajunk szempontjából. Palestrinához és korához. oda is tartozó. a mi korunk művei között. ahhoz a zeneszerzőhöz. Az új műfajok. vagy pedig ennek ellenkező végletébe csap át. És is­ mét hivatkozhatunk Schumannra. 202 . mint va­ lamennyiük őse. akinek Az Éden és a Peri című orató­ riuma immár nem egyéb. opera és egy­ házi zene között. Amint a tartalom kényszerűen megváltozik.mint Mendelssohn oratóriumai vagy Brahms Német Requiemje. aki talán a legna­ gyobb hatással volt az egész század oratorikus művészetére: Liszt Fe­ renchez.zökkel fejezik ki . Berlioz drámai legendája. az új eszmék hangját a kor szempontjai szerint átértelmezett régi eszközökkel megszólaltatni. az ide is. A musica sacrával foglalkozó zeneszerző előtt két lehetőség nyílik meg: vagy teljesen teátrálissá válik. mint elmosódó Urai képek sorozata. és köztük kimagasló remekmüvek is. megpróbálja az új idők. amely már Haydn és Mozart miséiben megnyilvánul. meghatá­ rozhatatlan műfajú darabok modelljei is ekkortájt keletkeznek. úgy változik vele együtt az oratorikus forma is. és véglegesen elmossa a határvonalat színpad és templom. átmenetnek a barokk és a klasszicizmus soha túl nem haladható. egyházi zene világa is. Ez utóbbi kezdeményezés egyetlen névhez kapcsolódik. hogy átalakul a szigorúan vett templomi.

A különleges összeállítású formák. mint a „Skót" szimfónia és zongoraszonáta vagy az Olasz szimfónia. 1 ter­ cett. nem beszélve a korszakkategorizálás szempont­ jából hol a romantikusokhoz. 1 duett kórussal. Jellegzetesen romantikus Mendelssohn legnép­ szerűbb ciklusa. alt-. vala­ mint azt. Mendelssohnon kí­ vül például Weberre is. 12 recitativo. 1 kórus és kvartett. hogy a felsorolásban csak könnyebbség kedvéért jelöltünk kórusnak egy kettős kvartettet. melyek útiél­ ményeit foglalják zenébe. Kife­ jezőeszközeiben igen gyakran elmarad Beethoven késői stílusa mögött modernség és merészség tekintetében.Éliás (basszus) 43 szám: 9 ária.MENDELSSOHN ÉLIÁS szoprán-. basszusszólóra. Beethoven és Schubert kisforma-füzérei mellett és után ez a sorozat vált a romanti­ ka egyik központi műfajtípusának ősévé. ro­ mantikus szemlélettel tölti meg Mendelssohn. Kórustételeí. Op. amely teljesen rendhagyó módon egy recitativóval előzi meg a nyi­ tányt . és a klasszikus formakultúra teljes vértezetet átvette tőlük. énekkarra és zenekarra. Fiú (szoprán) . vagy azok a művei. tenor-. Híresek például a roman­ tikus mesevilág által ihletett tündér-scherzói . hol a klasszikusokhoz sorolt Schubertről. a Dalok szöveg nélkül című zongorasorozat. Szereplők: Az özvegy. A kórustételek és a recitativók magas száma egyaránt bizonyítja. amely­ ben a szólistákon kívül a kórus is részt vesz. mint a kórusrecitativo vagy a beveze­ tés.) Amint Mendelssohn egész zeneszerzői életműve. 16 kórus.) A klasszikus formát azonban igen gyakran romantikus tartalommal. 70. Acháb király (tenor) . úgy az Éliás is a mű­ vész egyéniségének kettősségét mutatja. A királyné (all) . (Ez a megállapítás ugyanígy vo­ natkoztatható a korai romantika legtöbb mesterére.ennek a zsánernek utolér­ hetetlenül legnagyobb mestere volt -. hogy a recitativo jelzésű tételek közt több olyan akad. valamint a bevezetés Már a számok tételes felsorolása is rávilágít bizonyos fokig a mű jellegé­ re. A zeneszerző a klasszikusokon nőtt fel. 1 szólókvartett. hogy a barokk modellt a romantikus kor új for­ maélvei hatják át. Az Éliás ugyanezt a képet mutatja. (Ehhez még hozzávehetjük.arra mutatnak.Obadja prófé­ ta. hogy Mendelssohn előtt a Hándel-oratóriumok példája állt modellként. 1 kórusrecitativo. ezek a monumentális 203 .Az angyal.

kritikával telt és individuális vallásosságtól. hol szenvedélyes színeket az áriák és ariosók képviselik. hangulat­ típus . melyet művével aratott. Ezek is csak a formakeretet kölcsön­ zik Hándeltől és Bachtól. Ám a rejtekhely patakja is kiszárad. (Bach passióinak öröksége: időnként szerepmegnevezés nélkül egy-egy szólista áriában szólaltat meg szemlélődő jellegű vágy kommentárszerü szövegeket. a líri­ kus ellágyulást. s így érthető. Bemutatójára az angliai Birminghamben került sor. mint bármely más hangulat -. Mendelssohn élete egyik főművének tartotta oratóriumát. Lényegében egyetlen fontos szereplője van a műnek. tehát a széles dallamosságot. minden termés elszárad. mind a beethoveni. amely méltó örököse. más oldalról azt a fajta vallásos hangulatot árasztják egyes kartételek. ám lépten-nyomon felbukkannak bennük a romantikus kor jellegzetes harmóniái. Lépten-nyomon operás elemek. Lankadatlanul feszült érdeklődés. és a próféta egy özvegynél talál me- 204 . Ezek között is akad azonban olyan. mert az Úr a nép bűnei. a bálványimádás miatt zárta el az ég csatornáit. A leginkább romantikus hangot. sokuk fúga.épp olyan. a hol puha. „Sohasem részesültem még ily kifo­ gástalan bemutatásban. halála előtt egy évvel. az igazi tartalom már kihullott vagy kihullóban van a formából. S az eső valóban elmarad. 1846 nyarán fejezte be. tulajdonképpen a klasszikus operák re­ citativo accompagnatóinak örökösei. A többi magánszereplő úgyszólván teljesen elenyésző feladatot kap. maga Éliás. ro­ mantikus szellemben átfogalmazott párja Hándel drámaian feszült áriái­ nak.) Az Éliás Mendelssohn egyik legutolsó alkotása. mind az előadók seregénél. mind a kétezer főnyi közönségnél. Jellegzetesek a mű recitativói is. ha a bemutató után nagyon is büszke volt ar­ ra a sikerre. a szerző vezényletével. hiába. azaz Illés próféta. a nép félelmét és baját ecseteli. Izrael népe hiába könyörög. sohasem fogadtak még ilyen kitörő lelkesedés­ sel. színpadiasan drámai momentumok hatják át. ahol az Isten gondoskodik róla. csak külsőségeiben átvett hagyomány. A romantika vallási érzése és áhítata már csak külső forma. Tulajdonképpen romantikus gondolat az Éliásban levő szerepek ará­ nya is. Éliást egy angyal rejtekhelyre irányítja.tablók hándeli ihletésüek." Nyolc számot kellett megismételni! A cselekmény: Éliás próféta az Úr parancsára kihirdeti: az egész év­ ben nem fog eső esni Izrael földjére. E bevezető recitativo után a zeneka­ ri nyitány a szárazságot. ami már messze esik mind a barokk mélyen átélt istenhitétől. Az ö jelentőségéhez csakis a tömegek kórusa mérhető.

A nép hálaimával fordul az éghez. 205 . hanem egy csendes szellő susogásában. Csoda folytán soha nem fogy ki az özvegy lisztje. Éliás imájára azonban bekövetkezik a cso­ da : villám csap le az égből. A királyné feltüzeli a népet a szigorúan prédi­ káló. az Úr tüzes szekéren ragadja magához az égbe. hiszen nem mindenki bűnös Izraelben. Az Éliás szövegét a zeneszerző maga állította össze az Ótestamentum különböző könyveiből. a nép nem hallga­ tott rá. nem is a tűzben. Éliás hálából feltámasztja az özvegy meghalt fiát. Angyalok kórusa vigasztalja a kétségbeesett és elkeseredett pró­ fétát. de háromig nem esett az eső. nem a földrengésben és a tenger háborgásában. és könyörög az Úrhoz. hiába foko­ zódik kiáltássá a könyörgés. és lángra lobbantja az áldozati bárány alá készített tűzifát. S amint külde­ tése befejeztetett. Nemcsak egy évig. A próféta Ácháb király elé áll és felszólítja: gyűjtse össze a bálvány. hiábavaló volt minden beszéd és tett. a királyt és a népet szidalmazó próféta ellen. s ezért a bűnért ismét lesújt az Úr haragja. megered az eső is. És Éliás ismét megjele­ nik a nép között.nedéket. Éliás a sivatagba vo­ nul. Az Úr. olaja és vize. Amint Izrael megtisztult a bálványimádás szennyétől. könyörögjenek azok az istenük­ höz. vegye magához lelkét. Ácháb király újabb bűnöket követ el. A papok és a nép fohászára persze semmi válasz nincs. Éliás a megtért néphez fordul és megparancsolja: öljék meg Baál papjait. A prófétálás ered­ ménytelen volt. hogy megvigasztalja. Baál papjait. megjelenik Éliás előtt: de nem az erős szél zúgásában. gyilkol és rabol.

Még leg­ inkább Mendelssohn legnagyobb sikereinek színhelyén. 15 kórus. alt-. amely át. nem törődve a reá várakozó veszedelem­ mel. egy-két mű kivételével lekerült a koncertpódi­ umról. Mig az Éliásban a követett példakép a hándeli oratórium. úgy a két óratórium is csak igen ritkán szólal meg. 3 korál.Paulus (basszus) 45 szám: 8 ária. * Az oratórium szövegét a zeneszerző maga állította össze az Újtestamen­ tum különböző könyveiből. Sőt. tenor-. valamint nyitány Az érett Mendelssohn nagy alkotásával. A cselek­ mény Stephanus első vértanú halálával kezdődik. 1 kórus és korál. mért üldözöl engem? Saulus Damaszkusz­ ba érve megtér. A megfelelő helyeken Mendelssohn korálokat is sző a mű menetébe.meg áthatja a kórustételeket. 3 duett. akárcsak a passiók. Osztozott a darab az Éliás sorsá­ ban : amint a mendelssohni korai romantika a múlt századi hallatlan népszerűségét elvesztve. Op. amikor a művet bemutatják) még a fejlődésnek csak első stádiumát jelzi. a fiatalkori Paulus-oratórium (a szerző mindössze huszonhét éves. Barnabás (tenor) . ám az apostol visszatér Jeruzsálembe. amely Saulusnak indí­ tékot ad a kis keresztény közösség üldözésére. az áriák is javarészt a bachi min­ ta szerint egy-egy cselekménymomentumot kommentálnak. 36. az Éliással szemben. Saulus. 14 recitativo. Ekkor fordul a pogányság felé. Ananias. Az oratórium tárgya Pál apostol története.MENDELSSOHN PAULUS szoprán-. ám azok nem hallgatnak rá. Már ebben a műben is megfigyel­ hető Mendelssohn fiatalon kifejlődött és megérett ellenpont-művészete. ahhoz fűzik hozzá szemlélődő-áhitatos szavaikat. a Paulus modellje Bach passiózenéje. . vegyeskarra és zenekarra. Angliában ápol­ ják e darabok kultuszát. Aztán bekövetkezik a csoda a damaszkuszi úton: fénysugár árasztja el Saulust. s hang szólal meg az égből: Saulus. basszusszólóra. Személyek: Stephanus. és Paulusként kezd hozzá apostoli tevékenységéhez. Apostoli tevékenysé­ ge révén egyre-másra alakulnak meg a keresztény közösségek. A Paulus kórusai a passiók turbáinak romantikusan átfo­ galmazott utódai. A cselekmény. Elő­ ször visszatér Jeruzsálembe és a zsidókat próbálja megtéríteni.

és 4 kartétel Van az oratóriumnak egy olyan ága. énekkarra és zenekarra.Gazna. amely már a műfaj korai évszáza­ daiban. alt-. és amely legmagasabb csúcsát Haydn „Évszakok"-jában érte el: az ún. így Schumann különleges formáló eljárása tulajdonkép- 207 . aki Schubert után a műdal irodalmának leg­ nagyobb mestere. a cselekmény nagyon is a háttérbe szorul. illetve mondanivaló bontakozik ki. Op. Tulajdonképpen ez a zsáner a világi oratórium múltszázadi fő megjelenési formája. mivel Az Éden és a Peri partitúrája semmiféle műfaji meg­ jelölést nem tartalmaz. annak ellenére. még csak meg sem közelitette az osztrák mester halhatatlan müvét. (Szólószámoknak vettük azokat a tételeket is. hogy szövege mindennek nevezhető. másrészt nyugodt. idillikusnak nem. Schumanné (1810-1856) az érdem. Schumann.SCHUMANN AZ ÉDEN ÉS A PERI (Das Paradies und die Peri) szoprán-.Az angyal (alt) . amely lényegében szintén idill-oratórium. idill-oratórium. a meseszerű cselekményszövés mögött ez az általános-emberi tartalom.Az ifjú (tenor) . Jellemző a számok aránya: 22 szólószám áll szemben 4 kartétellel. A keleti. 1843-ban mutatták be a lipcsei Gewandhaus-ban Az Éden és a Péri-t. olasz földön ismert volt. az epikus elem.és basszusszólóra. amelyekben a kórus ugyan közreműködik. tár­ gya tulajdonképpen a boldogság keresése. A tételek legtöbbje zenekarkiséretes dal. A szövegköltemény Thomas Moore Lalla Rookh-ydnak egy részlete. szólóének­ hangra vagy énekegyüttesre. de a vezetőszerep a szólistáé vagy szólistáké. szemlélődő életképek sora. A férfi (basszus) Három rész. Miért idill-oratórium mégis ez a mü? A felelet a zenei megfogalmazás­ ban található. ezeregyéjszakai kül­ ső forma. Moore költeménye egyrészt drámai jelenetek. ebben az alkotásban szinte lehetetlennek látszó fel­ adatot old meg sikerrel: a dal zenei koncepcióját ötvözi össze az oratóri­ um nagyformájával. Haydn müve után légiószámra születtek idill-oratóriumok. 26 szám: 22 szóló. ám egyik sem érte el.) Schumann maga is nyilvánvalóan érezte a koncepció újszerűségét. csak f>olgári zsánerképnek. 50. tenor. A SZÜ2 (szoprán) . hogy ezt a műfajt feltámasztotta. Személyek : A Peri.

ám az egész szakaszt megkoronázza a már említett hatalmas csatakép. Egészében hallgatva a darabot. hol szenvedélyesen vágyódó szólórészei. S végül az egész műben kimagaslanak a címszereplő. másodszor egy ifjú szűz utolsó sóhaja az ajándék. s ez egyben a mű egyetlen drámai pillanata. másrészt a Schumann-stílusban mindig is jelenlevő népies hangnak csodálatos remeke. A második rész elején álló kórus. melyben a lelkiállapotok rajza a legfontosabb. hiszen a dallaminvenciónak olyan bőven fakadó forrása táplálja a müvet. Ha Schumann helyett műfaji megjelölést akarnánk tehát helyezni Az Éden és a Peri partitúrájára. mind a zenében magában. Schumann ebben a tételben keleti színeket is alkalmaz. hogy újra bebocsáttatást nyerjen. „lírai oratórium"-nak kellene nevezni.különösen a harmadik részben -. a mü zenei csúcspontjait. amely az Egyiptomra nehe­ zedő pestisjárványt ábrázolja. Mendelssohnra emlékeztető egyszerűségével ugyancsak kimagasló. ha olyan valamit hoz magával. Az oratórium-müfaj eredeti karakterére talán egyet­ len részlet utal. a Peri hol lírikusán egyszerű. A teljes első rész szebbnél szebb részletek sorozata. aki sze­ relmétől vezettetve vőlegényével ment a halálba. a hu­ rik éneke hívja fel magára a figyelmet. 208 . A zenekar súlyos disszonáns akkordjai (mindig ugyanaz a két akkord!) kúsznak föl és le. a drámaiságnak.az égből kitaszított angyal . lírikus dallama azonnal bevezet az egész alkotás hangulatvilágába. Nem ez kell az Édennek. ami még a rendkívül melodikus Schumann-stilusban is ritkaság. Á cselekmény. ezen az egyhangúságon azonban könnyen győz a szerző.pen tökéletesen egybevág a költői művel. talán egyhangúnak tűnik az állandóan ismétlődő dalszerű formálás . Emeljünk ki néhány részletet. a feszült izgalomnak remekbe sikerült zenei ábrázolása. Egy bűnbánó Peri . ami „az ég számára a legkedvesebb ajándék". Azzal a feltétellel engedik csak vissza elvesztett hónába. Ugyanebben a második részben található egy tenorszóló. A részt lezáró kartétel. A Peri először egy ifjú in­ diai szabadsághős mártír vércseppjét hozza. a Nílus tündérei­ nek éneke. A rövid zene­ kari előjáték finom. egy ifjú szűzé. A harmadik részben mindjárt a nyitókórus. Ez sem a megfelelő ajándék. az első rész csatajelenete.áll az Éden kapuja előtt. egyrészt a természetpoézisnek. Harmadszorra egy bűnbánó bűnös könnyeit hozza magával. és ekkor végre megnyílik előtte az Éden kapuja. mind pedig a hangszere­ lésben. tökéletes képét adva a tragikus hangulatnak.

A „sasszárnyú fülemüle". s végre elérte szerelmi célját is: fe­ leségül vehette Oféliáját. a többi kartétel Éppen egy héttel 34. a Harold Itáliában és a Lélio viharoktól-botrányoktól övezett bemutatói. a legszélsőségesebben individualista önvallomástól (Fantasztikus szimfónia) az akkori legromantikusabb ihletésig (Ha­ rold)? S mit ér a régi zenekari nyelv. 1837. és nem adekvát eszköz a szimfónia tételeinek rendje sem. el a régiek színkombinációitól! Ha a tartalom úgy kívánja. hogy az Utolsó Ítélet zenei freskója hatásosabb legyen! Ha a mondanivalóból így követ­ kezik.fontosabb a tradíció diktálta főtémánál és mel­ léktémánál. maga a római út is. Mö­ götte vannak már a Fantasztikus szimfónia. új hangszíneket. születésnapja előtt. a hosszas és keserves küzde­ lem a római díjért. azok megalkotásáért. új tartalmat és új kompozíciós elveket. hiszen csak ez tudja igazán kifejezni a megvetést. triviális. Op. íme: a vezérmotívum tudatos alkalmazása. melynek tárgya a szeretett-gyülölt nő. mindenáron újat.mivel ő szimbolizálja a hőst . a megélhetésért.újat akar. váljon szólóhangszerré az eddig csak katonazenekarokban hasz­ nált éles. amely . a karikatúrát. az el­ ismertetésért és egyéni boldogságáért. vonuljon fel légiónyi rézfúvó. Ha a szimfonikus műnek hőse van a programatikus tartalomban vagy az irodalmi modellben: legyen a zené­ nek is „hőse". a tenorszóló csak a Sanctusban szerepel. Az új gondola­ tok új zeneszerzői módszereket is követelnek. olyan állandóan visszatérő zenei gondolata. Mit ér a régi forma. De nemcsak a zenekart tanítja meg Berlioz új nyelvre. Harriet Smithson angol színésznőt. 10 tétel. Mindenért meg kell küzdenie: a bemutatókért. nagyzenekarra és 4 rézfúvóegyüttesre.BERLIOZ REQUIEM (Grandé Messe des Morts) tenorszólóra. így Harold vezértémája. durva hangú Esz-klarínét.. 209 . így tér vissza a Fantasztikus szimfónia minden tételében a szeretett nő zenei névjegye. Új formát. De legjobban a művekért. vagy ahogyan Berlioz nevezi: az „idée fixe"-é. vegyeskarra. ahogyan Heine nevezte . A szonátaforma hagyo­ mányos témafelállítása nem elegendő már. ha nem tudja magába fogadni az új tartalmat. december 5-én mutatták be a párizsi Invalidusok templomában Hector Berlioz Requiemjét. ha nincsenek színei az új formához? El a klasszikus hangszerelési elvektől. 5.

Epikus-lírikus ez a Requiem. illetve korszerű köntösben való újrafogalmazását. nyelve­ zet! reformok együtt járnak a melódiaképzés és a harmóniavilág tradicionálisságával. csak utánozni lehetett és nem továbbfejleszteni . újítani mindenben! De akkoriban merész újítás volt a klasszi­ kusok tiszteletben tartása. hogy Berlioznak nem éppen a legerősebb oldala a dallamkitalálás. Cherubinié vagy a Palestrina-korból valók . A legna­ gyobb szabású. tartalmi koncepcióban éppúgy. hogy a műben alig találunk drámai feszültséget. folytatásra ösztönző kezdeményezést tartal­ maz. Ez is hozzátartozik Berlioz arcképéhez.Mozarté. A Berlioz-Requiemé a félelem.) Mindnyájunk lényét legjobban az ifjúkori élmények formálják. Mintha a szerző szándékosan az archaizálást tekintené egyik céljának. Lisztnek. mert életművében minden általa felvetett problémát meg is ol­ dott . ami a kompo­ nista Berliozban minduntalan feltűnik. ebben is rokona barátjának és apostolának. mint zenei kifejező modorában. mert munkásságuk útkezdő.külön­ leges alkalmazása teszi. A zenei kifejezőeszközök . ezért szólaltatja meg majd minden alkotásában a hangok mindent elsöprő tömegét.többek közt a dallam és a tempó -. A régebbi Requiemek . és ez áll a zenei forra­ dalmár egyénisége mögött is hajtóerőként. a romantika talán legnagyobb hatású zeneszerzője azért vont maga után csak epigonokat és nem köve­ tőket. ha nem is a zeneszerzőéhez. a szöveghű interpretáció követelménye is. és sokkal több feleletre váró kérdést. a rettegett-gyűlölt recenzenséhez. szigorú és aszketikusan komor. Ezért vált örök lázadóvá.újítani. S talán a klasszikusok­ nak ez a tisztelete áll amögött a furcsa kettősség mögött. a középkori lamentációk és pszalmodizálások utánérzését. mint nyelvezetében. Tételbeosztásban épp­ úgy. A 27 éves Berlioz végigélte az 1830-as párizsi júliusi for­ radalmat. ezért ragaszkodik a fel­ ajánlás zenéje. Mindketten talán azért tartoznak a zenetörténet legjelentősebb nagy alakjai közé. Természetes mindezek után. leghatásosabb tétel ezért a Tuba miruin: ezért van tele rettegéssel-jajongással a sok zsoltározó szakasz. hangszerelési. mint lezárt folyamatot. A formai. Ezért mondhatjuk például.központi gondolata a gyász fájdalma és a hit­ ben való megvigasztalódás volt. sőt: determinálják. de a kritikuséhoz. Ám a kétarcú zeneszerző itt is jelen van: egyes 210 . az Offertórium mániákusan monoton módon egy kéthangos motívumtöredékhez. (Wagner. hogy Gyászmiséje úgyszólván minden vonatkozásában elüt a hagyományos felfogástól.mint akadémiai székfoglalójában Bartók Béla is kifejtette.

kö­ zéprészében nagy tempófokozással.bár külsőséges eszközökkel megoldott . mígnem elér a csúcspont­ ra. A visszatéré­ sek után a Kyrie zárja le a tételt. Rex tremendae. reagálás a Tuba mirum döbbenetére.tételekben a kor operai hangja is megszólal. A hangversenyterem. egy széles ívben daloló téma és egy kromatikusán lefelé lépdelő dallam alkotják a Requiem-tétel zenei alapanyagát. Egy mind magasabbra törő zenekari motívum. elhaló pianissimóban. Dies irae és Tuba mirum. a harsogó hangözön és a száguldó tempó jegyében kezdi Tommaso da Celano him­ nuszának megzenésítését. 1. illetve a templom négy sarkán négy külön rézfúvós-együttes harsan fel. megzendül a Tuba mirum. Az pedig szinte magától értetődő.kifejezze. megharsannak az angyalok trombitái. mors stupebit el natura. zenei anyagot alig alkalmazó. Csak a Te decet hymnus-nk\ lép fel újabb tematikus anyag.. hogy Berlioz nem ragaszkodik a li­ turgikus textus betűjéhez. 4. Quaerens me. melyben Berlioz érdekes módon előlegezi Liszt egyházi kórusmüveinek (Missa choralis. mely az archaizáló dallamok tipikus mintapéldája: a grego­ rián korálisok romantikus megfogalmazása. a hallgató elvész-eltörpül a mindenfelől áradó zengésben: kezdetét veszi a Végítélet. Hogy annak szellemét . 5. Berlioz nem a drámai feszültség. áthelyez és kihagy szövegrésze­ ket. Igen hatásos 211 . a kórus csak lehelni tudja: Judicanti responsura. majd egyre szűkebb terjedelmű zene­ kari frázisok fejezik be a tételt. (Szövegében Berlioz az Oflfertóríum néhány mondatát is felhasználta. 2.. A kórus-szoprán félelem­ mel telt pianója folytatja a zenekari dallamot. Requiem és Kyrie. Ám mindez mégis kifejezi a Harag Napjának borzalmait: az ősi­ egyszerű dallam mint feltartóztathatatlan ár hömpölyög a kórus és a ze­ nekar szólamaiban. 3. Pár kottaoldalnyi. máshol eléggé érdektelenné válik a zenei anyag. Quid sum miser. Hat szólamra osztott a cappella-kórus. Amint az égzengés véget ér. Zenekari basszusok intonálják a Dies irae alaptémáját. A korábbi és a későbbi Requiem-kompozíciókkal teljes ellentétben. Meglehetősen külsőséges. mindent maga alá temet. Requiem) stílusát. ezúttal igazi lírikus dallam. ugyancsak régies-ősi stí­ lusban. S ekkor megnyílik az égbolt. operás hangú tétel. A száraz deklamálás hatal­ mas fokozásban éri el tetőpontját.legjobb hite szerint .drámai erejű szakasza. egy hangon deklamál a kórus. habozás nélkül összevon.) Az egész mű egyik . csak a Christe eleison kap dallami megformálást. Egyike ismét az archaizáló tételeknek. azt ki sem bontó könyörgés.

majd a Requiem aetemam zenei anyagát idézi vissza az első tételből.tétele. míg az unisono felrakott énekkar egyetlen két hangból álló motívumot ismé­ tel. Agnus Dei. Soha nem hallott zenekari szín: a legmagasabb és a legmélyebb regiszterek egymás mellé rakása. akkordikussá az énekkar. A szólista énekére a női kar vála­ szol. Titokzatos zenekari színakkordok vezetik be a záróté­ telt. Szélesen kibontott. 212 . A továbbiakban mintha Berlioz a Mozart-Requiem Süssmayr-féle befejezését venné pél­ dának : előbb a Te decet. a mü egyetlen gyors tempójú szakasza. A Sanctus második megjelenésekor a zenekari hang­ szín sejtelmességét pianissimo cintányér.a második formaegység. A Dies Irae lírikus zárószakasza. A hömpölygő-ringó fődallam valóban megadja a kí­ vánt hangulatot: a könnyes gyászét és egyben a könyörgését. A tételt kétszer is megszakítja a //oíű«/ja-füga. Csak a tétel befejező szakaszában. Hallatlanul frappáns zenei megoldás. A mű talán legérdekesebb. dallamgazdag tétel. félelmesen monoton következetességgel. Hosíias.és mégis régies . a záró invokáció­ ban válik harmonizálttá. A végső kicsengést az Ámen elhaló akkordjai adják. a basszusok monotonul ritmizált deklamálása felett. Offenórium. melynek teljesen más stíluskorból való és természetesen telje­ sen más eszközökkel megvalósított párját Stravinsky Zsoltárszimfóniajában találjuk meg. 7. A kó­ rus szótagoló deklamációval zsolozsmázza a felajánlás szövegét. legizgalmasabban újszerű . 6.és nagy dobütések fokozzák. Éterikus harmóniák és hangszínek felett énekli a tenorszó­ ló a tétel szélesen kibontott melódiáját. Megdöbbentően előremutató megoldású ez a tétel is. a középső regiszter teljes mellőzésével! 9. melyben a tétel főtémája á női szólamokban és a tenorban tér vissza. meg-megszakítva a férfikar szavaló harmóniáitól. s ezt a zenekarban 3 fuvola és a harsonák akkordjai kísérik. Sanctus. Lacrymosa. Az előadói apparátus élesen kettéválik: a zene­ kar egy szélesen kibontott moll-témára épit szabadon kezelt fugatót. 10. 8.

Mefisztó (bariton) . mint a múlt század. a Rómeó és Júlia. emlékiratai ma is élvezetes olvasmányok. Egyes jelenetek több szakaszra oszlanak 1846. amelyeket a nála gyak­ ran sokkal kisebb komponisták is el tudnak kerülni. 20 jelenet." Nem újdonság. Lisztre. Ez az irodalmiság két vo­ natkozásban is megnyilvánul. talán nem is nyerhette meg. Egyrészt ez az a kor. A Fantasztikus -szimfóniának még ő maga írja programját. Ilyenkor követi el azokat a hibákat. és túllép azon a határon. Egy baráti hangú kritika mutat rá a lényegre: „Teljes lényével elmerülve újításaiban. Byron­ hoz.Brander (basszus) Négy rész. Személyek: Margit (szoprán) . zenekarra. E. Az új mű nem nyerte meg a közönség tetszését. kis és nagy kórusra. a Harold Itáliában. és ha mélyére nézünk a körülményeknek.elég ha Schumannra. magára Berliozra vagy az ebből a szempontból leg­ nagyobbra. tenor-.és basszusszólóra. A. ahol a közönség befogadóképes­ sége megáll. 24. gyakran elmondták. 213 . Berlioz szem elől tévesz­ ti közönségét. Op. gyermekkarra. amikor a komponis­ ták legtöbbje irodalmi munkásságot is folytat . hogy a romantika zeneszerzői li­ terátus muzsikusok voltak. talán soha nem volt olyan periódusa a zenetörténetnek. Wagnerra. a Benvenuto Cellini és a Faust elkárhozása már Shakespeare-hez. általa teremtett kombinációk és hatások bűvöletében.mint hazájában szinte minden esetben -. T. december 6-án mutatták be a párizsi Opera Comique-ban Berlioz drámai legendának nevezett alkotását. És ezzel igazolja a közönség előtt legádázabb ellenfeleit.BERLIOZ FAUST ELKÁRHOZÁSA (La damnation de Faust) drámai legenda szoprán-. Berlioz ismét megbukott. az új. Hoífmannra utalunk -. bariton. Berlioz mindkét vonatkozásban mintapélda. főleg irodalmi ha­ tások annyira befolyást gyakoroltak volna a zeneművészet alkotómeste­ reire.Faust (tenor) . a Faust elkárhozását. Cellini mesterhez és Goethéhez fordul ihletért. amelyben a külső. másrészt a zeneművek ihle­ tő forrásai közt lépten-nyomon felbukkannak az irodalmi alkotások. Korunkat is beleértve. Kritikái. a romantika kora. és nagy alkotásainak legtöbbje valamilyen már meglevő költői alkotás nyomán készült. Mint annyi­ szor .

Berlioz minden stiláris sajátossága. A mü partitúra-kiadásának előszavában ő maga figyel­ meztet. Ha a művet egészében szem­ léljük. hanem az övé. A goethei hős. hősét a legkülönbözőbb helyzetekbe hozta. a Harold képsora a drámai legenda képsor-jellegét előlegezi. heroikus és groteszk ábrázolókészsége a legmaga­ sabb szinten jelentkezik. helyenként hozzáírt. Berliozé egyesíti magában a romantika számos irodalmi hősének vonásait. lírai. Mindez együtt okozza. Ugyanakkor Berlioz addig irt műveinek hő­ sei és jelenetei is így vagy úgy. Ezek után természetes. a Fan­ tasztikus szimfónia utolsó tétele pedig a legenda zárórészében kapja meg végső kidolgozását. a romantikus ember. ha a goethei modellt teljes egészé­ ben venné át. drámai. Berlioz egyébként a Goethe-tragédia Gerald de Nerval készítette fran­ cia prózafordítását használta. hogy a Faust elkárhozása ilyen össze­ foglaló művé vált. az a Faust-elképzelés. de a mű maga az ő sajátja. És ott vannak az irodalmi modellek is: Berlioz Faustja egyenesági leszármazottja Chateaubriand és Byron hőseinek. Jellemző már a címadásban rejlő különbség is: Goethe Faust-ja a tragédia második részének végén üdvözül. jele­ neteket cserélt meg. de valamilyen módon belekerültek a Faustba.Berlioz azonban nem lenne Berlioz. minden újítása. leg- 214 . Berlioz Faustja: ő maga. amely végső formájában valóban nem Goethéé.. klasszikusnak nevezhető. A zeneszerző. amelyben Faust a magyar Alföldre kerül. hogy a Fantasztikus szimfónia mellett a Faust elkárhozása lett Berlioz legnépszerűbb. Tetszése szerint válogatott a goethei drámai költeményből. hogy a ze­ neszerző megszólaltathassa csodálatos Rákóczi-induló feldolgozását. hogy egy ilyen összefoglaló mű zenei kidolgo­ zásában remekművé vált. ebből írt egy Gaudonniére nevű költő újra verseket. az az érzésünk. ha szükségét érezte. általános-emberi problematikájával. Berlioz élete egyik legnagyobb eseményének nevezi a Goethe-tragédiával való megismerkedését. S egyáltalán nem véletlen. a jelenetezés természetesen Berlioz műve. Berliozé el­ kárhozik. mintha minden addig írt műve előjáték lenne: 25 éves korában már megkomponál nyolc jelenetet Nerval Faust-fordításá­ ból. legjellemzőbb példa rá mindjárt a drámai legenda el­ ső része. hogy az alkotás alapja ugyan Goethe Faustja. vagy ha úgy tetszik: a romantikus művész. csak azért. hogy kialakuljon az a Faust­ kép. a Ró­ meó es Júlia Mab-scherzója a Faust Szilfek táncának előképe. A dramaturgiai koncepció..

utazását ábrázolja. Paraszttánc. Magyarországon. amelyet Goethe festett a német diákokról. Ezután következik a Rákóczi-induló. A recitativóba már belezendülnek a trombiták fanfárjai. Bolha-dal. Az öngyilkosságot megelőző pillanat hatalmas akkordjait váratlanul lassú tempó és ünnepélyes kóruszengés szakítja meg: a hat szólamra osztott énekkar húsvéti himnusza. A jelenetet záró recitativóban az emelkedett­ ség hangja szólal meg: Faust beismeri legyőzetését. Ebbe az emelkedett hangba dördül bele a három harsona lefelé haladó ak­ kord-sora és a piccolo-fuvola sikolya: Mefisztó megjelenik a színen.mint ahogy az egész jelenet . Észak-Németországban. 6. hogy számára nem jelent semmit a hadi dicsőség sem. majd rövidítve újra halljuk azt. Lirikus monológ. 3. amely­ nek főtémája különös hasonlóságot mutat Beethoven „A távoli kedves­ hez" dalciklusának egyik vezetődallamával. mely ket­ tőjük eltűnését. Reci­ tativo szakítja meg a fugato menetét. A lemondó. recitati­ vo. Az ivás. húsvéti himnusz és recitativo. a részegség ezeknek a diákoknak az életcélja. Faust dolgozószobájában. melyben már megjelennek a következő jelenetek motí­ vumtöredékei. Monológ. Első rész 1. Második rész 4. Brander dala a patkány- 215 . Recitativo és induló. 5. Három zenekari tétele: a Szilfek tánca. Kórus. az Alföldön vagyunk. a Lidércek tánca és a Rákóczi-induló a hangversenypódium állandó re­ pertoárjába tartozik. Recitativo. 2. Faust és Mefisztó egyezségét rövid zenekari átkötőzene követi. melynek főleg záradéka utal folklorisztikus hatásra. kétségbeesett monológ fugatóként in­ dul. Bevezetés és monológ. A jelenetet megnyitó kórus­ szám . A bevezető recitativóban Faust szomorúan beszél arról. Brander dala. A lipcsei Auerbach-pincében.semmiben sem enyhíti azt a nem ép­ pen rokonszenves képet. A vonósszólamok belépése közben az egyik fugatobelépés Faustnak jut. dudabasszusával és ritmikájával. fúga. és Berlioz zenéje a maga trivialitásával ezt tökéletesen ábrázolja is. a napfölkeltét.gyakrabban játszott alkotása. így az énekhang a hangszerek egyikeként kerül felhasználásra. Faust egyedül szemléli a természetet. A monológ zenekari fantá­ ziába megy át. Stilizált népi táncmuzsika.

Margithoz. A Bolha-dal Ber­ lioz megfogalmazásában strófikus szerkezetű. Érdemes azonban figyelemmel kí­ sérni a Faust elkárhozása recitativikus jeleneteit: Berlioz láthatóan igen sokat tanult a helyzetfestő. másrészt Mendelssohn tündér-zenéinek. A következő re­ citativo mintegy átkötésként szerepel. puha zenekari színek. A Szilfek tánca az előző kórus főtémájára épült. szituáció-ábrázoló recitativo alkalmazásá­ nak terén nagy példaképeitől: Glucktól és Spontinitől. majd a kettő együtt. a Faustot álomba ringató szilfek és gnómok kórusa. Ide hozta Mefisztó a fáradt Faustot. azt alig-alig formál­ ja át. Rövid zenekari tétel zárja le a jelenetet. A partitúra egyik remeke ez a szám. szélesen éneklő dallamvilág. Sejtelmes. az Elba partján. diák-dal. egyenletes ritmi­ kus kopogású karszólam. aki álomra hajtja fejét.ról megint csak karikatúra. amikor a férfikar Brander énekének témájá­ ból annak lényegtelen megváltoztatásával fúgát épít fel. majd latin szövegű vidám diáknótát hallunk. Gaudeamus igitur-refrénnel. recitativo. A keringőritmus. természetesen férfikaron. ám minden strófa más­ ként és másként harmonizálja az alapdallamot. Viszont zseniális a következő berliozi ötlet. 7. Katonakórus. a műveletlenséget figurázza ki. A sátán rövid áriája lírai hangon beszél a nyugalomról és a környezet természeti szépségéről. Az álmából ébredő Faust a jelenetet záró recitativóban azt követeli Mefisztótól. Tisztás fákkal. 8. Mielőtt Faust és Margit találkozójára sor kerülne. Az egyéb műveiben az ellenponttal nem sokat ve­ sződő zeneszerző a Faust elkárhozásában mintha azt is be akarta volna bizonyítani .és teljes sikerrel -. mindkét mester az együgyű­ séget. Berlioz még egy zsánerképet iktat be a cselekmény menetébe. amely a széles kantilénát még jobban aláhúz­ za. csodálatos kolorit jellemzi ezt a variációs formában megírt kórustételt. Megint csak Berlioz ellenpontos tudására vall. (Vajon lehet-e egyálta­ lán cselekménynek nevezni a jelenetek egymásutánját?) Először egy len­ dületes katonakórus hangzik föl.lúlia Mab-scherzójának. és a hangszerelés is ál­ landóan változik. Ezután következik az egész mű egyik legterjedelmesebb száma. a levegőben való tovarepülés zenei ábrázolása. az ötlettelenséget. Ária. Szilfek tánca. Koncepcióban közeli rokona Mozart „Falu­ si muzsikusok" szextettje utolsó tételének. hogy a tudós kontrapunktnak is meste- 216 . Külön elragadó szín a kórus nagyrészén végigvonuló. hogy vezesse az álomban látott gyönyörű lányhoz. hogy a jelenet végén a két dalt egyszerre mutatja be. amely ismét az utazás. kórus. a leheletfinom zenekari színek méltó párjává te­ szik ezt a tételt egyrészt a Rómeó és .

11. és az álomkép nyomán lelkében feltámadt szerelem hatalmas szenvedéllyé nő benne. majd szenvedélyessé váló dallamvilága az egész berliozi életmű legszebb részei közé tartozik. a végén Margit mélyről fakadó sóhajával. és bizonyítja. Recitativo és dal. (A hangversenyszerű előadásokon ez a tétel rendsze­ rint kimarad. Rendkívül poétikus a dal elhaló befejezése. Lidérc-tánc. Mefisztó szerenádja. az alvilág hatalmait. hogy segítsék őt Margit elcsábításában.Harmadik rész 9. tulajdonképpen fantasztikus és groteszk ötletek­ kel zsúfolt. Kettős. amelyek való­ ban sátániak. Recitativo. Faust meghatottan néz kö­ rül az egyszerű környezetben. A leszálló estét jelzi a dobok és a trombiták finom takarodó-zenéje. recitativo. A bevezető recitativóban igen ha­ tásos zenekari miniatűrképek állítják elénk a zavarban levő. Takarodó és ária. A thulei királyról szóló dal megint csak egyike a mű legragyogóbb részeinek. A jelenetben Berlioz előlegezi Margit dalának és Mefisztó szere­ nádjának témáit. Rövid átkötőjelenet . 14. lassú tempó­ ja és pasztelles színei ellenére oly feszültséget hordoz magában. A gyönyörű ária. Margit énekét szóló­ brácsa hangja fonja körül. a bimbózó szerelemmel küszködő fiatal lány portréját. Hatalmas méretű drámai hármas. Rövid recitativo után zendít rá Mefisztó szerenádjára. A lidérc-tánc ugyancsak az igen gyakran játszott Faust­ részletek közé tartozik.időnként ezt is elhagyják -. zseniálisan hangszerelt menüett. Berlioz keringöütemben és egy kicsit a verklik­ re emlékeztető zenekari kísérettel komponálta meg ezt a részletet.) Margit szobájában vagyunk. A bevezető monológ­ ban Mefisztó megidézi a lidérceket. melyben Mefisztó Faustot elrejti a szoba egy függönye mögé. Tercett kórus­ sal. A nagy szerelmi kettős. A jelenet ugyancsak a mű operai hangvételű részeihez tartozik. és a dal témája különös archaikus színt kap a témafejben alkalmazott bővített kvart-lépéstől. A mű eddigi folyamán tulajdonképpen elegáns világfiként vagy legfeljebb gúnyos lovagként megjelenő Mefisztó ettől a jelenettől kezdve kap a zenében olyan karaktervonásokat. nagyon is bő dallaminvenciója volt. Margit kö­ zeledik. A hármasba bele-beleszól a szomszédok kórusa. 12. hogy hosszú zenekari utójátékban tudja csak a szerző ezt a feszültséget leve­ zetni. lírikusán kitárul­ kozó. hogy a zeneszerzőnek na­ gyon is fejlett. akik figyelmeztetik Margit anyját a lányát fenyegető veszélyre. 217 . Csodálatos. a szerelmesek és a Faust távozá­ sát sürgető Mefisztó között. 13. Mo­ nológ. Margit és Faust jelenete áll legközelebb e drámai legendában az opera-stilushoz. 10.

És Berlioz mindezt még fokozni tudja a követ- 218 . hogy a börtönbe került Margitot megmenthes­ se. a gon­ dolati és érzelmi világ festésének valóban csodálatos remekével állunk szemben. íti is hosszú zenekari utójátékban nyugszik le a drámai feszültség. Rövidségében és egyszerűségében is fantasztikus jelenet. Margit románca a rokka mellett. Az egyszerű secco-recitativóban bonyolódó párbe. ez a monológ állítja elénk talán legpregnánsabban azt a romantikus művészleiket. Sok bírálója szerint az egész Faust-partitúra csúcspontja. A pokolraszállás. Recitativo. A költemény egyre fokozódó szenvedélye termé­ szetesen hozza magával. Fantasztikus zenei kép: a vonósok könyörtelen lovaglóritmusa fölött elnyújtott. és egyre magasabbra kúszik az énekszólam. mint a primitív vadászfanfárokat. Berlioznál lassabb a tempó. Csak a szerződés aláírásának pillanata dermeszti meg a hallgatót. 17. egyetlen hangszeres effektussal: a tam-tam egyetlen ütésével. majd Margit románcának idézetszerüen felbukkanó néhány záróütemét. A második részből ismert katona. Faust azt hiszi. Monológ.szédben Faust eladja lelkét a sátánnak. Az énekszólam mellett fontos szerep jut a szólisztikusan kezelt angolkürtnek. Faust nagy mono­ lógja a természetben és a természethez. a hangerő és a kifejezés. S mindezen túl. hátterében vadá­ szat kürtfanfárjaival. míg a basszus kopogása Margit izgatott szívdobogását ábrázolja. a borzalom va­ lóságos orgiáját halljuk. Az út azonban a pokolban ér véget. Ellentétben Cherubini c-moll Requiemjével (lásd ott).útközben egy kereszt tövében falusi nők térdelnek -. nincs a rokka jjergését ábrázoló hangfestő motivika. amelyről bevezetésünkben be­ széltünk. Mint a Faust-áriánál. a természetábrázolásnak. S a rendkíxóil feszült dialógus zenei hátterében semmi mást nem hal­ lunk. izgatottabbá válik a ritmika. 18.Negyedik rész 15. 16. Érdekes összevetni Berlioz és Schubert felfogását. Sejtelmességében azonban éppoly félelmetes. hogy a megzenésítésben is fokozódik a tempó. Faust és Mefisztó fekete lovakon vágtat tova. mint a Cherubini-mű fortissimo ütése. majd a női kar egyhangú zsolozsmázása . A lírának. panaszos oboa-hang szól. Faust és Mefisztó párbeszéde. viszont a cselló és a bőgő pízzicatói a schuberti elképzeléshez hasonlóan festik a szívdobogást. A dalhoz kapcsolódó rövid kórusjelenet (gyakran el­ hagyják) az esti hangulat képe. hogy Margit segítségére sietnek. Schubertnél a kiséret állandóan pergő motívuma hangfestő módon állítja elénk a rokkapergést. majd egyre fokozódik a tempó. Dal és kórus.és di­ ákdal töredékeit halljuk kiskóruson. ez a tam-tam ütés pianissimo szólal meg.

azok értelmének teljes fel- 219 . Minden zeneiskolában intő példaként kellene bemutatni : hova vezet egy helytelen irányzat. A vegyeskart gyermekkar erősíti. basszusszólóra. Ha ugyanis ezt a müvet történetileg helyére állítjuk. majd. Margit megdicsőülése zárja a müvet. 4 kórus. és többé a színpad számára nem komponált. alt-. Rossininál ez az elv a szöveg szavainak.és ez az énekes művek számára szerencsétlen nápolyi gondolat: a zene korlátlan úrrá te­ vése. Olasz egyházi zene a romantika korában „Maradandó érdekességü ez a mü. a kiskórus utolsó jajszava. éterikusan áttetsző hangszerelés fö­ lött megszólaló kórustétellel. lírikus. 1829-ig mintegy negyven operát komponált. maga kitalálta értelmetlen halandzsa-szöveget: „Irimiru karabrao. has! has! has!" A Pandaemoniumhoz a kórus baszszus szólamának néhány szavas epilógusa csatlakozik. 1 kvartett. Ezeknek a késői éveknek egyik legfontosabb alkotása a Stabat Mater 1841-ben átdolgozott. Hátralevő 39 évében . és Európa zenei fe­ jedelme volt. Természetesen Pergolesi Stabat Mater-étől a Rossiniéig hosszú az út. 1 duett. végső kicsengése egy irányzatnak. Az elv azonban azonos mindkét zeneszerzőnél . (Ebből 1 ária kórussal.1868-ban bekövetkezett haláláig . tenor-. több kórusszámban szólisták is szerepelnek) Közismert történeti tények: Gioacchino Rossini pályakezdésétől 37 éves koráig. Pandaemonium-ban. ROSSINl STABAT MATER szoprán-. végleges változata. 20. a 19. mint fényes. Kórus.kező jelenetben. mintha a föld alól szólalna meg. néhány részletében zse­ niális emléke a latin országokban bekövetkezett hihetetlen egyházzenei hanyatlásnak. pokolbéli lel­ kek örömrivalgó kórusa fogadja Faustot és Mefisztót.teljesen visszavonult. amelyhez Pergolesi is tartozik. Az elkárhozott. énekkarra és zenekarra 10 szám: 4 ária. Berlioz saját nyel­ vet is adott a pokolnak.

vagy arról . század utolsó évtizedeitől kezdve Itália . ugyanúgy. jól énekelhető és . Mind a kettőt hajlékony. Toscanini vagy Mahler. Egy más helyen hivatko- 220 . Mondanunk sem kell. tehát alig húsz évvel Rossini halála után vetette papirra Hermann Kretzschmar.találták meg a kapcsolatot. akár Kretzschmarnak hívják a tudóst. d'Albert vagy Busoni . ahogy az olaszság mindig berzenkedett az „oltramontan" szellemtől. És az olasz dallam mindig szép. mely annyi csodálatos remekművet hozott létre a művészet. Hogy ez a dallamvilág. Nem vitás. a szöveg szelleme elleni pimaszkodáshoz. sem a zeneszerző számára nem jelent problémát. a mindent komolyan vevésről („alles tierisch ernst nehmen"). legfőbb hangszere az emberi hang.igen! .egyházi zenéjében olyan átala­ kulásnak lehetünk tanúi. Ennek a Stabat-nak néhány számából táncdarabot lehetne csinálni. a formával és a zenei nyelvtannal szembeni durvasághoz és eltompultsághoz. hogy a németek a legutóbbi időkig lenézték.Hándel vagy Hasse. mindig idegennek érezte magától mindazt. hogy körülbelül a XVII.dúsan díszített. Az olasz komponista mindig dallamban gondolkodik. az irodalom és a tudomány minden területén. a szövevényes kompozíciós módszer felé. akár operamuzsikáról van szó. akár 1888-at írunk. de ugyanak­ kor a legtöbb esetben kifejező is. (Csak az utóbbi egy-két évtizedben lehetünk tanúi a kölcsö­ nös idegenkedés megszűntének. gyönyörűen arányos. ékítményes dallammal látja el. sem pedig a mai hallga­ tó számára nem szabad problémát jelentenie. A lényeg az. ez a stílus gyakran teljesen azonos az operáéval. akár egy­ házi zenéről.) Messze vezetne. szemben az olasz zeneszerzők melódiacentrikusságával és formakultúrá­ jával.és bizonyos fokig Franciaország .zenében -. alacso­ nyabb rangúnak tekintették az olasz opera és oratórium minden meg­ nyilatkozását a magukénál. A teljes német zenetudomány álláspontja ez. ha ennek a német idegenkedésnek okait kutatnánk: beszélnünk kellene a német sú­ lyosságról. ami az „Alpoktól délre" történt. A né­ met szellem. mások nem lépnek túl a Rossini-korszak operái kedvelt preghieráinak vagy a kórusos kisértetballadáknak színvonalán. hogy ez a vélemény nemcsak Kretzschmar gon­ dolatait tükrözi.és régmúltban csak kivételes egyéniségek ." Ezeket a szavakat 1888-ban. amelyben döntő szerep jut az „operás" elemek­ nek. az akkori idők egyik legjelentősebb zenetudósa. Mondjuk meg. Az olasz zeneszerző nem lát sok kü­ lönbséget szöveg szempontjából a megzenésítendő tárgy egyházi vagy vi­ lági jellege között. hogy a német alkotóművészek mindig a bonyo­ lult ellenpont felé hajlottak. A közel. akár Hanslicknak.bontásához vezet. akár 1920-at.

(Felejthetetlen személyes élménye e sorok írójának egy pünkösd vasárnapi nagymise a luccai San Frediano templomban.. ze­ nekari hangzásának. és pár hó­ nappal később. Déli. súlyosabb . ennek vándor bohóc hőse a Szűz oltára előtt azt ajánlja fel. hogy ténylegesen nincs semmi összefüggés szöveg és zene. Ez a beállítottság történeti folyamatában nézve a XIX. mint amit legszebben tud: dallamait. 1842 márciusában kerül bemutatásra Verdi pályakezdő nagy sikerdarabja. amelyekben a zene annyira egyeduralkodóvá válik. század első év­ tizedeiben valóban elvezet néhány kirívó jelenséghez. századi olasz egyházzenei stílusnak legnagyobb remeke Verdi Requiemje után. tehát a szövegtartalom zenei megformálása terén éles cezúra választja el egymástól a Stabat Mater tételei közül a szólisztikus és a kórusos szakaszokat. A Teli Vilmos emelkedettebb.tehát „operás" dallamait. mint a német.mint említettük . a Nabucco. áttetszőbb. és annak jegyében kom­ ponálná meg az egész tételt.) A zenei kifejezés. valóban ismerünk olyan müveket. amelyek félreismerhetetlenül már Rossini „örökösére". Giuseppe Verdire utalnak. a Miasszonyunk bohócára. hogy az előbbiben valamicskével szigorúbb a stílus és több az ellenpontos tétel. Áldozás közben orgonaszó hangzott. (Különös egybeesése a kronológiai adatoknak: a Stabat Mater 1841-ben készül el.zunk Anatole Francé gyönyörű novellájára. olasz . A kórustételek viszont egyrészt . árnyaltabb világa fogadja a hallgatót. Donizetti és Bellini legszebb ope­ rarészleteinek világát felidéző muzsika. harmóniai egyszerűségének. Néhány részletben Verdi középső korszaka stílusvilá­ gának teljesen kiforrott modelljére ismerhetünk rá. Főleg a zenekarkezelés és a harmonizálás üt meg olyan hango­ kat. Az olasz kontrapunktika azonban mindig la­ zább. Ebben a műben nyoma sincs a Sevillai borbély vígoperai hangjának. hogy a „vezérszó" hangulatát tükröző zene egyáltalán nem adekvát a következő. szövegi tartalom és zenei kifejtés között..termé­ szetesen csak olasz értelemben iúlyosabb -.hiszen egy-egy ária a Stabat-textus több strófáját foglalja magába -. amit legjob­ ban tud: legszebb bukfencét.) Rossini Stabat Matere ennek a XIX.sokkal szigorúbb 221 . Ennek következtében gyakran előfordul . Az előbbiekben Rossini mintha egy-egy „vezérszót" választana ki a strófák szövegéből. Mit ajánlhat fel az egyházi zene oltárán az olasz komponista mást. ugyanebben az áriában megzenésített strófák szövegével. Az egyetlen különbség az egyházi és a világi muzsika közt az.

még­ hozzá igen meggyőző erővel. a Szűzanya keservét ábrázolja. 4/4-es ritmus éppúgy kiemeli. mindvégig aláfestve a két énekszólam ismét csak szabályos operakettősét. A zenekari kí­ séret remegő rövid hangjai talán a szívverést vagy a sírást ábrázolják.mintapéldája a bevezetőben említett „vezérszavas" koncepciónak. majd a teljes zenekar harsogja a harmadik motívumot. úgy tűnik. A vonóskar mutatja be a tétel második. másrészt a kifejezés szempontjából is hívebbek a szöveghez. sokkal közelebb állnak az „oltramontan" vagy éppen a palestrinai hagyomány értelmében vett egyházzenei ideálhoz. Rossini bátran olvaszt össze egymásnak látszó­ lag ellentmondó típusokat. a vezérszó talán a 222 . tragikus intenzitással. A szinte már komikussá váló eltérés szöveg és zene között akkor következik be. fájdalmasan meg-megszakadó dallamát. az ária ugyanis a legkifejezettebben indulózene. Természetesen az előadás enyhíthet mindezen. illetve motívum a fájdalmat. 4. A részlet egyébként a legszabályosabb operaária. Hosszabb zenekari előjáték mutatja be a tétel főbb témáit. 1. Introduzione (Stabat Mater). A tétel zenei anyagá­ nak megszólaltatásában szólisták és kórus egyaránt részt vesznek. mint maga a dallamvezetés vagy a hangszerelés. 3. amikor ugyanez a hangvétel kapcsolódik össze az O quam tristis et afflicta vagy a Quae moerebat et dolebat sorokkal. a pertransivit gladius szavak irányadók. Ez a tenorária . Cujus animam. így például recitativót és kórustételt. Indu­ ló-jellegét az élesen hangsúlyozott. Basszusária. ha figyelembe veszi Rossini Allegretto maestoso tempóelőírá­ sát és az indulószerű főtéma „lágyan kötött" előadási utasítását. Rendkívül érdekes né­ hány tétel formatípusa. Pro peccatis. For­ mailag az első tétel az említett három dallam egymásutánjára. Mindkét női szólista egyenlő szere­ pet kap. Ez a kíséret a kettős teljes egészén végigvonul. szoprán). amely a te­ norszólamot magas Desz-'ig vezeti. vala­ mint a Verdi Requiem Offertóriumának kezdete között. és 2. annak minden elő­ nyével és hátrányával. Ünnepélyes kürthangzatok vezetik be a szoprán-alt duettet (Rossini eredeti előírása szerint: 1. az utolsó ütemekben nagy virtuóz kadenciával.egyébként a Stabat Mater legnép­ szerűbb és gyakran önállóan is előadásra kerülő részlete . A zenei anyag két részre oszlik: egy mollszakasz nyilvánvalóan Krisztus kínszenvedésére utal. Quis est homo. váltogatá­ sára épül. Valamennyi dal­ lam. 2.szerkesztésűek. Rossini számára. te­ hát a szöveg fleret vagy supplicio kifejezését illusztrálják. Megdöbbentő hasonlatosságot találhatunk az el­ ső két ütem cselló-fagott dallama és az erre adott fafúvós zárlat.

Na­ gyon karakterisztikus a Fac me tecum plangere zenei ábrázolása. 6. Az egész tétel ismét a táncos ritmika jegyében fogant. Új anyagot képvisel a basszus. Az ária középrészé- 223 .és az altszóló. majd mind a négyen egyesülnek az első dallam megszólaltatására.! 5. A cappella ének­ kar és basszusszóló adja elő. a kórus ugyancsak az In diejudicii sort visszhangozza. Ezt fejezik ki a zenekari bevezetés harsány trombitafanfárjai. Talán ez a tétel áll legkö­ zelebb Pergolesi Stabat-jához. Fac uiportem. A négy szólista kvartettje. Fájdalmas csellómotivuma és éles fúvósakkordja mind ezt idézik fel. refrénszerüen visszatérő szakasz alkalmazza a kötött. ezúttal az altszóló előadásában. a krisztusi megváltást állítja elénk. 7. Hogy semmi kétségünk ne legyen. tehát a korbácsolás lehetett. míg a rövidre fogott középrész ismét az erőteljes pontozott ritmust mutatja. És talán ezt ábrázolja e szakasz énekelt dallamának ponto­ zott ritmusa is.. íme. Eja Mater. és ezzel a tartalmi szféra legmélyére hatol. méghozzá táncos lejtésű vagy legalábbis lirizáló ritmust. azaz rövidre fogott ária. Triós formájú tétel. (Ugyanez a pontozott ritmus jelenik meg Krisztus megkorbácsoltatásának szimbolizálására Hándel Messiásában. jellem­ ző módon az In amando Christum Deum szövegre. Ezután kapcsolódik be a szoprán. annak is Inflammatus-tételéhez. A zenekari bevezetés tompa dobütései. és a han­ gulat igazi kifejezése tulajdonképpen csak az elhaló záróütemekben jelentkezik. ha figyelembe vesszük. recitativikus módon szólalnak meg. hogy két teljesen ellentétes ze­ nei ábrázolásmódot kapcsol Rossini ugyanahhoz a szöveghez. a végítélet. időnként a karszólamok is teljesen kötetlen. azaz a sebek és a sebek vállalása kifejezése. valamint éles dinamikai különbségeket: mindkettő a Fac me plagis vulnerari. a felületes. teátrális. 8. Nem csak a szólista éneke követi a recitativo accompagnato stílusát. Sanda Mater. Kóruskíséretes szopránária. szöveg és zene kapcsolatát egyáltalán nem ismerő Rossini.. Zseniá­ lis ez a megoldás. a frázisvé­ gekre klarinétszóló válaszol. formájára nézve kórus és recitativo. A Stabat Mater legkülönösebb tétele. Itifiammatus. a sírás képe: a négy szólista elcsukló hangjait a vonóskar pizzicatói visszhan­ gozzák. A vezérszó vitán felül In diejudicii. lirikusan kitáruló dallama és főleg dúr hangne­ me pedig az áldozatvállalást. drámai éneke. az izgatott zenekari ritmika és a szoprán­ szóló magasba törő. Cavatina. a c-moll hangnem. melynek visszatérő főrésze lírikus jel­ legű. Mindössze egy négyütemes. A kvar­ tett fokozatosan alakul ki: az első strófát csak a tenor énekli. a vála­ szokat már a tenor adja.) A második szakasz lassabb tempója.flagellis subditiim.

10. két zongora és harmónium kíséretével. akik az egyházi stílus hiányát vagy a ma­ gasztos ellenpont nem ismerését vetették a szemére. könyörgőbbé válik a hangu­ lat . mint az autográf partitúra bejegyzéseiben. a mesterség tökéletes ismeretében. Sokkal inkább . 6 kórustétel (egyesekben a szólisták is résztvesznek).és basszusszólóra. 224 . de mégis átszellemülten finom megkomponálása. két zongorára és harmóniumra 14 tétel: 5 ária (egy kórussal).már a cím is kérdéseket vet fel. Fac me cruce custodiri. Finale. nyaralásom alatt.szerénysége nyilvá­ nul itt meg. Quando corpus morietur. Készült Passyban. négy szólamra. Ezután már csak a gyorsabb tempóban lezajló. 1 zongora-(vagy harmónium-)szóló. Kíséret nélküli kartétel. tétel zenéjét. „Kis ünnepi mise" .ben. ha ebben a címadásban Rossini humorának. tenor. melyek az egyik fúgatéma dallamtöredékét használják fel. Tizenkét énekes mindhárom nemből: férfikarból. 1 tercett. vegyeskarra. ellenállhatatlan lendületű záróütemek maradnak hátra. A bevezető ütemek után ugyanis a legszabályosabb kettősfúga bontakozik ki. a fúgaszerkesztés minden törvényének és szabá­ lyának betartásával. A kóda felgyorsítja a tempót és szabályos operaária-strettóként ér véget a tétel. A mes­ ter ezt írta az 1863 nyarán komponált alkotás elejére: „Kis ünnepi mise. minden énekkar muzikalitásának próbaköve. Külön formai érdekesség. ROSSINI PETITÉ MESSE SOLENNELLE (Kis ünnepi mise) Szoprán-. 1 duett. Mintha Rossini a mü végén szándékos meglepetés­ sel szolgálna mindazoknak. hogy a fúga kódája hirte­ len egy tartott akkordon megszakad. csakúgy. alt-. illetve ennek visszatérésében lágyabbá. Hogyan lehet egy ünnepi mise kicsi? Vagy: hogyan lehet egy kismise ünnepi? Tévednénk azonban. 9. ezzel szemben áll kont­ rasztként a Paradisi glória szavak égretörő. cinizmusának akárcsak a legkisebb jelét is látnánk. Az első motívum a halálra utal fájdalmas kromatikájával és lehanyatló dallamlépéseivel. és Rossini visszaidézi néhány ütem erejéig az 1. Ámen.

Va­ jon igazán szent zene ez (musique sacré). Mint öregkori müveiben ál­ talában. március 14-én ke­ rült sor. És ki hinné!. ta­ nítványaid között is voltak. mégpedig nyolc a kó­ rusba. vagy átkozott zene (sacrée musique) ? Az opera buífára születtem.S még meghatóbb a kézirat utolsó ol­ dalának bejegyzése: „Jó istenem. íme elkészült ez a szegény kis mise. egy ke­ vés szív. Légy hát áldott és fogadj be a Paradicsomba. Különösen Meyerbeer rajongott a zenéért és komponis­ tájáért. Pár évvel később hívei rábeszélték Rossinit. 1863. itt is tapasztalható az a gondos kompozitoríkus munka. Rossini . -• G. Az pedig külön tanulmány tárgya lehetne. hogy a második zongo­ ra csak kettőzi az elsőt.Passy. s . ez minden. a misében is későbbi korok vívmányait előlegezi Rossini. a harmonizálásra. rosszabbul tegye meg. amely egyaránt kiterjed a formálásra. úgy. Tizenketten voltak az apostolok is az Utol­ só Vacsorán.csak azért vállalta el. és ezen a véleményen van a mi korunk is: a Petité messe solenelle napjainkban csakis eredeti változatában hangzik fel. négy a szólókhoz. összesen tizenkét Cherub. akik hamis hangot énekeltek." . nehogy halála után más. (Jegyezzük meg. egy arisztokrata hölgy palotájában. Isten bocsássa meg itt következő hasonlatomat. ahogy Leonardo freskója ábrázolja. A mise Rossini legjelentősebb alkotásainak egyike. a ritmikára és a dallamvilágra. Uram. az én Vacsorámon nem lesznek Júdások és az enyéim tisztán és con amore zengik majd magasztalásodat és e szerény kompozíciót. s így előadása egy zongorával is lehetséges.Wí nőkből és kasztráltakból elégséges az előadáshoz. 1864. a muzsika Jupiterjének nevezte a mestert. hogy hangszerelje meg a müvet nagyzenekarra. Az előző műnél is magasabb színvonalú a darab ellen­ pontos szerkesztésű tételeinek kidolgozása."* A mű első előadására a következő tavaszon. amely öregségem utolsó halálos vétke. A zeneszerző nem szívesen végezte el a munkát. hogyan használja ki a szerző a furcsa kísérő­ apparátus hangzáslehetőségeit.saját nyilatkozata szerint . bizzál bennem. Az előadás kitűnő volt. Ö maga az eredeti formát jobbnak tartotta.) Rossini a hagyományos miseszöveget 12 egj'enrangú tételben kompo- Mindkét idézetet Hézser Zoltán fordította. Mint már a Stabat Materben. és az előkelő közönség meg a zenei élet jelen lévő nagyságai lelkesen ünne­ pelték Rossinit. jól tudod! Egy kevés tudás. sőt gyakori. 225 . első­ sorban a rendkívül színes és érzékeny harmonizálásban.

majd a kórus-szoprán gregorián jellegű invokációja hangzik fel.és a basszus-szólista tercettje. mégis az ellenpontos szerkesztés mesterműve.ó\ a négy szólistáé a szó. Az itt is alapvető induló-ritmust valószínűleg a Rex coelestis „vezérszó" indokolja. Domine Deus. Széles meló­ diaívek festik a hálaadást. a zá­ róütemek újra csak átvezetnek a következő tételhez. Kyrie. Basszusária. nem véletlen. A muzsika maga helyen­ ként a Teli Vilmosra emlékeztet. pasztorális hangvétel ábrázolja a békét. a befejezés modulatórikus jellege azonos az előző tétellel. kíséret-szerkesztése. A kíséret ismét azonos figurációra épül elejétől-végéíg. 4. Bár a fúga nem tartalmaz sem augmentációt-diminuciót. Glória. Felépítése. hogy az ősbemutatón Meyerbeer ezért a tételért lelkesedett leginkább. Nagysze­ rű cáfolata a régi. A szerző a későbbiekben is él az egyes tételek ilyen egybekomponálásával. Az Et in terra pax-\. Qui tollis. Tenoráría. mesteri a kódába beiktatott újabb Glóriaidézet. majd hatalmas méretű fúga bontakozik ki. Gratias. Az alt-. szinte Bach naiv hangfestésére emlékeztető meg­ oldás a Krisztust említő Dominefili unigenite lágy moll-fordulata. A Christe-szakasz a cappella feldolgozást nyer. kissé rövi­ dített formában. A tétel első szakasza a Glória repríze. A tétel előjátéka exponálja a szerkesztést összefogó alapot: a harmónium tartott akkordjai alatt a zongora ritmikus motívuma hang­ zik fel . 7. Szoprán-alt duett. igazi kompozitorikus mestermunka! 2. Az énekkar e ritmikus kíséret fölött szólaltatja meg szélesívű melódiáit. 6. Szabályos operai kettős. A kíséret fortissimo akkordjait szünetek választják szét. mely szerint 226 . melyben az egyik szólam a másiknak kissé megváltoztatott tükör-megfordítása: iga­ zi szentzene. 5. 3. de sajnos begyökeresedett hiedelemnek. hozzácsatolt egy hangszeres szólótételt a Felajánlásra és égy áriát az Úrfelmutatásra. markánsabb motívumok az Isten fenségét. sem szükmeneteket. Jellegzetes. Ez a fúga az egész mise zenei csúcspontja. 1. A tétel végének moduláló ütemei a következő szakasz hangnemét készítik elő. szerkezete egyfajta kettős-kánon. Cum sancto spiritu. hangnemí ki­ téréssel a Qui sedes szövegnél (ezt a szöveg indokolja: a „világ bünei"nek sötét f-mollját váltja fel az isteni fenség fényes E-dúrja) és dúrba vál­ tó kódával.nálta meg. Quoniam. a Stabat Cuius animam-jának párdarabja.ez végigvonul a visszatérő főszakaszon. a tenor. Csodálatos a kidolgozási rész hosszú diminuendo-szakasza.

nem ismerte a zeneszerzés mesterségbeli részét. a második az ellenség szorongatásában kér erőt és segítséget. Sanctus és Benedictus. A két első verset Rossini azonos mó- 227 . Rossini elkerüli a szokásos és hagyományos ábrázoló megoldásokat. nemcsak figuratív. 10. E tétel kísérete is végig homogén. Két ellentétes hangulatú formaegysége a szövegek tartal­ mát tükrözi: az első az Oltáriszentséget imádja. csak a kóda hagyja el a szigorú kontrapunktikus szerkesztést. hogy nemcsak ebben a tételben. (Offertórium. . A pasztorális hangvételű. Erősen ritmizált. Altária. a főrészt zongora vagy harmónium szólaltatja meg.) Valósággal bachi háromszólamú invenciót hallunk. Et resurrexit. Credo. Crucifixus. A fúga záradékában Rossini újra megcsendíti a Credo in unum Deum szöveget. de ezúttal motivikus.8.rekeszti be a Credo-tételek sorát. a sokszoros piano dinamika: ugyancsak a mise kamarajellegére utaló vonások. egyébként semmi nem utal a passiótörténetre. O saiutaris hostia. hogy előfizetője volt az akkoriban megindult első Bachösszkiadásnak. Preludio religioso.nyilván mérsékelt. majd újabb virtuózán szerkesztett fúga .) 12. és első jelentős orgonamüvei 1860-62 közt jelentek meg. A passus szöveg­ rész első megjelenése moUba fordítja a zenét. A tétel élére Rossini ezt a különös tempójelzést írta: „Alleg­ ro Cristiano" . / / . 9. 14.) A szerzői előírás szerint az akkordikus keret-szakaszt zongora. rövid terjedelmű darabot pár ütemes harmónium-ritomello vezeti be. Ez a főszakasz bizonyítja: Rossini jól ismerte Bach stí­ lusát. A tétel első szakaszában a Credo több motívuma visszatér. még­ pedig a cappella kórusra és szólistákra. (Egyébként Rossini is­ merhette Franck zenéjét: a belga mester 1846 óta a párizsi Sainte Clotilde templom orgonistája volt. 13. nemes dallama. Agnus Dei. de a mise egészében is nagyon gyakran fordul elő a „sotto voce" utasítás. (Tudjuk.Rossini sablonokkal dolgozott. Rossini egybekomponálta a két tételt. Itt jegyezzük meg.hagyomány szerint az Et vitám venturi saeculi szövegre . Altária kórussal. a tétel egyszerűsége és zenei fogantatása mintha Lisztet és a ceciliánus mozgalmat előlegezné. nem túl gyors és méltóságteljes allegróra gondolt. Az Úrfelmutatásra írt nagyméretű és gyönyörű szopránária. homogén anyagú kíséret fölött bontakozik ki a szólista szélesen ívelt. Ugyanak­ kor azonban a darab gazdag kromatikájának és az ellenpontos szerkesz­ tésnek együttese már César Franck világát idézi.

A többi mű: orgonakíséretes miséi és Requiemje. valamint zsoltárai még ma is ritkán kerülnek előadásra.don önti zenébe: rendkívül differenciált ritmikájú és egyanyagú kiséret fölött zeng az alt-szólista kitárulkozó melódia-ive. melyre a cappella kó­ rus-refrén felel. Külön kell azonban jellemeznünk oratóriumait. Ennek a népszerűtlenségnek leg­ főbb oka talán a művek nehéz megközelíthetőségében rejlik. egyben ez az egyetlen részlete a Petité messe solenellenek. a hivő katolikus. amely valóban drámai muzsika. harmóniafüzéseinek merészségeit és hangszerelésének különle­ ges színeit. igen sok szempontból jelen­ tős alakja az egyházi zene egész történetének. Liszt. közbevetéseível és vázlatos 228 . Ezirányú működésében élesen el kell választanunk két nagy oratóriumát és zenekaros miséit töb­ bi egyházi alkotásától. hogy e helyen teljes életmüvét méltas­ suk. Az egyik oldalról szemére vetették ugyanazo­ kat a kifogásokat. illetve egyházi zenéjét.legfőbb célja az volt. amelyet 1888-ban Hermann Kretzschmar adott a Requiemről: „Gyakran elmosódik benne a határ­ vonal. LISZT FERENC (1811-1886) A romantikus oratórium történetében kiemelkedő. hogy a romantika zenedrámai elveit. az Esztergomi és a Koronázási misében . Nagyrészében ez a mű.a maga deklamatorikus aforizmáival. a melodikus invenció hiányát. Nem lehet célunk.a Krisztusban. Az egyház részéről viszont támadták a musica sacra „elvilágiasítása" és műveinek teatralitása miatt. mind a szakmuzsikusok. a Szent Erzsébet legendában. amely az eredetiséget a különcségtől elválasztja. aki felvette a ferencesek harmadik rendjét és élete utolsó szakaszában „Liszt abbé" volt. hiszen ez szétfeszítené egész könyvünk kereteit. mind pedig a hivatalos egyház részéről. amelyeket általában zeneszerzői életmüvével kapcso­ latban emlegettek. Az előbbiekben . A békéért könyörgő harmadik versben egyesül a szólóés a kórusének. Éppen e törekvése miatt kapta a legerősebb támadásokat. Mintha még ma is érvényes lenne az a jellemzés. bizonyos szempontból Wag­ ner reformjait átvigye a musica sacra területére. tehát a „hipermodernséget". külön hely illeti meg Liszt Ferencet.

sőt selejtes alkotást eredményezett. A mozgalom kevés remek­ művet és igen sok közepes. Ez a mozgalom. hogy ő is az egy­ szerűség. Liszt annyiban csatlakozott a ceciliánusokhoz.egyáltalán nem tartozik a zenéhez. annak bővített. csak e művészet előcsar­ nokában van helye. s általában alterált hangzataival. másrészt a Palestrina-stílushoz. Csak Liszt zse­ nije volt képes arra. hogy az egyházi muzsikát megtisztítsa a színpadiasságtól. A kifejezés ereje egyaránt ott van a váratlan hangközökre nyíló énekszólamokban és az elemi tiszta­ ságban megcsendülő. és új kiadásban váltak hozzáférhe­ tővé s kerültek előadásra a vokális polifónia reneszánsz virágkorának al­ kotásai. általában a klasszicizmus és a romantika szentzenei el­ képzeléseitől. a korszaknak .) Ugyanakkor ez az időnként szinte Gesualdó-ra emlékeztető archaisztikus harmóniavilág egymás mellett él az újromantikus. Mindezt természetesen mégis a kor eszközeivel akarták megvalósítani. kifejező voltukkal kárpótolnak.és saját magának . Viszont hatására feltámadt a gregorián ének. egyes szavainak dra­ matikus zenei megfogalmazására. és igen mérték­ tartóan fordít gondot a szöveg tartalmi részének. nem alkalmazza a klasszikus formákat.többféle kompozíciós módszerét olvasztja egybe. és az egyházi muzsikát visszavigye egyrészt a gregoriánumhoz. amely egy­ szerre indult meg a múlt század első évtizedeiben Németország különbö­ ző városaiban. (A Liszt-művekben előforduló igazán szép dalla­ mok kevés kivétellel rendszerint más zeneszerzőktől vagy népi anyagból származnak!) Liszt e hiányosságból erényt csinált: énekszólamai a klasszikus értelemben vett dallamosság hiányáért deklamációs tisztasá­ gukkal. az ún. hogy Liszt kompozíciós művészetében háttérbe szorul a melodikus invenció. azt tűzte ki célul. 229 . az archaizálás fogalmában foglalható össze.utalásaival . wagneri akkordikával. Egyrészt bizonyos fokig csatlakozik a kor egyházi zenéjének egyik legfőbb irány­ zatához. célkitűzésük tehát egy szóban. vagy éppen disszonanciájukban kifejező harmóni­ ákban. hogy e két ellentmondásos világot egy stílusban egyesítse. ceciliánus mozgalomhoz." Ezekben a rendszerint kórusra és néhány hangszerre írt egyházi mü­ vekben Liszt ugyanis többféle stiláris törekvést. harmóniák szempontjából gyakran az archaizálás jegyében írja egyházi műveit. (Mindez persze nem vonatkozik két zenekaros nagymiséjére. Köztudomású.

) 1856. Lisztnek valósággal kálváriát kellett járnia. Ezekben a napokban kérte fel a mestert Pécs akkori püspöke. (Az intrikák okaira a mű zenei stílusá­ nak elemzésekor térünk ki. Az intrikának egyik fő mozgatója az a gróf Festetics Leó volt. nagyzenelcarra és orgonára 6 tétel Liszt legnagyobb méretű egyliázzenei allcotásánalc terve és megvalósulá­ sa között tíz esztendő telt el. A tervből akkor nem lett semmi. ekkor zajlott le a Nemzeti Múzeum dísztermében a főpróba. A pesti kö­ zönség pár nappal korábban. Ez a főpró­ ba nyilván hívebb képet adott az Esztergomi miséről.és basszusszóióra. Egy 1846-os magyarországi látogatása so­ rán adott hangversenyt Liszt Pécsett.maga is műkedvelő zene­ szerző . a bazilika akusztikai hibája miatt. Intrika intrikát követett.LISZT MISSA SOLEMNIS (Esztergomi mise) szoprán-. Liszt örömmel vállalta a feladatot. vegyeslcarra.kezdetben Liszt egyik legjobb barátjának vallotta magát. főképp a magasban. A nagymi­ sét . tenor.rekkenő. tikkasztó hőségben . bizonyos főúri körök szinte öszszeesküvést szőttek a nagymise bemutatása ellen. ám az 1849-ben eszter­ gomi érsekké és hercegprímássá lett Scitovszky az 50-es évek közepén megújította felkérését. hogy a mü elkészült. Csak a mester leghívebb magyar barátja. Ekkor készült el ugyanis az esztergomi bazilika. Scitovszky János. liogy tisztelje meg ünne­ pi nagymise megírásával a pécsi székesegyház rekonstrukció utáni újrafelszentelését. mint a bemutató. augusztus 31-én került sor a bazilika felszentelésére.maga Liszt vezényelte. A kupola gyújtópontjától a hangok összekeverednek benne és szörnyű kakofóniát hoznak létre 230 . augusztus 26-án ismerhette meg a darabot. Amíg azonban az előadásra sor került. alt-. egy Sayn-Wittgenstein Carolyne-nak írt levelében a dóm elképesztően rossz akusztikájáról: „En­ nek az első előadásnak a benyomása félig kedvezőtlen volt. 1855 februárjában kapta meg a végle­ ges megbízást és május 2-án már boldogan tudatja Wagnerral. aki . Augusz Antal báró erélyes közbelé­ pése vetett véget a cselszövésnek. Hat évvel később Liszt maga tanúskodik.

A magyar wagneriánusoknak Ábrányi Kornél és Mosonyi Mihály voltak a vezérei.. . E tekintetben oszt­ ja a legnagyobb nevek. nagy ellenzésre talált. dallamtalan. hogy az ellenpárt. Nagyon meszszíre vezetne. hogy az oly otrombául szőtt fondorlatoknak nem sikerült Ma­ gyarország nagy ünnepélyét egyik fénypontjától." . a Wagner-müvek elismertetéséért vívott harc. a zeneszerzővel. hogy e mise nálunk kivihetetlen. vallásos.. meg kell jegyeznünk. e misétől megfosztani. a Wagner-elle­ nes csoportosulás fő alakja az az Erkel Ferenc. . „Előadhatatlan technikailag. mint minden újító.amit gáncsolóim áz én sajnálatos komponálási módszeremnek tulajdo­ nítottak. Ily értelemben kell vennünk a jövő zenéje frázist. . ti. ha annak a rendkívül kusza és bonyolult helyzetnek szálait fel akarnánk gombolyítani. S mi sem volt 231 . hogy ennélfogva. hipermodern. A nemcsak zenei magatartásában." És ha már idézünk. Ezek a mondatok egyben fényt vet­ nek a bemutatót megelőző bonyodalmakra is: „ . hogy annak stílje nem lehet egyházi. hanem „zeneszerzői" lelkületében is mélységesen konzervatív Festetics Leó tulajdonképpen csak azt a han­ got ütötte meg. stíljének magasztossága előtt meg fognak törpülni s mi ez alkalommal is örömünket fe­ jezzük ki. egy Haydn. folytassuk az idézetek sorát a Pesti Napló névtele­ nül maradt kritikusának szavaival. zűrzavaros szerkezetében. szócsövük pedig a Zenészeti Lapok. . Most még legyen szabad azok ellenében. Igen ellentmondásos volt ez a szi­ tuáció : a lényeg a Wagnerért. A szálak összefo­ nódására mi sem jellemzőbb. Miséjének befejezését is megelőzé tehát külföldön és nálunk is elleneinek azon állítása.. ér­ telmetlen.és Wagner-mű bemutatója idején. mert hiszen Liszt Wagner tisztelőihez tartozik. .lövelltek a kritikákból a mérgezett nyilak minden egyes Liszt. a jövőben elhallgatnak az ellenek s a szellem törekvése érvényre fog jutni. amelyek Magyarország zenei életét a múlt század második felében jellemezték. mielőtt a misének és egyes részeinek jellemzésébe bocsátkoznánk." Amint a névtelen. de nyílván Ábrányi Kornél köréhez tartozó kritikus utalásaiból is kitűnik. miként az eredmény őket megcáfolá. egy Beethoven sorsát. a mise bemutatását elgáncsolni kívánó körök sti­ láris okok miatt álltak szemben Liszttel. Liszt pesti ellenei a mű nagyszerűsége. aki éppen az Esztergomi mise körüli bonyodalmak idején került igen jó baráti viszonyba Liszttel. nagyképű. mindenekelőtt Liszt és Wagner ellen. . hogy Liszt mint reformátor lépett fel már e müve előtt is a zenevilágban. . kik azt állíták. mint az. . amelyet Európa-szerte megszólaltattak már az „új-ro­ mantikusok". megjegyeznünk.

Haydn és Mozart miséit. a kórusszólamok ugyancsak üres kvintben intonálják a könyörgés első szavait. Kyrie. a könyörgés vezérmotívuma. majd a kórus női szólamai mutatják be ezt az ugyancsak 232 . A Kyrie visszatérése alig változtatott formában ismétli meg az első szakaszt. hogy ugyanez a hagyományra hivatkozó konzervativizmus ekkortájt még szinte szám­ űzte a templomok repertoárjából. amikor az ifjú zarándokok hozzák a színpadra a csodás módon kivirágzott pásztorbo­ tot. másrészt egyike a mise visszatérő „vezérmotívumainak": azt mondhatnánk. éppúgy megtalálható az Esztergomi misében. a „Zukunftsmusikerek" az egyházi ze­ nét is merészelték „megszentségteleniteni". A zene történetének egyik paradoxona. érdekes módon ugyancsak a „színpadiasság" miatt. mint ugyanezt a hangot fokozottabb mértékben megütni ak­ kor. Festeticséknek tehát minden okuk megvolt. mint a teatralitás külső jegyei.. Maga a Kyrie-rész szinte teljes egészében statikus. A wagneri harmóniavilág. ha a „jövő zenéje" lovagjai.könnyebb. Megint csak Wagnerra emlékezhetünk a tétel első ütemeinek hallatán: a Tannháuser záróképének arra a mozzanatára. amely egyrészt az egész Christeszakasz alapja. Glória. hogy össze akarja egyeztetni a Wagner-stilus néhány kifejezési eszközét és elvét a musica sacrával. De azt sem szabad elfelejtenünk. Üres kvinthangzat szó­ lal meg a vonósok misztikus suttogásában. egy sejtelmesen felzengő melódiatöredék után máris wagneri képpel veszi kezdetét a tétel. A zenedrámai ábrázolás a Credo-tétel nagy­ részében elsődleges eszköz. hogy a konzerva­ tivizmus nevében. Sejtelmesen zizegő hegedütremolók alatt az oboa csendíti meg a Gloria-témát. A tenorszólista szólamában halljuk azt a rövidlélegzetü dallamot. a szentnek tartott hagyomány védelmében támadják ezt a müvet és szerzőjét. Álló fúvóshangzatok. hogy ez a zene tudatosan és demonstrativan alkalmaz teátrális effektusokat. Mint oly sok misében. Nem kevesebbről van szó.. a maga erősen kromatikus akkord­ jaival és színfoltjaival. például a keresztrefeszítés tragikus pilla­ natát aláhúzó tamtam-ütés. és ugyanakkor az egész mű szerkezeti felépí­ tése Liszt egyéni koncepciója szerint alkalmazza a wagneri vezérmotí­ vum-elvet. ebben a műben is a Christe eleison hozza meg az első melodikus mozgást. az előbbi elemek mozaikszerű egymás­ utánjából épül fel. mint arról. hogy az Esztergomi mise való­ ban megváltoztatta és eredeti stiláris kereteiből szinte kivetette az egyhá­ zi zenét.

Talán emiatt írt egy olyan megjegyzést a partitúrába.) A hatalmas fúga egészen külö­ nös módon szóló-üstdobütésekben ér véget. hogy a könyörgő jel­ legű középrész a Christe eleison dallamát ismétli. és tempója is lassabbá válik. Ebből az anyagból épít fo­ kozást Liszt. metamorfó­ zis-technikát. Tulajdonképpen változatokról van szó. (Liszt ritkán írt fúgát. A hagyomány szerint alakítja ki Liszt a tétel nagyformáját. rendkívül izgalmasak az 233 . puha. Credo. egy téma vagy egy tématöredék különböző variációiról. egészen a Domine Deus-ig. kitárulkozó Amen-kódával érjen véget a tétel. A különbség az egyszerű variáció és a metamorfózis-technika között az. Ez az első csúcspont. Ha a Glória kezdete Wagnert juttatta eszünkbe. Az első hangulat­ váltás a Deum de Deo szövegrésznél jelentkezik. és kórus helyett szólóének adja ennek a résznek a karakterét. puhább. Mintha távoli angyalicórus zengené a dicsőítést. a Credóé óha­ tatlanul Beethoven Míssa Solemnis-ének azonos tételét idézi fel. de karaktere megváltozik. A máso­ dik rész (Et in terra pax) mintapéldája lehet az előbb említett metamorfózisos módszernek: ugyancsak a fafúvókban jelentkezik a Gloria-téma. Emelkedetten lírikus nyugalom. külön­ böző megjelenéseivel találkozunk. hogy bemutassuk Liszt kompozíciós módszereinek egyik legjelentősebbikét. magabiztos hang jellemzi az egész első szakaszt. ez a harsány. finomabb lesz. ünnepé­ lyes. Hatalmas apoteózis.) Az egész első Gloría-szakasz az előbbi zenei gondolatra épül. középrészként a Qui tollis-tó\ a Mixerere nohis-'\g.. hogy befejezze az első főrészt. hogy Liszt formaalkotó szerepet szán az utóbbinak. ott is a rézfúvókon megszólaló főtéma megingathatatlan hitet ábrázoló jellege a lényeg. az ún. Néhány piano folttól eltekintve. Itt is. hárfával dúsított zenekari hangzás. Rendszerint nem is kifejezett témákról. hogy esetleg az egész fúga kihagyható. A továbbiakban az első két szakasz hangulati elemei váltakoznak. hogy egy nagy. A vezérmotívumtechnika teszi magától értetődővé. majd még egyszer megszólal a fúgatéma a teljes együttes unisonójában. hanem csak egy-egy jellegzetes melodikus vagy ritmikus képletről. motívumok­ ról van szó. A vísszatérés-jellegű harmadik szakasz nagy fokozás után fúgába torkollik. és a hagyományos értelmezésű ellenpontos szerkesztésnek nem volt nagy mestere. melynek zenei megfogalmazásában ugyan a kórusé a vezető szerep.vissza-visszatérő motívumot teljes egészében.. ám a zenekarban lépten-nyomon az alaptéma különböző töredékeivel. (És itt egy hosszabb zárójelet kell nyitnunk. amely különböző alakokat ölt a mű vagy a tétel különböző formaegységeiben.

és a fanfarok ritmusának kopogása még ütemeken át hangzik az üstdob szólamában. Rövid­ ségében is megrázó erejű ez a szakasz. melynek ábrázolása már a passió drámáját előlegezi. mely átvezet a tétel legdráma­ ibb szakaszához. Lágy fafúvós akkordok kí­ séretében a klarinét ugyancsak a Credo-témát játssza. két szólóhegedű lefelé hala­ dó menetei és a magas fafúvók lágy akkordismétlései adják a szinte táj­ képfestmény jellegű hátteret.és a végítélet feltámadássá válik: resurrectionem mortuorum.utolsó ütemek: még egyszer visszatér a Credo-téma. a szerző egyházhoz való hű­ ségének deklarálását. töredezett vonóskari ritmusok jelzik az emberréválást. A részlet végén mintha egymást fednék a vízió ké­ pei : az egyházat ünneplő fugato záróakkordjai fölött megszólalnak is­ mét a végitélet harsonái . A teljes együttes megszólal. ám ez a dallam most már az emberréválás. ha ebben a részben Liszt vallomását látjuk. a földreszállás misztériumának bevezető mu­ zsikájává válik. Talán nem tévedünk. Ezúttal fel­ gyorsul a tempó is.és nagydob-ütések húzzák alá. Liszt alig tud megszabadulni ettől a víziótól. az ujjongás kifejezőjeként. Ismét a metamorfó­ zis-elv diadalát jelenti a középrész kezdete. ismét megdördül a tamtam és a nagydob. Sanctus. A hagyománnyal ellentétben Liszt megfordítja a hangulatok sorrendjét: a Sanctusbiín zengeti meg a dicsőítést és a Pleni sünt caeliben a leboruló áhítatot. melynek drámaiságát a bevezető­ ben említett . az Utolsó ítélet ábrázolásává terebélyesedő Judicare vivos et mortuos részhez. ami után hosszú szünet következik. Ismét a Cre­ do-téma feldolgozása adja a következő szakasz zenei alapját. majd a kürtök a Credo-téma egyetlen kéthangú töredékét szó­ laltatják meg. Az utolsó ütemek pedig az örök élet átszellemült látomását adják.majd a várakozás visszafojtott csendje: Et exspecto . tenor) ugyancsak lefelé haladó dallamtöredékei ábrázolják a földreszállást. A Hosanna ismét mintha égi magasságokban 234 . Alig találjuk párját a misekompozíciókban a követ­ kező formaegységnek: Liszt hatalmas fugatót épít az Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam szövegrészre. a rézfúvók ritmikus fanfárja kerül az előtérbe.kissé külsőséges . Különösen magávalragadó a Descendit de caelis: a ma­ gas regiszterekben kitartott vonósakkordok.tamtam. majd visszatér a Credo-téma. Vezérmotívumként. Ugyanebből az anyagból épül maga a passiótörténet zenei képe. A Szentlélekről szóló rész visszaidézi a Deum de Deo áhítatos hangulatát. a feltámadás hírnöke­ ként szólal meg a harmadik szakasz kezdetén a Gloria-tétel főtémája (Et resurrexit). Fájdalmassá válik a hangulat. egy harsány zeneka­ ri akkord. mig a szólószólamok (szoprán.

vegyeskarra. örömérzés rezegte át a lovagias magyarság szívének minden húrját. Liszt földije és gyermekkori barátja foglalta össze visszaemlékezéseiben azokat a viszontagságokat. Ugyanez időben egy niásik. és mégis Liszt az egyetlen misekomponista.. Változatlanul kapcsolódik a tételhez a Hosanna. a Dona nobis pacem során ugyanez a téma eredeti alakjában tűnik fel. Liszt Ferenc megírta Rómából báró Augusz Antalnak. basszusszólóra. Agnus Dei. melyet a prímás előtt nyilvánított. amelyek Liszt Koro­ názási miséje körül lezajlottak. az Ámen pedig hangról hangra a Kyrie kezdetének (az üres kvinteknek) megismétlése. nagyzenekarra és orgonára 8 tétel. LISZT KORONÁZÁSI MISE szoprán-. természetesen a Gloria-téma újabb feldol­ gozása. melynek írására még a 235 . hogy ő maga és felséges neje azon egy napon koronáztassanak meg. tenor-. mert az Úr nevében jön". hogy koronázási miséjével. A szólisták intonálják a tétel dallamait. majd felhangzik a G/oria-motívum is. tematikus kapcsolat segítségével világítja meg. Az Agnus szinte rekapitulációja mindezeknek. A kezdőtéma rokonságban van a Christe eleison-nal. „aki áldott. aki ezt az össze­ függést zenei módszerrel. Az Esztergomi mise során eddig is sokszor találkoztunk visszatérő. hiszen Krisztus az. mintegy szimbó­ lumként hirdetve a hit erejét. alt-. az egész művészvilágot élénken érdeklő hír vonta magára kisebbnagyobb mértékben a közfigyelmet.éneklő angyalok szava lenne. 1882-ben a Fővárosi Lapok hasábjain így írt: „Midőn 1867-ben a márciusi napokban híre futamodott a fejede­ lem ama kívánságának. Magától értetődő a gondolat.. Liszt a mise állandó részein kívül Graduálét és Oflfertóriumot is komponált a műhöz Frankenburg Adolf. A záró ütemek viszont a Credo-\tmkt hozzák vissza. Benedictus. szinte vezérmotívum-számba menő dallamokkal. Magától értetődő gondolat. Egyszerűségében is meglepő az összefüggések feltárása: Liszt a Benedictus témáját a Christe eleison témájából vezeti le.

Később a mise egészét. Liszt maga egy Mosonyihoz intézett levelében csak az előadói appará­ tusra vonatkozóan engedélyezett előre változtatásokat : „ . az orgonát és a dobokat is: a mű magva az érzésben van." A „bizonyos körök" először egy régi rendeletre hivatkozva meg akar­ ták akadályozni. A mester kívánságát minden valamirevaló kultúrállamban nemcsak örömmel fogadták.boldogult prímás.." Frankenburg bizonyos részletekre tizenöt év után rosszul emlékezett. mégpedig a Rákóczi-nóta és Rákóczi-induló egyes elemeinek. töröljék a harsonákat. midőn az a meglepő (hazafira nézve megdöbben­ tő) hír futotta be a fővárost. Scitovszky bíbornok . hogy abban igen nagy szerepet szánt a magyaros motivikának. töröljék egyszerűen a két számfölöttit. hát jó. hogy Liszt. s hívják meg annak személyes vezényletére. mindenféle úton és módon akadályozni törekedtek.cenzúra alá. hogy kérjék el tőle. kik Liszt iránti tiszteletüknek és hajlamuknak már több ízben igen kétsé­ ges bizonyítványát adták. Haynau ismételt sürgetésére. Frankenburg szerint „két nappal Liszt megérkezése előtt. Tud­ ták-e „bizonyos körök" mindezt.őfelsége beleegyezte következ­ tében . . a Hofkapelle játszhat saját karnagya vezénylete alatt. A „lázadó" Rákóczira való zenei hivatkozás valóban nem volt hó- 236 . a maguk aulikus szemlélete szerint igazuk volt. valahára elhatározták a mise előadatását s azt az udvari marsaili hivatalhoz küldték . vagy csak sejtették . ha a diri­ gens esetleg csak két kürtöt engedélyezne. már elkészült s csak arra vár. Ná­ lunk azonban ezt ama bizonyos körök.. melyek a közóhajtást és nemzeti közérzületet soha nem szokták kellőleg tekintetbe venni. hogy művén tetszése szerint törüljön és változtas­ son. Az összes magyar sajtó tiltakozni készült ez újabb merénylet ellen.noha nem is ismerték. hanem an­ nak teljesítésére a szükséges lépéseket azonnal meg is tették volna. a Liszt kompozíciói iránti általános elutasítás mellett a Koronázási mise esetében még egy indoka volt az intrikának. Liszt úgy komponálta meg ezt a misét. fölhatalmaz­ ván ezt egyszersmind. s ha úgy tetszik." A már az Esztergomi misével kapcsolatban ismertetett idegenkedés. mégpedig oly műbiráké alá. azzal kell hatnia. a rendelet ki­ mondta. mint zenemüvet kezdték támadni . hogy ilyen ünnepélyes alkalmakkor csak az udvari zeneegyüt­ tes. ennek vezényletét báró Augusz Antalhoz intézett táviratban átengedte Herbeck József udvari karmesternek. értesülvén a legújabb fordulat­ ról miséje ügyében.szólítá fel.az ügy lényege szempontjából nem fontos. . hogy Liszt maga vezényelhesse a misét.

dolati aktus a koronázáskor. a zenekar lágy kísérete felett. Még ünnepélyesebbé. amikor Liszt a „Királydal" zenéjébe ugyancsak a Rákóczi-nóta motívu­ mait szőtte bele. (Évekkel később megismétlődött az eset. Az előbb idézett Mosonyi-féle le­ vélben a mester maga is irt erről: „ . Glória. Egyébként is. a koronázás inkább az ujjongó ünnepélyességre helyezi át szükségszerűen a súlypontot. az alkalom. mint az esztergomi Missa Solemnisben.a-témát. megszólaltatásá­ ban az unisono énekkaron kívül csak az orgona vesz részt. az elkerülhetetlen előírás értelmében lehetőleg rövidre kellett fognom. Vonóshangszerek felcsattanó fortissimo trillája övezi az ének­ karon és a rézfúvókon megszólaló G/or. Hagyományos háromrészesség hagyományos felfogásban: a Kyrie-hen az énekkar invokáló felkiáltásai. kivéve azt. . Ennek sem szemléleti okai vannak: a tömörítés és az egyszerűsítés érdekében Liszt a Credót egyszerűen átvette Henri DuMont XVIL századi francia zene­ szerző Messe Royale-jából. még jubilálóbbá válik a téma azáltal. és így a Cre­ do egyes szövegrészleteinek ábrázoló epejű vagy dramatikus megmintá­ zására nem ad módot. ünnepé­ lyes zenekari motívumok uralkodnak. nagyon mentegetőznöm kell Ön előtt ennek a misének ritka egyszerűsége miatt. hogy alapja a Rákóczi-nóta ismert motívuma. Az egyes tételek zenei értelmezése is nagyjából azonos. hogy két alapvonása: az egyházi és a nemzeti magyar jelleg világosan kifejezésre jut. Kyrie. Ez a tétel gregorián jellegű. Az Et in terra pax rövidre fo­ gott lírikus közjátéka után a Laudamus-tó\ kezdve már ez a magyar te­ matika válik uralkodóvá. mind az énekszólamokban lépten-nyomon megje- 237 . s a nagyobb arányokról le kellett mondanom. míg a Christe-htn a szólisták ve­ szik át a vezető szerepet szélesen kibontott dallamvilággal. melyről a későbbiekben derül ki." A magyaros jellegről már beszéltünk. A Christe egyébként nagy fokozással vezet a Kyrie visszatéréséhez. az egyházi nagyjából ugyanazon elvek szerint jelentkezik a misében. Már a Gloria-téma záróütemeiben megfigyelhető egy ritmikus­ melodikus formula a zenekarban. valamint erőteljes. . hogy az énekelt frázisra az üstdob válaszol. hogy a mise súlypontja a Glóriára esik és nem a Credóra. a Rákóczi-nóta jellegzetes fölcsapó kvartlépé­ se mind a zenekarban. de remélem. Ez utóbbi célt szolgálja az ugyancsak jubiláló jellegű Graduale is.) Az Esztergomi misével szemben a Koronázási mise mindenekelőtt egy­ szerűségével és rövidségével tűnik ki.

hogy valamiféle magyar himnusz lesz ebből a muzsikából. ujjongó. Liszt azt remélte. jubiláló dallamokból. Túlnyomórészt egyszóla­ mú muzsika.átszellemült. igen mélyről fakadó zenekép. a Filius Patris-hoz.lenik. melynek hangulatát csak még jobban kidomborítja az utolsó ütemekben egyedül maradó alt. A hozzá csatlakozó Hosanna . Igen áhitatos han­ gulatú. hogy magyar költők szöveget írnak majd dallamá­ ra. Hatalmas dinamikai és tempó-fokozás vezet a hagyományos csúcspontra. Külsőleg Beethoven Missa Solemnisének Benedictusa e tétel modellje: Liszt is hegedűszólóval vezeti be. lírikusabb folt. szinte távoli angyalkó­ rusnak tűnő zene. Dicsérjétek az Urat!" Ez a zsoltárfeldolgozás csak két évvel az ősbemutató után került a mi­ sébe. mely széles ecsetvonásokban felrakott. Alig pár ütemre szakítja csak meg ezt az ujjongást a Misericordia ejus szövegrészeknél egy-egy halkabb.akárcsak az Esztergomi misében . A Qui sedes-né\ kezdődik a harmadik szakasz. melyben fontos szerephez jut a szólóhegedü. ritmusokból és harsány rézfúvó-hangzatokból tevődik össze. részben^ a gregorián szellemében fogant ez az alkotás. „Dicsérjétek az Urat mind ti pogányok.és szopránszóló éneke. Offertórium. Zeneileg szinte egyetlen hatalmas tömb a Graduale. a Pleni sünt caeli-ben lírikusán kitárulkozó kartétel. Csak nagyon kevés helyen alkalmaz Liszt akkor­ dokat a kórusban és az orgonakiséretben. Credo. Sanctus. Liszt a 116. Mint említettük a bevezetőben. Benedictus. Zenekari közjáték a felajánlás idejére. Ezek a helyek viszont a Credo-szöveg sarokpontjai. Graduale. A középrész (Qui tollis-tól Deprecati nem nostram-ig) olyan tematikára épül. ebbe a személyi 238 . (A mester eredeti elkép­ zelése szerint Reményi Ede játszotta volna ezt a szólót. magasztalják őt mind a népek! Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk. melyben ismét félreismerhetet­ len a magyar jelleg. melyben ugyancsak félreismerhetetlen a verbunkos hanglejtése. mint az egyszólamban éneklő kórus. ezúttal az úgynevezett cigány-skála. Első szakaszában monumentalitásra törekvő. Liszt Henri DuMont miséjé­ ből vette át ennek a tételnek a zenéjét. a jellegzetes bő­ vített lépésekkel. és az Úrnak igazsága megmarad örökké. hiszen a kísérő orgona is ugyanazt játssza. zsoltárt választotta a Graduale szövegéül. Részben tiszta gregorián. mely is­ mét a Rákóczi-nóta kvartos tematikájára épül.

a Lánchídon. Ábrányi Kornél írja le ezt az epizódot: „A budavári Mátyástemplomtól kezdve az Albrecht-úton. a tétel egészében uralkodó ma­ rad a hegedűszóló. a Ferenc József-téren. fortissimóban szólal meg. amint a kétfelé osztott nép sorfalai közt haladt ünnepi fekete talárbarf hajadonfővel. és az ő éterikus magas hangjai zárják le a mise zenei szépségekben leggazdagabb tételét. De ezt egy elementáris erővel kitört éljendörgés előzte meg az egész hosszú vonalon. oroszlány sörényű haját lo­ bogtatva a nyári szellő. Elő­ ször a Glória középrészének fájdalmas-magyaros motivikáját halljuk. hogy a dörgő éljenek a közelgő diszmenetet illetik. a Dunaparton keresztül az Eskü-térig a nép száz­ ezrei képeztek sorfalat. majd hamarosan megjelennek a Rákóczi-nóta töredékek is. számtalan tribün díszes közönségétől szegélyez­ ve. Reményi a szabadságharc idején Görgey tábori muzsikusa volt!) A hegedűszóló szinte végig egyetlen verbunkos figura variálgatása. Liszt az orgonakarzaton. A budai Albrecht-úton kezdő­ dött s tartott szakadatlanul az Eskü-térig. Mindenki várta a gellérthegyi ágyúk megdördülését. Mindenki azt hitte. pedig csak a nagy művész ünnepélyes alakja volt látható. szinte az egekben indul. Bár az énekszólamok is átveszik a szólóhegedü jellegzetes dallamképletét. míg a mű befejezése ismét a Glóriából ismert kvartos Rákóczi-tematikára épül. Ezekben az utolsó ütemekben szólalnak meg csak a szólisták. Preyer vezényletével. mint egyszersmind feszélyezte is. Egyre halkabbá. A Dona nobis pacem kíséret nélküli szólista-kvartettjében félreismerhetetlen a ver­ bunkos bokázó-figurája. Agnus Dei. megindította. jelentendő a ki­ rályi menet megindulását. A Hofkapelle muzsikusai játszották. majd az énekkar. egyre távolibbá váló zenéjébe ismét be­ kapcsolódik a hegedűszólista. A Hosanna ezúttal a fokozás tetőpontján. A magasban." 239 . s folyton hajlongva a tömegeknek e nem várt spontán megnyilatkozó ovációjára. mely láthatólag ép úgy meglepte. Herbeck. De hát nem szabadulha­ tott s egész hazáig ki nem térhetett előle. a muzsikusok között hallgatta végig a müvet. A Koronázó mise bemutatójára 1867. nem is vezetőkarnagyuk. június 8-án került sor.választásba azonban a bécsi udvari körök semmiképpen nem egyeztek bele. Az Esztergomi mise módszere szerint. hogy aztán egyre lejjebb szállva egyesüljön a gordonkával. az utolsó tétel ezút­ tal is mintegy rekapitulálása a mü fontosabb zenei gondolatainak. hanem G. és még a koronázási ünnepségek befejezése előtt távozott a Mátyás templomból.

Itt írta egyházi műveinek java részét. szavait nem festi meg drámai eszközökkel. A Kyrie visszatérése rövidített. A szövegből adódóan háromrészes forma. Mint ezekben a mű­ vekben általában. és a szöveg egyes mondatait. két tenor-. Liszt ezt a tételt is három részre tagolja. mint amilyent megérdemelt volna. A Missa Choralis mintapéldája a bevezetőben említett liszti egyházze­ nei stílusnak. A zárómondatok (Cum . A tetőpont után (Jesu Christe. Nem bizonyított vélemények szerint 1869-ben Lembcrgben szólalt meg először a mű. a pápa is felszólította. Az első szakasz a jubíláció. alt-. a gregoriánum korszerű értelmezése ~ ez az a két összetevő. és nem követett olyan siker. mint oly sok hasonló­ ban. a Belvárosi Plébániatemplomban. Pesten és Weimarban. Liszt vezényleté­ vel. Domine Deus) lassú középrész következik. a tétel témáját csak idézetszerűen hozza vissza. majd elhaló kóda után újra eléri a dinamikai tetőpontot.LISZT MISSA CHORALIS szoprán-. a Madonna del Rosario kolostorban. Magyarországi bemutatójára 1872-ben került sor. dinamikailag csúcspontra viszi a té­ telt. amelyet azonban nem övezett olyan elismerés. Ez a hűvös fogadtatás a Missa Choralis esetében is bekövetkezett: Liszt eredetileg a pápaság fennállásának 1800. csalódnia kellett. itt tervezte nagy egy­ házzenei reformját. a Christe inkább akkordikus jelle­ gű.és basszusszólóra. A visszatérés ismét rövidített. Archaizáló és akkor hipermodernnek számító harmóniák egymásmellettisége. melyre az egyház. amely a mű zenei világának alapját adja.ám ebben a reményében. Rómában a Monté Marión lakott. Liszt csak nagyjából körvonalazza az egyes tételek tartalmi szféráját. évfordulójára írta a művet. Glória. hogy miséjét a Sixtusi kápolna ének­ kara mutatja majd be . a Glória könyörgő szakasza. Píusnak akarta ajánlani. és az akkor Szent Péter trónján ülő IX. bariton. Kyrie. az örvendező dicsőítés hangját üti meg egyszerű hármashangzat­ felbontásos témájával és annak kidolgozásával. A Kyrie egy rövidlé­ legzetű dallam imitációs feldolgozása. Remélte. vegyeskarra és orgonára 6 tétel Az idős Liszt három városban töltötte az életét: Rómában.vincto Spiritu) egyszólamú 240 .

majd eső terceket énekel. A harmadik szakasz . Itt lépnek be először a mű folyamán a szólisták. megerősítik az énekkar zenei anyagát. a zenei anyagot megosztja a kórus és a szólók között. Az e té­ telhez is csatlakozó Hosanna ismét „misztikus és lebegő". A harmadik rész az egész misének egyetlen szakasza. Liszt itt is az egy­ szerűséghez. amelyben a zeneszerző részletező módon áb­ rázolja is a szöveg mondatait. szavait. A hagyománnyal ellentétben Liszt nem a szólistákra bízza ezt a tételt. Nyilván a záró Hosanna in excelxis-részre vonatkozik ez a megjegyzés. a pápaság dicsőítésével függ össze.a Kyrie tematikájának visszatérése. az orgona leheletfinom kíséretével. mint harmóniákban.s erre ismét több jjélda van az irodalomban . Jellemző például az Et unam sancíam catholicam et apostolicam ecclesiam szövegrész diadalittas zenéje. A passiótörténet megze­ nésítésében sem találkozunk kifejezett drámaisággal. amely valóban éterikus tisztaságú. Maga a Sanctus erő­ teljes fortissimo-hangzást igényel. Sanctus. Credo. A tétel záró ütemeiben variált formában visszatér a kezdő gregorián Credo-téma. hogy ez a tétel „misztikusan és bol­ dogan lebegjen". Agnus Dei.megzenésítése nagy akkordtömbökbe torkollik: Liszt gazdaságosan a tétel végén helyezi el a csúcspontot. Benedictus. 241 . A Missa Choralis valóban kórusmise. A záró könyörgés első két szakasza nagyjából megegyezik egymással dallamban éppúgy. s akkor is rendszerint csak is­ métlik. A Missa Choralis gregorián alapjellegzetessége e tételben jut el a logikus végkövetkeztetésig: Liszt a Credót az ősi gregorián dallammal indítja. Ez a dallam. a ceciliánus eszmékhez marad hű. Az orgona csak támasztékot ad az énekkarnak. önálló szerephez szinte egyáltalán nem jut.Krisztus emberré válásának és szenvedésének története . A középszakasz .a hagyományokhoz híven lassú tempójú. amely nyilván a mise eredeti koncepciójával. illetve ennek liszti továbbfejlesztése adja az egész el­ ső rész zenei alapanyagát. ahol néhány női karszólista emelkedő. Liszt kívánsága az volt. főleg a záró­ ütemek. Zúgó orgonaakkordok fölött harsány fortissimóban zendül fel az utolsó Ámen. A szólisták pedig csak egynéhány helyen kapnak szót.

orgonára és ad libitum 2 trombitá­ ra. és csak néha. lényegét tekintve. mint a Hostias-ban vagy a Benedictus-ban ad kiemelkedőbb. zengőbb hátteret. megtörve az addig szinte egyeduralkodó kvintrokonság törvényét. Az orgona a legtöbb esetben kísérő szerepre szorítkozik. hogy teljesen új alapokra fektessék az európai zenélés harmonikus rendszerét. Az első öt tétel 1867-68-ban készült el. a harmóniavilágnak a hangnemköziségig 242 . ez pe­ dig: a kromatika kitágítása. 2 harsonára és 2 üstdobra 6 tétel Liszt férfikari Requiemje a múlt század 60-as éveinek végén keletkezett. hanem Liszt egész életmüvére jellemző: ez a szekvenciázás. megnyugtatóan reménykedő jelleget adjon". célja az volt. amelyekkel Liszt megbontotta. kórusmű. A szerző igen takarékosan bánik a kísérő apparátussal: az ad libitum előírt rézfúvók és üstdobok csak a szöveg egyes félelmetes vagy éppenséggel ünnepélyes szakaszait húzzák alá. A mű zenei anyagában két alkotói módszer. azaz ugyanannak a melo­ dikus vagy harmonikus gondolatnak más és más hangnemekben való megismétlése. Liszt saját sorai szerint a műben nem a requiemek általában „könyör­ telenül fekete színét" akarta ábrázolni. így például elsőként Debussynek és Mahlernak. Közülük az első nemcsak erre a darabra. támasztja az énekkart vagy a szólistákat. férfikarra. Ezek a lazítások adtak a továbbiakban indítást a szá­ zadforduló művészeinek. Ez a tercrokonságban való gondolkodás egyike azoknak a jellegzetességeknek. teszik nyomatékosabbá. kompozíciós stílusjegy figyelhető meg. a hozzájuk csatlakozó Lihera Cbaiv három évvel később. mások szerint azonban Liszt gyermekei és édesanyja emlékezetére komponálta gyászmiséjét. hogy „a halál gon­ dolatának keresztényi. 2 basszusszólóra. szé­ lesebb ecsetvonásokkal megfestett. lazította korának zenei gondolkodását. A kompozíció indítéka egyes ada­ tok szerint Miksa mexikói császár tragikus halálának híre volt. (A skálafokonként való szekvencia-láncot Liszt gyakran helyettesíti terc távolságban levő hangnemekkel. rendszerint lépcsőzetes emelkedéssel. Ez a requiem. 1871-ben.) A másik elv az előbbinél lényegesen érdekesebb és értékesebb.LISZT REQUIEM 2 tenor-.

mikor ennek a műnek ezt a címet adja: Hangnem nélküli bagatell. Könyörgő és félelemmel telt részek váltják egymást. ki­ emelkedik közülük a Recordare hitteljesen nyugodt fohásza. Dies Irae. majd az elhaló záróakkordok. mely Lisztet olyan különleges. Az egyes szakaszok­ ban uralkodó az ábrázoló jelleg. nem folytatható. Verdire és ismét Mahlerra . Mozart vagy Berli­ oz Requiemjének tradícióját. mint a Szent Mihályt invokáló Sed signifer sanctus harcias indulóhangja. Ilyen meggondolások alapján mondhatta Bartók. Az első főrész ünnepélyességét ismét a rézfúvók és a dob be­ kapcsolódása teszi jelentőssé. Liszt nem osztja szakaszokra a tételt. 243 . de követeli is a folytatást. Rövid mozaikokból összeálló tétel. ezáltal útja nemcsak folytatható. (E visszatérő témáról már a bevezetőben írtunk. amikor az Agnus-tételben visszaidézi a ReRuiem aeternam melodikus anyagát.vitt feszítése. Agnus Dei. egyetlen más ismert Requiemben sem található megoldáshoz is vezeti. Liszt egy müvében tüntetően az elvet is leszögezi.gondolhatunk itt elsősor­ ban Wagnerra. Szélesen kibontott orgonakíséret fölött szinte zokogó hangulatban zárja le a té­ telt a Lacrymosa. melyhez mintegy kódaként járul a Requiemmel teljesen egy­ bekomponált Kyrie. Ezen a területen te­ hát Liszt egyike a modern zene igen messze mutató előfutárainak. Sanctus. Requiem aeternam és Kyrie. a bayreuthi viszont befejezett. Késői zongoradarabjain kívül éppen a Requiem lehet mintapélda minderre. míg a többi zeneszerzőnél . Ám. hogy Liszt lényegesen több indítékot adott. míg a Benedictus .az áb­ rázolás érdekében . Liszt ismét csak a hagyományt követi.csak a gyakorlat figyelhető meg.a hagyományt követve ~ az egész mű melodikusán leginkább kibontott szakasza. majd a Judex ergo cum sedebit-né\ ismét. csak utánozható életművet hagyott hátra. megoldatlanul hagyott kérdése­ ket. a lebegő tonalitás gyakorlatáig. noha nem az egyetlen. A formai képlet a szövegből fakadóan há­ romrészes.) A Tuba mirum szakaszban lépnek be . A Dies Irae többször is visszatérő első motívumában például a zeneszer­ ző kis híján a tizenkétfokúságig jut el. A sötét hangulatot csak a középrész (Te decet) szé­ lesebb melodikussága színezi világosabbá. mint Wagner. a magyar mester válasz nélkül. Liszt ebben is előfutár. és egy visszatérő motí­ vummal oldja meg a formai egység problémáját.a rézfúvók és az üstdob. Offertórium. aki a roman­ tika késői évtizedeiben eljutott a hangnemköziség.

LISZT SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA (Die Legende von der heiligen Elisabeth) szoprán-. a Liberában Liszt teljesen új zenei anyagot alkalmaz a viszszatérő Requiem aeternam szöveg megkomponálásakor. Egyrészt új formát adott az oratóriumnak. Sőt: a Szent Erzsébet. valamint a Lohengrin Elzájának. alt-. bariton.Ud­ varmester (bariton) . A tételnek egy koncepcióbeli és egy zenei különlegessége van. Szent Erzsébet valósággal testvére névrokonának.Libera. Ugyanazok a jellegzetes hangszínek. ugyanaz a 244 . requiemekben és zsoltárokban valósultak meg. amelyekről Liszt-fejeze­ tünk bevezetőjében szóltunk. énekkarra és zenekarra Személyek: Szent Erzsébet (szoprán) .Zsófia őrgrófnő (alt) . szinte állandóan Wag­ ner korai zenedrámáinak levegőjét érezzük.Lajos őrgróf (bariton) . természetesen nemcsak kifejezetten temp­ lomi művekben: misékben. majd a Krisztus iskolát csinált. Frigyes császár (basszus) Két rész: nyitány és 6 tétel (az egyes tételek több altételre oszlanak) Mindazok az egyházzenei reformtörekvések. A zenei érdekesség az. Liszt ellenben az utolsó itélet félel­ metes ábrázolásával zárja művét. mi­ vel bevonta a műfaj kifejezőeszközei közé a korabeli opera új vívmánya­ it. és csak az orgona befejező ütemei csendesítik le a felkavart hullámokat. hanem az oratórium világában is.II.és basszusszólóra. a Tannháuser női főszereplőjének. Az általános gyakorlat könyör­ géssel szokta befejezni a gyászmisét. amely a Szent Erzsébet legendájában megnyilvánul: mindenekelőtt a főszereplő körül. A több évvel később írt zárótételt eléggé nagy stiláris különb­ ség választja el a mű többi részétől: a Liberában Liszt sokkal inkább hajlik a zenekari rnisékből ismert dramatikus ábrázolásmódhoz.Hermann őrgróf (basszus) . eleget téve a bevezetőben emiitett célkitűzésnek. másrészt pedig mindezzel új lendületet adott az ekkortájt erős deka­ denciában levő oratórium-műfajnak. hogy ismét csak a hagyománnyal ellentétben.egy magyar nemes (bariton) . Félreismerhetetlen az a hatás. sem­ mint az első öt tétel archaikus-puritán világához.

szinte ahány megszóla­ lásuk van. Ott „Quasi Stella matutina" szöveggel is­ mert. Először a kisded Erzsébetet jövendő hazájának átadó magyar nemes ajkán hangzik föl. másrészt pedig az a rengeteg sajátosan liszti vonás. vezérmotívu­ mok. jellegzetes magyaros motívum. Ez a dallam a legfontosabb építő­ anyag.először a szegények kórusaként. mégpedig az Erzsébet-officium szerves részeként. és később mindig olyankor szólal meg. 1862-ben fejezte be a mester a művet. később a protestáns egyházi zenébe is bevonult Szent József-ének­ ként. A harmadik téma egyike a legősibb dalla­ moknak. A legenda első kompozíciós tervei 1858-ra mutatnak vissza. Ami megint csak Wagner jelenlétét mutatja. vagy fordítva. Liszt a „metamorfózis"-módszert alkalmazza: a témák felismerhetőek ugyan. mikor Erzsébet hazájára gondol. 245 . Egyébként is. Mindez azonban egyáltalán nem jelenti azt. Nem a wagneri módon azonban. Megemlíthetjük még a második rész két utolsó tételének egy visszatérő zenei gondolatát . A Szent Erzsébetben találkozunk először azzal a jelen­ séggel. Termé­ szetesen mindig akkor. annyiféle a színük. mintha Liszt ebben a darabban Wagner epigonjává vált volna. egy-egy zenei egységnek főmotívumában je­ lennek meg szerves és fontos alkotórészként. az az oratórium zenei dramaturgiája. és a hallgató a műnek valamennyi részében fölfedezheti. Itt a ke­ reszteslovagok képviselője. mind a ritmi­ ka és mondhatjuk: a muzsika egész koncepciója terén megnyilvánul. A második vezértéma a szent származására utal. de mindig belesimulnak az adott hangulat légkörébe. amikor Szent Erzsébet énekel vagy róla van szó. Liszt vezényletével és a Liszt által alapított Nem­ zeti Zenede negyedszázados évfordulójának ünnepségein. így. és néha még a harmóniák jellegzetességei is azono­ sak. gyakran vetődhet föl a kérdés: Liszt vett-e át impulzuso­ kat Wagnertói. majd siratóként hangzik fel -. bemutatójára pedig 1865-ben került sor a budapesti Vigadóban. hogy az oratórium műfajában megjelennek az ún. amely mind a harmóniák. mind a dallamalkotás. Az egyik magához a címszereplőhöz csatlakozik és az ősi gregorián anyagból származik. és jelen van a magyar gregorián dallamkincsben is. a gregorián mise Glóriájának egyik állandó témája. karakterük és hangulatuk. A Szent Erzsébet legenda zenei anyaga lényegében három ilyen vezér­ témára épül. Ettől egyrészt félreismerhetet­ len egyénisége mentette meg. Az esetek legnagyobb részében kölcsön­ hatásról kell beszélni. ez szintén a magyar egyházii énekkincsbői való.fajta karakterizálás.

s emellett az egész jelenet az opera wagneri recitativo-stílusát idézi. hangulati bevezetés a szent élettörténetéhez. ritmikus és harmonikus készsége. vagy majdnem ugyanannyira vannak ennek a koncepciónak negatív oldalai is. Nemcsak az egyes altételek zárlata hiányzik.a szerző kifejezett kíván­ sága ellenére . A hat nagy tételen belül Liszt számos kisebb formaegységet írt. Liszt. Nem beszélünk olyan jellegzetesen színpadi tablókról. De ugyanígy felemlíthetnénk néhány más részletet is. Az első kísérlet reményeit a második mű. mint a liszti hangszerelés remekét. Liszt számos tipikusan színpadi jellegű előadási utasítást ír elő. A nyitány az Erzsébet-motívum első kidolgozása. Erre Liszt maga adta az indítékot az oratórium zenéjének nem is egy részével. ugyanannyira. a leg­ jellegzetesebb azonban az emiitett Zsófia-Erzsébet párbeszéd. a Krisztus váltja majd be. Erzsébet megérkezése a Wartburgba. Endre lányát. A hercegkisasszonyt már bölcsőjében élje- 246 . A Szent Erzsébet legen­ dája túlságosan „operás".Amennyire úttörő jelentőségű néhány wagneri gondolat és általában a múlt századi nagyromantikus színpadi muzsika eszközeinek felhasználá­ sa az oratórium műfajában. Magyar nemesek küldöttsége hozza Thüringia őrgrófjához II. egybekomponáltak. hogy . vagy a már többször említett Zsófia-Erzsébet jelenet zenekari része. mint a második rész viharjelenete vagy a befejező apoteózis (amelynél jellegzetesebb operafinálé kevés van). CiS/elbglalva: a Szent Erzsébet legendájának legfőbb érdeme a kez­ deményezés.igen gyakran szcenirozott formában is előadják. me­ lodikus invenciója alacsonyabb fokon állt. Erzsébetet. a liszti oeuvre egyik legcsodálatosabb darabja. Új eszközökkel gyarapítja. Szinte még magasabb fokon áll a zenekar kezelése. A cselekmény. mint a zene többi kifejezőesz­ közének kezelésében mutatkozó leleménye. de méltó párjai vannak a darabban: a nyitány. Ezek szoros kapcsolatban vannak egymással. l. Zsófia és Erzsébet vitája például zeneileg utalja színpadra ezt a jelenetet. az Erzsébet-legendában gyönyörű dallamokat írt. akinek dallamkitaláló képessége. Nem véletlen. új életre kelti a műfajt. valóban misztikus hangképnek ha nem is verseny­ társai. Az énekszólamok kezelése rendkívül kifejező. de a zenei anyag is folyamatosan megy át az egyik jelenetből a másikba. Általában a rózsacsoda jelenetét szokták említeni. 1. Azonban ennek a légiesen elmosódott. rész. a keresztesek in­ dulója. deklamácíós és melodi­ kus szempontból egyaránt.

majd elhagyott ha. hogy rózsákat szedett. Lajossal. A te­ metésen ott vannak a szegények. 5. és ő utolsó értékeit is szétosztja közöttük. hova megy Erzsébet: határozott kérése ellenére a szegények kunyhóit keresi fel. 6. Az imához kap­ csolódik az énekkar is. Zsófia őrgrófnő. a szegényeknek szánt alamizsna illatos rózsák csokrává változik. amint egy erdei ösvényen egyedül siet ismeretlen célja felé. szavait az őrgróf viszonozza. 247 . majd a két gyermek talál­ kozik. Lajos őrgróf. a go­ nosz Zsófia magának akarja a hatalmat. a visszatért kereszteslovagok. magyar és német püspökök és az egész nép. majd a sereg eltávozik. rész. (A tételt bevezető zenekari közjáték még egyszer felsorakoztatja a mü fontos zenei motívumait.gyezték Hermann őrgróffiávalés örökösével. Az őrgróf a Szentföldre in­ dul. Kis társaik üdvözlik őket s az üdvözlésbe az egész nép bekapcso­ lódik. Lajos meghalt a harctéren. Anyja. Szegények veszik körül Erzsébetet. Erzsébet. Vihar tombol. Frigyes császár jelen­ létében a marburgi dómban helyezik örök nyugalomra Erzsébetet. A szentéletü nő imával fordul az éghez. 2. Az őrgróf sej­ ti. Egy magyar ne­ mes énekel áriát. És ime. ám a hatalomra éhes Zsófiát ez sem hatja meg: Erzsébetnek és gyermekeinek azonnal távozniuk kell. 4. II. Erzsébet és Lajos hálaimával fordul az éghez. és ezért udvarmesterével kiűzeti menyét a Wartburgból. 3. a szegények közt leheli ki lelkét. ^ kereszteslovagok. E képek nyomán irta Ottó Roquette az oratórium szövegét. Erzsébet ün­ nepélyes eltemettetése. csoda történik: a kenyér és a bor. Ott. Erzsébet nem mondja meg a valót.záydra emlékezik. és Erzsébet életéből vett jeleneteket ábrázol. Az oratórium tulajdonképpeni ihletője Moritz von Schwind hatrészes freskósorozata. hogy azoknak enni-innivalót vigyen. A már felnőtt és uralkodó Lajossal vadászat köz­ ben találkozunk. Erzsébet fájdalmasan búcsúzik tőle. azt állitja.) II. amely a Wartburg falait disziti. A vadászatról hazatérőben Lajos meglátja feleségét.

mint a weimari ősbemutató. az alkotás mégis sok- 248 . De még ebben a külsőséges vonatkozásban is nagy különbsé­ gek vannak a két alkotás között. mint említettük. 1871-ben Anton Rubinsteín vezényletével hangzik fel a teljes első rész. Sayn-Wittgenstein hercegné és Liszt egyik közvetlen munkatársa. majd Friedrich Rückert verseit akarta megzenésíteni. amely Liszt és a kritikusok véleménye szerint sokkal jobb volt. bariton (Krisztus). A szöveg összeállítása önmagában is többszörös kísérletezés nyomán jött létre. 13 évig tartott. hogy mindkét mű középpontjában a Megváltó alakja áll. 14 szám: 3 (tulajdonképpen 4) zenekari szám. hogy végül az egész mű ősbemutatójára 1873.) Sokan szokták összehasonlítani a Krisztust Hándel Messiásával.végleges alakot öltött a második nagy oratóriumban. így 1855-ben a Hegyi Beszédet. A hasonlóság. 1860-ban a Miatyánkot. megújítandó az oratórium műfaját . sőt azt is mondhatnánk.LISZT KRISZTUS szoprán-. hogy az alapesz­ me zenei kidolgozása annyira emberközelségbe hozza Krisztus alakját. hogy a müvet nyugodtan nevezhetjük-tarthatjuk felekezeteken felüli al­ kotásnak. Liszt darabja viszont kifejezetten katolikus színezetű. a befejezés azonban csak 13 év­ vel később. 10 vokális tétel. Közben azonban egy-egy elkészült részt Liszt nyilvánosan bemutatott. amelyet Liszt a Szent Erzsébet oratóriumban először foglalt a nagyforma keretébe. vegyeskarra. alt-. (Ugyanez év november 9-én Hans Richter vezényelte a pesti bemutatót a Vigadóban. zenekarra és orgonára 3 rész. eb­ ből 1 szóló-tétel Mindaz a kezdeményezés. Végül a zeneszerző maga állí­ totta össze a szöveget a Bibliából és a katolikus liturgia egyes textusai­ ból. Hándel müve teljesen független min­ denféle liturgikus kötöttségtől. május 29-én kerüljön sor Weimarban. Liszt először Georg Herwegh közreműködésével gondolta a textust megíratni. Szóba jött a mester élettársa. Péter Cornelius is. 1866-ban következett be. tenor-. Mindössze annyi. A mű első tervei 1853-ra nyúlnak vissza. a Krisztus-ban. A komponálás munkája.és basszusszóióra. Bár eb­ ben a műben is Krisztus élete kerül feldolgozásra. a két művet összekötő kapcsolat azonban pusztán külső­ séges.

valósággal összefoglalását adja Liszt törekvéseinek. a teljes ap­ parátust igénybevevő tétel a zenekaros misék monumentális stílusát idé­ zi. modem eszközökkel megoldott oratóriumnál. vagy megelégszik az egyetlen orgonával kisért (inkább csak alátámasztott) énekkarral. Ám a Krisztus tételeiben sűrítve találjuk meg mindazt. hanem az alap­ gondolat. a tételek változatossága. műveik is szinte közös gyökér­ ről fakadtak. Sőt. egy egész világ választja el őket egymástól.) A zenekari tételek viszont a liszti szimfonikus költemény műfajának képviselői. amelyet két ellentétes módon is definiálhatunk: Wagner-hatásként. az egyszerűségre törekvő és a Palestrina-kor ideáljait új életre támasztó zeneszerzőt. a hit alapvető igazságait tükrö­ zi. mint Prokoíjev Alekszandr Nyevszkij-e. egyénivé tud tenni . (Wagner és Liszt művészete állandó kölcsön­ hatásban termékenyítette meg egymást. Ha ennek a célnak elérésére csak a zenekar volt alkalmas. Hatását nyomon követhetjük a múlt század német. az adott gondolat döntötte el: igénybe veszi-e a zenekar drámai és ábrázoló készségét. olyan stílus­ ként. ami a liszti reform lényege. amely Wagnerra hat.kai inkább a katolicizmus eszmevilágát. talán a Krisztusban hozta meg legmaradandóbb és leg­ magasabb művészi színvonalú eredményét. sem pedig az orgonákíséretes egyházi művek értékét kisebbíteni. Jézust. akkor megint az adott szöveg. a tartalmi szféra kifejezése. semmint a központi alakot. Ez az új oratóriumkoncepció aztán termékenyítőén hatott a kortársakra és az utódokra is. Mindezekből az elemekből az oratóriumnak ugyanaz az újfajta kon­ cepciója tárul elénk. Ha az énekhangra volt szüksé­ ge. Nem hiányzik az az összetevő sem. 249 . vagy éppen fordítva. Ezzel természetesen nem akarjuk sem a két zenekaros mise. stilá­ ris különbözősége . amit már az Erzsébet-legendában is megfigyelhet­ tünk. Megtalálunk ebben a műben mindent: az orgonakiséretes kórustéte­ lek képviselik a ceciliánus eszméket.tudatosan vagy tudat alatt . francia és angol zeneszerzőinél. zenei dramaturgiája között természetesen fényévnyi távolságok vannak. Liszt számára nem a választott eszköz a lényeges. a mester habozás nélkül iktat be az oratóriumba szimfonikus költemény jellegű tételeket.amelyet azonban Liszt zsenije mégis egységessé. sőt Nono Canto sospeso-ja is . ha az ősöket keressük olyan mai. A két zeneszerző nemcsak bará­ tilag állott a legszorosabb kapcsolatban. A két darab zenei felépítése.a liszti elképzelés hatásáról kell beszélnünk. sőt. Lisztnek már a bevezetőben emiitett célkitűzése: a katolikus egyházi zene megújítása. Néhány.

. Bach Karácsonyi oratóriumában is ugyanez hatja át a szintén zenekari pász­ torait. rá először szólóklarinét válaszol. ugyanezzel a kvinthangközzel belépve. 2.mint az oratórium szinte tel­ jes tematikus anyaga . mintha az olasz pásztorok karácsonyi muzsikálását idézné. majd szünet áll be. Pásztorai és Az angyali hírnök szava. az angyali híradás. A sok példa közül hadd idézzünk egyet: Corelli híres Karácso­ nyi concertójának címadó zárótétele is ilyen 12/8-os ringásu pásztorai. Főtémája . A zárás. majd dinami­ kai visszahajlással újra misztikus pianóban zárul a tétel. szinte közhely. A ré­ szek nagyjából azonos terjedelműek. és viruljon fel a szabadulás. és kíséret nélkül énekli a pianissimóban elhaló utolsó Allelujákat. Jacopone da Todi híres és 250 . majd a teljes együttes szólaltassa meg a Glória in excelsis-t. (Angelus Domini) Kétrészes tétel. Témája. A szopránszóló énekli a boldo­ gító hírt.a gregorián korálisra támaszkodik.Liszt három nagy részre tagolta oratóriumát. Stabat Mater speciosa. A zenekari nyitány fölé Liszt egy Jezsajás-idézetet írt: „Rorate caeli desuper. és kiséret nélkül szólal meg.. nyíljék meg a föld. a fafúvókon szintefigyelemfelhívójelként felcsajjó kvintek hangzanak fel. hogy aztán a teljes női kar. és a felhők folyjanak igaz­ sággal. sőt. A ze­ nekari bevezetés ezt a témát dolgozza ki nagy fokozásban. Karácsonyi oratórium (Oratórium in Nativitate Domini) 1. Végül az énekkar ismét egyedül marad. a tétel befejezése megint csak a zenekar feladata. A három rész: a Krisztus születése körüli eseményeket magába foglaló „Karácsonyi oratórium". mellyel még több ízben találkozni fogunk. Bevezetés. A Stabat Mater." A Liszt által is használt latin változatból kialakított egyházi népének szövege azonban közelebb visz a tartalmi maghoz: „Harmatozzatok égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke. Jöjj el édes Üdvözítőnk!" A nyitány tehát az Advent hangulatát árasztja. ebben az esetben Liszt hangról hangra veszi át a Rorate gregorián témáját. Sőt." Az idézet Károli Gáspár fordításában így hangzik: „Egek harmatozzatok onnan felül. majd egymás után kapcsolód­ nak be az énekhangok. (Ugyanez a metrum az alapja Hándel és Liszt darabjainak. (Az egyetlen közvetlen hasonlóság Hándel Messiá­ sával : abban is találunk egy ilyen pasztorális hangulatú zenekari tételt.) Ez a pasztorál-muzsika tulajdonképpen régi zenei hagyomány. szakasz és a záró­ rész. melynek címe tartalmát is megadja: „Passió és feltámadás". 3. Az első szakasz ismét tisztán zenekari muzsika. a Megváltó működését tárgyaló „Vízkereszt után" c.) A hosszan kidolgozott zenekari tétel zárószakasza hirtelen elhal.

lassú tempóban és igen kifejezésteljesen . a Szüzanya keservéről szól. yizkereszt után (Post Epiphaniam) 6. 4. Mint említettük. biztosít­ va a kórus-intonációt. a Krisztus zenekari számai igen közel állnak a szimfonikus költemény dramaturgiájához. Ez esetben Liszt maga siet segítségünkre. Majd megfordul a folyamat. szinte kép­ szerűén látjuk. a három királyt vezető csillag ze­ nei képmása. tulajdonképpen azt folytatja. Az első rész maga a kifejezett induló. Zenekari tétel. strófatömbö­ ket. a bet­ lehemi jászol mellett örvendező Mária boldogságát festi. Ebben néha félreismerhetetle­ nül magyar hangot hallunk megcsendülni. hanem a tar­ talom. amelyekben az orgona csak támasztékként szerepel. amint a Háromkirályok Betlehemből visszafordulnak és a csillag vezetésével hazájukba térnek. (Et ecce Stella) Újabb zenekari tétel. A továbbiakban a feldolgozás a variáció felé hajlik. Pásztorjáték a jászolnál. puha zenekari színeket alkalmazó és misztikus újabb szakasz a mágusokat. Ez is egyike azoknak a tételeknek. és ezzel a programot is meghatároz­ za. A Krisztus hangját megszólaltató baritonszóló kíséret nélkül. azonos zenei anyaggal látva el az egyes strófákat. Kezdetben strofikusan komponálja meg Liszt a szöveget. Egy újabb rész . így kívánja az alapgon­ dolat. és a zenei szerkesztés szempontjá­ ból több részre tagolódik. hogy két ilyen nagyszabású zenekari tételt helyez egymás után. a liszti koncepció merészségére és következetességére vall. amikor a három király aranyat.sokszor megzenésített szövege. A Hegyi Beszéd.azt a jelenetet ábrázolja. 5. Dallamanyagát ismerjük a második tétel zenekari bevezetéséből.visszahajlás. mintegy gregorián 251 . helyenként szó szerint átvéve az eredeti szavait. így for­ májukat nem a hagyományos szerkezetek határozzák meg. tömjént és mirrhát ajándékoz a kisdednek. A Stabat Mater speciosa ennek a himnusznak parafrázisa. A feldolgozás módja itt is: fokozás . an­ nak kidolgozását bővíti. de mindenhol ellentétébe fordítva azt át. Liszt így magyarázta: „Ha Rubens flamandokat festhetett biblikus képeire. amikor a különböző szakaszok fölé bibliai idézeteket ír. Hatalmas méretű ez az induló. akkor egyik mágusom­ nak én is adhattam kipödört bajuszt. A Háromkirályok indulója. És ezt egy cseppet sem restellem. Liszt feldolgo­ zásában az énekkar szólaltatja meg a himnuszt. az alapanyag mindvégig felismerhető marad." A mintegy középrészként feltűnő. (Beati pauperes spiritu) A nyolc boldogságot Liszt kezdetben teljesen liturgikus modellek szerint zenésíti meg.

a mise folyamán mindig változatlanul visszatérő dallam. a tétel további folyamán aztán a szólista és az énekkar feloszt­ ja egymás között a szöveget. a mesternek ezek az archaizá­ ló. amelyeknek halla­ tán bizonyos fokig igazat kell adnunk azoknak a kritikusoknak. noha benne mind a baritonszóló. amint ezt a szöveg is megkívánja: „Simon. Az utolsó boldogság: „Boldogok. A csoda: a háborgó Genezáret-tó le­ csendesítése. 7. és szinte csak magyarázza a zenekari tablót. noha nem mindenben értettek egyet. majd később a legreakciósabb elveket képviselő pápa rosszallását fejezte ki az általa java­ solt. 8. modernizált Palestrina-stílusban komponált darabjai sem nélkülözik az ábrázolás. pasce öves meos. mint néhány továbbiban azonban Liszt a gregorián alapsejtet a zene folyama­ tában továbbfejleszti." (Simon Joannis diliges me? Pasce agnos meos. A középrész viszont a hivők iránti szeretet kife­ jezése. Kezdetben minden verset teljes egészében elénekel a bari­ tonszóló. A csodád (Et ecce motus magnus) Tulajdonképpen zenekari tételnek tekinthetjük. Jónának fia: szeretsz-é engem? Legeltesd az én bárányaimat. Tema­ tikus alapsejtje a gregorián Páter Noster-intonáció. (Páter Noster) Ismét orgonakíséretes kórustétel. Ebben a tételben éppúgy. (Állandó kapcsolatban áll IX. így a Miatyánk megzenésítésében is felfi­ gyelhetünk például a „Ne vigy minket a kísértésbe" (Et ne nos inducas in tentationemj-szakiísz éles disszonanciáira. sőt teatralitást vetettek Liszt szemére. Miatyánk. de az egyház védelme és propagandája is fontos feladat volt. hogy alátámassza a kórus énekét.) 9.gyanánt énekli a szöveget. a kifejezés erejét. sőt az uralkodása kezdetén liberális. akik há­ borúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa" széles kidolgozásra kerül. mintegy csak kiindulásként használja. Liszt számára ez adja a Hegyi Be­ széd lényegét.) Ily módon természetes. méghozzá elég- 252 . Őrizd az én juhaimat. úgy tűnik. mind az énekkar megszó­ lal. Ez a tétel egyike azoknak a részeknek. amelyet antifónaként ismétel meg a kiséret nélküli énekkar. Szabályos operai vagy szimfonikus költeménybe való viharzene ez a tétel. Mint Liszt­ fejezetünk bevezetőjében már utaltunk rá. (Tu es Petrus) A hivő katolikus Liszt számára nem csak a hit. akik vi­ lágias hangot. Háromrészes tagolású ez a darab: a visszatérő főrész tartalmi alapgondolatát a sziklaszilárdság ad­ ja (Super hanc petram). Majd bekapcsolódik az orgona is. de Liszt részéről nem az ő elképzelései szerint végrehajtott egyház­ zenei reformmal szemben. A vokális rész azonban csak egy-egy mondatra szorítkozik. Az Egyház alapítása. Pius pápával. hogy az egyházalapí­ tás külön tétellé vált az oratóriumon belül.

a zongorára és zenekarra készült Haláltáncot is a pisai temető híres freskója. A feldolgozásmód is azo­ nos az eddig követettel: az alaptéma hol eredeti. amelynek folyamán először jut szóhoz mind a négy szólista. rendkívül színes. mind az énekszólamban. hogy az Utolsó ítéletet idéző rövid szövegrész (Inflammatus et accensus) adja a csúcspontot. Liszt eredeti elképzelése szerint az ezt a részt előadó női karnak a közönség előtt láthatatlanul kell énekelnie." A mű leginkább „wagneres" része. részben pedig mint a mise szertartását lezáró Ite. (Benedictus) Hatalmas kórustabló.. A Stabat melodikus alapja ismét gre­ gorián. mely az alaptémát ismét az említett variációs eljárás segítsé­ gével bontja ki. missa est mondat dallamát. Érdekes megjegyeznünk. Liszt képzeletét nagyon fogva tartotta az Utolsó ítélet: itt is. Tristis est anima mea. 13. 12. Krisz­ tus nagy monológja a Getsemane-kertben: „Szomorú az én lelkem. A zenekar hosszú közjátéka ábrázolja tulajdonképpen a Krisztus lelkében végbe­ menő folyamatot. Mozgalmas. A szólisták csak a tétel végén lépnek be. tulajdon­ képpen önmagában is előadható. és egyik legnagyszerűbb művét. átvezető tétel. a himnusz közismert egyházi dallama. Ugyanez vonatkozik a csoda bekövetkezte után megnyugvó habok ábrázolására. A tétel alap­ ja ismét gregorián motívum. a mise Credo tételéből 253 . 14. Úgy is mondhat­ nánk. (O Filii et Filiae) Igen rövid. 10. az elkeseredést és a belenyugvást. Feltámadás. Passió és feltámadás (Passió et resurrectio) 11. (Resurrexit) Rövid dallamtöredékek fokozásából pattan ki a feltámadást meghirdető kórusrész. Jacopone da Todi teljes himnusza megzenésítésre került. a Halál diadala ihlette. melyet részben mint Benedictus-témát is­ merünk. hogy a tétel az opera recitativo-ária formatípusát követi. Úgy látszik.. Atyám! Minden lehetséges néked. Stabat Mater. A mű legmonumentálisabb és egyben leghosszabb része. és a ze­ nekari közjáték a két részt választja szét. az Eszter­ gomi Misében is széles tablóban bontja ki a megfelelő szövegrészek ze­ néjét. mind halálig. Bevonulás Jeruzsálembe. Az oratórium egyetlen szólista-tétele. nép­ énekszerű és strófikus feldolgozása dallammal. a színekben szinte tob­ zódó tétel. mindazáltal ne az én akaratom legyen meg. A darab közepén a motívumot Liszt fugatóban is feldol­ gozza.gé közhelyszerű eszközökkel megoldva. mind pedig a rendkívül kifejező és feszülten drámai zenekari részben. hol variált formájában jelenik meg. Húsvéti himriusz. hanem a tied. Vidd el tőlem ezt a poharat.

Verdi maga . Két évvel később.hogy jó példával járjon elöl . tenor. Trom­ bitaharsogás. Először fugatóként kerül kidolgozásra. A gyönyörű terv a komponisták és a művészek közömbösségén és egyéni hiúságán zátonyra futott. egy zenekritikus barátjának biztatására hozzálátott. VERDI REQUIEM (Messa da Requiem) szoprán-.vett szöveggel.a gyászmise utolsó tételét. majd a szopránszóló énekével bekapcsolódik a zenei anyagba a Jeruzsá­ lemi bevonulás c. 1868 novemberében halt meg Gioacchino Rossini.részben kóruskiséretes ária. Majd egy középkori himnusz. művészetüket éppúgy ellenszolgáltatás nél­ kül állítva Rossini emlékének szolgálatába.és basszusszólóra. tétel zenéjéből már ismert Ite. a Risorgimento és 1848 egyik vezére volt. melynek egyes tételeit Olaszország vezető zeneszerzői alkot­ nák. a vigopera koronázatlan királya. hogy a nagy mester emlékét méltóképpen egy olyan gyászmisével ünnepelhet­ nék meg. a Christus vincit hatalmas tablója zárja le az oratóriumot. aki szívvel-lélekkel vett részt az olasz nép szabadságküzdelmei­ ben. hogy 254 . a többi számban a szólisták és az énekkar egyaránt részt vesz Verdi Requiemjének keletkezéstörténete a mester két nagynevű honfi­ társához kapcsolódik. De nemcsak a zeneszerzők. 2 tercett. orgonazúgás és a teljes előadói apparátus fortissimója zár­ ja a müvet. mezzoszoprán-. hanem az előadóművészek is részt ve­ hetnének az emlékezésben. missa est dallam. akinek neve jelszó volt az elnyomatás éveiben. A Rossinit na­ gyon tisztelő Verdiben a halálhír vételekor az a gondolat támadt. romantikus olasz irodalom egyik legnagyobb alakja és egyben a felszabadító mozgalmak. A végső indítékot a mű befejezéséhez Alessandro Manzoninak 1873-ban bekövetkezett halála adta. Verdi. vegyeskarra és zene­ karra 7 tétel (a Dies Irae 9 altételre oszlik): 3 . Verdi nagy elődje. Manzoni a múlt századi. természetes. hogy a Re­ quiem többi tételét is kidolgozza. mint ahogy a zeneszerzők tennék. 1 duett. a Liberát megkomponálta.

nem egyházi. illetve együttesekre. melyet Milánó polgármesteréhez intézett. A Nemzeti Szinház együttese Erkel Sándor vezényletével ekkor már megszólaltatta a Requiemet. hogy hamarosan valóságos stagione alakult: Verdi és a négy szólista Európa-szerte bemutatta a gyászmisét. mint a Missa Solemnis vagy Bach h-moll miséje. Ezzel kapcsolatos az a valamikor gyakran hangoztatott vélemény. hogy Verdi Requiemje tulajdonképpen liturgikus szövegre írt opera. kinek elvesztését mindnyájan sirat­ juk. ábrázolja.) A Requiem népszerűsége bemutatója óta töretlen. hogy a szöveg gondolati tartalmát. Lelki szükség indított rá. s ezen belül is főleg a Dies Irae pátoszát oly lángoló fantá­ ziával. hogy erre a pesti Nemzeti Színházban is sor kerüljön. mint a hazafiasság mintaképét. éppen mert a mester hangversenykörútjának programja olyannyira zsúfolt volt. egy levelét. 255 . A siker oly hatalmas volt. május 22-én került sor. hogy legjobb erőimmel adjak tiszteletet ennek a nagy embernek. hogy Manzonink halálának évfordulójára gyászmisét írjak. A tervből sajnos nem lett semmi. hogy az előadás méltó le­ gyen hazánkhoz és ahhoz a férfiúhoz. Mindkét mű­ fajban arra törekszik a zeneszerző. Monumentalitása miatt nem felel meg a litur­ gikus követelményeknek. hogy ez a muzsika mindenkit magával ragad. Verdi személyes vezénylete alatt. Mindenekelőtt: tulajdonképpen alig-alig van különbség a két műfaj. akiben éppúgy becsültem az írót. S ez vonatkozik mind a szólista-áriákra. Semmiféle köszönetet nem érdemlek azért az ajánlatomért. sőt egyes mondatait vagy szavait a zenében kifejezze. ha csupán a zenét nézzük. s ezért szinte kezdettől fogva a koncertpódiumon volt otthon.) Idézzük fel Verdi szavait. csakúgy. Ha munkámban már előrehaladtam. kórusok és énekesművészek neve fémjelzi. mint az embert. Megszólalásait a legnagyobb karmesterek. Mi­ nek köszönheti a mű ezt a hatalmas népszerűséget? A feleletet Verdi drámai erejében kell keresnünk. túlnő a szertartás keretein.nagy tisztelője volt Manzoninak. az oratórium és az opera kifejezőeszközei között. hogy ez a zene egyáltalán nem áhítatos. A Requiem első előadására 1874. A gyászmise liturgi­ kus szövegét. Az elkészült művet a nagy költő és for­ radalmár emlékének ajánlotta.szükségesek ahhoz. (Igen sokáig a darabot „Manzoni-Requiem"-nek nevezték. oly vizionárius erővel öntötte zenébe a mester. nem fogok késlekedni. a milánói San Marco székesegyházban. (Tárgyalások folytak arról is. zenekarok. mondanivalóját. Játszottsága vetek­ szik Verdi operáinak előadási számával. hogy Önökkel közöljem: milyen eszközök .

Az örök fényesség említésekor (Et lux perpetua) hallhatjuk az első dallami kibomlást. Verdi gyászmiséje egyházi zene. de ritkaságszámba megy. hogy az olasz muzsikus számára minden zene a dallamban fogan. illetve Krisztus fenségét hirdeti. zárt vagy attacca egymáshoz kapcso­ lódó számra tagolódik. de nem dogmatikus értelemben szol­ gálja a liturgiát. amelyet még csak elképzelni sem lehet operaszínpadon. melyek közül a Dies Irae a hagyo­ mánynak megfelelően több önálló. 1.stílusperiódusonként változó határokon belül . majd belép az énekkar is. Ugyanakkor: a szó operai értelmezésé­ ben vett ária alig fordul elő e requiemben. 256 . vagy abban. A négy szólista egymástól veszi át a szót.mind a kórustételekre. majd visszatér . hangszépsége csillogtatására. és számos olyan tétele van a műnek. A VerdiRequiem ellen felhozott kifogások többnyire azt vetették a mester sze­ mére. Középrészként erőteljes hangzású a cappella kórustétel szólal meg (Te decet hymnusj. A Benedictus vagy a Libera hatalmas karfúgái. mint például abban.módot kell adnia az énekesnek virtuozitásra. Olyan gyászzene. hogy az operakom­ ponistának .operazene volt. hogy gyászmiséjének dallamai teatrálísak. A két műfaj közti különbség talán csak bizonyos külső jegyekben nyilvánul meg. hogy az oratorikus kórustéte­ lek legnagyobb része ellenpontos jellegű. az Agnus Dei gregorián korálisra emlékeztető dallamvilága éppoly távol állnak az opera világától. minden mű . majd hangulat és megvilágítás visszahull a kezdet homá­ lyába.az emberi énekhang hatása alatt keletkezik. mint Mozart Requiemjének fúgatételei.szinte változtatás nélkül .talán még a hangszeresek is .az el­ ső szakasz. Ám ezek az esztéták el­ felejtették. A Requiem hét nagy tételre oszlik. hogy Itália zenéje évszázado­ kon keresztül . És elfelejtik azt is. Verdi Kyrie-jében semmi könyörgő hangvétel nincsen. ha nem is elképzelhetetlen. hogy együttesen bontsák ki a dallamban rejlő lehetőségeket. Marad állítólagos fő különbségként maga a dallamvilág. A mélyvonósok sötét hangjai és a kórus suttogó szólamai idézik fel a gyászszertartás hangulatát és az elhunyt emlékét. a dallam és feldolgozása sokkal inkább az Isten. ami viszont az operában. Requiem és Kyrie. ami az oratóriumtól teljesen idegen. amilyent egy egész életében drámai műveket alkotó zeneszerző írhatott egy nagy muzsikus és egy nagy köl­ tő-forradalmár emlékére. Ennek záróakkordján intonálja a tenorszóló a Kyrie eleison dallamának első hangját.

2. Micsoda kont­ raszt mindehhez a szólisták szólamaiban felhangzó széles dallam: Ments 257 . az egész ária hangulata félreérthetetlenül utal a szövegre: semmi nem marad bosszulatlan (Nil inulium remanebit). Száguldó vonósfutamok. Az áriához zseniális átmenettel kapcsolja hozzá Verdi a Dies Irae rövidített ismétlését. Záróhangjára a háromszorosan osztott kórustenor mint­ egy reszkető visszhangként ismétli az invokáló szöveget. Megrázó a tercett vége: a három szólista minden kíséret nélkül adja át egymásnak a szót. egyre halkabbá és lassabbá vá­ ló lezárásban vált át a Kyrie hangulatvilága könyörgéssé. A zenekar félelmetes tombolása és a kórus kétségbeesett fel­ kiáltásai festik a végítéletnek. Dies Irae. Dies írae. A Rex tremendae-tételben szólisták és énekkar egyaránt szerephez jutnak. majd az ezt követő. A drámai kontraszt . hogy a végitélet napján még maga a Halál is megdöbben.melyet egyébként maga a szöveg is indokol .azt igényli. Mezzoszoprán-ária. mely a fortissimóból szinte ijedten hajlik le a pianissimóba.legfeljebb a kórus időnként el-elsuttogott „Dies Irae" szavait . velőkig ható nagydobütések. Nagy szünet. régies ízü zárlata. a Harag Napjának borzalmait. Tulajdonképpen egyetlen ábrázo­ ló. majd a teljes rézfúvós együttes riadójában. hangfestő részletet nem találunk ebben a szakaszban . s mindkét csoport a drámai kifejezés szolgálatában áll. Szélesen kibontott dallamosság csak a szakasz második részében je­ lentkezik. kromatikusán le. Quid sum iniser. A „félel­ metes fenségü királyhoz" szóló invokációt a basszuskórus és a teljes ze­ nekar menete ábrázolja. Tuba mirum. Messzi távolban elhelyezett trombiták és a zenekari trombiták egymásnak felelgető jelzései. Lassanként elülnek a hullámok. A mű során először találkozunk e tercettben az alázat. hogy a szólistaszakaszt a teljes együttes váltsa fel. Az énekkart úgy­ szólván hallani sem lehet a trombiták. Liber scriptus. az utolsó Ítélet harsonaszavának ábrázolását. majd a vonósok és a nagydob háromszoros pianissimója fölött egyre elcsuklóbb hangon énekel a basszusszóló arról. Rex tremendae. niezzo. és a nagyzenekar staccato-pianissimo hangzatai felett suttogja a kórus: Quanlus tremor est futurus.s mégis. Szólisztikusan kezelt fafúvók vezetik be a szoprán-.és tenorszóló tercettjét. egyre kétségbeesettebbé váló könyörgő hangon.Csak a csúcsponton. fanfárjai vezetik be az új sza­ kaszt. amelyet aláhúz a vezető dallam archaizáló jellegű.és felcsú­ szó énekkari szólamok festik a Hieronymus Bosch ecsetjére méltó fres­ kót. a mélyről fakadó könyörgés hangjával.

s e fölött zokog a szoprán­ szóló. a Posa halála utáni sirató-együttesben. Ojfertorium. mely kidolgozása során több esetben ábrázoló jellegűvé vá­ lik. Ez diktálja a szélesen ívelt dallamvonalakat és azt az emelkedetten tiszta légkört. igy p>éidául a két szólista egyidejű kadenciálását is alkalmazza. A lirikus dallam „vezérszava" a remény (mihi quoque spem dedisti).) A mezzoszoprán szólamában hangzik fel először. ez a dallam szólal meg . Tenorária. A tétel formai érdekessége . A basszusszóló dallamának záróhangjára Verdi közvetlenül rákapcsolja a Dies Irae visszatérésének első fortissimo akkordját: döb­ benetes hatás! A rövidített visszatérés fájdalmas hegedűdallamban oldó­ dik fel. lírikus cscllódallamra épül. Az A szakasz egy ringatózó. az egész Requiem egyetlen részlete. legszebb példája. s amikor a szopránszóló Mihály arkangyalt hívja segítségül. Verdi a két elemet hol külön. Verdi is két részre osztja a ze­ nei kifejezést: az elkárhozottak szenvedéseinek ábrázolására és az üdvö­ zültek sorába kerülésért való könyörgésre. Az elsőt Verdi összesen két­ szer négy ütem erejéig mutatja be. panaszos melódia Verdi áradóan gaz­ dag dallamvilágának egyik. fölötte a mezzo­ szoprán zokogás hatását keltő dallamtöredékei szólalnak meg. Vé­ gül is a könyörgés hangja válik uralkodóvá a tétel elhaló kódájában.váratlan hangnem- 258 . hogy ez a téma eredetileg a Don Carlosban szerepelt volna. Azaz: az öt formai egység a középtétel körül fordított sorrendben csoportosul. Ha betűkkel jelöljük az egyes formarészeket. Confutatis. Ezt a jelenetet Verdi még a bemu­ tató előtt törölte az opera partitúrájából. a tétel felépítése a követke­ ző: A-B-C-B-A. amely valóban kissé az opera eszköztárához folyamo­ dik. Mint Mozart. mely átvezet a zárószakaszhoz. 3.az úgynevezett hídforma. hol egyidejűleg szólaltatja meg. így a basszus ennek a dallamnak mélybe szálló variánsára énekel a pokol taváról (et de profundo lacu). mely e dallamokból. a Lacrymosához. amint a basszus szólista átveszi. Recordare. Az elhunytak lelkiüdvéért való könyörgést és felaján­ lást a négy szólista énekli. kíséret nélküli szólókvartett előzi meg. 6/8-os. (Ugyan­ ezt a metódust alkalmazza Verdi pár ütemmel később: ekkor a férfikar és a két férfi szólista énekli a vezető dallamot. Basszusária. ahol a két kifejezési szféra egymást váltja többszörös ismét­ lésben.meg.részben a szöveg felépítése is indokolja ezt a megoldást . az ária csaknem teljes egésze a kö­ nyörgése.) A kódát rövid. kegyelem forrása (Salva me fons pietatis)! Mozart Requiemjével ellentétben. Ingemisco. A szélesívelésű. (Mint érdekességet meg­ említjük. a tiszta harmóniák­ ból és a hangszerelés csillogó színeiből árad. Szoprán és mezzoszoprán kettőse.

5. Lux aeterna. ugyanezt a kórus is át­ veszi. imitációs szerkezet.a C szakasz . 6. Ennek zenei anyaga megegyezik a bevezető Requiem-tétellel. Majd a szólista félelemmel teli dallamban. A mezzoszoprán-. A téma első megjelenéseit két-két félelmetesen lecsapó zenekari akkordütés zárja le.és a mezzoszopránszólista mutatja be.és basszusszólista rövid ter­ cettje. A középrész (Hostias) . mely monumentális kó­ rusfúga.szinte külön tétel. 7. Az ellenpont minden szabályát betartó. tenor. jubiláló kórus­ felkiáltások után a két részre osztott énekkar szólamai kettősfúgában dolgozzák fel a külön tételekre nem osztott szöveget. fojtottan izgatott zene­ kari szólamok fölött intonálja az utolsó könyörgést. Libera me. Tulajdonképpen variációs tétel. A második szakasz ismét a Dies Irae. Harsány trombitafanfárok. A továbbiak­ ban ennek a dallamnak hol eredeti dúr. dal­ lama szándékosan régies.és dobhangzatok festenek alá. A tétel során két­ szer is kíséret nélküli tercettben egyesül a három szólista. majd a kórus álló C-dúr akkordja fölött a szopránszóló suttogja még egyszer a könyörgést: Libera me. Domine. melynek alaptémáját oktávpárhuzamban. A legelőször elkészült tételt szopránszólóra és énekkarra komponálta Verdi. 4. archaisztikus. Maga az alaptéma szintén igen közel áll a gregoriánumhoz. A sötét színek különösképpen egy basszus-frázisban domborodnak ki. de morte aeterna. A B szakasz (Quam olim Ahrahae) ellenpontos. Ezután fordított sorrendben visszatér a B és a C egység. Agnus Dei. A tetőpont után néhány elhaló dallamfoszlány hangzik fel a zeneka­ ron. a barokk Szerzőkhöz méltó karfúgába helyenként a szopránszóló is bekapcsoló­ dik. Sanctus és Benedictus. bizonyos szempontból a grego­ rián korálisokra emlékeztet. melyhez Verdi egy rövid a cappella részt csatol. majd a zárórészre kerül sor.a hegedűk éterien tiszta magas regiszterében. A tenorszóló intonálja a tulajdonképpeni felajánlás szövegét. in die il­ la tremenda. melyet mély rézfúvó. Az elsőt a szopránszóló kíséret nélküli recitativója vezeti be. Egyike Verdi legkülönösebb zenéinek. Három nagyobb egységre oszlik a darab. minden kiséret nélkül a szoprán. hol moll variánsa hangzik fel kü­ lönbözően színezett és különböző zenekari kísérettel ellátott változatok során. a liturgikus ha­ gyományok szerint. mely komor hangjaival a bevezető Requiem-tétel hangulatát idézi fel. Ismét szoprán-recitativo hangzik fel. 259 .váltás után .

hogy úgyszólván teljesen lemond a szóismétlésről.VERDI NÉGY SZENT ÉNEK (Quattro pezzi sacri) ' -> Ave Maria .. A négy darab közös stílusjegyeit egy fogalom alá vonhatjuk: végső leszűrődés. másodsorban.. hogy ezek a darabok a Scalában hatáso­ sak lehetnének. igyekszem azoknak mindig értelmet adni". általában a kíséretes szólóének kezdeteinek világához. ha csak kiejtem. ezekben az utolsó darabok­ ban jut el a végső konzekvenciák levonásáig. mert nem hiszem. A négy darab közül ket­ tő. két utolsó remekműve zseniális szövegköltőjének. hagyja ezeket a szegény darabokat békében. egyre magasabbra törő zenei pályának.Stabat Mater . 1600 nagy forradalmához: a darabok egységét a szellemi tartás biztosítja. Verdi mintha visszatérne az oratórium. a Stabat Mater és a Te Deum pedig négy évvel a Falstaff premierje után." . kettős ve­ gyeskarra és zenekarra „.szinte magam is kiszáradok. az Ave Maria és a Laudi álla Vergine Maria 1889-ben. Dallamvilága a legegysze­ rűbb megoldásokat választja. 1897-ben készült. Stabat Mater: vegyeskarra és zene­ karra. nem ismerik az öregkor szelle­ mi gyengülését. tehát az Otelló és a Falstaff között. A négy mű együttes bemuta­ tóját még Verdi irányításával tartották meg 1898 áprilisában. akinél a szó és a zene összefüggése mindig az első helyen áll az ih­ lető források között. Laudi: a cappella női karra. és ezek a müvek nem ismerik a szárazságot. Nyolcvanöt éves ekkor a mester: a zene történetének egyik legnagyobb csodája! Az aggastyán nemhogy kiszáradt volna. Azt kérdi. a müvek egyébként formailag egyes részletek laza összefüzéséből állnak. (Ez utóbbi módszer már az Otellóban és a FalstaíTban is megjelenik. de egy évvel azelőtt írja le életpályájának záróakkordját jelentő müveit. Mindent a textus indokol. mert nevem is már a múmiás ősidők levegőjét árasztja . újításokban gazdag és az első hangtól az utolsóig egyre fejlődő. Te Deum: szopránszólóra.Te Deum A ve Maria: a cappella vegyeskarra.) Verdi. aki leírta: „Dallamaimat sosem véletlenül írom. miért? Első­ sorban azért..Laudi álla Vergine Maria .. a párizsi Nagyoperában. s ebben Verdi addig megy el. ám ezek a melódiák mindig hallatlanul ki- 260 .írja Verdi 1898 decemberében Boitónak. Nem: méltó befejezése és lezárása e Négy szent ének egy eseményekben.

kis részben pedig az egészhangú skálához tartozó eleme­ ket kombinálja. virgo.atica" önmagában véve is hangnemen kívüli. Négy szakaszra oszlik a mü. altban. teremtményeknél nagyobb és szerényebb. ős célja az örök határozatnak: 261 .lim defensus in die judicii). Alcíme: „Rejtélyes skála négy szólamra harmonizálva". bár itt is akadnak drámai kitörések. legfeljebb körvonalaiban tartja meg a klasszikus harmó­ niarendet. A feldolgozás váltakozik akkordikus megoldások és el­ lenpontos-imitációs részletek között. hogy öregkori stílusának harmóniavi­ lágát még jobban színesítse. leánya len Fiadnak. mintha ma­ ga a menny nyílna meg. Ave Maria. . így tehát a stílus és a mű alaphangsora kitűnően találkozik. tiszta muzsika a zárószakasz (Paradisi glória). A „scala enigm. Itt Verdi nem riad vissza az igen éles kontraszthatásoktól sem. mint lefelé. felfelé másként. Az Eia Mater szövegrésznél kezdődő második szakasz még lirikusabb. A késői Verdi-operák akkordikája ugyanis már alig ismeri. az alapskála mindegyikben más és más szólamban jelentkezik. négyszólamú a cappella női karra („per vocí bianche"). A művet a kezdő Stabat-motívum zárja le. s csakúgy. a következő szövegsorok­ nál a halkan suttogott pianissimókból váratlanul csap fel fortissimóba az utolsó ítélet említésekor (Per te. Már maga az előadóegyüttes megválasztása is biztosítja az éteri hangzást. Verdi is teljesen összeegyeztethetőnek tartja az egyházi zenestílust és a korban modem eszközöket. A zenekar üres kvintjei után unisonóban intonálja az énekkar a fájdalmas Stabat-dallamot. ahol Jézus kínszenvedéséről van szó. Az a cappella vegyeskar alapját képező „rejtélyes skála" egyrészt a szű­ kített lépéseket. harmóniavilága kissé emlékeztet a Lisztére. síró zenekari motívumok szólalnak meg. Stabat Mater. mint Liszt. Laudi álla Vergine Maria. a hangnemiség szinte állandóan lebegő állapotban van. tenorban és szopránban. sorrend­ ben : basszusban. így például a Flammis ne mar succensus szö­ vegnél szinte a Requiem Dies Irae-jét idézi fel. Csak az erőtelje­ sen drámai helyeken (Vidit Jesum in tormentis) vált át a hangulat. Dante Divina Commedia-ja Paradiso-jának utolsó énekéből való: Oh szűz Anyánk. mindig azoknál a szövegrészeknél.fejezőek. A szöveg ezúttal nem latin. Ez a „rejtélyes" skála kitűnő alkalmat adott Verdinek. majd utána a fájdalmat még job­ ban aláhúzó. Csodálatos.

A Pleni sünt coeli dallama viszszatér még a mü során. 262 . a himnusz két első sorát a hagyományos gregorián dallamon szólaltatja meg a kórus basszusa és tenorja. ugy. Te déli láng a Szeretet egébül vagy itt nekünk: és lenn az embereknek élő forrás. (Babits Mihály fordítása) Te Deum. Verdi egyik legszebb kompozíciója. szárny nélkül vágyik szállni az eretnek. nem halasztva. S nemcsak könyörgő lel nálad vigaszra: jóságod gyakran azt a szenvedőnek kérés előtt megadja. Az utolsó ítéletet idéző Judex a drámai tetőpont. Erre a szóra hangzik fel az első fortis­ simo. s szent erényed méhedben felgyújtó a tisztelendő szerelmet. és irgalmasság. Az utolsó taktusokban szopránszóló into­ nálja az In Te Domine speravi szöveget. melytől reményük épül. majd az utolsó fokozás után pia­ nissimóban ér véget a mü. és itt lép be a teljes nagyzenekar is. Jóság-és nagyság benned egybenőnek.lazán összefűzött zenei szakaszokból áll a darab. hogy a Teremtő teremtménnyé lett benned.mint a bevezetőben említettük . A Sanctus viszont egyetlen előképhez fogható csak: Haydn Terem­ tés-ének híres „És lőn fény"-éhez. a dallamokban helyenként a gregorián téma elemei bukkannak fel.pianissimóban és kíséret nélkül énekelteti.egészen a Sanctus-ig . s ami csak erénye lehet teremtett lénynek. Ezután . földi nőnek.természetünket a te tiszta lényed megnemesité. melynek örök melegébül a Béke e Virága volt kelendő. Az ősi szokás szerint. amikor a további dicsőítő szöveg­ részt . Verdi minden hagyománytól eltér azonban. minden kegyek tőled erednek! Aki nélküled vágyik szent malasztra. Csodálatos dallamra épült a Dignare Domine. Úrnő.

A következő évben már állást is vállalt az osztrák fővárosban: karmestere lett a Singakademie-nek és ettől kezdve haláláig Bécsben élt. Kari Reinecke ve­ zényletével. a Requiem katolikus liturgi­ kus szövegét minden korban számos nagymester komponálta meg. Mindkét vélemény tartalmaz részigaz­ ságokat. á nagy barátot és tanítómestert gyászolja. hogy a legutoljára komponált V.BRAHMS NÉMET REQUIEM (Ein deutsches Requiem) szoprán és baritonszólóra. Majdnem minden énekkari müve: kantátái. ám ez az idő megérlelte Brahmsban a vokális komponistát. Johann Herbeck vezényelte az első há­ rom tételt Bécsben. vagy ha jobban tetszik. (Egyébként a Né­ met Requiemnek tulajdonképf)en három bemutatója volt: 1866. áprihs 11-én került sor Brémában a hattételes verzió első előadására. Nemzeti nyelvű gyászszertartás-muzsika azonban Brahms művéig egyetlenegy készült je­ lentős mester tollából: Schütz Musikalische Exequien című alkotása. zenekarra és ad libitum orgo­ nára 7 tétel Az északnémet.) A mű szempontjából. (És a Brahms utáni korból is talán csak egy ilyen jellegű művet emelhetünk 263 . hogy a mű Róbert Schumannt. A kóruskarmesteri állást ugyan csak néhány évig töltötte be . A gyászmise. tervei valóban 1856-ra. tételben valóban anyja halálára emlékezett a mester. vegyeskarra. 1868. nem túl lényeges. A Német Requiem keletkezésének indítékát különböző kutatók kü­ lönböző helyeken keresték: volt. Sokkal fontosabb a művészi indíték. Schumann halálának évére mennek vissza és tény. volt-e a Német Requiemnek olyan indítéka.kicsinyes intrikák miatt kel­ lett távoznia ebből a pozícióból -. végül a teljes mű a lipcsei Gewandhausban hangzott fel 1869. hamburgi születésű Johannes Brahms alig volt harminc­ éves. ilyen vagy olyan értelmezést adva a Missa pro defunctisnak. amely Brahms életútjának egyik vagy másik eseményéhez kapcsolódik. február 18-án. mások szerint Brahms édesanyja halálakor írta a művet. amikor 1862-ben először hangversenyezett Bécsben. Brahms dirigálásával. a cappella kórusai és a Német Requiem ennek a korszaknak terméke. az utókor szempontjá­ ból. decem­ ber 1-én a kor híres karmestere. A kompozíció egyes részei. aki úgy vélte.

Ahogy Schütz vokális műveiben lépten-nyomon találkozunk a szöveg egyes sza­ vainak. akiknek sokkal nagyobb a kötöttsége a múlthoz. áhítata. Nem igaz azonban a közhelyhez fűzött további gondolatmenet. Schützre utal a megformálásban a szó és a zene viszonya. amit bachi szellemnek nevezhetünk. és igaz az. hogy a régi. az semmiképpen sem lehet anakroniszti­ kus. ugyanúgy a Német Requiemet is végigelemezhetnénk ebből a szempont­ ból. szerkesztési megoldások. amely éppen e ket­ tősség miatt Brahmsban jellegzetes utóromantikust. hogy hatással volt az Ein deutsches Requiem-re az a kórusirodalom. A megállapítás első fele cáfolja a másodikat: akinél ennyire élő tud lenni nemcsak a forma. szinte elbújtatott ellenpontos részletek. Igaz mindenképpen a barokk-klasszikus formavilág és a romantikus tartalom egyidejű megjelenése. művészi indítékára. Ez a közhely-állítás .legfontosabbként . aki erre a feladatra.részben igaz.mint minden közhely . múltba vágyódó alkotót. ugyanilyen szellemben a darab. és végül . És íme.ki: Britten Háborús Requiemjét. Minden korban vannak zeneszer­ zők. A bachi hagyományt nagyon sok összetevő képviseli. amelyet Brahms a Singakademie vezetőjeként megismert. mármint a klasszikus nagyforma élő anyaggal való megtöltésére képes volt.) Ezzel a párhuzammal tulajdonképpen rátapintottunk a mü valószínű belső. fátyolozott hangu­ latok költőjét. monumenta­ litása. mondatainak vagy hangulatának képszerű zenei ábrázolásával. tehát mindenképpen korszerűt­ len jelenséget lát. Külsőséges ele­ mek. Brahmsról szinte közhelyszámba megy a megállapítás.az a szavakba alig foglalható valami. mint kortársai­ nak. a Requiemben a német barokk első és utolsó nagy­ mesteréé. Ez egyben egyet jelent a német protestáns egyházi zene hagyományával is. Schützé és Baché. sőt a zene mindenestől. hogy ő az utolsó mester. mint a homo­ fon szerkezeten belüli. A Német Requiem ennek a hagyományőrzésnek talán legszebb példá­ ja Brahms oeuvre-jében. helyét nem találó alkotóművész. még egy hamis zenetörténeti közhely cáfolata: az elemzés 264 . részben hamis. mint a két tételzáró fúga. már nem élő barokk és klasszikus formákat tölti meg romantikus tartalommal. hanem maga az egész zenei fo­ lyamat. De valószínű. akik a hagyományt őrzik az újítók közt. hogy e tevékenység nélkül is létrejött volna ugyanígy. Ez a hagyomány pedig Brahms esetében mindig a német hagyomány. Nyilvánvaló. hogy mindezek a nagyformák Brahmsnál valóban élnek. Tehát a Requiem magasztossága. hogy művésze­ te lényegében archaizáló.

És a korálra utal egy kissé a Requiem alapvetően homofon szerkesztés­ módja is. sőt. hogy a katolikus liturgiához tartozó Missa pro defunctis-t lefordítsa. vagy annak menetéhez hasonló eszmei vonalat adjon a szöveg-összeállításnak. Ilyen megvilágításban a földi élet valóban átmeneti állomás csak. A kicsengés. két esetben a biblia úgynevezett apokrif. „abszolút zenésznek" kikiáltott Brahms mennyi drámai elemet ad zenéjében. mint requiemnek. evangéliumokat. olyan elemek. de . az a dallam­ világ nyílt vagy rejtett kapcsolata a korálmelodikával. A lélek vágyódik az Úr után és az Úrban találja meg vigaszát is. a hangszerelés tipikusan brahmsi vonásai. és hogy ez a zene mennyire a szóból fogant és nem a zene abszolút. Felhasználta a zsoltárokat. amely a mű­ nek tulajdonképpeni általános emberi érvényét és felekezetek fölöttisé- 265 . öntörvényű voltából.kiderítené. a „Wer nur den lieben Gott lásst walten" bújik meg. de amelyek tökéletesen beleolvadnak Brahmsnak ebben a műben is fél­ reismerhetetlen egyéni hangjába. az aposto­ lok leveleit. Mind­ ezekből olyan szöveg állt elő. A Német Requiem részletesebb ismertetése előtt néhány szót a szö­ vegről. Termé­ szetesen a hit alapján állva. Brahms egy elej­ tett megjegyzéséből tudjuk például. Boldogok tehát a holtak. csak aztán kerül sor a gondolatra: minden mulandó.mindenféle felekezeti kötöttségtől mentesen. amelyeket a hallgató tudatosan vagy sejtve meghall ugyan. amelyeket az analí­ zis kimutat. A hét tétel gyönyörű logikával és filozofikus emelkedettséggelToglalja össze az ember gondolatait a halálról. amelyet a Requiem egy méltatója joggal nevezett inkább prédikációnak. Amit általában német protestáns hangnak nevezhetünk. Brahmsnak egyálta­ lán nem is volt célja.mind-mind ilyen karakterisztikum. a klasszi­ kus formák egyértelműen Brahmsra jellemző kezelése . A harmadik tétel az élet célját próbálja megkeresni a látszólagos értelmetlenségben. Ám az ilyen és ehhez hasonló rejtett kapcsolatokon kívül szinte minden dallam­ ban valamilyen módon a korálmelodika jellegzetességei bukkannak fel. prófétai könyveket. A harmóniavilág jellegzetesen roman­ tikus érzékenysége. tehát nem a kodifikált törzsszöveghez tartozó részeit is. Az első tétel a vigasszal kezdi. Brahms maga állította össze müve textusát a Szentírás különbö­ ző könyveiből. hogy a drámaiatlannak. hogy az első tétel főtémájában és a második tétel lassú indulózenéjének dallamfejében a legismertebb korálok egyike.akárcsak Beethoven Missa Solemnise . Mindezek azonban olyan hatások. és a halál nem arathat diadalt.

"* Azaz. 10. a következőkben a szövegidézeteket a Károli-féle bibliafordítás alapján közöljük.) A nyitótétel különlegessége. müvei teszik halhatatlanná. béketűrők az Úrnak eljöveteléig: a zenekar vonóshangzása és a dallam ringatózó lejtése maga a türelem. az utolsó sor. és mivel a magyar fordítások nem mindig fedik a német textust. a János jelenései-bői való idézet: „Megnyugosznak az ő fáradtságuktól és az ő cselekedeteik követik őket. Néhány ütemes. mint a későbbi részekben.) A Requiem legnevezetesebb tétele. de most már a teljes zenekar zengésében és az énekkar forte unisonójában. akik sírnak (Máté evangéliuma. Boldogok. A fagottok és a mélyvonó­ sok menetelő hanglépései fölött pianissimóban szólal meg először a las­ sú indulómuzsika. Péter I. míg reggeli és estveli esőt kap: az eső szinte impresszionista zenei képe a zenekar fafúvó. mint afü. Legyetek azért. Megszárad afü. majd forte válto* Mivel a művet egyre gyakrabban szólaltatják meg nálunk is németül. 1. Ezután visszatér . hogy Brahms a zenekarban nem használja a fényes szinü hegedűket.megint piano. de ha­ talmas fokozást hozó átvezetés után ugyanaz a zenei kép ismétlődik. 1. ímé. és virága elhull. így az egész tétel hangszinét a mélyvonósok ha­ tározzák meg.gét.ssel várja. levele. most ugyanez a kérlelhetetlen végzet törvényeként jelentkezik. 1. mint afü (Péter I. 7. 266 . zsoltár 5-6. humanizmusát adja. A középrész mindennek ellentétét adja. atyámfiai. a zsoltárversek megzenésítésében. levele. hogy ez az egy részlet el­ lensúlyozni tudja a tétel egészének komorságát. Itt. 24. 5. Az első szakaszban még nem kerül oly élesen szembe a sí­ rás és a megvigasztalás zenei képben megfogalmazott ellentéte. Jakab levele. mint afü virága. amelyből az első szakasz önmagában hármas tagolású. és az embernek minden dicsősége olyan. Ha az előbb az emberi sors hiábavalóságának szomorúságát tükrözte a muzsika. 5. az embert munkája. Mert minden test olyan. hogy a félreismerhetetlen induló-ka­ rakter ellenére (ezt egyébként Brahms tempóelőírása is rögzíti) hármas lüktetésű. Jezsajás 35. 2.és hárfaszólamaiban jelenik meg. A fődallam ismétlésébe kajjcsolódik a kórus unisono éneke: Mert minden test olyan. 126. 4. béketüré. A szöveg példabeszéd jellegű ha­ sonlatát Brahms gyönyörű zenei képekben mutatja meg. a szántóvető várja a föld­ nek drága gyümölcsét. Formájára nézve olyan kétrészességgel állunk szemben. Különlegessége. 25. a werden mit Freudén ernten (vigadozással aratnak majd) sort Brahms oly széles melo­ dikussággal kibontott módon komponálja meg.

zatban .az indulómuzsika. 5-8. nyughatatlan dallammenet ábrázolja az első szövegsort. 6. míg az eltűnik (wird weg) röviden pattanó forte han­ gokban. 14. Jellegzetes az ímé tenyérnyivé tetted napjaimat (Siehe. Az ütem párossá válik. szinte bölcsődalszerűen lebegő.) Feszült. Szélesen 267 . Csak a zárószakaszban. A kérdést a kórus megismétli. Az első ütemekben azt hinnénk. ujjongó tétel megint csak néhány jellegzetes schützi hangfestő-ábrázoló momentumot tartalmaz. AZ Az igaz lelkek az Úr kezében vannak és semmi kín nem győtri őket apokrif szövegre írt monumentális karfúga. és ujjon­ gás között Sionba jönnek. amelyben a szólófuvola szinte dicsfénnyel öve­ zi a kórus énekét. hol a kórust juttatja vezető szerephez. 35. és a zene szerkezete hol a szólistát. hogy az első ütemtől az utolsóig végighúzódó D orgonaponton nyugszik. erőteljessé lesz: Hisz az Úr megváltottai megtérnek.) Könnyed. 11.) A szólista és a kórus egyre szenvedélyesebbé váló kérdéseire a választ a tétel második fele adja meg. a karakter bizakodóvá. célját. Gyönyörű az és örök öröm fejőkön (ewige Freudé wird über ihrem Haupte sein) részlet. Salamon böl­ csessége 3. zsoltár. lírikus kartétel. a muzsika azonban már itt. 5. 4.. 22. A hatalmas fúgaépítmény különlegessége.. A monumentális. 13. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok (János evangéliuma 16. hogy nincsen szó még fugatóról sem. Az egész tételnek ez a hangulata. 3. Mert nincsen itt maradandó városunk (Pál apostol levele a zsidók­ hoz 13.) Az eddigi kartételek után itt szólal meg először a bariton­ szóló. hogy kétségbeesett recitativóban firtassa az élet értelmét. levele a Korinthusbeliekhez 15. 1. Mily szerelmetesek a te hajlékaid (S4. (Érdekes módon a Brahms-követő Dvofák csellóversenyének első főtémája idézi majd fel ezt a motívumot. 5. meine Tagé sind einer Hand breit vor dir) szöveget kisérő zenekari motívum. majd ennek elhalkulása után a baritonszóló veszi át a vezetést. 3. éneke a szomorúságról szól szövegében. hogy Brahms fúgát indit el. 2. és örök öröm fejőkön. a tempó felgyorsul. majd ismét a szólista veszi át a vezetést. Sirach 51. hosszú hangjegyérté­ kekben hangzik fel. a dicséret kifejezésére válik erőteljesebbé a hangvétel. Jezsajás 66. a té­ tel elején a vigasz hangját üti meg. 51-55. Jelentsd meg Uram az én végemet (39. zsoltár. Azonban a basszusszólamban elhangzó me­ lódia lezárásakor derül csak ki.) A szopránszóló indítja a tételt. A fájdalom és sóhaj (und Schmerz und Seufzen) pianissimóban. János jelenései 4. vigasságot és örömöt ta­ lálnak : és eltűnik fájdalom és sóhaj. Pál 1. Rövid átkötés után kerül sor a nagyforma második részére. így az és eltűnik fájdalom és sóhaj szövegrészt Brahms éles kontraszttal zenésiti meg.

a fúgatéma ki­ dolgozásait ~ időnként puhább és lágyabb szakaszok . férfikarra és zenekarra.még csak válaszra sem méltatta.melodikus éneke tárja fel a nagy titkot. 13. semhogy elismerte. Ez egyben eszmei vissza­ utalás is: a Boldogok a hollak gondolata rímel a Boldogok. hogy ő is megkomponáljon három versszakot 268 . akik az akkori koraklasszikus. isme­ rőseinél bukkant rá néhány Goethe-vers J. és itt. hanem a halál fölött aratott diadalé. akik simák­ ra. hogy aztán kitörjön a teljes együttes vi­ hara : az utolsó ítélet ábrázolása. Nem a borzalom. hogy a már az életében elkészült Schubert-féle Goethe-dalokat egy­ általán nem méltányolta. a zárószakaszban Brahms visszaidézi a nyitótétel zenei anyagát. és a te akaratodért vannak és teremttettek. Op. Utol­ só szavait a kórus is megismétli.) A requiem lirai szépsé­ gekben gazdag és ugyanakkor emelkedett hangulatú apoteózis-tétele. nem a Dies Irae mu­ zsikája ez. Brahms valószínű­ leg innen nyert ösztönzést. az örök élet vigasza a halál fájdalmára. A dicséret ujjongását . nagyon egysze­ rű és rendszerint strofikus formában készült dalmüfajt kultiválták. a feltámadás misztériumát. A mű átfogó nagyformájának lekerekítéseként. Köztudomású. 7. Reichardt egyike volt azoknak a harmadrangú Goethe­ kortárs komponistáknak. (Goethe főleg ilyen muzsikusokkal volt körülvéve. 53. Méltó vagy Uram.a fúga közjátékai váltják fel. BRAHMS ALTRAPSZÓDIA altszólóra. Ebben az időben a fiatal zeneszerző Bonnban tett látogatást. elismerhette volna a költeménnyel egyenrangú muzsikát. Az Altrapszódia néven ismert Brahms-kantáta 1868 nyarán keletkezett.köztük például a Margit a rokkánál-t és a Rémkirály-t . hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt: mert te teremtettél mindent. Reichardt által készített megzenésítésére. hogy a Schubert barátai által neki elküldött dalokat . Boldogok a halottak {}ánosjeknései 14.) A Bonnban megismert Reichardt-dalok között szerepelt a Téli utazás a Harzban (Harzreise im Winter) néhány strófája is. A weimari költőfejedelem szá­ mára nyilvánvalóan sokkal lényegesebb volt saját költeménye. A diadal hangulatát fo­ kozza a tételt megkoronázó újabb nagy fúga. s ennek tulajdonitha­ tó. F.

Néhány külsőséges vonás. A költemény kiválasztott strófáinak megfelelően alakul a Rapszódia zenei anyaga is. 269 . • a harmadik pedig imában kéri az Istent: világosítsa meg a költemény hősének lelkét. váratlan kitöréseivel. Hosszan kitartott. hogy látogatást tegyen egy embergyűlölő. a szeretethez. Szélesen hömpölygő dallamban zendül fel az altszóló fájdalmas énekében a második strófa szövege. de főként utazásának céljáról elmélkedik: egy vidám vadászat adott alkal­ mat a költőnek arra. Brahms a költemény három szakaszát zenésítette meg: az első a mizantróp fiatalembert mutatja be. a második felteszi a fájdalmas kérdést: ki fogja visszavezetni az emberek közé. Az első szakasz hosszabb zenekari bevezetése rövid lé­ legzetű. majd a meg­ szólaló énekhang recitativo jellege a hős komor figuráját állítja a hallga­ tó elé.Goethe költeményéből. a vezet© szerep azonban itt is a szólistáé marad. a világtól elvonultan élő fiatalembernél. A „Harzreise"-ben Goethe egyrészt a hegyi táj szépségeiről énekel. A zenekar hol együtt halad az alt­ szóló dallamával. A könyörgés szövege bensőséges lassú dallamban kapja meg zenei megformálását. Pauline Viardot-García énekelte. hol csak egyszerű kísérő szerepre szorítkozik. A zenéből áradó megbékélt nyugalom hangja mintha előrevetítené a könyörgés meghallgattatását. így a címben szereplő „Rapszódia" megjelölés. szenvedélyesebb melódiát. az altszólót a kor legnagyobb altistája. az egész szakaszban alig találunk nagyobb hangerőt. Brahms Rapszódiájának bemutatója 1870-ben zajlott le. a darab hangneme és metruma Reichardt mű­ vére utal. szivét. elhaló C-dúr akkord zárja le a lírikus szép*ségekben gazdag művet. aki a Werther megjelenésekor fordult le­ vélben Goethéhez. A har­ madik szakaszban lép be a szólóének mellé a férfikar. Ezeken a valóban külsőséges jegyeken kívül azonban Brahms művét semmi egyéb nem kapcsolja a Reichardtéhoz. Noha helyenként váratlan hangnemi kitérések teszik feszültté e zárórészt. meg-megszakadó frázisaival.

zenekarra és orgo­ nára. A máskor mindig melódia­ gazdag. Az alapmotívum kíséret nélküli megszólalása vezeti be az 270 . Mintha a szerző szándéka a gyász em­ berfölötti lényegének zenei megfogalmazása lett volna.és legértékesebb . 89. hangulati eleme közül majd­ nem mindegyik a gyász fogalmában olvad fel. a Requiemben egyet­ len népi dallamot nem találunk. szinkópált ritmusú dallammagról van szó.meg átjárja a cseh. A mű dallamvilága rövid motívu­ mokra épül. hogy néhány tétel szerkesztésében is megnyilvánul ez az épít­ kezési mód.sajátsága a ze­ nei szerkesztés szinte teljes egysége. ami által az egész alkotás formai egysége rendkívül tömörré válik. főleg a Dies Irae-himnusz sok-sok szóképe. Szigorú puritánsága. A mű egészében ez a sajátság éppúgy megfigyelhető.és basszusszólóra. 1. a szláv hang. vegyeskarra. alt-. úgynevezett monotematikus jellege. kerüli a széles ívelésű melódiaalkotást. és színekben. Ezenfelül megfi­ gyelhető. hangulatokban tobzódó Dvofák a gyászmisét szinte teljesen egy hangulat kidomboritásával irta meg. Ugyanez nyilvá­ nul meg az előbb említett hangulati egysíkúságban: a liturgikus szöveg. sok müvének premierje a szigetországban zajlott le. A Dvofák-Requiem legérdekesebb . a szólisták és az énekkar egyaránt vesz részt előadásukban Antonin Dvoi^ák gyászmiséje a szerző egyházi muzsikájának egyik leg­ nagyobb szabású remeke. mint néhány tétel­ ben külön is. négyhangnyi motívum az egész Requiem alap­ gondolata: az alaphangról egy hanggal fel. mondatainak értelmét. Requiem. Dvofák művészetét többi művében át. internacionális hangja és zenei szerkezeté­ nek tömörsége teszik a müvet egyedi esetté. 13 szám: az egyes tételek nem oszthatók áriákra vagy kórustételekre. tenor. Op. 1890-ben komponálta. a bemutatóra az 189l-es birminghami zenei ünnepségen került sor. csak néhány té­ telben követi igazi érzelmi áradással és ábrázoló módon a szöveg egyes szavainak. egy-egy zenei képlet állandó ismétlése révén. majd oda visszatérő. Egy rövid. (Dvoráknak igen szo­ ros kapcsolatai voltak az angol zenei élettel.) Stiláris szempontból különálló hely illeti a Requiemet Dvofák életmü­ vében.DVORAK REQUIEM szoprán-. Alapformájában vagy variálva minden tételben megjelenik ez a vezértéma. majd le kitérő.

Lacrymosa. kétrészes tétel első szakasza a főmotívumra és egy könyörgés jellegű szólófrázisra épül. A felépítésben az alt mellett a basszus­ szóló is szerephez jut. 6. 5. 8. Offertorium. Confutatis. másrészt az alázatos könyörgés hangját váltogatja. illetve a belőle kialakuló fájdalmas dallam uralkodik. mind hangula­ tilag. Itt figyelhető meg első ízben a mű folyamán a szerkesztés egységesítése egy tételen belül: fanfártöredék-jellegü rövid motívum kíséri végig a tétel egészét. mind zenei anyagában.ez teljes egészében az alapmotívumra épül. rövid ariosója után visszatér a Dies irae félelmes indulóharsogása. Hosszabb zenekari előjáték nyitja meg a felajánlás tex­ tusának megzenésítését. kettőjük énekét a kórus bevágásai választják el egymástól. 9. A Requiem visszatérése után recitáló Kyrie zárja a tételt.első tételt. Dies irae. 7. A mű alapmotívuma ebben a tételben is szerephez jut. 3. Recordare.mint a bevezetőben említettük . rövid motívumtöredékek és a megfelelő szövegeknél erőteljes ak- 271 . a szopránszó­ lóé a második formaegység. A tétel híven követi a szöveg különböző sorai­ nak értelmét. Az alapmotívumra épülő lassú bevezetés után a szóló­ alt énekli a szakasz első melódiáját. A szöveg értelmének megfelelően e kórustétel egyrészt a Dies irae hangulatát. hatalmas kórus. Mint minden Requiem-komponista. A darab két részre oszlik: szopránszóló és nőikar szólaltatja meg az elsőt . Quid sum miser. Lírikus. Dvofák is több sza­ kaszra osztja fel e himnuszt. Az első rész a végítélet látomását megeleve­ nítő drámai kórustétel. recitáló frá­ zisok. zárórészében az első szakasz idézete hangzik fel. amelynek végén az alapmotívum újra felbukkan. 4. Tuba mirum. A Liher scriptus-níA kapcsolódik be az együttesbe a tenorszó­ ló. A továbbiakban is ez a motívum. A második. A textus nagyjában egyezik az előző tételével. A melodíkai építőelemek: egy zsoltározó dallam.az alaphangulat itt is a gyász. 2. A férfikar csak az utolsó taktusokban lép be. a kórus in­ kább akkordikus felépítésű. a Rex tremendaeszövegre.és szólóegyüttes. A melodikus kifejtés a zenekaré. Hatalmas emelkedés jelzi a Te decet hymnus szakaszt. széles dallamokat kibontó szólókvartett. A kíséretben itt is szinte végig ugyanaz a motívum szólal meg. Graduale. A. A himnusz zárósorai kerekítik le a zeneileg is egységes Dies irae-kompozíciót: a tétel a Requiem-szakasz párja. bár . Az általános szokástól eltérően Dvorak megzenésítette a liturgikus szövegnek ezt a részét is.

illetve a Requíem-tétel elemeit szó­ laltatja meg.mégpedig autodidakta módon . igen gyakran tűzik műsorra befejezetlenül maradt IX.su. így tehát természetes. nemcsak hangulatilag. a nagyzenekart és a szimfóniát. a Quam olim Ahrahae-szövegre. majd Linzben volt templomi orgonis­ ta. mintegy annak zárótételeként. ekkor találja meg igazi birodalmát. hogy az Agnus Dei a mű alapmotívumát. tenor.?-szakaszában a kórus. valamint az alapmotívum uralkodik a tétel zenei anyagában. néhány kisebb méretű kórusművön kívül egyetlen jelentős alkotását ismerjük. mely nem szimfonikus mű: 1884-ben befejezett Te Deumát. Bruckner talán a legkirívóbb példája a „megnemértett" zeneszerző­ nek. a későromantika egyik legjelentősebb szimfonikusa. hogy a zárótétel az egész művet lekerekítse. Kétrészes tétel. de alkotóként is szolgálja a templomot.kordikus szakaszok. Dvofák Requiemjének kompozíciós-szerkesztési mód­ szere követelőén írja elő. 11. A zárórész. Sankt Flóriánban. Az előző tétel folytatása. Pie Je. alt-.és basszusszólóra. 12. 10. Jellegzetesen felugró melódia. S ez a darab egyben Bruckner legismertebb. Már életében pártharcok középpontjába kerül: a Wagner-vita nem 272 . melynek Sö«cm. legtöbbször előadásra kerülő vokális műve is. de már jóval korábban . BRUCKNER TE DEUM szoprán-. Véglegesen ugyan csak 32 éves korában dönti el. s tulajdonképpen ekkor válik valóban ze­ neszerzővé. Hostias. hangulatban és dallamanyag­ ban testvére. A lírikus hangulatú Benedictus-ban is feltűnik a fájdalmas alapmotívum. Szimfó­ niájával együtt. 1868-ban Bécsbe költözik. pályája kezdetén szinte „hivatalból" komponált egyházi kórusmüveket.megtanulja a zeneszerzés mesterségét. a Benedicius-han a szólisták vezetnek. Ezzel egyidejűleg elhallgat az egyházi komponista. az év­ százados hagyomány szerint: hatalmas méretű kettősfúga. Lezárása után visszatér a Quam o/i'w-kettősfúga. s így nyilván kötelességének érezte. Agnus Dei. ' 13. hanem formailag is. Sanctus. énekkarra és zenekarra Anton Bruckner (1824-1896). hogy ne csak hangszeres művész­ ként. hogy muzsikusként tevékenykedjen.

hiszen az osztrák mester rajongá­ sig tiszteli Wagnert. szűkszavúan foglalja zenébe mindazo­ kat a gondolatokat. hogy felesle­ ges lenne. Végig az egész részen. mint Wagner harmóniai koncepciója és hangszerelési stí­ lusa. Aperuisti credentibusj. soha nem érezhető egyetlen hangjáról sem.r kíméli Bruckner személyét és műveit.hamis. (Régi „bölcs mondás" .igen hosszú ideig! . mint­ ha Wagner írta volna. mint a Wagneré. Maga a kezdőtéma is erre a két hangra épül. az isteni magasztosságra? Ez a minden­ nél egyszerűbb zenei sejt tartja állandó feszültségben az egész szakaszt. Az osztrák mes­ terre legalább annyira hatott Schubert dallamvilága és Beethoven for­ maművészete. mint a legtöbb . A zeneszerző mindvégig bírja lélegzettel. Tehát a zenei élmény két bázishangja: a nyugvópont és a feszültség. tulajdonképpen a klas.szikus muzsika alapgesztusa: a hangnem alaphangja és V. Hol fortissimóban zendül meg. s így az egész Te Deum homogén egésznek tekinthető. amiket az ambroziánus himnusz a zeneszerzőben keltett. A mondanivaló fő hordozója a kórus. Bruckner műveit a Természettel és az Istennel kap­ csolatot talált Ember érzelmei teszik gigantikussá és szenvedélyessé. minden külsőséges jegy ellenére is. ezek a félórás szim­ fóniatételek soha nincsenek „üresjáratban".igy oktatja a zenekedvelő laikust: „Ha afféle zenét hallasz. ezt harsogja az unísono ke­ zelt énekkar és a rézfúvók. mélyrehatolóbb és egy­ szerűbb kifejezés a hálaadásra. Tu ad liberandum. Hiányzik művészetéből a teatralitás. 273 .a wagneriánus jelző. Bruckner monumentalitása és pátosza is teljesen más forrásból táp­ lálkozik. a világ­ megváltó filozófia. a Te Deum laudamus-Xö\ a Judex crederis esse venturus-ig) a homogén formálás ritka következetes példája. Halála után is rajta ragad . Kell-e ennél átéltebb. Lendítőereje csak néhány mondat erejéig hagy ki (Tibi Cheruhim.biztos lehetsz. S még valami: ezek a monumentális formaképletek.főleg a vonóso­ kon . egy szempontból különbözik szimfonikus műveinek modo­ rától : igen egyszerű eszközökkel. ám ezeknek melodikus alapanyaga vissza-visszatér. dominán­ sa. A himnusz egyes részeit ugyan külön formaegységként kezeli. hol pianissimo suttogása tartja izgalom­ ban a hallgatót. mely igen gyakran unísono felrakású és gregoriánra emlékeztető dallamokat énekel. foka.egy rendkívül egyszerű tematikus sejt. Te Deuma. szinte minden ütemben ott kopog a zenekar hangszerein . de nem énekelnek benne . ami olyan. A mű első nagyobb szakasza (mely a szövegnek több mint a felét ma­ gában foglalja. hogy Bruckner-szimfónia szól!") Pedig. Brucknert és Wagnert világok választják el egymástól.

és a többi instrumentális forma szerkezeti vázát. méghozzá a szónak mind tisztán zenei. zárójelenet Joggal kérdezhetné az olvasó: hogyan kerül egy szimfónia az oratóriu­ mok könyvébe? A válasz: tulajdonképpen Mahler valamennyi vokális szólamot is alkalmazó szimfóniája oratorikus mü. dallamait a szólisták éneklik. 2 alt-. Szimfóniája gyászinduló­ tételének apoteózis-dallamát. A könyörgés hangját szólaltatja meg tehát a dicséret. bariton. hangneme sötét f-moll. II. Az Aeterna fac új tematikus anyaggal. Brucknernál is a Per singulos dies sornál kezdődik a visszatérés. S ez még akkor is áll. Goethe: Faust II. ha ugyanakkor ezek a szim­ fóniák a monumentális méretekben is több-kevesebb tisztasággal őrzik a szonáta. creator spiritus. Akárcsak Kodály Te Deumában. In te Domine speravi: a záróima jelenti Bruckner számára is a Te Deum csúcspontját. gyermekkarra. SZIMFÓNIA 3 szoprán-. míg a Salvumfac populum újra a könyörgés szfé­ ráját szólaltatja meg. Veni. de azonos hangulattal idézi vissza a kezdőszakaszt. A müvet a kezdet alaphang-domináns sejtjének fénylő-csillogó hangzuhataga zárja le. mind pedig tartalmi vonatkozásában. a főrész világos ("-dúrjával szemben. A két mű közt csak a hangulat megragadásának sorrendjében van koncepcionális különbség: Brucknernál előbb kerül sor a könyörgés lírikus hangjára és aztán a mo­ numentális zárófúgára. Bruckner rövidített alakban hozza vissza a Icezdőtételt.. a hálaadás után.és basszusszólóra. Másrészt. tágítja és lazítja a hagyo­ mányos szimfónia-formát. ne így mondjuk-e vajon: a melléktéma. A rendkívül szövevényes fú­ ga menetébe Bruckner új témát is belesző: IV. szinte kísértésbe esünk. hogy csak jobb megjelölés híján alkalmazha­ tó rájuk ez a definíció. A Mahler­ szimfóniák többsége ugyanis annyira kibővíti. ha 274 . ismét a „melléktéma" anyagából építkezve.Te ergo quesumus-nkX kezdődik a második szakasz. Kodálynál fordítva. témája szélesen ének­ lő. ket­ tős vegyeskarra és nagyzenekarra 2 tétel: I. tenor-. akárcsak Kodálynak. Mindenben ellentéte az előbbi résznek: tempója lassú. MAHLER VIII.

a csak „jelzett" formakonstrukciók mellett a szigorú. szimfóniák és a Das Lied von der Erde közvetlen kap­ csolatot teremtenek a késő romantika és az új bécsi iskola között. A hatalmas arányok mellett ott a kisforma. kötött építkezés.szinte renaissance-számba menő koncertsorozata és a meg­ induló új Mahler-összkiadás állította ismét megérdemelt helyére a nagy komponistát. mint a késői Mahler-müveknek az a sajátossága.elkötelezett vagy legalábbis filozófia-életszemléleti műnek tekintjük. Csak a legutóbbi évtizedek . (Schönberg és tanítványai bálványozták Mahlert.különösen a századunkbeli típusát . Zene­ karvezetői művészete napjainkban is él tanítványainak. vagy a kontrapunktikának olyan jel- 275 . illetve ezeknek különbözőképpen összeállított sora legyen egy-egy mű elemi építőköve.) A zeneszerző Mahler sokkal problematikusabb jelenség. amely már nem is tekinthető motívumnak. E tisztán szerkesztésbeli momentum mellett megfigyelhetünk Mahlernál . Willem Mengelbergét és Ottó Klempererét. akiket a legméltatlanabb módon hallgatott agyon az utókor. A karmester-Mahler korának legnagyobb dirigens-zsenije volt. hanem a kromatikus skála tizenkét hangja által közrefogott tizenegy lehetséges intervallum. de ugyanakkor jellegzetesen fin de siécle emberé. a világot magához ölelő.. (A tanítványok közül elég. hogy az egész mű alapja egy-egy zenei motívum vagy éppenséggel hangközcso­ port. profetikus. És ami talán a legfontosabb: az utolsó müvek.az oratóriumot .olyan hangszínkombinációkat. Innen már csak egy lépést kellett Schönbergéknek tenni. de ugyanakkor teljes belsejét a világnak kitáró. mégpedig tisztán és világosan. és az akkor fiatal újí­ tókat Mahler minden módon támogatta. a megrázó és hatalmas tömeghatások mellett a végletekig kifi­ nomult hangszínek. hogy a mahleri elv végső konzekvenciájaként nem egynéhány hangköz.ismét csak a késői periódus alkotásaiban . Az egyik arc a századforduló emberéé: az önmarcangoló. de már megvan bennük az új zene kiindulási alapja is. illetve a tanítvá­ nyok tanítványainak munkásságában. Ám a másik arc már a jövőt látja. a késő romantika minden tendenciája. Mahler müveiben ugyan még felvonul az utó-wagneri stílus egész fegyvertára. Mahler vokális szim­ fóniái ebből a szempontból teljességgel oratorikus művek. Zenéje kettős arculatú. ha há­ rom nevet említünk: Bruno Walterét.különösen a születésének százados évfordulója körötti ün­ nepségek . mint például az V~IX. vi­ lágmegváltó eszmékkel telített.) Ez a közvetlen kapcsolat pe­ dig nem más.. Gustav Mahler (1860-1911) egyike azoknak a zeneszerzőknek. legfeljebb magnak vagy sejtnek.

Az operaigazgató Mahlernak kizárólag a nyári szünetben volt lehetősége kompozíciós munká­ ra. innen nyerte nemegyszer gúnyosan értelmezett melléknevét is: Az ezrek szim­ fóniája. amint azt például Thomas Mann egy leveléből is megtudhatjuk. Albán Bergre vagy Webernre. A szöveget ugyanis. szimfónia 1906-1907-ben keletkezett.) Ám mindezek után még egyszer a kérdés: hogyan kerül egy szimfónia az oratóriumok közé? A VIII. A kompozíció különlegessége. hogy a hatalmas apparátusú Mahler-szimfó­ niák között a Nyolcadik igényli a legnagyobb előadói együttest. Egyébként Mahler a Veni.) A himnusz költője a híres Hrahanus MaurusíuXám apát. Úgy tűnik. sancte spiritus­ szal ami lényegesen később keletkezett. és a következő nyár elegendő volt a hangszerelésre. a Veni. hogy a himnuszban a Szentlélek mint „terem­ tő" szerepel. hogy Mahler először a him­ nusz egy töredékes és romlott verzióját zenésítette meg.legzetes felrakását. München) a zeneszerző talán legnagyobb sikerét jelentette. Éppen a VIII. néha teljesen megbontva az egyes szavak ér­ telmi összefüggését. szim­ fónia még a Mahler-művek általános mellőzésén belül is háttérbe szo­ rult. amely félreérthetetlenül utal Schönbergre. majd mainzi érsek. mintha külön öröme lett volna a klasszi- 276 . s így elmondhatjuk. Idővel azonban a VIII. kiderült. ha nemzete ajándékként fogadja tőle a müvet. hogy a kihagyott szövegsorok pontosan illenek a zenekari közjátékokra. A VIII. A két tétel elsője egy ősi latin nyelvű egyházi himnusz. creator spiri­ tus megzenésítésekor még egy szempontból előlegezi korunk kompozíci­ ós módszereit. „ideges" szólamvezetésével szinte hangról hangra benne lehetne a Wozzeck-ben vagy bármely más Berg-müben. szimfónia esetében szinte a csodával határos ez az időbeli megkötöttség. mondhatni foneti­ kus anyagként kezeli csak. A szimfónia három hét alatt készült el 1906 nyarán. érdekes. A VIII. szimfónia első tételében bukka­ nunk egy olyan zenekari közjátékra. nem is egy helyen. hogy valamennyi müve ilyen nyári pihenők al­ kalmával készült. amikor kezéhez jutott a teljes szöveg. amely a maga szövevényes ellen­ pontozásával. Az ősbemutató (1910. (Mint ahogy a faktúra vagy a stílus szempontjából benne is van. a bécsi iskola mesterei közül Berg áll a legközelebb Mahlerhoz. (Nem tévesztendő össze a Veni. Azt szerette volna. creator spiritus megzenésítése. Hrabanus Maurus himnu­ sza húsvéti költemény és a Szentháromság harmadik személyét. Mahler élete főművének tartotta ezt az alkotását. a Szent­ lelket ínvokálja. szimfónia nem egy Mahler-kutató szerint két monumentális kantáta egymásutánja. Ennek talán az is oka.

ami a szim­ fónia két tételét eszmeileg összekapcsolja. Mégpedig azáltal. csak előtte átfutó hangok töltik ki a nagy lépést. A különb­ ség csak az. Ugyanezt a témát a második tétel ele­ jén a gordonkák és nagybőgők pizzicatóiban halljuk viszont. végül bizonyos melodikus körülírás után az alaphangra való visszatérés. hanem annak megfor­ dítása. ezért ismétel vagy hagy ki szavakat. hogy van-e valami közös vonás. Emellett más azonosságok is 277 . fokra. (Mellékesen: a Faust-költemény alapeszméje. a körülményeken. A VIII. talán Goethe egész életszemléletének foglalata. másrészt pesszimizmusban csúcsosodnak ki. a „fausti lélek" is háttérbe szorul a sze­ retet-himnusz mögött. a kvint. hiszen ez a zárójelenet az egész Faust­ költemény filozófiai summája. szimfóniában is ezzel állunk szemben.kus latin nyelv zengésében. töltsd meg szívünket szeretettel) szövegrészt emeli ki. Ez a legfontosabb zenei kap­ csolat a két tétel között: az alapgondolat szinte valamennyi fontos dal­ lamban. infunde amorem cordihus" (Gyújts fényt érzékeinkben. Mint már bevezetőnkben utaltunk rá. majd a hangjegyértékeket rövidítve és erős hangsúlyozással. Mahler késői korszakában eljutott az egy magból szerkesztés gondo­ latához. himnikusan. A második tétel Goethe Faustjának zárójelenete. szimfónia koncepciójában túlságosan előtérbe kerül az akarás. szimfónia között az. ezt a textust természetesen teljes hűséggel komponálja meg Mahler. ezzel szemben a VIII. Ezt a formulát rögtön az első ütemekben kétfajta ritmikus megoldásban is halljuk: elő­ ször széles hangjegyértékekben.) A VIII. A kérdés csak az. Az első tétel főtémájának jellegzetessége zenei szempontból: a hangnem alaphangjáról az V. motívumban felbukkan. sőt. az emberi tevé­ kenység mindenek fölé helyezése. hogy az első lépés nem kvarthangköz. Ellentétben a latin himnusz megzenésítésével. Az első pillantásra abszurd ötlet Mahler zenéjében reálissá válik. az 1900-as évek világán erőszakkal túllépő. Itt már nem volt lehetőség a szöveg „fonetiká­ jának" középpontba állítására. majd innen felfelé egy szeptim ugrás. az egyes szavak fonetikus muzsikájában. hogy a latin himnuszból az „acccnde lumen sensibus. fokra való lépés. és a Faust-zárójelenetet is szeretet-himnusznak fogja fel. hanem fordítva. hogy a korábbi darabok egyrészt valami panteisztikus fel­ oldódásban. A jellegzetes szeptimugrás azonban megmarad. A nagy különbség a korábbi vokális Mahler-müvek és a VIII. azaz a dallammenet nem az alaphangról lép az V. témában. a szeretet hatalmának mindenáron való bizonyítása. azt figyelembe nem vevő opti­ mizmus. szimfónia két tételét szoros kapcsolatba fűzik azonban a zenei szerkesztésből fakadó azonosságok.

scherzo. a merész harmonizálás. együttesek és kartéte­ lek váltakoznának az operai dramaturgia szabályai szerint. s valami különös. Mintha áriák. Gretchen éneke („Neige. szikla. szinte népdal hangulatú tercett a Magna Peccatrix (szoprán). Mindenesetre. amely szinte a többszólamúság kezdetének.) Formailag a két tétel nagyon is különbözik egymástól. (Egyike ez azoknak a részleteknek Mahler műve'b^ . A legkülsőségesebb kapcsolat az. ezt a csodálatos természetfestő hangké­ pet. akár Mahler alkotását figyelembe véve: azt mondhatnánk erről a második tételről. pusztaság.1. hol variált .összekapcsolják a tételeket. a szirtüregekben tanyázva. (A karakterisztikus szeptimugrás ebben a témaidézetben nónává tágul. finale. a Páter profundus (basszus) „áriái" után a különböző angyalhimnuszok következnek." Az egymást követő „jelene­ tek". 278 . Egészen hal­ vány körvonalakban itt felfedezhető azonban a klasszikus szonátafor­ ma. lassú darab. Ha az első tételben a szonátaforma nyomai voltak felfedezhetők.) A második tételből a zenekari előjátékot emeljük ki. amelyekhez Schönberg és köre kapcsolódik. ar­ chaikus íz. melynek egy célja van: zenében visszaadni Goethe látomását: „Hegyszakadékok. melyben csodálatos módon fonódik egybe a rendkívül bonyolult és modern kontrapunktika.visszatérései tagolják a nagyformát.epizódok sorozata. Machaut-nak és kortársainak merevségét. Ilyen mindjárt a himnusz első nagy tömb­ je. a Mulier Samaritana (alt) és a Maria Aegyptiaca (alt) között.hol eredeti formájú. ebben a ciklikus nagyforma körvonalai sejlenek: nyitótétel. hogy a második tétel végén egy. Csodálatos a scherzo-funkciót betöltő. akár Goethe. igen tömör formálású. Mintha Mahler a húsvéti himnuszt hirtelen apokaliptikus látomássá ala­ kítaná át: a főtéma egyre torzabb variánsai követik egymást. Az első tétel rondószerü formaképlet. ez a tétel homogén és a mahleri monumentalitást figyelembe véve. tömbszerűségét idézi fel. Erdő. a Páter ecstaticus (bariton). Részletes elemzés helyett hadd utaljunk csak a szimfónia két tételének néhány kiemelkedő részletére.nyilvánvalóan a szöveget követve . majd a Doctor Marianus (tenor) jelenete. Ha nem lenne teljesen paradox. bizonyos tartalmilag egymást fedő szövegré­ szek mindkét tételben azonos vagy egymáshoz igen hasonló tematikus anyagra épülnek. Szent anakoréták szanaszét a hegyoldalon. Ennek szinte poláris ellentéte a himnusz harmadik strófáját kettévágó zenekari közjáték. valóságos haláltánc bontakozik ki. amelyben a főtéma különböző . hogy van benne valami „operás" koncepció. Ezzel szemben a Faust-zárójele­ net . a nagyzenekartól elkülönítetten elhelyezett rézfúvóegyüttes megszólaltatja az első tétel főtémáját.

az elmúlás.és 3 tenorszóló A Dal a földről lényegében zenekari dalciklus. Hat tétele egy-egy kínai vers német átköltésének megze­ nésítése. (Csorba Győző fordítása) Hatalmas fokozás vezet innen az Ezrek szimfóniája már emiitett záró­ részéhez. Az Örök Nőiség Vonz és emel. a búcsú uralkodott. hárfa. és valóban mennyei finomsá­ gú hangzatok (celesta. Du Ohnegleiche") már bevezeti a zárórész hangulatát. A Dal a földről 279 . zongora) fölött zendül meg a szeretet himnuszának dallama. gon­ dolatvilágában a halál. mi ott Elégtelenség. Mahler azonban szimfó­ niának nevezte. Mahler a mű komponálása idején már súlyos beteg volt.neige. harmónium. Mit toll nem irt le még. Itt létrekel. MAHLER DAL A FÖLDRŐL (Das Lied von der Erde) szimfónia alt. amelyben a teljes együttesen hangzik fel a végső apoteózis. Itt teljes lesz.(esetleg bariton-) és tenorszólóra és nagyzenekarra 6 tétel: 3 alt. mandolin. A Mater gloriosa (szoprán) megjelenése után az addig expresszív és helyenként expresszionista hangvétel teljesen átalakul. Leheletfinom pianissimóban intonálja a kórus a záróhimnuszt: CHORUS MYSTICUS Minden csak múló dolog Csak puszta jelkép.

bájos jelenetei szólalnak meg a pentaton jellegű dallamokban. jelentőségben és mélységben legsúlyosabb szakasza. Az őszi hangulat méla­ búja. öröme. A rövidített visszatérés az első hangulatot hozza vissza: az egyik lány vágyakozó pillantással néz az eltűnő lovasok után. A búcsú (Mong Kao-jen és Vang-vej). Tenorszóló. Két vers össze­ olvasztásából ered a szöveg. A forma a vers szakaszos beosztását követi: három strófa. Az egész mű egyetlen három hangból álló motívumra épül. és a muzsika a búcsú fájdalmas hangulatá­ tól elindulva a csodálatos tájleíráson átjut el a természetbe való beleol­ vadásig. Bordal a földi nyomorúságról (Li Tai-po). de a természet. Madárcsícsergéstől a részeg ember botladozó danájáig ezernyi szín és ötlet szólal meg ebben a dalban. Mahler humorának legszebb minta­ példája. A középrészben lódobogás. trombitaharsogás: ifjú lovassereg ér­ kezik. földi útjá­ nak végéhez ért. Az ifjúságról (Li Tai-po). Ez a tétel mintegy megkoronázása és egyben összefoglalása Mahler művészetének. Tavaszi részegség (Li Tai-po). ének­ hangkezelést és zenekari színhatásokat mutatják. ez az a-g-e motívum pedig jellegzetes pentaton fordulat.is mintegy búcsút mond. Rondószerű formálású a tétel. amely természetesen magában foglalja a mű alaptémáját. Alaptémáját fáradt nyolcadmozgású hegedükíséret felett oboaszóló mutatja be. 4. 1. Mahler ezzel akarta szim­ bolizálni a versek kínai eredetét. A mű időtartam­ ban. Az ifjúság vidámsága. a távoli horizont fehér felhői örökké él- 280 . ám a különböző dallamok ugyanazt a hangula­ tot tükrözik. összefoglalja mindazt. 6. A megrázó erejű tétel több szakaszra oszlik. Altszóló. 3. A hangulat egységes. 5. 2. csak minden strófa végén szólal meg egy lefelé hanyatló. a magányosan maradt ember lelkivilága szó­ lal meg ebben a dalban. A leg­ csodálatosabb a zárórész: a vándor eltűnik a hegyek között. a vers refrénsora: „Sötét az élet. Az egész dal erre az egyetlen témára épül. az életet jelentette. Altszóló. Finom pasztellszínekben játszó bevezető hangulatkép állítja a hallgató elé a virágszedő fiatal lányok csa­ patát. melynek mindegyikét a ref­ rén zárja h. zenei szerkesztési módokat. Magányosan az őszben (Csang-Ci). és e szakaszok a legkülönbözőbb hangulati elemeket. Altszóló. csak az utolsó szövegsoroknál emelkedik fel fájdalmas felkiáltásként. Tenorszóló. Ostorcsapás­ ként zúdul le a négy kürtön a dal alapmotívuma. ami Mahler számára a földet. sötét a halál". az elmúlás fájdalma. jellegzetes frázis. A szépségről (Li Tai-po).

Rose Féart éne­ kelte. Ida Rubinsteint. Szent Sebestyén vértanúságának törté­ nete d'Annunzio számára az extázis e három forrásából állt össze és fő­ hősét úgy ábrázolja. fáradságba és hellyel-közzel botrányos hercehurcába került. A bemutató 1911. A századforduló világhíressé vált olasz költője. 2 altszólóra. különös szépségű és sokrétű tehetséggel megáldott művésznek irta misztériumát. hogy a mártír egyidejűleg képviseli önmagát. és ezt az örökkévalóságot. amíg a táncosnőt megtanították a színé­ szi munka alapelemeire és megpróbálták valamennyire is elfogadható módon megvalósíttatni vele a nehézveretű francia versek deklamálását. DEBUSSY-D'ANNUNZIO SZENT SEBESTYÉN VÉRTANÚSÁGA misztérium szoprán-. A többszörösen ismételt „örökké" (ewig) szóval ér véget a darab. eltemetett és megsira­ tott Adoniszt. A mű hamarosan 281 . Mindehhez hozzájárultak a bemutató különös körülmé­ nyei. Debussy barátja. Ebben a műben szólal meg először a „musicien frangais" utolsó müvei­ nek klasszikussá leszűrődött és teljesen megtisztult hangja. Gábrielé d"Annunzio misztériumjátéka különös módon vegyíti az ókeresztény vallásos misztikát a Krisztus működését követő első századok keleti Adoniszkultuszával é s . narrátorra. és a szopránszólót a kor híres francia énekesnője. ennek a rendkívül igéző.nek. hogy Ida Rubinstein alakítsa a szent szerepét. D'Annunzio az Orosz Balett egyik előadásán látta meg és fedezte fel magának Gyagilev egyik sztárját. . magát a természetet festi a legegyszerűbb esz­ közzel. . Sok munkába. az erotikával. Az ő számára. a ke­ resztre feszített Jézust és a szépséget megtestesítő. énekkarra és zenekarra 5 felvonás A Szent Sebestyén Claude Debussy késői alkotóperiódusának nyitánya. Mindezek ellenére az előadás nagy bukás volt. Fokin a koreográfiát. Pedig a darab szövegkönyve egyáltalán nem klasszikusan tiszta és egyszerű. Léon Bakst tervezte a díszleteket és a jelmezeket. rendkívül fényes külsőségek között. Elképzelése az volt. május 22-én zajlott le a párizsi Chátelet színházban. André Caplet vezé­ nyelt. egy feloldatlanul maradó akkorddal a Dal a földről ulohó üteme.

Az addig mindenekelőtt harmóniáiban meg­ nyilatkozó egyéni hang itt a háttérbe szorul. hiszen utaltunk már rá. hol pedig szólóénekhangra vagy kórus­ ra bízott vokális tételekként.fejlődésének két korszakát választja el egymástól. Különös ez a hasonulás. már csak azért is.lekerült a műsorról. A megkülönböztetés csupán egy nagy mester . mintha a késői művek szegényesek lennének amazokhoz képest. hogy a mű cselekményét leírjuk. mintha a La mer vagy a Zongoraprelűdök pusztán artisztikusak lennének. akik a martirológiát és erotikát „megbotránkoztatóan" vegyítő előadást megnézik. és átadja helyét a nemritkán egy. tisztán melodikus szerkesztésnek. a szöveg­ mondó erősen kivonatolva. hanem csak a zenét kívánó részleteket írta meg. Ez a megkülönböztetés természetesen semmiképpen nem jelenti azt. A kiátkozás később nem volt már visszariasztó.) Ennek az oka pedig legfőként az.vagy kétszólamú. és a zenét szinte saját csontvázára. azoknak dekorativitásától. Debussy zenéje azonban egyike a francia mester legszebb alkotásai­ nak. illetve a dallamosság előtérbe kerülésében rejlik. legegyszerűbb alapelemeire re­ dukálja. (Leggyakrabban a mű négy szimfonikus részletét magába fog­ laló zenekari szvit. De ahogy a késői Liszt-stílus megszabadul minden romantikus túlburján­ zástól.a legnagyobbak egyike . ám a Szent Sebestyén azóta is alig-alig kerül színpadon előadásra. mert Párizs püspöke kiközösítés­ sel sújtotta azokat. hogy d'Annunzio modorosan fellengzős. Felesleges. úgy távolodik el Debussy is középső korszakának nagy művei­ től. sem pedig azt. színes akkord világától. Az egyes tételek közt találunk több zenekari darabot. Annál inkább a koncertpó­ diumon. hol zenekari számként. képet képre halmozó és szenvelgően bombaszti­ kus misztikájú szövege mai ízlésünk számára súrolja az elviselhetetlenség határát. csak a legfontosabb momentumokra szorít­ kozva recitálja a textust. már­ pedig Liszt és Wagner sok szempontból azonos eszuiíket képviselt. hogy ez a darab tehertéte­ le. hiszen Debussy művészete a Wagner-ellenes tiltakozás jegyében született. Ma leggyakrabban narrátorral oldják meg a problémát. Mindez a késői Liszt-stílushoz közelíti a müvet. A Szent Sebestyén zenéje több rövid tételből áll. Nem komponálta át a verset. Az egyszerűsödés és klasszicizálódás De­ bussy stílusában legfeltűnőbben a melodikában. igen gyakoriak á tiszta hármashangzatok. A harmóniavi­ lág is egyszerűsödik. köztük a nemes 282 . hangulatábrázoló módszereitől. vagy bármennyire is háttérbe szorulnának a késői korszak puritanizmusa mögött.

A kartételek'közül mindenekelőtt a nagy fokozással befejező apoteózisához jutó finálét kell felemlíteni. va­ lamint a női kar által megszólaltatott. a másikban pedig táncban eleveníti meg a Passiót. valamint Szent Sebestyén két táncát. . az egyikben az extázisban lévő szent tüzes parázson táncol. keleties Adonisz-siratót. Ezek mögött a rövid szólótételek eléggé háttérbe szorulnak.egyszerűségében kitűnő előjátékot.

az „elkötelezettség" kifeje­ zést tulajdonképpen minden esetben használhatnánk. mint ahogy említést tettünk a beethoveni Missa Solemnis egyház feletti jellegéről. Monteverdi. Krisztusnak az emberiség számára a béke áldását elhozó hősként való beállításáról. hogy a hallgatóságot áhítatra. Ám ezen az általános „elkötelezettségen" túl századunkkal érkezik el az a korszak. majd a második világhá­ ború kataklizmáján. amikor igen sok zeneszerző az oratorikus műfajt választja szószéknek.használjuk még egyszer a kifejezést . hogy . A XX. magábaszállásra késztesse. mi­ séknek. etikai alapállása megváltozott.minden esetben azt a célt tűzte ki maga elé. Erről részletesen szóltunk a Hándeloratóriumokat tárgyaló fejezetben csakúgy. a fel­ háborodásnak. a panasznak. Az operairodalom igazán nagy alkotásai. Az oratórium azonban századunkban még alkalmasab­ bá vált erre a szerepre. Beethoven.VII. úgy xoltak kénytele­ nek a zeneszerzők is megújítani az oratorikus műfajt. Hiszen a zeneszer­ ző . Amint azonban az emberiség átesett az első. SZÁZAD AVAGY AZ ELKÖTELEZETT ORATÓRIUM Ha a legmélyére tekintünk az eddig tárgyalt oratorikus műveknek. amely a bibliai vagy mitológiai törté­ net mögött az angol népről énekel. Nemcsak azt. Mozart. Tulajdonképpen már igen sok Handel-oratórium is parabola vagy metafora. a szertartást ékesítse és tegye vonzó­ vá. hiszen ebben a műfajban semmi külső. a hall- 284 . hogy költő és zeneszerző hangot adjon a figyelmeztető szónak. még vonzóbbá a hivők számára. vizuális elem nem tereli el a figyelmet a kimondott. FEJEZET . s ahogy e két katasztrófa következtében mondhatni egész magatartása. Természetesen ez sem volt egyik napról a másikra beálló változás vagy műfaji újítás. hogy vagy az Egyház hatalmát dicsőítse. Verdi vagy Wagner művei mindig is a legnagyobb problémákat. az egész emberiséghez szóló. Ám az oratórium volt a legalkalmasabb ar­ ra. a korszak legfájóbb centrális kér­ déseit érintették. vagy pedig azt. requiemeknek és egyéb daraboknak.és a szövegíró . a legnagyobb gondokról éneklő művek min­ den műfajban megjelennek. Tulajdonképpen az opera funkciójának egyik részét vette át ezzel.szószékké változtassa a koncertpódiumot. illetve elénekelt szóról.

korunk szülöttei. mint az elektronikus muzsika (Stockhausen: Gesang der Jünglinge). 285 . Kodály: Psalmus Hungaricus). eszközbeli változásnál és koiltepcionális reformnál fontosabb. Nono Canto Sospeso-ját antifasiszta hitvallásnak? S az is természetes. harmad-negyedrangú verselők készítették legtöbb esetben az oratóriumok textusait. vagy a megkomponált aleatória (Penderecki: Lukács-passió). Kodály Psalmusát a meg­ próbáltatások idején felhangzó biztatásnak. Schönberg: Egy varsói életbenmaradott). az ókori irodalom remekeit választja. sőt. érzelmeit éppen eszközeinek puritánságával kon­ centrálja az adott témára.gató gondolatvilágát. század legnagyobb problémáit éneklik meg. A múltbelinél sokkal nagyobbá válik termé­ szetesen mindennek következtében a szöveg jelentősége. az olyan oratórium. Megszületik az opera és az oratórium összeolvasztása. esz­ közök is helyet kapnak az oratórium világában. új for­ mát is igényelt. a legmodernebb áramlatok. A régebbi szá­ zadokban alkalmi poéták. Mi másnak tekinthetnénk Bartók Cantata profanáját. Ám minden formai újításnál. Honegger Johannáját ellen­ állásra buzdító harci dalnak. mondhatni kivétel nélkül a XX. hogy a műfaj új értelmezése új eszközöket. mint intő szónak. hanem fel akarják rázni a hallgatót. Honegger: Johanna a máglyán és Dávid ki­ rály). hogy ezek az oratóriumok nem csak zenei élményt akarnak nyújtani. vagy a népköltészet. Korunkban vagy nagy köl­ tők verseit komponálja meg a zeneszerző. a kifejezőeszközök kö­ zé bevonul a versmondó vagy narrátor (Honegger oratóriumai. Ezek az oratóriumok. amelyet bizonyos színpadi elemek is kiegészíthetnek (Stravinsky: Oedipus Rex. új formakoncepció alapján válik végigkomponálttá a mű (Bartók: Cantata profana. s így mindenképpen a szó legszebb értelmében elkötelezett művek. Prokofjev Alekszandr Nyevszkij-ét ugyan­ csak harci indulónak a barbár ellenség elleni küzdelemben.

ha meggyőződtem.csakúgy.a népi muzsikát tette meg zenéje alapjául. Na­ gyon dühös voltam. Ószláv miséje 1926-ban készült. ám mindig más és más hangszínben. ezerszínű hangszerelés. Smetana és Dvoi^ák eredményeihez. ez a kapcsolat azonban lényegében kimerül abban. Ez a technika már önmagában véve izgalmassá. vegyeskarra. Halála évé­ ben a mester így nyilatkozott darabjáról egy interjúban: „Ószláv mise? Tudja ugye. illetve művek szerkezetét többnyire az ismétlések.JANACEK ÓSZLÁV MISE (Glagolita mise) szoprán-. egész világa teljesen egyedülálló. Az a 286 . hogy a mester nemcsak a kifejezetten zenei folk­ lórt építette bele oeuvre-jébe. Működése részben kapcsolódik a romantikus cseh nemzeti iskola.) A tételek.mindig ezekből a be­ szélt-nyelvi alakzatokból erednek. alt-. hanem döntő szerepet juttat a beszélt nyelv zenéjének. mit írtak rólam akkor: hivő aggastyánnak tituláltak. Ritmikája nagymértékben differenciált.na. Akkor. Nem egyházi célú alkotás. fiatalember! Elsősorban nem vagyok aggastyán. népe zenetörténetének ma már elismerten legjelesebb alakja. Kompozíciós stílusa. egyetlen más mesterhez sem hasonlítható. mint elődei . (Talán csak operáiban tűnik fel néha-néha bizonyos Puccini-hatás. hogy Janácek .'az említett rövid motívumok szinte vég nélkül ismétlődnek. tempóban és esetleg változott rit­ musban. Emellett harmóniavilága is rendkí­ vül színes. és azt mondtam: ejnye.ilyenekre épül minden műve . basszusszólóra. és hivő . nagyzenekarra és orgonára 8 tétel: Janácek az öt állandó tételen kívül zenekari bevezetést és befeje­ zést írt a műhöz. 1926-ban eszembe jutott valami. és egyik legfontosabb jellemvonása a nagyszerű. valamint egy külön. Ezen a népdalkincsen belül is kizárólag szűkebb hazája. a Mor­ vaföld folklórja hatja át műveit. az aztán egyáltalán nem. Csak ak­ kor. Igen érdekes és szinte egyedülálló ebben a népi alapvetésben az. orgonára komponált tételt Leos Janácek (1854-1928) egyike a legnagyobb modern zeneszerzőknek. súrlódó disszonanciákban gazdag. tenor-. preg­ náns motívumai . érdekessé és modernné teszi Janácek muzsikáját. az úgynevezett sorolásos technika szabályozza: az elemi építőkövek. A Janácek-zene megismerésében ez az alapvető: rövid.

Janácek kompozíciós módszerére már az első ütemek fényt vetnek: a kéttaktusos trombitamotívumot a második ütemtől kezdve a kürtök ká­ nonban imitálják. 3. 1. amelyet még annak idején Szent Cirill és Szent Metód alkotott. (Az egész műben egyébként a szoprán és a tenor válik ki a szólistané­ gyesből. Kyrie. A Kyrie témáját ünnepélyesen lassú tempóban a gordonkák mutatják be. sokszor ismétlésre kerü­ lő és mindössze háromütemes alapdallama a szopránszólóban hangzik fel. mindenesetre ez lett az egész szláv ortodox egy­ ház liturgikus nyelve. így nálunk ma­ gyarul. (IX. Erre a témára épül az első formarész. háromrészes A-B-A formát követi. A szöveg struktúrájának kényszerítő hatása miatt ez az egyetlen tétel az egész misében. A misét megnyitó zenekari előjáték tulajdonképpen két rövid motívum váltakozására épül. Az előjáték második. hogy leírhassa az ószláv nyelvre fordított liturgikus szövegeket. hogy az Agnus Dei-ből kimarad a békéért való könyörgés. A Glória első fő for­ maegységében is az énekkar vagy a szólisták szinte csak egy-egy mondat 287 . melyet a kórus szólaltat meg. nem vallási alapon. majd ugyanennek Presto tempójú változata is felhangzik.) Nagy fokozás jellemzi a visszatérést. pasztorális jel­ legű témáját a fafúvók játsszák. Bevezetés. és én naponta odaültem asztalomhoz .Cirill és Metód-légkör! Luhacovicében írtam . Glagolita nyelv ugyanis nincsen. egyetlen nagyobb különbség csak az. A szoprán témáját feldolgozó zenekari átvezetés után rövid kórusszakasz következik.három hét alatt kész voltam. hogy a műben tulajdonképpen a zenekaré a vezető szerep. Valamivel gyorsabb tempójú a középrész. Ezúttal is a szopránszóló intonálja a vezető dallamokat.szörnyű volt akkor ott. Az ószláv miseszöveg egyébként majdnem szó sze­ rinti fordítása a latinnak. Általában jellemző az Ószláv misére. A nemzet hiztonságában való hitet akartam kifejezni. az alt és a basszus csak néhányszor vesz részt a zenei anyag kibontásában. olyan átszellemült zenei anyaggal indul a tétel." A „Glagolita mise" kifejezés tulajdonképpen téves. Mintha égi harmóniák szólalnának meg. megütve mindjárt az egész műre jellemző ünnepélyes hangot. hanem az Istent tanúul hívó erkölcs és erő alapján. Glória. az írásmódot nevezik így. és csak az utolsó ütemek hozzák vissza hangulatilag is a Kyrie-szakaszt. amely a hagyományos.) A nyelv maga valószínűleg egy ősi bolgár dialektus. Nap mint nap esett. és az ötödik ütemben felhangzó hegedüszólam a motí­ vum ritmikus variánsát mutatja be. I. Az első a trombiták fanfárjában szó­ lal meg. század. a Dona nobis pacem. Janácek miséjét általában fordításban szokták előadni.

Csak az Egyházban való hit (Et in unam sandám. az Ámen: egyre gyorsuló tempó és egyre élesebb. magyar fordításban: „Hiszem én'"-nel visszaadott textus­ ra eső lágyabb hangvétel szakítja meg. a motívumokat már korábbról ismerjük. Változást a tenorszóló belépése jelent (a Qui sedes addexteram Patris-nak megfelelő szövegre). majd hosszú zenekari közjáték következik. ez ismét egyetlen témának állandó foko­ zásban való ismételgetése. Ebben Janácek Krisztus életének három epizódját mondja el. melynek tárgya: Jézus imádkozik a sivatagban. új dallamvi­ lágot és új színeket hoz a „Deum de űeo"-nak megfelelő szakasz.és basszusszóló a kórus kíséreté­ vel énekli a Sanctust Majd felgyorsul a tempó. Efölött szó­ lalnak meg a Credo híttételei. nép­ dalra emlékeztető. líri­ kusán kitárulkozó tenorszólót. Ez a ben­ sőséges hang aztán felfokozódik tempóban és dinamikában is. egymást váltó vagy egyszerre megszólaló dallamok ellen­ pontját és a legkülönbözőbb. Sanctus és Benedictus. Az utolsó szakasz ismét monumentális Ámen. Az utolsó ütemeket még monumentálisabbakká teszi a vezetést átvevő orgona.fuvolán és három klarinéton -. Ezt a karaktert kizárólag a „Credo"nak megfelelő. száraz recitálásban. Credo. s máris a feltámadás muzsikája zendül meg. Drámai orgonaszóló ecseteli a passiótörténetet.fortissimo kisdobpergés vezet át a harmadik tab­ lóhoz. csen­ gőbb hangszínek. de mégis áhítatos tematikával jeleníti meg. A kórus néhány szava tudósít csak a keresztrefesziiésről. Janácek ezt is szokatlan módon: rendkívül egyszerű. ismét táncos motivika szólal meg a zenekaron. Hangulati változást. Előbb pásztorai jellegű muzsikát hallunk . de ebben a szakaszban általában ujjongó jellegű hangszíneket. tenor. (A hallgatónak óhatatlanul 288 .erejéig szakítják meg a zenekari textúrát. 4. Szinte népitánc jellegű az a zenekari téma. Rövid idézetként visszatér az első szakasz tematikája. hogy átadja helyét a táncos jellegű első motívum visszatérésének. mely a Pleni suni caeli ószláv szövegének hangu­ latát adja vissza. amely a Credo-tételt megnyitja: valami táncos lejtés és állandóan változó metrum üti rá bélyegét az egész első szakaszra. Itt is tulajdonképpen csak a szín és a tempó változik meg. így például különböző ritmusformulák egyidejűségét. A tetőponton . 5. A második epizódban megáldja a népet. igazi naiv népi módon. Ezúttal is a zenekarban halljuk a legérdekesebb megoldásokat.a hagyományos egyházi hang­ gal teljes ellentétben . A tételt lírikus bensőséggel megszólaló zene­ kari előjáték indítja. caiholkam et apostolicam ecclesiam) dog­ májánál és az örök életre vonatkozó utolsó soroknál hallunk nagy. Végül a zárórész. A szoprán-.

ismét visszatér a kórus témája. 6. mo­ dern harmóniavilága is. Op. lezárva az Ószláv mise vokális részét. Schönberg a zene történetében a legnagyobb reformok egyikét hajtot­ ta végre. 8. Arnold Schönberg kantátájának megértéséhez. megfigyelhető benne Janácek rendkívül bonyolult és érdekes. Adagio tempójú kórus-könyörgéssel veszi kezdetét a té­ tel.a naiv parasztfestők szentképeire is utalhatunk. Végül . Az utóromantika idején teljesen fellazult tonális harmónia­ rendszer (dúr-moll rendszer) semmiféle fogódzót immár nem nyújtó káoszából úgy próbálta kivezetni a zenei szerkesztést. a stílus közelebb hozására. A zenekari zárótétel cime ugyan a „bevonulás" fogalmára utal. Agnus Dei. vokális témáját.ugyancsak a mennyei boldogságot ábrázolja ilyen naiv módon. Egy mindössze kétütemes ostinato-ra épül az egész té­ tel. amely .idézetszerüen . 7. átérzéséhez talán semmi­ fele magyarázat..népi szövegre .Mahler IV. így az alaphang- 289 .) Ez az orgonaszóló nemcsak a szerkezet ostinato-technikája miatt igen izgal­ mas. szimfóniájának zárótétele jut eszébe. hiszen a hallatlanul drámai zene és a tragikusan feszült szöveg mindehhez önmagában is elegendő.hogy más művészetből vegyük az analógiát . efölött intonálja a négy szólista a rész új. Ismertetésünk tehát a zenei felépítés. SCHONBERG EGY VARSÓI ÉLETBENMARADOTT (Ein Überlebender aus Warschau) kantáta narrátorra. melynek középrészét az egymást követő négy szólista-belépés alkotja (új dallammal). hogy a kromati­ kus skála mind a tizenkét hangját egyenrangúvá tette. ismertetés nem szükséges.) Ugyanez a tematika jelenik meg a BenerfiCíMí-szakaszban is. 46. Vagy . . Intrada. Janácek mégis a mű végére helyezte. trombitaharsogásban és üstdobszólókban bővelkedő tétel még egyszer feleleveníti a zenekari megnyitó hangulatát. férfikarra és zenekarra. Orgonaszóló. Az ünnepélyes. magya­ rázatára szorítkozhat. a miseszertartás szokásos záródarabja. (Az istentisztelet „kimenő-zene"-ként általában valamilyen nagyszabású orgonamű zárja le.

a valóságban elhangzott beszámolót tett a szöveg alapjává. ma is érvényesül. Ily módon. Ez a sor. iskolát terem­ tett. Schönberg egy. s amelyekben a zeneszerző a zsidóság sorsával. lassú dallamaként. Végül. A két motívum hangról hangra azo- 290 . rákmegfordításnak is lehet tükörképe. valamint az ima méltóságteljes. a „tizenkét csakis egymásra vo­ natkoztatott hang" rendszere Schönberg munkásságában megkapta a törvényszerűséget is. a Halljad. hogy a dodekafónia kompo­ nálási módszer és nem stílus.azaz akkordokba tömörítve . Hatása születése után majdnem fél évszázaddal. Schönberg maga mondta: „Én dodekafon zenét írok és nem dodekafon zenét". A sorozat leg­ megrázóbb darabja az „Egy varsói életbenmaradott". illetve megfordításai a tizenkét hang bármelyikéről elindíthatok. ezt dolgozta ki részletesebben. (Megfordításon három lehetőséget értünk: az alapsor minden egyes hangja mintegy tükörben olvasva jelenhet meg.) A sor vízszintesen . tehát hátulról előre. egyetlen sornak negy­ vennyolc változata lehetséges. A kantáta alapjául szolgáló Reihe két alakban válik tematikussá: a mű első ütemeiben megszólaló torz fanfármotívumként.egyaránt fel­ használható. A mű vagy a tétel alapjává a tizenkét kromatikus hangnak a zeneszerző tetszése szerinti sorrendben felépített „sor"-a (Reihe) vált. majd főleg a zsidóság borzalmas tragé­ diájának hatására vált Schönberg központi gondolatává. ame­ lyek a késői Schönberg-stílus mintapéldái. ha csak dallami szempontból nézzük. A késői Schönberg-stílusnak leglényegesebb ismertetőjegye azonban . Az új rendszer. nagy problémáival foglalkozott. mivel egyetlen hangnak sincs „alaphang" funkciója. ízrael-nek héber nyelvű szövegét. amelyet hol dodekafóniának. már amúgy is teljesen vagy majdnem teljesen talaju­ kat vesztett funkciós harmóniákhoz (alapakkordokhoz) való kapcsoló­ dást megsemmisítette. Az 1947-ben komponált kantáta egyike azoknak a müveknek.és függőlegesen .tehát melo­ dikusán . el­ hangozhat megfordított sorrendben. Az angol textushoz függesztette hozzá teljes egészében a zsidó vallás legfontosabb könyörgésének. a sor. hol „Zwölftonsystem"-nek neveztek el. a kifejezés hallatlanul intenzívvé válása. Schönberg utolsó alkotói korszaká­ ban ez a sor-elv bizonyos tekintetben fellazult.hoz vagy az egyes. és ennek az ún. illetve megfordításai szüntelen egymásutánban pereg­ nek le a mű folyamán. helyenként tonális cent­ rumokat is felismerhetünk. Ez a témavilág a ná­ cizmus hatalomra jutása után.a zeneszerzőre mindig is jellemző expresszi­ vitás. Ez a komponálási módszer. Nyomatékosan kell azonban hangsúlyozni.

Amint a narrátor a rég elfelejtett imáról tesz említést. A fortissimo tetőpon­ ton csendül meg a férfikaron az imadallam a héber szöveggel. drámai muzsika során alkalmazásra kerül egy második Reihe is: először a csellók szólaltatják meg ezt a dallamot. a foglyok reggelének leírása ismét a fanfártémára. Az első taktus fanfárja után izgatott. 1 tétel Anton Webem (1883-1945) Schönberg „Egy varsói életbenmaradott" című kantátájával kapcsolat­ ban felvázoltuk már a XX. ám ritmikában teljesen kötött. A narrátor szövege próza. Op. Albán Berg és Anton Webem vették át ezt a módszert. Schönbergtől tanítványai. és Schönberg a hanglejtés emelkedéseit és eséseit is jelölte. a kürtön megszólal az emiitett imadallam. század zenéjének egyik legfontosabb és leg­ nagyobb hatásfokú zenei újítását: a tizenkétfokú kompozíciós mód­ szert.elsősorban két operájában. hol pedig a középrészben megismert második sort használja fel. illetve annak megfordításait osztja fel különböző hangszerek szólamaiban. drámai muzsika szólal meg. illetve annak megfordítására épül. (Schönberg nemcsak a teljes sorral operált. hanem időnként. A következő rész. Berg . A kórus­ melódia hol az alapsort. váratlanul lecsapó akkord zárja le a megrendítő alkotást. a „számlálás" (Abzáhlen) után a tetőponthoz vezető fokozás elkezdődik. így például ebben a szakaszban is. a fél sort. csak tempóban. énekét a zenekar egymást vadul kergető szólamai ke­ retezik. WEBERN DAS AUGENLICHT (Szemünk fénye) vegyeskarra és zenekarra. hogy utána azonnal megfordítása is felhangozzék az első hegedükön. ritmusban és dinamikában különböznek. Amint az őr­ mester német ordítozása. amely egy har­ sonaakkordon váratlanul megáll: itt kezdődik a narrátor beszámolója a varsói gettólázadás egyik epizódjáról. 26.) A hallat­ lanul feszült.nos. és ők alakították-fejlesztették tovább. a Wozzeckben és a Luluban . Rövid. és egyre magasabb hangfokokra emelkedik.inkább a drámaiság irá- 291 . az alapsor háromhangú akkordokba tömö­ rül. illetve lejegyzett.

A végsőkig komprimálódík bennük a zenének mind kifejezésbeli. S miután Webern számára elsődleges fontos­ ságú a hangszín. Ko­ rai müveiben ő is az expresszionizmus talaján áll. Tudja-e most már a muzsikus.már soros szerkesztésben kerülnek egymás mellé a különböző metrikus értékek. Néha alig pár másodperc egy-egy tétel időtartama. így . a hitetlenség megszüntetheti azok létét. Arnold Schönberg szavai a legjellemzőbbek: „E darabok egyik legnyomatékosabb szószólója a rövidségük. mind pedig szerkesztésbeli összetevője. Gondoljuk csak meg. sőt a szólamszám is. Ez utóbbi jellegzetességre a zeneszerző mestere. helyenként fellazítva a módszer schönbergi szigorúságát. Költemény válhat minden pillantásból. hogy a hangok egymásutánját más és más hangszer szólaltatja meg. ennek ellenére a dodekafónia hangzásvilágának legtöbb jellegzetessége megtalálható ben­ ne. hogy ily rövid legyen. Viszont: egy egész regényt egyetlen mondattal. dinamikai foko­ zatok. mint bár­ mely hitet. rendszerint más és más hangfekvésben (regiszterben).és gondolatvilágát.főleg a legutolsó művekben . Legalábbis Webern teljes világának egy-egy szektora. amit csak a zene mondhat ki.) Webernt tekinthetjük a rendszer.nyába fejleszti a dodekafóniát. mennyi önmegtartóztatásba kerül a szerzőnek. darabjaiban a módszer elveit kiterjeszti a melódiaalkotáson kívül a zene többi összete­ vőjére is. ám éppen e rövidség igényli a szószólót.. így tulajdonkép­ pen pontok egymásutánjából alakul ki a zene szövete. Bírálat éppoly kevéssé illeti ezeket. (Egyébként: a Wozzeck még egyáltalában nem alkalmazza a soros szerkesztést. regénnyé szélesedhet minden sóhaj. Mindezzel együtt jár és tulajdonképpen mindennek logikus következ­ ménye is. talán mesterénél is inkább kifejezi ennek a stílusirányzatnak eszme. a boldogságot egyetlen fellélegzéssel kifejezni: ilyen sűrítésre csak az képes. hogyan kell e darabokat játszania. Méghozzá igen éles cezúrával: egy-egy hang is külön színt kap azáltal. 292 . Ha a hit hegyeket mozdíthat el. Amint azonban átveszi a tizenkétfoküság módszerét. E darabokat csak az értheti meg. ám ezen belül teljes világ bontakozik ki a hallgató előtt.. Az ilyen tagadással szemben tehetetlen a hit. sőt. akiben él a hit. hogy a Webern-darabok igen rövidek. hogy a zene annak kifejezése. ami természetes is. tudja-e a hallgató. akiből kellőképpen hiányzik az önsajnálat. a legtöbb műben a színek is elkülönülnek egymástól. hiszen ezek az évek (1920-30) éppen az expresszionizmus virágzásának évei. a módszer továbbfejlesztőjének. ezért is alkalmaz­ zák időnként Webern és követői stílusára a punktualista kifejezést. Mindkét műre elsősorban az igen nagyfokú expreszszivitás jellemző.

Valóban hit kell ennek az életműnek meghallgatásához. vagy legalábbis egyenrangú a két szféra. a vele baráti kapcsolatban levő és szeretett Hildegard Jone osztrák költőnő verseiből. Három kantátája is a költőnő ver­ sei alapján készült. Ha a hallgató jobban elmélyed egyegy alkotásban. 6 és fél perc. . Webern muzsikája rendkívüli módon kifejező. mint elődei. a biblia szavait idézve mondja: a félre­ dobott kőből sarokkő lett. Ez az elemzés amúgy is csak a legszaksze­ rűbb eszközök igénybevételével vezet eredményre. Expresszivitását megtartotta az expresszio­ nizmus korszakának elmúltával is. /jcfogadásához és főleg e/fogadásához. Kettéválasztja a világba néző szempillan- 293 . Webern .) A lényeget tulajdonképpen itt is Schönberg már idézett mondása vilá­ gítja meg. Ez a zene csak látszólag. első hat ütemét. amelyen Ligeti György több előadásból álló so­ rozatban elemezte az I. Kantáta.is­ mételjük . főleg a vokális müvekben. Egytételes alkotás. hogy elemezzük Webern három kantátá­ jának szerkezeti felépítését. . (E sorok írója jelen volt Darmstadtban azon az 1959-es szemináriumon. Jone költeménye a szempillantásról.Európa zeneszerző fiatalságának legnagyobb része az ő művében talál­ ta meg azt a kiindulópontot.oly komprimált. hogy szinte minden üteméről külön ta­ nulmányt lehetne irni.miután Webernt a háború befe­ jeztet követő nyáron tévedésből megölte egy amerikai őrszem golyója . de megigézni csak a hivőt lehet. előadási időtartama kb. észre kell hogy vegye: We­ bern éppúgy megzenésíti a szöveget. Ám. hanem dodekafon zenét.sem dodekafon zenét írt. amelynek lényege éppen a szerkesztés. esetleg a konstrukciós elemzés fényében tűnik olyannak. A Das Augenlkht 1935-ben keletkezett. A zeneszerző életében kevés ilyen hivő akadt. amelyre támaszkodva felépíthette a maga új világát.hogyan kell fogadnia? Hivő muzsikus és hivő iiallgató elhibázhatja-e az egymásratalálást? Mi történjék azonban a pogányokkal? Tűzzel-vassal megfékezhetjük őket. Nem e könyvben van helye. és ez a szerkezet . 1945 után . a szem fényének jelentőségéről szól. mint egy méltatója. A zeneszerző utolsó éveiben vokális műveinek szövegigényét egyetlen forrásból merítette. azaz: a zenei szerkesz­ tés és a zenei kifejezésmód őnála is alá van rendelve a tartalmi kifejezés­ nek. Bár megzendülne nékik ez a csend!" Ennél többet és jellemzőbbet aligha lehet Webern zenéjéről elmonda­ ni.

Hangulatilag ugyanígy: az első tétel feszült drámaiságát a második liraisága oldja fel. vagy az O Meer des Blickes mit der Trcinenbrandung-szakasz hallatlanul feszült drámaisága. KANTÁTA szopránszólóra. valósággal Haydn naivitásával. A mű legszebb része mindenesetre a középső darab: a szoprán­ szólóra és zenekarra irt dal. és utóbbiban csodát lát. Azt már csak a kuriózum kedvéért említjük meg. Egyrészt az apparátus elosztása: a kezdő kórustételt szopránszóló váltja föl. sőt a két összete­ vő hangulati megformálását is. „Ami 294 . és a mű alapjául szolgáló sor különböző formáit variál­ ják. vegyeskarra és zenekarra. míg a tartalmi-hangulati csúcspontokon akkordikussá válik. hogy az előbbi szakasz után közvetlenül következő részben felhangzó Tropfen (= cseppek) szóra Webern.tást a szerelmi pillantástól. Jellemző Webern gondolkodásmódjára. mint a Dass eines Menschen Innerstes zum Himmel ward sor valósággal romantikus elrévülése. Az énekkari anyag viszont. Az exp­ resszív Webernre jellemzőek az olyan állások. majd az utolsó tételben egyesül a szóló és az énekkar. új fa sarjad ki belőle. WEBERN I. hol egy-egy énekkari szólam egyedülhagyásával valamiféle egészen modern recitativót alakít ki. Itt is szöveg és zene elválaszthatatlan egysé­ gére figyelhetünk fel. Maga a szerkesztés a tökéletes arányosság mintapéldája. ahogy a költemény alapgondolatát a zenei szerkesztésre viszi át. szoprándal. Szövege ugyancsak Hildegard Jone költeményei közül való. ar­ ról a kis virágocskáról. hol a zenekarhoz hasonlóan ellenpontozott. Op. Kantáta keletkezési éve 1938-39. és új nö­ vény. A vers a juharfa szélben ellengő virágjáról szól. a költőnő három verse kerül megzenésítés­ re. Webern eléggé feltű­ nően választja ketté a zenekari és énekkari szerkezetet. másrészt fennköltté-emelkedetté váljék. 3 tétel: kórus. amely valahol mégis a földbe esik majd. így egyesül a műben a végsőkig kicsi­ szolt zenei konstrukció az ábrázolás erejével. A zenekar hangszerei általában kánon­ ban haladnak. a költemény hangulati tartalmát követ­ ve. hangfestő mandolinpengést ír elő. hogy a záró­ tételben mindez egyrészt egyesüljön. kórus szólóval Az I. 29.

Mint Webern mondta. A Das Augenlichttel és az I. vegyeskarra és zenekarra. valamint a szóló és az énekkar szembeállí­ tása. s Webernnek magánéletében éppúgy. ez a mű valóságos óriás. mint művészi érvényesülésében éreznie kellett a világ beszűkülését. az egész tételnek egyébként is erősen szimfonikus tartása van. amelyhez fogható eddig talán nem volt zenemű koncepciójá­ nak alapja (»a kis virág magában hordja már« . szopránszóló.talán még soha nem volt zene ennyire oldott és laza -.'" . Kantátával szemben. keletkezési ideje: 1941-43.ebben a tételben szabadon körülröpdösni látszik .és basszusszólóra.de valóban. A háború lassanként közeledik Ausztriához is. Az elsőnek drámaiságát a zenekari hangsúlyok (ütőhangszerek) is kiemelik. 295 . nem kéf)szerűen . vokális részekkel". világháború legrémesebb szakaszával. ez a tétel „egyfajta szimfónia. • Ezzel a lírikus monológgal áll szemben a két szélső tétel. először a IV-VI. szopránszóló női karral. Kantáta módot ad arra. kartétel Webern utolsó befejezett műve ez a kantáta. előadási ideje 16 perc. Úgy amint szavaid mondják). KANTÁTA szoprán. 6 tétel: két basszusszóló. A II. A tétel hangulati változatosságát. majd az első három készült el. tartalmi színességét biztosít­ ják a gyakori tempóváltások. mindez oly szigorú törvényeknek van alávetve. A hat tétel nem a végső változat sorrendjében keletkezett. Alkalmi munkákat kap. 31. WEBERN II. És ebben a tragikus világban Webern amúgy sem tág látóhatára még jobban beszűkül. hazájá­ ban már nem kerülnek előadásra. azoknak rövid tömör­ ségével összehasonlítva. mint „elfajzott művészeti alkotások". szop­ ránszóló és kórus. Op. Egyébként is Webern leghosszabb időtartamú alkotása.írja Hildegard Jonenak. A záró­ tétel annyiban tér el a vokális müvek Webernnél megszokott felrakás­ módjától.az »egész alakzatot«. A mű keletkezési ideje egy­ beesik a II. hogy Webern utolsó alkotói periódusá­ nak még egy jellegzetességére figyeljünk fel. darabjai. tétel. hogy az énekkar szólamaival együtt haladnak a zenekari szó­ lamok is.

s arról. menete ünnepélyes. melyben vezető sze­ rephezjut a szólóhegedű is. fényről és sötétségről szól. melyből ezúttal hiányoznak a magas vo­ nósok és fúvósok. hogy közöttük talán csak egyetlen kap­ csolat van. a szeretet minden­ ható erejéről. A szeretetnek. és a célt. visszafo­ gott lira. a magasban el­ haló szopránhanggal és az alatta megszólaló pianissimo rézfúvós-akkorddal.) Az első tételben megzenésített vers színek­ ről. Az ötödik darab ismét a szeretetről beszél. „A kiáltás" jut a hallgató eszébe e zene hallatán. a kifejezést szol­ gálja a zenekari összeállítás is.A hat tétel egymásutánja olyannyira különböző hangulati szférákat és zenei megoldásokat köt össze.) A negyedik tétel egyetlen finoman megragadott termé­ szeti kép. Ugyancsak a hagyományra utal. s ennek megfelelően 'a zene is rendkívül változékony-változatos. (Óhatatlanul Edvard Mupch híres expresszionista képe. amely háromszor ismétlődik. A vers hangulatának megfelelően a zene csupa drámai fe­ szültség: ezt szolgálja a magasfekvésben alkalmazott női kar szinte si­ koltásszerű ellenpontos szerkezete. magába zárt. A szop­ ránszóló és a vegyeskar felelgetésén nyugszik a tétel. a vers három versszakát követve. (Hacsak nem vesszük kapcsolatnak a Jone-versek stilárishangulati homogeneitását. Tempója lassú. hogy a gyűlölet fájdalmasabb a halálnál. A harmadik tétel valóságos riadó. hogy az énekkari és a zenekari szóla­ mok együtt haladnak. ezt a szopránszóló ugyancsak a leg­ nagyobb magasságokba vágó expresszív felkiáltásai. amely homogén egésszé teszi az alkotást: maga az alapul szolgáló sor. 296 . a szörnyű korban nagyon is érthető a költőnő kiáltása a szeretetért. Külön kiemelkedik az illat zenei ábrázolása.melynek szövege a méhkas hasonlatával élve a szeretetről beszél -. a szí­ veknek kell a vészharangot megütniök. amely a gyors tempó ellenére is pasztell jellegével ragadja meg a hallgatót. A második basszusária . A zárótétel már külső kottaképiében is a régi németalföldi mesterek világát idézi. Formájában igen szigorúan kezelt fúga. a szeretetnek kell segítenie az emberiségen.

. ahogyan az antik mítoszt kezelte és korszerű formába öntötte. ám ebből vagy abból az okból soha nem lett ezekből semmi. és igen tetszett nekem az a mód. Az új év első napjaiban Cocteau elküldte nekem az Oedipus végleges szövegének első részét. Tervünket szigorúan titokban tartottuk.A hírhozó (basszbariton) . amit Szophoklész feldolgozott híres tragédiájában. hogy együtt dolgozzam vele.Kreon (basszbariton) . hogy azt a klaszszikus Görögország híres mítoszaiból fogom venni. Jean Daniélou latin fordításában. Láttam annak idején Antigoné című darabját. Amit vár- 297 .. Jean Cocteau-nál. Hó­ napok óta türelmetlenül vártam a szövegkölteményre. Tervem nagyon tetszett neki.Jokaszte (mezzoszoprán) . hiszen oly hamar akartam belefogni a munkába. Amint a szövegkönyvben elmélyedtem.Téba népe (férfikar) Az Oedipus Rex keletkezéstörténetére nézve a legjobb forrás áll rendel­ kezésünkre: Stravinsky önéletrajza. amilyen hamar csak lehet. Elképzeléseimnek.. és akivel gyakran találkoztam. Témaként Oidipusz király mítoszát válasz­ tottuk. szólóhangokra.A pásztor (tenor) . Két hónapig állan­ dó kapcsolatban voltam Cocteau-val. . aki akkoriban Nizzától nem messzire lakott. hiszen ezzel a művel akartuk Gyagilevet színházi működésének huszonötödik évfor­ dulóján meglepni. amit valaha a gimnáziumban szereztem. lassanként felidéződött bennem tnindaz a latin nyelvismeret. narrátorra. és azonnal munkához is látott. ám amelyet azóta sajnos teljesen elhanyagoltam. Gyakran gondoltam már arra. kívánságaimnak egyetlen más szöveg sem felelt volna meg jobban. elhatároztam. A francia szöveg segítségé­ vel azonban hamarosan otthonos lettem a latin hangzásban.Tiresias (basszus) . Cocteau-ba Vetett reményeim csodálatos módon teljesültek be.STRAVINSKY OEDIPUS REX opera-oratórium két felvonásban. alkalmanként közös terveket is mérlegeltünk. A szövegkönyv szer­ zőjeként senki sem tűnt számomra alkalmasabbnak sokéves barátom­ nál. Idézzük fel hát belőle az idevonat­ kozó részeket: „Amikor új müvem témáját kerestem. Erre a jubileumra 1927 tavaszán kellett hogy sor ke­ rüljön . énekkarra és zenekarra Szereplők: Oidipusz (tenor) . tehát ugyanazt a tárgyat.

Ellenkezőleg: a »tartás«. hogy megtalálták azt a monumentális méretet és magasztos tartást. szeretnék annak nagyobb. hogy a szabadság kibontakozzék. amely már szinte rituálisnak hat és már csak ezért is mély benyomást kelt! Nem vol­ tam kötve beszédfordulatokhoz vagy magához a szóhoz. amely az antik legenda fenséges karakterének megfelel. a kényszer hozzájárul ahhoz.hogy úgy mondjam . amely így őrizte meg a muzsikát attól. amelyet a mindennapi életben már nem használunk. olyan formákat. mint a rend utáni vágy. hogy ezáltal korlátozódik a szabadság. Mily öröm voh oly nyelvet megzenésíteni. önkéntes kényszert vállaltam ma­ gamra. hogy szentimentális legyen és individua­ lizmusba süllyedjen. annál komolyabban foglalkoztatott a zenei mű »tartásának« problémája. Ez a gondolatmenet vezetett arra. nemcsak a művészetre vonatkozik ez. aki azt hinné. és csak azt akadá­ lyozza meg. Ám minden rend kényszert kíván. amelyek a zenét szigorú határok között tartják. Nem a szó szűk értelmében használom a »tartás« kifejezést.jóváhagyott. Ennek a nyelvnek szigorú formája önmagában véve annyi kifejezési értékkel rendelkezik. és nagyon téved az. ha már meglevő. és megakadá­ lyozzák a komponistát abban. amely évszázadok óta változatlan. átfogóbb jelentőséget adni. annak betű szerinti értelmében. A latin nyelvnek volt köszönhető. Minél mélyebben merültem el a munkába. és azokat nagymértékben alkalmazzam az Oedipus-ban. az egyéniség akkor tud igazán kifejlőd­ ni. ha nem megy túl a hagyomá­ nyos és szilárdan meghatározott kereteken. akkor tud erősebben megnyilatkozni. régről szár­ mazó formákat alkalmaz. Igen. Rend nélkül nincs semmi. és a legegysze­ rűbb összetevő elemmel: a szótaggal magával foglalkozhat. amelyet az idő . hogy önkényességgé váljék. hogy a műnek gyakran ártó kitérőket en­ gedjen meg magának. egy bizonyos tartást kényszerített ránk. A kényszer.. így a szöveg a zeneszerző számára tiszta fonetikus anyaggá lesz. és hiányában minden szétesik. Tetszése szerint szétdarabolhatja. Amikor oly nyelvet választottam.tam. S vajon a szigorú stílus régi mesterei nem ily módon kezelték-e a szövegeket? Ez volt évszázadok óta az egyház álláspontja is a zenével szemben. . úgy a zenei nyelv is hagyományos formákat kívánt. hogy nem szükséges azt a zene ré­ vén még jobban megerősíteni. hanem az emberi lét minden tudatos megjelenési formájára. amelynek 298 . hogy akkortájt egy régi időszak anonim formuláihoz nyúljak viszsza. Nem egyéb ez. Ily módon az alkotóművészt sem gátolja egyéniségének kibontásában. beteljesedett: a nagy tragédia alakjai és azok sorsa a latin nyelv ré­ vén csodálatos módon élővé vált. az önkéntesen vállalt »tartás« szükségessége lényünk mélyéből fakad. Ahogyan a latin nyelv.

angol vagy héber szövegre. ahogyan a látszólag kemény és szigorú stílus lehetőséget ad a fűtött. És éppen ez a csodálatos. Ez Stravinsky és Cocteau eredeti elképzelése.amelyben a király segítséget ígér . hogy ez az állítólag ugyancsak „objektív" és önként vállalt keretek közt megírt mű mennyi érzelmi töltéssel. Az „elidegenítés" korai példája. hogy fele­ ségének. és ezáltal az előbbi­ nek ritmikus és melodikus ellentéte. Oidipusz válasza mintegy közép­ részként ékelődik e nyitókórusba. a kétségbeesés meg­ rázóan drámai ábrázolása másrészről.. Oidipusz bejelenti azt is. Kreont elküldte Apolló jósdájába tana- 299 . A kórus ritmikus keménységével szemben ez a szólószakasz . ez a mo­ numentális Stravinsky müveiben: ahogyan formai tökéletesség és érzel­ mi tartalom szétválaszthatatlan egységben ötvöződik össze. ám a legtöbbször hangversenyszerűen. Az Oedipus Rex: opera-oratórium. meny­ nyi individuális poézissel rendelkezik. más egyéniség Stravinsky. hogy a lati­ nul nem értő közönségnek rövid összefoglalásokban elmondja a mű cse­ lekményét.szigorú és ünnepélyes témájához ezek a formulák különösen jól illettek. a gö­ rögös jelrnezbe öltözött szereplők közé frakkos narrátor lép. Véget nem érően kopogó ritmus-ostinatók. az író és Stravinsky. Ez a cselekmény szigorúan követi Szophoklész tragédiáját. Oidipuszhoz: amint egykor megmentette a vá­ rost a pusztító szfinksztől. érzelemgazdag belső mondanivaló kibontására. A nép (férfikar) hatalmas kó­ rusban fordul királyához. a zeneszerző. de színpadi mozgás. akkor döbbentünk rá. I. tiszta oratóriumként hangzik fel a mű. Amikor 1963-ban a nagy mester utoljára járt nálunk és Zsoltárszimfóniáját vezé­ nyelte. mentse meg most a pestistől. Már ebben a nyitókórusban is megfigyelhető az Oidipusz zenéjének kettős arculata. súrlódó disszonanciák. francia. Jokaszténak fivérét. 1927." Nemcsak az Oedipus Rex keletkezéstörténetével kapcsolatosan volt érdemes és szükséges Stravinsky önéletrajzát ily részletesen idézni. a szótagokkal és hangsúlyokkal való játék egyrészről. azaz olyan vegyes műfajú alkotás. készültek azok akár latin.dúsan ékesített. felvonás. díszletek között és jelmezben (rendszerint görög jel­ legű maszkokban) adnak elő. hogy a bedíszletezett színpadra. amelyet színpadon. játék és akció nélkül. A „tartás"-ra és az ezzel kapcsolatos álláspontra vonatkozó kitételek ér­ vényesek valamennyi oratorikus művére. Téba népét pestis pusztítja.. szinte a népdalok melizmáira emlékeztet. Ám más az elmélet és más a gyakor­ lat. március 14-én fejeztem be a partitúrát.

Oidipusz erre Kreont vádolja: sógora a trónt akarja meg­ szerezni. Jokaszte áriájának hangvétele sokban hasonlít az Oidipuszéra. szinte azt mondhatnánk : a barokk oratórium ünnepélyes áriatípusát képviseli. a város Oidipusz előtti királyának gyilkosát. A királynét a vita vezette a színre. Jokaszte szavai megret­ tentik Oídipuszt. hogy meg fogja ölni apját. Pedig az öreg ki­ rályt egy útkereszteződésnél haramiák ölték meg. a jós Tiresiast is megkérdezi. Nem térhet vissza Korinthoszba.ő is a nagyon élesen ar- 300 . II.sszafojtott izgalmat. amely az egyelőre még rejtélyes jóslatból árad. amiért egy járvány sújtotta városban így veszeked­ nek.csért. hiszen egy másik jóslat azzal fenyegette. hogy az egyik fia fogja megölni. azt mutatják azok az ütemek. A jóslat szerint addig pusztít a pestis Tébában. amíg meg nem büntetik Laiusnak. és a jós a cinkosa. amelyekben a gyilkos rejtőzködéséről van szó. hiszen első férjének. és feleségül fogja venni anyját. Tiresias nem válaszol. (Thehisperempior lalet. Oidipusz megfogadja. felvonás. Kre­ on áriája széles dallamíven nyugszik. Lai­ usnak is megjósolták. a későbbiek folyamán azonban egyre fe­ szültebbé. A maga részéről nem hisz a jóslatokban. megbántva.J Stravinskynak a hagyo­ mányos formákra utaló mondatait támasztja alá a Kreon-ária egyszerű. Kreon meg is érkezik. amely talán a darab főhősének „zenei névjegye". a másodikban az egyre feszül­ tebbé váló melízmatikus ének a legfőbb zenei eszköz. hogy zárószakaszában a magabiz­ tosságjelzéseként visszatérjen az első Oidípusz-szóló ékítményes stílusa. A széles dallam alatt meg­ szólaló zenekari kíséret érzékelteti azt a vi. A gyilkos pedig Tébában rejtőzik. visszatéréscs (A-B-A) formája. hogy felkutatja és száműzi a gyilkost. A kórus isteneket invokáló éneke. Tiresias monológ­ jának egyéni hangját a széles hangközlépések. valamint Oidi­ pusz felháborodott monológja a már ismert zenei jellegzetességeket mu­ tatja : az első esetben a markáns ritmika. egyre izgatottabbá válik. Szemrehányást tesz fér­ jének és fivérének.az ária második szakaszában . a képszerű zenei ábrázolásra is. Oidipusz válasza kezdetben ugyanazt a hangot üti meg. Hogy Stravinsky mennyire gon­ dolt a hangfestésre. Ugyan­ akkor azonban . Mielőtt Tébába jött. Az első felvonást a megjelenő Jokasztét üdvözlő kórus zárja le. Oidipusz az igazság forrását. mégis megszólal: a ki­ rály gyilkosa király. meg kell találni minden­ áron. a nyugodtan méltóságtel­ jes dallammenetek adják meg. mint Kreoné. s amelyek zenei­ leg piano dinamikájukkal és tartott akkordjaikkal tökéletesen ábrázol­ ják a szöveg értelmét. egy útkereszteződésnél megölt egy öreg embert. Tiresias.

Most már Oidipusz is mindent ért. hogy itt a pasztorálok ringa­ tózó 6/8-os ritmusát alkalmazza. A vak király megjelenik Téba népe előtt. hogy a dráma csúcspontjává válnak. hogy felesége azért távozik. azzal éltem együtt. hogy férje ala­ csony sorból származik. Hírnök érkezik. azt öltem meg. A király még azt hiszi. csak örökbe fogadta. mintegy a szív dobbanását ábrázolva. A Jokaszte-ária ugyan­ csak háromrészes. A pász­ tor nem engedelmeskedett a parancsnak. és ebben a visszafojtott légkörben mégis minden benne foglaltatik. mind pedig a most már kétségbeesett. Egy pásztor elmondja. amely mélységes fájdalommal és szeretettel küldi az akaratlan bűnöst száműzetésbe. A jelenet zenéjében érdekes megfigyelni a pásztor monológjának meg­ oldását: Stravinsky szinte kötelezőnek érzi. és a kórus a be­ vezetés megszelídült és lírikussá vált zenei anyagával búcsúztatja a sze­ rencsétlen királyt. hanem Korinthoszba vitte a gyermeket. A zárójelenet zenei megoldása a refrénes szerkezetet mu­ tatja. amely beszámol a tragédiáról. Oidipusz újabb monológja fájdalmas lírájával tűnik ki. míg a szakasz záró ütemei egyszerűségükkel érik el. 301 . feszülten ritmikus énekstílust használja.hal­ kan kopogó ritmusfigurák kísérik. hogy őrá bízták a gyer­ mek Oidipuszt. akivel nem lett volna szabad. Trombiták fanfárjai jelzik a borzalmakat hírül adó hírnök érkezé­ sét. A király kiséret nélküli énekét csak néhány üstdobütés-kopogás szakítja félbe. Jokaszte felakasztja magát.tikulált. Ez a kórusszakasz sokban hasonlít a tragédiát már sejtető Jokaszte-Oidipusz kettősre. aki elmondja. Ami még hátra van: az epilógus. ölje meg. Oidipusz tömör kijelentő mondata­ it: „Ott születtem. visszatéréses forma. Oidipusz és Jokaszte kettőse viszont a drámai fe­ szültséget fokozza szinte fehér izzásig. és Oidi­ pusz kivájja saját szemét. Oidipusz megdöbbent reagálása egyike a darab legizgalmasabb pillanatainak. ahol nem lett volna szabad. akit nem lett volna szabad" . mert szégyelli. síráshoz közelálló ékítményes énekkel. mind lüktető ritmikájávai. a sorssal szemben tehetetlen ember tel­ jes tragédiája. A hírnök vissza-visszatérő mondata: „Divum Joiasiae caput moriuum!" szakítja meg a kórus iszonyatosan izgatott énekét. hogy a korinthoszi Polibius nem volt Oidipusz apja. Jokaszte már ért mindent. hogy a végzetes jóslatot kikerülendő. Lassanként elül az izgalom.

Mint a zenetörténet minden nagy komponistája. az 191 l-ben írt Zvjezdoliki (Csillagocskák) cí­ mű. hogy Stra­ vinsky életének vége felé egyre sűrűsödnek a bibliai szövegre készült da­ rabok. Ha a fogalmat kissé tágítjuk. a Threni {\95%). A későbbi szakrális művekben aztán ez az ortodox vonás egyre erőteljesebbé válik. Stravinsky soha nem tagadta meg orosz voltát. azt látjuk. hiszen Balmont. a Zsolíárszimfónia (1930).Stravinsky szakrális zenéje Külön kell beszélni Stravinsky életművének arról a területéről. És ehhez elvá­ laszthatatlanul hozzátartozik az ortodoxia. Sokat változó stílusában azonban minden kifejezőeszközét. mindenekelőtt az a cappella énekkarra írt művekben. a ne­ ves orosz költő versére készült. Szinte egész pályáján végighú­ zódik ez a szakrális vonal. az Ágon is csak e technika révén különbözik a középső. mint ahogy e korszak balettzenéje. a maga ke­ pére tudja formálni az új zeneszerzői technikát. statikusság éppúgy igénybe tudja venni. Ebből a felsorolásból is látható. a PetruskátóU a Sacretól. Az említett fiatalkori kantáta még nem kifejezetten szentzene. Világképéhez éppúgy hozzátartozik a Renard gr"" 302 . a Debussy em­ lékére irt Fúvósszirnfóniákat is (ez utóbbit azonban már kizárólag antifonális szerkezete miatt). a Canticum Sacrum (1956). Ha a dodekafoD fordulat után komponált darabokat vizsgáljuk. amelyben ifjúságát eltöltötte. a görögkeleti templomok légköre és az ortodox liturgikus zene. Ave Maria (1934). a narrative and a prayer című darab. vagy az oroszos periódus híres balettmuzsikáitól. min­ den stiláris koncepcióját kipróbálta egyházi jellegű művekben is. férfikarra és zenekarra irt kantátától utolsó korszakáig. az 1948-as Mise. hogy ezekben a szakrális merevség. hanem azt az orosz környezetet is. ugyanebből az évből az Ábrahám és Izsák cimü „szent ballada". amely egyházi jellegű müveit foglalja magában. tulajdonképpen ebbe a körbe kell bekapcsol­ nunk a Les Noces zárótételének harangozó fináléját. sőt. Feltétlenül ide tartozik azonban a Páter noster (\926). majd az a cappella vegyeskarra írt Credo (1932). az Apollón Miisagéte-től vagy az Orplieustól. de már Bartók megnyilatkozásaiban is felmerült a gondolat: vajon mennyi az igazi népi anyag Stravinsky „oroszos" műveiben? -. Már a Zvjezdolikivel kapcsolat­ ban megjegyzik a méltatok. hogy az ikonok zenei megfelelője. majd az 1966-os Requiem Canticles. Ez a nemzeti hovatar­ tozás nála azonban nemcsak az orosz népzenét jelenti ~ az utóbbi idők­ ben. Stravinsky is univef' zális alkotóművész. az 1962-es/í sermon. az utolsó alkotóperiódusból az 1944-es őí7/)£'/-kantáta.

) _ Stravinsky örömmel vállalta a feladatot. Sokszor elmondták Stravinskyról. a mindenre kiterjedő világkép éppúgy. mint a mindezeken mindig és mindenkor átsütő. illetve megrendeléssel for­ dult a kor több neves zeneszerzőjéhez: járuljanak hozzá új müvek írásá­ val a zenekar ünnepéhez. Kevés ennél hamisabb állítása volt a zenekritikának és a zenetudo­ mánynak. a Bostoni Szimfonikusok. mert már •^gébben foglalkoztatta a gondolat.teszksége. mint a Tündér csókja modern romantikája. mint a Katona története demóniája. Időben el is készült a darabbal. hogy minden müvé­ vel tij arcot mutat. Kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozott Stravinsky az új művön. (A bostoni zenekar és Koussewitzky igen sok modern mű roegszületésének volt kezdeményezője és ihletője. melyik az iga­ zi. Ilyen megrendelést kapott természetesen Igor Stravinsky is. A magyar *netörténetbe is beírta nevét az együttes: Koussewitzky rendelte meg Bartóktól a Concertót. hogy a megrendelő semmiféle kö­ töttséget nem irt elő: formát és apparátust teljesen a zeneszerzőre bízott. STRAVINSKY ZSOLTÁRSZIMFÓNIA (Symphonie de Psaumes) énekkarra és zenekarra 3 tétel 1930-ban ünnejjelte fennállásának 50. félreismerhetetlen egyé­ niség. hogy az univerzalitás éppúgy hozzátartozik. a ffinekar akkori vezetőkarnagya felhívással. kizárólag a terminus: a zenekar jubileumának ünnepsége volt kötött. a Sacre elszabadult ösztönorgiája és ősi misztikuma. Serge Koussewitzky. évfordulóját Amerika egyik legne­ vezetesebb zenekara. december 303 . 1930. mint a szakrális mü­ vek alázatos hite. az Apollón Musagéte emelkedett klasszicizmusa. hogy nagyobb méretű szimfonikus Wuvet alkosson. A Koussewitzky-alaPitvány pedig még ma is többek között ezt a funkciót tölti be. noha '^zben számos hangversenykörutat is lebonyolított. különösen azért. mint a látszólagos stílusváltások. Ma már tudjuk. A szövegeket a feltárok Könyvéből választotta. Kedvét csak növelte. hogy tulajdonképpen nem lehet tudni. Milyet végül is énekarra és zenekarra komponált meg.

Végiggon­ doltam. Önéletrajzában a mester részletesen elmondja. Mint zongoraszonátám eseté­ ben. Ők is egyenlő mértékben kezelték az énekkari és a zenekari szólamokat. ami izgatott volna. amely a szimfóniát a szvittől megkülönbözteti. Ott is arra a felejthetetlen hangversenyre utaltunk. hogy a két elem egyike se legyen a másik fölé rendelve. Szimfóniám első előadása után eljuttattak hozzám egy kriti­ kát. Erns Bloch szellemében és módján. Nagy kontrapunktikus fejlesztésű szimfónia lebegett előttem. Ez utóbbi nem egyéb. sem a kórust nem korlátozták homofon énekre. méghozzá oly módon. sem a zenekart kisérő funkcióra. amely nem tartja magát a szokott mintához. században alakult ki. egy olyan korban tehát. mint a kontrapunktikus zene régi mesterei. amikor a nyolcvanadik életévet már túlhaladott mester Budapesten vezényelte müveit. . olyan költeményt kerestem. Ezért úgy határoztam. és így az eszközök tárát is meg kellett növelnem ahhoz.' Közjáték: Elmélet és gyakorlat. mint különböző karakterű darabok sorozata. mégis alkalmazza a formaépitkezésnek azt a rendjét. És most olvassuk el azt a hosszabb esztétikai el­ mefuttatást. hogyan választotta a kórusos szimfónia megoldást. hogy ebben a formában dolgozhassam. a zsinagógára való utalás nélkül azonban?« Ennek az úrnak megjátszott vagy valódi tudatlanságáról neJn 304 . ez utóbbit Brüszszelben Ernest Ansermet vezényelte. hogy énekkarból és zenekarból ál­ ló együttest választok. Az énekes és a hangszeres csoportok viszonyát tehát éppen úgy szemléltem. többek között éppen a Zsoltárszimfóniát. amely eredetileg is éneklésre volt szánva. Az Oedipus Rex-szel kapcsolatban szó volt már arról a különbségről. futötlség áradt a műből. ezúttal is egy olyan organikus müvet akartam alkotni. amelynek nyelvezete és gondolatai ma már távol esnek tőlünk. amelyet Stravinsky önéletrajzában éppen a Zsoltárszimfoniával kapcsolatban ad. „A szimfónia szokásos formája a XIX. hogy mindkettő teljesen egyenrangú le­ gyen. Azonnal a Zsoltárok Könyvére gondoltam . Éppen ezért a szimfóniának ebben a formájában nem sokat találtam. hogy Stravinsky saját tolmácsolásában mily érzelmi gazdagság.13-án került sor a bostoni és az európai bemutatóra. A legnagyobb élmény ezen az estén éppen az volt. noha mi magunk abból a kor­ szakból fejlődtünk ki. ami Stravinsky elméleti megfogalma­ zásai és azok gyakorlati megvalósításai között megfigyelhető. hogy zenéjében zsidóvá váljék? Zsidóvá. „Ami a szöveget illeti. melynek írója a következő kérdést tette fel nekem: »Az volt-e vajon a zeneszerző szándéka. milyen hangzó anyagból épitsem fel szimfonikus művemet.tef' meszelésen.

hogy valaki ih­ letet nyerjen a zsoltárokból anélkül. ame­ lyek ugyan nincsenek meg benne. mire gondolt a zeneszerző munka közben. bánatot.méghozzá nagymértékben. élvezetük nagyobb lenne. gyászt. Szerencsétlen módon azonban a zenei nevelés már gyökereinél romlott. hogy kétezer éve a zsoltá­ rok nincsenek szükségszerűen a zsinagógához kötve. Bár megtanulnák ezek az emberek. Másképpen kifejezve: ezeket az em­ bereket a zene csak annyiban érdekli. »stimulánst« keresnek a zenében. prédikációinak és énekeinek alapjai. Ezek az emberek nyilvánvalóan elfelejtették. mint a zenét. hogy a műélvezetnek ezt a módját őszintén bevallják-e. Számukra fontos. Beethovennel. de amelyek megszokott érzelmeket éb­ resztenek fel. azt a tanulót. al­ kalmat az álmodozásra vagy éppenséggel eszközt a »prózai élet« elfelej­ tésére. vagy pedig művészies körülírások fátyla mögé rejtik. Elég. Ebből a szempont­ ból egyre megy. A legtöbb ember azért szereti a zenét.akarok sokat beszélni. hogy mindez magyarázatra szorul. aki a zene művészetének értel­ met és lényegét akarja felfogni. belső értékét. méghozzá épPen azokban az iskolákban. mert abban érzelmi mozzanato­ kat vél találni: örömet. amellyel napjainkban egyre gyak­ rabban találkozunk. hogy a szentírási szövegeket másként is lehet olvasni. és képesek lennének az előbbi fajtánál sokkal magasabb színvonalú értékítéletre: megismernék a zene igazi. hogy olyan dolgokat érint. és úgy érzik.A mellékes. amelyeknek a szakmuzsikusképzés a felada^. mert a közönség és a sajtó éppen a Zsol- 305 . Ám ez a kér­ dés olyan gondolatvilágot leplez le. hogy ezek az emberek a zenében mindig mást akar­ nak megtalálni. mint etnológiai. Mindez a félreértés abból ered. nem tudta. hogy a zenét önmagáért is lehet szeretni! Ha más fü­ lekkel hallgatnák. a zene számára lényegtelen körülményeknek unalmas •nagyarázgatása egyáltalán nem könnyíti meg a megértést. úgy látszik. sőt még Bachhal kapcsolatban is. • Mindezt azért mondom el itt. hanem a keresz­ tény egyház imáinak. . Ugyanakkor tel­ jesen természetesnek találják. hogy ezekre a szempontokra gon­ dolna. sőt gátolja. a természet iránti lelkesedést. ha csak azokra a szentimentális "árgyúságokra gondolunk. amelyeket oly sokszor hangoztatnak Cho­ pinnel. Mákonyt. hogy a zene »önmagáért« létezik és teljesen független az általa ébresztett gondolatoktól. ám ezt a fokot nem oly nehéz elérni. hogy tudják: mit fejez ki a muzsika. Ez a magatartás kétségtelenül a zenei fejlett­ ségnek és a szellemi kultúrának bizonyos magasabb fokát tételezi fel. Egyszerűen nem tudják megérteni. Számukra érthetetlen. ha egy jazz-szám cime: Alleluja. történe­ ti vagy éppen festői szempontból.

Bizonyos fokú objektivitást. kizárólag zenei szempontok szerint felépített mü meghallgatása után a Zsoltárszimfóniát egyáltalán nem érezzük érzelem nélkülinek.ségbeesett helyzetet festené. mi indított arra. és az énekkari hangzást is erősen befolyásolja. oly sok avantgardista muzsikán edzett fülünkkel. Nyilvánvaló. annyi valóban objek­ tív. csakúgy. vers) A könyörgő zsoltár hangulatát. a ze­ nekar azonban változatlanul élesen ritmizált. két. zsoltár. A zenei anyag kemény hangzását húzza alá a zongorák kiemelt és erősen hangsúlyozott.. rendszerint egymás mellett fekvő hangokból álló menete adja meg. 4. lé­ nyegét az énekszólamok egészen szűk ambitusa. a szorult. ám ugyanakkor mindig bizo­ nyosfajta csodálkozást. tétel. vers) A szimfónia lassú tétele mintegy Janus-arcként a bevezetőben említett mindkét szempontot képviselj' A zsoltár maga hálaadó szöveg. kiemelt szerephez jut a két zongora. zsoltár. megzenésíti azt.legalábbis fő vonalaiban . hogy maga a zene is .. és ennek a ki­ váltója nem a zene volt. A mü ugyan nagy sikert aratott. hanem gyermekkórus énekli a férfikar mellett. „önmagácii létezőnek" . Az emberek nem tudták megérteni. az utolsó vers: Év új éneket adott sza- 306 . 2.társzimfóniával szemben vette fel azt a magatartást. hogy a Zsoltárszimfónia. amit a fentiekben vázoltam.nem lehet kizárólagos. /. Az utolsó ütemek rövidített formában idézik vissza az első szakasz ze­ nei anyagát. mint Stravinsky több más vokális alkotása (többek között Miséje) ugyanakkor döntően zenei fogantatású legyen. ha a művet Stravinsky kívánsá­ ga szerint nem női hangok. tétel. hogy egy. (38.a teljes zenekar élesen leütött akkordjai. kemény hangzásával tű­ nik ki. Hogy ma már. 3. az övéktől teljesen idegen gondolkodásmód alapján irjak szimfóniát.mintha a könyörgés okát. szinte ütőhangszer szerű kezelése." Mindenképpen meggondolkoztató ez az eszmefuttatás. (39. érzelemellenességet eredményez a Zsoltár­ szimfónia előadói apparátusa. A tétel második felében aztán az énekkar dallamlépései éppen az előbbiek ellentétére. majd fúvóshangszerek izgatott menetei . 13 14. //.hangulatában követi a szöveget. Mindez nem zárja ki azonban. egyetlen ok. A zenekarból hiányzanak a magas vonó­ sok (hegedűk és brácsák). a nagyon széles hangközlépésekrc váltanak át. értetlenséget kellett megfigyelnem. Az énekkar belépése előtti zenekari bevezetés .

mind a táncnak: hadd emlékeztessünk csak egy momentumra. (150.a hit bizodalmát és örömét sugározza. Mint harangszó. hogy a két fúga tematikus anyaga e zárószakaszban is felbukkan. majd újra az előbbi táncos lüktetésű formaegy^g. kis túlzással azt is mondhatnánk rá. dicsőitő-allelujázó költeménye a zá­ rótétel szövegének alapja. tétel. zsoltár) Az utolsó zsoltár. nyugodt dallammal. jazz és az ajánlás . hogy külön fúgaként szerkesztette meg a komponista a zenekari anyagot és külön a vokális szólamokat. Rendkívül különös a második szakasz. Határo­ zottan jazzes ízű ritmusok szólalnak meg a zenekaron. a jazz elemeit is beleolvasztja az Istent di­ csőítő zenébe? A hangszerek után az énekkar is ezt a jazzes ritmikát ve'Szi át. Ez az apoteózis-jelleg félreérthetetlenül a szövegből való fogantatást bizonyítja. ez választja el a különböző formaegységeket egy­ mástól. Az utolsó versnél azonban Stravinsky a zenekari fúgatéma új variánsát mutatja be: előbb a harsonák. Ez a részlet tér vissza a legtöbbször. és valószínűleg ez volt az a részlet. szinte felsorolja a bibliai idők teljes zenei instrumentáriumát. így például a ze­ nekari fúgatéma variánsa nyomja rá a bélyegét az utolsó ütemekre. Ez a szinte véget nem érő 307 . úgy csendül fel a kóruson az első Alleluja után a Laudate..) Ez a szakasza a tételnek tehát valóban kifejezetten zenei fogantatású. A zárószakasz kétrészes. (Kettősfúga. a visszatérő formaegységek egymást váltó sorára épül. A tétel zenei formája a refrénes szerkezetre. Nem természetes-e. hogy az ókori kultuszokban nagy szerepe volt mind a zenének. és nincsen benne semmi niegdöbbentő. fenséges. amin a bemutató idején a közönség megrökönyödött. és bíztak az Úrban . kézenfekvő megoldás ez. a Zsoltárok Könyvének ta­ lán leggyakrabban megkomponált.Isten dicsőségére" szövege: hogyan lenne ez összeegyeztethető?! Pedig nagyon is egyszerű. majd a teljes együttes szóialtatja meg a magabiztos. hogy Stravinsky 1930-ban az akkori tánczene. Tudjuk. ezt ellenpontozza egy széles ívelésű. a szövegi tartalom kifejezése. mely az első két vers szövegét foglalja zenébe. a mi Istenünknek dicséretét: sokan látták és megjélemlettek. pontozott ritmusú melódiát. hogy „önmagáért létező". Az énekkar belépésével a két fúga mintegy „egymásba tolódik". zsoltár szövege a továbbiakban igen sok hangszert említ.) ///. egyidejűleg bonyolódik tovább. majd a tételt megnyitó Laudate hangvételének széles kibontására kerül sor. Visszatér az Alleluja és a Laudate. méghozzá oly módon.jamba. A 150. Dávid ki­ rály táncára a frigyszekrény előtt. előbb egy hármashangzat-felbontásos dal­ lamra épülő nagy fokozást hallunk. (Ezen a tényen az sem változtat. Stravinsky megoldása: kettősfúga.

ezek közül is a kemé­ nyebb hangzásúakat választotta a zeneszerző: oboákat. Credo. angolkürtöt. (A 30-as évekből való a cappella kórusok . Ave Maria . ahol a katolikus templomokban nem éppen egyházias jellegű müvek szólalnak meg. a Misében teljes mértékben diadal­ maskodnak. hanem mint Stravinsky egy méltató­ ja a Misével kapcsolatban emliti . A kórust is inkább gyermekhan­ gokkal kiegészített férfikarként képzelte el. Előadói apparátusa. Úgynevezett „missa recitata" ez a mü. ez tükrözi leginkább a há­ laadást is. A mü ugyanis már Amerikában készült. szá­ zad óta nem hiányzik egyetlen misekompozícióból sem. semmint puhább női hango­ kat magában foglaló vegyeskarként.) Mindazok az elvek. sőt. ami pedig a XVll. Még olyan lehetőségeket sem vesz figyelembe Stravinsky. tehát egyetlen szóismétlés nélkül. amiben félreérthetetlenül meg kell hogy érezzük Stravinsky származását. a latin szöveg ellenére. és ez az. az ortodox görögkeleti liturgiához illenek jobban. STRAVINSKY MISE vegyeskarra és tiz fúvóshangszerre 5 tétel Az 1948-ban készült Mi. Nyomát sem leljük a szavak. a gyermekkor ortodox istentiszteleteinek emlékét. a Tristan. A kí­ sérő hangszeres együttes kizárólag fúvósokból áll. Egy-egy tételen 308 . fa­ gottokat.zsoltárnzó dallam koronázza meg a darabot. amelyeket a Zsoltárszimfóniával kapcsolatban Stravinsky önéletrajzából idéztünk.zenei jeliegüknél fogva. pontosan tartja magát a mise hagyományos szövegéhez. a mondatok.se talán az egyetlen Stravinsky egyházi művei közül.) A Mise Stravinsky elképzelése szerint nem koncertmű. a szövegi tarta­ lom vagy az érzelmek-gondolatok zenei ábrázolásának. Minden a zenei szerkesztésből indul ki.Rachmaninov. stílusának hallatlan szigorúsága részben talán tüntető ellenvélemény is volt. abban az országban. trombitákat és harsonákat.Páter Noster. amely a katolikus liturgiához tartozik. mint a passiótörténei dramatikus megzenésítése. (Már a Zsoltárszimfónia esetében is ezt ajánlja az előadóknak. hanem kifejezetten templomi használatra készült.

Ennek a műnek lé­ nyege . legfeljebb a szöveg adta nagy formaegységek válnak el egymástól.és bariton. Messze vezetne. amikor az énekkar tiszta akkordjaiba a hangszerek játszanak bele egy-egy idegen hangot. hármashangzatokat. sőt a szinek alkalmazása is éppoly szigorú törvényeknek engedel­ meskedik. másrészt az ortodo. mint ahogy akár a szláv ikonok. A zeneszerző sok szempontból vette figyelembe az előadás helyet: az öt tételt ö maga a székesegyház öl kupolájához hasonlította. Ha a zenei anyagban vagy annak kezelésében. mint Stravinsky Miséjében a zenei szerkesztés. a Dedicatio Velence városa- 309 . a mü hangulata teljesen egységes. amelyek egyrészt a gregoriánra. megszer­ kesztésében találunk is különbségeket. vegyeskarra és zenekarra Dedicatio és 5 tétel A Canticum sacrum 1956-ban készült. különböző karakterű részeiből. STRAVINSKY CANTICUM SACRUM kantáta tenor. Különös hangzást eredményez aztán.nem hangsúlyozhatjuk eléggé magából a zenéből fakad és nem a miseszöveg különböző hangulatú. A hangulat kifejezést is kissé jogtalanul használjuk. A mű ki. akár a bizánei mozaikok vagy a Ducento festményei is inkább színeikkel. ha itt az egyes tételek zenei szerkeze­ téről. az abban az évben Velencében megrendezett nemzetközi modern zenei fesztiválra.szólóra.sebb részében viszont olyan melizmatikus dallamanyagokat ta­ lálunk. méghozzá a Szent Márk székesegyházban. semmint az ábrázolás tárgyával. a melodikusabb szakaszokban elő-olölbrduió ellenpontos struktúrákról beszélnénk.x himnuszok­ ra emlékeztetnek. mint például a Kyrie a Chrisle-től vagy a Sanctus és a Benedictus az Osannáktól. A szerző vezényleté­ vel hangzott fel. Lzen belül Stravinsky igen gyakran alkalmazza a legtisztább alapakkordokat. formáikkal fogják meg a szemlélőt. hiszen az egész Mise lényegében telje­ sen homogén. S még egy képzőművészeti hasonlat: az említett képeken. azoknak különböző megoldásairól. Éppúgy. Maga a zenei anyag tíilnyomó részében homofon-akkordikus. Nines is értelme a tételekel külön-külön ismertetni. mozaikokon az ikonográfia és a szerkesz­ tés.belül rendszerint ugyanaz a zenei anyag kerül kibontásra.

Természetesen nem lett volna Stravinsky Stravinsky. mint ahogy a középső tétel bonyolult kánonszerkezetei félreismerhetetlenül Bachra utalnak. Eunles in mundum. Az 1953-ban komponált Szeptett zárótétele jelentette a nagy fordula­ tot Stravinsky életművében: ez az első eset. Ez utóbbit a zenekar egyes hangszercsoportjainak felelge­ tő. A tenor és bariton szólista énekli a szöveget. melyek már akkor kétségtelenné tették a változást. így mindjárt a Dedicatio Schützre vagy a még korábbi renaissance mesterekre emlékeztet. Már korábbi müvei egyikében-másikában is találunk nyomokat. Még ebben is vannak tételek. Surge. emlékeztet helyenként a Misére. A Canticum sacrum-ban más hatás-átvételeket vagy inkább archaizá­ ló visszapillantásokat is találhatunk. (Az Énekek énekéből. amelyben a mester ezt az irányzatot. A rövid. míg a centrális harmadik tétel önmagában is visszatéréses hármas tagolódást mutat. A nagyforma csodálatos egyensúlyt és arányt mutat. Dedicatio. Jellegzetes ritmikus profilja. akusztikai szempontból is figyelembe vette Stravinsky a bazilika sajátosságait. Az ezt követő időben az első jelentős és nagyméretű alkotás. csatlakozott a dodekafon-szeriális irányzat­ hoz. a teljes metódusátvétel az ezután készült művekre marad. De kétségtelen a módszer és a szerkesz­ tésmód jelenléte. antifonális karaktere juttatja eszünkbe.hoz és védőszentjéhez. 1. néhány ütemes /í/'á«/áí („Velence városának és patrónusának. a sorok nem mindig tizenkét hangból állnak. a kísérő együt­ tesben csak három harsona vesz részt. a második helyen álló darab inkább hangulati. sőt a korai Fúvósszimfóniákra. Szent Márk apos­ tolnak") után az öt tétel koncentrikus formát mutat. a demonstratív kiál­ lás azonban a Szeptett volt. (Márk evangéliumából. aquilo. éppen a Canticum sacrum volt. 2. Az utolsó tétel pon­ tos rák-megfordítása az elsőnek. hangszerelése és ~ a dodekafon szisztémán belül is ~ dallamalkotása azonban félreismerhetetlenül megmaradt egyéninek. illetve kompo­ zíciós módszert alkalmazta. helyenként kötöttebb amannál. hogy az akkor hetvenedik életévén túl levő mester az új bécsi iskola. Az ő szerialitása helyenként lazább. amelyek a korábbi Stravinsky-stilus képviselői. 310 . epigonként alkalmazta volna a schönberg-weberni elveket. Szent Márkhoz szól. angolkürt. Schönberg és főleg Webem kompozíciós elveit átvette. mint zenei rokonságban van a negyedikkel. mely ettől kezdve élete végéig egyeduralkodóvá vált oeuvre-jében. ha szolgaian.) A régi Stravinsky-stilus jegyében álló darab.) Tenorszóló fuvola.

két tenor. könyve. az 31 .) A tétel első szaka­ szában a baritonszóló és a kórus felelgetős és dúsan melizmatikus éneke hangzik. propter quodlocutus sum (Hittem. 115. Hármas forma: a két szélső szakaszban a kórus többé-ke­ vésbé bonyolult kánonjai szólalnak meg. 4. igazi énekes kamarazene. tételnek. több kis tétel. A zárószakaszban ismét a bariton melizmatikus szólamáé a vezetőszerep. valamennyiben szólisták és énekkar egyaránt részt vesznek A Canticum Sacrum-mal kapcsolatban tettünk említést Stravinsky nagy stílusváltásáról. (Márk evangéliumából. Míg a fordulatot bevezető Szeptettnek csak egy tétele készült a szeriális kompozíciós technika »/. amely teljesen az új technika jegyében született: a Threni. ezzel az esz­ közzel ábrázolva a hit szilárdságát.. alt-. A hangszerek az első ütemben akkordokba tömörítve szólaltatják meg a tétel alap-Reihéjét. János apostol első levele. és a Canticum Sacrumban is még egymás mellé kerülnek új és hagyományos elemek. a tétel pontos rák-megforditása az 1.erint. kórusra és zenekarra 3 rész. ugyan­ csak bonyolult kánonszerkesztésben. hogy a kánonfeldolgozás előtt a kórus unisono szólaltatja meg a Credidi. 124. Stravinsky mindössze három zá­ róakkorddal toldja meg a tételt. (Márk evangéliumából. melyet aztán melódiává kibontva intonál a szólista.. Iliiaulemprofecii. STRAVINSKY THRENI id esi Lamenlationes Jeremiae Prophetue szoprán-. Ad Trés Virlutes Hortaiiones: Caritas . (A szövegek forrása: Mózes V. a Canticum. Az egyes szakaszokat az alapsor orgonán való bemutatása vezeti be.és két basszusszólóra. azért szóltam) szövegsort.Fides.Spes .) Mint emiitettük. Brevis molus cantilenae.hárfa és nagybőgő kísérettel. 5. 3. 125. ez a darab is Velencében került bemutatásra. Külön érdekessége a harmadik szakasznak.. a középsőben a két szólista koncertál a női karral. az első mü. zsoltár). 129. majd az a cappella énekkar énekli a további szövegeket. Csodálatos lirikus darab a tétel. Mint pár­ darabja.

(Rendszerint a mű alapjául szolgáló sor és an­ nak egyik megfordítása kerül egymás mellé.: mintegy címként halljuk az IncipU lamentatio Jeremiae Prophetae szavakat. Minthogy azonban az egész mü egyetlen tizenkétfokú sorra épül. A mélybasszus szólista éneke nyit­ ja meg az első szakaszt. Jere­ miás siralmainak könyvéből. Solacium (Vigasztalás). Hasonlóan a Canticumhoz. A tulajdonképpeni első tétel szakaszai azonos szerkezetet mutatnak (az emiitett ismétléses konstrukciót): az énekkar szólaltatja meg a héber betűket.) Az első tételt rövid bevezetés nyitja meg . kíséret nélküli szólamát a kórus harsonák által kísért közbevágásai. de más-más zenéjü szakasz követi egymást. valamennyi szakasz kez­ detén Stravinsky megzenésíti azokat a megnevezett héber betűket (alef.1958-as Biennale alkalmával. Ezt a kórus és az egyes szólisták egymással szembeállítva. ill. majd ugyancsak a kórus recitálja szavalva a szakaszok szöve­ gét. vagy kánon­ ban összeszőve adja elő. valamennyi tétel. Mint a Canticumban.) amelyek számokként alkalmazva állnak a Siralmak egyes versei előtt. A tételek java része szövevényes ellen­ pontban alakul ki. a Threni tétel­ beosztása is a többrészességen alapul. A középső részt a zeneszerző alcímekkel is három részre osztotta. és a velencei premier után pár héttel sor került az ottani bemutatóra is. Majd a 312 . Ezután kerül sor ugyanennek a szövegnek énekelt bemutatására. Sensus Spei (A re­ mény érzése). A Threni-ben Stravinsky nemcsak a schönberg-weberni tizenkétfokú­ ságot és a soros szerkesztést veszi át. az említett héber betűk szakítják csak meg. A mü a biblia latin fordításából. A darab tulajdonképpen a Hamburgi Rá­ dió felkérésére készült.ismét a Canticum Sacrum Dedícatiója tekinthető modellnek . Stravinsky emellett gyakran él az ismétléses for­ maalkotással is.) Ezt a formaegységet követi minden esetben a szakaszoknak Stravinsky által Diphona-nak nevezett kétszólamú záradéka. a zenei anyag természetesen homogén­ né teszi az egész művet.) Itt a három rész címe: Querimonia (Panasz). A három szakasz mindegyike több apróbb formaegységre tagolódik. Az egész mű folyamán. (Ismét csak a Canticum tengelytételére és annak a háromrészességére kell utalni. sok a kánon és más ellenpontos forma. A kíséret nél­ küli énekkettősök pedig ismét Schütz stílusát idézik fel. ebben is fel­ fedezhető Schütz és Bach hatása. bét stb. (Teljesen modern megoldása ez a hagyományos strófa­ szerkezetnek. azaz több azonos szövegű. a Vulgata-ból veszi a szöveget.

legszínesebb része ez. Mint oly sok kategorikus megállapításnak. niégpedig olyan átdolgozás révén. amely egy eredetileg más célzatú da­ rab zenei anyagából állítja össze a koncertformát. végül a másik tenorszólistával négyszólamú kánonban zenésiti meg Stravinsky a szöveget. miszerint a „pojáca" Stravinsky minden darabjában más és más arcot mutat. kiegyensúlyozottabb. Éppen ez a csodálatos Stravinsky életművében: bármilyen stílust. hogy egy mű átdolgozás során kapja meg végleges formáját.. 7 tétel: I ária. A harmadik tételt a két basszusszóló megint csak címet bejelentő ket­ tőse nyitja meg: Oratio Jeremiae Prophetae. nemegyszer dallam és megfordítása lépnek egymással kánonviszonyba. 78.bölcs mondás". 5 kórustétel. mármint az. szerke­ zetileg azonban ugyanolyan bonyolult. mint akár korai. a kánon. akár közép-periódusbeli alkotásaira. mint a megelőző formaegységek. Jelen esetben az ere­ deti változat: filmkísérőzene volt. hosszabb nyugat-európai 313 . A második szakasz izgatott. bármilyen módszert alkalmazott is. mindig egyazon egyéniség kisugárzását kell éreznünk. Csak a szakasz végén nyugszik meg a hangulat a teljes énekes együttes nyugodt akkordjaiban. talán az egész mü legfeszültebb. Valóban imahangulatú té­ tel. az első basszussal háromszólamú. És ha már a kifejezési eszközöket említettük: erre a műre éppúgy vo­ natkozik Stravinsky félreismerhetetlen egyéni hangja. Prokofjev. I zenekari tétel Nem első eset a zene történetében az Alekszandr Nyevszkij példája. hogy melyik a sajátja. A zenetörténet nagy hazugságai közé tartozik tehát az a nemrégen még sokat emlegetett i. tehát a zárórész mintegy összefoglalását adja a mü kifejezési eszközeinek. ennek is éppen az el­ lenkezője igaz. drámai hangokat üt meg. melyben találkozunk ismét az énekkar szavalókórus-jellegével. a szólisták kánonjaival. Tartalmának megfelelően a harmadik rész nyugodtabb. Természetesen itt is ural­ kodik. tulajdonképpen nem lehet tudni. vegyeskarra és zenekarra..tenorszólóval kétszólamú. Op. mint formáló elv. PROKOFJEV ALEKSZANDR NYEVSZKIJ kantáta altszólóra.

1934-ben már volt egy ilyen kísérlete. és így alkotta meg az Alekszandr Nyevszkij-kantátát. i képsorokat Pro­ koíjev ritmikájára állította össze. világháború kitöréséhez.ismerni kell a Jégmezők lovagját. ma is a filmművészet legnagyobb remekeit tiszteljük. (Korábban. és így a kép és hang. Számos filmnek ő komponálta a kísérőzenéjét. öntörvényű zenei formákká fejlesztette. hogy a film: korunk egyik legfontosabb művészi kifejezőeszköze. a filmalkotás művészi értékéhez és sikeré­ hez igen nagy mértékben járult hozzá Prokofjev mu/sikája. ám ugyan­ akkor nem estek a végletes átideologizálás sematizáló hibájába sem.szórakoztatástól. amelyek megértéséhez . A film zenéjének megírására Eizenstein Prokofjevet kérte föl. akkor a Tetik hadnagy c. Mint az összes filmtörténet megjegyzi. s nem volt vitás. és mire a filmzenéből készült kantáta premierje elhangzott. hiszen a XIII. aki a zenére vágásnak egyik legnagyobb mestere '. Ezek a filmek igazi művészi alkotások. Annak az időszaknak szovjet filmjei. 1937-ben készítette el Eizenstein a Jégmezők lovagja c. első hangosfilmjét. A film Nyevszkij diadalát mondja el a teuton lovagok felett. Hosszú várakozás után. ol. nagyszabású történelmi filmjét. már csak há­ rom hónap hiányzott a II. hogy a hitleri hadigépezet előbb-utóbb a Szovjetuniót is megtámadja. század­ ban lezajlott események: az Oroszországra támadó német (teuton) lova­ gok legyőzése.. égető analógiát mutatott a fasiszta Németország harci ké­ szülődésével. igen hamar megtalálta a kapcsolatot a 30-as években nagyszerű fejlődésben és lendületben levő szovjet filmmű­ vészettel. 1937-ben időszerű volt ez a téma.) A kantáta 7 tétele tulajdonképpen nem folyamatos cselekmény. 1938-ban került sor a film bemutatójára. in­ kább „történelmi tablók". Alekszandr Nyevszkij novgorodi herceg történetét választotta filmje témájául. (Innen kapta a Nyevszkij = Névai melléknevet. külföldi sikertelenség és hazai bürokratizmus leküzdése után foghatott újra mun­ kához. A novgorodi herceg egyszer már megmentette országát. vágás és zene cso­ dálatos ellenpontos szövedékben forrott össze. Eizenstein.cselekménybeni megértéséhez . különösen Eizenstein al­ kotásaiban. így na­ gyon is természetes. A film elkészülte után Prokofjev a kísérőzene legjellegzetesebb részeit kibővítette.) 314 . mindenekelőtt Eizenstein. Pudovkin és Dovzsenko alkotásai távol álltak az olcsó . bennük. hogy Prokoíjev szívvel-lélekkel állt e nagyszerű mű­ vészet szolgálatába. hiszen tudta.tartózkodása után hazatérve. film zenéjéből állított össze koncertszvitet. amikor 1240-ben a Néva mentén legyőzte a betörő svéd hadsereget. képek.

A teuton lovagok csellel jutottak be a vá­ rosba: keresztvívő zarándokoknak álcázták magukat. Aki azonban karddal jön. Oroszország a mongol iga alatt. hi­ szen a kórusnak . aki mint vendég jön Oroszországba. hogy alig hagyja el a megütött alaphangot. mely a novgorodi herceg­ nek a svédeken aratott győzelmét énekli meg. fe­ nyegetik Novgorodot. szíves fogadtatás­ ra talál. egy latin szövegű és gregoriánra emlékeztető dallamot." 1. Dal Alekszandr Nyevszkijröl.vagy kis túlzással így is mond­ hatnánk : tömegdal -. Egyébként a kantáta egészére elmondhatjuk.) 4.mely ismét a már a 3. Kórustétel. Fel. de a második csa­ tában tönkreveri a lovagrendet. A kantátának ez a 315 . ugyancsak népdal jellegű szakasz váltakozásából áll össze a tétel. és csatára kényszeríti a lovagokat a Csud-tó jegén. Nyevszkij győze­ delmesen vonul be a felszabadított Pszkovba.csak másodrangú szerepe van benne. 3. Ezt az elnyomást ábrázolja a kantáta be­ vezető tétele. Középszakaszában válik csak a hangvétel lá­ gyabbá. Nyevszkij áll a sereg élére. Ennek a témá­ nak szinte már mániákusan monoton ismételgetése ezt a tételt Stravinsky Zsoltárszimfóniájának I. Segítségére siet maga a természet is: a tó jege beszakad a nehéz páncélba öltözött lovagok alatt. A XIII. Feldúlták Pszkovot. amely tulajdonképpen zeneileg tagolja a tételt. tételéhez teszi hasonlatossá. A keresztesek Psekovban. 5. hogy Prokofjev talán eb­ ben a darabban közelített legjobban a muszorgszkíjí hagyományhoz. a tétel fő ze­ nei anyaga azonban egy jellegzetesen orosz népdal hangvételű melódia. te orosz nép! Lendületes induló . Egyes megjelenései közt az álcázott lovagok „zarándokénekét" halljuk. Egy lassabb és egy gyor­ sabb tempójú. 2. Sötét hangzatok keretezik ezt a zenekari muzsikát. melynek tematikája természetesen ismét az orosz népdalokra emlékeztet. A fenyegető ve­ szedelmet az a zenekari rész illusztrálja. éles harmóniák és ritmusok adják a zene jellegzetességét. (Mint ahogy Prokofjevre általában is hatott a nála alig valamivel idősebb Stravinsky. mely a zenekar segítségével tárja a hallgató elé e szomorú sorsot. A filmet záró szavai: „Minden idegen. érzelmesebbé.Most a teuton lovagok támadtak az országra. Először vereséget szenved. at­ tól csak időnként tér el. és akkor is csak kis távolságra. Rézfúvók és ütőhangszerek súlyos akkordjaiból áll ez a szakasz. Csata a jégen. tételből ismert latin éneket szó­ laltatja meg . kard által leli halálát. Tulajdonképpen zenekari tételnek is nevezhető. a szélső szakaszokban kemény. Ennek legfőbb jellegzetessége az. században az ország nagy részén a mongolok uralkodtak.

de micso­ da mozizene!" A tétel valóban bővelkedik leíró részekben. életben tartja ugyan a klasszi­ kus-romantikus hagyományt. majd magát a csatát. 6. mint a csata­ képnek az oroszokat ábrázoló része . Op. Ismét két zenei anyag áll szemben egymással: egy ünnepélyes.csakúgy. amelyek valamely közvetlen agitációs feladat szolgálatában mozgósítottak. Ez utóbbi .leginkább filmzeneszerű része. és egy vidám. Ez a kantáta egyetlen szólótétele.és basszusszólóra. 81. de csak szellemében és nem kifejezőeszkö­ zeiben. 7. himnikus jelle­ gű. SOSZTAKOVICS DAL AZ ERDŐKRŐL tenor. vegyeskarra és zenekarra. Egy amerikai kritikából hadd idézzünk: „A »Csata a jégen« lényegében talán nem egyéb mozizenénél . A csatamezőn. a lovagok elsüllyedését. Altszóló siratja el a csatában elhunyt orosz hősöket. Ak'kszandr Nyevszkij bevonulása Pszkovha. táncos karakterű. a művek feledésbe merültek. 7 tétel Dmitrij Sosztakovics 1949-ben írt oratóriuma azok közé a szovjet oratorikus müvek közé tartozik. egy olyan korszaké. közvetlen hatású és rendszerint a tömegdal hangvételét követő muzsikát írtak. Az oratóriumoknak és a kantátáknak ebből a szinte végtelen sorából 316 . gyermekkarra. konkrét politikai problémákhoz volt kötve. mint egy elmúlt korszak termékei. Harangzúgás. például a „Halál dalai és táncai"ciklus dalaira. halljuk és szinte látjuk a felvonuló lovagokat. A személyi kultusz idején. Azóta a szovjet muzsika is új utakon jár. trombi­ ta-fanfarok és a kórus ünneplő éneke fogadja a győztes hadvezért. a sztálini kor­ ban ezek a közvetlenül agitáló vokális-szimfonikus művek foglalták el a szovjet zenei alkotás központi helyét. a velük szemben álló orosz hadakat. Zenei anyaga és feldolgozásmódja ezúttal is emlékeztet Muszorgszkijra. mint ahogy ez a 45-50-es években „egyedül üdvözítő" volt. amelyben a művészet feladata túlnyomó­ részt napi eseményekhez.Prokofjev szimfóniáinak kicsatta­ nó lendületű scherzóira hasonlít. A zeneszerzők kivétel nélkül egy­ szerű.

Emlékezés a múltra. Ám ez a tradicionális muzsika mennyi finomsággal.azóta egyes tételek textusát át is dolgozták -. és önmagában véve is értékes. majd később egyre visszatérő. majd a szólisták éneke Után az első tétel motívikája vezet a mü tetőpontjához. légies harmóniái fölött csendül meg az újra erdőkkel borított táj látomása a tenorszóló énekében. de a zene önérdemei révén túlnő a konkrét agitációs célon. elhaló dallamával. természetesen gyorsabb tempóban és világosabb zenei színekkel. trombitaszólóval. Amikor a háború véget éri. 7. felelgető fanfarokkal és dobpergéssel. pontozott lüktetésű. 1. A hős város lakói az erdőültetésben is elsők: ezt a témát Sosztakovics jellegzetes tömegdalként dolgozza fel. artisztikummal. a kipusztitott erdőkről. A Sosztakovics-mű látszólag a fenti elveket követi: legfőbb inspiráló forrása Muszorgszkij hagyománya. A rövid zenekari elő­ játék után a cappella vegyeskar álló. A basszusszólista fájdalmas ariosója a háború utáni orosz tájról: a letarolt földekről. 317 . A tételt indító. Szavait a férfikar húzza alá. A tétel má­ sodik részében a zenekar is bekapcsolódik. zeneiséggel van megirva! Elavulhattak a szövegek . szimfó­ niájának lassú tételéből ismerjük. melyben az egész előadói ap­ parátus részt vesz. Gyermekkórus jellegzetes úttörőindulója. a fuvolaszóló szinte misztikus. A pionírok erdőt ültetnek.egyetlen mü vált maradandóvá: Sosztakovics Erdő-oratóriuma. Szünet nélkül következik: 4. fájdalmas melódia párját Sosztakovics IX. Séta a jövőben. Gyors tempójú és 3/4-es metruma elle­ nére induló jellegű kartétel. Ismét szünet nélkül következik: 5. 6. melyben a múlt fájdalmas emlékei kapnak ismét hangot. Első része monumentális fúga. A . Éljen! Apoteózis funkciójú zárótétel. 3. 2. A tétel második részében az újraerdősitési tervről van szó.sztálingrádiak élen járnak. A tételben a basszusszóló és a vegyes­ kar folytat párbeszédet. igen szépek az utolsó üte­ mek. Az oratórium legszebb tétele. Borítsuk erdőkkel hazánkat.

. mondjuk: hándeli értelem­ ben vett darabot nevezzük oratóriumnak. 1923 nyarán készült el a végleges. hogy sohase te- 318 . amit az év májusában akartak bemutatni. Boldog egy korszak! Diákok. egy-két ütős és egyetlen nagybőgő.Ebben az egy mondatban kitűnő zeneszerzői leckét kaptam: azt. milyen nehézségeket okoz ne­ kem. parasztok és hivatásos művészek vet­ tek részt közös örömünkben. Anélkül. Arra kért. énekkarra és zenekarra 28 szám: 6 szóló-tétel.17 tagú hangszeres együttes állt Honegger rendelkezésére: néhány fa. és komponáljon száz énekesre és 17 hangszerjátékosra. Az eredeti. s amelyet nem színpadon adnak elő. harmóni­ um. a „szimfonikus zsoltár". mivel 1921 óta az oratórium fogalma némi módusuláson ment át. hogyan emlékezik a keletke­ zés körülményeire maga a szerző: „1921 elején levelet kaptam René Morax-tól. Lássuk.HONEGGER DÁVID KIRÁLY szimfonikus zsoltár három részben.és rézfúvós. Honegger a legjobb tanácsot Stravinskytól kapta: „Elmondtam neki.a Dávid király eredetileg színpadi mű volt. hogy felmértem vol­ na a rám bízott munka fontosságát. S mindehhez száztagú énekkar. Ma azt mond­ juk rá: oratórium . 7 zenekari tétel. szoprán-. Leg­ szebb emlékeim közt őrzöm az előadásokat. és nagyzenekarra hangszerelte át a művet. oratorikus válto­ zat. Hogy bonyolultabb legyen a definíció problémája . Honegger némi átcsoportosítást hajtott végre a számok sorrendjében. kórusra és zenekarra készült. mint én vagyok. narrá­ torra.ma. 14 kartétel (részben szólókkal). Jean-nal együtt a Théátre du Jorat-t megalapította Méziéres faluban.ezt a különös műfaji meghatározást írta Honegger a „Dávid király" végleges változatának partitúrájára. mondta. Nemcsak a „szabályos". s főleg a munka előkészüle­ teit.és tenorszólóra. örömmel elvállaltam. 12 kilomé­ terre Lausanne fölött. dolgozzék úgy. hogy Írjak zenét a Dávid királyhoz. hogy előirt hangzó tömegeket kell kiegyensúlyoznom. alt. aki testvérével. mintha ön választotta volna az együt­ test. ~ Nagyon egyszerű. A feladat tehát nem volt könnyű. zongora. 1 melodráma „Szimfonikus zsoltár" . ami szólóénekre. hanem minden olyan alkotást. méziéres-i előadáson ugyanis mindössze ." Két évvel később. mivel ez a té­ ma nagyszerűen megfelelt az olyan bibliásnak.

könnyen meg­ jegyezhető és ábrázoló erejével is hatásos zenei magból építi fel az egyes tételeket.. „A közönséggel megalkuvás nélkül lehet. Néha úgy éreztem. amikor a jorat-i parasztok énekelték a Dávid király allelujáját. majd 1924 tavaszán francia nyelven is le­ zajlott a bemutató. politonalitás) és a zenekar modern kezelése. az újat. Ez a sokféleség azonban mégis egyénivé válik Honeggernél. S Honegger szinte egész alkotói pályáján arra törekedett.. mind pedig a tömege­ ket szerettem volna megnyerni. azaz a zenei alap­ gondolatok kezelése. részt kezdő örömdal anapesztikus ritmusa -. sőt kell is beszélnünk. Modern? Ma semmiképpen sem hat annak: klasszikus tisztaságú ze­ nének érezzük. Ez a kettős premier hozta meg Arthur Honeggernek. művészi igényességben soha meg nem alkuvó műveket írjon. a svájci Winterthurban. De lehet hangszínötlet is egy tétel alapja. Honegger rendszerint egy frappáns. s végül a „modern" réteg: a harmónia világ differenciáltsága. bel­ ső szükségszerűségnek. a régi stílusok más rétegei. illetve Párizsban." Honegger zenei nyelvezete. A Dávid király egyike lelt a leggyakrabban játszott modern müveknek. Megtalálható benne a „bibliás" vonzódása a protestáns korálhoz .akkori. egybefűzi a szálakat a szerző dramatikus egyénisége.. stílusa sok forrásból merit.mint például a n. de ugyanakkor mesterségbelileg tökéletes. Ez a mag lehet egy jellegzetes ritmikus figura . De valószínűleg már 1923-ban sem volt olyan értelemben modern. mint a filiszteusinduló rézhangzása.kintsem az adottságokat kényszernek. a különböző régi és mai ." 1923 márciusában németül. vagy egy dallamos gon­ dolat . hogy idegenkedhetett volna tőle a minden korban és mindenhol konzervatív.. si­ került-e célomat elérnem? Mind a szakembereket. hogy a nagy tömegekhez szóló. 319 . a népdal világa. Erre törekedtem. Nyilván ez utóbbi összetevő volt az.s ezen keresztül Bachhoz-.leghatásosabb példaként a kétszer is felbukkanó Alleluja témájá­ ra utalhatunk.táncok ritmusvilága. szín­ vonalban. hanem személyes feladatnak. az akkor harmincegy éves fiatalembernek a világsikert. de be­ szédünknek világosnak kell lennie. áttételesen: a gép tisztelete. ami a Dávid osz­ tatlan sikerét eredményezte szakma és nagyközönség előtt egyaránt.például. a modernet nehezen befogadó nagyközönség. . Jelentős szerepet juttat Honegger a Dávidban a koráidallamoknak is. az időnként egyidejűleg alkalmazott több hangnem (bitonalitás. nem tudom. Megragadja a közönséget a zenei szerkesztés is. hogy ez sikerült . tisz­ ta hunamizmusa.

(Az oratórium méretekben és zenei szépségekben legjelentősebb szaka­ sza. A színmű és az oratórium híven követi Dávid történe­ tét. Fia. annak vad hangzására. illetve a kórus-zsoltárok masszív tömbjellege nagyon közel áll a mindennapi templomi gyakorlatból ismert formákhoz.gyilkosság árán is . hogy nem zenésítette meg Dávid és Góliát pár­ viadalát). a hegyekbe vonul vissza. mely nagyon emlékeztet Stravinsky Tűzmadarának Kascsej-táncára. amint azt Sámuel I.) Nem mindig i(órus énekli e tételeket. még Saul király életében. (Félelmes erejű programatikus melodráma kíséri a jelenetet.) Dávid Izrael és Júda királya lett. könyve ránk hagyományozta.) Az uralkodó Dávid bűnbe esik: megkívánja és . A Dávid ezzel mintegy előfutára lett Stravinsky Oedipus Rexének. valamint a Királyok I. A frigyládát diadalmenetben viszi Je­ ruzsálembe. és II. (Kivéve a III.(Talán innen a „szimfonikus zsoitár"-megjelölés. Kenje fel királlyá az ifjat. Saul újra harcba keveredik a filiszteusokkal.ott pusztulnak a Gilboa hegyén lezaj­ lott csatában. A király és fia. tudni akarja jövőjét. s ezért az endori boszorkány által felidézte­ ti Sámuel szellemét. Először fellázad ellene fia. A cselekmény. a pásztorfiút. Az Úr büntetése sújtja. disszonanciáira. 320 . ~ Sámuel prófétát égi szózat inti: menjen Bet­ lehembe és keresse meg Dávidot. majd a várost meglátogatja a Halál angyala. A zenekari bevezetés e^részt a harcok hangulatát. René Morax tanácsára Honegger narrátorrá bízta a cselek­ mény ismertetését. Ezek a tételek talán a legegyszerűbbek valamennyi között: dalszerűsé­ gük. gyakran szólóénekre bizza a szerző a megszólaltatást.) Az Úr angyala tudtára adja Dávidnak: nem ő. Absolon. (Hatalmas siratójelenet zárja az első részt: a főleg szöveg nélkül éneklő női kar hangjai felett szólalnak meg Dávid fájdalmas szavai. elragadtatásában táncot lejt a frigyláda előtt. akit az Isten minden kegyével el­ áraszt majd. (A frigyláda előtti tánc zárórészében hangzik fel először a monumentális Halleluja.) Felvonulnak a filiszteusok (induló). Uriás feleségét. könyve. Dávid elsiratja a holtakat. másrészt Dávidot. Góliátot (jel­ lemző Honegger ízlésére. a Halál angyala megjelenésének rémületében felhangzó részletet.) A mű egyébként oratorikus változatában nemcsak énekes szólistákat foglalkoztat. szakasz utolsó zsoltárát. hanem fia fogja fel­ építeni a jeruzsálemi templomot. Dávidnak menekülnie kell az ifjú népszerűségére féltékeny Saul elől.Dávid barátja . Dávid legyőzi a filiszteus óriást.megszerzi Bethsabét. és legyőzik Sault. és örömében. a pásztorfiút állítja elénk. Jonatán .

) HONEGGER-CLAUDEL JOHANNA A MÁGLYÁN (Jeannc d'Arc au Bücher) dramatikus oratórium 11 jelenetben. 2 szoprán-. Mére aux Tonneaux. harangok (szoprán és alt) ~ Egy hang. A Szamár. tenorés basszusszólóra. vegyeskarra. Jean de Luxembourg.kezdetben balett-táncos­ nő. herold. III. majd színésznő is . Klerikus (tenor) ~ Egy hang. Paraszt. Vádló. Ida Rubinstein ihlette többek között Debussy Szent Sebestyén-jét. (Az oratóriumot az Alleluja visszatérése zárja le. ha nem is alko­ tói pályájának fő műve. ez­ után az Alleluja dallama koráltémával szövődik össze. Most is ő volt az. Regnault de Chartres. prózai szereplőkre. Domonkos testvér.és kórustételekre i. Guillaume de Flavy. csak szerény közreműködőjének" -jelentette ki Honegger egy ízben arról a műről. A Szent Johannáról szóló oratórium ötlete eredetileg Ida Rubinsteintől származik. meghal. nem vállalta a mű leg- 321 . Ravel Bole'•óját.A Jeanne d'Arc-ban Claudelnak oly nagy része volt.Margit és Katalin.. melodráma. alt-. misztériumjátékra.Az öreg Dávid királlyá keni kedves fiát. I. aki misztériumjátékra ösztönözte Honeggert és Paul Claudelt. Porcus. Stravinsky Perséphone-jkt és A tündér esókja című balettjét. Claudelnak nem volt kedve a darab megírásához. majd megbékélve sorsával. hogy nem is tar­ tom magam a darab igazi szerzőjének.állt egy új mű születésének hátterében. előjátékkal. Paraszt (basszus) Prózai szólisták: Johanna. herold. melynek hőse a Pucelle. Pap A jelenetek nem oszthatók szóló-. Bedford. Mint oly sokszor a század első évtizedeinek Párizsában. herold. a Szűz: Jeanne d'Arc. Perrot. II. s ez az egybefonódás visz el hatalmas fokozásban a tetőpontos apoteózishoz. amely. Salamont. Heurtebise. de mindenesetre legnépszerűbb opusza. gyermekkarra és zenekarra Énekes szólisták: A Szent Szűz (szoprán) . ismét ez az orosz származású müvészasszony .

A karmester Bartók műveinek nagy propagálóra. az elhivatás. akiket szeretünk. Előszóra gyalázatos roueni per elevenedik meg előtte. Mint ahogy állítólag a haldokló előtt végigvonul egész élete. „mintha sírfeliratot olvasnának": „Nincs nagyobb szeretet. Paul Sacher volt. Bachi polifónia. Oriéansban. Honegger zenéje . nem tagadja meg küldetését. Csak jóval később .akárcsak a Dávid királyban . zsoltározó egyszerűség. S ez a pillanat lett a mű címe: Jeanne d'Arc a máglyán. A láncaitól megszabadult lelket a Szent Szűz fogadja magához. S a vég: a máglya meggyullad. történelmi alak elhangzott szavainak kép­ zelt keretbe való belefoglalását. . A bemutatóra 1938. Az emlékképek sorát pedig a jelen egyegy „bevágott" pillanata szakítja meg: a roueni máglya körüli esemé­ nyek. mint feláldozni az életei azokén. mégpedig Johanna hőstettének színhelyén. modern ze­ nekari hang. Az utolsó tabló: a gyermekkori emlékek. az égi szózat. Bázelben." A partitúra 1935. augusztus 30-án készült el.nagyobb nehézségét: az élő. Összetartja magas szárnyalású.sok forrásból merít. mely­ ben bennefoglaltatik minden. a modern zene egyik apostola. gregorián és gyermekdal . Claudel vízióban eleveníti meg Johanna életét. majd a félelmetes és szégyenletes groteszk kártyaparti. a roueni máglya. Johanna vállalja az áldozatot. amely azonban e sokrétűség ellenére sem hullik szét elemeire. Bibliai sza­ vak felhasználásával utalt Claudel és Honegger a mű célzatára: Es Franciaország kietlen és puszta volt. igazságát. részben francia. . Ezután Jeanne d'Arc küldetésének csúcspontja villan fel: Károly király rheimsi koronázása. Domrémy tája és gyermekjáté­ kai. amely még éle­ sebbé teszi az oratórium politikai-eszmei elkötelezettségét. S a gyermekhangok szólaltatják meg a ta­ nulságot. úgy vonulnak el egymás után a máglyához kötözött Johanna előtt életének eseményei.mindez benne foglaltatik a zenében. a történeti valóság és a költői fikció egyesítését. mely maga is részben latin. melyben őt te­ szi meg tétnek Anglia és Franciaország négy főura. régi tánczene. részben verses.lohanna életének utolsó pillanata.állítólag revelációszerüen . .döbbent rá a megoldás sarkalatos pontjára. jazz és szavalókórus. Ida Rubinsteinnel Johanna szerepében. S sötétség volt a királyság felett. Egy pillanatot kell megragadni. Mégpedig ellen­ kező sorrendben. A há­ ború alatt a két szerző prológust írt a műhöz (1944-ben). emelkedett szövege. népdal. részben pró- 322 . A következő évben volt a franciaországi be­ mutató. má­ jus 12-én került sor.

. s annak népies jellegét hangsúlyozza. mint ennek a közösségi hang­ nak közösségi kifejezője. a Trimazonak. majd azelhivatást mondják el. . valami egyszerűségé­ ben triviálissá váló. majd kórus -. akik nyelvi megújulást vártak tőle. Még két nagy zenei tömbről kell külön megemlékeznünk.és stílusvilágát veszi mo­ dellnek. . de beszédünknek világosnak kell lennie. Ami azonban a legfontosabb: a népdal. forma.Johanna szerepének egyetlen énekelt részlete ." Tulajdonképpen ugyanilyen szerep jut a gyermekdalnak is. A francia népdal a troubadour. Mindkettő egyformán alkalmas arra.. Majd ő maga is . a régi eszközök mellett most a népdal is megjelenik. de talán senki sem kereste benne olyan következetesen a közösség hangját.. . vagy svájci német nép­ dalról van-e szó. melyek a domrémy-i napokat. zenében: „ . S ez az ének .prózaszövegekkel meg-megszakitva . az ő gyermekkorát.A másik szcéna a kártyajáték. ez mu­ tat rá kulcsszerüen a zenében a mű alapeszméjére. Mindez együtt démonikusan félelmetes. Az egyik az ítélkezés jelenete. Történeti tömegjelenet­ ben szólal meg. Jeanne d'Arc harca mindenki harca. Mindegy neki. hogy régi francia. melyet a claudel-i szö­ vegben majd az utolsó .megalkuvás nélkül lehet.kapcsolja az orléans-i szüzet népéhez. mely a mű zárójelenete előtt hangzik fel. mint azok. természetesen modern eszközökkel és mai szemlélettel.és trouvére-dalok óta sokmindenre tanította már a műzenét. az egyetlen magyar Honegger-monográfia szerzője írja: „Honegger mást keresett a népdalban.. mint Honegger.eldúdolja a dalocskát. Különös muzsika: jazzes elemek.merőben új jelenségek Honegger 323 .. . Ho­ negger itt a középkori tánczene nyelvét. Summázásként idézzük ismét Szőllősy András szavait: „Népi hős és aktualizált történelmi tanulság .. s így groteszken hangfestő-jellemábrázoló gyermek­ nóta. Goya hátborzongató karikatúráira em­ lékeztető összhatást eredményez." Gondolatban: Jeanne d'Arc pere mindenki pere Franciaországban. állathangok utánzása és szavalókórus vegyül össze benne.•zai. sőt kell is beszélnünk. Megalkuvás nélkül és világos módon az. a már felvázolt díszletet nemzeti színekkel ékesítse. hogy valamilyen nagyobb közösség hangját szólaltassa meg általa. Természetesen gyermek­ hangok éneklik . Nem engedi szétesni a zenei'és gon­ dolati alapeszme sem. s így a zene is mindenki muzsikája. Szöllösy András. s fölötte hangzanak fel Jeanne szavai.előbb szóló. Egységbe forrasztja a logikus drámai szerkesztés és Honegger min­ denen keresztülsugárzó egyénisége. A felhasználás módja világosan tájékoztat a népdal szerepéről.mondat mond majd ki.fentebb már idézett . hogy ..

és tenorszóló az énekkarral váltakozva latinul is­ métli a káromló szavakat.) Az ülnökök a birkák. boszorkány.. 1. A földi hangok.oeuvre-jében. mely a maga belső logikája szerint is. Természetes. a Jeanne cfAir példázatához vezetett. Bármit is tagad Johanna. A könyv. mely lassú átmenettel. 2. megelevenedik Jo­ hanna története. az Isten. A: égi hangok. A: állaloknak kiszolgáltatoti Johanna. latinul porcus a neve. hogy a szűz min­ denképpen vétkesnek tűnjék. A szégyenoszlophoz kötött Johanna." A cselekmény. 3. kámzsás szerzetes. Porcus. az elnök Porcus úgy vezeti a tárgyalást. Domonkos első szavai a fellázított. 5. amelyben a misz­ tikus. Sötét. neve kiejtésben teljesen azonos a disznó francia megfelelőjével. melyben Johanna egész története le van írva. a törvényszéki tárgyalás. aki e nehéz években újrafogalmazta a maga számára a művészetről vallott felfogását. a jegyző a szamár. de bizonyosan egyike azoknak a keve­ seknek. a máglya cölöpéhez 324 . a máglyára méltónak. Fehér csuhás. egyre fokozódó és egyre fényesebbé váló hangerővel és színekkel készíti elő a Johanna megjelené­ sét idéző próza-felkiáltásokat. kezében egy nagy könyvvel. „mélységből kiáltó" hangulat árad a pro­ lógus első szakaszából. Tompa tam-tam ütés és nagydobpergés festi az első ütemben Franciaország történelmi éjszakáját. A szégyenoszlophoz. (A claudeli szöveg nagyszerű szójátékkal él: a roueni per törvényszéki elnöke Cauchon beauvais-i püspök volt. a róka és a kígyó lemon­ dása után a Disznó. 4. svájci Honegger egyetérthetett Jeanne d'Arc alakjának megformálásában. felizgatott tö­ meg kiáltásait elevenítik meg: Johanna eretnek. komor. hogy ezt az új szemléletet. árulónak. A jelenet végén Johanna nevét suttogják. katolikus Claudel és a protestáns. A történet képeinek sorozatába bevillantott /í'/en/V/e/ú' pillanat. Tizenöt esztendeje járta ezt az utat. Az elnök a tigris. A sötétségbe visszahanyatló zárórészben megszólal a De profundis zsoltárszöveg is. a második világháború felé sodródó Európa egyre nyomasztóbb légköre teremtette meg. Az első nagy tabló: a roueni per. a király és a nép ellensége! Égettessék meg! Domonkos szavait átveszi a kórus. Domonkos testvér elkezdi a felolvasást. Majd megszólal a szöveg­ nélküli kórus: a Jeanne d'Arcot hívó égi hangok kara. majd a basszus. Domonkos testvér jelenik meg mellette. Az orléans-i szűz már oda van kötve a roueni máglya cölö­ péhez.. szükségszerűen. a cochon-nal. akik a legkisebb stílustöréssel és művészi engedménnyel érkez­ hettek el a nagy tömegekhez szóló példázatok zenei megjelenítéséhez. Nem Ho­ negger az egyetlen.

Katalin és Margit. négy királynő és négy lovag vesz részt: őfelségéik. majd egy klerikus hangja szólal meg. A nép táncol. az északi gabona­ termő földeket Heurtebise képviseli.) Domonkos testvér felvilágosítja Johan­ nát: nem kutya hangját hallja. az angol király. királynőik a Dölyf. akit Guillaume de Flavy kiszolgáltat az angoloknak. 7. (Ugyanez a kutyauga­ tás hangzik fel a mü elején is. Normandia tavaszát. a burgundi herceg és a Halál. 8. a leghatalmasabb tabló. jelenetből ismert zenei anyagot szólaltatják meg. 6. akik őfelségéik helyett a játszmát tulaj­ donképpen lejátsszák s az ügyeket elintézik: a szembenálló hadak vezé­ rei. Azaz. Johanna emlékeiben felcsendülnek a domrémy-i harangok. ha­ nem szeretet. A kártyajátékban négy király. Mint ahogy mindazok a doktorok és tudósok: Malvenu. a Sátán hívei. A rövid. a Kapzsiság és a Bujaság. összesen tizütemes rész az egyetlen. A déli borter­ mő vidéket Mére aux Tonneaux („A hordók anyja"). illetve mindenképpen csak Johanna a vesztes. Coupequesne és Toumouilié. A négy lovag pedig. az veszít. ahol Károlyt Franciaország valóságos királyává kenik fel. sorra feltűnnek a francia föld különböző vidékeinek lakói. Regnault de Chartres és Guillaume de Flavy. illetve a 7. Bedford hercege. Ahogy a menet elhalad. 10. S ennek a kardnak a neve nem gyűlölet. Jean de Luxembourg. Jean Midi. A királyok avagy a kártyajáték.kötött Johanna kutyaugatást hall az éjszakában. aki nyert. Trinuizo. hogy gregorián dallamra megzendítse az ünnepi zsol­ tárt. Johanna kardja. Miközben a szólisták. 9. újrazöldülő tájat és egyben Johanna küldetésének kezdetét. Ebben a tavaszi levegőben nem állhatott ellen semmiféle ellenség a Szent Mihálytól kapott kardnak. A jelenet vége felidézi Domrémy. akik a törvényszéki tárgyaláson részt vettek. az énekkar és a zenekar a Prológusból. ők küldték Johannát harcolni Franciaországért. Katalin és Margit. az nyer. hogyan kapta meg legendás hírű kardját. Három játszmát játszanak le. hogyan találta meg. a Butaság. Johanna elmondja. Yblis üvölt a pokol fenekén. Jo­ hanna vezeti a királyi menetet a rheimsi koronázásra. a meg­ élénkülő. Az égi hangokkal egyidejűleg ők szólítot­ ták a pásztorlányt. A népünnepély jelenetét a királyi induló hangjai zárják le. A harmadik. A király Rheimsbe lart. majd egyre hangosabban üvölti bele a Johannát káromló és elítélő szavakat. nem zárják le: az ünneplő hangokba a szavalókórusként kezelt énekkar előbb suttogja. a francia. bölcsességük is a Sátán bölcsessége. s aki veszít. amelyben a 325 .

egy kis tojást. Ennek a benyomásnak köszönhető. mintha már zenével volna körülvéve. a Haláltánc. századi ismeretlen mester képsorozata. Johanna folytatja a gondolatot. Az alkalmat a Johanna premierjének karmestere. hogy röviddel a Johanna elké­ szülte után zeneszerző és költő újabb oratorikus mű megírására szövet­ kezett. vegyeskar­ ra és zenekarra 7 tétel A Johanna a máglyán ismertetésében említettük. De Johanna nem tud hazudni. hogy a mű ősbemuta­ tójára 1938 tavaszán került sor Bázelben. zokogás. úgy komponálva. A lángok felcsapnak.. s kimondja a nagy áldo­ zatvállalás szavait: „Én leszek ez a gyertya. baritonszólóra. Közben egy pap próbálja még rávenni Johannát. jelenet kezdetén maga a Szent Szűz: „Elfogadom ezt a tiszta lángot. „Claudel felolvasta a szöveget." Innen kezdve hatalmas kórusfokozás vezet a befejezéshez.igazi szerénységgel Claudelnak tulajdonítja a mű megszületésének érdemét. hanem a szöveg költője.. szoprán. Jeanne dArc a lángokban. Jób könyvének részletei. Claudelre igen nagy hatással volt bázeli látogatásakor egy XV. s akkor megmenekül a haláltól.és altszólóra. nem enni. HONEGGER-CLAUDEL A HALOTTAK TÁNCA (La danse des Morts) oratórium narrátorra. Ezékíel látomásai. hogy írja alá a vallomását visszavonó papírt. 11. nem inni. valamint Hans Holbein azonos tárgyú ciklu­ sa. A bemutató idején nemcsak a zeneszerző.akárcsak a Jo­ hanna a máglyán esetében . hanem hogy gyertyát gyújthassunk a Szent Szűznek. Paul Sacher te­ remtette meg. latin mondatok . Csodálatos gondolati átkötés: a Trima20-dal utolsó sora a gyermekek szavait idézi: Adjatok egy kis lisztet. ő rendelte az új müvet. Paul Claudel is a svájci városban tartózkodott.Johannát megszemélyesítő előadóművésznek énekelnie kell. JelentőséT géről már a bevezetőben említést tettünk. Mint Honegger említi egy írásában.s mindez úgy elrendezve. felkiáltások." 326 . kissé átalakított népdalok. Terjedel­ mes bibliai átiratok. Honegger ismét ." S erre válaszol a 11.

Zokogások (Sanglois).Már a Johanna alapvető jellemvonásai közé tartozott az elkötelezett­ ség. A szöveg nélküli részletek kifejezetten a sí- 327 . a szem több. és a test több. s a narrátor és a kórus felelgetéséből alakul ki Ezékiel látomása.már teljes erővel tombolt a valóságos haláltánc. majd hatalmas fokozás után kerül sor az oratórium centrális jelentőségű és terjedelemben is legnagyobb szakaszára. hogy ezeknek az elemeknek velőtrázó. majd szavalókórussá alakul át: „Ne fe­ ledd. mind a költőnek. 4. A Halottak tánca keletkezése egyenesen elválaszthatatlan az idő­ ponttól. Ez a tétel zeneileg és szövegileg is különböző síkokból. és a szerelem több. Távoli mennydörgés hangjából indul. Baritonária. Haíáltánc-ra (Danse des moris). mint a test. hogy lélek vagy.elengedheteden mottója. amelyben a földi élet lezajlik. párbeszéde az Istennel. ezt maga Claudel írta elő a szövegkölteményben. a 2. és a lélek több. rétegekből tevődik össze. ember. mint a ha­ lál. Párbeszéd (Dialogue). az avignoni hidacskáról szóló nótát (Sur le pont d'Avignon).noha orgona erősiti . a gregorián Dies irae-dallam. • A Haláltánc kisebb előadói apparátussal dolgozik. hogy apokaliptikus látomást öntsön művészi formába. És amikor Sacher 1940 márciusában bemutatta a mű­ vet . Az énekszólammal egyenrangú szerephez jut a hegedűszóló. a két női szólóhangnak csak kisebb a feladata (Honegger elképze­ lése szerint a nő. s a zene­ kar ." (Az utolsó gondolat: a Johanna-oratórium záró mottója!) A kiskórus fölött zengi a nagykórus ~ kissé megváltoztatott szöveggel . 3. Az előadói apparátus is egy-egy zenei síkhoz kapcsolódik.csak közepes nagyságú szimfonikus együttes. mely az ember bűntudatáról énekel. Minden oka megvolt mind a zeneszerzőnek. a Carmagnole. a háború.a legis­ mertebb francia népdalok egyikét. mint az öltözet. világháború kitörése előtt fejezte be Honegger a kompoziciós munkát. Ez koronázza meg a Haláltánc-tétel borzalmait. a körülményektől: közvetlenül a II. mint Honegger ad­ digi oratorikus művei. hol latin szöveggel idézi fel a kartétel azt az örökös rettegést. megrendítő és lélegzetelállító fokozása után a csúcsponton felhaogozzék az orgona és a trombiták unisonójában minden haláltánc-kompozició . 1. Először a vegyeskarból leváló kama­ rakórus egy hangon deklamál. Az énekkar ismét kettéoszlik: hol szöveg nélkül. Majd elhalkul a zene. Fel­ bukkannak már ebben a tételben is jellegzetesen táncos lejtésű ritmus­ képletek.úgy tűnik . Jelentős szerephez jut a narrátor és a baritonszó­ lista. azt fo­ kozza a zenekari előjáték. mint az arc. Sirató (Lamenio). Majd megszólal a forradalom közismert indu­ lója. kar egy-egy tagja énekli ezeket a szólamokat).

tételével. Ami érdekli. hőfokát. koráldallamokhoz hasonló zenei anyagát. 5. A mű utolsó három tétele csillantja fel a reménységet. az nem a tulajdonképpeni opera vagy a zenés szín­ pad . Pontosan tudja. Honegger igy nyilatkozott Paul Claudelról és kettejük együttműködéséről: „Életem egyik legnagyobb öröme volt. a kóruskezelés külön érdekessége. Megéreztette velem a darabok légkörét. Az ötödik tételben a narrátoré a vezető sze­ rep. borzalomban és reménységben gazdag oratórium. majdnem azt mondhatnám. Azt szeretné.. amikor csak vele dolgozhattam. " 328 . 7. azt is.. amely szerint a színpadon mindent énekelni kell. hogy a magam nyelvén fe­ jezzem azt k i .ha ugyan librettónak lehet nevezni a Jeanne d'Arc au Bűcher és a Danse des Morts csodálatos költeményeit . Megerősítés (Affirmation). hogy mi­ lyen dallami körvonalakat kíván. amit nem lehet. A két női szó­ lista. Reménység a keresztben (Uespérence dans la Croix). s hogy valamennyi megtalálja a maga sajátos helyét ebben a szintézisben. ünnepélyes zárószakasza. s mennyiben járulhat hozzá a szöveg érvényesü­ léséhez. . jelenetről jelenetre. a tétel zenei anyaga rokon az 1. Minden darabjá­ ban. majd mindhárom szólóénekes.mert elveti a régi gyakorlat megrögzött formáit. hogy a zenei frázisok záró hangjait a levegőt besziva kell énekelni. Az Isten válasza (La réponse de Dieu).rást utánozzák. a bizalom. a remény hangjának megzendítése. hogy a színház­ ban mit jelenthet a zene.Paul Claudel lehetett. hogy librettistám . Utószó a Johanna a máglyán-hoz és a Halottak táncá-hoz. hogy a színház a színpad minden elemét egyesítse. s azt. . A mű rövid. hogy sorról sorra előírta számomra a partitúra zenei szer­ kezetét. 6. s rám bízta. A szólószoprán szöveg nél­ küli melizmájában és egy halk C-dúr akkordban csendül ki a feszültség­ ben és feloldásban. végül a teljes énekkar szólaltatja meg a tétel áhítatos.

álló akkordok a zsúfolt kontrapunktikával. zongorára és kettős vonószenekarra irt Petité symphonie concertante. kamaraoratórium formájában. és különös módon elég gyakran hallunk müveiből olyan hangot kicsendül­ ni. 329 . 40-es éveinek nagyjelentőségű és teljesen egyéni utakon járó kom­ ponistája volt. tizenkéttagú kamarakórusra.Brangane (szoprán) . a század 30-as. A svájci mester ezt az egyéni hangot múlt és jelen különös egybekovácsolásával érte el. Joseph Bédier átköltése alapján. mig a Rilke versére írt „Cornet" és a „Le vin herbé" a lírikus területen emelkedik ki. Különleges magyar vonatkozása is van a mű­ nek: bemutatójára 1947-ben került sor a salzburgi ünnepi játékokon. valami szubtilis. amelynek legközelebbi rokonát Bartókban fedezzük fel. Mindez együttvéve teszi nemessé Martin műveit. A mintegy másfél órás alkotás valahol középúton áll az oratórium és az opera között. A „Golgotha". elsősorban Ravel.Marké király (basszus) Frank Martin (1890-1971) a modern zene klasszikus korának.Hoél herceg (basszus) . de elképzelhető a szcenírozott megszólaltatás is. kamaraegyüt­ tesre 5 rész Szereplök: Isot (szoprán) . tenor és basszus énekes.Isot anyja (alt) ~ A fehérkezű Isot (alt) ~ Tristan (tenor) .Kaherdin (tenor) . alt.MARTIN LE VIN HERBÉ (A varázsital) kamaraoratórium szólókra. valamint két-két hegedű. Ha­ tással voltak rá a századelő nagy francia mesterei. gyakrabban kerül előadásra a koncertpódiumon. A renaissance mesterekre emlékeztető tiszta harmóniasorok ötvöződnek össze műveiben kötött vagy szabadon ke­ zelt tizenkétfokúsággal. földöntúli zeneiséget. Legnépszerűbb darabja talán a hárfára. ám életművében legjelentősebbnek oratorikus alkotásait tarthatjuk. akik kórus­ ként és szólistákként egyaránt szerepelnek. brácsa és gordonka. A „Le vin herbé" a Trisztán-legendát dolgozza fel. egy nagybőgő és egy zongora. Ám akárme­ lyik darabját nézzük. az „Et in terra pax" a passiónak és a vallásos oratórium­ nak korunkban legszebb megnyilvánulásai közé tartoznak. valamennyiben megtaláljuk az emelkedett hangot. Az előadóegyüttes mini­ mális: három-három szoprán. cembalóra.

A varázsital. Az elbeszélő részek vagy akkordikus felrakásúak.ellenpontos megoldásúak. meghatódik. Ebből a báj­ italból kell majd Isotnak és Markénak a nászéjszakán innia. 330 . Először mindkettőt meg akarja ölni. ám amikor észre­ veszi. I. mert az megölte kedvesét. Brangáne. A moroisi erdőben lelnek rejtekhelyet. vagy . A szóló szakaszok valamiféle modern monódiaként hatnak: igen egyszerű hangszeres kíséret fölött hol ariózus. A kamarakó­ rus tagjai pedig időről időre kilépnek a képzeletbeli vagy a valóságos színpad közepére. egy szolgálólány Brangáne távollétében bornak nézi a báj­ italt. Az énekkar részben komimentálja a cse­ lekményt. sokrétű.Fricsay Ferenc vezényletével és a budapesti operaház zenekarából ala­ kult kamaraegyüttes kíséretével. hol recitativikus képletek váltakoznak. akit Isot anyja szerelmi bájitallal bocsátott útra. hogy egész életre szóló szenvedélyes szerelem fűzze őket össze.vagy kommentáló szövegek is váltakoz­ nak a teljes kórus vagy annak egy-egy szólistaként fellépő tagja között. A zene maga helyenként szabadon kezelt tizenkétfokúságot mutat. (Ez a megoldás sok­ ban rokon Debussy „Pelléas és Mélisande"-jának dallamos énekbeszé­ dével. részben testo-ként maga mondja el a történetet. Kíséretében van barátnője. és a király bosszúja elől alig tud megmenekülni a két szerelmes. amely kevés szóval elmondja a cselekményt. Itt fedezi fel őket ál­ mukban Marké. Marké király várja. Isot és Tristan isznak belőle. és letesz gyilkos tervéről. II. Tristan pedig .rit­ kább esetben . a „Le vin herbé" zenéje is sokgyökerü. Isot visszatér a királyhoz. Isot gyűlöli Tristant. Dramaturgiai megoldásában a középkori misztériumjátékok le­ beghettek a szerző szeme előtt.örök hűséget fogadva szerelmesének Bretagne-ba távozik. A cornwalli udvarban Tristan ellenségei felfedték a titkos szerelmet.) A cselekmény: Prológ. Tristan kardját azonban kicseréli a sajátjával. és felszolgálja. Mindkét szerelmes rádöbben Marké jóságára. ahol az ír her­ ceglányt leendő férje. így például Isot és Tristan szerelmi motívuma és általában a szerelmi szféra esetében. és mindket­ ten lemondanak egymásról. Amikor azonban egy ízben egyedül maradnak és szomja­ sak lesznek. Tristan hajóján viszi Isotot Cornwallba. Tristan hiába próbálja a hercegnőt kiengesztelni. Moroltot. Ugyanakkor azonban a testo. Néhány ütemes bevezetés a színházi prológu­ sok mintájára. A moroisi erdő. s most már nincs viszszaút a számukra. Mint Martin stílusa általában. hogy Tristan és Isot között egy éles kard fekszik a nyoszolyán. hogy megszemélyesítsék a történet egyes figuráit. a halálig szeretik egymást.

nagy vegyeskarra és zenekarra 28szám: 10 szólószám. Kaherdin együtt kalandoznak. ORFF CARMINA BURANA szoprán-. hanem pedagógiai munkásságával is. 2 zenekari tétel Carl Orff (1895-1982) a mai zene . Ekkor jut eszébe Isot és elküldi Kaherdint szerelmeséért. A halál. Ezt a hírnevet nemcsak operák és más vokális alkotások révén szerezte. I kettős. Pedagógiai müve. A Fehérkezű Isot azonban csellel másítja meg a sorsot: a haldokló Tristannak hamis jelzést ad. a világszerte alkalmazott „Orff-Schulwerk" elsősorban a ritmikus képzés­ re fektet súlyt . de egyaránt gondja van az énekes és hangszeres képzésre is. hogy Isot elfelejtette őt. Heinrich Kaminskinál végezte. Azok számára mondták el a történetet. Hoel herceg. Tristan meghal. és a késve érkezett Isot mellette leheli ki lelkét. A Tristan-legenda költői: Béroul. Főleg a boldogtalan szerelmeseknek.III. valamint a tánccal való foglalkozás úgyszólván egész munkásságára rányomta bélyegét. illetve mozgásmüvészettel össze­ kapcsolva -. aki hírek hiányában azt hiszi. viga­ szul a szerelem minden szenvedéséért. mely a halálban is összeköti a két szerelmest. Ez a pályakez­ dés. részben 331 . és zenei pályája mindjárt az oktatás frontján indult el. Sírjukból bokor nő ki. tenor. Egész instrumentárium alakult ki az Orff-Schulwerk hatására. Epilógus. A hős lovag halálosan megsebesül egy párviadal­ ban.nemegyszer a tánccal. Thomas. Tanulmányait a századforduló egyik neves német zeneszerzőjénél. el­ fogadja a lány kezét. mig újra nem látta. a Fehérkezű Isot kezét fia barát­ jának. Kaherdin apja felajánlja leánya. Egy balettiskolának volt zenetanára. a zenetanítás alapelemeivel. kamarakórusra. Tristan. 15 kartétel (ebből 3 kamarakórusra). akik szeretnek. Nem akar addig meghalni.egyik leghíresebb és legérdekesebb alakja. Müveit világszerte a legna­ gyobb sikerrel játsszák. Tristan és barátja.és baritonszólóra. Eilhart és Gottfried von Strassburg köszöntik a hallgatókat. gyermekkarra.és benne a mai német muzsika .

a forma és a hangszere­ lés a ritmusból születik. A hangszerelés viszont a modern nagyzenekar szinte miniden eszközét felhasználja.„összmüvészeti alkotás". Ezt követ­ ték további művei. és gyakran a szöveget is ő írja. hogy a dallam és a harmónia. muzsikájának éltető eleme a ritmus. Minthogy színpadának lényege a mozgás. az Oidipusz-i. A forma rendszerint ismétléses. Orff siilusa ()rtrzenéjének fogadtatására elég gyakran jellemző az a sajnálatos tény. Az utóbbi évtizedekben OrfT egyre inkább a klasszikus ókor alkotásai felé fordult: megzenésítette az Antigoné-té­ mát. Az okos lány. Valószínűleg ez a célkitűzés hozta magával. nemegyszer a tudatos primitívség és trivialitás módszerét választotta.régi hangszerek újjáélesztésével. sőt. Mintegy színpadi rendezőként ő maga „komponálja meg" a muzsika mellett a vizuális elemeket: az akci­ ói. hogy nem lehet kizárólagosan zenei szempontok szerint értékelni. részben ismert vagy Orff által először alkalmazott ütőhangszerekből. azonos vagy kissé variált forma­ egységek egymásutánja. Frankfurtban aratta. hogy félreértik.túlme­ nően a wagneri értelmezésen . majd a Carmina Burana párdarabjai: a CatuUí Carmina és a Triunfo d'Afrodite.és kvintpárhuzamok kísérik. ezúttal már kifejezett operák: A hold. majd ugyanígy járt el a Ballof del­ ié ingrate-val.az igen nagy méretű ütőhangszer-cso- 332 . OrfT zeneszerzői életmüve szinte teljes kizárólagossággal színpadi al­ kotásokból áll. Monteverdi jegyében indult: az Orfeót három alkalom­ mal is átirta modern előadóegyüttesre. Ezekben a mü­ vei ben léhát a zene csak egyike a müvet alkotó elemeknek.a ritmikus fo­ gantatás következménye ez is . Ez a zene ugyanis annyira komplex.szélesen iveitek. esetleg a díszleteket.a korai művekben . OrfT-zene halla­ tán az az érzésünk. méghozzá nem is mindig a legfontosabb elem. annyira . A harmóniavilága lehető legegyszerűbb. a dallamokat a legegyszerűbb unisonók. néha pattogóan táncos lejtésűek. u Bernauerin. Tulajdonképpen alig vannak harmonizálva az OrflT-darabok. hogy Orff a szándékos archaizálás. hogy csak zenét szerezzen. az akkor színpadi változatban előadott Carmina Burana-val. ezek . A ritmuson kívül csak a nrelódiára fektet súlyt. A zeneszerzőnek ma­ gának nem is volt soha célkitűzése talán az egy Carmina Burana kivé­ telével . néha a gregorián hangvételét alkalmazzák. terc. nem utolsósorban . Első nagy színpadi sikerét 1937-ben.

Megtalálhatók bennük a középkor hol gyengéd. néhány esetben pedig ófrancia nyelven -. sodró zeneiségű rím. A Carmina Buráim szövege Carmina Burana néven ismeretes az a XIII. (Előtte csak néhány egyházi himnusz. vagánsköltészet alkotásainak. hol a trágárságig vaskos. A gyűjtemény igen fontos a középkori iroda­ lomtörténetben. (Ám. Mindezt más kifejezéssel így mondhatjuk: szcenikus kantáta. egytől-egyig világi témájúak.és ritmusjátékokban. a Stabat Mater vagy a Dies Irae ismerte ezt a költői formát. A darabot azonban igen gyakran adják elő színpad nélkül. századi latin és alnémet szö­ vegű versgyüjtemény-kódex. Ezek a vagáns-dalok azonban nemcsak a tematika és a nemzeti nyelv szempontjából fon­ tosak. illetve zenekaron előadott tételeket a szerző eredeti elképzelése sze­ rint pantomimikus színpadi játék egészíti ki.) A mű három nagy részre oszlik. melyeket az elején és végén egy mottószerűen visszatérő kórustétel keretez. amelyet a bajorországi Benediktbeuren ko­ lostorában találtak meg. A tételek közül az első (Veris letafacies) gregorián jellegű. utána érzelmes. Az utolsó évtizedekben OrfT stílusa még szikárabbá vált. Ezek a versek. A latin költészet az addig majdnem kizárólagos metrikus verselés után itt érkezik el a ritmikus és rímes verseléshez. melyeket vándordiákok és szerze­ tesek írtak .hol középkori latin.portot. A Carmina Burana Orff latin müfajmegjelölése szerint: Profán dalok énekesekre és énekkarra. Az éne­ kelt. A beveze­ tő kórushoz kapcsolódó másik kórustétel a mű befejezésekor nem ismét­ lődik. hol alnémet. az új eszközzel való betelni nem tudás má­ mora csendül fel ezekben a magával ragadó. de ugyancsak deklamáló bari- 333 . már szinte a mondókák és a legegyszerűbb gregorián formulák tömörségéig jutott el. nálunk is vetített tv-film bizonyította be.) A felfedezés öröme. oratóriumszerüen. Az első rész a tavaszról szól. Ez a megnyitó kórus a szerencse forgandóságáról szól. hangszerek és vetített képiek kíséretében. hol humo­ ros népies költészetének legjellegzetesebb képviselői. pl. hogy meny­ nyire az eredeti szcenikus elképzelés a helyes. hol lírikus. Az állandó ismétlésekben kibontakozó dallamot a zenekar változatlan ostinatója kíséri. ugyanis egyik leggazdagabb lelőhelye az ún. azt többek közölt a Jean Pierre Ponelle rendezte. szövege latin nyelvű.

A harmadik rész a szerelemről szól.\t a baritonszóló adja elő. Ezután a kis. amelyben ennek a középkori világi költészetnek minden öröme és lendülete megszólal. helyenként meglehetősen sikamlós részei. veni. majd egy igen gúnyos. félig német szövegű. hogy ezután ismét a zenekar szólaltasson meg egy kedves körtánc­ muzsikát. majd kettőskórus szólaltatja meg a lendületes szerelmi dalt: Veni. Ez a tétel ismét Orff ritmikájának pregnánsságát. gip clie varwe mir). 334 . A szólószop­ rán néhány taktusos koloratúrkadenciája (Dulcissime) köti össze ezt a tételt a befejező Vénusz-himnusszal: Ave formosissima. valamint az ismétlésen nyugvó formálást képviseli. hie gat umbe) és egy igen gyors menetű. ez a tétel sem szűkölködik gúnyban. utána lírikus kórusmuzsika következik (Chramer. Az itt felhangzó énekek az egész mű leghumorosabb. A Dies. Az első tételt (Ámor volat undique) szopránszóló és gyermekkar intonálja. A művet a bevezető kórus visszatérése zárja le. Az első rész befejező tételei: egy triós fonnában készült tánckórus (Swaz. Ismét két szólószám van soron. venias. Pazar humorú gregorián-paródia a következő tétel (Ego sum abbas). kicsattanó erejű zárótétel ( Were diu werlt allé min). A rész befejezéseként magával ragadó temperamentumú. a kicsattanó örömű Tempus est iocundum-ot.tonszólót hallunk (Omnia sol temperát). humoros. A második rész címe: A kocsmában. félig la­ tin. pezsgő vidámságú kocsmai gúnydal szólal meg (In taberna quando sumus). a tudatosan alkalmazott trivialitást.és nagykórus váltakozására épülő. majd nagyméretű kórustétel következik (Ecce gratum). A kiskórus férfiszólamaí éneklik a meglehetősen sikamlós Si puer cum puellula verset. mely­ nek tárgya: a pecsenyévé változó liba szomorú sorsa (Olim lacus colueram). nox et omnia-da. A szopránszóló rövid lírikus dala (In trutina) után a teljes együttes adja elő a mű egyik legszebb és leglendüle­ tesebb tételét. kedvesen humoros kartételt hallunk (Floret silva). Egyébként ebben a tételben keveredik először ófrancia a la­ tinhoz. Elsőnek a barítonszóló bordalát halljuk (Estuans interius). tisztán zenekari tánctételben találkozunk először az orffi ritmusorgiával. Ebben az egyre gyorsuló tempójú kórusban és a következő. a fisztulás magasságokba csukló tenorszóló következik. a szoprán kedvesen szatirikus dala (Stetit puella) és a bariton kórussal kísért lírikus éneke (Circa mea pectora). OrfTkitűnő hangkezelésére vall. ahogy a bariton fekvést annak végső határaiig ki­ használja.

még egyet hozzáfűzni az iro­ dalom oly sok requiemjének sorához. ha versei semmi másról nem szólnak. melyet a szerző Coventry városának felkérésére irt. hogy felszentelés­ re került a hires háborús bombázásban teljesen megsemmisült. " A zenei megoldás éppoly frappáns. Owen költeményei igen messze állnak attól a fajta háborús költészettől. Coventry egyike a háború szimbólumainak. nem a diadalokról és nem a háború igazságáról. nemcsak a háborúban résztvevőket. mint arról. hogy fi­ gyelmeztessen. hogy a háború borzalmas. amit az első gépesített háború borzalmakban és szen­ vedésben jelentett. abból az alkalomból. az első világháború utolsó napjaiban a harcté­ ren elesett fiatal költő. Op. de újjá­ épített katedrális. Nem a hadi dicsőségről. tenor. mint amilyen egyszerű.BRITTEN HÁBORÚS REQUIEM (War Requiem) szoprán-. Britten művénejc lényegét tulajdonképpen a mű címe és a komponálás alkalma magyarázza meg. valamint orgonára. amely nemcsak a hadseregeket. A ver­ sek költője WüfredOwen. amit megszoktunk. Annak a gonoszságnak. Egyik versének . de az ártatlan és békés polgári la­ kosságot is sújtja.és baritonszólóra. jogosságáról szólnak. Nem requiemet. „Háborús Requiem". A zeneszerző igen merész megoldást választott: a hagyományos latin gyászmise-szöveget lépten-nyomon angol költemények megzenésítései szakítják meg. Britten nem ezt az egyszerű meg­ oldást választotta. kama­ razenekarra és nagyzenekarra. csak annyi. 66. amivel a mű méltó lesz célkitűzéséhez.melyet Britten a mű mottó­ jává tett . A költő végigélte mindazt. Az együttes kü­ lönböző csoportjai valamennyiben egyaránt részt vesznek. 6 nagy tétel. Tulajdonképpen egyszerű és sablonos megoldás lett volna erre az al­ kalomra szabályos gyászmisét komponálni. melyek mindegyike több szakaszra oszlik. s így egyáltalán nem csodálatos. Az öt­ let után a kivitelezés valószínűleg már könnyű volt: meg kellett találni azt az eszközt. és minden formája elvetendő.utolsó sora: „Amit manapság a költő lehet. a háborús könyörtelenség és borzalom. Az előadói apparátus három részre oszlik (valószínűleg felhasználta Britten a szé- 335 . gyermekkarra és vegyeskarra. hanem háborús requiemet írt. a háborúban elszabadult gonoszság szim­ bólumainak. gonosz.

ebben a Mozart-modell hatását lát­ hatjuk.mivel pontosan felezi az oktá- . a szerző és Meredith Davíes vezényleté­ vel. vagy pláne plágiumról van szó. jelenből és múltból egyaránt merítő. Dietrich Fischer-Dieskau szólójával. amelyet . ha eszközei .gyakran félszázadosaknak. A hangverseny-előadásokon is szokásos. mind zenei vonatkozásban rendkívül szoros. sőt ritmikát sem. A mű mindenképpen a ma emberéhez szól. a nagy­ zenekar és a szopránszóló énekli.ugyancsak a latin szöveg tolmácsolásában vesz részt időnként. a másik a kamarazenekart. az Owen-versek megzenésítését a két férfiszólista. ebben kifejezet­ ten Verdit követi. de nem modem zeneszerző a latin szöveg megzenésítésében több íz­ ben állítja modellként maga elé a requiem-irodalom két legnagyobb re­ mekét. mai. 1. Britten. A kettő együtt az ún. Hozzánk szól.ze­ nei eszközei! . Ilyen formában került nálunk is bemutatásra a darab.kesegyház hangzó terét is. a modell kifejezés egyrészt a tagolásra. A hagyományos szöveget a vegyeskar. és ugyanakkor zeneileg is motivikus össze­ függések vannak a kétféle anyag között. amikor is Ferencsik Jáiios és a szerző álltak a zenekarok élén. századi zene­ szerző természetesen nem használ múlt századi vagy Mozart korabeli harmóniákat. Természetesen nem kópiáról. a XX. A mű egésze lenyűgöző. a kamarazenekar kíséretével. más­ részt a zenei kifejezőeszközök jellegére utal. trítonus hangközt adja ki. és a különböző előadócsoportok különböző helyeken szólaltak meg). az egyetlent. A különböző szakaszok egybekapcsolása és folyamatossága mind szövegi. Mégis: ahogy pél­ dául a Confutatis szakasz után visszahozza a Dies Irae-t. A gyermekkar . Péter Pears. A mű bemutatójára 1962. Ahogy viszont a Confutatis gondolati elemeit ketté­ osztja és hangulatilag megragadja. hangszerelésmódot. hogy két karmester vezé­ nyel : egyik a nagyegyüttest.sr és c. A tétel legfontosabb anyaga egy akkord. a Melos együttes és a Birmingham Symphony Orchestra közreműködésével. de nem modern" megjelölés ebben az értelemben is helyénvaló. a mi háborúk utáni lelkiállapotunkat fejezi ki. Requiem aeternam. A „mai. Britten. Heather Harper. irtózásunkat és félelmünket minden újabb háborútól. a coventry-i székesegyházban. még akkor is. mint említettük. Mozart és főleg Verdi müvét. illetve tulajdonképpen csak két hang:yz.rendszerint orgonakisérettel . május 30-án került sor. vagy esetleg még régebbiek­ nek tűnnek. A költemé­ nyek mindig valamilyen módon a Missa pro Defunctis verseinek gondo­ latmenetéhez kapcsolódnak. a lényegében eklektikus.

sőt a középkori elmélet egyenesen ördöginek nevezi. tulajdonképpen rézfúvó-fanfárok egymásutánja.vot .semlegesnek érzünk. hanem a zenekarban elhelyezett harangok is állandóan kongatják. Amint ez lecsendesül. és a harangok tritonusaitól meg-megszakitva. Dies Irae. Benne is fontos szerepet játszik a tritonus hangköz. mint csorda?* A költő meg is felel: fegyverropogás. A középrészt a gyer­ mekkar és az orgona adja elő (Te decet hymnus).több részre osztja.mint valamennyi elődje . Sorrendben a harsona. Mindezt a zenekarban egy fájdalmasan tovalépdelő. Az előbb még félelmetesen harso­ gó tematika nyugodttá és halkká változik. Ne is szóljon értük ha­ rang vagy ima. és a szöveg nem az Utolsó íté­ let. meg­ békült. Itt lép be először.mely a középszakasz után vissza is tér -. kiséret nélkül recitálja el a Kyrie eleison-t. mint ezt a kettőt. kézenfekvő a kapcsolat: Mily harang szól azért. A gyászmise leghosszabb tételét természetesen Britten is .) A Requiem té­ tel fő részében . nyugodt fordulata. az énekkar semmilyen más hangot nem szólaltat meg. Ennek zenei anyaga még többször visszatér a mű folyamán. ki hull. A visszatérés után kapcsolódik be a kamarazenekar és a tenorszóló. hanem a békés álmot idéző takarodó kürtszavát szólaltatja meg.a Verdi-modellt követve . a bari­ tonszólista és a kamarazenekar lép be. vagy egyidejűleg. és nyugodtan nevezhető Dies Irae-témának -. vagy egy­ másutánban. trombita és a kürt szólaltat­ ja meg a téma három alkotó elemét. melyek időnként megfordításban is jelentkeznek. csak a bajtársak gondoljanak az elesettekre. (A tritonust igen sokáig disszonánsnak érez­ ték.a Tuba mirum eget-földet megrázó rézfúvózengése. ágyúdörej. A tétel terjedelmességét magától értetődően növelik a közbeékelt Owen-megzenésitések. 2. gregoriánra emlékezte­ tő dallammal. A kórus éneke az Utolsó ítélettől való félelmet fejezi ki. Nem hiányozhat természetesen . Is­ mét a nagyegyüttes következik: a Liber scriptus-ió\ a Rex tremendaestrófa végéig foglalja egybe Britten a latin szöveget.amely ugyancsak több izben felbukkan a mü folyamán. Majd ismét a nagyegyüttes veszi át a szót. fe* Az Owen verseket Raks István fordításában közöljük. szinte vánszorgó dallamanyag kiséri. csodálatos az utolsó akkord váratlan kinyílása. 337 . A tétel alaptémája . Minthogy a tritonust nemcsak az énekkar énekli.

mi tiszted volt az Isten törjön ketté. Leültünk. Ellentétként a férfikar énekli a Confutatis szakaszt. hogy megöld?" A tételt a már ismert Kyrie-anyag zárja le. a teno­ rok a könyörgés szövegét. Itt is felfedezhetjük a Verdi Requiem hatását." 338 .Megint csak a Verdi-modellre hivatkozhatunk.erről már szóltunk . sőt az átkozottság gondolatá­ hoz kapcsolódik a következő Owen-betét. s tépjen szét! A Dies Irae szakasz idézetszerü visszatérése után .mint említettük . Frappáns ellentét­ ként a két féríiszólista indulózenéje következik: És most a halálhoz vitt a sétaút. csak éppen a vers végén „. hogy a Quam olim Abrahae rész fúga legyen. A nagyegyüttes csak Mihály arkan­ gyal említésekor lép be. A latin és az angol szöveg összekapcsolásá­ nak egyik legragyogóbb példája következik: Owen balladában énekelte meg Ábrahám és Izsák történetét. A második szakasznál ismét Verdire kell gondolnunk.következik a szopránszóló és a nagyegyüttes előadásában a tétel záró­ szakasza. Ez a vers keserű kérdést tesz föl: „Hát azért van élet csak. . mig az énekkar ismét a félelmet. Mégpe­ dig . Az elkárhozás.nem a kost ölte meg ő.a női kar. s ettünk véle jóizün. valóban a halállal komázó hang szólal meg ebben a részben. mikor sor kerül a Recordare szakaszra. harsány indulózenével.kettéosztva. a két tétel még a b-moll hangnemben is megegyezik. 3. Csupa vidámság. a Lacrimosa. hetykeség. mely az ágyúra és mindenféle harci eszközre szór átkot: Ha megtetted azt. A kidolgozást megmegszakitják a tenorszóló Owen-strófái. és Verdi müvéből ismerős ennek a fúgának hangvétele.. Ahogy Verdi müvében a szoprán és alt szólista kettőse énekli ezt a részt. a basszisták az elkárhozás. de gyermekét és fél Európát hozzá egyenként. Hagyomány.. A többrészes tétel első szakaszát a gyermekkar és az orgona szabad recitálása nyitja meg. Offertorium. Brittennél és nála is lirikus dallamra . a rettegést szólaltatja meg (Quidsum miser).nyegető és félelmes dallammal a szopránszóló. illetve a hagyományra.

Tulajdonképpen ez után következik az egész mü alapgondolatát meg­ szólaltató Owen-vers megzenésítése. Ezután következik a fúga visszatérése. melyben édes még a víz.. Lihera me. mikor sok vér ragad szekerükhöz már. 4. ez oly városba visz.. S a két szólista . feltartóztatha­ tatlan indulóritmusban. A Hosanna rövidített visszatérése után a baritonszóló és a kamarazenekar zárja a tételt. hogy Owen szövegével egyidejűleg énekeljék a gyászmise állandó részeihez egyébként nem tartozó Inparadisum dediuant te Angeli könyörgést. az ugyancsak szabad ritmikájú és kissé szavalókórus-szerűen felrakott énekkar a Pleni sünt coeli-U fúvós­ hangszerek harsány kiáltásai és a teljes kórus zengése a Hosanna-l. s majd. a nagykórus és a nagyzenekar. amelyet nem véd fal. A vers ismét kérdés. Megint egyszer a Verdi-modell: ahogy ott a két női szó­ lista és a kórus a zenekarral együtt unisonóban zendíti meg a témát. Mert van oly kút. A tétel egész első szakasza.egymásnak énekelnek altató­ dalt. a vers egy háborúban szétlőtt útszéli feszületről. A ritmikailag teljesen szabadon kezelt szopránszóló és ütő­ hangszer-együttes adja elő a Sanctus-t. Ez a 339 . Ebben a tételben a szerző tel­ jesen egybeolvasztja a tradicionális szöveget és az Owen-verset. A requiem-szöveg az Isten Bá­ rányáról beszél. mind a kettőt ugyanarra a dallamanyagra építi. Lassan bekapcsolódik a többi együttes is. a kezdettől a Dies illa. 5. felmegyek s megmosom őket édes kútból.A zenei anyag lényegében azonos a fúgáéval. Sanctus. és egy mély alagútban halottakkal találkozik. Köztük van az az ellenséges katona is. hogy a katona megmenekül. Brittennél ugyancsak az unísono dominál. az első megjelenés forte-jával szemben pianóban. Ne nézzük mi e gyászos indulót.a valamikori ellenségek . akit az előző napon éppen ő ölt meg. 6. ebben ismét a szop­ ránszóló vezet. bár dúlták háborúk. először a gyermekkar és az orgona. Van olyan kút. majd a szopránszóló. Csak a Benedictusnál válik líraivá a zenei kifejezésmód. Agnus Dei. és ér el a tétel a dinamikus csúcspontra. A vers arról szól. de megválaszolat­ lan: A sebhelyekről ódát írni nem kell. A Libera visszatérésekor szélesedik ki a tempó. dics irae. calamitatis et miseriae-ig egyetlen hatalmas fokozás.

s hogy Petrassi milyen kitűnően ért a vokális muzsikához. PETRASSI CORO Dl MORTl (A halottak éneke) „Dramatikus madrigál" férfikarra és kamarazenekarra Goffreda fe/ra.ssi ugyanakkor nagyszerű pedagógus is. több szempontból is.v.sv (1904-) a jelenlegi olasz zeneszerzés legnagyobb alakja Luigi Dallapiccola mellett. A következő évben szín­ padra került a darab: Rómában mutatták be ezt a változatot. Petra.az ugyancsak említett csodálatos utolsó akkordváltással . hogy lelkiismere­ tes alkotóművész szembekerüljön a halál gondolatával. tritonus-kondulással kísért kórusszakasz zárja le .Britten megrázó alkotását. de már fel-felbukkannak a Schönbergre. és legkiválóbb művei az opera vagy a kantáta műfaját gazdagítják. bemutatójára ugyanebben az évben került sor. e tevékeny­ ségének jótékony hatását mi. Petrassi mindenekelőtt instrumentális alkotóművész. míg Dallapiccola főleg az emberi énekhanghoz vonzódik. Ám. a dodekafóniára utaló momentumok. Évtizedek óta vezeti a római Santa Cecília Akadémia zeneszerzés-mesteriskoláját. a szerző vezényletével. mint hogy az első két tétel végéről már ismert. Nem kizárólagossá­ gotjelent e inegkülönböztetés: Dallapiccola is írt kiváló hangszeres da­ rabokat. De kritikus időt jelez a mű Petrassi zenei fejlődésvonalában is. Milloss Aurél koreográfiájával. ameh' mintegy a sejt állapotában mutatja a 340 . Velencében. A Halottak éneke . azt éppen a Coro di morti bizonyítja. magyarok is élvezhetjük: Petrassinál ta­ nult a mai magyar komponista-gárda három kiválósága is: Szőllősy András. a dodekafónia híveként értek művészetük tető­ pontjára. Megtalálható még benne a neoklasszikus stílusvilág hangja. háború idején. csak egy-egy menet. s mindketten a bécsi iskola jegyében. Más már nem is marad hátra. A Coro di morti 1941-ben készült.gyönyörű bölcsődal zenei és gondolati tetőpontja az egész műnek.krízis-mü. amikor nagyon is természetes. Kritikus időben született. A két mester sokban rokon egymással: mindketten neoklasszikus stílusban írták első műveiket. Durkó Zsolt és Jeney Zollúii. Nem teljes tizenkétfokú sorok.

Visszatérő zenei motívumok . S hogy ne csak a Leopardi-vers gondolatvilága kapjon hangot a műben. hanem valami kísérteties-fantasztikus-groteszk kripta-világ is: két hi­ deg. A vers gondolatmenete: a ha­ lottak érzelmek nélküli. mily különböző volt a századok folyamán a dallam- 341 . hogy egy egész élet irányvonalára döntő je­ lentőségű lehet egyetlen találkozás. szárazan kopogó hangszeres scherzo-fugato ékelődik a vo­ kális szakaszok közé. de kifejező dallamokat szólaltasson meg. S még egy ~ meglehetősen külsőséges . harmóniák és dallamsejtek . de biztonságos" állapotban van­ nak. amikor a firenzei Pitti-palota fehér termében Arnold Schönbergel láttam. Petrassi olasz művész. A kísérő együttes ugyanis három zongorából. de biztonságban vannak. különös. ami engem eddig leginkább a dodekafónia rendszeréhez vonzott.ostinato-basszusok. több alkotása világhírűvé vált. mert „a sors ha­ landóktól és halottaktól egyaránt megtagadja a boldogságot". Tudjuk. április 1-ének es­ téjén dőlt el. „nem vidám.hatásmomentum: a ze­ nekar összeállítása Stravinskyt juttathatja eszünkbe. rchfúvókhól. ülőkből és nagybőgőkből áll. Az a terület. mint az élőknek az. mi lesz a halál után. él benne az örök olasz tradíció: az énekhang ne csak szép. Nem vidámak. a kifeje­ zés sokfélesége. A megzenésítés pontosan követi a költeményt: egy-egy formaegységé­ nek vége egybeesik Leopardi versének mondatvégeivcl. a változatosságot viszont a hangulatok. Dallapiccola stílusvilágára a legjobb felvilágosítással saját szavai szol­ gálhatnak : „Közismert tény. a i/allamiság volt. A mester pályája során a zene minden műfajában jelentős müveket komponált. DALLAPICCOLA A FOGSÁG ÉNEKEI (Canti di prigionia) énekkarra és hangszeres együttesre 3 tétel Luigi Dallapiccola (1904-1975) a mai olasz zeneszerzők gárdájának vi­ tán felül vezető egyénisége volt. Az én sorsom 1924. A mü alapja Leopardi egy költeménye. amint »Pierrot lunaire«-jéi dirigálta.biztosít­ ják a forma tömörségét. Éppoly rejtély számukra az elmúlt élet.változást.

mint amit akkor éreztem magamban megszületni. A Canti di prigionia kifejezetten politikai ihletésű mű. éppen azon a napon. december 11-én. mert lehetővé teszi. A művészet technikája soha nem garantált semmit. helyzetét fejezi ki. Boéthius szózata és a fanatikus firenzei szerzetes. Hogy írjam le érzé­ seimet. két hárfából és nagy ütőcsoportból álló hangszeres együttes. A mű „újra-felfedezésére" 1945-ben ke­ rült sor. az nagyon téved. gondolatai adják a mű szövegét: Stu­ art Mária börtönben írt imádsága. azért választottam ezt a módszert. hogy ezt az összefüggést automatikusan garantálja a mű soros felépítése. hanem az egész. A mű 1938 és 1941 között készült.-ban női kar). első tétele a híres belga muzsikusnak. E három szöveg a szerző számára nemcsak írójuk lelkiállapotát.. amelynek következménye volt." Ekkor vette kezdetét Dallapiccola belső emigrációja a fasiszta Olaszországban. tételben vegyeskar.ról való elképzelés: ennek sokoldalúságára mi sem jellemzőbb. mégpedig az a fajta drámaiság. hábo­ rútól és barbárságtól sújtott emberiségét. mint hogy minden zenei újítónak kortársai elsősorban a dallamhiányt vetet­ ték szemére. a középkor hajnalán mártírhalált halt nagy filozófus.Dallapiccola művészi portréját mindenekelőtt a drámaiság jellemzi. személy szerint. és III. hogy Mussolini elindította Olaszországban a fajüldözést. hogy többek között épp a Canti di prigionia egyetlen előadást ért csak meg akkoriban.. a ll. melynek segítségével a zenei tartalom összefüggését megvalósíthatja. Magam. A háromtételes mű zenei apparátusa: énekkar: (az I. pontos definíciója lesz majd: protest music. A soros technika a zeneszerző számára csak segédeszköz. főleg Verdi sajátja. Paul Collaernek van ajánlva (aki a Stuart Mária imáját még 1940 tavaszán bemutatta a belga 342 . Három világhíres fogoly imája. amikor Mussolini hadat üzent az Egyesült Államoknak." . Ha valaki úgy véli. amikor megtudtam. csak zenében. hogy kifejezzem azt. amit kifejeznem kell. 1941. a Modern Zene Nemzetközi Társasága első háború utáni zenei ünnepségén. amely a nagy olasz operaalkotók. amikor a rádió közölte a fasiszta kormány elhatározását? Tilta­ kozásomat nem tudtam másként kifejezni. Akkor még nem tudtam. hogy néhány évvel később az olyanfajta műnek. Fra Girolamo Savonarola búcsúja. Dallapiccola maga így ír keletkezéséről: „A mű alapgondolata 1938. szeptember l-ének délutánján született meg bennem. valamint két zongorából.

Nagy fokozás után elhal a hangszeres együttes hangja. a második Ernest Ansermet-nek. könyörgöm. (Ó Uram Istenem! Benned bíztam. hogy szabadíts meg. szimbólum gyanánt. Kemény láncban. hogy a Dies irae-nek cantus firmusként való használata megkönnyíti majd mindannak megértését. a kórusszólamok imitációs feldolgozásban. O Domine Deus! Speravi in Te. In dura catena. az alapsorra támaszkodva mutatják be a tulaj­ donképpeni ima szövegét. Később újra belép a hangszeres együttes. imploro. amit ki akar­ tam fejezni. in misera poena desidero Te. Sandro Materassinak és feleségének. A hangszeres együttes hozzákezd a két alaptéma kidolgo­ zásához. ut liberes me..rádióban).. („Egy tizenkétfokú sort állítottam össze. nyomorult kínban vágyom Rád. A cappella.") A tétel zenekari bevezetése ezt a két anyagot mutatja be. Az általános politikai helyzetet figyelembe véve. a Dies irae. Ó édes Jézusom! Most szabadíts meg.) Stuart Mária imája Mint az egész műben. Szenvedve. néhány héttel a müncheni egyezmény után. ezt csukott szájjal énekelt szólamok kisérik az énekkarban. I. egyáltalán nem volt oda nem illő az utolsó ítéletre gondolni. 343 . Az énekkar először szavalókórusként recitálva szólaltatja meg a szö­ veg első sorát. Languendo. Adoro. valamint az ősi gregorián Dies Irae-téma. és ezt. gemendo et genu flectendo. már az első tételben is két zenei alapanyag adja a szerkesztés alappilléreit: egy tizenkétfokú sor. a régi egyházi éneknek. a harmadik pedig Dallapiccola állandó hcgedümüvész-szonátapartnerének. dies illa-nak egy részletével ellenpontoztam. kíséret nélküli tétel bontakozik ki. Egyébként is meg voltam győződve arról. O care mi Jesu! Nunc libera me. a vezetést a kórus veszi át. mint a teljes mű alapját. zokogva és térdenállva Imádlak. hogy az utolsó szövegsorban kórus és zenekar együttes erőfeszítése vigye tetőpontjára a tételt.

) Boéthius: De consolatione philosophiae Ezt a tételt Dallapiccola „apokaliptikus scherzónak" nevezte. Mert magasztos menedéket alkottál. így például helyenként tiszta dúr-akkordok is hallhatók. III. ki a jónak tiszta forrását láthatja. A tizenkétfokú szerkesztés ebben a tételben a legszaba­ dabb. Premat mundus. majd visszatér a bevezetés hangszeres muzsikája. Mert Te vagy az én reményem. nihil timeo Quoniam in Te Domine speravi. Quoniam Tu altissimum posuisti refugium tuum. feiix qui potuit gravis terrae solvere vincula. ki a földnek nehéz bilincseit megoldhatja. Uram. keljenek fel az ellenségek. végül az iveit forma lezárásaként ismét egyedül marad a hangszeres együttes. ezúttal a két hárfa szólamában. fel-le hul­ lámzó. A harmadik 344 .II. Quoniam Tu es spes mea. Egyetlen bevezető ütem után az énekkar és a zongorák unisonója into­ nálja a tétel tizenkétfokú alapsorát.) Savonarola: Meditatio in psalmum 30. insurgant hostes. A középszakaszban . A nagyjá­ ból háromszakaszos formájú darab szinte a semmiből indul. majd rögtön utána harmonizált for­ mában szólal meg a Dies Irae. egymásba épített kánont dolgoz ki. ezúttal összeötvözve a női kar szólamaival. E két anyagra épül a tétel első részf. (Szorongasson a világ. boldog. (Boldog. rohanó és mégis légies hangokkal. Felbukkan itt is a Dies irae témája. A közép­ szakasz markáns kóruszenéje adja az ellentétet az első részhez. Mert Tebenned bíztam.ugyancsak az alapsorból alkotott képletekre Dallapiccola három. Közben a különleges összeállí­ tású hangszeres együttes maga is a legkülönösebb hangzási effektusokat szólaltatja meg. semmi­ től sem félek. Félix qui potuit boni fontem visere lucidum.

muzsikájában félreismerhe­ tetlenül ott van a színek vibrálása és az a latin forma-géniusz. Több mint tíz évvel A fogság énekei után készült el a mü párdarabja. Tulajdonképpen nem végzett akadémikus tan­ folyamokat. akire ez az elkötelezettség jobban vonatkozna. 3 kartétel. akik az 50-es évek elején az avantgárdé élére kerültek: Pierre Boulezzel és Karlheinz Stockhausennel. mint szin­ te valamennyi kortársa.és tenorszólóra. az 1924-ben született világhírű olasz zeneszerző.három teljesen különböző alkat. az új ötletek kipróbálása terén. nem tanulta főiskolán a zeneszerzést soha.később műveinek karmestere -. a vegyeskarra és nagyzenekarra irt A szabadság énekei (Canti di liberazione). Stockhausen példája a kísérletező-töprengő német szellemiségnek. akit jobban determi­ nálna. az első főrész. alt. könyvének három verse és Szent Ágoston Vallomásainak egy részlete. mint Luigi Nono. Mózes II. természetesen variálva. 3 szólótétel (ebből az egyikben női kar is közreműködik) Korunk oratorikus alkotásainak általános bevezetőjében tettünk emlí­ tést az „elkötelezettségről". amely De­ bussyre és minden francia zeneszerzőre olyannyira jellemző. NONO IL CANTO SOSPESO szoprán-. Pályája kezdetén Schönbergből. Mesterei az olasz Bruno Maderna . Talán egyetlen zeneszerzője sincs napjaink­ nak. majd Webernből indult ki. egyidőben azzal a másik két zeneszerzővel. majd a tétel ésa mű az I. Boulez Debussyt vallja ősének. Három zeneszerző . tétel végének variált idézésével ér véget. hogy a három fiatal komponista egyben három nemzeti psziché. Nono pedig soha nem tagadta meg az olaszokra mindig jellemző kan- 345 . Ebben a darabban is három latin szöveg adja a három tétel tárgyát: Castellio egy levele. vegyeskarra és zenekarra 9 tétel: 3 zenekari. valamint ko­ runk egyik legnagyobb dirigens géniusza és a modern zene apostola. és valóban. Hermán Scherchen voltak. Nono a darmstadti nyári fesztiválokon „ug­ rott" ki. ő talán a leg­ merészebb az új metódusok. nemzeti látásmód megtestesítőivé is váltak. Ritkán fordul elő. de ezúttal így volt.szakaszban visszatér.

hogy Nono ezt a teljes átpoliti­ záltságot össze tudja egyeztetni a legmerészebben avantgardista eszkö­ zökkel és módszerekkel.labilitást. Ez a módszer Nono nyomán iskolát teremtett. de örök időkre itt is lebeg köztünk. Nono egy több évszázaddal korábbi technikát elevenít föl. Nono izig-vérig kommunista. szólamok közé széttördelve áll össze szavakká. Nono szinte ki­ zárólag vokális müveket komponál. hi­ szen Bach e-moll orgonafúgája ezért kapta a „Tölcsérfúga" elnevezést. Igen érdekes a szöveg kezelése. az ún. hogy éppen 1956-tól. mégpedig egy olyanra. Az egész mű egyetlen tizenkétfokú sorra épül. köztük a Ljuba Sevcováéból. mondatokká a textus.) Ez a soralkotás tulajdonképpen egyértelmű azzal.) Az új noquetus-szisztéma abból áll. azaz tölcsérszerüen tágul. a sor mintegy statisztikus alapot ad csak a kompozícióhoz. oldalon. Minden darabja tehát politikai állásfoglalás. Ugyanennek a karakterisztikumnak másik megjelenési formája. A kifejezés maga abból a búcsúversből való. amelyben az európai ellenállási mozgalom halálraítéltjeinek búcsúlevelei találhatók. A cim alig fordítható: a „sospeso" szó egyaránt jelent „félbeszakadt"'-at és „lebegőt". a 13. első igazán egyéni hangú müve volt az 1955~56-ban komponált Canto sospeso. mindig ott van bennük az elkötelezettség. hogy a kórusszólamok a szövegnek csak egy-egy szótagját éneklik. Gyakran jegyezték meg munkáiról. mondatrészekké. Ezzel tulajdonképpen Nono a szöveg fonetikus anyagát is bevonja a kompozícióba. amely a legnagyobb olasz operakomponisták müveit hatotta át. amely a központi a hangból kiindulva félhangonként lép egyre távolabb. Egyes mondatokat emelt ki 10 ilyen búcsúlevélből. Stiláris fejlődésének fordulópontja. a következő szótagot már egy másik szólam veszi át. A zene­ szerző abból a kötetből vette szövegeit. (Ezt a témakialakítást igen régen ismerjük. (Az olvasó Machaut Rheimsi Miséjének ismertetésénél találja meg ennek a módszernek leírását. aCanto sospeso születési évétől kezdve. Ez az eljárás megint csak 346 . hoguetus-rendszert. akár még kialakulatlan. E szöveg­ választás folytán a „sospeso" szó mindkét jelentése érvényes: a mártírok éneke félbe is szakadt. bármelyik hang lényegében bármikor előfordulhat. és így fel­ osztva. A jelentős tett az. akár már egyéni stílust tükröző egy-egy Nono darab. az emberi énekhangnak minden más instrumentumnál na­ gyobb tiszteletét. amelyet a Rosenberg-házaspár a kivég­ zés előtt írt gyermekeinek. akár vokális. sohasem hiányzik belőlük az az énekes szel­ lem. Ám akár instrumentális. hogy a sor nem melo­ dikus. hogy azok bár­ mennyire is avantgardisták.

Mindig olyan erő nyilvánul meg benne. hol lírai képeket kapunk. az a cappella második tétel ismét a drámai feszültség jegyében áll. együtt jár a zene for­ mai tökéletességével. aki szerint: „Ez a kantáta olyan mű.az összhangzásbói hangszín válik. életét mi sem bizo­ nyítja jobban. tiszta és a jobb jövőben bízó hitü­ ket az embertelenséggel. és Vlll. és a harsány rézfúvós hangzatok szembeállításával. míg a kórusra és zenekarra kompo­ nált hatodik tétel a fasizmus megrendítő látomása. a II. hogy a legújabb zenetörténeti periódus alkotóművészei is gazdagítják a műfajt.. (Szövege: „Ezek a mi gyilkosaink.") Az egész műre vonatkozóan pedig hadd idézzük Luigi Pestalozzát. tétel csak zenekarra íródott. amellyel az áldozatok is szembeállították szilárd. a cappella kórusra. A darab kilenc tételében hol drámai.iskolát teremtett: megszülettek azok a művek. dühhé. a többiben szólisták. Ez megint egyértel­ műen alakítja át a hangzó anyagot foltokká. hiszen ha minden hangot egyszerre hallunk . kórus és zenekar vesznek részt. a kitűnő olasz kritikust. Megszűnik a har­ mónia konszonáns vagy disszonáns jellege. sőt közlési médiumokat is. a tenorszólós ötödik darab érzelemgazdag kép. Ezt bizonyítja. amely igazi humánus dühhé fokozódik. így az első zenekari tétel hallatlan feszültséget állít elénk a lehelethalk pianissimo-hangzás. Az I. IV. színekké. amelyben az erőszak áldozatai fölött érzett mély szánalom és együttérzés sohasem vá­ lik a tragédiával szembeni passzív érzéssé. amelyek minden pillanat­ ban a teljes tizenkéthangos mezőt megszólaltatják.hogy megismételjük . szerkesz­ tésmódokat. s hogy a 347 ." STOCKHAUSEN AZ IFJAK ÉNEKE (Gesang der Jünglínge) Az elektronikus muzsika Az oratórium műfajának korok feletti érvényességét. A halálraítéltek búcsúleveleiben foglalt tarta­ lomnak ez az átérzése Nono darabjában kiegészül. mint hogy a különböző zenetörténeti korszakokban kere­ teibe tudta olvasztani a legkülönbözőbb kifejezési eszközöket.

keverésre stb. műszaki rajzhoz hasonló grafikonon tervezik meg a művet.sőt. melynek egyik tengelye az időtartamot. a leghíresebbek az említetteken kívül Amerika több váro­ sában. (Hasonlatként: ha egy zeneművet szerzője tökéletes hangszerszerűséggel komponált meg zongorára. hogy teljesen függetlenítse magát a temperált hangrendszertől . illetve ének­ hanggal együtt is. hogy egy zeneszerző tisztán elektronikus vagy konkrét zenét írjon.) Szinte beláthatatlan az elektroniká­ ban a dinamikai skála is. konkrét zörejeket manipulál­ ják a különböző stúdióberendezésekkel. vajon nem lehet-e a generátorok által keltett hangokat zeneként felfogni. Ezek a berendezések lehetősé­ get adnak a magnetofonra felvett generátorhangok vagy zörejek lassítá­ sára (tehát hangjuknak mélyítésére). a második a párizsiban bontakozott ki. és az összecsendülés helyett szin adódik. médiumok is bevonultak az oratórium világába. Az 1940-es évek legvégén egyszerre több helyen is . az alig hallható pianissimóktól a süketítő fortissimókig. Milánóban. Az elektronikus partitúra hangjegyekkel természe­ tesen nem rögzíthető. A generátor­ hangzás lehetőséget ad a zeneszerzőnek arra. Ez utóbbit nevezik fehér zúgásnak. s így az elektronikus anyagot tar­ talmazó hangszalag lassanként a zenekar vagy a kamaraegyüttes egyik „hangszerévé" alakult át. A különböző „színes zúgások" pedig a frekvenciatartomány különböző szakaszait szólaltatják meg. amelyben az egyes frekvenciák már teljesen eltűn­ nek. azok­ ból a zene törvényszerűségei szerint darabokat felépíteni. Később rájöttek. a másik a frekvenciá­ kat jelzi. A kezdeti kísérletek után lassanként két irányzata is kiala­ kult ennek az új művészeti ágnak: a szigorúan vett elektronikus zene és az úgynevezett musique concréte. A musi­ que concréte müvei a természetben adott. az elektronikus zenének egy­ általán nem lehet célja temperált rendszerben dolgozni. akkor teljesen felesleges a művet bármilyen más hang­ szerre vagy zenekarra átdolgozni. Későbbi időkben.) Az elektronikusok kizárólag a generátorok által keltett hanganyaggal dolgoznak. 348 . gyorsítására (a hang magasabbá té­ telére). Varsóban és Tokióban vannak. Majd felhasználták az elektronikus hangzásokat hangszerekkel. (Azóta a világ számos helyén létesült elektro­ nikus stúdió. egymásra helye­ zésre. Manapság egyre ritkább. az 50-es évek közepe táján a két irányzat egyre inkább közeledett egymáshoz.felmerült a*gondolat. így az elektronikus zene is. különböző szűrők segítségével való átalakításra. hogy megszólaltatható egyszerre a teljes frek­ venciatartomány is.napjainkban létrejött eszközök. Az első a kölni stúdióban.így elsősorban a kölni és a párizsi rádió kísérleti stúdióiban .

A cím a biblia apokrif fejezeteinek egyikére utal. A darabban főszerephez jut az elektronikus hanganyag mellett egy gyermekhang is. sokszorosítással és egymásra helyezéssel. A „Gesang der Jünglinge" 1955-56-ban készült a kölni stúdióban. Ezt a gyermekhan­ got manipulálta Stockhausen különböző sebességekkel. elektronikus és a kettőt vegyitő darabok egyaránt sze­ repelnek. Az énekelt hang és az elektronikus elemek egyen­ rangúak a műben. Kezdettől fogva foglalkozott az elektronikus kísérletekkel. A darab egyébként eredeti formájában a sztereofóniára is épít. tulajdonképpen öt. Ezáltal a hangzás iránya és térbeli eloszlása is hozzátartozik a kompozíció lényegéhez. melynek eredményét jobb szavak híján zenei neo-dadaízmusnak vagy happening-nek nevezhetjük. így az egyetlen énekhangból többszólamú kó­ rusokat alakított ki. 349 . Dárius Milhaud-nál és Olivier Messiaen-nál végezte. Már korai alkotásaiban is a legmerészebben kísérletezők egyike volt. Ezek realizálására a kölni stúdióban került sor. s egyike volt azoknak. A jelenlegi avantgárdé irányzatok számos újítását ő kezdemé­ nyezte. Dániel könyvének „Az ifjak éneke a tüzes kemencében" című imájára.í Karlheinz Stockhausen Az 50-es években fellépő avantgárdé egyik vezéralakja a Kölnben 1928-ban született Karlheinz Stockhausen. Tanulmányait Frank Martin-nál. Eddigi életmü­ vében hangszeres. A legutóbbi években egyik résztvevője annak az irányzatnak. aki főleg a Webern darabjaiból levonható törvényszerűségeket szigorította és vitte tovább. akik először komponáltak önálló elektronikus da­ rabokat. a terem különböző részein elhelyezett hangszóróra koncipiálódott. így többek között a térhatásnak a zenemű alkotóegységei közé való bevonását is.

a II. anélkül.megmaradt a ha­ gyományos kifejezési módoknál. amelyek egyébként megmaradtak volna örökre a képzelet világá­ ban. szimfónia. tételek. Ez a szakkifejezés Pierre Boulez-től származik. mint ezer évre tekint vissza. Folklorisztikus ihletésű műveket alkot első korszakában (Szilé­ ziai triptichon. Lutostawski azóta irt darabjai . Lutostawski sze­ rint ez a módszer „hatalmas mértékben gazdagítja a zene ritmikai olda­ lát. hogy az előforduló magánhangzókhoz társítson egy- 350 . illetve az előadóművész (zenekari tag vagy kórusénekes) ked­ vére. és lé­ nyegében azt jelenti. Első jeleit Arezzói Guido egyik traktátusában találhatjuk: a szolmizáció és a hangjegyírás feltalá­ lója itt azt javasolja.LUTOSLAWSKI HÁROM MICHAUX-KÓRUS húszszólamú vegyeskarra és 23 tagú zenekarra Wjtold Lutostawski (szül. sőt esetleg maguknak a hangoknak a sorrendje. Bizonyos formaelemek. a Vonósnégyes. 1961-ben írja meg Jeux vénitiem" ámű zenekari darabját. sebben a műben már szakított mindenfajta tradi­ cionális kötöttséggel.például ritmikájában . pillanatnyi ihletére.ezek nem érdekelnek. bizonyos fokig . hogy a zeneszerző több-kevesebb módot ad a vélet­ lennek a mű felépítésében. majd 1957-ben megírja a Bartók emlékezetének hódoló Gyászzenét. Ebben a műben még vegyitette a dodekafon-szeriális elemeket a tonális-hagyományos muzsika néhány öszszetevőjével. Kis szvit. hogy fokozódnának az előadás nehézségei. hogy a zeneszerző a megzenésítendő himnusz dalla­ mát úgy készítse el. az úgy­ nevezett aleatóriát. Zeneszerzői fejlődése úgyszólván szimbóluma a mai lengyel zene útjának. amelyek a vélet­ lent vezető faktorrá emelik .a Michaux-kórusok. tehát a véletlenre van bízva. 1913) a mai lengyel zeneművészet és az „új lengyel iskola" hazájában és külföldön egyaránt legelismertebb vezér­ alakja. így nyílt meg előttem az út olyan hangzási víziók megvalósítá­ sához. egymásutánja. Az aleatória ezenfelül lehetővé teszi a zenekar keretein belül a játék teljes egyéni sza­ badságát. Az aleatorikus technika azon vívmányai viszont." A mai zenében kevésbé otthonos hallgató-olvasó számára hadd iktas­ sunk itt közbe néhány magyarázó szót az előbbi Lutoslawski-idézethez. előadási módja a karmester.a mai zene egyik legújabb szerkesztési módszerét alkalmazzák. A véletlen bevonása a kompozíciós munka eszközei-módszerei közé nem kevesebb. a Mi-parti. a Livre pour orchestre. a Gordonkaverseny . Concerto).

. igen régi hagyományt újított fel. világháború idején megszületett dadaizmusnak. melyek rendszerint egy-egy nevet ültetnek át zenei hangokká.) így. Tehát a véletlen szerepe korlátok közé van szorítva. és mindent a véletlenre biz.. 2 zongora és hárfa). amelyekben például egy-egy menüettet megadott ütemekből kockadobással lehet összeállítani. aki a mesterséget komolyan veszi .) Ez utóbbi példa mutathat rá a mai aleatória egyik ágának jellegzetességére. A középkortól kezdve se szeri.csakúgy. hanem az. amely nem ismer semmi­ féle korlátozást. Henri Míchaux (szül. 4 ütőscsoport.természetesen azonossá válik a mai drámairodalomból is­ mert happeninggel. 351 . Az előadói apparátus: 20 szólamú énekkar (azaz a hagyományos négy szólam mindegyike öt alcsoportra oszlik) és 23 tagból álló zenekar (fú­ vóshangszerek. hogy azok bármilyen sorrendben értelmes egésszé áll­ nak össze. A mű 1962-63-ban készült a zágrábi Modern Zenei Bíennále vezetőségé­ nek felkérésére. Ezzel szemben áll a másik aleatorikus irány. A Mozart. amikor 1959 tájékán Boulez és köre alkalmazta a véletlent. a zeneszerzők ugyanis a véletlenre bízott zenei folyamat alakulását a kockadobásra bízzák. hogy az aleatória is alkalmas a legnagyobbfokú érzelmi feszültség. Ez a szerkesztésmód . se száma az úgynevezett soggetto cuvatok-ndk. A költő. 1899) az újabbkori francia líra egyik legjelentősebb alakja. semmiféle irányítottságot. az is maradt. május 9-én volt Zágrábban. aiiogy a szöveg szótagjaiban előforduló magánhangzók diktálják. Bemutatója 1963. Lutostawski zenéje mindig kifejezésteljes volt. Lutostawski is . Az elnevezés a latin alea — kocka szóból ered. Éppen a Michaux-kórusok bizonyítják. A Michaux-kórusok vagy a többi említett Lutoslawski-mü pregnáns bizonyítékai annak a tételnek. mindkettő lényegében felújítása az I.ha lehet a konstrukció fogalmát itt egyáltalán használni . hogy nem a módszer a lényeges. az aleató­ ria irányított. az utóbbiakat aztán úgy sorolja egymás után.egy zenei hangot. a dráma és a líra kifejezésére. betühang játékoknak.ezt a fajta irányított aleatóriát alkalmazza. (Ez sem új metódus: Haydn és Mozart tollából ismerünk olyan táncdarab-sorozatokat. és bármely alkotómódszert használt. (A legismertebb ezek között természetesen a B-A-C-H. hogy a zeneszerző mire és hogyan használja a módszert.és Haydn-féle játékokban ugyanis az ütemek úgy vannak megszerkesztve. mint Boulez vagy a többi olyan mai zeneszerző.

amikor mind a zenekarban. hol a Nagy Titok" sort. a másik az énekkart vezényli. ha idézzük a kezdő. Gondolatok. //. Megtalál­ ható bennük a szimbolizmus éppúgy. és a zenekar ugyanezt teszi.és zárósorokat: Balsors. A tételben igen kevés a dinamikus részlet. mint az egészen mélyre ható gondolatiság és líra.egyszerű beszéd. mely csak az utolsó pillanatokban simul el. mint a betűjáték (lettrizmus). Minden énekkari tag a maga belső egyéni tempója szerint szólaltatja meg szólamát az adott kereteken belül. A zenekari együt­ tesből az ütők kerülnek előtérbe. izgatott-feszült gomolygás. suttogás. /. A nagy háború.Versei nehezen sorolhatók bármilyen izmus fogalomkörébe. nagy művelőm. 352 . mi is. A költemény és a zene hangulatát legjobban akkor közelítjük meg. tétel a gondolatiságé. (Weöres Sándor fordítása) A rendkívül szövevényes aleatorikus szerkesztés miatt a mű előadása két karmestert igényel: az egyik a zenekart. majd elröppenő. mind az énekkarban elmosódó. A szerkezet maga döntő mértékben clustereket al­ kalmaz. A kórus ismét az énekhangot alkalmazza. . a harmadik a líráé. ülj l e . kényednek. kiáltás stb. elfátyolozott effek­ tusokat alkalmaz. tényednek Megadom magam. uralkodik a piano és pianissimo. a máso­ dik a drámaiságé volt. A vers a felbukkanó. Ha az I. mégpedig mozgásban feloldva. ám egyetlen énekhang sem hallatszik az egész tétel folyamán: a legkülönbözőbb beszédmódok szólalnak meg . Fényednek. . A zenei megoldás ezt követi. hogy érvényre juttassa a „Mindenki keresi. melyekben a hárfáé a vezető szerep. a dadaista versekre emlékeztető halandzsa éppúgy. Balsors. ///. A kórusé a vezető szerep. körvonalakat alig-alig nyerő gondolatokról szól. a többi hangszer csak egy-egy tetőpon­ tot erősít. Az egész tétel egyetlen kavargás. a zenekar csak néhány hangszeres közjátékra szorítkozik. Megnyugvás a balsorsban.

és basszusszólóra. korszerű nyelvet már tanul­ mányaik során szívták magukba. gyermekkarra. sőt esetleg negyedhang távolságnyira.és hangfürt-technikájával. Néhány év után azonban csatlakoztak Witold Lutostawski nemzedékéhez a fiata­ lok: azok az évjáratok. Első stíluskorszakában . amelyben a hangok szorosan egymás mellett szólalnak meg.) Ezekben a Penderecki-művekben a vonósok hangszerkezelése is megváltozott: a szerző a legkülönbözőbb súrlódó. Felha­ gyott korábbi vonószenekari műveinek szinte kizárólagos zörej. nemcsak Lengyelországban. (Cluster [hangfürt] néven olyan hangcsoportot értünk. majd az 1966-ban bemutatott és a világ legtöbb zenei centrumában előadásra került monumentális Lukács-passióban új útra tért. ütögető. Különböző eredetű tradíciókat támaszt fel a műben. hanem világszerte. 8 kórus A mai lengyel zeneművészet nagy áttörését a középgenerációhoz tartozó zeneszerzők indították meg az 50-es évek második felében. a cappella kórusra írt Stabat Mater­ ben. Ennek a nemzedéknek lett egyik veze­ tő alakja Krzysztof Penderecki (szül. alkalmazza a húrtartó lábon és a mögötte való játé­ kot. és új stílusának gyökereit régebbi korokba ereszti. a mai zeneszerzésí mód­ szerek eszközeit felhasználva.PENDERECKl LUKÁCS-PASSIÓ (Passió et mors Dotnini nostri lesu Christi secundutn Lucám) szoprán-. Mindezzel valósággal iskolát teremtett. kopogó ef­ fektusokat írja elő. amely az elektronikus zenéből ismert hanghatásokat a zenekar eszközei­ vel akarja realizálni.Evangélista (narrátor) 12 szám: 4 ária. rendszerint fél-.melynek világszerte ismert darabja a Gyász­ ének Hirosima áldozatainak emlékére . Ennek egyik legfontosabb eszköze a cluster-technika.teljesen új zenekari stílust hono­ sított meg. A 60-as évek elején komponált. hármas vegyeskarra és zenekarra Személyek: Krisztus (bariion) . Az ilyen hangfürtben a disszonancia­ jelleg.Péter (basszus) . amelyek a modern. 353 . 1933). bariton. narrátorra. természete­ sen a mai kor szellemében átértelmezve azokat. Tulajdonképpen ezekhez a müvekhez fűződik az a törekvés. sőt már az akkordfogalom is teljesen megszűnik és átalakul hang­ színné.

A Lukács-passió a kölni rádió felkérésére. A legutóbbi években Penderecki levonta a végső következtetéseket: stílusa teljesen romantikussá vált. OrlT és Penderecki világa fényév távolságban vannak egymástól. Deus meus. Domine quis habi tahit (IX. Benne nemcsak az evangélium-szöveg maga kapott helyet. Nem kell azonban mondani sem. A tömbszerű. mondhatni előszeretettel alkalmazza új darabjaiban a legegyszerűbb.kórus. így Penderecki sokat vesz át a gregorián intonáci­ ókból (többek között a melizmatikus éneket is).Krisztus áriája. A Lukács-passió szövegének összeállítása a zeneszerző műve. zsoltár) .V 65-ben készültA megrendelésre az alkalmat a münsteri katedrális hétszázéves fennállá­ sának ünnepsége adta. egyes helyeken az aleatorikus szerkesz­ tés. valamint Penderecki zenekarkezelésének ismert eszközei a legfonto­ sabb jegyei ennek az új Penderecki-stílusnak. S ami a leglényegesebb: a zenei anyagkezelés. a különböző struktúrák lo­ gikus és következetes végigvitele. illetve halá­ la). sőt. a konstrukció maga is mutat fel hagyományos. gyakran alkalmaz szűk hangterjedelmü. sőt. A hagyományos elemek mellett természetesen a legmodernebb szer­ kesztésmódok jutnak szerephez a Passióban. de bizonyos szempontból CarI OríT módszerei jutnak a hallgató eszébe: mind a ket­ ten a közvetlen. recitativókra. hanem különböző latin himnuszok is. Talán merész a hasonlat.A felületen kezdve: tradicionális. Evangélistaszövegekre és kórustételekre. s mindketten dolgoznak végle­ tekig lemeztelenített eszközökkel. clusterekre építő kóruskezelés. Az Evangélista-szövegeket prózai narrátor mond­ ja el. 1966. litániázó dallamképzést. de ugyanakkor mindig a közvetlen hatást célzó eszközöket.) Egész nyelvezete sokat egyszerűsödött. valójában azonban jól előkészített stílusváltásnak. Deus meus (XXI. direkt hatások emberei. március 30-án az ősrégi székesegyházban zajlott le a világbemutató. Az egyes különálló tételek: O crux ave . zsoltár) 354 . ezeké a vezetőszerep. hogy ezek az eszközök. 196. illetve új­ jáélesztett vonásokat. méghozzá a bachi passió-formára utal egyrészt a két főrészre való osztás (Krisztus szenvedése. (Új? Több régi müvében megtaláljuk a gyökereit a látszólag fordulatszerűén beálló. másrészt egy régi lengyel egyházi him­ nusz kezdetének motivumtöredéke. másrészt a mü formai tagolása áriákra. A zenei anyagban magában ugyancsak ta­ lálhatók a régmijltra utaló jelzések: egyrészt a B-A-C-H téma mikrostruktúraként való felhasználása.

mint a Lukács­ passióéról. zsoltár) . Miserere mei (LVI. (Penderecki egy korábbi művét vette be ezzel teljes egészében a Passió partitú­ rájába. zsoltár) . a fasizmus áldozatai nemzetközi emlékmüvé­ nek leleplezésekor. A Lamentációban a zsoltározó szavalókórusok. a szopránszóló szélesívű. az auschwitzi haláltáborban. Jerusalem (Jeremiás siralmaiból) . Aragon és Valéry verseiből. A mü teljes címe: „Oratórium az auschwitzi haláltá­ borban meggyilkoltak kiolthatatlan emlékezetére". az új stílus megjelenésének második állomása volt Penderecki életmüvében. Rózewicz..a cappella kórus.latinra fordította.) In te Domine speravi (XXXV. Broniewski. Jerusalem. A Dies Irae három főrészre oszlik: Lamentáció. A míí szövegét bib­ liai idézetekből. fémlemezek. Apokalipszis. A három főrész természetesen hangulatilag élesen elválik egymástól. a kórus és a basszusszóló kiáltó-sikoltó hanghatásai ábrázolják a haláltáborok elszabadult poklát. Apoteó­ zis. Crux fidelis -szopránária. az énekkar 355 . PENDERECKI DIES IRAE szoprán-. sziréna).kórus. zsoltár) . valamennyit .szopránária. valóban „lamento"-jelIegü dallamai és a rendkívül szűk hangterje­ delmű szólamokban mozgó. Inpulverem mortis(XXl.kórus. Az Apoteózisban a tenorszóló hirdeti meg a halálon aratott diadalt.a cappella kórus.Péter áriája. Ut quid Domine (X. Et bajulans sibi crucem (János evangéliuma) . A Dies Irae stiláris világáról ugyanazt mondhatjuk el. Deus (XLII. va­ lamint Aiszkhülosz drámáinak egyes részleteiből a zeneszerző állította össze. zsoltár) .a görög idézeteket kivéve .kórus. a naturális hangszerkezelés (így például valódi lánc­ csörgés.és basszusszólóra. Stabal Maler .kó­ rus. énekkarra és zenekarra 3 tétel Penderecki Dies Irae cimű oratóriumának bemutatója 1967-ben volt. tenor. Jerusalem (Jeremiás siralmaiból) .a teljes himnusz megzenésítése a cappella kórusra. Jerusalem. Annak közvetlen szomszédságában született.a cappella kórus. Judka me. zsoltár). tömbszerű hatásokat létrehozó kórus-szaIfaszok a legjellemzőbb zenei eszközök. míg az Apokalipszisben a fortis­ simo effektusok.

Ligeti már itthon is foglalkozott olyan kompozíciós tervekkel. hogy az »avantgarde-hoz« vagy a »reakcióhoz« számitanak-e.és nagykórusra.és mezzoszopránszólóra.. LIGETI REQUIEM szoprán. és zenémet eszem ágában sincs elvi-elméleti bázisra helyezni. Csak az érdekel. 1959-ben irt Apparitions című zenekari müvében . amelyek csak később realizálódtak ugyan. Veress Sándor és Farkas Ferenc növendéke volt. Egyszerűen azt teszem. sem totálisan determinált szeriális müveket. A mű befejezése pe­ dig még egyszer visszahozza . amilyen előttem lebeg. Ebből a szempontból Stravinsky felfogása számomra is az egyedül helyes.a kezdő Lamentáció hangulatát. Ligetinek tanulnia kellett.emlékeztetőül .szinte a régi passiók zárókórusainak hangját idézi. én is közömbös vagyok a »modernség« kategóriájával szemben.talán elavult szóval: az ihletnek . 1957 óta külföldön él. míg az 1961-es Atmosphéres az érett mestert mutatják. Akárcsak ő.\ Ligeti nem él a dodekafónia eszközeivel. de már a tervezés állapotában magukba foglalták azokat a csirákat.melyet egy bírálója igen találóan „a szimfonikus költemény egyedül le­ hetséges mai megoldásának" nevezett . első kísérletei elektro­ nikus darabok voltak. a mai zeneszerzés legnagyobbjai között tartják számon. s tanulmányainak befejezése után a Zeneakadémia elmélettanára lett. hogy olyan zenét írjak. Azaz. A divat egyáltalán nem érdekel.már készen állnak az új stílus ki­ fejezőeszközei és zenei jellemzői. sem pedig „darmstadti" módján. amit helyesnek tar­ tok. mely tulajdonkép­ pen iskolát teremtett: „Szabadságot a rendben"." 356 . hogy a pillanatnyi ötletnek . Hogy mindez kibontakozhassak. sem annak ortodox. Mottója. zenekarra 4 tétel Ligeti György (1923-) nevét manapság a világ legelső élvonalában emle­ getik.mindig döntő szerepe van. Ideológiai szempontok lé­ nyegtelenek a számomra. úgy komponál. Mint egy levélben ő maga írja: „Nem érdekel. soha nem írt sem aleatorikus. megtartva a mai avantgárdé szigorú szerkesztési elveinek legtöbbjét. Munka­ társa lett a kölni rádió elektronikus stúdiójának. kis.. amelyek a zeneszerző új stílusát jelentet­ ték.

talán a halálfélelem lenne a legmegfelelőbb fogalom ennek a résznek 357 . de mivel legtöbbször az egész hangzó tartomány igénybe van véve. hogy mai eszközökkel megoldott példája a németalföldi iskolák rendkí­ vül bonyolult ellenpontjának. a dallam más fordulatot vesz. új kép­ pel. S néha a zenei szerkesztés módszere is a kifejezést szolgálja. így a Tuba mirum-szakaszban a mezzoszoprán szóló a sepulchra (sír) szóra énekli a legmélyebb hangot. 1. kánonokat és fúgákat alkot. A Dies irae-ben például tudatosan törekszik a szinte madrigaleszk ábrázolásmódra. A mű svéd megrende­ lésre készült. hanem az egyes tételeken belül is érvényes. és bemutatója is Stockholmban zajlott le. A Requiem zenéjét két szempontból vizsgálhatjuk: a zenei szerkesztés és a kifejezés szempontjából.mondja maga a szerző. a férfikar és a hangszerek legmélyebb re­ gisztereiben kezdődik a mü. minden háromsoros strófában más. Lassú tempóban. minden pillanatban. de ami­ kor majdnem ugyanez a frázis más szöveggel ismédődik. csak négy té­ telt. Tulajdonképpen olyan hangfürt (cluster)-technikáról van szó. Az állandó alulról felfelé mozgás nemcsak a mü egészére. A szerző maga „mikropolifóniának" ne­ vezi módszerét: minden egyes szólam valamilyen módon önálló életet él. Ligeti módszeréről itt csak annyit. mint hangulatilag. a mélységekből a csillagokig-gondolatot tükröz. a Kyrie-t. Ha a kifejezést szavakba akarnánk foglalni. Az előbbi természetesen csakis mélyreható szakmai elemzés útján deríthető fel. az egész szólamszövedék azonban rendszerint hatalmas hangzó tömb benyomását kelti. amelyben minden szólam önálló mozgásban van. az Introitust. a Dies irae-t és külön tételként ez utóbbi Lacrymosa szakaszát. Noha a Lacrymosában szó szerint nem fordul elő a Lux perpetua (örök világosság) kifeje­ zés. a zárótétel mégis ezt a fogalmat állítja elénk. A Dies irae-ben egészen tudatosan törekedtem a közvetlen képszerüségre.Ennek a szemléletnek és ennek a kompozíciós módszernek monumen­ tális példája az 1963-64-ben komponált Requiem. Ligeti szá­ mára ez a négy tétel valamiféle „per aspera ad astra"-. „A sequentiát én hallatlanul színes képeskönyvként fo­ gom fel. Inlroitus. Ligeti nem zené­ sítette meg a Missa pro defunctis teljes liturgikus szövegét. A kifejezés módja bizonyítja leginkább. és ez a felfelé ívelés szó szerint éppúgy megvan a mű­ ben. a hallgató legtöbbször nem is tudja észlelni az egyes szólamok önálló mozgását. majdhogynem a vizuális megelevenítésre" . A Requiem aeiernam sötét mélységéből ível felfelé a vonal. hogy Ligeti valóban nem avantgardista.

Gyakoriak a tiszta hangzások. ritmikusan komplikált. hogy a Requiem visszatérésénél újra visszaessünk a sötét mélységek­ be. amely a semmiből indulva szinte az egész világot elönti. tiszta és világos.) 2. amikor az egész mű alulról felfelé haladó vonala a végső magasságokba. 358 . melyeket a zenekar erős hangsúlyai tesznek még bonyolultabbá. az örök vi­ lágosság muzsikáját a két szólista és a szűkrefogott zenekar szólaltatja meg. Az Exaudi-nál világosodik csak ki kissé a zenei kép. a Kyrie egyetlen hatalmas és megszakítatlan mozgás. Ugyanilyen tölcsérszerű módon szűkül vissza a formai fo­ lyamat. Mintegy tölcsérként. Külön témája van a Kyrie-ntk és külön a Christe-ntk. 3. nagy ugrások. majd többszörösen. hogy a típusok keresztezik egymást. Lacrymosa. a zenei szer­ kesztés is rendkívül egyszerű. Akárcsak a hangulat és a tartalom ábrázolása. Öt karakterisztikus zenei elem váltakozik a Dies irae folyamán. Az In­ troitus szakaszosságával és a Kyrie folyamatos mozgásával szemben. így például a szólisták tartott hangjai alatt az első típus gyors menetei szólalnak meg. Túlzás nélkül mondhatjuk: a mai muzsika nem ismer ennél a té­ telnél monumentálisabb és lenyűgözőbb alkotást. (Ebben a részben lép be a két szólista is először. jellegzetességei a hosszú. szinte sza valókó­ russzerű megoldás ez. A második leggyakrabban a szólistákra van bízva. Ami a hallgatóhoz elérkezik. az ének beszédhez közelálló.hangulati jellemzésére. hatalmas segélykiáltás. tartott hangok és az igen nagy. A szerkezet rendkívül bonyolult és valóban a németalföldiek bravúrjaira emlékeztető ötszólamú kettősfú­ ga. eb­ ben a tételben a töredezettség az uralkodó. Igen gyakran fordul elő. Kyrie. A formatörvény ebben a tételben ismét másféle. Ez a tá­ gulás egyidejűleg érvényes a hangmagasságokra (illetve mélységekre) és a dinamikára. így a polifonikus szövevény húsz szólamú. 4. és mind az öt ugyanakkor egy-egy hangulati elemnek felel meg. véget érni nem akaró. egyre tágul két irányban az anyag. csak annál melodikusabb. míg az ötödik az elsővel rokon. az egy lenyűgöző. rendszerint másfél-két oktávnyi távolságok az egyes hangok kö­ zött. élesen deklamált. és az örök nyugalom. a csillagok fé­ nyéhezjut el. A harmadik típust például a Mors stupehit szövegnél figyelhetjük meg. A negyedik típus a Kyrie mikropolífóniájához ha­ sonlatos. Az öt szólam mindegyike ugyanakkor négy „alszólamra" oszlik és ezek egymás közt kánon-viszonyban vannak. de rövidebb lefolyásban mindez megismét­ lődik. Az első típus rögtön a tétel kezdetén megje­ lenik. Mig az Introitus formája szakaszokra oszlik. főleg a tétel végén. A kettőskórus hallgat. Dies irae.

így magától értető- 359 .szol­ gálni zenémben: ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól.és kultúraellenes világban. a tisztaság és a nép (amely Bartók számára a paraszt­ sággal volt egyenlő) mindig egységet jelentett nála. tehát a szöveget. már ebből is kiviláglik: mi a „tiszta forrás" Bartók számára. Csak tiszta. a természet „tiszta forrásánál" önmagát megtaláló európai ember gondolata még közelebb visz a Cantata Profana-hoz. A természet. ember. eredjen az. mint Bartók. ún.és baritonszólóra. előrevetette árnyékát a közelgő tragikus történelmi forduló. csak tiszta forrásból. kettős vegyeskarra és zenekarra. Ezt az eszmét igyekszem ..amennyire erőmtől telik . Ebben bontakozik ki a maga teljességében. friss és egészséges legyen az a forrás! Ha a Cantata Profana külső burkát. A mü igazi lényegét azonban természetesen a muzsika adja. sokoldalúságában a szöveg alapesz­ méje. ez már önmagában véve is a „népek testvérré-válását" szimbolizálja. mennyire hiányzik ez a „tiszta forrás". hogy meglássa. bármiféle forrásból. ha nem is ezt látta előre: elég volt körültekin­ tenie az embertelen.Az apa (bariton) Kevés zeneszerzője van a muzsika történetének. a testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Európa látóhatára kezdett elsötétedni. De ha Bar­ tók nem is ezt érezte meg. kolindát fordí­ tott le. ezt komponálta meg. Az említett levél hiressé vált idézete: Az én igazi vezéreszmém azonban. Bartók maga mutat rá erre az egységre. Személyek: A fiú (lenor) ..BARTÓK CANTATA PROFANA (A kilenc csodaszarvas) tenor. akinél elválaszthatatlanabb egységbe forrott volna össze az ember és az alkotóművész. 1930-ban készült a mü. Egyrészt a magyar zeneszerző román népi szöveget. a ter­ mészetben feloldódó ember. Ha összevetjük a Cantata Profana szövegének zárómondatát és a mü megszületése után irott egyik levelét. mióta csak mint ze­ neszerző magamrataláltam. amelynek. tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje. a szinte azonos szóhasználattal. A kilenc csodaszarvas történe­ tének csodálatos szabadsághimnusza e sorokkal végződik: A szájuk töb­ bé nem iszik pohárból. De a szövegválasztás mélyebb értelme. felszíni rétegét nézzük.

hazahívja őket. hogy ezt az alapgondolatot is úgy mondja el a zene nyelvén. egy-egy dallami fordulat árulja el. Apjuk útra kel nyomu­ kon. így a Cantata Profaná-ban a szövegen kivül sehol nem található kifejezett népdalhang (talán csak a fiúk szarvassá változá­ sának pillanatát érzékeltető szakaszban). apjuk csak egyre ne­ velte őket: szarvasra vadásztak. mindig egy-egy félhanggal feljebb és lejjebb tágítva az akkord ambitusát. hol nem volt" tónusában a szöveg első sora: Volt egy öreg apó Bartók toronyszerűén építi egymásra a diatonikus skála hét hangját. Egy-egy ritmusképlet. sem a csordapásztor munkáját. epikusán nyugodt hangvételét semmi hangsúly. Eddig egységes a zenei anyag. (Ez a szerkesztésmód mondhatni iskolát teremtett. drámai izzású középrész következik. hogy az „apó" kilenc fia elindult szarvasra vadászni. akik nem ismertek semmi mesterséget. szinte a „hol volt. Álló vonósakkord felett szólal meg a kettős kórus szólamaiban. Ám a kilenc fiú. csak tiszta forrásból. A Cantata Profana formailag három nagy szakaszra oszlik. ám minden pillanatban ott bujkál ez a román és magyar népzenei hang a műben. Csak egyet tudtak. egyszerű idézet-átvétellel oldotta meg a népzene és a műzene szintézisét. az nem iszik pohárból.) A kórus tovább folytatja a mesét a kilenc fiúról. majd fúvósmenetek vezetnek be a szarvasfiúkról szóló mese világába. a három tulajdonképpen visszatéréses szerkezetet mutat: az epikus jellegű első szakasz után rendkívül feszült. és a mai zene számta­ lan alkotása alkalmazza e módszert. sem a szántóvető. és az erdő sűrűjében szarvasokká lettek. elemi építőkövek világában. Harsány kürthang. a kilenc szarvas soha többet nem tér haza. találkozik a kilenc csodaszarvassal. semmi kiemelkedő szín nem élén­ kíti.és lehullámzó vonós-. az alapvető. Bartók azonban sohasem szolgai másolással. majd visszatér rövidített és variált formában az első rész. A szöveg maga arról szól. hogy ugyanakkor a népzenéből veszi eszközeit.dő. majd a vonóskar feszülten ritmikus motívumjatéka vezeti be a következő szakaszt. a vadászfúgát: 360 . mennyire elválaszthatatlan a látszólag ezoterikus mű és a népi zene. Sejtelmesen fel. Aki megízlelte egyszer a szabadságot. a kezdő d hangot mint tengelyhangot fogják körül a belépő szólamok.

Az egyre izgatottabbá váló. A második rész kezdetben megtartja az első rész végének nyugodt tempóját. a szólisták párbe­ szédéhez.Az erdőket járta És vadra vadászott Kilenc szép szál fiú. ismét sejtelmes motívumtöredékek kúsznak fel és le a zenekarban. hogyan indult az apa kilenc fia keresésére. a kórus unísonójában csendül meg a már említett népdalidézet-jellegü dallam: Erdő sűrűjében szarvasokká lettek. a legnagyobbik szarvas. tempóban gyorsuló és dinamikában fokozó­ dó kórustétel drámai felkiáltásokkal és feszült parlandóban mondja el. s hogy találkozott a kilenc szarvassal. hogy ta­ lált rá a hídra. töredékekre bomlik az alapdallam. tompított színeit.sabb csend pillanata. Amint elhal a vadászat zaja. Csakhamar. Csodaszarvasnyomra lassabb lesz a tempó. a leg­ kedvesebb fiú szavát: Kedves édes apánk. a szarvasnyomra. ránk te sose célozz! 361 .és kürtfanfárokkal lép közbe. Megint csak a leg­ egyszerűbb eszköz. néha szinte artikulátlan felkiáltások hangzanak csak. majd elhalkuló hárfaglissando ve­ zet át a második rész tulajdonképpeni főszakaszához. A kórus egyszerű imitációk egymásra felel­ getésében beszéli el. hogyan célozta meg puskájával az apa a szarvasokat. S amikor beáll a legmisztiku. egyetlen felkiáltó. amint a négyszólamúvá tömörülő vegyeskar minden szóla­ mán végighaladt a fúgatéma. csak egy-egy harsány hárfaglissando töri meg az erdei csendet. Először a tenorszólót halljuk. a zenekar harsány trom­ bita. s a szö­ veg szerint a fiúk Szép hídra találtak. Az első rész lezárása az eddigi zsúfolt ellenpont helyett áttetszőbb szer­ kesztést alkalmaz.

fölötte az apa szinte síró kérdése: Mért nem jöttök. alig térve el egy-egy központi hangról. csak betér az völgyekbe. téged hegyről hegyre. egyre magasabb régiókba kúszik fel. mért? S megszólal a tenorszóló második szakasza. expresszionista izgatottságával szemben a baritonszóló nyugodtabb és természetesen fájdalmasabb. A baritonszóló utolsó frázisai szinte gyászindulóként szólnak a tompa nagydobütés és a mélyvonósok-mély fafúvók c-moll akkordjai révén. utánamondva az apa egyes sza­ vait.Csodálatosan ötvöződik ebben a szólóban a magyar és a román népdal ősi típusainak ékítményessége (melizmái) és az expresszionista énekstí­ lus feszült drámaisága. s téged hozzávágunk éles kősziklához: ízzé-porrá zúzódsz kedves édes apánk! Öt ütemnyi kórus-recitativo vezeti be a baritonszóló énekét. s mégis fokonként egyre feljebb emelkedve: Mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet. elhalóan ismételgetve. a töltött serlegekről. míg a magas c-t is el nem éri. egyetlen hangon deklamálva: De mi nem megyünk! A kórus visszhangozza szavait. téged kőről kőre. majd kimondja a végzetes szót. Mintha ő maga is tudná. Egyre nagyobb hangközökre nyílik az énekszó­ lam. a terített asztalról. az égő fáklyákról. az apa ha­ zahívó szavait. hogy hívása hiábavaló. Szavait a kó­ rus kommentálja. a fiait váró édesanyáról. Ám hiába szól az otthon melegéről. pianissimóban. a parlando népdalok egyszerűségével. Szólójának kezdete a korábbi melizmatikus-expresszív dallamvezetést követi. A fiú expresszív. így fenyegeti a fiú az apát: Mert mi téged tüzünk a szarvunk hegyére és úgy hajigálunk téged rétről rétre. 362 . Ismét a fiúé a szó.

hogy az üstdob egyetlen tompa ütése tegyen pontot a történet végére.mint mondottuk . Ezek az ütemek valami csodálatos tisztasággal idézik fel az erdő. A harmadik rész . hogy egy extatikus melizmával újra aláhúzza. s csak az utolsó ütemekben csendül fel mégegyszer a tenor­ szóló.a mi karcsú testünk gúnyában nem járhat. egyre halkabbá váló szavai változtatják meg . egyszóval a szabad természet vízióját.szimbolikus jelentésűvé . de most már vala­ honnan a messzi távolból üzenve: Csak hűvös forrásból! És csak az énekkar utolsó. karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába. A darab befejező ütemein kívül talán ennek a tenorszólónak utolsó há­ rom üteme tárja elénk legtisztábban a Cantata Profana alapgondolatát. A szarvasfiú búcsúját most a kórus énekli. tisztaság. Az első rész szövevényes ellenpontjával.a szöveget: Csak tiszta forrásból! Tiszta D-dúr akkord marad egyedül a kíséret nélküli kórusszólamok énekében.rövidített ismétlése az eddigiek­ nek. A „csak hűvös forrásból" szövegrész hosszú kitartott ^9z hangja alatt a zenekarban egy rövid motivumtöredék tör fel az egymást váltó fafúvósszólamokban. csak puha avarba. A XX. illetve a második bonyolultan kromatikus-extatikus szólóival szemben.. a mese kezdetét és a szarvasíiúk búcsúját apjuktól. század embere békét talált a tiszta forrásnál. csak hűvös forrásból. a havasok. ez a finálé maga az egyszerűség. 363 .. Lényegében két momentumot foglal össze. csak járhat az lombok közt. a mi szájunk többé nem iszik pohárból. a tiszta szél.

a mai harmóniák. sőt elemeit.de ez az átvétel az akkori. e két remekmű hatása alatt megfor­ dult a kocka: Bartók es Kodály művészete népszerűvé vált a nagyközön­ ség körében is.a renaissance virágzó vokális polifóniájának eredményeit. \2. s az elismerés hiánya kísérte.főleg a tenorszólóban . Nem a Tinódi-féle dallamtípu­ sok szolgai utánzatáról van szó.természetesen ismét századunkbeli áttétellel . a kórustechnika virtuozitása és a forma tökéletes egyensúlya. a zenekar hangszíneinek bámulatos gazdagsága. A Zsoltár szövegalapja Kecskeméti Vég Mihály XVI. Ez a két elem (tehát a históriás ének és a népdal) adja az alapanyagot. hanem ennek a stílusnak. A gyökerek azonban messzebbre is nyúl­ nak. Kodály Zoltán művészetének minden gyökerét és minden öszs^elevőjét feltárják előttünk. De ismét csak nem a népdalidézetről kell beszélnünk. A szerző átveszi ugyan a régi magyar históriás énekek stílusát . mint a szándékolt archaizálástól. Op. századi református prédikátor szabad parafrázisa az 55. A Psalmus Hungaricus egyike azon műveknek. vagy a nagy barokk mesterek: Lotti és Monteverdi voltak Ko­ dály példaképei kórustételeinek megfogalmazásakor. a 2Ü-as évekbeli zene eszközeivel történik. s ehhez járul a XX. mind pedig a Psalmus melódiavilágában felfedezhetjük a magyar népdal hatását. ennek a szüle­ tése után rövidesen a történelem zivataraiba fulladt korai magyar müzenének új életre támasztásáról. akkor az új magyar muzsika forradalmának győztes csatáját az 1923-as év hozta meg. S amíg az­ előtt két nagy mesterünk munkásságát túlnyomórészt meg nem értés. Ha egy művészeti. évfordulóján. ad libitum gyermekkórusra. tipikus dallamvonalak vagy ritmikus jegyek felhasználásáról. gúny.KODÁLY PSALMUS HUNGARICUS tenorszólóra. Ez év november 19-én zajlott le az az ünnepi hangverseny a főváros egyesítésének 50. amelyen Bartók Táncszvitje és Kodály Magyar Zsoltárja először szólalt meg. szellemi forradalom sikerének ismérve a közönség el­ ismerése. Kodály zenéje azonban semmitől sem áll távolabb. zsoltárra. Palestrina és Lassus. hanem a népdalból leszűrhető fordulatok. mintegy tü­ körkent. századi muzsika eszközeit fölé­ nyesen birtokló mester technikai tudása. 364 . Mind a históriás énekekben. vegyeskarra. zenekarra és or­ gonára. amelyek. Kodály felhasználja .

a rondóforma visszatérő vezető gondolatát: Mikoron Dávid nagy búsultában. Az első szövegszaka­ szok lényege: harc az igazság kimondásáért. Ismét felhangzik idézetként a zenekari bevezető rövidített változata. A második szólórész még az elsőnél is iz­ gatottabb.és tenorszólamában. félelmete­ sen szenvedélyes átkozódásával: Keserű halál szálljon fejére. Az újabb visszatérésnél a rondótéma helyét a zenekari bevezető temati­ kája foglalja el. Amint a .a rondóforma harmadik epizódja . A szöveg felháborodását és keservét a ze­ nekar hullámzó vonósszólamai festik alá. vegyeskaron és gyermekkaron. majd a Zsoltáros . ezúttal teljes hangerővel. de ezúttal nemcsak a zenekar. A következő epizód kétrészes. a kórus alt. visszafojtott hangulatban veszi kezdetét. (Ezt az effektust Kodály az angol Delius egyik művéből vette át. hanem a kórus is részt vesz e motivika megszólaltatásában. A hangulatot még inkább emeli. Előbb a tenorszóló és a női kar kánonban intonálja az újabb könyör­ gést. majd ugyanez a kánon hangzik fel az énekkar és a zenekar között. Annál megrázóbb ennek az áruló barátról szóló résznek befejezése. kavargóbb jellegű.és basszusszólama kíséret nélküli unisonóban szólaltatja meg a mű főtémáját. ezúttal a kórus szoprán. Ilyen könyörgést kezde ő magában.) Amint az újabb tetőponthoz érünk. ismét a főtéma tér vissza. Baráti miatt volna bánatban. A harmadik Zsoltáros-passzus . Váratlan lezárás és s?ünet után a tenor szólista hittel és bizalommal tel­ jes éneke csendül meg: 365 . Panaszolkodván nagy haragjában. Ellenségemnek ítéletére.kezd rá az imára.Fájdalmas. jajongó női kar. szenvedélyeszenekari bevezető nyitja meg a müvet.fáj­ dalmasan nyomott.tenorszóló . a fokozást még inkább szolgálja a tenorszóló mögött megszólaló szöveg nélküli. Az egyre fokozódó fohász tetőpontjához a főtéma forte visszatérése kapcsolódik.később vissza-visszatérő .motívumok vihara lecsendesedik.

A főtéma utolsó visszatérése zárja le a művet: egyetlen nagybőgő kíséri csak a kórust. ha a magyar nemzetet sorscsapások érik. Rólad elveszi minden terhedet És meghallgatja te könyörgésedet. stilusvizsgálatnál többet mond azonban a mü eszmei. mely­ ben hárfaakkordok és szélesen kibontott vonósmelódiák kapnak vezető szerepet. majd a rézfúvók riadója vezeti be a mű zárórészét. melynek célkitűzése. szebben és magávalragadóbban énekelné meg né­ pünk történelmi sorsát. Ugyanilyen jellegű a szakasz zenekari lezárása. Az énekkar unisonójából még egyszer kibontakozik a tenorszólam: Vígasztalásért szörzék így versekben majd egy hosszan elhaló üres kvint hangzattal véget ér a mű. 366 . A változó korokkal változhat majd Kodály egész életművének. A tetőponton az eddig a zenekari szólamokban bujkáló bevezetőbeli motívum teljes hangerővel harsan fel. A fokozásba bekapcsolódik a gyermekkar és az orgona is. feladata. Istenben vessed bizodalmadat. Ezt az utolsó szólóállást gyönyörű zenekari bevezetés előzi meg. amely jobban. gondolatodat. a magyar zenetörténetben vitt szerepének megítélése. A többrészes kartétel egyre fokozódó intenzitással énekli meg az „igazak megtartását" és a „szegények felmagasztalását". Soha nem született és valószínűleg nem is fog születni magyar zene­ mű. Minden zenei elemzésnél. A Psalmus Hungaricus valóban ma­ gyar zsoltár. Újabb szünet.Te azért lelkem. történelmi mondanivalója. Olyan alkotás. úgy hirdeti a Magyar Zsoltár is a magyar nép életerejét. hogy vigasz­ talásul szolgáljon minden időben. de változtathatatlan a Psalmus Hungaricus helye. A rondótéma ezúttal ritmikus variánsban jelenik meg. Ahogy a magyarság minden baj és csapás után életben maradt.

Mindent összefog. A mű befejezése bravúros kettős-fugato. dinamikus erejéről és lírájáról. amely­ ben Kodály régit és újat összeegyeztető stílusa mintegy összefoglaló mű­ vészi eredőként tárul fel a hallgató előtt. Ez a lassabb tempójú formaegység sem szűkölködik zengő fortissimókban (Judex. zenekarra és orgo­ nára 1936. a Patrem immensae majestatis-ig. szeptember 2-án. egységes­ ségnek csak egyetlen :enei eszközére kell rámutatni: a magyar népdal legfontosabb hangköze. Ennek az összefogásnak. itt-ott még a magyar har­ ci muzsika.KODÁLY BUDAVÁRI TE DEUM szoprán-. sok mindent magába olvasztó stílus azonban egyetlen hangjegyében sem teremtett önállótlan művet.és basszusszólóra. Kódaként a szopránszóló szinte álmodozó. szinte suttogó könyörgés (Te ergo. Ez a rövid áttekintés természetesen nem adhat képet Kodály Te Deumának szépségeiről. Pár taktusos gregorián-idézet vezet át a mű középrészéhez. alt-. Gregoriánum. a budavári hősökre való visszaemlékezés nyomot hagyott a Te Deum egész szellemén. hangulatvilágáról. Már a himnuszt bevezető harsány trombitafanfárok is ezt a szellemet szólaltatják meg. A mű a mesternek talán legkoncentráltabb alkotása. az az opusz. a kvart. rövidebb ellágyulások után. Mind a meló- 367 . Palestrina és Lassus motettáinak tiszta harmóniája... egyé­ nivé alakit Kodály alkotó géniusza. a verbunkos hangja is megszólal a Te Deumban. a magyar népdal pentatonikája. Ismét a fanfa­ rok riadója.. vegyeskarra... ez folytató­ dik az első csúcspontig.). a hitben való megnyugvást festő éneke zárja le a művet. sőt. amelyben a kórus után most a szólisták veszik át a vezetést. sőt. modern ak­ kordvilág. Budavár visszafoglalásának kétszázötvenedik évfordulóján mutatták be a Mátyás-templomban Kodály Te Deum-át. tenor. Nicetas ősi himnuszának megzenésítését a mester Budapest polgármes­ terének felkérésére vállalta. majd visszatérésszerű szakasz következik. bachi kóruspoli­ fónia. E sokfelé gyökeret eresztő. az ünnepi alkalom. az egész Te Deum alapja. Az egész első rész (a Pleni simt fugato végéig) ezt az uj­ jongó riadó-hangot zengeti.. amelyben második témaként az első rész Pleni sunt-témája jelentkezik változott szöveggel. de alaphangja még­ is a térdre hulló.

hogy a kórus és a szólóhangok alkalmazásában. Ezen a téren Kodály szintén a régi mesterekből. szinte a textus mögé hatoló szövegkezelésnek.és basszusszólóra. KODÁLY MISSA BREVIS 3 szoprán-. ez a té­ nyező is a Te Deum születésének indítékát hangsúlyozza: a magyar tör­ ténelem egyik legnagyobb diadalának méltó ünneplését. Kodály templomi kórusaiban látjuk talán legtisztábban azt az évszázadokra visszatekintő zenei összefoglalást. az in te Domine speravi meleg bizakodása és a már említett in aeternum zárórész: mind-mind nagyszerű példája a sohasem külsőségessé váló. zenekarra és orgonára 8 szám: az egyes tételek nem oszthatók áriákra vagy kórustételekre. Az elsősorban vokális zeneköltő Kodálynál természetes. mélyen átérzett. mind a harmóniák felrakásában döntő szerepe van e iiangköznek. az énekhangra való „hangszerelés" terén mintaszerű a Te Deum. tenor. a judex félelmetessége. A zenekar hangzása dús és fényes. amely ennyire belemélyedne a szöveg egyes mondatainak szin­ te vizuális megelevenítésébe. az olasz madrigalistákból indul ki. a szólisták és az énekkar egyaránt vesz részt előadásukban Kodály Zoltán egyházi muzsikája igen jelentős része a mester életművé­ nek. gyermekkaraiban teljesen új ala­ pokra fektette.diákban. A Te Deum világának talán legfontosabb kulcsát a szövegkezelés adja meg. úgy egy­ házi zenéje is új utakat nyitott meg a magyar musica sacra történetében. a Megváltó földreszállásának lehanyatló dallamvonala. vegyeskarra. Talán nincs még egy vokális műve a magyar zenetör­ ténetnek. alt-. a halál legyőzé­ sének lassan emelkedő és diadalmassá váló melódiája. mondhatni megalkotta a magyar kóruskultúrát. A büszke toronyként felmagasió majestatis. Ahogy világi vegyeskórusaiban. amely Kodály muzsikájának egyik lé- 368 . Ezekben a művekben a kodályi oeuvre-re olyannyira jellemző magyar alapanyag az első pillantásra egyáltalán nem szembeszökő: csak a rész­ letesebb elemzés deríti ki a melódiafordulatokban és a harmóniákban a magyar népi muzsikából eredő formulákat és fordulatokat.

A mü alcíme: tempore belli". Introiius. tömören. harmincötödik házassági évfordulójukra. A teljes or- 369 . A mű ajánlása „A legkedvesebb hitvesnek és élettársnak" szól. Ennek a kodályi egyházi zenének legszebb alkotása a Missa Brevis.és mondatismétlések segítségével kiterjedtebb altételekre. zenéjében megálmodni tudott. a béke áhított nyugalmát énekli meg. 1. 1944 véres napjai­ ban keletkezett ez a változat. És még valami. A bevezető tételt a zenekar szólaltatja meg. Sanctus és Benedictus szöveg. A „míssa brevis" műfaji fogalmán olyan „rövid" misét értünk. amelynek során a zeneszerző a szöveget nem bontja fel szó. A Kodály fellépte előtti németes.elemek a legtökéletesebb összhangban állanak a vokális kontrapunkt. népdalfeldolgozásai iskolát teremtettek a magyar muzsikában. a ceciliánus mozgalom elveit követő magyar egy­ házi muzsika szinte egycsapásra eltűnt templomainkból. Azóta számos kitű­ nő mise. illetve zenekarra. s szinte minden taktusa a békére vágyó em­ beriség hangját idézi. ami szintén a renaissance muzsika örök­ sége : a szöveg mondanivalójának szinte szóról szóra történő zenei viszszaadása. hanem az öt miserész textusát egy­ szerűen.elárulja belső mondanivalójának lényegét. Ez alól kivételt képez természetesen a néhány szóból álló Kyrie. . " . amelyet a mű alkotása idején a szerző csak áhítani. olyan szövegkezelés. elsősorban Palestrina mestermüveinek világával. S ahogy Kodály kórusai. lehetőleg ismétlés nélkül. Kodály miséje az öt állandó misetételen kívül még egy bevezető Introitus-t és egy záró Ite.főleg pentaton . a mélységes hitből fakadó. a homofon részek éterien tiszta akkordsorai. mindig a mondanivaló szolgálatában álló ellenpontos szer­ kesztés. ezt írta át a mester 1944-ben vegyeskarra és orgoná­ ra. Harmat Artúr és társaik tollából.nyeges alapeleme: ezekben a müvekben a már említett népzenei . kifejező melódiavonalak és a minden Kodály-kórusra jellemző tökéletes énekkarkezelés: ezek az általános jellemzői a mester egyházi muzsikájának. amely az egyes szavak zenei nyelvre for­ dításától a teljes liturgikus szöveg átfogó zenei értelmezéséig terjed. Három verzióját ismerjük a műnek: 1942-ben született a csak orgonára írt „Csendes Mise". úgy szentzenéje is megtalálta követőit. és átadta helyét a mester útmutatását követő tanítványok műveinek. Az egész al­ kotás felett ott lebeg a békének az a szinte éteri tisztasága. A soha­ sem öncélú. egyvégtében zenésíti meg. . missa est-et is tartalmaz.és egyéb egyházi kompozíció született Bárdos Lajos. „Háború ide­ jén .

hangulatában is megegyezik azzal. A visszatérő Kyrie-rész tematikailag azonos az első formaegységgel. Glória. Ismét csak gregorián idézet. Szinte végig pianissimóban énekli a kó­ rus a már az Introitus-ból ismert Kyrie-dallamot. Benedietus. 5. Az egész mise zenei csúcspontja. Credo. 2. majd oboa­ szóló mutatja be a mise egyik zenei alapgondolatát. majd fokozatos lehalkulásban cseng ki a tétel. 6. . Nyugodt hangulatú. csak dinamikában emelke­ dik fel a forte magaslatára. így a Consubstaniialem (Egylényegű) szónál a teljes együttes unisonója a desceiulit de caeli. a Kyrie témáját. A befejező részben új tematikus anyag kerül feldolgozásra. amely után halk suttogással kezdi el a kórus a Credo-szöveg egyre emelkedő feldolgozását. a dicsőítés fortéjába. A tétel második része az emberré válás és a passió leírása. Tenorszóló intonálja a gregorián Glória in excelsis Deo-U majd a teljes kórus és zenekar szólaltatja meg az ujjongó. Kyrie. csak a Hosaima in excelsis résznél fordul át a halk áhítat hangja az ünneplés. 3. Agnus Dei. A basszuskórus kitár- 370 . Ez a dallam a fafúvók együttesén kerül ezután feldolgozásra. Ez a tétel alig emelkedik a piano dinamika fölé. A tétel harmadik formaegysége az első rész jellegzetesen pentaton fordulatait használja fel. 7. Sanetus. amelynek végé­ hez a Sanctus-ból ismert Hosanna szélesebb kidolgozása csatlakozik. A lassú tempójú részben Krisztus kínszenvedésének és eltemettetésének minden fájdalma és tragédiája megszólal. dicsőítő éne­ ket. Az Úr szentségét magasztaló miserész kodályi feldolgozá­ sa nem a magasztosságot. Ilyen illusztratív megzenésítések a mű egé­ szében gyakran előfordulnak. Dallamuk szintén több ízben visszatér még a mise folyamán. áhítatos imádság. J a szólisták veszik át a veze­ tést. 4. amelynek ujjongó jelle­ ge a Glória egyes részeinek párdarabjává teszi ezt a formaegységet. Kodály a misekompozíciók különböző hagyo­ mányait is szigorúan betartja müvében. A tétel második részében (Qui tollis. . a Credo-dallam nyitja meg a té­ telt. a középrészben pedig három szopránszólista intonálja a Christe eleison-szövegel. A bevezető akkordtömbök megismétlése hangzik fel újra. Háromrészes fonna. hanem inkább az alázatos leborulást állítja elénk.keszter és az orgona hatalmas akkordjai nyitják meg a művet.s-né\ (leszállt a mennyből) a lefelé haladó melódiavonal festi a szövegben foglaltakat. Ez a közép­ rész egyik legszebb példája a bevezetőben emiitett palestrinai hagyomá­ nyok modern köntösben való újjáélesztésének. így például a szöveg egyes mon­ datainak hagyományosan illusztratív megzenésítésének törvényét.

A miseszertartás zárószövegének megzenésítésében Kodály még egyszer összefoglalja müvének mondanivalóját. nagyszabású müveiben is a népdal az uralkodó elem. s több évig a Néprajzi Múzeum munkatársai közé is tartozott. Veress zenéje bonyolultabbá. népdalfeldolgozásokat ír különböző hangszerekre és együttesek­ re.tempore belli" alcimet. 1948-ban előbb Olaszországba. VERESS SZENT ÁGOSTON PSALMUSA AZ ERETNEKEK ELLEN (Sancti Augustini Psalmus contra partém Donáti) basszusszólóra. Svájcban irt művei ennek a módszernek jegyében születtek. Majd az altszóló veszi át a veze­ tést. (Veress nem­ csak zeneszerzőként. majd Svájcba költözött. . az előbbitől zeneszerzést. A békéért való könyörgést a szerző még azzal is aláhúzza.melódiája azo­ nos a Glória Qui tollis-ának dallamával. Iie. 1907) Kodály Zoltán és Bartók Béla növendéke volt. Külföldi letelepedé­ se óta stílusa a schönbergi dodekafóniával gazdagodott. missa est.) 1936-ban írt L szimfóniája jelzi a változást: megtartván a bartóki stílus legfőbb je­ gyeit. Zsoltára 1943-44-ben készült. az utóbbitól zongorát tanult. és hatalmas fokozásban vezeti el a muzsikát a fortissimo tetőpontig.tott hangjai felett a tenorszólón zendül fel a könyörgés . a Deo gratias-ban az alázat. mint Bartók stílusának köve­ tője és továbbfejlesztője. hogy Dona nobis pacem szöveggel még egyszer teljes egészében megszólaltatja a Kyrie-tételt. Az első szakasz fenséges hangjaiban a hit ereje. Ennél a szakasznál érti meg a hallga­ tó igazán a „ . . kórusra és zenekarra Veress Sándor (szül. 1950 óta a berni konzervatórium zeneszerzéstanára. költeménye a donatista eret- 371 . 8. bemutatójára 1948-ban Budapesten ke­ rült sor. A szöveg Szent Ágoston himnusza. Igen hamar a magyar zeneszerzőgárda élvonalába tört. Zenéje kezdetben teljesen folklorisztikus alapo­ kon áll. végül az egész kórus bekapcsolódik. és a hozzácsatolt Da pacem-részhen újra a béke utáni sóvárgás nyer magasz­ tos zenei megfogalmazást. úgy is mondhatjuk: nemzetközibb hangúvá vált. de tudósként is foglalkozott a néprajzzal: két mes­ tere és Lajtha László mellett egyike volt legjelesebb népdalgyűjtőinknek. ahol a Dona nohis pacem (Adj ne­ künk békét) szövegrész szólal meg.

az sem lehet kétséges. A szöveg a következő: „Mind. amely születése idején természetesen nem kerülhetett előadásra. tenger a világ viharja. rosszat visszadobva tengerzajba. ele­ jén és végén azonos jellegű „keret"-anyaggal. jót bárkába gyűjtve. ahol vár a Gyűjtősajka. Nyugodt tempójú zenekari átvezetés. és müve. mo­ numentális fúga. hogy kiket értett Veress eret­ nekek alatt. Sőt. A kompozíció elkészültének időpontja és a szöveg összevetése minden további kommentárt feleslegessé tesz. példája az „elkötele­ zett" oratorikus műnek. Evangélium tudója. resz­ kess ezt a példát hallva" hatalmas fokozását és félelmetes fenyegetését hallva. Azért intett az Úr minket figyelmeztetni akarva. tulajdonképpen a mű legjelentősebb része. ő énekli el széles dallamossággal. amit a békére vágyóknak tudniuk kell. az Egyház az a háló. jó ember és gonosz ember benne a hal.nekek ellen. de később úgy rendezte el a szólamokat. hogy az eredeti latin szöveggel is énekelhető legyen a mü. nézzétek az Igazságot!" Az egybekomponált kantáta három nagyobb formaegységre oszlik. A harmadik szakasz előbb a már említett félelmetes erejű fokozást („Evangélium tudó- 372 . Ebben a basszusszóló veszi át a vezetőszerepet. kik világ végén szétválnak s ott lesz majd a tenger partja. milyen bűnök zavarták meg a hívőket. Aki a tengert imádja. Veress a latin szöveg Babits-féle fordítását használta fel. mondván: Mint kivetett háló a Mennyeknek birodalma. az „Evangélium tudója. vegyes fajta. reszkess ezt a példát hallva! Lásd. mindenki előtt világos. akiket szétválogatni kivontak a tengerpartra. akik Békére vágytok. és mi az az igazság. majd néhány kórusakkord köt át a második szakaszhoz. mely felé gyűl mindenünnen millió hal. A Szent Ágoston-i verset és Babits fordítását olvasva. hogy 1943 44-ben ki ellen irányult a zene­ szerző haragja. Veress harcos antifasiszta volt. Az első nagyobb forma­ egység az ellenpontos szerkesztés minden mesterfogásával megírt. nézzétek az Igazságot! A bűnöknek sokasága a hívőket megzavarja. az a Hálót szétszakajtja: sohse jut szentek hónába. vegyes fajta. Mind kik a Békére vágytok. tágívű és gyakran a gregoriánra emlékeztető melízmákkal ékesített melódiákban a példázatot.

amely a Kolozsvár melletti Szent János kútjánál bontakozott ki és ért véget valamikor régen. és VI. szerelmes áradásá­ val. FARKAS SZENT JÁNOS KÚTJA . A bevezető zenekari tétel után a II. Ez utóbbi ünnepélyes.. Lírikus alaphangú művei közül eddigi oeuvre-jében a S:ent János kútja emelkedik a legmagasabb szintre. Az 1945-46-ban készült mű hat tétele szimmetrikus és tervszerűen elrendezett tagolást mutat. és V. Ennek a tartalmi felépítésnek megfelelően a páros számú tételek zenéje általában fájdalmas. szemlélődő jellegűek és lassú tempójúak. Ez a tétel lényegében két stró- 373 .j a .stílu­ sát vizsgáljuk. de mégis a belenyug­ vás. majd a példázat kifejtését tartalmazza. akár korábbi. . A mű végén visszatérnek a bevezetés ak­ kordjai. . s oly messzinek tűnő Békét.dodekafonikus .a humor mellett . akár későbbi . az emlékezés harmonikus hangján szólalnak meg. akkordikus szerkezetű kartétel. tételek visszaemlékező..Ugyanez a melodikus anyag festi alá a második tétel énekkari szólamait is. nagy szere­ lem.. legigazibb hangjait. " ) . ezekben a vissza­ emlékezés jelenné változik. sőt talán egész eddi­ gi életmüvének ez a legértékesebb alkotása. A két gyors tétel viszont annál nagyobb ellentétet ad pezsgő ritmikájával (ezek gyakran a görög metrumok világát idézik). hogy az utolsó tétel szinte szó szerint idézi fel a második zenei anyagál. tételben az érzéki mámorig fokozódik.a vágyott. természetpoézisével.alapvető kifejezési területe a líra. amely az V. A fomia egysé­ gét a hangulati megegyezéseken kívül az is biztosítja. . IV. . A megnyitó zenekari darab egyetlen hosszan kibontott és helyenként dúsan ékesített dallam feldolgozása. . Dsida Jenő versciklusa adja a kantá­ ta szóvégi alapját. A fiatalon elhunyt erdélyi költő. tétel gyors tempójú. A neves szerző e két hangulati szférában találja meg legegyénibb. megelevenedik az a gyönyörű. hogy a Zsoltár a kórustenor népdalra emlékeztető melizmájával csendüljön ki. 1944 szenvedő-tiltakozó alkotóművésze igy idézte fel .akkor még csak maga előtt .LÍRIKUS KANTÁTA énekkarra és kiszenekarra 6 tétel Farkas Ferenc zenéjének . míg a közbeeső III.

énekkarra és zenekarra 5 tétel: 1 ária. Tükrözi a komponista kifinomult irodalmi ízlését. Maga a vezető dallam pedig a magyar népdal strofikus szerkezetének jegyében fogant. A visszatéréses rondóforma elemei épp­ úgy megtalálhatók benne. melyeknek dallamanyaga csak annyiban változik. néhány ütemes zenekari közjátékok szakítják csak meg a kórus énekét (ebben a tételben csak férfikar szere­ pel). jellegzetessége a hármas lüktetés. A kóruskezelés egyaránt alkalmazza a homofon és az ellen­ pontos szerkesztést. amennyire a szöveg prozódiája megkívánja. visszatérő dalla­ mot.a hagyó- 374 . . Az egyes tételek ze­ nei megoldásában együtt találjuk . valamint a variációnak egy bizo­ nyos formája is.A hatodik tétel. hogy a vers csodálatos szerelmi liráját és természetpoézisét zenében kibontsa.fából áll .befejező szakasszal. a forma lekerekitése a második tétel anyagának rövidített visszatérése. Rövid.A negyedik tétel háromrészes visszatéréses forma. FARKAS FERENC CANTUS PANNONICUS szopránszólóra. Elején és végén szinte teljesen azonos feldolgozásban halljuk a nagyivü. hiszen ő előtte talán senki sem gondolt Janus Pannonius verseinek megzenésítésére.néha tételeken belül is .A terjedelmes ötödik tétel több szer­ kesztési módot egyesit. mint a különböző ellenpontos megoldások (a tétel közepe táján valóságos fugatóval). 4 kartétel Az 1959-ben írt Cantus Pannonicus igen sok szempontból reprezentáns képviselője Farkas zeneszerzői stílusának és költői világának. amely a tételben gyakran visszatérő alapdallamot a vers hangulatának megfelelően lassabb tempóban és pasztellszínekben hozza vissza. . táncos lejtésű zenekari bevezetés nyitja meg a harmadik tételt. Ez a táncos ritmika a tétel egész folyamán megmarad. míg a középrész a vegyeskar és a férfikar egymásnak felelgető sza­ kaszaiból felépülő nagy fokozás. kódával -. melyet minden zenei sor végén egy-egy páros lüktetésű ütem zár le. . . a zenekar inkább csak kíséretre és közjátékokra szorítkozik.Pezsgő ritmusú. A Lírikus kantáta mondanivalójának kifejtése általában az énekkar­ nak jutott feladatául.

Quam primum. fogyjon az út. Janus Pannonius. beszél a várad­ környéki forrásokról. több epizódos scherzo ez a tétel. ellenpontosan feldolgozott szakaszt. Néhány szót a versek Írójáról. a természetpoézist és az emelkedett hangot. A strofikus szerkezetű té­ telt a férfikar szólaltatja meg. Ez a tétel képviseli legtisztábban Farkas tizenkétfokú stílusát. technikai újitásokra való hajla­ mot. De Agneie (Agnci^ szemeiről). lirai szerel­ mi dal. a sor első négy 375 . Ami pedig a költői világot illeti: a Cantus Pannonicuselénk tárja Farkas legfőbb kifejezési szféráit: a Urát. Az egyes epizódok kö­ vetik a költemény képeit: a költő természeti leírást ad. viani voremus" (Hajrá. tiszta akkor­ dokra épülő. az újszerű zenekarkeze­ lést és a tradicionális dallamalkotást. 3. például a tizenkétfokú szerkesztést és a hagyományos ritmikát. és élete további részét Mátyás király udvarában töltötte. amelyek látszólag nem férnek meg egymással. köl­ tészeti elveit és technikáját. Janus Pannoniusról (1434-1472). A renaissance légkörét. cembalo. hangulatos. o comiies. Ábiens valere hihet sanctos reges Varadini (Búcsú Váradtól).mányhoz való hűséget ós a szerkesztési. 1. hiszen akkoriban a lant és a többi pengetős hangszer volt a legismertebb és legkedveltebb. társak. Ben­ ne tiszteljük a magyar renaissance legnagyobb költőjét. A zeneszerző ez­ zel az instrumentáriummal igen szerencsésen adja vissza a renaissance zene jellegzetes hangszínét. Ennek jegyében Farkas habozás nélkül tesz egymás mellé olyan elemeket. ahol ifjúságát töltötte. Igen kedves. Ünnepélyes hangulatú nyitó­ tétel. 2. melyben jelentős szerep jut a jellegzetes daktilikus ritmusnak. Far­ kas is az eredeti textushoz fordult. Itáliában szivta magába. Laus Pannóniáé (Pannónia dicsérete). Az egyes képeket a minden strófa végén visszatérő refrén: . Költészete nagy elismerést vívott ki a humanista légkörű udvarban. Janus Pannonius természetesen latin nyelven irta költeményeit. siessünk) azonos muzsikája foglalja egységbe. Széle­ sen kidolgozott. majd a régi idők szent királyaitól. a jellemző témákat a renaissance hazájában. A vezető dallam például a sor és annak rákforditása. Szop­ ránária. és igy lett „Magyarországi János". mandolin. A kíséretben uralkodnak a pengetős hangszerek : hárfa. búcsúzik könyvtárától (igen szép. Neve Csezmiczei János volt. De amygdalo in Pannónia nála (Egy dunántúli mandulafáról). és az énekkar szólaltatja meg a tipikus fientaton dallamra épülő.. gitár. ám a kor szokása szerint meglatinositotta nevét. 26 éves korában tért ha­ za. 4. madrigál jellegű a cappella epizód). A középrészben elhallgatnak a hangszerek. valamint pengetett vonóshangszerek.

Ter­ mészetes. a bennük megnyilvánuló mesterségbeli tudás és ihletettség túlnőtt a konkrét fel­ adat. 5. Akár­ csak a vers. és már a 40-es évek elején. ezt a zene gyászinduló jelleggel. akárcsak a szovjet darabokban az orosz népdal hangvétele a tömegdalokéval.és kantáta-kultuszáról. Hangulatilag ez a tétel talán a mű csúcspontja. precatio pro pace (Mars istenhez. Rendszerint a kettő vegyült is egymással. A befejező rész a könyörgésből mintegy apoteózisba megv át. Ad Martem. nem azonos súlyú részre oszlik: a hábo­ rú borzalmainak leírására és a békéért való könyörgésre. röviddel a dip- 376 . Servánszky Endre Honvéd-kantátája mintapéldája ennek a kivétel­ nek. Szervánszky Endre (1911-1977) a magyar zeneszerzőgárda középge­ nerációjának kiemelkedő tehetségű vezető tagja volt. s ugyanakkor a szigorú szerkesztés elegyedik a hagyományos ritmikus lüktetéssel és visszatéréses formálással. hogy az 50-es évek magyar kantátairodalma is feledésbe merült . Közös abban is a sorsuk. SZERVANSZKY HONVÉD-KANTÁTA férfikarra és zenekarra 4 tétel Sosztakovics „Dal az erdőkről" című oratóriumának ismertetése kap­ csán beszéltünk a szovjet zene oratórium. mig a könyörgést az 1. hogy ez Magyarországra is átcsapott. s ezek a kivéte­ lek természetesen azok a művek.néhány kivétellel. Az előbbi van túlsúlyban. Farkas zenéje is két. a Te Deum Kodály-stílusának szinte tüntetően felidézett hangja nyilvánvalóan Janus Pannonius magyar voltát. az agitációs tézis megszabta szűk tartalmi kereten. Siklós növendé­ keként végezte tanulmányait. tétel anyagából vett rövid a cappella kórus állítja elénk. és a szovjet példa nyo­ mán nálunk is számtalan ilyenfajta mű keletkezett. élesen súrlódó disszonanci­ ákkal ábrázolja.hangjából alakul ki a zenekari kíséret dallama. amelyeknek művészi értéke. békességért). Alapanyaguk kétsí­ kú volt: a magyar népdal és a tömegdal. a renaissance köl­ tő Magyarországnak szerzett dicsőségét festi. Farkas lírájának egyik legszebb képviselője.

amelyek megkülönböztetik keletkezési korának számtalan. a 60-as évek elejéig Szervánszkyt tekintette a magyar zenei élet a „nagy öregek" utáni nemzedék legtehetségesebb tagjának. A mű hatalmas sikert aratott bemutatóján. Annál nagyobb meglepetést keltett. s valamennyiben az akkori új magyar zene csúcspontos műveit ünnepelték. amely határozott lépéssel szakí­ tott a magyar iskola minden tradíciójával (talán csak a ritmikaival nem egészen). Különösen a zenekari szólamok önállósága és differenciáltsága révén érik el e feldolgozások az igen magas szintet. A Honvéd-kantáta 1949-ben készült. Az egyes tételek: 1. Az akkori idők szokása szerint népdalfel­ dolgozásokat egymás mellé sorakoztató tételekben a népi dallamokra új szöveget. Mi teszi kimagaslóvá ezt a művet. Pályafutása 1945 után bontakozott ki. hasonló el­ vek alapján készült tucat-alkotásától? Szervánszky először is rendkívül finom ízléssel. Vonósnégyesével. A nagyforma pedig ugyancsak telitalálat: a Honvéd-kantáta a műfajon belül szimfonikus formációt valósít meg. Erre a műre és az egy évvel később komponált zenekari Rapszódiára kapta meg Szervánszky Endre első ízben a Kossuth-díjat. minde­ nekelőtt Anton Webern útjára. artisztikusan dolgozta fel a népdalokat. az ezidőben alapított Néphadsereg Művészegyüttese felkérésére. Sapkatánc.loma megszerzése után nagy feltűnést keltett érett. és ugyanilyen határozottsággal lépett az új bécsi iskola. valósággal sokkhatást váltott ki Szervánszky 1960-ban bemutatott Hat zenekari darabja. Instrumentá­ lis müvei a Vonószenekari szerenádtól a József Attila-concertóig igen nagy sikerrel kerültek előadásra. Ettől kezdve körülbelül az új generáció színrelépé­ séig. a szimfonikus ciklus négyrészességét viszi át a kantátaműfajba. a katonaélet szépségét dicsőítő strófákat írtak. illetve mik azok a tulajdonságai. Az addigi óvatos kísérletezgetések után ez volt az a mü. a Honvéd­ együttes több százas szériában szólaltatta meg országszerte. A szimfonikus ciklus scherzo-tételének meg- 377 . Verbuválás. a harmadik tételt bízvást tekinthetjük a Kodály utáni korszak legszebb népdalfeldolgozá­ sának. végtelenül komoly és részben Bartók hatását tükröző I. az ismert verbunkosdallam kéttriós feldolgozása. Teljes joggal: ezek a darabok való­ ban a legmagasabb szintre emelték a Kodály-iskola örökségét. 2. A szövegíró Tóth Sándor volt.

SZERVANSZKY PILINSZKY SÖTÉT MENNYORSZÁG Requiem énekkarrra és zenekarra 9 tétel: 2 zenekari.* A zenekaron belül fon­ tossá válnak az ütőhangszerek. a celesta és a hárfák. E sorok írásáig nyilvános hangversenybemutatóra nem került sor.felelő vidám táncdalfeldolgozás. egyes hangokat. Az alapul vett költemény. Négy év telt el az óriási feltűnést és hellyel-közzel viszolygást. különösen a pianissimo dinamikai ré­ giójának legváltozatosabb árnyalatai. egyetlen dallamra épülő. ami­ kor sor került a Sötét mennyország rádióbemutatójára. elhagyja már a zenekari opus periodizált ritmusvilágát. Esti pihenő. Pilinszky János verse csak néhány sorával ad konkrét anyagot a műhöz. Aránylag a leghagyományosabb még a kórus kezelé­ se: Szervánszky éppúgy kerüli az énekkarban a nagyon tág hangközlé­ péseket. akkordokat szó­ laltatnak csak meg. rendkívül poétikus lassú tétel. 4. 378 . Szervánszky inkább a költemény hangula* Részletesebben lásd Nono „Canlo sospcso'"-jának ismertetésénél. mint a Hat zenekari darab. Hus:úrnóta. az eszközök csiszolása és finomítása sok vonatko­ zásban megnyilvánul ebben a műben. mint a Nono-féle hoquetus-technikát. triós formában. 7 vokális Az 1959-ben komponált Hat zenekari darab döntő stílusváltása után Szervánszky Endre továbbfejlesztette ennek az „első lépés" jellegű mű­ nek stilusvilágátés kifejezési eszközeit. A továbbfejlődés. ellenérzést keltő mű bemutatója után. 3. ugyancsak visszatéréses formában. Időközben Szer­ vánszky nyomában a legtöbb magyar zeneszerző áttért vagy legalábbis áttérni igyekezett a bécsi iskola vagy még inkább a lengyel mesterek ha­ tása alatt az új utakra. A hangszerelés teljesen áttér a punktuális megoldásra: az egyes hangszerek vagy hangszercsoportok a hangzó térben elhelyezett „pontokat". A szí­ nek kiemelkedő szerephez jutnak. cigányos dallamú virtuóz finálé. így a Sötét mennyország már egyáltalán nem kel­ tett olyan nagy feltűnést. Rendkívül differeriwláltíá válik a ritmika.

5 kórus. a két zene­ kari darab. A többi. 379 . alt-. negyedik. illetve a muzsika a maga öntörvényű folyamatát követné inkább. A testóra bíz­ za a szerző a cselekmény elbeszélését.tát. 4 recitativo. a vokális tételek inkább lírikusak.és bariton (testo)-szólóra. Sugár stílusa a Hunyadi-oratóriumban két forrásból táplálkozik: a Kodály-iskola hagyományaiból származik kóruskezelése. Néhány áriában és recitativóban a kórus is szerephez jut Sugár Rezső (szül. amely a műben a drámaiságot képviseli. melyet a szerző 1948 és 1951 között komponált. vegyes­ karra és nagyzenekarra 14 szám: 4 ária. SUGÁR HUNYADI (Hősi ének) szoprán-. hatodik és nyolcadik aforisztikus rövidséggel ép­ pen csak felvet egy-egy hangulati. Mintha zene és szöveg külön sí­ neken futna. semmint a költeményből kivett sorok tartalmi vonalvezetését. a koncentrációs táborok levegőjének érzékeltetését tekinti a zenei ki­ fejezés céljának. a népet. 1 zenekari tétel. A kórus a nagy tömegjelenetekben aktív szere­ pet is kap. ez is sok­ színűségével és drámai feszültségével tűnik ki. képviseli a szembenálló hadseregeket. illetve zenei motívumot. tenor. azaz testo szerepeltetésével. Főleg az ötödik az. harmóniavilá­ ga és zenekari palettája. gyermekkarra. 1919) Kodály növendékeként végezte tanulmányait. 1952-ben mu­ tatták be a Hunyadi-oratóriumot. Mindezen túl a mű a klasszikus oratórium hagyományait követi té­ telbeosztásával. sőt a befejező szakaszban a ma emberét. a dallamalkotás időnként Puccini melodikájára utal. s a krónikás. A művet néhány évvel később Kossuth-díjjal jutalmazták. Kiemelkedik az oratórium egészéből az első és ötödik tétel. míg a lirai jeleneteket. Ez az alapállás azonban csak igen ritkán alkalmazza a konkrét vagy áttételes hangulatfestést. a történés által felébresztett érzelmek visszhangját a másik három szólista és az énekkar szólaltatja meg. így például a harmadik. nem egy közülük. Pályakezdését néhány kamaramű és zenekari alkotás jelzi. Az említett zenekari ötödik tétel mellett a hatodik darab a mű súlypontja.

és szünet nélkül megy át a követ­ kező. és az üstdob tompa hangjai jelentik a gyászhírt: Hunyadi a pestis áldozata lett. az oratórium méltán leghíresebbé vált tétele. Hu­ nyadihoz fordul.a nándor­ fehérvári diadal emlékére elrendelt déli harangozásról szólnak. majd hir­ telen megszakad az örömujjongás. az ismét recitativikus baritonszóló a szembenálló hadseregek feszült csendjéről és a két tábor közt zsákmányra váró halálról szól. inkább énekbeszéd (recitativo) jellegű megformálását ebben a tételben széles dallamosságú arioso váltja fel. Tenorária. A krónikás szavai . tételbe. A kórus énekét a két női szólista kettőse váltja fel. Altária. az elszántság. Hatalmas kórustétel. Ez a tétel a tulajdonképpeni győzelmi dal. 4. 9. 7. Az első szakasz még mintha az előző tétel hangulatának folytatása lenne. mint már címéből is kiderül. a zenekar képszerű ábrázolásban kelti életre a textus mondanivalóját. Hunyadi János nándorfehérvári győzelme. előlegezi a következő tétel vezető dallamát. Zenekari bevezetés után rövid kórustétel szólítja elénk a történelem mélyéből az oratórium hősét. 8. a diadalmas nándorfehérvári csata zenei fres­ kója. Ismét a krónikás hangját halljuk: Magyarország népe hőséhez. izga­ tott.és a zenekar harsány harangozása . Hatalmas kórustétel ábrázolja az ország hangulatát. lírai kitérés a szenvedés. s ennek tetőpontján robban ki a kórus fúgatémája. 5. Az egyes tételek: 1. Sugár ebben a té­ telben részben a fúgaformát alkalmazza. a hadra kelt ország indulója. Hunyadi Jánost. csak tőle vár segítséget. A mü tárgya. 10. A krónikás szavai nagyszerű zenekari képbe olvadnak bele: a szö­ veg. A krónikás szavai idézik fel az 1456-os év eseményeit: a török óriási haddal közeledik Magyarország felé. Majd a tenorszóló is belekapcsoló­ dik a zenei történésbe. 12. A gyász 380 . A hős vezért elsirató zenekari gyászinduló.Az oratórium 14 szakaszból álló szövegét Romhányi József írta. 2. 6. a feszült. drámai várakozást. A krónikás szavainak eddigi. 11. Szopránária. halála és halálon túh örök élete. majd a fegyverre kelt népet. a tulajdonképpeni csatakép vezető dallama. e lassabb tempójú középszakasz után visszatér rövidített formában a diadalének. 3. A zenei szerkezet szerint a tenorária egyes strófái közt az énekkar ismétli a tétel vezető dallamát. a küzdeni akarás gyújtó hangulatú zenéje. a gyász ábrázolására. A csata­ kép egyre inkább diadalénekké válik. majd nagy fokozás következik.

13. az oratóriumot megnyitó invokáció dallama is. Petőfi versei 1848-49-ben íródtak.és nép­ szeretetből tagadják meg az osztálytársadalom embertelenségét. befejező részként csatlakozik trilógiám első két darabjához. akit az osz­ tálytársadalom minden ereje sem tud megtörni. örök forradalmár rajza egy bátor parasztfiú alakjában. vegyeskarra és zenekarra 8 tétel: 3 ária. melyben az eddigi apparátushoz gyermekkar is kapcsolódik. témájából nagyméretű zene­ kari fokozás után következik 14. most már apoteózisként. de mégis csak egy maroknyi ember. monumentális zárószakaszt a króni­ kás szavai vezetik be. A már a 9. A történelmi győzelem tanulságait a ma szá­ mára levonó szöveg megzenésítésében felhangzik. Humanizmusból. ezt bővítette ki Szabó oratóriummá. 5 kórus Felszabadulásunk tizedik évfordulójára irta Szabó Ferenc e monumen­ tális oratóriumot. a Ludas Matyi szvithez és az Emlékeztető című szimfonikus költeményhez. Ez a kettősség végigvonul az oratóriumon. A Ludas Matyi az ösztö­ nös. Finale. A szerző maga így ír művéről: „A Föltámadott a tenger harmadik. Az egyes 381 . a finálé tulajdonképpeni főrésze.hangjait megszólaltató áriában Sugár nagyszerűen ötvözi össze a ma­ gyar pentaton hangvételt a romantikus operaária népszerű formatípusá­ val. akiknek a sorsa biztos pusztulás. de a ma forradalmának érzésvilágával zenésítettem meg a költeményeket. Ezek már többen vannak. az ő dallamát veszi át az énekkar is. aki egyedül is mindenen győzedelmeskedik. té­ telből ismert diadalmi kórus is felcsendül. hogy minden soruk a mára is érvényes lehessen. A zene alapanyaga az azonos című Petőfi-film kísérőmuzsikájából való. SZABÓ FÖLTÁMADOTT A TENGER tenorszólóra. A Föltámadott a tenger főszereplője már a nép. Az Emlékeztető az intellektuális forradalmárok (Hajnóczi és társai) érzésvilágát festi. mert a néptől elszigetelten lázadnak. A hatalmas felépítésű. ember. A szövegek kiválasztásánál vi­ gyáztam arra.

Tulajdonképpen csak pihentető. majd az egyszólamúan kezelt vegyeskar intonálja Petőfi szavait: Jött a halál. és ezáltal a tétel rondó jellegű formát kap. mint egyéb műveié . Mert nehezebb megtartani a szabadságot. majd a férfi­ kar veszi át a szót. Az első szakasz szöve­ ge és dallama háromszor tér vissza. 3. Előbb a zenekar szólaltatja meg a lendületes táncdallamot. Szabó nemegyszer nyúl a verbunkos tematikához is. Ismét a nagyivelésű tenordallamon van a fő hangsúly. Föltámadott a tenger. hogy a szabadság megszer­ zése a forradalomnak a könnyebbik része. A szerző így írt róla: „A for­ radalom tragikus perceit festi. Eszközei ehhez: a hatalmas kórus­ tablók és a lapidárisan egyszerű. 4. majd visszatér az első rész. 5." Súlyos. A vezetőszerep a parlando-szerüen megoldott éne­ kelt dallamé. A mű drámai csúcspontja. a népi dallamra alkalmazva Petőfi versét. A közép­ részben. Ebben a tételben a szerző a legismer­ tebb verbunkosdallamok egyikét. még a nyitótétel izgatott nyolcadmenetei is megszólal­ nak újra. izgatott vonósfigurációk kísérik. az oratórium címadó versének megzenésítése. Maga a tétel tulajdonképpen az „1848" című vers megzenésíté­ se. Ismét magyar lett a magyar. ehhez nagyobb áldozatokra." Szabó oratorikus stílusa . Azt példázza.csakúgy. A zenekari előjáték a Föltámadott a tenger-dallam egy variánsára épül. érzelmesebb dallam hangzik fel. hogy régi zenei stílusok ma is felhasznál­ hatók. a triószakaszban nyugodtabb. Jött a halál. Beteljesült. átvezető rész két nagy kórustabló között. hagyományos kifejezésmódok alkalma­ zása. Lassan induló. Az egyes tételek: 1. a zenekar megelégszik a kíséret funkciójával. Egyrészt a szabadságharc korának érzékeltetésére. 2. hogy elsöpörjön minket. a zenekarban lépten-nyomon az említett zaklatott kísérőfigurák jutnak szóhoz. mint kivívni. . Fohász. a Kossuth-verbunkot dolgozta fel. szimfonikus jellegű bevezető zene ábrázolja a nehéz időket. 382 . Petőfi „A szabadsághoz" cimű versének tenorszólóra írt kompozíciója. nagyobb kitar­ tásra van szükség.mindenek­ előtt a monumentalitásra törekszik. másrészt abból a meggyőződésből fakadóan. . majd egyre gyorsabbá és izga­ tottabbá váló zenekari bevezetés után hangzik fel az első nagy kórusté­ tel.tételek sorrendje a forradalmi érzésvilág fokozódó öntudatosságának drámai fejlődését kívánja megmutatni. A vezető dallamot a tenger hullámait festő.

8. Ebben a tételben. s ami ez­ zel egyet jelent. A két nagy kórustétel után ismét. A tragikusan korán elhunyt Tardos életművének tetemes részét teszik ki vokális alkotásai. Háromrészes zárótétel. a „Honfi dal" meg­ zenésítése. TARDOS A VÁROS PEREMÉN kantáta József Attila költeménye nyomán. Ezután visszatér a forma első része. Nagyméretű zenekari bevezetés nyitja meg az oratórium fináléját. Nem nagyon nevezhetjük másként az ekkortájt elszaporodott tömegdalok és kiskan- 383 . 6. mintegy intermezzóként hangzik fel a tenorszóló lírai éneke. Amikor az új kompozí­ ció készült. a „Bizony mondom" és „Az erdélyi hadsereg" című versek kerülnek megzenésítésre. Most egy a lélek. mely jellegét tekintve leginkább az 50-es évek tömegdalainak felel meg. néhány álló akkord szólal meg. kifejezésben egyre fokozódik. többek között kisebb-nagyobb méretű kantátái.A középrész kétszakaszos: először az előbbi dallam elemeiből épülő fugato szólal meg a zenekaron. hangerőben. Tied vagyok. A költe­ ményt a szerző a 30-as évek végén egyszer már megkomponálta. A meleg érzésvilágú. Megszó­ laltatásában a teljes együttes részt vesz. 7. majd a kórus lép be az „Akasszátok fel a királyokat" egyik szakaszával. A tétel második részében a „Csata­ dal" megzenésítése következik. Mint elvi­ harzó látomás tűnik el a roham képe. tied. majd feldübörögnek az ismert nyolcadmozgású kísérőfigurák. és a mű lezárásaként újra megszólal a címadó vers monumentális kórusdallama. énekkarra és zenekarra Tardos Béla (1910-1966) József Attila-kantátája 1958-ból való. ismét visszatéréses formában. mely tempóban. Egyike volt azoknak a zeneszerzőknek. egy a szív. hazám. a szerző csak néhány dallamkezdetet és a kezdő zenekari elő­ játék ostinatóját használta fel az emlékezetében megtartott első verzió­ ból. majd felharsan a rohaminduló. akik az 50-es években teljes szív­ vel-lélekkel álltak az alkalmazott műfajok szolgálatában. ez a fo­ galmazás azonban a háborús években elveszett. Csatadal. baritonszólóra. Távoli fanfarok zendülnek meg. emelkedett hangú ária a klasszikus is­ métléses (da capo) formát követi.

hanem Erkel és a verbun­ kos hagyományát tekintve példának. A baritonszóló . a vers gondo­ lati tartalmát azonban mégis kifejező tamtam-ütéssel festi a „Megszer­ keszti magában. 384 . A József Attila-kantáta ennek az új fejlődésnek egyik legérdeke­ sebb állomása. erősen kromatizált és ritmikus képletekben változatos stí­ lushoz. Vokális műveiben mindig. az egész mű szinte harcban mutatja a nagyon is szembenálló sti­ láris elemeket: az 50-es évek kantátastílusát és a régi-új eszközöket. mint ti majd kint. ez szólaltatja meg a bevezetés komor külvárosi hangulatát. A program pedig minden esetben félreérthetetlenül a harcos kommu­ nista alkotóművész hitvallása volt. Mégis.taták viliágát. bármely állo­ másán is állt magasba ívelő. amelyek a helytelenül értelmezett népszerűség és közért­ hetőség elve alapján visszatértek a romantikus stílus kifejezőeszközei­ hez. Tardos is visszatért pályakezdésének világához. a magyar zene történetéből nem Bartók. A régebbi induló-intonáció. a lelkesítő indulót és a befejezést. a bartóki nyomon járó. Amikor azonban az 50-es évek végén elérkezett az új önvizsgálat és az új fejlődés kora. a tömegdal-hangvétel csak a „Föl a szívvel az üzemek fölé" szakaszban fordul elő. Tardos Béla elkötelezett művész volt. A város peremén formai kerete látszólag alig tér el a régebbi típustól. de akkor is a régebbi munkásdalok szimfonikusán átértékelt hangján. ez diktálta zenei kifejezőeszközeit.a költő megszemélyesítője . de halálával éppen a tetőponton derékba tört zenei pályájának. Tardos egyike volt a legsikeresebb tömegdalszerzőknek. Ennek az eszmei tartalomnak rendelt alá mindent a szerző.csak néhány szakaszban válik vezetővé. Az ábrázolás. ahogy Tardos a romantikus­ hagyományos módszerek helyett egyetlen semleges hangú. A külsőleg változatlan keretek mögött lépten-nyomon ott vannak az új eszközök. A kantátában egyébként a kórusé a vezető szerep. a képsze­ rű tartalmi kifejtés szép és újszerű példája. s jó néhány zenekari művében is kifejezetten programatikus jellegű muzsikát írt. a harmóniát" sort. s nem egy dallamát valóban milliók énekelték.

vegyeskarra és zenekarra 4 rész és epilógus Szereplők : Jónás (tenor) . és arról a sokat idézett bibliai hitvallásról.Nagy költőnk mai. amely már régóta fog­ lalkoztat. Jónás próféta bibliai története egyszerre igazolja az aktivitás tragikus reménytelenségét és a cselekvő élet szükségét. Európa szá­ mos operaházában mutatták be Cest la guerre című egyfelvonásos ope­ ráját. A cselekvés. századi újrafogalmazása hozzásegített. amelyek­ kel a cselekvő ember találja magát szemben az életben. s amelyeknek ő maga lesz leginkább szenvedő részese. és csakhamar zeneszerzőink élvonalá­ ba került. a Jónás könyve módot adott. Az 1966-ban komponált és a következő évben bemutatott Jónás könyvé­ ről Petrovics maga így nyilatkozott a premier alkalmából: „Babits Mi­ hály lenyűgöző erejű és szépségű költeménye lehetőséget nyújtott egy olyan gondolat zenei-drámai megfogalmazására. Cest la guerre c. A próféta hatalmas küzdelemben győzi le azt a benne és mindannyiunkban meglevő kényelemszeretetet. Lysistrate-yd eredetileg a koncertpódium számára Íródott. koncert-vígo­ perámban az aktivitás komédiáját írtam meg.PETROVICS-BABITS JÓNÁS KÖNYVE 2 tenor-. operámban a passzivitás tragédiáját." Petrovics zenei nyelvezete mérsékelten alkalmazza korunk modem eszközeit. Igazi területét a szinpad világában találta meg. Erről az ellentmon­ dásról szól az oratórium. XX. aki néma. hogy felidézzem mindazokat a drámákat és tragédiákat. kiállást meddőnek és fölöslegesnek ítél.Az Úr szava (tenor és basszus) Petrovics Emil (1930-) Farkas Ferenc növendékeként végezte tanulmá­ nyait a Zeneművészeti Főiskolán. . Lysistraté c. amelyben az esetleges eredménytelenség gon­ dolata nem akadályozhatja meg magát a cselekvést. az olyan életét. 1971-ben azonban ez is sikerrel került fel az opera színpadára.és basszusszólóra. bariton. a Bűn és bűnhődés is. a megszólalás kötelességéről van szó. hogy vétkesek közt cinkos. Megtalálható benne helyenként a szabadon kezelt dodekafó- 385 . és nagy sikert aratott Dosztojevszkij-operája. hogy megírhassam a felelős élet drámáját.Kormányos (bariton) . amely minden állásfog­ lalást.

Az udvarbeli próféciában Jónás szólama a tenorfekvés legma­ gasabb régióiba kúszik és melízmatikus dallama festi a próféta kétségbe­ esését. a romlásból. majd az udvar légkörének zenei ábrázolására kerül sor. hol kétségbeesett. vagy az erre válaszoló Jónás-részlet: „Zsidó vagyok én. 3. rész. de emellett egyszerű struktúrákkal beszélve el Jónás mene­ külését és a tengeri vihart. deklamációja és ritmikája a szöveghez igazodik. A tétel befejező része: a próféta menekülése a sivatagba.és baszszusszóló mondja el az Úr felszólítását: „Kelj fel és menj Ninivébe". Ilyen például a Kormányos átkozódó éneke. Jónás könyörgése a mélységből. Jónás a cethal gyomrában. A továbbiakban a Jó­ nást körülvevő asszonyok. Lényegében kórusrészekkel kerete­ zett nagy monológ. 2. Babits müvéhez hasonlóan. Ha­ talmas kórustablóiban időnként Bartók és Honegger hatását véljük fel­ fedezni. nagymé- 386 . ám ugyanakkor a tonális alap is. A két magánjelenet nagyszerű kontrasztban egészíti ki egymást: a Kor­ mányos széles hangközökre nyiló deklamálását és áriájának gyors tem­ póját ellentétezi Jónás szűk ambitusú. Különös archaizáló. az oratórium legfőbb jellegzetessége egy kifejezésben foglalható össze: filozófiai töltésű drá­ maiság. hol pedig Istent hívó sorait. drámai akcentusokkal. A rész végéig a két szólista és a kórus egyaránt fontos sze­ rephezjut. hol imajellegű. A mü négy főrésze általában ki­ sebb egységekre tagolódik. A kórus veszi át ettől kezdve a vezetést. majd ismét a kórus veszi át a vezető szerepet. Ez utóbbiban természetesen nagy szerep jut a színes és kifejező zenekari hangzásnak. rész. rész. Ezúttal a színészek és egyéb csepűrágók világát festik a könnyeden ug­ rándozó menetek és a zenekar scherzo-karaktere. feszült­ séggel telten. Négyütemes a cappella kórus-bevezetés után a tenor.nia. 1.a ninivei tülekedést áb­ rázolja.kezdetben csak ütőhangszerek kíséretével . mígnem az énekkar és a zenekar nyugodt menetei és akkord­ jai elénk állítják a lecsendesülő tengert. Az ezután következő nagy kórusté­ tel . Schützre utaló vonás az Úr hangjának kétszólistás megoldása. A Jónás könyve énekhangkezelése erősen melodikus. kromatikus dallama és a jelenet lassú tempója. A megzenésítés híven követi a költemény gondolatvilágát. amelyek közt „áriának" nevezhető képlete­ ket is találunk. Az Úr másodszor küldi Jónást Ninivébe (a zenei anyag körül­ belül azonos a mű kezdetén állóval). s az Egek Istenétől futok én". annak válto­ zó hangulatait. Jónás első prédikációja rövidre fogva idézi vissza a második részbeli monológ elejét.

poli­ tikai állásfoglalás.és basszusszólóra. oratórium vagy bármi más . A mélységesen átélt és egy­ szerűségükben megindító dallamok az oratórium csúcspontját jelentik. melyben Ninive pusztulását kéri az Úrtól. egyáltalán nem „ma­ gasztosán" zenésíti meg. majd a kórus zárószavai. Epilógus: Jónás imája. amelyben éppúgy helyet kap a bartóki hagyomány. SARAI VÁLTOZATOK A BÉKE TÉMÁJÁRA szoprán-. üstdob és két fagott kiséri. A tanulság levonása. énekkarra és zenekarra 3 rész. több kisebb formaegység Sárai Tibor (szül. mint a szabadon kezelt dodekafónia. Az így kialakult szövegkönyv valóban „változatok a béke témájára": a három főrész ugyanis sorra veszi a béke és háború kon­ frontációjának problémáját az ókortól a középkoron át az októberi forradalomig. hogy az Isten szavait a zeneszerző . tenor-.túlnyomórészt gyors tempóban. bariton. a kínai Si-king versgyűjte­ mény. Babits versének személyessé váló. valamint az énekkar szövegtelen akkordjai. A harcos baloldali művész számára a zene . míg elérkezett jelen­ legi koncepciójához. szószék. A jeles irodalmár-zenetörté­ nész-költő nemcsak saját verseiből állította össze a szövegkölteményt: felhasználta Bakkhülidész. 1919) egész zeneszerzői pályáján az elkötelezettség je­ gyében alkotta és alkotja müveit.legyen az zenekari mü. tehát Petrovics feldolgozásában: tercett. Az énekszólamot csak hárfa. Érdekes megoldás. 387 . valamint Lao-Ce sorait és néhány idézetet a katolikus egyház li­ turgiájából. Pályafutása során különböző stiláris utakat járt be.a filozofikus tartalom és a hagyo­ mány ellenére! . alt-. Jezsajás próféta. amelyről a haladás eszméi szólalnak meg. a rész tulajdonképpen Jónás és az Úr párbeszéde. rész.retű és drámai monológja. és mindez az expresszionizmus égi­ sze alatt. 4. kantáta. a költőt ma­ gát megszólaltató zárószakaszát Petrovics egyetlen monódiaként kom­ ponálta meg. Ennek a stílusképnek monumentális megnyilvánulása az 1961 és 1964 között komponált Béke-oratórium. A szövegkönyv László Zsigmond müve.

/. rész. Lírikus kartétel nyitja meg a művet, a békés élet ideális képe. A tenorszóló - amely bizonyos fokig a Testo szerepét tölti be a műben - vezeti be a Babits Mihály fordításában megkomponált Bakkhülidészverset, a „Békedal"-t, amely lírikus szopránária. Az ária később szop­ rán-alt kettőssé alakul át. Újabb békelátomás következik, Jezsajás pró­ féciája. Ezt szólókvartett tolmácsolja ellenpontos-fugatós feldolgozás­ ban. Egy éles kórushang szakítja félbe a víziót, s nyomán hatalmas csa­ takép bontakozik ki, a háború borzalmainak első ábrázolása. Tenorszó­ ló és kórus vesz részt ebben az altételben, s a kórus igen gyakran a jajga­ tás fájdalmas hangját szólaltatja meg. A hangulat fokozását célozza a következő férfikari rész, amely - Illyés Gyula fordításában - a Si-King híres katonaversét tartalmazza: „Hadvezér! A nagy császár foga-karma mi vagyunk!" Sejtelmes-félelmetes pianissimóban indul ez a tétel, hogy hatalmas fokozásban érjen el a tetőponthoz. A kórust főleg ütőhangsze­ rek kisérik. Ezután basszusszóló következik, Lao-Ce szavait tolmácsol­ va : „Gyászszertartás a harci győzelem!" (Weöres Sándor fordításában). Az áriát két szólónagybőgő kíséri. Az első részt a Tízparancsolat „Ne ölj !"-ének és a történelem tanulságának szembeállítása, majd a női kar fájdalmas lamentója zárja le. //. rész. Ennek a szakasznak első nagy formaegysége három részre oszlik: a középkor képviseletében megszólal az Advocatus diabolí: „Bé­ két akarsz? - Háborút vess!" (Si vis pacem, pára bellum) - ez bariton­ szóló; aztán az Advocatus philosophiae szól: „Mindenek harca minde­ nek ellen" (Bellum omnium contra omnes) - a basszusszóló énekli; vé­ gül az Advocatus ecclesiae, aki az egyház nevében megáldja a fegyvere­ ket. A három szakaszt vissza-visszatérő, azonos zenei karakter fogja egybe: főleg rézfúvókra építő, félelmetes-groteszk scherzando. A baszszusszóló az álbölcseletet a vonósok szigorú ellenpontos tételével fejezi ki, míg a Dona nobis pacem szavakat a kórus litániázó hangja, harangkongás és templomi csengettyűzés állítja elénk. A rész befejezése a mű egyik csúcspontja: az altszóló halottat sirató bölcsődala (a korunkbeli elkötelezett oratóriumok szinte már hagyományos tételtípusa; vö. pél­ dául Prokofjev Alekszandr Nyevszkijével). ///. rész. Az októberi forradalmat és következményeit Sárai a mű har­ madik tételében énekli meg. Ez a szakasz inkább egybekomponált, mint az előző kettő, zenei anyaga is homogénabb azokénál. Az eddigi súlyos disszonanciák bizonyos fokig kisimulnak, és a tételt át- meg áthatja - nem príméren, hanem rejtett módon - a tömegdal hangvétele. Az egy­ bekomponált nagy egységben külön hangot kap a tenorszóló ariosója,

388

egy újabb altszóló, amely mondhatni pozitív megfelelője a második rész bölcsődalának, valamint a befejező, apoteózis jellegű rész előtti kettős­ fúga. Közben idézetként újra halljuk az első rész békét és háborút bemu­ tató szakaszainak egy-egy töredékét.

LENDVAY OROGENESIS (Új hegyek születnek) oratórium három részben, szoprán-, alt-, 2 tenor- és baritonszólóra, nar­ rátorra, énekkarra és zenekarra Lendvay Kamilló (szül. 1928) Viski János növendéke volt a Zeneművé­ szeti Főiskolán, tanulmányait 1959-ben fejezte be. Sokféle funkciót töl­ tött be zenei életünkben: volt karigazgató, zongorakísérő, zenei lektor, a Bábszínház zenei vezetője stb. Zeneszerzői pályafutása igen érdekes, de egyenes ívben felfejlődő. Kezdetben, komponista-tevékenységének első periódusában igen sok könnyűzenei művet írt, daloktól musicalig, zene­ kari müvektől filmzenékig. Ebben az időszakban is kikerült azonban már tolla alól néhány jól formált kamaramű és zenekari alkotás: Tragi­ kus nyitányát például Nino Sanzogno is vezényelte Budapesten, Zongoraconcertinóját a milánói rádió vette fel olasz szólistával és karmester­ rel. Lendvay zenéje mindig hű maradt a kifejezéshez, a mondanivaló pri­ mátusához, bármily stílust is alkalmazzon. Pedig stiláris fejlődése nagy utat járt be a hagyományos utóromantikus eszköztártól az 1969-ben írt és teljesen mai nyelvet beszélő Kamarakoncertig. Orogenesis című oratóriumát 1969-70-ben írta a Magyar Rádió felké­ résére. A szövegköltemény Urbán Gyula költő müve. A mű célkitűzése - mind a zeneszerző, mind a költő részéről ~ az volt, hogy a politikai tartalmú, elkötelezett, szocialista mondanivalójú orató­ rium-műfaj hagyományos kereteit, költői és zenei kifejezőeszközeit meg­ újítsa és korszerűvé tegye. Ez a törekvés tulajdonképpen azokra az elvi hagyományokra támaszkodik, amelyek a 20-as, 30-as években néhány jelentős komponista - így Hanns Eisler, a fiatal Sosztakovics és mások - munkásságában jelentkeztek. Ezek a zeneszerzők, akárcsak Lendvay, koruk leghaladóbb költői és zenei kifejezőeszközeivel szólaltatták meg a szocialista mondanivalót. Lendvay részben megtartja a hagyományos

389

kereteket, legalábbis ami a XX. századi oratórium, főleg pedig a politi­ kai oratórium egyes tételtípusait illeti: vannak a műben különböző ten­ denciájú nagy kartételek és szólóáriák, bölcsődal, sirató és apoteózis. Ám ennyiben ki is merül az Orogenesis-ben a tradicionális műfaj hatása, mert minden egyéb valóban mai, korszerű eszközök révén szólal meg. Ezáltal a zeneszerző gyakorlatban cáfol meg egy régebben gyakran han­ goztatott állítást, amely szerint a zene mai stílusa, hangvétele és eszközei nem alkalmasak a haladó, szocialista mondanivaló kifejtésére. Orogenesis = hegyek születése. A cím a zárókórusra utal, amely bib­ liai képben idézi fel az új világ születését. A mű tulajdonképpen nem rendelkezik „hőssel", vagy ha úgy tetszik: hőse az egész emberiség, és cselekménye az emberiség története. Képek­ ben vonul fel előttünk ez a történelem, az ősember mammutvadászatától Osiris siratóénekén, a középkor imáin át egészen korunk elidegenedettségének ábrázolásáig. Ez utóbbi már a mű második részét tölti ki. Értel­ metlen szavak (zig-zag) jelzik az értelmetlenné vált szólamokat, össze­ függés nélküli mondatfüzések az értelmét vesztett művészetet. A nagy kérdésre: miért szenved az ember? sem a filozófus, sem a költő, sem a pap nem tud felelni. A feleletet a harmadik rész adja meg: a tömegeknek, a szenvedő em­ beriségnek le kell törniük azt a zárat, amely a szabadsághoz és a jóléthez vezető kaput zárja le. Az öt szólista közül a szoprán, az alt és a második tenor a magányos szenvedőket, minden idők szegényeit személyesíti meg: a szoprán az aszszonyt, akinek férje a bánya rabja, az alt az anyát, aki már nem tudja táplálni csecsemőjét, a második tenor a szerencsétlen molnárt (második rész), a mindenéből kifosztott és elűzött munkást. Az első tenoré azok­ nak szerepe, akik csak szavakkal tudnak felelni, tettekkel soha: a jelsza­ vakban gondolkodó politikus, a steril filozófus, a bibliát idéző pap, az értelmetlen verseket író költő. A barítonszóló személyesíti meg azt a tí­ pust, akit tulajdonképpen hősnek kellene neveznünk vagy prófétának, aki egyedül képes megadni a választ a szenvedők, a szenvedés által fel­ tett kérdésre. Az Orogenesis zenéje sokféle, néha egymásnak ellentmondó eszközt alkalmaz. Egy visszatérő motívum-mag foglalja egységbe a müvet, ez biztosítja a hol széles dallamossággal, hol szaggatott frázisokkal, hol szavalókórussal, hol ariozitással, hol énekbeszéddel operáló egyes jele­ netek homogenitását. A mű Lenin születésének századik évfordulójára készült.

390

BALASSA REQUIEM KASSÁK LAJOSÉRT szoprán-, tenor- és baritonszólóra, énekkarra és zenekarra. Op. 15. 4 tétel Nem lehet célunk, hogy az Oratóriumok könyvében keresztmetszetét ad­ juk, fejlődésében ábrázoljuk az újabbkori magyar zene történetét. Már csak azért sem, mert a Bartók és Kodály utáni generációk nem minden tagja fordult az oratorikus műfajokhoz, vagy ha igen - így például az 50-es években ~, nem alkottak jelentős darabokat ebben a műfajban. Azt azonban feltétlenül meg kell említenünk, hogy a 60-as évek vége felé pódiumra lépett a fiatalok olyan nemzedéke, amely már nemcsak Ma­ gyarországon, de - büszkén mondhatjuk - az egész világon sikert sikerre halmoz. Lassanként kibontakoznak az „új magyar iskola" körvonalai. Jellemzésükként nem a különböző oldalról származó hatások felsorolá­ sa, elemzése a fontos, hanem inkább az, ahogyan ezeket a hatásokat egyéniségükbe beolvasztva, valóban személyes hangot tudnak megütni. Nem zárkóznak el semmiféle újítástól: úgyszólván minden avantgardist;i eszköz szerepel fegyvertárukban. Ami azonban megkülönbözteti őket a világszerte lassanként azonos nyelven beszélő fiataloktól, az az, hogy ezek az eszközök sohasem öncélúak. Fejezetünk főcímében „elkötelezett oratóriumról" beszéltünk. Az elkötelezettség azonban nemcsak tartalmi vonatkozásban érthető; létezik olyan elkötelezettség is, melynek célkitű­ zése, vállalt feladata és kötelessége: hűség a zenéhez. A fiatal magyar ze­ neszerzők élgárdája éppen ezzel a muzikalitással tűnik ki. Úgy tetszik, nem ismernek divatot. Habozás nélkül alkalmaznak aleatóriát és tiszta hármashangzatot, elektronikus hangzásra emlékeztető zenekari clustereket és ábrázoló erejű, szélesen kibontott dallamosságot. A zeneszerző kifejezési eszközeinek tárát nem szűkíteni, hanem bővíteni akarják. Az egyetlen kritérium; a zeneiség. Vagy ha úgy tetszik, illetve a mű ezt kí­ vánja : a kifejezés. Ez szabhatja csak meg számukra a választott mód­ szert, legyen az szerialitás, bartóki kromatika, többdimenziós hangzás­ tér vagy bármi más. Mindezek a tulajdonságok jellemzik a fiatalok egyik legtehetségesebb­ jét, Balassa Sándort. Életkor szerint ugyan nem tartozik a legifjabbak közé, hiszen 1935-ben született. Zeneszerzőként azonban csak néhány éve tűnt fel, aránylag későn fejezte be tanulmányait. Néhány érdekes és jelentős kamaramű után egy kórusdarabjával előkelő helyezést ért el az

391

UNESCO szokásos évi párizsi seregszemléjén, majd egyszeribe betört az élvonalba az 1969-es Kassák-requiemmel. A mű a költő özvegyének köszönheti létrejöttét. Kassákné kérte föl Balassát, hogy a költő emlékére és verseire zeneművet komponáljon. Ba­ lassa „collage-technikával" állította össze Kassák verseiből a Requiem szövegét. Néha több költeményből vont össze sorokat, hellyel-közzel - ha a gondolatmenet úgy kivánta - kisebb változtatásokat is eszközölt, egy-egy szót mással helyettesített. Végül is szöveg és zene egységéből olyan alkotás jött létre, amelynek címe tulajdonképpen megtévesztő. A Requiem ugyanis sokkal inkább Kassák szavaival szól az egész embe­ riséghez, semmint hogy emléket állítson Kassáknak. A mű gondolatme­ nete így alakul: az éjszaka csendje, amelyből felmerül a költő portréja (I. tétel); a világ szépsége, egybeforrás a természettel (II. tétel); az éjszaka démonai, a világ sokrétűsége (III. tétel); üzenet a továbbélőknek és egy­ ben a költő búcsúztatása (IV. tétel). (Nincs alkalmunk e helyen arra, hogy Kassák költői világáról szóljunk, és arról, hogy ez a gondolatme­ net mennyiben adekvát ezzel a költői világgal. Az azonban vitathatat­ lan, hogy Kassák szavait felhasználva teljes világképet ad.) Balassa zenéjének általános jellemzéseként mindenekelőtt arról a rit­ ka erényéről kell szólnunk, ami manapság alig-alig fordul elő: elejétől végig meg tudja tölteni a monumentális nagyformát. A félórás alkotás­ nak nincsen egyetlen „üresjárat" üteme, egyetlen fölöslegesnek érzett hangja. Ami a stílus részleteit illeti, Balassa úgy tudja követni a versso­ rok kifejezésmódját, úgy tud ábrázolni, hogy ugyanakkor nem adja fel a konstrukció logikáját. A figyelő hallgató fel fogja fedezni minden költői képnek a zenei áttételét, szinte schützi képszerű kifejezésmódját, vagyis egy szóval: a drámaiságot. Az eszközök, önmagukban szemlélve, igen változatosak: helyenként a szabadon kezelt szerialitás lép előtérbe, más­ kor a színek dominálnak, a harmadik tételben az aleatória játszik döntő szerepet stb. Hangszerelése igen sok színhatásra képes, ennek érdekében a rendkívül nagyméretű ütőscsoporton kívül például négy szárnykürtöt is alkalmaz. Nem riad vissza egyes hangszerek szokatlan kezelésmódjá­ tól sem. Az énekkart időnként ritmikus szavalásra fogja, sőt, különleges hangeffektusokat is előír. De mindez a kifejezés és a zenei tisztaság érde­ kében történik, egyetlen szokatlan effektus sem válik magamutogatóvá, öncélúvá. I. A nagydob pergésének és a nagybőgők figurációjának sötétjéből születik meg az éjszaka képe. Az egyenként belépő, de sokszorosan osz­ tott karszólamok elérkeznek a tizenkét kromatikus félhang egyidejű

392

megszólaltatásához, az úgynevezett „anya-akkordhoz". Majd megmoz­ dul az eddig statikus kép, vibráló fúvóshangzatok felett csendül meg a tenorszóló, a költő hangja; „Ez hát az Éj, Az én sűrű és nehéz, rémület­ tel telített és örökre feloldhatatlan Éjszakám..." Az énekkar rövidre fo­ gott éjszaka-invokációja (a kezdő hangzatok ismétlése) után bűvös hangkép bontakozik ki: a csend zenéje. A csendé, amely gyógyírt ad mindenre. Elhalkul a költő hangja, és a kiséret nélküli kórus, majd a tel­ jes zenekari együttes félelmetesen harsogó tömbje invokálja még egyszer az éjszakát. Aztán elcsendesül minden, a kórus csukott szájjal zümmö­ gött harmóniái és a brácsa kitartott hangja búcsúztatják az éjszakát. II. A tétel szopránszóló zenekari kísérettel, mely utóbbiban kiemelt funkcióhoz jut egy szólógordonka. Ez is kezdi a tételt. A verssorok a ter­ mészet, a világ jelenségeit magasztalják: „Megtermékenyítettél tűz. Megtermékenyítettél víz. Megtermékenyítettél látott és láthatatlan vi­ lág". A zenei kép a pianissimo színek és a lírai kifejezés jegyében bonta­ kozik ki, mígnem a „Torony vagyok, harangozok és világítok" soroknál eljut a tetőponthoz. Érdekes megfigyelni azt az igen halvány, de mégis felismerhető magyaros fordulatot, amit Balassának a „Kereszt vagyok az országúton" szövegi fordulata diktált. A tétel vége felé vagyunk tanúi a második, az elsőnél is nagyobb csúcspontnak, a „Ne tagadd meg Föld" sornál. A befejezés pedig szinte feloldódás a természetben: „Bo­ ruljatok rám csillagok". III. Az üstdob három fortissimo ütése után lélegzetvételnyi szünet, majd elszabadul a pokol: a zenekar teljes hangerejű és minden eszközt igénybevevő tombolása, a kórus sikító hangjai idézik fel az éjszaka dé­ monait. Az énekkar átadja helyét a tenorszólónak, ennek szövege bontja ki a tulajdonképpeni apokaliptikus víziót. A zene minden szövegi fordu­ latot híven tükröz, így például rendkívül frappáns ellentét húzza elá a „Borzongó mélység" és a „csikordulásai" mondatrészeket. A tétel utolsó ütemei elsöprő erővel harsogják a sorokat: „Irtózatos tenger ez a világ". Ez a néhány ütem az egész oratórium tetőpontja. IV. Hihetetlen az ellentét az előző tétel befejezése és e tétel indulása között. Az a világ rémségét harsogta szét, ez szinte a másvilágról szól hozzánk. Néhány hangszer szól csak: vibrafon, cimbalom, gong, majd megzendül kíséret nélkül a baritonszóló, melynek sorait időnként meg­ megszakítja a kórus litániázása, talán a mű legfőbb tanulsága: „Nincs annyi bűnünk, hogy bocsánatot ne nyerhetnénk". És a befejezés, a maga teljes egyszerűségével és az eszközök fokozatos leépítésével nyúl vissza a szinte archaikus világba, búcsúztatva a költőt, a „békesség gyermekét".

393

DURKO HALOTTI BESZÉD tenor- és baritonszólóra, vegyeskarra és zenekarra 14 egybekomponált rövid tétel Durkó Zsolt (szül. 1934) Farkas Ferenc osztályában szerezte zeneszerzői diplomáját, majd Goffredo Petrassi római mesteriskoláját is abszolválta. (Két másik magyar zeneszerző is tanítványa volt Petrassinak: Szöllősy András és Jeney Zoltán.) 1963-ban tért vissza Rómából, és rövid idő alatt a magyar zeneszerzés élvonalába tört, majd világszerte hírnévre tett szert. Jelzik ezt díjai, versenysikerei is: római diplomamunkája, az Epi­ zódok a B-A-C-H témára 1963-ban az Accademia di Santa Cecília díját nyerte el, I. vonósnégyese Montrealban lett 1967-ben 3. helyezett, az Una Rapsodia ungherese Erkel-díjat kapott 1968-ban, II. vonósnégyese a budapesti 1970-es Bartók-zeneszerzésversenyt nyerte meg, a Fioriture 1971-ben a Koussewitzky-verseny helyezettje, míg a Halotti beszéd az Unesco Tribüné első helyezettje lett 1975-ben. Durkó alkotásait világ­ szerte játsszák; számos külföldi művész és együttes kérte fel kompozí­ cióra. Durkó stílusában megtalálhatjuk bizonyos mértékben a magyar isko­ la - főleg Bartók - hatását, de sokkal nagyobb befolyást gyakoroltak rá a különböző mai tendenciák, a bécsiektől mesteréig, Petrassiig. Ám ezek a hatások csak elősegítették fejlődését; Durkó igen hamar megtalálta egyéni hangját. Szigorúan szerkesztett műveiben nemegyszer felbukkan­ nak a középkori formák, előszeretettel alkalmazza ugyanannak a zenei gondolatnak ellentétes hangulatú kidolgozásait-variációit, tud drámai is, lírai is lenni. Általában kedveli a sűrű ellenpontos szövésmódot, ugyanakkor a foltszerű, nem ritkán aleatoríkus felrakást is. A Halotti beszéd partitúráját 1972-ben fejezte be. Az első összefüggő magyar nyelvemlékből a zeneszerző válogatta ki a részeket, tulajdon­ képpen a Halotti beszéd mintegy első harmadát, a következőképpen: Sermo super sepulchrum Látjátok feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es homu vogymuk.

394

Menyi miloszthan terümtevé eleve miü isemüköt Adámut, es odutta vola néki paradisomut házává. Látjátok feleim szümtükkel, mik vogymuk. ha pur es homu vogymuk. Es mend paradisumhen mundá neki élnie. Heon tilutoá öt egy fa gyimilsétöl. Gye mundoá neki méret nüm eneyc. ka ki napon emdiil az gyimilstől, hálálnék halálával holsz. Hallá hollát. terümtevé istentül, gye feledévé. Engede ürdüng intetüinek es evek az tilvutt gyimilstül. Es az gyimilsben halálut evek. Es oz gyimilsnek oly keserű volá vize, hogy turkukat migé szakasztja valá. Nüm heon mugánek, gye mend ü fojánek halálut evek. Horaguvék Isten es veiévé öt ez munkás világbele, es leün halálnak es pukulnek fésze es mend ü nemének. Kik ozuk? Miü vogymuk. Isa mend azhuz járók vogymuk. Látjátok. Látjátok feleim szümtükkel, mik vogymuk. Isa pur es homu vogymuk, es keáltsátok Uromukhoz hármul: kyrie eleisan. A Halotti beszéd zenéjében természetesen semmiféle archaizáló megol­ dás nem található, legfeljebb néhány középkori forma, így például az or­ gánum, vagy a jóval későbbi, „contrapunctus"-ként jelölt ellenpontos­ ság. De megvan a partitúrában számos hagyományos oratorikus forma - csak forma! -, mint az ária, kettős, turba-kórus vagy recitativo. A 14 rövid szakaszt Durkó egybekomponálta, az egyes szakaszokat elvétve választja csak el rövid cezúra. Prológusként a Sermo super sepulchrum cím-szöveg kerül feldolgozás­ ra hat „contrapunctus" keretében, melyek közül néhányat csak a zene­ kar szólaltat meg. Ugyancsak zenekari fúga előzi meg a „Látjátok fele­ im" második megjelenését, a kórus később kapcsolódik bele a fúga ki-

395

dolgozásába. Igen jellegzetes, egyfajta démonikus scherzo az „Engede ürdüngnek" kezdetű férfikari tétel, hallatlan drámai erő van a „Kik ozuk"-turbában és a „Látjátok" utolsó felidézésében. A szólista-szaka­ szok inkább lírikusak, mint ahogy elhaló a darabot záró „Kyrie eleison" is a tenorszóló szólamában.

396

FÜGGELÉK A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ LATIN SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSAIK .

qui sedes ad dexteram patris.MISE KYRIE Kyrie eleison. agnus Dei. Gratias agimus tibi propter magnam glóriám tuam. miserere nobis. filius patris. qui tollis peccata mundi. suscipe deprecationem nostram. GLÓRIA Glória in excelsis Deo. et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Qui tollis peccata mundi. glorificamus te. Quoniam tu solus sanctus. Jesu Christe. Rex coelestis. adoramus te. Quoniam tu solus altissimus. Quoniam tu solus dominus. Deus páter omnipotens. eleison. miserere nobis. Jesu Christe. benedicimus te. Christe. Kyrie eleison. Domine fili unigenite. 398 . Domine Deus. Domine Deus.

399 . magasztalunk téged. Dicsőség a magasságban Istennek. irgalmazz! . te vagy az Úr. hálát adunk neked nagy dicsőségedért. imádunk téged. és a földön békesség a jóakaratú embereknek. irgalmazz! Krisztus. áldunk téged. Urunk és Istenünk. Isten báránya. Jézus Krisztus: egyszülött Fiú. az Atyának Fia! Te elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk! Mert egyedül te vagy a Szent. Dicsőitünk téged. Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk.Uram. kegyelmezz! Uram. te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus.

cujus regni non érit finis. secundum scripturas. Et resurrexit tertia die. sédet ad dexteram patris. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. genitum. Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est. Deum de Deo. filium Dei unigenitum et ex patre natum ante omnia saecula.cum sancto spiritu in glória Dei patris. ámen. non factum. Credo in spiritum sanctum. Deum verum de Deo verő. factorem coeli et terrae visibilium omnium et invisibilium. et iterum venturus est cum glória judicare vivos et niortuos. Dominum et vivificantem 400 . et ascendit in coelum. Lumen de lumine. consubstantialem patri. per quem omnia facta sünt. CREDO Credo in unum Deum patrem omnipotentem. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coeiis. Credo in unum dominum Jesum Christum.

kinhalált szenvedett. és eltemették. Született. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban. a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Isten az Istentől. és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben. de újra eljön dicsőségben. Hiszek az egy Istenben. mindenható Atyában. Megtestesült a Szentlélek erőjéből Szűz Máriától és emberré lett. Értünk emberekért. Isten egyszülött Fiában. Aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Urunkban és éltetőnkben. de nem teremtmény: az Atyával egylényegü és minden általa lett. Valóságos Isten a valóságos Istentől. minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. ítélni élőket és holtakat. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. ott ül az atyának jobbján. fölment a mennybe.A Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen. mennynek és földnek. 401 . Világosság a Világosságtól.

Dona nobis pacem. Credo in unam sanctam. Qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur. Pleni sünt coeli et terra glória tua. miserere nobis. Benedictus. qui tollis peccata mundi. confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et exspectoresurrectionemmortuorum. ámen. qui locutus est per Prophetas. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.Qui ex patre filioque procedit. 402 . Sanctus. Agnus Dei. et vitám venturi saeculi. miserere nobis. Agnus Dei. qui tollis peccata mundi. catholicam et apostolicam ecclesiam. qui venit in nomine Domini Osanna in excelsis! AGNUS DEI Agnus Dei. Osanna in excelsis. qui tollis peccata mundi. SANCTUS ES BENEDICTUS Sanctus.

Hozsanna a magasságban. katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Istene. szent. Szent vagy. Hozsanna a magasságban. mindenség Ura.Aki az Atyától és a Fiútól származik. Ámen. Ö szólt a próféták szavával. szent vagy. Áldott. Hiszek az egy. várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk. vallom az egy keresztségét a bűnök bocsánatára. szent vagy. aki jön az Úr nevében. Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk! Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: Adj nekünk békét! 403 . mint az Atyát és a Fiút.

qui potens est. 404 . Quia respexit humilitatem ancillae suae. Sicut locutus est ad patres nostros. Et misericordia ejus a progenie in progenies. recordatus misericordiae suae. et exaltavit humiles. Sicut erat in principio et nunc et semper. et divites dimisit inanes. Deposuit potentes de sede.MAGNIFICAT Magnificat anima mea Dominum Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. timentibus eum. Quia fecit mihi magna. ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Esurientes implevit bonis. dispersit superbos mente cordis sui. Ábrahám et semini ejus in saecula. Ámen. Glória Patri et Filio. Suscepit Israel puerum suum. et Spiritui Sancto. et in saecula saeculorum. et sanctum nomen ejus. Fecit potentiam in brachio suo.

most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. miképen kezdetben vala. és alázatosakat magasztalt fel. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára. Hatalmasokat dönte le trónjaikról. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Felvéve Izraelnek.) Károli Gáspár fordítása 405 . Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által. mert imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. a kik őt félik. 46-55. Éhezőket töltött be javakkal. az ő szolgájának ügyét. hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.Magasztalja az én lelkem az Urat. és szent az ő neve! És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon. 1. elszéleszté az ő szivök gondolatában felfuvalkodottakat. Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. (Lukács evangéliuma. A miképen szólott volt a mi atyáinknak. és gazdagokat küldött el üresen. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas.

TE DEUM Te Deum laudamus. Sanctus. tibi coeli et universae potestates. Te gloriosus Apostolorum chorus: Te Prophetarum laudabilis numerus: Te Martyrum candidatus laudat exercitus. tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant. 406 . Te per orbem terrarum Sancta confitetur Ecclesia: Patrem immensae majestatis. Tibi omnes angeli. sanctus Dominus Deus Sabaoth! Pleni sünt coeli et terra majestatis gloriae tuae. Venerandum tuum verum et unicum Filium: Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Te Dominum confitemur. Te aetemum Patrem omnis terra veneratur.

S azt. A jelölt helyen például két sor felcserélődik. Dicséretes nagy próféták Súlyos ajka hirdet és áld.Téged. Téged. Apostolok boldog kara. örök Atyaisten. Dicsőséged mindent betölt. 407 . dicsérünk! Téged Úrnak ismerünk. Ó Atyánk. És áldjuk Veled Vigasztaló Szentlelkedet. Isten. aki hozzánk tőled jött le. Téged dicsér. Erősséges szent Isten vagy! Nagyságoddal telve ég. föld. egek Ura. Vall tégedet világszerte Szentegyházad ezerszerte. Szent vagy. * A magyar szöveg nem mindig szó szerinti fordítás. Jeles mártirseregek Magasztalnak tégedet. Téged minden szép angyalok. Mind egész föld áld és tisztel. szent vagy.* Egek és minden hatalmak Szüntelenül magasztalnak. Téged S mérhetetlen nagy fölséged. Atya igaz Egyszülöttje. Kerubok és szeráfkarok.

Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna coelorum. Per singulos dies benedicimus te Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Tu Patris sempiternus es Filius. Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire. Aetema fac cum sanctis tuis in glória numerari. Christe. Tu ad dexteram Dei sedes in glória Patris. Et rege eos. Salvum fac populum tuum Domine. Miserere nostri. Tu ad liberandum suscepturus hominem. Judex crederis esse venturus. Te ergo quaesumus tuis famulis subveni. non horruisti Virginis uterum. et benedic haereditati tuae. Domine Fiat misericordia tua Domine super nos. et extolle illos usque in aeternum. Quem admodum speravimus in te.Tu Rex gloriae. 408 . quos pretioso sanguine redemisti. In te Domine speravi non confundar in aeternum.

És bocsásd meg vétkeinket. Te kormányozd. Te vagy. Mentésünkre közénk szálltál. Isten Egyszülöttje. Bűntől e nap őrizz minket. Tebenned van bizodalmunk. Szenteidhez végy fel égbe. Híveidhez légy irgalmas. Áldd meg a te örökséged. Atyádéval egy fölséged. Kegyes szemed legyen rajtunk. Mindennap dicsérünk téged Szent nevedet áldja néped. én reményem. Isten jobbján ülsz most széket. Uram. Szabadítsd meg. Mennyországod megnyitottad. Uram. Mi megváltónk. (Nicetas költeménye) Sík Sándor fordítása 409 .Krisztus. Az örökös dicsőségbe. Irgalmazz. maradj vélünk. Halál mérgét megtiportad. Mindörökké felmagasztald. Ne hagyj soha szégyent érnem. Uram. Mindeneket Ítélendő. te vigasztald. Szűzi méhet nem utáltál. Uram. irgalmazz. Téged azért. Király vagy te mindörökre. Onnan leszel eljövendő. néped. kérünk.

Vidit suum dulcem Natum moriendo desolatum. dum emisit spiritum. Christi matrem comtemplari dolentem cum Filio? Pro peccatis suae gentis vidit Jesum in tormentis etflagellissubditum. contristatam et dolentem pertransivit gladius. cujus animam gementem. O quam tristis et afflicta fűit illa benedicta mater Unigeniti! Quae moerebat et dolebat pia mater dum videbat na ti poenas incliti! Quis est homo qui non fleret. matrem Christi si videret in tanto supplicio? Quis non posset contristari.STABAT MATER Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius. 410 .

Állt az anya keservében sírva a kereszt tövében. kinek megtört s jajjal-tellett lelkét kemény kardnak kellett kínzón általjámia. míg kiadta életét. e kínra hidegen pillantana? aki könnyek nélkül nézze. 411 . ki Téged szült. mikor látta szent Fiát a szivtépő kínok között! Van-e oly szem. hogy fajtája vétkéért mit vett magára és korbáccsal vereték. Egyszülött! Mily nagy gyásza volt sírása. sújtva állt ott amaz asszonyok-közt-áldott. S látta édes Fiát végül haldokolni vigasz nélkül. hogy merül a szenvedésbe fia mellett az anya? Látta Jézust. mely nem sima Krisztus anyjával. Óh mily búsan. melyen függött szent Fia.

mihi jam non sis amara. crucifixo condolere donec ego vixero. juxta crucem tecum stare et me tibi sociare in planctu desidero. 412 . sim defensus in die judicii. Sancta mater. fac me cruce inebriari et cruore Filii. crucifixi fige plagas cordi meo valide. * Néhány miiben „Inflammatus et accensus" változat áll. Tui nati vulnerati. tam dignati pro me páti. Virgo virginum praeclara.* per te. fons amoris. mater. Virgo. Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum. ut sibi complaceam. Flammis ne urar succensus. Fac me tecum pie flere. poenas mecum divide. me sentire vim doloris fac ut tecum lugeam. fac me tecum plangere.Eja. passionis fac consortem et plagas recolere! Fac me plagis vulnerari. Fac ut portem Christi mortem. istud ágas.

s ő szeressen engemet! Óh szentséges anya. kérlek. kérem. hogy pokol tüzén ne égjek! S az ítélet napján. szüzanya! 413 . a Keresztrefeszitettnek nyomd szivembe sebeit! Oszd meg. hogy a szivem égjen Krisztus isten szerelmében. tedd meg. ki keresztre szállt I Álljak a kereszt tövében! Szívem szíved keservében társad lenni úgy sovárg! Szüzek szüze! légy szívedben hozzám jó és nem kegyetlen! Oszd meg vélem könnyedet! Add hogy sírván Krisztus sírján sebeit szívembe írnám s bánatodban részt vegyek! Fiad sebe sebesítsen! Szent keresztje részegítsen és vérének itala. kinek érdem nélkül értem tetszett annyit tűrni itt! Jámborul hadd sírjak véled és szenvedjek migcsak élek Avval.Kútja égi szeretetnek. te légy védőm. Engedd érzenem sebednek mérgét: hadd sírjak veled! Engedd. kínját vélem.

Quando corpus morietur. Pergolesinél és másoknál helyette ez áll: „Fac me cruce custodiri morte Christi premuniri confoveri gratia.* da per matrem me venire ad palmam victoriae. cum sit hinc exire. 414 . * Több műben kimarad ez a strófa. fac ut animae donetur paradisi glória! Ámen." A különböző megzenésítésekben egyébként is számos szövegváltozat található.Christe.

Ha majd el kell mennem innen. adjad hogy lelkem dicsőn fogadja a pálmás paradicsom! Ámen. engedj győzelemre mennem anyád által. Krisztusom! És ha testem meghal. (Jacopone da Todi verse) Babits Mihály fordítása 415 .

Kyrie eleison. 416 . Tuba mirum spargens sonum Per sepulchra regionum. Coget omnes ante thronum. Quantus tremor est futurus. Quando iudex est venturus. ad te omnis caro veniet. Teste Dávid cum Sybilla. Kyrie eleison.REQUIEM REQUIEM ÉS KYRIE Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. dies illa Solvet saeclum in favilla. Cuncta stricte discussurus. Requiem aetemam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam. DIES IRAE Dies irae. Christe eleison. Te decet hymnus Deus in Sión.

Uram. kegyelmezz! Uram. Uram. minden ének a szent hegyen. Reszket akkor holt meg élő. irgalmazz! Ama végső harag napja A világot tűznek adja. mindeneknek. Sírok éjén átremegnek: ítéletre. 417 . Uram. és az örök világosság fényeskedjék nekik. örök nyugodalmat nekik. Mindeneket lattal mérő. és az örök világosság fényeskedjék nekik. Uram. örök nyugodalmat nekik. irgalmazz! Krisztus. Csodakürtök zengenek meg. Hallgasd meg könyörgésemet: hozzád tér meg minden ember. Ha megjön a nagy ítélő. Adj. Dávid így s Szibilla hagyja.Adj. Téged illet. téged illet a szent városban az áldozat.

Jesu pie! Quod sum causa tuae viae. Qui salvandos salvas gratis. Deus! Qui Mariam absolvisti. Ne me perdas illa die. In quo totum continetur. Judicanti responsura. Supplicanti parce. sedisti lassus. Nil inultum remanebit. Quid sum miser tunc dicturus. Cum vix iustus sit securus? Rex tremendae majestatis. Culpa rubet vultus meus. Ante diem rationis. ludex ergo cum sedebit. Liber scriptus proferetur. Unde mundys iudicetur. Tantus labor non sit cassus! luste iudex ultionis! Donum fac remissionis. Recordare. Mihi quoque spem dedisti. Quem patronum rogaturus. Redemisti crucem passus. Ingemisco tamquam reus.Mors stupebit et natura. Salva me. Quidquid latét. apparebit. Cum resurget creatura. Quarens me. fons pietatis. 418 . Et latronem exaudisti.

Míg itt nincs a számadásnap. Hol a szent is alig él meg? Rettenetes Fejedelem. Pártfogómul kit reméljek. Ne maradjon célja vesztett. Légy kegyelmes. Kinél ingyen a kegyelem: Örök Jóság. Bírája a bosszulásnak. Zsoldot bűn el nem kerül ott. Számot adni birájának. Minden rejtek felderül ott.Csodájára a halálnak. Ne adj érnem gonosz véget. szent kereszted. Magdolnához lehajoltál. hozzám. Biró majd ha széket ül ott. Reszket szívem. Uram. ítéletre felrovottan. légy jó velem! Kegyes Jézus. kérlek téged: Értem álltál emberséget. Én szegény ott mit beszéljek. sóhajtozván. könnyed értem vesztek: Ennyi kínod. 419 . talpra támad. ott van. a latorhoz kegyes voltál. Munkád. Kézzel írt könyv nyílik ottan: Világ terhe. Add kegyelmét tisztulásnak. Vétke