P. 1
A fogyatékosságtudomány

A fogyatékosságtudomány

|Views: 389|Likes:

More info:

Published by: Balázs Attila Orbán on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

Eötvös Loránd Tudományegyetem

2009 A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
Második, javított kiadás

FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK III. DISABILITY STUDIES
FT DS
Használd a könyvjelz t !
ÄA fogyatékosságtudomány a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos ± sokkal inkább társadalmi, mint testi ± tapasztalatokat. A fogyatékosságtudományt mint diszciplínát azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a károsodás jelenségét kibogozza a mítoszoknak, az ideológiáknak és a stigmának abból a hálójából, ami ráborul a szociális interakciókra és a társadalompolitikára. E tudományág megkérd jelezi azt az eszmét, amely úgy tekint a fogyatékossággal él emberek gazdasági és társadalmi státuszára és a számukra kijelölt szerepekre, mintha azok a fogyatékossággal él emberek állapotának elkerülhetetlen következményei lennének.´ A Fogyatékosságtudományi Társaság, 1998

FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK ± DISABILITY STUDIES
FT DS
Ezt a könyvet csak digitalizált formában kínáljuk, kizárólag saját hallgatóink számára, a jogtulajdonossal kötött egyszeri és kizárólagos megállapodás alapján. Bármely, írásos engedély nélküli további el állítása (nyomtatás, másolás stb.) szigorúan tilos. We provide this book only in digitalized format and exclusively for our students at ELTE GYK under the agreement with the copyright holder. Any further reproduction (printing or copying etc.) prohibited without permission.

Sorozatunk célja az, hogy az ELTE GYK-n a jöv ben a foglalkozási rehabilitációs szakirányú továbbképzésben részt vev hallgatók számára széles, közös ismerethátteret teremtsünk. A kötet els kiadása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán készült a Fogyatékosságtudományi és Foglalkozási Rehabilitációs Képzést el készít HEFOP-pályázat keretében, 2006-ban. Az els kiadásban még megvolt, közel 10 000 hibát korrigáló jelen második, javított kiadás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült 2009-ben.
Sorozatszerkeszt : Könczei György Olvasószerkeszt : Molnár Gabriella ‡ Tervez szerkeszt : Durmits Ildikó Tördel szerkeszt : Lendér Lívia

4

Köszönetnyilvánítás
A Fogyatékosságtudományi Tanulmányok/Disability Studies digitális könyvsorozata szerkeszt i és leend olvasói nevében ezúton köszönjük meg az EURÓPAI BIZOTTSÁG FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK F IGAZGATÓSÁGÁNAK és a SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI M INISZTÉRIUMNAK, hogy a magyar változatnak a sorozatba történ beillesztésére lehet séget adott.

Szociális biztonság és társadalmi integráció

A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
A Brunel Egyetem által készített tanulmány
A kézirat lezárva: 2009 áprilisában. © Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatósága, Brüsszel

Foglalkoztatás és szociális ügyek Szociális biztonság és társadalmi integráció Az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatósága

Második, javított kiadás
Az angol szöveget a Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Minisztérium fordíttatta magyarra, a Polfour Szolgáltató Bt. közrem ködésével, 2004-ben Ez a tanulmány angol, francia és német nyelven hozzáférhet . E kiadvány tartalma nem szükségszer en tükrözi az Európai Bizottság, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatóságának véleményét, illetve álláspontját.

A sorozatszerkeszt el szava
Sorozatunk III. kötete A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN cím összehasonlító elemzést tartalmazza. A m vet az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatósága jelentette meg, és a Brunel Egyetem készítette el a vizsgálatot: azt a minden, az Európai Unióhoz tartozó tagállamra szóló felmérést, amely alapjául szolgált a mostani kötet kiadásának. Jelent s erénye a kötetnek, hogy a fogyatékosság definíciójával kapcsolatos, lényegében összes ± az Európai Unión belüli ± megközelítést bemutatja, megfelel en széles kör kutatási alapokon nyugszik, és ráadásul kiválóan használható akkor, ha az egyes EU-tagállamok fogyatékossággal kapcsolatos megközelítéseit kívánjuk értelmezni. (Ráadásul az egyes tagállamok saját nyelvén a legfontosabb fogalmakat is listázza.)

A Fogyatékosságtudományi Tanulmányok (Disability Studies) sorozat olvasója ezzel a kötettel nem csupán magát az átfogó m vet kapja kézhez, hanem azokat a részelemeket, országspecifikus összefüggéseket is megismerheti, amelyek az egyes Európai Uniós tagállamokban fellelhet ek. Szerkeszt társam és a magam nevében a kötet eredményes tanulmányozását kívánom minden jelenlegi és jöv beli hallgatónknak. Tudom, hogy amikor ez a kötet nem csupán folyamatos szövegként, hanem már a Moodle e-tanulási rendszer részeként veszik kézhez, akkor még a jelenleginél is sokkal jobban kezelik majd e kötet tartalmát. Budapest, 2009. március 11. Könczei György sorozatszerkeszt

El szó
Ez az átfogó tanulmány, amely elemzi és értékeli a fogyatékosság különféle definícióinak a fogyatékos emberek érdekében hozott intézkedésekre gyakorolt politikai vonzatait, igen nagy jelent ség azok számára, akik érdekeltek a fogyatékos embereket szolgáló közös cselekvés jöv jében. A tanulmány világosan megmutatja, hogy a fogyatékosság tartalmának definíciója különleges hatással van arra, hogy a kormányzatok és más szervezetek milyennek tekintik a fogyatékos embereket, és hogyan bánnak velük. Engedtessék meg nekünk, hogy két, európai összefüggésb l kiragadott példát idézzünk: a különféle definíciók jelent s következménnyel járnak a fogyatékos emberek mobilitására, és arra a képességükre, hogy élni tudjanak az Amszterdami Szerz désben foglalt egyik elemi joggal és alapvet szabadságjoggal ± a mozgásszabadsággal. A szabad mozgáshoz való jog talán még nagyobb jelent ségre tesz szert a huszonöt tagúvá b vül Unióban, a nemzeti gazdaságok és a társadalmak fokozódó globalizációjának körülményei között. A fogyatékosságot meghatározó definíciók és kritériumok ± amelyeket a nemzeti törvények és más szabályozói szintek rögzítenek ± nagymértékben különböznek egymástól a jelenlegi tizenöt tagállamban. Ez lehet a legnagyobb akadálya a fogyatékosság tárgyában hozott nemzeti döntések kölcsönös elismerésének, és különösen a speciális szolgáltatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférési jogosultságnak. Így például az Európai Unióban a fogyatékos emberek különleges nehézségekkel találhatják magukat szemben a szociális biztonság és az európai polgárokat megillet más jogok tekintetében, amikor egyik tagállamból a másikba költöznek. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatósága ennek a háttérnek az ismeretében adott megbízást e tanulmány elkészítésére, és e megbízásnak a Brunel Egyetem kiválóan eleget is tett. Egyrészt a tanulmány országról országra és juttatásról juttatásra részletes információval szolgál mindazon nemzeti szabályokról és intézkedésekr l, amelyek a fogyatékos embereket érintik, illetve amelyek a fogyatékossággal kapcsolatos dimenzióval rendelkeznek, ezért kiváló eszközt ad a kutatók kezébe. Másrészt ± ami véleményem szerint még fontosabb ± gondolatébreszt összehasonlító elemzést kínál ezekr l a szakpolitikai intézkedésekr l és arról, hogy a definíciók miként befolyásolják e szakpolitikai intézkedéseket. A tanulmány rámutat a fogyatékossággal kapcsolatos Ätársadalmi modell´ egyes korlátaira is. Ez a Ätársadalmi modell´ sokkal befogadóbban tekint a fogyatékosságra, mint a korábbi Äorvosi modell´ , mi több, annál jóval nagyobb mértékben ismeri el a fogyatékos emberek Äjogait´. Mindazonáltal e Ätársadalmi modell´ nélkülöz bizonyos naprakészséget a fogyatékossággal kapcsolatos intézkedések legújabb fejleményei terén, különösen, ami a fokozottan személyre szabott megközelítéssel elérhet eredmények f áramba helyezésének [mainstreaming], fokozott megismertetésének er söd tendenciáját illeti. Ennak az elemzésnek a kulcsfontosságú üzenete az, hogy a közhatóságoknak± európai szinten is ± fontos szerepet kell játszaniuk abban, hogy a társadalmat mindinkább befogadóvá tegyék, nem utolsó sorban azáltal, hogy megfogalmazzák a fogyatékosság nyitott és befogadó definícióját. Nem fér kétség

1. fontos szakmapolitikai területekkel. A fogyatékosságdefiníciók szociálpolitikai perspektívája 25 2. fejezet: A kutatás kontextusa és tervezése 28 2. függelék 15 2.2.2. és annak megértéséhez is. hogy bemutatja. A társadalmi modell 23 1. A fogyatékosságfelmérési eljárások fajtái 53 Az orvosi adatokra támaszkodás mértéke 53 Az orvosok és más szakemberek döntési szabadsága 53 Összefoglalás 58 .1. Az említettekkel rokon kutatások 28 Az ICIDH és az ICF 28 Európa Tanács: A fogyatékosság felmérése 29 Az OECD: A fogyatékosság átalakítása képességgé 30 2. a jövedelemtámogató programok és a munkaer -piaci politika egésze. A Bizottság tenderdokumentumának háttere 20 1.3. fejezet: Fogyatékosságdefiníciók a szociálpolitikában 36 3. hogy e sajátos terület fejleményei milyen kölcsönkapcsolatban állnak más.1. hogy a tanulmány jelent s mértékben hozzájárul a Fogyatékosok Európai Évének utófigyeléséhez azáltal. RÉSZ: BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTAN 20 1. RÉSZ: KUTATÁSI EREDMÉNYEK 35 3. Jérome Vignon igazgató Szociális Védelem és Társadalmi Integráció Igazgatóság Tartalomjegyzék A JELENTÉSBEN HASZNÁLATOS RÖVIDÍTÉSEK 11 1. függelék 16 3. hogy a fogyatékosság alapkoncepciójával kapcsolatos z rzavar és az egyértelm ség hiánya a legnagyobb akadály az Európai Unión belül a fogyatékossággal összefügg szakpolitikai intézkedések elemzése és értékelése el tt. fejezet: Bevezetés 20 1.ahhoz. Jövedelemfenntartás és jövedelemtámogatás 40 Az eljárási megközelítés 40 A képességprofil-megközelítés 42 Képességcsökkenés alapú megközelítés 43 A jövedelempótló támogatások nem fogyatékossági szempontjai 45 3. széles tér nyílik az információcsere és a kölcsönös politikai tanulás el tt: a tanulmány egyértelm en leszögezi. függelék 17 VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ 18 I.1.2. fejezet: A fogyatékosságfelmérési eljárások elemzése 52 4. Kutatási terv 31 Az ellátások kiválasztása és leírása 31 Információhoz jutás 32 Függelék 33 II. Foglalkoztatási intézkedések 47 Fogyatékosságfügg különleges beavatkozások 48 Általános foglalkoztatási szolgáltatások 48 Kvótarendszerek 50 Összefoglalás 51 4.3. Továbbá. a definíciók kérdése dönt fontosságú a fogyatékossággal összefügg koherens intézkedések kidolgozásához. ADL-hez adott támogatás és az önálló életvitel el mozdítása 36 Fogyatékosságdefiníciók 36 A DLH-támogatás odaítélésének nem fogyatékossági kritériumai 38 3. amilyen a diszkriminációellenesség.

1. Felmérési gyakorlat az európai uniós államokban 54 III. Definíciók. A sz kebb definícióhoz kapcsolódó jogok és érvek 65 5.1.1. RÉSZ: AZ EURÓPAI UNIÓ FOGYATÉKOSSÁGÜGYI POLITIKÁJA 59 5.2.2.3. függelék: Definíciók a foglalkoztatási intézkedésekben 132 AUSZTRIA 133 BELGIUM 136 DÁNIA 138 FINNORSZÁG 140 FRANCIAORSZÁG 142 NÉMETORSZÁG 144 GÖRÖGORSZÁG 148 ÍRORSZÁG 149 9 OLASZORSZÁG 151 HOLLANDIA 152 . Tartózkodási jogok 70 6. A szociálpolitikában alkalmazott fogyatékosságkategóriák 81 8. A juttatások hordozhatósága 71 6. identitások és konstrukciók 84 A projekt résztvev i 86 HIVATKOZÁSOK 87 FÜGGELÉKEK 89 1.3.4. függelék: A munkaképtelenség felmérése 90 AUSZTRIA 91 BELGIUM 93 DÁNIA 95 FINNORSZÁG 97 FRANCIAORSZÁG 99 NÉMETORSZÁG 103 GÖRÖGORSZÁG 105 ÍRORSZÁG 108 OLASZORSZÁG 110 HOLLANDIA 112 NORVÉGIA 115 PORTUGÁLIA 118 SPANYOLORSZÁG 119 SVÉDORSZÁG 123 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 126 2. Kategóriák. tartózkodási hely és a döntések kölcsönös elismerése 72 A mindennapos tevékenység támogatása 72 A munkaképteleneket megillet juttatásokhoz kapcsolódó definíciók 74 Összefoglalás 75 7. Diszkriminációellenes definíciók és szociálpolitikai meghatározások 67 6.2. fejezet: Fogyatékosság és diszkrimináció 59 5. RÉSZ: KÖVETKEZTETÉS 81 8. Szociálpolitikai definíciók és kategóriák 82 8. fejezet: Összehasonlítható fogyatékosságügyi adatok szolgáltatása 77 A foglalkoztatási rátára vonatkozó adataok összehasonlítása 77 A társadalombiztosításra vonatkozó adataok összehasonlítása 78 A fogyatékosság definíciójának jöv beli nyomon követése 79 IV. Diszkrimináció és egyenl ségfelfogások 59 5.3. fejezet: Következtetés 81 8.2. fejezet: A fogyatékos személyek mozgásszabadsága 69 6.

függelék: A mindennapos tevékenységek támogatásában és a független életvitel el mozdításában alkalmazott definíciók 165 AUSZTRIA 166 BELGIUM 167 DÁNIA 170 FINNORSZÁG 172 FRANCIAORSZÁG 174 NÉMETORSZÁG 176 GÖRÖGORSZÁG 178 ÍRORSZÁG 179 OLASZORSZÁG 182 HOLLANDIA 184 NORVÉGIA 186 PORTUGÁLIA 189 SPANYOLORSZÁG 190 SVÉDORSZÁG 192 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 195 10 A jelentésben használatos rövidítések AAH Allocation pour l¶Adulte Handicapé (feln ttkori fogyatékossági segély ± Franciaország) ABW Algemene Bijstandswet (szociális támogatás ± Hollandia) ACTP Allocation Compensatrice au titre de la Tierce Person (kompenzációs segély harmadik személy segítségére szorulóknak ± Franciaország) ADL(s) Activities of Daily Life (a mindennapi élet tevékenységei ± Egyesült Királyság) ADPA Allocation Départementale Personnalisée d¶Autonomie (személyes önállóságot támogató helyi segély ± Franciaország) AF Arbetsförmedling (foglalkozáscsere ± Svédország) AFPA Association pour la Formation Professionnelle (Egyesület a Szakmai Képzésért ± Franciaország) AGEFIPH L¶Association Nationale de Gestion du Fonds pour l¶Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Fogyatékosok Foglalkoztatását El segít Alapot Kezel Nemzeti Egyesület ± Franciaország) AMA American Medical Association (Amerikai Orvosi Egyesület ± USA) AMS Arbetsmarknadsstyrelsen (Munkaer -piaci Tanács ± Svédország) AMSG Arbeitsmarktservicegesetz (törvény a munkaer -piaci szolgáltatásokról ± Ausztria) ANPE Agence nationale pour l¶emploi (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ± Franciaország) AOI Assegno ordinario di invalit (rendszeres fogyatékossági segély ± Olaszország) ASL Azienda Sanitaria Locale (helyi egészségügyi szervezet ± Olaszország) AtW Access to Work (munkához jutás ± Egyesült Királyság) AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (általános törvény a rendkívüli orvosi kiadásokról ± Hollandia) BA Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Foglalkoztatási Intézet ± Németország) BA Benefits Agency (Segélyhivatal ± Egyesült Királyság) BeinstG Behinderteneinstellungsgesetz (törvény a fogyatékosok foglalkoztatásáról ± Ausztria) .NORVÉGIA 154 PORTUGÁLIA 156 SPANYOLORSZÁG 157 SVÉDORSZÁG 158 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 161 3.

Fogyatékosságok és Hátrányok Nemzetközi Besorolása. 10th revision (Betegségek Nemzetközi Besorolása. 10. módosítás) ICIDH-I International Classification of Impairment. 9th revision (Betegségek Nemzetközi Besorolása.és Szociálisügyi Regionális Hivatal ± Franciaország) DSFCA Department of Social.és Nyugdíjügyi Minisztérium ± Egyesült Királyság) EMR Erwerbsminderungrente (csökkent jövedelemszerz -képesség miatt adott támogatás ± Németország) ES Employment Service (Foglalkoztatási Szolgálat) ETP Etablissements de travail protégé (védett munkahely-létesítmények ± Franciaország) EVI Equipos de Valoración de Incapacidades (munkaképesség-felmér irodák ± Spanyolország) FÁS Foras Áseanna Saothair (Nemzeti Képzési és Foglalkoztatási Hatóság ± Írország) GdB Grad der Behinderung (a fogyatékosság foka ± Ausztria és Németország) GP General Practitioner (általános orvos ± Egyesült Királyság) GRTH Garantie de ressources des travailleurs handicapés (forrásbiztosítás fogyatékos dolgozók számára ± Franciaország) IADL Instrumental Activities of Daily Life (a mindennapi élet instrumentális tevékenységei ± Egyesült Királyság) IB Incapacity Benefit (munkaképtelenségi segély ± Egyesült Királyság) ICD-9 International Classification of Diseases. 9. 1980) (Képességcsökkenések. módosítás) ICD-10 International Classification of Diseases. 1980) ICPC International Classification of Primary Care (Alapellátások Nemzetközi Besorolása) IEFP Instituto do Emprego e Formaç o Profissional (Foglalkoztatási és Képzési Intézet ± Portugália) . 1.BIZ Berufs-Informations-Zentrum (karriertanácsadó iroda ± Németország) BPGG Bundespflegegeldgesetz (szövetségi törvény az ellátásról ± Ausztria) BSB Bundesministerium für Soziale Befreiung (Szövetségi Szociálisügyi Hivatal ± Ausztria) BPA Brukerstyrt personlig assistanse (önirányított személyi támogatás ± Norvégia) BWA Blind Welfare Allowance (vakok szociális támogatása ± Írország) CAA Constant Attendance Allowance (állandó ellátási támogatás ± Írország) CAT Centres d¶aide par le travail (védett munkahelyek ± Franciaország) CCI Certified cause of incapacity (igazolt munkaképtelenségi ok ± Írország) CCAS Centre Communal d¶Action Sociale (Önkormányzati Szociális Központ ± Franciaország) CERMI Comité Espa ol de Representates de Minusválidos (Fogyatékosok Képvisel inek Spanyol Bizottsága ± Spanyolország) COTOREP Commission Technique d¶Orientation et de Reclassement Professionnel (Foglalkoztatási Tájékoztató és Pályairányító Technikai Bizottság ± Franciaország) CPAM Caisse Primaire d¶Assurance Maladie (Helyi Betegbiztosítási Alap ± Franciaország) DCODP Danish Council of Organisations of Disabled People (Fogyatékosok Szervezeteinek Dán Tanácsa ± Dánia) DDA Disability Discrimination Act (fogyatékosok diszkriminációja elleni törvény ± Egyesült Királyság) 11 DEA Disability Employment Advisor (fogyatékos-foglalkoztatási tanácsadó ± Egyesült Királyság) DLA Disability Living Allowance (fogyatékosok életjáradéka ± Egyesült Királyság) DMG Decision Makers Guide (Döntéshozói Útmutató ± Egyesült Királyság) DPTC Disabled Persons Tax Credit (fogyatékosok adókedvezménye ± Egyesült Királyság) DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (Egészség. Community and Family Affairs (Szociális. változat. Közösségi és Családügyi Minisztérium ± Írország) DWP Department of Work and Pensions (Munka. Disability and Handicap (1st version.

és Szociálisügyi Minisztérium ± Spanyolország) NDA National Disability Authority (Nemzeti Fogyatékosügyi Hatóság ± Írország) NDDP New Deal for Disabled People (a fogyatékos emberekkel való foglalkozás új módja ± Egyesült Királyság) NGO Non-Governmental Organisation (nem kormányzati szervezet) NHS National Health Service (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat ± Egyesült Királyság) NIA Folketrygdloven (nemzeti biztosítási törvény ± Norvégia) NRB National Rehabilitation Board (Nemzeti Rehabilitációs Tanács ± Írország) ONCE Organización Nacional de Ciegos de Espa a (Spanyolországi Vakok Országos Szervezete) PAYE Pay-as-you-earn (fizess.IKA Idrima Kinonikon Asfalisseon (Társadalombiztosítási Intézet ± Görögország) IMSERSO Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Migráció és Szociális Szolgáltatások Intézete ± Spanyolország) IMS Informe Medico de Síntesis (összefoglaló orvosi jelentés ± Spanyolország) INAIL Istituto nazionale per l¶assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleseti Biztosító Intézet ± Olaszország) INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Országos Társadalombiztosító Intézet ± Olaszország) INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Társadalombiztosító Intézet ± Spanyolország) ISSA International Social Security Association (Nemzetközi Társadalombiztosítási Egyesület) KK Krankenkassen (Betegpénztár ± Németország) LAS Lagen om anställningsskydd (foglalkoztatás-védelmi törvény ± Svédország) LASS Lagen om assistansersättning (törvény a kompenzációs segélyr l ± Svédország) LCPDE Law on Compensation to Persons with Disabilities in Employment (törvény a foglalkoztatott fogyatékos személyek kompenzációjáról ± Dánia) LGSS Ley General de la Seguridad Social (általános társadalombiztosítási törvény ± Spanyolország) 12 LISMI Ley de integracion social de los minusválidos (törvény a fogyatékosok társadalmi integrációjáról ± Spanyolország) LISV Landelijk Instituut Social Verzekeringen (Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet ± Hollandia) LSP Law on Social Pensions (törvény a szociális nyugdíjakról ± Dánia) LSS Law on Social Services (törvény a szociális szolgáltatásokról ± Dánia) LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (törvény az egyes fogyatékos csoportoknak adott támogatásokról és szolgáltatásokról ± Svédország) MISSOC Mutual Information System on Social Protection in the EU Member States and the European Economic Area (kölcsönös tájékoztató rendszer a szociális védelemr l az EU tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben) MPs Medical Panels (orvosi panelek) MPT Majoration pour Tierce Personne (harmadik személy által végzett gondozás miatt járó pótlék ± Franciaország) MRA Medical Review and Assessment (orvosi felülvizsgálat és felmérés ± Írország) MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Munka. ahogy keresel ± Egyesült Királyság és Írország) PCA Personal Capability Assessment (személyes képesség felmérés ± Egyesült Királyság) PEO Public Employment Office (Állami Foglalkoztatási Hivatal ± Egyesült Királyság) PGB Persoons Gebonden Budget (személyhez kötött költségvetés ± Hollandia) PSD Prestation Spécifique Dépendance (speciális eltartotti járadék ± Franciaország) PVAng Pensionversicherung für Angestellte (Fehérgalléros Dolgozók Nyugdíjbiztosító Intézete ± Ausztria) REA Wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (törvény a csökkent munkaképesség ek (re)integrációjáról ± Hollandia) .

sz.RFV Riksförsäkringsverket (Társadalombiztosítási Tanács ± Svédország) RMI Revenu Minimum d¶Insertion (részvételi minimumsegély ± Franciaország) Rmistes Recipients of RMI (az RMI kedvezményezettjei ± Franciaország) RSV Richtsatzverordnung (irányelveket meghatározó rendelet [a fogyatékosság mértékének megállapítására] ± Ausztria) SHD Sosial og helsedepartementet (Szociális és Egészségügyi Minisztérium ± Norvégia) SII Social Insurance Institution (Társadalombiztosító Intézet ± Finnország) SoL Socialtjänstlagen (törvény a szociális szolgáltatásokról ± Svédország) SSA Sosialtjenesteloven (Törvény a szociális szolgáltatásokról ± Norvégia) TBA Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (törvény a rokkantsági járadék iránti igények csökkentésér l ± Hollandia) TH Travailleur handicapé (fogyatékos dolgozó ± Franciaország) TSG Tax Strategy Group (Adóstratégiai csoport ± Írország) uvi Uitvoeringsinstelling (Társadalombiztosítás-igazgatási Hivatal ± Hollandia) VM Valoración de las situaciones de minusvalía (fogyatékosságiállapot-felmérés ± Spanyolország) VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Hollandiai Helyi Önkormányzatok Egyesülete ± Hollandia) WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (törvény a fogyatékos dolgozók foglalkoztatásáról ± Hollandia) 13 Wajong Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten (törvény a fiatal fogyatékosok rokkantsági biztosításáról ± Hollandia) WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (törvény a fogyatékossági segélyr l ± Hollandia) Waz Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (törvény az önfoglalkoztatók munkaképtelenségi biztosításáról ± Hollandia) WEA Work Environment Act (törvény a munkahelyi környezetr l ± Norvégia és Svédország) WHODAS II World Health Organization Disability Assessment Schedule II (az Egészségügyi Világszervezet II. fogyatékosság-felmér táblázata) WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden (törvény a munkakeres k foglalkoztatásáról ± Hollandia) WSP Working and Social Profile (munkavégzési és szociális profil ± Olaszország) WSW Wet Sociale Werkvoorziening (törvény a védett foglalkoztatásról ± Hollandia) WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten (törvény a fogyatékosok ellátásairól ± Hollandia) 14 1. függelék Ausztria Berufsunfähigkeit = saját foglalkoztatás folytatására való alkalmatlanság Erwerbsunfahigkeit = keres képtelenség Pensionversicherung für Angestellte = fehérgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete Pensionverischerung für Arbeiter = kékgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz = általános társadalombiztosítási törvény Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz = tulajdonosok [önfoglalkoztatók] társadalombiztosítása Bauern-Sozialversicherungsgesetz = parasztgazdák társadalombiztosítása vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit= csökkent munkaképesség miatt el rehozott öregségi nyudgíj Leistungskalkul = a munkavégz képesség számítása Franciaország Pension d¶invalidité = rokkantsági nyugdíj Allocation pour l¶Adulte Handicapé = fogyatékossági segély feln tteknek Caisse Primaire d¶Assurance Maladie = helyi betegbiztosító pénztár médecin contro leur = felülvizsgáló orvos   .

függelék Ausztria Grad der Behinderung = a fogyatékosság mértéke Richtsatzverordnung = irányelveket meghatározó rendelet Németország Sozialamt. Jugendamt = szociális jóléti hivatal.Caisse Régionale d¶Invalidité = fogyatékosok regionális nyugdíjalapja Travailleur handicapé = fogyatékos dolgozó carte d¶invalidité = fogyatékosigazolvány Minist re de l¶emploi et de la solidarité = Foglalkoztatási és Szolidaritási Minisztérium une retraite anticipée pour inaptitude au travail = munkaképtelenség miatt el rehozott nyugdíj Németország Erwerbsminderungrente = csökkent jövedelemszerz képesség miatti nyugdíj Olaszország Pensione di inabilita= munkaképtelenségi nyugdíj (a munkaképesség 100%-os elvesztése esetén) Assegno mensile = havi járadék (azok számára. akik munkaképessége legalább 74% -kal csökkent) Hollandia Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering= törvény a fogyatékossági járadékról Spanyolország Equipos de Valoración de Incapacidades = fogyatékosság-megállapító irodák 15 2. függelék Franciaország Majoration pour Tierce Personne = harmadik személy által végzett ápolás miatti pótlék Allocation Compensatrice au titre de la Tierce Person = kompenzációs segély harmadik személy segítségére szorulóknak Allocation Départementale Personnalisée d¶Autonomie = személyes önállóságot támogató helyi segély Prestation Spécifique Dépendance = speciális eltartottsági járadék Németország Sozialamt = Szociális Hivatal Olaszország permissi in favore di persone gravemente handicappate = súlyosan fogyatékos emberek segély re jogosultsága Portugália Ministério do Trabalho e da Solidariedade = Munkaügyi és Szolidaritási Minisztérium 17 . ifjúsági jóléti hivatal Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen = súlyosan fogyatékos emberek kötelez foglalkoztatása Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation = összevont rehabilitációs szolgáltatások Berufs-Informations-Zentrum = karrier-tanácsadó iroda Versorgungsamt = gondozási hivatal Amt für Versorgung und Familienförderung = családgondozási és családtámogatási hivatal Länder = tartományok Olaszország Commissione provinciale per le politiche del lavoro = megyei foglalkoztatási bizottság 16 3.

Egyes helyzetekben nem szükséges különbséget tenni a fogyatékos emberek és más. Az államok ezt a problémát általában úgy kezelik. hasonló szükséget szenved emberek között. hogy megkísérelnének egységes definíciókat kialakítani. A tanulmány a definíció különféle megközelítéseinek széles skáláját mutatja be. Az egyes embereket az egyik szakpolitika fogyatékosnak tekinti. és ez a tény felveti a fogyatékosságügyi politika koherenciájának fontosságát. Számos államban a munkaképtelenség megközelítése nem a károsodottságról vagy a korlátozottságról készített Äpillanatfelvételen´ alapul. amelynek során a sz kös forrásokat elosztják azok között. mint a személy egészségi állapotára összpontosítanak. és azok a kísérletek. például a rossz helyi munkaer -piaci feltételekb l. akár az általánosabb értelemben vett munkaer -piaci követelményekkel összefüggésben). amelyek más hátrányokból. valamint a foglalkoztatási kvótarendszerek szempontjából határozzák meg. amennyiben a munkaképtelenség elleni biztosítás intézményesen elválasztható az egyéb eshet ségekkel szembeni biztosítástól. és ennek eredményeként az intézkedésben hézagok keletkeznek. . hogy a szakpolitikai intézkedések csak kevéssé célirányosak lehetnek. Ezek a törvények inkább a disz kriminatív cselekményre. A jelentés a két paraméterb l ± az orvosi kezelhet ségb l és a döntésképesség mértékéb l ± levezetett fogyatékosság-meghatározás négy modelljét mutatja be. hogy a szakpolitikák széles körében ugyana a zt definíciót használják. Az egyes államok e négy modellen belüli elhelyezkedése összefügg általános szociálpolitikai hagyományaik alapvet elemeivel. A jelentés kimutatja. sérüléshez kapcsolódó százalékos mértékének megállapítására ± a fogyatékosságot a munkaképtelenségi juttatások és járadékok. A szociálpolitikában használatos definíciók ennél megszorítóbb értelm ek. ami azt jelenti. A használhatóság biztosításához a definíciók sokaságának alkalmazása szükséges. korlátozott jelent ség definíciók alkalmazásához vezetnek. és potenciálisan kiterjednek az enyhébb fogyatékossággal él emberekre is. ennélfogva az egészségi állapotot más olyan tényez kkel együtt veszi figyelembe. hogy a szociálpolitikai intézményeket tevékenységeik koordinálására kötelezik. A jelentés részletesen tárgyalja a kielégíteni kívánt igényekre a szociálpolitikában használt fogyatékossági definíciók fontosságát. A legtöbb példa a szociális támogatások és a foglalkoztatáspolitika területér l származik. A szociálpolitika által kezelt számos olyan helyzetben. nehéz megkülönböztetni a fogyatékosságból fakadó szükségleteket azoktól. ahelyett.Vezet i összefoglaló Ez a jelentés áttekintést ad az Európai Unió tagállamaiban valamint Norvégiában a szociálpolitikában és a diszkrimináció-ellenes törvényekben a fogyatékosságra használatos definíciókról. A társadalombiztosításban a fogyatékossági kategóriák használata gyakran jelent s intézményi dimenzióra tesz szert. A munkakörnyezeti személyes problémák elemzése is megtalálható a munkaképtelenségi leírásokban (akár a személy korábbi munkahelyével. hanem magában foglalja a rehabilitációs lehet ségek folyamatos felkutatását és a megfelel foglalkoztatási intézkedéseket is. akiknek rászorultságát elismerték. amilyen például a munka hiánya miatti jövedelemhiány. vagy az alacsony iskolázottságból fakadnak. A jelentés a vizsgált államokból számos példát mutat be a nem kategorizált szociálpolitika alkalmazására. hogy a különféle szakpolitikákhoz a fogyatékosság különféle definíciói tartoznak. A képességcsökkenésre támaszkodó definíciók ± amelyek gyakran táblázatokat használnak a fogyatékosság egészségi állapothoz. ugyanakkor a gondozással és támogatással kapcsolatos számos intézkedés (például a gondozási biztosítás) a személy mindennapos tevékenységei folytatásához szükséges képességekre koncentrál. amelyek szintén befolyásolják a foglalkoztatási kilátásokat. amelyek arra irányulnak. A fogyatékos embereket érint foglalkoztatáspolitika ± a kvótarendszerek kivételével ± általában nagyfokú rugalmasságot tanúsít a fogyatékosság definíciója tekintetében. hiszen abban a folyamatban használják ket. a másik nem. mint például a szaktudás és az iskolázottság. A diszkriminációellenes jogszabályokban használatos definíciók általában elég tágak.

nehezebben jellemezhet aspektusai is. hogy a fogyatékosságügyi politika területén készek számos közös célt elfogadni. illetve az e szakemberek elszámoltathatóságának mértékével. hogy ez együtt jár a fogyatékosság definícióival kapcsolatos különböz megközelítések fenntartásával. Ezeken a területeken a tagállamok uniós kötelezettségeik szerves részeként megegyeztek a követend politika általános körvonalaiban. . rész Bevezetés és módszertan 1. fejezet: Bevezetés 1. és e jelentés kimutatja. Az egyes államoknak a közös célokhoz különféle utakon-módokon kell közelíteniük. az európai integráció során felmerül problémákra. A Bizottság tenderdokumentumának háttere Ez a jelentés az Európai Bizottság által finanszírozott kétéves projekt eredményeit foglalja össze. A kezünkben tartott jelentés ehhez a folyamathoz kíván hozzájárulni azzal. Fontos kérdés például a nem dolgozó fogyatékosok azon joga.1. olyanokon. A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések felbukkannak a szabad mozgás és a nyílt verseny elvének m ködése során. A tagállamok el re jelezték. és e problémákat az Európai Unióban nemzetek feletti koordinációval kezelni lehetne. Az államok hasonló szakpolitikai problémákkal néznek szembe. és elemzi a fogyatékosságdefiníció különböz megközelítéseinek okait. például a fogyatékos emberek foglalkoztatása érdeké ben. Senki nem kérd jelezi meg a Bizottság azon hatáskörét.különösen a szociálpolitika finanszírozásának (centralizált vagy áthárított) módjával. A fogyatékosság meghatározásához alkalmazott eltér megközelítések tehát mélyen beágyazódtak a nemzeti intézményekbe. A projekt célja. hogy egy másik államban telepedjenek meg. hogy e problémákra közös európai megoldások szülessenek. A versenypolitikában a közbeszerzésre és az állami támogatásokra vonatkozó szabályrendeletek és irányelvek a védett munkahelyek m ködésével és a más típusú fogyatékosságügyi politikai intézkedésekkel összefügg támogatások és versenykorlátozások egyes kérdéseivel foglalkoznak. A társadalombiztosítási juttatások határokon átível igénylését és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést szabályozó el írásokat karban kell tartani. az orvosokba és 18 más szociálpolitikai szakemberekbe vetett bizalommal. hogy számot ad az egyes államok politikájában szabványos formában használatos fogyatékosságdefiníciókról. E kérdések megoldásához politikai kompromisszumokra van szükség. hogy pontos jogi és adminisztratív megoldásokat dolgozzanak ki bizonyos szakpolitikai problémákra. E különbségek ellenére a fogyatékosságpolitikáknak számos közös elemük van a vizsgált orszá gokban. a kölcsönös tanulás el tt. id nként meg kell reformálni. hogy e területekre szabályrendeleteket és irányelveket dolgozzon ki: megkerülhetetlen az az igény. Az EU fogyatékosságpolitikája alakulásának vannak más. és e területen az EU intézményeinek hatáskörébe tartozik. amelyek tükrözik nemzeti szociálpolitikai hagyományaikat. ilyen lehet például a foglalkoztatás el mozdítása a fogyatékos emberek körében. és az is. vagy a diszkrimináció elleni fellépések. hogy a tagállamok nemzeti fogyatékosságpolitikái kölcsönös megértésének el mozdításával segítsen megoldásokat találni ezekre. Mindazonáltal e tekintetben jelent s mozgástér nyílik a nemzetek közötti információcsere. Számos forrásból fakad a Bizottság érdekl dése a fogyatékosság definíciója iránt. hogy milyen mértékben korlátozható a verseny szociális célokból. 19 I.

Kiemelte. hogy Äelmozdulás tapasztalható a fogyatékosság orvosi modelljét l a fogyatékosság társadalmi modellje felé´. Amint a kés bbiekben kifejtjük. hogy a résztvev knek különböz elképzeléseik vannak e közös térség használatáról. további . és az FETD-t át kell ültetni a tagállamok nemzeti jogának keretei közé. hogy keretet adjon a szociálpolitika sajátos kérdéseinek. A fogyatékosságügyi politika területén a közös európai szakpolitikai teret olyan nemzetközi térség összefüggéseibe kell helyezni. e gondolatokat fel kell dolgozni. hogy a fogyatékosság definíciója körüli bizonytalanság akadályozza az összehasonlító elemzés és a politikai értékelés elkészítését. miel tt érintenék az uniós polgárok életét. Noha megjegyezte. A tenderdokumentumban a Bizottság jelezte. készüljön Äelemz és leíró számvetés a 15 tagországban a diszkriminációellenes törvények. (A tenderdokumentum figyelembe vette a diszkriminációellenesség definíciói és a foglalkoztatáspolitika definíciói közötti feszültségeket. Az értékeinek nagy része azonban nem az átültetés szigorú követelményeib l fakad. amely a fogyatékosságra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. amelyekben leírják szakpolitikájukat és megjelölik a kit zött célokat. amikoris a tagállamok el terjesztik terveiket. A WHO munkájával ± általában az európai kérdésekhez és konkrétan ehhez a projekthez való kapcsolódásával ± a 2. Még ha vannak is olyan szófordulatok. fejezetben foglalkozunk. A Bizottság jelezte azt is. hogy a különféle szakpolitikai területek különböz fogyatékosságdefiníciókkal dolgoznak. a foglalkoztatási intézkedések és a juttatási rendszerek tekintetében használatos f definíciókról´. elemzéssel és vitával állt kapcsolatban. E tanulmányban egyik célunk. Az e térségben forgó gondolatokat nagymértékben a nemzeti szociálpolitikai intézmények révén kell közvetíteni. hanem hozzájárulásából ahhoz. fejezet foglalkozik részletesen). az elemzés és a vita közös európai terének megteremtését. és ezért összefüggnek a fentebb leírt jogi és adminisztratív hatáskörrel. csakúgy.Ezek az aspektusok magukban foglalják a kutatás. Megjegyezzük. amelyekkel az 5. milyennek látja ezt a szociálpolitikai munkájával összefügg kutatást. A szakpolitika néhány területén felbukkannak a megvalósítás sajátos problémái. A Bizottság azt kérte. hogy a fogyatékosság definíciója terén a tagállamok között tapasztalható különbségek hatással vannak a szabad mozgásra. megjegyezve. igen nagy mennyiség információt kellett összegy jtenünk ahhoz. hogy az európai és a 20 nemzeti viták közötti kapcsolatok meggyöngülnének. Nevezetesen. Példa erre az Egyenl bánásmódról szóló keret-irányelv (az FETD). milyennek látja az európai fogyatékosságügyi politika fejl dését. ahogyan az egyes tagállamok értelmezik és végrehajtják ezt az elmozdulást. E politika összetev i között található a szakpolitikai kezdeményezésekkel kapcsolatos európai statisztikák és információcsere fejlesztése. és néha még az el tt. Nem kétséges. ám a tenderben felvetett kérdések közül sok inkább az európai méret kutatással. amelyek megadják az intézkedés célcsoportjának általános definícióját (márpedig nem mindig léteznek ilyen definíciók). Egyes területeken. Az FETD az európai jog egyik eszköze. ahol nem kormányzati szervezetek és nemzeti kormányok egyaránt szerepet játszanak. és azt kérte. A Bizottság azt sugallta. az Egészségügyi Világszerveset (a WHO) megkísérelte a jó gyakorlat elterjesztését a fogyatékosság fogalmának értelmezésében és a fogyatékossággal kapcsolatos információgy jtési módszerek fejlesztésében. például a foglalkoztatáspolitikában az efféle cserék viszonylag formálissá váltak a Äkoordináció nyitott módszere´ által. hogy fogyatékosságdefiníciók fejl dése által bemutassuk azokat a különféle utakat és módokat. és láthatóvá tegye ket. hogy a tanulmány elemezze a különböz definíciók közötti feszültségeket. Mindazonáltal a szakpolitikák nemzetek közötti kölcsönös átvétele igen fontos a szociálpolitika számos területén. hogy elkészítsük például egy jövedelempótló juttatásban használatos fogyatékosságdefiníció elemzését. mint a szakpolitikai cserekapcsolatok és viták szintjén jelentkez témák. hogy viszonylag nyitott térségr l van szó. amelyben a fogyatékosságügyi politika kérdései megjelennek.

mint az egyéb definíciókról. Általában sokkal kevesebb információ van arról. hogy definiálnánk a fogyatékosságot. hogy mely törvényeket.információkra van szükség ahhoz. de vizsgálódásunk köréb l kizártuk például azokat az egészségügyi szolgáltatásokat. A tagállamok nyilvánvalóan különféle fogalmakat használnak a különféle juttatások esetében. s ekkor a Äképességcsökkenés´ fogalmát pontosan az Egészségügyi Világszervezet. ebben az összefüggésben pedig éppen ez a definíció lényege. amelyek azoknak az embereknek az önálló életvitelét segítik el . hogy az általunk tárgyalt nyugdíjak némelyike valójában nem Ärokkantsági´ nyugdíj. A tanulmány kiterjedésének meghatározásához arra kértük a nemzeti jelentéstev ket. A részletes elemzésre kiválasztott intézkedések számos kérdést vetettek fel. hogy a tanulmány céljának rovására menne. és nem annak megha tározására. Ezért szelektálnunk kellett. míg egy másikban az egészségi állapotra való hivatkozás nélküli támogatás. amelyek els dleges kutatási forrásból erednek. hogy kik tartoznak a diszkriminációellenes törvények hatálya alá és kik nem. ki tartozik bele és ki nem. Ezért elkerülhetetlen. amelyek esetében a jogosultság az egyik tagállamban az egészségi állapottól függ. Ha a fogyatékosság olyan exogén definícióját használnánk. de nem teszik lehet vé a fogyatékos embereknek (ha ez a meghatározás egyáltalán létezik) kínált juttatások szintjének összehasonlítását a tagállamok között. gyakran olyan írásos útmutatók alapján. Nagyon fontos megjegyezni. Még akkor isem hagyhatjuk ki ezeket a koncepciókat. ahol speciális juttatásokban részesülnek. ha szolgáltatásokról vagy természetbeni juttatásokról. Ez utóbbiak a csekély összeg közlekedésiköltség-térítésekt l az olyan jelent s csomagokig terjednek. ha a fogalom meghatározására szolgáló nemzetközi szabványok amúgy már tartalmazzák ket. hogy a meghatározás tartalmából kiderüljön. amikor a Äfogyatékosság definícióira´ utal. mint akkor. azok szakpolitikáinak tükrében. A juttatási rendszerek bemutatása egyrészt jövedelempótló támogatásra és segélyekre. a szót általános értelemben használja. E jelentéshez három függelékben állítottuk össze a kiválasztott foglalkoztatási intézkedésekben és juttatási rendszerekben használatos definíciókat. A tanulmány f ként a készpénzjuttatásokra összpontosít. Például: vannak olyan juttatások. fogyatékosság és hátrány nemzetközi besorolása cím dokumentumában (ICIDH) foglalt definíció szerint használjuk (lásd 2. hogy az e jelentésben tárgyalt juttatások megkönnyítik a definíciós megközelítések összehasonlítását. amely definícióval kapcsolatos kérdéseket érint. Ha csak azokkal a juttatásokkal foglalkoznánk. hogy meghatározzuk. hogy válasszák ki azokat a juttatásokat. különösen a szociális támogatások között. hogy az a szóban forgó személy fogyatékos-e vagy sem. amelyekben az állam a Äfogyatékosság´ fogalmát használja. rendelkezéseket és juttatásokat vizsgáljuk részletesen. de anélkül kell meghatároznunk. A diszkriminációellenesség definíciójának tárgyalását az 5. Nyilvánvaló. hanem mondjuk Äképességcsökkenés miatti´ nyugdíj. A definíciós viták sokkal élesebbek akkor. Egyes természetbeni juttatásokkal foglalkozunk. fejezet). Lehetséges az az ellenvetés. mint amilyen a következtetés definíciója. akkor képesek lennénk feltárni azt. orvosok és mások nap mint nap rutinszer en alkalmazzák. A kutatás célja annak megállapítása. A diszkriminációellenes törvények betartatása csak ritkán történik bírósági eljárások 21 által. amelyek esetében az értékelés az egyes orvosi beavatkozások célszer ségére koncentrál. illetve ellátásokat. ha kihagy nánk olyan rendelkezéseket. mire terjed ki a tanulmány.E definíciókat adminisztrátorok. hogy ez azt. fejezet tartalmazza. ha pénzbeli támogatásról van szó. másrészt a mindennapos életvitelhez szükséges tevékenységet támogató ellátásokra bomlik. Mindazonáltal ez a megközelítés konverziós problémákat vet fel. amelyek közül ebben a szakaszban csak egyet említünk. és az Egyesült Királyságot leszámítva rendkívül kevés olyan ügy fordul el . akkor nem jutnánk összehasonlító adatokhoz. szemben . hogy a fogyatékos emberek miként boldogulnak azokban az országokban. hogy mit jelent a fogyatékosság az egyes tagállamokban. amelyek nem felelnek meg a fogyatékosság valamiféle a priori koncepcióinak. Például egy rokkantsági nyugdíjra való jogosultságot eldönt eljárásban Äa fogyatékosság definíciója´ esetén a Äfogyatékosság´ kifejezés széles értelemben használatos. amelyek esetében a jogosultság egyik feltétele a tartós egészségi állapot valamely vonatkozása. akik egyébként intézményi gondoskodást igényelnének. A tenderdokumentum.

hogy egy-egy állam a Äfogyatékosság´ fogalmát fenntartja az ellátások egy alcsoportja számára. miként érintik a nemzeti fogyatékosságpolitikákat. amelyb l érz dik. vagy olyan választ kapunk. hogy 22 azok nagy részére nem kapunk választ. nemzetek közötti gondolatcsere létfontosságú el feltétele. hogy eldöntsük. Például Spanyolországban a fogyatékosságügyi politika a fogyatékosok társadalmi integrációjára vonatkozó törvény (LISMI) célcsoportjára irányul. különösen Hollandiában. és a jelentéstev k szakértelmére bíztuk. A Bizottság kifejezetten rámutat. miként születnek a jogosultsággal kapcsolatos döntések. mert a vonatkozó szabályrendeletek és EK-döntések tartalmazzák a koordináció szempontjából fontosnak tekintend tényez ket. néhány hasonlóságra is felhívják a figyelmet. és feltárja. ahol csak általános ellátásokat nyújtanak nekik. A LISMI széles körre terjed ki. mit válasszunk ki a koordinációval kapcsolatos vita számára. az egészségi állapottól ugyancsak függ juttatások ugyanis szisztematikusan kiszorulnak ennek az államnak a saját fogyatékosságügyi politikai fogalomköréb l. amely meg rzi a jelentések éleslátását és részletgazdagságát. hogy az összehasonlításhoz létrehozza azt a keretet. Az utolsó részben most bemutatjuk a fogyatékosság társadalmi modelljét. Mint fentebb már megjegyeztük. hogy minden ilyen keretnek megfelel en és ésszer en kell leírnia a tagállamok fogyatékosságpolitikáit. hogy kell en nyitott formátumot készítettünk a nemzeti jelentések számára. ez kerettörvény. Az orvosi . amelyekkel fogyatékosságügyi politikai kérd ívek készítésekor kellett szembesülnünk. Meglátásunk szerint ez a fogyatékosságpolitikáról folyó. a társadalombiztosítási koordinációtól a fogyatékosság társadalmi modelljének velejáróiig.azokkal az országokkal. ezek a viták a kérdések széles körére terjednek ki. fejezetben kifejtjük. amelyben a különböz definíciók elhelyezhet k és összehasonlíthatók. hanem olyan keret kidolgozása. amelyre nézve a jogosultság megállapítása más módszerrel történik. A másik szempont az volt. E tanulmánynak azonban nem tárgya az efféle összehasonlítás. Az országspecifikus megfelel ség problémáját úgy igyekeztünk megoldani. hogyan befolyásolta a kutatási tervet. 1. Sokkal nagyobb kihívásnak bizonyult a társadalmi modell alkalmazásának elemzése tekintetében fontos szabályozói környezet bemutatása. hogy a keretnek megfelel nek kell lennnie a fogyatékosság definíciójával kapcsolatban európai szinten zajló viták számára. de nem foglalja magában a járulékalapú f rokkantsági nyugdíjat. noha a szöveg biztosítja az alapvet háttérinformációt egy ilyen elemzés elvégzéséhez. érthet en. szelektív. Noha ezek a kérdések láthatólag jelent s mértékben különböznek egymástól. El ször is azt. Szükség volt háttérinformációra a nemzeti juttatási és foglalkoztatási rendszerekr l. hogy a kérdések összeállításakor fennáll a veszély. A járulékalapú rokkantsági vagy munkaképtelenségi juttatásoknak a fogyatékosságügyi politika f árámából történ kiszorulása kisebb-nagyobb mértékben más államokban is megtalálható. hogy hasznos beszámolót kapjunk a nemzeti fogyatékosságpolitikákról. Minden tekintetben szükség volt beszámolókra arról. hogy a válaszadó bizonytalan volt a kérdés értelmezésében. E kutatás egyik célja. A jelentések beérkezése után már a projektcsapaton állt. Nem volt nehéz dolgunk abban.2. hogy rávilágítson e szemléleti különbségekre. ám ezeknek a beszámolóknak az összehasonlíthatóvá tételéhez az is kellett. az orvosi modellre hivatkozva szokás bemutatni. hogy a kutatási megbízás célja nem valamiféle egységes szabvány definíció felé közelítés. nagyon is tudatában voltunk azoknak a nehézségeknek. Más. és fogyatékosságpolitikáját erre az alcsoportra koncentrálja. vagyis azzal. amelyet az ICIDH fogalmain alapuló speciális definíciós szabályok egészítenek ki. és kifejtjük. Ezzel szemben egyes államokban a fogyatékosságügyi politika er sen a jövedelempótló juttatások kedvezményezettjeire fókuszál. További összehasonlítási probléma. hogy értelmez jelleg vé tegyük ket. és bizonyos mértékig az Egyesült Királyságban is. de a háttér bemutatása. Ennek az összehasonlítási keretnek a kidolgozásakor két f szempontot tartottunk szem el tt. Amint azt a továbbiakban a 2. A társadalmi modell A társadalmi modellt általában ellentétére.

hogy a modell szószólói közül sokan a határok kijelölésének folyamatát önmagában is károsnak tartják. hogy a szakpolitikának inkább 23 a fogyatékossághoz vezet helyzetek. nem csökkenti mások hozzáférési lehet ségét. vagy más egészségügyi körülmény okozott. A társadalmi modell ezzel szemben a fogyatékosságot nem a személy elválaszthatatlan lényegi tulajdonságának tekinti. Tény. hogy értelmezzék és írják le korlátozottságaik és fogyatékosságaik jellegét. amelyet közvetlenül betegség. közlekedési rendszerek stb. Noha a kerekesszék-rámpákat és a lejt s járdaszegélyeket gyakran idézik az effajta szakpolitikai intézkedések példájaként. amelyet a személy társadalmi körülményei és környezete.). viszont felvet számos. kit kell a leírt kategóriához tartozónak tekinteni. Ezért nem szükséges különbséget tenni a fogyatékos emberek és mások között a rámpa igénybevétele tekintetében. ahol a munka az újabb fogyatékossághoz vezet helyzetek létrehozásának megel zésére és a meglev fizikai korlátok csökkentésére irányult. valójában ennél többr l van szó. mint jószág felhasználása ugyancsak Änem versenyz fogyasztás´: (egy terv újrafelhasználásának határköltsége csak az adatok továbbítására. például rehabilitációval enyhíthet . A társadalmi modell nem ad egyértelm útmutatást arra nézve. hogy a társadalmi modell hatással van a fogyatékosság definíciójára. Mi kutatásunkban nem élünk ezzel a feltételezéssel. akkor másféle definíciós eljárásban vesznek részt. Az elkészült rámpa használata a Änem versenyz fogyasztás´ körébe tartozik: azzal. hogy elkészítik a fogyatékos emberek esettörténetét. hogy határokat jelölnek ki. így a Äképességnövel ´ tervezési újítások is a javak e kategóriájába tartoznak. Sokszor elhangzott. M ködésben is láthattuk ezt a megközelítéstépületek és közlekedési infrastruktúrák tervezésére vonatkozó szabályok kidolgozásánál. A munkahelyi környezet egészségességét . 2000). például a tervek fénymásolására korlátozódik). Mindenek el tt a társadalmi modell magában foglalja. valamint a társadalom szerkezete és a fogyatékos emberekkel szembeni diszkriminációhoz vezet hiedelmei állítanak el . és nem a fogyatékos emberek beazonosításával kell tör dnie. és amely orvosi beavatkozással. annak fizikai struktúrái (épületek. A rámpahasználat határköltsége nulla (egy további felhasználó nem kerül semmibe. és ezért ezek az intézkedések a fogyatékosság természetének orvosi irányultságú értelmezésén alapulnak. Ez arra utal. azaz fogyatékossá tev ) eszköztárának lehetséges b vítésére. hogy a hagyományos szociálpolitikai intézkedések testesítik meg a szociális jóléti modellt. A társadalmi modellnek ez a velejárója felhívja a politikacsinálók figyelmét a társadalom Äképességnövel ´ (és nem képességcsökkent . Amikor a szociálpolitikai intézmények a célzott szakintézkedések végrehajtása során definíciókat dolgoznak ki. a szociálpolitika szempontjából fontos témát. hogy Äproblematizálná´ a fogyatékos embereket. A képzésben részt vev k jártasságot szereznek szociális elemzésben és a megértésben. ÄDefiniálni´ ebben az összefüggésben azt jelenti. és felkérik ket. hogy valaki a rámpát használja. baleset. hogy a szociálpolitikának miként kell meghatároznia a fogyatékosságot az empirikus vizsgálódás számára megközelíthet módon. A képességnövel eszköz paradigmatikus példája a kerekesszéket használó emberek számára épített rámpa. az elhanyagolható elhasználódá stól eltekintve). hogy megmagyarázni a fogyatékosság mibenlétét. Egy-egy terv. Például a képzésben részt vev szociális munkások a társadalmi modell alkalmazásával irányíthatók azáltal. A Ädefiniálást´ abban az értelemben végzik. Ezzel szemben azt a kérdést vizsgáltuk. és körülírják. ahelyett. hogy a szakpolitikáknak a fogyatékos emberek teljes kör részvétele el tt magasodó akadályok lebontására kell irányulnia. ami pénzbeli juttatásokkal és más szociálpolitikai intézkedésekkel enyhíthet .modell a fogyatékosságot személyes problémának tekinti. hanem olyan képz dménynek. A társadalmi modell nem ad egyértelm útmutatást arra nézve. hogy a szociálpolitikában hol kell meghúzni a határvonalat a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek között. Az orvosi modell közeli rokona a Äszociális jóléti modell´ (Waddington és Diller. Gyakori feltevés. hogy a szociálpolitikában hogyan kell a definíciókat elkészíteni és m ködtetni. amely az egészségügyi jelleg képességcsökkenést automatikusan a hátrányos helyzet és a kirekeszt dés következményének tekinti.

Ilyen rendelkezésekre a leggyakrabban a foglalkoztatásban találunk példákat. A verseny folyhat a költségvetési (pénzügyi) forrásokért. hogy az általános elvek miként m ködhetnek az efféle szakpolitikai intézkedések irányításában. vagy más sz kösen rendelkezésre álló szociális támogatáshoz jutás során. A rendelkezések alapíthatnak olyan általános jogokat. ha arra keresünk választ. amilyen például a munkanélküliség. A szimbolikus fogyatékosságügyi politikai intézkedések nem igénylik annak pontos körülírását. A szimbolikus intézkedések. az általános viselkedési minták megváltoztatása. Szintén különös jelent séggel bírhatnak egyes fogyatékos dolgozók számára a munkahelyi környezetre vonatkozó el írások. amelyek jelzik. A példák között találjuk az orvosi kezelésre adott munkaid -kedvezményt és a rugalmas munkaid t. De ha már bevezették. és miként lehet meghúzni a határt a fogyatékosság és más kategóriák között. a társadalmi modell ebben az értelemben er sen befolyásolja a fogyatékosság definiálását. Amint feljebb már leírtuk. akkor ehhez definícióra van szükség. amilyen például a járulékfizetési kötelezettség és a jövedelemteszt. tehát másokat kizárnak bel le. de inkább a fogyatékosok számára bírnak nagyobb értékkel. ki tartozik a Äfogyatékos´ kategóriába a szociális ellátások tekintetében. így ezek értéke azokra a fogyatékosokra korlátozódik. nyilvánvalóan akkor. amelyek potenciálisan minden állampolgár által gyakorolhatók. mint a hátrányok forrásának a sajátos jellemz je. mi a fogyatékosságnak. vagy éppen hátrányos egyes csoportok számára (például a csökkent szellemi képesség embereket nem mindig tekintik fogyatékosnak). s ez kedvez . Ezzel a kérdésfeltevéssel azt keressük. A fogyatékossági kategóriák felépítésének vizsgálatában az egyik lehetséges megközelítés. vagy olyan Äel nyökért´. mint az elosztás nem piaci rendszere. A társadalmi modell kihívást intéz az ellen. A diszkrimináció (az önkényes és inkorrekt bánásmód) elleni általános védelem szintén különösen értékes lehet a fogyatékos emberek számára. amelyek célja a magatartás befolyásolása. amikor olyan más szociálpolitikai kategóriákat írnak körül. hogy milyen széles körben m ködtethet a szociálpolitika fogyatékosságdefiníciók nélkül. Megfogalmazhatók a társadalmi modell olyan kiterjesztései is. Ugyancsak a társadalmi modell hallgat a szociálpolitikában használatos olyan más elosztási elvek hatásáról. képzési lehet séghez. A Ähatárok meghúzásának´ kérdését a 4. amilyen például a különleges elbírálás (plusz pont) a munkahelyhez. E fontos eset további tárgyalása az 5. Ez a tanulmány a definíciókat olyan szociálpolitikákban vizsgálja. nagymértékben támaszkodik a szociális szakemberekre az igények megállapításában és a megfelel elosztásban. Az európai jóléti államok által adott juttatások és alkalmazott rendelkezések szerkezetét sok esetben kritikusan kell vizsgálni a társadalmi modell szemszögéb l. 24 Azonban a társadalmi modell hallgat a kategorizálás azon formáiról. hogy orvosi normákat használjanak annak meghatározására. hogy m i is értend fogyatékosság alatt. hogy a Änem versenyz ´ nem jelenti azt. amelyek megkövetelik a munkaadótól minden egyes dolgoz ó megfelel elhelyezését és felszerelését. az ilyen intézkedések megvalósítása nagyon is költséges lehet. szintén Änem versenyz javak´. A jóléti állam. amelyek nem orvosi normák használatán alapulnak. fejezetben tárgyaljuk. hogy az ilyen javak ingyenesek: éppen ellenkez leg. akkor nem szükséges szelektíven elosztani ket. . hogy a fogyatékossági kategóriák besorolhatók-e más kategóriák alá. Az egyik lehetséges kiterjesztés annak feltárása.és biztonságosságát fenntartó intézkedések szintén potenciálisan képességnövel k és Änem versenyz ´ jelleg ek. Megjegyzend . Mindenek el tt annak a módját kérd jelezi meg. akik dolgoznak. A társadalmi modell kihívást intéz az európai jóléti államok egyik alapvet értéke és sarktétele ellen. fejezetben található. noha lehetnek olyan esetek. ha hatékonyak akarnak lenni. ahogy kategóriákat állapítanak meg a juttatások szétosztásához. amelyeket a közvélemény fogyatékosságnak tekint. ugyanis a széles kör társadalmi megértésre támaszkodva lehetnek hatásosak. hogy vannak a szociálpolitikai besorolásnak teljesen más néz pontjai is. ezért a szimbolikus intézkedéseknek. amelyek a Äversenyz javak´ körébe tartozó eszközöket osztanak el. ugyancsak foglalkozniuk kell a definícióval kapcsolatos kérdésekkel. de ha ezt a jogot kifejezetten a fogyatékosok számára biztosítják. Lehet azzal érvelni. Pedig teljesen világos.

Egy másik. 1. információkat gy jtöttünk össze a szociálpolitikai szabályozásban használatos megfogalmazásokról. Míg az adminisztratív eljárások során alkalmazott szabályokat megállapító törvények gyakran nem tartalmazzák a fogyatékosság részletes definícióját. és csak azután mondhatunk valamit arról. A fogyatékos emberek különleges kategóriáira gyakran törvényi szint rendelkezéseket adnak ki. hogy milyen a fogyatékosság definíciója. hanem a fogyatékosság meghatározására alkalmazandó eljárást jelöli meg. miként van definiálva a fogyatékosság. A megfogalmazásoknak . amely meghatározza. fejezet beszámol. hogy a diszkriminációellenes 25 szabályozásban megfelel megfogalmazásokat találjanak. hogy ez a bizottság milyen információk és szabályok alapján hozza meg a döntését. amint arról a 4. Néha nem a fogyatékosság definícióját. amelyek különböz szinteken m ködnek. a fogyatékosságdefinícióra lehetséges különféle megközelítéseket alkalmazni. A társadalmi modellel utalni lehet arra is. hanem az intézkedés célját közlik. Ahol csak lehetett. például az id skorúak részér l támasztott verseny. annak ehelyütt jelzett velejárói azonban nem. a foglalkoztatás és a társadalombiztosítás tekintetében. meghatározott fogyatékossággal él emberek számára´. Néhány tagállam elindult ebbe az irányba. Megjegyzend . hogy mi a Ämeghatározott fogyatékosság´. Ráadásul az általános rendelkezések alapján a fogyatékos emberek szükségleteinek kielégítésére fordított forrásokat csökkentheti a más rászorult csoportok. például: Äaz a személy fogyatékos. Találhatunk olyan megfogalmazást. a diszkriminációellenes szabályozásra ennek az ellenkez je igaz. Az általános jogok megfogalmazása úgy nem lehetséges. A fogyatékosságdefiníciók szociálpolitikai perspektívája Amint az el z szakaszban már jeleztük. illetve. Gondok vannakazzal. vagy Ä[a juttatás] jövedelemteszten alapuló támogatás. Ebben az esetben el bb azt kell kiderítenünk.hogy ha a szociálpolitikában használatos fogyatékosságkategóriák érvénytelenek és diszkriminatívak. Világos.3. mit is jelent az. hogy ki. hogy valaki Ämunkaképtelenség miatt alkalmatlan a munkavégzésre´. amely pontos állítást közöl valaminek a mibenlétér l. Egy definíció lehet olyan megfogalmazás is. Ez tükrözi a végrehajtás módját e jogi területen. törvényszövegben talált megközelítés nem magát a definíciót adja meg. hogy noha a társadalmi modell bírja az EU-intézmények támogatását. és a függelékekben Äáltalános definíció´ címszó alatt közreadjuk ket. hogy elismerje a fogyatékos emberek különleges igényeit. akir l ezt az erre a célra létrehozott bizottság megállapítja´. Az Amerikai fogyatékosokról szóló törvényben [Americans with Disabilities Act] foglalt definíció b séges tudományos és politikai irodalom központi témája lett. és csak ezután beszélhetünk arról. illetve ki nem fogyatékos a jogi aktusok és szabályozások értelmében a diszkriminációellenesség. hogy kívánatos lenne a fogyatékossággal kapcsolatos intézkedések Äf áramba helyezése´. hogy ezeknél a példáknál el bb azt kell megtudnunk. például oly módon. Egy definíció lehet a koncepció kifejtése: ebben az értelemben a társadalmi modell (újra)definiálja a fogyatékosságot. hogy a tagállamok által e tárgyban hozott politikai kezdeményezések feltárásával és azok következményeinek megvitatásával járuljunk hozzá az e nehéz kérdésr l folyó politikai vitához. aki munkaképtelenség miatt nem alkalmas a munkavégzésre´. vagy lényegi tulajdonságairól. Azonban nem minden fogyatékosságügyi politikai intézkedés ad ilyen értelemben vett általános definíciót a fogyatékosságra. hogy a fogyatékos emberekr l való gondoskodást a f áramba helyezzék és az általános jogokra alapozzák. például Ä[a járadék] annak a biztosított személynek fizetend . akkor a polgárok alapjövedelmére támaszkodó intézkedéseknek jobban összhangban kellene lenniük a társadalmi modell alapelveivel. hogy a fogyatékosokat célzó foglalkoztatási intézkedéseket beépítik a központi foglalkoztatási szolgálatok által m ködtetett szakpolitikai intézkedésekbe. Ebben a kutatásban arra törekedtünk. Igen nagy er feszítések történtek annak érdekében.

D az adminisztratív és e a jogi eljárások közötti legnagyobb különbség talán a költséggazdálkodásban van. Ebben a tanulmányban azzal a feladattal találtuk szemben magunkat. Ezért információt gy jtöttünk az adminisztratív eljárásokról. hanem f leg az adminisztratív eljárásokban alkalmaznak. e téma kutatásában a logikus els lépés az. amelyben dolgoznak. A kategorizálás a szociálpolitikában a forráselosztás meghatározásában használatos alapvet technika. Egy másik módszer lehetne ismert sajátos egészségi állapotok (például a krónikus fáradtság tünetegyüttes) kiválasztása a diagnózis bizonyosságával kapcsolatos kérdések bemutatására. hogy a szociálpolitika meghatározásában és végrehajtásában részt vev személyek mennyire ismerik fel. A szociálpolitika adminisztratív irányításában központi törekvés a pénzügyi ellen rzés fenntartása és a pénzügyi eszközök legmagasabb prioritású befogadókra célzott ráfordítása. El z munkánkban (Bolderson és Mabbet.központi helyük van abban a folyamatban. amelyeket a szociálpolitika rutinszer en alkalmaz. hogy a fogyatékosságkategóriák szociálpolitikai használatát több oldalról is kihívások érik. amelyek értelmet adnak a megfogalmazásban szerepl szavaknak. amelyeket nem annyira a jogi. 2001) megállapítottuk. Az esetek során felhalmozódó értelmezések azok. míg a jogi eljárásokban a költséggazdálkodás általában nem központi kérdés. fejezet a fogyatékosság felmérésének négy modelljét mutatja be. munkavégzési követelmények leírásai stb. hogy ezeket az állapotokat hogyan kezelik az adminisztratív eljárások során a tanulmányban vizsgált egyes országokban. fejezetben tárgyaljuk. amelyek a jogi eljárásokban jelennek meg. hogy egy-egy egyedi eset tényei milyen viszonyban vannak a törvénnyel. hogy ennek az esetjognak az elemzésével tanulmányozzuk a fogyatékosság definícióit. amelyben a bírók és más döntnökök meghatározzák. de a 3. Nemcsak a társadalmi modell szószólói kritikusak a fogyatékosság szociális megközelítésével szemben (amint arról az 1.). a politikai . A 4. Az adminisztratív döntések elleni fellebbezések során érintett egyes területeken esetjogi gyakorlat alakul ki. Bemutatjuk az értékelésben használt különféle eszköztípusokat (fogyatékossági táblázatok. ak Ez a fogyatékosság definíciója körüli témákat keretbe foglaló megközelítés szemmel láthatóan egészen más területet fed le. és a 4. valamint ahol a döntéseket indoklással együtt nyilvánosságra hozzák. hogy felderítsük a mindennapokban használatos definíciós eljárásokat. ezeket a 3. noha a mi elemzésünk azt sugallja.2 pontban is szó esik). fejezetben összefoglalót adunk bel lük. Az adminisztratív döntéshozás kényszerei és parancsoló szükségszer ségei mások. ezek mindegyikében a kulcsfontosságú paraméterek: az orvosi bizonyítványokra támaszkodás mértéke és a döntéshozók önállóságán foka. és hogyan kezelik a definícióval kapcsolatos kérdéseket. mint a diszkrimináció-ellenes törvényekben szerepl fogyatékosságdefinícióról folyó vita. mint azok. A döntéshozók közötti összhang fontos cél az adminisztratív eljárások tervezésében és lebonyolításában. rolt valamint annak bemutatására. Ez bepillantást adhatott volna a fogyatékosságdefiníció problematikus és vitatott néz pontjaiba a szociálpolitika azon területein. A forráselosztás kifejezett megfontolása a szociálpolitika adminisztratív eljárásaiban további kérdéseket vet fel. Ezek a kutatási módszerek érdekes eredményekkel járhatnak. vagy az állapot (például a cukorbetegség) m ködésre gyako hatásának ismertetésére. hogy az egyes intézményeknek különböz elképzeléseik vannak err l az összhangról és annak fenntartásáról. Az adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos megállapításainkat a függelékek tartalmazzák. és így mód nyílt arra. a döntéshozó személyeket és az intézményi környezetet. ahol lehet ség van a bírósági típusú intézményekhez való fellebbezésre és élnek is ezzel a lehet séggel. azokat. Ebben a fejezetben a fogyatékosságdefiníciót a szociálpolitikai kategóriahatárok kijelölési problémájának szemszögéb l vizsgáljuk. képességlisták. Az adminisztratív költségek és az id szer ség ellen rzése kulcsfontosságú az adminisztratív eljárásokban. valamint arra vonatkozó megjegyzéseket szedtünk össze. és az információs igények terén a takarékosság irányába hat. hogy olyan definíciókat kutassunk fel. de mi úgy gondoltuk.

2002. mint azok. míg másutt olyan változásokat hajtanak végre. amelyek csökkentik a kategóriahatárok jelent ségét (például a juttatások arányának kiegyenlítésével). nehezen munkába állítható embercsoportok. Bemutatja. illetve a fogyatékosokra vonatkoznak. Az OECD javaslatának a megfelel je az lehetne. Különösen érvényes ez a biztosítási járadékokra. Az esetenként korlátozott foglalkoztathatóságú. miközben kiderült. ha a nem dolgozó fogyatékosok Ärendes´ jövedelempótló támogatását a munkanélküli segély körébe sorolnák. és így a kategorizálás kritikus fontosságú az intézményi felel sségvállalás szempontjából. hogy az európai uniós államok hogyan és milyen . A számos országban a népesség elöregedésére adott válaszként bevezetés alatt álló nyugdíjkorhatár-emelés következményeként a fogyatékossági járadékot használják a munkaer piacról kivezet útként. 4. amelyeket a törékeny egészség id skorúak vehetnek igénybe. Egyes államokban a fogyatékosokra olyan rendelkezések vonatkoznak. amelyek értelmében a dolgozó és a nem dolgozó fogyatékosoknak egyaránt támogatások folyósíthatók a fogyatékosságukkal járó többletkiadások fedezetére. Számos országban azonban jelent s intézményi korlátai vannak a nem kategorizált megközelítés bevezetésének. ha a munkaképes korúaknak adott jövedelempótló támogatás nem lenne kategorizált. ugyanis a munkanélküliségi és a fogyatékossági biztosításokat gyakorta különálló intézmények folyósítják. hogy ki tartozik a kategóriába és ki nem. Az OECD amellett tört lándzsát. hogy ezek a határvonal-kérdések miként jelennek meg az egyes európai országokban. hogy a fogyatékosság. 2002). de így épp az ellenkez problémával kell szembenézniük. Más országokban összevontak egyes intézkedéseket. pénzügyi és politikai okokból fakadó mesterkedéseknek vannak kitéve. A 3. mint cél. amelyek sokkal el nyösebbek. egyes országokban van intézményi kapcsolat a fogyatékossági és a nyugdíjbiztosítás között. köztük a fogyatékosok tekintetében. A fogyatékosok foglalkoztatásának el mozdítása. még általánosabban. amelyek a törékeny egészség id skorúakra.döntéshozókat is aggasztja a fogyatékossági ellátásban részesül k növekv száma. Összefoglalva: a jelentés egy sor fontos kérdésben információt és elemzést ad a fogyatékosságkategóriák szociálpolitikai használatáról. befolyásolta a jövedelempótló intézkedéseket is. fejezetben számos példát hozunk arra a nemzeti jelentésekb l. akik dolgoznak. hogy a pénzügyi juttatások tekintetében a fogyatékosság olyan új definíciójára van szükség. Egyes államokban a munkanélküliekkel kapcsolatos 26 intézkedésekben az aktivizálásra és a részvételre helyezett hangsúly befolyásolta a fogyatékosságügyi politikai megközelítéseket is. a munkanélküliség és a korai nyugdíjba vonulás közötti határok átjárhatóak.8 tábla). A fogyatékosságkategóriák különleges problémát okoznak annak megállapítása során. felvetve az egyenl ség kérdését és nyomást gyakorolva a kategóriák definiálása irányában. Számos országban a bizonyos egészségromláshoz is kötött korai nyugdíjazás elmossa a határt a fogyatékossági és az öregségi járadék között. Tény. Ezekben az országokban a fogyatékossági ellátásra szóló jogosultság er sen életkorhoz között (OECD. hogy a fogyatékossági juttatás egyaránt folyósítható olyanoknak. Egyes államokban az általános szociális támogató rendszeren belül már nem tesznek különbséget a munkanélküliség és a fogyatékosság között. Számos országban olyan rendelkezések vannak hatályban. mivel igen er s az ösztönzés a fogyatékos besorolás megszerzésére. Noha a munkanélküliségi és a fogyatékossági biztosítás intézményei gyakran különállóak. nevezetesen azzal. és olyanoknak. A mindennapos életvitelhez adott támogatás területén kérdéses a határvonal a Änormális´ öregedés és a fogyatékosság között. akik nem. hogy az öregségi igények elvonják a forrásokat a fiatal fogyatékosoktól. alacsony iskolázottságú és képzettség . vagy szociális gondokkal küzd munkanélküliek problémáinak újrafogalmazását és újradiagnosztizálását egységes intézkedések kidolgozása kísérte a különféle. vagy. amely nem tesz egyenl ségjelet a fogyatékosság és a munkaképtelenség közé (OECD.

Az ICIDH i olyan keret volt. A spanyol VM megközelítése ett l valamelyest eltér: a képességcsökkenést.célra alkotják ezeket a kategóriákat. Sainsbury és Barnes. amelyek fennállása esetén a fogyatékosságkategóriák elhagyhatók a nem kategorizáló megközelítése javára. valamint egy sor kérdést vetett fel az egészségi egyenl tlenség. Ez egyúttal olyan kutatási program részének is tekinthet . Ebben a fejezetben (lásd 2. Az EU Bizottságának védnöksége alatt 2000-ben a Fogyatékosok Foglalkoztatását Vizsgáló Európai Szakért i Csoport alakult (van Elk és mások. az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az egészségügyi el átórendszer l finanszírozási szerkezetének területén. amely fontos megállapításokra jutott a társadalmi-gazdasági helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggésekr l. A francia rendszerben a képességcsökkenés súlyosságát úgy mérik. Az ICIDH-re kifejezetten hivatkozó két rendszer: a francia Guide Bar me (Útmutató táblázat) és a spanyol Valoración de las situaciones de minusvalía (VM. és e foglalkoztatás gyakran érinti a definíció kérdéseit (vö. 1992. más szóval a fogyatékosság egységes fogalmat vagy mértéket biztosít a különféle képességcsökkenések osztályozására és csoportosítására. és a WHO 1980-ban publikálta. hogy kidolgozta a fogyatékosságra vonatkozó fogalmi kereteket. 1999) és az OECD-r l (Gudex és Lafortune. a fogyatékosság (képességcsökkenés által okozott személyes tevékenységi és viselkedési problémák) és a hátrány (a fogyatékosságból fakadó társadalm hátrányok). ugyanakkor azt is megmutatja. 1997).: Prins és mások. a csoport egyik els feladata volt összehasonlítható statisztikák felkutatása és kidolgozása a fogyatékos emberek foglalkoztatási helyzetér l. A 2. miként kapcsolható össze a szociálpolitikai és a diszkriminációellenes szabályozás fontos új formája a Ähagyományosabb´ szociálpolitikákkal. és némi betekintést ad azokba a körülményekbe is. . Az ICIDH jelent s befolyással bírt és nyomot hagyott az e kutatásban leírt értékelési rendszereken. hogy megnézik. ezek a képességcsökkenés (funkcionális/strukturális testi rendellenesség). 27 2. mekkora fogyatékosságkelt hatásai vannak. Különösen gazdag kutatási anyag áll rendelkezésre a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról. a jövedelemteszt és a járulékelv alkalmazása milyen indirekt befolyást gyakorolnak a fogyatékosság kategorizálásra. és tárgyaljuk az eredmények értelmezésének egyes következményeit is. mint amilyen a szolgáltatók szétaprózottságának vagy integráltságának mértéke. hogy a hosszú távra tervezett költségvetési szociálpolitikák maguk is reformra és továbbfejlesztésre szorulnak. A Képességcsökkenések. amelynek alapján megállapítja az egyes személyek jogosultságát.1. Képeségcsökkentségi állapotok értékelése). 2000) készült tanulmányok foglalkoznak a fogyatékossággal kapcsolatos adatok országok közötti összehasonlíthatóságának problémájával. amely fontos e kutatási projekt szempontjából és amely ugyanazon terület egy-egy részét fedi le.1) áttekintünk három. amely arra ösztönözte az orvosokat és a többi felhasználót. 2000). 2. Rávilágít a jelentés. fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi besorolása (ICIDH) cím dokumentumot az 1970-es években dolgozták ki. e mostani kutatással közvetlenül összefügg projektet. Az EU-tagállamokról (Rasmussen és mások. hogy e projekt kutatási terve mennyire különbözik a kapcsolódó tanulmányoktól. fejezet: A kutatás összefüggései és tervezése Számos tanulmány készült. s ezzel a fogyatékossággal kapcsolatos új gondolkodást tükrözi. hogy az olyan jól ismert általános állami szociálpolitikai struktúrák. A besorolás három fogalmat határozott meg. k Bemutatja a tanulmány.2 pontban kifejtjük. Ez a két rendszer meglehet sen eltér módon fejleszti tovább az ICIDH-ben foglalt elképzeléseket. a fogyatékosságot és a hátrányos helyzetet egyaránt azon Äösszpontszám´ elemeinek tekinti. Az említettekkel rokon kutatások AZ ICIDH ÉS AZ ICF Az utóbbi harminc évben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezet szerepet játszott a nemzetek között összehasonlítható adatok gy jtésének el mozdításában azzal. hogy a kórtani és kezelési szemléletnél szélesebb összefüggésben gondolkozzanak az egészségi állapotról. Thornton.

Például a népesség egészségi állapotát összegz statisztikák tartalmazhatnak olyan elemeket. Arra számíthatunk ugyanis. Ez a megközelítés Äelismeri´. az ET tanulmánya is olyan helyzetekkel foglalkozott. Az a tény. Schneider (2001) rávilágít a definíció a priori és a posteriori megközelítése közötti különbségre. A tanulmány két csoportra osztotta a juttatások odaítélésének feltételeit: i. olyan küszöbökét. (Zola. Az ICF rendszer nem jelöl ki küszöböt annak megállapításához. a fogyatékosság és a hátrányos helyzet között létesít. Fenntartja. A fogyatékosságra vonatkozó adatok statisztikai használata sok esetben nem igényli küszöbértékek kijelölését.). hogy a kutató küszöbértékeket jelöljön különleges célokból. 401. hogy lehet vé tegyék több küszöb alkalmazását. 1989. Akárcsak ez a jelenlegi tanulmány. Ebben a megközelítésben nincs szükség annak definiálására. 2002). olyan adatok beszerzésére fordítanak er feszítéseket. EURÓPA TANÁCS: A FOGYATÉKOSSÁG FELMÉRÉSE Az Európa Tanács (ET) 1997 és 2000 között tanulmányt készített A fogyatékosság felmérése Európában címmel (Európa Tanács. A kutatás célja a küszöbök meghatározásában érintett politikai és adminisztratív döntések megértése. amelyek döntésük meghozatala szempontjából lényegesek . hogy a szociális adminisztrátorok szelektíven gy jtenek információt. valójában a fogyatékosság széles koncepciójára vonatkozó összképet három dimenzióból nézve ragadja meg: a testfelépítésben valamint a testi funkciókban mutatkozó képességek. hogy ki számít fogyatékosnak és ki nem Ebb l . A szociálpolitikák nemzetközi összehasonlítása alapvet fontosságú abban a tekintetben. amelyek lehet vé teszik a felhasználó számára. amelyek az egészségi állapot folytonosságában kapcsolódnak a fogyatékossághoz. hogy ki fogyatékos és ki nem. tulajdonképpen a népesség egésze tekintetében elismeri a fogyatékosság valamilyen formáját. amelyeket a képességcsökkenés. úgy mint életkor. mint annak az adathalmaznak a létrehozása. vagy vak. s t növeli az eredeti keret nyitottságát. Különösen vonatkozik ez a Äfogyatékosság´ fogalmára. Az ET kutatása az utóbbi követelmény teljesülésének felderítésére szolgáló módszereket vette górcs . vagy mértékét. E nyitottság ellenére a keretet kritikusan kell kezelni. amelyet többé nem a rendszeren belül definiál. hogy a teljes népesség ki van téve a krónikus betegséggel és a fogyatékossággal járó Äkockázatoknak´. hogy az intézmények m ködtetésekor hova kell helyezni a küszöböket. E forrásokból olyan információk gy jthet k. hogy a fogyatékossági statisztikák összehasonlítása nem szükségképpen igényli a küszöbértékek kérdésének megoldását. hogy nem meghatározott rendszerr l. amelyek elválasztják egymástól a fogyatékosokat és a nem fogyatékosokat. A különféle kutatások különféle választóvonalak kijelöléséhez vezethetnek. vagy van valamilyen testi fogyatékossága?´ Az e kérdésre adott válasz alapján sorolják be a személyt fogyatékosnak vagy nem fogyatékosnak. amely alapul szolgálhat a fogyatékosság különféle szemléleteinek a kutatására. járulékfizetési id stb. Az univerzális megközelítés megengedi. hanem nyitott keretr l van szó annak meghatározására. A WHO elvégezte és 2001-ben lezárta az ICIDH felülvizsgálatát. amelyekben a juttatások vagy a szolgáltatások kínálása valamilyen fogyatékossági teszten alapult. old. következik. hogy a leglényegesebb kérdések és válaszok kiválasztásával és a kritikus kódolás meghatározásával kijelölje a kutatása számára legmegfelel bb küszöböket. Ez más kutatási probléma. azt jelzi. személyes és demográfiai tényez k.és hozzáférést biztosít nekik a szolgáltatásokhoz. (Bickenbach és mások. a tevékenységek és a részvétel csökkenéseként. fogyatékosság és egészség nemzetközi besorolása (ICF). jövedelem. Az a priori megközelítés efféle kérdések megfogalmazását jelenti: ÄÖn süket. hogy az ICIDH érvényesítése ilyen eltér módokon lehetséges. amelynek elnevezése jelenleg Funkcionalitás. hogy ki a fogyatékos és ki nem. 1999). ii. Az a posteriori megközelítések összeírásokon vagy felméréseken alapulnak. amelyek úgy készülnek. illetve a fogyatékosok különféle alcsoportjait. 28 Az ICF által alkalmazott megközelítés egyik fontos jellemz je a fogyatékosság jelentésének Äuniverzalizálása´. különösen azon burkolt lineáris kapcsolatok tekintetében. a fogyatékosság megállapítása.

e szakpolitikai intézkedések tervezése ± különösen az a mód. mint a mostani. (b) az Äel bb rehabilitáció. hogy egyetlen fontos szempont se maradjon ki. egymást behelyettesít en használnak. és nem mindig az ICIDH-definíció értelmében´. ezeket az ET-jelentés kommentár része mutatta be. mit is jelent a szociálpolitikában a Äfogyatékosság´ fogalma. de mi megtartóztattuk magunkat attól. vagy a munkaképtelenség. amelyek megkönnyítenék a juttatásra való jogosultság elnyeréséhez szükséges.. «Egyes fogalmakat. old. hogy sorolják fel a tartós munkaképtelenségi támogatás.). amilyen a fogyatékosság. a különböz válaszadók különböz módokon értelmezték az egyes kérdéseket (12. hogy megállapítsuk. az átmeneti munkaképtelenségi támogatás. A kérd ívvel kapcsolatos nehézségeink hozzájárultak ahhoz az elhatározásunkhoz. októberében eljutatták hozzánk. hogy felkérjük a nemzeti jelentéstev ket. hogy bizonyos fogyatékosság hány százalékos mérték rokkantságnak felel meg). Így különösen azt. A kérd ívre adott válaszok elemzése számos problémát vetett fel. gyakran felváltva. ahogyan egyeseket kiválasztanak. 44±45. hogy Äaz olyan jogi definíciók. a kérd ív felkérte a válaszadókat. 2002. hogy a százaléktáblázatos módszer közös alapot szolgáltathat a nemzetek közötti koordináció . nem szükségszer en ugyanazt a fogalmat fedik. technikai támogatások. hogy ezeket az információkat kutatási eredményeink között felsoroljuk. így e projekt kutatástervezésével kapcsolatos számos döntésünkhöz felhasználhattuk azokat. ET-ajánlással. Az ET által kidolgozott kérd ív részben a hivatalos ET-álláspontokat tükrözi az alábbiakra vonatkozóan: (a) multidiszciplináris kutatócsoportok alkalmazása. amelyeket azért tettek. Az e témákkal kapcsolatos kérdések összefüggnek a fogyatékos embereket illet en alkalmazott összefügg politikára vonatkozó R (92) 6 sz. miként lehetne olyan közös megközelítéseket kidolgozni. hogy a fogyatékos emberek számára is biztosítani kell minimális megélhetést. amennyiben körébe vonta az oktatási és a gyermekek miatti támogatásokat is. (ilyen például a képességcsökkenés és a fogyatékosság). (Európa Tanács. és megállapítsa. Azon jelent s er feszítések ellenére. 2000. egy olyan ellen rz lista használatával. amely biztosítja. Az ET-tanulmány nem tért viszont ki a diszkrimináció ellenes szabályozásra. Szélesebb kitekintésb l vizsgáltuk a fogyatékos emberekkel kapcsolatos szakpolitikai intézkedéseket. másokat pedig kizárnak a juttatásokból ± mennyire segít megértenünk. a munkába való visszatérést segít intézkedések körébe tartozó ellátásokat. ii. Az Európa Tanács egyik f célja az volt. Ebben a tanulmányban nem alkalmaztuk a Äfogyatékossági teszt´ és az egyéb igényjogosultsági feltételek a priori szétválasztását. Igen részletes információ áll rendelkezésre a különféle nemzeti százaléktáblázatokra vonatkozóan (táblázatok. hogy: i. a funkcionális képesség mérése és a gazdasági veszteség kalkulációja. a gondozási igény felmérése. Az Ajánlás leszögezi. a személyes oktatási. A tanulmány arra a megállapításra jutott. A tanulmány egyes résztvev i láthatólag azt remélték.). 2000) témája volt.alá. amely egy két évvel korábbi külön tanulmány (Európa Tanács. hogy a fogyatékosság felmérésének négy általános módszere használatos: a százaléktáblázatos módszer. AZ ET-tanulmány jelentéstervezeteit már a projekt kezdetén. hogy a válaszadók megértsék a kérd ívet. csak azután támogatás´ elvének érvényesítése és (c) a WHO-szabványok és -fogalmak használata (hivatkozással a régi ICIDH-re. hogy javítsa a fogyatékosság-felmérések nemzetek közötti érthet ségét. speciális juttatásokat és szociális védelmi rendszert. fejezetben részletesebb tájékoztatást adunk az ET jelentésében található egyéb felmérési módszerekr l. amelyek azt mutatják. Mindazonáltal a 3. Különösen említésre érdemes. 29 Az a tanulmány tehát jóval nagyobb területet fedett le. amely a tanulmány készítésekor még érvényben volt). a gondozási segélyek. a gyermekek miatti támogatások. fogyatékos sággal kapcsolatos feltételek határokon átnyúló adminisztrációját. old. készítsenek szöveges beszámolókat a fogyatékosság meghatározásáról e projekt számára. szakképzési.

fejezetben az embereknek az európai uniós bels határokon át történ mozgása által felvetett kérdések különböz megközelítéseit vettük górcs alá. hogy az egyes juttatásokat kell-e exportálni vagy sem az Európai Bíróság által rögzített kritériumok és az Amszterdami Szerz désben széleskör célként megfogalmazott szabad mozgás fényében. A 6. hogy a százaléktáblázatok használata sz kül. 5. és arra keres választ. A két felmérés és az ad- 30 minisztratív adatok felhasználása. Ezek az eredmények fontosak e tanulmány számára. összehasonlítva az általános munkaer -piaci lehet ségek alapján végzett felméréssel. 2000. fejezetben kifejtjük. az intézkedésekr l szerzett információkat egy fogyatékosságügyi politikai osztályozás kialakítása érdekében foglalták össze és értékelték. amilyen a fogyatékossági ellátásokban részesül k aránya. akár a felmérés adataival mérik ket. A fogyatékosságügyi politikai intézkedések csoportosítása irányultságuk szerint történt.számára egy európai százaléktáblázat bevezetésével. Például a nemzetek közötti kapcsolatrendszer meglehet sen gyenge az integrációorientált szakpolitikai intézkedések er ssége és a fogyatékosok foglalkoztatottsági rátája között. Az OECD tanulmánya feltár számos elgondolást arról. hogy a fogyatékossággal kapcsolatos döntéshozás miként érinti a juttatásokban részesül k arányát. A tanulmányterv abból a feltevésb l indult ki. Az eredmények általában nem egyértelm ek. Az osztályozás célja az volt. hogy a juttatásban részesül k aránya és a foglalkoztatási ráták eltérései milyen mértékben magyarázhatók a különböz szakpolitikai paraméterekkel és irányultságokkal. Az OECD-tanulmány f célja ± az egyes országokban juttatásokban részesül k aránya. akár az adminisztratív adatokkal. hogy nincs egyszer kapcsolatrendszer sem a szakpolitikai intézkedések között. a tanulmány azonban arra az eredményre vezetett. hogy a fogyatékosságügyi politikai intézkedések két irányzat szerint csoportosíthatók: integráció/aktivizálás és jövedelemkompenzálás/pótlás. Továbbá. amint azt a 7. hogy az egyes kombinációkban rejl ellentmondások miként hatnak a fogyatékosságügyi politika szándékai ellen´ címmel (OECD. illetve a fogyatékosok foglalkoztatási rátája közötti különbségek eltér szakpolitikai irányultsága hatásának vizsgálata ± alapvet en más.) által készített értékelés hatását. hogy meghatározza (a) a fogyatékossági juttatásokban részesül k arányát és (b) a fogyatékos emberek foglalkoztatottsági rátáját. ideértve például a kezel orvosok (általános orvosok stb. mert azt sugallják. és azt. valamint egy sor fontos kérdés felvetése e két adatforrás összehasonlításával történt. és minden esetben bizonyos alapvet átváltási hibákkal jár. sem a fogyatékosság definíciók és az eredmények között. valamint az el z foglalkozásra vonatkoztatott munkaképesség-felmérés hatását. A tanulmány vizsgálja. Az alábbi gondolatmenet a zárójelentés tervezetén alapul (OECD. mely utóbbi intézkedések ebben az összefüggésben a foglalkoztatás el mozdítását jelentik. mint e kutatási projekt célja. old). Az ET-tanulmány adottnak veszi a fogyatékossági ellátások exportálhatóságának jelenlegi rendszerét. összehasonlítva a társadalombiztosítási intézmények által alkalmazott orvosok által készített értékelésekkel. Az OECD tanulmánya tehát egy sajátos szakpolitikai problémára irányult: az ellentmondásra a fogyatékosok jövedelempótló programjai és a Ärészvételt´ ösztönz szakpolitikai intézkedések között. . a jövedelempótló intézkedések esetében használatos fogyatékosságdefiníciók egy összefügg fogyatékosságügyi politika kidolgozásának problémájaként jelennek meg. hogy az adminisztráció szintjén a jobb megértés miként segíthetné el a határokon átnyúló esetek kezelését. 2002).. amely rávilágít a fogyatékosságdefiníciók különbségeire és e különbségek olyan adminisztratív adatokra gyakorolt hatására. Mindazonáltal az OECD tanulmányában jelent s információhalmaz található. Ez a tanulmány az exportálhatóság elveit vizsgálja. AZ OECD: A FOGYATÉKOSSÁG ÁTALAKÍTÁSA KÉPESSÉGGÉ Röviddel munkánk megkezdése el tt az OECD elindított egy projektet Äa (fogyatékossággal kapcsolatos) szakpolitikai intézkedések ígéretes kombinációinak kialakításáért és annak kimutatásáért.

Mindazonáltal a nemzeti rapport rök szükségesnek tartották. .2. Az intézmények szerepe és gyakorlata. semmint az egyének tapasztalataira. a jövedelemtesztekr l vagy más kritériumokról (ezeknek az információknak a nagy részét a MISSOC rendszeresen összegy jti). hogy az általuk választott tárgyalandó juttatások között legalább egy lesz majd a Bizottság által megkövetelt területek (társadalombiztosítás. A jelentéskészítéshez biztosított id re való tekintettel nagyon fontos volt. Átfogó megközelítésünk szempontjából alapvet fontosságú az a törekvésünk. A kutatási terv A projekt tervének központi elképzelése az volt. de lényeges egészségügyi ajánlásokkal. Az els munkaértekezlet számára három háttértanulmány készült. így Luxemburg kimaradt a tanulmányból. hogy a fogyatékosság meghatározását a különleges ellátások összefüggésébe helyezzük. hogy valaki megértse a definíciókat. majd 2002-ben is munkaértekezletet tartottunk Brüsszelben a nemzeti jelentéskészít kkel. hogy a fogyatékos egyének e folyamatról szerzett tapasztalatait (benyomásait. Ám ez a projekt inkább az intézmények szerepére és gyakorlatára irányul. foglalkoztatás és diszkrimináció ellenes intézkedések) mindegyikér l. Luxemburg nemzeti jelent je a nyitó értekezlet után nem tudott részt venni a további munkában. és bemutatja. hogy a fogyatékos embereknek kínált ellátások miként viszonyulnak a hasonló igény . A Függelékben minden egyes országösszefoglaló els része ismerteti a szociálpolitikai hátteret. Arra sem kértük ket. hogy átfogó képet kell adniuk az egyes államokban a fogyatékosság területén jelenleg érvényben lev intézkedések összességér l. A kutatás a tagállamok fogyatékosságdefinícióval kapcsolatos szakpolitikai céljainak és aggályainak megragadására törekedett. 2001 elején. A nemzeti jelentéstev k fogyatékosságügyi politikai kutató szakemberek voltak.uk/depts/govn/research/disability. AZ ELLÁTÁSOK KIVÁLASZTÁSA ÉS LEÍRÁSA A munkaértekezlet egyik kulcsfontosságú döntése volt. vélekedéseit) kutassa. hogy a nemzeti jelent k választhatják ki a tárgyalandó juttatásokat és szolgáltatásokat. illetve az érintett emberek tapasztalatai és értelmezése közötti konfliktusok számos tanulmányban jól láthatóan megjelennek (például Baxter. hogy a jelent k ne érezzék úgy. továbbá a fogyatékosságdefiníció 31 megkülönböztet vagy innovatív megközelítését tartalmazzák. hogy részletesen számoljanak be a járulékfizetési kötelezettségekr l.brunel. a harmadik bemutatja az EU fogyatékosságpolitikájának jelenlegi alakulását. feltéve. amikoris egyúttal készült egy Äellen rz lista´ (a kés bbi hivatkozások szerint Äfigyelmeztet lista´) a megvizsgálandó kérdésekr l. Legalábbis vázlatos képet kell alkotni az ellátásokról ahhoz. A lista. akik személyes tapasztalattal rendelkeznek a fogyatékosság terén. hogy a 15 tagállam (plusz Norvégia) együttm ködésével valósul majd meg.htm.ac. E munka célja nem az. hogy a tárgyalandó ellátásokról jelent s mennyiség háttérinformációval szolgáljanak. hogy e témába csak azok képesek értékelhet betekintést adni.2. akik nem nemzeti képvisel kként m ködtek. Az egyik áttekinti a fogalommal kapcsolatos irodalmat és annak jelent ségét a projekt szempontjából. Számos kutató és aktivista azzal érvelt. A nemzeti jelent k által elvégzend gyakorlati feladat kijelölése velük közösen történt a munkaértekezlet két napja során. akiket a folyamat kezdetén jelöltünk ki. a másik összefoglalja a fogyatékossággal kapcsolatos nemzetközi alkalmazott kutatás legújabb eredményeit. javallatokk nem rendelkez embereknek al kínált ellátásokhoz. a nemzeti jelentések javasolt egységes formája és a háttértanulmányok megtalálhatók a projekt honlapján az alábbi címen: http://www. és a definiálás folyamatát megtisztítsa az ellátásokhoz való hozzáférést szabályozó egyéb kritériumoktól. 1976).

Egyes intézmények rendkívül nyitottak. hogy mindennapi gyakorlatuk nem teljesen felel meg az írott szabályoknak és útmutatásoknak. vagy Äa mindennapos tevékenységekben (mosásban. A leírás három f részb l áll: i. mind a hollandiai jelentéstev felhívta a figyelmet annak valószín ségére. például orvosi vizsgálat. fejezetben a döntéshozatali modellek tárgyalásakor rámutatunk ennek a németországi helyzetnek néhány lehetséges okára. Az igazgató intézmények felkérést kaptak. Miután bemutatták a tanulmány számára kiválasztott ellátások szociálpolitikai összefüggéseit. FÜGGELÉK . iskolázottság. mint amekkorára más országokban lehet ség van. a meghatározott feladatok elvégzésének megfigyelése. és a felmérést végz k szakmai tudására támaszkodnak. ilyen például az Äorvosi diagnózis feltételéhez kötött´. Hozzáférési nehézségek ott adódtak. Ez lehet az oka. Egyes államokban nemzeti jogszabályokra alapozott hivatalos jogi eszközöket alkalmaznak. a járulékfizetési kötelezettségek és a korhatárok. INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS A jelent k néhány információszerzéssi problémával találták szemben magukat. mozgásban) korlátozott´. és számos fontos anyagot tettek hozzáférhet vé az interneten. ott nagyobb hajlandóság mutatkozik a végrehajtási gondok megvitatására. A fogyatékosság méréséhez használt eszközök. hogy az adminisztratív személyzet a döntéshozatalhoz rendelkezésére álló rövid id miatt egyes eljárásokat nem visz végig és szívesebben folyamodik bizonyos Äegyszer sített megoldásokhoz´. amikor a fogyatékosság részleteivel kapcsolatos megállapításaikat kívánták összeállítani. ahol az ellen rz intézmények jelentéseket készítenek és adnak ki az adminisztratív gyakorlatról (a fogyatékosság területén különösen Svédországban és Hollandiában). A lehet ségek a képességcsökkenések kötelez listájától (százaléktáblázat) a személyes jellemz kre és körülményekre (kor. a nemzeti jelentéstev k a figyelmeztet listának megfelel en leírták az értékelési folyamatokat. öltözködésben. besorolásokból és más értékelési eszközökb l. mint ott. hogy jelöljék meg a bevont szakembereket. amilyenek a jövedelemtesztek. közlekedési eszközök igénybevételének lehet sége stb. 32 Egyes államok másoknál nyitottabbak a források ama sz kösségével kapcsolatban is. vagy figyelmen kívül hagyhatnak. például orvosok. A fogyatékosság leírása. noha ehhez egyes esetekben az irodavezet k vagy más vezet beosztású tisztségvisel k jóváhagyására is szükség volt. Ez a rész az olyan megállapítások listáját tartalmazza. A felmérési módszerek. így különösen az egészségügyi szolgáltatások és a fogyatékossággal kapcsolatos döntéshozatal összefonódottságára.) vonatkozó információkig terjednek. Jelent s különbségek vannak a tagállamok között abban a tekintetben.Fontos változók tartalmaznak olyan nem fogyatékossági kritériumokat is. Megint mások kerülik a hivatalos jogi megfogalmazásokat. ahol ezek a problémák általában rejtve maradnak a nyilvánosság el l. munkaer piaci szakért k stb. míg máskor Äformális válaszok´ mögé bújtak. hogy bizonyos más rendszerek forrásellátottsága jobb: például Németországban az EMR (a csökkent keres képesség címén adott támogatás) adminisztrációja jóval hosszabb id határon belül nagyobb mennyiség információval dolgozik. Egyes esetekben a tisztségvisel k nyíltan beszéltek a végrehajtás nehézségeir l. és bár nem kértük az összes tagállam szociálpolitikai összefüggései valamennyi fontos elemének bemutatását. étkezésben. a kapott adatokból számos fontos bepillantást nyerhetünk ezekbe az összefüggésekbe. Itt is egy lehet séglistát találunk. amellyel az adminisztrációnak szembe kell néznie: például mind a svédországi. Azokban az államokban. az önellen rzés. iii. Ez a szakasz arra is figyelmezteti a nemzeti jelentéskészít ket. hogy szolgáltassanak egy -egy példányt a formanyomtatványokból. hogy a fogyatékosságdefiníció f összetev it milyen szintre helyezik. A háttérinformáció potenciálisan nagyon b séges lehet. amelyeket a nemzeti jelentéstev k használhatnak. ii. A 4. Másutt a meghatározást végz szervezetek útmutatókat és besorolásokat adnak ki. ahol az alacsonyabb beosztású tisztségvisel k tudatában voltak annak.

A függelékek összeállításakor azt találtuk. hogy fogyatékosnak min sítik-e vagy sem. A foglalkoztatás területén azonban a fogyatékos személynek messzemen szerepe lehet a 33 folyamat el revitelében. a képességcsökkenés. hogy beadja a kérvényét és együttm ködik a vizsgálatban. pontban kifejtjük. iskolai végzettsége és szakképzettsége. Szabályok és eszközök. míg azok a definíciók. A fogyatékos személy szerepe. A közrem köd személyi állomány állhat orvosokból. 2.2. A gyakorlatban azonban nagyon kevés olyan értékelés van. A legegyenesebb megoldásnak az látszott. mint annak alanya ± általában nincs szerepe abban a folyamatban. A személynek és körülményeinek együttes vizsgálata. hogy az illet személyt megfigyelje a szóban forgó munkahelyi vagy otthoni tevékenységek végzése közben. hogy a fogyatékosság megállapítása nagyon gyakran orvosi és társadalmi információk összetett. Az általánosan használatos definíció. A munkaadónak szerepe lehet abban. 4. hogy e személyek jövedelempótló támogatáshoz jussanak. illetve a meghozandó döntés. foglalkoztatási ellátások. ezek jövedelemtámogatás és -pótlás. A függelékek fejezetcímei valamelyest különböznek az ellátások által lefedett három f terület szerint. A jövedelempótló támogatások összefoglalójában a szabályokra és eszközökre vonatkozó információk komponensekre lebontva szerepelnek: a diagnózis. amilyen például a Ämunkaképtelenség´. A személyi állomány. hogy legyen információ a személyi állomány intézményi hovatartozásáról. Az els rész a szakpolitikai összefüggéseket mutatja be. Az orvosi modell alkalmazásának tekinthet k azok a definíciók. Van azonban néhány példa arra is. amelyben eld l. ha keretet hozunk létre azon definíciók vizsgálatához. A jövedelempótlás terén nincs ilyen nyilvánvaló megfigyelési terep. szakképzettségér l. vagy amelyeket orvosok fogalmaznak meg. szakmai gyakorlatáról. az egyes felhasznált eszközök jellege ugyanabban a fejezetben kerül bemutatásra. multidiszciplináris munkacsoportokból és/vagy tisztvisel kb l valamint adminisztratív munkatársakból. A munkaadók különös felel sséget viselnek fogyatékossá vált dolgozóik iránt abban a tekintetben. 6. többféle szempontot figyelembe vev felhasználásával történik. hogy az általános definíció érdekes bepillantást enged a szakpolitikai megközelítésbe. amely e fogalmak szerint könnyen besorolható. A függelékek adatai két részre oszlanak. ápolókból. a társadalmi modell alkalmazását jelentik. a mindennapos tevékenységek ellátáshoz és az önálló életvitelhez kínált támogatás. A munkaadók szerepe. a második a felmérési. a döntnök azonban figyelembe vehet olyan sajátos tényez ket is. a fizikai és a szellemi képességek szabványszer leírása (amikor a felmérési. Az ebben a tanulmányban összegy jtött adatok azt mutatják. mind az ADL (a mindennapos tevékenységek ellátásához adott) támogatások esetén a döntnöknek lehet sége van arra. megállapítási eljárásra összpontosít. amilyen például a vizsgált személy munkavégzési el élete. hogy adott esetben az orvosi modellt vagy a társadalmi modellt alkalmazzák-e. 5. Számos esetben nincs átfogó definíció. amelyek megmutatják. Mindazonáltal a f elemek az összes területen azonosak és az alábbiakban foglalhatók össze: 1. 3. Amint a 3. rehabilitációs terapeutákból. amelyek a személyek egészségi állapotára utalnak. foglalkoztatási szakért kb l. Ez is fontos lehet a foglalkoztatási és a jövedelempótló intézkedések esetében. az általa kívánatosnak tartott elhelyezésével kapcsolatos preferenciák megjelölésében. A jövedelempótlás területén a fogyatékos személynek ± azon kívül. . illetve az általános szabály definiálatlanul hagy olyan kulcsfontosságú fogalmakat. egyéb személyes és társadalmi körülményei. hogy kezdeményezi vagy támogatja valamely általa foglalkoztatott dolgozó fogyatékossá min sítés iránti kérelmét. fontos. hogy rendkívüli nehézségekbe ütközik az értékelési eljárások takarékos leírása az összehasonlításhoz szükséges kérdések bemutatása érdekében. Az ADL-t és a független életvitelt segít támogatások területén a fogyatékos személy különösen fontos szerepet tölthet be saját szükségleteinek meghatározásában. szociális munkásokból. Mind a foglalkoztatási. amelyek a személyek szociális körülményeire hivatkoznak. a megállapítási eljárás általában kevéssé kidolgozott).

és az alábbiakban mi is hozunk néhány ilyen példát. hogy be kell mutatni a kapcsolatot a fogyatékosságdefiníciók és a szociálpolitikai célok között: ± A mindennapos tevékenységek ellátásához (ADL) adott támogatás iránti igényre alapozott fogyatékosság definíciója alkalmas az ADL-t segít .. a nemzeti jelentéstev k választottak ki. közpénzb l finanszírozott szolgáltatásokra való jogosultság megállapítására. 1996. Célunk. Mashaw és Reno felhívja a figyelmet egyes olyan helyzetekre. Az USA-ban alkalmazott. ± A foglalkoztatásban vagy a közterületekre való bejutás tekintetében a diszkrimináció kockázatának kitett emberek összességét magában foglaló fogyatékosságdefiníció alkalmas annak meghatározására. a foglalkoztatási szolgáltatásokhoz (a foglalkozási rehabilitációt is ideértve) és a jövedelempótló támogatásokhoz (az elvesztett jövedelem pótlását is ideértve) való hozzáféréshez? Az egyes juttatások összefüggésében mi a logikája annak. hanem intézkedésenként is csoportosítva vannak. fejezetben kifejtettük. old. és felvessük a kérdést. vagy magánforrásból származó készpénztámogatásra. A nemzeti jelent k és a projekt munkacsoportjának els munkaértekezlete 2001 februárjában volt. Foglalkozunk egy további kérdéskörrel is. a jövedelempótló támogatások és a foglalkoztatási intézkedések terén. amelyekben a definíció és a szándék látszólag nincs összhangban. január elsejével megtörtént. ± A jövedelemszerz képesség elvesztésére alapozott definíció alkalmas annak meghatározására. hogy a használt definíciók megfelel k és alkalmasak-e. hogy illusztrálják a definiálás különféle megközelítéseit. amelyek az egészségi állapotra vonatkozó feltételeket is tartalmaznak. Ez a folyamat a 2002. hogy kire terjed ki a polgári jogok védelme. fejezet: Fogyatékosságdefiníciók a szociálpolitikában Amint azt az 1. hogy a függelékek csak a nemzeti jelentésekben foglalt ellátásokat tartalmazzák. hogy minden esetben szükség van-e fogyatékosságdefinícióra a szociális szolgáltatáshoz (az ADL-hez adott támogatásokat is ideértve). Ezért az ellátások bemutatása nem teljes. hogy ki jogosult az elvesztett jövedelmet részlegesen pótló. (Mashaw és Reno. és hihet en abból származó juttatásokra alapozott fogyatékosság definíciója alkalmas a közpénzb l finanszírozott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra való jogosultság megállapítására. amely e tanulmány összehasonlító jellegéb l adódik. márciusi második munkaértekezlettel zárult le. rész Kutatási eredmények 3.A függelékekben foglalt elemzések nemcsak országonként. Megvizsgáljuk azt is. mint fentebb már említettük.). a szociálpolitikai ellátások összefüggéseibe helyezve azokat. amelyeket. a nemzeti jelentések 2001. Megjegyzend . kutatásunk a fogyatékosságdefiníciókra irányult. köz-. Ezért a Függelékben foglalt adatok szintén 2001-esek. noha a definíciók ismertetése szándékunk szerint tükrözi a lényeges megközelítések körét. ± A foglalkozási szolgáltatások iránti igényre. Aktualizálásuk szükség és lehet ség szerint 2002. Ezt követ en a projekt igazgató és a nemzeti jelentéstev k folyamatos munkakapcsolatban álltak a függelékek elkészítéséig é s ellen rzéséig. március±júniusban készültek el. hogy a fogyatékosság mint szempont bekerüljön a juttatások odaítélésének szabályai közé? Mi a . 24. hogy leírjuk és taglaljuk a definíciókat az ellátások szociálpolitikai összefüggésébe illesztve. fogyatékossággal kapcsolatos intézkedéseket áttekintve Mashaw és Reno (1996) amellett érvel. 34 II. Ez a fejezet az odaítélés szabályait vizsgálja a mindennapos tevékenységek ellátásához adott segítség. A tárgyalt ellátások odaítélésénél olyan szabályoka t alkalmaznak.

1. nehezebb és igényesebb tevékenységek . Az európai uniós államokban azonban az ADL-hez adott támogatásra való jogosultság rendszere sok tekintetben eltér ett l a természetes mintától. az id skorúaké stb. általános foglalkoztatási szolgáltatások és kvótarendszerek. vagyis a mindennapos tevékenységek ellátásában való korlátozottságot megállapító teszt. A 3. szakasz) között. Ez a szerkezet valószín leg azt a burkolt feltevést tükrözi. Az ADL-hez adott támogatások területén az egészségi állapot és az igények közötti öszszefüggés teljesen természetesnek t nik. amilyen például a munkanélkülieké.1. és ezek a tárgyalás célja szerint három csoportra oszlanak: fogyatékossággal összefügg specifikus beavatkozások. ADL-hez adott támogatás és az önálló életvitel el mozdítása FOGYATÉKOSSÁGDEFINÍCIÓK Az ADL-hez adott támogatás odaítélésére alkalmas fogyatékosságdefiníció az egészségi állapot és az alapvet feladatok ellátására való képesség közötti kapcsolat megállapításán nyugszik. Az els megjegyzés e tekintetben az.3. hogy az ADL-támogatást megkapják. Ahhoz.kapcsolat a fogyatékossági ellátások és a hozzá hasonló igényeknek vagy helyzeteknek megfelel egyéb szociális juttatások között? Az egészségi állapottal összefügg odaítélési szabályok mellett minden fogyatékossági juttatásnak vannak egyéb szabályai is. hogy a munka mindig bonyolultabb. amelyek a szociálpolitikában szerepet játszanak egyik vagy másik szükséget szenved 35 csoport mint kategória megkülönböztetésében. másrészt valamint a jövedelempótló támogatás (3. Ezekre az egyéb szabályokra példa a jövedelemteszt és a járulékfizetési kötelezettség. szakasz). milyen a kapcsolat egyrészt a diagnosztika. Ezért a tevékenységek e sz k körének ellátásához igényelt segítség felmérése a fogyatékosság felméréseként is értelmezhet . amire Mashaw és Reno is rámutatott: vagyis. szakaszban el ször azt vizsgáljuk. A definíció megközelítésének különböz módjai használatosak a különböz foglalkoztatási intézkedések adminisztrációjában.1. akkor annak közvetlen oka általában egészségügyi problémákban gyökerezik. amilyen a jövedelemtesztek az ADL-támogatások odaítélésében. Tanulmányunkban ezeket a szabályokat Änem kategorikusaknak´ nevezzük. a mozgás és a személyes higiénia. milyen kölcsönhatás áll fenn a fogyatékossági és a nem fogyatékossági kritériumok között a juttatásokra való jogosultság megállapításában. akik fogyatékossági jövedelempótló juttatásban részesülnek (számos országban a legintenzívebb ADL-támogatás azokra korlátozódik. majd megvizsgáljuk. szakasz felépítése más. A 3. illetve az önálló életvitel támogatása iránti igény között (3. Ha valaki segítségre szorul az önellátás olyan alapelemeiben. A foglalkoztatási intézkedésekr l szóló 3. szakaszban három módját különböztetjük meg annak. amelyek a szociálpolitikai igazgatás által alkotott olyan más kategóriákra is vonatkoznak. szakasz) és a foglalkoztatási ellátások (3. majd áttérünk az olyan nem fogyatékossági kritériumok szerepének vizsgálatára.3. akik munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség címén kapott járadékban részesülnek). Az alábbiakban megvizsgáljuk a kapcsolatot egyrészt az egészségi állapot és az ADL. másrészt az egészségi állapotra vonatkozó egyéb információ és a felmérések iránti igények között. Ezekr l a dolgokról az emberek rendszerint maguk gondoskodnak.2. a másik az ADL.2. az igényl knek egymást követ en két különböz jelleg teszten kell átesniük: az egyik a munkaképtelenségi teszt. 3. hogy a nem kategorikus szabályok milyen kölcsönhatásban vannak a fogyatékosságot definiáló kategorikus* szabályokkal. hogy a definíciók és a célok nem mindig állnak összhangban. ahogy a vizsgált államokban meghatározzák a munkaképtelenséget. Számos országban az ADL-hez adott támogatás csak azok számára elérhet . hacsak nem széls ségesen barátságtalan környezetben élnek (például hajléktalanok) és nem kisgyermekek. amilyen az étkezés. és vizsgáljuk azt is. a gyermekes családoké. Ebben a fejezetben vizsgáljuk azokat a témákat.

ahelyett. Láthatjuk. mint a hús kiklopfolása. a zöldségek megtisztítása. továbbá az általuk adott támogatás nem szükségszer en Äillik össze´ azokkal a korlátozottságokkal. anélkül. pirítás forró serpeny ben. hogy a felmérésnek meglenne a természetes kapcsolata azokkal az igényekkel. hogy csak a legsúlyosabb munkaképtelenségben szenved k részesülhetnek ADL támogatásban (ezeknek az embereknek a státuszát Ägrand invalideznek´ [súlyos rokkantságnak] nevezik). kellene alapítani. hogy megállapítsák a fogyatékos életvitel-támogatás (DLA) vagyis az alacsonyabb szint gondozási ellátásra való jogosultságot. ezért aki ez utóbbiakat (azok valamelyikét) nem tudja elvégezni. hagyományos konyhai eszközökkel. a kommunikáció és a társadalmi részvétel más vonatkozásai. amelyeket ki kell elégíteni. amelyet ki kell elégíteni. mint amilyenek a mindennapos alaptevékenységek. A tagállamok felméréseikben nem pontosan ugyanazt az ADL-fogalmat használják. Az európai uniós államok ezzel tökéletesen tisztában vannak. ÄFüggetlen´ ADL-támogatási rendszer bevezetéséhez új finanszírozási forrást 36 * Ebben az összefüggésben a nem kategorikus. amelyeket megállapítanak. hogy valaki meg tud-e f zni egy személyre egy f ételfajtát. amelyek a valamely mindennapos alaptevékenységre való alkalmatlanság esetén is elvégezhet k. a személyes higiénia fenntartása. A felmérés az igények mutatóit keresi. amelyek elszakítanák az ADL-támogatást a munkaképtelenségt l. hogy ezek az államok képesek lennének haladéktalanul bevezetni olyan reformokat. a háztartás vezetése. Visszatérve azokra az államokra. A munka állhat olyan magasan specializált tevékenységekb l. amelyet az Egyesült Királyságban használnak arra. illetve a kategorikus kifejezés a szokásostól eltér en valami olyasmit jelenthet. hogy a szóban forgó személy tud mozogni házon belül (Ähelyváltoztatás´ ADL). köztük az id skorúakra. Portugáliában például olyan a struktúra. hogy az ADL-felmérés felhasználható az emberek fogyatékos (vagy súlyosan fogyatékos) kategóriába sorolásához. Ez a teszt azt vizsgálja. noha a juttatás fogalmilag egyaránt kiterjed a házon kívüli és a házon belüli mobilitásra. ahogy a fogyatékosságdefiníciókat alkalmazzák a forráselosztásra a szociálpolitikában. és újra el kellene osztani az intézményi feladatokat is. A nyíltan Äindikatív´ megközelítés meghökkent példája a Äf zésteszt´. hogy Ä(nem) kategóriákban gondolkodó´ vagy Ä(nem) kategóriákkal dolgozó´ szabályozás ± a lektor megjegyzése. ez azonban nem jelenti azt. annak . például a házimunka. az szükségképpen alkalmatlan a munkára is. A rendszer most a potenciális kedvezményezetteknek a korábbinál jóval szélesebb körére terjed ki. de azon kívül nem. A teszt magában foglal olyan elemeket. hogy megkülönböztessék ket az alapvet ADL tevékenységekt l. a széles értelemben vett Ätársadalmi´ tevékenységek. a járulékalapú és a nem járulékalapú rendszerben egyaránt.elvégzésével jár. A közelmúltban különfelmérést vezettek be az ADL-támogatás odaítélésére. Például az ADL-felmérés magában foglalhatja annak megállapítását. hogy pontosan megállapítaná annak az igénynek a mibenlétét. Számos országban a munkaképtelenek ADL-támogatását a munkaképtelenség elleni biztosítást kínáló szervezetek finanszírozzák. Vannak fontos intézményi vonatkozásai annak a módnak. legalábbis ahogy eme igények kielégítését els látásra elképzeljük. Vannak helyzetek. a dolgozók ilyen juttatásban nem részesülhetnek.és a közlekedésképesség. a nyugdíjas fogyatékosokra. a lefekvés és a felkelés (a Ähelyzetváltoztatás´) képessége. Egyes alapvet ADL-fogalmak használatának hosszú története van. és szerte a tagállamokban egyaránt hivatkoznak rájuk: ezek közé tartozik az ülés. Azonban csak a nyugdíjasokra terjed ki. miszerint Äaz ADL-támogatás iránti igényre alapozott fogyatékosságdefiníció alkalmas az ADL-támogatást kínáló szolgáltatásokra való jogosultság megállapítására´. az öltözködés és étkezés. amelyekben a sz ken értelmezett ADL-felmérést használják az igények széles körével összefügg juttatások odaítélésére. Más kevésbé konkrét megfogalmazásokba beletartozik a mozgás. amelyek a munkaképességt l függetlenül adnak ADL-támogatást: találtunk néhány rejtett bonyodalmat abban a javaslatban. Ez utóbbiakat néha a mindennapi élet instrumentális tevékenységeiként emlegetik (IADL). Ez a feltevés azonban nem állja meg a helyét.

hogy a készpénzt nem gondozás megvásárlására. abból a feltételezésb l indulnak ki. s különféle megoldásokhoz és kompromisszumokhoz vezetett. amely érintheti a juttatás odaítélését. hogy a kérelmez t elhelyezzék valamelyik költségvetési kategóriában. hogy aki nem tud f zni. Ausztriában például a gondozási biztosítás felmérése olyan táblázaton alapul. A súlyos öltözködési vagy étkezési nehézséggel küzd személy arra kapja a támogatást. meg kell nevezniük egy gondozót. hogy a személynek képesnek kell lennie arra. Németországban a gondozási támogatás kedvezményezettjei szolgáltatáscsomag vagy készpénztámogatás között választhatnak. amely pontosan meg - 37 felelne a felmérésben kijelölt gondozás-típusnak. Továbbá nem elvárás a teszten. de megteheti. hogy a Äfogyatékos´ min sítést . hogy a jövedelemtesztek vagy korhatárok miként tükrözik a fogyatékossági nézeteket. noha ez a helyzet vélhet en afelé tart. a pénzt pedig valami másra fordítja. Belgiumban például a Flemish Fund közvetlen kifizetéseib l származó támogatások odaítélésénél a kérelmez fogyatékosságának mértékét a képességcsökkenésre vonatko egyéb zó információk mellett ADL-táblázat alkalmazásával állapítják meg. s ez azt jelenti. hogy abból segítséget szerezzen magának e tevékenységek ellátáshoz. Elismert tény azonban. hogy segítséget vegyenek igénybe az ételek elkészítéséhez. hogy az eredeti igényfelmérés nem volt megalapozott. és miként befolyásolhatják a fogyatékosság-felmérések m ködését.felismerése. miként akarja megszervezni az életét. hogy az egyes gondozási szintekhez adott készpénztámogatás általában nem fedezi annak a gondozási id tartamnak a költségét. amely sajátos gondozási támogatásokat sorol fel. például a fogyatékos személyt megtették a gondozó munkaadójává. és a pénztámogatást meg kell vonni. hanem más célokra lehet fordítani. Általában a készpénztámogatás esetén fennáll az a lehet ség. hogy támogatást vásároljanak bel le az ADL-tevékenységekhez. Másrészt. Mindenesetre azoknak. és ez utóbbinak az összege jóval alacsonyabb. azaz nem képes megf zni egy f ételt. a hozzájuk tartozó id igény megjelölésével együtt. hogy a pénzt más célra használják. úgy lesz) megközelítést követve elfogadták a személyes önrendelkezést. és a támogatás igénybevételének korhatára is lehet. Ezt az információt arra használják. A i készpénzes változat igen népszer . Kezdjük a korhatárok kérdésével! B ségesen vannak arra példák. mások arra a lehet ségre mutatnak rá. amelyek leírják ezek összes kategorikus (fogyatékossággal összefügg ) és nem kategorikus szabályát. hogy átfogó áttekintést adjunk azokról a rendelkezésekr l. AZ ADL-TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK NEM FOGYATÉKOSSÁGI KRITÉRIUMAI Már megjegyeztük. vagy akar-e f zni. akkor adódhat a gyanú. Ez a kérdés számos államban másként vet dött fel. hogy nem megfelel juttatási szinttel kapcsolódjon össze. hogy segítség nélkül küszködik az öltözködéssel és az étkezéssel. A teszt szempontjából érdektelen. hogy a készpénztámogatást arra fordítsák. akik a készpénzt választják. illetve Äformának´. Van két másik f ismérv. Ez a lehet ség alapvet kérdéseket vet fel. hogy az ADL-támogatás más feltételekt l is függhet. mint a csomagban szerepl szolgáltatás elv költsége. vagy hogy készételek beszerzésének pluszköltségét fedezzék bel le. Egyes kommentátorok szerint ez a kínált szolgáltatás min ségére adott elutasító reakció. Ezután támogatási terv készül. az meg akarja azt tanulni. milyen szolgáltatást kapjon és kit l. hogy jelezze. és rendelkezés írja el a megnevezettek ellen rzését. ha a pénzt nem gondozásra költi. hogy az étel megfelel en elkészült-e. nem arra. Aki rendszerint mikrohullámú süt ben melegített konyhakész ételeket eszik. és az ellátásokkal megkísérelték összebékíteni az önállóságot és az adminisztratív ellen rzést. hogy az illet szokott-e f zni. A támogatás függhet jövedelemtesztekt l. hogy a fogyatékos emberek preferenciáit a felmérés keretein belül tartsák. Megint más országokban arra törekedtek. hogy saját preferenciái szerint használja fel a pénzt. Egyrészt az önállóság elve azt sugallja. például bizonyos fajta nyugdíjakra való jogosultságtól. ha megbukik a f zésteszten. Nem célunk ehelyütt. A skandináv államok ebben az irányban haladva számos intézkedést is elfogadtak. Érdekl désünk arra irányul. e teszt szerint támogatásra jogosult lehet. hogy lehet vé teszik a fogyatékos személy számára. azaz a fogyatékos személy jogosult meghatározni. Egyes államok a Älaissez fair´ (magyarul az ahogy lesz.

amely az egyenl séget a Äteljes életre´ vonatkoztatja. hogy a források jelent s részét az id skorúak szállítására irányozza el .csak bizonyos kor. A szociális szolgáltatásokról szóló finnországi törvény is bizonyos mértékig hihet vé teszi az efféle aggodalmakat. A normális öregedés és a fogyatékosság közötti különbségtétel olyan orvosi mutatók alkalmazásával lehetséges. kevésbé b kez ellátásokat kapnak. akkor 65 éves kora után is vonatkozik az illet re). ugyanis az sem ír el korhatárt. mint a fiatal fogyatékosokéit. Ezzel szemben a nem ellentételezett fogyatékosság a fogyatékos személy számára rosszabb életmin séget eredményez. míg a 65 éven felüliek ellátása a gondozásra korlátozódik. Egyes államokban az id skorú fogyatékosok igényeit kisebb mértékben elégítik ki. hanem egyszer en kisebb összeg ellátásokat adnak. hogy az id skorúak igényei csökkenthetik a fiatal fogyatékosok számára rendelkezésre álló forrásokat. de nem kifejezetten az igények körében differenciálnak. akik dolgoznak. ezért a munkába járáshoz nincs szükségük segítségre. vannak ellenérvek. a másik az igények felmérése. 38 Az életkor szerinti megkülönböztetésnek ett l valamelyest eltér logikája következik abból a szemléletb l. Egyes államokban eleve magasabb szint szolgáltatással számolnak azok számára. amilyen például a betegség és a képességcsökkenés. Megjegyzend . Ezért fontos különbséget tenni a Änormális´ öregedésb l fakadó (a széles körben egyaránt jelentkez és ezért külön ellentételezést nem igényl ) szükségletek. Az Egyesült Királyságban a 65 évesnél fiatalabbak a DLA (fogyatékosok életjáradéka) mindkét elemére. és a Äfogyatékosságnak´ min sül rendkívüli állapotokból fakadó szükségletek között. de ha valaki megkapta. Egyes juttatások esetében ez a helyzet például Franciaországban és Belgiumban. A PSD. Dániában például a szociális szolgáltatásokról szóló törvényben korhatárhoz kötöttek a mozgásképességre. Dániában a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében adott juttatások a munkában álló embereket célozzák. Hollandiában nincs korhatár. 1999. amikor fiatal. ha mindenkivel egyaránt tör dnek akkor is. és sok bírálat érte amiatt. amelyek mindennapos tevékenységeknek min sülnek. Franciaországban például a munkaképes korú emberek ACTP (kompenzációs segély harmadik személy segítségére szorulóknak) jogosultság vizsgálata két szakaszban történik. mint amilyen az egész élete során képességei birtokában lev személy életmin sége. hogy az életkortól függ en változik azoknak a szokásos tevékenységeknek a köre. mert számolnak a munkába járással kapcsolatos költségekkel (például az utazással). 27. hogy a teljes élet szemléleti elvének alkalmazása egyáltalán nem általánosan elfogadott.).. a kormány azt hangsúlyozta. hogy k már n em dolgoznak. az egyik a fogyatékosság orvosi megállapítása.(speciális eltartotti járadék) jogosultság vizsgálata az id skorúak esetében csak igényfelmérésb l áll. Eszerint az öregekkel és a fiatalokkal szembeni eltér bánásmódnak nincs erkölcsi jelent sége.). amelyek azt hangsúlyozzák. hogy nehéz különbséget tenni a fogyatékossággal él személyek és a törékeny egészségi . old. a társadalmi kapcsolatra és a szaktudás fejlesztésére vonatkozóan megfogalmazott jogok. s ennek következtében eltér szociális normákat alkalmazhatnak a felmérésbe bekerül id sebb illetve fiatalabb emberek esetében. hogy az emberekkel életük minden pillanatában méltósággal és tisztelettel kell bánni. hogy a 65 évesnél id sebbek esetében abból indulnak ki. amikor öreg (Daniels. Mindazonáltal az európai uniós államokban használt fogyatékosságfogalomban találhatók a rendes és a kivételes körülmények megkülönböztetéséhez szükséges elemek. Amiatt aggódnak. gyakran 65 éves életkor alatt alkalmazzák (a min sítés általában csak 65 éves kor alatt szerezhet meg. 1991. Itt különösen arról van szó. és akkor is. Ezeknek a különbségeknek az egyik magyarázata az. a nyugdíjasok a szociális nyugdíjakra vonatkozó törvény szerinti. a gondozási és a mozgásképességi elemre is jogosultságot szerezhetnek. Ezzel szemben a gondozási ellátásokról Írországban folyó vitában (amelyet a kés bbiekben tárgyalunk). és ezt az összevonást a fogyatékos embereket képvisel érdekcsoportok bizonyos fenntartásokkal fogadták (van Ewijk és Kelder. A közelmúltban Hollandiában a munkaképes korúakra és az id skorúakra vonatkozó eltér ren delkezéseket összevonták a WVG (a fogyatékos személyekre vonatkozó törvény) bevezetésével. de a mozgásigényt minden egyedi esetben külön vizsgálják.

hogy korlátozott mérték forrásokat kell elosztani hasonló igény emberek között. Míg a fogyatékosságpolitika célja az lehet. közösségi és családügyi miniszter érvelése szerint tárcája nincs felkészítve arra. abban az értelemben. a teljes élet figyelembe vételének gondolata ennek a rendszernek az ésszer sítését igényelheti.állapotú id sek között. ezért nem törölhet el a jövedelemteszt a gondozási juttatás odaítélésénél. de ezáltal nem zárja ki szükségszer en. Az embereknek lehetnek az IADL elvégzése terén olyan nehézségei. Egyes rendszerekben a korhatár alkalmazása összekapcsolódik a jövedelemtesztek használatával. hogy a fogyatékosság definíciója nem következik automatikusan az élet e terüle tein végzett felmérés segítségével feltárt igényekb l. s e tény azt mutatja. Az egyes háztartási feladatok ellátásával kapcsolatos nehézségek oka lehet a szükséges ismeretek vagy a motiváció hiánya is. Ennek az érvelésnek egyik fontos része. ha nem lennének fogyatékosok. hogy a ± jövedelemtesztt l. Ez azonban megköveteli. és a helyi hatóságok erre válaszképpen fokozottabb mértékben támaszkodnak orvosi igazolásokra. Minél szélesebb körre terjednek ki az ADL. amivel nem fér össze a hasonló igény emberek közötti önkényes különbségtétel. hogy az er sen Äorvosi irányultságú-e´ vagy sem. hogy a kategóriák definíciója értelemszer legyen. A tárca véleménye szerint a társadalombiztosítási juttatások els dleges célja a jövedelemtámogatás. hogy a nem kategorikus kritériumok fölöslegessé tehetik a kategorikus kritériumokat. amely jelenleg is zajlik Írországban a jövedelemteszt alapú gondozási segélyr l. addig az öregségpolitika célja ennél jóval szerényebb. A szociális. hogy részletes egyéni rászorultság-felméréseket végezzen. hogy jelöljenek ki világos szempontokat arra nézve. Akik nem tudnak szélesebb értelemben vett jogaikkal maradéktalanul élni. annál problematikusabbá válik a határok kijelölése. Az orvosi fogyatékosság-felmérés és a jövedelemtesztelés közötti kapcsolat egyik legvilágosabb példáját az a vita adja. hogy igen er s a nyomás a fogyatékossá min sítés iránt a jövedelemteszthez nem kötött juttatások megszerzése érdekében. ez a feladat egyébként is sokkal jobban megfelel az Egészségügyi Tanácsok profiljának. Jövedelemfenntartás és jövedelemtámogatás FOGYATÉKOSSÁGDEFINÍCIÓK . Írországban a gondozásról folyó vita nagyrészt a gondozók díjazása körül forog. miel tt ki lehet mondani egy felmérésr l. mint a jövedelemteszten alapuló nem kategorikus intézkedés. A szociális szolgáltatásokról szóló svédországi törvény a célcsoport definiálásakor egyértelm en nem orvosilag határozza meg a fogyatékosságot. E példákból láthattuk. mégpedig elfogadható életszínvonal-minimum biztosítása mindenkinek. Továbbá.2. vagy fizikai illetve mentális állapotukkal nem egyértelm en összefügg egyéb korlátozó körülményekben keresend . Közlekedési nehézségek sújthatnak teljesen jó állapotban lev embereket is a silány infrastruktúra vagy a pénzhiány miatt. illetve rászorultsági tesztt l függ ± nem kategorikus ellátás a fogyatékossá min sítés egyik alternatívája lehet. úgy. A rászorultság-felmérések gyakran életkor szerint differenciáltak. akik elszigetel désének oka életkorukban. azok között lehetnek olyan társadalmilag elszigetel dött emberek. amelyek 39 okát közvetlenül nem lehet orvosilag megállapítható állapotnak tulajdonítani. és a kampányolók egyik f célja a jövedelemteszt eljelentéktelenítése vagy eltörlése a gondozási segély odaítélésénél. Jobbára ez a helyzet Svédországban.és az IADL-tevékenységek elvégzéséhez adott támogatások. olyan. hogy az öregségi ellátások többnyire a jövedelemtesztt l függnek. de legalábbis csökkenthetik azok fontosságát. hogy igen mélyre kell ásni. Számos jelentés és vita a jövedelemteszt jelent ségének csökkentését illetve megszüntetését összekapcsolta azzal az igénnyel. A Svédországról szóló nemzeti jelentés azt sugallja. 3. amelyet akkor érnének el. nem pedig gondozói rendszer finanszírozása. hogy az értékel k orvosi információkat is felhasználjanak azon az alapon. hogy a fogyatékos emberek életszínvonalát arra a szintre emelje. A szociálpolitikában széles körben elterjedt vélemény szerint a jövedelemtesztt l független kategorikus intézkedés er sebb. hogy ki számít gondozásra szoruló személynek.

vagy valamilyen más ok (általános munkaer -piaci körülmények. A harmadik megközelítés a fogyatékosság felmérésénél kifejezetten nem hivatkozik sem a korábbi munkára. A közbens szakaszokban az adott személy betegnek. így Hollandiában. amely lehetséges változatokat tár fel az orvosi és/vagy szakmai rehabilitációra. amely lehet átalányösszeg vagy jövedelemfügg . illetve annak a lehet ségét. amelynek során megvizsgálják az okokat. hogy kisebb összeg segélyeket adnak a kevésbé súlyosan fogyatékos embereknek (ha ilyen fogyatékosság miatt egy háztartás jövedelme elég alacsony. illetve rehabilitációval vagy anélkül elérhet más munkalehet ségeké. A procedurális megközelítés egyik jellemz je. E definíciók megfelel sége attól függ. A továbbiakban ezt Äképességcsökkenés alapú´ megközelítésként emlegetjük. hogy a kérelmez azért nem dolgozik-e.Az e kutatásba bevont valamennyi országban léteznek készpénzsegélyek a fogyatékosságuk miatt munkaképtelen személyek számára. A procedurális megközelítésnek nagyobb a jelent sége a biztosítási 40 rendszerek esetében. Más államokban. Az e segélyek odaítélésénél használt fogyatékosságdefiníciók a munkaképesség. illetve a jövedelemszerz képesség csökkenésén vagy elvesztésén alapulnak. Számos országban kétféle segély van: a biztosításijárulék-alapú segély. illetve a munkába való visszatérés más módjaira. a felmérést végz k számára a központi kérdés az. ami összeférhet a rendszeres részmunkaid s foglalkoztatással. hogy az érintett ne dolgozzon. akkor az említett segély mellett kaphat kiegészít szociális támogatást is). Az e segélyekre való jogosultság megállapításának els számú feltétele az. Egyes országokban. hogy megvizsgálják a személy utolsó munkahelyének megváltoztathatóságát. Ezt Äképességprofil´ megközelítésnek hívjuk. A másik megközelítés az egyén képességeinek és a munkaer -piaci igényeknek az összehasonlítását használja azoknak az okoknak a megállapítására. A legtöbb országban találtunk kisebb kivételeket: a gyógymunka. Az egyik megközelítés lényege az a procedúra. vagy attól független. A kimondottan procedurális megközelítésre jó példa a svédországi Älépésr l lépésre´ eljárás. továbbá feltárják az akadályokat. Svédországban és Németországban létezik a részleges fogyatékosság koncepciója. vagy a heti csupán néhány órában végzett munka megengedett. amelyek miatt az illet nem tud munkába állni. hogy kézzelfogható kapcsolatba hozható-e egymással a munkaképesség és az egészségi állapot. Ebben az eljárásban az eredeti munkakörbe rehabilitációval vagy anélkül történ visszakerülés lehet ségét vizsgálják. motiváció hiánya stb. alacsony szakképzettség. valamint a nem járulékalapú segély. amely alapvet jövedelemtámogatást kínál. amelyek miatt nem tud visszatérni el z munkájába. így e rendszer lényege inkább az. ezután következik az ugyanazon munkaadónál végezhet másik munka lehet ségének vizsgálata.) miatt. amelyek el írják az adminisztráció számára. például Németországban nem kimondott. hogy vizsgálja meg a Änyugdíj el tti rehabilitáció´ lehet ségét. Ezt Äprocedurális´ megközelítésnek nevezzük. hogy a szóban forgó személy funkciói milyen mértékben csökkentek. Felmérik a személy munkaképességét. vagy Ärehabilitánsnak´ min síthet . Valaki állapotáról és képességeir l nagymennyiség információ gy jthet össze. hogy gyakran hiányoznak a fogyatékosság megállapításához szükséges döntés világos szabályai. Az eljárás kezd dhet azzal. a rehabilitációs szolgálatok különösen gyakran folyamodnak a részletes felméréshez. sem valami lehetséges munkára. hogy valamilyen új foglalkozás felé tudják . hogy els megközelítésként ugyanaz a munkaadó más munkakörbe helyezze az illet t. különösen azoknál a rendszereknél. például olyan szabályokkal. Mivel az igényl k rendszerint nem dolgoznak. Ebben az összefüggésben a szóban forgó személy fogyatékossá min sítése ennek az eljárásnak a végét jelenti. ehelyett azt vizsgálja. amelyekben a fogyatékossági segélyhez az út a kezdeti rövid távú betegsegélyeken át vezet. és lehet jövedelemteszthez kötött. hanem burkolt eljárást alakítottak ki. A gyakorlatban azonban a részleges segélyben részesül k közül valójába csak n kevesen dolgoznak. mert egészségi állapota nem teszi lehet vé. Az európai uniós államokban széles körben három megközelítést alkalmaznak e kérdés megválaszol ására. AZ ELJÁRÁSI MEGKÖZELÍTÉS Számos országban a munkaképtelenséget olyan eljárás során mérik fel. amiért az illet abbahagyta a munkát.

A procedurális megközelítés lehet vé teszi azt is. Azokban az államokban. Részben állapotának megállapítására. hogy gyakori a személy állapotának részletes orvosi vizsgálata. megjelöli azokat a körülményeket. alkalmazkodásra. hogy a munkalehet ségeket olyan adatbázisok segítségével vizsgálják. Ahol a munkanélküli segélyeket és szolgáltatásokat külön adminisztrálják. hogy az illet személyt vissza kell min síteni munkanélkülinek. hanem az igényl saját orvosának jelentésére támaszkodik. amit egyes országokban rendszeresen alkalmaznak: az eljárás nyugdíjazással végz dik. A felmérés vizsgálja. mekkora rugalmassággal rendelkeznek az intézmények ahhoz. A fogyatékossági és az öregségi biztosítások közötti intézményes kapcsolatok is el segítik ezeknek a vegyes megoldásoknak a választását. Van másik lehet ség is. akkor számára a betegség és a rehabilitációs eljárás nem végz dik fogyatékossá min sítéssel. akik munkanélküliek voltak. A skandináv országokban ezzel szemben a társadalombiztosítási adminisztráció nem végez részletes orvosi vizsgálatokat. felel sségre. de az intézményi feladatok kijelölése esetén csak korlátozott mértékben lehet vele élni. a munkanélküli úton marad. huzat. menni a teljes munkaid alatt vagy annak egy részében stb. hogy milyen képzésre vagy támogatásra van szüksége a munkába álláshoz. De ennek az ellenkez je is megtörténhet: a fogyatékossági biztosítók visszautasíthatják azoknak az embereknek a kérelmeit. ha azt kérdezzük. amelyet nehéz egyértelm en megválaszolni: feltétlenül Äfogyatékosnak´ kell-e nyilvánítani azt a személyt. hogy a folyamat valamely szakaszában megállapítsák: a személy munkába való visszatérésének f akadálya nem a fogyatékosság? Ez a döntés azzal járhat. mint az orvosi rehabilitációra (noha a kétféle intézkedés közötti választóvonal a gyakorlatban nem feltétlenül világos). A felmért személy számára megfelel bánásmód eldöntésénél nagy szerepe van az egyéni megítélésnek és megfontolásnak. Ezekben az országokban nagyobb súlyt helyeznek a szakmai. amely a munkásélet számos néz pontját tartalmazza: a személy tud-e keményen dolgozni. hogy a megfelel orvosi rehabilitáció lehetséges. amelyek megadják. azt találtuk. amelyek az illet személyre nézve veszélyesek lehetnek: nedvesség. míg aki a kérelmét munkanélküliség miatt indítja. E vegyes döntések alapja vagy fogyatékosságuk vagy ny ugdíjazásuk. ahonnan elindultak: az a személy. Az EMR-rendszerek azonban nem tartalmaznak világos döntési szabályokat arra nézve. vagy csak mérsékelten. amelyekben a társadalombiztosítási és az egészségügyi ellátási rendszerek között szoros intézményi kapcsolat van (ugyanabból a biztosítási alapból finanszírozzák a készpénz-támogatásokat és az egészségügyi szolgáltatásokat). hogy megbizonyosodjanak arról. zaj. hogy segélyt fizessenek olyan embereknek. aki a kérelmét betegséggel kezdi. akiket csak mellékesen foglalkoztathatóknak tartanak. de részben azért. hogy nem tér vissza a munkába? A kérdés feltevésének másik módja. Ennek az egyik eredménye az lehet. hogy az adott személy megmaradt munkaképességeinek milyen munka felel meg.. Meg kell azonban jegyezni azt is. aki úgy jut el a folyamat végére. hogy a személy orvosilag illetve pszichológiailag alkalmas-e összpontosítást igényl munkára. a Äfogyatékos útra´ kerül. hogy ha valaki nem tér vissza a munkába. ez arra is kiterjedhet. Számos országban vannak hatályos rendelkezések a korai nyugdíjba vonulásra. Ez a lehet ség elvileg minden országban fennáll. gyakori munkaid -változás. h mérsékletváltozások.irányítani az illet t. Németországban az EMR (csökkent jövedelemszerz -képesség miatt adott támogatás) odaítélésénél a döntnök olyan táblázatot használ. hogy az emberek ott maradnak. A procedurális megközelítéssel kapcsolatban van egy olyan kérdés. ott a munkanélküliséggel foglalkozó intézmények ellenállhatnak annak. hogy melyek a küszöbértékek a munkaképtelenség és a munkaképesség között. allergiás reakciót kiváltó tényez k. tud-e állni. ülni. rugalmasságra. hogy az illet vel megtárgyalják. e rendelkezésekben az egészségi . A fogyatékosság felmérésében általában nincsenek el írva meghatározott küszöbértékek. mi lenne a számára megfelel rehabilitációs terv. Maga az eljárás id t 41 vesz igénybe. és az egy idej emár nem dolgozó id sek számára vegyes döntések lehetségesek. illetve megállapítsák. ügyfélkapcsolatra stb.

különféle eszközök (például maszk) viselése a testen stb. az ülés stb. hogy az dönt oka legyen a személy csökkent jövedelemszerz képességének olyan más tényez k mellett. amelyekkel megkísérlik a munkaképtelenségi küszöböt világosan meghatározni. a lépcs zés. akik 60 éves kor fölött válnak munkaképtelenné (sokan vannak. hogy a személy munkaképessége leírható és összehasonlítható a fizetett munka elvállalásához szükséges képességekre vonatkozó feltételekkel. amelyek alapján az id skorú dolgozók (a születési évt l függ en 58-60 évesek). Finnország nemzeti jelentése megjegyzi. például: a környezeti feltételek elviselése (h ségre. mind állami. feltételezve. szárazságra stb. mint a procedurális. Ehhez orvosi diagnózis kell. mert (az e csoportba tartozó emberek) munkaképességét sokkal elvontabb módon mérik fel. A KÉPESSÉGPROFIL-MEGKÖZELÍTÉS Egyes államokban a fogyatékosságot Äpillanatfelvétellel´ értékelik. míg a képességprofilmegközelítést olyanokra. amilyen a járás. Úgy t nik. Hollandiában és Írországban alkalmazzák. Äkülönösen kétséges esetnek számít. köztük a PCA-ban foglalt alaptevékenységeket. Míg az Egyesült Királyságban és Írországban a PCA-tól függetlenül felmérik a mentális egészségi állapotot is. a létszámfelettiség. Az egészségügyi okból történ nyugdíjazás feltétele a munkaképesség legalább 50 százalékos elvesztése. Franciaországban egészségi okból korai nyugdíjba mehetnek azok. hogy ez a járadék az aktuálisan. hogy az illet k a kínálatban szerepl munkahelyek sokkal szélesebb körét fogadhatják el´. illetve (azok számára. ez a megközelítés gyakorta szigorúbb fogyatékosságtesztet alkalmaz. ahogy alkalmazzák a felmérés eszközeit. mind munkavállalói nyugdíjat kapnak. hogy a procedurális megközelítést olyan személyekre alkalmazzák. addig a hollandiai felmérés . vagy az utoljára végzett munkára való képtelenség alapján jár. és ezek a fogyatékossági és az öregségi kategóriák határán helyezkednek el. amely a fogyatékosságfelmérési rendszerbe munkanélküliként kerül be. Megjegyzend . ha munkaképességük több tényez ± köztük betegség. de más speciálisabb munkatevékenységeket is. A képesség-profilmegközelítés nyilvánvalóan elvontabb. amely általában az adott személy el z munkájából indul ki. akik teljes járulékfizetési id esetén 60 éves kortól feltétel nélkül mehetnek nyugdíjba). mint az iskolázottság. Ezt a megközelítést az Egyesült Királyságban. akik dolgoztak. hogy az utóbbi embercsoport. a megközelítés különféle foglalkozásokban szükséges cselekvésfajtákat határoz meg. Ráadásul a korai nyugdíjazás 60 éves kortól lehetséges (orvosi javallat nélkül). a rezgés t rése. résznyugdíjhoz pedig 58 éves kortól lehet jutni. például a táppénzes id szak végén készítenek. (Az írországi orvosi felülvizsgálati és felmérési eljárás nagyon hasonló listával dolgozik). Hollandiában az orvosok szabványosított megközelítést alkalmaznak a kérelmez funkcionális munkavégz képességének mérésére. amelyet a személy munkaképességér l egy meghatározott id pontban. mint a procedurális megközelítés. a képzettség stb. Ezeknek a rendszereknek a lényege ± különösen az Egyesült Királyságban és Hollandiában ± az a mód. Az Egyesült Királyságban és Hollandiában ez egészen másképp történik. hogy a munka folytatása veszélyeztetné az illet személy egészségét.állapot miatti korlátozottságok is szerepelnek. nem a tartós munkaképtelenségi járadék odaítélésének általános elve alapján. akiknél nincsenek közelmúltbeli munkavégzési el zmények. adott reakciók). bizonyított jövedelemszerz képesség csökkenés esetén. akik még dolgoznak) annak megállapítása. A munkaképesség-felmérés alapgondolata az. de nem szükséges. képességcsökkenés és baleset ± együttes hatása miatt csökkent. Egyes államokban többé-kevésbé nyilvánvaló. amint azt az Egyesült Királyság és Hollandia példáinak alábbi részletes tárgyalása is mutatja. Az Egyesült Királyságban a személyes képesség felmérése (PCA) 14 olyan alaptevékenységb l áll. A folamat mindkét esetben a személyes képesség felmérésével kezd dik. Finnországban például vannak olyan korai nyugdíjazási rendelkezések.

és nem ítélik meg. technikai. gyakorlat. Az Egyesült Királyságban a személy cselekv képességének korlátozottságát nem konkrét munkahelyzetekre vonatkoztatva értékelik. hogy nem képes megragadni az egy -egy munka és eyg-egy személy közötti egyezés összes olyan elemét. háború vagy ipari baleset okozta testi sérülésekhez (5% egy ujj. amelyekb l a jövedelemszerz képesség el rejelezhet lenne. és útmutatásokat tartalmaznak arra nézve. a munkaköri követelmények: iskolázottság. a szaktudás jellege (menedzseri. hogy munkát keressen. Az Egyesült Királyság esetében az vitatható. A személy által utoljára végzett munka követelményei nem tartoznak a vizsgálat körébe. stresszt rés stb. A legels ilyen táblázatok százalékos értéket kapcsoltak az egyes. a 42 bérek. hogy megállapítsák: a személy milyen munkára alkalmas. A FIS-ben leírt munkákkal megszerezhet várható jövedelmet összehasonlítják a személy korábbi jövedelmével. 50% egy láb elvesztése). illetve a szervrendszerek fizikai vagy mentális összetev in alapulnak. és így meghatározhatják a jövedelemcsökkenés százalékos mértékét. munkaid stb. Az izületi . ezek a test. valamint egyéb olyan információkkal együtt. mint az egyesült királyságbeli. és így tovább. A modern százaléktáblák már értékelik a betegség és a belgyógyászati problémák okozta károsodásokat is. és a jövedelemcsökkenés mértékét sem mérik. hogy a személyt Ämunkaképtelenként kell kezelni´. és minden jellemz meghatározott pontszámot ér. A táblázatok fejezetekre oszlanak. hogy orvosilag mi tekinthet normál állapotnak. amilyen a munkarend (m szakok. Az egyes felsorolt képességekhez számos jellemz tartozik.néhány pszichológiai szempontot alkalmaz (együttm ködés másokkal.). A FIS adatait összevetik a személyes képességfelmérés eredményeivel. hogy az illet ténylegesen munkaképtelen.). de Írországban vannak további munkaképesség -felmérések. Az összegy jtött összpontszámtól függ a döntés. Ez a meg-különböztetés még nyilvánvalóbbá vált a legutóbbi reform nyomán. még ha a segélyre jogosultság szempontjából munkaképtelenként kezelik is ket. A FIS fejlesztésére fordított intézményes er feszítések ellenére elismert tény. a 28 pontos felmérés fogalmaiban kifejezett munkakörök funkcionális képesség iránti igényeire vonatkozó információkkal. hogy a személy pillanatnyilag milyen konkrét munkára Äképes´. amely arra ösztönzi a fogyatékos embereket. tehát mindenki csak Ämunkaképesnek´ vagy Ämunkaképtelennek´ min síthet . hogy a PCA képes-e el rejelezni a személy munkavégzési kilátásait. hogy az Egyesült Királyságban nincs részleges fogyatékossági segély. amelyek nyitottabbak és mérlegel bbek a hollandiai és a nagy-britanniai rendszernél. a színvonal (az általános mutató a Äképzetlent l´ a Ätudományosig´ terjed). hogy kimondaná. Az Egyesült Királyságban a PCA és a keres foglalkozás összehasonlításának módja ett l meglehet sen eltér . de azt jelzi.). hogy a személy munkaképes-e. hogy vegyenek részt munkahely -keresési tanácsadáson. verbális stb. és a károsodások méréséhez nem egyszer újító orvosi technológiákat alkalmaznak. hogy a személyt l meg kell-e követelni. az írországi rendszer is használ hasonló képességlistát. hogy a felmérést végz k nem vizsgálják egyes konkrét munkák követelményeit. ahelyett. hollandiai munkaer piacon létez több ezer munka leírását tartalmazza. A képességfelmérésnél használt számos jellemz a mindennapos tevékenységekre (például egy csap elforgatása) vonatkozik. KÉPESSÉGCSÖKKENÉS ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS A fogyatékosság mérésének talán legismertebb eszközei a fogyatékossági táblázatok vagy százaléktáblázatok. Az egyesült királyságbeli szabályok egyik fontos jellemz je. Megjegyzend az is. Amint fentebb már megjegyeztük. Ezeknek hosszú a történetük. Az adminisztratív irányítás gyakran használja azt a formulát. Hollandiában a képességfelmérés eredményeit kifejtett módon összehasonlítják az egyes ± adatbázisban (FIS) meghatározott ± konkrét munkák elvégzéséhez szükséges képességekk A FIS a el.

amelyekkel kiküszöbölhet k a technikai jelleg mérések egyes korlátai. a munkaképességre gyakorolt hatás. Ezt Äközvetlen mérési megközelítésnek´ nevezhetjük. A gyakorlatban azonban nehéz mérni a személy képességcsökkenéséneksúlyosságát anélkül. mint a személy korlátozott alkalmassága arra. Egy bizonyos képességcsökkenésre nézve az orvos egy értékskáláról választhat konkrét értéket. és így tovább. Ezért számos százaléktábla nem kizárólag a közvetlen mérésre támaszkodik. amely kifejezi a személy életkörülményeire gyakorolt hatások különböz ségét. Visszatér fogalom a kóros soványság. mint a tüd k leveg felvételi képességével. ezek: a mindennapi életre gyakorolt hatás. hogy értelemszer en megvizsgálnák annak következményeit az olyan fontos élettevékenységekre nézve. Például a látás. és nagy hangsúlyt helyez arra. az elváltozás.) elemezték.vagy a hallásképesség elfogadott technikai eszközökkel mért csökkenése közvetlenül kifejezhet a fogyatékosság fokával. a vérnyomás és a keringés méréseit használják a határértékek megállapításához. mint amilyen például a munkavégzés. Például a légz szervi állapot jobban leírható a személy mobilitására gyakorolt hatással. Matheson és mások (2000. amelynek tárgya mindig valamely testrész: a szív.hajlékonyság. míg más fejezetekbe bevonja a fogyatékosságot okozó hatások értékelését is. amelyek az egyes testrészek képességcsökkenési százalékaiból összeadódó általános képességcsökkenés megállapítására szolgálnak. hanem lehet vé teszi a fogyatékosságot okozó hatások figyelembe 43 vételét is. hogy egy-egy diagnózishoz nagyon eltér mérték m ködési eltérések társulhatnak. vagy károsodottsága ). milyen elemeket kell bevonni annak megállapítására. a légz szervi kapacitás. A Franciaországban a COTOREP (Commission Techniqued¶Orientation et de Reclassement Professionnel) (Foglalkoztatási Tájékoztató és Pályairányító Technikai Bizottság) által alkalmazott százaléktábla a képességcsökkenés súlyosságának mértékét kifejezetten az épségre/fogyatékosságra gyakorolt hatás alapján é rtékeli . amely a diagnózis súlyosságát tükrözi. a tüd . és egy harmadik kategória. a súlyosság mértékének meghatározásakor vizsgálni kell a képességekre gyakorolt hatást. Amióta a képességcsökkentést Ärészenként´ mérik. s t néha az egyes kategóriákon belül is. a csontrendszer egyes részei. vagy táblázatok léte. az abnormitás. a képességcsökkenés általános mértéke összeadódhat több különféle testrész képességcsökkenési százalékából. más bels szervek. Még akkor is. a szóban forgó eltérés elegend -e az illet személy Ämentálisan beteg´ kategóriába sorolásához. Ez utóbbi kategória leírása megjegyzi. és a szakterületen gyakran hivatkozott Tartós képességcsökkenés-mérési útmutató különböz Ämérési szinteket´ alkalmaz az egyes kategóriák között. az elégtelenség. A mentális egészség problémái szükségképpen úgy nyilvánulnak meg. hogy az Amerikai Orvosi Egyesület (USA) által kidolgozott. A képességcsökkenés alapú megközelítés egyik jele az olyan szabályok. hogy a normától való. az anomália. amelyek a Ämegfigyelt jelekt l és a leírt tünetekt l´ egészen a Äkonkrét munkam veletek elvégzésére való képtelenségig´ terjednek.és csontrendszeri képességcsökkenések felmérésére. A Äklasszikus´ százaléktáblák a fogyatékosság fokát a személy képességcsökkenési fogalmakban leírt egészségi állapotából közvetlenül adják meg. Egyes esetekben a fogyatékosságot okozó hatásokat figyelembe vev megközelítés olyan módszereket ad a képességcsökkenés súlyosságának mérésére. Például a ÄValoración de las situaciones de minusvalía´ (VM) (fogyatékosságiállapot-felmérés) cím spanyol útmutató közvetlen mérési megközelítést alkalmaz az izom. Az európai uniós államokban használatos százaléktábláknál is számos esetben találkoztunk ilyen vegyes megközelítésekkel. hogy gyakran vegyesen alkalmazzák a Äközvetlen mérési´ és a Äfogyatékosságot okozó hatásokat´ figyelembe vev megközelítést. A képességcsökkenési rubrikák leírásának egyik nehézsége. ha a képességcsökkenés ténye nyilvánvaló (például megfigyelhet a személy agyi rendellenessége. hogy bizonyos dolgokat megtegyen. A rubrikák sajátos nyelvezet ek. A mentális betegségek fejezetében a fogyatékosság osztályozása három összetev alapján történik.

A Portugáliában és Görögországban a biztosítóintézetek által használt fogyatékossági táblázatok törvényerej el írások. ilyen a koherencia (a személy képes-e társalogni és ésszer . gyakran olyan emberekre. Ebb l a néz pontból a képességcsökkenési táblázatok szabályozó eszközként m ködnek a kártérítésr l folyó olyan viták megoldásában. és amelyre a jogviták eldöntésekor a bíróság is hivatkozik. mint kísérlet arra. a jogi megoldás lehet sége nyitott. nyilvánvaló azonban. akik sohasem dolgoztak. és ezek a leírások különböz fogyatékossági értékeket rendelhetnek különféle foglalkoztatási területekhez. vagy enyhítsék a vitákat. Noha elkerülhet . hogy egyoldalú megoldást kényszerítsen a másik félre (a fogyatékos személyre).és az állami szervezetekre egyaránt vonatkozik. E táblák tartalmaznak némi világosan kimondott megfontolást a munkaer -piaci keresletre vonatkozóan. amely a magán. a helyeket). és egyöntet séget kényszerítsenek a szerepl kre. hogy az INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (Országos Társadalombiztosító Intézet) saját Äönálló technikai hatalmat´ hozott létre a leírások elkészítésével. a napszakokat. a képzésben is használatos). A bírósághoz fordulás lehet sége természetesen adott a fogyatékos emberek számára a fentebb tárgyalt procedurális és munkaképtelenség alapú rendszerekben is. és ez a szándék húzódhat meg amögött is. felfedezhet a belga nemzeti jelentés azon részében is. amely a diagnózisra és a képességcsökkenésre vonatkozó orvosi adatokat összekapcsolja a munkában és a mindennapi életben megmutatkozó konkrét korlátozottságokkal. és ez árnyalja a felek stratégiáját. Meglátásunk szerint a fogyatékossági táblázatokkal dolgozó intézmények kevésbé fejlett irányítási struktúrával rendelkeznek és kevésbé számonkérhet k. akkor terjedelmes leírásokban foglalkoznak a képességcsökkenés fogyatékosságot okozó hatásával a személy bizonyos munka elvégzésére való alkalmasságának fényében. amelyek egyenl felek között folynak abban az értelemben. értelmes módon viselkedni). de nem adnak útmutatást arra nézve. a személyi higiénia. hogy ezek a rendszerek több hatalomra és felhatalmazásra törekednek a vita és fellebbezés nélküli rendezések elérése érdekében. Ezzel szemben. hogy a fogyatékossági táblázatok használata más országok magánszektorában szintén igen elterjedt. 44 hogy egyikük (a biztosító) nem rendelkezik azzal a hatalommal és felhatalmazással. amelyek a procedurális és a munkaképtelenségi megközelítést alkalmazzák. . A spanyol VM és a francia COTOREP százaléktábláját egyaránt a biztosítási alapú jövedelempótló támogatások körén kívül alkalmazzák. fejezetben tárgyaljuk. Létrejött a technikai ismeretek törzsanyaga (írott formában. amelyek a képességcsökkenés alapú megközelítésre támaszkodnak. amikor a biztosítóintézetek képességcsökkenés alapú megközelítést alkalmaznak. Az INPS számos irányvonalat adott ki konkrét állapotokra vonatkozóan. amelyek mértékét közvetlenül méri). mint azok. hogy a némileg ± de még elfogadható mértékben ± önkényes képességcsökkenési táblázatokkal megel zzék. A különféle képességcsökkenések következményeit az autonóm szférák fogalmaiban írja le. Az a törekvés. Ezt a kérdést a kés bbiekben a 4. Az olaszországi jelentés felhívja a figyelmet arra.(kivéve az érzékszerviképesség-csökkenéseket. hogy csökkentsék a fogyatékosság meghatározásának ügyleti költségeit. Olaszországban és Spanyolországban nincs a biztosítóintézetekre nézve törvényileg kötelez százaléktábla. A módszereket és az eszközöket az intézeteknél dolgozó orvosok fejlesztették ki. a tájékozódás (a személy felismerie az id t. hogy adott ügy végül bíróság elé kerüljön. A táblázatok úgy is tekinthet k. az öltözködés stb. hogy a kérdéses személy korábbi foglalkozása miként befolyásolhatja a felmérést. ezek az intézetek maguk dolgozták ki saját felmérési és értékelési módszereiket. noha a gyakorlatban a táblázatokat meglehet sen rugalmasan alkalmazzák. A kormány a törvényi szabályozással létrehozta a fogyatékosság meghatározásának egyöntet megközelítését. amely a munkahelyi sérülésekkel és a foglalkozási betegségekkel kapcsolatos intézkedéseket (IIOD) tárgyalja.

Németországban és Ausztriában például a biztosítóintézetek jelent s forrásokat fordítanak önálló technikai döntési hatáskörük kialakítására részletes útmutatók és leírások készítésével. A JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK NEM FOGYATÉKOSSÁGI SZEMPONTJAI Az eddigiekben elmondottak f leg a biztosítási járadékok odaítélését célzó munkaképtelenségfelmérésekre vonatkoztak. A felmérési módok és eszközök kidolgozásának folyamata önmagában olyan területnek tekinthet . de a biztosítás alapú juttatásoknál soha. Spanyolország. és mint az alábbiakban látni fogjuk. Minthogy a fogyatékossági jövedelempótló támogatásban való részesülés els számú feltétele az. Norvégiától és Finnországtól az orvosoknak a biztosítási rendszeren belüli meghatározó szerepe tekintetében: utóbbi országok viszonylag nagy hangsúlyt helyeznek az orvosi diagnózisokra és az orvosi adatokra (Dánia külön kategóriát képez. hogy maradéktalanul megvizsgáljuk ezt a feltételezést. Ausztriától. hogy a fogyatékosság és a munkanélküliség megkülönböztetése dönt fontosságú a biztosítóintézetek közötti feladatmegosztás szempontjából. mint politikai dokumentumoknak tekintik. függetlenül attól. Az európai uniós államokban azt találtuk. és az ebben részt vev személyi állomány teljes egészében orvosokból áll. köztük orvosokat és más szakembereket. Az ebben a szakaszban tárgyalt megközelítések bizonyos mértékig átfedik a fentebb tárgyalt procedurális megközelítéseket. fogyatékosokat. hogy néha nem kategorikus megközelítést alkalmaznak a jövedelemteszt alapján adott támogatás (ellátás) terén. azonban nem áll rendelkezésünkre elegend adat ahhoz. Ellenz i azzal érvelnek. fogyatékosság. és a tendenciát tekintve id sebb korú dolgozók. Hollandiában és az Egyesült Királyságban 45 alacsonyak a járulékok és általános munkaer -piaci tesztet használnak). és hangsúlyozzák azok hasznosságát a hivatalok és a régiók döntéshozatali összhangjának javítása szempontjából. hogy a fogyatékosságfelmérés nem pusztán orvostechnikai kérdés. mert nincs fogyatékossági biztosítási rendszere. ha nem adnak szélesebb politikai kitekintést és ha kritikának. Portugália. semmint kivételnek számít Európában. Az összes említett ország különbözik viszont Svédországtól. szomszédainál kevésbé mutat orvosi irányultságot). Olaszország és Görögország azonban eltér Németországtól. hogy a konzultáció nem jutott el az egyezséghez: a PCA m ködését sok támadás és kritika éri). Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a PCA (Personal Capability Assessment) (személyes képességfelmérés) a résztvev k széles körét foglalja magában. amelyen különféle szakmai csoportok gyakorolják hatáskörüket. hogy a felmért személyek közül sokan korábban munkában álltak. amelyben mindenki támogatást kapna. Ugyanakkor a járulékfizetési kötelezettségek jelent s mértékben különböznek az egyes országokban. E megközelítés támogatói a leírásokat inkább technikai eszközöknek. például gondozási szükséglet. egyes államokban egyértelm az orvosok irányító jellege a kidolgozásban és a felülvizsgálati eljárásokban. Az e juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek biztosítják. vagy más tényez . Lehet bizonyos összefüggés a járulékfizetési kötelezettség Äsúlya´ és az el zetes munkaképességi tesztek alkalmazása között (például Spanyolországban és Olaszországban magasak a járulékok és el zetes munkavégzési tesztet is alkalmaznak. az utóbbi országcsoportban a rehabilitációs szolgáltatások látható hiánya összekapcsolódik a pénzbeli ellátásokkal. vitának vannak kitéve. A munkanélküliségi biztosítóintézmények és a fogyatékossági támogató rendszerek intézményei elkülönülnek egymástól még a skandináv országokban . hogy ennek oka munkanélküliség. és a fogyatékos emberek szervezeteinek vezet it. Ez a széttagoltság inkább szabálynak. hogy valaki ne dolgozzon. aki nem dolgozik. (Meghökkent azonban. ezek a nagyközönség számára nem egykönnyen elérhet k. és eszközei nem lehetnek legitimek. mert a biztosítóintézetek elkülönült igazgatási és finanszírozási struktúrákkal rendelkeznek. elképzelhet olyan nem kategorikus megközelítés is. Ennek egyik magyarázata. Franciaországtól és Belgiumtól abban a tekintetben. hogy a készpénzjuttatások milyen mértékben különölnek el az egészségügyi szolgáltatásoktól.a jogi orvosszakért i jelentés szokásos formáját követve. Egyes rendszereket az igazgatást végz szervezeteken belül alakítottak ki.

de a támogatási rendszer összevont. Az egyik logika szerint a súlyosabban fogyatékos embereknek fogyatékosságukból adódóan magasabbak a létfenntartási költségeik. A jelenleg folyamatban lev dániai reformokban ez a logika fedezhet fel. a központi kormányok a költségvetésiegyensúly-hiány leküzdésére tett er feszítéseikkel csökkenteni igyekeznek egyes társadalombiztosítási intézmények hagyományos szakpolitikai önállóságát. vagy követelmény látszik megfelel nek a juttatás kedvezményezettje számára. kedvezményezettjei számának növekedése a kategorikusabb megközelítés alkalmazásának irányába hatna. Ezeknek a megkülönböztetéseknek a logikája azonban nem teljesen világos. amely félig magán alapú). de a fogyatékossági kategóriát mégis fenntartják. hogy tükrözze a létfenntartási pluszköltséget. Ezt a lehet séget komolyabban is megvitatták Franciaországban. annak ellenére. akkor a fogyatékosság felmérésének ebb l a pluszköltségb l kell kiindulnia és nem a munkaképtelenségb l. vagy az önálló életvitel más vonatkozásaihoz adott támogatás ± a szociális szolgáltatásokról szóló törvény körébe tartozó külön rendelkezések vonatkoznak. hogy a nem kategorikus megközelítésnek nincs intézményi akadálya. akkor csökkenne a külön kategorikus fogyatékossági támogatások iránti igény. Ez hozzájárult néhány meghökkent újításhoz atekintetben. Mint feljebb már szó esett róla. Mindazonáltal a nem kategorikus megközelítés el tt jelent s intézményi korlátok magasodnak. Dániában nincs fogyatékossági biztosítási rendszer (kivétel ez alól az üzemi balesetek és a foglalkozási betegségek elleni biztosítás. ahogy Dániában a fogyatékossági kategóriát alkalmazzák a jövedelempót ó l szakpolitikai intézkedések terén. hogy az egyes emberek ADL-támogatás és egyéb Äintegrációs támogatások´ iránti igényei közötti különbségek tükröz dhetnek az egyes egyéni felmérésekben. Azonban. Érzékelhet a nagyobb integráció irányába mutató tendencia. hogy összevont megközelítéseket alkalmaznak a szociálpolitikában. ezért a támogatás mértékének a fogyatékosság súlyosságával arányosan kell emelkednie.is. Egyes államokban a biztosítási rendszer széttagolt. Az egyéni értékelés azonban költséges és túlzottan önkényesnek is tekinthet . és a központi kormány jelent s mértékben egységesíti mind az intézkedéseket. A nem kategorikus szociális támogató rendszer egyik fontos példája a németországi Sozialhilfe (szociális segély). ami azt jelenti. a kategória megkülönböztetése arra használható. és nem orvosi szempontú. Az Egyesült Királyság és Írország példával szolgál arra. hogy meghatározzák. hogy a kategorikus megkülönböztetés célja. A jövedelempótlás és az aktivizáló rendszer 2003-tól csak a Ämunkaképességre´ összpontosít. az Egyesült Királyságban azonban a fogyatékos emberek foglalkoztatását ösztönz szakpoli ikai változások t megingatták ezt a megkülönböztetést. A fogyatékosok jövedelempótlása be van építve az általános szociális támogatásba. A munkaképesség fogalom vonatkozik a munkavégzés minden akadályára. ha a munkaképesség csökkenése nagyobb mérték (ezt súlyosabb funkcionális rendellenességek jelzik). orvosi és/vagy szociális okok miatt. hogy az elmúlt húsz év reformjai nyomán jelent sen er södött a biztosítási rendszer szakpolitikai koordinációja. ahelyett. A Sozialhilfe bevallottan maradványjuttatásnak készült. A szociális segély m ködtetésének központi elve az egyéni felmérés. ahol létezik egy általános szociális támogatás (RMI ± Revenu Minimum d¶Insertion). amelyekr l pedig azt gondolnánk. 46 Lehetséges. A fogyatékossággal orvosilag összefügg igényekre ± amilyen például az ADL-hez. milyen adminisztratív szabály. Hollandia szintén elkülönült intézményi struktúrákkal rendelkezik. (részvételi . Magasabb nyugdíjat jelenleg akkor adnak. ha az igényl munkaképessége legalább a felére csökkent. hogy beépítenék e támogatásokat a f jövedelempótló juttatások közé. ha az t mondjuk. mind a finanszírozást. akkor az odaítélt támogatás (és különösen a jövedelemteszt) az általános szociális támogatásnak felel meg. A legalacsonyabb szint fogyatékossági nyugdíjat akkor ítélik meg. hogy ha az általános jövedelemteszt alapú támogatások szélesebb körben hozzáférhet ek és biztonságosabban finanszírozottak lennének. Ha szociális okokból.

de az AAH b kez bb (különösen az egyedülállóak számára). és várhatóan mennyit profitál bel lük. de attól független is lehet. 3. Foglalkoztatási intézkedések A Marshaw és Reno által bemutatott egyszer rendszer. Spanyolországban és Portugáliában). A továbbiakban az európai uniós államok által alkalmazott foglalkoztatáspolitikákat három csoportba soroljuk: specifikusan fogyatékosságfügg beavatkozások (a rehabilitációs programokat is . Olaszországban. hogy a személy mennyire igényli ezeket a szolgáltatásokat. hanem a Ämunkától való eltávolodásként´ ragadja meg. Általánosabb értelemben a szociális támogatórendszerek képesek felszívni enyhébb fogyatékossággal rendelkez embereket. azt sugallja. vagy szándéka szerint a kvóta diszkriminációellenes szakpolitikai intézkedés-e. Amikor az RMI-t (1988-ban) bevezették. különféle kategóriába tartozó dolgozókat alkalmaznak. Ha igen. akkor a vonatkozó definíciót is más kritériumokból kell levezetni. Noha a rehabilitáció természetesen kapcsolódhat a fogyatékossághoz. amely 2002 januárjában lépett hatályba a képz és rehabilitációs intézmények szolgáltatásaihoz való hozzáférés tárgyában. (feln ttkori fogyatékossági segély). hogy a szakmai rehabilitációhoz (VR) való hozzáférés odaítéléséhez használatos fogyatékosságdefiníciónak arra kell irányulnia. Amint az ADL-támogatás példája mutatja. ez pedig alátámasztja ezt a megközelítést. Ez a fejlemény tette újra nyitottá az RMI és az AAH közötti kapcsolat kérdését. e támogatás mértéke és id tartama az egyes kategóriák szerint eltér lehet (például más mérték vonatkozik a tartósan munkanélkülire. számos foglalkoztatási intézkedés hasznos lehet az olyan embe rek szélesebb köre számára is. és ezt a támogatást a Äfogyatékosnak´ min sített személyek számára hosszabb ideig folyósíthatja. A törvény a tartósan munkanélküli és a fogyatékos embereket egyaránt Äkiszolgáltatottnak´ min síti. azok nem igénylik a rehabilitációt és nincs is hasznuk bel le. és ez az akadályoztatás összefügghet valamilyen egészségi problémával. hogy az RMI kedvezményezettjei közül jó néhányan valamilyen egészségkárosodással élnek. Amint az alábbiakban látni fogjuk. mint másoknak. és ezzel csökkenteni képesek a kifejezetten fogyatékossági támogatások iránti igényt. A tagállamokban a fogyatékosfoglalkoztatás-politika másik fontos területe a kvóták alkalmazása. akik a foglalkoztatásban akadályoztatott. Például: a Foglalkoztatási Szolgálat adhat megélhetési támogatást képzésben részt vev knek. akkor vita volt arról. különösen mivel a kutatás is azt mutatja. Ezzel szemben azokban az országokban. illetve ahol az ellátás a helyi költségvetési megszorításoktól és/vagy meglehet sen önkényes döntésekt l függ (különösen Görögországban. Ha azonban a tagállamokban a foglalkoztatási intézkedések terén használatos definíciókat elemezzük. és más a fogyatékosra). akkor a kép már nem ennyire egyértelm . Ez a rendelkezés jelzi a munkanélküliség új koncepciójának a kialakulását. természetesnek látszik a kapcsolat a rehabilitáció és az egészségi állapot között. és jövedelemtesztje kevésbé szigorú. van azonban bizonyos kétértelm ség abban a tekintetben. e felfogás a problémát nem a Ämunka elvesztéseként´. hogy milyen alapon tesznek különbséget az (akkor már létez ) AAH odaítéléséhez képest. Támogatás adható a munkaadóknak.minimumsegély) valamint egy fogyatékosoknak nyújtott támogatás (AAH ± Allocation pour l¶Adulte Handicapé).3. A vita nemrégiben újra fellángolt egy új törvény nyomán. amellyel jelentésünk e részét bevezettük. E terület még bevételt is hoz a nemteljesítési bírságokból. Mindkett jövedelemteszt alapú. ahol nincs semmiféle általános szociális támogatórendszer. hogy a kvótára vonatkozó fogyatékosságdefiníciónak az egyén korlátozottságára és ebb l fakadó álláshoz jutási nehézségeire kell-e összpontosítania. amelyeket a fogyatékosok foglalkoztatásának el mozdítása terén különös felel sséget visel szervezetekre rónak ki. ott a szükséget szenved emberek er teljes ösztönzést éreznek a fogyatékos-besorolás megszerzésére. akik akadályoztatva vannak a foglalkoztatás terén. Akiknek nincsenek számottev egészségi problémáik.

és végül kvótarendszerek. még akkor is. ez arra utal. FOGYATÉKOSSÁGFÜGG KÜLÖNLEGES BEAVATKOZÁSOK Itt a következ intézkedésekkel foglalkozunk: rehabilitációs szolgáltatások. hogy speciális. Ezeket a rendszereket részletesen megtárgyaljuk a kvótákkal foglalkozó részben. a munkában maradást akadályozó más tényez k közötti összefüggés.: a Ädefiníciók´ tárgyalását az 1. Ennek az egyik eredménye az. éppen ellenkez leg. mások a szociális szolgáltatásokhoz. védett munkahelyek és munkahelyi adaptáció. illetve az általános fogyatékossági felmérésen el kell érniük egy bizonyos pontszámot ahhoz. és az illet személy fogyatékosi mivoltától függ. hogy az ezzel járó pénzügyi terhek kit terhelnek. hogy jogosulttá váljanak védett munkahelyre vagy ahhoz hasonló támogatásra. A szociális ellátások terén az emberek különböz utakon-módokon (például orvosi beutalással) juthatnak a fogyatékosságfügg szolgáltatásokra jogosultak körébe. ahol fogyatékosságügyi nyilvántartási. átalakításához valamilyen pénzügyi támogatást lehet juttatni a munkaadónak. hogy különleges intézkedésekre van szükség. ahelyett. hogy az intézkedések nem érik el a fogyatékos embereket. hanem azt is. Az igényt elutasíthatják. Azokban az országokban (például Németországban. akiknek nincs semmiféle egészségi problémájuk. vagyis vannak olyan más feladatok. A tanulmány által vizsgált országokban az intézkedések változatos sokasága tartozik ebbe a kategóriába. hogy azt állapítanák meg: az illet jogosult-e a szolgáltatásokra. amelyeket külön segítség nélkül is el tudna látni (ezt a kérdést az 5. Az általános felmérés lehet ségét felvet másik helyzet az. Például a munkaadók általában kötelesek biztonságos és megfelel munkahelyi környezetet teremteni összes dolgozójuk számára. miközben az illet nem általános értelemben véve fogyatékos. amelyek fennállása esetén a fogyatékosság általános felmérése még azel tt megtörténik. például képzési támogatások. hogy a forrástakarékosság érdekében szigorúan kijelöljék a határokat. Vannak azonban olyan körülmények is. hogy a szolgáltatók gyakran folyamodnak képességcsökkenés alapú fogyatékosságdefinícióhoz juttatásaik odaítélésekor. Ilyen körülmények között a felmérések a személyes igények megállapítására irányulhatnak. hogy a szolgáltatók nem szükségszer en elkötelezettek az iránt. hogy az illet általános funkcionális szintje oly mértékben korlátozott-e. ÁLTALÁNOS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK A különleges fogyatékosságfügg intézkedésekkel ellentétben az általános foglalkoztatási szolgáltatások hasznosak lehetnek azok számára is. hogy minden egyes 47 területen külön kérdés a fogyatékosság vonatkozó definíciója valamint a fogyatékosság és a munkába állást. Kimutatjuk. illetve általános felmérési rendszerek léteznek. ha a dolgozó például különösen költséges átalakítást igényelne nagyon specializált különleges feladat ellátásához. fejezetben tárgyaljuk). fejezetben). azért aggódhatnak. Ausztriában és Spanyolországban). de a fogyatékos dolgozó munkahelyének alkalmazkodásához. Közülük egyesek a társadalombiztosítási rendszerekhez kapcsolódnak. A finanszírozó hatóság fontolóra veheti nemcsak a dolgozó adaptáció iránti igényét. A nehezen elhelyezhet személyek beazonosítása f leg tapasztalati úton történik. fogyatékosságra irányuló intézkedést hoznak. elhelyezkedési segélyek. annak eredményeként a fogyatékosság felmérése nem rutinszer en megkövetelt és a definíciók is homályosak lehetnek. ha a fogyatékosság természetével és következményeivel kapcsolatos felfogásuk nem képességcsökkenés alapú (vö. és amelyek gyakran különleges képességcsökkenéssel sújtott emberekre irányulnak. ott az embereknek rendszerint regisztráltatniuk kell magukat. El fordulhat. amíg a nehezen elhelyezhet . hogy az már indokolja közpénz ilyen célú felhasználását. Egyes államokban a foglalkoztatási szolgálatok a Änehezen elhelyezhet ´ néven emlegetett embercsoportra összpontosítják er feszítéseiket. Az intézkedések gyakorta képességcsökkenésre irányultak: létezhetnek például különleges intézkedések a vak vagy a siket emberek számára. amikor a munkahely alkalmazkodására* van szükség. amelyeket nagymértékben öncélúaknak látunk. Nem lenne azonban szerencsés megvárni. megint mások er sen támaszkodnak az önkéntes. általános foglalkoztatási intézkedések. Ha valaki bizonyos ideig munkanélküli volt.ideértve). illetve a jótékonysági tevékenységekre.

mint inkább az egyéb idevágó tényez kre. hanem inkább a hátrányos munkaer -piaci helyzett l. Ezek a példák bemutatnak néhány olyan nehézséget. másrészt azonban ezáltal a források elterel dhetnek a súlyosan fogyatékosoktól vagy a testi fogyatékosoktól azok felé. másrészt arra. A Foglalkoztatási Szolgálat által fogyatékosnak elismert személyek számára a segélyek és más intézkedések jóval gazdagabb eszköztára áll rendelkezésre. amikor a foglalkoztatáspolitikai célú fogyatékosságfelméréseket végzik. Mi ezért úgy találtuk. 1995. hogy ne annyira a képességcsökkenésekre koncentráljanak. akik szociális beilleszkedési problémákkal küzdenek (Bengtsson. Az Országos Ellen rzési Hivatal egyik jelentése azt jelezte. amilyen például az alacsony iskolázottság vagy az egészségi állapottal összefügg hátrányos helyzet. ezért a foglalkoztatási szolgálatoknak keresniük kell a tartós munkanélküliség kockázatának olyan más mutatóit is. és a hátrányos helyzet els dleges mutatója. amely a fogyatékosok és más csoportok közötti foglalkoztatáspolitikai összefüggéseket érinti. amelyek els dlegesen a nehezen elhelyezhet emberekre irányulnak. a felmérések pedig azokra a képességkorlátozottságokra irányulnak.). A források sokkal sz kebben csordogálnak.). Az a felismerés. Ausztriában a munkaer -piaci szolgáltatásokról szóló törvény (AMSG) és Finnországban a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései szolgálnak példával az olyan intézkedésekre. amelyek a fogyatékosság megfelel foglalkoztatáspoltikai i definíciójának keresése során adódnak. Egyrészt ezzel a f áramba helyezéssel megkerülhet a fogyatékosság definiálásának gondja. hogy . A munkanélküliség az ilyen intézkedések kedvezményezettjévé válásnak a f eleme. Az ilyen intézkedések gyakran szorosan kapcsolódnak a munkanélküliellátások f áramához. berendezéssel. mekkora a valószín sége. hogy lehet vé tegyék számukra e foglalkozással összefügg juttatások igénybe vételét. arra indíthatja az ügyintéz ket ± akiknek a f gondja az emberek elhelyezése valamilyen munkába ±. és pótlólagos források helyezhet k ki. hogy a tartósan munkanélküliek el tt normál esetben elzárt intézkedések könnyebben hozzáférhet ek legyenek a számukra. hogy valaki nehezen elhelyezhet nek bizonyul. hogy az irodák egyre fokozódó mértékben min sítik a nehezen elhelyezhet ket foglalkozási szempontból fogyatékosnak. hogy a foglalkoztatási programokba való bekerülés nem a fogyatékossá min sítést l függ. Végs soron a foglalkoztatási intézkedések Äf áramba helyezhet k´ azzal. amelyek nem szükségszer en sz kítik a foglalkoztathatóságot. A finnországi jelentés több olyan kérdéssel foglalkozik. és a fogyatékosi mivolthoz f z d el nyök néha megkérd jelezhet k. hogy a személy fogyatékosnak min síthet annak érdekében. nem igényelnek semmiféle különleges intézkedést. Néhány évig a fogyatékosok jelentették az egyetlen Äspeciális´ csoportot a foglalkoztatási szolgáltatások terén. Az egészségi állapotot mutatóként használják annak megállapítására. hozzáférhet séggel stb. a segélyek hozzáférhet sége. amelyek érintik a foglalkoztathatóságot.személyek fedik fel magukat. újabban azonban a Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységének gócpontja áttev dött más olyan csoportokra. hogy ezeken a rendszereken belül a fogyatékosság alapján speciális szolgáltatások adhatók. 48 * A fogyatékos személy igényeihez és lehet ségeihez igazodó felszereléssel. A svédországi jelentés ezzel ellentétes kérdéskört mutat be. hogy az egy bizonyos képességcsökkenés és a munkaképesség közötti kapcsolatot egész sor zavaró tényez befolyásolhatja (az orvosi beavatkozás sikeressége. bármi is legyen annak az oka. történ ellátására ± a fordító megjegyzése. amilyenek a tartósan munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek. A Svédországban használatos implicit definíciók abban az értelemben lényegbevágóak. Azok a képességcsökkenések. E csoporton belül az emberek fogyatékosságának felmérése felhasználható egyrészt különleges intézkedésekhez. a személy egyéb képességei stb. segédeszközzel.

hogy nehezen derül ki bel le. A belga CAO-26 rendszerben (kollektív bérmegállapodási rendszer) munkaügyi felügyel ellen rzi a munkában mutatott személyes teljesítményt. Írországban és Hollandiában a jövedelempótló támogatásra való el zetes min sítés az egyik f módszer arra. Ez a probléma a segélyrendszerek m ködtetésében is megjelenik. amely jól illeszkedik megmaradt funkcionális képességeihez. hogy segélyjogosultságot nyerjen. Írországban a jövedelempótló támogatásban részesülés a lényeges feltétele annak. mert túlzott mértékben támaszkodik a munkaadó és a segélyfolyósító közötti megállapodásra. A képességcsökkenés alapú megközelítést néha azzal az érveléssel védik. amelynek célja. és arra a megállapításra juthat.2. amely meghatározza annak alapvet kritériumát. újabban azonban külön képzési támogatást vezettek be. Egy diszkrimációellenes szakpolitikai intézkedés. hogy utóbbi rendszerben ez a segély súlytalanná válásának nagyobb kockázatával jár. hogy valaki segélyt kapjon létfenntartási költségekre abban az esetben. Ezt a megközelítést alkalmazzák Franciaországban is. hogy az illet termelékenysége nem esett vissza annyira. hogy a legsúlyosabban hátrányos helyzet emberekre szánt források eltérít dnek a kevésbé fogyatékos emberek felé. hogy a Foglalkoztatási Szolgálat hogyan segíti a fogyatékos embereket olyan fogyatékosságdefiníció alkalmazásával. vagy közhasznú munkát vállal.igénybe vehesse a megfelel intézkedéseket. hogy funkcionálisan korlátozott személy maradéktalanul produktív lehet olyan különleges munkakörben. Ezért kívánatos lenne annak ellen rzése. ha képzésben vesz részt. szakasz). hogy megállapítsák a fogyatékos emberek foglalkoztatási intézkedésekre való jogosultságát. hogy annak célja nemcsak a csökkent képesség emberek védelme. a diszkriminációellenes intézkedések céljára szolgáló fogyatékosságdefiníció az ilyen intézkedéseket alátámasztó diszkriminációfogalomtól és egyenl bánásmód-fogalomtól függ. míg a spanyol VM a Äfogyatékosító hatásokat´ elemzi (lásd 3. amely nem áll a szolgálat ellen rzése alatt. mint egy testileg ép. ahol a COTOREP által ÄTH´ (travailleur handicapé) (fogyatékos dolgozó) besorolást kapott alkalmazottak segélyezése az általános (A. Az e rendszerekben alkalmazott általános fogyatékosságfelmérés rendszerint a funkcionális korlátozottság elemzésére támaszkodik. Úgy t nik. Ugyanis elképzelhet például. KVÓTARENDSZEREK Németországban. de nála kevésbé képzett ember. Ezzel szemben a hollandiai VIP (Vlaamse Inschakelingspremie) rendszer olyan segélyt ad. hanem azoké is. és nem a személy munkában elért teljesítménye ellen rzésének eredményét l. Ausztriában és Spanyolországban a kvóta megállapításához használatos fogyatékosságdefiníció a képességcsökkenési táblázaton alapul. Ezzel az elgondolással az a baj. Még inkább valószín síthet . miként fogalmazható meg olyan küls definíció. C) besorolástól függ. amikor ez a tulajdonság oly sok esetleges tényez t l függhet. hogy a pénzt olyan fogyatékosok támogatására költik. hogy valaki mennyire nehezen elhelyezhet . ahol fennáll annak a kockázata. A németországi és az ausztriai táblázatok messzemen en támaszkodnak a Äközvetlen mérésekre´. még akkor sem. . amelyet a jövedelempótló támogatásra jogosultság megállapítására szolgáló munkaképtelenségi felmérésnél használnak. vagy egyáltalán nem rontják a lényeges funkcionális m ködést. Az alapjául szolgáló koncepcionális keret így hasonló ahhoz. a CAO-26 rendszer viszont azért bírálható. Mindazonáltal a finanszírozó hatóságok szemszögéb l nézve fennáll az a veszély. mivel bizonyos képességcsökkenések nem jelent sen. B. Amint azt majd az 5. akiket képességcsökkenésük miatt diszkrimináció fenyeget. amely az illet általános fogyatékossági besorolásától 49 függ. akik a maguk sajátos munkájában tökéletesen produktívak. Ezt számos elemz elismeri. ha megkapta az általános fogyatékos-min sítést. fejezetben tárgyaljuk. hogy egy jól képzett kerekesszéket használó személy bizonyos körülmények között jobban elhelyezhet . Az Egyesült Királyságban. Fentebb már megjegyeztük. hogy ez a helyzet el áll a képességcsökkenés alapú megközelítés esetén.

amely végrehajtja a kvótapolitikát. A fogyatékos személy oldaláról nagyobb hangsúly helyez dik az olyan állás megtalálására. de valójában nem azok. A legújabb németországi kezdeményezések több pénzügyi támogatást tesznek elérhet vé a munkaadók számára (a támogatások elnyerésének szabályait tárgyalásos úton rögzítik). hogy minden változtatás vitákat szül. ahol a foglalkoztatási szolgálatok továbbra is rendelkeznek némi hatalommal abban. Mind Franciaországban. vagy el ítéletes valamely sajátos fogyatékosság tekintetében. A munkáltató az a szervezet. amely magában foglalja azokat az embereket is. akkor a Älefölözés´ problémája diszkriminációs problémává válik. hogy enyhítse ezt a szervezeti problémát: a kvóta teljesítését összekapcsolták a fogyatékos emberek foglalkoztatását el mozdító vezetési tervek elfogadásával és a diszkriminatív foglalkoztatási gyakorlat visszaszorításával. A munkáltató kedvezhet azoknak a dolgozóknak. vagy nagyobb rokonszenvet ébreszt (például a testi fogyatékosoknak a szellemi fogyatékosokkal szemben). a szelekciós eljárás azonban kritikát gerjeszt. hogy a munkaadókat rábírják egyes konkrét személyek egyes megüresedett munkakörökben való foglalkoztatására. és tárgyalásos alapon támogatást adnak e tervek megvalósításához. hogy az összes érdekelt felet kielégítené. a fogyatékos embereknek a kvóta szempontjából történ beazonosításatovábbra is megoldatlan kérdés maradt. és valószín tlen. Csekély a politikai indíték az RSV megváltoztatására. amelyekben a kvótateljesítésért felel s intézmények szorosabban együttm ködnek a munkaadókkal. hogy elfogadható. ami arra ösztönzi t. Noha e reformok eredményeként a kvóták m ködtetése jobban igazodik a diszkriminációellenes gyakorlathoz. Az ilyen vezet i-szervezeti probléma szabályozással nem oldható meg: a munkaadók viselkedését és stratégiáját úgy kell befolyásolni. akiknek képességei csekély mértékben csökkentek. Ha a munkaadó rosszul tájékozott. de az orvosok úgy tartják. illetve akik csak látszólag csökkent képesség ek. és nem úgy. hogy Älefölözze´. A kvótának valamilyen módon szelektívnek kell lennie. mind Németországban olyan szakpolitikai intézkedéseket vezettek be. idejétmúlt orvosi vélelmeken és társadalmi magatartásokon alapulnak. azaz kiválogassa azokat a fogyatékos dolgozókat. Olaszországban. akiknek a korlátozottsága a legkevésbé zavaró abban a munkakörben. A fogyatékosság ilyen tág definíciója azonban nem használható a kvóta alapjaként. akiknek a fogyatékossága kevésbé érzékelhet . Az 1990-es évekt l Franciaországban is nagyobb hangsúlyt helyeznek arra. de nem könny olyan új kvótákat megfogalmazni. hogy a munkaadók fejlesztési terveket készítsenek a fogyatékos emberek beillesztése céljából. A munkaadó több információval rendelkezik a fogyatékos személy korlátozottságának súlyosságáról speciális helyzetekben. mint egy önmagában m köd szabályozó mechanizmus. Összefoglalás . amely megfelel a személy törekvéseinek és preferenciáinak. Széles körben elismert például. Számos ország megreformálta kvótapolitikáját. mint a hagyományos szabályozói 50 modellben. hogy az osztrák RSV (a fogyatékosság mértének meghatározására szolgáló irányelveket tartalmazó rendelet) elavult. mert nyilvánvaló. hogy elkészítsék a kérelmez k részletes profilját és javítsák az egyezést a nyilvántartásban szerepl fogyatékos dolgozók és a szóba jöhet munkahelyek között. és bátorítják a fogyatékos dolgozók elhelyezésének proaktívabb és széleskör bb megközelítését. hogy embereket fogyatékosnak min sít. A jelenleg használt egyes fogyatékossági besorolásoknak hosszú történetük van. amelyek megfelel en felválthatnák ket. és a kvóta teljesítése úgy is tekinthet . ha rugalmasan alkalmazzák. mint a diszkrimináció-mentességre irányuló szakpolitikai intézkedések hatékonyságának monitorozása. hogy a munkaadók viselkedése minél inkább összhangban legyen a politikai döntéshozók céljaival. jelenleg több er feszítést tesznek arra. mivel a kvóta azáltal. A fogyatékosságnak a kvóták létrehozása céljából történ felmérése által felvetett problémák bizonyos értelemben szervezeti problémáknak tekinthet k. a fogyatékosság igen tág definíciójával dolgozhat.hogy a teljesít képességüknek maradéktalanul birtokában lev embereket védje. önmagában is a diszkriminatív bánásmód formája.

s ilyenkor döntéseiket súlyos kényszerek alapozzák meg. a fogyatékos emberek és a szélesebb társadalom közötti kapcsolatrendszer igen bonyolult és összetett. Az orvosokat megbízhatják a fogyatékosság nem orvosi modelljének megvalósításával is. abban a hitben. minden esetben kérdéses azonban. de akkor szembekerülhetnek elöljáróikkal. hogy a fogyatékossági kateg óriák körülhatárolásának gyakran intézményi szempontai vannak. E területek mindegyikén a központi kérdés az. Országpéldáink azt sugallják. Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk. valamint a más csoportok igényeihez való hasonlóságát és azoktól való eltéréseit nem mindig sikerült egyértelm en definiálni. Például felkérhetnek orvosokat. és a fogyatékos emberek igényeit nem kategorikus szociálpolitikai intézkedésekkel kellene kielégíteni. különleges igényeik vannak. Az orvosi közösség. amit talán inkább a közösség bizalmát élvez szakember szerepében . hogy a fogyatékos emberek igényeit megfelel en felismerik-e.Ez a fejezet áttekintette a jövedelempótló támogatások. hogy a kategóriák közötti különbségtétel megfeleljen a szociálpolitikai céloknak. hogy az orvosoktól gyakran olyan döntéseket várnak el. aminek alapján az egyéneket fogyatékossági kategóriákba sorolják. hogy látogassák meg a személyt otthonában és készítsenek jelentést az illet szociális környezetér l. hogy a felmérési eljárásban megfelel en valósul-e meg a kategóriák megkülönböztetése. Azonban ezeknek az igényeknek a pontos természetét. hogy bírájaként kell eljárniuk. a jövedelempótlás terén (nem kategorikus szociális segély) és az ADL-támogatásoknál (amikor az id skorúak és a fogyatékosok felmérése azonos módon történik). A fogyatékosság Äorvosi´ és Ätársadalmi´ modellje közötti vita akörül forog. hogy a politika alakítói jelent s döntési szabadságot hagynak a végrehajtó szervezeteknek. Az orvosok cselekedhetnek pácienseik Äügyvédjeként´. hogy képesek korrekt módon megítélni a személy állapotát. Kimutattuk. Az összevont szociálpolitikai rendszerekben a politika alakítói könnyebben tudják biztosítani. Az orvosi ismereteket és szaktudást a fogyatékosságfelmérés különféle módszereinek legszélesebb körében alkalmazzák. vagy elfogadhatják azt. Az orvosok törekedhetnek döntési szabadságra. Kimutattuk. kívánatos lenne a fogyatékossági kategóriák megszüntetése ahol csak lehetséges. A különbségtétel nehézségei arra engednek következtetni. hogy a fogyatékos embereket úgy kell-e tekinteni. pácienseikkel és a fogyatékosok nem orvosi szószólóival. további kérdések maradnak függ ben arról. mint akiknek sajátos. A hagyományos szociálpolitikákat gyakran kritizálják orvosi orientációjuk és a döntések önkényes jellege miatt. és elegend támogatást adnak-e az illet knek. de találhatják magukat olyan helyzetben is. Az orvosok fogyatékosságfelmérési eljárásokban gyakorolt szakmai hatalmának kritikája az orvosi irányultságot és az önkényességet is célba veszi. 51 4. fejezet: A fogyatékosságfelmérési eljárások elemzése Az el z fejezet a fogyatékosságdefiníciókat aszerint vizsgálta. Mivel a jelenleg zajló politikai vitákban a fogyatékosság orvosi és társadalmi modellje közötti ellentmondás nagy jelent séggel bír. hogy vannak példák az ilyen intézkedésekre a foglalkoztatás területén (a Änehezen elhelyezhet kkel´ kapcsolatban). hogy a különféle szociálpolitikákra milyen fogyatékosság-kategóriák jellemz ek. hogy mely fogyatékosságkoncepciók tudják a legjobban biztosítani a fogyatékos emberek jogait. Ez azonban nem egyszer dolog. Még ha kategorikus megkülönböztetés célja világos is. a foglalkoztatási intézkedések és az ADLtámogatások területén használatos fogyatékosság-definíciókat. amelyek nem kizárólag orvosi jelleg ek. hogyan történik a felmérés. Mivel a fogyatékosságot nehéz definiálni. igen érdekes lehet a felmérési megközelítéseknek a Ämedikalizáció´ mértéke szerinti osztályozása. védelmez jeként.

míg a viszonylag kevéssé orvosi irányultságú rendszerekben az intézményi orvosok csak a papírokat ellen rzik. mint az el z fejezetben rámutattunk. mint amely hatékonyabban és kevésbé feltételes módon biztosítja a jogokat.1. A központi finanszírozás velejárója lehet a fogyatékosságfelmérés er sebb szabályozottsága és összhangja. és ha igen. az egészségügyi szolgálatnál dolgozó orvosok) jelentéseire támaszkodnak. Általában nem mondható el. és ennek az összefüggési tényez nek a felismerése nélkül nem lehet beszélni a fogyatékosok jogainak jellegér l a szociális támogatások területén. vagy funkcionális felméréseket végeznek. Továbbá. A sem nem jövedelemteszt. részben abból fakad. például a fogyatékossági kategóriák körülírása esetén. mint a költségvetési 52 szociálpolitika. A nem orvosi irányultságú rendszerekben . azonban. A szabályozó szociálpolitika úgy m ködik. felülvizsgálják a diagnózisokat. ez azonban újabb kérdéseket vet fel a fogyatékossági kategóriák kialakításának módjára vonatkozóan. nem általában az állampolgároknak. Ebben a fejezetben azonban az Európai Unió néhány tagállamának példájával megvilágítva felvetünk néhány kérdést azzal kapcsolatban. állami szervezetekkel stb. és amelyekkel élni lehet egy sor szolgáltatóval (munkáltatókkal.) szemben. hogy a legtöbb állam egyidej leg a fogyatékosság definiálásának többféle megközelítését is alkalmazza a szociálpolitika különböz területein. Ezek a rendszerek azonban a jogokat a járulékfizet knek biztosítják. A biztosítás alapú rendszereket ezzel szemben általában úgy tekintik. és nem annyira speciális szaktudásukra támaszkodva kell megtenniük. vagy más módon helyezik biztosabb pénzügyi alapokra. hogy más odaítélési elvekre helyezik a hangsúlyt. a szociális támogatások. Ezekben a rendszerekben a felmérésben részt vev orvosok rendszerint az igazgató intézmény alkalmazottai. fejezetben bemutattuk. Például számos elemz vélekedik úgy. hogy a jövedelemteszt ellentmond a szociális jogoknak. Az a nézet. de teljes orvosi vizsgálatot nem. A 3. vagy szerz déses viszonyban állnak vele. a támogatás iránti igény érvényesítését. 1. hogy a történelmi tapasztalat alapján összekapcsolja egymással a jövedelemtesztet és a helyi szociális támogató rendszereket. a szociális szolgáltatások és a foglalkoztatáspolitika terén különféle modelleket találtunk. Mivel a szabályozó szociálpolitika a jogok definiálásának folyamatában a költségvetési kényszereket kinyilvánított módon nem veszi figyelembe. mint amelyek a járulékelv alapján er sítik a szociálpolitikát. e területek mindegyikén találhatók átfedések az adott szakpolitikai területen létrejött szociális jogok tekintetében. Manapság számos országban a szociális támogató rendszereket központilag finanszírozzák. sem nem járulék alapú (gyakran univerzálisként emlegetett) ellátások gyakran a kívánatosság csúcsát jelentik a jogok területén.eljárva. AZ ORVOSI ADATOKRA TÁMASZKODÁS MÉRTÉKE Egyes rendszerek nagy er t fordítanak orvosi tanúsítványok beszerzésére a fogyatékosság meghatározását megel z en. két dimenzióban meghatározva. miszerint a jövedelemteszt alkalmazása nem áll összhangban a szociális jogok biztosításával. hogy jogokat hoz létre. amelyekben a költségvetési kényszerek jelent sen befolyásolják az ügyintézés módszereit. és a fogyatékos emberek jelent s része nem tud élni ezekkel a jogokkal. miként történik a források elosztása a szabályozó szociálpolitikában. A társadalombiztosítás. hogy vajon a jogok lehet vé teszik-e az egyén számára. hogy a fogyatékosság meghatározásának léteznének nemzeti modelljei. míg a kevésbé orvosi irányultságú rendszerekben inkább a kezel orvosok (az általános orvosok. A fogyatékosságfelmérési eljárások fajtái Ebben a szakaszban a felmérési eljárások egyszer típusait mutatjuk be. A jogok másik megközelítése annak vizsgálata. Az orvosi adatokra er sen támaszkodó rendszerekben az intézményi orvosok orvosi vizsgálatokat végeznek. az univerzális rendszerek velejárója. és gyakran támaszkodnak szakmai hatáskör gyakorlására. ezért az ilyen szociálpolitika úgy tekinthet . 4. miként. amelyek függetlenek az ellátási eljárásoktól.

található néhány olyan felmérés is. hogy a mérlegelési. B. szabályokat és követend eljárásokat ír el a fogyatékosság felméréséhez. igényelhet specializálódott fogyatékosságfelmér szaktudást. 2. a másikba azok. hogy intézkedéseket dolgozhat ki arra nézve. Ebben a szakaszban bemutatjuk a két dimenzió különböz összjátékaiból álló négy modell f jellemz it. ott általában azt tapasztaltuk. abban az értelemben. amelyek célja a mérlegelési szabadság csökkentése és a következetesség er sítése. A 4. hogy az összegy jtött orvosi igazolásokat csak bizonyos határig számítják be. ahol a központi kormány finanszírozza a juttatásokat. hogy a kérelmek felmérésének kulcs - 53 kérdései nem feltétlenül orvosi jelleg ek. különösen a munkaképtelenség felmérésére. az igazgatást ellátó intézmények hajlamosak annak hangsúlyozására. Kevés orvosi bizonyítvány. más résztvev k viszont nagy mérlegelési lehet séget kapnak. például olyan százaléktáblákkal. hogy megteremtik a szociális szakemberek. Kevés orvosi bizonyítvány. Ennek a modellnek van néhány. AZ ORVOSOK ÉS MÁS SZAKEMBEREK DÖNTÉSI SZABADSÁGA Mint fentebb megjegyeztük. például szociális munkásokat. és az orvosok mérlegelési szabadsága meglehet sen kicsi. az A modellel közös jellemz je. Az orvosi igazolások szerepe korlátozott. Továbbá. A központi kormány igyekszik korlátozni az orvosok és az eljárásban közrem köd más személyek mérlegelési szabadságát. Az egyikbe a sok bizonyítvány ± nagy döntési szabadság formulával jellemezhet rendszerek tartoznak. míg az er sebben orvosi orientációjú rendszerekben maga az orvos dönt. de ez az érintett szociálpolitikai területekre irányul. abban az értelemben. ki mit kapjon. amelyekben az orvosi igazolásokat viszonylag merev keretek között értékelik. nagyon fontos.2. de csak a funkcionális korlátozottságokka l kapcsolatban. a foglalkozási terapeuták és a foglalkoztatási szakemberek iránti köztiszteletet és közbizalmat. de ezt a döntési szabadságot általában nem terjesztik ki a felmérés fogyatékossággal foglalkozó részére (de kiterjedhet például a jövedelemtesztekre vagy a jogosultsági szintekre). szakaszban példákat hozunk a tanulmány által vizsgált országokból. kis mérlegelési szabadság Ez a modell a leggyakrabban ott fordul el . hogy a legnagyobb mérlegelési szabadság a felmérés (a Äszemélyek´) szintjén található. hogy a juttatások odaítélésére kulcsparamétereket határoz meg. Ahhoz. nagy mérlegelési szabadság Ebben a modellben kevés orvosi bizonyítványt gy jtenek össze. Az orvosi bizonyítványokra nagyon támaszkodó rendszerek között szintén két alcsoport van. A B modellt m ködtethetik orvosok. Ebben a kategóriában két eléggé különböz csoport található: az egyik nagy mérlegelési szabadsággal ruház fel más szakembereket. Ahol az ellátások m ködtetéséért a helyi szervezetek viselik a pénzügyi felel sséget. hogy ezek a szakemberek elismerten nagy szaktudással rendelkezzenek. munkaer -piaci szakért ket vagy multidiszciplináris munkacsoportokat. A. az orvosok kevés mérlegelési lehet séggel rendelkeznek. a másik szabályokon alapuló megközelítést alkalmaz. A jelentések származhatnak a kezel orvosoktól. a döntési szabadság nem orvosokra ruházása igazolható legyen. van amikor nem. Ez a modell ezért azon nyugszik. amelyben mindenféle szakmai mérlegelési szabadság korlátozott. amely láthatóan viszonylag nem orvosi irányultságú. az orvos esetleg csak tanácsadói szerepet tölt be a döntésnél. és ez segít szakembereiknek abban. Az A eltér en az intézményi -tól orvosok maguk is vizsgálhatják a kérelmez ket. a szociális munkások. és az igazgatást végz intézmény alkalmazhat saját orvosokat a jelentések értelmezésére. de az igazgató intézmény nem bírálja felül a kezel orvosoknak a kérelmez állapotára vonatkozó diagnózisát. ezért a kiadások kézben tartására törekszik oly módon. hogy meg rizzék fennhatóságukat a munkájukhoz szükséges ismeretek felett. . hogy illusztráljuk a különböz modellek m ködésének egyes területeit.az igazgató intézmény nem vizsgálja felül a kérelmez állapotáról a kezel orvos által adott diagnózist. Egyes esetekben maga a helyi szervezet dönthet. Van amikor a mérlegelési szabadság helyhez kötött.

de ez a helyzet nem elkerülhetetlen: függ például az orvos intézményi hovatartozásától.). hogy a politika alakítói (a kormány és a törvényhozás) alkottak-e szabályokat. D. old. Az ilyen rendszerek valamint az A és a B mintájú rendszerek intézményi struktúrája között jelent s különbségek vannak. Sok orvosi bizonyítvány. és jóval kevesebb orvosi igazolással dolgoznak. azért még nem soroljuk az orvosi adatokra támaszkodó felmérések közé. Kevés orvosi bizonyítvány. szakaszban leírt négy modell m ködését illusztrálják. a B modellhez sorolható rendszerekben használatos eszközökkel ellentétben. 2002. Különösen a képességcsökkenési táblázatok használhatók oly módon. Az intézményi orvosok rendszerint tanácsokat adnak a döntéshozóknak. a személy állapotának leírását orvosi fogalmakban rögzítik. amelyek a diagnózist. 4. El ször is. mint az orvosok bevonása az értékelési eljárásba.). hogy a személy végre tud-e hajtani bizonyos egyszer cselekményeket (ülés. A. szakaszban) nem orvosi adatokat is tartalmaz. Sokkal nehezebb megítélni. Ezeket az eszközöket rendszerint orvosok alkalmazzák. C. Különbséget teszünk az olyan orvosi vizsgálatok között. Felmérési gyakorlat az európai uniós államokban Ebben a szakaszban olyan példákat mutatunk be a tanulmány által vizsgált országokból. hogy az orvosok igyekeznek a problémákat úgy megfogalmazni. leírását lásd a 3. amelyekben esetenként a reform a fogyatékosság szociális modelljének szem el tt tartásával történt. Hasonlóképpen jellemezhet k a francia COTOREP által alkalmazott módszerek is. az orvosokat megbízhatják nem szorosan vett orvosi döntések meghozatalával is. Amint e fejezet bevezet jében megjegyeztük. és a százaléktáblázat (a VM. 14-17. kis mérlegelési szabadság Ennek a modellnek a kulcseleme az. hogy meghatározza. Az A és a B modellt l eltér en ebben a rendszerben egy rangid s orvos hozhatja meg a döntést. amelyek a 4. hogy az orvosi adatokat fogyatékossági táblázatok vagy százaléktáblák szerint használják fel. Különösen két problémára kell felhívni a figyelmet. noha vannak példák a D modellhez tartozó megreformált rendszerekre is. hogy az intézmény nagyon sok orvosi adatot gy jthet össze és saját belátása szerint jelent s er ket fordíthat speciális vizsgálatokra azzal a kett s céllal. milyen egészségügyi szolgáltatásra van szükség (az orvosi rehabilitációt is beleértve) és hogy ellen rizze a tartós jövedelempótló ellátásra való jogosultság megszerzését. nagy mérlegelési szabadság A szociálpolitika szélesebb összefüggésébe helyezve az A modell szerint a hasonló igény emberekkel . a valóságban egyes rendszerek min sége kétséges. 54 járás stb. Sok orvosi bizonyítvány. azaz megkísérlik-e irányítani vagy korlátozni a döntési szabadság gyakorlását.1.diagnózis és kezelés céljából nem. és az olyan képességfelmérések között. hogy az lehet vé tegye számukra speciális orvosi tudásuk felhasználását. de nem maguk hozzák a döntéseket. és erre az Európa Tanács fogyatékosság -felmérésr l szóló jelentése is rámutatott (Európa Tanács. Ennek a modellnek az egyik f jellemz je.2. Megfigyelhet . hogy egy-egy rendszer valójában mekkora teret hagy az egyéni megítélés számára. A másik probléma a döntéshozó mérlegelési szabadsága mértékének megállapítása. Nagyon nehéz megmondani. az orvosi adatokra támaszkodás nem ugyanaz.2. Az megállapítható. Azonban. nagy mérlegelési szabadság Az e modellnek megfelel rendszerekben sok orvosi papírt gy jtenek össze. Például a spanyol LISMI m ködtetésére el írt fogyatékosságfelmérési módszert multidiszciplináris munkacsoportok alkalmazzák. hogy a döntéshozók nagymérték szabadságot tartsanak fenn maguknak. a képességcsökkenés-irányultság enyhítése érdekében. Ha ez utóbbi típusú felmérést (amelyet néha Äfunkcionális´ felmérésnek neveznek. Noha elvileg lehetséges az összes értékelési rendszer elhelyezése a két dimenzióban. és az orvosok nagyfokú döntési szabadsággal rendelkeznek. amelyek azt vizsgálják. de ezt a fogalmat nem egységesen használják az egyes országokban) orvosok végzik is. hogy ezek a szabályok a gyakorlatban ténylegesen mennyire korlátozzák a döntési szabadságot. ezek a felmérési rendszerek nem szolgálnak különleges szociálpolitikai célokat. Például az egészségbiztosító adhat betegsegélyt és/vagy tartós munkaképtelenségi segélyt is.

A jövedelempótlás terén a fogyatékosságfelmérés procedurális megközelítésében (lásd 3. hogy az A modell szerinti szociálpolitikai intézmények viszonylagos nyitottsága és számonkérhet sége lehet vé teszi a fogyatékos embereknek és intézményeik számára. hogy ezek az igények egészségi korlátozottságból fakadnak-e vagy sem. kis mérlegelési szabadság A B modell az Egyesült Királyságban és Hollandiában. hogy ezt a rugalmasságot el kell fogadni. Ez a mozgalom igen befolyásosnak bizonyult Skandináviában. amelyben a költségvetési kényszerek nem kötik meg a döntést hozó szakemberek kezét. az igazgatás nagyon nyitott. az A modell elmozdulhat a B modell felé. a betegségi és a fogyatékossági ellátást helyi szinten összevonják. Az A modell negatív vonásai el ször annak a ténynek a lehetséges kedvez tlen mellékhatásából fakadnak. A jövedelempótlás és az ADL-támogatás terén a feszítettebb pénzügyi feltételek némi nyomást gyakorolnak a nagy mérlegelési szabadságú modellre. és a szabályok és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakmai megítélést hangsúlyozó felmérési megközelítéssel társítják. másodszor abból. fejezet). Dániában jelent s teret nyit a rugalmasság számára. fejezet) a mérlegelési szabadság gyakorlása láthatólag csökkenti a jogokkal kapcsolatos konfliktus mértékét. hogy a szociálpolitika terjeszked megközelítésére támaszkodik. Más országokban a legnagyobb mértékben a foglalkoztatási szolgáltatásokban lelhet fel.hasonlóan kell bánni. a döntési szabadság gyakorlását az igények feltárására és kielégítésére irányuló er teljes szakmai irányultság kíséri. a foglalkoztatási és az ADL-támogatási intézkedések terén az A modellt Skandináviában inkább alkalmazzák. miként szervezzék meg saját életüket. A szociális szakemberek azzal válaszolhatnak a fokozódó költségvetési kényszerekre. különösen ott. hogy növelje a fogyatékos emberek önállóságát annak eldöntésében. Az önálló életvitelt célzó mozgalom célja. hogy az ésszer sítés eszközeként orvosi kritériumok alkalmazásához folyamodhatnak (a C modell felé mozdulnak el). fejezet). mint egyesült királyságbeli kollégáik. hogy a fogyatékos emberek esetében a más támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóhoz hasonló bánásmódot alkalmaznak. valamint bizonyos mértékig Írországban a jövedelempótlás területén lelhet fel. hogy el reviv választ adjanak ezekre a kérdésekre. hogy ne nekik kelljen személyes felel sséget vállalniuk a hátrányos megkülönböztetésekért. A mérlegelési. A foglalkoztatási szolgáltatásokban láthatólag e potenciálisan kedvez tlen vonások egyike sem okoz sok vitát vagy nehézséget. A B . Az állam szociális szakemberei befolyásolhatják a szociális problémákra adandó szakpolitikai válaszok kidolgozását. ha er s pénzügyi nyomás nehezedik rá. A szakemberek hatáskörével kapcsolatos kérdések különösen az ADL-támogatások és az önálló életvitel el segítése terén adódnak. m ködése viták tárgyát képezi. A szociálpolitikai intézmények teljesítménye politikailag számonkérhet . Dániában azonban a f fogyatékossági juttatások igazgatásának helyhezkötöttségére val átmenet ó felvetett néhány kérdést. noha az ír társadalombiztosítási intézetnél dolgozó orvosok láthatólag nagyobb mérlegelési szabadságot élveznek. Így. függetlenül attól. A jövedelempótlási. s t el kell mozdítani a foglalkoztatásban való részvételt ösztönz ellátások hatékonyabb m ködtetése érdekében. hogy a használatos besorolásokban a szociális támogatást. hogy nyomást gyakorolnak a kormányra: alkosson egyértelm bb igényjogosultsági szabályokat. Kevés orvosi bizonyítvány. mint bárhol másutt. ahol e szolgáltatások a Änehezen elhelyezhet kre´ irányulnak (lásd 3. E rendszer ezzel ellentétes velejárója azonban az. hogy ez a modell er teljes szerepet ruház a szociális szakemberekre. amint azt a svédországi jelentés az LSS/LASS (törvény az egyes fogyatékos csoportoknak adott támogatásokról és szolgáltatásokról/törvény a kompenzációs segélyr l) tárgyalása során meg is jegyzi (lásd 3. A fogyatékosság terén nyomás alá kerül szakemberek másik lehet sége. 55 B. azt sugallva. A segélyekre vonatkozó szabályok (különösen a fogyatékossági segélyek arányainak összehangolása más segélyekkel) azt sugallják. Az A modell er sségei az integrált szociálpolitikai megközelítéshez f z d kapcsolatában lelhet k el.

Az utóbbi években az Egyesült Királyságban és Hollandiában ilyen reformok történtek a fogyatékosok jövedelempótlását szolgáló szakpolitikai intézkedések terén. Noha a B modellhez tartozó rendszereket lényegében nem orvosiaknak tekintjük. hogy személyes képességfelmérésnek (PCA -nak) vetnék ket alá. és ne vizsgálják felül az orvosi diagn ózist. amelyek az adott személy esetében Äigazolt munkaképtelenségi ok´ (CCI) miatt következtek be. A szolgáltató szempontjából a modell elejét veszi az adminisztratív eszközök iránti túlzott igényeknek. Németországban. így konfliktusok adódhatnak közöttük. Például az Egyesült Királyságban a Brit Orvosi Társaság er teljesen bírálja a segélyfolyósító szervezet által alkalmazott személyi képességfelmérést. A fogyatékosság kategóriáját úgy alakították ki. A B modellhez tartozó rendszerek azonban nem mindig sikeresek a kezel orvosok és az intézményi orvosok szerepének körülhatárolásában. Egyes orvosok szerint meg kell állapítani az orvosi Äokságot´. hogy kérdéseket vessenek fel az orvosi diagnózisra és kezelési javallatra vonatkozóan.modellre jellemz az Egyesült Királyságban az ADL-támogatásra adott ellátás (fogyatékossági életjáradék) megközelítése. Sok orvosi bizonyítvány. Hollandiában a vitatott kérdések egyike az. hogy a fogyatékos emberek és mások gyakran rossz véleménnyel vannak a felmérési eljárásról. vagyis bizonyos orvosi állapotú embereket eleve munkaképtelennek tekintenek. A betegbiztosítás Ausztriában és Németországban néhány hasonló jellemz t mutat. hogy a szóban forgó igényekr l hatékonyan gy jtsön be információkat. mások a Äcélszer ség´ mellett szállnak síkra. a kommentátorok lesújtó véleményeket hangoztatnak a szervezet által alkalmazott orvosi stáb min ségér l. gyakran adódnak kérdések az orvosi bizonyítványoknak a felmérésben betöltött pontos szerepér l. de arra kérik ket. hogy a képességfelmérés során tapasztalt korlátozottságok leírhatók-e speciális orvosi fogalmakkal. amely azt sugallja. vagy kezelési javallatot. C. A mode ll igyekszik megfelelni a fogyatékossággal összefügg egyéni igényeknek. A juttatások kedvezményezettjei szempontjából a B modell láthatólag világosan leírja a jogokat. mert az orvosi vizsgálatok megkett zéséhez vezet. ez utóbbi a felmérés tárgya a személy korlátozottságainak leírása. hogy a CCI-vel nem összefügg korlátozottságok figyelmen kívül hagyhatók. Az olaszországi és a spanyolországi jövedelempótló biztosítás igazgatásában is fellelhet k a C modell jellemz i. és feszültségeket támaszt a biztosítóintézetek és az egészségügyi szolgáltatók között. Néha orvosok (a gyakorlatban ápolók) végzik a felmérést. hogy felmérje azokat a képességkorlátozottságokat. az egészségügy és a segélyfolyósítás közötti kapcsolat nélkül. Mindhárom országban rejtett munkamegosztás van a személy kezel orvosa és a segélyfolyósító intézmény alkalmazásában álló orvosok között: az utóbbiak a funkcionális korlátozottságokra összpontosítanak és tartózkodnak attól. az egyöntet séggel és a pártatlansággal kapcsolatos problémáknak. az orvosok közötti konfliktusok . a fogyatékoságfelmérés a központi kormány által el írt szakpolitikai paraméternek t nik. Az Egyesült Királyságban az orvosi bizonyítványt els sorban az adminisztráció lerövidítésére használják. A B modell egyik jellemz je. Miközben a C modell nagyon támaszkodik az orvosok szakmai hatáskörére. hogy az egyéni gondozási igényeket kell en szoros rendszerben értékeljék. s ezért id nként a költségvetési és más politikai gondok kezelése érdekében szükségessé válhat a felmérés reformja. nagy mérlegelési szabadság Franciaországban. anélkül. ez orvosilag diagnosztizált állapot. de a mérlegelési szabadság megszüntetése nyilvánvalóan felveti a határok kérdését. Ez a kérdés bizonyos mértékig Írországban is felvet dik. Az alkalmazott szabályok és gyakorlat rugalmasságának hiánya azonban azzal jár. Ez problematikus. ahol az értékel feladata. Belgiumban és Ausztriában a C modell számít tipikusnak a társadalombiztosítás igazgatásában. de a többi országban meglev . amelyek az igények egyedi felmérése során szoktak felvet dni. Ezek a kritikák az összes fent említett ADL-támogatási rendszerben megfogalmazódtak. amely szerintük az önkényes megkülönböztetések felé hajlik.

amikor a fogyatékossá min sítésr l dönt. E struktúra egyik következménye az. hogy a szociális és a gazdasági tényez k némi befolyást gyakorolnak a fogyatékosságfelmérésre. például azáltal. de különféle szervezetek alkalmazzák azokat. pszichiátria) szervez dik. a bizottság felépítése orvosi szakterületek szerint (patológia. Elvben a COTOREP olyannak tekinthet . ott er teljesen orvosi megközelítést alkalmaz az igények korlátok közé szorításának eszközeként. Ráadásul a C modell magas adminisztratív költségekkel jár. Sok függ azonban annak az intézménynek a vezetését l. amellyel annak tulajdonosa bizonyos juttatásokat tud igénybe venni. kis mérlegelési szabadság A D modell ismerhet fel a jövedelempótló biztosítás terén Portugáliában és Görögországban. hogy az ésszer sítés más módokon történik (például sorbaállítással. amely a fogyatékos személy számára megfelel lehet. mert szakorvosokat és orvosi technikákat alkalmaz. Ahol a biztosító közvetlenül a központi kormánynak felel és f leg a pénzügyi ellen rzés miatt aggódik. Ez azonban csak annyit jelent. ott azt tapasztaltuk. 56 A C modellben az orvosoknak biztosított nagy döntési szabadság azt jelenti. hogy az orientációs döntések számára megfelel intézkedések rendelkezésre álljanak. Németországban és Ausztriában a fogyatékoskártya tulajdonosa olyan juttatásokra jogosult. Görögországban a közelmúltban kezd dött a fogyatékosságikártya -rendszer bevezetése. A kártya automatikusan jogosít a közlekedési kedvezményekre. de nagyon sok múlik az elosztási folyamat további menetén. Például valamely intézmény fogyatékoskártyát. valamint a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek elleni biztosítás terén több más államban. de a cél az. amilyenek például viteldíjkedvezmény a tömegközlekedési eszközökön. hogy az orvos. A kártyát azok kapják. és súlyt helyez a döntéshozás egyöntet ségének biztosítására. hogy a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képvisel i részt vesznek annak vezet testületeiben. az orvosi állapot vagy az egészségügyi korlátozottság mellett figyelembe veheti a személy szociális körülményeit is. Például Franciaországban a COTOREP Äorientációs´ döntéseket hoz arra a foglalkoztatástípusra vonatkozóan. hogy az ellátók nem módosíthatják a fogyatékosság definícióját szolgáltatásaik ésszer sítése érdekében. hogy jogokat hoz létre a fogyatékos emberek számára. Ausztriában is használnak képességcsökkenési táblázatot. Németországban a kártyát egyetlen hatóság adja ki. amelyekben a fogyatékosságról általános felmérés készül. hogy üres és érvényesíthetetlen jogokat ad. A Äpatológiaianatómiai fogyatékosság mértékének´ felmérését az egészségügyi ellátási (kórházi) körzetekben alakult egészségügyi bizottságok végzik. hogy a fogyatékosok jogállását a megfelel ellátásokhoz való jogok mentén . akik 67%-os vagy annál nagyobb mértékben fogyatékosok. Nem biztosítja azonban. és így tovább. vagy kiegészít irányvonalak kidolgozásával). a foglalkoztatási kvótába tartozó munkahelyek. A kártya elnyerése az els lépésnek tekinthet az e szolgáltatások igénybevehet sége felé vezet úton. amelyhez az orvos tartozik. például azokban a helyzetekben. A szabályozó modell olyannak tekinthet . hogy a kártyát az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által adott különféle ellátások és szolgáltatások igénybe vételére használják. a parkolási engedély. Sok orvosi bizonyítvány. mivel az ellátás során egészségügyi ellátás nem történik. akik aztán élhetnek ezekkel a jogokkal az ellátó intézményekkel szemben.rontják e modell elfigadottságát. rossz hírbe hozhatja a küls eljárást azzal. Ahol a járulékfizet knek módjukban áll ellen rizni a biztosítót. hogy a szolgáltatások találkozzanak az egyes személyek konkrét igényeivel és körülményeivel. ha akarja. ami pazarlásnak t nik. Megtalálható számos Äszabályozásban´ is. vagyis azon. amely a fogyatékossági kategória meghatározásához képességcsökkentési táblázatot alkalmaz. vagy fogyatékosigazolványt bocsáthat ki. sebészet. D. Ez vitatható a küls definíció legitimitása szempontjából. amelynek eredményét azután egy sor különféle szociálpolitikai célra használják fel.

amilyeneket a B modellhez tartozó rendszerek alkalmaznak. hogy a biztosítók ösztönzése torzulásokat vihet a döntési szabadság gyakorlásába. hogy az illet tudja -e gyakorolni ezeket a jogokat vagy sem (például ingyen utazhat. Ezért elmondható. hogy a képességcsökkenési táblázatok valóban hatékony módszert jelentenek-e a döntések irányítására). Azok a rendszerek. vagy más eszközök használatát. ha nagy az orvosok iránti tisztelet. 57 A D modell inkább azokban a helyzetekben érvényesül. mint a többi modell. és nem állnak a finanszírozó hatóság általános ellen rzése alatt. bármiféle olyan eljárás nélkül. állásba mehet stb. de a gyakorlatban az intézmények ellátóktól való függetlensége inkább elszigeteltségnek tekinthet mint függetlenségnek. attól függ en. amelyekben nyíltan kiderül. amelyek nem az orvosi igazolásokra helyezik a hangsúlyt (A és B modell). Az er sen orvosi irányultságú rendszerek elfogadottabbak lehetnek. kocsija van. amelyek kevés figyelmet fordítanak a sz kös források hatékony elosztására. Valóban fontos lehet. mert nem sajátos szociálpolitikai célokra használják ket. és a rendszer kikerüli azokat a helyzeteket. 58 III. Az általuk adott kedvezmények költségei megoszlanak a szolgáltatók (a munkaadók. ami biztosítaná. amely a szakpolitikai intézkedések széles körében használható. Ezek az eszközök nem olyanok. pedig a költségvetési szociálpolitika els dleges célja éppen ez. hogy a biztosítók irányítási rendszere nem megfelel en szabályozza a döntéseket. hogy a D modell f leg azokban a szabályozásokban m ködik. Például a magánbiztosításban a biztosítók által a fogyatékosság jellegének eldöntésében gyakorolt mérlegelési szabadságot a politika alakítói támadhatják azon az alapon. Ezzel szemben a fogyatékosstátussal megszerzett jogosultságok értéke személyenként nagyon változó. nagyon támaszkodnak szociálpolitikai jelleg szempontokra. rész Az Európai Unió fogyatékosságügyi politikája 5. A költségvetési szociálpolitikai intézkedésekt l eltér en ± amelyek igyekeznek a forrásokat az igényeknek megfelel en elosztani ± a szabályozó szociálpolitikai intézkedések nem els sorban a sz kös források hatékony elosztására irányulnak. az általános fogyatékossági státusz nincs összhangban azzal a törekvéssel. Meghökkent azonban. fejezet: Fogyatékosság és diszkrimináció . a közlekedési vállalatok stb. ahogyan ezt a franciaországi nemzeti jelentés részletesen ki is fejti. hogy az egyes jogosultságok valóban a személy javára szolgáljanak. A szabályozó jelleg szakpolitikai intézkedések egyik jellegzetessége. hogy az orvosok nem értenek egyet. hogy a jogosultságok a képességcsökkenésekb l következnek. Összefoglalás Az e fejezetb l adódó f következtetés igen egyszer en megfogalmazható: a fogyatékos és a nem fogyatékos emberek közötti határ meghúzására nincsenek eszményi módszerek a szociálpolitikában. hogy minél inkább Äobjektívek´ legyenek és ne függjenek sajátos intézményi céloktól és követelményekt l. A kapcsolatrendszer szabályozása és az ügyleti költségek csökkentése érdekében a felek elfogadhatják a képességcsökkenési táblázatok.) között. amelyekben a döntési szabadság problematikus (noha nyitott kérdés. Úgy t nik. A D modell a legkövetkezetesebb az olyan általános fogyatékossági státusz kijelölésében. vagy általánosabb értelemben azon az alapon.teremti meg. és hatékonysága is kétséges. különösen. hogy a forrásokat a legnagyobb szükséget szenved khöz irányítsák. hogy az eszközök legitimitását széles körben elismerjék annak érdekében. hogy összefogottabb.).

hogy bemutatjuk. Az Äeredményegyenl ség´ típusú megközelítésnek megfelel definíció közelebb áll a szociálpolitikában uralkodó felfogáshoz. mivel a FETD is csak arra szorítkozik. 59 eredményegyenl séget el térbe helyez felfogás a lényegi korlátozottságokkal szembenéz knek kínálhat többet. de nem definiálják azt.) A FETD nem tartalmazza a fogyatékosság definícióját. a foglalkoztatásba való belépést vagy a munkában maradást gátló esetleges akadályok leküzdésére törekednek. fogyatékosság és szexuális beállítottság alapján történ hátrányos megkülönböztetést. különböz egyenl ség -felfogásokhoz. E felfogás leginkább azoknak a fogyatékosoknak el nyös. Ezek egy része átfogó definíció. amely kisebb fogyatékosságokat is magában foglal. Az esélyegyenl ség az egyéni érdemre helyezi a hangsúlyt abban az értelemben. Egyenl bánásmódról szóló keretirányelv. amelyek megemlítik a fogyatékosságot. Az Äegyéni érdem´ típusú megközelítés szerint a definíciónak fel kell ölelnie azokat a kisebb képességcsökkenéseket és egészségügyi körülményeket is. hogy ez az új megközelítés miként kapcsolódik az egyes tagállamokban eddig alkalmazott politikákhoz. akiknek a képességei lényegesen korlátozottak. miként kapcsolódnak az eltér definíciók a diszkriminációellenes jogszabályokban burkoltan megnyilvánuló. de akiknek a megbélyegzés és a sztereotípiák következtében korlátozottak az esélyeik. 5. mi azonban mégis a foglalkoztatásra helyezzük a hangsúlyt. hogy célja az egyének számára egyenl esélyek biztosítása a munkához és a képességeiknek megfelel fizetéshez. A diszkrimináció-ellenes politika a szabályozó szakpolitikák viszonylag új fajtája. s jól láthatóan eltér fogyatékosság-definíció következik bel lük. hogy e diszkrimináció-ellenes politikák miként illeszkednek más olyan politikákhoz. vagy azok is a törvény lehetséges kedvezményezettjei közé tartozzanak-e. amelyek definíciókat is tartalmaznak. illetve csak jelentéktelen mértékben korlátozott. amelyek nem jelentenek lényegi korlátozottságot az adott személy tevékenységét és érzékelt fogyatékosságát illet en. E fejezet egyik célja. olyan. akiknek a termelékenysége sértetlen. A tagállamok körében el fordulnak olyan diszkriminációt általánosan tiltó normák (például a nemzeti alkotmányban). és törvényen kívül helyezte a vallás. Diszkrimináció és egyenl ségfelfogások A fogyatékosság alapján történ hátrányos megkülönböztetés irodalmában meglehet sen vitatott kérdés. E kétértelm ség mögött az egyenl ség különböz felfogásai húzódnak meg. hit. és azt is megvizsgáljuk. a lényegi . e két felfogás egyike a másik világosan elkülöníthet alternatívája és viszont. hiszen annak központi kérdése az. Ezzel szemben az újraelosztási elemeket és pozitív cselekvést is tartalmazó. sz kebb meghatározás. hogy valaki diszkrimináció áldozatává válik-e vagy sem. Ezt úgy tesszük. Áttekintjük az érvényben lév diszkrimináció-ellenes intézkedéseket. hogy rávilágítson az átfogó és a sz kebb definíció közötti választással kapcsolatos kérdésekre. specifikusabb és részletezettebb törvények. FETD) megteremtette az egyenl elbánás általános keretét a foglalkoztatásban és a munkahelyeken. akiknek a munkaképessége (tehát a Ätermelékenysége´) állapotukból fakadóan nem. E f célja annak vizsgálata. hogy a diszkrimináció-ellenes jogszabályok els sorban csak azok védelmére hivatottak-e. Az egyéniérdem-felfogásban tulajdonképpen egyáltalán nincs szükség a fogyatékosság definíciójára.Egy 2000 novemberében kibocsátott európai uniós (EU) irányelv (Council Directive 2000/78/EC. amelyek a fogyatékosok el tt álló. (A diszkrimináció-ellenes politika hatóköre túlterjedhet a foglalkoztatás területén. amely egy másik csoportra. Framework Equal Treatment Directive. más része pedig csak a Älényeges´ korlátozottságokra szorítkozó.1. Mindenekel tt két átfogó koncepciót azonosíthatunk:az esélyegyenl séget és az eredményegyenl séget. Az itt tárgyalt példák azonban a fogyatékosság alapján történ megkülönbözetés visszaszorítását célzó. Úgy t nik.

A fogyatékosság definícióját a törvény 2. elismeri a közvetett diszkrimináció lehet ségét.korlátozottságokkal él kre irányul. ideértve a személy valamely testrészének hiányát. vagy valószín síthet en el idéz él szerveze jelenléte a tek . A bizonytalanság másik forrása egy harmadik egyenl ségfelfogás kialakulására vezethet vis sza. és amelyben a bizonyítási teher áthárítható. Az egyes tagállamokban érvényes rendelkezések vizsgálatakor három f kérdésre keressük a választ: 1. de az újraelosztó elemekre nem fektet akkora hangsúlyt. Számos elemz véleménye szerint a diszkriminációellenes törvényen belül a fogyatékosok ésszer alkalmazkodásáról szólórendelkezések az Äegyenl ség. o. de a diszkrimináció jogosságát alátámasztó mentségeket minden további nélkül elfogadja. szakasza tartalmazza. Milyen szerep jut az egyéni jogvitáknak. például a foglalkoztatási gyakorlat és a munkaszervezés felülvizsgálatát stb. Mindez egyenl séget el mozdító kötelezettségeket róna a munkáltatóra.). Norvégia részben csoportközpontú. hogy fogyatékosság a) a személy testi vagy mentális funkcióinak teljes vagy részleges hiánya. Egyrészt az esélyegyenl ség/egyéni érdem típusú megközelítésen belül a diszkrimináció megállapítására tesztek széles skálája szolgál. A skála egyik végén találjuk a McCrudden által Äegyenl ség. ugyanakkor megtalálhatóak az eredményegyenl ségre irányuló újraelosztás szakpolitikák is. illetve terveznek-e csoportközpontú intézkedéseket. E tárgyalás szempontjából. ahol mostanában fogadták el a fogyatékosságon alapuló diszkriminációt tiltó jogszabályokat. milyeneket? 60 (A) ÍRORSZÁG Írországban a foglalkoztatásegyenl ségi törvény (1998. Äradikális esélyegyenl ség´ típusú megközelítésre szolgáltat példát. mint ésszer ség´ típusú megközelítése. Mindössze öt országot vizsgáltunk meg részletesen annak illusztrálására. Nem világos. A fogyatékosság mely definícióját alkalmazzák? 2. Ezek között három olyan ország ± Írország. mint igazságosság´ felfogást tükrözik. hogy ki a fogyatékos. ahol hagyományosabb (és régebbre visszanyúló) intézkedéscsomag van érvényben. A skála másik végét jelenti az Äegyenl ség. Mások az alkalmazkodást pozitív cselekvésnek tekintik. mint puszta racionalitásnak´ (Äequality as mere rationality´) nevezett megközelítést (évszám nélkül. amely kimondja. Ez a felfogás túlmegy az egyéni érdem típusú megközelítésen. mint igazságosságnak´ (Äequality as fairness´) nevezett megközelítés. E fejezetben megmutatjuk. hogy ezek a különböz egyenl ségfelfogások miként tükröz dnek az egyes államok szakpolitikai intézkedéseiben. Milyen egyenl ségfelfogásra épülnek? 3. b) krónikus megbetegedést el idéz . Végül Franciaország példáját tárgyaljuk. 15. hogy az európai államok diszkriminációellenes politikái között találunk e felfogásnak megfelel szakpolitikai intézkedéseket.) a foglalkoztatásban és az élet egyéb területein a diszkrimináció számos formáját tiltja (köztük a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést). amely az önkényes és ésszer tlen magatartást tekinti diszkriminatívnak. amelyek nem az egyéni jogvitákon alapulnak. az a f kérdés. mint az eredményegyenl ség típusú megközelítés. Vannak azonban olyan csoportközpontú szakpolitikák is. hogy az akkomodációhoz f z d jog összhangban áll-e a fogyatékosság átfogó definíciójával (illetve a definíció hiányával). A fenti kétértelm ségnek két forrása van. vagy e jognak inkább egy sz kebben meghatározott embercsoportra kellene -e szorítkoznia. E felfogást Äradikális esélyegyenl ségként´ lehetne jellemezni. mert intézményi és szerkezeti változtatásokat sürget a fogyatékosok egyenl részvételét akadályozó tényez k leküzdésére. az Egyesült Királyság és Svédország ± szerepel. amely a definíciókat állítja a középpontba. hogy milyen fogyatékosságdefiníció feleltethet meg ennek a felfogásnak. és ha igen. így ezekben a szakpolitikákban nincs is szükség annak definiálására. amely a mentségeket kritikusan szemléli. amelyben korlátozott mértékben fellelhet egyrészt az egyéni érdem Äegyenl ség.

A törvény továbbá bizonyos. amely magában foglalja a kisebb képességcsökkenéseket és a jöv beli fogyatékosságokat is. A bíróság kimondta továbbá. A Legfels bb Bíróság megemlítette a fogyatékosság ír törvényben szerepl definíciójának átfogó jellegét is.) a Legfels bb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította (118/97 sz. (B) AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Az Egyesült Királyság 1995-ös. akik nem élnek ebben az állapotban vagy rendellenességben. Lehetséges ugyanakkor. hogy a dolgozó számára megfelel telefonos fejhallgatót vásároljon. szakasz). E jogkörök azonban a fogyatékosok számára nem teremtik meg az egyéni jogviták lehet ségét. mivel az ezzel járó 450 eurós költség Änévleges´ a vállalat forgalmához képest. hogy a szociális igazságosság értelmében a társadalomnak biztosítania kell a fogyatékkal él k akkomodációját. kivéve. e) olyan állapot vagy betegség. ítélet. Az egyenl ségi hatóság 61 jogosultságai közé tartozik az egyenl ség akciótervek és egyenl ségi tanulmányok segítségével történ el mozdítása (69-70. pozitív kötelezettségeket is ró a munkáltatókra. hogy az alkalmazkodás költségeinek a munkaadókra történ terhelése nem elfogadható. Az eredeti foglalkoztatásegyenl ségi törvényjavaslatot (1996. miszerint a munkáltató köteles gondoskodni a fogyatékos dolgozó akkomodációjáról. 04) a munkaügyi bíróság helybenhagyta egy halláskárosult dolgozó diszkriminációval kapcsolatos panaszát. az egyes egyéneket kedvezményez pozitív akciók korlátai ellenére. 07. A bíróság döntése értelmében a munkáltatótól elvárható lett volna. és az e társadalmi kötelezettséggel kapcsolatos kiadásokat a társadalom egészének kell viselnie. szakasz). amelynek hatásköre széleskör jogi érvényességgel rendelkez gyakorlati szabályok kidolgozására is kiterjed (56. A döntés értelmében nem teremt megfelel egyensúlyt a munkaadó tulajdonhoz való alkotmányos joga és az azt esetlegesen korlátozó szociális igazságossági alapelvek között az a kitétel. de mára megsz nt. A Legfels bb Bíróság felhívta a figyelmet arra. de nem követeli meg a munkaadóktól. 1997. Ugyanakkor amellett érvelt. A törvény 1998-ban elfogadott formája tartalmazza a Legfels bb Bíróság döntésének megfelel módosításokat. ami a bíróság megítélése szerint elfogadhatatlan mérték re növeli a bizonytalanságot az egyes munkaadókat terhel költségek nagyságát illet en. továbbá nem köti ki a lényegi korlátozottságot. A jelenlegi jogszabály egyenl ségfelfogását jól tükrözi a törvény története. hogy az ésszer elhelyezés kiterjed a képzésre is. fogyatékosságon alapuló diszkriminációról szóló törvénye (DDA) a . A közelmúltban (EED026. d) olyan állapot vagy m ködési rendellenesség. A Legfels bb Bíróság elfogadta. amely hatással van a személy gondolati folyamataira. valóságérzékelésére.személy szervezetében. hogy a hatóságok az Äegyenl ség mint igazságosság´ megközelítést is alkalmazni fogják. Az írországi definíció tehát magában foglalja a kisebb és a képzelt képességcsökkenést is. és ezáltal zavarodott viselkedést idéz el . aminek következtében a személy tanulási képessége eltér azok tanulási képességét l. május 5. egyenl séget el mozdító. 2002. érzelmeire vagy ítél képességére. c) a személy valamely testrészének m ködési rendellenessége. A törvény egyenl ségi hatóságot (Equality Authority) hozott létre. ha az nem ütközik Äindokolatlanul´ nagy nehézségekbe. a korábbi. és csak abban az esetben kötelezi a munkaadót akkomodációra. és ideértend k a jelenlegi.). és a jöv ben esetleg keletkez . hogy a munkaadókat terhel kötelezettségek bizonytalanok és többértelm ek: az akkomodációval kapcsolatos költségviselési kötelezettség meghatározásánál figyelembe kell venni a Ämunkáltató pénzügyi helyzetét´. Ebben a formában tehát a foglalkoztatásegyenl ségi törvény az egyéni érdemen alapul. és a skála Äegyenl ség mint ésszer ség´ vége felé hajlik: az el ítéleteken és sztereotípiákon alapuló diszkriminációt állítja középpontba. hogy jelent s er feszítéseket tegyenek a fogyatékosok akkomodációjára. ha annak költsége csupán Änévleges´. a pénzügyi helyzet feltárásához a megfelel kereteket (például az adórendszert). a nominális költségmegszorítás ellenére. valamint a személynek a mások által neki tulajdonított fogyatékosságai is. a vállalat azonban a dolgozót alapvet bevezet képzésben sem részesítette. fejl dési rendellenessége vagy elváltozása.

A törvény akkomodációhoz f z d . Egy a törvény alkalmazásának els tizenkilenc hónapját felölel tanulmány kimutatta. ADA) esetén. illetve a dolgozók érdekei közötti egyensúly fenntartására törekednek. megmutatható. de jelentheti a személy munkaköri leírásának módosítását. Az adaptáció el segítésére bizonyos mennyiség állami forrás is rendelkezésre áll (a Hozzáférés a munkához program keretében). A DDA keretében eljárást indítani sokkal egyszer bb és sokkal kevesebb jogi cs rés-csavarással jár. míg 20% -ukban került sor munkaügyi bírósági meghallgatásra (Meager és mások. A kormány fenntartások nélkül elfogadta. hogy a DDA az Äeredményegyenl ség´ felfogáson alapul. melléklete kiegészíti a fenti definíciót. Ez valószín leg az intézményi háttér különböz ségeit tükrözi. Fontos tény az is. és jelenleg konzultációkat folytat a változtatások bevezetésének módjáról. A DDA mellett a munkavállaló ügye igen gyakran az indokolatlan elbocsátásról szóló törvény hatálya alá tartozik.). mert nem mindig állapítható meg. és további útmutatással szolgál az Oktatási és Foglalkoztatási Minisztérium is. 2002. és a munkáltatók vezet i jogai. akik igazságtalan bánásmódban részesülnek fogyatékosságuk miatt. A bírós ágok rendszerint kritikusan szemlélik a munkaadók tevékenységét. hogy megvizsgálta az alkalmazkodás lehet ségét a dolgozó elbocsátása el tt. amely lényegesen és tartósan negatívan befolyásolja a személy képességét szokványos mindennapi tevékenységeinek elvégzésére´. míg a közönséges bíróságok inkább az Äegyenl ség mint ésszer ség´ jogilag tisztázottabb területére szorítkoznak. hogy a szóban forgó id szak alatt 2456 esetet regisztráltak. ami összhangban állhat a fogyatékosokat segít újraelosztási elemekkel.1. hogy számos esetben az egyéni érdem kerül el térbe. A törvény 1. A Älényeges´ hátrányos érintettségre vonatkozó kitétel a Ävédett csoport´ filozófiájának jelenlétére utal. hogy számos. de a Änévleges´ szintnél magasabbak is lehetnek. illetve pozitív cselekvéssel. mint az USA-ban (Baker. azoknak problémás lehet a DDA keretében eljárást kezdeményezni. A DDA-val kapcsolatos esetekkel a kérdésre szakosodott foglalkoztatási bíróságok foglalkoznak. amelyek számottev tapasztalattal rendelkeznek az igazságtalan elbocsátások terén és egyéb munkavállalói jogokkal kapcsolatban. hogy a törvénynek ki kell terjednie ezekre az esetekre is. mint a fogyatékkal él amerikaiakról szóló törvény (USA. átcsoportosítást. Bírósági esetek alapján a munkaadónak fel kell készülnie annak bizonyítására. A lezárt ügyek mintegy 40%-a egyezkedések vagy dönt bíráskodás útján oldódott meg. de tevékenységükben nem korlátozottak lényegesen. A testi elváltozást a törvény kifejezetten megemlíti a védelemre feljogosító körülmények között (hatásait Älényegesnek´ tekinti még abban az esetben is. A jogi gyakorlat azt mutatja. A definíció körül jelent s vita alakult ki. hogy állapotuk valószín síthet en a kés bbiekben befolyásoljae majd lényegesen és tartósan szokványos tevékenységeiket. így a követelés a munkavállalók általános jogaira támaszkodva is megalapozható. A beilleszkedés költségeinek ésszer eknek kell lenniük. Ugyanakkor a rákos megbetegedések és a HIV-fert zöttség kérdése bizonyos problémákat vet fel. hogy a törvény védelmet nyújt-e azoknak a kevésbé fogyatékos személyeknek. Akiket rákbetegségük korai szakaszában vagy a gyógyulás fázisában elbocsátottak (vagy más módon részesültek elutasító bánásmódban). különleges jogokat biztosít a védett csoport tagjai számára. a DDA hatálya alá tartozó esetben a fogyatékosság definíciójának kérdése fel sem vet dik. emellett számos jogi eset is ismert ezen a területen.szakasz)).fogyatékosságot Äfizikai vagy mentális rendellenességként definiálja. Ennek következtében a foglalkoztatási bíróságok a diszkrimináció Äegyenl ség. hogy az alkalmazkodás magában foglalhatja a munkahely fizikai értelemben vett átalakítását. Az Egyesült Királyságban hozott törvény végrehajtása igen nagy hangsúlyt fektetett az egyéni jogok jogvitákban történ érvényesítésére. Habár a fogyatékosság sz kebb értelemben történ meghatározása és az ésszer akkomodációra vonatkozó kitétel azt sejteti. mint igazságosság´ típusú megközelítése felé hajlanak. . Ezzel kapcsolatban valóban adódott a kérdés. vagy a munkaid -beosztás megváltoztatását (például orvosi kezelés miatti eltávozás beillesztése). ha egyébként az illet képes minden szokványos tevékenység elvégzésére (3.). ennek ellenére a DDA-n alapuló jogvitákban a definíció nem vált olyan központi jelent ség vé. 1999.

ahogy az Országos Fogyatékossági Tanács (National Disability Council) hatásköre is korlátozott volt. A foglalkoztatás általi személyi fejl dés lehet sége a svédországi jóléti modell központi eleme. ha összemérhet k azon intézkedések költségeivel. amelyek a munkaadótól bármely munkavállaló esetében elvárhatók. illetve nem alakulnak ki krónikus bántalmaik. amelyek a menedzsment és a dolgozók együttes döntésére vonatkozó rendelkezések formáját öltik. valamint egyenl séget el mozdító gyakorlati szabályok és más intézkedések kialakítására. A HO honlapján (www. továbbá tanácsot ad és vizsgálatokat indít egyes speciális területeken a helyzet felmérésére (például a középületek hozzáférhet sége a fogyatékosok számára). Ehelyett a kiadás mértékének olyannak kell lennie. Ebb l következik. évi törvény végrehajtásának középpontjában a fogyatékossági ombudsman (Handikappombudsmannen. HO) hivatala áll. A munkakörülményekr l szóló törvényben foglalt egészségügyi és biztonsági el írásokból következik: a munkaadóknak biztosítaniuk kell. A fogyatékosság alatt Äa személy funkcionális képességeinek maradandó fizikai. és a pozitív cselekvés elemeit is felöleli. amely szélesebb jogköröket kapott az átfogó szakpolitikai keretbe illeszked egyéni akciók támogatására. A svédországi megközelítés a jelek szerint tehát. amilyen az egészségügy. A korábban ismertetett egyenl ségfelfogások fényében úgy t nik. (C) SVÉDORSZÁG Svédországban 1999-ben fogadták el a fogyatékosok munkában történ diszkriminációjának tilalmáról szóló törvényt (SFS 1999:132). Ilyen intézkedés lehet például a fényviszonyok javítása. A képzéshez való hozzáféréssel és az elbocsátás elleni védelemmel kapcsolatos egyéni jogok igen kiterjedtek. maga a HO is tárgyalhat. hogy a fogyatékos személy akkomodációjának költségei Äésszer nek´ mondhatók. azonban az írországi jogszabálytól eltér en a munkaadó abban az esetben is kötelezhet támogatási és akkomodációs intézkedésekre. az összes foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó általános intézkedésekkel közelíti meg a fogyatékos emberek érdekeit. ha annak költségei meghaladják a Änévleges´ szintet. hogy a szakszervezet nem lépett. a munkahelyi biztonság és a munkaid -beosztás. Az Egyesült Királysággal ellentétben a svédországi törvény nem kísérli meg körülírni a Ävédett csoportot´. Míg azonban az eredményegyenl ség gyakori vélekedés szerint együtt jár bizonyos csoportok jogainak korlátozásával. Egyes vélemények szerint Svédországban kevésbé jelent s a munkaadókat sújtó terhek nagyságrendje körüli felhajtás.). hogy minden dolgozónak rendelkeznie kell bizonyos. A HO fogadja és kivizsgálja az egyéni panaszokat. a munkaadók számára állami pénzügyi támogatást lehet vé tév intézkedések vannak érvényben az elhelyezések megkönnyítésére. 2000.62 Az eredeti DDA csoport-központú rendelkezései viszonylag er tlenek voltak. 2000 áprilisában e tanácsot a Fogyatékossági Jogi Bizottság váltotta fel. hogy dolgozóik a munkahelyeken nem sérülnek. A svédországi és az írországi megközelítés közötti különbség egyik magyarázata. mint a dolgozók csoportos jogai. pozitív cselekvéshez való jogokkal. vagy ergonómikus elrendezés kialakítása. A személy korlátozottságának nem kell feltétlenül lényegesnek lennie. Az 1999. hogy a svédországi megközelítés túlmegy az Äegyéni érdem´ felfogás keretein. legalábbis részben. amely lehet veleszületett vagy szerzett. a svédország megközelítés szerint a pozitív cselekvés Äf áramba helyezhet ´ abban az értelemben. s ezt . hogy Svédországban munkaügyi segélyek és egyéb sajátos. csakúgy.handikappombudsmannen. mentális vagy tanulásbeli korlátozottsága értend . A munka terén az eseteket a panaszos mindenek el tt saját szakszervezetének jelenti. amely mellett a munkaadótól Äésszer en elvárható´ a szóban forgó intézkedések végrehajtása (6. Ha a szakszervezet nem tesz lépéseket. A munkahely valamely fogyatékos személy sajátos szükségleteihez történ igazítása bizonyos esetekben ez utóbbi törvény hatálya alá tartozik (James. illetve várhatóan kialakulhat a kés bbiekben is sérülés vagy betegség következtében´. hiszen a munkavállalók már jelenleg is széleskör jogokkal rendelkeznek olyan területeken.se) példaként közzétett esetek közül jó néhányban fordult el . közelítve ezáltal az Äeredményegyenl ség´ eléréséhez. szakasz). amely esetleg megállapodásra bírhatja a munkaadót.

követ en a HO harcolt ki érdemi megállapodást a fogyatékos személy számára. és a faj. 90-602. amely tiltja az egészségi állapot vagy fogyatékosság alapján történ hátrányos megkülönböztetést. A svédországi WEA-hoz hasonlóan a munkáltató a norvégiai törvény szerint is köteles lehet séget adni a személyes és a szakmai fejl désre. A törvény számos ponton módosította a büntet törvénykönyvet és a munkatörvénykönyvet. hogy a felügyel ség rendszerint nem kéri számon az átalakítást. A törvény egy. és rendelkezik az ésszer akkomodációról. ami arra utal. nem mindig állnak készen a fogyatékosok sajátos érdekeinek érvényesítésére. A 13(2) szakasz hátteréül szolgáló filozófia igen hasonló a svédországi megközelítéshez. ha tárgyalásos úton nem sikerül megállapodni. Egy konkrét munkás esetében esetlegesen adódó átalakításokhoz szükséges pénzügyi támogatásról a nemzeti biztosítási törvény rendelkezik. hogy Äa munkavállalók egyéni készségekkel és nagymértékben eltér munkaképességgel rendelkeznek. erkölcs és családi állapot alapján . hogy a svédországi megközelítés inkább az egyeztetésre és a tárgyalásra. mind a közvetett megkülönböztetést tiltja. Mindez azt mutatja. E pénzügyi támogatás csak egyéni szükségletekre fordítható. vallás. a 13(1) szakaszban megfogalmazott általános kötelezettségek nem finanszírozhatók bel le. hogy az a fogyatékos emberek számára is használható legyen. A WEA fogyatékosságot érint harmadik rendelkezését az 55A szakasz tartalmazza. valamint ugyanúgy köteles biztonságos munkakörülményeket teremteni. Abban az esetben. hogy a munkaadónak úgy kell kialakítania a munkahelyet. a túlhajszolt munkavégzés vagy az öregedés hatásai stb´. illetve a szociális és más bonyolult tényez k eredményeképpen létrejöv problémák között. legalábbis ami a munkahely elrendezését illeti. az eset a munkaügyi bíróság elé vihet . hogy azok az intézmények. Egyel re azonban az 55A szakasz a fogyatékosság definíciójára vonatkozóan semmiféle szabályt vagy útmutatást nem tartalmaz. a rendellenesség. semmint a jogvitákra épül. ilyenek például a testi vagy a lelki megbetegedés. A törvényre vonatkozó útmutatás hangsúlyozza. hogy ez lehetséges és ésszer . a jogszabály tehát nem egyénileg ragadja meg az egyes fogyatékosok szükségleteit. A 13(1) szakasz a Äradikális egyenl ség´ felfogás példájának tekinthet : ez a felfogás a munkaadókra rótt általános kötelezettségekkel mozdítja el az egyenl séget. Äamíg arra nincs igény´. Mind a közvetlen. Ez a nemrégiben készült módosítás megtiltja a munkaadóknak a fogyatékosság alapján történ megkülönböztetést a munkaer -felvétel során. A WEA tartalmaz néhány kifejezetten fogyatékosokra vonatkozó intézkedést. és eddig ilyen jelleg üggyel a bíróságnak nem kellett foglalkoznia. HIV-pozitív személyek elleni diszkriminációval kapcsolatos felzúdulás nyomán született. amely a dolgozók összességét megillet általános jogokon alapul. Äf áramba helyezett´ pozitív cselekvés mellett. hogy a vállalkozásnál dolgozik-e fogyatékos munkavállaló. Ugyanakkor az útmutatás azt is tartalmazza. Ezek számos tényez re vezethet k vissza. amelyeket a dolgozók kollektív érdekképviseletére hoztak létre. 1990. A 13(2) szakaszban megfogalmazott jogok azonban csak a már foglalkoztatott dolgozókat illetik meg. E kiadvány megírásáig erre még nem került sor. A WEA 13(2) szakasza kötelezettségeket ír el a munkaadó számára abban az esetben. A törvényre vonatkozó útmutatás szerint a munkahelyi környezet kialakítására vonatkozó általános szabályok különösen el nyösek a fogyatékosok számára. Sokan sajátos. munkával kapcsolatos problémákkal néznek szembe. 63 (D) NORVÉGIA Norvégiában nem létezik külön diszkriminációellenes jogszabály. nemzetiség. a sérülés. Az útmutatás nem kísérel meg különbséget tenni a kimutatható egészségi állapotra visszavezethet . Az egyenl ség felfogása a jelek szerint újraelosztó elemeket is magában foglal. hátrányos helyzet dolgozók széles körét érint . (E) FRANCIAORSZÁG Franciaországban 1990-ben lépett hatályba egy általános törvény (No. de a munkakörülményekr lszóló törvény (WEA) számos idevágó rendelkezést tartalmaz. vagy sem. július). A 13(1) szakasz el írja. E kötelesség attól függetlenül fennáll. feltéve. A fogyatékosság definíciója átfogó. ha egy munkavállaló fogyatékossá válik. illetve az önállóságra. de hatálya túlmegy a HIV-pozitív személyeken.

A törvény módosította a munka törvénykönyve L. mert munkaalkalmasságuk sértetlen. ha egy munkahelyi egészségügyre szakosodott (üzemi) orvos (médicin du travail) kimondja az alkalmatlanságot. Amint azt a 2. Az ésszer beilleszkedéshez való általános jog hiányával együtt mindez arra utal. hogy bármilyen egészségügyi körülmény vagy rendellenesség ide sorolható. november 16-i 2001-1066 számú. a hatókörre és a jogorvoslati lehet ségekre vonatkozó változtatásokat is eszközölt. de hasonló kivételt tesz abban az esetben. A dolgozók TH-vá nyilvánításáról a COTOREP (Foglalkoztatási Tájékoztató és Pályairányító Technikai Bizottság) dönt. 122-45 sz. de nincs is rá szükségük. amelyek az emberek két eltér csoportjára vonatkoznak.történ megkülönböztetés már létez tilalmát kiegészítette az Äegészségi állapot vagy fogyatékosság´ szavakkal. függetlenül attól. cikkely. Igen sok múlik a munkahelyi orvos vélekedésén arról. akik munkaalkalmassága sértetlen (szöges ellentétben az Egyesült Királysággal. Az 1990-es törvény 3. TH) elismert személyek foglalkoztatását el segít intézkedések adminisztrációja körül forog. hogy a törvény mögött meghúzódó egyenl ség-felfogás az egyéni érdemen alapul. Úgy t nik tehát. A munka törvénykönyve L. kiszélesítette a tiltott megkülönböztetés alapjainak körét. A 10. Az 1990-es és a 2001-es törvények fontos korlátozásokat tartalmaznak a munkára való Äegészségügyi alkalmatlanság´ tekintetében. hogy a törvény els sorban azokat a hátrányos egészségi állapotban lév személyeket védi. és a Äfogyatékos dolgozóra´ vonatkozó szabályok válnak irányadóvá. de a törvény szerkezete olyan. és nem jár miattuk támogatás. Azok a dolgozók. vagy bocsátja el a dolgozót. cikkely a diszkrimináció tilalmát kiterjeszti a közigazgatásra. A súlyosság szintje három kategóriába sorolható. A tilalom immár a fogyatékosság és az egészégi állapot mellett a testi megjelenésre is kiterjed. hogy bármely alkalmatlanság esetén a személy kikerül a diszkriminációellenes jogszabály hatálya alól. amellyel a személy kielégít en tud alkalmazkodni a [szokványos] munkához´. és kis mértékben az Äegyenl ség mint ésszer ség´ felé tolódik el. illetve nem számíthatók be a TH-kvótába. Az A kategóriába sorolható az Äenyhe fogyatékosság. függelék kifejti. A 9. cikkét. hogy lé nyegesen befolyásolja-e egy a tevékenységét. továbbá más. akinek hiányos vagy csökkent testi vagy mentális képességei következtében lényegesen korlátozottak a lehet ségei a foglalkoztatásba való bekerülésre és bennmaradásra´. nevezetesen az L. diszkrimináció elleni harcról szóló törvény. de az Äegészségi állapot vagy fogyatékosság´ kifejezés használata. ha a személy testileg nem képes bizonyos tevékenységek elvégzésére. akik az 1990-es és a 2001-es törvények védelmére tarthatnak számot.323-10 sz. 122-32-5 sz. de kivételt tesz ez alól abban az esetben. Azok a dolgozók. és el kell végeznie a munkahelyen a szükséges átalakításokat. Várhatóan k a különféle szociálpolitikai intézkedések . AGEFIPH]). cikkelye értelmében a fogyatékos dolgozó Äolyan személy. nem tekinthet k Äfogyatékos dolgozóknak´. 122 -24-4 sz. az AGEFIPH tevékenysége a Äfogyatékos dolgozóként´ (travailleur handicapé. cikkelye értelmében a diszkrimináció általános tilalma nem érvényes abban az esetben. ahol e csoport nem részesül védelemben). cikkely bevezeti a munkatörvénykönyvbe az egészségi állapot és fogyatékosság alapján történ diszkrimináció tilalmát. A munkaadónak meg kell vizsgálnia a megfelel alternatív foglalkoztatási lehet ségeket. hogy az átalakításokhoz állami támogatás igényelhet (a fogyatékos személyek foglalkozási beilleszkedését segít nemzeti alapkezel egyesülett l [Association nationale de gestion du Fonds pour l¶insertion professionelle des personnes handicapées. amely arra 64 az esetre vonatkozik. valamint a HIV-fert zéssel kapcsolatos el történet arra utal. Az akkomodációt ugyanakkor el írják a munka törvénykönyvének egyes rendelkezései. ha egy már foglalkoztatásban álló alkalmazottat a munkahelyi orvos korábbi munkájának elvégzésére alkalmatlannak talál. Az 1990-es törvény hatályát nemrégiben kib vítette a 2001. amikor a munkaadó a dolgozó Äalkalmatlansága´ miatt utasítja el. hogy valamely egészségügyi körülmény miként befolyásolja a személy alkalmasságát. Äfogyatékos dolgozónak´ tekintend k. Nem követelhetnek akkomodációt. Franciaországban tehát a rendelkezések két jól elkülöníthet csomagja van érvényben. A törvény nem definiálja a fogyatékosságot. akiknek szükségük van az akkomodációra. a B és a C kategóriába tartoznak a súlyosabb fogyatékosságok. cikkely kimondja. Az 1990-es törvény nem tesz említést az ésszer akkomodációról. Az L.

hogy valaki a fogyatékosság meghatározásának kedvezményezettje lehet-e az egyik állásban. hogy a DDA-nak (fogyatékos emberek diszkriminációja elleni törvény) eleget tev munkaadók potenciális költségeit a védett csoport méretének korlátozásával kellett szabályozni. figyelembe vev szabályok formáját ölti. de a diszkriminációellenes törvény általánosságban nem érvényes a Äfogyatékos dolgozókra´. hogy a már foglalkoztatásban lév munkavállalókat szélesebb kör jogokkal ruházzák fel. és el kell fogadnia. . mert bármely szükséges alkalmazkodás költsége Änévleges´ (hiszen enyhe fogyatékosságról van szó). az utazási id t stb. amely akkor lép életbe. ugyanakkor valóságos az a kérdés. Feltételeztük. hogy így elkerülhet k a kisebb rendellenességgel rendelkez szemé lyek által tömegesen indított jogviták). hogy ha enyhe fogyatékossággal é személy igazságtalan bánásmódban l részesül. és álláspontot alakíthat ki arról. A korlátozó definíció használatát els sorban az ösztönözte az Egyesült Királyságban. a bérezési feltételeket. különösen a munkanélküli segéllyel kapcsolatos adminisztráció esetén.) A hivatalnokok általában számos tényez t mérlegelnek. A fogyatékos személyt munkához segít foglalkoztatási hivatalnok e tényez k mellett figyelembe veheti az illet egészségi állapotát és fogyatékosságait. például az illet korát. Amint azt az el z fejezetekben láthattuk. függelék). A gond az. másrészt pedig a munkavállalók kielégít munkakörnyezethez f z d jogai általánosságban is igen széleskör ek. hogy az A állásban akkomodációt igényeljen. A már foglalkoztatásban lév munkavállalókat közvetlenül vagy közvetetten már megilleti az akkomodációhoz való jog a most betöltött állásban. 5. hogy az egyes emberek számára mely állások felelnek meg. képzettségét és szakmai el menetelét. Az Egyesült Királyságban alkalmazott definíció értelmében például el fordulhat.kedvezményezettjei. hogy e kérdést igen nehéz a fogyatékosság definíciójának szemszögéb l megválaszolni. (Egyes országokban mindez a szakmai preferenciákat. így nem jelentkezik az A állásba. Az ellenpéldaként szolgáló Svédországban nem volt számottev vita a költségek szabályozása körül. hogy bizonyos intézkedések mögött a 65 társadalombiztosítás áll. ha egy másikban is tudna dolgozni. ahol egyszer bb lenne a beilleszkedése.2. A példa kissé er ltetettnek t nhet. Az a dolgozó. Józan észszel végiggondolva látható. Ez egyértelm például a svédországi Älépésr l lépésre´ folyamatban. szakaszban módosított jogszabályok többek között úgy szabályozzák a munkaválasztás kérdését. míg más (B±Z) állásokban nem. élhet a diszkrimináció-ellenes jogszabályokban biztosított jogaival. A korlátozó definíció melletti egyik érv éppen az lehet. Nem feltétlenül adódik az a kérdés. amikor valaki akkomodációja egy bizonyos (A) állásban költséges. Tekintsük azt a vitás esetet. mint a munkakeres ket. például az állami foglalkoztatási irodák rutinszer en mérik fel. hogy bármely más állásban is akkomodációra lenne szüksége. A korlátozó definíció alkalmazása a költségek szabályozására paradoxonhoz vezet. mindegyik ország olyan definíciót alkalmaz. hogy e meghatározás nem teszi lehet vé az illet számára.1. A sz kebb definícióhoz kapcsolódó jogok és érvek Ebben a szakaszban megvitatjuk. E csoport kizárása a potenciális költségek alapján tehát nem t nik túl ésszer nek. hogy A-t nem választhatja. (További érvként hozható fel. vagy ugyanannál a munkaadónál. hogy az illet korlátozott-e olyan mértékben a szokásos napi tevékenységében. hogy a diszkrimináció terén milyen kérdések húzódnak meg a fogyatékosság sz kebb és átfogó definíciója közötti választás hátterében. Az 5. A kérdés azonban nem ilyen egyszer . korlátozó definícióra. rendelkezik bizonyos egyéni jogokkal a munkáltatóval szemben. hogy ennek oka egyrészt az volt. Az illet nek tehát a B±Z területeken kell munkát vállalnia. hogy a szóban forgó személy nem min sül tevékenységeiben lényegesenkorlátozottnak. ha a szóban forgó személy tartós betegség vagy sérülés követeztében nem képes folytatni a munkáját (lásd 1. aki a foglalkoztatásban válik fogyatékossá. hogy egy bizonyos állásban az elhelyezéssel járó költségek ésszer ek-e. Európában az Egyesült Királyság diszkriminációellenes törvénye szolgáltatja az egyedüli példát a sz kebb. amelynek szociálpolitikai vonatkozása többé vagy kevésbé korlátozott. és összemérhet ek-e más lehetséges állásokban adódó költségekkel. A szociálpolitikai intézmények.

szakaszban leírtuk. hogy ugyanannál a munkaadónál van lehet ség más munkára. E jogokat bármely munkavállaló gyakorolhatja a megfelel helyzetben (például megbetegedés. A diszkriminációellenes kötelezettségek ugyanakkor arra ösztönözhetik a munkaadót. ugyanakkor. hogy az beilleszkedés költségeinek felosztását célzó valamiféle állami támogatási rendszer szükségesnek tekinthet a munkaadók tulajdonjogának védelme érdekében. a fizetett szül i szabadság. Az európai uniós társadalmi modell az egyesült államokbeli helyzettel ellentétben széleskör munkavállalói jogokat biztosít. Míg a szerzett fogyatékossággal rendelkez k élvezhetik a törvény adta védelmet. Ez a pénzügyi hozzájárulás megkönnyítheti a munkaadók számára a diszkriminációellenes jogszabályok elfogadását. Diszkriminációellenes definíciók és szociálpolitikai meghatározások Az 5. Ha e lépések után sem veszik vissza a munkavállalót. mind a reménybeli munkavállalók esetében azonosak. Általános vélemény szerint az Egyesült Királyságban viszonylag gyengék a munkavállalói jogok. államilag finanszírozott akkomodációra irányuló intézkedéseket tegyen. Ez igen üdvözlend gondolat.1. -e vagy átképzésre. és miért ne B±Z munkaadók. Az Európai Unió tagállamainak többsége a munkavállalókat már minimális munkában töltött id szak után is széles kör jogokkal ruházza fel a munkavállalókkal szemben. hogy számos ország ad anyagi támogatást a munkaadóknak fogyatékos dolgozóik beilleszkedéséhez. 66 Ha a fogyatékossági jogok megalkotása a munkavállalói jogok már létez felépítményére alapozva történik. Az A munkaadóban ± aki/amely egy elhelyezést igényl reménybeli munkavállalóval áll szemben ± megfogalmazódik a kérdés. az csak a jelenleg foglalkoztatásban lév k esetében bizonyul igazán hatásosnak. és az indokolatlan elbocsátás elleni védelem.Els lépésben meg kell vizsgálni. 5. akkor más munkalehet ség után kell nézni. abba a lényeges korlátozásba ütközünk. hogy olyan szabványokat állít fel a diszkriminációellenes jogszabályok jogosultjainak meghatározásához. mint például az Egyesült Királyságban. számos védelmi rendelkezés egyéni vagy tömeges létszámfelesleg esetén. Következtetésünk szerint a fogyatékosság definíciójának sz kítése nem jelenti a munkaadók közötti teherelosztás problémájának hatékony megoldását. Ha az elhelyezés költségei jelent sek. Az álláskeres számára az jelent nehézséget. hogy olyan. tagállamok jogszabályainak áttekintése során láthattuk. hogy miért viselje a kötelezettségek költségeit. Ezek közé tartozik a táppénz. Még ha a törvény ki is terjed mind a jelenleg foglalkoztatott. gyermek születése esetén).3. amint azt az 5. amelyek mind a jelenleg foglalkoztatott. Bizonyos országokban részmunkaid s foglalkoztatás igényléséhez (és az igénylés méltányos elbírálásához) való korlátozott jogokat vezettek be.1. és korlátozódnak is erre a területre. akkor a teherelosztás legközvetlenebb és leghatékonyabb módja egyértelm en valamilyen szociális vagy állami finanszírozási rendszer. amilyeneket egyébként kevesen hajtanának végre. az indokolatlan elbocsátás ellen bevezetett védelmi intézkedések jól láthatóan megkönnyítették a fogyatékosok diszkriminációja elleni törvény hatékony alkalmazását. Ebb l a szempontból a fogyatékosság definiálásának egyik értelme. Az ésszer akkomodációval kapcsolatos rendelkezések Franciaországban a munkavállalói jogok keretében valósulnak meg. Az írországi Legfels bb Bíróság döntése arra utal. hogy a keletkez jogok csak a már foglalkoztatottakra lesznek érvényesek. hogy a megfelel átalakításokat és kiigazításokat követ en az illet visszatérhet-e korábbi munkájához. Ezt követ en számba kell venni. de ismét el áll a költségek munkaadók közötti igazságos elosztásának alapvet problémája. mind pedig a reménybeli munkavállalókra. szakaszban. hogy a többi munkáltatóhoz viszonyítva egyik munkaadónak sincsenek különleges többletkötelezettségei a munkakeres vel szemben. így a Äbennfentesek´ és a Äkívülállók´ megkülönböztetése elkerülhet . A diszkriminációellenes jogszabályok és a szociálpolitika nem feltétlenül van teljes együtthatásban . A már foglalkoztatásban lév munkavállalók ésszer elhelyezéshez való joga a munkaadók alkalmazottakkal szembeni kötelezettségeit szabályozó jogszabá lyok és gyakorlatok összességéb l eredeztethet . addig a munkát keres knek a törvény nem biztosít kedvezményeket.

valamint kizár Ämindennem állami juttatást. a megadott okokra (például fogyatékosság) visszavezethet hátrányok megel zésével vagy ellensúlyozásával. tekintettel a munkaadó számára elérhet anyagi támogatásra. Ezekb l a meggondolásokból azonban az is következik. nem biztosítja ugyanazt az eszközt azok számára. Lehetséges például. ugyanakkor az irányelv a skálának az e fejezet elején ismertetett Äegyenl ség mint igazságosság´ végén található. két okból is. hogy az ott alkalmazott fogyatékosságdefiníciók már önmagukban is diszkriminatívak (a kvóta-meghatározások például gyakran kizárják. hogy FETD (egyenl bánásmódról szóló keret-irányelv) átvételének nem szabad konfliktushoz vezetnie a diszkriminációellenes törvény és a szociálpolitika között. hozzájárult az írországi foglalkoztatási programok bizonyos mérték módosításához: mindenekel tt a képzési támogatások rendszerének reformjához. A munkaadók visszautasíthatják a szociálpolitikai intézkedésekre nem jogosult fogyatékos személyek kérelmeit azon az alapon. hogy egyes elemz k véleménye szerint az akkomodációhoz való jogot csak egy sz ken definiált embercsoportra kell kiterjeszteni. A tagállamokban alkalmazott gyakorlat áttekintése után arra a következtetésre jutottunk. A FETD nem kötelezi a tagállamokat az Äeredményegyenl ség´ elérését célzó intézkedésekre. s ezt követ en a szociálpolitikai intézmény úgy dönt. a 7. bizonyos akkomodációhoz f z d jogok a munkavállalók általános jogai között is megjelenhetnek. amely a foglalkoztatásba való bekerülést vagy a foglalkoztatás megtartását célozza´. hogy az Äegyéni érdem. a . Egyrészt. eltér értékrendekkel és el feltételezésekkel. Megjegyeztük ugyanakkor. A kvótarendszereket bírálat érheti amiatt. hogy ez az érvelés gyenge lábakon áll. Számos rendelkezés biztosítja a hátrányos helyzet csoportokra irányuló intézkedésekkel kapcsolatos visszaélések elkerülését. hogy a bíróság helyt ad a fogyatékos személy elhelyezési kérelmének. vagy más fogyatékossággal élnek (35. hogy a szociálpolitikának összhangban kell lennie a diszkriminációellenes alapelvekkel. 67 El ször is az irányelv világosan kizárja hatálya alól a társadalombiztosítást. hogy a rendelkezések meghatározzák a munkaadó kötelezettségeinek mértékét és elosztják költségeiket. az akkomodációhoz való jog korlátozása nem oldja meg azt a problémát. hogy azok minden tagállamban általánosan alkalmazhatók legyenek. Ugyanakkor belátható.egymással. akik nem fogyatékosok. szakasza lehet vé tesz fogyatékos személyeket támogató pozitív intézkedéseket. hogy az az egyenl ség Äegyéni érdem´ típusú megközelítését kívánja megvalósítani. tehát nem róható rájuk további felel sség a diszkriminációellenes törvény kiskapuinak kihasználásával. ha ezek Äa diszkrimináció hatásainak enyhítésére vagy megszüntetésére irányulnak´. Hatálya tehát sz kebb. amely különleges bánásmódot vagy eszközöket ír el fogyatékosok számára. szakasz). hogy nehéz úgy meghatározni az alkalmazkodás ésszer szintjével kapcsolatos alapelveket. a DDA hatálya alá tartozó személy támogatását illet en ± elvileg ± megfellebbezhet . Mindemellett az az elv. a szociális védelmet. a FETD-re vonatkozó magyarázatok arra engednek következtetni. hogy a két beavatkozási területen különböz intézmények tevékenykednek. Emellett számos érv szól. Az Egyesült Királyságban a foglalkoztatási programok a DDA keretében valósulnak meg. Írországban a foglalkoztatásegyenl ségi törvény 33. A fejezet elején utaltunk rá. Nehézségekhez vezethet. mint az Egyesült Királyságban vagy az Írországban érvényes jogszabályoknak. és a Foglalkoztatási Szolgálat elutasító döntése egy. jóllehet az ilyen cselekvésnek a Äteljes egyenl ség gyakorlatban történ biztosítására´ kell irányulnia. A diszkriminációellenes alapelvek és a szociálpolitika között más ütközés is elképzelhet . típusú megközelítés a fogyatékosság átfogó definíciójával van összhangban. Ennek a célnak a költséges alkalmazkodás állami finanszírozása sokkal jobban megfelel. Másrészt. Például egy olyan rendelkezés. Harmadszor. hogy miként kell az alkalmazkodás költségeit igazságosan elosztani a munkaadók között. hogy saját szabályai alapján az illet munkaadó nem jogosult a hozzájárulásra. A munkavállalói jogok általános rendszere tagállamról tagállamra eltér. vagy alacsony besorolásban részesítik a mentális betegségeket). Másodszor. cikkely kifejezetten lehet vé teszi a pozitív cselekvést.

hogy a nézeteltérések megoldása során el nyben részesítik a szakszervezet és a munkaadó közötti tárgyalásokat. és 14. habár nem kétséges. például a kvótarendszerrel vagy a rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatban. amelyek felhívták a figyelmet a fogyatékosság definíciójának kérdésére. hogy nincs szándékában olyan ajánlásokat megfogalmazni a tagállamok számára. A diszkrimináció ellenes törvény olyan alternatív alapelvekkel szolgálhat. hogy az egyenl elbánást a Ätársadalmi szférák felel sségének´ elve alapján valósítsa meg. habár jelent s hangsúlybeli eltéréseket figyelhetünk meg: míg az Egyesült Királyságban az egyéni jogviták jelent s túlsúlya jellemz . a Bizottság tenderdokumentumában több olyan dolgot is említett. Hasonló álláspontot tükröz Svédországban. hogy annak hatékonysága nem kizárólag az egyéni jogvitákra van alapozva. A FETD-t tágabb összefüggésekben szemlélve megállapíthatjuk. amelyet Äradikális esélyegyenl ségnek´ neveztünk. de ebben az irányban tett lépésekre ösztönzi a tagállamokat a szociális párbeszéd. 68 Ebb l a néz pontból a diszkrimináció és az egyenl elbánás fogalma felvetnek bizonyos kérdéseket a fogyatékos embereket célzó szakpolitikák mögött húzódó elvekkel és feltételezésekkel kapcsolatban. fejezetben már kifejtettük. E kötelességek teljesítésének kikényszerítése azonban az egyenl ség el mozdítására létrejött hatóságok és bizottságok tevékenységével történik. A Dániai Fogyatékossági Tanács (Danish Disability Council) és egyik tagja. hogy a FETD megengedi az ésszer akkomodációval kapcsolatos normák egyes tagállamok szociálpolitikájához történ igazítását. Az esélyegyenl ségi központot egy 1993-as. másrészt a szigorú átvételi követelményekben rejlik. habár a tagállamok szociálpolitikája nem tartozik ennek az irányelvnek a hatáskörébe. amelyek lehet vé teszik a fogyatékos embereket célzó szakpolitikák mögött húzódó elvek és feltételezések felülvizsgálatát. Az egyik ilyen sajátos gond az. A fogyatékosok jogaiért szót emel k gyakran igen kritikusak a szociálpolitikát megvalósító intézményekkel. amely szerint a társadalom összes szférája felel s a fogyatékosok egyenl mozgásterének biztosításáért. Az országok szakpolitikáinak áttekintése során láttunk olyan példákat. cikkely utolsó mondatának. az Esélyegyenl ségi Központ a Fogyatékos Személyekért (Equal Opportunities Centre for Disabled Persons) feladata. illetve a nem kormányzati szervezetekkel való párbeszéd el mozdításával (13. A Bizottság világossá tette.költséges akkomodációkra szánt állami támogatások mértékével együtt. pozitív kötelezettségekr l szóló rendelkezéseket. például általános fogalmak és leírások bevezetésével. cikkelyek). fejezet: A fogyatékos személyek mozgásszabadsága Amint azt az 1. Belátható. addig más országokban ez jóval kevésbé igaz. Számos országban az egyenl séget el segít kötelezettségek és az egyéni jogviták egymás mellett léteznek. Ez a tanulmány ennek érdekében közös nyelvet dolgozott . hogy a definíciók megfelel módon történ megváltoztatásával növelni kell a fogy atékosok mobilitását. nem pedig egyéni jogviták útján. A FETD értéke egyrészt bizonyos szociálpolitikai problémák kimondásában és láthatóvá tételében. amely kimondja. 6. Ehelyett a különböz definíciók megértésének és összehasonlításának a módjait kereste. A FETD nem tartalmaz kifejezetten az egyenl ség el mozdítását célzó. Ez az egyik lehetséges értelmezése az 5. hogy az egyéni panaszok megoldásának is megvan a hatékony módja. Dániában az egyéni jogviták modellje számottev ellenállásba ütközött. E fejezet bevezetésében említést tettünk egy harmadik egyenl ségfelfogás megjelenésér l. hogy a fogyatékosok akkomodációjának munkaadókra nehezed terhe Änem lehet aránytalanul magas. és ez a tény befolyásolja a fogyatékosok unión belüli költözését. az Egyesült Államokban elfogadott diszkriminációellenes jogszabályokat a dániai hagyományokkal ellentétesnek nyilvánító országgy lési határozat hozta létre. hogy az egyes országok nem ismerik el kölcsönösen egymás fogyatékossággal kapcsolatos döntéseit. ha azt a tagállam fogyatékosságpolitikájának keretei között érvényben lév intézkedések elegend mértékben enyhítik´. ahol a munkaadóra az egyenl ség el mozdítása érdekében pozitív cselekvési kötelezettség hárul. amelyek el írják.

Egyes vélemények szerint a juttatások hordozhatósága megteremti a szabad mozgáshoz szükséges hátteret. ezeket az egyes tagországok közötti eltéréseket a társadalmi és a gazdasági különbségek szövevényének részeként foghatjuk fel. amely miatt a szerz dés érvényességének területi határt kellene szabni. 69 6. akkor nincs olyan elvi ok. ha a származási ország hordozható juttatásai elegend ek arra. a más tagországokban töltött id szakokat úgy tekintve. szakasz) és a juttatások odaítélésével kapcsolatos döntések kölcsönös elismerésével (6. és 4. függelékek). valamint pénzbeni és természetbeni juttatások stb. mintha azt a befogadó országban töltötték volna. Az elképzelés csak abban az esetben m köd képes. Ha érvényesül a hordozhatóság. amelyb l a hordozhatóság következik. és amint Európa egységes gazdasági térséggé fejl dik. Mivel ennek az ellenkez jét semmi sem támasztja alá. de családegyesítés esetén rájuk is alkalmazhatóak. míg mások romlani fognak. mintha azok a befogadó országban történtek volna stb. illetve a nemzeti szakpolitikák leírására alkalmas kereteket dolgozott ki (3. azoknak igen korlátozottak a jogai más tagállamban való letelepedésre. ahova akar. akik bármely olyan országban letelepedhetnek. A munkaképtelen fogyatékosokra e rendelkezések hatálya nem terjed ki.1. de ez az érvelés nem igazán tartható. és úgy igényelhet juttatásokat. aki megfelel források hiányában terhet jelenthet a befogadó ország szociális támogató rendszere számára. Akik nem dolgoznak. hogy a szóban forgó személy eltartsa magát a befogadó . Ha a szóban forgó személy magáncéggel köt biztosítási szerz dést. a más tagállamokban bekövetkezett eseményeket úgy tekintve. mint a befogadó ország honpolgárainak. hogy eltér mérték szociális gondoskodásban részesülnek. fejezet. A tagállamok jogszabályai különböz és egyenl tlen társadalombiztosítási kedvezményeket garantálnak. rendelete tartalmazza. Az értelmezés középpontjában a társadalombiztosítási járulék befizetésével keletkez jogok védelme áll. szakasz). szakasz) kapcsolatos kérdésekben. ami azt jelenti. Tartózkodási jogok Az európai jogrend jelenlegi szakaszában a tartózkodási jog széles körben megilleti a dolgozókat. ahol munkát kapnak. a juttatások egyik országból a másikba hordozhatóságával (6.ki a különféle megközelítések jellemzésére. így a diszkrimináció hiányán alapuló értelmezés szerint az embereknek az egyik tagországból a másikba történ költözés során azt kell tapasztalniuk. A szabad mozgást Európai Unióban a rendelkezések két f csoportja szabályozza: a más tagállamban való tartózkodáshoz és a nemzetiség alapján történ diszkriminációtól mentes elbánáshoz való jogot szabályozó intézkedések. E fejezet leírja. habár az ott alkalmazott alapelvek közvetlenül az Alapszerz désb l is levezethet k). A társadalombiztosítás esetében a dolgozók munkahelyük szerint. Eszerint az értelmezés szerint az Európai Unióban a polgár szabad mozgása akkor teljesül. mintha mindig is ott élt volna. A szabad mozgás egyik értelmezése a diszkrimináció hiányán alapul. és tilos ket a befogadó országban hátrányosan megkülönböztetni a szociális juttatások és kedvezmények biztosítása során (az idevágó részleteket az EGK 1612/68 sz. hogy a magánbiztosítás elterjedésének területi korlátai egyre inkább elt nnek. hogy az a személyéhez kötött.2. mellett. különböz szervezeti struktúrák. tehát területi elven részesülnek biztosításban (amely mellett néha a társadalombiztosítás különböz ágait szabályozó szakmai és egyéb szempontokat is figyelembe vesznek).3. E nézet szerint a járulék befizetése a lakhelyet változtató személyt olyan tulajdonjoggal ruházza fel. hogy a projekt során milyen megállapításokra jutottunk a tartózkodási jogokkal (6. ha oda költözhet. bármely országról legyen is szó. amely a sajátjává válik abban az értelemben. miszerint az Európai Unióban minden polgárnak ugyanolyan bánásmódban kell részesülnie. valóban azt tapasztaljuk.1. hogy a lakhelyet váltó személy számára bizonyos feltételek javulnak. A szabad mozgás másik értelmezése. és nem csak egy bizonyos társadalmi környezetben gyakorolható. egy ország megtagadhatja annak a nem dolgozó személynek a tartózkodási jogát. a diszkrimináció hiánya helyett inkább a tulajdon biztonságán alapul. valamint egyes társadalombiztosítási juttatások hordozhatóságát szabályozó intézkedések. helyváltoztatás során is megmarad. akkor a biztosítóval szembeni igények területileg nem korlátozottak. biztosítva a lakhelyet változtató személy megfelel forrásait. Az EK 90/364 irányelv értelmében.

23. szabályrendeletének alkalmazásával kapcsolatos kiterjesztést. A javaslat az 1. A Bizottság javaslatot terjesztett el az unió állampolgárainak és családtagjainak szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogairól szóló irányelvre (COM(2001) 257 végleges. Négy év más országban való tartózkodást követ en állandó tartózkodási jog bevezetése. Ügyében a f érv az volt. fejezetben tárgyalt intézkedések körébe tartozik. továbbá elismerik. hogy az emberek szociális juttatásokhoz f z d jogai költözés esetén is biztosítottak legyenek. A Äcsalád´ fogalmának kiszélesítése a családegyesítés szempontjainak megfelel en. hogy megvannak-e ehhez a szükséges forrásai. Ez az alapelv húzódik meg a hordozhatósággal kapcsolatos számos döntés hátterében. A juttatások hordozhatósága A szabad mozgás e fejezet bevezet jében ismertetett második értelmezése a hangsúlyt a lakhelyet változtatók tulajdonjogának védelmére fekteti. A fogyatékos bevándorlókra e rendelkezések értelmében a befogadó ország nem hordozható fogyatékossági juttatásokkal kapcsolatos el írásai vonatkoznak. a szabad mozgást korlátozó tényez ket. és ezzel egyidej leg egy másik s zemély gondoskodására és támogatására is szorulhat. Ezek a rendelkezések oly módon biztosítanak el nyöket a fogyatékosok számára. a javaslat szerint jogában állna Spanyolországba költözni édesanyjához. 70 6. A helyzet egyszer en az volt. Snares-nek. hogy elismerik a gondozói/támogatói kapcsolat esetleges fontosságát nem házastársi viszonyban lév feln ttek között is. hogy magával vigye fogyatékossági életjáradékát. akkor az ellátási biztosításból fakadó juttatásokra is jogot szereznek. 5. 01). amely kitér a fogyatékos személyek szabad mozgásának jelenleg érvényben lév korlátozásaira. hogy az emberek csak a magasabb jövedelm országokból szegényebb országokba tudnának költözni. A tartózkodási jogra vonatkozó javaslatok magukban foglalnak néhány. 2. . tartósan letelepedett személyekkel szembeni egyenl bánásmódot. de szegényebb országokból (ahol a juttatások alacsonyabbak) a gazdagabbakba (ahol drágább az élet) már nem. aki fogyatékos személy. az EGK 1612/68 sz. Érdekes tény. A javaslat lehetséges hatását jól példázzák a Snares-üggyel kapcsolatos tények. és a tartózkodási országban (Franciaország) fizetett adót. mivel csökkenti vagy megszünteti azokat a még meglev . hogy ezek a juttatások jelentik a befizetett társadalombiztosítási járulékokért esedékes ellenszolgáltatást. ennek ellenére potenciálisan igen kedvez hatással lehetne a fogyatékosok szabad mozgására Európában. függetlenül attól. ugyanakkor a fogyatékosok számára esetlegesen igen értékes jogokról rendelkeznek. nem szükséges uniószerte egységes fogyatékosságdefiníciót kidolgozni. hogy szabad mozgáshoz való jogának védelmében Snares számára lehet vé kell tenni. minden polgár által gyakorolható. amelyek általános. Ez a rendelkezés azoknak az európai polgároknak a védelmében lehet fontos. Különleges jelent séggel bírnak az alábbiak: 1. A társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó magántulajdoni jelleg jogok bevezetése melletti legszembet n bb érv az. ám ezt az érvelést a bíróság nem fogadta el. illetve a fogyatékossággal kapcsolatos döntések kölcsönös elismerésére irányuló lépéseket tenni a mozgásszabadság védelme érdekében. megengedik a családegyesítést felmen ágon és a feln tt utódok számára. akik fogyatékossá válásuk id pontjában a származási országuktól eltér országban élnek. hogy az irányelv-javaslat nem tartalmaz közvetlen utalást a fogyatékosságra. A javaslat nagymértékben összhangban van a társadalmi modellel. vagyis arra. Mivel a befogadó országnak a szabályokat diszkriminációmentesen kell alkalmaznia (belföldiek és külföldiek tekintetében).2. A Molenaar-ügyben például a Molenaar család a foglalkoztatás országában (Németország) fizetett társadalombiztosítási járulékot. amelyek különösen kedvez tlenül hatnak a fogyatékosokra. hogy a rászorultságnak fokozatai vannak: valaki rendelkezhet bizonyos pénzügyi forrásokkal. amelyek lényegében biztosítják a helyi állampolgárok és a más. és az eltartottsággal kapcsolatos szabályok eltörlése. hogy ha ellátási biztosítás kötésére kötelezik ket.országban: nagy általánosságban ez azt jelentené.

amelyeket a 4(1) sz. hogy megakadályozzák bizonyos juttatások hordozhatóságát. nem pedig a befizetett járulékokban. A bíróság azonban úgy találta. de amelyek ugyanakkor gondoskodnak a munkán alapulójogosultságok kiegészítésr l. ha nem kellene Németországban ellátási biztosítási járulékot fizetniük. hogy szükség esetén a franciaországi hatóságok által biztosított szolgáltatásokat kellene igénybe venniük. és bizonyos esetekben a helyi finanszírozást állami finanszírozás váltja fel. Az 1408/71 sz. a megnövekedett munkanélküliségnek. ami azt jelentené. hogy egyes tagállamok a Äbiztosításjelleg ´ juttatások adórendszerb l történ finanszírozásával kijátszhatnák a szabályozás szellemét. E kiegészítések és helyettesítések célja általában az. Habár magától értet d nek t nik. szabályrendeletben szerepl kockázatok ± közötti kapcsolatnak néhány . Az 1247/92 sz. helyettesít vagy kisegít jelleg juttatások. ha (a) azokat nem el zte meg járulékbefizetés és (b) azok az 1408/71 sz. A második mutató pedig meghúzza a határt a társadalombiztosítás és a szociális ellátás között a keletkez jogok egyértelm sége és biztonsága tekintetében. Egyrészt a keletkez jogok jól körülhatároltak. hogy nem adhatnak felmentést a járulékfizetés alól. Az els mutató a tagállamok ellátási struktúráját tükrözi. másrészt viszont ezek a jogok a társadalmi szolidaritásban gyökereznek. szabályrendelet a fenti problémára adott válasznak tekinthet .Molenaaréknak a jelek szerint megfelelne. a kedvezményezett törvényben meghatározott jogállása alapján´. A kett s jelleg juttatások azok. szabályrendelet közvetlenül nem említi. Ezek közé tartozik az id s kor. E kiegészít juttatások köre és hatálya az utóbbi 20-30 évben kiszélesedett a tagállamokban. azt az 1408/71 sz. Az 1247/92 sz. a betegség és a munkanélküliség. Két f ilyen mutató létezik: ‡ a fedezett kockázatok. szabályrendelet szerint nem hordozhatónak min sül juttatásokkal kapcsolatban tilos az ott tartózkodás hosszára vonatkozó 71 követelményt támasztani. akik munkaviszonyuk alatt ugyanazokat az adókat fizetnék. hanem az ellátási biztosítási juttatásokra kell ket feljogosítani. ami pedig a hordozhatóság egyik el feltétele. vagy a fogyatékosoknak adnak speciális védelmet. szabályrendelet 4(1) cikkében felsorolt kockázatok. például Äaz egyéni szükségletek mindenfajta egyéni és eseti mérlegelése nélkül. amelyek a dolgozói jogviszonyból eredeztethet k. Ez igazságtalan lenne a bevándorló dolgozókkal szemben. helyettesítésér l is. és/vagy fejlesztették a szociális ellátórendszert. Látható. mindezek eredményeképpen világosabb lett a jogosultságok meghatározása. mint a többi helyi lakos. A tagállamok új juttatásokat vezettek be olyan területeken. mivel igyekeztek megfelelni az új igényeknek. ahol korábban a szociális ellátás volt jellemz . A rendelet megengedi a tagállamoknak. tapintatosabb az ügyintézés. hogy közvetett mutatók segítségével írja le azokat a jogokat. illetve más. amelyek valakit munkaviszonya alatt várhatóan megilletnek. szabályrendelet ezt a problémát úgy kerüli el. szabályrendelet alkalmazása során fogalmi problémához vezetnek. hogy a juttatásokra vonatkozó tulajdonjog bevezetéséhez± és ebb l következ en a hordozhatósághoz ± szükség van a járulék fogalmára. hogy az 1408/71 sz. ‡ a jogosultság jellege. valamint az 1247/92 sz. illetve az el ször más országban adódó kockázatokért járó juttatásokat korlátozni. megváltozott szociális és gazdasági körülményeknek. ám az 1408/71 sz. cikkely sorol fel. zzabályrendeletben alkalmazott megfogalmazás a Äkett s´ jelleg juttatások esetében nehézségekhez vezet. a n k szociális biztonságával kapcsolatos követelményeknek. a rokkantság. A szegénység és az egyenl tlenség csökkentése szempontjából ezek a fejlemények üdvözlend k. szabályrendelet 4(1) cikkelyében felsorolt kockázatokkal szembeni védelemre szolgáló kiegészít . s t. hogy a nem folyamatos korábbi munkaviszonnyal és alacsony kimutatott jövedelemmel rendelkez személyek számára is legalább minimális szint ellátást biztosítson. amely a munkában állókat gyakran védi a felsorolt kockázatokkal szemben. s ennek következtében csak nehezen hozhatók összhangba a tulajdonjogok személyhez kötésével. A kockázatok két osztálya ± az 1408/71 sz. ugyanakkor elesnének a hordozható juttatásoktól. Ennek egyik magyarázata az.

A szabályozás szerkezetéb l fakadóan tehát az a mesterkélt helyzet állt el . Definíciók. Akik nem jogosultak a társadalombiztosítási kifizetésekre. hogy a bíróság minden erejével az ellátási biztosítás 4(1) cikk alá sorolására törekedett. Megjegyzend .érdekes. amely ennek megfelel en a 4(1) cikkely hatálya alá tartozik. Az egyesült királyságbeli fogyatékossági életjáradék és az ausztriai ellátási biztosítás között a figyelembe vett kockázatok szempontjából nincs nagy különbség. amelynek értelmében a fogyatékossági életjáradék (Disability Living Allowance. a rokkantsági segélyek odaítélésének általában el feltétele valamiféle megel z munkaviszony. E döntés azonban ellentmond a Snares-ügyben hozott határozatnak. rendelet egy ett l eltér fogalmat. máskülönben az ellátási biztosítás a nem hordozható. hogy a jogok meghatározásukból fakadóan bárhol gyakorolhatók-e. A fentiek fényében az lehet a benyomásunk. ha azok el feltétele a személy munkaképtelensége. A jelek szerint a bíróság úgy érezte. A 4(1) cikkely felsorolásában a rokkantsági segély jelenik meg. vagy túl rövid ideig dolgoztak. miközben természetesebb lenne azokat kifejezetten a fogyatékosokra irányuló védelemi intézkedéseknek tekinteni. DLA) egyértelm en az 1247/92 sz. A munkaképtelenség. hogy az ellátási biztosítás egyfajta kiegészít betegségi juttatás. Ausztriában ugyanakkor nincs adminisztratív kapcsolat az ellátási biztosítás és a betegségbiztosítás között. míg az 1247/92 sz. Molenaarék ügyében a bíróság úgy döntött. a helyettesít vagy a kisegít juttatások. amint azt a bíróság is megállapította. vagy egy részük eredend en helyfügg . A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések a rokkantsági segéllyel azonos megítélés alá esnek. hogy itt a munkával kapcsolatos. Az 1408/71 sz. és a támogatás a rokkantsági segélyek kiegészítésének tekinthet . a fogyatékosság területét érint vonatkozása is van. hogy ez a különbségtétel alkalmas-e a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések 72 . s ez a tartózkodási hellyel kapcsolatos problémák leképez déseként is értékelhet . illetve a munkától függetlenül megjelen kockázatok közötti burkolt különbségtételr l van szó. A Jauch-ügyben a bíróság a Molenaar család esetét követve úgy döntött. mert sohasem. Az ilyen támogatások általában hordozhatók. hogy soha életében nem dolgozott (ha például születését l vagy fiatal korától fogva fogyatékos). azok a kiegészít . a Äfogyatékosságot´ használja. mivel a kezelt kockáztok hasonló jelleg ek. Habár valaki úgy is lehet munkaképtelen. A szakszókincs alkalmazása vitathatónak bizonyult a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések ± ellátási biztosítás és más hasonló intézkedések ± megvalósítása során. A két juttatás között az a kulcsfontosságú eltérés. szabályrendelet hatálya alá esik. Ebben az esetben a munkaképtelenség valós kritérium. tartózkodási hely és a dönt ések kölcsönös elismerése A MINDENNAPOS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA Habár a hordozhatóság mögött húzódó f elképzelés a járulékelv. hogy a mindennapos tevékenységeket támogató járulék alapú intézkedések betegségi juttatásnak min sülnek. hogy a DLA-t adóból finanszírozzák. 6. Ismét adódik azonban az a kérdés. illetve a fogyatékosokat megillet speciális ellátások körébe tartozó segélyekben részesülhetnek. járulékon alapuló juttatások problematikus körébe esett volna (az ebbe a kategóriába tartozó legfontosabb intézkedés a korkedvezményes nyugdíj). hogy a német ellátási biztosítás juttatásait betegségi juttatásoknak kell tekinteni. szabályrendelet különbséget tesz természetbeni és pénzbeni juttatások között. Bizonyos országokban a mindenna tevékenységeket pos támogató intézkedések csak a teljes rokkantsági nyugdíjra jogosultak körére irányulnak. hogy az ausztriai rendszert az adminisztratív különbségek ellenére is a német rendszerhez hasonlóan kell megítélnie. vagy nyugdíjba vonulás miatt befejezett munka ugyanakkor az általunk vizsgált mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések közül számos esetben (közöttük a német ellátási biztosítás esetében) nem kritérium. amelyek már a 4(1) cikk hatálya alá tartoznak. míg az ausztriai rendszer járulékalapú.3. fontos kérdés az is. A bíróság az ellátási biztosítás adminisztrációjának módjából kiindulva foglalt állást. és a rendelet értelmében az Egyesült Királyság indokoltan sorolta azt a nem hordozható juttatások közé. A rokkantság ebben az értelmezési környezetben a munkaképtelenségre utal.

és kevésbé ellen rzi a pénz elköltésének módját. mint amennyit a hagyományos természetbeni támogatások tesznek lehet vé. de azért figyelemmel kísérik. Dánia és Svédország. A személynek van némi szabadsága a keret felhasználásában. Az illetékes intézmények a pénzbeni juttatásokat a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint fizetik ki. A hollandiai jogszabályok által a kivételes egészségügyi kiadásokra (AWBZ) adott egyéni költségkeretek (PGB-k) olyan pénzbeni kifizetésekre szolgáltatnak példát. A skála másik végét jelentik azok az esetek. hogy van-e lehet ség megfelel ellátás biztosítására. A Molenaar-ügyben (C-20/96) az Európai Bíróság különbséget tett a pénzbeni kifizetések és a pénzbeni juttatások között. Az ausztriai ellátási biztosítás egyértelm bben pénzbeni juttatásnak t nik. A különböz típusú intézkedések között némi eltérés mutatkozik a szükségletek felismerésének és értékelésének módjában. Arról az intézményr l van szó. amikor a kifizetett pénz bizonyos konkrét költségek megtérítésére szolgál. amelyet csak a finanszírozó által jóváhagyott beszerzésekre lehet fordítani (Änem helyettesíthet ´ támogatások). A pénzbeni juttatás jóváhagyása el tt szakért knek kell megvizsgálniuk. hogy a németországi rendszer pénzbeni juttatásokat ad. Hasonlóképpen: az Egyesült Királyságban a fogyatékossági életjáradék kizárólag pénzbeni juttatás formáját ölti. hogy a nézeteltérések forrása a támogatások általános háztartási költségek fedezésének irányába történ eltérítése. például Belgium (Flandria: közvetlen kifizetési rendszer). Egy kifizetett összeg csak akkor tekinthet pénzbeni juttatásnak. amelyek személyre . A pénzbeni juttatásokkal kapcsolatos rendelkezések megkövetelik azoknak a kritériumoknak a szabványosítását. A szakpolitikai viták világosan mutatják. A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések a tagállamokban három csoportba sorolhatók: csak pénzbeni támogatások. ha helyettesíthet . hogy van-e értelme a természetbeni juttatások és a nem helyettesíthet pénzbeni kifizetések. a befogadó ország jogszabályainak megfelel en. kísérletet tettek olyan pénzbeni lehet ségek bevezetésére. hogy a szabályos id közönként kiutalt pénzösszegek nem köthet k egy-egy meghatározott kiadáshoz. A társadalombiztosítás koordinációja szempontjából ez a sokféleség azonban felveti a kérdést. valamint csak természetbeni támogatások (szolgáltatások). A költségkeretet a személy szükségletei és lehet ségei alapján határozzák meg (az önrész fizetésének lehet ségét kifejezetten figyelembe véve). hanem a juttatás összességében emeli a személy életszínvonalát. nem pedig pénzbeni juttatások. szabályrendelet 19(1) cikke értelmében a természetbeni juttatásokat a tartózkodási hely (vagy tagállam) intézményeinek kell biztosítania. és a pénz felhasználását nem ellen rzik. pénzbeni és természetben támogatások.hordozhatóságának megítélésére. vagy a felhasználó személyre szóló költségkerettel rendelkezik. a pénzbeni juttatások esetében tehát lehetséges a hordozhatóság. A rendeletben az Äilletékes intézmény´ által fizetett visszatérítésr l szóló rendelkezések is szerepelnek. miközben a pénz elköltésének módja nem nagyon ellen rizhet (Ähelyettesíthet ´ pénzbeni támogatás). A pénzbeni juttatások f jellemz je. Ezek azonban az ECJ (Európai Bíróság. European Court of Justice) értelmezése szerint szinte minden kétséget kizáróan pénzbeni kifizetések. amely foglalkoztatottsága idején a személy társadalombiztosítási ügyeit intézte. illetve a pénzbeni juttatások közötti különbségtételnek. és beleszólhatnak a kiadások szerkezetének alakulásába. a Bíróság megítélése szerint. A kedvezményezettnek meg kell neveznie egy gondvisel t. vagy esetleg ezek a viszonylag új kelet intézkedések másfajta megközelítést igényelnek. amelyek szükségleteik felmérésében több önállóságot igyekeznek biztosítani a fogyatékosoknak. A Molenaar-ügyben a Bíróság döntésének hátterében az a tény állt. amikor a megnevezett gondvisel bizonyos távolságra lakott a juttatás igényl jét l. amelyek valószín leg nem min sülnek pénzbeni juttatásnak. Más országok. Az 1408/71 sz. A segély kiutalhatóságával kapcsolatban kétségek mutatkoznak azokban az esetekben. mivel nem tartalmaz természetbeni választási lehet séget. A pénzbeni juttatások egyik formája. Saját véleményünk szerint a helyzet az. ezáltal biztosítva például a társadalombiztosítási járulékok befizetését a gondvisel részér l. hogy szabvány osított pénzösszegeket juttatnak a felhasználónak. hogy a németországi rendszer igen közel áll a pénzbeni és a természetbeni juttatások közötti választóvonalhoz.

A 3. nem pedig meghatározott pénzösszegekre vonatkoznak. a kedvezményezett törvényben meghatározott jogállása alapján´ rendelkezik. . így számos mechanizmus szolgálja a tartózkodási országban történ kiértékelést. hogy a felmérés érdekében az illetékes intézmény székhelye szerinti országba utazzék. míg mások szerint a szabványosított támogatások rontják a rendszernek az emberek széles körben változó egyéni szükségleteihez való alkalmazkodóképességét. szabályrendelet a pénzbeni juttatásokról Äaz egyéni szükségletek mindenfajta egyéni és más eseti mérlegelése nélkül. a felel sség továbbra is az önkormányzatoké. hogy a tagállamok a munkaképtelenségi juttatások adminisztrációja során minden kétséget kizáróan különböz dolgokat értékelnek. A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések szerkezetükb l fakadóan a tartózkodási helyt l nem elválasztható jogok. munkával kapcsolatos kérdést foglalnak magukba. még a kifizetések összegének szabványosítása esetén is. fejezet tárgyalása során láttuk. Az életkörülmények megváltozása esetén a származási országban általában sor kerülhet a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések kedvezményezettjeinek ismételt felmérésére. A szabványos értékel ívek a diagnózissal és a képességcsökkenéssel kapcsolatos szabványos egészségügyi adatokat. hogy a jogosultság tartózkodási helyhez kötött. A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések e közös vonása arra enged következtetni. ugyanakkor a tagállamokban számos olyan juttatás is létezik. Az illetékes intézmény ezek közül kiválasztja a számára lényeges Ädöntési változókat´. amelyekért korábban a szociális támogatási rendszer keretében az önkorm ányzatok feleltek. s e politikák mindegyike némileg eltér kockázati események ellen ad biztosítást. Egyes országok a szabványosított összeg támogatások bevezetését kulcsfontosságúnak tekintik az önállóság és a jogok megteremtéséhez. Az ebben a jelentésben tárgyalt mindennapos tevékenységet támogató összes intézkedés f ként a szükségletek felmérésével határozza meg a jogosultak körét. de a fogyatékosok jogainak meghatározása a korábbinál egyértelm bb lett. a biztosítóintézet állapítja meg. Látható tehát. hogy egy több országban dolgozó személy számos. és a szükségletek megállapítása érdekében felméri lakókörnyezetének sajátos jellemz it. Általában (kivéve például a fogyatékossági életjáradékot az Egyesült Királyságban). Néhány országban a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések részben olyan feladatokat vettek át. amely felhívja a figyelmet az egyes személyek képességcsökkenéseinek és korlátozottságainak fogyatékosságra gyakorolt hatását meghatározó környezeti tényez k szerepére. hogy a fogyatékosságfelmérésre nincs hatással a tartózkodási hely megváltoztatása. ha a jogosultság megítélése tartózkodási helyhez kötötten történik. ugyanazokból az adatokból tehát két ország eltér módon ítélheti meg a munkaképtelenség fokát. A juttatások hordozhatósága elméletileg még akkor is lehetséges. valamint számos.szólóan megszabják a juttatások összegét és az ellátás szintjét. Azt azonban nem feltételezhetjük. A MUNKAKÉPTELENEKET MEGILLET JUTTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DEFINÍCIÓK A jelenlegi koordinációs szabályok mellett a legtöbb jövedelempótló munkaképtelenségi juttatás hordozható. Más országokban. A bevándorlótól nem követelhet meg. amely nem sorolható egyértelm en egyik kategóriába sem. A jogosultságot az illetékes intézmény. különböz társadalombiztosítási politika alanyává válik. a vizsgálatot végz személy az igényl t otthonában látogatja meg. amennyiben a jogok az eredményre. A jogokat ehelyett a személy számára elérend eredmény (egy bizonyos életszínvonal) meghatározásával lehetne alátámasztani. Belátható. hogy az 1408/71 sz. 73 Korábban már említettük. A tagállamok általában egymás intézményeit veszik igénybe a szükséges információk beszerzéséhez. és az úgynevezett Adminisztratív Bizottság ennek megkönnyítése érdekében szabványos kereteket dolgozott ki. nevezetesen Skandináviában. E megfogalmazás alapja a társadalombiztosítás és a szociális ellátás közötti különbségtétel. és ugyanennek a felfogásnak kell érvényesülnie az Európai Unión belüli határokon átível lakhelyváltoztatás esetében is. hogy ez összhangban áll a társadalmi modellel. és a 4.

részben pedig az intézményrendszerben dolgozó személyi állományra. hogy valamely min sített esemény bekövetkezése esetén bízhassanak a rendszer által adott gondoskodásban. fejezetben bemutattuk. különösen az id sebb dolgozók esetében. Ha a kormányok országukon belül saját értékel rendszerük kiválóságát a hitelesség fenntartása érdekében hangoztatják. kapcsolódó szakpolitikák . talál valamiféle állást. E különbségek bizonyos mértékig összefüggenek a 4. Világosan kimutatható. valamint az oktatás. az Európai Unión belüli fogyatékosságügy felmérésr l szóló tanulmányában mindössze egy szabványosított értékel eszközre. hiszen a modelleket. Amint azt a 3. fejezetben ismertetett négy felmérési modellel. hogy megvizsgálnánk annak hatását a munkaképességre. az egyes országok között eltérés tapasztalható abban. Az országok egyrészt eltér véleménnyel rendelkeznek arról. mint amilyennek t nik. fejezetben kifejtettük. mint a másik. hogy a munkaképtelenségi segélyek kifizetési szerkezetét er sen befolyásolják a munkaer -piaci feltételek. hogy a képességcsökkenési százaléktáblázatok alkalmazása önkényesebb. hogy a PCA rejtetten már tartalmaz egy munkaer -piaci modellt. A bizottsági elemz csoport ezt a felmérési megközelítést nem támogatta. egészsé gügyi indoklással vagy anélkül. hogy miként lehet a legjobban fenntartani munkaképtelenségi biztosítási rendszerük hitelességét és sértetlenségét. hogy a munkaképtelenségi juttatások. hogy milyen mértékben igyekeznek feltárni a személy munkahelyi problémáinak egészségügyi okait. PCA) hasonló munkaképesség-központú megközelítések a munkaer piacból és más szociális tényez kb l indulnak ki. Úgy találta. de az általuk kínált biztosítás szintje és szerkezete két jelent s okból is eltér. E különböz módszerek részben az intézményrendszerre vezethet k vissza (különösképpen az egészségbiztosítás és a társadalombiztosítás közötti kapcsolatra). a korkedvezményes nyugdíj és az öregségi nyugdíj közötti képlékeny határokkal kapcsolatban a különböz országok különböz megközelítéseket alkalmaznak. A hitelességet nem csupán a fogyatékosok irányában kell fenntartani. A 3. Úgy látjuk azonban. Megdöbbent tény. a rendszer hitelességének fenntartása érdekében alkalmazzák. akkor elkerülhetetlen egy bizonyos szint Äügyintézési nacionalizmus´. különösen abban az esetben. Ez a rejtett munkaer -piaci modell egyértelm en az Egyesült Királyság munkaer -piaci politikájához és feltételeihez igazodik. lényegéb l fakadó korlátai vannak. ett l eltér munkaer -piaci szerkezet országba átültetni. amelyeket a munkaer -piaci feltételek fogyatékosságfelmérésben alkalmazott modellezése és elképzelése. hogy egyik modell jobb. valamint az 1. Ezek a munkaer -piaci szakpolitikai döntések megnyilvánulnak azokban a különbségekben is. hanem a járulékfizet k irányában is. még ha alacsony fizetés és/vagy csökkentett munkaid mellett is. másrészt eltér ek a rendszer m ködtetését is meghatározó munkaer -piaci céljaik. Nem könny amellett érvelni. és a megközelítés megváltoztatása azt a kockázatot rejti magában. ha képességcsökkenést anélkül próbálunk vele mérni. A modellt továbbá más. Végrehajtható-e a felmérés valamilyen munkaer -piaci modell és a szociális tényez k figyelembe vétele nélkül? Ilyen felmérés alapjául egy képességcsökkenésen alapuló százaléktáblázat szolgálhat. függelékben ismertetett információk némi képet adnak e különbségek eredetér l. ahol bárki. hogy csorbul a jogosultságokkal kapcsolatos döntések hitelessége. Az Egyesült Királyság személyi munkaképességi értékeléséhez (Personal Capacity Assesment. a készségek és egyéb szociális tényez k felmérésre gyakorolt hatása terén tapasztalhatunk. egy Äeurópai százaléktáblázatra´ vonatkozó javaslat bukkant fel. a munkanélküliségi juttatások. és nem feltétlenül lenne helyénvaló a megközelítést más. A Ämunkaképtelenség´ kockázatát minden tagállam általánosan elismeri.Az el z fejezetek fejtegetései. korábban engedélyezik a nyugdíjazást. egy másik (talán kockáza - 74 tosabb) út pedig a kritikák elfogadására és a vitákra való nyitottság. míg más országok. hogy az Európai Bizottságnak a közelmúltban készített. legalábbis részben. A modell igen rugalmas munkaer piacot feltételez. A bizalom és a presztízs meg rzésének többféle módja is létezhet: egyik lehet ség például a magas szint technikai szaktudás fenntartása. A szakmák az egyes tagállamokban a bizalom és a presztízs más és más fokát élvezik. továbbá komoly. Néhány ország magas nyugdíjkorhatár mellett nagy arányban részesít id sebb dolgozókat munkaképtelenségi juttatásokban. aki tevékenységek valamely sz k körét képes elvégezni. és 4.

míg másokat a körülmények felméréséhez kötnek. míg mások a kedvezményezetteket öregségi nyugdíjban részesítik. és hogy az elvándorlás miként befolyásolja a juttatásokhoz való hozzáférését. még kevesebb mindennapos tevékenységeket támogató intézkedéseket). Összefoglalás Ez a fejezet azt a vizsgálta. és a befogadó tagország intézkedéseiben való diszkriminációmentes részesülés nagyobb valószín séggel segíti el a fogyatékosok mozgásszabadságát. Bizonyos juttatásokat járulékfizetési feltételek korlátoznak. mind szakmai el életük tekintetében (mert számos hordozható juttatás biztosításalapú). ha a munkaképességet helyezzük el térbe. milyen feltételek mellett tud a fogyatékos személy az Európai Unióban egyik országból a másikba költözni.is támogatják. hogy a fogyatékosok szabad mozgása megvalósul. hogy értelmetlen a fogyatékosság fogalmát társadalmi környezetéb l kiragadva kezelni. minden tagországban és minden id ben. A hordozható jogokkal felruházott fogyatékosok csoportja igen sajátos. és kísérletet tenni a munkaképtelenség valamely. hogy sok országban a fogyatékosok egy részét tágabb. helytelen volna elvonatkoztatni a munkaer -piaci környezett l. fejezetben megmutattuk továbbá. A társadalmi modell azt sugallja. Ugyanakkor számottev ellenállásba ütközik a nemzeti kormányok részér l az a bizottsági irányelv-javaslat. amire jelenleg a természetbeni juttatások koordinációja szolgáltat példát. A definíciók alapulhatnak képességcsökkenésen. fejezet: Összehasonlítható fogyatékosságügyi adatok szolgáltatása A fogyatékosokra vonatkozó adminisztratív adatok országok közötti összehasonlíthatóságával kapcsolatok problémák közismertek. A hozzáférés egyrészt a juttatások származási országból történ hordozhatóságával. A 3. A fenti problémákat tagországok közötti pénzügyi átutalásokkal lehetne enyhíteni. Ebb l következik. Änehezen besorolható´ kategóriába helyezik. illetve a diszkriminációmentes elbánáshoz való jogok befogadó országban történ gyakorlásával biztosítható. amely alapján azt mondhatnánk. A tartózkodási jogok b vítése. amely a fogyatékosok alacsony jövedelmét hivatott kiegészíteni. hogy a fogyatékosnak min sített emberek száma az érvényben lév intézkedésekt l. Véleményünk szerint a társadalmi modell típusú megközelítés lényegi kapcsolatot feltételez a munkaképtelenség felmérésben megállapított szintje és a munkaer -piaci feltételek között. Következésképpen. Az egyes tagállamokra jellemz általános gazdasági feltételek és különösképpen a szociális ellátórendszerek er sebb hasonulása nélkül azonban nem valószín . például a fogyatékos dolgozói adójóváírás. A társadalombiztosítási rendelkezések közötti eltérések nyilvánvaló gondokat okoznak. hogy nem lelhet fel olyan logikai összefüggés az Európai Unióban egyes tagországokban alkalmazott definíciók között. Egyes országok a fogyatékossági juttatásokat az id sebbeknek is fizetik. valamint a besorolás alkalmazását meghatározó személyes és intézményi indítékoktól függ. hogy az egyik intézkedés magában foglalja a . amely az unió állampolgárainak és családtagjainak biztosítaná a jogot a tagállamok területén történ szabad mozgásra és letelepedésre. illetve a tevékenységekben való korlátozottságon. a munkaer -piaci feltételekt l függetlenül érvényes Älényegi´ mozzanatának kiemelésére. mint a juttatások 75 hordozhatóságának javítása. A foglalkoztatási rendelkezésekben alkalmazott definíciók között számottev eltérések mutatkoznak. 76 7. A FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁRA VONATKOZÓ ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A foglalkoztatásról szóló rendelkezésekben alkalmazott fogyatékosságdefiníciók elemzése során azt találtuk. mind pedig nemzeti hovatartozásuk tekintetében (mert csak kevés tagország biztosít bizonyos hordozható juttatásokat.

hogy nem egyezik meg a foglalkoztatáspolitikai koordinációban alkalmazott definíciókkal. hogy a megfelel célváltozó a teljes fogyatékos népesség foglalkoztatási rátája. akik a munkaer állományhoz számítják magukat. illetve munkát keres k vagy állásba felvehet k) tartozó fogyatékosok aránya az összes fogyatékos számához viszonyítva. némi problémát okoz a felmérési eredmények politikailag lényeges következtetéseinek megállapításában. E kérdéssel egy nemrégiben közzétett egyesült államokbeli tanulmány is foglalkozik. nem kell figyelembe venni a foglalkoztatáspolitika sikerességének értékelésekor. Számos elemz véleménye szerint például a diszkriminációellenes szakpolitikának az olyan képességcsökkenéssel rendelkez személyekre kell irányulnia. E definíció a foglalkoztatási intézkedések szempontjából széles körben elfogadottnak tekinthet . akik olyan. tevékenységi korlátozottságokra vonatkozó definíció: azok számítanak fogyatékosnak.). hogy valóban munkaképtelenek vagy nem akarnak dolgozni. amely az USA-beli fogyatékos emberekr l szóló törvény (Americans with Disablities Act. hogy a társadalmi környezet megváltozása hátrányosan érintette a munkakeres fogyatékosokat. akiknek a foglalkoztathatósága nem korlátozott: a megvalósuló kedvezmények hatása nem jelenhet meg a fogyatékosok körében mért és nyomon követett foglalkoztatásban. hogy a felmérésbeli definíció magában foglalhat olyan csoportokat is. ugyanakkor megítélésük szerint e csoport mérete az id ben változatlan. amely szerint a fogyatékosok foglalkoztatási rátájának nyomon követésében az EU-nak a közigazgatási adatok helyett felmérési adatokra kell támaszkodnia. akik nem keresnek munkát. mint a teljes aktív korú népesség foglalkoztatási rátájának nyomon követése mellett. akik nem akarnak munkát vállalni.másikat. mint egy másiknak. nem pedig azok foglalkoztatási illetve munkanélküliségi rátája. hogy ezt az emelkedést az általános munkaer -részvétel jelent s visszaesése kísérte. akik nem akarnak munkába állni). A munkaer -állományhoz tartozók körében a foglalkoztatottság n tt. amely korlátozza ket mindennapos tevékenységükben. hogy azokat. hogy a fogyatékosság felmérésbeli definíciója sok olyan embert is magában foglal. Több érv szól amellett. EU-tagországok körében. ADA) sikerével. Egyéb szakpolitikai területeken. az a tény azonban. E leküzdhetetlen problémák tükröz dnek a fogyatékos emberek foglalkoztatási helyzetével fog lalkozó európai szakért i csoport ajánlásában is. amelyekr l adatok állnak rendelkezésre. Véleményünk szerint a felmérési eredmények alkalmazása a foglalkoztatáspolitika nyomon követésében elfogadható. illetve sikertelenségével kapcsolatos egyik ellentmondás feloldását célozza. Amint arra Burkhauser és mások rámutatnak. a magukat a mindennapi életükben . tartós egészségügyi problémáról számolnak be. A szerz k e csökkenésnek szakpolitikai jelent séget tulajdonítanak. Azt ugyan elfogadják. a tapasztalat szerint az Egyesült Államokban a közelmúltban csökkent a munkaer -állományhoz (foglalkoztatottak. A szakpolitikai manipulációk esetleges célpontjául szolgáló munkanélküliségi ráta helyett a teljes fogyatékos népesség foglalkoztatási rátájának nyomon követése mellett hasonló érvek szólnak. Burkhauser és mások azon az alapon kérd jelezik meg ezt a következtetést. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az OECD-adatok alapján nagy eltérés tapasztalható a felmérésben értékelt fogyatékos csoport és a szociálpolitikai intézkedések keretében beazonosított és megcélzott fogyatékos csoport között Azon . hogy az ADA hatályba lépése óta az Egyesült Államokban javulás következett be a fogyatékosok foglalkoztatásában. A teljes foglalkoztatási ráta nyomon követése ma már bevett gyakorlat az EU-ban. mindamellett szem el tt kell tartani. amelyekre a foglalkoztatáspolitika nem irányul (például azok. Habár maguk a felmérések szigorú értelemben nem feltétlenül összehasonlíthatók (Gudex és Lafortune. 2000. amit egyes elemz k úgy értékeltek. és kizárhat olyanokat (például a diszkriminációellenes intézkedések kedvezményezettjeit). Az Egyesült Államokban a foglalkoztatási rátákról folytatott viták során az a probléma is felvet dött. vagy több foglalkoztatható személy tartozik a hatálya alá. akik számára bizonyos szakpolitikák jelent sek lehetnek. hogy a fogyatékosok közül néhányan lehet. a fogyatékosság felmérésbeli definíciója még inkább megkérd jelezhet . Magát a munkaer -piaci részvételt a tagállamok politikája és a 77 munkaer -piaci feltételek befolyásolják. például a társadalombiztosításban. Ebb l az okfejtésb l következik. mivel arra utal. létrejött egy közös.

A következ szakaszban átgondoljuk. El fordulhat. hogy a folyamatos összehasonlítás.europa. Jelenleg a szociálpolitikai rendelkezésekr l évenkénti rendszerességgel számol be az Európai Unió Tagállamainak Kölcsönös Információs Rendszere a Szociális Védelemr l (Mutual Information System on Social Protection in the Member States of the European Union. néha a személy legutóbbi munkájához kapcsolódó szükségletekre hivatkoznak közvetlenül (például az olaszországi AOI-ban). és át kell látnunk a rendelkezések közötti kapcsolatrendszert. Más szükségletek. és tartós egészségügyi problémával küzd k körébe soroló (tehát a felmérésbeli fogyatékosságdefiníciónak megfelel ) személyek átlagosan mintegy kétharmada nem részesül jövedelempótló juttatásban (OECD. a szakmai viták. Továbbá. annak segítségre van szüksége. ennek ellenére fogyatékossági segélyben részesül. A felmérési adatok szakpolitikai fontosságának e korlátai azt vetítik el re. A fogyatékosság felmérésbeli definícióját a szociálpolitikában alkalmazott definíciókkal összevetve két f eltérés mutatkozik: 1. az emberek egy kis csoportja a felmérés definíciója alapján nem min sül fogyatékosnak./ employment_social/ . a korlátozott munkateljesítményt id nként általánosan írják körül (például a németországi EMR-ben). nem pedig a korlátozottság után. Sok országban azonban nincs olyan intézkedés.korlátozottak. máskor pedig valamilyen lehetséges munkára. így azokra esetleg olyan más általános intézkedések vonatkoznak. hogy kívánatos lenne a nemzeti közigazgatási adatok hatékonyabb feldolgozása és értelmezése. táblázat). fejezetben hangsúlyoztuk. Amint azt a 3. MISSOC) (elérhet a http://ec. hogy b vebb tájékoztatást nyújtsanak a fogyatékosság definícióiról. ha e kifejezés alatt a tevékenységek egy sz k körét értjük. vagy konkrétan neveznek meg (például a svédországi lépésr l lépésre eljárás során). 78 A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓINAK JÖV BELI NYOMON KÖVETÉSE A fogyatékosságra irányuló rendelkezésekkel kapcsolatos jelentések szerkezetét ki lehetne úgy alakítani. 2002. vagy egy másik csoportra irányuló rendelkezések. különösen akkor. Ehelyett azt vizsgálják. mint amilyen például a korkedvezményes nyugdíj. amely ezen az alapon határozná meg a jogosultságot (a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedésekre pedig nem terjednek ki az OECD-adatok). E tanulmány megmutatta. Számos társadalombiztosítási és szociális védelmi juttatást a mindennapi életben való korlátozottságból fakadó szükségletek alapján fizetnek.. jóllehet azok sohasem lesznek közvetlenül összehasonlíthatók. A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések esetén a korlátozottság és a szükségletek között szoros az összefüggés: aki segítség nélkül nem képes alapvet . a határesetekr l és a szabványosított keretek között m köd rendelkezések közötti összefüggésekr l.eu. ugyanakkor a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket el tudja végezni. mindennapos tevékenységeinek elvégzésére. 2. mint a szociális ellátás. hogy valaki nem képes dolgozni. A jövedelempótló vagy jövedelemkiegészít fogyatékossági juttatások esetén általában nincs kikötve. nem feltétlenül vezethet k vissza a mindennapos tevékenységekben való korlátozottságra. a fogyatékossággal kapcsolatos igények egy része más okokból létez igényekhez is hasonlít. hogy a munkateljesítménye korlátozott-e. amelyet vagy absztrakt módon írnak körül (mint például Hollandiában a FIS-adatbázis esetén). 3. például az alapvet jövedelemtámogatási igények. hogy a személy mindennapos tevékenységében korlátozott legyen. hogy a tagállamok fogyatékosságbesorolásának megértéséhez ismernünk kell az egyes konkrét rendelkezések szerkezetét.7. és a legjobb gyakorlatok elterjesztésének megkönnyítése érdekében miké lehet a döntéshozók nt számára az Európai Unió szintjén hozzáférhet vé tenni ezeket az információkat. A függelékek tájékoztatnak az értékelési módszerekr l.

‡ a szakpolitikákban használt fogyatékosságdefiníció logikájának magyarázata. de a munkaadónak fizetett támogatások kimaradnak. . A tagállamok szociálpolitikájuk bizonyos vonatkozásairól jelenleg is készítenek szöveges beszámolókat. fejezet: Tartós ellátás A MISSOC részletes adatokkal szolgál a járulékfizetési feltételekr l.htm címen). A foglalkoztatásra vonatkozó szöveges beszámolók szerkezete az alábbi lehetne: ‡ azon szakpolitikák kiemelése. fejezet: Munkahelyi baleset során elszenvedett sérülések és foglalkozási betegségek XI. Az országokról szóló fejezetek e projekt szempontjából a következ lényeges információkat tartalmazzák: Alapelvek: leírja. A fogyatékosoknak járó. például a dolgozó betegség vagy bántalom következtében nem képes rendes jövedelme egyharmadánál többet keresni. els sorban a foglalkoztatás el mozdításával kapcsolatban. Az adatok csak a szociális védelemre vonatkoznak. és megkönnyítenék a legjobb gyakorlatok elterjesztését. Habár a MISSOC igen kiterjedt adatbázis. hogy a rendszer a szóban forgó területen él kre. szöveges beszámolóra lenne szükség. és az Äalkalmazási kör´ címszó alatt szó esik a más juttatásokhoz való viszonyról is (például ha az ellátás csak azoknak jár. A MISSOC a fogyatékosságügyre vonatkozóan az alábbi területekr l tartalmaz adatokat: III. a kvóták. nevezetesen az érintett korcsoportokról. E jelentések el segítenék a nemzeti stratégiák mélyebb megértését. amelyek az egyes tagállamokban tapasztalható fejleményekre 79 vonatkoznak. fejezet: Betegség ± Pénzbeni juttatások V. Az adminisztratív adatok értelmezéséhez szükséges információk egy részét tehát a MISSOC biztosítja. Rokkantság XII. Ez az elemzési mód megfelel kereteket biztosíthatna azoknak az információknak a módszeres összegy jtéséhez és közzétételéhez. munka melletti juttatások a Járulékfizetést nem igényl különleges minimumok címszó alatt szerepelnek. Nincs viszont információ azokról az eszközökr l. szerkezete nem teszi lehet vé a kutatók számára. Ezekhez az információkhoz a fogyatékossági politikát nyomon követ . ‡ egyéb elosztási alapelvek összegzése.) Fedezett kockázatok: itt egy definíció szerepel. fejezet: Rokkantság VIII.missoc/2001/index_chapitre11_en. hogy az ellátás finanszírozása adókból vagy járulékokból történik-e. önfoglalkoztatottak stb. és így tovább. a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedés kimarad bel lük. amelyek segítségével kiértékelik. és ennek megfelel en ‡ annak meghatározása. hogy létezik-e a részleges fogyatékosság fogalma. illetve fizetnek-e játulékot. Szintén nem szerepelnek a foglalkoztatást el mozdító szakpolitikák. és/vagy a járulékfizet kre irányul-e. Alkalmazási kör: felsorolja. és hogy felmérik-e a körülményeket. akik jövedelempótló juttatásban részesülnek). hogy a személy megfelel-e a definíciónak. és egyéb szabályozó jelleg politikák. arról. a koordináció nyitott módszere keretében. a különféle juttatások halmozhatóságáról. hogy az intézkedések közötti összefüggéseket megértsék. Járulékfizetést nem igényl különleges minimumok ± II. a juttatások mértékér l. Nem enged semmilyen betekintést az egyes konkrét intézkedések felépítésének hátterében rejl meggondolásokba sem. A tartós ellátásról szóló új fejezetek felépítése is hasonló. adóztathatóságáról. így számos. A korra vonatkozó korlátozások is szerepelnek. jövedelemtesztre támaszkodik-e stb. amelyek az egészségügyi mutatók segítségével egy-egy célcsoportot definiálnak. ezen túlmen en az adatok azt is felfedik. Alapvet és hasznos információt szolgáltatnak a figyelembe vett kockázatokról. fejezet: A megfelel források biztosítása ± 2. például hogy a személy a mindennapi élet alaptevékenységeit nem képes elvégezni. Említést tesznek a korral kapcsolatos korlátozásokról. kikre terjed ki (dolgozók. hogy a fogyatékosság definíciója milyen szerepet tölt be a forráselosztásban.

és a szándékolt kedvezményezettek köre átfedésbe kerülhet. hogy nehézkessé teszi a hátrányokat el idéz különböz okok elkülönítését.3. A f áramba helyezés eredményességének nyomon követése nyilvánvalóan különleges kihívást jelent. rész Következtetés 8. a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket a szakpolitikák széles körének figyelembe kell vennie.2. amelyeket meghatározott egyéni. hogy csak bizonyos helyzetekben alkalmazhatók. amely kevésbé függ ezekt l az esetleges tényez kt l. biztonságosabb fogyatékosság-definíció megalkotásának lehet ségét. amelyeknek a fogyatékosok alkotják a célcsoportját. szakaszban megvizsgáljuk egy olyan. semmint kategóriák kialakítására. a társadalmi modell a fogyatékosság definíciójával kapcsolatban sokkal inkább a fogyatékosság általános társadalmi felfogására támaszkodik.Végül megjegyezzük. vagy megegyezhet más intézkedések kedvezményezettjeiével. A 8.1. Az esetleges megközelítéssel az a gond. A Bizottság érvelése szerint. hogy milyen következtetések vonhatók le a tagállamok szociálpolitikájában alkalmazott fogyatékosság-besorolások értelmezésére vonatkozó néhány megállapításunkból. megkülönböztet jellegével kapcsolatos problémákra. nyugdíjasokra) vonatkozó rendelkezések összevontan . Amint arra az 1. de ahogy korábban már említettük. A f áramba helyezett szakpolitikák sikerét felmérési adatok segítségével lehetne nyomon követni. hogy igen fontos a kategóriákba sorolás szociálpolitikai folyamatának elkülönítése a csoportok politikai érdekeinek megfogalmazódásától. szociálpolitikában használatos. 80 IV. amelyekben a különféle szociálpolitikai kategóriákra (munkanélküliekre. nem csupán azoknak. szakaszban megállapításaink fogyatékosságpolitikával kapcsolatos következményeit tárgyaljuk. társ adalmi és környezeti tényez k befolyásolnak. A különféle intézkedések kedvezményezettjeinek megkülönböztetéssel történ körülírása nem mindig lehetséges. fogyatékosokra. a foglalkoztatáspolitikában és a diszkriminációellenes politikában alkalmaznak. A jelentés során többször is hangsúlyoztuk az esetleges elemek jelent ségét a szociálpolitika terén alkalmazott fogyatékossági kategóriákban. hogy a Bizottság a fogyatékossággal kapcsolatos szakpolitikai kérdésekben bevezette az Äf áramba helyezés´ elvét. szakaszban összefoglaljuk. valamint a fogyatékosság tartalmáról alkotott különböz szakpolitikai elképzeléseket. olyanokban. A jelentés olyan keretet teremt a definíciók értelmezéséhez. fejezet: Következtetés Kutatási projektünkben áttekintettük a fogyatékosság azon definícióit. Az emberek kategóriákba sorolása könnyen a pénzügyi és a politikai indíttatású manipulációk célpontjává válhat. ezeknek szakpolitikai fontosságuk tekintetében megvannak a maguk korlátai. A 8. Összegy jtöttük és rendszereztük a definíciókkal kapcsolatos információkat. amelyeket a társadalombiztosításban. mivel a fogyatékosság a környezeti feltételek széles körére vezethet vissza. amelyek hozzájárulhatnak a szociálpolitikai vitákhoz és a szociálpolitika továbbfejlesztéséhez. 8. a többi között a felmérési módszerekre. A definíciók abban az értelemben esetlegesek. Az a véleményünk. illetve a csoportos és az egyéni identitás kialakulásától.1. A szociálpolitikában alkalmazott fogyatékosságkategóriák A 3. fejezetben kiemeltük az intézményi integráció vagy szétdaraboltság fogyatékosságkategóriákra gyakorolt hatását. az intézményekre és a személyi állományra vonatkozóan. A 8. mert nem köthet hozzá fogyatékosságdefiníció. fejezetben is utaltunk. és rámutat a szociálpolitikában a forráselosztás szempontjaként alkalmazott fogyatékosság sajátos. aláásva ezzel a kategóriák erkölcsi megalapozottságát. Azok a szociálpolitikai struktúrák.

fejezetben bemutattuk. m ás szóval.2. kevés mérlegelési lehet séget hagyó modell leggyakrabban a szociális ellátásban és a foglalkoztatási szolgáltatások terén lelhet fel. fejezetben kifejtettük. a (korkedvezményes) nyugdíjazással. Kevésbé jellemz ez a modell a költségvetési szociálpolitikai intézkedések esetén. hogy az embereket az egyes foglalkoztatási intézkedések alkalmazhatósága tekintetében fogyaték ossá nyilvánítsák. s így nagy hangsúly kerül az orvosi adatokra és az orvosilag meghatározott határvonalak fenntartására. fejezetben megmutattuk. amelyek kevésbé orvosi megközelítést használnak. Jövedelempótlás esetén a fogyatékosság általában magában foglalja a részleges vagy teljes munkaképtelenséget. fejezetben említettük. Az egyéni mérlegelésnek tág teret adó modellek (legyenek azok akár orvosi. integrált rendszerek általában olyan eszközök és szabályok alkalmazására ösztönöznek. hogy ezek az eszközök orvosi adatokra támaszkodnak. A 4. hogy embereket fogyatékosnak min sítsenek. ahol a politikai irányítás és a finanszírozás felel ssége ugyanazon a kormányzati szinten valósul meg. ott a fogyatékosság definíciói kevésbé érzékenyek a szociálpolitikai környezet változásaira. a szétdarabolt szerkezeteknél rugalmasabban tudják kezelni a fogyatékossági besorolásokat. valamint a fogyatékossági juttatásokkal kapcsolatos központi szakpolitika változásai érinthetik a fogyatékosság definícióit. hogy a fogyatékossági biztosítást adók a szétdarabolt rendszerekben egészségbiztosítást is kínálhatnak. hogy fogyatékosokat Äkreáljanak´. az orvosi határokat jobban védik. és az orvosok általában központi szerepet játszanak az értékelésben. hogy a különféle intézkedési területeken eltér fogyatékosságfelmérési modell m ködik. A foglalkoztatáspolitikában a fogyatékosság jelentheti a csökkent munkaképességet. A nagyrészt egészségügyi bizonyítékokra támaszkodó. j ott. Az integráció és a nem orvosi megközelítés alkalmazása között ok-okozati kapcsolatot lelhetünk fel. mint amilyen a munkahely keresése és a rendelkezésre állás. akkor a f áramba helyezett intézkedések jobban megfelelnek. amelyek biztosítják a döntéshozatal következetességét. néhány országban azonban a többszint kormányzás eszközeként használák. Azokban a rendszerekben. Szociálpolitikai definíciók és kategóriák A 3. akkor növekszik a fogyatékossági segélyek iránti igények száma. de a felmérési eszközök jóváhagyása központilag történik. százaléktáblázatokat is alkalmazó modell széles körben fellelhet a szabályozási szakpolitikákban és a kvótarendszerekben is. általában integrált intézményi szerkezettel rendelkeznek. hogy azok az országok. hogy a hivatalok gyakran jelent s rugalmasságot tanúsítanak abban. A nagyrészt orvosi bizonylatokra támaszkodó. ahol a központi kormányzat a helyi vagy regionális önkormányzatokon. A 3. Ahol az intézkedések szétdarabolódottak. E rendszerek gyakori jellemz je a fogyatékossági százaléktáblázatok alkalmazása. amilyenek a munkanélküli segélyek ügyintézésében történtek és az egész folyamatot elindították. E rendszerek sajátossága. Az ezekben a rendszerekben használt fogyatékosságdefiníciók szakpolitikai alkalmazhatósága azonban nem egyértelm . akár nem orvosi megközelítés ek) inkább azokon a területeken találhatók meg. Azt várnánk tehát. hogy a fogyatékosság fogalmába a szociálpolitika különböz területein különböz dolgok tartoznak. amennyiben azok tárgyilagosnak és megbízhatónak tekinthet k. Ha szociális és egészségügyi korlátok akadályoznak valakit a munkavállalásban. hogy e rendszerek értékelési gyakorlata igen szilárd. A központosított. Elképzelhet . hiszen az intézmény nem elkötelezett az orvosilag meghatározott határok védelme mellett. de csak annyiban. Ha a munkanélküli segélyhez jutás ügyintézésében szigorítják az olyan feltételeket. ahol a rendelkezések nem integráltak. illetve biztosító intézeteken keresztül szabályozza az ellátást. kevés mérlegelési lehet séget hagyó. Ugyanakkor számos ország több forrást biztosít a foglalkoztatási szolgálat számára a fogyatékosnak min sül álláskeres kkel kapcsolatos intézkedésekre. Minden tagállamban jellemz . 81 A fogyatékosság felmérése során több vagy kevesebb lehet a mérlegelési lehet ség. A fogyatékosok elhelyezése terén kit zött célok azonban intézményes ösztönzést teremthetnek arra. A 4. mint a kifejezetten fogyatékosokra irányuló intézkedések.vannak jelen. 8. hogy a munkanélküli segélyek adminisztrációjával. mint a foglalkoztatásba való belépés tekintetében hátrányos helyzet egyik . és ez a fogyatékossági segélyek ügyintézésében is ugyanolyan változásokhoz vezethet.

fejezetben már kifejtettük. ám nem ez az egyetlen ilyen követelmény. fogyatékossággal. mint amilyen jelent snek az látszik). E küldözgetéssel kapcsolatos problémának a klasszikus esete. mert mindegyik hivatalnak megvan a saját képe az általa végrehajtott program célcsoportjáról. Az ismertetett példák alapján világos. képzettséggel és munkaer -piaci lehet ségekkel kapcsolatos hátrányokat. Az egyik lehet ség az. hogy a Äfogyatékos´ kifejezést nem szabad a Ämunkaképtelennel´l megegyez értelemben használni (OECD. Az ismertetett elképzelések közül az egyik legfontosabb az volt. amint azt az 5. Ennek az ajánlásnak a célja a fogyatékosok szabadabb munkavállalásának lehet vé tétele annak biztosításán keresztül. 2002. és hogy az értékelésnek miként kell tükröznie a többszörös és összefonódó. ha kategóriákat kell kialakítani. aki egy foglalkoztatási intézkedés szempontjából fogyatékosnak min sül. Ez a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések tekintetében a legszembet n bb. a fogyatékosság tartalmi elemei tekintetében relevánsnak tekinthet egy olyan felmérési módszer.1. A relevancia valamely szociálpolitikai kategória m köd képessége alapkövetelményének tekinthet . 25. aki eközben a mindennapi tevékenységekben nem (elég súlyosan) korlátozott. hogy a foglalkoztatási szolgálat munkakeres vé nyilvánítsa.. A 3. hogy olyan személynek is lehetnek nehézségei az álláskeresésben. olyanokat. amikor valaki ahhoz nem Äelég fogyatékos´. ami alatt a fogyatékosság szakpolitika által meghatározott tartalmi elemei és a politika végrehajtásában alkalmazott felmérési módszerek közötti összhang értend . amelyek a fogyatékossággal kapcsolatban a többletköltségeket és a szükségleteket emelik ki. hogy e felmérések elvégzése számos nehézségbe ütközik. Hasonló problémára hívta fel a figyelmet az OECD közelmúltban napvilágot látott. Ezek közé tartozik az a helyzet. és az alkalmazott felmérések ezzel szoros összefüggésben a mindennapos tevékenységek elvégzésének képességére irányulnak. amikor a személyt egyik hivataltól a másikig küldözget-hetik. hogy mely tényez ket kell mérvadónak tekinteni (tehát például az értékelés során akkora jelent séget kell-e tulajdonítani a kornak. Ennek következményeként az illet nem részesülhet munkanélküli segélyben. A fogyatékosság tartalmával kapcsolatos nézetek egy része együtt jár valamilyen fogyatékosságfelmérésre vonatkozó sajátos megközelítéssel. Világos. Valaki. nem feltétlenül fogyatékos a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések tekintetében. hogy a diszkrimináció kockázata szempontjából releváns fogyatékosságfelmérési mód szer kidolgozása nem 82 problémamentes.megnyilvánulását. amilyenek a pozitív cselekvést el irányzó intézkedések. és általános szociális támogatás után kell néznie. hogy munkavállalásukkal ne veszítsék el a jövedelempótló juttatásokra . s ennek eredményeképpen a szakpolitikák között nem teremthet meg a kategóriák összhangja. hogy a szakpolitikától függ. amely els sorban a hatékony foglalkoztatással összefügg feladatok elvégzésére való képességet vizsgálja. Ez a megközelítés azonban nem alkalmazható akkor. hogy átfogó definíciót alkalmazunk (amely szinte semmilyen felmérést nem igényel) és az éppen adódó diszkriminatív helyzetek megoldására törekszünk. A jövedelempótlás területén. hogy ne tudjon dolgozni. fejezet tárgyalása során már utaltunk a jövedelempótlás és a foglalkoztatás terén alkalmazott felmérések relevanciájával kapcsolatos problémákra. de ahhoz túl fogyatékos. és 4. hogy a jövedelempótló intézkedések alternatíváinak el mozdítására Äösszehangoltabb´ intézkedéscsomagra (policy-mix) van szükség. például kvóták esetében. A tanulmány amellett érvelt. Más területeken nehezebb lehet a relevancia biztosítása. ugyanakkor az a tapasztalatunk. mely felmérés lesz releváns. bekezdés). Néhány esetben azonban a többszörös definíciók valóban problémát okoznak. Ez nem feltétlenül Ärossz´ abban az értelemben. A mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések szempontjából a fogyatékosság megélhetési többletköltségeket. szakasz). illetve gondoskodás és támogatás iránti igényeket jelent. Vita tárgyát képezi. fogyatékossági politikákról szóló elemzése (lásd 2. vagy mint a foglalkoztatásba való belépés vagy az abban maradás tekintetében diszkriminációt kiváltó tényez t.

a képességcsökkenések felmérése tehát nem annyira Älényegi´. A kérdés az. vagy abban az esetben. hogy a képességcsökkenésen alapuló szabályokkal sem kerülhet meg a relevancia problémája. hogy a Äfogyatékos´ kifejezést ne a Ämunkaképtelenséggel´ azonos értelemben használjuk. Ezt többek között a jogosultsági feltételek összehangolásával és összekapcsolásával lehetne elérni. az Äöszehangoltságot´ hangoztató elképzelés azt sugallja. fejezetben azonban láthattuk. A 7. A másik két módszer nem a munkaképtelenség területér l származik. hogy a vizsgált személy dolgozik-e vagy sem. hogy a kvóták m ködtetése során alkalmazott felmérési módszerek nem tesznek egyenl ségjelet a fogyatékosság és a munkaképtelenség között. mint amilyennek t nik. Amint azt már láthattuk. A másik f területet. Vajon biztosítható-e az összehangoltság a szakpolitikai tartalmak túlzott romlása nélkül. hogy ha magas szinten határozzuk meg a küszöböt a mindennapi életben tapasztalt korlátozottság tekintetében (csak a legkorlátozottabb embereket min sítve fogyatékosnak). amely nem veszi tekintetbe. mint amit az értékelés el re jelzett (Hollandiában). ennek eredményeképpen a képességcsökkenések súlyosságát gyakran korlátozó hatásuk megvizsgálásával mérik fel. hogy kívánatos volna egy olyan fogyatékosstátusz bevezetése. A korlátozó hatások egy bizonyos összefüggésben lépnek fel. ha az illet többet keres. Teljesen nyilvánvaló például. Általánosabban. Az EU két tagállamában (az Egyesült Királyságban és Hollandiában) dolgoztak ki absztrakt képességfelmérési eljárást. de egyik esetben sem tudták megoldani a fogyatékosság és a más hátrányokra visszavezethet munkanélküliség elhatárolásának problémáját. egészségi állapotra visszavezethet korlátozottságokat vizsgálják. Alacsony küszöb . A 3. hogy a személy képességcsökkenése az egyik munkahelyen súlyosabbnak min sül. akkor kizárunk néhány olyan csökkent munkaképesség személyt. amely összhangban van a fenti ajánlással. a munkaképesség mérésére szolgáló eljárás. hogy milyen felmérési módszerrel lehetne megalapozni egy Äösszehangolt´ fogyatékos-jogállást. Maguk a szóban forgó országok sem tanúsítanak túl nagy bizalmat saját absztrakt értékelési módszereiket illet en: továbbra is megszokott dolog az illet személy felmérésének megismétlése a munkahelyre történ felvétel alkalmával (az Egyesült Királyságban). vagy ahol egyetlen értékelési eszközt alkalmaznak az intézkedések egy bizonyos körén belül. hogy általában a fogyatékosság felmérésbeli definíciói is a mindennapos tevékenységekkel kapcsolatos. A képességcsökkenések közvetlen és értelmes eredményt adó mérésének lehet sége meglehet sen korlátozott. ahol a fogyatékosság definíciója nem utal a munkaképességre. E rendelkezésekben a felmérés alapja a mindennapi élettel járó tevékenységek elvégzésére való képesség. Miközben az OECD arra buzdít. ahol fogyatékosigazolványok bevezetésével szabályozzák az intézkedések bizonyos köréhez való hozzáférést. mint a munkában. ennek következetes véghezvitele ugyanakkor ellentmondáshoz vezethet a relevancia és az összehangoltság között. habár látszólag a fogyatékosság lényegi elemét ragadják meg. a kvótaértékelések gyakran képességcsökkenésen alapuló fe lmérés alkalmazásával próbálják a fogyatékosság valamely lényegi elemét megragadni. mind pedig a munkával nem rendelkez k juttatásait. ha a szociálpolitikai kategóriákat egy ilyen jelleg definíció segítségével alakítjuk ki? Ez ahhoz a nehézséghez vezetne. 83 minden tagállam fel tud mutatni legalább egy olyan fogyatékosságkategóriát. aki jogosult a foglalkoztatási intézkedésekre és/vagy a jövedelempótlásra. Tanulmányunk alapján három ilyen felmérési módszer jöhet szóba.való Äorvosi jogosultságukat´. amit többé-kevésbé átfogóan is lehet definiálni. fejezetben utaltunk rá. amely a fogyatékosok számára bizonyos cselekvési szabadságot biztosítana. vagy kevésbé súlyosnak otthon. mint egy másikon. Ez a mérték önmagában meghatározná mind a munkával rendelkez k. Az egyik (amelyet az OECDtanulmány nyíltan szorgalmazott) egy. Lehetséges. amelyek a dolgozóknak és a nem dolgozóknak egyaránt kínálnak juttatásokat (egyes államokban a dolgozók számára többet). és biztosítható-e egy ilyen jogállás relevanciája. A képességcsökkenésen alapul a felmérés azokban az országokban is. a mindennapos tevékenységeket támogató intézkedések alkotják.

A válaszadók valós zín leg nincsenek is tisztában azzal. Äaz ember úgy is tartozhat valamelyik szociális kategóriába. A fogyatékosság felmérés segítségével kialakított mértékeit néha Äönmeghatározáson´ alapulónak tartják. identitások és konstrukciók Jenkins (2000. hogy Äfogyatékos személyként´ azonosítsa magát. baráti körök tagjaként.) nyomán különbséget tehetünk a szociális kategóriák és a csoport-identitás között. A népszámlálási kategóriákat hozza fel példának. hogy a válaszaik alapján fogják ket Äfogyatékossá´ min síteni. A kategóriákat mások alkotják és ismerik el. Habár a fogyatékosság szociálpolitikán belüli értelmezésével kapcsolatban sok kérdés és probléma adódik. A relevancia és a koherencia mellett más kategóriák alkalmazására vonatkozó alapelvek is léteznek a szociálpolitikában (Bolderson és Mabbett. például a szociális jóléti intézmények részér l. amelyet nem képességcsökkenéseik határoznak meg: családtagként. A szociális kategóriák hatást gyakorolhatnak a csoportidentitásra. a fogyatékosságkategóriák alkalmazása olyan el nyökkel is jár. míg a csoportidentitás önelismerés és a csoporttagok közötti kölcsönös elismerés útján jön létre. fejezetben is leírtuk. ugyanakkor a szóba jöv átfogó definíciók nem feltétlenül lesznek megfelel ek a szociálpolitika által kezelt speciális problémák legalábbis egy részében. amennyire csak lehetséges. A válaszadók többsége olyan társadalmi identitást tulajdonított magának. 84 Nem szabad azonban eltúlozni a szociális kategóriák csoport-identitásra gyakorolt hatását. fejezetben kifejtettük. például a jövedelemteszt alkalmazása a szociálpolitikában. Kategóriák. amelyeket a társadalomtudósok fejlesztettek ki és alkalmaznak a megkérdezett egyének Änyers´ válaszainak feldolgozására. ami félrevezet . A képességcsökkenéssel küzd emberekb l álló mintájának legtöbb tagja er sen ellenállt annak. pontosan azért. Nem vizsgáltuk meg részletesen azokat a körülményeket. Amint azt a 6. hanem a mindennapi életben tapasztalható korlátozottságokkal kapcsolatos saját beszámolókon. Ha radikálisan értékeljük a fenti érveket.3.). Mindez a felmérési és az adminisztratív adatok összehasonlításából vezethet le.). hogy a fogyatékosságügyi kategóriák a szociálpolitikában történ alkalmazása alapvet kompromisszummal jár. hiszen befolyásolják. a társadalmi modell egyik lehetséges értelmezése szerint a sajátos fogyatékosságkategóriákat el kellene törölni. A kategóriák és identitások közötti eltérés a szakszókincsben is megjelenik: a kategóriák megnevezésére szolgáló szakkifejezéseket az identitás leírására sok esetben nem alkalmazzák. hogy közben nincs tudatában e kategória létezésének. el fordulhat. mert a jelentésüket mások határozták meg. Amint azt az 1. mert nem saját fogyatékosságdefiníción alapul. A kategóriák alkalmazásával elkerülhet k a szükségletek finanszírozásának túl tolakodó és vitatható megközelítései. produktív és munkaképes egyénként határozták . A kategóriák és identitások közötti kapcsolat azonban ennél bonyolultabb: a csoportok fellázadhatnak és felbomlaszthatják az ket beskatulyázó kategóriákat. Amint azt Jenkins kiemeli. A kategóriák kialakításával megszilárdítható az egyes csoportok igényeinek elfogadottsága. és a jogosultságokat olyan általános módon kellene meghatározni. hogy az emberek milyen bánásmódban részesülnek a társadalmon belül. Watson egy rövid (közeljöv ben megjelen ) tanulmányában közvetlenül foglalkozik a fogyatékosként való önmeghatározás kérdésével. akkor nem lesznek feltétlenül összehangoltak. 8. hogy ez az elemzés nem eléggé átfogó e nézet alátámasztásához.esetén viszont számos további személy kerülne bele a szociálpolitikai fogyatékosság-csoportba. hogy milyen szociálpolitikai kategóriába tartoznak (például a juttatásaik alapján). 1991. Ha a kategóriákat megfelel en definiáljuk és értékeljük. o. véleményünk szerint nem feltétlenül azonosulnak ezekkel a kategóriákkal. amelyekr l a többség nem mondana le egy elméleti megfontolás kedvéért. a felmérésbeli fogyatékosságdefiníciót a posteriori alakítják ki az egészséggel és a mindennapi életben tapasztalható korlátokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján. amelyek esetén az emberek fogyatékosnak tartják magukat.. Jóllehet az emberek sokszor tudnak arról. Úgy véljük azonban. nem pedig maga az identitás-csoport. 13. vagy az ahhoz való tartozásának´ (2000.

hogy mindez a képességcsökkenések korlátozott jelent ségének hiteles megnyilvánulása. 335. A szociális konstrukciók és a szociálpolitikai kategóriák között világos összefüggések lelhet k fel: a kategóriákat definiáló szabályokban például megjelenhetnek a negatív módon konstruált csoportok. Egyértelm . de nem adnak útmutatást annak eldöntéséhez. E tanulmány ugyanakkor azt is megmutatta. hogy elfogadna valamilyen el írt jellemz kön alapuló. esetünkben azonban érdemes felhívni a figyelmet a szociális konstrukciók és a szociálpolitikai kategóriák közötti különbségekre. A szociális konstrukciók. Jenkins keretrendszerében a szociális konstrukciók kategóriaalkotási folyamatok.) nyomán e folyamatot Äszociális konstrukciónak´ nevezhetjük. Mindez igen fontos a fogyatékosságügyi politika alakulásának a szempontjából. a kultúra.). a vallás stb. és hogyan mozdították el az új típusú szakpolitikai intézkedéseket. hogy a fogyatékos emberek jogaiért küzd k miként próbálták a fogya - 85 tékosság különböz szociális konstrukciói segítségével er síteni a közvéleményben a többre érdemes. hogy pontosan mely egyének tartoznak egy -egy csoportba. politikailag aktív válaszadók szintén elutasították a képességcsökkenésen alapuló identitást. alakít ki´ (1993. Kérdéses. de éppúgy tudatában lehet a konstruált csoportok és az emberek által megélt körülmények közötti ellentmondásoknak is. szociális jóléti intézkedésekét l. amelyeket valamely embercsoporttal kapcsolatban a politika. elemzésük szempontjából azok a Äsztereotípiák. A kategóriák adminisztrációját végz bürokrácia a retorika befolyása alá kerülhet. Bizonyos szociális konstrukciónak megfelel személyek azonosításával kapcsolatos bizonyos nehézségek közvetlenül a konstrukciók sztereotip természetéb l fakadnak. az elnyomással kapcsolatos tapasztalatok alapján ugyanakkor mégis azonosultak más fogyatékos személyekkel. ezek az összefüggések ugyanakkor problémákat okozhatnak a szociális konstrukciók retorikai természete miatt. Azok kialakulása sokszor anekdotákon és szelektív elemzésen alapul. A konstrukciók jellemzést adnak az egyes embercsoportokról. a média. de ellátásra szoruló fogyatékosképét. Következtetésük szerint a szociális konstrukciók er teljesen befolyásolják a közpolitika alakulását. az irodalom. Azzal foglalkozik tehát. a történelem. hogy a fogyatékosság definíciójáról zajló vita jórészt a fogyatékosság szociális konstrukciójáról szól. Ebb l következ en hasonló tapasztalatokkal rendelkez csoport politikai értelemben vett mozgósításához nincs szükség rögzített. például Äarra érdemesek´ bevonására irányuló törekvések.. hogy milyen kép él a közvéleményben a fogyatékosokról. például Äél sköd k´ kizárására. a szocializáció. A Watson tanulmányában szerepl . közös identitásra. ahelyett. rákényszerített identitást. o. A politikai mozgósítást az identitás és szociálpolitikai kategóriák kialakításán túl egy harmadik folyamattípus is jellemzi. A projekt résztvev i Helen Bolderson: Projektkoordinátor Deborah Mabbett: Projektmenedzser Bjorn Hvinden: Projekttanácsadó Az országos jelentéseket készít k 14 EU-tagállamból és Norvégiából Edoardo Ales (Olaszország) Steen Bengtsson (Dánia) Heike Boeltzig (Németország) . amely a fogyatékossághoz kapcsolódó megbélyegzésb l ered. vagy egyfajta Ähamis öntudat´. Schneider és Ingram (1993. vagy a pozitív módon konstruált csoportok. hogy az embernek képesnek kell lennie saját identitásának kialakítására és kiválasztására. hogy a fogyatékosság szociális képz dményében bekövetkez újítások nem csapódnak le közvetlenül a szociálpolitikai kategóriák kialakításának folyamatában.meg magukat. olyanként. E kérdés szempontjából kulcsfontosságú. amelyek logikája eltér a hagyományos. aki lényegében szokásos életet él. Schneider és Ingram elemzése alapján láthatjuk.

B. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban]. valamint a képességcsökkenések. H. Blaxter. S.. Köszönet illeti hozzájárulásukért a projekt résztvev it. Copenhagen. Avebury. Badley és T. in J Clasen (szerk. Universalism and the International Classification of Impairments. Report drawn up by the Working Group on Legislation against Discrimination of Persons with disabilities (P -RR-LAD) [Európa Tanács (2000): A fogyatékos emberek diszkriminációja elleni jogszabályok. Köszönjük továbbá a bizottsági tisztvisel k és a tanácsadói csoport aktív hozzájárulását a projekthez. 1173±1187. aktuális statisztikákhoz´]. London. E jelentést Deborah Mabbett írta. (2002): µAccess versus Process in Employment Discrimination: Why ADR [Alternative Dispute Resolution] Suits the US but not the UK¶ [ÄBekerülés és eljárás a foglalkoztatási diszkriminációban: miért m ködik az ADR (Alternatív Vitarendezés) az USA-ban. Houtenville és D. Burkhauser. A. Council of Europe Publishing. Gerard Quinn. (1976): The Meaning of Disability [A fogyatékosság jelentése]. Disabilities and Handicaps. Rienk Prins.C. Mabbett (1991): Social Policy and Social Security in Australia. Fiona Campbell. M. Paper presented at the Conference on The Persistence of Low Employment Rates of People with Disabilities ± Causes and Policy Implications [A fogyatékosok alacsony foglalkoztatási rátájának tartósságáról ± Okok és szakpolitikai vonatkozások c. R. Council of Europe (2000): Legislation to Counter Discrimination Against Persons with Disabilities. S. M. kötet. Chatterji. Britain and the USA [Szociálpolitika és szociális biztonság Ausztráliában. Social Forsknings Instituttet. Bengtsson. 48(9) kötet. Bickenbach. H. sz. és D. Stefan Trömel. J. a fogyatékos emberekkel szembeni diszkriminációt tiltó jogszabályokkal foglalkozó munkacsoport által készített jelentés].. Aldershot.Serge Ebersold (Franciaország) Stefanos Grammenos (Görögország) Marianne Hedlund (Norvégia) Rafael Lindqvist (Svédország) Simo Mannila (Finnország) Maria Pilar Mour o-Ferreira (Portugália) Bernadette O¶Gorman (Írország) Wim van Oorschot (Hollandia) Doria Pilling (Egyesült Királyság) Erik Samoy (Belgium) Charlotte Strümpel (Ausztria) Miguel Angel Verdugo (Spanyolország) Az Európai Bizottság által a projekt céljaira létrehozott tanácsadói csoport tagjai: Jerome Bickenbach. Strasbourg. 31.. Üstün (1999 ): ÄModels of Disablement. Washington D. 6±7 May 1994.): What Future for Social Policy? [Merre tovább a szociálpolitikában?] Kluwer Law International. Wittenburg (2001): µA User Guide to Current Statistics on the Employment of People with Disabilities¶ [ÄÚtmutató a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról szóló. konferencián el adott tanulmány]. 86 87 Hivatkozások Baker. és D. a fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi osztályozása] Social Science and Medicine. (szerk. E. Heinemann Educational Books. [A fogyatékosság modelljei. 113±134 old. Mabbett (2001): µNon-Discriminating Social Policy? Policy scenarios for meeting needs without categorisation¶ [Nem diszkrimináló szociálpolitika? A szükségletek kielégítése kategóriák nélküli szakpolitikával]. 2. Council of Europe (2002): Assessing Disability in Europe: Similarities and Differences Report drawn up by the . Copenhagen Conference. October 18±19 2001. old. A. egyetemesség. John Wall és Peter Wright. Bolderson. és miért nem m ködik az Egyesült Királyságban?´] Industrial Law Journal.) (1995): Employment of persons with disabilities [A fogyatékos személyek foglalkoztatása]. Bolderson.

W. (http://www. (2001): µParticipation and Environment in the ICF and measurement of disability¶ [ÄRészvétel és környezet az ICF-ben és a fogyatékosság mérése´] International Seminar on the Measurement of . Version 2. B. módszerek és eredmények´] in C. Current Sociology. R. N. Matheson.) (1996): Balancing Security and Opportunity: The Challenge of Disability Income Policy [Biztonság és esély között egyensúlyozva: A fogyatékossági jövedelempolitika. Lopez (1994) µQuantifying disability: Data. S.. J.. M. Andriessen (1992): Work Incapacity in a Cross-National Perspective: A pilot study on arrangements and data in six countries [A munkaképtelenség nemzetközi néz pontból: kísérleti tanulmány hat országbeli intézkedésekr l és adatokról]. Department for Education and Employment. 3/1999/E/no 20. N. D. 85±87. J. Evans. mimeo. 4. (2000): µCategorisation: Identity. old. OECD. DEELSA/ELSA/WP1/DIS(2000)4. 311±320. 1995]. (1995): Disabled Persons Statistical Data 1993 2nd edition [Statisztikai adatok a fogyatékos emberekr l. Anne L. Prins. Tackey (1999): Monitoring the Disability Discrimination Act (DDA) 1995 [A fogyatékossági diszkriminációellenes törvény (DDA) nyomon követése. C. S. és A. Kersley. UK. Netherlands Institute for the Working Environment (NIA) / Ministry of Social Affairs and Employment (SZW). N. Daniels. sz. Oxford University. kötet. Social Process and Epistemology¶ [Kategorizálás: identitás. Eurostat Working Papers. Washington]. Reno (szerk. 334±347. Lafortune (2000): An Inventory of Health and Disability-Related Surveys in OECD Countries [Egészségügyre és fogyatékosságra vonatkozó felmérések áttekintése az OECD-országokban]. N. O. Humana Press. (2000): Research and Reports (Review Article). (1991): µA Lifetime Approach to Healthcare¶ [ÄAz egészségügyi ellátás élettartam szerinti megközelítése´] in N Jecker. kiadás]. Rome. Industrial Law Journal. Meager. L. 1993. Hága]. Schneider. D. Expenditures and Intervention Packages [Az egészségügyi ágazat globális összehasonlító elemzése: betegség okozta terhek. Christensen (1999): Survey Data on Disability: Final Project Report [Foglalkoztatásra vonatkozó felmérési adatok: Projekt-zárójelentés]. [a fogyatékosságügyi politikai panel zárójelentése. Gaudino.who. A. Commission of the EC and the Statistical Office of the EC. Journal of Occupational Rehabilitation. kötet. American Political Science Review 87(2) kötet. Gudex és S. Washington D. és Helen Ingram (1993): µSocial Construction of Target Populations: implications for politics and policy¶ [ÄCélcsoportok szociális konstrukciója: politikai és szakpolitikai vonatkozások ´]. L. mint kihívás]. 29. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 48(3) kötet. M. OECD (2000): Data requirements for the project on policies to support and integrate the working age disabled [Az aktív korú fogyatékosok integrációját támogató politikai programok adatszükséglete]. Jenkins. a fogyatékos emberek segélyezése és személyes gondviselése személyhez köt d kritériumainak felmérésére létrehozott munkacsoport által készített jelentés (részleges megegyezés)]. New Jersey. old. Rasmussen.Regan és N -D. E.C. 10.int/classification/icf) James. National Academy of Social Insurance. OECD (2002): Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People [A fogyatékosság munkaképességgé alakítása: a fogyatékos emberek munkahelyi és jövedelembiztonságát el mozdító szakpolitikák]. F. Williams.. Murray. ICF Checklist (2001): ICF Checklist. Schneider.. Mael és B. Totowa. és V. 7±25. 1 sz. Gudex. C. OECD. szerk. C. és G.. Clinician Form. old. Lopez (szerk. (Idézetek az alábbi címen publikált kivonatból: www. Paris.): Global Comparative Assessments in the Health Sector: Disease Burden. P. Hesse (2000): µImproving the validity of the impairment evaluation process: a proposed theoretical framework¶ [ÄA képességcsökkenések értékelési folyamatának megbízhatóbbá tétele: javasolt elméleti keretek ´]. J. B. Labour Market and Social Policy Occasional Papers No 44.org). Murray és A. T. old. WHO. Mashaw. népesség és szociális körülmények].nasi. J. R. Paris. Doyle. methods and results¶ [ÄA fogyatékosság számszer sítése: adatok. szociális folyamat és ismeretelmélet]. Nemzeti Társadalombiztosítási Akadémia. McCrudden. Ageism and Ethics.. kiadások és akciócsomagok]. C.Working Group on the assessment of person-related criteria for allowances and personal assistance for people with disabilities (Partial Agreement) (P-RRECA) [Európa Tanács (2002): A fogyatékosság felmérése Európában: Hasonlóságok és különbségek. (évszám nélkül) µTheorising European Equality Law¶ [ÄAz európai egyenl ségi törvény elméleti megalapozása´ ]. Final Report of the Disability Policy Panel. OECD. L.. DG V. Veerman és S. C. Nottingham. 2.1a. Strasbourg. Grammenos. Population and social conditions [Eurostat-munkaanyagok. Paris. The Hague [Holland Munkakörnyezeti Intézet / Szociális és Foglalkoztatásügyi Minisztérium. Council of Europe Publishing.

van Ewijk. The Stationery Office.html (accessed June 2002).Disability. Zola. míg más országokban eltér t. Prins és W. Néhány országban ezek a különféle rendelkezések a munkaképtelenség ugyanazon definícióját alkalmazzák. Netherlands Institute of Care and Welfare (NIZW). az európai és a nemzetközi foglalkoztatási jogszabályokban´]. 2001 [Az ENSZ nemzetközi szemináriuma fogyatékosság mérésér l]. M. R. Az országonkénti összefoglalók szerkezete a következ . vagy rokkantság következtében munkaképtelenné min sített személyeknek fizetett nyugdíjak illetve juttatások képviselik az egyik legjelent sebb területet a tagállamokban a fogyatékosok emberekre irányuló rendelkezések körében. függelék: A munkaképtelenség felmérése Mind a kedvezményezettek számát. mind a kiadások nagyságát tekintve a leromlott egészségi állapot. tudom. hogy ez önnek nagyon furcsán fog hangzani. ezek azonban itt nem szerepelnek. Az ebbe a kategóriába tartozó emberek számára minden tagállam legalább egy jövedelemtámogató vagy jövedelempótló rendelkezéseket hoz. Social Security Advisory Committee Research Paper 8. R. I know this is going to sound very strange to you. és M. European and International Employment Law¶ [ÄFeszültségek és koherencia a foglalkoztatáspolitikában: a fogyatékosság szociális jóléti és polgárjogi modellje közötti ellentmondásos kapcsolat az amerikai. F. rávilágítva a munkaképtelenségr l hozott döntések hátterére. H. but I don¶t see myself as a disabled person: Disability and Identity¶ [ÄNos. amelyek a munkaképtelenség helyett a gondozásra és/vagy a helyváltoztatási szükségletekre vonatkoznak. Diller (2000): µTensions and Coherence in Disability Policy: The Uneasy Relationship Between Social Welfare and Civil Rights Models of Disability in American. I. L. Bizonyos szociálpolitikai intézkedések olyan definíciókat alkalmaznak. N. 88 Függelékek a Brunel Egyetem által készített A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS cím tanulmányhoz 1. (1989): µTowards the Necessary Universalizing of a Disabil ity Policy¶ [ÄÚton a fogyatékosságügyi politika elengedhetetlen egységesítése felé´] The Milbank Quarterly 67. Thornton. Az intézkedések között járulékalapú nyugdíjakat. A fogyatékosság definíciójának három f . Kelder (1999): Who Cares? An Overview of the Dutch Systems of Health Care and Welfare [Ki gondoskodik? A hollandiai egészségügyi ellátó és jóléti rendszer áttekintése]. Az összefoglaló nem tér ki a munkahelyi baleseteket és foglalkozási betegségeket felölel programokra sem. Waddington.un.pdf). és T. DREDF Symposium on International Disability Law and Policy. United Nations.org/Depts/unsd/disability/methods/ac. From Principles to Practice. EIM Zoetermeer. (http://www.org/symposium/waddington. Sainsbury és H. London. Barnes (1997): Helping Disabled People to Work [A fogyatékos személyek segítése a munkához]: A Cross-National Study of Social Security and Employment Provisions [Nemzetközi tanulmány társadalombiztosítási és foglalkoztatási intézkedésekr l]. Watson. van Elk. P. van Lin.814-3. Zwinkels (2000): The employment status of disabled persons in the EU: Research plan for the first annual study by the European Expert Group [A fogyatékos emberek foglalkoztatási helyzete az EU-ban: kutatási terv az európai szakért i csoport els éves tanylmányához]. (el készületben): µWell. kötet.. (http://www.. Az alábbi összefoglalóban igen röviden jellemezzük ezeket (az Intézkedések címszó alatt). nem járulékalapú juttatásokat és/vagy jövedelemteszthez kötött juttatásokat találunk. de én nem tartom magam fogyatékosnak: Fogyatékosság és identitás´]. K.dredf. el készületben: in Disability and Society.

az országos jelentések elkészítésének id szakára. ahol ilyen el fordul. a rendszerbe történ belépés folyamatát és az alkalmazott felmérési eljárást. Mindhárom juttatás járulékalapú. Meghozandó döntések Berufsunfähigkeit: a szellemi foglalkozású személy. amelyre képesítést szerzett. Az Invalidättel kapcsolatos intézkedések a fizikai dolgozókra vonatkoznak. arról is szót ejtünk. 90 AUSZTRIA* Intézkedések A fogyatékossá vált dolgozókra vonatkozó legf bb intézkedések a Berufsunfähigkeits [saját foglalkoztatás folytatására való alkalmatlanság]. Azok. ha létezik más említésre méltó juttatás. a Sozialhilfére [szociális segély] támaszkodhatnak. fontos háttér-információkkal szolgáló terület következik: Intézményi szerkezet és személyi állomány A határvonalak átjárhatósága: életkor. vagy amelyet kitanult. az el bbi a földtulajdonosokra. A fogyatékosság definíciója a fenti két esetben hasonló. az Invalidäts [rokkantság] és az Erwerbsunfähigkeits [keres képtelenség] miatti nyugdíjak. A címszavak a következ k: Intézkedések Meghozandó döntések A munkaképtelenné válás folyamata. azok adminisztrációját a Pensionsversicherung für Angestellte [a fehérgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete] (PVAng) látja el. aki (az utóbbi 15 évben) f leg (legalább az elmúlt id szak felében) abban a szakmában dolgozott. Ez a függelék egy Orvosi dDiagnózisok és képességcsökkenések szabványos osztályozását ismertet mellékletet és egy hivatkozáslistát is tartalmaz. A 2002. A Berufsunfähigkeittel kapcsolatos intézkedések a közalkalmazottakra vonatkoznak.vonatkozását írjuk le: a rendelkezést tartalmazó jogszabályban megfogalmazott definíciót. rehabilitáció Felmérés ± diagnózis ± képességcsökkenés ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása ± a munkahelyi élet szabványosított leírása ± a mindennapi élet szabványosított leírása ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Ezt követ en két további. a munkaadók feladatai. Az Erwerbsunfähigkeittel kapcsolatos intézkedéseket a Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz [tulajdonosok/önfoglalkoztatók társadalombiztosításáról szóló törvény] (GSVG) és a BauernSozialversicherungsgesetz [a parasztgazdák társadalombiztosításáról szóló törvény](BSVG) tartalmazza. szociális hátrányok Ez utóbbi címszó alatt röviden jellemezzük a rokkantságinyugdíj-rendszer és az öregséginyugdíjrendszer közötti kapcsolatot. határvonalakkal kapcsolatos ellentmondásokra és problémákra is. Az alábbi részletes leírás erre a intézményre vonatkozik. továbbá. . azt az Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz [általános társadalombiztosítási törvény] (ASVG) tartalmazza. január 1-jét megel z változásokra felhívjuk a figyelmet. jövedelemszükségletük kielégítése érdekében az általános szociális ellátásra. míg az utóbbi a gazdálkodókra vonatkozik. Kitérünk az országos jelentésekben közétett. akik nem fizettek járulékot. Minden információ 2001-re vonatkozik. azok adminisztrációját a Pensionsversicherung für Arbeiter [a kékgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete] végzi.

± a munkahelyi élet szabványosított leírása . A PVAng juttatásaiban részesül emberek általában mintegy 5%-a vesz részt rehabilitációban. Az egyéb.akkor min sül rokkantnak. amikor a juttatás odaítéléséhez elegend a személy igénybejelentése a mellékelt orvosi dokumentumok alapján. Vannak azonban olyan esetek is. hogy a biztosítási intézmények költségvetésük egy részét rehabilitációs intézetek fenntartására. E hasonló munkahelyre történ hivatkozást a szaknyelv Berufsschutznak (Ämunkahelyvédelemnek´) nevezi. általában a biztosítótársaság saját rehabilitációs klinikáján vagy kórházában. feltéve. amelyre képesítést szerzett. További. azaz az angol ábécé szerint következnek ± az olvasószerkeszt megjegyzése. a munkaadók feladatai. ha testi vagy szellemi állapotából következ en már semmilyen tevékenységgel nem képes megkeresni annak a jövedelemnek legalább a felét. vagy amelyet kitanult. amelyet egy biztosítással rendelkez személy általában megkeres ugyanazzal a tevékenységgel. legf képpen halálos betegségek esetén áll fenn. A hasonló állással elérhet jövedelem helyett a meghatározás a potenciális jövedelemre hivatkozik. Számos rendelkezés tesz lehet vé korkedvezményes nyugdíjazást. aki (az utóbbi 15 évben) f leg (legalább az id szak felében) abban a szakmában dolgozott. akkor min sül rokkantnak. vagy esetenként bevont küls orvosok). mint egy szellemi foglalkozású dolgozó (lásd a fenti definíció els részét). vagy teljesítend részarány. ez az id szak bizonyos (a korábban befizetett járulékok összegével kapcsolatos) feltételek teljesülése esetén meghosszabbítható. amelyre képesítést szerzett. 91 * Az országok az eredeti kéziratnak megfelel en. de a fizikai foglalkozású dolgozókra vonatkoztatva. A fogyatékossági nyugdíj általában két évre jár. A jelentéseket orvosspecialisták készítik (akik vagy a biztosítási irodák alkalmazásában állnak. A rokkantságon alapuló korkedvezményes nyugdíj a vortzeitige Alterpension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit [csökkent munkaképesség miatt el rehozott öregségi nyugdíj] keretében valósul meg. (Mind a fizikai. ha testi vagy mentális állapotuk miatt már nem képesek megkeresni annak a jövedelemnek a felét. hogy a foglalkoztatottság nagyobb mérték változásával járhat együtt: ebben a tekintetben az intézkedés nem követel meg rugalmasságot az id sebb dolgozóktól. A fogyatékossá nyilvánításra vonatkozó igény a betegség id szaka alatt bármikor benyújtható. habár a rehabilitációra fordítandó kiadásokkal kapcsolatban nincs el írt cél. Az a dolgozó. Részleges nyugdíj nem létezik. fekv beteg-vizsgálatokra is sor kerülhet. vagy szakképzettséget nem igényl állásban dolgozókra a cím utáni második bekezdésben szerepl definíció vonatkozik. aki els sorban nem olyan foglalkozást zött. hogy a szóban forgó tevékenységet végezték az utóbbi 15 éves id szak legalább 50%-ában. Invalidät: Megegyezik a Berufsunfähigkeit definíciójával. illetve a rehabilitációval járó költségek finanszírozására fordíthatják. Ez a lehet ség csak a nagyon súlyos. Felmérés ± diagnózis ± képességcsökkenés Általában nagy gondot fordítanak a személy egészségügyi állapotának teljes leírására. A Änyugdíjazás el tti rehabilitáció´ elvét Ausztriában 1996-ban öntötték jogi formába. és ha a csökkent munkaképesség legalább 20 hete fennáll. rehabilitáció A betegségi juttatások 26 héten keresztül adandók. a férfi dolgozók pedig 57 éves kortól válnak jogosulttá erre a nyugdíjra. ugyanolyan feltételek mellett min sül rokkantnak. Az a fizikai foglalkozású személy tehát. A gyakorlatban ez az intézkedés abban tér el a többit l. el fordulhatnak azonban végleges nyugdíjak is. vagy amelyet kitanult. mind pedig a szellemi foglalkozásúak körében) a n i dolgozók 55. A gyakorlatban ez azt jelenti. A munkaképtelenné válás folyamata. ha testi vagy szellemi állapotából következ en jövedelemszerz képessége egy hasonló képzettséggel és munkatapasztalattal rendelkez egészséges személy jövedelemszerz képességének 50%-a alá esik. amelyet egy egészséges személy ugyanazzal a munkával meg tudna keresni. amire a szaknyelv az Einkommensschutz (Äjövedelemvédelem´) kifejezést használja.

a kor és a korábbi munkatapasztalatok figyelembe vétele nélkül. hiszen abban a jogi végzettséggel rendelkez bíró mellett a munkaadókat és a munkavállalókat képvisel ülnökök is részt vesznek. a biztosításalapú rokkantsági nyugdíj (indemnité d¶invalaidité/ invaliditeitsuitkering). A fellebbezési eljárás összhangban van a társadalombiztosítás szociális partnerségre visszavezethet eredetével.A Leistungskalkul [a munkavégz képesség számítása] keretében az orvos megválaszol egy sor kérdést arra vonatkozóan. A gyakorlatban a nem járulékalapú jövedelemhelyettesít segély kedvezményezettjei jellemz en az ellátási szükségletekhez és a szociális érintkezéshez kapcsolódó Äintegrációs´ segélyt is kapnak. az id sebb munkanélküliek. BELGIUM Intézkedések Belgiumban két f jövedelemtámogató intézkedés irányul a sérülés vagy betegség következtében munkaképtelenné vált emberekre. általános szociális ellátórendszer (a Minimex). hogy milyen általános munkahelyi körülmények tekinthet k Äésszer nek´ a személy számára. vagy hagyják azt helyben. Hozzávet legesen a fele fellebbez azoknak. 92 Az országos jelentés azt mutatja. ugyanolyan végzettséggel és szakmai képesítéssel rendelkez (nem fogyatékos) személy képes megkeresni . amely a jövedelemszerz képességét 1/3-ára csökkenti annak. Ezek az általános munkakörülmények kiterjednek például a munkaórák számára. nem járulékalapú jövedelemhelyettesít segély (allocation de remplacement derevenus/inkomensvervangende tegemoetkoming Létezik továbbá ). Az orvosspecialista jelentése nem tér ki arra a kérdésre. bár az id sebb dolgozók esetében szociális tényez k is számításba jönnek. akkor az el bbi megsz nik. A rokkantságért járó korkedvezményes nyugdíj mellett más intézkedések is lehet vé teszik a korkedvezményes nyugdíjazást. hogy képes-e munkáját elvégezni. A PVAng a Berufsunfähigkeitspension [saját foglalkoztatás folytatására való alkalmatlanság miatti nyugdíj] -igénylések több mint felét utasítja el. és amikor a személy jogosulttá válik az utóbbira. A határvonalak átjárhatósága: életkor. Ezek az intézkedések (n k esetében) 55 éves kortól és (férfiak esetében) 60 éves kortól lépnek életbe. mi volt a f foglalkozása a megel z 15 évben. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az igényl nek a Berufsschutz céljából a jelentkezési lapon pontosan le kell írnia. hogy a személy állapota milyen hatást gyakorol munkaképességére. vagy funkcionális képességcsökkenés megjelenésének. Arról. illetve a fogyatékosoknak járó. hogy az ausztriai rendszerre a szigorú orvosi kontroll a jellemz . Intézményi struktúra és személyi állomány A felmérés részletes orvosi vizsgálatot is magában foglalhat. amit egy ugyanolyan társadalmi réteghez tartozó. szociális hátrányok A rokkantsági nyugdíjak fizetése az öregségi nyugdíjakkal összehangolva történik. környezeti tényez kre stb. akiknek az igénylését elutasítják. a m szakokra. Meghozandó döntések A rokkantsági nyugdíj esetén: Akkor min sül valaki munkaképtelennek. s ez az egészségügyi ellátási intézkedések és a készpénztámogatás integrációját tükrözi. habár a korhatárok fokozatosan emelkednek. de mindössze egynegyedük ügyével foglalkoznak érdemben. az átfogó orvosi jelentést készít doktor mond véleményt. ha minden munkatevékenységét megszakította olyan sérülés. illetve a járulékokat megszakítás nélkül fizet k számára. illetve súlyosbodásának közvetlen következményeként. Sor kerülhet a diagnózis felülvizsgálatára.

Részleges munkaképtelenség nem állapítható meg. ezután a médecin conseilhez kell fordulnia. 8. A fogyatékosoknak járó jövedelemhelyettesít segély esetén: Akkor válik valaki jogosulttá erre a segélyre. Mind az egészségügyi. akkor sor kerülhet a diagnózis felülvizsgálatára. vagy ± az összes olyan foglalkozásban. ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása ÄA lényeg a munkavégzés teljesítményét visszafogó funkcionális korlátozottságok jelenléte´ (Belgiumi jelentés. rehabilitáció Rokkantsági nyugdíjat alkalmazottként. ha testi vagy mentális állapota következtében jövedelemszerz képessége 1/3-ára csökken annak. a munkaadók feladatai. A médecin conseil engedélyezheti a munka részleges újrafelvételét. amely legfeljebb egy évig tarthat. aki egy vizsgálatot hajt végre. A munkára képtelen vagy betegség miatt a munkából kimaradó személy kezdetben Äels dleges munkaképtelenség´ címén részesül juttatásban. vagy tudna ± egy év után (vagy az állapot stabilizálódása esetén hamarabb). amelyet az illet személy végzettsége és szakmai képesítése alapján folytatni tudott volna. mint az a pénzösszeg. amelyben az illet személy dolgozott a munkaképtelenné válás id pontjában. önfoglalkoztatottként vagy munkanélküliként lehet igényelni. 93 Felmérés ± diagnózis A médecin conseil szabványos orvosi vizsgálatot végez. A munkaadónak legfeljebb egy hónapon át kell folytatnia a bérfizetést. amikor a tartós rokkantság felmérése történik. hogy a maradékkereset a normális keresetek 1/3-ánál rögzített küszöb alatt vagy felett van. ugyanakkor az egyértelm diagnózis hiánya nem kizáró ok. hogy a médecin conseil megítélése szerint a személyt nem akadályozza betegség a munkájában. Egyébként. Ha bármilyen kétsége támad a vizsgált személy saját orvosa által készített feljegyzésekkel kapcsolatban. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A személy által elszenvedett veszteséget egy hasonló. rokkantságinyugdíjat lehet kérelmezni. amely legfeljebb egy évig illeti meg.). amit egy nem fogyatékos személy bármely munkával meg tud keresni az általános munkaer piacon.± ugyanabban a foglalkozási kategóriában. ha azt a médecin conseil (a biztosítóintézmény tanácsadó orvosa) a munkába való fokozatos visszatérés folyamatának részeként jóváhagy ja. a képességeit lesz kít korlátozottságok mellett. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete . ami nem más. o. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása A felmér nek általában meg kell határoznia a Ämaradékkeresetet´. Rokkantsági nyugdíj A munkaképtelenné válás folyamata. mind a szakmai rehabilitációt finanszírozhatja az egészségbiztosító intézet. Semmilyen betegség vagy képességcsökkenés sem jogosít fel automatikusan a juttatásokra. és megvizsgálhatja a rehabilitáció lehet ségeit. ha az igény több mint hat hónapon át fennáll. A funkcionális korlátozottságok meghatározásához azonban nincsenek szabványos eszközök. ± az Äels dleges munkaképtelenség´ id szaka alatt. amit az adott személy egy végzettségének és szakmai képesítésének megfelel tevékenységgel meg tudna keresni. A nyugdíj kiegészíthet bizonyos mérték munkából származó jövedelemmel. így csupán a felmér megítélésén múlik annak megbecslése. a képességcsökkenést el idéz problémában nem szenved személy keresetéhez viszonyítva kell felmérni: a gyakorlatban az illet korábbi keresete lesz a viszonyítási pont. és az illet t a munkanélküli biztosítóhoz küldi. El fordulhat. E hipotetikus felmérés elvégzéséhez azonban nem állnak rendelkezésre eszközök.

Habár a médecin conseil nem vesz részt az intenzív orvosi kezelésre vonatkozó döntésekben. egészségügyi szolgáltatást egyáltalán nem adnak. hogy a médecin conseil nem végez vizsgálatot. Felmérés ± diagnózis A vizsgálatot az Egészségügyi Minisztérium alkalmazásában álló orvosok végzik. A médecin conseil rehabilitációs programokra tesz javaslatokat. ± a mindennapi élet szabványosított leírása Az integrációs segélyt igényl k esetében gyakran kerül sor a mindennapi élet kiértékelésére. hogy a kilátások romlását milyen mértékben okozzák a funkcionális korlátozottságok. de el bb-utóbb mindenképpen találkozik a szóban forgó személlyel. és meghatározza az egészségügyi rehabilitáció. Összegy jtheti más orvosok által végzett vizsgálatok eredményeit. a rehabilitáció során fontos szerepet játszhat. hogy a munkaképesség értékeléséhez még kevesebb információ áll rendelkezésre. hogy az olyan egyéni jellemz k. vagy alacsony színvonalú munkaügyi tanácsadásra) vezethet k vissza. és újabb vizsgálatokat rendelhet el. DÁNIA Intézkedések . a programot egy orvosokból álló (az egyes régiókban helyi kirendeltségekkel rendelkez ) minisztériumi bizottságnak jóvá kell hagynia. A határvonalak átjárhatósága: életkor. mint amilyen a kor. amely a mindennapos tevékenységek átfogó listáján alapul. A munkaer -piaci lehet ségekkel és esélyekkel kapcsolatban az orvosoknak csak kevés információjuk van. kihatnak a rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos döntésekre. mint a biztosításalapú rokkantsági nyugdíj esetében. akik saját maguk készítenek diagnózist. Jövedelemhelyettesít segély: a szükséges értékelést az Egészségügyi Minisztérium alkalmazásában álló orvosok végzik. továbbá felhasználhatják más felmérések adatait is. 94 Intézményi szerkezet és személyi állomány A biztosításalapú nyugdíjakhoz való hozzáférést ellen rz médecin conseil nem azonos a személy kezel orvosával. hogy mik az esélyei az igényl ismételt munkaer -piaci integrációjának. és milyen mértékben az álláshiány. Nem lehet azonban pontosan meghatározni. ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása Nem létezik hivatalos lista. Ha az igényl munkaer -piaci problémái nem funkcionális korlátozottságra (hanem például általánosan rossz munkaer -piaci feltételekre. a személyiség és a hozzáállás. a nem. mivel a központi kérdés az. Az öregséginyugdíj korhatár 61 év a n k esetében (és emelkedik) és 65 év a férfiak esetében. a képzettség szintje. Feladatuk csak a juttatásokkal kapcsolatos felmérésre terjed ki. vagy a továbbképzési program költségeit. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A felmérend személy hiányos munkatapasztalata azt jelenti. Ha az egészségügyi körülmények elég egyértelm ek (például az illet kórházban van). A rokkantsági nyugdíjban részesül k közül azonban 60 éves kortól sokan élhetnek a korkedvezményes nyugdíj lehet ségével.A gyakorlatban a felmérés személyre szabott. rehabilitáció A segélyért folyamodók azel tt általában sohasem. Jövedelempótló segély A munkaképtelenné válás folyamata. ha elegend szolgálati id t dolgoztak. elképzelhet . akkor az illet t a munkanélküli biztosítás hatálya alá sorolhatják. a munkaadók feladatai. vagy csak rendszertelenül dolgoztak. A munkaügyi bíróság elé vitt ügyek iratainak elemzése azt mutatja. és nincs más jövedelemforrásuk. szociális hátrányok A rokkantsági nyugdíjak a nyugdíjkorhatár elérésekor megsz nnek.

Meghozandó döntések Szociális almindelig f rtidspensiont azok a tartósan munkanélküliek kaphatnak. Felmérés ± diagnózis A Äszakmai képesség´ hosszú id alatt körvonalazódott értelmezése szorosan kapcsolódik az orvosi diagnózishoz. ha az orvos igazolja. hogy a munkaadó betegség esetén 4 hónapnyi betegállomány után bocsáthatja el a dolgozót (H gelund. különösen a szakmai rehabilitáció el tt állók esetében. A közepes szint f rtidspension annak a személynek fizethet . teljes vagy részleges önellátást lehet vé tev jövedelem biztosítása érdekében´ (Dániai jelentés. A f rtidspensionhoz szociális ellátás révén is hozzá lehet jutni. A rehabilitációban való részvételnek nincs egészségügyi el feltétele.). A közepes és a magas szint nyugdíjak. majd 1984-ben megreformálták. a munkaadók feladatai. o. amint azt az alábbiakban részletesen is kifejtjük. (amely a szociális almindelig f rtidspension kapcsán alkalmazott kifejezés) definíciója a szakmai rehabilitáció esetén alkalmazott felmérésben Äa munkaer piacon a különböz . akiknek a munkaképessége orvosi és/vagy szociális okokból legalább felével csökkent. 2003-ig a tervek szerint egységesítik a kritériumokat egy munkaképességen alapuló megközelítés keretében. hogy az egészségügyi probléma fennállásának és a személy kilátásait meghatározó szerepének bizonyítása nem szükséges. és a szakmai képesség a az egészségi latt állapot munkavégzési képességre gyakorolt hatása értend . A szociális ellátásban részesül tartósan munkanélkülieket is elküldhetik szakmai rehabilitációra (például felzárkóztató képzésre). E juttatások egyike sem járulékalapú. attól eltér fogalom. valamint az egészségügyi almindelig f rtidspension a Äszakmai képesség´ csökkenésén alapulnak. A betegségi juttatások id tartama általában legfeljebb egy év. A csökkenés mértékének meghatározása a képzettség és a korábbi állás. akinek nem maradt mérhet szakmai képessége. akkor az önkormányzat fontolóra veszi a fogyatékossági nyugdíjazás lehet ségét. akinek a Äszakmai képessége´ egészségügyi okokból legalább kétharmadával esik vissza. de azt 1965-ben lényegesen kib vítették. meghatározott feladatok elvégzése iránti igények kielégítésé nek képessége. Ha a rehabilitációs és a foglalkoztatási lehet ségek (beleértve a védett foglalkoztatást is) cs döt mondnak. Ugyanakkor. A folyamatban lév reformok ugyanakkor a Älényegretör ´ diagnosztikai megközelítést l való . 1999. vagy szociális és egészségügyi okokra vezethet vissza. rehabilitáció A betegségi juttatásokat az els két hétben a munkaadók fizetik. Formálisan az igényl nem folyamodik nyugdíjhoz. de meghosszabbítható. Bérjövedelem esetén mindhárom nyugdíj mértéke csökken. Általános szabály. 6. p. A munkaképtelenné válás folyamata. hogy egy diagnózis miként befolyásolja a személy szakmai képességét (jóllehet a képességekr l nem készült hivatalos lista). hogy a személy egészségi állapota stabilizálódott.18). a tartózkodási hely és a foglalkoztatási lehet ségek figyelembevételével történik. 95 A Äszakmai képesség´ a Ämunkaképességnél´ régebbi. ha az igény szociális. az önkormányzatok er sen ellenérdekeltek a Äpasszív´ juttatási id szak meghosszabbításában. a legmagasabb szint pedig annak.A szociális nyugdíjakról szóló törvény (amely 1921-re nyúlik vissza. az életkor. és 1998-ban ismét módosították) a korkedvezményes vagy id el tti nyugdíj (f rtidspension) három szintjét biztosítja. A betegségi juttatás általában megsz nik. A legalacsonyabb szint (almindelig f rtidspension) azoknak az igényl knek jár. ez a nyugdíj-alaptípus nem tekinthet kizárólag fogyatékossági nyugdíjnak. Az almindelig f rtidspension esetében teljes jövedelemtesztre kerül sor. ezután a feladat áthárul az önkormányzatok által irányított állami rendszerre. Számos megszokás alakult a tekintetben. mint utolsó lehet séget. azt az önkormányzat javasolja. Ezzel ellentétben a Ämunkaképesség´. Tekintettel arra. akik esetében a szakmai rehabilitációs intézkedések és az aktív munkaer -piaci politikák már cs döt mondtak.

Intézményi szempontból a rendszer némileg elmossa a fogyatékosság és a más hátrányt okozó körülmények közötti kapcsolatot. A finanszírozási rendszer úgy van kialakítva. A gyakorlatban a fenti tényez k értelmezése kihat arra. Az orvosi jelentéseket egy önkormányzati orvos is átnézi (aki azonban az igényl t nem vizsgálja meg ± tehát csupán Äaktadoktor´). A szociális ellátást. hogy milyen orvosi szakjelentésekre van szükség (és az önkormányzat ki is fizeti azok ellenértékét). A juttatások diagnózison alapuló megítélését sok kritika éri amiatt. a betegségi igazolást szabványos formában kell kiállítani. A fogyatékosságinyugdíj iránti kérelem elbírálása során az önkormányzat részér l az ügyön dolgozó személy eldönti. Érvényben vannak azonban olyan foglalkoztatáspolitikai intézkedések (például a foglalkoztatott fogyatékos emberek kompenzációjáról szóló törvény ± lásd 2. A 60 év felettiek esetében a legalacsonyabb szint f rtidspension-t egy szintre hozzák az öregségi nyugdíjjal (habár a jövedelemtesztek szigorúbbak). hogy a diagnózis nem tárja fel a személy potenciális munkaképességét. végzettségi/képzettségi szintje és szakmai háttere alapján t le elvárható állásban valószín síthet jövedelme és egy ugyanabból a régióból származó. a foglalkozást. a korkedvezményes nyugdíjazás egyik módja. amely az adott körülmények között fontosnak bizonyul´. Figyelembe kell venni továbbá többek között az életkort. Egy olyan személy esetében például. Ehelyett a felmérést a szakmai rehabilitációs eljárás folyamán szerzet tapasztalatok alapján végzik. A Äfunkcionális csökkenés´ a diagnózis gyakorlati hatásainak leírására szolgál. ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása A Ämunkaképesség mellett´ bevezették a Äfunkcionális csökkenés´ fogalmát is. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása A Ämunkaképesség´ definíciója a Ämunkaer piacon különböz . hogy a rendelkezésre álló egészségügyi információt az önkormányzat határozza meg. Ugyanakkor tévedés lenne azt gondolni. a lakhelyet és a foglalkoztatási kilátásokat. hogy az önkormányzatnak sikerül e a személy számára elvégezhet munkát találni. hasonló végzetséggel/képzettséggel rendelkez személy szokványos jövedelme között. Az igényl saját orvosa id nként az igényl pártfogójának tekinthet . hogy milyen rendszerességgel írja el az igazolás elkészítését (az igazolás kiállítását az orvosok díj ellenében végzik). hogy az önkormányzatoknak anyagi érdekük f z dik az emberek aktivizáláshoz vagy . Intézményi struktúra és személyi állomány A fogyatékossági nyugdíjakkal kapcsolatos döntési felel sség önkormányzatokhoz történ telepítése azzal jár. meghatározott feladatokelvégzésére felmerül igényekre´ hivatkozik. akinek az igényelbírálása betegségisegély-id szakkal indul. függelék) is. 96 de az önkormányzat dönti el. amelyek a munkaer piacon súlyos hátrányokkal szembenéz emberek támogatását célozzák. Az alacsony szint tehát. szociális hátrányok A (férfiak és n k esetében egyaránt) 65 éves öregséginyugdíj korhatár elérésével a f rtidspension megsz nik. amely a csökkent képesesség orvosi vonatkozásait ragadja meg. illetve minden egyéb olyan tényez t. hogy azok más-más eljárást követnek. amely a korábbiak szerint szociális és egészségügyi alapú is lehet. a betegségi segélyt és a szakmai rehabilitációs programok adminisztrációját a f rtidspensionéhoz hasonlóan az önkormányzatok végzik. A határvonalak átjárhatósága: életkor. A fellebbezések alapjául többek között a szakorvosi vizsgálat eredményeinek értelmezésével kapcsolatos fenntartások szoktak szolgálni. Ugyanakkor e feladatokról nem készült szabványos lista.eltávolodást célozzák. Szorgalmazniuk kell továbbá a szociális ellátásban részesül k Äaktivizálását´. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete A szociális nyugdíjakról szóló törvény 15(3) szakasza kimondja: ÄAz igényl munkaképességcsökkenése mértékének felmérése során összehasonlítást kell végezni az igényl erejének és képességeinek megfelel .

Alkalmazotti nyugdíjról szóló törvény: Az alkalmazott akkor jogosult fogyatékossági nyugdíjra. ha az illet nek munkát szerez. ugyanakkor megfelel biztosítás nélkül senki sem részesülhet alkalmazotti nyugdíjban. mint az országos nyugdíj esetében. aktivizálási és rehabilitációs juttatások 50%-át téríti meg.).rehabilitációjához. Az önkormányzat szempontjából a legjobb végkifejlet. A szakmai rehabilitáció . 12. amely mellett az alkalmazottak járulékalapú nyugdíjrendszere (és néhány magánjelleg . az önkormányzatokra pedig nem nehezedik kiadási teher (az elhelyezés lebonyolításának adminisztratív költségeit leszámítva). Az alkalmazottinyugdíj-törvény fogyatékosságra vonatkozó követelményei kevésbé t nnek szigorúnak.). vagy más olyan munkát elvégezni. akiknél a képességcsökkenés legalább 60% -os. A betegségi juttatásokat a Társadalombiztosítási Intézet (amely az országos nyugdíjakat is intézi) koordinálja. ezeket ugyanakkor egymással párhuzamosan adminisztrálják. rehabilitáció A fogyatékossági nyugdíj jóváhagyásának folyamata általában rövidtávú betegsegélyezési id szakkal kezd dik. míg a f rtidspensionnak a 35%-át. ezt követ en azonban a teljes kiadás az önkormányzatot terheli. (Finnországi jelentés. Ma a Ärehabilitációs készpénztámogatás´ kifejezés használatos. A rehabilitációs juttatatás maximum ötéves id tartamra adható. vagy a részleges alkalmazotti nyugdíjat (mivel a nemzeti nyugdíj csak Äteljes´ munkaképtelenség esetén fizethet ). Az állam a betegségi juttatások 50%-át téríti meg az els évben. amely számára megfelel nek tekinthet . amely legfeljebb 360 napig tart. megszakítás nélkül legalább 2/5 részével csökken. azok részleges nyugdíjban részesülhetnek. Akiknek a képessége 40±59%-kal esik vissza. Két intézkedésr l van tehát szó. önkéntes ellátó) is megtalálható. ha munkaképessége a becslések szerint betegség. és azt rehabilitációs terv kidolgozásának kell kísérnie (habár a gyakorlatban ez nem mindig eredményes). hogy egy t le észszer en elvárható tevékenységet igényl . míg a teljes nyugdíjat azok kapják. A két nyugdíj adminisztrációját ellátó intézményeket jogszabály kötelezi arra. Meghozandó döntések A nemzeti nyugdíjról szóló törvény: Akkor min sül valaki fogyatékosnak. ha betegség. o. figyelembe 97 véve végzettségét és képesítését. valamint más lényeges tényez ket. FINNORSZÁG Intézkedések Finnországban az egész népességre kiterjed . A munkaképtelenné válás folyamata. országos nyugdíjrendszer van. o. a munkaadók feladatai. A munkaképesség becslése során a lebonyolító intézménynek fel kell mérnie a személy fennmaradó képességeit arra. elérhet állásban pénzt keressen. A Äflexjob´ (Ägumiállás´) -rendszer keretén belül (amelyet a foglalkoztatási intézkedésekr l szóló függelék tárgyal) a bér 50 vagy 67%-át az állam fizeti. életkorát és lakhatási körülményeit. képzettségét és más lényeges tényez t figyelembe véve. (Finnországi jelentés. hogy az igények jóváhagyása vagy elutasítása el tt konzultáljanak egymással. korábbi tevékenységét. míg a többiek a megfelel összeg járulék befizetésének hiányában csupán a nemzeti nyugdíjat kapják. 12. A kiutalható juttatást korábban ideiglenes fogyatékossági nyugdíjnak nevezték. eltér döntéshozatali helyzetekkel. A fogyatékossági nyugdíjban részesül k mintegy kétharmada mindkét rendszer keretében kap juttatásokat. és amely ésszer jövedelmet biztosít életkorát. képességcsökkenés vagy sérülés következtében legalább egy évig. Az állam az önkormányzatok számára a szociális ellátási. képességcsökkenés vagy sérülés következtében nem képes szokásos munkáját.

szakmai védelmi szakaszt követ en a munkanélküli személyt l állásajánlatok igen széles körének elfogadását várják el. hogy a személy más tényez khöz. Ugyanakkor az SII is finanszíroz egészségügyi rehabilitációt (ASLAK). hogy a személy foglalkoztatási kilátásait állapota általánosságban korlátozza. Intézményi struktúra és személyi állomány A fogyatékossági nyugdíjhoz szükséges orvosi igazolást a személy saját orvosa állítja ki. Korkedvezményes nyugdíjazásra (58-60 éves kortól. ha a kereset csökkenése igazolható. Ha a személy megbetegedését megel z en munkanélküli volt. szociális hátrányok Az öregséginyugdíj-korhatár (a férfiak és a n k számára egyaránt 65 év) elérésekor a fogyatékossági nyugdíj megsz nik. valamint a munkaadó és a szakszervezet képvisel ib l stb. képességcsökkenés vagy sérülés következtében lecsökken. Az orvosi ellátást az egészségügyi szolgálat biztosítja. (lásd fentebb). viszonyított jövedelemszerz képességének korlátozottságát els sorban a diagnózis idézte el . Ezen túl 60 éves kortól lehet ség nyílik a korkedvezményes nyugdíjra (orvosi javaslat nélkül). de annak megállapítása nem szükséges. Akiknek a foglalkoztathatósága alacsony.biztosítása mellett az SII [Társadalombiztosító Intézet] a segítséggel. és 58 éves kortól részid s nyugdíjra. a szolgáltatásokkal stb. Felmérés ± diagnózis. akkor az Äésszer en elvárhat ó munka´ megítélése is más lesz. 98 A határvonalak átjárhatósága: életkor. Egy kezdeti. Az SII-höz/biztosítóhoz történ . egészségügyileg képzett szakért k értékelik ki. Lehet ség van küls fellebbezésre is. A fogyatékossági nyugdíjra vonatkozó igény elbírálása során az orvosi igazolás a fogyatékosságot a diagnózis ismertetésével és a munkaképtelenséget leíró (általában hosszadalmas) beszámolóval támasztja alá. A nemzeti nyugdíj esetében az alkoholizmushoz hasonló Äszociális´ fogyatékosságok önmagukban nem elegend ek a juttatás odaítéléséhez. azok szolgálati id /járulékfizetés hiánya miatt nagy valószín séggel nem jogosultak az alkalmazotti nyugdíjra. például betegség. a képességek leírása A betegségi igazolások tartalmazzák a diagnózist és az orvos nyilatkozatát arról. ha a munkaképesség bizonyos tényez k. A beszámoló tartalmazhat leírást arról. mind az alkalmazotti nyugdíjrendszer keretében. hogy az illet személy munkaképtelen. FRANCIAORSZÁG Intézkedések . Az orvosi igazolást és a jelentkezési lapot az SII az alkalmazotti biztosítóintézetek alkalmazásában álló. amelynek neve foglalkoztatáshoz kapcsolódó fogyatékossági segély. születési dátumtól függ en) is lehet ség nyílik mind az országos. hogy az egészségi állapot miként befolyásolja az illet funkcionális képességeit. hanem általánosabb megfogalmazásokkal utal arra. s ez utóbbi intézményileg elkülönül az SII-t l. Ez a juttatás. Äbels ´ fellebbezés esetén az ügy a korábbi döntéshozókból (egészségügyi szakért és hivatalnok). kapcsolatos költségekre is térítést adhat a fogyatékos dolgozóknak. Az SII a betegségi juttatásokra fordított kiadásainak bizonyos hányadát (4%) köteles rehabilitációra fordítani. Ezek lehetnek diagnózis-központúak (például egészségügyi problémák) vagy funkcionalitás -orientáltak (például az alapvet testi és szellemi tevékenységek elvégzésére való képesség). Az orvosi igazolás ebben az esetben nem a személy foglalkozásával kapcsolatos konkrét követelményeket taglalja. Az orvosi diagnózis kötelez . képességcsökkenés. álló testület elé kerül. más lényeges feltételeknek is teljesülniük kell. a fogyatékosság súlyosságának függvényében háromféle összegben kapható meg. a Közigazgatási Bírósághoz. de a végs döntés a biztosítási hivatalnok kezében van. Az egészségügyi szakért állásfoglalása fontos befolyásoló tényez . például végzettségéhez. készségeihez stb.

Ezen túl. de a pension d¶invalidité odaítélésére vonatkozó döntés a hároméves id szak vége el tt is megszülethet. aki ugyanazon a területen.A betegség vagy sérülés miatt munkaképtelenné vált emberek számára Franciaországban két f jövedelemtámogatás van érvényben: a biztosításalapú pension d¶invalidité (rokkantsági nyugdíj) és egy szociális ellátás. 1999. rehabilitáció A biztosított dolgozók tartós vagy krónikus állapot esetén három éven át (egyébként egy hároméves id szakon belül összesen legfeljebb 360 napig) részesülhetnek betegségi juttatásban (indemnités journali res). eltér módszerekkel. 684. AAH Azok a feln ttek. az 1988-ban bevezetett Revenu Minimum d¶Insertiont (beillesztési minimáljövedelem) (RMI). de egy. ha nem képes olyan állást találni. Az AAH megel zte az általános szociális ellátási rendszert. mint korábban a szóban forgó egyén. vagy épp ellenkez leg. o. 7. amely munkaképességüket vagy mindennapos tevékenységüket korlátozta (Afsa. a 2. A COTOREP felmérése alapján a vizsgált személynek legalább 80%-os rokkantnak kell lennie. kategóriákra épül ellátási juttatások mögötti érvekr l. az Allocation pourl¶Adulte Handicapé (feln ttkori fogyatékossági segély) (AAH). majd . A betegségi juttatások hosszú id tartamát olyan ellen rzések kísérik a betegségi juttatási rendszeren belül. Az RMI bevezetése vitát robbantott ki az AAH és más. 3. Az RMI minden kedvezményezett számára olyan Äbeillesztési´ szerz dést biztosít. kategória: az egyén még képes valamilyen munka elvégzésére. mint bármely más állampolgárokat?´ (Alfandari.). ha az illet egészségi állapota stabilizálódik. a munkaadók feladatai. amelyek más országokban általában a betegségi juttatásokról rokkantsági juttatásokra történ áttérésben meghatározóak. kategória: az egyén semmilyen foglalkozásban sem tud dolgozni. o. 3. amely figyelembe veszi az illet különleges szükségleteit.). B vebben: a betegséget el ször a kezel orvos igazolja. akkor 50±79%-ban fogyatékosnak. és egy harmadik személy segítségére van szüksége mindennapos tevékenységeinek elvégzéséhez. amellyel legalább az egyharmadát meg tudja keresni egy olyan személy bérének. Ennek kapcsán adódik a kérdés: Äszükség van-e még fogyatékosságra vonatkozó speciális jogszabályokra.) Az AAH végül fennmaradt. 2. Az 1. 1997. az RMI ideiglenes juttatásként is alkalmazható (Colin és mások. 1999. mivel az AAH elbírálási ideje hosszú. Döntések Pension d¶invalidité Valakit akkor nyilvánítanak rokkantnak. a Rmistes által az RMI alanyai körében végzett 1998-as felmérés során a megkérdezettek egyharmada számolt be olyan fogyatékosságról. kategóriájú rokkantságért járó nyugdíj az átlagbér 30%-a (a megel z évek közül a legjobb 10 alapján számolva). a fogyatékos embereket inkább úgy kellene kezelni. és el reláthatóan már nem javul (consolidé). illetve ha fogyatékossága miatt nem kap munkát. A munkaképtelenséget a két juttatás esetén más-más intézmény méri fel. Három rokkantsági kategória van: 1. 99 Pension d¶invalidité (rokkantnyugdíj) A munkaképtelenné válás folyamata. o. az RMI-é pedig rövid. kategória: az egyén munkaképtelen. AAH-t igényelhetnek. amelyhez a COTOREP (Commission Technique d¶Orientation et de Reclassement Professionnel = Foglalkoztatási Tájékoztató és Pályairányító Technikai Bizottság) felmérése és jövedelemteszt szükséges. akik nem felelnek meg a biztosítási rendszer (SECU) járulékfizetési követelményeinek. kategória esetén ez 50%. ugyanolyan típusú munkát végez.

Ez eltér az Äalkalmasság´ és az Äalkalmatlanság´ médecin du travail (munkahelyi/üzemi orvos) általi felmérését l. Az (általános) rokkantság megállapítása ugyanakkor nem zárja ki annak a lehet ségét. A betegség ideje alatt a beteg dolgozó munkaszerz dését felfüggesztik. és ajánlásokat kell tennie a szervezeten belüli alternatív álláslehet ségekre. Ez a megkülönböztetés a foglalkoztatási törvényben jelent meg. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra. akkor a személy saját orvosa és a médecin conseil által közösen kijelölt szakért höz lehet fellebbezni. Az elbocsátást megel z en a dolgozót egy munkahelyi orvos (médecin du travail) vizsgálja meg. ugyanakkor a biztosítási doktor nem találja Ärokkantnak´. hogy a médecin conseilnek a személy foglalkoztatási lehet ségeit a teljes helyi munkaer piacon kell megvizsgálnia. november 21. de azt a munkaadó nem mondhatja fel anélkül. hogy az illet nem képes ellátni jelenlegi munkáját.. Elképzelhet tehát. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete A rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos kommentárok hangsúlyozzák. A CPAM az egészségügyi kezelés valamint a készpénzes juttatások költséggazdálkodását ellen rzi. A -3 rokkantsághoz tehát az egészségügyi szempontok mellett szakmai és szociális feltételek is kapcsolódnak. hogy az állapota miként befolyásolja az illet képességét valamilyen jövedelemszerz munka elvégzésére. hogy az illet t a munkahelyi orvos Äalkalmatlannak´ találja. hogy a biztosított személy képességcsökkenése nem az illet állapotán múlik. Ha a médecin conseil az egészségi állapot stabilitásának hiánya miatt elutasítja a nyugdíjkérelmet. akinek igazolnia kell. vagy a meglév állással kapcsolatos változtatásokra (például részmunkaid ). Felmérés ± diagnózis A betegségi juttatások esetén a kezel orvosnak pontosan meg kell neveznie a munka befejezését alátámasztó érveket.3 és 6 hónap után újabb vizsgálatra kerül sor. 94-13.S). A munka törvénykönyvének egy 1990-es módosítása tiltja a dolgozók kizárólag rokkantság miatti elbocsátását. A potenciális kedvezményezettek önállóan is nyújthatnak be kérelmet. A rokkantsági nyugdíj igénylésére vonatkozó döntés jórészt az érintett orvos kezében van. Az igazolásokat a Caisse Primaire d¶Assurance Maladienál (CPAM) (Helyi Betegbiztosítási Alap) a médecin conseilnek (a biztosítási intézmény tanácsadó orvosának) jóvá kell hagynia. azokat csak er sen indokolt esetben utasíthatja el. testi és szellemi képességei. Ez csak Äterápiás´ céllal tehet meg. hogy az adott személy egy konkrét munkát elvállaljon. hogy bizonyos eljárások lezajlottak volna. hanem az illet életkora. hogy a rokkantság megállapítása alapot szolgáltathat-e a munkaadónak valaki elbocsátására a munkahelyi doktor által 100 végzett felmérés és az alternatív munkalehet ségek számbavételére (azaz az Äalkalmasság´ vagy az Äalkalmatlanság´ megállapítása nélkül). hanem azon. és a munkaadónak is bele kell egyeznie. de ez nem megszokott és nem is ajánlott. amely a személy egy bizonyos munka (esetleges átalakítással történ ) elvégzésére való képességét vizsgálja. A törvény kapcsán vita alakult ki arról. A betegségb l részmunkaid s alapon is vissza lehet térni a munkába. részleges betegségi juttatás felvétele mellett. 1994.L 341 Code S. Ez a helyzet legfeljebb hat hónapig tarthat. sz. A Munkaügyi Minisztérium útmutatása szerint a rokkantság megállapítása nem tekinthet elbocsátásra automatikusan feljogosító körülménynek (DRT-körlevél.). szakképzetsége és korábbi munkatevékenysége alapján (Art. A törvény értelmében a jogosultság megállapítása nem csupán a megállapított károsodások és egészségromlás súlyossága és jellege alapján történik. Habár a munkaadó nem köteles elfogadni a munkahelyi orvos ajánlásait. Az els rokkantsági kategóriában felmért személyek esetében a .

A COTOREP felméréseinek alapjául szolgáló Äirányadó százaléktáblázat´ a képességcsökkenés (déficience). ± diagnózis ± képességcsökkenés Az Irányadó százaléktáblázat címszavai nagyon hasonlóak az ICIDH-1 (International Classification of Impairment. (Kivételt képeznek az érzékszervi képességcsökkenések. fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi besorolása.vagy más orvos által készített orvosi jelentések hivatalos formája azonban más címszavakat tartalmaz. a képességcsökkenésen alapuló rendszer alkalmazása azt jelenti. hogy e szabály csupán ajánlott. a fogyatékosság (incapacité) és a hátrányos helyzet (désavantage social) alapján készül. változat) listához. A szóban forgó területek a következ k: 101 Koherencia: logikusan és kiszámíthatóan képes érintkezni és viselkedni Tájékozódás: tudatában van az id nek. mint 80%-ig] és C [80%. Más szóval: a legtöbb képességcsökkenés esetén annak súlyosságát a képességekre.és az immunrendszer képességcsökkenései Az izom. Amint azt a bevezetésben szintén említettük. a franciaországi százaléktáblázatos módszer ahelyett.és légz szervi képességcsökkenések Az emészt rendszer képességcsökkenései A vizeletürítési rendszer képességcsökkenései Anyagcserével és enzimm ködéssel kapcsolatos képességcsökkenések A vér. B (csak részben. a képességcsökkenések Äfogyatékosságot el idéz hatását´ vizsgálja.médecin du travail megvizsgálhatja a munkába történ részleges visszavétel lehet ségét. A táblázatból kiolvasható a képességcsökkenésekb l következ fogyatékosságok mértéke. hogy a fogyatékosság százalékos mértékét közvetlenül a képességcsökkenésb l próbálná meghatározni. vagy afelett]). Hangsúlyoznunk kell azonban. (Az orvosi jelentés igen fontos: az igényl k kétharmada nem esik át újabb orvosi vizsgálaton. AAH Felmérés A felmérés a gyakorlatban két részb l áll: az els szakasz a rokkantság százalékos mértékének megállapítása (aminek alapján három sávot különítenek el: A [0-tól kevesebb.) A bevezetésben használt kifejezésekkel élve. ezt követ en pedig megvizsgálják.) Az orvosi jelentés címszavai a következ k: Értelmi képességcsökkenések és/vagy pszichológiai zavarok és/vagy viselkedési nehézségek Epilepsziával kapcsolatos képességcsökkenések Halláskárosodás Beszéddel és nyelvvel kapcsolatos képességcsökkenések A látási képesség csökkenései Szív. rendszeresen és helyesen képes elvégezni). 1st version. A kezel . és bizonyos körülmények között a második kategóriába tartozó személyek munkába va visszatérését is fontolóra ló veheti. mint 50%-ig].és a csontrendszer képességcsökkenései Küls elváltozások miatti képességcsökkenések ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása ± a mindennapi élet szabványosított leírása Az orvosi jelentés a képességcsökkenések következményeit az élet különböz területein tapasztalható önállóság alapján jellemzi. B [50%-tól kevesebb. és három min sítést használ: A (teljesen. KKárosodás. esetenként és helytelenül képes elvégezni) és C (nem képes elvégezni). amelyeket közvetlenül mérnek fel. illetve a fogyatékosságra gyakorolt hatása alapján mérik fel. hogy a többszörös képességcsökkenések hatásainak összegzésére vonatkozó szabályra is szükség van (ebben az esetben a Belshazzar képletet alkalmazzák). a napszaknak és a tartózkodási helynek . hogy az A-ba és a B-be tartozók képesek-e dolgozni. 1. Disability and Handicap.

Egyes területeken ugyanakkor az Irányadó százaléktáblázatban van az A-B-C osztályozásnál részletesebb besorolás.).Személyi higiénia Öltözködés Étkezés: képes elfogyasztani a feltálalt ételt Kontinencia Helyzetváltoztatás: képes felállni. az egészségügyi. szociális dolgozók és munkaügyi szakért k is csatlakoznak. amelyek a tájékozódásra. az önállóságra és a társadalmi kapcsolatokra terjednek ki. n és nem kell magukat felméréssel hátrányos helyzet dolgozóvá nyilváníttatniuk. 1999. személyhívó vagy vészjelz használatára Ezek pontosabbak és részletesebbek. illetve azon juttatási költségek ellen rzéséért. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az els orvosi jelentés leírja a személy hátrányos helyzetének az illet munkavégzési képességére gyakorolt hatását. a viselkedésre. nem pedig az els döntés alkalmával. a foglalkoztatási és az ellátási szolgáltatók. A munkatörvénykönyv lehet vé teszi. Ezen túl a COTOREP orvosa. hogy egy 50±79%-os rokkantsági szintre besorolt személy fogyatékossága miatt nem képes munkát találni. sem általánosan. a nehézségekre. vagy a COTOREP képviseletében tevékenyked orvos az igényl ket csak az esetek egyharmadában vizsgálja meg. A gyakorlatban ezek a bizottságok meglehet sen ritkán ülnek össze. lefeküdni és ülni Lakhelyen belüli mozgás: bot. hogy a COTOREP mi alapján dönt úgy. amely nagy valószín séggel nem képes állást találni. és megvitassa vele a döntési lehet ségeket. hogy foglalkoztatásra irányuló intézkedést (insertion profesionelle).. A magyarázó szöveg hangsúlyozza. A felmérés elvileg megvizsgálja a képességcsökkenéseknek a Äszemélyiség egészére´ gyakorolt hatását. Nem egészen világos. 6. sem a személyre vonatkozóan. Az id sebb n k alkotják az egyik olyan csoportot. az els hagyományosan a Foglalkoztatási Minisztériumnak . a munkaórák számára. kitérve a munkahely elrendezésére. o. járókeret vagy kerekesszék segítségével vagy anélkül Lakhelyen kívüli mozgás: képes elhagyni otthonát közlekedési eszköz nélkül Távolsági kommunikáció: képes telefon. továbbá jobban figyelembe veszik a valós tevékenységeket. valamint a fogyatékosszervezetek képvisel ib l áll. mint az Irányadó százaléktáblázatban található címszavak. Az Irányadó százaléktáblázat nem tartalmaz foglalkoztatással kapcsolatos elemeket. míg a második az AAH-hoz hasonló szociális juttatásokról dönt. A jelentkezési lapon az igényl nek jeleznie kell. A COTOREP-nek két részlege van: az els a foglalkoztatási irányultsággal foglalkozik és a travailleur handicapé státuszról dönt. Intézményi struktúra és személyi állomány A rokkantsági nyugdíj esetében a médecin conseil orvosi állásfoglalást fogalmaz meg. amelyek a munkába történ visszatérésre tett javaslataik alapján keletkeznek. A technikai csoport javaslatot tesz egy bizottságot javasol. hogy a fogyatékos ember személyesen terjessze ügyét a bizottság elé. a mobilitásra és a munkából való hiányzások rendszerességére. és a fogyatékosok személyes megjelenése is inkább a fellebbezés során fordul el . az 50%-os rokkantak 4/10-ede) lesznek képtelenek arra. hogy a juttatást vagy igazolványt igényl knek nem kell az els részleghez fordul iuk. juttatást vagy carte d¶invalidité-t (rokkantigazolványt) igényel-e. A COTOREP felmérése az ICIDH-1 fogyatékosságfogalmának egyik értelmezésén alapul. hogy munkát találjanak (Colin és mások. Egy 1999-es tanulmány kimutatta. 102 A két részleg közötti összhang korlátozott. hogy a magasabb fokú fogyatékossággal él k nagyobb valószín séggel (a 70%-os rokkantak 8/10-ede. A végs döntést ennek alapján a Caisse Régionale d¶Invalidité (a regionális rokkantpénztár) alkalmazásában álló médecin controÖleur (felülvizsgáló orvos) hozza meg. Az ügyek jó részében tehát dokumentumok alapján születik döntés. amely a szociális partnerek. A felmérés során az egészségügyileg képzett szakemberekhez munkapszichológusok. majd megfelel ajánlást dolgoz ki a személy eligazítására (például rendes foglalkoztatás. vagy a védett foglalkoztatás felé). Az egészségügyi ellátás és a pénzügyi támogatás összevontan valósul meg: a CPAM illetve annak regionális szervezete felel s a kezel orvosoknál jelentkez egészségügyi ellátási kiadások.

valamint (a még dolgozók esetében) annak megállapítása. A munkaképtelenné válás folyamata. Ha a foglalkoztatott személy munkaképessége csökken. A KK egészségügyi rehabilitációt és egészségügyi ellátási kiadásokat is finanszíroz. akkor neki elvileg a nyugdíjalapok rehabilitációs szervezeteit l kell segítséget kapniuk (ez utóbbiakban a KK-k esetleg részt sem vesznek). 60 éves korban a kedvezményezettek átkerülnek az öregséginyugdíj-rendszerbe (régime de la Pension Vieillesse). Ezzel ellentétben az EMR esetében a megélhetéshez szükséges jövedelem megszerzésének képtelességét (Erwerbsunfähigkeit) mérik fel. ha az illet 3±6 óra hosszat képes dolgozni. tehát a fogyatékosságot a személy legutóbbi munkájához viszonyítva mérik fel. A fizetési felel sség ezután a betegségbiztosítási alapokra (Krankenkassen. Ez leginkább az AAH szempontjából érdekes. annak ellenére. rehabilitáció Egy-egy munkája során megbeteged személy hat további héten át jogosult munkaadójától bérre. KK-k) száll. nem pedig a munkaképességhez . azok esetében lehet ség van egészségügyi korkedvezmény es nyugdíjazásra (persze a megszakítás nélküli szolgálati id vel rendelkez k közül is sokan minden további nélkül nyugdíjba mehetnek 60 éves korukban). a munkaadók feladatai. 2000-t l a különleges feltételek teljesülése esetén foglalkoztatott hátrányos helyzet dolgozók 57 éves kortól mehetnek nyugdíjba. A teljes munkaképtelenségr l a definíció szerint akkor beszélünk. míg a második a Szociálisügyi Minisztériumnak. és a hosszú távra szóló juttatás jóváhagyása el tt meg kell vizsgálni a rehabilitációs lehet ségeket. Felmérés . Akik 60 éves koruk után válnak munkaképtelenné. tehát a személynek az általános munkaer piacra vonatkozó átfogó képességeit. hogy ez a juttatás munkaszempontú fogyatékosságon (alkalmatlanságon) alapul. Ez járulékalapú biztosítási juttatás. de a fogyatékosság vizsgálata az ellátási és a mozgási szükségletekhez kapcsolódik. Az Äegészségügyi korkedvezményes nyugdíj´ (une retraite anticipée pour inaptitude au travail) feltétele a munkaképesség legalább 50%-ának elvesztése. A fogyatékosok számára szociális ellátás is rendelkezésre áll. 1999 óta az AAH kedvezményezettjei 60 éves kortól szintén átkerülnek az öregséginyugdíj-rendszerbe. a tárcán belül a részlegek különállósága megmaradt. Az EMR-igénylést rehabilitációs kérelemként kezelik. szociális hátrányok A pension d¶invalidité 20 és 60 év közötti emberek számára fizethet . mert ebben az esetben a felmérést a második részleg végzi. amelyek a bér 80%-át fizetik. Erre a lépésre az igényl nek 10 hét áll a rendelkezésére. hogy az 50±80%-os fogyatékossági szintre sorolt személyek jogosultsága munkalehet ségeik felmérését l függ. akiknek a megélhetés biztosítására irányuló képessége Äbetegség vagy fogyatékosság´ (Krankheit oder Behinderung) következtében részlegesen vagy teljesen lecsökkent.felel. A KK ez alatt az id szak alatt EMR-igénylésre szólíthatja fel a beteg személyt. az EMR). ami miatt abba kellene hagynia a 103 munkát. nem pedig a tartós betegségek és rokkantsági juttatások adminisztrációja során alkalmazott általános fogyatékossági koncepción. részleges munkaképtelenségr l pedig akkor. ha az illet nem képes napi 3 óránál többet dolgozni. Habár 1997-ben e két minisztériumot egyesítették (és így létrejött a Minist re de l¶emploi et de la solidarité [Foglalkoztatási és Szolidaritási Minisztérium]). A határvonalak átjárhatósága: életkor. hogy a munka folytatása veszélyezteti a személy egészségét. Döntések Az EMR azoknak fizethet . legfeljebb 78 hétig. de az illet nem szenved olyan súlyos betegségben. Megjegyezzük. NÉMETORSZÁG Intézkedések A f rendelkezés a csökkent munkaképesség ek jövedelemének támogatására Németországban az Erwerbsminderungrente (a csökkent jövedelemszerz képesség miatti nyugdíj. A KK-k a munkaképtelenséget (Arbeitsunfähigkeit) méri fel.

akkor az alapnak be kell bizonyítania. Az útmutató nagy hangsúly fektet a szóban forgó személy egészségállapotáról szóló diagnosztikai beszámoló és az illet munkaer -piaci korlátozottságairól szóló beszámoló közötti összhangra. míg a negatív elemek láthatóan olyan munkahelyi követelményekre utalnak. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása Az alapok orvosi jelentése Äszociális egészségügyi felmérést´ is tartalmaz. járni. felel sséget. Jelenleg a részid s lehet ségek igen korlátozottnak t nnek (a részid s munkaer piac Äzárva van´). hogy a testi és a mentális képességek szabványosított leírásában átfedés figyelhet meg más országok rendszereivel. és a tünetek (krónikus. mivel indokolható a Äpozitív´ és a Änegatív´ elemek elkülönítése. 10. a külvilággal való kapcsolatteremtést igényl munkák elvégzésére való egészségügyi/pszichológiai képesség. s r n változó munkaid . Ez a gyakorlat összhangban van a munkaügyi bíróság egyik kulcsfontosságú döntésével. A felmérés azokat a körülményeket is jelzi. nappali/ esti vagy éjszakai m szakban dolgozni. Ebben az jelentésben a diagnózist az ICD-10 (International Classification of Diseases. huzat. Az illet által elszenvedett veszteséget egy hasonló. amely felülvizsgálhatja a diagnózist. hogy az illet személy siket. valamint a betegség addigi lefolyásáról és id tartamáról. a betegség hátterét l. amelyek a személy problémáival kapcsolatosak. 10th revision. Az EMR iránti igény beadásakor a kezel orvosnak jelentést kell készítenie a diagnózisról. Betegségek nemzetközi besorolása. hogy az igényl t meg kell vizsgálni. rugalmasságot. amelyek veszélyesek lehetnek az illet számára: magas páratartalom. ± képességcsökkenés A kezel orvos jelentésében a Äfunkcionális korlátozottságok´ leírásának is szerepelniük kell. hogy létezik megfelel állás. s e címszavak jelzik. alkalmazkodóképességet. érzékszervi képességek: látás. módosítás) szerint kódolják. hogy az illet képes-e nehéz/ közepes/ viszonylag könny /könny munkát végezni. az orvosi vizsgálatok eredményér l és egyéb egészségügyi információkról (súly. Ha az egészségügyi felmérés részleges munkaképtelenséget mutat ki. szellemi fogyatékos vagy kerekesszék-használó-e. hogy a személy hány órát tud dolgozni. amely leírja az egyes egészségügyi állapotok hatását az illet lehetséges munkateljesítményére. lépcs mászás. különben teljes juttatást kell fizetnie. a funkcionális korlátozottságra vonatkozó részt. a fennálló panaszokról. de ezek lehetséges változatairól nincs lista. allergiás reakciót kiváltó tényez k. állni. vak.) leírására további kódokat alkalmaznak. A felmérés eredményeképpen az orvos kifejti álláspontját arról. a folyamatban lév kezelésr l. amelyeket a részleges és teljes EMR-ben alkalmaznak. A pozitív elemeket szokásos lehetséges munkakörülményeknek tekinthetjük. magasság. vérnyomás. A Leistungsbild úgynevezett pozitív és negatív elemeket tartalmaz. A pozitív elemek közé tartozik az alábbiak felmérése: összpontosítást. Az egészségügyi jogosultságról szóló összefoglaló ajánlást készít orvos -szakért részletes útmutatót használ. hajolás. amely leírja az illet képességeit az általános munkaer -piacra vonatkozóan. zaj. A biztosítási alapok által megrendelt orvosi jelentések is tartalmaznak egy. Nem teljesen egyértelm . hordás. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az igényl lapon az igényl feltünteti tanulmányi és szakmai el menetelét. ismétl d stb. h mérséklet-ingadozás. ezért általában teljes kifizetés történik. A pozitív elemek közé tartozik annak felmérése. jóllehet az id sávok nem egyeznek meg azokkal.). Ha a nyugdíjintézet egészségügyi szolgálata úgy dönt. beszéd stb. hallás. teszteredmények stb. 104 Intézményi struktúra és személyi állomány A németországi rendszerre a magasan képzett szakért k bevonása és sok információ begy jtése . további címszavakkal. végig/az id egy részében. ülni.± diagnózis A betegségi igazolást a kezel orvos (a háziorves vagy kórházi orvos) állítja ki. Felhívjuk a figyelmet arra. tartás és mozgékonyság: a kezek használata.. akkor újabb orvosi jelentés készül. a munkaképtelenséget okozó állapotban nem szenved ember keresetéhez viszonyítva mérik fel.

az eljárás rugalmasan tud alkalmazkodni az igényl k különféle szükségleteihez és körülményeihez. miért korlátozott az EMR-ben részesül k száma. és munkahelyi megbetegedésre vonatkozóan is tartalmaznak intézkedéseket. hogy elég er s-e a munkahely és a sérülés/betegség és/vagy a keletkez képességcsökkenés közötti ok-okozati kapcsolat ahhoz. hogy vannak-e megfelel álláslehet ségek azok számára. Az egészségügyi jogosultságról átfogó álláspontot kialakító orvosszakért potenciálisan orvosi jelentések igen széles köréhez fér hozzá. a nyugdíjbiztosítási alapok és a munkaer piaci szolgálat között. végeláthatatlan felel sségés hatás-körmegosztási vitákkal jár. Úgy t nik. illetve a nyugdíjat kiegészít egyéb jövedelmekkel kapcsolatos intézkedésekben mutatkozik. Az EMR-re vonatkozó végs döntést technikailag egy-egy közigazgatási jogi szakért hozza meg. további egészségügyi eljárások és tesztek elvégzését kérhetik. ezek tájékoztatják a fogyatékos személyeket a jogosultsági feltételekr l és megnevezik a rehabilitációt intéz és finanszírozó illetékes alapot. A döntések egészségügyi indokainak dokumentálásán. köztük például az általános rendszer. az IKA. amelyek meghatározzák az Äegészségügyi´ fogyatékosság mértékét (lásd alább). Ez az intézményes megosztottság bizonyos határvonalak kialakulásához vezetett. aki egészségügyi felmérési eredményeket szinte mindig elfogadja. hogy az EMR felmérési eljárása hosszadalmas lehet. hogy az illet jogosulttá váljon a munkahelyi sérülésekre és betegségekre vonatkozó intézkedésekre. azt is megvizsgálják.jellemz . ± nyugdíjrendszerek a mez gazdasági dolgozók és az önfoglalkoz tatottak számára. A rendszerre ugyanakkor az is jellemz . ± járulékmentes szociális ellátás a speciális szükséglet . Az egyes biztosítási rendszerek munkahelyi sérülésre. hogy az egészségügyi és a szakmai rehabilitációval kapcsolatos felel sségek igen bonyolultan oszlanak meg a KK-k. . A bels rugalmasság ugyanakkor intézményi merevséggel. s ez részben megmagyarázza. A fogyatékosság mértékének a meghatározása minden rendszer esetében azonosan történik. különbség csak a nyugdíjra való jogosultság elnyeréséhez szükségesjárulékfizetési el történetben. a férfiak 63. és egészségi állapotuk javítására speciális programokban részt vev munkaképtelenek számára. és az egészségügyi kérdések mellett a rehabilitációs lehet ségeket is megvizsgálják. A felmérési eljárás általában hosszadalmas. GÖRÖGORSZÁG Intézkedések Görögországban a rokkantság következtében munkaképtelenné vált emberekre irányuló f intézkedések a következ k: ± alkalmazotti nyugdíjrendszerek. szociális hátrányok Korkedvezményes nyugdíj-intézkedések: A megfelel számú biztosítási évvel rendelkez dolgozók a hivatalos. A szóban forgó intézmények közötti egyeztetés er sítését számos kormányzati intézkedés célozza. A legutóbbi kezdeményezés az Äegyüttes szolgáltató központok´ létrehozása volt. Az egészségügyi ellátás és a készpénztámogatások integrációja következtében a készpénzjuttatások jóváhagyását megel z felméréseken részt vev k. de magával az igényl vel nem találkozik. A határvonalak átjárhatósága: életkor. A köztisztvisel megvizsgálja. akik a görögországi munkaer piac számottev részét alkotják. Az egészségügyi bizottságok. illetve a szociális bíróság döntései alapján rendszeresen felülvizsgált irányelvek alkalmazásával jelent s hangsúlyt kap a következetes döntéshozatal. Korábban már említettük. és a közalkalmazottakra vonatkozó rendszer. 60 éves kortól a dolgozók egy év munkanélküliségben töltött id után nyugdíjba mehetnek. valamint az egyes intézmények közötti. a n k 60 éves korban. akiknek részleges juttatást kínálnak fel (a részid s munkaer piacról lásd feljebb). 65 éves korhatár el tt is nyugdíjba mehetnek.

esetére. de egészséges ember tudna megkeresni ugyanazon a szakterületen. készségeinek és végzettségének megfelel munkával legfeljebb a felét képes megkeresni annak. A munkaképtelenné válás folyamata. illetve a képességcsökkenés fokának és tartósságának meghatározását jelenti. ± rokkantság (67% vagy afelett): a személy megszokott szakterületén. akiknek a betegségét saját orvosuk igazolja. és a rokkantság egyes fokait különböz foglalkozásokra és régiókra vonatkozó szempontokhoz igazítja. például az IKA-ban paraplegia (mindkét alsó végtag bénulása). . míg a többi biztosítási rendszer csak rokkantság (67% vagy afelett) esetén vehet igénybe. tetraplegia (mind a négy végtag bénulása). Felmérés ± diagnózis Az IKA-hoz kapcsolódó kiértékelések két részb l állnak: az Äorvosi´ rokkantság kiértékeléséb l. ami az egészségi állapotnak. Az útmutató skálákat és besorolásokat tartalmaz a megadott egészségügyi körülmények által el idézett fogyatékosság fokának meghatározására. ami a jövedelemszerz képesség csökkenésének a felmérésére utal. a siketnémaság. ezek: belgyógyászat. az IKA. Döntésük ellen magasabb szint egészségügyi bizottsághoz lehet fellebbezni. rehabili táció Az IKA azokat a biztosított személyeket részesíti betegségi juttatásban. a thalassemia vagy az AIDS. Az IKA ± részleges rokkantság (50%-tól 67% alatti szintig) ± rokkantság (67%-tól 80% alatti szintig) ± súlyos rokkantság (80% vagy annál súlyosabb) esetén. készségeinek és végzettségének megfelel munkával legfeljebb a 20%-át képes megkeresni annak. erejének. ± képességcsökkenés A Fogyatékossági fok kiértékelési útmutatóját (1993) az egészségügyi és igazoló bizottságok alkalmazzák. egészséges ember tudna megkeresni ugyanazon a szakterületen. amit egy hasonló. ± részleges rokkantság (50% vagy afelett): a személy megszokott szakterületén. A felmérést alapvet en egészségügyi jelleg szempontok uralják annak ellenére. Az útmutató orvosi szakterületek szerinti fejezetekre bomlik. thalassemia (mediterrán anémia). a paraplegia és a tetraplegia. de azt a biztosítási hatóságoknak el kell fogadniuk. vakság esetén. a bénulással járó encephalopathia (agykárosodás). a súlyos szellemi visszamaradottság (30-nál alacsonyabb IQ) stb. amit egy hasonló. Különleges intézkedések (Ärövidített utak´) lépnek életbe bizonyos diagnózisok és körülmények . a Hansen-kór. Az igazoló bizottság (lásd alább) által jogosultnak nyilvánított személyek segítésére irányuló általános intézkedéseken belül a vesebetegségben és a cukorbetegségben szenved k számára létezik rövidített eljárás. valamint a Äbiztosítási´ rokkantság kiértékeléséb l. Az IKA-rendszerben a 100%-os rokkanttá min sített személy 50%-nyi többletsegélyt kap. készségeinek és végzettségének megfelel munkával legfeljebb az egyharmadát képes megkeresni annak. erejének.és szubkután szövetek. Az orvosi rokkantság megállapítása az egészségügyi bizottságok feladata. hogy az a jövedelemszerz képességre is hivatkozik. például: ± súlyos rokkantság (80% vagy afölött): a személy erejének. amit egy hasonló egészséges ember tudna megkeresni.105 Döntések A legfontosabb biztosítási rendszer az alkalmazotti rendszer. a munkaadók feladatai. Az IKA esetén a rokkantság jogi definíciójában a jövedelemszerz képesség a rokkantsági százalék kiszámításának alapja. b r. A szociális ellátásban különleges intézkedések vonatkoznak a vakság.

foglalkozási betegségek. Az Äorvosi´ rokkantság megállapítása során a fenti tényez k beszámításán túl a biztosítási hatóságok 17 százalékponttal megnövelhetik az egészségügyi bizottság által meghatározott rokkantsági százalékot (figyelembe véve ezáltal a munkaer -piaci és az egyéb szociális tényez ket). mint amilyen az életkor és a nem. a társadalmi kapcsolatokra és az önállóságra gyakorolt hatások. Szociális ellátásban hagyományosan azok részesülnek. például sof rök vagy fest k esetében a színtévesztést. Intézményi struktúra és személyi állomány Az IKA egészségügyi bizottságai (amelyek az Äegészségügyi´ fogyatékosságról döntenek) nem azonosak más biztosítók egészségügyi bizottságaival. illetve az Egészségügyi és Szociális Ellátási Minisztérium által létrehozott igazolóbizottságokkal. a rokkantság fokának pontos mérését finoman tagolt skálák segítik el . A fejezetek különböz diagnosztikai alcímekre oszlanak. ehelyett szociális ellátásra lesznek utalva. hogy a már korábban (például gyermekkorban) is fennálló problémák nem feltétlenül vonnak maguk után magas rokkantsági fokot. ortopédia. hogy szellemi vagy fizikai munkáról van szó). ± végzettséget: a szellemi visszamaradottság felmérése esetén a bizottság szem el tt tartja az elért végzettséget. például a szociális ellátás adminisztrációját végzik. szemészet. akik elegend járulékot fizettek be. a nem alkalmazotti státuszban lév k magas aránya a munkaer -állományon belül arra enged következtetni. fül-orr-gégészet. például végtagsérüléseknél (az izomzat és a csontok képességcsökkenései) vagy szemészeti/látási problémák esetén. hogy a rokkantság fokát a személy szokásos munkája miként befolyásolja (például az. A határvonalak átjárhatósága: életkor. Ezáltal lehet vé válik az egyes munkahelyi hatások figyelembe vétele. szociális hátrányok Az öregségi nyugdíj korhatára 65 év a férfiak és 60 év a n k esetében (az utóbbi emelkedik). A biztosítási rendszerbe 1993. ± szociális tényez ket: bizonyos esetekben (például a kábítószer-függ ség és a mozgásszervi rendellenességek kapcsán) szóba kerülnek a szociális integrációra. hogy Görögországban sokan nem részesülnek majd biztosításalapú juttatásokban. Görögországban nincs átfogó szociális ellátórendszer. Habár az önfoglalkoztatottak és mez gazdasági dolgozók is beléphetnek a biztosítási rendszerbe. Az IKA-hoz szükséges felmérés során a bizottság a munka elkezdése/biztosítás megkötése óta elszenvedett veszteség megállapítására törekszik. valamint akik nehéz vagy egészségtelen munkát végeztek. Bizonyos esetekben. amelyek a fogyatékossági igazolvány. Számos korkedvezményes intézkedés áll rendelkezésre azok számára. illetve az épít iparban dolgoztak. például az útmutató a fels végtagok sérülése esetén az életkortól függ en más és más rokkantsági fokot ír el . ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az útmutató lehet séget teremt annak figyelembe vételére. Ugyanaz az orvos azonban egyszerre több bizottságban is részt vehet. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Az útmutató bizonyos részei alapján a bizottság szintén figyelembe vehet: ± olyan egyéni jellemz ket. január 1-je után belép kre azonban már más rendelkezések vonatkoznak. és bizonyos esetekben az IKA bizottságainak szolgáltatásait más biztosítók is igénybe veszik. meghatározott egészségügyi problémával élnek. akik bizonyos. és más intézkedések. -e Egyes foglalkozásokkal kapcsolatban felsorol bizonyos korlátozó képességcsökkenéseket. 106 sebészet. .pszichiátria és neurológia. Ez azt is jelenti.

Javaslat született ennek betegségi juttatásra való átnevezésére. (Tehát a nagyon súlyos állapo tban lév k. A rokkantsági nyugdíj esetén a személy munkaképtelenségének legalább egy évig folyamatosan fenn kell állnia (miközben rövidtávú fogyatékossági juttatást kap). illetve 60 év felett az illet nek súlyos betegségben vagy képességcsökkenésben kell szenvednie. 12 hónapos betegségi egély-id szak kitöltése nélkül is hozzájuthatnak. Ezeket a definíciókat az átfogó orvosi felmérés (Medical Review Assessment. mindenek el tt az igényl saját orvosa. járulékalapú (legfeljebb egy évig fizethet ) betegségi juttatás neve jelenleg fogyatékossági juttatás. A rövidtávú. A törvény arra sem kötelezi a munkaadókat. akiknek a munkaképessége betegség vagy képességcsökkenés miatt tartósan lecsökkent. MRA) útmutatója megismétli. hogy a szóban forgó személy valamely konkrét betegség. A segély orvosilag akkor indokolt. a munkaadók feladatai. nem járulékalapú fogyatékossági segélyhez ± amely az egészségügyi bizottság által adott Fogyatékos emberek ápolási segélyét váltotta fel ±. 107 ÍRORSZÁG Intézkedések Azok számára. Döntések A fogyatékossággal kapcsolatos döntések az egyes juttatások esetében némileg eltérnek. de nem szolgál iránymutatással abban a tekintetben. illetve testi vagy szellemi fogyatékosság következtében nem képes dolgozni. nem pedig a munkaképtelenségb l következ alacsony jövedelemre. mint Äigazoló orvos´ által kiállított igazolásra van szükség. valamint egy nem járulékalapú betegségi juttatás bevezetésére is. vagy a bérfizetés folytatására sor kerülhet. Eddig még senki nem tette próbára azt az elképzelést. A fogyatékossági juttatás a rokkantsági nyugdíj Äel szobájának´ tekinthet (lásd feljebb). jóllehet a felmérési eljárások igen hasonlóak. A fogyatékossági segély felvételének Äorvosilag indokoltnak´ kell lennie (valamint az illet nek a jövedelemteszten is át kell mennie). vagy a munkára való képtelenségnek véglegesnek kell lennie. hogy el segítsék a beteg személy visszatérését a munkába. vagy a 60 évnél id sebb súlyos betegségben vagy képességcsökkenésben szenved k a rokkantsági nyugdíjhoz az átmeneti. vagy várhatóan legalább egy évig fenn fog állni. hogy ezek a kötelességek a fogyatékos emberek diszkriminációjának foglalkoztatási egyenl ségi törvényben (1998) kimondott tilalmából következzenek. A különféle juttatásokhoz ugyanaz az MRA-s értékelési ív használatos. A szóban forgó személyt állapota lényegesen akadályozza azoknak a munkáknak az elvégzésében.) A Ämunkaképtelenség´ azt jelenti.Egy 1989-es és egy 1995-ös törvény bevezette ugyan egy fogyatékosokra irányuló. de a dolgozókkal kötött kollektív vagy egyéni megállapodások alapján erre. A munkaadónak nincs törvényben el írt táppénz-fizetési kötelezettsége. Írországban két jövedelemtámogató juttatás áll rendelkezésre: egy járulékalapú rokkantsági nyugdíj és egy nem járulékalapú. illetve testi vagy szellemi fogyatékosságban szenved. Az 1996 októberében bevezetett. ezek végrehajtása azonban még várat magára. de azok a különleges szükségletekre helyezik a hangsúlyt. amelyekre egyébként egy ugyanolyan korú. átfogóbb rendszer egyes elemeit. hasonló tapasztalatokkal és képzettséggel rendelkez személy alkalmas lenne´. A munkaképtelenné válás folyamata. amely legalább egy éve fennáll. Az igényl lapon a kezel . vagy az érvényben lév szabályok alapján min sül munkaképtelennek. betegségben. hogy a feltételek eltér megfogalmazása a gyakorlatban mennyire változtatja meg a döntést. rehabilitáció A fogyatékossági segély az alkalmazott megbetegedését követ három Äkivárási nap´ leteltével fizethet . ha a személy Äolyan sérülésben. jövedelemtesztt l függ fogyatékossági segély.

mellette üres hely szolgál az állapot pontos leírására. táplálkozási stb. Az MRA értékelési ívében ugyanakkor egy Ärendszeráttekintés és orvosi vizsgálat´ rész is van.leírja a diagnózist. Néhány hónap elteltével felülvizsgálják a helyzetet. a fogyatékossági juttatás. beszéd. Az értékel ezt követ en Äklinikai leírást´ ad az igényl állapotának hatásairól. Leírják továbbá az igényl szolgálati idejét. járás. más emberekkel való érintkezés. hogy az eredmények összhangban vannak a tünetekkel´. e területek: feladatmegoldás. hallás. akkor Äkijelenti. Az értékel orvosok lejegyzik az igényl kórtörténetét és a rajta végrehajtott sebészeti beavatkozások történetét. A Szociális. az értékel nek csak a CCI-hez kapcsolódó funkcionális korlátozottságokat kell felderítenie. Ha mentális egészségügyi probléma merül fel. enyhe. hogy a szóban forgó orvos igazolóorvosi min sítéssel rendelkezik a szociális jóléti törvény alapján). Amennyiben az értékel és az igényl véleménye megegyezik. Az útmutató azt javasolja az értékel számára. közepes. Közösségi és Családügyi Minisztérium tisztvisel i az állapotot kóddal látják el. és nem feltétlenül a vizsgálat során mutatott teljesítmény alapján. kórtörténetben szerepl mozzanattal. ezt az orvosi diagnózis és a tünetek megadásával teszi. légúti. CCI) hivatkoznak. hogy ha az igényl egyes funkcionális területekre vonatkozó képességér l alkotott véleménye eltér az igényl ét l. keringési. hogy az igényl maga milyen hatásokat észlel. Az útmutató szerint valamely területen akkor adható normális min sítés. Az igényl orvosa által leírt állapotra a Ämunkaképtelenség igazolt okaként´ (certified cause of incapacity. akkor az értékel egy négy területre osztott mentális egészségügyi tesztet végez. E területek mindegyikén az egészségi állapot következményét a következ kategóriák jellemzik: normális. stresszt r -képesség. ± a fizikai és szellemi képességek szabványosított leírása Az átfogó orvosi felmérést (MRA) az értékel orvosok végzik. látás. súlyos. Más szóval. Az Egyesült Királyságban a szellemi fogyatékosság felmérésében szintén négy terület különíthet el. szívrendellenesség stb. kontinencia. akkor arról tegyen említést. hanem a munkával kapcsolatos tevékenységekben tapasztalható hatékonyságvesztés fokát és annak munkaképességre gyakorolt hatását méri fel. hanem a kórtörténet értékelése. Az orvosnak meg kell határoznia a fogyatékosság típusát. például: Äaz igényl tüneteit az objektív klinikai leletek nem magyarázzák kielégít módon´. továbbá rögzítik az igényl nyilatkozatát saját egészségi állapotáról. 108 Felmérés ± diagnózis Betegségb l ered igény esetén el ször az igényl saját orvosa igazolja a munkaképtelenséget (feltéve. továbbá ha a szóban forgó területen lényeges rendellenesség nem tapasztalható´. illetve annak a Äszokásos napi tevékenység/munkával kapcsolatos tevékenység elvégzésére´ gyakorolt hatásáról. Az orvos továbbá elvégzi a fent leírt funkcionális felmérést is (szellemi épség. lépcs mászás. ülés. egészségügyi felmérés következik. és összefoglalja a Älényeges klinikai eredményeket´.). kézügyesség. Az útmutató kiemeli továbbá. illetve egyéb jelent s. egyensúly. öntudat stb. Kezdetben az igény ezeknek az információknak az alapján jóváhagyható. végzettségét és szakképzettségét. állás. nyújtózkodás. tanulás. a rokkantsági nyugdíj esetén alkalmazott MRA-eljárással. mindennapi élet. Az Äels dleges fogyatékossági igazolás´ rlapon egy lista található a szokványos panaszokról: például hasi fájdalom. tanulás. . hajlás/ térdelés/ guggolás. Az MRA-rendszerr l (lásd alább) szóló útmutató kimondja.. hogy az egészségügyi felmérés végrehajtója Änem vitatja a CCI fennállását´. Ha az igény fennmarad. és a kódnak megfelel hivatkozási dátumot rendelnek hozzá. a kórtörténetet és a folyamatban lév kezelést. amelynek keretében az orvos leírja az általános egészségi állapotot az egyes egészségügyi területekre lebontva (szellemi. problémák). törés. emelés/hordás. a rendelkezésre álló egészségügyi adatok és a lényeges klinikai eredmények alapján´. a CCI szempontjából lényeges eseményekre helyezve a hangsúlyt. öntudat. hogy az értékel álláspontját Änem az alapján alakítja ki. a következ funkcionális területekre lebontva: szellemi épség. mélyreható. ha Äa funkcionális terület nem áll kimutatható összefüggésben a CCI-vel.

E tényez k közé sorolhatók a fáradtságot és kimerültséget el idéz körülmények is. Az igazoló orvosok (nem az értékel orvosok. hogy az MRA-felmérés és a személy saját orvosa által (aki valószín leg rendelkezik a betegségi juttatásokhoz kapcsolódó igazoló orvosi min sítéssel) kialakított álláspont között igen szoros a kapcsolat. kényelmetlenség nélkül képes ülni´ stb. akkor az értékel átgondolja. E kategóriák a munka nehézsége (könny . Az értékel orvosoknak szóló útmutató azt sugallja. OLASZORSZÁG Intézkedések . Az értékel orvosok bejelentett gyakorló orvosok. nehéz) és az ahhoz szükséges képzettség (alacsony/közepes/magas) mentén különülnek el. Intézményi struktúra és személyi állomány A juttatásra való jogosultságról a végs döntés egy irodai döntéshozó tisztvisel kezében van. valamint azok a helyzetek. Ilyenek például a rosszindulatú magas vérnyomás. Az MRA -rendszer munkaképesség-felmérése azonban nem tesz említést a háztartási munkáról. aki számba veszi a jogosultságot alátámasztó egészségügyi. f ként abban. majd 80 év felett megemelkedik. Az értékel nek arra is ki kell térnie. illetve nem egészségügyi tényez ket. akik speciális képesítéssel rendelkeznek a humán fogyatékosságértékelés terén. hogy a szóban forgó személy képes lenne-e a felsorolt kategóriákba es munkák elvégzésére. Ha az igényl legalább 6 hónapja nem dolgozik és nincs számára betölthet állás. Ez különösen érvényes azokra az emberekre. nem pedig korábbi foglalkozására vonatkozóan. Munkaképtelenség esetén elég röviden utalni a funkcionális felmérés eredményeire. amelyekben a munka következtében a személy állapota súlyosbodhat. Ez alatt értend k Äazok a tényez k. A határvonalak átjárhatósága: életkor. amelyek jóllehet nem érintik hátrányosan az adott személy munkával kapcsolatos tevékenységeinek elvégzésére való képességét. vagy soha nem is volt foglalkoztatásban. de a nyugdíj fizetése a korhatár betöltése után is folytatódik. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása Az MRA-folyamat utolsó része a Ämunkaképesség-felmérés´. hanem a betegségi igaz olást kiállító saját orvosok) útmutatója kimondja. szociális hátrányok Rokkantsági nyugdíjazásra csak az öregséginyugdíj-korhatár alatt van lehet ség. épít ipari. tudományos. lényeges információk begy jtése révén. Az értékel nek le kell írnia. akkor az igazoló orvosnak a személy otthon elvégzend munkáival kapcsolatban kell megvizsgálnia a munkaképességet.és a felmérést végz k útmutatója igen hasonló. például Ämert hosszú id n át. A diagnózis/CCI meghatározása a személy saját orvosának kizárólagos joga. ± a mindennapi élet szabványosított leírása A mentális egészségfelmérés (lásd feljebb) a személy mindennapi életének szociális vonatkozásait leíró beszámolóra épül. és akik a közeljöv ben nagy valószín ség szerint nem térnek vissza el z foglalkozásukhoz´. mégis képességcsökkenést okozó körülményként értékelhet k´. hogy nagy jelent séget tulajdonít a személy mentális képességeinek közvetett feltárására a mindennapi tevékenységekkel és tapasztalatokkal kapcsolatos. hogy Äfunkcionális szempontból´ az igényl miért képes bizonyos munka elvégzésére. hulladékgy jt ). összesen tehát 9 kategória van A-tól (könny / magasan képzett) I-ig (nehéz/alacsonyan képzett). de ezzel egyid ben a minisztérium teljes munkaid s alkalmazottai. A fogyatékosság (Äorvosi jogosultság´) meghatározásában csak orvosszakért vesz részt. a szívritmuszavarok stb. A rokkantsági nyugdíj összege el ször 65 éves korban. van-e nem funkcionális képességcsökkenést okozó tényez . akik háztartásukat a betegség alatt saját maguk vezetik. Az egyes kategóriákhoz példák is tartoznak (szak- 109 képzett. hogy Äha nincs kilátás a munkába történ korai visszatérésre. közepes.

Egy 1980-as tanulmány kimutatatta. Mivel a törvény a személy korábbi munkájára (pontosabban az általa a múltban végzett munka típusára) közvetlenül . a környezetre (páratartalom. járulékalapú segély. amely a munkaképességük legalább 74%-át elveszt knek havonta fizetett juttatás. és a kérd ív fényt derít a munka egyes jellemz ire: a munka nehézségére. sejtburjánzás) tapasztalható rendellenességek részletes feltárását protokollok segítik el . munkából származó jövedelemmel. amelyet az igényl rendszerint és jellemz en végzett. és további egészségügyi problémákról is említést tehetnek. Az 1980-as reformok a Äjövedelemszerz képesség´ kritériuma helyett a Ämunkaképességet´ vezették be. amelyekben a képességcsökkenési táblázatokat jogszabályok rögzítik. hogy a Äjövedelemszerz képesség´ 110 meghatározásakor figyelembe kell venni a munkaer -piaci körülményeket. Az igényl munkáját kérd ív segítségével írják körül. hogy a szellemi foglalkozásúak számára betegség esetén a bérfizetést 3 hónapig kell folytatni. E két utóbbi juttatás. A diagnózisok és az azokhoz kapcsolódó. ami eleve nem teszi lehet vé a szabványos táblázatok kizárólagos használatát. hogy a dolgozó Ämunkaképességének´ (capacita di lavoro) legalább 67%-át elvesztette-e. hogy a rokkantsági nyugdíj egyfajta korkedvezményes nyugdíjként m ködik. A felmérés azonban nem alapulhat kizárólag ezeken a protokollokon (ellentétben az üzemi sérülésekre és a munkahelyi betegségekre vonatkozó értékelésekkel. és a jogszabályokat kiterjedten alkalmazzák). amit a bármely foglalkozásban 100%-osan munkaképtelenné vált emberek kaphatnak. Létezik nem járulékalapú jövedelemtámogató intézkedés is.Tárgyalásunkban az Assegno ordinario di invalidita-ra (AOI) (rendes rokkantsági juttatásra) helyezzük a f hangsúlyt. h mérséklet. Az el bbit l eltér fogalom a Äjövedelemszerz képesség´ (capacita di guadagno). azaz bizonyos munkák elvégzése során tapasztalható különféle nehézségekhez (illetve más. lépcs k és létrák használata). Az INPS-nél alkalmazott leíró szabályok egy része rávilágít arra. hogy e megközelítés eredményeképpen a juttatások száma jelent sen megugrott. valamint az ellátást és a gondozást igényl knek fizetett támogatások esetén a felmérést az Országos Egészségügyi Szolgálat orvosi bizottságai végzik. rehabilitáció A fizikai dolgozók számára a törvény nem biztosít betegségi juttatást. és azt hangoztatta. Munkaer -piaci visszaesés esetén tehát a személy jövedelemszerz képessége lecsökken. az AOI azonban kiegészíthet bizonyos mérték . a munkavégzés helyzetére (ülve. gép vagy eszközök használatára. A jogszabályok el írják. a munkaadók feladatai. amely a korábbi foglalkozásukban munkaképességük legalább 67% elveszt -át személyeknek fizethet . A felmérés magában foglalja többek között a f testi rendszerek m ködésének teljes kivizsgálását. A munkaképtelenné válás folyamata. és orvosi jogi jelentést készítenek. Meghozandó döntések A döntés tárgya az. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A felmérésnek ez a része arra a munkára irányul. Részleges munkaképtelenség nem lehetséges. ± képességcsökkenés Az INPS által foglalkoztatott gyakorló orvosok orvosi felmérést végeznek. eltér területeken (például kardiológia.). hogy a diagnózis miként kapcsolódik a funkcionális korlátozottságokhoz. Az egészségügyi rehabilitációhoz az INPS (Országos Szociális Védelmi Intézet) adhat pénzügyi támogatást. Az INPS szakemberei felülvizsgálják a páciens saját orvosa által felállított diagnózist. továbbá az Assegno mensile. a Pensione di inabilita. a mindennapi életre gyakorolt hatásokhoz). állva stb. Egy 1970-es évek elején hozott bírósági döntés megállapította. Felmérés ± diagnózis Els lépésként a páciens által választott gyakorló orvos kitölti az INPS kérd ívét a diagnózisról. A törvény az AOI esetén el írja a fennmaradó munkaképesség személyre szabott felmérését.

o. amikor a kedvezményezett dolgozik. A bíró az ügy kiértékelésre szakért t nevez ki. mint amennyit egy hasonló végzettséggel és munkatapasztalattal rendelkez nem fogyatékos személy általában keres. hanem egy másik szakért t l kell támogatást kérnie. Habár ez a juttatás technikailag járulékalapú. Dolgozóik fogyatékossá válása esetén a munkaadóknak a költségek emelkedésével kell szembenézniük. akik még sohasem vállaltak munkát. A törvény az értékel orvos számára sok kérdésben biztosít mérlegelési lehet séget. A munkaképtelenné válás folyamata. akik betegség vagy képességcsökkenés következtében nem tudnak munkával annyit keresni. a munkaadók feladatai. Ha az igényl az INPS-döntéssel szemben fellebbezni kíván. az id el tti elbocsátásra a regionális foglalkoztatási irodától. Döntéseik kötelez érvény ek az INPS-re nézve. Döntések A WAO azok számára kínál járulékalapú juttatásokat. Gyakoriak a munkaügyi bírósághoz történ fellebbezések. törvény a fiatal fogyatékosok rokkantsági biztosításáról). 111 A határvonalak átjárhatósága: életkor. és bizonyítani kell.). a képességcsökkenéseket az el z munka konkrét követelményeinek fényében kell megállapítani. de ez nem jár együtt a munkaképtelenség újabb vizsgálatával. vagy amikor a befizetett járulékok összege nem elegend az öregségi nyugdíjhoz (a rokkantsági nyugdíjhoz 5 éven át. hogy az illet beillesztése a vállalaton belül nem lehetséges (H gelund és Veerman. A részleges WAO-juttatások részleges munkanélküli segéllyel egészíthet k ki. rehabilitáció A foglalkoztatott esetében a WAO elbírálása általában betegségi id szakkal indul. 65±80%-os és a 80% feletti sávokig. a megkövetelt járulékösszeg minimális. er sítve ezáltal a visszaillesztésre irányuló ösztönzést. vagy a megyei bíróságtól kell engedélyt kérni.hivatkozik. egy ett l eltér intézkedés áll rendelkezésre (Wajong. az INPS gyakorló orvosai által alkalmazott speciális jogszabályok az a saját orvosa és az INPS-orvosok közötti ütközés rendezésére szolgálnak.) egészen a legmagasabb. Az egészségbiztosítási törvényben foglalt. A mérlegelési lehet ségeket azonban maga az INPS korlátozza olyan protokollok kialakításával. mert a fizetend biztosítási járulék a tapasztalatokon alapuló kalkuláció (experience-rating) alapján emelkedni fog. 13 hétnyi betegség után a munkaadónak rehabilitációs tervet kell kidolgoznia. és a veszteségek efölött 10 százalékpontos sávokra oszlanak (15±25. Kivételt képeznek azok az esetek. amelyek útmutatást adnak az INPS egyes részlegeinél dolgozó orvosok számára. Felmérés . Intézményi szerkezet és személyi állomány Az INPS-nél dolgozó szakképzett orvosállomány központi szerepet játszik. Ezek a protokollok a bels adminisztratív eszközök közé tartoznak. 4. HOLLANDIA Intézkedések A fogyatékosság következtében csökkent munkaképesség emberek számárarendelkezésre álló legfontosabb jövedelemtámogató intézkedés a Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). akkor általában nem saját orvosától. A WAO kiegészítésére általános szociális ellátás is igényelhet . a n k esetében 60 év) elérésével rendszerint megsz nik. 2000. míg az öregségi nyugdíjhoz 15 évig kell járulékot fizetni). Részleges nyugdíjra is lehet ség van: az elnyeréséhez a keres képesség minimum 15%-ának az elvesztése szükséges. (törvény a fogyatékossági segélyr l). Az 1990-es reformok a pénzügyi terhek jó részét a munkaadókra próbálták hárítani. Azon fiatalok számára. szociális hátrányok A rokkantsági nyugdíj a nyugdíjkorhatár (a férfiak esetében 65 év. 25±30 stb. A beteg dolgozók két éven át védettséget élveznek az elbocsátással szemben.

egyéni kockázat (balesetre való hajlamosság).). Az igényl munkavégzésre vonatkozó funkcionális képességének mérésére az orvosok szabványos megközelítést alkalmaznak. nyújtózkodás. amelynek során az orvos lejegyzi az igényl saját beszámolóját egészségügyi problémáiról és különböz tevékenységekkel kapcsolatos képességéinek csökkenésér l (funkcionális korlátozások).). guggolás. o. hogy miként kell alkalmazni az Äoksági elvet´ (amely kimondja. hogy az igényl kórházban van. vagy az oksági kapcsolaton van-e a hangsúly (hollandiai jelentés. azt a személy kezel orvosának jelentéséb l veszi. Egy közelmúltban készített tanulmány szerint a tartós képességek nélkül maradtak 80%-a tartozott a szellemi fogyatékosok csoportjába (hollandiai jelentés. a képességprofil kidolgozását biztosítási orvos hajtja végre. járás. stressz stb. a kéz és az ujjak ügyessége. bizonyos esetekben feljegyzi. vagy mentális korlátozotts ágai következtében nem képes társadalmi kapcsolatokat fenntartani. WAO-juttatások igénylése esetén az igényl jövedelemszerz képességének felmérése két szakaszban történik: (1) az igényl Äképességprofiljának´ meghatározása és (2) a képességeket visszavet korlátozásoknak a lehetséges keresetre gyakorolt hatásának felmérése. Az orvosok körében vitatott kérdés. nem képes magáról gondoskodni és mások segítségére szorul mindennapos tevékenységeinek elvégzésében. szárazságra stb. tolás és húzás. hogy a személy mennyi id alatt képes a tevékenységet elvégezni. többek között: ülés. munka a fej felett. Mindketten a társadalombiztosítás adminisztrációját végz szervezet alkalmazottai. kúszás.± diagnózis A biztosítási orvos nem állít fel diagnózist. emelés. hordás. házi gondozás alatt áll vagy ágyhoz van kötve. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása Ezután következik az eljárás (2) lépése: munkaügyi szakért felméri a jövedelemszerz képesség elvesztésének mértékét. E döntés alapjául az szolgálhat. míg a (2) lépést munkaügyi szakért . környezeti tényez k (reakció a h re. a testre er síthet különleges eszközök (például maszkok) használata. A szakért egyrészt újra interjút készít az igényl vel. állás. o. 10. o. és hogy a veszteségen. b rrel való érintkezés (például allergiák). munkaütem. térdelés. rezgés. lépcs mászás. mászás. A gyakorlatban az (1) lépés alapján az igényl k mintegy 35-40%-áról mondható ki. hajolás. ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása Az (1) lépés alapvet en egy interjúból áll. pszichológiai tényez k (közös munka másokkal. másrészt információt . 13. Az (1) lépést. rövid és szakaszos hajolgatás és fordulás.). amely a különféle foglalkozásokhoz szükséges tevékenységek 28 típusát definiálja.). A fenti tevékenységek közül a legtöbb kapcsán a felmérést végz az igényl t Änormális´ vagy Änem normális´ min sítésben részesíti. hogy Änem maradtak tartós képességei´ (hollandiai jelentés. 8. hogy a korlátozottság betegség vagy képesség - 112 csökkenés következménye kell hogy legyen).). a nyak használata.

ez az elv nehezen alkalmazható. amelyet az igényl elvégezhetne. amely a szakért t a lehetséges munkák felderítésében segíti. de presztízsüket tekintve nem kell megfelelniük az igényl végzettségi szintjének. Ezután a szakért kiválasztja a három legjövedelmez bb állást. feladatok). és ezek középarányos jövedelmi szintje mutatja az igényl fennmaradó jövedelemszerz képességét. Ennek az informatikai rendszernek a m ködése jelenleg reform alatt áll. A funkcióinformációs rendszer (FIS) a legfontosabb formális eszköz. Mivel azonban az esetek nagy része mentális egészségproblémákra hivatkozva az (1) lépésben lezárul. Ezt a képességet kell összevetni egy betegséggel és képességcsökkenéssel nem rendelkez . A szóban forgó munkáknak Äáltalában elfogadhatóknak´ kell lenniük. akkor az igényl teljesen fogyatékosnak min sül. az igényl höz hasonló személy jövedelemszerz képességével: ezt általában az igényl megbetegedés el tti fizetése mutatja.gy jt végzettségér l. A fennmaradó jövedelemszerz képesség megállapítása érdekében a szakért meghatározza. ezek közül a legfontosabb az 1993-as igénycsökkentési törvény (TBA) (hollandiai jelentés. a képességcsökkenést el idéz állapotban nem szenved személy keresetéhez képest állapítják meg: a gyakorlatban az eredeti személy korábbi keresete szolgál viszonyítási alapul. ± bérek. orvosilag objektíve kimutatható következménye kell hogy legyen). Az átfogó intézményi reformok id szakának végén egységes szervezetbe integrálják a fogyatékosság megállapításában részt vev különböz társadalombiztosítási szervezeteket. A szakért e számítógépes adatbázis alapján legalább három olyan munkát nevez meg. A határvonalak átjárhatósága: életkor. tartalom. A kormány jogszabályban el írt eszközök bevezetésével igyekszik a döntések egységessége és tárgyilagossága javítását szolgáló jogi alapokat megteremteni (felmérési szabályozás). értéke a Äszakképzetlen´ és a Ätudományos´ között változik). hogy a személy még milyen munkák elvégzésére képes. A WAO-ban részesül k munkába történ visszatérését el mozdító intézkedések is érvényben . tapasztalat. ± munkahelyi követelmények: végzettség. Ez a törvény szélesítette ki a szóba jöhet munkák körét az Äéppen megfelel ´ állásokról az Äáltalában elfogadható´ állásokra. A személyi állomány sz kössége és a határid k hiánya a döntéshozatalban jelent s problémának t nik. és ez a várakozások szerint el segíti az igazságosságot és a következetességet a döntéshozatalban. A rendszer több ezer.). 113 ± munkaköri leírás (cél. ± az állás szintje (általános mutató. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A valaki által elszenvedett veszteség mértékét egy hozzá hasonló. készségeir l és tapasztalatairól. szociális hátrányok A hollandiai hatóságok egyértelm en úgy látják. 12. munkaórák stb. de 2001 júniusában a következ módon üzemelt. ± a szükséges funkcionális képességek az (1) lépésben az orvos által min sített 28 szabványos képességtípus alapján. Intézményi struktúra és személyi állomány A biztosítási orvosok szerepe jelent s: ezt mutatja azoknak az igényeknek a magas száma is. a következ adatokkal: ± a munkaid leírása (m szakok. a szükséges készségek jellege (vezet i.). Ha nem található három ilyen állás. amelyek az (1) lépésben lezárulnak. hogy a WAO határai túl képlékenyek. o.). verbális). vagy korábbi munkatapasztalatainak (hollandiai jelentés 10. A törvény megkísérelte továbbá a biztosítási orvosok mérlegelési lehet ségeinek sz kítését is. Hollandia munkaer piacán megtalálható állás leírását tartalmazza. Több er feszítés is történt a fogyatékossági kérelmek csökkentésére Hollandiában. technikai. jórészt az oksági elv nyomatékosításával (a funkcionális korlátozottság valamely betegség vagy képességcsökkenés közvetlen. Ezeknek nem kell a munkaer piacon elérhet (betöltetlen) munkahelyeknek lenniük. o.

vannak. A részlegesen fogyatékosnak min sített személyek dolgozhatnak, ha azonba többet keresnek, n mint amennyit a jövedelemszerz képességük felmérése mutatott, akkor újabb felmérésre kerülhet sor. A részlegesen munkaképtelennek nyilvánított személyeknek körülbelül a fele dolgozik (Beljaars és Prinz, 2000, 5. o.). A részlegesen fogyatékos személy részleges munkanélküli segélyt is igényelhet, ha nem talál fennmaradó képességeinek megfelel állást. El fordulhat, hogy a hollandiai rendszer olyan esetben is kompenzációt ad a jövedelemszerz képesség egészségromlásból következ csökkenéséé rt, amikor más országokban a személy fennmaradó képességeit megfelel nek ítélnék (mivel ott nem magát a veszteséget nézik, hanem az illet képességeit valamilyen munkaképességi viszonyítási alaphoz képest). A veszteségért adott kompenzáció, illetve a kompenzált veszteség skálája (amely 15%-nál, tehát az általános fogyatékossági juttatásokra vonatkozó nemzetközi összehasonlításban alacsony szinten kezd dik) a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek kárpótlási rendszerének általános fogyatékossági juttatási rendszerbe történ beillesztését tükrözi. A WAO járulékalapú, de nem ír el minimális járulékfizetési id szakot. Azt ugyanakkor megköveteli, hogy a fogyatékosság kialakulása el tt a személynek legyen munkahelye. Ha valakinek fiatal korából adódóan a fogyatékosság kialakulása el tt még nem volt munkahelye, akkor egy másik rendszer (a Wajong) alanyává válik. A betegség vagy a képességcsökkenés megjelenése el tt nem dolgozó id sebb emberek (például háziasszonyok) nem lehetnek WAO-jogosultak.

114
A WAO a férfiak és a n k körében egyaránt a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor megsz nik. Az öregséginyugdíj-rendszer nem ad lehet séget korkedvezményes nyugdíjazásra. Beljaars és Prins (2000) részletesen tárgyalja annak okait, hogy a hollandiai rendszerben miért magasabb a kedvezményezettek száma, mint más európai uniós rendszerekben.

NORVÉGIA
Intézkedések
A betegség, sérülés vagy más rendellenesség következtében munkaképtelenné vált emberek számára a f hosszú távú jövedelmi intézkedés az uf repensjon. Ez korkedvezményes nyugdíj a (részlegesen vagy teljesen) munkaképtelenné nyilvánított személyek számára. Bizonyos minimális szintet meghaladó múltbéli keresettel nem rendelkez személyeknek egy egységes alapnyugdíj (grunnpensjon) áll rendelkezésre. Ezen túlmen en speciális kiegészít juttatásban (s rtillegg) részesülnek, amely egy bizonyos jövedelemszintet garantál (minstepensjon). Akiknek a múltbéli keresete meghaladja a minimális szintet, azok keresetfügg kiegészít nyugdíjban részesülnek (tillegspensjon). Ezek az intézkedések az országos biztosítási rendszer (folketrygden) részei. Minden norvégiai lakos e rendszer tagja. A teljes minstepensjon azoknak az öregségi nyugdíjasoknak jár, akik legalább 40 évig tagok voltak, a többiek ennek az összegnek a tagságban töltött évek számával (minimum 3 év) arányos megfelel hányadát kapják. A csökkent képességgel szület kre és a fiatal korban fogyatékossá válókra speciális juttatás-számítási szabályok vonatkoznak. A betegségi juttatások (sykepenger) mellett (amelyek maximum egy évig fizethet k), a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal rendelkez emberek számára (egészségügyi és szakmai) rehabilitációs juttatások is adhatók.

Döntések
A nemzeti biztosítási törvény értelmében az uf repensjon 18 és 67 év közötti személyeknek fizethet , ha munkaképességük (értsd jövedelemszerz képességük) tartósan, legalább 50% -kal csökken, betegség, sérülés vagy más rendellenesség következtében. Ezek az általános jogosultsági szempontok hasonlóak a rehabilitációs intézkedések feltételeihez. Az uf repensjon esetében az igényre vonatkozó döntéseket az Országos Biztosítási Hivatal (Trygdeetaten) hozza, küls szakért k, els sorban orvosok, és a foglalkoztatási szolgálat (Aetaten) alkalmazottainak felmérése alapján.

A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció
A nemzeti biztosítási törvény (12±5 sz. cikkelye) szerint valaki akkor jogosult az uf repensjon-ra, ha Ämegfelel kezeléssel és szakmai rehabilitációval´ már megkísérelték munkaképességének javítását. Az Országos Biztosítási Hivatal rutinszer en köteles megvizsgálni, hogy a személy jövedelemszerz képességének visszaállítása vagy javítása érdekében van-e bármilyen lehet ség szakmai rehabilitációs intézkedésekre. E feladatból következik, hogy akik számára a szakmai rehabilitációs intézkedések hasznosak lehetnek, azokat a hivatal munkatársainak a munkaer -piaci szolgálathoz kell irányítaniuk (arbeidsmarkedsetaten). Nagyon súlyos vagy halmozott képességcsökkenés esetén maga az Országos Biztosítási Hivatal (szabványos diagnózislista alapján) dönt úgy, hogy a munkaképesség és a foglalkoztatási kilátások további vizsgálata szükségtelen. A munkaer -piaci szolgálat felméri, hogy a szakmai rehabilitációs intézkedésekben való részvétel Äszükséges és megfelel -e´ (u.o. 11±6. szakasz). E hivatalok az illet t részletesebb szakmai felmérés céljából továbbküldhetik a regionális foglalkoztatási tanácsadási központokba (arbeidsr dgivningskontorer). A foglalkoztatási szolgálat dönt a szakmai rehabilitációs segély iránti igényr l és a gyakorlati intézkedések megkezdésér l. Amikor a foglakoztatási szolgálat a szakmai rehabilitációs intézkedések szükségességér l és megfelel ségér l dönt, akkor figyelembe kell vennie az illet életkorát, általános képességeit, végzettségét, munkatapasztalatát, a helyben illetve más olyan helyen történ foglalkoztatásának kilátásait, ahol a szóban forgó személy számára ésszer munkát keresni (u.o. 11±5. szakasz). A törvény nem köt ki semmilyen kifejezett korlátot a tekintetben, hogy a személynek milyen típusú

115
vagy jelleg munkát kell elvállalnia, csak azt az általános követelményt tartalmazza, hogy a munka Äa személy számára megfelel ´ (h velig) legyen (11±6. szakasz). Ha a foglalkoztatási szolgálat úgy ítéli meg, hogy a szakmai rehabilitáció nem szükséges és nem megfelel , akkor a szóban forgó személyt visszaküldik az Országos Biztosítási Hivatalhoz, hogy ott hozzanak végs döntést fogyatékosságinyugdíjigénylésr l. Az uf repensjon igényléséhez leggyakrabban egy vagy több, betegállományban és reh abilitációs juttatásokban töltött id szakon kell átesni. ± 8 hét betegállományban töltött id után a személy saját orvosának részletes igazolást kell készítenie (sykemelding II-skjema). Az orvosnak tájékoztatnia kell a Országos Biztosítási Hivatalt a folyamatban lév kezelésr l, a további kezelési tervekr l és a lehetséges rehabilitációs intézkedésekr l. Az orvos ugyanazt a nyomtatványt használja, mint amit a rehabilitációs segély és az uf repensjon esetében kell kitölteni. ± A hiányzás els két hetében a munkaadó fizeti a betegségi ellátást, ezt követ en a az országos biztosítási rendszer utalja ki a pénzt. A munkaadó azonban a betegség teljes ideje alatt köteles olyan gyakorlati intézkedések kidolgozására és végrehajtására, amelyek el mozdítják a páciens munkába történ visszatérését. A beteg dolgozók visszatérése a munkába történhet például fokozatosan (graderte sykepenger) vagy aktiv sykemelding (aktív betegállomány) formájában. Ezeknek az intézkedéseknek az a céljuk, hogy a munkavállaló ne veszítse el kapcsolatát a munkahelyével, és hogy kipróbálhassa, mennyire képes elvégezni megszokott munkáját. Ezek az intézkedések önkéntesek, de mind az Országos Biztosítási Hivatal, mind az orvosok gyakran alkalmazzák, illetve alkalmazásukra ösztönöznek. A munkaadónak formálisan az is jogszabályi kötelessége, hogy írásos nyilatkozatban hozza az Országos Biztosítási Hivatal tudomására, milyen munkahelyi intézkedésekkel lehetne megkönnyíteni a páciens munkába történ visszatérését (nemzeti biztosítási törvény, 25±2 Szakasz), e szabály gyakorlati jelent sége azonban elhanyagolható. A munkakörülményekr l szóló törvény (Arbeidsmilj loven) értelmében a munkaadó köteles a munkahelyet akadálymentessé tenni, és alternatív munkalehet ségeket vagy technikai változtatásokat biztos ítani

(13. szakasz). Betegállományban lév alkalmazottat hivatalosan csak akkor lehet elbocsátani, ha a fent említett intézkedések sikertelennek bizonyulnak. Ennek ellenére a munkaadók nem kötelesek azokat Ämindenáron´ végrehajtani. A gyakorlatban számos munkaadó nem tud, vagy nem akar egyetlen ilyen intézkedést sem végrehajtani. A Munkaügyi Felügyelet (Arbeidstilsynet) (és id nként a bíróságok) hajlandóak ezt elfogadni, ha a munkaadó bizonyítani tudja, hogy az ilyen intézkedések kockára tennék a vállalat gazdasági életképességét, vagy más alkalmazott elbocsátásához vezetnének. Az Országos Biztosítási Hivatalnak információt és tájékoztatást kell adnia a munkaadók részére a technikai eszközök felszereléséhez vagy a munkaszervezés átalakításához adott pénzügyiés gyakorlati támogatásról. A gyakorlatban ennek csak korlátozott a hatása. A kormány egy közelmúltbeli döntése szerint az átszervezéseket, a munkahelyekre vagy a munkakörülményekre irányuló változtatásokat, illetve más rehabilitációs intézkedéseket aktívabban kell alkalmazni a fogyatékos dolgozók felvétele és a munkaer -piaci kirekeszt dés elkerülése érdekében, a gazdaság magán- és állami szektoraiban egyaránt.

Felmérés
± diagnózis/ képességcsökkenés Az egészségi állapot, azaz a megfelel diagnózis/diagnózisok igazolása és azok következményeinek felmérése az orvos feladata. A diagnózisoknak meg kell felelniük a nemzetközi szabványoknak, és a kódolás céljából az ICPC-t, az ICD-9-et vagy az ICD10-et kell alkalmazni. Az orvosnak meg kell ítélnie, hogy a személy egészségi állapota korlátozza-e Äfunkcionális képességét´ (funksjonsevne), azaz el idéz-e képességcsökkenést. Eddig nem került soralkalmaztak szabványos (listába rendezett) leírásokat vagy kategóriákat. A kormány jelenleg a képességcsökkenések típusai és formái szabványos leírásának (funksjonsvundering, azaz Äfunkcionális felmérésnek´) a bevezetését fontolgatja. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az orvos felméri, hogy a képességcsökkenés milyen hatással van a személy munkaképességére (arbeidsevne). Az orvosnak át kell gondolnia egyrészt a páciens korábbi munkájához való visszatéré -

116
sének kilátásait, másrészt bármely másfajta állásban való elhelyezkedésének lehet ségét. Ennek részeként meg kell ítélnie, melyek azok a munkával kapcsolatos tevékenységek vagy feladatok, amelyeket a páciens nem tud elvégezni. Az orvosnak továbbá el rejelzéseket kell adnia, tehát meg kell becsülnie az egészségi állapot, a képességcsökkenés és a korlátozott munkaképesség fennmaradásának idejét. A nemzeti biztosítási törvény megköveteli, hogy az egészségi állapot, a képességcsökkenés és a korlátozott munkaképesség között oksági kapcsolat álljon fenn, és hogy a korlátozott munka-/jövedelemszerz képesség f oka a képességcsökkenés legye (12±6. szakasz). Ennek n megfelel en az orvosnak fel kell mérnie, hogy a képességcsökkenés milyen mértékben befolyásolja a munkaképesség visszaesését. Az orvosnak továbbá véleményt kell mondania arról, hogy szükség van-e valamilyen szakmai rehabilitációs intézkedésre. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Az uf repensjon összege a munkaképesség csökkenésének (50, 60, 70, 80, 90 vagy 100% -os csökkenés) megfelel en alakul (12±11. szakasz). Amikor az Országos Biztos ítási Hivatal dönt arról, hogy milyen mértékben csökkent a személy jövedelemszerz képessége, akkor figyelembe kell vennie az illet korát, általános képességeit, végzettségét, munkatapasztalatát, a helyben illetve más olyan helyen történ foglalkoztatásának kilátásait, ahol a szóban forgó személy számára ésszer munkát keresni (u.o. 12±7. szakasz).

Intézményi struktúra és személyi állomány
Az egészségügyi felmérés nagy részét általában a személy saját orvosa végzi. A saját orvos által kiállított igazolásban szerepl információ és a felmérés min ségét csak akkor vizsgálja felül egy hivatalnál dolgozó orvos, illetve az igényl t ± igen ritkán ± csak akkor hívják be interjúra, ha azt az Országos Biztosítási Hivatal szükségesnek tartja. Norvégiában a szakmai rehabilitációt mind az Országos Biztosítási Hivatal mind pedig a munkaer piaci szolgálat feladatai szerves és fontos részének tekintik. A két szervezet közötti együttm ködést és összhangot rendszeres találkozók (például a basism ter) intézményesítik. Ehhez hasonlóan a két

betanításban a magán -/állami szektorban. Amikor a munkaer -piaci szolgálat a szakmai rehabilitációs intézkedések Äszükségességér l és megfelel ségér l´ dönt. hogy az egyéni fontossági szempontok és indítékok mozgástere is némileg lecsökkent. ahol a szóban forgó személy számára ésszer munkát keresni. -e A rehabilitációs intézkedések és az uf repensjon mind a férfiak. más szóval a páciens orvosi vizsgálatainak és kezelésének id szakáért. amikor az Országos Biztosítási Hivatal dönt arról. a rendimento minimo garantido (a garantált minimáljövedelem). Ebben a korban minden norvégiai lakos jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra. munkatapasztalatát. a terápiában részt vev egyéb dolgozókkal) való kapcsolattartásért felel s. például azáltal. ám ez a törvény még nem lépett teljes egészében hatályba. szociális hátrányok A kormány az utóbbi években igyekezett sz kíteni a figyelembe vehet személyi és társadalmi körülmények körét. a helyben illetve más olyan helyen történ foglalkoztatásának kilátásait. A foglalkoztatási hivatal annak az id szaknak a felel se. A magas életkor (55 felett) befolyásolhatja a fogyatékossági nyugdíj jóváhagyására vonatkozó döntést. amelyben az igényl szakmai rehabilitációs intézkedésekben vesz részt (például továbbképzési vagy átképzési intézkedésekben. illetve a klinikai személyzettel (általános orvosokkal. általános képességeit. Nekik is teljesíteniük kell azonban az el írt orvosi feltételeket. munkatapasztalatát. hogy nagyobb hangsúlyt fektetett a földrajzi mobilitásra az alternatív foglalkoztatási kilátások javítása érdekében. a helyben illetve más olyan helyen történ foglalkoztatásának kilátásait. Ez mindkét esetben azt jelenti. ha a személy más állásban történ elhelyezése nehéznek bizonyul. A fogyatékossági nyugdíj elnyerésének másik útja a tartósan munkanélküli vagy szociálisan hátrányos helyzet személyek számára áll nyitva. mind a n k esetében 67 éves korban sz nik meg. végzettségét. Az Országos Biztosítási Hivatal a Äklinikai´ id szakért. PORTUGÁLIA Intézkedések Portugáliában egy járulékalapú rokkantsági nyugdíjjal (pens o de invalidez) és egy nem járulékalapú Äszociális rokkantsági nyugdíj´ (pens o social de invalidez) van.hivatalnak az id ben történ beavatkozás. megszakítás nélkül foglalkoztatottak voltak. Mindkett t ugyanaz a törvény szabályozza (17/2000). A szabályok és az adminisztratív gyakorlat ilyen módon történ lesz kítése azt is jelenti. hogy e két szervezet munkatársai a döntések során milyen mértékben és pontosan miként mérlegelnek: például hogy a törvényben megnevezett egyes tényez k ugyanazzal a súllyal esnek latba. figyelembe kell vennie az illet korát. sérülés vagy más rendellenesség okozza. figyelembe kell vennie az illet korát. A határvonalak átjárhatósága: életkor. ahol a szóban forgó személy számára ésszer munkát keresni. Csak kevés rendszerezett ismeret áll rendelkezésre arról. hogy a személy Äteljes´ élethelyzetét átfogóan kell felmérni. szakorvosokkal. hogy jövedelemszerz képességük csökkené sét betegség. . a jövedelmez foglalkoztatásból való kirekeszt dés elkerülése és a munkába való visszatérés el mozdítása érdekében is együtt kell m ködnie. Létezik még egy általános szociális ellátási intézkedés is. ne pusztán az élet általános nehézségei vagy az alacsony jövedelem. E korkedvezményes nyugdíjak finanszírozása alapvet en a szakszervezetek és a munkaadók közötti kollektív szerz désekkel (valamint bizonyos állami hozzájárulással) történik. milyen mértékben csökkent a személy jövedelemszerz képessége. végzettségét. Az illet nek ugyanakkor meg kell felelnie a fent tárgyalt egészségügyi feltételeknek. Ehhez hasonlóan. amelyek megkövetelik. akik hosszú ideig. védett vagy nyílt munkaer -piaci foglalkoztatásban). általános képességeit. 117 A 62 év feletti személyek 67 éves korukig avtalefestet pensjonban (ATP) részesülhetnek. Ezt f leg olyan emberek kapják.

A rákról és a daganatokról szóló fejezet értelmében a rák következményeit az orvosnak a többi fejezetben ismertetett anatómiai elváltozások és a m ködésre gyakorolt hatások alapján kell megvizsgálnia. valamint az ügyfelekkel kapcsolatban álló dolgozók esetében a küls elváltozásnak nagyobb lehet a jelent sége. A lista egyes részei azonban egyértelm en különleges helyzetekre vonatkoznak: . egyes szakaszok megfogalmazása széleskör mérlegelési lehet séget hagy az orvos számára abban. Felmérés ± diagnózis ± képességcsökkenés A Äjelentést készít orvos´ minden esetben vizsgálatot végez és diagnózist állít fel. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az útmutató alapján a rokkantság fokát a személy szokásos munkájának ± például hogy a munka szellemi vagy fizikai ± figyelembe vételével lehet meghatározni. a képességcsökkenéssel kapcsolatos szabályok az egyes területeken különböz Ämérési szinteket´ írhatnak el . és csak az lehet jogosult a rokkantsági nyugdíjra. a munkaadók feladatai. hogy nem központi jelent ség a lista felhasználójának intézményi hovatartozása. és hogy a lista alapján kialakított értékelések számos összefüggésben alkalmazhatók. amelyek hasonlóak a mellékletben felsorolt AMA (Amerikai Orvosi Egyesület. Amint azt a jelentés f részében (3. Döntések A rokkantságinyugdíj-jogosultság fogyatékossági feltétele.). a bels elválasztó-rendszer stb. hogy mely konkrét képességcsökkenés jelent korlátozottságot. A munkaképtelenné válás folyamata. amelyet korábban bármely foglalkozásban meg tudott keresni. képességcsökkenéseket leíró országos listára. hogy a személy esetében miként ítélje meg a képességcsökkenések hatását (lásd alább). míg más fejezetek nem írnak el százalékokat. a mozgásszervek) lehet vé teszi a fogyatékosság százalékos mértékének közvetlen levezetését a mozgáskorlát zottság o vagy egyéb. A lista fejezetekre tagolódik. USA) fejezetekhez (de azokkal nem egyeznek meg). és ez a Portugáliában érvényes szabályokra is igaz.amit 1996±97-ben vezettek be. Az izom. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Habár szerkezete alapján arra lehetne következtetni. a test bizonyos részeit érint korlátozottság pontos méréséb l. rendelet). azt gondolhatnánk. A felmérési ív kitöltésekor az orvosnak utalnia kell a diagnózishoz kapcsolódó fejezet és szakasz számára.és a csontrendszerr l szóló fejezet (Aparelho locomotor. Ezt követ en az íven külön oszlopok segítségével számítandó ki az Äátfogó munkaképtelenségi hányados´ az egyes képességcsökkenésekhez tartozó egyedi hányadosok alapján. fejezet) említettük. A Ämunkaképtelenséget megállapító szolgálat´ egyéb orvosi jelentéseket is megrendelhet. hogy az útmutató alkalmazása merev és kiszámítható. A lista tehát olyan diagnosztikai kategóriák köré szervez dik. rehabilitáció Nem áll rendelkezésre információ. de az orvosnak a kiigazítást meg kell indo- 118 kolnia. hogy a személy ne tudjon többet keresni annál a bérnél. Intézményi struktúra és személyi állomány Mivel Portugáliában az intézkedések széles köre hivatkozik ugyanarra az egységes. és meg kell határoznia a Ämunkaképtelenségi hányadost´ a táblázat alapján (habár a táblázat érték-intervallumokat is jelezhet). Részleges juttatás nem létezik. A hányados kiigazítható. hogy az el adók (színészek stb. például utal arra. Egyes foglalkozások esetén az útmutató jelzi. amilyen például a neurológia. Két fejezet kapcsolódik az elváltozást okozó balesetekhez és az arcsérülésekhez. A jelentést készít orvos ajánlása az Országos fogyatékossági listán alapul (341/93 sz. aki nem dolgozik. a b rgyógyászat.

A nem járulékalapú rendszerben a rokkantság (invalidez) olyan képességcsökkenések (deficiencias) eredménye. Látható. Említést tesz a bevezet korábbi táblázatok merevségér l is. amelyek születést l vagy a gyermekkortól fogva is fennállhatnak.annak számos helyén találhatók például utalások a munkahelyi balesetekb l és foglalkozási betegségekb l származó képességcsökkenésekre. total (teljes). szellemi és érzékszervi képességeit. (LGSS . általános társadalombiztosítási törvény. amely a munkahelyi balesetek meghatározása érdekében Franciaországban kidolgozott Lucien Mayet féle táblázat 1932-es elfogadásával kezd dött. a SOVI-t 1967 január 1-jén törölték el. hogy az életkor vagy más körülmény következtében a dolgozó nem lesz képes megszokott munkájától eltér állásban elhelyezkedni. SPANYOLORSZÁG Intézkedések A fogyatékosok számára két f jövedelemtámogatási forma létezik: a járulékalapú fogyatékossági nyugdíj és a nem járulékalapú rokkantsági juttatás. hogy a járulékalapú nyugdíj esetén alkalmazott definíció kifejezetten a munkaképességre hivatkozik. míg a másik definíció inkább azokra a képességcsökkenésekre irányul. A járulékalapú rendszer már sok éve m ködik (a jelenlegi rendszer legtöbb eleme 1966-ban került a helyére. Az új táblázat a szándékok szerint rugalmasabb megközelítést tesz lehet vé. A járulékalapú nyugdíj esetén alkalmazott definíció ezen kívül a munkaképesség visszaesésére hivatkozik. (LGSS 136(2) cikkely). Ley General de la Seguridad Social. A határvonalak átjárhatósága: életkor. Ugyanakkor a lista számottev teret hagy a különböz értelmezések számára. ± Total: tartós teljes munkaképtelenség a megszokott foglalkozásban. és amelyek lecsökkentik vagy megszüntetik az illet munkaképességét (capacidad laboral). a nem járulékalapú definícióval ellentétben. amelyek belátható id n belül fennmaradnak. ± Gran invalidez: teljes munkaképtelenség. étkezés stb. (LGSS. amelyben a dolgozó a megfelel orvosi kezelést követ en olyan súlyos anatómiai vagy funkcionális korlátozottságokkal néz szembe. A bevezet elmondja. és ezen túl az illet mindennapos tevékenységeit (öltözködés. Döntések A járulékalapú rendszerben tartós fogyatékosságnak nevezzük azt az állapotot. néhány átmeneti elemet kivéve). Az 55 év feletti dolgozó esetében a teljes munkaképtelenség automatikusan Ämin sített´. április 7-i törvény a fogyatékosok integrációjáról). lehetnek testiek vagy szellemiek. országos munkaképtelenségi táblázat) bevezet jében leírja a lista történetét. és amelyek megszüntetik vagy megváltoztatják az érintett személy testi. és az adminisztrációjukat ellátó intézmények is elkülönülnek. amelyek tárgyilagos vizsgálattal kimutathatók és el reláthatóan tartósak. ami feltételezi. helyváltoztatás. az azt megel z rendszert. hogy a listát az orvostudomány fejl désének és a munkában tapasztalható technológiai változásoknak megfelel en felülvizsgálták. vele- 119 születettek vagy szerzettek. például a fellebbezés során eljáró bírónak is azt kell követnie. hogy a két definíció f leg abban különbözik egymástól. 136(1) cikk).) sem képes ellátni valaki más segítsége nélkül. ezek definíciója a következ : ± Parcial: tartós részleges munkaképtelenség a megszokott foglalkozásban. A társadalombiztosítási törvény régebbi változatai a járulékalapú juttatásokkal kapcsolatban az Äinvalidez´ (rokkantság) kifejezést alkalmazták. A munkaképesség betegség vagy sérülés következtében legalább 33%-kal csökkent. A nem járulékalapú juttatást a fogyatékosok társadalmi integrációjáról szóló törvény vezette be (LISMI: 13/1982. de jelenleg az Äincapacidad´ (munkaképtelenség) használatát részesítik el nyben. szociális hátrányok Az 1993-as országos lista (Tabela nacional de incapacidades. absoluta (abszolút és gran invalidez (nagymérték rokkantság). A két rendszer azonban jelent sen eltér fogyatékosságdefiníciót alkalmaz. A társadalombiztosítási fogyatékossági nyugdíjnak négy fokozata van: parcial (részleges). Ezen túl fennáll a Ämin sített´ teljes munkaképtelenség lehet sége is. A lista használata törvényi kötelezettség. ± Absoluta: tartós teljes munkaképtelenség bármilyen típusú munka esetén.

137. cikkely) A nem járulékalapú juttatás akkor fizethet , ha a személy fogyatékossága a felmérés alapján, a 1971/1999 sz. királyi rendelet által rögzített szabályok szerint meghaladja a 65%-ot. További összegek fizethet k a gondozással és a helyváltoztatással kapcsolatos szükségletekre (például a járulékalapú gran invalidez kategória esetében), de ez a 3. függelékben tárgyalt további felméréseket feltételezi.

A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció
A juttatások 12 hónapig kaphatók, és ez az id szak további 6 hónappal meghosszabbítható, ha megvan az esélye annak, hogy a kedvezményezett visszanyeri munkaképességét. A munkaképesség elvesztését az egészségügyi szolgálat orvosai igazolják. A tartósan munkaképtelenné nyilvánítás folyamatát kezdeményezhetik az INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Országos Társadalombiztosító Intézet) megyei igazgatóságai az ideiglenes munkaképtelenségi id szak leteltével, vagy a munkaügyi felügyel ség, az egészségügyi szolgálat (INSALUD), illetve maga az érintett személy vagy képvisel je.

Járulékalapú fogyatékossági nyugdíjak
Az INSS feladata azoknak a testületeknek a felügyelete, amelyek a járulékalapú társadalombiztosítási juttatások céljainak megfelel en a tartós munkaképtelenséget megállapítják (LGSS 143(1) cikk). A kiértékelés orvosi részét az Equipos de valoración de Incapacidades (képességcsökkenést felmér munkacsoportok, EVI) elnevezés testületek végzik, amelyeket az INSS megyei hivatalai hoznak létre. 2000-ig azonban a katalóniai és a baszkföldi megyei irodák még egy EVI-t sem hoztak létre (LGSS 204. o. 433. lábjegyzet).

Felmérés
Az EVI orvosai véleményt formálnak, és döntési javaslatot terjesztenek el : az úgynevezett Informe Medico Sintesist, összefoglaló orvosi jelentést, IMS). A nyugdíj odaítélésér l a megyei közigazgatás a szóban forgó ajánlás és egyéb, nem egészségügyi tényez k alapján dönt. ± diagnózis Ha az hozzáférhet , akkor az egészségügyi szolgálattól az EVI beszerzi a klinikai kartonokat, és/vagy megszerez bármilyen orvosi jelentést az INSS munkafelügyeleti szolgálatától, illetve egyéb orvosi adatot. Ezeket az információkat az IMS foglalja össze. (Részletek: 1996. január 18-i rendelet 8±10. cikke

120
(1300/1995 sz. rendelet)). Hogy az értékelés a lehet legtárgyilagosabb legyen, azért a személy korlátozottságainak és képességcsökkenéseinek felmérése az orvosnak az adott betegség vagy sérülés természetére vonatkozó ismeretein alapul. Jardon Dato, az INSS központi irodájában tevékenyked EVI-koordinátor véleménye szerint kívánatos lenne a munkaképtelenséget okozó tényez ket egyetlen listában összefoglalni és azt jogszabályban rögzíteni. Minden egyes okhoz vagy folyamathoz tartozna egy rovat, amely leírná diagnosztizálásának és besorolásának szabályait és módját, a bel le ered képességcsökkenéseket, és a képességcsökkenés felmérésére szolgáló módszereket (Jardon Dat o 2000). ± képességcsökkenés Az IMS felméri a dolgozó Äfennmaradó funkcionális képességét´ és összeveti azt a dolgozó által korábban végzett munka követelményeivel/igényeivel, és/vagy a munkaer piac általános követelményeivel. Az ehhez megfelel eszközök, már amelyek egyáltalán rendelkezésre állnak, inkább a képességcsökkenésre helyezik a hangsúlyt, nem pedig az e tanulmányban használatos értelemben vett Ätesti és mentális képességek szabványosított leírására´. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A tartós fogyatékosság megállapítására benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a munka befejezésének id pontját és okát, a dolgozó rendes foglalkozását, szakmai kategóriáját és az általa végzett munka leírását. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Jardon Dato hangsúlyozza, hogy a felmérés a dolgozó hozzáállását és önértékelését nem veszi, és nem is veheti figyelembe, mert a felmérésnek a funkcionális korlátozottságok és a munkakövetelmények

tárgyilagos összevetésén kell alapulnia.

Nem járulékalapú fogyatékossági nyugdíj
Felmérés
E juttatás esetén a személy fogyatékosságának fokát (grado de minusvalía) az értékelési és orientációs irodák (equipos de valoración y orientación) végzik, amelyek Äa Migrációs és Szociális Szolgáltatások Intézetének (IMSERSO), illetve az autonóm közösségek (tartományok) azon szervezeteinek irányítása alatt állnak, amelyek ezeket a feladatokat átvették´ (az 1971/1999 sz. királyi rendelet bevezet jéb l). A gyakorlatban a felmérést az autonóm közösségek szociális szolgáltató igazgatóságai által létrehozott, a fogyatékosokat segít központok végzik. A Valoración de las situaciones de minusvalía (a fogyatékossági helyzetek értékelése, VM) cím útmutató, amelyet az 1971/1999 sz. királyi rendelet emelt joger re, a központok munkájának eligazítására szolgál. A királyi rendelet kiadását megel z en a nem járulékalapú juttatásokhoz használt felmérés a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium egy 1984-es (1984. március 8.) rendeletében szerepl százaléktáblázaton alapult. E rendelet alacsony jogi státusza, valamint az autonóm közösségekben alkalmazott gyakorlatok sokfélesége a fogyatékosság felmérésének módját illet en er sebb jogi érvény nyilatkozathoz vezetett. Az 1971/1999 sz. királyi rendelet 1. cikke utal egy olyan, a fogyatékosságok besorolására szolgáló rendszer szükségességére, amely biztosítja a felmérés egységességét Spanyolország egész területén. Az útmutatót az IMERSO adja ki és módosítja, például az AMA útmutatók (lásd alább) megváltoztatásának esetén. ± diagnózis A fogyatékosság értékelése a betegség következményeinek súlyosságán alapul, nem pedig magának a betegségnek a diagnózisán (a VM-útmutató Normas generales [általános szabályok] c. 1. fejezete, 2. pont). A képességcsökkenések elemzése ugyanakkor diagnosztikai címszavak köré épül. ± képességcsökkenés Az útmutató bevezetése hivatkozik a fogyatékosság WHO szerinti definíciójára, amelynek értelmében akkor fogyatékos valaki, ha Äbármilyen tekintetben (képességcsökkenésb l következ en)csak korlátozottan képes, vagy egyáltalán nem képes valamely tevékenységet oly módon, vagy oly mértékben elvégezni, ahogy az egy ember esetében normálisnak tekinthet ´; ezen kívül az Általános szabályok cím nyitófejezet számos pontján utal arra, hogy a fogyatékosságot a képességcsökkenések mindennapos tevékenységek elvégzésére gyakorolt hatásával kell értelmezni. A szóban forgó mindennapos tevékenységek azonban nem felelnek meg az ebben az összefoglalóban szerepl Äa mindennapi élet

121
szabványosított leírása´ alcímnek, mert azok A testi és szellemi képességek szabványosított leírása alcímhez tartozó elemeket is tartalmaznak (lásd alább). Az útmutató részleteiben sokat átvesz az AMA Tartós képességcsökkenési útmutatóinak tartalmából (lásd függelék). A Bevezetésben már említettük, valamint Matheson és mások (2000) is leírják, hogy az AMA-útmutató a képességcsökkenéseket és hatásaikat az éppen felmért képességcsökkenés jellegét l függ en több szinten is kifejti. Ez a spanyolországi útmutatóra is igaz. Az útmutató egyes képességcsökkenési rovatai jellegzetes Äszétdarabolt´ szerkezetet alkotnak, s ennek megfelel en a fogyatékossági fokokat a test egyes részeire adják meg, e testrészi fogyatékossági fokok alapján azután egy százalékban kifejezett, átfogó min sítés adható. Egyes fejezetek megadják az átfogó fogyatékossági szint kiszámítási módját, bizonyos fogyatékosságtípusok alapján. Például egy 60±84%-os kommunikációs fogyatékosság 36±50%-os átfogó fogyatékossági szintnek felel meg. Az izom- és a csontrendszer felmérése esetén a táblázatokból kiolvasható, hogy például egy ujjra

vonatkozó (amputáció, vagy bénulás miatti) veszteség foka miként számítható át kézre vonatkozó veszteségi fokra, amelyb l ezután valamilyen Äfels végtagi´ veszteségi fok, végül pedig egy fogyatékossági százalék számolható. Például az ujj 100%-os elvesztése = kézre vonatkozó 10%-os veszteség = 9%-os fels végtagi veszteség = 4%-os fogyatékosság. Nem minden fejezet követi azonban ugyanezt a megközelítést. Bizonyos fejezetek fogyatékossági Äosztályok´ meghatározására szolgáló sémákat alkalmaznak. Minden egyes osztályt négy vagy öt összetev határoz meg: ± diagnózis (Äaz illet ebben és ebben a problémában szenved´), ± kezelés (a magasabb fogyatékossági osztályokhoz kimerít bb kezelés tartozik), ± orvostechnikai mérési eszközök az állapot jellemzésére, ± a fogyatékosság foka, utalva annak mindennapos tevékenységre gyakorolt hatására. A szellemi betegségekr l szóló fejezetben az Äosztályokat´ három összetev határozza meg: a mindennapi életre gyakorolt hatás, a munkaképesség és egy harmadik kategória, amely a diagnózis súlyosságát tükrözi. Ez utóbbi kategória leírása megjegyzi, hogy a diagnózist igen eltér mérték m ködési zavarok kísérhetik, és felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyekbe annak megítélése során ütközünk, hogy valaki a normálistól milyen mérték eltérés esetén min síthet mentálisan betegnek. Azt is kifejti a leírás, hogy a kábítószer-függ ség önmagában nem tekintend fogyatékosságot okozó állapotnak, ehelyett a függ ségre való hajlandóság és/vagy a függ séggel kapcsolatos szöv dmények adhatják a besorolás alapját. ± a testi és a szellemi képességek szabványosított leírása Habár az útmutató kifejezetten Äképességcsökkenés´-központú, többször is el fordulnak benne teljesítményre vonatkozó kitételek, különösen azokon a területeken, ahol nincsenek orvostechnikai mérési eszközök. Például a beszédr l szóló fejezet tartalmaz olyan kérdéseket, hogy a személyt megérti-e a családja, a barátai, megértik-e az idegenek stb. (A látásra és a hallásra vonatkozó fejezetek ezzel ellentétben technikai mérési eszközökre épülnek). Meg kell említenünk még azt is, hogy az AMA szerinti mindennapos tevékenységek közül néhány szintén ide tartozik. ± a munkahelyi élet szabványosított leírása Rövid leírások találhatók a Mentális betegség cím fejezetben. ± a mindennapi élet szabványosított leírása Az útmutató bevezet je az AMA szerinti mindennapos tevékenységekre hivatkozik, amelyek a következ k: 1. Önellátó tevékenységek (öltözködés, evés, veszélyek elkerülése, tisztaság és személyi higiénia) 2. Egyéb mindennapos tevékenységek: 2.1. Kommunikáció 2.2. Testi tevékenységek 2.2.1. Alaptevékenységek (mozgás [felkelés, öltözködés, leülés]) 2.2.2. Funkcionális tevékenységek (tárgyak mozgatása) [hordás, emelés, tolás]) 2.3. Érzékszervi funkciók (hallás, látás) 2.4. Kézzel végzett tevékenységek (megfogás, nyomás) 2.5. Közlekedés (különféle közlekedési eszközök használatának képessége) 2.6. Szexuális tevékenység 2.7. Alvás 2.8. Szociális és szabadid s tevékenységek

122
± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Ha valaki fogyatékosságának foka az egészségügyi felmérés alapján (a fent leírtaknak megfelel en a mindennapos tevékenységekre gyakorolt egyes hatásokat is számba véve) legalább 25% akkor , Äszociális´ tényez k is figyelembe vehet k, ami az orvosi felmérésen megállapított százalékot maximum 15% ponttal növelheti. Az 1971/1999 sz. királyi rendelet többek között az alábbi tényez ket említi:

ha munkaképessége baleset. Intézményi struktúra és személyi állomány A királyi rendelet végrehajtása során az értékel központok személyi összetételében hangsúlyosan érvényesül a multidiszciplináris megközelítés. akik fizettek társadalombiztosítási járulékot. a kapott összeget pedig összehasonlítjuk a minimálbérrel. E csökkenéseket nem a jövedelemszerz képesség visszaesése alapján számolják: az érintett személyt implicite átlagos dolgozó képességeihez viszonyítva értékelik. Döntések A társadalombiztosítási törvény értelmében valaki akkor kaphat förtidpensiont. A terv irányulhat egyszer en arra is.5-t l kevesebb mint 0. ± munkaügyi tényez k. a beteg személynek és a társadalombiztosítási hivatalnak fel kell állítania egy rehabilitációs tervet. azok számára a nyugdíj rögzített összeg . illetve nem fizettek járulékot. a család m ködése. A foglalkoztatásivédelmi törvény (LAS.± családi tényez k: a családi támogatás mértéke. ilyen betegség következménye. Az nincs kifejezetten meghatározva. rehabilitáció Az els 13 napos id szakban a dolgozó továbbra is kap bért (amit a munkaadó fizet). majd a maradékot elosztjuk a családtagok számával. cikkely). aminek értelmében a felmérést végz csoport tagjai között pszichológusnak és szociális munkásnak éppúgy helyet kell kapnia. illetve 0. szociális hátrányok Az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év. nem pedig az illet korábbi képességeihez képest. mérgez . képzés) fényében. hogy a munkaképességet az általános munkaer piacon vagy a személy korábbi foglalkozásán belül kell-e meghatározni. vagy egészségtelen körülmények között munkát végz személyek számára léteznek korkedvezményesnyugdíj intézkedések. mint az orvosnak (8(1). habár a SOVI keretében ideiglenes jogokkal rendelkez k 60 éves korban nyugállományba vonulhatnak. A munkaképesség csökkenésének négy szintje lehetséges (0. A kérdéses egészségügyi tényez lehet testi vagy mentális betegség. Akik korábban nem dolgoztak. több évig fizethet k a rehabilitációs juttatások. de magában foglalhat rehabilitációs intézkedéseket és tartalmazhatja a munkahely átszervezését is. veszélyes. 0. betegség vagy egyéb egészségügyi okok miatt lecsökkent.75-t l kevesebb mint 0.75-ig. A királyi rendeletben körvonalazott szociális tényez kre vonatkozó megközelítést azonban a régiók (autonóm közösségek) más-más módon ültették át a gyakorlatba. rehabilitáció. 123 A munkaképtelenné válás folyamata. 1974/1982) értelmében a betegség .25-t l kevesebb mint 0. különösen a felmérést végz központokban adott különféle Äorientációs´ lehet ségek (védett m helyek. ezt követ en a betegségi juttatások fizetése a társadalombiztosítási rendszer feladata. illetve veleszületett fogyatékosság. ± kulturális tényez k. habár a rehabilitációs és/vagy munkahelyi egészségügyi szakért k bevonását rendelkezés írja el . 28 nap elteltével a munkaadónak.875 vagy afelett [Äteljes vagy majdnem teljes´]). A határvonalak átjárhatósága: életkor.875-ig. de az alább ismertetett Älépésr l lépésre´ eljárás feltételezi a rugalmasságot (a másik foglalkozásban történ elhelyezkedést). A nehéz. 0.5-ig. azok esetében pedig. - SVÉDORSZÁG Intézkedések A f hosszú távú jövedelemtámogató intézkedés a betegség vagy sérülés következtében munkaképtelenné vált emberek számára a korkedvezményes vagy Äid el tti´ nyugdíj. jövedelemfügg . Az EVI-bizottságok f ként orvosokból és közigazgatási tisztvisel kb l állnak. a förtidspension. hogy a személy gyógyulása után visszatérjen a munkájába. ± gazdasági tényez k: ezek jellemzése úgy történik. családi kapcsolatok. A betegségi juttatások mellett (amelyeket általában legfeljebb egy évig folyósítanak). a munkaadók feladatai. hogy a család teljes jövedelméb l levonjuk az adott személy fogyatékossága miatti többletkiadásokat.

hogy egy -egy id pontban milyen betöltetlen állások közül lehet választani. tehetségér l és munkaképességér l. és ha további információra van szükség az illet preferenciáiról. mint a hosszú távú betegségi juttatás. ha az alkalmazott bizonyíthatóan nem képes fontos munkafeladatok elvégzésére. betegállományban töltött id szak hossza ne haladja meg az egy évet. A betegségbiztosítási juttatás nagyobb összegben fizethet . ± a funkcionális képességeket és a munkaképességet. A felel sség megosztása érdekében a hivatal szorosan együttm ködhet a rehabilitációs szolgálatokkal (AF-rehabilitering). a munkakörülmények javítása és a rehabilitáció érdekében már minden lehetséges lépés megtörtént. és a Társadalombiztosítási Hivatal alkalmazásában álló orvos ellen rzi. Az AFrehabiliteringek gyakran közrem ködnek. de gyakoriak. A funkcionális képességek és a munkaképesség leírásához nem létezik hivatalos vagy jogszabályban rögzített lista. amelyek az Országos Munkaer piaci Testület. Az igazolást a személy saját orvosa készíti el. például a munka vagy a munkaadó megváltoztatása Älépésr l lépésre´ haladó eljárás során történik. hogy a munkaadó elbocsássa a dolgozót. kivéve. Ebben az esetben az illet támogatása a munkanélküli biztosítási alapok. Ha a személynek nincs munkaadója. Nincsenek el írt módszerek annak felmérésére. ± a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete . Az AFrehabiliteringek személyi állománya általában munkahelyi terapeutákból. valamint a munka átszervezése.nem elegend ok arra. hogy a személy képes-e szakmai rehabilitáció nélkül egy másik. A felmérés minden esetben a körülményeknek megfelel en történik. ± az elvégzett orvosi vizsgálat leírását. szokásos keretek között elérhet állásban elhelyezkedni. Gyorsított eljárás ± bizonyos diagnózisok/állapotok esetén a személy különleges elbánásban részesül: egyes diagnózisok esetében a kezdeti orvosi igazolás elegend a munkaképtelenségnek és a rehabilitáció értelmetlenségének megállapításához. Más országokhoz viszonyítva Svédországban viszonylag hamar veszi kezdetét a rehabilitáció megtervezésének és a munkába való visszatérési lehet ségek átgondolásának folyamata. hogy az utóbbi juttatásokra álljanak át. vagy a szociális ellátórendszer feladata. hogy a beteg személy tud-e vállalni valamilyen. ± a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A Älépésr l lépésre´ eljárás 5. illetve annak nyomon követésére. lépcs jében meg kell vizsgálni. 28 nap betegségben töltött id után egy részletesebb orvosi igazolásra van szükség. illetve a tüneteket. hogy a személy képességcsökkenései nem olyan mérték ek. és ez a tény nem ösztönzi az embereket arra. ha az orvosi diagnózis és/vagy 124 a képességcsökkenések hatásainak értelmezése nehézségekbe ütközik. hogy rehabilitációs szolgáltatásokra lenne szükség. szociális munkásokból és foglalkoztatási tisztvisel kb l áll. pszichológusokból. hogy a Äpasszív´. A felmérés keretében a társadalombiztosítási intézmény alkalmazásában álló tanácsadó orvossal folytatott megbeszélésre kerülhet sor. Elvileg el fordulhat. Ez tartalmazza: ± a diagnózist (ha rendelkezésre áll). az AMS irányítása alatt álló munkaer -piaci szolgáltatórendszer részét képezik. akkor a rehabilitációs terv elkészítése a Társadalombiztosítási Hivatal (Försäkringskassan) felel ssége. A betegségi juttatások fizetésének nincs hivatalosan megállapított id korlátja. A felmérést általában a Försäkringskassan tisztvisel je végzi. a förtidpension. de a szakpolitikák biztosítják. a munkaer piacon szokásos körülmények között felkínált munkát. A rehabilitációs lehet ségek feltárása. Felmérés ± diagnózis ± a képességcsökkenés/testi és szellemi képességek szabványosított leírása 7 nap után a személy saját orvosának orvosi igazolást kell kiállítania. ha a személy minden kétséget kizáróan nem térhet vissza korábbi munkájához. A munkaer -piaci hatóságokkal folytatott konzultációk nem kötelez ek.

Látható tehát. de az öregségi nyugdíj csak 65 év felett garantált. Intézményi struktúra és személyi állomány Az egészségügyi információkat a személy saját orvosa szolgáltatja. és a társadalombiztosítási rendszer nem befolyásolhatja az orvosi rehabilitációhoz vagy más egészségügyi beavatkozáshoz való hozzájutást. A nyugdíjkorhatár 61 év felett rugalmas. A társadalombiztosítási intézetnél alkalmazott orvos ellen rzi ezeket az adatokat. A förtidspensionra és más juttatásokra vonatkozó döntéseket társadalombiztosítási tisztvisel k készítik el . Az olyan tényez k. A határvonalak átjárhatósága: életkor. A juttatási rendszer elkülönül az egészségügyi ellátórendszert l. akiknek ismeretekkel kell rendelkezniük a helyi munkaer piacról és más lényeges feltételekr l. A tisztvisel fontos szereppel bír. és az igényl választ közülük. E testületeket azonban sok kritikai éri. hogy tanácsot adjon az ügyben eljáró tisztvisel nek. a hiányos munkaképesség orvosi probléma következménye kell hogy legyen. de hivatalosan a helyi társadalombiztosítási testület hozza meg a határozatot (Svédországban 15 biztosítási testület van. hogy a személy számára nincs esély normál körülmények között elérhet állásban való elhelyezkedésre. tesztek. Ha az igazolás nem szolgál elégséges orvosi bizonyítékokkal. A csökkentett munkaid melletti részid s nyugdíjra 61 éves kortól van lehet ség. A társadalombiztosítási intézmény alkalmazásában álló orvos szerepe. amelyek nem állnak kapcsolatban a helyi önkormányzatokkal).) finanszírozásához ugyanakkor rendelkezik pénzügyi forrásokkal.). el ször a rehabilitációs terv kidolgozásakor. A társadalombiztosítási testület tagjai a politikai pártokat és a munkaer -piaci szervezeteket képvisel laikusok. de az igényl t egyszer sem vizsgálja meg. A betegállományban lév épít ipari dolgozókat például a gyógyulás érdekében speciális Ävisszatérít képzési intézetekbe´ küldhetik. A szóban forgó személy saját orvosától további információ is kérhet . de maga a társadalombiztosítási intézet nem rendelhet el saját orvosi vizsgálatot. A gyakorlat szerint az igazolás mind a diagnózist. akit semmi sem kötelez az orvosi ajánlás követésére. Ekkor meg kell állapítani. a végzettség és a lakókörnyezet elvileg csak kivételes esetekben. különösen a rehabilitációs lehet ségek felmérésében. akiknek a foglalkoztathatósága más okból alacsony. mind a tüneteket leírja. Az orvosi igazolást kiállító doktorok az egészségügyi ellátórendszerben dolgoznak. szociális hátrányok A (férfiak és n k számára egyaránt) 65 éves öregséginyugdíj-korhatár elérésekor a Förtidspension megsz nik. els sorban a központi hatóságok részér l amiatt.A Älépésr l lépésre eljárás´ akkor lép utolsó szakaszába. majd az intézkedések nyomon követése során. Az igazi döntési jogok az ügyben eljáró tisztvisel t illetik. A fiatalabb dolgozók esetében alkal - . a kiállító orvostól további információ kérhet . mint az életkor. o. hogy az illet munkaképessége hosszú id re vagy esetleg véglegesen esett-e vissza. de ez attól is függ. és az orvosi és a szakmai rehabilitáció közötti választóvonal távolról sincs egyértelm en meghatározva. A társadalombiztosítási rendszer a szakmai rehabilitáció (képzés. Intézmények: a társadalombiztosítási rendszer kapcsolatban áll a szakmai rehabilitációs szolgálatokkal és finanszírozhat szakmai rehabilitációs programokat. még rehabilitáció útján sem. sajátos körülmények között vehet k figyelembe. hogy ebben a rendszerben az Äegészségügyi bürokrácia´ nem játszik fontos szerepet. hogy a személy ügye milyen stádiumban van éppen az egészségügyi ellátó rendszeren belül ± id be telhet amíg az illet eljut a megfelel szakorvoshoz. amilyen például az alacsony végzettség vagy a készségek hiánya. illetve nem finanszírozhat ilyen intézkedéseket. nem pedig más egyéni tényez é. A tisztvisel rendszeresen találkozik a beteg személlyel. A törvény oksági viszonyt követel meg a diagnózis és a munkaképesség között. A társadalombiztosítási rendszernek alkalmazkodnia kell ezekhez a késésekhez (Svédországi jelentés 2. hogy akadályozzák a társadalombiztosítási szabályok egységes alkalmazását. amikor kiderül. oktatás stb. Az id sebb dolgozók esetében nem lehet egyértelm en elkülöníteni a kimutatható fogyatékossággal rendelkez embereket azoktól.

akiknek az írással és az olvasással. és az igazolás gyakorlata igen változó. Ha valaki IB helyett SSP-t kap. A munkaképtelenné válás folyamata.). amely az illet saját foglalkozásán belül ésszer en elvárható´. Azok számára. általában szakmai rehabilitációra küldik. hogy a juttatás feltételeként nem követelhet meg t lük. de annyira nem csökkent. A mozgási és az ellátási szükségletekre vonatkozó kifizetéseket a 3. A gyakorlatban a GP-k Äritkán ismerik a páciensük foglalkozásával vagy munkahelyével kapcsolatos körülményeket és követelményeket´ (Hiscock és Ritchie. A Äsajátfoglalkozástesztet´ tehát a GP végzi el. akiknek a keresete a fogyatékosság következtében lecsökkent. Alkoholfügg ség: sor kerülhet orvosi igazolás kiállítására a szomatikus diagnózis alapján. Az IB járulékfizetési feltételeinek 2001-es módosítása az SDA-t beolvasztotta az IB-be. akiknek a munkaképessége oly mértékben csökkent. így az IB/IVB -ogosultsághoz nem fizettek elég járulékot. illetve a számolással vannak problémáik. jövedelemtámogatás) rendszer keretében is kaphatnak szociális ellátást. hogy a juttatásokat azoknak a személyeknek kell odaítélni. 2001. Ebben a tekintetben azonban a fogyatékosság a mozgásképességhez és az ellátási szükségletekhez kapcsolódik. amelyet a munkaadó fizet. Az IB-nek három szintje van: rövid távú.125 mazott megközelítésre rányomja a bélyegét az er s rehabilitáció-orientáltság. és azt nem vizsgálják. egy másik juttatás. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Intézkedések A betegség vagy sérülés következtében munkaképtelen személyek számára a f jövedelemtámogató intézkedés az Incapacity Benefit (IB. nagy összeg (legfeljebb 52 hétig). és hosszú távú (52 héten túl). súlyos fogyatékossági segély) állt rendelkezésre. Azokat például. hogy egy bizonyos betegség. rokkantsági juttatás) volt. Az IS-ben részesül fogyatékos személyek további összegekhez (Äprémiumok´) is juthatnak. . rehabilitáció A betegségigazolást az igénylés elején a személy saját orvosa (a GP) állítja ki. Az IB el dje az Invalidity Benefit (IVB. amelynek neve jelenleg személyiképesség-felmérés (PCA). de a rehabilitációs vizsgálat azt is kimutathatja. függetlenül attól. rövid távú. erre és a tanácsok követésére csak ritkán kerül sor. de valamilyen jövedelempótlásban részesülhetnek azok a dolgozók. Részleges munkaképtelenségi juttatás nincs. akik fiatal koruktól fogva fogyatékosok voltak. hogy a személy egészségi állapota milyen hatással van munkaképességére. 18). 28 hét után Ämindenmunka-tesztre´ kerül sor. a Severe Disability Allowance (SDA. Ha az IB igényl je munkanélküli. akkor rá kezdett l fogva a PCA vonatkozik. hogy ne is tudjanak dolgozni (az Egyesült Királyság jelentése. kis összeg (legfeljebb 28 betegállományban töltött hétig fizethet ). Döntések A betegség vagy a sérülés kezdeti 28 hetes id szakában a munkaképtelenséget állapítják meg az adott személy saját foglalkozásához viszonyítva: ÄA saját foglalkozásteszt azt vizsgálja. hogy az illet t érdemes rehabilitációra küldeni. Az egyesült királyságbeli IB útmutatója kimondja. hogy vannak-e kimutatható gondjaik a tanulási képességgel. Habár a GP-k kifejezhetik kétségüket a személy munkaképtelenségével kapcsolatban. illetve testi vagy szellemi fogyatékosság következtében a szóban forgó személy képtelenné vált-e olyan munka elvégzésére. munkaképtelenségi segély). A leromlott egészségi állapot miatt munkaképtelenné vált emberek az általános Income Support (IS. o. Mára az SDA megsz nt. hogy munkát keressenek. Megbetegedése esetén számos dolgozó részesül az els 28 hét alatt az IB legalacsonyabb szintje helyett Statutory Sick Payben (SSP. törvényben el írt táppénz). a munkaadók feladatai. Az IB 1994-ben a különálló betegségi juttatást és rokkantsági juttatást váltotta fel. és tanácsot kérhetnek a BA egészségügyi szolgáltatótól. akkor nem a segélyfolyósító hivatalnak. vagy korábban csak keveset dolgozott. 1. függelék tárgyalja.

± a szokásos elfoglaltságok elvégzésének képességével kapcsolatban a páciensnek adott tanácsokat. és nem fér hozzá a felmérés eredményeihez sem. ± a testi és a mentális képességek szabványosított leírása ± a mindennapi élet szabványosított leírása Ha valamely mentességi feltétel nem áll fenn. s ezek az információk tartalmazzák: ± a munkaképtelenséget okozó f körülmény diagnózisát. Az új IB-igénylésekre vonatkozó statisztikák az ICD-fejezetek alapján csoportosítják a diagnózisokat. Ugyanakkor segélyeket fizet az orvosi és/vagy szakmai rehabilitáción részt vev embereknek. a felmérés alatt tapasztalt magatartás. ± az egészségi állapot fogyatékosságot okozó hatásait. például súlyos mentális egészségi probléma esetén a juttatás jóváhagyható a bizonyítékok BA egészségügyi szolgálatnak történ bemutatása után is. hogy a páciens képes-e elmenni a vizsgálatokra. A GP-t l további információ is igényelhet . A munkaadó a 28 hetes id szak alatt a beteg dolgozót a fogyatékossági diszkriminációs törvénynek és az SSP-vel kapcsolatos kötelezettségek elkerülésér l szóló szabályoknak (amelyekre ritkán történik hivatkozás) megfelel en elbocsáthatja. és az összhangban van a GP által adott orvosi bizonyítékokkal. Ha az önállóan elvégzett PCA-n az ügyfél szükséges számú pontot szerez (lásd alább). jelek és rendellenes klinikai és laboratóriumi leletek IX Érrendszeri megbetegedések XIX Sérülés. az ügyfélnek egy PCA alapján kialakított kérd ívet (IB50) kell kitöltenie. a szakmai rehabilitációt a foglalkoztatási szolgálat. illetve mentális egészségügyi problémák esetén a mentális egészségügyi felmérést. hogy miként telik egy szokásos nap. ± azt. ± arról. A fenti információk.és a csontrendszer. akkor az ügyfél részt vesz a BA orvosi szolgálatainak egészségügyi felmérésén. Bizonyos körülmények között. mérgezés és bizonyos egyéb küls hatások következményei Egy mentességi feltételeket tartalmazó lista lehet vé teszi a BA-döntéshozó számára. ± az egyéb lényeges egészségügyi körülményeket. akkor a juttatás odaítélhet . és a személy funkcionális képességeit jól leíró mutató kiválasztása vagy ellen rzése érdekében végzett klinikai vizsgálatok leletei alapján (lásd alább) a jóváhagyott orvos elvégzi a PCA-t. A kevésbé súlyos mentális problémával rendelkez ügyfelek mentális egészségi felmérésen esnek át. ± a folyamatban lév kezelést és annak eredményét. 126 Az orvosi rehabilitációt az Országos Egészségügyi Szolgálat végzi. a személy állapotának kihatásaira vonatkozó orvosi ismeretek. valamint az ügyfél saját jelentkezési lapja alapján. Ha eltérések tapasztalhatók. ± otthoni helyzet. . hogy az IB-t minden további bizonyíték nélkül jóváhagyja az orvos Med 4 jelentése. vagy ha a PCA nem ad elegend pontot. ± saját beszámoló a problémákról és a funkcionális korlátozottságokról. Az orvosi felmérést vezet jóváhagyott orvos az ügyféllel interjút készít az alábbiakról: ± dolgozói el élet és a munka abbahagyásának oka.hanem a munkaadónak kell az igénnyel kapcsolatban eljárnia. Az új igények legtöbbje a 2000 májusát megel z egy évben az alábbi fejezetekbe esett: V Mentális és viselkedési rendellenességek XIII Az izom. Felmérés ± diagnózis 28 hét után a GP részletes orvosi információkat közöl a segélyfolyósító hivatallal (Med 4). ± kórtörténet. illetve a köt szövet megbetegedései XVIII Máshova be nem sorolt tünetek. A társadalombiztosítási igazgatás egyik típusú rehabilitáció megszervezésében sem vesz részt.

Äidegenek csak nagyon nehezen értik meg a beszédét. általános vélekedés szerint megközelítésük túlformalizált és szabályközpontú. mint ahogy azt a GP-k teszik. és az igénylésekkel kapcsolatban tanácsokat adnak. mindennapi élet. és kevésbé részrehajlóak. ülés. hogy a személy mentális egészségét közvetett módon. A PCA 14 tevékenységet foglal magában: járás. adódtak bizonyos problémák például avval kapcsolatban. a mindennapos élettel és tapasztalatokkal kapcsolatos információk által kell megvizsgálni. (0). mert például saját területükön nincs megfelel . akik bejelentett gyakorló orvosok. Az összhangot azonban azok az orvosok ellen rzik. nem pedig konkrét munkahelyi szituációban. vagy Änincsenek problémái a beszéddel. amelyek jelzik az adott tevékenységbeli korlátozottság gyakoriságát és súlyosságát. A leíró jelz k nagy része mindennapos tevékenységekre vonatkozik (például egy csap kinyitása). amelyek nagyon hasonlítanak az írországi listában található elemekre). A BA orvosi szolgálatokat a szélesebb orvosközösség sokat bírálja. stresszt rés.A PCA-t az 1995-ös Társadalombiztosítási (munkaképtelenségi) rendeletek egyik melléklete rögzíti. akiknek azért rosszak a foglalkoztatási kilátásaik. A határvonalak átjárhatósága: életkor. kontinencia. A beszéd esetében például ilyen jelz k lehetnek: Änem képes beszélni. lépcs mászás. Ez az egyesült királyságbeli szabályok fontos jellemz je. A szerz dtet fél jóváhagyott orvosokat alkalmaz. Habár a fellebbviteli döntések általában a Ämindennapos´ megközelítést támogatták. illetve. akkor a jogosultságról nem orvosi végzettség személy is dönthet. szociális hátrányok A PCA általános vélemény szerint arra szolgál. Az útmutató hangsúlyozza. Intézményi struktúra és személyi állomány A BA egészségügyi szolgáltatásokat szerz déses alapon végzik. hogy a személy képességcsökkenéseit mindennapi életének fényében kell megítélni. érintkezés más emberekkel. hogy a felmérést végz knek nem kell megvizsgálniuk az egyes állásokkal kapcsolatos követelményeket. Az I. hogy az illet a munkahelyi környezetet nem képes olyan mértékben kontrollálni. hogy a jóváhagyott orvosok általában kevésbé érdekkövet ek. hogy az IB-t igényl emberek közül kisz rje azokat. amib l az következik. Ide négy tevékenység tartozik: feladatmegoldás. A juttatások szempontjából a munkaképtelenség küszöbértéke 10 pont a szellemi fogyatékosság jelz i esetén. fennmaradó öntudat. (15). Ha a diagnózis és az igényl saját PCA-ja összhangban van egymással. A fellebbviteli bírók és a megbízottak azonban általában úgy látják. hogy milyen mértékben és milyen gyakran képes a személy egy funkció elvégzésére. mint az ügyfél saját GP-je. «(egyéb elemek. mint az otthoni környezetet. A szabályozás azt sugallja. mint az ügyfelek. hogy a személy milyen munkák elvégzésére lehet képes. akik az útmutatót írják. részhez hasonlóan ezek mindegyikéhez is tartoznak leíró jelz k. A melléklet II. és akik a PCA levezetésére vonatkozó továbbképzésen vettek részt. része a szellemi fogyatékosságokról szól. 127 Minden egyes tevékenységhez több Äleíró jelz ´ tartozik. vagy 15 pont a szellemi és a testi jelz k esetén. de a pontskála és a pontok összesítésének módja a felmérés e részében más. (10). Az orvosi szolgálatok döntéseit nem mérlegelik olyan széles körben. Minden egyes leíró jelz höz pontszám tartozik (például a zárójelben megadott értékek). és azt sem kell jelezniük. és ha a PCA elegend pontszámot mutat.

0 Dohányzás. A rokkantsági juttatás az állami nyugdíjkorhatár elérésekor (jelenleg a férfiak esetében 65 év. szülés és a szülés utáni id szak (O00-O99) XVI A perinatális id szakban kialakuló egyes problémák (P00-P96) XVII Veleszületett testi hibák. és kapcsolat az egészségügyi szolgálatokkal (Z00-Z99) MEGJEGYZÉSEK: A XXI.és az urinális szervek megbetegedései (N00-N99) XV Terhesség. WHO 1992 Képességcsökkenések Az ICIDH-1-ben szerepl képességcsökkenések az alábbi fejezetek alá vannak besorolva: 1 Intellektuális 2 Egyéb pszichológiai 3 Nyelvi 4 Hallási 5 Látási 6 Bels szervi . A kimutatható fogyatékosságok bizonyos mértékig megkönnyítik az igénylés folyamatát.és a csontrendszer. például alkoholizmus. Az állami öregségi nyugdíjnak nem létezik részleges vagy korkedvezményes változata (az öregségi nyugdíjnak nem el feltétele a nyugállományba vonulás. mérgezés és bizonyos egyéb küls hatások következményei (S00T98) XX Megbetegedéshez és halálhoz vezet küls okok (V01-Y98) XXI Az egészségi állapotot befolyásoló tényez k. a n k esetében 60 év) megsz nik. és az orvosi körülmények között. fejezetbeli ÄZ´ kódok az életstílussal kapcsolatos problémákat foglalják magukban.és az immunrendszer megbetegedései (D50-D89) IV A bels elválasztó-rendszer megbetegedései. elváltozások és kromoszómarendellenességek (Q00Q99) XVIII Máshova be nem sorolt tünetek. KÖTET. ha ismer s és Ähagyományos´ diagnózisról van szó. MÓDOSÍTÁS (ICD-10) Az ICD-10 szerkezete I Bizonyos fert z és él sköd k által el idézett betegségek (A00-B99) II Daganatok (C00-D48) III A vér. jelek és rendellenes klinikai és laboratóriumi leletek (R00R99) XIX Sérülés. illetve a köt szövet megbetegedései (M00-M99) XIV Az ivar.2 (V.és szubkután megbetegedések (L00-L99) XIII Az izom. a dohányfügg ség kódja F17. például Z72. az alkoholfügg ség kódja F10. fejezet) ICD-10. Rövidített elbírálásra van lehet ség számos diagnózis esetében. az elbíráló hivatalnok is nagyobb valószín séggel találja az orvosi igazolást és a PCA-t egymással konzisztensnek.munka. fejezet) Z72. táplálkozással és anyagcserével kapcsolatos betegségek (E00-E90) V Mentális és viselkedési rendellenességek (F00-F99) VI Idegrendszeri megbetegedések (G00-G99) VII A szem megbetegedései (H00-H59) VIII A fül és a masztoid megbetegedései (H60-H95) IX Keringési megbetegedések (I00-I99) X Légúti megbetegedések (J00-J99) XI Az emészt rendszer megbetegedései (K00-K93) XII B r. Ez a kimutatható fogyatékosságokra irányuló megközelítés azonban nem tud szigorúan különbséget tenni a (skandináv szóhasználattal élve) Äszociális´ körülmények. tehát nem kell hozzá befejezni a munkát). de egyébként nincsenek különösebb funkcionális korlátozottságaik. 128 Melléklet Az orvosi diagnózisok és a képességcsökkenések szabványos osztályozása A BETEGSÉGEK NEMZETKÖZI BESOROLÁSA ± 10.1 Alkoholfogyasztás. 1.2 (V.

Cordey és L. 1993) a következ fejezeteket tartalmazza: Izom. C. Helsinki. (1997): µFrance¶ in: S. HIVATKOZÁSOK A függelékekben szerepl információk legnagyobb része a nemzeti jelentésekb l származik. illetve törvényi és szabályozási követelményeknek való megfelelés képességében bekövetkez valamely változás. Minist re de l¶Emploi et de la Solidarité.7 Csontrendszeri 8 Testi elváltozás 9 Általánosított.uk/depts/govn/research/disability. orr. szám. . Paris (RMI-kedvezményezettek egészségi állapota és szakmai beilleszkedése. Colección Solidaridad. DREES Tanulmányok és eredmények.fr) Alfandari.és csontrendszer Idegrendszer Légz rendszer Szív.) European Disability Law. szeptember 25±27. érzékszervi és egyéb Ezek a konkrét fejezetcímek ritkán találhatók meg a nemzeti felmérési íveken. 39. konferencián ismertetett tanulmány. ONCE Alapítvány). Afsa. Foglalkoztatási és Szolidaritási Minisztérium. Gyakrabban alkalmazott megközelítés a diagnosztikai címszavak szerint történ rendszerezés.htm. igaz e címek mindegyike részben átfedésben van az összes többivel. Fundacion ONCE. és R. és a diagnosztizált állapotból következ képességcsökkenések fokának felmérésére szolgáló protokollokalkalmazása.gouv. szám. DREES Tanulmányok és Eredmények. amely a fogyatékosságot a következ képpen definiálja: Äaz egyéni. amelyet képességcsökkenés idéz el ´.). USA. E definíció a képességcsökkenésre helyezi a hangsúlyt.. 7. V. hogy ezek a címek szorosabb kapcsolatban állnak az ICD-10 diagnosztikai címeivel. Foglalkoztatási és Szolidaritási Minisztérium. Paris (Feln tt fogyatékosok ellátáshoz való hozzájutás: kombinált orvosi és szociális kritériumok. Madrid (Európai fogyatékossági jog. így a fogyatékosság igen széleskör en és általánosan értelmezhet .brunel. Paper presented to the ISSA Conference on Social Security in the Global Village (ÄA fogyatékossági programok reformja és a munkaer -piaci részvétel Hollandiában (1990±2000): Alapelvek. No 7. No 39. C. DREES Études et Résultats. intézkedések és eredmények a magas fogyatékossági arány elleni küzdelem évtizedében´. Prins (2000): µDisability Programme Reforms and Labour Market Participation in the Netherlands (1990±2000): Principles. Az AMA útmutatója a tartós képességcsökkenések értékeléséhez (Amerikai Orvosok Egyesülete. P.sante. Mu oz Manchado és R. (1999): µÉtat de santé et insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI¶ DREES Études et Résultats. measures and outcomes in a decade of combating high disability rates¶. gége (valamint beszéd) Emészt rendszer Urinális és ivarszerv-rendszer Bels elválasztás B r Mentális és viselkedési problémák Fájdalom Látható. Párizs) (elérhet ség: www. A Társadalombiztosítás a világfaluban c. E. Colin. de Lorenzo (szerk. Beljaars. Minist re de l¶Emploi et de la Solidarité. Escuela Libre Editorial. Pasquier-Doumer (1999): µL¶acc ss l¶allocation aux adultes handicapés: le jeu combiné de crit res médicaux et sociaux.és érrendszer Vérképz dés Látás Fül. A fogyatékosság képességcsökkenés-központú megközelítésének kiemelked példája az Amerikai 129 Orvosok Egyesülete (USA) által kifejlesztett fogyatékosságmeghatározási módszer. amelyek a projekt honlapján elérhet ek: www. mint az ICIDH-1 képességcsökkenési címeivel.ac. szociális és munkahelyi igényeknek.

Párizs). H gelund, Jan (1999): Reintegration policies in the Netherlands and Denmark: The Role of Employers, Danish National Institute of Social Research. Copenhagen. (Reintegrációs politikák Hollandiában és Dániában: A munkaadók szerepe, Dániai Országos Társadalomkutató Intézet). H gelund, J. és T. J. Veerman (2000): µReintegration: Public or Private Responsibility? The Dutch and Danish Reintegration Policy Towards Work Incapacitated Persons¶. Paper presented to the ISSA Conference on Social Security in the Global Village (ÄReintegráció: Az állami vagy a magánszféra felel ssége? A munkaképtelen személyekre irányuló hollandiai és dániai reintegrációs politika´ A Társadalombiztosítás a világfaluban cím konferencián ismertetett tanulmány.), Helsinki, szeptember 25±27.

130
Jardon Dato, E. (2000): µLa valoración médica de la incapacidad para el trabajo (elaboración del listado de enfermedades con la colaboración de las sociedades cientificas)¶ (ÄA munkaképtelenség orvosi felmérése [betegséglista készítése a tudományos társaságokkal együttm ködve]´), Revista de Neurologia (Neurológiai Szemle) 31. kötet, 9. sz., 882±884. old.

131

2. függelék: Definíciók a foglalkoztatási intézkedésekben
Az EU tagállamaiban intézkedések széles köre szolgálja a fogyatékos emberek foglalkoztatását: ± kvóták, esetenként a betöltetlen kvótahelyek miatti bírság; ± id leges vagy állandó bértámogatás, átalakítási segély (amit a munkaadónak fizetnek), és jövedelemfeltöltés (amit a dolgozónak fizetnek); ± képzési és rehabilitációs szolgáltatások és/vagy képzésben és rehabilitációban részt vev személyeknek fizetett díjak és létfenntartási támogatások; ± munkaközvetít szolgálatok, munkára való felkészítés, támogatás interjúkkal, tolmács szolgáltatások stb. Egyéni ösztönz ket, intézményi megfontolásokat is tartalmaz az a folyamat, amelynek során az emberek a foglalkoztatási szolgálatok hatókörébe kerülnek, és amelynek során eld l, hogy hozzájutnake a fogyatékosok különleges ellátásaihoz vagy sem. Nézzük el ször az egyéni ösztönz ket: az Európai Unió egyetlen tagállama sem követeli meg a már fogyatékossági juttatásokban részesül emberekt l, hogy e juttatásokra való jogosultságuk fenntartásának feltételeként tartsanak kapcsolatot a foglalkoztatási szolgálatokkal. Ez azután a fogyatékossági juttatásokban részesül embereket jelent s mértékben el is tántorítja attól, hogy megtegyék. Összességében a nemzeti jelentések azt sugallják, hogy azok, akik felkeresik a foglalkoztatási szolgálatokat, olyan emberek, akik nem részesülnek fogyatékossági juttatásokban, de lehet, hogy már Äúton vannak´ afelé, hogy kapjanak ilyen juttatásokat. Az egyéb (esetleg a tartós fogyatékossági támogatások felé vezet ) pénzbeli juttatásokhoz való hozzáférés feltételei befolyásolhatják azoknak a fogyatékos embereknek a számát, akik igénybe veszik a foglalkoztatási szolgálatokat. Számos állam ad foglalkoztatási szolgáltatásokat, különösen foglalkozási rehabilitációt olyan embereknek, akik esetleg fogyatékossági segélyre lennének jogosultak. Németországban például az Äel bb rehabilitáció, csak azután nyugdíj´ elvét alkalmazzák, míg a dániai önkormányzatokat er teljesen arra ösztönzik, hogy tárják fel az összes munkalehet séget, miel tt megadnák a tartós fogyatékossági segélyre szóló jogosultságot. Az emberek a fogyatékosok számára kidolgozott speciális programok felé terelhet k, ha a munkanélküli segélyhez jutás feltételei olyanok, hogy az érintettek nem tarthatják fenn Ärendes´ fogyatékosstátusukat. A tagországok többségében léteznek olyan feltételek, amelyek el írják a heti minimális óraszámot, amelyet az érintetteknek le kell dolgozniuk, illetve azt az elégséges Ämunkaképességet´, amellyel rendelkezniük kell. Jelent s különbségek vannak az államok között abban a tekintetben, hogy mi történjen azokkal az emberekkel, akik e szabályok következtében kikerülnek a munkanélküli státusból: egyes országokban az érintett személy a fogyatékosok számára fenntartott foglalkoztatási szolgálatokhoz fordulhat, másutt

viszont nem áll fenn ez a lehet ség. Németországban például a személyt Ärehabilitánsnak´ min síthetik, ha a megfelel program rendelkezésre áll; más országokban a szociális segély vagy a rövid távú betegsegély általánosabb cél lehet, legalábbis ha a fogyatékossági segély iránti kérelmet feldolgozzák. Az országonkénti elemzések során e különböz tényez ket úgy foglaltuk össze, hogy áttekintés adtunk az intézkedésekr l, valamint beszámoltunk a bel lük fakadó egyéni és intézményes ösztönz kr l és követelményekr l. Az intézményi feladatokkal és kapcsolatokkal, valamint az egyes rendszerekben való részvétel ösztönz ivel és követelményeivel foglalkozó fejezetekben az elemzés megkísérli kifejteni a foglalkoztatási intézkedések f árama és a tárgyalt, fogyatékosok foglalkoztatására irányuló intézkedések közötti összefüggéseket. Tartalmazza az összes hozzáférhet információt a fogyatékos-besorolással kapcsolatos intézményi ösztönz kr l, összefoglalja a segélyekre vonatkozó szabályokat és az egyéb követelményeket, amelyek befolyásolhatják az egyén abbéli döntését, hogy lépéseket tegyen az intézkedések iránt. A felmérési folyamat többi elemét az alábbi fejezetek foglalják össze: SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Tagjai rendelkeznek-e foglalkoztatással kapcsolatos ismeretekkel, vagy orvosi tapasztalatokkal?

132
SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Mód van arra, hogy a felmér k megfigyeljék az embereket munkahelyükön, speciális munkavégzési feladatok megoldása közben, általános munkahelyi környezetben, védett foglalkoztatásban, rehabilitációs intézetben. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Maguknak a fogyatékos embereknek is szerepük lehet a felmérésben, így alkalmuk nyílhat arra, hogy jelezzék törekvéseiket és preferenciáikat, és meghozzák azt az általánosabb döntést, hogy szeretnék-e, ha fogyatékosnak nyilvánítanák ket, vagy sem. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A munkaadók ösztönözhetik dolgozóikat, hogy kérjék besorolásukat, illetve, hogy képviseltessék magukat a felmér intézmények munkáját irányító testületekben. Az összes információ 2001-re vonatkozik, amikor a nemzeti jelentések íródtak. Ahol szükséges, jeleztük a 2002. január 1. el tt bevezetett változásokat.

AUSZTRIA
Intézkedések
A nemzeti jelentésben tárgyalt intézkedések a következ k: 1. A fogyatékos személyek foglalkoztatásáról szóló törvény (a BEinstG) tartalmazza a kvótarendszert, a diszkrimináció tilalmának szabályait a bérezésben, az elbocsátás elleni védelmet, segélyeket, kölcsönöket stb., a támogatott foglalkoztatásra és a munkaer -piaci integrációt valóra váltó cégekre vonatkozó rendelkezések mellett. Támogatott foglalkoztatás: a munkahely megtalálásához adott segítség a nyitott piacon ± felkészítés a munkavállalásra, foglalkozási továbbképzés, ügyintézés segítése, tájékoztatás stb. a munkaadók számára, hogyan akkomodálják az adott személyt. Munkaer -piaci integrációt valóra váltó cégek: ± korábbi elnevezéssel védett munkahelyek ± az elnevezés megváltoztatása azt hangsúlyozza, hogy a munkatapasztalatnak képessé kell tennie a résztvev ket arra, hogy elhelyezkedjenek a nyitott munkaer piacon. A bérezés stb. az általános kollektív szerz déseknek megfelel en történik. Megjegyzend , hogy a tartományi kormányok saját hatáskörükben is m ködtetnek védett munkahelyeket, foglalkozt tási a terápiás eszközöket stb., gyakorta eltér bérezési szabályokkal, pénzügyi önfenntartással és segélyekkel stb. 2. A munkaer -piaci szolgáltatásokról szóló törvény (AMSG) (1994), amely foglalkoztatási szolgáltatásokat kínál általában a munkaképes korú lakosság számára, különös tekintettel a munkaer piacon hátrányos helyzet ekre és azokra, akiknek a foglalkoztatási lehet ségei másokéval nem azonosak

(3.1. szakasz). Sajátos képzési programok fogyatékosok számára, nagyobb költségvetés intézkedésekkel. Ezen kívül a társadalombiztosítási rendszer és a balesetbiztosító intézet rehabilitációt biztosít azoknak, akik betegség vagy munkaképtelenség miatt kerültek ki a munkából és megfelelnek a min sítési feltételeknek. Ez az intézkedés els sorban az orvosi rehabilitációra irányul.

Intézményi feladatok és kapcsolódások
Az 50% feletti Grad der Behinderung (GdB, a fogyatékosság mértéke) tanúsítására szolgáló hivatalos okmányok több intézménynél is beszerezhet k, így a társadalombiztosító és a balesetbiztosító intézetnél is. Ezen intézetek közrem ködésének hiánya esetén a szociális ügyek szövetségi irodája az

133
illetékes a tanúsításban. A tanúsítás egyes elemeit maguk a védett foglalkoztatók, illetve az integrációs cégek szolgáltatják. Az integrációs cégek a regisztrált fogyatékosokkal foglalkoznak, de ez nem jelenti (a) sem azt, hogy a regisztrált fogyatékos személy automatikusan jogosult lenne elhelyezésre egy integrációs cégnél ± a felvétel a különleges cég földrajzi elhelyezkedését l és attól függ, hogy van-e megüresedés, ezért várólistát alkalmaznak; (b) sem azt, hogy az integrációs cég köteles lenne kizárólag regisztrált fogyatékosokat alkalmazni. Ennél lazább jellemz kkel dolgozik: alkalmazottai 80 százalékának kell fogyatékosokból (30% feletti GdB-vel) állnia, 60 százalékának pedig regisztráltakból (50% feletti GdB-vel). A támogatott foglalkoztatásban elhelyezett embereknek képeseknek kell lenniük a nyitott munkaer piaci beilleszkedésre. A támogatott foglalkoztatást kínálók által elérend cél a sikeres elhelyezkedés. A cégekkel ellentétben ez nem hivatalos formában arra ösztönzi ket, hogy utasítsák el a nehezen elhelyezhet embereket (például munkaképességi minimumkövetelmény állításával) (lásd alábbi 5. pont). Munkaer -piaci szolgálat A munkaer -piaci szolgálat számára a fogyatékosok a Änehezen elhelyezhet k´ (schwervelmittelbar) egyik csoportját alkotják. A Äfogyatékossági út´ választása nem mindig a legcélszer bb. Vannak azonban költségvetési el nyei a fogyatékossági út használatának.

Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei
A fogyatékos-min sítés megszerzése a személyt jogosulttá teszi egy sor intézkedésben való részvételre a BEistG, és bizonyos mértékig az AMSG értelmében. Ezek az intézkedések mind a foglalkoztatásra irányulnak ± azok számára, akiknek nincs állásuk, vagy munkát keresnek, nem sok értelme van, hogy min sítést szerezzenek. Több jel is arra utal, hogy azok, akik regisztráltatni akarják magukat a kvótába, olyan korábban már foglalkoztatott dolgozók, akik fogyatékossá váltak. Elegend Ämunkaképesség´ (Arbeitsfähigkeit) nélkül senki sem lehet egyetlen munkaer -piaci intézkedés kedvezményezettje sem.

Felmérések

A fogyatékos személyek regisztrációja a BEinstG szerint (kvótarendszer stb.)
DÖNTÉSEK, KRITÉRIUMOK ± a képességcsökkenés súlyosságának mérése: Az egyén fogyatékosságának mértékét (GdB) 100 fokozatú skálán mérik; a jogosultság az 50 -es vagy annál magasabb fokozat elérését l függ. A GdB szándéka szerint nem méri a munkaképességet, illetve -képtelenséget. ± korlátozottság a foglalkoztatással összefügg általános tevékenységek ellátásában Azonban nem regisztrálható fogyatékosként az a személy, akinek a fogyatékossága olyan súlyos, hogy munkaer piaci beilleszkedése nem lehetséges. Ezt a döntést a felmér orvos hozza meg (lásd lejjebb). SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az orvosi leleteket a kérelmez nyújtja be, az illetékes intézmény (általában a Szociális Ügyek Szövetségi Hivatala, a BSB) alkalmazásában vagy azzal szerz déses viszonyban álló orvos pedig felülvizsgálatot

hogy jogosulttá váljon az AMSG szerinti különleges támogatásra. akkor ez elegend arra. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A regisztrációs eljárást a fogyatékos személynek kell kezdeményeznie. mentális. a megfelel fogyatékossági százalékokkal. Az orvos jelentést készít a személy egészségi állapotáról és képességcsökkenésér l. de lásd lejjebb az integrációs cégekkel és a védett foglalkoztatással kapcsolatos részt. A nagyobb kategóriákat a munkaer -piaci szolgálat tartja nyilván. Az orvosi jelentés javaslatot tartalmaz arra nézve. de jelenleg (1999 szeptembere óta) csak azt jelzik. BELGIUM Intézkedések A nemzeti jelentésben tárgyalt foglalkoztatási intézkedések a Flamand Alap a Fogyatékos Személyek Társadalmi Integrációjáért intézkedései. hallási. 30%+ mérték fogyatékos). a Vöröskereszt orvosai). figyelembe véve ± az illet jellemz személyes és társadalmi körülményeit. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szükséges kórtörténet tanúsítása. Egyébként a munkaer -piaci szolgálat szakemberei döntenek a Äfogyatékossági út´ választásáról. például a képzési szakemberek véleményét. látási. ± az ügyfél önfelmérését. hogy munkaer -piaci beilleszkedésre nincs lehet ség. 135 A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A személynek bele kell egyeznie a választandó fogyatékossági útba. Egyéb felmérések a BEinstG szerint Integrációs cégek DÖNTÉSEK. de nem méri fel munkaképességének mértékét. például egyes helyeken speciális foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat kínálnak e terület specialistái. hogy a szakembergárda személyre szabott egyéni megközelítést alkalmazzon minden egyes ügyfél esetében. míg másutt e feladatokat az intézmény szakembergárdája látja el. A fogyatékosság jellegének (testi. ajánlást tesz például különleges felkészítésre. A vizsgálatot általában hivatalos tisztiorvos (Amtsärtze) végzi (például Bécsben. A szándék az. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Nincs. ± az esetleges stigmatizáló hatásokat. hogy a személy hol és miként lenne alkalmas munkavégzésre. az RSV a képességcsökkenések részletes (725 tételes) listája. Jelent s regionális különbségek léteznek a Äfogyatékossági út´ alkalmazásában. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felmérést a lehetséges célravezet munkaer -piaci (például képzési lehet ségek) intézkedések fényében készítik. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A GdB-felmérésben nincs szerepük.végez. A különféle százalékok és képességcsökkenések megfeleltetésére külön szabályok szolgálnak. A munkaer -piaci szolgálat személyi állománya régiónként változó. KRITÉRIUMOK Ha valaki BEinstG szerinti felmérése eredményes (regisztrált fogyatékos. 134 SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Az orvosi jelentés a Richtsatzverordnung (RSV) rendelkezései alapján készül. kivéve a fent említett esetet. ± mások. Hasonló intézkedéseket m ködtetnek más regionális alapok . amikor a fogyatékosság olyan súlyos. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs. hogy a személyt miként regisztrálták. tanulási) megjelölésére munkaer -piaci statisztikák használatosak. különösen a mentális betegségekkel küzd emberek esetében. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Nincsenek különleges eszközök.

mint a Änormál´ munkanélkülieknek. akik kivonták magukat ebb l a munkából. testi vagy érzékszervi képességek miatt´. ± jeltolmácsszolgálat és más segítség. például elhelyezkedési nehézség ± Súlyos diagnózis hiányában. ± Korlátozottság a foglalkoztatással összefügg általános tevékenységek ellátásában A foglalkoztatási intézkedések területén azt mérik fel. Ez azonban nem jelenti a munkanélküli segélyb l való kikerülést. A Flamand Alap a beavatkozások széles körét finanszírozza. épp ellenkez leg. de megjegyzend . Az utóbbi egy újabb intézkedés. mint a CAO-26. attól . Ehelyütt csak a foglalkoztatási intézkedéseket tárgyaljuk. 1991. mivel a támogatás mértéke állandó (a szóban forgó ágazatban érvényes minimálbér 30 százaléka). hogy a személy csökkent munkaképessége milyen mértékben akadályozza az illet munkaer -piaci integrációját. amilyenek például a foglalkoztatási börzék. akkor az igényl nek bizonyítania kell. a munkanélküli segély hosszabb ideig folyósítható a nehezen elhelyezhet knek. és ezek az er feszítések több esetben a Flamand Munkaközvetít Szolgálat és a Flamand Alap a Fogyatékos Emberek Társadalmi Integrációjáért közös er feszítései voltak. KRITÉRIUMOK A kérelmez akkor min sül Äfogyatékos személynek´. csökkent szellemi. flamand integrációs segély). hogy rendszeres munka találására irányuló kísérleteket tett. pszichikai. Ezeket azonban nem kísérte semmiféle szankció azokkal szemben. annál több ember számára valószín síthet .is. Az Országos Foglalkoztatási és Elhelyezési Szolgálat (RVA/ONEM) kezeli a munkanélküli segélyeket. de azok kudarcot vallottak. hogy milyen lehet ségek állnak rendelkezésre. Intézményi feladatok és kapcsolatok A munkaügyi szolgáltatások átruházott feladatok Belgiumban. ha a fogyatékosságot úgy definiálják. ± védett foglalkoztatás. hogy az ellátásokért folyamodó és végül azokra a jogosultságot el is nyer emberek száma attól függ. amely más. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nincs kimondott kapcsolat a fogyatékosoknak adott foglalkoztatási szolgáltatások és a jövedelempótló intézkedések között. ± A hátrányos helyzet mutatói. például ha a személy állapota enyhének min sül. Az alaptól foglalkoztatási segélyt kér személyek tipikusan a munkanélküli segélyen lev k. Ezek az intézkedések a következ k: ± bértámogatások. január 1-jét l a Nemzeti Alap a Fogyatékos Személyek Társadalmi Rehabilitációjáért feladatait is átruházták rá. ± szakképzés. hogy az ugyanezen alap által kínált egyes szociális szolgáltatások valójában foglalkoztatási intézkedésekként m ködhetnek. A jelentés megállapítja. míg a CAO-26 esetében a bér 5 és 50 százaléka között mozog. ± Korlátozottság egy bizonyos munka ellátásában. ÄMinél több fajta ellátást és szolgáltatást fejleszt ki az alap. 136 Felmérések DÖNTÉSEK. ilyen például az emberek elhelyezkedéséhez adott segítség. A támogatott foglalkoztatásnak két rendszere van: a CAO-26 (26-os kollektív bérmegállapodás) és a VIP (Vlaamse Inschakelingspremie. A Flamand Alap és regionális partnerei intézményileg elkülönültek más olyan foglalkoztatásösztönz intézményekt l. A regionális állásközvetít szolgálatok a fogyatékosokat Änehezen elhelyezhet knek´ min síthetik. de az 1991-es átruházási reform óta nincsenek elhelyezési feladatai. hogy adminisztratív szempontból fogyatékos-besorolást kap´ (Belgiumi jelentés 13. Az utóbbi években fokozott er feszítések történtek a tartósan munkanélküli emberek Äaktivizálása´ érdekében. például a Vallon Alap (AWIPH). mint Ähosszantartó és lényeges korlátozottságot a társadalomba való beilleszkedésre. Belgiumban munkanélküli segélyt az iskolából kikerül k és a korábban munkában állók kaphatnak. az egészségügyi szolgáltatásokat és felszereléseket is ideértve. old.).

A rugalmas állások olyan állások. 137 A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A fogyatékos személy azzal indítja kérelmét. Az alapból adott segélyek minden formája elvben egyéni döntést igényel a bizottságtól. A VIP-segély ügyintézésébe a felügyelet nem folyik bele. hogy az illet személy munkát talált volna. ha a személy siket. és a Munkajogi Felügyelet helyszíni ellen rzést is tart. Preferencia a fogyatékos dolgozók számára a közszolgálati szektorban: . A VIP esetében a teljesítménycsökkenés mértéke nem környezetfügg : ezt a státust az általános felmérés után adják. Vannak Ävédett állások´ is. A Äjegy´ felhasználatlanul is maradhat. vagy különleges szolgáltatás formájában. mert például a jegy tulajdonosának éppen nincs munkája. nevezetesen a Munkajogi Felügyeletre. amely a szakmai rehabilitációról és a Ärugalmas állásokról´ rendelkezik. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Egyes esetekben. DÁNIA Intézkedések A nemzeti jelentésben tárgyalt intézkedések a következ k: Törvény az aktív szociálpolitikáról (1998). hogy támogatást kérjen e személy miatt. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A gyakorlatban a Munkaügyi Felügyel ség CAO-26-segélyr l hozott döntése gyakran a munkaadóval folytatott tárgyalások témája. akkor az általános felmérés eredménye semmissé válik. akkor a képességcsökkenés tanúsítása önmagában is elegend a vonatkozó intézkedéshez (jeltolmács segítsége a munkahelyen). amely meghatározza a munkaadó által a fogyatékos munkavállalónak egy bizonyos munkakörben fizetend CAO-26-támogatás mértékét. A CAO-26 esetében a teljesítménycsökkenés mértéke környezetfügg (egy bizonyos munka környezetének körülményei között mérik). ha a személy a rendes munkaid egyharmadában dolgozik. E segítség lehet elhelyezés védett munkahelyen. és eléggé fogyatékos-e ahhoz. hogy a dolgozó által az adott munkában elért teljesítmény mennyire marad el a normál teljesítményt l. vagy általános. 75 százaléka mértékéig (a 25 százalékos sáv 2003-ban megsz nik). például.függ en. hogy azok a bels döntési folyamatot segítsék. 50. lehet munkahely-adaptáció. amelyekhez bértámogatás jár. a munkaadó. az erre felhatalmazott nonprofit szervezeteknél dolgozó multidiszciplináris munkacsoportok által szolgáltatott információk alapján. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Kezdetben a felmérési eljárás Äkörnyezeten kívül´ történik. vagy a munkaadónak adott bértámogatás. Azonban amint az illet személyt el tudják helyezni. Egyes esetekben azonban a szabályokat úgy fogalmazták meg. vagy a védett munkahelyek be vannak töltve. a minimálbér 25. hogy a munkaadója bértámogatást kapjon miatta stb. amely ezt a döntést egyéni igényfelmérés alapján hozza. Az érintett személy így Äjegyet´ kap egyik vagy másik ellátásra. hogy kéri a Flamand Alap segítségét munkaer -piaci beilleszkedéséhez. Ha a személy nem bizonyul a különleges ellátásra jogosultnak. A különleges intézkedésekre való jogosultság megállapításához más résztvev kre is szükség van. és fellebbezés esetén felülírhatók. noha joger vel nem rendelkeznek. A CAO-26-segély esetén a Äjegyet´ újra ellen rzik. hogy a személy képes-e védett munkahelyen dolgozni. vagy a munkahely az alaphoz fordulhat. de esetleg még az el tt. és annak megállapítására irányul. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az általános jogosultságot multidiszciplináris bizottság méri fel. amelyekkel 50% támogatás jár. A törvény a foglalkoztatott fogyatékos személyek kompenzációjáról (LCPDE) az alábbiakról rendelkezik: 1. Például az iskolából kikerül k számára elérhet vé tett intézkedések els fokon az ügyfél iskolázottsági szintjén és el életén alapulnak.

de esetenként teljes munkaid s is. Akiknek az elhelyezkedési lehet ségei fogyatékosság miatt. A fogyatékossági központ definíciója szerint akkor beszélhetünk fogyatékos személyr l. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Az aktív szociálpolitikáról szóló törvényt az az óhaj motiválja. Jelent s szabadsággal rendelkeznek a döntések meghozatalában. amelyben a csökkent funkcionális képesség embereket olyan módon kompenzálják. hogy mi legyen a megfelel intézkedés (aktivizálás. A helyi önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a rehabilitációs intézkedések és a segélyek odaítélése terén. az egyéb intézkedéseket pedig a helyi önkormányzatok. elhelyezkedési nehézséggel küzd csoporttal. Az LCPDE-intézkedések a testi fogyatékos emberekre irányulnak. 138 A hatályos rendelkezések hangsúlyt helyeznek a foglalkoztatási lehet ségek felderítésére a fogyatékossági nyugdíj odaítélését megel z en. rendszerint heti maximum húsz órányi. 2. hogy csökkentse a segélyt igényl emberek számát. 4. KRITÉRIUMOK Az LCPDE saját felhasználói csoportjának a Äfogyatékos emberek´ definíciót adja.). de további definíciót nem alkalmaz. amikor megemlít néhány különleges körülményt (vakság stb. aki az önkormányzatnál támogatásért jelentkezik. amelyet kompenzálni kell. és biztosítsa a segélyt igényl k munkakeresésre ösztönzését. Személyi támogató rendszer. ezen belül a fiatal munkanélküliekre összpontosít. A törvény kiterjed mindenkire. a fejezetet megtárgyaló szervezettel egyetértésben. Intézményi feladatok és kapcsolódások Az LCPDE-t a foglalkoztatási szolgálat adminisztrálja. A szociális fejezet (amely eltér szabályokat tesz lehet vé a csökkent munkaképesség emberek foglalkoztatása esetén) hatálya alá es foglalkoztatásról a munkaadó dönt. mint a többi. mivel a támogatást a központi kormány fizeti. A védett állások azonban (amelyek alapján a munkaadó 50 százalékos támogatást kap) a fogyatékossági nyugdíjban részesü emberek számára l vannak fenntartva..) miatt korlátozottak. Az intézkedés f célcsoportját a munkanélküliek alkotják. akik egyébként rehabilitációs segélyt vagy szociális segélyt kapnának. amely lehet vé teszi számukra. azok között az önkormányzatok tesznek különbséget annak az eljárásnak a keretében. pszichikai vagy értelmi funkciócsökkenés áll fenn. rehabilitáció stb. A fogyatékos emberek központi szervezete. Munkavégzési segítséghez. amely definíció igyekszik magában foglalni a kompenzáció elvét. ha a személy funkcióját összehasonlítható élethelyzetben más állampolgárokéval azonos mércével akarjuk . ± alkalmazzák azonban a törvényt a standengedélyek és taxivezet i engedélyek kiadásánál. amely során eldöntik. Bizonyos mértékig az LCDPE is ezt a felfogást tükrözi. lásd alább). kivéve a személyes támogató rendszerek esetében. 3. A DCODP olyan kompenzációs modell mellett tör lándzsát. és rehabilitációs szakpolitikai intézkedések végrehajtása során. a DCODP nem kér megkülönböztetett bánásmódot az aktivizációs.± a gyakorlatban csak kevés intézmény alkalmazza a preferenciatörvényt a kinevezéseknél. hogy a másokra alkalmazottal azonos mérce szerint m ködjenek. A munkát keres fogyatékos emberekkel bizonyos értelemben ugyanúgy bánnak. Felmérések LCPDE MEGHOZANDÓ DÖNTÉSEK. eszközökhöz és hozzáférés megkönnyítéséhez adott kifizetések rendszere. Pénzügyileg er sen ösztönzik ket Ärugalmas állások´ m ködtetésére olyan emberek számára. szenvedélybetegség stb. ha ± testi. Az esélyegyenl ségi központ is el állt egy fogyatékosságdefinícióval. illetve más természet problémák (iskolázottság hiánya. mert a központ szerint ez az elv áll az LCPDE mögött. Jégtör rendszer: támogatórendszer újonnan munkába lép fogyatékosok számára.

amely során eldöntik. Orvosi igazolás szükséges. ± korlátozottság áll fenn egy bizonyos munka elvégzésében. akkor a fogyatékos személynek az LSPDE szerinti intézkedéseket kell választania. amelyek értelmében a nem százszázalékos állapotban lev emberek is felvehet k. szenvedélybetegség stb. A törvény kiterjed mindenkire. A munkaképesség definíciója: Äaz a képesség. Ez a kezdeményezés a Ämeggy zés´ eszközével akarta el mozdítani a fogyatékos emberek foglalkoztatását. ± ha fennállnak a hátrányos helyzet mutatói. amely lehet vé teszi a munkaer -piaci igényeknek való megfelelést. munkahelyen jelentkez korlátozottságokra. A további intézkedések tekintetében nincs részletes útmutatás a felmérésre vonatkozóan.mérni. A támogatást igényl személy szükségszer en nehezen elhelyezhet . Azok között. hogy az intézkedések inkább az önkormányzati döntéseket befolyásoló pénzügyi ösztönz i rendszerre támaszkodnak. például az álláshoz jutás nehézsége. hogy a szolgáltatás megfelel-e az érintett személy igényeinek. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A kulcsfontosságú döntéseket szociális munkások hozzák. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A személyes támogatási intézkedések konkrétan három képességcsökkenést neveznek meg: látáscsökkenés. A munkában kapható támogatás jellegét és mértékét gyakorta az illet személy által a szóban forgó munkában tanúsított képesség megfigyelése alapján . ezt az érintett személy saját orvosa adja. aki tartósan beteg. rehabilitáció stb. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A foglalkoztatási irodák fogyatékossági szaktanácsadókat alkalmaznak. aki az önkormányzatnál támogatásért jelentkezik. hogy mégis megtegyék ezt. halláscsökkenés és testi funkciók korlátozottsága (ez utóbbi konkrétan végtagbénulást stb. rendelkeznie kell egy rehabilitációs tervvel. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A munkahelyi támogatások odaítélése attól függ.) miatt korlátozottak. az önkormányzatok tesznek különbséget annak az eljárásnak a keretében. illetve más természet problémák (iskolázottság hiánya. akiknek az elhelyezkedési lehet ségei fogyatékosság miatt. mint a központilag meghatározott szabályok és eszközök alkalmazására. A vállalatok társadalmi felel ssége kampány keretében igyekeztek rávenni ket arra. akiket eredetileg A vállalatok társadalmi felel ssége kampánnyal összefüggésben neveztek ki. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Ha az Äaktivizáló´ intézkedések kötelez ek. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Mindenkinek. hogy mi legyen a megfelel intézkedés (aktivizálás. Az Aktív szociálpolitikáról szóló törvényben el írt intézkedések DÖNTÉSEK Az aktív szociálpolitikáról szóló törvény rendelkezik a csökkent munkaképesség ek rehabilitációjáról és számukra rugalmas állások biztosításáról. azaz különféle konkrét feladatok elvégzését jövedelemszerzés céljából´.). 139 A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A munkaadókat jogszabály nem kötelezi az LCPDE-intézkedések végrehajtásának megkönnyítésére. jelent). azaz normál feltételek mellett nem tud munkához jutni. a rehabilitációs intézetek megfigyelhetik és felmérhetik az igényl t. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Megjegyzésre érdemes. Az LPCDE szerinti intézkedések ± különösen a munkahelyi adaptáció ± jellegüknél fogva ráirányítják a figyelmet az egy bizonyos munkában. és Äszociális fejezetek´ beiktatását a kollektív szerz désekbe.

hogy van-e egyáltalán értelme a fogyatékosként történ regisztrációnak. FINNORSZÁG Intézkedések A nemzeti jelentésben tárgyalt foglalkoztatási intézkedések a foglalkoztatási szolgálatról szóló törvény és a foglalkoztatási szolgálatra vonatkozó rendelet körébe tartoznak. ± próbaid s munka támogatása. és az alábbi intézkedéseket foglalják magukba: ± különleges segítség elhelyezéssel és szakmai tanácsadással. és gyakran megfelel bbeknek is bizonyulhatnak. ± támogatások munkaadóknak: az állás 24 hónapig támogatható (szemben a munkakeres k más csoportja. amint azt fentebb már leírtuk. illetve ASLAK). hogy kiegészít szolgáltatásokat tegyen elérhet vé számukra. amelyek esetében egy minimális (általában 5 hónapos) munkanélküli id szak szükséges ahhoz. A foglalkoztatási szolgálat központi intézkedései és a munkaer piacon hátrányos helyzet egyéb csoportok érdekében tett intézkedések közötti kapcsolatok fontosak ± a központi intézkedések a fogyatékos emberek számára hozzáférhet k. akiket a munkaképesség csökkenése fenyeget (finn rövidítéssel TYK. hiszen a fogyatékos munkakeres k sokkal rosszabb helyzetben vannak például a munkanélküliség id tartama tekintetében. a képességcsökkenés súlyosságának megfelel en. Egyes szerz k megkérd jelezték még azt is. Ebben az esetben a fogyatékosságdefiníció képességcsökkenés-függ . képzés stb. A védett munkahelyekr l a helyi önkormányzatok és a nem kormányzati szervezetek gondosk odnak. mint a speciális szolgáltatások. f leg társadalmi integrációs és befogadási intézkedésként m ködik például a szellemi fogyatékos emberek esetében. amely a foglalkoztatott. szemben más célcsoportokkal. Az intézkedésekben való részvétel ösztönzése és követelményei . amilyen intézkedés például a munkahely adaptálása. A regisztráció gondolata nem arra irányul. amely a Munkaügyi Minisztérium ellen rzése alá tartozik. például a tartósan munkanélküliek esetében alkalmazott 6 hónappal) és a támogatás a munkakeresés megkezdését l fizethet . a foglalkoztatás-függ fogyatékossági pótlék. amely kapcsolódik a társadalombiztosításhoz. hogy foglalkoztatott maradjon tartós betegsége. Az önkormányzatok biztosítják a drog. Van számos más. illetve. vagy álláskeres fogyatékosok számára nyújt kompenzációt a fogyatékosságuk által okozott többletköltségeikhez. igen csekély szerepet játszik a foglalkoztatáspolitika eszközeként. illetve fogyatékossága kezdete után is. a foglalkoztatással összefügg intézkedés. és a kompenzáció háromszint . A társadalombiztosítás finanszírozza a szakmai rehabilitációt azok számára. A f el ny a 24 hónapos segélyhez való gyors hozzájutás. akik munkaképessége csökkent.. Intézményi feladatok és kapcsolódások Az itt bemutatott juttatásokat a foglalkoztatási szolgálat kínálja. a fiatal munkanélküliek. hogy szegregálja a fogyatékos munkakeres ket. Finnországban a védett foglalkoztatás számos formában hozzáférhet . A fogyatékosként történt regisztráció el nyei mára már megkérd jelezhet vé váltak. Egy másik intézkedés. képzésben részt vev . hanem arra. Különösen fontosak azok az intézkedések. A foglalkoztatási szolgálat tevékenységének középpontja más csoportok (a tartósan munkanélküliek. amiket együttesen munkaképességfenntartásnak (MWA) hívnak. a bevándorlók) felé tolódott el. Továbbá: a regisztráció stigmatizáló hatású lehet. amelyeknek nincs sok kapcsolatuk a foglalkoztatási szolgáltatásokkal. amelyek lehet vé teszik az érintett személy 140 számára. ± képzési segélyek.döntik el. hogy a támogatás adható legyen.és az alkoholfügg kkel való foglalkozás hátterét.

akinek megfelel en felismert testi vagy szellemi képességcsökkenés következté ben a munka biztosítására. hogy a szakmai pályairányításban csökkent a Äfogyatékos út´ használata. azonban a végrehajtás id be telik. A helyzet ma már változik. és a segélyek felvétele között nagy különbségek lehetnek. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Nincsenek szabványosított eszközök: a foglalkoztatási szervezet nagyon rugalmasan m ködik. 141 Felmérések DÖNTÉSEK. Néha el fordulhat. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az ügyfél hozzájárulása nélkül nem történik bejegyzés a fogyatékossági aktába. a foglalkoztatási szolgálatnál regisztrált nem munkanélküliek pedig várhatóan munkanélküliek lesznek). például a végtag elvesztése érdektelen. A képességcsökkenés önmagában nem elegend a min sítéshez: szükséges. A foglalkoztatási szolgálat orvosi szolgáltatást nem kínál. A funkcionális korlátozottságokat akkor veszik figyelembe. A különféle szakemberek szerepe: a szaktanácsadásban részt vev pszichológusok a fogyatékosság kiterjeszt definíciójával dolgoznak. ha arról akarnak megbizonyosodni. Rends zerint a fogyatékos személy nem veszíti el a munkanélküli segélyt elégtelen munkaképesség miatt. ha alapos ok nélkül elutasítja a foglalkoztatási szolgálat által felajánlott állást. vagy a munkavégzésre való alkalmasságot fogyatékosság miatt.Azok az 50 év felettiek. hogy hozzájussanak a foglalkoztatási szolgálat által a fogyatékosok számára kínált szolgáltatásokhoz. hogy a fogyatékossá min sítés az ügyfél javát szolgálja. mert a nyugdíjpolitikát az id skorú munkakeres k munkaer -piaci problémáinak megoldására használják. de még korai lenne e fejlemények kimenetelét a fogyatékosok szempontjából kommentálni. A nyugdíjpolitika és a foglalkoztatáspolitika közötti egyéni szint kölcsönös kapcsolat következtében a munkanélküli segélyek és a nyugdíjak akár egymás helyébe is léphetnek. nem éreznek ösztönzést arra. akik a korai nyugdíjazási rendszer keretében megindították a korai nyugdíjba vonulásukhoz szükséges eljárást. de tanácsot ad a munkakeres knek az orvosi segítség igénybe vételére és annak dokumentálására vonatkozóan. Az igazolást a kérelmez nek kell megszereznie. orvosi jelentéseket nem készít. hogy az érintett személy fogyatékosként regisztrálva van. hogy a hozzáférhet intézkedés megfelel -e az ügyfél számára. Azonban ugyanúgy. hogy a személy foglalkoztathatósága is érintett legyen. annak az elvnek az alapján. miszerint a fogyatékos Äaz a személy. er teljes hangsúlyt kapott a munkaer ben való részvétel növelése. Az MWA-ban (a munkaképesség fenntartásában) azonban a munkaadók szerepe kulcsfontosságú. ha az illet tudományos elméleti munkát végez. Az ICD-kódokat megtartották és felhasználják a szolgálat éves statisztikáiban. ILO-egyezménynek. megtartására és az el menetelre való kilátásai lényegesen romlottak´. és mint ilyen. fogyatékosságinyugdíj-jogosultsággal rendelkezik. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A munkaadónak általában nincs szerepe a foglalkoztatási szolgáltatásokban (a fogyatékos munkakeres k többsége munkanélküli. ha diagnosztikailag dokumentálva vannak. mint bármely más munkakeres . SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A személyes egészségügyi problémákat orvosi igazolással kell dokumentálni. és kedvez tlen hatást gyakorolnak a munkaképességre. 1998-tól orvosi diagnózis is szükséges. kivéve. FRANCIAORSZÁG Intézkedések A nemzeti jelentésben tárgyalt foglalkoztatási intézkedések olyan jogi lehet ségek összességét alkotják. KRITÉRIUMOK A fogyatékos emberek definíciója megfelel a 159. Ez azért van. ami az egyik oka lehet annak. elvesztheti a segélyt. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs lehet ség a környezetben történ megfigyelésre. amelyek megkönnyítik a munkához jutást és a munkában maradást a travailleur handicapé .

amelynek maximális id tartama 6 hónap. 3. azt sugallja. hozzájuk kapcsolódó olyan szervezetekkel. hogy állást szerezzen. ha ± TH-nak min sített dolgozókat alkalmaz. hogy külön szervezet (COTOREP) létezik a felmérések elvégzésére. 142 A vállalatok csökkentett bért fizethetnek a B és a C kategóriában (el bbiben a normál bérnél 10 százalékkal. de fogyatékosságuk mértéke nem elegend ahhoz. amilyen például az ANPE (a foglalkoztatási szolgálat). Kapcsolódás a foglalkoztatási szolgálat intézkedései és a munkaer piacon hátrányos helyzet más csoportokat célzó intézkedések között: a helyzet. a fogyatékos dolgozó) számára. a dolgozók számára képzési pótlék fizethet . A TH felmérése három fogyatékossági kategóriában történik: A (enyhe). A foglalkoztatás f áramában: ± GRTH (források biztosítása a fogyatékos dolgozók számára): a munkaadó a TH-nak teljes bért fizet. akik elérték a betegsegély-jogosultsági id szak (3 év) végét.fr). az emberek TH-vá min síttethetik magukat. és külön alap (AGEFIPH) áll rendelkezésre a fogyatékosok foglalkoztatásának el mozdítására. akik felhasználták a munkába való részleges visszatérést segít támogatást is. amelynek bevétele a kvóta teljesítésének elmulasztása miatt fizetett bírságokból származik. Az AGEFIPH kezeli a GRTH-t. . és a védett munkahelye k (centre d¶aide par le travail. CAT) a fokozottabb mértékben fogyatékosok számára. akinek testi vagy szellemi képességei elvesztése.asso. A védett foglalkoztatásban (ETP) kiegészítések is fizethet k. képz intézményekkel és más. a foglalkoztatási szolgáltatások f áramába tartozó szolgáltatóval. a dolgozók akkor folyamodhatnak TH-min sítésért. B (mérsékelt) és C (súlyos). Továbbá megállapodásokat köt a nagyobb munkaadókkal. amely a foglalkoztatási szolgáltatásokat kínálók hálózata (hozzá tartozik az EPSR és az OIP). Felmérések DÖNTÉSEK. SZEMPONTOK A TH Äolyan személy. vagy legalább kétharmados fogyatékosság miatt esedékes fogyatékossági járadékot kapnak (a társadalombiztosító intézett l). Intézményi feladatok és kapcsolódások A fogyatékos emberek foglalkoztatásának el mozdításáért felel s legnagyobb szervezet a AGEFIPH (lásd: agefiph. ha nem tudják elvégezni jelenlegi vagy korábbi munkájukat. Mindazonáltal az AGEFIPH szerz déseket kötött néhány. hogy a fogyatékosokat célzó intézkedések teljesen elkülönülnek az intézkedések f áramától. Az a személy. nagyobb arányban. A szakképzésben az oktatók számára díj. és más kiadási programokat. utóbbiban 20 százalékkal kevesebbet). Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nincsenek kapcsolatok az ellátó rendszerrel. A TH beleszámít a foglalkoztatás f áramában m ködtetett kvótába. ± szerz dést köt védett foglalkoztatást (ETP) biztosító intézményekkel. ± bírságot fizet az AGEFIPH-nek. hogy fogyatékossági nyugdíjat kapjanak. továbbá finanszírozza a Cap emploi hálózatot. Ezek az intézkedések a következ k: 1. ha legalább 10 százalékos fogyatékosságot okozó munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés érte ket. Akárcsak a COTOREP általi min sítés esetén. A védett foglalkoztatás körébe tartoznak a Äszociális cégek´ a kevésbé súlyosan (a normál munkaképesség egyharmados vagy annál nagyobb mértékéig) fogyatékosok számára. A munkaadó a kvótával kapcsolatos kötelezettségeinek akkor tesz eleget. vagy elégtelensége miatt ténylegesen csökkentek a kilátásai arra. illetve állásban maradjon´. 2. ezen belül is f ként azokra. Ez különösen azokra a dolgozókra vonatkozik. ± megállapodást köt az AGEFIPH-pel (lásd alább).(TH. de a bér egy részére refinanszírozást kap (bérkiegészítés). (1996 óta). ± munkábaállási bónusz (prime a l¶insertion) a munkaadó és a dolgozó számára.

143 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az els orvosi nyilatkozatot a kérelmez által választott orvos adja ki. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Ha valaki nincs foglalkoztatva. amely a végs döntéseket hozza. Az egyes osztály méri fel az emberek munkaképességét. aki nem áll kapcsolatban a COTOREP-pel. a kvóta viszont a Äsúlyosan fogyatékosokat´ (Schwerbehinderte) és az Äazonos .) A kérelmet azonban beadhatja olyan személy. hogy ösztönzi a munkaadókat a fogyatékos dolgozók beazonosítására. egyetlen üres munkahely sem. a COTOREP egyes osztályánál kéri felmérését TH-nak min sítése céljából. a nyugdíjintézetek és az önkormányzatok (Sozialamt. akit már foglalkoztatnak. sok esetben Äa foglalkoztatás f árama felé mutató irány a munkanélküliiroda felé mutató irányt jelenti. A szakszervezetek mellett a munkaadók képvisel i is jelen vannak a bizottságban. vagy jövend munkavállalóikat a kérelem benyújtására. vagy egy bizonyos munkára alkalmasnak tartanak. Jugendamt) által finanszírozott rehabilitációs szolgáltatások. akik eredetileg nem TH besorolásúak voltak. A kvóta egyik hatása az. hogy a kérelmez nek személyesen kell el terjesztenie ügyét és megvitatnia a megfelel irányítást a bizottsággal. hogy ösztönözzék munkavállalóikat. például hosszabb képzési id szak a fogyatékos emberek részére. A TH-kérelmek esetében ez az orvos lehet az üzemi orvos. hogy a kérelem az egyes. 26. vagy jogosultságot szerezni segélyekre (ett l függ. A COTOREP által kijelölt irányban esetleg aktuálisan nincs semmi lehet ség. esetleg védett foglalkoztatás felé stb. a gyakorlatban az ilyen találkozók igen ritkák. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A felmérést igényl k megjelölik. NÉMETORSZÁG Intézkedések A f foglalkoztatási intézkedések a fogyatékosok számára Németországban a következ k: ± a foglalkoztatási szolgálat (BA). ha a fogyatékosság kezdeti jeleit tapasztalják magukon. A technikai stáb azonban megvitatja az esetet a kérelmez vel. akiket tágabb értelemben fogya- 144 tékosként definiálnak. hogy a foglalkoztatás f árama felé kér irányítást. ± a kvóta és a hozzá kapcsolódó kiegészít intézkedések. ha a kérelmez személy munkaképessége nem eléggé csökkent. munkapszichológusokból. amelyek nyilvánosan hozzáférhet ek. így a COTOREP felméréseit az a bírálat éri. Noha a munka törvénykönyve úgy rendelkezik. A gyakorlatban a hatáskört gyakran a COTOREP technikai személyzete gyakorolja. A stáb specialistáktól további információkat szerezhet be. ha a kérelmez munkavégzését a COTOREP lehetetlennek látja. szociális munkásokból és a munkanélküliségi iroda személyzetéb l áll. akkor nincs mód a munkahelyi környezetben történ megfigyelésére. akkor azt jelöli meg. nem használja az Äútmutató százaléktáblát´ (lásd WP1). illetve. Például a bérkiegészítés megszerzéséhez szükséges eljárás leírása tartalmazza. (franciaországi jelentés. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A munkaadók fontos szerepe az. ha pedig a kérelmez már TH. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A szakmai pályairányítással foglalkozó egyes osztály a felmérésekhez nem használja az útmutató százaléktáblát. A COTOREP visszautasíthatja a kérelmet. vagy a képzés. vagy a kettes osztályhoz kerül-e). S t. hogy a munkaadók pénzügyi támogatást szeretnének az olyan dolgozók miatt. hogy meglehet sen elvontak. ± a BA által kínált általános képzési szolgáltatások kiterjesztése. old. különben bírságot kell fizetniük. Az AGEFIPH-tanácsadásból világosan kit nik. Els fokon a benyújtott kérelmek 40 százalékát visszautasítják. hogy mit szeretnének: általában TH-nak min síttetni magukat. Vannak nem hivatalos útmutatók és eszközök. Ezek a rendelkezések két különböz célcsoportra vonatkoznak: a rehabilitációs szolgáltatások és a kiterjesztett foglalkoztatási szolgáltatások azok számára elérhet k.aki jogosultságot akar szerezni a foglalkoztatási intézkedésekre. A COTOREP szakmai stábja orvosokból. hogyan kell felvenni egy-egy TH min sítés dolgozót.

ezen intézkedések tekintetében külön felmérésnek vetik alá ket. amelyek kevesebb mint 2% súlyosan fogyatékos dolgozót alkalmaznak). és nem tartalmaznak munkahelyi támogatást. akik foglalkoztatásuk kezdeti id szakát töltik a cégnél. Ez azt irányozta el . A segély 24 hónapig adható. A rehabilitáció finanszírozásának elosztása ezen intézmények között rendkívül bonyolultan történik. az súlyosan fogyatékosnak számít. az úgynevezett Äkülönleges integrációs szolgálatok´ (Integrationsfachdienste) m ködtetik. és csak ezt követ en foglalkoznak azzal a kérdéssel. A Versorgungsamt határozza meg a személyek fogyatékosságának mértékét (DdB). a legmagasabb összeg bírságot fizetik a betöltetlen helyek után. és megreformálták a segélyfolyósítás intézményi rendszerét is. amelyek a legnagyobb mulasztást követik el (azok. január 1-jét l. ha ez az id szak Äbetanítási id szaknak´ min síthet . A kvóta és a súlyosan fogyatékos embereket támogató más intézkedéseket a BA-irodák különleges egységei. októberig nem sikerül 50 ezerrel csökkenteni. hogy mit kell érte fizetni. hogy gyorsan megállapítsák. a BA orvosi szolgálatának felmérése szükséges. gyorsan meg is kezdjék azt. A munkahely átalakításához is adható támogatás. Noha ennek a csoportnak a tagjai rehabilitációra vagy képzésre is irányíthatók. A kormány beindította az Ä50 ezer munkahely a súlyosan fogyatékosoknak´ elnevezés kampányt. Az integrációs segély azokra az alkalmazottakra terjed ki. és valójában nem a fogyatékosság Äsúlyosságára´ vonatkozik. hogy valaki a Reha körébe kerüljön és jogosultságot szerezzen a kiterjesztett képzésre stb. Ezzel egyidej leg a súlyosan fogyatékos embereket alkalmazó vállalatok pénzügyi támogatása (integrációs segélyek) növekedett. és akinél ez a mérték 50 százaléknál magasabb. Intézményi feladatok és kapcsolódások A rehabilitációs szolgáltatásokhoz (Reha) való hozzáférés a társadalombiztosítási rendszer. akkor 2003-ban tovább emelik a kvótát. Azonban a munkaügyi irodák döntése alapján van lehet ség arra. Például azok. a BA keretében m köd BIZ-hez (Berufs-Informations-Zentrum) fordulhatnak. A súlyosan fogyatékos embereket is arra ösztönzik. például a Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation létrehozásával. semmint megkísérelje teljesíteni a kvótát.) célozzák. e szolgáltatásokat az orvosi rehabilitációból kikerül vagy más egészségi problémákkal küzd emberek. Ezek a Äszolgáltatóközpontok´ úgy m ködnek. A BA a foglalkoztatási szolgáltatások f áramában is tevékenykedik. hogy ha a súlyosan fogyatékos dolgozók munkané lküliségét 2002.jobs-fuer-schwerbehinderte. költségvetésüket az integrációs irodák (Integrationsämter) kezelik. A két definíció teljesen különböz . . A kvótarendszer (Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen) lényegbevágó reformon esett át 2001. valamint a Ärendes´ munkanélküliek számára kínálnak. A súlyos fogyatékosság felmérését nem ezek az irodák végzik. és mértéke 40±60% között lehet. hogy vegyék igénybe a BIZ szolgáltatásait (lásd: www. mi a megfelel rehabilitáció. pénzügyileg önállóak. Ezek a szolgálatok Ätámogatják´ a munkaügyi irodákat.de). A reform f indítéka az volt. mint alább majd látni fogjuk. akik valamilyen súlyos betegség után munkahelyet szeretnének változtatni. s e bonyolultság kezelésére számos intézkedés történt. hogy a kvóta szempontjából a 30±50 százalékos fogyatékosokat is Äegyenl státusúként´ (gleichstelle) kezeljék. hogy a BA kiterjesztett szolgáltatásai teljes mértékben a munkára való felkészítést (képzést. A bírságok fokozatait úgy állapították meg. hogy számos cég inkább kifizette a bírságot. A f változást a kvóta csökkentése jelentette (6%-ról 5%ra). hogy azok a cégek. rehabilitációt stb. A súlyosan fogyatékosokat célzó foglalkoztatási intézkedések viszont a munkahelyre összpontosítanak.státusúakat´ célozza. más szociális szolgáltató intézmények és a BA révén történhet. amely minden munkakeres t információkkal lát el. A BA keretében ahhoz. Megjegyzend az is. hanem a tartományi hatáskörbe tartozó Versorgungsamt (amelyet néha Amt für Versorgung und Familienförderung néven emlegetnek). s ezt a teljesítés elmulasztása miatti bírság megemelése kísérte.

Egyes esetekben (ha az érintettek kevesebb. 145 Ha az érintett személy munkaképessége oly mértékben korlátozott. Rehatervet dolgozhatnak ki. hogy a 30±50-es GdB-vel rendelkez személynek jár-e az Äegyenl státus´. A Reha szolgáltatások a munkanélküli-biztosítással és -segéllyel rendelkez k. A teljes mértéket az egyes Ärészterületeken´ (gerinc. hogy a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolás nélkül ne kíséreljék meg a kérelmezést.Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nincs összefüggés a fogyatékosigazolvány (GdB > 50) megszerzése és a f pénzbeli támogatások között. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A fogyatékos személynek kérnie kell a felmérést. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A GdB meghatározásakor nincs. Elvben a BA orvosi szolgálata dönthet úgy. Ezeket az embereket Ärehabilitánsnak´ min sítik. a munkaügyi iroda azt veszi figyelembe. mert anélkül nem szerezhetnek jogosultságot. akkor munkaképessége nem elégséges ahhoz. alsó végtagok stb. amely minden egyes képességcsökkenés esetén megadja a megfelel fogyatékossági mértéket. Az egyenl sítésb l csak a kvótába való besorolás következik. és az információs központot (BIZ) is lehet használni. mert az új intézkedésekre újonnan kell jelentkezni. hogy egyedül akarnak dolgozni. A www. vagy -e csapatban stb. mint 15 éven keresztül fizettek járulékot). például gondolják át munkavégzési törekvéseiket és korlátaikat. még akkor is. nem munkanélkülinek (vagy nyugdíjasnak). SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A GdB eldöntése teljes egészében orvosi adatok és ismeretek alapján történik. ha az igényl életkora tekintetében atipikus. Mivel a nyugdíjintézetek Äel bb rehabilitáció. hogy heti 15 óránál többet nem tud dolgozni. hogy Ämérjék fel´ saját magukat. Nem méri a munkaképességet. hogy látogassanak el a munkaügyi hivatalba. ± korlátozottság a foglalkoztatottsággal összefügg általános tevékenységek végrehajtásában Annak eldöntésénél. vagy pótszabadság nem jár vele. hogy az érintett személy Äegyenl sítés´ nélkül fogyatékossága miatt nem tudna megfelel munkát kapni. SZEMPONTOK ± a képességcsökkenés súlyosságának mérése A Versorgungsamt megállapítja a személy általános fogyatékossági mértékét (GdB) egy 100-as skálán. hogy az érintett nyugdíjintézet köteles járadékot fizetni. A honlap arra is ösztönzi a fogyatékos embereket. egyéb juttatások. A képességcsökkenés akkor ismerhet el. hogy munkanélküliként regisztrálják. ha korábban már voltak. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A Versorgungsamt olyan százaléktáblát használ. megjegyzend azonban. 146 A MUNKAADÓ(K) SZEREPE . például utazási kedvezmény.) mért képességcsökkenések összevonásával állapítják meg.de honlap arra szólítja fel a fogyatékos embereket. valamint a szociális támogatásban részesül k számára állnak rendelkezésre. hogy megkülönböztetett figyelemmel kísérik a munkakeres és a munkahely Äegymásra találásának´ folyamatát. és független a személy foglalkoztatotti el életét l és törekvéseit l. Felmérések Súlyos fogyatékosság DÖNTÉSEK. azt.jobs-fuerschwerbehinderte. Arra is bátorítják a fogyatékos embereket. A GbB megállapításának célja a személy életesélyei korlátozottságának (Beeinträchtigung der Teilnahme am Leben) mérése. a BA köteles finanszírozni a Reha-tervet. csak azután nyugdíj´ elv alapján m ködnek.

DÖNTÉSEK. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A BA orvosi szolgálata saját orvosokat foglalkoztat. a munkaszervezésr l és a munkaid r l. függelék). amelyeknek Äkonkrét megállapításokat´ kell tartalmazniuk a személyes tervekr l. hogy a személy egészségi problémája miatt felhagyott korábbi munkájával. a társadalombiztosítási intézeteket is ideértve. a fogyatékosok és a munkaügyi irodák kapcsolatában. Nagy súlyt helyeznek az egészségi problémák Äobjektív meghatározására´. amire a személy képes) és egy negatív képet (mely foglalkozásokat kell kizárni). a munkahely elrendezésér l. . amelyek csökkentik a személy munkához jutási esélyeit. Szükség esetén szakorvosi jelentések is beszerezhet k. A munkaadók kötelesek felvenni a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. A BA-szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések egy részét az orvosi leletekb l is meg lehet válaszolni. amelyeket a nyugdíjintézetek alkalmaznak az EMR ügyintézésében (lásd 1. megfelel -e. Ezt a képet azután összevetik a szóba jöhet konkrét állással. rehabilitáció. A munkaadók kötelesek továbbá a hatóságokkal integrációs megállapodásokat kötni. szociális törvény arra kötelezi a BA-t. amelyeket a személynek le kell küzdenie. Az orvosi szolgálat általában tanácsokat ad arra nézve. akik a legkülönfélébb területeken m ködhetnek közre. amelyek nagyon hasonlítanak azokhoz. A BA Orvosi Szolgálata. Az orvosi jelentés ad egy pozitív képet (mi az. Rehabilitációs és kiterjesztett foglalkoztatási intézkedések Ez a rész a BA rehabilitációs intézkedéseivel foglalkozik. vagy rehabilitációs lehet ség választása látszik célszer nek. indokolt volt-e. vagy ha foglalkoztatásából problémák adódnak. hogy eldöntsék. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A BA orvosi szolgálata olyan nyomtatványokat és rlapokat használ. Például az ERGOS kísérleti projekt igen részletes felmérést tartalmaz egyéni rehabilitációs programok kidolgozása céljára. szakmaválasztási irányítás. 147 A speciálisan felszerelt vizsgálókban szerzett adatok alapján rehabilitációs tervek készíthet k. hogy ily módon a foglalkoztatási irodának objektív alapot szolgáltasson elhelyezési és támogatási er feszítéseihez illetve döntéseihez a pénzügyi támogatások odaítélésér l´ (BA. akkor a Äküszöbértéket´ egyénileg határozzák meg (lásd alább ± ösztönz k és követelmények). A munkahelyi felel s képvisel k (Vertrauenpersonen) konzultációs jogait is kib vítették. A rehabilitáció más csatornákon is megszervezhet . segélyek) igénybe vételére való bátorítás érdekében jár el. és küls . angolul). tehát orvosi vizsgálatra nem mindig kerül sor. azaz azokat a korlátokat vizsgálják. SZEMPONTOK A III. úgynevezett Äpanelorvosokkal´ is szerz dik. például szakképzés igénybe vételét. hogy a segélyek és a szolgáltatások odaítélésénél vegye figyelembe a támogatottak Äszemélyes körülményeit´. Az orvosi jelentések számos különféle okra hivatkozhatnak. Ezek közé tartozhatnak az egészségügyi problémák. július. illetve felkészülési terv) Az orvosi jelentés Äaz egyéni képességek felmérésére szolgál és arra. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Az orvosi jelentés javasolhatja valamely más különleges szolgáltatás. 1999. képzési forma. ha egy fogyatékos személy munkára jelentkezik. Ha egyes személyek munkaképességének mértéke az erre vonatkozó döntés fényében határesetnek bizonyul.A 2001-es reform néhány változást hozott a munkaadók. Korlátozottság egy bizonyos munka elvégzésében (vagy javasolt foglalkozás. ha munkához akar jutni. amikor eldöntik. hogy adott esetben mely foglalkozás. Általánosabb értelemben a felmérések tárgya mindig a Äfoglalkozási fogyatékosság´. Az orvosi szolgálat csak egy másik BA-szolgáltatás (például foglalkozási tanácsadás.

a járadéknak a keresettel való csökkentését el író szabályok azt jelentik. A kvóta-rendszer kiterjed más olyan csoportokra is. A személynek adott kvótapontok kiadásánál az OAED az alábbi kiegészít kritériumokat mérlegeli: ± a jelölt kora.A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az orvosi jelentés elkészítéséhez az érintett személy egyetértése szükséges. ± gazdasági (pénzügyi) helyzete. ebb l 2% jut a különleges igény emberekre (3% a közszolgálati szektorra). például a telefonkezel i helyek bizonyos százalékát vakokkal kell betölteni. Kvótához a 21±45 évesek. hogy a kvótát els sorban azoknak szánják. az alacsony jövedelm eknek kedvez rendelkezések. Ezek közé tartoznak a hadirokkantak. akik járadékra nem jogosultak. A közszolgálati szektorra vonatkozóan is vannak munkahelyek fenntartását el író szabályok. Az OAED kezeli a kvótát. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Nincs szerepük. SZEMPONTOK Az intézkedésekre való jogosultság elnyeréséhez az érintett személy fogyatékosságának mértéke legalább 50%-os vagy annál több kell hogy legyen. A Äglobális´ kvóta 8%. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei A kvóta szempontjából alkalmazott fogyatékosságdefinícó ugyanaz. ± családi körülményei. jelöli ki a legmagasabb pontszámot elért dolgozókat a megüresed munkahelyekre. Az IKA-járadékra való jogosultság nem jelenti azt. mint amelyet az IKA -járadékok és a fogyatékoskártya odaítélésénél használnak. GÖRÖGORSZÁG Intézkedések A nemzeti jelentésben tárgyalt foglalkoztatási intézkedések: a kvótarendszer és a foglalkoztatási segélyek rendszere különleges igény emberek számára. ezek egy része a fogyatékos emberekhez irányítható. Görögország azonban az ESZA -alapok felhasználásába nem vonta bele például a fogyatékos embereknek adandó szakmai segítséget. Intézményi feladatok és kapcsolódások Az egyéni fogyatékosság mértékének tanúsítását az IKA és az Egészségügyi és Szociális Gondozási Minisztérium egészségügyi bizottságai végzik. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK . hogy el nyhöz juttassák ket a foglalkoztatás (a munkából származó jövedelem) terén. a sokgyermekes szül k. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az egészségügyi bizottságok orvosokból állnak. amelyek különösen érdemesek arra. a fogyatékos személyek családtagjai. Éppen ellenkez leg. A rehabilitációs tervet (Reha-Gesamtplan) megvitatják az érintett személlyel. 148 Felmérések DÖNTÉSEK. a nemzeti ellenállás volt tagjai stb. hogy az illet személy el nyt élvezne a kvóta keretében elnyerhet állások betöltésénél. ± szakmai képzettsége. segélyekhez a 18±65 évesek juthatnak. Kapcsolódás a foglakoztatási intézkedések f áramához és a munkaer piacon hátrányos helyzet más csoportokat célzó intézkedésekhez ± A görög foglalkoztatási szolgálat jelent s forrásokhoz jutott az Európai Szociális Alaptól (ESZA). A kvótára vagy segélyre való jogosultság elnyeréséhez az érintettnek munkanélküliként regisztráltatnia kell magát a munkaügyi irodánál (OAED).

± Támogatott foglalkoztatási program.A fogyatékosság mértékének megállapításához a Fogyatékosság mértékének felmérésére szolgáló útmutatót (lásd 1. 1996) foglalt. de a fogyatékosok esetében akár 18 év is lehet. hogy ösztönözze ket olyan fogyatékosok alkalmazására. ± Foglalkoztatást támogató rendszer (ESS). 149 ± Fogyatékossá vált dolgozók átképzéséhez adott támogatás. amit egészségügyi tanácsok vagy szakosodott szervezetek biztosítanak. hogy segítse a fogyatékos emberek integrálódását a munkaer be. Ez a segítség 16 hétig áll rendelkezésre. amely hozzájárul a munkaadónak a fogyatékos dolgozó felvételével vagy megtartásával kapcsolatos pótlólagos költségeihez. ± Képzési támogatás fogyatékos emberek számára: 2001 közepe el tt a képzési programokban részt vev fogyatékos emberek szociális segélyben részesültek. akiknek a segélyre nem volt igényjogosultságuk. lásd még a Ämunkaadók szerepe´ pontban. a szolgáltatások f áramba helyezésére vonatkozó ajánlások nyomán Írországban jelent s intézményi reformokra került sor 2000 márciusában a Nemzeti Rehabilitációs Tanács (NRB) megsz nt. amit a FÁS. de azoknak nem járt támogatás. ha ezek a költségek a fogyatékossággal függnek össze. amelynek célja. függelék) használják. A munkaadók azonban orvosi igazolással tanúsíthatják. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A fogyatékos személynek kell kezdeményeznie nyilvántartásba vételét az OAED-nél. Ezek a következ k: ± Jeltolmács ingyenes biztosítása felvételi beszélgetésekhez a csökkent hallású vagy csökkent beszédképesség munkakeres k számára. feltéve. a nemzeti képzési és foglalkoztatási hatóság hatáskörében változatos foglalkoztatásfügg támogatások adhatók fogyatékos embereknek állás szerzése vagy megtartása céljából. amely pénzügyileg támogatja a munkaadókat. és ezeket az embereket képzés biztosításával produktív és hatékony kollégákká és alkalmazottakká tegye. amelynek keretében a pótlólagos segítséget igényl fogyatékosokat munkára felkészít szakemberek segítik az álláshoz jutásban. valamint szakképzésben. akik munkateljesítménye a szokásos teljesítmény 50±80 százaléka között van. ± Munkahely-berendezési/adaptálási segély (WEAG). hogy a munkaadó köteles a munkahelyet átigazítani. . Az alkalmasság felmérésénél figyelembe veszik. A fogyatékos emberek részt vehetnek a közösségi foglalkoztatási programban is (a FÁS által). A fogyatékos emberek kétféle képzésben vehetnek részt: rehabilitációs képzésben. akiknek személyes felolvasó segítségére van szükségük a munkavállalással kapcsolatos szövegek elolvasásához. A 2001-ben bevezetett változtatás célja az volt. vakok és gyengénlátók részére. hogy a munkahely betöltésére kijelölt személy nem alkalmas a munkakör ellátására. hogy mindenki számára ugyanazokat a jogokat és segélyeket biztosítsák. ha az adaptáció költsége nem túlzottan magas. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETB EN Általában nincs. A munkaadók kéthónapos próbaid után kezdeményezhetik a jelölt áthelyezését. KÖZSZOLGÁLATI KVÓTA A Bizottság fogyatékos emberek helyzetér l szóló jelentésében (Az egyenl ség stratégiája. amely segíti a munkaadókat abban. felszámolja a fogyatékos emberekkel és képességeikkel kapcsolatos téves nézeteket. ± Személyes segítség az olvasáshoz. ÍRORSZÁG Intézkedések A FÁS. A közösségi programban való részvétel alsó korhatára általában 25 év. ± A fogyatékossággal kapcsolatos felvilágosító képzést támogató program. vagy a FÁS-sal szerz déses viszonyban álló szakosodott szervezetek kínálnak. hogy megtartsák a betegség vagy baleset miatt fogyatékossá vált dolgozóikat. illetve állásuk megtartásában. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Elvben a munkaadókat szigorú munkahely-betöltési rendszer kötelezi.

információt szolgáltasson az állampolgárok összessége számára. hogy a mérsékelten fogyatékos embereket is vegyék bele a közszolgálati szektor 3%-os kvótájába. Van néhány javaslat arra. Megoldatlanok azok a kérdések is. továbbá pénzügyi támogatást ad a munkahelyek átalakításához. fejezet) következményekkel járt a FÁS-ra nézve is. Szakmai és Foglalkoztatási Ügyek Minisztériumának fennhatósága alatt m köd FÁS-hoz. és a teljesítés elmulasztása esetére bírságot ír el . Az NDA feladata. a dolgozói támogatásra és a karrier-tanácsadásra. amelyek az úgynevezett Äcélzott elhelyezés´ (collocamento mirato) rendszerét megreformáló 1999-es törvényb l következnek. 150 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A FÁS tisztvisel i döntik el. Az intézményi reform nyomán a fogyatékosság definíciója nyitott kérdéssé vált. . akik súlyosan fogyatékos dolgozókat alkalmaznak. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Konkrétan nincs meghatározva. Munkájának fontos részét képezi a fogyatékos emberek tájékoztatása. például a fogyatékosságot ismertet kampány segítségével. A támogatott foglalkoztatási szolgáltatások szervezetek széles körével m ködnek. hogy bevigye a fogyatékossági néz pontot az összes minisztérium és állami szervezet munkájába. Felmérések DÖNTÉSEK. Az intézkedésben való részvétel ösztönz i és követelményei A részvétel nem kötelez . SZEMPONTOK Nincs konkrét fogyatékosságdefiníció. hova sorolják az érintett személyt. els sorban az egészségügyi tanácsokhoz kerültek). hogy a FÁS miként határozza meg a fogyatékosságot. hogy Äf áramú. Egyes tartományi kormányzatok ezt követ en kiterjesztették intézkedéseiket a pályairányításra.az általa kínált szakmai képzést és foglalkoztatási szolgáltatásokat a Vállalkozási. Az 1997-ben létrehozott nyomon követ bizottsággal és a teljesítés fokozott szakszervezeti támogatásával megújult er feszítésre került sor a 3%-os kvóta kitöltésére a közszolgálati szektorban. azzal a megbízással. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Gyakran a társadalombiztosítási segélyekre való jogosultságot. A törvény az egyenl ségr l a foglalkoztatásban által elfogadott tág fogyatékosságdefiníció (lásd 5. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Kísérletek történnek a munkaadók fokozott bevonására. a fogyatékos emberek Äcélzott elhelyezésének´ részeként. akiket különleges csatornákon soroltak be ± ezek a bekerülési utak alkották a fogyatékosság definiálásának tényleges folyamatát. a nemzeti képzési és foglalkoztatási hatósághoz Äf áramba. A törvény csökkentette a kvóta mértékét (15%-ról 7%-ra). helyezték. Az NRB olyan fogyatékosoknak szolgáltatott. de szigorúbban megköveteli a végrehajtást. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A támogatott foglalkoztatást kínálók próbaid során felmérhetik a személy alkalmasságát. Ezzel egyidej leg megalakult a Nemzeti Fogyatékossági Hatóság (NDA) és a Comhairle. OLASZORSZÁG Intézkedések A nemzeti jelentés azokat a foglalkoztatási intézkedéseket tárgyalja. A Comhairle információs és tanácsadó szolgálat. vagy az oktatási rendszerb l érkez javaslatot használják a fogyatékosság megjelölésére. A szakosodott fogyatékossági szolgáltatásokat els sorban magán és önkéntes szervezetek kínálják. Társadalombiztosításijárulék-mentességet vezetett be azoknak a munkaadók nak az esetében. (Más tevékenységek más Äf áramban m köd ´ szervezetekhez.

A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A kvóta-teljesítés 1999-es megszigorításának ellentételeként a munkaadóknak több beleszólásuk van az elhelyezési folyamatba. A polgári rokkantságot (amely dönt a nem biztosítási alapú segélyek szempontjából is) az egészségügyi szolgálattal közösen létrehozott orvoscsopo rtok mérik fel. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nincsenek a készpénz-támogatási rendszerhez kapcsolódó követelmények. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A fogyatékosság els dleges megállapítását orvosok végzik. ± fogyatékosságának jellege és mértéke. az INPS megállapítása szerint) legfeljebb 33 százalékos fennmaradt munkaképességgel. fogyatékosgondozó és rehabilitációs szakemberekb l áll. 151 DÖNTÉSEK. rokkant dolgozó igazolással) legfeljebb 45 százalékos fennmaradt munkaképességgel. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Az orvoscsoportok a WHO normáit és fogalmait alkalmazzák. a technikai bizottság felméri és részletes munkaügyi és szociális profilt (WSP) készít róla. Azt a személyt. hogy az ügyfél felmérését szolgáló eljárásnak a személy Ämaradék munkavégz képességére. A technikai bizottság által készített WSP a következ adatokat tartalmazza a vizsgált személyr l: ± képesítés. Az orvoscsoport a technikai bizottság számára funkcionális diagnózist készít. ± milyen típusú munka lehet alkalmas a számára. ± munkában megrokkantak (invaliditi nel lavoro. A kvótába való bekerülés céljából történ fogyatékossá min sítés els lépéseihez Äátlépésre jogosultság´ szükséges (lásd alább). A tartományi foglalkoztatási szolgálatok (servizi all¶impiego) vezetik a fogyatékos munkanélküliek nyilvántartását. ± siketnémák és vakok (akiknek az ellátásáról általában külön jogszabály rendelkezik). munkaer -piaci szakért kb l. szociális munkásokból. ± munkavégzési kompetenciák. és munkába szeretne állni. Felmérések Az 1999/68-as törvény hangsúlyozza. SZEMPONTOK A fogyatékos emberek öt f csoportja kaphat olyan min sítést. sz.Intézményi feladatok és kapcsolódások Az 1999-es törvény végrehajtása a tartományi kormányzatok feladata. januári rendeletben el írt paraméterek szerint. A háborús sérülés vagy (az INAIL által megállapított) foglalkozási ártalom miatt fogyatékossá vált emberek regisztrációja minden további felmérés nélkül történik. A technikai bizottság orvosokból. (pozitív képességére) kell összpontosítania. a 2000. a munkaadók és a munkavállalók képvisel ib l. az 1990-es években lezajlott általános munkaer -piaci reform . helyi és regionális kormányzati képvisel kb l. aki a fenti feltételek valamelyikének megfelel. hogy bekerüljön a kvótába: ± polgári rokkantak (invalidita del lavoratore. ± hadirokkantak. és nem munkaképességcsökkenésének megállapítására. rendeletében foglaltaknak megfelel en. közülük is leginkább a tripartit (hátomoldalú) munkaügyi szakpolitikai megyei bizottságoké (Commissione provinciale per le politiche del lavoro). az Egészségügyi Minisztérium 509/1988. Ezt a négy csoportot a regisztrációt megel z en részletes felmérésnek vetik alá. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs hozzáférhet információ. A foglalkoztatási szolgálatok f áramú intézkedései és a munkaer piacon hátrányos helyzet más csoportokat célzó intézkedések közötti kapcsolatok: nincs kapcsolat.

a WAGW (1987) kvóták alkalmazásával igyekezett rákényszeríteni a szociális partnereket. A REA el dje. A WSW-helyeket az önkormányzati kiválasztóbizottságok osztják el. hogy az embereket eltérítse a fogyatékossági juttatásoktól. munkahelyelosztó eljárást biztosít. és a helyet a megfelel képesség személyek közül az kapja. Sok ember csak részlegesen fogyatékos. aki a listán a legelöl áll. SZEMPONTOK A csökkent munkaképesség ekr l szóló határozat (1998) négy kérdést jelölt meg: ± Fennáll-e olyan betegség.szellemében.). ± a segélyben nem részesül regisztrált munkanélküliek és alkalmazottak esetében a Munkaügyi iroda. Az általános foglalkoztatást el mozdító intézkedések (WIW) között számos. A REA pénzügyi ösztönz ket alkalmaz. de a gyakorlatban a felmérést ebben az esetben is az Äuvik´ végzik. A fogyatékos emberek integrációját a törvény a munkaadók és a szakszervezetek feladatkörébe utalja. hogy bizonyos mértékben kapcsolatban áll a f áramú munkanélküliellátó-rendszerrel (meglév munkaképességei révén). amely f ként az önkormányzatok munkahelyteremt tevékenységére épül. nem a munkaadó. A tartósan munkanélküliekre irányuló intézkedések a részlegesen fogyatékos személyek számára is fontosak lehetnek. Intézményi feladatok és kapcsolódások Azok esetében. tartós munkanélküliekre stb. de a jelek szerint az intézkedések valódi mozgatórugója az a törekvés. A védett munkahelyek létrehozásáról szóló törvény (WSW) ett l független. s ezt a törekvést a WAO. akik nem tartoznak egyik REA-jogosultsági csoporthoz sem (lásd alább). ± a fogyatékosoknak esedékes táppénzt az országos táppénzalap fizeti. szellemi) strukturális funkcionális korlátozottságokat idéz el ? ± Fennáll-e az elkövetkezend öt évben bármilyen súlyos egészségi probléma veszélye? ± Elég jelent sek-e a korlátozottságok ahhoz. ± A WAO-járulék csökkenthet . ha a fizetett dolgozók legalább 5%-a fogyatékos személy. ± a munkába lép fogyatékos emberek egyéni költségkeretet vehetnek igénybe. HOLLANDIA Intézkedések Az országos jelentés beszámol a csökkent munkaképesség ek reintegrációjáról szóló törvény (REA) keretében bevezetett intézkedésekr l. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei A REA bevezet je a reintegráció el mozdításának indokaként az egyenl séget nevezi meg. álláskeres k munkához juttatására irányuló intézkedés van. ami azt jelenti. például: 152 ± a munkaadók minden felvett fogyatékos személy miatt meghatározott költségkeretet vehetnek igénybe (elvileg az adaptáció finanszírozására. A REA általános keretet ad a csökkent munkaképesség ek munkaer -piaci részvételének növeléséhez. amely (testi. Felmérések (REA) DÖNTÉSEK. 1998 óta a WIW kedvezményezettjeinek köre nincs korlátozva (például a fiatalokra. hogy a személy ne legyen képes a rendes munkahét 75%-ánál többet végigdolgozni? . ± a munkanélküli biztosításban részesül k és a foglalkoztatottak esetében az Országos Társadalombiztosítási Intézet (LISV) adminisztratív testületei (az Äuvik´). a költségkeret ugyanakkor meghaladhatja az adaptáció költségeit). Ez azonban nem bizonyult hatékonynak.és a REA-felmérések közötti szoros kapcsolat is alátámaszt. Az igényl k várólistára kerülnek. a csökkent képesség felmérését az alábbi intézmények végezhetik: ± a szociális ellátást igényl k esetében az önkormányzat. hogy megtegyék a megfelel lépéseket.

2. Az országos jelentés f leg a WEA-val foglalkozik.± Szükség van-e REA-intézkedésekre ahhoz. hogy a személy képes legyen munkafeladatait rendesen ellátni? A határozat rögzíti azoknak a lépéseknek a sémáját. szakasz). amely nem kizárólag a fogyatékos emberek foglalkoztatására vonatkozik. hogy az intézmények és a szakért k szorosan követik a WAO-igénylések során (ha a REA-felmérést az uvi vagy a munkaügyi iroda végzi). abban mind biztosítási orvosok mind munkaer -piaci szakért k részt vesznek. A diszkriminációellenes intézkedéseket a f jelentés 5. hogy a Äszakmailag fogyatékos´ (yrkedhmmede) személyek számára elérhet vé tegyék a munkahelyeket. A törvény megtiltja továbbá a munkaadók számára. és ésszer alkalmazkodást biztosítsanak azok számára. a munkaképesség fenntartását vagy visszanyerését célzó intézkedésben részt vev személyek (például kerekesszék a WVG mobilitásintézkedés keretében). ezért WSW-várólistára kerülnek). SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Ha a felmérést az uvi hajtja végre (például a WAO esetében). A legfontosabbak: a munkakörnyezetr l szóló törvény (WEA). Például: 1. függelék). mivel a REA alkalmazhatóságához el bb meg kell kísérelni állást találni az igényl számára. Sokan válnak jogosulttá a REA hatálya alatt azáltal. hogy az állásra jelentkez ket fogyatékosság alapján diszkriminálják. 153 4. NORVÉGIA Intézkedések Számos különböz törvény tartalmaz intézkedéseket a fogyatékos emberek foglalkoztatásának el mozdítására. azok a WSW-ben részt vev személyek. A törvény arra kötelezi a munkaadókat. mivel az intézkedés során az illet nek állást kell találnia.és a WVG-igénylések során (ha a REA-felmérést az önkormányzat végzi) alkalmazott gyakorlati szabványt. akkor a munkaadó maga is kezdeményezheti az igénylést. akik a vállalat alkalmazottjaként váltak fogyatékossá (13. 3. és feltételezi. illetve a WSW. A felmérésr l szóló határozat tudomásul veszi a felmérési gyakorlatok változatosságát. azok a személyek. a tervezési és építési törvény. Ez általános törvény. a nemzeti biztosítási törvény és a foglalkoztatási törvény. amelyek az említett kérdések megválaszolásához szükségesek. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nem értelmezhet . A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A fogyatékos személy Äel relátó cselekvése´ a REA szempontjából központi jelent ség . A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Ha szükség van REA-támogatásra. akik nem kaptak WSW-állást (mivel túl kevés hely van. fejezete tárgyalja. hogy más intézkedésekre szereznek jogot (Äátlépés´). de az Äátlépést´ lehet vé tév juttatások esetében vannak ilyenek (például a WAO Äképességprofilt´ alkalmaz ± részletesebben lásd 1. a fogyatékossági juttatásban (WAO. 154 . Intézményi feladatok és kapcsolódások A WEA-szabályok betartásának ellen rzése a helyi munkaügyi felügyel ség (Det lokale arbeidstilsynet) általános feladatkörébe tartozik. akiknek a fogyatékossági juttatása (WAO. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felmérés tartalmaz környezetben végrehajtandó elemet. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A REA egészét tekintve nem léteznek szabványos eszközök. Waz vagy Wajong) kevesebb mint öt éve sz nt meg. Waz vagy Wajong) részesed k.

sérüléssel. sérelmeiket és kéréseiket a szakszervezeti képvisel jük (üzemi megbízott). például a nemzeti biztosítási törvényben (Folketrygdloven) rögzített betegségi és rehabilitációs juttatás esetében alkalmazott felméréseket használják. E csökkenés oka lehet betegség. és akkomodációra.Felmérések DÖNTÉSEK. akik ebben az összefüggésben szakmailag csökkent képesség nek nevezhet k´. mind azokra. például testi vagy szellemi betegséggel. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A törvény lehet séget ad az alkalmazott munkaképességét esetlegesen befolyásoló egyéni és szociális körülményekre vonatkozó egyezkedésekre. akik a fent említett problémákkal küzdenek. amely feladatok igen széles körét rója a munkaadóra. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A WEA-útmutató nem ad iránymutatást vagy ajánlást arra nézve. hogy szakmai fogyatékossá vált. akinek a jövedelemszerz képessége lecsökkent. Általánosabban fogalmazva. és minden olyan körülményt szabályoz. Sokuknak sajátos munkahelyi problémáik vannak. munkaer -piaci intézkedésekr l szóló rendeletek definíciója szerint szakmailag fogyatékos az Äa személy. Az alkalmazottak egyéni igényeiket. sérülés. Ezen túl az útmutató világossá teszi. A törvényhez tartozó útmutató azonban ± amelyet a Munkaügyi Felügyel ség Igazgatósága ad ki ± tesz erre némi utalást: ÄA dolgozók egyéni készségekkel és igen eltér munkaképességgel rendelkeznek. SZEMPONTOK A WEA. speciális munkahelyi intézkedésre vagy munkahelyváltásra szorul. 23±24 szakasz).o. hogy a szakmai fogyatékosság kapcsolatban állhat mind testi képességcsökkenéssel. A gyakorlatban valószín leg az alkalmazott munkaképességének és készségeinek értékelésére más jogszabályi intézkedésben. 155 A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A WEA olyan szabályozó intézkedés. a Äkimerültség vagy az öregedés hatásai´ a nemzeti biztosítási törvény értelmében nem min sülnek fogyatékosságnak. PORTUGÁLIA . és kérdéseiket közvetlenül a vállalkozás vezet jének is feltehetik. a biztonsági megbízott vagy a munkakörnyezeti bizottság útján terjeszthetik el . Ehelyett azt hangsúlyozza. Ezek sokféle tényez vel állhatnak kapcsolatban. A WEA igen általános. figyelembe véve azok kapcsolatát a dolgozó munkájára vonatkozó követelményekkel. hogy a munkahely átszervezését és technikai átalakítását minden egyes alkalmazott egyéni helyzete és képességei alapján kell végrehajtani. mind pedig azokra. Ezek a vállalat összes alkalmazottjára érvényesek. és beleszólnak a szakmai fogyatékossá vált alkalmazottak akkomodációjával és munkahelyváltásával kapcsolatos ügyekbe. a kimerültség vagy öregedés hatásaival stb. képességcsökkenéssel. amely a munkakörnyezetet testi. A nemzeti biztosítási törvény a fogyatékosság sz kebb definíciója felé közelít: a Äszociális problémák´. Az egészségügyi és biztonsági részleggel rendelkez nagyobb vállalatoknál a munkaügyi felügyel k gyakran vesznek részt a munkahelyi adaptáció vagy a munkahelyváltás szükségességét vizsgáló felmérésben. miként kell a vállalkozásnak a csökkent munkaképesség mértékét és jellegét felmérnie. A több mint 50 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásoknak kell létrehozniuk munkakörnyezeti bizottságot ( Arbeidsmilj utvalg) (u. illetve lehetséges foglalkozásainak vagy munkahelyeinek a köre lényegesen lesz kült´. A foglalkoztatási törvény (Sysselsettingsloven) hatálya alá tartozó. az alkalmazottnak lehet sége van bejelenteni. pszichológiai vagy szociális vonatkozásban befolyásolja. mind pedig szellemi. illetve a hatálya alá tartozó rendeletek nem definiálják a Äszakmai fogyatékosság´ kifejezés jelentését. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A WEA-ban a kulcsszerep a munkaügyi felügyel knek jut. E testületek tagjai a munkakörnyezettel kapcsolatos kérdésekben szakképesítéssel rendelkeznek. képességcsökkenés vagy társadalmi kirekesztettség. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A WEA minden intézkedése el írja a környezetben történ megfigyelést. szociális vagy halmozott problémákkal.

‡ hogy az épületek fogyatékos dolgozók funkcionális igényeinek megfelel átalakítása során eltávolítsák az épületszerkezeti akadályokat. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE . szociális és szakmai készségek megszerzésének és fejlesztésének támogatásával. Ez a támogatás segíti a vállalkozásokat abban. ± A védett foglalkoztatási program (Programa sobre emprego protegido) tartós és fizetett munkahelyet biztosít. A védett foglalkoztatási programot azok a fogyatékos személyek vehetik igénybe. ± Az integrációs vállalkozások (Empresas de inserç o) célja a szegénység és a társadalmi kirekeszt dés leküzdése. SZEMPONTOK A Centros de Empregokon által koordinált intézkedéseket bármely fogyatékos személy igénybe veheti. ‡ hogy határozatlan idej szerz dés keretében vegyenek fel fogyatékos személyeket. A segély formája az átalakítási vagy ismételt hozzáigazítási id szakért járó pénzügyi kompenzáció. ‡ hogy csökkent munkaképesség fogyatékos személyeket vegyenek fel. Intézményi feladatok és kapcsolódások A Foglalkoztatási és Képzési Intézet (Instituto do Emprego e Formaç o Profissional ± IEFP) a programokat a Centros de Empregokon (munkaügyi központokban). Ilyenek például: ± Támogatás a fogyatékos személyek szociális és szakmai integrációjára (Apoios integraç o socioprofissional de pessoas deficientes). amely legfeljebb négy éven át fizethet . szakmai (re)integrációs intézkedésekkel. Felmérések DÖNTÉSEK. akkor a rendes foglalkoztatásba történ átmenettel. valamint a szokásos munkaer piac által ki nem elégített igényeknek megfelel munkahelyek teremtésével. ± Egyéb specializált képzési és rehabilitációs programok (Rehabilitaç o Profissional).Intézkedések Portugáliában a fogyatékos emberek foglalkoztatásának el mozdítására programok széles köre áll rendelkezésre. 156 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A döntéseket az IEFP tisztvisel i hozzák. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Általában a fogyatékosságok országos listája (lásd 1. akiknek közvetlen munkaer -piaci integrációja csökkent munkaképességük miatt nem lehetséges. és szakosított rehabilitációs intézetekben koordinálja. amíg a fogyatékos személy csökkent munkaképessége fennáll. munkavégzés közbeni képzéssel. A (legfeljebb 4 évig fizethet ) pénzügyi támogatások addig esedékesek. függelék) használatos. vagya velük meglév szerz déseket határozott idej b l határozatlan idej vé alakítsák át. E vállalkozások tehát nem kizárólag a fogyatékosok számára jöttek létre. fogyatékosságának jellegét l és mértékét l függetlenül. akik az integrációs id szak alat egyéni t felügyeletre és segítségre szorulnak. ‡ hogy olyan fogyatékos személyeket vegyenek fel. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei Nem áll rendelkezésünkre információ. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A pénzügyi támogatási intézkedések keretében igényelhet támogatások esetenkénti megegyezés alapján fizethet k. és ha lehetséges. a fizetett állásban való elhelyezkedéshez szükséges egyéni. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nem áll rendelkezésünkre információ.

A csökkent munkaképesség dolgozókat alkalmazó cégek ösztönzésként engedményt kapnak a társadalombiztosítási járulékokból. Spanyolország a fogyatékos emberekr l adatbázist vezet (La Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad). amelynek célja egyrészt az. akik esetében a munkaképesség csökkenésének mértéke legalább 33%-os. 22 sz. amelyek aktív szerepet vállalnak a fogyatékos emberek foglalkoztatásának el mozdításában.O. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A felmérések a Valoración de las situaciones de minusvalía (VM. 26.illetve járulékkedvezmények adhatók annak a cégnek. de annak betartatása szigorodott azáltal. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A fogyatékosság mértékének általános felmérése szempontjából nem értelmezhet . A kvótát a közelmúltban csökkentették. akikr l az állam illetékes közigazgatási szervezeti egysége elismeri.és Szociálisügyi Minisztérium (Trabajo y Asuntos Sociales. Ezeket az intézkedéseket az autonóm tartományok szociális szolgálatai koordinálják. SPANYOLORSZÁG Intézkedések A csökkent munkaképesség dolgozók foglalkoztatására kvóta van érvényben. hogy magában foglalja mindazokat. január 14. vagy a különleges foglalkoztatási szolgálatok szolgáltatásait közvetítik. hogy információt adjon a fogyatékosokra vonatkozó feladatokat ellátó intézményekr l. 2000.E. királyi rendelet... Intézményi feladatok és kapcsolódások A kvótareform a Munka. amely arra kötelezi a tartósan 50 f nél többet foglalkoztató munkaadókat. 01. amelyek állást vagy képzést biztosítanak a fogyatékos embereknek. másrészt az. 157 Felmérések DÖNTÉSEK. Fogyatékossági helyzetek felmérése) útmutatóban ismertetett sémát alkalmazzák.). A védett m helyek (Centros Especiales de Empleo). Támogatások és adó. hogy valamilyen fogyatékossággal élnek. például a nem járulékalapú társadalombiztosítási juttatás. MTAS) és a Fogyatékos Emberek Képvisel inek Spanyol Bizottsága (CERMI) közötti megegyezés eredménye. rehabilitációs központok és munkaügyi szolgálatok m ködtetésében intézmények igen széles köre vesz részt.A munkaadók el relátó cselekvésének el mozdítására egyebek mellett a prémio de mérito elnevezés díj szolgál. amellyel szimbolikusan elismerik azoknak a vállalkozásoknak az érdemeit. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A felmérést multidiszciplináris munkacsoportok végzik. B. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nem értelmezhet . A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Egy-egy bizonyos személy fogyatékossága mértékének meghatározásában nincs szerepe. hogy a kvótát nem teljesít vállalkozásoknak járulékot kell fizetniük olyan szervezetek számára. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei A csökkent munkaképesség mértékének felmérését követ en az érintett személy számára számos különböz intézkedés válik elérhet vé. SZEMPONTOK A kvóták betöltésére azok jogosultak. a munkában tapasztalható korlátozottságokra és a fogyatékosság foglalkoztatást befolyásoló egyéb néz pontokra vonatkozóan nincsenek érvényben különleges intézkedések. SVÉDORSZÁG Intézkedések Az országos jelentésben tárgyalt foglalkoztatási intézkedések a következ k: Társadalombiztosítási intézkedések: . amely a csökkent képesség ek számára védett foglalkoztatási központok létrehozását is magában foglaló programot indít. hogy munkahelyeik 2% csökkent képesség -át dolgozóknak tartsák fenn (27/2000 sz. Ehhez általános fogyatékossági besorolás használatos.

A munkaer -piaci hatóságok gyakran megkövetelik. A törvény intézkedéseit a fogyatékos emberek is igénybe vehetik (lásd a f tanulmány 5. különleges önkormányzati állásokat és egyéb intézkedéseket olyan.). hogy a személy a Ä(végtelenségig) bolyong a jóléti hivatalok között´ (svédországi jelentés 18. akkor az illet t visszaküldhetik a társadalombiztosítási hivatalhoz. mint például a szociális egészségügyi fogyatékossággal él k (alkoholisták. ha ez a támogatás a feltétele a szóban forgó személy felvételének. Fogyatékossági segély. 17. A munkakörnyezetr l szóló törvény: a törvény intézkedéseinek általános adminisztrációját a Munkakörnyezeti Hatóság (www.se) végzi. 3. Ha a munkaadó fogyatékos dolgozó felvétele érdekében pénzügyi segítségben részesül (átalakítási támogatás. ± Szubvencionált foglalkoztatás: a fogyatékos személy munkaadója szubvencióban részesülhet. vagy állása megtartásának. megyei. aki annak a költségeit viseli. A munkaer -piaci hatóságok ezt a kérdést ugyanakkor a foglalkoztathatóság szempontjából vizsgálják. ± Védett foglalkoztatás: a) foglalkoztatás a Samhall vállalatnál. Munkahelyi segélyek és segédeszközök ± a társadalombiztosítási hivatalnál kezelt munkahelyi segélyek a rehabilitációs eljárás részeként adhatók. 2. szerepköréb l következ teend i elvégzéséhez. A munkaer -piaci bizottság (AMS) intézkedései: A fogyatékos álláskeres k az AMS-t l egyebek mellett az alábbi speciális. 158 ± Támogatott foglalkoztatás ± a regionális munkaer -piaci bizottság különleges támogató személyt jelöl ki a további képzésre és a foglalkoztatási id szak kezdetén támogatásra szoruló csökkent munkaképesség személy mellé. a munkaadónak fizethet AMSintézkedésekkel (lásd alább). aki a foglalkoztatásvédelmi törvény értelmében az elbocsátás ellen különleges védelemben részesül. írásos anyagok kinyomtatása Braille-írással stb. és az egyén feltevéseihez köt dik.1. Intézményi feladatok és kapcsolódások Látható. hogy némi átfedés van a társadalombiztosítási hivatal és az állami foglalkoztatási hivatal (PEO) feladatköre között.av. Ha a PEO valakit foglalkoztathatónak min sít. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei . vagy b) foglalkoztatás a közszférában (állami. A jelentés szerint elképzelhet . ± Támogatás személyi segítséghez ± anyagi támogatás a munkaadó vagy más olyan személy számára. hogy a csökkent munkaképesség egyén személyi segít re szorul alkalmazotti. ami azt jelenti. vagy önkormányzati szinten). vagy súlyos pszichiátriai problémákkal küzd tartósan munkanélküliek. más szóval az (orvosi igazolásban leírt) egészségállapothoz. függelék). drogfügg k). hogy a személy készen álljon a munkaer -piaci belépésre. vö. önfoglalkoztatott stb. például személyi segít k képzése. ± Különleges intézkedések a látási vagy hallási képességcsökkenéssel rendelkez k számára. Ezen túlmen en az önkormányzatok is adnak szociális ellátást. adaptációs intézkedéseket és segélyeket vehetik igénybe: ± Pénzügyi támogatás a munkahelyi segélyekhez ± pénzügyi támogatás a költségeket visel személynek (például a munkaadónak). fejezetét). o. a szóban forgó dolgozót Äkülönleges szerz dés´ alapján foglalkoztatottnak kell tekinteni. betegesked emberek esetében általában nem áll fenn)´ (svédországi jelentés. az LSS hatálya alá tartozó személyek. nehezen foglalkoztatható személyek számára. Ha azonban az objektív orvosi eredmények nem támasztják alá kell képpen a biztosítási juttatásokra való jogosultságot (lásd 1. Rehabilitációs juttatások és szolgáltatások. szubvenciók). akkor az illet nek az önkormányzati szociális jóléti irodánál kell ellátást vagy szolgáltatást igényelnie. A svédországi jelentés a következ módon elemzi az érintett intézmények különböz néz pontja it: ÄA társadalombiztosítási hivatal munkaképtelenségre vonatkozó felfogása individuális. a funkcionális és a munkahelyi tesztek eredményéhez. vagy bármelyik leányvállalatánál. o). azaz egészséges legyen és ösztönzött (ami a munkanélküli. hogy az állásban való elhelyezkedés valódi esélyeit latolgatják.

A jelentés megemlíti. 159 Felmérések Fogyatékossági segély DÖNTÉSEK. a munkafeladatok (egy részének) elvégzéséhez szükséges segítségr l. és más..). hogy melyikük nem képes megfelelni a tartósan beteg alkalmazottak ellátásával kapcsolatos elvárásoknak´ (svédországi jelentés. arról. (Megjegyezzük. akik 1) mindennapos tevékenységeik során egy másik személy id igényes segítségére szorulnak.) Ugyanakkor. esetleg valamely fentebb említett juttatás támogatásával. A kulcsszerepet a társadalombiztosítási hivatal személyi állománya játssza. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Egyet kell értenie. akik nem fogadják el az ket a munkába visszasegít intézkedéseket. o. a foglalkoztatott fogyatékos személyek diszkriminációját tiltó törvény által el írt kötelezettségei is. Mi itt csak a jövedelmez munka fenntartásához adott segítséget tárgyaljuk. hogy Äa társadalombiztosítási tisztvisel k gyakran keverednek fáradságos vitákba a munkaadókkal arról. A juttatások csak a többi tevékenység vázát alkotják.. másik munkahelyen. hogy a személy «b) csak egy másik személy folyamatos segítségével képes jövedelmez munkát végezni. szakmai oktatás stb. de a rehabilitációs tevékenységek tartalma sokféle lehet: képzés a korábbi munkahelyen. a munkahelyen belüli mozgáshoz szükséges segítségr l. arról. akinek a funkcionális képessége Äjelent s id re olyan mértékben lecsökkent. amelyek arra ösztönzik ket. 17. a diagnózis vagy a képességcsökkenés nem jelent jogosultságot. Azok a PEO-nál regisztrált személyek. hogy hozzájáruljon a fogyatékossági segély által fedezett költségekhez. Vannak azonban rehabilitációval kapcsolatos kötelezettségei (hozzá kell járulnia saját alkalmazottai rehabilitációs költségeihez). hogy milyen fajta segítséggel képes a fogyatékos személy a munkahelyre utazni. A fentebb tárgyalt juttatások célja a jövedelem-fenntartás. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A vakok vagy siketek (illetve a súlyos halláskárosodással él személyek) minden további nélkül jogosultak a fogyatékossági segélyre. továbbá az effajta segítség mennyibe kerül a fogyatékos személy számára. hogy foglalkoztathatatlannak min sítik ket. hogy a felsorolt intézkedéseket végrehajtsák. A munkaadóknak a beteg dolgozókkal kapcsolatban bizonyos kötelességeik vannak. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE A munkaadó nincs kifejezetten kötelezve arra.A fogyatékossági juttatási kérelmek elbírálásában alkalmazott Älépésr l lépésre´ eljárás során meg kell vizsgálni a rehabilitáció és a munkába való visszatérés lehet ségét. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A valódi élethelyzetekben történ megfigyelés nagy jelent ség . A társadalombiztosítási hivatalok igen széles mozgástérrel rendelkeznek az egyes esetekben megfelel szakmai rehabilitációs intézkedés megválasztása terén. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Orvosi igazolásra általában szükség van. az utazás módjáról és id tartamáról. a segítséghez szükséges id r l és a segítség gyakoriságáról.´. hogy ezt a segélyt azok is igénybe vehetik. vagy 2) jelent s megélhetési többletköltségekkel néznek szembe. és hogy az illet a fogyatékoson kívül kap-e valakit l ezért pénzt. A tanulás (állami oktatási támogatás mellett) ebben az összefüggésben szintén jövedelmez munkának tekintend . a munkaid r l. de az orvosok szerepe nem jelent s. hogy ki segít. . a munkafeladatokról. azt kockáztatják. Az Országos Társadalombiztosítási Bizottság ajánlása szerint a társadalombiztosítási irodának információt kell gy jtenie a munkaadóról. SZEMPONTOK Annak fizethet . és a fent leírt módon a szociális jóléti irodák útveszt jébe kerülnek.

óta AF-Rehabilitering. A leginkább fogyatékos álláskeres k ezekhez az intézetekhez kerülnek. aki széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik. Egyes programok. hogy a PEO-k egyre inkább hajlamosak a nehezen foglalkoztatható személyeket szakmailag fogyatékosnak min síteni (svédországi jelentés 18. A személynek regisztráltatnia kell magát az Állami Foglalkoztatási Hivatalnál (PEO).és érrendszeri és/vagy tüd betegségek) és képességcsökkenés-központú (például mozgáskorlátozottság. amelyeket a munkaer -piaci szolgálat (állásközpontok. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZE REPE A fogyatékos személynek mindig el kell fogadnia a besorolást. és ezért a szokásos foglalkoztatásba való belépése vagy bennmaradása nehézségekbe ütközik. aminek keretében a munkaadó hat hétig heti rendszerességgel támogatást kap azért. Az AF-Rehabilitering számos munkatesztet. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A döntést a PEO-tisztvisel hozza. ± New Deal a fogyatékos emberekért (NDDP). Ha a felmérés alapján az illet nem min sül azonnal foglalkoztathatónak. elhelyezési tanácsadás stb. amely sokféle. hogy megállapítsák a személy fogyatékossá nyilvánításának feltételeit. 161 . E kategóriákat diagnosztikai (például szív. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A személyt a PEO-tisztvisel egy fogyatékossági kategóriákat tartalmazó lista (handikappkoder) alapján min síti fogyatékosnak. Äinnovatív programot´ tartalmaz az állások közvetítésére. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Intézkedések Az országos jelentésben említett intézkedések között számos olyan program szerepel. munkaer -piaci szolgálattal szerz dött ügynökségek által lebonyolított. ± Munkahelyi bevezet program. a PEO-hivatalnok funkcionális vagy munkatesztet írhat el a munkaer -piaci intézetnél (ennek neve 2001. a munkaer -piaci közigazgatás egyik speciális egysége). A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Nincs. különösen a New Deal a fogyatékos emberekért (NDDP) elérhet k a New Deal munkaközvetít k révén is (akiknek az állásközpont plusz irodákban is van székhelyük).).Munkaer -piaci szolgálati intézkedések DÖNTÉSEK. pszichológiai képességtesztet és gyakorlati képzést kínál. SZEMPONTOK Az intézkedések mindegyike esetében a következ fogyatékosságdefiníciót alkalmazzák: Äaz a személy él munkával kapcsolatos fogyatékossággal. kerekesszék-használat) elemek alkotják. o. A Svéd Nemzeti Ellen rz Hivatal jelentése arra a következtetésre jutott. hogy a fogyatékosság és az alacsony szint foglalkoztathatóság között elmosódik a határ. jelenleg állásközpont plusz irodák ± lásd alább) fogyatékosfoglalkoztatói tanácsadói (DEA-k) koordinálnak. akinek funkcionális korlátozottságok miatt lecsökkent a 160 munkaképessége. a munkakezd személyeknek szóló tanácsadásra és támogatásra vonatkozóan. Ez a besorolás foglalkoztatási szubvenciókra és Samhall-munkahelyekre jogosít. Ezek a rehabilitációs eszközök azonban els dlegesen nem arra szolgálnak. hogy a fogyatékos személyt az új állásban kipróbálja. E formálisan rögzített. fogyatékossághoz kapcsolódó kategóriák és eszközök ellenére a jelentés azt sugallja. Az intézkedések a következ ket foglalhatják magukba: ± Foglalkoztatási felmérés és képzési. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A rehabilitációs eljárás bizonyos mértékig lehet vé teszi a környezetben történ megfigyelést. vagy várhatóan nehézségekbe fog ütközni´.

vagy támogatott üzemekben. 162 Felmérések Workstep . különben fennáll az a veszély. hogy automatikusan DPTC-jogosultakká váljanak. a munkaer -piaci szolgálattal kötött szerz dés alapján. amely hasonlít a New Deal programokhoz. ahol munkára vonatkozó interjúkat kell készíteni (ONE kísérleti terület). amely támogatja a fogyatékos emberek f áramú foglalkoztatását. a támogatómunkások díját. Az intézkedésekben való részvétel ösztönz i és követelményei A DEA-k révén lebonyolított intézkedések egyike sem feltételez juttatásokra való jogosultságot. a szolgáltató pedig támogatást kap. A fogyatékos emberek vagy állásban dolgoznak. Ezen kívül. A DPTC szándéka szerint lehet séget teremt azoknak az embereknek a foglalkoztatásba történ bevonására. és nem kell (kisebb összeg ) álláskeres i segélyt igényelnie. hogy valóban olyan mértékben csökkent-e munkaképessége. és ezt olyan politikával kívánják ösztönözni. ami feltehet en azzal jár. akkor kötelez részt vennie az interjúkon. amit a tartósan munkanélküliek is igénybe vehetnek. akkor az felveti a kérdést. mely szerint az egy dolgozó miatt esedékes támogatás úgy csökken. hogy továbbra is jogosult a juttatásra. ± Workstep. Az ügyintézést az AtW-tanácsadók végzik. és az Äengedélyezett munka´ lehet sége a közelmúltban kiszélesedett. például önkéntes szervezet vagy helyi önkormányzat. Ezt segítik el az Äátlépésre´ irányuló intézkedések. Intézményi feladatok és kapcsolódások A kormány több lépést is tett a munkaer -piaci szolgáltatások (állásközpontokban történ ) biztosítása és a társadalombiztosítási juttatások (a juttatásokat folyósító irodáknál történ ) igénylésének folyamata közötti kapcsolat er sítésére. Vannak azonban bizonyos felmentést élvez és jóváhagyott kategóriák. amely támogatott foglalkoztatási program. Ezek a szerz dések általában teljesítménybeli célkit zéseket is rögzítenek. Számos ügynökség szolgáltat a fogyatékosoknak. amely megnevezi azokat a munkával kapcsolatos tevékenységeket. hogy elveszíti segélyjogosultságát. ± Otthoni képzés. amely kizárta az IB kedvezményezettjeit a foglalkoztatási programokból. A munkaképességi jelentésben foglalt eredmények (jelenleg) nem befolyásolják a fogyatékosság megállapítását a munkaképtelenségi segélyre vonatkozóan. a speciális felszerelést és a helyiség átalakítását. A foglalkoztatott fogyatékosok jövedelemkiegészítést is igénybe vehetnek. Például a Workstep keretében támogatott munkahelyeket biztosító szolgáltatóknak a nem támogatott foglalkoztatás felé kell irányítaniuk az érintetteket. az utazást a munkahelyre. 2002 áprilisában a munkaer -piaci szolgálat irodáit összeolvasztották a juttatást folyósító szervezetek irodáival. hogy a szolgáltatók a kevésbé fogyatékos dolgozókat részesítik el nyben. különösen a fogyatékos személyek számára. Egy közelmúltbeli újítás értelmében a munkaképtelenségi segélyt igényl személy felmérését végz jóváhagyott orvosoknak (lásd 1. ± Munkaalapú tanulás feln tteknek. de gyakran csak közvetít .± Munkael készítés.) A már foglalkoztatott emberek. és a munkaképességi jelentés bevezetése mind annak a hagyományos gyakorlatnak a megváltoztatását segítik el . amelyeket a szóban forgó személy fogyatékossága ellenére is el tud végezni. ez az úgynevezett fogyatékossági adójóváírás (DPTC). (A szolgáltató lehet munkaadó. Hagyományosan. A munkaadó nem feltétlenül részesül szubvencióban. ha egy IB-ben részesed személy dolgozik. ahogy a támogatott foglalkoztatás id tartama n . ha az igényl olyan területen él. Az NDDP-intézkedések igénybevétele érdekében a fogyatékos személynek nem kell elhagynia az IB-t. létrehozva ezáltal a állásközpont plusz irodákat. Ezen kívül az NDDP. amelyek lehet vé teszik a juttatásban részesül k számára. Az alkalmazott megkapja bérét a munkáért. az állásközpont pluszok létrehozása. függelék) munkaképességi jelentést kell készíten iük. vagy az állásajánlattal rendelkez k számára a Hozzáférés a munkához (AtW) program fizeti a közvetít k. Ez jelenleg adójóváírás formájában m ködik. akik munkán kívüli fogyatékossági juttatásokat kapnak.

A SEMA-k (a f társadalombiztosítási juttatásokhoz szükséges vizsgálatokat végrehajtó egészségügyi szolgálatok) igénybe vétele lehetséges. ezek például az állás. mint korábban. ± az illet nek legalább hat hónapja kell segélyen élnie. az öntudatra. és fejlesszék foglalkoztathatóságát. és a Äfogyatékosságtesztr l´ is k döntenek az igényl saját orvosa által biztosított információk alapján. állásának veszélyben kell lennie. hogy a személy megfelel a DDA-definíciónak. lehetnek közvetít szervezetek vagy munkaadók is) a dolgozók nem támogatott foglalkoztatás felé terelését mint kit zött célt szigorúbban kell követniük. A fogyatékosságteszt esetében a 21 alkalmatlansági feltétel egyikének kell megfelelni. amely lényegesen és tartósan. Kétes esetben az illet orvosától további bizonyítékok kérhet k. Fogyatékossági adókedvezmény DÖNTÉSEK. SZEMPONTOK A szempontok két f csoportból állnak: Új igénylés esetén a személynek részesednie kell. és a többi jogosultsági feltétel közül legalább egy teljesül. vagy a teljes 40 órás munkahét ledolgozására való képesség stb. hogy a személy ne tudjon álláshoz jutni. és a fogyatékos személy munkára való felkészítésben és tanácsadásban is részesül. a látás. A feltételek hasonlóak a munkaképtelenségi segély ügyintézése során alkalmazott egyéni képességfelmérésben (PCA) használt feltételekhez. mint fentebb már utaltunk rá. azaz olyan testi vagy szellemi képesség-csökkenéssel kell rendelkeznie. és hogy termelékenysége a szokásos termelékenység 30 és 80%-a között legyen. 163 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az átlépés feltételeit hivatali tisztvisel k ellen rzik. a járás képességére. Ha nincs átlépést lehet vé tév jogosultság. a beszéd érthet ségére. vagy ha éppen most kerül ki az oktatásból. vagy ne tudja meglév állását megtartani a nyílt munkaer piacon. Átlépésre az igénylés meghosszabbításakor is van lehet ség. SZEMPONTOK Két f szempont van: ± az illet nek meg kell felelnie a fogyatékos személyek diszkriminációja elleni törvényben (DDA) foglalt fogyatékosságdefiníciónak. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Az átlépési feltételeket és a fogyatékosságteszt elemeit döntéshozói útmutató rögzíti. s ezt követ en lehet ellen rizni a szempontokat. 2001 áprilisát megel z en az els szempont az volt. amely automatikus jogosultságot jelent (Äátlépés´). vagy ha dolgozik. a hallás korlátozottságára. hátrányosan befolyásolja mindennapos tevékenységeinek elvégzésére irányuló képességét. akkor Äfogyatékosságtesztre´ kerülhet sor. de ritka. vagy a közelmúltban részesednie kellett egy vagy több olyan társadalombiztosítási juttatásban. A gyakorlatban azonban a jogosultság meghatározásának folyamata megfelel elhelyezés biztosításával is kezdhet . a DPTC azonban sokkal alacsonyabb munkaképtelenségi . SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A DEA-nak útmutató áll rendelkezésére a DDA-ban szerepl definícióról. a karok és a kezek használatára. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Technikailag a felmérés nem a környezetben történ megfigyelésen alapul. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE 2001 áprilisa óta a Workstep helyek fenntartóinak (amik. akkor bizonyítottan segítségre kell szorulnia a munkában. A várakozások szerint az ilyen célok a szolgáltatókat arra ösztönzik. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A DEA igazolja.DÖNTÉSEK. hogy tudatosabb és el relátóbb munkával meghatározzák a fogyatékos személy er sségeit. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A felülvizsgált programban nagyobb hangsúlyt kap az intézkedésnek az alkalmazott igényeihez történ igazítása. korlátozottságára vonatkoznak. különösen az ellátási és a mobilitási juttatások fel l kiindulva (például a fogyatékossági életjáradék magasabb szintjeihez).

de meg kell említenünk. hogy a munkaadó megfelel átalakításokat hajtana végre. mozgás. tartós ellátási és támogatási szükséglet´. aki Äa mindennapi életvitelben jelent s és tartós nehézségekkel néz szembe´. Az országonkénti összefoglalók a háttérinformációkat az alábbi alcímek szerint rendezik: Intézkedések Intézményi feladatok A kielégítend szükségletek jellege (orvosi ellátás. érzelmi vagy érzékszervi fogyatékosság miatti. hogy a fogyatékosság értékelése figyelembe veszi a foglalkoztatás konkrét körülményeit (lásd lejjebb. a készpénz-juttatások a közlekedési költségekre. hogy a személy képes-e végigdolgozni a munkahetet. más eszközök használatára adott engedmények (tévéel fizetés. A MUNKAADÓ(K) SZEREPE Annak tesztelése során. valamint a fogyatékosokat megillet engedmények. 164 3. Az ausztriai ellátási biztosítás esetében például a leírás szerint a jogosultság feltétele Äa testi. A svédországi LSS leírása szerint azonban az a személy fogyatékos. hogy mit kell érteni Äjárás´ alatt. vagy amelyekre különleges intézkedések vonatkoznak. a folyó költségek megtérítése. mint amilyenek a hosszú távú gondozás. például a tömegközlekedés ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele. az a f kérdés. szellemi. hogy az érintett személy szükségleteinek valamilyen rendellenes állapotból kell következnie. ha készpénz: szabványos összegek. saját er b l történ részfinanszírozás A Felmérési eljárásokat az alábbiak szerint írjuk le: Általános definíció: Ha van ilyen. hogy a munkaadó tett-e különleges engedményeket a szóban forgó személy számára. Az útmutató részletesen leírja a teszt alkalmazásának módját. társadalmi érintkezés. ha továbbra is végigdolgozza a normális munkahetet anélkül. akkor tok a teszt eredménye pozitívnak tekinthet (Döntéshozói útmutató DMG13040). és adókedvezmények. vagy eltekint bizonyos felada elvégzését l. .szintet követel meg. itt szerepel annak általános leírása. a munkaadó szerepénél). fogyasztási többletköltségek) Az intézkedés jellege (szolgáltatás vagy készpénz. amelyek egy bizonyos támogatásra kifejezetten feljogosítanak. Aki állítása szerint kimerül egy szokásos munkahétt l. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs. otthoni segítség. például azt is. Kiemelt képességcsökkenések: Itt teszünk említést arról. hogy a szóban forgó intézkedés szempontjából ki min sül fogyatékosnak. Ha a munkaadó több pihen id t.). különleges szüneteket engedélyez. Egyes leírások kikötik. nem válik jogosulttá. a PCA-ban a pontok összesítésével). A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A juttatást az érintett személynek kell igényelnie. speciális diétákra és egyéb szükségletekre. míg más leírások nem. személyi ellátás. függelék: A mindennapos tevékenységek támogatásában és a független életvitel el mozdításában alkalmazott definíciók A mindennapos tevékenységek során segítségre szoruló vagy többletkiadásokkal szembenéz emberek támogatására a tagállamokban olyan intézkedések szolgálnak. telefonköltség stb. ha szolgáltatás: milyen er sek a jogosultság feltételei) Kapcsolat a fogyatékosság más definícióival Korhatárok Jövedelemtesztelés. hiszen csupán egyetlen feltételnek kell megfelelni (vö. vannak-e olyan konkrét képességcsökkenések.

valamint a Äszélesebb értelemben vett´ mozgás el segítése értend . a ruhák mosása és egyéb otthoni tevékenységek. mivel egyes tagországokban az érvényben lév intézkedések lehet vé teszik a fogyatékos személy számára. és ekkor új felmérésre kerül sor. szint: 50 óra. a finanszírozásuk a központból történik. A személyi ellátás a személyi higiéniára. például felkelésre. akiknek a f jövedelemforrásai a kiegészít juttatások. de rövidített eljárásra is feljogosíthat. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Különbséget kell tenni a személyi ellátás (Betreuung) és támogatás (Hilfe) között. Ha a személy jövedelme és/vagy foglalkoztatási helyzete megváltozik. a takarítás. Egyes országokban például lehet vé teszik a fogyatékos személy számára. hogy az igényelt ellátás egy hónapban hány órát vesz igénybe (1. INTÉZMÉNYI FELADATOK A BPGG ápolási segélyeket ad a nyugdíjasoknak (f leg az öregségi és a fogyatékossági nyugdíj esetén). A BPGG mellett kilenc olyan további megyei törvény van érvényben. Támogatás alatt az étel és a gyógyszerek kiszállítása. lefekvésre irányul. A 2002. az étel elkészítésére és elfogyasztására. hogy a fogyatékosságot a szóban forgó intézkedés milyen mértékben tekinti bizonyos szociális és környezeti feltételek függvényének. 165 AUSZTRIA Intézkedések Az országos jelentésben szerepl legfontosabb. az országos jelentések elkészítésének id szakára. hogy legyen a gondozó munkaadója. vagy a társadalombiztosítási rendszer köztisztvisel ib l állhat. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A segélyt készpénzben fizetik ki. illetve beleszóljon szükségletei kielégítésének módjába. hogy meghatározza saját szükségleteit. és a sz ken értelmezett mozgás segítésére. ahol ilyen el fordul.Egy-egy képességcsökkenés kiemelt lehet történelmi okokból. független életvitelre irányuló intézkedés a szövetségi ápolási segélyr l szóló törvény (BPGG) (1993). vagy akik dolgoznak stb. A fogyatékos személy szerepe: Ez az alcím els sorban a természetbeni intézkedéseket és a nem helyettesíthet készpénzjuttatásokat érinti. a gyógyszerek bevételére. multidiszciplináris munkacsoportokból. Személyi állomány: A személyi állomány orvosokból. A nyugdíjasok esetében a segélyek adminisztrációja a nyugdíjintézetek feladata. szint 160 óra). január 1-jét megel z változásokra felhívjuk a figyelmet. A törvény részben felváltotta a megyei szociális segítségre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. illetve mennyire intenzív ellátást igényel (5±7. Az intézkedés hét szintet különböztet meg aszerint. amelyek mindegyike legalább 180 órányi ellátást foglal magában). a nem nyugdíjasok esetében pedig a tartományi kormányzatok szociális hivatalai. de a régi tartományi szint intézkedések továbbra is hatályban maradtak. a mosakodásra. és nem kell elfogadnia a gondozókat foglalkoztató intézmény ellátási szolgáltatásait. ápolókból. A kifizetéseket a központi kormányzat bevételei fedezik. hogy a segélyeket a nyugdíjasok számára a nyugdíj-biztosító intézetek fizetik. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Az ÄIntézményi feladatok´ címszó alatt már említettük. 4. és hogy a személy állapota mennyire súlyos. akkor a felel sség átszállhat egyik intézményr l a másikra. Szabályok és eszközök: Megfigyelés a környezetben: Ezen a ponton némi betekintést nyerhetünk abba. szükségtelenné téve ezáltal a részletekbe men felmérést. szociális munkásokból. A közelmúltban . Minden információ 2001-re vonatkozik. A nem nyugdíjasoknak fizetett segélyeket a tartományok hangolják össze. amelyek (ugyanolyan alapon) ápolási segélyt adnak azoknak. szintek.

50±180 óra havonként). és ügyére egy parlamenti felszólalás is kitért. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Az útmutató szerint ajánlott a vizsgálatokat a személy otthonában elvégezni. akik a f nyugdíjrendszerhez hasonló struktúrában dolgoznak. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE: A fogyatékos személynek az igénylés során információt kell adnia azokról a juttatásokról. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A szövetségi törvény értelmében. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Egy 1999-es rendelet rögzítette az egyes ellátási tevékenységek id szükségletét. szintnek felelnek meg. A legmagasabb ellátási szintek esetében (Stufe 5±7) az orvosi jelentésnek le kell írnia a különleges ellátási igény jellegét. A személy szükségleteivel kapcsolatos saját beszámolóra nincs hivatalosan szükség. amelyek díja jövedelemfügg . A szerz dött orvos egészségügyi jelentését egy intézeti orvos. amikor nem tudta folytatni részmunkaid s állását. hogy a jogosultság feltétele Äa testi. 40. szakasza kimondja. amelynek m ködését a nyugdíjintézetek felügyelik. o. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Négy kiemelt képességcsökkenés jogosít fel rögzített szint ápolási segélyre. Egy további bizottság hozza meg a végs döntést. A különféle hatóságok ugyanakkor törekednek megközelítéseik összehangolására. érzelmi vagy érzékszervi fogyatékosság miatti. A rendelet olyan felmérési szabályokat tartalmaz. de ez nem kötelez . tartós ellátási és támogatási szükséglet. JÖVEDELEMTESZTELÉS. majd egy bizottság vizsgálja felül. és tanulmányokkal alátámasztható. amelyekben részesül.gv. A biztosítási intézet felmérése szerint szükségletei alacsonyabb szintre kerültek. Andrea Mielke esete (lásd feljebb) azt sugallja. és jogosulttá vált a fogyatékossági nyugdíjra. szellemi. 166 Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ A BPGG 4. amelyek az 5. mint a salzburgi hivatal értékelése szerint. mint a megyei szociális hivatalok.).például vitás helyzet alakult ki Andrea Mielke ügyével kapcsolatban. KORHATÁROK Nincsenek ± az intézkedések minden korosztályra vonatkoznak (egy közelmúltbeli reform nyomán még a legfiatalabbakra is). például ha éjjel-nappali ápolásra van szükség (Stufe 6). amely el reláthatólag legalább hat hónapig fennmarad´. BELGIUM Intézkedések Az országos jelentésben tárgyalt intézkedések a szövetségi integrációs segély és a Flamand Alap . SAJÁT ER B L TÖRTÉN RÉSZFINANSZÍROZÁS A nyugdíjasok esetében nincs jövedelemteszt. vagy az illet teljesen mozgásképtelen (Stufe 7). amelyek a felmérés lebonyolítójának lehet vé teszik az egyes tevékenységekhez rendelt hónaponkénti óraszámok összegzését az ellátási szint megállapítása érdekében (Stufe 1±5. a részt vev személyi állományt orvosok alkotják. illetve más intézményi adatokról. hogy a nyugdíjintézetek a felmérések során er sebben technikai/orvosi megközelítést alkalmaznak. hogy az egyes tartományokban hasonló az odaítélt segélyek eloszlása (ausztriai jelentés. A tartományi rendszerek kínálnak olyan szolgáltatásokat.parlament. (Lásd http://www. Az ellátási segélyekben részesül k mentesülnek a telefon illetve a rádió/televízió el fizetési díjai alól.html).at/pd/pm/XXI/J/texte/018/J01819_. például a siketség és a vakság.

akkor a kifizetések 65 éves életkoron túl is folytatódnak. A közvetlen kifizetési rendszer esetében a személynek költségkeretet bocsátanak a rendelkezésére mindennapos tevékenységeinek elvégzése során tapasztalható korlátozottságainak megfelel en.a Fogyatékos Személyek Integrációjáért közvetlen kifizetési intézkedései. és a két juttatásra való jogosultságot ugyanazon bizonyítékok alapján. amelyekkel kapcsolatban segítségre szorul. Lejjebb részletesebben kifejtjük. ± felügyelet nélküli életvitel. amely leírja a finanszírozandó személyi ellátás szintjét és a megfelel tevékenységeket. ha nem. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L Integrációs segély: ha a kedvezményezett dolgozik. otthoni segítséget. 167 A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Az integrációs segély a funkcionális képességcsökkenések miatti többletkiadások támogatására szolgál. de ha azt már jóváhagyta. ezen kívül általános jövedelemküszöb is van. Ideális esetben a költségkeret megfelel a fogyatékos személy által benyújtott kiadási tervnek. az adminisztrációt az Egészségügyi Minisztérium látja el. ± személyi ellátás és higiénia. az Allocation pour l¶aide aux personnes agées (Id skorú személyek segélyezése). együttesen mérik fel. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Az integrációs segély intézményi szinten kapcsolódik a fogyatékosok jövedelemhelyettesít segélyéhez. A közvetlen kifizetési rendszer a fogyatékosság ugyanazon általános definícióját használja. akik csak korlátozottan képesek a független életvitelre. független életvitellel kapcsolatos szükségleteket célzó intézkedéseket is hoznak. JÖVEDELEMTESZTELÉS. Flamand Alap ± Az alap csak a 65 év alattiak kérelmeit fogadja el. akkor a költségkeret megemelhet . a korlátozottság mértékét l függ en négyféle összegben. hogy a fogyatékos személynek mekkora a mozgástere azoknak a tevékenységeknek a megnevezésében. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE Az integrációs segélyt készpénzben fizetik ki. A közvetlen kifizetési rendszer kifejezetten a személyi ápolók alkalmazásához kapcsolódik. ± kommunikáció és társadalmi érintkezés. A kiadásoknak összhangban kell lenniük a beadott kiadási tervvel. adhatnak ellátást. Felmérés Integrációs segély ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ A segély azokra irányul. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az integrációs segély finanszírozása szövetségi szinten történik. ± étel elkészítése és elfogyasztása. A rendszer szabályai nem korlátozzák a személyi ápolók tevékenységeit. KORHATÁROK Az integrációs segély a 21 és 65 év közötti személyeknek fizethet . A közvetlen kifizetési rendszer kifejezetten a Flamand Alap kezdeményezése. A 65 évnél id sebb emberekre egy másik intézkedés vonatkozik. ± háztartási teend k. akkor keresetének a garantált minimális jövedelemszintet meghaladó részét levonják a segélyb l. A helyi önkormányzatok további. támogatást a mozgásban stb. . és csak Flandriában m ködik. A jogosultság meghatározásában az alábbi területeken tapasztalható korlátozottságok bírnak jelent séggel: ± mozgás (ideértve az otthon elhagyását). amely némileg alacsonyabb összeg juttatásokat kínál. mint a flamand alap összes intézkedése (ideértve például a foglalkoztatási intézkedéseket is) ± lásd alább: Általános definíció.

naponként. Habár a multidiszciplináris felmérést rendelkezés írja el . környezetét stb. valamint a képességcsökkenéssel kapcsolatos további információk alapján történik. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A személy fogyatékosságára vonatkozó kezdeti felmérést multidiszciplináris munkacsoportok végzik . a gyakorlatban erre csak a bírósághoz történ fellebbezés esetén kerül sor. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nincs meghatározva. Habár a skálát a jogszabályi céloknak megfelel en alakították ki. A Flamand Alap közvetlen kifizetései ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Általánosságban a Flamand Alap intézkedéseire az a személy jogosult. testi vagy érzékszervi képességekre visszavezethet korlátozottsága´. aki valamilyen fogyatékossággal él. például a Barthel és Katz féle. amely a definíció szerint Äa szociális integráció lehet ségeinek elhúzódó és lényeges. mindennapos tevékenységre vonatkozó skálái. Az igényl t ezek alapján az információk alapján valamely költségkategóriába sorolják. csökkent értelmi. hogy a személy fogyatékosnak min sül e a Flamand Alap intézkedéseire való jogosultság tekintetében. 169 MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A személyi ellátás igénybe vételének részletes leírása figyelembe veszi a személy életfeltételeit. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK 1. ha a felek nem értenek egyet. két különböz javaslat beadására is sor kerülhet azonban. A leírást a multidiszciplináris munkacsoport és a fogyatékos személy együtt készíti el. A végs döntést bizottság hozza meg. A közvetlen kifizetésekre való jogosultság megállapításában szintén részt vesznek multidiszciplináris munkacsoportok. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A személyt általában otthonában vizsgálják meg. az hasonlít a mindennapos tevékenységek más skáláira. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A jogszabályok skálát rögzítenek a személy mindennapos tevékenységinek elvégzésére vonatkozó képességeit korlátozó tényez k felmérésére. 2. fejezetének tárgyalását). Az országos jelentés ugyanakkor megemlíti. A szóban forgó személy ellátási szükségleteit a személyi ápoló tervezett alkalmazásának részletes leírása (egy teljes hétig. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A közvetlen kifizetési rendszer fontos sajátossága a következ : Az ellátási terv elkészítésének a mechanizmusa lehet vé teszi a fogyatékos személy számára. hogy az önmeghatározás a szükségletek felmérésében érvényesül. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. A személy fogyatékossági fokának felmérése a Barthel-féle és az Elinda-féle. hogy kinyilvánítsa. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az els felmérést az Egészségügyi Minisztériumnál dolgozó orvosok végzik el.168 KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. pszichológiai. amely (testileg) fogyatékos emberekb l. a fogyatékos személy szüleib l és a Flamand Alap szakért ib l és tisztvisel ib l áll. óránként) mutatja. DÁNIA Intézkedések . nem pedig abban. valamint az IADL-skálákra (lásd a f jelentés 3. miként kívánja megszervezni életét.

Vannak azonban speciális esetek. ha a többletköltségek a képességcsökkenésre vezethet k vissza. a becsült költségek alapján´ (76(4) szakasz). a halálos betegek stb. ± a gondvisel házastárs. testi vagy mentális képességcsökkenés miatt korlátozott´. biztosítása. A támogatások fizetése Ärögzített összegekben történik. INTÉZMÉNYI FELADATOK A legtöbb intézkedést adminisztrálják a helyi önkormányzatok. az orvosi ellátáshoz szorosan kapcsolódó támogatásokkal és az intézményekkel kapcsolatban. . a fizetésr l stb. havi 15 óra ápolást vehetnek igénybe. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Az LSS nem ad általános definíciót. ± technikai támogatások. amit saját maga nem képes nyújtani. Az LSS részletesen rendelkezik annak feltételeir l is. Az LSP-segélyek csak nyugdíjasoknak járnak. ezután írásban meg kell vele egyeznie a feladatok körér l és mértékér l. ± segítség vagy támogatás a szükséges otthoni gyakorlati teend k elvégzésében. LSP: meghatározott pénzösszegek fizethet k (az állandó ellátási segély az otthonon kívüli ellátási segély körülbelül kétszerese). 67 év alatti személyek) lehet ségük van arra. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE LSS: Az intézkedés szintjét az egyéni szükségletek határozzák meg. amit hat hónapon át lehet görgetni. csak a legsúlyosabb esetekben). Az egyes intézkedések az alábbiakat foglalják magukban: ± a megélhetésre fordított többletköltségek fedezése (ez a szociális nyugdíjban részesül knek nem fizethet . ÄAzok a 67 év alatti személyek. akiknek a mozgásszabadsága lényeges és tartós. ellátás és ápolás által. társadalmi és más tevékenység. többek között az alábbi módokon: 170 ± az ellátásban részesül személy kijelölhet valakit a szükséges teend k elvégzésére. hogy a személy milyen esetben vásárolhat meg egy technikai támogatást olyan szolgáltatótól. akik állandó ellátást vagy felügyeletet igényelnek. Az LSP-segélyek a más személy által adott ellátással kapcsolatos többletköltségek fedezésére szolgálnak (az egyéb költségfajtákat a szociális nyugdíj alapösszegei közvetetten már fedezik). ± a testi és szellemi készségek fenntartásának támogatása. Äállandó ellátási segélyt´ ad.. A kijelölt személyt az önkormányzatnak jóvá kell hagynia. hogy közvetlenül a gondozónak fizet. ± személyi ellátás és segítség. ezt a választást azonban az önkormányzat felülbírálhatja. Az intézkedések az alábbi területekre irányulnak: ± tanácsadás. Az LSS számos cikkelye az ellátás megszervezésének rugalmasságát hivatott biztosítani.A szociális szolgáltatásokról szóló törvény (LSS) konkrétan rendelkezik a fogyatékos gyermekek és feln ttek (továbbá más csoportok ± általában a gyermekek. A szociális nyugdíjakról szóló törvény (LSP) az otthonukon kívül fogyatékosság miatt folyamatos segítséget igényl emberek számára Äotthonon kívüli ellátási segélyt´ biztosít. azok számára pedig. és dönthet úgy is. kezelés. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Az LSS kimondott céljai közé tartozik az egyén életében adódó lehet ségek kiszélesítése kapcsolatteremtés. és akik nem részesülnek másfajta ellátásban. tartós fogyasztási cikkek. ± egyes kedvezményezetteknek (lényeges és tartós képességcsökke néssel él . ± az önkormányzat támogatást fizethet a személy által igénybe vett minden olyan segítség miatt. Az LSS értelmében a megyéknek is vannak feladataik.) ellátásáról. különösen a súlyosabban fogyatékos emberekkel. szül k vagy más közeli hozzátartozók által adott ellátás részleges vagy teljes helyettesítése. hogy a szolgáltatás helyett az anyagi támogatást válasszák. amely nem az önkormányzat vagy a megye szerz déses partnere. gépkocsihozzájárulás stb. de a szociális nyugdíjban részesül ket kizárja a hatálya alól.

Az otthoni segítségre irányuló készpénz-támogatás azoknak az embereknek jár. valamint a szükséges otthoni gyakorlati teend k alóli mentesülés érdekében támogatásra szorulnak´. Az országos jelentés arra a következtetésre jut. Bizonyos rendelkezések a siketvak személyek számára különleges kapcsolattartó személyt biztosítanak. 171 LSP: Az otthonon kívüli ellátási segélyben a vakok. fogyatékosság miatt folyamatos otthonon kívüli segítséget igényl személyek részesülhetnek. Az LSP segélyek csak a 18 és 65 év közötti nyugdíjasoknak fizethet k. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L LSS: A felmérések figyelembe vehetik a házastárs pénzügyi forrásait. LSP: Külön említi a vakságot. az eszméletre (például epilepszia esetén) stb. a beszédre. és az egyéni szükségletek . A GP vagy a kórház döntése alapján otthoni ápolás is adható. az alábbiak szerint: A Äkészségfejlesztés´ területén a célcsoportot Äa testi vagy szellemi m ködés lényeges képességcsökkenése. de más hozzátartozóéit nem. otthonán kívüli mozgásra stb. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK LSS: a siketvak személyekr l külön rendelkezik (lásd feljebb). Az 1990-es évek költségvetési reformjai során a dániai önkormányzatok hatásköre jelent sen kiszélesedett az ellátás miatti díjak bevezetésének terén. illetve speciális támogatást igényl aktivitási szinttel él személyek. hogy az útmutató a példák között olyan sok és sokféle problémát említ. nem pedig a jogosultság korlátozásaiként. JÖVEDELEMTESZTELÉS. Néhány önkormányzat be is vezetett ilyen díjakat az ellátási szolgáltatások. különösen az otthoni segítséget kínáló intézkedések körében. a súlyosan károsodott látással rendelkez k és a más formában. a csökkent látást (lásd feljebb). hogy azokat a fogyatékosság értelmezésének illusztrációjaként kell tekinteni. amelyek hatással vannak például a légzésre. vagy valamilyen szociális probléma következtében speciális szükségletekkel rendelkez személyek´ alkotják.KORHATÁROK Az LSS egyes intézkedései csak a 67 éven aluliakra irányulnak. az üggyel foglalkozó dolgozó felméri az illet képességeit az otthoni és/vagy személyi ellátási feladatok elvégzésére. Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Az LSS bizonyos rendelkezései Äa testi vagy szellemi m ködés átmeneti vagy tartós képességcsökkenésével´ él személyekre irányulnak. A gondozók. Miután megtörtént a személy fogyatékossá min sítése. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A felmérést egy felügyel ápoló és egy szociális munkás végzi. A megélhetés többletköltségei megtéríthet k az olyan Äfizikai vagy szellemi m ködés lényeges és tartós képességcsökkenésével él személyek´ számára. alkotják. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN LSS: A felmérés általában a vizsgált személy otthonában történik. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK LSS: A fogyatékosságot el idéz egészségügyi problémákról részletes útmutató áll rendelkezésre. és egyéni segítségre illetve ellátásra. társadalmi kapcsolatok kialakítására. hiszen a szükségletek széles köre ismerhet el és vehet figyelembe. akik Ä67 év alattiak. Ehhez különféle ellen rz listákat és felmérési szabályokat alkalmaz. A Szociálisügyi Minisztérium LSS-r l szóló útmutatója számos olyan fogyatékosságot el idéz állapotot említ. akik nem részesülnek szociális nyugdíjban. egyes intézkedések azonban sz kebben definiált csoportot céloznak. testi vagy szellemi m ködésük terén lényeges képességcsökkenéssel élnek. LSP: A segélyek nem jövedelemteszteltek. felügyel k és ápolók igénybevételének költségeit fedez támogatások célcsoportját Äa lényegesen és tartósan sérült testi vagy szellemi m ködéssel. de ezek szerkezete nyitott.

amelyeket az egyének bíróság el tt kényszeríthetnek ki. független életvitelre irányuló intézkedéseket a fogyatékosoknak kínált szolgáltatásokról szóló törvény. de a törvény említést tesz a következ kr l: . hogy a fogyatékos személy a szükségleteinek legmegfelel bb szolgáltatásban részesülhessen. KORHATÁROK Nincsenek ± az id sek a szolgáltatások jelent s használói. o. Ezen kívül a törvény azt is kimondja. FINNORSZÁG Intézkedések Az országos jelentésben tárgyalt f . szakasz). 172 A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE A megnevezett szükségletek közé tartozik ± a mozgás. A szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságok és elvárható szolgáltatási szintek meghatározásával az állam olyan kötelességeket rótt az önkormányzatokra. akik nem képesek készen kapható ruhákat hordani. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az LSS hatálya alá tartozó támogatások Äabban az esetben fizethet k. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Nincs ± az intézkedés nem kapcsolódik intézményesen más juttatásokhoz. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Általában nincsenek kiemelt képességcsökkenések. például a személyt felsegítik a buszra. Számos ügy a Legfels bb Közigazgatási Bírósághoz is eljutott.). és a teend k egyik napról a másikra történ megtervezésére´ (77(2) szakasz). Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Fogyatékos az az ember. a munkához és a tanuláshoz szükséges közlekedésen túl. 2. ± azok költségei. például a megfelel segítség megszervezésére.1. az ellátás módjának megválasztása (lásd feljebb az ÄIntézkedés jellege´ alcím alatt) azt célozza. és aki képességcsökkenése vagy betegsége következtében a tömegközlekedési eszközöket csak jelent s nehézségek árán képes használni´ (31.1995/102). Az intézkedés módját az önkormányzat határozza meg. ± igény valaki segítségére (órában kifejezve). illetve annak vonatkozó rendelkezései vezették be.kiértékelése során a speciális körülményeket is figyelembe veszik. Általánosabban. aki számára a mozgás különleges nehézségeket jelent. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L A törvényben rögzített szolgáltatások esetében nincs. JÖVEDELEMTESZTELÉS. vagy visszatérítik a taxiköltséget. ± az otthoni élet. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A törvény meghatározza a szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságokat és elvárható szolgáltatási szinteket. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az önkormányzatoknak fel kell deríteniük és javítaniuk kell a fogyatékos emberek életkörülményeit. hogy lehet vé tegyék számára a közlekedési szolgáltatások igénybevételét. és kezd kiépülni a törvényben rögzített jogszabályok esetjogi háttere (finnországi jelentés 24. ± a kommunikáció. A közlekedési támogatásra való jogosultság esetében például a definíció szerint az számít Äsúlyosan fogyatékos személynek. hogy a súlyosan fogyatékos személynek havonta legalább 18 utat (csak oda) kell tudnia megtenni. Figyelembe vett többletköltségek: ± élelmiszerre fordított többletkiadások. ha a kedvezményezett képes az ellátással kapcsolatos dolgok intézésére. akinek képességcsökkenés vagy betegség következtében hosszú távon különös nehézséget jelent az élet megszokott m veleteinek elvégzése (fogyatékosoknak adott szolgáltatásokról szóló törvény.

Az alábbi tárgyalás az ACTP/ADPA-ra helyezi a hangsúlyt. Az alacsonyabb összeg ACTP/ADPA (40±70%) esetében nem kell bizonyítani. A legmagasabb összeg (az MTP 80%-ának) elnyeréséhez a kedvezményezettnek igazolnia kell. Azok a nyugdíjasok. és otthonukban vizsgálják meg ket. FRANCIAORSZÁG Intézkedések A társadalombiztosítási rendszer fogyatékossági nyugdíjasai Majoration pour Tierce Personne (MTP)-ben (harmadik személy igénybevétele utáni pótlékban) részesülhetnek. ± a beszéd súlyos képességcsökkenései. akiknek az MTP kérelmét elutasítják. Az ACTP/ADPA mértékér l (40% és 80% között) a területi szint egészségügyi és szociális kormányzat (Action Sanitaire du Département. önálló életvitel személyre szóló helyi támogatását) kaphatják. Az ADPA bevezetésével érvénybe lép f változás. Mások (például az AAH kedvezményezettjei ± lásd 1. Itt érdemes megemlíteni az esetjogi útmutató kidolgozását. hogy gondozót alkalmaz. amelyek Äjelent s nehézségekhez´ vezetnek a tömegközlekedési eszközök használata során. míg az ACTP általában visszakövetelhet volt. de azokat els sorban a helyi szociális akcióközpontokban (CCAS) szokták benyújtani. 174 . vagy a háztartás valamely tagja látja t el. A szociális szolgáltatásokért felel s részlegnek a személlyel vagy annak gondvisel ivel egyeztetve szolgáltatási tervet kell készítenie. mozgással kapcsolatos képességcsökkenések. harmadik személy igénybevétele címén járó kompenzációt) vagy 2002. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE Az ACTP/ADPA készpénzben fizetett támogatás. jóllehet a jóváhagyott juttatások fizetése 60 éves kor felett is folytatódik. de az ellátó személy teend it a törvény nem határozza meg részletesen. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az ACTP/ADPA iránti igényeket a COTOREP értékeli ki. különleges függ ségi juttatást) kérhetnek. DASS) dönt a COTOREP felmérése alapján. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A törvényen és a rendeleten kívül más eszközt nem alkalmaztak. hogy a kifizetett összegek a kedvezményezett l nem követelhet k vissza. Az öregségi nyugdíjasok Prestation Spécifique Dépendance-t (PSD-t. 173 MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A szociális dolgozók általában meglátogatják az ügyfelet. de a szükségleteket szociális munkások mérik fel. ACTP/ADPA-t is igényelhetnek. hogy egy harmadik személy ellátást kínál. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szükség van orvosi adatokra. KORHATÁROK Az utóbbi id ben az ACTP/ADPA-igényl k életkorát 60 év alá korlátozták.± olyan. A 60 év felettiek PSD-t igényelhetnek. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A kedvezményezettnek a COTOREP felmérése alapján 80%-os általános fogyatékossági besorolással kell rendelkeznie. függelék) Allocation Compensatrice au titre de la Tierce Personne (ACTP-t. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az illet személynek kérelmet kell benyújtania a szolgáltatásokra. január 1-jét l az ACTP-t felváltó Allocation Départementale Personnealisée d¶Autonomie (ADPA-t. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Az ACTP/ADPA az egyéni ellátási szükségletekre helyezi a hangsúlyt.

de 1997. Az alacsonyabb összegekben azok részesülnek. hogy a fenti feltételeknek megfelel gondozó látja el ket. az AGGIR-t használja. de nem tudják bizonyítani. függelék). amely 1995-t l otthoni és 1996-tól intézményi ellátást ad. akik egy vagy több alapvet tevékenységben segítségre szorulnak. azaz Koherencia Tájékozódás Személyi higiénia Öltözködés Étkezés Kontinencia Helyzetváltoztatás Lakhelyen belüli mozgás Lakhelyen kívüli mozgás Kommunikáció MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Err l nem áll rendelkezésünkre információ. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A vakság minden további nélkül feljogosít az ACTP/ADPA-támogatásra. függelékben. Az ellátási biztosítás járulékalapú. RÉSZFINANSZÍROZÁS S AJÁT ER B L Az ACTP/ADPA csak azoknak fizethet . akiknek az anyagi forrásai a felmérés szerint nem érik el a szociális ellátási szintet. Az igényl nek azt is jeleznie kell. A fogyatékos emberek számára a f intézkedéseket az integrációs támogatási szabályok tartalmazzák . barátaitól.JÖVEDELEMTESZTELÉS. milyen segítséget kap családtagjaitól. Ebben az esetben az igényl leírja. Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Az ACTP/ADPA azoknak a 16 és 60 év közötti személyeknek fizethet . független életvitelre irányuló intézkedés az ellátási biztosítás (Pflegeversicherung). és egy másik személy segítségére szorulnak egy vagy több alapvet élettevékenység (actes essentiels de l¶existence) elvégzésében. ha nem kapja meg a szükséges segítséget. és bizonyítani tudják. A táblázat elemei megegyeznek a COTOREP által alkalmazott irányadó százaléktáblázat önállósági területeivel (lásd 1. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A törvény nem sorolja fel részletesen. Személyi Állomány: A COTOREP személyi állományának felépítését lásd az 1. A PSD felmérése azonban az országosszabvány-táblázatot. A különleges élethelyzetben lév emberekre külön rendelkezések irányulnak (Hilfe in besonderen Lebenslagen). A szociális ellátás a független életvitelt megkönnyít intézkedéseket is biztosít. vagy az ellátást térítés ellenében végzi. 175 NÉMETORSZÁG Intézkedések Németországban az egyik legfontosabb. szomszédjaitól és segélyszervezetekt l. Egyes szabályok alapján a források felmérése során bizonyos keresetek figyelmen kívül hagyhatók. mit tekint az ACTP/ADPA szempontjából alapvet élettevékenységnek. milyen segítségre van szüksége a mindennapi élettel kapcsolatos problémák megoldásához. akik az alapvet tevékenységek többségében segítségre szorulnak. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az ADPA-jelentkezési lapon az igényl nek ismertetnie kell. hogy az ket ellátó személynek fel kell adnia fizetett állását. míg korábban ugyanazokat a juttatásokat a szociális ellátás keretében a helyi önkormányzatok finanszírozták. január 1-jét l a szociális ellátást igényl k is a törvényben szabályozott ellátási biztosítási rendszer hatálya alá kerültek. vagy annál magasabb. illetve akik az alapvet tevékenységek többségében segítségre szorulnak. A legmagasabb összeg azoknak jár. akiknek a tartós fogyatékossági szintje (taux d¶incapacité permanente) 80%-os.

és az utazás során igénybevett kísérettel kapcsolatos kiadásokat. Az ellátási költségekre adott támogatások alig több mint fele készpénztámogatás.) sem jelennek meg.(Eingliederungshilfe). KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Gyakorlatilag nincs kapcsolat. Felmérés (Ellátási biztosítás) ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Ki kell emelnünk. A tanácsadó orvosnak meg kell vizsgálnia. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az ellátási biztosítás hátteréül az egészségbiztosítási alapok szolgálnak (ÄA Pflegeversicherung követi a Krankenversicherungot´). és a szerz dtetett szervezetek által adott ellátást is ellen rzik. Az otthoni és a háztartási munkákat is figyelembe kell venni. hogy az igényelt ellátás biztosítható-e készpénztámogatás esetén. vagy a fogyatékosnak fizetett segély formájában. mert valaki nem képes elhagyni otthonát. és más területeken alkalmazott fogalmak (Schwerbehinderte. még nem jár ellátási biztosítás. önmagában azért. például a fogyatékossá min sített (GdB > 50%) személy sem. A szociális ellátás minden formája jövedelemtesztt l függ . Az egy napra jutó igény összességében legalább 1.5 óra kell. A mindennapos tevékenységek körébe például a személyi higiénia. Az ellátási függ ség három fokozata a következ : I. JÖVEDELEMTESZTELÉS. az étkezés és a mozgás (sz kebb értelemben a felkelés és az otthonon belüli mozgás) tartozik. II. például az otthoni orvosi ellátást az egészségbiztosító kínálja. vagy az igényl ehelyett készpénztámogatást választhat. hogy a házon kívüli mozgást nem kell figyelembe venni. hetente többször van szükség otthoni segítségre. hogy melyik rendszernek milyen esetekben kell fizetnie. Megemlítjük. nem pedig egészségi állapota határozza meg. Az ellátási biztosítás területén a Äfogyatékosság´ kifejezés nem használatos. Habár egyes szociális ellátási intézkedések kifejezetten a fogyatékos emberekre irányulnak. például a gondozónak fizetett pénzügyi kompenzáció. automatikusan senki sem válik jogosulttá. Schwerpflegebedüftige ± naponta háromszor van szükség segítségre a mindennapos tevékenységek elvégzése során. jóllehet az utóbbi népszer bb. és id nként vita tárgyát képezi. hogy legyen. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L Az ellátási biztosítás esetében nincs. hogy a mindennapos tevékenységek elvégzése során hány órányi segítségre van szüksége. A szociális ellátás a Sozialamt feladata. és hetente többször van szüksége otthoni segítségre. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Ellátási biztosítás: A személy Äellátási függ ségének´ mértéke attól függ. és az alapok tanácsadó orvosai végzik a felmérést. Erwerbsminderung stb. a gondozó képzését (Betreuungsperson) stb. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE Ellátási biztosítás: Az ellátás mértékének megfelel költségszintig az ellátási biztosítási rendszer keretében szerz dött szervezetek szolgáltatnak. étkezés és mozgás). Az ellátási biztosítás finanszírozása azonban az egészségbiztosítástól teljes mértékben elkülönül. hogy az ellátási juttatásokra való jogosultságot a személy ellátási igényei. 176 KORHATÁROK Nincsenek. Az egy napra jutó igény . de a függ ség mértékét meghatározó összesített id ben ezek kisebb súllyal esnek latba. amib l minimum 46 percet kell kitennie az alapvet ellátási tevékenységeknek (higiénia. az utazás többletköltségeit. Integrációs támogatás: magában foglalja az ellátást. Erheblich Pflegebedürftige ± naponta legalább két mindennapos tevékenység elvégzéséhez van szükség segítségre. Szociális ellátás: Ez is adható készpénzben.

0 óra kell. Az igazolvány els sorban azoknak kíván . Ebb l következik. 177 GÖRÖGORSZÁG Intézkedések A nyugdíjasok és a valamely társadalombiztosítási intézményhez csatlakozott személyek készpénztámogatást kaphatnak. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A f bb ellátási kiegészítések csak a nyugdíjasoknak fizethet k. hogy legyen. III. Szerteágazó vita folyt például azoknak az elmebetegségben szenved embereknek a gondozásáról. Az ellátási biztosítás keretében adandó szolgáltatások körér l folytatott viták azonban bizonyos egészségügyi problémákkal kiemelten foglalkoztak. hogy a készpénztámogatások népszer ségének egyik oka éppen az. A fogyatékosigazolvány. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. amit jelenleg tesztelnek. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felmérésekre a személy otthonában kerül sor. hetente többször van szükség otthoni segítségre. INTÉZMÉNYI FELADATOK A nyugdíjasok felmérése és kifizetése az illetékes biztosító (a f biztosító az IKA) feladata (lásd 1. A szociális ellátás keretébe tartozó fogyatékossági segélyeket. helyszíni természetbeni szolgáltatásban részesülhetnek. mert a felmérésben elvégzend feladatokhoz szükséges képességeik nem feltétlenül csökkentek. Az egy napra jutó igény összességében legalább 5. és a felmérést végz k az egyes tevékenységekhez naponta szükséges id t táblázatok alapján határozzák meg. de a hangsúly az ellátás biztosításán van. és ez korlátozza a személy lehet ségeit szükségletei meghatározásában.0 óra kell. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Igen szigorú szabályok vonatkoznak arra. mások természetbeni szolgáltatásban részesülnek. a szándékok szerint egységes belép t jelent a fogyatékos emberekre irányuló számos intézkedéshez. ha ellátásra szorulnak. hogy mi számít ellátásnak. Schwerstpflegebedürftige ± a mindennapos tevékenységekben a nap 24 órájában van szükség segítségre.összességében legalább 3. Más ellátásra szorulók (különösen az id sebbek) többféle.0 órát kell kitennie az alapvet ellátási tevékenységeknek. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A lehetséges ellátási tevékenységek pontosan meg vannak határozva.0 órát kell kitennie az alapvet ellátási tevékenységeknek. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A készpénzkifizetések a nyugdíjasoknak és a szociális ellátás kedvezményezettjeit illetik meg. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A felmérést az egészségbiztosítási alapoknál alkalmazott ápolók végzik. függelék). azaz a munkaképteleneknek és az id skorúaknak. hogy a lehetséges ellátásokkal kapcsolatos korlátozottságok (például társadalmi érintkezés és kíséret) a nem hivatalos gondozókra nem vonatkoznak. akik az ellátási biztosítás felmérései alapján jelent s kirekeszt déssel néznek szembe. hogy legyen. E csoport átfogóbb gondozására új szabályokat vezettek be. amib l minimum 4. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE A készpénzfizetésekkel fedezni kívánt szükségletek nincsenek pontosan meghatározva. amib l minimum 2. A szociális ellátásban részesül fogyatékos személyek szintén kaphatnak ellátással/mindennapos tevékenységgel kapcsolatos támogatást. támogatásokat és szolgáltatásokat a helyi önkormányzatok biztosítják. A nem nyugdíjas személyek fogyatékosság-felmérését az Országos Egészségügy Szolgálat regionális szervezetei által létrehozott és finanszírozott egészségügyi bizottságok végzik.

JÖVEDELEMTESZTELÉS. A másodfokú bizottságok (amelyek a fellebbezésekkel foglalkoznak) a három f szakterület képvisel ib l állnak. a fenti definíciónak megfelel en. gondozás. a sebészet és a pszichiátria. többek között utazási kedvezmények. Felmérés Általános definíció A nyugdíjasok közül azok részesülhetnek ellátási támogatásban. Az ellátó személyek többféle segélyben részesülhetnek: gondozói segély (jövedelem tesztt l függ ). támogatás. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felmérés els sorban a személy egészségi állapotára fekteti a hangsúlyt. ÍRORSZÁG Intézkedések Állandó ápolási segély: ez a segély csak a munkahelyi baleseti (fogyatékossági) juttatások kedvezményezettjeinek fizethet . gondozói juttatás (járulékalapú) és otthoni ellátási segély (a fogyatékos gyermek szüleinek). bénulással járó encephalopathia (agykárosodás). súlyos szellemi visszamaradottság (30-nál alacsonyabb IQ) stb. illetve akiknek szükséglete az állandó felügyelet. illetve ingyenes tévéel fizetés. hanem azért is. esetén. A szociális ellátáson belül különleges intézkedések vonatkoznak vakság. A vak emberek számára számos más juttatás és kedvezmény is rendelkezésre áll. vaksági jóléti segély. 178 KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A nyugdíjasok esetében a végtagok bénultsága különös súllyal esik latba. KORHATÁROK Err l nem áll rendelkezésünkre információ. például ezeket: mobilitási segély. villany-. nemcsak azért. gáz. akik fiatal koruktól fogva fogyatékosok. paraplegia és tetraplegia. Kérdéses. Adókedvezményre jogosít továbbá a vakvezet kutya használata. illetve ezek részterületei. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L A nyugdíjat kiegészít ellátási támogatáshoz és a fogyatékosokat megillet szociális ellátást kiegészít támogatásokhoz nincs szükség jövedelemtesztre. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY: A felmérést orvosok végzik. A gondozói segély el dje az el írt rokoni segély.segítséget nyújtani. ennek megfelel en nem nyugdíjasok. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Az egészségügyi és igazoló bizottságok az Útmutató a fogyatékossági fok kiértékeléséhez (1993) alapján járnak el. és egy ellátó személy foglalkoztatása. thalassemia vagy AIDS. Az egészségügyi bizottság számos segélytt hangol össze. A természetbeni ellátási szolgáltatások általában jövedelemtesztt l függ ek vagy részben saját er b l fizetend k. Az els fokú egészségügyi bizottságok szakterületek köré szervez dnek. akiknek kett vagy négy végtagjuk megbénult. Hansen-kór. mert a segélyhez . a három f terület a patológia. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nincs meghatározva. hogy a szóban forgó segély fogyatékossággal kapcsolatos juttatásnak tekinthet -e. közlekedésieszköz-használati támogatás. mert azt a fogyatékos személy helyett a gondozó kapja. nem pedig életfeltételeire és más egyéni és szociális körülményekre.és telefontámogatások. Adójóváírásra is van lehet ség: a regisztrált vakoknak további egyéni adókedvezmény jár. de az ellátás kifizetését támogató további segélyek nem léteznek. siketnémaság. Az egészségügyi bizottságok otthoni segítséget nyújtanak.

1998-ban az Évezred akcióprogramjának részeként a közösségen belüli ellátás el mozdítása érdekében egy. és megfelel bb lenne azt az egészségügyi bizottságokra bízni.és szociálisügyi vizsgálóbizottság. a Pénzügyminisztérium által létrehozott munkacsoport megvizsgálta egyebek mellett a segélyek hozzáférhet ségét. hogy a gondozói segély esetében csökkentsék a jövedelemteszt jelent ségét. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE A CAA ellátást/ápolást kínál az életszükségletek kielégítésében például az evésben. A gondozói juttatás vagy segély elnyerésének jelenlegi (2002-es) feltételei között szerepel. Egy közelmúltbeli vizsgálóbizottsági vitán (család-. nem pedig az ellátórendszer finanszírozása. hogy állandó ellátást és figyelmet igényeljen´. nem pedig az ellátásra szoruló személy szükségleteire. Megállapították. A fogyatékossági juttatásban vagy az egészségügyi bizottsági juttatásban részesül igényl k a kiegészít jólétisegély-program (a fennmaradó szociális ellátórendszer) keretében saját egészségügyi bizottságuktól kiegészít juttatásokat kérhetnek különleges szükségleteik kielégítésére. A megszokott gyakorlat szerint a személy otthoni ápolásban és segítségben részesül. hogy az ellátásban részesül személynek Äolyan mértékben kell fogyatékosnak lennie. vagy megszüntessék azt. Az egészségügyi bizottságok intézkedhetnek arról (de ez számukra nem kötelez ). továbbá megemlíti a szóban forgó személy funkcionális képességeit az MRA-rendszerben (a rokkantsági nyugdíjakhoz stb. december 12. hogy a társadalombiztosítási juttatások els dleges célja a jövedelemtámogatás kell. az alvásban stb. A viták részvev inek egyik f célja. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az állandó ápolási segély adminisztrációját a Szociális. A jelentkezési lap külön szakaszt tartalmaz az ellátásban részesül személyr l szóló orvosi diagnózis számára.kapcsolódó szempontok inkább a gondozó személy anyagi helyzetére fektetik a hangsúlyt. hogy legyen. Ezt követ en a Co Mayo-i nyugati egészségügyi bizottság egy kísérleti szükségletfelmérési programot hajtott végre. Fenntartotta továbbá azt az álláspontot. valamint akik teljesen munkaképtelenek (Munkaügyi Minisztérium. TSG 98/45 Ellátás a közösségben). E követelmény betartását azonban nem veszik nagyon szigorúan. Érvelése szerint a minisztériumnak (DSCFA) nincsenek meg a megfelel eszközei a részletes egyéni szükséglet-felmérés elvégzéséhez. hogy ha az ellátásban részesül k körét az ellátói segélyre vonatkozó jövedelemteszt megszüntetésével kívánnák kiszélesíteni. Közvetlenül az ellátási szükségletre vonatkozó kérdések nincsenek. Közösségi. Az orvos leírja a diagnózist és a munkaképtelenség várható id tartamát.és Családügyi Minisztérium (DSCFA) látja el. A gondozó alkalmazása miatt esedékes adókedvezményt az Írországi Államkincstár koordinálja. akik Äegyszer en csak id sek (és esetleg egy kicsit el vannak gyengülve)´. A vaksági jóléti segély olyan segélynek tekinthet . a közlekedésieszköz-használati támogatás és a vaksági jóléti segély adminisztrációját a regionális egészségügyi bizottságok végzik.) alkalmazott lista alapján. mind az orvosi mind . hogy otthoni ellátásban részesülhessenek olyan emberek. amely a vakságból következ többletkiadások fedezésére szolgál. Számos jelentés és vita hozta kapcsolatba a jövedelemteszt megszüntetését és az ellátásra szoruló személyek kiválasztására vonatkozó világosabb szempontok kidolgozását. akik egyébként intézményi ellátásra szorulnának. Az ellátásról szóló viták nagy része Írországban a gondozónak fizetett juttatások körül forog. A mobilitási segély az otthonon kívüli mozgás költségeinek fedezéséhez járul hozzá. például a f tésre és az étrendre. A gondozó alkalmazása miatt esedékes adókedvezmény nem fizethet a csak házve ként alkalmazott személy zet után. közösség. A mobilitási segély. biztosítani kellene a különbségtételt azok között.) a miniszter ismételten felhívta a figyelmet a jövedelemteszt eltörlése és az 179 egészségügyi ellen rz -eljárások bevezetése közötti összefüggésre. jóllehet ezek a kiadások nincsenek közelebbr l meghatározva. 2001.

Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ A mobilitási segély azt az igényl t illeti meg Äaki még m végtagokkal. A BWA. vagy egy ügynökség révén. A gyakorlatban e követelményekkel kapcsolatban számos engedményt szokás tenni. Az adókedvezmény esetében nincs korhatár. de az alkalmazott jövedelemtesztek bizottságról bizottságra különböznek. ö hogy gondozót alkalmazzanak. hogy az ellátásban részesül személy olyan mértékben fogyatékos. jövedelemtesztt l függ . KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A felsorolásból kit nik. akiknek elegend j vedelemforrásuk van ahhoz. Az adókedvezmény a Ämunkaképtelen személy´ ellátása esetén vehet igénybe. Az egészségügyi bizottsági juttatások kifizetése szabványosított összegekben történik. Más segélyeket is szabványos összegekben fizetnek. hogy az ellátásra szoruló személynek Äállandó ellátásra és figyelemre´ legyen szüksége. JÖVEDELEMTESZTELÉS. hogy Äfolyamatosan´. hogy folyamatos felügyeletet igényel a rá leselked veszélyek elkerülése érdekében. az evéssel és az ivással. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A CAA készpénzben fizetend . ami azt jelenti. az Äegyszer ´. a DSCFA-nál dolgozó tisztvisel dönt. Az ellátónak hivatalosan foglalkoztatottnak kell lennie (valamely bejelentett munkaadónál. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A CAA-ról egy. hogy a gondozónak nem szükséges az ellátásra szoruló személlyel együtt élnie. vagy akinek az egészségi állapotából következ en a járás veszélyesen meger ltet lenne´. A mobilitási segély igényléséhez mellékelni kell a személy orvosának nyilatkozatát. a mosakodással. akik munkahelyi baleset vagy betegség következtében 100%-os fogyatékossá váltak. a mosással. Az ellátói segélyre vonatkozó érvényben lév intézkedés megköveteli. Adókedvezményt adóköteles jövedelem alapján lehet csak igényelni. Az egészségügyi bizottságok az ellátási szolgáltatásokat mindig természetben adják (munka szolgáltatások) egyéni szükségletfelmérés alapján. A CAA esetén a személynek az életszükségletek tekintetében ápolásra kell szorulnia. és esetleg egy (nem orvos) tisztvisel környezettanulmánya alapján. Az adókedvezményt csak azok vehetik igénybe. vagy egész nap folyamatos felügyeletet és gyakori segítséget igényel egyéni szükségleteivel. az öltözködéssel stb. A BWA a vaksági nyugdíj. hogy számos intézkedés irányul kifejezetten a vakokra és a gyengén látókra. Äsúlyos´ és Äkivételesen súlyos´ fogyatékosságok esetén más-más összegben. például az Äállandóan´ nem azt jelenti. Ennek egyik fontos következménye. Az otthoni gondozási szolgáltatások jövedelemteszteltek és azokat részben öner b l kell fizetni. a fogyatékossági juttatási igény kapcsán készített orvosi jelentés. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L A CAA nem jövedelemtesztt l függ . a mobilitási segély stb. kapcsolatban. hogy a nap 24 órájában és a Ägyakran´ nem azt jelenti. 180 KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A CAA csak azoknak a személyeknek fizethet . vagy más alkalmas segédeszközökkel sem képes járni. A mobilitási segély 16 és 66 év közöttieknek fizethet . például a járással.pedig a nem orvosi jelleg teend k terén. PATE-adókedvezményekkel) vagy közvetlenül. az otthonában történ mozgással. KORHATÁROK A CAA és a BWA a 18 évesnél id sebbeknek fizethet . az igényl lapon a kérelmez nek le kell írnia a Äfogyatékosság jellegét´. amely igazolja . a fogyatékossági nyugdíj vagy az öregségi nyugdíj mellett igényelhet .

egy további. Példaként felsorol néhány alapvet mindennapos tevékenységet. Az indennit di accompagnamento a Belügyminisztérium felel sségi körébe tartozik. a várható id tartamot. 2.az illet egészségi állapotát és járásképtelenségét. az állapot legalább egy évig fenn fog állni. OLASZORSZÁG Intézkedések Az ellátási szükségletek miatti támogatások mind a biztosítási rendszer. és össze kell foglalnia a szóban forgó személy képességeit a jövedelemfenntartó juttatások esetében is alkalmazott lista alapján. vagy akik állandó segítségre szorulnak alapvet mindennapos tevékenységeik elvégzése során. 3. Az igénylésben a kérelmez nek a következ ket kell leírnia: ± mi az. és ebben az esetben a látogató feljegyzi ± hogy a vizsgált személy hogyan tölti az idejét. Az országos konzultatív fórum min ségi alcsoportja a 2001-es nemzeti egészségügyi stratégia irányító csoportjához intézett beadványában bírálta az egészségügyi bizottságok által végzett egyéni szükségletfelméréseket. mind a nem biztosításalapú rendszerek keretében fizethet k. amelyet az 1980. A csoport a páciensek és a pártfogók jelent sebb. akik csak segítséggel képesek mozogni. ± milyen segítségre van szüksége nappal és éjjel. de az esettel foglalkozó tisztvisel szabadon értelmezheti az Äéletszükségleteket´. intézményi szint szerepvállalása. amiben a gondozója vagy ápolója segít neki. van-e szüksége. az igényl számára kedvez nek kell lennie a környezetváltozásnak. ± mi az. valamint a teljes mértékben segítségre szoruló id s (65 év feletti) emberek gondozóinak járó juttatás bevezetése. járásképtelenség. INTÉZMÉNYI FELADATOK A társadalombiztosítási rendszer nyugdíjasainak járó kifizetéseket az INPS finanszírozza és adminisztrálja. évi 18. Az indennit di accompagnamentohoz kapcsolódó felmérést az orvosi bizottságok végzik. akinek egy jelentésben le kell írnia a diagnózist. vagy éjjel-nappal van-e szükség. A nem biztosításialapú Äcivil rokkantsági´ rendszer legfontosabb juttatása a l¶indennit di accompagnamento (kísér személy támogatás). 182 . amelyet a személy mindennapi élete során végez. amelyek célja egységesebb juttatási rendszer kialakítása. amelyeket az országos egészségügyi szolgálat minden helyi igazgatósága mellett létrehoznak. a legsúlyosabban hátrányos helyzet ekre irányuló juttatás. 181 SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A CAA-ra vonatkozó útmutató igen korlátozott. A végs döntést az orvosi szempontok alapján az egészségügyi bizottság területi egészségügyi elöljárója hozza. éjjel-nappal stb. és önálló életet és kommunikációt támogató juttatás (indennit per favorire la vita autonoma e la comunicazione). törvény vezetett be. 4. hogy az ellátásra csak részid ben vagy folyamatosan. amit fogyatékossága miatt nem képes megtenni. A CAA kifizetett összege attól függ. az igényl egészségügyi okokból nem lehet eltiltva a mozgástól. valamint az egyéneket az ellátási csomag összeállításában segít pártfogók szükségessége mellett érvelt. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A CAA-útmutató kijelöli az alapvet tevékenységek (Äszükségletek´) szabványos feltételezett körét. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A CAA esetében sor kerülhet látogatásra. A gondozói juttatások és segélyek esetében az ellátásra szoruló személyre vonatkozó orvosi igazolást az illet saját orvosa készíti el. illetve csak nappal. A mobilitási segélyre négy szabály vonatkozik: 1. A társadalombiztosítási rendszeren belül a nyugdíj mellett további segélyt kapnak azok a személyek. Jelenleg olyan reformtervek kidolgozása folyik. ± hogy az ápolásra naponta.

Az orvosi bizottság ajánlása a helyi Rokkantsági és Háborús Nyugdíjak Orvosi Bizottságához kerül. aki kísér állandó segítsége nélkül nem képes járni´. a Fogyatékossággal Él Gyermekek és Feln ttek Családjainak Egyesülete stb. A nem járulékalapú rendszeren belüli ellátás azokat illeti meg. vagy akik folyamatos ápolásra szorulnak. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A társadalombiztosítási rendszeren belüli ellátás csak a rokkantsági és az öregségi nyugdíjban részesül személyeknek adható. amely a Kincstár. JÖVEDELEMTESZTELÉS. Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Az indennit di accompagnamento azt a személyt illeti meg. mindenre kiterjed és folytonos segítségre van szüksége (a 104/1992 sz. hogy valaki civil rokkantnak min sül. A permissi in favori di gestione gravemente handicappate esetén a definíció szerint az a személy súlyosan fogyatékos. A bizottság további orvosszakért kkel b vülhet a képességcsökkenés konkrét jellegét l függ e n.függelék). akinek a fogyatékossága olyan mértékben lecsökkentette önállóságát. Az orvosi bizottság megfelel igazolása alapul szolgálhat a fogyatékos személy gondozója számára permessi in favore di gestione gravemente handicappate (súlyos fogyatékossággal él személyek pénzügyi juttatásához való jogok) igényléséhez. törvény értelmében fogyatékosnak min sül. Elképzelhet olyan eset. közepesnek. TÖRTÉN RÉSZFINANSZÍROZÁS Nincs jövedelemteszt. például a Vakok Országos Egyesülete. mivel megítélése szerint a szellemi fogyatékossággal él személyek szintén az 1980-as jogszabályok hatálya alá tartoznak. hogy állandó. A permissi különféle jogokat biztosít a különféle. Az orvosi bizottságok a személy fogyatékosságát enyhének. A bizottsághoz szociális dolgozók és egyéb szakért k is csatlakozhatnak. munkából való fizetett távollét kapcsán. mert nem képes mindennapos tevékenységeinek elvégzésére. illetve a személy saját gyakorló orvosa is jelen lehet a felmérésen. nevezi ki. és/vagy a 104/1992 sz. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK . de mégis tud dolgozni. er sn és súlyosnak ek min síthetik. akik közül az utóbbi a bizottság elnöke. továbbá igazolják. az indennit diaccompagnamento állással rendelkez személyeknek is fizethet . vagy mindennapos tevékenységeit elvégezni. KORHATÁROK Az indennit di accompagnamentohoz nem tartozik korhatár.és Védelmi Minisztérium által létrehozott közigazgatási testület. Ha nem bírálják felül az orvosi bizottság ajánlását. akkor az orbosi Bizottság meger síti a felmérést. Az orvosi bizottságok két gyakorló orvos- 183 ból és egy egészségügyi ellen rb l állnak. akiknek a civil rokkantsági foka technikailag 100%-os (mint a pensione di inabilita jövedelemtámogató juttatás esetében ± lásd 1. illetve a Belügy. cikkelye). akik csak kísér folyamatos segítségével képesek járni. Ebben a bizottságban gyakorló orvosok is helyet foglalnak. vagy folytonos ápolásra szorul.A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Az indennit di accompagnamento azokra irányul. A permissi in favori di gestione gravemente handicappate csak a súlyosan fogyatékos személyekre vonatkozik. törvény 3. és ezen kívül nem képes kísér segítsége nélkül járni. hogy az illet Äolyan fogyatékos személy. A Belügyminisztérium kísérletet tett arra. de ezt a Corte di Cassazione (a Semmít szék) felülbírálta. hogy a juttatás jogosultjainak körét a testi fogyatékossággal él emberekre korlátozza. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE Az itt tárgyalt juttatások készpénz jelleg ek. Ezeket a szakért ket a megfelel egyesület. aki teljesen rokkantnak min sül (100%-os civil rokkantság). SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az orvosi bizottságok határozzák meg a személy civil rokkantságának szintjét. mert nem képesek mindennapos tevékenységeik elvégzésére.

Az AWBZ adminisztrációja a regionális ellátási hatóságok feladata. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Orvosi látogatásra kerül sor. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE (szolgáltatás vagy készpénz. amely magában foglalja többek között a fogyatékossággal kapcsolatos megélhetési többletköltségeket. INTÉZMÉNYI FELADATOK A WVG és az ABW adminisztrációját az önkormányzatok látják el. társadalmi érintkezés.1992). Az orvosi bizottságoknak továbbá az ICIDH-ban rögzített fogalmakat is alkalmazniuk kell.2. A WGZ-vel és az AWBZ-vel kapcsolatban összehangolási problémák adódtak. 184 A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE (orvosi ellátás. A WVG (1994) a korábbi. Ennek kiigazítására rendszeresen sor kerül. az általános szociális ellátórendszer. ha szolgáltatás: milyen er sek a jogosultság feltételei) A WVG esetében mind szolgáltatás mind készpénztámogatás adható. A múltbeli adatok alapján az AWBZ-kiadások jó része ment el intézményi ellátás finanszírozására. mozgás. egyéni ellátás. például kincstári köriratok formájában. amely elkülönül a f egészségbiztosítási rendszert l (a hosszú távú ellátás nem finanszírozható a megszokott szolgáltatók biztosításaiból). amelyek bevonnák a fogyatékos személyt az ellátási csomag kialakításába. rokkantsági nyugdíjrendszerben érintett dolgozókra irányuló intézkedéseket az id s emberekre vonatkozó szociális ellátás körébe tartozó intézkedésekkel kapcsolja össze. ha készpénz: szabványos összegek. AWBZ. amely a különleges ellátási kiadások fedezésére szolgál. A táblázatok az egyes diagnózisokhoz vagy százalékos min sítést rendelnek (például Altzheimer-kór = 100%). míg az ABW finanszírozásához a központi kormányzat is hozzájárul. A készpénz jelleg intézkedések általában visszatérítés formájában valósulnak meg. otthoni segítség.A veleszületett rendellenességekr l és elváltozásokról táblázat áll rendelkezésre (Decreto Ministeriale [miniszteri rendelet] 5. ABW. a folyó költségek megtérítése. A WVG finanszírozása (gyakorlatilag) az általános bevételeikb l történik. de a személy mindennapos tevékenységeinek elvégzésére irányuló képességét is tükrözheti). és azokra rendszeresen hivatkoznak. például a AOW minimális szintjében részesül öregségi nyugdíjasok számára). vagy egy intervallumot adnak meg (például Down-kór = 75%-tól 100%-ig az állapot súlyosságától függ en. Az AWBZ olyan országos egészségügyi rendszer. fogyasztási többletköltségek) A mozgásproblémák és a lakókörnyezet átalakítása a WVG-intézkedések körébe tartozik. és az integráció el segítése érdekében a megfelel juttatás és rehabilitációs intézkedés kiválasztására. a köztük lév kapcsolat fejlesztésére kísérleti projektek indultak. és az egyéni költségkeretek bevezetése (lásd alább) szintén növelte az AWBZ-támogatások céljainak körét. . Ugyanakkor nem alakultak ki olyan eljárások. Az AWBZ továbbá otthoni ápolói szolgáltatásokat is finanszíroz. Az ABW fedezi a fogyasztási többletkiadásokat a szociális minimum szintjének megfelel jövedelemmel rendelkez személyek számára (azaz a szociális ellátásban részesül vagy azzal megegyez jövedelemmel rendelkez emberek. amely ugyanakkor az IQ segítségével mérhet . A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Egyre nagyobb hangsúly kerül a személy Äfennmaradó egyéni képességének´ felmérésére. tehát konkrét kiadásokhoz köthet k. de a táblázatok általában részletesebb útmutatást adnak. HOLLANDIA Intézkedések A független életvitelre és a kivételes szükségletekre irányuló intézkedések három f intézkedéscsoportba sorolhatók: WVG. amely a mozgásban való segítséget és az otthon átalakítását foglalja magában.

Az AWBZ keretében adható egyéni költségkereteket (PGB-k) az 1990-es évek közepén vezették be. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Az esetek mintegy 40%-ában a felmérés az igényl otthonában történik. és megold bizonyos kérdéseket a PGB-k kezelésével kapcsolatban. jóllehet a képességcsökkenéseket osztályozza (lásd alább). A szabályok megkövetelhetik önrész fizetését és a jövedelemteszt elvégzését (általában inkább jóléti teszt. és a felmérések kiszervezése ritkább. A felmérések jó részének elvégzésére olyan szervezetekkel kötnek szerz dést. Felmérés (WVG) ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Az 1. Folyamatban van egy.1. Mindezt az igényl számos területre vonatkozó korlátozottságainak elemzése követi. az AWBZ és az ABW adminisztrációját (NL 19). A WVGfelmérés belép ként szolgálhat a munkaer -piaci intézkedésekhez (REA) is. KORHATÁROK Az WVG megszünteti a munkaképes korúakra vonatkozó (AAW keretében adott) intézkedések és az id sekre irányuló (a szociális ellátás keretében adott) intézkedések közötti különbségtételt. cikkely definíciója szerint fogyatékos Äaz a személy. A f jövedelembiztosító intézkedéssel azonban nincs összefüggés. JÖVEDELEMTESZTELÉS.Az önkormányzatok egyesülete (VNG) által kiadott útmutató a mozgással kapcsolatos szükségleteket nem rögzíti. A PGB-k népszer ek. amely kizárja a jómódúakat). és hasonlít a WHO Fogyatékossági felmérési jegyzékére (WHODAS II). A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Elemzés készül azokról a tevékenységekr l. aki betegség vagy gyengeség következtében az életvitel. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L A WVG esetében az önkormányzatoknak meg kell alkotniuk az intézkedések kritériumaira vonatkozó szabályokat. Kiemelt képességcsökkenések 185 A nemzeti jog nem rendel kiemelt jogosultságokat konkrét képességcsökkenésekhez. valamint a tömegközlekedés esetleges használata alapján egyénileg mérik fel. Ehhez hasonlóan a lakókörnyezettel kapcsolatos minimális követelmények sincsenek meghatározva. amely még inkább el mozdítja az intézményes keretek leépítését. A személy egészségi állapotát az AMA-útmutatókban használt listákhoz hasonló ± részben diagnosztikai. az AWBZ korszer sítését célzó program. amelyekben korlátozottságai miatt az igényl . de a kiadási minták nagyban eltérnek a biztosított szolgáltatások mintájától. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Egyes önkormányzatok összekötik a WVG. illetve a lakáson belüli és kívüli mozgás terén kimutatható korlátozottságokkal néz szembe´. Ezek a szolgáltatások a fogyatékossággal él személy szükségleteihez megfelel en illeszked átalakítások megkönnyítését szolgálják. részben képességcsökkenési ± alcímek alapján sorolják be (Lásd a WP1-t a függelékben). A nagyobb önkormányzatok inkább maguk alkalmazzák az ilyen ismeretekkelrendelkez személyeket. amelyeknek a személyi állománya orvosi és pszichoterápiás háttérrel rendelkezik. és a hollandiai önkormányzatok egyesületének (VNG) útmutatója sem határoz meg egyes képességcsökkenésekb l ered jogosultságot. és utána követniük kell azokat (Änyílt vég ´ finanszírozási követelmény). SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A legtöbb önkormányzat egy VNG által kifejlesztett Äosztályozó protokollt´ használ. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Kisebb önkormányzatokban a WVG-tanácsadók gyakran rendelkeznek szociális dolgozói háttérrel. A területek listája az ICIDH-1 fogyatékossági listáinak keveréke. azokat a személy rendszeres szociális érintkezései és tevékenységei. ami nem rendeltetésszer használattal kapcsolatos aggályokat vet fel. Ez a protokoll az ICD és az ICIDH-1 osztályozó címszavait használja a felmérés kereteként.

SSA) tartalmazza. Az önkormányzat dönt arról. hogy a szóban forgó intézkedést az SSA-ba építették be. Különleges körülmények között az önkormányzatok 18 év alatti személyeknek is biztosíthat BPA-t. jegyzetelés találkozókon stb. padlótisztítás vagy beágyazás. Jórészt ez volt az oka annak. A BPA általában nem arra való. az evés. autóvezetés. egyéb rokonoknak vagy gondvisel knek) meg kell er síteniük. RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L . hogy a felhasználónak képesnek kell lennie arra. nr. NIA) és a szociális szolgáltatásokról szóló törvény (Sosialtjenesteloven. amelynek adminisztrációját a biztosítóintézetek végzik. a társadalmi érintkezés. amilyen az öltözködés. az önállóan irányított egyéni ellátásra (brukerstyrt personlig assistanse. otthoni segítségben vagy egyéb ellátási szolgáltatásban részesültek. 8. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE Az intézkedés megadott órányi szolgáltatásra jogosít fel. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A BPA-val kapcsolatban használt definíciók hivatalosan nem kapcsolódnak más területeken alkalmazott definíciókhoz. A BPA keretében kielégíthet szükségletek köre nincs szabályozva. hogy saját szükségleteit meghatározza. vagy oktatásban vesznek részt. KORHATÁROK A Szociálisügyi Minisztérium er sen ajánlja. nr. SHD 2000: 2). és ellássa a felügyel i szerepkörrel járó egyéb teend ket. A megfelel intézkedés kiválasztása az igényl vel egyetértésben történik. például munkában. hogy hajlandóak vállalni a gondozó felügyeletét és irányítását. kidolgozzon és kövessen egy munkatervet. ideértve a háztartási teend kkel. hogy a BPA -igénylés ötlete el tt otthoni ápolásban. SSA-ban szerepl intézkedésre. csak a fizetett ellátás id tartama. 4. JÖVEDELEMTESZTELÉS. a társadalmi és kulturális tevékenységekben való részvétel el segítése stb. a kerekesszék javítása. nem pedig az országos biztosítási rendszerbe (Ot. Az országos jelentés a hangsúlyt egy konkrét. akik más szervezett tevékenységben. bekezdés.2. a szolgáltatás heti egy óra és napi 24 óra között változhat. illetve olyan egyéni ellátással kapcsolatos szük- 186 ségleteket. Egyes kedvezményezettek esetében azonban el fordulhat. A BPA felhasználói által irányított együttm ködésben kialakított irányvonalak a következ ket említik a gondozó feladataiként: ablaktisztítás.prp.prp. 8 [1999±2000]). Ennek oka. egy üveg bor kinyitása. bevásárlás. hogy a BPA felhasználói 18 évnél ± a nagykorúság korhatáránál ± id sebbek legyenek. hogy az t alkalmazó személynek elég ereje legyen mindennapi tevékenységeinek ellátáshoz.akadályoztatva van. a fogyatékossággal kapcsolatos többletkiadások fedezésére (6-3 szakasz) és a magán (családi) közrem ködéssel megvalósított különleges ellátásra (6-5 szakasz). NORVÉGIA Intézkedések Az idevonatkozó intézkedéseket a nemzeti biztosítási törvény (Folketrygdloven. E döntéshez az igényl környezetében él személyeknek (szül knek. és ez befolyásolhatja a felmérés gyakorlati megvalósításának módját. a higiénia. A BPA rugalmas és alkalmazkodik a fogyatékos személy egyéni körülményeihez. hogy hetente hány órát biztosít az illet számára. INTÉZMÉNYI FELADATOK Az önkormányzatok az SSA keretében a nemzeti irányvonalaknak megfelel en kínálnak szolgáltatásokat. Az együttm ködés szerint egy személyi segít e teend k elvégzésével tudja biztosítani. a segítség módjára vonatkozóan irányítsa és vezesse a gondozót. hogy azok szükségleteit fedezze. amely a mindennapi életre vonatkozó gyakorlati segítséggel és tanítással kapcsolatos. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Ide tartozik a legtöbb szükséglet. legalább is kezdetben (Ot. BPA) helyezi. A NIA-ban szerepl intézkedések a fogyatékos személyek számára többek között anyagi támogatást adnak Äa mindennapi életben való boldogulás el segítésére´ (10-6 és 10-7 szakasz). a gyermekek hazaszállítása az óvodából. a hát megmosása a fürd kádban.

A BPA-hoz nincs szükség jövedelemtesztre, illetve saját er re.

Felmérés
A BPA-felmérésnek kett s célja van: a felmérésnek egyrészt azt kell bizonyítania, hogy a szóban forgó személynek alapvet szüksége van a mindennapos tevékenységekkel kapcsolatos támogatásra, másrészt pedig azt, hogy az illet nek megvannak a megfelel képességei ahhoz, hogy hasznát tudja venni a kapott ellátási formának. ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ A legáltalánosabb definíció szerint a BPA-ra az a személy jogosult, akinek Äbetegségb l, fogyatékosságból, öregségb l vagy más okból kifolyólag különleges ellátási szükségletei vannak (SSA 4-2 szakasza). Egy törvénytervezet (Ot.prp. nt.8 4.2. bekezdés), valamint a Szociálisügyi Minisztérium útmutatása szerint a BPA els dleges célcsoportja az Äösszetett (komplex) és alapvet szolgáltatási szükségletek felhasználók´ köre (SHD 2000: 2). Ehhez hasonlóan mindkét dokumentum kiemeli, hogy a BPA súlyosan fogyatékos emberekre irányuló intézkedés (Ot.prp. nr.8, 1. bekezdés SHD 2000: 1).

187
Ezen kívül az is követelmény, hogy az igényl be tudja tölteni a személyi gondozó felügyel jének szerepét. Az illet nek elegend önismerettel és forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy mind otthonában, mind azon kívül aktív életet élhessen (Ot.prp. nr. 8, 4.2. bekezdés, SHD 2000: 2). KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A törvényjavaslat (Ot.prp. nr. 8, 4.2. bekezdés) és az útmutató (SHD 2000: 2) kifejezetten kimondja, hogy a BPA-nak nem kell egyes konkrét fogyatékosságokra, diagnózisokra vagy képességcsökkenésekre szorítkoznia, feltéve, hogy a fogyatékosság nem akadályozza a felhasználói irányító szerep gyakorlását. A szóban forgó dokumentumokban az is szerepel, hogy különleges esetekben tanulási nehézségekkel rendelkez személy is részesülhet BPA-ban. Nincsenek tehát megadva lényeges, illetve kiemelt képességcsökkenések. Ugyanakkor a BPA 1990-es kísérleti bevezetését a testi képességcsökkenéssel rendelkez k f szervezete kezdeményezte. Inform ációs forrásaink és egyéb kutatások (Ashkem 2000: 210±213; Ashkem 2002: 6±7) szerint a BPA jelenlegi felhasználóinak a többsége lényeges fizikai képességcsökkenésekkel, els sorban mobilitásiképesség -csökkenésekkel él. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az intézkedés adminisztrációját az önkormányzatok szociális és ellátási osztályának személyi állománya végzi, els sorban az önkormányzatnál foglalkoztatott egészségügyi alkalmazottak (például ápolók) és esetenként szociális munkások. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A BPA-ra vonatkozó útmutatás igen korlátozott. A kimondott ajánlások általánosak és nem mennek bele a részletekbe. Így az önkormányzatok szociális és ellátási osztályánál alkalmazott szakért k számára tág teret hagynak a mérlegelésre. Az útmutató hangsúlyozza, hogy az önkormányzatoknak elérhet vé kell tenniük ezt az intézkedést azon lakosok számára, akik a BPA segítségével aktívabb és függetlenebb életet élhetnének. Azt ajánlja, hogy csak azok az igényl k kapjanak BPA-t, akik kell képpen tisztában vannak saját szükségleteikkel, és képesek felügyelni a gondozójukat. Egyes ügyintéz k szerint ez a feltétel kizárja a szellemi vagy szociális képességcsökkenéssel él személyeket. A BPA igényléséhez nincs szükség írásos jelentkezésre, de a legtöbb helyi tisztvisel írásos értékel jelentést készít a vezet tisztvisel számára, és ajánlást tesz a szükséges BPA-óraszámra. A vezet tisztvisel ajánlást tesz arra, hogy mely szolgáltatásokat kellene a BPA keretében kínálni, és melyeket más formában (otthoni ellátás, otthoni ápolás, ergoterápia, pszichoterápia, és így tovább). Az önkormányzatok többségénél ezek mind részét képezik az egészségügyi és ellátási intézkedéseknek. A szolgáltatásért felel s adminisztratív testületnek ki kell dolgoznia egy átfogó Äellátási és szolgáltatási

csomagot´, amely kielégíti a fogyatékos személy teljes szükségletét. Egyes helyeken a BPAszolgáltatásokat az adminisztráció továbbra is Ätöbblet ellátásnak´ tekinti. Más önkormányzatok a BPA-t aktívan alkalmazzák, mint az átfogó ellátásra és szolgáltatásra szoruló személyeknek (így az id s embereknek és a súlyos betegeknek) járó ellátási szolgáltatást. Egy félig magánjelleg ügynökség, a Ressurssenter for omstilling I kommunene (RO), amelyet a Szociálisügyi Minisztérium és a Norvégiai Önkormányzatok Egyesülete (Kommunenes Sentralforbund) alapított, információt és tanácsadást ad arról, hogy az önkormányzatoknak miként kell megtervezniük, bevezetniük és m ködtetniük a BPA-t. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felel s egészségügyi, ellátási vagy szociális szolgálati dolgozó normális esetben ellátogat az igényl otthonába, hogy felmérje az illet szükségleteit és képességeit, gyakorlati korlátozottságait és a szükséges BPA-órák számát. Ha az igényl az önkormányzatnál korábban már vett igénybe ellátási szolgáltatást, akkor körülményei már ismertek lesznek az egészségügyi, ellátási vagy szociális szolgálat számára, így ebben az esetben nincs szükség megfigyelésre.

188
A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Az SSA 8-4 szakasza értelmében az önkormányzatnak tanácskoznia kell az igényl vel, azaz amennyire csak lehetséges, a szolgáltatási csomag kialakítása a felhasználóval együttm ködésben történik, véleményének jelent s súlya van. Konkrétabban fogalmazva, ez az intézkedés kifejezetten felhatalmazza a fogyatékos személyt egyrészt arra, hogy a BPA igénylése során meghatározza saját szükségleteit, másrészt arra, hogy beleszóljon szükségletei kielégítésének a mikéntjébe. A BPA a mindennapos tevékenységekben, mind otthonukban mind azon kívül támogatásra szoruló, súlyosan fogya tékos személyek gyakorlati és egyéni segítésének egy alternatív módja. A felhasználó munkafelügyel i szerepet tölt be, és felel sséget vállal a szükségleteivel kapcsolatos ellátás megszervezéséért és lebonyolításáért. Az önkormányzat által megszabott óraszámon belül a felhasználó alapvet en szabadon eldöntheti, kit (vagy kiket) szeretne segít nek, milyen teend ket lásson (lássanak) el a gondozó(k), illetve hol és mikor tart igényt a segítségre. A kulcsfontosságú követelmény az, hogy a fogyatékos személy képes legyen ellátni a gondozó felügyeletét, nem pedig az, hogy legyen a gondozó munkaadója. A foglalkoztatás megszervezésére vonatkozóan három különböz modell létezik: a gondozó(k) munkaadója lehet mind az önkormányzat, mind a felhasználók egyesülete (andelslag), mind pedig az egyéni felhasználó.

PORTUGÁLIA
Intézkedések
1999-ben bejelentettek egy fontos új intézkedést, a hosszútávú ellátási kiegészít támogatást (complemento por depend ncia), amelynek bevezetése 2000-ben történt (309-A/2000 sz. november 30-i rendelet). A kiegészít támogatás az öregségi, a fogyatékossági és az özvegyi nyugdíjasoknak fizethet , a járulékalapú és a nem járulékalapú rendszerben egyaránt. Korábban csak a járulékalapú rendszerhez tartozó, súlyosan fogyatékos (grande invalidez) személyek részesülhettek ebben a juttatásban. További intézkedések: Munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek (Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais) esetében: Kiegészít juttatás (prestaç o suplementar por assist ncia de terceira pessoa): Nyugdíj-kiegészítés azoknak a súlyosan fogyatékos személyeknek, akik állandó ápolásra szorulnak. A juttatás összegének fels korlátja a háztartási alkalmazottak minimálbére. Szociális cselekvés: Ez az intézkedés a mentális vagy szociális okokból ideiglenesen vagy állandóan, enyhén vagy er sen ellátásra szoruló embereknek szól.

INTÉZMÉNYI FELADATOK A szakpolitikát a Ministério do Trabalho e da Solidariedade [Munkaügyi és Szolidaritási Minisztérium] felügyeli. A complemento por dependencia adminisztrációját a területi szolidaritási és társadalombiztosítási központok (Centros Distritales de Solidariedade e Segurança Social) végzik. Az intézkedéseket a központi kormányzat és a megyék közösen finanszírozzák. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE A készpénztámogatás az egyéni ellátási szükségletekre helyezi a hangsúlyt. A higiénia és az étkezés kiemelt szerepet kap. A szociális cselekvés többek között társadalmi érintkezést jelent (például napközi otthonok). AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A juttatási intézkedések készpénz jelleg ek. Azok összege a függ ség fokozatának (kétféle fokozat van) megfelel en rögzített. A járulékalapú nyugdíjban részesül k számára a juttatás a szociális nyugdíj

189
50 illetve 90%-a, a nem járulékalapú nyugdíjban részesül k esetében pedig ugyanannak a 4 illetve 5 75%-a. Az igénylésben meg kell nevezni a gondozó személyét. A szociális gondozás természetbeni. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Nyugdíjjal kell rendelkezni, de az intézkedések az öregségi és a fogyatékossági nyugdíjasokra egyaránt vonatkoznak. KORHATÁROK Az ellátásra szoruló gyermekek számára külön intézkedések vannak érvényben. Fels korhatár nincs. JÖVEDELEMTESZTELÉS, RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L A nem járulékalapú nyugdíj f szabályai el írják a jövedelemtesztet, más esetben arra nincs szükség.

Felmérés
ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ A függ ségnek két szintje van: 1. szint: az egyén nem képes önállóan elvégezni a mindennapi élet alapvet szükségleteinek kielégítéséhez elengedhetetlen teend ket; 2. szint: az egyén az 1. szintnek megfelel helyzetben van, és fekv beteg, vagy súlyos elmebetegség tünetei tapasztalhatók rajta. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Bizonyos képességcsökkenések, például a HIV-fert zöttség, vagy a multiplex szklerózis azonnali jogosultságot eredményeznek. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az igényl nek a kérelemhez orvosi jelentést is mellékelnie kell, amely igazolja a függ ségi helyzetet. A döntést tisztvisel k hozzák. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A széles körben elérhet ellátási kiegészít támogatás új intézkedés, így az a tény, hogy csak két függ ségi szintet különböztet meg, általános vélemény szerint a tapasztalat és a jogalkalmazás hiányát tükrözi. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs meghatározva. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nincs meghatározva.

SPANYOLORSZÁG
Intézkedések
Ellátási szükségletekre mind a járulékalapú, mind a nem járulékalapú jövedelemtámogató rendszeren belül fizethet többlettámogatás. Ezekt l független ellátási szükségletekre irányuló intézkedés nem

190
létezik. A tömegközlekedés használatában nehézségekkel szembené k számára számos elkülönült z

AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A juttatási intézkedések készpénz jelleg ek.ad hoc intézkedés áll rendelkezésre. akik esetében a fogy atékosság vagy a krónikus betegség fokozata 75%-os vagy annál nagyobb. biztonság és tájékozódás. de a már odaítélt juttatás folyósítására nem vonatkozik korhatár. hogy egy másik személy segítségére van szüksége ( ran invalidez). Minden egyes szakasz meghatározásokat. SVÉDORSZÁG . A fejezet a következ szakaszokra bomlik: diszpozíció (ágyban kell-e maradnia). akiknek a jövedelme nem kielégít . hogy a személy anatómiai vagy m ködési rendellenességekre visszavezethet okokból az alapvet mindennapi teend k elvégzése során segítségre szoruljon. JÖVEDELEMTESZTELÉS. a nem járulékalapú rokkantsági juttatások adminisztrációja és finanszírozása pedig az autonóm közösségek (tartományok) feladata. teljesen munkaképtelen (incapacidad permanente absoluta). és egy másik személy segítségére szorulnak. különleges szükségletek (például speciális orvosi felszerelés használata). legalább 15 ponttal kell rendelkeznie. valamint egyéni és társadalmi alkalmazkodás. G A nem járulékalapú rendszeren belüli intézkedést azok vehetik igénybe. öltözködés. és a meghatározásokhoz rendelt pontszámokat tartalmaz. INTÉZMÉNYI FELADATOK A járulékalapú juttatásokat az INSS (Országos Társadalombiztosítási Intézet) fizeti. lefekvés. és ezen túlmen en fogyatékossága annyira súlyos. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE Nincs meghatározva. A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE Az intézkedés az egyéni ellátási szükségletekre irányul. étkezés). KORHATÁROK A biztosítási juttatások csak 65 éves korig adhatók. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A felmérés otthon történ elvégzése nem kötelez . RÉSZFINANSZÍROZÁS SAJÁT ER B L Az általános szociális ellátási intézkedések jövedelemteszteltek. kommunikáció. illetve természetbeni intézkedések állnak azon fogyatékos személyek és id s emberek rendelkezésére. hogy valaki jogosult legyen az ellátásra. mind pedig a nem járulékalapú rendszer megköveteli. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. személyi higiénia. nem járulékalapú kiegészít támogatást a 18 és 65 év közötti. Felmérés ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Mind a járulékalapú. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A társadalombiztosítási rendszeren belüli intézkedés megköveteli annak megállapítását. Ahhoz. hogy az igényl tartósan. valamint nehéz szociális és családi háttérrel rendelkeznek. önellátás (felkelés. Az 50%-os. A nem járulékalapú juttatások felett a Migrációs és Szociális Szolgáltatások Intézete (IMSERSO) gyakorol szakpolitikai felügyeletet. de megszokott. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A döntéseket a társadalombiztosítási rendszerben dolgozó orvosok (a járulékalapú juttatások esetében) vagy multidiszciplináris munkacsoportok (a nem járulékalapú juttatások esetében) hozzák. Az általános szociális ellátás keretében szélesebb körben adható. 191 SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK A Valoración de las situaciones de minusvalía (VM) (fogyatékossági állapotfelmérési) útmutató egy ellátási szükségletekr l szóló fejezetet tartalmaz (Baremo para determinar la necesidad de asistencia de otra persona = a más személy általi gondozási szükségletet meghatározó pontrendszer). legalább 75%-os fogyatékosok kaphatják.

Az LSS/LASS és a SoL adminisztrációját a helyi önkormányzatok látják el. kapcsolódó ellátási szükségleteket és költségeket fedezi. A SoL keretében kínált szolgáltatásokért azonban esetenként (a jövedelemteszt alapján) fizetni kell. a bizonyos fogyatékos csoportokat megillet támogatásról és szolgáltatásról (LSS). mosást. Ezeknek az adminisztrációja az önkormányzatok feladata. A SoL több mérlegelési lehet séget ad az önkormányzatok kezébe. ± a folyamatos figyelem beleszámít az ellátási id be. a diétához stb. finanszírozása pedig vegyes. mozgás. A megélhetési többletköltségek közé tartoznak az alábbiak: ± az otthon adaptációja. az ellátási segély a fogyatékos gyermekek otthoni ápolásának az el segítését szolgálja. Ellátási szükségletnek kell tekinteni az egyéni ellátást (például fürdés). a házimunkát. 1. ha valaki az LSS/LASS szerint min sül súlyosan fogyatékos személynek. egyéni ellátás. Ennek megfelel en el nyösebb. Az országos jelentés következtetése szerint az orvosi jelentések használata egyre jelent sebb a határvonal meghúzása szempontjából. 192 A KIELÉGÍTEND SZÜKSÉGLETEK JELLEGE (orvosi ellátás. 2. amelyeket az LSS/LASS is érint. helyi finanszírozási modell alapján történik. a szociális szolgálatokról szóló törvény (SoL). 3. az RFV (társadalombiztosítási intézkedés) keretei között m köd fogyatékossági segély. hogy mindenki Äésszer életszínvonalat´ érdemel. A segély foglalkoztatott személyeket is támogathat (lásd a munkaer -piaci intézkedéseknél). ± az ellátás intenzitását és gyakoriságát is kiértékelik. valamint a védett/ támogatott alkalmazkodás. 2. ± orvosi többletköltség. A segélynek háromféle szintje van: az alapmennyiség (a készpénzjuttatások referenciaösszege) 69. például f zést. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE A fogyatékossági segély készpénzben fizetend . A fogyatékossági segély ± egy másik személy által a mindennapi életben nyújtott segítségért ± jelent s megélhetési többletköltségek fedezésére fizethet . otthoni segítség. hanem az az alapelv. takarítást. 3. és a jogosultság szintje sz kebben van meghatározva. Az LSS/LASS által kínált szolgáltatásokra példa az otthoni és a pihenés közbeni ellátás. A LASS a független életvitelre vonatkozó elképzeléseket az ellátási szolgáltatások m ködésének . Az SoL részben olyan szükségletekre irányul. fogyasztási többletköltségek) A fogyatékossági segély a lakhatáshoz. központi. 53 illetve 36%-a. mi itt a személyi gondozási intézkedésekkel foglalkozunk. A jogosultság feltétele az LSS/LASS és a SoL esetében alapvet en a fogyatékosság súlyosságában különbözik. Az ellátások m ködtetését az LSS irányítja. ruhák és egyéb fogyasztási cikkek.Intézkedések Az országos jelentésben tárgyalt három f független életvitelre irányuló intézkedéscsoport a következ : 1. ágyazást. Az LSS számos intézkedést tartalmaz. amelyeket az LASS szabályoz. ± különleges berendezések. a napi tevékenységek és az egyéni ellátás biztosítása. Egy hasonló támogatás. A SoL f szolgáltatásai közé tartozik a közlekedési segítségnyújtás. hogy különleges szolgáltatásokat biztosít a fogyatékosok számára. A SoL lényege nem az. illetve az ellátási visszatérítésr l (LASS) szóló törvény. A törvény tíz különböz szolgáltatást nevez meg. az otthoni segítség és egyéb ellátás. ± élelmiszer. társadalmi érintkezés. INTÉZMÉNYI FELADATOK A fogyatékossági segélyt és az ellátási segélyt a társadalombiztosítási bizottság (RFV) fizeti.

lakás. sem saját er SoL: jövedelemtesztt l függ és szükség van saját er re Felmérés Fogyatékosság segély ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A vakok és a siketek (vagy súlyosan halláskárosultak) feltétel nélkül jogosultak a segélyre. de a szükségleteket az RFV tisztvisel je méri fel. o. fogyasztási cikkek stb. Az LSS/LASS csak a 65 év alatti emberekre vonatkozik.) kielégítésére. Egyéni ellátás az LSS/LASS keretében ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Fogyatékos az a személy. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Vagy a vizsgált személy megy el a hivatalba. vagy a tisztvisel látogatja meg az ügyfelet. 14. hogy otthonában figyelje t meg. de számos id s korú kedvezményezett (és f ként k) csak az önkormányzatok által biztosított szociális ellátási szolgáltatásokat veszi igénybe. fizetés készpénzben LSS/LASS: nincs jövedelemteszt. Ennek alternatívájaként az önkormányzat is foglalkoztathatja a gondozót. A látogatásokat általában hasznosnak tartják a felmérés elvégzésében. tehát az önkormányzat készpénztámogatást adhat a gondozó munkadíjának fedezésére. A LASS értelmében a szolgáltatás felhasználója jogosult a gondozó foglalkoztatására. lakhatás és az id seknek és fogyatékosoknak biztosított speciális szolgáltatás és ellátás). KORHATÁROK Fogyatékossági segély: 16 és 64 év között (emlékeztetünk a gyermekeknek járó ellátási segélyekre). SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Számos RFV-ajánlás utal arra. 193 JÖVEDELEMTESZTELÉS. addig a (b) -be tartozó intézkedésekhez nincs irányvonal. ruházkodással stb. SoL: A szociális szolgáltatásokról szóló törvény 1997-es módosítása a szociális ellátást két f kategóriára osztja: a) (anyagi) támogatás a legalapvet bb szükségletek (élelmiszer. ÄA szociális jóléti hivatal. (Svédországi jelentés. illetve a helyi önkormányzat felel sségi körébe tartozik az a kérdés. hogy ugyanez az intézkedés gondoskodik a foglalkoztatott emberek számára adott segítségr l is. otthoni segítség. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szükség van egészségügyi adatokra.). de ennek ellenére a használt megközelítés er sen alkalmazkodik az egyedi eset körülményeihez.megfelel módon vezeti be. hogy mit kell figyelembe venni. Meg kell említenünk. ruha. kapcsolatos többletköltségek felméréséhez gyakran alkalmaznak a fogyasztói árakra vonatkozó adatokat (a Konsumentverket alapján). Az egyes ellátási szükségletek esetén a tisztvisel határozza meg a megfelel óraszámot. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A segélyt az érintett személynek kell igényelnie. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL Fogyatékossági segély: az intézményi kapcsolat ellenére nincs összefüggés a fogyatékossági juttatási felméréssel. Egyéb intézkedések: nincs kapcsolat. de a különböz szükségletekhez nincsenek hozzárendelve szabványos id tartamok. SoL ± minden korosztály. b) a szociális ellátás és szolgáltatások egyéb formái (mobilitási szolgáltatások. Az élelmiszerekkel. RÉSZFINANSZ ÍROZÁS SAJÁT ER B L Fogyatékossági segély: nincs jövedelemteszt. aki Äa mindennapi életvitelben jelent s és tartós nehézségekkel néz . hogy mennyi és milyen típusú szolgáltatást kell kínálni a fogyatékosoknak´. Míg az (a) kategóriába tartozó készpénztámogatásról országos irányelv rendelkezik. A SoL szolgáltatásai intézményesen kapcsolódnak a készpénzben kínált szociális ellátáshoz.

szembe´. amely a fogyatékos személyek (köztük a közepes vagy magas szint DLA-ban részesül k) gondozóinak fizethet . Konkrét rendelkezések rögzítik. DLA-t bármely 65 évesnél fiatalabb személy igényelhet. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK Nincsenek nemzeti irányvonalak. A független életvitelt el segít további intézkedés az otthoni ellátás. és a kormányzat jelenleg azok szélesebb kör használatára ösztönöz. akinek ellátási vagy mobilitási szükségletei vannak. amelyet az NHS kínál. amely készpénzben fizetett társadalombiztosítási juttatás. A közösségi ellátásról (közvetlen kifizetésekr l) szóló 1996-os törvény azonban készpénzes kifizetéseket (úgynevezett Äközvetlen kifizetéseket´) vezetett be. A SoL szociális szolgáltatásai ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓ Nincs. a természetes öregedéssel egyértelm kapcsolatba nem hozható testi vagy szellemi fogyatékossággal él személyek. és a segély más juttatásokkal együtt is fizethet . DLA-t azok az emberek is kaphatnak. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A szociális dolgozók általában otthonukban látogatják meg és figyelik meg az ügyfelet. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A fogyatékos személy szerepe a LASS keretein belül nagy jelent sséggel bír. kivéve a munkahelyi baleseti. Járulékfizetési kötelezettségek nincsenek. kapcsolódó intézkedés a rokkantsági ellátási segély. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Nincsenek. hogy a felhasználónak joga van személyi gondozót foglalkoztatni. Nincs szükség orvosi adatokra. 195 INTÉZMÉNYI FELADATOK . SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szükség van orvosi adatokra. illetve ha a gondozót az önkormányzat alkalmazza. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szociális munkások. mert a helyi önkormányzatok nem fizethettek készpénzjuttatásokat. de a szükségleteket szociális munkások mérik fel. 13. További. vagy akik semmilyen jogcímen sem részesülnek jövedelempótló juttatásban. A fogyatékos személy továbbá arról is dönthet. 194 MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN A megfelel szakemberek általában meglátogatják az ügyfelet. mert az széles jogköröket biztosít a személynek. hogy a gondozó hogyan és milyen fajta ellátást végezzen (Svédországi jelentés. illetve háborús nyugdíjrendszerek DLA-val átfed intézkedéseit. b) er szakos cselekedet vagy testi betegség által el idézett agykárosodás következtében tartós szellemi m ködési rendellenességgel él személyek. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK A törvény a súlyosan fogyatékos embereket három csoportra osztja: a) értelemiképesség-csökkenéssel él személyek. A közösségi ellátási intézkedések szükségletfelmérésen és jövedelemteszten alapulnak.). akkor joga van a gondozó kiválasztására. c) egyéb. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Intézkedések Az Egyesült Királyság országos jelentése a fogyatékossági életjáradékot (Disability Living Allowance. és otthonában átbeszélik vele az ellátásra vonatkozó tervet. o. és az önkormányzatok által adminisztrált közösségi ellátási intézkedések. DLA) tárgyalja. Az intézkedéseket korábban csak természetben lehetett igénybe venni. akik dolgoznak.

A DLA nem biztosít otthoni szakorvosi ellátást. ideértve azokat is. A szóban forgó személy saját orvosa (GP) rövid nyilatkozatot csatolhat az igénylési dokumentumhoz a páciens állapotáról. KIEMELT KÉPESSÉGCSÖKKENÉSEK Azok az emberek. akik mobilitási segítségre szorulnak. mozgás. függelék). Ennek ellenére a DLA a dolgozó emberek számára belép t jelent a fogyatékossági adójóváírás (Disabled Persons Tax Credit. Hangsúlyoznunk kell azonban. Csak kevés igényl nek kell részt vennie az orvosi szolgálat vizsgálatán. akik siketek. A mobilitási összetev k azoknak az embereknek fizethet k. akik Äsegítségre szorulnak a helyváltoztatásban´. akik például tudnak járni. A DLA ellátási összetev i segítséget adnak a testi funkciókkal kapcsolatban. illetve a felügyelet és a figyelem (ha például a személy kárt okozhat magában). automatikusan jogosulttá válnak. amelyek durván megfeleltethet k a DLA két magas szint összetev jének. amilyen a mosás és a személyi higiénia. akik Äa helyváltoztatás során nehézségekkel néznek szembe´. de vezet re van szükségük. hogy akinek a járási képessége korlátozott. de a jóváhagyott segély kifizetése 65 éves kor után is folytatódhat. társadalmi érintkezés. személyes gondozás. A felmérések elvégzése és a kifizetések a juttatási ügynökség (DWPügynökség) feladatai közé tartoznak. két különböz összegben fizethet ápolási segélyt igényelhetnek. AZ INTÉZKEDÉS JELLEGE (szolgáltatás vagy készpénz. A 65 év felettiek tehát nem részesülhetnek mobilitási támogatásokban és a kevésbé súlyos fogyatékosság következtében adódó ellátási szükségletek esetén igénybe vehet intézkedésekben. A DLA ellátási összetev je azoknak az embereknek jár. otthoni segítség.A DLA a Munka. Akik 65 évesnél id sebben adnak be el ször kérelmet. ha a szóban forgó személy egészségi állapota és kinyilvánított szükségletei nincsenek egymással összhangban. KAPCSOLAT A FOGYATÉKOSSÁG MÁS DEFINÍCIÓIVAL A DLA esetében végzett felmérés nagymértékben elkülönül és eltér a munkaképtelenség felmérését l (lásd 1. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY A határozatot egy BA-döntéshozó hozza. A kielégítend szükségletek jellege (orvosi ellátás. fogyasztási többletköltségek). Ennek fordítottjaként az is igaz. A DLA-jogosultság továbbá a jövedelemtámogatási rendszer (Income Support. hogy az orvosi szolgálat nem dönthet az igénylésekr l. SZABÁLYOK ÉS ESZKÖZÖK . ha szolgáltatás: milyen er sek a jogosultság feltételei) A DLA készpénz jelleg .. az nem válik jogosulttá. Orvosi tanácsadás kérhet abban az esetben. és a döntéshozó felkérheti a GP-t vagy a kórházat egy jelentés készítésére. hogy egy másik személy segítsége vagy felügyelete el segíti otthonán kívüli mozgását. Felmérés Általános definíció A DLA mobilitási összetev je olyan embereknek járó juttatás. vakok. ha nem tudja bizonyítani. akiknek Äellátási vagy felügyeleti szükségleteik vannak´. KORHATÁROK A DLA-t azok a 65. 196 vagy ha az orvosi bizonyítékok értelmezésével kapcsolatban egyéb nehézség adódik. továbbá a gyógyszerek bevétele. hogy a személy megfelel-e egy fogyatékossági tesztnek.és Nyugdíjügyi Minisztérium (korábban Társadalombiztosítási Minisztérium) felel sségi körébe tartozik. és közvetlenül nem adhat tanácsot azzal kapcsolatban. IS jövedelemtesztt l függ szociális ellátás) keretében kínált fogyatékossági prémium elnyerésének is egyik f el feltétele. ha készpénz: szabványos összegek. A DLA nem jövedelemtesztt l függ . életévüket még be nem töltött személyek vehetik igénybe. ez az NHS feladata. DPTC) jogosultjainak körébe. a folyó költségek megtérítése. vagy mindkét lábukat elvesztették. a felkelés. az öltözködés stb.

például a legmagasabb ellátási szintre az a személy jogosult. az meg akar tanulni. erre példa a f z teszt. Munkafüzet (Els kiadás) III. jelene. A fogyatékossággal él személyek jogai (A legfontosabb nemzetközi egyezmények) Els kiadás X. Az intellektuális fogyatékossággal él emberek helyzete Magyarországon (Tanulmánykötet) Els kiadás VI. hogy az étel rendesen megf tt. hogy a személy képes-e egy friss fogást hagyományos t zhelyen elkészíteni. MEGFIGYELÉS A KÖRNYEZETBEN Nincs. hogy az illet ellátásra szorul. A súlyos és halmozott fogyatékossággal él emberek helyzete Magyarországon (Tanulmánykötet ± második rész) Els kiadás VIII. aki éjjelnappali figyelemre szorul. Ezt a beszámolót az elfogadható szükségletek körét meghatározó szabályok alapján értékelik. amely definiálja a fogalmakat és meghatározza a szükséges figyelem szintjeit. hogy a jelentkez saját maga számoljon be ellátási szükségleteir l. Állami támogatások és célszervezetek: az ezredforduló rendszerének tanulságai (Els kiadás) . A döntéshozóknak nem szabad figyelembe venniük. Fogyatékosságtudományi fogalomtár (Els kiadás) II. Ha egy általában mikrohullámú süt ben elkészíthet . A fogyatékosság definíciói Európában (Második kiadás) IV. A teszt magában foglalja egyebek mellett a fogás megtervezését. el készített ételeket fogyasztó személy nem tud elkészíteni egy f fogást. A foglalkozási rehabilitáció Magyarországon: a szabályozás múltja. hogy a személy szokott-e.A döntéshozók részletes útmutató alapján dolgoznak. vagy más néven Äf ételtesztnek´. Ez a teszt kifejezetten a személy bonyolult feladatok elvégzésére irányuló testi és szellemi képességeinek mérésére szolgál. vagy meg kell felelnie az ún. Äf z tesztnek´. a forró f z edények kezelését. továbbá azt is feltételezi. amelynek egyik szakaszában az igényl kiértékeli. hogy az érintett hol lakik. A FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZEREPE A kérelmez személynek ki kell töltenie egy kérd ívet. a zöldségek el készítését. A háttérismeretek és a szemléletformálás szövegei (Szociológiai-szociálpolitikai gy jtemény) Els kiadás IX. A döntés a jelentkezési lap és a kiegészít információk alapján születik. Bizonyos szabályok azonban nincsenek tekintettel a személy saját szükségleteire és preferenciáira. hogy aki nem tud f zni. amely azt vizsgálja. valamint annak felismerését. Támogatott foglalkoztatás. a f z teszt azt fogja jelezni. 1st Edition XI. A súlyos és halmozott fogyatékossággal él emberek helyzete Magyarországon (Tanulmánykötet ± els rész) Els kiadás VII. jöv je (Els kiadás) XII. Supported Employment ± a Customer Driven Approach. hogy állapota miként befolyásolja életét. 197 FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK DISABILITY STUDIES I. vagy akar-e f zni. vagy milyen jelleg munkát végez. A teszt nem ad számot arról. Gerard Quinn²Theresia Degener: Human Rights and Disability (the UN context) 2nd Edition V. Az ellátási összetev legalacsonyabb szintjének elnyeréséhez a személynek vagy egy bizonyos szint ellátási figyelemre kell szorulnia. Ez az Äönfelmérés´ lehet séget ad arra.

ENSZ: A kirekesztést l az egyenl ségig (Kézikönyv parlamenti képvisel k számára) Els kiadás XVI. azokat kizárólag hallgatóink sz k köre számára tudju k hozzáférhet vé tenni. Amelyekre nem. A Motiváció Alapítvány módszertani kézikönyve XIV. . A támogatottt foglalkoztatási szolgáltatás (Gyakorlati ismeretek tára) XV. Disability: Good Practices (Hungary) 1st Edition XVIII. A magyarországi foglalkoztatáspolitika az Európai Unió kontextusában XX. amelyre a szerz i jogot meg tudtuk szerezni. 4M: Fogyatékos és megváltozott munkaképesség emberek munkaer -piaci esélyeinek növelése (Kézikönyv) XIX.XIII. Fogyatékosság és munkaer piac (Tanulmánygy jtemény) Els kiadás XVII. A funkcióképesség és a fogyatékosság nemzetközi osztályozása Sorozatunk minden olyan kötete megtalálható az interneten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->