Az olvasás és az írás tanulása

Hangoztató-elemző-összetevő módszer Az olvasás tanulásának előkészítése: Tárgyak és állatok jellegzetes hangjának megfigyelése, utánzása. A szavakat alkotó fonémák megkülönböztetése. Néhány szó vizsgálata: szótagokra bontás, hangok (betűk) száma. Az írás tanulásának előkészítése: A formaérzékelés fejlesztése. A térben való tájékozódás fejlesztése. Az íráshoz szükséges testhelyzet gyakorlása. Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció fejlesztése. A helyes írószertartás és füzettartás megtanulása. Az olvasás jelrendszerének tanítása: A beszéd hangjainak és azok írásjegyeinek megismertetése. Szavak elemzése, hangok, betűk leválasztása. Hangoztatás. Hang és betűfelismerési gyakorlatok. A betűk összeolvasása. A tanult hangokkal (betűkkel) önálló szóalkotások. Szavak, szószerkezetek olvasása. Előnye: Szótagolással fejleszti az analizáló, szintetizáló képességet, elősegíti az elválasztást, tudatosítja a beszéd szerkezetét. Hátránya: hosszú ideig jut el a szóképek olvasásáig hang-betű analizisén keresztül. Az írás jelrendszerének tanítása Az írott kisbetűk tanulása: alakítása és kapcsolása. A kétjegyű msh-k betűinek írása és kapcsolása. A kisbetűk írásának gyakorlása másolással. Az írott nagybetűk alakítása, kapcsolása. A tulajdonnevek írása, helyesírása. A mondatok helyesírásának megfigyelése. Az írásjelek tanítása. Globális módszer Lényege a szóképtanulás. A beszéd hangjainak és azok írásjegyeinek tanítása. A hangok, betűk kiemelése ismert szóképekből. Hangoztatás. Betűfelismerési és hangfelismerési gyakorlatok. A tanult betűkkel szóképzési gyakorlatok. Szavak néma és hangos olvasása. Előnye: hamarabb olvas. Hátrány: nem minden tanuló tudja követni a gyors betűmegismerési tempót.

. átírása.Írás tanítása: Az írott kisbetűk csoportjának tanítása a formai hasonlóság alapján. Nagybetűk kapcsolásának gyakorlása. önálló írása. Mondatok helyesírásának megfigyelése. Betűk vázolása. Az írott nagybetűk tanulása. Az írásjelek tanítása. Betűk. szavak írása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful