Az olvasás és az írás tanulása

Hangoztató-elemző-összetevő módszer Az olvasás tanulásának előkészítése: Tárgyak és állatok jellegzetes hangjának megfigyelése, utánzása. A szavakat alkotó fonémák megkülönböztetése. Néhány szó vizsgálata: szótagokra bontás, hangok (betűk) száma. Az írás tanulásának előkészítése: A formaérzékelés fejlesztése. A térben való tájékozódás fejlesztése. Az íráshoz szükséges testhelyzet gyakorlása. Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció fejlesztése. A helyes írószertartás és füzettartás megtanulása. Az olvasás jelrendszerének tanítása: A beszéd hangjainak és azok írásjegyeinek megismertetése. Szavak elemzése, hangok, betűk leválasztása. Hangoztatás. Hang és betűfelismerési gyakorlatok. A betűk összeolvasása. A tanult hangokkal (betűkkel) önálló szóalkotások. Szavak, szószerkezetek olvasása. Előnye: Szótagolással fejleszti az analizáló, szintetizáló képességet, elősegíti az elválasztást, tudatosítja a beszéd szerkezetét. Hátránya: hosszú ideig jut el a szóképek olvasásáig hang-betű analizisén keresztül. Az írás jelrendszerének tanítása Az írott kisbetűk tanulása: alakítása és kapcsolása. A kétjegyű msh-k betűinek írása és kapcsolása. A kisbetűk írásának gyakorlása másolással. Az írott nagybetűk alakítása, kapcsolása. A tulajdonnevek írása, helyesírása. A mondatok helyesírásának megfigyelése. Az írásjelek tanítása. Globális módszer Lényege a szóképtanulás. A beszéd hangjainak és azok írásjegyeinek tanítása. A hangok, betűk kiemelése ismert szóképekből. Hangoztatás. Betűfelismerési és hangfelismerési gyakorlatok. A tanult betűkkel szóképzési gyakorlatok. Szavak néma és hangos olvasása. Előnye: hamarabb olvas. Hátrány: nem minden tanuló tudja követni a gyors betűmegismerési tempót.

Betűk vázolása. Betűk. Mondatok helyesírásának megfigyelése. önálló írása. szavak írása. Az írott nagybetűk tanulása. átírása.Írás tanítása: Az írott kisbetűk csoportjának tanítása a formai hasonlóság alapján. Az írásjelek tanítása. . Nagybetűk kapcsolásának gyakorlása.