BETON

BETON
BETON
Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle”

SZAKMAI HAVILAP
2006. SZEPTEMBER
XIV. ÉVF. 9. SZÁM
Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020 • Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu
Sika Hungária Kft. – Beton Üzletág
2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2.
Telefon: (+36-27) 316 723 • Fax: (+36-27) 314 736
E-mail: stabiment@hu.sika.com • www.stabiment.hu
A Sika Hungária Kft. Beton Üzletága a betont és habarcsot elôállító üzemeknek,
az ezt beépítô vállalkozóknak és a mindezt megálmodó tervezôknek nyújt segítséget,
biztosít anyagokat és kínál szolgáltatásokat.
Üzletágunk ezekkel a kiváló és ellenôrzött minôségû termékekkel és alapanyagokkal kíván
hozzájárulni a hazai épített környezet szebbé és tartósabbá tételéhez.
A bizonyítottan jobb és tartósabb beton
C
o
n
c
r
e
t
eB
e
t
o
n
HIRDETÉSEK, REKLÁMOK
X BASF ÉPÍTÕKÉMIA KFT. (13.) X BETONFLOOR KFT. (21.)
X BETONMIX KFT. (21., 24.) X CEMKUT KFT. (23.)
X COMPLEXLAB KFT. (25.) X DEITERMANN KFT. (23.)
X ELSÕ BETON KFT. (15.)
X ÉMI KHT. (21.) X EURO-MONTEX KFT. (24.)
X HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. (24.)
X MAÉPTESZT KFT. (15.) X MC-BAUCHEMIE KFT. (28.)
X MG-STAHL BT. (23.) X PLAN 31 MÉRNÖK KFT. (23.)
X RUFORM BT. (23.) X SIKA HUNGÁRIA KFT. (1.)
X SPECIÁLTERV KFT. (15.) X TECWILL OY. (26., 28.)
X TIGON KFT. (21.)
TARTALOMJEGYZÉK
3 A bedolgozott friss beton tömörsége
DR UJHELYI JÁNOS
6 Az EU szabványokra való áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ
10 Szakiskolai fejlesztési program II
DR. BARTUS ZSOLT
12 Megfelelõség nyomószilárdság szerint
DR. KAUSAY TIBOR
14 A Magyar Betonszövetség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS
16 Beton a szobrászatban - szobrászat
a betonban
CSURGAI FERENC
18 Beton szerkezetek víz elleni védelme,
különleges felületi kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN
19 Balázs György köszöntése 80. születés-
napja alkalmából
20 A Zement-Kalk-Gips folyóirat 1-2. számában
olvastam
DR. RÉVAY MIKLÓS
22 Betonos érdekességek a CCR 2006. áprilisi
és májusi számából
DR. TAMÁS FERENC
26 Tecwill betongyár Magyarországon
PETE ZSOLT
5 Könyvjelzõ
14, 27 Hírek, információk
14 Rendezvények
KLUBTAGJAINK
X ATESTOR KFT. X ASA ÉPÍTÕIPARI KFT.
X BASF-ÉPÍTÕKÉMIA KFT. X BETON-
FLOOR KFT. X BETONMIX KFT. X BETON-
PLASZTIKA KFT. X BVM ÉPELEM KFT.
X CEMKUT KFT. X COMPLEXLAB KFT.
X DANUBIUSBETON KFT. X DEITERMANN
HUNGÁRIA KFT. X DUNA-DRÁVA
CEMENT KFT. X ELSÕ BETON KFT. X EURO-
MONTEX KFT. X ÉMI KHT. X FORM + TEST
HUNGARY KFT. X HOLCIM HUNGÁRIA
ZRT. BETON ÉS KAVICS ÜZLETÁG X HOL-
CIM HUNGÁRIA ZRT. X KALMATRON KFT.
X KARL-KER KFT. X MAÉPTESZT KFT.
X MAGYAR BETONSZÖVETSÉG X MAGYAR
KÖZÚT KHT. X MAPEI KFT. X MC-BAUCHE-
MIE KFT. X MG-STAHL BT. X MUREXIN KFT.
X PLAN 31 MÉRNÖK KFT. X RUFORM BT.
X SIKA HUNGÁRIA KFT. X SPECIÁLTERV KFT.
X STABILAB KFT. X STRABAG ZRT. FRISS-
BETON X STRONGROCLA KFT. X TBG HUN-
GÁRIA KFT. X TECWILL OY. X TIGON KFT.
ÁRLISTA
Az árak az ÁFA- t nem tartalmazzák.
Klubtagság díja (fekete-fehér)
1 évre 1/4, 1/2, 1/1 oldal felületen:
105000, 210000, 420000 Ft és 5, 10, 20
újság szétküldése megadott címre
Hirdetési díjak klubtag részére
Fekete-fehér: 1/4 oldal 12650 Ft;
1/2 oldal 24550 Ft; 1 oldal 47750 Ft
Színes: B I borító 1 oldal 127900 Ft;
B II borító 1 oldal 114900 Ft;
B III borító 1 oldal 103300 Ft;
B IV borító 1/2 oldal 61700 Ft;
B IV borító 1 oldal 114900 Ft
Nem klubtag részére a hirdetési díjak
duplán értendõk.
Elõfizetés
Fél évre 2240 Ft, egy évre 4380 Ft.
Egy példány ára: 440 Ft.
BETON szakmai havilap
2006. szeptember, XIV. évf. 9. szám
Kiadó és szerkesztõség: Magyar
Cementipari Szövetség, www.mcsz.hu
1034 Budapest, Bécsi út 120.
telefon: 250-1629, fax: 368-7628
Felelõs kiadó: Oberritter Miklós
Alapította: Asztalos István
Fõszerkesztõ: Kiskovács Etelka
(tel.: 30/267-8544)
Tördelõ szerkesztõ: Asztalos Réka
A Szerkesztõ Bizottság vezetõje:
Asztalos István (tel.: 20/943-3620)
Tagjai: Dr. Hilger Miklós, Dr. Kausay Tibor,
Kiskovács Etelka, Dr. Kovács Károly,
Német Ferdinánd, Polgár László,
Dr. Révay Miklós, Dr. Szegõ József,
Szilvási András, Szilvási Zsuzsanna,
Dr. Tamás Ferenc, Dr. Ujhelyi János
Nyomdai munkák: Sz & Sz Kft.
Nyilvántartási szám: B/SZI/1618/1992,
ISSN 1218 - 4837
Honlap:
www.betonnet.hu
A lap a Magyar Betonszövetség
(www.beton.hu) hivatalos információinak
megjelenési helye.
2 2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
BETON BETON BETON
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 3
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
1. Bevezetés
Az MSZ EN 206-1 szabvány „F“
melléklete szabályozza a különbözõ
környezeti körülmények közé kerü-
lõ betonok megengedett legnagyobb
víz/cement tényezõjét és megen-
gedett legkisebb cementtartalmát,
továbbá tájékoztatásként megadja a
követelményeket kielégítõ betonok-
nak a várható szilárdsági jelét,
amely CEM 32,5 N port-landcement
használatával elérhetõ. Mivel a
beton nyomószilárdságát mindig jól
tömörített betonra kell értelmezni,
ezért az MSZ 4798-1 szabvány F.1.
és F.2. táblázata elõírja a friss beton
és a szilárd, száraz beton megköve-
telt testsûrûségét, feltételezve, hogy
az F.1. és az F.2. táblázat követel-
ményeinek betartása mellett a
tömörített, friss beton legfeljebb 2
térfogat % levegõt tartalmaz. Az
idézett követelményekbõl néhányat
az 1. táblázat mutat be.
A beton ajánlott keverési ará-
nyán kívül (víz/cement tényezõ,
adalékanyag: cement arány) ismerni
kell a betömörített friss beton és a
szilárd, száraz beton szükséges
testsûrûségét, mert az egyébként jól
megtervezett betonkeverék a kö-
vetelmények teljesítésének csak a
lehetõségét adja meg. Hogy a lehe-
tõség valóra váljék, a keveréket
megfelelõ testsûrûségre kell be-
dolgozni. A tömörség megfelelõ-
ségét a testsûrûség ismeretében
lehet eldönteni.
Az MSZ 4798-1 szabvány F.1. és
F.2. táblázatában megadott test-
sûrûség-követelmények tehát szük-
ségesek, azonban nem elégségesek,
illetve nem szabatosak. A követ-
kezõkben ezt elemzem.
2. A bedolgozott friss beton és a
száraz beton testsûrûsége
A bedolgozott friss beton test-
sûrûségét a beton összetételébõl
lehet kiszámítani. Az MSZ 4798-1
szabvány F.1. és F.2. táblázatának az
adataiból a számítás az alábbiak
szerinti:
A megengedett legkisebb ce-
menttartalom osztva a cement sû-
rûségével megadja az 1 m
3
tömör
friss betonban a cement által el-
foglalt térfogatot, azaz
Vc =m c / pc (1)
ahol
Szabvány-tükör
A bedolgozott friss beton
tömörsége
(javaslat az MSZ 4798-1 szabvány
módosítására)
DR. UJHELYI JÁNOS
Környezeti osztály jele XC2 XS1 XD3 XF1 XA2 XK3(H) XV1(H)
Legnagyobb v/c 0,60 0,50 0,45 0,55 0,50 0,40 0,60
Legkisebb szilárdsági jel C25/30 C30/37 C34/45 C30/37 C30/37 C40/50 C25/30
mc minimum, kg/m
3
280 300 320 300 320 350 300
Friss testsûrûség, kg/m
3
2360 2390 2400 2360 2380 2410 2340
Száraz testsûrûség, kg/m
3
2230 2290 2300 2240 2270 2320 2200
1. táblázat Néhány követelményérték az MSZ 4798-1 szerinti
különbözõ kitéti osztályok esetén
Vc = a cement tömör térfogata,
liter/m
3
,
mc = a cementtartalom, kg/m
3
,
pc = a cement sûrûsége, g/cm
3
.
A víz térfogata literben azonos a
kg-ban kifejezett tömegével. Ez az
érték a víz/cement tényezõ ismere-
tében számítható:
Vv =x . m c (2)
ahol
Vv = a víz térfogata, liter/m
3
,
x = a víz/cement tényezõ.
A tömör, friss beton Va adalék-
anyagtartalma (liter/m
3
):
Va =1000 - (V c +V v) (3)
A Va térfogatú adalékanyag ma
(kg/m
3
) tömege, ha az adalékanyag
sûrûsége a (g/cm
3
):
ma =V a . pa (4)
A levegõmentes tömör friss be-
ton ¸f (kg/m
3
) testsûrûsége:
¸f =m c +m v +m a (5)
Példaképpen vizsgáljuk meg az
1. táblázat XD3 kitéti osztályhoz
tartozó elõírt betonjának testsûrûsé-
gét friss állapotban. A számítások-
hoz általában fel lehet tételezni a
cementre pc =3,1 g/ cm
3
és a ho-
mokos kavics adalékanyagra pa =
2,64 g/ cm
3
sûrûséget. Ebbõl követ-
kezõen a cement térfogata az (1)
képletbõl: Vc =320 / 3,1 =103,2
liter/ m
3
, a víz térfogata a (2) alapján:
Vv =320 . 0,45 =144 liter/ m
3
, az
adalékanyag térfogata a (3) alapján:
Va =1000 - (103,2 +144) =752,8
liter/ m
3
, tömege pedig a (4) alapján:
ma =752,8 . 2,64 =1987 kg/ m
3
.
Ezekbõl az adatokból az (5) alapján
a levegõmentes tömör friss beton
testsûrûsége: ¸f =320 +144 +1987
=2451 kg/ m
3
.
Az MSZ 4798-1 F.1. és F.2.
táblázata 2 % levegõtartalmú beto-
nok várható testsûrûségét adja meg,
ezért a számítással kapott test-
sûrûséget kb. 0,98-cal kell szorozni,
így a testsûrûség követelmény 2451
. 0,98 =2402 ~2400 kg/ m
3
. Az egy
hónapos korú beton testsûrûsége
száraz állapotban a friss beton test-
sûrûségéhez képest csökken. A
cement a keverõvíz egy részét
kémiailag leköti, a víz többi része
elpárolog. Általában feltételezhetõ,
hogy 1 hónapos korban a cement a
vízbõl tömegének 15 %-át köti meg.
Az XD3 kitéti osztály betonjának
bemutatott példája esetén a lekötött
víz 320 . 0,15 =48 kg/ m
3
, ezért az
elpárolgó víz mennyisége 144 - 48
=96 kg/ m
3
, tehát a száraz beton
testsûrûsége ~2300 kg/ m
3
.
A bemutatott számítási eljárás
közelítés, mert a cement sûrûsége
3,0-3,2 g/cm
3
között változhat (CEM
32,5 portlandcementre kb. 3,1, hete-
rogén cementekre < 3,1, szulfátálló
cementre > 3,1), a homokos kavics
sûrûsége 2,65 g/cm
3
is lehet. Szélsõ
esetben tehát a fent bemutatott
számítás végeredménye pc =3,2 g/ cm
3
Szükséges ezért az MSZ 4798-1
szabvány F.1. és F.2. táblázatainak a
módosítása, amelyre a következõk-
ben ismertetem javaslatomat.
3. A beton várható testsûrûségé-
nek a számítása
A bedolgozott friss, levegõmen-
tes beton testsûrûsége szabatosan a
keverési arányból számítható a
következõk szerint.
A tervezési szakaszban a beton
tömeg szerinti keverési aránya is-
mert, amely megadja az egységnyi
tömegû cementre vonatkoztatott
víz, adalékanyag (és esetleg kiegé-
szítõ anyag) tömegét (az adalékszer
mennyiségét általában a cement
tömegszázalékában fejezik ki). Pél-
dául 1:0,5:5:0,2 keverési arány azt
jelenti, hogy 1 tömegrész cement-
hez 0,5 tömegrész vizet, 5 tömeg-
rész adalékanyagot és 0,2 tömegrész
kiegészítõ anyagot kell hozzákever-
ni. A keverési arányból a készítési
testsûrûség ismeretében lehet ki-
számítani a beton összetételét,
amely attól függõen eltérõ lehet,
amennyiben a bedolgozás haté-
konysága különbözik. A fenti ke-
verési arányú beton összetételei
különbözõ készítési testsûrûségek
(azaz különbözõ tömörségek) mel-
lett a következõk lehetnek:
Készítési testsûrûség, kg/ m
3
2000 2100 2200 2300 2370
Cementtartalom, kg/ m
3
299 313 328 343 355
Víztartalom, kg/ m
3
149 157 164 177 178
Adalékanyag tartalom, kg/ m
3
1492 1567 1642 1716 1775
Kiegészítõanyag tartalom, kg/ m
3
60 63 66 69 71
A beton térfogat szerinti össze-
tétele az alkotóanyagok sûrûségé-
nek az ismeretében számítható: a
kg-ban megadott tömegeket el kell
osztani a g/cm
3
-ben kifejezett sû-
rûségekkel.
Ha a fenti példa szerinti esetben
a cement, a víz, az adalékanyag
(homokos kavics) és a kiegészítõ
anyag (mészkõliszt) sûrûsége rend-
re pc =3,1 g/ cm
3
, pv =1,0 g/ cm
3
,
pa =2,64 g/ cm
3
és pk =2,0 g/ cm
3
,
akkor a különbözõ testsûrûségû,
azaz különbözõ eredményességgel
tömörített betonok térfogat szerinti
összetétele a következõ:
Készítési testsûrûség, kg/ m
3
2000 2100 2200 2300 2379
Cementtartalom, liter/ m
3
96 101 106 111 113
Víztartalom, liter/ m
3
149 157 164 172 178
Adalékanyag tartalom, liter/ m
3
565 594 622 650 672
Kiegészítõ anyag tartalom, liter/ m
3
30 31 33 34 35
Tömör térfogat, liter/ m
3
840 883 925 967 1000
Friss beton leveg?tartalom, liter/ m
3
160 117 75 33 0
A fenti példából kitûnik, hogy a
friss beton levegõtartalma a térfogat
szerinti összetételbõl számítható, de
a keverési arányt hagyományosan
tömeg szerint szoktuk megadni.
Célszerû ezért a térfogat szerinti
keverési arányt meghatározni, mert
ebbõl lehet a hiánytalanul tömörí-
tett beton összetételi adatait meg-
kapni. A tömeg szerinti keverési
arányból a térfogat szerinti keverési
arány a tömegrészeknek a sûrûség-
gel való osztásával számítható. A
példa szerint 1 : 0,5 : 5 : 0,2 tö-
megarányú betonkeverék térfogat-
aránya a következõ:
azaz 0,32258 : 0,5 : 1,89394 : 0,1
Képezzük a térfogatrészek ösz-
szegét, tehát:
0,32258 +0,5 +1,89394 +0,1
=2,81652
értéket. Ha ezzel az összeggel
elosztjuk az egységnyi térfogatot,
azaz 1 m
3
= 1000 litert és a nyert
hányadossal megszorozzuk a tér-
fogatrészeket, akkor megkapjuk
literben az alkotó anyagok tömör
térfogatát. Példánkban:
1000 /2,81652 =355,04807
tehát cementtérfogat
355,04807 . 0,32258 =114,5 liter/ m
3
víztérfogat
355,04807 . 0,5 =177,5 liter/ m
3
adalékanyag térfogat
355,04807 . 1,89394 =672,5 liter/ m
3
kiegészítõanyag térfogat
355,04807 . 0,1 =35,5 liter/ m
3
összesen = 1000 liter/ m
3
Az alkotóanyagok térfogatát meg-
szorozva a sûrûséggel megkapjuk
annak a betonnak a tömeg szerinti
összetételét, amelyben nincs tömö-
rítési hiány miatti levegõtartalom,
illetve az alkotóanyagok így kiszá-
mított tömegeinek az összege
megadja az elérendõ készítési test-
2
2 , 0
:
64 , 2
5
:
1
5 , 0
:
1 , 3
1
és pa =2,65 g/ cm
3
esetén Vc =100
liter/ m
3
és Va =1000 - (144 +100)
=756 liter/ m
3
, illetve ma =2003
kg/ m
3
, következésképpen ¸f =2467
kg/ m
3
azaz 2 % levegõtartalom
mellett 2418 kg/ m
3
lehet a várható
testsûrûség. Ha a 2400 kg/m
3
köve-
telmény változatlan maradna, akkor
megfelelõnek kellene ítélni a 2,7 %
levegõtartalmú friss betont is (ez
számítható 2400/ 2467 =0,973 -ból).
Az eltérés ugyan gyakorlatilag nem
jelentõs, de a szabvány F.1. és F.2.
táblázata ebbõl következõen nem
szabatos.
Más ok is kétségessé teszi az F.1.
és F.2. táblázatok alkalmazhatósá-
gát. A táblázatokban megadott ce-
menttartalom és víz/cement tényezõ
ugyanis csak ajánlás, amelytõl el
lehet térni: lehet nagyobb cement-
tartalmat és kisebb víz/cement
tényezõt is alkalmazni az adott
kitéti osztályra a táblázatban meg-
adott értékekhez képest. Példakép-
pen a 2. táblázatban bemutatom
ennek a következményeit a friss
beton testsûrûségének az alakulására.
A táblázatból leolvasható, hogy
mind a növekvõ cementtartalom,
mind a csökkenõ víz/cement tényezõ
megváltoztatja a bedolgozott friss
betonok várható testsûrûségét, ezért
az MSZ 4798-1 F.1. és F.2. táblá-
zatának követelményei egyes ese-
tekben túlzottan szigorúak, más
esetekben túlzottan engedékenyek
lehetnek. Ezért meg kell állapítani,
hogy a szabvány vonatkozó elõírá-
sai nem alkalmasak arra, hogy
szabatos következtetéseket lehes-
sen a betonok tömörségére levonni.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 4
mc,
kg/m
3
mv,
kg/m
3
ma,
kg/m
3
x
¸f,
kg/m
3
0,98 . ¸
320 144 1987 0,45 2451 2400
360 162 1906 0,45 2428 2380
320 128 2030 0,4 2478 2430
360 144 1953 0,4 2457 2410
2. táblázat Az X D3 kitéti
osztályban felhasznált különbözõ
összetételû betonok várható
testsûrûségeinek a változása
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 5
sûrûséget. A példának megfelelõen:
Cementtartalom
114,5 . 3,1 =355 kg/ m
3
Víztartalom
177,5 . 1 =178 kg/ m
3
Adalékanyag tartalom
672,5 . 2,64 =1775 kg/ m
3
Kiegészítõanyag tartalom
35,5 . 2 =71 kg/ m
3
Összesen =2379 kg/ m
3
A térfogat szerinti keverési arány
bemutatott számításához felhasznált
összefüggések a következõkben
foglalhatók össze:
a) összefüggés a térfogat szerinti
keverési arány számítására a
tömeg szerinti keverési arány-
ból:
(6)
ahol
V = a térfogatarányok összege,
c = cement tömegaránya
(rendszerint = 1),
v = víz tömegaránya (rendszerint
egyenlõ a víz/cement
tényezõvel),
a = adalékanyag tömegaránya,
k = kiegészítõ anyag tömegaránya,
pc = cement sûrûsége, g/cm
3
,
pv = víz sûrûsége, g/cm
3
(rendszerint = 1),
pa = adalékanyag sûrûsége, g/cm
3
,
pk = kiegészítõ anyag sûrûsége,
g/cm
3
.
b) cementtartalom
Vc =(1000 /V) . (c / pc) és
mc =V c / pc (7)
c) víztartalom
Vv =(1000 /V) . (v / pv) és
mv =V v / pv (8)
d) adalékanyag tartalom
Va =(1000 /V) . (a / pa) és
ma =V a / pa (9)
e) kiegészítõanyag tartalom
Vk =(1000 /V) . (k / pk) és
mk =V k / pk (10)
Ezekbõl az összefüggésekbõl
lehet kialakítani a bedolgozott friss
beton tervezett testsûrûségének
szabványba foglalható számítási
módszerét.
4. Javaslat az MSZ 4798- szab-
vány F melléklet módosítására
Az ismertetett számítások vég-
eredményeként az MSZ 4798-1 F.1.
és F.2. táblázatának a módosítására
javaslatom a következõ.
k a v c
k a v c
V
p p p p
+ + + =
Az F.1. és az F.2. táblázatok
„Friss beton megkövetelt testsûrû-
sége, kg/ m
3
“ és „Kiszárított szilárd
beton megkövetelt testsûrûsége,
kg/ m
3
“ megnevezésû sorait és az
azokban található számértékeket
érvényteleneknek kell nyilvánítani
és e helyett a következõ szöveget
kell a táblázatok után a szabványba
illeszteni:
A bedolgozott friss beton és a 28
napos korú szilárd beton megfelelõ
tömörségét a testûrûség ellenõr-
zésével kell meghatározni. A be-
dolgozott friss beton ¸f megengedett
legkisebb testsûrûségét a tömeg sze-
rinti keverési arány ismeretében a
következõ képletbõl kell kiszámí-
tani:
ahol
¸f = a bedolgozott friss beton
megengedett legkisebb testsû-
rûsége, kg/m
3
c = a cement tömegaránya
(általában = 1)
x = a víz/cement tényezõ
a = az adalékanyag tömegaránya
k = a kiegészítõ anyag
tömegaránya
, ebben a
kifejezésben:
pc, pa és pk = rendre a cement, az
adalékanyag és a kiegészítõ
anyag sûrûsége, g/cm
3
,
amelyek közelítõ értékei
rendre 3,1, 2,64 (homokos
kavics) és 2,0 (mészkõliszt)
A 28 napos szilárd és száraz
beton megengedett legkisebb ¸sz
testsûrûségét annak feltételezésével
szabad kiszámítani, hogy a cement -
a beton szokványos tárolási körül-
ményei között - a keverõvízbõl
tömegének kb. 15 %-át kémiailag
megköti, a többi elpárolog, ezért
¸sz = ¸f - (mv - 0,15 . mc) kg/ m
3
ahol mv = víztartalom, kg/m
3
, mc =
cementtartalom, kg/m
3
.
A betonkeverék minõsítésére ké-
szített próbatestek vizsgálati ered-
ményeit csak akkor szabad mérvadónak
tekinteni, ha a mért ¸t,f tényleges
testsûrûségük friss, bedolgozott ál-
lapotban
¸t,f > ¸f
.
|

\
|
+ + + =
k a c
k a
x
c
V
p p p
kg/ m
3
( )

+ +
+ ×
× =
V
k
V
a
V
x 1 c
980
f
¸
illetve töréskor - általában 28 napos
korban, száraz állapotban - mért
¸t,sz tényleges testsûrûségük
¸t,sz > ¸sz
A javasolt módosítás után az
MSZ 4798-1 F.1. és F.2 táblázataiba
foglalt valamennyi elõírás szabatos-
sá válik.
KÖNYVJELZÕ
Megjelent az Update címû kiad-
ványok 2006. évi 1. és 2. száma.
Az 1. szám a közlekedési zajról, a
csökkentés módjáról szól. Német-
országban 1975 óta a lakosságot
érintõ zajterhelés az autópályákon
2,5 dB(A) értékkel, a többi közúton
1,5 dB(A) értékkel növekedett. A
zajvédõ falak magassága 3 méter-
rõl 4,2 méterre növekedett. A zaj-
védelmi intézkedések egyre inkább
költségtényezõvé válnak és befo-
lyásolják az út megjelenését.
Németországban több vizsgála-
tot is végeztek e témában, melynek
eredménye szerint a nagy sebes-
ségû jármûvekkel terhelt utakon a
zajcsökkentés lehetõsége mind az
abroncsoknál, mind az útburkolatot
illetõen nagy. Beton pályaszerke-
zetnél komoly eredményre vezet a
mûfüves érdesítés, vagy a mosott
beton felület kialakítása.
A 2. szám arról szól, hogy Basel-
ban 2006 végétõl egy új, 7 % lejté-
sû, 329 méter hosszúságú feljáróhíd
fogja a tehergépjármûvek vám-
parkolóját az A2 autópályával köz-
vetlenül összekötni. A nagy terhelés,
az erõs lejtés és a fékút roppant
nagy igénybevételt jelent a burko-
lat számára, ezért a mélyépítési
hivatal kopásálló betonburkolatot
írt elõ, amelyet a betonhíddal
összekapcsolva kellett ráépíteni.
A burkolat beépítése elõtt a
pályalemez felületét érdesítették,
majd elterítették a betont, tûvib-
rátorral tömörítették, elhelyezték az
összekötõ vasalást, a felületet simí-
tották, keresztirányban bordázták,
majd kipermetezték a párazáró
anyagot. A burkolat 5 órán belül
készült el az egész feljárón.
A kiadványok beszerezhetõk a
Magyar Cementipari Szövetségnél,
telefon: 1/250-1629.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 6
Egy kis kitekintés külföldre
A német Beton-Jahrbuch 2006
egyik cikkébõl idézek, mely azokról
a nehézségekrõl és problémákról
szól, melyek a szabályozási környe-
zet változásaiból adódnak a gyakor-
latban. A cikkíró fel kívánja hívni a
figyelmet azon kihívásokra, melyek-
kel az építési tevékenységben
résztvevõknek foglalkozniuk kell!
Stefan Zwolinski: Az értékek reoló-
giája - a létrõl és a látszatról,
biztonság és valószínûség
Európában
A reológia a betonokkal kapcso-
latban a friss állapotú cementpép és
beton mozgási folyási tulajdonsá-
gait írja le. Az elmúlt évtizedekben a
reológia fogalmát elsõsorban tudo-
mányos vizsgálatoknál használták.
Az 1990-es évek kezdetétõl a reoló-
gia a széles szakmai nyilvánosság
elé került és a modern betontech-
nológia fontos részévé vált.
A görög "pantha rei" kifejezés
jelentése magyarul: minden folyik.
Ez az öntömörödõ betonokra épp-
úgy igaz, mint az új európai szabá-
lyozásokra és építéssel kapcsolatos
jogokra, valamint az ezekhez kap-
csolódó nemzeti kompetenciákra.
Közben az európai szabályo-
zások egykor nyugodtan csörgedezõ
patakjából egy igen tekintélyes
folyam lett, különösen az utóbbi 10
év alatt. Ehhez jönnek a nemzeti
szabályozások, mint a DIN szab-
ványok, a német vasbeton bizottság
(DAF stb.) irányelvei és az ezekhez
kapcsolódó, kiegészítõ mûszaki
szerzõdéses és szállítási feltételek
(ZTV-ING, TL-Pflaster és hasonlók).
Az összes anyag és gyártmány
szabványok és további szabályo-
zások, melyek a beton termékekre és
az elõregyártó iparra hatással
vannak, rövid idõn belül ca. 90 %-
ban megváltoztak, az átmeneti idõk
is a végükhöz közelednek. A több-
nyire 2004-ben kezdõdött átmeneti
idõ három éven belül lejár.
Az átálláshoz szükséges folya-
matok és az új elõírások megisme-
rése minden résztvevõ számára
rendkívüli követelményeket tá-
maszt. Ahhoz, hogy az újdonságok
konzisztensen kerülhessenek alkal-
mazásra, a követelményeket kiíró
helyeknek, a tervezõknek, a gyár-
tóknak, az építés kivitelezõinek, a
hatóságoknak és a felügyelõ, ellen-
õrzõ szerveknek azonos mértékben
kötelességükké kell válni a közös
cselekedeteknek.
Újdonságok: fogalmak, felépítés,
osztályok.
Egy új mûszaki elõírás alkal-
mazásához a ráfordítások közvet-
lenül összefüggnek az elõírásban
megjelenõ újdonságok mértékével,
melyek a korábbi mûszaki alapoktól
eltérnek.
Ezen ráfordítások közül nem is
feltétlenül azok a ráfordítások a
mértékadók, melyek a gyártási
módszerek változtatását jelentik.
Sokkal nagyobb az a ráfordítás,
melyet az összes résztvevõnek meg
kell tenni, mint a szabványok
elolvasása, megértése, kritikusan
rákérdezni a részletekre és az alkal-
mazást gyakorolni: mely követelmé-
nyeket kell nekem mint tervezõnek
kielégíteni? Milyen minõségi követel-
ményeket írjak elõ? Hogyan írjam
elõ az üzemen belüli gyártmány-
ellenõrzés kritikus részeit? Bõségesen
találunk még ma is negatív példákat
egyes, a betonokra vonatkozó ki-
írásokban. Pl. Bn 225 betont köve-
telnek, azaz egy olyan jelölést
használnak, mely még abból az
idõbõl származik, melyet a most
éppen felváltott DIN 1045 váltott ki,
és 1978-ig volt érvényben. De
ugyanúgy elõfordulhat egy "EPZ 45"
cement választása, egy relikvia a
régen elévült cement szabványból,
melyet 1994-ben váltott fel az új
szabvány.
Sok fogalom megváltozott, egé-
szen új fogalmak jöttek elõ és
váltották fel a régieket. Az új DIN
1045-tel kapcsolatos elsõ, 2001. évi
betanítások során több extrém pél-
dát soroltunk fel, és tudatosítottuk,
hogy az építésben résztvevõ a tudat-
lanságát semmivel sem tudná
jobban elárulni, mint azzal, hogy
már elévült definíciókat, jelöléseket
alkalmaz. Ilyen tudatlansági
bizonyítvány lehet pl. a B25 beton
szilárdság megadása, a KR kon-
zisztencia követelése. Például a
beton burkolókövek esetében a nyo-
mószilárdság helyett a hasító-húzó
szilárdság a jellemzõ követelmény.
A legtöbb európai szabvány leg-
feltûnõbb jellemzõje az, hogy az
oldalszám a régebbi, hasonló témá-
jú nemzeti szabványok oldalszá-
mához képest jelentõsen megnõtt.
Miközben a burkolókövek régi, DIN
18501:1992-11 szabványa csak 3
oldal volt, az új DIN EN 1338:2003-
08 beton burkoló kövekre vonatkozó
szabvány 64 oldal terjedelmû. A
legtöbb esetben a szabványok
oldalszámával együtt arányosan
növekszik az áttekinthetetlenség. A
lapozás kézmûves tevékenység és
ahogy lapozunk, jönnek a kérdések,
még akkor is, ha szerencsés esetben
nem kell másik szabályozást is
kézbe venni.
Kérdés után az újabb kérdés: hol
van ez és ez rögzítve?
És a válaszért sokszoros további
Szabványosítás
Az EU szabványokra való
áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ
Ezen cikk írója sokat foglalkozott és foglalkozik a szabványokkal, fõleg a
vasbeton szerkezetek tervezése, kivitelezése területén. A kiterjedt külföldi
tevékenységek - Románia, Bulgária, Ukrajna, Szerbia - különösen a felszínre
hozzák a szabványalkalmazások nehézségeit. Egy átmeneti kor célegyenese
felé közeledünk, hiszen ha akadozva is, de nap mint nap szembesülünk a
közös Európa, az EU kihívásaival. Egyik oldalon sérülni látjuk nemzeti
identitásunkat, másik oldalról a nemzetközi versenyben is helyt szeretnénk
állni, és persze szívesen fogadnánk minél több EU támogatást.
Kulcsszavak: EN szabványok, szakmai együttmûködés,
információk az interneten
keresgélés szükséges. Most nem ele-
mezzük, miért kellett a szabványok
struktúráját ilyenre választani. A
legtöbb használó egyáltalán nem
tudja értékelni az elvileg deklarált
felhasználó barát felépítést. Min-
denesetre a felhasználók részérõl
nagy türelem és készség kell, hogy
ezen új szabványok tartalmát be-
fogadja, próbára téve ezen képes-
ségeket. Az új szabványok hasz-
nálatánál fellépõ akadályok néha
odáig vezetnek, hogy az egész
szabvány értelmét és hasznát
megkérdõjelezik. A bizonyos fokig
érthetõ dilemma: ha még meg sem
tudjuk az anyagot érteni, akkor
minek használni? Ezek nagyon
komolyan veendõ gondolatok és
külön figyelemre méltó, hogy olyan
szakemberek - gyártók, tervezõk stb.
- részérõl hangzanak el, akiknél
megvan a szakértelem.
Konkrét példa az egyes osztá-
lyokba sorolás nehézsége. A szi-
lárdsági osztályok a betonoknál
vagy falazó elemeknél Németor-
szágban hosszú évtizedeken át
természetes kategóriák voltak. Most
viszont egész osztályba sorolási
rendszerek jönnek létre, különbözõ
tulajdonságokkal, az ezzel össze-
függõ jelölésekkel és a gyártmányok
megjelöléseivel. Pl. a DIN EN
1339:2003-08: Lemezek betonból
olyan osztályokat különböztetnek
meg, mint a D/I/K/P/V/7. Erre is
igaz, hogy az értelmes, célszerû
osztályokba sorolásnak csak akkor
van értelme, ha a gyártók, tervezõk,
vásárlók stb. elõtt egyaránt ismertek
az egyes osztályokkal kapcsolatos
követelmények.
Eddig a cikk eleje, amibõl
látszik, sehol sem egyszerû az
átmenet.
Egy kis történeti áttekintés
itthonról
1989: Rendszerváltás Magyaror-
szágon, a KGST összeomlása.
1990: Megjelennek az elsõ ENV
méretezési szabványok a szakköny-
vekben, mint pl. a Beton-Kalender
1990 számában.
Az utolsó, még KGST bázisú
MSZ szabványok megjelenése.
1992: Ausztriában, Németország-
ban engedélyezik az ENV szabvá-
nyok szerinti tervezéseket, a
Nemzeti Alkalmazási Dokumentu-
mokban foglaltak figyelembe vétele
mellett.
1993: Az ADA Körmend bútor-
gyár elõregyártott vasbeton vázszer-
kezetét az ENV 1992 alapján tervezi
a Plan31 Mérnök Kft., gyártja,
kivitelezi az ASA Építõipari Kft.
Ezzel elindul Magyarországon is az
Eurocode-ok térhódítása (de egy-
idejûleg el kell készíteni az MSZ
15020 sorozat szerinti igazolásokat
is).
1994: Az elsõ két METRO áruház
építése. Kezdetét veszi az a METRO
áruház építési sorozat, melynek
során 2005 végéig nyolc országban
mintegy 65 METRO áruház épült fel
a Plan31-ASA közremûködésével,
Eurocode szabványbázison.
Európai Megállapodás I sz.
törvény - EU tagságunk felé az elsõ
lépés.
1995: Megszûnik az MSZH (Ma-
gyar Szabványügyi Hivatal), he-
lyette létrehozzák az MSZT-t.
A BME Vasbetonszerkezetek
Tanszékén megkezdõdik az Euro-
code bázisú vasbeton szerkezetek
oktatása.
Az elsõ magyar közbeszerzési
törvény megalkotása az 1993. évi
EU közbeszerzési irányelv alapján.
1997: Építési törvény, már az EU
szellemiségében.
1998: Január 1-tõl életbe lép az
MSZ ENV 1991 Eurocode1 A terve-
zés alapjai és a tartószerkezeteket
érõ hatások címû magyar nemzeti
szabvány, majd egymás után je-
lennek meg a többi Eurocode
bázisú MSZ ENV magyar nemzeti
szabványok, magyarul. A tervezõ
társadalom gyakorlatilag nem vesz
ezekrõl tudomást.
Elkezdõdik a már végleges EN
méretezési szabványok kidolgo-
zása.
2000: Életbe lép az MSZ ENV
206 beton szabvány, angolul.
Életbe lép az MSZ ENV 13670-
1:2000 Betonszerkezetek kivitele-
zése. 1. rész Általános elõírások
megnevezésû, angol nyelvû szab-
vány, de még hat év múlva sem
ismerik (2006-ban!), pedig új ala-
pokra helyezi többek között a kivi-
telezési pontatlanságok megítélését!
2001: Az akkori FVM megbízást
ad a BME Híd- és Szerkezetek
Tanszékének a méretezési szabvá-
nyok NAD-jainak a kidolgozására. A
minisztérium még nem tudja, hogy
a szabványosítás már nem állami
feladat? A kidolgozott NAD-ok
sosem válnak hivatalossá, mivel a
szabványosítás kizárólag az MSZT
kompetenciája.
A Közbeszerzési törvény módo-
sítása, benne az 58§: "az európai
szabványokat közzétevõ nemzeti
szabványokat" kell alkalmazni a
közbeszerzésben megvalósuló épít-
ményeknél.
2002: CEN tagságunk kezdete.
Megszûnik a szabványok kötelezõ
alkalmazása.
2003: Az MSZT meghirdeti az
elavult, KGST bázisú MSZ szabvá-
nyok visszavonási szándékát. Rend-
kívüli felháborodás, az MMK,
ÉVOSZ, MÉASZ, ÉMI egymásra
licitálva tiltakoznak sok szabvány
visszavonási szándéka ellen. Az
MSZT visszakozik, nagyon sok
KGST bázisú szabvány továbbra is
érvényes marad.
Elkezdõdik az MSZ EN 206
magyar nyelvre fordítása, valamint a
hozzá tartozó NAD kidolgozása a
Magyar Betonszövetség tagvállala-
tainak finanszírozásával.
Megjelenik a 3/2003 BM-GKM-
KvVM együttes rendelet az építési
termékek forgalomba hozataláról.
Megjelenik a 2003 évi CXXIX
törvény a közbeszerzésekrõl (a már
idézett 58§-sal együtt).
2004: Szeptember 1-i hatállyal
megjelenik az MSZ 4798 beton
szabvány: Mûszaki feltételek, teljesí-
tõ képesség, készítés és megfele-
lõség, valamint az MSZ EN 206-1
alkalmazási feltételei Magyaror-
szágon.
Május 1-tõl Németországban
hidakat már csak az Eurocode
bázisú új DIN szabványuk szerint
szabad tervezni.
Megjelent az EU új közbeszer-
zési irányelve április 30-án, egyide-
jûleg megjelenik a magyar módo-
sított közbeszerzési törvény még az
1993 évi EU közbeszerzési irányelv
szerint. Újból kihangsúlyozzák, ha
már van nemzeti szabványok közé
beemelt EU szabvány, akkor annak
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 7
van elsõbbsége, hogy biztosított
legyen a határok nélküli verseny-
semlegesség. Közpénzbõl megvaló-
suló beruházásoknál nem szenved-
hetnek külföldi ajánlattevõk amiatt
hátrányt, mert valamely párhuzamo-
san még érvényes régi nemzeti
szabvány alkalmazást írnak elõ,
ilyen követelményt nem enged meg
az EU belsõ piac szabályozása.
2005: Január 1-tõl Németország-
ban csakis az Eurocode bázisú új
DIN szabvány szerint szabad tartó-
szerkezetet tervezni, építeni.
2006: Az egyik magyarországi
közbeszerzési kiírás Mûszaki
feltételek szabványhivatkozásainak
80 %-a érvénytelen szabványokra
hivatkozott!
A 2005-ben beépített betonok 95
%-a érvénytelen szabvány szerint
készült (a 25 éve kiadott KGST
bázisú, 2004. szeptember 1-én ér-
vénytelenített szabvány szerint). A
magyar építõipar, a tervezõk és
kivitelezõk gyakorlatilag szabotálják
az EU szabványainak alkalmazását!
Január 16.: Életbe lép az új köz-
beszerzési törvény, benne az 58§
szól a Mûszaki leírásról.
A szabványosítás nem állami
feladat, hirdeti az EU, ugyanakkor
elismerik, hogy a szabványok a
törvényhozás részét képezik, álta-
luk egyszerûsödik a törvényhozás,
törvények. Ez a kettõsség isme-
retlen a magyar közéletben, hiszen
ez azt feltételezi, hogy a civil szféra
képes együttdolgozni a köz-
szférával, a gazdaság szereplõi a
politikusokkal. Ehhez elõször a civil
szféra szervezeteinek kellene
képesnek lenni egymással a
kommunikációra. A szabványosítás
kapcsán pl. az építõipar területén az
MMK, MÉK, ÉVOSZ, IPOSZ,
MÉASZ, ÉTE stb. szervezeteinek
együtt kellene mûködniük, mert a
méretezési szabványok nem vá-
laszthatók külön az anyagszabvá-
nyoktól, termékszabványoktól. Ez-
zel szemben ma még sokan a
kormányzati szervektõl várnak
megoldást, amelyek sokszor még
szintén nem teljesen ismerik az EU
szabványosítási folyamatát.
Mi a baj az EU szabványaival,
azaz az EN szabványokkal?
A magyar mérnök társadalom
egyes hangadói még az egykori
szocialista nagyvállalatoktól meg-
menekített szabványokon, szak-
könyveken élnek máig is. Az elmúlt
15 év alatt gyakorlatilag nem vásá-
roltak szabványokat, szakirodalmat.
A fõiskolák, egyetemek csak nagy
késésekkel álltak át az EN szab-
ványbázis szerinti oktatásra. Az
egész szabvány-alkalmazási kultúra
mélyre süllyedt. A szabványok
alkalmazásában a nem kötelezõ elv
egészen téves értelmezést kapott. A
CEN ténylegesen meghirdette, hogy
a szabványok alkalmazása önkén-
tes. Tették ezt azért, mert a mûszaki
fejlõdést nem akarják hátráltatni. A
szabványok sosem a mûszaki élet
és tudomány aktuális felfedezéseit,
újdonságait tartalmazzák, hanem azt
némi késéssel követve a mûszaki
élet aktuális általános szabályait. Ha
valaki kellõképpen igazolni tudja,
hogy az érvényes szabványokban
foglaltaknál jobbat tud, azt nyu-
godtan alkalmazhatja. A szabvá-
nyok nem kötelezõ volta azonban
semmi esetre sem jelentheti azt,
hogy erre hivatkozva valaki a
mûszaki élet aktuális szabályai
helyett elavult, régi szabályokhoz
nyúljon.
Az egységes nemzetközi szabvá-
nyoknak éppen az is a célja, hogy
alkalmazásukkal jelentõsen nõjön a
biztonság. A moszkvai beomlott
vásárcsarnok tervezõje közölte a
beomlás kapcsán nemrégiben, hogy
1977-ben az alkalmazott szabvá-
nyok még jóval alacsonyabb bizton-
sági szintet írtak elõ. Amikor 1986-
ban átdolgoztuk a tartószerkezetek
méretezési szabványait, a politika
"leszólt", hogy az új szabványok
nem követelhetnek nagyobb anyag-
felhasználást, azaz érthetõbben ki-
fejezve nem növelheti a bizottság a
biztonsági szintet.
Azóta ugyan már két alkalommal
is történt korrekció éppen a bizton-
sági szint növelésére, de egyrészt a
korrekció elõtti szerkezetek bizton-
sági szintje alacsony maradt (az
EGK 1985 évi felmérése szerint
Magyarországon volt a tartószerke-
zeteknél a legalacsonyabb a teher-
bírás biztonsági szintje), másrészt az
épületszerkezetek rendszeres ellen-
õrzése teljes mértékben megol-
datlan maradt.
A közbeszerzéseknél különösen
kiélezett a szabványalkalmazás
rendje, mivel az EU alapvetõ
követelménye, hogy a határokon
átívelõ szabad verseny megvalósul-
hasson. Sajnos Magyarországon
sokan összetévesztették a szabvá-
nyok nem kötelezõ voltát a szabad
szabványválasztással. A szabványok
nem kötelezõ volta abból szár-
mazik, hogy a szabványok ne
gátolják a mûszaki haladást, az
innovációt. Szabad tehát a mûszaki
élet aktuális szabályai helyett a
legújabb kutatási eredményeket
felhasználni, ha bizonyítható a
legalább egyenértékûség. Szigorúan
tilos viszont olyan elavult, de
esetleg még érvényes szabványokra
hivatkozni közbeszerzéseknél, mely
egy ország elmaradott tervezését,
építõiparát szeretné elõnyökhöz
juttatni más, a mûszaki élet aktuális
szintjén álló pályázókkal szemben.
Tehát a szabad szabványválasztás
nem lehet visszafelé lépés, hanem
csakis elõrelépés!
Komoly gondot jelent az EN
szabványok terjedelme. Amíg a
tartószerkezetek méretezésére vo-
natkozó régi KGST bázisú szabvá-
nyok csak cca. 800 oldalt tettek ki,
addig az új EN szabványok ennek a
négyszeresét.
Ezen írás kezdetén idézett cikk
vége a kilátásokról
Kilátások: Európa-megbízás a
jövõ generációjának
Általában egész Európában az
építésjogi és mûszaki egyesülés
folyamatát a mai 50-60 éves gene-
ráció hajtja. Nekik olyan Európáról
vannak fogalmaik, érték-elkép-
zeléseik, mely megfelel életpályájuk
folyamán nyert fogalmaknak az
európai gazdasági térségrõl, az
európai közösségrõl. Ebbõl követ-
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 8
kezõleg az európai gondolatok a
nemzeti identitások után foglalnak
csak helyet, ezzel kapcsolatosak a
cél- és értékelképzelések, mely elkép-
zelésekkel életükben már sokkal
korábban azonosultak. Ezáltal a
szabványosítás és építési jog terü-
letén a mai állapotokat a nemzeti
korlátok és az európai nagyobb
szabadságuk befolyásolják.
Az alattuk lévõ korosztálynak, a
mostani 30-50 éveseknek (akik
nagyon a napi munkájukhoz kötõd-
nek) az iskolai képzésében még nem
szerepelt a mostani Európa ilyen
dimenziókban és berendezkedéssel.
Ezzel ellentétes az a kép, mely pl.
2004. júniusban (néhány héttel
Lengyelország EU tagságának kez-
dete után) egy lengyel iskolában
fogadott: "Lengyel vagyok éppen
úgy, mint európai állampolgár".
Ezek a gyerekek Európát már olyan
fiatalon megtanulják pozitívan
értékelni, ahogy az a mi korosz-
tályunkban még lehetetlen lett
volna. És ez az új szemlélet már ki
fog hatni az európai építés szabá-
lyozására is. Ha bizalom lesz a
továbbiakban is biztosított békés
politikai keretfeltételek iránt és némi
szerencsével a mostani 30-as és
fiatalabb generáció már csak
nevetni fog a ma aktuális, nem
egységes építõipari állapotokon.
Azonban már ma is valami
minden körülmények között megtör-
ténik: nekünk mindannyiunknak
akceptálnunk kell a már megalko-
tott szabályozásokat, meg kell tanul-
nunk és konzekvensen alkal-
maznunk kell azokat. A fennálló
hibákat, gyenge helyeket és
hátrányos vonzatokat, melyeket
felismerünk Európán belül, ele-
meznünk kell, mert azok képzik a
holnapra vonatkozó javításokat.
És eközben senki sem teheti meg,
hogy pihenjen valamely közbensõ
állomáson, és azzal nyugtassa
magát, hogy úgyis meg fog változni,
valamely szabályozást majd hama-
rosan kiigazítanak.
A minõségvédelmi társaság segíti
Önöket ezen fáradozásaikban.
Megjegyzés: csak a cikk elsõ részét és
befejezését fordítottam le. A közbensõ
részek részletezik a méretezési szabvá-
nyok, tanúsítások ellentmondásait.
Érdekesnek tartom Stefan Z wo-
linski írását, mert a németek sokkal
elõbbre járnak az EUjogszabályok,
az EN szabványok alkalmazásában,
mint mi. É rdemes figyelni rájuk,
hallatlan nagy a piaci verseny, a
határok nélküli Európa kiszélesí-
tette a versenypályát. A Magyaror-
szágra betóduló osztrák, német,
francia, japán stb. építési vállalko-
zások, az egyre nagyobb mértékû
külföldi tervezõi részvétel messze
meghaladja a magyar építési vállal-
kozások, tervezések külföldi rész-
vételét.
Európai Uniós építõipari
információk az interneten
Természetesen az EUszabvá-
nyosítási folyamatait csak akkor
lehet megérteni, ha folyamatosan
figyelemmel kísérjük a történéseket.
Ehhez a legegyszerûbb módszer, ha
ellátogatunk az EUhonlapjának
"Építõipar"részére:
http://www.europa.eu.int/
comm/enterprise/construction/
index_de.htm
A honlap angolul, franciául és
németül érhetõ el (2006 . április).
Több rovata csak angolul olvasható,
viszont akkor érthetõek meg az
összefüggések, és a magyar építõ-
ipari jogalkotás, ha ezeket az anya-
gokat legalább vázlatosan ismeri a
magyar mérnök társadalom.
A 8 9/106 /EGKÉpítési Termék
Direktíva átdolgozásával kapcso-
latos információk helye:
http://www.europa.eu.int/
comm/enterprise/construction/
cpdrevision/cpd_cons_de.htm
Azon jogi elõírások, melyek
szerint a vállalatok dolgoznak, a
versenyképesség, a növekedés és
foglalkoztatás kulcstényezõi. Az
Európai U nió vállalkozás-politi-
kájának egyik fontos célja éppen
ezért az, hogy gondoskodjon az
egyszerû és magas színvonalú jogi
környezetrõl.
Ezen alapokból kiindulva a jogi
elõírások javítása nagyon fontos
helyet foglal el azon lisszaboni
stratégiában, melyet 2005 tavaszán
útjára bocsátottak. Az iparpolitikáról
közreadott közleményében a B i-
zottság még egyszer aláhúzta a jogi
környezet jelentõségét és befolyását
az ipar versenyképességére és ter-
melékenységére.
Ezen háttérbõl kiindulva a
Bizottság 2005. októberben egy
közleményt adott ki a jogi elõírások
egyszerûsítésére, melyben az építõ-
ipart kiemelt területként határozták
meg, ebben az iparágban az
alkalmazható jogi keretek teljes
hatékonyságát elemezni kívánják.
Ehhez a stratégiához tartozik egy
dinamikus egyszerûsítési program,
mely különös módszereket tartal-
maz a 8 9/106 /EGK Irányelvben
foglaltak egyszerûsítésére.
A Bizottságnak az a felfogása,
hogy ez az Irányelv a kereskedelmi
korlátokat csak részben oldja fel és
nem teremti meg az optimális felté-
teleket, hogy az építési termékek
szabad forgalma és alkalmazása
megvalósuljon a közösségen belül.
Az Irányelv komplexitása és
többféleképpen értelmezhetõsége
hiányt okoz az egyértelmûségben a
CE tanúsítás és megjelölés valódi
szerepét és jelentõségét illetõen,
mely az építési termékek használói
számára is bizonyos kételyeket
ébreszt. Ebbõl kifolyólag a nehéz,
túl komplex és merev átvételi,
alkalmazási eljárások a vállalatok-
nak felesleges költségeket okoznak.
Ezen kívül az Irányelv rögzíti,
hogy az európai mûszaki specifiká-
cióknak, különösen a harmonizált
szabványoknak a megléte " de facto"
elõfeltételei az építési termékek C E
tanúsításának. 16évvel ezen feltétel
kihirdetése után mégis csak mint-
egy 50 %-a áll rendelkezésre a szük-
séges mûszaki specifikációknak.
Végül a rendszer szavahihetõ-
sége amiatt is csorbát szenved,
ahogyan a kritériumokat az egyes
tagországokban alkalmazzák, aho-
gyan az Irányelv a bejelentett
tanúsító helyek megnevezését és
ellenõrzését elõirányozza, hogy
azután az egyes eljárások iránti
bizalom meglegyen.
A felsoroltak miatt a B izottság az
Irányelv egyszerûsítésének törvény-
tervezet elõkészítése elõtt az építési
szektor résztvevõi széles rétegének
részvételét kéri, hogy megadják a
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 9
változtatási vagy elhagyási javas-
lataikat azért, hogy ez a törvény-
csomag egyszerûbbé és átlátha-
tóbbá váljon, hatékonysága javuljon
és az alkalmazás költségei csökken-
jenek. Ez a részvétel érinti a legfon-
tosabb specifikus tényezõket,
melyeket az építési termék irányelv
felülvizsgálatakor figyelembe kell
venni anélkül, hogy károsan hasson
a folyamatban lévõ egyéb horizon-
tális törvényjavaslatokra, melyek
ezen Irányelvre is kihatással lehet-
nek, mint pl. az Ú j Alkalmazások
felülvizsgálatánál.
A Szabványosítási B izottság
közleménye a K özösség lisszaboni
programjának végrehajtásáról: Poli-
tikai keretek az EUgyáriparának
megerõsítésére - egy integráltabb
iparpolitikai megközelítés felé.
KOM 2005/ 474, 18oldal, letölt-
hetõ magyarul.
http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/hu/com/
2005/com2005_0474hu01.pdf
A Szabványosítási B izottság
közleménye a lisszaboni stratégia
félidejérõl, az egyszerûbb jogi kör-
nyezet megteremtésérõl.
KOM 2005/ 535, 6 4oldal, letölt-
hetõ magyarul.
http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/hu/com/
2005/com2005_0535hu01.pdf
Kiváló ismertetés található a
harmonizált EUszabványokról D r.
Kausay Tibor honlapján.
http://www.betonopus.hu/
notesz/fogalomtar/
16-harmonizalt-eu/
16-harmonizalt-eu.htm
A szabvány alkalmazásokról
részletesebb anyagok olvashatók a
Magyar B etonelemgyártó Szövetség
honlapján, a Szabványosítás rovat-
ban.
www.webforum.com/mabesz
( (
Miért volt szükség a Szakiskolai
fejlesztési program kiterjesz-
tésére?
A 2003-ban indított program
hatása kétségtelenül kedvezõ, de az
akkor tett megállapítások jelentõs
része ma is érvényes. Az utóbbi év-
tizedben a szakiskolák népszerû-
sége csökkent. A szakiskolákban
végzett szakmunkások létszáma - a
2002-es adatok szerint - csupán a
fele volt a piac aktuális felvevõ
képességének. A szakiskolában
tanulók bukási, lemorzsolódási ará-
nya továbbra is igen magas.
Továbbra is súlyos gond, hogy a
szakiskolába jelentkezõk között sok
az olyan fiatal, akinek speciális
gondoskodásra van szüksége
szociokulturális hátrányai, tanulási
és magatartási problémái miatt. A
szakiskolában folyó munkát ma is
nehezítik a hiányos tárgyi, anyagi
feltételek, továbbá a pedagógusok -
gyakran jogosan emlegetett -
szakmai magára hagyatottsága.
Ha tovább nyílik az olló a
munkaerõ-piaci szükségletek és a
kibocsátott szakmunkások száma és
képzettségének színvonala között, a
magyar gazdaság helyzete súlyos-
bodik.
A program kiterjesztésének
célkitûzése, mûködése
A Szakiskolai fejlesztési program
II.- nek a társadalmi és az egyéni
érdekeket összehangoltan kell szol-
gálnia. A tartalmi és módszertani
fejlesztés eredményeképpen jelen-
tõsen javítani kívánjuk annak
esélyét, hogy a tanulók birtokolják
azokat a képességeket, amelyek
segítségével életpálya-építésük si-
keres lehet. A gazdaság mûködõké-
pességének megõrzése érdekében
javuló arányban kell hozzájárulni a
megfelelõ létszámú és jól képzett
szakmunkások iránti munkaerõ-
piaci igények kielégítéséhez.
A program általános célja, hogy
javítsa a szakképzés minõségét, nö-
velje a végzettek elhelyezkedésé-
nek esélyeit, és ezeken keresztül
erõsítse a képzés és a képzésben
résztvevõk szakmai és társadalmi
presztízsét. Adjon megbízható ala-
pot a sikeres szakmai életúthoz
elengedhetetlen további ismeretek
bõvítéséhez, a tanuláshoz és fejlõ-
déshez, különös tekintettel az
idegen nyelvi, valamint az informa-
tikai kompetenciák növelésére. C él
az, hogy a program legyen össz-
hangban az európai uniós szak-
képzési irányelvekkel, valamint a
Nemzeti fejlesztési terv intézke-
déseivel. A tájékozódást két honlap
is segíti, a w ww.nszi.hu és a
www.szakma.hu.
A program feladata a jogszabályi
környezet megteremtése, a keret-
tantervek kidolgozása, hogy a pro-
jekt módszer alkalmazása felmenõ
rendszerben lehetõvé váljon a régi
és az új SZ FP iskolákban is.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 10
Oktatásügy
Szakiskolai fejlesztési
program II
DR. BARTUS ZSOLT
Az Oktatási Minisztérium szakképzési helyettes államtitkárságának
irányításával megújító célú fejlesztési stratégia készült a szakiskolák számára
Szakiskolai fejlesztési program címmel. Megvalósítása 2003-ban kezdõdött és
2006-ban fejezõdik be.
A 2005-2013 közötti idõszakban a SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
értelmében ki kell terjeszteni a Szakiskolai fejlesztési programot, javítani kell
ezen iskolák infrastrukturális feltételeit is. Ennek szellemében indul a
Szakiskolai fejlesztési program II., melynek megvalósulásáért a Nemzeti
Szakképzési Intézet felel.
Kulcsszavak: munkaerõ-piaci igények, tartalmi és módszertani fejlesztés,
kerettanterv
11
Hozzájárulás a tanárképzés és
tanár-továbbképzés, valamint a
vezetõképzés korszerûsítéséhez. A
szakiskolák nevelõtestületének fel-
készítése a módszertani változá-
sokkal járó feladatokra. A szakis-
kolai tanárok, oktatók, valamint a
gyakorlati képzésbe bekapcsolódók
korszerû pedagógiai, módszertani,
idegen nyelvi, oktatástechnikai,
informatikai képzése. A szakmai
mentorhálózat kialakítása.
A szakiskolai közismereti tan-
tervek, tananyagok, követelmények
felülvizsgálata és átdolgozása. A
pályaorientáció, életpálya-építés
tantervének, tananyagának és
tanítás-módszertanának megújítása.
Olyan tananyagok, programok ké-
szítése, módszerek elterjesztése,
illetve eljárások kidolgozása, adap-
tálása, amelyek az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkezõket
felkészítik a szakképzésre, illetve a
lemorzsolódókat reintegrálják az
iskolai rendszerû szakképzésbe. A
szakmai - szakterületi és szakma-
csoportos - tantervek, tananyagok,
tanulásirányítással kapcsolatos
módszerek, követelmények felül-
vizsgálata és átdolgozása.
Az intézmények önfejlesztõ, fo-
lyamatszabályozó, hatékonyság-
elemzõ tevékenységének meg-
erõsítése, ehhez a feltételek javítása.
A szakiskolák vezetésének, fenn-
tartójának, és az iskolához kapcso-
lódó gyakorlati képzõhely képvise-
lõjének felkészítése a korszerû
iskolafejlesztésre és -vezetésre, a
rendszerszerû minõségfejlesztésre.
Az intézmények fejlesztését,
pedagógiai feladatait, a közismereti
és szakmai tantárgyak hatékonyabb
tanítását és tanulását szolgáló tárgyi
eszközök biztosítása. Az elméleti és
gyakorlati tudás mérésére szolgáló
standardizált eszközrendszer meg-
teremtése és alkalmazása.
A Szakiskolai fejlesztési program
II. a hátrányos helyzetûek reinteg-
rációjára, a közismereti oktatásra és
szakmai alapozásra, a szakképzési
évfolyamokon a módszertani fej-
lesztésre, a szakiskolai mérés-
értékelésre és az iskolai ön- és
minõségfejlesztésre irányul. Továb-
bi eleme a monitoring, és a prog-
ramhoz kapcsolódó - a programban
közvetlenül részt nem vevõ iskolák
számára is (részben vagy egészben)
nyitott - tanácskozások, kiadvá-
nyok, szakmai mûhelyek, pályá-
zatok. A 9-10. évfolyamok jellem-
zõje, hogy valamennyinek részét
képezi a tartalomfejlesztés, amely
kiterjed a tantervekre, tananya-
gokra, tanári háttéranyagokra
egyaránt. A kormányhatározat és a
NAT szerint a tanárok, gyakorlati
oktatók, vezetõk továbbképzése;
valamint a tárgyi feltételek meg-
teremtése, illetve korszerûsítése,
azaz az eszközbeszerzés a 11-13.
évfolyamon is megvalósul. A prog-
ram eredményeit már a megvaló-
sulási szakaszban terjeszthetõvé,
illetve hozzáférhetõvé tesszük azok
számára is, akik közvetlenül nem
vesznek részt a programban.
A programba pályázat útján
kerülhettek be a szakiskolák, 70
iskola nyerte el a csatlakozás
lehetõségét. A fejlesztõ munka az
év elején elkezdõdött és a fentebb
elmondott feladatok megvalósu-
lásáról, tehát már eredményrõl is be
tudok számolni, ugyanis a program
során kifejlesztett új kerettantervek
elfogadásra kerültek, az Oktatási
Minisztérium honlapján a vonat-
kozó rendelettervezet elolvasható.
Az új kerettanterv
A kilencedik-tizedik évfolyamos
szakiskolai kerettanterv célja az
oktatás hatékonyságának javítása, a
lemorzsolódás csökkentése, a tanu-
lók felkészítése a szakmatanulás
elkezdésére és - egyes ágazatokban
- a tanulószerzõdés keretében folyó
szakképzésre is.
A szakiskolai kerettanterv há-
romszintû. A kerettanterv beveze-
tõje megfogalmazza a kerettanterv
általános célját, felvázolja a tan-
tárgyak rendszerét, ajánlást fogal-
maz meg a pályaorientációra, a
szakmai elõkészítõ, szakmai
alapozó oktatás, illetve a szakmai
elméleti és gyakorlati képzés
idõbeli tagolására, idõkereteire,
arányaira. A tantárgyak és mûvelt-
ségterületek tantervei ajánlást
tesznek a nevelés és oktatás céljára,
a tantárgyak rendszerére, az egyes
tantárgyak témaköreire, a témakö-
rök tartalmára, a tevékenységekre, a
fejlesztési feladatokra, a tantárgyak
évfolyamonkénti követelményeire,
a követelmények teljesítéséhez
rendelkezésre álló idõkeretre, a
várható eredményekre.
A tantárgyak és mûveltség-
területek tanterveit feladatbank
(projektbank) egészíti ki. Ez a
tanterv harmadik szintje. A szak-
iskolák a feladatbank (projektbank)
projektkínálatára építve alakítják ki
a tanulók fejlesztését szolgáló
tevékenységrendszerüket. Saját pro-
jekteket is fejleszthetnek. A tevé-
kenységalapú oktatás megvalósítása
különösen fontos a kilencedik
évfolyamon szereplõ gyakorlati
oktatás és a 10. évfolyamon folyó
szakmai alapozás során. A
kerettanterv javaslata szerint a
feladatbankban szereplõ komplex
feladatokra (projektek) épül a
gyakorlati képzés és a szakmai
alapozás, s ehhez illeszthetõk egyes
természetismereti és matematikai
témakörök is. A projektalapú
oktatás kiterjesztése az általános
mûveltséget megalapozó képzés
területén is indokolt.
A szakiskola kilenc-tizedik év-
folyamain a kötelezõ tanórai
foglalkozás idõkerete napi 5,5 óra,
heti 27,5 óra. A kötelezõ és
szabadon választott órák összege
egy tanítási héten a közoktatásról
szóló törvény 52. §-ában meghatá-
rozott idõkeretet a hetedik-tizen-
harmadik évfolyamon legfeljebb
négy tanítási órával haladhatja meg.
A kerettanterv a kötelezõ tanórai
foglalkozások heti 27,5 órájára
fogalmaz meg ajánlásokat. A
jogszabály lehetõvé teszi, hogy a
szakiskolák a kötelezõ tanórai
foglalkozások legfeljebb negyven
százalékában szakmai alapozó
elméleti és gyakorlati oktatást
folytassanak.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
terjedelme: 5,2 N/mm
2
. Az átlag 15
%-a, azaz a megengedett terjedelem:
4,8 N/mm
2
, amelyet a terjedelem
tapasztalati értéke (5,2 N/mm
2
) meg-
halad. A megengedett terjedelem-
hez tartozó alsó nyomószilárdsági
határérték: 32,0 - 4,8/2 = 29,6 N/mm
2
,
amelynél kisebb és elhagyható
egyedi érték: 29,0 N/mm
2
. Ha a
megmaradt két adatnak a terje-
delme is nagyobb, mint nyomószi-
lárdság esetén az átlag 15 %-a, és
testsûrûség esetén az átlag 4 %-a,
akkor az adott minta vizsgálati
eredményét (tehát a két, három
vagy több egyedi eredményt együt-
tesen) nem szabad az értékelésbe
bevonni. Ebben az eljárásban van
bizonyos önkényesség, amelyet
helyes lenne szabályozással feloldani.
A fenti követelmény az egy mintá-
ból készített próbatestek nyomószi-
lárdságának megengedett terjedelmét
az átlag függvényében adja meg, a
terjedelem pedig nem független a
szórástól, tehát az európai szab-
ványnak ez a feltétele arra épül,
hogy a nyomószilárdság szórása (és
általa a terjedelme) az átlag függ-
vénye (1. ábra).
Az együtt értékelt minták (tehát
nem egy mintán belül a próba-
testek) nyomószilárdsága variációs
tényezõjének (szórás/átlag) feltéte-
lezett értéke az MSZ 15022-1:1986
szabvány ill. elõzménye, továbbá az
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 12
Kutatás-fejlesztés
Tfc s 0,15·fcm
Tp s 0,04·pm
kell legyen.
Ha egy mintából
készített három pró-
batest vizsgálata al-
kalmával csak az
egyik egyedi érték
esik kívül a meg-
engedett terjedel-
men, akkor ezt az
értéket ki lehet
hagyni, és a másik
két érték átlagát sza-
bad vizsgálati ered-
ményként elfogadni.
Például legyen há-
rom próbatest nyomó-
szilárdság vizsgálati
eredménye 29,0; 32,8;
34,2 N/mm
2
, ame-
lyek átlaga: 32,0 N/mm
2
,
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
A szilárd betont {X} általában
nyomószilárdságával {X}, testsûrû-
ségével (lásd: Sûrûség {W}), különle-
ges esetben fagyállóságával {X},
korrózió-állóságával {X}, vízzárósá-
gával {X}, kopásállóságával {X} stb.
kell jellemezni, és ezek alapján az
MSZ EN 206-1:2002 európai szab-
vány, illetve annak nemzeti al-
kalmazási dokumentuma, az MSZ
4798-1:2004 szerint kell osztályba
sorolni. A szilárd beton osztályba
sorolását az MSZ 4798-1:2004 szab-
vány 4.3. szakasza, vizsgálatát és
követelményeit 5.5. szakasza, meg-
felelõségének feltételeit és ellen-
õrzését 8. fejezete tárgyalja.
A beton akkor felel meg a
nyomószilárdsági követelménynek,
ha teljesíti az MSZ 4798-1:2004
szabvány 8.2.1. szakaszában, vala-
mint A és B mellékletében foglalt
feltételeket, amelyeket a követke-
zõkben értelmezünk.
A szilárd (általában 28 napos
korú), azonos feltételekkel gyártott
beton nyomószilárdságát - és egy-
idejûleg a testsûrûségét -
- vagy a több egyedi mintából
készített, mintánkénti egyetlen
próbatest (például 15 minta = 15
próbatest, vagy 9 minta = 9 pró-
batest stb.) vizsgálatából kapott
egyedi eredmények átlagaként,
ami egy vizsgálati eredmény
(általában a folyamatos gyártás
esete, illetve a beton azonosító
vizsgálata);
- vagy több egyedi minta esetén az
egy mintából készített két, illetve
több ugyanazon korú próbatest
(például 1 minta = 3 próbatest)
vizsgálatából kapott átlag
eredmények (például 35 minta =
35 átlag eredmény) átlagaként,
ami egy vizsgálati eredmény
(általában a kezdeti gyártás esete)
Fogalom-tár
Megfelelõség nyomószilárdság
szerint
„ „ Konformitä t nachDruckfestigkeit ( né met)
„ „ Conformityfor compressive strength( angol)
„ „ Conformitéde la résistance àla compression ( francia)
lehet megadni.
A minta vagy a keverõgépben
egy keverési ciklus alatt elõállított
friss betonból, vagy egy szállítmány-
ból (egy jármûbõl vagy szállító-
tartályból) elkülönített, az átlagos
minõséget képviselõ, egy vagy több
próbatest készítésére és egyéb
vizsgálatok végzésére elegendõ friss
beton mennyiség (MSZ 4798-1:2004
szabvány 3.1.19., 3.1.20. és 3.1.51.
szakasza).
Ha egy mintából két vagy több
próbatest készül, és a vizsgálati
értékek terjedelme (T) nyomószilárd-
ság (fc) esetén az átlag (fcm) 15 %-
ánál, testsûrûség (p) esetén az átlag
(pm) 4 %-ánál nagyobb, akkor az
eredményeket el kell vetni, hacsak
az egyik egyedi vizsgálati eredmény
igazolható módon el nem vethetõ,
írja az MSZ EN 206-1:2000 szabvány
8.2.1.2. szakasza, illetve B2. feje-
zete. Eszerint tehát, ha egy mintából
két vagy több próbatest készül:
1. ábra Nyomószilárdságok valószínûségi
sûrûségfüggvénye (t a Student-tényezõ jele)
MSZ 4720/2:1980 szabvány szerint
0,15 volt (Szalai, 1982, 4.3. szakasz).
A variációs tényezõ = 0,15 értékû
feltételezése csak kb. C16 szilárd-
sági jelig volt reális (MÉASZ ME-
04.19:1995 6.3.4.4.3.b. szakasz).
A több próbatestbõl álló minta
terjedelmére vonatkozó követelményt
érdemes összevetni a nyomó-
szilárdság vizsgálatra (MSZ EN
123903:2002) vonatkozó ismétlési
feltételekkel (lásd: Ismétlési és
összehasonlítási feltételek, mérési
eredmények pontossága {W}),
amelyrõl az MSZ EN 206-1:2002
európai betonszabvány ugyan nem
beszél, de a nemzeti alkalmazási
dokumentum az európai vizsgálati
szabványokból a mérési eredmé-
nyek pontosságának jellemzésére a
nemzeti betonszabványba (MSZ
4798-1:2004 szabvány N4. fejezet)
tájékoztatásként beemelte.
A mérési pontosság (németül:
Zuverlässigkeit, angolul: Precision)
meghatározása azon az elven alap-
szik, amely szerint a T tapasztalati
terjedelem és az s szórás hányado-
saként képzett e = T/s standardizált
terjedelem várható értéke és szórása
csupán a mérések n számától, és a
statisztikai biztonságtól (PT) függõ
érték. Ha a mérések száma n = 3,
ahogy az MSZ 4798-1:2004 ajánlja,
és a statisztikai biztonság PT = 0,95,
akkor a terjedelem és a szórás
összefüggése: T = e·s = 3,31·s.
Az MSZ 4798-1:2004 szabvány
NAD N8. táblázata a nyomószilárd-
ság terjedelmének és szórásának
megengedett értékét csak két
mérésre adja meg, három mérés
esetére nem közli. Ha a T = T(fc) =
3,31·s formulát és a T(fc) s 0,15· fcm
követelményt összevetjük, akkor
három nyomószilárdság mérésre az
s s 0,045· fcm összefüggés adódik.
A beton nyomószilárdság vizsgá-
lata és az eredmények értékelése
során az egyedi betonösszetételek
{X} mintavételi és vizsgálati ter-
vében, valamint a megfelelõségi fel-
tételekben meg kell különböztetni a
kezdeti gyártást és vizsgálatot {X}, a
folyamatos gyártást és vizsgálatot
{X}, valamint az azonosító vizs-
gálatot {X}.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 13
Felhasznált irodalom:
[1] MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész:
Mûszaki feltételek, teljesítõképesség,
készítés és megfelelõség, valamint az
MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei
Magyarországon
[2] BV-MI 01:2005 (H) Betonkészítés
bontási, építési és építõanyag-gyártási
hulladék újrahasznosításával. Beton-
és vasbetonépítési mûszaki irányelv.
fib Magyar Tagozata
[3] MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész:
Mûszaki feltételek, teljesítõképesség,
készítés és megfelelõség
[4] MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A
tartószerkezetek tervezésének alapjai
[5] MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Általános és az épületekre vonatkozó
szabályok
Jelmagyarázat:
{W} A szócikk a BETON szakmai
havilap valamelyik korábbi
számában található.
{X} A szócikk a BETON szakmai
havilap valamelyik következõ
számában található.
Dr. Kausay Tibor
betonopu@t-online.hu
http://www.betonopus.hu
ALAPJAIBAN TÖKÉLETES
BASF Építõkémia
Hungária Kft.
1222 Budapest,
Háros u. 11.
• Tel.: 226-0212
• Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu
Olyan építészeti mestermûvek, mint a hidak, felhõkarcolók
és a duzzasztógátak a legmagasabb szintû mérnöki szakértelmet igénylik.
Betonadalékszereink a beton számára azt nyújtják, ami biztosítja, hogy
megfeleljenek ennek a sznívonalnak:
INTELLIGENCIÁT.
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
A Szövetség kérésére a GKM
Közúti Közlekedési Fõosztálya 2006.
július 26-án állásfoglalást adott ki.
Az állásfoglalás alapján a szállító-
levelek jármû-tömegbizonylatként
is funkcionálnak akkor, ha a szállí-
tójármû forgalmi engedélye és a
szállítólevélen feltüntetett szállítmány
(kevert beton) súlya alapján meg-
állapítható valamennyi, a 89/1988.
(XII.20.) MT. rendelet 23. paragra-
fusában elõírt, a gépkocsi rakomá-
nyára vonatkozó adat.
( ( (
A Magyar Betonelemgyártó Szö-
vetség (MABESZ) „Közép- és Kelet-
Európai együttmûködés az elem-
gyártásban“ címen nemzetközi
PIACVÉDELEM=TANÚSÍTOTT MINÕSÉG
A németországi transzportbeton
ipar korábbi és mai gyakorlata
A Szilikátipari Tudományos Egye-
sület - együttmûködve a Magyar
Betonszövetséggel - szakmai to-
vábbképzést szervez a magyar
transzportbeton iparban dolgozó
szakemberek számára. A két al-
kalommal, azonos tartalommal
megrendezendõ egy-egy napos
tanfolyam keretében az érdeklõdõ
kollégák betekintést kapnak: ho-
gyan mûködik Németországban a
transzportbetonok gyártásának kül-
sõ és belsõ ellenõrzése?
Milyen szervezetek és hogyan
mûködtetik az ellenõrzési rendszert,
milyen a kapcsolat az építõanyag
felügyeleti hatóságokkal? Hogyan
folyik a minõségirányítás és ellenõr-
zés a németországi kavics-, homok-,
habarcs- és transzportbeton ipari
gyakorlatban? Milyen jogszabályok
segítik a munkát? Mit nyújtanak tag-
jaiknak ezen a területen a német
szakmai szövetségek?
A tanfolyam tervezett idõpontjai:
2006.09.19., kedd
2006.10.10., kedd
Jelentkezés: valamelyik idõpont meg-
jelölésével az Egyesület titkárságán
Meleg Regina
1027 Budapest, Fõ utca 68.
Telefon/Fax: 06-1/201-9360
E-mail: mail.szte@mtesz.hu
Szövetségi hírek
A Magyar Betonszövetség hírei
szimpóziumot szervez.
A szimpóziumot 2006. szeptem-
ber 21-22-én Ráckevén tartják.
( ( (
A Betonszövetség Oktatási Mun-
kacsoportja áttekintette a továbbkép-
zési anyagainkat és további szakterület,
a szerkezetépítés továbbképzési anya-
gát készíti elõ. A továbbképzést a
Szerkezetépítõ Szövetség kérésére
október hónapban tartjuk.
( ( (
Elkészült a Magyar Betonszövet-
ség tagjainak termelési összesítése,
mely az alábbi két ábrán látható.
SZILVÁSI ANDRÁS
ÜGYVEZETÕ
14 2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
Transzportbeton gyártás Budapesten, 2005/2006
2005. év összesen: 1693,3 m
3
2006. I. félév összesen: 775,9 m
3
2005. I. félév összesen: 706,1 m
3
8
2
,
9
8
8
,
9 1
0
8
,
3
1
2
7
1
4
0
1
5
9
1
6
5
,
1
1
5
4
,
1
1
7
3
,
9
1
9
5
,
2
1
9
0
1
0
8
,
9
1
2
4
,
1
1
8
1
,
2
1
5
9
,
5
7
7
,
8
1
3
3
,
9
9
9
,
4
0
50
100
150
200
250
j
a
n
u
á
r
f
e
b
r
u
á
r
m
á
r
c
i
u
s
á
p
r
i
l
i
s
m
á
j
u
s
j
ú
n
i
u
s
j
ú
l
i
u
s
a
u
g
u
s
z
t
u
s
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
o
k
t
ó
b
e
r
n
o
v
e
m
b
e
r
d
e
c
e
m
b
e
r
hónap
e
z
e
r

m
3
2005 2006
Transzportbeton gyártás országosan, 2005/2006
2005. év összesen: 5716,4 m
3
2006. I. félév összesen: 2341,2 m
3
2005. I. félév összesen: 2153,4 m
3
1
8
0
,
8
1
7
6
,
1
2
3
2
,
8
4
6
3
,
5
5
2
0 5
8
0
,
2
5
7
1
,
4
5
6
5
,
8
6
8
9
,
5
7
8
0
,
4
6
4
2
,
7
3
1
3
,
2
4
5
0
,
9
5
8
9
,
4
5
5
6
,
3
1
7
5
,
1
3
3
5
2
3
4
,
5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
j
a
n
u
á
r
f
e
b
r
u
á
r
m
á
r
c
i
u
s
á
p
r
i
l
i
s
m
á
j
u
s
j
ú
n
i
u
s
j
ú
l
i
u
s
a
u
g
u
s
z
t
u
s
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
o
k
t
ó
b
e
r
n
o
v
e
m
b
e
r
d
e
c
e
m
b
e
r
hónap
e
z
e
r

m
3
2005 2006
1. ábra
2. ábra
HÍREK, INFORMÁCIÓK
RENDEZVÉNYEK
Rendezõ: Szilikátipari Tudományos
Egyesület
„KÕ ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2006“
Idõpont: 2006. október 5.
(csütörtök)
Helyszín: 1027 Budapest, Fõ u. 68.
700-as terem
Program:
O
kõ- és kavicsbányászat aktuális
problámái,
O
az új európai szabványok tapasz-
talatai,
O
az egyetemeken folyó kutatások
aktuális helyzete.
További információ: Kárpáti László,
06-20/468-9003
15 BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
Elsõ Beton
©
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK
Hosszanti átfolyású, 2-30 m
3
ûrtartalmú vasbeton aknaelemek
ALKALMAZÁSI TERÜLET
- szervízállomások, gépjármû parkolók,
- üzemanyag-töltõ állomások, gépjármû mosók,
- veszélyes anyag tárolók,
- záportározók, kiegyenlítõ tározók, tûzivíz tározók.
REFERENCIÁK
- Ferihegy LR I II. terminál bõvítése,
- MOL Rt. logisztika, algyõi bázistelep,
- Magyar Posta Rt.,
- ÖMV, AGIP, BP, TOTAL, PETROM, ESSO töltõállomások
és kocsimosók,
- P&O raktár,
- PRAKTIKER, TESCO, INTERSPAR áruházak.
RENDSZERGAZDA, BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ:
REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft.
Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 8. Ipari Centrum
Telefon: 62/464-444 — Fax: 62/553-388 — mail@rewox.hu
BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. — 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.
Telefon: 62/549-510 — Fax: 62/549-511 — E-mail: elsobeton@elsobeton.hu
Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.
A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1271
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Talaj, aszfaltkeverék és beépített aszfalt,
halmazos ásványi anyagok, beton
alapanyagok, beton és betontermékek
MSZ és MSZ EN szerinti mintavétele,
laboratóriumi és helyszíni vizsgálata
Megfelelõségértékelés
Technológiai tanácsadás
Kutatás-fejlesztés
Laboratóriumok már nyolc helyen: Budapest,
Nagytétény, Ferihegy, Hejõpapi, Székesfehérvár,
Balatonújlak, Kéthely, Gérce.
Elérhetõség: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Telefon: 305-1236 Fax: 305-1301
E-mail: szego.jozsef@maepteszt.hu
²
²
²
²
Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Telefon: (36)-1-368-9107
240-5072
Internet: www.specialterv.hu
S SPECIÁLT TERV Építõmérnöki Kft.
MINOSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MUNKABÍRÁS
Tevékenységi körünk:
- hidak, mélyépítési szerkezetek, mûtárgyak,
- magasépítési szerkezetek,
- utak tervezése
- szaktanácsadás,
- szakvélemények elkészítése
,,
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 16
Kutatás-fejlesztés
gesztusait. Ezzel a technológiával
akár nagyobb méretû, a tömörre
öntött szoborhoz képest rendkívül
könnyû mûtárgyakat lehet létre-
hozni.
A 2005-2006-os tanévben készült
munkák bizonyítják, hogy ez az új
technológia képes teljesíteni az
egyéni kívánságokat. A mellékelt
fotóanyag jól reprezentálja mindazt
a változatosságot, amelyeket a
mûvek által megkívánt technikai
megoldások hoztak létre. Különö-
sen nagy eredménynek tartom,
hogy születtek olyan mûvek is,
amelyek a mûtermi lehetõségeken
túl az épített környezetben is
megvalósulhatnak. Ezzel a kisplasz-
tikai mérettõl eltávolodva a beton-
technológiában természetes módon
benne lévõ monumentalitás felé
nyílhatnak utak.
Fejes István kísérletsorozatának
összetettsége évekre elõre vetíti az
új utak keresését. A kísérletsorozat-
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Az építõiparban több mint száz
éve széles körben használják a
betont. Az 1920-as évektõl kezdõ-
dõen a szobrászatban is megjelent
ez a technológia. Péri László volt az
elsõ szobrász, aki már 1920 és 1924
között készítette el az elsõ beton
szobrokat Berlinben. Azóta a tech-
nológia óriási változáson ment
keresztül. A huszadik század folya-
mán korszakonként mindig volt
vállalkozó kedvû alkotó ember, aki
a betontechnológia pillanatnyi fej-
lettségi fokának megfelelõen új
szellemû mûveket hozott létre.
Az 1990-es évek elejétõl rend-
kívül gyors betontechnológiai fej-
lõdésnek lehettünk tanúi. Ú jabb és
újabb betonkémiai adalékszerek
segítségével nemcsak az építészek,
hanem a szobrászok számára is
lehetõség nyílt arra, hogy a külön-
bözõ feladatok megoldásához a
legmegfelelõbb betonkeverékeket
elõállíthassák.
1984-óta foglalkozom a szobrok
öntésére alkalmas betontechnológia
fejlesztésével. Ezért kaptam 2002-
ben megbízást a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Karán kurzus
vezetésére. A hallgatók körében
hamar népszerûvé vált az új kez-
deményezés, hiszen a hagyomá-
nyos szobrászati módszerek mellett
felkeltette érdeklõdésüket ez a 21.
századi lehetõségeket kínáló metó-
dus.
A szobrász tanszéken szinte min-
den esetben az ún. öntömörödõ
nagyszilárdságú betont használjuk,
mivel úgy gondolom, hogy mûal-
kotások létrehozására „ kemény“ , idõ-
álló anyagra van szükség. A nagy
kezdõ- és végszilárdság mellett
ezek az új alkotóelemekkel össze-
Látszóbeton
Beton a szobrászatban -
szobrászat a betonban
CSURGAI FERENC
A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának Sszobrász Tanszékén
hagyományosan tanított és alkalmazott szobrászati technológiák mellé
2002-ben került bevezetésre a beton alkalmazása a mûvészképzésbe. A
cikk a 2005-2006. tanév tapasztalatait mutatja be.
Kulcsszavak: öntömörödõ beton, nagyszilárdságú beton, szálerõsítés
állított beton masszák alkalmasak
arra, hogy a konstruált vagy min-
tázott szobrok szerkezetét és a
kívánt felületet megjelenítsék. Külön-
leges feladatok megoldásakor nagy
hatékonyságú folyósító szereket
alkalmaztam és polipropilén vagy
üvegszál adagolásával kompenzál-
tam a hidratációs folyamatban
fellépõ feszültséget. A szálerõsítésû
betontechnológia alkalmasnak bi-
zonyult vékony héjazatok, filigrán
öntvények elkészítésére. Az öntö-
mörödõ betontól nagy - mértékben
különbözû más technológia is
bemutatásra került a tanszéken. Ez
az ún. szálasbeton, amely más
szobrászi igényeket tud kiszolgálni.
Pépszerû, engedékeny anyag, meg-
szilárdulás után rendkívül rugalmas,
rusztikus anyaggá változik, amely
hordozhatja a direkt mintázás
1. ábra Fejes István munkája
2. ábra Veres Balázs munkája
szokatlanul drámai hatást keltenek.
A kurzus mûködéséhez szük-
séges alapvetõ feltételek megterem-
tésében segített az egyetem és a
Duna-Dráva Cement Kft. mint
fõszponzor. Betontechnológiai kí-
sérleteinkben kiváló együttmûködõ
partnereink voltak Lányi György be-
tontechnológus és Spránitz Ferenc
betontechnológus okleveles szak-
mérnök. Szaktudásukkal és baráti
segítségükkel az elõttünk álló
feladatok színvonalasabb megoldá-
sát tették lehetõvé.
A következõ tanév sikerének
alapvetõ feltétele, hogy ezek a
kapcsolatok fennmaradjanak és to-
vább épüljenek.
ban a mûvészi munkán túl az a
lehetõség is kirajzolódott, hogy az
építõipar számára hasznos, isme-
reteim szerint eddig nem használt,
egyedi formaképzési technológia
születik. Ez a fajta útkeresés nem-
csak a betontechnológia használa-
tát, fejlesztését jelenti, hanem eleve
a forma megalkotását, a negatív
megkonstruálását és egyéni plasz-
tikai nyelv kialakítását teszi le-
hetõvé. Az agyaggal negatívban
történõ mintázás és a direkt öntés
teszik érdekessé az õ munkáit.
Ebben az évben kapott lehe-
tõséget Veres Balázs IV. éves szob-
rászhallgató, hogy egyik tervét nagy
méretben, köztéren megvalósít-
hassa. A kompozíció a Beremendi
Cementgyár szoborparkjában kerül
felállításra. A mû komplex feladat
elé állítja a kivitelezõt, mert a
szobor több, egymáshoz rögzített
elembõl áll, amelyek ráadásul eltérõ
színûek (anyagukban színezett
vörös ill. kék). A vörös színû elem
oszlopszerû forma, a kék pedig 45
mm legnagyobb falvastagságú,
többszörösen áttört héjazat.
A kurzus indulása óta az idei az
elsõ év, amikor három hallgató a
diploma munkáját a betontechno-
lógia felhasználásával alkotja meg.
Fejes István és Pécsi Tünde plasz-
tikái õsszel készülnek el. Pécsi
Tünde a korábbi évek sikeres
kísérleteit továbbfejlesztve olyan
kompozíciót készít, amely egy nagy
méretû köztéri munka pontos terve.
A krómacél tartószerkezet feszes
ritmus a térben, amelyhez szervesen
hozzá épülnek beton héjazatok a
szerkezetet fedve, nyílásokat hagy-
va, organikusan építkezve. Mészáros
Gergely diploma munkája és dol-
gozata alapján a DLA képzésben
folytathatja tanulmányait. Munkater-
ve szerint a képzés hat féléve alatt
is a betonnal szeretne foglalkozni.
Baróti Anna doktorandusz aspi-
ráns ebben a szorgalmi idõszakban
szintén beton felhasználásával ké-
szítette el munkáit a beszámoló
kiállításra. Rendkívül figyelemre
méltó plasztikai kísérletek születtek,
amelyben a beton anyagához jól
illeszkedõen üveg buborékokat
applikált a szobor öntése elõtt a
negatívra a mûvészi kifejezés ér-
dekében. Herpesz címû alkotásai
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 17
3. ábra Baróti Anna munkája
4. ábra Palotás Koppány
munkája
6. ábra Gábor Éva munkája
5. ábra Verebélyi Olga munkája
8. ábra Boldizsár Gergely
munkája
7. ábra Horváth Melinda
munkája
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 18
MAXIT FLOOR
A leggondosabb tervezés, kivite-
lezés esetén is elõfordul, hogy az
egyébként jó minõségû beton
födémre, aljzatbetonra, vagy egy
régi ipari betonpadlóra új felület
vagy nagy pontosságú kiegyenlítés
miatt 2-50 mm vastag réteget kell
felhordani. A feladat különleges-
sége lehet, ha az így elkészült
felületet közvetlen járófelületként
szeretnék használni. Sérülés, szín
vagy páratechnikai okokból, esetleg
más megfontolásból a mûgyanta
bevonat nem jöhet szóba.
A Deitermann Hungária Kft. a
múlt év végén kezdte el forgal-
mazni a MAX IT termékeket. Ezen
termékek a padlók vonatkozásában
kétféle meghatározó tulajdonságú
esztrichet foglalnak magukba. Az
egyik burkolatot igényel, az
úgynevezett vékony esztrich kate-
góriába tartozik, mely egy munka-
fázisban teszi lehetõvé a 2-50
mm-es kiegyenlítést. Ezek között
van gyorskötésû, mely pár óra után
járható, a rá kerülõ burkolat
anyagától függõen 1-7 napon belül
burkolható. Ezek a MAXIT Floor
4300-as termékek.
Másik kör az úgynevezett ipari
padlók, melyek ABS néven a
MAXIT Floor 4600 sorozatúak.
Ezek egy része burkolat nélkül is
alkalmas erõs ipari igénybevételre.
Itt is van igen gyors kötésû és
hamar terhelhetõ változat.
Mindkettõ alapvetõ tulajdonsá-
ga, hogy gépi feldolgozásra alkal-
mas, de fontos, hogy kettõs
keverõgéppel legyen beépítve. 4
mm felett önterülõ a keverék, és
nagyon könnyen alakíthatók ki
szép és nagy pontosságú felületek.
Svédországban különösen ked-
velt az alkalmazásuk az automata
raktárakban, mert különösebb gond
nélkül lehet velük az ilyen
felhasználás esetén igényelt nagy
pontosságú felületet kialakítani. A
korund adalékos változat felveszi a
versenyt a kéregerõsített betonnal.
Régi, elhasználódott felületek
esetén új, nagy pontosságú és nagy
ellenálló képességû felületek alakít-
hatók ki, viszonylag kis vastagság
esetén is.
A legegyszerûbb esetben a régi
felület (lehet fa, kerámia vagy
beton) feltisztítása, az igénybe-
vételnek és a körülményeknek
megfelelõ alapozás után a MAX IT
Floor közvetlenül felhordható, és 2-
6 mm vastagság felett már jelentõs
hatásoknak képes ellenállni.
Más esetben homok vagy úszta-
tott hõszigetelés, esetleg dombor-
nyomott drénlemez felületen 20-3 0
mm felett alakítható kimegfelelõ
felület.
A drénlemezes felhasználás kü-
lönösen kedvelt Norvégiában és
Svédországban. Ú sztató rétegre
történõ beépítés szinte mindenhol
készült. Az olasz Fiat Mûveknél
több ipari csarnokot újítottak fel
homokágyas megoldással.
DEITEROL C,
DEITERMANN FC
A külsõ hatásokra - mint a víz, a
széndioxid és a sók - a lúgosság,
azaz a beton természetes védelme
csökkenhet. Amint e folyamat a
beton vasalását eléri, bekövetkezik
a vasbetonszerkezet látványos káro-
sodása. A lassan vagy egyre gyor-
sabban rozsdásodó betonacél
megduzzad, és megrepeszti a
körülötte lévõ betont. Meglévõ,
védelem nélküli betonszerkezetek
néhány év elteltével gyakran ilyen
károsodásokat mutatnak. A beton
védelmét haladéktalanul el kell
végezni, illetve új szerkezeteknél a
készítéssel egyidõben célszerû azt
megcsinálni. A felületvédelem
megakadályozza a nedvesség, a
széndioxid és a sók behatolását és
védi a betont a károsodástól. Az
építmény fajtájától, valamint az
igénybevételétõl függõen különféle
rendszerekkel történhet a védelem.
A leggondosabb esetben is
elõfordulhat, hogy a beton felületén
repedések alakulnak ki. Ez, ha nem
is látszik, a tönkremenetelt jelentõ-
sen meggyorsítja.
Az építészetben újra közkedvelt
lett a látszó beton, megjelentek
beton párkányok, illetve divatosak
lettek a hézagolás nélküli kõbur-
kolatok.
A repedésképzõdés esetén fel-
merülõ gondok elkerülésére, vala-
mint a látszó betonok esetén a
felületek hidrofóbizáló impregná-
lással történõ kezelése jó megoldás
lehet.
A Deitermann Hungária Kft. a
tartós védelem érdekében kétféle
anyagot forgalmaz. Az egyiket
alapvetõen cementes, " lúgos" fe-
Termékismertetõ
Beton szerkezetek víz elleni
védelme, különleges felületi
kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN
1. ábra MAXIT Floor rendszer
komponensek és tanácsadás
2. ábra A feldolgozó gép
3. ábra MAXIT Floor (1) a
betonpadló, hõszigetelés (3) és
alapozó réteg (2) fölött
lületekre fejlesztették ki, ez a
DEITEROL C, míg a másikat tégla
és kõ felületekre, ez a DEITER-
MANN FC. Ezek a krémszerû
anyagok a szokásos hidrofóbizáló
anyagoknál nagyobb és tartósabb
védelmet biztosítanak. A krémszerû
felhordás következtében több és
mélyebbre jutó hatóanyag kerül a
felületre, a védõréteg kialakulása
elõtt egy fázisban. Az így kialakuló
réteg ellenáll az UV sugaraknak a
nagy behatolás miatt, és élettartama,
hatása még felületi sérülés esetén is
jelentõs.
SUPERFLEX D2
Az építészek által megálmodott
beton párkányok vízszintes vagy
közel vízszintes felületének, és az
épület egészének védelmére a
Deitermann Hungária Kft. az elmúlt
év végén kezdte el forgalmazni a
tavaszi Construmán nagydíjat nyert
termékét, a Superflex D2-t. Ez a
termék rendkívüli rugalmassággal,
UV állósággal és igen kedvezõ fel-
hordási tulajdonsággal rendelkezik.
Alkalmas épületek mélyépítési
szigetelésére, ezen belül vasalt
beton szerkezetek, pillérek átmenõ
szigetelésére is. Medencék burkolat
alatti vagy burkolat nélküli
szigetelésére is kiváló. Kihasználva
UV állóságát párkányok, pergolák
víz elleni védelmére is felhasz-
nálható.
Júniusban ünnepi ülésen kö-
szöntötték Dr. Balázs György ny.
egyetemi tanárt 80. születésnapja
alkalmából a Mûegyetem Díszter-
mében.
1950-ben lett tanársegéd a II. sz.
Hídépítéstani Tanszéken Mihailich
Gyõzõ professzor mellett. Az Építõ-
anyagok Tanszéken az Építõanya-
gok c. tantárgyat az építész
hallgatóknak 26 éven át, az Építõ-
anyagok és kémia c. tantárgyat az
építõmérnök hallgatóknak kb. 20
éven át adta elõ. Késõbb kialakult a
szabadon választható (választás
után kötelezõ) tantárgyak rend-
szere. Az Építmények diagnosz-
tikája, a Szerkezetek védelme és
javítása c. tantárgyakat dr. Kovács
Károllyal még ma is elõadják.
Kezdettõl fogva részt vett a
szakmérnök-képzésben. A tanszék
szervezte az Építõipari minõségvizs-
gálat, majd Építõipari minõség-
szabályozás, végül az Építõipari
minõségvédelem c. szakmérnöki
tanfolyamokat. Mindig súlyt helye-
zett a tehetséges hallgatók beveze-
tésére a tudományos kutatásba. Ezt
a munkáját a TDK-mozgalom
megindításával kezdte meg.
A gyakorlati oktatás elõsegíté-
sére megszervezte a Központi
épület III. emeletén az Állandó
Építõanyag Kiállítást, amelyet
fokozatosan az építõ- és építész
képzés általános szintjéig bõví-
tettek. Rendszeres korszerûsítéssel
ez továbbra is jó segítése az ok-
tatásnak.
Kutatási területei dióhéjban: a
beton szilárdulási folyamatának
befolyásolása; a gõzölt beton
utószilárdulása; a beton, vasbeton
alakváltozásai, valamint ebbõl
eredõ saját feszültségei; betonok
vízzáróságának növelése; statikai és
szilárdságtani problémák; a beton
szilárdulásának gyorsítása; külön-
leges betonok és betontechno-
lógiák; a beton alakváltozási
jellemzõi; a beton és a vasbeton
tartóssága és a tartósság növelése; a
beton struktúrája és tulajdonságai
közötti összefüggések keresése;
feszített tartók nyírási és csavarási
vizsgálata.
Többségében e kutatásokhoz
kapcsolódik kiemelkedõ szakkönyv
és szakcikkírói tevékenysége. Köny-
vei közül világviszonylatban is az
elsõ volt a Betonszilárdítás (1968)
és a Vasbetonelemek kapcsolatai
(1977). Utóbbit bolgár nyelven is
kiadták.
Beton és vasbeton c. könyv-
sorozatban foglalta össze a beton és
vasbeton történetét:
I. Alapismeretek története (1994), II.
Mélyépítési beton- és vasbeton
szerkezetek története (1995), III.
Magasépítési beton- és vasbeton
szerkezetek története (1996), IV. Az
oktatás története (2001), V. A
kutatás története I. (2004), VI. A
kutatás története II. (2005), VII. Mit
tettek a magyarok külföldön (2006,
kiadónál).
50 éves betonkutatásainak új
eredményeit Barangolásaim a
betonkutatás területén c. könyvben
(2001) foglalta össze. Dr. Tóth
Ernõvel szerkesztette a Beton- és
vasbeton szerkezetek diagnosztikája
I. (1997), II. (1998) c. könyveket.
Társszerzõvel (dr. Kovács Károly,
dr. Balázs L. György és dr. Farkas
György) írta a Beton- és vasbeton
szerkezetek védelme, javítása és
megerõsítése c. könyvet (1999) és
szerkesztette a II. kötetet (2002). E
négy könyv egyben tankönyv is.
Könyvet írt dr. Mihailich Gyõzõ
(2002) és dr. Palotás László (2004)
életérõl és munkásságáról.
1952-ben megkapta a Nép-
köztársasági Érdemérem Bronz
fokozatát, 1997-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend kis
keresztje kitüntetést, 2000-ben a
Széchenyi díjat.
Gratulálunk ehhez a tartalmas
életúthoz, kívánunk a további
tevékeny idõszakhoz jó erõt, egész-
séget.
A Szerkesztõség
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 19
4. ábra Superflex D2 szigetelés
felhordása
5. ábra A beton párkányokat meg
kell védeni az idõjárás
viszontagságaitól
Életút
Balázs G yörgy k öszöntése
80. születésnapj a alkalmából
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 20
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Hummel, H. U. - Krämer, G.: A
gipsz-zeolit lemez kedvezõ hatá-
sa szobalevegõ minõségére (2.
rész)
ZKG International
59. évf. 6. szám, 72-80. oldal
A cikk a laboratóriumi és „terep-
kísérletek“ eredményeit ismerteti. A
laboratóriumi vizsgálatok során (1.
ábra) különbözõ koncentrációjú
formaldehidet, benzolt és ammóniát
tartalmazó levegõt bocsátottak át
gipsz-zeolit lapot tartalmazó mérõ-
kamrán, utána gázanalízissel megha-
tározták a koncentráció csökkenését,
és olfaktométerrel (szagméter?) a
szagintenzitást is mérték. A dohány-
füst megkötést viszont egy valódi
dohányzószobában határozták meg.
Valamennyi mérés igazolta a gipsz-
zeolit lemezek kiváló ártalmas gáz-
megkötõ képességét, szagtalanító
hatását.
Harder, J.: A klinkerpótló anya-
gok térhódítása a cementiparban
ZKG International
59. évf. 2. szám, 58-64. oldal
A klinkerpótló anyagok terjedé-
sét a cement teljesítõképességének
növelése, az energiaszükséglet csök-
kentése és a CO2 emisszió csökken-
tése motiválja. Ennek eredményeként
az utóbbi években a világ cement-
termelésében a klinker tartalom 1 kg
cementre vonatkoztatva (a továb-
biakban "klinkerfaktor") 0,9 kg-ról
0,85 kg-ra csökkent. A klinkerpót-
lók lehetnek rejtett hidraulikus,
puccolános és inert tulajdonságúak.
Az elsõ két csoport anyagai telje-
sítõképesség-javító tulajdonságukat
a hidratált cementben a „leggyen-
gébb láncszemként“ viselkedõ kalci-
um-hidroxid kalcium-szilikát-hidráttá
alakításának köszönhetik, az inert
anyagokkal pedig a cement szem-
szerkezete javítható (vízigény csök-
kentés).
A legismertebb hidraulikus ki-
egészítõ anyag a kohósalak, s ide
sorolható még az égetett olajpala, a
rizs feldolgozás melléktermékeként
képzõdõ, kovasav tartalmú rizshéj,
valamint a kaolinégetéssel nyert
meta-kaolin.
A puccolános anyagok két legis-
mertebb képviselõje a természetes
eredetû puccolán (trasz), valamint a
mesterséges erõmûvi pernye. Ide
sorolhatjuk ezen kívül még a fém-
szilícium és ötvözeteinek gyártása-
kor képzõdõ, döntõen szilícium-
Lapszemle
A Zement- Kalk -Gips folyóirat
1-2. számában olvastam
1. ábra A káros alkotók vizsgálata
dioxidból álló szilikaport (ami por,
vagy vizes szuszpenzió alakjában
hozzáférhetõ).
Az inert anyagok legismertebbi-
ke természetesen a mészkõ, vala-
mint a cementgyártás mellékterméke,
az ún. "bypass-por" (tudtommal
nincs magyar neve).
Sajnos a látens hidraulikus és
puccolános anyagokból világszerte
csak korlátozott mennyiség áll
rendelkezésre (1. táblázat).
2003-ban a világon termelt 1880
Mt cementhez 180 Mt klinkerpótló
anyagot, és 100 Mt „szulfáthor-
dozót“ használtak. A klinkerpótlók
rangsorát a kohósalak vezeti (61
Mt), ezt a pernye követi (39 Mt).
Igen tanulságos a cement és
klinkertermelés, valamint a klinker-
faktor régiónkénti megoszlása. Kíná-
ban égetik a legtöbb klinkert (fõleg
aknakemencékben, 649 Mt) és gyárt-
ják a legtöbb cementet (752 Mt),
0,86 kg klinkerfaktorral. Ez utóbbi
jóval nagyobb, mint a dél-amerikai
(0,76 kg) vagy az európai (0,77 kg)
érték, de jelentõsen kisebb, mint az
észak amerikai (0,92 kg).
Anyag
Készlet*
Mt/év
Speciális
felhasználás* *
Mt/év
Pernye 490,0 120,0
Kohósalak 102,0 90,0
Természetes
puccolán
15,0 12,0
Égetett
olajpala
5,0 4,5
Szilikapor 0,9 0,5
Rizshéj 15,0 0,3
Meta-kaolin 0,2 0,1
* Összes
** Cement és betonipar
1. táblázat Lehetséges klinker
helyettesítõ anyagok
2. ábra Fajlagos CO2 emisszió régiónként
A klinkerfaktorral szoros össze-
függésben kellene lenni a CO2 -
emissziónak. Ez azonban nincs így,
mert Kína (0,9 t/t cement) - nyilván
korszerûtlen kemencéi miatt - kilóg
a sorból (2. ábra).
Itt is szembetûnõ Észak-Amerika
pazarlása. Számomra viszont meg-
lepõek a dél-amerikai adatok, ugya-
nis mind a klinkerfaktor, mind a
fajlagos CO2 emisszió (0,75 kg,
illetve 0,61 t/t) kedvezõbb, mint
Európáé (0,77 kg, 0,68 t/t).
DR. RÉVAY MIKLÓS
revaym@mcsz.hu
21 BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
B e t o n f l o o r K f t.
Kivitelezés
Ipari betonpadlók készítése, javítása.
Mûgyanta, bitumen, cement és egyéb
(pl. esztrichek) gyorskötésû ipari
burkolatok kivitelezése.
Szintkiegyenlítések.
Tartálybevonatok.
Beton korrózió elleni védelme.
*
Sörétszórás, betonmarás, betonbontás.
Kereskedelem
Anyagok és segédanyagok értékesítése.
Piacvezetõ gyártók rendszereinek
forgalmazása.
Cement kötésû falazóblokkok nagy
választékban.
* *
Cím: 1193 Budapest, Leiningen u. 28/c
Telefon: 1/347-0087 Fax: 1/347-0088
Mobil: 30/510-4761
E-mail: betonfloor@t-online.hu
MORFICO * IZOBLOKK * MAPEI
G
A
R
Á
Z
S
O
K
*
K
Á
R
M
E
N
T
õ
K
*
C
S
A
R
N
O
K
O
K
*
R
A
K
T
Á
R
A
K
*
S
T
O
*
M
C
-
B
A
U
C
H
E
M
I
E
*
L
A
T
E
X
F
A
L
T
*
S
O
P
R
O
*
Gyorsan kopó bélések?
A megoldás:
gyátmányú öntvény alkatrészek
PEMAT, TEKA, LIEBHERR stb.
keverõkhöz.
• akár 2-3 szoros élettartam
• kiváló ár/érték arány
TIGON Kft.
2900 Komárom, Bartók B. u. 3.
Telefon: +36 309 367 257
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 22
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Négy szerzõ egy nyugat-kínai
vízerõmû alagútjában taumazitkép-
zõdést észlelt [1]. (A taumazit egy
kalcium-szilikát-karbonát-hidrát, mely
szulfátos talajvíz hatására képzõdik
a cementtartalmú anyagokból). A
taumazit egy mindössze hat éves
betonalagútban képzõdött, fehér
„gomba“ alakjában, ettringit, gipsz
és kalcit mellett; a talajvíz elég nagy
mennyiségû szulfátot, karbonátot és
kloridot tartalmazott. Elõször fordult
elõ Kínában, hogy taumazitot talál-
tak, bár szulfátos talajvíz esetében
elég gyakori a világban. Az anyagot
röntgendiffrakcióval, elektronmik-
roszkóppal és infravörös spektrosz-
kóppal vizsgálták és azt találták,
hogy a szulfátos talajvíz hatására ez
a leggyakoribb károsító tényezõ.
( ( (
Két olasz szerzõ [2] öntömörödõ
betonhoz használt gumiabroncs-
õrleményt (kriogén úton õrölve),
cement, víz és folyósító adalékszer
jelenlétében. A lefutott gumiab-
roncsból nem távolították el az acél-
szálat és a textilanyagot. A gumi-
õrleménnyel készült öntömörödõ
betonhoz az víz/cement tényezõ
azonos volt a szokásos módon
készülttel, bár valamivel több folyó-
sító anyagot használtak. A szilárd-
ság nõtt a gumiõrlemény hatására,
de ehhez több cementre volt szük-
ség. A gumiõrlemény-tartamú anyag
jobban ellenáll a deformációnak és
a porozitás is elhanyagolható ha-
tárok közt maradt. A szerzõk nagyon
ajánlják a gumiõrlemény használatát.
( ( (
Franciaországban és Kanadában
dolgozó három szerzõ [3] a nagyon
folyós betonról írt cikket. Természe-
tesen ehhez folyósítószer (F) szük-
séges. Kétféle típusú F-et használtak:
polinaftalin-szulfonátot (FN) és poli-
karboxilát-polimert (FK). Négy-féle
betont használtak, a v/c tényezõ
0,42 és 0,53 közt váltakozott. A
betonok készítési hõmérséklete 10
és 30 °C közt váltakozott. A folyós-
ság FN esetében a lineárisan válto-
zott, tekintet nélkül az elõállítási
hõmérsékletre. Az FK esetében azon-
ban erõsen függött az elõállítási
hõmérséklettõl.
( ( (
Egy német és két amerikai szerzõ
[4] a kezdõszilárdságot vizsgálta ef-
fektív szilárdságméréssel (ehhez egy
különleges készüléket használtak)
és ultrahanggal. A cement szilárdu-
lása folytonos a plasztikus, defor-
málható a szilárd állapotig. Az
ultrahangos vizsgálatokhoz részben
keresztirányú, részben hosszanti
hullámokat használtak, 150-180 kHz
tartományban. A hosszirányú hullá-
mok nagymértékben változtak, míg
a keresztirányú hullámok jobban
megfeleltek a szilárdulásnak. Az
ultrahangos vizsgálatok és a szilár-
dulás összefüggése kezdetben hat-
ványfüggvény szerint változik, késõbb
azonban lineárissá válik.
( ( (
Két német szerzõ a stuttgarti
egyetemen a hõkezelés hatását vizs-
gálta öntömörödõ beton esetében
[5]. A betonok hõkezelése 40, 60 és
80 °C hõmérsékleten történt, 10 órás
idõvel. A hõkezelés hatására általá-
ban a szilárdság csökken. Egy em-
pírikus függvényt írnak le, mely jól
tükrözi a szilárdságot és a hõkeze-
lési hõmérsékletet; az R
2
értéke 0,82.
( ( (
Négy spanyol szerzõ 180 külön-
féle, dolomitos mész alapú javító
habarcs használatáról ír [6]. A cikk
elsõsorban a pórusszerkezet és a
mechanikai tulajdonságok szerepét
vizsgálta (kezdõ- és végszilárdság,
adalékanyag-mennyiség. A szilár-
dulás elsõsorban a kalcitmennyi-
ségtõl (kalcium-karbonát) függ;
brucit (magnézium-hidroxid) szere-
pe ilyen szempontból kisebb jelen-
tõségû. A 365 napos szilárdság nagy
mértékben nõ a 28 naposhoz ké-
pest. A pórusszerkezet erõsen be-
folyásolja a szilárdságot. A nagy
mészmennyiség megnöveli a nyilt
porozitást és ez elõsegíti a karbo-
nizációt.
( ( (
Négy dél-koreai szerzõ a karbo-
nizációt vizsgálta [7]. Ez a fõ oka a
vasbeton-szerkezeteknél a vasbeté-
tek tönkremenetelének. A repedések
szabad utat nyitnak a vasbetétek-
hez, és ezzel elõsegítik azok
korrózióját. A cikk a CO2 hatását
vizsgálja tömör és repedezett beton
esetében. A cikk képletet ad karbo-
nizáció elõre-haladására a repede-
zettség függvényében. A képlet jó
közelítést ad.
DR. TAMÁS FERENC
Veszprémi Egyetem Szilikát- és
Anyagmérnöki Tanszék
E-mail: tamasf@almos.vein.hu
Felhasznált irodalom:
[1] B. Ma - X. Gao - E.A. Byars - Q. Zhou:
Thaumasite formation in a tunnel of
Bapanxia Dam in Western China. CCR
36 [4] 716-722 (2006)
[2] Bignozzi, M.C. - Sandrolini, F.: Tyre
rubber waste recycling in self-com-
pacting concrete. CCR 36 [4] 735-7739
(2006)
[3] Petit, J.Y. - Khayat, H. K. - Wirquin, E.:
Coupled effect of time and tempe-
rature on variations of yield value of
highly flowable mortar. CCR 36 [5]
832-841 (2006)
[4] Voigt, T. - Malonn, T. - Shah, S.P.:
Green and early age compressive
strength of extruded cement mortar
monitored by compressive tests and
ultrasonic techniques. CCR 36 [5] 858-
867 (2006)
[5] Reinhardt, H.W. - Stegmaier, M.:
Influence of heat curing on the pore
structure and compressive strength of
self-compacting concrete (SCC). CCR
36 [5] 879-885 (2006)
[6] Lanas, J. - Pérez Bernal, J.L. - Bello,
M.A. - Alvarez, J.I.: Mechanical
properties of masonry repair dolomitic
lime-based mortars. CCR 36 [5] 951-
960 (2006)
[7] Song, H.W. - Kwon, S.J. - Byun, K.J. -
Park, C.K.: Predicting carbonation in
early-aged cracked concrete. CCR 36
[5] 979-989 (2006)
Lapszemle
Betonos érdek ességeka
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
c. folyóirat 2006. áprilisi és
májusi számából
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 23
PLAN 31 Mérnök Kft.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51
Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi
létesítmények tartószerkezeti
tervezésével foglalkozik.
Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal
rendelkeznek elõregyártott és monolit
vasbeton szerkezetek tervezésében,
építészmérnökeink engedélyezési és teljes
kiviteli dokumentációk elkészítésében.
www.plan31.hu
Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi
létesítmények tartószerkezeti
tervezésével foglalkozik.
Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal
rendelkeznek elõregyártott és monolit
vasbeton szerkezetek tervezésében,
építészmérnökeink engedélyezési és teljes
kiviteli dokumentációk elkészítésében.
2475 Kápolnásnyék, 70 fõút 42. km
Telefon: 06 22/574-310
Fax: 06 22/574-320
E-mail: ruform@t-online.hu
Honlap: www.ruform.hu
Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Pf. 34.
Telefon: 06 22/368-700
Fax: 06 22/368-980
BETONACÉL
az egész országban!
24
Holcim Hungária Zrt.
Beton és Kavics Üzletág
Központi vevõszolgálat
tel.: (1) 329-1080, fax: (1) 329-1094
1037 Budapest, Montevideó út 2/C.
BETONÜZEMEK
Rákospalotai Üzem
1151 Budapest
Károlyi Sándor u.
Tel.: (1) 889-9323
Fax: (1) 889-9322
Kõbányai Üzem
1108 Budapest, Korall u.
Tel.: (1) 431-8197
Fax: (1) 433-2998
Dél-Budai Üzem
2452 Ercsi,
Cukorgyári út 1.
Tel.: (25) 505-562
Fax: (25) 505-563
Dunaharaszti Üzem
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 36.
Tel.: (24) 537-350
Fax: (24) 537-351
Pomázi Üzem
2013 Pomáz, Céhmester u.
Tel.: (26) 525-337
Fax: (26) 525-338
Tatabányai Üzem
2800 Tatabánya,
Szõlõdomb u.
Tel.: (34) 512-913,
Fax: (34) 512-911
Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár,
Takarodó út 8115/2. hrsz.
Tel.: (22) 501-709
Fax: (22) 501-215
Komáromi Üzem
2948 Kisigmánd, Újpuszta
Tel.: (34) 556-028
Fax: (34) 556-029
Gyõri Üzem
9028 Gyõr, Fehérvári út 75.
Tel.: (96) 516-072
Fax: (96) 516-071
Sárvári Üzem
9600 Sárvár, Ipar u. 3.
T/F: (95) 326-066
Fonyódi Üzem
8642 Fonyód, Vágóhíd u. 21.
Tel.: (85) 560-394
Fax: (85) 560-395
Debreceni Üzem
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
Tel.: (52) 535-400
Fax: (52) 535-401
Nyíregyházi Üzem
4400 Nyíregyháza,
Tünde u. 18.
T/F: (42) 461-115
KAVICSBÁNYÁK
Abdai Bánya
9151 Abda-Pillingerpuszta
T/F: (96) 350-888
Hejõpapi Bánya
3594 Hejõpapi,
Külterület - 088. hrsz.
Tel.: (49) 703-003
Fax: (1) 398-6080
ÉRDEKELTSÉGEK
BVM-Budabeton Kft.
1117 Budapest,
Budafoki út 215.
Tel.: (1) 205-6166
Fax: (1) 205-6176
Ferihegy-Beton Kft.
2220 Vecsés, Ferihegy II
Tel.: (1) 295-2940,
Fax: (1) 292-2388
Óvárbeton Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság u. 16.
T/F: (96) 578-370
Délbeton Kft.
6728 Szeged,
Dorozsmai út 35.
Tel.: (62) 461-827
Fax: (62) 462-636
Csababeton Kft.
5600 Békéscsaba, Ipari út 5.
T/F: (66) 441-288
Szolnok-Mixer Kft.
5007 Szolnok, Piroskai út 7.
Tel.: (56) 421-233
Fax: (56) 414-539
KV-Transbeton Kft.
3704 Berente, Ipari út 2.
Tel.: (48) 510-010
Fax: (48) 510-011
Pannonbeton Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság út 8.
Tel.: (96) 579-430
Fax: (96) 579-432
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
FRANK-FÉLE SZÁLLÍTÁSI PROGRAM
A FRANK cég 30 éves tapasztalatával
20 országba szállítja a vasbeton-gyártó
iparág részére különleges árucikkeit,
melyek rendelkeznek vizsgálati
bizonyítványokkal és - Magyarországon
egyedülállóan - ÉMI minõsítéssel.
Egyenkénti/pontszerû
távtartók rostszálas
betonból
Felületi távtartók
rostszálas betonból
„U-KORB“ márkajelû
alátámasztó kosarak
talphoz, födémhez,
falhoz acélból
EURO-MONTEX
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
1106 Budapest, Maglódi út 16.
Telefon: 262-6039
O
Tel./fax: 261-5430
Az alábbi konfigurációkat
BETON ELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOKNAK
állítottuk össze
A BETON MEGFELELÕSÉGÉNEK
ELLENÕRZÉSÉRE ÉS IGAZOLÁSÁRA,
CIKLUSOS VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁRA
- MSZ EN 12390-4, -5, -6; MSZ EN 196-1; MSZ EN 772-1; MSZ EN 1338, 1339, 1340 szerinti vizsgálatokhoz
- teszt keretektõl függõen
- Kompakt berendezés - négy tesztkeret is csatlakoztatható
(betontörõ és hajlító vizsgálatok, CKT, cement- és habarcsvizsgálatok egy berendezéssel elvégezhetõek)
- Digitális automata vezérléssel - nem igényel rutinos felhasználót
- Ciklikus vizsgálatok lefolytatásának lehetõsége
- Gyors mérés - nagy mintaszám estén is (30 teszt/óra)
- Könnyen kezelhetõ - magyar nyelvû kezelõ panel
- Valós idejû, nagyméretû, grafikus kijelzõ
- Saját memória - 1000 teszt mérési adat tárolására
- Nyomtató, ill. PC csatlakoztatási lehetõség
- Felhasználóbarát magyar nyelvû szoftver
- Opciók: 200*200 mm-es beton kocka vizsgálatokhoz
és Ø150*300; Ø160*320 mm-es beton henger
vizsgálatokhoz kiegészítõ feltétek,
hasító egységek stb.
KOMPLEX VIZSGÁLÓ RENDSZER
„ SERCOMP7 vezérlõ egységgel
„ 3000 kN törõkerettel 150*150 mm-es beton kocka vizsgálatához
„ 250/15 kN dupla teszt kerettel CKT törés és habarcs hajlítás-törés vizsgálatokhoz
„ 150 kN hajlító kerettel beton gerendák vizsgálatához
10.806.300,- Ft + ÁFA
„ Költségmentes betanítás - a hosszú távú, szakszerû használat biztosítására
„ Hazai szakszerviz - a biztos háttértámogatás a jövõre
„ Controls - piacvezetõ, ISO minõsített gyártó, közel 40 év gyártói tapasztalattal
„ Számtalan elégedett hazai és nemzetközi felhasználói referencia!
„ További széles típus és méret választék. Költségmentes személyes konzultáció!
Alapanyag, friss és megszilárdult beton vizsgálathoz szükséges további szabványos vizsgálati
eszközeinket és berendezéseinket is figyelmébe ajánljuk (lásd MSZ EN 206-1, MSZ 4798-1 elõírásai)!
COMPLEXLAB KFT.
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35.,
Telefon: 20/914-1528, 243-3756, 454-0606, Fax: 453-2460
e-mail: info@complexlab.hu, www.complexlab.hu
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 25
26
A Tecwill vállalat 1994 óta
foglalkozik betongyárak gyártásával
és értékesítésével. A megalapítás
idõpontja óta a világszerte üzembe
helyezett Tecwill betongyárak
száma meghaladja a 110 darabot. A
vállalat központja Finnországban,
Joensuu városában található. A
Tecwill magas piaci részesedéssel
bír a Skandináv országokban, illetve
Oroszországban, de rendelkezik
betonüzemmel Lengyelországban
és immár Magyarországon is.
A Dél-Magyarországon üzembe
helyezett (1. ábra) Cobra C80-5/140
RL típusú betongyárunk legfon-
tosabb jellemzõi:
• maximális elméleti termelési
kapacitás: 80 m
3
/h
• Lapa típusú függõleges
kényszer tányérkeverõ
• 5 rekeszes soradagoló, 140 m
3
kavics tárolókapacitás
• hidraulikus mozgatású sorada-
goló zárófedél
• 5 db WAM típusú nagy teljesít-
ményû cementszállító csiga
• 2 db osztott, 1 db egyterû,
egyenként 100 tonna tároló-
kapacitású cementtároló siló
• 4 fajta folyékony adalékszer
adagolása
• komplett téliesítés és
adalékanyag fûtés
• Turbomatic PMC-750 0,75 MW
fûtõkonténer
• maradékvíz újrahasznosító
rendszer.
A gyors üzembe helyezést a
betongyár egyedi megoldásai
tették lehetõvé.
1. Moduláris, szabadalmaztatott
szerkezeti felépítés
A fõ modult három egymáshoz
kapcsolódó helység alkotja: vegy-
szertároló helység, vezérlõ helység
és keverõ helység. Szállításkor a fõ
Termékismertetõ
Tecwill betongyár
Magyarországon
A Tec will idén márc iusban átadta elsõ
magyarországi, C obra típusúsemi- mobil betongyárát
1. ábra Az elkészült betongyár
2. ábra A gyár sematikus képe, a
silók és tárolók elhelyezkedése
3. ábra Az emelés során a szerke-
zeti elemek a helyükre kerülnek
4. ábra Kazettás emelõszalag 5. ábra Az adagolószalag
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
modul vízszintesen helyezkedik el.
Egy 70 tonnás autódaru segítségével
az emelés során a középsõ vezérlõ
helység 180 fokot emelkedik és a
vegyszertároló helység tetejére ül
fel. A keverõ helység az emelés
során a vezérlõ helység tetejére ül
fel és veszi fel végleges pozícióját.
Lásd 3. ábra.
2. Kazettás emelõszalag
A kazettás emelõszalag alacsony
helyigénye mellett hatékony ada-
lékanyag felhordást tesz lehetõvé
(4. ábra). A soradagoló közvetlenül
kapcsolódik a fõ modulhoz. A ka-
zetták a természetes elhasználódás
során egyenként cserélhetõk.
3. Adagolószalag
Cobra mobil betongyárainkban
az ún. adagolószalagok (5., 6. ábra)
juttatják az adalékanyagot a
tárlósilókból mérlegszalagra. A
vertikális szalagnak köszönhetõen
az adalékanyag egyenletesen terül
el a mérlegszalagon, és pontosabb
adagolást tesz lehetõvé. Ennek
köszönhetõen a mérlegszalag ala-
csony oldalfalakkal rendelkezik.
4. Gyárban installált elektromos
központ és berendezések
Az elektromos központ, az
alközpontok, illetve az elektromos
berendezések a gyárban elõre
kerülnek installálásra és tesztelésre,
így az üzembe helyezés során nincs
szükség kábelvezetésre.
A betongyár teljes üzembe
helyezése a Tecwill szervezésében
történt. A telepítés során a magyar-
országi szerviz csapat finnorszá-
gi szakembergárdával mûködött
együtt.
További információért
forduljon hozzám bizalommal:
Pete Zsolt, Tecwill Oy
e-mail: pete.zsolt@tecwill.com
gsm: 06 30 904 4178
www.tecwill.com
ségében a hídhoz 8100 m cölöp
szükséges. A mederben készülõ
pillérek alapozása a többi folyami
hídnál már alkalmazott és bevált
vasbeton kéregelem módszerrel
készül.
Az ártéri hidak folytatólagos
szekrény keresztmetszetû, feszített
vasbeton szerkezettel épülnek. A
szekrényelemek gyártópadon ké-
szülnek, ahonnan tengelyirányú
elõretolással betolócsõr segítsé-
gével kerülnek a terv szerinti
helyükre.
A betolt hidaknál a beton-
minõség C40/50, a feszítõpászmák
Fp 100/1860 és Fp 150/1770 minõ-
ségûek.
A fõágban ferdekábeles híd-
szerkezet épül, melynek összhossza
590 m. A híd háromnyílású, két
pilonú, a kábelek legyezõszerûen
két síkban függesztik fel 12 m-ként
az acél merevítõtartót.
A két "A" formájú pilon feszített
vasbeton szekrény keresztmetszetû.
Magasságuk az alépítménytõl 100
m, külsõ méretük 3,00x5,00 m. A
beton minõsége C40/50.
Áprilisban megkezdõdött a
cölöpök készítése, a budakalászi
oldalon a hídfõ építése, folyamat-
ba került a mederpillérek kéreg-
elem gyártása. Júliusban üzembe
helyeztek egy ideiglenes egy
ideiglenes bárkahidat, amely
biztosítja a a gépek és az anyagok
beszállítását, forgalmát.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 27
6. ábra Az adagolószalag
mûködés közben
7. ábra Elektromos központ
a soradagolóban
HÍREK, INFORMÁCIÓK
Az M0 körgyûrû északi összekötõ
hídja a város határánál, az M3
autópálya és a 11. sz. fõút közötti
északi szektorban keresztezi a
Dunát. Áthidalja a Duna fõágát
(váci Duna-ág), a Szentendrei-
sziget déli részét, a szentendrei
Duna-ágat és az árterületeket.
A híd teljes hossza 1862 m, szer-
kezetileg öt részbõl áll, az alábbi
támaszközökkel: • bal parti ártéri
híd: 37 + 2x33 + 45 m, • Duna-fõági
híd: 145 + 300 + 145 m, • Szent-
endrei-sziget ártéri híd: 42 + 11x47
m, • szentendrei Duna-ág hídja: 94
+ 144 + 94 m, • jobb parti ártéri híd:
43 + 3x44 + 43 m.
Az ártéri hidak kisebb nyílások-
kal, vasbetonból készülnek, a
folyami hidak acélszerkezetûek. A
bal parti ártéri híd és a folyami
hidak egyenes tengelyûek, a Szent-
endrei-szigeti híd és a jobb parti
ártéri híd ívben fekszik.
Az alapozás mélyalapozással
(120 és 150 cm átmérõjû, fúrt vas-
beton cölöpökkel) történik. Összes-
1. ábra Látványterv a hídról
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 28
,
. .
MC-Bauchemie
Nagy szilárdságú és nagy teljesítõképességû
betonok adalékszerei
www.mc-bauchemie.hu

BETON
TARTALOMJEGYZÉK
3 A bedolgozott friss beton tömörsége
DR UJHELYI JÁNOS

KLUBTAGJAINK
ATESTOR KFT. ASA ÉPÍTÕIPARI KFT. BASF-ÉPÍTÕKÉMIA KFT. BETONFLOOR KFT. BETONMIX KFT. BETONPLASZTIKA KFT. BVM ÉPELEM KFT. CEMKUT KFT. COMPLEXLAB KFT. DANUBIUSBETON KFT. DEITERMANN HUNGÁRIA KFT. DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. ELSÕ BETON KFT. EUROMONTEX KFT. ÉMI KHT. FORM + TEST HUNGARY KFT. HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. BETON ÉS KAVICS ÜZLETÁG HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. KALMATRON KFT. KARL-KER KFT. MAÉPTESZT KFT. MAGYAR BETONSZÖVETSÉG MAGYAR KÖZÚT KHT. MAPEI KFT. MC-BAUCHEMIE KFT. MG-STAHL BT. MUREXIN KFT. PLAN 31 MÉRNÖK KFT. RUFORM BT. SIKA HUNGÁRIA KFT. SPECIÁLTERV KFT. STABILAB KFT. STRABAG ZRT. FRISSBETON STRONGROCLA KFT. TBG HUNGÁRIA KFT. TECWILL OY. TIGON KFT.

6 Az EU szabványokra való áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ

10 Szakiskolai fejlesztési program II
DR. BARTUS ZSOLT

12 Megfelelõség nyomószilárdság szerint
DR. KAUSAY TIBOR

14 A Magyar Betonszövetség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS

16 Beton a szobrászatban - szobrászat a betonban
CSURGAI FERENC

ÁRLISTA
Az árak az ÁFA - t nem tartalmazzák. Klubtagság díja (fekete-fehér) 1 évre 1/4, 1/2, 1/1 oldal felületen: 105 000, 210 000, 420 000 Ft és 5, 10, 20 újság szétküldése megadott címre Hirdetési díjak klubtag részére Fekete-fehér: 1/4 oldal 12 650 Ft; 1/2 oldal 24 550 Ft; 1 oldal 47 750 Ft Színes: B I borító 1 oldal 127 900 Ft; B II borító 1 oldal 114 900 Ft; B III borító 1 oldal 103 300 Ft; B IV borító 1/2 oldal 61 700 Ft; B IV borító 1 oldal 114 900 Ft Nem klubtag részére a hirdetési díjak duplán értendõk. Elõfizetés Fél évre 2240 Ft, egy évre 4380 Ft. Egy példány ára: 440 Ft.

18 Beton szerkezetek víz elleni védelme, különleges felületi kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN

19 Balázs György köszöntése 80. születésnapja alkalmából 20 A Zement-Kalk-Gips folyóirat 1-2. számában olvastam
DR. RÉVAY MIKLÓS

22 Betonos érdekességek a CCR 2006. áprilisi és májusi számából
DR. TAMÁS FERENC

26 Tecwill betongyár Magyarországon
PETE ZSOLT

BETON szakmai havilap
2006. szeptember, XIV. évf. 9. szám Kiadó és szerkesztõség: Magyar Cementipari Szövetség, www.mcsz.hu 1034 Budapest, Bécsi út 120. telefon: 250-1629, fax: 368-7628 Felelõs kiadó: Oberritter Miklós Alapította: Asztalos István Fõszerkesztõ: Kiskovács Etelka (tel.: 30/267-8544) Tördelõ szerkesztõ: Asztalos Réka A Szerkesztõ Bizottság vezetõje: Asztalos István (tel.: 20/943-3620) Tagjai: Dr. Hilger Miklós, Dr. Kausay Tibor, Kiskovács Etelka, Dr. Kovács Károly, Német Ferdinánd, Polgár László, Dr. Révay Miklós, Dr. Szegõ József, Szilvási András, Szilvási Zsuzsanna, Dr. Tamás Ferenc, Dr. Ujhelyi János Nyomdai munkák: Sz & Sz Kft. Nyilvántartási szám: B/SZI/1618/1992, ISSN 1218 - 4837 Honlap: www.betonnet.hu A lap a Magyar Betonszövetség (www.beton.hu) hivatalos információinak megjelenési helye.

5 Könyvjelzõ 14, 27 Hírek, információk 14 Rendezvények HIRDETÉSEK, REKLÁMOK
BASF ÉPÍTÕKÉMIA KFT. (13.) BETONFLOOR KFT. (21.) BETONMIX KFT. (21., 24.) CEMKUT KFT. (23.) COMPLEXLAB KFT. (25.) DEITERMANN KFT. (23.) ELSÕ BETON KFT. (15.) ÉMI KHT. (21.) EURO-MONTEX KFT. (24.) HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. (24.) MAÉPTESZT KFT. (15.) MC-BAUCHEMIE KFT. (28.) MG-STAHL BT. (23.) PLAN 31 MÉRNÖK KFT. (23.) RUFORM BT. (23.) SIKA HUNGÁRIA KFT. (1.) SPECIÁLTERV KFT. (15.) TECWILL OY. (26., 28.) TIGON KFT. (21.)

2

2006. SZEPTEMBER

(

XIV ÉVF. 9. SZÁM .

(

BETON

kg/m3.(103.65 g/cm3 is lehet. száraz beton szükséges testsûrûségét. Az X 3 kitéti osztály betonjának D bemutatott példája esetén a lekötött víz 320 . így a testsûrûség követelmény 2451 . A tömör.Szabvány-tükör Kutatás-fejlesztés A bedolgozott friss beton tömörsége (javaslat az MSZ 4798-1 szabvány módosítására) DR. feltételezve. és F. táblázat Néhány követelményérték az MSZ 4798-1 szerinti különbözõ kitéti osztályok esetén A beton ajánlott keverési arányán kívül (víz/cement tényezõ. 0. azonban nem elégségesek.5 N port-landcement használatával elérhetõ. táblázata elõírja a friss beton és a szilárd.2 liter/ 3.2. ha az adalékanyag sûrûsége a (g/cm3): V (4) ma = a .1 =103. heterogén cementekre < 3. Ebbõl követc kezõen a cement térfogata az (1) képletbõl: Vc =320 / 3. ezért az MSZ 4798-1 szabvány F. azaz Vc = c / c m (1) ahol XD3 0.60 280 2360 XS1 0. A következõkben ezt elemzem.48 =96 kg/ 3. táblázat X 3 kitéti osztályhoz D tartozó elõírt betonjának testsûrûségét friss állapotban. a homokos kavics sûrûsége 2. 0. A cement a keverõvíz egy részét kémiailag leköti. 0. táblázat követelményeinek betartása mellett a tömörített.64 =1987 kg/ Ezekbõl az adatokból az (5) alapján a levegõmentes tömör friss beton testsûrûsége: f = 320 + 144 + 1987 = 2451 kg/ 3. SZÁM ( 2006.2. mert az egyébként jól megtervezett betonkeverék a követelmények teljesítésének csak a lehetõségét adja meg. Általában feltételezhetõ.40 350 2410 2320 0.0-3. Mivel a beton nyomószilárdságát mindig jól tömörített betonra kell értelmezni. ÉVF.2 +144) =752. száraz beton megkövetelt testsûrûségét.98 = 2402 ~ 2400 kg/ m 3. liter/m3. mc = a cementtartalom. az Vv =320 .2 c számítás végeredménye c = g/ m 3 BETON ( XIV. A számításokhoz általában fel lehet tételezni a c cementre c =3.2.55 300 2360 2240 XA2 0.8 .1).1. friss beton legfeljebb 2 térfogat % levegõt tartalmaz.2 g/cm3 között változhat (CEM 32. 9. SZEPTEMBER 3 . g/cm . táblázata 2 % levegõtartalmú betonok várható testsûrûségét adja meg. 0. A bedolgozott friss beton és a száraz beton testsûrûsége A bedolgozott friss beton testsûrûségét a beton összetételébõl lehet kiszámítani. UJHELYI JÁNOS 1. hogy az F.8 liter/ 3.1 g/ m 3 és a homokos kavics adalékanyagra a = 2.50 300 2390 2290 Legkisebb szilárdsági jel C25/30 C30/37 C34/45 C30/37 C30/37 C40/50 C25/30 Száraz testsûrûség. illetve nem szabatosak. amely CEM 32.1. 3. adalékanyag: cement arány) ismerni kell a betömörített friss beton és a szilárd.1. friss beton Va adalék- anyagtartalma (liter/m3): Va = 1000 . Ez az érték a víz/cement tényezõ ismeretében számítható: Vv = . kg/m3 2230 1.60 300 2340 2200 XC2 0. ezért a számítással kapott testsûrûséget kb.64 g/ m 3 sûrûséget.50 320 2380 2270 XK3(H) XV1(H) 0. ezért az 48 m elpárolgó víz mennyisége 144 . táblázatában megadott testsûrûség-követelmények tehát szükségesek. táblázat mutat be. tömege pedig a (4) alapján: m m 3. a víz többi része elpárolog.1. Bevezetés Az MSZ EN 206-1 szabvány „F“ melléklete szabályozza a különbözõ környezeti körülmények közé kerülõ betonok megengedett legnagyobb víz/cement tényezõjét és megengedett legkisebb cementtartalmát. kg/m3 Friss testsûrûség. szulfátálló cementre > 3. a víz térfogata a (2) alapján: m m 3. 2.1. táblázatának az adataiból a számítás az alábbiak szerinti: A megengedett legkisebb cementtartalom osztva a cement sûrûségével megadja az 1 m3 tömör friss betonban a cement által elfoglalt térfogatot. Az idézett követelményekbõl néhányat az 1. hogy 1 hónapos korban a cement a vízbõl tömegének 15 %-át köti meg. 3 c = a cement sûrûsége. A tömörség megfelelõségét a testsûrûség ismeretében Vc = a cement tömör térfogata.98-cal kell szorozni. ma =752. és F. m A bemutatott számítási eljárás közelítés. Az egy hónapos korú beton testsûrûsége száraz állapotban a friss beton testsûrûségéhez képest csökken. mert a cement sûrûsége 3. A víz térfogata literben azonos a kg-ban kifejezett tömegével. a A levegõmentes tömör friss beton f (kg/m3) testsûrûsége: f = m c+ v+ a m m (5) Példaképpen vizsgáljuk meg az 1.1. Hogy a lehetõség valóra váljék.45 =144 liter/ adalékanyag térfogata a (3) alapján: Va =1000 . Az MSZ 4798-1 szabvány F.2. Környezeti osztály jele Legnagyobb v/c mc minimum.2. a keveréket megfelelõ testsûrûségre kell bedolgozni.5 portlandcementre kb. tehát a száraz beton m testsûrûsége ~ 2300 kg/ 3. és F. és az F. x = a víz/cement tényezõ.(V c + v) V (3) A Va térfogatú adalékanyag ma (kg/m3) tömege. m Az MSZ 4798-1 F. Az MSZ 4798-1 szabvány F. és F. liter/m3. m c x (2) ahol Vv = a víz térfogata. 2.1.45 320 2400 2300 XF1 0. kg/m 3 lehet eldönteni. továbbá tájékoztatásként megadja a követelményeket kielégítõ betonoknak a várható szilárdsági jelét. Szélsõ esetben tehát a fent bemutatott 3.15 = kg/ 3.

illetve ma =2003 m 2467 kg/ 3. ezért az MSZ 4798-1 F.04807 . de a keverési arányt hagyományosan tömeg szerint szoktuk megadni.65 g/ m 3 esetén Vc = c 100 3 liter/ m és Va = 1000 . hogy 1 tömegrész cementhez 0. Ezért meg kell állapítani. adalékanyag (és esetleg kiegészítõ anyag) tömegét (az adalékszer mennyiségét általában a cement tömegszázalékában fejezik ki). hogy szabatos következtetéseket lehessen a betonok tömörségére levonni. más esetekben túlzottan engedékenyek lehetnek.32258 + + 0.1 = 35. A táblázatokban megadott cementtartalom és víz/cement tényezõ ugyanis csak ajánlás.5 liter/ 3 m kiegészítõanyag térfogat 355. amely megadja az egységnyi tömegû cementre vonatkoztatott víz. 3. de a szabvány F.5 = 177. akkor megfelelõnek kellene ítélni a 2.45 2451 162 1906 0.1. mv.973 -ból). Célszerû ezért a térfogat szerinti keverési arányt meghatározni.32258 = 114.5:5:0.5 1.0 g/ m 3.45 2428 128 2030 0. Más ok is kétségessé teszi az F.89394 : 0. 0.64 g/ m c és k =2.89394 = 672. 1. kg/ 3 m 2000 2100 2200 2300 2370 e Cmenttartalom.04807 tehát cementtérfogat 355.1 1 2.32258 : 0. akkor megkapjuk literben az alkotó anyagok tömör térfogatát. tehát: 0. táblázata ebbõl következõen nem szabatos. liter/ 3 m 160 117 75 33 0 A fenti példából kitûnik. A táblázatból leolvasható.2 tömegrész kiegészítõ anyagot kell hozzákeverni. A tervezési szakaszban a beton tömeg szerinti keverési aránya ismert.1 g/ m 3. amelyben nincs tömörítési hiány miatti levegõtartalom. illetve az alkotóanyagok így kiszámított tömegeinek az összege megadja az elérendõ készítési test( 4 2006. SZEPTEMBER XIV. kg/m3 0.04807 .4 2457 2. liter/ 3 m 30 31 33 34 35 3 Tömör térfogat.2 : : : 3. amelyre a következõkben ismertetem javaslatomat. táblázatban bemutatom ennek a következményeit a friss beton testsûrûségének az alakulására.81652 értéket. amelytõl el lehet térni: lehet nagyobb cementtartalmat és kisebb víz/cement tényezõt is alkalmazni az adott kitéti osztályra a táblázatban megadott értékekhez képest. levegõmentes beton testsûrûsége szabatosan a keverési arányból számítható a következõk szerint. c re c = 3 a = 2. mind a csökkenõ víz/cement tényezõ megváltoztatja a bedolgozott friss betonok várható testsûrûségét. a víz. amennyiben a bedolgozás hatékonysága különbözik. Példaképpen a 2. liter/ 3 m 149 157 164 172 178 Adalékanyag tartalom. mert ebbõl lehet a hiánytalanul tömörített beton összetételi adatait megkapni. SZÁM ( BETON . kg/m3 kg/m3 kg/m3 320 360 320 360 x f.04807 . táblázat Az D3 kitéti X osztályban felhasznált különbözõ összetételû betonok várható testsûrûségeinek a változása Szükséges ezért az MSZ 4798-1 szabvány F. v = c 1.(144 + 100) =756 liter/ 3. liter/ m 840 883 925 967 1000 Friss beton leveg?tartalom. A fenti keverési arányú beton összetételei különbözõ készítési testsûrûségek (azaz különbözõ tömörségek) mellett a következõk lehetnek: Készítési testsûrûség.89394 + 0.5 5 0.1. az adalékanyag (homokos kavics) és a kiegészítõ anyag (mészkõliszt) sûrûsége rend3. 2400 2380 2430 2410 144 1987 0. mc. A beton várható testsûrûségének a számítása A bedolgozott friss.2.2 keverési arány azt jelenti. következésképpen f = m kg/ 3 azaz 2 % levegõtartalom m mellett 2418 kg/ 3 lehet a várható m testsûrûség. hogy a szabvány vonatkozó elõírásai nem alkalmasak arra. A keverési arányból a készítési testsûrûség ismeretében lehet kiszámítani a beton összetételét. hogy a friss beton levegõtartalma a térfogat szerinti összetételbõl számítható.5 : 1. A példa szerint 1 : 0. táblázatának követelményei egyes esetekben túlzottan szigorúak.2 tömegarányú betonkeverék térfogataránya a következõ: 1 0.0 g/ m 3. és F. és F.4 2478 144 1953 0.5 tömegrész vizet.1. c akkor a különbözõ testsûrûségû. kg/ 3 m 299 313 328 343 355 Víztartalom. 9. 5 tömegrész adalékanyagot és 0. Ha ezzel az összeggel elosztjuk az egységnyi térfogatot.81652 = 355.5 : 5 : 0. Például 1:0.5 liter/ 3 m víztérfogat 355. azaz 1 m3 = 1000 litert és a nyert hányadossal megszorozzuk a térfogatrészeket. 0. liter/ 3 m 96 101 106 111 113 Víztartalom. A tömeg szerinti keverési arányból a térfogat szerinti keverési arány a tömegrészeknek a sûrûséggel való osztásával számítható.98 .5 liter/ 3 m adalékanyag térfogat 355.2. Ha a fenti példa szerinti esetben a cement.1 = 2. ma.7 % levegõtartalmú friss betont is (ez számítható 2400/ 467 = 2 0. ÉVF. kg/ 3 m 1492 1567 1642 1716 1775 Kiegészítõanyag tartalom. és F.1 Képezzük a térfogatrészek öszszegét. Ha a 2400 kg/m3 követelmény változatlan maradna. táblázatok alkalmazhatóságát.2.04807 . 0. azaz különbözõ eredményességgel tömörített betonok térfogat szerinti összetétele a következõ: Készítési testsûrûség. hogy mind a növekvõ cementtartalom. kg/ 3 m 2000 2100 2200 2300 2379 e Cmenttartalom.2. kg/ 3 m 60 63 66 69 71 A beton térfogat szerinti összetétele az alkotóanyagok sûrûségének az ismeretében számítható: a kg-ban megadott tömegeket el kell osztani a g/cm3-ben kifejezett sûrûségekkel. táblázatainak a módosítása.64 2 azaz 0.5 liter/ 3 m összesen 1000 liter/ 3 = m Az alkotóanyagok térfogatát megszorozva a sûrûséggel megkapjuk annak a betonnak a tömeg szerinti összetételét.1. liter/ 3 m 565 594 622 650 672 Kiegészítõ anyag tartalom. amely attól függõen eltérõ lehet. Az eltérés ugyan gyakorlatilag nem jelentõs. Példánkban: 1000 /2. kg/ 3 m 149 157 164 177 178 Adalékanyag tartalom.és a = 2. és F.

5 .a keverõvízbõl tömegének kb. (6) 980 c ahol V = a térfogatarányok összege. Németországban 1975 óta a lakosságot érintõ zajterhelés az autópályákon 2. v = víz tömegaránya (rendszerint egyenlõ a víz/cement tényezõvel). bedolgozott állapotban t. A betonkeverék minõsítésére készített próbatestek vizsgálati eredményeit csak akkor szabad mérvadónak tekinteni. A példának megfelelõen: e Cmenttartalom 114. A bedolgozott friss beton f megengedett legkisebb testsûrûségét a tömeg szerinti keverési arány ismeretében a következõ képletbõl kell kiszámítani: f illetve töréskor .1. g/cm .2.2 táblázataiba foglalt valamennyi elõírás szabatossá válik. a csökkentés módjáról szól. tûvibrátorral tömörítették. 2. táblázatok F „ riss beton megkövetelt testsûrûsége. majd kipermetezték a párazáró anyagot.5 . mc) kg/ m3 3 ahol mv = víztartalom. majd elterítették a betont. Javaslat az MSZ 4798. a többi elpárolog.5 . kg/m . KÖNYVJELZÕ Megjelent az Update címû kiadványok 2006. hogy Baselban 2006 végétõl egy új. és F. 15 %-át kémiailag megköti. A burkolat beépítése elõtt a pályalemez felületét érdesítették.1. A zajvédõ falak magassága 3 méterrõl 4. g/cm3.sz tényleges testsûrûségük t. évi 1. SZÁM ( 2006.1 = 355 kg/ 3 m Víztartalom 177. 3 v = víz sûrûsége. A nagy terhelés. 3 a = adalékanyag sûrûsége. a és k = rendre a cement.f tényleges testsûrûségük friss. az adalékanyag és a kiegészítõ anyag sûrûsége. a = adalékanyag tömegaránya. hogy a cement a beton szokványos tárolási körülményei között . melynek eredménye szerint a nagy sebességû jármûvekkel terhelt utakon a zajcsökkentés lehetõsége mind az abroncsoknál. SZEPTEMBER 5 . c = cement tömegaránya (rendszerint = 1).mért t. Németországban több vizsgálatot is végeztek e témában. g/cm3. g/cm (rendszerint = 1). ÉVF. 2. a többi közúton 1.0 (mészkõliszt) A 28 napos szilárd és száraz beton megengedett legkisebb sz testsûrûségét annak feltételezésével szabad kiszámítani. Beton pályaszerkezetnél komoly eredményre vezet a mûfüves érdesítés. szám a közlekedési zajról. ebben a kifejezésben: c. az erõs lejtés és a fékút roppant nagy igénybevételt jelent a burkolat számára.(mv . a felületet simították. A burkolat 5 órán belül készült el az egész feljárón. szám arról szól.1. és F. g/cm . 1 x V a V k kg/ m V 3 ahol f = a bedolgozott friss beton megengedett legkisebb testsûrûsége. k = kiegészítõ anyag tömegaránya. A kiadványok beszerezhetõk a Magyar Cementipari Szövetségnél. mind az útburkolatot illetõen nagy. 7 % lejtésû.2. kg/m3 c = a cement tömegaránya (általában = 1) x = a víz/cement tényezõ a = az adalékanyag tömegaránya k = a kiegészítõ anyag tömegaránya V c c x a a k k .f f BETON ( XIV. elhelyezték az összekötõ vasalást.64 = 1775 kg/ 3 m Kiegészítõanyag tartalom 35.sz sz A javasolt módosítás után az MSZ 4798-1 F. amelyet a betonhíddal összekapcsolva kellett ráépíteni. 3. 4. ezért a mélyépítési hivatal kopásálló betonburkolatot írt elõ. 329 méter hosszúságú feljáróhíd fogja a tehergépjármûvek vámparkolóját az A2 autópályával közvetlenül összekötni. telefon: 1/250-1629. b) cementtartalom Vc = (1000 /V) . k = kiegészítõ anyag sûrûsége. ha a mért t.64 (homokos kavics) és 2. (v / v) és mv = v / v V (8) d) adalékanyag tartalom Va = (1000 /V) . és az F.5 .2 méterre növekedett. Az 1.általában 28 napos korban. 1 = 178 kg/ 3 m Adalékanyag tartalom 672. amelyek közelítõ értékei rendre 3.15 .0. (a / a) és ma = a / a V (9) e) kiegészítõanyag tartalom Vk = (1000 /V) . 9. A 2. kg/m3. 2 = kg/ 3 71 m 3 sszesen Ö = 2379 kg/ m A térfogat szerinti keverési arány bemutatott számításához felhasznált összefüggések a következõkben foglalhatók össze: a) összefüggés a térfogat szerinti keverési arány számítására a tömeg szerinti keverési arányból: V c c v v a a k k Az F.5 dB(A) értékkel növekedett. keresztirányban bordázták.1. kg/ 3“ megnevezésû sorait és az m azokban található számértékeket érvényteleneknek kell nyilvánítani és e helyett a következõ szöveget kell a táblázatok után a szabványba illeszteni: A bedolgozott friss beton és a 28 napos korú szilárd beton megfelelõ tömörségét a testûrûség ellenõrzésével kell meghatározni. (k / k) és mk = k / k V (10) Ezekbõl az összefüggésekbõl lehet kialakítani a bedolgozott friss beton tervezett testsûrûségének szabványba foglalható számítási módszerét. és 2. 3 c = cement sûrûsége. vagy a mosott beton felület kialakítása. kg/ 3“ és „ iszárított szilárd m K beton megkövetelt testsûrûsége. száraz állapotban .szabvány F melléklet módosítására Az ismertetett számítások végeredményeként az MSZ 4798-1 F. száma. mc = cementtartalom. (c / c) és mc = c / c V (7) c) víztartalom Vv = (1000 /V) .5 dB(A) értékkel. ezért sz = f . A zajvédelmi intézkedések egyre inkább költségtényezõvé válnak és befolyásolják az út megjelenését.sûrûséget. táblázatának a módosítására javaslatom a következõ.

A kiterjedt külföldi tevékenységek . a német vasbeton bizottság (DAF stb. SZÁM . felépítés. A lapozás kézmûves tevékenység és ahogy lapozunk. Sok fogalom megváltozott. rövid idõn belül ca. melyet a most éppen felváltott DIN 1045 váltott ki. kritikusan rákérdezni a részletekre és az alkalmazást gyakorolni: mely követelményeket kell nekem mint tervezõnek kielégíteni? Milyen minõségi követelményeket írjak elõ? Hogyan írjam elõ az üzemen belüli gyártmányellenõrzés kritikus részeit? Bõségesen találunk még ma is negatív példákat egyes. az építés kivitelezõinek. melyek a korábbi mûszaki alapoktól eltérnek. Közben az európai szabályozások egykor nyugodtan csörgedezõ patakjából egy igen tekintélyes folyam lett. jelöléseket alkalmaz. évi betanítások során több extrém példát soroltunk fel. mely még abból az idõbõl származik. Ilyen tudatlansági bizonyítvány lehet pl. a B25 beton szilárdság megadása. egészen új fogalmak jöttek elõ és váltották fel a régieket. biztonság és valószínûség Európában A reológia a betonokkal kapcsolatban a friss állapotú cementpép és beton mozgási folyási tulajdonságait írja le. melyek a beton termékekre és az elõregyártó iparra hatással vannak. Miközben a burkolókövek régi. a tervezõknek. melyet 1994-ben váltott fel az új szabvány. melyet az összes résztvevõnek meg kell tenni. mely azokról a nehézségekrõl és problémákról szól. kiegészítõ mûszaki szerzõdéses és szállítási feltételek (ZTV-ING. különösen az utóbbi 10 év alatt. 90 %ban megváltoztak. hiszen ha akadozva is. mint a szabványok elolvasása. egy relikvia a régen elévült cement szabványból. Bn 225 betont követelnek. az új DIN EN 1338:200308 beton burkoló kövekre vonatkozó szabvány 64 oldal terjedelmû. másik oldalról a nemzetközi versenyben is helyt szeretnénk állni. melyek a szabályozási környezet változásaiból adódnak a gyakorlatban. még akkor is. a betonokra vonatkozó kiírásokban. Sokkal nagyobb az a ráfordítás. hogy az újdonságok konzisztensen kerülhessenek alkalmazásra. De ugyanúgy elõfordulhat egy "EPZ 45" cement választása. az átmeneti idõk is a végükhöz közelednek. Egy új mûszaki elõírás alkalmazásához a ráfordítások közvetlenül összefüggnek az elõírásban megjelenõ újdonságok mértékével. ( BETON . melyek a gyártási módszerek változtatását jelentik.különösen a felszínre hozzák a szabványalkalmazások nehézségeit. kivitelezése területén. a gyártóknak. az EU kihívásaival. azaz egy olyan jelölést használnak. ellenõrzõ szerveknek azonos mértékben kötelességükké kell válni a közös cselekedeteknek. A legtöbb európai szabvány legfeltûnõbb jellemzõje az. de nap mint nap szembesülünk a közös Európa. Ehhez jönnek a nemzeti szabályozások. Ahhoz. A cikkíró fel kívánja hívni a figyelmet azon kihívásokra. szakmai együttmûködés. hogy az építésben résztvevõ a tudatlanságát semmivel sem tudná jobban elárulni. A legtöbb esetben a szabványok oldalszámával együtt arányosan növekszik az áttekinthetetlenség. a hatóságoknak és a felügyelõ. hasonló témájú nemzeti szabványok oldalszámához képest jelentõsen megnõtt. megértése. Kérdés után az újabb kérdés: hol van ez és ez rögzítve? És a válaszért sokszoros további ( 6 2006. Az átálláshoz szükséges folyamatok és az új elõírások megismerése minden résztvevõ számára rendkívüli követelményeket támaszt. és persze szívesen fogadnánk minél több EU támogatást. melyekkel az építési tevékenységben résztvevõknek foglalkozniuk kell! Stefan Zwolinski: Az értékek reológiája . Szerbia . Újdonságok: fogalmak. Bulgária. mint az új európai szabályozásokra és építéssel kapcsolatos jogokra. és 1978-ig volt érvényben. Az összes anyag és gyártmány szabványok és további szabályozások. DIN 18501:1992-11 szabványa csak 3 oldal volt. TL-Pflaster és hasonlók). Kulcsszavak: EN szabványok. Az 1990-es évek kezdetétõl a reológia a széles szakmai nyilvánosság elé került és a modern betontechnológia fontos részévé vált.) irányelvei és az ezekhez kapcsolódó. Pl. hogy már elévült definíciókat. osztályok. A többnyire 2004-ben kezdõdött átmeneti idõ három éven belül lejár. mint a DIN szabványok. és tudatosítottuk. jönnek a kérdések. Egy átmeneti kor célegyenese felé közeledünk. a KR konzisztencia követelése.Szabványosítás Az EU szabványokra való áttérés nehézségei POLGÁR LÁSZLÓ Ezen cikk írója sokat foglalkozott és foglalkozik a szabványokkal.Románia. 9. Ezen ráfordítások közül nem is feltétlenül azok a ráfordítások a mértékadók. A görög "pantha rei" kifejezés jelentése magyarul: minden folyik. valamint az ezekhez kapcsolódó nemzeti kompetenciákra. Ukrajna. hogy az oldalszám a régebbi. 2001. Például a beton burkolókövek esetében a nyomószilárdság helyett a hasító-húzó szilárdság a jellemzõ követelmény. Egyik oldalon sérülni látjuk nemzeti identitásunkat. mint azzal. fõleg a vasbeton szerkezetek tervezése. ha szerencsés esetben nem kell másik szabályozást is kézbe venni. Az új DIN 1045-tel kapcsolatos elsõ. a követelményeket kiíró helyeknek. Az elmúlt évtizedekben a reológia fogalmát elsõsorban tudományos vizsgálatoknál használták.a létrõl és a látszatról. Ez az öntömörödõ betonokra éppúgy igaz. SZEPTEMBER XIV ÉVF. információk az interneten Egy kis kitekintés külföldre A német Beton-Jahrbuch 2006 egyik cikkébõl idézek.

1995: Megszûnik az MSZH (Magyar Szabványügyi Hivatal). kivitelezi az ASA Építõipari Kft. évi EU közbeszerzési irányelv alapján. KGST bázisú MSZ szabványok visszavonási szándékát. 1994: Az elsõ két METRO áruház építése. Most nem elemezzük. Egy kis történeti áttekintés itthonról 1989: Rendszerváltás Magyarországon. Németországban engedélyezik az ENV szabvá- nyok szerinti tervezéseket. a KGST összeomlása. hogy az értelmes. 1990: Megjelennek az elsõ ENV méretezési szabványok a szakkönyvekben. a DIN EN 1339:2003-08: Lemezek betonból olyan osztályokat különböztetnek meg. Az elsõ magyar közbeszerzési törvény megalkotása az 1993. A szilárdsági osztályok a betonoknál vagy falazó elemeknél Németországban hosszú évtizedeken át természetes kategóriák voltak. Konkrét példa az egyes osztályokba sorolás nehézsége. Elkezdõdik az MSZ EN 206 magyar nyelvre fordítása. Megjelent az EU új közbeszerzési irányelve április 30-án.és Szerkezetek Tanszékének a méretezési szabványok NAD-jainak a kidolgozására. 2004: Szeptember 1-i hatállyal megjelenik az MSZ 4798 beton szabvány: Mûszaki feltételek. 1998: Január 1-tõl életbe lép az MSZ ENV 1991 Eurocode1 A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érõ hatások címû magyar nemzeti szabvány. 1997: Építési törvény. próbára téve ezen képességeket. ÉVF. még KGST bázisú MSZ szabványok megjelenése. 9. mint a D/I/K/P/V/7. Újból kihangsúlyozzák. tervezõk. valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon. benne az 58§: "az európai szabványokat közzétevõ nemzeti szabványokat" kell alkalmazni a közbeszerzésben megvalósuló építményeknél. a Nemzeti Alkalmazási Dokumentumokban foglaltak figyelembe vétele mellett. 1993: Az ADA Körmend bútorgyár elõregyártott vasbeton vázszerkezetét az ENV 1992 alapján tervezi a Plan31 Mérnök Kft. Most viszont egész osztályba sorolási rendszerek jönnek létre.részérõl hangzanak el. hogy ezen új szabványok tartalmát befogadja. valamint a hozzá tartozó NAD kidolgozása a Magyar Betonszövetség tagvállalatainak finanszírozásával. angol nyelvû szabvány. Rendkívüli felháborodás. nagyon sok KGST bázisú szabvány továbbra is érvényes marad. Elkezdõdik a már végleges EN méretezési szabványok kidolgozása. sehol sem egyszerû az átmenet. MÉASZ. Megjelenik a 2003 évi CXXIX törvény a közbeszerzésekrõl (a már idézett 58§-sal együtt). ha már van nemzeti szabványok közé beemelt EU szabvány. rész Általános elõírások megnevezésû. 2003: Az MSZT meghirdeti az elavult. hogy az egész szabvány értelmét és hasznát megkérdõjelezik. miért kellett a szabványok struktúráját ilyenre választani. Eddig a cikk eleje. vásárlók stb. Pl. törvény . A bizonyos fokig érthetõ dilemma: ha még meg sem tudjuk az anyagot érteni. Életbe lép az MSZ ENV 136701:2000 Betonszerkezetek kivitelezése. . 1. a Beton-Kalender 1990 számában.EU tagságunk felé az elsõ lépés. Május 1-tõl Németországban hidakat már csak az Eurocode bázisú új DIN szabványuk szerint szabad tervezni. 2000: Életbe lép az MSZ ENV 206 beton szabvány. elõtt egyaránt ismertek az egyes osztályokkal kapcsolatos követelmények. helyette létrehozzák az MSZT-t. az ezzel összefüggõ jelölésekkel és a gyártmányok megjelöléseivel. Megszûnik a szabványok kötelezõ alkalmazása. ÉVOSZ. Eurocode szabványbázison. ÉMI egymásra licitálva tiltakoznak sok szabvány visszavonási szándéka ellen.keresgélés szükséges. 2002: CEN tagságunk kezdete. Az utolsó. pedig új alapokra helyezi többek között a kivitelezési pontatlanságok megítélését! 2001: Az akkori FVM megbízást ad a BME Híd. SZEPTEMBER 7 . Megjelenik a 3/2003 BM-GKMKvVM együttes rendelet az építési termékek forgalomba hozataláról. melynek során 2005 végéig nyolc országban mintegy 65 METRO áruház épült fel a Plan31-ASA közremûködésével. A tervezõ társadalom gyakorlatilag nem vesz ezekrõl tudomást. mivel a szabványosítás kizárólag az MSZT kompetenciája. az MMK. A BME Vasbetonszerkezetek Tanszékén megkezdõdik az Eurocode bázisú vasbeton szerkezetek oktatása. egyidejûleg megjelenik a magyar módosított közbeszerzési törvény még az 1993 évi EU közbeszerzési irányelv szerint. Ezzel elindul Magyarországon is az Eurocode-ok térhódítása (de egyidejûleg el kell készíteni az MSZ 15020 sorozat szerinti igazolásokat is). magyarul.gyártók. A minisztérium még nem tudja. de még hat év múlva sem ismerik (2006-ban!). teljesítõ képesség. Európai Megállapodás I sz. angolul. Erre is igaz. amibõl látszik. A Közbeszerzési törvény módosítása. készítés és megfelelõség. Kezdetét veszi az a METRO áruház építési sorozat. A legtöbb használó egyáltalán nem tudja értékelni az elvileg deklarált felhasználó barát felépítést. tervezõk stb. különbözõ tulajdonságokkal. Mindenesetre a felhasználók részérõl nagy türelem és készség kell. 1992: Ausztriában. akkor minek használni? Ezek nagyon komolyan veendõ gondolatok és külön figyelemre méltó. hogy a szabványosítás már nem állami feladat? A kidolgozott NAD-ok sosem válnak hivatalossá. SZÁM ( 2006.. akkor annak BETON ( XIV. célszerû osztályokba sorolásnak csak akkor van értelme. gyártja. Az új szabványok használatánál fellépõ akadályok néha odáig vezetnek. már az EU szellemiségében. akiknél megvan a szakértelem. hogy olyan szakemberek . mint pl. majd egymás után jelennek meg a többi Eurocode bázisú MSZ ENV magyar nemzeti szabványok. Az MSZT visszakozik. ha a gyártók.

2004. MÉASZ. Ezen írás kezdetén idézett cikk vége a kilátásokról Kilátások: Európa-megbízás a jövõ generációjának Általában egész Európában az építésjogi és mûszaki egyesülés folyamatát a mai 50-60 éves generáció hajtja. A magyar építõipar. azaz az EN szabványokkal? A magyar mérnök társadalom egyes hangadói még az egykori szocialista nagyvállalatoktól megmenekített szabványokon. az innovációt. benne az 58§ szól a Mûszaki leírásról. A szabványok nem kötelezõ volta azonban semmi esetre sem jelentheti azt. Az elmúlt 15 év alatt gyakorlatilag nem vásároltak szabványokat. hogy biztosított legyen a határok nélküli versenysemlegesség. hiszen ez azt feltételezi. érték-elképzeléseik. Az egységes nemzetközi szabványoknak éppen az is a célja. ugyanakkor elismerik.: Életbe lép az új közbeszerzési törvény. azaz érthetõbben kifejezve nem növelheti a bizottság a biztonsági szintet. hogy az új szabványok nem követelhetnek nagyobb anyagfelhasználást. A szabványosítás nem állami feladat. hanem csakis elõrelépés! Komoly gondot jelent az EN szabványok terjedelme.van elsõbbsége. SZEPTEMBER XIV ÉVF. de egyrészt a korrekció elõtti szerkezetek bizton- sági szintje alacsony maradt (az EGK 1985 évi felmérése szerint Magyarországon volt a tartószerkezeteknél a legalacsonyabb a teherbírás biztonsági szintje). A szabványok alkalmazásában a nem kötelezõ elv egészen téves értelmezést kapott. A szabványok nem kötelezõ volta abból származik. mert a méretezési szabványok nem választhatók külön az anyagszabványoktól. mivel az EU alapvetõ követelménye. ha bizonyítható a legalább egyenértékûség. ÉTE stb. újdonságait tartalmazzák. hogy a határokon átívelõ szabad verseny megvalósulhasson. A fõiskolák. addig az új EN szabványok ennek a négyszeresét. az építõipar területén az MMK. hogy erre hivatkozva valaki a mûszaki élet aktuális szabályai helyett elavult. Tették ezt azért. hirdeti az EU. ÉVOSZ. de esetleg még érvényes szabványokra hivatkozni közbeszerzéseknél. az európai közösségrõl. 2005: Január 1-tõl Németországban csakis az Eurocode bázisú új DIN szabvány szerint szabad tartószerkezetet tervezni. hogy a szabványok a törvényhozás részét képezik. ilyen követelményt nem enged meg az EU belsõ piac szabályozása. általuk egyszerûsödik a törvényhozás. termékszabványoktól. A közbeszerzéseknél különösen kiélezett a szabványalkalmazás rendje. építõiparát szeretné elõnyökhöz juttatni más. 2006: Az egyik magyarországi közbeszerzési kiírás Mûszaki feltételek szabványhivatkozásainak 80 %-a érvénytelen szabványokra hivatkozott! A 2005-ben beépített betonok 95 %-a érvénytelen szabvány szerint készült (a 25 éve kiadott KGST bázisú. Ehhez elõször a civil szféra szervezeteinek kellene képesnek lenni egymással a kommunikációra. Ebbõl követ( 8 2006. ( BETON . Az egész szabvány-alkalmazási kultúra mélyre süllyedt. Amikor 1986ban átdolgoztuk a tartószerkezetek méretezési szabványait. azt nyugodtan alkalmazhatja. a mûszaki élet aktuális szintjén álló pályázókkal szemben. hogy a civil szféra képes együttdolgozni a közszférával. A szabványosítás kapcsán pl. törvények. A moszkvai beomlott vásárcsarnok tervezõje közölte a beomlás kapcsán nemrégiben. 800 oldalt tettek ki. mely megfelel életpályájuk folyamán nyert fogalmaknak az európai gazdasági térségrõl. hogy alkalmazásukkal jelentõsen nõjön a biztonság. Azóta ugyan már két alkalommal is történt korrekció éppen a biztonsági szint növelésére. mert a mûszaki fejlõdést nem akarják hátráltatni. IPOSZ. hanem azt némi késéssel követve a mûszaki élet aktuális általános szabályait. hogy a szabványok alkalmazása önkéntes. Tehát a szabad szabványválasztás nem lehet visszafelé lépés. szakirodalmat. A szabványok sosem a mûszaki élet és tudomány aktuális felfedezéseit. hogy a szabványok ne gátolják a mûszaki haladást. Sajnos Magyarországon sokan összetévesztették a szabványok nem kötelezõ voltát a szabad szabványválasztással. a politika "leszólt". szakkönyveken élnek máig is. Szigorúan tilos viszont olyan elavult. építeni. a tervezõk és kivitelezõk gyakorlatilag szabotálják az EU szabványainak alkalmazását! Január 16. mely egy ország elmaradott tervezését. amelyek sokszor még szintén nem teljesen ismerik az EU szabványosítási folyamatát. hogy 1977-ben az alkalmazott szabványok még jóval alacsonyabb biztonsági szintet írtak elõ. A CEN ténylegesen meghirdette. Amíg a tartószerkezetek méretezésére vonatkozó régi KGST bázisú szabványok csak cca. MÉK. Szabad tehát a mûszaki élet aktuális szabályai helyett a legújabb kutatási eredményeket felhasználni. mert valamely párhuzamosan még érvényes régi nemzeti szabvány alkalmazást írnak elõ. a gazdaság szereplõi a politikusokkal. másrészt az épületszerkezetek rendszeres ellenõrzése teljes mértékben megoldatlan maradt. Ha valaki kellõképpen igazolni tudja. Közpénzbõl megvalósuló beruházásoknál nem szenvedhetnek külföldi ajánlattevõk amiatt hátrányt. Mi a baj az EU szabványaival. régi szabályokhoz nyúljon. Ez a kettõsség ismeretlen a magyar közéletben. Nekik olyan Európáról vannak fogalmaik. hogy az érvényes szabványokban foglaltaknál jobbat tud. szeptember 1-én érvénytelenített szabvány szerint). 9. SZÁM . szervezeteinek együtt kellene mûködniük. egyetemek csak nagy késésekkel álltak át az EN szabványbázis szerinti oktatásra. Ezzel szemben ma még sokan a kormányzati szervektõl várnak megoldást.

ÉVF. az egyre nagyobb mértékû külföldi tervezõi részvétel messze meghaladja a magyar építési vállalkozások. hogy az építési termékek szabad forgalma és alkalmazása megvalósuljon a közösségen belül. melyek szerint a vállalatok dolgoznak. Ha bizalom lesz a továbbiakban is biztosított békés politikai keretfeltételek iránt és némi szerencsével a mostani 30-as és fiatalabb generáció már csak nevetni fog a ma aktuális. tervezések külföldi részvételét. hogy azután az egyes eljárások iránti bizalom meglegyen. júniusban (néhány héttel Lengyelország EU tagságának kezdete után) egy lengyel iskolában fogadott: "Lengyel vagyok éppen úgy. meg kell tanulnunk és konzekvensen alkalmaznunk kell azokat. A 9/ 06 Gpítési Termék 81 / K É E irektíva átdolgozásával kapcsoD latos információk helye: http://www. 9. Az iparpolitikáról közreadott közleményében a iB zottság még egyszer aláhúzta a jogi környezet jelentõségét és befolyását az ipar versenyképességére és termelékenységére. viszont akkor érthetõek meg az összefüggések. És ez az új szemlélet már ki fog hatni az európai építés szabályozására is. mely pl.és értékelképzelések. októberben egy B közleményt adott ki a jogi elõírások egyszerûsítésére. Ehhez a legegyszerûbb módszer.htm A honlap angolul. Ezen kívül az Irányelv rögzíti. És eközben senki sem teheti meg. A minõségvédelmi társaság segíti Önöket ezen fáradozásaikban. Az alattuk lévõ korosztálynak. 2004. mint európai állampolgár". ahogyan a kritériumokat az egyes tagországokban alkalmazzák. mert a németek sokkal elõbbre járnak az EU jogszabályok. Az Irányelv komplexitása és többféleképpen értelmezhetõsége hiányt okoz az egyértelmûségben a E C tanúsítás és megjelölés valódi szerepét és jelentõségét illetõen. a növekedés és foglalkoztatás kulcstényezõi. É hallatlan nagy a piaci verseny. mely elképzelésekkel életükben már sokkal korábban azonosultak. hogy megadják a BETON ( XIV. ahogy az a mi korosztályunkban még lehetetlen lett volna. A felsoroltak miatt a izottság az B Irányelv egyszerûsítésének törvénytervezet elõkészítése elõtt az építési szektor résztvevõi széles rétegének részvételét kéri. alkalmazási eljárások a vállalatoknak felesleges költségeket okoznak. A izottságnak az a felfogása. Ezen háttérbõl kiindulva a izottság 2005. hogy gondoskodjon az egyszerû és magas színvonalú jogi környezetrõl. különösen a harmonizált szabványoknak a megléte de facto" " elõfeltételei az építési termékek E C tanúsításának. építési vállalkozások. Ezzel ellentétes az a kép. A fennálló hibákat. Az Európai nió vállalkozás-politiU kájának egyik fontos célja éppen ezért az. Ezen alapokból kiindulva a jogi elõírások javítása nagyon fontos helyet foglal el azon lisszaboni stratégiában. gyenge helyeket és hátrányos vonzatokat. a versenyképesség. mert azok képzik a holnapra vonatkozó javításokat. Azonban már ma is valami minden körülmények között megtörténik: nekünk mindannyiunknak akceptálnunk kell a már megalkotott szabályozásokat. hogy az európai mûszaki specifikációknak. Megjegyzés: csak a cikk elsõ részét és befejezését fordítottam le. elemeznünk kell. B hogy ez az Irányelv a kereskedelmi korlátokat csak részben oldja fel és nem teremti meg az optimális feltételeket. Több rovata csak angolul olvasható. ezzel kapcsolatosak a cél. az EN szabványok alkalmazásában.europa. rdekesnek tartom Stefan w É oZ linski írását.int/ comm/enterprise/construction/ index_de. túl komplex és merev átvételi.kezõleg az európai gondolatok a nemzeti identitások után foglalnak csak helyet. mint mi. és a magyar építõipari jogalkotás. franciául és németül érhetõ el (2006 április). Ebbõl kifolyólag a nehéz. rdemes figyelni rájuk. japán stb. francia. A közbensõ részek részletezik a méretezési szabványok. SZÁM ( 2006. ha folyamatosan figyelemmel kísérjük a történéseket.eu. ha ellátogatunk az EU honlapjának " ítõipar"részére: É p http://www.europa. mely az építési termékek használói számára is bizonyos kételyeket ébreszt. Vgül a rendszer szavahihetõé sége amiatt is csorbát szenved. nem egységes építõipari állapotokon. ebben az iparágban az alkalmazható jogi keretek teljes hatékonyságát elemezni kívánják. német. Ehhez a stratégiához tartozik egy dinamikus egyszerûsítési program. . melyeket felismerünk Európán belül. hogy pihenjen valamely közbensõ állomáson. ahogyan az Irányelv a bejelentett tanúsító helyek megnevezését és ellenõrzését elõirányozza. hogy úgyis meg fog változni.htm Azon jogi elõírások. a mostani 30-50 éveseknek (akik nagyon a napi munkájukhoz kötõdnek) az iskolai képzésében még nem szerepelt a mostani Európa ilyen dimenziókban és berendezkedéssel. Európai Uniós építõipari információk az interneten Természetesen az EU szabványosítási folyamatait csak akkor lehet megérteni. A Magyarországra betóduló osztrák. melyben az építõipart kiemelt területként határozták meg. melyet 2005 tavaszán útjára bocsátottak. és azzal nyugtassa magát. valamely szabályozást majd hamarosan kiigazítanak. mely különös módszereket tartalmaz a 9/ 06 G Irányelvben 81 / K E foglaltak egyszerûsítésére. tanúsítások ellentmondásait. ha ezeket az anyagokat legalább vázlatosan ismeri a magyar mérnök társadalom. Ezáltal a szabványosítás és építési jog területén a mai állapotokat a nemzeti korlátok és az európai nagyobb szabadságuk befolyásolják. 16évvel ezen feltétel kihirdetése után mégis csak mintegy 50 % áll rendelkezésre a szük-a séges mûszaki specifikációknak. a határok nélküli Európa kiszélesítette a versenypályát. SZEPTEMBER 9 .int/ comm/enterprise/construction/ cpdrevision/cpd_cons_de. Ezek a gyerekek Európát már olyan fiatalon megtanulják pozitívan értékelni.eu.

tanulási és magatartási problémái miatt.webforum. A szakiskolában folyó munkát ma is nehezítik a hiányos tárgyi. a tanuláshoz és fejlõdéshez. tartalmi és módszertani fejlesztés. Az utóbbi évtizedben a szakiskolák népszerûsége csökkent. de az akkor tett megállapítások jelentõs része ma is érvényes.szakma. A 2005-2013 közötti idõszakban a SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA értelmében ki kell terjeszteni a Szakiskolai fejlesztési programot. 4oldal.csupán a fele volt a piac aktuális felvevõ képességének. BARTUS ZSOLT Az Oktatási Minisztérium szakképzési helyettes államtitkárságának irányításával megújító célú fejlesztési stratégia készült a szakiskolák számára Szakiskolai fejlesztési program címmel. A szakiskolában tanulók bukási.betonopus. az j Alkalmazások Ú felülvizsgálatánál. ( BETON . mint pl. melyek ezen Irányelvre is kihatással lehetnek. valamint a Nemzeti fejlesztési terv intézkedéseivel. az egyszerûbb jogi környezet megteremtésérõl. A gazdaság mûködõképességének megõrzése érdekében javuló arányban kell hozzájárulni a megfelelõ létszámú és jól képzett szakmunkások iránti munkaerõpiaci igények kielégítéséhez. Adjon megbízható alapot a sikeres szakmai életúthoz elengedhetetlen további ismeretek bõvítéséhez. http://europa. továbbá a pedagógusok gyakran jogosan emlegetett szakmai magára hagyatottsága. hogy a szakiskolába jelentkezõk között sok az olyan fiatal. a http://www.int/eur-lex/ lex/LexUriServ/site/hu/com/ 2005/com2005_0474hu01. amelyek segítségével életpálya-építésük sikeres lehet. hogy ez a törvénycsomag egyszerûbbé és átláthatóbbá váljon. Továbbra is súlyos gond. O K M 2005/ 35. akinek speciális gondoskodásra van szüksége szociokulturális hátrányai.nek a társadalmi és az egyéni érdekeket összehangoltan kell szol- gálnia. és ezeken keresztül erõsítse a képzés és a képzésben résztvevõk szakmai és társadalmi presztízsét. különös tekintettel az idegen nyelvi. a magyar gazdaság helyzete súlyosbodik.Oktatásügy változtatási vagy elhagyási javaslataikat azért. növelje a végzettek elhelyezkedésének esélyeit. valamint az informatikai kompetenciák növelésére. hogy a projekt módszer alkalmazása felmenõ rendszerben lehetõvé váljon a régi és az új SZ iskolákban is. a kerettantervek kidolgozása. letölt7 4. A tájékozódást két honlap is segíti. hatékonysága javuljon és az alkalmazás költségei csökkenjenek. Ennek szellemében indul a Szakiskolai fejlesztési program II.eu.hu és a .hu. hetõ magyarul.pdf A Szabványosítási izottság B közleménye a lisszaboni stratégia félidejérõl. 9. http://europa. A program általános célja. A szakiskolákban végzett szakmunkások létszáma . hogy a program legyen összhangban az európai uniós szakképzési irányelvekkel. A tartalmi és módszertani fejlesztés eredményeképpen jelentõsen javítani kívánjuk annak esélyét. Kulcsszavak: munkaerõ-piaci igények.com/mabesz ( ( Szakiskolai fejlesztési program II DR. a w .a 2002-es adatok szerint . P F ( 10 2006. melynek megvalósulásáért a Nemzeti Szakképzési Intézet felel.. letölt5 6 hetõ magyarul.int/eur-lex/ lex/LexUriServ/site/hu/com/ 2005/com2005_0535hu01. lemorzsolódási aránya továbbra is igen magas. hogy károsan hasson a folyamatban lévõ egyéb horizontális törvényjavaslatokra.pdf iváló ismertetés található a K harmonizált EUszabványokról r.nszi. melyeket az építési termék irányelv felülvizsgálatakor figyelembe kell venni anélkül. él C az. w A program feladata a jogszabályi környezet megteremtése.. a Szabványosítás rovatban. www. SZÁM . kerettanterv Miért volt szükség a Szakiskolai fejlesztési program kiterjesztésére? A 2003-ban indított program hatása kétségtelenül kedvezõ. D Kusay Tibor honlapján. Ez a részvétel érinti a legfontosabb specifikus tényezõket. A Szabványosítási izottság B közleménye a özösség lisszaboni K programjának végrehajtásáról: Plio tikai keretek az EUgyáriparának megerõsítésére . hogy a tanulók birtokolják azokat a képességeket. anyagi feltételek. O K M 2005/ 4 18oldal. mûködése A Szakiskolai fejlesztési program II.eu. SZEPTEMBER XIV ÉVF. hogy javítsa a szakképzés minõségét.egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé.hu/ notesz/fogalomtar/ 16-harmonizalt-eu/ 16-harmonizalt-eu. javítani kell ezen iskolák infrastrukturális feltételeit is. Ha tovább nyílik az olló a munkaerõ-piaci szükségletek és a kibocsátott szakmunkások száma és képzettségének színvonala között. A program kiterjesztésének célkitûzése.htm A szabvány alkalmazásokról részletesebb anyagok olvashatók a Magyar etonelemgyártó Szövetség B honlapján. Megvalósítása 2003-ban kezdõdött és 2006-ban fejezõdik be.

A szakiskolai közismereti tantervek. a fejlesztési feladatokra. pedagógiai feladatait. arányaira. A szakiskolák vezetésének.5 óra. A Szakiskolai fejlesztési program II. a szakiskolai mérésértékelésre és az iskolai ön. amely kiterjed a tantervekre. tananyagok. A szakmai . követelmények felülvizsgálata és átdolgozása. A tantárgyak és mûveltségterületek tanterveit feladatbank (projektbank) egészíti ki. a tantárgyak rendszerére.5 órájára fogalmaz meg ajánlásokat. A programba pályázat útján kerülhettek be a szakiskolák. A kerettanterv javaslata szerint a feladatbankban szereplõ komplex feladatokra (projektek) épül a gyakorlati képzés és a szakmai alapozás. A tevékenységalapú oktatás megvalósítása különösen fontos a kilencedik évfolyamon szereplõ gyakorlati oktatás és a 10. valamint a vezetõképzés korszerûsítéséhez. tananyagokra. a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire. Az intézmények önfejlesztõ. ajánlást fogalmaz meg a pályaorientációra. a várható eredményekre. életpálya-építés tantervének. s ehhez illeszthetõk egyes természetismereti és matematikai témakörök is. követelmények felülvizsgálata és átdolgozása. tehát már eredményrõl is be tudok számolni. Saját projekteket is fejleszthetnek. a tevékenységekre. Az elméleti és gyakorlati tudás mérésére szolgáló standardizált eszközrendszer megteremtése és alkalmazása.tantervek. hatékonyságelemzõ tevékenységének megerõsítése. gyakorlati oktatók. adaptálása. Az új kerettanterv A kilencedik-tizedik évfolyamos szakiskolai kerettanterv célja az oktatás hatékonyságának javítása. szakmai alapozó oktatás. Ez a tanterv harmadik szintje. informatikai képzése. oktatók. hogy a szakiskolák a kötelezõ tanórai foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatást folytassanak. 70 iskola nyerte el a csatlakozás lehetõségét. és a programhoz kapcsolódó . a közismereti oktatásra és szakmai alapozásra. a hátrányos helyzetûek reintegrációjára. illetve hozzáférhetõvé tesszük azok számára is. A kerettanterv a kötelezõ tanórai foglalkozások heti 27. A szakiskolai kerettanterv háromszintû.és minõségfejlesztésre irányul. a szakmai elõkészítõ. illetve eljárások kidolgozása. A szakiskolák a feladatbank (projektbank) projektkínálatára építve alakítják ki a tanulók fejlesztését szolgáló tevékenységrendszerüket. A jogszabály lehetõvé teszi. a tanulók felkészítése a szakmatanulás elkezdésére és . A pályaorientáció.tanácskozások. valamint a tárgyi feltételek megteremtése. programok készítése. a szakképzési évfolyamokon a módszertani fejlesztésre. folyamatszabályozó. A kerettanterv bevezetõje megfogalmazza a kerettanterv általános célját. A szakiskolák nevelõtestületének felkészítése a módszertani változásokkal járó feladatokra. kiadványok. fenntartójának. akik közvetlenül nem vesznek részt a programban. ugyanis a program során kifejlesztett új kerettantervek elfogadásra kerültek. tananyagok. évfolyamok jellemzõje. ÉVF.Hozzájárulás a tanárképzés és tanár-továbbképzés. Az intézmények fejlesztését. módszerek elterjesztése. SZEPTEMBER 11 . a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretre. A fejlesztõ munka az év elején elkezdõdött és a fentebb elmondott feladatok megvalósulásáról. A program eredményeit már a megvalósulási szakaszban terjeszthetõvé.a programban közvetlenül részt nem vevõ iskolák számára is (részben vagy egészben) nyitott . tananyagának és tanítás-módszertanának megújítása.a tanulószerzõdés keretében folyó szakképzésre is. idegen nyelvi. Olyan tananyagok. A szakiskola kilenc-tizedik évfolyamain a kötelezõ tanórai foglalkozás idõkerete napi 5. A 9-10. illetve a lemorzsolódókat reintegrálják az iskolai rendszerû szakképzésbe. A szakiskolai tanárok. tanári háttéranyagokra egyaránt. hogy valamennyinek részét képezi a tartalomfejlesztés. BETON ( XIV. heti 27. 9. A tantárgyak és mûveltségterületek tantervei ajánlást tesznek a nevelés és oktatás céljára. A szakmai mentorhálózat kialakítása. A projektalapú oktatás kiterjesztése az általános mûveltséget megalapozó képzés területén is indokolt. vezetõk továbbképzése. SZÁM ( 2006. idõkereteire. évfolyamon folyó szakmai alapozás során. a közismereti és szakmai tantárgyak hatékonyabb tanítását és tanulását szolgáló tárgyi eszközök biztosítása. valamint a gyakorlati képzésbe bekapcsolódók korszerû pedagógiai. azaz az eszközbeszerzés a 11-13. pályázatok. évfolyamon is megvalósul. oktatástechnikai. módszertani. További eleme a monitoring. amelyek az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõket felkészítik a szakképzésre. A kormányhatározat és a NAT szerint a tanárok. szakmai mûhelyek.egyes ágazatokban . az Oktatási Minisztérium honlapján a vonatkozó rendelettervezet elolvasható. és az iskolához kapcsolódó gyakorlati képzõhely képviselõjének felkészítése a korszerû iskolafejlesztésre és -vezetésre. A kötelezõ és szabadon választott órák összege egy tanítási héten a közoktatásról szóló törvény 52. §-ában meghatározott idõkeretet a hetedik-tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg.5 óra. illetve korszerûsítése. felvázolja a tantárgyak rendszerét. a lemorzsolódás csökkentése. tanulásirányítással kapcsolatos módszerek. illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolására. ehhez a feltételek javítása. az egyes tantárgyak témaköreire. a rendszerszerû minõségfejlesztésre.szakterületi és szakmacsoportos . a témakörök tartalmára.

megfelelõségének feltételeit és ellenõrzését 8.8. A minta vagy a keverõgépben egy keverési ciklus alatt elõállított friss betonból. Ha egy mintából készített három próbatest vizsgálata alkalmával csak az egyik egyedi érték esik kívül a megengedett terjedelmen. kell jellemezni. hogy a nyomószilárdság szórása (és általa a terjedelme) az átlag függvénye (1.15·fcm T 0.1.5. illetve annak nemzeti alkalmazási dokumentuma. vagy egy szállítmányból (egy jármûbõl vagy szállítótartályból) elkülönített. 34. SZÁM ( BETON .1. tehát az európai szabványnak ez a feltétele arra épül. kopásállóságával { } stb. szakasza. Az átlag 15 %-a.vagy a több egyedi mintából készített. amelyet helyes lenne szabályozással feloldani. amelyet a terjedelem tapasztalati értéke (5. szakaszában. Például legyen három próbatest nyomószilárdság vizsgálati eredménye 29. írja az MSZ EN 206-1:2000 szabvány 8. fejezete tárgyalja. amelyeket a következõkben értelmezünk.2. akkor az eredményeket el kell vetni. azonos feltételekkel gyártott beton nyomószilárdságát .04· m kell legyen. akkor az adott minta vizsgálati eredményét (tehát a két. ÉVF. szakasza. vizsgálatát és követelményeit 5. azaz a megengedett terjedelem: 4.2 N/mm2) meghalad.0 N/mm2. A fenti követelmény az egy mintából készített próbatestek nyomószilárdságának megengedett terjedelmét az átlag függvényében adja meg. ábra). Ha egy mintából két vagy több próbatest készül. valamint A és B mellékletében foglalt feltételeket. különleges esetben fagyállóságával { }. elõzménye.0.. vízzáróságával { }.2 N/mm2. Ebben az eljárásban van bizonyos önkényesség.20. továbbá az 1. szakasza).1.) vizsgálatából kapott egyedi eredmények átlagaként. Eszerint tehát.0 N/mm2.8 N/mm2.2. mint nyomószilárdság esetén az átlag 15 %-a. ábra Nyomószilárdságok valószínûségi sûrûségfüggvénye (t a Student-tényezõ jele) 2006.1. ami egy vizsgálati eredmény (általában a folyamatos gyártás esete. 9. testsûrûségével (lásd: Sûrûség { }). és a másik két érték átlagát szabad vizsgálati eredményként elfogadni. korrózió-állóságával { }. a terjedelem pedig nem független a szórástól.4.6 N/mm2. Ha a megmaradt két adatnak a terjedelme is nagyobb. A szilárd beton osztályba sorolását az MSZ 4798-1:2004 szabvány 4. ami egy vizsgálati eredmény (általában a kezdeti gyártás esete) lehet megadni. illetve B2. ha egy mintából két vagy több próbatest készül: Tfc 0.és egyidejûleg a testsûrûségét . három vagy több egyedi eredményt együttesen) nem szabad az értékelésbe bevonni. az átlagos minõséget képviselõ. és a vizsgálati értékek terjedelme (T) nyomószilárdság (fc) esetén az átlag (fcm) 15 %ánál. testsûrûség ( ) esetén az átlag ( m) 4 %-ánál nagyobb. 3. akkor ezt az értéket ki lehet hagyni. SZEPTEMBER ( 12 XIV.vagy több egyedi minta esetén az egy mintából készített két. mintánkénti egyetlen próbatest (például 15 minta = 15 próbatest. vagy 9 minta = 9 próbatest stb. ha teljesíti az MSZ 4798-1:2004 szabvány 8. A beton akkor felel meg a nyomószilárdsági követelménynek. illetve a beton azonosító vizsgálata). A szilárd (általában 28 napos korú). és ezek alapján az MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány. terjedelme: 5.8/2 = 29. egy vagy több próbatest készítésére és egyéb vizsgálatok végzésére elegendõ friss beton mennyiség (MSZ 4798-1:2004 szabvány 3.0 .2. és 3.1.3. A megengedett terjedelemhez tartozó alsó nyomószilárdsági határérték: 32. az MSZ 4798-1:2004 szerint kell osztályba sorolni.2 N/mm2. amelyek átlaga: 32. fejezete. illetve több ugyanazon korú próbatest (például 1 minta = 3 próbatest) vizsgálatából kapott átlag eredmények (például 35 minta = 35 átlag eredmény) átlagaként. 32. szakasza. Az együtt értékelt minták (tehát nem egy mintán belül a próbatestek) nyomószilárdsága variációs tényezõjének (szórás/átlag) feltételezett értéke az MSZ 15022-1:1986 szabvány ill. hacsak az egyik egyedi vizsgálati eredmény igazolható módon el nem vethetõ.19.Fogalom-tár Kutatás-fejlesztés Megfelelõség nyomószilárdság szerint o Knformitänachuckfestigkeitnmet) t r D (é o Cnformity compressivestrengthngol) for ( a o Cnformité laréistanceà compressionfrancia) de s la ( A szilárd betont { } általában nyomószilárdságával { }. amelynél kisebb és elhagyható egyedi érték: 29. . és testsûrûség esetén az átlag 4 %-a.51.

1-1. akkor a terjedelem és a szórás összefüggése: T = ·s = 3. 9. teljesítõképesség. { } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik következõ számában található.hu http://www. ahogy az MSZ 4798-1:2004 ajánlja.basf-cc.15 volt (Szalai.045· fcm összefüggés adódik.3.MSZ 4720/2:1980 szabvány szerint 0. A mérési pontosság (németül: Zuverlässigkeit. SZEPTEMBER 13 . Betonadalékszereink a beton számára azt nyújtják. mérési eredmények pontossága { }). rész: Mûszaki feltételek. valamint az azonosító vizsgálatot { }. A variációs tényezõ = 0.31·s formulát és a T(fc) követelményt összevetjük. Betonés vasbetonépítési mûszaki irányelv. BASF Építõkémia Hungária Kft.hu BETON ( XIV. Az MSZ 4798-1:2004 szabvány NAD N8. A beton nyomószilárdság vizsgálata és az eredmények értékelése során az egyedi betonösszetételek { } mintavételi és vizsgálati tervében.betonopus. 1. szakasz). Felhasznált irodalom: [1] MSZ 4798-1:2004 Beton. Ha a mérések száma n = 3. valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon [2] BV-MI 01:2005 (H) Betonkészítés bontási. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Jelmagyarázat: { } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik korábbi számában található.b.15· fcm 3. készítés és megfelelõség [4] MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai [5] MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4.19:1995 6. és a statisztikai biztonságtól (PT) függõ érték. szakasz). C16 szilárdsági jelig volt reális (MÉASZ ME04. Kausay Tibor betonopu@t-online. 1222 Budapest. táblázata a nyomószilárdság terjedelmének és szórásának megengedett értékét csak két mérésre adja meg. de a nemzeti alkalmazási dokumentum az európai vizsgálati szabványokból a mérési eredmények pontosságának jellemzésére a nemzeti betonszabványba (MSZ 4798-1:2004 szabvány N4.31·s.15 értékû feltételezése csak kb. fib Magyar Tagozata [3] MSZ EN 206-1:2002 Beton. fejezet) tájékoztatásként beemelte.4. építési és építõanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával. Ha a T = T(fc) = 0. A több próbatestbõl álló minta terjedelmére vonatkozó követelményt érdemes összevetni a nyomószilárdság vizsgálatra (MSZ EN 123903:2002) vonatkozó ismétlési feltételekkel (lásd: Ismétlési és összehasonlítási feltételek. valamint a megfelelõségi feltételekben meg kell különböztetni a kezdeti gyártást és vizsgálatot { }.: 226-0212 • Fax: 226-0218 www.95. és a statisztikai biztonság PT = 0. a folyamatos gyártást és vizsgálatot { }. Dr.hu ALAPJAIBAN TÖKÉLETES Olyan építészeti mestermûvek. akkor három nyomószilárdság mérésre az s 0. SZÁM ( 2006.3. 11. amely szerint a T tapasztalati terjedelem és az s szórás hányadosaként képzett = T/s standardizált terjedelem várható értéke és szórása csupán a mérések n számától. teljesítõképesség.4. 1. mint a hidak. ÉVF. 1982.3. Háros u. amelyrõl az MSZ EN 206-1:2002 európai betonszabvány ugyan nem beszél. angolul: Precision) meghatározása azon az elven alapszik. felhõkarcolók és a duzzasztógátak a legmagasabb szintû mérnöki szakértelmet igénylik. három mérés esetére nem közli. rész: Mûszaki feltételek. • Tel. ami biztosítja. készítés és megfelelõség. hogy megfeleljenek ennek a sznívonalnak: INTELLIGENCIÁT.

az egyetemeken folyó kutatások aktuális helyzete.1 m3 250 200 Rendezõ: Szilikátipari Tudományos Egyesület „KÕ ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2006“ 181. a 89/1988.2 2005 2006 159 159. július 26-án állásfoglalást adott ki.1 300 200 100 0 176. Fõ utca 68. év összesen: 5716. 9. További információ: Kárpáti László.4 m3 900 800 700 600 2005 2006 689.együttmûködve a Magyar Betonszövetséggel . (csütörtök) 108.és KeletEurópai együttmûködés az elemgyártásban“ címen nemzetközi Elkészült a Magyar Betonszövetség tagjainak termelési összesítése. ábra Transzportbeton gyártás országosan.Szövetségi hírek Kutatás-fejlesztés A Magyar Betonszövetség hírei A Szövetség kérésére a GKM Közúti Közlekedési Fõosztálya 2006. a szerkezetépítés továbbképzési anyagát készíti elõ. 700-as terem 3 Program: kõ. rendelet 23. A szimpóziumot 2006.és transzportbeton ipari gyakorlatban? Milyen jogszabályok segítik a munkát? Mit nyújtanak tagjaiknak ezen a területen a német szakmai szövetségek? A tanfolyam tervezett idõpontjai: 2006.3 150 100 50 0 Helyszín: 1027 Budapest.hu szimpóziumot szervez. 06-20/468-9003 br uá r m ár ci us ár s us s r hónap 14 sz e ve m be r de ce m be r ni us s sz tu nu ril i áj liu em áp m ja jú jú gu au pt ok fe tó no be r be 2006. Az állásfoglalás alapján a szállítólevelek jármû-tömegbizonylatként is funkcionálnak akkor.09. paragrafusában elõírt. kedd 2006.4 520 589. év összesen: 1693.9 m3 2005.1 140 154.3 571. azonos tartalommal megrendezendõ egy-egy napos tanfolyam keretében az érdeklõdõ kollégák betekintést kapnak: hogyan mûködik Németországban a transzportbetonok gyártásának külsõ és belsõ ellenõrzése? Milyen szervezetek és hogyan mûködtetik az ellenõrzési rendszert. (XII.2 m3 2005.1 234. Telefon/Fax: 06-1/201-9360 E-mail: mail. október 5. az új európai szabványok tapasztalatai. INFORMÁCIÓK PIACVÉDELEM=TANÚSÍTOTT MINÕSÉG A németországi transzportbeton ipar korábbi és mai gyakorlata A Szilikátipari Tudományos Egyesület . mely az alábbi két ábrán látható.7 RENDEZVÉNYEK 2.8 335 hónap s us zt sz us ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r au g ár fe br uá r m ár ci us áj us ni us s nu ril i áp m ja jú jú liu 313.8 642. I. félév összesen: 706.4 580. SZILVÁSI ANDRÁS ÜGYVEZETÕ 1. félév összesen: 2341.) MT. milyen a kapcsolat az építõanyag felügyeleti hatóságokkal? Hogyan folyik a minõségirányítás és ellenõrzés a németországi kavics-. SZEPTEMBER ( XIV.9 127 124.5 450. Fõ u.szakmai továbbképzést szervez a magyar transzportbeton iparban dolgozó szakemberek számára.10.. SZÁM ( BETON . I.1 133.3 m3 2006.9 3 565.9 173.4 ezer m 180. ha a szállítójármû forgalmi engedélye és a szállítólevélen feltüntetett szállítmány (kevert beton) súlya alapján megállapítható valamennyi.szte@mtesz.19. 2005/2006 2005. ( ( ( HÍREK.10.20.8 88.4 108. homok-. ( ( ( A Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) „Közép. 68.és kavicsbányászat aktuális problámái. félév összesen: 2153.2 195.1 Idõpont: 2006.4 m3 2006. ÉVF. ( ( ( A Betonszövetség Oktatási Munkacsoportja áttekintette a továbbképzési anyagainkat és további szakterület. kedd Jelentkezés: valamelyik idõpont megjelölésével az Egyesület titkárságán Meleg Regina 1027 Budapest.8 175.2 556. félév összesen: 775. a gépkocsi rakományára vonatkozó adat.2 500 463.5 780.. ábra Transzportbeton gyártás Budapesten. 2005/2006 2005. I.5 400 232. szeptember 21-22-én Ráckevén tartják. habarcs.5 165. I.9 99.9 190 ezer m 82.9 77. A két alkalommal. A továbbképzést a Szerkezetépítõ Szövetség kérésére október hónapban tartjuk.

Telefon: 305-1236 Fax: 305-1301 E-mail: szego. MINOSÉG MEGBÍZHATÓSÁG MUNKABÍRÁS Tevékenységi körünk: .jozsef@maepteszt. TESCO.specialterv. MOL Rt. Ipari Centrum Telefon: 62/464-444 Fax: 62/553-388 mail@rewox. laboratóriumi és helyszíni vizsgálata Megfelelõségértékelés Technológiai tanácsadás Kutatás-fejlesztés Laboratóriumok már nyolc helyen: Budapest. Székesfehérvár.. 9. Nagytétény. 2-30 m3 ûrtartalmú vasbeton aknaelemek ALKALMAZÁSI TERÜLET szervízállomások. Telefon: 62/549-510 Fax: 62/549-511 E-mail: elsobeton@elsobeton. logisztika. BP. Hejõpapi. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 15 . Balatonújlak. Telephely: 6728 Szeged. üzemanyag-töltõ állomások. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. REFERENCIÁK Ferihegy LR I II.hu . ESSO töltõállomások és kocsimosók. Nimród u. algyõi bázistelep. INTERSPAR áruházak. Ferihegy. kiegyenlítõ tározók. mûtárgyak.szakvélemények elkészítése Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.magasépítési szerkezetek. záportározók. A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1271 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.hidak. PRAKTIKER. . mélyépítési szerkezetek.szaktanácsadás. RENDSZERGAZDA. Gérce. 7. gépjármû parkolók.hu S PECIÁLT ERV Építõmérnöki Kft. BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ: REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. Cím: 1031 Budapest. ÖMV. ÉVF. TOTAL. 6728 Szeged. Elérhetõség: 1151 Budapest. Talaj.hu BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. tûzivíz tározók. PETROM. beton alapanyagok. Kéthely. Telefon: (36)-1-368-9107 240-5072 Internet: www. veszélyes anyag tárolók. halmazos ásványi anyagok.Elsõ Beton Ipari. Dorozsmai út 5-7. . AGIP. Mogyoród útja 42. terminál bõvítése. KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK Hosszanti átfolyású.hu BETON ( XIV. . gépjármû mosók. aszfaltkeverék és beépített aszfalt. Magyar Posta Rt. Budapesti út 8. beton és betontermékek MSZ és MSZ EN szerinti mintavétele. . P&O raktár.utak tervezése .

amelyeket a mûvek által megkívánt technikai megoldások hoztak létre. Különösen nagy eredménynek tartom. SZÁM ( BETON . ábra Fejes István munkája 16 2006. filigrán öntvények elkészítésére. nagyszilárdságú beton. amely más szobrászi igényeket tud kiszolgálni. megszilárdulás után rendkívül rugalmas. Pépszerû. Péri László volt az elsõ szobrász. hanem a szobrászok számára is lehetõség nyílt arra. Az öntömörödõ betontól nagy . A cikk a 2005-2006. 1984-óta foglalkozom a szobrok öntésére alkalmas betontechnológia fejlesztésével. amelyek a mûtermi lehetõségeken túl az épített környezetben is megvalósulhatnak. Ezért kaptam 2002ben megbízást a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán kurzus vezetésére. aki már 1920 és 1924 között készítette el az elsõ beton szobrokat Berlinben. Kulcsszavak: öntömörödõ beton. mivel úgy gondolom. szálasbeton. rusztikus anyaggá változik. szálerõsítés Az építõiparban több mint száz éve széles körben használják a betont. A mellékelt fotóanyag jól reprezentálja mindazt a változatosságot. Ezzel a kisplasztikai mérettõl eltávolodva a betontechnológiában természetes módon benne lévõ monumentalitás felé nyílhatnak utak. hogy a konstruált vagy mintázott szobrok szerkezetét és a kívánt felületet megjelenítsék. öntömörödõ nagyszilárdságú betont használjuk. A 2005-2006-os tanévben készült munkák bizonyítják.és végszilárdság mellett ezek az új alkotóelemekkel összeállított beton masszák alkalmasak arra. amely hordozhatja a direkt mintázás 2. A szálerõsítésû betontechnológia alkalmasnak bizonyult vékony héjazatok. engedékeny anyag. ÉVF. Az 1920-as évektõl kezdõdõen a szobrászatban is megjelent ez a technológia. hiszen a hagyományos szobrászati módszerek mellett felkeltette érdeklõdésüket ez a 21. A hallgatók körében hamar népszerûvé vált az új kezdeményezés. A huszadik század folyamán korszakonként mindig volt vállalkozó kedvû alkotó ember. Azóta a technológia óriási változáson ment keresztül.Látszóbeton Kutatás-fejlesztés Beton a szobrászatban szobrászat a betonban CSURGAI FERENC A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának Sszobrász Tanszékén hagyományosan tanított és alkalmazott szobrászati technológiák mellé 2002-ben került bevezetésre a beton alkalmazása a mûvészképzésbe. Az 1990-es évek elejétõl rendkívül gyors betontechnológiai fejlõdésnek lehettünk tanúi. Ezzel a technológiával akár nagyobb méretû. Fejes István kísérletsorozatának összetettsége évekre elõre vetíti az új utak keresését. A szobrász tanszéken szinte minden esetben az ún. 9. A nagy kezdõ. hogy ez az új technológia képes teljesíteni az egyéni kívánságokat. SZEPTEMBER XIV. Ez az ún.mértékben különbözû más technológia is bemutatásra került a tanszéken. a tömörre öntött szoborhoz képest rendkívül könnyû mûtárgyakat lehet létrehozni. hogy mûalkotások létrehozására kemény“ idõ„ . álló anyagra van szükség. hogy a különbözõ feladatok megoldásához a legmegfelelõbb betonkeverékeket elõállíthassák. századi lehetõségeket kínáló metódus. hogy születtek olyan mûvek is. jabb és Ú újabb betonkémiai adalékszerek segítségével nemcsak az építészek. A kísérletsorozat( 1. ábra Veres Balázs munkája gesztusait. tanév tapasztalatait mutatja be. Különleges feladatok megoldásakor nagy hatékonyságú folyósító szereket alkalmaztam és polipropilén vagy üvegszál adagolásával kompenzáltam a hidratációs folyamatban fellépõ feszültséget. aki a betontechnológia pillanatnyi fejlettségi fokának megfelelõen új szellemû mûveket hozott létre.

5. A kurzus mûködéséhez szükséges alapvetõ feltételek megteremtésében segített az egyetem és a Duna-Dráva Cement Kft. a kék pedig 45 mm legnagyobb falvastagságú. amelyhez szervesen hozzá épülnek beton héjazatok a szerkezetet fedve. ábra Boldizsár Gergely munkája szokatlanul drámai hatást keltenek. kék). ábra Verebélyi Olga munkája BETON ( XIV. Baróti Anna doktorandusz aspiráns ebben a szorgalmi idõszakban szintén beton felhasználásával készítette el munkáit a beszámoló kiállításra. SZEPTEMBER 17 . A krómacél tartószerkezet feszes ritmus a térben. amikor három hallgató a diploma munkáját a betontechnológia felhasználásával alkotja meg. amely egy nagy méretû köztéri munka pontos terve. amelyek ráadásul eltérõ színûek (anyagukban színezett vörös ill. egyedi formaképzési technológia születik. nyílásokat hagyva. hogy egyik tervét nagy méretben. Ebben az évben kapott lehetõséget Veres Balázs IV. A vörös színû elem oszlopszerû forma. mint fõszponzor. Ez a fajta útkeresés nemcsak a betontechnológia használatát. amelyben a beton anyagához jól illeszkedõen üveg buborékokat applikált a szobor öntése elõtt a negatívra a mûvészi kifejezés érdekében. A kurzus indulása óta az idei az elsõ év. A mû komplex feladat elé állítja a kivitelezõt. organikusan építkezve. ábra Baróti Anna munkája ban a mûvészi munkán túl az a lehetõség is kirajzolódott. A következõ tanév sikerének alapvetõ feltétele. Betontechnológiai kísérleteinkben kiváló együttmûködõ partnereink voltak Lányi György betontechnológus és Spránitz Ferenc betontechnológus okleveles szakmérnök. éves szobrászhallgató. Szaktudásukkal és baráti segítségükkel az elõttünk álló feladatok színvonalasabb megoldását tették lehetõvé. ábra Horváth Melinda munkája 4. hanem eleve a forma megalkotását. hogy ezek a kapcsolatok fennmaradjanak és tovább épüljenek. fejlesztését jelenti. Mészáros Gergely diploma munkája és dolgozata alapján a DLA képzésben folytathatja tanulmányait. többszörösen áttört héjazat. Rendkívül figyelemre méltó plasztikai kísérletek születtek. Munkaterve szerint a képzés hat féléve alatt is a betonnal szeretne foglalkozni.3. SZÁM ( 2006. hogy az építõipar számára hasznos. egymáshoz rögzített elembõl áll. köztéren megvalósíthassa. 9. Fejes István és Pécsi Tünde plasztikái õsszel készülnek el. ábra Gábor Éva munkája 7. ÉVF. ismereteim szerint eddig nem használt. Pécsi Tünde a korábbi évek sikeres kísérleteit továbbfejlesztve olyan kompozíciót készít. ábra Palotás Koppány munkája 8. Herpesz címû alkotásai 6. a negatív megkonstruálását és egyéni plasztikai nyelv kialakítását teszi lehetõvé. Az agyaggal negatívban történõ mintázás és a direkt öntés teszik érdekessé az õ munkáit. mert a szobor több. A kompozíció a Beremendi Cementgyár szoborparkjában kerül felállításra.

A beton védelmét haladéktalanul el kell végezni. az Mindkettõ alapvetõ tulajdonsága. sztató rétegre Ú történõ beépítés szinte mindenhol készült. Ezek a MAXIT Floor 4300-as termékek.mint a víz. megjelentek beton párkányok. ( BETON . mely egy munkafázisban teszi lehetõvé a 2-50 mm-es kiegyenlítést. esetleg más megfontolásból a mûgyanta bevonat nem jöhet szóba. A felületvédelem megakadályozza a nedvesség.a lúgosság. a rá kerülõ burkolat anyagától függõen 1-7 napon belül burkolható. lúgos" fe" ( 2. különleges felületi kialakítása KÜRTÖS ZOLTÁN MAXIT FLOOR A leggondosabb tervezés. 3. ábra A feldolgozó gép Svédországban különösen kedvelt az alkalmazásuk az automata raktárakban. A Deitermann Hungária Kft. vagy egy régi ipari betonpadlóra új felület vagy nagy pontosságú kiegyenlítés miatt 2-50 mm vastag réteget kell felhordani. 4 mm felett önterülõ a keverék. viszonylag kis vastagság esetén is. hogy az egyébként jó minõségû beton födémre. kerámia vagy beton) feltisztítása. hatásoknak képes ellenállni. illetve divatosak lettek a hézagolás nélküli kõburkolatok. illetve új szerkezeteknél a készítéssel egyidõben célszerû azt megcsinálni. Másik kör az úgynevezett ipari padlók. A repedésképzõdés esetén felmerülõ gondok elkerülésére. A feladat különlegessége lehet. Sérülés. védelem nélküli betonszerkezetek néhány év elteltével gyakran ilyen károsodásokat mutatnak. aljzatbetonra. Amint e folyamat a beton vasalását eléri. de fontos. DEITEROL C. elhasználódott felületek esetén új. ha nem is látszik. ha az így elkészült felületet közvetlen járófelületként szeretnék használni. esetleg dombornyomott drénlemez felületen 20-3 0 mm felett alakítható kimegfelelõ felület. 9. valamint az igénybevételétõl függõen különféle rendszerekkel történhet a védelem. A leggondosabb esetben is elõfordulhat. a tartós védelem érdekében kétféle anyagot forgalmaz. Ezek között van gyorskötésû. ábra MAXIT Floor rendszer komponensek és tanácsadás úgynevezett vékony esztrich kategóriába tartozik. A korund adalékos változat felveszi a versenyt a kéregerõsített betonnal. a tönkremenetelt jelentõsen meggyorsítja. SZÁM . Az egyiket alapvetõen cementes. melyek ABS néven a MAXIT Floor 4600 sorozatúak. Itt is van igen gyors kötésû és hamar terhelhetõ változat. és 26 mm vastagság felett már jelentõs 1. A Deitermann Hungária Kft. Más esetben homok vagy úsztatott hõszigetelés. és megrepeszti a körülötte lévõ betont. szín vagy páratechnikai okokból. ábra MAXIT Floor (1) a betonpadló. Az egyik burkolatot igényel. A legegyszerûbb esetben a régi felület (lehet fa. SZEPTEMBER XIV ÉVF. Régi. valamint a látszó betonok esetén a felületek hidrofóbizáló impregnálással történõ kezelése jó megoldás lehet.Termékismertetõ Beton szerkezetek víz elleni védelme. hogy gépi feldolgozásra alkalmas. Meglévõ. Az építmény fajtájától. a múlt év végén kezdte el forgalmazni a MAX termékeket. Ez. Ezen IT termékek a padlók vonatkozásában kétféle meghatározó tulajdonságú esztrichet foglalnak magukba. az igénybevételnek és a körülményeknek megfelelõ alapozás után a MAX IT Floor közvetlenül felhordható. hogy kettõs keverõgéppel legyen beépítve. a széndioxid és a sók . kivitelezés esetén is elõfordul. a széndioxid és a sók behatolását és védi a betont a károsodástól. DEITERMANN FC A külsõ hatásokra . A lassan vagy egyre gyorsabban rozsdásodó betonacél megduzzad. hõszigetelés (3) és alapozó réteg (2) fölött 18 2006. mert különösebb gond nélkül lehet velük az ilyen felhasználás esetén igényelt nagy pontosságú felületet kialakítani. nagy pontosságú és nagy ellenálló képességû felületek alakíthatók ki. bekövetkezik a vasbetonszerkezet látványos károsodása. és nagyon könnyen alakíthatók ki szép és nagy pontosságú felületek. hogy a beton felületén repedések alakulnak ki. Az építészetben újra közkedvelt lett a látszó beton. azaz a beton természetes védelme csökkenhet. Az olasz Fiat Mûveknél több ipari csarnokot újítottak fel homokágyas megoldással. mely pár óra után járható. Ezek egy része burkolat nélkül is alkalmas erõs ipari igénybevételre. A drénlemezes felhasználás különösen kedvelt Norvégiában és Svédországban.

UV állósággal és igen kedvezõ felhordási tulajdonsággal rendelkezik. tantárgyat az építõmérnök hallgatóknak kb. Beton és vasbeton c. Az oktatás története (2001). Dr.és vasbeton szerkezetek védelme. Kovács Károllyal még ma is elõadják. Utóbbit bolgár nyelven is kiadták. 50 éves betonkutatásainak új eredményeit Barangolásaim a betonkutatás területén c. Társszerzõvel (dr. dr. Ez a termék rendkívüli rugalmassággal. Az Építõanyagok Tanszéken az Építõanyagok c. Alkalmas épületek mélyépítési szigetelésére. 2000-ben a Széchenyi díjat. Többségében e kutatásokhoz kapcsolódik kiemelkedõ szakkönyv és szakcikkírói tevékenysége. Rendszeres korszerûsítéssel ez továbbra is jó segítése az oktatásnak. különleges betonok és betontechnológiák. 1952-ben megkapta a Népköztársasági Érdemérem Bronz fokozatát. VII. születésnapja alkalmából a Mûegyetem Dísztermében. (1997). SZEPTEMBER 19 . SZÁM ( 2006. hatása még felületi sérülés esetén is jelentõs. Balázs L. Az Építmények diagnosztikája. Könyvet írt dr. végül az Építõipari minõségvédelem c. könyvsorozatban foglalta össze a beton és vasbeton történetét: I. A krémszerû felhordás következtében több és mélyebbre jutó hatóanyag kerül a felületre. emeletén az Állandó Építõanyag Kiállítást. ÉVF. Kezdettõl fogva részt vett a szakmérnök-képzésben. Alapismeretek története (1994). és az épület egészének védelmére a Deitermann Hungária Kft. Ezt a munkáját a TDK-mozgalom megindításával kezdte meg. 1950-ben lett tanársegéd a II. kötetet (2002). Medencék burkolat alatti vagy burkolat nélküli szigetelésére is kiváló. a beton és a vasbeton tartóssága és a tartósság növelése. az elmúlt év végén kezdte el forgalmazni a tavaszi Construmán nagydíjat nyert termékét. Késõbb kialakult a szabadon választható (választás után kötelezõ) tantárgyak rendszere. E négy könyv egyben tankönyv is. II. A kutatás története II. 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kis keresztje kitüntetést. sz. (2005). a védõréteg kialakulása elõtt egy fázisban. 20 éven át adta elõ. Palotás László (2004) életérõl és munkásságáról. ez a DEITERMANN FC. Mit tettek a magyarok külföldön (2006. Kihasználva UV állóságát párkányok. IV. az Építõanyagok és kémia c. kiadónál). egyetemi tanárt 80.és vasbeton szerkezetek diagnosztikája I. kívánunk a további tevékeny idõszakhoz jó erõt. Könyvei közül világviszonylatban is az elsõ volt a Betonszilárdítás (1968) és a Vasbetonelemek kapcsolatai (1977). könyveket. vasbeton alakváltozásai. A tanszék szervezte az Építõipari minõségvizsgálat. Ezek a krémszerû anyagok a szokásos hidrofóbizáló anyagoknál nagyobb és tartósabb védelmet biztosítanak. könyvben (2001) foglalta össze.és vasbeton szerkezetek története (1995). tantárgyakat dr. III. 5. a Szerkezetek védelme és javítása c. míg a másikat tégla és kõ felületekre. ábra A beton párkányokat meg kell védeni az idõjárás viszontagságaitól BETON ( XIV. szü a a Júniusban ünnepi ülésen köszöntötték Dr. a beton.és építész képzés általános szintjéig bõvítettek. Kutatási területei dióhéjban: a beton szilárdulási folyamatának befolyásolása. valamint ebbõl eredõ saját feszültségei. Mélyépítési beton. a beton struktúrája és tulajdonságai közötti összefüggések keresése. ezen belül vasalt beton szerkezetek. György és dr. könyvet (1999) és szerkesztette a II. majd Építõipari minõségszabályozás. (2004). a Superflex D2-t.Életút lületekre fejlesztették ki. javítása és megerõsítése c. feszített tartók nyírási és csavarási vizsgálata. a beton szilárdulásának gyorsítása. VI. tantárgyat az építész hallgatóknak 26 éven át. II. Balázs yörgy öszöntése G k 0 letésnapj alklmából 8. szakmérnöki tanfolyamokat. Mindig súlyt helyezett a tehetséges hallgatók bevezetésére a tudományos kutatásba. Mihailich Gyõzõ (2002) és dr. Az így kialakuló réteg ellenáll az UV sugaraknak a nagy behatolás miatt. A kutatás története I. V. pergolák víz elleni védelmére is felhasználható. Kovács Károly. Hídépítéstani Tanszéken Mihailich Gyõzõ professzor mellett. betonok vízzáróságának növelése. A gyakorlati oktatás elõsegítésére megszervezte a Központi épület III. Tóth Ernõvel szerkesztette a Beton. 9. pillérek átmenõ szigetelésére is. Balázs György ny. egészséget. ez a DEITEROL C. (1998) c. Farkas György) írta a Beton. amelyet fokozatosan az építõ. Gratulálunk ehhez a tartalmas életúthoz. és élettartama. Magasépítési beton. A Szerkesztõség 4. a beton alakváltozási jellemzõi. statikai és szilárdságtani problémák. ábra Superflex D2 szigetelés felhordása SUPERFLEX D2 Az építészek által megálmodott beton párkányok vízszintes vagy közel vízszintes felületének.és vasbeton szerkezetek története (1996). a gõzölt beton utószilárdulása.

A klinkerpótlók 20 2006. SZEPTEMBER XIV. valamint a klinkerfaktor régiónkénti megoszlása.86 kg klinkerfaktorral.: A gipsz-zeolit lemez kedvezõ hatása szobalevegõ minõségére (2. Ez azonban nincs így. ábra).0 0. valamint a mesterséges erõmûvi pernye. U.9 15. döntõen szilícium- Anyag Pernye Kohósalak Természetes puccolán Égetett olajpala Szilikapor Rizshéj Meta-kaolin é Kszlet* Mt/év 490.0 15. mind a fajlagos CO2 emisszió (0.85 kg-ra csökkent. A legismertebb hidraulikus kiegészítõ anyag a kohósalak. vagy vizes szuszpenzió alakjában hozzáférhetõ). "bypass-por" (tudtommal nincs magyar neve). táblázat Lehetséges klinker helyettesítõ anyagok rangsorát a kohósalak vezeti (61 Mt). 2. szagtalanító hatását. de jelentõsen kisebb. 0.9 kg-ról 0. SZÁM ( BETON . A klinkerpótlók lehetnek rejtett hidraulikus. ÉVF. Itt is szembetûnõ Észak-Amerika pazarlása. Kínában égetik a legtöbb klinkert (fõleg aknakemencékben. s ide sorolható még az égetett olajpala.77 kg) érték. ezt a pernye követi (39 Mt). az ún. az energiaszükséglet csökkentése és a CO2 emisszió csökkentése motiválja. Igen tanulságos a cement és klinkertermelés.Krämer.0 0. valamint a kaolinégetéssel nyert meta-kaolin. H. 6.92 kg).3 0. A laboratóriumi vizsgálatok során (1. oldal A cikk a laboratóriumi és „terepkísérletek“ eredményeit ismerteti.0 90. benzolt és ammóniát tartalmazó levegõt bocsátottak át gipsz-zeolit lapot tartalmazó mérõkamrán. puccolános és inert tulajdonságúak. 2003-ban a világon termelt 1880 Mt cementhez 180 Mt klinkerpótló anyagot.9 t/t cement) . 2.nyilván korszerûtlen kemencéi miatt . Ennek eredményeként az utóbbi években a világ cementtermelésében a klinker tartalom 1 kg cementre vonatkoztatva (a továbbiakban "klinkerfaktor") 0. 58-64. oldal A klinkerpótló anyagok terjedését a cement teljesítõképességének növelése.5 0.75 kg. évf. mint a dél-amerikai (0. szám. táblázat).kilóg a sorból (2. az inert anyagokkal pedig a cement szemszerkezete javítható (vízigény csökkentés).77 kg.0 4. A puccolános anyagok két legismertebb képviselõje a természetes eredetû puccolán (trasz). 649 Mt) és gyártják a legtöbb cementet (752 Mt). Számomra viszont meglepõek a dél-amerikai adatok. évf..hu ( dioxidból álló szilikaport (ami por. Ez utóbbi jóval nagyobb. mert Kína (0. G.0 12.0 5.lk folyóirat e aG K -ps i 1. ábra) különbözõ koncentrációjú formaldehidet. és olfaktométerrel (szagméter?) a szagintenzitást is mérték.Lapszemle Kutatás-fejlesztés A Zment. 72-80. Ide sorolhatjuk ezen kívül még a fémszilícium és ötvözeteinek gyártásakor képzõdõ. mint az észak amerikai (0. Az elsõ két csoport anyagai teljesítõképesség-javító tulajdonságukat a hidratált cementben a „leggyengébb láncszemként“ viselkedõ kalcium-hidroxid kalcium-szilikát-hidráttá alakításának köszönhetik. 0.68 t/t). Sajnos a látens hidraulikus és puccolános anyagokból világszerte csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre (1. 9. kovasav tartalmú rizshéj. . rész) ZKG International 59. illetve 0.2 p iális S ec felhasználás* * Mt/év 120. szám. ábra Fajlagos CO2 emisszió régiónként A klinkerfaktorral szoros összefüggésben kellene lenni a CO2 emissziónak.5 0. DR. 1.: A klinkerpótló anyagok térhódítása a cementiparban ZKG International 59.0 102. A dohányfüst megkötést viszont egy valódi dohányzószobában határozták meg.61 t/t) kedvezõbb. mint Európáé (0. Az inert anyagok legismertebbike természetesen a mészkõ. Valamennyi mérés igazolta a gipszzeolit lemezek kiváló ártalmas gázmegkötõ képességét. J. valamint a cementgyártás mellékterméke. ábra A káros alkotók vizsgálata Harder.1 * Összes ** Cement és betonipar 1. utána gázanalízissel meghatározták a koncentráció csökkenését.76 kg) vagy az európai (0. a rizs feldolgozás melléktermékeként képzõdõ. ugyanis mind a klinkerfaktor. és 100 Mt „szulfáthordozót“ használtak. RÉVAY MIKLÓS revaym@mcsz. számában olvastam 2 Hummel.

hu MORFICO * IZOBLOKK * MAPEI TIGON Kft. Leiningen u. • akár 2-3 szoros élettartam • kiváló ár/érték arány Sörétszórás. TEKA. esztrichek) gyorskötésû ipari burkolatok kivitelezése. Tartálybevonatok. bitumen. SZÁM ( 2006. Kivitelezés Ipari betonpadlók készítése. Szintkiegyenlítések. 3. ** Cím: 1193 Budapest. ÉVF. Cement kötésû falazóblokkok nagy választékban. 28/c Telefon: 1/347-0087 Fax: 1/347-0088 Mobil: 30/510-4761 E-mail: betonfloor@t-online.G A R Á Z S O K * K Á R M E N T õ K * C S A R N O K O K * R A K T Á R A K B e t o n f l o o r K f t. 2900 Komárom. cement és egyéb (pl. 9. Kereskedelem Anyagok és segédanyagok értékesítése. Beton korrózió elleni védelme. Mûgyanta. Piacvezetõ gyártók rendszereinek forgalmazása. javítása. betonmarás. LIEBHERR stb. keverõkhöz. SZEPTEMBER 21 . betonbontás. Bartók B. * * S T O * M C B A U C H E M I E * L A T E X F A L T * S O P R O * Gyorsan kopó bélések? A megoldás: gyátmányú öntvény alkatrészek PEMAT. Telefon: +36 309 367 257 BETON ( XIV. u.

Q. A gumiõrleménnyel készült öntömörödõ betonhoz az víz/cement tényezõ azonos volt a szokásos módon készülttel.Byun. A folyósság FN esetében a lineárisan változott. M. a v/c tényezõ 0. mely jól tükrözi a szilárdságot és a hõkezelési hõmérsékletet.P. ( ( ( betont használtak. M. T. Négy-féle Négy spanyol szerzõ 180 különféle. CCR 36 [5] 832-841 (2006) [4] Voigt. 150-180 kHz tartományban. 9. SZEPTEMBER XIV. A 365 napos szilárdság nagy mértékben nõ a 28 naposhoz képest. .82. Ma . .: Green and early age compressive strength of extruded cement mortar monitored by compressive tests and ultrasonic techniques. J.I.: Coupled effect of time and temperature on variations of yield value of highly flowable mortar. Egy empírikus függvényt írnak le. gipsz és kalcit mellett.K. A betonok készítési hõmérséklete 10 és 30 C közt váltakozott. ettringit. A taumazit egy mindössze hat éves betonalagútban képzõdött. Zhou: Thaumasite formation in a tunnel of Bapanxia Dam in Western China. A hõkezelés hatására általában a szilárdság csökken. H. A képlet jó közelítést ad. deformálható a szilárd állapotig. Gao . ( ( ( Franciaországban és Kanadában dolgozó három szerzõ [3] a nagyon folyós betonról írt cikket. CCR 36 [5] 979-989 (2006) ( Két német szerzõ a stuttgarti egyetemen a hõkezelés hatását vizsgálta öntömörödõ beton esetében [5]. fehér „gomba“ alakjában. mely szulfátos talajvíz hatására képzõdik a cementtartalmú anyagokból). SZÁM ( BETON . J. H. (A taumazit egy kalcium-szilikát-karbonát-hidrát. késõbb azonban lineárissá válik. . elektronmikroszkóppal és infravörös spektroszkóppal vizsgálták és azt találták.Y. A betonok hõkezelése 40. S.C. C. Byars .W. A szerzõk nagyon ajánlják a gumiõrlemény használatát.J.Lapszemle Kutatás-fejlesztés Betonos érdeksségeka e CE E AN MN D T CO T E R CE N RE R AH SC . E.L. Elõször fordult elõ Kínában.: Predicting carbonation in early-aged cracked concrete. bár szulfátos talajvíz esetében elég gyakori a világban.hu Felhasznált irodalom: [1] B. c folyóirat 2006.Shah. bár valamivel több folyósító anyagot használtak. víz és folyósító adalékszer jelenlétében. . ( ( ( Egy német és két amerikai szerzõ [4] a kezdõszilárdságot vizsgálta effektív szilárdságméréssel (ehhez egy különleges készüléket használtak) és ultrahanggal. F. a talajvíz elég nagy mennyiségû szulfátot.W.Pérez Bernal. Az FK esetében azonban erõsen függött az elõállítási hõmérséklettõl. J. ( ( ( dulás elsõsorban a kalcitmennyiségtõl (kalcium-karbonát) függ. ( ( ( Két olasz szerzõ [2] öntömörödõ betonhoz használt gumiabroncsõrleményt (kriogén úton õrölve). részben hosszanti hullámokat használtak. CCR 36 [4] 735-7739 (2006) [3] Petit.Kwon.J.és Anyagmérnöki Tanszék E-mail: tamasf@almos. CCR 36 [5] 858867 (2006) [5] Reinhardt. . ( ( ( Négy dél-koreai szerzõ a karbonizációt vizsgálta [7]. Kétféle típusú F-et használtak: polinaftalin-szulfonátot (FN) és polikarboxilát-polimert (FK). . cement. míg a keresztirányú hullámok jobban megfeleltek a szilárdulásnak.A. M.Alvarez. A cement szilárdulása folytonos a plasztikus. A cikk elsõsorban a pórusszerkezet és a mechanikai tulajdonságok szerepét vizsgálta (kezdõ. A pórusszerkezet erõsen befolyásolja a szilárdságot. Az anyagot röntgendiffrakcióval. T. A cikk képletet ad karbonizáció elõre-haladására a repedezettség függvényében.X. hogy taumazitot találtak. A hosszirányú hullámok nagymértékben változtak. K.A.és végszilárdság. Ez a fõ oka a vasbeton-szerkezeteknél a vasbetétek tönkremenetelének. CCR 36 [5] 879-885 (2006) [6] Lanas.42 és 0.Wirquin. tekintet nélkül az elõállítási hõmérsékletre. Az ultrahangos vizsgálatokhoz részben keresztirányú.53 közt váltakozott.Malonn. .: Mechanical properties of masonry repair dolomitic lime-based mortars. Park. karbonátot és kloridot tartalmazott. A cikk a CO2 hatását vizsgálja tömör és repedezett beton esetében.vein.Khayat. CCR 36 [4] 716-722 (2006) [2] Bignozzi. dolomitos mész alapú javító habarcs használatáról ír [6].: Influence of heat curing on the pore structure and compressive strength of self-compacting concrete (SCC). 10 órás idõvel. CCR 36 [5] 951960 (2006) [7] Song. .Sandrolini. hogy a szulfátos talajvíz hatására ez a leggyakoribb károsító tényezõ. K. ÉVF.E. A repedések szabad utat nyitnak a vasbetétekhez.: Tyre rubber waste recycling in self-compacting concrete. TAMÁS FERENC Veszprémi Egyetem Szilikát. H. A lefutott gumiabroncsból nem távolították el az acélszálat és a textilanyagot.Stegmaier. . A gumiõrlemény-tartamú anyag jobban ellenáll a deformációnak és a porozitás is elhanyagolható határok közt maradt. Természetesen ehhez folyósítószer (F) szükséges. A szilár- 22 2006. J. az R 2 értéke 0. Az ultrahangos vizsgálatok és a szilárdulás összefüggése kezdetben hatványfüggvény szerint változik. A szilárdság nõtt a gumiõrlemény hatására. adalékanyag-mennyiség. . brucit (magnézium-hidroxid) szerepe ilyen szempontból kisebb jelentõségû. de ehhez több cementre volt szükség. 60 és 80 C hõmérsékleten történt. A nagy mészmennyiség megnöveli a nyilt porozitást és ez elõsegíti a karbonizációt. S. DR. áprilisi és máj si számából u Négy szerzõ egy nyugat-kínai vízerõmû alagútjában taumazitképzõdést észlelt [1].Bello. . és ezzel elõsegítik azok korrózióját.

SZEPTEMBER 23 .ruform. Telefon: 06 22/368-700 Fax: 06 22/368-980 BETONACÉL www. km Telefon: 06 22/574-310 Fax: 06 22/574-320 E-mail: ruform@t-online. Fax: 327-70-51 Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi létesítmények tartószerkezeti tervezésével foglalkozik.PLAN 31 Mérnök Kft.plan31. 9. elkészítésében. 70 fõút 42. Pf. SZÁM ( 2006. Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal rendelkeznek elõregyártott és monolit elõregyártott és monolit vasbeton szerkezetek tervezésében. 34. 9. engedélyezési és teljes építészmérnökeink engedélyezési és teljes kiviteli dokumentációk elkészítésében.hu Postacím: 2475 Kápolnásnyék.hu az egész országban! BETON ( XIV. BETONACÉL 2475 Kápolnásnyék. Tel: 327-70-50. ÉVF.hu Honlap: www. Semmelweis u. 1052 Budapest.

: (1) 205-6166 Fax: (1) 205-6176 Ferihegy-Beton Kft. 3704 Berente.: (24) 537-350 Fax: (24) 537-351 Pomázi Üzem 2013 Pomáz. Tel. fax: (1) 329-1094 1037 Budapest. Vágóhíd u. 5007 Szolnok. SZEPTEMBER ( XIV ÉVF. 5600 Békéscsaba.: (85) 560-394 Fax: (85) 560-395 Debreceni Üzem 4031 Debrecen.: (1) 329-1080. Fax: (34) 512-911 Székesfehérvári Üzem 8000 Székesfehérvár.: (1) 889-9323 Fax: (1) 889-9322 Kõbányai Üzem 1108 Budapest.: (25) 505-562 Fax: (25) 505-563 Dunaharaszti Üzem 2330 Dunaharaszti. Barátság u. 36. Cukorgyári út 1. 9200 Mosonmagyaróvár. Budafoki út 215./fax: 261-5430 24 2006.: (96) 579-430 Fax: (96) 579-432 FRANK-FÉLE SZÁLLÍTÁSI PROGRAM A FRANK cég 30 éves tapasztalatával 20 országba szállítja a vasbeton-gyártó iparág részére különleges árucikkeit. Telefon: 262-6039 Tel. Tel. Ferihegy II Tel. Tel. Fehérvári út 75. Tel. 9. Céhmester u. ( BETON . födémhez. BETONÜZEMEK Rákospalotai Üzem 1151 Budapest Károlyi Sándor u.: (62) 461-827 Fax: (62) 462-636 Csababeton Kft. Tel. Fax: (1) 292-2388 Óvárbeton Kft. Jedlik Ányos u. Tel. Takarodó út 8115/2. 9200 Mosonmagyaróvár. Tel. Tel. Tel.: (49) 703-003 Fax: (1) 398-6080 ÉRDEKELTSÉGEK BVM-Budabeton Kft. Korall u. Maglódi út 16. SZÁM . Dorozsmai út 35. 6728 Szeged.: (1) 295-2940. Tünde u.: (52) 535-400 Fax: (52) 535-401 Nyíregyházi Üzem 4400 Nyíregyháza. T/F: (96) 578-370 Délbeton Kft. Barátság út 8.: (1) 431-8197 Fax: (1) 433-2998 Dél-Budai Üzem 2452 Ercsi. Újpuszta Tel.088. Tel. Tel. 16.Holcim Hungária Zrt. falhoz acélból EURO-MONTEX Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.: (56) 421-233 Fax: (56) 414-539 KV-Transbeton Kft. 2220 Vecsés. Tel. Beton és Kavics Üzletág Központi vevõszolgálat tel. Tel. hrsz.: (34) 556-028 Fax: (34) 556-029 Gyõri Üzem 9028 Gyõr. T/F: (66) 441-288 Szolnok-Mixer Kft. Külterület .ÉMI minõsítéssel. Tel.Magyarországon egyedülállóan . 3. 21. Tel. T/F: (42) 461-115 KAVICSBÁNYÁK Abdai Bánya 9151 Abda-Pillingerpuszta T/F: (96) 350-888 Hejõpapi Bánya 3594 Hejõpapi.: (26) 525-337 Fax: (26) 525-338 Tatabányai Üzem 2800 Tatabánya. 1106 Budapest. Szõlõdomb u. 17. Piroskai út 7.: (34) 512-913.: (22) 501-709 Fax: (22) 501-215 Komáromi Üzem 2948 Kisigmánd. melyek rendelkeznek vizsgálati bizonyítványokkal és .: (48) 510-010 Fax: (48) 510-011 Pannonbeton Kft. 1117 Budapest. Egyenkénti/pontszerû távtartók rostszálas betonból Felületi távtartók rostszálas betonból „U-KORB“ márkajelû alátámasztó kosarak talphoz. Házgyár u. Montevideó út 2/C. T/F: (95) 326-066 Fonyódi Üzem 8642 Fonyód. hrsz. Ipari út 5. Tel. Ipari út 2. 18.: (96) 516-072 Fax: (96) 516-071 Sárvári Üzem 9600 Sárvár. Ipar u.

négy tesztkeret is csatlakoztatható (betontörõ és hajlító vizsgálatok. Telefon: 20/914-1528.1000 teszt mérési adat tárolására .Saját memória . 1340 szerinti vizsgálatokhoz . -5. MSZ EN 196-1.Digitális automata vezérléssel . közel 40 év gyártói tapasztalattal Számtalan elégedett hazai és nemzetközi felhasználói referencia! További széles típus és méret választék. 1031 BUDAPEST.Valós idejû.complexlab. SZÁM ( 2006.hu CÍM: BETON ( XIV.. CKT.Ciklikus vizsgálatok lefolytatásának lehetõsége .MSZ EN 12390-4. hasító egységek stb.Ft + ÁFA Költségmentes betanítás .Gyors mérés . 1339.Felhasználóbarát magyar nyelvû szoftver . 243-3756. 454-0606.magyar nyelvû kezelõ panel . 9. nagyméretû.300.Kompakt berendezés . -6. www. MSZ EN 772-1.hu.Könnyen kezelhetõ .Nyomtató. MSZ 4798-1 elõírásai)! COMPLEXLAB KFT.806. ill. 35. Ø160*320 mm-es beton henger vizsgálatokhoz kiegészítõ feltétek.. ISO minõsített gyártó. Költségmentes személyes konzultáció! Alapanyag. PC csatlakoztatási lehetõség .piacvezetõ. CIKLUSOS VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁRA . MSZ EN 1338. Fax: 453-2460 e-mail: info@complexlab. KOMPLEX VIZSGÁLÓ RENDSZER SERCOMP7 vezérlõ egységgel 3000 kN törõkerettel 150*150 mm-es beton kocka vizsgálatához 250/15 kN dupla teszt kerettel CKT törés és habarcs hajlítás-törés vizsgálatokhoz 150 kN hajlító kerettel beton gerendák vizsgálatához 10. ÉVF. cement. szakszerû használat biztosítására Hazai szakszerviz .Az alábbi konfigurációkat BETON ELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOKNAK állítottuk össze A BETON MEGFELELÕSÉGÉNEK ELLENÕRZÉSÉRE ÉS IGAZOLÁSÁRA.és habarcsvizsgálatok egy berendezéssel elvégezhetõek) . SZEPTEMBER 25 .a hosszú távú.nagy mintaszám estén is (30 teszt/óra) . grafikus kijelzõ . friss és megszilárdult beton vizsgálathoz szükséges további szabványos vizsgálati eszközeinket és berendezéseinket is figyelmébe ajánljuk (lásd MSZ EN 206-1.nem igényel rutinos felhasználót .Opciók: 200*200 mm-es beton kocka vizsgálatokhoz és Ø150*300.a biztos háttértámogatás a jövõre Controls .teszt keretektõl függõen . PETUR U.

a silók és tárolók elhelyezkedése 3. Joensuu városában található. SZÁM . A vállalat központja Finnországban. egyenként 100 tonna tárolókapacitású cementtároló siló • 4 fajta folyékony adalékszer adagolása • komplett téliesítés és adalékanyag fûtés • Turbomatic PMC-750 0. ábra) Cobra C80-5/140 RL típusú betongyárunk legfontosabb jellemzõi: • maximális elméleti termelési kapacitás: 80 m3/h • Lapa típusú függõleges kényszer tányérkeverõ • 5 rekeszes soradagoló. ábra Az elkészült betongyár 2. ábra A gyár sematikus képe. Moduláris. 1. ábra Az adagolószalag ( 26 2006.75 MW fûtõkonténer • maradékvíz újrahasznosító rendszer. 1 db egyterû. de rendelkezik betonüzemmel Lengyelországban és immár Magyarországon is. SZEPTEMBER XIV ÉVF. vezérlõ helység és keverõ helység. A Dél-Magyarországon üzembe helyezett (1. ( BETON . A Tecwill magas piaci részesedéssel bír a Skandináv országokban.obil betongyárát m A Tecwill vállalat 1994 óta foglalkozik betongyárak gyártásával és értékesítésével. ábra Kazettás emelõszalag 5. 140 m3 kavics tárolókapacitás • hidraulikus mozgatású soradagoló zárófedél • 5 db WAM típusú nagy teljesítményû cementszállító csiga • 2 db osztott. szabadalmaztatott szerkezeti felépítés A fõ modult három egymáshoz kapcsolódó helység alkotja: vegyszertároló helység. obra típusú C semi. A gyors üzembe helyezést a betongyár egyedi megoldásai tették lehetõvé. Szállításkor a fõ 1. A megalapítás idõpontja óta a világszerte üzembe helyezett Tecwill betongyárak száma meghaladja a 110 darabot. ábra Az emelés során a szerkezeti elemek a helyükre kerülnek 4.Termékismertetõ Tec betongyár ill w Magyarországon A Tec idén márc ill w iusban átadta elsõ magyarországi. 9. illetve Oroszországban.

melynek összhossza 590 m. a budakalászi oldalon a hídfõ építése. az M3 autópálya és a 11. 2. A híd háromnyílású. ábra Elektromos központ a soradagolóban helyigénye mellett hatékony adalékanyag felhordást tesz lehetõvé (4. ahonnan tengelyirányú elõretolással betolócsõr segítségével kerülnek a terv szerinti helyükre. • Duna-fõági híd: 145 + 300 + 145 m. Egy 70 tonnás autódaru segítségével az emelés során a középsõ vezérlõ helység 180 fokot emelkedik és a vegyszertároló helység tetejére ül fel. külsõ méretük 3. a kábelek legyezõszerûen két síkban függesztik fel 12 m-ként az acél merevítõtartót. Ennek köszönhetõen a mérlegszalag alacsony oldalfalakkal rendelkezik. Összességében a hídhoz 8100 m cölöp szükséges. A híd teljes hossza 1862 m. • jobb parti ártéri híd: 43 + 3x44 + 43 m. így az üzembe helyezés során nincs szükség kábelvezetésre. vasbetonból készülnek. A kazetták a természetes elhasználódás során egyenként cserélhetõk. 4. ábra Az adagolószalag mûködés közben modul vízszintesen helyezkedik el. két pilonú. Áprilisban megkezdõdött a cölöpök készítése. A mederben készülõ pillérek alapozása a többi folyami hídnál már alkalmazott és bevált vasbeton kéregelem módszerrel készül. A betolt hidaknál a betonminõség C40/50. az alábbi támaszközökkel: • bal parti ártéri híd: 37 + 2x33 + 45 m. a szentendrei Duna-ágat és az árterületeket. A beton minõsége C40/50.00x5. és pontosabb adagolást tesz lehetõvé. szerkezetileg öt részbõl áll. a Szentendrei-szigeti híd és a jobb parti ártéri híd ívben fekszik. ábra) juttatják az adalékanyagot a tárlósilókból mérlegszalagra. fúrt vasbeton cölöpökkel) történik. Adagolószalag Cobra mobil betongyárainkban az ún. Tecwill Oy e-mail: pete. Gyárban installált elektromos központ és berendezések Az elektromos központ.. A bal parti ártéri híd és a folyami hidak egyenes tengelyûek. ÉVF. Az ártéri hidak folytatólagos szekrény keresztmetszetû. A szekrényelemek gyártópadon készülnek. Júliusban üzembe helyeztek egy ideiglenes egy ideiglenes bárkahidat. folyamatba került a mederpillérek kéregelem gyártása. az alközpontok. a folyami hidak acélszerkezetûek. Áthidalja a Duna fõágát (váci Duna-ág). A soradagoló közvetlenül kapcsolódik a fõ modulhoz. adagolószalagok (5. SZEPTEMBER 27 . Magasságuk az alépítménytõl 100 1. forgalmát. További információért forduljon hozzám bizalommal: Pete Zsolt. ábra Látványterv a hídról m. Az ártéri hidak kisebb nyílásokkal. • szentendrei Duna-ág hídja: 94 + 144 + 94 m. amely biztosítja a a gépek és az anyagok beszállítását. BETON ( XIV. 9. 3. a Szentendreisziget déli részét. A keverõ helység az emelés során a vezérlõ helység tetejére ül fel és veszi fel végleges pozícióját. INFORMÁCIÓK Az M0 körgyûrû északi összekötõ hídja a város határánál. a feszítõpászmák Fp 100/1860 és Fp 150/1770 minõségûek. fõút közötti északi szektorban keresztezi a Dunát. Lásd 3. Kazettás emelõszalag A kazettás emelõszalag alacsony 7. 6. A fõágban ferdekábeles hídszerkezet épül. A HÍREK.00 m.zsolt@tecwill. Az alapozás mélyalapozással (120 és 150 cm átmérõjû. A két "A" formájú pilon feszített vasbeton szekrény keresztmetszetû. ábra.tecwill. A telepítés során a magyarországi szerviz csapat finnországi szakembergárdával mûködött együtt. SZÁM ( 2006.vertikális szalagnak köszönhetõen az adalékanyag egyenletesen terül el a mérlegszalagon. illetve az elektromos berendezések a gyárban elõre kerülnek installálásra és tesztelésre. A betongyár teljes üzembe helyezése a Tecwill szervezésében történt. feszített vasbeton szerkezettel épülnek. ábra). sz. • Szentendrei-sziget ártéri híd: 42 + 11x47 m.com gsm: 06 30 904 4178 www.com 6.

.hu 28 2006. SZEPTEMBER ( XIV ÉVF.mc-bauchemie. 9. ( BETON .. . MC-Bauchemie Nagy szilárdságú és nagy teljesítõképességû betonok adalékszerei www. SZÁM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful