BETON

BETON
BETON
Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle”

SZAKMAI HAVILAP
2006. SZEPTEMBER
XIV. ÉVF. 9. SZÁM
Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020 • Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu
Sika Hungária Kft. – Beton Üzletág
2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2.
Telefon: (+36-27) 316 723 • Fax: (+36-27) 314 736
E-mail: stabiment@hu.sika.com • www.stabiment.hu
A Sika Hungária Kft. Beton Üzletága a betont és habarcsot elôállító üzemeknek,
az ezt beépítô vállalkozóknak és a mindezt megálmodó tervezôknek nyújt segítséget,
biztosít anyagokat és kínál szolgáltatásokat.
Üzletágunk ezekkel a kiváló és ellenôrzött minôségû termékekkel és alapanyagokkal kíván
hozzájárulni a hazai épített környezet szebbé és tartósabbá tételéhez.
A bizonyítottan jobb és tartósabb beton
C
o
n
c
r
e
t
eB
e
t
o
n
HIRDETÉSEK, REKLÁMOK
X BASF ÉPÍTÕKÉMIA KFT. (13.) X BETONFLOOR KFT. (21.)
X BETONMIX KFT. (21., 24.) X CEMKUT KFT. (23.)
X COMPLEXLAB KFT. (25.) X DEITERMANN KFT. (23.)
X ELSÕ BETON KFT. (15.)
X ÉMI KHT. (21.) X EURO-MONTEX KFT. (24.)
X HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. (24.)
X MAÉPTESZT KFT. (15.) X MC-BAUCHEMIE KFT. (28.)
X MG-STAHL BT. (23.) X PLAN 31 MÉRNÖK KFT. (23.)
X RUFORM BT. (23.) X SIKA HUNGÁRIA KFT. (1.)
X SPECIÁLTERV KFT. (15.) X TECWILL OY. (26., 28.)
X TIGON KFT. (21.)
TARTALOMJEGYZÉK
3 A bedolgozott friss beton tömörsége
DR UJHELYI JÁNOS
6 Az EU szabványokra való áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ
10 Szakiskolai fejlesztési program II
DR. BARTUS ZSOLT
12 Megfelelõség nyomószilárdság szerint
DR. KAUSAY TIBOR
14 A Magyar Betonszövetség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS
16 Beton a szobrászatban - szobrászat
a betonban
CSURGAI FERENC
18 Beton szerkezetek víz elleni védelme,
különleges felületi kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN
19 Balázs György köszöntése 80. születés-
napja alkalmából
20 A Zement-Kalk-Gips folyóirat 1-2. számában
olvastam
DR. RÉVAY MIKLÓS
22 Betonos érdekességek a CCR 2006. áprilisi
és májusi számából
DR. TAMÁS FERENC
26 Tecwill betongyár Magyarországon
PETE ZSOLT
5 Könyvjelzõ
14, 27 Hírek, információk
14 Rendezvények
KLUBTAGJAINK
X ATESTOR KFT. X ASA ÉPÍTÕIPARI KFT.
X BASF-ÉPÍTÕKÉMIA KFT. X BETON-
FLOOR KFT. X BETONMIX KFT. X BETON-
PLASZTIKA KFT. X BVM ÉPELEM KFT.
X CEMKUT KFT. X COMPLEXLAB KFT.
X DANUBIUSBETON KFT. X DEITERMANN
HUNGÁRIA KFT. X DUNA-DRÁVA
CEMENT KFT. X ELSÕ BETON KFT. X EURO-
MONTEX KFT. X ÉMI KHT. X FORM + TEST
HUNGARY KFT. X HOLCIM HUNGÁRIA
ZRT. BETON ÉS KAVICS ÜZLETÁG X HOL-
CIM HUNGÁRIA ZRT. X KALMATRON KFT.
X KARL-KER KFT. X MAÉPTESZT KFT.
X MAGYAR BETONSZÖVETSÉG X MAGYAR
KÖZÚT KHT. X MAPEI KFT. X MC-BAUCHE-
MIE KFT. X MG-STAHL BT. X MUREXIN KFT.
X PLAN 31 MÉRNÖK KFT. X RUFORM BT.
X SIKA HUNGÁRIA KFT. X SPECIÁLTERV KFT.
X STABILAB KFT. X STRABAG ZRT. FRISS-
BETON X STRONGROCLA KFT. X TBG HUN-
GÁRIA KFT. X TECWILL OY. X TIGON KFT.
ÁRLISTA
Az árak az ÁFA- t nem tartalmazzák.
Klubtagság díja (fekete-fehér)
1 évre 1/4, 1/2, 1/1 oldal felületen:
105000, 210000, 420000 Ft és 5, 10, 20
újság szétküldése megadott címre
Hirdetési díjak klubtag részére
Fekete-fehér: 1/4 oldal 12650 Ft;
1/2 oldal 24550 Ft; 1 oldal 47750 Ft
Színes: B I borító 1 oldal 127900 Ft;
B II borító 1 oldal 114900 Ft;
B III borító 1 oldal 103300 Ft;
B IV borító 1/2 oldal 61700 Ft;
B IV borító 1 oldal 114900 Ft
Nem klubtag részére a hirdetési díjak
duplán értendõk.
Elõfizetés
Fél évre 2240 Ft, egy évre 4380 Ft.
Egy példány ára: 440 Ft.
BETON szakmai havilap
2006. szeptember, XIV. évf. 9. szám
Kiadó és szerkesztõség: Magyar
Cementipari Szövetség, www.mcsz.hu
1034 Budapest, Bécsi út 120.
telefon: 250-1629, fax: 368-7628
Felelõs kiadó: Oberritter Miklós
Alapította: Asztalos István
Fõszerkesztõ: Kiskovács Etelka
(tel.: 30/267-8544)
Tördelõ szerkesztõ: Asztalos Réka
A Szerkesztõ Bizottság vezetõje:
Asztalos István (tel.: 20/943-3620)
Tagjai: Dr. Hilger Miklós, Dr. Kausay Tibor,
Kiskovács Etelka, Dr. Kovács Károly,
Német Ferdinánd, Polgár László,
Dr. Révay Miklós, Dr. Szegõ József,
Szilvási András, Szilvási Zsuzsanna,
Dr. Tamás Ferenc, Dr. Ujhelyi János
Nyomdai munkák: Sz & Sz Kft.
Nyilvántartási szám: B/SZI/1618/1992,
ISSN 1218 - 4837
Honlap:
www.betonnet.hu
A lap a Magyar Betonszövetség
(www.beton.hu) hivatalos információinak
megjelenési helye.
2 2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
BETON BETON BETON
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 3
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
1. Bevezetés
Az MSZ EN 206-1 szabvány „F“
melléklete szabályozza a különbözõ
környezeti körülmények közé kerü-
lõ betonok megengedett legnagyobb
víz/cement tényezõjét és megen-
gedett legkisebb cementtartalmát,
továbbá tájékoztatásként megadja a
követelményeket kielégítõ betonok-
nak a várható szilárdsági jelét,
amely CEM 32,5 N port-landcement
használatával elérhetõ. Mivel a
beton nyomószilárdságát mindig jól
tömörített betonra kell értelmezni,
ezért az MSZ 4798-1 szabvány F.1.
és F.2. táblázata elõírja a friss beton
és a szilárd, száraz beton megköve-
telt testsûrûségét, feltételezve, hogy
az F.1. és az F.2. táblázat követel-
ményeinek betartása mellett a
tömörített, friss beton legfeljebb 2
térfogat % levegõt tartalmaz. Az
idézett követelményekbõl néhányat
az 1. táblázat mutat be.
A beton ajánlott keverési ará-
nyán kívül (víz/cement tényezõ,
adalékanyag: cement arány) ismerni
kell a betömörített friss beton és a
szilárd, száraz beton szükséges
testsûrûségét, mert az egyébként jól
megtervezett betonkeverék a kö-
vetelmények teljesítésének csak a
lehetõségét adja meg. Hogy a lehe-
tõség valóra váljék, a keveréket
megfelelõ testsûrûségre kell be-
dolgozni. A tömörség megfelelõ-
ségét a testsûrûség ismeretében
lehet eldönteni.
Az MSZ 4798-1 szabvány F.1. és
F.2. táblázatában megadott test-
sûrûség-követelmények tehát szük-
ségesek, azonban nem elégségesek,
illetve nem szabatosak. A követ-
kezõkben ezt elemzem.
2. A bedolgozott friss beton és a
száraz beton testsûrûsége
A bedolgozott friss beton test-
sûrûségét a beton összetételébõl
lehet kiszámítani. Az MSZ 4798-1
szabvány F.1. és F.2. táblázatának az
adataiból a számítás az alábbiak
szerinti:
A megengedett legkisebb ce-
menttartalom osztva a cement sû-
rûségével megadja az 1 m
3
tömör
friss betonban a cement által el-
foglalt térfogatot, azaz
Vc =m c / pc (1)
ahol
Szabvány-tükör
A bedolgozott friss beton
tömörsége
(javaslat az MSZ 4798-1 szabvány
módosítására)
DR. UJHELYI JÁNOS
Környezeti osztály jele XC2 XS1 XD3 XF1 XA2 XK3(H) XV1(H)
Legnagyobb v/c 0,60 0,50 0,45 0,55 0,50 0,40 0,60
Legkisebb szilárdsági jel C25/30 C30/37 C34/45 C30/37 C30/37 C40/50 C25/30
mc minimum, kg/m
3
280 300 320 300 320 350 300
Friss testsûrûség, kg/m
3
2360 2390 2400 2360 2380 2410 2340
Száraz testsûrûség, kg/m
3
2230 2290 2300 2240 2270 2320 2200
1. táblázat Néhány követelményérték az MSZ 4798-1 szerinti
különbözõ kitéti osztályok esetén
Vc = a cement tömör térfogata,
liter/m
3
,
mc = a cementtartalom, kg/m
3
,
pc = a cement sûrûsége, g/cm
3
.
A víz térfogata literben azonos a
kg-ban kifejezett tömegével. Ez az
érték a víz/cement tényezõ ismere-
tében számítható:
Vv =x . m c (2)
ahol
Vv = a víz térfogata, liter/m
3
,
x = a víz/cement tényezõ.
A tömör, friss beton Va adalék-
anyagtartalma (liter/m
3
):
Va =1000 - (V c +V v) (3)
A Va térfogatú adalékanyag ma
(kg/m
3
) tömege, ha az adalékanyag
sûrûsége a (g/cm
3
):
ma =V a . pa (4)
A levegõmentes tömör friss be-
ton ¸f (kg/m
3
) testsûrûsége:
¸f =m c +m v +m a (5)
Példaképpen vizsgáljuk meg az
1. táblázat XD3 kitéti osztályhoz
tartozó elõírt betonjának testsûrûsé-
gét friss állapotban. A számítások-
hoz általában fel lehet tételezni a
cementre pc =3,1 g/ cm
3
és a ho-
mokos kavics adalékanyagra pa =
2,64 g/ cm
3
sûrûséget. Ebbõl követ-
kezõen a cement térfogata az (1)
képletbõl: Vc =320 / 3,1 =103,2
liter/ m
3
, a víz térfogata a (2) alapján:
Vv =320 . 0,45 =144 liter/ m
3
, az
adalékanyag térfogata a (3) alapján:
Va =1000 - (103,2 +144) =752,8
liter/ m
3
, tömege pedig a (4) alapján:
ma =752,8 . 2,64 =1987 kg/ m
3
.
Ezekbõl az adatokból az (5) alapján
a levegõmentes tömör friss beton
testsûrûsége: ¸f =320 +144 +1987
=2451 kg/ m
3
.
Az MSZ 4798-1 F.1. és F.2.
táblázata 2 % levegõtartalmú beto-
nok várható testsûrûségét adja meg,
ezért a számítással kapott test-
sûrûséget kb. 0,98-cal kell szorozni,
így a testsûrûség követelmény 2451
. 0,98 =2402 ~2400 kg/ m
3
. Az egy
hónapos korú beton testsûrûsége
száraz állapotban a friss beton test-
sûrûségéhez képest csökken. A
cement a keverõvíz egy részét
kémiailag leköti, a víz többi része
elpárolog. Általában feltételezhetõ,
hogy 1 hónapos korban a cement a
vízbõl tömegének 15 %-át köti meg.
Az XD3 kitéti osztály betonjának
bemutatott példája esetén a lekötött
víz 320 . 0,15 =48 kg/ m
3
, ezért az
elpárolgó víz mennyisége 144 - 48
=96 kg/ m
3
, tehát a száraz beton
testsûrûsége ~2300 kg/ m
3
.
A bemutatott számítási eljárás
közelítés, mert a cement sûrûsége
3,0-3,2 g/cm
3
között változhat (CEM
32,5 portlandcementre kb. 3,1, hete-
rogén cementekre < 3,1, szulfátálló
cementre > 3,1), a homokos kavics
sûrûsége 2,65 g/cm
3
is lehet. Szélsõ
esetben tehát a fent bemutatott
számítás végeredménye pc =3,2 g/ cm
3
Szükséges ezért az MSZ 4798-1
szabvány F.1. és F.2. táblázatainak a
módosítása, amelyre a következõk-
ben ismertetem javaslatomat.
3. A beton várható testsûrûségé-
nek a számítása
A bedolgozott friss, levegõmen-
tes beton testsûrûsége szabatosan a
keverési arányból számítható a
következõk szerint.
A tervezési szakaszban a beton
tömeg szerinti keverési aránya is-
mert, amely megadja az egységnyi
tömegû cementre vonatkoztatott
víz, adalékanyag (és esetleg kiegé-
szítõ anyag) tömegét (az adalékszer
mennyiségét általában a cement
tömegszázalékában fejezik ki). Pél-
dául 1:0,5:5:0,2 keverési arány azt
jelenti, hogy 1 tömegrész cement-
hez 0,5 tömegrész vizet, 5 tömeg-
rész adalékanyagot és 0,2 tömegrész
kiegészítõ anyagot kell hozzákever-
ni. A keverési arányból a készítési
testsûrûség ismeretében lehet ki-
számítani a beton összetételét,
amely attól függõen eltérõ lehet,
amennyiben a bedolgozás haté-
konysága különbözik. A fenti ke-
verési arányú beton összetételei
különbözõ készítési testsûrûségek
(azaz különbözõ tömörségek) mel-
lett a következõk lehetnek:
Készítési testsûrûség, kg/ m
3
2000 2100 2200 2300 2370
Cementtartalom, kg/ m
3
299 313 328 343 355
Víztartalom, kg/ m
3
149 157 164 177 178
Adalékanyag tartalom, kg/ m
3
1492 1567 1642 1716 1775
Kiegészítõanyag tartalom, kg/ m
3
60 63 66 69 71
A beton térfogat szerinti össze-
tétele az alkotóanyagok sûrûségé-
nek az ismeretében számítható: a
kg-ban megadott tömegeket el kell
osztani a g/cm
3
-ben kifejezett sû-
rûségekkel.
Ha a fenti példa szerinti esetben
a cement, a víz, az adalékanyag
(homokos kavics) és a kiegészítõ
anyag (mészkõliszt) sûrûsége rend-
re pc =3,1 g/ cm
3
, pv =1,0 g/ cm
3
,
pa =2,64 g/ cm
3
és pk =2,0 g/ cm
3
,
akkor a különbözõ testsûrûségû,
azaz különbözõ eredményességgel
tömörített betonok térfogat szerinti
összetétele a következõ:
Készítési testsûrûség, kg/ m
3
2000 2100 2200 2300 2379
Cementtartalom, liter/ m
3
96 101 106 111 113
Víztartalom, liter/ m
3
149 157 164 172 178
Adalékanyag tartalom, liter/ m
3
565 594 622 650 672
Kiegészítõ anyag tartalom, liter/ m
3
30 31 33 34 35
Tömör térfogat, liter/ m
3
840 883 925 967 1000
Friss beton leveg?tartalom, liter/ m
3
160 117 75 33 0
A fenti példából kitûnik, hogy a
friss beton levegõtartalma a térfogat
szerinti összetételbõl számítható, de
a keverési arányt hagyományosan
tömeg szerint szoktuk megadni.
Célszerû ezért a térfogat szerinti
keverési arányt meghatározni, mert
ebbõl lehet a hiánytalanul tömörí-
tett beton összetételi adatait meg-
kapni. A tömeg szerinti keverési
arányból a térfogat szerinti keverési
arány a tömegrészeknek a sûrûség-
gel való osztásával számítható. A
példa szerint 1 : 0,5 : 5 : 0,2 tö-
megarányú betonkeverék térfogat-
aránya a következõ:
azaz 0,32258 : 0,5 : 1,89394 : 0,1
Képezzük a térfogatrészek ösz-
szegét, tehát:
0,32258 +0,5 +1,89394 +0,1
=2,81652
értéket. Ha ezzel az összeggel
elosztjuk az egységnyi térfogatot,
azaz 1 m
3
= 1000 litert és a nyert
hányadossal megszorozzuk a tér-
fogatrészeket, akkor megkapjuk
literben az alkotó anyagok tömör
térfogatát. Példánkban:
1000 /2,81652 =355,04807
tehát cementtérfogat
355,04807 . 0,32258 =114,5 liter/ m
3
víztérfogat
355,04807 . 0,5 =177,5 liter/ m
3
adalékanyag térfogat
355,04807 . 1,89394 =672,5 liter/ m
3
kiegészítõanyag térfogat
355,04807 . 0,1 =35,5 liter/ m
3
összesen = 1000 liter/ m
3
Az alkotóanyagok térfogatát meg-
szorozva a sûrûséggel megkapjuk
annak a betonnak a tömeg szerinti
összetételét, amelyben nincs tömö-
rítési hiány miatti levegõtartalom,
illetve az alkotóanyagok így kiszá-
mított tömegeinek az összege
megadja az elérendõ készítési test-
2
2 , 0
:
64 , 2
5
:
1
5 , 0
:
1 , 3
1
és pa =2,65 g/ cm
3
esetén Vc =100
liter/ m
3
és Va =1000 - (144 +100)
=756 liter/ m
3
, illetve ma =2003
kg/ m
3
, következésképpen ¸f =2467
kg/ m
3
azaz 2 % levegõtartalom
mellett 2418 kg/ m
3
lehet a várható
testsûrûség. Ha a 2400 kg/m
3
köve-
telmény változatlan maradna, akkor
megfelelõnek kellene ítélni a 2,7 %
levegõtartalmú friss betont is (ez
számítható 2400/ 2467 =0,973 -ból).
Az eltérés ugyan gyakorlatilag nem
jelentõs, de a szabvány F.1. és F.2.
táblázata ebbõl következõen nem
szabatos.
Más ok is kétségessé teszi az F.1.
és F.2. táblázatok alkalmazhatósá-
gát. A táblázatokban megadott ce-
menttartalom és víz/cement tényezõ
ugyanis csak ajánlás, amelytõl el
lehet térni: lehet nagyobb cement-
tartalmat és kisebb víz/cement
tényezõt is alkalmazni az adott
kitéti osztályra a táblázatban meg-
adott értékekhez képest. Példakép-
pen a 2. táblázatban bemutatom
ennek a következményeit a friss
beton testsûrûségének az alakulására.
A táblázatból leolvasható, hogy
mind a növekvõ cementtartalom,
mind a csökkenõ víz/cement tényezõ
megváltoztatja a bedolgozott friss
betonok várható testsûrûségét, ezért
az MSZ 4798-1 F.1. és F.2. táblá-
zatának követelményei egyes ese-
tekben túlzottan szigorúak, más
esetekben túlzottan engedékenyek
lehetnek. Ezért meg kell állapítani,
hogy a szabvány vonatkozó elõírá-
sai nem alkalmasak arra, hogy
szabatos következtetéseket lehes-
sen a betonok tömörségére levonni.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 4
mc,
kg/m
3
mv,
kg/m
3
ma,
kg/m
3
x
¸f,
kg/m
3
0,98 . ¸
320 144 1987 0,45 2451 2400
360 162 1906 0,45 2428 2380
320 128 2030 0,4 2478 2430
360 144 1953 0,4 2457 2410
2. táblázat Az X D3 kitéti
osztályban felhasznált különbözõ
összetételû betonok várható
testsûrûségeinek a változása
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 5
sûrûséget. A példának megfelelõen:
Cementtartalom
114,5 . 3,1 =355 kg/ m
3
Víztartalom
177,5 . 1 =178 kg/ m
3
Adalékanyag tartalom
672,5 . 2,64 =1775 kg/ m
3
Kiegészítõanyag tartalom
35,5 . 2 =71 kg/ m
3
Összesen =2379 kg/ m
3
A térfogat szerinti keverési arány
bemutatott számításához felhasznált
összefüggések a következõkben
foglalhatók össze:
a) összefüggés a térfogat szerinti
keverési arány számítására a
tömeg szerinti keverési arány-
ból:
(6)
ahol
V = a térfogatarányok összege,
c = cement tömegaránya
(rendszerint = 1),
v = víz tömegaránya (rendszerint
egyenlõ a víz/cement
tényezõvel),
a = adalékanyag tömegaránya,
k = kiegészítõ anyag tömegaránya,
pc = cement sûrûsége, g/cm
3
,
pv = víz sûrûsége, g/cm
3
(rendszerint = 1),
pa = adalékanyag sûrûsége, g/cm
3
,
pk = kiegészítõ anyag sûrûsége,
g/cm
3
.
b) cementtartalom
Vc =(1000 /V) . (c / pc) és
mc =V c / pc (7)
c) víztartalom
Vv =(1000 /V) . (v / pv) és
mv =V v / pv (8)
d) adalékanyag tartalom
Va =(1000 /V) . (a / pa) és
ma =V a / pa (9)
e) kiegészítõanyag tartalom
Vk =(1000 /V) . (k / pk) és
mk =V k / pk (10)
Ezekbõl az összefüggésekbõl
lehet kialakítani a bedolgozott friss
beton tervezett testsûrûségének
szabványba foglalható számítási
módszerét.
4. Javaslat az MSZ 4798- szab-
vány F melléklet módosítására
Az ismertetett számítások vég-
eredményeként az MSZ 4798-1 F.1.
és F.2. táblázatának a módosítására
javaslatom a következõ.
k a v c
k a v c
V
p p p p
+ + + =
Az F.1. és az F.2. táblázatok
„Friss beton megkövetelt testsûrû-
sége, kg/ m
3
“ és „Kiszárított szilárd
beton megkövetelt testsûrûsége,
kg/ m
3
“ megnevezésû sorait és az
azokban található számértékeket
érvényteleneknek kell nyilvánítani
és e helyett a következõ szöveget
kell a táblázatok után a szabványba
illeszteni:
A bedolgozott friss beton és a 28
napos korú szilárd beton megfelelõ
tömörségét a testûrûség ellenõr-
zésével kell meghatározni. A be-
dolgozott friss beton ¸f megengedett
legkisebb testsûrûségét a tömeg sze-
rinti keverési arány ismeretében a
következõ képletbõl kell kiszámí-
tani:
ahol
¸f = a bedolgozott friss beton
megengedett legkisebb testsû-
rûsége, kg/m
3
c = a cement tömegaránya
(általában = 1)
x = a víz/cement tényezõ
a = az adalékanyag tömegaránya
k = a kiegészítõ anyag
tömegaránya
, ebben a
kifejezésben:
pc, pa és pk = rendre a cement, az
adalékanyag és a kiegészítõ
anyag sûrûsége, g/cm
3
,
amelyek közelítõ értékei
rendre 3,1, 2,64 (homokos
kavics) és 2,0 (mészkõliszt)
A 28 napos szilárd és száraz
beton megengedett legkisebb ¸sz
testsûrûségét annak feltételezésével
szabad kiszámítani, hogy a cement -
a beton szokványos tárolási körül-
ményei között - a keverõvízbõl
tömegének kb. 15 %-át kémiailag
megköti, a többi elpárolog, ezért
¸sz = ¸f - (mv - 0,15 . mc) kg/ m
3
ahol mv = víztartalom, kg/m
3
, mc =
cementtartalom, kg/m
3
.
A betonkeverék minõsítésére ké-
szített próbatestek vizsgálati ered-
ményeit csak akkor szabad mérvadónak
tekinteni, ha a mért ¸t,f tényleges
testsûrûségük friss, bedolgozott ál-
lapotban
¸t,f > ¸f
.
|

\
|
+ + + =
k a c
k a
x
c
V
p p p
kg/ m
3
( )

+ +
+ ×
× =
V
k
V
a
V
x 1 c
980
f
¸
illetve töréskor - általában 28 napos
korban, száraz állapotban - mért
¸t,sz tényleges testsûrûségük
¸t,sz > ¸sz
A javasolt módosítás után az
MSZ 4798-1 F.1. és F.2 táblázataiba
foglalt valamennyi elõírás szabatos-
sá válik.
KÖNYVJELZÕ
Megjelent az Update címû kiad-
ványok 2006. évi 1. és 2. száma.
Az 1. szám a közlekedési zajról, a
csökkentés módjáról szól. Német-
országban 1975 óta a lakosságot
érintõ zajterhelés az autópályákon
2,5 dB(A) értékkel, a többi közúton
1,5 dB(A) értékkel növekedett. A
zajvédõ falak magassága 3 méter-
rõl 4,2 méterre növekedett. A zaj-
védelmi intézkedések egyre inkább
költségtényezõvé válnak és befo-
lyásolják az út megjelenését.
Németországban több vizsgála-
tot is végeztek e témában, melynek
eredménye szerint a nagy sebes-
ségû jármûvekkel terhelt utakon a
zajcsökkentés lehetõsége mind az
abroncsoknál, mind az útburkolatot
illetõen nagy. Beton pályaszerke-
zetnél komoly eredményre vezet a
mûfüves érdesítés, vagy a mosott
beton felület kialakítása.
A 2. szám arról szól, hogy Basel-
ban 2006 végétõl egy új, 7 % lejté-
sû, 329 méter hosszúságú feljáróhíd
fogja a tehergépjármûvek vám-
parkolóját az A2 autópályával köz-
vetlenül összekötni. A nagy terhelés,
az erõs lejtés és a fékút roppant
nagy igénybevételt jelent a burko-
lat számára, ezért a mélyépítési
hivatal kopásálló betonburkolatot
írt elõ, amelyet a betonhíddal
összekapcsolva kellett ráépíteni.
A burkolat beépítése elõtt a
pályalemez felületét érdesítették,
majd elterítették a betont, tûvib-
rátorral tömörítették, elhelyezték az
összekötõ vasalást, a felületet simí-
tották, keresztirányban bordázták,
majd kipermetezték a párazáró
anyagot. A burkolat 5 órán belül
készült el az egész feljárón.
A kiadványok beszerezhetõk a
Magyar Cementipari Szövetségnél,
telefon: 1/250-1629.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 6
Egy kis kitekintés külföldre
A német Beton-Jahrbuch 2006
egyik cikkébõl idézek, mely azokról
a nehézségekrõl és problémákról
szól, melyek a szabályozási környe-
zet változásaiból adódnak a gyakor-
latban. A cikkíró fel kívánja hívni a
figyelmet azon kihívásokra, melyek-
kel az építési tevékenységben
résztvevõknek foglalkozniuk kell!
Stefan Zwolinski: Az értékek reoló-
giája - a létrõl és a látszatról,
biztonság és valószínûség
Európában
A reológia a betonokkal kapcso-
latban a friss állapotú cementpép és
beton mozgási folyási tulajdonsá-
gait írja le. Az elmúlt évtizedekben a
reológia fogalmát elsõsorban tudo-
mányos vizsgálatoknál használták.
Az 1990-es évek kezdetétõl a reoló-
gia a széles szakmai nyilvánosság
elé került és a modern betontech-
nológia fontos részévé vált.
A görög "pantha rei" kifejezés
jelentése magyarul: minden folyik.
Ez az öntömörödõ betonokra épp-
úgy igaz, mint az új európai szabá-
lyozásokra és építéssel kapcsolatos
jogokra, valamint az ezekhez kap-
csolódó nemzeti kompetenciákra.
Közben az európai szabályo-
zások egykor nyugodtan csörgedezõ
patakjából egy igen tekintélyes
folyam lett, különösen az utóbbi 10
év alatt. Ehhez jönnek a nemzeti
szabályozások, mint a DIN szab-
ványok, a német vasbeton bizottság
(DAF stb.) irányelvei és az ezekhez
kapcsolódó, kiegészítõ mûszaki
szerzõdéses és szállítási feltételek
(ZTV-ING, TL-Pflaster és hasonlók).
Az összes anyag és gyártmány
szabványok és további szabályo-
zások, melyek a beton termékekre és
az elõregyártó iparra hatással
vannak, rövid idõn belül ca. 90 %-
ban megváltoztak, az átmeneti idõk
is a végükhöz közelednek. A több-
nyire 2004-ben kezdõdött átmeneti
idõ három éven belül lejár.
Az átálláshoz szükséges folya-
matok és az új elõírások megisme-
rése minden résztvevõ számára
rendkívüli követelményeket tá-
maszt. Ahhoz, hogy az újdonságok
konzisztensen kerülhessenek alkal-
mazásra, a követelményeket kiíró
helyeknek, a tervezõknek, a gyár-
tóknak, az építés kivitelezõinek, a
hatóságoknak és a felügyelõ, ellen-
õrzõ szerveknek azonos mértékben
kötelességükké kell válni a közös
cselekedeteknek.
Újdonságok: fogalmak, felépítés,
osztályok.
Egy új mûszaki elõírás alkal-
mazásához a ráfordítások közvet-
lenül összefüggnek az elõírásban
megjelenõ újdonságok mértékével,
melyek a korábbi mûszaki alapoktól
eltérnek.
Ezen ráfordítások közül nem is
feltétlenül azok a ráfordítások a
mértékadók, melyek a gyártási
módszerek változtatását jelentik.
Sokkal nagyobb az a ráfordítás,
melyet az összes résztvevõnek meg
kell tenni, mint a szabványok
elolvasása, megértése, kritikusan
rákérdezni a részletekre és az alkal-
mazást gyakorolni: mely követelmé-
nyeket kell nekem mint tervezõnek
kielégíteni? Milyen minõségi követel-
ményeket írjak elõ? Hogyan írjam
elõ az üzemen belüli gyártmány-
ellenõrzés kritikus részeit? Bõségesen
találunk még ma is negatív példákat
egyes, a betonokra vonatkozó ki-
írásokban. Pl. Bn 225 betont köve-
telnek, azaz egy olyan jelölést
használnak, mely még abból az
idõbõl származik, melyet a most
éppen felváltott DIN 1045 váltott ki,
és 1978-ig volt érvényben. De
ugyanúgy elõfordulhat egy "EPZ 45"
cement választása, egy relikvia a
régen elévült cement szabványból,
melyet 1994-ben váltott fel az új
szabvány.
Sok fogalom megváltozott, egé-
szen új fogalmak jöttek elõ és
váltották fel a régieket. Az új DIN
1045-tel kapcsolatos elsõ, 2001. évi
betanítások során több extrém pél-
dát soroltunk fel, és tudatosítottuk,
hogy az építésben résztvevõ a tudat-
lanságát semmivel sem tudná
jobban elárulni, mint azzal, hogy
már elévült definíciókat, jelöléseket
alkalmaz. Ilyen tudatlansági
bizonyítvány lehet pl. a B25 beton
szilárdság megadása, a KR kon-
zisztencia követelése. Például a
beton burkolókövek esetében a nyo-
mószilárdság helyett a hasító-húzó
szilárdság a jellemzõ követelmény.
A legtöbb európai szabvány leg-
feltûnõbb jellemzõje az, hogy az
oldalszám a régebbi, hasonló témá-
jú nemzeti szabványok oldalszá-
mához képest jelentõsen megnõtt.
Miközben a burkolókövek régi, DIN
18501:1992-11 szabványa csak 3
oldal volt, az új DIN EN 1338:2003-
08 beton burkoló kövekre vonatkozó
szabvány 64 oldal terjedelmû. A
legtöbb esetben a szabványok
oldalszámával együtt arányosan
növekszik az áttekinthetetlenség. A
lapozás kézmûves tevékenység és
ahogy lapozunk, jönnek a kérdések,
még akkor is, ha szerencsés esetben
nem kell másik szabályozást is
kézbe venni.
Kérdés után az újabb kérdés: hol
van ez és ez rögzítve?
És a válaszért sokszoros további
Szabványosítás
Az EU szabványokra való
áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ
Ezen cikk írója sokat foglalkozott és foglalkozik a szabványokkal, fõleg a
vasbeton szerkezetek tervezése, kivitelezése területén. A kiterjedt külföldi
tevékenységek - Románia, Bulgária, Ukrajna, Szerbia - különösen a felszínre
hozzák a szabványalkalmazások nehézségeit. Egy átmeneti kor célegyenese
felé közeledünk, hiszen ha akadozva is, de nap mint nap szembesülünk a
közös Európa, az EU kihívásaival. Egyik oldalon sérülni látjuk nemzeti
identitásunkat, másik oldalról a nemzetközi versenyben is helyt szeretnénk
állni, és persze szívesen fogadnánk minél több EU támogatást.
Kulcsszavak: EN szabványok, szakmai együttmûködés,
információk az interneten
keresgélés szükséges. Most nem ele-
mezzük, miért kellett a szabványok
struktúráját ilyenre választani. A
legtöbb használó egyáltalán nem
tudja értékelni az elvileg deklarált
felhasználó barát felépítést. Min-
denesetre a felhasználók részérõl
nagy türelem és készség kell, hogy
ezen új szabványok tartalmát be-
fogadja, próbára téve ezen képes-
ségeket. Az új szabványok hasz-
nálatánál fellépõ akadályok néha
odáig vezetnek, hogy az egész
szabvány értelmét és hasznát
megkérdõjelezik. A bizonyos fokig
érthetõ dilemma: ha még meg sem
tudjuk az anyagot érteni, akkor
minek használni? Ezek nagyon
komolyan veendõ gondolatok és
külön figyelemre méltó, hogy olyan
szakemberek - gyártók, tervezõk stb.
- részérõl hangzanak el, akiknél
megvan a szakértelem.
Konkrét példa az egyes osztá-
lyokba sorolás nehézsége. A szi-
lárdsági osztályok a betonoknál
vagy falazó elemeknél Németor-
szágban hosszú évtizedeken át
természetes kategóriák voltak. Most
viszont egész osztályba sorolási
rendszerek jönnek létre, különbözõ
tulajdonságokkal, az ezzel össze-
függõ jelölésekkel és a gyártmányok
megjelöléseivel. Pl. a DIN EN
1339:2003-08: Lemezek betonból
olyan osztályokat különböztetnek
meg, mint a D/I/K/P/V/7. Erre is
igaz, hogy az értelmes, célszerû
osztályokba sorolásnak csak akkor
van értelme, ha a gyártók, tervezõk,
vásárlók stb. elõtt egyaránt ismertek
az egyes osztályokkal kapcsolatos
követelmények.
Eddig a cikk eleje, amibõl
látszik, sehol sem egyszerû az
átmenet.
Egy kis történeti áttekintés
itthonról
1989: Rendszerváltás Magyaror-
szágon, a KGST összeomlása.
1990: Megjelennek az elsõ ENV
méretezési szabványok a szakköny-
vekben, mint pl. a Beton-Kalender
1990 számában.
Az utolsó, még KGST bázisú
MSZ szabványok megjelenése.
1992: Ausztriában, Németország-
ban engedélyezik az ENV szabvá-
nyok szerinti tervezéseket, a
Nemzeti Alkalmazási Dokumentu-
mokban foglaltak figyelembe vétele
mellett.
1993: Az ADA Körmend bútor-
gyár elõregyártott vasbeton vázszer-
kezetét az ENV 1992 alapján tervezi
a Plan31 Mérnök Kft., gyártja,
kivitelezi az ASA Építõipari Kft.
Ezzel elindul Magyarországon is az
Eurocode-ok térhódítása (de egy-
idejûleg el kell készíteni az MSZ
15020 sorozat szerinti igazolásokat
is).
1994: Az elsõ két METRO áruház
építése. Kezdetét veszi az a METRO
áruház építési sorozat, melynek
során 2005 végéig nyolc országban
mintegy 65 METRO áruház épült fel
a Plan31-ASA közremûködésével,
Eurocode szabványbázison.
Európai Megállapodás I sz.
törvény - EU tagságunk felé az elsõ
lépés.
1995: Megszûnik az MSZH (Ma-
gyar Szabványügyi Hivatal), he-
lyette létrehozzák az MSZT-t.
A BME Vasbetonszerkezetek
Tanszékén megkezdõdik az Euro-
code bázisú vasbeton szerkezetek
oktatása.
Az elsõ magyar közbeszerzési
törvény megalkotása az 1993. évi
EU közbeszerzési irányelv alapján.
1997: Építési törvény, már az EU
szellemiségében.
1998: Január 1-tõl életbe lép az
MSZ ENV 1991 Eurocode1 A terve-
zés alapjai és a tartószerkezeteket
érõ hatások címû magyar nemzeti
szabvány, majd egymás után je-
lennek meg a többi Eurocode
bázisú MSZ ENV magyar nemzeti
szabványok, magyarul. A tervezõ
társadalom gyakorlatilag nem vesz
ezekrõl tudomást.
Elkezdõdik a már végleges EN
méretezési szabványok kidolgo-
zása.
2000: Életbe lép az MSZ ENV
206 beton szabvány, angolul.
Életbe lép az MSZ ENV 13670-
1:2000 Betonszerkezetek kivitele-
zése. 1. rész Általános elõírások
megnevezésû, angol nyelvû szab-
vány, de még hat év múlva sem
ismerik (2006-ban!), pedig új ala-
pokra helyezi többek között a kivi-
telezési pontatlanságok megítélését!
2001: Az akkori FVM megbízást
ad a BME Híd- és Szerkezetek
Tanszékének a méretezési szabvá-
nyok NAD-jainak a kidolgozására. A
minisztérium még nem tudja, hogy
a szabványosítás már nem állami
feladat? A kidolgozott NAD-ok
sosem válnak hivatalossá, mivel a
szabványosítás kizárólag az MSZT
kompetenciája.
A Közbeszerzési törvény módo-
sítása, benne az 58§: "az európai
szabványokat közzétevõ nemzeti
szabványokat" kell alkalmazni a
közbeszerzésben megvalósuló épít-
ményeknél.
2002: CEN tagságunk kezdete.
Megszûnik a szabványok kötelezõ
alkalmazása.
2003: Az MSZT meghirdeti az
elavult, KGST bázisú MSZ szabvá-
nyok visszavonási szándékát. Rend-
kívüli felháborodás, az MMK,
ÉVOSZ, MÉASZ, ÉMI egymásra
licitálva tiltakoznak sok szabvány
visszavonási szándéka ellen. Az
MSZT visszakozik, nagyon sok
KGST bázisú szabvány továbbra is
érvényes marad.
Elkezdõdik az MSZ EN 206
magyar nyelvre fordítása, valamint a
hozzá tartozó NAD kidolgozása a
Magyar Betonszövetség tagvállala-
tainak finanszírozásával.
Megjelenik a 3/2003 BM-GKM-
KvVM együttes rendelet az építési
termékek forgalomba hozataláról.
Megjelenik a 2003 évi CXXIX
törvény a közbeszerzésekrõl (a már
idézett 58§-sal együtt).
2004: Szeptember 1-i hatállyal
megjelenik az MSZ 4798 beton
szabvány: Mûszaki feltételek, teljesí-
tõ képesség, készítés és megfele-
lõség, valamint az MSZ EN 206-1
alkalmazási feltételei Magyaror-
szágon.
Május 1-tõl Németországban
hidakat már csak az Eurocode
bázisú új DIN szabványuk szerint
szabad tervezni.
Megjelent az EU új közbeszer-
zési irányelve április 30-án, egyide-
jûleg megjelenik a magyar módo-
sított közbeszerzési törvény még az
1993 évi EU közbeszerzési irányelv
szerint. Újból kihangsúlyozzák, ha
már van nemzeti szabványok közé
beemelt EU szabvány, akkor annak
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 7
van elsõbbsége, hogy biztosított
legyen a határok nélküli verseny-
semlegesség. Közpénzbõl megvaló-
suló beruházásoknál nem szenved-
hetnek külföldi ajánlattevõk amiatt
hátrányt, mert valamely párhuzamo-
san még érvényes régi nemzeti
szabvány alkalmazást írnak elõ,
ilyen követelményt nem enged meg
az EU belsõ piac szabályozása.
2005: Január 1-tõl Németország-
ban csakis az Eurocode bázisú új
DIN szabvány szerint szabad tartó-
szerkezetet tervezni, építeni.
2006: Az egyik magyarországi
közbeszerzési kiírás Mûszaki
feltételek szabványhivatkozásainak
80 %-a érvénytelen szabványokra
hivatkozott!
A 2005-ben beépített betonok 95
%-a érvénytelen szabvány szerint
készült (a 25 éve kiadott KGST
bázisú, 2004. szeptember 1-én ér-
vénytelenített szabvány szerint). A
magyar építõipar, a tervezõk és
kivitelezõk gyakorlatilag szabotálják
az EU szabványainak alkalmazását!
Január 16.: Életbe lép az új köz-
beszerzési törvény, benne az 58§
szól a Mûszaki leírásról.
A szabványosítás nem állami
feladat, hirdeti az EU, ugyanakkor
elismerik, hogy a szabványok a
törvényhozás részét képezik, álta-
luk egyszerûsödik a törvényhozás,
törvények. Ez a kettõsség isme-
retlen a magyar közéletben, hiszen
ez azt feltételezi, hogy a civil szféra
képes együttdolgozni a köz-
szférával, a gazdaság szereplõi a
politikusokkal. Ehhez elõször a civil
szféra szervezeteinek kellene
képesnek lenni egymással a
kommunikációra. A szabványosítás
kapcsán pl. az építõipar területén az
MMK, MÉK, ÉVOSZ, IPOSZ,
MÉASZ, ÉTE stb. szervezeteinek
együtt kellene mûködniük, mert a
méretezési szabványok nem vá-
laszthatók külön az anyagszabvá-
nyoktól, termékszabványoktól. Ez-
zel szemben ma még sokan a
kormányzati szervektõl várnak
megoldást, amelyek sokszor még
szintén nem teljesen ismerik az EU
szabványosítási folyamatát.
Mi a baj az EU szabványaival,
azaz az EN szabványokkal?
A magyar mérnök társadalom
egyes hangadói még az egykori
szocialista nagyvállalatoktól meg-
menekített szabványokon, szak-
könyveken élnek máig is. Az elmúlt
15 év alatt gyakorlatilag nem vásá-
roltak szabványokat, szakirodalmat.
A fõiskolák, egyetemek csak nagy
késésekkel álltak át az EN szab-
ványbázis szerinti oktatásra. Az
egész szabvány-alkalmazási kultúra
mélyre süllyedt. A szabványok
alkalmazásában a nem kötelezõ elv
egészen téves értelmezést kapott. A
CEN ténylegesen meghirdette, hogy
a szabványok alkalmazása önkén-
tes. Tették ezt azért, mert a mûszaki
fejlõdést nem akarják hátráltatni. A
szabványok sosem a mûszaki élet
és tudomány aktuális felfedezéseit,
újdonságait tartalmazzák, hanem azt
némi késéssel követve a mûszaki
élet aktuális általános szabályait. Ha
valaki kellõképpen igazolni tudja,
hogy az érvényes szabványokban
foglaltaknál jobbat tud, azt nyu-
godtan alkalmazhatja. A szabvá-
nyok nem kötelezõ volta azonban
semmi esetre sem jelentheti azt,
hogy erre hivatkozva valaki a
mûszaki élet aktuális szabályai
helyett elavult, régi szabályokhoz
nyúljon.
Az egységes nemzetközi szabvá-
nyoknak éppen az is a célja, hogy
alkalmazásukkal jelentõsen nõjön a
biztonság. A moszkvai beomlott
vásárcsarnok tervezõje közölte a
beomlás kapcsán nemrégiben, hogy
1977-ben az alkalmazott szabvá-
nyok még jóval alacsonyabb bizton-
sági szintet írtak elõ. Amikor 1986-
ban átdolgoztuk a tartószerkezetek
méretezési szabványait, a politika
"leszólt", hogy az új szabványok
nem követelhetnek nagyobb anyag-
felhasználást, azaz érthetõbben ki-
fejezve nem növelheti a bizottság a
biztonsági szintet.
Azóta ugyan már két alkalommal
is történt korrekció éppen a bizton-
sági szint növelésére, de egyrészt a
korrekció elõtti szerkezetek bizton-
sági szintje alacsony maradt (az
EGK 1985 évi felmérése szerint
Magyarországon volt a tartószerke-
zeteknél a legalacsonyabb a teher-
bírás biztonsági szintje), másrészt az
épületszerkezetek rendszeres ellen-
õrzése teljes mértékben megol-
datlan maradt.
A közbeszerzéseknél különösen
kiélezett a szabványalkalmazás
rendje, mivel az EU alapvetõ
követelménye, hogy a határokon
átívelõ szabad verseny megvalósul-
hasson. Sajnos Magyarországon
sokan összetévesztették a szabvá-
nyok nem kötelezõ voltát a szabad
szabványválasztással. A szabványok
nem kötelezõ volta abból szár-
mazik, hogy a szabványok ne
gátolják a mûszaki haladást, az
innovációt. Szabad tehát a mûszaki
élet aktuális szabályai helyett a
legújabb kutatási eredményeket
felhasználni, ha bizonyítható a
legalább egyenértékûség. Szigorúan
tilos viszont olyan elavult, de
esetleg még érvényes szabványokra
hivatkozni közbeszerzéseknél, mely
egy ország elmaradott tervezését,
építõiparát szeretné elõnyökhöz
juttatni más, a mûszaki élet aktuális
szintjén álló pályázókkal szemben.
Tehát a szabad szabványválasztás
nem lehet visszafelé lépés, hanem
csakis elõrelépés!
Komoly gondot jelent az EN
szabványok terjedelme. Amíg a
tartószerkezetek méretezésére vo-
natkozó régi KGST bázisú szabvá-
nyok csak cca. 800 oldalt tettek ki,
addig az új EN szabványok ennek a
négyszeresét.
Ezen írás kezdetén idézett cikk
vége a kilátásokról
Kilátások: Európa-megbízás a
jövõ generációjának
Általában egész Európában az
építésjogi és mûszaki egyesülés
folyamatát a mai 50-60 éves gene-
ráció hajtja. Nekik olyan Európáról
vannak fogalmaik, érték-elkép-
zeléseik, mely megfelel életpályájuk
folyamán nyert fogalmaknak az
európai gazdasági térségrõl, az
európai közösségrõl. Ebbõl követ-
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 8
kezõleg az európai gondolatok a
nemzeti identitások után foglalnak
csak helyet, ezzel kapcsolatosak a
cél- és értékelképzelések, mely elkép-
zelésekkel életükben már sokkal
korábban azonosultak. Ezáltal a
szabványosítás és építési jog terü-
letén a mai állapotokat a nemzeti
korlátok és az európai nagyobb
szabadságuk befolyásolják.
Az alattuk lévõ korosztálynak, a
mostani 30-50 éveseknek (akik
nagyon a napi munkájukhoz kötõd-
nek) az iskolai képzésében még nem
szerepelt a mostani Európa ilyen
dimenziókban és berendezkedéssel.
Ezzel ellentétes az a kép, mely pl.
2004. júniusban (néhány héttel
Lengyelország EU tagságának kez-
dete után) egy lengyel iskolában
fogadott: "Lengyel vagyok éppen
úgy, mint európai állampolgár".
Ezek a gyerekek Európát már olyan
fiatalon megtanulják pozitívan
értékelni, ahogy az a mi korosz-
tályunkban még lehetetlen lett
volna. És ez az új szemlélet már ki
fog hatni az európai építés szabá-
lyozására is. Ha bizalom lesz a
továbbiakban is biztosított békés
politikai keretfeltételek iránt és némi
szerencsével a mostani 30-as és
fiatalabb generáció már csak
nevetni fog a ma aktuális, nem
egységes építõipari állapotokon.
Azonban már ma is valami
minden körülmények között megtör-
ténik: nekünk mindannyiunknak
akceptálnunk kell a már megalko-
tott szabályozásokat, meg kell tanul-
nunk és konzekvensen alkal-
maznunk kell azokat. A fennálló
hibákat, gyenge helyeket és
hátrányos vonzatokat, melyeket
felismerünk Európán belül, ele-
meznünk kell, mert azok képzik a
holnapra vonatkozó javításokat.
És eközben senki sem teheti meg,
hogy pihenjen valamely közbensõ
állomáson, és azzal nyugtassa
magát, hogy úgyis meg fog változni,
valamely szabályozást majd hama-
rosan kiigazítanak.
A minõségvédelmi társaság segíti
Önöket ezen fáradozásaikban.
Megjegyzés: csak a cikk elsõ részét és
befejezését fordítottam le. A közbensõ
részek részletezik a méretezési szabvá-
nyok, tanúsítások ellentmondásait.
Érdekesnek tartom Stefan Z wo-
linski írását, mert a németek sokkal
elõbbre járnak az EUjogszabályok,
az EN szabványok alkalmazásában,
mint mi. É rdemes figyelni rájuk,
hallatlan nagy a piaci verseny, a
határok nélküli Európa kiszélesí-
tette a versenypályát. A Magyaror-
szágra betóduló osztrák, német,
francia, japán stb. építési vállalko-
zások, az egyre nagyobb mértékû
külföldi tervezõi részvétel messze
meghaladja a magyar építési vállal-
kozások, tervezések külföldi rész-
vételét.
Európai Uniós építõipari
információk az interneten
Természetesen az EUszabvá-
nyosítási folyamatait csak akkor
lehet megérteni, ha folyamatosan
figyelemmel kísérjük a történéseket.
Ehhez a legegyszerûbb módszer, ha
ellátogatunk az EUhonlapjának
"Építõipar"részére:
http://www.europa.eu.int/
comm/enterprise/construction/
index_de.htm
A honlap angolul, franciául és
németül érhetõ el (2006 . április).
Több rovata csak angolul olvasható,
viszont akkor érthetõek meg az
összefüggések, és a magyar építõ-
ipari jogalkotás, ha ezeket az anya-
gokat legalább vázlatosan ismeri a
magyar mérnök társadalom.
A 8 9/106 /EGKÉpítési Termék
Direktíva átdolgozásával kapcso-
latos információk helye:
http://www.europa.eu.int/
comm/enterprise/construction/
cpdrevision/cpd_cons_de.htm
Azon jogi elõírások, melyek
szerint a vállalatok dolgoznak, a
versenyképesség, a növekedés és
foglalkoztatás kulcstényezõi. Az
Európai U nió vállalkozás-politi-
kájának egyik fontos célja éppen
ezért az, hogy gondoskodjon az
egyszerû és magas színvonalú jogi
környezetrõl.
Ezen alapokból kiindulva a jogi
elõírások javítása nagyon fontos
helyet foglal el azon lisszaboni
stratégiában, melyet 2005 tavaszán
útjára bocsátottak. Az iparpolitikáról
közreadott közleményében a B i-
zottság még egyszer aláhúzta a jogi
környezet jelentõségét és befolyását
az ipar versenyképességére és ter-
melékenységére.
Ezen háttérbõl kiindulva a
Bizottság 2005. októberben egy
közleményt adott ki a jogi elõírások
egyszerûsítésére, melyben az építõ-
ipart kiemelt területként határozták
meg, ebben az iparágban az
alkalmazható jogi keretek teljes
hatékonyságát elemezni kívánják.
Ehhez a stratégiához tartozik egy
dinamikus egyszerûsítési program,
mely különös módszereket tartal-
maz a 8 9/106 /EGK Irányelvben
foglaltak egyszerûsítésére.
A Bizottságnak az a felfogása,
hogy ez az Irányelv a kereskedelmi
korlátokat csak részben oldja fel és
nem teremti meg az optimális felté-
teleket, hogy az építési termékek
szabad forgalma és alkalmazása
megvalósuljon a közösségen belül.
Az Irányelv komplexitása és
többféleképpen értelmezhetõsége
hiányt okoz az egyértelmûségben a
CE tanúsítás és megjelölés valódi
szerepét és jelentõségét illetõen,
mely az építési termékek használói
számára is bizonyos kételyeket
ébreszt. Ebbõl kifolyólag a nehéz,
túl komplex és merev átvételi,
alkalmazási eljárások a vállalatok-
nak felesleges költségeket okoznak.
Ezen kívül az Irányelv rögzíti,
hogy az európai mûszaki specifiká-
cióknak, különösen a harmonizált
szabványoknak a megléte " de facto"
elõfeltételei az építési termékek C E
tanúsításának. 16évvel ezen feltétel
kihirdetése után mégis csak mint-
egy 50 %-a áll rendelkezésre a szük-
séges mûszaki specifikációknak.
Végül a rendszer szavahihetõ-
sége amiatt is csorbát szenved,
ahogyan a kritériumokat az egyes
tagországokban alkalmazzák, aho-
gyan az Irányelv a bejelentett
tanúsító helyek megnevezését és
ellenõrzését elõirányozza, hogy
azután az egyes eljárások iránti
bizalom meglegyen.
A felsoroltak miatt a B izottság az
Irányelv egyszerûsítésének törvény-
tervezet elõkészítése elõtt az építési
szektor résztvevõi széles rétegének
részvételét kéri, hogy megadják a
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 9
változtatási vagy elhagyási javas-
lataikat azért, hogy ez a törvény-
csomag egyszerûbbé és átlátha-
tóbbá váljon, hatékonysága javuljon
és az alkalmazás költségei csökken-
jenek. Ez a részvétel érinti a legfon-
tosabb specifikus tényezõket,
melyeket az építési termék irányelv
felülvizsgálatakor figyelembe kell
venni anélkül, hogy károsan hasson
a folyamatban lévõ egyéb horizon-
tális törvényjavaslatokra, melyek
ezen Irányelvre is kihatással lehet-
nek, mint pl. az Ú j Alkalmazások
felülvizsgálatánál.
A Szabványosítási B izottság
közleménye a K özösség lisszaboni
programjának végrehajtásáról: Poli-
tikai keretek az EUgyáriparának
megerõsítésére - egy integráltabb
iparpolitikai megközelítés felé.
KOM 2005/ 474, 18oldal, letölt-
hetõ magyarul.
http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/hu/com/
2005/com2005_0474hu01.pdf
A Szabványosítási B izottság
közleménye a lisszaboni stratégia
félidejérõl, az egyszerûbb jogi kör-
nyezet megteremtésérõl.
KOM 2005/ 535, 6 4oldal, letölt-
hetõ magyarul.
http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/hu/com/
2005/com2005_0535hu01.pdf
Kiváló ismertetés található a
harmonizált EUszabványokról D r.
Kausay Tibor honlapján.
http://www.betonopus.hu/
notesz/fogalomtar/
16-harmonizalt-eu/
16-harmonizalt-eu.htm
A szabvány alkalmazásokról
részletesebb anyagok olvashatók a
Magyar B etonelemgyártó Szövetség
honlapján, a Szabványosítás rovat-
ban.
www.webforum.com/mabesz
( (
Miért volt szükség a Szakiskolai
fejlesztési program kiterjesz-
tésére?
A 2003-ban indított program
hatása kétségtelenül kedvezõ, de az
akkor tett megállapítások jelentõs
része ma is érvényes. Az utóbbi év-
tizedben a szakiskolák népszerû-
sége csökkent. A szakiskolákban
végzett szakmunkások létszáma - a
2002-es adatok szerint - csupán a
fele volt a piac aktuális felvevõ
képességének. A szakiskolában
tanulók bukási, lemorzsolódási ará-
nya továbbra is igen magas.
Továbbra is súlyos gond, hogy a
szakiskolába jelentkezõk között sok
az olyan fiatal, akinek speciális
gondoskodásra van szüksége
szociokulturális hátrányai, tanulási
és magatartási problémái miatt. A
szakiskolában folyó munkát ma is
nehezítik a hiányos tárgyi, anyagi
feltételek, továbbá a pedagógusok -
gyakran jogosan emlegetett -
szakmai magára hagyatottsága.
Ha tovább nyílik az olló a
munkaerõ-piaci szükségletek és a
kibocsátott szakmunkások száma és
képzettségének színvonala között, a
magyar gazdaság helyzete súlyos-
bodik.
A program kiterjesztésének
célkitûzése, mûködése
A Szakiskolai fejlesztési program
II.- nek a társadalmi és az egyéni
érdekeket összehangoltan kell szol-
gálnia. A tartalmi és módszertani
fejlesztés eredményeképpen jelen-
tõsen javítani kívánjuk annak
esélyét, hogy a tanulók birtokolják
azokat a képességeket, amelyek
segítségével életpálya-építésük si-
keres lehet. A gazdaság mûködõké-
pességének megõrzése érdekében
javuló arányban kell hozzájárulni a
megfelelõ létszámú és jól képzett
szakmunkások iránti munkaerõ-
piaci igények kielégítéséhez.
A program általános célja, hogy
javítsa a szakképzés minõségét, nö-
velje a végzettek elhelyezkedésé-
nek esélyeit, és ezeken keresztül
erõsítse a képzés és a képzésben
résztvevõk szakmai és társadalmi
presztízsét. Adjon megbízható ala-
pot a sikeres szakmai életúthoz
elengedhetetlen további ismeretek
bõvítéséhez, a tanuláshoz és fejlõ-
déshez, különös tekintettel az
idegen nyelvi, valamint az informa-
tikai kompetenciák növelésére. C él
az, hogy a program legyen össz-
hangban az európai uniós szak-
képzési irányelvekkel, valamint a
Nemzeti fejlesztési terv intézke-
déseivel. A tájékozódást két honlap
is segíti, a w ww.nszi.hu és a
www.szakma.hu.
A program feladata a jogszabályi
környezet megteremtése, a keret-
tantervek kidolgozása, hogy a pro-
jekt módszer alkalmazása felmenõ
rendszerben lehetõvé váljon a régi
és az új SZ FP iskolákban is.
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 10
Oktatásügy
Szakiskolai fejlesztési
program II
DR. BARTUS ZSOLT
Az Oktatási Minisztérium szakképzési helyettes államtitkárságának
irányításával megújító célú fejlesztési stratégia készült a szakiskolák számára
Szakiskolai fejlesztési program címmel. Megvalósítása 2003-ban kezdõdött és
2006-ban fejezõdik be.
A 2005-2013 közötti idõszakban a SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
értelmében ki kell terjeszteni a Szakiskolai fejlesztési programot, javítani kell
ezen iskolák infrastrukturális feltételeit is. Ennek szellemében indul a
Szakiskolai fejlesztési program II., melynek megvalósulásáért a Nemzeti
Szakképzési Intézet felel.
Kulcsszavak: munkaerõ-piaci igények, tartalmi és módszertani fejlesztés,
kerettanterv
11
Hozzájárulás a tanárképzés és
tanár-továbbképzés, valamint a
vezetõképzés korszerûsítéséhez. A
szakiskolák nevelõtestületének fel-
készítése a módszertani változá-
sokkal járó feladatokra. A szakis-
kolai tanárok, oktatók, valamint a
gyakorlati képzésbe bekapcsolódók
korszerû pedagógiai, módszertani,
idegen nyelvi, oktatástechnikai,
informatikai képzése. A szakmai
mentorhálózat kialakítása.
A szakiskolai közismereti tan-
tervek, tananyagok, követelmények
felülvizsgálata és átdolgozása. A
pályaorientáció, életpálya-építés
tantervének, tananyagának és
tanítás-módszertanának megújítása.
Olyan tananyagok, programok ké-
szítése, módszerek elterjesztése,
illetve eljárások kidolgozása, adap-
tálása, amelyek az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkezõket
felkészítik a szakképzésre, illetve a
lemorzsolódókat reintegrálják az
iskolai rendszerû szakképzésbe. A
szakmai - szakterületi és szakma-
csoportos - tantervek, tananyagok,
tanulásirányítással kapcsolatos
módszerek, követelmények felül-
vizsgálata és átdolgozása.
Az intézmények önfejlesztõ, fo-
lyamatszabályozó, hatékonyság-
elemzõ tevékenységének meg-
erõsítése, ehhez a feltételek javítása.
A szakiskolák vezetésének, fenn-
tartójának, és az iskolához kapcso-
lódó gyakorlati képzõhely képvise-
lõjének felkészítése a korszerû
iskolafejlesztésre és -vezetésre, a
rendszerszerû minõségfejlesztésre.
Az intézmények fejlesztését,
pedagógiai feladatait, a közismereti
és szakmai tantárgyak hatékonyabb
tanítását és tanulását szolgáló tárgyi
eszközök biztosítása. Az elméleti és
gyakorlati tudás mérésére szolgáló
standardizált eszközrendszer meg-
teremtése és alkalmazása.
A Szakiskolai fejlesztési program
II. a hátrányos helyzetûek reinteg-
rációjára, a közismereti oktatásra és
szakmai alapozásra, a szakképzési
évfolyamokon a módszertani fej-
lesztésre, a szakiskolai mérés-
értékelésre és az iskolai ön- és
minõségfejlesztésre irányul. Továb-
bi eleme a monitoring, és a prog-
ramhoz kapcsolódó - a programban
közvetlenül részt nem vevõ iskolák
számára is (részben vagy egészben)
nyitott - tanácskozások, kiadvá-
nyok, szakmai mûhelyek, pályá-
zatok. A 9-10. évfolyamok jellem-
zõje, hogy valamennyinek részét
képezi a tartalomfejlesztés, amely
kiterjed a tantervekre, tananya-
gokra, tanári háttéranyagokra
egyaránt. A kormányhatározat és a
NAT szerint a tanárok, gyakorlati
oktatók, vezetõk továbbképzése;
valamint a tárgyi feltételek meg-
teremtése, illetve korszerûsítése,
azaz az eszközbeszerzés a 11-13.
évfolyamon is megvalósul. A prog-
ram eredményeit már a megvaló-
sulási szakaszban terjeszthetõvé,
illetve hozzáférhetõvé tesszük azok
számára is, akik közvetlenül nem
vesznek részt a programban.
A programba pályázat útján
kerülhettek be a szakiskolák, 70
iskola nyerte el a csatlakozás
lehetõségét. A fejlesztõ munka az
év elején elkezdõdött és a fentebb
elmondott feladatok megvalósu-
lásáról, tehát már eredményrõl is be
tudok számolni, ugyanis a program
során kifejlesztett új kerettantervek
elfogadásra kerültek, az Oktatási
Minisztérium honlapján a vonat-
kozó rendelettervezet elolvasható.
Az új kerettanterv
A kilencedik-tizedik évfolyamos
szakiskolai kerettanterv célja az
oktatás hatékonyságának javítása, a
lemorzsolódás csökkentése, a tanu-
lók felkészítése a szakmatanulás
elkezdésére és - egyes ágazatokban
- a tanulószerzõdés keretében folyó
szakképzésre is.
A szakiskolai kerettanterv há-
romszintû. A kerettanterv beveze-
tõje megfogalmazza a kerettanterv
általános célját, felvázolja a tan-
tárgyak rendszerét, ajánlást fogal-
maz meg a pályaorientációra, a
szakmai elõkészítõ, szakmai
alapozó oktatás, illetve a szakmai
elméleti és gyakorlati képzés
idõbeli tagolására, idõkereteire,
arányaira. A tantárgyak és mûvelt-
ségterületek tantervei ajánlást
tesznek a nevelés és oktatás céljára,
a tantárgyak rendszerére, az egyes
tantárgyak témaköreire, a témakö-
rök tartalmára, a tevékenységekre, a
fejlesztési feladatokra, a tantárgyak
évfolyamonkénti követelményeire,
a követelmények teljesítéséhez
rendelkezésre álló idõkeretre, a
várható eredményekre.
A tantárgyak és mûveltség-
területek tanterveit feladatbank
(projektbank) egészíti ki. Ez a
tanterv harmadik szintje. A szak-
iskolák a feladatbank (projektbank)
projektkínálatára építve alakítják ki
a tanulók fejlesztését szolgáló
tevékenységrendszerüket. Saját pro-
jekteket is fejleszthetnek. A tevé-
kenységalapú oktatás megvalósítása
különösen fontos a kilencedik
évfolyamon szereplõ gyakorlati
oktatás és a 10. évfolyamon folyó
szakmai alapozás során. A
kerettanterv javaslata szerint a
feladatbankban szereplõ komplex
feladatokra (projektek) épül a
gyakorlati képzés és a szakmai
alapozás, s ehhez illeszthetõk egyes
természetismereti és matematikai
témakörök is. A projektalapú
oktatás kiterjesztése az általános
mûveltséget megalapozó képzés
területén is indokolt.
A szakiskola kilenc-tizedik év-
folyamain a kötelezõ tanórai
foglalkozás idõkerete napi 5,5 óra,
heti 27,5 óra. A kötelezõ és
szabadon választott órák összege
egy tanítási héten a közoktatásról
szóló törvény 52. §-ában meghatá-
rozott idõkeretet a hetedik-tizen-
harmadik évfolyamon legfeljebb
négy tanítási órával haladhatja meg.
A kerettanterv a kötelezõ tanórai
foglalkozások heti 27,5 órájára
fogalmaz meg ajánlásokat. A
jogszabály lehetõvé teszi, hogy a
szakiskolák a kötelezõ tanórai
foglalkozások legfeljebb negyven
százalékában szakmai alapozó
elméleti és gyakorlati oktatást
folytassanak.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
terjedelme: 5,2 N/mm
2
. Az átlag 15
%-a, azaz a megengedett terjedelem:
4,8 N/mm
2
, amelyet a terjedelem
tapasztalati értéke (5,2 N/mm
2
) meg-
halad. A megengedett terjedelem-
hez tartozó alsó nyomószilárdsági
határérték: 32,0 - 4,8/2 = 29,6 N/mm
2
,
amelynél kisebb és elhagyható
egyedi érték: 29,0 N/mm
2
. Ha a
megmaradt két adatnak a terje-
delme is nagyobb, mint nyomószi-
lárdság esetén az átlag 15 %-a, és
testsûrûség esetén az átlag 4 %-a,
akkor az adott minta vizsgálati
eredményét (tehát a két, három
vagy több egyedi eredményt együt-
tesen) nem szabad az értékelésbe
bevonni. Ebben az eljárásban van
bizonyos önkényesség, amelyet
helyes lenne szabályozással feloldani.
A fenti követelmény az egy mintá-
ból készített próbatestek nyomószi-
lárdságának megengedett terjedelmét
az átlag függvényében adja meg, a
terjedelem pedig nem független a
szórástól, tehát az európai szab-
ványnak ez a feltétele arra épül,
hogy a nyomószilárdság szórása (és
általa a terjedelme) az átlag függ-
vénye (1. ábra).
Az együtt értékelt minták (tehát
nem egy mintán belül a próba-
testek) nyomószilárdsága variációs
tényezõjének (szórás/átlag) feltéte-
lezett értéke az MSZ 15022-1:1986
szabvány ill. elõzménye, továbbá az
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 12
Kutatás-fejlesztés
Tfc s 0,15·fcm
Tp s 0,04·pm
kell legyen.
Ha egy mintából
készített három pró-
batest vizsgálata al-
kalmával csak az
egyik egyedi érték
esik kívül a meg-
engedett terjedel-
men, akkor ezt az
értéket ki lehet
hagyni, és a másik
két érték átlagát sza-
bad vizsgálati ered-
ményként elfogadni.
Például legyen há-
rom próbatest nyomó-
szilárdság vizsgálati
eredménye 29,0; 32,8;
34,2 N/mm
2
, ame-
lyek átlaga: 32,0 N/mm
2
,
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
A szilárd betont {X} általában
nyomószilárdságával {X}, testsûrû-
ségével (lásd: Sûrûség {W}), különle-
ges esetben fagyállóságával {X},
korrózió-állóságával {X}, vízzárósá-
gával {X}, kopásállóságával {X} stb.
kell jellemezni, és ezek alapján az
MSZ EN 206-1:2002 európai szab-
vány, illetve annak nemzeti al-
kalmazási dokumentuma, az MSZ
4798-1:2004 szerint kell osztályba
sorolni. A szilárd beton osztályba
sorolását az MSZ 4798-1:2004 szab-
vány 4.3. szakasza, vizsgálatát és
követelményeit 5.5. szakasza, meg-
felelõségének feltételeit és ellen-
õrzését 8. fejezete tárgyalja.
A beton akkor felel meg a
nyomószilárdsági követelménynek,
ha teljesíti az MSZ 4798-1:2004
szabvány 8.2.1. szakaszában, vala-
mint A és B mellékletében foglalt
feltételeket, amelyeket a követke-
zõkben értelmezünk.
A szilárd (általában 28 napos
korú), azonos feltételekkel gyártott
beton nyomószilárdságát - és egy-
idejûleg a testsûrûségét -
- vagy a több egyedi mintából
készített, mintánkénti egyetlen
próbatest (például 15 minta = 15
próbatest, vagy 9 minta = 9 pró-
batest stb.) vizsgálatából kapott
egyedi eredmények átlagaként,
ami egy vizsgálati eredmény
(általában a folyamatos gyártás
esete, illetve a beton azonosító
vizsgálata);
- vagy több egyedi minta esetén az
egy mintából készített két, illetve
több ugyanazon korú próbatest
(például 1 minta = 3 próbatest)
vizsgálatából kapott átlag
eredmények (például 35 minta =
35 átlag eredmény) átlagaként,
ami egy vizsgálati eredmény
(általában a kezdeti gyártás esete)
Fogalom-tár
Megfelelõség nyomószilárdság
szerint
„ „ Konformitä t nachDruckfestigkeit ( né met)
„ „ Conformityfor compressive strength( angol)
„ „ Conformitéde la résistance àla compression ( francia)
lehet megadni.
A minta vagy a keverõgépben
egy keverési ciklus alatt elõállított
friss betonból, vagy egy szállítmány-
ból (egy jármûbõl vagy szállító-
tartályból) elkülönített, az átlagos
minõséget képviselõ, egy vagy több
próbatest készítésére és egyéb
vizsgálatok végzésére elegendõ friss
beton mennyiség (MSZ 4798-1:2004
szabvány 3.1.19., 3.1.20. és 3.1.51.
szakasza).
Ha egy mintából két vagy több
próbatest készül, és a vizsgálati
értékek terjedelme (T) nyomószilárd-
ság (fc) esetén az átlag (fcm) 15 %-
ánál, testsûrûség (p) esetén az átlag
(pm) 4 %-ánál nagyobb, akkor az
eredményeket el kell vetni, hacsak
az egyik egyedi vizsgálati eredmény
igazolható módon el nem vethetõ,
írja az MSZ EN 206-1:2000 szabvány
8.2.1.2. szakasza, illetve B2. feje-
zete. Eszerint tehát, ha egy mintából
két vagy több próbatest készül:
1. ábra Nyomószilárdságok valószínûségi
sûrûségfüggvénye (t a Student-tényezõ jele)
MSZ 4720/2:1980 szabvány szerint
0,15 volt (Szalai, 1982, 4.3. szakasz).
A variációs tényezõ = 0,15 értékû
feltételezése csak kb. C16 szilárd-
sági jelig volt reális (MÉASZ ME-
04.19:1995 6.3.4.4.3.b. szakasz).
A több próbatestbõl álló minta
terjedelmére vonatkozó követelményt
érdemes összevetni a nyomó-
szilárdság vizsgálatra (MSZ EN
123903:2002) vonatkozó ismétlési
feltételekkel (lásd: Ismétlési és
összehasonlítási feltételek, mérési
eredmények pontossága {W}),
amelyrõl az MSZ EN 206-1:2002
európai betonszabvány ugyan nem
beszél, de a nemzeti alkalmazási
dokumentum az európai vizsgálati
szabványokból a mérési eredmé-
nyek pontosságának jellemzésére a
nemzeti betonszabványba (MSZ
4798-1:2004 szabvány N4. fejezet)
tájékoztatásként beemelte.
A mérési pontosság (németül:
Zuverlässigkeit, angolul: Precision)
meghatározása azon az elven alap-
szik, amely szerint a T tapasztalati
terjedelem és az s szórás hányado-
saként képzett e = T/s standardizált
terjedelem várható értéke és szórása
csupán a mérések n számától, és a
statisztikai biztonságtól (PT) függõ
érték. Ha a mérések száma n = 3,
ahogy az MSZ 4798-1:2004 ajánlja,
és a statisztikai biztonság PT = 0,95,
akkor a terjedelem és a szórás
összefüggése: T = e·s = 3,31·s.
Az MSZ 4798-1:2004 szabvány
NAD N8. táblázata a nyomószilárd-
ság terjedelmének és szórásának
megengedett értékét csak két
mérésre adja meg, három mérés
esetére nem közli. Ha a T = T(fc) =
3,31·s formulát és a T(fc) s 0,15· fcm
követelményt összevetjük, akkor
három nyomószilárdság mérésre az
s s 0,045· fcm összefüggés adódik.
A beton nyomószilárdság vizsgá-
lata és az eredmények értékelése
során az egyedi betonösszetételek
{X} mintavételi és vizsgálati ter-
vében, valamint a megfelelõségi fel-
tételekben meg kell különböztetni a
kezdeti gyártást és vizsgálatot {X}, a
folyamatos gyártást és vizsgálatot
{X}, valamint az azonosító vizs-
gálatot {X}.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 13
Felhasznált irodalom:
[1] MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész:
Mûszaki feltételek, teljesítõképesség,
készítés és megfelelõség, valamint az
MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei
Magyarországon
[2] BV-MI 01:2005 (H) Betonkészítés
bontási, építési és építõanyag-gyártási
hulladék újrahasznosításával. Beton-
és vasbetonépítési mûszaki irányelv.
fib Magyar Tagozata
[3] MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész:
Mûszaki feltételek, teljesítõképesség,
készítés és megfelelõség
[4] MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A
tartószerkezetek tervezésének alapjai
[5] MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Általános és az épületekre vonatkozó
szabályok
Jelmagyarázat:
{W} A szócikk a BETON szakmai
havilap valamelyik korábbi
számában található.
{X} A szócikk a BETON szakmai
havilap valamelyik következõ
számában található.
Dr. Kausay Tibor
betonopu@t-online.hu
http://www.betonopus.hu
ALAPJAIBAN TÖKÉLETES
BASF Építõkémia
Hungária Kft.
1222 Budapest,
Háros u. 11.
• Tel.: 226-0212
• Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu
Olyan építészeti mestermûvek, mint a hidak, felhõkarcolók
és a duzzasztógátak a legmagasabb szintû mérnöki szakértelmet igénylik.
Betonadalékszereink a beton számára azt nyújtják, ami biztosítja, hogy
megfeleljenek ennek a sznívonalnak:
INTELLIGENCIÁT.
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
A Szövetség kérésére a GKM
Közúti Közlekedési Fõosztálya 2006.
július 26-án állásfoglalást adott ki.
Az állásfoglalás alapján a szállító-
levelek jármû-tömegbizonylatként
is funkcionálnak akkor, ha a szállí-
tójármû forgalmi engedélye és a
szállítólevélen feltüntetett szállítmány
(kevert beton) súlya alapján meg-
állapítható valamennyi, a 89/1988.
(XII.20.) MT. rendelet 23. paragra-
fusában elõírt, a gépkocsi rakomá-
nyára vonatkozó adat.
( ( (
A Magyar Betonelemgyártó Szö-
vetség (MABESZ) „Közép- és Kelet-
Európai együttmûködés az elem-
gyártásban“ címen nemzetközi
PIACVÉDELEM=TANÚSÍTOTT MINÕSÉG
A németországi transzportbeton
ipar korábbi és mai gyakorlata
A Szilikátipari Tudományos Egye-
sület - együttmûködve a Magyar
Betonszövetséggel - szakmai to-
vábbképzést szervez a magyar
transzportbeton iparban dolgozó
szakemberek számára. A két al-
kalommal, azonos tartalommal
megrendezendõ egy-egy napos
tanfolyam keretében az érdeklõdõ
kollégák betekintést kapnak: ho-
gyan mûködik Németországban a
transzportbetonok gyártásának kül-
sõ és belsõ ellenõrzése?
Milyen szervezetek és hogyan
mûködtetik az ellenõrzési rendszert,
milyen a kapcsolat az építõanyag
felügyeleti hatóságokkal? Hogyan
folyik a minõségirányítás és ellenõr-
zés a németországi kavics-, homok-,
habarcs- és transzportbeton ipari
gyakorlatban? Milyen jogszabályok
segítik a munkát? Mit nyújtanak tag-
jaiknak ezen a területen a német
szakmai szövetségek?
A tanfolyam tervezett idõpontjai:
2006.09.19., kedd
2006.10.10., kedd
Jelentkezés: valamelyik idõpont meg-
jelölésével az Egyesület titkárságán
Meleg Regina
1027 Budapest, Fõ utca 68.
Telefon/Fax: 06-1/201-9360
E-mail: mail.szte@mtesz.hu
Szövetségi hírek
A Magyar Betonszövetség hírei
szimpóziumot szervez.
A szimpóziumot 2006. szeptem-
ber 21-22-én Ráckevén tartják.
( ( (
A Betonszövetség Oktatási Mun-
kacsoportja áttekintette a továbbkép-
zési anyagainkat és további szakterület,
a szerkezetépítés továbbképzési anya-
gát készíti elõ. A továbbképzést a
Szerkezetépítõ Szövetség kérésére
október hónapban tartjuk.
( ( (
Elkészült a Magyar Betonszövet-
ség tagjainak termelési összesítése,
mely az alábbi két ábrán látható.
SZILVÁSI ANDRÁS
ÜGYVEZETÕ
14 2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
Transzportbeton gyártás Budapesten, 2005/2006
2005. év összesen: 1693,3 m
3
2006. I. félév összesen: 775,9 m
3
2005. I. félév összesen: 706,1 m
3
8
2
,
9
8
8
,
9 1
0
8
,
3
1
2
7
1
4
0
1
5
9
1
6
5
,
1
1
5
4
,
1
1
7
3
,
9
1
9
5
,
2
1
9
0
1
0
8
,
9
1
2
4
,
1
1
8
1
,
2
1
5
9
,
5
7
7
,
8
1
3
3
,
9
9
9
,
4
0
50
100
150
200
250
j
a
n
u
á
r
f
e
b
r
u
á
r
m
á
r
c
i
u
s
á
p
r
i
l
i
s
m
á
j
u
s
j
ú
n
i
u
s
j
ú
l
i
u
s
a
u
g
u
s
z
t
u
s
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
o
k
t
ó
b
e
r
n
o
v
e
m
b
e
r
d
e
c
e
m
b
e
r
hónap
e
z
e
r

m
3
2005 2006
Transzportbeton gyártás országosan, 2005/2006
2005. év összesen: 5716,4 m
3
2006. I. félév összesen: 2341,2 m
3
2005. I. félév összesen: 2153,4 m
3
1
8
0
,
8
1
7
6
,
1
2
3
2
,
8
4
6
3
,
5
5
2
0 5
8
0
,
2
5
7
1
,
4
5
6
5
,
8
6
8
9
,
5
7
8
0
,
4
6
4
2
,
7
3
1
3
,
2
4
5
0
,
9
5
8
9
,
4
5
5
6
,
3
1
7
5
,
1
3
3
5
2
3
4
,
5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
j
a
n
u
á
r
f
e
b
r
u
á
r
m
á
r
c
i
u
s
á
p
r
i
l
i
s
m
á
j
u
s
j
ú
n
i
u
s
j
ú
l
i
u
s
a
u
g
u
s
z
t
u
s
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
o
k
t
ó
b
e
r
n
o
v
e
m
b
e
r
d
e
c
e
m
b
e
r
hónap
e
z
e
r

m
3
2005 2006
1. ábra
2. ábra
HÍREK, INFORMÁCIÓK
RENDEZVÉNYEK
Rendezõ: Szilikátipari Tudományos
Egyesület
„KÕ ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2006“
Idõpont: 2006. október 5.
(csütörtök)
Helyszín: 1027 Budapest, Fõ u. 68.
700-as terem
Program:
O
kõ- és kavicsbányászat aktuális
problámái,
O
az új európai szabványok tapasz-
talatai,
O
az egyetemeken folyó kutatások
aktuális helyzete.
További információ: Kárpáti László,
06-20/468-9003
15 BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
Elsõ Beton
©
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK
Hosszanti átfolyású, 2-30 m
3
ûrtartalmú vasbeton aknaelemek
ALKALMAZÁSI TERÜLET
- szervízállomások, gépjármû parkolók,
- üzemanyag-töltõ állomások, gépjármû mosók,
- veszélyes anyag tárolók,
- záportározók, kiegyenlítõ tározók, tûzivíz tározók.
REFERENCIÁK
- Ferihegy LR I II. terminál bõvítése,
- MOL Rt. logisztika, algyõi bázistelep,
- Magyar Posta Rt.,
- ÖMV, AGIP, BP, TOTAL, PETROM, ESSO töltõállomások
és kocsimosók,
- P&O raktár,
- PRAKTIKER, TESCO, INTERSPAR áruházak.
RENDSZERGAZDA, BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ:
REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft.
Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 8. Ipari Centrum
Telefon: 62/464-444 — Fax: 62/553-388 — mail@rewox.hu
BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. — 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.
Telefon: 62/549-510 — Fax: 62/549-511 — E-mail: elsobeton@elsobeton.hu
Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.
A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1271
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Talaj, aszfaltkeverék és beépített aszfalt,
halmazos ásványi anyagok, beton
alapanyagok, beton és betontermékek
MSZ és MSZ EN szerinti mintavétele,
laboratóriumi és helyszíni vizsgálata
Megfelelõségértékelés
Technológiai tanácsadás
Kutatás-fejlesztés
Laboratóriumok már nyolc helyen: Budapest,
Nagytétény, Ferihegy, Hejõpapi, Székesfehérvár,
Balatonújlak, Kéthely, Gérce.
Elérhetõség: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Telefon: 305-1236 Fax: 305-1301
E-mail: szego.jozsef@maepteszt.hu
²
²
²
²
Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Telefon: (36)-1-368-9107
240-5072
Internet: www.specialterv.hu
S SPECIÁLT TERV Építõmérnöki Kft.
MINOSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MUNKABÍRÁS
Tevékenységi körünk:
- hidak, mélyépítési szerkezetek, mûtárgyak,
- magasépítési szerkezetek,
- utak tervezése
- szaktanácsadás,
- szakvélemények elkészítése
,,
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 16
Kutatás-fejlesztés
gesztusait. Ezzel a technológiával
akár nagyobb méretû, a tömörre
öntött szoborhoz képest rendkívül
könnyû mûtárgyakat lehet létre-
hozni.
A 2005-2006-os tanévben készült
munkák bizonyítják, hogy ez az új
technológia képes teljesíteni az
egyéni kívánságokat. A mellékelt
fotóanyag jól reprezentálja mindazt
a változatosságot, amelyeket a
mûvek által megkívánt technikai
megoldások hoztak létre. Különö-
sen nagy eredménynek tartom,
hogy születtek olyan mûvek is,
amelyek a mûtermi lehetõségeken
túl az épített környezetben is
megvalósulhatnak. Ezzel a kisplasz-
tikai mérettõl eltávolodva a beton-
technológiában természetes módon
benne lévõ monumentalitás felé
nyílhatnak utak.
Fejes István kísérletsorozatának
összetettsége évekre elõre vetíti az
új utak keresését. A kísérletsorozat-
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Az építõiparban több mint száz
éve széles körben használják a
betont. Az 1920-as évektõl kezdõ-
dõen a szobrászatban is megjelent
ez a technológia. Péri László volt az
elsõ szobrász, aki már 1920 és 1924
között készítette el az elsõ beton
szobrokat Berlinben. Azóta a tech-
nológia óriási változáson ment
keresztül. A huszadik század folya-
mán korszakonként mindig volt
vállalkozó kedvû alkotó ember, aki
a betontechnológia pillanatnyi fej-
lettségi fokának megfelelõen új
szellemû mûveket hozott létre.
Az 1990-es évek elejétõl rend-
kívül gyors betontechnológiai fej-
lõdésnek lehettünk tanúi. Ú jabb és
újabb betonkémiai adalékszerek
segítségével nemcsak az építészek,
hanem a szobrászok számára is
lehetõség nyílt arra, hogy a külön-
bözõ feladatok megoldásához a
legmegfelelõbb betonkeverékeket
elõállíthassák.
1984-óta foglalkozom a szobrok
öntésére alkalmas betontechnológia
fejlesztésével. Ezért kaptam 2002-
ben megbízást a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Karán kurzus
vezetésére. A hallgatók körében
hamar népszerûvé vált az új kez-
deményezés, hiszen a hagyomá-
nyos szobrászati módszerek mellett
felkeltette érdeklõdésüket ez a 21.
századi lehetõségeket kínáló metó-
dus.
A szobrász tanszéken szinte min-
den esetben az ún. öntömörödõ
nagyszilárdságú betont használjuk,
mivel úgy gondolom, hogy mûal-
kotások létrehozására „ kemény“ , idõ-
álló anyagra van szükség. A nagy
kezdõ- és végszilárdság mellett
ezek az új alkotóelemekkel össze-
Látszóbeton
Beton a szobrászatban -
szobrászat a betonban
CSURGAI FERENC
A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának Sszobrász Tanszékén
hagyományosan tanított és alkalmazott szobrászati technológiák mellé
2002-ben került bevezetésre a beton alkalmazása a mûvészképzésbe. A
cikk a 2005-2006. tanév tapasztalatait mutatja be.
Kulcsszavak: öntömörödõ beton, nagyszilárdságú beton, szálerõsítés
állított beton masszák alkalmasak
arra, hogy a konstruált vagy min-
tázott szobrok szerkezetét és a
kívánt felületet megjelenítsék. Külön-
leges feladatok megoldásakor nagy
hatékonyságú folyósító szereket
alkalmaztam és polipropilén vagy
üvegszál adagolásával kompenzál-
tam a hidratációs folyamatban
fellépõ feszültséget. A szálerõsítésû
betontechnológia alkalmasnak bi-
zonyult vékony héjazatok, filigrán
öntvények elkészítésére. Az öntö-
mörödõ betontól nagy - mértékben
különbözû más technológia is
bemutatásra került a tanszéken. Ez
az ún. szálasbeton, amely más
szobrászi igényeket tud kiszolgálni.
Pépszerû, engedékeny anyag, meg-
szilárdulás után rendkívül rugalmas,
rusztikus anyaggá változik, amely
hordozhatja a direkt mintázás
1. ábra Fejes István munkája
2. ábra Veres Balázs munkája
szokatlanul drámai hatást keltenek.
A kurzus mûködéséhez szük-
séges alapvetõ feltételek megterem-
tésében segített az egyetem és a
Duna-Dráva Cement Kft. mint
fõszponzor. Betontechnológiai kí-
sérleteinkben kiváló együttmûködõ
partnereink voltak Lányi György be-
tontechnológus és Spránitz Ferenc
betontechnológus okleveles szak-
mérnök. Szaktudásukkal és baráti
segítségükkel az elõttünk álló
feladatok színvonalasabb megoldá-
sát tették lehetõvé.
A következõ tanév sikerének
alapvetõ feltétele, hogy ezek a
kapcsolatok fennmaradjanak és to-
vább épüljenek.
ban a mûvészi munkán túl az a
lehetõség is kirajzolódott, hogy az
építõipar számára hasznos, isme-
reteim szerint eddig nem használt,
egyedi formaképzési technológia
születik. Ez a fajta útkeresés nem-
csak a betontechnológia használa-
tát, fejlesztését jelenti, hanem eleve
a forma megalkotását, a negatív
megkonstruálását és egyéni plasz-
tikai nyelv kialakítását teszi le-
hetõvé. Az agyaggal negatívban
történõ mintázás és a direkt öntés
teszik érdekessé az õ munkáit.
Ebben az évben kapott lehe-
tõséget Veres Balázs IV. éves szob-
rászhallgató, hogy egyik tervét nagy
méretben, köztéren megvalósít-
hassa. A kompozíció a Beremendi
Cementgyár szoborparkjában kerül
felállításra. A mû komplex feladat
elé állítja a kivitelezõt, mert a
szobor több, egymáshoz rögzített
elembõl áll, amelyek ráadásul eltérõ
színûek (anyagukban színezett
vörös ill. kék). A vörös színû elem
oszlopszerû forma, a kék pedig 45
mm legnagyobb falvastagságú,
többszörösen áttört héjazat.
A kurzus indulása óta az idei az
elsõ év, amikor három hallgató a
diploma munkáját a betontechno-
lógia felhasználásával alkotja meg.
Fejes István és Pécsi Tünde plasz-
tikái õsszel készülnek el. Pécsi
Tünde a korábbi évek sikeres
kísérleteit továbbfejlesztve olyan
kompozíciót készít, amely egy nagy
méretû köztéri munka pontos terve.
A krómacél tartószerkezet feszes
ritmus a térben, amelyhez szervesen
hozzá épülnek beton héjazatok a
szerkezetet fedve, nyílásokat hagy-
va, organikusan építkezve. Mészáros
Gergely diploma munkája és dol-
gozata alapján a DLA képzésben
folytathatja tanulmányait. Munkater-
ve szerint a képzés hat féléve alatt
is a betonnal szeretne foglalkozni.
Baróti Anna doktorandusz aspi-
ráns ebben a szorgalmi idõszakban
szintén beton felhasználásával ké-
szítette el munkáit a beszámoló
kiállításra. Rendkívül figyelemre
méltó plasztikai kísérletek születtek,
amelyben a beton anyagához jól
illeszkedõen üveg buborékokat
applikált a szobor öntése elõtt a
negatívra a mûvészi kifejezés ér-
dekében. Herpesz címû alkotásai
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 17
3. ábra Baróti Anna munkája
4. ábra Palotás Koppány
munkája
6. ábra Gábor Éva munkája
5. ábra Verebélyi Olga munkája
8. ábra Boldizsár Gergely
munkája
7. ábra Horváth Melinda
munkája
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 18
MAXIT FLOOR
A leggondosabb tervezés, kivite-
lezés esetén is elõfordul, hogy az
egyébként jó minõségû beton
födémre, aljzatbetonra, vagy egy
régi ipari betonpadlóra új felület
vagy nagy pontosságú kiegyenlítés
miatt 2-50 mm vastag réteget kell
felhordani. A feladat különleges-
sége lehet, ha az így elkészült
felületet közvetlen járófelületként
szeretnék használni. Sérülés, szín
vagy páratechnikai okokból, esetleg
más megfontolásból a mûgyanta
bevonat nem jöhet szóba.
A Deitermann Hungária Kft. a
múlt év végén kezdte el forgal-
mazni a MAX IT termékeket. Ezen
termékek a padlók vonatkozásában
kétféle meghatározó tulajdonságú
esztrichet foglalnak magukba. Az
egyik burkolatot igényel, az
úgynevezett vékony esztrich kate-
góriába tartozik, mely egy munka-
fázisban teszi lehetõvé a 2-50
mm-es kiegyenlítést. Ezek között
van gyorskötésû, mely pár óra után
járható, a rá kerülõ burkolat
anyagától függõen 1-7 napon belül
burkolható. Ezek a MAXIT Floor
4300-as termékek.
Másik kör az úgynevezett ipari
padlók, melyek ABS néven a
MAXIT Floor 4600 sorozatúak.
Ezek egy része burkolat nélkül is
alkalmas erõs ipari igénybevételre.
Itt is van igen gyors kötésû és
hamar terhelhetõ változat.
Mindkettõ alapvetõ tulajdonsá-
ga, hogy gépi feldolgozásra alkal-
mas, de fontos, hogy kettõs
keverõgéppel legyen beépítve. 4
mm felett önterülõ a keverék, és
nagyon könnyen alakíthatók ki
szép és nagy pontosságú felületek.
Svédországban különösen ked-
velt az alkalmazásuk az automata
raktárakban, mert különösebb gond
nélkül lehet velük az ilyen
felhasználás esetén igényelt nagy
pontosságú felületet kialakítani. A
korund adalékos változat felveszi a
versenyt a kéregerõsített betonnal.
Régi, elhasználódott felületek
esetén új, nagy pontosságú és nagy
ellenálló képességû felületek alakít-
hatók ki, viszonylag kis vastagság
esetén is.
A legegyszerûbb esetben a régi
felület (lehet fa, kerámia vagy
beton) feltisztítása, az igénybe-
vételnek és a körülményeknek
megfelelõ alapozás után a MAX IT
Floor közvetlenül felhordható, és 2-
6 mm vastagság felett már jelentõs
hatásoknak képes ellenállni.
Más esetben homok vagy úszta-
tott hõszigetelés, esetleg dombor-
nyomott drénlemez felületen 20-3 0
mm felett alakítható kimegfelelõ
felület.
A drénlemezes felhasználás kü-
lönösen kedvelt Norvégiában és
Svédországban. Ú sztató rétegre
történõ beépítés szinte mindenhol
készült. Az olasz Fiat Mûveknél
több ipari csarnokot újítottak fel
homokágyas megoldással.
DEITEROL C,
DEITERMANN FC
A külsõ hatásokra - mint a víz, a
széndioxid és a sók - a lúgosság,
azaz a beton természetes védelme
csökkenhet. Amint e folyamat a
beton vasalását eléri, bekövetkezik
a vasbetonszerkezet látványos káro-
sodása. A lassan vagy egyre gyor-
sabban rozsdásodó betonacél
megduzzad, és megrepeszti a
körülötte lévõ betont. Meglévõ,
védelem nélküli betonszerkezetek
néhány év elteltével gyakran ilyen
károsodásokat mutatnak. A beton
védelmét haladéktalanul el kell
végezni, illetve új szerkezeteknél a
készítéssel egyidõben célszerû azt
megcsinálni. A felületvédelem
megakadályozza a nedvesség, a
széndioxid és a sók behatolását és
védi a betont a károsodástól. Az
építmény fajtájától, valamint az
igénybevételétõl függõen különféle
rendszerekkel történhet a védelem.
A leggondosabb esetben is
elõfordulhat, hogy a beton felületén
repedések alakulnak ki. Ez, ha nem
is látszik, a tönkremenetelt jelentõ-
sen meggyorsítja.
Az építészetben újra közkedvelt
lett a látszó beton, megjelentek
beton párkányok, illetve divatosak
lettek a hézagolás nélküli kõbur-
kolatok.
A repedésképzõdés esetén fel-
merülõ gondok elkerülésére, vala-
mint a látszó betonok esetén a
felületek hidrofóbizáló impregná-
lással történõ kezelése jó megoldás
lehet.
A Deitermann Hungária Kft. a
tartós védelem érdekében kétféle
anyagot forgalmaz. Az egyiket
alapvetõen cementes, " lúgos" fe-
Termékismertetõ
Beton szerkezetek víz elleni
védelme, különleges felületi
kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN
1. ábra MAXIT Floor rendszer
komponensek és tanácsadás
2. ábra A feldolgozó gép
3. ábra MAXIT Floor (1) a
betonpadló, hõszigetelés (3) és
alapozó réteg (2) fölött
lületekre fejlesztették ki, ez a
DEITEROL C, míg a másikat tégla
és kõ felületekre, ez a DEITER-
MANN FC. Ezek a krémszerû
anyagok a szokásos hidrofóbizáló
anyagoknál nagyobb és tartósabb
védelmet biztosítanak. A krémszerû
felhordás következtében több és
mélyebbre jutó hatóanyag kerül a
felületre, a védõréteg kialakulása
elõtt egy fázisban. Az így kialakuló
réteg ellenáll az UV sugaraknak a
nagy behatolás miatt, és élettartama,
hatása még felületi sérülés esetén is
jelentõs.
SUPERFLEX D2
Az építészek által megálmodott
beton párkányok vízszintes vagy
közel vízszintes felületének, és az
épület egészének védelmére a
Deitermann Hungária Kft. az elmúlt
év végén kezdte el forgalmazni a
tavaszi Construmán nagydíjat nyert
termékét, a Superflex D2-t. Ez a
termék rendkívüli rugalmassággal,
UV állósággal és igen kedvezõ fel-
hordási tulajdonsággal rendelkezik.
Alkalmas épületek mélyépítési
szigetelésére, ezen belül vasalt
beton szerkezetek, pillérek átmenõ
szigetelésére is. Medencék burkolat
alatti vagy burkolat nélküli
szigetelésére is kiváló. Kihasználva
UV állóságát párkányok, pergolák
víz elleni védelmére is felhasz-
nálható.
Júniusban ünnepi ülésen kö-
szöntötték Dr. Balázs György ny.
egyetemi tanárt 80. születésnapja
alkalmából a Mûegyetem Díszter-
mében.
1950-ben lett tanársegéd a II. sz.
Hídépítéstani Tanszéken Mihailich
Gyõzõ professzor mellett. Az Építõ-
anyagok Tanszéken az Építõanya-
gok c. tantárgyat az építész
hallgatóknak 26 éven át, az Építõ-
anyagok és kémia c. tantárgyat az
építõmérnök hallgatóknak kb. 20
éven át adta elõ. Késõbb kialakult a
szabadon választható (választás
után kötelezõ) tantárgyak rend-
szere. Az Építmények diagnosz-
tikája, a Szerkezetek védelme és
javítása c. tantárgyakat dr. Kovács
Károllyal még ma is elõadják.
Kezdettõl fogva részt vett a
szakmérnök-képzésben. A tanszék
szervezte az Építõipari minõségvizs-
gálat, majd Építõipari minõség-
szabályozás, végül az Építõipari
minõségvédelem c. szakmérnöki
tanfolyamokat. Mindig súlyt helye-
zett a tehetséges hallgatók beveze-
tésére a tudományos kutatásba. Ezt
a munkáját a TDK-mozgalom
megindításával kezdte meg.
A gyakorlati oktatás elõsegíté-
sére megszervezte a Központi
épület III. emeletén az Állandó
Építõanyag Kiállítást, amelyet
fokozatosan az építõ- és építész
képzés általános szintjéig bõví-
tettek. Rendszeres korszerûsítéssel
ez továbbra is jó segítése az ok-
tatásnak.
Kutatási területei dióhéjban: a
beton szilárdulási folyamatának
befolyásolása; a gõzölt beton
utószilárdulása; a beton, vasbeton
alakváltozásai, valamint ebbõl
eredõ saját feszültségei; betonok
vízzáróságának növelése; statikai és
szilárdságtani problémák; a beton
szilárdulásának gyorsítása; külön-
leges betonok és betontechno-
lógiák; a beton alakváltozási
jellemzõi; a beton és a vasbeton
tartóssága és a tartósság növelése; a
beton struktúrája és tulajdonságai
közötti összefüggések keresése;
feszített tartók nyírási és csavarási
vizsgálata.
Többségében e kutatásokhoz
kapcsolódik kiemelkedõ szakkönyv
és szakcikkírói tevékenysége. Köny-
vei közül világviszonylatban is az
elsõ volt a Betonszilárdítás (1968)
és a Vasbetonelemek kapcsolatai
(1977). Utóbbit bolgár nyelven is
kiadták.
Beton és vasbeton c. könyv-
sorozatban foglalta össze a beton és
vasbeton történetét:
I. Alapismeretek története (1994), II.
Mélyépítési beton- és vasbeton
szerkezetek története (1995), III.
Magasépítési beton- és vasbeton
szerkezetek története (1996), IV. Az
oktatás története (2001), V. A
kutatás története I. (2004), VI. A
kutatás története II. (2005), VII. Mit
tettek a magyarok külföldön (2006,
kiadónál).
50 éves betonkutatásainak új
eredményeit Barangolásaim a
betonkutatás területén c. könyvben
(2001) foglalta össze. Dr. Tóth
Ernõvel szerkesztette a Beton- és
vasbeton szerkezetek diagnosztikája
I. (1997), II. (1998) c. könyveket.
Társszerzõvel (dr. Kovács Károly,
dr. Balázs L. György és dr. Farkas
György) írta a Beton- és vasbeton
szerkezetek védelme, javítása és
megerõsítése c. könyvet (1999) és
szerkesztette a II. kötetet (2002). E
négy könyv egyben tankönyv is.
Könyvet írt dr. Mihailich Gyõzõ
(2002) és dr. Palotás László (2004)
életérõl és munkásságáról.
1952-ben megkapta a Nép-
köztársasági Érdemérem Bronz
fokozatát, 1997-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend kis
keresztje kitüntetést, 2000-ben a
Széchenyi díjat.
Gratulálunk ehhez a tartalmas
életúthoz, kívánunk a további
tevékeny idõszakhoz jó erõt, egész-
séget.
A Szerkesztõség
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 19
4. ábra Superflex D2 szigetelés
felhordása
5. ábra A beton párkányokat meg
kell védeni az idõjárás
viszontagságaitól
Életút
Balázs G yörgy k öszöntése
80. születésnapj a alkalmából
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 20
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Hummel, H. U. - Krämer, G.: A
gipsz-zeolit lemez kedvezõ hatá-
sa szobalevegõ minõségére (2.
rész)
ZKG International
59. évf. 6. szám, 72-80. oldal
A cikk a laboratóriumi és „terep-
kísérletek“ eredményeit ismerteti. A
laboratóriumi vizsgálatok során (1.
ábra) különbözõ koncentrációjú
formaldehidet, benzolt és ammóniát
tartalmazó levegõt bocsátottak át
gipsz-zeolit lapot tartalmazó mérõ-
kamrán, utána gázanalízissel megha-
tározták a koncentráció csökkenését,
és olfaktométerrel (szagméter?) a
szagintenzitást is mérték. A dohány-
füst megkötést viszont egy valódi
dohányzószobában határozták meg.
Valamennyi mérés igazolta a gipsz-
zeolit lemezek kiváló ártalmas gáz-
megkötõ képességét, szagtalanító
hatását.
Harder, J.: A klinkerpótló anya-
gok térhódítása a cementiparban
ZKG International
59. évf. 2. szám, 58-64. oldal
A klinkerpótló anyagok terjedé-
sét a cement teljesítõképességének
növelése, az energiaszükséglet csök-
kentése és a CO2 emisszió csökken-
tése motiválja. Ennek eredményeként
az utóbbi években a világ cement-
termelésében a klinker tartalom 1 kg
cementre vonatkoztatva (a továb-
biakban "klinkerfaktor") 0,9 kg-ról
0,85 kg-ra csökkent. A klinkerpót-
lók lehetnek rejtett hidraulikus,
puccolános és inert tulajdonságúak.
Az elsõ két csoport anyagai telje-
sítõképesség-javító tulajdonságukat
a hidratált cementben a „leggyen-
gébb láncszemként“ viselkedõ kalci-
um-hidroxid kalcium-szilikát-hidráttá
alakításának köszönhetik, az inert
anyagokkal pedig a cement szem-
szerkezete javítható (vízigény csök-
kentés).
A legismertebb hidraulikus ki-
egészítõ anyag a kohósalak, s ide
sorolható még az égetett olajpala, a
rizs feldolgozás melléktermékeként
képzõdõ, kovasav tartalmú rizshéj,
valamint a kaolinégetéssel nyert
meta-kaolin.
A puccolános anyagok két legis-
mertebb képviselõje a természetes
eredetû puccolán (trasz), valamint a
mesterséges erõmûvi pernye. Ide
sorolhatjuk ezen kívül még a fém-
szilícium és ötvözeteinek gyártása-
kor képzõdõ, döntõen szilícium-
Lapszemle
A Zement- Kalk -Gips folyóirat
1-2. számában olvastam
1. ábra A káros alkotók vizsgálata
dioxidból álló szilikaport (ami por,
vagy vizes szuszpenzió alakjában
hozzáférhetõ).
Az inert anyagok legismertebbi-
ke természetesen a mészkõ, vala-
mint a cementgyártás mellékterméke,
az ún. "bypass-por" (tudtommal
nincs magyar neve).
Sajnos a látens hidraulikus és
puccolános anyagokból világszerte
csak korlátozott mennyiség áll
rendelkezésre (1. táblázat).
2003-ban a világon termelt 1880
Mt cementhez 180 Mt klinkerpótló
anyagot, és 100 Mt „szulfáthor-
dozót“ használtak. A klinkerpótlók
rangsorát a kohósalak vezeti (61
Mt), ezt a pernye követi (39 Mt).
Igen tanulságos a cement és
klinkertermelés, valamint a klinker-
faktor régiónkénti megoszlása. Kíná-
ban égetik a legtöbb klinkert (fõleg
aknakemencékben, 649 Mt) és gyárt-
ják a legtöbb cementet (752 Mt),
0,86 kg klinkerfaktorral. Ez utóbbi
jóval nagyobb, mint a dél-amerikai
(0,76 kg) vagy az európai (0,77 kg)
érték, de jelentõsen kisebb, mint az
észak amerikai (0,92 kg).
Anyag
Készlet*
Mt/év
Speciális
felhasználás* *
Mt/év
Pernye 490,0 120,0
Kohósalak 102,0 90,0
Természetes
puccolán
15,0 12,0
Égetett
olajpala
5,0 4,5
Szilikapor 0,9 0,5
Rizshéj 15,0 0,3
Meta-kaolin 0,2 0,1
* Összes
** Cement és betonipar
1. táblázat Lehetséges klinker
helyettesítõ anyagok
2. ábra Fajlagos CO2 emisszió régiónként
A klinkerfaktorral szoros össze-
függésben kellene lenni a CO2 -
emissziónak. Ez azonban nincs így,
mert Kína (0,9 t/t cement) - nyilván
korszerûtlen kemencéi miatt - kilóg
a sorból (2. ábra).
Itt is szembetûnõ Észak-Amerika
pazarlása. Számomra viszont meg-
lepõek a dél-amerikai adatok, ugya-
nis mind a klinkerfaktor, mind a
fajlagos CO2 emisszió (0,75 kg,
illetve 0,61 t/t) kedvezõbb, mint
Európáé (0,77 kg, 0,68 t/t).
DR. RÉVAY MIKLÓS
revaym@mcsz.hu
21 BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER
B e t o n f l o o r K f t.
Kivitelezés
Ipari betonpadlók készítése, javítása.
Mûgyanta, bitumen, cement és egyéb
(pl. esztrichek) gyorskötésû ipari
burkolatok kivitelezése.
Szintkiegyenlítések.
Tartálybevonatok.
Beton korrózió elleni védelme.
*
Sörétszórás, betonmarás, betonbontás.
Kereskedelem
Anyagok és segédanyagok értékesítése.
Piacvezetõ gyártók rendszereinek
forgalmazása.
Cement kötésû falazóblokkok nagy
választékban.
* *
Cím: 1193 Budapest, Leiningen u. 28/c
Telefon: 1/347-0087 Fax: 1/347-0088
Mobil: 30/510-4761
E-mail: betonfloor@t-online.hu
MORFICO * IZOBLOKK * MAPEI
G
A
R
Á
Z
S
O
K
*
K
Á
R
M
E
N
T
õ
K
*
C
S
A
R
N
O
K
O
K
*
R
A
K
T
Á
R
A
K
*
S
T
O
*
M
C
-
B
A
U
C
H
E
M
I
E
*
L
A
T
E
X
F
A
L
T
*
S
O
P
R
O
*
Gyorsan kopó bélések?
A megoldás:
gyátmányú öntvény alkatrészek
PEMAT, TEKA, LIEBHERR stb.
keverõkhöz.
• akár 2-3 szoros élettartam
• kiváló ár/érték arány
TIGON Kft.
2900 Komárom, Bartók B. u. 3.
Telefon: +36 309 367 257
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 22
Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés Kutatás-fejlesztés
Négy szerzõ egy nyugat-kínai
vízerõmû alagútjában taumazitkép-
zõdést észlelt [1]. (A taumazit egy
kalcium-szilikát-karbonát-hidrát, mely
szulfátos talajvíz hatására képzõdik
a cementtartalmú anyagokból). A
taumazit egy mindössze hat éves
betonalagútban képzõdött, fehér
„gomba“ alakjában, ettringit, gipsz
és kalcit mellett; a talajvíz elég nagy
mennyiségû szulfátot, karbonátot és
kloridot tartalmazott. Elõször fordult
elõ Kínában, hogy taumazitot talál-
tak, bár szulfátos talajvíz esetében
elég gyakori a világban. Az anyagot
röntgendiffrakcióval, elektronmik-
roszkóppal és infravörös spektrosz-
kóppal vizsgálták és azt találták,
hogy a szulfátos talajvíz hatására ez
a leggyakoribb károsító tényezõ.
( ( (
Két olasz szerzõ [2] öntömörödõ
betonhoz használt gumiabroncs-
õrleményt (kriogén úton õrölve),
cement, víz és folyósító adalékszer
jelenlétében. A lefutott gumiab-
roncsból nem távolították el az acél-
szálat és a textilanyagot. A gumi-
õrleménnyel készült öntömörödõ
betonhoz az víz/cement tényezõ
azonos volt a szokásos módon
készülttel, bár valamivel több folyó-
sító anyagot használtak. A szilárd-
ság nõtt a gumiõrlemény hatására,
de ehhez több cementre volt szük-
ség. A gumiõrlemény-tartamú anyag
jobban ellenáll a deformációnak és
a porozitás is elhanyagolható ha-
tárok közt maradt. A szerzõk nagyon
ajánlják a gumiõrlemény használatát.
( ( (
Franciaországban és Kanadában
dolgozó három szerzõ [3] a nagyon
folyós betonról írt cikket. Természe-
tesen ehhez folyósítószer (F) szük-
séges. Kétféle típusú F-et használtak:
polinaftalin-szulfonátot (FN) és poli-
karboxilát-polimert (FK). Négy-féle
betont használtak, a v/c tényezõ
0,42 és 0,53 közt váltakozott. A
betonok készítési hõmérséklete 10
és 30 °C közt váltakozott. A folyós-
ság FN esetében a lineárisan válto-
zott, tekintet nélkül az elõállítási
hõmérsékletre. Az FK esetében azon-
ban erõsen függött az elõállítási
hõmérséklettõl.
( ( (
Egy német és két amerikai szerzõ
[4] a kezdõszilárdságot vizsgálta ef-
fektív szilárdságméréssel (ehhez egy
különleges készüléket használtak)
és ultrahanggal. A cement szilárdu-
lása folytonos a plasztikus, defor-
málható a szilárd állapotig. Az
ultrahangos vizsgálatokhoz részben
keresztirányú, részben hosszanti
hullámokat használtak, 150-180 kHz
tartományban. A hosszirányú hullá-
mok nagymértékben változtak, míg
a keresztirányú hullámok jobban
megfeleltek a szilárdulásnak. Az
ultrahangos vizsgálatok és a szilár-
dulás összefüggése kezdetben hat-
ványfüggvény szerint változik, késõbb
azonban lineárissá válik.
( ( (
Két német szerzõ a stuttgarti
egyetemen a hõkezelés hatását vizs-
gálta öntömörödõ beton esetében
[5]. A betonok hõkezelése 40, 60 és
80 °C hõmérsékleten történt, 10 órás
idõvel. A hõkezelés hatására általá-
ban a szilárdság csökken. Egy em-
pírikus függvényt írnak le, mely jól
tükrözi a szilárdságot és a hõkeze-
lési hõmérsékletet; az R
2
értéke 0,82.
( ( (
Négy spanyol szerzõ 180 külön-
féle, dolomitos mész alapú javító
habarcs használatáról ír [6]. A cikk
elsõsorban a pórusszerkezet és a
mechanikai tulajdonságok szerepét
vizsgálta (kezdõ- és végszilárdság,
adalékanyag-mennyiség. A szilár-
dulás elsõsorban a kalcitmennyi-
ségtõl (kalcium-karbonát) függ;
brucit (magnézium-hidroxid) szere-
pe ilyen szempontból kisebb jelen-
tõségû. A 365 napos szilárdság nagy
mértékben nõ a 28 naposhoz ké-
pest. A pórusszerkezet erõsen be-
folyásolja a szilárdságot. A nagy
mészmennyiség megnöveli a nyilt
porozitást és ez elõsegíti a karbo-
nizációt.
( ( (
Négy dél-koreai szerzõ a karbo-
nizációt vizsgálta [7]. Ez a fõ oka a
vasbeton-szerkezeteknél a vasbeté-
tek tönkremenetelének. A repedések
szabad utat nyitnak a vasbetétek-
hez, és ezzel elõsegítik azok
korrózióját. A cikk a CO2 hatását
vizsgálja tömör és repedezett beton
esetében. A cikk képletet ad karbo-
nizáció elõre-haladására a repede-
zettség függvényében. A képlet jó
közelítést ad.
DR. TAMÁS FERENC
Veszprémi Egyetem Szilikát- és
Anyagmérnöki Tanszék
E-mail: tamasf@almos.vein.hu
Felhasznált irodalom:
[1] B. Ma - X. Gao - E.A. Byars - Q. Zhou:
Thaumasite formation in a tunnel of
Bapanxia Dam in Western China. CCR
36 [4] 716-722 (2006)
[2] Bignozzi, M.C. - Sandrolini, F.: Tyre
rubber waste recycling in self-com-
pacting concrete. CCR 36 [4] 735-7739
(2006)
[3] Petit, J.Y. - Khayat, H. K. - Wirquin, E.:
Coupled effect of time and tempe-
rature on variations of yield value of
highly flowable mortar. CCR 36 [5]
832-841 (2006)
[4] Voigt, T. - Malonn, T. - Shah, S.P.:
Green and early age compressive
strength of extruded cement mortar
monitored by compressive tests and
ultrasonic techniques. CCR 36 [5] 858-
867 (2006)
[5] Reinhardt, H.W. - Stegmaier, M.:
Influence of heat curing on the pore
structure and compressive strength of
self-compacting concrete (SCC). CCR
36 [5] 879-885 (2006)
[6] Lanas, J. - Pérez Bernal, J.L. - Bello,
M.A. - Alvarez, J.I.: Mechanical
properties of masonry repair dolomitic
lime-based mortars. CCR 36 [5] 951-
960 (2006)
[7] Song, H.W. - Kwon, S.J. - Byun, K.J. -
Park, C.K.: Predicting carbonation in
early-aged cracked concrete. CCR 36
[5] 979-989 (2006)
Lapszemle
Betonos érdek ességeka
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
c. folyóirat 2006. áprilisi és
májusi számából
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 23
PLAN 31 Mérnök Kft.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51
Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi
létesítmények tartószerkezeti
tervezésével foglalkozik.
Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal
rendelkeznek elõregyártott és monolit
vasbeton szerkezetek tervezésében,
építészmérnökeink engedélyezési és teljes
kiviteli dokumentációk elkészítésében.
www.plan31.hu
Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi
létesítmények tartószerkezeti
tervezésével foglalkozik.
Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal
rendelkeznek elõregyártott és monolit
vasbeton szerkezetek tervezésében,
építészmérnökeink engedélyezési és teljes
kiviteli dokumentációk elkészítésében.
2475 Kápolnásnyék, 70 fõút 42. km
Telefon: 06 22/574-310
Fax: 06 22/574-320
E-mail: ruform@t-online.hu
Honlap: www.ruform.hu
Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Pf. 34.
Telefon: 06 22/368-700
Fax: 06 22/368-980
BETONACÉL
az egész országban!
24
Holcim Hungária Zrt.
Beton és Kavics Üzletág
Központi vevõszolgálat
tel.: (1) 329-1080, fax: (1) 329-1094
1037 Budapest, Montevideó út 2/C.
BETONÜZEMEK
Rákospalotai Üzem
1151 Budapest
Károlyi Sándor u.
Tel.: (1) 889-9323
Fax: (1) 889-9322
Kõbányai Üzem
1108 Budapest, Korall u.
Tel.: (1) 431-8197
Fax: (1) 433-2998
Dél-Budai Üzem
2452 Ercsi,
Cukorgyári út 1.
Tel.: (25) 505-562
Fax: (25) 505-563
Dunaharaszti Üzem
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 36.
Tel.: (24) 537-350
Fax: (24) 537-351
Pomázi Üzem
2013 Pomáz, Céhmester u.
Tel.: (26) 525-337
Fax: (26) 525-338
Tatabányai Üzem
2800 Tatabánya,
Szõlõdomb u.
Tel.: (34) 512-913,
Fax: (34) 512-911
Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár,
Takarodó út 8115/2. hrsz.
Tel.: (22) 501-709
Fax: (22) 501-215
Komáromi Üzem
2948 Kisigmánd, Újpuszta
Tel.: (34) 556-028
Fax: (34) 556-029
Gyõri Üzem
9028 Gyõr, Fehérvári út 75.
Tel.: (96) 516-072
Fax: (96) 516-071
Sárvári Üzem
9600 Sárvár, Ipar u. 3.
T/F: (95) 326-066
Fonyódi Üzem
8642 Fonyód, Vágóhíd u. 21.
Tel.: (85) 560-394
Fax: (85) 560-395
Debreceni Üzem
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
Tel.: (52) 535-400
Fax: (52) 535-401
Nyíregyházi Üzem
4400 Nyíregyháza,
Tünde u. 18.
T/F: (42) 461-115
KAVICSBÁNYÁK
Abdai Bánya
9151 Abda-Pillingerpuszta
T/F: (96) 350-888
Hejõpapi Bánya
3594 Hejõpapi,
Külterület - 088. hrsz.
Tel.: (49) 703-003
Fax: (1) 398-6080
ÉRDEKELTSÉGEK
BVM-Budabeton Kft.
1117 Budapest,
Budafoki út 215.
Tel.: (1) 205-6166
Fax: (1) 205-6176
Ferihegy-Beton Kft.
2220 Vecsés, Ferihegy II
Tel.: (1) 295-2940,
Fax: (1) 292-2388
Óvárbeton Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság u. 16.
T/F: (96) 578-370
Délbeton Kft.
6728 Szeged,
Dorozsmai út 35.
Tel.: (62) 461-827
Fax: (62) 462-636
Csababeton Kft.
5600 Békéscsaba, Ipari út 5.
T/F: (66) 441-288
Szolnok-Mixer Kft.
5007 Szolnok, Piroskai út 7.
Tel.: (56) 421-233
Fax: (56) 414-539
KV-Transbeton Kft.
3704 Berente, Ipari út 2.
Tel.: (48) 510-010
Fax: (48) 510-011
Pannonbeton Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság út 8.
Tel.: (96) 579-430
Fax: (96) 579-432
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
FRANK-FÉLE SZÁLLÍTÁSI PROGRAM
A FRANK cég 30 éves tapasztalatával
20 országba szállítja a vasbeton-gyártó
iparág részére különleges árucikkeit,
melyek rendelkeznek vizsgálati
bizonyítványokkal és - Magyarországon
egyedülállóan - ÉMI minõsítéssel.
Egyenkénti/pontszerû
távtartók rostszálas
betonból
Felületi távtartók
rostszálas betonból
„U-KORB“ márkajelû
alátámasztó kosarak
talphoz, födémhez,
falhoz acélból
EURO-MONTEX
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
1106 Budapest, Maglódi út 16.
Telefon: 262-6039
O
Tel./fax: 261-5430
Az alábbi konfigurációkat
BETON ELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOKNAK
állítottuk össze
A BETON MEGFELELÕSÉGÉNEK
ELLENÕRZÉSÉRE ÉS IGAZOLÁSÁRA,
CIKLUSOS VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁRA
- MSZ EN 12390-4, -5, -6; MSZ EN 196-1; MSZ EN 772-1; MSZ EN 1338, 1339, 1340 szerinti vizsgálatokhoz
- teszt keretektõl függõen
- Kompakt berendezés - négy tesztkeret is csatlakoztatható
(betontörõ és hajlító vizsgálatok, CKT, cement- és habarcsvizsgálatok egy berendezéssel elvégezhetõek)
- Digitális automata vezérléssel - nem igényel rutinos felhasználót
- Ciklikus vizsgálatok lefolytatásának lehetõsége
- Gyors mérés - nagy mintaszám estén is (30 teszt/óra)
- Könnyen kezelhetõ - magyar nyelvû kezelõ panel
- Valós idejû, nagyméretû, grafikus kijelzõ
- Saját memória - 1000 teszt mérési adat tárolására
- Nyomtató, ill. PC csatlakoztatási lehetõség
- Felhasználóbarát magyar nyelvû szoftver
- Opciók: 200*200 mm-es beton kocka vizsgálatokhoz
és Ø150*300; Ø160*320 mm-es beton henger
vizsgálatokhoz kiegészítõ feltétek,
hasító egységek stb.
KOMPLEX VIZSGÁLÓ RENDSZER
„ SERCOMP7 vezérlõ egységgel
„ 3000 kN törõkerettel 150*150 mm-es beton kocka vizsgálatához
„ 250/15 kN dupla teszt kerettel CKT törés és habarcs hajlítás-törés vizsgálatokhoz
„ 150 kN hajlító kerettel beton gerendák vizsgálatához
10.806.300,- Ft + ÁFA
„ Költségmentes betanítás - a hosszú távú, szakszerû használat biztosítására
„ Hazai szakszerviz - a biztos háttértámogatás a jövõre
„ Controls - piacvezetõ, ISO minõsített gyártó, közel 40 év gyártói tapasztalattal
„ Számtalan elégedett hazai és nemzetközi felhasználói referencia!
„ További széles típus és méret választék. Költségmentes személyes konzultáció!
Alapanyag, friss és megszilárdult beton vizsgálathoz szükséges további szabványos vizsgálati
eszközeinket és berendezéseinket is figyelmébe ajánljuk (lásd MSZ EN 206-1, MSZ 4798-1 elõírásai)!
COMPLEXLAB KFT.
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35.,
Telefon: 20/914-1528, 243-3756, 454-0606, Fax: 453-2460
e-mail: info@complexlab.hu, www.complexlab.hu
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 25
26
A Tecwill vállalat 1994 óta
foglalkozik betongyárak gyártásával
és értékesítésével. A megalapítás
idõpontja óta a világszerte üzembe
helyezett Tecwill betongyárak
száma meghaladja a 110 darabot. A
vállalat központja Finnországban,
Joensuu városában található. A
Tecwill magas piaci részesedéssel
bír a Skandináv országokban, illetve
Oroszországban, de rendelkezik
betonüzemmel Lengyelországban
és immár Magyarországon is.
A Dél-Magyarországon üzembe
helyezett (1. ábra) Cobra C80-5/140
RL típusú betongyárunk legfon-
tosabb jellemzõi:
• maximális elméleti termelési
kapacitás: 80 m
3
/h
• Lapa típusú függõleges
kényszer tányérkeverõ
• 5 rekeszes soradagoló, 140 m
3
kavics tárolókapacitás
• hidraulikus mozgatású sorada-
goló zárófedél
• 5 db WAM típusú nagy teljesít-
ményû cementszállító csiga
• 2 db osztott, 1 db egyterû,
egyenként 100 tonna tároló-
kapacitású cementtároló siló
• 4 fajta folyékony adalékszer
adagolása
• komplett téliesítés és
adalékanyag fûtés
• Turbomatic PMC-750 0,75 MW
fûtõkonténer
• maradékvíz újrahasznosító
rendszer.
A gyors üzembe helyezést a
betongyár egyedi megoldásai
tették lehetõvé.
1. Moduláris, szabadalmaztatott
szerkezeti felépítés
A fõ modult három egymáshoz
kapcsolódó helység alkotja: vegy-
szertároló helység, vezérlõ helység
és keverõ helység. Szállításkor a fõ
Termékismertetõ
Tecwill betongyár
Magyarországon
A Tec will idén márc iusban átadta elsõ
magyarországi, C obra típusúsemi- mobil betongyárát
1. ábra Az elkészült betongyár
2. ábra A gyár sematikus képe, a
silók és tárolók elhelyezkedése
3. ábra Az emelés során a szerke-
zeti elemek a helyükre kerülnek
4. ábra Kazettás emelõszalag 5. ábra Az adagolószalag
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON
modul vízszintesen helyezkedik el.
Egy 70 tonnás autódaru segítségével
az emelés során a középsõ vezérlõ
helység 180 fokot emelkedik és a
vegyszertároló helység tetejére ül
fel. A keverõ helység az emelés
során a vezérlõ helység tetejére ül
fel és veszi fel végleges pozícióját.
Lásd 3. ábra.
2. Kazettás emelõszalag
A kazettás emelõszalag alacsony
helyigénye mellett hatékony ada-
lékanyag felhordást tesz lehetõvé
(4. ábra). A soradagoló közvetlenül
kapcsolódik a fõ modulhoz. A ka-
zetták a természetes elhasználódás
során egyenként cserélhetõk.
3. Adagolószalag
Cobra mobil betongyárainkban
az ún. adagolószalagok (5., 6. ábra)
juttatják az adalékanyagot a
tárlósilókból mérlegszalagra. A
vertikális szalagnak köszönhetõen
az adalékanyag egyenletesen terül
el a mérlegszalagon, és pontosabb
adagolást tesz lehetõvé. Ennek
köszönhetõen a mérlegszalag ala-
csony oldalfalakkal rendelkezik.
4. Gyárban installált elektromos
központ és berendezések
Az elektromos központ, az
alközpontok, illetve az elektromos
berendezések a gyárban elõre
kerülnek installálásra és tesztelésre,
így az üzembe helyezés során nincs
szükség kábelvezetésre.
A betongyár teljes üzembe
helyezése a Tecwill szervezésében
történt. A telepítés során a magyar-
országi szerviz csapat finnorszá-
gi szakembergárdával mûködött
együtt.
További információért
forduljon hozzám bizalommal:
Pete Zsolt, Tecwill Oy
e-mail: pete.zsolt@tecwill.com
gsm: 06 30 904 4178
www.tecwill.com
ségében a hídhoz 8100 m cölöp
szükséges. A mederben készülõ
pillérek alapozása a többi folyami
hídnál már alkalmazott és bevált
vasbeton kéregelem módszerrel
készül.
Az ártéri hidak folytatólagos
szekrény keresztmetszetû, feszített
vasbeton szerkezettel épülnek. A
szekrényelemek gyártópadon ké-
szülnek, ahonnan tengelyirányú
elõretolással betolócsõr segítsé-
gével kerülnek a terv szerinti
helyükre.
A betolt hidaknál a beton-
minõség C40/50, a feszítõpászmák
Fp 100/1860 és Fp 150/1770 minõ-
ségûek.
A fõágban ferdekábeles híd-
szerkezet épül, melynek összhossza
590 m. A híd háromnyílású, két
pilonú, a kábelek legyezõszerûen
két síkban függesztik fel 12 m-ként
az acél merevítõtartót.
A két "A" formájú pilon feszített
vasbeton szekrény keresztmetszetû.
Magasságuk az alépítménytõl 100
m, külsõ méretük 3,00x5,00 m. A
beton minõsége C40/50.
Áprilisban megkezdõdött a
cölöpök készítése, a budakalászi
oldalon a hídfõ építése, folyamat-
ba került a mederpillérek kéreg-
elem gyártása. Júliusban üzembe
helyeztek egy ideiglenes egy
ideiglenes bárkahidat, amely
biztosítja a a gépek és az anyagok
beszállítását, forgalmát.
BETON ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( 2006. SZEPTEMBER 27
6. ábra Az adagolószalag
mûködés közben
7. ábra Elektromos központ
a soradagolóban
HÍREK, INFORMÁCIÓK
Az M0 körgyûrû északi összekötõ
hídja a város határánál, az M3
autópálya és a 11. sz. fõút közötti
északi szektorban keresztezi a
Dunát. Áthidalja a Duna fõágát
(váci Duna-ág), a Szentendrei-
sziget déli részét, a szentendrei
Duna-ágat és az árterületeket.
A híd teljes hossza 1862 m, szer-
kezetileg öt részbõl áll, az alábbi
támaszközökkel: • bal parti ártéri
híd: 37 + 2x33 + 45 m, • Duna-fõági
híd: 145 + 300 + 145 m, • Szent-
endrei-sziget ártéri híd: 42 + 11x47
m, • szentendrei Duna-ág hídja: 94
+ 144 + 94 m, • jobb parti ártéri híd:
43 + 3x44 + 43 m.
Az ártéri hidak kisebb nyílások-
kal, vasbetonból készülnek, a
folyami hidak acélszerkezetûek. A
bal parti ártéri híd és a folyami
hidak egyenes tengelyûek, a Szent-
endrei-szigeti híd és a jobb parti
ártéri híd ívben fekszik.
Az alapozás mélyalapozással
(120 és 150 cm átmérõjû, fúrt vas-
beton cölöpökkel) történik. Összes-
1. ábra Látványterv a hídról
2006. SZEPTEMBER ( XIV. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON 28
,
. .
MC-Bauchemie
Nagy szilárdságú és nagy teljesítõképességû
betonok adalékszerei
www.mc-bauchemie.hu

BETON
TARTALOMJEGYZÉK
3 A bedolgozott friss beton tömörsége
DR UJHELYI JÁNOS

KLUBTAGJAINK
ATESTOR KFT. ASA ÉPÍTÕIPARI KFT. BASF-ÉPÍTÕKÉMIA KFT. BETONFLOOR KFT. BETONMIX KFT. BETONPLASZTIKA KFT. BVM ÉPELEM KFT. CEMKUT KFT. COMPLEXLAB KFT. DANUBIUSBETON KFT. DEITERMANN HUNGÁRIA KFT. DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. ELSÕ BETON KFT. EUROMONTEX KFT. ÉMI KHT. FORM + TEST HUNGARY KFT. HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. BETON ÉS KAVICS ÜZLETÁG HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. KALMATRON KFT. KARL-KER KFT. MAÉPTESZT KFT. MAGYAR BETONSZÖVETSÉG MAGYAR KÖZÚT KHT. MAPEI KFT. MC-BAUCHEMIE KFT. MG-STAHL BT. MUREXIN KFT. PLAN 31 MÉRNÖK KFT. RUFORM BT. SIKA HUNGÁRIA KFT. SPECIÁLTERV KFT. STABILAB KFT. STRABAG ZRT. FRISSBETON STRONGROCLA KFT. TBG HUNGÁRIA KFT. TECWILL OY. TIGON KFT.

6 Az EU szabványokra való áttérés nehézségei
POLGÁR LÁSZLÓ

10 Szakiskolai fejlesztési program II
DR. BARTUS ZSOLT

12 Megfelelõség nyomószilárdság szerint
DR. KAUSAY TIBOR

14 A Magyar Betonszövetség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS

16 Beton a szobrászatban - szobrászat a betonban
CSURGAI FERENC

ÁRLISTA
Az árak az ÁFA - t nem tartalmazzák. Klubtagság díja (fekete-fehér) 1 évre 1/4, 1/2, 1/1 oldal felületen: 105 000, 210 000, 420 000 Ft és 5, 10, 20 újság szétküldése megadott címre Hirdetési díjak klubtag részére Fekete-fehér: 1/4 oldal 12 650 Ft; 1/2 oldal 24 550 Ft; 1 oldal 47 750 Ft Színes: B I borító 1 oldal 127 900 Ft; B II borító 1 oldal 114 900 Ft; B III borító 1 oldal 103 300 Ft; B IV borító 1/2 oldal 61 700 Ft; B IV borító 1 oldal 114 900 Ft Nem klubtag részére a hirdetési díjak duplán értendõk. Elõfizetés Fél évre 2240 Ft, egy évre 4380 Ft. Egy példány ára: 440 Ft.

18 Beton szerkezetek víz elleni védelme, különleges felületi kialakítása
KÜRTÖS ZOLTÁN

19 Balázs György köszöntése 80. születésnapja alkalmából 20 A Zement-Kalk-Gips folyóirat 1-2. számában olvastam
DR. RÉVAY MIKLÓS

22 Betonos érdekességek a CCR 2006. áprilisi és májusi számából
DR. TAMÁS FERENC

26 Tecwill betongyár Magyarországon
PETE ZSOLT

BETON szakmai havilap
2006. szeptember, XIV. évf. 9. szám Kiadó és szerkesztõség: Magyar Cementipari Szövetség, www.mcsz.hu 1034 Budapest, Bécsi út 120. telefon: 250-1629, fax: 368-7628 Felelõs kiadó: Oberritter Miklós Alapította: Asztalos István Fõszerkesztõ: Kiskovács Etelka (tel.: 30/267-8544) Tördelõ szerkesztõ: Asztalos Réka A Szerkesztõ Bizottság vezetõje: Asztalos István (tel.: 20/943-3620) Tagjai: Dr. Hilger Miklós, Dr. Kausay Tibor, Kiskovács Etelka, Dr. Kovács Károly, Német Ferdinánd, Polgár László, Dr. Révay Miklós, Dr. Szegõ József, Szilvási András, Szilvási Zsuzsanna, Dr. Tamás Ferenc, Dr. Ujhelyi János Nyomdai munkák: Sz & Sz Kft. Nyilvántartási szám: B/SZI/1618/1992, ISSN 1218 - 4837 Honlap: www.betonnet.hu A lap a Magyar Betonszövetség (www.beton.hu) hivatalos információinak megjelenési helye.

5 Könyvjelzõ 14, 27 Hírek, információk 14 Rendezvények HIRDETÉSEK, REKLÁMOK
BASF ÉPÍTÕKÉMIA KFT. (13.) BETONFLOOR KFT. (21.) BETONMIX KFT. (21., 24.) CEMKUT KFT. (23.) COMPLEXLAB KFT. (25.) DEITERMANN KFT. (23.) ELSÕ BETON KFT. (15.) ÉMI KHT. (21.) EURO-MONTEX KFT. (24.) HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. (24.) MAÉPTESZT KFT. (15.) MC-BAUCHEMIE KFT. (28.) MG-STAHL BT. (23.) PLAN 31 MÉRNÖK KFT. (23.) RUFORM BT. (23.) SIKA HUNGÁRIA KFT. (1.) SPECIÁLTERV KFT. (15.) TECWILL OY. (26., 28.) TIGON KFT. (21.)

2

2006. SZEPTEMBER

(

XIV ÉVF. 9. SZÁM .

(

BETON

64 g/ m 3 sûrûséget.98-cal kell szorozni. 3. száraz beton szükséges testsûrûségét. táblázata elõírja a friss beton és a szilárd.1. mert a cement sûrûsége 3.60 300 2340 2200 XC2 0. 0. táblázat mutat be. a víz többi része elpárolog. friss beton legfeljebb 2 térfogat % levegõt tartalmaz. hogy az F. és F.1.8 .2 c számítás végeredménye c = g/ m 3 BETON ( XIV. liter/m3. liter/m3. illetve nem szabatosak. szulfátálló cementre > 3. 0.2.65 g/cm3 is lehet.1 g/ m 3 és a homokos kavics adalékanyagra a = 2. m c x (2) ahol Vv = a víz térfogata. ma =752. száraz beton megkövetelt testsûrûségét. ha az adalékanyag sûrûsége a (g/cm3): V (4) ma = a . m A bemutatott számítási eljárás közelítés. A bedolgozott friss beton és a száraz beton testsûrûsége A bedolgozott friss beton testsûrûségét a beton összetételébõl lehet kiszámítani.1 =103. m Az MSZ 4798-1 F. a A levegõmentes tömör friss beton f (kg/m3) testsûrûsége: f = m c+ v+ a m m (5) Példaképpen vizsgáljuk meg az 1. továbbá tájékoztatásként megadja a követelményeket kielégítõ betonoknak a várható szilárdsági jelét. Hogy a lehetõség valóra váljék. 9. hogy 1 hónapos korban a cement a vízbõl tömegének 15 %-át köti meg.40 350 2410 2320 0. heterogén cementekre < 3. Bevezetés Az MSZ EN 206-1 szabvány „F“ melléklete szabályozza a különbözõ környezeti körülmények közé kerülõ betonok megengedett legnagyobb víz/cement tényezõjét és megengedett legkisebb cementtartalmát.1. és F.45 =144 liter/ adalékanyag térfogata a (3) alapján: Va =1000 .48 =96 kg/ 3. Az MSZ 4798-1 szabvány F.5 portlandcementre kb.8 liter/ 3.2. azaz Vc = c / c m (1) ahol XD3 0. amely CEM 32.2 liter/ 3.2 +144) =752. friss beton Va adalék- anyagtartalma (liter/m3): Va = 1000 .1. feltételezve. mc = a cementtartalom. a homokos kavics sûrûsége 2.98 = 2402 ~ 2400 kg/ m 3. A víz térfogata literben azonos a kg-ban kifejezett tömegével. táblázata 2 % levegõtartalmú betonok várható testsûrûségét adja meg.5 N port-landcement használatával elérhetõ. mert az egyébként jól megtervezett betonkeverék a követelmények teljesítésének csak a lehetõségét adja meg. Az MSZ 4798-1 szabvány F. az Vv =320 . Ez az érték a víz/cement tényezõ ismeretében számítható: Vv = . táblázat követelményeinek betartása mellett a tömörített.45 320 2400 2300 XF1 0. táblázat X 3 kitéti osztályhoz D tartozó elõírt betonjának testsûrûségét friss állapotban.2. x = a víz/cement tényezõ. UJHELYI JÁNOS 1.60 280 2360 XS1 0. azonban nem elégségesek.50 320 2380 2270 XK3(H) XV1(H) 0. 2. Szélsõ esetben tehát a fent bemutatott 3. Általában feltételezhetõ. kg/m3 Friss testsûrûség.Szabvány-tükör Kutatás-fejlesztés A bedolgozott friss beton tömörsége (javaslat az MSZ 4798-1 szabvány módosítására) DR. 0. Az X 3 kitéti osztály betonjának D bemutatott példája esetén a lekötött víz 320 . Az idézett követelményekbõl néhányat az 1.1.(103.55 300 2360 2240 XA2 0.(V c + v) V (3) A Va térfogatú adalékanyag ma (kg/m3) tömege.2. Mivel a beton nyomószilárdságát mindig jól tömörített betonra kell értelmezni. kg/m3. Környezeti osztály jele Legnagyobb v/c mc minimum. a víz térfogata a (2) alapján: m m 3. SZÁM ( 2006. táblázat Néhány követelményérték az MSZ 4798-1 szerinti különbözõ kitéti osztályok esetén A beton ajánlott keverési arányán kívül (víz/cement tényezõ. és F.1. kg/m3 2230 1. a keveréket megfelelõ testsûrûségre kell bedolgozni.2.0-3. tömege pedig a (4) alapján: m m 3. ezért a számítással kapott testsûrûséget kb. tehát a száraz beton m testsûrûsége ~ 2300 kg/ 3. 2. ezért az 48 m elpárolgó víz mennyisége 144 . kg/m 3 lehet eldönteni. SZEPTEMBER 3 . 0.50 300 2390 2290 Legkisebb szilárdsági jel C25/30 C30/37 C34/45 C30/37 C30/37 C40/50 C25/30 Száraz testsûrûség. A következõkben ezt elemzem. Ebbõl követc kezõen a cement térfogata az (1) képletbõl: Vc =320 / 3. és F.1. 3 c = a cement sûrûsége.1). és az F. A számításokhoz általában fel lehet tételezni a c cementre c =3. A tömör. Az egy hónapos korú beton testsûrûsége száraz állapotban a friss beton testsûrûségéhez képest csökken. ÉVF.15 = kg/ 3. táblázatában megadott testsûrûség-követelmények tehát szükségesek. ezért az MSZ 4798-1 szabvány F. így a testsûrûség követelmény 2451 . adalékanyag: cement arány) ismerni kell a betömörített friss beton és a szilárd.64 =1987 kg/ Ezekbõl az adatokból az (5) alapján a levegõmentes tömör friss beton testsûrûsége: f = 320 + 144 + 1987 = 2451 kg/ 3. g/cm . táblázatának az adataiból a számítás az alábbiak szerinti: A megengedett legkisebb cementtartalom osztva a cement sûrûségével megadja az 1 m3 tömör friss betonban a cement által elfoglalt térfogatot. A cement a keverõvíz egy részét kémiailag leköti.2 g/cm3 között változhat (CEM 32. A tömörség megfelelõségét a testsûrûség ismeretében Vc = a cement tömör térfogata.

5 : 1. 0. Példaképpen a 2.1. liter/ 3 m 149 157 164 172 178 Adalékanyag tartalom.5 : 5 : 0.81652 értéket. amelytõl el lehet térni: lehet nagyobb cementtartalmat és kisebb víz/cement tényezõt is alkalmazni az adott kitéti osztályra a táblázatban megadott értékekhez képest. Példánkban: 1000 /2. A beton várható testsûrûségének a számítása A bedolgozott friss. levegõmentes beton testsûrûsége szabatosan a keverési arányból számítható a következõk szerint. mind a csökkenõ víz/cement tényezõ megváltoztatja a bedolgozott friss betonok várható testsûrûségét.65 g/ m 3 esetén Vc = c 100 3 liter/ m és Va = 1000 .81652 = 355. adalékanyag (és esetleg kiegészítõ anyag) tömegét (az adalékszer mennyiségét általában a cement tömegszázalékában fejezik ki).5:5:0.0 g/ m 3. mert ebbõl lehet a hiánytalanul tömörített beton összetételi adatait megkapni. c re c = 3 a = 2.973 -ból).2. kg/ 3 m 2000 2100 2200 2300 2370 e Cmenttartalom. tehát: 0.98 .0 g/ m 3. Ezért meg kell állapítani. Például 1:0. a víz. illetve ma =2003 m 2467 kg/ 3.04807 tehát cementtérfogat 355. liter/ 3 m 96 101 106 111 113 Víztartalom. hogy 1 tömegrész cementhez 0. Az eltérés ugyan gyakorlatilag nem jelentõs. de a keverési arányt hagyományosan tömeg szerint szoktuk megadni. táblázatok alkalmazhatóságát. kg/m3 kg/m3 kg/m3 320 360 320 360 x f. 9.2 tömegarányú betonkeverék térfogataránya a következõ: 1 0. liter/ 3 m 160 117 75 33 0 A fenti példából kitûnik.2 : : : 3. 0.5 1. illetve az alkotóanyagok így kiszámított tömegeinek az összege megadja az elérendõ készítési test( 4 2006. de a szabvány F.(144 + 100) =756 liter/ 3. 1. 0. hogy szabatos következtetéseket lehessen a betonok tömörségére levonni. A tömeg szerinti keverési arányból a térfogat szerinti keverési arány a tömegrészeknek a sûrûséggel való osztásával számítható. A keverési arányból a készítési testsûrûség ismeretében lehet kiszámítani a beton összetételét. kg/ 3 m 149 157 164 177 178 Adalékanyag tartalom. Ha ezzel az összeggel elosztjuk az egységnyi térfogatot. táblázatainak a módosítása. hogy a friss beton levegõtartalma a térfogat szerinti összetételbõl számítható.5 5 0.4 2478 144 1953 0. liter/ m 840 883 925 967 1000 Friss beton leveg?tartalom. és F.04807 .1 Képezzük a térfogatrészek öszszegét.2 keverési arány azt jelenti.5 liter/ 3 m adalékanyag térfogat 355.1 g/ m 3. mv.64 2 azaz 0. Ha a 2400 kg/m3 követelmény változatlan maradna. és F.5 liter/ 3 m kiegészítõanyag térfogat 355. akkor megkapjuk literben az alkotó anyagok tömör térfogatát. következésképpen f = m kg/ 3 azaz 2 % levegõtartalom m mellett 2418 kg/ 3 lehet a várható m testsûrûség. amely attól függõen eltérõ lehet. kg/ 3 m 299 313 328 343 355 Víztartalom. táblázat Az D3 kitéti X osztályban felhasznált különbözõ összetételû betonok várható testsûrûségeinek a változása Szükséges ezért az MSZ 4798-1 szabvány F. SZÁM ( BETON .32258 : 0. kg/ 3 m 60 63 66 69 71 A beton térfogat szerinti összetétele az alkotóanyagok sûrûségének az ismeretében számítható: a kg-ban megadott tömegeket el kell osztani a g/cm3-ben kifejezett sûrûségekkel. hogy mind a növekvõ cementtartalom. A tervezési szakaszban a beton tömeg szerinti keverési aránya ismert. táblázata ebbõl következõen nem szabatos. amennyiben a bedolgozás hatékonysága különbözik.1 = 35.32258 = 114.64 g/ m c és k =2. v = c 1. ezért az MSZ 4798-1 F.2 tömegrész kiegészítõ anyagot kell hozzákeverni. ma. SZEPTEMBER XIV. hogy a szabvány vonatkozó elõírásai nem alkalmasak arra. akkor megfelelõnek kellene ítélni a 2.és a = 2. azaz 1 m3 = 1000 litert és a nyert hányadossal megszorozzuk a térfogatrészeket. táblázatának követelményei egyes esetekben túlzottan szigorúak. kg/ 3 m 1492 1567 1642 1716 1775 Kiegészítõanyag tartalom.04807 . Ha a fenti példa szerinti esetben a cement.2. kg/m3 0. c akkor a különbözõ testsûrûségû.5 = 177.7 % levegõtartalmú friss betont is (ez számítható 2400/ 467 = 2 0.1. az adalékanyag (homokos kavics) és a kiegészítõ anyag (mészkõliszt) sûrûsége rend3.89394 + 0.1. táblázatban bemutatom ennek a következményeit a friss beton testsûrûségének az alakulására.5 liter/ 3 m összesen 1000 liter/ 3 = m Az alkotóanyagok térfogatát megszorozva a sûrûséggel megkapjuk annak a betonnak a tömeg szerinti összetételét.1 1 2. mc.89394 : 0.4 2457 2. Más ok is kétségessé teszi az F. amelyben nincs tömörítési hiány miatti levegõtartalom. liter/ 3 m 30 31 33 34 35 3 Tömör térfogat.5 tömegrész vizet.04807 .45 2451 162 1906 0.2. Célszerû ezért a térfogat szerinti keverési arányt meghatározni. kg/ 3 m 2000 2100 2200 2300 2379 e Cmenttartalom. más esetekben túlzottan engedékenyek lehetnek. A táblázatokban megadott cementtartalom és víz/cement tényezõ ugyanis csak ajánlás.89394 = 672.1.45 2428 128 2030 0. és F. A fenti keverési arányú beton összetételei különbözõ készítési testsûrûségek (azaz különbözõ tömörségek) mellett a következõk lehetnek: Készítési testsûrûség. 2400 2380 2430 2410 144 1987 0. A táblázatból leolvasható. 3.5 liter/ 3 m víztérfogat 355.32258 + + 0.04807 . liter/ 3 m 565 594 622 650 672 Kiegészítõ anyag tartalom. ÉVF.1 = 2.2. amelyre a következõkben ismertetem javaslatomat. azaz különbözõ eredményességgel tömörített betonok térfogat szerinti összetétele a következõ: Készítési testsûrûség. amely megadja az egységnyi tömegû cementre vonatkoztatott víz. és F. 5 tömegrész adalékanyagot és 0. A példa szerint 1 : 0.

2. A betonkeverék minõsítésére készített próbatestek vizsgálati eredményeit csak akkor szabad mérvadónak tekinteni. a többi közúton 1. v = víz tömegaránya (rendszerint egyenlõ a víz/cement tényezõvel).általában 28 napos korban. A zajvédõ falak magassága 3 méterrõl 4. 1 = 178 kg/ 3 m Adalékanyag tartalom 672. 1 x V a V k kg/ m V 3 ahol f = a bedolgozott friss beton megengedett legkisebb testsûrûsége.0 (mészkõliszt) A 28 napos szilárd és száraz beton megengedett legkisebb sz testsûrûségét annak feltételezésével szabad kiszámítani. táblázatának a módosítására javaslatom a következõ. A burkolat beépítése elõtt a pályalemez felületét érdesítették. száma. mind az útburkolatot illetõen nagy. telefon: 1/250-1629.2 táblázataiba foglalt valamennyi elõírás szabatossá válik.mért t.1. és F. majd kipermetezték a párazáró anyagot. szám a közlekedési zajról. vagy a mosott beton felület kialakítása.0. melynek eredménye szerint a nagy sebességû jármûvekkel terhelt utakon a zajcsökkentés lehetõsége mind az abroncsoknál. amelyek közelítõ értékei rendre 3. 3. g/cm (rendszerint = 1). g/cm3. 2. az adalékanyag és a kiegészítõ anyag sûrûsége. kg/m . tûvibrátorral tömörítették.1. az erõs lejtés és a fékút roppant nagy igénybevételt jelent a burkolat számára.1 = 355 kg/ 3 m Víztartalom 177.5 .2. 329 méter hosszúságú feljáróhíd fogja a tehergépjármûvek vámparkolóját az A2 autópályával közvetlenül összekötni. 3 c = cement sûrûsége. táblázatok F „ riss beton megkövetelt testsûrûsége. (6) 980 c ahol V = a térfogatarányok összege. k = kiegészítõ anyag sûrûsége. 2 = kg/ 3 71 m 3 sszesen Ö = 2379 kg/ m A térfogat szerinti keverési arány bemutatott számításához felhasznált összefüggések a következõkben foglalhatók össze: a) összefüggés a térfogat szerinti keverési arány számítására a tömeg szerinti keverési arányból: V c c v v a a k k Az F. a és k = rendre a cement. Beton pályaszerkezetnél komoly eredményre vezet a mûfüves érdesítés. (a / a) és ma = a / a V (9) e) kiegészítõanyag tartalom Vk = (1000 /V) . Németországban több vizsgálatot is végeztek e témában.1. A burkolat 5 órán belül készült el az egész feljárón.f f BETON ( XIV. mc) kg/ m3 3 ahol mv = víztartalom. 4. és 2. A 2. A zajvédelmi intézkedések egyre inkább költségtényezõvé válnak és befolyásolják az út megjelenését. elhelyezték az összekötõ vasalást. c = cement tömegaránya (rendszerint = 1). szám arról szól.2 méterre növekedett.5 dB(A) értékkel. SZEPTEMBER 5 . (v / v) és mv = v / v V (8) d) adalékanyag tartalom Va = (1000 /V) . 9. A kiadványok beszerezhetõk a Magyar Cementipari Szövetségnél. ha a mért t. hogy Baselban 2006 végétõl egy új. amelyet a betonhíddal összekapcsolva kellett ráépíteni.sz sz A javasolt módosítás után az MSZ 4798-1 F. ezért a mélyépítési hivatal kopásálló betonburkolatot írt elõ. (c / c) és mc = c / c V (7) c) víztartalom Vv = (1000 /V) . g/cm3.sz tényleges testsûrûségük t. ezért sz = f . kg/ 3“ megnevezésû sorait és az m azokban található számértékeket érvényteleneknek kell nyilvánítani és e helyett a következõ szöveget kell a táblázatok után a szabványba illeszteni: A bedolgozott friss beton és a 28 napos korú szilárd beton megfelelõ tömörségét a testûrûség ellenõrzésével kell meghatározni. 2.64 (homokos kavics) és 2. A példának megfelelõen: e Cmenttartalom 114.5 . 7 % lejtésû. g/cm . a csökkentés módjáról szól.5 . bedolgozott állapotban t. b) cementtartalom Vc = (1000 /V) .a keverõvízbõl tömegének kb. mc = cementtartalom. A bedolgozott friss beton f megengedett legkisebb testsûrûségét a tömeg szerinti keverési arány ismeretében a következõ képletbõl kell kiszámítani: f illetve töréskor .64 = 1775 kg/ 3 m Kiegészítõanyag tartalom 35.f tényleges testsûrûségük friss. keresztirányban bordázták. ÉVF. a felületet simították. majd elterítették a betont.(mv .5 dB(A) értékkel növekedett. KÖNYVJELZÕ Megjelent az Update címû kiadványok 2006. kg/m3 c = a cement tömegaránya (általában = 1) x = a víz/cement tényezõ a = az adalékanyag tömegaránya k = a kiegészítõ anyag tömegaránya V c c x a a k k . kg/ 3“ és „ iszárított szilárd m K beton megkövetelt testsûrûsége.15 . és az F. k = kiegészítõ anyag tömegaránya. (k / k) és mk = k / k V (10) Ezekbõl az összefüggésekbõl lehet kialakítani a bedolgozott friss beton tervezett testsûrûségének szabványba foglalható számítási módszerét. évi 1.1. 15 %-át kémiailag megköti. kg/m3.sûrûséget. hogy a cement a beton szokványos tárolási körülményei között . a többi elpárolog. a = adalékanyag tömegaránya. SZÁM ( 2006. és F. Az 1.szabvány F melléklet módosítására Az ismertetett számítások végeredményeként az MSZ 4798-1 F. Németországban 1975 óta a lakosságot érintõ zajterhelés az autópályákon 2. 3 a = adalékanyag sûrûsége. ebben a kifejezésben: c.5 . g/cm . A nagy terhelés. Javaslat az MSZ 4798. száraz állapotban . 3 v = víz sûrûsége.

SZÁM . felépítés.Románia. hasonló témájú nemzeti szabványok oldalszámához képest jelentõsen megnõtt. az átmeneti idõk is a végükhöz közelednek.Szabványosítás Az EU szabványokra való áttérés nehézségei POLGÁR LÁSZLÓ Ezen cikk írója sokat foglalkozott és foglalkozik a szabványokkal. A görög "pantha rei" kifejezés jelentése magyarul: minden folyik. mint a DIN szabványok. és 1978-ig volt érvényben. Az átálláshoz szükséges folyamatok és az új elõírások megismerése minden résztvevõ számára rendkívüli követelményeket támaszt. A legtöbb esetben a szabványok oldalszámával együtt arányosan növekszik az áttekinthetetlenség. szakmai együttmûködés. Például a beton burkolókövek esetében a nyomószilárdság helyett a hasító-húzó szilárdság a jellemzõ követelmény. ha szerencsés esetben nem kell másik szabályozást is kézbe venni. a tervezõknek. Kérdés után az újabb kérdés: hol van ez és ez rögzítve? És a válaszért sokszoros további ( 6 2006. SZEPTEMBER XIV ÉVF. de nap mint nap szembesülünk a közös Európa. Ukrajna. információk az interneten Egy kis kitekintés külföldre A német Beton-Jahrbuch 2006 egyik cikkébõl idézek. Egyik oldalon sérülni látjuk nemzeti identitásunkat. Az 1990-es évek kezdetétõl a reológia a széles szakmai nyilvánosság elé került és a modern betontechnológia fontos részévé vált. mint azzal. egy relikvia a régen elévült cement szabványból. a betonokra vonatkozó kiírásokban. Újdonságok: fogalmak. Sok fogalom megváltozott. biztonság és valószínûség Európában A reológia a betonokkal kapcsolatban a friss állapotú cementpép és beton mozgási folyási tulajdonságait írja le. melyek a beton termékekre és az elõregyártó iparra hatással vannak. 9. melyek a szabályozási környezet változásaiból adódnak a gyakorlatban. mint az új európai szabályozásokra és építéssel kapcsolatos jogokra. még akkor is. az EU kihívásaival. 2001. osztályok. jönnek a kérdések. évi betanítások során több extrém példát soroltunk fel. rövid idõn belül ca. ellenõrzõ szerveknek azonos mértékben kötelességükké kell válni a közös cselekedeteknek. kivitelezése területén. melyek a gyártási módszerek változtatását jelentik. azaz egy olyan jelölést használnak. Sokkal nagyobb az a ráfordítás. A többnyire 2004-ben kezdõdött átmeneti idõ három éven belül lejár. egészen új fogalmak jöttek elõ és váltották fel a régieket. az új DIN EN 1338:200308 beton burkoló kövekre vonatkozó szabvány 64 oldal terjedelmû. mely azokról a nehézségekrõl és problémákról szól. Bulgária. TL-Pflaster és hasonlók). valamint az ezekhez kapcsolódó nemzeti kompetenciákra. Egy új mûszaki elõírás alkalmazásához a ráfordítások közvetlenül összefüggnek az elõírásban megjelenõ újdonságok mértékével. Ezen ráfordítások közül nem is feltétlenül azok a ráfordítások a mértékadók.) irányelvei és az ezekhez kapcsolódó. jelöléseket alkalmaz. különösen az utóbbi 10 év alatt. A lapozás kézmûves tevékenység és ahogy lapozunk. DIN 18501:1992-11 szabványa csak 3 oldal volt. Egy átmeneti kor célegyenese felé közeledünk. hogy már elévült definíciókat. a német vasbeton bizottság (DAF stb. az építés kivitelezõinek. és tudatosítottuk. A cikkíró fel kívánja hívni a figyelmet azon kihívásokra. és persze szívesen fogadnánk minél több EU támogatást. melyek a korábbi mûszaki alapoktól eltérnek. hogy az építésben résztvevõ a tudatlanságát semmivel sem tudná jobban elárulni. Ilyen tudatlansági bizonyítvány lehet pl. De ugyanúgy elõfordulhat egy "EPZ 45" cement választása.különösen a felszínre hozzák a szabványalkalmazások nehézségeit. melyet az összes résztvevõnek meg kell tenni. mint a szabványok elolvasása. megértése. kritikusan rákérdezni a részletekre és az alkalmazást gyakorolni: mely követelményeket kell nekem mint tervezõnek kielégíteni? Milyen minõségi követelményeket írjak elõ? Hogyan írjam elõ az üzemen belüli gyártmányellenõrzés kritikus részeit? Bõségesen találunk még ma is negatív példákat egyes. A legtöbb európai szabvány legfeltûnõbb jellemzõje az. a B25 beton szilárdság megadása. Az összes anyag és gyártmány szabványok és további szabályozások. Pl. Miközben a burkolókövek régi. Kulcsszavak: EN szabványok. melyet a most éppen felváltott DIN 1045 váltott ki. melyekkel az építési tevékenységben résztvevõknek foglalkozniuk kell! Stefan Zwolinski: Az értékek reológiája . a hatóságoknak és a felügyelõ. Az elmúlt évtizedekben a reológia fogalmát elsõsorban tudományos vizsgálatoknál használták. melyet 1994-ben váltott fel az új szabvány. mely még abból az idõbõl származik. a gyártóknak. Szerbia . ( BETON . Ez az öntömörödõ betonokra éppúgy igaz. Ahhoz. fõleg a vasbeton szerkezetek tervezése. Bn 225 betont követelnek. hogy az oldalszám a régebbi. Közben az európai szabályozások egykor nyugodtan csörgedezõ patakjából egy igen tekintélyes folyam lett. 90 %ban megváltoztak. Az új DIN 1045-tel kapcsolatos elsõ. kiegészítõ mûszaki szerzõdéses és szállítási feltételek (ZTV-ING. hiszen ha akadozva is. Ehhez jönnek a nemzeti szabályozások. hogy az újdonságok konzisztensen kerülhessenek alkalmazásra. a követelményeket kiíró helyeknek. A kiterjedt külföldi tevékenységek . másik oldalról a nemzetközi versenyben is helyt szeretnénk állni. a KR konzisztencia követelése.a létrõl és a látszatról.

helyette létrehozzák az MSZT-t. próbára téve ezen képességeket. SZÁM ( 2006. Ezzel elindul Magyarországon is az Eurocode-ok térhódítása (de egyidejûleg el kell készíteni az MSZ 15020 sorozat szerinti igazolásokat is). nagyon sok KGST bázisú szabvány továbbra is érvényes marad. Május 1-tõl Németországban hidakat már csak az Eurocode bázisú új DIN szabványuk szerint szabad tervezni. különbözõ tulajdonságokkal. hogy olyan szakemberek . készítés és megfelelõség. . Most viszont egész osztályba sorolási rendszerek jönnek létre. mint a D/I/K/P/V/7. kivitelezi az ASA Építõipari Kft. sehol sem egyszerû az átmenet. gyártja. tervezõk stb. A Közbeszerzési törvény módosítása. 1995: Megszûnik az MSZH (Magyar Szabványügyi Hivatal). hogy ezen új szabványok tartalmát befogadja. ÉMI egymásra licitálva tiltakoznak sok szabvány visszavonási szándéka ellen. A bizonyos fokig érthetõ dilemma: ha még meg sem tudjuk az anyagot érteni. KGST bázisú MSZ szabványok visszavonási szándékát. 2004: Szeptember 1-i hatállyal megjelenik az MSZ 4798 beton szabvány: Mûszaki feltételek. hogy az egész szabvány értelmét és hasznát megkérdõjelezik.és Szerkezetek Tanszékének a méretezési szabványok NAD-jainak a kidolgozására. benne az 58§: "az európai szabványokat közzétevõ nemzeti szabványokat" kell alkalmazni a közbeszerzésben megvalósuló építményeknél. törvény . tervezõk. Életbe lép az MSZ ENV 136701:2000 Betonszerkezetek kivitelezése. egyidejûleg megjelenik a magyar módosított közbeszerzési törvény még az 1993 évi EU közbeszerzési irányelv szerint. Az új szabványok használatánál fellépõ akadályok néha odáig vezetnek. teljesítõ képesség.részérõl hangzanak el. elõtt egyaránt ismertek az egyes osztályokkal kapcsolatos követelmények. A BME Vasbetonszerkezetek Tanszékén megkezdõdik az Eurocode bázisú vasbeton szerkezetek oktatása.keresgélés szükséges. Megjelent az EU új közbeszerzési irányelve április 30-án. 2000: Életbe lép az MSZ ENV 206 beton szabvány. SZEPTEMBER 7 . hogy a szabványosítás már nem állami feladat? A kidolgozott NAD-ok sosem válnak hivatalossá. 1994: Az elsõ két METRO áruház építése. Most nem elemezzük. akkor minek használni? Ezek nagyon komolyan veendõ gondolatok és külön figyelemre méltó. 9. Európai Megállapodás I sz. 1998: Január 1-tõl életbe lép az MSZ ENV 1991 Eurocode1 A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érõ hatások címû magyar nemzeti szabvány. A tervezõ társadalom gyakorlatilag nem vesz ezekrõl tudomást. Egy kis történeti áttekintés itthonról 1989: Rendszerváltás Magyarországon.EU tagságunk felé az elsõ lépés. hogy az értelmes.. a Nemzeti Alkalmazási Dokumentumokban foglaltak figyelembe vétele mellett. ha már van nemzeti szabványok közé beemelt EU szabvány. az ezzel összefüggõ jelölésekkel és a gyártmányok megjelöléseivel. Konkrét példa az egyes osztályokba sorolás nehézsége. Az utolsó. Rendkívüli felháborodás. 1997: Építési törvény. évi EU közbeszerzési irányelv alapján. MÉASZ. a DIN EN 1339:2003-08: Lemezek betonból olyan osztályokat különböztetnek meg. Az MSZT visszakozik. Újból kihangsúlyozzák. Elkezdõdik a már végleges EN méretezési szabványok kidolgozása.gyártók. Erre is igaz. amibõl látszik. Mindenesetre a felhasználók részérõl nagy türelem és készség kell. 1992: Ausztriában. ÉVOSZ. miért kellett a szabványok struktúráját ilyenre választani. valamint a hozzá tartozó NAD kidolgozása a Magyar Betonszövetség tagvállalatainak finanszírozásával. Megjelenik a 3/2003 BM-GKMKvVM együttes rendelet az építési termékek forgalomba hozataláról. 2003: Az MSZT meghirdeti az elavult. mivel a szabványosítás kizárólag az MSZT kompetenciája. már az EU szellemiségében. A legtöbb használó egyáltalán nem tudja értékelni az elvileg deklarált felhasználó barát felépítést. 2002: CEN tagságunk kezdete. a Beton-Kalender 1990 számában. akiknél megvan a szakértelem. angolul. melynek során 2005 végéig nyolc országban mintegy 65 METRO áruház épült fel a Plan31-ASA közremûködésével. az MMK. Eurocode szabványbázison. akkor annak BETON ( XIV. Eddig a cikk eleje. majd egymás után jelennek meg a többi Eurocode bázisú MSZ ENV magyar nemzeti szabványok. Pl. 1. angol nyelvû szabvány. de még hat év múlva sem ismerik (2006-ban!). Kezdetét veszi az a METRO áruház építési sorozat. valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon. Elkezdõdik az MSZ EN 206 magyar nyelvre fordítása. Az elsõ magyar közbeszerzési törvény megalkotása az 1993. Németországban engedélyezik az ENV szabvá- nyok szerinti tervezéseket. magyarul. ha a gyártók. A szilárdsági osztályok a betonoknál vagy falazó elemeknél Németországban hosszú évtizedeken át természetes kategóriák voltak. ÉVF. rész Általános elõírások megnevezésû. 1990: Megjelennek az elsõ ENV méretezési szabványok a szakkönyvekben. mint pl. a KGST összeomlása. pedig új alapokra helyezi többek között a kivitelezési pontatlanságok megítélését! 2001: Az akkori FVM megbízást ad a BME Híd. A minisztérium még nem tudja. célszerû osztályokba sorolásnak csak akkor van értelme. Megjelenik a 2003 évi CXXIX törvény a közbeszerzésekrõl (a már idézett 58§-sal együtt). Megszûnik a szabványok kötelezõ alkalmazása. még KGST bázisú MSZ szabványok megjelenése. vásárlók stb. 1993: Az ADA Körmend bútorgyár elõregyártott vasbeton vázszerkezetét az ENV 1992 alapján tervezi a Plan31 Mérnök Kft.

Azóta ugyan már két alkalommal is történt korrekció éppen a biztonsági szint növelésére. Tehát a szabad szabványválasztás nem lehet visszafelé lépés. Ebbõl követ( 8 2006. 2005: Január 1-tõl Németországban csakis az Eurocode bázisú új DIN szabvány szerint szabad tartószerkezetet tervezni. másrészt az épületszerkezetek rendszeres ellenõrzése teljes mértékben megoldatlan maradt. A közbeszerzéseknél különösen kiélezett a szabványalkalmazás rendje. hogy a határokon átívelõ szabad verseny megvalósulhasson. az innovációt. A magyar építõipar. azaz érthetõbben kifejezve nem növelheti a bizottság a biztonsági szintet. A szabványok alkalmazásában a nem kötelezõ elv egészen téves értelmezést kapott. Ehhez elõször a civil szféra szervezeteinek kellene képesnek lenni egymással a kommunikációra. 2004. Nekik olyan Európáról vannak fogalmaik. hogy a civil szféra képes együttdolgozni a közszférával. mely megfelel életpályájuk folyamán nyert fogalmaknak az európai gazdasági térségrõl. Közpénzbõl megvalósuló beruházásoknál nem szenvedhetnek külföldi ajánlattevõk amiatt hátrányt. Amikor 1986ban átdolgoztuk a tartószerkezetek méretezési szabványait. SZÁM . A moszkvai beomlott vásárcsarnok tervezõje közölte a beomlás kapcsán nemrégiben. Tették ezt azért. a gazdaság szereplõi a politikusokkal. addig az új EN szabványok ennek a négyszeresét. Az egész szabvány-alkalmazási kultúra mélyre süllyedt. ilyen követelményt nem enged meg az EU belsõ piac szabályozása. szakirodalmat. azaz az EN szabványokkal? A magyar mérnök társadalom egyes hangadói még az egykori szocialista nagyvállalatoktól megmenekített szabványokon. építõiparát szeretné elõnyökhöz juttatni más. hogy 1977-ben az alkalmazott szabványok még jóval alacsonyabb biztonsági szintet írtak elõ. hogy az érvényes szabványokban foglaltaknál jobbat tud. hogy az új szabványok nem követelhetnek nagyobb anyagfelhasználást. ÉVOSZ. azt nyugodtan alkalmazhatja. Szabad tehát a mûszaki élet aktuális szabályai helyett a legújabb kutatási eredményeket felhasználni. de egyrészt a korrekció elõtti szerkezetek bizton- sági szintje alacsony maradt (az EGK 1985 évi felmérése szerint Magyarországon volt a tartószerkezeteknél a legalacsonyabb a teherbírás biztonsági szintje). Az egységes nemzetközi szabványoknak éppen az is a célja. hiszen ez azt feltételezi. a politika "leszólt". hogy a szabványok a törvényhozás részét képezik. Ezzel szemben ma még sokan a kormányzati szervektõl várnak megoldást. általuk egyszerûsödik a törvényhozás. A szabványosítás nem állami feladat. Ha valaki kellõképpen igazolni tudja. de esetleg még érvényes szabványokra hivatkozni közbeszerzéseknél. mert a méretezési szabványok nem választhatók külön az anyagszabványoktól. hogy a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványosítás kapcsán pl. hanem csakis elõrelépés! Komoly gondot jelent az EN szabványok terjedelme. ( BETON . hogy erre hivatkozva valaki a mûszaki élet aktuális szabályai helyett elavult.: Életbe lép az új közbeszerzési törvény. szervezeteinek együtt kellene mûködniük. régi szabályokhoz nyúljon. MÉK. szakkönyveken élnek máig is. törvények. mivel az EU alapvetõ követelménye. ÉTE stb. a tervezõk és kivitelezõk gyakorlatilag szabotálják az EU szabványainak alkalmazását! Január 16. MÉASZ. mely egy ország elmaradott tervezését. Ezen írás kezdetén idézett cikk vége a kilátásokról Kilátások: Európa-megbízás a jövõ generációjának Általában egész Európában az építésjogi és mûszaki egyesülés folyamatát a mai 50-60 éves generáció hajtja. Szigorúan tilos viszont olyan elavult. 2006: Az egyik magyarországi közbeszerzési kiírás Mûszaki feltételek szabványhivatkozásainak 80 %-a érvénytelen szabványokra hivatkozott! A 2005-ben beépített betonok 95 %-a érvénytelen szabvány szerint készült (a 25 éve kiadott KGST bázisú. A szabványok sosem a mûszaki élet és tudomány aktuális felfedezéseit. egyetemek csak nagy késésekkel álltak át az EN szabványbázis szerinti oktatásra. A szabványok nem kötelezõ volta abból származik. Sajnos Magyarországon sokan összetévesztették a szabványok nem kötelezõ voltát a szabad szabványválasztással. az építõipar területén az MMK. A szabványok nem kötelezõ volta azonban semmi esetre sem jelentheti azt. érték-elképzeléseik. Az elmúlt 15 év alatt gyakorlatilag nem vásároltak szabványokat. termékszabványoktól. újdonságait tartalmazzák. 9. ugyanakkor elismerik. amelyek sokszor még szintén nem teljesen ismerik az EU szabványosítási folyamatát. a mûszaki élet aktuális szintjén álló pályázókkal szemben. A CEN ténylegesen meghirdette. hogy a szabványok ne gátolják a mûszaki haladást. mert valamely párhuzamosan még érvényes régi nemzeti szabvány alkalmazást írnak elõ. IPOSZ. A fõiskolák. SZEPTEMBER XIV ÉVF. hogy alkalmazásukkal jelentõsen nõjön a biztonság. benne az 58§ szól a Mûszaki leírásról. az európai közösségrõl. Mi a baj az EU szabványaival. hanem azt némi késéssel követve a mûszaki élet aktuális általános szabályait. mert a mûszaki fejlõdést nem akarják hátráltatni. Amíg a tartószerkezetek méretezésére vonatkozó régi KGST bázisú szabványok csak cca. építeni. ha bizonyítható a legalább egyenértékûség. Ez a kettõsség ismeretlen a magyar közéletben. 800 oldalt tettek ki. szeptember 1-én érvénytelenített szabvány szerint). hirdeti az EU.van elsõbbsége. hogy biztosított legyen a határok nélküli versenysemlegesség.

Ezzel ellentétes az a kép. ahogy az a mi korosztályunkban még lehetetlen lett volna.eu. ahogyan a kritériumokat az egyes tagországokban alkalmazzák. A Magyarországra betóduló osztrák. hogy úgyis meg fog változni. 2004. A közbensõ részek részletezik a méretezési szabványok. japán stb. német. Ebbõl kifolyólag a nehéz. különösen a harmonizált szabványoknak a megléte de facto" " elõfeltételei az építési termékek E C tanúsításának.europa.int/ comm/enterprise/construction/ index_de. francia. Az Európai nió vállalkozás-politiU kájának egyik fontos célja éppen ezért az. mely elképzelésekkel életükben már sokkal korábban azonosultak. SZEPTEMBER 9 . Az iparpolitikáról közreadott közleményében a iB zottság még egyszer aláhúzta a jogi környezet jelentõségét és befolyását az ipar versenyképességére és termelékenységére. hogy az építési termékek szabad forgalma és alkalmazása megvalósuljon a közösségen belül. Ezek a gyerekek Európát már olyan fiatalon megtanulják pozitívan értékelni. elemeznünk kell. és a magyar építõipari jogalkotás. melyben az építõipart kiemelt területként határozták meg. hogy megadják a BETON ( XIV. Ezen háttérbõl kiindulva a izottság 2005. nem egységes építõipari állapotokon. az EN szabványok alkalmazásában. 16évvel ezen feltétel kihirdetése után mégis csak mintegy 50 % áll rendelkezésre a szük-a séges mûszaki specifikációknak. É hallatlan nagy a piaci verseny. alkalmazási eljárások a vállalatoknak felesleges költségeket okoznak. ha folyamatosan figyelemmel kísérjük a történéseket. hogy gondoskodjon az egyszerû és magas színvonalú jogi környezetrõl. A felsoroltak miatt a izottság az B Irányelv egyszerûsítésének törvénytervezet elõkészítése elõtt az építési szektor résztvevõi széles rétegének részvételét kéri. Ezáltal a szabványosítás és építési jog területén a mai állapotokat a nemzeti korlátok és az európai nagyobb szabadságuk befolyásolják. viszont akkor érthetõek meg az összefüggések. a növekedés és foglalkoztatás kulcstényezõi. építési vállalkozások. júniusban (néhány héttel Lengyelország EU tagságának kezdete után) egy lengyel iskolában fogadott: "Lengyel vagyok éppen úgy. Ezen alapokból kiindulva a jogi elõírások javítása nagyon fontos helyet foglal el azon lisszaboni stratégiában. ÉVF. ezzel kapcsolatosak a cél. Azonban már ma is valami minden körülmények között megtörténik: nekünk mindannyiunknak akceptálnunk kell a már megalkotott szabályozásokat.htm Azon jogi elõírások. A minõségvédelmi társaság segíti Önöket ezen fáradozásaikban.int/ comm/enterprise/construction/ cpdrevision/cpd_cons_de. Európai Uniós építõipari információk az interneten Természetesen az EU szabványosítási folyamatait csak akkor lehet megérteni. a mostani 30-50 éveseknek (akik nagyon a napi munkájukhoz kötõdnek) az iskolai képzésében még nem szerepelt a mostani Európa ilyen dimenziókban és berendezkedéssel. Vgül a rendszer szavahihetõé sége amiatt is csorbát szenved. SZÁM ( 2006. melyet 2005 tavaszán útjára bocsátottak. mely az építési termékek használói számára is bizonyos kételyeket ébreszt. gyenge helyeket és hátrányos vonzatokat. októberben egy B közleményt adott ki a jogi elõírások egyszerûsítésére. Az alattuk lévõ korosztálynak. B hogy ez az Irányelv a kereskedelmi korlátokat csak részben oldja fel és nem teremti meg az optimális feltételeket. és azzal nyugtassa magát. franciául és németül érhetõ el (2006 április). ebben az iparágban az alkalmazható jogi keretek teljes hatékonyságát elemezni kívánják. mert azok képzik a holnapra vonatkozó javításokat. 9. És ez az új szemlélet már ki fog hatni az európai építés szabályozására is. hogy az európai mûszaki specifikációknak. . az egyre nagyobb mértékû külföldi tervezõi részvétel messze meghaladja a magyar építési vállalkozások. A fennálló hibákat. melyek szerint a vállalatok dolgoznak. Ehhez a legegyszerûbb módszer. túl komplex és merev átvételi. A izottságnak az a felfogása. tanúsítások ellentmondásait. tervezések külföldi részvételét. Ezen kívül az Irányelv rögzíti. mint európai állampolgár". rdemes figyelni rájuk. Ha bizalom lesz a továbbiakban is biztosított békés politikai keretfeltételek iránt és némi szerencsével a mostani 30-as és fiatalabb generáció már csak nevetni fog a ma aktuális. hogy azután az egyes eljárások iránti bizalom meglegyen. Több rovata csak angolul olvasható. mert a németek sokkal elõbbre járnak az EU jogszabályok.és értékelképzelések. ahogyan az Irányelv a bejelentett tanúsító helyek megnevezését és ellenõrzését elõirányozza. rdekesnek tartom Stefan w É oZ linski írását. hogy pihenjen valamely közbensõ állomáson. melyeket felismerünk Európán belül. a versenyképesség. ha ezeket az anyagokat legalább vázlatosan ismeri a magyar mérnök társadalom. Megjegyzés: csak a cikk elsõ részét és befejezését fordítottam le. mely különös módszereket tartalmaz a 9/ 06 G Irányelvben 81 / K E foglaltak egyszerûsítésére.htm A honlap angolul. És eközben senki sem teheti meg. valamely szabályozást majd hamarosan kiigazítanak.europa.eu. ha ellátogatunk az EU honlapjának " ítõipar"részére: É p http://www.kezõleg az európai gondolatok a nemzeti identitások után foglalnak csak helyet. meg kell tanulnunk és konzekvensen alkalmaznunk kell azokat. Ehhez a stratégiához tartozik egy dinamikus egyszerûsítési program. A 9/ 06 Gpítési Termék 81 / K É E irektíva átdolgozásával kapcsoD latos információk helye: http://www. a határok nélküli Európa kiszélesítette a versenypályát. mint mi. mely pl. Az Irányelv komplexitása és többféleképpen értelmezhetõsége hiányt okoz az egyértelmûségben a E C tanúsítás és megjelölés valódi szerepét és jelentõségét illetõen.

A gazdaság mûködõképességének megõrzése érdekében javuló arányban kell hozzájárulni a megfelelõ létszámú és jól képzett szakmunkások iránti munkaerõpiaci igények kielégítéséhez.hu/ notesz/fogalomtar/ 16-harmonizalt-eu/ 16-harmonizalt-eu. amelyek segítségével életpálya-építésük sikeres lehet. hogy károsan hasson a folyamatban lévõ egyéb horizontális törvényjavaslatokra. él C az. hetõ magyarul. továbbá a pedagógusok gyakran jogosan emlegetett szakmai magára hagyatottsága.htm A szabvány alkalmazásokról részletesebb anyagok olvashatók a Magyar etonelemgyártó Szövetség B honlapján. www. http://europa.csupán a fele volt a piac aktuális felvevõ képességének. ( BETON . Ez a részvétel érinti a legfontosabb specifikus tényezõket.int/eur-lex/ lex/LexUriServ/site/hu/com/ 2005/com2005_0474hu01. tanulási és magatartási problémái miatt. A tájékozódást két honlap is segíti. akinek speciális gondoskodásra van szüksége szociokulturális hátrányai. letölt7 4. anyagi feltételek. w A program feladata a jogszabályi környezet megteremtése. O K M 2005/ 4 18oldal. A program általános célja. O K M 2005/ 35. és ezeken keresztül erõsítse a képzés és a képzésben résztvevõk szakmai és társadalmi presztízsét.webforum. A szakiskolában folyó munkát ma is nehezítik a hiányos tárgyi. lemorzsolódási aránya továbbra is igen magas. Adjon megbízható alapot a sikeres szakmai életúthoz elengedhetetlen további ismeretek bõvítéséhez.int/eur-lex/ lex/LexUriServ/site/hu/com/ 2005/com2005_0535hu01. A program kiterjesztésének célkitûzése. kerettanterv Miért volt szükség a Szakiskolai fejlesztési program kiterjesztésére? A 2003-ban indított program hatása kétségtelenül kedvezõ. SZÁM . a Szabványosítás rovatban. D Kusay Tibor honlapján.a 2002-es adatok szerint . a http://www. melyek ezen Irányelvre is kihatással lehetnek. a kerettantervek kidolgozása. 9.hu és a . de az akkor tett megállapítások jelentõs része ma is érvényes. különös tekintettel az idegen nyelvi. valamint az informatikai kompetenciák növelésére. Kulcsszavak: munkaerõ-piaci igények. A szakiskolában tanulók bukási.com/mabesz ( ( Szakiskolai fejlesztési program II DR.pdf iváló ismertetés található a K harmonizált EUszabványokról r.hu. Ennek szellemében indul a Szakiskolai fejlesztési program II. Továbbra is súlyos gond. 4oldal. a w . hogy a szakiskolába jelentkezõk között sok az olyan fiatal. a tanuláshoz és fejlõdéshez.betonopus. A szakiskolákban végzett szakmunkások létszáma . valamint a Nemzeti fejlesztési terv intézkedéseivel. a magyar gazdaság helyzete súlyosbodik..nszi. P F ( 10 2006. mint pl. hogy a program legyen összhangban az európai uniós szakképzési irányelvekkel.eu. Ha tovább nyílik az olló a munkaerõ-piaci szükségletek és a kibocsátott szakmunkások száma és képzettségének színvonala között. Az utóbbi évtizedben a szakiskolák népszerûsége csökkent.pdf A Szabványosítási izottság B közleménye a lisszaboni stratégia félidejérõl. hatékonysága javuljon és az alkalmazás költségei csökkenjenek. melyeket az építési termék irányelv felülvizsgálatakor figyelembe kell venni anélkül.egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé. A 2005-2013 közötti idõszakban a SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA értelmében ki kell terjeszteni a Szakiskolai fejlesztési programot. mûködése A Szakiskolai fejlesztési program II. SZEPTEMBER XIV ÉVF.eu. hogy javítsa a szakképzés minõségét. növelje a végzettek elhelyezkedésének esélyeit.Oktatásügy változtatási vagy elhagyási javaslataikat azért.. hogy ez a törvénycsomag egyszerûbbé és átláthatóbbá váljon. az j Alkalmazások Ú felülvizsgálatánál.nek a társadalmi és az egyéni érdekeket összehangoltan kell szol- gálnia. az egyszerûbb jogi környezet megteremtésérõl. http://europa. A tartalmi és módszertani fejlesztés eredményeképpen jelentõsen javítani kívánjuk annak esélyét. letölt5 6 hetõ magyarul. melynek megvalósulásáért a Nemzeti Szakképzési Intézet felel. tartalmi és módszertani fejlesztés. hogy a projekt módszer alkalmazása felmenõ rendszerben lehetõvé váljon a régi és az új SZ iskolákban is. Megvalósítása 2003-ban kezdõdött és 2006-ban fejezõdik be. BARTUS ZSOLT Az Oktatási Minisztérium szakképzési helyettes államtitkárságának irányításával megújító célú fejlesztési stratégia készült a szakiskolák számára Szakiskolai fejlesztési program címmel. hogy a tanulók birtokolják azokat a képességeket. A Szabványosítási izottság B közleménye a özösség lisszaboni K programjának végrehajtásáról: Plio tikai keretek az EUgyáriparának megerõsítésére . javítani kell ezen iskolák infrastrukturális feltételeit is.szakma.

heti 27. illetve a lemorzsolódókat reintegrálják az iskolai rendszerû szakképzésbe. A szakiskolák a feladatbank (projektbank) projektkínálatára építve alakítják ki a tanulók fejlesztését szolgáló tevékenységrendszerüket. A programba pályázat útján kerülhettek be a szakiskolák. a tevékenységekre. A kerettanterv javaslata szerint a feladatbankban szereplõ komplex feladatokra (projektek) épül a gyakorlati képzés és a szakmai alapozás. További eleme a monitoring. a tanulók felkészítése a szakmatanulás elkezdésére és .tanácskozások. A kerettanterv bevezetõje megfogalmazza a kerettanterv általános célját. vezetõk továbbképzése. azaz az eszközbeszerzés a 11-13. A szakiskolai kerettanterv háromszintû. a közismereti és szakmai tantárgyak hatékonyabb tanítását és tanulását szolgáló tárgyi eszközök biztosítása. illetve eljárások kidolgozása. illetve hozzáférhetõvé tesszük azok számára is. szakmai alapozó oktatás. Az intézmények fejlesztését. Az intézmények önfejlesztõ.szakterületi és szakmacsoportos .5 óra. illetve korszerûsítése. A kötelezõ és szabadon választott órák összege egy tanítási héten a közoktatásról szóló törvény 52. arányaira. 70 iskola nyerte el a csatlakozás lehetõségét. a szakmai elõkészítõ. valamint a tárgyi feltételek megteremtése. az Oktatási Minisztérium honlapján a vonatkozó rendelettervezet elolvasható. a témakörök tartalmára. évfolyamon folyó szakmai alapozás során. ehhez a feltételek javítása. a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire. idõkereteire. a szakképzési évfolyamokon a módszertani fejlesztésre. és a programhoz kapcsolódó . programok készítése.és minõségfejlesztésre irányul. BETON ( XIV. A kerettanterv a kötelezõ tanórai foglalkozások heti 27. tananyagok. A 9-10. folyamatszabályozó. 9. szakmai mûhelyek. módszerek elterjesztése. kiadványok. a lemorzsolódás csökkentése. életpálya-építés tantervének. fenntartójának. §-ában meghatározott idõkeretet a hetedik-tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg. tananyagának és tanítás-módszertanának megújítása. a rendszerszerû minõségfejlesztésre. a szakiskolai mérésértékelésre és az iskolai ön.5 óra.a tanulószerzõdés keretében folyó szakképzésre is. követelmények felülvizsgálata és átdolgozása. hogy valamennyinek részét képezi a tartalomfejlesztés.Hozzájárulás a tanárképzés és tanár-továbbképzés. oktatók. A szakiskolai közismereti tantervek. pályázatok. évfolyamon is megvalósul. valamint a gyakorlati képzésbe bekapcsolódók korszerû pedagógiai. informatikai képzése. és az iskolához kapcsolódó gyakorlati képzõhely képviselõjének felkészítése a korszerû iskolafejlesztésre és -vezetésre. A szakiskolai tanárok. amely kiterjed a tantervekre. a hátrányos helyzetûek reintegrációjára. A jogszabály lehetõvé teszi. módszertani. a tantárgyak rendszerére. valamint a vezetõképzés korszerûsítéséhez. SZÁM ( 2006. évfolyamok jellemzõje. felvázolja a tantárgyak rendszerét. Ez a tanterv harmadik szintje. A program eredményeit már a megvalósulási szakaszban terjeszthetõvé.a programban közvetlenül részt nem vevõ iskolák számára is (részben vagy egészben) nyitott . hogy a szakiskolák a kötelezõ tanórai foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatást folytassanak. idegen nyelvi. A fejlesztõ munka az év elején elkezdõdött és a fentebb elmondott feladatok megvalósulásáról. oktatástechnikai. Az elméleti és gyakorlati tudás mérésére szolgáló standardizált eszközrendszer megteremtése és alkalmazása. amelyek az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõket felkészítik a szakképzésre. Olyan tananyagok. A pályaorientáció. A Szakiskolai fejlesztési program II. tananyagok. a közismereti oktatásra és szakmai alapozásra. a várható eredményekre. akik közvetlenül nem vesznek részt a programban. A szakiskolák nevelõtestületének felkészítése a módszertani változásokkal járó feladatokra. illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idõbeli tagolására. A tantárgyak és mûveltségterületek tanterveit feladatbank (projektbank) egészíti ki. gyakorlati oktatók. tanári háttéranyagokra egyaránt. Saját projekteket is fejleszthetnek. tanulásirányítással kapcsolatos módszerek. tehát már eredményrõl is be tudok számolni. SZEPTEMBER 11 . A projektalapú oktatás kiterjesztése az általános mûveltséget megalapozó képzés területén is indokolt. A szakmai . az egyes tantárgyak témaköreire. a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretre. adaptálása. A tevékenységalapú oktatás megvalósítása különösen fontos a kilencedik évfolyamon szereplõ gyakorlati oktatás és a 10. követelmények felülvizsgálata és átdolgozása. A kormányhatározat és a NAT szerint a tanárok. s ehhez illeszthetõk egyes természetismereti és matematikai témakörök is. Az új kerettanterv A kilencedik-tizedik évfolyamos szakiskolai kerettanterv célja az oktatás hatékonyságának javítása.tantervek. tananyagokra. hatékonyságelemzõ tevékenységének megerõsítése. ÉVF. ajánlást fogalmaz meg a pályaorientációra. A szakiskola kilenc-tizedik évfolyamain a kötelezõ tanórai foglalkozás idõkerete napi 5.5 órájára fogalmaz meg ajánlásokat.egyes ágazatokban . pedagógiai feladatait. a fejlesztési feladatokra. A szakmai mentorhálózat kialakítása. ugyanis a program során kifejlesztett új kerettantervek elfogadásra kerültek. A tantárgyak és mûveltségterületek tantervei ajánlást tesznek a nevelés és oktatás céljára. A szakiskolák vezetésének.

valamint A és B mellékletében foglalt feltételeket. szakasza). akkor az adott minta vizsgálati eredményét (tehát a két. és a vizsgálati értékek terjedelme (T) nyomószilárdság (fc) esetén az átlag (fcm) 15 %ánál. az átlagos minõséget képviselõ. hacsak az egyik egyedi vizsgálati eredmény igazolható módon el nem vethetõ. A szilárd (általában 28 napos korú). Ha egy mintából készített három próbatest vizsgálata alkalmával csak az egyik egyedi érték esik kívül a megengedett terjedelmen. akkor az eredményeket el kell vetni.2 N/mm2. Ha egy mintából két vagy több próbatest készül. Ebben az eljárásban van bizonyos önkényesség. ábra Nyomószilárdságok valószínûségi sûrûségfüggvénye (t a Student-tényezõ jele) 2006.és egyidejûleg a testsûrûségét . illetve több ugyanazon korú próbatest (például 1 minta = 3 próbatest) vizsgálatából kapott átlag eredmények (például 35 minta = 35 átlag eredmény) átlagaként. A szilárd beton osztályba sorolását az MSZ 4798-1:2004 szabvány 4.1.2 N/mm2. amelynél kisebb és elhagyható egyedi érték: 29. A minta vagy a keverõgépben egy keverési ciklus alatt elõállított friss betonból.) vizsgálatából kapott egyedi eredmények átlagaként. terjedelme: 5. 34.1. testsûrûség ( ) esetén az átlag ( m) 4 %-ánál nagyobb.3. különleges esetben fagyállóságával { }. szakasza. és a másik két érték átlagát szabad vizsgálati eredményként elfogadni.5. vízzáróságával { }.2.8. amelyet helyes lenne szabályozással feloldani. fejezete tárgyalja. megfelelõségének feltételeit és ellenõrzését 8. vizsgálatát és követelményeit 5. fejezete. szakasza. Ha a megmaradt két adatnak a terjedelme is nagyobb. Az együtt értékelt minták (tehát nem egy mintán belül a próbatestek) nyomószilárdsága variációs tényezõjének (szórás/átlag) feltételezett értéke az MSZ 15022-1:1986 szabvány ill. továbbá az 1.1. amelyet a terjedelem tapasztalati értéke (5.2. kopásállóságával { } stb. ábra). A fenti követelmény az egy mintából készített próbatestek nyomószilárdságának megengedett terjedelmét az átlag függvényében adja meg.vagy több egyedi minta esetén az egy mintából készített két. hogy a nyomószilárdság szórása (és általa a terjedelme) az átlag függvénye (1. tehát az európai szabványnak ez a feltétele arra épül. 9. írja az MSZ EN 206-1:2000 szabvány 8. testsûrûségével (lásd: Sûrûség { }). illetve annak nemzeti alkalmazási dokumentuma.0 N/mm2. azonos feltételekkel gyártott beton nyomószilárdságát .19. akkor ezt az értéket ki lehet hagyni. Az átlag 15 %-a. illetve B2.04· m kell legyen. 32.51. illetve a beton azonosító vizsgálata).15·fcm T 0.4. három vagy több egyedi eredményt együttesen) nem szabad az értékelésbe bevonni.8/2 = 29. SZÁM ( BETON . ami egy vizsgálati eredmény (általában a folyamatos gyártás esete. a terjedelem pedig nem független a szórástól. és ezek alapján az MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány. amelyeket a következõkben értelmezünk.6 N/mm2. A beton akkor felel meg a nyomószilárdsági követelménynek.8 N/mm2.2 N/mm2) meghalad. A megengedett terjedelemhez tartozó alsó nyomószilárdsági határérték: 32.0 N/mm2. Eszerint tehát. ami egy vizsgálati eredmény (általában a kezdeti gyártás esete) lehet megadni.Fogalom-tár Kutatás-fejlesztés Megfelelõség nyomószilárdság szerint o Knformitänachuckfestigkeitnmet) t r D (é o Cnformity compressivestrengthngol) for ( a o Cnformité laréistanceà compressionfrancia) de s la ( A szilárd betont { } általában nyomószilárdságával { }. szakaszában.1.0 . ha egy mintából két vagy több próbatest készül: Tfc 0. és 3.2. azaz a megengedett terjedelem: 4. elõzménye. ha teljesíti az MSZ 4798-1:2004 szabvány 8.20.1. egy vagy több próbatest készítésére és egyéb vizsgálatok végzésére elegendõ friss beton mennyiség (MSZ 4798-1:2004 szabvány 3. mint nyomószilárdság esetén az átlag 15 %-a. . Például legyen három próbatest nyomószilárdság vizsgálati eredménye 29. mintánkénti egyetlen próbatest (például 15 minta = 15 próbatest. SZEPTEMBER ( 12 XIV. szakasza. az MSZ 4798-1:2004 szerint kell osztályba sorolni. korrózió-állóságával { }. kell jellemezni.0. vagy 9 minta = 9 próbatest stb.vagy a több egyedi mintából készített.. ÉVF. vagy egy szállítmányból (egy jármûbõl vagy szállítótartályból) elkülönített. amelyek átlaga: 32. és testsûrûség esetén az átlag 4 %-a. 3.

készítés és megfelelõség.hu BETON ( XIV. akkor a terjedelem és a szórás összefüggése: T = ·s = 3.MSZ 4720/2:1980 szabvány szerint 0.95. SZÁM ( 2006. 11. hogy megfeleljenek ennek a sznívonalnak: INTELLIGENCIÁT.15· fcm 3. 1. SZEPTEMBER 13 .3. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Jelmagyarázat: { } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik korábbi számában található. 1222 Budapest. fejezet) tájékoztatásként beemelte.4.basf-cc. Betonés vasbetonépítési mûszaki irányelv. három mérés esetére nem közli. a folyamatos gyártást és vizsgálatot { }. akkor három nyomószilárdság mérésre az s 0.4. ami biztosítja. építési és építõanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával. mint a hidak. és a statisztikai biztonság PT = 0.3. táblázata a nyomószilárdság terjedelmének és szórásának megengedett értékét csak két mérésre adja meg. szakasz). ÉVF.hu ALAPJAIBAN TÖKÉLETES Olyan építészeti mestermûvek. rész: Mûszaki feltételek. BASF Építõkémia Hungária Kft. amelyrõl az MSZ EN 206-1:2002 európai betonszabvány ugyan nem beszél. A variációs tényezõ = 0.15 volt (Szalai. valamint a megfelelõségi feltételekben meg kell különböztetni a kezdeti gyártást és vizsgálatot { }. mérési eredmények pontossága { }). Az MSZ 4798-1:2004 szabvány NAD N8. teljesítõképesség. fib Magyar Tagozata [3] MSZ EN 206-1:2002 Beton. Betonadalékszereink a beton számára azt nyújtják.15 értékû feltételezése csak kb. készítés és megfelelõség [4] MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai [5] MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4.b.31·s. { } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik következõ számában található. • Tel. valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon [2] BV-MI 01:2005 (H) Betonkészítés bontási. de a nemzeti alkalmazási dokumentum az európai vizsgálati szabványokból a mérési eredmények pontosságának jellemzésére a nemzeti betonszabványba (MSZ 4798-1:2004 szabvány N4. Ha a T = T(fc) = 0.19:1995 6.3. 1. valamint az azonosító vizsgálatot { }. A beton nyomószilárdság vizsgálata és az eredmények értékelése során az egyedi betonösszetételek { } mintavételi és vizsgálati tervében. Dr. angolul: Precision) meghatározása azon az elven alapszik.hu http://www. 1982. amely szerint a T tapasztalati terjedelem és az s szórás hányadosaként képzett = T/s standardizált terjedelem várható értéke és szórása csupán a mérések n számától. és a statisztikai biztonságtól (PT) függõ érték. 1-1. rész: Mûszaki feltételek. Ha a mérések száma n = 3. Kausay Tibor betonopu@t-online. 9.: 226-0212 • Fax: 226-0218 www. teljesítõképesség.045· fcm összefüggés adódik. Felhasznált irodalom: [1] MSZ 4798-1:2004 Beton. C16 szilárdsági jelig volt reális (MÉASZ ME04. szakasz). A mérési pontosság (németül: Zuverlässigkeit.31·s formulát és a T(fc) követelményt összevetjük.betonopus. ahogy az MSZ 4798-1:2004 ajánlja. felhõkarcolók és a duzzasztógátak a legmagasabb szintû mérnöki szakértelmet igénylik. A több próbatestbõl álló minta terjedelmére vonatkozó követelményt érdemes összevetni a nyomószilárdság vizsgálatra (MSZ EN 123903:2002) vonatkozó ismétlési feltételekkel (lásd: Ismétlési és összehasonlítási feltételek. Háros u.

1 234.8 175.9 3 565. ( ( ( A Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) „Közép.4 520 589. ábra Transzportbeton gyártás Budapesten.9 99. a szerkezetépítés továbbképzési anyagát készíti elõ.4 108. ábra Transzportbeton gyártás országosan. milyen a kapcsolat az építõanyag felügyeleti hatóságokkal? Hogyan folyik a minõségirányítás és ellenõrzés a németországi kavics-.és transzportbeton ipari gyakorlatban? Milyen jogszabályok segítik a munkát? Mit nyújtanak tagjaiknak ezen a területen a német szakmai szövetségek? A tanfolyam tervezett idõpontjai: 2006. félév összesen: 706. félév összesen: 2153. Telefon/Fax: 06-1/201-9360 E-mail: mail.9 m3 2005.4 m3 2006. 9.és KeletEurópai együttmûködés az elemgyártásban“ címen nemzetközi Elkészült a Magyar Betonszövetség tagjainak termelési összesítése.2 m3 2005.Szövetségi hírek Kutatás-fejlesztés A Magyar Betonszövetség hírei A Szövetség kérésére a GKM Közúti Közlekedési Fõosztálya 2006. SZÁM ( BETON . 2005/2006 2005. ( ( ( A Betonszövetség Oktatási Munkacsoportja áttekintette a továbbképzési anyagainkat és további szakterület.1 133. Fõ utca 68.8 642. félév összesen: 2341. 2005/2006 2005.1 140 154. I. szeptember 21-22-én Ráckevén tartják. mely az alábbi két ábrán látható.7 RENDEZVÉNYEK 2.5 165.hu szimpóziumot szervez. habarcs.. homok-.9 127 124.3 m3 2006. A szimpóziumot 2006.2 195. (csütörtök) 108.3 150 100 50 0 Helyszín: 1027 Budapest.4 ezer m 180. 06-20/468-9003 br uá r m ár ci us ár s us s r hónap 14 sz e ve m be r de ce m be r ni us s sz tu nu ril i áj liu em áp m ja jú jú gu au pt ok fe tó no be r be 2006.5 400 232. október 5.2 500 463. ÉVF.10.19. A továbbképzést a Szerkezetépítõ Szövetség kérésére október hónapban tartjuk.2 556. kedd Jelentkezés: valamelyik idõpont megjelölésével az Egyesület titkárságán Meleg Regina 1027 Budapest. kedd 2006. rendelet 23. év összesen: 1693. a gépkocsi rakományára vonatkozó adat. ( ( ( HÍREK.8 335 hónap s us zt sz us ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r au g ár fe br uá r m ár ci us áj us ni us s nu ril i áp m ja jú jú liu 313.8 88.együttmûködve a Magyar Betonszövetséggel .5 780. az új európai szabványok tapasztalatai.9 173. További információ: Kárpáti László.4 580. A két alkalommal.és kavicsbányászat aktuális problámái. I. Az állásfoglalás alapján a szállítólevelek jármû-tömegbizonylatként is funkcionálnak akkor.9 77.4 m3 900 800 700 600 2005 2006 689. (XII. július 26-án állásfoglalást adott ki. év összesen: 5716. I. az egyetemeken folyó kutatások aktuális helyzete.. ha a szállítójármû forgalmi engedélye és a szállítólevélen feltüntetett szállítmány (kevert beton) súlya alapján megállapítható valamennyi.szakmai továbbképzést szervez a magyar transzportbeton iparban dolgozó szakemberek számára. félév összesen: 775.2 2005 2006 159 159.9 190 ezer m 82.) MT. azonos tartalommal megrendezendõ egy-egy napos tanfolyam keretében az érdeklõdõ kollégák betekintést kapnak: hogyan mûködik Németországban a transzportbetonok gyártásának külsõ és belsõ ellenõrzése? Milyen szervezetek és hogyan mûködtetik az ellenõrzési rendszert.1 300 200 100 0 176.1 Idõpont: 2006. SZILVÁSI ANDRÁS ÜGYVEZETÕ 1. Fõ u.3 571. SZEPTEMBER ( XIV. 68. 700-as terem 3 Program: kõ.10. paragrafusában elõírt. a 89/1988. I.szte@mtesz.20. INFORMÁCIÓK PIACVÉDELEM=TANÚSÍTOTT MINÕSÉG A németországi transzportbeton ipar korábbi és mai gyakorlata A Szilikátipari Tudományos Egyesület .09.1 m3 250 200 Rendezõ: Szilikátipari Tudományos Egyesület „KÕ ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2006“ 181.5 450.

. Telefon: 62/549-510 Fax: 62/549-511 E-mail: elsobeton@elsobeton. üzemanyag-töltõ állomások.magasépítési szerkezetek. Elérhetõség: 1151 Budapest.hu S PECIÁLT ERV Építõmérnöki Kft. MINOSÉG MEGBÍZHATÓSÁG MUNKABÍRÁS Tevékenységi körünk: . ESSO töltõállomások és kocsimosók. Magyar Posta Rt.. Telefon: 305-1236 Fax: 305-1301 E-mail: szego. BP. Hejõpapi. REFERENCIÁK Ferihegy LR I II.hu . mûtárgyak. RENDSZERGAZDA. terminál bõvítése.hu BETON ( XIV. Dorozsmai út 5-7. Gérce. AGIP. aszfaltkeverék és beépített aszfalt. INTERSPAR áruházak. Ferihegy. ÖMV. . záportározók. Cím: 1031 Budapest. 2-30 m3 ûrtartalmú vasbeton aknaelemek ALKALMAZÁSI TERÜLET szervízállomások.utak tervezése . Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Telefon: (36)-1-368-9107 240-5072 Internet: www.szaktanácsadás. Nagytétény. kiegyenlítõ tározók. veszélyes anyag tárolók. TESCO. logisztika. Székesfehérvár. P&O raktár. Budapesti út 8. KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK Hosszanti átfolyású. Talaj. SZÁM ( 2006. PETROM. 6728 Szeged. beton alapanyagok. A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1271 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.hidak. beton és betontermékek MSZ és MSZ EN szerinti mintavétele. PRAKTIKER. Balatonújlak. 9. tûzivíz tározók. Nimród u. . algyõi bázistelep. mélyépítési szerkezetek. laboratóriumi és helyszíni vizsgálata Megfelelõségértékelés Technológiai tanácsadás Kutatás-fejlesztés Laboratóriumok már nyolc helyen: Budapest. 7.jozsef@maepteszt. SZEPTEMBER 15 . Mogyoród útja 42. Kéthely. halmazos ásványi anyagok. . MOL Rt.specialterv.szakvélemények elkészítése Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.Elsõ Beton Ipari. ÉVF. TOTAL. Telephely: 6728 Szeged. gépjármû mosók. gépjármû parkolók. Ipari Centrum Telefon: 62/464-444 Fax: 62/553-388 mail@rewox.hu BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ: REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft.

hogy születtek olyan mûvek is. Péri László volt az elsõ szobrász. Pépszerû. A cikk a 2005-2006. A 2005-2006-os tanévben készült munkák bizonyítják. hiszen a hagyományos szobrászati módszerek mellett felkeltette érdeklõdésüket ez a 21. öntömörödõ nagyszilárdságú betont használjuk. filigrán öntvények elkészítésére. megszilárdulás után rendkívül rugalmas. hogy mûalkotások létrehozására kemény“ idõ„ . A szobrász tanszéken szinte minden esetben az ún. Az 1920-as évektõl kezdõdõen a szobrászatban is megjelent ez a technológia. nagyszilárdságú beton. A hallgatók körében hamar népszerûvé vált az új kezdeményezés. engedékeny anyag.és végszilárdság mellett ezek az új alkotóelemekkel összeállított beton masszák alkalmasak arra. hogy ez az új technológia képes teljesíteni az egyéni kívánságokat. amely más szobrászi igényeket tud kiszolgálni. Ez az ún. rusztikus anyaggá változik. tanév tapasztalatait mutatja be. amelyek a mûtermi lehetõségeken túl az épített környezetben is megvalósulhatnak.mértékben különbözû más technológia is bemutatásra került a tanszéken. A mellékelt fotóanyag jól reprezentálja mindazt a változatosságot. SZEPTEMBER XIV.Látszóbeton Kutatás-fejlesztés Beton a szobrászatban szobrászat a betonban CSURGAI FERENC A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának Sszobrász Tanszékén hagyományosan tanított és alkalmazott szobrászati technológiák mellé 2002-ben került bevezetésre a beton alkalmazása a mûvészképzésbe. Fejes István kísérletsorozatának összetettsége évekre elõre vetíti az új utak keresését. 1984-óta foglalkozom a szobrok öntésére alkalmas betontechnológia fejlesztésével. szálasbeton. Különleges feladatok megoldásakor nagy hatékonyságú folyósító szereket alkalmaztam és polipropilén vagy üvegszál adagolásával kompenzáltam a hidratációs folyamatban fellépõ feszültséget. A szálerõsítésû betontechnológia alkalmasnak bizonyult vékony héjazatok. ábra Veres Balázs munkája gesztusait. 9. amely hordozhatja a direkt mintázás 2. A huszadik század folyamán korszakonként mindig volt vállalkozó kedvû alkotó ember. hogy a különbözõ feladatok megoldásához a legmegfelelõbb betonkeverékeket elõállíthassák. mivel úgy gondolom. Ezzel a technológiával akár nagyobb méretû. A nagy kezdõ. ábra Fejes István munkája 16 2006. Az 1990-es évek elejétõl rendkívül gyors betontechnológiai fejlõdésnek lehettünk tanúi. Ezért kaptam 2002ben megbízást a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán kurzus vezetésére. ÉVF. hanem a szobrászok számára is lehetõség nyílt arra. Azóta a technológia óriási változáson ment keresztül. Különösen nagy eredménynek tartom. álló anyagra van szükség. Az öntömörödõ betontól nagy . A kísérletsorozat( 1. jabb és Ú újabb betonkémiai adalékszerek segítségével nemcsak az építészek. hogy a konstruált vagy mintázott szobrok szerkezetét és a kívánt felületet megjelenítsék. századi lehetõségeket kínáló metódus. Kulcsszavak: öntömörödõ beton. aki már 1920 és 1924 között készítette el az elsõ beton szobrokat Berlinben. amelyeket a mûvek által megkívánt technikai megoldások hoztak létre. szálerõsítés Az építõiparban több mint száz éve széles körben használják a betont. a tömörre öntött szoborhoz képest rendkívül könnyû mûtárgyakat lehet létrehozni. aki a betontechnológia pillanatnyi fejlettségi fokának megfelelõen új szellemû mûveket hozott létre. Ezzel a kisplasztikai mérettõl eltávolodva a betontechnológiában természetes módon benne lévõ monumentalitás felé nyílhatnak utak. SZÁM ( BETON .

hanem eleve a forma megalkotását. többszörösen áttört héjazat. Ebben az évben kapott lehetõséget Veres Balázs IV. mert a szobor több. A kurzus indulása óta az idei az elsõ év. ábra Verebélyi Olga munkája BETON ( XIV. ábra Boldizsár Gergely munkája szokatlanul drámai hatást keltenek. Az agyaggal negatívban történõ mintázás és a direkt öntés teszik érdekessé az õ munkáit. A mû komplex feladat elé állítja a kivitelezõt. mint fõszponzor. nyílásokat hagyva. Munkaterve szerint a képzés hat féléve alatt is a betonnal szeretne foglalkozni. Ez a fajta útkeresés nemcsak a betontechnológia használatát. 5. hogy egyik tervét nagy méretben. ábra Horváth Melinda munkája 4. organikusan építkezve. egymáshoz rögzített elembõl áll. a negatív megkonstruálását és egyéni plasztikai nyelv kialakítását teszi lehetõvé. Baróti Anna doktorandusz aspiráns ebben a szorgalmi idõszakban szintén beton felhasználásával készítette el munkáit a beszámoló kiállításra. hogy ezek a kapcsolatok fennmaradjanak és tovább épüljenek. SZÁM ( 2006. amelyben a beton anyagához jól illeszkedõen üveg buborékokat applikált a szobor öntése elõtt a negatívra a mûvészi kifejezés érdekében. ábra Palotás Koppány munkája 8. Fejes István és Pécsi Tünde plasztikái õsszel készülnek el. egyedi formaképzési technológia születik. Pécsi Tünde a korábbi évek sikeres kísérleteit továbbfejlesztve olyan kompozíciót készít. a kék pedig 45 mm legnagyobb falvastagságú. Rendkívül figyelemre méltó plasztikai kísérletek születtek. ismereteim szerint eddig nem használt. éves szobrászhallgató. hogy az építõipar számára hasznos. amikor három hallgató a diploma munkáját a betontechnológia felhasználásával alkotja meg. Betontechnológiai kísérleteinkben kiváló együttmûködõ partnereink voltak Lányi György betontechnológus és Spránitz Ferenc betontechnológus okleveles szakmérnök. A következõ tanév sikerének alapvetõ feltétele. amely egy nagy méretû köztéri munka pontos terve.3. ábra Gábor Éva munkája 7. 9. Mészáros Gergely diploma munkája és dolgozata alapján a DLA képzésben folytathatja tanulmányait. Herpesz címû alkotásai 6. Szaktudásukkal és baráti segítségükkel az elõttünk álló feladatok színvonalasabb megoldását tették lehetõvé. A kompozíció a Beremendi Cementgyár szoborparkjában kerül felállításra. A kurzus mûködéséhez szükséges alapvetõ feltételek megteremtésében segített az egyetem és a Duna-Dráva Cement Kft. fejlesztését jelenti. SZEPTEMBER 17 . köztéren megvalósíthassa. amelyhez szervesen hozzá épülnek beton héjazatok a szerkezetet fedve. ábra Baróti Anna munkája ban a mûvészi munkán túl az a lehetõség is kirajzolódott. ÉVF. A krómacél tartószerkezet feszes ritmus a térben. A vörös színû elem oszlopszerû forma. kék). amelyek ráadásul eltérõ színûek (anyagukban színezett vörös ill.

hogy a beton felületén repedések alakulnak ki. illetve divatosak lettek a hézagolás nélküli kõburkolatok. A drénlemezes felhasználás különösen kedvelt Norvégiában és Svédországban.a lúgosság. A korund adalékos változat felveszi a versenyt a kéregerõsített betonnal. viszonylag kis vastagság esetén is. Az egyiket alapvetõen cementes. az Mindkettõ alapvetõ tulajdonsága. Itt is van igen gyors kötésû és hamar terhelhetõ változat. valamint a látszó betonok esetén a felületek hidrofóbizáló impregnálással történõ kezelése jó megoldás lehet. Ez. DEITERMANN FC A külsõ hatásokra . bekövetkezik a vasbetonszerkezet látványos károsodása. Más esetben homok vagy úsztatott hõszigetelés. ha az így elkészült felületet közvetlen járófelületként szeretnék használni. és megrepeszti a körülötte lévõ betont. esetleg más megfontolásból a mûgyanta bevonat nem jöhet szóba. Ezek egy része burkolat nélkül is alkalmas erõs ipari igénybevételre. Sérülés. az igénybevételnek és a körülményeknek megfelelõ alapozás után a MAX IT Floor közvetlenül felhordható. és nagyon könnyen alakíthatók ki szép és nagy pontosságú felületek. 3. Az olasz Fiat Mûveknél több ipari csarnokot újítottak fel homokágyas megoldással. védelem nélküli betonszerkezetek néhány év elteltével gyakran ilyen károsodásokat mutatnak. a múlt év végén kezdte el forgalmazni a MAX termékeket. szín vagy páratechnikai okokból. Ezek között van gyorskötésû. a tartós védelem érdekében kétféle anyagot forgalmaz. SZÁM . valamint az igénybevételétõl függõen különféle rendszerekkel történhet a védelem. és 26 mm vastagság felett már jelentõs 1. Amint e folyamat a beton vasalását eléri. hogy gépi feldolgozásra alkalmas. A leggondosabb esetben is elõfordulhat. elhasználódott felületek esetén új. a széndioxid és a sók behatolását és védi a betont a károsodástól. mert különösebb gond nélkül lehet velük az ilyen felhasználás esetén igényelt nagy pontosságú felületet kialakítani. A legegyszerûbb esetben a régi felület (lehet fa. A Deitermann Hungária Kft. a széndioxid és a sók . esetleg dombornyomott drénlemez felületen 20-3 0 mm felett alakítható kimegfelelõ felület. A Deitermann Hungária Kft. hogy kettõs keverõgéppel legyen beépítve. hõszigetelés (3) és alapozó réteg (2) fölött 18 2006. A feladat különlegessége lehet. SZEPTEMBER XIV ÉVF. kivitelezés esetén is elõfordul. sztató rétegre Ú történõ beépítés szinte mindenhol készült.Termékismertetõ Beton szerkezetek víz elleni védelme. ha nem is látszik. aljzatbetonra. Ezen IT termékek a padlók vonatkozásában kétféle meghatározó tulajdonságú esztrichet foglalnak magukba. nagy pontosságú és nagy ellenálló képességû felületek alakíthatók ki. azaz a beton természetes védelme csökkenhet. ábra A feldolgozó gép Svédországban különösen kedvelt az alkalmazásuk az automata raktárakban. vagy egy régi ipari betonpadlóra új felület vagy nagy pontosságú kiegyenlítés miatt 2-50 mm vastag réteget kell felhordani. A lassan vagy egyre gyorsabban rozsdásodó betonacél megduzzad. ábra MAXIT Floor (1) a betonpadló. a tönkremenetelt jelentõsen meggyorsítja. A beton védelmét haladéktalanul el kell végezni. mely pár óra után járható. hatásoknak képes ellenállni. Meglévõ. Az építmény fajtájától. a rá kerülõ burkolat anyagától függõen 1-7 napon belül burkolható. megjelentek beton párkányok. hogy az egyébként jó minõségû beton födémre.mint a víz. Másik kör az úgynevezett ipari padlók. ábra MAXIT Floor rendszer komponensek és tanácsadás úgynevezett vékony esztrich kategóriába tartozik. A repedésképzõdés esetén felmerülõ gondok elkerülésére. ( BETON . 4 mm felett önterülõ a keverék. 9. melyek ABS néven a MAXIT Floor 4600 sorozatúak. DEITEROL C. de fontos. lúgos" fe" ( 2. A felületvédelem megakadályozza a nedvesség. Az építészetben újra közkedvelt lett a látszó beton. Régi. mely egy munkafázisban teszi lehetõvé a 2-50 mm-es kiegyenlítést. Az egyik burkolatot igényel. különleges felületi kialakítása KÜRTÖS ZOLTÁN MAXIT FLOOR A leggondosabb tervezés. illetve új szerkezeteknél a készítéssel egyidõben célszerû azt megcsinálni. kerámia vagy beton) feltisztítása. Ezek a MAXIT Floor 4300-as termékek.

II. VII. Beton és vasbeton c. ábra A beton párkányokat meg kell védeni az idõjárás viszontagságaitól BETON ( XIV. javítása és megerõsítése c. kívánunk a további tevékeny idõszakhoz jó erõt. pergolák víz elleni védelmére is felhasználható. az elmúlt év végén kezdte el forgalmazni a tavaszi Construmán nagydíjat nyert termékét. Farkas György) írta a Beton. tantárgyat az építõmérnök hallgatóknak kb.és vasbeton szerkezetek védelme. az Építõanyagok és kémia c. különleges betonok és betontechnológiák. Magasépítési beton. (2004). Az Építõanyagok Tanszéken az Építõanyagok c. Hídépítéstani Tanszéken Mihailich Gyõzõ professzor mellett. kiadónál). születésnapja alkalmából a Mûegyetem Dísztermében. (1997). VI. szü a a Júniusban ünnepi ülésen köszöntötték Dr. és élettartama. Mélyépítési beton. A tanszék szervezte az Építõipari minõségvizsgálat. ÉVF. Dr. Balázs L. Az oktatás története (2001). V. ezen belül vasalt beton szerkezetek. végül az Építõipari minõségvédelem c. Palotás László (2004) életérõl és munkásságáról.és vasbeton szerkezetek története (1995). 50 éves betonkutatásainak új eredményeit Barangolásaim a betonkutatás területén c. ez a DEITERMANN FC. ábra Superflex D2 szigetelés felhordása SUPERFLEX D2 Az építészek által megálmodott beton párkányok vízszintes vagy közel vízszintes felületének. Kutatási területei dióhéjban: a beton szilárdulási folyamatának befolyásolása. 1950-ben lett tanársegéd a II. és az épület egészének védelmére a Deitermann Hungária Kft. hatása még felületi sérülés esetén is jelentõs. Mihailich Gyõzõ (2002) és dr. feszített tartók nyírási és csavarási vizsgálata. E négy könyv egyben tankönyv is. Tóth Ernõvel szerkesztette a Beton. sz. a beton struktúrája és tulajdonságai közötti összefüggések keresése. statikai és szilárdságtani problémák. könyvsorozatban foglalta össze a beton és vasbeton történetét: I.és vasbeton szerkezetek története (1996). SZEPTEMBER 19 . A krémszerû felhordás következtében több és mélyebbre jutó hatóanyag kerül a felületre. könyveket. Mindig súlyt helyezett a tehetséges hallgatók bevezetésére a tudományos kutatásba. Ezek a krémszerû anyagok a szokásos hidrofóbizáló anyagoknál nagyobb és tartósabb védelmet biztosítanak. Többségében e kutatásokhoz kapcsolódik kiemelkedõ szakkönyv és szakcikkírói tevékenysége. (2005). vasbeton alakváltozásai. kötetet (2002). tantárgyat az építész hallgatóknak 26 éven át. Ezt a munkáját a TDK-mozgalom megindításával kezdte meg. tantárgyakat dr. a beton és a vasbeton tartóssága és a tartósság növelése. György és dr. Az így kialakuló réteg ellenáll az UV sugaraknak a nagy behatolás miatt. amelyet fokozatosan az építõ. könyvet (1999) és szerkesztette a II. Alapismeretek története (1994). majd Építõipari minõségszabályozás. a Superflex D2-t. Utóbbit bolgár nyelven is kiadták. egészséget. UV állósággal és igen kedvezõ felhordási tulajdonsággal rendelkezik. Kezdettõl fogva részt vett a szakmérnök-képzésben. betonok vízzáróságának növelése.és vasbeton szerkezetek diagnosztikája I. egyetemi tanárt 80. dr. Kovács Károllyal még ma is elõadják. a beton alakváltozási jellemzõi. 2000-ben a Széchenyi díjat. Alkalmas épületek mélyépítési szigetelésére. Balázs György ny. Kovács Károly.Életút lületekre fejlesztették ki. Könyvet írt dr. A Szerkesztõség 4. Medencék burkolat alatti vagy burkolat nélküli szigetelésére is kiváló. Rendszeres korszerûsítéssel ez továbbra is jó segítése az oktatásnak. Balázs yörgy öszöntése G k 0 letésnapj alklmából 8. III. könyvben (2001) foglalta össze. a Szerkezetek védelme és javítása c. A kutatás története II. Késõbb kialakult a szabadon választható (választás után kötelezõ) tantárgyak rendszere. 1952-ben megkapta a Népköztársasági Érdemérem Bronz fokozatát. II. A kutatás története I. a beton.és építész képzés általános szintjéig bõvítettek. 9. a védõréteg kialakulása elõtt egy fázisban. emeletén az Állandó Építõanyag Kiállítást. szakmérnöki tanfolyamokat. Társszerzõvel (dr. míg a másikat tégla és kõ felületekre. A gyakorlati oktatás elõsegítésére megszervezte a Központi épület III. Kihasználva UV állóságát párkányok. 5. ez a DEITEROL C. IV. Ez a termék rendkívüli rugalmassággal. Az Építmények diagnosztikája. SZÁM ( 2006. a beton szilárdulásának gyorsítása. (1998) c. a gõzölt beton utószilárdulása. valamint ebbõl eredõ saját feszültségei. 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kis keresztje kitüntetést. Könyvei közül világviszonylatban is az elsõ volt a Betonszilárdítás (1968) és a Vasbetonelemek kapcsolatai (1977). 20 éven át adta elõ. Gratulálunk ehhez a tartalmas életúthoz. pillérek átmenõ szigetelésére is. Mit tettek a magyarok külföldön (2006.

s ide sorolható még az égetett olajpala. 2003-ban a világon termelt 1880 Mt cementhez 180 Mt klinkerpótló anyagot. mint az észak amerikai (0. G. ezt a pernye követi (39 Mt). Igen tanulságos a cement és klinkertermelés. az inert anyagokkal pedig a cement szemszerkezete javítható (vízigény csökkentés).: A klinkerpótló anyagok térhódítása a cementiparban ZKG International 59. Sajnos a látens hidraulikus és puccolános anyagokból világszerte csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre (1. és 100 Mt „szulfáthordozót“ használtak. ábra). mert Kína (0.3 0. szám.0 0.0 90. Ez azonban nincs így. . A klinkerpótlók 20 2006.0 0. valamint a kaolinégetéssel nyert meta-kaolin.lk folyóirat e aG K -ps i 1.2 p iális S ec felhasználás* * Mt/év 120. döntõen szilícium- Anyag Pernye Kohósalak Természetes puccolán Égetett olajpala Szilikapor Rizshéj Meta-kaolin é Kszlet* Mt/év 490. szagtalanító hatását. utána gázanalízissel meghatározták a koncentráció csökkenését. oldal A klinkerpótló anyagok terjedését a cement teljesítõképességének növelése. kovasav tartalmú rizshéj. szám. Ez utóbbi jóval nagyobb. Itt is szembetûnõ Észak-Amerika pazarlása. a rizs feldolgozás melléktermékeként képzõdõ.kilóg a sorból (2.1 * Összes ** Cement és betonipar 1. ÉVF. RÉVAY MIKLÓS revaym@mcsz.5 0. mint Európáé (0.: A gipsz-zeolit lemez kedvezõ hatása szobalevegõ minõségére (2.0 4. 649 Mt) és gyártják a legtöbb cementet (752 Mt). oldal A cikk a laboratóriumi és „terepkísérletek“ eredményeit ismerteti. és olfaktométerrel (szagméter?) a szagintenzitást is mérték. mint a dél-amerikai (0. rész) ZKG International 59.9 kg-ról 0.9 t/t cement) . 0.nyilván korszerûtlen kemencéi miatt . számában olvastam 2 Hummel. ábra A káros alkotók vizsgálata Harder.61 t/t) kedvezõbb. valamint a mesterséges erõmûvi pernye. mind a fajlagos CO2 emisszió (0. ábra) különbözõ koncentrációjú formaldehidet. DR. 58-64.9 15.92 kg). A puccolános anyagok két legismertebb képviselõje a természetes eredetû puccolán (trasz). évf. illetve 0. SZEPTEMBER XIV.77 kg. valamint a klinkerfaktor régiónkénti megoszlása.Krämer. táblázat Lehetséges klinker helyettesítõ anyagok rangsorát a kohósalak vezeti (61 Mt). Ennek eredményeként az utóbbi években a világ cementtermelésében a klinker tartalom 1 kg cementre vonatkoztatva (a továbbiakban "klinkerfaktor") 0.85 kg-ra csökkent. 6.5 0. Az inert anyagok legismertebbike természetesen a mészkõ. U. az ún. A laboratóriumi vizsgálatok során (1. "bypass-por" (tudtommal nincs magyar neve). ugyanis mind a klinkerfaktor.0 15.. 9.0 12. de jelentõsen kisebb.0 5. 72-80. valamint a cementgyártás mellékterméke.0 102.Lapszemle Kutatás-fejlesztés A Zment. Kínában égetik a legtöbb klinkert (fõleg aknakemencékben. A klinkerpótlók lehetnek rejtett hidraulikus. 1.76 kg) vagy az európai (0. az energiaszükséglet csökkentése és a CO2 emisszió csökkentése motiválja. évf. Az elsõ két csoport anyagai teljesítõképesség-javító tulajdonságukat a hidratált cementben a „leggyengébb láncszemként“ viselkedõ kalcium-hidroxid kalcium-szilikát-hidráttá alakításának köszönhetik. benzolt és ammóniát tartalmazó levegõt bocsátottak át gipsz-zeolit lapot tartalmazó mérõkamrán. A dohányfüst megkötést viszont egy valódi dohányzószobában határozták meg.hu ( dioxidból álló szilikaport (ami por. vagy vizes szuszpenzió alakjában hozzáférhetõ). A legismertebb hidraulikus kiegészítõ anyag a kohósalak. ábra Fajlagos CO2 emisszió régiónként A klinkerfaktorral szoros összefüggésben kellene lenni a CO2 emissziónak. SZÁM ( BETON . táblázat).86 kg klinkerfaktorral. Valamennyi mérés igazolta a gipszzeolit lemezek kiváló ártalmas gázmegkötõ képességét. 2. J. 2.77 kg) érték.68 t/t). H. Ide sorolhatjuk ezen kívül még a fémszilícium és ötvözeteinek gyártásakor képzõdõ.75 kg. puccolános és inert tulajdonságúak. 0. Számomra viszont meglepõek a dél-amerikai adatok.

ÉVF. keverõkhöz. LIEBHERR stb. cement és egyéb (pl. • akár 2-3 szoros élettartam • kiváló ár/érték arány Sörétszórás. SZEPTEMBER 21 . Tartálybevonatok. Piacvezetõ gyártók rendszereinek forgalmazása. betonmarás. TEKA. 28/c Telefon: 1/347-0087 Fax: 1/347-0088 Mobil: 30/510-4761 E-mail: betonfloor@t-online. SZÁM ( 2006. Cement kötésû falazóblokkok nagy választékban. ** Cím: 1193 Budapest. Leiningen u. javítása.G A R Á Z S O K * K Á R M E N T õ K * C S A R N O K O K * R A K T Á R A K B e t o n f l o o r K f t. Szintkiegyenlítések. Kereskedelem Anyagok és segédanyagok értékesítése. 9. bitumen. Beton korrózió elleni védelme.hu MORFICO * IZOBLOKK * MAPEI TIGON Kft. betonbontás. 2900 Komárom. Bartók B. u. Telefon: +36 309 367 257 BETON ( XIV. Kivitelezés Ipari betonpadlók készítése. * * S T O * M C B A U C H E M I E * L A T E X F A L T * S O P R O * Gyorsan kopó bélések? A megoldás: gyátmányú öntvény alkatrészek PEMAT. Mûgyanta. 3. esztrichek) gyorskötésû ipari burkolatok kivitelezése.

deformálható a szilárd állapotig. . dolomitos mész alapú javító habarcs használatáról ír [6]. A lefutott gumiabroncsból nem távolították el az acélszálat és a textilanyagot.vein. T. M.42 és 0. CCR 36 [5] 951960 (2006) [7] Song.: Tyre rubber waste recycling in self-compacting concrete.: Green and early age compressive strength of extruded cement mortar monitored by compressive tests and ultrasonic techniques. bár valamivel több folyósító anyagot használtak.és Anyagmérnöki Tanszék E-mail: tamasf@almos. de ehhez több cementre volt szükség.: Predicting carbonation in early-aged cracked concrete. K.és végszilárdság. elektronmikroszkóppal és infravörös spektroszkóppal vizsgálták és azt találták. S. CCR 36 [4] 735-7739 (2006) [3] Petit.X. 60 és 80 C hõmérsékleten történt. fehér „gomba“ alakjában. J. CCR 36 [4] 716-722 (2006) [2] Bignozzi. A nagy mészmennyiség megnöveli a nyilt porozitást és ez elõsegíti a karbonizációt. Az ultrahangos vizsgálatok és a szilárdulás összefüggése kezdetben hatványfüggvény szerint változik.L.W. T. . Ez a fõ oka a vasbeton-szerkezeteknél a vasbetétek tönkremenetelének. A képlet jó közelítést ad. Gao . M. C. Park. Ma . gipsz és kalcit mellett. H. E. S. Az ultrahangos vizsgálatokhoz részben keresztirányú. ( ( ( Két olasz szerzõ [2] öntömörödõ betonhoz használt gumiabroncsõrleményt (kriogén úton õrölve). az R 2 értéke 0. adalékanyag-mennyiség.J. 9.Malonn. míg a keresztirányú hullámok jobban megfeleltek a szilárdulásnak. 10 órás idõvel. . ettringit. ( ( ( Franciaországban és Kanadában dolgozó három szerzõ [3] a nagyon folyós betonról írt cikket. SZÁM ( BETON .Stegmaier. Zhou: Thaumasite formation in a tunnel of Bapanxia Dam in Western China. A hõkezelés hatására általában a szilárdság csökken. K. hogy a szulfátos talajvíz hatására ez a leggyakoribb károsító tényezõ. A szerzõk nagyon ajánlják a gumiõrlemény használatát.Kwon. ÉVF. cement. és ezzel elõsegítik azok korrózióját. F. A gumiõrleménnyel készült öntömörödõ betonhoz az víz/cement tényezõ azonos volt a szokásos módon készülttel. . H. A cikk elsõsorban a pórusszerkezet és a mechanikai tulajdonságok szerepét vizsgálta (kezdõ. . a talajvíz elég nagy mennyiségû szulfátot. tekintet nélkül az elõállítási hõmérsékletre. A cement szilárdulása folytonos a plasztikus. víz és folyósító adalékszer jelenlétében.53 közt váltakozott. TAMÁS FERENC Veszprémi Egyetem Szilikát. DR. A taumazit egy mindössze hat éves betonalagútban képzõdött.Wirquin. .E. SZEPTEMBER XIV.Byun.Y. CCR 36 [5] 832-841 (2006) [4] Voigt. A szilár- 22 2006. A folyósság FN esetében a lineárisan változott.: Coupled effect of time and temperature on variations of yield value of highly flowable mortar. (A taumazit egy kalcium-szilikát-karbonát-hidrát. Elõször fordult elõ Kínában. A betonok hõkezelése 40. . áprilisi és máj si számából u Négy szerzõ egy nyugat-kínai vízerõmû alagútjában taumazitképzõdést észlelt [1]. A cikk a CO2 hatását vizsgálja tömör és repedezett beton esetében.Bello. késõbb azonban lineárissá válik. mely jól tükrözi a szilárdságot és a hõkezelési hõmérsékletet. . A hosszirányú hullámok nagymértékben változtak.K.Lapszemle Kutatás-fejlesztés Betonos érdeksségeka e CE E AN MN D T CO T E R CE N RE R AH SC . CCR 36 [5] 979-989 (2006) ( Két német szerzõ a stuttgarti egyetemen a hõkezelés hatását vizsgálta öntömörödõ beton esetében [5]. 150-180 kHz tartományban. A gumiõrlemény-tartamú anyag jobban ellenáll a deformációnak és a porozitás is elhanyagolható határok közt maradt.I. A pórusszerkezet erõsen befolyásolja a szilárdságot. J. H.Shah.J. Négy-féle Négy spanyol szerzõ 180 különféle. A betonok készítési hõmérséklete 10 és 30 C közt váltakozott.A. ( ( ( Négy dél-koreai szerzõ a karbonizációt vizsgálta [7]. A szilárdság nõtt a gumiõrlemény hatására. Egy empírikus függvényt írnak le. . J. Az FK esetében azonban erõsen függött az elõállítási hõmérséklettõl. részben hosszanti hullámokat használtak.Sandrolini. M.P.82. Byars . ( ( ( Egy német és két amerikai szerzõ [4] a kezdõszilárdságot vizsgálta effektív szilárdságméréssel (ehhez egy különleges készüléket használtak) és ultrahanggal. ( ( ( betont használtak.Khayat. Természetesen ehhez folyósítószer (F) szükséges. c folyóirat 2006.Pérez Bernal. A repedések szabad utat nyitnak a vasbetétekhez. CCR 36 [5] 879-885 (2006) [6] Lanas.: Influence of heat curing on the pore structure and compressive strength of self-compacting concrete (SCC). karbonátot és kloridot tartalmazott. A cikk képletet ad karbonizáció elõre-haladására a repedezettség függvényében.Q. brucit (magnézium-hidroxid) szerepe ilyen szempontból kisebb jelentõségû. a v/c tényezõ 0. .Alvarez. A 365 napos szilárdság nagy mértékben nõ a 28 naposhoz képest. hogy taumazitot találtak. Kétféle típusú F-et használtak: polinaftalin-szulfonátot (FN) és polikarboxilát-polimert (FK).A. CCR 36 [5] 858867 (2006) [5] Reinhardt. Az anyagot röntgendiffrakcióval. mely szulfátos talajvíz hatására képzõdik a cementtartalmú anyagokból). J.: Mechanical properties of masonry repair dolomitic lime-based mortars.W. bár szulfátos talajvíz esetében elég gyakori a világban.C.hu Felhasznált irodalom: [1] B. . ( ( ( dulás elsõsorban a kalcitmennyiségtõl (kalcium-karbonát) függ.

Fax: 327-70-51 Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi létesítmények tartószerkezeti tervezésével foglalkozik.hu az egész országban! BETON ( XIV. Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal rendelkeznek elõregyártott és monolit elõregyártott és monolit vasbeton szerkezetek tervezésében. Tel: 327-70-50. 9.hu Honlap: www. 1052 Budapest. BETONACÉL 2475 Kápolnásnyék. ÉVF. SZEPTEMBER 23 . Pf. km Telefon: 06 22/574-310 Fax: 06 22/574-320 E-mail: ruform@t-online.hu Postacím: 2475 Kápolnásnyék. SZÁM ( 2006.ruform. 70 fõút 42. 9. Semmelweis u.plan31. 34. elkészítésében. Telefon: 06 22/368-700 Fax: 06 22/368-980 BETONACÉL www.PLAN 31 Mérnök Kft. engedélyezési és teljes építészmérnökeink engedélyezési és teljes kiviteli dokumentációk elkészítésében.

Tel. Tel.: (85) 560-394 Fax: (85) 560-395 Debreceni Üzem 4031 Debrecen. hrsz. Tel. Tel. Telefon: 262-6039 Tel.Magyarországon egyedülállóan . Tel. BETONÜZEMEK Rákospalotai Üzem 1151 Budapest Károlyi Sándor u. 3. Szõlõdomb u.: (34) 556-028 Fax: (34) 556-029 Gyõri Üzem 9028 Gyõr.: (49) 703-003 Fax: (1) 398-6080 ÉRDEKELTSÉGEK BVM-Budabeton Kft. 9200 Mosonmagyaróvár. födémhez. Tel. Tel. 1117 Budapest. Tel. Házgyár u. 9200 Mosonmagyaróvár. ( BETON . T/F: (42) 461-115 KAVICSBÁNYÁK Abdai Bánya 9151 Abda-Pillingerpuszta T/F: (96) 350-888 Hejõpapi Bánya 3594 Hejõpapi. T/F: (66) 441-288 Szolnok-Mixer Kft. 6728 Szeged.: (56) 421-233 Fax: (56) 414-539 KV-Transbeton Kft.: (96) 516-072 Fax: (96) 516-071 Sárvári Üzem 9600 Sárvár. Ipari út 5. 9. 17.: (1) 329-1080. Tel.: (34) 512-913. Ferihegy II Tel. Vágóhíd u. SZÁM . 3704 Berente. melyek rendelkeznek vizsgálati bizonyítványokkal és . Külterület . Takarodó út 8115/2. SZEPTEMBER ( XIV ÉVF. 5007 Szolnok.: (24) 537-350 Fax: (24) 537-351 Pomázi Üzem 2013 Pomáz.: (1) 431-8197 Fax: (1) 433-2998 Dél-Budai Üzem 2452 Ercsi. Fax: (34) 512-911 Székesfehérvári Üzem 8000 Székesfehérvár.ÉMI minõsítéssel. Montevideó út 2/C. T/F: (95) 326-066 Fonyódi Üzem 8642 Fonyód. Beton és Kavics Üzletág Központi vevõszolgálat tel. 21. 5600 Békéscsaba.: (22) 501-709 Fax: (22) 501-215 Komáromi Üzem 2948 Kisigmánd.: (62) 461-827 Fax: (62) 462-636 Csababeton Kft. Tel. 36. Tünde u.: (1) 889-9323 Fax: (1) 889-9322 Kõbányai Üzem 1108 Budapest. Tel.: (25) 505-562 Fax: (25) 505-563 Dunaharaszti Üzem 2330 Dunaharaszti. Céhmester u. 2220 Vecsés. Korall u. Fehérvári út 75.: (26) 525-337 Fax: (26) 525-338 Tatabányai Üzem 2800 Tatabánya.: (1) 205-6166 Fax: (1) 205-6176 Ferihegy-Beton Kft. Egyenkénti/pontszerû távtartók rostszálas betonból Felületi távtartók rostszálas betonból „U-KORB“ márkajelû alátámasztó kosarak talphoz. Piroskai út 7. Cukorgyári út 1.: (1) 295-2940. falhoz acélból EURO-MONTEX Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Tel. Tel. Ipari út 2. hrsz. 1106 Budapest.Holcim Hungária Zrt.: (96) 579-430 Fax: (96) 579-432 FRANK-FÉLE SZÁLLÍTÁSI PROGRAM A FRANK cég 30 éves tapasztalatával 20 országba szállítja a vasbeton-gyártó iparág részére különleges árucikkeit. Újpuszta Tel. Maglódi út 16.088.: (48) 510-010 Fax: (48) 510-011 Pannonbeton Kft. Tel. Tel. fax: (1) 329-1094 1037 Budapest. Barátság u. Jedlik Ányos u. Tel. Budafoki út 215. Dorozsmai út 35. 16. Barátság út 8. T/F: (96) 578-370 Délbeton Kft. Fax: (1) 292-2388 Óvárbeton Kft. Ipar u. 18.: (52) 535-400 Fax: (52) 535-401 Nyíregyházi Üzem 4400 Nyíregyháza./fax: 261-5430 24 2006.

MSZ EN 196-1.MSZ EN 12390-4.1000 teszt mérési adat tárolására .complexlab. ÉVF.Ft + ÁFA Költségmentes betanítás . hasító egységek stb. CIKLUSOS VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁRA .hu CÍM: BETON ( XIV.Az alábbi konfigurációkat BETON ELLENÕRZÕ LABORATÓRIUMOKNAK állítottuk össze A BETON MEGFELELÕSÉGÉNEK ELLENÕRZÉSÉRE ÉS IGAZOLÁSÁRA.nem igényel rutinos felhasználót . 243-3756.a hosszú távú. Telefon: 20/914-1528. grafikus kijelzõ . friss és megszilárdult beton vizsgálathoz szükséges további szabványos vizsgálati eszközeinket és berendezéseinket is figyelmébe ajánljuk (lásd MSZ EN 206-1. PC csatlakoztatási lehetõség .Opciók: 200*200 mm-es beton kocka vizsgálatokhoz és Ø150*300. ill. ISO minõsített gyártó.a biztos háttértámogatás a jövõre Controls . MSZ EN 1338. 1339. Költségmentes személyes konzultáció! Alapanyag.Saját memória . CKT.nagy mintaszám estén is (30 teszt/óra) .Kompakt berendezés .300. cement.Valós idejû. MSZ 4798-1 elõírásai)! COMPLEXLAB KFT.Felhasználóbarát magyar nyelvû szoftver . 1031 BUDAPEST.hu. MSZ EN 772-1.Gyors mérés . -5.Nyomtató. 1340 szerinti vizsgálatokhoz .magyar nyelvû kezelõ panel . 454-0606. SZEPTEMBER 25 . szakszerû használat biztosítására Hazai szakszerviz ..Ciklikus vizsgálatok lefolytatásának lehetõsége . 9. SZÁM ( 2006. közel 40 év gyártói tapasztalattal Számtalan elégedett hazai és nemzetközi felhasználói referencia! További széles típus és méret választék. Fax: 453-2460 e-mail: info@complexlab. -6.és habarcsvizsgálatok egy berendezéssel elvégezhetõek) .teszt keretektõl függõen .Könnyen kezelhetõ . www.piacvezetõ.négy tesztkeret is csatlakoztatható (betontörõ és hajlító vizsgálatok.. KOMPLEX VIZSGÁLÓ RENDSZER SERCOMP7 vezérlõ egységgel 3000 kN törõkerettel 150*150 mm-es beton kocka vizsgálatához 250/15 kN dupla teszt kerettel CKT törés és habarcs hajlítás-törés vizsgálatokhoz 150 kN hajlító kerettel beton gerendák vizsgálatához 10. PETUR U.806. nagyméretû. Ø160*320 mm-es beton henger vizsgálatokhoz kiegészítõ feltétek. 35.Digitális automata vezérléssel .

ábra) Cobra C80-5/140 RL típusú betongyárunk legfontosabb jellemzõi: • maximális elméleti termelési kapacitás: 80 m3/h • Lapa típusú függõleges kényszer tányérkeverõ • 5 rekeszes soradagoló.Termékismertetõ Tec betongyár ill w Magyarországon A Tec idén márc ill w iusban átadta elsõ magyarországi. vezérlõ helység és keverõ helység. Szállításkor a fõ 1. Moduláris. illetve Oroszországban. SZEPTEMBER XIV ÉVF. egyenként 100 tonna tárolókapacitású cementtároló siló • 4 fajta folyékony adalékszer adagolása • komplett téliesítés és adalékanyag fûtés • Turbomatic PMC-750 0. 140 m3 kavics tárolókapacitás • hidraulikus mozgatású soradagoló zárófedél • 5 db WAM típusú nagy teljesítményû cementszállító csiga • 2 db osztott. A Dél-Magyarországon üzembe helyezett (1. ábra A gyár sematikus képe. Joensuu városában található.obil betongyárát m A Tecwill vállalat 1994 óta foglalkozik betongyárak gyártásával és értékesítésével. A vállalat központja Finnországban. szabadalmaztatott szerkezeti felépítés A fõ modult három egymáshoz kapcsolódó helység alkotja: vegyszertároló helység. 9. ábra Az adagolószalag ( 26 2006. 1. ( BETON . ábra Az emelés során a szerkezeti elemek a helyükre kerülnek 4. A megalapítás idõpontja óta a világszerte üzembe helyezett Tecwill betongyárak száma meghaladja a 110 darabot.75 MW fûtõkonténer • maradékvíz újrahasznosító rendszer. de rendelkezik betonüzemmel Lengyelországban és immár Magyarországon is. ábra Az elkészült betongyár 2. A Tecwill magas piaci részesedéssel bír a Skandináv országokban. 1 db egyterû. A gyors üzembe helyezést a betongyár egyedi megoldásai tették lehetõvé. SZÁM . ábra Kazettás emelõszalag 5. a silók és tárolók elhelyezkedése 3. obra típusú C semi.

a Szentendrei-szigeti híd és a jobb parti ártéri híd ívben fekszik. Az ártéri hidak folytatólagos szekrény keresztmetszetû. ábra) juttatják az adalékanyagot a tárlósilókból mérlegszalagra.00 m. A betolt hidaknál a betonminõség C40/50. A két "A" formájú pilon feszített vasbeton szekrény keresztmetszetû. 2. ábra. feszített vasbeton szerkezettel épülnek. Az ártéri hidak kisebb nyílásokkal. A betongyár teljes üzembe helyezése a Tecwill szervezésében történt. Az alapozás mélyalapozással (120 és 150 cm átmérõjû. a kábelek legyezõszerûen két síkban függesztik fel 12 m-ként az acél merevítõtartót. 3. Tecwill Oy e-mail: pete. folyamatba került a mederpillérek kéregelem gyártása. A soradagoló közvetlenül kapcsolódik a fõ modulhoz. két pilonú. A mederben készülõ pillérek alapozása a többi folyami hídnál már alkalmazott és bevált vasbeton kéregelem módszerrel készül. BETON ( XIV. Adagolószalag Cobra mobil betongyárainkban az ún. ÉVF. Áprilisban megkezdõdött a cölöpök készítése. A szekrényelemek gyártópadon készülnek.00x5. külsõ méretük 3. A bal parti ártéri híd és a folyami hidak egyenes tengelyûek. melynek összhossza 590 m. így az üzembe helyezés során nincs szükség kábelvezetésre. SZÁM ( 2006. A HÍREK. a Szentendreisziget déli részét. Magasságuk az alépítménytõl 100 1. 4. Kazettás emelõszalag A kazettás emelõszalag alacsony 7. A beton minõsége C40/50. amely biztosítja a a gépek és az anyagok beszállítását. A telepítés során a magyarországi szerviz csapat finnországi szakembergárdával mûködött együtt. forgalmát. a budakalászi oldalon a hídfõ építése. szerkezetileg öt részbõl áll. SZEPTEMBER 27 .zsolt@tecwill. illetve az elektromos berendezések a gyárban elõre kerülnek installálásra és tesztelésre. a szentendrei Duna-ágat és az árterületeket.com 6. az M3 autópálya és a 11.com gsm: 06 30 904 4178 www. és pontosabb adagolást tesz lehetõvé. A híd háromnyílású. További információért forduljon hozzám bizalommal: Pete Zsolt. Lásd 3.. A kazetták a természetes elhasználódás során egyenként cserélhetõk. ábra). fõút közötti északi szektorban keresztezi a Dunát. az alábbi támaszközökkel: • bal parti ártéri híd: 37 + 2x33 + 45 m. ábra Látványterv a hídról m. 6. Összességében a hídhoz 8100 m cölöp szükséges.vertikális szalagnak köszönhetõen az adalékanyag egyenletesen terül el a mérlegszalagon. vasbetonból készülnek.tecwill. Júliusban üzembe helyeztek egy ideiglenes egy ideiglenes bárkahidat. A híd teljes hossza 1862 m. • Duna-fõági híd: 145 + 300 + 145 m. • Szentendrei-sziget ártéri híd: 42 + 11x47 m. Gyárban installált elektromos központ és berendezések Az elektromos központ. adagolószalagok (5. ábra Az adagolószalag mûködés közben modul vízszintesen helyezkedik el. INFORMÁCIÓK Az M0 körgyûrû északi összekötõ hídja a város határánál. a feszítõpászmák Fp 100/1860 és Fp 150/1770 minõségûek. Áthidalja a Duna fõágát (váci Duna-ág). • szentendrei Duna-ág hídja: 94 + 144 + 94 m. A fõágban ferdekábeles hídszerkezet épül. sz. ahonnan tengelyirányú elõretolással betolócsõr segítségével kerülnek a terv szerinti helyükre. Egy 70 tonnás autódaru segítségével az emelés során a középsõ vezérlõ helység 180 fokot emelkedik és a vegyszertároló helység tetejére ül fel. A keverõ helység az emelés során a vezérlõ helység tetejére ül fel és veszi fel végleges pozícióját. fúrt vasbeton cölöpökkel) történik. a folyami hidak acélszerkezetûek. ábra Elektromos központ a soradagolóban helyigénye mellett hatékony adalékanyag felhordást tesz lehetõvé (4. Ennek köszönhetõen a mérlegszalag alacsony oldalfalakkal rendelkezik. • jobb parti ártéri híd: 43 + 3x44 + 43 m. az alközpontok. 9.

( BETON .mc-bauchemie.. .hu 28 2006. 9. SZEPTEMBER ( XIV ÉVF. . MC-Bauchemie Nagy szilárdságú és nagy teljesítõképességû betonok adalékszerei www. SZÁM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful