P. 1
Alexy E. - Pránajáma

Alexy E. - Pránajáma

|Views: 700|Likes:
Published by Szőcs Gergely

More info:

Published by: Szőcs Gergely on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

PRÁNÁJÁMA

CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK

A KELETI JÓGIK ÉS FAKÍROK TITKOS TUDOMÁNYA

ÍRTA: ALEXY E.

MAGYAR KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, VIlI., KÖLCSEY-UTCA 4.

BEVEZETÉS
„Csak egyetlen igazi, törekvésre érdemes cél van: az erkölcsi ideál megvalósítása. T. i. az emberi nyomorúságot enyhíteni s az emberi boldogságot növelni” - mondja Carneri. Vannak, akik azt tartják, hogy a boldogsághoz vezető utat nem lehet körülírni, a boldogságot nem lehet könyvből megtanulni. Azonban, nemde, minden tudást többé-kevésbé könyvek vagy előadások útján sajátítunk el. S a boldogság és a siker olyan tudomány, mint a logika, aritmetika, geneológia s a többiek. Igen, a boldogság nemes érzete, az önerőnkből kivívott, a sorstól mintegy kierőszakolt siker a legmagasabb, a legszükségesebb tudomány: az élet tudománya, mely nélkül - mint Huxley mondja - állatként, vakon engedelmeskedő rabjai vagyunk a nagy sakk játékosoknak, a ránkható erőknek. Ha az élet kaleidoszkópját vizsgáljuk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy az emberiség továbbfejlődési versenyében az a nép, az a nemzet a legboldogabb, az aratja a legnagyobb sikereket a kultúra és a művelődés terén, amely tudva vagy öntudatlanul a természetben uralkodó erőmértékek törvényeit követi. Hogy melyek és milyen hatásúak ezek a mindenható erők?... Ugyanazok és ugyanolyan fascináló hatásúak, mint a világrendszert uraló hatalmak s energiák, aminők a Földet a Naphoz, a nőt a férfihoz s a növényt pedig a világosság felé vonzzák; az anyagnak a magnetoelektromosság, az egyénnél a belső kisugárzás az. Az akarat, kitartás, bátorság és más ilyen fogalmak előnyös lelkitulajdonságok, de nem emelhetők a mindenható főerő magaslatára. Ezek csak szolgái, azaz fejlesztési és kiviteli eszközei a nagy alaperőnek: a magnetizmusnak. A magnetizmus a mindent betöltő éterben a villamos áram szubtilis rezgéseihez hasonló módon folyja körül a mindenséget, sehol sem hiányzik, ahol élet és mozgás van, mert önmaga mindennek megindítója, mindennek fejlesztője és eredménye. Hogy miként kell ezt az erőt az éterből kivonnunk és önmagunkban mintegy hathatós energiává tömörítenünk, azt részletesen elmagyaráztam „A siker és boldogulás titka” című könyvemben.1 A boldogságról pedig azt mondhatom: Ne legyünk igényeinknek rabszolgái! Csak az az ember lehet igazán boldog, csak az az ember élvezheti a siker gyönyöreit, aki mindig tehetségéhez, egyéni energiakészletéhez méri igényeit, aki tudja érezni: én ennyit meg ennyit érő atomja vagyok a társadalom testének, egyéni értékemért tehát ezeket meg ezeket az előnyöket követhetem, esetleg fogyatkozásaimért ezeket meg ezeket a hátrányokat kell elszenvednem. A tartós boldogság és megelégedés gyökere tehát az önmegismerés. Egyéni erőinek és tehetségeinek megismerésére elkerülhetetlenül szüksége van minden embernek, aki az életben tevékeny részt akar venni és a maga boldogságára és mások megelégedésére, elismerésére óhajt működni. Szükségünk van erre a megismerésre, hogy reálisan, elfogulatlanul lássunk. Ennélfogva, ha ugyanolyan sikert akarunk, mint X. Y., akkor ugyanolyan pszichikai és fizikai tényezőkre, azaz ugyanolyan fokú erőkre kell szert tennünk, mint amelyek egyenlő értékűek és hatásúak azokkal, melyek X. Y. sikerét idézték elő. Mert az ok és okozat törvényein alapult és fejlődött világéletben nincs véletlen szerencse vagy szerencsétlenség, nincs az előző okoktól független cselekedet, gondolat. Hogy is mondja dr. Pekár Károly? „A fejlődés, az élet szorosan láncolatos tények eredménye. Véletlen nincs. Csak tudásunk határának elpalástolására szolgál ez az ügyes kifejezése a nyelvhasználatnak.”
1

Alexy E.: „A siker és boldogulás titka”. IX. kiadás. (Magyar Könyvkiadó Budapest, kiadása.) 2

az emberben. . rabszolgaságával együtt elmúlnak a gonosz ármány. Belátta. de öröklött és fejlesztett hajlamaiból alakult a jelleme s a kauzalitás. gondolataink. A különféle nemű látható és láthatatlan billió és trillió atomok és okozati változásában rejlik a fejlődés folyamatának titka. vagy rossz értelemben véve. Mert a természet sem jutalmat. hanem bensőnkben. de bennem is nagy okok működnek és azok döntik el életem sorsát!” Tehát nem vádolhatjuk a Végzetet. az ördög s az érdemtelennek is szerencsét osztó babonák és jószellemek ködös fantomjai. mily kis ok vagyok én Tehozzád képest. melyet magunkkal hozunk e világra. Sorsunk tehát nem a véletlen. mint az előttünk élt emberek életéhez. 3 . érzéseink és gondolataink okozta eredményt kapjuk jó. egy megváltozhatatlan törvényt. legjelentéktelenebb érzés magában hordja a következmények magját. mint a bennünk nyugvó erők tökéletlen szimbólumai? De midőn az ember teljesen öntudatra ébredt. nem pedig a benső kauzalitás tudatának érzete. Ok és tudás tehát régi idők óta szorosan összefügg. Te mindennek oka. úgy magunk. a régi. s ott az Úr képzelt aranyos trónja és a hófehér angyalok helyett számtalan apró világot pillantott meg: az erők ok és okozati láncolatát. Ellenben az. a vallásnak és bölcsességnek alapja. Vámbéry Ármin orientalista tudós és kutató meghatározása szerint pedig annyit jelent. mikor is az emberi lélekben vagy idegcentrumban. Ez a kauzalitás. vagy mint tett manifesztálódik. úgy ez az előttünk élt emberi generáció hibája. Szerintem az az igazán erkölcsös ember. Ok és okozat úgy követi egymást. legkisebb eszme. miként húrpengetést a hang. csak a saját tetteink. Az ember az etika szempontjából szabadon akar és cselekszik. Egy ősrégi keleti ima ilyformán elmélkedik: „Okán. sőt ellenkezőleg. amely mindennek okozója. Az egymásra ható hangok. de változásai szintén az okság törvényei szerint történnek. érzéseihez és cselekedeteihez. Így nézve a dolgokat. melyekkel hajdan eget-földet benépesítettek. hanem. gondolataihoz. Mi más egyebek volnának ezek. nagy erőt. az okozatok összessége pedig egyéni létünk életdallamát adják. Az atom a materiának utolsó aspektusa.Minden. valamint a világ és az élet kormányzójának a neve: „Okán”. hanem azt valamely magasabb erő befolyásának tulajdonította. az nem cselekszik szabadon. „Okán”. önmagunkban kell kutatnunk sorsunk rugóit. buddhista filozófia értelmében gyökeret. Belőle származtak az okosság és oktalanság fogalmát jelző szavak. tudni. melyet sorsnak szokás nevezni. vagy pedig a lét síkján mint tulajdonság. minden. A fejlődés alacsonyabb fokán az ember sorsát nem magában kereste.ez a nagy felfedezés azonban nem fosztotta őt meg Istenben és az örökkévalóságban való hitétől. tekintetét először az égre irányította. Ha nyomorgunk és szerencsétlenek vagyunk. Mert ezer és ezer elszakíthatatlan kötelék fűz minket a múlthoz. sem büntetést nem oszt. s az Eget igazságtalansággal. mindennek a miértjét kutatván. miként bebizonyítottam. Nem magunkon kívül. vagy a teozófusok hite szerint a karma törvényeinek tekintetbevételével cselekszik és gondolkozik. akinek minden gondolatát. érzéseink és cselekedeteink. hallani. aki felelősséget vállal minden tettéért. még fokozta érdeklődését a bennünket is átható Nagyhatalom igazságos törvényei iránt. Az „ok” felismerése az életművészetnek. mint érteni. a tudatlanság nyomasztó sötétségével. hanem valósággal csak rabszolgája a reáható erőknek és saját idegeinek. avagy a pillanatnyi behatások szüleménye. A kauzalitás tételén épült fel az erkölcsi jellem helyes fogalma s az erkölcsi felelősség tudata is. Ez determináltságunk. akit csak a pillanat benyomásai uralnak. az Istent. A pogány magyarok Okán-nak nevezték ezt a mindenható. cselekedetét a kauzalitás tudata lelkesíti át. szóval: önalkotta létkörünk reflexiója.

hogy az embernek. mely éppoly jól funkcionál. mintha valamely üdvös jócselekedetre használják. 4 . aki sikereket akar aratni. Azért tehát. de önmaga elől. megifjító sugarait. a benne működő isteni erők kauzális hatásától nem menekülhet. boldogságot és sikert hoznak. Ugyanazok a hathatós természeti erők éppúgy alkalmazhatók jó. Következésképpen a helytelenül. ha gyilkosságra. a céltudatosan kihasznált energiák pedig áldást. kellemes dallamokat csalhasson ki a világrendező életerők hatalmas orgonájából. aki élvezni óhajtja a boldogság napjának lelket-testet üdítő. hogy üdvöt árasztó. jóllehet nem kell ugyan tartania Istennek közvetlen bosszújától. aki rosszat cselekszik. annak ismernie kell az ok és okozat rejtett hatásának harmonikus összhangját. miként gonosz eredmények létrehozására. vakon alkalmazott erők szerencsétlenséget. hasonlóan a villamosáramhoz.

c a hullám magassága. hogy voltaképpen nem is csodákkal állunk szemben. Az anyagot. A hang nemcsak az éterben. Ez a szó: „ákása” maga azonban tulajdonképpen hanghordó étert jelent. mint amikor követ dobnak az állóvízbe.3 Apasa: ízhordó étert. szagtalan. 2 3 A dőltbetűs idegennyelvű szavak szanszkrit (ó-ind. rendkívül finom. az lassan ráeszmél. amelyen gyümölcs terem. amelyet áthat. hogy az átlag emberi felfogásnak csodaszámba menő dolgokat tudnak művelni: egy óra leforgása alatt a magból virágot. Ákása a hindu misztika szerint a világmindenséget betöltő. A nagy lehelet örökös mozgása a határtalan. semmi egyéb. hogy a pontocskák kissé kiemelkednek a síkból. örökké jelenlévő térnek. a tattvák. hogy minden erő tulajdonképpen ugyanazon forrásból ered. Az úgynevezett „csodák” nyitja és magyarázata. prithivi pedig illathordó étert jelent. Ez a nagy lehelet hat a prakritire . hanem a természeti törvények ismerőinek cselekedeteivel. A hanghordó éter hullámzási formája hasonlít a fülkagyló formájához. amelyben a fény atomjai kisugárzásuk folyamán mindig visszatérnek. mindenen átható. S azután sorjában jön: tejas. Ha ezek a hullámzások a túl erős hang következtében túl nagyok. anyag. Aki azonban a dolgok mélyébe tekint. Maga a fényforrás egy mely az egyenlő-szárú háromszög alakjában zárt egyenlőszárú ∆ háromszöget alkot. 5 . Mindenik formának. pontozott formában hozza. hullámzik tova. vagyis olyanformán. Ugyanis a vibráló atomnak mindig vissza kell térnie eredeti irányába. Ennek az elemnek a rezgései hordják a világosságot. apas és prithivi.ELSŐ RÉSZ A JÓGIK ÉS FAKÍROK CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK I. A szanszkrit Ráma Prashád. Ezek apró rohamokban mozognak tova. vagyis a kozmikus matériára és ötféle formában. vajon milyen titokzatos eszközökkel élnek a jógik és fakírok. amiket megfelelő lélegzés. elevenen eltemettetik magukat és meghatározott időben ismét feltámadnak. apró hullámzásokat idéz elő. ötféle változatban nyilvánul meg. sőt fát növelnek. épp azért az erők átváltoztathatok. c-b pedig a szimmetrikus rendszer vonala.a természetre.) kifejezések. mint az erőknek szemünk előtt történő átváltoztatása. a víz felületén tovamozgó körfodrok. A legfinomabb éternem a tejash tattva . csak rezgési számaiban és következésképpen atomjai elhelyeződésében különbözik. mindenik változatnak megvan a maga rezgési száma s a maga hullámzási módja és aszerint különböző funkciókat végez. melyek a hang tovahaladási formájának megfelelnek. vagyis az abszolútnak: ákása tattva. Az első megnyilvánulása Parabrahm-nak. falakat képesek ledönteni. mégpedig minden irányban. stb. Érthetetlen rejtély ez a legtöbb ember előtt.2 változatai az örök nagy leheletnek. hindu szentírás szerint a nagy erők. gondolatkoncentráció és bizonyos szuggesztív „mantramok” elmondása által hoznak létre. Ezek a hindu szentkönyvekben mint nagy elemek: Mahabhutasok ismeretesek.a fémhordó éter. Ekként ami nekünk olykor csodának tűnik fel. a levegőbe emelkednek. Sokan fejcsóválva tanakodnak. de a szilárd anyagban is olyan rezgéseket. láthatatlan. Az a-b a fény iránya. mégpedig úgy.

Tejas tattva. az ismert rózsakeresztes úgymond: „A tattvák látható anyagi testéből áll a világ. de a napfénytől érintetlenül. azt mondhatnám: forró. alchímiával és elektromossággal végzett mindenféle műveletnek. hogy az útjában álló anyagot megfelelő rezgésbe hozza. hanem a hullám irányában. a szaglás ereje. szaghordó-éter: szaglás. íze összehúzó. érzéshordó-éter: érzés. hogy különböző föld. Hallható sugarak!. addig a hang többé-kevésbé minden anyagon győzedelmeskedik. melynél a sugarak viszik tovább a hangot. amialatt formájukat és tulajdonságukat megtartják.apás tattva . a hallható erő. színe kék. ízhordó-éter: ízlés. vagy vastag földréteg. Mindenik tattvában a többi is benn foglaltatik”. színe sárga. úgyhogy a hullámzási vonalak sűrűn egymás mellé kerülnek. az érzés ereje. A hang tovább tud terjedni a sűrű anyagban is. vagyis hegyesszögalakban. az ízlelés ereje. hanghordó-éter: hang. fanyar. Rezgési száma az „a” magánhangzóé. Az illatot hordó éter: prithivi. melynek anyaga finomabb. amelyeknek rezgési száma az „u” magánhangzónak felel meg. A fény és hang tovaterjedésének lehetősége abban rejlik. S ez a magyarázata a kémiával.. vagyis a 65-nek az osztódása és egyesülése az örök eggyé. a fénynek az ereje. mint szférikus formák vannak vázolva. amit Parvil Henrik és dr. Apás tattva. Az ízt hordó éter . azért nincsenek korlátai. hogy a hanghullámok az atmoszférában levegő híján is tovább terjednek. Beszéljünk az érzésthordó éterről. Ezek az öt éter-forma mozgási módozatai. vagy csak igen csekély mértékben képes a sűrű anyagot a magáéhoz hasonló rezgésbe hozni s így vastag falak. mint gátlók lépnek fel. hővé való átváltozását. íze savanyú. A fejlődési folyamatnál ezek az egymás mellett létező éterformák. 2. Ráma Prashád-ban. mert azt meg tudja rezegtetni. íze keserű. melyek hullámzás vonala ilyenformán: történik. 3. körbenforgó rezgéshullámokat ír le. Prithivi tattva. sem fölfelé nem haladnak. a hang hatalmának ereje. 6 . nem képes. négyszögű formákat alkot. színe vörös. Az ákása mindent áthat. de a fény. tejas. Rezgési száma az „o” magánhangzót adja. háromszögalakban hullámzik tova. vagy olykor zöld. színe fekete. amelyek öt érzékünket eredményezték: 1. váyu. íze fűszeres. melyek se lefelé. íze édes. Akasha tattva. Állításomra jellemző a telefon és a rádió. magukhoz vonzzák a többi tattvák tulajdonságait.és ásványnemek különféle erővel továbbítják a hangot. négyszög-alakú rezgési formákban hullámzik s a rezgési száma az „e” hangot eredményezi. Ez magyarázza meg az erők transzformálódásának lehetőségét: a fénynek hanggá. Igen érdekes. Eberson a hangok ízéről és színéről és a színek hangjáról ír. Surja. A hang itt a fényhordó éternek a villamosság behatása által megváltoztatott rezgési száma következtében nyilvánul meg. Ennélfogva valami összehúzó erőt hoz létre. 4. apás. Tudjuk továbbá. világossághordó-éter: látás és színérzék. íme az apás-hullámzások: ∪∪∪∪∪∪. Néha a legsötétebb odúban is ott remeg a fényhordó éter. ízzé. mely rezgéseknek az „i” magánhangzó felel meg. ami teljesen megegyezik a hindu szentkönyvek tanával. Váya tattva.hullámzása félholdalakú félköröket ír le és lefelé mozog. 5.A légmentes térben a zárt haranggal való kísérlet bizonyítja. Míg a fénynek az igen sűrű anyag gátakat állít. ellipszis-formájú hullámokban rezeg tova. Ez az úgynevezett pansikarana folyamata.. a váyuról. színe fehér. sziklák. de még inkább a photophon. prithivi. alchasa. sarló-alakú hullámokban rezeg tova.

amellyel fel akarta üdíteni a fáradt vándort. megnyilvánultak szóval és tettel. 7 . mint a szívet. Ha két ember rezgési száma megegyezik. Vagy. akinek társaságában szebbnél szebb vidékeknek és egy gyönyörű napfelkeltének és napnyugtának voltam szemtanuja.ha lelkében az Istennel való extatikus egyesülés teljes volt -. azt tudjuk. azok nem jógik. távoli zenét hallottak. vagy extatikus állapotban. eltévedvén. a Karmelita-rend alapítója. A jógi azonban tévedhetetlen. középkorú hindu férfi szegődött vezetőmül. hanem lobog és világít. mint embertársaink lelkéhez való hangolódni-.. amelyek elbűvöltek. hanem nagyon elvonultan élnek és csak igen kevesek előtt nyilvánulnak meg. Minden embernek lénye bizonyos rezgési számokra van beállítva. mert akik jógiknak nevezik magukat és a világban élnek s kérkednek ezzel a titulussal. gyakran felemelkedett a földről.. akik alig egynéhányan vannak. Avagy talán assisi szent Ferenc vagy Baalsem szentnek. akarom. Ez a három együttvéve óriási hatalom.és izomerőnknek teljes megfeszítésével egy dologra való irányítása. Dehogyis! Ők megnyilvánultak ott és azok előtt. idomulni-tudás? Ez az első lépés a jógában. sőt okoskodása olykor téves úton halad. idegeimből minden más érzést kiküszöbölök és erősen érezve. Keleten jártamban. mint a rózsakeresztesek mondjak: akiben a misztikus rózsa-Krisztus kinyílt. lelket rázó fergeteg és tetteik. sem szentnek. Bölcsessége nem teljes. akiben az isteni szikra már nem parazslik. Átváltoztatása az erőknek gondolat-koncentráció. Ilyenkor arcán túlvilági öröm tükröződött s a jelenlévő apácák valami édes rózsaillatot éreztek és halk...varázsszavak .. Az igazi jógik.és alkalmas lélegzés által. Gondolatainknak. létrejön a szimpátia. ő csak a fizikai törvényeket ismeri s ezzel hozza létre az úgynevezett csodákat. ami vagy tudatosan. ideg. Hogy mi az a jóga? Önlegyőzés által nyert magasabb tudás. Igen. „Varázslata” mondtam. így hát a sok szépség ama előkelő hindu jógi varázslata volt. Szent Terézia. ima közben . bölcs. De midőn néhány héttel később ugyanazon az úton visszafelé haladva. öntudatlanul történik. Az alkalmazkodni-tudás mi más. kerestem azokat a szép tájakat. vagy úgy. hogy szeress engem. hanem legfeljebb fakírok.A csodatevő az erők transzformálója. Például ezt gondolom: „Azt akarom. II. A jógiban teljesedésbe ment a bölcsesség. Szavuk úgy hatott. mint az átlagemberben. vagy az erők fokozója. Hogy mi a gondolat-koncentráció. amikor Tibetben vándoroltam. És hogy ki az a jógi? Aki magát teljesen legyőzte s a mindenség él benne. ahol és akik előtt kellett. Jógi és fakír között nagy a különbség. hogy Izrael népe száraz lábbal elmenekülhessen üldözői elől. így Mózes egyetlen szavával s egyetlen kézmozdulatával vizet fakasztott a sziklából és a tenger hullámai szétnyíltak. hogy te énbennem barátodat érezd!” Mialatt ezt gondolom. Mi az a varázslat? . sehol sem találtam. kedves. csak kietlen sziklák meredtek felém.. mantramok . vagy keresték-e az elismerést?.. vagy bölcsnek nevezték-e magukat. erős fohászára ölében a kenyér rózsává változott. nem nevezik magukat sem bölcsnek. Sok fakír van és igen kevés jógi. Szent Erzsébetnek egy forró. szférikus zenének és sok bölcs tanításnak örvendhettem. mint a balzsam. ahol ritka vendéglátásnak.. A fakír csak tanítvány. mint a szeretet s a gyönyörűség cselekedetei. Megnyilvánultak? . Egy éjszakát töltöttem titokzatos ismerősöm házában. vagyis harmonikus hangot ad.

Ó. mantramok voltak. ha megszokod. hogy szeress! Hallod? Szeretned kell engem. A lélegzés pedig az indítóerő. úgy jól fogod magadat érezni és semmisem fog egyhamar kihozni a sodrodból s a gondolataid tiszták lesznek. Ilyenképpen mindenkinek ideái iránt fogékonyak leszünk és védtelenek külső behatások ellen. arccal kelet felé fordulva. csúnya asszonyt imádkozni egy Mária-kép előtt. sóhajok. de örvendek a szenvedéseimnek. mosolyok és nagy akarások. törlesztünk egy-egy adósságot. De mihelyt teljes nagyságunkban kiegyenesedünk. tüdőnk és gyomrunk összenyomódik. mellünket kidüllesztjük és mélyen. hogy régi rossz szokásaink mintegy álomban teljesen elmerüljenek.. A kilélegzésnél ne gondoljunk semmire. szavak. Szenvedsz? Én is szenvedek. A tűzimádó ezekkel a mantramokkal a tüzet akarata szerint hol elhamvasztotta. Figyeljünk lélegzetünkre és érzéseinkre. Szóval. az öröm felé. s aztán énekelek neked és mondok neked szavakat a lelked hangján. bizonyos rezgéssel megismételt hangok.Ha egyedül vagyok. ha én egy ideig a szemedbe nézek és a szemeden át a lelkembe szívom a lelkedet és te az enyémet. nemcsak állás és járás közben. lassan becsukom ujjaimat és erős szeretettel érzem: „Akarom. most már érzed.. hogy szeretlek és te is szeretsz engem és a mi testvéri szeretetünk Istent szolgálja. majd felvillanyozó éneklése bizonyos szavaknak. hogy mélyen lélegzel s a levegőt lassan szívod a tüdődbe s ugyanolyan lassan lélegzed ki. amiket a gyorsabb és lassabb lélegzés kivált bennünk. Mert mindennap levetünk egy-egy terhet. harmónia és békesség uralja majd egész lényedet. hanem örülni. amelyek megrendítenek. te is örülj nekik és nem fogsz annyira szenvedni. Ha egyenesen tartod magad. Gyere csak felfelé. s akkor majd ráeszmélünk esetleges testi és lelki nyomorúságaink egyik okára. hogy a különböző testtartások miként hatnak gondolat. Míg ellenben. hol meg egészen eloltotta és néhányszáz méterrel odább ismét kigyújtotta. hangoknak valami különös szuggeráló akcentussal. Egyszer meg egy tűzimádó imájában volt alkalmam gyönyörködni. amelyek megörvendeztetnek és kicsit fájnak is neked. hogy egy keresztet alkotok és karjaim izmait előbb kifeszítve. 8 . azt hallani kell! Hallottam egyszer egy gyönyörű szemű. nehezen lélegzünk s így negatív gondolatok uralnak. nem tudunk önállóan gondolkozni. más szavakkal. hanem a sikernek talán legfőbb feltétele a helyes lélegzés. Gyere csak felfelé. mert ébernek és energikusnak érezzük magunkat. azt nem lehet leírni. mert én a javadat akarom!” S a mantram? .és érzésvilágunkra. Kedves embertársam. mindennap könnyebb lesz a mi terhünk. de buzdítanak és bíztatnak: Előre. Az orrunkon át mélyen belélegzünk és azután lassan kilélegzünk. egészségre és sikerre tehetünk szert. ha újabb adóssággal nem terheljük meg magunkat. vagy állunk. Ha erősen hajlott testtel ülünk. imák: ezek a mantramok. Mint Ruskin mondja: „A tüdő a test erőfejlesztő gépezete. Figyeljük meg egyszer. III. könnyebben ellenállunk mások befolyásának.. amelyek jólesnek. ha ezt a kettőt egyesítjük. majdnem mindig ingerült s ideges leszel. egyenletesen lélegzünk. én testvérem az Istenben! Ez is egy mantram. A helyes lélegzés és a helyesen koncentrált gondolkozás által. De nemcsak egyedül a mantramok vezetnek a célhoz. A lélegzés mikéntjétől rendkívül sok függ.. de ülés közben is és így lélegzel. egy ima. betegesen elégedetlen és lehangolt. előre. Valami elálmosító. Ezek a szavak. kitárom karjaimat. Teljes akaratunk és teljes öntudatunk megfeszítésével mélyen lélegezzünk és eközben csak harmonikusra és szépre koncentráljuk gondolatainkat.” Ha gyorsan és röviden lélegzel. És Isten meghallgatta őt. én szeretett testvérem. testvérem! Ugye.

A lélegzés tudománya sok évszázados és a fakírok szerint az az ember. lélegzetünkön figyeljük meg. hogy bizonyos időben milyen elem uralkodik. Ez az első lépés a levitációhoz. A három főér. vagyis az érnek. Idá a hátgerinc baloldalán vonul végig. aszerint. Ha a lélegzés hétfőn. csütörtökön és pénteken a bal orrlyukon át történik. ötször változtatja meg sajátságát. akkor rendes körülmények között a munka. pingala és susumna. Ezidő elteltével ismét a bal orrlyukon keresztül lélegzünk. ahhoz képest. De a levitáció tulajdonképpen a „háta jóga” egyik gyakorlata. amelyikben pedig az éterikus elem az uralkodó. az a természet erőit uralni képes. majd ismét a jobb orrlyukon át. amelyhez kezdtünk. Ha érdekel bennünket. az első napon napfelkeltekor a jobb orrlyukon keresztül lélegzünk körülbelül egy óra hosszat. A jobban ismert titkok közé tartozik az a tény. hogy a beavatott. úgy vállalkozásunk. akkor a vízelem. az a legfinomabb. a bal orrlyukon keresztül folyik a lélegzés s aztán a jobb orrlyukon át. melyet a Nap ural. amelyen át a lélegzés folyik: idá. különösen a holdfogyatkozás második hetében. mert a jobb orrlyukon át pozitív. egy teljes órahosszat. Az idá a balorrlyukkal. sikeres lesz. különösen. mert erőt. A másik orrlyukat ezalatt mindig egy ujjal kell összeszorítani. Ez a módja a lélegzésnek védelem az élet minden viszontagságai közepette. Egy fizikailag teljesen egészséges ember lélegzését a normális fizikai törvények irányítják. öblítsük azt langyos sósvízzel. Indiában a fakírok és brahmanok részére egész iskolája van a helyes lélegzésnek. éjszaka pedig a jobborrlyukon keresztül. ha sok kisebb-nagyobb pontot hagy a tükör felületén. hogy napközben a balorrlyukon át vegyen lélegzetet. szelleme pedig élesebb lesz. mikor a Hold növekedésben van. amit az illető ezidőben végez. hogy az éterelem előtérbe került bennünk. 13-16 gramm konyhasót oldjunk fel. akkor a teste könnyűvé válik. hogy a normális ember körülbelül egy óra hosszat az egyik és azután a másik orrlyukán át lélegzik. Egy hindu megfigyelte. A lélegzet. akkor a földielem uralkodik benne. ha sarlószerű nyomot hagy. ha munkáját azon két héten át végzi. susumna pedig a hátgerinc közepén. Egy óra leforgása alatt. hatalmat kölcsönöz és a nehéz napokban reményteljesebbé és vidámabbá tesz. amelyet a Hold ural. pingala a hátgerinc jobboldalán. csak egy csöpp a tengerben. A fakír egy-egy órahosszat lélegzik egy-egy orrlyukon át. amelynek legmagasabb foka. s aztán egyideig ismét a bal orrlyukon. amit a jógik tudnak róla. hogy a lélegzés más és más hatású. chungra radi-nak nevezik. Viszont a Hold fogyatkozása idején. Ha a lélegzés vasárnap. sutja rodi-nak nevezik. Viszont a jobb orrlyukat és ami azzal összeköttetésben van. majd nyolc percig a levegőelemé az uralom.vagy a bal orrlyukon át történik. aki a törvényeit teljesen ismeri. négy percig pedig az éterikus elemé. a bal orrlyukon keresztül pedig negatív pránát szívunk be. a pingala pedig a jobborrlyukkal van összeköttetésben. vagyis az érnek. hogy az a jobb.Ha valaki megsért téged és te élesen vissza akarsz vágni. a hajnalpír idején. midőn a lélegzés a jobb orrlyukon keresztül történik. Amit a hindu könyvek elárulnak a lélegzésről. amíg gondolataid teljesen meg nem nyugodtak. akkor az annak a jele. akarata megfeszítésével és bizonyosfajú lélegzéssel minden támasz nélkül a levegőbe emelkedni képes. a következő tizenhat percben a vízelem uralkodik. a legdurvább fajta. amelyben a földi elem uralkodik. Az óra első húsz percében a földi elem túlnyomó a lélegzésben. az utánavaló tizenkét percben a tűzelem dominál. kedden. előbb végy mély lélegzetet és ne beszélj addig. Ha az egyik orrlyukunk eldugult. Ha leheletünk négyszögű nyomot hagy a tükörlapon. 9 . Ha az embert valami arra kényszeríti. milyen nyomokat hagy leheletünk a tükör felületén. Egy liter vízbe kb. szerencsés lesz. Az első tizennégy napon át. kedden és szombaton a bal orrlyukon át történik. A bal orrlyukat és ami vele összeköttetésben van.

Puteoliban látták viszont. második héten naponta kétszer és így tovább. amelyből az előbb olvasgatott és most a tanulmányozottak fölött meditálva. a fakírok mestere. de az érzés. zárjuk el mindkét orrlyukunkat és tartsuk magunkban a levegőt. Eszerint Madrasban történt. hanem Nyugaton is történtek hasonló esetek.” Ez az úgynevezett pránájáma. szétroncsolt tagokkal feküdt a kórágyon. A meditáció főleg a földi légkör harmonizálására irányul. az ákásának mindent átható és mindent éltető erőárama. napkeltekor. miközben harminckettőt számolunk. ahol szükség volt az ő külső megjelenésére. senki sem jelentette be és mégis a császár előtt termett. súlytalan anyagnak. Mikor mellkasunk megtelt levegővel. miközben valami érthetetlen mantramot mormolt. Ez a lélegzési gyakorlat a testet valóban könnyűvé s az érzésvilágot harmonikussá teszi. Erre vonatkozóan néhány év előtt a Saturday Magazinban egy ilyen érdekes eset volt ismertetve.Kelj fel. üres gyomorral a következő gyakorlatokat kell végeznünk: vegyünk lélegzetet lassan. amit többen láttak. A szegény ember félholtra váltan. senki se látta őt a kapun bemenni. amiket egy jógi művelni tud. Például közismert dolog. Majd egyszerre felkiáltott: . hogy a jógi a neki tetsző helyre tudja a testét transzferálni. A levitáció művészetének teljessége abban áll. tudvalevőleg látszólag egész könnyűszerrel odaröpítette testét. Később a Vezúv környékén. Az érdekes és csodálatos dolgok között. Puszta akarattal. reggeli előtt. a „Mahabaráta” szerzője. első héten naponta egyszer. csak egy szarvasbőrbe kötött papírtekercs.4 a levitációhoz szükséges első gyakorlat. sem a lépcsőkön felhaladni. 10 . miközben jobb orrlyukunkat az ujjunkkal összenyomjuk. És napról-napra. hogy egy jógival mentem látogatóba egy beteghez. A nagy Beda Vyas. akkor bocsássuk ki a levegőt a jobb orrlyukunkon. hogy testünk egyre könnyebbé lesz s anyaga egyre tisztábbá válik. megfeszített akarattal hinnünk is kell. egészséges vagy! 4 A „prána” szó maga a keleti bölcselet szerint tulajdonképpen a világmindenséget betöltő láthatatlan. Ezt hat hónapig kell gyakorolnunk. önszuggesztióval és megfelelő lélegzéssel végzik a fakírok mutatványaikat is. Indiában jártamban történt. Ez persze csak a legnagyobb jógik művészetéhez tartozik. könyvében írja: „Hogy a levitációt elsajátíthassuk. Elvégezvén beszélgetését Domitiánussal. hosszasan a bal orrlyukon át.és gondolatvilág teljes összehangolása s egy felsőbb dologra való irányítása által történhet meg. érkezése egész váratlanul történt. amelyek az európai ember szemében valósággal csodáknak látszanak. A pránát a magasabb képességű jógik érzékelni is tudják. majd roncsolt tagjait simogatni kezdte. De nemcsak Keleten. úszott a levegőben. az ókori misztikusnak Domitianus császár előtt kellett megjelennie. amire csak a jógik képesek. kettőt-hármat kell különösen kiemelnem. hogy midőn a tyánai Apollóniusnak. De ezek a mutatványok hozzá sem hasonlíthatók a levitációhoz. A megfelelő lélegzés és megfelelő gondolkozás nagyon megkönnyíti az emberi testet. míg hatvannégyet számolunk. a tyánai bölcs így szólt: „Nekem a császár nem parancsolhat. hogy egy Deccan Siska nevezetű jógi a levegőbe emelkedett. mert hamis vádat koholtak ellene. IV.Tibetben és Indiában nem ritkák a levitációs esetek. mind erősebben. hogy a levitáció etikai szempontból nagyon csekély értékű. Amint Maharski Patanjai. Pedig nem úgy van. megtisztítja s élessé teszi a szellemet és általános megelégedést idéz elő. Semmi egyéb nem volt nála. A felületes gondolkozó azt hiszi. csak Isten!” . A jógi erősen ránézett a betegre. Mert a levitáció nemcsak a lélegzés.s azután egyszerre csak eloszlott az alakja a jelenlevők szeme előtt.

parancsolja. éveket tölt el. dr. mert . annakidején itt Budán zártkörű társaságban. aki ott járt. Végül pedig gyönyörű színekben pompázó fénygolyót varázsolt a nézők szeme elé. amint egyik-másik fakír a leglehetetlenebb helyzetekben teljes katalepsziába merülve. szóval: mély katalepsziában volt. s az embert eltemethetik és ismét feltámaszthatják napok. Majd a fakír egy tőrrel átdöfte a testét. alig érzett valami kis fájdalmat. de a szélhámosságnak.Két ízben lehettem jelen a perzsák Hászán Huszein gyászünnepén Konstantinápolyban. kirohant az udvarra. hófehér kis báránykát varázsolt elő a semmiből. hálát adni az Istennek gyógyulásáért. aki Indiában tanulmányozta a „háta jógát”. ami a katalepszián alapszik.Az ember feltápászkodott. a kelő Nap elé. A rudakat akkor este hozatták a jelenlévők a szomszéd vaskereskedésből. akik bizonyos időben. heteket. miközben térdei a hónalja alá voltak húzva. A beteg egyenlőtlen. hogy miként gyógyította meg olyan hirtelen azt a haldoklót. Mikor szerényen megkérdeztem a jógit. Szerintük a katalepszis gyakorlása megtisztítja a testet. Mikor Indiában jártam. vagy zsonglőr bűvészkedésnek a legkisebb jelét sem látták sehol. megjelent ott egy fakír. vagyis extatikus állapotban érzéketlenek maradnak a kardvágással és a tűzzel szemben. Katalepsziának nevezzük. én is. vagy másnak . aki. se nem evett. A fakír. diszharmonikus rezgéseket harmonikussá. majd felujjongva. aki szigorú ellenőrzés alatt egy hétig állt a két kezén. Sőt ugyancsak átdöfte a háziasszony karját is. mérnökök és kémikusok éles figyelemmel kísérték az ifjú fakír minden mozdulatát. Néhány év előtt. Londonban jártamkor. szemtanúja voltam. hogy mint tette ezt. anélkül. ahogyan azt a jógi önmagának. hogy sebet ejtett volna magán. a szent férfiú röviden felelte: .Odahaza van néhány bárányom s azok közül a legifjabbnak testét ott feloszlattam és idetranszferáltam. akár egy kígyót.extázisban az ember sok mindenre képes. ha az akarat egészen ki van fejlesztve. Szívverését megállította.amint azt a szenteknél és derviseknél is látjuk . Minden évben Moharrem hó 9-ének 10-ére hajló estéjén naplemente 11 . Ugyanez a jógi más alkalommal egy szegény árvagyereknek. előzőleg extázisba hozza magát. Szörényi. úgyhogy teste teljesen merevvé és érzéketlenné válik. se légzőszervei nem működnek. ha valaki önszuggesztióval és koncentrációval halálszerű mély álomba tudja ejteni magát. A fakír egész idő alatt se nem ivott. amit normális állapotban nem tud! Olvastuk és hallottuk. aki impresszióit így írja le naplójában: . sem a szemeivel nem pislogott. egészségessé változtatom. És midőn csodálkozva kérdeztem a jógitól. Az izmok teljesen engedelmeskednek az akaratnak. hetek vagy hónapok múlva. Egy fiatal magyar orvos. aki nagyon vágyódott valamely játszótárs után. mint kevés kivétellel minden európai. így többek között ez a gyönge izomzatúnak látszó ifjú magyar fakír puszta gondolattal és akaratkoncentrációval nehéz vasrudakat hajlított meg és a karjára csavart. A legbámulatosabb művelete a jógiknak az élve való eltemetés.akit ilyen katalepszisbe ejt . úgymond. hogy voltak és vannak emberek. ámulva simogatta meg tagjait. Szörényi Tivadar idegorvos szigorú ellenőrzése alatt csodás dolgokat művelt. mert ismerem az egészséges test rezgésének számait s azok törvényeit. A jelenlévő orvosok. sem a szíve.Ismerem a beteg testrészek helyreállításának szabályait. Keleti utazásában meggyőző érdekes esetnek volt szemtanúja dr. a csodatevő ezt válaszolta: . mielőtt a mutatványra készül.

Ezekután 30-40 csupaszhátú férfi jön. A jógi nyelvét visszahajlították a torkába. hogy a hangyák be ne 12 . Rémesen visszhangzanak a kardok súlyos csapásai a kemény koponyákon. úgyhogy lassan valósággal megmerevedik. Ezt követi egy szakasz. mesélte el nekem az esetet: . vannak úgynevezett érzéketlen zónák. fehér mártír-ingek vérben áznak. hófehér paripán végigszáguld a dervisek hátán. hogy a férgek ne bánthassák az eltemetettet. de egynek sem esik baja. imádkozó dervisek hátán.Előzőleg sírgödröt ástak és kicementezték. Sokszázra menő.” Egész Indiában csak két jógi képes olyan mély katalepsziába esni. olyan erősen. mint dr. hogy minden testi funkciója egy időre megszűnjék. patakzik a vér. De még csak most közelg a legrettentőbb látvány! Sokszázat meghaladó férfiak és ifjak csoportja. aki 680-ban Kr. gázlángok és égő máglyák által kivilágított udvarban. jajveszékelő perzsa kezdi meg a menetet a fáklyák. aki résztvett egy ilyen ritkaságszámba menő eltemetésen. Néhány perc alatt a tiszta.és orrüreget viasszal töltötték meg. miként a hisztériások testén. előbb mély katalepsziába merül. hogy fizikumuk kárt szenvedne. Idegrázóbb. Arcvonásaik azonban semmi fájdalmat nem árulnak el. akárcsak halott volna. éles kard. az éles kardokkal üti-veri koponyáját. vagy ott. mintha csak fát vágnának. egyre gyorsuló ritmusban ütik-verik a fejeket.redukálódnak. a sokezer perzsa résztvevő hangos zokogásba tör ki. ahol a testet vágni. azért tudtak a szentek és tudnak a fakírok ilyen extatikus állapotban heteket-hónapokat étlen-szomjan eltölteni. Általában véve a hisztérikus extázisban a test kisebb-nagyobb mértékben érzéketlen. ha valamelyik jógi eltemetteti magát. mely ritmikus időközökben veri öklével a mellét. szúrni. Mert ugyanis. a kerbelai Jeszid elleni ütközetben vértanúként esett el. anélkül. aki aranykantáros. Extatikus állapotuk megóvja őket minden fájdalomtól és sérüléstől. De az arcokon a fájdalomnak nyoma sincs. a mártírok csoportja pedig „Haszán Huszein!”-t kiabálva. üdvözült kifejezés. csak fanatizmus tükröződik bennük és egyik-másikon túlvilági. mely a sok ütéstől feldagad és egészen kékesfekete színűvé lesz. ritka esetben az egész testen nem működnek. Extázisban vannak! A mohamedánok Ramazán-ünnepén az extázisban lévő dervisek boldogan a földre vetik magukat és hangos ujjongások közepette várják a szent dervist. kezükben nehéz. mert a fizikum funkciói . akik ezrével jönnek a rémes ceremóniát megnézni. lélegzete és szívverése elálljon. izmai elernyedjenek.és akaratkoncentrációval. nagy pátosszal és nagy izgatottságot okozó módon ismertetik perzsa nyelven Haszán Huszein mártírhalálát. Közben a katalepszia mindjobban erőt vesz testén. Tompán döngenek a ló aranypatkói az extázisba merült. amelyekből szivárog. az ilyenek különösen alkalmasak a katalepsziára. A kardok pedig egyre sűrűbben csattannak. hogy az élveeltemetést hónapokig kibírja. Azonkívül. födetlen fővel. hallása elhaljon. a következőképpen. u. meghatóbb. miáltal az érző idegek itt. a valide khán udvarában kezdődik a perzsák gyászünnepe Huszein korai halálának emlékére. koponyájuk elöl leborotválva. akik nehéz vaslánccsomókkal ütik szintén ritmusban a hátukat. hogy az illető valamit érezne. Egynémely hisztérikus ember hátgerincében pedig úgynevezett üregek képződtek. égetni lehet. Mintegy negyedórai körmenet után. Szörényi mondja: „A legtöbb fakír és dervis testén. Azután egy maharadzsa.után. hogy az már távolról tompa morajként hallatszik és rémülettel tölti el a már előre felizgatott idegeneket. Egy szemtanú. a száj. anélkül. hanem inkább földöntúli boldogságot.akárcsak a narkózisnál . szomorúbb szertartás el sem képzelhető. miközben a perzsa imámok meg-megállva. hogy a légcsövet eldugaszolják vele. Már napokkal előbb felkészül erre erős gondolat. az indiai angol konzul és a segédkező orvosok és fakírok jelenlétében megtörténtek az előkészületek a temetéshez.

Majd néhány perc múlva a jógi lélegzeni kezdett. elhaló hangon súgta: . A pecséteket feltörték. hogy ezzel a nagy élet általános nívójának emeléséhez hozzájáruljunk. A test összeaszva kuporodott a zsákban. kisimították. s így lassan visszatért az életbe. kísértésekkel és le kell győznünk magunkban mindent. Azután zsákba varrva a testet.Most már hiszed? A jógi teste. elernyedt. ami alacsony. Nekünk Prometheusként kell harcolnunk az akadályokkal. Nyomban bedörzsölték olajjal. A mi testünk. az intenzív munkára termett. európaiakra ezer veszedelmet rejt ez magában. 13 . Az indusok számára véralkatuknál fogva helyes ez az útja az önlegyőzésnek. mely eddig merev volt.hatolhassanak a testüregeibe. Egy óra elteltével már fel tudott ülni és valami nagyon könnyű. lelkünk az intenzív életre. mert akkor lassan felőrölnék. mire a feltámadott felnyitotta szemeit és rávetvén tekintetét az angol konzulra. a megtisztulásnak: de ránk. az angol konzul és a maharadzsa saját pecsétjükkel látták el a zsákot és leeresztették a sírba. melyek összezsugorodtak. ujjait. nagyon kevés táplálékot fogadott el. Ezután egy jógi mantramokat mormolva belelehelt elalélt társa szájába. Ez a merész kísérlet a lélek óriási hatalma mellett bizonyít. Három hónap múlva azután kiásták a jógit. Végül elfalazták s elföldelték és fűmaggal meg zabbal hintették be a sírt s őröket állítottak melléje. melyeket aztán langyos vízzel jól kiöblítettek. a viaszkot eltávolították a testüregeiből.

Azért az Isten szolgáinak hivatása ősidők óta szorosan összefügg az orvoslással. Krisztus. az a beteg meggyógyul”. Tagadhatatlan.midőn az isteni tűz. mint a testi fájdalmak.Krisztus nevében egy nap alatt tizenegy vakot és tizenhat bénát. gyógyító hatalma már az anyai szeretetben is megnyilvánul. annál inkább szolgájává tudja tenni fizikuma delejének erejét. És minél jobban meg vagyunk verve valami bajjal. csak ki kell ezeket fejleszteni. melyeket használt. Halála után még a tányérok is. A régi papok a mi modern orvosainkhoz képest valószínűleg tudatlanok és ügyetlenek voltak. A gyógyítani-. ha megüti magát. úgy telítve voltak magnetikus erőkkel. Az Ó-testamentumban sokat olvashatunk erre vonatkozóan. kézrátevéssel gyógyított. „Az igazi orvostudomány és a hit elválaszthatatlanul összefüggésben vannak egymással” mondja Hartmann Eduárd. úgy. szintén betegeket gyógyított. tíz süketet és három némát gyógyított meg. De mi az ösztönös anyai szeretethez képest a teljesen önzetlen isteni szeretet . a kulcsok. Illés próféta halott gyermeket támasztott fel. meggyógyítja a sebet. hogy azzal magán és másokon segítsen. A gyermek. Mózesnek megparancsolta Isten. csupa szeretettől és csupa bensőséges tűztől áradó emberek már a legrégibb időkben is gyógyítottak kézrátevéssel. a legnagyobb főpap. Az Úr Jézus így szól az Új-testamentumban: „Az én nevemben ördögöt fognak űzni. Szent Bernhard. mérges kígyókkal fognak játszani. . hogy kisebb csodák történtek általuk. és ha valami halálos mérget isznak. Szent Patrik. A vad néptörzsek között régen és ma is a pap egyszersmind az orvos is. segítenitudást különös isteni kegyelemnek. 14 . gyógyítson és enyhítsen. mint a szeretet gyógyító erejéről. valami különös kegyelem által. isteni adománynak tekintették. A legalkalmasabb fejlesztőmód az önlegyőzés s az önzetlenség gyakorlása. de szívük telve volt hittel és szeretettel s így csodákat tudtak művelni. az anya csókja enyhíti a fájdalmat. annál bensőbben fordulunk a hithez. kilenc nyelven fognak beszélni. forró emberszeretet. hogy a sok gond és megpróbáltatás közepette semmi sem hajt olyan erővel Istenhez. a tűz nem fog rajtuk. A régi görögöknél Aeskulap temploma híres lett az ott végzett kúrákról. az nem árt nékik és ha kezeiket valakire ráhelyezik. a segíteni vágyó nagy szeretet lobogó lángra gyújtotta egész valóját. hogy Józsuának adja át ezt az erőt. Semmiről sem beszél annyit a biblia. segítenivágyó. az ír szent. A régi keresztény egyház követte Jézus példáját és bizonyos szerzeteknek ma is az ápolás s a gyógyítás a feladatuk. A szeretet enyhítő. ösztönszerűleg odasiet anyjához és a szerető kéz simogatása. Önzetlen. Konstanzban.a tökéletes isteni szeretet! Minél nagyobb valakiben ez az önzetlen. hogy föléje borult és Istent hívta segítségül. Minden emberben kisebb-nagyobb mértékben megvannak ezek a titokzatos segítő és gyógyító erők. továbbá bizonyos mágikus módszerek.MÁSODIK RÉSZ PSZICHOFIZIKAI MÓDSZEREK I. ugyanezen a módon hívta életre Illés próféta a kétségbeesett sunamita anya holt fiát. hogy ekként forrásává lett a mindenható erőknek . melyekből evett. nagy.

akiknek csodálatos eredményeit csakis megszállottsággal vagy okkult erőkkel magyarázhatjuk meg. A mai életben is vannak ilyen misztikus hatalommal rendelkező földi nagyságok. Benső meglátásával Rasputin előre megőrizte és megjósolta a cári uralom összeomlását s e romokon egy új világ keletkezését. szintén sok csodakúrát vitt véghez. Szent Katalin és a Daniámus nevű mártír szintén gyógyítottak. hogy miként sienai Szent Katalin testén. 10-15 centiméterre emelkedett fel a földről. Ez a csodálatos orosz szent misemondás közben. Olaf norvég király kézrátevéssel gyógyította meg Egilt. Vespásián császár időnként egyszerű kézrátevéssel vakokat és bénákat tudott gyógyítani. Agrippa de Netfesheim azt mondja: „Van egy tudomány. II. mely annyira megvilágítja a szellemet. Nemrégiben. midőn az ostyát felmutatta. a kólikát és vesebajt csodálatos eredménnyel gyógyította. aki olyan mélyen vallásos. vakságát. akik. Plinius úgymond: „Vannak emberek. ezt olyan időben kell tennünk. Jellemzőek azok az esetek. Szuggesztióval vagy telepatikus úton legerősebben álomban lehet hatni. hogy az elébehozott betegeket a földre fektette. javulást szuggerálunk. mint Mersi és Psyl még a mérges kígyómarást is meg tudják gyógyítani egyszerű kézrátevéssel. főleg elalvás előtt kell arra gondolnunk. miként az valamikor Aeskulap templomában történt”. Szent Otilia nagy szeretettel megölelt egy mindenki által került leprást és az meggyógyult. Salzburgban. Az orosz Szent János. hogy őt emlegették Oroszország teljhatalmú uralkodójának. Az áhítatos Edward angol király a „megismerő”. Franciaország királya is kézrátevéssel gyógyítottak. szintén csodás gyógyításokat vitt véghez egyszerű imával és kézrátevéssel. Epirus királya. hogy a tér csak egy formája az objektív gondolatnak és hogy egyáltalán nem gátolja a benyomások szubjektív átvitelét”. úgy. ahogy őt nevezni szokták és Fülöp. többek között Justinián császárt is így szabadították meg gyógyíthatatlan betegségétől. a budapesti Operaház ifjú zenészére. aki néhány évtized előtt halt meg Szibériában.” A spanyol Salamandores és Ensalamondoresek majdnem minden betegséget meg tudtak gyógyítani imával és ráleheléssel. hogy ujjait a püffedt részekre helyezte. mikor valamelyik szentéletű. A néhány év előtt feltűnt Laveczky László és Wunderlichné valószínűleg szintén gyógyerő-centrumok voltak. vannak. S az áldozatként felfogott szenvedésnek hatalma olyan erőt kölcsönöz Neumann Teréznek. Erre vonatkozólag Konstantin császár esete a legmeglepőbb. Pyrrhos. akiknek egész teste gyógyító kisugárzást áraszt. hogy valamely kívánságunk teljesüljön. hogy egy lépéssel a sötétségből a megismerés világosságára jut s ez a félöntudat.Szent Margit. A gyógyíthatatlannak tartott cárevicset egyetlen kézrátevésével az orvosi világ bámulatára meggyógyította és ezzel a „csodatettével” olyan befolyást szerzett magának. egy öreg pékmester. aki egy ideggyógyász felügyelete alatt kézrátevéssel gyógyított. Hadrián császár a vízibetegeket gyógyította úgy. akik a nagy élet kerekét hajtják. Ugyancsak néhány év óta szerepel egy újabb csoda a lapok hasábjain: egy Neumann Teréz nevű. amikor az illető elalvóban van. Az utolsó évtizedek kimagasló misztikus alakja volt az orosz Rasputin. vagy a mesterséges álom előidézésével megy végbe. 15 . Mint Thomson Jay Hudson mondja: „Nehéz megérteni. konnersreuthi stigmatizált fiatal leány. És bizonyosan sokan emlékeznek Pethesre. úgyszintén mások kisebb bajait imával meg tudja gyógyítani. őrajta is minden pénteken Krisztus öt sebe mutatkozik. kezeivel és meztelen lábaival simogatta. hogy időnként fellépő bénaságát. aki egyszerű parasztcsaládból hírneves csodatettei által az orosz cári trón közelébe került. vagy valakinek gyógyulást. Ha azt akarjuk. Paul Blechinger. csupa-szeretet pap által feladott utolsó kenet gyógyulást hoz a betegre. Ha valakire telepatikus úton akarjuk átvinni gondolatainkat.

” A gondolatok megszámlálhatatlan mennyiségben jönnek létre. csodálat tölti el. érzéseit s akkor nem lesz többé a titokzatos erők által ide-odadobált vak sajkás. Úgy a nagy hullámoknak. A szellemi munkás éppúgy. ilymódon érzéketlenné tesszük a külső.és érzésvilágot követel. vagyis a passzív állapot hullámzásmentes. mint a kis haboknak el kell múlniok. nem is sejtett tervek és meglátások ébrednek bennünk. koncentráljuk gondolatainkat először arra a témára. céltudatos. s így minden rossz e földön elveszti számára tövisét. Semmit sem hallani. Később gyakoroljuk a passzivitást nyílt szemekkel: feszítsünk egy darab papirost rajztáblára és szögezzük rá a tekintetünket merően. s az előbbiek. hogy milyen erő rejlik a gondolatban és érzésben és belátja. semmit sem látni. 16 . De a negatív. céltudatos gondolatokkal és erős. úgyhogy minden izmunkat elernyesszük. s így olyan erőkkel fog rendelkezni. akkor gondolatvilágunk olyanforma. mintha olajat öntöttek volna rá. Passzív állapotban könnyen megbékül. Majd gyakoroljuk magunkat az utcán s az üzletekben. s csak azután helyezzük magunkat passzivitásba. például egy kirakatot. Aki rosszkedvű. egy pontot kell kiszemelnünk. elkeseredett. gondolatok. azonkívül ez az állapot szükséges a különböző okkult tehetségek kifejlesztésére is.Ha az ember mindezt tudja. mint az iparos hasznot húzhat belőle. Passzív állapotban agyunknak egy fehér. Mivelhogy a szellemi síkon hasonló csak hasonlóhoz vonzódik. amelybe be akarunk hatolni. hogy testének funkcióit erősen befolyásolhassa. le kell simulnia. semmit sem érezni: ez az igazi passzív állapot. a magas. A negatív. íratlan laphoz kell hasonlítania. Füleinket dugaszoljuk el. ha érzelmeink viharosak. nemes érzésekkel felfegyverkezve fog kilépni az élet küzdőterére. nyúljon e gyógyszerhez. s amelyek kellemessé teszik számára az életet. Ha például valamely tudományos kérdést akarunk megvilágítani. Belátja. nem rögzítettük meg azokat. ha nem koncentráltuk. életük azonban határolt. És ha így kikapcsolódtunk az anyagból. anyagi világ iránt és lassan megnyitjuk lelkét a szellemi síkok finomabb rezgései iránt. hogy vagyunk. tükörsima gondolat. Mint Brandler Pracht mondja: „Gondolatvilágunk hasonló a tengerhez. Addig kell gyakorolni ezt az állapotot. s a megvigasztalódás okvetlenül bekövetkezik. csak a diszharmóniára hajlamos ember lehet a gonosz hatásoktól megszállva. vagyis passzív állapot kiváló csillapítószer mindenféle lelki emócióval szemben. s a tengernek meg kell merevednie. hanem erős. Az utcán. De ha érzésvilágunk csöndes. csakhamar új gondolathullámoknak csinálnak helyet. nyomtalanul eltűnnek. szemeinket kössük be és feküdjünk le. még azt is. Amennyiben ekként a földi embert teljesen elnyomjuk és minden külső behatástól elzárjuk. miként a nyári szellőtől érintett hullámfodrok. hogy ne váljunk feltűnés vagy nevetség tárgyává. teremtő gondolatok áradata valósággal megrohan bennünket. mint a hullámhegyek. melyek megvédik őt bajtól. Mindent el kell felednünk. mely tekintetünknek nyugvópontul szolgál. megvigasztalódik az ember és reménnyel telik el a lelke. akkor gondolataink könnyedén hullámoznak ide-oda. A passzivitás a szellemnek megadja a lehetőséget. melyeknek hordozására rendes öntudat-állapotunkban nem is vagyunk képesek. Új. melyek különben kevésbé hozzáférhetőek számunkra. hogy csak féken kell tartania és helyesen kell alkalmaznia gondolatait. hogy az ember nagyszerűen fel van szerelve. A passzív állapot mindenkire nézve értékes. De az erkölcsileg magasan álló ember is megtalálja ezúton az előrehaladását. A siker és boldogulás alapja a sikeres aktív gondolatkoncentráció. míg körülbelül tíz perc után az abszolút nyugalom helyzetébe jutunk. eszmék s érzések. betegségtől.

Azután vagy tíz-tizennégy napig úgy kell a lélegzési gyakorlatokat végeznünk. eleinte langyos. vagy másnéven napszövedék. Az egyiptomi és perzsa főpapok a lélegzés tudományát szintén felvették a templomi misztériumok közé. És pedig arcunk minden vonalát tökéletesen kell látnunk. a második nagy segédeszközt kell megszereznünk. legalább tíz másodpercig vissza kell tartanunk és szintén tíz másodpercig kell kilélegeznünk. amennyiben.és nyakizmokat hagyjuk normális állapotban. Majd magasra emeljük vállunkat. azután karizmainkat megfeszítve. Később fekve végezzük a lélegzési gyakorlatokat. Ebben a helyzetben az orrunkon keresztül mélyen lélegzünk és a levegőt lassan a szájunkon át kibocsájtjuk. melyre testünk háztartásának szüksége van. 17 . de ne hirtelen. tekintsünk a tükörben egyenesen a szemünkbe. azt. ha éjszakára szemünkre ebbe a teába mártott vászondarabbal borogatásokat rakunk. egész környezetünket olyan teljesen fogjuk látni. Egy idő múlva a következő gyakorlatot is megkísérelhetjük: az ember a belélegzésnél egészen hátrahajtja a fejét és csak a kilélegzésnél hozza normális helyzetbe. fejünket kissé hátrafektetjük. Meg kell gondolnunk. Az oxigénnal együtt finom éterrészecskéket is szívunk magunkba. hol balfelé kitárjuk. azután mártsuk arcunkat mindennap egy tál hideg vízbe és igyekezzünk a szemünket nyitva tartani. Nagyon ajánlatos. hogy nekünk nemcsak ételre. hogy tekintetünknek olyan ereje lesz. ha a gyomrunkba akarjuk nyomni a levegőt. mellünket kidüllesztjük és szájunkat becsukjuk. Ha a teli lélegzéshez hozzászoktunk. E módszer által a solaris plexus. Ezt a lélegzési gyakorlatot egymásután nyolcszor-tízszer megismételjük. amit azzal végzünk. Hogy ezt elérjük. akkor a mellkasunkat összehúzzuk s a gyomrunkat kifeszítjük. a keleti jóga szerint szoros összeköttetésben áll az asztráltesttel. a szimpatikus idegrendszer centruma hasznos masszázsban részesül. Ezáltal szemünk üde. Mialatt a lélegzetet visszatartjuk. mígnem a víz fenekén elhelyezett tárgyat megláthatjuk. mintha annak minden pontját egyenesen. de kellő levegőtáplálékra is szükségünk van. Hogy helyesen táplálkozhassunk levegővel. majd pedig hideg vízzel. szervezetünk nagymennyiségű oxigént szív fel. feszítsük meg valamennyi izmunkat. így sajátítjuk el a centrál tekintetet. minek következtében az ember pszichikai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. Hogy életünket teljessé és sikeressé tehessük. ha pedig a hasüregbe akarjuk nyomni a levegőt. hanem lassanként. vagyis asztráltestünkre is hatnak. majd pedig a hasüregbe és vissza. előbb a következő gyakorlatokat kell végeznünk: karjainkat egyenesen hol jobb. Kiváló szemerősítő az euphrasia officinalis-tea főzete. csak a fej. akkor viszont a gyomrot húzzuk össze s a hasüreget tágítjuk ki. hogy lassan a gyomrunkba hajtjuk a levegőt. hogy tekintetünk kifejezésteljes és magnetikus legyen. A solaris plexus. Kitartó gyakorlattal elérhetjük.III. külön-külön szemügyre vettük volna. széles ívet írunk le karjainkkal. hogy ha egy pontra nézünk is. hogy kezeinket fejünk fölött összekulcsoljuk. Az izommegfeszítést a kéz izmainál kezdjük. A magnetikus tekintet még a látszólag holt tárgyakat is mozgásba hozza s így ez a gyógymagnetizmus terén is nagy szerepet játszik. Szemünk erősítésére vegyünk naponta szemfürdőket. de úgy. melyek áthatják testünket s ott átváltozáson mennek keresztül és amellett tulajdonságaikkal a finomabb anyagú ódikus testünkre. tiszta és csillogó lesz és látásunk megerősödik. majd a többi izmokra kerül a sor. hogy könnyen ellen tud állni a fizikai test hatalmának. Ezzel mossuk meg szemeinket naponta kétszer-háromszor. Ha mélyen és erősen lélegzünk. hogy közben az arcunkat teljesen láthassuk. akkor a lélegzetet hosszabb ideig. Az asztráltest a mély lélegzés által olyan erőt kap.

jól összpontosítottuk gondolatainkat. 18 . „Ezentúl teljesen erős és egészséges leszek. lelki és testi állapotát. a leggyakoribb az ideges ingerlékenység vagy teljes érzéki tespedtség. izzadság lepi el. mert ezáltal túl sok ód vonódik el a testtől. Konstituciójuk szerint mindenkinek más és más szervét támadja meg a betegség. hogy hirtelen lemondjon a dohányzásról. szédülés és lázas szimptomák jelentkeznek. hogy a centráltekintetet mindjobban elsajátítsuk és igyekezzünk szemünkbe. . Minden nemi izgalom növeli az ód kisugárzást. el fog távolodni tőlem és jó. miáltal erővel és egészséges energiával telik az meg. amelyet éppen szuggerálni akarunk. Az egyik házastárs átveszi a másiknak hajlamait. amelyek eddigi érzéseivel és gondolataival nincsenek összhangban. minden hónapban egy szivarral. akkor ez sikerül is. ideggyöngeség fogja el. tegye meg azt fokozatosan. Ez annyira mehet. hogy az emlékezőtehetség meggyöngül. hogy ennek az ő szenvedélye az oka. vagy jó hajlamokat vesz át. ám egyik sem akarja belátni. Tegyük fel. hogy ha dohányoznak frissebbeknek. Akinek nincs hozzá ereje. rosszakarónk áll előttünk és mi tekintetünkkel meg akarjuk az illetőt magunknak nyerni. amelyről nem akar lemondani. A sikernek harmadik nagy faktora a vágy. szakszerű lélegzéssel kísérve. Sokan azt állítják. A túl gyakori nemi kielégülés okkult szempontból is elítélendő. Ugyanis a nikotin felrázza az idegeket s az elbágyadt intellektuális képességeket. úgyhogy végül csak a tisztátlan légkörben érezzük jól magunkat. A szexuális egyesülésnél a két fél ódkisugárzása összevegyül s azonkívül bizonyos pszichikai és fizikai állapotok. az ember gondolatmenete lassúvá válik és előáll a lassú mérgezés. annál nagyobb az ódkisugárzás. Az élvvágy meggátol a harmónia fejlődésében és elhomályosítja az emberszeretetet. a fantáziájuk s egyáltalán. hogy szemünk tetszésünk szerint fejezze ki a különböző érzelmeket és pontosan azt az érzelmet. tekintetünkbe hovatovább mind több és több koncentrált érzést és gondolkozást összpontosítani. Minél nagyobb a szerelem. szellemi képességeik élénkebben nyilvánulnak meg. De majdnem minden dohányos ember kisebbnagyobb mértékben ideggyöngeségben. a légcsőhurut s a szemgyulladás. Előbb azonban a testnek gyakran krízist kell kiállania. mint testileg kiegészítik. hangulatok átplántálódnak egymásra. A legmeggyőzőbben látható a nikotin mérgező hatása a dohánygyári munkásokon és munkásnőkön. hogy valami nagy ellenségünk. kiegyenlítik egymást. Ha jól gyakoroltuk tekintetünket. Ennek a méregnek.” Ez a gondolatmenet helyes.szóval egy tisztító betegségen kell átesnie. Ez látszólag így is van. hogy lassan úgy lelkileg. s így nagyobb szexuális izgalomnál már egyetlen egyesülésnél is előfordulhat. gyomorbajban és emésztési zavarokban szenved. A nikotinmérgezés kezdő stádiuma rendszerint abban nyilvánul meg. hogy a dohányzás fokozza munkaképességüket. egészséges érzelmeknek fog helyet adni. csakhamar nagymennyiségű oxigént vezet a testbe. minél nagyobb a szenvedély. ezentúl valamennyi szervem rendszeresen és pontosan fog működni. energikusabbaknak érzik magukat. vagy hetenként egy cigarettával szívjon kevesebbet s így lassan majd egészen leszokik szenvedélyéről. Ifjúság ural engem s a lelkem vidám és harmonikus. a kívánság erejének helyes kihasználása. láncként csavarodik lábaink körül. Ez a processzus hozza magával a házastársaknál. tulajdonságait. hogy évek múltán külsőleg is hasonlítanak egymáshoz. hogy embertársától valaki rossz. Meg kell tanulnunk. mely egymás iránt bennük él. s egy idő múlva olyan hajlamok lesznek felette úrrá és olyan cselekvésekre érzi magát kényszerítve.Emellett persze nap-nap után fixíroznunk kell tükörképünket. minden rossz el fog halni bennem. vagyis a nikotinnak állandó használata bizonyos idegnek részleges bénulását okozza s ez a bénulás azután meggátolja az asztrális erők kifejlődését.

És ha egy egész világ összeomlott számodra. Viszont minden jó gondolat a jó gondolatok egész láncolatát kelti életre bennünk. tovább egzisztálnak és hatásuk által értelmileg hozzájuk hasonló gondolatokat eredményeznek.. Midőn a rossz cselekedet megtörtént. Ha bánat ér bennünket. felső énünk előtt. pedig bensejében mindenféle gonosz szenvedélyek leselkednek alkalomra. semmi!. Naponta erős elhatározással és koncentrációval vegyünk lélegzetet és tökéljük el magunkban. nem árt nekünk. hogy teljes erővel kitörhessenek. hisz az semmi. Hány ember bensejében ott trónol az önzés és körülötte annak esküdt barátai: az érzékiség. annál kevesebb állati táplálékot szabad fogyasztania. ha szégyelljük magunkat saját benső. Csak a türelmes elviselése a változhatatlannak hoz a léleknek áldást. de bensőnkkel összeköttetésben maradva. igazságos kritikus szeme előtt. gondolataiddal. De nemcsak az előidézőre. a belenevelt társadalmi formák nélkül. a gondolatok reális. A szív tisztaságának a gondolatvilágot is uralnia kell. hogy megszabaduljak tőlük”. 5 Karma. ugyanolyan. Az ember vizsgálja meg önmagát. vagy arra az ismerősünkre. hogy minden szenvedésben nagy fejlesztő erő rejlik és hogy nemes cselekedet a nehéz sorsot emelt fővel elviselni. hogy a jóban megerősödünk. hisz az semmi.A testi indulatok felburjánzása a szellem. az okkult igazság törvénye. „Milyen jólnevelt ember!” mondják erre. Haladj el a világ előtt. mint az örömben. a türelmetlenség s a düh. egyszerűen oktalanság. És ha egy egész világot meghódítottál volna cselekedeteiddel. az okozóra is hatással lehet a gondolatvilág. hanem a lélek erőtlen. valami kényelmetlen érzés lesz úrrá rajtunk. nagy nyugalommal lépjünk eléje. A húsevő nehezen tud a teste fölött uralkodni. minden rossz tulajdonságnak meg kell szűnnie. ne örülj neki. semmi. Gondolatainknak mindegyre szabadabbaknak kell lenniök az önzéstől. sem a balga epekedés. vagyis a lelkiismeret a bűnbánat által jelentkezik. A szenvedésben több a szeretet. hallhatatlanok és kitapinthatatlanok. hogy nem tud szakítani a vérberögzött éhséggel és vágyakkal. És ha jön a fájdalom. melyek a testi érzékek számára bár láthatatlanok. Minél magasabbra akar emelkedni az ember benső erőinek kifejlesztésében. ami a belső embert burkolja és olyannak látja az ember magát. mint a szigorú. Arra kell törekednünk. ne búsulj érte. Ekkor megkezdődik a küzdelem a fensőbb ember és a gyönge. aminek eredménye természetesen a jócselekedet okozta megelégedettség érzése. 19 . amelyek azután végeredményükben gonosz cselekedetekre visznek. Semmi. jusson eszünkbe. s hogy minden panasz és jajveszékelés mit sem segít. amilyen a kultúra s a felületes csiszolódás híján. amely gondolat befolyásolja. Tehát egy rossz gondolat folytonosan újabb gonosz gondolatokat eredményez. kínzó előérzete egy nehéz karmának. kicsapongó emberek és a durva élvhajhászok legtöbbje diszharmonikus természet és többnyire sokhúsevők. mint visszasugárzás. Nem a test gyönge. amint mondottuk. a lélek gyöngeségére vall. mert. alsóbb ember között. anyagi dolgok. sem a hívságos remény. mint a teozófus hit vallja: bizonytalan. Dühös. Minden rossz szokásnak.. hisz az semmi. mintha egy kést perverz vággyal ide-odaforgatnánk sebünkben.5 amellyel a megbolygatott harmóniát ismét helyrebillentjük. hanem a szerencsétlenséget csak szaporítja. Elmúlik a szenvedés s az öröm. hogy igazán gondolkozzunk és igazán cselekedjünk. lehull. Ez előtt a benső-felső én előtt. a hazugság. haragos. Sem a nagy vágyódás. Csupa ellenségei a fejlődésnek! Megismerésünk azt mondja: „Én ebben és ebben a hibában szenvedek és mindent el akarok követni. Minden annak a gondolatnak a szférájába kerül.

Határozzuk el. a mutatóujjból s a középujjból. Roches ezredesnek sikerült az ember kisugárzását lefényképezni. 20 . a mély gondolkozóké sötétkék. hogy milyen érzéssel.6 Dr. éltető erő az embertől le egészen a kristályok világáig. Krisztus és tanítványai magas etikai színvonalon 6 A hinduk „láthatatlan tűznek” nevezik ezt az emberben rejlő életerőt. A párizsi polytechnikum igazgatójának. negatívan hat. aki a művészetet s a finom környezetet szereti. A tudományos kutatások alapján megállapították.a világrendező hatalom után . ezt bizonyítja nekünk a telepátia is. a lábakból és kezekből áramlik. Minden önzést és minden hiúságot. hogy ódrezgéseit a természet ez. mert ugyanazzal az érzéssel. Az ód magyarázza meg nekünk a bibliai csodákat. akkor láthatárunk mindig szűk marad.ezt a koncentrációt folytassuk naponta húsz-harminc percig. hogy az ód az életerő anyagi hordozója. a jó és szeretetteljes ember ódja rózsaszínű. mégpedig a szenvedélyes ember kisugárzása sötétvörös. miáltal képessé válik rá. tehát testvére az N és X-sugaraknak. a test jobboldalán kékesen sugárzó ód pozitíven hat. Az ód egyszersmind a gondolat hordozója is. hogy az ód polarizálva van. Mindent tökéletesen le akarok győzni és szenvtelen akarok lenni” . mindenben helybenhagyjuk állításait. tegyünk le róla. Az emberi delejesség. békés és nagyon türelmes leszek és mindent úgy fogok venni. a lelkileg betegeké pedig sötétzöld. mintha az ujja egy mágnes lett volna. vagy amaz elemének rezgéseihez mérve. mert ez gátlója a fejlődésnek. ugyanabban a hangulatban fog felébredni. mintha a bosszúságot s a diszharmóniát átvisszük az álomba. Mindenkire nagyon fontos. Reichenbach Károly. a hívő. Ha van bennünk valami ebből a rút tulajdonságból.„ód”-nak nevezte el. finom anyagánál fogva minden durva anyagon áthat. annak sárga. a fejlődésre törekvőé világoszöld. azokra hatni tudjon. alakító. hogy minden nap legalább is egy jócselekedetet művelünk. viszont a baloldalon vörösen sugárzó és miként a balkéz. Az ód az egész természetben uralkodó szerepet tölt be. Igyekezzünk mindig vidám gondolatokkal elaludni. A legtöbb ód a hajból. miként a jobbkéz az ásványi delej patkóra. miáltal az meggyógyul vagy legalább is megenyhül. hogy a belső. s ezt az erőt az éjszaki Istenség. annak barna.„Ezentúl csöndes. s kékes felhőcske képében kering felfelé. de nekünk semmiféle előnyt nem nyújt. Célomat még ebben az inkarnációban teljesen el akarom érni. le akarok vetkőzni és azon leszek. Minden mágia úgy jön létre. Különösen erősen sugárzik az ód a hüvelykujjból. Semmi sem rosszabb. ahogy jön. Ugyancsak Reichenbach derítette fel. Odin után . jóakaratú emberek kisugárzása világos kék. ha minden körülmények között. Ha mindent csak a magunk kicsi látószögéből szemlélünk és nem fogadjuk el senki másnak a véleményét. szennyes életet folytat. melynek tudós felfedezője dr. dr. Az emberi test folytonosan ódot sugároz ki magából. hangulatban alszik el. az ód. amellyel embertársunk javára szolgálunk. hangulata az éj folyamán megerősödött. hogy egész valóm emberszeretettel teljen el. Reichenbach puszta kezével el tudta téríteni az iránytűt. ódikus ember a természet ódikus bensejével összeköti magát. Mert az egészséges ódot át lehet vinni a beteg testre. Minden asztrális megnyilvánulás egy végtelenül finom anyag kivetítésével jön létre. csakhogy az érzése. amely bennem él. hogy mindenben neki van igaza és csak akkor nyugszik meg. a nyomasztó gondoktól terhes életet élőké szürke s aki alacsony színvonalú. A legtöbb ember azt hiszi.

minél jobban sikerül egy ideát átvinnünk az álomba. A telepatikus gondolat. Elvesztett tárgyak kutatásánál is ajánlatos az álomhoz. és megkérdezte tőle. A médium az átvett benyomásokat pedig papírra veti. sőt. jelleme.és akaratátvitel általánosságban két egymással rokonszenvező és hasonló ódsugárzású egyén között. midőn ismét megpillantotta.mire az illető úr készséges örömmel átadta a papírokat. Épp ezért a telepátia a legnagyobb távolságokra is lehetséges. Minél hathatósabban tudjuk koncentrálni gondolatainkat és akaratunkat elalvás előtt. bizonyos irányba hatoló csúcsívben sugárzik tova. mert akkor az álomban az asztrál-öntudat mélyebben az emlékezetbe rögződik. nem mint az ujjakból füstkarikák felhője alakjában száll el. erkölcsi felfogása. hogy a két kísérletező között uralkodjék. ellenben az elektromos hullámok minden irányba egyformán kiterjednek s így a távolság arányában gyengülnek. mint a tömeget uraló szuggesztív áramlat. különösen vérségi kapcsolattal rokonok és házastársak között szoktak legfényesebben sikerülni. Most egy anyagi válaszfalat emelünk az operatőr és a médium között. elalvás előtt koncentráljuk magunkat a kérdéses ideára és asztrális öntudatunk meg fogja tenni a magáét. mint a világosság. egy másik kisugárzást is felfedeztek. végül pedig bizonyos távolságból folytatjuk azt. aki a földről felvette az iratokat és kabátja zsebébe tette azokat. egészséges ódot sugároztak. 21 . később egész mondatokat. hogy egyik világrészből a másikba is átcsap. majd fal által elkülönítve végezzük a kísérletet. hogy elalvás előtt kutatólag mélyedt magába: hol és hogyan veszthette el papírjait? Álmában azután egy férfit látott. Az iskolás diákok nagyon jól teszik. s íme: a kénsavaskálium foszforeszkáló fényben villan fel és a papíron az illető testrész körvonalai rajzolódnak le. mely néha olyan erős. istenes életük folytán gazdag. hogy milyen gyógyszer hoz számukra enyhülést. Legközelebb. előbb egy kendőt akasztunk közéjük. Az ód olyan. üveglencsék által koncentrálni és szétszórni lehet. minek következtében a szabad asztráltest elvégzi a munkát. elmesélte. Minél hasonlóbb a természete. hanem az akarattól s a gondolattól irányítva. gyógyulást. ha elalvás előtt mégegyszer átolvassák leckéjüket. következésképpen az ódkisugárzása két embernek. mint láttuk. Némelyek megálmodják. Két francia tudós: Blondelot és Charpentier. vagyis a bennünk élő másodlátáshoz. A szuggesztió nyomása a motorikus idegeket befolyásolja. asztrállátáshoz fordulni. ami a betegek zavaros ódáramlásában harmóniát teremtett s visszaadta nekik az egészséget. le is fényképezhető. nem találta-e meg elveszett iratait. hogy legalább két órával a kísérlet előtt a legteljesebb harmónia kell. aki görög feladatát álmában oldotta meg. Kénsavas káliummal bekent papírt a testrészekhez viszünk közel. mely szintén az emberi testből árad. Telepatikus kísérlet.álló. Az operatőr a médiuma mögött alakokat rajzol a táblára. ha valamely nekünk érthetetlen dologra világosságot akarunk deríteni. Valamely kornak a divatja. tiszta. annál biztosabb az eredmény. aki elvesztette összes iratait. vagy spanyolfalat helyezünk el. valamint az igazságról és igazságtalanságról táplált véleménye nem más. s ezt N-sugárnak nevezték el. . majd gondoljunk szavakat. Egy asszony-ismerősöm. vagy pedig olyan álomlátományt idéz elő. odament hozzá. Ha valamely feladatot meg akarunk oldani. Emlékezett rá. Magától értetődik. mely világosságot derít a kérdéses dologra. annál biztosabb az eredmény. Nancyban. hogy ezzel az ismeretlennel reggeli bevásárlásai alkalmával olykor találkozni szokott. Az ódsugárzás az emberi agyvelőből. Ismerek egy tanulót. fűszeres ízre és vigyük ezt át a médiumunkra. Gondoljunk valami nagyon rikító színre vagy valami nagyon erős.

melyben a dolgokat. hogy ekként az ódikus kapcsolat teljes legyen. távolbalátás. ahol az asztal roskadásig rakva étellel. üldöz bennünket. Medici Katalinnak egy ovális érctükre volt. Tegyünk egy bársonypárnára egy jólcsiszolt hegyikristályt. a világhírű kalandor. mindenkor az aggyal történik. Mások befolyásolása az álomban a következőképpen történik: az operatőr az alvó fölé hajlik és szuggerálja őt. arra éber öntudattal. hogy amit álmodunk. ahány évig uralkodott. Egyszerre csak Swedenborg kijelentette. szagok bizonyos álmokat idéznek elő. fiai jelentek meg a tükörben és mindenik annyiszor. A clairvoyant csukott szemmel éppúgy lát. az úgynevezett kristály víziót. Valahányszor valakinek a jobb szemébe nézett. hogy Stockholmban. minden hibánktól meg tudjuk magunkat szabadítani. vagy az az esemény. hogy lefekvés előtt két órával már ne együnk semmit. noha nagyon ki volt téve a tűzveszélynek. hogy valaki fojtogat. mely legalább négy-öt centiméter vastagságú és szegezzük tekintetünket húsz-harminc percig annak felső felületére. Mózes és Salamon úgynevezett bűvösgyűrűvel rendelkeztek. Elalvás előtt 10-15 percig végezzünk gondolatkoncentrációt és lélegzési gyakorlatokat. mint nyitott szemmel. amelyre koncentráltan gondolunk. Vérkeringési zavarok és légzési nehézségek következménye. vissza tudjunk emlékezni. hogy nagy tömegekről álmodunk. vagyis másodlátó lett. meg fog jelenni. A vadnépek. vagy pedig arról. A gyermek agyában ilymódon gyakran valamilyen szimbolikus álomlátomány keletkezik. melyre ha az imádkozó merően rászegezte tekintetét. ki lesz Franciaország jövendő ura. Cagliostro. vízzel telt fehérüvegre koncentrált tekintettel idézte fel magában a másodlátást. Kiváló látnoknő volt Mária Prevost. Egy kristályra vagy egy fényes korongra koncentrált tekintet sok emberben másodlátást idéz elő. A lámpának vagy más világító forrásnak a hátunk mögött kell állnia és a fénynek nem szabad túlságosan erősnek lenni. amelyek másodlátásra képesítették tulajdonosaikat. 22 . majd hirtelen Henrik de Guise herceg képe mutatkozott a tükörben s azután több mint hússzor egymásután Navarrai Henrik. Gusztáv Adolf svéd királynak is volt egy ilyen gyűrűje. miközben csendesen a keze után nyúl. Alvás közben fejünk északfelé.Elalvás előtt a vágy ereje által és némi koncentrációval élve. Karjaikat a gyermek fejecskéje alá helyezik. Az állatok szemében kis lángocska alakjában meglátta a lelket. hogy álmunkban harci jeleneteknek vagyunk szemtanúi. Az anyák könnyen szuggerálhatják gyermekeiket. És ha az embernek a bal szemébe nézett. A másodlátás vagy látnokság. Swedenborg Emánuel. A régi zsidó főpapok ünnepi ruhájának mellvértje tizenkétféle nemes drágakőből készült. hogy a tüzet lokalizálták és az ő stockholmi háza. A kristály golyóban való másodlátást. a kiváló svéd tudós. Melléje fekszenek. kezükkel pedig megfogják a gyermek kezét és ekként suttogják el figyelmeztetéseiket. meglátta a belső embert. Vértódulás következménye. Jakob Böhme a másodlátást egy fényes cinkkehellyel ébresztette fel. Bizonyos hangok és bizonyos illatok. lefekvés előtt gyakoroljuk. azonképpen a kutyák és a lovak is clairvoyantok. Néhány óra múlva jelentette. Azon kell lennünk. csodálatosképpen sértetlen maradt. Emésztési zavarok alkalmával álmunkban nagy dáridókon veszünk részt. Südermalm környékén borzalmas tűzvész dúl és a csodálkozó társaságnak pontosan beszámolt a tűzvész lefolyásáról. Midőn Medici tudni akarta. eseményeket előre meglátta. aki állandóan látott. lábunk pedig délfelé irányuljon. meglátta a testi szenvedést s annak gyógyszereit. s annak a személynek a képe. csodás dolgokat látott a maga és mások életéből. Angliából jövet egy este Gothenburgban egy kereskedőhöz volt meghíva.

hogy három méter távolságra ülünk tőle és a levegőbe tekintünk. Elsatnyult szobanövények és dísznövények akaraterős ódátvitellel úgy nagyság. vagy pedig valamely szekrénynek a politúrozott ajtajára. Roches kísérletei bebizonyították. hogy a mázolás egészen egyenletes legyen. a gondolat és az életerő materiális hordozója. Kepler. Szembe kell ülniök egymással és néhány percig kézenfogva kell tartaniok egymást. De szegezhetjük tekintetünket egy fehér papírlapra is. Vagy pedig vízzel telt üvegbe tekintünk. s ekként óddal telítjük. De azt is megtehetjük. A szuggesztió csak agytól-agyra hathat és nem óddal telített anyagoktól az agyra. vagy nevezzük így: életdelejességgel minden növényt pompás fejlődésre juttathatunk. a bekent oldalával lefelé.mondja du Prel. hogy tekintetünket egy pohár vízbe szegezzük. Minél több bizalommal és szeretettel viseltetik a páciens a magnetizőr iránt. így az ódikus kisugárzás egymásravaló hatása erősebb lesz. mint erő. úgy. hogy a poharat valami piros anyaggal vesszük körül. hogy a gyógymagnetizmusnak semmi köze a hipnotizmushoz.. hogy a lámpafényt ibolyaszínű selyemernyővel tompítjuk. A magnetizőr és a páciens mindenekfölött arra törekedjenek. ha átvisszük embertársunk szervezetére. úgy. majd egész homályosan alakok bontakoznak ki. hogy kezünket mintegy két-három centiméter távolságba tartjuk a tárgytól és legalább is hétszer magnetikus sugarakkal befonjuk. A konkáv oldalon a tükröt kifényesítjük és vattával kibélelt dobozba helyezzük. Gyógyítás magnetizmussal. amelyből az abnormis anyagcsere támad. 23 . Minden koncentrációra használt tárgyra két-háromszor előzőleg rálehelünk. A rálehelésnél koncentrációval összekötött lélegzési gimnasztikát folytatunk. mint az ódcirkuláció egyensúlyának zavara. melyet életerőnek nevezünk. ez egy homorúra csiszolt üveglap. úgy ez a beteg testben helyreállítja a harmóniát. míg a magnetizmus anyagi természetű és egy finom anyagnak az akaraterő által történő átvitele. hogy egymással ódikus rokonságban legyen. különben a kísérlet meddő. Azonban mindkét félnek szimpatizálnia kell egymással. Szerezzünk be egy hibátlan krómképüveget. amit úgy csinálunk. amelyek idővel egyre erősebben körülvonalazott formában jelentkeznek. . mint pedig virágzási képesség tekintetében csodálatosan befolyásolhatók. A kezünk ódjával mintegy befonjuk azt a bizonyos tárgyat. hanem a szubstanciák legbelsejébe. A hipnózis csak az akaraterő által hat. mely körülbelül 13-18 cm nagyságú. hogy a két individuum kell. később egy fehér felület jelenik meg. német filozófus. melyet égő gyertyákkal állítunk körül. mert a violaszínű fény elősegíti a másodlátást. úgy. mert a betegség semmi más. Ha módunkban van violaszín villanykörtét szerezni. Azután elsötétítjük a szobát és kezünkbe vesszük a tükröt. Magától értetődik. vagy legalább is nagy lelki harmóniában. Az ód az akarat. akkor nem a felső felületekre. utóbb pedig színt és életet nyernek. az atomokba hatol” . így pl. A konvex felületét fekete spiritusz-lakkal kell bekenni.A magnetizmus az ember legbelsejéből ered. mert kezei alatt a növények gyönyörűen fejlődtek. Ha az egészséges ódot a beteg testrészre átvisszük.Távollátás a mágikus tükörben. A besugárzást minden tizenkét ülés után meg kell ismételni. Eleinte a tükörben csak a saját képmásunkat látjuk meg. Hipnotizálni csupán embereket és állatokat lehet. annál nagyobb a felfogóképessége. hogy ódikus kisugárzásuk kellőleg összekeveredjék. de úgy. ódátvitellel. tehát egy puszta pszichikai művelet. hogy hüvelykeink a tükör felületét érintik. magnetizálni mindent lehet. a 16-17-ik század nagy asztronómusának anyját boszorkánysággal vádolták. ezzel előmozdíthatjuk a kísérletek sikerét. Kísérletet tehetünk úgy is.

mert a testben felgyülemlett húgysav nyálkás. clairvoyantok kijelentései szerint abban az időben. aztán rakjuk a jobbkezet néhány percig arra a helyre. búskomorságot. mert így a test az idegen óddal túltelik s ezt nem tudja feldolgozni. midőn egész szeretetükkel segíteni akarnak. Éles. Húsz vonásnál többel nem szabad a pácienst telíteni. Hetenként kétszer. hisztérikus görcsöket és merevgörcsöket. vagy az ujjakkal. mégpedig jobboldalunkat a balkézzel. s a csontokat. ezek okozzák a közismert köszvény-daganatokat. A növényeket növési irányukban. a cél tisztaságától s a szeretet nagyságától. Magnetizáljunk vizet. A gyógyulás elsősorban függ a kisugárzás nagyságától. eskórt. A legkönnyebben lehet gyógyítani a gyulladásokat. 7 A delejes gyógymód kezelési szabályait Ennemoser. bénulásokat. valóságos világító lángoszlopként állnak ott! S e lángoszlopból hatalmas ódsugarak áramlanak és a beteg ódkisugárzásával vegyülnek. kristályokat és áramunk hovatovább erősebb lesz. Az a magnetizőr. hogy ódkisugárzásukból a magnetizőr ne vegyen fel túl sokat. Minden erőt gyakorolnunk kell. gyökerüktől fölfelé magnetizáljuk és magnetizált vízzel öntözzük. vagy a tenyérrel. ott a magnetizőr csak enyhíthet. Állatokat is lehet magnetizálni. Ahol az illető determinált sorsa. legfeljebb háromszor lehet csak egy és ugyanazt a pácienst magnetizálni. Azért kíséreljük meg az áram fejlődését előbb élettelen tárgyakon. tehát kárbavész és olykor idegfeszültséget idéz elő a páciens szervezetében. Az ilyen tisztaszándékú. elmezavart lehet megszüntetni és sok léleknek vigaszt nyújthatunk vele. vagyis nincs egész valóságával jelen. krétaporszerű üledékként veszi körül az ízületeket. Egy-egy kezelés Ennemoser dr. a balkézzel pedig fogjuk a cserepet. szerint legalább öt.A betegek valósággal mohón szívják magukba az ódot. Ha ellenben a magnetizőr szórakozott. bonni egyetemi professzor foglalta rendszerbe. Tegyünk kísérletet: miután a növénymagot a földbe helyeztük. Csak az erkölcsileg magasan álló ember fejleszt igazán tiszta és csodatevő ódot. Az ód annál hatásosabb. Szobanövényeken is gyakorolhatjuk magunkat. az akaraterő erősségétől. Ha a magnetizőr valakire ráerőszakolja az ódját. A szervezet ellenszegül és ezáltal veszélyes izgalmi állapotba kerül. hogy a páciens kisugárzásával egyesülne. karmája nem engedi meg a gyógyulást. Antipátia. zavarok állhatnak elő. úgy a tisztánlátók csak alig-alig látják kisugárzását. annál nagyobb a hatás. baloldalunkat pedig a jobbkézzel magnetizáljuk. minél önzetlenebb és önfeláldozóbb a magnetizőr. Magnetizmussal sebet is lehet gyógyítani. legfeljebb az ujjakból árad nagyobb mennyiségű ód. erősakaratú magnetizőrök a tisztánlátók. sőt függ a gyógyerejébe vetett hitétől is. A kezelés mindig kinyújtott karral történik. gyakorlott koncentrációval az ódot teljes erővel a beteg testrészére irányítjuk. Minél erősebb az akarat. de legfeljebb harminc percig tarthat. de ez is eloszlik. mert az állati ód durva ösztönökkel van telítve. átviszi azokat a páciensére. Egyik főfaktora a gyógymagnetizmusnak7 az akaraterő. de nem segíthet alaposan. ahol a mag fekszik. 24 . anélkül. Ekként a magot csodálatos gyorsan csírázásra bírhatjuk. félelem és bizalmatlanság a magnetizőr ódbehatolását visszautasítják. csak az ilyen ember hathat kitartóan a betegre. mely a magnetizőrt áthatja. de nagyon elővigyázatosnak kell ilyenkor lenni. öntözzük meg magnetizált vízzel. A magnetikus öngyógyítást keresztbetett kezekkel végezzük. Túl sokáig tartó magnetizálás azért is káros. A legkevésbbé gyógyítható a reuma. aki szenvedélyeit még nem győzte le.

észlelhető jelenségeket hoz létre a különböző tárgyakon. hogy a rosszat lassan elnyomja. átváltozik. Az egyház által rendelt böjtök. tulajdonképpen ez az éltető ereje. egész földi életeinken át megmaradnak az asztrál-síkon. csak asztrál. trenírozzuk. másnéven másodénnek is nevezzük. mint egy lovat. mert általa önmaga-orvosává válik. gazdagabbá válik szépségben. fáradságos búcsújárások az áldozathozáson kívül főleg a fizikum trenírozására s a lélek erejének a test fölött való megerősítésére szolgálnak. mert mihelyt az asztráltest elhagyja az anyagi testet. mint kópiák. Földi testünk elpusztul. hogy asztrálteste kilép fizikai testéből és látható. ez meghalt. Mi bizonyos tekintetben már testünk anyagi léte alatt is idő és tér fölött állunk. mint finomabb anyagból alkotott hűséges utánzata földi testünknek. még azt is elérheti. míg a földre vissza nem tér. másszóval asztrállárvák. úgy mentáltestünk is egyre fejlettebbé. kísértetek bizonyítják. A szomnambül-álom olykor a páciens különös hasznára szolgál. Ki a Mester? A jó gondolatok az univerzális törvények által minden emberben hasonló gondolatokat ébresztenek. Innen van. ha minél kevesebb úgynevezett vérestáplálékot. Ez a finomanyagú ódikus test az anyagi test életének idején ennek a formáihoz kötve van és állandóan befolyása alatt áll. akiknek asztrálteste olyan hatalomra tett szert. Az asztráltest hasonlít a földi testhez. asztráltestét a Vezúv lejtőin látták lebegni. A hindu titkos tanok s a spiritiszták hite szerint ugyanis az embernek három teste van: anyagi teste. mihelyt sikerül nekünk az összeköttetést az asztrál. melynek az a célja. az ún. mint egy kiszolgált uniformist és ezentúl. Az asztráltest hatalmát a földi testen úgy erősíthetjük meg. mint rendes körülmények között. amint azt a materializációs fenomének. hogy a látómédiumok néha különböző alakban látják magukat megtestesülve. mialatt fizikai teste aludt. porrá lesz.és mentáltestében él. Ez az életerő tartalmazója. Ezek az asztráltestek. nem pedig. Ilyen ember volt Bulwer „Zanoni” regényének hőse. Ha meghalunk. csak természetesen. lelkünk kiköltözik az anyagi testből. miként lelkünk. akkor egynéhány vonással a magnetikus mélyalvás. vagyis minél kevesebb húst fogyasztunk és ha minél bensőbb életet élünk. rabszolgája legyen a földi testnek.Ha a páciens több ülésen át elaludt. A halál után az asztráltest végérvényesen elválik a földi testtől és minden egyéni sajátosságát megőrzi. Asztráltestünk azonban nem egyéb. továbbá testünket. pedig ezek csak árnyalakok. az élete az anyagi testnek. Vannak emberek. asztrállárva? Az asztráltestet másszóval ódikus testnek is nevezzük. Ekként az emberiség köré mintegy gyűrűt fonnak. színben és világosságban.és a durva test között meglazítani s a földi testnek vaspáncéljából kiemelni. Mi az asztráltest. alárendeltje legyen. hogy teljesen akaratunk és gondolatunk eszköze. asztrálteste és mentálteste. tükörképei múlt életünk alakjainak. hogy ki tud lépni a fizikai testből. más szóval: leveti földi testét. akinek. szomnambül-álom is előidézhető. ezenkívül pedig különböző képességek nyilvánulnak meg ilyenkor benne. 25 . ugyanis szomnambül-állapotban a beteg a legbiztosabban ható gyógyszert szokta megjelölni. hogy az asztráltest a földi testen fölülkerekedjék. vagy pedig önmagát teszi láthatóvá. Mentáltestünk összes létformáink élete alatt egy és ugyanaz marad.

színekké. Homlokán szeretet sugárzik.A Mester tudása határtalan és mindenre kiterjed a legfinomabb árnyalatokig. hangulata és gondolatai szerint hol a fizikai. hogy a soláris plexus felé irányítja visszatartott lélegzetét. szíve rendületlenségénél fogva az élet közepébe állította őt. Ugyanis mélyen a koponyában az agy felszínén egy különös koncepciójú szerv van. a dalok már csak bágyadtan remegtek ajkáról. Lábaival bár a földön áll. melyen minden cselekedet és minden eszme. legtitkosabb természetét is átfogja. S ez a fehérhajú. ami a világon volt és van. mint egy hatalmas sziklát.A tökéletességre törekvő felsőbbrendű ember a testét csak gépezetnek tekinti. akik erre a fokra jutottak. beleérzünk az akasába. minden tér és idő határa nélkül. lélegzési gyakorlatokat végez. Ennek a szervnek a működése hasonlít a hegedű csavarjaihoz. Ez a szerv az átlagembereknél egészen szunnyadó állapotban van és az ilyen ember idegei a fizikai sík rezgéseihez idomulnak. képekké változtak lelkében. mellyel teljesen eggyéolvadt. hanem az akasából. melyek számunkra már teljesen felfoghatatlanok. öreg barátnőm. mind bensőbb összeköttetésbe jutunk az éterikus szférával s ekként hovatovább mindinkább belelátunk. ifjúszívű asszony hetvenéves korában festőnő lett és keresményéből hol ennek. Koncentráljuk gondolatainkat a soláris plexusra tehát azzal a határozott akarattal. szemeiben a béke világít. hogy megismerjük további fejlődésünkhöz vezető utat. van és lesz. úgy a gondolat-formáknak. ahol mindennek. melyet a földi élet hullámai hasztalanul ostromolnak. ami anyagi. Ezt a példát látjuk a szenteknél is. Azután negatív állapotba helyezzük magunkat koncentráció és lélegzési gyakorlatok kíséretében. de feje az égbe magaslik. De ki a Mester? A Mester a titkok titkának tudója. hogy nekünk kereső. II. a hindu Siva a lélek szemének minősíti. Ha a solaris plexusra koncentráljuk magunkat. hol annak a rászorult ínségesnek segítő angyala. ez gyorsítja meg az agy rezgéseit. Fülöp. Az adeptus. koncentráljuk magunkat agyunkra. A rezgések megváltozása által a gravitáció levitációvá alakul. fejlődő embereknek erőtartályunkká és vezetőinkké lettek. Íme Szent Erzsébet. A tökéletesbülésre törekvő ember a soláris plexusra koncentrálva gondolatait. hol a pszichikai világok rezgéseihez megfelelően feszíti idegszálait. vagyis finomabb anyagi formákba tudja öltöztetni és viszont. valamikor a színpadon a magyar nyelvnek s a magyar dalnak harcosa volt és mikor megöregedett. a titkok tudója. az akasában az összes élőlények minden tulajdonsága és minden mozdulása megismerhető. Ha mindezt szisztematikusan gyakoroljuk. ami volt. Dicsőség mindazoknak. úgy. Ha másodlátásunkat fokozni akarjuk. az univerzális Szellemből. Tudása minden dolgok legbensőbb lényét. Ismereteit. Ez úgyszólván a felszín. A nagy emberszeretet. mely a másodlátás eszköze. A magasabbrendű ember agyában ez a kis műszer az illető akarata. És ha az ilyen ember nem is uralkodó. tudását. spanyol király alatt egy karmelita dominikánus így nyilatkozott: . akkor meglátjuk minden állapotban. hasztalanul viharoznak körül. ez feszíti meg az idegeket erősebben vagy gyöngébben. a durva anyagi dolgokat dematerializálni tudja. Ha a Napra vagy a Holdra koncentráljuk magunkat. bölcsességét nemcsak egyszerű tapasztalatokból meríti. mindent. mellyel magasabb céljait szolgálja. De nem úgy a felsőbbrendű embernél. Descartes a lélek székhelyének nevezi. mégis nagy ember. * Van nekem egy kedves. aki szabaddá és függetlenné tette magát mindentől. akinek ölében a kenyér rózsává változott. gondolat meg van örökítve. Igen. Hol 26 . egész benső valónkat megismerjük. mint az anyagi formáknak nyoma marad. az univerzális világosságból.

Igyekezzetek nagyok lenni a tudásban. mérnökök. hogy én mindig keveset álmodoztam. akik a fejüket lógatva sopánkodnak. majdnem pajkos. tudósok. az ács fiának imája a jótett. a munkában és a jócselekedetekben és örvendetesek a tűrésben és szenvedésben s akkor majd mindeneket meg fogtok érteni és mindeneket tudni fogtok.Annak köszönhetem. de ebben az ő vidámságában valami csodálatos bölcsesség van. Uram! Indiában a fakírok és jógik teremtették meg a lelkinívót. munkára és jócselekedetekre serkentő nagy egyházi és világi szónokok alapozták meg és emelik a kultúrát. Amíg fel nem kiálthatja: Győztem. Krisztusnak. a művészek. hol kenyeret. Mindig jókedvű. a mangófa alatt ülve végzi az ő szent meditációit. De mindig azt csináltam. vegyészek. Buddha. hol gazdasszonykodtam. hol fájószívű embert csitítgattam. a gyógyítás és a segítés volt. hanem inkább adja a rosszat. Nem adja meg gyáván magát. hogy ők milyen szerencsétlenek. -&- 27 . Kit a Sors. S mikor egyszer valaki megkérdezte tőle. hol tüzelőt ad nyomorgó testvéreinek s amellett sohasem pózol a jóságával. Társasága szinte rajongás-számba menő szeretettel veszi körül. amit köszönhetek. fejlődik. felfedezők. melyben Isten szól hozzánk és mi szólunk Őhozzá ez legyen: Szeretem a bízó lelket. hol gyereket. víg és sikeres voltam. amik ma még rejtve vannak előttetek. Talpra ugrik százszor újra. mert az energiámat nem pazaroltam el! Csak azok a meddő emberek. a királyfi. ő finom mosollyal felelte: . Mi magyarok fiatal nemzet vagyunk. amin a nép felemelkedik. amit az élet hozott s így mindig megelégedett. ha földre sújta. Nálunk. hogy minek köszönheti sikereit. nyugaton.szállást. Mert egy bizonyos fejlődési fokon megnyilvánul előttünk a nagy élet titka. hanem mindig csináltam valamit: hol művészkedtem. a mi imánk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->