P. 1
Alexy E. - Pránajáma

Alexy E. - Pránajáma

|Views: 702|Likes:
Published by Szőcs Gergely

More info:

Published by: Szőcs Gergely on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

PRÁNÁJÁMA

CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK

A KELETI JÓGIK ÉS FAKÍROK TITKOS TUDOMÁNYA

ÍRTA: ALEXY E.

MAGYAR KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, VIlI., KÖLCSEY-UTCA 4.

BEVEZETÉS
„Csak egyetlen igazi, törekvésre érdemes cél van: az erkölcsi ideál megvalósítása. T. i. az emberi nyomorúságot enyhíteni s az emberi boldogságot növelni” - mondja Carneri. Vannak, akik azt tartják, hogy a boldogsághoz vezető utat nem lehet körülírni, a boldogságot nem lehet könyvből megtanulni. Azonban, nemde, minden tudást többé-kevésbé könyvek vagy előadások útján sajátítunk el. S a boldogság és a siker olyan tudomány, mint a logika, aritmetika, geneológia s a többiek. Igen, a boldogság nemes érzete, az önerőnkből kivívott, a sorstól mintegy kierőszakolt siker a legmagasabb, a legszükségesebb tudomány: az élet tudománya, mely nélkül - mint Huxley mondja - állatként, vakon engedelmeskedő rabjai vagyunk a nagy sakk játékosoknak, a ránkható erőknek. Ha az élet kaleidoszkópját vizsgáljuk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy az emberiség továbbfejlődési versenyében az a nép, az a nemzet a legboldogabb, az aratja a legnagyobb sikereket a kultúra és a művelődés terén, amely tudva vagy öntudatlanul a természetben uralkodó erőmértékek törvényeit követi. Hogy melyek és milyen hatásúak ezek a mindenható erők?... Ugyanazok és ugyanolyan fascináló hatásúak, mint a világrendszert uraló hatalmak s energiák, aminők a Földet a Naphoz, a nőt a férfihoz s a növényt pedig a világosság felé vonzzák; az anyagnak a magnetoelektromosság, az egyénnél a belső kisugárzás az. Az akarat, kitartás, bátorság és más ilyen fogalmak előnyös lelkitulajdonságok, de nem emelhetők a mindenható főerő magaslatára. Ezek csak szolgái, azaz fejlesztési és kiviteli eszközei a nagy alaperőnek: a magnetizmusnak. A magnetizmus a mindent betöltő éterben a villamos áram szubtilis rezgéseihez hasonló módon folyja körül a mindenséget, sehol sem hiányzik, ahol élet és mozgás van, mert önmaga mindennek megindítója, mindennek fejlesztője és eredménye. Hogy miként kell ezt az erőt az éterből kivonnunk és önmagunkban mintegy hathatós energiává tömörítenünk, azt részletesen elmagyaráztam „A siker és boldogulás titka” című könyvemben.1 A boldogságról pedig azt mondhatom: Ne legyünk igényeinknek rabszolgái! Csak az az ember lehet igazán boldog, csak az az ember élvezheti a siker gyönyöreit, aki mindig tehetségéhez, egyéni energiakészletéhez méri igényeit, aki tudja érezni: én ennyit meg ennyit érő atomja vagyok a társadalom testének, egyéni értékemért tehát ezeket meg ezeket az előnyöket követhetem, esetleg fogyatkozásaimért ezeket meg ezeket a hátrányokat kell elszenvednem. A tartós boldogság és megelégedés gyökere tehát az önmegismerés. Egyéni erőinek és tehetségeinek megismerésére elkerülhetetlenül szüksége van minden embernek, aki az életben tevékeny részt akar venni és a maga boldogságára és mások megelégedésére, elismerésére óhajt működni. Szükségünk van erre a megismerésre, hogy reálisan, elfogulatlanul lássunk. Ennélfogva, ha ugyanolyan sikert akarunk, mint X. Y., akkor ugyanolyan pszichikai és fizikai tényezőkre, azaz ugyanolyan fokú erőkre kell szert tennünk, mint amelyek egyenlő értékűek és hatásúak azokkal, melyek X. Y. sikerét idézték elő. Mert az ok és okozat törvényein alapult és fejlődött világéletben nincs véletlen szerencse vagy szerencsétlenség, nincs az előző okoktól független cselekedet, gondolat. Hogy is mondja dr. Pekár Károly? „A fejlődés, az élet szorosan láncolatos tények eredménye. Véletlen nincs. Csak tudásunk határának elpalástolására szolgál ez az ügyes kifejezése a nyelvhasználatnak.”
1

Alexy E.: „A siker és boldogulás titka”. IX. kiadás. (Magyar Könyvkiadó Budapest, kiadása.) 2

Szerintem az az igazán erkölcsös ember. mint a bennünk nyugvó erők tökéletlen szimbólumai? De midőn az ember teljesen öntudatra ébredt. az emberben. legjelentéktelenebb érzés magában hordja a következmények magját. „Okán”. Vámbéry Ármin orientalista tudós és kutató meghatározása szerint pedig annyit jelent. mint az előttünk élt emberek életéhez. de változásai szintén az okság törvényei szerint történnek. A fejlődés alacsonyabb fokán az ember sorsát nem magában kereste. sem büntetést nem oszt. minden. hanem azt valamely magasabb erő befolyásának tulajdonította. Így nézve a dolgokat. az nem cselekszik szabadon. melyet sorsnak szokás nevezni. tekintetét először az égre irányította. úgy magunk. gondolataihoz. Ok és tudás tehát régi idők óta szorosan összefügg. Ha nyomorgunk és szerencsétlenek vagyunk. buddhista filozófia értelmében gyökeret. még fokozta érdeklődését a bennünket is átható Nagyhatalom igazságos törvényei iránt. vagy rossz értelemben véve. vagy pedig a lét síkján mint tulajdonság. nem pedig a benső kauzalitás tudatának érzete. Mert ezer és ezer elszakíthatatlan kötelék fűz minket a múlthoz. Az „ok” felismerése az életművészetnek. Egy ősrégi keleti ima ilyformán elmélkedik: „Okán. Az ember az etika szempontjából szabadon akar és cselekszik. mint érteni. . avagy a pillanatnyi behatások szüleménye. a régi. rabszolgaságával együtt elmúlnak a gonosz ármány. önmagunkban kell kutatnunk sorsunk rugóit. Az egymásra ható hangok. Mi más egyebek volnának ezek. Az atom a materiának utolsó aspektusa. Sorsunk tehát nem a véletlen. aki felelősséget vállal minden tettéért. melyekkel hajdan eget-földet benépesítettek. cselekedetét a kauzalitás tudata lelkesíti át. Ez determináltságunk. érzéseihez és cselekedeteihez. az okozatok összessége pedig egyéni létünk életdallamát adják. s az Eget igazságtalansággal. tudni. miként bebizonyítottam. akit csak a pillanat benyomásai uralnak. A kauzalitás tételén épült fel az erkölcsi jellem helyes fogalma s az erkölcsi felelősség tudata is. de öröklött és fejlesztett hajlamaiból alakult a jelleme s a kauzalitás. az ördög s az érdemtelennek is szerencsét osztó babonák és jószellemek ködös fantomjai. amely mindennek okozója. A pogány magyarok Okán-nak nevezték ezt a mindenható. hanem bensőnkben. egy megváltozhatatlan törvényt. hallani.ez a nagy felfedezés azonban nem fosztotta őt meg Istenben és az örökkévalóságban való hitétől. Nem magunkon kívül. mindennek a miértjét kutatván. a tudatlanság nyomasztó sötétségével. érzéseink és cselekedeteink. melyet magunkkal hozunk e világra. 3 . Belőle származtak az okosság és oktalanság fogalmát jelző szavak. Te mindennek oka. valamint a világ és az élet kormányzójának a neve: „Okán”. csak a saját tetteink. Ez a kauzalitás. sőt ellenkezőleg. gondolataink. érzéseink és gondolataink okozta eredményt kapjuk jó. Ok és okozat úgy követi egymást. vagy a teozófusok hite szerint a karma törvényeinek tekintetbevételével cselekszik és gondolkozik. hanem. akinek minden gondolatát. szóval: önalkotta létkörünk reflexiója. A különféle nemű látható és láthatatlan billió és trillió atomok és okozati változásában rejlik a fejlődés folyamatának titka. mily kis ok vagyok én Tehozzád képest. legkisebb eszme. Ellenben az. de bennem is nagy okok működnek és azok döntik el életem sorsát!” Tehát nem vádolhatjuk a Végzetet. mikor is az emberi lélekben vagy idegcentrumban. nagy erőt. miként húrpengetést a hang. Mert a természet sem jutalmat. Belátta.Minden. s ott az Úr képzelt aranyos trónja és a hófehér angyalok helyett számtalan apró világot pillantott meg: az erők ok és okozati láncolatát. az Istent. hanem valósággal csak rabszolgája a reáható erőknek és saját idegeinek. a vallásnak és bölcsességnek alapja. úgy ez az előttünk élt emberi generáció hibája. vagy mint tett manifesztálódik.

mely éppoly jól funkcionál. mintha valamely üdvös jócselekedetre használják. jóllehet nem kell ugyan tartania Istennek közvetlen bosszújától. aki sikereket akar aratni. Azért tehát. hasonlóan a villamosáramhoz. a céltudatosan kihasznált energiák pedig áldást. megifjító sugarait. a benne működő isteni erők kauzális hatásától nem menekülhet. boldogságot és sikert hoznak. kellemes dallamokat csalhasson ki a világrendező életerők hatalmas orgonájából. aki élvezni óhajtja a boldogság napjának lelket-testet üdítő. Ugyanazok a hathatós természeti erők éppúgy alkalmazhatók jó. de önmaga elől. miként gonosz eredmények létrehozására. ha gyilkosságra.hogy az embernek. vakon alkalmazott erők szerencsétlenséget. Következésképpen a helytelenül. aki rosszat cselekszik. 4 . annak ismernie kell az ok és okozat rejtett hatásának harmonikus összhangját. hogy üdvöt árasztó.

Mindenik formának. Ákása a hindu misztika szerint a világmindenséget betöltő. Sokan fejcsóválva tanakodnak. amelyen gyümölcs terem. de a szilárd anyagban is olyan rezgéseket. Ez a szó: „ákása” maga azonban tulajdonképpen hanghordó étert jelent. A szanszkrit Ráma Prashád. A nagy lehelet örökös mozgása a határtalan. stb. hanem a természeti törvények ismerőinek cselekedeteivel. Ezek a hindu szentkönyvekben mint nagy elemek: Mahabhutasok ismeretesek. vagyis a kozmikus matériára és ötféle formában. az lassan ráeszmél. mint az erőknek szemünk előtt történő átváltoztatása. amelyben a fény atomjai kisugárzásuk folyamán mindig visszatérnek. apas és prithivi. Az anyagot. ötféle változatban nyilvánul meg. A legfinomabb éternem a tejash tattva . rendkívül finom. S azután sorjában jön: tejas.a fémhordó éter. hogy az átlag emberi felfogásnak csodaszámba menő dolgokat tudnak művelni: egy óra leforgása alatt a magból virágot. mindenen átható. Ennek az elemnek a rezgései hordják a világosságot. hogy minden erő tulajdonképpen ugyanazon forrásból ered. épp azért az erők átváltoztathatok. Ha ezek a hullámzások a túl erős hang következtében túl nagyok. falakat képesek ledönteni. pontozott formában hozza. Ezek apró rohamokban mozognak tova. 2 3 A dőltbetűs idegennyelvű szavak szanszkrit (ó-ind.ELSŐ RÉSZ A JÓGIK ÉS FAKÍROK CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK I. A hang nemcsak az éterben. Érthetetlen rejtély ez a legtöbb ember előtt. gondolatkoncentráció és bizonyos szuggesztív „mantramok” elmondása által hoznak létre. A hanghordó éter hullámzási formája hasonlít a fülkagyló formájához. Az első megnyilvánulása Parabrahm-nak.) kifejezések. semmi egyéb. apró hullámzásokat idéz elő. vagyis olyanformán. anyag. vajon milyen titokzatos eszközökkel élnek a jógik és fakírok.3 Apasa: ízhordó étert. szagtalan. vagyis az abszolútnak: ákása tattva. mint amikor követ dobnak az állóvízbe. Az úgynevezett „csodák” nyitja és magyarázata. mégpedig minden irányban. hogy voltaképpen nem is csodákkal állunk szemben. mégpedig úgy. hogy a pontocskák kissé kiemelkednek a síkból. hindu szentírás szerint a nagy erők. amelyet áthat. Aki azonban a dolgok mélyébe tekint. csak rezgési számaiban és következésképpen atomjai elhelyeződésében különbözik. láthatatlan. 5 . c a hullám magassága. sőt fát növelnek. Ekként ami nekünk olykor csodának tűnik fel. elevenen eltemettetik magukat és meghatározott időben ismét feltámadnak. melyek a hang tovahaladási formájának megfelelnek. örökké jelenlévő térnek.a természetre. a víz felületén tovamozgó körfodrok. Ugyanis a vibráló atomnak mindig vissza kell térnie eredeti irányába.2 változatai az örök nagy leheletnek. c-b pedig a szimmetrikus rendszer vonala. a tattvák. Az a-b a fény iránya. mindenik változatnak megvan a maga rezgési száma s a maga hullámzási módja és aszerint különböző funkciókat végez. Ez a nagy lehelet hat a prakritire . Maga a fényforrás egy mely az egyenlő-szárú háromszög alakjában zárt egyenlőszárú ∆ háromszöget alkot. amiket megfelelő lélegzés. a levegőbe emelkednek. hullámzik tova. prithivi pedig illathordó étert jelent.

ízzé. sem fölfelé nem haladnak.apás tattva . tejas. 3. íze édes. érzéshordó-éter: érzés. a fénynek az ereje. fanyar. Rezgési száma az „a” magánhangzóé... vagy olykor zöld. a hallható erő. hővé való átváltozását. világossághordó-éter: látás és színérzék. azt mondhatnám: forró. az érzés ereje. színe fehér. úgyhogy a hullámzási vonalak sűrűn egymás mellé kerülnek. Ez magyarázza meg az erők transzformálódásának lehetőségét: a fénynek hanggá. Hallható sugarak!. Akasha tattva. színe sárga. háromszögalakban hullámzik tova. az ismert rózsakeresztes úgymond: „A tattvák látható anyagi testéből áll a világ. mert azt meg tudja rezegtetni.A légmentes térben a zárt haranggal való kísérlet bizonyítja. Mindenik tattvában a többi is benn foglaltatik”. amit Parvil Henrik és dr. ellipszis-formájú hullámokban rezeg tova. melynek anyaga finomabb. melyek se lefelé. 4. négyszögű formákat alkot. sarló-alakú hullámokban rezeg tova. Surja. Apás tattva. vagy csak igen csekély mértékben képes a sűrű anyagot a magáéhoz hasonló rezgésbe hozni s így vastag falak. Ez az úgynevezett pansikarana folyamata. négyszög-alakú rezgési formákban hullámzik s a rezgési száma az „e” hangot eredményezi. íze összehúzó. az ízlelés ereje. váyu. S ez a magyarázata a kémiával. Állításomra jellemző a telefon és a rádió. színe vörös. azért nincsenek korlátai. színe kék. de még inkább a photophon. Az ákása mindent áthat. hogy az útjában álló anyagot megfelelő rezgésbe hozza. hanem a hullám irányában. A fejlődési folyamatnál ezek az egymás mellett létező éterformák. ízhordó-éter: ízlés. színe fekete. 2. de a napfénytől érintetlenül. amelyeknek rezgési száma az „u” magánhangzónak felel meg. íze fűszeres. Ennélfogva valami összehúzó erőt hoz létre. íze keserű. Igen érdekes. Prithivi tattva. Ezek az öt éter-forma mozgási módozatai. 5. apás. hogy a hanghullámok az atmoszférában levegő híján is tovább terjednek. amelyek öt érzékünket eredményezték: 1. amialatt formájukat és tulajdonságukat megtartják. melynél a sugarak viszik tovább a hangot. Tudjuk továbbá. magukhoz vonzzák a többi tattvák tulajdonságait.és ásványnemek különféle erővel továbbítják a hangot. vagyis a 65-nek az osztódása és egyesülése az örök eggyé. Eberson a hangok ízéről és színéről és a színek hangjáról ír. Beszéljünk az érzésthordó éterről. Váya tattva. nem képes. alchasa. hanghordó-éter: hang. melyek hullámzás vonala ilyenformán: történik. a váyuról. sziklák. Rezgési száma az „o” magánhangzót adja. Tejas tattva. A hang itt a fényhordó éternek a villamosság behatása által megváltoztatott rezgési száma következtében nyilvánul meg.hullámzása félholdalakú félköröket ír le és lefelé mozog. mely rezgéseknek az „i” magánhangzó felel meg. A fény és hang tovaterjedésének lehetősége abban rejlik. addig a hang többé-kevésbé minden anyagon győzedelmeskedik. Néha a legsötétebb odúban is ott remeg a fényhordó éter. A hang tovább tud terjedni a sűrű anyagban is. de a fény. körbenforgó rezgéshullámokat ír le. a szaglás ereje. íme az apás-hullámzások: ∪∪∪∪∪∪. szaghordó-éter: szaglás. vagy vastag földréteg. 6 . Az ízt hordó éter . íze savanyú. hogy különböző föld. mint szférikus formák vannak vázolva. Ráma Prashád-ban. mint gátlók lépnek fel. prithivi. Míg a fénynek az igen sűrű anyag gátakat állít. Az illatot hordó éter: prithivi. alchímiával és elektromossággal végzett mindenféle műveletnek. a hang hatalmának ereje. ami teljesen megegyezik a hindu szentkönyvek tanával. vagyis hegyesszögalakban.

amikor Tibetben vándoroltam. megnyilvánultak szóval és tettel. Ez a három együttvéve óriási hatalom. gyakran felemelkedett a földről. Hogy mi az a jóga? Önlegyőzés által nyert magasabb tudás. azt tudjuk. ima közben . Minden embernek lénye bizonyos rezgési számokra van beállítva. mint a balzsam. létrejön a szimpátia. Igen.. a Karmelita-rend alapítója. idomulni-tudás? Ez az első lépés a jógában. A jógi azonban tévedhetetlen. A fakír csak tanítvány.. sehol sem találtam. középkorú hindu férfi szegődött vezetőmül. erős fohászára ölében a kenyér rózsává változott. Mi az a varázslat? .A csodatevő az erők transzformálója. Ilyenkor arcán túlvilági öröm tükröződött s a jelenlévő apácák valami édes rózsaillatot éreztek és halk. ideg. Ha két ember rezgési száma megegyezik. „Varázslata” mondtam. Átváltoztatása az erőknek gondolat-koncentráció.. azok nem jógik. Vagy. ő csak a fizikai törvényeket ismeri s ezzel hozza létre az úgynevezett csodákat. Sok fakír van és igen kevés jógi. Egy éjszakát töltöttem titokzatos ismerősöm házában. Szent Terézia. mint a rózsakeresztesek mondjak: akiben a misztikus rózsa-Krisztus kinyílt. hanem lobog és világít. kerestem azokat a szép tájakat.. így hát a sok szépség ama előkelő hindu jógi varázslata volt. Avagy talán assisi szent Ferenc vagy Baalsem szentnek. Keleten jártamban. sőt okoskodása olykor téves úton halad. Az alkalmazkodni-tudás mi más.és alkalmas lélegzés által.. amellyel fel akarta üdíteni a fáradt vándort. csak kietlen sziklák meredtek felém. Jógi és fakír között nagy a különbség. mint a szívet. Szavuk úgy hatott. akinek társaságában szebbnél szebb vidékeknek és egy gyönyörű napfelkeltének és napnyugtának voltam szemtanuja. lelket rázó fergeteg és tetteik. mint embertársaink lelkéhez való hangolódni-. hogy Izrael népe száraz lábbal elmenekülhessen üldözői elől. 7 . Dehogyis! Ők megnyilvánultak ott és azok előtt. sem szentnek. Az igazi jógik. Hogy mi a gondolat-koncentráció. ami vagy tudatosan. II. Gondolatainknak. így Mózes egyetlen szavával s egyetlen kézmozdulatával vizet fakasztott a sziklából és a tenger hullámai szétnyíltak. bölcs. vagy az erők fokozója. mantramok . És hogy ki az a jógi? Aki magát teljesen legyőzte s a mindenség él benne. A jógiban teljesedésbe ment a bölcsesség. szférikus zenének és sok bölcs tanításnak örvendhettem. De midőn néhány héttel később ugyanazon az úton visszafelé haladva. ahol ritka vendéglátásnak. hanem nagyon elvonultan élnek és csak igen kevesek előtt nyilvánulnak meg.. mint a szeretet s a gyönyörűség cselekedetei. Például ezt gondolom: „Azt akarom. vagyis harmonikus hangot ad. nem nevezik magukat sem bölcsnek. távoli zenét hallottak. mert akik jógiknak nevezik magukat és a világban élnek s kérkednek ezzel a titulussal. vagy úgy. idegeimből minden más érzést kiküszöbölök és erősen érezve. akik alig egynéhányan vannak. akiben az isteni szikra már nem parazslik. ahol és akik előtt kellett.. mint az átlagemberben.ha lelkében az Istennel való extatikus egyesülés teljes volt -.varázsszavak . eltévedvén. hogy te énbennem barátodat érezd!” Mialatt ezt gondolom. öntudatlanul történik. Megnyilvánultak? . hogy szeress engem. Bölcsessége nem teljes. vagy extatikus állapotban. akarom. vagy keresték-e az elismerést?. Szent Erzsébetnek egy forró. amelyek elbűvöltek. hanem legfeljebb fakírok. kedves. vagy bölcsnek nevezték-e magukat.és izomerőnknek teljes megfeszítésével egy dologra való irányítása..

De mihelyt teljes nagyságunkban kiegyenesedünk. Gyere csak felfelé. bizonyos rezgéssel megismételt hangok. de örvendek a szenvedéseimnek. ha én egy ideig a szemedbe nézek és a szemeden át a lelkembe szívom a lelkedet és te az enyémet. Ilyenképpen mindenkinek ideái iránt fogékonyak leszünk és védtelenek külső behatások ellen. egy ima. De nemcsak egyedül a mantramok vezetnek a célhoz.. más szavakkal. egészségre és sikerre tehetünk szert. te is örülj nekik és nem fogsz annyira szenvedni. Figyeljük meg egyszer. Mint Ruskin mondja: „A tüdő a test erőfejlesztő gépezete. azt hallani kell! Hallottam egyszer egy gyönyörű szemű. most már érzed. hogy szeress! Hallod? Szeretned kell engem. Szenvedsz? Én is szenvedek. ha megszokod. Míg ellenben. én testvérem az Istenben! Ez is egy mantram.. azt nem lehet leírni. testvérem! Ugye. én szeretett testvérem. hangoknak valami különös szuggeráló akcentussal. Az orrunkon át mélyen belélegzünk és azután lassan kilélegzünk. tüdőnk és gyomrunk összenyomódik. szavak.és érzésvilágunkra. Figyeljünk lélegzetünkre és érzéseinkre. És Isten meghallgatta őt. kitárom karjaimat. majdnem mindig ingerült s ideges leszel. Egyszer meg egy tűzimádó imájában volt alkalmam gyönyörködni. Valami elálmosító. úgy jól fogod magadat érezni és semmisem fog egyhamar kihozni a sodrodból s a gondolataid tiszták lesznek. A lélegzés pedig az indítóerő. egyenletesen lélegzünk. A helyes lélegzés és a helyesen koncentrált gondolkozás által.. Teljes akaratunk és teljes öntudatunk megfeszítésével mélyen lélegezzünk és eközben csak harmonikusra és szépre koncentráljuk gondolatainkat. törlesztünk egy-egy adósságot. s akkor majd ráeszmélünk esetleges testi és lelki nyomorúságaink egyik okára. imák: ezek a mantramok. harmónia és békesség uralja majd egész lényedet. lassan becsukom ujjaimat és erős szeretettel érzem: „Akarom. mosolyok és nagy akarások. hogy mélyen lélegzel s a levegőt lassan szívod a tüdődbe s ugyanolyan lassan lélegzed ki. de buzdítanak és bíztatnak: Előre. hogy szeretlek és te is szeretsz engem és a mi testvéri szeretetünk Istent szolgálja. ha újabb adóssággal nem terheljük meg magunkat. Ha egyenesen tartod magad. A tűzimádó ezekkel a mantramokkal a tüzet akarata szerint hol elhamvasztotta. Gyere csak felfelé. hanem örülni. amiket a gyorsabb és lassabb lélegzés kivált bennünk. mellünket kidüllesztjük és mélyen. nem tudunk önállóan gondolkozni. betegesen elégedetlen és lehangolt. arccal kelet felé fordulva. Ezek a szavak. ha ezt a kettőt egyesítjük. Ó. nehezen lélegzünk s így negatív gondolatok uralnak. III. hogy a különböző testtartások miként hatnak gondolat. hanem a sikernek talán legfőbb feltétele a helyes lélegzés.. mindennap könnyebb lesz a mi terhünk. csúnya asszonyt imádkozni egy Mária-kép előtt. hogy régi rossz szokásaink mintegy álomban teljesen elmerüljenek. vagy állunk. de ülés közben is és így lélegzel. hogy egy keresztet alkotok és karjaim izmait előbb kifeszítve.Ha egyedül vagyok. Mert mindennap levetünk egy-egy terhet. mantramok voltak. mert én a javadat akarom!” S a mantram? . 8 . hol meg egészen eloltotta és néhányszáz méterrel odább ismét kigyújtotta.” Ha gyorsan és röviden lélegzel. amelyek megrendítenek. A kilélegzésnél ne gondoljunk semmire. mert ébernek és energikusnak érezzük magunkat. Ha erősen hajlott testtel ülünk. amelyek megörvendeztetnek és kicsit fájnak is neked. amelyek jólesnek. sóhajok. Szóval. előre. s aztán énekelek neked és mondok neked szavakat a lelked hangján. Kedves embertársam. könnyebben ellenállunk mások befolyásának. A lélegzés mikéntjétől rendkívül sok függ. majd felvillanyozó éneklése bizonyos szavaknak. nemcsak állás és járás közben. az öröm felé.

a bal orrlyukon keresztül folyik a lélegzés s aztán a jobb orrlyukon át. amelyen át a lélegzés folyik: idá. szerencsés lesz. ha sarlószerű nyomot hagy. hogy az a jobb. Idá a hátgerinc baloldalán vonul végig. hogy a normális ember körülbelül egy óra hosszat az egyik és azután a másik orrlyukán át lélegzik. melyet a Nap ural. Ha a lélegzés vasárnap. chungra radi-nak nevezik. Ha érdekel bennünket. amelyhez kezdtünk. 13-16 gramm konyhasót oldjunk fel. Egy óra leforgása alatt. amelyikben pedig az éterikus elem az uralkodó. vagyis az érnek. hogy bizonyos időben milyen elem uralkodik. midőn a lélegzés a jobb orrlyukon keresztül történik. akkor az annak a jele. akarata megfeszítésével és bizonyosfajú lélegzéssel minden támasz nélkül a levegőbe emelkedni képes. kedden és szombaton a bal orrlyukon át történik. A lélegzet. akkor a földielem uralkodik benne. amit az illető ezidőben végez. különösen a holdfogyatkozás második hetében. amelyet a Hold ural. az utánavaló tizenkét percben a tűzelem dominál. az első napon napfelkeltekor a jobb orrlyukon keresztül lélegzünk körülbelül egy óra hosszat. csütörtökön és pénteken a bal orrlyukon át történik. susumna pedig a hátgerinc közepén. mert a jobb orrlyukon át pozitív. A másik orrlyukat ezalatt mindig egy ujjal kell összeszorítani. Egy liter vízbe kb. majd ismét a jobb orrlyukon át. Indiában a fakírok és brahmanok részére egész iskolája van a helyes lélegzésnek. aszerint. Ha a lélegzés hétfőn. Ezidő elteltével ismét a bal orrlyukon keresztül lélegzünk. pingala és susumna. Az idá a balorrlyukkal. 9 . amelynek legmagasabb foka. Ha leheletünk négyszögű nyomot hagy a tükörlapon. csak egy csöpp a tengerben. amelyben a földi elem uralkodik. négy percig pedig az éterikus elemé. Az óra első húsz percében a földi elem túlnyomó a lélegzésben. Ha az egyik orrlyukunk eldugult. akkor a vízelem. sikeres lesz. A jobban ismert titkok közé tartozik az a tény. a hajnalpír idején. a legdurvább fajta. hatalmat kölcsönöz és a nehéz napokban reményteljesebbé és vidámabbá tesz. a bal orrlyukon keresztül pedig negatív pránát szívunk be.Ha valaki megsért téged és te élesen vissza akarsz vágni. egy teljes órahosszat. A lélegzés tudománya sok évszázados és a fakírok szerint az az ember. amíg gondolataid teljesen meg nem nyugodtak. a következő tizenhat percben a vízelem uralkodik. hogy a lélegzés más és más hatású. aki a törvényeit teljesen ismeri. A bal orrlyukat és ami vele összeköttetésben van. úgy vállalkozásunk. Az első tizennégy napon át. hogy a beavatott. De a levitáció tulajdonképpen a „háta jóga” egyik gyakorlata. pingala a hátgerinc jobboldalán. ha munkáját azon két héten át végzi. különösen. szelleme pedig élesebb lesz. éjszaka pedig a jobborrlyukon keresztül. Amit a hindu könyvek elárulnak a lélegzésről. Viszont a Hold fogyatkozása idején. az a természet erőit uralni képes. öblítsük azt langyos sósvízzel. előbb végy mély lélegzetet és ne beszélj addig. kedden. ahhoz képest. mert erőt. ötször változtatja meg sajátságát. A három főér. milyen nyomokat hagy leheletünk a tükör felületén. Viszont a jobb orrlyukat és ami azzal összeköttetésben van. az a legfinomabb. akkor a teste könnyűvé válik. a pingala pedig a jobborrlyukkal van összeköttetésben. ha sok kisebb-nagyobb pontot hagy a tükör felületén. amit a jógik tudnak róla. Egy fizikailag teljesen egészséges ember lélegzését a normális fizikai törvények irányítják. hogy az éterelem előtérbe került bennünk. Ez a módja a lélegzésnek védelem az élet minden viszontagságai közepette. mikor a Hold növekedésben van. vagyis az érnek. lélegzetünkön figyeljük meg. majd nyolc percig a levegőelemé az uralom. s aztán egyideig ismét a bal orrlyukon. A fakír egy-egy órahosszat lélegzik egy-egy orrlyukon át. hogy napközben a balorrlyukon át vegyen lélegzetet. akkor rendes körülmények között a munka. sutja rodi-nak nevezik. Ha az embert valami arra kényszeríti. Egy hindu megfigyelte. Ez az első lépés a levitációhoz.vagy a bal orrlyukon át történik.

úszott a levegőben. Erre vonatkozóan néhány év előtt a Saturday Magazinban egy ilyen érdekes eset volt ismertetve. És napról-napra. az ákásának mindent átható és mindent éltető erőárama. Ezt hat hónapig kell gyakorolnunk. A jógi erősen ránézett a betegre. hogy a levitáció etikai szempontból nagyon csekély értékű. amelyek az európai ember szemében valósággal csodáknak látszanak.s azután egyszerre csak eloszlott az alakja a jelenlevők szeme előtt. A levitáció művészetének teljessége abban áll. csak Isten!” . 10 . a fakírok mestere. A szegény ember félholtra váltan. Amint Maharski Patanjai. egészséges vagy! 4 A „prána” szó maga a keleti bölcselet szerint tulajdonképpen a világmindenséget betöltő láthatatlan. Később a Vezúv környékén. senki se látta őt a kapun bemenni. Ez a lélegzési gyakorlat a testet valóban könnyűvé s az érzésvilágot harmonikussá teszi. mert hamis vádat koholtak ellene.” Ez az úgynevezett pránájáma. könyvében írja: „Hogy a levitációt elsajátíthassuk. sem a lépcsőkön felhaladni. hogy egy jógival mentem látogatóba egy beteghez. majd roncsolt tagjait simogatni kezdte. Elvégezvén beszélgetését Domitiánussal. reggeli előtt. Ez persze csak a legnagyobb jógik művészetéhez tartozik. első héten naponta egyszer. amire csak a jógik képesek. IV. hogy egy Deccan Siska nevezetű jógi a levegőbe emelkedett. önszuggesztióval és megfelelő lélegzéssel végzik a fakírok mutatványaikat is. miközben jobb orrlyukunkat az ujjunkkal összenyomjuk. Mikor mellkasunk megtelt levegővel. senki sem jelentette be és mégis a császár előtt termett. hogy testünk egyre könnyebbé lesz s anyaga egyre tisztábbá válik. a tyánai bölcs így szólt: „Nekem a császár nem parancsolhat. Mert a levitáció nemcsak a lélegzés. hogy midőn a tyánai Apollóniusnak. Például közismert dolog. Semmi egyéb nem volt nála. amit többen láttak. súlytalan anyagnak. érkezése egész váratlanul történt. mind erősebben. A nagy Beda Vyas. megtisztítja s élessé teszi a szellemet és általános megelégedést idéz elő.Tibetben és Indiában nem ritkák a levitációs esetek. A pránát a magasabb képességű jógik érzékelni is tudják. A megfelelő lélegzés és megfelelő gondolkozás nagyon megkönnyíti az emberi testet. zárjuk el mindkét orrlyukunkat és tartsuk magunkban a levegőt. a „Mahabaráta” szerzője. Puszta akarattal. második héten naponta kétszer és így tovább. miközben valami érthetetlen mantramot mormolt. Pedig nem úgy van. de az érzés. hogy a jógi a neki tetsző helyre tudja a testét transzferálni.Kelj fel. De nemcsak Keleten. tudvalevőleg látszólag egész könnyűszerrel odaröpítette testét. amelyből az előbb olvasgatott és most a tanulmányozottak fölött meditálva. Puteoliban látták viszont. csak egy szarvasbőrbe kötött papírtekercs. Majd egyszerre felkiáltott: . Eszerint Madrasban történt. hosszasan a bal orrlyukon át. napkeltekor.4 a levitációhoz szükséges első gyakorlat. kettőt-hármat kell különösen kiemelnem. üres gyomorral a következő gyakorlatokat kell végeznünk: vegyünk lélegzetet lassan. megfeszített akarattal hinnünk is kell. míg hatvannégyet számolunk. az ókori misztikusnak Domitianus császár előtt kellett megjelennie. szétroncsolt tagokkal feküdt a kórágyon. miközben harminckettőt számolunk. ahol szükség volt az ő külső megjelenésére. akkor bocsássuk ki a levegőt a jobb orrlyukunkon. hanem Nyugaton is történtek hasonló esetek. A meditáció főleg a földi légkör harmonizálására irányul. amiket egy jógi művelni tud. A felületes gondolkozó azt hiszi.és gondolatvilág teljes összehangolása s egy felsőbb dologra való irányítása által történhet meg. Az érdekes és csodálatos dolgok között. Indiában jártamban történt. De ezek a mutatványok hozzá sem hasonlíthatók a levitációhoz.

ámulva simogatta meg tagjait. úgyhogy teste teljesen merevvé és érzéketlenné válik. aki nagyon vágyódott valamely játszótárs után. akik bizonyos időben. ha valaki önszuggesztióval és koncentrációval halálszerű mély álomba tudja ejteni magát. A legbámulatosabb művelete a jógiknak az élve való eltemetés. A fakír. aki ott járt. amint egyik-másik fakír a leglehetetlenebb helyzetekben teljes katalepsziába merülve.extázisban az ember sok mindenre képes. szemtanúja voltam. egészségessé változtatom. hogy miként gyógyította meg olyan hirtelen azt a haldoklót. aki Indiában tanulmányozta a „háta jógát”. én is. előzőleg extázisba hozza magát. a csodatevő ezt válaszolta: . vagy másnak . alig érzett valami kis fájdalmat. Londonban jártamkor. aki impresszióit így írja le naplójában: . sem a szemeivel nem pislogott. ahogyan azt a jógi önmagának. Sőt ugyancsak átdöfte a háziasszony karját is. vagyis extatikus állapotban érzéketlenek maradnak a kardvágással és a tűzzel szemben. Katalepsziának nevezzük.Ismerem a beteg testrészek helyreállításának szabályait.Odahaza van néhány bárányom s azok közül a legifjabbnak testét ott feloszlattam és idetranszferáltam. kirohant az udvarra. annakidején itt Budán zártkörű társaságban. akár egy kígyót. szóval: mély katalepsziában volt. Néhány év előtt. ha az akarat egészen ki van fejlesztve. anélkül. aki szigorú ellenőrzés alatt egy hétig állt a két kezén. hófehér kis báránykát varázsolt elő a semmiből. s az embert eltemethetik és ismét feltámaszthatják napok. hálát adni az Istennek gyógyulásáért. Szörényi.amint azt a szenteknél és derviseknél is látjuk . mert ismerem az egészséges test rezgésének számait s azok törvényeit.akit ilyen katalepszisbe ejt . Egy fiatal magyar orvos. Majd a fakír egy tőrrel átdöfte a testét. sem a szíve. Mikor Indiában jártam. Mikor szerényen megkérdeztem a jógit. megjelent ott egy fakír. hogy sebet ejtett volna magán. vagy zsonglőr bűvészkedésnek a legkisebb jelét sem látták sehol. A jelenlévő orvosok. hogy voltak és vannak emberek. ami a katalepszián alapszik. miközben térdei a hónalja alá voltak húzva. a kelő Nap elé. a szent férfiú röviden felelte: . amit normális állapotban nem tud! Olvastuk és hallottuk.Az ember feltápászkodott. Minden évben Moharrem hó 9-ének 10-ére hajló estéjén naplemente 11 . hetek vagy hónapok múlva. se nem evett.Két ízben lehettem jelen a perzsák Hászán Huszein gyászünnepén Konstantinápolyban. Végül pedig gyönyörű színekben pompázó fénygolyót varázsolt a nézők szeme elé. A fakír egész idő alatt se nem ivott. diszharmonikus rezgéseket harmonikussá. Keleti utazásában meggyőző érdekes esetnek volt szemtanúja dr. aki. És midőn csodálkozva kérdeztem a jógitól. heteket.parancsolja. mérnökök és kémikusok éles figyelemmel kísérték az ifjú fakír minden mozdulatát. éveket tölt el. Szívverését megállította. mielőtt a mutatványra készül. Ugyanez a jógi más alkalommal egy szegény árvagyereknek. majd felujjongva. A beteg egyenlőtlen. mert . úgymond. Szerintük a katalepszis gyakorlása megtisztítja a testet. Szörényi Tivadar idegorvos szigorú ellenőrzése alatt csodás dolgokat művelt. mint kevés kivétellel minden európai. de a szélhámosságnak. Az izmok teljesen engedelmeskednek az akaratnak. dr. A rudakat akkor este hozatták a jelenlévők a szomszéd vaskereskedésből. hogy mint tette ezt. így többek között ez a gyönge izomzatúnak látszó ifjú magyar fakír puszta gondolattal és akaratkoncentrációval nehéz vasrudakat hajlított meg és a karjára csavart. se légzőszervei nem működnek.

mesélte el nekem az esetet: .akárcsak a narkózisnál . éles kard.és akaratkoncentrációval. egyre gyorsuló ritmusban ütik-verik a fejeket. hallása elhaljon. aki résztvett egy ilyen ritkaságszámba menő eltemetésen. Idegrázóbb. Azonkívül. mely a sok ütéstől feldagad és egészen kékesfekete színűvé lesz. Ezekután 30-40 csupaszhátú férfi jön. lélegzete és szívverése elálljon. mely ritmikus időközökben veri öklével a mellét.Előzőleg sírgödröt ástak és kicementezték. De még csak most közelg a legrettentőbb látvány! Sokszázat meghaladó férfiak és ifjak csoportja. csak fanatizmus tükröződik bennük és egyik-másikon túlvilági. hogy minden testi funkciója egy időre megszűnjék. előbb mély katalepsziába merül. hogy a légcsövet eldugaszolják vele. amelyekből szivárog. Általában véve a hisztérikus extázisban a test kisebb-nagyobb mértékben érzéketlen. vagy ott. akik nehéz vaslánccsomókkal ütik szintén ritmusban a hátukat. a valide khán udvarában kezdődik a perzsák gyászünnepe Huszein korai halálának emlékére. De az arcokon a fájdalomnak nyoma sincs. vannak úgynevezett érzéketlen zónák.és orrüreget viasszal töltötték meg. a mártírok csoportja pedig „Haszán Huszein!”-t kiabálva.után. Arcvonásaik azonban semmi fájdalmat nem árulnak el. Közben a katalepszia mindjobban erőt vesz testén. ha valamelyik jógi eltemetteti magát. ahol a testet vágni. hogy az illető valamit érezne. mint dr. szomorúbb szertartás el sem képzelhető. hogy a hangyák be ne 12 . jajveszékelő perzsa kezdi meg a menetet a fáklyák. hanem inkább földöntúli boldogságot. patakzik a vér. fehér mártír-ingek vérben áznak. födetlen fővel. úgyhogy lassan valósággal megmerevedik. Azután egy maharadzsa.” Egész Indiában csak két jógi képes olyan mély katalepsziába esni. szúrni. akik ezrével jönnek a rémes ceremóniát megnézni. Sokszázra menő. anélkül. hogy az élveeltemetést hónapokig kibírja. gázlángok és égő máglyák által kivilágított udvarban. Egynémely hisztérikus ember hátgerincében pedig úgynevezett üregek képződtek. Mintegy negyedórai körmenet után. miközben a perzsa imámok meg-megállva. hófehér paripán végigszáguld a dervisek hátán. imádkozó dervisek hátán. meghatóbb. hogy fizikumuk kárt szenvedne. a kerbelai Jeszid elleni ütközetben vértanúként esett el. A jógi nyelvét visszahajlították a torkába. Extatikus állapotuk megóvja őket minden fájdalomtól és sérüléstől. Tompán döngenek a ló aranypatkói az extázisba merült. mert a fizikum funkciói . ritka esetben az egész testen nem működnek. miáltal az érző idegek itt. kezükben nehéz. u. a következőképpen. mintha csak fát vágnának. Mert ugyanis. koponyájuk elöl leborotválva. Extázisban vannak! A mohamedánok Ramazán-ünnepén az extázisban lévő dervisek boldogan a földre vetik magukat és hangos ujjongások közepette várják a szent dervist. olyan erősen. a száj. a sokezer perzsa résztvevő hangos zokogásba tör ki. nagy pátosszal és nagy izgatottságot okozó módon ismertetik perzsa nyelven Haszán Huszein mártírhalálát. Már napokkal előbb felkészül erre erős gondolat. akárcsak halott volna. A kardok pedig egyre sűrűbben csattannak.redukálódnak. hogy az már távolról tompa morajként hallatszik és rémülettel tölti el a már előre felizgatott idegeneket. az éles kardokkal üti-veri koponyáját. miként a hisztériások testén. Rémesen visszhangzanak a kardok súlyos csapásai a kemény koponyákon. égetni lehet. üdvözült kifejezés. az ilyenek különösen alkalmasak a katalepsziára. azért tudtak a szentek és tudnak a fakírok ilyen extatikus állapotban heteket-hónapokat étlen-szomjan eltölteni. Néhány perc alatt a tiszta. anélkül. az indiai angol konzul és a segédkező orvosok és fakírok jelenlétében megtörténtek az előkészületek a temetéshez. Egy szemtanú. hogy a férgek ne bánthassák az eltemetettet. izmai elernyedjenek. aki aranykantáros. aki 680-ban Kr. de egynek sem esik baja. Szörényi mondja: „A legtöbb fakír és dervis testén. Ezt követi egy szakasz.

elernyedt. Egy óra elteltével már fel tudott ülni és valami nagyon könnyű. Három hónap múlva azután kiásták a jógit. Nekünk Prometheusként kell harcolnunk az akadályokkal. az intenzív munkára termett. A pecséteket feltörték. Ezután egy jógi mantramokat mormolva belelehelt elalélt társa szájába. európaiakra ezer veszedelmet rejt ez magában. Az indusok számára véralkatuknál fogva helyes ez az útja az önlegyőzésnek. melyek összezsugorodtak. Nyomban bedörzsölték olajjal. kísértésekkel és le kell győznünk magunkban mindent. melyeket aztán langyos vízzel jól kiöblítettek. s így lassan visszatért az életbe. Végül elfalazták s elföldelték és fűmaggal meg zabbal hintették be a sírt s őröket állítottak melléje. a megtisztulásnak: de ránk. A mi testünk.Most már hiszed? A jógi teste. elhaló hangon súgta: . nagyon kevés táplálékot fogadott el. ami alacsony. Ez a merész kísérlet a lélek óriási hatalma mellett bizonyít. Azután zsákba varrva a testet. ujjait. A test összeaszva kuporodott a zsákban. lelkünk az intenzív életre. a viaszkot eltávolították a testüregeiből. mire a feltámadott felnyitotta szemeit és rávetvén tekintetét az angol konzulra. 13 . Majd néhány perc múlva a jógi lélegzeni kezdett. hogy ezzel a nagy élet általános nívójának emeléséhez hozzájáruljunk. az angol konzul és a maharadzsa saját pecsétjükkel látták el a zsákot és leeresztették a sírba. mert akkor lassan felőrölnék. kisimították. mely eddig merev volt.hatolhassanak a testüregeibe.

az ír szent. Az Ó-testamentumban sokat olvashatunk erre vonatkozóan. de szívük telve volt hittel és szeretettel s így csodákat tudtak művelni. úgy telítve voltak magnetikus erőkkel. A régi papok a mi modern orvosainkhoz képest valószínűleg tudatlanok és ügyetlenek voltak. tíz süketet és három némát gyógyított meg. és ha valami halálos mérget isznak. Semmiről sem beszél annyit a biblia. ha megüti magát. ösztönszerűleg odasiet anyjához és a szerető kéz simogatása. A régi keresztény egyház követte Jézus példáját és bizonyos szerzeteknek ma is az ápolás s a gyógyítás a feladatuk. csak ki kell ezeket fejleszteni. . hogy a sok gond és megpróbáltatás közepette semmi sem hajt olyan erővel Istenhez. gyógyító hatalma már az anyai szeretetben is megnyilvánul. a tűz nem fog rajtuk. forró emberszeretet. Azért az Isten szolgáinak hivatása ősidők óta szorosan összefügg az orvoslással. a kulcsok.Krisztus nevében egy nap alatt tizenegy vakot és tizenhat bénát. gyógyítson és enyhítsen. a legnagyobb főpap. hogy kisebb csodák történtek általuk. Szent Patrik. mint a szeretet gyógyító erejéről. A gyermek. Krisztus. mint a testi fájdalmak. melyekből evett. A vad néptörzsek között régen és ma is a pap egyszersmind az orvos is. isteni adománynak tekintették. az a beteg meggyógyul”. szintén betegeket gyógyított. hogy föléje borult és Istent hívta segítségül. Illés próféta halott gyermeket támasztott fel.a tökéletes isteni szeretet! Minél nagyobb valakiben ez az önzetlen.MÁSODIK RÉSZ PSZICHOFIZIKAI MÓDSZEREK I. hogy ekként forrásává lett a mindenható erőknek . továbbá bizonyos mágikus módszerek. A szeretet enyhítő. meggyógyítja a sebet. Halála után még a tányérok is. valami különös kegyelem által. A legalkalmasabb fejlesztőmód az önlegyőzés s az önzetlenség gyakorlása. hogy azzal magán és másokon segítsen. Minden emberben kisebb-nagyobb mértékben megvannak ezek a titokzatos segítő és gyógyító erők. De mi az ösztönös anyai szeretethez képest a teljesen önzetlen isteni szeretet . kilenc nyelven fognak beszélni. kézrátevéssel gyógyított. nagy. segítenivágyó. Tagadhatatlan. segítenitudást különös isteni kegyelemnek. A régi görögöknél Aeskulap temploma híres lett az ott végzett kúrákról. A gyógyítani-. annál inkább szolgájává tudja tenni fizikuma delejének erejét. Konstanzban. az nem árt nékik és ha kezeiket valakire ráhelyezik.midőn az isteni tűz. a segíteni vágyó nagy szeretet lobogó lángra gyújtotta egész valóját. Szent Bernhard. az anya csókja enyhíti a fájdalmat. hogy Józsuának adja át ezt az erőt. Önzetlen. Az Úr Jézus így szól az Új-testamentumban: „Az én nevemben ördögöt fognak űzni. csupa szeretettől és csupa bensőséges tűztől áradó emberek már a legrégibb időkben is gyógyítottak kézrátevéssel. melyeket használt. ugyanezen a módon hívta életre Illés próféta a kétségbeesett sunamita anya holt fiát. annál bensőbben fordulunk a hithez. És minél jobban meg vagyunk verve valami bajjal. mérges kígyókkal fognak játszani. Mózesnek megparancsolta Isten. „Az igazi orvostudomány és a hit elválaszthatatlanul összefüggésben vannak egymással” mondja Hartmann Eduárd. úgy. 14 .

szintén csodás gyógyításokat vitt véghez egyszerű imával és kézrátevéssel. Jellemzőek azok az esetek. konnersreuthi stigmatizált fiatal leány. 15 . II. hogy valamely kívánságunk teljesüljön. Plinius úgymond: „Vannak emberek. a kólikát és vesebajt csodálatos eredménnyel gyógyította. Hadrián császár a vízibetegeket gyógyította úgy. vakságát. kezeivel és meztelen lábaival simogatta. Nemrégiben. Szuggesztióval vagy telepatikus úton legerősebben álomban lehet hatni. vagy valakinek gyógyulást. Az áhítatos Edward angol király a „megismerő”. Epirus királya. akik. Szent Katalin és a Daniámus nevű mártír szintén gyógyítottak. A gyógyíthatatlannak tartott cárevicset egyetlen kézrátevésével az orvosi világ bámulatára meggyógyította és ezzel a „csodatettével” olyan befolyást szerzett magának. Az utolsó évtizedek kimagasló misztikus alakja volt az orosz Rasputin. hogy őt emlegették Oroszország teljhatalmú uralkodójának. vagy a mesterséges álom előidézésével megy végbe. ezt olyan időben kell tennünk. Erre vonatkozólag Konstantin császár esete a legmeglepőbb. hogy miként sienai Szent Katalin testén. Mint Thomson Jay Hudson mondja: „Nehéz megérteni. Ha valakire telepatikus úton akarjuk átvinni gondolatainkat. Benső meglátásával Rasputin előre megőrizte és megjósolta a cári uralom összeomlását s e romokon egy új világ keletkezését. hogy a tér csak egy formája az objektív gondolatnak és hogy egyáltalán nem gátolja a benyomások szubjektív átvitelét”. Szent Otilia nagy szeretettel megölelt egy mindenki által került leprást és az meggyógyult. vannak. aki néhány évtized előtt halt meg Szibériában.” A spanyol Salamandores és Ensalamondoresek majdnem minden betegséget meg tudtak gyógyítani imával és ráleheléssel. őrajta is minden pénteken Krisztus öt sebe mutatkozik. midőn az ostyát felmutatta. Az orosz Szent János. Agrippa de Netfesheim azt mondja: „Van egy tudomány. 10-15 centiméterre emelkedett fel a földről. amikor az illető elalvóban van. csupa-szeretet pap által feladott utolsó kenet gyógyulást hoz a betegre. úgyszintén mások kisebb bajait imával meg tudja gyógyítani. A mai életben is vannak ilyen misztikus hatalommal rendelkező földi nagyságok. Olaf norvég király kézrátevéssel gyógyította meg Egilt.Szent Margit. mely annyira megvilágítja a szellemet. hogy az elébehozott betegeket a földre fektette. mikor valamelyik szentéletű. Ez a csodálatos orosz szent misemondás közben. akiknek egész teste gyógyító kisugárzást áraszt. Franciaország királya is kézrátevéssel gyógyítottak. hogy időnként fellépő bénaságát. hogy ujjait a püffedt részekre helyezte. főleg elalvás előtt kell arra gondolnunk. akiknek csodálatos eredményeit csakis megszállottsággal vagy okkult erőkkel magyarázhatjuk meg. egy öreg pékmester. akik a nagy élet kerekét hajtják. aki egyszerű parasztcsaládból hírneves csodatettei által az orosz cári trón közelébe került. szintén sok csodakúrát vitt véghez. És bizonyosan sokan emlékeznek Pethesre. Salzburgban. többek között Justinián császárt is így szabadították meg gyógyíthatatlan betegségétől. aki egy ideggyógyász felügyelete alatt kézrátevéssel gyógyított. ahogy őt nevezni szokták és Fülöp. S az áldozatként felfogott szenvedésnek hatalma olyan erőt kölcsönöz Neumann Teréznek. javulást szuggerálunk. Pyrrhos. hogy egy lépéssel a sötétségből a megismerés világosságára jut s ez a félöntudat. a budapesti Operaház ifjú zenészére. mint Mersi és Psyl még a mérges kígyómarást is meg tudják gyógyítani egyszerű kézrátevéssel. A néhány év előtt feltűnt Laveczky László és Wunderlichné valószínűleg szintén gyógyerő-centrumok voltak. Vespásián császár időnként egyszerű kézrátevéssel vakokat és bénákat tudott gyógyítani. Paul Blechinger. úgy. Ugyancsak néhány év óta szerepel egy újabb csoda a lapok hasábjain: egy Neumann Teréz nevű. aki olyan mélyen vallásos. Ha azt akarjuk. miként az valamikor Aeskulap templomában történt”.

Passzív állapotban könnyen megbékül. életük azonban határolt. Mindent el kell felednünk. s így olyan erőkkel fog rendelkezni. hogy ne váljunk feltűnés vagy nevetség tárgyává. teremtő gondolatok áradata valósággal megrohan bennünket. s amelyek kellemessé teszik számára az életet. semmit sem látni. Belátja. hogy csak féken kell tartania és helyesen kell alkalmaznia gondolatait. ilymódon érzéketlenné tesszük a külső. Úgy a nagy hullámoknak.” A gondolatok megszámlálhatatlan mennyiségben jönnek létre. melyek különben kevésbé hozzáférhetőek számunkra. miként a nyári szellőtől érintett hullámfodrok. nyomtalanul eltűnnek. akkor gondolataink könnyedén hullámoznak ide-oda. hanem erős. De ha érzésvilágunk csöndes. gondolatok. ha nem koncentráltuk. íratlan laphoz kell hasonlítania. elkeseredett. akkor gondolatvilágunk olyanforma. vagyis a passzív állapot hullámzásmentes. amelybe be akarunk hatolni. vagyis passzív állapot kiváló csillapítószer mindenféle lelki emócióval szemben. hogy vagyunk. s a megvigasztalódás okvetlenül bekövetkezik. És ha így kikapcsolódtunk az anyagból. nem rögzítettük meg azokat. Új. s az előbbiek. s a tengernek meg kell merevednie. azonkívül ez az állapot szükséges a különböző okkult tehetségek kifejlesztésére is. A siker és boldogulás alapja a sikeres aktív gondolatkoncentráció. anyagi világ iránt és lassan megnyitjuk lelkét a szellemi síkok finomabb rezgései iránt. tükörsima gondolat. hogy az ember nagyszerűen fel van szerelve. mintha olajat öntöttek volna rá. Passzív állapotban agyunknak egy fehér. hogy testének funkcióit erősen befolyásolhassa. le kell simulnia. A szellemi munkás éppúgy. mint az iparos hasznot húzhat belőle. csakhamar új gondolathullámoknak csinálnak helyet. például egy kirakatot. nem is sejtett tervek és meglátások ébrednek bennünk. ha érzelmeink viharosak. Mint Brandler Pracht mondja: „Gondolatvilágunk hasonló a tengerhez. betegségtől. Később gyakoroljuk a passzivitást nyílt szemekkel: feszítsünk egy darab papirost rajztáblára és szögezzük rá a tekintetünket merően. s csak azután helyezzük magunkat passzivitásba. A negatív. megvigasztalódik az ember és reménnyel telik el a lelke.Ha az ember mindezt tudja. De a negatív. míg körülbelül tíz perc után az abszolút nyugalom helyzetébe jutunk. csodálat tölti el. Addig kell gyakorolni ezt az állapotot. semmit sem érezni: ez az igazi passzív állapot. Majd gyakoroljuk magunkat az utcán s az üzletekben. mint a hullámhegyek. melyek megvédik őt bajtól. mely tekintetünknek nyugvópontul szolgál. A passzivitás a szellemnek megadja a lehetőséget. nemes érzésekkel felfegyverkezve fog kilépni az élet küzdőterére. még azt is. Semmit sem hallani. Aki rosszkedvű. céltudatos. Mivelhogy a szellemi síkon hasonló csak hasonlóhoz vonzódik. melyeknek hordozására rendes öntudat-állapotunkban nem is vagyunk képesek.és érzésvilágot követel. a magas. s így minden rossz e földön elveszti számára tövisét. Az utcán. De az erkölcsileg magasan álló ember is megtalálja ezúton az előrehaladását. A passzív állapot mindenkire nézve értékes. Ha például valamely tudományos kérdést akarunk megvilágítani. koncentráljuk gondolatainkat először arra a témára. mint a kis haboknak el kell múlniok. csak a diszharmóniára hajlamos ember lehet a gonosz hatásoktól megszállva. nyúljon e gyógyszerhez. úgyhogy minden izmunkat elernyesszük. hogy milyen erő rejlik a gondolatban és érzésben és belátja. szemeinket kössük be és feküdjünk le. Füleinket dugaszoljuk el. Amennyiben ekként a földi embert teljesen elnyomjuk és minden külső behatástól elzárjuk. céltudatos gondolatokkal és erős. egy pontot kell kiszemelnünk. 16 . eszmék s érzések. érzéseit s akkor nem lesz többé a titokzatos erők által ide-odadobált vak sajkás.

ha pedig a hasüregbe akarjuk nyomni a levegőt. széles ívet írunk le karjainkkal. majd pedig hideg vízzel. csak a fej. E módszer által a solaris plexus. Kitartó gyakorlattal elérhetjük. de kellő levegőtáplálékra is szükségünk van. Ezzel mossuk meg szemeinket naponta kétszer-háromszor. egész környezetünket olyan teljesen fogjuk látni.és nyakizmokat hagyjuk normális állapotban. Az asztráltest a mély lélegzés által olyan erőt kap. Hogy helyesen táplálkozhassunk levegővel. Az oxigénnal együtt finom éterrészecskéket is szívunk magunkba. szervezetünk nagymennyiségű oxigént szív fel. feszítsük meg valamennyi izmunkat. akkor a mellkasunkat összehúzzuk s a gyomrunkat kifeszítjük. azután mártsuk arcunkat mindennap egy tál hideg vízbe és igyekezzünk a szemünket nyitva tartani. hogy kezeinket fejünk fölött összekulcsoljuk. Kiváló szemerősítő az euphrasia officinalis-tea főzete. majd pedig a hasüregbe és vissza. legalább tíz másodpercig vissza kell tartanunk és szintén tíz másodpercig kell kilélegeznünk. hanem lassanként. azt. Később fekve végezzük a lélegzési gyakorlatokat. azután karizmainkat megfeszítve. Nagyon ajánlatos. Az egyiptomi és perzsa főpapok a lélegzés tudományát szintén felvették a templomi misztériumok közé. hogy nekünk nemcsak ételre. Ha mélyen és erősen lélegzünk. A magnetikus tekintet még a látszólag holt tárgyakat is mozgásba hozza s így ez a gyógymagnetizmus terén is nagy szerepet játszik. Ezáltal szemünk üde. fejünket kissé hátrafektetjük. így sajátítjuk el a centrál tekintetet. Hogy életünket teljessé és sikeressé tehessük. hogy tekintetünknek olyan ereje lesz. a keleti jóga szerint szoros összeköttetésben áll az asztráltesttel. a második nagy segédeszközt kell megszereznünk. a szimpatikus idegrendszer centruma hasznos masszázsban részesül. akkor viszont a gyomrot húzzuk össze s a hasüreget tágítjuk ki. minek következtében az ember pszichikai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. eleinte langyos. Az izommegfeszítést a kéz izmainál kezdjük. Szemünk erősítésére vegyünk naponta szemfürdőket. de ne hirtelen. majd a többi izmokra kerül a sor. amennyiben. akkor a lélegzetet hosszabb ideig. A solaris plexus. előbb a következő gyakorlatokat kell végeznünk: karjainkat egyenesen hol jobb. hogy tekintetünk kifejezésteljes és magnetikus legyen. tiszta és csillogó lesz és látásunk megerősödik. Mialatt a lélegzetet visszatartjuk. amit azzal végzünk. melyre testünk háztartásának szüksége van. 17 . melyek áthatják testünket s ott átváltozáson mennek keresztül és amellett tulajdonságaikkal a finomabb anyagú ódikus testünkre. hogy közben az arcunkat teljesen láthassuk. Egy idő múlva a következő gyakorlatot is megkísérelhetjük: az ember a belélegzésnél egészen hátrahajtja a fejét és csak a kilélegzésnél hozza normális helyzetbe. hogy könnyen ellen tud állni a fizikai test hatalmának. És pedig arcunk minden vonalát tökéletesen kell látnunk. mellünket kidüllesztjük és szájunkat becsukjuk. ha a gyomrunkba akarjuk nyomni a levegőt. Azután vagy tíz-tizennégy napig úgy kell a lélegzési gyakorlatokat végeznünk. Ha a teli lélegzéshez hozzászoktunk. Hogy ezt elérjük. hogy ha egy pontra nézünk is. hogy lassan a gyomrunkba hajtjuk a levegőt. vagyis asztráltestünkre is hatnak. de úgy. külön-külön szemügyre vettük volna. mintha annak minden pontját egyenesen. mígnem a víz fenekén elhelyezett tárgyat megláthatjuk. Majd magasra emeljük vállunkat.III. vagy másnéven napszövedék. Ezt a lélegzési gyakorlatot egymásután nyolcszor-tízszer megismételjük. Meg kell gondolnunk. tekintsünk a tükörben egyenesen a szemünkbe. ha éjszakára szemünkre ebbe a teába mártott vászondarabbal borogatásokat rakunk. Ebben a helyzetben az orrunkon keresztül mélyen lélegzünk és a levegőt lassan a szájunkon át kibocsájtjuk. hol balfelé kitárjuk.

Ez látszólag így is van. Minden nemi izgalom növeli az ód kisugárzást. akkor ez sikerül is. tegye meg azt fokozatosan. rosszakarónk áll előttünk és mi tekintetünkkel meg akarjuk az illetőt magunknak nyerni. hangulatok átplántálódnak egymásra. miáltal erővel és egészséges energiával telik az meg. hogy ha dohányoznak frissebbeknek. amelyet éppen szuggerálni akarunk. De majdnem minden dohányos ember kisebbnagyobb mértékben ideggyöngeségben. a kívánság erejének helyes kihasználása. hogy évek múltán külsőleg is hasonlítanak egymáshoz. Ifjúság ural engem s a lelkem vidám és harmonikus. izzadság lepi el. Akinek nincs hozzá ereje. A nikotinmérgezés kezdő stádiuma rendszerint abban nyilvánul meg. hogy a centráltekintetet mindjobban elsajátítsuk és igyekezzünk szemünkbe. Minél nagyobb a szerelem. hogy lassan úgy lelkileg. annál nagyobb az ódkisugárzás. mely egymás iránt bennük él. úgyhogy végül csak a tisztátlan légkörben érezzük jól magunkat. vagyis a nikotinnak állandó használata bizonyos idegnek részleges bénulását okozza s ez a bénulás azután meggátolja az asztrális erők kifejlődését. ezentúl valamennyi szervem rendszeresen és pontosan fog működni. A szexuális egyesülésnél a két fél ódkisugárzása összevegyül s azonkívül bizonyos pszichikai és fizikai állapotok. Ugyanis a nikotin felrázza az idegeket s az elbágyadt intellektuális képességeket. Ez annyira mehet. . szakszerű lélegzéssel kísérve. A sikernek harmadik nagy faktora a vágy. Ha jól gyakoroltuk tekintetünket.” Ez a gondolatmenet helyes. tekintetünkbe hovatovább mind több és több koncentrált érzést és gondolkozást összpontosítani. 18 . s így nagyobb szexuális izgalomnál már egyetlen egyesülésnél is előfordulhat. minden hónapban egy szivarral. egészséges érzelmeknek fog helyet adni. vagy hetenként egy cigarettával szívjon kevesebbet s így lassan majd egészen leszokik szenvedélyéről. hogy hirtelen lemondjon a dohányzásról. láncként csavarodik lábaink körül. mint testileg kiegészítik. Meg kell tanulnunk. ám egyik sem akarja belátni. az ember gondolatmenete lassúvá válik és előáll a lassú mérgezés. Tegyük fel. a fantáziájuk s egyáltalán. minden rossz el fog halni bennem. hogy embertársától valaki rossz. tulajdonságait. szellemi képességeik élénkebben nyilvánulnak meg. Az élvvágy meggátol a harmónia fejlődésében és elhomályosítja az emberszeretetet. a leggyakoribb az ideges ingerlékenység vagy teljes érzéki tespedtség. hogy valami nagy ellenségünk. „Ezentúl teljesen erős és egészséges leszek. csakhamar nagymennyiségű oxigént vezet a testbe.Emellett persze nap-nap után fixíroznunk kell tükörképünket. Konstituciójuk szerint mindenkinek más és más szervét támadja meg a betegség. amelyről nem akar lemondani. szédülés és lázas szimptomák jelentkeznek. kiegyenlítik egymást. A túl gyakori nemi kielégülés okkult szempontból is elítélendő. Előbb azonban a testnek gyakran krízist kell kiállania. hogy a dohányzás fokozza munkaképességüket. Ez a processzus hozza magával a házastársaknál. el fog távolodni tőlem és jó. Sokan azt állítják. mert ezáltal túl sok ód vonódik el a testtől. hogy az emlékezőtehetség meggyöngül. lelki és testi állapotát. Ennek a méregnek. vagy jó hajlamokat vesz át. amelyek eddigi érzéseivel és gondolataival nincsenek összhangban.szóval egy tisztító betegségen kell átesnie. hogy szemünk tetszésünk szerint fejezze ki a különböző érzelmeket és pontosan azt az érzelmet. a légcsőhurut s a szemgyulladás. energikusabbaknak érzik magukat. gyomorbajban és emésztési zavarokban szenved. jól összpontosítottuk gondolatainkat. s egy idő múlva olyan hajlamok lesznek felette úrrá és olyan cselekvésekre érzi magát kényszerítve. Az egyik házastárs átveszi a másiknak hajlamait. hogy ennek az ő szenvedélye az oka. ideggyöngeség fogja el. minél nagyobb a szenvedély. A legmeggyőzőbben látható a nikotin mérgező hatása a dohánygyári munkásokon és munkásnőkön.

amelyek azután végeredményükben gonosz cselekedetekre visznek. Midőn a rossz cselekedet megtörtént. vagyis a lelkiismeret a bűnbánat által jelentkezik. mert. hogy teljes erővel kitörhessenek. amint mondottuk. ne búsulj érte. 5 Karma. És ha egy egész világot meghódítottál volna cselekedeteiddel. alsóbb ember között. mintha egy kést perverz vággyal ide-odaforgatnánk sebünkben. Hány ember bensejében ott trónol az önzés és körülötte annak esküdt barátai: az érzékiség. Csupa ellenségei a fejlődésnek! Megismerésünk azt mondja: „Én ebben és ebben a hibában szenvedek és mindent el akarok követni. Dühös. melyek a testi érzékek számára bár láthatatlanok.. hallhatatlanok és kitapinthatatlanok. Gondolatainknak mindegyre szabadabbaknak kell lenniök az önzéstől. kicsapongó emberek és a durva élvhajhászok legtöbbje diszharmonikus természet és többnyire sokhúsevők. s hogy minden panasz és jajveszékelés mit sem segít. aminek eredménye természetesen a jócselekedet okozta megelégedettség érzése. hogy igazán gondolkozzunk és igazán cselekedjünk. hisz az semmi. egyszerűen oktalanság. tovább egzisztálnak és hatásuk által értelmileg hozzájuk hasonló gondolatokat eredményeznek. gondolataiddal. amely gondolat befolyásolja. annál kevesebb állati táplálékot szabad fogyasztania. hisz az semmi. ugyanolyan. Minden rossz szokásnak. a lélek gyöngeségére vall. Viszont minden jó gondolat a jó gondolatok egész láncolatát kelti életre bennünk. amilyen a kultúra s a felületes csiszolódás híján. hanem a lélek erőtlen. nem árt nekünk.. Ekkor megkezdődik a küzdelem a fensőbb ember és a gyönge. a türelmetlenség s a düh. Csak a türelmes elviselése a változhatatlannak hoz a léleknek áldást. igazságos kritikus szeme előtt. sem a balga epekedés. minden rossz tulajdonságnak meg kell szűnnie. A szenvedésben több a szeretet. semmi!. kínzó előérzete egy nehéz karmának. ha szégyelljük magunkat saját benső. 19 . az okozóra is hatással lehet a gondolatvilág. ami a belső embert burkolja és olyannak látja az ember magát. mint a teozófus hit vallja: bizonytalan. jusson eszünkbe. Minden annak a gondolatnak a szférájába kerül. a belenevelt társadalmi formák nélkül. de bensőnkkel összeköttetésben maradva. az okkult igazság törvénye. Nem a test gyönge. Ez előtt a benső-felső én előtt. Tehát egy rossz gondolat folytonosan újabb gonosz gondolatokat eredményez. a gondolatok reális. pedig bensejében mindenféle gonosz szenvedélyek leselkednek alkalomra. Minél magasabbra akar emelkedni az ember benső erőinek kifejlesztésében. Ha bánat ér bennünket. nagy nyugalommal lépjünk eléje.A testi indulatok felburjánzása a szellem. valami kényelmetlen érzés lesz úrrá rajtunk. De nemcsak az előidézőre. haragos. Az ember vizsgálja meg önmagát. Arra kell törekednünk. hogy a jóban megerősödünk. Haladj el a világ előtt. lehull. A húsevő nehezen tud a teste fölött uralkodni. sem a hívságos remény. anyagi dolgok. mint az örömben. A szív tisztaságának a gondolatvilágot is uralnia kell. mint a szigorú. És ha jön a fájdalom. És ha egy egész világ összeomlott számodra.5 amellyel a megbolygatott harmóniát ismét helyrebillentjük. felső énünk előtt. hogy nem tud szakítani a vérberögzött éhséggel és vágyakkal. hogy minden szenvedésben nagy fejlesztő erő rejlik és hogy nemes cselekedet a nehéz sorsot emelt fővel elviselni. hogy megszabaduljak tőlük”. a hazugság. ne örülj neki. mint visszasugárzás. hisz az semmi. Sem a nagy vágyódás. Naponta erős elhatározással és koncentrációval vegyünk lélegzetet és tökéljük el magunkban. vagy arra az ismerősünkre. Elmúlik a szenvedés s az öröm. semmi. hanem a szerencsétlenséget csak szaporítja. Semmi. „Milyen jólnevelt ember!” mondják erre.

A legtöbb ember azt hiszi. az ód. hangulata az éj folyamán megerősödött. alakító. tehát testvére az N és X-sugaraknak. vagy amaz elemének rezgéseihez mérve. mert ugyanazzal az érzéssel. Minden asztrális megnyilvánulás egy végtelenül finom anyag kivetítésével jön létre. a lelkileg betegeké pedig sötétzöld. ha minden körülmények között. Az emberi delejesség. s ezt az erőt az éjszaki Istenség. Mindent tökéletesen le akarok győzni és szenvtelen akarok lenni” . Az ód az egész természetben uralkodó szerepet tölt be. jóakaratú emberek kisugárzása világos kék. ezt bizonyítja nekünk a telepátia is.ezt a koncentrációt folytassuk naponta húsz-harminc percig. a mutatóujjból s a középujjból. melynek tudós felfedezője dr. hogy az ód polarizálva van. a fejlődésre törekvőé világoszöld. le akarok vetkőzni és azon leszek. Ugyancsak Reichenbach derítette fel. Krisztus és tanítványai magas etikai színvonalon 6 A hinduk „láthatatlan tűznek” nevezik ezt az emberben rejlő életerőt. mintha a bosszúságot s a diszharmóniát átvisszük az álomba. hogy a belső. annak sárga. Minden önzést és minden hiúságot. hogy mindenben neki van igaza és csak akkor nyugszik meg.a világrendező hatalom után . s kékes felhőcske képében kering felfelé. de nekünk semmiféle előnyt nem nyújt.„ód”-nak nevezte el. Semmi sem rosszabb. Odin után . Mindenkire nagyon fontos. szennyes életet folytat. miként a jobbkéz az ásványi delej patkóra. A legtöbb ód a hajból. hogy minden nap legalább is egy jócselekedetet művelünk. Különösen erősen sugárzik az ód a hüvelykujjból. amely bennem él. csakhogy az érzése. dr. akkor láthatárunk mindig szűk marad. éltető erő az embertől le egészen a kristályok világáig. Határozzuk el. békés és nagyon türelmes leszek és mindent úgy fogok venni. mintha az ujja egy mágnes lett volna. Az emberi test folytonosan ódot sugároz ki magából. miáltal képessé válik rá. A tudományos kutatások alapján megállapították. Ha van bennünk valami ebből a rút tulajdonságból. viszont a baloldalon vörösen sugárzó és miként a balkéz. tegyünk le róla. hogy ódrezgéseit a természet ez. Reichenbach puszta kezével el tudta téríteni az iránytűt. mert ez gátlója a fejlődésnek. A párizsi polytechnikum igazgatójának. amellyel embertársunk javára szolgálunk. Roches ezredesnek sikerült az ember kisugárzását lefényképezni. a test jobboldalán kékesen sugárzó ód pozitíven hat. finom anyagánál fogva minden durva anyagon áthat. Az ód egyszersmind a gondolat hordozója is. a jó és szeretetteljes ember ódja rózsaszínű. a lábakból és kezekből áramlik. a mély gondolkozóké sötétkék. mégpedig a szenvedélyes ember kisugárzása sötétvörös. ahogy jön. hogy egész valóm emberszeretettel teljen el. a nyomasztó gondoktól terhes életet élőké szürke s aki alacsony színvonalú. Mert az egészséges ódot át lehet vinni a beteg testre. Minden mágia úgy jön létre. miáltal az meggyógyul vagy legalább is megenyhül. a hívő. azokra hatni tudjon. 20 . Igyekezzünk mindig vidám gondolatokkal elaludni.„Ezentúl csöndes. Az ód magyarázza meg nekünk a bibliai csodákat. hogy az ód az életerő anyagi hordozója. Célomat még ebben az inkarnációban teljesen el akarom érni. Reichenbach Károly. hangulatban alszik el. negatívan hat. annak barna. ugyanabban a hangulatban fog felébredni. aki a művészetet s a finom környezetet szereti.6 Dr. mindenben helybenhagyjuk állításait. ódikus ember a természet ódikus bensejével összeköti magát. hogy milyen érzéssel. Ha mindent csak a magunk kicsi látószögéből szemlélünk és nem fogadjuk el senki másnak a véleményét.

mint láttuk. vagy spanyolfalat helyezünk el. Ismerek egy tanulót. A telepatikus gondolat. hogy milyen gyógyszer hoz számukra enyhülést. egy másik kisugárzást is felfedeztek. Gondoljunk valami nagyon rikító színre vagy valami nagyon erős.mire az illető úr készséges örömmel átadta a papírokat. Épp ezért a telepátia a legnagyobb távolságokra is lehetséges. annál biztosabb az eredmény. elmesélte. Az ódsugárzás az emberi agyvelőből. A szuggesztió nyomása a motorikus idegeket befolyásolja. asztrállátáshoz fordulni. üveglencsék által koncentrálni és szétszórni lehet. aki a földről felvette az iratokat és kabátja zsebébe tette azokat. le is fényképezhető. különösen vérségi kapcsolattal rokonok és házastársak között szoktak legfényesebben sikerülni. midőn ismét megpillantotta. Most egy anyagi válaszfalat emelünk az operatőr és a médium között. hogy a két kísérletező között uralkodjék. Magától értetődik. ami a betegek zavaros ódáramlásában harmóniát teremtett s visszaadta nekik az egészséget. minél jobban sikerül egy ideát átvinnünk az álomba. Nancyban. valamint az igazságról és igazságtalanságról táplált véleménye nem más. elalvás előtt koncentráljuk magunkat a kérdéses ideára és asztrális öntudatunk meg fogja tenni a magáét. hogy egyik világrészből a másikba is átcsap. előbb egy kendőt akasztunk közéjük. Minél hathatósabban tudjuk koncentrálni gondolatainkat és akaratunkat elalvás előtt. mely világosságot derít a kérdéses dologra. majd gondoljunk szavakat. Legközelebb. vagy pedig olyan álomlátományt idéz elő. mely szintén az emberi testből árad. később egész mondatokat. Az iskolás diákok nagyon jól teszik. ha valamely nekünk érthetetlen dologra világosságot akarunk deríteni. Az operatőr a médiuma mögött alakokat rajzol a táblára.álló. vagyis a bennünk élő másodlátáshoz. mely néha olyan erős. hogy elalvás előtt kutatólag mélyedt magába: hol és hogyan veszthette el papírjait? Álmában azután egy férfit látott. hogy legalább két órával a kísérlet előtt a legteljesebb harmónia kell. s íme: a kénsavaskálium foszforeszkáló fényben villan fel és a papíron az illető testrész körvonalai rajzolódnak le. A médium az átvett benyomásokat pedig papírra veti. Elvesztett tárgyak kutatásánál is ajánlatos az álomhoz. Egy asszony-ismerősöm. jelleme. bizonyos irányba hatoló csúcsívben sugárzik tova. erkölcsi felfogása. 21 . Valamely kornak a divatja. istenes életük folytán gazdag. következésképpen az ódkisugárzása két embernek. Két francia tudós: Blondelot és Charpentier. mint a tömeget uraló szuggesztív áramlat. végül pedig bizonyos távolságból folytatjuk azt. annál biztosabb az eredmény. hogy ezzel az ismeretlennel reggeli bevásárlásai alkalmával olykor találkozni szokott. egészséges ódot sugároztak. nem mint az ujjakból füstkarikák felhője alakjában száll el. sőt. hanem az akarattól s a gondolattól irányítva. . és megkérdezte tőle. Telepatikus kísérlet. aki elvesztette összes iratait. fűszeres ízre és vigyük ezt át a médiumunkra. mert akkor az álomban az asztrál-öntudat mélyebben az emlékezetbe rögződik. aki görög feladatát álmában oldotta meg. Kénsavas káliummal bekent papírt a testrészekhez viszünk közel. Ha valamely feladatot meg akarunk oldani. Némelyek megálmodják. Emlékezett rá. tiszta. ha elalvás előtt mégegyszer átolvassák leckéjüket. Minél hasonlóbb a természete. minek következtében a szabad asztráltest elvégzi a munkát. ellenben az elektromos hullámok minden irányba egyformán kiterjednek s így a távolság arányában gyengülnek. Az ód olyan.és akaratátvitel általánosságban két egymással rokonszenvező és hasonló ódsugárzású egyén között. gyógyulást. odament hozzá. s ezt N-sugárnak nevezték el. majd fal által elkülönítve végezzük a kísérletet. mint a világosság. nem találta-e meg elveszett iratait.

Az állatok szemében kis lángocska alakjában meglátta a lelket. Gusztáv Adolf svéd királynak is volt egy ilyen gyűrűje. üldöz bennünket. Melléje fekszenek. arra éber öntudattal. mely legalább négy-öt centiméter vastagságú és szegezzük tekintetünket húsz-harminc percig annak felső felületére. eseményeket előre meglátta. Swedenborg Emánuel. Egyszerre csak Swedenborg kijelentette. vagy az az esemény. Midőn Medici tudni akarta. meglátta a belső embert. Emésztési zavarok alkalmával álmunkban nagy dáridókon veszünk részt. lefekvés előtt gyakoroljuk. Karjaikat a gyermek fejecskéje alá helyezik. Azon kell lennünk. hogy ekként az ódikus kapcsolat teljes legyen. A gyermek agyában ilymódon gyakran valamilyen szimbolikus álomlátomány keletkezik. lábunk pedig délfelé irányuljon. mindenkor az aggyal történik. Angliából jövet egy este Gothenburgban egy kereskedőhöz volt meghíva. Jakob Böhme a másodlátást egy fényes cinkkehellyel ébresztette fel. távolbalátás. hogy amit álmodunk. amelyre koncentráltan gondolunk. És ha az embernek a bal szemébe nézett. minden hibánktól meg tudjuk magunkat szabadítani. A lámpának vagy más világító forrásnak a hátunk mögött kell állnia és a fénynek nem szabad túlságosan erősnek lenni. majd hirtelen Henrik de Guise herceg képe mutatkozott a tükörben s azután több mint hússzor egymásután Navarrai Henrik. hogy a tüzet lokalizálták és az ő stockholmi háza. Cagliostro. s annak a személynek a képe. Egy kristályra vagy egy fényes korongra koncentrált tekintet sok emberben másodlátást idéz elő. csodálatosképpen sértetlen maradt. A kristály golyóban való másodlátást. vissza tudjunk emlékezni.Elalvás előtt a vágy ereje által és némi koncentrációval élve. Mózes és Salamon úgynevezett bűvösgyűrűvel rendelkeztek. noha nagyon ki volt téve a tűzveszélynek. ahány évig uralkodott. Vérkeringési zavarok és légzési nehézségek következménye. Mások befolyásolása az álomban a következőképpen történik: az operatőr az alvó fölé hajlik és szuggerálja őt. meglátta a testi szenvedést s annak gyógyszereit. meg fog jelenni. 22 . Bizonyos hangok és bizonyos illatok. Südermalm környékén borzalmas tűzvész dúl és a csodálkozó társaságnak pontosan beszámolt a tűzvész lefolyásáról. A vadnépek. kezükkel pedig megfogják a gyermek kezét és ekként suttogják el figyelmeztetéseiket. A másodlátás vagy látnokság. hogy lefekvés előtt két órával már ne együnk semmit. vagy pedig arról. hogy Stockholmban. a világhírű kalandor. Valahányszor valakinek a jobb szemébe nézett. amelyek másodlátásra képesítették tulajdonosaikat. aki állandóan látott. fiai jelentek meg a tükörben és mindenik annyiszor. Az anyák könnyen szuggerálhatják gyermekeiket. a kiváló svéd tudós. hogy álmunkban harci jeleneteknek vagyunk szemtanúi. azonképpen a kutyák és a lovak is clairvoyantok. hogy valaki fojtogat. Medici Katalinnak egy ovális érctükre volt. melyben a dolgokat. Tegyünk egy bársonypárnára egy jólcsiszolt hegyikristályt. Kiváló látnoknő volt Mária Prevost. ahol az asztal roskadásig rakva étellel. vízzel telt fehérüvegre koncentrált tekintettel idézte fel magában a másodlátást. melyre ha az imádkozó merően rászegezte tekintetét. szagok bizonyos álmokat idéznek elő. A clairvoyant csukott szemmel éppúgy lát. hogy nagy tömegekről álmodunk. Alvás közben fejünk északfelé. vagyis másodlátó lett. Elalvás előtt 10-15 percig végezzünk gondolatkoncentrációt és lélegzési gyakorlatokat. csodás dolgokat látott a maga és mások életéből. miközben csendesen a keze után nyúl. ki lesz Franciaország jövendő ura. Néhány óra múlva jelentette. az úgynevezett kristály víziót. A régi zsidó főpapok ünnepi ruhájának mellvértje tizenkétféle nemes drágakőből készült. mint nyitott szemmel. Vértódulás következménye.

a 16-17-ik század nagy asztronómusának anyját boszorkánysággal vádolták. amelyből az abnormis anyagcsere támad. amelyek idővel egyre erősebben körülvonalazott formában jelentkeznek. Az ód az akarat. A magnetizőr és a páciens mindenekfölött arra törekedjenek. Kepler. Kísérletet tehetünk úgy is. a gondolat és az életerő materiális hordozója.Távollátás a mágikus tükörben. Gyógyítás magnetizmussal. ha átvisszük embertársunk szervezetére. Vagy pedig vízzel telt üvegbe tekintünk. magnetizálni mindent lehet. hogy egymással ódikus rokonságban legyen. Minél több bizalommal és szeretettel viseltetik a páciens a magnetizőr iránt. Roches kísérletei bebizonyították.A magnetizmus az ember legbelsejéből ered.. vagy nevezzük így: életdelejességgel minden növényt pompás fejlődésre juttathatunk. A besugárzást minden tizenkét ülés után meg kell ismételni. tehát egy puszta pszichikai művelet. hogy a gyógymagnetizmusnak semmi köze a hipnotizmushoz. .mondja du Prel. De azt is megtehetjük. úgy. Magától értetődik. német filozófus. A rálehelésnél koncentrációval összekötött lélegzési gimnasztikát folytatunk. majd egész homályosan alakok bontakoznak ki. A szuggesztió csak agytól-agyra hathat és nem óddal telített anyagoktól az agyra. akkor nem a felső felületekre. ezzel előmozdíthatjuk a kísérletek sikerét. Szembe kell ülniök egymással és néhány percig kézenfogva kell tartaniok egymást. mint erő. úgy. Minden koncentrációra használt tárgyra két-háromszor előzőleg rálehelünk. később egy fehér felület jelenik meg. hogy a lámpafényt ibolyaszínű selyemernyővel tompítjuk. mert kezei alatt a növények gyönyörűen fejlődtek. Hipnotizálni csupán embereket és állatokat lehet. mint az ódcirkuláció egyensúlyának zavara. mint pedig virágzási képesség tekintetében csodálatosan befolyásolhatók. hogy kezünket mintegy két-három centiméter távolságba tartjuk a tárgytól és legalább is hétszer magnetikus sugarakkal befonjuk. hogy tekintetünket egy pohár vízbe szegezzük. hogy a mázolás egészen egyenletes legyen. ez egy homorúra csiszolt üveglap. Ha az egészséges ódot a beteg testrészre átvisszük. annál nagyobb a felfogóképessége. Eleinte a tükörben csak a saját képmásunkat látjuk meg. Ha módunkban van violaszín villanykörtét szerezni. az atomokba hatol” . hogy három méter távolságra ülünk tőle és a levegőbe tekintünk. hogy ódikus kisugárzásuk kellőleg összekeveredjék. hanem a szubstanciák legbelsejébe. úgy ez a beteg testben helyreállítja a harmóniát. amit úgy csinálunk. A hipnózis csak az akaraterő által hat. A konvex felületét fekete spiritusz-lakkal kell bekenni. mert a betegség semmi más. Azonban mindkét félnek szimpatizálnia kell egymással. De szegezhetjük tekintetünket egy fehér papírlapra is. így pl. hogy a két individuum kell. s ekként óddal telítjük. míg a magnetizmus anyagi természetű és egy finom anyagnak az akaraterő által történő átvitele. utóbb pedig színt és életet nyernek. hogy a poharat valami piros anyaggal vesszük körül. melyet életerőnek nevezünk. A kezünk ódjával mintegy befonjuk azt a bizonyos tárgyat. Azután elsötétítjük a szobát és kezünkbe vesszük a tükröt. hogy hüvelykeink a tükör felületét érintik. különben a kísérlet meddő. melyet égő gyertyákkal állítunk körül. Elsatnyult szobanövények és dísznövények akaraterős ódátvitellel úgy nagyság. A konkáv oldalon a tükröt kifényesítjük és vattával kibélelt dobozba helyezzük. úgy. ódátvitellel. mely körülbelül 13-18 cm nagyságú. vagy pedig valamely szekrénynek a politúrozott ajtajára. 23 . így az ódikus kisugárzás egymásravaló hatása erősebb lesz. a bekent oldalával lefelé. vagy legalább is nagy lelki harmóniában. mert a violaszínű fény elősegíti a másodlátást. de úgy. Szerezzünk be egy hibátlan krómképüveget.

Túl sokáig tartó magnetizálás azért is káros. hisztérikus görcsöket és merevgörcsöket. gyökerüktől fölfelé magnetizáljuk és magnetizált vízzel öntözzük. tehát kárbavész és olykor idegfeszültséget idéz elő a páciens szervezetében. mégpedig jobboldalunkat a balkézzel. ezek okozzák a közismert köszvény-daganatokat. A legkönnyebben lehet gyógyítani a gyulladásokat. A legkevésbbé gyógyítható a reuma. Ahol az illető determinált sorsa. a balkézzel pedig fogjuk a cserepet. mert a testben felgyülemlett húgysav nyálkás. A gyógyulás elsősorban függ a kisugárzás nagyságától. eskórt. bénulásokat. s a csontokat. zavarok állhatnak elő. de legfeljebb harminc percig tarthat. Az ód annál hatásosabb. Minden erőt gyakorolnunk kell. búskomorságot. Csak az erkölcsileg magasan álló ember fejleszt igazán tiszta és csodatevő ódot. mert így a test az idegen óddal túltelik s ezt nem tudja feldolgozni. valóságos világító lángoszlopként állnak ott! S e lángoszlopból hatalmas ódsugarak áramlanak és a beteg ódkisugárzásával vegyülnek. Azért kíséreljük meg az áram fejlődését előbb élettelen tárgyakon. Állatokat is lehet magnetizálni. karmája nem engedi meg a gyógyulást. csak az ilyen ember hathat kitartóan a betegre. Ekként a magot csodálatos gyorsan csírázásra bírhatjuk. a cél tisztaságától s a szeretet nagyságától. Éles. Hetenként kétszer. vagyis nincs egész valóságával jelen. átviszi azokat a páciensére. A magnetikus öngyógyítást keresztbetett kezekkel végezzük. Antipátia. A növényeket növési irányukban. úgy a tisztánlátók csak alig-alig látják kisugárzását. midőn egész szeretetükkel segíteni akarnak. kristályokat és áramunk hovatovább erősebb lesz. vagy az ujjakkal. ott a magnetizőr csak enyhíthet. annál nagyobb a hatás. legfeljebb az ujjakból árad nagyobb mennyiségű ód. mert az állati ód durva ösztönökkel van telítve. erősakaratú magnetizőrök a tisztánlátók. gyakorlott koncentrációval az ódot teljes erővel a beteg testrészére irányítjuk. hogy a páciens kisugárzásával egyesülne. legfeljebb háromszor lehet csak egy és ugyanazt a pácienst magnetizálni. Magnetizmussal sebet is lehet gyógyítani. szerint legalább öt. öntözzük meg magnetizált vízzel. mely a magnetizőrt áthatja. anélkül. clairvoyantok kijelentései szerint abban az időben. Tegyünk kísérletet: miután a növénymagot a földbe helyeztük. de nagyon elővigyázatosnak kell ilyenkor lenni. de ez is eloszlik. Ha ellenben a magnetizőr szórakozott. aki szenvedélyeit még nem győzte le. félelem és bizalmatlanság a magnetizőr ódbehatolását visszautasítják. A szervezet ellenszegül és ezáltal veszélyes izgalmi állapotba kerül. sőt függ a gyógyerejébe vetett hitétől is. elmezavart lehet megszüntetni és sok léleknek vigaszt nyújthatunk vele.A betegek valósággal mohón szívják magukba az ódot. ahol a mag fekszik. Az ilyen tisztaszándékú. Magnetizáljunk vizet. Húsz vonásnál többel nem szabad a pácienst telíteni. baloldalunkat pedig a jobbkézzel magnetizáljuk. de nem segíthet alaposan. Az a magnetizőr. Szobanövényeken is gyakorolhatjuk magunkat. 7 A delejes gyógymód kezelési szabályait Ennemoser. Ha a magnetizőr valakire ráerőszakolja az ódját. bonni egyetemi professzor foglalta rendszerbe. A kezelés mindig kinyújtott karral történik. Egyik főfaktora a gyógymagnetizmusnak7 az akaraterő. krétaporszerű üledékként veszi körül az ízületeket. aztán rakjuk a jobbkezet néhány percig arra a helyre. hogy ódkisugárzásukból a magnetizőr ne vegyen fel túl sokat. Minél erősebb az akarat. vagy a tenyérrel. Egy-egy kezelés Ennemoser dr. minél önzetlenebb és önfeláldozóbb a magnetizőr. 24 . az akaraterő erősségétől.

Ki a Mester? A jó gondolatok az univerzális törvények által minden emberben hasonló gondolatokat ébresztenek. mihelyt sikerül nekünk az összeköttetést az asztrál. Az asztráltest hatalmát a földi testen úgy erősíthetjük meg. észlelhető jelenségeket hoz létre a különböző tárgyakon. mialatt fizikai teste aludt. Az asztráltest hasonlít a földi testhez. Ezek az asztráltestek. gazdagabbá válik szépségben. ugyanis szomnambül-állapotban a beteg a legbiztosabban ható gyógyszert szokta megjelölni. Vannak emberek. hogy asztrálteste kilép fizikai testéből és látható. melynek az a célja. Ilyen ember volt Bulwer „Zanoni” regényének hőse. pedig ezek csak árnyalakok. A halál után az asztráltest végérvényesen elválik a földi testtől és minden egyéni sajátosságát megőrzi. Mentáltestünk összes létformáink élete alatt egy és ugyanaz marad. hogy a látómédiumok néha különböző alakban látják magukat megtestesülve. Innen van.Ha a páciens több ülésen át elaludt. tulajdonképpen ez az éltető ereje. az ún. akiknek asztrálteste olyan hatalomra tett szert. alárendeltje legyen. A hindu titkos tanok s a spiritiszták hite szerint ugyanis az embernek három teste van: anyagi teste. ez meghalt. rabszolgája legyen a földi testnek. 25 . színben és világosságban. Ez az életerő tartalmazója. vagy pedig önmagát teszi láthatóvá. míg a földre vissza nem tér. Asztráltestünk azonban nem egyéb. A szomnambül-álom olykor a páciens különös hasznára szolgál. egész földi életeinken át megmaradnak az asztrál-síkon. mint egy kiszolgált uniformist és ezentúl. Ha meghalunk. lelkünk kiköltözik az anyagi testből. úgy mentáltestünk is egyre fejlettebbé. továbbá testünket. Ez a finomanyagú ódikus test az anyagi test életének idején ennek a formáihoz kötve van és állandóan befolyása alatt áll. ezenkívül pedig különböző képességek nyilvánulnak meg ilyenkor benne. akinek. nem pedig. asztráltestét a Vezúv lejtőin látták lebegni. csak természetesen. Földi testünk elpusztul. amint azt a materializációs fenomének. mert mihelyt az asztráltest elhagyja az anyagi testet. Mi bizonyos tekintetben már testünk anyagi léte alatt is idő és tér fölött állunk. Mi az asztráltest. kísértetek bizonyítják. szomnambül-álom is előidézhető. csak asztrál. mert általa önmaga-orvosává válik. hogy a rosszat lassan elnyomja.és mentáltestében él. vagyis minél kevesebb húst fogyasztunk és ha minél bensőbb életet élünk. fáradságos búcsújárások az áldozathozáson kívül főleg a fizikum trenírozására s a lélek erejének a test fölött való megerősítésére szolgálnak. másszóval asztrállárvák. mint kópiák. átváltozik. miként lelkünk. még azt is elérheti. trenírozzuk. mint finomabb anyagból alkotott hűséges utánzata földi testünknek. ha minél kevesebb úgynevezett vérestáplálékot. az élete az anyagi testnek. más szóval: leveti földi testét. asztrállárva? Az asztráltestet másszóval ódikus testnek is nevezzük. tükörképei múlt életünk alakjainak.és a durva test között meglazítani s a földi testnek vaspáncéljából kiemelni. porrá lesz. akkor egynéhány vonással a magnetikus mélyalvás. hogy az asztráltest a földi testen fölülkerekedjék. Ekként az emberiség köré mintegy gyűrűt fonnak. mint rendes körülmények között. másnéven másodénnek is nevezzük. asztrálteste és mentálteste. hogy teljesen akaratunk és gondolatunk eszköze. mint egy lovat. hogy ki tud lépni a fizikai testből. Az egyház által rendelt böjtök.

valamikor a színpadon a magyar nyelvnek s a magyar dalnak harcosa volt és mikor megöregedett. koncentráljuk magunkat agyunkra. Fülöp. II. Dicsőség mindazoknak. az akasában az összes élőlények minden tulajdonsága és minden mozdulása megismerhető. fejlődő embereknek erőtartályunkká és vezetőinkké lettek. ifjúszívű asszony hetvenéves korában festőnő lett és keresményéből hol ennek. minden tér és idő határa nélkül. mint egy hatalmas sziklát. melyek számunkra már teljesen felfoghatatlanok. akik erre a fokra jutottak. Koncentráljuk gondolatainkat a soláris plexusra tehát azzal a határozott akarattal. mint az anyagi formáknak nyoma marad. akkor meglátjuk minden állapotban. Ez a szerv az átlagembereknél egészen szunnyadó állapotban van és az ilyen ember idegei a fizikai sík rezgéseihez idomulnak. Íme Szent Erzsébet. mind bensőbb összeköttetésbe jutunk az éterikus szférával s ekként hovatovább mindinkább belelátunk. van és lesz. S ez a fehérhajú. De ki a Mester? A Mester a titkok titkának tudója. Ha másodlátásunkat fokozni akarjuk. A tökéletesbülésre törekvő ember a soláris plexusra koncentrálva gondolatait. * Van nekem egy kedves. akinek ölében a kenyér rózsává változott. mely a másodlátás eszköze. beleérzünk az akasába. Az adeptus. mindent. szíve rendületlenségénél fogva az élet közepébe állította őt. mellyel magasabb céljait szolgálja. Hol 26 . lélegzési gyakorlatokat végez. hanem az akasából. mégis nagy ember. Ismereteit. vagyis finomabb anyagi formákba tudja öltöztetni és viszont. hol a pszichikai világok rezgéseihez megfelelően feszíti idegszálait. Azután negatív állapotba helyezzük magunkat koncentráció és lélegzési gyakorlatok kíséretében. Ha a solaris plexusra koncentráljuk magunkat. öreg barátnőm. hogy a soláris plexus felé irányítja visszatartott lélegzetét. egész benső valónkat megismerjük. tudását.A tökéletességre törekvő felsőbbrendű ember a testét csak gépezetnek tekinti. Ha a Napra vagy a Holdra koncentráljuk magunkat. A rezgések megváltozása által a gravitáció levitációvá alakul. hogy megismerjük további fejlődésünkhöz vezető utat. hogy nekünk kereső. ami anyagi.A Mester tudása határtalan és mindenre kiterjed a legfinomabb árnyalatokig. ez feszíti meg az idegeket erősebben vagy gyöngébben. ez gyorsítja meg az agy rezgéseit. Descartes a lélek székhelyének nevezi. És ha az ilyen ember nem is uralkodó. Ennek a szervnek a működése hasonlít a hegedű csavarjaihoz. Tudása minden dolgok legbensőbb lényét. melyet a földi élet hullámai hasztalanul ostromolnak. spanyol király alatt egy karmelita dominikánus így nyilatkozott: . az univerzális Szellemből. De nem úgy a felsőbbrendű embernél. a titkok tudója. Ha mindezt szisztematikusan gyakoroljuk. az univerzális világosságból. Ugyanis mélyen a koponyában az agy felszínén egy különös koncepciójú szerv van. Ezt a példát látjuk a szenteknél is. színekké. Ez úgyszólván a felszín. a dalok már csak bágyadtan remegtek ajkáról. ahol mindennek. hangulata és gondolatai szerint hol a fizikai. hol annak a rászorult ínségesnek segítő angyala. bölcsességét nemcsak egyszerű tapasztalatokból meríti. de feje az égbe magaslik. úgy a gondolat-formáknak. mellyel teljesen eggyéolvadt. képekké változtak lelkében. Igen. aki szabaddá és függetlenné tette magát mindentől. A magasabbrendű ember agyában ez a kis műszer az illető akarata. Lábaival bár a földön áll. a durva anyagi dolgokat dematerializálni tudja. a hindu Siva a lélek szemének minősíti. úgy. szemeiben a béke világít. ami a világon volt és van. melyen minden cselekedet és minden eszme. A nagy emberszeretet. hasztalanul viharoznak körül. ami volt. legtitkosabb természetét is átfogja. gondolat meg van örökítve. Homlokán szeretet sugárzik.

mérnökök. vegyészek. a gyógyítás és a segítés volt. Mindig jókedvű. Társasága szinte rajongás-számba menő szeretettel veszi körül. hogy én mindig keveset álmodoztam. Talpra ugrik százszor újra. a királyfi. a munkában és a jócselekedetekben és örvendetesek a tűrésben és szenvedésben s akkor majd mindeneket meg fogtok érteni és mindeneket tudni fogtok. amit köszönhetek. hogy ők milyen szerencsétlenek. munkára és jócselekedetekre serkentő nagy egyházi és világi szónokok alapozták meg és emelik a kultúrát. hanem mindig csináltam valamit: hol művészkedtem. Igyekezzetek nagyok lenni a tudásban. a mangófa alatt ülve végzi az ő szent meditációit. ha földre sújta. hol gyereket. Nem adja meg gyáván magát. hol tüzelőt ad nyomorgó testvéreinek s amellett sohasem pózol a jóságával. hanem inkább adja a rosszat. a művészek.szállást. nyugaton. hol gazdasszonykodtam. mert az energiámat nem pazaroltam el! Csak azok a meddő emberek. Mi magyarok fiatal nemzet vagyunk. hogy minek köszönheti sikereit. majdnem pajkos. Nálunk. Krisztusnak. víg és sikeres voltam. a mi imánk. Amíg fel nem kiálthatja: Győztem. amin a nép felemelkedik. Uram! Indiában a fakírok és jógik teremtették meg a lelkinívót. az ács fiának imája a jótett. hol fájószívű embert csitítgattam. Mert egy bizonyos fejlődési fokon megnyilvánul előttünk a nagy élet titka. felfedezők. ő finom mosollyal felelte: . melyben Isten szól hozzánk és mi szólunk Őhozzá ez legyen: Szeretem a bízó lelket.Annak köszönhetem. -&- 27 . Kit a Sors. De mindig azt csináltam. amik ma még rejtve vannak előttetek. de ebben az ő vidámságában valami csodálatos bölcsesség van. tudósok. Buddha. fejlődik. hol kenyeret. akik a fejüket lógatva sopánkodnak. amit az élet hozott s így mindig megelégedett. S mikor egyszer valaki megkérdezte tőle.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->