P. 1
Kemiai_alapfogalmak

Kemiai_alapfogalmak

|Views: 537|Likes:
Published by János Kiss

More info:

Published by: János Kiss on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

KÉMIAI ALAPFOGALMAK

Követelményrendszer
‡ Az aláírás feltétele: ± A két zárthelyi dolgozat eredményének átlaga legalább 50%. ± 90% elérése esetén, megajánlott jeles. Pótolni egy-egy alkalommal lehet. (Hiányzásról orvosi igazolást kell hozni.) ‡ Zárthelyi id pontok: 2008. október 29. 2008. december 3. ‡ Vizsgára bocsátás feltétele: sikeres zárthelyi dolgozat, beugró
http://www.ttk.pte.hu/szervetlen/hallgat-biol.htm

Anyagok tulajdonságai
‡ Fizikai tulajdonság: meghatározása a kémiai összetétel megváltoztatása nélkül elvégezhet . Ezek a tulajdonságok érzékszerveinkkel észlelhet k. ‡ Fizikai tulajdonságok: szín, szag, halmazállapot, olvadáspont, forráspont, vezet képesség, mágneses tulajdonság, megmunkálhatóság. ‡ Kémiai tulajdonság: csak kémiai reakciók során figyelhet k meg, miközben az anyagok kémiai összetétele megváltozik. ‡ Kémiai tulajdonságok: reakciókészség, oxidáló tulajdonság

2.Anyagok csoportosítása 1. ± Vegyületekben az atomokat. ± Homogén keverékek: komponensei nem megkülönböztethet k. a komponensek fizikai eljárásokkal (pl. . Keverékek: Összetételük változó. ionok tulajdonságaiktól jelent sen eltérnek. ± Elemek az azonos rendszámú anyagok halmaza. sz rés. s tulajdonságaik emiatt az alkotó atomok. oldás. bepárlás. ± Heterogén keverékek: alkotórészei jól megkülönböztethet k. A vegyületekben az ket alkotó atomok. ionokat kémiai kötés kapcsolja össze. desztillálás) elválaszthatók. Tiszta anyagok: összetételük és tulajdonságaik állandóak. ionok aránya mindig állandó.

Anyagok csoportosítása Anyagok Tiszta anyagok Elemek Oxigén (O2) Hélium (He) Vas (Fe) Kén (S8) Keverékek Homogén oldatok leveg tengervíz Vegyületek víz (H2O) vas(III)-oxid (Fe2O3) cukor (C6H12O6) ecetsav (CH3COOH) Heterogén vaspor .kénpor bauxit .

két vagy három bet b l áll ‡ 103-nál kisebb rendszámú elemek magyar nevét használjuk ‡ 103-nál nagyobb rendszámú elemek nevét az IUPAC szabályozza. 0 = nil (n) 1 = un (u) 2 = bi (b) 3 = tri (t) 4 = kvad (k) 5 = pent(p) 6 = hexl (h) 7 = sept (s) 8 = okt (o) 9 = enn (e) 111-es rendszámú elem vegyjele: Uuu neve Unununium 108-as rendszámú elem vegyjele: Uno neve: Unniloctium .Vegyjel ‡ Vegyjel: az elem tudományos nevének rövidítése ‡ egy.

32 2 16 S ‡ S8 . rendszámát. az atomok számát és az iontöltését. ± ± ± ± ‡ Rendszám: bal alsó index Tömegszám: bal fels index Atomok száma: jobb alsó index Iontöltés jobb fels index kétszeresen negatív töltés 16-os rendszámú 32-es tömegszámú szulfidion nyolc kénatomot tartalmazó kén molekula.‡ A vegyjelhez illesztett négy indexszel jelöljük a nuklid tömegszámát.

‡ Molekulaképlet: a molekulát alkotó atomok vegyjelét tüntetjük fel. ‡ A képletben a vegyjelek sorrendje a relatív elektronegativitáson alapul. NH3 egy nitrogén és 3 hidrogén atomból álló molekula).‡ Tapasztalati képlet: a vegyületet alkotó atomok aránya. az elektronegatívabb hátra. A vegyületek összetételét. s alsó indexben jelöljük a molekulában lév atomok számát. (köt . ‡ Szerkezeti képlet: Az atomok térbeli elrendez dését és a molekulabeli kapcsolódását tünteti fel. az ket alkotó atomok százalékos arányával adhatjuk meg. (pl. az elektropozitívabb el re kerül.és nemköt elektronpárok feltüntetésével) .

‡ A vegyületek elnevezésekor a leggyakrabban használt formája a következ : ± Az elektropozitív vegyjel az elektronegatív el tt helyezkedik el ± Az elektronegatív elnevezésekor az elem neve ±id végz dést kap. tetra-) ± Az els tagban a mono számnevet elhagyjuk ± Az elektropozitív illetve negatív nevet köt jellel kapcsoljuk össze. ± Ha egy-egy elemb l több van. tri-. a vegyületben a megfelel számnevet illesztünk az elem neve elé (mono-. di-. CO2 SiCl4 Fe3O4 szén-dioxid szilicium-tetraklorid trivas-tetraoxid .

y Oxidációsszám jelölése: az elem neve után kerek zárójelbe tett római számmal Az oxidációsszám lehet. A pozitív el jelet elhagyjuk. pozitív. N2O NO2 Fe3O4 FeSO4 Hg2Cl2 HgCl2 nitrogén(I)-oxid nitrogén(IV)-oxid vas(II)-vas(III)-oxid vas(II)-szulfát higany(I)-klorid higany(II)-klorid . negatív és zérus is. Az oxidációs állapot alkalmazásánál a számnévi el tagot elhagyjuk.

Oxosav H2SO3 H2SO4 HNO2 HNO3 H2CO3 H3PO4 H3BO3 HClO HClO2 HClO3 HClO4 neve kénessav kénsav salétromossav salétromsav szénsav foszforsav bórsav hipoklórossav klórossav klórsav perklórsav anion 2 SO 3 neve szulfit szulfát nitrit nitrát karbonát foszfát borát hipoklorit klorit klorát perklorát só CrSO3 CaSO4 KNO2 Cd(NO3)2 MgCO3 Ca3(PO4)2 AlBO3 Ca(ClO)2 NaClO2 Ba(ClO3)2 Zn(ClO4)2 neve króm-szulfit kalcium-szulfát kálium-nitrit kadmium-nitrát magnézium-karbonát kalcium-foszfát alumínium-borát kalcium-hipoklorit nátrium-klorit bárium-klorát cink-perklorát SO 2 4 NO 2 NO 3 2 CO 3 PO 3 4 BO 3 3 ClO ClO 2 ClO 3 ClO 4 .

A reakcióegyenletek mindig tartalmazzák: ± a kiindulási anyagok (reaktánsok) képletét és mennyiségét az egyenlet bal oldalán.Reakcióegyenletek Reakcióegyenletek: A kémiai reakciókat a képletek segítségével tudjuk ábrázolni. . ± a keletkezett anyagok (reakciótermékek) képleteit és mennyiségét pedig az egyenlet jobb oldalán ± kiindulási anyagokban (reaktánsok) és a reakciótermékekben az atomok számának meg kell egyeznie.

. ‡ gáz (g) halmazállapot ‡ folyékony (l) halmazállapot ‡ szilárd (s) halmazállapot ‡ (aq) hidratált állapot ± Ionegyenletek esetében az egyenlet jobb és baloldalán a töltésszámoknak meg kell egyezniük. ± A reagáló anyagok halmazállapotát a képlet után írt zárójelben tüntetjük fel.± Sztöchiometiai együtthatóval a reakcióegyenletben a reagáló anyagok arányát a képlet elé írt számmal jelöljük.

mikor telítetlen kötést tartalmazó molekula T-kötése felbomlik. és két újabb W-kötést alakít ki. (A + B = AB) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 Addíció: Az egyesülés egy speciális fajtája. ! ! .Reakciótípusok 1 Egyesülés: ha két vagy több reagáló anyagból egyetlen termék keletkezik.

Ha azonos.Polimerizáció: molekulát. többszörös kovalens kötést tartalmazó molekulák (monomerek) hoznak létre óriás nH ! H ( ) p (H H ) n (s) .

atomra. ha a reakcióban h re van szükségünk) 2HgO(s) p 2Hg(l) + O2(g) CaCO3(s) p CaO(s) + CO2(g) . AB(C) = A + B + (C) Elektrolitikus disszociáció NaCl(s) p Na+(aq) + Cl-(aq) Termikus disszociáció (A (-t akkor használjuk. ionra disszociál.2 Bomlás: a reagáló anyag két vagy több molekulára.

3 Helyettesítés (szubsztitúció): olyan reakció. amikor a hasonló jellem alkotórészek helyettesítik a vegyületben. (AB + C = AC + B) Mg(s) + 2HCl(aq) = MgCl2 (s) + H2(g) 2Na(s) + 2H2O(l) = 2NaOH + H2(g) .

± csapadékképz dés (oldat+oldat = csapadék+ oldat) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 ± közömbösítés (sav + bázis = só + víz) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O ± gázképz désseljáró (karbonát + sav = só + víz + széndioxid) NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 . Cserebomlás: a reagáló vegyületek hasonló jellem alkotórészei kicserél dnek.4.

(A protonok és elektronok száma megegyezik. Kationok: a pozitív töltés ionok Anionok: a negatív töltés ionok. kémiai módszerrel tovább nem bontható része. .Anyagot felépít épít elemek (részecskék) Atom Az atom az anyag legkisebb.) Molekula A molekulák olyan semleges töltés részecskék. Elektromosan semleges töltés részecske. amelyekben a meghatározott számú atomokat kovalens kötés kapcsolja össze. Ion Az ionok elektromos töltéssel rendelkez részecskék.

‡ Az atomok oszthatatlanok.Atommodellek 1. méretük különböz . . hogy szabad szemmel nem láthatók. Demokritosz (ie.) ‡ Minden anyag atomokból épül fel. ‡ Az atomok összenyomhatatlanok. (a-tomosz = oszthatatlan) ‡ Az egyes atomok atomjai min ségileg azonosak. ‡ Az atom határozza meg az anyag tulajdonságát. ‡ Az atomok között üres helyek találhatók. ‡ A világon minden jelenséget az atomok összeütközése és szétválása okoz. ‡ Az atomok olyan kis méret ek. 400. de alakjuk.

(Jelenleg 118-at ismerünk.2. amelyekben az alkotó atomok kémiai kötéssel kapcsolódnak össze. Az atomok aránya mindig állandó. . Dalton (1808) ± Minden anyag kis épít kövekb l áll. s ezeket atomoknak nevezzük. ± Az elemek olyan anyagok. ± A vegyületek olyan összetett anyagok. amelynek során új összetétel elemek vagy vegyületek keletkeznek. amelyek csak egyfajta atomot tartalmaznak. ± A kémiai reakció egy olyan változás.) ± A különböz elemek különböz atomokat tartalmaznak.

± Elképzelése szerint a különböz atomoknak eltér számú elektronja van.3. Thomson (1900) ± az elektron az atom alkotórésze ± Az atomot pozitív töltéssel rendelkez golyót. . S ezek szabályszer minta alapján helyezkednek el. amelyben az elektronok lazán beágyazva helyezkednek el (mint a mazsola a kalácsban).

kis térfogatú és pozitív töltés az atommag.4. A kering elektronok állandóan sugározva és energiát veszítve a magba zuhannának. . ami az atomot összetartja. A gravitációs er helyett azonban a töltések közti elektromos vonzóer az. ± az anyagi részecskék nem töltik ki egyenletesen az atomok által elfoglalt teret. Ez a modell azonban elektrodinamikai okokból nem lehet stabil. mint egy "mini" naprendszer. Rutherford (1911) ± Az atom szerinte úgy épül fel. 10-15 m sugarú atommag körül keringenek az elektronok. ± nagy tömeg . ± A pontszer .

.5. Bohr (1913) ± Az elektron az atommag körül csak meghatározott sugarú körpályán keringhet. ± Az egyik atom pályáról a másikra történ átmenetnél. sugárzás nélkül kering. vagy elnyelt energia a két pálya közötti energia különbséggel egyenl . ± Az adott pályán lév elektronok energiája meghatározott. az elektron által kisugárzott. s ezeken a pályákon az elektron.

± Az elektron állapotát modelljében már három kvantumszám jellemezte. Sommerfeld (1920) ± A körpályák mellett az ellipszis alakú pályák ± A periódusos rendszer magasabb rendszámú elemeinek leírására is alkalmas. . ± Ezek a pályák az adott térrészben különböz irányokban helyezkedhetnek el.6.

Schrödinger (1926) ± Kvantummechanikai atommodell ± Olyan matematikai módszer. Heisenberg.7. . amely a részecskék mozgásának a valószín ségét vizsgálja.

Az atom felépítése Elemi részecskék az atomot felépít elemek. Az atom egy atommagból (nukleus) és t körülvev elektron felh b l áll. ‡ Nukleonok: protonok (p+) és neutronok (no) .

672*10-27 1.60219*10-19 1.00866 .Elemi részecske Tömeg(kg) elektron proton neutron 9.674*10-27 Töltés(C) Tömeg(ate) Töltés(e) -1 +1 0 -1.00728 0 1.109*10-31 1.00055 +1.60219*10-19 0.

Radioaktivitás felfedezése .

± nagy energiájú.) ± tömege gyakorlatilag megegyezik a hélium atom tömegével ± kétszeres pozitív töltéssel rendelkezik 22 a€ €p 2 He 222 n . ‡ Az E-sugárzás pozitív töltés részecskékb l (He2+) áll.05 mm vastag alumínium lemez már elnyeli. ± rövid hatótávolságú. amely spontán sugárzással jár. ± kis sebesség és ± kis áthatoló képesség sugárzás. (Egy 0.‡ Radioaktivitásnak: az a jelenség.

± Sebességük majdnem tízszeres az alfasugárzásnál.) € €p e(F) e . (5 mm vastag alumínium lemez sem nyeli el teljesen. ± Áthatoló képességük is nagyobb. A bétasugárzást igen nagy sebességgel mozgó elektronok alkotják.‡ Bétasugárzás: negatív töltés részecskékb l álló sugárzás.

± ± ± ± ± nagy energiájú nagy sebesség nagy áthatoló képesség elektromágneses sugárzás Terjedési sebessége megegyezik a fény sebességével (300. mindig a béta vagy alfasugárzás kísér je.000 km/s).‡ A gammasugárzás az elektromos és mágneses er térben sem térül el. . ± A gammasugárzás önmagában nem lép fel. tehát elektromos töltéssel nem rendelkezik.

Az atommag felfedezése .

Elemi részecskék felfedezése ‡ Az elektron felfedezése .

Az elektron töltésének meghatározása ‡ Millikan olajcsepp kísérlete (1909) .

‡Rendszám Az atomokban található protonok száma. ‡Tömegszám Az atom nukleonjainak száma (jele: A). Protonok és neutronok számának összege. (jele: Z). ami kijelöli az atom helyét a periódusos rendszerben. tömegszám(A) = rendszám(Z) + neutronszám(N) A ZX .

Izotópok ‡ Izotópok Az azonos rendszámú.) ‡ A hidrogén izotópjai: 1H prócium 2H (2D) deutérium 3H (3T) trícium . de eltér neutronszámú (tömegszámú) atomok. forráspont) alapul. ‡ Azonos kémiai tulajdonság ‡ Eltér fizikai tulajdonság. olvadáspont. ( Az izotópok elválasztása olyan fizikai módszereken (diffúzió sebesség.

Dimenziója: g/mol ‡ Avogadro állandó (jele:NA) 6.Sztöchiometriai alapfogalmak ‡ Relatív atomtömege (jele:Ar): 1 moljának természetes izotópokból álló tömege hányszorosa 1 mol 12C-izotóp tömegének 1/12-ed részének. ‡ Moláris tömeg (jele:M): 1 mol részecske tömege.022*1023 db/mol ‡ Az anyagmennyiség (jele:n) [mol] m n! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->