P. 1
Ket_jogesetek_TK

Ket_jogesetek_TK

|Views: 5,512|Likes:
Published by Tünde Kiss

More info:

Published by: Tünde Kiss on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Bevezetés
 • 2 Eljárási képesség
 • 4 Ügyfél értesítése
 • 5 Illeték visszatérítése az Áht. alapján
 • 8 Ügyféli jogállás megállapítása, ügyfélképesség
 • 11 Eljárási cselekményben való akadályoztatás, ügyfél képviselete
 • 13 Hatósági közvetítő
 • Az elsőfokú eljárás során jel- lemzően előforduló jogesetek
 • 1 Eljárás megindítása, hatáskör, illetékesség megállapítása
 • 4 Kézbesítési ügygondnok kirendelése
 • 6 Közokiratban foglaltak valóságtartalma, ellenbizonyítás
 • 8 Irat betekintési jog,nem ügyféli pozícióban levők részére
 • 10 Eljárás elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
 • 12 Képviselőtestületi döntési forma, hatósági ügyekben
 • 14 Szóban közölt határozat azonnali végrehajtása
 • 15 Jogutódlás megítélése
 • 18 Eljárás felfüggesztésének lehetősége
 • 22 Ügyféli jogállás elismerése
 • 1 Végrehajthatóság bírósági felülvizsgálat esetén
 • 2 Újrafelvételi kérelem
 • 3 Eljárás megszüntetése fellebbezési illeték befizetésének elmulasztá- sa miatt
 • 4 Méltányossági eljárás
 • 5 Fellebbezésről való lemondás lehetősége
 • 6 Végzés elleni, nem megengedett jogorvoslat elbírálása
 • 7 Felügyeleti jogkör gyakorlása, eljárás jogellenes megindítása esetén
 • 8 Jogorvoslat kérelemre, jogorvoslat hivatalból, hatósági ellenőrzés
 • 9 Semmisség megállapítása, szerzett jog
 • 11 Egyezségkötés megkísérlése, jóváhagyása, jogorvoslata
 • 12 Igazolási kérelem
 • 13 Jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme, ügyészi óvás
 • 14 Bírói felülvizsgálat lehetősége, több ügyfelet érintő eljárásban
 • 15 A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése
 • 16 Jogorvoslat az Alkotmánybíróság döntése kapcsán
 • 17 Határozat visszavonása saját hatáskörben
 • 18 Fellebbezés elbírálása
 • 19 Önkormányzati hatósági ügy első és másodfokú elbírálása, bírói jogorvoslat
 • 20 Fellebbezést visszautasító végzés visszavonása, annak jogkövet- kezményei

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

ROP 3.1.1 Programigazgatóság

A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
Jogesetgyűjtemény

Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

SZERKESZTŐ: Szmetana György Tibor

LEKTOR: DR. BENDE-SZABÓ GÁBOR

SZERKESZTŐ: SZMETANA GYÖRGY TIBOR

A TANKÖNYV A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK
TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

BUDAPEST, 2007.

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1

I. fejezet Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 3 1 Nyelvhasználat, diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód követelménye, illeték visszatérítés 3 2 Eljárási képesség 5 3 Károkozás, kártérítés 6 4 Ügyfél értesítése 7 5 Illeték visszatérítése az Áht. alapján 9 6 Felügyeleti szerv értelmezése 10 7 Nagyszámú érintett esetében a jegyzőkönyv aláírása 12 8 Ügyféli jogállás megállapítása, ügyfélképesség 13 9 Magyar állampolgár érdekében EU tagállamban való eljárás 14 10 Ügyfélképesség, cselekvőképesség, hivatalból történő eljárás indítás, hatóságok egymás közötti kapcsolata, eljárás felfüggesztése 16 11 Eljárási cselekményben való akadályoztatás, ügyfél képviselete 17 12 Abszolút és relatív kizárási okok 18 13 Hatósági közvetítő 19 II. fejezet Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 21 1 Eljárás megindítása, hatáskör, illetékesség megállapítása 21 2 Szakhatósági hozzájárulás, hatásterület 22 3 Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 24 4 Kézbesítési ügygondnok kirendelése 25 5 Ügyfél és a szakhatóság közvetlen kapcsolata 26 6 Közokiratban foglaltak valóságtartalma, ellenbizonyítás 27 7 Kizárás az eljárásból 28 8 Irat betekintési jog,nem ügyféli pozícióban levők részére 29 9 Tanú, védett tanú, tanú képviselete 30 10 Eljárás elutasítása érdemi vizsgálat nélkül 31 11 Ügyfelek tájékoztatása 32 12 Képviselőtestületi döntési forma, hatósági ügyekben 33 13 Jogsegély kérése 34 14 Szóban közölt határozat azonnali végrehajtása 35 15 Jogutódlás megítélése 37 16 Hatáskör elvonás, rendeltetésszerű joggyakorlás 38 17 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 40 18 Eljárás felfüggesztésének lehetősége 41 19 Eljárás felfüggesztése, fellebbezés, bírói út igénybevétele 42 20 Hatósági szerződés megkötése, érvényessége, megtámadása 46 21 Hatáskör elvonás, összeférhetetlenség, semmisség 48 22 Ügyféli jogállás elismerése 51 23 Ügyféli jogok, ügyfélképesség, felettes hatóság intézkedési kötelme, károkozás, kártérítési kötelem 52

Tartalomjegyzék

a korábbi I. szerzett jog 72 10 Új eljárást elrendelő. jogorvoslat hivatalból. ügyészi óvás 81 14 Bírói felülvizsgálat lehetősége. fokú határozatot megsemmisítő döntés elleni bírósági kereset benyújtása. jóváhagyása. bírói jogorvoslat 91 20 Fellebbezést visszautasító végzés visszavonása. kicserélése és kiegészítése 84 16 Jogorvoslat az Alkotmánybíróság döntése kapcsán 85 17 Határozat visszavonása saját hatáskörben 87 18 Fellebbezés elbírálása 89 19 Önkormányzati hatósági ügy első és másodfokú elbírálása. nem megengedett jogorvoslat elbírálása 66 7 Felügyeleti jogkör gyakorlása. 75 11 Egyezségkötés megkísérlése. több ügyfelet érintő eljárásban 83 15 A döntés kijavítása. jogorvoslata 77 12 Igazolási kérelem 79 13 Jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme. annak jogkövetkezményei 92 . fejezet Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 55 1 Végrehajthatóság bírósági felülvizsgálat esetén 55 2 Újrafelvételi kérelem 60 3 Eljárás megszüntetése fellebbezési illeték befizetésének elmulasztása miatt 63 4 Méltányossági eljárás 64 5 Fellebbezésről való lemondás lehetősége 65 6 Végzés elleni.A Közigazgatási Eljárás – Jogesetgyűjtemény Tartalomjegyzék III. eljárás jogellenes megindítása esetén 67 8 Jogorvoslat kérelemre. hatósági ellenőrzés 69 9 Semmisség megállapítása.

A Közigazgatási Eljárások – Jogeset-gyűjtemény Bevezetés

Bevezetés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. évi CXL. törvény (Ket.) már hatályba lépése előtt is, majd hatályba lépését követően is folyamatosan heves viták tárgya. Számos jogeset bemutatás a jogalkalmazók részéről azt igazolja, hogy az új törvény alkalmazása, pontosítva helyes alkalmazása során bizonytalanságok tapasztalhatóak a hatóságok oldaláról. Természetesen a gyakorlatból merített információk azt is igazolják, hogy az ügyfelek is – még a jogi végzettséggel rendelkezők is – sok esetben tévesen értelmezik e jogszabály rendelkezéseit, ott látnak ellentmondást, ahol valójában nincs, ugyanakkor a meglévő ellentmondások fölött átsiklanak. Sajnos az is elmondható, ügyféli oldalról vizsgálva a kérdést, hogy a Ket. rendelkezéseit sokszor önkényesen, szövegkörnyezetből kiemelve kezelik és értelmezik. A jogesetgyűjtemény, melyet most közreadunk elképzelésünk szerint azt a célt szolgálná, hogy a hatóságok a jogalkalmazás során megfelelő támpontokat kapjanak, és az eljárási törvényt az adott ügyfajtának megfelelően tudják alkalmazni. A jogesetgyűjtemény megtörtént eseteket dolgoz fel, a személyiségi jogokra, illetve az adatvédelemre való tekintettel konkrét nevek, illetve valós nevek megjelölése nélkül, illetve a helyszínek ugyancsak fiktívek, de a tényállások valósak. E kiadvány elkészítői törekedtek arra, hogy a Ket. valamennyi jogintézménye vonatkozásában legyen feldolgozott és megoldott jogeset. Ezt a célt sikerült teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy a még hatályba nem lépett jogintézményekről, illetve a tapasztalatok alapján megállapítva nyilvánvalóan nem működő jogintézményekről ne készüljön kreált, a valóságban meg nem történt jogeset. Törekedtünk továbbá arra is, hogy ne egyszerű tényállású ügyek legyenek, hanem ha kell – és mert az életben mindig kell – a különös eljárások, illetve az anyagi jogszabályok is szerepeljenek a jogesetmegoldásban, ne csak a Ket. alapján történjenek azok. E kiadvánnyal kapcsolatosan is fenntartjuk azt a jogot, hogy a jogszabályok változása miatt esetleg a jogeset megoldása kapcsán már más jogszabályra kell hivatkozni, ezért minden oktató és jogalkalmazó figyelmébe ajánljuk az interneten elérhető jogszabály-nyilvántartó programot, ahol a naprakész kompilált joganyag található. E jogesettár összeállításánál is ezt használtuk és bízunk benne, hogy ezen elektronikus úton elérhető jogszabálygyűjtemény használata általánossá válik. További célunk az, hogy a jogesettárat folyamatosan bővítsük, lehetőleg komplikált tényállású ügyek bemutatásával.
1 2

Budapest, 2007. május 31. A szerző

3

1

törzsanyag

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek
1 2 3

I. fejezet

Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek

1

Nyelvhasználat, diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód követelménye, illeték visszatérítés

törzsanyag

2006. szeptember 8-án idézés nélkül megjelent az önkormányzati adóhatóság hivatali helyiségében Mbemba Ecole,(mint később kiderült) kameruni állampolgár. Az adóhatóság tisztviselőinek kérdésére – magyarul feltett kérdéseire – fejét csak értetlenül rázta. Az adóhatóság köztisztviselője, aki beszélte az angol, illetve a német nyelvet, feltette a kérdést, hogy e nyelvek valamelyikét beszéli-e, erre is nemleges választ adott. Egyértelmű fejmozdulataival. Újabb kérdésre, hogy esetleg a francia nyelvet beszéli-e, ismételten nemleges volt reakciója. Mindezek után elővett egy papírt, melyre az alábbiakat írták:”magyar állampolgársághoz való eljárásban nemleges adóigazolás kiadását kérem, mert ez szükséges a bevándorlási hivatal előtti eljárásban”. Ezek után az adóhatóság ügyintézője a rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttekintve megállapította, hogy nevezett személy nem szerepel az adózók nyilvántartásában, a szokásos tartózkodási helye az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén van. Az ügyfél részére mutogatások során sikerült tájékoztatást adni arról, hogy a kérdése nem tartozik a tárgyi illetékmentes eljárások körébe ,és hogy az általános mértékű eljárási illetéket meg kell fizetnie. Ezt szemmel láthatólag megértette, mert a részére átadott csekkszelvénnyel elment a postára, majd hamarosan a befizetést igazoló csekkszelvénnyel visszatért és részére az igazolást a hatóság kiadta. Három nappal később Mbemba Ecole ismét megjelent az önkormányzati adóhatóság előtt és ekkor mindenki számára meglepő módon egészen kiváló magyarsággal közölte, hogy a bevándorlási hivatalban nem erre az igazolásra, hanem az APEH által kiadott igazolásra van szükség, ezért ő az önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolást visszaadja és egyben kéri az általa befizetett illeték visszatérítését. Az illeték visszafizetését az eljáró adóhatóság képviselői természetesen megtagadták. Az ügyfél ekkor agresszívan lépett fel és közölte, hogy ő hazájában politikai üldözött és nem gondolta volna, hogy őt Magyarországon is üldözik, mert néger, és azt mondta, ha kell a bíróságig is elmegy e diszkriminatív eljárás miatt. Az ügyfelet végül is a biztonsági szolgálat tessékelte ki az irodából. Mit kellene tennie az ügyintézőnek?

3

A Közigazgatási Eljárás . hogy a lakhely szerint illetékes adóhatóságtól kell kérni. a hatóság köteles gondoskodni arról. azzal. 4. Azzal. 33. Jelen jogesetben érvényesült az egyszerű és gyors ügyintézés elve. Azzal. Az a hivatkozása. hogy az ügyfelet joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. törvény 111-114. továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése.§ (1) bekezdés) Jelen eset kapcsán felmerül az ügyfél részéről a Ket. vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar közigazgatási hatósághoz. hogy megértessék magukat vele.az illetékekről szóló 1990. .az államháztartásról szóló 1992. hogy az adóigazolás kiadása szempontjából a megfelelő adóhatóság kereste fel. hogy vele szemben bőrszínére való tekintettel diszkrimináció történt egyértelműen kizárt. hogy az eljárás kezdeményezésekor a magyar nyelv.az adózás rendjéről szóló 2003. ebben az esetben azonban a fordítási és tolmácsolási költségeket az ügyfél viseli. hogy aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik. ha a felettes hatóság a fellebbezésben foglaltaknak helyt ad. Ebben az esetben a kisebbség nyelvén benyújtott kérelmet magyar nyelven és – az ügyfél kérésére – a kérelemben használt nyelven kell elbírálni. mert az illetékekről szóló törvény értelmében az eljárás illetékét a kérelem benyújtásakor kell leróni. egyértelműen meghatározza. törvény 4. A fordítási és tolmácsolási költséget az eljáró közigazgatási hatósági viseli. mert az ügyfél szóban előterjesztett kérelmét azonnal teljesítették. a magyar nyelvet nem ismerő személy ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást. A magyar nyelvet nem ismerő más ügyfél is kérheti. elutasítja. A hatóság megfelelő körültekintéssel járt el. Alkalmazott jogszabályok: . és az adóigazolás kiadásával a hatóság a kérést teljesítette. .Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek Megoldás: A Ket.§ (1) bekezdésének megsértése. hogy a közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. illetve a jogorvoslati eljárásban. nevezetesen köteles az eljárásban jóhiszeműen eljárni. Minden további hivatkozása bőrszínére. hogy a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. hogy szokásos tartózkodási helye ezen önkormányzati adóhatóság illetékességi területén van nem kívánt további bizonyítást az a tény. mely szerint magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. politikai üldözöttségére az ügyfél rosszhiszeműségét támasztotta alá. és az ügyfél igazolta. 1 2 3 törzsanyag 4 . ha a hatóság a kérelemben foglaltakat nem teljesíti. illetve bármelyik közvetítő nyelv ismeretét tagadta. ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi. Az illeték visszafizetésének csak akkor van helye. Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú. évi XCIII. hogy a hatóság megtagadta az illeték visszafizetésére irányuló szóbeli kérelmét.§. miközben ő lényegében „játszott” a hatósággal. ugyanis a hatóság képviselői mindent megtettek annak érdekében. nemzetiségére. továbbá az illetéket akkor is meg kell fizetni.(Ket. teljesen jogszerűen járt el. a hatóságot megtévesztette. 6. miután az ügyfél által első alkalommal benyújtott papíron az volt leírva.§. törvény 11/B §. évi XCII.§. használhatja az adott kisebbség nyelvét. évi XXXVIII.

Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.-né összefüggéstelenül hadart.-né aki a hivatali helyiségbe történt belépésekor feltűnően zavarodottnak. Amennyiben ilyen személy nincs. az ügy jellegéből fakadóan kell annak folytatásáról dönteni. elolvasni már nem tudta. „érezhetően bűzlik a szesztől. önkormányzat adóhatóságának hivatali helyiségében P. és ha annak hiányát állapítja meg. Az eljáró hatóság hivatalból vizsgálhatja az eljárási képesség meglétét. hogy félnek tőle. Lélegzetet nehezen vett. úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba. Arra kérték az irodához kirendel biztonsági őrt. hanem a segélykérés okán lépett be a hivatalba.15. valóban mintha ittas lett volna.§(6)) törzsanyag 5 . hogy a súlyos beteg személy az iroda felirata melletti. A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége. Ebben az esetben a megjelent. aki a helyzetet látva megkérdezte hogy mik az előzményei a jelenetnek. zihált. akkor annak eljárásképessé váláság.F. de a vöröskeresztből azt vélte.szinte magatehetetlen személy nem hatósági ügy miatt. a hatóság köztisztviselői elő benyomása alapján ittasnak tűnt. azt is szemléltetni kívánja. vagy nem fellelhető. amely tőle az adott helyzetben általában elvárható. (Ket. P. aki a bajba jutott személy (ügyfél) képviseletét elláthatja. Ha az eljárási cselekmény személyhez kötött. továbbá a szakmához közvetlenül nem kötődő egyéb ismeret. Egyfelől a hatóság vizsgálja meg. magán orvosi rendelő cégtábláját látta meg. tisztázták-e hogy ki a megjelent személy és mit akar? Beosztottai tájékoztatták. Előfordulhatott volna azonban. és tévedésből lépett be a hatóság hivatali helyiségébe. Kérdéseikre válaszolni nem tud. ha a személyes eljárás nem előírt. hogy az „ittas személyt” tessékelje ki az irodából. kockacukor és folyadék beadásával segítettek a szinte kómás állapotban levő személynek (Utóbb – napokkal az eset után – derült ki. hogy a hölgy nem tud értelmes választ adni kérdéseikre. iskolai végzettség. illetve ügygondnok kirendelését kéri. azonnal hívják a mentőket!”Ez megtörtént. hogy mindenkinek olyan magatartást kell tanúsítania. vagy idézésre jelent meg. ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. majd az ügyféltérbe levő egyik székre nehézkesen letelepedett. ügygondnokot kell kirendelnie vagy kirendeltetnie a hatóságnak.c. hogy valamilyen konkrét eljárási cselekmény lefolytatását kéri.”Az irodavezető és a biztonsági őr közösen ismét kérdéseket tettek fel a széken ülő és valóban zavarodottnak tűnő személyhez. az életkor.) értesítése emberi kötelesség is. Feltette a kérdést. Többen kijelentették. Az elvárhatóságot befolyásolja. annál is inkább mert a hozzátartozó(Ptk 685. az sem állapítható meg hogy milyen okból lépett be a hivatal helyiségébe. hogy van-e olyan hozzátartozó. egy-egy adott szakterületen való jártasság. Ilyen esetben két megoldás lehetséges. Ekkor lépett be az iroda vezetője. összefüggéstelenül motyog. ekkor ezt a személyt a hatóságnak meg kell azonnal keresnie. Ezt követően az irodavezető a következő határozott utasítást adta: „Ez az illető cukorbeteg. fel kell függeszteni az eljárást. hogy a megjelent személy ittas. hogy egy orvosi rendelőbe megy be.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 2 Eljárási képesség Idézés nélkül megjelent a F.§. A mentők megérkezéséig.) Milyen tanulságokat von le az esetből? Megoldás: Ez az eset az eljárási képesség vizsgálatán túlmenően. A hatóság köztisztviselői – lévén semmiféle egészségügyi képzettséggel nem rendelkeztek – úgy ítélték meg.

§ e) pont. majd látva. hogy kié lehet a gépkocsi. miután azon semmiféle cégjelzés nem volt látható. 4. szabályainak való megsértésére vonatkozó megállapítása téves volt. évi XXXI. kártérítés M megyeszékhely város területén egy malomban tűz ütött ki.§. A tűzoltóságról szóló törvény értelmében az oltás parancsnok a tűz oltásához szükséges minden tevékenységet korlátozhat. megtilthat. illetve később kiderült. mely szerint az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint meg kell téríteni. hogy a gépkocsi a tűzoltást lényegében ellehetetleníti szabálytalan parkolásával. hogy gépjárművében és annak rakományában kár keletkezett. hogy a bíróság marasztalja el a tűzoltóságot.§ (3). A tűz olyan gyorsasággal terjedt. A gépjármű tulajdonosa a bírósághoz fordult. hanem úgy járt el. majd miután annak tulajdonosa nem került elő. az. hogy kié lett a gépkocsi.§ (2) bekezdésére. hogy a gépjárművet erőszakkal távolítsák el az útból. intézkedett annak eltávolításáról. nem a Ket. hogy azokra a tűz ne terjedhessen át. Az adott esetben a tűzoltás-vezető teljesen jogszerűen járt el. Alkalmazott jogszabályok: . A tűzoltó autóknak a munkáját megnehezítette egy szabálytalanul parkoló zárt kocsiszekrényű kistehergépkocsi. kérelmében hivatkozott a Ket. Közigazgatási jogkörben okozott kárról tehát itt nem lehet beszélni. Megítélése szerint milyen döntést hoz a bíróság? Megoldás: Az ügyfélnek a Ket. hogy a gépjármű rakománya megrongálódott. törvény 3. hogy az ő tevőleges magatartása (szabálytalan parkolás) előidézője volt annak. tehát az ügyfélnek nem jogszerűtlenül okozott kárt. ahogy az adott helyzetben elvárható.A Közigazgatási Eljárás . 1 2 3 törzsanyag 6 . hogy a további késedelem – a gépjármű tulajdonosának keresése – már komoly veszélyt jelent. utasítást adott. tájékozódott. Ezen túlmenően azonban azt is vizsgálni kell.a tűzoltóságról szóló 1996. A tűzoltás parancsnoka tájékozódott arról. melyben kérte. A gépjárműnek az erőszakkal történt eltávolítása során a gépjárműben károk keletkeztek. ez megtörtént. hűtötték. amely a tűz megközelítését szinte lehetetlenné tette. hatálya alá tartozó kérdés. 4. hogy a helyszínre érkező tűzoltóság a lángok megfékezése helyett már a malom szomszédságában lévő házakat locsolták. mert a tűzoltás nem közigazgatási eljárási cselekmény. hogy a kérelmezőnek a bíróság esetleg valamely kárigényét elismer. 7.Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 3 Károkozás. látva.

felsorolva azokat az okokat. Az adózó ezek után biztosította az eljáró adóhatósági tisztviselők részére a leltárellenőrzés elvégzését.nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek az eljárás megindítására vonatkozó 29. szabályait kell alkalmazni. az eljárás kezdeményezésétől független az eljárás megindításáról való értesítési kötelezettség. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.az egyszerűsített ellenőrzésről . nyilvántartásokat. illetve költségvetési támogatás nem felel meg a jogszabály rendelkezéseinek.többek között .a teljesség igénye nélkül . . Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az eljárás megindításától számított öt napon belül kell értesíteni (törvény vagy kormányrendelet eltérően rendelkezhet). az adóhatóság az adózót a megállapított tényállásról és az adókülönbözetről a jegyzőkönyv kézbesítésével értesíti. évi XCII. amelyben kiemeli majd a Ket. megbízólevelük és az ellenőrzési programjuk. a megállapított adó. ha a bevallott adó -. 93. hogy mindenképpen jogorvoslattal él. 93. illetve felmutatásával szabályszerűen igazolták. Az adóhatóság képviselője tájékoztatta az adózót az eljárásnak ily módon történő megszervezéséről és megindításáról. egyéb iratokat megsemmisítik. az adóhatóság az adózó egyidejű értesítésével az adómegállapítást megszakítja. vagy ha azt a tényállás tisztázása indokolja. költségvetési támogatás alapja. E szerint az adóhatóságot . § (2) bekezdés a) pontja 2005. 107. 29.hatósági adómegállapítás esetén (Art. adókedvezmény.-ben foglalt előzetes értesítési kötelezettség elmulasztását és ennek értelmében az egész eljárást jogszabálysértőnek tartja. hogy az adózónál leltárellenőrzést kívánnak végezni. hogy a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint őket előzetesen értesíteni kellett volna.az adóhatóság az ellenőrzés megkezdésével egyidejűleg a megbízólevél egy példányának megküldésével értesíti az adózó (Art. az előzetes értesítés mellőzése esetén. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az Art.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 4 Ügyfél értesítése Az állami adóhatóság képviselői F gyógyszergyártó és forgalmazó Zrt. és a tényállás tisztázása érdekében ellenőrzést folytat le. november 1-jétől úgy rendelkezik.) 5. 96. ha fennáll a veszélye annak. § (1)).az adóigazgatási eljárás során a következő esetekben terheli értesítési kötelezettség: . törvény (Art.amikor az adóhatóság az adókötelezettség teljesítését a rendelkezésére álló adatok és a benyújtott adóbevallás egybevetésével ellenőrzi . az ellenőrzés azonnali megkezdésével. törzsanyag 7 . amelyre az adózó 15 napon belül észrevételt tehet. Az adózó képviselője vonakodott az adóhatósági ellenőröket beengedni és hivatkozott arra. Egyebekben a Ket. vagy az üzleti tevékenység körülményeit megváltoztatják Az adózás rendjéről szóló 2003. hogy a vizsgálat alá vont bizonylatokat. az igénybevett adómentesség. hogy adóigazgatási eljárás megindítása esetén az Art.az Art.az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. Az előbbiek alapján a konkrét kérdés tekintetében tehát . az ellenőrzés a megbízólevél egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik (Art. székhelyén megjelentek. .bevallás utólagos ellenőrzése esetén (Art. valamint szolgálati igazolványuk átadásával. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság akkor mellőzheti az adózó előzetes értesítést. 125.§) ha a hiánypótlásra előírt határidő eredménytelenül telt el. azonban jelezte. §). Ez azt jelentik. amelyek az előzetes értesítés nélküli hivatalból történő eljárás megindításhoz vezettek. könyveket. § (1)) . §-át. hogy adóügyekben . § (1) bekezdés értelmében garanciális követelmény.mely szerint hivatalból induló új adóigazgatási eljárás megindítása esetén az ügyfelet megilleti-e az értesítés .

96. évi XCII. § (1). illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül értesíteni kell. hogy az értesítés tartalmazza még a kapcsolattartás elektronikus levélcímét is. kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevét.§ (1).) teljesíthető tájékoztatást az eljárás megindításáról (például.hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást.az adózás rendjéről szóló 2003. Az ügyfél kérelmére indult eljárásban. .Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek A kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű. . három napon belül kell teljesíteni azzal. iktatási számát. a tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az eljárás megindítása után azonnal sor kerül az érdemi határozat meghozatalára. az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét. ha az eljárás jelentős számú ügyfelet érint). 125. a helyi lapban stb. Az értesítés mellőzésének lehetőségét a törvény taxatív felsorolással határozza meg.§. § (2). vagy ha az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el az érintettnél ellenőrzési feladatot. 107.az ügyfél tájékoztatását az elektronikus ügyintézés lehetőségének igénybevételéről és az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetőségéről. 1 2 3 törzsanyag 8 . törvény 5.az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást. hogy a törvény az értesítés kötelező tartalmi elemeit is meghatározza.az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidőt. ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett. . . ha ezt az ügyfél kéri. ha az veszélyeztetné az eljárás eredményességét. a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról az eljárás megindításának napjáról. 93. a tájékoztatást elektronikus úton.A Közigazgatási Eljárás . §. Az értesítési kötelezettség speciális fajtájaként a Ket. – meghatározott feltételekkel és tartalommal – szabályozza a hirdetményi úton vagy közhírré tétel útján (helyben szokásos módon. az ügyintézési határidőről. Alkalmazott jogszabályok: . Az értesítésnek mit kell tartalmaznia: . Az értesítés mellőzhető például. További garanciális szabály.az ügy tárgyát. vagy ha az egyszerű megítélésű.

(2) A megtérítendő összeg az eljárási illeték 50%-ával megegyező összeg.-et. törvény álláspontunk szerint rendezi a kérdést: „11/B. Amenynyiben az eljáró hatóság késedelme más hatóság miatt következett be. hogy az illeték visszatérítésének egyébként nincs helye. így az eljárási költségek viselése az ellenérdekű ügyfelet terhelik. a hatóság pedig annak plusz 50. illetve megelőzi ebből a szempontból a Ket. akkor e hatóság felszólításra köteles az ügyfélnek megtérített összeget az eljáró hatóságnak megfizetni. A hatóság a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt túllépte és így az Áht. illetve 100%-át? Vagy a kötelezett ügyfél ilyen esetekben mentesül és a teljes illeték összeg. törvény (a továbbiakban: Itv.) szerinti államigazgatási eljárási illetéket az Itv. akkor erről határozatot hoz. Mi a teendő? Az ellenérdekű fél megfizeti az ügyfélnek a lerótt illeték összegét.” Az Áht. lerontja.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 5 Illeték visszatérítése az Áht. Az ügyintézési határidő túllépése esetén az illeték visszajár. ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az ügyintézésre jogszabályban előírt ügyintézési határidő kétszeresét. évi XXXVIII. A kérelemnek megfelelő döntés született. akkor az eljárási illetékkel megegyező összeg. A megtérítendő összeget egyébként az eljáró szerv saját költségvetése terhére eljárása befejezésétől számított 8 napon belül fizeti meg az ügyfél számára. (3) Ha az eljáró hatóság az ügyintézési határidőt az ügyfélnek felróható okból nem tartja be. így az a továbbiakban nem számít eljárási költségnek. feltéve. erről hivatalból kell gondoskodni. alapján Ellenérdekű felek részvételével folyó eljárásban a kérelmet benyújtó ügyfél lerótta az eljárási illetéket. törzsanyag 9 . §-a alapján az illeték visszatérítésének lenne helye. 73. akkor az eljáró hatóság a (2) bekezdésben meghatározott mértékű összeg megtérítésére köteles. 11/B.§ (1)-(3) és (6) bekezdésében meghatározott időpontig maradéktalanul megfizette (lerótta) és az eljáró hatóság a reá irányadó eljárási szabályokban meghatározott ügyintézési határidőt nem az ügyfélnek felróható okból nem tartotta be.§ (1) Ha az ügyfél az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. illetve annak fentiek szerint növelt összege a hivatalt terheli? Fejtse ki véleményét! Megoldás: Az államháztartásról szóló 1992.

Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 6 Felügyeleti szerv értelmezése A Ket. így az országos hatáskörű szerv belső tagozódása (tanács. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a Kormány irányítása és a miniszter felügyelete alatt működő. miszerint a hatályos eljárási szabályok alkalmazásával ki gyakorolja a felügyelet jogát a Nemzeti Hírközlési Hatóság fölött. Konkrét kérdés a Nemzeti Hírközlési Hatóság. valamint a miniszter irányítása alá tartozó országos hatáskörű hatóság. és ennek alapján a) megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására. hogy az egyedi szabály eltérést nem enged. felügyeleti szervként a 107. §-ban foglaltak szerint a hatóság a piaci felügyelettel és piaci szabályozással kapcsolatos eljárásokban az e törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket. b) gyakorolja . évi C. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) országos hatáskörű. és 108.) 116. 1 2 3 10 törzsanyag . 115.) 9. fellebbezés elbírálására jogosult szervek járnak el. A Hírköztv. törvény (Ket. ha jogszabály másként nem rendelkezik. 116. mint egységet jelöli meg jogalanyként. továbbá a közigazgatási hivatal vezetőjének hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében a miniszter gyakorolja a felügyeleti jogkört. Az ágazati törvény a hivatalt. illetve döntését. 116. hogy a közigazgatás felső szintjének rendkívüli jogorvoslati fóruma minden eljárástípusban kötött. Megoldás: A kérdés.ha törvény másként nem rendelkezik . évi CXL. A Ket. A Nemzeti Hírközlési Hatóság előtt folyamatban levő hatósági ügyek kapcsán ki jogosult hivatalból felügyeleti eljárást indítani. 116. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) országos hatáskörű. §)}. továbbá a közigazgatási hivatal vezetőjének hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében a miniszter gyakorolja a felügyeleti jogkört. mint a Kormány irányítása és a miniszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű hatóság feletti felügyeleti jogkör gyakorlására. hogy: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. hivatal) a kérdés szempontjából közömbös. Nyelvtani értelmezéssel megállapítható. míg másodfokon az NHH Tanácsának Elnöke jár el (Hírköztv. A hatóság irányítását a Kormány.a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört. A Ket. a kijelentő mód használatával a jogalkotó egyértelműen kifejezte. illetve a Ket. illetve felügyeleti eljárás indítására irányul. § és 16. § (1) bekezdése szerint. úgy is megfogalmazható. az országos hatáskörű szervek esetében a miniszter jogosult felügyeleti intézkedést tenni. Ezen rendelkezés megszövegezésével. jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv.) 9. § (1) bekezdése szerint a felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását. törvény (Etv. 10. törvény (Hírköztv. 23. §-ban meghatározott. évi C. felügyeletét a miniszter látja el. § (2) bekezdése kógens szabályt tartalmaz-e vagy sem? Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.) rendelkezései szerint jár el. Az NHH hatáskörébe tartozó ügyekben elsőfokon a NHH Hivatala. felhívott rendelkezése szerint a Kormány irányítása és a miniszter felügyelete alatt működő. ki minősül a hatóság felügyeleti szervének. § (1) bekezdése mellett ? {A kérdés megválaszolásához segítségképpen: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.A Közigazgatási Eljárás . valamint a miniszter irányítása alá tartozó országos hatáskörű hatóság. A felhívott szakasz (9) bekezdése szerint a hatóság szervezeti egységei: a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal). § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kógens vagy kisegítő szabályként alkalmazandó-e Ket. jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv.

A Ket. Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 11 . hiszen a 108.§ (2) bekezdésének. hatálya alá tartozó eljárás. 13. alkalmazása körében vizsgálni kell. hogy az adott eljárástípus nem tartozik-e az úgynevezett részben kivett eljárások közé. mert ilyenkor mód van a Ket. § l) pontja szerint a Tanács elnöke másodfokú szervként jár el a Hivatal hatósági ügyei tekintetében. 116.§-a sorolja fel ezen eljárások körét. ami szintén megfelel a Ket. Az Etv. amely. felügyeletét a miniszter látja el. kifejezetten megengedi az általánostól eltérő fellebbezési fórumrendszer kialakítását. bármely szabályától való eltérésre.§ (1) bekezdése szerint a hatóság irányítását a Kormány. szabályai alól az Etv. a jogalkotó ebben a kérdésben akkor sem kívánt e lehetőséggel élni. ami jelen esetben megtörtént. ám ebben tételesen nem szerepel az Etv. rendelkezései szerint jár el. §-a szerint a hatóság a piaci felügyelettel és piaci szabályozással kapcsolatos eljárásokban az e törvényben foglalt eltérésekkel a Ket. ugyanis a másodfokú kifejezésen (amely egyebekben a Ket. Az Etv.§ (2) bekezdésével összhangban. amennyiben a Ket. 23. ugyanis a felügyeleti jogkört a miniszter részére biztosította a Ket. Ekkor a hatáskört megállapító törvényben meg kell jelölni a fellebbezés elbírálására jogosult szervet is. de meg nem engedve logikán haladva. míg a fellebbezések elbírálásának hatáskörét a Tanács elnökére telepítette. 9. Ugyanis a feltéve. Az Etv. 16. A nyelvtani értelmezés mellett a rendszertani értelmezés is alátámasztja. ha valamely ügyfajta jellege indokolttá teszi.-nek.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A Ket. által nem használt fogalom) a hétköznapi jelentéstartalom szerint ezt kell érteni.-nek módja lenne eltérni. hogy ki jogosult a rendkívüli jogorvoslatra.

a jegyzőkönyv készítése során egy-egy oldal végén. eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselőjével írattatják alá a jegyzőkönyv adott oldalát (oldalait). míg a tárgyalás végén az utolsó oldalt minden jelenlévő aláírja.például kisajátítási eljárásban . vallomást tevő személy (eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője). illetve sokoldalas jegyzőkönyvek esetében helyes megoldást alkalmaznak-e akkor. több-.A Közigazgatási Eljárás .Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 7 Nagyszámú érintett esetében a jegyzőkönyv aláírása A különösen a nagyszámú érintett jelenlétében tartott. Alkalmazott jogszabály: a kisajátításról szóló 1976. 39. s ezáltal az irányadó törvényi követelmény sérüljön. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltaknak. hogy a tárgyalások alkalmával. hogy valaki aláírása kimaradjon. az ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető nyomban aláírják.tárgyalások alkalmával felvett. 39. Hogyan ítéli meg a kialakult joggyakorlatot? Megoldás: A fenti megoldás megfelel a Ket.tvr. így elkerülhető az az esetleges hiba. ha a Ket. § (2) bekezdés g) pontja értelmében – az ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető kivétel nélkül minden egyes oldalon szereplő aláírása mellett – csak azzal a meghallgatott személlyel. azt az azon az oldalon nyilatkozatot. illetve vallomását a konkrét oldal tartalmazza. akinek (akiknek) nyilatkozatát.évi 24. 1 2 3 12 törzsanyag . Jogszerű megoldás. a nagy ügyfélszámú kisajátítási és bányaszolgalmi jog alapítási ügyekben. hiszen a teljes jelenlévői kör aláírása bizonyos esetekben az oldalnyi terjedelmet is meghaladhatja.

17. mely alapján megállapítható. törzsanyag 13 .B.) Korm. A hatóság álláspontja szerint kizárólag az ápolást végző személyt illetik meg az ügyféli jogok. 29. hogy legyen a kérelem benyújtásáról.) 15. tekintve hogy ő az ápolásra konkrétan rászoruló személy. A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül végzéssel visszautasította az első fokon eljárt hatóság. Az ápolási díj megállapítása az ápolás tényéhez kötött ellátás. rendelet 6. illetve aláírását. számú melléklete (kérelem ápolási díj megállapítására) II. őt is megilleti valamennyi ügyféli jogosítvány. D. hiszen a 32/1999. Értesítési kötelezettség tehát csak a Ket.-né fellebbezést nyújtott be ápolási díj összegét megállapító határozat ellen. (II. 29. így az jogerőssé vált. jogos érdekét az ügy érinti. ügyfélképesség Özv. ami az ápolásra szoruló személy érdeke is. Az eljárás megindításáról szóló Ket. tv.§ (1) bekezdése értelmében ügyfélnek kell tekinteni azt a természetes személyt. pontja tartalmazza az ápolásra szoruló személy hozzájárulását. ő pedig nem fellebbezett a döntés ellen.§ (3) bekezdés b) pont szerinti értesítési kötelezettség vonatkozásában álláspontunk szerint ilyen kötelezettség nem áll fenn. arra hivatkozással hogy D.-né nem minősül ügyfélnek az eljárásban.§ (9) bekezdés szerinti kérelem esetén áll fenn. Minthogy az ápolásra szoruló személyt is ügyfél. így a fellebbezéshez való jog is. nem pedig az ápolási teendőket ellátó. hogy tudomása kell. tehát mintegy közösen benyújtott kérelemről van szó.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 8 Ügyféli jogállás megállapítása. 2. tehát a határozatot részére is kézbesíteni kell. Mennyire ítéli jogszerűnek a hatóság döntését? Megoldás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. akinek jogát. évi CXL. (továbbiakban: Ket. így álláspontunk szerint az ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolásra szoruló személy is ügyfél.B.

A hatóság mulasztása esetén a felügyeleti szerv újabb határidő kitűzésével a mulasztó hatóságot három napon belül az eljárás lefolytatására utasítja. Álláspontunk szerint a Ket. egy év időtartamra. majd miután két hónapig nem történt semmi. A jogsértő módon el nem járó képviselő-testület helyett nem lehet más önkormányzat képviselő-testületét kijelölni. egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. illetve kijelölt hatóság határidőn belül eleget tesz-e eljárási kötelezettségének. hogy kérelmének elbírálása a családi pótlék megállapítása folyamatban van. hogy kérelmének benyújtását követően azonnal megkeresték a magyar hatóságot. de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt napon belül kivizsgálja a mulasztás okát. K. Németországba kiérkezve. Az nem vitás. hogy ugyanezt a jogát Németországban. mert külföldön tartózkodó magyar állampolgár ügyeiben a magyar konzulátus jogosult és köteles is intézkedni. K. hogy keresse fel a legközelebbi magyar konzulátust. K. A német hatóságok arról tájékoztatták őt. érvényesíthesse. munkavégzés céljából.-nek a felügyeleti szerv eljárásra utasító jogintézményét lenne célszerű alkalmazni.A Közigazgatási Eljárás . ez egy folyamatban lévő államigazgatási ügy. a német hatóság előtt benyújtotta kérelmét a családi pótlék megállapítására és folyósítására. K. mint legális jogszerűen munkát vállaló személy. Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget kötelezettségének. azért. magyarországi ismerőséhez fordult. szakszerű eljárásában türelemmel várt. hogy a külföldön tartózkodó ügyfél helyesen járt el. és a konzulátuson kérjen segítséget. itt csak az a megoldás lehetséges. A kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező.Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 9 Magyar állampolgár érdekében EU tagállamban való eljárás K.-t értesítette. hogy a hatóság a mulasztást követően. a magyar hatóság előtt lemondott a gyermekek után járó családi támogatásról. Figyelemmel arra. valamint az eljáró hatóság kijelöléséről az ügyfelet három napon belül értesíti. jogsegélyt problémájának megoldásához. A német hatóság a kérelmet regisztrálta. Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el. Jelen esetben a konzulátuson jegyzőkönyvet kell felvenni. amely tartalmazza az ügyfél azon irányú kérését. jelezve. és nem kapott értesítést senkitől a német hatóságoktól kért tájékoztatást ügyének tájékoztatásáról. hogy az ügyében Magyarországon eljáró hatáskörrel rendelkező szervezet felügyeleti szerve vizsgálja ki a késedelmes ügyintézés okát és egyben utasítsa a magyarországi szervet arra. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A jogeset annyira sajátságos. Ez a jogi helyzet az önkormányzati hatósági ügyek vonatkozásában álláspontunk szerint más megoldást igényel. két gyermekével és édesanyjával Németország Szövetségi Köztársaságba távozott ideiglenes jelleggel szerződéssel. hogy a közigazgatási hivatal vezetője kötelezi a testületet az eljárásra. 1 2 3 14 törzsanyag . A felügyeleti szerv a mulasztás kapcsán tett intézkedésről. hogy eljárását minél előbb fejezze be. amikor a konzulátushoz fordult. A Ket. ezek után tanácstalanságában. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó ügyintézési határidőn belül köteles érdemi határozatot hozni. hogy mit is tegyen. K. K. de mindeddig onnan válasz nem érkezett. mert az ügyfél a német hatóságoknál csak akkor tudja családtámogatási igényét érvényesíteni. mely lakóhelyéhez a legközelebb esik. K. hogy az igazán helyes megoldást megtalálni csak az összes vonatkozó jogszabály alapos mérlegelésével és értelmezésével lehet. a felügyeleti szerv az eljárásra haladéktalanul a mulasztóval azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki. Tekintettel arra. K. telefonon keresztül. magyar állampolgár férjével. aki azt tanácsolta neki. rendelkezéseit a hatóság mulasztása vonatkozásában a következők szerint foglalhatjuk össze. továbbá ellenőrzi. a felügyeleti szerv – kérelemre vagy hivatalból – soron kívül. K. egyben türelmét kérte. hogy a németországi szociális gyermekellátási feltételek számára kedvezőbbek voltak. hogy a magyar hatóságoktól még nem kapták meg a szükséges iratokat. bízva a magyar hatóság gyorsaságában. hogy az ügyfél már megindította a hatósági eljárást a hazai családi pótlék lemondásáról és ezzel egyidejűleg megindította a külföldön történő családtámogatási támogatás igénylését.

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Felvetődik továbbá az a kérdés. az ellátás részére a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. mert mit állapíthat meg vétségként egy vizsgálat. hogy ebben az esetben a polgármesterrel szemben lefolytatható-e fegyelmi vizsgálat. illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező állam területére távozik. ha a polgármester által szabályszerűen összehívott testület tagjai önkényesen nem jelennek meg a testületi ülésen. A polgármesternek e tekintetben nincsenek kényszerítő eszközei. Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 15 . törvény vonatkozásai (3) Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra valamely. A családok támogatásáról szóló 1998. § (3) Jogszabály felhatalmazása. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben foglaltakra figyelemmel. valamint a családok támogatásáról rendelkező törvény alkalmazásának lehetősége Joghatóság a Ket. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes. külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül továbbfolyósításra. az Ötv. illetve nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a magyar külképviseleti hatóság. évi LXXXIV. A konkrét jogesetben felvetődhet a joghatóság vizsgálatának kérdése is. Szerint (kiemelés a törvényi szövegkörnyezetből) 18. szabályai pedig nem helyettesíthetik ezeket. illetve konzuli szolgálat jár el.

Az adóhatóság értesítette a gyámhatóságot. január 1-től nincs gépjárműadó-bevallási kötelem. hatóságok egymás közötti kapcsolata. V. hanem azoknak időközben elhunyt élettársa volt a tulajdonosa és a 17 darab kamiont élettársának 17 éves gyermeke örökölte meg. nevezetesen hivatalosan a tudomására jutott egy kiskorú vagyonának rendezetlensége és a kiskorú érdekében hivatalból eljárást kell kezdeményeznie. Egyrészt. hogy itt egy kiskorú vagyoni helyzetének tisztázatlansága is fennáll. hivatalból történő eljárás indítás. melyet ügyvéd ellenjegyzett. hanem a hatóságnak a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartásokból kell az adózó személyét megállapítania és az adó megfizetésére köteleznie. amelyeket a kiskorú nevében kötöttek meg kell támadni a bíróság előtt. E szerződésben a 17 éves gyermek kötelezettséget vállalt a kamionok tulajdonjogához kapcsolódó kötelezettségek beleértve az adó és illetékfizetést is. ajándékozási szerződéssel.” Előadta továbbá. másrészt azokat a szerződéseket. illetve ilyet nem ír elő az adózók számára jogszabály. illetve tegye meg a szükséges adóbevallást. eljárás felfüggesztése Gépjárműadó igazgatási eljárás során. hogy ki kötelezhető az adó megfizetésére. és az adó megfizetésére kötelezhető személy megállapítása függ egy másik hatósági megállapítástól. mert tisztázatlan. hogy a tulajdonában lévő 17 darab kamionról. egyrészt az adóhatóságnak valóban fel kell függesztenie az eljárást. Ezen állításának alátámasztására csatolt is egy ajándékozási szerződést. A hatóság felszólítására a kötelezett írásban az alábbi nyilatkozatot tette: „Tudomása szerint 2004. a tulajdonlás tényéről nyilatkozzon. Az alkalmazandó szabályok a következőek. mert azok a kiskorú érdekeit súlyosan veszélyeztetik. 1 2 3 16 törzsanyag . és addig eljárását felfüggesztette.A Közigazgatási Eljárás . teljesítésére. hogy a kiskorú vagyonának van-e megfelelő kezelője. cselekvőképesség. tekintettel arra.Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 10 Ügyfélképesség. hogy a 17 darab kamionnak soha nem volt a tulajdonosa. az adóhatóság felszólította. F-né adózót. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Jelen jogeset lényegében két eljárást fed le. Az adóeljárás mellett az ügynek van egy másik gyámhatósági eljárási aspektusa is.

évi IV. az 1959. hogy itt a hatóság súlyosat hibázott. mert az egyébként ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkező személy mindkét karja oly mértékben csonkolt. hogy írni nem tud. tehát nem kell különösebb szakvélemény. vagy valamely közeli hozzátartozója kíséri el. nem kívánja. a hatóság előtt szóbeli kérelmet kívánt előterjeszteni. illetve könyöktől felfelé csonkolt. hogy K. tehát a jegyzőkönyvet aláírni nem tudja. Ugyanis nem arról van szó. Z fővárosi lakos. Z. A képviselet szabályairól a Ket. nem lehet őt erre hivatkozással az eljárásból kizárni. azonban egyértelmű. Erre vonatkozóan a Ket. hiányzik. hogy szemmel látható. ő lényegében ügyeinek viteléhez szükséges képességében akadályoztatva van. de véleményünk szerint az a helyes megoldás. 40. Összefoglalva azért. nem is tartalmaz szabályokat. hogy a hatóság. –nak mindkét karja csonkolt. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az ügyeset kapcsán a képviseletre vonatkozó szabályok bemutatását lényegesnek tartjuk. hogy az ügyfél belátási képessége hiányzik. Az ügy más oldalról megvizsgálva. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései szerint írni nem tudó személy helyett ún.§-a rendelkezik. illetve. Z. Z. lássa el a névírói teendőket. ha a hatóság ügyintézője felkéri ügyintéző kollégáját. hogy a jegyzőkönyvet aláírja. ügyfél képviselete Megjelent a hatóság előtt K. megállapítás ahhoz. gyámhatóság megtegye. Igaz. ha ezt K. ezért részére gondnokot kell kirendelni. azok is elláthatják a névírói teendőket. ha az ilyen testi állapotú ügyfél már ügyvéddel. kérését megtagadta és ezt azon nyomban szóban közölte az ügyféllel. A megtagadás indokául azt hozta fel. A hatóság ügyintézője K. és kérte. K. vagy egyéb jogi meghatalmazott útján. törzsanyag 17 . névírót kell az eljárásban közreműködőként bevonni. vagy más jogi képviselővel jelenik meg a hatóság előtt. hogy azt foglalják jegyzőkönyvbe.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 11 Eljárási cselekményben való akadályoztatás. Z. a Ptk. Ez az eset tehát túlmutat a jogszabályon. hanem az a fizikai képessége. akkor gondoskodjon törvényes képviseletről ügyvéd. nincs eljárási képessége. a polgári jog hatálya alá tartozó jogügyletekre tartalmazza ezt a rendelkezést. akinek mindkét karja könyöktől lefelé.

mert ügyfele korábban a telekalakítás kapcsán vitába keveredett a kerületi képviselő-testület több tagjával.43. a polgármesterrel. ezért más most kéri a telepengedélyezési eljárásra is más hatóság kijelölését. hogy kéri másik hatóság kijelölését.§-a rendelkezik. A felettes hatóság a kizárásra vonatkozó kérést elutasította. Álláspontja szerint az építési hatóság köztisztviselői nem függetleníthetik magukat sem a testület tagjainak. és a testületi tagok és az ügyfél korábbi vitája befolyásolhatja-e az eljárást relatív kérdés. mert a telepengedély nem mérlegelési jogkörbe tartozó eljárás. mert nem önkormányzati hatósági ügyről van szó. kérelmében előadta. ezért tőlük a tárgyilagos ügyintézés nem várható el. jogi képviselője írásban kérelmet nyújtott be az I. Hivatkozott a Ket. A jogi képviselő kérelmében azt is bejelentette. A képviselet szabályairól a Ket. Az utóbbi – telepengedély – kérdésben nem szükséges az elfogultság vizsgálata.Jogesetgyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 12 Abszolút és relatív kizárási okok A GWK.A Közigazgatási Eljárás . Az eljárás megkezdésekor a kft. Az első kérdés hogy a választott vezető. sem a polgármesternek a befolyásától. hogy a kész építményben olyan tevékenységet kíván folytatni ügyfele. a jogi feltételek megléte esetén azt ki kell adni. 1 2 3 18 törzsanyag . kizárásra vonatkozó szabályainak alkalmazása szempontjából a kérelmet két részre kell választani. fokú hatóság felettes szervéhez. Hungary Kft építési engedélyezési eljárást kezdeményezett a fővárosi kerületben.(9)(10) bekezdéseire. 42.§. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A Ket. Az ügyfél hivatkozása hibás. mely telepengedély köteles. Az ügyfél bírósághoz fordult.

ha a szanálási eljárásban. de a polgármester megjegyzése figyelemre méltó. házszámú önkormányzati tulajdonú bérlakásoknak a szanálási eljárásában közvetítőként kíván fellépni. Az építéshatóság vezetője megköszönte. Hatósági közvetítőre vonatkozó rendelkezéseket a Ket. Kezdeményezésének indokául előadta. stb. főleg 70 éven felüli nyugdíjas lakik. ő mint helyi képviselő úgy gondolja a hatóság munkáját is megkönnyíti. c) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 9. illetve az ellenérdekű ügyfelek között.41-51. részletesen lásd ezt a Ket. továbbá azért sem tartotta lehetségesnek. aki a) büntetlen előéletű. hogy letette az 1. hogy amire a képviselő gondol. 41. hatósági közvetítőt lehet igénybe venni.X. jelentős hányaduk beteg. melléklet szerinti hatósági közvetítői vizsgát. az idős lakók új lakásba történő elhelyezésében mint közvetítő közreműködik. a képviseletre egy új eljárásjogi jogintézményt vezet be a hatósági közvetítő szabályozásával. 1968. 41. hogy a választókörzetébe tartozó L. helyi önkormányzati képviselő megjelent a K. hogy tájékoztatást kérjen az ügy állásáról. évi XXIII. de elhárította a képviselő ajánlatát. Az életben gyakran előfordul. és d) igazolja. hogy államigazgatási ügyben nem adhat utasítást. A hatósági közvetítő gondoskodik az ügyfeleknek az üggyel kapcsolatos tájékoztatásáról. „jogalap hiányában is” eljár a választókörzetébe tartozó ügyfelek érdekében. hogy a hivatali vezető jogszerű választ adott. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet 11. § (1) Hatósági közvetítő az lehet. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A Ket. a hatósági közvetítő személyére vonatkozó részletes szabályozást határoz meg.§-ban. majd az alábbiakban látjuk. aki közigazgatási szakvizsgával. de nem illetik meg azok a jogok amelyek a hatósági közvetítőt. mert a képviselő „szellemileg munkaviszonyban van az önkormányzattal” ezért ez kizárja őt ebbéli közreműködőként való részvételétől. ügyeiknek viteléhez kellő jártassággal nem rendelkeznek. hivatkozott arra.a törvény szerint névjegyzéken kell lennie annak aki ilyen megbízatást akar vállalni. illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. §-ának (9) bekezdésében meghatározott képesítéssel rendelkezik. törvény 25. azzal. (2) Mentesül a hatósági közvetítői vizsga letétele alól az. közvetít a hatóság és az ügyfelek. hogy a képviselő. mint „quasi hatósági közvetítő” igaz képviselői minőségében megengedett számára. Talán nem lenne haszontalan megfontolni a kormányrendelet kiegészítését. hogy a képviselő javaslata „gyakorlatias. A nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban. 2. hogy a települési képviselő ilyen jellegű közreműködésre jogosult a hatósági eljárásokban. a jogszabályokban meghatározott jogaikról.§-a tartalmazza Továbbá a179/2005. A Ket. a hatósági közvetítő jogintézménye még nem kiforrott . életszerű”. rendelet a hatósági közvetítőkről 1. aki azzal hárította el az ajánlatot. (IX. Való igaz. § (1) A hatósági közvetítőt kérelmére a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal veszi nyilvántartásba. a döntés várható időpontjáról. a hatóság rendelkezésére bocsátja az ügyfelek észrevételeit. „magánemberként” megjegyezte.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Általános alapelvekhez kapcsolódó jogesetek 1 2 3 13 Hatósági közvetítő Z. hogy az érintett önkormányzati ingatlanokban nagyszámú. A képviselő a polgármesterhez fordult. városi polgármesteri hivatal építéshatósági feladatot ellátó belső szervezeti egységénél és bejelentette. b) az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgára vagy annak a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló.) Korm.u. cikkében meghatározott családtagja. (Kiemelés a jogszabályból) törzsanyag 19 . ha azt az ágazati jogszabály lehetővé teszi.

.

22.§ (2) bekezdésével. chernelházadamonyai állandó lakos. illetékességgel. addig a gyermekek láthatási kérdésében nem volt köztük vita.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 II. M. felesége ettől elzárkózott. telephelye szerinti székhelyű. vagy ha jogszabály azt nem zárja ki. Elemezze jogilag az ügyintéző álláspontját! Megoldás: A Ket. fejezet Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 1 Eljárás megindítása.K. ezután a budapesti tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatósághoz fordult. illetékesség megállapítása M.K. annak ellenére. szabályozással. kérte kérelmének jegyzőkönyvbe vételét és az eljárás megindítását.K. ragaszkodik is kérelmének jegyzőkönyvbe vételéhez. hogy megváltoztak személyi körülményei kérte feleségét. Feleségétől már Budapestre történő ideiglenes felköltözése előtt különváltan élt. M. M. ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti. szemben a korábbi Áe. Fent idézett rendelkezés értelmében a természetes ügyfél végső soron akár a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is benyújthatja a kérelmét. amely alapján az áttételt haladéktalanul meg kellett tenni. azonos hatáskörű hatóságnál.§ (1) bekezdése szerint az első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet az „eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál. munkáltatója egy budapesti székhelyű vállalat. A szabályozás alapján a hatóság köteles befogadni a kérelmet. figyelemmel arra. hogy az adott ügy elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel. munkavégzése tartósan Budapestre van rendelve.K.K. lakcíme. hatáskör. törzsanyag 21 . aki azt 5 napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz”. majd azt gyakorlatilag átteszi az eljárásra ténylegesen hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. Az áttételre viszont a Ket. 38. hogy nincs lehetőség az eljárásnak a megindítására és ha M. A szabályozás teljes összhangban van a Ket. hogy a kérdést ügyféli oldalról közelíti meg. 5 napos határidőt állapított meg. illetve a foglalkoztatójának székhelye. azzal a különbséggel. A gyámhatósági ügyintéző szóban arról tájékoztatta a kérelmezőt. érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntést kap. hogy a gyermekek láthatásának időpontját változtassák meg.

Ket. (I. hiszen ezekben az esetekben a szakhatósági hozzájárulás szinte minden esetben hat hónapnál régebbi keletű? Megoldás: Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. 44. §-ának (6) bekezdése szerint az ügyfél által. §-ának (3) bekezdése. amelyre a létesítmény vagy tevékenység normális üzemmód mellett . 6. 15. 44.az egyéb feltételek megléte esetén .kell meggyőződni arról. valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. az uralkodó széljárás és más tényezők figyelembevételével . hogy a létesítmény vagy tevékenység nem csupán a szomszédos ingatlanok tulajdonosait vagy használóit zavarja. amely az ügyféli jogállást megalapozhatja. rendelet alapján kiadott telepengedélyek esetében a Ket. bűz okozásával.) tényezők miatt ne csak a közvetlen szomszédok. szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak . napját követően indult eljárásoknál azonban a Ket. § (5) bekezdése a Ket. hatályba lépését követően nem alkalmazhatók. új szabályait nem kell alkalmazni. hogy törvény vagy kormányrendelet adott ügyköröket érintve részletesebb "ügyfél" fogalmat is meghatározhat. valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről. hanem minden esetben a helyszínen . § (5) bekezdésével kapcsolatos jogeset. § (4) (6). Milyen viszonyban van a (melyik???) Kormányrendelet 6. § (4) 18. rendelet (továbbiakban: Ümr.) alapján már kiadott és érvényben lévő működési engedélyek. hogy az adott tevékenység végzése milyen területen belül érzékelhető. illetve rendelkezésére álló szakhatósági állásfoglalásra állapított meg hathónapos érvényességi időt. A Ket. Az Ümr. §-ának (6) és (8) bekezdése alapján indokoltnak tartom hirdetmény közzétételével értesíteni az érintetteket az engedélyek kiadásáról.) Korm. (I. s az egyéb feltételek is teljesülnek . § e) pontjában meghatározott "hatásterület" nagysága és elhelyezkedése minden egyedi esetben más és más. az ügyfél által beszerzett.a régi működési engedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új működési engedélyt köteles-e kiadni az új jogosultnak. 22. szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak. Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. 17. hanem nagyobb területen fejt ki olyan hatást. Ezzel biztosítani lehet. § (6) bekezdésében foglalt szabállyal. amennyiben a hatósági. A magyarázat szerint hatásterületen azt a területet kell érteni.) Kormányrendelet a 6. rendelkezése között nincs összeütközés. hogy kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén a jegyző. A Ket.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 2 Szakhatósági hozzájárulás. hatásterület Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén a jegyző amennyiben a hatósági. amely felhatalmazást ad arra. A 2005.folyamatosan vagy rendszeresen káros vagy zavaró hatást gyakorol. Ehhez kapcsolódik a Ket. § (3) bekezdései a Ket. és az Ümr. 11. 172. 29. az eljárás megindítása előtt beszerzett.pl. A Ket. hogy az esetleges zavaró (zaj. illetve használók is élhessenek fellebbezési jogukkal.) Korm. §-ának (5) bekezdése arról rendelkezik.a domborzati viszonyok.22. (VI. november 1. Az előzőekben hivatkozott kormányrendelet 8. bűz stb. sem védőzónákkal. hanem a tevékenységet még érzékelő ingatlan tulajdonosok. zaj keltésével. magyarázata szerint az ilyen eljárásokban az okozza a gondot. ezért nem azonosíthatók sem a védőövezeti távolságokkal. 1 2 3 22 törzsanyag . füst kibocsátásával vagy egyéb módon . az ügy tárgyára vonatkozó hat hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalást fogadhatja el a hatóság. így a Ket.a régi működési engedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új működési engedélyt köteles kiadni.

hogy a jegyző az üzletre kiadott működési engedélyt visszavonó határozatot hozzon. 101.közízlést sértenek. illetve azonnal végrehajthatónak kell nyilvánítania a határozatát.különösen vendéglátó üzlet esetében . §-ának (1) bekezdése szerint a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. törzsanyag Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 23 .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A hivatkozott jogszabályhelyek az azonnali végrehajtás. amelyek . kivéve. hogy eltelt-e már a fellebbezési határidő. ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. valamint a jegyző határozati típusaira vonatkoznak. Az elsőfokú hatóság a törvényben meghatározott esetekben azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja. vagy megtiltson olyan cselekményeket. sem attól. Az esetenként külön megindokolt helyzetet kivéve azonban a határozat végrehajtására csak a jogerőre emelkedést követően van lehetőség. illetve megtiltson a zajhatások miatt késő éjjeli nyitva tartást. Nincs akadálya annak. Az ügyfél az azonnali végrehajtástól függetlenül jogosult fellebbezési kérelmének határidőben történő benyújtására és kérheti az azonnali végrehajtás felfüggesztését. hogy nyújtott-e be valaki fellebbezést. Ilyen esetben a végrehajthatóság nem függ sem attól. A Ket.

hogy addigi züllött. A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül. ez utóbbi két rendelkezését kell a jegyzőnek alkalmaznia. és a kérelem áttételének nincs helye. ha .§-ban a közigazgatási eljárás szabályai közé emelte a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítás lehetőségének eljárásjogi szabályozását. Írásos kérelmüket a jegyzőnek átnyújtották. Jogilag helyesen járt-e el a jegyző? Megoldás: A Ket. és azok hivatalból sem állapíthatóak meg. hogy a jegyző házasságukat.az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. melynek lényege az volt. alkoholizáló életmódjuknak véget akarnak vetni és ismételt házasságkötésükkel új életet kezdve normális körülmények között kívánnak élni. melyet 8 évvel korábban H község anyakönyvvezetője előtt kötöttek. Egyrészt házasság érvénytelenítésére közigazgatási úton nincs lehetőség.a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul. bontsa fel. A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.lehetetlen teljesítésére irányult. következésképp megállapítható. majd őket ismételten „adja össze”. nyolc napon belül végzéssel elutasítja. . 1 2 3 24 törzsanyag . által bevezetett új jogintézmények között a 30. másrészt az elutasításra jogalapot szolgált a hatáskör és az illetékesség hiányának megléte. Furcsa kérésük indokául azt adták elő. novemberében a B házaspár és az általuk kézzel írt kérelmet szóban is megismételték.a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 3 Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása H község jegyzője előtt megjelent 2006. . hogy a kérés – közigazgatási úton . Konkrét ügyben a KEt. továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak.

mind a megkeresett hatóság több eljárási hibát vétett. (2) bekezdés b. és nem vizsgálta azt. hogy különös eljárási szabály – esetünkben az Art.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 4 Kézbesítési ügygondnok kirendelése Az APEH Igazgatósága az egyéni vállalkozó adózót határozatával törölte az adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül. A jegyzői hatáskörbe utalt gyámhatóság nevében eljáró polgármesteri hivatal Szociális és Egészségügyi Irodája az ügygondnok kirendelési kérelmet elutasította. így arról igazgatóságnak kell rendelkeznie. – nem tartalmaz-e eltérő szabályokat Alkalmazott jogszabályok: - az adózás rendjéről szóló 2003. ezért a jogorvoslati kérelmének előterjesztése a kézbesítési ügygondnok kijelölését megtagadó végzés ellen jogszerűtlen. (1) bekezdésére az APEH igazgatóság fellebbezett a végzés ellen.évi XCII. az adóhatóság az iratot a gyámhatóság által kirendelt ügygondnok részére kézbesíti. Jogszabályt sértett a megkeresett gyámhatóság is. A Ket. 124. Rendelkezéseit alkalmazta (Ket. (3) bekezdése szerint amennyiben a magánszemély adózó vagy más adózó képviselője ismeretlen helyen tartózkodik. Hibázott az APEH Igazgatóság amikor nem jelölte meg pontosan az ügygondnok kirendelésének jogalapját. azzal az indokolással.tv. Az APEH Igazgatóság ügygondnok kirendelését kérte az illetékes gyámhatóságtól.§. Közelebbről: a megkeresést kibocsátó APEH Igazgatóság nem ügyfélként.§ törzsanyag 25 .§. 5. hanem hatóságként jelent meg.§. 124. A határozat kézbesítés útján történő közlése eredménytelen maradt. Az Art.§. Milyen döntés születhet fellebbezés elbírálásakor? Megoldás: Mind a megkeresést kibocsátó.(4) bekezdése értelmében a kézbesítési ügygondnokot az eljáró hatóság rendeli ki. pontjára és az Art. hogy a Ket. 81. mert a küldemény elköltözött jelzéssel érkezett vissza. mert automatikusan a Ket.§.-hoz). 81. 13.

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 5 Ügyfél és a szakhatóság közvetlen kapcsolata Az élelmiszeripari termékek előállítására irányuló működési engedély iránti kérelmet nyújtott be az ügyfél. Jogilag helyesen járt-e el az ÁNTSZ illetékes szerve? Megoldás: A Ket. 44. 1 2 3 26 törzsanyag . A Ket.§ (6) bekezdése azonban lehetővé teszi az ügyfél számára is.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik. hogy a jogszabály szövegfordulata szó szerint úgy hangzik: „az eljárás megindítása előtt beszerzett. Kérelmének benyújtásával egyidőben megkereste az ÁNTSZ illetékes szervét is szakhatósági állásfoglalás kiadására. hogy jogszabály elrendelheti az érdemi határozat meghozatal előtt más hatóság állásfoglalásának beszerzését. 44. 44. de nem korlátozhatja az ügyfelek eljárást kezdeményező jogosítványát. Nem zárható ki az ügyfélnek az a joga. a Ket. Az ÁNTSZ a szakhatósági állásfoglalás kiadását megtagadta azzal az indoklással. való igaz. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg. az ügy tárgyára vonatkozó”. hogy azt majd tőle az engedélyező hatóság kérje meg és ő azt majdan az engedélyt kiadó hatóságnak fogja továbbítani. hogy az eljárás meggyorsítása érdekében ő keresse meg a szakhatóságot. hogy közvetlenül megkeresse a szakhatóságot. mely az érdemi döntésre jogosult szakhatóság kötelezettségévé teszi a szakhatóság megkeresését az ügyfelek érdekében hozott törvényi rendelkezés. § (2) bekezdése.

de vélelmezhetően az ügyfél (eladó) az adásvételi szerződéssel összefüggésben kérte az adó.értékbizonyítvány kiállítását az eladó ingatlantulajdonos kérelmezte. ez nem is vitatott közöttük (illetve az abban megállapított érték). az ellenérdekű ügyfél fellebbezési jogát kizárja? A döntés formája végzés (érdemi vizsgálat nélküli elutasítás miatt) vagy határozat. ellenbizonyítás Konkrét ügyben kérdésként merült fel. ha ezt jogszabály előírja. évi XCIII. annak tulajdonosaira vonatkozó hiteles nyilvántartást az illetékes földhivatal vezeti. a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni? Fejtse ki véleményét! Megoldás: A kérdés összetett problémákat takar. de az eladó (vitatja) fellebbezést nyújtott be az adó. 83. §-a alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó. szerint a határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal. hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.a szerződéskötési szabadság sérelme nélkül – nem működhet közre.§ (5) bekezdés szerint az eladót lehet-e ellenérdekű ügyfélnek tekinteni? Ha igen. mert az illetékekről szóló 1990.).§ (5) bekezdése szerint a hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel. hogy a Ket. tekintettel arra. 105. tény állapot igazolását kéri. A Ket. hogy az adó.és értékbizonyítványban foglaltak ellen. így ezekre az adatokra a tulajdoni lap a megfelelő igazolás. így ebben az ügyben ő nem tekinthető ellenérdekű félnek (ugyanis az adásvételi szerződés alanyai a hatósági eljárásban nem ügyfeleknek.és értékbizonyítvány ellen az eladó részéről helye van önálló fellebbezésnek. A 84. hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik.§ (2) bek. vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti. 83. továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül. § (2) bekezdése alapján a hatóság a hatósági bizonyítván kiadását megtagadja. törvény 101. hogy a hatósági bizonyítvány határozatnak minősül (Ket. Az ingatlan értékére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a szerződő felek megegyezése a döntő. és a Ket. Álláspontunk szerint a másodfokon eljáró közigazgatási szerv helyesen akkor jár el. A Ket. Az ügyfelek adásvételi szerződést kötöttek.és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait. mely egyben felveti a helytelen joggyakorlat fennállásának a lehetőségét is. ha a) kiadása jogszabályba ütközik. a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el lehet-e utasítani tekintettel arra. 84.§ (6) bek. 84.és értékbizonyítvány kiállítását. vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni. ha az adó. A jogszerűtlenül kiállított adó.és értékbizonyítványt (quasi határozatot) megsemmisíti.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 6 Közokiratban foglaltak valóságtartalma. mely kérelmet az eljáró a Ket. Vélelmezzük.§ (2) b) és c) pontja alapján el kellett volna utasítania. mivel az ingatlanra. vagy valótlan adat. de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja. §-a szerint hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani. 82. amelyben a hatóság . A fentiek előrebocsátására azért volt szükség. b) az igazolni kívánt tény állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg. az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket.és értékbizonyítvány ellen benyújtott fellebbezés miként bírálható el. illetőleg az adó és illeték megállapításával kapcsolatos eljárásokhoz köthető. hogy egy ingatlanról kiállított adó. Ezen ügyben a Ket. Az adó-értékbizonyítvány kiállítása tehát elsődlegesen az örökösödési eljáráshoz. törzsanyag 27 . polgári jogi jogviszonyról lévén szó). Bár a kérdésből nem derült ki.

-né méltányossági alapon való tárgyi támogatásban (tolószéket lépcsőn felvonó szerkezet) történő ellátását. Az önkormányzati feladat. §-18.a helyi önkormányzatokról szóló 1990. A kérelmező fellebbezett a bizottsági határozat ellen. A helyi önkormányzatok hatásköre nem vonható el. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat jogi személy.§ (2) a bizottság által meghozott önkormányzati hatósági ügy fellebbezése esetén a képviselő-testület. elutasította özv.C. mint másodfokú döntést hozó szerv kizárása hogyan alakul? Megítélése szerint milyen álláspontra helyezkedett a Közigazgatási Hivatal? Megoldás: Az Ötv. fellebbezési kérelmében kérte a képviselő-testületnek a jogorvoslati eljárásból való kizárását. 42. A bizottság döntését azzal indokolta.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 7 Kizárás az eljárásból V. 8. §-ai az irányadók. Alkalmazott jogszabály: .évi LXV. döntéshozatali eljárására az Ötv. A fellebbezést egyébként a polgármesterhez jutatta el. önkormányzati hatósági ügyben eljárva. kérdésének lényege a követező volt A Ket. törvény 1 2 3 28 törzsanyag . A polgármester levelet intézett a Közigazgatási Hivatalhoz. 12. amelyeket az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó döntéseknél is alkalmazni kell.B. Az Ötv. § (2) bekezdése rendelkezik a döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó szabályokról. Az önkormányzat működésére. 14. §.és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. város önkormányzatának szociális bizottsága. így jogosulatlan előnyhöz jut más rászorulókkal szemben. hogy a kérelmező részére az önkormányzat által való beszerzés magas költséggel jár.dr. ezért fogalmilag kizárt önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testület kizárása.

Azonban az iratbetekintés nem terjedhet ki a döntéseken kívül más iratokra. Kezdeményezésüket mind a helyi közigazgatási iroda vezetője. 68. A Ket. A 69. mind a jegyző elutasította.§ (6) bek. város településfejlesztési bizottsága illetve.§-ának (6) bekezdése nem a 68. bárki számára teszi hozzáférhetővé a döntéseit. A 69. hogy mely ügyek minősülnek az épített és természeti környezet. (6) bekezdése alapján a hatóság az (1)-(4) bekezdésben foglalt vizsgálata nélkül. 68. épületek körét. szerinti adatokba. amelyek meghatározzák a helyi önkormányzat által pl. továbbá tényleges betekintést kértek az építési hatóságnál keletkezett építési engedélyezési eljárási iratokba. A Ket. és nem valamenynyi engedélyezési eljárás döntéseire.§. illetve a kulturális örökség állapotát jelentősen befolyásoló ügynek. a Ket. végzés tervezetbe. e) pontja a hatóságnak az épített és természeti környezet.és kivonat készítés. illetve a kulturális örökség állapotát jelentősen befolyásoló ügyben hozott döntését illetően teszi lehetővé az iratbetekintést. A kérdés szerinti 69. a képviselő-testületének tagjai betekintési jog biztosítását.§ (2) bekezdése határozza meg az iratbetekintés korlátait (nem lehet betekintetni a határozat. Ket. Ezért szükséges annak minősítése. Megítélése szerint jogszerűen jártak-e el? Megoldás: A Ket. kérdésben hivatkozott 69.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 8 Irat betekintési jog.§ (6) bekezdésének e) pontja alapján. E kérdést illetően alapul szolgálhatnak a Helyi Építési Szabályzatok. 69.§ (1) bekezdése rendelkezik az iratbetekintés fogalmáról (betekintés az eljárás során keletkezett iratokba.§ szabályozza az ügyfélen kívüli iratbetekintés szabályait. törzsanyag 29 . vagy a képviselő-testület tagjai sem. védetté nyilvánított területek. védett adatokba stb. így nem kizártak a településfejlesztési bizottság. hanem kizárólag a hatóság döntéseibe. másolat. zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe.§.nem ügyféli pozícióban levők részére A.). (2) bekezdésén kívüli valamennyi iratba enged betekintést. amely megalapozhatja egyben a jelentős ügy fogalmát is. engedélyezésének feltételeit.

tehát nem fogadható el a képviselőként az adott személy megjelenése.G. valóban atrocitások érhetik az ügyfelek részéről. maga helyett meghatalmazással ellátott képviselőt küldött. körülményt illetően. hogy ez utóbbi személy saját maga nevében vallomást tegyen.a tanú adatait az ügy iratai között lezárt és lepecsételt borítékban kell elhelyezni. tanú képviselete B. 48. az ügy hozzáférhető iratai között a jegyzőkönyvnek olyan másolata helyezhető el. ha valóban rendelkezik információval a tisztázandó tényt. kérheti adatainak zárt kezelését. A hatóság a tanú helyett megjelent személy meghallgatását mellőzte.-t hogy támassza alá állítását. hogy a hatóság a Ket. hogy az idézés egyértelmű-e abban a tekintetben. Helyesen járt-e el a közigazgatási szerv? Megoldás: A tanú nem képviseltetheti magát az eljárásban. hogy őt tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti.§ (1) bekezdése szerinti személyes meghallgatásra idézte az állampolgárt. hanem az egész eljárást úgy kell lefolytatni. ennek felnyitására csak meghatározott személyek jogosultak.a tanú meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet zártan kell kezelni.a tanú meghallgatása során nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője sem. amely nem tartalmazza a védett személy azonosítására alkalmas adatot vagy megállapítást.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 9 Tanú.§ (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazásának megfontolása során nem mellőzhető azonban annak vizsgálata. Az eljárás birtokvédelmi ügyben folyt. amelyeket saját észlelése. Ezt a következők biztosíthatják: . Egyben felhívta a tanúként idézett B. arra azonban lehetőség van. hogy annak során a védett személy kiléte ne legyen megállapítható. miszerint ha személye ismertté válik. 1 2 3 30 törzsanyag .G. hogy a tanúval azonos tudattartalommal bír. . . illetve mások elmondása. szabályszerűen megidézett tanú. Egyebekben pedig azért is folyamodott a tanú „képviselethez” mert úgy érezte hogy személyét a későbbiekben veszélynek teszi ki. illetve az eredeti tanú tájékoztatása alapján tett. védett tanú. amit tudnia kell. illetőleg elmondása szerint az idézett tanú mindent elmondott neki az ügyről. A Ket. A vallomás rögzítése során célszerű azonban elkülöníteni azokat a nyilatkozatokat. Ha a tanú valószínűsíti. aki azt állította magáról. 46. Ilyen esetben nem csak az adatok zárt kezelése a hatóság kötelessége.

törzsanyag 31 . ugyanakkor az újrafelvételi eljárással kapcsolatos feltételállítás is csak abban az esetben teljesülhet. a visszamenőleges jogalkotás és jogalkalmazás tilalmára vonatkozó általános jogelv érvényesülésének és nem utolsósorban a Ket. valamint az ugyanezen jogszabályhely „és újrafelvételnek nincs helye” konjunktív feltételt állító előírásának.§ e) pontjában rögzített „változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett” kitétel második fordulatának. időközbeni irányadóvá válása miatt a jogszabályok megváltoztak. ha – változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett – az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelem aktuális benyújtására olyan körülmények között kerül sor. 30. ez a megoldás jogszerűen nem alkalmazható. alapján hozták. A változatlan jogi szabályozáson nemcsak az anyagi. márpedig a Ket.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 10 Eljárás elutasítása érdemi vizsgálat nélkül B. települési önkormányzat jegyzője kért eligazítást abban a kérdésben. mivel csak ezzel szemben lehet helye az újrafelvételnek. Fejtse ki véleményét az adott kérdésben! Megoldás: A Ket-be újkeletűen bevezetett „res iudicata” intézményére tekintettel csak abban az esetben van helye végzéssel a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának. ha már született Ket-alapú érdemi döntés az adott problémára. alapján hozták. § e) pontjában foglaltakra figyelemmel helye van-e a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának abban az esetben. illetve határozatokat még az Áe. alapján született egy a fentiekben írt feltételeknek megfelelő érdemi döntés. hogy a Ket. 30. tehát ha a korábbi határozato(ka)t az Áe. ha előzőleg már a Ket. hanem az eljárási jogszabályok változatlanságát is érteni kell. hogy a korábbi határozatot. Ez az értelmezés felel meg egyrészt az eljárás contra ügy fogalmaival kapcsolatosan kialakított követendő álláspontnak.

külön jogszabályok alapján . illetve szabályozási terv hatálybalépésétől vagy az arra illetékes . illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket. (3) A tilalom ügyében az első fokú határozatot a helyi építési szabályzat. 20. illetőleg a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) a főjegyző. évi LXXVIII. mert a jogorvoslati lehetőségtől így elestek.a változtatási tilalom kivételével . Több érintett is felvetette és erről levélben a jegyzőt értesítette. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból és a települési önkormányzat helyi építési szabályzatában (szabályozási tervében) meghatározott területen.§ erről a kérdésről a következők szerint rendelkezik: (1) a telekalakítási és építési tilalom az Étv.§ (3) bekezdése alapján településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról. illetve a külön jogszabály alapján arra jogosult kérelme esetén rendelhető el. hogyan „tájékoztatja” az érintetteket. hogy e megoldást nem tartja jogszerűnek.történő . vagy csak levéllel? Milyen álláspontra helyezkedett a közigazgatási hivatal? Megoldás: Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. határozattal a jogorvoslati lehetőség biztosítása mellett.kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül meg kell hozni. 1 2 3 32 törzsanyag . működő ingatlan tulajdonosokat.elrendelt építési tilalomról az első fokú építésügyi hatóság egyszerű levélben tájékoztatta az érintett területen lakó. 11.. korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről .) KTM rendelet 1. A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 3/1998. A jegyző kérdéssel fordult a közigazgatási hivatalhoz.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 11 Ügyfelek tájékoztatása F. kerület önkormányzati rendelettel a kerület meghatározott részére építési tilalmat rendelt el Az . (2) A tilalom elrendelése ügyében az építésügyi hatáskört a) első fokon a települési önkormányzat jegyzője. (II.a települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése. törvény 20. b) másodfokon az illetékes megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője gyakorolja.

mint döntési formát.§). Az Ötv. §-a pedig az önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés formájaként a határozatot nevesíti. § (6) bekezdése szerint az önkormányzat döntése rendelet vagy határozat lehet. (pl. Fejtse ki véleményét a kérdésben! Megoldás: Az ellentmondás csak látszólagos. 98. A képviselő-testület az önkormányzati törvény szerint rendeletet alkot és határozatot hoz. Többekben felvetődött hogy a Ket.-ben meghatározott döntési formák között nincsen összhang. Kérdésként merült fel. állapít meg. Az Ötv. törzsanyag 33 . szabályait kell alkalmazni azokkal az eltérésekkel. hatósági ügyekben Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 12 Képviselőtestületi döntési forma. mint döntéshozatali forma és az Ötv. mert ugyan az Ötv. A fentiek alapján önkormányzati hatósági ügyekben természetesen a Ket. a kizárás szabályozása). rendelkezései között. 11. hogy az önkormányzat hogyan nevezze el a döntését.(2005. évi LXXXIII. a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. A Ket. Az Ötv. az eljárást megszüntető. rendelkezései alapján lehet végzéssel dönteni. amelyeket az Ötv. de az szerepel a Ket. A végzés elleni jogorvoslat pedig a határozat elleni jogorvoslatokkal egyezően alakul. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az eljárást felfüggesztő. által nevesített végzés. 12.§-alapján pedig az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra főszabályként a Ket. 109. törvény 336. amikor a Ket. szerinti önkormányzati hatósági ügyben végzést kell hoznia. nem nevesíti a végzést.

amely a megkeresett hatóságnál ( állami. évi XXXI. szerkezetileg is elkülönítve a jegyző és a gyámhivatal feladatait. törvény 107. önkormányzati szervnél van).§ (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez. ha a megkeresett hatóságtól kért eljárási cselekmény a megkereső hatóság hatáskörébe tartozik és illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt elvégezni. évi XXXI. 26. továbbá feladatának ellátásához olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges. valamint feladatának ellátásához olyan irat vagy más bizonyíték szükséges. környezettanulmányt készít. törvény a leltározási. illetve irataiból szerezhető meg. Kérdés.§ (1) bekezdése alapján egyúttal belföldi jogsegély iránti kérelemnek is tekintendő? Fejtse ki véleményét! Megoldás: Az 1997. amely a megkeresett hatóság nyilvántartásából. hogy a gyámhivatal fenti felkérése a Ket. vagy onnan szerezhető be. ugyanis a belföldi jogsegélyt akkor lehet kérni.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 13 Jogsegély kérése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. környezettanulmány felvételére vonatkozó. 1 2 3 34 törzsanyag . illetőleg a határozat végrehatásában való közreműködési feladatokat nevesítetten a jegyző hatáskörébe utalta. Ezért a jegyző eljárása nem minősül belföldi jogsegélynek. valamint közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában.

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek
1 2 3

14 Szóban közölt határozat azonnali végrehajtása
V. nagyközség külterületén – lakossági bejelentés alapján – összehangolt ellenőrzést végeztek az APEH, a VPOP, a helyi iparhatóság, valamint az állategészségügyi hatóság szakközegei. Az ellenőrzés alapja, a bejelentés szerint a település határában illegális vágóhíd és húsfeldolgozó üzemel, ahol az elkészített termékeket hamis márkajelzéssel látják el. A bejelentés valóságtartalma nem minden állítás vonatkozásában igazolódott, de az állategészségügyi hatóság a tények alapján,- valóban történt állat leölés és feldolgozás-, azonnali intézkedésre alapul szolgáló tényállást állapított meg. Intézkedése során, elrendelte az üzem azonnali bezárását, lefoglalta az ott előtalálható nyersanyagot és húskészítményeket. Mindezeket szóban közölte a vágóhíd tulajdonosával, aki a helyszínen tartózkodott, egyben döntését azonnal végrehajthatóvá nyilvánította. Eljárásához hatósági tanúnak a jelenlevő más államigazgatási szakközegeket kérte fel. Fejtse ki véleményét az állategészségügyi szakközeg eljárásáról! Megoldás: Az állategészségügyi hatóság eljárása mind eljárásjogi, mind anyagi jogi szempontból törvényes volt. A jogeset megértéséhez a konkrét ügyre vonatkozó jogi rendelkezések megértése szükséges. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be. 27.§ (1) Az állat-egészségügyi hatóság állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai intézkedésként, külön jogszabályban meghatározottak szerint a) megtilthatja, korlátozhatja, feltételhez kötheti valamely területre, helyiségbe való belépést; b) elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zárolását, elkobzását, ártalmatlanítását. (2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén az állat-egészségügyi hatóság a székhelyén kívül lakó magánszemélyt székhelyére idézheti, továbbá a határozatot a helyben szokásos módon (például hangosbeszélőn, helyi médiában) is közölheti. Ebben az esetben a határozatot hirdetmény útján is közzé kell tenni. A jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló határidő a helyben szokásos módon történt közlés napját követő naptól kezdődik. (3) Ha az állat-egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján folytatott tevékenység gyakorlása a jogszabályi követelményeknek nem megfelelő, az állat-egészségügyi hatóság határozatban rendelkezik a tevékenység határozott időre történő felfüggesztéséről, vagy a működési engedély visszavonásáról. Ha a felfüggesztés során meghatározott időtartam elteltével a jogszabályoknak megfelelő működés nem áll helyre, a hatóság a működési engedélyt visszavonja. (4) Az állat-egészségügyi hatóság, a hatósági vizsgálatok végzéséhez szükséges mértékben állatból és termékből térítésmentes mintát vehet, és elrendelheti az eljárás tárgyát képező élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítmény forgalomból való kivonását, újrafeldolgozását vagy ártalmatlanná tételét, az állat további vizsgálatát, elkülönítését, kötelező gyógykezelését, védőoltását vagy leölését. (5) Ha az állat-egészségügyi hatóság az áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását megtiltja, a határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható, ha a késedelem helyrehozhatatlan kárral vagy veszéllyel járna. (6) Ha az állat-egészségügyi hatóság az élelmiszer, állatgyógyászati készítmény forgalmazása során az élelmiszer- vagy gyógyszerbiztonságot veszélyeztető állapotot tapasztal, a forgalmazást felfüggeszti, súlyosabb, illetőleg ismételt esetben megtiltja. Az állatgyógyászati készítmény forgalmazásának felfüggesztéséről, megtiltásáról a jegyzőt értesíti. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

törzsanyag

35

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek Ket.101 (3) e azt törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkabiztonsági, kulturális örökségvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi. (4) A határozatban a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön ki kell mondani és meg kell indokolni. Ha az ilyen határozatban a hatóság teljesítési határidőt állapított meg, a végrehajtás elrendelésére csak e határidő eredménytelen eltelte után kerülhet sor. Ismételten, mint azt az elején jeleztük az eljárás az állategészségügyi hatóság részéről törvényes volt. Alkalmazott jogszabály: - Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 8.§

1 2 3

36

törzsanyag

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek
1 2 3

15 Jogutódlás megítélése
A D. nagyközségben élő R.T. 56 éves egyéni vállalkozó, autóbaleset következtében elhunyt. Nevezett mind a helyi, mind az átlagos életviszonyokhoz képest is jómódban élő ember volt. Halálával jelentős mértékű vagyont örököltek vele egy háztartásban élő már nagykorú gyermekei. Az örökhagyó azonban jelentős mértékű adótartozást is felhalmozott, mind az állami, mind az önkormányzati adóhatóságok felé. D. nagyközség adóhatósága R.T. gyermekeit a Ket. 16.§.(1) bekezdésére hivatkozva „jogutódként” az adózó örökhagyó által meg nem fizetett adótartozás megfizetésére kötelezte. A kiadott határozat szerint mindhárom örököst egyetemleges felelőssé tette az adótartozás megfizetésére. Az adóhatóság által kiadott határozat időpontjában még nem történt meg a hagyaték átadása az örökösöknek. Ítélje meg az önkormányzati adóhatóság eljárásának jogszerűségét! Megoldás: A kiadott határozat több elemében is jogszabálysértő. Első lépésben a Ket. rendelkezéseit kell megvizsgálni, hogy az örökösök a Ket. értelmében jogutódnak tekinthetőek-e. Jogutódlás a hatósági eljárásban (Ket) 16.§ (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy azt az ügy jellege nem zárja ki, a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban a kieső ügyfél helyébe annak polgári jog szerinti jogutódja lép, ilyen esetben a jogerős határozatban megállapított kötelezettség vagy jogosultság a jogutódot terheli, illetve illeti meg. (2) A jogelőd kérelmére indult eljárásban a jogutódlás a jogutód kérelme alapján következik be, erről a hatóság végzéssel dönt. (3) A jogerős határozattal megállapított kötelezettség esetén - indokolt esetben a teljesítési határidő egy alkalommal történő meghosszabbításával - lehetőséget kell adni a jogutódnak a kötelezettség önkéntes teljesítésére. (4) Jogutód hiányában a jogszabálysértő, illetve a közérdeket sértő vagy veszélyeztető állapot megszüntetéséről a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalból intézkedik. Bár a törvény ezt nem mondja ki, segítségül hívva a Ptk. szabályait megállapítható, hogy természetes személynek nem lehet jogutódja. A jogeset vizsgálata adójogi szempontból is fontos, mert a jogutódot a rászállt vagyon arányában terheli a jogelőd adókötelezettsége, míg az örökösöket csak örökrészük arányában lehet kötelezni az örökhagyó tartozásának rendezésére. Az ügy megoldásához az adózás rendjét szabályozó törvényt is vizsgálni krll, e szerint: 35. § (1) Az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. (2) Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető: a) az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában, Az Art. Rendelkezése értelében az adóhatóságnak - Az örökhagyó adótartozását hagyatéki teherként be kellett volna jelentenie - A hagyatéki eljárás eredményéig, lezárásáig az adóhatósági eljárást felfüggesztenie - A hagyatékátadó végzés ismeretében folytatni az eljárást és rendelkezni az örökösök irányába az adó megfizetésére Alkalmazott jogszabály: - az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII .tv. 35.§.

törzsanyag

37

E jogkörében: a) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi. végrehajtási bírság kiszabásával célszerű-e operálnia és a döntést kikényszerítenie. de a végrehajtást mindenki elmulasztotta. d) polgári védelmi ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol. A polgári védelmei jogviszonyt szabályozó törvény szerint: a) polgári védelem: a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet. használójának feladata. A jegyző ezek után felmérte a helyzetet. b) polgári védelmi kötelezettség: az állampolgárokat e törvényben meghatározott körben terhelő állampolgári kötelezettség. A jegyző határozatával szemben jogorvoslással nem élt senki. Ezek után a községi jegyző. A másik lehetőség. feladat. 1 2 3 38 törzsanyag . mert úgy érzik. mint a polgári védelem helyi szerve. a gyakorlat célja. illetőleg a területi. jó karban tartását. község belterületén már jórészt portalanított utak. a vegyi védelmi polgári feladatokat elvégző egységek összekovácsolása volt. nyugdíjasok élnek. vagy a kötelezettek terhére és költségére a hivatal végeztesse el a munkát. vagy bárhova. Ezeknek az átereszeknek a gyomtól való megtisztítása. A kötelezettek miután polgárvédelmi jogkörben szólították őket a tevékenység elvégzésére. rendeltetésszerű joggyakorlás H. b) a polgári szervek részére elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását. polgári védelmi gyakorlatot rendelt el a településen. állagmegóvása az ingatlan tulajdonosának. a vegyvédelmi védekezés elsajátítása. járdák találhatóak. települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe. sulykolása. hogy a településen zömmel idősek. jó karbantartása. Bérmunkában való elvégzésre nem volt lehetősége. rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését. Az út és a járda között úgynevezett átereszek találhatóak Ezek a csapadékvíz elvezetését szolgálják. hogy a hatóság a kötelezettek nevében és terhére végrehajtja a határozatban foglaltakat. hogy valamiféle panasszal fordulnak majd a felügyeleti szervhez. már nem vonakodtak a határozatban foglaltak végrehajtásától. amelynek célja a fegyveres összeütközés. nem rendelkezett.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 16 Hatáskör elvonás. tisztántartását végezzék el. § (1) A polgármester illetékességi területén irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. az életben maradás feltételeinek biztosítása. a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása.és intézkedési rendszer. A települési önkormányzat jegyzője észlelte. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az alkalmazott megoldás valóban sértett jogszabályt. kiképzésre és gyakorlatra osztja be. mely ilyen tevékenységet elvégezhetne. de többen jelezték. A polgári védelmi gyakorlat során az átereszekben lévő gazt kellett kitakarítani és az átereszek gyomírtózását elvégezni. A jegyző kötelezte az ingatlan tulajdonosait határozatban. Tekintve. hogy a jegyző visszaélt a jogszabályban biztosított jogkörével és a polgári védelmi gyakorlat ürügyén történt gyomtalanítás a joggal való visszaélést merítette ki. úgy vélte. konkrétan a jegyző elvonta a polgármester hatáskörét. az átereszek lényegében koszosak és azok nem alkalmasak eredeti funkciójuk ellátására. hogy több ingatlan tulajdonosa mellőzi ezen átereszek tisztántartását. hogy az átereszek gyomtalanítását. c) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő. mert a község önkormányzata semmiféle háttérintézménnyel. azért nem jöhet szóba. a honvédelmi kötelezettség része. A polgármester 10. valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. hogy ez a megoldás nem lehet célravezető.

a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény az előbbiekben mutatott jogszabály alapján a polgármesternek jogában áll gyakorlatot elrendelnie.a 20. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel . az kifejezetten előnyös. és ha a gyakorlat társadalmilag hasznos munkával párosul.A jegyző a Ket-nek az alábbi rendelkezését sértette meg: KET 19. Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 törzsanyag 39 .§(4) A hatóságtól .

Továbbá vizsgálnia kellett volna azt. majd az Áfa visszatérítésről intézkedjen. g) a kérelem tartalmából megállapítható. Közigazgatási szervtől közigazgatási szervhez az ügyet át kell tenni. és a kérelem elkésett. A Ket. ha a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. hogy a részére visszautalandó általános forgalmi adó visszatérítését a visszatérítés előtti ellenőrzést sürgősségi eljárásban folytassa le. végzésének indokolásában hivatkozott arra. hogy a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen kérés teljesítésére irányul. ezért azt teljesíteni a hatóságnak nem áll módjában. amellyel a megfelelő előfeltételek megléte esetén jogszerűen élhetnek. 2006. és újrafelvételnek nincs helye. vonatkozó szabályai a következők: 30. c) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul. Az önkormányzati adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasította. ugyancsak nem volt helytálló. d) jogszabály az igény érvényesítésére határidőt állapít meg. és a kérelem áttételének nincs helye. egyrészt a hatóságnak vizsgálnia kellett volna hatáskörének és illetékességének meglétét és ennek hiányát megállapítania. melyben azt kérte az adóhatósághoz. továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül. Mindezeken túlmenően a hatóságnak az az érvelése. e) a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 17 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása A VLBK Zrt. feltéve hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki. továbbá azt is beleírta végzésébe. b) a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes. szeptemberében kérelmet juttatott el az önkormányzat adóhatóságához. és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az eljáró hatóság téves következtetésre jutott és jogszabálysértő döntést bocsátott ki. nyolc napon belül végzéssel elutasítja. Áttételnek ugyanis akkor nincs helye. 1 2 3 40 törzsanyag . a hatáskör és az illetékesség tisztázását követően. f) a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet késedelmesen terjesztették elő. ha a közigazgatási szervhez nem közigazgatási ügykörbe tartozó kérdést terjesztenek elő. hogy a kérés lehetetlen teljesítésére irányul. mert az általános forgalmi adó visszatérítése az ügyfelek részére rendelkezésre álló jogintézmény. hogy áttételnek nem volt helye ezen eljárás során. és azok hivatalból sem állapíthatóak meg. hogy az ügy nem hatósági ügy.. hogy a kérelmező a közigazgatási eljárásokba tartozó kérelmet terjesztett elő-e vagy sem.

Még nem történt meg a határozat kiadmányozása. hogy a közgyűlés határozatát.-né mint a társasház számvizsgáló bizottságának tagjai. ezért a hatóság jogszerűen járt el az engedély megadásakor.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 18 Eljárás felfüggesztésének lehetősége A bp-i kerületi önkormányzat jegyzőjéhez a BVM. a jogszerű közigazgatási határozathoz szükséges volt a társasház közgyűlésének döntésére is. Természetgyógyász Kft nyújtott be rendeltetésváltoztatás iránti kérelmet. amely a rendeltetésváltoztatást tiltotta volna. törvény (a továbbiakban: Ttv. A kérelmezők kijelentették ezt is támadják majd a bíróság előtt. A jegyzőkönyv felvételekor az eljáró ügyintéző tájékoztatta a kérelmezőket arról.§ (3). ezért az építésügyi hatóság jogszerűen járult hozzá a rendeltetés megváltoztatásához.) 12. Törvényszöveg környezetéből) 32.§-ában előírt 30 napos határidőn belül hozott-e a társasház tiltó közgyűlési határozatot. Mivel a társasház 2/3-os többséggel tiltó határozatot a törvényes határidőben nem hozott. illetve (4) bekezdése értelmében tiltó határozat hozatalára nem került sor. A rendeltetésváltozás engedélyezése iránti közigazgatási eljárás felfüggesztésének akkor sincs helye.§)]. de kérésük nem teljesíthető. az építésügyi hatóság nem köteles vizsgálni a határozathozatal hiányának az okát. hogy a szóban forgó helyiség együttes egy társasházban volt. Mindebből következően irreleváns az a körülmény. ha a társasház közgyűlési határozatának érvénytelensége miatt pert indítottak [1997.B. jegyzőkönyvezték. Amennyiben a társasház bármely okból a törvényes határidőn belül nem hoz tiltó határozatot. a rendeltetésváltoztatásról szóló határozatot. ezért ha a törvényes határidőben bármilyen okból nem születik tiltó határozat. vagy valamely érvénytelenségi oknak a meglétét. A társasházakról szóló 1997. E rendelkezések a társasház részére nem fogalmaznak meg döntési kényszert. Az építésügyi hatóság csak azt vizsgálhatja. melyet szóban terjesztettek elő. hogy miután ragaszkodnak a jegyzőkönyv felvételéhez. hogy a Ttv. évi CLVII. és bejelentették az építési hatóságnál. valamint az egyéb szakhatósági pozitív vélemények alapján. továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni. 12. A döntéshez elsősorban a Ttv. Erre hivatkozással kérték a hatósági eljárás felfüggesztését. § (1) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ. 12. A korábban állatorvosi magánrendelőnek használt helyiséget kívánták humángyógyászati célra átalakítani. A Ket.§-ának (3) és (4) bekezdése rendelkezéseit kell értelmezni. hogy a közgyűlési határozat megtámadására sor került-e. azt felveszi. amely az építésügyi hatósági eljárásban figyelembe nem vehető. Az építésügyi hatóságnak nem kellett vizsgálnia. A társasházi döntés. hogy a közgyűlési határozat érvénytelensége iránt pert indítottak. évi CLVII. 12. A társasház közgyűlése nem hozott olyan döntést. amikor megjelent a hatóságnál H.§-a alapján nincs helye az eljárás felfüggesztésének olyan irreleváns körülményre. A felvetett jogkérdésekben a hatóság helyesen foglalt állást. Tekintettel arra. Kérésüket.M. az építésügyi hatóság jogszerűen adhatja meg az engedélyt. illetve annak tervezetét előkészítették az építési hatóságnál.§-ának (3) és (4) bekezdése az ott előírt határidőben meghozott tiltó határozathoz fűz kizárólag jogkövetkezményt. vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan öszszefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. a hatóság az eljárást felfüggeszti.-né és P. 32. Az eljárás felfüggesztése(Kiemelés a Ket. amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik. Ezt egy korábban meghozott Legfelsőbb Bírósági állásfoglalás is alátámasztotta. Közgyűlési határozat megtámadása esetén a közigazgatási eljárás felfüggesztésének nincs helye. A Ttv. csupán lehetőséget adnak valamely vélt vagy valós jogsérelem megelőzéseként tiltó határozat hozatalára. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A hatósági döntés helyes volt. törvény 12. illetve annak teljes napirendi pontjaiban hozott döntéseke megtámadták a bíróság előtt. s hogy azt később érvénytelenítették-e. évi CXL. törzsanyag 41 .§. 2004. A hatósági engedély kiadása tárgyi ügyben nem kötött a társasház határozatainak érvénytelensége iránt indított perhez. s annak a pernek mi lett az eredménye. törvény 32.

(2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. és kötelezték annak leadására.Sz.Sz. fellebbezés. A fellebbezést elutasító határozat további jogorvoslati lehetőségekre való kioktatást nem tartalmazott. hogy sikerült számára olyan protézist beszerezni Kanadából. A felterjesztés során az első fokon eljáró hatóság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. bírói út igénybevétele I. Egy sajnálatos baleset következtében I. hanem sportszinten tagja volt egy vadásztársaságnak. jogorvoslati kérelmet nyújtott be a döntés ellen. a hatóság az eljárást megszünteti. továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni. a hatóság az eljárást felfüggesztheti.Sz. kivéve. A jogorvoslásra vonatkozó intézményrendszer a következő: Fellebbezés 98. vagy az ellenérdekű ügyfél érdekét az nem érinti. (4) Jogszabály az eljárásnak az ügyfél kérelmére történő felfüggesztését a (3) bekezdés rendelkezésein kívül egyéb feltételhez is kötheti. fellebbezni bármely okból lehet. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult. (2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. hogy kérte az illetékes egészségügyi hatóságtól a lőfegyvertartásra vonatkozó alkalmasságának felülvizsgálatát. amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 19 Eljárás felfüggesztése. ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja. Az eljárás felfüggesztése 32. ha a) azt jogszabály nem zárja ki. Hivatkozott arra. Fellebbezési kérelmében előadta. és b) nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárul. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget. Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor függeszthető fel. tőle a fegyvertartási engedélyt megvonták. Mint vizsgát tett vadász értelemszerűen rendelkezett lőfegyverrel. illetve ha ezzel nem kíván élni akkor a hatóságnál adja le. hivatkozva arra. a hatóság az eljárást felfüggeszti. vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az eljárás felfüggesztésére vonatkozó szabályokat a Ket. Fellebbezését elutasították. annak további felülvéleményezésére a jogszabály nem ad lehetőséget. bal kézfejére csonkolást eredményező sérülést szenvedett. § (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. melyet a hatóság által kiadott engedély birtokában jogszerűen családi házában tartott. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve. vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan öszszefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. Miután állapota véglegessé vált a vonatkozó jogszabály alapján. § (1) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ. (3) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez. keresetet nyújtott be a bírósághoz. Ennek ellenére I. (3) Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél is kérheti. ezért kérte a határozat viszszavonását és az eljárás felfüggesztését az egészségügyi alkalmasságára vonatkozó jogerős vélemény megállapításáig. módosítja vagy visszavonja. nem hivatásszerűen. kiegészíti. amelynek segítségével a vadászfegyvert biztonságosan használni tudja. I.Sz. amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik. erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. az alábbiak szerint rendezi. továbbá felajánlották részére hogy a tulajdonában levő fegyvereket hivatásos fegyverkereskedőnél értékesítse. 1 2 3 42 törzsanyag . hogy állapotát a korábbi szakvélemény véglegesnek minősítette.

§ (1) A másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja. lőszer (töltény) hatósági tárolásának díját a lőfegyver. értékesítésének. (2) A határidőn túl benyújtott fellebbezést . hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges. hogy a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő. törzsanyag 43 . (7) A másodfokon eljáró szerv a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a döntés meghozatalát követően három napon belül visszaküldi a döntéssel együtt az első fokon eljáró szervhez. (3) Ha a másodfokon eljáró szerv megállapítja. valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. a másodfokon eljárt hatóság az első fokon eljárt hatóság útján közli. továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az elbírálásra jogosult szerv érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja. rendelet 12. (2) Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat vagy a tényállás további tisztázása szükséges. a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni. ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést. és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre. (3) A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a sérelmezett döntést. A bejelentett lőfegyver átvételére és tárolására a Rendőrség intézkedik. azonnali végrehajtás esetén haladéktalanul át kell adni az engedély szerinti lőfegyvert és a hozzá tartozó lőszert (töltényt) az engedély visszavonását elrendelő hatóságnak.visszavonása esetén az engedéllyel együtt 3 munkanapon belül. (4) A megismételt eljárásban az első fokon eljáró hatóságot a másodfokon hozott határozat rendelkező része és indokolása köti. akikkel az elsőfokú döntést közölték. ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult szerv dönt.(VIII.31. (4) Törvény vagy kormányrendelet egyes ügyfajták tekintetében úgy rendelkezhet. 105.ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is . bevonásának. az elsőfokú döntést megsemmisíti. amely haladéktalanul intézkedik a döntés kézbesítése iránt. (2) A lőfegyvertartási engedélyt visszavonó hatóság az átvett lőfegyver. megsemmisítésének szabályai ( 49/2004. Jogszabályban meghatározott esetben a másodfokon eljáró szerv a mérlegelési jogkörben hozott elsőfokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb kötelezettséget nem állapíthat meg.)BM. § A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy halála vagy a szervezet megszűnése esetén a lőfegyvert. § (1) Ha az első fokon eljáró hatóság nem élt a 103. § (1) A lőfegyvertartási engedély .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 Fellebbezési eljárás 104. (3) A lőfegyver. lőszer (töltény) tulajdonosának (a továbbiakban: tulajdonos) a lőfegyvertartási engedély visszavonását elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kell megfizetnie. megváltoztatja vagy megsemmisíti.ha az ügyfél igazolási kérelmet nem terjesztett elő -. lőszer (töltény) hatósági tárolására 5 munkanapon belül köteles intézkedni. 13. és az ügyben első fokon eljárt hatóságot új eljárásra utasítja. a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el. és az őrzésről a Rendőrség kiérkezéséig gondoskodni. §-ban biztosított jogával. A konkrét jogesetben alkalmazandó jogszabályok a következőek: A lőfegyverek hatósági tárolásának. (5) A fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel és azokkal. (6) A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal. lőszert (töltényt) az azokat birtokoló személy köteles a Rendőrséghez haladéktalanul bejelenteni.

lőszer (töltény) megsemmisítését határozatban kell elrendelni. A lőfegyver. 19. 16. (2) Ha a rendőrségi tárolás megkezdésétől számított 180 nap alatt a tulajdonos nem élt az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel. megsemmisítését vagy érték nélküli leadását. A megsemmisítést fegyvermester hajtja végre.a tulajdonos részére ki kell fizetni.lőszerek.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 14. (a továbbiakban: Vizsgáló) a tűzfegyver tartását engedélyező hatóság közreműködésével azonosítási számmal látja el. 15. A Rendőrség a lőfegyver azonosító adatai alapján az országos lőfegyver-nyilvántartásban és a körözési nyilvántartásban végzett ellenőrzés eredményétől függően megteszi a szükséges intézkedést. illetve a jogutód kérheti a lőfegyver. 22/1991. gáz. lőszer (töltény) tulajdonosa. (2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendőrségi tárolás. lőszer (töltény) hatósági tárolására 5 munkanapon belül intézkedni kell.az addig felmerült tárolási és karbantartási díj megfizetése mellett . és az arra jogosult a lőfegyvert. a 14. örököse köteles megfizetni. 15. lőszer (töltény) átvételéről a Rendőrség jegyzőkönyvet vesz fel. lőszert (töltényt) a Rendőrségnél haladéktalanul be kell jelenteni. lőszert (töltényt) a Rendőrségtől nem vette át. szervezetnek történő elidegenítését. lőszer (töltény) értékesítését határozatban kell elrendelni. a Rendőrség a tárolt lőfegyvert. (XI. lőszert (töltényt) megsemmisítheti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. lőszer (töltény) helyszínen történő zárolására. § (1) A lőfegyver-kereskedő engedélyének visszavonása. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (2) A lőfegyver. 18. § (1) A tulajdonos az engedély visszavonásától számított 180 napon belül . (2) A zárolás költségét a visszavont engedélyben feltüntetett lőfegyver-kereskedő vagy annak jogutódja. § (1) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelem benyújtása esetén a kérelemmel együtt át kell adni a tűzfegyvert az engedély kiadására jogosult hatóságnak. vagy kereskedelmi szakértői értékbecslést követően lőfegyver-kereskedőnek átadhatja értékesítésre. (3) Ha a rendőrségi tárolás megkezdésétől számított 180 nap eltelt. vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek. 17. a 14. vagy a lőfegyver-kereskedő halálának. (4) Ha a zárolás megkezdésétől számított 180 nap alatt a jogosult nem élt a (3) bekezdésben meghatározott lehetőséggel. a szakértői értékbecslés és a megsemmisítés költségeit a tulajdonos viseli. (3) A lőfegyver. a lőfegyver-kereskedő halála.és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról 1 2 3 44 törzsanyag . illetőleg szervezet megszűnése esetén az örökös. § (1) A talált lőfegyvert.a felmerült költségek levonása után . lőszer (töltény) lőfegyverkereskedőnél történő értékesítését vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek.és Lőszervizsgáló Kft. illetőleg szervezet esetén a megszűnés bejelentését követően az engedélyt kiadó hatóság haladéktalanul intézkedik a fegyver. (3) A zárolás megkezdésétől számított 180 napon belül az engedély visszavonása esetén a lőfegyver. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. kezdeményezheti annak hatástalanítását.kérheti a lőfegyver. § (1) A lőfegyver. illetőleg a Vizsgálótól a hatósághoz történő szállításáért a tűzfegyver tulajdonosát díjfizetési kötelezettség nem terheli.) NM rendelet a kézi lőfegyverek. (3) Az engedélyt kiadó hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint átadott tűzfegyver tárolásáért. (2) Az (1) bekezdésben említett tűzfegyvert a Polgári Kézilőfegyver. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. kezdeményezheti annak hatástalanítását. a Vizsgálóhoz történő szállításáért. rendelkezéseit az elsőfokú határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. lőszer (töltény) lőfegyverkereskedőnél történő értékesítését. megsemmisítését vagy érték nélküli leadását. A fegyver. lőszer (töltény) értékesítéséből származó összeget . szervezetnek történő elidegenítését. Az eset megoldásához a népjóléti miniszter által még 1991-ben kiadott rendelet alkalmazása is szükséges.

11. akkor a határozat végrehajtását függeszti fel. (5) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló szerv a vizsgálatra jelentkezőt az 5. illetve a hatóság részéről ellenbizonyítást. § Az egészségi alkalmasság másodfokú megállapításában nem vehet részt az az orvos. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot másodfokon . (4) A (3) bekezdésben foglalt esetben . hogy a kérelmező olyan protézissel rendelkezik.az Országos Ideg. § (1) A másodfokú egészségi alkalmassági véleménnyel szemben további felülvizsgálatnak nincs helye. másodfokú pszichológiai vizsgálatra is e szerv állítja ki a beutalót.az első fokú pszichológiai vizsgálatra a beutalót az orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló szerv adja ki.) EüM rendelet 13.az általa vizsgált szempontok szerint . § (3) bekezdésében meghatározott szakértői vizsgálatra nem kell beutalja. valószínű hogy a bíróság a kérelmező javára döntene és elrendelné az ismételt alkalmassági vizsgálatot. Azaz a kérelmezőt ismételten az orvosszakértői bizottság elé rendeli. hogy a lőfegyver bevonásáról szóló eljárást felfüggeszti a hatóság. vagy ha már arról határozatot bocsátott ki. (III.a II.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény (3) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelmet az orvosi alkalmasságot első fokon vizsgáló szerv . 12.ha az első fokú pszichológiai megállapítás felülvéleményezését kérték .mindkét alkalmassági kategória esetében . illetőleg . A tények ismeretében.ha az orvosi alkalmasságot első fokon vizsgáló szerv a vizsgált személyt pszichológiai vizsgálatra nem utalta be . továbbá gyakorlati vizsgára hívja be a kérelmezőt. aki a vizsgálatra jelentkező személy első fokú egészségi alkalmassági vizsgálatában részt vett. 10. illetőleg pszichológus. 31. A gyakorlati vizsgára való behívás feltétele a pozitív orvosszakértői vélemény.a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 4/1981.a másodfokú pszichológiai vizsgálatra. amely őt a vadászfegyver használatában maximálisan segíti és ő azt biztonságosan. (2) A másodfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatot . Ha a vizsgált személyt első fokú pszichológiai vizsgálatra az orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló szerv utalta be.már alkalmasnak minősítette.mindkét alkalmassági csoport tekintetében . § (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott szervek végzik. Tehát a jogszerű megoldás az lehet ebben az ügyben.és Elmegyógyászati Intézetben szervezett bizottság végzi. alkalmassági csoportra végzett vizsgálat esetén „EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP” egy példányának megküldésével . Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 törzsanyag 45 . ha a bizottság az első fokú vizsgálat során az érintett személyt . és megvárja az orvosszakértői véleményt. mások személyének veszélyeztetése nélkül tudja használni feltétlen bizonyítást igényel. Összefoglalva: álláspontunk szerint az a tény.haladéktalanul átteszi a másodfokon eljáró szervhez és a vizsgált személy részére kiállítja az orvosi beutalót.

jelentősebb vagy jelentéktelenebb eljárásbeli hibákra való hivatkozással megsemmisített és az adóhatóságot új eljárásra utasította. vele szemben diszkriminatív eljárás történik első fokon és ezt a másodfokú döntések minden alkalommal alá is támasztják.azt jogszabály lehetővé teszi.a szerződést írásba foglalják. akkor a szerződés előfeltétele a szakhatósági hozzájárulás megadása.T. Ingatlankezelő és –fejlesztő Zrt. Ha a hatósági ügyben szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni. hogy mennyi lenne annak az ingatlannak az értéke. Ennek ellenére az adózó ragaszkodott egyezségkötés megtételéhez. Törvényben. elkészítette az adózónak az adó megfizetésére vonatkozó kötelező határozatát. az alpolgármestereken keresztül kívánta az akaratát érvényesíteni. . a településfejlesztés és településrendezés körében. Az első hallásra előnyösnek tűnő ajánlattal kapcsolatban több probléma merült fel. mögötte azonban “látens jelleggel” meghúzódik a benne foglaltak kikényszerítésének a lehetősége. A törvény ugyanis “csak” a szerződéskötés lehetőségét biztosítja. Az adó megfizetés vonatkozásában többször született elsőfokú határozat. A hatósági szerződés akkor köthető.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 20 Hatósági szerződés megkötése. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A hatósági szerződésnek ott és akkor van létjogosultsága. hogy az önkormányzat polgármesterével már nem boldogul. Jogszabály kikötheti a szerződés érvényességi feltételeként a hatóság felügyeleti szervének a hozzájárulását. kormányrendeletben és önkormányzati rendeletben egyéb feltételeket is meg lehet határozni. Ez a tény arra bátorította az adózót. hogy az intézmény különösen az építésügyi igazgatásban.G. a kisajátításban. megtámadása Az M. A külföldi tapasztalatok arról tanúskodnak. A feltételek fennállása azonban nem keletkeztet szerződési kényszert.R. illetve a képviselő-testület engedje el és ezért cserébe a tőle megvásárolandó ingatlan vételárából az adótartozás összegét engedményezi. Az ügynek a bírói létszakaszban való állásakor az adózó megkereste az önkormányzat polgármesterét és egyezségi ajánlatot kínált fel. mindenben betartva a másodfokú adóhatóság által előírtakat. 1 2 3 46 törzsanyag . A másodfokú hatóság helybenhagyta az elsőfokú döntést. és példaértékű lenne. illetve amikor tapasztalta. emellett az sem volt megállapítható. a szerződés megkötése előtt be kell szerezni az érintett írásbeli hozzájárulását. Jelentős összegű adótartozást halmozott fel a helyi önkormányzati adóhatósággal szemben. Hivatkozott arra. ahol és amikor kölcsönös előnyökkel jár az ügyfél és a hatóság számára. A fentiekkel függ össze a követelmények széles körű meghatározása. melyet az adózó értékesítésre felkínált az önkormányzat javára. érvényessége. hogy ma már a jog lehetővé teszi hatósági szerződések megkötését. melyet a másodfokú szerv kisebb-nagyobb. továbbá az abban meghatározott előírásoknak és feltételeknek a szerződésbe foglalása. hogy a kötelezettségek önkéntes teljesítésére épül. Elsősorban is nem volt tisztázott az ingatlan jogi helyzete. Ennek beszerzéséről a szerződő hatóság gondoskodik. ha . Az adótartozás összege tisztázott volt. valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete szerződésben állapodna meg az adótartozás. A hatósági szerződés alapvető jellemzője. hogy arra a következtetésre jusson. Ez ellen az adózó a törvényes határidőn belül fellebbezett. hogyha az adóhatóság és ő. Az önkormányzat adóhatóságának X millió forint adótartozását a polgármester. Amennyiben a megkötendő szerződés harmadik személy jogát vagy jogos érdekét érinti. Ezt követően az adózó bírósághoz fordult. az ingatlan tulajdonjoga nem. illetve az ő általa valósnak vagy véltnek fenntartott követelés kiegyenlítése tárgyában. Többszöri nekifutás után az elsőfokú adóhatóság. valamint a környezetvédelemben bizonyul sikeresnek.

a kikiáltási árnak megfelelő értékben .a hatóság. .évi XCII. hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat. Szerint az adózó egyezségi. illetőleg az önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával az adós vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon-.az ügy szempontjából jelentős új tények merültek fel. figyelembe véve az addigi teljesítést. Előfordulhat. akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhetik a szerződés módosítását vagy megszüntetését. hogy az ügyfél saját érdekeire tekintettel olyan kötelezettséget is vállal. a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül. mint általában a szerződések. Az egyezségben szereplő összegben a központi költségvetést.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A szerződésszegés következménye ügyféli oldalon: . A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. Az Art. Abban az esetben ha az eljárás az ingatlan-végrehajtás szakaszába lép az alábbi feltételekkel lehetséges egyezség megkötése: 157.a felhívás eredménytelensége esetén. ha az ügyfél saját szerződésszegése esetére szólóan az általa vállalt többlet kötelezettség tekintetében is aláveti magát a szerződésszegés következményeinek. A szerződésszegés következménye a hatóság oldalán: . . ha: . kezelői jogának az állam vagy az önkormányzat javára történő átruházására . amelyre hatósági határozattal nem lenne kötelezhető. Ilyen esetekben szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor.az ügyfél teljesítésre irányuló felhívást juttathat el a hatósághoz.a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak. A szerződés. . illetőleg az önkormányzat költségvetését megillető adótartozás megfizetettnek minősül Alkalmazott jogszabály: . A konkrét jogeset kapcsán vizsgálni kell az adótartozások megfizetésére vonatkozó különös szabályokat. ha a vagyontárgy valamely állami vagy önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja. hatósági szerződés megkötésére irányuló kezdeményezése nem lehetséges. A hatósági szerződés azonban – ellentétben más polgári jogi szerződésekkel – csak akkor módosítható. vagy vita merül fel a módosítás törvényi feltételeiről.a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül. § (4) Az adó megfizetésére kötelezett az állammal vagy az önkormányzattal szemben fennálló követelését az adótartozásába nem számíthatja be.törvény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 törzsanyag 47 .az adózás rendjéről szóló 2003. § Az adóhatóság és az adós a végrehajtási eljárás során az adópolitikáért felelős miniszter. Ha a módosításban a felek nem tudnak megegyezni.egyezséget köthet. 35. a felek akaratából módosítható.

az építési engedélyről.) 206. törvény (a továbbiakban: Pp. A jogerős ítélet indokolásában foglaltak szerint a felperest a 32/2000. törvény (a továbbiakban: Áe. (XII. ítélete az 1952. azzal. Hivatkozott arra.§ (1) bekezdésébe. Kifejtette. illetve használatbavételi engedélyről szóló határozatok nem zárták ki. számú rendelet (a továbbiakban: Önk. A felperes keresetében az alperes határozatának . hogy az Önk.) 30. alkalmazásával annak visszaható hatálya révén a jogbiztonság alkotmányos alapelve sérül.) 26. 1. és a bontási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül annak elbontására. r. Kérte továbbá annak megállapítását. hogy mind a perbeli közterület. hogy az alperes nem rendelkezett 5 m2 alapterületű felépítményéről. A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Kifogásolta. 30. előírásait a perbeli ügyre nem lehet alkalmazni. ezért a közterület-használati engedély viszszavonása sem jogszabálysértő. hogy a felperes közterület-használati engedélye szerint a közterület-használat megszűnése után a felperes köteles az igénybe vett területet maradéktalanul helyreállítani. A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta.§ (1)-(7) bekezdései a perbeli ügyben nem alkalmazhatók. hogy az önkormányzat társasház-építésre területet kíván értékesíteni. Város Polgármestere 2004. Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.§ (1)-(7) bekezdéseibe ütközik. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A megyei bíróság jogerős ítéletében a felperes keresetét elutasította. Elmulasztotta továbbá kártalanítás megállapítását. Hangsúlyozta. hogy a felperest bontási engedély beszerzésére és az épület lebontására kötelezze.) 10. évi III. hogy az alperes és a felperes között a közterület használatát illetően szerződés jött létre.§ (1) bekezdése értelmében a közterület-használat közérdekből kártalanítási igény nélkül megszüntethető. valamint az alperes és B. a terület kártalanítási igény nélkül az építés előtti állapotába való visszaállítására. 1 2 3 48 törzsanyag . azt a közterület-használat engedélyezéséről. hogy az Éptv. hogy épületének lebontásáért kártalanítás illeti meg. Álláspontja szerint a megyei bíróság a tényállást hiányosan állapította meg. A felperes az ingatlanon jogerős építési engedély alapján épületet létesített. hogy a közterület-használat megszűnése után engedélyes köteles az igénybe vett területet maradéktalanul helyreállítani. évi IV. évi LXXVIII. Kifejtette. augusztus 25-én használatbavételi engedélyt kapott. hogy az Önk. Kifogásolta. r. város rendezési tervéből megállapítható. hogy az Önk.hatályon kívül helyezését kérte. Város Polgármestere határozatának hatályon kívül helyezését és a polgármester új eljárás lefolytatására kötelezését kérte.§ (1) bekezdése alapján kártalanítás nem illeti meg. július 5-én visszavonásig érvényes közterület-használati engedélyt kapott a b. összeférhetetlenség. amelyben annak.) Ök. utca sarkán található közterületre. semmisség A felperes 1989. B. továbbá kötelezte a felperest az épület bontási engedélye iránti kérelem előterjesztésére. hogy nem tisztázott. Hangsúlyozta. vendéglátóegység elhelyezésére.D. r. amely érinti a felperes által használt közterületet is.az elsőfokú határozatra kiterjedő . illetve a használati díj egy részének törléséről. hivatkozással arra. Az ítélet indokolása szerint B. se nem haszonélvezője. mert a felperes a területnek se nem tulajdonosa. utca . törvény (a továbbiakban: Éptv.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 21 Hatáskör elvonás. 10. mind az azon lévő felépítmény után kártalanítás illeti meg.§ (1)-(4) bekezdéseibe ütközik. január 7-ei határozatában a felperes közterület-használati engedélyét visszavonta.-i Á. hogy a térmértékbeli eltérésnek az ügy érdeme szempontjából nincs jelentősége. továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. Hangsúlyozta. A rendezési tervben foglaltak teljesítése közérdek. Előadta. az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. amelyre 1989. az alperes rendelkezik-e hatáskörrel arra. r.

§ (1) és (4) bekezdése]. A Ket.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a település-fejlesztés. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Ha e kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget.kérelemre vagy hivatalból .és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. r. amikor a közterület-használati engedély visszavonására az Önk. Az idézett rendelkezések alapján a polgármester .§ (1) bekezdésének felhatalmazása értelmében a helyi önkormányzat a feladat. A fentiekre figyelemmel az alperes határozata nem ellentétes az Éptv. folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. továbbá a bontási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az épület elbontására.minden kártalanítási igény nélkül .mint elsőfokú szerv -. amelyben jegyzői hatáskörbe tartozó ügyben eljárva a felperest bontási engedély iránti kérelem benyújtására. az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot . Nem helytálló ugyanakkor az a felülvizsgálati állítás. hogy az alperes hatáskör hiányában kötelezte a felperest bontási engedély iránti kérelem benyújtására. amikor az alperesi határozatot . és előírja az eredeti állapot helyreállítását. szabályainak hatályával kapcsolatos aggályait. Az alperes tehát jogszerűen járt el. Az Önk. Miután a felperes esetében korábban engedélyezett közterület-használat visszavonásáról van szó.§ (1)-(7) bekezdéseiben foglaltakkal sem. A megyei bíróság jogerős ítéletében helytelen jogi álláspontra helyezkedett. és az azokon történő építés feltételeit és szabályait.helyreállítani [Önk.121. r. Általános elv. haszonélvezőjére vonatkozik. a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának engedélyezését önkormányzati hatósági ügyként szabályozta. Az Éptv. A 8. az ügynek nem tárgya a felperesi igényjogosultság keletkezése. évi LXV. mert az kizárólag az ingatlan tulajdonosára. Az Éptv. amikor a visszavonásig érvényes közterület-használati engedélyt a terület közérdekű hasznosítása érdekében visszavonta. 34. hogy a közterület használata közérdekből. kártalanítási igény nélkül megszüntethető.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat törvény keretei között önállóan szabályozhatja a feladat. Város Polgármestere határozatának az a része. 10. A felülvizsgálati kérelem helyesen mutatott rá arra. a felügyeleti szerv .§ (1) Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni.B.soron kívül. Város Polgármesterének elsőfokú határozatára kiterjedően .§ (1) és (4) bekezdése kártalanítási igény nélkül lehetővé teszi a közterület használatának megszüntetését. 30.jogszerűen járt el.§ (1) bekezdése építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységként szabályozza az építmény lebontását. 20. Az Önk. A Legfelsőbb Bíróság nem osztotta a felperesnek az Önk.ezen részében nem helyezte hatályon kívül. Egyrészt az Önk. Az 1. 52. r. a helyi közutak és közterületek fenntartása.és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el. ha az engedély érvényét veszti. de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt napon belül kivizsgálja a mulasztás okát. Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 törzsanyag 49 . ilyen igény hiányában pedig a jogerős határozat meghozatala időpontjában hatályos jogszabály az irányadó. illetve az alperes képviselő-testülete .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A felülvizsgálati kérelem részben alapos. oly módon. illetve. továbbá az épület elbontására kötelezte. a település-rendezés.§ (1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén köteles eljárni. törvény 1. másrészt rendelkezéseit az el nem bírált.§ (2) bekezdés d) pontja értelmében a helyi építési szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a különböző célú közterületek felhasználása. 13. Az Éptv. illetve a megyei bíróság a tényállást hiányosan állapította meg.mint másodfokú szerv . r. ha (5) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt semmisségi ok esetében a döntés időkorlátozás nélkül megsemmisíthető ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. hogy a közigazgatási eljárásban az annak alapjául szolgáló igény keletkezésének időpontjában hatályos jogszabályt kell alkalmazni. szabályait alkalmazta.§ (1) bekezdése értelmében az építésügyi hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője látja el. kihirdetése napján hatályba lépett. 10. r. hogy az alperes. A Ket. A fentiekre figyelemmel jogszabálysértő B. r.

az alperes határozatát .§. 13. A bontásra kötelezés jegyzői hatáskör. a polgármester és a képviselő-testület arról hatáskör hiányában még tárgyi összefüggés folytán sem rendelkezhet (1997. évi LXXVIII. 52.az elsőfokú határozatra kiterjedően . Nem helytálló a felülvizsgálati előadás az eltérő összegű használati díjak vonatkozásában sem. Az elsőfokú határozat rendelkező része ugyanis egyértelműen a 2004.§ (4) bekezdése értelmében a jogszabályokkal összhangban álló új határozatot hozott. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte.részben hatályon kívül helyezte.§.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek A bontás előírása vonatkozásában hozott rendelkezés hatályon kívül helyezése folytán a térmértékbeli eltérés. illetve a felülépítmény kártalanítása vonatkozásában előterjesztett felülvizsgálati előadás okafogyottá vált.§. január 31-ei közterülethasználati engedély visszavonásától kivetett közterület-használati díj törlését rendelte el. tv. 1 2 3 50 törzsanyag . 275. 34. és a Pp. 30.§).

A határozat ellen a WWF Magyarország Alapítvány fellebbezett. 15. hiszen egyértelműen szakhatósági jogköre lett volna.§-a határozza meg (5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket. A másodfokon eljárt Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Főosztálya ugyan elbírálta a fellebbezést (változtatás nélkül helybenhagyta az első fokú döntést). amely egyértelműen kimondja. Csatolták továbbá az illetékes nemzeti parkigazgatójának a levelét. az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba. az ügyfél eljárási képességét is szabályozza. az illetékes igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. A polgári jog szerint cselekvőképes mindenki. Az igazgató állásfoglalását a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Közlöny 2005/80. Az eljáró hatóság hivatalból köteles megvizsgálni az eljárási képesség meglétét.-ben definiált fogalma az Áe. ügyfél fogalmát ülteti rá a Ket. A keresetlevél jogi indokolásában hivatkoztak a „Natura 2000” területekről rendelkező kormányrendeletre (Nr. hogy a perben szereplő erdőrészlet „kiemelt jelentőségű természet megőrzési területbe” tartozik és mint ilyen része az ország „Natura 2000” hálózatának. amely.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 22 Ügyféli jogállás elismerése Állami Erdészeti Szolgálat illetékes igazgatósága engedélyezte az N-i x számú erdőrészlet éves erdőgazdálkodási tervét. aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt). Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: Az ügyfél Ket. (kiemelés a Ket.2005. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekkel érintett földrészletek jegyzéke c. Az Áe. lista alapján hozta meg. július 16-án közzétett. Keresetéhez szakértői anyagokat csatolt. helyesen. szakhatósági állásfoglalással válaszolt és egyébként az erdészeti hatóság elfogadta. illetve ügygondnok kirendelését kéri. hogy a tarvágás az állásfoglalás szerinti kétszer egy hektárosra terjedjen csak ki. a WWF ügyféli jogát nem fogadta el. akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. amelyben az erdőrészlet őshonos fáinak kiemelkedő jelentőségét bizonyították.) amely szerint „hatósági eljárásban elfogadásra kerülő tervjóváhagyásához. jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti. akinek (amelynek) jogát. amelynek feladatkörét az ügy érinti. amennyiben az az eljáró hatóság rendelkezésére állóadatok szerint „Natura 2000” területre jelentős hatással lehet. Eszerint tehát ügyfél az a természetes vagy jogi személy. A Ket. szövegkörnyezetéből) törzsanyag 51 . jogszabályban meghatározott esetekben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilletheti az eljárási képesség. számában. hogy az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt nem vevő hatóságot is. akinek cselekvőképességét a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza (például cselekvőképes az a nagykorú. és ha annak hiányát állapítja meg. Egyes. továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A tervet előzőleg„véleményezésre” megküldték az illetékes természetvédelmi hatóságnak (felügyelőségnek). A WWF a határozat ellen keresettel élt a Fővárosi Bíróságon. amelyben a mintegy 16 ha összterületű erdőrészletben 3 ha tarvágása szerepelt. ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. módosításához. Az ügyfél fogalmát a Ket.” Ennek alapján tehát eleve törvénytelen volt a felügyelőség puszta véleményezőként való bevonása az eljárásba.-ben is szerepel. kibővített ügy fogalmára. A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége. illetve akire (amelyre) nézve – tulajdonát. új hatósági eljárásjogi intézményként a természetes személy ügyfél eljárási jogi helyzetét. jogait és vagyontárgyait is ideértve – a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Az ingatlan tulajdonosok jelezték jogorvoslattal kívánnak élni. Az előzetes tájékozódásuk alapján V. aki a polgármesterre és a testületre hivatkozott. Ezt követően a tulajdonosok a polgármestertől kértek választ az eljárás jogosságára.) szabályainak semmibe vételét mutatja.tv. alkalmas arra. közlekedési adottságai. hiszen az előmunkálatok megkezdésével a beruházó jogszerűtlenül kárt okozott és a kár előidézője volt mind a testület. károkozás. A tulajdonosok tiltakozása során. és határozatot adott. Város polgármesterét személyesen kereste fel a BDWG Ltd. kártérítési kötelem V. hogy a külföldi cég magyarországi székhelyet. és bizonyos városképi jellegű fejlesztéseket ajánlott fel. cserébe öt évre szólóan adómentességet kért valamennyi a városban bevezetett helyi adó alól. hanem az önkormányzati törvény (1990. valamint infrastruktúrása okán is arra. továbbá az önkormányzat segítségét abban. Az ügyfél jogai között szerepel a Ket alapján . Magyarországi képviselője.a BDWG Ltd. A város polgármestere komoly lehetőséget látott az ajánlatban. városát alkalmasnak látták. ügyfélképesség. figyelmen kívül hagyva hogy kinek az ingatlanán történik az. hogy a testület hozta meg a döntést. részére engedélyt ad a beruházás megkezdésére előmunkálatok folytatására és elvi hozzájárulását adja a cég részére önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére . Jeleznie kellett volna a jegyzőnek. egy ilyen volumenű a település életét jelentősen befolyásoló beruházásnak nem szabad útjába állni. szabályainak szembetűnő módon való durva megsértését. de jelezte ebben egyedül nem dönthet. 1 2 3 52 törzsanyag . mely szerint: . amelyek a beruházás kapcsán „felmerülhetnek” A testületi határozat birtokában a cég azonnal megkezdte az előmunkálatokat. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A jogeset több szempontból is tanulságos. hogy azok kártérítési igényt terjesszenek elő és akár bírói úton követeljék azt. Ekkor a jegyzőhöz fordultak. válaszként azt kapták „forduljanak a bírósághoz”.évi LXV. másrészt a testület túllép saját jogi lehetőségein. hogy ott cégüket letelepítsék. Egyrészt elvon közigazgatási hatásköröket. felettes hatóság intézkedési kötelme. hivatkozott a testületi határozatban foglaltakra. de jelenleg magánkézben vannak. A tulajdonosokkal szembeni magatartása. A jegyző lényegében ”hallgatólagosan” tudomásul vette hogy a testület döntésével megkezdődött a beruházás. amikor olyan felhatalmazást ad a polgármesternek hogy akár „kisajátítás árán” is szerezze meg a beruházó számára az ingatlanokat. kérték a jegyző tájékoztassa őket lehetőségeikről. azaz „engedélyük van az előmunkálatok elvégzésére”. annak ellenére.a tájékoztatáshoz való jog. illetve telephelyet keres. hogy milyen építéshatósági eljárásnak kellene megelőznie az előmunkálatok megkezdését és javasolnia egy elfogadható határozat tervezetet. melyek a cég beruházását érintenék.utasítja a jegyzőt a szükséges „szakhatósági engedélyek” kiadására.legalább a hallgatóság soraiban – jelen kellett volna lenniük. ő azonban ezt azzal hárította el.felkérte a polgármestert hogy a magánszemélyek tulajdonát képező ingatlanoknak a BDWG Ltd felé történő elidegenítését „akár kisajátítás árán” mozdítsa elő . a kérést a képviselő-testület elé terjeszti. A megkeresés és a személyes beszélgetés célja az volt.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az elsőfokú eljárás során jellemzően előforduló jogesetek 23 Ügyféli jogok. Elmulasztották értesíteni az érintett ingatlan tulajdonosokat. A testületi ülésen a jegyzőnek jeleznie kellett volna. hogy az elfogadásra beterjesztett döntési javaslat több szempontból is törvénysértő. hogy azokat az ingatlanokat. A testület a polgármester előterjesztését vita nélkül elfogadta. Nemcsak a Ket. kijelentette ő nem tehet semmit. akiknek már a testületi ülésen is . lehetőleg békés egyezséggel megszerezhessék. A cég munkalehetőséget. hogy annak semmiféle engedélyokirata nem volt. mind a jegyző.

(Az Áe. A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatni kell az ügyre irányadó jogszabályokról. de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt napon belül kivizsgálja a mulasztás okát. hogy ha az ügyfél kérelme (bejelentése) jog megszerzésére irányul. A tájékoztatási kötelezettség bővíthető. A hatóság legkésőbb tizenöt napon belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelezettségének. mert különös eljárási jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elő a jogi képviselővel eljáró ügyfelek számára is. alapján a kérelemnek helyt adó jogkövetkezményeket kellett alkalmazni. a felügyeleti szerv – kérelemre vagy hivatalból – soron kívül. hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek. Ezt is biztosítandó. A hatóság mulasztása A Ket. Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget kötelezettségének. továbbá ellenőrzi. az Ötv. szabályai pedig nem helyettesíthetik ezeket. Hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal (adatigazolással). garanciális intézményként előírja például a fegyelmi eljárás indítási kötelezettséget is. alapvető rendelkezései között szerepel az ügyfélnek a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való joga. itt csak az a megoldás lehetséges. A Ket. A hatóság mulasztása esetén a felügyeleti szerv újabb határidő kitűzésével a mulasztó hatóságot három napon belül az eljárás lefolytatására utasítja. az ügyfelet megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről. illetve kijelölt hatóság határidőn belül eleget tesz-e eljárási kötelezettségének. de az ügy nem vonható el. az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása. illetve hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági ügyben az ismételten mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez a felettes szerv. hatósági nyilvántartás vezetéssel. illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A hatóság hallgatásához fűződő jogkövetkezményt átfogalmazva ugyan. A felügyeleti szerv a mulasztás kapcsán tett intézkedésről. A kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó ügyintézési határidőn belül köteles érdemi határozatot hozni. Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el. valamint az eljáró hatóság kijelöléséről az ügyfelet három napon belül értesíti. Ez a jogi helyzet az önkormányzati hatósági ügyek vonatkozásában álláspontunk szerint más megoldást igényel. Felvetődik továbbá az a kérdés.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A Ket.-ben részletesen szabályozott elv tovább növeli a közigazgatás szolgáltató funkcióját. jogszabály úgy rendelkezhet. mert mit állapíthat meg vétségként egy vizsgálat. a Ket. szabályainál részletesebb szabályokat. alapján a hatóság az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára biztosítja. a felügyeleti szerv az eljárásra haladéktalanul a mulasztóval azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki. ha a polgármester által szabályszerűen összehívott testület tagjai önkényesen nem jelennek meg a testületi ülésen. az Áe. szűkebb határidőket tartalmaz a Ket. A jogsértő módon el nem járó képviselő-testület helyett nem lehet más önkormányzat képviselő-testületét kijelölni.) A kártérítési felelősség körében a közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti. de koncepcionálisan nem változtatja meg. továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről. hogy ebben az esetben a polgármesterrel szemben lefolytatható-e fegyelmi vizsgálat. és a hatóság az előírt határidőn belül nem hoz határozatot – feltéve. egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. Az elsőfokú eljárás során jellemzően előfordulü jogesetek 1 2 3 törzsanyag 53 . szintén csak előzetes jogszabályi felhatalmazás alapján. hogy a közigazgatási hivatal vezetője kötelezi a testületet az eljárásra. A polgármesternek e tekintetben nincsenek kényszerítő eszközei. hogy a hatóság a mulasztást követően. és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. és az új. és az eljárásra más hatóság sem jelölhető ki.. hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél –.

.

az eredeti állapot helyreállítását. miután a Ket. A jogellenes működés során egyebek mellett.N. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.-ben biztosított fellebbezési lehetőségét kimerítette. hivatalból eljárást kezdeményeztek a Kft ellen. tehát a határozat tekintetében állami kényszer nem alkalmazható. megsértették a zajvédelemre vonatkozó előírásokat is. ha a végrehajtással érintett ügyfél a keresetlevélben kéri a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. önkormányzat illetékességi területén. A végrehajtásra abban az esetben hat ki a keresetlevél benyújtása.M. 110. Ingatlanhasznosító Kft a fővárosi F. A Kft. § (1) bekezdése alapján a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. törzsanyag 55 . A hatóság döntése értelmében elrendelték az engedély nélkül épített létesítmények lebontását. ekkor jelentette be a kötelezett a végrehajtást foganatosító hatóságnak.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 III. A II. és kérte a bíróságtól a végrehajtás felfüggesztését. hogy bírói keresettel élt. A felfüggesztésről a bíróság a Ppe. bírósághoz fordult jogorvoslatért.T. miután tudomásukra jutott a jogellenes működés. fokú hatóság helyben hagyta az I fokú döntést. A bíróságnak a határozat végrehajtásának felfüggesztése kérdésében meghozott döntéséig a végrehajtást foganatosító szerv – a végrehajtásra irányuló kérelem ellenére sem – intézkedhet. Elemezze jogilag a Kft. A fentiekből adódóan a végrehajtásra önmagában a keresetlevél benyújtása nincs halasztó hatállyal. Miután a kötelezett önként nem teljesített elrendelték a végrehajtást. A hatóságok. az ügyfél azonban a keresetlevélben kérheti a döntés végrehajtásának felfüggesztését. vonatkozó rendelkezése szerint 8 napon belül dönt. álláspontját! Megoldás: A Ket. fejezet Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 Végrehajthatóság bírósági felülvizsgálat esetén Az I. a jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzésének mellőzésével. egy használaton kívüli ipari létesítményben zenés vendéglátó szórakozóhelyet létesített.

a bíróságnak a határozatát az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül. 14. állásfoglalás) Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalának szükségességét azzal indokolta.II.. 332.§ (4) bekezdése.) 72. állásfoglalása e jogegységi határozat közzétételét követően nem alkalmazható. 2. 160.§.. 148-149.§. 3.143.hivatalból vagy kérelemre .§) A KK. évi IV.§ (2) bekezdése). Ha a kérelmet a keresetlevél tartalmazza. illetve alkalmazható-e a jövőben is a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK. sz. Az indítványozó a jogegységi tanács nem nyilvános ülésén indítványát fenntartotta.§ (3) bekezdése.) és a Pp.§. 72.rendelhette el a végrehajtás felfüggesztését. sz.14. § (1)-(3) bekezdései. mind másodfokon azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatta. illetve. hogy a kérelemnek helyt adó döntés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. egyéb esetben ésszerű határidőn belül kell meghoznia (Pp. illetőleg foganatosító szerv. november 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. ezért szükséges a KK. 127-128. sz. 63. törvény (a továbbiakban: Pp. 110. a Ket. A 2005. (Áe.) és esetleg az egyéb külön jogszabályok együttes alkalmazásával kell eljárnia.A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 14. állásfoglalása (a továbbiakban: KK. indokolással ellátott végzésben dönthet. § (2) bekezdése és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. törvény (a továbbiakban: Art. törvény 110. április 7-én kiadott KK. sz. § (1) bekezdés a) pontja. 14. § (1)-(2) bekezdései értelmében a végrehajtást elrendelő. II. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a bíróság a határozat végrehajtásának felfüggesztése tárgyában kizárólag kérelem alapján. 2004. törvény 47. § (1) bekezdésében írtakon és az 1952. 14. 109. §-ai is módosultak. törvény (a továbbiakban: Áe. 2005.) 330-332. Sz. Kj. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya volt. Indokolás: I. hogy ezen köztes időszak a végrehajtást foganatosító szervnek a határozat felfüggesztésére irányuló kérelem tudomására jutásától kezdődik és a bíróság döntéséig tart. § (1)-(3) bekezdései) Az Áe. Az új szabályozás a korábbitól lényegesen eltér. § (3) bekezdésében.II. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárva jogegységi határozat hozatalára tett indítványt a következő kérdésekben: Mikor és milyen szempontok alapján rendelheti el a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését.332. évi LXVI. november 1.sz. azonban a közigazgatási szerv határozatát mind első. 330-332. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.A végzés rendelkező részének tartalmaznia kell a jogorvoslatra való kioktatást. §-ain alapult. 332. 85. Időközben. jogegységi határozatot: 1.§.§.§. Art. évi CXL. évi III. 31. 101. 104. hogy az 1994. 2/2006.évi CXL. állásfoglalás a jövőben nem alkalmazható. hogy a felfüggesztés hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogokra is (Pp.) 29. 145. törvény (a továbbiakban: Ket. vagy felettes szerve .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek Kiemelkedő jelentősége van annak. sz. III. és a törvényben meghatározott esetben azt is.§ (1)-(2) bekezdései). Pp.§. 1 2 3 56 törzsanyag . 14. A legfőbb ügyész álláspontja szerint a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbírálásánál a bíróságnak a Pp. törvény (a továbbiakban: Bszi. a 2003. 2. évi CXII. állásfoglalás az 1957.§.§. napjáig hatályos szabályozás értelmében csak az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat bírósági felülvizsgálatára kerülhetett sor. A fél keresetlevélben kérhette a végrehajtás felfüggesztését. 85. (Ket. évi XX. állásfoglalás felülvizsgálata és a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozóan az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében jogegységi határozat meghozatala.

illetve 94/H. IV. illetőleg ha a felfüggesztés különös méltánylást érdemlő. törvény (a továbbiakban: Art. A hatósági szerződésekben foglalt kötelezettség megszegése esetén azonban a végrehajtást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél a bírósághoz a végrehajtásra halasztó hatályú keresettel fordulhat.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Az 1990. § (4) bekezdése szabályozza.) 4. 110. I. 332. § 1-4. és a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. valamely tevékenységre vagy attól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget állapít meg. Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 57 .hivatalból és kérelemre is . § (1) bekezdése. Ezen belül az (1) bekezdés a)-c) pontjai a kérelemre történő. szabályai is módosultak. hatálybalépésével az Áe.I. jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. vagy egyéb jelentős körülmények indokolják. A végrehajtás felfüggesztését a bíróság különösen akkor rendelheti el. napjáig hatályos Pp. §-ának (6) bekezdés d) pontjával összhangban . § (2) bekezdés a) pontja) A Ket. § (3)-(4) bekezdése) A bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül. 148. ha a határozat azonnali végrehajthatóvá nyilvánítása jogszabályt sért. hogy ha az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. 130. A Ket.már a tárgyalás kitűzése előtt is akár hivatalból.§ (1) bekezdése.az Áe. 189. §) A Ket.91. 2005. 173. (Pp. az Art. §-ának (3) bekezdés a)-b) pontjai meghatározzák azokat az eseteket. vagy adót. § (4) bekezdése.kimondta. november 1. § (1) és (3) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat jogintézményének fő tárgyát továbbra is a közigazgatási szerv. 2005. törvény 1-47. a bíróságnak a végzését indokolnia kell.§) A 2005. A végrehajtás felfüggesztéséről szóló rendelkezéseket a Ket. adófizetési kötelezettséget. A Ket. ugyanakkor lehetőséget ad egyes eljárási kérdésekben hozott közigazgatási döntések (végzések) bírósági felülvizsgálatára is. 98. A bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését az eljárás folyamán bármikor . Az állásfoglalás indokolása szerint a bíróság az eljárás során bármikor .I. Az adóhatóság az adós kérelmére vagy felettes szerv rendelkezésére a határozat végrehajtását felfüggeszthette. Az (1) bekezdés szerint a döntés akkor végrehajtható. § (3) bekezdése értelmében. § (1)-(3) bekezdése.dönthet a végrehajtás felfüggesztéséről. Közvetlenül a bírósághoz benyújtott keresetlevél esetében a bíróság nyolc napon belül akkor határozhat a végrehajtás felfüggesztéséről. vagy ha a végrehajtás a fél számára súlyos hátrányt előidéző következményekkel járhat. 148. 104. 127. az (5) bekezdés a)-d) pontjai pedig a kötelező esetkört szabályozzák. az e jogcímen történő felfüggesztést kizáró ok megjelölésével. adóügyekben az Áe. § (1)-(2) bekezdései konjunktív feltételeket megállapítva tartalmazzák a végrehajtható döntéseket. II. 109. Kivételesen lehetőség van a végrehajtásra a jogerő bevárása előtt is. amikor nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének. sz. § (1) bekezdése . § (3) bekezdése) Az előzőekben részletezett jogszabályi háttérre alapított KK. ezeket az eseteket a Ket. ha a fél a keresetleveléhez a felülvizsgálni kért közigazgatási határozatokat is csatolja. a bíróságnak a keresetlevél beérkezésétől számított nyolc napon belül kellett e kérdésben határoznia. ha a fél a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérte. (Art. hatályát vesztette.I. ha az arra okot adó körülmény megszűnt. 101. a hatóság által az ügy érdemében hozott határozat képezi. költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik. akár kérelemre elrendelhette. § (1) és (2) bekezdései értelmében a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. (Ket. A Ket. (Ket. § (5) bekezdése. évi XVII. A Ket. § (1)-(3) bekezdése. a (4) bekezdés a)-d) pontjai a kérelemre és hivatalból is elrendelhető. A bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem érintette. 110. törvény 12. 324. Pp. 330. A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is. Az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.. (Ket. évi XCI. ha az ügyfélre vagy az eljárás egyéb résztvevőjére pénzfizetésre. állásfoglalás szerint a végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A 148. § (1)-(8) bekezdései tartalmazzák. § (2) bekezdése a különös méltánylást érdemlő körülmények példálózó felsorolását is rögzíti. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adóhatóság másodfokú jogerős érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát lehetett kérni. és a Pp. 14. 98. A Ket. A végrehajtás felfüggesztéséről a bíróságnak az adózó kérelmére végzéssel kellett határoznia. Az Art. évi LXXXV. pontja. § (7) bekezdése értelmében pedig a végrehajtás felfüggesztését haladéktalanul meg kell szüntetni. 86.

145. Ennek során vizsgálnia kell a kérelemben előadottakat.a Ket.II. 332. hogy a korábban felfüggesztett végrehajtást megszüntette-e. Az adóhatóság az adós kérelmére. 332. II. 160. 110. annak egyes részei tekintetében a részjogerő bekövetkezett-e. vagy kifejezett törvényi rendelkezés hiányában az az eljárások törvényben foglalt eltérő szabályozási logikájából.határozatának bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. illetve a bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem érinti (Art. 160. § (3) bekezdésében megjelölt nyolc nap. §-ában és az Art. 148. Ha a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet a keresetlevél tartalmazza.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A Ket. 110. vagy a felettes szerv rendelkezésére a határozat (végzés) végrehajtását az Art.kérelemre bármikor elrendelheti. 148.II. § (3) bekezdése értelmében. 5. Az adóvégrehajtási eljárás megindításának feltétele a végrehajtható okirat. A Ket. §.eljárásban az e törvények hatálya alá tartozó ügyekben együtt alkalmazandóak. § (3) bekezdésében. költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik. a Ket.részeit támadja-e. november 1. napjától hatályos Pp. végrehajtható döntésnek illetve végrehajtható okiratnak minősül-e. vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást. 160. 109-110. 128. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban az Art. 101.a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel . ezeket az Art. hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállítható-e.az ügy érdemében hozott . § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság másodfokú jogerős . Az Art. A későbbiek során a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését már a tárgyalás kitűzése előtt is . 143.§. ha erre törvény felhatalmazást ad. 332. kivételt csak a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott határozat jelent. A végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. § (1) bekezdése). a végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság az adózó kérelmére végzéssel határoz (Art. a kereset a határozat egészét vagy csupán egyes jól elkülöníthető . vagy végzésnek. hatálya alá tartozó ügyekben továbbá azt is tartalmaznia kell. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet főszabályként . § (4) bekezdése. § (4) bekezdése). 149. rendelkezéseiből következik. szabályait kell alkalmazni. a bíróságnak a végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható (Pp.§ (3) bekezdése. §. § (4) bekezdése). az adóügyekben . hogy ha az Art. IV. Egyéb esetben a Pp. (1) bekezdése).§ 104. 13. továbbá. adófizetési kötelezettséget.II. szabályai a végrehajtás felfüggesztésére irányuló .II. 127. A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak figyelemmel kell lennie arra.II. illetőleg azt. vagy sem. arról végzésben kell döntenie.kizárólag kérelemre lefolytatható . vagy adót. figyelemmel kell lennie a Pp. A Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsának álláspontja szerint a Ket. § (2) bekezdése) . § (2) bekezdése). vagy a Pp.II. (1) bekezdés a)-d) pontjai sorolják fel. ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz. hogy a végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is (Ket. mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna. 143. hogy a keresettel támadott határozat bíróság által felülvizsgálható határozatnak.. II. §. 143. §. illetve folytattae tovább (Ket. Ettől eltérő jogalkalmazásra csak akkor van lehetőség.II. A végrehajtás felfüggesztése tárgyában a bíróság mérlegelési jogkörében eljárva dönt. A 2005. az adóhatóság a határozat végrehajtását felfüggesztette-e. §. § (3) bekezdésében. § (1) és (2) bekezdései szerinti alapelvből következően "ésszerű időn belül" kell határozni. A végzésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati jogra. és a Pp.. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben függesztheti fel. Az adóhatósági határozat végrehajthatóságát a bírósági felülvizsgálat nem érinti. az Art. § (2) bekezdése). illetve hogy a közigazgatási szerv. Art. A bíróságnak minden esetben vizsgálnia kell. 145. 332. 110. 332. a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül határoz.II. §. 2. § (1) bekezdése akként rendelkezik. 1 2 3 58 törzsanyag . hogy a végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható (Pp. § (1) bekezdésében foglaltakra is. az erre nyitva álló határidő a Pp. fellebbezésre való kioktatást. 143. vagy sem.mivel a perindításnak a végrehajtásra nincs halasztó hatálya (Ket. § (3) bekezdés második mondatában meghatározott két körülményre.a bíróságnak érdemben kell megvizsgálnia.

sz. 27. § (1) és (2) bekezdése értelmében . (5) bekezdés a)-b) pontja). és határozatát a Bszi. A végrehajtás felfüggesztésének indokaként azonban nem rögzítheti az Art. elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások az eltérő tartalmú jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatóak.vagy a Pp.a Ket szerinti szabályozás nem alkalmazható. 5. állásfoglalástól eltérő iránymutatást tartalmazó. A jogegységi határozatban kifejtettekre figyelemmel szükségessé vált a KK. (Pl. sz. vagy a kívánt mértékben valószínűsíti. § (1) bekezdésében meghatározottakat.II.II. mivel ez a Pp.a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 332. illetve ha köztudomásúak. adóigazgatási eljáráshoz képest eltérő jellegéből szabályozási logikájából . A bíróságnak figyelemmel kell lennie arra is. rendelkezéséből adódóan nyilvánvalóan nem vehetők figyelembe. (1) bekezdés a)-b) pontja. 143. A bíróság azonban ilyenkor is mérlegelési jogkörében eljárva dönt. 110. a végrehajtható okiratokra. 32. ezért a Pp. a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogegységi határozat meghozatala. a végrehajtási eljárásra és a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozóan speciális szabályozást rögzít. a fél által előadott okot. állásfoglalás már nem alkalmazható a jogegységi határozatban rögzített jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos döntések meghozatala során. és a kérelemben előadott okokat. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet a bíróság érdemben csak akkor tudja megvizsgálni. A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács . 105. §. a bírósági felülvizsgálatra. 148. amikor a bírósági felülvizsgálat az Art.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének a Ket. tényeket. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi. Ennek közzétételétől a KK. 160. 212.II. Az Art. illetőleg azokról egyébként a bíróságnak hivatalos tudomása van. §-a értelmében a törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek. § (3) bekezdés második mondatában meghatározott körülményeken kívül mérlegelési körébe vonhat egyéb. hogy a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem nem teljesíthető olyan okokra alapítottan. 14. körülményeket igazolja. §) . § (1) bekezdése szerinti rendelkezéssel ellentétes lenne. § (3) bekezdése által meghatározott esetekben. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésen alapul. A Bszi.: Ket. ha azt a fél indokolással ellátva terjeszti elő. amelyek a bírósági eljárásnak a közigazgatási és adóhatósági.a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbírálásánál az Art. Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 59 . II. adatokat. 14. körülményt is. Mindazokban az ügyekben. (4) bekezdés c) pontja. a fellebbezésre.

b) a raktárban számítógépes raktárgazdálkodási rendszert működtetnek. ennek során kiderült. törvény jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 60 . hogy az új tények birtokában ismét kezdeményezheti az alkohol adóraktár engedélyezési eljárást. tekintettel arra. Újrafelvételi eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtására az ügyfél csak meghatározott időtartamon belül jogosult. a kérelemben megjelölt helyiségben tatarozást végeztek. ha . Hogyan ítéli meg a vámhatóság eljárását? Megoldás: A vámhatóság eljárás törvényes volt.az újonnan felmerült lényeges tény. és . az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény. 2003. adatról vagy más bizonyítékról. Kérelmét a vámhatóság érdemi vizsgálat után elutasította. Az időskálán mozogva az adott közigazgatási hatósági határozat jogerőre emelkedésének napjától számított hat hónapon keresztül van lehetőség újrafelvételi eljárás iránti kérelem előterjesztésére. a vonatkozó jogszabály pedig legalább 1000 m2 alapterület meglétét írja elő. A jogvesztő határidő természetesen az igazolási kérelem benyújthatóságát is érinti. Ezen új információ birtokában az ügyfél kérte a vámhatóságot. évi CXXVII. 1 2 3 törzsanyag 1(6) Az alkoholtároló adóraktári engedély akkor adható. másfelől pedig a jogbiztonsághoz fűződő közérdekhez (egy bizonyos időn túl már nem lehessen megbolygatni a jogerős hatósági határozatokat) igazodik. a szubjektív (tizenöt napos) határidőt elmulasztó ügyfél számára az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó időpont az újrafelvételi kérelem benyújtására nyitva álló hat hónapos időtartam utolsó napja.az ügyfélnek csak a határozat jogerőre emelkedése után jutott tudomására valamely. adat vagy bizonyíték. e határidő elmulasztása esetén az ügyfél igazolási kérelemmel élhet.-ben szabályozott perújítás áll az ügyfél rendelkezésére). adat vagy bizonyíték elbírálása esetén ez az ügyfélre nézve kedvezőbb tartalmú határozatot eredményezett volna. Ezen időtartamon belül a másik fontos időtényező az a nap. Amennyiben azonban az ügyfél a hat hónapos határidő lejárta előtt például három nappal szerez tudomást az új tényről.a hozott hatósági döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre (azaz nincs a bíróságnak az ügyben érdemi határozata – ebben az esetben ugyanis nem a közigazgatási újrafelvételi eljárás. a határozat meghozatala előtt már meglevő. ha a) a raktár alapterülete legalább 1000 m2. és . A törvényi határidő egyfelől egy szubjektív elemhez (az új ténynek. hogy kérelmét újrafelvételi eljárás keretében vizsgálja felül. A hat hónapos határidő jogvesztő.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 2 Újrafelvételi kérelem A szőlőbor előállítással és forgalmazással foglakozó ügyfél. napon. A vámhatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. hogy az adóraktár céljára szánt épület alapterülete 800 m2 volt. az alábbiakban kifejtettek szerint: Az ügyfél akkor nyújthat be a jogerős határozattal lezárt közigazgatási ügyben újrafelvétel iránti kérelmet. hanem a Pp. de felhívta az ügyfél figyelmét. ez esetben a kérelem benyújtására nyitva álló idő a hat hónapos határidőből hátralevő idővel egyenlő. adatról vagy más bizonyítékról. A határozatnak az ügyfél részéről történő átvételét követő 35. adatnak vagy más bizonyítéknak az ügyfél tudomására jutása). Szabályszerű kérelmet nyújtott be az illetékes vámhatósághoz alkohol adóraktár létesítésének engedélyezésére.1 Az ügyfél a döntésbe belenyugodott. hogy az épület alatt egy több mint 300 m2 alapterületű pincerendszer található. amikor az ügyfél tudomást szerez a releváns új tényről. Az ügyfél a tudomására jutást követő naptól számított tizenöt napos időtartam alatt jogosult újrafelvételi eljárást kezdeményezni. üzletkörének bővítése céljából gyümölcspárlatok(pálinka) forgalmazását is tervbe vette.

Ugyancsak érvényre kell juttatni ezen jogorvoslási forma esetében is a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmét. A jogeset megítélése szempontjából lényeges az általános és a különös eljárási szabályok egymáshoz való viszonyának. . A hosszabb határidő alkalmazásának azonban feltétele. Pontos megjelölését lásd az 1. vagy más bizonyítékra alapozza. hogy az újrafelvételi eljárásban hozott hatósági határozat az eredeti jogerős határozat alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra főszabályként nem hat ki. vagy .az ügyben már bírósági felülvizsgálat van folyamatban. hogy az újrafelvételi eljárás lezárásaképpen hozott új határozat mások jogát. vagy ha ez kizárt. ilyen feltétel az alap-határidő esetében nincs). az eljáró közigazgatási hatóság az ügyfél újrafelvételi kérelmét elutasítja. ha az újonnan ismertté vált tény. a közigazgatási ügyszakban (első vagy másodfokon) jogerőre emelkedett hatósági határozat közigazgatáson belüli felülvizsgálatára irányul. Az újrafelvételi kérelem elbírálására az a közigazgatási hatóság jogosult. .a bíróság az ügyben már határozatot hozott. . akkor közvetlen bírósági felülvizsgálatnak) van helye. Az újrafelvételi eljárás minden esetben egy. hogy az adott közigazgatási ügyfajtában (a határozat jogerőre emelkedésétől számított) legfeljebb három éven belül kezdeményezhető az újrafelvételi eljárás.jogerős határozatát módosítja. azt az eljáró elsőfokú közigazgatási hatóság köteles elutasítani. hivatkozás alatt. oly módon. . . az általa meghatározott hat hónapos határidőt főszabálynak szánja.valamely ügyfajtában az újrafelvételt jogszabály kizárja. 1 2 3 2 Jelen jogesetben a Jövedéki törvény. főszabályától eltérően megállapított. amelyeknél kizárt az újrafelvételi eljárás iránti kérelem benyújtása. alkalmazásuk feltételeinek áttekintése is. Ha az új tényállás nem teszi indokolttá az előbbi határozatok valamelyikét.azt az ügyfél a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre.abban a jogi szabályozásban bekövetkezett változásra hivatkoznak. hogy különös méltánylást érdemlő esetekben ettől az objektív határidőtől az ügyfél érdekében – azaz hat hónapnál hosszabb határidő kimondásával – el lehessen térni. adat vagy más bizonyíték figyelembevételével a jogerős határozat jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélküli megsemmisítésének lenne helye.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A Ket. Amennyiben pedig az ügyfél mégis benyújtaná a kérelmet. amely az első fokú határozatot hozta.jogerős határozatát visszavonja. adatra. ha az adott ügyben született másodfokú határozat. Erre figyelemmel a Ket. A törvény meghatározza mindazon eseteket. Ha vizsgálata eredményeképpen azt állapítja meg. tehát abban az esetben is. elfogadva. legfeljebb három éves objektív határidő értelemszerűen jogvesztőnek minősül. kimondja. Az újrafelvételi eljárást lezáró határozat akkor érinti e jogokat.az új tényállásnak megfelelő új határozatot hoz (s egyúttal eredeti határozatát értelemszerűen visszavonja). ha . törzsanyag Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 61 . a Ket. E határozatok ellen az általános szabályok szerint jogorvoslatnak (fellebbezésnek. alapján benyújtható-e egyáltalán az újrafelvétel iránti kérelem. vagy 2 . A Ket. hogy az új tényállásra tekintettel az eredeti határozat nem tartható fenn.a jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt. a következő határozatokat hozhatja meg: . jogos érdekét vagy jogi helyzetét nem érinti (mint láthattuk. hogy az újrafelvételi eljárás megindításának törvényi előfeltételei fennállnak-e. Ennek során az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával a beterjesztett új adat. Eszerint nem nyújtható be ilyen kérelem. Eljárása során az elsőfokú hatóság első lépcsőben azt vizsgálja meg. Ilyen eltérést azonban kizárólag törvényben lehet megállapítani. A felsorolt kizáró okok hiányában az elsőfokú közigazgatási hatóság az újrafelvételi kérelemben foglaltakat érdemben megvizsgálja. tény vagy más bizonyíték felhasználásával megállapítja az új tényállást.

-ben nem szabályozott. §-al. amely felülírja a Ket. míg a Ket. Erre tekintettel már nem volt elegendő adóügyekben pusztán az Art. törvény 5.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A közigazgatási eljárás újraszabályozásával számos.az adózás rendjéről szóló 2003.a kérelemre indult eljárásokban a hatóság értesítési kötelezettségére [Ket. törvény 48. Ennek alapján az Art. amelyek az adózással kapcsolatos eljárásban nem alkalmazhatók. Az utóbb említett eljárások közzé tartoznak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. melyek tartalmát hozzá kellett igazítani az adóeljárás speciális területéhez. szerint nem eljárást megszüntető ok. az alábbiak szerinti rendelkezéseinek az alkalmazására. hogy a vámhatóság jövedéki eljárásaiban ne kerüljön sor a Ket. . (Ilyen pl.§ 1 2 3 62 törzsanyag . hatályba lépésével összefüggő módosítása során több olyan új szabály is született. 29. hogy a Ket. Másfelől az Art. rendelkezéseit kizárólag abban az esetben kell alkalmazni.az értelmezési nehézségek elkerülése érdekében . melyek vonatkozásában a Ket. szabályai alapján annak minősül).jelen esetben a jövedéki adótörvény eltérő szabályokat nem állapít meg [Ket.a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003./A §. §]. Ilyenek például a végrehajtási eljárás szabályait meghatározó szabályok (kivéve a határozat jogerőre emelkedését rendező rendelkezést). amelyek viszont nem mindig értelmezhetők az adóeljárás területén. jelentős mértékben bővíti .valójában azonban csupán a tényleges helyzethez igazítja . törvény (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) hatálya alá tartozó hatósági ügyek. azonban a „részlegesen kivett eljárások” körét a korábbiakhoz képest lényegesen lecsökkentette. az a rendelkezés. évi CXXVII. olyan rendelkezéseit. Továbbá mindenképpen hangsúlyozandó. 13. . § (2)-(4) bekezdése]. évi XCII. hanem ki kellett zárni. A hivatkozott rendelkezés nyomán módosult a jövedéki adótörvénynek a mögöttes eljárási jogszabályra vonatkozó 48. 112. § (2) bekezdésének b) pontja]. 5.a méltányossági eljárásra [Ket. § (2) bekezdése . . stb. illetőleg . Ennek megfelelően a jövedéki ügyekben nem kell alkalmazni a Ket. az Áe. azon szabályait..az újrafelvételi eljárásra [Ket. vagy a méltányossági eljárásra. amely szerint az illeték lerovásának elmulasztása az Art. § (2) bekezdésének b) pontja. illetőleg kifejezetten felül kellett írni bizonyos rendelkezéseket. illetőleg az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályozás. egyes. továbbá kiegészült a 48/A. de a jelenlegi életviszonyok által megkövetelt jogintézmény is bekerült a Ket. 36. a Ket.a kivett eljárások körét. §] Alkalmazott jogszabályok: . elsőbbségét kimondva meghatározni a két törvény viszonyát. újrafelvételi eljárás).-nek . évi CXXVII.tételesen felsorolja a Ket. ha az ügyfajtára vonatkozó törvény . 113. mely révén a jogalkotó lehetővé tette azt. rendelkezései közé (pl. § (9) bekezdése].az adatok igazolására [Ket.

A másodfokon eljáró hatóságnak a különös és az általános eljárási normák kapcsolatát vizsgálni kellett volna. törzsanyag 63 . Egyebekben a Ket. §. törvény 120. §. (2) bekezdése alapján a Ket. fejezetében nem szabályozott eljárásokban a Ket. fokú hatóság erről is tájékoztassa. mert figyelmen kívül hagyta az adózás rendjéről szóló 2003. I-IV. Alkalmazandó jogszabály: . évi XCII.az adózás rendjéről szóló 2003. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 3 Eljárás megszüntetése fellebbezési illeték befizetésének elmulasztása miatt P.§ (6). hogy amennyiben az eljárási illetéket az ügyfél felhívás ellenére sem nyújtja be. mely szerint az eljárási illeték megfizetésének elmulasztása a hatósági eljárás lefolytatásának nem akadálya. ezért a másodfokú adóhatóság az eljárást végzéssel megszüntette. hogy a felhívásban az ügyfelet a II. törvény 120. fokú hatósági döntés jogerőre emelkedik. Helyesen döntött-e a másodfokú adóhatóság? Megoldás: Súlyos eljárási hibát vétett a másodfokú hatóság. VII. ezért célszerűnek tartjuk. úgy az eljárást megszünteti-e. Az adózó a végzésben foglaltaknak nem tett eleget. Fellebbezését közvetlenül a másodfokon eljáró közigazgatási hivatalhoz nyújtotta be. 31. Ezzel egyidőben végzésével az ügyfelet a fellebbezési illeték befizetésére kötelezte határidő megállapításával. város önkormányzatának adóhatósága által kibocsátott elsőfokú építményadót megállapító határozat ellen az adózó a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be. A Ket.(3) bekezdése a hatóságok részére mérlegelés tárgyává teszi annak kérdését. A hivatal felhívta az elsőfokú hatóságot az ügyben keletkezett iratok felterjesztésére. 95. § (6) bekezdésében foglaltakat. Az eljárás megszüntetése esetén azonban az I. évi XCII.

annak teljesítése esetén a határozat módosítása vagy visszavonása nem sért-e közérdeket.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 4 Méltányossági eljárás V. Ez utóbbi feltétel két kritériummal bővül. Alapfeltétel.d. A bizottság határozatában kizárta a jogorvoslat minden lehetőségét a Ket. hogy a szóban lévő jogerős határozat nem lehet jogszabálysértő és a jogerős határozat végrehajtása az ügyfél számára méltánytalanul súlyos hátrányt okozzon. hogy a kérelmező kérését nem teljesíti.§ d. és nem azonos a Ket. §-ban szabályozott méltányossági eljárás egyáltalán szóba jön. továbbá az ügyfelet érintő. kérelmező nehéz szociális helyzetére tekintettel méltányossági alapon segély kiutalására kérelmet terjesztett elő E.§ szerint nincs helye fellebbezésnek …. általa állított méltánytalanul súlyos hátrány nem küszöbölhető ki. A törvény kimondja.§-ában szabályozott méltányossági eljárásra vonatkozik.. 113. és a tényállás alapján arra az álláspontra helyezkedett. 100. hogy sor kerülhet a jogerős határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására. A hatóságnak elemeznie kell. 1 2 3 64 törzsanyag . város önkormányzatánál. A kérelmet az önkormányzat szociális bizottsága bírálta el. ha a határozat jogerőre emelkedése óta egy év még nem telt el. amely alapul szolgálhat a méltányossági eljárásra./ a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen. a jogerős határozat meghozatala után kell bekövetkeznie annak az oknak.§-ra hivatkozva. amelyek tekintetében a 113. ha a következő feltételek együttesen fennállnak. A Ket. 100. Időbeli korlátként a törvény meghatározza. hogy a méltányossági eljárásra csak akkor kerülhet sor. hogy a méltányosság gyakorlását az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály nem zárjae ki. Jogilag helyesen járt-e el a bizottság? Megoldás: A méltányossági segélykérelem elbírálása méltányossági hatáskör gyakorlását jelenti.) pontja a Ket. A 100. További feltétel. Ehhez vizsgálni kell. A törvény általános előfeltételként körülhatárolja azoknak az ügyeknek a jellemzőit.§-ában szabályozott méltányossági eljárással. hogy az ügyfélnek a méltányossági eljárásra vonatkozó kérelme. További előfeltétel. hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.I. hogy a méltányossági eljárás a jogerős határozatot hozó hatóságtól kérhető. 113.

F. Az ügyfél ebben az esetben a döntés meghozatala előtt – valóban feltételesen – és abban az esetben mond le fellebbezési jogáról ha nincs ellenérdekű ügyfél és a hatóság a kérelmet teljesíti.F. A jogerő ekkor a kérelemnek helyt adó döntés közlésekor áll be. M. (2) bekezdésének a) pontjában rögzített szabályozás a döntés jogerőre emelkedésére vonatkozik.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 5 Fellebbezésről való lemondás lehetősége M. M. Hivatkozott arra.F. fellebbezett a döntés ellen. kérelmében egy 3 m2 kiterjedésű emléktábla elhelyezését jelölte meg. hogy amennyiben a hatóság a döntésével nem teljesíti a kérelmet. A 128. a jogerő beálltának feltétele nem teljesül. kérelemmel fordult az első fokú építésügyi hatósághoz. . 99. A kérelmet a hatóság városképi okokra való hivatkozással elutasította. (2) bekezdése azt az esetet szabályozza. A rendelkezés ugyanis a fellebbezési határidő nyitva állásán belül teszi lehetővé a fellebbezési jogról való lemondást. erre azt a választ kapta. ezért a benyújtott jogorvoslati kérelmét nem bírálják el. Megítélése szerint milyen döntést hoz a közigazgatási hivatal? Megoldás: A Ket. a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési főosztályához fordult felügyeleti intézkedés érdekében. Mindebből az következik. hogy ő kérelmének előterjesztésekor lemondott fellebbezési jogáról. egyben kéri a döntést azonnal jogerőssé nyilvánítani. amennyiben a hatóság számára kedvező döntést hoz. a hatóság döntése jogerős.§. ezáltal az ügyfél a már meghozott és közölt döntést jogorvoslattal megtámadhatja. törzsanyag 65 . illetve kérelmében azt a nyilatkozatot tette. amikor a hatóság már meghozta a döntését és ezt közölte az ügyféllel. fellebbezési jogáról lemond.§.

Ket. ugyanis fennállt a szakértővel szemben a kizárásra vonatkozó szabály. ha a hatóság a fellebbezők indokai alapján.megfontolandó lett volna. aki tanúként nem hallgatható meg. vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja. akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok áll fenn. A szakértő a kisajátítást kérő önkormányzat egyik bizottságának külsős tagja volt.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 6 Végzés elleni.§ (1) Szakértőként nem járhat el az. Mennyire ítéli jogszerűnek a hatóság eljárását? Megoldás: Önálló fellebbezéssel nem támadható végzések . 1 2 3 66 törzsanyag . ezért a szakértőt kirendelő végzés ellen fellebbezést nyújtottak be. A kártalanítási érték megállapítására a kisajátítási hatóság szakértőt rendelt ki.) Annak ellenére. Ez utóbbi a tényt a kisajátítani kívánt ingatlan tulajdonosai sérelmezték. A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította a hatóság.§ (1) és (7) bekezdése) (kiemelés a törvény szövegkörnyezetből-Sz. hivatalból visszavonja.59. város önkormányzatának kezdeményezésére kisajátítási továbbá szolgalmi jog alapítására hatósági eljárás indult.Gy. hogy a szakértő kirendelés ellen nincs önálló jogorvoslatnak helye – arra majd az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban adott a lehetőség .Szakértő kirendelése (58. nem megengedett jogorvoslat elbírálása S.

Miután a polgármester nem volt hajlandó szerződéskötésre. A hatóság az eljárás megindítását végzéssel elrendelte. forgalomképtelen önkormányzati tulajdont képeznek. A felügyeleti szerv megsemmisítette a kisajátítás elrendelését és a szakértő kirendelését. f) közlekedés. d) bányászat.nem állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzését az állam vagy a helyi önkormányzat részére. § (1) Ingatlant kisajátítani az alábbi célokra lehet: a) állami vagy helyi önkormányzati szerv. a kisajátítás módja Tvr. hogy az eljárást elrendelő végzés kizárta a fellebbezés lehetőségét. Bányászati Rt. eljárás jogellenes megindítása esetén H. teljes és feltétlen kártalanítás ellenében . Kérelmében arra hivatkozott. hivatkozott arra. E végzéssel értesítette a Földhivatalt is az eljárás megindításának széljegyként való bejegyzésére Az ügy e szakaszában fordult a polgármester a felügyeleti szervhez. 1.és községrendezés. Nem vizsgálta továbbá hogy a megszerezni kívánt ingatlanok. igazgatási. Kavicskitermelést folytat.évi 24. illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható. azzal hogy részükre az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat adás-vételi szerződéssel adja tulajdonba. c) állami vagy önkormányzati beruházásban megvalósuló tömbszerű vagy telepszerű lakóház építés. törzsanyag 67 .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 7 Felügyeleti jogkör gyakorlása. Közérdekű célok. oktatási. 4.tvr. valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági. e) honvédelem. község polgármesterét. § alapján meghatározott közérdekű célra kisajátítás útján kivételesen lehetséges . Az ez irányú intézkedés megtétele szempontjából indiferens hogy az miként jutott a felügyeleti hatóság tudomására A kisajátisásról rendelkező 1976. nem vizsgálta hogy a kisajátítást kérő jogosult-e egyáltalán ilyen tárgyú kérelem benyújtására. Személyes közlése alapján a felügyeleti hatóság a következő ténybeli tényállást foglalta össze: a település külterületén a L. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az eljáró kisajátítási hatóság több hibát is vétett. melynek érdekében lehetséges kisajátítás.azonnali. b) város. kisajátításban nem kizárt felügyeleti intézkedés megtétele. ha a létesítés. hanem a környék ingatlanjainak tulajdonosai is használták. A megszerezni kívánt ingatlanok önkormányzati tulajdonban levő részben portalanított dülőutak voltak. i) vízgazdálkodás. közművelődési. ugyanebben a végzésében a kártalanítási összeg megállapítására szakértőt rendelt ki. szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése. a kisajátítási kérelemnek jogalap hiányában történő elutasítására kötelezte a kisajátítási hatóságot. Ezeket az utakat nemcsak az önkormányzat. Ebből a legsúlyosabb. a bányavállalat kisajátítási kérelmet készített elő. közgyűjteményi. g) posta és távközlés. hogy a bányászati tevékenység olyan közérdekű cél. község önkormányzatának polgármestere – az általa lehetségesnek tartott jogi lehetőséget kihasználva – személyesen fordult a kisajátítási hatóság felettes szervéhez. majd nyújtott be a kisajátítási hatósághoz. a villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése. h) közcélú erőmű létesítése. Bányaterületének bővítése céljából megkereste H. A felügyeleti hatóság döntése alapos. Kisajátítást csak az állam és a helyi önkormányzat kezdeményezhet. közút funkciót töltöttek be. nyilatkozott arról is hogy a kérdéses ingatlanok tulajdonjogát szerződéssel nem tudta megszerezni.

§ (1) A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását. b) gyakorolja . évi XXXII. (6) A megsemmisítő döntés jogorvoslattal történő megtámadása esetén az (5) bekezdés szerinti eljárást fel kell függeszteni. a felügyeleti szerv azt megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés.tvr. ha a) azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta. (2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért.a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört. és ennek alapján a) megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására. t) szénhidrogén-szállító. n) építési tilalom alatt álló ingatlan tulajdonjogának megszerzése. s) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási létesítmény elhelyezésére.a kisajátításról szóló 1976. A határozattal szemben jogorvoslatnak van helye. illetve településrendezési terv az ingatlant ezen területfelhasználási egységbe sorolta. b) semmisségi ok esetén a 121. d) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hoszszabb.ha törvény másként nem rendelkezik . illetve döntését. Tvr. (2) A kisajátítási eljárás kérelemre indul. a teljesítési határidő utolsó napjától számított öt év eltelt. e) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti. Az azonos célra irányuló. E feltételek hiányában a kérelmet el kell utasítani A Ket. m) véderdő telepítése. 68 törzsanyag . c) semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. ha a létesítés másként nem biztosítható. §-ának (2) bekezdése alapján az egyház részére történő átadás. 1 2 3 Alkalmazott jogszabály: . (3) A közigazgatási hivatal a kérelem alapján köteles elbírálni. s fennállnak-e a kisajátítás egyéb feltételei. gázelosztó vezeték és tartozékainak létesítése. p) q) r) hőtermelő létesítmény és szolgáltatói hőközpont létesítése. ha az másképpen nem biztosítható. és a feltétel nem áll fenn. (3) Felügyeleti eljárás keretében a 12. illetve az annak alapján történt teljesítéssel (végrehajtással) kialakult helyzet rendezéséről és a szükségtelenül okozott költség megtérítéséről. l) műemlékvédelem és természetvédelem. (4) A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg. hogy a kisajátítás közérdeket szolgál-e.felügyeleti eljárásra vonatkozó szabályai 115.évi 24. és szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. a közérdekű célt a kisajátítani kért ingatlanon indokolt-e megvalósítani. több ingatlant érintő kisajátítási kérelmet a közigazgatási hivatal egy eljárásban köteles elbírálni. és az ingatlanra vonatkozó hatályos terület-. 18. ha a védelem másként nem biztosítható. törvény 17. o) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek j) k) a régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása. § (1) A kisajátítási eljárást a közigazgatási hivatal folytatja le. § (4) bekezdésében foglalt idő eltelt. (5) A jogszabálysértő döntés megsemmisítése esetén a megsemmisített döntést hozó hatóságnak határozatban kell intézkedni a döntéssel. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott ügyekben a döntés megváltoztatásának nincs helye.

A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 8 Jogorvoslat kérelemre. működésének megkezdéséhez engedély szükséges. hogy a működés megkezdéséhez. indokul azt hozta. ha az óvoda. (3) Az engedély kiadásáról óvoda és általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint illetékes jegyző. középiskola. ha a nevelésioktatási intézmény a) nevelési. Ügyészi óvás nem lehetséges. A másodfokú hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Egyház által felügyelt ZU Mozgalom általános iskolát és szakiskolát alapított és működtetett. a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző dönt. ha a nevelési-oktatási intézmény az e törvény 38. hatósági ellenőrzés Gy. A szülők fellebbezésével párhuzamosan az XY Egyház az ügyészséghez fordult.a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. (2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát. illetve végrehajtható és a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által felül nem vizsgált közigazgatási határozatban jogszabálysértést állapít meg. illetve a feltételeket fokozatosan megteremti. A jegyző határozattal azonnal visszavonta az iskola működési engedélyét. szerint ugyanis: Ha az ügyész a jogerős. hogy az ügyészség általános törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja meg mind az iskolában kialakult helyzetet. Szülői bejelentésre a jegyző törvényességi ellenőrzést folytatott le. A Ket. illetőleg a költségvetésből nem állapítható meg. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel. jogorvoslat hivatalból. gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. szakiskola. (4) A jegyző. b) nem rendelkezik . de a szülők munkaközössége fellebbezést nyújtott be. ennek megfelelően nem illetik meg az ügyféli jogok. Az óvásban az ügyész a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja. hogy az iskola vezetése nem tud elszámolni a szülőktől különböző jogcímen(táboroztatás. a nevelő és oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. továbbá azokat az okiratokat. Szakértői véleményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes főjegyző dönt. Alapfokú művészetoktatási intézmény. a jogszabálysértés kiküszöbölése végett a határozatot hozó hatósághoz vagy annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be. törzsanyag 69 . A szülők a bírósághoz keresetet nyújtottak be. főjegyző az engedély kiadásával összefüggő döntése előtt a (4) bekezdés a) pontja tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. az iskolaszék feladatát nem látja el. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja. szakképesítéssel nem illetve nem megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktatók(pedagógusok) tevékenykednek. A bejelentés alapja: az intézmény eltért az alapító okiratban foglaltaktól. illetve pedagógiai programja nem felel meg az e törvényben. illetve pedagógiai programját. illetve a főjegyző az engedély kiadását akkor tagadhatja meg. az XY. ebben az esetben a végrehajtás felfüggesztése kötelező. amelyekből megállapítható. mind a jegyző eljárását. erdei iskola) beszedett pénzekkel. szakmai programja a szakképzésről szóló törvényben meghatározottaknak. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában nyújthatók be. városban az önkormányzati oktatási intézmények mellett. A jogesetre vonatkozó közoktatási törvény szerint a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok a következőek: 79. A jegyző. foglalkozási. kérve.az e törvényben foglaltaknak megfelelő . E döntés ellen az iskola nem. illetve fokozatosan megteremthetők. hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból biztosítják. illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi társulás területén van. hogy a szülő munkaközösség nem ügyfél az eljárásban. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az ügyben a bemutatott tényállás szerint egyelőre nem hozható érdemi döntés. Az ügyészség a kért vizsgálatot megtagadta. mert a döntés nem jogerős. Az engedély akkor adható ki. Mindezek mellett az is kiderült. Az engedély kiadásával összefüggő eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli.

fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos működéshez szükséges feltételeket.kivéve. hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre. ha az ott folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot. illetve a hiányosságok pótlására.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek (5) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki. ha annak oka megszűnt . ha a fenntartója igazolja. főjegyző jogerős határozatával válik érvényessé. A pert a törvénysértés megszüntetésére meghatározott határidő lejártától számított harminc napon belül kell kezdeményezni. tanulói létszám befogadására alkalmasak. § (3) bekezdésében meghatározott munkarend szerint látja el a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. Költségvetési szerv esetén a jegyző. és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidőn belül nem szünteti meg. kollégiumi csoport. a közegészségügyet. tanítási évre biztosított (a továbbiakban: székhely feletti rendelkezési idő). a közerkölcsöt sérti. továbbá legalább egy.megfelelő határidő biztosításával . az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell azt is. E rendelkezést nem lehet alkalmazni. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett.felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. főjegyző a törvényességi ellenőrzés körében . 80. a jegyző.kivéve. vagy mások jogai. s az ott szabályozottak szerint eljárni. § (1) A jegyző. és az ehhez szükséges . etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási intézmény esetén az engedély kiadható akkor is. A jegyző. (8) Ha a jegyző. Ha a fenntartói jog átadása érinti a nevelési-oktatási intézmény működését. a közrendet. mulasztás bírósági megállapítását. valamint a területi kisebbségi önkormányzat tartja fenn. főjegyző a határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül . ha a nevelési-oktatási intézményt a települési kisebbségi. (7) Ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát akarják átadni anélkül. törli a nyilvántartásból. hogy.személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadását.jogszabályban meghatározott . A jegyző. 1 2 3 70 törzsanyag . a jegyző. a nevelőtestületek működése. az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell szereznie. döntés. az e törvény 3. (2) A jegyző. főjegyző kezdeményezheti a törvénysértő intézkedés. illetve veszéllyel járna . hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelésioktatási intézmény zavartalan működése. a jegyző. és a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból. továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították. (3) A jegyző. illetve költségvetési szerv esetén megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a nyilvántartásból való törlés céljából. Nemzeti.megfelelő határidő biztosításával fel kell hívni a fenntartót a kifogásolt tevékenység megszüntetésére. az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek. hogy az új . tanuló befogadására nem. illetve tanulói létszám fogadása. tevékenysége. A nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel. (6) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége. A működés felfüggesztése előtt . tevékenységét. megváltozna a nevelési-oktatási intézmény működése. főjegyző a 79. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport. ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelő gyermek. szabadságjogai ellen irányul. főjegyző azt vizsgálja. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási intézmény által is használt ingatlanban található. továbbá. illetve fokozatosan megteremthetők. ha a késedelem jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral. de a várható gyermek-. a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia. ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. főjegyző a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.nem önkormányzati . A fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás a jegyző. az eljárásra a (6) bekezdésben foglaltakat is alkalmazni kell. főjegyző elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. főjegyző a működéshez szükséges engedélyt visszavonja. főjegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a törlés céljából.köteles a (3) bekezdés szerint a pert megindítani. (4) A törvényességi ellenőrzést ellátó jegyző. Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést. főjegyző a nevelési-oktatási intézmény működését felfüggesztheti. ha a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik. ha a nevelési-oktatási intézményt már nyilvántartásba vette. hogy a fenntartó a nevelésioktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. illetve székhelye megváltozik.

főjegyző intézkedik.intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére. ha a fenntartó a (3)-(4) bekezdésben szabályozott felhívása ellenére a törvénysértést. A bemutatottak alapján. valamint az e §-ban meghatározott hatásköröket. A jegyzőnek. mert jogos érdeküket érintette a jegyzői döntés. főjegyző . A szülő munkaközösség ügyféli jogállásának el nem ismerése súlyos eljárási hiba volt. főjegyzőtől. §-ban foglaltak szerint engedélyt kell kérni a telephely szerint illetékes jegyzőtől.a közoktatásról szóló 1993.megkeresésére . és gyakorolja az ott. törvény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 71 . főjegyzőnek a telephelyen működő tagintézmény tekintetében le kell folytatnia a 79. azzal az eltéréssel.a székhely szerint illetékes jegyző. (6) A jegyző. a telephelyre a 79. és ezért kezdeményezte a bíróságnál a törvénysértés megállapítását. a jegyző határozatát meg kellett volna semmisítenie másodfokú hatóságnak a szülői munkaközösség fellebbezése alapján és a jegyzőt új eljárásra utasítani. hogy a nyilvántartásból történő törlésről . §-ban meghatározott eljárást. Alkalmazott jogszabály: .a jogerős államigazgatási határozat megküldésével . felhívva hogy a törvénytelenségek további fennállása esetén felfüggesztheti az iskola működését és kezdeményezzen pert a bíróságnál. a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény (5) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is van. évi LXXIX.

különösen azért nem. részére a szükséges segítséget ügyei további intézéséhez megadják. 1 2 3 72 törzsanyag . K. és ő is abban a tudomásban volt korábban. hogy az elhunyt és K. elővette saját. hogy tulajdonképpen miből élnek. majd feltette a kérdést. és K. hogy az elhunyt férj volt. K. válasza az volt. tekintettel arra. amelyet Sz. Ehhez képest az elhunyt F. hogy nevezettek házasok. hogy tulajdonképpen mit szeretne a halotti anyakönyvön kívül K. ahol is jegyzőkönyvbe kérte venni szóban előterjesztett kérelmét. közölte. nyírségi kistelepülés tanácstitkára kiadmányozott. Elvétve egy-két esetet. B. aki az idevonatkozó jogszabályokkal tisztában van. amely szintén régi típusú volt. a férje a tanyán eléggé nomád. B. Az anyakönyvvezető. melyik bíróságnál váltak el. a halotti anyakönyvi kivonat kibocsátását. B. hogy akkor ez nyugdíj lehetett. azt mondta. B. hogy az elhunyt férfi családi állapota rovatába nőtlen bejegyzés volt bejegyezve. B. férje. város anyakönyvvezetőjénél megjelent K. B. Ezt tudja valamivel bizonyítani. mondta ő. hogy mikor és hol házasodott öszsze K. Ezt követően K. a férjével. rendszeresen nyugdíjat kapott. akitől elváltam. a halotti anyakönyvvel a kezében eltávozott a hivatal helyiségéből. Az anyakönyvvezető feltette a kérdést. hanem ők bementek ahhoz a községi tanácstitkárhoz. hogy egyáltalán kapott-e valamiféle nyugdíjat. az idős aszszony a vállát vonogatta. B. szerzett jog E. K. hogy ő bíróságnál nem járt soha. önnél milyen személyi okmányok vannak. azon kérdésére. Az anyakönyvvezető első pillanatban meg sem tudott szólalni a meglepetéstől. szeptember 9-ig tartott. B. aki előtt korábban házasságot kötöttek és kérték házasságuk érvénytelenítését. hogy elég kusza hagyatékot hagyott maga után az idős elhunyt. és majd csak lesz valahogy megjegyzéssel. majd feltette a kérdést.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 9 Semmisség megállapítása. kérdezte vissza az anyakönyvvezető ügyintéző. hogy akkor pontosan mikor és hol váltak el. mert azt már látta. Igen. ekkor ismét csodálkozásának adott hangot. B. mikor és hol. az anyakönyvvezető részére átadta férje személyi igazolványát. mert e szerint a személyi igazolvány szerint az elhunyt családi állapota nőtlen volt. és a tanácstitkár szétválasztotta önöket. amiből ezekre az állításokra bizonyítékot találhatunk. hogy miért nem gondoskodtak az igazolvány cseréjéről. Hogyhogy a papnál. mert tudja. Hivatalos ügyük az elmúlt 30 év során nemigen volt. férje néhány nappal korábban elhunyt. ő ugyanis csak anyakönyvvezető. Ebben az állt. ekkor bemutatott egy 1960-as években kelt határozatot. több. mint két évtizede életvitelszerűen együtt éltek. B. tehát tartalmazta a családi állapotra vonatkozó bejegyzést is. nekem volt előtte egy másik férjem. mert az anyakönyvvezető még mindig abban a feltevésben volt. amely még az 1990 előtt kibocsátott igazolvány volt. hanem azt tanácsolta neki. de közigazgatásilag a városhoz tartozó tanyán élt. hogy forduljon az önkormányzat szociális irodájának vezetőjéhez. ahogyan a városban mindenki tudta. E-vel. a halotti anyakönyv birtokában felkereste az önkormányzat szociális irodáját. T. Az anyakönyvvezető természetesen a halotti anyakönyv kiadását nem tagadhatta meg. hogy férjezett D. azt jött leadni és egyben kéri. A beírás szerint az igazolvány érvényessége 1995. K. akit K. senki sem tudta. Mindenesetre azzal vált el az ügyféltől. igénytelen háztartást vezettek. erre csak a vállát vonogatta. és őket elvált családi állapotúnak állapítja meg. abból a célból kereste fel a városi anyakönyvvezetőt. házasságát felbontja. Az anyakönyvvezető látva e tényállás kuszaságát. az elhunyttal. K. Hogyne. hogy a temetést is tudja intézni. Erre a kérdésre igenleges választ kapott. férjeként nevezett meg a hatóság előtt. és ahogy a városban az elmúlt harminc évben mindenki tudni vélte. az anyakönyvezető. szegényes körülmények között élt. mire K. B. ugyancsak lejárt személyi igazolványát. meghosszabbításáról és hogy egyáltalán rendelkezett-e K. amikor nevezett szociális rendkívüli segélyért folyamodott. aki a város külterületéhez. 77 éves állandó lakos. mert arról hivatalos tudomása volt. hogy bejelentse. feltette a kérdést. kérdezte. amely szerint D. hogy azért. hol és mikor intézheti. B. Az anyakönyvvezető első kérdésére.? K. és K. B. nem nagyon érintkeztek a városi lakosokkal. csak azt tudja. B. B. Erre K. valamiféle érvényes személyi azonosítóval. majd azt mondta. hogy a papnál. E. K. B. Feltehető. volt. Ezek után az anyakönyvvezető feltette a kérdést. hogy a további ügyeket. B. B. Nem igazán tudja. B. E bejegyzést a személyazonosító igazolványba felek kérésére mellőzi. K. ismét a vállát vonogatta. mert máshol már nem akarták. A viseletes személyi igazolványba beletekintve az anyakönyvvezető meglepődve tapasztalta. és K. B. Azt. most végre megtalálta férje személyi igazolványát. hogy hol kötöttek házasságot a személyi igazolványba történt bejegyzésből. hogy természetesen szeretné megkapni elhunyt férje után az özvegyi nyugdíjat. hogy időnként megjelent a postás és pénzt hozott a férjének. az anyakönyvvezető nem tudott választ adni.

ez a maguk dolga. az volt a válasz. hogy azt derítsék ki maguk. . amelyet a törvény alapján hatáskörére tekintet nélkül köteles megtenni. hogy az adott hatósági döntés olyan súlyos jogi fogyatékosságáról van szó. lehetővé téve. hogy ez nem áll fenn. mert őket szétválasztotta a tanácstitkár és neki erről papírja is van. nemzetközi szerződés vagy törvény rendelkezése alapján kizárt. hogy két alkotmányos elvet – melyek ellentétesek – a jogbiztonságot és a törvényességet kell valamilyen módon szinkronba hozni egymással. . kivéve az olyan ideiglenes intézkedést.a döntés olyan tényállást vett alapul. hogy annak jogerőre emelkedésétől számítva az egyes esetkörökben a törvény által megállapított idő nem telt el. arra a kérdésre. megvonta a vállát és továbbra is fenntartotta. hogy az elhunyt mikor és hol dolgozott. illetve valamely súlyos eljárási jogszabálysértést semmisségi okká minősítsen. a törvény által a megsemmisítés akadályának tekintett körülmény nem forog fenn – meg kell semmisíteni.a döntés tartalma eltér az ügyben eljárt bíróság ítéletének rendelkező részében.a magyar hatóság joghatósága az Európai Unió jogi aktusa.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Ebben többek között utalt az özvegyi nyugdíj megkapásának lehetőségére. . bizonyos körben megengedi a semmisségi okok körének kibővítését. Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 73 . amelyben a közigazgatási ügyben eljáró bíróság már az ügy érdemében határozott.illetékességi ok hiányában az ügyben való eljárásra az eljáró hatóságnak nincs illetékessége. kivéve az olyan ideiglenes intézkedést.az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe. amely a jog szerint tulajdonképpen mind a mai napig fennáll. B. Az ügyintéző azon kioktatására. hogy az özvegyi nyugdíjhoz hozzájuthasson. . amelyet az idő múlása sem képes orvosolni. hogy bármely törvény valamely meghatározott forma mellőzését. arra a kérdésre pedig.a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül. szabályozza a semmisség jogintézményét. hogy az új eljárást nem a bíróság rendelte el. Ezt a Ket. hogy a házasságot megszűntnek nyilvánítja. A Ket. lévén. A semmiség kérdésében tehát legfeljebb arról lehet szó. hogy a különféle jogorvoslati eljárásokban a közigazgatási hatóság döntését meg kell semmisíteni. illetőleg egyéb. . A semmisség jogintézményének lényegi eleme. hogy az egyházi házasság a magyar jog szabályai szerint nem tekinthető jogérvényesnek.a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta. A Ket. azt mondta. . vagy a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg. átformálta és jelentősen kibővítette a semmisséghez vezető okok körét. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A Ket. ennek megfelelően az alábbi semmisségi okokat ismeri: . hogy a hivatal nyújtson neki segítséget abban. K.a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes. amelynek következtében a közigazgatási szerv döntését – feltéve. hogy a korábbi eljárási törvényi szabályozáshoz képest cizellálja és bővíti a semmisségi okokat. feltéve. Ugyanakkor a jogbiztonsággal kapcsolatos kívánalmak ezzel a törvényességi megfontolással ellentétes tartalmat hordoznak. . amelyet a törvény alapján illetékességére tekintet nélkül köteles megtenni. feltéve. ezen túlmenően ő az elhunyttal egyházilag házasságot kötött. illetve indokolásában foglaltaktól. ezt a törvény már maguknak előírja. ha a jogorvoslati eljárást lefolytató szerv az adott ügyben a törvényben felsorolt semmisségi okok valamelyikének a meglétét észleli. kivéve az olyan ideiglenes intézkedést. hogy a korábbi házasságára vonatkozóan. vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány. Lényegében a semmisség esetében nem lenne létjogosultsága semmiféle jogvesztő határidőnek. amelyet a törvény alapján joghatóságára tekintet nélkül köteles megtenni. hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította. úgy oldja meg.

§ (2) bekezdésének alkalmazása során az együttélésnek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.időbeli korlátozás nélkül semmisíthető meg a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érintő hatósági döntés.§-ában meghatározott személyeket kell élettársnak tekinteni.§ (2) bekezdésében meghatározott ideig a jogszerzővel azonos lakóhellyel vagy tartózkodási helylyel rendelkezett. Tny.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A semmisségi ok által érintett hatósági döntést a jogerőssé válásától számított három éven belül minden – időbeli vagy egyéb – korlátozás nélkül meg kell semmisíteni. hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította. alkalmazása során a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. és a házasságot jogerős bírói ítélet felbontotta. illetve a folyamatos kötelezettséget megállapító döntésnél az utolsó teljesítéstől számított öt év eltelte után nincs helye a kötelezettséget (joghátrányt) megállapító hatósági döntés megsemmisítésének. törvény 74 törzsanyag . Alkalmazható jogszabályok: 1 2 3 . (2) Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is. Ennek hiányában az együttélést egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell.§ (2) bekezdésének alkalmazása során a házasság felbontását követő együttélési idő vehető figyelembe. az együttélést bizonyítottnak kell tekinteni. Egy abszolút törvénysértő döntésnek lehet-e érvényes joghatálya? A kérdésnek van egy másik aspektusa is. törvény módosításáról rendelkező 1996. akkor feltehető a kérdés. nevezetesen. hogy kinek mely esetekben jár özvegyi nyugdíj. meghatározott feltételek mellett élettársának. Ehhez képest . törvény 685/A. évi IV. 45. illetve nyugdíjban nem részesülő. törvény hatálybalépését megelőző idejét az élettársak nemétől függetlenül figyelembe kell venni. mint 3 év eltelt. aki élettársával ennek haláláig a) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született. vagy b) megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt. 45.a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló 1997. feltéve. ha a megsemmisítés az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. semmisség szabályai. özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. Ha az akkor hatályos államigazgatási eljárási törvénynek a semmisségre vonatkozó szabályait érvényesítjük.§ (1) Özvegyi nyugdíjat a házastárs. (2) Ha a kérelmező hatósági igazolvánnyal vagy bizonyítvánnyal igazolja. ha tartalmát bűncselekmény befolyásolta. valamint elvált házastársának járó nyugellátás. amennyiben az ellenkezőjére utaló tény vagy körülmény az eljárás során nem merült fel. 45. ugyanis a jogszabálysértő hatósági döntés évtizedekkel korábban született. Az idő múlása jogvesztő és jogszerző tényező is lehet. hiszen az eleve semmis döntés „alaki jogerőre emelkedésétől” számított több. az elvált házastárs és az élettárs (a továbbiakban együtt: házastárs) kaphat. . a Tny. (3) Ha az élettársak korábban házasságban éltek. A törvény végrehajtási rendelete szerint: (1) A Tny. 45.a jogerőre emelkedéstől számított három éven túl már nem semmisíthető meg a döntés. évi XLII. de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának. Joggal merülhet fel a kérdés. hogy a Tny. hogy az illető ügyfél családi állapota valóban elvált. A Tny. . hogy jelen esetben alkalmazhatók-e a Ket. Az erre vonatkozó szabály a következő. évi IV.a jogerőre emelkedéstől számított. vagy – ha ez a határidő hosszabb – a döntésben foglalt teljesítési határidő utolsó napjától. évi LXXXI.

A Pp. Ezért a hatóság határidő kijelölésével. vagy a tényállás további tisztázása szükséges. hatáskört-illetékességet megállapító jogszabályra való hivatkozás hiánya. 109. jogorvoslati kérelem hiányában járt el. törzsanyag 75 . Nem zárható ki olyan eset sem. ha a végrehajtás elrendelése már megtörtént. vagy a tényállás további tisztázása szükséges.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 10 Új eljárást elrendelő. § (1) bekezdése szerint is bírósági felülvizsgálatnak van helye a másodfokú hatóságnak az első fokú hatóság határozatát megsemmisítő és új eljárásra utasító határozata ellen. ilyenkor az új eljárásra kötelezést mellőzni kell. akkor is. 272. A végrehajtás felfüggesztése tárgyában a bíróságok. 109. hogy a másodfokú hatóság tévesen. a jegyzőkönyv egyikoldalát nem írták alá) megsemmisítette az I. A megsemmisítő határozatot a környék lakói bíróság előtt megtámadták. Az ellenőrzés során beigazolódott a lakók bejelentésiben tett minden állítás. Ismételt bejelentés után a hatóság elrendelte a vendéglátóegység bezárását. azonban az abban előírtakat nem tartotta be. egyes eljárásjogi végzések). ha az első fokú hatóság határozatát helybenhagyja. szemetelés. így a Legfelsőbb Bíróság is csak kérelemre dönthet. E jogszabályhely alapján a Legfelsőbb Bíróság a közigazgatási perben hozott ítélet végrehajtásának felfüggesztéséről dönthet.§ (2) bekezdésében részletezett és felülvizsgálni kért bírósági határozatokat kell érteni (jogerős ítélet.§ (2) bekezdése szerint.).). a felülvizsgálati kérelmet a beérkezést követően haladéktalanul fel kell terjeszteni. Tehát a másodfokú hatóság az első fokú hatóságnak az ügy érdemében hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során mindig határozati alakban dönt.§ (1) bekezdése alapján az ügy érdemében a hatóságnak határozatot. tévesek a megismételt eljárásra adott iránymutatások (Ket. A Ket. a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni. A kereset alapossága esetén a megsemmisítő határozatot hatályon kívül kell helyezni. érdemi végzés. hogy a megsemmisítés feltételei nem álltak fenn. nem jogszerű az új eljárásra utasítás. évi CXL. § (3) bekezdésének alkalmazása során kizárólag a Pp. A felperes hivatkozhat tehát arra. A bezárás ellen az ügyfél fellebbezett. illetve ha a végrehajtás felfüggesztése iránt kérelmet terjesztettek elő. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. hajnalban távozó vendégek lármája) miatt a környék lakó kezdeményezték a hatósági ellenőrzést. a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljáró hatóságot új eljárásra utasíthatja. E rendezvények megtartásának körülményei (zaj. Ez a kérelem irányulhat a közigazgatási határozat és – felülvizsgálati eljárásban – a felülvizsgálni kért bírósági határozat felfüggesztésére is. 105.§ (4) bekezdése szerint. F. ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat. kötelezte a vállalkozást a zajterhelés csökkentésére.mint ügyfél – a döntésbe belenyugodott. Az ellenőrzés alá vont vállalkozás vendéglátóipari tevékenységet végzett. 105. és – amennyiben elbírálatlan fellebbezés maradna – a másodfokú hatóságot új eljárásra kell kötelezni. 273. törvény 71.§ (1) bekezdése és a Pp. megváltoztatja vagy a döntést megsemmisíti. A 105. 339.§ (4)bek. Ennek megfelelően a Ket. fokú határozatot és új eljárást rendelt el. és új eljárás lefolytatására utasítja az első fokú hatóságot (Ket. A vállalkozás. fokú határozatot megsemmisítő döntés elleni bírósági kereset benyújtása. megrövidítette a nyitvatartási időt. Iratok haladéktalan felterjesztése – végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem A Pp.§ (6) bekezdés alapján a határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal. ennek keretében hétvégeken zenei rendezvényeket is tartott. a korábbi I. 270. a fellebbezés elbírálására jogosult meghozatalához nincs elég adat. A II. valamint annak indokolása. önkormányzatának közigazgatási irodája – többszöri lakossági bejelentés után – hatósági ellenőrzést végzett az ARTEMISMUSIC Kft-nél.§ (1)bek. fokú hatóság eljárási hibákra hivatkozva (az ügyfelet nem értesítették időben. A felülvizsgálat tárgya a megsemmisítő és az új eljárásra utasító rendelkezés. azaz korábbi zárórát rendelt el. az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben végzést kell kibocsátania.

hogy milyen következményei vannak az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságoknak. hogy a későbbiek során a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését – már a tárgyalás kitűzése előtt is – kérelemre bármikor elrendelheti. hanem a már említett közigazgatási eljárás felfüggesztésének elősegítéséhez kapcsolódó értesítésként értelmezendő. hogy a Pp. az önkéntes jogkövetés elmaradásának. A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén a hatósági ellenőrzés következménye. Lényegi különbség van a hatósági ellenőrzés tárgyai között abból a szempontból. E szerint ugyanis az új eljárásra kötelező ítélet elleni perújítási vagy felülvizsgálati kérelem folytán a hatóság ezt az új eljárást a jogerős döntés meghozataláig felfüggesztheti. 332. nem csak az alapeljárás során eljáró bíróságra. 32. Az „Intézkedések a keresetlevél alapján” alcím alatti. Ebben az eljárásban fontos bizonyítási eszközként szerepel a hatósági ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv. a Pp. a Ket. 1 2 3 76 törzsanyag . A jogeset kapcsán célszerű áttekinteni a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályozást is. illetőleg felülvizsgálat esetén a Legfelsőbb Bíróság értesíti az eljáró közigazgatási szervet. 340/A § (3) bekezdésében foglalt értesítés nem a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek Az elsőfokú bíróságnak ezért kötelessége – bármilyen tartamú végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem esetén – a kérelmet és a peres iratokat haladéktalanul felterjeszteni. illetve az ettől függetlenül azonnal végrehajtható közigazgatási határozatok esetében az önkéntes jogkövetés elmaradása – az adott határozatban foglaltak végre nem hajtása – a közigazgatási eljárás kikényszerítő fázisát. A jogerős.§ (3) bekezdés második mondatának az a rendelkezése. A felülvizsgálati és a perújítási eljárásra is vonatkozó azt a speciális szabályt. 340/A (3) bekezdése szerint. A Pp. hogy konkrét közigazgatási ügy keletkezik. mert a rendkívüli jogorvoslati eljárásban csak a Legfelsőbb Bíróság dönthet a végrehajtás felfüggesztéséről. végrehajtási eljárást vonja maga után. ha a felülvizsgálati eljárás vagy perújítás kezdeményezésére került sor az eljárás felfüggesztéséről való döntés érdekében az elsőfokú bíróság. hanem a felülvizsgálati eljárás során a Legfelsőbb Bíróságra is vonatkozik. § (2) bekezdésével összefüggésben lehet csak értelmezni. A jogszabályban foglaltak megsértése esetén a közigazgatási szerv hivatalból megindítja a közigazgatási eljárást.

napon megjelent az egyéni gazdálkodó K. . aki egyébként ismeri őt. jóváhagyása. A kármegállapítási eljárás megindult. ha jogszabály ugyan nem írja elő egyezségi kísérlet tartását. A konkrét ügyben még a vadvédelmi törvény rendelkezései adnak útmutatást. hogy erre nincs lehetőség. Ennek során hajtókat béreltek fel. tekintve. akik a kilövésre engedélyezett vadállomány hajtását felvállalták. A kármegállapítási eljárás megindult. és bejelentette. A megállapodás azonban akkor lesz érvényes. azaz szerződés. hogy a szakértő véleményét kölcsönösen tiszteletben tartják. jogorvoslata Az AGROKOP bérkilövő vadásztársaság szokásos őszi vadászatát kezdte meg. hogy hasonló tényállás mellett más vadásztársaság vadászterületén hasonló mértékű károkozás során lényegesen magasabb kártérítési vagy kártalanítási díjat állapítottak meg. mint a felét a vadak. ő jelölje ki azt a szakértőt. hogy egyezzenek meg. hogy a föld használója semmiféle előzetes megelőző intézkedést nem tudott volna tenni a vadkár elhárítása érdekében. illetve a hajtók letaposták. egyezségkötés céljából a helyi jegyzőt felkeresik. hogy a megijedt állatokat szabályozott módon hajtani nem volt mód. A felek előzetesen megállapodtak abban. A Ket. Az egyezségkötést követő 8. Fejtse ki véleményét a jogesettel kapcsolatban! Megoldás: Az ügyfelek által a hatóság előtt megkötött egyezség jóváhagyása A közigazgatási eljárásban speciális döntési forma az egyezség jóváhagyása. hiszen az egyezség lényegében két fél közös akaratkinyilvánítása. és ha a szakvélemény elkészül. mert időközben tudomására jutott. aki megállapítja a tényleges kár mértékét. tehát be nem takarított kukoricásán keresztül történt. hogy a kár objektív megállapítás céljából a helyi önkormányzat jegyzője. A lábon álló termésben jelentős mértékű kár keletkezett. ha azt a hatóság jóváhagyja és határozatba foglalja. a termésnek több. Az eljárás során . Figyelemmel arra. forduljon a bírósághoz. illetve a vadvédelmi törvény utasításaiból kitűnik. Ezt követően a szakértő vadkárbecslése alapján a jegyző.egyezségi kísérletre akkor is sor kerülhet. A vadásztársaság az okozott kárt elismerte. és azt a szakértő a vonatkozó kárbecslési szabályok szerint lefolytatta. a vadásztársaság és az egyéni gazdálkodó közötti egyezséget jegyzőkönyvbe foglalta. és azt elfogadják. K.az egyezségnek ki kell terjednie a teljesítési határidőre és a költségek viselésére is. Tárgyi egyéni gazdálkodó követelte a jegyzőtől nyilatkozatának jegyzőkönyvbe vételét. még ún. . mert értelemszerűen a Polgári Törvénykönyv egyes szerződések megtámadásának feltételeire vonatkozó szabályok lépnek életbe. ismeri a földterületet és ismeri a vadgazdálkodási bérkilövő vadásztársaság tagjainak is jó részét. hogy a kukoricát egyéni gazdaságában kívánta volna felhasználni. bírósági út elkerülésével. A hajtás során. Az eljárásban résztvevő ellenérdekű felek a megkövetelt feltételek fennállása esetén megállapodhatnak egymással az ügy kimenetét illetően (pl. K. máshonnan kell háziállatainak a kukoricát beszereznie. hogy az egyezséggel szemben nincs helye fellebbezésnek. A felek abban megállapodtak. a jegyző hivatalában. amely ellen nincs helye fellebbezésnek. T. T. egyéni gazdálkodó. és azt a szakértő a vonatkozó kárbecslési szabályok szerint lefolytatta. a hatóságnak a döntés meghozatala előtt meg kell kísérelni az egyezség létrehozását az ellenérdekű ügyfelek között. A jegyző tájékoztatta az érintettet. viszont azt kérte. hogy a jegyző jogszerű döntést hozott. A hatóság az egyezséget nem alakszerű határozatba foglalja és jóváhagyja. T. Az egyéni gazdálkodó erre hajlandónak mutatkozott. hogy az egyezség ellen fellebbezést kíván benyújtani. törzsanyag 77 . miután mindketten elfogadták a kirendelt szakértő megállapításait.. jelezte. értékesíthetetlenné vált. de azt az ügy természete megengedi. és javasolta az egyéni gazdálkodónak.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 11 Egyezségkötés megkísérlése.ha jogszabály előírja. A felek megállapodtak a költségekben is. lábon álló. kisajátítási eljárásban a kártalanítás módjáról és mértékéről). peren kívül. a másik fele pedig részben betakaríthatatlanná.

szabályait alkalmazza.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A vad védelméről. évi LV. illetőleg annak hiányát jegyzőkönyvbe foglalja.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a felek a szakértő személyének kiválasztásában nem tudnak megállapodni. a jegyző a kárszakértő kirendelése és az egyezséggel kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele során a Ket. törvény (Vtv.§-ait figyelembe véve. a vadgazdálkodásról.) 81. Alkalmazott jogszabály: .” A (4) bekezdés szerint: „A jegyző – a szakértő vadkárbecslése alapján – az érintettek közötti egyezséget. 1 2 3 78 törzsanyag . vagy ha a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri. A kár becslését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint – a bejelentéstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni. valamint a vadászatról szóló 1996. 13-14. tv. a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996-évi LV.” A Ket. a szakértőt a felek közös kérelmére a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli ki.a vad védelméről.

14. A megyei bíróság ítéletét olyan jogszabállyal. támogatásra való jogosultságának megállapítását és a támogatás folyósítását. augusztus 14.§ (3) bekezdése értelmében 2003.) 28. Ítéletének indokolásában megállapította. 28. hogy a fenti jogszabály 2004. Előadta. napján történt törzsanyag módosítása már a határidő jogvesztő jellegét állapítja meg.§-ának (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el. hogy az új telephelyek engedélyei már augusztus hónapban jogerőre emelkedtek. amelyben kérte annak hatályon kívül helyezését és a felperes keresetének elutasítását. szeptember 15-én lejárt. a 20/1997. hogy az 1993. (Egyébként ezt támasztja alá az is. mintha már korábban is működtek volna folyamatosan az intézmények. tehát nem a közigazgatási szervek hibájából nem tudta becsatolni azokat a felperes. hogy a megyei bíróság nem vette figyelembe a Ktv.) A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.§-ának (3) bekezdése alapján a közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartójának az (1) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénylését új intézmény esetében a tárgyév szeptember 1-jei létszámát figyelembe véve szeptember 15-éig kell benyújtani a területileg illetékes területi államháztartási hivatalhoz. amely jogszabály az adott időszakban hatályban sem volt. (II. A Ktv. hogy az igénylés késedelmes benyújtása jogvesztő hatályú lenne.) Korm. mert új intézmények tekintetében a kérelem benyújtási határideje a költségvetésről szóló 2002.) 274. Az elsőfokú közigazgatási szerv határozatával a felperes kérelmét elutasította. rendelet 14.nem jogvesztő. Újonnan indított tagintézményeinek adatait úgy kezelte és küldte be 2003. október 1-jei postára adással. hogy sem a Ktv. 13. Előadta továbbá az alperes. A felperes fellebbezése folytán az Oktatási Miniszter a határozatával a Ktv. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A megyei bíróság ítéletével az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. évi III. A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. 13. időpontokat.) Korm. valamint az igénybejelentéshez a törvényben felsorolt okiratok csatolása nem történt meg. hogy a felperesi fenntartónak figyelemmel kellett volna kísérnie és be kellett volna tartania a törvényben meghatározott előírásokat. Megállapította. A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet az 1952. § (3) bekezdésének b) pontjában írt határidő . Előadta. A felperes keresetében kérte a közigazgatási határozatok hatályon kívül helyezését. sem az előbb megjelölt Kormányrendelet szeptember és október hónapban hatályban lévő szövege nem tartalmazott olyan rendelkezést. évi LXXIX..A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 12 Igazolási kérelem A felperesi közhasznú társaság. §-ának (3) bekezdését. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. A felperes határidőben nem nyújtotta be az igénylési lapot és a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet sem terjesztett elő. mint közoktatási intézmények fenntartója kérelmezte a Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál az általa fenntartott közoktatási intézmények tevékenységére tekintettel közoktatási célú normatív állami hozzájárulásra. évi LXII. 79 . így lehetőség van igazolási kérelem benyújtására. törvény (a továbbiakban: Ktv. törvény (a továbbiakban: Pp. 28. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. amely szerint az intézményfenntartók a normatív állami hozzájárulás iránti igényüket szeptember 15-éig nyújthatják be az elsőfokú szervhez.§-ának (2)-(4) bekezdései alapján helybenhagyta az elsőfokú közigazgatási határozatot.az igénylési lapot új intézmény esetén szeptember 15-éig kell benyújtani az illetékes igazgatósághoz . A Vhr. 28.§ (3) bekezdésének b) pontja új intézmény esetén ugyanezt a határidőt írja elő az igénylési lap benyújtására. rendelettel támasztja alá.

§. tv. §-ának (3) bekezdése alkalmazásával hatályában fenntartotta. illetőleg a felülvizsgált határozatok meghozatalakor nem volt olyan jogszabályi rendelkezés. §-ának (1) bekezdése értelmében. törvény alkalmazásával köteles lefolytatni a törvény 171. 28. Az alperes határozata tehát azért volt jogszabálysértő. 2002. hogy az igénylő elkésve nyújtotta be kérelmét (2004. Korm. évi CXL. 171. 14. a támogatás nem tagadható meg azon a címen. §. mert a normatív állami támogatás és hozzájárulás megadása nem tagadható meg azon a címen. amely azt írta volna elő jogkövetkezményként. r. hogy az elsőfokú közigazgatási szerv a megismételt eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. hogy az igénylő elkésve nyújtotta be kérelmét. évi LXII. Helyesen állapította meg ezért a megyei bíróság. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. hogy az igénylési határidőt elmulasztót nem illeti meg az állami hozzájárulás és támogatás. §). évi CXL. hogy az igénylés benyújtásakor. A normatív állami támogatás és hozzájárulás megadására vonatkozó eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni. 275. tv. 1 2 3 80 törzsanyag . 20/1997.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A hivatkozott jogszabályok alapján a Legfelsőbb Bíróság álláspontja az. Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság által a megismételt eljárásra az ítélet indokolásában adott iránymutatást kiegészíti azzal. hogy a határidő elmulasztásakor lehetőség van igazolási kérelem benyújtására.

. ec) a mérlegelési. ügyészi óvás A felperes főügyészség óvást nyújtott be az alperesi önkormányzat polgármesterének 31/2006.) határozatára alapozva a bíróság ítéletében kifejtette. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. § (1) bekezdése alapján előterjesztett óvásban a jogszabálysértés megállapítását indítványozta.§ (3) bekezdésére. törzsanyag 81 . évi V. e) az indokolásban ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 13 Jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme. hogy amennyiben az óvás alapján tett intézkedés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével járna. (IX. törvény (a továbbiakban: Ütv. 25. eb) az ügyfél által felajánlott. hogy a határozat érdemben a jogszabályi előírásoknak megfelel. úgy mód van olyan óvás benyújtására. illetve a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2/2000.. A Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló módosított 1972. ennek indokaként arra hivatkozott. szerint a határozatnak tartalmaznia kell d) a rendelkező részben da) a hatóság döntését. vagy visszavonásáról rendelkezne. számú határozata ellen. (IX.az óvás alaposságát elismerte.) képviselő-testületi határozatának hatályon kívül helyezését. 124/2006. ha annak megállapítása nem külön végzésben történt. hogy az érintett határozatok módosításáról. egyúttal megállapította. illetve a fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást. Döntését azzal indokolta. és az alperest új eljárásra kötelezte. amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta. figyelemmel arra. (II. 141/2006. anélkül.) határozatában úgy döntött. hogy az óvások alaposak. illetve munkadíj összegéről szóló rendelkezést.) 14. ef) azokat a jogszabályhelyeket. eg) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást. 15.§ (1) bekezdésére. valamint az eljárás egyéb résztvevőinek járó költségtérítés. hogy a Ket. és az alperest új eljárásra kötelezte. de) a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit. és az alperes új eljárásra kötelezését kérte. A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet.) határozatát hatályon kívül helyezte. ezért a határozat jogszabályt sért. 14. amelynek alapján kizárólag a törvénysértés megállapítására kerül sor. hogy az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogai sérülnének. az Ütv. 76/2006. Utalt arra. méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben.határozata indokolásában . amelyben annak megváltoztatását. hogy bár az alperes . A felperes keresetében az alperesi önkormányzat 181/2006. és a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát kérte. (IX.) határozatának rendelkező része az ügyészi óvásnak nem adott helyt. dc) az ügyfélnek. dd) az eljárási költségek viseléséről szóló döntést. ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását. db) a szakhatóság megnevezését és állásfoglalását. így azt a bíróság hatályon kívül helyezte. 15. ee) az eljárás során alkalmazott lefoglalás indokait. (IX.. Az alperesi önkormányzat 181/2006. továbbá a fellebbezés (keresetindítás). határozata rendelkező részében mégis úgy határozott. A megyei bíróság jogerős ítéletében az alperesi önkormányzat képviselő-testületének 81/2004. de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait. hogy az ügyészi óvásnak nem ad helyt. hogy az alperes köteles az óvásnak helyt adni a jogszabálysértés tényének megállapítása mellett. 15. a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket. hogy az óvásnak nem ad helyt. Hangsúlyozta. Az ítélet indokolása értelmében az alperesi képviselőtestület 181/2006. hogy az egyedi határozatokban érintett ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogai sérülnének. 15. A megismételt eljárásra azt az iránymutatást adta. df) a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték elektronikus úton való megfizethetőségéről szóló tájékoztatást.

25.a határozat módosítása vagy visszavonása nélkül .) határozata. ezért nem lehetséges a lezárt közigazgatási ügyben újabb határozatot hozni. kötelezettségeire.amennyiben nem érinti az alapügyben hozott határozatot . tv. § (1) bekezdéséből és az Ütv. s az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat sértene. Ha az ügyész egy éven túl nyújt be óvást. ha az óvás alapos. Egy éven túl a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével járó intézkedés esetén erre nincs lehetőség. 14. § (3) bekezdéséből egyértelműen levonható az a következtetés. hogy az Ütv. hogy a Ket. hogy önmagában a jogsértés megállapítása a közigazgatási jogviszonyt nem éleszti fel. ha ennek tényét megállapítja. és ha ennek lehetősége adott. Jogszabálysértő az alperesi képviselő-testület döntése. és 15. az óvás indítványának megfelelően kell eljárnia. ugyanakkor azt elvben alaposnak találta. Hangsúlyozta. hogy újabb alakszerű határozatot hozzon a jogsértés megállapításáról. törvény 2. a sérelem más módon történő orvoslására kell indítványt tennie. és nem a határozat módosítására vagy visszavonására. 1 2 3 82 törzsanyag . hogy az óvás elbírálása .a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 15. a törvénysértést meg kell állapítania. Kifejtette. hogy az óvás alapján hozott határozat e jogokat nem sértheti.§ értelmében a közigazgatási határozat rendelkező részének és indokolásának egymással összhangban kell állnia.§ -val. 14. és nem nyitja újra a jogorvoslat lehetőségét sem. 72. az óvás során hozott határozattal ugyanis ismét megnyílnak a jogorvoslati lehetőségek. hogy az Ütv. az ügyfél és a közigazgatási szerv közötti jogviszonyt nem érinti.csak a törvénysértés megállapítására [az idézett törvényen kívül: 2/2000. A felperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte. (II. hivatkozással arra. hogy az ügyész egy éven túl is nyújthat be óvást. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. ha indokolása azt alaposnak minősíti. 14.§-a alapján a határozatot hatályon kívül kell helyezni. A Legfelsőbb Bíróság hangsúlyozza. törvény 2. ebben az esetben azonban vizsgálnia kell.§-ában rögzített jogbiztonság elvével.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek Előadta. Rámutatott arra. 72. az óvásban fel kell hívnia a figyelmet arra. 25.) AB határozat. ezért a jogerős ítélet ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. Kiemelte. évi XX. (II. A határozat nem utasíthatja el az ügyészi óvást. hogy amennyiben az alperes az ügyészi intézkedést alaposnak tartja. §]. 1972. A fenti értelmezést teljes mértékben alátámasztja a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2/2000. valamint a Ket. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint . mert határozatának rendelkező része és indokolása egymással ellentétben áll.amint arra a jogerős ítélet indokolása részletesen kitért .§-a alapján a közigazgatási határozat jogerőre emelkedését követő egy éven túli ügyészi óvás esetén a közigazgatási szervnek nincs lehetősége arra. évi XX. vagy módosítani kell.nem hat ki az ügyfelek jogaira. hogy a jogbiztonság követelménye megelőzi a törvényesség elvét. hogy a fenti ellentmondás miatt nem adott helyt az alperes az óvásnak. hogy az nem sért-e jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat. évi V. mód van . a jogsértés megállapítását megalapozó jogszabályi rendelkezés pedig nincs. A felperes ellenkérelmében helyesen mutatott rá arra. hanem a törvénysértés megállapítására.

§ (3) bekezdése. vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt. A Pp. hogy ők a közigazgatási ügyszakban jogorvoslati ügyszakban nem éltek. ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. A másodfokú hatóság az ügy egészét átvizsgálva az I. elégséges. több ügyfelet érintő eljárásban R. fokú eljárást megsemmisítette és új eljárásra kötelezte az I. A bányaszolgalom alapításáról a bányászatról rendelkező 1993. Mindezek után a hatósági döntéssel szemben csak a szolgalmi jog alapítását kérő ügyfél fellebbezett. XX. E másodfokú határozat ellen az ingatlantulajdonosok nyújtottak be a bírósághoz keresetet. a „bármely fél” kifejezést használja. mert nem a kérésének megfelelő módon és mértékben hozott döntést az eljáró hatóság.§-ának alkalmazása során a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül a Pp. hogy a felperesnek nem személy szerint kell a jogorvoslati jogot kimerítenie a közigazgatási eljárás során ahhoz. törzsanyag 83 . 130. ezért a bírói út igénybevételétől elestek. Közigazgatási jogegységi határozata a közigazgatási perben a keresetlevél idézés nélküli elutasíthatóságáról azt állapítja meg. 109.§ alkalmazása során elutasítja.§ (3) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor. A Közigazgatási Kollégium 3/2006. Keresetlevelüket a bíróság végzéssel azzal utasította vissza. hogy a fellebbezés alapján hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kérhesse. A Ket. fejezet szabályainak figyelembevételével utasíthatja el. A Pp. új 332/A. hogy a jogorvoslati jognak a közigazgatási eljárás során történő kimerítése alapvető feltétele a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per kezdeményezésének. 109. fokú hatóságot. 332/A. amely sem a szolgalom alapítását kérőnek. ha a felperes anélkül indít pert a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt. A hatósági eljárásban olyan döntés született. hogy a közigazgatási perben a bíróság a Pp. sem a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosoknak nem felelt meg. hanem kisajátítást kértek arra hivatkozva. amiből az következik. A Pp.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 14 Bírói felülvizsgálat lehetősége. különösen akkor. amelyikben egyik fél sem merítette ki a jogorvoslati jogát. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A Ket. hogy a közigazgatási eljárásban bármely fél a jogorvoslati jogát kimerítette volna. 332/A. ha a határozat meghozatalára bármelyik arra jogosult fellebbezése folytán került sor. hogy a szolgalom alapításával ingatlanaik használata vagy későbbiekben történő hasznosítása ellehetetlenül.§ b) pontja alapján megállapítható. A szolgalmi jogot kérő azért volt a döntéssel elégedetlen. hogy nem lehet közigazgatási pert indítani abban a közigazgatási eljárásban. település külterületén a CBK gázszolgáltató társaság szolgalmi jog bejegyzése iránt indított közigazgatási hatósági eljárást.§ b) pontját úgy kell értelmezni. illetve a Pp. évi XLVIII. törvény rendelkezik.§-a szerint a bíróság a keresetlevelet a 130. Az ingatlantulajdonosok nem szolgalmi jog alapítását.

ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. illetve a költségviselési kötelezettségre.kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja. A határozat kibocsátása után 12 nappal. kicserélése és kiegészítése T.Zs. mint a korábban téves adatokkal kiadmányozott döntéssel szemben. Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés kicserélésére is.122. szám.122. erre hivatkozással elutasította végzéssel az egyik szomszéd fellebbezését is. A határozatoknak (döntéseknek) a kijavítására. Az ismételten kibocsátott határozatban a Ket. szóban előadta. ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. nem helyesen tartalmazza a nevét. kicserélésére csak akkor kerülhet sor. az engedélyes megjelent a hatóságnál. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: Egyértelmű a hatóság tévedése. a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül .mind kérelemre. § (1) A hatóság . mert a jogszabály kizárólag a korrigálás ténye ellen nem enged jogorvoslatot. mint az eredeti döntés ellen volt.ha törvény eltérően nem rendelkezik. 1 2 3 84 törzsanyag .kiadmányaira is fel kell jegyezni.§. hogy a részére kiadott engedély. Tekintve. (2) A számítási hibát tartalmazó döntés kijavítására. A döntés kijavítása vagy kicserélése ellen jogorvoslatnak nincs helye. és az ügyféllel közölni kell. Névelírásra hivatkozással azonban a másodfokú döntés kijavítása útján nem lehet új ügyfelet bevonni az eljárásba.lehetőség szerint .(3) bekezdésre hivatkozással kizárta a jogorvoslás lehetőségét.döntésnek az ügyfél részére történő kézbesítésére. fokú iparhatóságtól női fodrász üzlet nyitására kapott engedélyt. az I. illetve számítási hiba van. ha a számítási hiba kijavítása nem hat ki az ügy érdemére vagy az eljárási költség mértékére. Nincs azonban helye a döntés kiegészítésének. a hatóság a téves adatokat tartalmazó határozatot bevonta és új határozatot bocsátott ki. illetve hiányzik a döntésből a törvény vagy külön jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem. összefoglalóan a korrekciójára az alábbi jogi tényállás mellett adott a lehetőség Ket.szükség esetén az ügyfél meghallgatása után . A szóban előterjesztett kérést a hatóság azonnal megvizsgálta és a keletkezett iratokból megállapította a tévedéseket. (3) A kijavítást a döntés eredeti példányára és .vagy más elírás.É. § (1) Ha a döntésben név-. Az újonnan kibocsátott döntést megküldte a létesítendő üzlet melletti szomszédoknak is. a korrigált döntéssel szemben ugyanazok a joghatások érvényesülnek. a hatóság a hibát . mind hivatalból kiegészítheti döntését. ilyenkor az első fokon eljárt szervet kell utasítani az új .A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 15 A döntés kijavítása. (2) A kicserélt. továbbá helytelen az utca és házszám feltüntetés is.hibátlan . az ügyfél jogos kérését azonnal teljesítette. hogy az eredetileg kibocsátott határozat kijavítására nem volt lehetőség. illetve kiegészített döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye. 123.

ÉS UTALJA VISSZA RÉSZÉRE az” alkotmányellenesen” beszedett adót.§. (XII.§-ban meghatározott közteherviselés alkotmányos elvét.vagyoni helyzete. (Az Alkotmánybíróság megállapította. törvény (a továbbiakban: Hat.az önkormányzat egy általános rendelete hatálya alól gyakorlatilag a területén élő polgárok többségét kivonja.valójában a Hat. hivatkozva a Ket.) 5.) rendelete (a továbbiakban: Ör. előírásai kikerülése érdekében . az alkotmánybírósági határozat alapján sorra kerülő döntés-felülvizsgálati eljárásnak két lehetséges eredőjét állapítja meg.vagy másodfokú közigazgatási hatóság felügyeleti szerve jogosult. §-a alkotmányellenes. hogy Budapest Főváros XXX. december 31. felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XXX. de önmagában is magasabb szintű jogszabályba.” Az indítványozó véleménye szerint az Ör. hogy Budapest Főváros XXX Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2006. §ában megfogalmazott állampolgárok vagyoni vagy más helyzete szerinti megkülönböztetésének tilalmát.amely szerint mentes az adó alól minden olyan lakás. hogy vonja vissza a kommunális adót kivető határozatát. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2006.-ba ütközik. Mindkét fenti esetkörben a hivatalbóli jogorvoslati eljárás lefolytatására az érintett jogerős közigazgatási határozatot meghozó első. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A Ket.) rendelete 5.állítja az indítványozó . minthogy magánszemélyek kommunális adója címen .az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak az egyedi ügyben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak. §-ában megállapított mentességi körrel . Ezzel pedig nem tett mást.hivatalból . Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az adómegállapítási joga gyakorlása során az Ör. telephelye vagy fióktelepe . kivéve egy . esetleg foglalkozása okán megkülönböztetett szűkebb állampolgári csoportot. 5. §-a alapján független a magánszemélyek kommunális adójától. §-ában előírt »Vállalkozók kommunális adóját« vetette ki. A vállalkozók kommunális adója a Hat.mintegy álcázás és a Hat.-ban foglaltakra.) Az alkotmánybírósági döntést követően az ügyfél (adózó) kérte az I.) 27. amelyben nincs bejelentve.vélt vagy valós . illetőleg . §-át a helyi adókról szóló 1990. megjelölve valamely vállalkozó székhelye. a vállalkozót és ez sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe és a 70/I.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 16 Jogorvoslat az Alkotmánybíróság döntése kapcsán Az indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól. évi C. §-ába ütközése miatt semmisítse meg. ráadásul helytelen számítással. hogy az ügyben bírósági felülvizsgálatra még nem került sor.történő kézbesítését követően indítja meg felügyeleti eljárását és döntését a kézbesítéstől számított harminc nap alatt kell meghoznia. A sérelmezett szabályozás szerint . törzsanyag 85 . Az indítványozó álláspontja szerint a Hat.szükség esetén a határozat megsemmisítésével egyidejűleg az ügyben eljárt hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja.az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján a jogszabályt nem. valamint a 70/I. a Hat.§-ába. Eljárásának végén a felügyeleti szerv – az ügy körülményeitől függően – a következő döntéseket hozhatja meg: . csak annak valamely lehetséges értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé. napjával megsemmisítette. illetőleg . 27. 10. 27. (XII. 10. továbbá az Alkotmány 70/A.megváltoztatja a határozatot.megsemmisíti a határozatot. A felügyeleti szerv az Alkotmánybíróság határozatának részére .-ben egységesen meghatározott 12 000 Ft/év nemcsak önkényes. feltéve. ezért e rendelkezést 2007. . „Az általános szabály alól a vállalkozók kivételével mindenkit kiemelt és mentesített a bevallás és az adókötelezettség alól.a kivételt általánosítja. nevezetesen: .117. fokon eljárt önkormányzati adóhatóságot..

. mégpedig az alkotmánybírósági határozat kihirdetésétől számított harminc napra nyitva áll az ügyfél számára.semmisségi ok hiányában a megváltoztatás vagy megsemmisítés az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. E jogorvoslási formát illetően a Ket. vagy – ha ez a határidő hosszabb – a döntésben foglalt teljesítési határidő utolsó napjától számított öt év eltelt. a panaszost (az ügyfelet) nyilvánvalóan semmiféle hátrány nem érheti. még rendelkezik arra az esetre nézve is.a kötelezettséget (joghátrányt) megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedésétől számított. hogy a felügyeleti szerv felügyeleti jogkörét törvény zárja ki. A konkrét esetben nincs helye a Ket.117. Így nem kell figyelemmel lennie arra. 1 2 3 86 törzsanyag . Ennél fogva az ilyen esetekben – feltéve. ebből fakadóan az az alapján beszedett adó nem követelhető vissza.§-ban foglalt eljárásnak. A határozat felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság határozata alapján A Ket. mert az Alkotmánybíróság „pro futura” helyezte hatályon kívül az inkriminált rendeletet. hogy . hogy a jogerős közigazgatási határozat felülvizsgálatát bíróságtól nem kérték . amikor az alkotmánybírósági határozat által érintett közigazgatási hatósági határozat tekintetében nincs felügyeleti szerv.semmisségi ok esetén az arra irányadó határidők elteltek. vagy esetlegesen abból a tényből. §-a rendezi. .117.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A saját elhatározása folytán gyakorolt felügyeleti jogkörétől eltérően az Alkotmánybíróság határozata nyomán lefolytatott felügyeleti eljárásában a felügyeleti szervet nem kötik egyes.a határozat bírósági felülvizsgálatát lehetővé tevő perindítási határidő ismételten. Ebből a közigazgatási szervezetrendszeri sajátosságból. a felügyeleti jogkörének gyakorlására vonatkozó korlátok.

a határozat közlésétől kevesebb. a döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. kifejezetten nem szól róla.a hatósági döntést meghozó közigazgatási szerv saját maga észleli (pl. .-a. Kft tulajdonában műemléki védettséget élvező épületek is voltak. Kft. amely e szignalizáció alapján megteszi a szükséges lépéseket. hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért. a jogosult bejelenti. Az adókedvezmény kifejezetten a műemléki jellegű épületek fenntartóit illette meg. jogszabály nem zárja ki a módosítást. A Kft. részére adókedvezményt megállapító határozatot visszavonta.§.H. hogy az ügyész az óvását nem a felügyeleti szervhez nyújtja be). § (1) Ha a hatóság megállapítja. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A jogesetben meghivatkozott és alkalmazott hivatalbóli döntés-módosításra. ha törvény eltérően rendelkezik). mint egy év telt el (kivéve. értelemszerűen a jog erejénél fogva megszűnt az ahhoz kapcsolódó kedvezmény is. a helyi önkormányzatnak a helyi adókról szóló rendeletében megengedett adókedvezményt igénybe vette. Másrészt itt lényegében egy új eljárásról van szó. erről az adóhatóság felé az előírt határidőn belül bejelentést tett. van egy negyedik lehetséges esetköre is a saját hatáskörben történő döntés-módosításnak. a bíróság a felülvizsgálat iránti keresetet még nem bírálta el. illetve visszavonás. illetve visszavonást feltételhez köti. A Kft. mert az adóköteles vagyontárgy elidegenítésével megszűnt az ügyfél adókötelezettsége. ügyféli fellebbezési kérelem nem érkezett. illetve visszavonáshoz.F. illetve visszavonást. A kiadmányozásra jogosult vezető a határozat tervezetének aláírását megtagadta és az ügyintézőt új tervezet elkészítésére utasította. az adott döntést illetően még nem történt hivatalbóli módosítás. ha a döntés jogszabályt sért. városban székhellyel és telephellyel rendelkező T. egy belső vezetői ellenőrzés eredményeként) a döntés jogszabálysértő voltát (alapeset). (Erre azonban csak akkor kerülhet sor.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 17 Határozat visszavonása saját hatáskörben A V. .114. ezért őt a továbbiakban nem illeti meg a korábban megadott kedvezmény. illetőleg – visszavonásra az alábbi esetekben kerülhet sor: .H. Az ügyfél részére adókedvezmény megadására volt jogalap. és az megfelel a külön jogszabályban foglalt feltétel(ek)nek. a tulajdonát képező adókedvezményre jogosító – ingatlanát elidegenítette. . erről a hatóságnak nem kell külön határozatot hoznia. a felügyeleti szerv nem gyakorolta a felügyeleti jogkörét. ha a felügyeleti intézkedést jogszabály kizárja. Az adóhatóság ügyintézője a T.) A Ket.F. néhány kivételtől eltekintve nem sért jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat. több feltétel együttes meglétét írja elő a saját hatáskörben történő döntésmódosításhoz. hogy az általa tulajdonolt ingatlant elidegenítette. ezt minden további nélkül jelezheti az első fokon eljárt szervnek.bár a Ket. mert azt a helyi rendeletben megengedett módon bocsátották ki. Egyrészt a hatóság által korábban kiadott határozat nem volt jogszabálysértő.semmisségi ok alapján. Amennyiben a döntést hozó közigazgatási hatóság felügyeleti szerve az általa lefolytatott vizsgálat során észleli a jogszabálysértő döntést. Eszerint a szóban forgó döntés-felülvizsgálati jogkör akkor gyakorolható. törzsanyag 87 . amennyiben jogszabály a módosítást. illetve –visszavonásnak. A határozat indokló részébe az ügyintéző a következőket szerkesztette be: 114. A jogesetben ismertetett tényállás alapján nem alkalmazható a Ket.ügyészi óvás nyomán (feltéve.

illetve a bejelentett vagy bejelenteni elmulasztott tevékenység megszűnését követő 15 napon belül tesz bejelentést. illetőleg a körzetközponti jegyzőnél kell teljesíteni. a kedvezmény konkrét adótárgyhoz kötődött és konkrét adózó javára állapították meg. 1 2 3 88 törzsanyag . mert ismételten áttekintve a jogesetet. amelyeknek változásáról a cégbíróság. az eredeti és a megváltozott számlaszámot a hitelintézet köteles bejelenteni .-ban foglaltakat kell alkalmazni: A változás bejelentése 23. (4) Az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adóhatósághoz. Jelen jogesetben az Art. hogy mely változásokról milyen eljárási rend betartásával köteles az adózó az adóhatóságot tájékoztatni. és az időközben bekövetkező változásokról a nyilvántartások pontosítása érdekében informált legyen. (3) Akit törvényben meghatározott értékhatár elérése esetén terhel adókötelezettség. A cég létesítő okiratában nem szereplő. egyéb szervezet megszűnése is. (2) Az adókötelezettséget érintő változás különösen a 16. értelemszerűen a tulajdonos személyében való változás. továbbá az adózó végelszámolásának elhatározása. § (1) Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást . Az adózó az üzleti év mérlegforduló napjának megváltozásáról az erről hozott döntésétől számított 15 napon belül tesz bejelentést. míg az adóhatósághoz közvetlenül bejelentett adatok változását az adóhatóságnál kell bejelenteni. de ténylegesen végzett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével -. vagy az adótárgy megsemmisülése a kedvezménynek a jog erejénél fogva történő elvesztését (megszűnését) jelenti.a megváltozott természetes azonosító adatok és a 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjában említett adózó a cégbírósághoz. illetőleg a bejelentés révén a megszerzett információkat az adóhatóság nyilvántartja és felhasználja annak érdekében. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában említett adózó adataiban bekövetkezett változás az adózó adószámának megváltozását eredményezi. Ezért a törvény meghatározza. Ennek megfelelően kiemelkedően fontos érdek fűződik ahhoz. illetve a körzetközponti jegyzőt. illetve a körzetközponti jegyző külön jogszabály alapján az állami adóhatóságot értesíti.§.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek Hibás volt tehát a kiadmányozásra jogosult vezetőnek az utasítása is. az adóköteles tevékenység vagy a jogi személy. (6) A 17. illetőleg az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító jegyző adatbázisát is érintheti. (5) Ha a 17. hogy ellenőrizze az adózók adókötelezettségeinek teljesítését. amelyről a cégbíróság. illetve a körzetközponti jegyzőhöz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami adóhatósághoz teljesítendő változás bejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintő adatainak tekintetében. a) ha a bíróság közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. § (3) bekezdésében felsorolt adatok változása. illetve a körzetközponti jegyző külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni. illetőleg intézkedés miatt megváltozik. A bejelentkezés. b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését). (7) Amennyiben az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlaszáma a számlát vezető hitelintézet érdekkörében felmerült ok. annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.a változástól számított 15 napon belül az állami adóhatóságnál. hogy az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatállomány a valóságot hűen tükrözze. az állami adóhatóság a megváltozott adószámról az adózóval egyidejűleg értesíti a cégbíróságot. székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül. a bejelentést az értékhatár elérését követő 15 napon belül kell megtennie az adóhatósághoz.23. A megváltozott adatok egy része a cégbíróságot. ezért a közös adatbázist érintő változásokat a bejelentési szabályoknak megfelelően a cégbíróságnál.az adózó adóazonosító számának feltüntetésével .

tv.külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a fióktelep helye szerint illetékes munkaügyi központhoz . Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A támogatás megállapítására irányuló alapeljárás A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra a Bérgarancia Alapról szóló törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. Az ellenőrzés további folyományaként történik meg a jogosulatlanul kifizetett támogatás visszakövetelése is. törzsanyag 89 . A támogatás visszafizetése érdekében a külföldi gazdálkodó szervezet. a felszámoló nem létező munkabértartozás kiegyenlítésére történt támogatást 8 fő esetében. illetve a folyósított támogatás felhasználása jogszerűségét. 51 főnek pedig a támogatást 9 hónapos késéssel fizette ki . E rendelkezés alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának. évi CXL. 23 fő esetében pedig az igényelttől eltérő összeget fizetett ki. 44 fő esetében már kielégített bértartozás teljesítését igényelte utólag. fokon eljáró munkaügyi központ a bérgarancia támogatás nem megfelelő felhasználása miatt.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 18 Fellebbezés elbírálása Az I. Az ellenőrzés további célja az esetleges jogsértő állapot felszámolása és a törvényeknek megfelelő jogi állapot helyreállítása. hogy megállapítsa a felszámoló bérgarancia támogatás iránti kérelme megalapozottságát. fokú határozattal az ügyfél jogi képviselő útján fellebbezést nyújtott be.egyéb esetekben a Regionális Munkaügyi Központhoz kell benyújtani A foglalkoztatási törvény szerint a munkaügyi központ a központi szervezeti egységei útján ellátja a munkaerőpiaci-alapból folyósított támogatások felhasználásának. vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni. a támogatási összeg a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát terheli. az I. A jogosulatlanul igénybe vett.Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti illetékes munkaügyi központhoz . A visszafizetésből a kamatrész a felszámolót. Az államigazgatási eljárás jelen esetben tehát a kérelem benyújtásától az I. A támogatás megállapítása kérelemre indul. a kihelyezett támogatás (több milliós összegű) visszakövetelését és kamatkötelezettségek teljesítését irányozta elő. A fellebbezést követően az ügyben II. melyben kérte az I. fokú határozat megváltoztatását és a kamat megfizetése alóli mentesítését.) rendelkezéseit kell alkalmazni.Az I. a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. Határozata indokolása szerint. illetve ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. A támogatás megállapítása iránti kérelmet . A támogatás iránti kérelem elbírálása tehát a regionális munkaügyi központ hatáskörébe tartozik. Fellebbezésének alátámasztásaként. fokon eljáró Foglalkoztatási Hivatal. A munkaügyi központ hatósági ellenőrzésének ebben a körben az a célja. fokú határozatot helyben hagyta. valamint felhasználásának hatósági ellenőrzését. a felszámolás alatt álló cég nehéz gazdasági és munkaerő-piaci helyzetére hivatkozott. (Ket. napon. Az ellenőrzés információt szolgáltat a bérgarancia jogintézményének működési tapasztalatairól és az esetlegesen fellépő disszfunkciós hatásokról a jogalkotó számára. A hatályos szabály szerint a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben kell visszafizetni. illetve fióktelepe felszámolójával szemben a Fővárosi Munkaügyi Központ köteles fellépni. fokú határozat jogerőre emelkedéséig tart. napot megelőzően kerül sor.

hogy a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás lejárt bérköveteléssel összefüggésben kérhető.1994. Alkalmazott jogszabály: . A felszámoló a későbbiekben esedékessé váló fizetési kötelezettsége teljesítéséhez támogatást nem igényelhet jogszerűen. hanem azt a kérelmében megnevezett munkavállalók részére ki kell fizetnie. fokú határozatban meg kellett állapítani.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek A II. amely a felvett kölcsönből kielégített munkabértartozás megfizetésére irányul. Jogellenes az a felszámolói magatartás. a törvényben meghatározott mértékig. A kihelyezett támogatással a felszámoló nem "gazdálkodhat". Nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek az sem. ha a felszámoló a jogalap nélkül igényelt támogatás egy részét a későbbiekben keletkezett munkabér tartozásai kielégítésére fordította.évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1 2 3 90 törzsanyag .

ötven százalékban rokkant.-né családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem érte el a törvényben megszabott határt. sem jogosítja fel a kérelmet elbíráló közigazgatási szervet méltányosság gyakorlására. Az önkormányzat április 2-án hozta meg határozatát. Kérelmét azonban még márciusban sem bírálták el. hogy a család anyagi helyzetében beállt romlás tartós lesz. vagy a jövőre nézve állapítsa meg. Megyei Bíróság 2006. gyakorlatilag semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett. Az akkor már hónapok óta munkanélküli aszszony kérelmének elbírálásakor a képviselőtestület ismét a munkanélküliség előtti állapot jövedelmi viszonyait vette alapul. Ernőné is élt. Ettől eltérni akkor lehet. Egy olyan kis település szociális bizottságától és képviselőtestületétől. amelyben elutasította a kérelmet arra hivatkozva. s erre hivatkozva utasította el a kérelmet. Az önkormányzatnak is ezt kellett volna figyelembe vennie. így munkabérrel sem rendelkezik már. mint ahol K. Ernőné 2006. Megyei Bíróságot. Családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem érte el a tizenkettőezer forintot. hogy értékelje: a kérelmező önhibáján kívül. hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegét. évi XXXI. (1) 1997. Az asszony január elseje óta munkanélküli volt. és amennyiben erre a kérdésre igenlő válasz adható. hogy felismerje: egy iskolázatlan. törzsanyag 91 . vajon a kérelmező jövedelmi viszonyaiban a tartós romlás vélelmezhető-e. akkor a család egy főre jutó jövedelmét ne az előző hat havi átlagjövedelem alapján vegye számításba.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 19 Önkormányzati hatósági ügy első és másodfokú elbírálása.-né keresetének helyt adva megsemmisítette az elutasító határozatot. bírói jogorvoslat Az M. Nem maradt más jogi lehetőség. A jogalkotó csupán azt a tényt tekinti a kiegészítő családi pótlék feltételeként. hiszen tudomásuk volt arról. így anyagilag teljesen ellehetetlenült. októberében hozott ítéletet az ügyben. Így tehát okkal vélelmezhető. januárjában nyújtotta be kérelmét kiegészítő családi pótlék iránt.” Keresetében kérte a N. községben élő K. Ernőné fellebbezett a döntése ellen.§ (3) bekezdés „A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hónap havi átlagát kell figyelembe venni. vagy önhibájából került-e kedvezőtlen anyagi helyzetbe. hogy az asszony munkával. három kiskorú gyermekét egyedül nevelte. A határozatok meghozataláig eltelt három illetve hat hónap elég lett volna arra. és a gyermeknek a családban történő nevelése ne álljon ellentétben annak érdekével. hogy azt az asszony benyújtotta. A bíróság szerint a gyermekvédelmi törvény előzőekben már említett [1] azon rendelkezése. hanem ettől eltérő módon rövidebb időszak alapján. tv 19. hogy vizsgálja meg. mint bírósághoz fordulni. még munkában töltött időszak átlagjövedelmét vette számítása alapjául. hogy az igény másodfokú elbírálására fél évvel azt követően került sor. azonban ettől a szabálytól el lehet térni. azonban a több mint két hónappal később megszületett határozatban ismét kedvezőtlen döntés született. A kiegészítő családi pótlék iránti kérelmet elbíráló közigazgatási szervnek nincs törvényes lehetősége arra. ha a jövedelmi viszonyokban tartós romlás vélelmezhető. és új eljárásra kötelezte az önkormányzatot. és kötelezze a törvénynek megfelelő új eljárás lefolytatására az önkormányzatot. ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás feltételezhető. hogy helyezze hatályon kívül a képviselőtestület határozatát. mely eltérést enged az átlagjövedelem kiszámításánál a kérelmező javára . Arra jogosítja fel és kötelezi egyben. Kitért a kereset arra is. A gyermekvédelmi törvény szerint az átlagjövedelem számításánál valóban a kérelem benyújtását megelőző hat hónap havi átlagát kell figyelembe venni. K. melyben K. Milyen döntést hozhat a bíróság? A N. ezért fordult Irodánkhoz egy vidéki városban tartott panasznapon. K. hogy az eljáró közigazgatási szervnek vizsgálnia kellett volna. több mint elvárható lett volna. A kereset szerint az önkormányzat eljárása a gyermekvédelmi törvény szellemével és céljával ellentétes értelmezést tükrözött. Bár K-né a kérelem benyújtásakor már munkanélküli volt. az önkormányzat az előző hat havi. miközben jövedelmi viszonyaiban ez alatt a hat hónap alatt semmilyen változás nem állt be. hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó átlagjövedelem meghaladta a jogszabályban előírt öregségi nyugdíjminimumot. Indoklásában kifejtette. hogy ezt a vizsgálatot elvégezzék. hogy a kérelmezőnél a jövedelmi viszonyokban tartós romlás vélelmezhető-e. háromgyermekes anya munkához jutásának szinte semmi esélye nincsen.

fokú hatóság.) A Ket.a határozat közlésétől kevesebb. Amennyiben a döntést hozó közigazgatási hatóság felügyeleti szerve az általa lefolytatott vizsgálat során észleli a jogszabálysértő döntést. A sikeres végrehajtást követő harmadik hónap végén a II. 1 2 3 92 törzsanyag . fokú hatóság elmarasztalását „közigazgatási jogkörben okozott kárért” és kérte az adózó számára kifizetett késedelmi pótléknak a megítélését. vállalkozó terhére 10 millió forint összegű iparűzési adóhiányt állapított meg. . annak tartalmáról az adózó csak három nappal később értesült. Ennek során az adótartozás összegét banki inkasszó útján( végrehajtás bankszámlára ) behajtotta.az megfelel a külön jogszabályban foglalt feltétel(ek)nek. Az I. azonban a II. Eszerint a szóban forgó döntés-felülvizsgálati jogkör akkor gyakorolható.a bíróság a felülvizsgálat iránti keresetet még nem bírálta el. felesleges a teljes joganyagot bevágni…) Hivatalbóli döntés-módosításra. van egy negyedik lehetséges esetköre is a saját hatáskörben történő döntés-módosításnak. azonnal végrehajtási intézkedéseket foganatosított. Az adózó visszakövetelte kamataival együtt a tőle azonnali beszedési megbízással behajtott adót. . ezt minden további nélkül jelezheti az első fokon eljárt szervnek. amely e szignalizáció alapján megteszi a szükséges lépéseket. Elemezze jogilag az esetet! Megoldás: A döntés hivatalból történő módosítása. Döntéséről az I. (Erre azonban csak akkor kerülhet sor.ügyészi óvás nyomán (feltéve. illetőleg –visszavonásra az alábbi esetekben kerülhet sor: . illetve visszavonást. így a fellebbezés nem tekinthető elkésetten benyújtottnak…”. . fok által kiadott végzés alapján. és . ha törvény eltérően rendelkezik).bár a Ket. ebben kérte a II.ügyféli fellebbezési kérelem nem érkezett.Zrt.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek 20 Fellebbezést visszautasító végzés visszavonása. annak jogkövetkezményei Sz. egy belső vezetői ellenőrzés eredményeként) a döntés jogszabálysértő voltát (alapeset). hogy az ügyész az óvását nem a felügyeleti szervhez nyújtja be). illetve visszavonáshoz. . fokon eljáró hatóság megállapította hogy az adózó fellebbezését elkésve nyújtotta be ezért a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. . Az adózó fellebbezett. .jogszabály nem zárja ki a módosítást. .semmisségi ok alapján.a hatósági döntést meghozó közigazgatási szerv saját maga észleli (pl.néhány kivételtől eltekintve nem sért jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat. mint egy év telt el (kivéve. illetve –visszavonásnak. miután ezáltal tudomására jutott hogy határozata jogerőssé vált a II. . amennyiben jogszabály a módosítást. több feltétel együttes meglétét írja elő a saját hatáskörben történő döntésmódosításhoz. ha a felügyeleti intézkedést jogszabály kizárja. . arra hivatkozással hogy „a tértivevényből az volt megállapítható hogy az adózó helyett más vette át a határozatot.a felügyeleti szerv nem gyakorolta a felügyeleti jogkörét. ezzel egyidejűleg a jegyző tájékoztatta a polgármestert.az adott döntést illetően még nem történt hivatalbóli módosítás. Az I. . fokú hatóság viszszavonta a fellebbezést elutasító végzését. kifejezetten nem szól róla. fokú hatóság útján értesítette az adózót. ha . illetve visszavonást feltételhez köti. illetve visszavonása (elég lenne utalni. város önkormányzatának adóhatósága D. illetve visszavonás. A polgármester keresetet nyújtott be az önkormányzat nevében. fokú hatóság ezt haladéktalanul megtette.a döntés jogszabályt sért. A hiány összege után 5 millió forint összegű adóbírságot és 1 millió forint összegű késedelmi pótlékot vetett ki.

i) az eljárási bírságot kiszabó. c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza. (4) A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül. ha a határidőben benyújtott fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél terjesztették elő. 138. Fellebbezési eljárásra vonatkozó szabályai ( Art. e) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő. (2) A felettes szerv. a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító. a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult szerv dönt. a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni. j) az eljárási költség viselésének kérdésében hozott. ha a határozat (végzés) hozatalához nincs elég adat. ha az önálló fellebbezést törvény megengedi. f) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító. h) a végrehajtási kifogást elbíráló. A Ket. nem szabályozza) 104. valamint k) a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés ellen. (2) A határidőn túl benyújtott fellebbezést . 137. 139. Alapján 136. akikkel az elsőfokú határozatot (végzést) közölték. vagy a tényállás további tisztázása szükséges. akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A fellebbezési határidőt akkor is megtartottnak kell tekinteni. kivéve. (2) A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg. vagy a tényállás kiegészítése iránt maga intézkedik. (3) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott. § (1) A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni. A felterjesztés során az elsőfokú adóhatóság az ügy eldöntéséhez szükséges mértékben ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját. A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal. kijavítja vagy kiegészíti. Jogorvoslatok körébe tartozó jogesetek 1 2 3 törzsanyag 93 . továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az elbírálásra jogosult szerv érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja. kivéve. a) az eljárást felfüggesztő. Az utólagos adómegállapítás során hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén a határozat meghozatalára nyitva álló határidő 60 nap.ha az ügyfél igazolási kérelmet nem terjesztett elő -. A fellebbezés joga megilleti azt is. § (1) A felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot (végzést) és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. §-ban biztosított jogával. § A fellebbezési eljárás során hozott határozatot (végzést) a fellebbezővel és mindazokkal. b) az eljárást megszüntető. utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény A fellebbezés szabályai az ART. megváltoztatja vagy megsemmisíti. A vizsgálat eredményeként az adóhatóság a határozatot (végzést) helybenhagyja. hogy ki és milyen okból fellebbezett. § (1) Az adózó az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet. § (1) Ha az első fokon eljáró hatóság nem élt a 103. g) a visszatartási jog gyakorlásáról hozott. d) a bevallás. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. tekintet nélkül arra. (2) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított 15 napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez. a határozat (végzés) megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra utasíthatja. ha az adóhatóság a megtámadott határozatot (végzést) visszavonja. illetőleg a fellebbezésnek megfelelően módosítja. amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. (5) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. az első fokon eljárt adóhatóság útján írásban kell közölni.

sz. A II. mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság határozatát. 2005/1.B. hogy a döntésüket követően hónapokkal később észlelnek egy olyan tényt amely valóban kihathatott a döntésre.old. 1 2 3 törzsanyag 3 Lásd Legfelsőbb Bíróság hivatalos határozatainak gyűjteménye. felvet több elvi jellegű kérdést is. Többek között az önkormányzat – mely egyébként fenntartja és működteti 3 a helyi adóhatóságot – beléphet-e ügyfélként az ügybe. 2006.h. A polgármester lépése csak ennek fényében vizsgálható és az önkormányzat kereshetősége ettől tehető függővé. Van rá precedens jellegű bírói döntés – igaz nem adóügyben – hogy elképzelhető az önkormányzatnak az ügyféllé való előlépése.160./1. határozat L.gy. építésügyek. Ezzel összefüggésben a 2/2004.KJE. fok eljárása furcsa. előfordulhat bármely ügycsoportban. elvi határozat.A Közigazgatási Eljárás – Jogeset-gyűjtemény Jogorvoslatok körébe tartozó jogestek Eljárási alapelvek 3. § (2) c) e törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját. 94 . pl.old 1471. § (2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti. 19.h. A jogeset igen bonyolult. 4. felvetődhet a kérdés hogyan lehetséges.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->