P. 1
anyanyelvi

anyanyelvi

|Views: 1,899|Likes:
Published by 1986franci

More info:

Published by: 1986franci on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Anyanyelvi tantárgypedagógia 1.

tétel Az anyanyelvi nevelés célja, feladatai, alapelvei (személyiségfejlesztés, társadalmi szerepek eszköze, nyitottság, folytonosság, integráltság, szocializáció) Az anyanyelvi nevelés célja, feladatai: Általánosan az iskola feladata, hogy alapozó ismereteket biztosítson és a képességek fejlesztésével állandó önművelésre, önálló gondolkodásra készítse fel a tanulókat. Ehhez fejleszteni kell a kommunikációs képességeket, megismerési képességeket és a mozgásképességeket. A kommunikációs képességek fejlesztésének színtere az anyanyelvi nevelés. Kettős feladat: minőségi befogadás, megfelelő kifejezőképesség szóban és írásban. A beszélt és írott nyelvhasználat fejlesztése, tökéletesítése. 1.) Az anyanyelvi tudás különbségeinek csökkentése, kiegyenlítése. A családban elsajátított nyelvhasználat minden gyereknél más. A nyelvhasználati különbségeket ki kell egyenlíteni. 2.) Anyanyelvi ismeretek elsajátíttatása: - olvasás, írás jelrendszere és technikai tudása - nyelvhasználat tudatosítása, továbbfejlesztése - nyelvi jelek rögzítésének, összefűzésének szabályai - stilisztikai ismeretek - szövegalkotás szabályai 3.) Nyelvhasználati készségek, képességek fejlesztése: - helyes beszédlégzés, tiszta hangképzés, olvasás- és írástechnika, helyesírás (nem szabályok, hanem analógia) - néma, szövegértő olvasás, hangos olvasás, íráshasználat, írásbeli szövegalkotás, beszédmegértés, összefüggő beszéd, párbeszéd, kommunikációs szerepváltás. 4.) Nyelvi irodalmi eszközökkel a tanulók személyiségfejlesztése Értelemfejlesztés, személyiségformálás, érzelmi nevelés, ízlésformálás, akarat és jellemformálás, személyiségminták, viselkedésminták Az anyanyelvi nevelés a társadalmi szerepek eszköze: A tanulók akarati és jellemtulajdonságait tartalmi és funkcionális oldalról formálhatjuk. Tartalmi: személyiségminták, viselkedésminták serdülőkorban ez a példaképválasztás alapja. Meghatározó szerep a személyiségfejlődésben, mivel egyrészt erkölcsi fogalmakat illusztrál, másrészt azonosulási minta. Funkcionális: tevékenységek, magatartásmódok beépülnek a személyiségbe. Az anyanyelvi nevelésben ez leginkább a felelősségteljes nyelvi tevékenység kialakításában érhető tetten. A nyelv a társadalmi érintkezés eszköze. A kommunikációs képességek fejlesztésével a gyereket felkészítjük a társadalmi szerepek sikeres megoldására: - nyelvi, magatartási normák - beszédhelyzethez, partnerhez alkalmazkodás. Az anyanyelvi nevelés elvei: 1.) Az anyanyelv a személyiségfejlesztés általános eszköze interiorizáció: a személyiségre gyakorolt hatások a nyelv segítségével épülnek be a személyiségbe. Exteriorizáció: a belső folyamatok külsővé válása. Cselekvés közben a nyelv segítségével ellenőrizzük magunkat => belső beszéd Integrált személyiség: egységesség. A nyelvhasználat fejlettsége dönti el az interiorizáció minőségét. 1

Anyanyelvi tantárgypedagógia Szocializáció: eszköze a nyelv. A gyerek a beszéd révén tanul meg alkalmazkodni. Így a nyelvhasználat fejlesztésével segítjük a szociális fejlődést. 2.) Az anyanyelvi nevelés valamennyi tantárgy feladata. A nyelv minden tanulás eszköze. Törekedni kell arra, hogy a nem anyanyelvi tárgyat tanítók is figyelembe vegyék az anyanyelvi nevelés feladatait. Fontos az önművelődés kialakítása. 3.) Az anyanyelvi nevelés nyitottsága, folyamatossága - Ismerni kell az óvodai és családi nevelés határait. (az anyanyelvi nevelés alulról nyitott). - Számolni kell a gyermeket érő tanórán kívüli hatásokkal. - Elő kell segíteni, hogy a gyerek csak a pozitív hatásokat építse be, negatívat ellensúlyozza a pedagógus. - Az alsó tagozatos munka meg kell, alapozza a felsőset. A nyelvhasználat fejlődése nem fejeződik be az iskolában. Ha megfelelően végzi a pedagógus a munkáját, tanítványai bekapcsolódnak a társadalmi munkamegosztásba, s ott gyarapítják ismereteiket. 4.) Az anyanyelvi nevelés egységének (integráltságának) elve

Magyarázat: A nyelvi megnyilvánulásoknak van tartalma és formája, a nyelvi norma alapján. Nyelvi norma = stilisztikai helyesség, szerkesztettség, esztétika, egyéniség. Az anyanyelvi nevelés egységében együtt kell fejleszteni a felfogó, befogadó és a közlő, kifejező tevékenységeket. Tervszerűen egymásra épülő folyamat. Ki kell alakítani a Bernsteini kidolgozott kódot. Funkcionális nyelvszemlélet érvényesítése: A nyelvi rendszer, a nyelvi jelek rendszerben elfoglalt helye és betöltött szerepe. (elemzések). Pl.: mondat szerepe a szövegben 2

akiket nem szólítunk fel. . .Ne engedjük.Tanító legyen hiteles.Tanulók meg merjenek szólalni. követendő minták hatása. hogy kockáztatják az óra sikerességét. . . . hogy a gyereket társai kigúnyolják. folyóiratok => osztálykönyvtár. mert félünk.Tanuljanak saját és mások hibáiból.Figyelni kell a tanórán kívüli megnyilvánulásokat.Megfelelő munkalégkör.Anyanyelvi tantárgypedagógia 5.Tömegkommunikáció: beépíteni az órába. . ne féljenek a kudarctól. . melyben felerősödik a pozitív.) A kedvező szociális háttér biztosítása: .Újságok. (Ügyes vagy!) .Ne legyenek az osztályban olyan gyerekek. .Tájékozódni kell a család nyelvi hatásairól => tanácsokat adhat a szülőnek. 3 .Értékelés ne legyen „üresjárat”.Türelmesen hallgassák végig egymást. . .

nem illeszkedik bele a közösségbe. ha dolgozik. olyan helyre kell ültetni a gyereket. közvetlen és módszeres oktatást igényelnek. szóroncsok.) Rosszul halló gyerekek: Fel lehet őket ismerni: figyelmetlenségről. a minimális agyi működési zavarokkal küszködők. Az ilyen gyerekekkel szemben nyugodtan kell viselkednünk. nagy betűkkel nyomtatott könyvet kell a kezébe adni. vissz az utasításainkat. és gyakran írjunk a táblára. Ajánlatos manipulatív feladatot adni az ilyen gyereknek. Az ö és az ü hiányozhat beszédükből. melyeket beszéddel kísérünk. sokat aggodalmaskodnak. 2. túlságosan mozgékonyak. betűkihagyások – és –betoldások. 5. Artikulálva kell beszélnünk. 4. 2. mondjuk neki. olykor a nyelvük is. melyek a nyelvért felelősek. mondókákat mondatunk. szereljük le a gúnyolódókat. ismétlések. és énekeltetjük őket. ha nem. a gyerekeknek nemcsak a műveltségük más. megfordítások. olvasási. Az ilyen gyerekek kapjanak több írásbeli munkát. a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén. amivel akar. de hátrány. Dicsérjük. 3.Agresszív gyerekek: képtelen kontrollálni érzelmeit. A problémák az agy azon részeinek a működési rendellenességeivel kapcsolatosak. Sok ismétlésre van szükség. rossz kombinációk. Hátrányos helyzetű gyerekek az osztályban A hátrányos helyzetű gyerekek típusai: 1. Diszlexiások tünetei: 1. valamint beszéljünk az osztálytársakkal. szédülésre és fülfájásra panaszkodnak. az egyik fülüket a tanító felé tartják. A kétnyelvűség nagy előny. Mondassuk vele. mindenképpen a táblához közel kell ültetni. de soha ne egyedül. Ezek a gyerekek hosszabb és gondosabb előkészítést igényelnek. ezért rövidebb foglalkozásokat kell számukra tervezni.) Különböző kulturális hátterű gyerekek: Ezeknek. Ezek a gyerekek gyakran sírnak. lassan. Olyan speciális tanulási problémákkal küszködő gyerekek. ahol nincs zavaró zaj.) Lassan tanuló gyerekek: életkorukhoz lépest vannak lemaradva.) Nyelvjárási különbségek és kétnyelvűség: A nyelvjárási ejtés nem hiba! Ellenkezőleg: megőrzendő régiség. akiknek érzékelésük nem tökéletes. Diszlexiás és diszgráfiás gyerekek az osztályban Diszlexia: hibás olvasás. ha egyik nyelv sem eléggé fejlett az iskolai tanuláshoz. 4 . a betűk összekapcsolásának súlyos megkésése. mely az írott vagy beszélt nyelvmegértésre és nyelvhasználatra vonatkozik. Magyarázzuk meg tettei következményét. ellenségesek. A gyerek a szánkat lássa. szokásaik. írási. megismételtetik az utasítást. gondolkodási. tétel Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a hátrányos helyzet.) Az olvasás hibái: betűtévesztések.A túlságosan félénk gyerekek nem szoktak fegyelmezési gondot okozni. ápolandó kincs! Az olvasásórákon. akiknek olyan pszichológiai működésük tér el a normálistól. Ide tartoznak azok.) Rosszul látó gyerekek: Általában nyelvi fejlettségük megfelelő. helyesírási vagy matematikai képességben nyilvánul meg. 6. magnetofonra vett anyagokat lehet adni a gyereknek. a szó összeolvasásának a megtagadása. Az ilyen gyerekek bátorítást és türelmet igényelnek. és ha a helyesírásban a kiejtés elvét tanulja. de magatartásuk miatt lemaradnak a tanulásban. az agysérültek. túlságosan érzékenyek. Rövid ideig képesek figyelni. világosan. 7. ha mindkét nyelvet jól beszéli a gyerek. akik helytelenül képzik a hangokat. nyugodtan kell beszélnünk. . a dadogok. A dadogó gyereket feleltessük írásban. Sokat segít. akkor a köznyelvi kiejtést kell követnie.Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. homlokukat ráncolják. Mindig konzultáljunk specialistával és a szülőkkel. és amely tökéletlen beszédmegértési. hanem a neveltetésük. a köznyelven olvasson fel.) Magatartási problémával küszködő gyerekek: . leragadások. beszélési. elővételezések. nem képesek a bonyolult általánosításokra.) Az olvasás tempójának a lassúsága. és tudnak tanulni. hogy a feladat elvégezése után azzal foglalkozhat. és vannak. és több írásbeli utasítást. sokat kell az ilyen osztályban felolvasni. ha verseket. Az olvasástanulás előtt magyar nyelvi fejlesztésre van szükség. szótagkihagyások – és – betoldások. szegényes a szókincsük.) Rosszul beszélő gyerekek: Vannak.

A készségek egymásra épülnek.) Logopédusok által kifejlesztett anyagok: Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni.) A szövegértés zavara. Török Endréné: Visszapillantó 5 . Olvasástanítási programok diszlexiás és nehezen olvasó gyerekeknek 1. b) Meixner Ildikó vizsgálati módszere a diszlexia mértékét jelzi. nyelvi háttere. Játékház. Olvasástanulás/tanítás a dyslexia-prevenciós módszerrel Adorján Katalin: Gyakorlóanyag II.Anyanyelvi tantárgypedagógia 3.) Egyéb fejlesztő és javító programok: Földi Józsefné . – II. osztályos dyslexiás gyerekek részére. Betűtanítás – írásfüzet I. ha nem megy valami. Gyakorlóanyag felső tagozatosok dyslexiás gyerekek részére 2.. A várható olvasási-írási nehézségek előrejelző tesztek a) A GMP-teszt a beszédészlelést és a beszédmegértést vizsgálja. Ezen kívül a beszéd és a magatartás területén is észlelhetünk különböző tüneteket. mindig az előző fokra kell visszatérni.) A beszédpercepciós kutatások alapján kidolgozott anyagok: Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló 3.dr. A diszlexia kialakulásának nyelvi okai vannak.

helyi tanterv. felkészülés a tanításra (Közoktatási Törvény. tanmenet. tétel Az oktató munka tervezése. kerettanterv. óravázlat) az anyanyelv tantárgyban.Anyanyelvi tantárgypedagógia 3. 6 . NAT.

Cselekvéssel. szótag vagy szólánc alkotása.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. indokoltatás) c) a csoportosítás megváltoztatása (emlékezetfejlesztő) d) a tárgyak nevének elmondása (a balról jobbra haladás. a nyelvi szerkezeteket – szintagma. A kommunikációs funkciók. fölé-. valamint a szövet. Először a szókincs mennyiségi növelésének eljárásaival foglalkozunk.) Beszédfejlesztés: a) szavak. vers. szemmozgás gyakorlása. akkor csak arról van szó. Ismeretlen szavak jelentésének magyarázata. . tétel A beszédfejlesztés. megtanítsuk őket a kódváltásra. Összetett szavak esetén a gyerekek következtethetnek a jelentésre a szó ismert részéből.időtartam – gyakorlatok .) Beszédfejlesztés a szöveg szintjén. tárgy. hogy egy-egy óramozzanatban melyik résztényező kerül a fejlesztés előterébe.beszédszünet – gyakorlatok Beszédfejlesztés a szavak szintjén.kiejtés – olvasás – nyelvtan tanításának kapcsolatrendszere . eszköz bemutatása a szó jelentéséről.Szó. valamint e két beszédforma váltogatására törekszünk. 3. Ebben a fő feladatot az jelenti. . beszéltetés) Beszédfejlesztés feladatai 1.hanglejtésgyakorlatok .a beszédfolyamat-váltás gyakorlatai . célja. 2. mondatok szintjéről beszélünk.és kifejezésgyűjtés Nyelvtani szempontok: szócsalád tagjainak összegyűjtése.és mondatfonetikai eszközöknek a tartalomhoz és a beszédhelyzethez igazodó alkalmazására beszédben.légzéstechnikai gyakorlatok . mellérendelt fogalmak segítségével. mondat.) A beszéd akusztikai összetevőinek fejlesztése – beszédművelés vagy kiejtéstanítás. hogy a beszédtevékenység alapegysége a szöveg. mondat – való változatos alkalmazását. Értelmezés történhet ellentétes jelentésű szavakkal. szintagmák. cselekedtetéssel elvontabb jelentések is értelmezhetők. az olvasás előkészítése: 1. az utasítások betartása) b) csoportosítás a táblán (logikai játék. rajz. Kép. mondatalkotás.kiejtés tanítása . a szójelentés kommunikációban betöltött szerepének fölfedeztetését. Ismeretlen szavak jelentésének kikeresése az értelmező kéziszótárból. szinonimákkal. Egyes szavak jelentése a szövegösszefüggésekből is kiderülhet. felolvasásban.és szövegszintű gyakorlatok). hogy a tanulókkal elsajátíttassuk az úgynevezett köznyelvi kiejtés normáit.és kifejezés-értelmezés szorosan kapcsolódik az olvasásórai szövegfeldolgozáshoz.beszédritmus – gyakorlatok . Mezőfüggések feltárásával: alá-.artikulációs gyakorlatok . szerepek és műfajok gyakoroltatásával egyrészt a szituatív beszéd értékes elemeinek megőrzésére. Ez magában foglalja a szókincs gyarapítását. Tanító is megmagyarázhatja. Beszédfejlesztés.és prózamondásban. Hangsúlyoznunk kell azt is.) Beszédfejlesztés a lexémák és a mondat szintjén. másrészt a kontextusos beszéd fejlesztésére. találós kérdések ismétlése (a figyelem fejlesztése. összetett 7 . lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán (szó-. Tehát amikor a beszéd akusztikai elemeiről vagy lexémák. Beszédfejlesztés lehetőségei: . Itt beszélhetünk mennyiségi és minőségi fejlesztésről.hangsúlygyakorlatok .Szó.beszédművelés fogalma.

ellentétes jelentésű szópárok keresése.Anyanyelvi tantárgypedagógia szavak képzése. olvasmányok tartalmához kapcsolódva. ennek technikai oldalát nevezzük kiejtéstanításnak. beszédfejlesztés fogalma: A beszéd tevékenység. 8 . A beszédprodukciót pedagógiai eszközökkel tudjuk fejleszteni. A beszédtevékenységben két folyamat különíthető el: beszédcselekvés (produkció) és beszédmegértés. képrejtvények. szórejtvények. beszédművelésnek. ki vagy mi – mit csinál? Beszédművelés. szóhasználat és nyelvi struktúra alkotás fejlesztésének kérdései a beszédfejlesztéshez tartoznak. Az ehhez szükséges szókincs. több jelentésű szavak jelentésváltozatainak keresése. A beszédnevelést a beszédtevékenység gyakoroltatásával végezhetjük. Szógyűjtés lehet tárgykörös vagy témakörös: kép alapján. analógiás sorok gyűjtése.

tankönyvek olvasása) . tétel Az olvasás – mint nyelvhasználati mód – fajai. 1. A betűsorrendet az olvasás. 4. a betűtanítás második szakasza.) Megjelenési forma szerint: . iskola. gy/f. Módszerek: 1. Betűsorrend: a.) Az írásbeliség kommunikációs funkciójának a tudatosítása: az emberek gondolataikat leírják avégett.Ismeretszerzés (ismeretterjesztő.és nagybetűt. az nem szeret olvasni. s ezt a felelősséget az iskola sosem háríthatja el magától.) A szociális háttér minősége meghatározó. Olyan fontos az olvasástanításban. valamint az írott kisbetűt. Az olvasás fajai: 1. kulturáltsága befolyásolja a gyerek olvasóvá válását. A szóképtanulással csaknem párhuzamosan elkezdik a hanganalízist is: szavak elején választják le a hangokat.) A felolvasás motiváló erejét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. ó. g/ sz. tudományos szövegek. ha lehetséges. A nyelvhasználat biztonsága is motiváló tényező. vers feldolgozása. család.kifejező olvasás Mindhárom olvasási fajnál ügyelnünk kell az értelem és az érzelem kifejezésére. Cél az érdeklődés felkeltése. á/ t. e/l. é/n. szórakozás 2. m. zs/ty. Aki nem tanult meg olvasni. a belső motiváció a legnagyobb ösztönző erő minden cselekvésünkben.) Az olvasástechnika fejlettsége befolyásolja az olvasás megszeretését. Csoportokra osztják az összes betűket. Az olvasási hibákat igazán csak a hangos olvasáskor lehet felfedezni és javítani. a szülőket is irányítani kell. 2. felkészülés.Anyanyelvi tantárgypedagógia 5. hangfelismerő gyakorlatok.néma Mind a hangos. akiben van tudásvágy. sőt alapvetően fontos az olvasottak megértésében. A tanító feladata a felolvasással: minden nap olvasson a gyerekeknek (tervezés. ly. Az előkészítés a szóképes előprogram. 3. szükséges).) Az érdeklődés.) Az olvasás színvonala szerint: . ú/s. ű/ c. Egyszerre tanítják a nyomtatott kis.értelmes (= hangsúlyos): szólamokba történő olvasás . b. betűtanítás első szakasza. v. Szoros kapcsolatban van a differenciálással. Az olvasókönyv témakörei: állatmesék. A család anyagi helyzete. A betű – hang tanításának lépései: képolvasás. hogy mások elolvassák és megértsék. kíváncsiság. A ma használatos alapvető módszerek rövid ismertetése.technikai . gyermekvilág. 9 .) A hangoztató – elemző . Mind a betűtévesztése. motivációs lehetőségei.összetevő módszer szóképes előprogrammal (Romankovics) A tananyag struktúrája három részből áll: előkészítő időszak. évszakok. Az olvasás motivációi A motiválás minden tárgy tanításában fontos tényező. ő/r. z. ny/ h. k. i.Lelki és művészi élmény. Abból lesz igazi olvasó. kiinduló szöveg. 3. mint a beszédfejlesztésben az állandó beszéltetés. mind a néma olvasás lehet értelmes is. cs/ d.) Célja szerint: . Az iskolának és a tanítónak/tanárnak van a legnagyobb hatása és felelőssége. gondoljunk csak a szókincs nagyságára. Ez a program csak első osztályra szól. mind a hangtévesztést figyelembe veszik.hangos . nem az írás szempontjából veszi figyelembe. A betűtanítási időt lerövidítik. betűfelismerő gyakorlatok. értelmetlen is. (Nyelvtapasztalati módszer: az osztály elmegy kirándulni vagy tanulmányi sétára => a pedagógus beszélget a gyerekekkel az élményeikről => a gyerekek leírják az élményeiket => egymás előtt felolvassák). j/ p. betűismertetés. 5.

Négy – hat új szót vesznek egy órán.) A globális módszer A tananyag struktúrája három részből áll: szóképtanulásból. D. betű. 3. ü.i/á. számok. 2 hónappal az olvasástanítást követi. y. c. z/h/ty. Betűtanítás menete: az alapszavak vagy kiinduló szavakat képekkel társítják. ő/e. c. irodalmi és kommunikációs nevelésben (NYIK) A tananyag struktúrája: az olvasás megtanítása. d. ly. u. Olvasókönyv-sorozatban külön kötetekben vannak a szépirodalmi és az ismeretközlő szövegek. g. cs. ZS/I. ö. é. Az írástanítás késleltetett. a szóképek olvasása megváltoztatott sorrendben. b/f. h. kisbetűk. B/ M. a. A megoldás rejtett differenciálást jelent. a szavak struktúrája különböző. A szóképolvasás lépései: a kép neve. gy. m. t. v/ j. Ú. k/ c. 4. á/ d. Betűtanítás lépései: szógyűjtés. h. ly. bemutatja a kezdőpontot. o. ly/ zs. s. az alakítás írányát.és hangtanításból. g. J/ C. ezután következik a betű bemutatása. az olvasmány összefüggő elmondása. az olvasás gyakoroltatása szövegeken. dz. ly. h/r. ty. b. Í. az órai munka értékelése. ó. cs/ j. Ó. é. i. az olvasás tempójának és pontosságának fokozása. ű. Z. n. majd elolvastatja a gyerekekkel. ezt a tanító elolvassa. Hangsúlyozzák a szószerkezetek olvasását. Betűtanítási modell: elöl egy tárgykép és egy szókép van. melyeknek írásához azonos betűelemekre van szükség. összevonás rendezett szóhalmazon. a. A program egyik alapelve a permanens ismétlés. Betűk sorrendje: ö. ő. ny/ b. s. a betűfelismerés gyakorlása. ő. ty/ m. g. ö/l. szövegfeldolgozásból. P/K. sz/g. ü. Ö. most már elhagyják a betűelemek megnevezését. á. valamint hangsúlyt helyez a program a mindennapi szövegek és szövegtípusok olvastatására. j. k/s. olvasási gyakorlatok. nagybetűk. sz. p. d. néma olvasás. Betűsorrend: í. F. ű. A szövegfeldolgozásnak meghatározott modellje van: szókiemelés. a gyakorlás mindig értelmes szavakon történik. ty. majd 10 . f. l. o. ny. kiegészítések. kikeresik azokat a betűket. T. ny. csak az első két osztály van kész. V. hang-betű egyeztetés. ú. o/ú. cs. f/s. CS. fokozatai: másolás írott. Írástanítás: felmutatják a gyerekeknek az összes betűt. A program nem vágja szét a tantárgyakat. Betűtanulás lépései a betűtanulási modell szerint: betűtanítási modell olvastatása. L. zs. f. ü. r. m. v. a tartalom megértésének előzetes ellenőrzése.) Az intenzív – kombinált program Alsó tagozatra van tervezve. Ü. É. ö. H. Á. r/ t. n. l. gy. Kidolgozása módszeres. i. sz. napi 90 perces foglalkozásokkal dolgozik. í. csak a szóképek olvasása. ú. u. p/ o. SZ/A. TY. A betűket 16 betűcsoportban tanítják: í. ü/ó. majd nyomtatott szövegről. a rövid szavak leválasztását a szóképekből. NY/ E. u. dőlt vonalazás a dőlésszög ellenőrzésére. n. gy/e. e. valamint a betűk kiemelését a szóképekből. A globális program nem foglalkozik az összeolvasás tanításával. betűtanulás. z. p. a szókép bemutatása. k. cs. . LY. d/ m. ű. t. gyakorolják a hang képzését. N. zs. é. a kép levétele és a szókép kitalálása. a tartalom megértésének másodlagos ellenőrzése. ó. a tanító elolvassa a nyomtatott kisbetűt. ny. z/ sz. l.A maci és a betűk Külön tanítják a hang. z. k. gy. x. Az olvasókönyvek szövegei egyszerűek. u. ű.Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. á. néma és hangos olvasás. tollbamondás. w. Szóképtanulás lépései: megegyeznek a globális program módszerével. v. ó. a szóból elvonják az első hangot. O.A dőlt betűs írástanítás Tartalma: rajzos elemgyakorlás. Betűsorrend i. R. t. í.) Az olvasástanítás a nyelvi. hangos olvasás. a toldalékokat az igekötőket is szóképekként tanítják. hangfelismerési gyakorlatok a fonémahallás fejlesztésére. dzs. a. a. Nagybetűk sorrendje: U. GY. S. Ő/G. Ű. a szókincs az ötéves gyerek szintjén mozog. majd megnevezteti és elolvastatja a gyerekekkel. íráselemek. e. ú. zs.és a betűkapcsolást. képek nevének a leírása. b. p/ v. kialakítják a betűelemből a betűt. Hangtanításra épül a betűtanítás . megbeszélés. ő. n. s. r.

dz. a családi és társadalmi ünnepek. j. zs. szóírás. Magánhangzók (hosszú-rövid párok). egy-. ó. hét: ismétlés. hét: a magánhangzók gyakorlása és a mássalhangzók megtanítása a programfalról. n. f. 2. betűírás vonalas rendszerben.) Fonomimikai ábécé 11 . g. a hang leválasztása a szóból. h. másolás írott majd nyomtatott írásról. a betűk mindenféle kapcsolása. kiegészítve az írott betűformával. í. vázolás. ű.) Helyesejtésre alapozott elemző – összetevő eljárás 8. z. a szótaghatárok megfigyeltetése.) Hangoztató – elemző – összetevő módszer. z. A magánhangzókat pirossal. héttől november végéig folyamatosan hangösszevonások. A betűt először négyzetbe foglalva mutatják be. szószerkezetek. á. hét: a magánhangzók megtanítása a programfalról. m. u. r. a család és a foglalkozások. az évszakok. ty. hét: a b összevonása valamennyi magánhangzóval. s mindig mondják az alapszót is: alma – a. az új betű kapcsolása. emlékezetből írás. önismeret. A játékokat két csoportba oszthatjuk: az olvasást. gy. egy pólyás baba elnevezésével. ly. Kis. vonalrendszer írás. hangutánzáson alapuló hangfelismerési és hangösszevonási gyakorlatokat alkalmaznak az első három héten. szótagolással (Apáczai) Tananyag struktúrája: megszűntették a globális előprogramot. ábrajeles olvasás – robotos feladatok. a. w. utána jön a betű. o. Programozás: a programfal három részből áll. három betűformára kell a gyerekeknek egyszerre emlékeznie.és többtagú szavak olvastatása. x. A hangokat alapszavak elejéről választják le. Az analitikus tevékenység – a szófelbontás – a programfal segítségével történik. Betűírás lépései: nagy alakú betűk kék színnel való átírása. ő. alaklemezben való vázolás. Az első félévben csak szótagolva olvasnak. mondatok és szövegek olvastatása. Hétszínvarázs. gyermekközpontú (Az első olvasókönyvem. A nagybetűket a második félévben tulajdonneveken ismertetik. betűk összeolvasása. cs. helyette játékos. q. betűírás négyzetrácsba kétféle méretben. k. nagy. színes. az írás megkezdése.és nagybetűk együttes tanítása. p. végül a szabályos elsős vonalrendszerben. azután az írásfüzet vonalrendszeréhez alkalmazkodó négyzetrácsban. Az olvasókönyv témakörei: az érzékszervek. … Az írástanításban is sok a játékos elem. v. l. e.és kisbetűk egyeztetése. kerítésvariációk. t. d. 4. 5. 5. mondókák szerves részei a programnak. ny. és az írást segítő játékokra. b. a mássalhangzókat zölddel nyomták. é. két. a tárgyak és az élőlények világa. a szintetikus tevékenység – az összeolvasás – pedig az ábécéskönyvvel. az ábécéskönyv belépése. hangok összevonása. A betűtanítás menete: hang az elsődleges. Az írott betű tanításának lépései: hívókép. az iskola és a baráti kör. 3. ritmikus játékok. 1. dzs. c. ü. melynek célja a minta bejáratása. ú.és írástanítási módszer A tananyag struktúrája: az olvasástanítási módszer analitikus.Anyanyelvi tantárgypedagógia felismerésének gyakorlása. 6. sz. hang és betű megfeleltetése. árvácska – á. Az olvasmányanyag érdekes. Betűtanítás sorrendje: i. Az írástanítás párhuzamos az olvasástanítással. A betűtanítás lépései: tematikus képről szövegalkotás. szógyűjtés: a tanult hangot tartalmazó szavak keresése. mássalhangzók. Mozgásos. majd nagy vonalrendszerben. s. ö.) Heurisztikus programozású olvasás. Hétszínvirág) 7.

és a gyerek életkori sajátosságaitól. emlékeztető. A személyiségformálás. Jellemző rá a kifejezettség. A gondolkodásnak ez az algoritmusa egy bizonyos szintig minden emberben fejleszthető. A szövegtartalom értési szintje. A szöveg és az olvasó kapcsolata. 8. 2. Fontos. hogy az esztétikum. hogy a gyerek jól kialakult szövegbefogadási képessége ne fejlődjön vissza az iskolában. valóságos folyamatok. Az a gyerek. az olvasottakra reagálnunk kell: elfogadnunk. Az szépirodalmi művek olvasása mindig személyes találkozás az íróval. a művészi szépség befogadására nyitottá tegye az embereket. A műelemzés előkészítése. az esztétikait azonban megéljük. módja. feladatai: 1. vitatkoznunk vagy továbbgondolnunk. A szépirodalmi szövegek feldolgozásának legfontosabb célja. prózai és verses. A szövegekből a lényeget. szakszerű. fejlesztése tudatosan és szervezetten valósul meg. A tanulók szó. azaz szemantikai információit megértjük. A szöveg feldolgozása során a gyerek a szöveghez egyre közelebb kerül. eseménytörténet. akinek nem hat az érzelmeire az olvasás. A szövegfeldolgozás feladatai: A szövegfeldolgozás: többfunkciós anyanyelvi tevékenység. Mi a szövegfeldolgozási folyamat célja? Szövegértés vagy szövegmegértés? .) Leíró szövegek: élményszerű. A fogalmazás szövegmodelljeinek tudatosítása. a befogadóban végbemenő változások. A nyelvi jelek hierachiájának a csúcsa. A szövegfeldolgozás lényege az olvasmánytárgyalás vagy az ismeretátadás? .A szöveg logikai – racionális. ismeretterjesztő és publicisztikai szövegekről. 6. A tudatos szövegbefogadás fejlesztése. közelítjük. összefoglalás. hír. Az olvasás intellektuális erőfeszítés. 7. magyarázat. Hiszen hétköznapi kommunikációjában állandóan szöveget alkot és fogad be. szövegmagyarázat. természetes módon váltogatva az adó és a vevő kommunikációs szerepét. A nyelvismeret fejlesztése.és kifejezéskincsének bővítése. A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek befogadása különbözik. 2. Szövegtípusok – elemzési módok. Beszélhetünk szépirodalmi. A szövegfeldolgozás szerepe. beszámoló. hagyományozott szövegforma. A szöveg típusai: A szövegtípus történetileg kialakított.Anyanyelvi tantárgypedagógia 6. az emlékezet fejlődik a szövegfeldolgozás alatt. az elhatároltság és a strukturáltság. az nem lesz olvasó. A szövegmegértés statikus. kommentár. A szöveg fogalma: a szövegfeldolgozás műveletrendszerének a tárgya. A szövegértés folyamatosságot jelent. riport. népköltészeti és műköltészeti szövegekről. Csak személyes viszony kialakulásakor beszélhetünk az irodalom személyiségformáló erejéről. hipotéziseket kell kialakítani. programot használjuk.) kifejtő szöveg: esszé. 12 . az érzelmi attitűd. Az önálló tanulás képességének fejlesztése. az információkat ki kell tudni emelni. fel kell tenni a továbbgondolkodás kérdéseit. 3.) elbeszélő szövegek: élményszerű. meg kell látni közöttük az összefüggéseket. A leírtakat el kell képzelnünk (fantázia). A szépirodalmi szövegek feldolgozásakor figyelni kell a tartalomra és a formára. A szöveggel való kapcsolatban kerülés során a személyiség változik a tudat ellenőrzése nélkül. 3. az olvasó jelentéseket rendel a szöveghez. Lehet csoportosítani műnemek és műfajok szerint. aki nem érti az olvasott szöveget. 1. Az olvasóvá nevelés. érezzük. A műelemzések alapja a szövegfeldolgozó órák. A cél az olvasástechnika és a szövegértő olvasás együttes fejlesztése. az ebből születő. A kisgyerek képes a beszélt szöveg és az írott szöveg befogadására. tétel A szövegértés és szövegelemzés alapvető feladatai. 5. A modellértékű szöveg sajátságainak tudatosítása elengedhetetlen feltétele a fogalmazás tanításának.A válasz attól függ. meg kell értenünk az író üzenetét. 4. Az olvasókönyvek a kisgyerek nyelvismeretének fontos fejlesztői. a figyelem. meghatározás. Az esztétikum befogadása. hogy melyik tantervet. hozzá kell építeni addigi tudásunk rendszeréhez. értelmezési lehetőséget sugall. s egységként viszonylag lezárt kommunikációs folyamat. elvetnünk.

akkor metanyelvi 6. és máglyatípusú szövegről. mérleg-. 2.) publicisztikai 3.) A közlemény közege szerint: szóbeli és írott 3. nyelvű A nyelv kora szerint: régi. A feldolgozás során figyelembe kell venni néhány alapelvet: 1. amelyek nem művészi és művészi szövegek lehetnek. vagy a szövegrészhez kössük. A szövegegységek logikai viszonya szerint beszélhetünk a lépegető.) A közlemény jellege szerint: köznapi és poétikai jellegű.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. rendelet.) A közlemény tárgy szerint: ha a tárgy külső: akkor általános tárgyú és sajátos tárgyú. Szövegtípusok I. A nyelvhasználat szabályozottsága szerint: normakövető és nem normakövető.) közéleti 3.) A szövegközpontúság. Szövegek osztályozása: 1. 5. törvény. német. érzelemkifejező.) A komplexitás. tudományos. alkotmány. és mindig hozzá térünk vissza.) művészi a) normakövető b) nem normakövető 2.) A szövegtípus. Írott A) poétikai jellegű 1. lánc-. 13 . angol. a szövegfeldolgozás maradjon szövegkörnyezetben) 2. véleményünket a szöveghez. 4.) útmutató szövegek: útmutató. szabályzat.) A beszélő társadalmi hovatartozásának kifejeződése szerint: nem csoport jellegű és csoport jellegű szövegekről beszélhetünk. ismeretközlő.) általános tárgyú 2. hivatalos és közéleti 5.) művészi 2. A szöveg komplex.) nem művészi B) köznapi 1. 5. Szóbeli A) poétikai jellegű 1.) tudományos és műszaki 4. sokrétű alkotás.) jogi.) közvetlen gyakorlati célú A szövegfeldolgozás menete: a szövegelemzés kezdeti időszakáról van szó. (a szöveg a kiinduló pont.) nem művészi B) köznapi 1. mai.) tudományos és műszaki 4. stb.) érvelő szövegek: egyéni. A szövegek különböző típusai alapvetően meghatározzák a szövegfeldolgozás módját.) közvetlen gyakorlati célú II. felhívó.) A nyelv szerint: magyar. ha a tárgy maga a nyelv. 3.) társalgási a) nem csoportjellegű b) csoportjellegű 2.) A közlemény célja és szerepe szerint: kapcsolatteremtő. A szövegfeldolgozás lépéssorokban közelít a komplexitáshoz.

) A szó. d) a monda feldolgozása (nemzeti identitástudat). Biztosítani kell számukra a véleménynyilvánítás szabadságát és ugyanakkor a tévedés lehetőségét is. A szövegfeldolgozás menete: 1. pl. 3. tartalmi szintézis (fő gondolatok összefoglalása).) A szöveggel való ismerkedés: Lehet hangos vagy néma. Fontos. 2.) A történelmi szövegek feldolgozása (Történelmet tanítunk-e?) 14 . g) versfeldolgozás. viselkedésük.verses mese. A szövegfeldolgozás sajátos szempontjai 1.) A jelentéssík kibontása 9. varázstárgyak. . 6. e) szólások. a lényeges információkat el kell választani a lényegtelenektől. akkor bemutató olvasás. adatok közötti logikus viszonyok feltárása (ok. 2.) Az elsődleges megértés ellenőrzése: globális megértés ellenőrzése.) A kreatív befogadás.) A szöveg stílusának.) A szövegfeldolgozás előkészítése: a) a motiváció b) a közös előismeret c) a meglévő sémák feltárása. b) jelentésbeli lineáris kohézió eszközei. meseszámok) . egy-egy átfogó szempont: mondanivaló. cselekedeteik. közmondások. 5. 2. f) a gyermekregények feldolgozása. elindulás.) A spontán reakciók meghallgatása. mélységét. mese helyszínei. hazatérés.) A szövegjelentés kibontása: a) a szövegfeldolgozás rétegei.címke jellegű vagy reklám jellegű.) Az életkor meghatározza a feldolgozás menetét. b) a mese feldolgozása: (mese szerkezete. 4. 3. visszatérünk hozzá.állatmese (szereplők tulajdonságaik. .) Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása: minden ismeretlen szót és kifejezést értelmezni kell. i) balladák (gondosabb szövegértelmezést kíván: nyelvezet). mese szereplői. kiegészíteni kell.és kifejezés-értelmezés 10. átváltozások. hogy a gyerek a szöveggel kommunikációs kapcsolatban legyen. távoli utalások a szöveg belső logikájába => logikai menet megtörik. 7.) A szöveggrammatikai feltárás 8.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. próbák.szövegtartalomra való következtetés. beszédmódjuk). c) az elbeszélések feldolgozása.) A szintetizálás: 1.) A szöveg szerkezetének vizsgálata 11. mikor születhetett). jutalmazás. h) a népdalok (olvasásuk többnyire feldolgozás nélküli. . találós kérdések (apró szövegek).) A szépirodalmi művek feldolgozása: a) az epika és a lírai műnemek. ha a tanító végzi. a kiemelt adatokat csoportosítani. ismétlő olvasás (szereposztás szerint).) A szöveg címének vizsgálata: . 5.okozati viszonyok). nyelvezetének vizsgálata 12. mindig ragaszkodunk a szöveghez.csalimese.

hogy a mondatok. 7. hogyan kapcsolódnak egymáshoz logikailag. A szövegszint alatti nyelvi szintek olvasását (mondatok) ha megértettük. recenzió.) Cselekvést irányító szövegek (feladatok. utasítások.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. . .) Az első osztályos szövegek feldolgozása: . .) Egyéni szövegfeldolgozás 15 .szintetizáló bemutató tanítói olvasás. Az ismeretlen szavak. használati útmutatók) 6. tudósítás. hirdetések.mondatonkénti néma olvasás. közlemény. riport. kritika): kiemelni az információkat.) A publicisztikai szövegek feldolgozása (hírek. és kifejezések értelmezése legyen rövid és világos. tartalmilag. akkor utána azt kell megérteni. a) gyermekfolyóiratok b) napilapok c) műsorfüzetek 5. meglátni a ki nem mondott jelentéseke.mondatonkénti hangos egyéni olvasás.szövetértelmezés. összevetni a máshonnan származó információkkal. .a szöveg mondatonkénti értelmezése.

diszgráphiás. Nem könnyű egyensúlyt teremteni a technikai fejlesztés és a feladatmegoldás közben írásalkalmazás között. A kezdeti írástevékenység összekapcsolódik a beszéddel: a gyerek mondja magának. A füzetben kívánjuk meg az egymást követő munkák tagolását.Szoktassuk tanítványainkat az esztétikai igényességre. s követeljük meg a javítás javítását is. betű és szóközök 16 . mint olvasást! Az olvasási és írási készség alakulásában igen erős a transzfer. amit ír. tanulni kell. Törekedjünk arra. Kézfej a kisujj perceire és a tenyér szélére támaszkodik. közé tartozik a helyesírási ismeretek megszilárdítása. Az írástanítás speciális feladatai: .A helyes testtartás kialakítása és az egészségvédelmi szabályok megtartása. tehát automatikus készséggé váljék. tisztában van a hangok sorrendjével.Tanítsuk meg a gyerekeket az írás gazdaságos és esztétikus elhelyezésére.alapfeltétele az íróeszközök használatának a megtanítása. A metakognitív készségeknek fontos szerepük van az írástanulásban: csak az tud írni. algoritmusa.szociális háttér. Az átlagostól eltérő gyermekek tanítása (funkciónális analfabéta. a betű.és szótávolságok megtartására. a többi szabad.Az írás gazdaságos használatára való szoktatás. Tartás és eszközhasználat: A gyerek balról kapja a fényt. Ehhez azonban megfelelő szociális háttér. és össze tudja rakni a hangokat szavakká. diszlexiás. olvasható kézírást még hosszú ideig nem mellőzhetjük. Az írástanítás speciális problémái Az írástanításban betűismerő és készségfejlesztő szakaszt különböztetünk meg. hogy az írás helyes technika segítségével a minimális erőfeszítéssel történjék. . Tudatos írástanításra van szükség.Az írott kis.olvashatóság. sok-sok hallott és látott minta is szükséges. valamint a tanulók szókincsének gyarapítása és aktivizálása. Helyes ülés és testtartás. gyakorolni. Szükség van írástechnikai gyakorlatokra! Az esztétikus és igényes. azt követően már külön óraszámban folyik az íráskészség fejlesztése. . . s később ne kösse le teljesen a tanulók figyelmét. Helyes kéztartás aló kar 2/3-a a padon. Gondosan és fegyelmezetten készítsék el írásbeli munkáikat. tétel Az írástanítás speciális feladatai. . majd automatizálni.az írás kommunikációs céljának az ismerete . . . a környezetnek igen nagy ösztönző ereje van. hogy minden nap legyen rövid írásgyakorlás. . megfelelő méretű pad. Könnyebb írást tanítani.írástechnika tudása . A beszédtevékenység segíti az írást. Ennek alapjait pedig az első négy osztályban rakjuk le. ezért az írást és az olvasást párhuzamosan érdemes tanítani. elkülönítését: magának a füzetképnek is tetszetősnek kell lennie.Érjék el a tanulók a kellő lendületességet legalább az ötödik osztályra. a lapszélek.Ne hagyjuk az írásmunkákat javítatlanul. Íróeszközt három ujjal tartja. tanulásban akadályozottak …). Motivációs tényezők az írástanításban: . Ne tartsák görcsösen! Az írás jellemzői: álló írás – vázolás nagy méretben – majd csökken Követelmények: . látótáv 30 cm. másik kéz leszorítja a papírt.és nagybetűk szabályos alakításának és kapcsolásának a megtanítása.Az írástanítás feladatai.Anyanyelvi tantárgypedagógia 7. aki fel tudja bontani a szóalakot összetevő hangjaira. Betűforma alapján nyomtatott betűs írást és folyóírást különböztetünk meg. pontos betűalak. így kap többszörös megerősítést. Kibontakozó írásbeliség: a gyermek ébredő nyelvi tudatossága és kommunikációs igénye megteremti az írást. hiszen maga az írás is tudatos nyelvelemzés eredménye.Törekedjünk arra. sőt az írás nagy segítséget jelent a nyelvi tudatosság fejlesztésében is. Az írás is készségszintű tevékenység. . Megkülönböztetünk továbbá álló írást és dőlt betűs írást. . A betűismertetés szakaszában az olvasással párhuzamos az írástanítás. Ehhez még hozzájárul az írott betű ismerete és az írásmozgások beidegzése.

Anyanyelvi tantárgypedagógia folyamatosság: szavak toll felemelése nélkül tetszetősség: arányok. minden tantárgyban.) A betűelemek összekapcsolása Néhányat gyakoroltatunk. stb. ferde egyenes. sorminták . (egész kar. tetszetős.Közvetlen részkészségek fejlesztése: rajzolás. eleinte 2-3 elem összekapcsolását 4. Álló egyenes. nyújtott szárú horog. mögött. kezdőpont.Mondatok. majd vízszintes síkban) .levegőben vázolás (függőleges. kígyóvonal.) Az íráskészség fejlesztése: 1.írólapra postairónnal . betűelemet tárgyon fedeztetjük fel. betűelemek. betűk sorrendje. .Szavak írása. képzelet. fekvő egyenes.írott betű alakításának bemutatása . végpont. nagyhorog. . szövegek írása (helyesírás) A gyakorlás módjai: . ritmusérzék.írott betű alakjának elemzése .: hurokvonallal. előtte jelfunkció ismerete = hangjele a betű.Tanulók írása: utánzás. ujj) – vázolás (nagyba.) A betűelemek írásának lépései: . kapcsolás. kishorog. Az írás mindig legyen olvasható. csészevonal. alkar. helyesírás . játékokkal összekötni. arányok .) Előkészítés: . V-vonal. tevékenységi tempó.Megfigyelés.Térérzékelést előkészítő gyakorlatok: játékok . kéz.) Betűelemek írása: verbalizálással. osztály: az írás készséggé válik Az írást csak írással lehet gyakorolni.Bemutatás: hangot elvonjuk: a szóból. négyzethálóba) – javítás. hullám. osztály: a gyakorlás célja még maga az írás 5. gyöngyfűzés. ívelt kapcsolás) betűk sűrűsége Az írástanítás algoritmusa: 1. előírás (margó) Kapcsolás fokozatos bevezetése 5.kapcsolás . Mindig figyeljünk a helyesírásra is. vonalvezetés. kapuvonal. . füzetbe írás: újra alakelemzés.Finommozgásokat előkészítő gyakorlatok: papírtépés. .másolás .emlékezetből írás 17 .tanítói ellenőrzés 6. A gyakorlás fokozatai: .ceruzával füzetbe . margók betűk valóban álljanak helyes kapcsolás (pl.Alapozó részkészségek fejlesztése: logikus gondolkodás. kis hurok. sorok balról jobbra haladnak illetve felülről lefelé. 2. kampó. Meg kell tanítani a relációs szókincset: előtt.tollbamondás . felső hurokvonal. kör.Technikai gyakorlatok: betűk. 3.írott betű levezetése a nyomtatottból . sátorvonal.) Betűalakítás tanításának lépései . gyurmázás. cicavonal.Kéztornák: mondókákkal. alsó hurokvonal. emlékezet. alakelemzés: elhelyezés.

amit leírnak .önellenőrzés . tetszetős írás .Anyanyelvi tantárgypedagógia Javítsuk a házi feladatot – javítást javítsa Házi feladat olyan legyen.érdekelje őket .értsék. A gyakorlás néhány követelménye: .olvasható.tanulók ismerjék a célt . amit órán előkészítettünk.kellő idő az írásra 18 .

) A közlés tudatának kialakítása és fejlesztése = kommunikációs szempontok tudatosítása. kötött fogalmazástanítás. és kinek szól. tétel A fogalmazás meghatározása. A foglamazástanítás mint integrációs anyanyelvi nevelési lehetőség. mindig a mondanivaló írásos kifejtésére és rögzítésére gondolunk. 5. stílusnevelés: témának. 4. különböző címzett. gyakoroltatása => bevezetés. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében: 1.) A mondanivaló kommunikációs szempontok szerint történő tervezés elsajátíttatása => anyaggyűjtés. írástechnika.Középkori latin nyelvű iskolákban gyökeredzik. formális keretek. Ratio Educationis: a tanult formát a tanulók saját gondolataik kifejezésére használták. szórend. akihez szólunk. miért vagy mi ellen. műfajnak.Írásos gondolatközlés speciális ismereteinek és készségeinek elsajátítása. úgy kell fogalmazni. s más a csatorna. . amelyben gondolatainkat nyelvi eszközökkel megformáljuk.Lényeg a mintakövetés. 2. a közlemény közege. szókincsbővítés. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében.) Szövegkorrigálás tanítása: szóismétlések. befejezés. Amikor fogalmazásról beszélünk.) Figyelem tudatos megosztásának fejlesztése: előfeltétele az íráskészség. mondanivaló elrendezése. milyen helyzetben. .Sok görög nyelvű művet olvastak. tanúk. Nincs jelen az. hivatalnokok tanultak fogalmazni. hogy kitől. . figyelembe kell venni.) Az elbeszélés. de ezzel a szóval jelöljük a tevékenység eredményét.1777. mit írunk. de minták alapján . majd példák => A tanulók azt hitték.chria (kria): szónoklatok szerkesztésének irányító szempontjai: kiről. befejezés. szervező elv (pl. nyelvhelyesség.) Stílusfejlesztés. Feladatai: 1. kommunikációs feladat megoldására szerveződik. . . levél szerkezeti felépítése. a fogalmazástanítás a megismert klasszikus művek felépítésének és stílusának utánzásából állt. az írók szabályok alapján alkottak. hogy a tanulókat felkészítsük a mindennapi kommunikációs igényeket kielégítő szövegalkotásra. helyesírás. példák. deduktív eljárással ismertették a szerkesztési – stilisztikai szabályokat. s összekapcsolódik benne a szövegtervezés – szerkesztés és a megszövegezés – rögzítés. leírás. hogy érthető legyen. közlési szándéknak megfelelő szóhasználat. mi. .1805.Cél. tárgyalás. Ratio: segédnyelvvé tette a magyart. 2. Az úgynevezett szóbeli fogalmazást beszédnek nevezzük. 3.1883-tól a fogalmazástanítás szerepel a népiskolák tanrendjében. Lehet szóban vagy írásban. szerkesztési alapkövetelményeinek megismertetése. s a beszédműfajok alkotása a beszédfejlesztéshez tartozik. 6. nyelvhelyesség. A fogalmazás többtényezős tevékenység. kifejezendő tartalom. . más a közléshelyzet. A fogalmazástanítás célja és feladatai: . párhuzamosan kell figyelni: írástechnika. miről. 19 .) Logikai – reprodukciós irányzat .Merev.A tanulók már meglévő ismereteinek és készségeinek hasznosítása továbbfejlesztése az írásbeli kommunikációban. Az írásos fogalmazás nem egyenlő a szóbeli fogalmazás rögzítésével. A fogalmazás meghatározása: Mindennapi szóhasználatban: az a tevékenység.: idő). A fogalmazástanítás célja és feladatai.Anyanyelvi tantárgypedagógia 8. .

egyéni képességekhez mér.Szövegalkotás gyakorlásával más tevékenységeket és készségeket is fejlesztünk.Kevés szerkesztési hiba.A logikai-stilisztikai irányzat szintetizáló változatának továbbfejlesztett változata. de saját belső törekvéseiket is figyelembe kell venni.Eltérő szerkesztési és stilisztikai kérdéseket vet fel.Ellene szóltak kiemelkedő pedagógusok: Karácsony Sándor.Fejleszteni kívánták a logikus gondolkodást és a nyelvi kifejezőképességet. . . árnyalt kifejezését. . olvasottságának. aki tehetséges.Mondattól mondatra megalkották. kommunikációs helyzet figyelembevétele. lélektani és kommunikációelméleti tájékozottsága => szerkesztési alapkövetelmények. . az önálló munkához. készségeket. egyéni munkaformák.) 4.1952-es konferencia hatására. sporthoz.A fogalmazás integrálja a más képzési területeken megszerzett ismereteket. .Nem szép.) Spontaneitás lélektani irányzata: .Fő szempont a közlés. . . .Kiemelt szaktudományi háttere a tanító szövegtani.Felhasználja a korábbi eljárások minden bevált elemét.Törekszik a tanulók tárgyi tudásának. 20 . közös énekléshez. írás. nyelvtanhelyesírás keretében alapozzuk meg.Az előző ellenhatásaként jött létre 1925-től.Szabad fogalmazás. Rendszeresen fogalmazási ismereteket nyújt.Írásbeli kifejezés szabatossága fejleszti a szóbeli kifejezőképességet. 3.1960-as évektől szintetizáló módszer: a fogalmazástanítás fogalmát kiterjesztette a szóbeli közlés fejlesztésére.Eszköze a nyelvhasználati-stilisztikai ismeretek: tapasztalati felismerés.Dominált a tanító elképzelése. nyelvi.Az írásbeli közlő. . Kommunikáció-központú fogalmazástanítás: . Szántó Lőrinc. . leírták emlékezetből => minta. gondolkodási készségeinek mozgósítására.Tanítja a gondolatok célszerű. kiálltak az osztály elé. . kifejezés értelmessége. .Megmozgatta a fantáziát.A tanító feladata a jó téma kiválasztása. . egy-egy tanuló megjegyzett egy-egy mondatot. . mondanivaló következetes előadása. .Tanulócentrikus. Logikai – stilisztikai irányzat: .) A fogalmazástanítás. . hanem pontos legyen a gondolatközlés . megjegyezték.Differenciált. .Kötött és szabad fogalmazástanítás keveréke. és a nyelvi megformálásban kötött) . . mint integrációs anyanyelvi nevelési lehetőség: . egyaránt szükséges interakciós képességek. .Anyanyelvi tantárgypedagógia 2.: élménygyűjtés – mondanivaló elrendezése.és kifejezőképességet az olvasás. de sablonos munka. teljesen magára hagyja a gyereket.A fogalmazást alkotó képességek más tevékenységben is szerepet játszanak – játékhoz. beszédfejlesztés. mert a két közlésforma kölcsönösen hatnak egymásra. . . (előkészítés szabad pl. sorban elmondták. . -A fogalmazást nem tartja taníthatónak.

Az általános és szakmai műveletség megszerzésének fontos feltétele és eszköze.Biztosítja az értelmes és célszerű nyelvhasználatot.) 6.) 3.) Olvasás Írás Fogalmazás Beszédfejlesztés Nyelvtan Helyesírás Szövegfeldolgozás Beszédművelés oda-vissza hatás 21 . részek összefüggése. . kifejező tevékenység során használt készségeket csiszolva hozzájárul más képességek fejlődéséhez. .Fogalmazványban érvényesül a relevancia. 1.) 2.) 8. szélső részek konvergenciája.Anyanyelvi tantárgypedagógia .) 5.) 4.A közlő-. előre mozgása. gondolatmenet egyenessége.) 7. .

Ismeretek világos tanítása és állandó felszínen tartása. összefüggése a gondolkodás fejlesztésével. .) 4.) Tudományosság elve: .Új anyag bemutatása (indukciós anyag. egyszerűsíteni kell a tananyagot megfelelő mértékben. 2. a grammatika pedig ezen alapuló absztrakt rendszer. illetve érdeklődés felkeltése.A könyv is legyen tekintettel a korosztályra.A nyelvtan kétszeres absztrakció a nyelv maga is az. A nyelvtani fogalomalkotás: Az új nyelvtani ismeret tanításának három lépése. .A tanított ismeretek tartalmát és terjedelmét a tanulók életkori sajátosságaihoz kell igazítani. . A tananyag feldolgozásának elvi kérdései: 1.mondat) . Tiszta. szavak 22 . fontos a tankönyvválasztásnál.) Teljesítményképes tudáshoz juttatás: . .Motiváló célkitűzés.Megtervezett kérdések.) Rész – egész viszony értelmezése: Alá-. felfedeztetéssel tanítsunk. mellérendeltség értelmezése. . egymásra épülés (hang – szó . következtet => szabály majd gyakorlás 2.Nevelőtestület egységes eljárása (meg kell követelni a helyes beszédet és írást minden órán.) Az oktatás rendszerességének és érthetőségének elve: .Tudatos és megtervezett nevelői vezetés. mondatok. fölé-.Ismernünk kell az egyszerűsítés módját és határait.) Tanulói aktivitás elve: .Alsó tagozatos tananyag sajátos felépítése. . . 3. mint szabálytanítást alkalmazzunk. .Inkább analógiásan.Nem törekedhetünk teljességre. A nyelvtani fogalomalkotás algoritmusa. játékok.) Figyelemmel végzett munka: .Anyanyelvi tantárgypedagógia 9. nyelvi példa) Elégséges mennyiségben tartalmazza a tanítandó nyelvi jelenséget.Szemléletesség: elvont dolgok konkrét dolgokhoz kötése. . Lehet szöveg. motiváció.Tudnunk kell az alsó tagozaton tanított anyagot tudományos szinten is.Tananyag felépítésének logikus rendje. A nyelvtanítás módszertani elvei: A tananyag tartalmának elvi kérdései: 1.Induktív menet: szemléltet.Érdekesség. .Előkészítés: új anyagrész elhelyezése a tanítás folyamatában. tipikus eset legyen.A tananyagnak összhangban kell lennie a tudomány megállapításaival. megelőzi: . de nem kell követni a rendszerét. . . Legyen benne a fogalom minden jegye. . tétel A nyelvtanítás módszertani elvei.Elméleti ismeretek összekapcsolása a gyakorlattal. .

Előkészíti a logikus tanulást! Nem mindegy. Nyelvtani fogalomalkotás összefüggése a gondolkodás fejlesztésével A meghatározás logikai felépítése: meg kell adni a legközelebbi nem fogalmat és a megkülönböztető jegyeket. milyen kötőszót használunk: és mindennek igaznak kell lennie. megállapítunk róla valamit. .) Megtanítjuk a nyelvtani fogalmat. Ebben potenciálisan alá – fölérendelés van.) Szabály tanításakor megfigyeltetünk egy jelenséget. történés) 2. majd végigmegyünk a példákon (IGE – cselekvés. s hogy helyesen szerepel-e a könyvben. A meghatározás tanítása nem vezet verbalizmushoz. hogy a meghatározás mit jelent.Anyanyelvi tantárgypedagógia Nyelvtani fogalomalkotás algoritmusa: Során kiemeljük a közös.) Először megnézzük. fajfogalom) Utána részeire bontjuk a meghatározást. majd alaki kifejezőjét (a múlt idő jele a t). 3. (nem fogalom. lényeges jegyeket 1. logikai ítéletet alkotunk + példák. létezés. csak akkor teljesül a szabály vagy legalább egy igaz. ha minden szót értenek. azaz rendszer. 23 .

A máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. mondatkezdési.1. szótagoltatás.) . tollal 24 . Gyakorlásnál van a legnagyobb haszna. később szóelemekre bontással. azt a következő évben súlyosnak minősítjük.Anyanyelvi tantárgypedagógia 10. Módszertani elvek: 1.) Helyesírási alapelvek: kiejtés. elválaszthatatlan egymástól. betűző leírása. . egyszerűsítés 2. De sok esetben fordítva van. többjegyű betűk kettőzésekor. .Hagyomány elve: helyesírásunk speciális nehézségei. a helyesírás hatására javul a beszéd.Kiejtés: A köznyelvi kiejtés elsajátításán alapszik. Helyesírási alapelvek és helyesírás tanítás. hanem szóelemek szerint.: családnevek. a helyesírási szabályok előzetes felidézése nélkül is helyesen alkalmazzuk a tanultakat.: hasonulás. feladata és következményrendszere: . követelményrendszere. szavak elválasztása.) Szilárd nyelvtani alap: a helyesírás és a nyelvtan tanítása összefügg. .A helyesírás alapját az alsó tagozat rakja le. (A szóelemeket az önmagukban vett kiejtés szerint írjuk le. . ennek megfelelően írjuk. ha a szó egészét másképp mondjuk. ly-os szavak Gyakorlás: tollbamondás. tétel A helyesírás-tanítás célja.) Tudás és készség: megtanult ismereteket készségszintre kell emelni. Létezhetnek módosult alakváltozatok. osztályban a helyesírás tanítása összefügg az olvasás és az írás tanításával – szavak pontos. melléknévfokozás. ahogy hangzik. szóelemzés. Ahol lehetséges. 3. .) Nevelőtestület egységes eljárása Vannak auditív. 4.Szóelemzés elve: nem úgy írjuk a szóalakot. hagyomány. j-pótlása. val-vel.orr + ra = orra. Szótagoló olvasástanítás. elsősorban szóképemlékezet érvényesül. de folytatódnia kell a felső tagozaton és a középiskolában a fejlesztésének. 6. igen fontos a beszédművelés. dz. . tagmondatok. megragadhat bennük a rossz példa! Emlékezet fejlesztésével külön foglalkozzunk! Önellenőrzést ki kell alakítani! Helyesírási alapelvek és helyesírás-tanítás: . sem a szóelemzés elvével nem magyarázható. kiejtéstanítás. mondatvégi írásjel. A helyesírás-tanítás célja. amikor könnyedén. a szóelemet másképp írjuk: pl. mint a szóelemeket különkülön.Egyszerűsítő írásmód: helyesírásunk néhány esetben egyszerűsítést alkalmaz. Ne javíttassunk hibás szöveget kisgyerekkel. dzs. A nyelvtan tudása megvéd a téves analógiától.Felsőbb osztályokban: ly. Pl. A szóelemekre bontás általában megegyezik a szótagolással. feladata.Többjegyű betűk első jegyét kettőzzük (fütty) . A helyesírást szilárd nyelvtani ismeretekre kell építeni. három azonos mássalhangzó találkozásakor. A helyesírási készség az a teljesítményfok.) Analógia és szabálytanítás: hasonlóságon alapuló egyezés: szabállyal együtt példát is tanítunk.Ami egy alacsonyabb osztályban nem számít súlyos hibának. a szavak helyesírását nyelvtani ismerettel magyarázzuk. vizuális és motorikus típusú egyének. időtartam betartása. keltezés. Akkor van haszna igazán. Elsőben szótagolással tanítjuk.) A gyakorlás és a rendszeres ellenőrzés 5. stb. stb. A szóelemet külön kiejtjük. ezért kell változatos gyakorlási módokat alkalmazni.

kulcscsomó. jegygyűrű. rossz-szívű – szóösszetétel . elemezzük. általánosítunk. … . majd gyakoroltatunk. bemutatjuk az új anyagot.dzsessz-szerű. megfogalmazzuk a szabályt. puff-féle – hosszú mássalhangzó Helyesírási ismeret: előkészítünk.balett-táncos.Anyanyelvi tantárgypedagógia . 25 .családneveknél kötőjel Kiss-sel Kivételek: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->