P. 1
anyanyelvi

anyanyelvi

|Views: 1,898|Likes:
Published by 1986franci

More info:

Published by: 1986franci on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Anyanyelvi tantárgypedagógia 1.

tétel Az anyanyelvi nevelés célja, feladatai, alapelvei (személyiségfejlesztés, társadalmi szerepek eszköze, nyitottság, folytonosság, integráltság, szocializáció) Az anyanyelvi nevelés célja, feladatai: Általánosan az iskola feladata, hogy alapozó ismereteket biztosítson és a képességek fejlesztésével állandó önművelésre, önálló gondolkodásra készítse fel a tanulókat. Ehhez fejleszteni kell a kommunikációs képességeket, megismerési képességeket és a mozgásképességeket. A kommunikációs képességek fejlesztésének színtere az anyanyelvi nevelés. Kettős feladat: minőségi befogadás, megfelelő kifejezőképesség szóban és írásban. A beszélt és írott nyelvhasználat fejlesztése, tökéletesítése. 1.) Az anyanyelvi tudás különbségeinek csökkentése, kiegyenlítése. A családban elsajátított nyelvhasználat minden gyereknél más. A nyelvhasználati különbségeket ki kell egyenlíteni. 2.) Anyanyelvi ismeretek elsajátíttatása: - olvasás, írás jelrendszere és technikai tudása - nyelvhasználat tudatosítása, továbbfejlesztése - nyelvi jelek rögzítésének, összefűzésének szabályai - stilisztikai ismeretek - szövegalkotás szabályai 3.) Nyelvhasználati készségek, képességek fejlesztése: - helyes beszédlégzés, tiszta hangképzés, olvasás- és írástechnika, helyesírás (nem szabályok, hanem analógia) - néma, szövegértő olvasás, hangos olvasás, íráshasználat, írásbeli szövegalkotás, beszédmegértés, összefüggő beszéd, párbeszéd, kommunikációs szerepváltás. 4.) Nyelvi irodalmi eszközökkel a tanulók személyiségfejlesztése Értelemfejlesztés, személyiségformálás, érzelmi nevelés, ízlésformálás, akarat és jellemformálás, személyiségminták, viselkedésminták Az anyanyelvi nevelés a társadalmi szerepek eszköze: A tanulók akarati és jellemtulajdonságait tartalmi és funkcionális oldalról formálhatjuk. Tartalmi: személyiségminták, viselkedésminták serdülőkorban ez a példaképválasztás alapja. Meghatározó szerep a személyiségfejlődésben, mivel egyrészt erkölcsi fogalmakat illusztrál, másrészt azonosulási minta. Funkcionális: tevékenységek, magatartásmódok beépülnek a személyiségbe. Az anyanyelvi nevelésben ez leginkább a felelősségteljes nyelvi tevékenység kialakításában érhető tetten. A nyelv a társadalmi érintkezés eszköze. A kommunikációs képességek fejlesztésével a gyereket felkészítjük a társadalmi szerepek sikeres megoldására: - nyelvi, magatartási normák - beszédhelyzethez, partnerhez alkalmazkodás. Az anyanyelvi nevelés elvei: 1.) Az anyanyelv a személyiségfejlesztés általános eszköze interiorizáció: a személyiségre gyakorolt hatások a nyelv segítségével épülnek be a személyiségbe. Exteriorizáció: a belső folyamatok külsővé válása. Cselekvés közben a nyelv segítségével ellenőrizzük magunkat => belső beszéd Integrált személyiség: egységesség. A nyelvhasználat fejlettsége dönti el az interiorizáció minőségét. 1

Anyanyelvi tantárgypedagógia Szocializáció: eszköze a nyelv. A gyerek a beszéd révén tanul meg alkalmazkodni. Így a nyelvhasználat fejlesztésével segítjük a szociális fejlődést. 2.) Az anyanyelvi nevelés valamennyi tantárgy feladata. A nyelv minden tanulás eszköze. Törekedni kell arra, hogy a nem anyanyelvi tárgyat tanítók is figyelembe vegyék az anyanyelvi nevelés feladatait. Fontos az önművelődés kialakítása. 3.) Az anyanyelvi nevelés nyitottsága, folyamatossága - Ismerni kell az óvodai és családi nevelés határait. (az anyanyelvi nevelés alulról nyitott). - Számolni kell a gyermeket érő tanórán kívüli hatásokkal. - Elő kell segíteni, hogy a gyerek csak a pozitív hatásokat építse be, negatívat ellensúlyozza a pedagógus. - Az alsó tagozatos munka meg kell, alapozza a felsőset. A nyelvhasználat fejlődése nem fejeződik be az iskolában. Ha megfelelően végzi a pedagógus a munkáját, tanítványai bekapcsolódnak a társadalmi munkamegosztásba, s ott gyarapítják ismereteiket. 4.) Az anyanyelvi nevelés egységének (integráltságának) elve

Magyarázat: A nyelvi megnyilvánulásoknak van tartalma és formája, a nyelvi norma alapján. Nyelvi norma = stilisztikai helyesség, szerkesztettség, esztétika, egyéniség. Az anyanyelvi nevelés egységében együtt kell fejleszteni a felfogó, befogadó és a közlő, kifejező tevékenységeket. Tervszerűen egymásra épülő folyamat. Ki kell alakítani a Bernsteini kidolgozott kódot. Funkcionális nyelvszemlélet érvényesítése: A nyelvi rendszer, a nyelvi jelek rendszerben elfoglalt helye és betöltött szerepe. (elemzések). Pl.: mondat szerepe a szövegben 2

. . folyóiratok => osztálykönyvtár. .Tanuljanak saját és mások hibáiból. akiket nem szólítunk fel. .Értékelés ne legyen „üresjárat”. melyben felerősödik a pozitív.Tájékozódni kell a család nyelvi hatásairól => tanácsokat adhat a szülőnek.Figyelni kell a tanórán kívüli megnyilvánulásokat. .Tömegkommunikáció: beépíteni az órába.Tanító legyen hiteles. követendő minták hatása.Türelmesen hallgassák végig egymást. . (Ügyes vagy!) . hogy a gyereket társai kigúnyolják. . ne féljenek a kudarctól.Megfelelő munkalégkör. mert félünk. hogy kockáztatják az óra sikerességét. .Ne engedjük.Ne legyenek az osztályban olyan gyerekek.Tanulók meg merjenek szólalni.Újságok.Anyanyelvi tantárgypedagógia 5. . 3 . .) A kedvező szociális háttér biztosítása: .

az egyik fülüket a tanító felé tartják. gondolkodási.Agresszív gyerekek: képtelen kontrollálni érzelmeit. ápolandó kincs! Az olvasásórákon. Az ilyen gyerekek kapjanak több írásbeli munkát. A gyerek a szánkat lássa. Hátrányos helyzetű gyerekek az osztályban A hátrányos helyzetű gyerekek típusai: 1. Olyan speciális tanulási problémákkal küszködő gyerekek. Az olvasástanulás előtt magyar nyelvi fejlesztésre van szükség. szóroncsok. mely az írott vagy beszélt nyelvmegértésre és nyelvhasználatra vonatkozik. és vannak. 4. szereljük le a gúnyolódókat. mondjuk neki. Az ö és az ü hiányozhat beszédükből. elővételezések. nem illeszkedik bele a közösségbe. mondókákat mondatunk.) Az olvasás hibái: betűtévesztések. ellenségesek. Az ilyen gyerekek bátorítást és türelmet igényelnek. sokat aggodalmaskodnak. beszélési. Sok ismétlésre van szükség.) Rosszul látó gyerekek: Általában nyelvi fejlettségük megfelelő.) Az olvasás tempójának a lassúsága. Mindig konzultáljunk specialistával és a szülőkkel.) Lassan tanuló gyerekek: életkorukhoz lépest vannak lemaradva. megfordítások. amivel akar. a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén. hogy a feladat elvégezése után azzal foglalkozhat.) Rosszul beszélő gyerekek: Vannak. melyek a nyelvért felelősek. valamint beszéljünk az osztálytársakkal. akkor a köznyelvi kiejtést kell követnie. magnetofonra vett anyagokat lehet adni a gyereknek. Diszlexiás és diszgráfiás gyerekek az osztályban Diszlexia: hibás olvasás. és gyakran írjunk a táblára. Az ilyen gyerekekkel szemben nyugodtan kell viselkednünk. hanem a neveltetésük. leragadások. ha verseket. világosan. melyeket beszéddel kísérünk.) Rosszul halló gyerekek: Fel lehet őket ismerni: figyelmetlenségről. a betűk összekapcsolásának súlyos megkésése. és tudnak tanulni. 2. túlságosan érzékenyek. helyesírási vagy matematikai képességben nyilvánul meg. 5. a minimális agyi működési zavarokkal küszködők. akiknek olyan pszichológiai működésük tér el a normálistól. 3. írási. olvasási. ha mindkét nyelvet jól beszéli a gyerek. olykor a nyelvük is.A túlságosan félénk gyerekek nem szoktak fegyelmezési gondot okozni. a köznyelven olvasson fel. homlokukat ráncolják. Diszlexiások tünetei: 1. rossz kombinációk. Rövid ideig képesek figyelni. akiknek érzékelésük nem tökéletes. A kétnyelvűség nagy előny. szegényes a szókincsük. de hátrány. a szó összeolvasásának a megtagadása. nyugodtan kell beszélnünk. de magatartásuk miatt lemaradnak a tanulásban.Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. ha nem. A dadogó gyereket feleltessük írásban. Magyarázzuk meg tettei következményét. olyan helyre kell ültetni a gyereket. mindenképpen a táblához közel kell ültetni. Dicsérjük. Ide tartoznak azok. a gyerekeknek nemcsak a műveltségük más. sokat kell az ilyen osztályban felolvasni. ezért rövidebb foglalkozásokat kell számukra tervezni. . nagy betűkkel nyomtatott könyvet kell a kezébe adni. megismételtetik az utasítást. Sokat segít. és több írásbeli utasítást. 2. lassan. 6. betűkihagyások – és –betoldások. ismétlések. Ezek a gyerekek hosszabb és gondosabb előkészítést igényelnek. Mondassuk vele. ha egyik nyelv sem eléggé fejlett az iskolai tanuláshoz. és ha a helyesírásban a kiejtés elvét tanulja. szédülésre és fülfájásra panaszkodnak. A problémák az agy azon részeinek a működési rendellenességeivel kapcsolatosak. és amely tökéletlen beszédmegértési. az agysérültek. Artikulálva kell beszélnünk. közvetlen és módszeres oktatást igényelnek. ha dolgozik. 4 . ahol nincs zavaró zaj. de soha ne egyedül. tétel Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a hátrányos helyzet. 7.) Magatartási problémával küszködő gyerekek: .) Nyelvjárási különbségek és kétnyelvűség: A nyelvjárási ejtés nem hiba! Ellenkezőleg: megőrzendő régiség. a dadogok. nem képesek a bonyolult általánosításokra. Ezek a gyerekek gyakran sírnak. túlságosan mozgékonyak. és énekeltetjük őket. szokásaik. Ajánlatos manipulatív feladatot adni az ilyen gyereknek. akik helytelenül képzik a hangokat. vissz az utasításainkat.) Különböző kulturális hátterű gyerekek: Ezeknek. szótagkihagyások – és – betoldások.

Olvasástanítási programok diszlexiás és nehezen olvasó gyerekeknek 1. b) Meixner Ildikó vizsgálati módszere a diszlexia mértékét jelzi. ha nem megy valami.) A beszédpercepciós kutatások alapján kidolgozott anyagok: Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló 3.. mindig az előző fokra kell visszatérni.) Egyéb fejlesztő és javító programok: Földi Józsefné . A készségek egymásra épülnek. Olvasástanulás/tanítás a dyslexia-prevenciós módszerrel Adorján Katalin: Gyakorlóanyag II. Gyakorlóanyag felső tagozatosok dyslexiás gyerekek részére 2.) Logopédusok által kifejlesztett anyagok: Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni. nyelvi háttere. A várható olvasási-írási nehézségek előrejelző tesztek a) A GMP-teszt a beszédészlelést és a beszédmegértést vizsgálja. osztályos dyslexiás gyerekek részére.dr. Játékház. A diszlexia kialakulásának nyelvi okai vannak.Anyanyelvi tantárgypedagógia 3. Betűtanítás – írásfüzet I. Ezen kívül a beszéd és a magatartás területén is észlelhetünk különböző tüneteket. Török Endréné: Visszapillantó 5 . – II.) A szövegértés zavara.

6 . kerettanterv.Anyanyelvi tantárgypedagógia 3. tétel Az oktató munka tervezése. tanmenet. helyi tanterv. felkészülés a tanításra (Közoktatási Törvény. NAT. óravázlat) az anyanyelv tantárgyban.

Mezőfüggések feltárásával: alá-. mondat. a szójelentés kommunikációban betöltött szerepének fölfedeztetését. tárgy.Szó. másrészt a kontextusos beszéd fejlesztésére. hogy a beszédtevékenység alapegysége a szöveg.artikulációs gyakorlatok .kiejtés tanítása . hogy egy-egy óramozzanatban melyik résztényező kerül a fejlesztés előterébe. szemmozgás gyakorlása.és kifejezésgyűjtés Nyelvtani szempontok: szócsalád tagjainak összegyűjtése. szintagmák. fölé-. mellérendelt fogalmak segítségével. akkor csak arról van szó. . Beszédfejlesztés lehetőségei: .) Beszédfejlesztés a szöveg szintjén. Ebben a fő feladatot az jelenti. 2. Ismeretlen szavak jelentésének magyarázata. mondatok szintjéről beszélünk. cselekedtetéssel elvontabb jelentések is értelmezhetők. összetett 7 . indokoltatás) c) a csoportosítás megváltoztatása (emlékezetfejlesztő) d) a tárgyak nevének elmondása (a balról jobbra haladás. Beszédfejlesztés.Szó. Hangsúlyoznunk kell azt is.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. Ez magában foglalja a szókincs gyarapítását. az utasítások betartása) b) csoportosítás a táblán (logikai játék. Tehát amikor a beszéd akusztikai elemeiről vagy lexémák. rajz. mondatalkotás. a nyelvi szerkezeteket – szintagma.és mondatfonetikai eszközöknek a tartalomhoz és a beszédhelyzethez igazodó alkalmazására beszédben. valamint a szövet. Cselekvéssel. lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán (szó-.hanglejtésgyakorlatok . szótag vagy szólánc alkotása. mondat – való változatos alkalmazását.és prózamondásban. Először a szókincs mennyiségi növelésének eljárásaival foglalkozunk.beszédritmus – gyakorlatok .a beszédfolyamat-váltás gyakorlatai . eszköz bemutatása a szó jelentéséről. felolvasásban.) Beszédfejlesztés: a) szavak. Tanító is megmagyarázhatja. találós kérdések ismétlése (a figyelem fejlesztése. Ismeretlen szavak jelentésének kikeresése az értelmező kéziszótárból. az olvasás előkészítése: 1. Értelmezés történhet ellentétes jelentésű szavakkal. megtanítsuk őket a kódváltásra. tétel A beszédfejlesztés.beszédművelés fogalma.) A beszéd akusztikai összetevőinek fejlesztése – beszédművelés vagy kiejtéstanítás. Összetett szavak esetén a gyerekek következtethetnek a jelentésre a szó ismert részéből. célja. beszéltetés) Beszédfejlesztés feladatai 1.és szövegszintű gyakorlatok). vers. Itt beszélhetünk mennyiségi és minőségi fejlesztésről.hangsúlygyakorlatok . A kommunikációs funkciók. Kép.és kifejezés-értelmezés szorosan kapcsolódik az olvasásórai szövegfeldolgozáshoz.légzéstechnikai gyakorlatok . hogy a tanulókkal elsajátíttassuk az úgynevezett köznyelvi kiejtés normáit. . valamint e két beszédforma váltogatására törekszünk.beszédszünet – gyakorlatok Beszédfejlesztés a szavak szintjén. 3. Egyes szavak jelentése a szövegösszefüggésekből is kiderülhet.) Beszédfejlesztés a lexémák és a mondat szintjén.időtartam – gyakorlatok .kiejtés – olvasás – nyelvtan tanításának kapcsolatrendszere . szerepek és műfajok gyakoroltatásával egyrészt a szituatív beszéd értékes elemeinek megőrzésére. szinonimákkal.

szóhasználat és nyelvi struktúra alkotás fejlesztésének kérdései a beszédfejlesztéshez tartoznak.Anyanyelvi tantárgypedagógia szavak képzése. Az ehhez szükséges szókincs. beszédfejlesztés fogalma: A beszéd tevékenység. ennek technikai oldalát nevezzük kiejtéstanításnak. képrejtvények. beszédművelésnek. A beszédnevelést a beszédtevékenység gyakoroltatásával végezhetjük. ki vagy mi – mit csinál? Beszédművelés. több jelentésű szavak jelentésváltozatainak keresése. Szógyűjtés lehet tárgykörös vagy témakörös: kép alapján. ellentétes jelentésű szópárok keresése. olvasmányok tartalmához kapcsolódva. 8 . A beszédtevékenységben két folyamat különíthető el: beszédcselekvés (produkció) és beszédmegértés. A beszédprodukciót pedagógiai eszközökkel tudjuk fejleszteni. analógiás sorok gyűjtése. szórejtvények.

Abból lesz igazi olvasó. Az olvasás motivációi A motiválás minden tárgy tanításában fontos tényező. ő/r. gy/f. e/l. i. Cél az érdeklődés felkeltése. tudományos szövegek. a belső motiváció a legnagyobb ösztönző erő minden cselekvésünkben.összetevő módszer szóképes előprogrammal (Romankovics) A tananyag struktúrája három részből áll: előkészítő időszak. betűismertetés. a szülőket is irányítani kell. Az olvasási hibákat igazán csak a hangos olvasáskor lehet felfedezni és javítani. értelmetlen is. mind a hangtévesztést figyelembe veszik. cs/ d.és nagybetűt.) Az olvasástechnika fejlettsége befolyásolja az olvasás megszeretését. 3. nem az írás szempontjából veszi figyelembe. szórakozás 2. gondoljunk csak a szókincs nagyságára. hangfelismerő gyakorlatok. A betűtanítási időt lerövidítik.értelmes (= hangsúlyos): szólamokba történő olvasás . Olyan fontos az olvasástanításban. j/ p.) A szociális háttér minősége meghatározó. Az olvasás fajai: 1.) Az írásbeliség kommunikációs funkciójának a tudatosítása: az emberek gondolataikat leírják avégett. ó. Az iskolának és a tanítónak/tanárnak van a legnagyobb hatása és felelőssége. Módszerek: 1. A betűsorrendet az olvasás. Egyszerre tanítják a nyomtatott kis. Csoportokra osztják az összes betűket. Aki nem tanult meg olvasni. akiben van tudásvágy. z. család. b.kifejező olvasás Mindhárom olvasási fajnál ügyelnünk kell az értelem és az érzelem kifejezésére. A család anyagi helyzete. mint a beszédfejlesztésben az állandó beszéltetés. szükséges). v.) A hangoztató – elemző . á/ t. kíváncsiság. Szoros kapcsolatban van a differenciálással. 3.Ismeretszerzés (ismeretterjesztő. zs/ty.) Az érdeklődés. s ezt a felelősséget az iskola sosem háríthatja el magától. é/n. ha lehetséges. felkészülés. tétel Az olvasás – mint nyelvhasználati mód – fajai. valamint az írott kisbetűt. betűtanítás első szakasza. kulturáltsága befolyásolja a gyerek olvasóvá válását. 5. A betű – hang tanításának lépései: képolvasás. 1. Ez a program csak első osztályra szól. Az előkészítés a szóképes előprogram. m. A tanító feladata a felolvasással: minden nap olvasson a gyerekeknek (tervezés. az nem szeret olvasni.) A felolvasás motiváló erejét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. vers feldolgozása. Betűsorrend: a.Anyanyelvi tantárgypedagógia 5. évszakok. hogy mások elolvassák és megértsék. tankönyvek olvasása) . 9 .) Célja szerint: . ny/ h. A ma használatos alapvető módszerek rövid ismertetése.néma Mind a hangos. iskola.) Az olvasás színvonala szerint: . A nyelvhasználat biztonsága is motiváló tényező. a betűtanítás második szakasza. Mind a betűtévesztése. ű/ c. motivációs lehetőségei.Lelki és művészi élmény. gyermekvilág.hangos . ú/s. kiinduló szöveg. mind a néma olvasás lehet értelmes is. sőt alapvetően fontos az olvasottak megértésében. 4. A szóképtanulással csaknem párhuzamosan elkezdik a hanganalízist is: szavak elején választják le a hangokat. (Nyelvtapasztalati módszer: az osztály elmegy kirándulni vagy tanulmányi sétára => a pedagógus beszélget a gyerekekkel az élményeikről => a gyerekek leírják az élményeiket => egymás előtt felolvassák).technikai .) Megjelenési forma szerint: . betűfelismerő gyakorlatok. 2. Az olvasókönyv témakörei: állatmesék. ly. g/ sz. k.

p/ v. t. n.és hangtanításból. irodalmi és kommunikációs nevelésben (NYIK) A tananyag struktúrája: az olvasás megtanítása. y. megbeszélés. Négy – hat új szót vesznek egy órán. TY. í.A maci és a betűk Külön tanítják a hang. A szóképolvasás lépései: a kép neve. d. l. u. á/ d. A program nem vágja szét a tantárgyakat. a szavak struktúrája különböző. Olvasókönyv-sorozatban külön kötetekben vannak a szépirodalmi és az ismeretközlő szövegek. csak a szóképek olvasása. kiegészítések. kisbetűk. kikeresik azokat a betűket. cs. ű. a rövid szavak leválasztását a szóképekből. Szóképtanulás lépései: megegyeznek a globális program módszerével. dőlt vonalazás a dőlésszög ellenőrzésére. É. képek nevének a leírása. ó. kialakítják a betűelemből a betűt. j. Á. ly/ zs. GY. é. ú. b/f. Ó. az alakítás írányát. a. r. Ő/G. Betűtanulás lépései a betűtanulási modell szerint: betűtanítási modell olvastatása. íráselemek. k. H. D. ü. ü/ó. c. Nagybetűk sorrendje: U. napi 90 perces foglalkozásokkal dolgozik. ty. néma és hangos olvasás. A szövegfeldolgozásnak meghatározott modellje van: szókiemelés. ny. z. l.i/á. ny. o. f. Betűtanítási modell: elöl egy tárgykép és egy szókép van. valamint a betűk kiemelését a szóképekből. h. Az írástanítás késleltetett. k. cs. csak az első két osztály van kész. sz. dzs. olvasási gyakorlatok. . Í. n. g. ú. 2 hónappal az olvasástanítást követi. T. fokozatai: másolás írott. p. d/ m. d. az olvasás tempójának és pontosságának fokozása. betű. Írástanítás: felmutatják a gyerekeknek az összes betűt. g. NY/ E. majd megnevezteti és elolvastatja a gyerekekkel. h. LY. Kidolgozása módszeres. cs/ j. h/r. gy/e. r/ t. n. nagybetűk. B/ M. ty. Betűsorrend: í. a toldalékokat az igekötőket is szóképekként tanítják. a tanító elolvassa a nyomtatott kisbetűt. gyakorolják a hang képzését.) A globális módszer A tananyag struktúrája három részből áll: szóképtanulásból. R. Ö. A program egyik alapelve a permanens ismétlés. ty/ m. az olvasás gyakoroltatása szövegeken. Ú. a. a szókincs az ötéves gyerek szintjén mozog. sz/g. e. J/ C. sz. O. az órai munka értékelése. k/s. a tartalom megértésének előzetes ellenőrzése. a szókép bemutatása. b. ezután következik a betű bemutatása. SZ/A. zs. u. r. ó. á. m. gy. a szóból elvonják az első hangot. zs.A dőlt betűs írástanítás Tartalma: rajzos elemgyakorlás. m. S. majd elolvastatja a gyerekekkel. v. Betűk sorrendje: ö. A globális program nem foglalkozik az összeolvasás tanításával. L. ő/e. í. x. A megoldás rejtett differenciálást jelent. Z. ly. hang-betű egyeztetés. t. a gyakorlás mindig értelmes szavakon történik. a tartalom megértésének másodlagos ellenőrzése.Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. v/ j.) Az olvasástanítás a nyelvi. f. ő. V. a. u. az olvasmány összefüggő elmondása. Betűsorrend i. t. ezt a tanító elolvassa. A betűket 16 betűcsoportban tanítják: í. ű. N. ű. a szóképek olvasása megváltoztatott sorrendben. betűtanulás. Az olvasókönyvek szövegei egyszerűek. i. gy. CS. ö. majd nyomtatott szövegről. Betűtanítás lépései: szógyűjtés. ú. a kép levétele és a szókép kitalálása. gy. z. ZS/I. Betűtanítás menete: az alapszavak vagy kiinduló szavakat képekkel társítják. valamint hangsúlyt helyez a program a mindennapi szövegek és szövegtípusok olvastatására. e. cs. s. z/h/ty. n. összevonás rendezett szóhalmazon. z/ sz. u. bemutatja a kezdőpontot. P/K. b. o. tollbamondás. g. 4. ű. w. néma olvasás. 3. c. Ü. ü. ő.) Az intenzív – kombinált program Alsó tagozatra van tervezve.és a betűkapcsolást. k/ c. o/ú. ny/ b. p. a. s. ő. dz. ly. F. i. é. ö. Hangtanításra épül a betűtanítás . melyeknek írásához azonos betűelemekre van szükség. hangos olvasás. ü. zs. Hangsúlyozzák a szószerkezetek olvasását. hangfelismerési gyakorlatok a fonémahallás fejlesztésére. v. p/ o. a betűfelismerés gyakorlása. ö/l. szövegfeldolgozásból. á. Ű. ly. f/s. számok. é. most már elhagyják a betűelemek megnevezését. ny. ó. l. s. majd 10 .

r. a tárgyak és az élőlények világa. e. egy pólyás baba elnevezésével. b. é. a szótaghatárok megfigyeltetése. emlékezetből írás. Mozgásos. betűírás négyzetrácsba kétféle méretben. ú. ny. Az írott betű tanításának lépései: hívókép. hét: a b összevonása valamennyi magánhangzóval. 5.) Heurisztikus programozású olvasás. alaklemezben való vázolás. a. í. hét: a magánhangzók gyakorlása és a mássalhangzók megtanítása a programfalról. a betűk mindenféle kapcsolása. az írás megkezdése. mondatok és szövegek olvastatása. önismeret. ábrajeles olvasás – robotos feladatok. A nagybetűket a második félévben tulajdonneveken ismertetik. ly. az évszakok. … Az írástanításban is sok a játékos elem. c. szószerkezetek. j. p. x. dzs. gyermekközpontú (Az első olvasókönyvem. hét: ismétlés. a mássalhangzókat zölddel nyomták. majd nagy vonalrendszerben. Az első félévben csak szótagolva olvasnak. az új betű kapcsolása. Az olvasmányanyag érdekes. z. ó. u.) Helyesejtésre alapozott elemző – összetevő eljárás 8. és az írást segítő játékokra. o. Hétszínvirág) 7. d. t. Az analitikus tevékenység – a szófelbontás – a programfal segítségével történik. Az olvasókönyv témakörei: az érzékszervek. Betűtanítás sorrendje: i. 3.és kisbetűk egyeztetése. hét: a magánhangzók megtanítása a programfalról. utána jön a betű. á. s. három betűformára kell a gyerekeknek egyszerre emlékeznie. ö. kerítésvariációk. hang és betű megfeleltetése. két. mondókák szerves részei a programnak. v. f. A betűtanítás menete: hang az elsődleges. a hang leválasztása a szóból. w. A betűt először négyzetbe foglalva mutatják be. A hangokat alapszavak elejéről választják le. A játékokat két csoportba oszthatjuk: az olvasást. melynek célja a minta bejáratása. a szintetikus tevékenység – az összeolvasás – pedig az ábécéskönyvvel. sz. ű. 5. Hétszínvarázs. másolás írott majd nyomtatott írásról. cs. A betűtanítás lépései: tematikus képről szövegalkotás.és nagybetűk együttes tanítása. Az írástanítás párhuzamos az olvasástanítással. betűírás vonalas rendszerben. kiegészítve az írott betűformával.és írástanítási módszer A tananyag struktúrája: az olvasástanítási módszer analitikus. 4. színes. l. n. ritmikus játékok.Anyanyelvi tantárgypedagógia felismerésének gyakorlása. Programozás: a programfal három részből áll. szógyűjtés: a tanult hangot tartalmazó szavak keresése. z. Betűírás lépései: nagy alakú betűk kék színnel való átírása. 2. ü. h. héttől november végéig folyamatosan hangösszevonások. gy. ty.) Hangoztató – elemző – összetevő módszer. hangok összevonása. szótagolással (Apáczai) Tananyag struktúrája: megszűntették a globális előprogramot. A magánhangzókat pirossal. hangutánzáson alapuló hangfelismerési és hangösszevonási gyakorlatokat alkalmaznak az első három héten. az ábécéskönyv belépése. m. 1. a család és a foglalkozások. azután az írásfüzet vonalrendszeréhez alkalmazkodó négyzetrácsban.és többtagú szavak olvastatása. mássalhangzók. ő. nagy. vázolás. Kis. k. 6. betűk összeolvasása. zs. árvácska – á.) Fonomimikai ábécé 11 . vonalrendszer írás. q. a családi és társadalmi ünnepek. szóírás. az iskola és a baráti kör. Magánhangzók (hosszú-rövid párok). g. végül a szabályos elsős vonalrendszerben. helyette játékos. egy-. s mindig mondják az alapszót is: alma – a. dz.

A szöveg logikai – racionális. népköltészeti és műköltészeti szövegekről. Az olvasás intellektuális erőfeszítés. programot használjuk. meghatározás. A nyelvismeret fejlesztése. A leírtakat el kell képzelnünk (fantázia). A szövegtartalom értési szintje. 6. A szöveggel való kapcsolatban kerülés során a személyiség változik a tudat ellenőrzése nélkül. A szépirodalmi szövegek feldolgozásakor figyelni kell a tartalomra és a formára. a befogadóban végbemenő változások. szövegmagyarázat.) elbeszélő szövegek: élményszerű.) Leíró szövegek: élményszerű. valóságos folyamatok. szakszerű. A tanulók szó. az esztétikait azonban megéljük. A szövegfeldolgozás lényege az olvasmánytárgyalás vagy az ismeretátadás? . a figyelem. A kisgyerek képes a beszélt szöveg és az írott szöveg befogadására. akinek nem hat az érzelmeire az olvasás. az érzelmi attitűd. Az olvasóvá nevelés. Jellemző rá a kifejezettség. riport. kommentár. az emlékezet fejlődik a szövegfeldolgozás alatt. hozzá kell építeni addigi tudásunk rendszeréhez.) kifejtő szöveg: esszé. az olvasó jelentéseket rendel a szöveghez. a művészi szépség befogadására nyitottá tegye az embereket. A szépirodalmi szövegek feldolgozásának legfontosabb célja. Szövegtípusok – elemzési módok. Beszélhetünk szépirodalmi. közelítjük. A műelemzés előkészítése. Csak személyes viszony kialakulásakor beszélhetünk az irodalom személyiségformáló erejéről. Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 2. A nyelvi jelek hierachiájának a csúcsa. fel kell tenni a továbbgondolkodás kérdéseit. A szövegekből a lényeget. hogy melyik tantervet. tétel A szövegértés és szövegelemzés alapvető feladatai. A szöveg fogalma: a szövegfeldolgozás műveletrendszerének a tárgya. aki nem érti az olvasott szöveget. az olvasottakra reagálnunk kell: elfogadnunk. A tudatos szövegbefogadás fejlesztése. 1. 3. hír. A műelemzések alapja a szövegfeldolgozó órák. Lehet csoportosítani műnemek és műfajok szerint. érezzük. A modellértékű szöveg sajátságainak tudatosítása elengedhetetlen feltétele a fogalmazás tanításának. 3. A szövegértés folyamatosságot jelent.és kifejezéskincsének bővítése. beszámoló. prózai és verses. A szöveg feldolgozása során a gyerek a szöveghez egyre közelebb kerül. hogy az esztétikum. A szövegfeldolgozás szerepe. Fontos. összefoglalás. emlékeztető. módja. azaz szemantikai információit megértjük. hogy a gyerek jól kialakult szövegbefogadási képessége ne fejlődjön vissza az iskolában. Az szépirodalmi művek olvasása mindig személyes találkozás az íróval. magyarázat. Az olvasókönyvek a kisgyerek nyelvismeretének fontos fejlesztői. 4. 7. eseménytörténet. 12 . Hiszen hétköznapi kommunikációjában állandóan szöveget alkot és fogad be. az nem lesz olvasó. s egységként viszonylag lezárt kommunikációs folyamat. vitatkoznunk vagy továbbgondolnunk. hagyományozott szövegforma. A gondolkodásnak ez az algoritmusa egy bizonyos szintig minden emberben fejleszthető. az ebből születő. A fogalmazás szövegmodelljeinek tudatosítása. feladatai: 1. A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek befogadása különbözik. értelmezési lehetőséget sugall. A személyiségformálás. A cél az olvasástechnika és a szövegértő olvasás együttes fejlesztése. 2. Az a gyerek. és a gyerek életkori sajátosságaitól. az információkat ki kell tudni emelni. A szöveg és az olvasó kapcsolata. A szövegmegértés statikus. az elhatároltság és a strukturáltság. hipotéziseket kell kialakítani. ismeretterjesztő és publicisztikai szövegekről.A válasz attól függ. Az esztétikum befogadása.Anyanyelvi tantárgypedagógia 6. fejlesztése tudatosan és szervezetten valósul meg. meg kell értenünk az író üzenetét. természetes módon váltogatva az adó és a vevő kommunikációs szerepét. Mi a szövegfeldolgozási folyamat célja? Szövegértés vagy szövegmegértés? . meg kell látni közöttük az összefüggéseket. A szöveg típusai: A szövegtípus történetileg kialakított. 8. A szövegfeldolgozás feladatai: A szövegfeldolgozás: többfunkciós anyanyelvi tevékenység. elvetnünk. 5.

felhívó. akkor metanyelvi 6.) tudományos és műszaki 4. (a szöveg a kiinduló pont. alkotmány.) jogi.) A nyelv szerint: magyar. rendelet.) útmutató szövegek: útmutató.) közéleti 3.) A közlemény célja és szerepe szerint: kapcsolatteremtő. lánc-. stb. érzelemkifejező.) közvetlen gyakorlati célú II. A feldolgozás során figyelembe kell venni néhány alapelvet: 1.) nem művészi B) köznapi 1. a szövegfeldolgozás maradjon szövegkörnyezetben) 2. A szövegfeldolgozás lépéssorokban közelít a komplexitáshoz.) érvelő szövegek: egyéni. hivatalos és közéleti 5. mai. Szövegtípusok I.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. 5.) A szövegtípus. vagy a szövegrészhez kössük. 3.) publicisztikai 3.) művészi a) normakövető b) nem normakövető 2. ha a tárgy maga a nyelv. 5. Szóbeli A) poétikai jellegű 1. 4.) A közlemény jellege szerint: köznapi és poétikai jellegű. szabályzat.) általános tárgyú 2. 13 . Szövegek osztályozása: 1.) A komplexitás. törvény. angol.) tudományos és műszaki 4. amelyek nem művészi és művészi szövegek lehetnek.) társalgási a) nem csoportjellegű b) csoportjellegű 2. tudományos. A szöveg komplex.) közvetlen gyakorlati célú A szövegfeldolgozás menete: a szövegelemzés kezdeti időszakáról van szó.) A szövegközpontúság. A szövegegységek logikai viszonya szerint beszélhetünk a lépegető. A nyelvhasználat szabályozottsága szerint: normakövető és nem normakövető.) A közlemény közege szerint: szóbeli és írott 3. német. 2.) nem művészi B) köznapi 1. véleményünket a szöveghez. és máglyatípusú szövegről. Írott A) poétikai jellegű 1. és mindig hozzá térünk vissza. sokrétű alkotás.) A beszélő társadalmi hovatartozásának kifejeződése szerint: nem csoport jellegű és csoport jellegű szövegekről beszélhetünk. A szövegek különböző típusai alapvetően meghatározzák a szövegfeldolgozás módját. nyelvű A nyelv kora szerint: régi.) A közlemény tárgy szerint: ha a tárgy külső: akkor általános tárgyú és sajátos tárgyú. mérleg-.) művészi 2. ismeretközlő.

ha a tanító végzi. 7. i) balladák (gondosabb szövegértelmezést kíván: nyelvezet).) A történelmi szövegek feldolgozása (Történelmet tanítunk-e?) 14 .állatmese (szereplők tulajdonságaik. találós kérdések (apró szövegek). a lényeges információkat el kell választani a lényegtelenektől. mese helyszínei. 6. 5. A szövegfeldolgozás menete: 1. 3. f) a gyermekregények feldolgozása.) A jelentéssík kibontása 9.verses mese. 5. visszatérünk hozzá. d) a monda feldolgozása (nemzeti identitástudat).) A kreatív befogadás.okozati viszonyok). . közmondások. egy-egy átfogó szempont: mondanivaló.) A szöveg címének vizsgálata: .) A szövegjelentés kibontása: a) a szövegfeldolgozás rétegei. 2. átváltozások.) A szöveg szerkezetének vizsgálata 11.) Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása: minden ismeretlen szót és kifejezést értelmezni kell. h) a népdalok (olvasásuk többnyire feldolgozás nélküli. mindig ragaszkodunk a szöveghez. 4. beszédmódjuk). mélységét. 3.és kifejezés-értelmezés 10. meseszámok) . hazatérés. . mese szereplői. b) jelentésbeli lineáris kohézió eszközei. Biztosítani kell számukra a véleménynyilvánítás szabadságát és ugyanakkor a tévedés lehetőségét is. viselkedésük. jutalmazás.) A szöveggel való ismerkedés: Lehet hangos vagy néma.) A szintetizálás: 1. nyelvezetének vizsgálata 12. Fontos.címke jellegű vagy reklám jellegű.csalimese. .) A szöveggrammatikai feltárás 8. akkor bemutató olvasás.) A szó. c) az elbeszélések feldolgozása. e) szólások. b) a mese feldolgozása: (mese szerkezete. g) versfeldolgozás.) Az életkor meghatározza a feldolgozás menetét.) A szöveg stílusának. távoli utalások a szöveg belső logikájába => logikai menet megtörik. varázstárgyak. próbák. pl.) A szépirodalmi művek feldolgozása: a) az epika és a lírai műnemek. 2. tartalmi szintézis (fő gondolatok összefoglalása). elindulás. ismétlő olvasás (szereposztás szerint).) Az elsődleges megértés ellenőrzése: globális megértés ellenőrzése. mikor születhetett). hogy a gyerek a szöveggel kommunikációs kapcsolatban legyen. 2. adatok közötti logikus viszonyok feltárása (ok.szövegtartalomra való következtetés. kiegészíteni kell.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. a kiemelt adatokat csoportosítani.) A spontán reakciók meghallgatása. A szövegfeldolgozás sajátos szempontjai 1.) A szövegfeldolgozás előkészítése: a) a motiváció b) a közös előismeret c) a meglévő sémák feltárása. cselekedeteik.

hogyan kapcsolódnak egymáshoz logikailag. riport. .) A publicisztikai szövegek feldolgozása (hírek. . .mondatonkénti hangos egyéni olvasás. hirdetések. használati útmutatók) 6.) Cselekvést irányító szövegek (feladatok. akkor utána azt kell megérteni. a) gyermekfolyóiratok b) napilapok c) műsorfüzetek 5.szintetizáló bemutató tanítói olvasás. kritika): kiemelni az információkat.) Az első osztályos szövegek feldolgozása: . Az ismeretlen szavak. összevetni a máshonnan származó információkkal. tartalmilag.a szöveg mondatonkénti értelmezése. meglátni a ki nem mondott jelentéseke. és kifejezések értelmezése legyen rövid és világos.) Egyéni szövegfeldolgozás 15 . . hogy a mondatok. A szövegszint alatti nyelvi szintek olvasását (mondatok) ha megértettük.mondatonkénti néma olvasás.Anyanyelvi tantárgypedagógia 4. 7. utasítások. tudósítás.szövetértelmezés. közlemény. recenzió.

. sőt az írás nagy segítséget jelent a nyelvi tudatosság fejlesztésében is.Anyanyelvi tantárgypedagógia 7.Törekedjünk arra. Az átlagostól eltérő gyermekek tanítása (funkciónális analfabéta. ezért az írást és az olvasást párhuzamosan érdemes tanítani. majd automatizálni. Az írástanítás speciális problémái Az írástanításban betűismerő és készségfejlesztő szakaszt különböztetünk meg. .Érjék el a tanulók a kellő lendületességet legalább az ötödik osztályra.Szoktassuk tanítványainkat az esztétikai igényességre. Szükség van írástechnikai gyakorlatokra! Az esztétikus és igényes. s követeljük meg a javítás javítását is. tétel Az írástanítás speciális feladatai.Ne hagyjuk az írásmunkákat javítatlanul. Nem könnyű egyensúlyt teremteni a technikai fejlesztés és a feladatmegoldás közben írásalkalmazás között. diszgráphiás. Az írástanítás speciális feladatai: .alapfeltétele az íróeszközök használatának a megtanítása. olvasható kézírást még hosszú ideig nem mellőzhetjük.és szótávolságok megtartására. Könnyebb írást tanítani. hogy az írás helyes technika segítségével a minimális erőfeszítéssel történjék. Helyes kéztartás aló kar 2/3-a a padon. aki fel tudja bontani a szóalakot összetevő hangjaira. a betű. amit ír. Íróeszközt három ujjal tartja. . a környezetnek igen nagy ösztönző ereje van. A füzetben kívánjuk meg az egymást követő munkák tagolását. Motivációs tényezők az írástanításban: . Gondosan és fegyelmezetten készítsék el írásbeli munkáikat. pontos betűalak.Az írástanítás feladatai. Ehhez azonban megfelelő szociális háttér.írástechnika tudása . látótáv 30 cm.és nagybetűk szabályos alakításának és kapcsolásának a megtanítása. tanulásban akadályozottak …). Betűforma alapján nyomtatott betűs írást és folyóírást különböztetünk meg. diszlexiás.az írás kommunikációs céljának az ismerete . . A betűismertetés szakaszában az olvasással párhuzamos az írástanítás.A helyes testtartás kialakítása és az egészségvédelmi szabályok megtartása. hiszen maga az írás is tudatos nyelvelemzés eredménye. Helyes ülés és testtartás. a lapszélek. Kibontakozó írásbeliség: a gyermek ébredő nyelvi tudatossága és kommunikációs igénye megteremti az írást. valamint a tanulók szókincsének gyarapítása és aktivizálása. másik kéz leszorítja a papírt. Tudatos írástanításra van szükség. Törekedjünk arra. . sok-sok hallott és látott minta is szükséges.Az írott kis. tehát automatikus készséggé váljék. . Ne tartsák görcsösen! Az írás jellemzői: álló írás – vázolás nagy méretben – majd csökken Követelmények: . A kezdeti írástevékenység összekapcsolódik a beszéddel: a gyerek mondja magának. tanulni kell. a többi szabad. Ehhez még hozzájárul az írott betű ismerete és az írásmozgások beidegzése. tisztában van a hangok sorrendjével. és össze tudja rakni a hangokat szavakká. azt követően már külön óraszámban folyik az íráskészség fejlesztése. közé tartozik a helyesírási ismeretek megszilárdítása. . hogy minden nap legyen rövid írásgyakorlás.Tanítsuk meg a gyerekeket az írás gazdaságos és esztétikus elhelyezésére. algoritmusa. . megfelelő méretű pad. elkülönítését: magának a füzetképnek is tetszetősnek kell lennie.olvashatóság. Ennek alapjait pedig az első négy osztályban rakjuk le. s később ne kösse le teljesen a tanulók figyelmét.Az írás gazdaságos használatára való szoktatás. Kézfej a kisujj perceire és a tenyér szélére támaszkodik. A beszédtevékenység segíti az írást. Az írás is készségszintű tevékenység. Megkülönböztetünk továbbá álló írást és dőlt betűs írást. Tartás és eszközhasználat: A gyerek balról kapja a fényt. . A metakognitív készségeknek fontos szerepük van az írástanulásban: csak az tud írni. mint olvasást! Az olvasási és írási készség alakulásában igen erős a transzfer. gyakorolni.szociális háttér. így kap többszörös megerősítést. betű és szóközök 16 .

írott betű levezetése a nyomtatottból . arányok . osztály: az írás készséggé válik Az írást csak írással lehet gyakorolni.Mondatok. ferde egyenes. cicavonal.tanítói ellenőrzés 6. Meg kell tanítani a relációs szókincset: előtt.ceruzával füzetbe .Megfigyelés. gyurmázás. tetszetős.Kéztornák: mondókákkal. stb.levegőben vázolás (függőleges. kis hurok. Álló egyenes. füzetbe írás: újra alakelemzés. előtte jelfunkció ismerete = hangjele a betű.írott betű alakításának bemutatása . kampó. kishorog. kezdőpont. négyzethálóba) – javítás.kapcsolás . eleinte 2-3 elem összekapcsolását 4. ívelt kapcsolás) betűk sűrűsége Az írástanítás algoritmusa: 1.Szavak írása. .) A betűelemek írásának lépései: . kapcsolás. 3. Az írás mindig legyen olvasható. vonalvezetés. szövegek írása (helyesírás) A gyakorlás módjai: . alakelemzés: elhelyezés.Közvetlen részkészségek fejlesztése: rajzolás. margók betűk valóban álljanak helyes kapcsolás (pl. majd vízszintes síkban) .Technikai gyakorlatok: betűk. nagyhorog. emlékezet. .emlékezetből írás 17 . .másolás . betűelemet tárgyon fedeztetjük fel. alsó hurokvonal. helyesírás . előírás (margó) Kapcsolás fokozatos bevezetése 5. sorok balról jobbra haladnak illetve felülről lefelé.Tanulók írása: utánzás. A gyakorlás fokozatai: . Mindig figyeljünk a helyesírásra is.) Betűelemek írása: verbalizálással. kapuvonal.Térérzékelést előkészítő gyakorlatok: játékok . kígyóvonal. felső hurokvonal. végpont. betűk sorrendje. fekvő egyenes.) Előkészítés: . kéz.) Betűalakítás tanításának lépései . kör. gyöngyfűzés. .tollbamondás . tevékenységi tempó. mögött. sorminták .írólapra postairónnal .Anyanyelvi tantárgypedagógia folyamatosság: szavak toll felemelése nélkül tetszetősség: arányok. nyújtott szárú horog. 2. V-vonal. (egész kar.Finommozgásokat előkészítő gyakorlatok: papírtépés.Alapozó részkészségek fejlesztése: logikus gondolkodás. játékokkal összekötni. alkar. minden tantárgyban.) A betűelemek összekapcsolása Néhányat gyakoroltatunk. hullám.Bemutatás: hangot elvonjuk: a szóból.: hurokvonallal. csészevonal.) Az íráskészség fejlesztése: 1. sátorvonal.írott betű alakjának elemzése . osztály: a gyakorlás célja még maga az írás 5. képzelet. ritmusérzék. betűelemek. ujj) – vázolás (nagyba.

amit órán előkészítettünk.Anyanyelvi tantárgypedagógia Javítsuk a házi feladatot – javítást javítsa Házi feladat olyan legyen. tetszetős írás .érdekelje őket .olvasható. amit leírnak .értsék.kellő idő az írásra 18 . A gyakorlás néhány követelménye: .tanulók ismerjék a célt .önellenőrzés .

s más a csatorna. különböző címzett.) Figyelem tudatos megosztásának fejlesztése: előfeltétele az íráskészség. szókincsbővítés. befejezés. tárgyalás. mit írunk. 5. kifejezendő tartalom. s összekapcsolódik benne a szövegtervezés – szerkesztés és a megszövegezés – rögzítés.A tanulók már meglévő ismereteinek és készségeinek hasznosítása továbbfejlesztése az írásbeli kommunikációban. szerkesztési alapkövetelményeinek megismertetése.1883-tól a fogalmazástanítás szerepel a népiskolák tanrendjében. . . amelyben gondolatainkat nyelvi eszközökkel megformáljuk. de ezzel a szóval jelöljük a tevékenység eredményét. s a beszédműfajok alkotása a beszédfejlesztéshez tartozik. közlési szándéknak megfelelő szóhasználat.chria (kria): szónoklatok szerkesztésének irányító szempontjai: kiről. Az úgynevezett szóbeli fogalmazást beszédnek nevezzük. .) Logikai – reprodukciós irányzat .1777. deduktív eljárással ismertették a szerkesztési – stilisztikai szabályokat. 4. műfajnak. hogy érthető legyen. Amikor fogalmazásról beszélünk. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében: 1.Cél. párhuzamosan kell figyelni: írástechnika. majd példák => A tanulók azt hitték. . A fogalmazás meghatározása: Mindennapi szóhasználatban: az a tevékenység. kötött fogalmazástanítás. úgy kell fogalmazni. mondanivaló elrendezése. Irányzatok a fogalmazástanítás történetében. hogy a tanulókat felkészítsük a mindennapi kommunikációs igényeket kielégítő szövegalkotásra.) A közlés tudatának kialakítása és fejlesztése = kommunikációs szempontok tudatosítása. az írók szabályok alapján alkottak.: idő). A fogalmazástanítás célja és feladatai. A fogalmazás többtényezős tevékenység. Feladatai: 1. formális keretek. írástechnika. hivatalnokok tanultak fogalmazni. Ratio: segédnyelvvé tette a magyart.) Szövegkorrigálás tanítása: szóismétlések. 6. tanúk. Lehet szóban vagy írásban.Középkori latin nyelvű iskolákban gyökeredzik. Nincs jelen az. figyelembe kell venni. miért vagy mi ellen. 19 . . kommunikációs feladat megoldására szerveződik.1805. helyesírás. . példák. levél szerkezeti felépítése. A fogalmazástanítás célja és feladatai: .Lényeg a mintakövetés.Anyanyelvi tantárgypedagógia 8.) A mondanivaló kommunikációs szempontok szerint történő tervezés elsajátíttatása => anyaggyűjtés. hogy kitől. szervező elv (pl.Merev.Írásos gondolatközlés speciális ismereteinek és készségeinek elsajátítása. A foglamazástanítás mint integrációs anyanyelvi nevelési lehetőség. mindig a mondanivaló írásos kifejtésére és rögzítésére gondolunk.) Stílusfejlesztés. a közlemény közege. stílusnevelés: témának. Ratio Educationis: a tanult formát a tanulók saját gondolataik kifejezésére használták. 2. milyen helyzetben. befejezés. tétel A fogalmazás meghatározása. a fogalmazástanítás a megismert klasszikus művek felépítésének és stílusának utánzásából állt. akihez szólunk. . más a közléshelyzet. gyakoroltatása => bevezetés.Sok görög nyelvű művet olvastak. és kinek szól. Az írásos fogalmazás nem egyenlő a szóbeli fogalmazás rögzítésével.) Az elbeszélés. mi. leírás. nyelvhelyesség. miről. . 3. de minták alapján . 2. nyelvhelyesség. szórend.

Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. .) 4. de sablonos munka. aki tehetséges. az önálló munkához. beszédfejlesztés.Megmozgatta a fantáziát.Tanítja a gondolatok célszerű. . nyelvtanhelyesírás keretében alapozzuk meg. Kommunikáció-központú fogalmazástanítás: . 20 . mondanivaló következetes előadása.Az előző ellenhatásaként jött létre 1925-től.Dominált a tanító elképzelése. . olvasottságának. Rendszeresen fogalmazási ismereteket nyújt.Tanulócentrikus.1952-es konferencia hatására.) A fogalmazástanítás.Eszköze a nyelvhasználati-stilisztikai ismeretek: tapasztalati felismerés. készségeket. . de saját belső törekvéseiket is figyelembe kell venni.) Spontaneitás lélektani irányzata: .Differenciált. írás. .Kevés szerkesztési hiba.Írásbeli kifejezés szabatossága fejleszti a szóbeli kifejezőképességet. kiálltak az osztály elé.Fejleszteni kívánták a logikus gondolkodást és a nyelvi kifejezőképességet.Eltérő szerkesztési és stilisztikai kérdéseket vet fel. . . közös énekléshez.A fogalmazás integrálja a más képzési területeken megszerzett ismereteket.1960-as évektől szintetizáló módszer: a fogalmazástanítás fogalmát kiterjesztette a szóbeli közlés fejlesztésére.A tanító feladata a jó téma kiválasztása. . gondolkodási készségeinek mozgósítására. leírták emlékezetből => minta. .A logikai-stilisztikai irányzat szintetizáló változatának továbbfejlesztett változata. kommunikációs helyzet figyelembevétele.Az írásbeli közlő.Fő szempont a közlés. Szántó Lőrinc. árnyalt kifejezését.és kifejezőképességet az olvasás.Kiemelt szaktudományi háttere a tanító szövegtani. mint integrációs anyanyelvi nevelési lehetőség: . . egyéni képességekhez mér.Mondattól mondatra megalkották. kifejezés értelmessége. nyelvi.Kötött és szabad fogalmazástanítás keveréke. . (előkészítés szabad pl. .A fogalmazást alkotó képességek más tevékenységben is szerepet játszanak – játékhoz.Szövegalkotás gyakorlásával más tevékenységeket és készségeket is fejlesztünk. .Ellene szóltak kiemelkedő pedagógusok: Karácsony Sándor. hanem pontos legyen a gondolatközlés . megjegyezték.Szabad fogalmazás. lélektani és kommunikációelméleti tájékozottsága => szerkesztési alapkövetelmények. és a nyelvi megformálásban kötött) . . . teljesen magára hagyja a gyereket. .Felhasználja a korábbi eljárások minden bevált elemét. mert a két közlésforma kölcsönösen hatnak egymásra. Logikai – stilisztikai irányzat: . 3. . sporthoz. .Nem szép. . sorban elmondták. . egyaránt szükséges interakciós képességek. egy-egy tanuló megjegyzett egy-egy mondatot.: élménygyűjtés – mondanivaló elrendezése. .Törekszik a tanulók tárgyi tudásának. . egyéni munkaformák. -A fogalmazást nem tartja taníthatónak.

A közlő-.) Olvasás Írás Fogalmazás Beszédfejlesztés Nyelvtan Helyesírás Szövegfeldolgozás Beszédművelés oda-vissza hatás 21 . .Anyanyelvi tantárgypedagógia .Az általános és szakmai műveletség megszerzésének fontos feltétele és eszköze.) 7.) 5. . részek összefüggése. kifejező tevékenység során használt készségeket csiszolva hozzájárul más képességek fejlődéséhez. előre mozgása.Biztosítja az értelmes és célszerű nyelvhasználatot.) 4. .) 3. 1. szélső részek konvergenciája.Fogalmazványban érvényesül a relevancia.) 6.) 2. gondolatmenet egyenessége.) 8.

. . egymásra épülés (hang – szó . 3. .Tudnunk kell az alsó tagozaton tanított anyagot tudományos szinten is.Érdekesség. fontos a tankönyvválasztásnál. A tananyag feldolgozásának elvi kérdései: 1.Anyanyelvi tantárgypedagógia 9. . A nyelvtanítás módszertani elvei: A tananyag tartalmának elvi kérdései: 1.Megtervezett kérdések. motiváció. A nyelvtani fogalomalkotás: Az új nyelvtani ismeret tanításának három lépése.Ismeretek világos tanítása és állandó felszínen tartása.Előkészítés: új anyagrész elhelyezése a tanítás folyamatában. . tétel A nyelvtanítás módszertani elvei. fölé-. illetve érdeklődés felkeltése. . . a grammatika pedig ezen alapuló absztrakt rendszer.Alsó tagozatos tananyag sajátos felépítése. mondatok.Nevelőtestület egységes eljárása (meg kell követelni a helyes beszédet és írást minden órán. . mellérendeltség értelmezése. . Lehet szöveg.Ismernünk kell az egyszerűsítés módját és határait.A könyv is legyen tekintettel a korosztályra.) Tudományosság elve: . .Tananyag felépítésének logikus rendje. Legyen benne a fogalom minden jegye. .Motiváló célkitűzés.) Rész – egész viszony értelmezése: Alá-.) Figyelemmel végzett munka: . .) 4.Induktív menet: szemléltet. Tiszta.) Tanulói aktivitás elve: . összefüggése a gondolkodás fejlesztésével.A nyelvtan kétszeres absztrakció a nyelv maga is az. . játékok.A tananyagnak összhangban kell lennie a tudomány megállapításaival.Nem törekedhetünk teljességre.Inkább analógiásan. nyelvi példa) Elégséges mennyiségben tartalmazza a tanítandó nyelvi jelenséget. szavak 22 .Tudatos és megtervezett nevelői vezetés. mint szabálytanítást alkalmazzunk.Szemléletesség: elvont dolgok konkrét dolgokhoz kötése. tipikus eset legyen. következtet => szabály majd gyakorlás 2. 2. A nyelvtani fogalomalkotás algoritmusa. . megelőzi: . de nem kell követni a rendszerét.Új anyag bemutatása (indukciós anyag.Elméleti ismeretek összekapcsolása a gyakorlattal.A tanított ismeretek tartalmát és terjedelmét a tanulók életkori sajátosságaihoz kell igazítani.) Teljesítményképes tudáshoz juttatás: .mondat) . egyszerűsíteni kell a tananyagot megfelelő mértékben. felfedeztetéssel tanítsunk.) Az oktatás rendszerességének és érthetőségének elve: .

majd alaki kifejezőjét (a múlt idő jele a t).) Szabály tanításakor megfigyeltetünk egy jelenséget. 23 . s hogy helyesen szerepel-e a könyvben. megállapítunk róla valamit.) Először megnézzük. történés) 2. létezés. Ebben potenciálisan alá – fölérendelés van. lényeges jegyeket 1. ha minden szót értenek. fajfogalom) Utána részeire bontjuk a meghatározást. logikai ítéletet alkotunk + példák.) Megtanítjuk a nyelvtani fogalmat.Anyanyelvi tantárgypedagógia Nyelvtani fogalomalkotás algoritmusa: Során kiemeljük a közös. majd végigmegyünk a példákon (IGE – cselekvés. Nyelvtani fogalomalkotás összefüggése a gondolkodás fejlesztésével A meghatározás logikai felépítése: meg kell adni a legközelebbi nem fogalmat és a megkülönböztető jegyeket. 3. hogy a meghatározás mit jelent. (nem fogalom. . azaz rendszer. csak akkor teljesül a szabály vagy legalább egy igaz. milyen kötőszót használunk: és mindennek igaznak kell lennie.Előkészíti a logikus tanulást! Nem mindegy. A meghatározás tanítása nem vezet verbalizmushoz.

mondatkezdési. A helyesírás-tanítás célja. hanem szóelemek szerint. feladata és következményrendszere: . három azonos mássalhangzó találkozásakor. Helyesírási alapelvek és helyesírás tanítás. . mondatvégi írásjel.Egyszerűsítő írásmód: helyesírásunk néhány esetben egyszerűsítést alkalmaz. A szóelemet külön kiejtjük. Gyakorlásnál van a legnagyobb haszna. Ne javíttassunk hibás szöveget kisgyerekkel. kiejtéstanítás. j-pótlása.) Helyesírási alapelvek: kiejtés. feladata. ly-os szavak Gyakorlás: tollbamondás. Szótagoló olvasástanítás.Kiejtés: A köznyelvi kiejtés elsajátításán alapszik. Akkor van haszna igazán. ahogy hangzik. val-vel. osztályban a helyesírás tanítása összefügg az olvasás és az írás tanításával – szavak pontos. szavak elválasztása. a szóelemet másképp írjuk: pl.Hagyomány elve: helyesírásunk speciális nehézségei. igen fontos a beszédművelés. hagyomány.A helyesírás alapját az alsó tagozat rakja le. (A szóelemeket az önmagukban vett kiejtés szerint írjuk le. Módszertani elvek: 1. stb. De sok esetben fordítva van. később szóelemekre bontással.) Nevelőtestület egységes eljárása Vannak auditív. mint a szóelemeket különkülön. Ahol lehetséges. A szóelemekre bontás általában megegyezik a szótagolással. megragadhat bennük a rossz példa! Emlékezet fejlesztésével külön foglalkozzunk! Önellenőrzést ki kell alakítani! Helyesírási alapelvek és helyesírás-tanítás: .Szóelemzés elve: nem úgy írjuk a szóalakot. betűző leírása. szóelemzés.Felsőbb osztályokban: ly. tétel A helyesírás-tanítás célja. amikor könnyedén. ha a szó egészét másképp mondjuk. Létezhetnek módosult alakváltozatok. időtartam betartása. . azt a következő évben súlyosnak minősítjük. 6. A nyelvtan tudása megvéd a téves analógiától. stb. de folytatódnia kell a felső tagozaton és a középiskolában a fejlesztésének.) Szilárd nyelvtani alap: a helyesírás és a nyelvtan tanítása összefügg.: családnevek. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható.Többjegyű betűk első jegyét kettőzzük (fütty) . tagmondatok. követelményrendszere. A helyesírást szilárd nyelvtani ismeretekre kell építeni.1. melléknévfokozás.orr + ra = orra. dz. a helyesírási szabályok előzetes felidézése nélkül is helyesen alkalmazzuk a tanultakat.) A gyakorlás és a rendszeres ellenőrzés 5. elválaszthatatlan egymástól. ezért kell változatos gyakorlási módokat alkalmazni. a szavak helyesírását nyelvtani ismerettel magyarázzuk. .Anyanyelvi tantárgypedagógia 10. A máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. többjegyű betűk kettőzésekor. vizuális és motorikus típusú egyének. a helyesírás hatására javul a beszéd. Pl. tollal 24 . . egyszerűsítés 2.Ami egy alacsonyabb osztályban nem számít súlyos hibának. A helyesírási készség az a teljesítményfok. . elsősorban szóképemlékezet érvényesül. dzs. keltezés.) Analógia és szabálytanítás: hasonlóságon alapuló egyezés: szabállyal együtt példát is tanítunk. szótagoltatás. Elsőben szótagolással tanítjuk. ennek megfelelően írjuk.) .) Tudás és készség: megtanult ismereteket készségszintre kell emelni. 4. 3. .: hasonulás.

dzsessz-szerű.balett-táncos. 25 . puff-féle – hosszú mássalhangzó Helyesírási ismeret: előkészítünk. jegygyűrű. bemutatjuk az új anyagot.családneveknél kötőjel Kiss-sel Kivételek: . rossz-szívű – szóösszetétel . elemezzük.Anyanyelvi tantárgypedagógia . megfogalmazzuk a szabályt. általánosítunk. … .kulcscsomó. majd gyakoroltatunk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->