P. 1
Muller-Peter-Joskonyv-Muller-Peter-Joskonyv

Muller-Peter-Joskonyv-Muller-Peter-Joskonyv

5.0

|Views: 1,485|Likes:
Published by palicska

More info:

Published by: palicska on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

MÜLLER PÉTER

Jóskönyv
JI-KING mindennapi használatra

© Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács Mária Műszaki szerkesztő Császár András A borítót tervezte Bohus Károly Tördelte az Art-is Kft., Szentendre Nyomta és kötötte a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató Megjelent 27,6 (A/5) ív terjedelemben ISBN 963 0080 49 4

Köszönöm Kósa Gábor munkáját és tanácsát, Deseő László és D. Nyikos Mária magas inspirációit, Beöthy Mihály, Pressing Lajos gondolataik Hua Csing Ni és Huang mestereknek, hogy rávezettek az ősi képjelek üzeneteire. Köszönöm Rudolf Ritsemának, Stephen Karchernek és a jungi szellemben működő Eranos Alapítványnak a segítséget. Köszönöm fiamnak, Müller Péter Sziáminak, aki, mint oly sokszor az életben, ennek a műnek a létrehozásában is alkotótársam volt. Meg kellene köszönnöm szellemi Mesteremnek is nemcsak azt, hogy évtizedek óta nevel a Jiking szellemében, de azt is, hogy alkalmassá tett arra az együttműködésre, amelyből ez a Jóskönyv született. Ő azonban az ilyen szavakra azt mondja: „Magadnak köszönd!” Müller Péter

I. SEGÍTŐ SZELLEMEK
Gondolatok a Jóskönyvről 1. Bevezetés
Ezt a Jóskönyvet magamnak írtam. Ez az én kutatási naplóm. Az lenne a jó, ha Te írnád tovább. Több mint húsz esztendeje tanulmányozom a Ji-kinget, a világ talán legrégibb jóskönyvét, amely a hagyomány szerint természetfeletti forrásból eredt azzal a céllal, hogy az embert élni segítse és a sorsába beavassa. Az ősi Kínában - éppúgy, mint a mi őskeresztény világunkban a hangsúly a szent szellemekkel (kínaiul: sen) való kapcsolaton volt, akik gyógyítottak, tanítottak és prófétáltak. A prófétálás persze nem jövendőmondást jelentett, hanem minden esetben azt, hogy a látó megmondta az embernek, hogyan éljen, mi az, ami „áldott”, s mi az, ami „átkos”; vagy más szavakkal: mi az, ami „rossz”, s mi az, ami „jó” jövendőt érlel. Innen ered a mi nagyon pontos „jóslás” szavunk. Megmondja, mi az, ami számunkra „jó lesz”. Nos, régóta keresem, mi az, ami „jó lesz”, nem általában, hanem a mindennapi életem legkisebb kérdéseiben is. Több mint húsz esztendeje „jósolok” a Ji-kingből, tanácsot kérek tőle magamnak, barátaimnak s mindazoknak, akik sorsuk problémáival hozzám fordulnak. Egy idő után fölfedeztem ugyanis, hogy ez a könyv sokkal mélyebbre és messzebbre lát, mint én. Számtalanszor előfordult, hogy ha valaki bajával hozzám fordult, azt mondtam: „Nekem már lenne valamiféle tanácsom, de kérdezzük meg először a kínai szentkönyvet!” Minden esetben kiderült, hogy a könyv válasza volt a helyes. Maga a Ji-king - a Változások Szentkönyve - nem több, mint pár ezer kínai írásjel. Mindegyik jel sűrű szimbólum. Ezeket segítettek megfejteni valaha azok a bölcs pap-médiumok, akik magasrendű szellemiségekkel álltak kapcsolatban. Ez a kapcsolat a mai napig nem szűnt meg. Erről meggyőződtem. Ez a könyv meditációim, tanulmányaim, de mindenekelőtt szellemi Mesteremmel való közös munkálkodásom eredménye. Ezért ha ilyen felkiáltójeles parancsokat találsz benne, hogy „Állj meg!... Érik a beteljesedés, de ne siettesd!... Türelem!... Elérkezett a tett pillanata!...”, tudd, hogy ezt mind nekem kiáltotta valamikor a Hang, ha sorsomról vagy mások sorsáról faggattam. Ez a Hang természetesen nemcsak Tanítómesterem, de az én „jobbik énem” hangja is, aki ihletett pillanataiban maga is rálát az életemre, s meg tudja ítélni, mi az, ami az adott helyzetben üdvös lépés számomra, s mi az, amitől feltétlenül óvakodnom kell. Ezt el kellett mondanom mindjárt a könyv elején. -2-

Ahogy Carl Gustav Jung a Ji-kinghez írt gyönyörű előszavában mondja: „Aki ezt a könyvet használja, segítő szellemet kap, s a könyv maga is úgy veselkedik, mint egy bölcs mester, akihez az ember tanácsért fordulhat.” Hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy az ősi hagyományban tudás és hallás öszszefüggött. Nem az volt bölcs, akinek a „feje teli volt tudással”, hanem az, aki ezenfelül még kapcsolatban állt a természetfeletti, isteni világgal is. A „Bölcs” (leng) írásképe egy nagy fület s egy kis szájat ábrázol: bölcs az, akinek „füle van a hallásra”, ahogy Jézus mondja. A Ji-king ezt a „fület” fejleszti ki bennünk. Tudás azonban szükséges. Ahhoz, hogy a Ji titkaihoz hozzáférjek, rengeteg könyvet kellett elolvasnom. Több ezer esztendeje minden történelmi korszak - ahogy a föld rétegeiben minden geológiai és csillagászati esemény - rajta hagyta nyomait az ősi szimbólumokon. Minden kor nemcsak a jeleket, önmagát is meg akarta fejteni általuk, s így könyvtárakra duzzadt a Ji-kinghez írt különféle kommentárok és magyarázatok gyűjteménye. Időben tehát egyre mélyebbre s mélyebbre ereszkedtem - végül minden esetben meg kellett kísérelnem átélni az ősi kínai jósjelek üzenetét: vajon mire gondolhatott egy sámán, ha ezt vagy amazt a piktogrammot látta? Csodálatos időutazás volt ez, miközben egyetlen pillanatig sem felejtettem el, hogy az ősi kincseket, amelyekre rábukkantam, itt és most, nekünk kell hasznosítanunk. Te is találkozol majd a könyvben elvétve egy-egy kínai szóval, kifejezéssel. Azért éreztem fontosnak, hogy ezekkel megismertesselek, mert a kínai szavak többjelentésűek, nem lehet őket egyetlen magyar szóval visszaadni. A saját magamon végzett kísérletek és a másokkal való közös munka sok-sok tapasztalathoz vezettek. Élményeimet, meditációimat összegyűjtöttem; szinte valamennyi jósjel mögött a magam és mások személyes történetei, megélt sorshelyzetei húzódnak meg. Végül már nem volt szükség könyvekre: saját jegyzeteimből dolgozhattam. Így született meg ez a Jóskönyv, amelyet most a kezedbe adok. Nem befejezett mű - nem is lehet befejezni -, de hatvanöt esztendős kora után semmit se tartson már magánál egy író. Használni legjobban úgy tudod ezt a művet, ha saját tapasztalataidat is hozzáírod. Így lesz ez a Jóskönyv idővel nemcsak az enyém, hanem a tiéd is...

2. A Sors Könyve
A Ji-king az egyetlen könyv, amellyel beszélgetni lehet. Kérdezni lehet tőle - s ő válaszol, mint egy élő mester. A kérdés pedig százezerféle lehet, mégis mindig egy: „Itt és most ez a gondom. Mitévő legyek?” A Ji a sorsbeavatás könyve. Mai nyelven szólva „interaktív” könyv - ősi kínai fogalmak szerint „segítő szellem”, aki vezet, tanácsol, óvatosságra int és utat mutat. Ez az út minden esetben a „Tao” útja - a mi fogalmaink szerint Isten akaratának követése. A könyv feladata, hogy bölccsé tegye azt, aki rendszeresen fordul hozzá. Nem általános tanítással, hanem éppen azzal tesz bölcsebbé, hogy az élet legkisebb gondjához is tanácsot ad; megmutatva, hogy a hétköznapi eseményeket milyen rejtett, sorsszerű erők működtetik, és hogyan kell azokat értelmesen megoldani. Aki hosszabb ideje kapcsolatban áll vele, kifejezetten úgy érzi, mintha nem is könyvet olvasna, hanem egy bölcs mesterrel beszélgetne. Nem véletlenül írták valaha: „Bár nincs tanítód, úgy fordulj hozzá, mint a szüleidhez.” Ezt a mondatot viszonylag későn, 2500 évvel ezelőtt jegyezték le, amikor a világ válságba került - ahogy a 18. jósjel mondja: „A fény elsötétedett.” Ebben a korban a hiteles tanítók szerepét átvették a könyvek. Mivel a Ji-king elsősorban jóskönyv, már ezen a mondaton is megdöbbenhetsz: nem azt írja, hogy „ha nincs tanítód”, hanem azt, hogy „bár nincs tanítód...” vagyis a bölcsek, akik belenéztek valaha az eljövendő korok varázslatos -3-

mostantól fogva evezzetek egyedül!” A Ji-kinget . a szent tudást földi emberek hordozták. s eleven embereknek adták tovább élőszóval. Nincs olyan ember közöttünk . A bölcs mondatok s jósigék mögül egyszer csak kinéz ránk egy nagyon ismerős arc.melyhez mi is tartozunk. „Még sok mindent kellene mondanom nektek. s mint aki nem tudja már magába fojtani panaszát. s mi ennek az egész életnek a mélységes értelme! Ki az. Bukás történt. vagy ahogy a kínaiak nevezték: „fényes istenekkel”. hogy a szent titkokat profán kezekbe adja. aki mentes lenne ezektől a tulajdonságoktól.azért alkották meg.” Igen. ahogy egy keresztény papnak ma is működnie kell . mert a tudás mesterről tanítványra szállt. A fény azonban elsötétedett. vu-csu) vagy éppenséggel maga a médiumi képességgel rendelkező szent király tartotta a kapcsolatot a természetfeletti világ isteni rendjével. Egy beavatott sámán. túl önző. mert ismeri önmagát. nem volt szükség könyvekre.” A keresztény hagyománynak az a része. az Igazság Szelleme.és sorsszerű . elvezet titeket a teljes igazságra. túl istentelen. annál pontosabban tudja magáról. mesterek és tanítványok eleven láncolatában nem bízott már: a Szent Szellem segítségét ígérte nekünk. hogy segítsenek nekünk. s ekkor a bölcsek úgy vélték: itt az idő.” -4- . hogy nekünk nem lesz már élő. akihez oda tudsz ma menni. Ezt a könyvet nekünk írták. mint az igazság megismerése. szellemi szemünk megvakult. A zuhanó ember látásával együtt elvesztette a tisztaságát. „szent szellemekkel” (sen) való kapcsolatból. hogy a „fényes isteneknek segítsenek”. túl racionális. mitévő légy?! Ki az. mégis a rosszat cselekszi”. hanem azokat mondja. s hánykolódunk az egyre veszedelmesebb tengeren. mert megsüketültünk. amelyben a jóslás. ami működik még és hiteles. mint a Ji-king. az „eljövendő dolgokról” való tudás éppoly fontos. amiket hall. hajótörötteknek.a Változások Szentkönyvét . Attól sem fél . hogyan kell élni. mi a jó. akiknek feladata az. A Ji-king természetfeletti forrásból ered. Úgy működött. irányunkat elvesztettük. de egy katasztrofális . alázatát és lelki képességét. Mint süllyedő hajók kapitányai kiadták a parancsot: „Itt a csónak és lapát . túl egoista emberi faj a földön . de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön Ő. értelme úgyse nyilvánul meg előtted. A tudás személyes átadásában.időgömbjébe. hanem a szent szellemek is. Az igazságot. élővé pedig a magas szellemvilággal való kapcsolat tette. hogy ez így lesz. és nem játssza el a hiteles tanító vagy tévedhetetlen guru szerepét.vagy legalábbis kellene. aki oly mértékben. Sőt minél „tisztultabb” valaki. Nem hallunk. túl magányos. És a Ji-king bölcsei tudták.a szenteket is beleértve -. Valaha nem így volt. hogy „bár tudja. és az eljövendő dolgokat kijelenti nektek. mi könyvekből tanuljuk meg. s megkérdezheted. nekik is! Sorstársunk szól az emberiségnek ebből az egyik legrégibb könyvéből. akiktől meg lehetett kérdezni mindent. amely erre a kapcsolatra alkalmassá tette.amitől az ősi hagyományok őrzői mindig is óvakodtak -. Amíg ez a kapcsolat élt. hús-vér tanítónk. Jézus sohasem ígért eleven tanítókat.. hogy „tűkör által homályosan lát”. Azt mondja: „Ha nem vagy még igaz ember. Nemcsak az ember szorul ugyanis segítségre. hogy a jósigéket leírják. pap-médium (vu. de képtelenek rá. s megjelent a túl okos. Az „Igazság szellemével”. hirtelen kimondja: „A könyv alkotóinak sok gondjuk és bánatuk volt. pontosan tudták. túl boldogtalan. amelyről minden hagyomány tud. belelát a szívedbe. isteni lényünk tudattalan mélységbe zuhant. mert nem önmagától szól.. éppúgy a szellemi világgal való kapcsolaton alapszik.fordulat következtében megrendült bennünk valami. túl hazug. hogy válaszát el is fogadod? Senki.

Ahol csak tudtam. már semmilyen: sem nem idealista. több mint ötezer évvel ezelőtt élt. amit valaha hittek!” . akinek nincs. Yan.de a Ji nem téved soha. ahol az apa a Teremtő. végül. a testvérek pedig a hierarchia egy-egy méltóságát testesítették meg.ahol jelenleg mi is tartunk. istene nincsen. mint a görög Zeusz. amerikai-kínai biokémikus figyelmeztetett: a kínai lélek ismerete nélkül nem lehet lefordítani ezt a könyvet. Amikor Yan professzor egyik kisebbrendűségi érzéssel küszködő kínai tanítványának azt tanácsolta kaliforniai pszichológusa. s ne sejtené ilyenkor. Az egyik. az ősi hitvilágot el akarják pusztítani. már nincsenek eszményei.„Ég előtti” . Nincs ember. J.változatát Fu-hszinak. Fu hszi történetében azonban van valami roppant tanulságos. azok „apukája” nem tévedhetett. aki nem. S egyetlen. de azt hiszem. és más. sem nem materialista. s a pénzen kívül semmilyen működő eszménye. hogy az életének magasztos feladata van. abban a hiszemben. aki a könyv üzenetét megérti. s ne ismerné az ihlet. Éppen Konfuciusz mondta: „Minden a szavak helyes használatán múlik. sem nem vallásos. tévedhet . az anya a Befogadó. A hanyatlás mindig gyűlölettel indul: a szellemit. hogy „bátran beszéljen vissza az apjának”.ez nem azt jelenti. s hazáig rohant. A Ji-king eredete legendák ködébe vész. ha csak másodpercekre is. Ha valaki zuhan. aki ne tudná. hogy egy értelmetlen kalózhadjárattal a mindenséget kirabolja. a fiú kihátrált a rendelőből. hanem jóval többet: isteneknek kijáró tisztelettel! Az ősi Kínában a család szellemi család volt. a racionalizmus. még a legsüllyedtebb állapotban sem. hogy Ember. hogy más az. nem teljesen. Ehhez ugyanis nem Istenről kellene megfeledkeznie.a másik. az egész kínai léttaktikára jellemző eset. ma már tudjuk jól. hanem önmagáról: arról. hol nem. s nem csupán annyi. mert ez nem két emberfajtát. de sokkal inkább két lelki minőséget jelöl. mert „gyermeki” tudatoddal nem tudod megfejteni tanácsát . Az én apukám. a rohadás utolsó fázisában . de már nincs mit tenni: a világ zuhan. félreértett szón az egész félreértése. a másik. (Erről részletesen írok a továbbiakban. aki lehozta az égből a tüzet. Tudjuk.de akik a fenti mondatot írták. amit önző énje.mondta rólunk Nietzsche. aki teljesen „süket” lenne. S ez romjaiban a mai napig is így van még. ahol Prométheusz és Zeusz és Jupiter és Seth és Wotan s talán Ábrahám.) Mindkét „ember” bennünk van: hol hallunk. mint a szüleidhez” . a mitikus emlékű szent király alkotásának tartják. s utána belehulljon az örök elmúlás sírgödrébe.ugyanott. vagy még inkább Prométheusz. Nincs ember. Te tévedhetsz. akinek „füle van a hallásra” . szakrális közösség. először materialista és racionalista lesz. Hol értjük az üzenetet. a szónak abban az értelmében. ha egy civilizáció hanyatlani kezd. hol nem. Hol? A Földön? A szellemvilágban? Vagy az emberek lelkében? Pontosan nem tudni . az inspiráció vagy akár a lélekjelenlét rövid időre átsuhanó pillanatait. amit az Isten akar. -5- . Amikor például azt idéztem: „Úgy fordulj hozzá.. F. Bár az utolsó időkben sokaknak ez is sikerül. Az utolsó időkben csődbe ment a materializmus.Két ember van: az egyik.” Néha egyetlen szó megértésén áll az egész jósjel megértése. hogy a könyv: tévedhetetlen. mert isten volt! Vagyis a fenti mondat azt jelenti. Ha egyáltalán időről lehet beszélni. hogy „nagy tisztelettel”. hogy a szcientifizmus és minden „izmus” megmérgezi az emberi életet. „Képtárai vagytok mindannak. Egyegy ősi piktogram önmagában is sok mindent üzen. hogy elvetemült tréfát űztek vele. Őseredeti .. de az írásjelek jelentéseit is. bármennyire tisztelem is. Fu hszi eredetileg „isten” volt. igyekeztem átélni nemcsak a szavak.

hogy a szent tudást a mindennapi emberek számára használhatóvá tegye.azt mondták: „Ha a vakok nem látnak. társadalmi rend. amelyhez hosszú előszót is írt. Ven király túllépett Fu-hszi „Ég előtti rendjén”. A legenda szerint falra firkálta azokat a Jin és Jang jósvonalakat. mert érzékeltetni akarom azt a léttaktikát. s ami később szinte valamennyi távol-keleti harcművészet alapvető stratégiája lett. politikai és mezőgazdasági célokra hasznosították.. s ha elmúlik a tél. Ez pedig a megőrizve megváltozás. -6- . milyen köpenyt s hányas cipőt hordott. hol és mikor uralkodott. tudomány. A ravasz kínai bölcsek azonban azt mondták. szertartás. a kínai művészet. Ven király a zsarnok Csou Hszin fogságában élt. melyet egy magas nádszállal jelképeznek: azért nem törik meg a hó súlyos terhe alatt. magától a Jóskönyvtől kért taktikai tanácsot. A Ji-kingről pedig azt „hazudták”. politika. újra magasba lendül! Nos. melyet a jóskönyv „bajnak”. ha kell. A görög és római kultúra legjobbjai beleroppantak abba. vagy ahogy a kínaiak nevezik. egészen a földig. amely sokáig a Ji-king szellemében élt és virágzott. A jóskönyvet önmagára alkalmazta. majd rábírta harcra született fiát. maga Ven király is ebben a szellemben élt. orvoslás. de egyúttal népének ezeresztendős virágkorát. mert ma már nemcsak Kína. hogy Fu-hszi nem isten volt.. hogy a tudományos világ megvetését váltja ki ezáltal. a konfucianizmus. Richard Wilhelm-féle fordítást alkalmazta. őrültnek tettette magát. a Csou Jit a hagyomány szerint Ven király s később fia. a bölcs utánaengedés művészete. elmondjuk nekik az igazságot tapogatva is!” S lehozták Fu-hszit s az ősi mitológiát a földre. A kínai bölcsek azonban . „Ég utáni rendet” alkotott. Ez már „sötét kor” volt. A Ji-king börtönben született. vallás. a Ji-kinget pedig társadalmi.Ez történt valaha Fu-hszival is. A mű keletkezésének történetét azért mesélem el.kiszabadulni a börtönből. hogy tudományos szakkönyv. hogy megússza a kínzásokat s kivégzését. amelyek később nemcsak Csou Hszin bukását jelentették. a Ji-king is megúszta a totális pusztulást. s még azt is följegyezték talán. később a máig is legjobb. Úgy bújtatták el a szent titkokat a „tudományos” címszó alá. Ven. a mai napig is ismeretes Ji-kinget. hogy legyen nagyon óvatos. kétezer évvel a magyar honfoglalás előtt. Arra tanít. mert attól tartott. ahogy ma a holisztikus bölcsesség elrejtőzik a „természetgyógyászat” kifejezés mögé. Azt is pontosan kitalálták. „megszégyenülésnek” nevez.akiknek taktikája mindvégig az elképesztő hajlékonyság volt . az egész világ azon az úton halad. bölcselet. mivel az volt a szándéka. mert meghajlik. hatalomszomja és könyörtelensége a „mi” Sztálinunkéhoz volt hasonló. borzalmas körülmények között. magának a kínai kultúrának a megteremtését is. valamennyi harcművészet és főleg a hétköznapi élet rendje. morál. két maradandó. rendíthetetlen dolog van a világon: az egyik az isteni Igazság . s egy új. megrajzolták a „hiteles” arcképét. mert a könyv lényegéhez tartozik. Így aztán Fu-hszi is.) Mint látod. Ezekből a titkos jelekből született a tanizmus. hogy szervezzen hadsereget.csodálatos taktikával . hogyan kell bölcsen élni. mely megdöntötte a félelmetes zsarnok uralmát. és letette az alapjait egy olyan új birodalomnak. hanem közönséges földi király. Mondják. akinek részegessége.a másik az emberi hülyeség. sőt magával a Ji-kinggel is. amelyet a Jóskönyv legtöbb jele alkalmaz. melyet többször el akartak égetni. Mindezt azért mesélem el. Attól még nád marad. Csou hercege írta le végső formában . Ezért mielőtt hozzáfogott volna az előszó megírásához. lakáskultúra (feng shui). Így tudott .hogy az időpontot is érzékeltessem: kb. Jung egész életében óvatosan rejtette misztikus és spirituális élményeit. Minden helyzetben kikérte tanácsát. Mindezt azért írom múlt időben. hasznát lehet venni a gyógyításnál. Azt a választ kapta. mert a kollégái kiközösíthetik. Kezdetben a Legge-. (Jung harminc éven át használta a Ji-kinget. hogy isteneiket nem voltak hajlandók elárulni.

Pedig az élet: mozgókép. nehogy elveszítsük. Amit mi „anyagnak” nevezünk. kivé. mint nálunk a Biblia. A Ji jelentése: „Változás. hogy a szemünk előtt úgy tűnik. Nemcsak testedbe. s ezért alkalmas a jóslásra. Ez roppant élvezetes feladat: át kell élned néhány ősi szó jelentését. Csakhogy a változásoktól félünk! Ahogy megszületünk. hogy a Változások Könyve mert a nyugati nyelvekből hiányzik a nyelv e sűrűsége. nem egyéb. amelyről azt hiszed. Sejtjeink szaporodnak s folyamatosan pusztulnak. amelyen nincs megállás. Baj. Baj. bele kell bújni a lelkébe. s így lehet beteljesíteni a Földön mindent.” A Ji-king nem híve a szemlehunyáson alapuló „pozitív gondolkodásnak”. hanem az is. hogy mivé kell . hanem az is. hogy nincs más. a változásban az ember örökké fenyegetve érzi magát. Azon a helyen áll a kínai hagyományban. Út. Félünk. Ebbe a csodálatos folyamatba lát bele a Ji . hogy tette bajhoz vezet. hogy használni tudd a Jóskönyvet. „A szív derűjét minden körülmények között megőrizni . mert ez -7- . hogy „minden változik”. hogy közben ne változna. „Az óvatos ritkán téved!” 3. hogy valami a miénk legyen. Változás. „kánon”. s egy kicsit a bölcs kínai Mester fejével kell gondolkodnod. ami máris porrá omlik a kezünkben. szenvedünk. és afelé törekszel! Egy magban nemcsak a múlt. csakis változás! Nincs az életnek egyetlen olyan százbilliomod másodperce sem. ami nehéz. mert a „mi” és a „ki” is folyamatos átváltozásban. Gond. hanem azt.vagy kellene! . Itt is be vagy csapva.szembenézni kell a veszedelemmel! Aki nem ezt teszi: „megszégyenül”. hogy lelked mélyén sejted. arról nem tudunk beszélni. csak az összeállt káprázatot. szenvedünk. hanem egész lényedbe bele van írva a sorsod . halálra vagyunk ítélve.Az orákulumok között ez a legrosszabb: amikor valaki tudja. az teremthet békét magában. Könnyűség.hogy megvalósítod-e vagy sem. rajtad múlik. örvényben van. áll és van és meg lehet tapogatni. hogy mi volt valaha. átalakulásban. A pontos cím: A VÁLTOZÁS. szüntelen áramlás. Nyugalom Ahhoz. mert képtelen leállni. Hogyan jön ez össze? Haladjunk sorban.s közben a gondolat elővigyázatos éberségét megtartani: így lehet megkülönböztetni üdvöt és bajt. hogy „Változás”. Nos.lennie. a King azt jelenti: „törvénykönyv”. Nyugalom”. Út és Élet és Valóság: Egy! Ezen az Úton látszólag két irány van: a múltad a jeleneden át a jövőd felé tol téged.ezért mondják. mint szüntelen Tánc: olyan villámgyors örvénylés. Egyszerre mind az öt! A világon mindenütt úgy fordítják. amikor valami úgy lenne. GOND ÉS NYUGALOM KÖNYVE. s ha a miénk lesz. Nem hátat fordítani . mert csak az első irányt ismered: pedig életedet nem csupán múltbeli tapasztalataid irányítják. S a jövőd a jeleneden át húz magához . A kínai nem azt mondja. Itt tartunk most. BAJ. s félünk. KÖNNYŰSÉG. s nem is alaptalanul. mivé kell lenned. Pedig nincs! A hinduk azt mondják: ahogy egy sebesen megpörgetett tűzcsóvát tömör gyűrűnek érzékelsz. Ven király arra tanít: csak aki tudatában van a veszélynek. Magát a szüntelen áramlást nevezzük Életnek . ha van.a múltaddal együtt. mégis csinálja. ha nincs. nagy-nagy küzdelemmel elérünk valamit.de hogy mi és ki „áramlik”. szemed nem látja a forgást. mintha szilárdan és tömören lenne. úgy látod az anyagvilágot is sűrűnek. Gond. Könnyűség. Tudatunk csak az állóképeket érzékeli. hanem a jövendő is potenciálisan „benne van”: mindenbe s mindenkibe „bele van írva” nemcsak az.

s a végén a Rend összeáll. bajnak. Amikor vészhelyzetben nyugodtan. megvetni. mi úgy hívjuk. akit szeretek.. a mulandóság és változás és meghalás világában nem jól érzi magát! És fél. ravasz és zsarnoki ereje van: nem engedi magát hatalmából kitúrni! De egyetlen jó pillanat is elég. s ezért számára minden könnyű. A halál az életet. szellemi éberségeddel vagy vakságoddal. elveszítse lebegését. Baj az. Néha úgy hívjuk. okoskodik. hogy a rend legyőzhetetlen. nem könyököl. konok. Semmitől nem fél. És sajnos ez a változás miatt van. Ezért a Ji: változás. „ihletett”. miről van szó. s a mi egónknak görcsös. Nagy baj. A mi nyelvünkön: „Belenyugszik Isten akaratába. Baj. Szorong.s ezért nincs is félnivalója. az „előbb-utóbb mindenem és mindenkim elvész” bizonyossága. nem azonosul velük. s lelki szemeim előtt már látom a ravatalán. mint a mulandóság iszonya. Ez a Teremtés drámája. A te lelkeddel. de mivel szellemi szemekkel néz. A Ji negyedik értelme: „könnyűség”. hogy tuda-8- . Könnyedén. Nem küszködik az elmúlás ellen. de Ő nem . gyűlölni emiatt a Jóskönyv miatt? Ránézek arra. hogy „baj” és „gond”. Baj és gond. bajokkal teli változást bölcsen megélni. amelybe bele vagy vetve. hogyan kell ezt az aggodalmakkal. És ezért roppant vigyáz arra. a tűzvész. A Jit olyankor használja a kínai nyelv.csakis a szabadságához. félrerántod a kormányt. amikor valami hirtelen összeroppan. s nem gázol örökösen az ár ellen. a család vagy a társadalom összeomlik . gondokkal. Mit jelent ez? Röviden ennyit: éntelenül. Ezért a Ji azt jelenti. Aggódik. éntelen cselekvés. Nemcsak az élete . velem. Ez a gond. mert minden őt segíti. aki tudja. Szellemed éberségével. nehogy egyetlen pillanatra is megmerevedjen. És jön még a negyedik.minden apró cselekvése könnyű! És ez a lényeg. hirtelen rádobod a kabátodat a lángoló gázpalackra. Egótlanul. Most is. hogy „lélekjelenlét”. nem is fél tőle: a dolgokat és eseményeket könnyen veszi. mert nem tapad beléjük. egyszerre. ahogy ezt a könyvet írom. azzal.itt.nem más. hogy minden zűrnek. mert ez teljesen szellemi. küszködik. semmihez nem ragaszkodik .hogy a világ. Mivel Szellemünk (sen) időtlen és örökkévaló .egyszóval amikor betör a káosz valamibe. amit Rendnek és maradandónak véltünk. hogy az élet nem szilárd. hogy a káosz örökké fenyegeti a rendet. változik ugyan. hanem sodrásirányban él. „A Rend a rendetlenség végösszege” .mondja a kínai. amikor elkapod egy rohanó kisgyerek karját az út szélén anélkül. A könyv csodája. az egészségemmel? Hányan fognak lenézni. hogy halhatatlan . Azt a cselekvést. Aki ezzel a tudattal él. Egy-egy másodpercre tudjuk csak átélni. baj és gond. látja azt is. A sötétség a fényt. Jézus azt tanácsolja: „Legyetek átmenők!” Aki ilyen tudattal él. Lazán. ravaszkodik. az ember. Állandóan jelen van. megfagyjon. hanem folyékony és szüntelen áramlásban van. Együtt a három.” Más szóval a sorsát éli. ami azt is jelenti. amikor jön az árvíz. nyúlkál. Vajon sikerül-e megírnom? Sikerül-e befejeznem? (Bármikor meghalhatok!) Sikerül-e kiadnom? Megérted-e? Mi lesz a családommal. Ez a legdöntőbb: hogyan vedd ezt az egészet „könynyen”! Ez már veled foglalkozik. de ebben mindannyian nyakig benne vagyunk: a mi drámánk is.. szabadságát . Mivel a változás örök: a baj és gond is örök. ráncigál és csapkod. nyugodt. szétválaszthatatlanul. s élete: könnyű. amiről a Ji beszél. a te tudatoddal. Önzetlenül. hogy tudjuk. Ez a baj. akar.tudatát állandóan folyékony állapotban tartja. Gond. Látja a káosz és a rend szüntelen küzdelmét. bukásnak. sikertelenségnek megvan a mélységes oka és értelme. látja. „inspirált” cselekvés.

Egyre hosszabb és hosszabb ideig éli át azt a szabad lélektudatot. hogy „Nagy Vállalkozás”. Bajok. mert esetleg nem is látod. ami azt jelenti. a gond és a bizonytalanság. hogy mi lesz veled . mit teszel. az „segítő szellemet” kap. A test test elleni küzdelme sokkal érzékletesebben tükrözi a szellemi stratégiát. az áramlással való hajózás. mert lebénul ott. 4. hogy ami lesz. Gondok s a felszabadult Könnyűség Szentkönyve. amely a te számodra állni látszik. csak érzed a közeledő veszélyt: ez mind-mind. hogy „Ta Je”. az jó legyen.” S mivel a megnyilvánuló sors folyamatáról szól. Jó legyen . Jóslás és jövendőmondás A Ji-king nem jövendőt mond. hogy benső és külső világod egy pillanatra végre összhangba került. mert számára ez nem „egyszerre”. amellyel küzdelmeit az ember a világdrámában megvívja.akkor a kard fejbe is vágja! Gyakorlatilag azért.a jóslat pedig azt. Elhagynak a szellemek. Nem állóképekben. melyeknek bölcselete és gyakorlata teljes egészében a Ji-Kingen alapszik. s kihagyja azokat a lehetőségeket. hogy bármit is tettél volna. szabad. Már itt elmondom: a mesterek célja. s átlátja saját életének s az egész világdrámának a lenyűgöző értelmét. A régies kifejezés még pontosabb: a Javas „javasol” .amíg cselekedtél. A magyar nyelv páratlan bölcsessége rejlik a jós. Az Ihlet. s elindul a spirituális fejlődésnek azon a nehéz. fejbe vág!” . ősidők óta jóslásra használják.tosan felmérnéd. Ebben a lebegő. A Jós megmondja.. a szárnyalás. folyamatos változásokban gondolkodik. hanem jósol. Ji . jóslat szavakban. s amit tett.a gondolat is. Ez az. Aki a Ji-Kinget beépíti mindennapi életébe. ahol bölccsé válik. mert roppant érzékletesen mutatják azt a léttaktikát. Minden változik. Erről a Jósjelek kifejtésénél többször szólok még. A Jóskönyv az ilyen tettre azt mondja. Ha a harcos gondolata megáll. Ji-king azt jelenti: „A Változások. és ami még fontosabb: a Szent Szellem együttműködött veled! Mi ilyenkor azt mondjuk: „Veled van az Isten. amit csak szüntelen meditációval s gyakorlattal lehet elsajátítani. hogy az a javadra váljon. Csak utólag visszanézve tűnik a helyzet nehéznek. bonyolultnak és bajosnak . hogy mit tégy. ami a gondok s bajok fölé emeli. hogy a jövendőd. s jön a baj. Az ősi szemlélet azt mondja.könnyű és ihletett tett.megmondja. ilyenkor nem te.. melyik úton indulj el és hogyan járj rajta. hogy „fu”. a Szent Szellem sugallatára tette. Egyébként ugyanezt a „Ta Je”-t művelik a távol-keleti harcművészetek is. annak vége. hanem a lehetőségek sokféle változata. suhan . Ezt a munkát úgy hívják. A jövendőmondó azt mondja meg. Ezért választottam a „Jóskönyv” címet: ez tükrözi legjobban a Ji-king szellemét. a beavatott harcos számára számtalan változás sorozata: ezért tud „egyszerre” megküzdeni hat vagy nyolc emberrel is. olyan könnyű volt. mint egy bonyolult politikai vagy magánéleti harc. De a lényeg: a lebegés. ez most.” Csakhogy ez néhány pillanatig tart. hanem a legbensőbb valód cselekedett. hogy „Úristen. Mit csinálj.és ne rossz. jósol. javas. ihletett állapotban minden sodródik és folyik. hogy a harcosok tudatát folyamatos áramlásban. de gyönyörűséges útján. A kettő között döntő különbség van. Az a három másodperc. mondjuk a feléje suhanó kard látványára megállítja azt a gondolatát. A szabadság. hogy szinte nem is érezted. szüntelenül átváltozik: ha valaki megáll. Aztán újra szétválik benső és külső. ahol lelke megdermedt. változásban tartsák. a lélekjelenlét tartósítása hatalmas munkával jár. mi a Jó. hanem. ami azt jelenti. melyekkel elháríthatná a bajt. -9- . az Inspiráció. mint egy „Karate Kid”.

. a másik a kicsinyke jólét írtja.vagyis a sorsodat éld. a teremtés képességét is. ami történik vele. s a „teremtő” varázshatalmával szüljük meg önmagunkat és jövendőnket. Az egyik a Sors . azt sokféle jó és rossz teremtő erőnkkel mi magunk idéztük meg. az attól függ. s ne az önző. amit tanítványainak többször is megjósolt . A jövendő ugyanis nincs „készen”! Ritka eset. s ebből a te szerepedet nem lehet kihagyni. s azt a szerepet játszd. nem azért van. babonás. a Most az.egy könyörtelen zsarnok és egy tehetetlen rabszolga rémdrámájává. Minden más: determinált. Felejtsd el a „szabad akarat” s „eleve elrendelés” terméketlen vitáját.a túlélésnek az útja. hitünkkel. hogy ne a „fekete”. hogy kire hallgatsz magadban.Jóslat az.10 - . hogy mint egy hipnotikus állapotban lévő lény azt éld. isteni lény! Ezt azért nem szereti tudomásul venni. Vágyainkkal. Egy ilyen Atyát nem lehetne szeretni. a menekülésnek. Ráadásul Jézus azt mondja máshol: „Én és az Atya egyek vagyunk!. A Ji-king lényege az evangéliumi mondat. Ugyanígy állították választás elé népüket a zsidó próféták: sohasem „jövendöltek”.a másik a kicsinyke élet útja. hanem főleg belül. a kereszthalál. de főleg a mélytudatunkba elrejtett „életképzeletünkkel” formáljuk önmagunkat valakivé. alakítod és irányítod a folyamatot. amit ő akar. mert akkor felelősséget kell vállalni mindazért. amit választott s végigjárt. mert egy IDEGEN KÉZ elénk tette. Belőle való. Mi csak azt ismerjük. Az utak forgalmát szigorú rend és törvény irányítja: de hogy melyik utat választod. Nem bűvölt el sem Isten. A jelen. s egy ilyen fiút sem lehetne követni.amit jövőnk elénk hoz. még két jövendő állt előtte! Két út. akaratunkkal. de nagyon ismerős: az ego rémületének és halálfélelmének. vagyis ez a dráma nemcsak az „én” és „Ő” között. Pedig ez minden jóslásnak és prófétálásnak a lényege. hogy itt azt csinálhatsz. sem világ. mert te szülöd. amit minden nagy tradicionális kultúra és vallás alkalmazott valaha. Választhatott volna másképp is? Természetesen igen! De még mennyire! Ettől igaz ez a történet! Ha az Atya nem adja meg fiának a szabadságot. hanem azért. a sorsfeladat vállalásának útja. ahol választani kellett az isteni Önvaló s az emberi ego akarata között. Az egyik a szenvedés. mert nem járta végig. ostoba és hiteltelen vadhajtása. de a „fehér” mágiádat alkalmazd . a görögöknél figyelmeztet. Ha valamit elérünk. s azt mondja: „Ne az én akaratom legyen meg. hanem a tiéd. A jövő örökké születőben van. mindig „jósoltak”! . amikor Jézus jövőt választ. Valamennyien „mágusok” vagyunk: megálmodjuk magunkat s életünket. saját lelkét lehelte belé. Utat választhatsz. tévhitünkkel. melyet zsarnoki rendezőként kiosztott rád. Az ember: a Teremtő gyermeke. mohó és sötét jövendőt érlelő kicsinyke életedet. formálódik. Mindannyian részt veszünk önmagunk és világunk megteremtésében. akkor ez a mitikus história istentelenné válik. amit akarsz. A másik utat csak sejtjük.. Ugyanakkor azzal se áltasd magad. mert ezt az utat választottuk .”. a kínaiaknál szelíden javasolja. s odaadta néki legmagasztosabb tulajdonát. Vagy ahogy a kínaiak mondják: Az egyik a Nagy Élet. Semmilyen hatalom nem rendelkezik fölötted. alakul. Atyám!” Két út állt előtte. A jövendőmondás pedig ennek lezüllött. Krisztus lelkében zajlik. Jézus döntött: Sorsának útját választotta. mert akaratod „szabad”! Egyetlen ponton vagy szabad: a választásban. hogy a megnyilvánuló eseményeket előre is pontosan lehet már látni. sőt embertelenné . bujkálásnak . hogy a láthatatlanban már úgy összeállt valami. Az ember sorsteremtő. Mielőtt Jézus döntött.a Golgota útja. ahol a jós (vagy próféta) bele tud még nyúlni az életedbe! A zsidóknál fenyeget.

amiről más könyveimben írtam. nem menni (a) város? Vagyis az eldöntendő kérdés így néz ki: . a kínai nyelv is hordozza magában.mélyen-mélyen eltemetve a tudatunk alatt -. s döntenie kell. ami azt jelenti. teremtő folyamat. Életünk drámájának megalkotása még a szellemi világban kezdődik. pontosan azért. mert az élet eleven. a Taót követi.életünk nem egyirányú sínpálya. „idegen népek közé.de a „valóság” soha nem lesz olyan. a halált és a kárhozatot. nem egy „túlvilági rendező” találta ki.Elmenjek.vannak „karmák”. éjjel-nappal rettegsz. hogy mitévők legyünk. Az „áldott” változatban feltűnik egy boldog nép látomása. mert saját isteni lelkem teremtménye ő. mert szó szerint beteljesült. csakhogy a muzsikus rögtönöz! Ilyenkor az alapmelódia és a rögtönzés között egyre fájdalmasabb lesz a feszültség . lelkünk végtelen gazdagságából teremtünk jellemet. vagy ha a saját hülye feje után megy. A jövő nincs készen. hogy válasszon! S döbbenetes költői erővel elmondja..mondja -.Vo csü pu csü tao sou tu? Szó szerinti fordítása: . a kínai így nem tudja megkérdezni.. a „vu”. És ez a „szerep” fed is engem. melyet néked ad. ha az isteni utat.” Felszólítja népét. Azt. Azt kérdi: . s megáld az Úr azon a földön. Jövőnk nincs „készen” . azzal az „élettervvel” együtt. hogy Müller Péter legyek. ez az a pont. Megmondja. amelyen tehetetlenül robogunk egy kikerülhetetlen cél felé -. A jövő ugyanis sok tekintetben nyitott. új álmaink. Éppen azért. hogy kire hallgasson magában. sok inkarnáció jó és rossz tapasztalataiból. hogy „Elmenjek-e a városba?”.Én menni. Van ugyan egy kotta . sok-sok múltbeli tapasztalat alapján. Lelked előtt mint valami fonálon úgy függ életed. Jóslatot akkor kér az ember. sorsot. ha „gond van a szívében”.” Itt most nem akarok beszélni arról. új vágyaink és félelmeink új és új szálakat szőnek a valóság szőttesébe.” Az „átkozott” verzióban megjelenik a zsidóság teljes szétszóratásának képe az egész világon. A sámán.Legszebb példája ennek Mózes halála előtti csodálatos próféciája: „Nézd . de ezt is magunk csináljuk saját magunkból. A választás előtt még két „forgatókönyv” létezett: egy „áldott” és egy „átkozott” verzió. mert a Ji és a nyelv közös szellemi gyökérből született. Mindenki egy sajátos élettervet hoz magával. melyet nem egyedin. ha kétségei vannak. a delphoi jósda ugyanúgy működik. azt földi emberként megvalósítjuk . melyek közül mi magunk választunk. Ezzel az élettervvel valóban teremtettünk magunknak egy áthághatatlan keretet . s nem érzed életedet sohasem biztonságban. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. hanem sokadmagával készít. senki más. mint az álom. hanem mindig készülőben van. mert az élet: csapatjáték.. ahol érdemes megkérdezni a Sors Könyvét.” Évezredeken keresztül olvasták „szorongó szívvel” ezt a jóslatot.ezt hívja a lélektan „problémának” -. Más szóval: mit jelent. ahol nem élhetsz nyugodtan.11 - . s mit az átkozott jövendő. amit magával hozott. mit érlel az áldott. „Az ember nemcsak szereplője. többféle lehetséges jövőnk van. melyeken nem tudunk módosítani -. csak én tudom eljátszani. de a szabad választás folyamata itt mégsem zárult le teljesen. hogy Sorsa és „élete” konfliktusba került. mint Mózes: a döntő választás előtt álló embernek megmondja. mi a jó és mi a rossz jövő.. eljövendő próbatételeket magunknak. hogy sorsunk megalkotásának folyamata már jóval a születésünk előtt megkezdődik. „Áldott leszel a városban és áldott a mezőn. ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget. mert ez belőlem következett. ne menjek a városba? . megtört szemet s erőtlen lelket ad neked. hanem én magam. mert az Úr szorongó szívet. de szerzője is élete drámájának. Például azt. mert az önteremtés és sorsformálás állandóan működik! Amit szellemként megálmodtunk. Ezt a „nyitott jövendőt” nemcsak a Ji-king.

A modern fizika ezt úgy nevezi. Ezt azért bocsátom előre. De nem mindegy. azt jelenti. ahány jósjel a Ji-kingben: 64. Mindenki szabadon választhat. Minden lépéseddel mindenki „életét” megváltoztatod. Most jön a lényeg.Jin és Jang . bár csak az egyiket kérdeztem. hogy a Ji-kingtől nem lehet csak annyit kérdezni. melynek létrehozásában te is közreműködtél ugyan. Mert belelát a láthatatlan erővonalakba. elmegyek egyedül Kanadába favágónak. és meg tudja ítélni belőlük a változásokat: egy-egy drámai helyzet lehetséges végkimenetelét. Itt ugyanis .hogy „mit lépjek?” . annál messzebbre lát. látni fogod majd. s átrendeztél egy egész „erőrendszert” s vele valamennyi bábu sorsát. . nem veszlek feleségül. Mint a magyar nótában: „Nekimenjek. hogy „Sok világ teória”. a fekete szemednek?” Ha „nekimegyek”. A bábuk lényed különböző erőit jelképezik. „megszégyenüléshez” vezet. mert ha a gyakorlati részhez érünk. amit nem lehet áthágni. leütik a bábuját. mely rajtad kívül van. Miné1 jobban tud sakkozni valaki.. hogy az „élet mezején” kikerülhetetlen Rend uralkodik.találták ki őseink a sakkot. házasélet. és most már nem is mehetek: magányos lettem. s ha megfogadod tanácsát. de az „élet küzdőterén” lévő valamennyi figurára nézve! Egyet lépsz a futóval. s olyasmit lépsz. hogy nem szeretek beléd.bábukból és kockákból áll. ami „bajhoz”. mint minden egyéni és világdrámának. amiben éppen vagy. hogy a másikról lemondtam. hanem beavatós is: egész életünk jelképesen benne van. hogy a mérkőzésnek. melynek „neki kellett volna mennem”. Világtörvény. A Ji-king ilyen mesteri szemmel ismeri föl azt a külső-benső erőhelyzetet. az egy másféle jövőt jelent.) A másik: a karma törvénye. vagy rövidlátó egód tudatlan ösztönzésére hallgatsz. és segít.12 - . különféle valóságszinteken. meg kell fogalmaznod. Senki nem mondja meg.de ha nem tud sakkozni. ahová akar . Erre a kérdésre . hogy melyik lépésből mi lesz. hogy a sokféle virtuális jövendőből én egyet megvalósítok ugyan. ami azt jelenti. vagy fenyeget. de sajnos nem mentem.csakhogy ezt a nyolcadik lépést a mesteri szem előre látja. hogy „Mitévő legyek?”.Egyszerre mindkét lehetőség benne van. hová lépjél velük .minden mindennel összefügg! Az én sorsom a te sorsoddal és a mi sorsunkkal és az ő sorsukkal. hogy bábuiddal ugyan „szabadon” lépkedhetsz. mint ha „nem megyek” a fekete szemednek! Az egyik: szerelem. éppen olyan.a másik. amelyet hétköznapi életedben játszol. mintha a sakkpartiban egy nagymester súgására hallgatnál. egy külső erőhelyzet. ami azt jelenti. mert ezt az utat választottam. hogy éber lélekkel választasz-e. Ez azt jelenti. Annál inkább tudja.. hogy itt is van egy „állás”. De ha az egyiket választom. de azért a többi „jövendő” is ott lappang potenciálisan a nem anyagi síkon: például elmegyek Kanadába. Vagy élek egy rossz házasságban. rosszkedvűen bámulom a fekete szemedet s közben azon tűnődöm: miért nem mentem inkább Kanadába favágónak? Mindig minden van: sok világ együtt.de azt igen. ne menjek. hogy mi a gondod! A könyv soha nem fog dönteni helyetted! Választani mindig neked kell. Fekete és fehér . egy „világhelyzet”.mint az életben . mondjuk. de minden lépésednek sorsszerű következménye van. Én választok sorsot. Mégpedig nemcsak egy. Ez nem csupán játék. de. Ráadásul a sakkjátszma oly módon is döbbenetes sűrűséggel jelképezi azt a drámát. Benne vagy a szituációban. A tábla: az élet mezeje. s pontosan annyi „sorsmező” van rajta. a te fekete szemedről. néha csak nyolc lépés után . Oda lép. szigorú törvényei vannak! Az egyik a dharma törvénye. gyerek . de közben örökké rólad álmodok. Annál inkább tud jósolni. Néha azonnal. A rossz lépésnek ez a „karmikus” következménye. most mégis mint külvilág áll eléd. (Nem lehet akárhová lépni.

De még azokra sem hallgatnak. értelmesebbé. az eszeveszett rohanás és szellemi elborulás korában az igazságról való tudás kevesek passziója lett. de a teremtés művének alapvető gondolatait megismerhetjük. gazdaságra felépített világrend a vulkán tetején táncol. hogy ezzel a felismeréssel nem megyünk már semmire: ha valaki egy meredek lejtőn tehetetlenül zuhan lefelé. mint az elméletéről. Mindezt csak azért mondom el. filozófiai kérdésekkel foglalkozni. hogy működésének elméletét ismernénk. bankra. annak számára részletes bibliográfiát közlök az utolsó fejezet végén. 5. mert nem látunk benne semmit. morálnak az élethez semmi köze nincs már. Az emberiség zömét egyetlen működő „igazság” érdekelné: hogyan lehet minél hamarabb minél több pénzt szerezni! Aki ezt tudja. s meg vannak számolva a napjai. „üres”. ami azt jelenti. És annál győztesebben. Van egy kör. Ez az Ősvalóság. aki nem valamiféle részterületet kutat. Minél bölcsebbek vagyunk. megtalálnád ebben az időtlen szentkönyvben. amiről beszélek. Mi azt mondjuk. Ma már a fizika: metafizika. Ez oly mértékben igaz. a pénzcsinálás mesterei. hogy „meghal az uralkodó” . ha tudományában valóban elmélyül. ők tudják ugyanis legjobban. Ez ma az egyetlen érvényes filozófia. Valaha az igazságot azért keresték.) Amikor könnyen próbálok beszélni a nehézről. Isten gondolatai Mivel ezt a Jóskönyvet mindennapi használatra írtam. Más kérdés.mégis ebből pattan majd elő minden és mindenki. * A kínai képekben gondolkodik. s „Isten gondolatát” képben meséli el. annál van ma a „Bölcsek Köve”. akik legalább ezt a „igazságot” ismerik. eszmének. Ma. arról mindig egyszerűen tudtam beszélni. s egyszerűen a bonyolultról. a Ji-kingből ha nem is Isten. hogyha a legmodernebb tudományos kutatások eredményeinek filozófiai hátterét keresnéd.” Nos. Ezt már sok évtizede minden olyan jelentős elme tudja. A kör száma: Egy. Albert Einstein azt mondta egyszer: „Szeretném megismerni Isten gondolatait. (Akit könyvem mélyebb kutatásokra ösztönöz. Egy iránytűt is használhatunk anélkül. Pedig ebben az ürességben ott rejlik az egész mindenség. Egy elméleti fizikus. akaratlanul is taoista lesz. mint a bűvész cilindere: üres .13 - . inkább a „lelkéről” szeretnék beszélni. Elkerüljük a „sakk-mattot”. amiben az emberiség ősi hagyománya s a legmodernebb tudományos elméletek nagyjából egyetértenek. igazságnak. amikor én magam sem értem még igazán.Életünk művészet. . hanem az Egésznek a titkait keresi. nem tud már elvont.azaz tudatlanságunk miatt elvész a bennünk lévő isteni. annál szebben játszunk. hogy az életet jobbá. hogy ez az egész pénzre. Az Ősvalóság olyan. magam előtt vizsgázok: ami valóban az enyém. Késő. emberibbé tegye. mert a következőkben olyasmiről lesz szó. Bonyolult magyarázatokra rendszerint akkor van szükségem.

a fehér Jang nem egészen fehér.s létrejön a polaritás s vele az örökös és szüntelen Változás. hogy két macska voltam s játszottam egymással. ölel és taszít. ami volt. ezért leszünk szerelmesek. atommag és atomhéj. A másik fele fekete . vagyunk hűségesek és hűtlenek. Nap és bolygók. Nem beszélve a számítógépemről. Mint látod. gyávák és bátrak. amikor az Egyből valamiféle meghasonlás kiváltja a Kettőt és a két fél elkezdi egymást vonzani-taszítani. pozitív és negatív. Ehhez tudnod kell. Bennünk is polaritás van. hím és nőstény. eltaszítani s mégis vonzani. vonzás és taszítás. Sötét és világos. váltakoznak.ez a Jin.a Tai Csínak. születünk. mint dulakodó ikrek az anyaméhben. Ezeknek a kis pontocskáknak később nagy jelentőségük lesz! A kettő együtt . él és múlik el és születik újjá minden.” Karinthy Frigyes a teremtés titkát így meséli el: „Azt álmodtam. ezért vannak fényes és sötét életkorszakaink . a két „macska”. Egy dinamikus erőmintát mutat. s szemlélet kérdése. mert a Nagy Isteni Kör átöleli az egészet: benne viaskodnak. megpördül a kettő. s melynek képernyőjén az imént a Föld másik oldaláról érkezett üzenet. mindaddig. megbékülni. hogy ennek a végtelenül gazdag kozmikus bűvészmutatványnak ilyen egyszerű trükkje van. Meg lehet ítélni. amelyen ezeket a sorokat írom. így lélegzünk ki és be. öregszünk és halunk. hogy egy sakkmester . elindul a tánc.14 - .” Pontosan ez történik itt is. s ezen alapszik a Ji-king. csupán annyit mond. s ebben a páros táncban az egész mozgásba lendül. szeretni-gyűlölni. Pedig ez az igazság. egy picike kis fekete Jinnel terhes. minden örömben van üröm. s a legboldogtalanabb pillanataink legmélyén. amíg az Őskezdet bennünket álmodik. analógiásan vagy digitálisan: így ver a szívünk. Szinte hihetetlen. A polaritás drámáját mindenhol tapasztaljuk. A Nagy Őskezdet álmában a Jin és a Jang. A kiegészülés vágya hajt minket a „másik pólushoz”. van és lesz. ez a csodálatos működés két információ. jók és rosszak. ezért szeretkezünk. Mi azt mondjuk erre: „mindannyian az Istenben vagyunk. az élet szüntelenül rezeg és hullámzik. így lüktet agyunk s kétfajta vérkörünk. és amíg föl nem ébred. milyen lépések vezethetnek a parti előnyös kimeneteléhez.Az isteni bűvészet akkor indul.összefogva a Nagy Mindent Átölelő Őskörrel . hogyan működünk. forognak.egyik a másik nélkül nincs. kifelé pörögni s befelé húzódni. A kör egyik fele fehér . S a fekete Jinben is szunnyad egy picinyke fehér Jang-csíra. S mint látod. hanem minden esetben a szemmel nem látható dinamikus erőmintákat érzékeli. olyasfélét. a Nagy Őskezdetnek a szimbóluma. melyek egymással játszanak.nem bábukat lát maga előtt. Elképesztő. a sötét és világos őserő nem hasította végérvényesen ketté a képet.ahogy Maróczy Géza elmondta . elektromos és mágneses. Ebből az állásból messzire lehet látni. . A Ji-king ilyen erőmintákat mutat. mint a tóba dobott emlékpénz. Ha a Jóskönyvet megkérdezed. a 0 és az 1 játékából állt elő. hogyan áll éppen Jin és Jang drámája. gyengék és erősek. e két őserő drámájából születik.ez a Jang. akár harminckét táblán is vakszimultánt játszani. ezért változunk. Ezért tud fejben. csillog valami aranyszínű öröm. hogy az egész Mindenség a Jin és Jang drámájából áll elő! Minden! Én is. mint amilyet egy mesteri szem lát a sakkparti fekete és fehér bábuinak állása mögött. háborúzni. forgatja a spirált . sokasodni kezd.

s ebben minden benne van! Ebből kell leolvasni. hogy mindkettő. ha megnyilvánul. s lehet csupán a külvilág . hivatás. A biokémiai képletek és a Ji-king jósjelei analógiában vannak egymással olyannyira. vagy éppen fordítva: mások hogyan viszonyulnak majd hozzád. Barátság. 1 és 0 információ pillanatnyi viszonyhelyzetét. hogy ami fönt két láthatatlan Erő . hogyan viszonyulsz másokhoz.Jin és Jang. borzongató „Aha!”élménye. Itt most csak annyit: az analógiák végtelen sorából mindig a problémád választja ki a választ! A szívedben rejlő KÉRDÉS vonzza magához a feleletet. Ahhoz. egyszerre. s lelkünket érzékennyé tesszük. hogy a természeti világon túl létezik egy természetfeletti világ – ami ott megnyilvánulatlan őserő. Az analógia nem azt jelenti. sokféle szinten számtalan formává. Az egész földi „Nintendo” játék mögött csupán két „információ” van. Ahol a sorsodban gondot érzel. az itt lent. s főleg hogyan kell azt üdvösen kibontani. hogy itt és most mi a teendőd. Azért érezzük közöttük a hasonlóságot. Az analógiás gondolkodás lényege.mint a sakktábla kockáinak száma. Összeköt a láthatatlan világgal. hanem azt. Anyjuk van. s itt rápillanthatsz azokra az Erőkre.az esetek nagy részében azonban úgy tapasztaltam. A sokféle megnyilvánulás között összefüggés. Valaha itt segített a Szent Szellem s a mesteri szó: lefordította a könyv általános válaszát a te nyelvedre: megmondta. harc . s egy-egy erőmintából számtalan sok játék nyilvánulhat meg. .15 - . minta. s ez a „színtér” lehet kizárólag a saját benső lelki világod. hogy bizonyos földi dolgok „hasonlítanak” egymáshoz. itt van. szerelem. a Ji-kinggel való beszélgetések során egyre többször fog bevillanni az inspiráció jól ismert. Lehet benső vagy külső probléma. látható. hogy ma. Meggyőződésem. egészség. Saját benső és külső világod „morfogenetikus” mezejével. idea. Ebben a 64 isteni „gondolatban” az egész teremtés benne van. hogy a környezetedről. Az „élet titkának” nevezett kettős spirál is a Jin-Jang őselven alapul. hogy a genetikus kódokat alkotó aminosavak rendszerében is mindössze 64 alapminta létezik. mert közös Apjuk. A Minta fönt van s láthatatlan. Ez a Ji-king lényege. Nemrégiben jöttek rá kínai és európai biokémikusok. megoldandó problémát. hogy rímelnek egymásra. s ha kellő önismerettel rendelkezünk. Lehet. az hasonló hatást vált ki az emberi szervezetben. Amiket a világban látunk és amik történnek velünk. Ma sem vagyunk egyedül! Aki a Ji-kinget odaadó szívvel s nyílt értelemmel használja: „segítő szellemet” kap.abból itt lent százmillióféle dolog és esemény lehet. hogy ha vegyileg előállítunk egy szert. ott keletkezik erőörvény.sorsod sokfajta színterén játszódhat a dráma. arról. milyen jövendővel terhes a jelen pillanata. analógia van! Erről bővebben írok majd a könyv használatáról szóló fejezetben. arra neked kell ráérezni. hogy rólad szól. mint a neki megfelelő jósjel. Hogy mire vonatkozik a könyv válasza. Mit jelent ez? A „bűvészmutatvány” csodáját. lénnyé. láthatatlan ősminták tükröződései. 64 . hogy közös szellemi gyökérből erednek. történetté válhat. azt. 64 Isteni Minta. analógiás érzékenységre van szükség. lehet. A 64-es szám az ősszámítógépek megtervezésénél is nagy szerepet kapott Neumann János munkájában. s a szellemi világban mind rájuk hasonlítanak. család. Amit létrehoz. és százmillió variációja van. amely a választ magához húzza. a magány korában sem veszítettük el ezt a segítséget. hogy egy jóslatot megérts. amelyek sorsodat irányítják. pozitív és negatív. * 64 jósjel van.

jósjellel. alakul .„Isten gondolatai” . amelyben minden létrejön. melyeket az egyes Jósjelek . a Tudás. meditáció. hogy valaki a Szent Szellemmel kapcsolatba kerüljön. a másikká alakul át. A hexagramokat alkotó két ősjelet pedig trigramoknak. amelynek neve: Haladás (Kibontakozás). mellyel meghallja s átéli a Géniusz üzenetét. A Ji-kignnél is ez az elsődleges. mert 3 Jin-Jang vonalból állnak. részint azt látod. S ha az egyik megváltozik. amellyel a Jóskönyv mindennapi használata során találkozni fogsz. mert itt sokkal érthetőbben és látványosabban jelenik meg az a koreográfia. Keleten a háborút is „művészetnek” nevezik.szőrt a bélhez . hogy minden véget új létciklus követ: mert a változás örök és semminek Sincs „vége” soha: az ember. gyakorlás.kínálnak. aztán a gyakorlatát. Nincs több. hogy megismerd azt a léttaktikát. nincs átmenet. Én nem használom ezeket a kifejezéseket. hogy a vonót előtte alaposan begyantázza. bölcsességre van szükségünk. vége. feszül.ezeket úgy lehet fölfogni.s most elmondom néhány olyan lényeges alapelvét. hogy harmóniában éljünk. azonnal egy másik mintává változik. mint hogy a vonót a húrhoz .nincs köztes állapot. A világdrámának 64 felvonása van. hogyan kell szellemet idézni.s amikor elér egy mennyiségi határhoz. kezdődik minden elölről. A legutolsó felvonásban pedig kiderül. amelyeket egyenként három Jin vagy Jang erő alkot. Vagy lepke vagy. nem kell több. hogy a Zene Géniuszával kapcsolatba kerüljön. Én azért szeretek beszélni a nyílt küzdelmek taktikáiról. mint ezeknek a Jósjeleknek (mintáknak) az egymásba alakuló végtelen sorozata! 6. Az első „felvonás” az. Esetleg annyit még.a Hangoltság. legjobban. A „Pa Kua Csuan” nem egyéb. hogy minden jósjel 6 Jin vagy Jang vonalból épül fel . Sokan kérdezték tőlem például azt. Egész életed nem más. melyet a Tryptophan kivált: kitűnő antidepresszáns szer. A „több” a lélekben van: . A minták egymásba alakulnak.másrészt pedig az egész jósjel két különféle ősjelből tevődik össze. mint a felvonásokon belüli jeleneteket. Az utolsó előtti . vagy hernyó. Ha az egyik helyzetből kilépsz. melyet harcművészek számára dolgoztak ki. egy másikba lépsz bele .közötte nincs más.63. csak a küzdelem.16 - .dörzsöli. Ha előrelapozol s belepillantasz magába a „Jóskönyvbe”. amit ez az ősi könyv kínál. S mindegyiknek van egy optimális harci stratégiája. Gyakorlatilag ennyi elég is. Ez a 64 jósjel a világdrámának 64 felvonása. A következő fejezetnek azért adom „Az Élet művészete” címet. Egy-egy minta (jósjel) belül forr. . dúsul. Megismerni azokat az alapvető szellemi és életművészeti titkokat. Ilyenkor elmondtam: ahhoz. mert szánromra a „művészet” azt_jelenti. ami mondjuk egy bonyolult szerelmi kapcsolatban vagy még inkább egy problematikus lelki helyzetben ravaszul elbújik. A jósjel üzenete pontosan megfelel annak az élettani hatásnak. És főleg a mérhetetlen sok koncentráció. felvonásban minden „Beteljesül”. 64 drámai helyzete. Amit lényeges tudni: csak ez a 64 létdráma létezik! 64 archetípus. a „Benső Fül”-nek az alázatos figyelme. A Ji-king erre tanít . legbölcsebben csinálni. Először mindig a szellemét kell megismerni valaminek. Vagy értelmesebben: mit kell tenni ahhoz. minidrámákat . Az Élet művészete Ahhoz. A Jósjeleket hexagramoknak nevezi az irodalom. mint a 64 jósjelnek .a 64 „isteni drámának” a stratégiája. nincs „mutáció”.Például a Tryptophan nevű antidepresszáns képlete azonos alakú a 35. Sokkal fontosabb. mert 6 Jin-Jang erőből állnak. a világ legnagyobb hegedűművésze sem tesz többet. hogy valamit a legszebben. amikor már azt hitte. ez a „Teremtő” nyitánya. vagy báb . az Odaadás tisztasága.

akaratos. lusta lesz. Mindig az időszerűség dönti el. anyagias. előremegy és centrifugálisan szétterjed. a támadás. önfejű. hol az egyik van kívül s a másik belül. A Jang vezet a táncban. A Jin jele lágy. hogy ellenfele hibát vét. tehetetlen. hogy Jin korszak előtt állsz. vállalkozz. vagy téged vezetnek. hanem „életrontók” vagyunk. cselekedj. gyenge. amikor várni. Harcban a Jiné a második szándék. öntelt. elfogad. szilárd vonás: ▬▬▬▬▬ A Jin befogad. megszakított vonás: ▬▬ ▬▬ Mindez látszólag természetes. soha sincs a másiktól „külön” . A kung-fu mestere. érlelő.17 - . akarj vagy irányíts. gátlástalan. döbbenten tapasztalod majd. hogy lépten-nyomon összekutyulod a két erőt. aktív. Ahogy anyám nevezte az ilyen túl erős. és elmulasztod a lépést a sorsdöntő pillanatban. hol fordítva. magába ölel.létrehozza.. konok. meghatároz. de ha a Jóskönyv „bölcs szellemével” kapcsolatba lépsz. amikor éppen tenned kellene. hogy vezessék a táncban.hogy bármennyire is hangsúlyos az egyik. és szétdúlja a táncot. Azt tanácsolja. teremt. passzív. összevissza lépkedünk a „sakktáblán”. . az önakarat érvényesítése. vezet. hogy várj. s ha valamit képtelenek vagyunk átélni. vársz.a kettő ugyanannak az Egynek a két fele.” Ez nemcsak tulajdonság..vagy nem hagyja magát vezetni.1. Ha a Jin „túlhabzik”. a másikat fel kell engedned. Ráadásul azt a hibát is elkövetjük. az éppen ez: az ellentétek csodálatos egysége. akar. Két őserő van: Jang és Jin. s a támadásban „túl akarja”magát. s titka. A Jang kezdeményez.” Számunkra ez . A Nőiség szerepe a világban. szorongó és kiszolgáltatott. a lerohanás. nem nyomhatod le mindkét pedált egyszerre. mert felborulsz. A Hím szerepe ez a világban. de főleg erő: az időnek is vannak Jang korszakai. amely arra érdemes. önakaratával a másik lábára gázol. hogy kezdeményezz. irányít. óva int attól. várakozó . Odaadó. hogy nem érezzük a két őserő egységét. durva. Jang embereket: „Nagyon vannak. A Jin a védekezés zsenije. maradj csöndben. Mi nem „életművészek”. vonulj vissza. amit a Jang akar. hogy éppen egy Jang korszak előtt állsz. miközben az egyik pedált nyomod. félős. Vagy te vezetsz a táncban. Nyüzsögsz. gyáva. Bruce Lee azt mondta: „Ha biciklivel indulsz valahová. agresszív lesz. mintha valaki nem vállalja a vezetést.a legnehezebb.” Ha a Jóskönyv „segítő szelleme” azt látja. beszélsz. lépj a tettek mezejére. Ha a Jóskönyv „segítő szelleme” azt látja. s nyugtalanságodnak éppen ez a fő oka. pozitív. Harcban a Jangé az első szándék. türelmes. Beleavatkozol csendben érlelődő folyamatokba. mintha nem is lennének. mindig csak hátrál és válaszol: abból él. A mi tudatunkban a világ darabokra van törve. s nem lehet az egyiket a másik nélkül élni. s mivel hiányzik a bölcsességünk. Ahogy anyám nevezte az ilyen túl gyenge. mikor melyik az üdvös. hagyja.bármilyen természetesnek tűnik is . hogy irányítsák.. amikor hallgatni. vagy ahogy a kínai mondja: „Kelj át a Nagy Vízen!” A Jang jele egyetlen zárt.. Ha a Jang „túlhabzik”. Nincs nagyobb baj. Nyomás és elengedés együtt:ez a haladás titka! Erő és lágyság a harmonikus emberben egyszerre működik. Ha haladni akarsz. hogy a helyes dolgot mindig a megfelelő időben teszi. aktivitásra bíztat majd. holott vezetnie kellene . Jin-embereket: „Olyanok. vagy éppenséggel kövess egy olyan akaratot. akarattalan.

az „ming” . szétszakad. Lényegében ez a krisztusi tanács is: „Szeresd felebarátodat önmagadként”. a Jin-Jang erők kiegyensúlyozásával történik.sorsszerű.de igaz . mint egy ellenséggel. Nemcsak mi. Ezzel a tudattal nem lehet harmonikusan élni. mert az övé: egy vele! Ezért sohasem átkozza a vihart . s ez a konok ellenségeskedés egész kultúránkat minden vonalon jellemzi. lelkével. De sohasem gyűlöli a tengert! Az „élet művésze” senkit sem tekint „ellenségének”. Nem szívesen támad .a világgal való egység élményről nincsenek valódi tapasztalataink. stb. Ez egyébként a harcművészet alapszabálya. A Jang szét akar terjedni .azért ismeri gondolatait. A baj az. hanem az. dühöng és el akarja nyelni . s Jinné válik. hogy idegenül élünk egy ellenséges világban. amely hazudni tudja csak a szeretetet. akivel néha keservesen birkózik. „Szeressétek ellenségeiteket”.s ha benső ereje túllép egy határt. 3. hogy ebből semmi nem valósult meg. a gyűlölet és az a rögeszme uralja. ha mások annak tekintik ők. Hogy benne vagy a Taóban. Ezért az „élet művészének” azt a korszerűtlen . De utána már nem! A szamuráj békés . A szétszakadt egyházak több mint ezer esztendeje engesztelhetetlen gyűlöletben élnek. Minden helyzetben a harmónia fönntartására törekszik.2. Keresd mindig a harmóniát! Akit a Ji-king vezet. Ezt azért fontos tudni. még akkor sem. azon igyekszik. hogy a másikat vagy erőszakkal kell meggyőzni.. sem életére törni. akkor az Istennél.csak akkor. tudja.s ha benső feszültsége túllép egy határt.. mint a jó tengerész: bármilyen háborgó és veszélyes is a tenger.a gyönyörűséges egységélmény csak könyveinkben él. szerelme. hanem mint saját testével. összerándul. de sohasem úgy. Nekünk a szeretetről . mert a mi lelki szerkezetünkbe ez a „taoista” felfogás egyáltalán nem épült bele. A mi valóságos létélményünk az. akik agresszívek. emeletes hullámokon dobálja hajóját.de nem tanácsos sem becsületére. és a másik emberben csakis a levágandó idegent látják. És fordítva: a Jin össze akar húzódni . hogy külön-külön önmagukban is átváltoznak.mégsem tekinti ellenségének! A tenger a jó hajós lételeme.. hogy az élet nem ellened. s Janggá válik. Ezért tudja legyőzni. mint magzat az anyaméhben. hogy ne tekintse ellenségének a világot. Az ilyen szemléletnek nem csupán „morális”. történelmünket a diszharmónia. „Állj ellen a gonosznak”. vagy képmutató hazugságokban. hogy azonnal visszaszerezze. sohasem keresi a konfliktusokat. s igyekszik helytállni a halálos veszedelemben is. mindenével! Nem tudna nélküle élni. s ez az ellentétek. még akkor sem.. A jó hajós a legnagyobb viharban is tudja.előre számít rá. Óvakodj a túlzástól! A két őserőnek a titka nem csupán az. de praktikus oka is van: gyűlölettel nem lehet győzni! A jó harcos egységben él az ellenfelével .. hogy benne van a sorsában -. Ami történik veled. „A szelídek öröklik a Földet. S ha nem ott. Hitvese. istene. A Ji-king pedig harmóniát akar teremteni.” Ennek a békés magatartásnak az a bizonyosság az alapja.18 - . vagy. hogy egymással birkóznak. Legalábbis nagyon ritkák. ha már elkerülhetetlen. ezért is könyörületes hozzá az utolsó pillanatig. ha a világ annak tekinti őt! Éljen úgy. s eltanácsolják azokat a tanítványokat. ami még jobb megoldás: el kell pusztítani. s ha az mégis elvész.. .tanácsot adja. hanem érted van. őseink sem értették már a harmónia nyelvét . Mindenkit együttérzésre nevelnek. a megoldás kulcsa az ő kezében van.

És a másokkal való kapcsolatokban is . rettegő.) Vagyis a dráma nemcsak a Jin és Jang között.19 - . Inkább kiegyezik. uralkodó hisztériát tanúsítani. hogy a jelenségek egy bizonyos fokon túl önmaguk ellentétébe csapnak át. s ha ez is túlzottá válik. Inkább megelégszik a kevesebbel. (Hamvas Béla ezt J. saját lényének „telekhatáránál”.) A túl férfias férfi elkezd feminin tulajdonságokat mutatni. amikor látszólag már mindent elért. terjed s elborítja. Pedig az élet művészetének ez a célja: középen maradni. hogy innen már csak lefelé visz az útja. s a Vakmerőség démonává válik. (Például egy túl gőgös. Az 55. s ne keseregjen a mulandóságon. hanem új és új inkarnációk fényes és árnyékos partjain zajlik. hogy „enantiodrómia”. gyermeteg szerelmest. S a déli nap is. Mert akit bárminek a nevében „túlbirtokolnak”. váltson célt. Lényegében ez a karma törvénye. Egy vágy. akarat. szerelem vagy munka beteljesülésének jelképe a Ji-kingben a „majdnem teli Hold”. hogy ne essünk át a ló túloldalára. az előbb-utóbb föllázad. s bevárja. kemény katonát. éppen akkor. s ha ebben túlhabzik a megalázottság keserve. Ez Buddha és Lao-Ce stratégiájának lényege. átbillent megint a bosszúvággyal teli gőg oldalára. hatalmaskodó életet kiszolgáltatott szolgasors követhet. Az átcsapás nemcsak bukást okoz. „Beteljesülés” jósjele óva int a túlörömtől. míg a másik is odaér.. hanem mindegyikben külön-külön is zajlik. 4. Jóllakás előtt tolja el a tálat. Böhme után úgy hívja: „inqualieren”. Othellót egy vacak zsebkendővel . mely megáll egy icipicivel a csúcs előtt! Nem csap át! Nem lép föl egészen a csúcsra . Egy „túl Jang” életet gyakran „Jin” élet követ. mint hogy túllépjen. az magányos maradhat! Minden középen jó. mint hogy háborúzzon. mindig a közép felé tájolódik. Aki idáig „túlnyerte” magát.s fordítva: a kis fehér hízni kezd a fekete méhében.. Jung pedig úgy. Inkább megáll. s egyben figyelmezteti a kérdezőt: ne legyen szomorú. Nem gázol át. önállóságra. sikere csúcsán összeomlik. kezdjen új dologba. vagy mankókhoz: innen kezdve át kell élnie a türelmet s a kiszolgáltatottságot.ez az alapja minden tartós kapcsolatnak. megint csak egy új „Jang” élet tudja kiegyenlíteni. halált is. A gyáva ember szorult helyzetében hirtelen kitör. alkoholista lesz. válásra. mint hogy tönkretegye magát a sokkal. Így teszi tönkre Jágó a haláltól sem rettegő. a következő: (Csung) . tolószékhez. a túl nőies nő agresszív. tönkremegy. mely állandóan visszatér a Ji-kingben.akár a legszenvedélyesebb szerelmében is .mert abban a pillanatban lezuhan! A teli Hold máris sötétedik. de gyakran betegséget. amíg majdnem teljesen eluralja . nem akarja „túlbirtokolni” a másik lényt . passzív életet fölkavarhatja. Viszont aki nem jön el a „telekhatárig”.megáll félúton. a rendíthetetlen hős váratlanul sírógörcsöt kap. működése sokszor nem egy életen belül. A túlszáguldó életét ágyhoz köti. (Ha emlékszel még a Tai Csí képére: a kis fekete pontocska elkezd hízni a fehérben. s egy látszólag jelentéktelen helyzetben összeroppan. Őrizd a Középpontodat! Az írásjel.) Nehéz elérni. elveszti a csatát. Ugyanakkor a túl lassú. Az élet művésze sohasem a végletek.kihozza belőle a féltékeny. Vagyis olyan állapot. lázadásra készteti.Az átváltozásnak az a törvénye.

az lát. Bármilyen csatába keveredtél. mert más szemmel nézik a világot. Egy másik jellel együtt: (Kuo) ugyanis azt jelenti: Kína vagy „kínai”. ami kínaiul embert jelent!) A Férfi és nő között a „közép” az „Ember”. de figyelmének összpontosításával a saját lelke közepét is. idő és kapaszkodás. A Csung azt üzeni a Jóskönyvben. Aki a „Szívével lát”. Itt nincs Jin és nincs Jang . hanem az Ember szemével is. A „Szív” jelképét mindenki félreérti. Kína úgy nevezi magát.olcsó olajnyomatokon erre mutat a nyugodt Jézus.. hanem valamilyen formában embertelen is. És ez a megoldás! (Jin és Jang között a Zsen. jóakaratú. a legbiztosabb. de a nő igazsága szerint is.pontosan a kettő között van -. bárhogy dúl benned és körülötted a vihar. Nem így van. itt még nyugalom van. Úgy hívják: „Csung”. csak szemtanúja lennék életemnek. Ez azonban nem így van. tisztán lát! Az Egészet látja. Ez a hurrikán „szíve”. Egy céllövő nem süti el addig a fegyverét. Csaknem személytelenül. s amit tesz.. hogy egy áttekinthetetlenül bonyolult élethelyzetben mi a legjobb megoldás. bárhogy forgat az örvény. miközben körülötte őrjöng s csapkod a szélvihar. Azt hisszük. Így külön azt jelenti: Közép. mindig van lehetőséged arra. az önmagára talált. a „Csung” nyugalmába. Aki megtalálta lelke közepét. szédület. Benső mosoly című könyvemben sokat írtam erről. ért. a legpontosabb..Gyakran látod kínai boltok és éttermek homlokzatán.20 - . Tartós párkapcsolat csakis akkor jöhet létre. Az ilyen kapcsolatok rendszerint csak ágyban jók. Mintha nem is résztvevője. innen mindent jól lehet látni még. és elnyeléssel fenyeget. szentimentális érzület. Innen ered minden: az ürességből. Mert rá lehet nézni mindkettőjüknek ugyanarra a kérdésre nem a férfi és nem a nő. minden problémádnak. nyugalom és némaság. Mindennek van „közepe”. sem a „női” látásmód. mely bármilyen bajban elvezethet a középpontod nyugalmába. .. ha mindkettőjükben szóhoz jut az „ember” is. tud. s a maguk módján mindkettőjüknek „igaza” lehet. mint ahogy a szeretetről is azt hisszük. ahonnan áttekintheted az egész kavargó zűrzavart. Lelkem közepéből magamra is rá tudok pillantani. melyet meg lehet oldani a férfi. Jelképesen szólva: itt lakik az „Isten”. Mintha nem is én lennék. s ezért itt nincs még forgás. Közepe van a lelkednek. hogy az valamiféle meleg. A keresztény misztikában ez a „Szív nyugalma” . testednek. Azt látja. ami valóban van. amíg meg nem találta nemcsak szemével a céltábla. hogy a „Közép Birodalma”. akinek látását nem homályosíthatja el sem a „hím”. ahol csend van. A két „igazság” nem ugyanaz. mert akkor kapcsolatuk nemcsak „ráncigálós” lesz. mindenféle érzelmi elfogultság nélkül. sőt bemutattam azt a meditációs gyakorlatot is. Mondok egy egyszerű példát: férfi és nő között sokféle feszültség lehet. együtt. mert nincs belebonyolódva a drámába. helyes és pontos.. Itt nincs Jin és Jang. itt laknak a tiszta érzelmek. és el lehet dönteni. Ekkor ugyanis a legnyugodtabb. Mintha nem is velem történne az egész.. hogy visszahúzódj a „Közép”-be. hogy találd meg Középpontodat. ott sem sokáig. Ez ilyen fontos szó: egy egész nép titkát jelöli.

csakis az ő érdeke fontos. Ő az. aki úgy éli át mulandó földi életét. csak egyszer él. kibillentél. Én a Jóskönyvemben azt a buddhista fordítását használom. magának gyűjt. elvárása. az csak még inkább azt bizonyítja. a tudatlant pedig úgy. az inspiráció hangja. hanem azért is. hite.” Mindannyiunkban él. azt.” Ez ma mulatságosan hangzik. mert szellemi származását nem felejtette el. aki csak azt hiszi.. amit mások mondanak nekünk. nincs szellem. sem a „magasrendű”. csak nem arra a „magunkra”. „Van egy jobbik énje is”. s az anyagi világon túl nem lát s nem is óhajt látni. Ő az. Tömegembert azért. és nem is hallgat rájuk.21 - . 5. mert maga is szellem. mert fél a szenvedéstől s a haláltól. s aki érti is az üzenetet.. és univerzális törvény. tudja. aki még nem nőtt fel. Percemberke. mert azt jelenti: „A Főnök fia.. A másik a „csün-ce”. Magasról származó. akinek a Ji-king üzen.szoktuk mondani valakiről. fensőbbrendűt. Hamvas Béla a csün-cét „ébernek”nevezné. Ő az.. aki azt hiszi. tisztán lát és semmiféle káprázatnak és hazugságnak nem dől be. de valaha a „Főnök” Istent jelképezte a Földön. Azért értem és érzem a másik embert.. és a szó hiteltelenné vált. húzódj a „Közép”-be. A „hsziao zsen” az ego. „tömegembert”. Ősi időkben a csün-ce „nemest” jelentett. Ő a lélekjelenlét. mi jó. akit a görögök „arisztokratának” neveztek. hogy tudjuk. A Ji-king jobbik énünket úgy hívja: „csün-ce”. hogy tudja. hogy Isten gyermeke. ne lépj. mert bennem . de nem tudja. s van egy. Mára ez a kaszt lezüllött. de a földivel is: azért értjük meg egymást.. ami legközelebb áll a szó eredeti jelentéséhez: „Ember. aki „rosszul tudta”. aki nem érti a Ji-king bölcseit. Szó szerinti fordítása félrevezető. S hogy ezt nem látjuk. téveszméje. kiről van szó: valódi. a másikat. kiválasztottat. Minden jó pillanatodban Ő szólal meg benned. az ihlet.Vigyázz. hogy van halhatatlanság. sem a „nemes lelkű” nem fedi egészen . nincs Isten.” Ez sem pontos. mert megrezdítenek bennünk valami azonos húrt. mert füle van hozzá. hogy tudd. s magunk is azok vagyunk. nincs halhatatlanság. nemcsak azért. hogy nincs magunkra rálátásunk valóban percemberkék vagyunk. hogy közben fölfelé néz. de nem hallgattam magamra!” Természetesen ilyenkor is „magunkra” hallgattunk. divatja. magának él. és állandóan szorong. mert „egymásban benne vagyunk”: magunkban ismerjük fel mindazt. mert valaha „közönséges embert” is jelentett. aki időnként meghallja a Szent Szellem (a sen) üzenetét. fényes szellem. aki tudta. ezért jelentése az volt: „Isten fia. mit jelent. hogy „hsziao zsen”. Van egy énünk. hülyítése kimutatható rajta.” Szellemi ember. s teremtsd meg egyensúlyodat. „jobbik” énünkről. manapság szinte korlátlan hatalommal uralkodik sorsunk felett: a fel nem nőtt emberkék korát éljük. Ez nemcsak a „másvilággal” van így. A sugallatot csakis az Igaz Ember hallja. hanem arra. Aki tudatában van annak. Mindkettőt ismered magadban. mert feldőlsz vagy feldöntenek! Mielőtt cselekszel. Az ilyen embert bensője vezérli. „alacsonyrendű embert”. A lényeg. aki tudja. mert rokon vele. A „hsziao zsen” szó szerinti értelme: Kis ember. mert szinte teljes egészében társadalmának terméke: korának összes ostoba szokása. aki tudja. hogy mindenki a vele rokon erővel és értelemmel „rezeg” együtt. s könnyen ráhangolódik. hogy ő az Ég gyermeke. Kire hallgatsz magadban? Hányszor mondjuk: „Tudtam. Sokféleképpen fordítják. Sem a „fensőbbrendű”.a lényeg. Én úgy fordítottam: „Igaz Ember. aki rendszerint csak a „rosszabbik énjét” mutatja.

ha „az az ember irányít. mert bennem vagy. hogy a sors sohasem egyenes vonalban. ő. aki még nem nőtt fel”. hogy ki mondta s honnan hallottad. s ne rontsd el azzal. azt jelenti. hogy az egészből nem lesz semmi. hogy a „szellemek nem működnek veled. ha súgnak. mert ha igaz. amikor „lecsapódik az eső”. Beteljesülés. visszatér. s ahhoz.ha nincs: nem jön létre semmi! Amikor azt olvasod egy jósjelnél. meglódul. s nem a fejünkbe tölcséren át betöltött. az ilyen inspirációra azt mondja. A magas sugalmazás minden esetben összerezgés. mint hiúság.ahol nem értesz. mert a Szent Szellemmel való kapcsolat minden esetben a saját szellemünkkel való kapcsolatot is jelenti. hogy minden ember tudja meg: »Én vagyok a szerző!« olyan ember gondolata. A kínai ezt „felhők gyülekezéséhez” hasonlítja: van egy állapot. földi. Nemi aktusban az ejakulációt úgy mondják: „A felhők kiadják csapadékterhüket. Mikor? A Jóskönyv gyakran tanácsolja a türelmet. A Jóskönyv minden egyes alkalommal megüzeni. élvezd a jelened. amit hallottál. Nemcsak neked. Azért érted a mondataimat. Angyalok. aki még nem nőtt fel. De gyakran figyelmeztet: bajba jutsz. de az idő ilyenkor már „változással” terhes: ez az a pillanat. ahol nem érzed. bosszú vagy hatalomszomj. hogy valami olyasmit akarsz kiforszírozni az élettől. . te. mi. anyagi formával. egyél. mi a „jó”. Buddha azt mondta: „Azt kívánni. hanem cikcakkban szövődik. egybeesésekre van szükség. mit akarok mondani. idegen információ. Eltér. csak saját magadat. Ilyenkor minden egybeesik. hogy kívülről hallottad!” Ezen nem érdemes vitatkozni. másoknak is meg kell érniük rá. Férfi létemre azért értem a nőket.már úgy néz ki. Van azonban egy másik. Ez a Nagy Egybeesés! Ha van. lényegesebb egybeesés: az égi. hogy a benned lévő „Igaz Ember” ezt hogyan élje meg. hogy meglegyen. amikor a vihar már bizonyosra vehető. s az esemény földi síkon létrejön.22 - . nagyravágyás. Még ekkor sem egészen bizonyosan. Forrása azonban fönt van.” A lényeg: Minden egyes jósjel egy sorshelyzet. mindig csak a bennünk lévő angyalit tudják megszólítani. hogy ez „tulajdonképpen csakis a te fejedben játszódott le! Nem hallottál semmiféle »szent szellemet«. Életednek egy drámai fejezete. mert én is hiú. hogyan várakozz: igyál. hogy egy esemény létrejöjjön. amikor valami már megjövendölhető. értelmetlen a kérdés: „Ezt most Ő mondta vagy én mondtam?” A Szent Szellem (sen) az Igaz Ember (csün-ce) szellemisége is. szellemi ideának egybe kell esnie a befogadó. mert a vetélés lehetősége mindig fönnáll. mely nem hisz a természetfeletti világban. s én benned vagyok .van. ti és ők megértek rá: létrejön a várt esemény. amikor hirtelen mégis megvalósul valami. hogy türelmetlenül rázod a térdedet. ott mi nem vagyunk egymásban. bosszúvágyó és hatalomszomjas vagyok. s percenként lesed a pénzes postást. amikor már nincs visszatérés: muszáj. de sok mindenkié. ami a sorsodban nincs benne! Igyekezeted meddő. Ezt csak azért említem.a pont. A sors ugyanis nemcsak a te sorsod. nem adták tervedre áldásukat”. s nem a saját egónkban. mindegy. s ezért nem is jöhet létre a megértés áramköre. ezért a materialista szemlélet. És amikor én. Az ilyen terv nem sikerülhet. mert bennem is él elrejtett nőiség. Ez tulajdonképpen a jóslat: megmondja. mert bennem is van valami „jézusi”. Azért értem Jézust. s ha ez létrejön. s én őbenne: azért rezonálok sajnos minden negatív hatásra is. megtorpan . s ráfogtad. A kérdés: „Kire hallgatsz magadban” 6.” Ez a „point of no return” . Ez törvény. a világ megtermékenyül . Tudnod kell. Még azt is elmondja.

Valamennyiünknek van egy „küldetése”.. Volt naptár. Alkalmas idő. megmondja. az időszerűséget. Ha a Jóskönyvvel beszélsz. hanem azt. mely olyasmit idézhetne elő. onnan hiába adják.Krisztus. s a láthatatlan idea formát ölt. Megvan az ideje a születésnek. A Biblia is erre tanít: „Mindennek megszabott ideje van. megérti a Ji-king egyik legmélyebb gondolatát . Megvan az ideje a megőrzésnek.. hit. amely felett nincsen hatalmam. mert szép és igaz.. Megvan az ideje az ültetésnek. mágikus erő vagy bármiféle csodaváró lelki gyakorlat.Életem egyik legfontosabb tapasztalata. Ha nincs földi befogadókészség: a nász elmarad. és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. A természetben mindennek ideje van.. voltak napok. Nem tudjuk „mikor” írták a Prédikátor Könyvének ezeket a csodálatos sorait. mi az időszerű. melynek eredeti jelentése az volt. hogy jövő hónap 23-án. De ezt csak zárójelben említem. Ideje tavasznak. hogy „mikor”. hogy az „Ihlet és a Bölcsesség Idején”. „érlelő idő”. Volt azonban „lappangó idő”. Ha valakiben ez világossá vált. ami a sorsomban nincs benne! Épp elég „hit” kell ahhoz. éjjel fél tizenegy órakor. Az Idő az ősi felfogásban nem számokat jelent. de bizonyos. évek. hogy a sorsomat meg tudjam oldani . Erről szól a jézusi példázat: nem mindegy. naptári évben. Egybeesés az. „Az én időm még nincs Itt” . és megvan az ideje az eldobásnak. hiába biztatják gúnyosan: mert ez a sorsa! A „sors” kínaiul „ming” . minden dolognak az ég alatt. s ha megnézed a „si” írásjelét. nyárnak. Hogy „milyen” cselekvés aktuális. ha nem kéne adót vagy számlákat fizetnie. hogy a mag milyen talajra hullik. volt óra is .de az adatok senkit sem érdekeltek. hogy nincs olyan szorgalom. és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ölésnek. amely elől nem lehet meglógni. és megvan az ideje a gyógyításnak. amikor az égi megtermékenyíti a földit. Megvan az ideje a rombolásnak. egy templomot s egy napot ábrázol. Megvan az ideje a sírásnak. Élni az „idő szelleme” szerint. Ma sem mondana semmit egy normális pásztornak vagy földművesnek. akarat. és megvan az ideje a nevetésnek. „beteljesülő idő”. a csodálatos gyógyító nem jön le a keresztről. és mindez a 2002. mert az olyan síkon teremtődött meg. Sorsából még az Isten sem lép ki . hogy „mit s hogyan” lépj.a Jóskönyv egyik alapszava . S ez így folytatódik tovább. taktika. Megvan az ideje a megkeresésnek. „bomlasztó idő”.azt jelenti: „időszerű”.ami azt is jelenti: „küldetés”. és megvan az ideje az ékítésnek. ami az „idő szellemének” megfelel. Az időnek ugyanis a „szelleme” volt a fontos.. hanem minőséget! Az.s minden időben más és más az idők követelménye.mondja Jézus tanítványainak. Ezért is hiányoznak a régmúltból a „hiteles dátumok”. az ősi hagyományban élő embernek nem mondott volna semmit. ősznek és télnek . volt „tervező idő” és „végrehajtó idő”.. és megvan az ideje az elvesztésnek. A kínai „Si” .de kilépni belőle nem lehet. Miféle tett.amit egyébként minden földműves tud! -. hogy Szent Idő. milyen magatartás az. Ez elsősorban nem azt jelenti.23 - . Ha itt nincs rá igény. .

ahol nem is vélnénk. Az élet művészete abból áll. hogy ez a szemlélet teremtette meg a világ egyik legcsodálatosabb kultúráját. mely egész életünket megváltoztatja. s mindig azt az időt oldja meg s abban érzi jól magát. van.Ez lényegében olyan. ami azóta lett. A Jóskönyv bölcsei meg azt súgják. akkor is előtérbe táncol.. Még egy fontos dolog. s kamaszkorunkban öregedni szeretnénk.amit általában úgy fordítottak. egy gyógyító pillanat. Ősszel tavaszt akarunk és virágzást. köldöknéző magatartást kiolvasni. Maradandó művek mind így születnek.. s a dagályban fejvesztve habzsolni kezdjük a futó örömöket. amikor lassan. s nem tudjuk helyesen kormányozni életünket. Az ember hajlamos ebből valamiféle lusta. te kivitted utána.a. az újgazdagok részeg riadalmával: félünk. hogy nem kellett küszködnöd. zene vagy éppenséggel egy jó házasság. Ősszava a Vu-vei . a türelmet.. Van. mikor semmi szükség rá. Hányszor döbbenünk rá. amelyben éppen benne van. ott is erőszakosak vagyunk. passzív.24 - . .. perelek. vén korunkban ifjúságot. támad. Az ego mindenáron főszerepre tör. Szinte „magától”ment. mai emberek ritkán érezzük az idő minőségét.jósjel ígérete hosszú-hosszú időre elhalasztódik vagy elvetél. ránéztél.. az „angyalok” küldik. hogy valami pontosan „mikor következik be” vagy „meddig” tart. Árral úszni s a láthatatlan szeleket befogni. Minél egoistább valaki. mi.. Magasabb értelemben azonban ihletett tettet jelent. Ha voltál már ilyen állapotban. határozott aktivitást. bátor tett. hogy nélküle megbukunk. sohasem tudtam megállapítani. annál erőszakosabb. s csak másfél év múlva érkezett el hozzá! Ne feledd: a sors hálóját eleven lelkek szövik. hogy jön zátony s a hajótörés. ha életünk szőttesét emlékezetben visszafejtjük. Olyan cselekvést. amit elmondtam. Az apálytól megrémülünk.a „Főnök fiát” -. Lehet.... Azt jelenti: szőrmentén haladni. s könnyen megfeledkezik arról. küzdök. hogy véletlennek tűnő. hogy „nem erőszakos cselekvés”. trehány. hanem a szellemed inspirál. mint egy tengerészeknek szóló meteorológiai jelentés. mohón. Ha csak olvasgatod a Jóskönyvet. jogos önvédelem. Tudtad. Legyen az a mű kép. könyökölök: baj lesz!” Ezt súgja az egónk. hogy „nem cselekvés”. 7. hogy az egybeesések nem jönnek létre . s nem valamiféle hivatal kötelező határidői. Éppen amiatt. vitatkozok. átsuhanó kis ihletett pillanatokból állt elő minden. s elhiteti velünk. támadok. a felvillanó tiszta pillanatok. amikor egy helyzet hamar megoldódik. idejében jött segítség. hogy Sárának udvaroltál.. vitatkozik. akkor fordult meg minden! Ez volt a „vu-vei”. hogy utána még sok „munka” van rajtuk. s ezt nem volt nehéz megtenni. könyököl. Szélirányhoz fordítani a vitorlákat. hogy az ember semmiféle helyzetben nem veszti el „jobbik énjét” . folytattad az udvarlást Sárának még sokáig. látod.. tudod. S mivel a mi egónk roppant túlfejlett. Hányszor volt olyan. egy időben kimondott jó szó. semmi sem sikerül. amelyet nem az egód akar... „Ha nem csinálok semmit. Ne felejtsd el. sokszor tapasztaltam. mennyivel többször tanácsolják a kivárást. rád nevetett. éppen abból lesz a baj. de lényegüket az álmok. perel. ha az ego intézkedik. töprengened: az ihlet vezette a kezedet. valójában azt is jelenti. ha nem intézkedek. hasznos előérzet vagy éppenséggel olyan jelentéktelennek tűnő perc. hogy valaki holnapra várta. mint az erőteljes. szobor. Ezért nem tudunk bánni magunkkal. a nem beleavatkozást. s utána visszamentél. de Juci ottfelejtette a táskáját. s van olyan is. Hagyd a mágust cselekedni! A Ji-king bölcsei nem hívei az erőszakos cselekedetnek. mit kell. és mégis..

ha valaki jól használja. mi az üdvös. A mágikus cselekvésnek az a titka.25 - . mert ha rendszeresen utánajár „ösztönös megérzéseinek”. Ideák. mint a varázslat. milyen „információk” működtetik. Valójában ezt teszi minden előadóművész. még csodálkoznak is: miért adta fel ez az ostoba. az válik valóvá. mert látja. az „információkat” mérlegeli: amit lelkének centrumába táplál. hogy így a nyolcadik lépés után elvész a Vezére. s ezt oldjuk meg.Huszár F6! És a másik föladja. Utólag ez úgy néz ki. ha lépett már. az persze csak távoli cél. lélekből és szellemből születik. sokáig. Ha valaki sokat használja a Jóskönyvet. hogy csírájában meglátod azt. Két sakkozó ül egymással szemben. csak léttervek. amikor az egyik harcos úgy zuhant vesztesen a földre. ahol még képlékenyek. mint ahogy lépne. Amiről itt szó van. hanem valami magasabb „látásról” van szó. akik a láthatatlant látják! Akik nem látják a láthatatlant. Azt mondjuk rá: „ösztönösen megéreztem”. csodás működését. hiszen nem is áll olyan rosszul. Ahol még csak. s az életben kivétel nélkül minden gondolatból. éppen arra való. Van azonban egy „tudatosabb” változata. hogy előre tudjuk. Születésük előtt. a nagy orientalista látott olyan küzdelmet Kínában. mi sorshelyzetünk rejtett üzenete. egy komputer is fantasztikus varázsládának tűnik. s a parti teljesen reménytelenné válik. még mielőtt elkezdte volna. roppant lefokozott állapotban ezt úgy mondjuk: a megvalósítás az információ szintjén dől el. . Azért tettem idézőjelbe a szót. ha valaki ebben a szellemi világban lát. Úgy hívják: bölcsesség. Nem tudjuk. mintha ott és akkor születne a mű! Vagyis az „inspiráció” tudatosan is előidézhető. hogy győzni fog. Egy hegedűs nem engedheti meg magának. az egyben előre is lát. A mágus a „kódokat”. Ez az éberebb tudás. a „csírákat”. amellyel többek között magának a kibernetikának s a genetikának a titkait is megfejtette!) Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Úgy. amikor még dönteni lehet: világra hozzam-e vagy sem? A mágus ott befolyásolja a dolgokat. Manapság. gondolati szinten vannak. lehetőleg jól. De ezt csak azok látják. Szellemével győzött. A kibernetika vagy akár a genetika „információi” meg sem közelítik az emberi szellem mágikus. Ha nem tudod.” Ez az idézet Szün-ce A háború művészete című könyvéből való. A fehér bábukat mozgató azt mondja: . Allan Watts. ezt az inspirált állapotot máskor is. kellő pillanatokban előidézni. (Mindez csak távoli hasonlat. megtanulja ezt a „megérzést”. hogy akkor adjon koncertet. hanem még előtte: a könyv ugyanis. hogy a dolgokból mi lesz. S mivel minden „látható valóság” a láthatatlanból ered. hogy az ember előbb lát. s minden természeti a természetfelettiből. A rossz hadvezér küzd. mert itt nem hétköznapi tudatról. hogy a másik még hozzá sem ért. a mágikus cselekvés titka.Ilyenkor mintha „súgna valaki”. Ahol még nem is energiák. mert csíra állapotukban pillanthatja meg az eseményeket. abban a reményben. ha megszállja az ihlet: kedden este nyolc órakor játszania kell. Nem azután. Lélektanilag ezt így mondják: tudattalan tartalmak tudatossá tétele. és olyan ihletetten. Ugyanez „kínaiul” így hangzik: „A jó hadvezér megnyerte a csatát. lényegében ezt tanulja meg.

Jósjelek ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 1 Teremtő 2 Befogadó 3 Kezdeti nehézségek ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 4 Éretlenség 5 Várakozás 6 Viszály 7 Sereg 8 Összetartás ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 9 A kicsi összegyűjtése ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 10 Óvatos haladás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 11 Virágzás 12 Megrekedés 13 Emberi közösség ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 14 Nagy aratás 15 Szerénység 16 Lelkesedés ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 17 Követés 18 Munkálkodás az elromlotton ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 19 Közeledés 20 Tisztánlátás 21 Szembesülés 22 Megszépítés 23 Felbomlás 24 Visszatérés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 25 Spontán cselekvés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 26 Nagy erő összegyűjtése ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 27 Táplálás 28 A nagy túllépése ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 29 A nehézség legyőzése ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 30 Megvilágosodás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 31 Összehangolódás ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 32 Kitartás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 33 Visszavonulás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 34 Nagy hatóerő 35 Haladás 36 A fény elsötétedése ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 37 Az ember családja ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 38 Ellentét 39 Nehézség 40 Megoldás ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 41 Csökkentés ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 42 Gyarapítás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 43 Eltávolítás ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 44 Érintkezés ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 45 A gyülekezés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 46 Feltörekvés ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 47 Levertség ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 48 Kút ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ .26 - .

27 - .▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 49 Megújulás 50 Áldozati edény ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 51 Gerjesztő 52 Nyugalom 53 Fokozatos fejlődés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 54 Férjhez menő lány ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 55 Bőség 56 Átutazó ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 57 Ráhatás 58 Másokkal megosztott öröm 59 Feloldás 60 Korlátozás 61 A középpont igazsága 62 A kicsi előnye 63 64 Beteljesedés Befejezés (átkelés) után (átkelés) előtt .

Átalakulni.roppant nagy energiával töltött teremtésminták. amelyben az erők egyensúlyban vannak: nem változik. ahogy ez a fenti példában is történt. Amint látod. s ha majd kikeresed a Jóskönyvből a 2. speciális élethelyzeteket.valójában erőket jelképeznek. És fordítva: a túltelített negatív energiák a megszakított Jin-vonalat pozitív Janggá változtatják át. akkor a Jósjellel kifejezett állapot is megváltozik. ezek külső-benső drámákat. Jin erő pozitív Jang erővé válik -. Befogadó és a 24. a jövő is bennük rejlik. a benne feldúsuló energiák által képes megváltozni. megoldandó sorsfeladatokat jelentenek. Amint látod. A többi vonás. A világban végbemenő minden folyamat kifejezései. ezek a vonások vagy folyamatosak (pozitív. nézzük például a 2. nem kell valamennyi vonásnak megváltoznia: egyetlen erő „átcsapásával” az egész alaphelyzet megváltozott. Ezért szokták azt mondani. jel. mint a genetikus kódok szerkezetei. Minden Jósjel 6 vonásból áll. negatív. Ennek a jelnek a neve: Befogadó. Jin erőt ábrázolnak). HOGYAN JÓSOLJUNK? Gyakorlati tanácsok a Jóskönyv használatához 1. Életünkre lefordítva. nemcsak a jelen. látod. és egy megszakított.II. Így néz ki: ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ Ha a legalsó vonás megváltozik . A Jósjelek titka Alapvető ismeretek a Jóskönyv használatához Az előző oldalon látható a 64 Jósjel. lelki problémákat. s egy másik állapottá alakul át! ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ Ez már a 24.a negatív. csakis a változó vonásokra vonatkozó részt olvasd el: ezek azok a sorshelyzetek. hogy „Isten gondolatai” . Ha egyetlen vonás megváltozik. a Visszatérés (Újjászületés) Jósjele. Ez az átváltozás az egész Jóskönyv lényege . számú Jósjelet. Ezek őrzik az állapotukat. Az átalakulás az egyes vonások jellegétől függ.28 - . Sűrűek és dinamikusak. Jin vonássá válik. abban a pillanatban az egész Jósjel és az általa kifejezett állapot is megváltozik. Maradnak. s egy másik állapottá és Jósjellé alakul át. Visszatérés jelének elemzését. Jang erőt ábrázolnak) . Amikor egy folyamatos Jang vonás pozitív töltése erejének túltelítettségéhez ér: átcsap az ellentétébe. A pozitív Jang jele tehát: ▬▬▬▬▬ A negatív Jin jele pedig: ▬▬ ▬▬ A Jóskönyv ezeket „vonásoknak” nevezi . Ezekre mondtam.ezért is nevezik „A Változások Könyvének”. hogy ha majd a Jósjelek kifejtéséhez érsz. ahol mintegy „felrobban”a jelenlegi ál. És mind a 6 vonás. minden egyes Jósjel 6 vonásból áll. mint az elektromosságban a pozitív és a negatív.vagy megszakítottak (negatív. Richard Wilhelm és Lai kínai mester magyarázó módszerét átvéve. hogy itt gyökeresen más élethelyzet alakult ki: mintha késő őszi nyugalomból friss tavaszba léptél volna át.

nyugvó pozitív (Jang) vonás száma: 7 A maradó. amelyet jól is meg lehet oldani. Ez a könyv lényege: minden sorshelyzetnek van egy speciális feladata. „hogyan ismerd fel sorsodat. s az ebből adódó számértékeket meg kell tanulni. hogy a levél megérkezik-e vagy sem.s a változó negatívban „túl kevés” a páros szám. mert az első negatív (Jin) pozitív (Jang) vonallá változott. s válj annak alakító. Nyugalomban vannak. a taktika is változik. az egyes Jósjelek a változó vonások által képesek egymásba átalakulni: így változik az élet. . nem tehetsz mást. Ahol azonban a pozitív vagy negatív erők nem túlsúlyosak. formáló urává”.29 - . * Mint látod. hogy levelet kapsz Amerikából. s átváltozik egy másikká. lehet pénzérmékkel . Wilhelm azt mondja: ha egy kártyavető azt jövendöli. Azt. Ha most megnézed az előbbi példát. Itt ad a könyv felbecsülhetetlen értékű tanácsot: a szélirány megváltozásával hogyan állítsd vitorláidat! Mi a leghelyesebb cselekvés? Mi a jó magatartás? S mi a rossz? A helyes cselekvés „szerencsét”. alulról fölfelé építik. Vagyis a Jóskönyv „Vonások” része csakis a változó vonások dinamikájával foglalkozik. elvesztetted a hatalmadat felettük.lapot.ha már kibontakoztak és sűrű „valósággá” fagytak. mint a földből felnövekvő növényt a sejtek. az első helyen lévő 6-os jelentése igen fontos.a lényeg. ott a vonások maradnak. mert ez fordítja meg az egész állapotot! Ugyanakkor a változatlan vonalakat nem kell figyelembe venni. ahol „fordul a kocka”. hatni tudsz a jövőbeli eseményekre. A sors független tőled. Ha felismered a folyamatok csíráit. mint várod. csakis a jóslat általános stratégiai tanácsait. Ezek pedig a következők: Az átváltozó pozitív (Jang) vonás száma: 9 Az átváltozó negatív (Jin) vonás száma: 6 A maradó. a feladat is. hogy a Jósjelet milyen technikával alkotom meg. mert a változó pozitívban „túl sok” a páratlan . Ezek a „túl”-erők alkotják majd az átváltozó vonásokat. a következő fejezetben részletesen elmondom. A változással azonban a helyzet is. Ezek azok a helyzetek. s ezért ennek az olcsó jövendőmondásnak nincs erkölcsi jelentősége! A Változások Könyve azonban arra nevel.a helytelen cselekvés „bajt” és „megszégyenülést”. hogy a jóslásnak számmisztikai alapja van. Lehet pálcikákkal. mivel a keletkező dolgokat még könnyű formálni . a feladat s a különféle helyzetek kihívása. A Jósjelet az erők. a sors. nem változnak át. A változás következtében tehát ez történt: ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ────────────► ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ A Befogadó a Visszatérés (Újjászületés) állapotába váltott át. „üdvöt” hoz . de rosszul is. a Befogadó jósjele a fenti számtörvény alapján így jött létre: 8 az utolsó helyen ▬▬ ▬▬ 8 az ötödik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a negyedik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a harmadik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a második helyen ▬▬ ▬▬ 6 az első helyen (!!!) ▬▬ ▬▬ Ha majd a Jósjel üzenetét megfejted. nyugvó negatív (Jin) vonás száma: 8 Nem nehéz megjegyezni.

a három pénzérmét összerázod a markodban és kidobod. hogyan cselekedj helyesen. Bármilyen. az 1 az Írás. hogy ilyenkor a tudattalanoddal kerülsz kapcsolatba. Ezek mondják majd el. Maga a jóslás pálcikákkal vagy pénzérmékkel történik.30 - . Az Fej (Jang) számértéke: 3. annak számmisztikai okai vannak. ha mindhárom pénzérme azonos oldalára hullik. S a pénzérmék is hasonlóan működnek . Lényege azonban az. hogy a jóslás alatt megnyilvánuló magasabb erők befogadására alkalmas légy. Buddha azt mondta: a lényeges dolgokat ajánlatos sokszor elismételni.vagy selyemzacskóban tartani. Tehát számokat mutatnak majd . akármilyen pénzérme szükséges. A pénzérme Fej oldala a Jang. Elmondják. Van azonban még két lehetőség. Jele egy középen nyitott vonal: ▬▬ ▬▬ A 7-es a „fiatal” Jang őserőnek a száma. Először is meg kell alkotnunk a Jósjelet. Az Írás (Jin) számértéke: 2. a 7 és a 8 erőterében. Jele egy zárt vonal: ▬▬▬▬▬ Ez tehát az első két lehetőség. 8. hogy alkotjuk meg a jövő horizontján felbukkanó. a Címer pedig a Fej oldala. amelyek titokzatos módon fejezik ki a mikroés makrokozmosz mozgásait. Ehhez három darab. A lényeg. ahogy maga a jóslás is szent foglalatosság. Jung úgy magyarázza. a 6. amelynek kommentárjaiban az ősi tapasztalatokon alapuló szövegek s a változó vonások ítéletei elmondják. A Jósjelek megalkotása A jóslás gyakorlati része roppant egyszerű. a férfi kromoszómák pedig minden esetben páratlanok. Ha most.A Jósjelek és a mozgó vonások erők jelképei. Tiszta. De ki tudja. kis dobozban vagy egy erre a célra szolgáló bársony. mint a „fej vagy írás” játékban. ahol a női kromoszómák párosak. ezek alkotják meg a Jósjelet.nem egyformán működik mindenkiben. hol van a határa a tudattalannak? * Én a következő fejezetben a pénzérmékkel való jóslást mutatom be. Lehet három 1 forintos is. amibe most nem akarok belemélyedni. s ezek mutatják a változás irányával a jövőbeli tendenciákat is. hogy az ősi kínai gondolat megfelelésben van a mai genetikával. A hagyomány szerint a pálcikák ilyenkor „kozmikus erők” vezetékei. 7 és 6 számokat. Ha pedig változó (9 vagy 6) vonásokat is kaptunk. s általuk hogyan építjük meg a 6 vonásból álló Jósjelet. új állapotot kifejező jelet. változásait. Hogy ez miért van így. A pénzérme Írás oldala a Jin.hat számot egymás után -.mondja Wilhelm . hogy az ember az életét és a sorsát igenis magasztos. amit itt elmondtam: hogyan kapjuk meg a 9. merre irányulnak a cselekvéseid által előidézett mozgások. nyugodt állapotban s összeszedetten kell kérdezni. sorsodat érintő kérdésed van: meg kell alkotnod a Jósjeledet. de azt most már tudod. Harmadik variáció: Fej (3) + Fej (3) + Fej (3) = 9 . Függ az ember minőségétől és lelkiállapotától. A szónak itt most abban a ma is elfogadható értelmében. A könyv megkérdezésének képessége . hogy mikor vagy a 9. szent dolognak kell hogy tartsa. Ez a fejezet ilyen „lényeges dolog” 2. a kapott számértékeket összeadva négy variációhoz juthatsz: Első variáció: Fej (3) + Fej (3) + Írás (2) = 8 Második variáció: Fej (3) + Írás (2) + Írás (2) = 7 A 8-as a „fiatal” Jin őserőnek a száma.ezért ajánlatos őket tisztán. hogy ezek szent tárgyak.

vonás) 1. A hatodik dobás után félretesszük az érméket: ott áll előttünk a Jósjel. Mivel a Jósjel alulról fölfelé építkezik... Minden egyes dobással egy-egy vonást alkotunk. vonás) 3. fékezetlen és „túl erős”. hatodik vonalat.. az első dobás alkotja a legalsó. ami az élet s az örök változás titka: MINDENNEK MEG KELL TAPASZTALNIA ÖNMAGA ELLENTÉTÉT! És ami szintén lényeges. s lesz belőle egy fiatal Jang: ▬▬O▬▬ = ▬▬▬▬▬ Így lesz a Jangból Jin . Csak az értő szem veszi észre. amit írás közben most nagyon erősen érzek.a „lányból” „fiú”. a felső. önmaga ellentétébe csap át. A „Változás” azt jelenti.. bábban addig gyűlnek. Ez az. vonás) 4. följegyeztem őket. éppen fordítva: össze akar húzódni. Mindegyik vonás lehet változatlan vagy változó vonás is. mint a lepkénél: a változó vonalak mennyiségi túlerejéből a kezdeti jósjel. dobás: Fej (3) + Fej (3) + Írás (2) = 8 ▬▬ ▬▬ (4. a jóslás további folyamatát! Egy Jósjel 6. szinte szétreped az ellentét nélküli. s lesz belőle egy fiatal Jin: ▬▬X▬▬ = ▬▬ ▬▬ És az öreg Jint összerántja a fékezetlen centripetális erő. hogy minden MENNYISÉGI változás eljut egy olyan kritikus pontig. Most pedig mutatok egy példát. vonás) 2.s a Jinből Jang. egy kis jelet rajzolunk a közepébe: itt fog majd kettészakadni.. s elvégeztem a Jósjel megalkotását. Egy hernyóban. Jang energiától. És egy Jangban annyira felgyűlik a „jangság”. a hatodik dobás a legfelső. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Fej (3) = 8 ▬▬ ▬▬ (2. kérem a „segítő szellemem” tanácsát.Negyedik variáció: Írás (2) + Írás (2) + Írás (2) = 6 Mint látod. Pontosan úgy.31 - . dobás: Írás (2) + Írás (2) + Fej (3) = 7 ▬▬▬▬▬ (6. vonás) 5. az az a törvény. vonás) . alulról fölfelé): 6. azonnal elmondom. hogy előbb-utóbb összerándul. hirtelen átalakul. Ismételjük át.. amikor MINŐSÉGI változásba csap át.a kérdésre összepontosított lélekkel . hogy Jinné válik. s amiről az előző fejezetben is beszéltem. A három érmét . első vonást. alulról fölfelé építkező vonásból áll. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Fej (3) = 8 ▬▬ ▬▬ (3.szívemben azzal a gonddal. Olyan sok benne az önmagába vonzó Jin erő.hatszor egymás után kell kidobni.. s lesz belőle egy másik jósjel: a lepke a hernyó „jövője”. de mivel előbb-utóbb szétfeszül s átcsap az ellentétévé. Így lesz a Jinből Jang . így lesz a „fiúból” „lány”. amennyit a jóslás „technikájáról” tudni kell. Hogy mi volt a kérdésem. Ezt följegyezzük. s így tovább. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Írás (2) = 7 ▬▬▬▬▬ (1. erre koncentrálok. amelyet a táblázat segítségével kikeresünk majd a könyvből. A másik esetben a 6-os. ▬▬X▬▬ Ezt hívjuk „öreg Jang”-nak: ez lesz a változó vonás. hatszor egymás után kidobom íróasztalomra az érméket: (Itt most abbahagytam az írást. Ezt érlelte magában . dobás: Fej (3) + Fej (3) + Fej (3) = 9 ▬▬X▬▬ (5. hogyan. immár részletesen. a második a másodikat. ▬▬O▬▬ Ezt hívjuk „öreg Jin”-nek: s ez lesz a másik változó vonás. a 9-es. És sorban. Hat számadatot kaptam.) Íme az eredmény (sorban. Tenyerembe veszem az érméket . mint a hernyó. Kezdetben ez is Jang vonalat alkot. s ezáltal az egyik jósjel egy másik jósjellé alakul majd át. s Jangból átváltozik Jinné. Később elmondom.de a „mennyiségi” változás idején ez nem látszott. Ennyi az. szaporodnak a sejtek. hogy idővel az erő önmaga ellentétébe csap át: az öreg Jangot szétrepeszti a fékezetlen centrifugális erő. Egy kis jelet rajzolunk a közepébe: itt fog összetapadni eggyé. míg hirtelen lepkévé válik... mit érlel a sors.

hogy beszéljek tisztán. „kísérletezgetni” mert itt minden esetben eleven bölcsességgel találkozol! S mivel én . vonal helyén „szétpattan”. te pedig. aki jelenleg. de kínálta a „ziccer”: nem dobhattam ugyanis még egy változó vonást. látni fogod. asszimiláld a gondolatot. Jósjel: JI – GYARAPÍTÁS A 42. ha a magyarázat szempontjából hasznos lett volna. mint test a táplálékot. jósjelet kaptam. De sajnos nem dobtam mást . Ez az új lesz az „Irányjel”. hogy ezzel a könyvvel úgy kell beszélgetni. s most már . mint én. Csakis akkor lesz a tiéd. építsd be magadba. amit olvasol. De ez már a kifejtés titka. hogyan tanítsam meg legjobban.két változással . ahogy azt a Richard Wilhelm-féle fordításhoz írt előszavában derűs ámulattal elmeséli. Ezt üzeni most nekem a Jóskönyv. akik nem azt mondják. hogy minél egyszerűbben. hogy „gyarapítsam” a tudásodat. de két-három változót is bemutatni. változik A Gyarapítás jele tehát átváltozott a Táplálás jelévé. lehetőleg egy túlhabzó Jin vonást . Efelé változik az Alapjel. mert szólt hozzánk a Jóskönyv. Ha majd a jósjelek megfejtésének titkaihoz érünk. Szerettem volna a példa miatt még egy változó vonást dobni. az írás pillanatában még csak a lelkemben élsz) arra ösztönöz. kedves Olvasóm. hogy ez a változás nekem azt üzeni. A Jósjelek azt üzenik nekem.csupán a példa kedvéért .de sajnos nem sikerült.” gyarapítsam a tudásodat .32 - . ha egy második változót is dobtam volna . a Jóskönyv most erre a kérdésemre válaszolt! Csalni pedig nem szabad. megelőzve minden magyarázatot. hogy előreszaladtam. (Jungnak a Ji-king szabályosan bemutatkozott. érthetőbben és „fogyaszthatóbban. vagy bölcsek állnának mögötte. még akkor sem. mint egy élő emberrel! Mintha valóban bölcs. világosan. a „távlat”. s mindazt. akkor az egész Jósjel is átváltozik! Egy új Jósjel lesz belőle! A régi „gyökér” jelből egy új „rügy” jel alakul. és a Táplálás titkát akarta elmondani! Ezt tartotta fontosnak! Ezt azért mondom el itt. Neve: „Gyarapítás”. A Jóskönyvvel ugyanis nem lehet „játszani”. hanem éppen a változásban van! Ha ugyanis most az egyetlen változó. ami e mögött a jel mögött áll. amit kidobtam. vonás helyén. ami lényeges. egyszerűen azért. ami felé haladunk”.hasznosabb lenne nemcsak egy. akkor ez összerándult volna egy Jang vonallá. „Hernyóból” egy „Lepke”.42. ha most . Az én dolgom valóban az. hogy emészd meg azt a szellemi táplálékot. jósjelet!) A titok azonban nem itt. az 5. s átváltozik egy Jin vonássá. amit hallani akarsz. „tápláljalak” tiszta tudással.például egy 6-ost a 4. (Olvasd majd el a 42. mert hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz. a „cél.) Természetesen. még akkor sem. ami Jungot is meglepte. ha magadévá teszed.a következő Jósjelet kapom (azaz kaptam volna): .téged pedig. Elnézést.most már elárulhatom utólag .azzal a gonddal küszködöm. vagyis a túlfeszült öreg Jang az 5. Jang vonás változik benne. hanem azt. elképzelt Olvasómat (azt. legegyszerűbben a Ji-king használatát.a könyv ugyanis jobban tudja a gondomra a választ. Mint látod.

sorrendben alulról fölfelé emelkedve.. Tőlünk függ! Ezért az Irányjel lehet: ÍGÉRET. hogy érthetően magyarázok. Ha a vonások átváltoznak. Ezt .mindenesetre azt jelenti.42. hogy „torkunkon akadt a falat”. hogy az újat meg kell emészteni. (A kínaiak „gyökérjelnek” hívják.33 - . NE GYERE ERRE! Minden rajtunk múlik. Ha csupán 7-est és 8-ast dobunk: egyetlen jósjelet kapunk. egy új Jósjelet is kapunk! Ezt az új jelet nevezzük majd IRÁNYJELNEK.SZEMBESÜLÉS (ÁTHARAPÁS) Ezt az új jelet kaptuk volna. CSAKIS AZ ALAPJEL ÜZENETÉT OLVASSUK EL! Ez sem jelent „mozdulatlanságot”. 3. „harapni” magunkat a témán. még valami fontos dolgot kell tudnunk a Jósjelek „kódszerkezetéről”. az Írás 2. s ez bizony már nem azt jelentené.vagy ezeket .. jósjel. mint a „Táplálásban”. benső mozgásban van . ott a vonás megváltozik: a 6-os JIN-ből JANG lesz.GYARAPÍTÁS változik 21. HOGY GYERE!. JI . hogy ebben az erőtérben történnek majd a mozgások. Ezt jelentette volna a 21. . keserves. Elég az egészet megnézni. DE NEM KIKERÜLHETETLENÜL! Függ attól. nagy munkával. a három összeadva 7 vagy 8 . mert ez az. Az Irányjelnél már nem szükséges elolvasni a hat vonás jelentését. HA NINCS VÁLTOZÓ. hogy az események ebbe az irányba haladnak. Bármelyik vonás változhat. ezek az ATVÁLTOZÓ VONÁSOK nagy hangsúlyt kapnak a kifejtésnél: gyakran a legfontosabb üzenetet hordozzák. Minden dobásnak számértéke van: a Fej 3.tehát különös figyelemmel kell tanulmányozni! S végül az Irányjel (rügyjel) általános tanácsait is. lényegre törő elszántsággal.) Ha azonban 6-os és 9-es is előfordul. melyek a Jósjel kifejtésénél fontos szerepet kapnak. melyik jelről van szó. és a 9-es JANG-ból JIN. Néha mind a hat is.) A JÓSJELEKET A KÖNYVBEN LÉVŐ TÁBLÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL KERESSÜK KI. mert úgy ítélték a Ji-king láthatatlan bölcsei. A kínaiak „rügyjelnek” hívják. SI HO . Ha azonban változók vannak.. De nem ezt a feladatot kaptuk! Könnyebbet.. hanem azt. hogy a három pénzérmét hatszor egymás után kidobjuk. hogy az Alapjelet hogyan oldjuk meg! Kilépünk-e belőle vagy sem. A Jósjel Világ-dráma két felvonásban és hat jelenetben·. Talán. Akkor foglaljuk össze még egyszer: a Jósjelet úgy kell megalkotni. Minden dobás a Jósjel egy-egy vonalát alkotja meg. 6 vagy 9.s ha mindhárom pénzérme azonos oldalra hullik. Ezt hívom ALAPJELNEK. vagy FIGYELMEZTETÉS. Mielőtt a könyv végén lévő táblázatból kikeressük. HOGY VIGYÁZZ. át kell rágni. Lehet. az összképét látni s tudni.Pa Kua Előttünk van hát a Jósjel: az alulról fölfelé építkező hat Jin vagy Jang vonás. ami a jövő lehetséges irányát. S így. kíméletlen. Ezeket a vonásokat VÁLTOZÓ VONÁSOKNAK nevezzük. a Szembesülés (Átharapás). tendenciáját mutatja. mert egy-egy jósjel önmagában is forrásban.

De a Ji-kingben igen! Itt. családban az Apa. . A második. erősödik.„Pa Kua” van.így indul a játék. kiterjed. Országban a király. s egy új témába lehet átlépni. cselekvése kitartó. A legenda szerint ezeket rajzolta fel Ven király börtöne falára. Valóban hasonlít a színpadi drámákhoz: mindegyiknek van egy alapvető témája. később babonás emberek védő amulettként is használták. Minden jósjel „Isten gondolata” . Ez a változások misztériuma.A hat vonás mindegyike egy-egy sorsfázis. mert nem tudtad vagy nem akartad megoldani azt. vagy ahogy mi mondjuk: „trigramok” . Ezek a „Pa Kuá”-k. hiszen a drámaírók is az életet akarják tükrözni. Állítólag volt idő. melyekből a mű összeáll. hogy egy reményteljes jósjelben valamelyik vonásban felbukkanhat az összeomlás veszélye is. hogy a Jóskönyvben ilyen pillanatokban lehetőség van a változásra. vagy a Jin összerándul. hanem Bánk bán vészterhes.hat drámai jelenet .34 - .van. új. A Jósjelek azonban nemcsak hat vonásból. nem véletlenül. hasznosul” benne. Ez a három vonás az Ősegység. már csak azért is. Itt most nincs szükség részletes kifejtésre. Mindegyikről egy külön könyvet lehetne írni. kulcsszava a „Legyen!”. harmadik. amit mondjuk a második „jelenetben” lévő jósvonás javasolt . mert sokszor látod majd. melyet életünkben gyakran tapasztalunk: az események váratlan jó és rossz fordulatot vehetnek. Minden Jósjelnek van három alsó és három felső vonása. hanem mindennapi használatra szántam. ural. boldog pillanatok. negyedik és ötödik vonás a küzdelem különböző stációiról szól. konfliktusa. hogy bár ez a téma itt lezárult.mivel három vonásból állnak. Az utolsó (legfelső) vonás a dráma utójátéka . Egy boldog operettben is halálosan összeveszhetnek a szereplők.ő az „információ”. s ilyenkor eltér az útirány. más téma indul majd belőle. A „Gyarapítás” például felpezsdítő tettel indul (1. tesz. . jel például a „Gyarapítás”-ról szól.a világdrámának egy különös szakasza. Ezek a Teremtés kozmikus szellemi energia blokkjai. Ez a (jó és rossz) bonyodalom. A hat vonás: hat drámai jelenet. egyrészt azért. Ez valóban hasonlít a színművekhez. ha éppenséggel egy ígéretes vonása változik át. Nyolc ilyen óriási dinamikus energiaminta . amikor még csakis ezekből a háromvonalas ősegységekből jósoltak. és sejteti. Valami „növekedik.Jelképe az Ég. mert én ezt a Jóskönyvet nem tudományos kutatóknak. Ez a „téma” benne van a jósjel nevében is. hanem két részből is állnak! Drámák hat „jelenetben” és két felvonásban. mert ezek alapján lehet majd kikeresni a Jósjelek kifejtését a könyv végén lévő táblázatból. s már nem a napfényes Luxemburg grófját játszod. s egy véres tragédiában is vannak felemelő.azonnal kilépsz a témából. Röviden azért elmondom jelentésüket.így fejeződik be. megtermékenyít . Alkotó energia. A nagy különbség csak ott van. Hogy a Jósjelben miért éppen hat vonás . hogy a végén ne boruljanak egymás nyakába: nincs szökés a történetből. arra csak annyit tudok felelni: pontosan azért. Minden Jósjel két ilyen „ősegységből” épül fel. és mégis „büntetéssel” zárul: önzés miatt a fejedre koppinthatnak (6. Meg lehet szökni a drámából. Az első (legalsó) vonás a dráma előjátéka . komor történetét. vonás). Ime a nyolc Pa Kua: Csien AZ ALKOTÓ Teremtő szellem. másrészt pedig legfontosabb jelentéseiket beleépítettem a Jósjelek magyarázatába. Ez lehet anyagi s szellemi jó is. Akar. Ezt azért is fontos tudni. s fordítva: egy sötét jósjelből is győztesen lehet kijönni. története. ha a Jang szétpattan. Egy operettben nem tudnak úgy összeveszni a szereplők. vonás). A 42. szilárd. amiért Isten a világot hat nap alatt teremtette. Mivel ezekben az Univerzum minden titka benne van.

de össze is tart. társaságok. A kifejezés ereje. Országban a királyné. Végső formája a láthatatlan akaratnak.Kun A BEFOGADÓ A befogadó „anyag”. elkezd. vidám szellem. Szun A SZÉL (FA) A szél szelleme a finom behatolás. tudattalan erő. derűs. Csen A GERJESZTŐ (DÖRGÉS) A mindent elindító pillanat. mely érleli a dolgokat. a fényt láthatóvá. mindent táplál s szolgál. inspiráló beszéd. Olyan szellemiség. Veszedelmes. meleget ad. ugyanakkor nem tudatos!) Li A TŰZ A tűz szelleme. vagy a láthatatlan szél áthat s mozgat mindent. s a lángelme az Univerzális Intelligenciától. A „derű” a kínai bölcselet egyik alapszava. Lelkesítő szavak. Jó érzés. mely indít. hasznos kapcsolatok. Az értelem fénye. így aztán nemcsak szétválaszt. világosságot. mert függ attól. Az a szelíd erőszak.35 - . de ellenállhatatlan erő. fölkavar. Aláveti magát az Akaratnak. minőségét és örök változását belelátta. törekvések befejezése. Határ. mely akadályokat. Nyurgalom. nagy elkezdő. A legenda szerint ezt rajzolta föl Ven király börtöne falára. tavasz-erő. veszélyeket. tapadónak is nevezik. Az anyaméh. A tudat. melyekkel szembesülni kell. Finom. amikor fölszikrázik a létesülni akaró erő. old. mely fölrázza a téli álmát alvó természetet! Dinamikus. a tudás hatalma. amellyel a gyökér utat talál a sűrű földben. kockázatos. megállás. befejezettség. Ez a nyolc trigram vagy „Kua” alkotja a Jósjeleket. Tui A TÓ (DERŰS ) A tó szelleme.) Azon túl: a láng függ a kanóctól. Tehetetlenség és szilárdság: a mozgások. barátságos. Kan A SZAKADÉKOS (VÍZ) Szakadékban rohanó folyóvíz. kikerül és sodor. A létrehozó. mely mindennek formát ad s megszüli. érthetővé teszi. Ha ezt elfelejti: kilobban. Odaadó az Akaratnak . Univerzális iránytű ez. (Ezért jelent „veszélyt” az ősi kínai szemléletben: mert hatalmas őserő. Ken A HEGY A hegy szelleme. ciklikus formában. Ösztönös.befogadja s életté formálja az „információt”. megoldandó problémákat állít eléd.valójában az életadó rizsföldek vize ez. Fényt. ami adja. családban az Anya. áthatás. Energia. Nyitott. (A tudás is analizál s szintetizál. észrevétlen formálás. Így néz ki: . Mennydörgés és villámlás. Gazdagító . Jelképe a Föld. melybe az ősi tudás a megnyilvánuló Univerzum minden energiáját.

legbonyolultabb feladat a jósjelek megfejtése.Hogyan figyeljünk? . GYARAPÍTÁS változik maradt Hegy Dörgés 27. Egyes állítások szerint volt idő. Táplálás jelévé. a következőt látjuk: FA (SZÉL) 42. hogy minden magától alakuljon!” Ma ezt úgy neveznék: 1 és 0 „információ”. A kutatók azonban azt mondják: a 6 vonásból álló 64 jósjelet már a legősibb időkben is ismerték.” De a Ji bölcsei azt mondják: ami nem „könnyű” és „egyszerű”. . ezt a fejezetet bizonyára így kezdtem volna: „A legnehezebb.36 - . vonás változott.A Jósjelet tehát két ilyen „Kua” alkotja. a végső Jósjel is. GYARAPÍTÁS DÖRGÉS Vagyis alul a „Dörgés” s felül a Fa (Szél) alkotja a 42.. Így változott át az egész hatvonalas Gyarapítás jósjele is a 27. Így lett a felső Kuából Fa (Szél) helyett Hegy. Egy alsó s egy felső Kua. több helyen változnak a Kuák. Ha emlékszel még. Így kell majd kikeresni a könyv végén lévő táblázatból. esetünkben az 5. JI. A Jang azt üzente: „Igen! Cselekedj!” A Jin azt üzente: „Nem! Ne tégy semmit! Hagyd. Egy Jang vonásból lett Jin vonás. (Az alsó Kua a függőleges .Mit üzen a jóslat? Ha a bölcsek nem elleneznék a két szót. 4.. A Jósjelek megfejtése Hogyan kérdezzünk? . nem is igaz. amely az imént üzent nekünk. TÁPLÁLÁS Magától értetődően. amelyet 6 dobással alkottunk. ha több változó vonal van. Gyarapítás jósjelét. Fa (Szél) Dörgés 42.) Például ha most újra szemügyre vesszük a „Gyarapítás” jósjelét. Ennyit kell tudni a jóslás gyakorlati „technikájáról”.a felső Kua a vízszintes sorban van: a két sor metszéspontján [mint a sakktáblán az F6 vagy B4] megtaláljuk a jósjelet. Ez ilyen egyszerű. Megpróbálom tehát könnyen és egyszerűen elmondani. természetesen. amikor csupán a 8 Kuából jósoltak. s ezáltal. hogy „nehéz” és „bonyolult”. Sőt valaha pusztán a Jinből és a Jangból.

ami számodra valóban lényeges! „Ha valaki helyesen tudna kérdezni . akkor a választ is tudná. annál jobban látják a magasból. Azt se tudom. hogy te magad a lehető legpontosabban. Hogyan kérdezzünk? Először elmondom. Nincs „nagy ügy” és „kis ügy”. De mivel a Ji-king nem jövendőt mond. hangosan a problémádat. s adjatok tanácsot!” Ezek után csak a lényeget mesélem. s aztán. sorsszerű. Fontos. gyötrelmes szerelmemmel.a 48.vagy legalábbis annak tűnő -. hogy fogalmazd meg magadnak. amellyel segítséget kér a magasból. mindent meg lehet kérdezni a Jóskönyvtől. mint a hajótörött tüze. a lényegig lemeztelenítve fogalmazd meg a gondodat! Éleszd föl a problémád „tüzét”! Minél őszintébb. az. Válaszként .azaz olyan tanácsot ad. minél tisztábban látod a Nagy Kérdőjelet.mondják az ősi bölcsek -.) Az én sokéves tapasztalatom azonban egészen más! Az én tapasztalatom. ha valamelyik irányba elindulok? (Még az ősi jóscsontokon is ilyen kérdések vannak. Nem tudom. mi az. Ez pedig a következőket üzeni: . Így is használják a mai napig. sok gyötrelmet okozó furcsa szerelemben. ha kell.. ami valóban égető. amellyel.csak megvilágítja az útirányt. A kettő ugyanis nem teljesen egyezik! A könyvek azt írják. Ehhez az kell. mitévő legyek! Látjátok! Ítéljétek meg a helyzetemet. mint valami isteni meteorológiát: mire számíthatok. hogy mi az én személyes tapasztalatom. Nem lenne szüksége a tanácsunkra. nézd meg jól. nem lehet a döntést a könyvre bízni. mi fáj. A valódi tüzet jól látják az égiek. mi az. a jövődet formálhatod -. mintegy fénycsóvát vetve előre: mi következne abból. s annál jobban érted majd a választ is! Mondok egy példát. s adjatok nékem tanácsot!” Ez a jó kérdés.37 - . mi akadályoz. s főleg azt nem tudom. pontosabb és könyörtelenebb vagy magaddal. Kérdezhette volna: Elváljak-e a férjemtől? Vagy azt: Szakítsak-e a szerelmemmel? Esetleg ezt: Mi a kilátása ennek a szerelmi kapcsolatnak? Vagy ezt: Vessek-e véget neki? Vagy: Gyötrődjek benne tovább? De én azt tanácsoltam. a KÚT jelét kapta. s arra is felelnek! Ezért helyes kérdés csak egy van: „Bölcs Mesterek! Itt állok ezzel és ezzel a gonddal a szívemben! Látjátok! Ítéljétek meg helyzetemet. hogy a Ji-king bölcsei nagyon is jól látják a problémádat! Tudják. Kérdezze ezt: „Bölcs Mesterek! Itt állok ezzel a fura. mi van a szívedben! Tudják. mi legyen!.magadnak is! Gondold át. mit olvastam erről. Odavonzza a segítő tekintetet.. Nem lehet például ilyesmiket kérdezni: „Elváljak a férjemtől vagy sem?” „Elvállaljam az új állást vagy sem?” „Elutazzak vagy sem?” Eldöntendő kérdésnek csakis az egyik lehetőségét lehet megkérdezni: „Elváljak a férjemtől?” Vagy:”Maradjak a férjem mellett?” A könyv nem dönt helyettünk . Jósjelet.1. ne ilyesmiket kérdezzen. s utána nyisd ki a szívedet. A szellemi világ jobban látja. A problémád olyan.sok változóval .. ha akarod. Egy férjes asszony évek óta élt egy reménytelen .” Ebből indulj ki. mint te. Nem csak a bölcseknek . hol torpantál meg.. ő szeret-e vagy nem szeret. ebben tehát lehet valami igazság. ha erre indulnánk? S aztán meg lehet kérdezni a másik lehetőséget is: mit rejt a másik út? Így írja szinte valamennyi Ji-king szakkönyv. hanem jósol . amiről úgy érzed.

képtelen volt elfogadni. Ez az emberi lélek legmagasabb rendű aktusa. első férjével azért kellett neki sorsszerűen találkoznia. A jóslatot csak az Igaz Ember érti meg. Sorsában ez a szerelem nem arra volt jó. hogy a lelket fölkavaró nagy élményben és szenvedésben magunkra találunk! Szerelmek jönnek. s azt mondod. mint a magamét. igen szükséges dolog. egyetlen egyszer . saját. Jönnek. Magamra nincs rálátásom. nagyon nem tetszett neki. s amit kapott. (Tolnay Klári azt mondta. hogy legelső kérdésére mindig döbbenetesen találó és bölcs választ adott számára a Jóskönyv. Hogyan figyeljünk? Mit üzen a jóslat? Tapasztalatom. . mind a „menjek?” kérdés teljesen félrevezető lett volna. a jóslatot mindenképpen félreolvasod. hanem arra.Hamvas szavával . a lényegre nem adhatnak. 2. egyszer tévedett a Ji-king. mert a legelső kérdésnél kinyitotta a szívét . Mélyebbé . helyzetedet rózsásabbnak ítéled. ápolni. Más emberré vált néhány esztendő leforgása alatt. lesz-e belőle valami vagy sem.„nem alkalmazod magadra”. A figyelmeztetést nem hallod meg. A Sors néha ravaszul szövi hálóját. hogy menjek-e vagy maradjak. a „kis ember”. Egónk nemcsak kérdezni nem tud . hanem az. hogy mind a „maradjak?”. ha rövid a merítőkötél. de nem változtathatja meg a Kutat. de benső lényünk . Utólag visszanézve látod. Érzékenyebbé.ahogy a „kút”. hogy „realizálódjon”. nem is az volt a lényege. de a többi kérdésére sohasem? Íme a válaszom: azért. „Anyósom miatt mentem férjhez” .életünk forrása. Sem a férj. Természetesen a szerelem nem „realizálódott”. a keleti hagyomány spirituális titkait. És ezért nyilván nem is jól kérdezett. Paul Bruntont és Mme Blavatsky tanításait. „kútja” . A meditáció lényege az.soha. Többek között ezért is kell a jóslást meditációval kezdeni. „aki még nem nőtt fel” . vagy éppenséggel túlságosan megijedsz.38 - . mint amilyen. hogy megismerhesse anyósát. . Ezért az olyan kérdések. hogy fölébreszsze! Igazi valójához térítse.ő maga volt a lényeg! Más emberré is vált ebben a katartikus élményben. mennek.marad! Azt kell ezután gondozni. aki beavatta őt a teozófia rejtelmeibe. ebből a különös találkozásból született. India szentjét.Erre csak utólag jöttem rá! Ő volt az én első gurum. Kitűnő zongoraművész és karmester barátom azt kérdezte egyszer: miért van az. Általa ismerte meg Ramana Maharishit. sem a szerető . valódibbá. mélyebb valóságát találta meg ebben a katartikus szerelemben! Egy megrendítő szerelmi élménynek néha nem az a lényege. bölcsebbé. Akár sóvárgás hajt. mennek de a Kút marad! Ha alja iszapos lesz.a választ sem érti néha.mondta nevetve. Állítólag Konfuciusz is így volt ezzel. Ma már látjuk. ha eltörik a korsó: baj!” Vagyis ez az asszony önmagát. Gyakran csupán a katalizátor szerepét töltjük be egymás életében.a többinél nem. ahonnan önmagadat mint idegent láthatod. akit rajongva szerettem!”) Nem lehet tudni. milyen szerepet vállalunk egymás életében.” Ha ez nem történik meg. ez nem lehet igaz. csak az öreg bármilyen bölcs volt is . Az a bölcs és mélyen látó asszony. hogy mások orákulumait sokkal jobban fejtem. Én is gyakran voltam így. feleletet. akár félelem: tévedni fogsz.„Az ember megváltoztathatja városát. nagyon is „stimmelt” a jóslat. Azt mondta. az igazságot . Ez volt ennek a szerelemnek a sorsában betöltött szerepe! Semmi más. akit később a nagy színésznőben megismertünk.amikor önmagának kért tanácsot. hogy „vele” vagy „nélküle”. Ahogy egy „gurut” sem értünk meg néha: a Jóskönyv szavai is terméketlen talajra hullhatnak. amit Lev Tolsztoj így mond: „Felemelkedni arra a magasságra.

A legtöbb szerző azt mondja: a vonásokat ilyenkor nem kell elolvasni.Vonások . amikor egyensúlyunk felbillen. amelyekben konokabbak vagyunk. nem teszed jóvá. másnap reggel újraolvastam és további reflexiókat fűztem hozzá. hogy fontos. Ezt hívják a görögök hübrisznek. Más a helyzet azonban. a Gondolatokkal. Van olyan akadály. A vu ju li azt tanácsolja. Hogyan olvassuk a Jósjeleket? Alakjel . mert törekvéseid nem időszerűek. hogy merjünk bátran önmagunk ellen gondolkozni. a kínai írásjel szimbolikus jelentését. csak figyelmeztetések: vannak élethelyzetek. Ezeket minden egyes Jósjelben a „Gondolatok” címszó alatt találod. gondod és bánatod elmúlik”. ilyenkor zsarnokibb az egónk. mert ez a győzelmünk kulcsa! Aki nem lát rá hibájára. de segítenek megérteni az új Irányjel drámáját. ahol 6-ost vagy 9-est dobtál. az általános leírást és a Gondolatokat. a Gondolatokkal. a li. ahelyett hogy megfordulnánk.és az Irányjel általános üzenetét. s ha mégis. Az egyes jósjelek értelmezése általában meditációban.” A hsziung. mert nyitott vagy”. hogy „Üdv!” mert hallgatsz mestered szavára. Én Junggal értek egyet: érdemes elolvasni a vonásokat is.A könyv arra tanít. . javítani sem tud rajta. Az Irányjel vonásait már nem kell figyelembe venni! (Bár itt is tanácsos elolvasni őket. hogy „Mivel fölismerted s megváltoztattad hibáidat. hogy „Baj felé mész. hogy „Sorsod útján jársz. ne tűzz ki semmiféle célt. még több gázt adunk. Nem végső ítéletek ezek. nem csupán a tartalmi kivonatát. A csi azt jelenti. hiszen egy könyvet is jobban értünk. . Ilyenkor ezek a vonalak változnak . Ilyenkor csakis Alapjelet alkottál. az is előnyössé válhat. de szükségtelen megtanulnod. hogy „Szerencsés leszel. állandóan újra és újra elköveti. egyetlen lendületből született. Egy zsákutcában. Az egyik. Az ilyen örvényes. Nagy tragédiákban így viselkednek a hősök.az Alapjelben megváltozó vonás vagy vonások üzeneteit. A jóslatnál azonban a vonásokat nem kell ilyenkor figyelembe venni! Ennyi a feladat. Olvasd el a Jósjel nevét. de valamiért mégis kimaradt. hogy nem dobtál változó vonásokat. mennyire vagy konok. s ezért megszégyenülhetsz”. s végül vesztes marad. Néhányat felsorolok. amiről ilyenkor úgy éreztem. el kell viselned. S aztán meditálni a válaszon. ha egy vagy több vonás változik! Ott.s egy új jósjelet kapsz. nem halljuk a jó tanácsot. ha az egészet végigolvassuk. hogy „Fölismered a múlt hibáit s megbánod őket”. A lin. hiszen egyik sem változik.Irányjel Hogyan olvassuk tehát a Jósjeleket? Két lehetőség van. A heng: „Áldozat árán sikert érhetsz el. A jóslatba nem szólnak bele. mindent. Ha leírtam egy értelmezést. mert megismétlem a jósjeleknél. Csakis 7-et és 8-at. . mint az Istenhez.az Alapjel általános üzenetét. mint máskor. hogy „Nem ismered föl hibádat s ha igen. inkább önzésünkhöz menekülünk. A vonások végén lévő kínai jósszavak erről is beszélnek. A hui vang pedig. A vu pu li pedig azt jelenti: minden előnyös. amit a folyamatról tudni kell. kijavítod”. és robogunk előre. S ami eddig hátráltatott. s ne akarj most mindenáron cselekedni. A vu csiu azt jelenti. Az ALAPJELBŐL egy másik IRÁNYJEL lesz! Ilyenkor el kell olvasni: .39 - . nem hibázol. Anyám úgy nevezte: „Megy a hülye feje után!” 5.) Ennyi. A Jóskönyv azt is látja. mely nem a te műved: a sors állította eléd. Süketek vagyunk. térj észhez!”A hui. zűrzavaros helyzetekben.

Vagy: tarts ki a bajban.Az ALAPJEL hordozza azt az archetipikus drámai helyzetet. hiszen ez végig ott bujkált a küzdelmei mögött. Gyarapítás 6. Ezek késztetések. De mi van akkor.) Ezután elolvassuk a változó 6. Témája az egész jóslatot meghatározza. amikor adnod kéne. amely felé az események tartanak . vonás üzenetét. ha ebbe az irányba haladsz. „A . ingatag szíved az oka. ahol az erők átbillenhetnek . Az én tapasztalatom erről: „Olyan helyzetben vagy. s fordítva: borús jósjelből is kiragyoghat a napsütés. „Napfényes” jel viharossá változhat. Táplálás Irányjeléhez. 'fejedre koppinthatnak' . vonal változik? 42. Önzésed elszigetel a világtól. Megérkezik Fortinbras. hogy az Alapjelből kilépj. Ez a folyó. vonal változott. Ez az új világ. (Egy drámatörténeti példával: Hamlet „Alapjele”. a szélcsöndes vizeket. Én magam. vonása a következőket mondja: 1. de a lehetősége fönnáll. a Kezdeti Nehézségek lenne. „Hogyan tanítsam meg legjobban. hanem a 3. mely az eseményekben s Hamlet lelkében eddig csak lappangva. Ha Hamlet királyfi megkérdezte volna a Ji-kinget. ígéretet..” . Lehetőséget. Fény és árnyék követheti egymást. egy rezsim összeomlásáig tartott.. Hitre lenne szükséged. Táplálás. amelyben úszol. mint a jó vitorlás a tengeren: kereshetem a Nap útját. fény elsötétedése” volt. Most bemutatom ezt az ismerős példánkon. Ha így folytatod.ezt fejezi ki a 'csi' (büntetés) írásképe.sok változóval bizonyára . melyek közelednek.) Saját tapasztalatom a következő: A folyamat. ha megfogadom a Ji-king tanácsát.és beállhat a minőségi változás.. A VÁLTOZÓ VONÁS vagy VONÁSOK azok a túlérett helyzetek. Az események azonban itt nem értek véget. melyben kérdéseddel benne vagy! Ez a döntő. GYARAPÍTÁS 3. apályos sorshelyzet követhet. Az Irányjel a jövő illatát hozza felénk. az „Irányjel”. Túlhabzó erők vagy túl gyenge pontok. Az Alapjel ugyanaz marad: „Gyarapítani akarlak!” (Olvasd majd el a Jóskönyvből. és háborúból békesség. Így alakul ki az IRÁNYJEL. Bizonyára emlékszel még: arra a kérdésemre. Ezzel a Jövővel volt terhes a jelene! Ezt érlelték küzdelmei! Ezt tükrözte volna az Irányjele.az ő igazi drámája . Az Irányjel elmondhatja: Mi lesz? Mi lehet? Mitől kell tartani? Mi felé kell haladni? Mi közeledik? Mivel kell számolni? Mit kell elkerülni? Az Irányjelet a műholdtérképek időjóslataihoz lehet hasonlítani: nem biztos. hogy ideér a vihar. és kivívod az emberek ellenszenvét.. legegyszerűbben a Ji-king használatát?”. de nem mindig! Ilyenkor az Irányjel figyelmeztet: használd ki életed szélárnyékos korszakát.de nem tudott róla. Az 5. mi mindent rejt még ez a jel. Ezek a folyó „örvényei” vagy sodró szakaszai. Az ősi kínai szöveg: „Egyáltalán nem gyarapítasz. annyit tehetek.. a sötét Alapjelen túl . így jutottunk el a 27. KEZDETI NEHÉZSÉGEK Látod. amelyek arra késztetnek. s egy új rendszer veszi kezdetét a romokon. roppant életszerű.40 - . irányt. Hűtlen.vagy éppen fordítva: eseményeket. Készülj a viharzónára.. ügyes lavírozással a vihart is elkerülhetem. s nem adsz.nagybátyjának megöléséig. Ezek a vonások: kulcsjelenetek a drámában. Talán még büntetnek is. a 42. mint az időjárásnál. Csak sejtette vagy érezte . Ez föltehetően a 36. Békéből háború lehet.a fortinbrasi jövőről is jóslatot kapott volna. Gyarapítás Alapjelét kaptam. s kétely gyötör. Az IRÁNYJEL jelenti az eshetőséget. őrizd a hitedet. hogy nem az 5. A 42. Baj!” 2. „kódoltan” élt. „Mitévő legyek?”. nem tart sokáig. hogy az Irányjel így nem a 27. Kitáguló életszakaszt beszűkülő. figyelmeztetést. békésebb idő jön. Ezt az előbb nagyjából megfejtettük. ha úgy dobtam volna. hanem a 6.

Próbáld elkerülni . Sorsodat ilyenkor belül ugyanaz az archetípus működteti. kilazítom önzésem abroncsát. hogy elkerülhetném a „Kezdeti nehézség” Irányjelének veszélyeit! Nem sorsszerű az Irányjel „iránya” . Ez a mondat akkor válik lényegessé. amelyek változó vonalak nélkül is forrnak és mozognak. s megírtam újra. s gyökeresen változtat a tervén. 2. látod: olyan helyzetbe kerültem volna.Mindez a 3. csak akkor. benne lesz a jóslatban. mint kívül. vonásról. melyben nemcsak én vagyok benne. Készülj rá. nagy önvizsgálatra késztetett volna! Lehet. Ezért van az. Ezek roppant dinamikus erőterek.. lehet. más ihlettel!) Nem is szólva a változó 6. azt jelenti. összefügg a miénkkel. amely itt a lelkemről. hogy egy ideig abbahagytam volna az írást. hogy kérdésem most ebben az erőtérben mozog. súlyos kritikát.. akár a legtávolabbról is. mint aki megbukott az iskolában. sőt még unokáinak génjei is fölismerhetők . Van. hanem mindazoké.állás”.41 - . Katonák nyelvén: „hadállás”. amikor egy mű a befejezéshez közeledik. tanács. szervezet. másképp. ember. (Voltam már így. Sakkozók úgy. de kapcsolatban van. magányos lények a világban. Ha ezt a változó vonást s Irányjelet kapom. és elölről kell kezdenie az egészet. Problémám áramköre ez. két dolgot jelenthet: 1. akivel e kérdésben sorsom van. Önmagában a 3.más szóval: igyekezz az Alapjelben maradni. Lelkünkből nemcsak a saját történetünk olvasható ki. ha ezt egy könyv megírása után kapja egy író.. hanem mindenki. akiknek a sorsa. de mindenki.. ha bármilyen távolról is. hogy egyetlen Jósjelből egész „külvilágod” megismerhető. aki a kérdésemmel. úgy nem vagyunk mi sem elszigetelt. körülbelül úgy. Gondold el: születése pillanatában is meg lehet kérdezni a Ji-kinget. ha sötét. Ha csakis Alapjelet kaptam (változó nélküli vonalakat dobtam). hogy . egyértelmű a kudarccal! S azzal. ha fölteszed a nagy kérdést: . Ahogy egy ember egyetlen parányi sejtjének kódrendszerében az egész ember és valamenynyi sejtjének ismerős jellege benne van. Egy-egy Jósjelnek hatalmas dinamikája van. Kezdeti nehézség Irányjele felé sodort volna! Ha elolvasod ennek az Irányjelnek általános üzeneteit. hozzáállásomról mondott volna nagyon nehezen megemészthető. (Ilyenkor érdemes elolvasni a mozdulatlan vonásokat: mi minden feszül egy állni látszó helyzetben!) Bármit kérdeztem. hogy a helyzet változatlan. melyik Jelben született a gyermekünk: ilyenkor egy egész élet feladata benne van akár egyetlen jósjelben is! 64 kozmikus Ősminta van: ezekben végtelenül sok a teendő.csak előrejelzés. figyelmeztetés. amikor „megúszható”. ami a mai ember tudatszínvonalán roppant nehezen érthető: hogy sorsomban mások is benne vannak! Magamnak kérek jóslatot.s ezért van az. a sorsomra kérdeztem. s visszaszerzem a műbe vetett hitemet. Az Irányjel. mint amikor valaki egy jó tanácsot megfogad. Összetéptem az elkészült színdarabomat. Kezdeti nehézségek jósjele egyáltalán nem jelent kudarcot. Beszéltem már a Ji-king és a genetika rokonságáról. Ha csak egy ilyen jelet alkotok. A Jósjelek megfejtéséhez elmondom néhány fontos tapasztalatomat. kezdeti nehézségekkel küszködni akkor. lehetőség. Mindkettő archetípusokkal dolgozik. hogy egyetlen sejtből egy egész sejtrendszer. Ezen a ponton kellett megértenem azt az ősi gondolatot. nem azt jelentette. hogy elölről kell kezdeni az egészet. Azaz pontosabban: figyelmeztetést! Mert ha elfogadom és feldolgozom ennek a vonásnak szigorú ítéletét. Drámaírók ezt úgy hívják: „szituáció” vagy „drámai helyzet”..

De ezt is le kell néha fordítani lelkünk nyelvére. Ha lelkem erői rendben vannak.. Konfuciusz . Ha jóslatot kapsz. s rosszul ítéled meg a helyzetedet! A Jósjel első üzenete önismeretednek szól! S ha magadban már tisztáztad a helyzetet. „Amit az Igaz Ember keres. Az Igaz Ember elsősorban magát hibáztatja. Nincs fordított út! Mocskos lélekkel nem lehet a világot tisztába tenni . amelyben te is.és a Richard Wilhelm-féle Ji-king . hiszen bennünk is van „király” . Még az olyan jelek. Én néhányat leírtam. Ha nem látod az okát. „külső” családom is rendben lesz.Fensőbbrendű Éned („Igaz Ember”) és egód („az ember. benső háborúságaidról. Az egész bennem. hitvány ember: az másokban!”. aki még nem nőtt fel”) viszonyáról szól. hogy ez a te lelkedről. keresd a múltban vagy a régmúltban. magán javít. csak magát a mindenkire vonatkozó ősdrámai helyzetet tárja eléd. „Fény elsötétedése”például egy sötét. hogy idővel kifejleszted magadban a jelképek megfejtésének képességét. és értsd meg világodat.ez a „Fen.ugyanezt társadalmi. amelyben éppen vagy. Ez egyébként a harcművészet főparancsolata. az benne van . Először mint lélektani. hogy te nem látsz tisztán! Benned sötétedett el a fény! Borúsan látsz. jobb lesz a társadalom. hanem ott. A világ „megváltása” az ősi kínai szemlélet szerint nem ott kezdődik. de vak késztetéseiddel nem is tudsz majd helyesen küzdeni ellenük. A hagyomány azt mondja: a lélek önmaga útján jár. akkor nemcsak az ellenerők természetét nem ismered föl. Így például minden Jósjelnek van egy lélektani olvasata. vagy másokban?” Vagy más szavakkal: . s csak másodszor mint sorstanácsadást. mások is benne lehetnek. politikai képekkel tükrözi. külvilágodat s a helyzetet. A 36. Az emberek viszonya hozzánk gyakorta sorsszerű. de a többit magadnak kell kitalálnod. a gyümölcs. gondolataidról. A kettő mindig összefügg. De ha magad is sötét maradsz. amelyben élsz. nem is adhat. szorongásaidról .„Most bennem van a hiba. Ha jobb ember leszek.„A világ vétkes.mondja Konfuciusz. füstös szemüvegen át. a lelkemben játszódik. hogy a vétkes társadalmat forradalommal felforgatom. * Ide tartozik egy fontos kérdés: a Jósjeleknek sokféle jelentése lehet. Ha már belül fényes vagy.ahogy azt számtalanszor tapasztaltuk. a rosszak! Én csak áldozat vagyok! Körülményeim áldozata!” A régi korok másra neveltek. Ajánlatos tehát a Jósjelet először „magunkra alkalmazni”. a gonoszok. Tudatod fénye elmerült a homályban. olyan fa termése is lehet. s ezért nincs olyan helyzet. „Mások a hülyék. mint az „Emberi család” vagy a „Közösség az emberekkel” is tükrözhetik saját lelkem állapotát. hogyan taktikázz egy sötét élethelyzet sötét eszközei ellen. érzelmeidről. mivel a „család”és a „közösség” a lelkem különféle erőinek hű tükre lehet. a vétkesek. amit ma megeszünk. jobb lesz a családom. amiért ne lenne felelős. magán dolgozik. félelmeidről. nézz kifelé. amelyben élek. hogy először önmagamat gyökeresen megváltoztatom. vagy én?” A Jóskönyv erre a nagy-nagy kérdésre nem ad feleletet. ellenséges és sok tekintetben ártalmas külvilágot fest köréd . ha jobb lesz a családom. fordulj kifelé! Ha már belül nem vagy „elsötétedve”. mégpedig úgy. a bűnösök.amit a közönséges. tudod.mégis keresd először úgy a megfejtést. tudatod és tudattalanod viszonyáról. A Jósjel második üzenete már életismeretedet gazdagítja: megmutatja életed többi szereplőit is. melyet gyermekkorunkban vagy előző életeinkben ültettünk. először is magadban keress! Fogd föl először a Jósjel tanácsát úgy.42 - . Hogyan fejtsük ezt meg? A mai ember önkéntelenül és magától értetődően a világot hibáztatja. lelkiállapotodról.

csupán azt kell eldönteni: én vétettem-e vagy mások? Vagy mindannyian. Az „apák vétke” itt Jang vétket jelent: hatalommal. hogy csak másfél év múlva bukkant fel a Jósjel üzenete..egyszóval: a társadalom is hű tükre a lelkünknek. De leggyakrabban az történt. Itt és most semmi jele sem volt még! Tűzött a nap. hogy a megjósolt helyzet időben messze volt még tőlem. autoritással történt visszaélést. Ilyenkor azonban az is lehetett. bennünk is van rend vagy anarchia . miért van ez így? Az első esetben. bennünk is vannak olyan lelkierők. Amikor egy Jóslatot kapok. amelyek a „királyt” szolgálják vagy éppenséggel megbuktatják. Sokat tűnődtem. azért.43 - . már belátható közelségben volt!. Mondok egy példát. mely el van rontva. hogy a helyzet mostanában „férgesedett meg”. megihletnek majd a néha bájosan humoros. azt hiszem. Van úgy.A véletlenről A Ji-king szent könyv: tanácsai a sorsába vetett ember szellemi fejlődését segítik. hogy helyrehozd. ahol a te „mélytengeredet” szinte lehetetlen elválasztani mások vagy az egész mélytengeri világtól. hogy az esemény a jövőmből lassan araszol felém. s a tanács tudatossá vált bennem. Ezt hívom „konok elfojtásnak”. Az „anyák vétke”pedig Jin hibát jelenthet: gyengeségnek.. előre.. Lógott a vihar lába. mert már majdnem tudatos volt bennem az üzenet. De nem biztos. akik a Ji-kinget álomfejtéshez hasonlítják. hosszan „forgatom a szívemben”. s helyre kell hozni. Megszólalnak és értelmes hangot kapnak azok a sejtelmeid vagy érzéseid. erőtlenségnek.sőbbrendű Énünk” -.. Szinte bennem lappangott már a megoldás! Volt úgy. hogy azonnal megértem. hogy az esemény. hogy csak hetek múlva döbbentem rá. te rontottad el.. Csak a Ji-king bölcsei látták. Lelkünk mélyéről néha olyan események is kiolvashatók.. Vannak. „Munkálkodás az elromlotton”egy olyan helyzetet ír le. Sok esetben viszont az igazság mélyen eltemetve hevert bennem. hanem „messze előttünk” van még. UTÓSZÓ Hogyan készüljünk a Jóslásra?·. s el sem tudtam képzelni. önző szeretetnek a hibáit... mit akarnak üzenni a bölcsek! És gyakran előfordult. Remélem. Nem tudtam. s ahhoz. Először saját tudatalatti világodból. amikor az esemény már bekövetkezett. Három helyről szól hozzád. s ezt éreztem. hogy ez a jól ismert gyermekkori traumákról szól. amelyre a jósjel utalt. nem is óhajtottam tudni róla. sajnos. Sejtettem!. hogy csak erről! Lehet. Erőszakosságot. hogy vihar közeledik! Ilyenkor az igazság nemcsak „mélyen bennünk”. Meditálok a válaszon. erővel. Tudattalanunkban mások is benne vannak: mert . Én ezzel nem értek egyet: a Ji sokkal konkrétabb. hogy „teherbe estem egy vágytól”. Ilyenkor nem kell visszamenni a gyermekkorig. a jóslat átszakította a hártyát. vagy mások. A jósjel legelső olvasata. fel kell ismerned a rontás okát. A 18. melyek tudatod felszíne alatt élnek: egyszóval a mélytenger üzen. De sokértelműségéhez hozzá kell szokni. gyávaságnak. Az ilyen jóslatnál hiányzik az „Aha!”-élmény. Már csak egy vékony hártya fedte a tudattalanomban rejlő felismerést.. melyek csak évek múlva teljesedhetnek. néha magasztosan költői kínai jelképek. együtt? Ez csak egy példa. Néhány vonás az „apák vétkéről”s az „anyák vétkéről”beszél. puhaságnak.Miért pont így esik le a pénz s nem úgy? .

hogy „vegyék át rezgésemet”. Intuitív állapotba kell hoznod magadat. a Ji-king szent könyv.ennek a könyvnek a megírásában is elmondhatatlanul sokat segített -. Volt úgy.) Minden dobás eredményét följegyzem a füzetbe. közösen csináljuk. de a feleséged vagy a gyermeked sorsa is felbukkan a jóslatban. az Irányjelet is. Ha tudom. tömören. ők is benne lehetnek. Ne feledd. Néha mások jövőjét is megálmodjuk. Úgy figyelj. sem kudarcát nem szabad elvenni senkitől.nevezd. csak úgy legyen” és a „jaj.csupán a problémát: pontosan. sokáig. hogy tisztán. a „jaj. melyet le kell még fordítanod a Jóskönyvből életed időszerű gondjaira.) Következik a meditáció. Főleg.) Van egy kis vörös bársonyterítőm. az „Igaz Ember”. Nem magát a kérést . Mindehhez az kell.sorsunkat egymásban élve. s érzékeny állapotban próbáld „lehallgatni” üzenetét.persze csak általános formában -. sok ilyen füzet összegyűjtött jegyzeteiből készült. gondolat. Majd kikeresem a könyvben az Alapjelet. hogy meditatív állapotban fogj a jósláshoz. aki ezúttal nem sejtelmeket küld számodra. A tenger felszíne még csak a te „magántengered”.. mint vadász a lesen. Ő szívesen segít. érzelmi köd. S erre . mert akkor nincs haladás. Felfedezés. elképzelés. hogy más úton kérdeztem meg szellemi Mesteremet: sikerült-e a megfejtésem. szellemi zavartól mentesen kaphassam meg az üzenetet. mintha csak szemtanúja lennél most életednek. és a szertartás előtt mindig megmosom őket. A tárgyakban benne marad használójuk „lelke”. hogy a tudatod üres. csakis te ülsz előttem. reménység. hogy neked jósolok. csak ne úgy legyen!” örvénye. mint egy fényképlemez. aki erre a földi életre vállalkozott. Az igazi figyelem titka.44 - . Erre nem volt példa. Üres. (Látók az ilyen tárgyakba tapadt lelkületről sok mindent tudnak mondani!) Itt nemcsak a mosás a lényeg. ha más használta előzőleg. mert gyakran az előrejelzések csak két-három év múlva válnak „valóra”. s ha változó vonások vannak. de a tenger mélye már mindenkivel közös. ahogy akarod -. „Intuíció”azt jelenti. Ezért van az. minden másfajta. amelyben gyűjtöm s elemzem a jóslatokat. Majd fölírom a füzetbe a kérdésemet. Volt úgy. amit a Benső mosoly című könyvemben leírtam: ez a „Figyelőnek”. Előfordul. olvasd a Jósjelet. szívesen korrigál is . Mintha mással történne az egész. s valaha hosszú szertartások előzték meg a használatát. a markomban melengetem az érméket.rövid szüneteket tartva hatszor egymás után kidobom az érméket. Utána megfejtem a Jóslatot. És megszólal segítő szellemed vagy „őrző angyalod” . Ez a meditáció. Megszólal továbbá valódi „Én”-ed.) A meditáció végén először is védelmet kérek. de a Jósjelet sohasem fejti meg helyettem. ti is. amelyen nincs még felvétel. Minden megfejtés egy kis önmagunkra ébredés. Nagyon fontos.. melynek sem diadalát. Van egy nagy füzetem. Majd az lesz rajta. hogy a neked szóló jóslatban mi is. ehhez csend kell s főként figyelem.. Belső hallást jelent. Ez előttem fekszik már. „belülről tanítva”. . S nem zavarja semmiféle elvárás.) Meggyújtok egy füstölőt. Mint az álomban. hetek múlva villant föl bennem a valódi üzenet. melyet kezedben tartasz. Én így készülök hozzá: A három pénzérmét külön dobozban tartom. a „Tanú” szemléletének megteremtése. Úgy olvasd a jóslatot. (Meditatív állapotban kérdezni is jobban tudok. hogy egyik se essen le az asztalról! (Elgurult érmékről és megismételt dobásokról rossz tapasztalataim vannak. néha csak egy-két szóval. hanem tudatosan is felfogható információt . (Ez a Jóskönyv. Utána Mesterem segítségét kérem. félelem. bizonyára nem is lesz. (Lényegében az. Ez fontos.. hogy csak napok. ami felbukkan. s nem résztvevője. Nincs benne semmi vágy.

Lassan már kezdik elfogadni betegségeink lelki eredetét: bizonyítható.. Én a saját tapasztalatomat mondom el. önhitt és buta emberek egy abszolút Intelligens világnak nem „lakói”.. mert mindez az emberen belül játszódik le. önmagát szülő és pusztító masinának az egyik teljesen különálló. ha belénk ütközik. Ami rajtunk „kívül” van. hogy egy benső konfliktus hogyan szomatizálódik agyvérzéssé. fájóan érzékeny darabja. De ha megkérdeznéd a régmúlt valamelyik médiumát.okozza többek között azt. hogy semmi sem egy velünk. A testbe szorult embernek senkihez sincs köze.ereje ránk sugárzik és „hat”. hanem eredendően és szétválaszthatatlanul. hanem éppen fordítva: mi. Nem tőlünk független díszletben élünk . s ebben mindhárom benne van. öntudatlan gépezet. kattogó. olyan. De azt már nehéz elfogadni. . a lényeg az.A Jóskönyv használata előtti rítust éppúgy nem szabad üres „misztikának” tekinteni. Ami láthatatlan. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét. s hogy ez is bizonyos szervekre. mint ahogy esniük kell. vagy . ha valaki erőszakosan sérül. hanem minden ízében Tudatos világ. nem az imáé.. mely mindent áthat.hogy mi. mechanikus törvények irányítanak s ő ennek a forgó. amelyet egy Tökéletes Intelligencia teremtett. Az imádságnak sincs „tudományos” értelme. archaikus korok az analógiák tanával. van.hanem egyek vagyunk vele. hogy én éljek.kérdi a lefokozott tudatú ember. egy mintát. melyben minden mindennel összefügg! Nem ok-okozati alapon. s nemhogy az összefüggéseket nem érzi. érzékenységük. Ahhoz pedig mi közünk van? . ő azt felelné: ha a Szent Szellem jelen van a jóslásnál. hegyek. Egy rúdhoz csak akkor van közünk. elfogadják. Azokat a pontokat. hanem elválaszthatatlan részei vagyunk. mint az imádságot.. És végül a megválaszolhatatlan nagy kérdés: miért éppen így vagy úgy esnek az asztalra a pénzérmék? Jung a szinkronicitás nagy elméletével felelt erre. bokája . egyedül van. Másik univerzumhoz tartozik. s csak akkor van közünk bármihez is. szelleme. A pénzérmék nem eshetnek másképp. melyik testrésze sérthető.45 - .ez már egy fokkal finomabb gondolat . hogy egy balesetnek is pszichés okai lehetnek. oktalan. akinek a szeme. csillagok. Semmi sincs „külön”. amelyet öntudatlan. hogy manapság ezt az egész. Nem baj. annyi köze sincs hozzá. csakis a combomat és a csípőmet tudták megsebezni. amelyeket születési horoszkópom jelzett. mint egy szállodához.mert kívülről ered. Kívül és belül a mai ember számára két teljesen külön világ! Abban a tévhitben élünk. mindenben benne van és mindennel szétválaszthatatlanul egy! Az igazság nem az. nem engedi. mindentől külön élünk. magas vérnyomássá. Van. De ez a tudomány szegénysége. mintha csak látvány lenne. ha mások meghalnak. ha beleverjük a fejünket. Ezzel szemben az ősi szemlélet azt mondja: a Mindenség nem értelmetlenül kattogó. de minden ellen él. az a felfoghatatlan Bölcsesség irányító mintája. növények és állatok lesznek. Egy születési horoszkópból megállapítható. testrészekre hat . sőt benne van! Az atomoknak is van szerény értelmük. mechanikusnak vélt földi életet gond nélkül megsemmisíti az ember: úgy érzi.. hogy a pénzérmék másképp essenek. emlékük. amit gondolunk .nekem a combom és a csípőm. Számára a mindenség egy gépezet. 1956-ban. szívrohammá. ereje. egy energia-törvényt. akinek a feje. Nagy. ők is követnek valamit: egy gondolatot. okos emberek egy oktalan Univerzum lakói vagyunk. térde. amikor számtalan golyót lőttek rám. gyomorfekéllyé. amelyből kristályok..ahogy a régiek nevezik . A „különváltság tudata” .

Vakhit csak olyasmihez kell . „összepárosítás”. De ha őseredeti szótári jelentéseiket olvasod. József Attilával. „azonosság”. mint egy számodra írt személyes üzenetet. amit mi.sőt fölfedezése igényli is. sorsod. Lelked. gondolatban . a másik a „p’eng” Úgy érezték. Csien TEREMTŐ (Képjel: A Nap éltető ereje felszárítja a párát. „összekötés”. hanem az isteni igazság működik. mely messze messze meghaladja az emberi „vélekedés”igazságait. Tolsztojjal beszélsz. melyeknek a kínaiban nincs is igazán megfelelőjük. akaratban. ami nem igaz. Kérdezz tőle. Még hasonlót is nehezen találtak rájuk. azaz trigram megkettőződése) alkotja a Csien jósjelét.) Hat Jang vonal (az Ég kua. hogy kérdésed „kicsi” vagy „nagy”.. .. József Attilát vagy Tolsztojt olvasol... Hiszen a „véletlen”olyan esemény. de a legnagyobb Erőt is jelképezi. Mint egy rejtjeles üzenetet. hanem hogy méltó vagy méltatlan.Mert minden él. amelyeket dőlt vagy vastag betűkkel emeltem ki a szövegből. Olyan történés. Úgy is mondhatnánk: a „véletlenben” nem. melyet nem véltél volna. Nem az a fontos. „egyesülés”.de ahhoz nagyon -.. hogy megajándékozta saját legmagasztosabb tulajdonságával. amely mindent létrehoz.46 - . Én igyekeztem érzékeltetni. erőben. Az ismerkedés néha gyors. „összekapcsolás”. benső éneddel találkozhatsz. hogy a holt betűk mögött nagyon is eleven szellem él. inkább a kutató kételyével.... Az Univerzális „Minden Egy!” törvénye. s vannak különféle fontos stratégiai tanácsai. az emberi. Olvasd el többször a választ úgy. Ezek történnek akkor. A láthatatlant összekötöd a láthatóval. A sok mondat közül a kérdésed szívja majd magához a csakis neked szóló feleletet. az azt is jelenti.lélekben. Ez a kínai „véletlen” De a magyar nyelv is őrzi az ősi bölcsességet. ha kidobod a pénzérméket. törvényben. Talán még annyit: ha beszélgetsz a könyvvel. Vannak olyan „materialista” szavaink. de soha ne feledd: a sorsodat faggatod. Minden könyvnek van lelke: ha Hamvast.. A földből kibújnak a hajtások. valódi. mások sorsa s a pénzérmék sorsa: összefügg. hogy minden Jósjelnek van egy főtémája .ez az alapvető válasz kérdésedre -. Lao-ce azt mondja: „A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik. néha lassú folyamat. Akár mindennap is használhatod.. Az igazság kibírja a kételyt . az összetartozik minőségben. Ez nemcsak a tisztán Szellemit.. mint a csodavárók vakhitével fordulj hozzá. leginkább ez a két szó fedi azt.” Jó utat kívánok.. Égető kérdésedet próbáld belehelyezni a Jósjel erőterébe. És most elindulhatsz az úton. a teremtés képességével is. III. s ami él. A mi „véletlen” szavunkat két kínai szóval is megpróbálták visszaadni szótáraikban. „összefüggés”. JÓSJELEK 1. ezeket találod még: „társítás”. melyen a Ji vezet majd tovább. Nem könnyű megszokni. amennyi elmondható. Amikor azt mondjuk: a „Teremtő Isten” az embert saját képére teremtette. sorsban. melyet meg kell fejtened. „őrangyaloddal”. Ahogy ezt a modern káosz-elmélet kezdi sejteni már. Itt most Mestereddel. „barbár nyugatiak” a „véletlen” fogalma alatt értünk. Az egyik az „ou”. Egyelőre ennyi az. akkor Hamvassal.

testünkkel. hanem sokáig akar. vágyainkkal . kitartás”. Megvalósítod. általad fog láthatóvá válni. Az ember áldássá s átokká változtathatja a földet: az önző. hogy haláluk után ezt a magas. Még halála előtt is azt mondta: „Ne az én akaratom. hogy az Egészet magára rántja. hanem Isten dicsőségére hoz létre. Nem hamar . „Áldozatoddal szenteld meg teremtésedet! (heng).s ezért légy kitartó. istentelen teremtés úgy akarja kimarkolni a részét. amellyel mi adózunk manapság a halottainknak. mivel egész életében a folytonos teremtés állapotában volt. A Teremtő másodsorban a legtisztább energia. hogy egy-egy földi szerep levetése után milyen szellemi méltóságunk lesz odaát. Művét nemcsak elindítja. Az Idő a Teremtőnek dolgozik.” Ez egy mágikus formula.47 - . Ha Jézus Kínában születik. a „Mennyek országával” állandó kapcsolatban van. önmaga hasznára. a benned lakó Magasrendű Szellemhez. ha a másik már elköltözött. hogy az eljövendő lény milyen nemű legyen) . A Teremtő elsősorban szellemi. teremtővé válsz! Ma úgy mondjuk: „kreatív”. szuverén méltóságot mindketten visszanyerték. amíg a gyermek szemével néztem őket. s üdvös csakis az a teremtés lehet. lelkünkkel. átadja számtalan parancsát . Akadály nem téríthet el. köntösén a Sárkány jelképét viselte volna.vagy ahogy ma mondják: „információját” . hogy „magasztos siker. . ami a láthatatlan ideából látható valóságot formál. Ha már a magasabb gondolatoknál tartunk: az ősöknek szóló tisztelet nem azonos azzal a kegyelettel. A Teremtő jelképe az Égen lebegő Sárkány. a jövő a tiéd! Ami láthatatlan. Nem tudjuk. aki érti a jóslatot! (csen). Valójában isteni lelkek.elsősorban hitünkkel! Csien az. Hozzád szólok. Ez esetben nemcsak azt jelenti. mohó. hogy az „Éggel”. s innen kezdve az Idő őt szolgálja: létrehozza azt. A hívőnek ma is az istenit kellene tisztelnie embertársaiban. hanem azt is. hanem véghez is viszi. Ezért is mondja a jósjelhez fűzött vélemény: „Teremtő (Csien): jüan. Tiéd lesz az üdv jutalma! (li). s lehetséges. A Bölcsnek s a Királynak a szimbóluma: azt jelenti. csen. hanem a tiéd legyen meg. heng.Valamennyien „teremtünk”! Szellemünkkel. Atyám!” Ennek a jósjelnek ez a kulcsmondata. s ez még inkább így van. Ha ezt a jelet dobod. li. mintha az ember ezzel az adománnyal önző módon visszaél. s így bontakozik ki a jóslat „üdvös” (csen) jelentése. A Teremtő kitartó. Így is fordíthatnám: „Nézz vissza a Szent Eredetre! (jüan). A teremtésnél nincs magasztosabb adomány .” Ami a számunkra fontos belőle: áldozat nélkül nincs eredmény.(közöttük azt is. szavainkkal. amikor egy ondósejt becsapódik a passzívan várakozó petesejtbe. s a bennünk lappangó „kép” valóvá lesz! Csien az. A megvalósító Erő. Az ősi időkben magának a királyi jóslatnak a négy szent szava volt. hogy a teremtésnek át kell menni a „kezdet” (jüan) a „beérés” (heng) és az „aratás” (li) fázisán. Még a biológiai folyamatnál is a legdöntőbb az információ. amelyet az ember nem önzésből. amit teremtett. gondolatainkkal. amikor szellemünk megtermékenyíti a világot. amellyel nemzetünk elhunyt nagyjait tiszteljük. A hagyományban ez istentisztelet volt! Apukám és anyukám csak addig voltak azok. Nem egyszer akar. Azzal sem.s nincs nagyobb vétek.

akik műved beteljesítéséhez konkrét segítséget adnak. s fölszárítja a vizeket.A teremtő ember az erőt nemcsak önmagából veszi . hanem a megvalósulás folyamatában végestelen végig. utána két dolgot teszünk. üdvös. Kulcsszavai: Könnyen! Lazán! Szeretettel! Önzetlenül! Kitartóan! Vonások 1.ami legnagyobb baj . amelyben te vagy a létrehozó. jó dolgokat akard. nyugodtan alszik. ami történik.hanem szüntelen éberséggel szolgál.univerzális energiát is mozgósít. vagy . Ami gondolataidban s képzeletedben él: megvalósul. vagy túl agresszív. A Magasrendű egész napon át teremt. Aki „Isten akaratát teljesíti”. látod. A teremtés nem azzal fejeződik be. az összes többit megzavarja az ego: a Sárkány vagy gyenge lesz. hol erőszakosan „besegítünk” neki. hanem azzal. Jóslatban aktív. amikor valamit elindítasz. s haláláig felelősséget vállal érte. s ezért. Itt azonban még nem ilyen! Még beleszól az ambíció. vagy éppen túl engedékeny? Kezded már ismerni az üdvös tett művészetét. Baj . A „nagy ember” (ta zsen) elsősorban benned van. hogy titokban nem bízunk Istenben. Nemcsak akkor. hogyan tud az Univerzális. Ezért nem alszol éjjel. a türelmetlenség. vigyázz! Isten első teremtő szava az volt: „Legyen világosság!” Csak a fényes. Ebben rejlik a nagysága. akit követned kell. s mindazt. a „nem cselekvés”. Elmerült sárkány. De egód még bele-beleszól. Este szorong. hogy az egónk félreáll.hatalmától megrészegült. a hitetlenség. A „mező” a megnyilvánulás jelképe: az „Élet mezeje”. egy magasabb Akarat általunk s velünk hajtja végre. ami legbelülről ered. A „nem cselekvés” titkát a keleti harcművészetek őrzik. Sokszor a „nagy ember” példaképet jelent. hogy ezt a csodálatos spontaneitást mi nem ismerjük. Ihletett és spontán. Hosszú folyamatra készülj! Gondolatok A Teremtő taktikája a vu vei. Másokat is inspirálsz. a „nagy ember” mindazokat jelentheti. Ha ezt öszszeveted a Csien kínai írásjelével. áldozatot hoz és szerény. . Várj! Semmiféle ösztönzésre ne hallgass! Még nem látsz tisztán! 2. Az ügyeidben te vagy a Jang. Ez a teljesen „éntelen” akció. isteni erők eszközévé lenni. melyek a tanítványt beavatják. vagy a külső feltételek azok.de nem hiba. a mi egónk olyan görcsös. teremt. föl is neveli. hogy az ember gyereket csinál. Vagy te vagy még éretlen. Ne cselekedj! A Bibliából tudod. A rossz is. ahol lehet. De mivel „kezdő” teremtő vagy. sőt hiperaktív időt jelenthet. hogy várjuk: csinálja meg az Isten nélkülünk.mi zsebre dugott kézzel félreállunk. Az ilyen ember se nem áll félre. Kívánatos látni a nagy embert. a meghatározó.48 - . Valamit elsiettem? Nem tettem meg? Erőszakos voltam. Az egyik. A másik. hogy a teremtés előtt „Isten szelleme lebegett a vizek felett”. de nem teremt még! Időszerűtlen lenne. Már látod a Sárkányt a mezőn. A Teremtő jelében ezt tanuljuk meg! Így a „vu vei”-vel élni csak az tud. hogy később a karjára veszi. akinél a jósjel 5. A teremtő folyamat elindult. Ez azt jelenti. Ha azt mondjuk: „Legyen meg az Isten akarata!”. Sajnos. egyedül! Elvégre az Ő akarata . aki összpontosít a célra. hol finoman. 3. se nem „segít” . Konfuciusz szerint az igazi Teremtés: könnyű. Ő a „jobbik éned”. E vonásban a Sárkány még elmerülten él a víz alatt! Nem jött még el az ideje! Ott van. hogy a teremtő nap itt már magasra hágott. vonása a változó.

A jósjel ítélete éppoly „szerencsés”. hogy azonnal tökéletes csendbe. mint a csődör. amit az Égi Atya akart: megvalósította. ÉN!!!!!!. mint a hit.. térré formálta. ha balra mégy. a Földanya. A karmester a szívedben van. hegyekben. Aki följebb akar jutni: lezuhan. kövekben. indulatnak egyetlen rezdülését nem viszi át magával. akkor a világon. A kottából most lesz zene: minősége a karmester kezében van. Az Ég a láthatatlan ideák helye. csen . Úgy hívják. az odaadás ereje. az Anya. A te akciód azonban még nem tiszta. Ismerjük ezt a vonást! A tanítványok is ezt kérdezték: „Ki a mennyben a legnagyobb?” A hatalomtól megszédülünk. de még egy beszélgetésnél is fontos. s én megteszem. ha ezt fölismered..A tett utáni nyugalmat egyébként harcművészek is tanulják. tolla is van: ha akar. A Kun a Föld. Nem hiba! A vonást a „szökdécsel” (jüe) írásjele fejti meg. a „térnek” a jele) Hat Jin vonás (azaz két „Föld” kua. A dúltságnak. Az Égihez kell a Földi! Bárhová nézel a földön. ha akar. az alkalmazkodás ereje. a növényekben.49 - . Az Égnél nincs magasabb. Kun BEFOGADÓ (Képjel. önmagadon dolgozol. Itt még minden a „gondolom”. heng. amelyben testté alakul a mag. félelemnek.de mindezt egy kanca odaadó kitartásával éri el. teremts . Ha jobbra mégy. Föld . máshoz is foghatsz most. Könnyű kézzel könnyű megragadni a megfelelő pillanatot! 5. mint az előzőé: „Befogadó (Kun): jüan. Játssz csak. Szíved majd eldönti. a Természet. a „legyen!” állapotában van. A követés a jel lényege: „Ő informál.. Különben nem élne itt. közöttünk. Véghez is viheted a tervedet. és továbblépsz. „zansin”. Nemcsak a politikában. s ne ő! Az őslázadást (és a szellembukást is!) ez az ambíció okozta! ÉN!!!!!.de a megvalósuláshoz kell egy központi akarat. Nincs ember. trigram) alkotja e jelet. És ami szintén lényeges: több terhet tud viselni. ne akarj! Laza lelki tartás ezt üzeni ez a vonás. 4. az anyaméh türelmes formáló ereje. az Idő negyedik dimenziójában . sziklákban. 2.” A ló a Föld szimbóluma. Te is válaszúton állsz. Sitty! . És nincs ember. Alakká. li.. „akarom”. Megbánás. aki előbb-utóbb ne fizetne meg keservesen ezért az éngörcsért. kell az anyaöl odaadása. Zavaros. A madárnak lába is van. Több benne még az akarat. A csődör is! A „kanca” itt azért szerepel. A rokon lelkek vonzása döntő . Tárd ki a szárnyaidat! Építs. a minden gondolattól mentes éber figyelem állapotába lép. de még egy marok földben is az Anya művét látod: ezt csinálta abból. jár. fákban. hogy érvényesítsem a hatalmamat! Hogy én legyek fönt.” (Mint amikor vezetnek a táncban!) . az összes kanca követi.és a „területnek”. hogy a harcos egy életveszélyes akció után úgy vágja el az előző pillanat emlékeinek fonalát. A sárkány az égre száll. repül. Beteljesítés! 6. hogy ha egy csődör megindul. Előnyös látni a nagy embert. hogy merre mégy. hogy szökdécsel a mélység fölött. Lehet. Ez azt jelenti. A hatalmaskodó sárkány túl magasra száll. Nem baj. hogy mindez megvalósuljon.ahhoz. formává a gondolat. kell hozzá a hűség ereje. aki mentes lenne ettől a nagybetűs ÉNGÖRCStől. mert ősi tapasztalat.És szívébe visszatér a béke.megélheted a valóra válás örömét.

„Hím” és „női” szerepek és létfázisok folyamatosan váltakoznak. Tanítványainak azonban Teremtője volt. A végén azonban megtudod.A Kun valóra váltja azt. Amikor csak várni. növel. Nem tudatosult még bennem. Az egész folyamatot akkor rontod el. mint minden igazi Mester. ha ő akar irányítani. Figyelj a kézzel fogható. . Szívós.. ami örökösen szétrombolta bennem az üdvös eredményeket. amit nem tudsz. hogy követi a néma akaratot. függetlenül attól. hogy valami olyasmit kell követnem. Sajnos. hogy nem történik semmi! Nekem kell kezembe vennem az életemet!. tönkrement. elemibb folyamatok vezetik. Létrehozza a bőséget. Kövesd a csillagodat. táplál. Oda kell adnom magamat valaminek . mert a sötét korban a nemek méltósága és jellege reménytelenül öszszekeveredett: nincsenek igazi nők. Józan. üdvös eredményt rontottam el. hinni. ösztönösebb. „reális” folyamatokra! Vesd meg lábadat a földön! Gondolatok Az „Örök női” a legmélyebb szimbólum. csupán azzal.a létrehozás igen! A megvalósítás. A karmester csak int . hogy az érlelődés láthatatlan folyamatába türelmetlenül beleavatkoztam.nem azért. „Sorspánik”-nak neveztem azt az érzést. jó szándékot. Teremtő és Befogadó. amit nem tudtál: mert megszülöd. Ahogy ki. az eredmények elvetélnek.a hangot. mi történik.és elrontjuk. Hit és szorgalom és várakozás helyett „kezünkbe vesszük a sorsunkat” . Nem értem. Az érlelődést a tudásnál sokkal mélyebb.Jézus is az volt: mindenben követte az Atya akaratát. mert bízom benne! „A magasrendű itt úgy halad. hanem azért. mert ismerem. Isten egy . Valamennyien Teremtők-Befogadók vagyunk . amiről nem tudom pontosan. Bízz az ihletedben! Minél odaadóbb vagy. Ha elveszti alázatát. hogy micsoda. Ha imádkozunk.mint amikor a hívóból túlságosan hamar kikapjuk a fotópapírt: nem volt rajta kép. a szépséget.de ha megnyilvánul: kettő. Ha tudatlanságodat tudásnak véled. Közösségi életünkben is hol az egyik. a dallamot és magát a muzsikát a zenész hozza létre. hogy először összezavarodik.nemünktől függetlenül. annál eredményesebb. titokzatosabb. amit a Csien akart. A teremtés nem a te dolgod . Ne törj az élre! Ne akarj irányítani! Légy türelmes! Egyszerű. megsokszoroz. döbbenten látom. azt képzeled. Valamennyien ezt tesszük.” Az odaadás ennek a jósjelnek a lényege. bőség helyett rákos burjánzás indul. lehetőséget. hogy tudod. Ennek a jósjelnek a lényege. úgy éreztem.és belélegzünk. Ha visszanézek. ha arról. s az én kezemben a legrosszabb kézbe került . s ez bizonytalanná tesz. azzal. mint az eszedre. a folyamat csődöt mond: A szépség eltorzul. hogy önfejűségem miatt mennyi szellemi segítséget. tűrni és munkálkodni kellett volna. hol a másik szerepet játsszuk. Nem érted. úgy van életünknek Teremtő és Befogadó fázisa is.50 - . ahogy nincsenek igazi férfiak sem. A Kun jósjele azt tanácsolja: ne menj a saját fejed után! Inkább az intuíciódra hallgass. s elkezded magadat vezetni. hogy apák vagyunk vagy anyák. valamennyien Befogadók vagyunk . A Kun mérhetetlen ereje az odaadó követésben van. s aztán beteljesedik.. hogy a gondolatot valóra váltja. Abban. Kiragadtam az életemet Isten kezéből. ma nem értjük.

befogadni. Hogy mit kell tenned? Hagyd mindig. S a bizalmad. s nincs olyan pillanat. mint a vágtató ló: nincs mozdulat. a kivárás és a csöndes munkálkodás. 5.a jutalom a jövőben van. hogy a Kun jelében küzdő harcos félelemből vagy agreszszivitásból föladja lágy harcmodorát: Jangot Janggal akar legyőzni. Dérre lép. bukott forradalom és sikertelen lázadás képe. Nem baj. Ez minden jó anya vonása. „Emberektől dicsőséget nem veszek” mondta Jézus. Maradj hűséges „kanca”! Kövesd a szívedet . hogy minden magától alakuljon? Nem lesz ebből baj? Nem kéne kezembe venni sorsom irányítását?” Ezekből az átsurranó. élre akar törni. s mégis mindent beteljesít. A Teremtő szimbóluma a Kör . Az egó megelégeli a „második helyet”. amelyben mindkét fél vesztes lesz. már késő lesz. hogy minden magától alakuljon!” Ez a Befogadó titka. Nem gyakorol. ahol az alázat lenne üdvös. A kör négyszögesítése: az eszme valóra válása. Ez történik most. „A nemes lelkű tágas lénye hordozza az összes lényeket. Bekötött zsák.jókat és rosszakat egyaránt. A Kun jósjelnek . Vérük fekete és sárga. Itt tanulunk meg figyelni másokra. amelyben át ne alakulnának. Harci művészetben ez azt jelenti. túlzott akarattal. s felborul a rend. Ismerős helyzet: a legtöbb válóper. Vonások 1. Nincs hiba. megérteni sokféle embert . erőszakkal. Ez így van jól. Az ő fogalmai szerint ez a mélyen belülről s felülről jövő elismerést jelenti. 6.a Befogadóé a Négyzet: ezt jelképezi a kerek kínai pénzérmék közepén a négyzet formájú lyuk. amit a fenti Csuang-ce idézet olvasásakor érzel: „Hagyni. Nincs dicséret. jön kemény jég. Sárkányok küzdenek a réten. Minden oldala egyenes és nagy. aki gyermeket szült a világra. bizalmatlan gondolatokból születik a baj. hanem „dicsőségre”. Étékeidet nem mutatod.tégy úgy.Ez ennek a jósjelnek a legnagyobb veszélye: mestert játszani tanítvány helyett. természetesen. hanem a beteljesítésre! Ne törődj a hiúságoddal! Felejtsd el. Magától. A szerencsés folyamatok is rejtve alakulnak.ha jól éljük meg . ostoba. A bokszolók ezt egyszerűen úgy mondják: „Ne állj le verekedni!” . nem is tudnak róla. Hatalmi küzdelem. álokossággal. Kitöréshez (Jang) hiányzik az erőd.ne az eszedet. „pontosan és szépen” .” Csuang-ce mondta: „A dolgok élete olyan. Jól alakulnak a dolgok . s a rejtett szépség megnyilvánul! Ha király ügyét szolgálod. mert ha a gondolat valósággá „fagy”. Most csak dolgozni kell. önkéntelenül. amely ne hozna változást.maguktól. Csípd el őket korán. Nem az eveződ. ne a győzelemre törj.nem közönséges embereket! Ez Hamvas Béla vonása: nem sikerre tört. A hiúsággal nemcsak magamat. se ne add föl . mint a sündisznó. álférfiassággal átvenni a hatalmat ott. s a passzivitásod (Jin) még gyengeség. a sodrás röpíti csónakodat. Légy kitartó. hogy jó felé sodródsz. 3.a kemény jég már konok hitetlenség: Kétely az. s leverik. A „sárga” a föld s a „Közép” színe. de emberi kapcsolataimat is összezavarom. Ezt most rejtve viseled. Magasztos üdv. Föllázad. mit szólnak hozzád az emberek! Ne érdekeljen az elismerés! Királyt szolgálsz .51 - . 4. Légy továbbra is diszkrét és taktikus. 2. A „dér” még csak kétely . Az eredmény érik. Sárga alsóköntös. ha nem értékelnek. Se ne ütközz. A valódi tett jutalma önmagában és Istennél van.értékes a termése. Egyelőre kerülj minden összeütközést.

Erejét a keserves küzdelmekben szerzi meg. A rend itt ezt is jelenti: a sok kicsi egyetlen nagy egységgé áll össze.” Amiről itt szó van. csen! Itt annyit jelent. Élj fölfelé! Gondolj a járni tanuló kisbabára: ezerszer elesik. ha önsajnáló módon gyengének véled magad. mert átmegy mind a négy fázison. A hagyomány szilárd alapjára támaszkodik . s erre a jósjelre is rámondják a mágikus formulát: jüan. növekedés. hogy a bölcs számára nem létezik nehézség. hogy a Nagy Ember a sok szálat fonallá sodorja. azt ugyanezek gyengítik és összemorzsolják. Gondolj a súlyos. a szülés. kemény. amit gyerekek írtak valaha új füzetük első oldalára: „Isten nevében kezdem el. a sarjadzás. s a gondolatból eleven lényeket. mert nagy ellenállást kell legyőznöd. Nehéz azért. A világ dolgai a könnyűvel kezdődnek. hogy ez egy próbatétel. Az Igaz Ember rendet teremt. a szellemi ideák. hanem küzdj meg a jeleneddel. amikor a megvalósulás küzdelmes folyamata már beindult.” Minden üdvös tett áldozatból született. a kicsin keresztül a nagyot. s átengeded magad a zűrzavarnak. nehézségek. emlékezz arra. tapasztalatlan is. Azt is mondja. „A bölcs a könnyűn keresztül teljesíti be a nehezet. S kérj tapasztalt segítőket. akik jártasak már a „csírázás” küzdelmes folyamatában! Hallgass a jó tanácsokra. hogy rendíthetetlen hite van. ezért a bölcs sohasem a naggyá lett dolgokra hat. Azt is jelenti. küzdelmek erősítik. A csírázás. a zűrzavarból harmóniát. s főleg ha szétszórt vagy. Mint a sejtes növekedésben. Gondolatban még könnyen megváltoztathatom egy szobor tervét . ha megriadsz a nehézségektől. azt a bajok. így valósít meg nagy dolgokat.” „Az óriási fa cérnavékony gyökérből fakad.s vágyképek.de később. csak lassan és küzdelmesen tudom lefaragni róla a fölösleget. sűrű föld s a fiatal kis sarj drámájára. hogy „hisz a Rendben”. hogy amikor belekezdesz valamibe. a gondolat. gondok. A kezdet azért nehéz.3. Csun KEZDETI NEHÉZSÉGEK (Csírázás) (Képjel: Egy zsenge fűszál küzdelmesen kibújik a föld alól.ami azt jelenti. virágzás után beérik a törekvések édes gyümölcse.ez a taoizmus alapja. ha eszméim már anyagba dermedtek. Aki fölfelé él. Itt is fontos az összegyűjtés.52 - . A bölcsek ezt biztatónak látják. hogy ez a folyamat hosszú lesz. Most kezdődik valami. mert egyelőre még éretlen vagyok a megoldására. A teremtésnek is ez a legnehezebb pillanata: a káoszból rendet formálni. de föláll újra s újra. . Nemcsak gyenge. Ha érett lennék. egy új terv vagy egy új létforma elkezdése nagyon nehéz. A bölcsnek minden könnyű . li. megüti magát. tudnám. Aki lefelé él. Az üdvös eredmény csak akkor marad el. amelyek új minőséget szülnek a világra. („Rendíthetetlen” azt jelenti. Itt vannak a csírák.) Az evvel rokon kínai kép (a Lun) azt mutatja. hogy csírázás. a mennyiségi folyamat sok apró küzdelme. valójában mágikus tudás: minden látható eredete a láthatatlanban van. a tettek és sorsok genetikus ősképei: hatni itt lehet könnyedén.) Minden kezdet nehéz. s nem akkor.az akadály. Gondolatok A Dörgés fölött a Víz . s a végén tud járni! A jósjel azt tanácsolja: ne a távoli céljaiddal foglalkozz. A helyzet nehéz. s fogadd el a segítséget! A jósjel biztató. heng. S főleg azt.

Hagyd. mert csak a nálad „alacsonyabban” állók segítségével tudod a csatádat megvívni. mielőtt elrugaszkodsz.A Ji-king alapeszméje a könnyű és az egyszerű . Rejtett tudást. hogy úgy alakuljon. nehéz és ismeretlen a helyzet ahhoz. s főleg kellően alázatos. hanem azt. Légy szilárd és állhatatos. lenézettek. A „segítőtársak” pedig nemcsak más embert vagy embereket jelentenek. hogy minden anyagi a szellemi tükröződése. Bár mozdulatlan. hogy most ne vállalkozz. „Az a győztes hadsereg. hogy ez a bölcs képesség elveszett (vagy még nincs meg!). hogy valaminek a szellemi Magjára hatni.én vagyok gyenge. Nem a feladat nehéz .Mondja Lao-ce. aláértékeltek”.mondja Csuang-ce . hogy aki megőrzi magában azt a tudást.hanem főleg abból. amely alatt én összeroskadok . mint a felszínre törő zsenge szálacska. El kell fogadni a segítséget. hanem saját lényednek eddig nem ismert. tudattalanod kincsestárából merítsd. Kívánatos segítőtársakat találni. mint hatalmas olvasztókemencét. A kitartás helyén (cü) a „helyben maradás” szava áll. hogy talpadat szilárdan vesd meg a földön. mert önmagamat kell alkalmassá tenni rá. ösz. mint a Nagy Fémöntőt. akkor ugyan mivé is formálhatna minket. A segítőtársak (csien) helyén pedig ez: „szegények.hanem én. s erődet a hagyományból. amelyik sohasem harcolt” . A mély gyökerekben. hogy a Csun jelében számtalan keserves kudarc és biztató győzelem tapasztalata ráébresztette a saját erejére. Ha megnézed a jósjel írásképét. Ezért nehéz a helytállás. hogy ezt a szent tudást megszerezzem.megolvasztja a fémet. Túl kaotikus. s az alkotó-átalakítót (Tao) pedig úgy. Jelentése a következő: kezdeti nehézségek közepette a szellemi és fizikai gyökerekhez való ragaszkodás mérhetetlen segítséget jelent. S mennek a mai napig is.ami azt jelenti. hogy nem bízom eléggé Isten akaratában. A népi és vallásos gyökerekből óriási erőt kap az ember. A Csunban erőt kell gyűjteni! Türelemre van szükség. Ide tartoznak a csodálatos evangéliumi gyógyulások: ezek mind könnyen mentek és egyszerűen. És nem a világ kaotikus . mint a kőoszlop. A mélyebb tanács a kínai jelképek megfejtéséből ered: a kőoszlop (pa huan) sírkövet jelent. A Csun jósjelben azonban arról van szó. s valaha nem sorolták a csodák közé a megközelíthetetlen öreg mestereket. jól bevált stratégiám nem működik már . mely a földből kibújó fűszálat mutatja: a gyökere sokkal hosszabb. kívánatos kitartani. A bölcs csupán a kisujja hegyével fölemelné a súlyt.akkor a Nagy Fémöntő feltétlenül alkalmatlan fémnek ítéli majd. A vonal felszínes tanácsa: a kezdeti nehézség ne riasszon meg. csupán „természetfeletti” képességeikkel tartották maguktól távol az ellenfelet. ahol a régi. Vonások 1. És még valami: ne akard rákényszeríteni a jövőre saját elképzeléseidet. Az új stabilitása s ereje a mélyben van! A hagyományban. a fém pedig ugrándozni kezd. s ezért most lassan és gyötrelmesen kell felküzdenem magamat ahhoz. annak itt. A „helyben maradás” nem azt jelenti. „Ha a Nagy Fémöntő . ahogy a maga természete szerint alakulni akar. akik kard nélkül.53 - . fejedelmi kard legyen!« . a sűrű anyagvilágban minden könnyű és egyszerű. A csodák is. ami számunkra ne lenne üdvös?” A Csun gondjai nemcsak abból adódnak.” És ehhez még hozzáteszi: „Ha a világot úgy fogjuk fel. Amiből minden lesz. hogy elhiggyem: mögötte egy Abszolút jóakarat áll! „Ne féljetek!”. hogy itt valami új életciklus indul. vagy nem kellően értékelt képességeit. és azt kiáltja: »Énbelőlem pedig díszes. hogy a megnyilvánuló világ a megnyilvánulatlanból ered. A mágia azt jelenti.mondja tanítványainak a vízen járó Jézus.de Ő éppen azáltal lett bölcs és erős.

Sorsom kívül-belül érik. . Aki csak menekvést kínál. előítéletek. annak ajánlatát nem szabad elfogadni. akire rávetüljön. Ez sok minden lehet: hitetlenség. Néha rádöbbenünk . Itt nem külső akadályról. hanem meg kell oldani. mielőtt kezét odaadná. hanem benső gátlásról van szó. Inkább várni kell.mondja a rabbi -. Akivel találkozik. Növekedne. hogy elfogadjam a segítséget.mint a szarvas a sűrű erdőben . Benső értékeidet a külvilág még nem értékeli. A „holtponton” tényleg meghal valami: vagy a hit.lihegi. A cél eltűnt.a körülményeknek is meg kell érniük. Aki szarvast üldöz. vonszolja a tanítványa. vagy a hitetlenség.de kérő. végül föladja. 4.tönerőket. nagy kitartás: baj. amikor úgy érezzük: nem megy tovább. 4. Meng Víz a Hegységben. vicsorog. Minden segítőleg hat. Állj meg! Fújd ki magad! Csendesítsd le a türelmetlen rikoltozást! Minden időben érkezik . Fényedet hiába osztanád szét: nincs. Siettetni nem szabad. csak nem akarod!” Nagyon nehéz helyzetet csakis a titkos többleteinkkel oldhatunk meg. s megnyeri a csatát! Ne feledd a hászid mesét: a rabbi kocsija megrekedt a sárban. máris itt van . esetleg gőg vagy büszkeség. mi minden lakott bennünk. de képtelen rá. A lány inkább egy teljes időcikluson át várakozik. Azt hitted. Továbbmenve megszégyenülne. ezek a szelídítetlen vad madarak. Húzza. Nem csak neked . melyek a nehéz helyzetben felszabadulnak. egyre sűrűbb erdőben gázolsz. Nehéz helyzetben mindenkiben ellenséget gyanítok: félelmemet s kudarcomat másokra vetítem. s egy másik kínai kép szerint csupán a csinek vezetnek. 2. amely elrejt.54 - ÉRETLENSÉG (Képjel: Zsenge kúszónövény. de eléréséhez éretlen vagy még. Nem éberség. Még sok a közöny. csak a türelmetlen ösztön hajt. s nehéz. Törekedj egyesülésre! Menni üdvös. Minden törekvésnek. Nézz magadba: Miért nem hiszel? Fejtsd meg! Győzd le! És cselekedj! 5. meggondolatlanul. amiről nem is tudtunk! Bátorság. Véres könnyek hullanak. eltéved az erdőben.Bírod te . . nem haramia .pedig még messze van. ha a folyamat nagyon nehéz.szorult helyzetben -. A cél fölvillant. ha sietettjük.elillan. amíg a megoldás elérkezik. de nem haladsz. Második tanács: a helyzetből nem menekülni kell. Érd be kevéssel! 6.nem valódi értékeid szerint méltányolnak. Első tanács: saját gyengeségem okozza a nehézségeimet. még akkor sem. szívósság. merészség. Akkor . reményvesztés. A helyzet állni látszik. minden küzdelemnek van egy holtpontja.kivéve. Ne engedd. bizalmatlanság . Mint aki körbe-körbe lovagol. beborít valamit. kiábrándító tapasztalat. ha Tamásként megtapintja. hogy ez sokáig tartson! „Nem megy! Túl nehéz! Túl keserves! Nem bírom tovább!” Ez a holtpont gondolata. Körbe-körbe lovagol (megtorpan). Bennük gyanítom bajaim okát. Akiben a hit hal meg: föladja. Akiben a hitetlenség: folytatja tovább. „Nem bírom! .) . ösztönös tudás. Lovagolsz. A hitetlen ember akkor sem hiszi a csodát. erő. Óvd az olajat! Kis kitartás üdvös. Ne másokat hibáztass! 3. önmagam lebecsülése. erei majd megpattannak. A Nagy Ember inkább megáll egy lélegzetvételnyi időre. az „azonnal akarom!”vaksága.

A megoldás kulcsa: a megértés. vagy mást reméltél volna! Ha nyitott vagy. amelyhez föl kell nőnöd.de mindez csak addig tart. s mégis azt hiszi. A Véleményben a Ji-king mintha magáról szólna: „Éretlen ifjú sikeres lehet.55 - . hogy tudja. Lao-ce azt mondja. Így kell ehhez a Jóskönyvhöz is fordulni: nyitott. ha valaki nem tud. gőgös és megközelíthetetlen. Légy tanítvány! Az első. az „Aha! Hiszen sejtettem!” élménye. Mivel a tudás benned rejlik. Arról. ami azt jelenti. hogy „elrejtve”. amit a tanítványnak tudnia kell. újabb és újabb válaszokat követel.) Kétfajta nem tudás van. A tanulatlan gyermeket úgy hívták: „tong meng”. hogy először nagynak. az első válasz meg kell hogy érintsen! Még akkor is. De ha kétszer-háromszor kérdez: homályban marad. A másik vak. hanem benne rejlik. mélyen. Mégpedig gyógyíthatatlan. aki örökké csak kérdez. A helyzet egyetlen valóságos veszélyt rejt magában: ha azt hiszed. hogy nehéz és szorongató. tiszta. hogy nem tud. A rejtett mindentudást kell „felfedni” . A gyerek tanítását úgy hívták: „ki meng”. hogyan lehet megszerezni a tudás hatalmát. ki van szolgáltatva a bajnak. Az egyik ártatlan. Bármit kérdeztél is. hogy láss! Hogy tanulj meg látni. gyermeki. föl kell hogy villanjon benned. Ilyen beteg az.a megoldások kulcsát a kezébe adja. Tapasztalt emberek útmutatását. Lehet. meg is oldod. hogy felfedni azt. Ha nem . A tudattalant tudatossá tenni. de ebben igen! Itt van benned a „vakfolt”! Sikered titka. Tapasztalatlan. Az első jósjellel felvilágosítom. a válasz most az: először értsd meg a problémádat. holott nem érted! A jósjel a tanulás folyamatáról. mivel azt hiszi a szerencsétlen. melyet nevelni kell még. a tudást nem kívülről kapja az ember. Tudatlan.az éretlen ifjú keres Engem. Cselekedni korai még.a homály fedőjét fokozatosan lehúzni: ez a nevelés misztériuma. s a feleletet sohasem érti . „Tong” azt jelenti: gyermek. zűrzavarnak. hogy tud. A homályban nincs jó tanács. Az értés az érést is jelenti: megÉRni és megÉRteni ugyanaz. mert nem érted! Olyasmit kell megoldanod. Ez most a feladatod. Ezt az elrejtett.elrontod. tanácsot. de van. Különben nem tud segíteni! A Meng jósjele egy olyan kérdésedre válaszol most. (A „Meng”szóból ered a „Mongol”. amelyben járatlan vagy még. „eltakarva”. „Meng” ennek a jósjelnek a neve pedig azt. a mester és a tanítvány helyes magatartásáról szól. többször kér jóslatot. ami el van rejtve benne. Akit azonban a tudatlanság homálya borít. Nem én keresem őt . A tudás az embert sorsának urává teszi .” A „homály” (tu) a tudatlanság homálya. míg megérted. De csakis azért. Lehet.A helyzet zűrzavaros.mert nem is akarja. civilizálatlan népet jelent. Gondolatok Az ősi Kínában úgy tartották. valahol mélyen. ifjú népet. hogy érted. eltakart tudást fejezi ki a jósjel írásképe is. Olyan feladatod van. sikeresen. ijesztőnek tűnik. ha kellemetlen. amihez nincs még tapasztalatod. hogy megtorpansz előtte . ártatlan lélekkel. mint gyermek az élethez. hogy az élet sok más kérdésében nem. szeszélynek. Vonások . Lehet. mert nem is keresi bajának okát. A könyv csak két-három kérdésről beszél. Tapogatva halad a homályban s hibát hibára halmoz. A feladat új: éretlen vagy még hozzá. Ha megismered. lehet. Éretlen. s utána megoldhatod! Kérj segítséget. az beteg. aki nem elégszik meg a pontos mesteri tanáccsal. amit nem ismersz még.

azt. aki.majd én is megtudom!” Kérdésed megoldásához ez a lelki tartás a kulcs.56 - . (Az „erős” . s környezetedet. hogy a kemény próbatételek hasznodra válnak! De csakis akkor.csin . csak fokozni a bajt. Felnőttél a feladat megoldására. mert nem tudják. A szigor szükséges most . aki már felnőtt bennünk.mivel nincs még önérzete -. Az „élet pofonjai” . Konfuciusz azt mondta: „A legjobb tanító nem a szó. De béklyók nem kellenek. megértéssel. A bajt önmagad vagy mások éretlensége okozza. 3. hogy az igazán jó a vétek megelőzése. Így oldd meg a kérdésedet! Tudod. Fegyelem nélkül nincs fejlődés. Az éretlen neveléséhez kell a fegyelem.hogyan bánjunk embertársaink gyarlóságaival. Ha nincsenek. megkísérthető: a hatalom.s meg is kapod a szellemi segítséget.de óvja. Türelemmel. bosszúval vagy haraggal tovább fokozzuk! Ugyanez vonatkozik mások „vétkére” is. ha magunkat. „Bocsáss meg nékik. A bölcs tudja. ahogy gondolod! 5. Ez a vonal nem a tanítványról. Nincs benne előítélet. Öntudatod fejlődik. Ne tűrd. A mai világ hamis eszmények rabságában akarja tartani az embereket! Egyetlen lépést se menj tovább! Ez nem a te utad. Így folytatni: megszégyenülés.1. Ez az utolsó figyelmeztetés: Nem úgy van. Soha ne kövesd azt. De ide tartozik a szolgalelkűség hibája is. Üdvös. ne tetézzük még azzal is. értelmetlen kaloda. mit cselekszenek. amely nemcsak eltűri . eréllyel. Feleséget venni: üdvös.ahogy tanácstalan szülők mondják. Az „elviselni” (pao) írásképe egy magzatot mutat az anyaméhben. De a szigornak is határa van. Az „ártatlan elme” a harcművészetekben a nyitottságot. nem hallgat a mesteri szóra. A „fiú” (ce) az.ami ugyanaz . ha üdvös céljaid vannak. Ifjú éretlenség. Tartózkodj a telhetetlen nőtől. a szigor csak rabság. Ne hallgass a szirénhangjaidra! S ha környezeted vagy mások erre csábítanak: légy tartózkodó. szelídséggel. Isten csak a valódi hívőt tudja megsegíteni . ha erős férfit lát.nem bántani. aki ráadásul néha még bele is rúg.) 4. (Rendszerint mindkettő!) Csakis erélyesen lehet már megszüntetni. mit tégy. Korlátolt éretlenség. se akkor. hogyan bánjunk önmagunk éretlenségével s . akit gyengeségből követsz. hanem a példakép. mi az . Kiváltani a törvénytelen erőszakot: baj. hogy indulattal. Az Éretlent bölcsen elviselni: üdvös. félelem. azt csakis a fájdalmas ütközések nevelik. Aki éretlen . táplálja s fejleszti is az öntudatlan kis lényt. hogy nem tudja még. Megszégyenülés. Aki tudja. Most már magadat neveled. Aki azt hiszi. Az nevelhető. az inspirálhatóságot jelenti. Visszatartani a törvénytelen erőszakot: üdvös. a pénz és a siker illúziójával. Arról. 6.de az erőszak nem! Agresszióval nem lehet megoldani a konfliktust. Még gondolatban sem. vezethető vagy . zavaró gondolat. Nevelni akar .” 2. elveszíti önmagát. az nyitott a tudásra. holott nem tudja: megszégyenül. A fiú a ház ura lett. ha másokat neveljük. tudd. Ezt ma már nemigen tudjuk se akkor. tudja. Uram.másik jelentése: fém és arany. Aki nevelhetetlen. Ha már elkövettük.” . Megütni az éretlent. A nyitottság azt jelenti: „Add meg Uram. Az igazi erő: megértő.mert az nyitott rá. De a Dalok Könyvében már azt jelenti: vonzó. ami jó nekem! Te tudod. Ha most az élet nevel. hanem a tanítóról szól.

mert a beteljesülést rábízta az isteni gondviselésre. kierőszakoltak maguknak! (Addig rágja az egér a falat mondja Mikszáth Kálmán -. amikor esőre lenne szükség . megkapjuk idejében. amíg áteszi magát a macskához!) . néha a többiek. Amit nem kapunk meg. hogy megkapták azt. s képtelenek vagyunk megérteni.A megbocsátás nem jelenti a szigor hiányát! 5. Ha türelmetlen vagy. gondolatok. Nem néz sóváran és kielégületlenül az égre. hogy ami velünk történik. Vagyis boldogan élvezi a jelen pillanatait. mire van szükségetek. nem a miénk. csupa vidám dologgal foglalkozik. „aki még nem nőtt fel”: türelmetlen. „Add meg. A Szükség erős. Várnod kell! A kivárás titka: a türelem.de nem éri meg. Figyeld meg: amíg valamit nagyon akarsz.s a beteljesülést rábízom az Univerzális Gondviselés hatalmára. az esőt!” Az Igaz Ember azonban derűsen várakozik. Ami a miénk. A nagy társasjátékban mi csak a saját szerepünket éljük. hanem közösségi folyamat. mert sugárzik rólad: a lélek láthatatlan energia-szintjén össze vagyunk kötve.57 - . A Hszü jele erről szól: én magamban megteszek mindent .de a sűrű fellegek még csak gyülekeznek. Aki üldözi a beteljesülést. mert késik az a pillanat. az „Igaz Ember” kétség és remény fölött él. amelyeket valóban meglépsz. ha az éhség és szomjúság türelmetlenné tesz: elrontom az egészet. Így fordítja a magyar a bibliai „providencia” (előrelátás) szót. a „Kell!” feszít . iszik.vágyak. hogy itt egyszerre működik a feszültség s a visszatartás. akinek mindenki fontos.s felül a víz jele akadályt állít a beteljesülés elé. Gondolatok Sorsunk nem magányos. minden szereplőnek meg kell érnie rá. Néha mi maradunk le. Megvágyom . hanem azokról is. elrontod az egészet! Rámenősséggel a sorsot nem lehet megerőszakolni. Ezeket nem lehet leplezni. Itt nemcsak azokról a tettekről van szó.de késik a beteljesülés.” Mi nem tudjuk. s ő még éretlen a teljesítésére: menekülni fog előlünk. ami erőmből telik . ebből is csak fölfelé lehet kilépni: igazi valód. Valamit ki lehet „forszírozni” . még nem értek meg a feltételei. amit foggal-körömmel kiharcoltak. A türelem titka pedig az. A kép azt mondja róla: eszik. hogy valami beteljesedjen. Gondviselés. hogy én magam mindent megteszek. mert alul a három Jang nagyon akar .s elengedem. Az ember. amit úgy hívunk: egybeesés. Ha valakire . Hszü VÁRAKOZÁS (Képjel: Ősi. Uram. mágikus esőcsináló szertartás) A kép olyan helyzetet ábrázol. csakis isteni szemmel lehet látni: a Nagy Rendező szemével. mert csakis az „Örökkévaló Most” a hazája. Ez azt jelenti. Mert ha nagyon akarom. hanem az Istené.de a teljesítés már nem az én gondom. az a többi ember története is! A karmák össze vannak kötve: ahhoz. amelyek csak benned dúlnak . mégpedig vidáman. pusztán az állandó akaratoddal hátráltatod vagy elrontod az érés folyamatát. remények. az elől menekülnek az éretlenek. Mint minden problémából. nem kapod meg! Sőt. Hogy ez mikor jön el. Akadályok vannak előtte. Tényleg nem tudjuk! Utólag visszanézve sokan tapasztalták: életüket az tette tönkre. Nem függ a jövőtől! A hit kulcsmondata: „Jól tudja a ti mennyei Atyátok. s mindenkiben látja az érlelődő folyamatokat. s ilyenkor várni kell.akár csak gondolatban is kivetítjük vágyainkat. Ez nem könnyű. Jól várakozni csak hittel lehet.

Valamire már majdnem megértél. Várakozás étel. Más. Most érted meg a tanácsot: „Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!” 6. a hitetlenség. Vágyát.Nem ezt kértem! Nem ezért imádkoztam! Ne feledd: a Sors útjai cikcakkosak. Közeledésre bátorítja a rablókat. ami van.vagyis ajánlatos ilyenkor egyensúlyunkat megteremteni: lényünk Közepére figyelni. az „esőcsinálás” is így működött. amire vágytál s akartál.) A tanács nem harcra. Becsüld meg!. de figyelmeztető.s utána az egészről megfeledkezett! Vidáman táncolt. Hallgass a szívedre! 3. mint amit elképzeltél. De ezek csak erőtlen szavak. amire vársz .) . Lehet. Ha majd visszanézel. a talajtalanság. Lehet. élvezte az életét. A végén üdvre fordul. Vétlen vagy a helyzetben. gyűlöletet jelent.. Így nem tudsz küzdeni. Iszap a kétség. Ekkor kezdett esni. nem teljesedett. Várakozás az iszapban.de most nem is hiányzik. Várakozni a homokon.Mint minden mágia.s mellette a meghasonlás képe. A vér sötét indulatot. hogy kicsinyes környezete bírálja. 4. hogy bosszúsan fogadod . a vágyálom. S ekkor . Iszap az illúzió. Aki ilyesmiben él: megreked. Mint egy színpadi „deus ex machina”. Kijutni a lyukból. Amit vártál. dalolt. Ezt hívták a „vágy eleresztésének”. Három váratlan vendég érkezik. A „vér” kínai szimbólumában ez is benne rejlik.58 - . hogy minden és mindenki ellened van. s akkor a végén beteljesülés.. Az egyik kommentár azt mondja: „csung cseng” . döbbenten tapasztalod. aki a jelenben is megtalálja magát. 2. Élvezve a Nagy Most adományát. (A vonás az anyagi moháság veszélyét is jelentheti. Nyugtalan benső hangok gyötörnek. légy nyugodt és szilárd. s főleg benső örömöt. sokfelé figyel. hogy a közösség imádkozott a sámánnal az esőért. Így vár a bölcs. Szung VISZÁLY (Képjel: Peres száj és nyilvánosság. csak vagdalkozni. hanem a helyzetből való azonnali kikeveredésre biztat. olyan meglepően és kiábrándítóan más. bizonytalanság. amelynek nincs realitása. Kívánatos a tartósnál maradni. 6. Most erőt gyűjtesz. az aggodalom. ital mellett. A helyzet nem végleges. az a nagy ugrás kezdete. De még inkább: a száj a világba kiált . Gödörbe jut. Kétely. Várakozás vérben. Kicsiny szavak. 5. Aki hitetlen. nem tud örülni annak. Tiszteld őket. hirtelen történik valami. óhaját. Bármi jön. Az is lehet.mégis lesz valami. Még nincs itt. Várakozni a réten. Aki rosszul várakozik. hogy még köszönni is elfelejtesz neki. Üdvös kitartani. A lyuk az a téveszme. A jelen öröme eltünteti lelkéből a hiányjeleket. És ezt mások kihasználhatják. s ennek nincs értelme. üdv vár. mert nem látsz tisztán. hogy életednek legnagyobb eseményei milyen szánalmasan jelentéktelen csírákból indultak. reménységét felküldte a láthatatlan szellemvilágba .a teljes csőd állapotában . Álmai csak annak teljesednek. Minden hiába. Most nem szabad cselekedni. Vonások 1. Ami visszalépésnek tűnik. Ne menj elé. S ami most kevésnek: az a soknak a magja. Ne aggodalmaskodj a holnap felől. Végső elkeseredésében az ember önmaga és mások ellenségévé válik. hogy az első pillanatban nem is kell.

érdek. amelyben kétségbeesett kéjjel fürdik. akár vesztesz . Ha te „együtt vagy önmagaddal”. emelkedj a Határtalanságba!! A viszályt elsősorban a saját fejedben kell megoldani. akik megtámadják! .. s nem tudok elszámolni véres áldozataimmal. ha csapkodva odaúszol. Amikor hisszük is. Várd ki a jobb időket s légy kész a kiegyezésre. Viszály csak azokban van. hogy nincs igazam.minden ellentmondás egymásba hatol és eggyé lesz. ahol a legvadabbul kavarog a víz.akár nyersz. „Aki vitatkozik . párt. Amikor vakhitből vagdalkozom. S ha már belekerültél. mint egy per. aki azt mondja: a budo lényege a harmónia és a szeretet.csakis baj vár rád.” A helyzet vitás. Légy igaz. vélemény. Egyetlen eszménye. aki örökli a földet” . Végigvinni: kudarc. amiért ő kardot rántana. nem érnek el semmit!” Vitával még soha ember el nem intézett semmit! „A tao révén . Ez a tanács távol esik a mi szemléletünktől. mert túlságosan sok az ellentmondás. Ő az a „szelíd. Kimondjuk és megbánjuk. középponti tengelyén . ha orrod befogva szépen lebuksz. ne menj bele a viszályba. Amikor fél szívvel teszünk valamit. amelyben ellentétes nézetek (érdekek) csapnak össze.mondja Csuang-ce -. Most semmit se kezdj.nemcsak vallása. mert félek. Az egónak a viszálya a Fensőbbrendű Énnel. mert a végén .. Ennyi egy szamuráj hitvallása. s lekúszol mozdulatlan. Ne légy a helyzettől döbbent! Középpontba térni: üdvös. Valódi viszály csak egyetlen van: az önmagunkkal való meghasonlás.59 - .” Amikor félelmemben vakmerő vagyok.benső béke . Drámai. a külső viszályt már könnyű rendezni. Ha a szavak vitatkozni próbálnak.„Viszály.” Így tanítja Uesiba mester. A kétség. A Ji-king a következőket mondja. s ezért magyarázatot kíván. Az örvényből is úgy tudsz megszabadulni.mondja a bölcs . az nem lát mélyre. Amikor lelkem mélyén nem értek egyet magammal. A belháború. Akarjuk is. És óvakodj „végigvinni a csatádat”. politika. nem is. A viszálytalanság . s örökössé teszed a viszálykodást. „A tett halála az okoskodás. gyáva meghátrálásnak tartjuk. Minden Egy és összetartozik. s nem merem kinyitni a szemem.” Ne a saját igazságodat keresd. Nem kívánatos átkelni a Nagy Vízen. Látni a Nagy Embert: kívánatos. A viszály az ego lételeme. A kínai megveti a vitát. ha a viszályt agresszióval akarod megoldani. amiért az életét is odaadja: a viszálytalanság! Ezt az eszményt először önmagában valósítja meg. vallás.ahogy Jézus tanítja. nem több. A Jósjel azt mondja: a legrosszabb. A Ji-king azt mondja: Csung! Térj vissza a Középpontodba! Ott nincs viszály és kétség csak Egység van. minél hamarabb gyere ki belőle. Az ego lényege: mindennel és mindenkivel vitába szállni. Ez a mai ember alaphelyzete: a tudat s a tudattalan közötti viszály. vagy éppen most mégy bele. nem is. A japán budo („harcművészet”) szó első szótagjának (bu) jelentése: „megállítani a rombolás fegyvereit. Vagy benne vagy már. Gondolatok A Ji-king azt tanácsolja. de lelkiállapota is. filozófia. felekezet. Nincs olyan hit.és úgy fulladsz meg.

60 - . amely visszabújik a lyukába. ha csírájában van. A viszályt. ne saját műre törekedj! . Éppen a lényeget. Az emberek nem éltek egységben vele . s nem több. Táplálkozz a régi hagyomány erényeiből! Veszély. Az „elvek” . konok „igazság”. A szövegben előforduló cuan képjel egy patkányt mutat. mit tervezel. évezredeken át: nyilvánvaló. Nem tudod a viszályt uralni. kard által vész el!”Jézus egységben (szeretetben) élt az emberekkel. Ellenfelei saját viszályuknak lesznek áldozatai . Kis szóváltás (bírálat) . Ha már viszályban vagy. izgága. Térj vissza magadhoz (cuan). mely mindjárt a Jelképben azt mondja: „Az Igaz Ember. hogy a „Nekem van igazam!” rögeszmés indulatába belezuhanjon.előre látja egy-egy lépés valamennyi következményét. Az éber szellemiség . amíg győzöl vagy vesztesz. nem hadakozott. 2. hogy mások viszályát rövidre zárja. hogy úgy dönt. mielőtt belekezdene valami újba. amikor a Bölcs dönt bennünk. csupán mentálisan. A viszály nem addig tart.Hamvas szavaival: „fedőelméletek” . felszínre hozza rejtett ellentmondásait. hanem az emberek lelkében volt. hogy van ennél bölcsebb igazságod is. Ne tedd tartóssá az ügyet. és bele sem fog az egészbe. hogy saját viszálya föleméssze. A hitviták épp olyan végtelenek. Ha netán királyt szolgálsz. mint a vérbosszúk. hanem lényed Középpontjától várd a megoldást. Vonások 1. amit végig kéne csinálnia. képzeletében megidézi. Győzni a viszályban nem lehet. mire szerződsz és hogyan! Vizsgáld meg „igazadat”.mielőtt a megvalósítás útjára lépne . aki . hogy fejetlenül küzdenél. hanem hagyni. 3. de üdvös vége lesz. s amikor Péter kardot rántott. nem szabad megérlelni! A Szung óvatosságra int: fontold meg. oda kell fordítani a másik orcánkat is. Gondolatban végigjátssza a partit. de csakis azért. hanem addig. tudd. Ha viszályba kergető. Soha senkivel nem vitatkozott („te mondád!”).” Így lehet megelőzni a viszályt. ne is nézz utána.Ilyenkor a szamuráj előhúzza kardját. Jó döntés az. hogy egy szóval megoldható.mint a jó sakkozó . a szeretet szellemét sértik. A helyzet nemcsak a túlerő veszélyére utal. s menekülj vissza erős városodba! Néped és a sok száz otthon így marad mentes a bajtól.ennyi történik ilyenkor. A hitviták értelmetlenek. hogy ellenségünket szeretni kell. ez nem az ő partija.és menj tovább! Kis kellemetlenséget ne növelj viszállyá! Lehet. (Gőg? Indulat? Hamis önérzet?) A kínai Patkány a bölcs alkalmazkodást és értelmet jelképezi. hogy az ügy nem rád tartozik.az egész mesét. s minél előbb helyreállítsa a harmóniát. Jézus is így működött. hogy az igazság egyik oldalon sincs. felhívta a figyelmét a karma törvényére: „Aki kardot ragad. s ezért később nem éri meglepetés. s van a mai napig is! Képtelenek vagyunk átélni. ne egódtól. kikkel társulsz. de arra is.vagyis a viszály nem Jézusban. Nem szabad azonnal „ugrani”. nem akart senkit legyőzni. lehet.csupán arra valók. csak felülemelkedni rajta. De lehet az is. megmentve ezzel önmagát és övéit. hogy nem ellenállni kell a gonosznak. amíg ki nem lépsz belőle! Erre tanít a Szung jósjele. s ha megütnek. hogy eltakarják a viszály eredeti okát: az érdekek ellentétét. Hagyd eliramlani.

Valódi sorsod most nem a háborúság. s ezt másokkal is láttatni tudja. Mik a jó vezér tulajdonságai? Először is.) 5. mert a kihívásnak nem tudunk megfelelni. akkor se. Az élet: küzdelem. hanem a meglévő megbecsülése. Hajnalig háromszor is letépik rólad. csakis a jól szervezett sereg. rajtunk kívül vagy mindkét helyen.A vonásnak sokféle értelmezése van. Közönséges ember úgy: döntsön a pártatlan bíró. ha gyengébb az ellenfél! Ha mások hívnak ki: ne vedd fel a kesztyűt! (Ferdinándot.önáltató gondolata. A veszélyt az jelenti. A jel néha csak arra szólít fel: szedd össze magad! Ilyenkor a „sokaság” lelkünk sokféle hangját jelenti. Mert minden küzdelem áldozatokkal jár. A cél lelkesít. Aki sorsa ellen küzd. Kun jósjel 3. A vezér egyedül erősebb. látó lényedre van most szükséged. de a háborút végül elveszti. Amit meg kell tagadnod: türelmetlenség. El is érheted. a fejünkben lévő zűrzavart. 6. Ehhez hozzátartozik a megértés. A Tao bölcse azt mondja: lényed közepében (Csung) már látod s teszed azt. Küzdeni csak akkor tudunk. nem az egyéni elismerés! Ha önállósítani akarod magad: viszályt szülsz.mert győzelmed kéje rövid ideig tart. s a „küzdök az igazamért!” . a mesebeli bikát semmiféle vörös posztóval nem lehetett döfésre ingerelni. A régi hagyományok lényege. az. A jósjel erről szól: kihívás előtt állsz. hogy ne kényszerből kövessék. késztetés. Ne bonyolódj viszályba! Fordulj meg a sorsod irányába! Béke s önmegtagadás nyit utat számodra. Sok hang. Ez a cél. sok akarat. ha van miért. 4. érzés. Ne akarj győzni. hanem a békesség oldalán van. hogy ez ellen tiltakozol. Csakis az ego uralmától megszabadult ember képes az igazság harmóniáját helyreállítani. 7. hogy Istené a hatalom és a dicsőség. sokféle vágy. Rendet azért. A vonás nem szól arról. Talán bőrövvel is kitüntetnek. S a küzdelmet győztesen megvívni csakis összeszedett lélekkel. benső „kapitányodra”. Viszály őelőtte: magasztos üdv. Aki konokul végigviszi az esztelen küzdelmet. Másodszor: erőre van szükség. lehet. Hasonlóképpen: a világdrámában a csőcselék nem tud csatát nyerni. mint egész serege: belőle merítik az energiát mások is. mert az aréna illatos virágait szagolgatta. hogy látja a jövőbeli célt. gondolat . Harmadszor: bölcsességre van szükség. A helyzet kulcsa most nem a kitörés. de utána sorozatosan megszégyenül. pillanatnyi diadalt arat. De sokkal gyakrabban azt üzeni: kihívás előtt állsz. Lényege. Si SEREG (Képjel: Sokaság gyülekezik a középpont köré) Rendet kell teremteni a zűrzavarból. várakozás vagy békesség. hogy emberei szívét s a küzdelem titkát minden helyzetben ismerje. aki kitartással s eréllyel életedet megszervezi. szervezett erőkkel s jó taktikával lehet. hogy mi a döntés: küzdés.61 - . önfejűség. vonásának: a szolgálat a fontos. amit kell. s áldozatot csakis olyan célért tudunk hozni. amelynek meg kell felelned! Hozd rendbe magad! . mint a 2. hogy átmeneti csatákat nyer. Erős. aki kellő eréllyel renddé szervezi a diszharmóniát. de a megszégyenülés karmikus terheit hosszan hurcolod majd. A zűrzavar lehet bennünk. Ne légy „gőgős sárkány” . hogy önmagát szeretetté vagy tiszteltté tudja tenni.kell egy karmester. amelynek értelmét előre látjuk. Hívő ember ezt úgy mondja: Istenre bízom a döntést. agresszivitás.

Ha az egyik pillanatban hiszel. hogy jót akar. Csakis olyan célt tudunk elérni. Minél viharosabb a tenger. Ez ennek a jósjelnek a másik üzenete.kollektív erőre van szükség. ha kell. Hívd elő magadban a „kapitányt”! Ő az. erélyes. A seregnek rendben kell felvonulnia. megértő. majd . Ő is szolgál. hanem a „kapitány” jele: „Isten után az első” . Vállalkozásodnak nem tudsz megfelelni. s a hajón lévő minden ember ügyét. Az ősi Kínában nem voltak reguláris seregek. A győzelem nem biztos . mert sikerült mindenkivel megértetnie (megéreztetnie). Itt pedig . Ha nincs rend. Feladat előtt állsz. mert azt mondták: ahol militáris sereg van. Üdv. ha nincs közös cél s közös hit az érdemes célban. És hallgatnak rá. Először önmagunkat.megbuksz. A Si jósjele a kétség veszélyéről s az egység győzelméről szól. A király három sorsjutalmat ad. A Sereg vezérének helyén van a szíve. hogy ami zenétlen. Kitartásra van szükséged. amelyet szétszórtan nem tudsz megoldani. aki tud. 2. de közben a kudarctól is tartasz. aki hisz. Szigora értő és mértéket ismerő. aki ódzkodik a csatától. Ez nem a „király”.” Ez azt is jelenti. csakis békés parasztok. csak egyértelmű. ahogy manapság mondják: „funkcionális egységre van szükséged”. s a küzdelmeknek rejtélyes ütemeik vannak. A zene magasabb rendű egységet teremt. A keleti harci művészetekben a mozdulatok: ritmikusak. s a tett nem lehet másmilyen. mint a közös elvek. nincs hiba. ha kell. de ha megtámadják. balszerencse fenyeget. A „vezért”. Vonások 1. E jósjel azonban azt mondja: Üdv! Hibátlan! Vagyis látja benned a „karmestert”. s önmagunkkal nem vagyunk tisztában. Legyőznek. hogy erőink szétszórtak. Olyan élethelyzet előtt állsz.A Si jelét „Hadseregnek” is fordítják. Sem türelmetlenül. De bármiféle harcban. „Akarat . mint „zenei ritmust”: ősi időkben zenei indulókkal kísérték a hadmozdulatokat. Ehhez. . Ha azt mondod: „tudom”. verhetetlen. és minden kezdet: döntő. De hadsereget nem tartottak. a másikban nem: a hitetlenség kioltja a hit erejét. hogy egyszerre sokfélét akarunk. Ebben a jósjelben cselekedni kell. Itt egyszerűen az egész jósjel alapjelentéséről van szó. Igazságos háborút két esetben vívtak: önvédelemből. veszíteni fogsz. ott háború is lesz. akiket pillanatok alatt sereggé lehetett szervezni.ahogy egy könyv címe nevezi a hajó kapitányát. Sokan a „lü” (rend) írásjelet úgy is értik. s közben kételkedsz: hibásan lépsz. hanem a hajót.ha ez a feladatunk: másokat is össze kell fognunk. Az igazi vezér: békés.egy akaratot sokáig akarni!” Kire hallgatsz magadban? Ki a legfontosabb benned? Követed-e magadat? Tudatos vagy féltudatos késztetéseidet alárendeled-e az élettervednek? Ha nem . Igazi vezér az. vagy ha a zsarnokságot meg kellett dönteni. mert most elindul valami. mert tőled függ -. Szétfolysz. Ha bízol a győzelemben. Nincs rend. de ez ellen tiltakoznak a kínai tudósok. Nem önmagát. A jósjelben egyetlen „erős” vonás van: a 2.mondja Nietzsche . de lehetőséged van rá! Gondolatok Füst Milán azt mondja: „A lélek: gyülekezet. Sorsfeladat megoldásáról van szó.62 - .a Ji-kingben semmi sem „biztos”. Messzire vezető gondolat. annál nagyobb szükség van rá. amit mindenki akar. A feladatban lévő veszélyt az jelenti.mint minden harcban . az széthullik. még egy üzleti vagy politikai tárgyalásnál is fontos a ritmusérzék.

s aki nyert csata után is megőrzi szerénységét. és nem lehet megfékezni. Nem időszerű. megfontoltan. Vigyázz a szavaidra! Nincs benned hiba. melyen hajózni nem veszélytelen: a víz mély. tud.az ifjabb hullákat szállít: ebben kitartónak lenni baj! A küzdelem forgataga. Aki későn csatlakozna: annak baj.Kissé szabadon fordítottam úgy. akikkel az élet – sokszor veszedelmesen hullámzó – tengerén biztonságosan tudsz hajózni. Ha nincs vezéred. A Sereg visszavonul. De drámai helyzetben előtör. 4. akkor is. tiszta. összetartanak. Kire hallgatsz magadban. de nehéz feladat. bajban is kitartó Kapitány. A sikerbe több ügy bukott bele.) Az Ítélet így szól: „Az összetartás üdvös. A Nagy Vezér beteljesíti a sorsot. erős. ha győz. mindenkire kijutót. akit a hatalom nem ront meg. mert kétszeresen is érvényes. Azért használom ezt az olcsó hasonlatot. 6. akikkel össze tudsz hangolódni. Pánik és kapkodás csak bajt szül. otthont alapít. (Ez a jel 5. A „három” számtalant jelent. Megfogni kívánatos. Ennek a jósjelnek ez a feladata. A képzett harcos úgy küzd. Térj ki előle. Meg kell találni azokat. Az ember társakat keres. sokat. Üdvös eredmény. a mértéket s nyugalmat: üdvös. A szívükben nyugtalanok minden oldalról gyülekeznek. mennyire sikerült az egész jósjel tanácsát megvalósítani. Vad a mezőn. Ilyenkor félő. Várost. Baj. Ha jön az ellenfél. Vizsgáld meg újra a jóslatot.nincs már hezitálás. körülnéz és vizsgálódik. Vagy igen . A Sereg netán hullákat szállít a kocsin. ahogy egy jó sebész operál: lát. ha jól megy sorod? 8.”) Egyedül nem megy. mint egy táncban. Ne hagyd magad harcra kényszeríteni. ösztönerők. ítél s nem remeg a keze. hogy „helyén van a szíve”. A legtöbb párt és jó ügy akkor kezd rohadni. ha vezérednek nincs helyén a szíve. Van-e benned hit s kitartás. Az idősebb fiú vezesse a sereget . hanem a bölcs. „Összehasonlít. Jó sors. Visszavonulni nem vereség. Beteljesítő. A másik:valaki megáll. Ebben a vonásban dől el. Minden szó számít . sorsszerű és áldásos. Azt jelenti. Békében könnyű az egót elnémítani. Baj! Vereség vár. Vigyázni kell. Ha igen: hibátlan. Közönséges embert alkalmazni nem szabad. Kevés ember van. 3. Küzdelemben megőrizni a tiszta fejet. Az egyik: ketten.” . hogy elszabadulnak az alacsony késztetések. ha félelmeidre. Pi ÖSSZETARTÁS (A képjelnek két értelmezése van. hogy a KÖZÉP-ből cselekszik. Másodszor pedig: a biztonságos hajózás feltétele nemcsak az odaadó legénység. rossz emlékeidre. vonása.vagy nem! Az igazi parancs: pontos és szűkszavú. Bölcs dolog most nem ütközni. A jósjelben alul van a Föld s felül a Víz. nehogy a győzelemben bukj el. sőt.63 - . talán egy eljövendő győzelem első lépése. ha nem a jósjel tanácsát követed. múltbéli ösztönös késztetéseidre hallgatsz: baj! Fejetlen akciónak vereség lehet a vége. A megvalósulás fázisa. Jó karmester intéseit követni a zenészeknek is jó. (Gondolj a bikára s a matador mozdulatára: hiába jön a dühödt bika!) 5. Az ilyen cselekvés önzetlen. agressziódra. mint a vereségbe. Nem hiba. A képzetlen harcos ellenben elveszti a fejét.

Egyik pillanatban vonz. A Pi ősi faluközösséget jelent. De bármennyire beteg is a világ. mert a benső harmóniának erős a vonzereje. Az összehangolódásnak ideje van.s VALAKI benned. ki az. Talán alkalmassá válsz rá. Elsősorban tehát magaddal kell „összetartanod”. ma megbánt. Ma alig találsz olyan környéket nálunk. lélekben. Gondolatok Korszerűtlen dolgot kér tőlünk ez a jósjel. Kevés a harmonikus család. hangulat uralja.ha nincs. akiket nemcsak a vonzás-taszítás. hanem valami központi „rendező” hozott össze. harmonizáljunk másokkal. akkor embertelen! A Ji-king azt kéri. Az összetartozás most mégis alakulóban van. A Pi eredetileg faluközösséget jelentett. aki erős. te igyekezz olyan.64 - . amelyet valamiféle közös sors. hogy egyetlen közös eszméjük sincs és valójában szívből utálják egymást. A forradalmárok jellegzetes sorsa ez a forradalmak után. Pártok és szekták csak úgy tudnak ideig-óráig fönnmaradni. A gyengétől ösztönösen menekül mindenki. üzleti társulás is lelki kapcsolat! Az érdek szintje fölött kell hogy legyen: morál. Ilyenkor még azok is „összetartanak”. de testben. Ha nincs. ne legyünk embertelenek. szerényebb módon: legyünk szolidárisak. s bármennyire is képtelenek vagyunk normális közösséget teremteni s fenntartani . ambíció. a jó csapatszellem. Emberek vagyunk. most szeret. mert hiányzik a saját centruma. de nem tudjuk megteremteni. mert ha közelednek hozzánk. megbecsülés. Az összetartás üdvös. s nincs ki ellen harcolni tovább. nem tudják. Sokan vannak bennünk. s ez azt jelenti.meg kell próbálni. de amikor a lőporfüst elszáll. azonnal egymás torkának ugranak. akihez viszonyulni lehet. ahol a szomszédok ne irigyelnék vagy gyűlölnék egymást. köréd gyűlnek. s akihez lelked összes erői viszonyulni tudnak. hogy nincs ellenség. Nem a szó jézusi értelmében. majd gyűlöl. Ahogy a lélektan mondja: saját kohéziójuk érdekében ellenség-képet gyártanak. Mint egy koncertnél: a későn jövőket már nem engedik be. tisztesség. holnap megbánja. Az erőshöz szívesen csatlakoznak. amelyet ne robbantana szét az érdek vagy az indulat. csakhogy a sokhoz nem tudnak mások tartósan viszonyulni. mert „egyedül nem megy”! A jósjel sokat kíván tőlünk. indulat. Hamvas azt mondja: igazi közösségben képességeink felfokozódnak. találhatnak meg mások is. Egy kapitány a hajón . A mai ember azért alkalmatlan arra. aki éppen hatalmon van bennünk: a Szépség vagy a Szörnyeteg? Van-e centrumod? Ha van. hogy a levezetetlen indulatok energiáit kifelé fordítják: másokat gyűlölnek. Egy karmester. s holnapután újra megbánt. még a kifejezetten anyagi. Csak ha magadat szereted. lelkileg rokon társakat találni. hogy valódi és tartós közösséget teremtsen. Manapság nagy ritkaság. Közösség sokféle lehet. egymásra néznek és rádöbbennek. terv vagy lelki kapcsolat hozott össze. fogjunk össze. aki irányít. Másokkal már könnyebb. szerethetnek meg mások is. akiknek semmi közük egymáshoz: ha kiderül. Csak ha magadat megtaláltad. mai emberektől. a másikban taszít. Mások gyűlölete a legjobb ragasztó: a fenyegetettség érzete erősíti a csordaszellemet. Egy király. Vágyódunk rá. Azt hogy szeressük egymást. vágy. Vállvetve harcoltak a közös ellenséggel. összetartás és megbízhatóság .Minden társulás feltétele. S fordítva: beteg „közösségben” képességeink lefokozódnak. De lehet bármiféle kollektíva. Minden napon és minden órában más szeszély. szellemben találkozunk: minden kapcsolat. hogy nem tárgyként csapódunk össze egymással. . hogy valaki álljon a középpontban. mert mi közösség-képtelenek vagyunk.

vonal „intim” hitet jelentett. Az összetartás belülről ered. s várd ki. hogy tartozni akarok valahová. Az összetartás itt a közösség vezetőjével van. amelyben elveszíted a fejed. lelki „ráhatás”. ez itt a nyilvános megvallást. Ha nem: szakadj el. nem a te közösséged! Ha köztük kell maradnod: légy tartózkodó. Az Őszinte és az Igaz összetart. Összetartás. Még üdvösebb. . mert nem visz sehová. az tartozik hozzád. Mélyebb szövetség csakis úgy jöhet létre. Ez még a fizikai világban is így van: mielőtt összeillesztesz valamit. Így jön létre az igazi közösség. Az így összetákolt kapcsolatban megmaradni nem lehet. Ez nem a te színvonalad. ahová az ember azért tartozik. Minden olyan jó kapcsolatra. A rossz kapcsolat lehúzza. hogy nincsenek hátsó gondolatok: a szívünkkel is látjuk egymást. félelmek. A város lakóit nem kell engedelmességre figyelmeztetni. Szinte túlcsordul tőle az agyagedény. „Fejetlenül” menekül. Vadászaton a király csak három oldalról enged hajtani. Aki nem ide tartozik: menjen el. Ez érvényes egy népre. ahová úgy tartozik mindenki. nem tud vezetni! Ha te vagy a sofőr: állj le! Ha mások: szállj ki azonnal! Lélektanilag ez olyan helyzetet jelent. különben nem fog a ragasztó. Az életben a legmaradandóbb a hit és a kitartás. amíg elérkeznek a hozzád méltók! A jó kapcsolat az embert értékesebbé teszi. Nem azért. Ez ugyanis nem múlik el. ahogy közeleg a beteljesülés. hogy a másikat nem látod tisztán: az illúziódat összetévesztetted a valósággal.) nem helyes. önáltatások.egyszóval a való helyzet fel nem ismerése a „fejetlenség”. igaz” (jou fu) azt jelenti. Nincs hiba. csábítás. egy házasságra még egy focicsapatra is.nem kell (nem is lehet!) erőszakolni. mert hatalma van. Te ne légy szolgalelkű! A hűség igazi jele az. ígéret. hűséget jelent. aki mellett ülsz. 5. 6. Ez a középpont vonzása. mert önmagát önként adhatja. menjél tovább!” Így gondolkozik közösségének tagjairól a jó vezető. Csak aki önként jön. „Őszinte. néha méltatlan helyzetbe kever. Nem hozzád méltókkal tartasz össze. Hamvas Béla úgy mondaná: az igazi közösség a szabadság jegyében áll. Üdv. egy barátságra. fenyegetés. térítés stb. 3. ha a lelkek előbb megtisztulnak. ha előre szalad. Vonások 1.Ez a jósjel nem külső háborúságtól. hogy megőrzi saját egyéniségét. másokra vetített vágyképek vagy rémképek . Gyakori tapasztalat manapság.mondja Nietzsche -. Kívül is keresd az összetartást! Üdv! Kitartás! Ha a 2. meg kell tisztítani. „Ha nem tudsz szeretni . valódi emberségünk fölismerésétől várja az összetartás erejét. Ősi értelme szerint az ilyen egyesülést a magas szellemvilág is támogatja. Ez nagy energiákat vonz magához. 2. hanem mert emberileg értékes. hogy a vagyon és hatalom vesztével elvesznek a „jó barátok” is. 4. de elengedi a vadat. felszínes érzelemnél fontosabb. Semmiféle befolyás (rábeszélés. A kapcsolatot közös szellemiség szövi. egy vallásra. Üdv! Kitartás! Valódi társulás magától jön létre . A benső kapcsolat minden érdeknél. A szellemvilág tiltja az erőszakos ráhatást. hogy a sofőr. ha ez ember mindenki előtt vállalja. fej nélkül. Az összetartás megnyilvánul. Veszély! Ehhez nem kell magyarázat: fej nélkül még egy csorda is szétszéled. Illúziók. Az igény. ambíciók. hanem a benső méltóságtól. Egy kapcsolatban azt. Rádöbbensz. A hit „hívséget”. Ez a sokszólamú harmónia titka.65 - .

hogy Élet és Dicsőség csak a csúcson van. Ez a lassú érés. Becsüld meg a kicsit! Tanuld meg: nemcsak a benső. óvatos. De itt még halljuk a szívünk hangját is: még tudjuk. isteni fázisán.Az analógia. önzők. aki elvezette népét a Kánaánig. a teremtő vágy . Gondolatok „Ki a kicsit nem becsüli. szerényen és alázatosan lehet haladni. Visszatérés a saját utadra. .hanem a külső. Saját utunk. az ambíció. Az is. Ez visz az isteni boldogság felé. A nagy Jang erőket azért kell visszafogni. Sok kicsiből lesz a sok.és a termékeny Föld. A helyzet megoldásának alapja: igyekezz rátalálni a centrumra! 9. átmennek a sejtről sejtre növekedés lassú. a növények és az állatok. Amit szelídíteni kell. Ezt tudják a csillagok.minden nagy! Az életben nincsenek elhanyagolható mozzanatok. mint Isten legnagyobb és legcsodálatosabb adományát. Hogyan is lenne ez hiba? Üdv! Amikor valami nem úgy alakul.Isten akaratába -. mert még nem egyensúlyosak. vagy még inkább: hisztéria! Tanulj alázatot! A „Hszü” másik jelentése: összegyűjtés.mondja a bölcs.” A tanítvány egyetlen tál rizst úgy köszön meg. Mózes jele. az a nagyravágyás. hogy az élet irányítását kezünkbe vegyük. hogy a nehezebb út a miénk. a bibliai „keskeny út”. alkalmazkodó! Hajt a lendület. és főleg rossz karmákat gyűjteni az „Akarom!” türelmetlen mohóságával. s főleg túl önös. ne kemény! A messzi cél bizonyossága ne tegyen vakmerővé! Ez az előkészület ideje. Mielőtt a teremtő erők formát öltenek. ez ennek a jelnek a feladata. Légy szelíd. Hsziao Hszü A KICSI ÖSSZEGYŰJTÉSE (Képjel: A Kicsiny . szellemi . Csak a nagyravágyó képzeli. Ebbe a folyamatba nem szabad türelmetlenül beleavatkozni. ahogy egónk szeretné. Nyers még az erőd. Szorgalomból. Tanács: Óvakodj erőd alkalmazásától. formai is lényeges! Haladj lépésről lépésre! Taktikád lágy legyen. a lépésről lépésre való menetelben nincs. Látszólag jelentéktelen részletekből. mert az most úgyis csak agresszió és durvaság lenne.hanem azt mondod: „Inkább elveszem!” Ez a jel a nagy előkészületeké s a nagy előkészítőké. Először magadnak s a körülményeidnek kell alkalmassá válni rá. ahogy szeretnéd.66 - . E jelben még nincs bizalmad abban. Az Érett Lélek tudja. hogy „Isten adja” . Ezen csak kis léptekkel. az akarat. hiúk. még gőgösek. A cél már előtted lebeg . Vonások 1. amely a folyó iszapjából gyűlt össze. az a nagyot nem érdemli. Bár a késztetés megvan hozzá. amelyet az élet bármelyik területére alkalmazhatsz most: Centrum nélkül minden szétszóródik a semmibe.de mindezt még meg kell szelídítened. fokozatos kibontakozás a Hsziao Hszü lényege. Belesimulni a Taóba .de nem oly közel. hogy nincsen „nagy és kicsi” . megszelídítést jelent. az atomok. azonnali késztetést érzünk. A test sejtjei is tudják ha nem rákosak. Meg kell érni mindenre.) A „Hszü” összegyűjtést. de ő maga már nem mehetett be oda. hogy ez így van jól. S tudta. nagyravágyók: most még csak rontani tudnak a helyzeten. a „Mindent azonnal akarok!”. „A legnagyobb út is egy lépéssel indul” .

Azt jelenti: nyitva vagy az Igazra. igaz. hanem közös. A hold majdnem teli. „Lü” valaha egy pár cipőt jelentett. hanem társasjáték. Ráadásul a kudarc élménye nem önvizsgálatra. A „viselkedés”. akkor azt is elveszíted. A jou fu itt kiterjed másokra. hogy valaki többet és nagyobbat akar . Üdv csak az együttműködésben van. Ez minden akadályt legyőz. hogy a szellemvilág bizalmát kiérdemelted. kiábrándító esemény. Egymás kezét fogva. Ha többre vágysz. Alábecsültük a külső akadályt. 5. A kicsiny összegyűlt. Az erény összegyűlt. Szűnik a félelem s az aggodalom. önáltatás. amely legyőzi a kísértést. De hogyan? A jósjelben a gyenge Tó Kua fölött az erős Alkotó áll . Add oda magad . fejtsd meg az okát. amennyi a számára üdvös. Néha előbb kapjuk ezt és a megelőző vonást. Üdv! Akit Isten szeret: pórázon tartja. vagy túlbecsültük önmagunk erejét. Mi a kísértés? Ebben a jósjelben az. a hatalmassal szemben. Gazdag vagy társakban. A póráz sok minden lehet: akadály. Az igazság lényében eloszlik a sötétség: aki bízik. Az eredmény megszületett. Őszinte. 6. A „kicsi összegyűjtése” itt megosztást jelent. Ősi jelentése „egységélmény”: a tudatos és a tudattalan. hogyan viselkedjen az erőssel. Ha a nemes lelkű tovább folytatja: balszerencse. s visszatér az útra. A kocsi küllői kiesnek. Visszarántják. s főleg azt. senkire se vetítsd ki hibádat! Önmagadra se! Ha valamit elvétettél.nem. Félelem és aggodalom csak addig tart. amelyben az ember magasabb céljai felé „lépkedett”. amíg okai sötétben vannak. vagyis itt a gyengének szól a tanács. 3. Az első két szó (kínaiul jou fu) nem csak azt jelenti.csak miénk. s hozd helyre! Ha nem. az elveszíti önmagát. mások példája. amikor nemcsak mi. Társat vagy társakat találni a sötét világban: a legnagyobb kegyelem. hogy nincs enyém . mint amennyit nem megérdemel -. s aki a kapottnál sokkal többet remél. Egymásnak élünk. A lét nem monodráma. . A férfi és az asszony nem tekint egymásra. hogy egymásért élünk.ráadásul az egész jósjelben egyetlen Jin vonal van -. abban megbíznak. Az üdvös cselekvés titka: önismeret és életismeret. s tettre alkalmas vagy. Nincs hiba.bár a passzív magyar szavak helyett szívesebben használnám az „önirányítós” kifejezést.„Ne erre! Arra!” Ez lehet benső hang is. Itt ez hiányzik. Ritka pillanat. minthogy a kísértés a sorsunkban felbukkanna.ez az első lépés. hátsó gondolat nem árnyékol le: segíthető. fogadd el a sorsodat! 4. Aki a győzelem pillanatában megfeledkezik a szerénységről. hogy őszinte s igaz vagy. intő jel .67 - . nem saját magunknak. Őszinte és igaz. amit eddig kaptál.2. Semmi sem a tiéd. Az eső megered s eláll. Ha az asszony makacsul folytatja: baj. Önzés. de önvádra vagy indulatos vádaskodásra késztet. Az őskeresztény hagyomány ezt nevezi „hitnek”. Együtt. Lépésről lépésre beteljesítesz valamit. „Tigris farkára lép Nem harap. annál. de mások is ráébrednek. Lü ÓVATOS HALADÁS (Képjel: Valaki cipőben óvatos lépteket tesz) Sorsod útján haladsz. a külső és a belső egységét. Légy hálás és elégedett. a „magatartás” döntő . a jel szelídítő ereje pedig ezúttal arra nevel. Ne tetézd a hibát újabb hibával: ne vidd haza az elkeseredésedet. 10.

hogy te is karriert akarsz csinálni.ez csak formaság és áludvariasság -. s megharap” .ezek is „tigrisek”. mibe nyúlsz bele. az a pálya. hanem azt is. mert itt nagy. Ma a világ teli van karrieristákkal. mert félek tőle. hanem azért sem. ha az „udvariasság” határait átléped. Ritka az a benső meggyőződés. amely mélybe rántja a felkapaszkodókat.ott van a saját útját járó ember öröme.a „tigris farkára lépsz. Őrizd meg laza. A világ rendjét csak ideig-óráig lehet földúlni: van egy öntisztuló törvénye. a „boldogság”. bántás. játékos mozgásodat . Tapintatos vagyok. hanem a vérszomjas fajtából. beképzeltséget. sőt gőgöt. mint ha karrierista felettesed észreveszi.” Ebből a jósjelből született az „udvariasság” ma már sajnos alig ismert fogalma. hogy helyzeted nem veszélytelen. hajlékony. tisztelem a másik ember társadalmi s emberi rangját. vagy több pénze van.mondja Gorkij darabjában egy részeges csőlakó. nem akarok a helyére ülni. tekintélyt. Manapság is törvény. A minőségek világában valódi Rangok vannak. amelyen a csillagok keringenek az égen . hogy nem gázolok az ő birtokára. akkor . önérzetet. ha nem tudod. mint a magamét. amivé tette magát (manapság alig van olyan „érdemünk”. . Sok érzékenységet.Tiszteld az embert!” . Elsősorban magát becsüli az ember: nem attól függ a viselkedésem. hanem óvatosságot jelent. teremtő energiákról van szó. ha bánni tudsz a nagy feszültséggel. kioktatás. amelybe nem gázolok bele. amelynek közepében lakik.pusztán elővigyázatlanságból. hiúságot is sérthetsz most . mindez csak úgy érhető el. Légy óvatos. hogy játsszál. csak nem a nemes. hogy valakire nem azért nézek föl. A veszély tudata nem félelmet. Ezért tanácsos fölismerned nemcsak azt. Ha csak karriert akarsz csinálni. hogy a kiszabott határokat betartom . tudatosítanod kell. hogy mindenkinek van egy „udvara”. szellemét. hogy mi dolgod a másikkal! Sértés. hanem attól. hogy tisztelem az udvar közepén élő ember lényét. hogy tőled félnivalója van. A másik ember tisztelete: a benne lakó Isten tisztelete. mert társadalmilag magasabban áll. A Lü mellékjelentései között ott van a „beteljesítés”. hogy kiben mi lakik. s ez csúnya karmát vonz magához. hogy a kerítéstől meghatározott távolságon belül nem szabad fákat ültetni. aki benne rejlik. Ez azt jelentette. nem akarok a tigris „farkára lépni”.mindezt akaratlanul is elkövetheted. csak arcunkra kényszerített mosoly. Nem azt. hogy mi az én normám. de azt is. amely tiszteletet érdemelne). Követni valakit csak ebből a szemléletből szabad! Feltéve. hogy a saját „udvarom” határáig sem megyek el. Az ősi szemlélet szerint minden emberi lénynek van egy „udvara”. s nemcsak azért nem. mert emberi szellemi értékét többre tartom. Az udvariasság alapja: önismeret. Jól közelíteni valakihez nemcsak azt jelenti.68 - . hanem az. Korai lenne. mert tisztelem. félnivalód éppen akkor van.a Ji-king szerint . s tán maga sem tud róla. Sőt.mert nem magasabb értékeket képviselsz. nincs veszélyesebb. tapintatos. Ma nincs udvariasság. hanem azért. és ne éreztesd ellenfeleddel. . nem akarom kitúrni. A titka pedig nem az. Mintha áram alatti rendszerben dolgoznál. trónbitorlókkal .Siker. hanem pöffeteg egódat. hanem azt. tisztelettudó. Harcművészetben azt tanácsolná mestered. Gondolatok A jósjel azért int óvatosságra. Az égi rend is így működik..ne félj. ha több akarsz lenni s értékesebb. megalázás . hogy mások mit érdemelnek.

rosszul is mérted föl a helyzetet: ebből csak elkeseredett küzdelem lehet. A jósjel sikert ígér. „Tigrissé” leszel magad is. mint gyenge ember a hatalmas tigrist. A tigris legyőzésének módja: a szelídítés. Vonások 1. hanem a bátor tett pillanata. Most már láthatod azt. Itt már tiszta a szem s az ész: tudod. elfelejteni a régit. A vonal mai jelentése talán ez: a fát a gyümölcseiről. Az Igaz Ember az Ősök Útján halad. (A vonal eredeti jelentése más. eredményes. Ez a felfelé vezető ösvény. mit! Egyetlen dolgod: a pontos időzítés. Menj tovább a középúton. mindent jobban tudtok . A gyenge legyőzi az erőset.és ráléptek a »tigris farkára«! Ha tigris akarsz lenni. s megharap. . tűrd mások „rossz természetét”. elégedetlenség. Benső lényed vezérel. mivel állsz szemben. Tigris farkára lépsz. ne próbálj átgázolni rajtam. Szemléld haladásodat. Jelentése: „Így kövess engem. változó vonalak nélkül. bölcsen. Haladj lépésről lépésre. derűsen. A helyzet beteljesedést ígér. mint egy katona. melyek fölösleges bonyodalmakat okoznának. ha visszatérsz. mit kockáztatsz. hanem lépj a nyomomba. Nincs hiba. A tigris farkára lépsz. Ha benne élsz is a világban. (Egyszer azt kértem szellemi Mesteremtől: „Üzenj nékem valamit!” Ezt a jósjelet küldte. ha elődeid útját követted. Magasztos üdv. de ne élj vele! Lágyan. Ritka manapság a jó tanítvány. s hogy mások mit szólnak hozzá. 2. mekkorát lépsz. ami eddig csak érlelődött. Itt tenni kell! Tudod. s ezért nem az a fontos. az odaadás a tudni vágyás és a gyermeki derű. Nem baj. Se későn. 5. Nincs benned nagyravágyás.69 - . A jósjel helyes taktikáját alkalmazva egyre erősebb leszel. Határozott lépés. Egyszerűen haladsz. s más az elbizakodott törtetés. se korán. A magányosnak üdvöt hoz a kitartás. Védekezel. mintegy visszatér az áldás. Baj! Úgy küzdesz. Hiányzik a respektus. S láss sokkal tisztábban! Más az emelkedés. hanem. aki nagy vezérért harcol. Fél szemmel is láthatsz. Éppen akkor! 6. Ma a közönséges ember kétségbeesett igyekezettel akarja lerázni magáról a múltat. egyenes úton haladsz.Követő taktikát kell alkalmaznod: az ügyesnek ez az egyetlen esélye az erősebbel szemben. mintha nem élnél benne: nem hatnak rád a társadalom sötét. nem erővel kell megoldanod. ne hagyd el a járt utat. de már tudod.s valami egészen újat kezdeni. Nem engedsz kísértéseknek. Belül már erős vagy. Kis lépések jó irányba. engedékenyen arathatsz győzelmet. sántán is járhatsz. Sima. s mit akarsz elérni. Kitartás. Kövessél!”) A Jósjel azt üzeni: légy óvatos. 4. A helyzet nehéz. Azt képzelitek. sem a körülményeidet: ne ütközz! Gyűjts inkább erőt. megtagadni az ősit . Ha ezen jársz. hívságoknak. amely valaha elődeidre szállt. védekezel. végül üdvhöz jutsz. hanem megértéssel. Nem látod sem magadat. ha egyedül. Ez már nem a vakmerő. hogy jó úton jársz. 3. Gyenge is vagy. nyugtalanság. embert a tetteiről ismerni meg. veszély tudatában. zavaros erői: saját utadat járod.

s a virágok is a Tao gyümölcseit érlelik. rendez. Áldás akkor van bárkin. gyógyít és teremt.70 - . a lelke is.Csak a vallásos ember érzi .” A „jólét” itt persze nem a mai elrákosodott dúsgazdagságot jelentette. odaadásnak. Ebben a vonásban a régi ember azt a biztatást látta. hogy valami új indul életedben. kívül is serkentő körülményekkel találkozol.s azóta csak hűl. hogy nem lett méltatlan nagy elődeihez. megfiatalodik. Ez nem az egyéni mohóság.könnyű ebben az erőtérben ellustulni! -. amit az Univerzális Szellem akar.s mivel emberek vagyunk. s ezért a vonások mindarra figyelmeztetnek. Nemcsak belül. a béke. hogy minél mélyebb múltba néz. A természetben ez a virágzás ideje. S amit ezért jutalmul kap. Nem követel. „Ha az országban jólét van. ő is. az emberek békések. felserken. hogy új szövetségeseket találsz. Amikor a Teremtő és a Befogadó harmóniába kerülnek egymással. amikor harmóniába jut Isten akaratával. ilyenkor még az embervilág sem ellenséges. valósággal elrepül mellettünk a part. Az ősi Kínában a virágzás a jólét és a csendes béke nyugalmát jelentette. Harmóniában a Taóval. Gondolatok . hogy ez az ember nem magának akar! Pontosabban: amit akar. hanem belesimulunk. azt akarja. amit valóban megérdemelsz. Harmónia az. Tudattalanod a tudatoddal. hogy megkapd végre azt. Tai VIRÁGZÁS (Harmónia) (Képjel: Ember úszik az Örök Változás folyamában. mert semmi sem az övé: minden a Taóhoz tartozik. hanem valami ősi: a beteljesülés minden spirál-körön újra visszatér.még a vér is gyorsabban száguld az ereiben. enged. Egód fokozatosan puhul. hagyja. hogy a harmónián is dolgozni kell! A békét meg kell óvni . az élet minden területén megjelennek az áldás jelei: a bőség. a nagy jön.ha érzi még! -.) Lassan minden kivirágzik. magának is.ming an!” . „Virágzás. az eredmény. a harmónia állapotát újra és újra meg kell teremtenünk. Első örömödben art hiszed. együtt úszunk vele. hogy most „együtt vagy magaddal”. Tai azt jelenti.így szól a sok ezer éves közmondás. a jó közérzet. mindenkinek akarja egyszerre. Lehet. mert erőnk összegződik a folyó erejével. nem történik semmi.sőt. Az is lehet. azt nekem is. Üdv! Siker!” A mai ember a tavaszi virágzás idején megrészegedik. Mint a sebes folyóban. amikor tetteinket segíti az isteni Erő. a teste is. a teljesedés. hanem a virágzó cseresznyefák jólétét. s minden mulandó. „Kuo tai . hanem az isteni bőség szüntelen áradásának az eredménye. vibráló öröm és mohóság borítja el . hogy „maguktól” teljesednek a terveid . a szellemi világ . annál valódibb hitet lát. Ilyenkor nem küzdünk a „sodrással”. a siker sem az övé. A kicsi elmegy. a jólét. egyetlen karcsapással is hatalmas távolságot szelünk át. Benső harmóniád emberi kapcsolataidban is visszatükröződik. Amikor az ember a „Tao” hullámain úszik. az nem új. hátrább szorul. Érzem. A harmonikus személyiség puszta jelenléte is tisztít.) 11. A megragadottságnak. A harmóniának varázshatalma van. nem sóvárog. A Tao sodrásirányában is „úszni” kell. halványodik és egyre üresebb formává merevedik. igazságnak és transzcendenciának az ereje Krisztus idején még százezer fokos .

a hanyatlásban is áldás van! Akit a Közép vezet. házak. de úgy. ha a Közép vezet. mint az egészség. a következő „taktikai” utasítást kaptad. A vonás ahhoz az emberhez szól. Tiéd a dicsőség.. a szép táj. hogy az. s új társak szegődnek hozzád. de igaz kifejezést használják. amellyel .s csak évek múlva emlékszünk vissza.egyszerű és tiszta lelkű emberek borították a házukat. Célod távol van. egy szelíd. Minden elmenetelt visszatérés. se görcsös akarás ne törje össze a harmóniát. s a hasonló gondolkodású emberek felismerik egymást a derengésben. mintha nem történne semmi . A mai tébolyult világban a fölingerelt és kielégíthetetlen ember számára a „boldogság. hogy ez törvényszerű fázisa minden beteljesülésnek! Apály a dagály előtt. szeretők stb. hogy „formában” vannak. Salamon gazdagsága merev: halálra ítélt emberek mulandó alkotása. ha az emberek most szebbik arcukat mutatják feléd. hogyan osztod be hited s erőd. Menj csak tovább. 3. amelyet most elhagysz. ne az. a nagyravágyás legyenek. hogy a Tai állapotában lényegesen erősebbek. akkor is.” Ennél több nincs! Isten szeret. a tiszta víz. aki a robotos. Hited ne veszítsd. Ne őrizz magadban keserű ítéleteket.71 - . Ne éreztesd. legtöbb. Gyakran mégis úgy éljük meg. Aki keserves munkában is állhatatos: hibátlan. a sorsát élő ember nyugalma. 2. tetted ne halogasd. jólét” fogalmaihoz nagyzenekari tombolás és plakátszerű élethelyzetek tapadnak: milliók. népszerűség. akkor se. A „mao” nem közönséges fűszál.. Vonások 1. Tudd. „Lelki szárazságnak” is nevezik ezt a korszakot. . S mintha körülötted is halkulna a zűrzavar. szelídülne az önzés. Van. A Tai békességet jelent! Ahogy Jézus mondta: a mezők liliomával Salamon király legnagyobb gazdagsága sem tud versenyezni. hogy méltatlannak tartod a partot. Oszlik a sötétség. hogy életünk szép korszaka volt.. s ahhoz. mint máskor. Nem mindegy. siker. kemény és szürke munkában kezdi elveszíteni a hitét. sem a bukás keserve nem tudja eltántorítani. A Tai azt jelenti kínaiul: „több.. Univerzális erők médiumaivá válnak. s társak nélkül maradsz. autók. Mai sportolók ilyenkor azt a szegényes. azt sem a siker részeg öröme. Viseld el a műveletlent. hanem a Közép tekintete. van. a hasonlók is jönnek vele. Ez a tett pillanata! El kell indulni. Ezt természetesen ki kell használni. Törekvéseidet a cél vonzása irányítsa. ha nehéz! Áldás van törekvéseden. Iránytűid ne a vágy. Minden síkságot lejtő követ. Társakat találsz. Ne aggódj: segít a látható s a láthatatlan világ. Tudd. és odaadja. amire szükséged van. olyan. hogy jelenlegi helyzetedből ki akarsz menekülni. jó szándékú mosoly. Vállalkozni üdvös. A boldogág: természetes. hogy távoli célodat elérd. aki megy. nem csak nekünk fúj.a mi zsúptetőnkhöz hasonlóan . hanem az a sűrű fű. hanem a tett ideje. Sorsod útján sokan lemaradnak. A liliom szépsége mögött az örök isteni lét munkája és áldása van. Az igazi boldogság az. a nevető csecsemő. hogy se agresszió. ha tudjuk. Becsüld meg. az ambíció. amikor észre sem vesszük. nyaralók. Harcművészek egyértelműen azt állítják. amivel most rendelkezel: mindenkié! A szelet akkor használjuk ki bölcsen. Ha kihúzol egy fűszálat.A Tai az egyik legígéretesebb jósjel. De kelj át a Nagy Folyón. bizonyossága vezessen. segítség kísér. az agresszió. aki marad. Ez most nem a befelé fordulás. ha messzi a cél. milliárdok.

mely sérthetetlen. Kövesd a példát. szellem nélkül tenyészik. amely még nem mer szabadon szárnyalni. Repdes.eltávolodnak egymástól. Továbbmenni megszégyenülés. s vágyad teljesül! Aki lent van. termékeny. Pi MEGREKEDÉS (Diszharmónia) (Képjel: Egy száj azt mondja: „Nem!”) A Pi az előző jósjel. 12. maradj a realitás talaján. ami üdvös. kozmikus erejét. Csak a hitványnak s a rossznak van most itt az ideje. hogy nézzen föl urára. hogy most ez a sorsod. amid van. Az Igaz Embernek próbatétel. hogy a szerénység nem csupán tetszetős magatartás. a Tai ellentéte. nem múlik!” 5. 6. hogy sorszerű! Saját „városod” lelkednek az a benső része.tudd. aki ezt: ne kérkedj. a „Beteljesítő”. .Ég és Föld . mely Kína aranykorát megteremtette. ami sötétben. Kibillenthetetlen. hanem lazán kicsúszik belőle.” Ne tégy most semmit . az értékesek lent. Megbuktathatatlan. Ezért nem ismerjük az alázat valódi. A fészkéből kiröppenő madár képe ez. A város fala visszahullik az árokba. amíg a vihar elvonul. A Pi a pangó terméketlen. oszd meg. A helyzet képe: „Megrekedés .és jönnek a kicsik. aki azt mondja: túl álmodozó vagy. Nincs szükség seregre. s az alázat rendszerint képmutató szerepjátszás. Harcművészek azt mondják. lányát rangon alul adta férjhez.72 - .embertelenség miatt.csak őrizd meg magad. ha a harcos nem „nekifeszül”. de a krisztusi bölcsesség lényege is benne van. A hitványak vannak felül. vonásában. s adja meg neki a férjnek kijáró tiszteletet. A két kua . Ez a motívum visszatér az 54. Van. Én ezt látom benne: „erősebb vagy. Alapvető. Fogadd el. mert ezzel csak növeled a bajt. repdes. Van. de megparancsolta. Nem figyelmeztetés. Van. amikor az alacsonyrendűek rémuralma teljessé válik: a sok rossz között még viszonylag az a jó. A Tai a virágzó. Ez most nem a nemes tervek megvalósításának ideje.4. Ji császár. ha gyenge vagy még. Ji császár férjhez adja lányát. Saját városodban hirdesd ki parancsod: ami történik. Ebből a bölcs szerénységből s alázatból született az a dinasztia. ne tiltakozz. A nagyok mennek . Ide vonulj vissza. Manapság nem értik. Még nem gazdag: majd felebarátjával együtt.a nagy ember helye lent van. Kövesd szíved vágyát! A vonásnak számos értelmezése van. Áldás és magasztos üdv. jósjel 5. hanem a lehető legnagyobb felhajtó erő! Legyőzhetetlen. hogy mindenki megvesztegethető. Ilyenkor a dolgok megrekednek. Ma nincsenek szerények. Történelmileg ez az a helyzet. A baj sokféle lehet . mindennek. Ilyenkor semmi sem megy. megállnak és rohadni kezdenek. nemes és jó. diszharmonikus NEM. fölkerül . harmonikus IGEN. sorsszerű. hogy egy leszorításból úgy lehet könnyebben kijönni. E jelben nemcsak a taoizmus. Ne lázadj. mint hinnéd! Bízz magadban s a szellemi segítségben! Ami késik. aki azt: támaszkodj társaidra.

az erőd elvesztésétől. olyanokkal keress kapcsolatot. Addig ezt a kínai közmondást ismételgesd: „Pi zsi Tai lai!” „Szerencsétlenségből jön az áldás. Ez ugyanis csak érdekközösség lenne. A lényeg: az emberségnek nem szabad megsérülni. aljas. nem az számít. A jósjel ahhoz ad tanácsot. hanem az. Fogd meg a kezüket! Jövőt érlelő találkozások ezek . Azzal is számolnak. Az elmúlt évszázad bőséges példákat mutatott arra. hogy a „szellemtől elhagyott” ellenfél aljas és alattomos eszközökhöz nyúl. Válasza radikális: ne végy benne részt! Várj! Őrizd magad! Nehéz ezt manapság megtartani. a megvesztegetéstől. amíg a légkör megváltozik. A hagyomány a lényeg alapján ítél. gonosz. A Pi-nek nincs morálja. . hogy megóvd magad.73 - . Mások is óvják magukat s várják a jobb napokat. hogy ezt az állapotot hogyan viseld el. hogy utólag megvesd magad. „tan” hívének vallod magad. de a rossz fajtából: maffia. a megvehetőségtől. akik szintén emberségük megőrzésére rendezkedtek be . a lealacsonyodástól. Óvatosan. Az emberekkel van baj. „vallás”.” Gondolatok A Pi ideje semmiféle megvalósulásnak nem kedvez. Üdvöt s sikert hoz az állhatatosság. Inkább várj. Hamvas Béla egész élete ennek a jósjelnek nehéz és sikeres megoldását tükrözi. Az eszmékkel ritkán van baj.és a fennálló világ „rendjével” semmiféle közösséget nem vállalnak. Ha lehet. a lezülléstől. Mitől? A hited elvesztésétől. Vagy „szektának”. A színen még másik játék folyik. később nagyon megbánod. s várd ki a jobb időket.Egyetlen feladatod most nem álmaid. legalább a lelkedet ne add semmihez. hanem az. „eszme”. mert ha a korszak hosszabb ideig tart. elképzeléseid megvalósítása. mert a kínai „fei zsen”-nek. Ilyenkor „pártnak” nevezik. Harcművészek ilyenkor kerülik az ütközetet. hazug s akadályozó. a legszentebb eszme is megrohad. milyen „izmus”. ne vegyél részt semmiben. Mert a sötétség elmúlik . Kérdés. Így mondom. akik rosszul szolgálják azokat. milyen fokig. A légkör kísértő. s vele jönnek a hasonló szálak is. Bizonyára sorsszerű. Ha az ember nem „jó”. ha ezt nem teheted. Várd ki. Megrekedésből jön a Virágzás. Vonások 1. Terveidet csendben érleld tovább. a túlélés érdekében kénytelenek vagyunk a helyzettel előbb-utóbb megalkudni. ha a rossz emberek uralják. boldogtalan”. boldogtalanul. Az ördögnek kellene eladnod a lelkedet.s te ott maradsz mocskosan. Negatív időszakokban is akadnak társak.egyelőre még a „kulisszák” mögött. s főleg attól. Ha teheted. vesztesen. A jósjel meg akar kímélni a sikertelen ütközésektől. Ha most érvényesülni akarsz. A helyzet most nem az emberségnek kedvez. hogy milyen ember vagy? Jó vagy rossz? Sötét vagy világos? A Pi idején a sötétség uralkodik. hogy mivé lesz a világ. Kihúz egy fűszálat. és a „pi”-nek is ez a jelentése: „rossz. ha ő képviseli. Nem szabad megszokni s nem szabad túlságosan alkalmazkodni hozzá. terveid.

Igaz Embernek üdv! Nem felejti. s ehhez meg kell teremteni az egységet. hogy kikeveredjünk belőle. titokban az üdvös jövendő. nem hibázik: A (sors) gondos művelése sugárzó beteljesüléshez vezet. Nem egynapos munka. Ahogy a veszteség nem töri le . . amelyet bölcsen fogadunk.s ezért állandóan ismétli azokat. A baj nemcsak arra való. mint amikor valaki a kertjét gondozza. amit kapsz. A benső és a külső egybeesik: a méltót segítik.jön az öröm! Virágzás indul. egyesület stb. „Emberi közösség a szabadban: siker. Siker! A „viseld magadban” (kínai „pao” jel) anyaméhben rejlő magzatot mutat. Vakság és gátlástalanság után ez némi „megszeppenést”jelent . Az eperág (sang) a benső béke és nyugalom szimbóluma. hogy megtapasztaljuk a titkait. Így rejlik s érlelődik benned csendesen. s legyőzésének külső-benső taktikáját. Csak a közönséges emberek útja nyitott . S az „ember” képe. Innen a közösség eszméje.a győzelem sem vakítja el azt. bűntudat) azt jelenti. 13.ami a változás előjele. Üdvös az Igaz Ember kitartása.) Ez most a „másokkal”. vallás. tető alatt.2. megbánás. Gondold át újra s tisztázd magadban a zavar. átcsap az ellentétébe. A „művelés” (csou) olyasmit jelent. Viseld magadban rejtve. család. Tung Zsen EMBERI KÖZÖSSÉG (Képjel: Száj egy házban. mert megbánod. A diszharmónia ideje lassan elmúlik. Az idők nem kedveznek a megosztott érzéseknek. az ősi tanítás azt mondja: minden valódi közösség alapja az Istennel való közösség. A „pao” itt is benső „viselést” jelent: nem tartozik senkire. Viselni a szégyent. Magyarul egy falu „lélekszámáról” beszélünk . sem közösségi tragédiáiból nem tanul . hogy minden mulandó! Önmagát eperághoz köti. Ez a szótlan egyetértés jele. 3. város. A közönséges ember sem egyéni. a bizonytalanság és a kétség okait. A diszharmónia ellentétébe fordul! Múlik a megrekedés . Üdvös átkelni a Nagy Vízen. Jung ismerte föl és alkalmazta gyógyításaiban azt az ősi gondolatot. sereg. 5. Az Igaz Ember a siker pillanatában a legóvatosabb. A „hsziu” (szégyen. közös vállalkozás. 6. Pangásból a virágzásba átmenni: folyamat. A sorsfeladat közös. Várj! A gyors „sikert” hagyd a közönségeseknek! Ez még az ő idejük.az Igaz Ember előtt akadály van. Ne lépj. úgy mások felett se törj pálcát! 4. hanem arra is. aki szívéből cselekszik és a sors akaratát teljesíti. Aki sorsát teljesíti. hogy amikor valami eléri a csúcspontját. a közösséget. az „együtt” időszaka. ha tanulságait megőrizzük magunkban. S még valami: minden átélt nehézségnek csak akkor van értelme. hogy a kérdésed benned vagy másokban már lassan megérett odáig. párt.” Sokféle emberi közösség van: nép. Csakis az a siker tartós. Ahogyan magad.74 - . A tett elérkezett. De bármiféle „egység” jön létre a „sokféleségben”.kínaiul a „szájak” számáról. hogy a hiba fölismerhető.

ha a zenész megteremti vele a közösséget. hogy koncert után utálják egymást . indulatosabb. A Zenét szeretik . A harmónia megteremtésének első titka: rá kell érezni. összeránt bennünket a széthúzásból. Népek a hitvilágukkal együtt születnek. a közösség kiszárad. ahol sokfélék. fel kell ismerni. Ez a jósjel azt üzeni.. Ez lesz az a pont. ahová diszharmónia vagy a kezdődő széthúzás esetén vissza lehet menekülni. ami szerethető. s ha ehhez visszatalálunk. ahol egymásra rezonáltok. egy közös cél. Ahol egyformák vagyunk. s az egység újra megteremthető. ami bennetek közös. Az Igaz Ember természetük szerint osztályozza a népeket s megkülönbözteti a lényeket.és ezzel együtt tizenegy teljesen különféle jellemű és készségű ember. E jelben ingerlékenyebb. „vízszintesen” nem tudunk egymással tartósan megegyezni. mindent „tudatosan”! A lélek erőit a fölismert életcélok összefogják. Az érdekkapcsolatok romlékonyak s rövid életűek.s ha ez nincsen. hogy a közös hit a legerősebb összetartó erő. képességét. Nem begyúrni mindenkit egy közös masszába (ahogy azt a kommunizmus képzelte). Ez a Szeretet-pont.75 - . Ha ez sikerül. erőtök összegződik. lelkileg vagy eszmeileg rokon. mindenkinek van: legfeljebb nem tud róla. hisztérikusabb az ember. Harmonikusan. Össze kell jönnötök egymással. A sok Jang erőt csakis az önismeret fénye tudja megszervezni. gyűlöletünk eloszlik. hanem megőrizni mindenkinek a saját arcát.nagyra nő. mint viharban egy biztos szigetre: minden valódi közösségben van egy szilárd centrum.még egy jó zenekarban is szeretni kell egymást a zenészeknek. zenésztársaival is harmóniába kerül. ott gazdagok. jellegét. lezüllik. Ez még egy jó futballcsapatra is jellemző: van egy közös csapatszellem. mi az. S ha a hitviláguk ereje gyengül. Lehet. legalábbis addig. önzésünk leszelídül. egyedi. mint a szerelmesek. akik az élet más területén talán nem is tudnának szót érteni egymással.s éppen ezért! . Az állati csordát összetartja az ösztön. ahol egymás erejét megsokszorozzátok.egymásban is. Akinek nincs célja: széthullik. hogy sorsfeladatodat másokkal együtt kell megoldanod! (Közös életcél.” Vagyis az Egység másik titka: a Sokféleség. elkorcsosul.Ha fönt nincs közös igazodási pontunk. egy „mindenki mindenkiért” hit . amíg játszanak. s ez lesz az. mégis . feldúlja a gátlástalan önzés. Mi az. krisztusi értelme. Semmit se „ösztönösen”. A lélektani cél: benső egységünk megteremtése. „Ha ketten összegyűltök az Én nevemben: veletek vagyok!” Ez ennek a jósjelnek a misztikus. méltóságát. ott erősek leszünk.) Talán ezt mások is érzik. Lényegében minden igazi közösségnek szeretet alapja van . A jó zenekar közös „istene” a muzsika. Egy fán nincs két egyforma levél. alul. nem jön létre igazi közösség. Mindig van a másik emberben valami. addig együtt kell hogy legyenek. egy csodafa. különleges talentumát. s a legmerészebb vállalkozásotok is eredményes lesz.de amíg „benne vannak” a zenében. Gondolatok . De életcélja mindig. s istenükkel a kapcsolatot elveszítik. amelyet ha megérintünk. de az emberek közösségét csakis a Szellem tartja öszsze . ami hasonló vagy ugyanolyan. mint a mágnes. s újra visszatér az „együtt” békéje. s végül eltűnik a történelemből. akkor az egész önmagától széthullik. Nem véletlen. Ha nincs közös szellemiség.. A másik titok az így hangzik: „Ég együtt a Tűzzel: ez az emberi közösség képe. s a zene bennük van. szépségét.

a különállás.76 - . A kommentárok nyugalomra intenek. Egymás sorsával is el kell most számolnunk. hogy társakra találj. hogy itt közös dologról van szó. hanem az a mohóság. sem „világnézetek”. És gyakran meg is haltak egymás mellett. még nem következik. Pártpolitikában ismerős helyzet: a bizalmatlanság. a nyitottság és az odaadás hiánya) milyen mértékben akadályozza a harmonikus együttműködést. hogy két ember azonos vallású. sem vallásos hovatartozások nem játszanak szerepet. túl van minden csoportérdeken. amelyről nemcsak nekem.viszont hosszú időre megosztja az egységet. S minden emberi lényben azt. És még valami. hogy egy közösségre teljesen képtelen világban hogyan jön létre két ember között valódi sorsközösség. hogy valódi. Az az „emberi közösség”. Társulás a kapun kívül. az az. az ilyen csoportokat nem a Szellem (a Tao) vezeti. s ezért előbb-utóbb megszégyenülnek. s azt. Az ilyen „klánok” mindig mások ellen élnek. faji. hogy ehhez joga van mert neki van igaza. Ehhez azonban gyenge . hogy bizonyos doktrínák. Csakis akkor. Az. Ez az első feltétele annak. 2.a közösségre nem érett meg. Az ilyen „közösségek” mögött mindig az önérdek munkál. Most mégis ez a feladatod. nekünk legyen! Az egoizmus itt frakciót alakít s megbontja a közösséget. amikor olyanok fogták meg egymás kezét.mondja Hamvas Béla . akik más körülmények között ellenségek is lehettek volna. Megszégyenülés. Gyakran úgy. azt jelenti. Fegyverét bozótba rejti. de másoknak is számot kell adni: közös a cél. 3. Az emberben lévő titáni Én minden módot megragad. Az ilyen nem szükségképpen szerelmi történet! A háború és az 56-os magyar szabadságharc idején számos esetet tapasztaltam. ami a „darwini állatember” ösztöne: elvenni másoktól. Három évig nem emelkedik fel. hogy az ego (az önzés. Vonások 1. Nvitni kell. ha azon a ponton társulnak egymással. ahol az egónak már semmiféle érdeke. amelyről itt szó van. Nincs hiba. hogy a bárki részéről föltámadó egoizmus nem dúlja szét az egységet. akihez közöm van. de legfőképpen mégis az. bátran. Sikert kínál.) Amit a „Tung Zsen”-ben fel kell ismernünk. Ki kell lépned zárt világodból. Kérdésedre a válasz: együttműködni másokkal! Fölismerni. családi érdekszövetséget jelent. Az Isten itt nem református vagy zsidó „istent”. aki a meghasonlást előidézte. Abból. Ilyenkor rendszerint mindenki veszít. úgy egy közösség is meg tud hasonlani önmagával. (Rómeó és Júlia története arról szól..” Ezt mindennap tapasztaljuk. „meggyőződése” nem működik. hogy a közösséget megbontsa. Bármit hazudnak is.„A mai ember . Társulás (cung) klán szellemmel. Magas dombra mászik. Nincs igaza! Ahogy egy emberi lélek. Egónk oly mértékig túlfejlett. a frakcióteremtés. hogy nekem.. Olyan feladatról.feltéve. tartós kapcsolatban tudnak élni egymással. hogy itt sem érdekek. a Taót jelenti. A „cung” eredetileg törzsi. hogy igazi közősségi létre alkalmatlanok vagyunk. s akit (vagy amit) szeretni tudok benne. hogy önmagának is azt hazudja. hogy az emberek „szabadban” találkoznak. mint Shakespeare hősei. Nem lázadni! . sem előítéletek. A jósjel biztató. De jelentheti azt is. hogy igenis bele kell vágni. mert a helyzet ígéretes . a ravaszkodás próbálja megdönteni az erős vezetőt. hanem az Örök Egyet. „tanok” vagy hiedelmek hozzák össze az embereket. hogy itt sorsközösségről van szó. Az egyes vonások arról szólnak.

amit itt le kell győzni. A földi életed sem. A „rossz” („vu”). Most bőséggel kapsz .de a legfontosabb.de ősi értelemben azzal a figyelmeztető jelentéssel is bír: „Ne szálljon a fejedbe a vagyon s a dicsőség . ami beérett. 14. Sok népmese tipikus története: nagy megpróbáltatások után a fiú s a lány egymáséi lesznek. Jó szerencse! A sikertelen lázadás után ez most a megbékélés lehetősége. mert megcsúnyulhatsz! Óvakodj a mohóságtól! Az Ég megérleli azt. „Tűz az Égen A Nagy Aratás képe.s ez nagy dolog. nem csupán az ő érdeme.4. Bizonyos önvédelemre s a másik önvédelmének elismerésére még egy eszményi közösségben is szükség van. Fölmászik a magas városfalra. Ta Jou NAGY ARATÁS (Képjel: A „Nagy” jele. ahogy a sereg katonáit is összehozza a keserves küzdelem s a győzelem öröme. Az öröm azt a felismerést jelenti. hogy hogyan érd el a célodat. Ez a nagy siker jele. olyan képjel. amelyen görcs van a szívben. valóra válása mindannak. Utólag jövünk rá: sorsszerűek. Alul az Ég ereje. lenni” . mindenki tudja. nem részegedik meg. nagy energiák. és öszszetekerednek az ember belei. s azokon nem lép túl. Az Igaz Ember legyőzi a rosszat. s bár mindent megtesz érte. s segíti a jót. ha sikered lesz. Az igazi harmóniáért meg kell küzdeni. s el is éri azt. Talán tiszteletben tartja mások határait is . felül a Tűz értelmes fénye: a hatalmas erő itt tudatosan. hogy semmi sem a tiéd. csak árnyéka a valódinak. Úgy látja. De el kell fogadni. Akik összetartoznak.. hogy „aratás”. de nem tud támadni. Manapság a „Jou” azt jelenti: „bírni.a Holdat nem lehet megfogni!” A . Nincs megbánás. összeszedetten tör célja felé. hogy az áldás az égből jön. Vigyázz. Az Igaz Ember tudja. hol vannak a határai. mert érdemes! Még akkor is. Nagy tettek. s mellette egy kéz. hogy te magad érett légy! Ha érett vagy. ha néha kétségbeesel. Nem baj. hogy NAGY ARATÁS. mert túlzabálta magát. hogy „összetartozunk”. nagy „birtoklás”. s van is hozzá elegendő energiád. Valami mindig hiányzik: a lelkünk mélyére süllyedt „aranykor”. Ta Jou pedig azt.77 - . amely nem az egyetemes szeretet alapján áll. amire vágytál . tudod. A jósjel nem ad tanácsot arra vonatkozólag. 6. bőség. Minden olyan „közösség”.fogadd alázattal! . sem ravaszkodás nem dúlja föl az egységet. tudod. birtokolni. Titka pedig. majd nevetnek. Válaszfalak vannak még közöttünk.Jou” azt is jelenti. s ez lehetőség a harmónia megteremtésére. 5. nagy eredmények. de nincs már háborúság. Ez is ilyen. amely meg akarja fogni a Holdat. először sírnak.” A beteljesülés (siker) az önismeret pillanata. Minden kapcsolatunk csak bizonyos „síkokon” működik. A megpróbáltatásokra szükség van. hogy az ember alázattal fogadja. Közösség a réten. A földön semmi sem tökéletes. Így teljesíti be az Ég dicső akaratát. Ez a vonás azt mondja: harcolj. ha álmai valóra válnak. Sem agresszió.) Ez a nagy aratás ideje.

Nincs hiba. hanem az áldást. „Középpontodból” sugárzol. akikkel sorsod van. gőgből. s nincsenek önző hátsó szándékaid. feltéve. ha nem „esel bele” . Ne élj vissza a hatalmaddal (peng). Benső igazságod s méltóságod hat az emberekre. Ami jót. Sokat viszel. A „peng” képjel azt mutatja. hanem a legnagyobb Erő megnyilvánulása! A vonás másik tanácsa: ne kívánj túl sokat! Az már másoké.78 - . s van is ereje hozzá: mindazt. semmiféle rosszakarat nem tud a beteljesülés útjába állni. hogy a siker pillanatában mindig telhetetlenné váltam! EI is vették tőlem. Nincs hiba. a „nekem van igazam!” győzni akarásából fakadnak. amelyek hiúságból. amelyekből egy életen át élünk. s nem ad. elveszted méltóságodat. amit idáig érlelt. hibátlan is marad. a saját bukását készíti elő. A feladat nagy. Indulj .Istené. és ne veszítsd el a tisztánlátásodat! Gondolatok Amikor az ember tudja. Ilyen lehet a hűséges társ. sikeres leszel. s messze mész. de ne fejetlenül! Ha bármihez hozzájuttat most a sorsod. Nagy vállalkozás kezdete. Győzelmet ígér. aki nem tesz”. amit megszereztünk. 4. hogy törekvésedet bármi eltéríthesse útjáról! A nagyot le akarják húzni . Az. megfeledkezel az önvédelemről. Itt olyan késztetésekről van szó.majd ha jön. „a tehetős.de ne válj indulatossá! Törj a célod felé. A másik tanács: tartsd a lelkedet lazán. A közönséges ember nem tudja megakadályozni. nem a tied . hogy bármikor készen állj a hirtelen fordulatokra! Semmire se készülj előre . hogy valaki túl hangosan veri a dobját. S mivel ezt tudod. Engedd. Nincs hiba. a szellemvilág támogat . Nagy Kocsival vidd! Menj a kijelölt célod felé. 5. Ne hallgass senkire. de az ügy is kárát vallhatja. Hogy jól értsd: a szerénység nem csupán egy vonzó. a megbízható barátok vagy a tudás. Nincs kapcsolata az ártalmassal. És a tartalékolás hasznáról. a szerénység pedig a valódi nagyságé. Vonások 1.ami azt jelenti. hogy „tehetős” lettél! A kínai is pontosan úgy gondolja. Ha felkészül a nehéz. ennek nemcsak te. megoldod! . 3. ahogy manapság mondják: „lenyúlja”. a féltehetségek ösztönös szándéka. visszatérő hibám. túl közvetlen vagy. s az agresszió csapdájába zuhansz. A herceg az Ég Fiának ajánlja fel. gyakran. sikert elérsz. 2. ahol még ő is „kicsi”. Ez a „beleesés az akcióba” . hogy túl erősnek érzed magad.ez a kicsinyek. vétket követ el: elsősorban önmaga ellen. túlerőből. A tisztánlátás a szerénység alapja.csak ott.biztos vesztés. tudd. akinek adatik. keserves munkára. Legnagyobb. Ha számítasz a nehézségekre. mit kell tennie. Itt szellemi kincsekről van szó. hogy mások is ragyogjanak! Aki valóban erős: tisztán lát. Vannak olyan értékeink. eredményt. Üdv! A vonás sikert ígér. beteljesíti. De ártani a valódi nagynak nem tudnak . lényed alapvető szelídségéről.s ezt érzik azok. mindenkiért! Aki zsebre teszi a szerencsét. mint a magyar: most tehetsz másokért. Kínai kommentárok még azt is mondják. de a győzelem szempontjából roppant előnytelen emberi tulajdonság (ahogy azt manapság vélik). Harcművészetben ez a Nagy Akció. a lazaságról. hogy magad se lépj túl a „közép”-en: ha túl barátságos. s ne engedd.Légy nyugodt.

jósjelhez. A mai ember ezt nem érti. a sikert és az elismerést – de még a szenteknek s a „jó embereknek” kijáró isteni dicsőséget is. az a következő.79 - . isteni lény. oly mértékben kezd sugározni lelkének rejtett atomereje.” Péter a pöffeteg egóról vette a Nagyság mintáját. A Csien jelében valódi éntelenségről van szó! Itt az ember pontosan tisztában van a saját értékeivel! Krisztus . Amit manapság látsz: álszerénység. hogy „egész népemet fogom tanítani”. hogy aki valóban szerény.miközben mosta Péter poros lábait .Bár. megközelíthetetlen pompában ragyog. a taoizmusnak s magának a Ji-kingnek is alaptanítása. de azért is. egyenlően. hozzá kell tennem. kezdettől fogva. Mi ezt gyakran hajlamosak vagyunk földi életünk gyümölcsérlelő korszakaira érteni. sőt ki is mondta. . az Isten „fönt” van. „Aki megalázza magát. szerénységgel tudod megoldani.és ma már senki sem beszélne róla. hogy a valódi király előtte térdel.tudta. „Tiszta szívből szól a száj. és saját ruhájának kötőjével törölgeti. ki meri jelenteni. az ő poros lábait mossa. Csien SZERÉNYSÉG (Képjel: Egy száj . olyan legyen. azt most még nem érted. éntelen. s intuíciója vezérli. Ha Jézus csak egy kicsit is gőgös lett volna.„Amit én teszek. hogy műveit beleírta az emberiség kultúrájának történetébe. képmutatás.„Soha!”. hogy a neve fennmaradjon. aki nemcsak a világot. A pöffeteg. Annak mutatom magam. ha elhivatott. Bármit kérdeztél. Nem tudta még elképzelni sem. mert tisztán lát. Üdv és nagy szerencse. előzékeny. Ez a gondolat nemcsak hogy idegen tőlünk. alázatos. a Főpap. nem tudta volna az emberiség történelmét gyökeresen megfordítani . Amilyen mértékben fölszámolja magában valaki az ego uralmát.”) A „Csien” neve csak hangzásban hasonlít az 1. mert be akarja kasszírozni nemcsak a pénzt. sőt régen se nagyon értették. felmagasztaltatik” . alázatoskodás. S utána még föl is kiáltott: . de szemérmetlen képmutatásnak is tartjuk. hogy te maradj csak szépen alázatos. pedig többet jelent: védőpajzsot a sötét világ sötét erőivel szemben! Ennek a vonásnak értelme akkor tárulna fel előttünk. lesz egy magányos kis emberkéből kozmikus hatalmú. ha látnánk a láthatatlan világ csodálatos munkáját. Légy hálás mindenért! 15. azt hirdeti. a Teremtőhöz. mint a legkisebb”. Azt hitte. hogy ő Isten Fia. A gátlástalan önzés előszeretettel jelenik meg a szerénység pózában (farizeizmus). Jelentése: az ember igazságosan mérlegeli benső dolgait. Amit nem tudunk a valódi alázatról.kérdezte Jézustól a megdöbbent Péter. aki az Egész erejével él. a Mester. „Te mosod meg az én lábamat?!” . A harcművészetben az éntelen ember a szó szoros értelmében legyőzhetetlen! Nemcsak azért. s ez nyilvánul meg „külső” életében. de önmagát is becsapja. Áldás van rajtad és munkádon. hogy szerény. és annak fényével világít.6. Miközben zsebre teszi a hatalmas vagyont. a hatalmat. de később majd megérted. . aki valóban vagyok. s mint egy földi Császár. Az éntelenség (alázat) mágikus aktus.s egy kéz. Nem értette. hogy „aki a legnagyobb közöttetek.És Jézus azt válaszolta neki: . hogy éntelenné válj. Az Ég védelme alatt állsz. Feladatod most az.ez a kereszténységnek. mert „saját akkumulátora” helyett a Mindenség atomenergiája működteti. amely gabonaszálakat egyesít s választ szét. tiszteletteljes. neked azt mondja: a szegénység erény! Miközben a fejedre lép. hiú és hatalomszomjas ego ravasz színjátéka. Itt most azt jelenti. s hogy rá a legnagyobb dicsőség vár! A szerényt az álszerénytől a hiteles önismeret különbözteti meg: egy szerény művész. nem tartja fontosnak.

ahol mindezekből semmi sincs. szüntesd meg szeretetedben az önzésedet.A jósjel azt tanácsolja: maradj lent. Az Igaz Ember csökkenti. Ha szerény vagy. a hatalomvágy és az önzés . szolgalelkűség és a reménytelen kifosztottság. és elveszíti a szerénységét.” Nem tudnak ugyanis olyasmit adni. mindig lépj hátra s lefelé .80 - . mi a valódi szerénység. ne ünnepeltesd magad. és növeli azt. Az erőtlennek erőt adsz . A megfejtés: Légy a lányoddal „éntelen”. s kiegyenlíti őket. ha Istentől ered . hanem úgy.ne légy se szolgalelkű. Ha mégis kapsz: köszönd meg és annyi! „Emberektől dicsőséget nem veszek. a mélyben. Ismerd és becsüld saját értékeidet . Gondolatok A jósjel azt üzeni kérdésedre: dolgozz csak szerényen. A legnagyobb dolgok mind lent. életismerettel és a szüntelen „mérlegelés” jógájával. a vesztéstől nem félsz. Keleten karmának hívják.ha lent vagy.de nem tűröd. s akiért örökösen aggódott. a csöndben. szorgalmasan: fényes jövőt érlelhetsz így a csöndben. ha hagyod magad megalázni. Nem akkor vagy alázatos. alázatos odaadásban születnek. Alázatosnak (éntelennek) senki sem születik. „éntelenül”. ha bátran kiállsz a rád bízott Ügyért. Ezt csak nagy munkával tudod elérni: önismerettel. a szótlan. ahol az Örök Élet Fája s boldogsága volt . akit nagyon szeretett.változó vonalak nélkül.a másik oldalon a megalázottság. hanem a magvetés ideje! A gond ott van. tehetségből. hogyan viszonyuljon a lányához. ha a siker fényébe belevakul. de nem úgy. mint egy király: nem gyávaságból. hanem akkor. hagyd menni őt a saját útján! Te szülted. ami túl kevés.az erőszakosat letöröd. tetted jutalmával nem törődsz: maga a tett az örömöd.hanem bátorságból.” Ha szerény vagy. tudod a választ: amikor itt az ideje! Mondok egy példát: Egy anya azt kérdezte.s ezért a legnehezebb dolog megérteni. ne aggódj miatta. lelkileg és művészileg is tönkremegy. A szó össze van hazudva . Ráadásul a lánya sohasem fogadta meg tanácsait. Kivéve. hogy az egyik oldalon van a pöffeteg gőg. Mérlegelés azt jelenti. hogy nem tudjuk. szabadság és az isteni egység érzete. Ez most nem az aratás. Minden dicséret: üres. Az alázat pontosan KÖZÉPEN van. . erőből. Mérlegeli a dolgokat. Ha kell.s ha nem vigyáz. hanem Istené. A Ji-king válasza a „Szerénység” jósjele volt . Sok hírneves és túl ünnepelt. A szerénység a legnagyobb eredmények szülőanyja. Szolgálsz. de nem a tiéd. hanem a lét dinamikájának sorsszerű működése.meg kell tisztítani. láss mélységes értelmet a szolgálatban. mert küzdelmes élete volt. és föl fogsz emelkedni! Ha fönt vagy. hogy kizsákmányoljanak. Alázatát végső soron mindenki az Éden kertjében veszítette el. divatos „világsztár” beszámolt arról. hogy értékeit élete szerény és szorgalmas időszakának köszönheti. mint egy szolga. A bölcs azt mondja: „Hegy a Földben: Ez a szerénység képe. gyengeségből. mindenedet odaadod . se önmagad igazságtalan bírája! és ne várj senkitől elismerést. Sikere a méhben érett meg . ami nekik sincs. alázatosan. ne féltsd. otthagyta. Ha nem magadnak akarod: megkapod! Mikor? Ha valóban szerény vagy. csakis méltóság. ami túl sok. és a győzelem nem részegít. tehetetlenségből .de ez a dicséret belülről szól. Ez nem erkölcsi kérdés.

gondolataid vagy kimondott szavaid üzenetére.) A Csien végső értelme: az a tiéd. „éntelenül” . S ettől nemcsak kettőjük kapcsolata. jól és jó helyről. hogy saját sorsfeladatuk teljesítéséhez nyújt nekik segítséget.és menj tovább. Ezért segítik. hatalmas tettekre képes. mert érzik. Bármiben vagy. hogy környezeted visszajelez érzéseid. Megnyilatkozó szerénység. ezért állnak mellé mások.Bízd rá! Szeresd . A „ming” (megnyilatkozás) kukorékolást.81 - . Ezért nem türelmetlen. a küzdelem s a fegyelmezés ideje. A jóslat csak a benned élő Igaz Emberre érvényes. Ha csupán az önérvényesítés szándéka mozgat. tiszta hittel! Akadályok csak az egónk előtt tornyosulnak . 4.de ne az „Enyém vagy!” rabságban tartó fojtogató ölelésével. A veszélyes Nagy Vízen is átkel! Üdv! Ne nézz jutalomra. Az állhatatosság üdvös! A szív bőségéből szol a száj.de tettei megmutatkoznak. Az éntelenség az embert „láthatatlanná” teheti . Megnyilatkozó szerénység. mert célhoz érsz! Ha Igaz Ember vagy. Termékeny időszak. ahogy a csillag megy az égen. másra számíthatsz. Semmi sem akadályozza a haladást. amellyel a madarak messzi távolból is hívják és felismerik egymást.Isten előtt nem. hanem „szerényen”. a nehéz is könnyűnek fog tűnni. És válaszolnak rá! 3. hogy imádságod meghallgatásra talál: jót kérsz. s nem száll a fejébe a dicsőség. Vonások 1. Valósággal kinőttek a szárnyai. Ha várni kell. Ez most a cselekvés. hanem a hódítás! Néha az alázatos is háborúzik . csiripelést is jelent.ilyenkor az Igazság Kardja ragyog a markában. A belőled sugárzó erők másokat is mozgósítanak. ha megkapod. A vonás vallásos értelme. Üdv! A vonás első jelentése: bármilyen nehéz és súlyos is a feladatod: hajtsd végre. menj tovább éntelen. Itt a hamis és a valódi alázatról van szó . csak tedd a dolgod „pontosan. veszteségre. segíteni fognak. hanem magáért a Cselekvésért cselekszik: boldog. Az Igaz Ember a legnehezebb feladatát is alázattal teljesíti.mert a helyzetet csakis a valódi alázattal lehet megoldani: ez pedig most nem a behódolás.elengedő szeretettel! (Az anya megfogadta a tanácsot. várj még. ha gyengének érzed magad. a lány sorsa is megváltozott. Ha egyedül kevés vagy. vagy legyőzi azt. ami az Igaz Embert irányítja: amit akar.mert a Tao vagy kikerüli. bármibe is fogtál. 5. 2. hogy teheti. mert cselekedned kell! Kérdésed megoldása tőled függ! Nőj föl a feladathoz! 6. Megmutatkozó szerénység. Ha megőrzöd éntelenségedet. szépen.. amit Isten oltárára leteszel. A helyzet kedvező. amit akarsz! Adj hangot érzéseidnek.. köszönd meg Istennek . Az éntelen azonban. Gyűjts erőt. mert valójában gyenge és fél. Az igazán „éntelen” ember nem az Eredményért. aki nem magáért cselekszik. A vonás második jelentése arra az önzetlen magatartása utal. tedd másokkal együtt. az előtt nincs akadály . Üdvös hadjáratot indítani s a győzelem után rendet teremteni a fővárosban! . Az Igaz Ember szerénysége is szerény. szíved gondolatának! A szerénység „kukorékolása” hangzik a legmesszebbre. nem magának akarja. Semmi sem akadályozhat! Az álszerény nem mer. És ez sugárzik róla. Hétköznapi értelme pedig annyi. Mondd ki.” Aki a Tao folyamában úszik.

félelmünk.az odaadás végre megszüli a rég várt felszabadulást. s ezért hatni akarnak. botrányokat. az ész nyugalma. túláradó érzések erejéről van szó. hogy a jó és az üdvös megnyilvánuljon.) Jön a tavasz! A Föld alól Villám tör fel . De lehet kívül is! Valamiért tettre van szükség. Van. (Állítólag Vu király kedvelte az elefánttáncot. mindkét nézet igaz. Ami hiányzik ilyenkor: az előrelátás. Az éntelenség ihlete megsúgja.Itt. A muzsika nemcsak boldoggá tehet. Felelőtlenné. a sötétség nem múlik el magától: meg kell küzdeni érte! A „főváros” (ji kuo) lehet a saját lelked is. A csata még nincs megnyerve. eloszlik gondunk. a reménytelenség. Önfeledtség. hogy seregeid fölvonulhassanak! Készülj a táncra! Gyűjts erőt s tudást. mit tégy a sötét világ sötét erőivel szemben! Ennek a vonásnak az értelme akkor tárulna fel előttünk. ahol önismerettel s önfegyelemmel le kell törnöd egód uralmát. Harcművészetben ez a végső győzelem előtti nagy összefogottság pillanata. „szent őrületben” születnek. közös sikereket. hogy öszszehoz bennünket. Lélektani értelemben itt az összerezgő. hogy amikor fölpezsdül az élet. megint „kukorékol” a kakas. s lelkesítesz. mint az angyal: „Megszabadítalak a félelmeidtől. egymást erősítő energiák. Lelkesedésből bárminek odadobhatjuk magunkat. „keresztes hadjáratra”. a sikerszomjas művészek és politikusok. hogy jelet adjon társainak: eljött a nagy tett pillanata! A rend nem jön helyre. küldtek embereket és meneteltek maguk is a pusztulásba olyan indulók szavára. aki így: Előrelátás. amelyekért vakon lelkesedtek.) Úgy vélem. és beteljesítem az álmaidat. A felpezsdülő érzelmek ugyanis nagy dolgokat szülnek. aki így érti: Lelkesedés. Ezért tanácsolja a Jü: hívj segítőket. a józan „én” szorongva figyelő görcse. A Jü jelentéséről megoszlik a kínai bölcsek véleménye. az eksztázis összeköti az embereket egymással és a láthatatlan világgal. Felkészülés.és milliók váltak gyilkossá és áldozták föl életüket téveszmékért. ha látnánk a láthatatlan világ csodálatos munkáját. A Jü két értelmét állítólag az elefánt képe adja. Gondoskodás. hogy vidám mutatványaikkal örömöt adjanak az embereknek. közös erőfeszítésre. Kilépünk magányunk páncéljából.ilyenkor lehullik rólad a félelem. készen állj a tettre . hogy minek s kinek adod oda magad! Nagy dolog a lelkesedés. Légy hálás mindenért! 16. A közös öröm. Tudd. eredményes tetteket. Minden öröm „felszabadult” öröm . S úgy tűnik: minden lehetséges! Nagy tettek és művek ilyen inspirált állapotban. Jól tudják ezt a diktátorok.mindegy. mint csődöket. Huang mester szerint az ősi Kína déli részén az elefántokat súlyos terhek hordozására nevelték . Hogy ezt most „hátralépve” vagy „előrelépve” fejezed-e be . Csak egyvalami hiányzik belőle: a bölcsesség. Ez az Öröm születése.északon azonban táncolni tanították őket. mint a második vonásnál. a tánc és a színház csodája. Lelkessé válsz. Az ördög itt ugyanazt kínálja. kiábrándító eseményeket.és ne művelj szédült ostobaságokat! . Öröm. a reklámszakemberek. A zene. lebegünk. Lelkesedésből született a Kilencedik Szimfónia és sok nemes célú forradalom . Jü LELKESEDÉS (Előrelátás) (Képjel: Egy kinyújtott kéz valamit ad s egy táncoló elefánt. megéljük az „együtt” örömét. Van. de könnyelművé is.82 - . A fej. akik odaadásra vágynak. És ezért éppúgy szülhet nagy műveket.” Ezért figyelmeztet a Lelkesedés jele a Józan Előrelátásra. megfontolatlanul.

műveltségű. vagy szédült zűrzavar. Itt mondja ki Konfuciusz a jóskönyv egyik alapmondatát: „A csírák ismerete isteni képesség!” A láthatatlan szellemi magból megítélhető a jövendő. mert az energiák összeadódnak. ahol még dönthetsz: belemenjek vagy sem! Ha már belementél: késő. A kitartás üdvös. hanem repülés is! De hová? Igen. A csiripelő madár képe (ming) itt a dicsekvést. Vonások 1. Tilos volt olyan zenét játszani.s ezért döntésed helyes lesz.föl kell készülnöd! Hogy fölfelé repülj. még mielőtt véget érne a nap. Ilyenkor megpillantod a biztató jövőt. hogy nagy színházhoz nagy közönség kell . a láz. Tudod. ön-elveszítés. valami új. Nem a szemeddel. felfogású. Baj. amely megtörte az univerzális harmóniát. az ego erőszakos híradását. És szigorúan kötött. korú és szokásrendszerű emberek lelkében rezdülnek meg ilyenkor a közös húrok. részegség. Mielőtt elkapna az indulat. Ehhez ismernie kell az emberek lappangó érzéseit.ahogy a kertésznek a tavaszra . van egy csöndes. aki lelkesít. vagy bármiféle érzelem. Attól. ez a másik titok. Helyén van a szíved. Vagy ami ugyanaz: fölszabadulsz a halandóság nyomása alól. Még mielőtt elkapna a hév. s önfeledten ünnepeltek őseikkel. még nem spontán és önfeledt. összhang vár-e. ha lelkesít valami. a rábeszélést jelképezi. de biztató. káosz.És ezért mondja a bölcs. Jön az öröm. Ebben a jelben azonban ott kísért még a hebehurgyaság veszélye. tudod. Alapvető igazság az. Mi lelkesít? Hogy lehullik rólad a félelem és a szorongás. amire régen vársz. szagolva: Ott a part! Érzem az illatát! Minden lelkesültségben ott van a boldog jövő ígérete. Olyan ráhatást. Csakis az volt megengedett. Sziklaszilárdan. Itt azonban még nyugodt vagy . Vagy téged vonz mások lelkesedése. Az önreklámozást.ez a Jü tanítása. s ne légy esztelen részeg. meditatív pillanat. bizakodva. hogy a lángjában elégnek a határok. keserves vándorlás. . mely nem érzékeli. A harci művészetekben cél az abszolút spontán akció. hogy valami megfontolatlan.sokszor tényleg csak egy pillanatig! . a lelkesedés. Ehhez tudni kell. 2. a felpezsdülés. Lefelé nem! Mert az: fejetlenség. hogy az élet nemcsak izzasztó. Az önfeledt tett.ilyenkor minden könnyebben megy. ami fölfelé mutatott! Mert lelkesedni csakis pozitív irányba szabad: fölfelé. hogy Kínában akkoriban még szent volt a zene. sejtve. hogy a Jü jelében az ősi királyok zenével dicsőítették Istent. érezve. amelyek az embereket egyébként mereven elválasztják. üres. Ilyenkor azt érzed. És a felszabadulás lehetősége: amikor lehullik rólad a gond és a hétköznapok szorongató bilincse. hogy ez repülés lenne-e vagy zuhanás. Különböző jellemű. Gondolatok A jósjel óvatosságra int. Amikor a tigris odacsap a mancsával. inkább csak a lelkeddel. Jó vezető az. Csiripelő lelkesedés.83 - . hogy a másik lelkében mi történik. vagy a belőled fakadó lelkes örömre rezonálnak a többiek . A lelkesültség gyönyörű pillanatára . A lelkesedés titka az.

az ihlet követi az isteni szépséget és harmóniát. A halogatást megbánod.egyszóval nem a valóság talaján álló lelkesedés.így lett Uralkodó. semmibe hullt. s köréd gyűlnek azok. Sötét lelkesedés. Táncolj?. Mondta is.) 6. a karmester követi a zeneszerzőt. Mindig lent van. Az igazi lelkesedés nem ismer lehetetlent. A lelkesedés forrása.ez jusson eszedbe. Térj vissza a saját utadra. nem számít! Utólag meglátod majd: ez vezet a valódi örömhöz. szégyenbe fulladt életek! Az igazi nagyság alulról fölfelé hat. tudni nagyságunkról s kicsinek lenni annyi. Lao-ce azt mondja: „Tudni erőnkről s gyengének lenni. mint az Akaraterő . Úgy véljük. nem bírod tovább. Jézus Krisztus megmosta tanítványainak lábát. Ez az éntelenség mágiája. a mérhetetlen gőg és egoizmus korában azt hisszük. 17. hogy nem „magától” cselekszik: így tett csodákat. tévhit . hatalmasabb. Mint a hosszútávfutókat. mint birtokolni a Völgy Hatalmát. Jézus határozottan kijelentette.vagy semmilyenbe. „Az igazi Uralkodó: szolgál” . hogy szolgálni jött . hanem a mély. Kétkedő lelkesedés bánatot okoz. jó lesz-e vagy rossz. hogy mindez képmutatás. A Szellemi Ember így uralkodik.) A Gerjesztő a szelíd s vidám Tó alatt: kövesd a csillagodat! Ha késztetést érzel arra. amikor úgy érzed. Ne táncolj?. Ne add fel! Tarts ki! (A Hit tízszer erősebb. hogy saját fejed után menj: ne tedd! Maradj nyugodtan. Nem tudod. Önáltatás helyett éld végre a saját sorsodat! Könnyű vagy nehéz. 4. akik hasonlóan éreznek. Vegyük észre végre: ezek mind bukott. A Követés „magasztos sikere” a kitartó szolgálatban van. ostoba. Most nem a lelkesedés. mint a Lelkesedés. Úgy hívják: beteljesülés. Az igazi nagyság és a hatásos szellemi cselekvés titka. 5. téveszme. Huang mester egy királyi menetet. Nagyot érsz el. s alkalmazkodj az idő követelményeihez. öntetszelgő mutatvány.. Meddig mész tovább? A „sötét” (ming) lehet ábránd.. benső hit kell hogy vezessen. s följebb néz. Ha bármelyik ponton fordítva működik. A forrás a szíved. ne kételkedj! Váratlanul társakra találsz. s mindig követ valakit vagy valamit. A zenész követi a karmestert. nem végzetes.” Manapság. A táncot te irányítod. Így vélik a diktátorok. s másokat is lelkesítesz. annál sikeresebb. hanem szánalmas. hogy kevésnek érzed az erődet.Vagy boldogító táncba mész . 3.ez ennek a jelnek a paradoxona. Te lelkesedsz.. és százszor erősebb. ilyesmit csak taktikából hazudnak a farizeusok. Az örömteli szolgálatban. elfáradtál.84 - . Embert próbáló. minél följebb kapaszkodik valaki az emberhegy tetején. Tarts ki. hatásosabb. mások ostromlókat látnak egymás után felfelé hatolni egy vár oldalán. . A helyzet nyomasztó. az nem művészet lesz. aki elhiszi. Itt hiányzik a magabiztosság. Ne aggasszon. a zeneszerző követi az ihletét. Szui KÖVETÉS (Alkalmazkodás) (Képjel: Egymást követő lábnyomok. Betegség.. minél püffedtebb az ego. Ne másoktól várd a boldogságodat: benned rejlik! Az ész unalmas józanságát ne téveszd össze a bölcsességgel! A bölcsek szeretnek táncolni és önfeledten kacagni. Azt hisszük.

s ha nem vagy önfejű. annak lényében megszűnik minden feszültség. Ezért mondja a bölcs: „A Szellemi Ember alkonyatkor megnyugszik s pihen. Tudd. szüntelen benső küzdelem. az a sorsát. Ennek az alkalmazkodásnak pedig az a titka. zaklatott lélegzet s a sokfelé figyelő türelmetlen elme arról tanúskodik. Az egyik azt mondja: „Egyszer élsz! Használd ki gyorsan!” A másik azt mondja: „Szellemi lény vagy. dúlt leszel. „Egyszerű” emberekkel nem azért kell „egyszerűen” beszélni. az önmagát csapja be. hogy sorsunk nem egyenes vonalban. A szellemit!” Néha ezt egyszerűen csak így mondjuk: „Hallgass a jobbik énedre!” Aki ezt megteszi. ne húzzon vissza a múlt! S ami ugyanez: légy alkalmazkodó. hogy másoknak mi a jó. „hisz”.85 - . Nem „parancsolva”. A karrierista ezt nem érti. aki átmászik mások fején egyre följebb s följebb. visszajelzi a nyugalmad vagy a nyugtalanságod. A zaklatottság biztos jele annak. az az életét éli. Karrierista az. Akit Igazi Valója. benső vitánkat és félelmeinket még egy magányos szigetre is magunkkal visszük. mi az üdvös szélirány. Ha nem ezt éled. és mégis nyugtalan.de légy gyanakvó. hangyává. hogy céljáról levette a tekintetét. mi az. s elrejtette legnagyobb titkát. örök úton jársz! Tedd azt. átérzed azt is. egyszóval Mindenné tudott válni. zaklatottságunk. hogy a legkisebb stresszel érheted el a legnagyobb eredményeket. hogy itt viadal folyik. Ha valaki azt mondja. Fent elpukkad. Kérdésedre a jósjel azt mondja: sorsod útján jársz. boldogtalanságunk. ezért bukik el. az álmaidat . mert rossz lelkiismeretünket. hogy az igazi teremtői hatás alulról fölfelé és belülről kifelé történik.s alkalmazkodj a jó szelekhez! Gondolatok Mindannyiunkban két akarat van. A Szui jelében fokozottan figyelj az új idők szavára. hanem „cikcakkban” működik. sem pihenni. bamba borjúvá. amikor azt gondolod. Kövesd a célodat . sokféle lelki és testi betegségünk alapvető oka. mi az időszerű. Úgy is hívják: sors. s a végén saját semmiségével szembesül. Ez nyugtalanságunk. ami éppen a „levegőben” van. A békesség titka: sorsunk útjának „követése”. Elő. Légy fölfelé nyitott! Új idők jönnek. de követve irányíthatod az eseményeket. nem jelenti azt. hogy az ember nem adta át magát ennek az akaratnak.” Mi nem tudunk sem nyugodni. ki lesz a győztes. hogy te tudsz mindent a legjobban. mindent képesek vagyunk azonnal újrakezdeni.A követés tehát azt jelenti: Kövesd eszményedet! Kövesd magadban a többet! Kövesd az ihletedet. csakis Isten akaratában. aki a teremtésben békává. kövesd! S hogy ez sikerült-e. hogy a hajós a széljárásnak megfelelően folyamatosan állít a vitorláján. Aki az „én-akarat” útján: zaklatott. A Szui azt mondja: „Kövesd magadban a Magasrendűt! Az istenit. Ezért kell alkalmazkodnunk a hirtelen fordulatokhoz. ami üdvös és jó!” Akit a vak önakarat hajt. s nem tudni még. mert nem vagy különb náluk. kapkodó kéz. a másik a Fensőbbrendű Én akarata. hol tartanak életükkel az emberek. hol és mikor lehet őket megszólítani. s ez azt jelenti. mert nagylelkűen leereszkedsz közéjük. feszültségünk. Az egyik az ego.mondja Lao-ce. E jelben jövünk rá. Átéli a nyugalom semmihez sem fogható élményét. A karrierista életének szánalmas végjátékát rendszerint nem látjuk. Megérzed. Az eredet: az isteni középpont. mert útját csak a sikeres felívelésig követjük. Aki a sors útján jár: nyugodt. Az. hogy semmihez sem ragaszkodunk görcsösen. Ne tartsd magad többnek Istennél. hanem azért. mint megnyugodni” . „Az eredethez visszatérni annyi. fűszállá. Megnyugodni semmi másban nem lehet. A nyugtalan szem. A két akarat kivétel nélkül mindenkiben állandó összeütközésben van. levéllé.

A jót kell követni! Igazi.elhagyja a kisgyereket. a belesimulás útját a Taóban. Harcművésznél ez a „követő” taktika. Vonások 1. s a végén kibillenti egyensúlyából. Ragaszkodásra lel. Követsz valamit. hanem bent. hogy villámsebesen „fordíts a vitorládon”. Az időszerűhöz. vele együtt folytatja. nem nézünk körül. 4. s tanácsával segít azokon.élete végéig nem szakad el az anyja szoknyájától. S egyetlen pillanatig sem szabad. akik becsülik és követik.s bajba kerülünk. Ha képes vagy rá.mondja egy kommentár. erős természetünket. Nem a jobbik. amit keres! Üdvös az állhatatosság! Az előbbi helyzet fordítottja. Szakadj el hivatalodtól (társadalmi helyzetedtől). 5.elveszíti a férfit. Ha így tesz. csakis vágyaink irányába . túl okos terv vagy csontos megszokás nem gátol abban. A könnyebbik utat követed. megtalálja.86 - . Abszolút értelemben ez a bölcsre utal. ha kell. s ez nemcsak társadalmi. hogy „ez az életem”! Nem! Nyílj ki mások felé! Új lehetőségek. bátorság kell hozzá s kitartás. rögeszme. eredményes leszel. hogy elérjem célomat. Utad szabad! Lépj ki otthonod ajtaján. A „férfi” a felnőtt. hogy felnőnél. de lelki tanács is. „Rossz társaságba ne keveredj!” . Az küzd eredményesebben. Adni nem tud. Ellenfelének nem ellenáll. Kövesd a „jou fu”. s értelmed világossá válik. hogy megragadd. Ez a „jou fu” . A kisfiúhoz ragaszkodik . A „jou fu” belesimulást jelent. a kiszolgáltatott. örökké kapni akar. aki vezérlő csillagát követi: boldog lesz. s ez még megköti. aki már felülemelkedett a világ zűrzavarán. hanem a rosszabbik „énedre” hallgatsz. elvárásoktól. Valahol mindannyian „mesterek” vagyunk. Hagyd abba az önsajnálatot! 3. Ez az érdek nélküli segítő. az ember. belesimul. Az Igaz Ember egységben él önmagával és a világgal. Az erős. Másokhoz. ha így folytatod. Nem nő fel. a riadt. A magasabb minőség miatt itt elhagyom az alacsonyabbat. Alkalmazkodást az élet áramlásához. Főleg attól a tévhittől. Valami indul. Üdv! A művész. A jó követése kiválóvá tesz. Nem könnyű. hanem mozgását átveszi. hogy felelős vagy másokért. Ez a vonás erről a gondról szól. akik felnéznek rád s példakép vagy. gyakran nem kint. Bensőnknek a külső követelményekhez s a magas szellemvilág sugallatához. aki nyitottabb. az éretlen. csak előre. a szívben. A mai lélektan szerint az emberek többsége jelképes értelemben . új tervek és emberek felé! Szemléleted elavult. A vonás hétköznapi jelentése: vedd észre. aki mesterét. hanem a legjobbat! Megkaphatod. A férfihez ragaszkodik . ha másoknak nem. a tanítvány. 2. El kell szakadni a régi megszokásoktól. Ne a jót akard. tanácsadó. mániásan üldözzük célunkat.együtt az Egésszel! És nem a csőlátás! Harcművészetben a nyerni akarás kétségbeesett vágya görcsössé teszi a küzdőt. Másoktól függ. pozícióktól. A sorsteremtő. isteni lényünk. s ha nem szabadul meg eszelős vágyától. Most ez a folyamat zajlik. figyelme beszűkül. 6. Aki szabadabb. A „gyerek” a gyenge. Királyi áldozat a Nyugati Hegységben. s vegyülj el másokkal! Jó eredménye lesz.ítélet. De viszszajön. a gyerme. de csakis így ér magasra: sorstervét így teljesítheti. sodródsz. Baj. A vonal „hatalomváltást” üzen. Az ember küzdelmesen növekszik. Hogy lenne ez hiba?! Néha mint az elvakult vadász a prédáját. a vesztébe rohan. Lelassul. Ahelyett. Vannak. aki ihletét. Ahhoz. alkalmassá kell válnom rá. az önös. Saját csapdánkba zuhanunk.

Lehet. Az elrohadt magból bújik ki a csíra. (Nagyanyám sok ével élt tovább családunk . szabadságát belefojtották. mert a múlt beleépült a lényébe. És nemcsak a szülői ház. Jóslatban az „elromlott” lehet baráti kapcsolat. mert az új csíra még kíméletet. életterv.) 18. A múlt átírható.Felül Hegy. beléd ivódott mérgek forrását . a felbomlás a születő újnak az előfeltétele. Addig kellemetlen. amíg az ember „benne van”. hogy marad még. házasság. A szülők vétke a gyermekekben folytatódik. Amit itt és most megváltoztatsz. igazi lényét elnyomták. Az ember rossz helyzethez alkalmazkodott. hogy a helyzetet reménytelennek véled . A második „megfontolásra” pedig azért. s ne ítélkezz fölöttük. Megélni rossz. Ez a „csírák” elégetése. rothadó helyzet . A rohadás. A rohadásnak egyébként az ezotériában nincs olyan undort keltő hatása.szüleim miatt is! Ha magamat megváltom.valamilyen mélységes oknál fogva: mégis összefügg veled. az a múltat is megváltoztatja. hogyan válnak a tiszta és védtelen gyermeki lélekre ráfényképezett hatások később jellemmé. hanem teljesen. mint múltunk egyéb emlékei: a lélektan szinte teljes egészében ezekkel a „férgekkel” foglalkozik. Nem biztos. lelkesítő akció. Könyvtárnyi irodalma van annak. bezápult terv.ha sikerül az „alkímiai folyamat”. Jákob lajtorjáján mindig állnak egy fokkal lejjebb is: ezek csakis a te lenyújtod kezedet fogva kapaszkodhatnak följebb. Ez a jelen mágiája. Nem részben. Ne tegyen reményvesztetté. Ku MUNKÁLKODÁS AZ ELROMLOTTON (Képjel: Férgek a szent edényben) Megállt. jó fordulata előtt állsz . Sorsod alapvető. hanem . Bajom oka nem sorsszerű .87 - . mert a romlott régi és a tiszta új szétválasztását nem lehet hebehurgyán elvégezni. új vállalkozások. bölcs figyelmet igényel.keinknek.) A gyermekkori traumák éppúgy idetartoznak. Mások „elromlásával” légy türelmes: adj időt számukra. hogy mások drámája most a tiéd.elsősorban anyám miatt. Ehhez azonban az első öt vonás nagy munkáját el kell végezni.és megfontoltság az új megszületése után! Az elsőre azért van szükség.hanem a nyomasztó emlékét. Ez is lehetséges. S aztán a tetterős. hogy a baj csírája benned van. biztató jövő csírái rejlenek benned. s ha azok embertelenek. hogy másokért él.a Ji-king bölcsessége szerint . Új tavasz előtt állsz. mi is azzá válunk többé-kevésbé. de mint alkímiai folyamat: kikerülhetetlen. amíg régi énje együtt él régi és bomlasztó emlékeivel. a múltból eredő nyomasztó emlékeket. bezápult. mint az érzéki világban: minden újjászületés feltétele. Megfontoltság az új megszületése előtt . és meg is kell szabadulni tőle! Nemcsak magam miatt. (Alul Szél . mások miatt van. Az ember néha rádöbben. Találd meg a bajok okát.ugyanakkor biztató. De . s a tiéd is.ne siettesd az átalakulást. s megszabadítom őket a szellemvilágban már lehazudhatatlan bűntudattól. őket is megváltom. messzi távlatok: vesd le magadról a bénító múlt terheit! A helyes stratégia: fölismerni az eddig elrejtett „férgeket”. Neki már nem is kellene élnie .az. férges.emberi hiba következménye. lelki gubanc. Nem magát a megtörtént eseményt . s most tehetetlen. Meg lehet. és bénító súllyal nehezedik rá.és szabadulj meg tőlük. s nem tudja még leválasztani magáról. egy beteg társadalom is „beteggé” teszi a lelket: riadtan alkalmazkodunk a lét feltételeihez. Gondolatok .

Le kell vetned magadról a múlt ártó igézetét! Indulni csak tiszta lappal lehet. azt tehetetlenül vonszolja a múltja: életét lelki s testi „feltételes reflexei” irányítják. A lista százféle lehet: mindenki maga tudja. kiszolgáltatottan. Minden. kapcsolataink. És amire vágysz. vissza egészen az ősrobbanásig: MOST VAN. a gondoskodás. A sérülést tágabb értelemben a Hatalom. amelyet apánktól. amelytől meg kell szabadulnia. Veszély.ha vétettek bármiben is. lelkesíti egész környezetét. Vonások 1. kissé agresszív taktikát. Ura légy. konokságod s tehetetlenséged miatt ne örökíts tovább „betegítő géneket”. a fészekből. hogy túlságosan az anyagba tapadtunk. a végén üdv. ebben és százezer elmúlt életedben. Konok kitartás nem helyes. tehetetlenül.88 - . A szeretet. a védelem túlzása vagy éppen hiánya az. amit akarsz. Itt a túl puhaság. Néha sértő is lehet. az erő és a lendület túl sok. amit tervezel. de kifejezetten szerencséssé is tehető. A Ku jósjelének üzenete: téli pangás után a tavasz korszaka. de életünk. Kis megbánás. a Keménység túlzása vagy éppen hiánya okozta. mi az a rossz örökség. amit az apa elrontott. Amikor valaki „hagyta”. amit valaha éltél. amit az anya rontott el. ki kell röppenni a szabad égre. Munkálkodni az elrontotton nem hirtelen. Helyrehozni azt. Együtt élni a „nem jó”-val gyáván. Ha fölismerted. amelyben nehéz „felnőtté” válni. ha eljött annak az ideje. önállótlanság. Igaz fiúnak az ősei is makulátlanok lesznek. Eltűrni. hanem főképp megmentői vagyunk . tapasztaltál. A folytatás megszégyenüléshez vezet. amit az „anya” ronthat el. rossz helyzetről van szó. 3. hogy így legyen. (Sajnos manapság . Helyrehozni azt. minden eljövendő eszményed egészen az üdvözülésig: MOST VAN! A MOST: ablak az örökkévalósághoz. Az Igaz Ember biztató tavasz hírnökét látja a rohadás előjelében. ha önmagunkat is tisztán látjuk benne. Ez vonatkozik nemcsak lelkünk. amit az apa elrontott. Ne menj tovább . Ha eseményre kértél jóslatot: találd meg először a probléma szívét. 4. Egy helyzetet akkor látunk tisztán. Igazi valónk nem az anyagi természetből ered. Találd meg a Közép útját. Itt arról a mintáról van szó. bénult állapotokat. Függés.A jelen: mágikus idő. 2. de a jóakarat végül feledteti a türelmetlen. Tágabb értelemben ide tartozik az is. apáink társadalmától örököltünk. hanem folyamatosan kell. sorsrontó gondolatokat! A tavasz „felrázza” az álmos. Szellemünk hazája fönt van. Aki erre ráébred: szabad lesz. gyengeség az eredménye: olyan helyzet.nem látsz még tisztán. Nem nagy hiba. engedékenység okozta a korrupciót. Gyengeséged. Aki nem ébred rá. Környezetedet inkább lelkesítsd. sehová sem vezet. Föl kell számolnod a korrupciót. A szándék jó. akivé lenni akarsz.mivel . Bátor szembesüléssel javítható. szabadulj meg tőle. a bénító érzelmeket. Helyrehozni azt. s ezért bátorítja. amit az apa elrontott. Mint Jézus vagy az őskereszténység apostolai tanították: Vessétek le a régi embert. amely nemcsak jóvá. sorshelyzeteink megújulására is. hogy megszüljétek az Újat! A jóslatokban itt egy olyan bezápult. hogy nem jó. s ne rabja sorsodnak. mint vádold. a Szigor. A Ji-king szerint szüleinknek-őseinknek nemcsak áldozatai.

de ha beletapadsz az ajándékba. „A Közeledésnek magasztos sikere van. odaadó munkával éri el. A valódi Ember Istent szolgálja. Ne ess ebbe a hibába! Isten ad . Az ego még többet akar. aki a költő szerint „belülről vezérel”. politikai és gazdasági célokon. aki szereti. mohó. A „közeledés” itt alulról fölfelé és fölülről lefelé történik: valaki lentről fölemelkedik. Magasabb céljai vannak. anyám. S főleg ne engedd. benső békédet. aki segít neki kibontania magát a téli tetszhalálból.hanem az. A sikert az ember alázatos. szorgalmas.” A „nyolcadik hónap” itt a tavasz utáni őszt jelenti. tanító. amiért kaptad: elveszíted a szabadságodat. környezetem vagy az egész világ . több erőhöz. A virágzás utáni hervadást. együtt érzőn leereszkedik. a kordivatot s a technikát a „vétkek” folytatódnak tovább. Retteg. Nem szolgál királyokat és hercegeket. A múlt hibáit felismerni a jelenben nem kis dolog. lehetőséghez jut . Társadalmilag is inkább csak a jelmezt váltjuk. Gőgös lesz.valami új. A felemelkedés.és csökken a sötét Jin ereje. hanem a valódi. a beteljesedés ideje közeledik. Támogatja. de segítséget kap. Amit kapsz: tekintsd ajándéknak. A biztatás itt részint másoktól. 6. A „valódi Ember” céljai túl vannak az éppen fennálló társadalmi. fölemeli az alatta állókat.középen -. Helyrehozni. neveli.kevesen ébrednek önmagukra .az emberek zöme tehetetlenül ismétli szülei hibáit. munkás. paraszt vagy éppenséggel gazdasági ember. Se szerencse. hogy mindez nem lesz az övé. Innen kezdve nem az a kérdésem. elégedetlen. túl korán följutni a csúcsra. beképzelt. Most valószínűleg kapni fogsz. ha jó és rossz fölött állsz. mint a jó tanítók. 19.s ugyanakkor.és elvesz. Nincs ereje még. hogy mit mond az Isten. Nem a „nagy”. mint a jó vezető. se balszerencse ne szédítsen meg. A nyolcadik hónapban jöhet a baj. Nemcsak mint pap vagy szerzetes. Ne válj külvilág-függővé. öszszes zsebét teli akarja tömni. De amikor eléri. Minden kis újjászülető rügyecskének „tündére” van. költő. hogy a kezdeti sikerek a fejedbe szálljanak. mint az angyalok és mesterek. akik fáradhatatlanul segítenek.) Jó idők közelednek. A siker bent van! . de mint apa. Az ember biztatásra talál. Akkor jársz helyes úton . A szellemi. Az emelkedés utáni hanyatlást. de ne siettesd! Ne akarj türelmetlenül. anya. Valami jelentős érlelődik . naggyá teszi az alatta lévőket. elveszíted azt. és ettől a félelemtől el is veszít mindent. akik naggyá teszik tanítványaikat. Látod. E vonásban ébredezik benned az Örök Ember. Előmozdító az állhatatosság. Jövőkép is kell. Lin KÖZELEDÉS (Képjel: Egy vezető irányítja a sokaságot. hogy a jósjelben a Jang erők emelkednek fölfelé . aki magasan áll.89 - . mit szól a tetteimhez az apám. hatalomhoz. De nem elég. részint fentről ered. minderről könnyen elfeledkezik. képességhez. amit az apa elrontott. A Bölcs a következőket tanácsolja: érik a beteljesedés.) 5. egyre világosabbá válik. mint aki csak egyszer szüretelhet.

Ne ragadj bele a közeledő helyzetbe. Édes közeledik. és jó érzéseik tudássá nemesednek. Ezért fokozottan vigyáznak az időszerűségre! A közelgő diadaltól nem kapnak vérszemet. Semmilyen irány nem előnyös.a felső három pedig arról. Aki megérti a másságot: bölcs. s menj tovább! Messzebb van az igazi cél! 4. Üdvös kitartani. Az Igaz Ember jele benned.s utána tanítod őket! (Óvakodj a szeretet nélküli tanítástól! Az csak agitáció . a szellemvilággal való jó kapcsolat. Figyelj: csúcspont közeledik. „édesnek” látszik is. tudni is kell. hogy csupán eltűrtem. Érleld és érlelődj.s kivétel nélkül mindenki.még a halála pillanatában is.belül keserű. Nincs hiba. társulás.ami pedig ártalmas!) Amikor az emberek érzik. Kiteljesedés közeledik. kapcsolat. bármilyen jónak. Inspiráló hatás. hogyan segítsd az eredmény kibontakozását . Ha bánatos vagy emiatt: nem hiba! Kívül édes . most jön a jó. hogy tudni akarsz. Az Igaz Ember mindenkit védelmez s elfogad. Először megszereted . hogy megérted. annak sok síkja van: együttműködés. Minden előnyös. mi a „kedvező” vagy a „kedvezőtlen” . hogy jövőd fájának milyen ágai-bogai lesznek. de szeretetre méltó s az ő védelme alatt áll! Ezt a mondást gyakran hordozzák tárcájukban azok a vezetők. mit kell tenned.Gondolatok A bölcs azt mondja: „Az Igaz Ember gondolkodni tanít. Hagyják beérni. védőszárnyaid alá kerül. de a helyzet biztató. (Ez a „Hszien”. de ami változatlan és örök. kimeríthetetlenül. Toleranciája nem ismer határokat: nagy az Isten állatkertje. Nem magadért teszed. Ami összevaló.mert sorsunk megcsinálásánál nincs üdvösebb. amilyenek: kivirágzott körülöttem az élet! Itt nem „toleranciáról” volt szó! Nem arról. s tudóvá teszed környezetedet . kivárják a legjobb lehetőséget! S utána nem vesznek bele a győztesek mámorába! (Sokszor rontottam el ígéretes helyzetet a túl korai lelkesedésemmel!) A vonások közül az alsó három arról szól.90 - . szereted s óvod őket (sokszor a saját hülyeségüktől!). Nagy eredményekhez nemcsak „pozitív” érzés. bárki és bármilyen. Vonások 1. 2. Még nem látod át. Nemcsak érezni. akkor szívesen tanulnak majd tőled. egymásra lel. Élj vele bátran. akik virágzóvá tették vállalkuzásaikat. Jó és rossz jön-megy az életben. de tudás is kell. leplezd le a kísértést. hogy az Igaz Ember mindenből tanul. Tudod. A beteljesülés akadálya a tudatlanság s az összeférhetetlenség. a 31. hanem megértettem őket! Óriási különbség valakit elviselni vagy mélyen megérteni. s másságát megszeretni! Harcművészek ebben a jósjelben a győzelem lehetőségét pillantják meg. s aztán jöhet a rosszabb periódus. 3. A kettő összefügg. miért! (Néha. hogyan válj a beérő helyzet urává. mit. hideg fejjel. önmagammal. előnyösnek. Légy nyitott önmagad s mások felé! . Üdv. s szüntelenül tanít . A növekvő jó lehetőségbe nem szédülnek bele. Találkozás közeledik. nem kérdés. Ha valaki a Sorsát éli. s tedd is meg. benne minden lény más.” Így kell másokhoz közeledni. lehetőség érik.) Ami érik. Még ha fájdalmas is. Találkozás közeledik. amikor elfogadtam másokat olyanoknak. kitartóan. jósjel: „összehangolódás”.

fölismered sorsod .” Jelentése: „Hely. nem csupán értelmi „információi”. hol vannak az ösvények. pontosan látnod kell mit.91 - . Még nem látod . előítélet-mentesen. A sors ura csak az lehet. mi a helyes s a helytelen . aki igaz úton (a szent szellemek útján) jár.látod a következményt. Azt jelenti: „FIGYELI A HANGOT. s melyik a hamis? Pillants rá mindenre úgy. Ezt ne feledd! 20. Most juthatsz el oda. ami már méltatlan hozzád. reményeink. de itt az ideje. És hogy felelsz azokért. Tudod. Bölcs közeledés. Feladatod: láss tisztán.” A szerzetesek éneklés és a szent szövegek olvasása közben egy fából készült Halat ütöttek. csakis a FIGYELEM. Ilyenkor bármit teszünk: igazságos. elvárásaink. Ezért sohasem veszti el. mintha Isten szemével látnál. Figyelem az életemet. másokat és sorsod alakulását így. hanem lényének tisztánlátó Közepe vezeti. A halnak mindig nyitva a szeme! Mindig LÁT . Buddha reinkarnációját (Avalokitcshvara) úgy hívták: KUAN JIN.ez az éberség jelképe. amit már kinőttél . A Nagy Vezetőhöz illő.” Hogy „lásd” a jósjel mindennapi üzenetét. mint utazásod térképét. lásd meg a Valóságot! Nézd meg. Lásd önmagadat. de lényük isteni szívét és sorsukat is látod. meg kell hogy értsd spirituális jelentését. mert látod. mint figyelni a külső-benső hangot. Végre megérted az embereket. amit kapsz. mielőtt áldozatot hozol! Tisztelettel tekintenek arra. És most jön a jósjel mindennapi jelentése: a tisztánlátás azt jelenti. önáltatásaink „szemüvegén”. Mindig valamilyen „szemüvegen” át nézünk. Figyelem a gondolataimat. Figyelem az energiák áramlását.s a Látás ősi szimbóluma) Mielőtt cselekszel.semmi egyéb. Nézed. aki tudja. kiben bízik: s arra rábízza a közös ügyek intézését. Mosd meg a kezed. Mielőtt egyetlen lépést tennél. gátlásaink.” A taoista meditáció titka semmi más.” „A meditáció . A varázsló varázshatalma másokért van. ahol figyelem a Taót. Kuan TISZTÁNLÁTÁS (Figyelem) (Képjel: Egy madár néz „madártávlatból”. szubjektív előítéleteink. mint magasról egy tájat. hol az akadályok. A taoista Templomot úgy hívják: „TAO KUAN. mit lépj. Figyelem a lelkemet. Ezt az utat Sorsnak hívják. hogy tudod. legyen az szellemi. akivel beszélsz? Miről szól ez a történet? Mit akarsz valójában és miért?! Melyik az igazi utad. Mielőtt egyetlen lépést is tennél. A „jó vezetőt” munkatársairól. akit nem érzelmei. ahogy valóban van . hanem éberséged vezet majd. hogy nem vagy belekeveredve a világba. Bölcs az. lelki vagy anyagi érték. Nem azonosulsz semmivel: csak látod.nézz úgy. Nemcsak egójukat. akiket az élet „alád” rendelt. látnod kell az igazi perspektívát. mintha most látnád először! Így szabadulhatsz meg attól. Üdv. beosztottjairól lehet megismerni. mit tégy. 6. Önzésünk. Hibátlan. mi a sorsa. vágyaink. amelyen már nem káprázatod. Látod. Most meg kell szabadulni mindezektől.tanította . félelmeink. személytelenül. hogy végre lásd! „Tisztánlátás.erre figyelmeztet a jósjel -. Siker. ritmikusan. Figyelem a lélegzetemet.5. Nagylelkű közeledés. s ezt már nem csak magadért teszed! Beteljesülés. Oszd meg másokkal. miért teszel.így indulhatsz el új úton. Tudja. de főleg hazugságaink. milyen is ez az egész valójában! Ki vagy te? Ki az.

. Ez a félelem nélküli. téveszméktől zavart. az ösvény. Utána léphetsz! Erre biztat ez a jósjel. Bárkire néz: látja a gyengéit is. Akkor is így látnám. A tanítás nem egyéb. ha nem velem történne. aki előtte áll. A figyelem: egótlan. Később kiderül. s nem tart attól. s máris föléd kerekedhet az. A jó harcos akkor is tisztán lát. nem látsz tisztán. mint te! A benned lévő titkok éppúgy eldughatatlanok. hogy nem létezik. s mivel a csúcsra bámul. ha nagyon akarsz nyerni. Mivel nem valóságos emberekkel kerül kapcsolatba. félelmektől. s innentől kezdve nem fordulhat elő. szabadabb s a tisztábban látó van fölényben! Ez a jósjel arra tanít. (Benső mosoly című könyvemben sokat írok a figyelemről. mint neked! Mindig a lazább. hogy ez káprázat. Aki valóban lát. azt nem befolyásolhatja a győzelem reménye vagy a vereségtől való szorongása. és akkor is. vágyaktól. s ez a tekintet nemcsak tiszta. Ennyi a feladatod. És természetesen önmagamat is: a jó harcos kendőzetlenül látja saját hibáit s erényeit. Nem lehet elbújni előle.rejtett összefüggéseit. mint te. . az nem fél látni. képessé válsz mások szemét is felnyitni. hogy a póker-arc nem ér semmit! Csak a „póker-lélek” . Aki lát. Valódi és érvényes képet föltehetően csak az Isten lát . Mintha mással történne az egész.92 - . Gondolatok Az igazi Figyelem akkor jön létre. hogy „éhes vagy a nyereségre”. nem tudtam. de roppant erős is. aki ártalmas. ambícióktól. mint másokban: ha félsz. talán mert „látja”. átható tekintet ereje.a másik kiáradóteremtő látás. aki nem fél annyira. Az ego nem azt látja.) Kérdésedre a válasz: nézd meg jól! Mintha nem is rólad lenne szó. amit látni akar. Ha látsz.. Az egyik befogadó-értő . s nem olyan fontos neki a nyerés. nem veszi észre a kígyót a lábai alatt. mit cselekszem!” A tisztánlátó ember nemcsak jó úton jár. Személytelen. ha nem én lennék a helyzetben. szüntelenül a figyelem állapotában van. Bármilyen veszélyes helyzetbe keveredik. tudja. Uram. mert a remény és a szorongás eleve eltorzítja a hiteles képet. ha az egódat lecsendesíted. Nemcsak nem mutatja a vágyait és a félelmét. ahová szeme vetíti. hanem a róluk való elképzelésével. Tisztánlátás nélkül még egy üzleti tárgyalást sem lehet eredményesen lebonyolítani. A látás titka. hogy az ember belül is semleges. de tényleg szabad azoktól. mint láttatás. ha támad. hanem azt. hogy őt is látják! Más is lehet olyan emberismerő. Az aktív látás legszebb formája: a tanítás. s a nyitott szemű meditációról is. ha őt támadják.. Emberismerete téves megítélések sorozata: fél attól. hanem hogy egész másképp van: nem ott a lépcső. „Belülről” néz. a gödör felett hidat lát.bizonyára ezért ábrázolják egy háromszögben lévő nyitott Szemmel. akitől nem kellene félnie. És még egy fontos dolog. előítéletével. Aki lát. zaklatott. látják rajtad. Az ego tekintete szétszórt. ami nem azt jelenti. de aktív is. hogy azt mondod majd: „Bocsáss meg. egész viszonyrendszere hamis: nem annak beszél. Nem gyengíti semmiféle önző érzelem vagy gondolat. ami van. idealizált képével vagy karikatúrájával.ami azt jelenti. S ez a mondat már átvezet a harcművészethez: a győzelemhez vezető út első lépése: kiismerni ellenfelemet és stratégiáját. hogy nem látsz jól! S nem is tudod. de rejtélyes hatással van a környezetére is. hogy nemcsak passzív. érzik rajtad a félelmet.

Ha egyszerű emberek ösztönösen követik a jónak vélt utat.93 - . Közönséges embernél nem hiba . Kezded látni. (Gyermeki látás. Ami egy anyánál üdvös. hogy értenénk tanait. a feladatot. s nem láttam. akiknek sorsfeladata is szűk. Eddig nem láttam. hogyan működik az egész . egy felnőtt férfi számára már démoni: nem az a Taója. Most még választhatsz. Most itt a pillanat. Ez dönti el. Kilesni az ajtónyíláson. éretlen. Itt szűklátókörűségről van szó. ők „olyanok”.amelynek oka mindig az önérdek! . érzéseit. Valaha a bölcsek tartományról tartományra vándoroltak. Próbáld más szemmel nézni a gondodat. mert az apánk mondja. Látom. A legjobb önismeret: megpillanthatod mások szemében magadat is! Azonfelül: kezded felismerni egy-egy esemény csíráját.Igaz Embernél szégyen. ami családja érdekében szükséges. De ha mást akarnak tőled. segíts. A város fényét (a közösség érdekét) figyelni. hogy milyen hatásokat váltasz ki az emberekből. hogy a király vendége légy. A külvilág: tükör. vagy a fennálló társadalmi szokások így követelik. s lelki fejlettségük sem magas. Később a szűklátókörűség . hanem te leszel sötét. Érik a tisztánlátásod. hogy mit szül életem. Figyelj! 5. rövid távra . Figyeld. Asszony számára előnyös.Vonások 1. Megvizsgálták alaposan a közösséget. mire akarnak használni. hogy mit szül az életünk. Figyelem. Figyelve. ne csatlakozz.túlságosan önmagad körül forogsz. Szemléleted még szűk.) Sorsod útja nem ez! Sorsod útja az éberség! Föl kell nőnöd. mint engem. . Nyisd ki a szemed! 2. eldöntjük. kívülről. kibontakozzon-e vagy sem. mintha mindez mással történne . Értékeid értékessé tehetnek másokat .s csak a jóhoz csatlakoztak. Ez a tanács: nyisd ki jobban a szemed. Ez azt jelenti. hogy lényem milyen hatást váltott ki az emberekből. nem fogom fölöslegesen hibáztatni magamat. Ahogy egy anya is csak annyit lát és ért meg a világból. Az alacsony éberségi színvonal csak azoknál megengedhető. mi vezetett idáig. Figyelj! 4.s ha ezt végre megértem. mert „belülről” nézem.már fojtogatóvá válik. hogy sok mindent én váltok ki belőlük. hogy nincs igazad! 3. Semmiféle kísértés ne csábítson . nem hiba. mert akkor nem a „város lesz fényes”. hogy ez most a visszavonulás vagy az előrelépés időszaka-e.csakis a saját érdekeidet veszed figyelembe. Nem érted mások lelkét. s az uralkodóknak tanácsot adtak. személytelenül. Az Igaz Embernek üdv! Nem látok magamra. megszállta egy rossz szellem vagy egyszerűen csak részeg. Gyermeki látás. A „CSOU” azt jelenti: démon. hogy nemcsak önzésed szemüvegén át. amikor valamit elfogadunk helyesnek. mielőtt cselekszel.s ha ez kell nekik. gyermekien „tudatlan”. A megnyilvánulás határán vagy. a Vezető célját és szívét . Ahol üdvös célt szolgálhattak.csakis a valódi lehetőség. s el tudod dönteni. Nemigen érted a helyzetedet. elfogadható-e. Azt hittem. Lehet. amikor érzéseink kötnek egy-egy valláshoz anélkül. és meg kell szerezned a tisztánlátásodat. de teljesebben is látsz. ahol segíteni tudtak. s főleg azt.mintha egy regényt olvasnék. hogy rápillantsak az életemre. De csak ott fogadták el a megbízást. Most meg kell figyelnem. amelynek a hősét ugyanúgy hívják. te is szűken látsz. gondolatait.

ostobaságukban. Előnyös az igazságszolgáltatás. átélem az érzéseiket . „önismereti” rápillantásnak nem az a legnagyobb jelentősége. s látni fogja. Ha ezt végrehajtod. Ez a személytelen figyelem.Mert javítok ott.. Sorsunk nem egyéni. Kíméletlen önismeret. látod. hogy megismerem testem. s nehéz rátalálni.és keményen. amely a hazugság rétegein keresztül leás a mélyen elrejtett okig. megrágás.A másik jel: mozog az állkapocs föl le. A karmák összefüggenek s egymásba hurkolódnak. Az ilyen mély. hanem hogy megismerem azt.. .94 - . Aki mindezt Látja bennem. mintha egy kicsit „isten” szemével nézném: megértem az összefüggéseket. Rá kell bukkanni. ahol nem tudok. 21. életedet mérgező sokféle bajod egyetlen gyökér-okra vezethető vissza. 6. hogy mit akarnak egymástól.. sikert jósol a Si Ho jele. ha drámát írok. sokféle gondot. hogy régóta tartó rossz közérzetedet egyetlen rossz fog okozza .) Az igazság pillanata! Szembesülnöd kell a baj okával. rossz érzést és szorongást okoz . Ha valaki nemcsak önérdekét keresi. ha látsz már. Az Igaz Ember hibátlan. Átharapás. mi történik vele. Kérdésedre a felelet: Figyelj. s mire vezet az egész közös játék. cselekvő funkció: „szét kell harapnod azt. akikkel közös sorsa van. benne vagyok szenvedélyükben. hanem egy útrendszer. . Minden figurámat átélem.. „Szembesülés-átharapás: siker. hanem az egészet. hogy a lelkedet. szomorúságot. Mert a „Látó” tanácsol s vezet is. határozottan le kell számolni vele! A feladat első része értelmi. A feladat második része akarati. mert nem látod még tisztán az utadat! De azt már sejted. Mélyen-mélyen elrejtve. hanem másokét is: élete gyökeresen megváltozhat. intellektuális. lelkem rejtett tulajdonságait. Erre az emelkedett szemléletre. rálátásra azért van szükséged. Figyelni. S nem fogsz vakon lépni.mégis egyetlen gócból ered! Ez a góc rejtve van. ahol tudok. De nem csak az író! Bárki ránézhet így az életre. Sokfelé sugárzik.de ugyanakkor felülről is látom őket. és meg kell szüntetned! Minden problémának van egy „gyökere”. határozottan meg kell szüntetni! Magától nem múlik el soha! A feladat tehát kettős. úgy derül ki. föl kell ismerni . mint edényen a fedő. s mindazokkal. hogy „Ez az!”. szellemi funkció: meg kell ismerned valamit. hogy ez nemcsak a „te utad”. hanem közös vállalkozás. (Per)” Egy mai pszichoterapeuta számára ismerős Si Ho jósjele. Si Ho SZEMBESÜLÉS (Átharapás) (Képjel: Egy száj és isteni jóslat: az ember megtudja végre a rejtett igazságot. A sors szőttesét látja ilyenkor az író. Itt már nemcsak magamat látom. Ezt az állapotot akkor élem át.amely talán nem is fáj -. Amikor megtaláltad. mit szül az élet. Ahogy hosszadalmas vizsgálatok kiderítik. Megismerem a Látót! Innen kezdve kezemben van a változás kulcsa. s elfogadom magamat (és a sorsomat) ott. ami a torkodon akadt”! Vagyis el kell jutnod a gondolat és a tett egységéhez. ne lépj még! Csak akkor.

A második: megtalálni a büntetés arányát.. rendíthetetlennek vélt erőterébe. A drámatörténetben ez az a pillanat. Harcművésznél ez az „iru” pillanata.harapunk széjjel. hogy az ne legyen se túl puha. hogy mindezt megfejtheted s meg is oldhatod! Gondolatok Előfordul.kíméletlenség!) Egy meggyűlt.ez a Kíméletlenség. s nem ellene.. amit nem mersz és nem akarsz bevallani magadnak! Nézz a szemébe: mitől félsz legjobban? S ha már látod. az éppen ennek a jósjelnek a drámája: a szembesülés. hogy a bajt okozó vétek nem itt-ott a külső körülményekben vagy saját. eredendően jó és romolhatatlan Szellemiség. amikor Oidipusz megvakítja magát. isteni. igazságos. Ahhoz. félelem. Rádöbben ugyanis arra. hogy olyan értelmi és akarati helyzetben vagy végre. amikor behatol ellenfele „középpontjába” . Bajaink végső oka az. csak azt. mások aljassága vagy elvetemültsége. A Tudás és az Erő egységén.hazugságrétegeket . amikor valaki „nem tudja. Van pillanat.95 - . Nem magunkat.az Ok ugyanis mélyen fekszik. még érzéketlen. Látni kell pontosan. aki saját démonai legyőzésekor megtapasztalta. „puha húsában van”. sokféle önbecsapáson kell „átrágnod” magad . a szívében! Ez a jósjel azt üzeni neked: itt van végre az Igazság pillanata! Nézz oda.Azt mondja az ősi hasonlat: a baj okáig úgy jutunk el. Ebben a jelben erélyre van szükség . ha valóban felismered.. reinkarnációs trauma. mintha egy elejtett vad húsát rágnánk. hogy a Végső Okra ráharapj. van még egy Legmélyebb Igazság. Egyre mélyebb rétegeket .erre csak az képes. rohadó foggal nem lehet „kíméletesen” bánni! Ki kell húzni. Ki kell húzni. szeretethiány. amikor ítélni kell! Az Ítélet lehet tisztánlátó. (Nem kegyetlenség . mi az. jó szándékú... amíg végül rábukkanunk arra a bronz vagy arany nyílhegyre. amire csakis a katarzis forrpontján képes az ember . amely az állatot leterítette. hol van a könyörület. A Jognak világosnak és érthetőnek .. Ehhez ugyanis olyasmi kell. előrelátó. Az ősi igazságszolgáltatás ezen a jelen alapszik. gyermeki sérelem. hogy az akadály. önelfelejtés. se túlságosan kemény. De csakis a legmélyén! Néhány szinttel följebb ott a „nyílhegy”.. mert a baj gócát nem szabad megkímélni. Minden büntetés az emberért van. s hol az ítélet pontos határa. ahová eddig nem mertél nézni! Ne elégedj meg az igazsággal! Van egy mélyebb igazság is! Sőt. meg is szüntetheted.személyes. hanem mint egy mérgezett nyílhegy. amelyet „át kell harapni” kívül van. A „vétkes” lelke mélyén isteni szikra él. mi a „vétek”. . csak egy nem lehet: kíméletes nem lehet. földolgozatlan iszony.az Ítéletnek (büntetésnek) határozottnak és szigorúnak kell lennie. mit cselekszik”. A lényeg: az emberrel szembeni kímélet s a vétekkel szembeni kíméletlenség. és beteggé teszi egész lényedet. Az első feladat: a tisztánlátás. másokat kell szembesíteni az igazsággal. Az ember a lelke legmélyén boldog. bölcs. vétek. A „nyílhegy”' lehet múltbeli élmény.. ami titokban szúr és mérgez. A Ji-king nem mondja meg. A „vétek” egy a sötétséggel való azonosulás. bűntudat. amire legkevésbé gondolunk: nem merünk gondolni rá! Az ember nem véletlenül „dugja el” tudata alá vétkeit s megemészthetetlen sérelmeit ugyanis fél tőlük! Nem mer a „szemükbe nézni”! Ha valamit egész életünkben el akarunk kerülni.

másrészt azért. Baj! Se nem lát. illedelmes. kemény küzdelem „arany” diadalt ígér. se nem hall. amit tudsz! Ha rádöbbensz. Cipői kalodába zárva. a megjelenésnek. Száraz húsra harap. „Szépítés. Egy fémnyilat talál benne.de megéri. de a közösségi élet legfontosabb törvénye is: a szép. szárított húsba harap. hogy a túlságos szigor nem olyan baj. porcogós húsra harap. A jelkép azt is üzeni.s virágok) A képjel a szépségnek. 5. harmonikus nemcsak „hat”. s nem jól tudod. mint a szigor hiánya. 3. ecsettel és kedvességgel megnyerni. amely nem szeretet-alapokra épül. Régóta romló. amit egyrészt azért viselünk. a Jin . orra eltűnik. Csak annyi. vagy tartalmas. hogy leküzd. hogy a „szebbik arcunkat” mutatjuk. Nem hiba. amiben valaki túl szigorú. 6. akik semmiből sem tanulnak. s benne lábujjai. ugyanakkor külsőleg taszító. Ez olyan helyzet. de vissza is hat ránk: minden nő tudja. Jóslat: kemény küzdelem üdvös. Az. Siker! Kövesd utadat. . Ne tartozz azok közé. nemcsak hazugság. s kezdve a primitív népektől egészen a magas civilizációkig megoldandó kérdés: hogyan jelenünk meg a világban? Milyen a külsőnk? Hogyan hatunk egymásra? A jósjel drámája a benső tartalom és a külső forma (vagy látszat) között feszül: lehet valami szép és üres.egyszóval a külsőnek a jele.egy ember nem! Ehhez még kell. A Kicsi megszégyenül. Egy rózsa természetesen szép .s készülj nehéz. A Pi drámája. nem tud gyökeret verni. 4. Lágy húsba harap. a fülei is eltűnnek. hogy széppé tegye magát.aki hagyná tovább mérgezni a helyzetet. rohadó kérdésről van szó. Arany nyilat talál. Hosszú. aki megszégyenül benned. amit látsz. Kis vétek. de csak kis dolgokban!” Nagy csatákat nem lehet bájjal. hogy „ne így tovább”! Ha kezdetben elcsíped a bajt. Ahhoz. hogy megszüntesd. a viselkedésnek. fel kell nőnöd a feladathoz. Száradt. 22. Pi MEGSZÉPÍTÉS (Képjel: Díszes kagylópénzek .Vonások 1. Szilárdnak maradni nehézségek közepette: hibátlan. semleges tisztánlátásodat . Lélektanilag ide tartozik a jungi „persona”. 2. Befogják kalodába. Az út nyitva áll előtted. Nem hiba. Nem hiba. a formának.96 - . rossz szokásrendszert nem lehet pillanatok alatt felszámolni. valóságos lényünket elrejtsük minden olyan közösségben. A rossz (negatív) a gyökerénél a legerősebb. kövesd a Közép ínját. az esztétikának . Hiányzik az erőd s a bátorságod. A „Kicsi”. hogy „adjon magára”. hogy a látszat és a valóság ritkán fedi egymást. mérget talál benne. A csata nem lesz könnyű s rövid . ha kifesti magát. kis büntetés. Ne hallgass senkire. Azért itt rosszul ítélünk meg valakit: ajánlatos korrigálni. de győztes csatára. hogy a régi. a külső maszk. hogy benső. A nevelésnek (és önnevelésnek) ősi szabálya. Mert nem akar látni s hallani. hogy a külvilág elfogadjon bennünket. Ne légy konok! Nem jól látod. Régi. belül is megváltozik. sok bajtól megóvhatod magad.

a közösségi események: de tudd. A jósjel. trikóját. Ennek a jósjelnek nem a távlat a lényege. a kedves. Ez a példa az élet minden területére érvényes. . hogy nem is keressük mögötte a mélyebb igazságot. a mosolyod. a vallásos és közösségi élet minden külsősége. amikor leveti egész életén át hordott konfekcióingét. a tekinteted. amikor egymásra mosolygunk (vagy valódi érzéseinket mosoly mögé rejtjük!). néha olyan lenyűgöző „bűbájjal”. Ez a jósjel azért is biztat kis lépésekre s óv a nagyoktól. illúziók rabja! Nem biztos. de megfontolásra intene a bölcs.. de azért amennyire lehetséges. a reklám. viselkedés. (A báj „bűbáj” is: varázslat!) A művész is gyakran a szépséggel hat.ami a teremtő Isten legelső álma s színes köpenye.De a kicsiket igen! A szép. Tedd széppé.de a Tao bölcseihez képest működése felszínes volt. ahogy megfogsz egy teáscsészét. a gyökeres megújhodás akarata. a nevetésed. ha egy életre szóló házasságot vagy válópert terveznél most. Pi az esztétika és a vallásos külsőségek jele. mélyreható és reális eredményt szeretnél elérni..a keleti színházművészetben a jelmez felöltése hosszadalmas külön szertartás. a madarak szép tollazata és a ragadozók festői bundája: az isteni természet egész látványos világa. a varázsos Látszat jele . a kapcsolatok. Nem lényegtelenek a találkozások. amikor egy alapvető kérdésére ezt a jósjelet kapta a szellemektől. s fölveszi az ünneplőjét. Ami „isteni”. azt is tanácsolja. ahogy köszönsz. hanem légy valódi és igaz. ahogy eszel.. a pap is a miseruháját . de nem sugárzik a csillagokig. etikettet. hanem az „itt és most” gyönyörűsége. amikor a szép igaz is. tiszta szépség jele. Nagyanyám a halála előtt mindenkit kiküldött a szobából. harmonikussá magadat s körülményeidet.de küzdelemre nem alkalmas. Hogy mit jelent. s mint ilyen örömöt is okoz . A hagyomány szerint Konfuciusz is elpirult. Nem volt igazán mély. A külső is szent! Szent az arcod. ahol tartós. mint a Hegy lábánál lángoló tűz: meleg fényével megszépíti a hegy oldalát.. majd szépen megfésülködött.. Szent. Azt üzenték: bár megteremtette a kínai életrendet. Értelmed fénye nem világít messzire. inkább érzi az ember. Idealista vagy. mint tudja: ezen alapszik minden kultúra. Ez a Pi. legyen őszinte a mosolyod! A mai ember akkor éli át a jósjel pozitív jelentését. emblémás farmergatyáját. hiányzik belőle a mélyreható Igazság ereje! Hinduknál ez a „maja”. minden kellemes visszahatás ellenére illúziók működnek benned. A jósjel erőterében például gyönyörű szerelem bontakozhat is.. a civilizáció mai napig tartó. Gondolatok A Pi a nyugodt. hogy ne csak tetszeni akarj. Ez alatt a jelmez alatt a színész lelke „átváltozik”. Ritka pillanat. hogy nem vagy a látszatok. mert nem bizonyos abban.. hogy hitelesen látod a dolgokat. miközben óv a látszatoktól s arra int. a harmonikus is hatóképes. öltözködés. a vonzó és esztétikus külső tükröződésre. hogy törekedj a szépségre. annak öltözködni kell! Egy indián is fölveszi a tolldíszét. a káprázat. csak a közelbe.97 - . megjelenés. társadalmi és politikai szabályokat. mert hiányzik belőle a dráma. Annak nem most van az ideje. morált. a csomagolás. esztétikus törvényeit . Pi az...

s meg is kaphatod. hogy mások mit gondolnak rólam. amit értéknek vél. A valóságoddal. ahová az ember. Igaz. hogy díszes. s elfelejtette „selymét” kifehéríteni. 2. Festetlen selyemcsomagod szegényes. Szépség a dombtető kertjében. Vannak értéktelen „értékek”. És mégis: az igazi benső érték. 3. az idővel beérik. Az igazat! A vonás üzenete a figyelmeztetés ellenére biztató: emelkedést jósol. amelyet el is érhetsz: ne engedd.kérők. Az út nyitva. Ez a vonás azt üzeni: a lényeddel hatsz. lelkének csakis valódi értékeit viheti. Szépíti. kicsiny. amelyet külsőségei alapján ítélünk meg. mint amiben eddig éltél. Bensőségesebb s boldogabb. A kitartás messze visz. Fehér ló repít a magasba. mint ami. divatnak. Értékrended változóban van. 6. értékes világ nyílik ki előtted. nem ellenségek . elmerül benne. A valódi hegyi beszédhez képest minden templomi szertartás: színház. szeretetteli pillanat többet ér. A „magasba repítő fehér ló” gyönyörűséges szimbólum. gyanakodva fogadja az ismeretlen újat. Üres örömök. Így vagy a legszebb.98 - . Új körülmények. Hogy magamról mit gondolok. Mindenki azt kapja. és lobogó sörénye is legyen tiszta hófehér. gyönyörűséges part felé. Szégyenkezel. (Nem is biztos. és minden prédikáció: költőieskedés. a szív valódisága legyőzi a szégyenkezést. hanem az. Nem akarja többnek mutatni magát. Az ember azonban szegényen érkezik. 4. Akik érkeznek. mint az. mint bármiféle külsőséges siker. az üres csillogás és egyáltalán a gondtalanság: nagy kísértés. felszínes társaságok. mint egy eskü: nem lehet megváltozatni” . „A jó mondat olyan. Valódit akarsz . a jó sors. Fehér szépítés. Saját erejében bízik. Nem fordítom le a jelentését: képzeld el. Légy hű önmagadhoz! A legszebb: a legegyszerűbb. ott bölcs egyszerűségnek is lennie kell. A szerénység s a magunkhoz való hűség messzebbre visz. Keresd a valóságos tartalmat. 5. fontosabb. Itt nem az számít. kinek látszol. bensőséges szó. új. akár mások arcán van. Ne kerülj mások véleményének. se dísz. Járd a saját utadat. Lábujjait szépíti. hogy azt gondolják. Növekvő szakállát szépíti.inkább vállald a nehezebb valóságot. külső körülményeidnek a hatása alá. Leszáll a kocsiról. .) A szakáll itt a „látszat” szimbóluma: akár saját. mint a „kocsi”. A kép azt mondja: veszélyes vízben úszol. Egyetlen jó barát. A vonás figyelmeztet: aki megszokta a régit.Vonások 1. mint a szellemvilágba. Látszatéletben a lélek megfagy . Ahol szépség van. akár a helyzeten. a kényelem. és a sajátunkká válik. Nem „puritán”. nem annyira kényelmes. gyalogol. Jézus és az Evangélium: egyszerű. amit vélek. Életünk szélcsöndes időszaka. lélektelen kapcsolatok. élte során vacakokat gyűjtött. Nem kell rátenni semmit. de vizes köpenyed lehúzzon. s megérint a kép! De ne legyen rajta se kantár. Amit kívül megidézünk. hanem egyszerű. A vonás mély jelentése: a dombtető kertje az Ősök Sírja.így szól Hamvas Béla. de végül mégis üdv. hogy ki vagy.

Egy régi struktúra leomlik azért. hasznosnak. Ne keseregj. előítéletnek eljön az éjszakája. Jön a tél. hogy ez a folyamat magától megtörténjen. Gyönyörű kerted ilyenkor riasztó képet mutat. Mi a teendő? Hagyni kell! A jósjelben a sok sötét Jin kiszorítja a világos Jangot. amihez hozzászokott. Ne tégy se érte. Nem a te hibád . Lehet. kivirul s felbomlik minden . . Átlépni. hanem tovább haladni. mert nem szabad. kapkodni. megőrizve tűnni hagyni. a kard mestere azt mondja: „Az Elengedés Tudománya: hagyni. ami mulandó . az se nem szép. hogy a múlton nem rágódni kell. kitörni. anyagi erők győznek a világos.s a felbomlásból születik az új. ne félj: ami túlhaladott. Nem veszni hagyni. Halhatatlan lelkünk nehezen fogadja el a halandóságot. Nemcsak környezeted . Szenved. A „földbe esett magnak el kell halni.mert elfelejtette halhatatlanságát s mindenhatóságát. Rágódsz a múlton. Kérdésedre a válasz: egy lezáródó ciklus végén vagy. Elmúlik nemcsak a rossz.99 - . törekvésnek. hogy helyet adjon az újnak. Ez a rossz „öregedés”. beletapadt mindabba. pedig itt erről van szó. lélek nélkül vegetál. hogy ez már nem az! Hiányzik belőle az. vágynak megszokásnak.hogy újat ültess majd a helyére.ez a törvény. hogy újat kezdj. Ahhoz. amit szépnek. hogy eddig jó volt.ne bízz most senkiben. Felbomlanak megszokások. Hagyd. túlélt jelmezt . Ilyenkor a gondolataid teli vannak anyagi félelmekkel. formák. tiltakozni. Szinte észrevétlenül.23. kapcsolatok. mert beletapadtál a múló és felbomló anyagba. szellemi erők felett. földi gondokkal. beidegződésnek. mert azonosult azzal. amelyre fölépíted az újat! Ne nézz vissza . nem felidézni: Semmit se tenni!” Ezt tanácsolja a Ji-king is: „Sehová se kívánatos most menni!” A „romlás” fokozatosan történt. Nem hiszi. már csak halványan pislákol: az anyag tehetetlenül. se nem jó már. sőt ki kell vágni. hanem le kell zárni! Gyűjts energiát! Teremts erős alapot. hogy ez a nyomasztó vég az újjászületés feltétele. túlélt élethelyzetek. de lejárt az ideje. Po FELBOMLÁS (Szétforgácsolás) (Képjel: Egy éles szerszám kivágja a fát. Valami felbomlik benned-körülötted. Azt hagyni kell elmúlni. mert azt üzeni. s le kell gallyazni . a régit le kell zárni. „aki még nem nőtt fel”. Ez az elöregedés.csak előre! Az ember. Egyszer csak rájössz. Ilyenkor nem szabad félni.te is változol! Benned is meghal s újjászületik valaki. s elfeledkezel arról. A korhadt fát nem érdemes gondozni. hogy lesz új. amely egykor létrehozta az egészet. Sei Shin. minden emberi kapcsolatnak. tépd le magadról a régi. amiért valaha belementél. szorongással.) A természetben körforgás van: születik. Nem felejteni. A képjel azért mutatja a favágást és a gallyazást. de az is. aki nem óhajtja már a régi szerepet játszani. se ellene semmit! Fejtsd le a helyzetről a látszatok „héját”. A jósjel gyakorlati tanácsa: most semmit se tégy! Várd ki a folyamat végét! Gondolatok Itt most a sötét. Az a „szellem”. hogy gyümölcsöt teremjen”. nem tudsz szárnyalni. legallyazza s megfosztja kérgétől. Az ilyen ember fél a régi elveszítésétől. jónak tartottál. se nem hasznos. nincs erőd.

nem hiba! Amit túlnőttél. és ismétel. Igaz. fényesebb.nemcsak a királynő adja oda magát a királynak. Halrajként vezeti a királynő udvarhölgyeit a királyhoz. A felbomlás folyamata már nem a körülményeidet érinti: énközelbe ért. megtalálta benső istenét. önvalóját. Amiről itt szó van. arról minden nép tud. az ember szorong. Tűrni kell! 5.a Ji-king bölcsei pedig az istenihez való közeledést. 6. Lépj ki belőle. nem lett több. A hal a bőség jele. Át kell élni a katarzist. szabadabb. csak tudd: ami eddig biztonságos volt. Ne támadóan. Népmesék vége.ott marad a romokon. Baj. aki a bajban fölébredt. Ágyad forgácsolod. Ez az. Itt nem erkölcsi minősítésről van szó. hogy minden balszerencsében ott rejlik a szerencse eleme. Az érett gyümölcsöt még nem ették meg. hogy a trágyás földből búza nő. már nem az. mint egy rossz fog. hogy a jó elnyeri jutalmát s a rossz a büntetését. aki a bajban nem ébredt föl. mint a bukott diák. és a búzából. de benne maradt a mókuskerékben. Az Igaz Ember kocsit kap . Az Igaz Emberért kocsi érkezik. amely nem fáj még. amelyen egyébként gyönyörűen játszott . Vedd észre! Számolj azzal.előkapott valahonnan egy újat s vidáman felkiáltott: „Nem baj! Van másik!” Vonások 1. (Ilyenkor tanulod az önállóságot .ne akard folytatni. Ha nem veszed észre: baj! Itt a régi társakkal is gond van. kozmikus méretekben ez az Utolsó Ítélet szimbóluma. Ébredj föl! Ne bízz abban. Ez a folyamat csúcspontja. Jövőjüket várták: s az nem a halál volt. amikor fáj. ami méltatlanná vált. hallhatod lelked mélyéről a támogató helyeslést. változtatni nem tud. Minden üdvös! Katarzis utáni fordulat. nincs ereje hozzá . Forgácsold szét. szüntesd meg. A sötétség hirtelen kivilágosodik. s húsodhoz ér. nem sajnálták.ősi udvari szokás szerint . s ettől nem hallja a magas szellemvilág biztató hangjait sem.100 - . amikor . Jó az. hogy sorsának következő feladatát teljesítse. (Figyelj! Ha elcsöndesülsz. s a fény örömének szolgájává válik.nem számíthatsz segítségre. ha megőrlik és megsütik. Minden átváltozásnak van egy olyan kikerülhetetlen állapota. Amikor letépődik az. 3. Az ilyen csak a bajokon kesereg. Ha nem veszed észre: baj! Az ágy a nyugalom helyét jelképezi. ami ellened volt. s a sivárság a bőség ígéretével kecsegtet. ami odanőtt. amit gyakran elfelejtünk. amihez már nincs igazi közöd: hagyd ott. hanem kihátrálva. s most elindul. ezek olyan öregek is voltak! Vidámak! Felszabadultak! Derűlátók! Sokat mosolyogtak. Ezért tisztelték valaha Kínában „istenként” az öregeket.) 4. Még ne tégy semmit. S nem is lesz többé már . Mert ami elmúlt. ismétel. öntudatlanul rohan tovább. mely magasabb körbe röpíti majd.a közönséges ember kunyhója összeomlik. Romlás után a felépülés öröme. puha kenyér lesz. hanem új Élet! Emlékeztetlek nagy zenebohócunk felejthetetlen mondatára: amikor elvették trombitáját -. hogy helyzetedet egyedül kell megoldanod . Az ágy keretei korhadnak. támogat. de az előtte lévő napokban még az ágyasait is „halrajként” sorban a királyhoz vezeti. Az ágy lába korhad. .az újjászületés új alapja lesz ez!) Ne add át magad semmiféle negatív gondolatnak. A vonás pedig azt a telihold előtti pillanatot jelöli.Az Igaz Ember azonban most kezdi írni sorsának új fejezetét Itt két eltérő szemlélet ütközik: a mai ember az öregedésben a felbomlást látja . Észrevétlenül romlik. 2. Rossz az. Más nem támogat most: de nem is kell. A Jin bomlasztó eleme alázatossá fordul. Amikor a régi élet keretei megszűnőben vannak. hogy magától megjavul.

Előnyös ha van úti célod!” Ez a téli napforduló: a legmélyebb sötétségben megszületik a fény. Lábadozik. amelynek jelentőségét észre sem veszed. lábadozol. új kapcsolatok kezdete. derűlátó leszel. Új tervek. Erős késztetést érzel a cselekvéshez. akkor gyermekkorában. A helyzet hasonló ahhoz. Társak jönnek. mint a bolygók a nap körül: minden visszatér . de várj! A lelkesültség még nem Erő . Gondolatok Mi minden történhet a „Visszatérés” erőterében? Néhányat fölsorolok: biztató ígéret. hogy valami olyasmi történik veled. mert ahol eltörtél. Tudja. és te sem vagy ugyanaz..tragédiái érlelik naggyá.De ez történik minden „felbomlásban”: a szellem felszabadul és fölszárnyal . mert minden körbe-körbe forog. hogy sorsa gyökeresen megváltozott . pedig most még erre van szükséged: csírázó hitednek meg kell erősödnie... felgyógyulsz. 24. Az Igaz Ember nem menekül a múltjától. új lehetőségek érkeznek. Az új idők hajnalán föl kell dolgozni a múltat és meg kell erősödni a jövőhöz. Feltör s belehatol akadály nélkül. Visszatér a tavasz. Hibátlan.101 - . új társak. S vissza-visszatér a hite.. visszatérsz a saját utadra. segítséget kapsz. az életkedve. és magzata a méhében „megérik”. hogy válaszd az életet! A gyümölcsben eljövendő létciklusod magjai rejtőznek. az is megél azért annyit ilyenkor. Ez a vonás arra figyelmezet. bármilyen sötét volt is.de nem ugyanoda. békére. Egyetlen pillanatig mindenkinek volt már ilyen élménye . vereségeiből diadal .az anyag a mélybe hull és feloszlik. megromlott kapcsolataid újjászületnek. hogy nehéz életkorszakában valamiféle reménység villan föl. a hetedik „ütem” lesz majd a Tett pillanata. hogy most indul valami sorszerű! A lényeg: a nyugalom! . Hetedik a visszatérés napja. mert kudarcaiból lesz hajtóanyag. és előbb-utóbb az ereje is. ott leszel erős. ahol vesztettél. dolgozd fel múltad emlékeit. amikor a legszívesebben kitörnél. Fu VISSZATÉRÉS (Újraszületés) (Képjel: Lépések visszatérnek az útra) „Visszatérés. ott leszel legyőzhetetlen.mégis sok hónapos nyugalomra. ami itt visszatérhet? Az „én vagyok!” örömteli létélménye. Kezd múlni a baj..ha máskor nem. de nem ugyanaz a tavasz. amíg önmaga az anyaságra. Siker. régi terved újraéled. csendre van még szüksége. Nehéz csöndben maradni olyankor. amely később sorsodat átformálja. Nem tudatosul benned. és egyetlen fűszál vagy élmény sem ugyanaz! Mi az. észrevétlen inspiráció vagy ötlet. de az is lehet. Valójában visszatér. A levegő lassan megtelik a biztató Jövő illatával. Ez az inspiráció. régi. Hogy nincs halál! Hogy örökkévaló szellem vagyok! Akiben ez nem tudatosul.csak a „hetedik nap”. Gyűjts erőt. és jól figyelj. Fordul a sors. Ehhez nyugalom kell. mint amikor egy asszony áldott állapotba kerül.

Nincs nagyobb dolog. Spirituális tanítása pedig az. nem gyökerezik meg benned. hogy elindulj az úton. ahogy a kínai mondja. s fölismerjük sorsszerű szerepüket az életünkben. pedig erre van most szükség! Harcművészetben ez az az állapot. másfajta érdekből vettek minket körül. Külső-belső szerencsétlenség. A közönséges ember káprázatát. hanem „belesimulunk” a Nagy Akaratba.mielőtt messze menne. s bajt hozol országod urára. 5. Ne lépj! Nem látod a következményeit! Ne csapd be magad! . Visszatérés. aki a jót rossznak. mint eddig. nem tud gyökeret ereszteni. Nem kellemes. hogy utad másfelé vezet.Nehéz nyugalomban maradni. s végre van már bátorságod és erőd is. Azért jó lenne. Most végre szembenézel saját hibáiddal. vesztésből átbillenünk mindezek ellentétébe: felcsillan a remény.! És nem hagyom lelkemen.) Ilyenkor más szemüvegen át nézzük az embereket is. Lehet.. Nagy szerencse.” 6. Visszatérés . s eltökélten leszámolsz velük. a „Hsziu” egy olyan embert mutat. elvakultságot jelent. így lesz jól. a kártékonyt hasznosnak látja. Baj. nagy vereséget szenvednek csapataid. Baj . Vonások 1. néha el kell hagynunk azokat. s kilépsz régi környezetedből. aki kényelmesen nekidől egy erős fának. (A belenyugvás nem beletörődés! Nem „beletörünk”. mint ha bensőd vezérlő szavára hallgatsz. „Középpontodra” (fu). A szikra még nem lobogó láng csak lehet belőle.de nem hiba! Jól ismert állapot ingadozni jó és rossz. Ez a „Nyugalom” jele. Ha így vonulsz csatába. A „Tun” („őszintén”) képjele olyan harcost ábrázol. mert az a Jóakarat. de meg kell várni. Amikor „sorsunk” kiált s követjük hívó szavát. Ha egy-egy negatív gondolatot felvillanásának pillanatában elcsípsz. ha végre döntenél. akik más okból. Saját útján halad. a rosszat jónak. hit és kétely. vak ambíciói mozgatják. Szívedre. életemen elburjánzani a gyomot.) 2. Akkor is. bajból. (Egy-egy jó kezdő pillanattal hosszan tartó gondot lehet megelőzni. mégis megóv a felelőtlen lépésektől. amikor átlendülünk a holtponton. Az „önbecsapás” („mi”) illúziót. A kínai képjel. nem válik „valóvá”! Ez az önismeretnek és az „önuralomnak” a kulcsa: Látom! Felismerem az okát! Megszüntetem. 3. kísértései. amíg feljutunk a csúcsra: addig erőt kell még gyűjteni! Kis lehetőség ígérete miatt nem szabad a Nagy Lehetőséget föláldozni! Ez ennek a jósjelnek hétköznapi tanácsa is. aki nagyvonalúan támad s védekezik. Visszatérés .nyugodtan. de rossz irányból: vágyai. Visszatérés . Visszatérés .102 - . Nem tudsz kétfelé menni! 4. Nincs sok megbánnivaló. Elszáll.egyedül.. sorsomat megcsinálom: itt az ideje! „Én vagyok az élet mestere.önbecsapással. hazugság nélkül bátran indulok! Magamat legyőzöm. Nem szabad azonnal kitámadni! Átlendültünk a mélyponton. amikor lelkünk tavaszi impulzust kap. Ha így folytatod. és szűnik az erőtlenség. Visszatérés .őszintén. tíz évig nem kezdhetsz újat. reménység és borúlátás között. Jobban értjük őket. Amikor a kimerültségből. Érzi a késztetést. Nincs megbánás. hogy a hitet föl kell nevelni. gyakran. Új élet előtt állsz. Önáltatás. Üdv! „Nyugodtan” azt jelenti. a lehetőséget. hogy belenyugodni Isten akaratába. Legyen meg. ha nehéz próbák elé állítanak minket.

s rájössz. Saját valódi természetedet csakis akkor pillanthatod meg. „nyugtalan”. Gondolatok Hagyd. amikor nem kell töprengened. mert elrontod! Ezt tanácsolja a Vu Vang jósjele. hogy mit hoz a jövő. vagy kínkeservvel szüli költeményeit. s a jó szél röpít. Ha ebben az állapotban meg tudod tartani magad: „magasztos sikered” lesz. Meg kell szabadulnod a rossz szokástól. „Vu” pedig azt jelenti. mint szabad és szellemi. annak .ha úgy éli meg a jelen pillanatot. És még valami. Ne nézz a jövőbe! Élj itt és most! A jósjel olyan dinamikus helyzetet jelöl. amelyet elvesztettél. az éngörcstől . mit kell szólnod és tenned!” Nem kell fogalmazni. Költők legszebb verseiket ihletetten írják. Ez nem azt jelenti. ha önfeledten cselekszel. tervezni és főleg aggodalmaskodni. Ehhez azonban vissza kell szerezned előítéletektől és gátlásoktól mentes természetes gyermeki állapotodat. és színvonala leesik. Vu Vang SPONTÁN CSELEKVÉS (Képjelek: „Vang” azt jelenti. „csaló”. hogy mindezek „nélkül”. hogy nem szabad örökösen kavarni. azt a nyitottságot. hogy „hazug”. és a szüntelen sóvárgástól. A Vang képe egy olyan nőt ábrázol. Ne nyúlj az alma után. számítgatással beleavatkoznak: a mű eltorzul. hanem azt. ambícióval. az ambíciótól. Meg kell szabadulnod mindattól. Az ihletett művész és a bátor szamuráj éppúgy „egótlanul” cselekszik.„hiányzik tetteiből az Ég akarata s áldása”. Szabadság azonban csak felfelé van! Ez a jósjel azt sugallja. előítéleteidtől. hogy „spontán”.103 - . hogy minden magától alakuljon! Ne avatkozz bele. tette éppúgy lehet állati és ösztönös. hajtani. „ostoba”. és ezért aratásod is szánalmas lesz. ami nem a te valódi szellemi célod.Egy egész életturnust ronthatsz most el. aki állati agresszióját követi vagy „fejveszetten” menekül. benső hangodat kövesd! Ehhez meg kell szabadulnod mindattól. hogy inspiráltan cselekedj.Konfuciusz szerint.) A jósjel parancsa: szabadulj meg egód rémuralmától! Cselekedj szabadon. . aki egóját követi. „hamis”. Engedd el magad. hogy az az Egész! Ezekből a teljes odaadással megoldott jelen percekből áll majd össze a jövendőd . mint az önmagáról megfeledkezett ember. Aki önző módon előre-hátra sandít. De sajnos. figyelmedet s erődet ellopod a jelentől: gondatlanul vetsz. ne nyomasszon a múlt: bízz Isten akaratában! Keresztényeknél ez az a pillanat.felül a Menny Akarata. nyüzsögni. 25. mert a „Szent Szellem megmondja. Az ilyen költemények szinte maguktól születnek. önfeledten! Ilyen cselekvésre mondjuk. Ha előre sandítasz.meg kell találnod igazi lényed hangját. Minden költő akkor találja meg a saját hangját. Élj a jelenben! Itt és most! Ne várd a jövőt. hogy kövesd szellemedet. hogy légy teljesen passzív. balszerencsés leszel! Az ember akkor tesz legtöbbet jövőjéért. (Alul a Dörgés . De csak akkor. amikor a szellemünket kell követni. aki elindult valamiféle csábítás után. amikor ihletetten ír! És nem amikor különféle elméleteket követ. ha nem várod! Ha tovább tekered elméd szorongó-sóvárgó imamalmát.szinte önmagától. Ha valaki megszabadul az ego kontrolljától.) Csakis az igazi. gátlásaidtól. „önmagába bonyolódott”. bármilyen fényesnek látszik is. Ha ésszel. múltad rossz beidegződéseitől. szorong s reménykedik. törekedni: a sors sodrása hajt. ami szorongó egód műve: félelmeidtől. ha „magadra” hallgatsz. ha nem is gondol rá . „sóvárgó”. ez félreérthető.

lehet. Semmi sem előmozdító. hogy törvénytelenül bukkant föl a semmiből jött. csak azt. hogy az ügy megoldja magát! Ha nem ezt teszed. csak saját erőforrásodra. az tényleg nem „vár” semmit: a jelenben él. Minden lépés hibás.mondja Vivekananda. Feledkezz bele abba. csupán azért. a városlakónak veszteség. „Az ember igazi természete isteni és erős!” . amit te rontottál el. és kiszabadul belőled az ihlet! Ha szállni akarsz. Spontán cselekvés. Csak azt hozd helyre. biztató. ne akarj gyorsan meggazdagodni! 3. Ha szántás közben nem gondolsz az aratásra. Ha jó: örülni fogsz neki. Az emberi ne rontsa el az istenit.104 - . most nem csinálsz semmit. Ha olyan betegség sújt. Lehet. Várj! . Aki állhatatos. mohó és számítgató énedre hallgattál: megdöbbennél! Angyalok munkáját tetted tönkre. hány jól alakuló dolgot rontottál el életedben.) A váratlanra nem kell készülnöd. sok váratlan esemény bukkan föl az életedben. De ha „városlakó” vagy. Amit máskor évekig bogoz vagy végleg összegabalyít. hibátlan marad. hogyan legyek ihletett. új ismeretség. A spontán tett üdvös. ne használj orvosságot. Ha a jósjel tanácsát követed. mert valóban ismeretlen dolgokkal találkozol. véletlen fordulatokkal. meggyógyul magától. Arra a kérdésre.egód ellenőrzése alatt . s hamar elhárítja. Az ősi Kínában a „gyógyulás” „örömöt” is jelentett. amelyben vétlen vagy. Meg nem érdemelt balszerencse. Részint azért. hogy így lesz. Nem esik kétségbe. Ha tudnád. 6. beletapadsz a bajba. hogy azt gondolja: „Ez még jó lesz valamire!”. A mesterséges ne rontsa el a természetest. „Légy hű önmagadhoz!” 5. Ha benső Napod szüntelenül világít: nincs okod aggodalomra! Senkire se hallgass. (Sok „betegség” ilyen!) Vizsgáld meg. 4. azt most néhány mozdulattal megoldja. tovább rontod. 2. Ne sandíts a jövőre. ha irtás során nem foglalkozol a mező hasznosításával. Ez lehet új cél. a homokzsákot kell kidobni. jutalomra. a Vu Vang negatív feleletet ad: azt mondja: meg kell szabadulnod a „hazug”. amit nem „véltünk” előre! Ez nem azt jelenti. „méricskélő”. mert a konok fejed után mentél. vétkes vagy-e. hogy mi nem gondoltuk. új ügyekkel. amelyekben nemcsak egy út kezdetét.Ilyenkor vagy igazán önmagad! Egyébként . eredményre. és siránkozol a veszteségen. Aki önfeledt (spontán). amit csinálsz. az még a balszerencsét is könnyen veszi. új terv. „sóvárgó” énedtől. megölhetetlen . de mintha még a végét is előre látnánk. sőt. Ha igen: hozd helyre. Vonások 1. (Milyen pontos a magyar szó: véletlen az. Ha az „ihletedre” hallgatsz. Ami indul. mert türelmetlen. s erőt merít belőle. váratlan eseményekkel. mert aki önfeledt. hogy egy elkötött tehén a vándornak nyereség.nem mersz önmagad lenni. Ha nem: hagyd. Vannak olyan első „megérzéseink”. Igaz valód elveszíthetetlen. Ha rossz: túllépsz rajta vagy megoldod. annak sorsmegoldó képessége szinte határtalan. akkor érdemes vállalkoznod valamire. Maradj nyugton.senki nem tudja elvenni tőled. Haladj csak! A „szív” első rezdülései jót súgnak. Másrészt azért. Aki önfeledten (spontánul) él.

Ebben a jelben az égi erők a hegy mélyében szunnyadnak. Belül már tudjuk.és feltör majd. A szelídítetlen erők égetnek. ha az alkalmazáshoz a feltételek megértek. Ahogy egy terhes asszonyt feszíti az új élet. s lefordítja saját korának nyelvére. sem a körülmények nem értek meg rá. A taoista misztika szerint ez a „spirituális embrió” érlelődésének kora. amellyel a harcosnak állandóan rendelkeznie kell. megszelídíteni . Kitartás. nem feszül újra s újra neki. Sokszor tapasztaljuk. hogy milyen hatásosan és „magától” működik ilyenkor minden. amíg a dolgok megérnek. és mégsem megy. a korlátokat börtönnek tartja. a visszatartott erőt megérlelni.kívül még nem történik semmi! Ebben a várakozásban érik az ember . Korai cselekvés kapkodáshoz. mert ez a jósjel azt az alapvető lelki tartást írja le. mit akarunk . A nagy akció előtti létfázis ez: összegyűjteni. ha kitörnek.) A teremtő energiák lassacskán gyülekeznek . Ha megértél: indulhatsz! Erőt gyűjteni azt is jelenti. Nehéz elérni. Türelem. fekete föld. aki a Ta Csu jelének üzenetét megfejti. Feszítik. felhalmozni. Mint egy villanás. Legnagyobb veszély: a türelmetlenség.kiáltja Hamlet királyfi. ha kilépsz megszokott környezetedből. Az Igaz Ember tudja. Belül már sejtjük. mi az üdvös cselekvés.és termékeny. Itt azonban föltehetően még bennünk. Ta Csu NAGY ERŐ ÖSSZEGYŰJTÉSE (Képjel: Egy hatalmas Ember kiterjesztett karokkal . Az igazi feladatra kell összpontosítani. kik vagyunk .s érlelődnek üdvös tervei is. az erők elfecsérléséhez vezet. hogy minden lelki érték és üdvös esemény korlátok között érlelődik! Ha valami még nem megy. amikor az atomenergia békés fölhasználásának a lehetőségét kereste. „Emlékezetem lapjáról letörlök minden léha jegyzetet. Üdvös időszak. Mint egy sugallat! Mint egy olyan pillanat. úgy feszülnek most benned jövődet teremtő energiák. hogy fölöslegesre nem szabad elpazarolni.) 26. hogy nincs itt még az ideje. Az út nyitott előtted.élni azonban az ilyen nagy erőkkel csak akkor lehet. Sem ő. mert tudja. Legfeljebb nem tudjuk hosszan kitartani azokat. Tágabb körbe . A tettet meg kell érlelni. egyedül!” . .a „Nagy” jele . amelyre azt mondjuk: „lélekjelenlét”. Az.105 - . Gondolatok A mai tudomány akkor szembesült ezzel a kérdéssel. mint a forrás. Várni s érlelődni! A megérett gyümölcs magától lehull.” A Hegyben Égi erők rejlenek . Mindannyiunknak vannak intuitív élményei.túl eddigi határaidon. koncentrálni. amikor apja szellemétől megtudja. de nem jó. hogy valamit szívósan erőszakolunk. mi a sorsának a feladata. Jól teszed. Innen tudja. De bevillan.(Megjegyzés: harcművészeti taktikáról azért nem írtam. egyszerű emberekben is fölsejlik ennek a „spontán cselekvésnek” a titka. igen sok munka kell hozzá. hogy csak parancsod éljen.de kívül még nem tudjuk megvalósítani. amely a folyó felgyűlt iszapjából keletkezett.ez a két kua alkotja a jósjelet. Nehéz kivárni. S egyszerre amikor nem is akarjuk .magától megtörténik! Ezt a titkot tudja. s megtapasztaljuk. „Az Igaz Ember ősi hagyományok titkát kutatja. „aki még nem nőtt fel”.

Azt mondja: kövesd a zárt kocsit. „Boldogok a szelídek. a növényeket meg kell „szelídíteni”. Vonások 1. Először csak „érteni” kezdünk valamit . ahol az ember ősi. aki akadályoz. Nagy ellenfelei mindig hozzá hasonló „szelídek” voltak. A szelídségről keveset tud. és méltóságába beolvasztotta. aki látványosan szelíd ember. Buddha. Nagy üdv. de azt is. S ezért hűségesen követi a még nem ismert.106 - .külvilágunk még nem. mert összetéveszti a gyámoltalansággal. amit itt követsz. Herélt disznó agyara. Vagy fordítva: a világ már vár. hogy akadályokat állít eléd. bátran! Most már sejted.s aztán megismerjük. Bár e célod még távol van. aki látja. ne gyűlöld . Most már tudod: győzni fogsz. 2. Az ember alapvető küldetése. Más szóval: művelje. Egy bizonyos: az idő nekünk dolgozik. amíg szunnyadó energiáink eljutnak a „kritikus tömeg” állapotába. az értőt megismerővé teszik. ha őrzöd a célodat.de nem „ismeri”. Üdv. A szelídség ott jelenik meg. minden bölcs. 5. aki értelmes: tudja. hová visz az út. Az akadályok ismételt legyőzése nevel s tesz valóban erőteljessé. Még nem a tiéd. Ki kell várni. Bizalom az eredmények kulcsa.lehet. A thai elvetemült ember. azt mondta. Polyák Imre világ. szent és nagy művész: szelíd volt. Ne lépj! Most olyan erők késztetnek tettre. amelyek az okost bölccsé. néha magunkra. A Csu nemcsak „megfékezést”. az út is nyitva előtted . Erőd már összegyűlt.a Ta . Még rejti a jövő. . csak gyáva. a napenergiát. hogy mi már készen vagyunk .és olimpiai bajnok birkózónk. Az atomerőt. Nem mehetsz még tovább. A vadság embertelen s nem ismerünk olyan „Nagy Embert”. hogy ő még csak „érti” . Az akadályok itt azokat az ismételt próbatételeket jelentik. amíg a feltételek megérnek. mert ők öröklik a földet!” A „Nagy Ember” . vad energiáit megművelte. A keleti harci művészetekben a tanítvány akkor lesz mesterré. hogy önmagát s a természetet megszelídítse. Amikor a Ta Csu jelén meditáltam. A nehézségek pedig a jellem próbái. A Ta Csu jelében nemcsak a szelídség erejét tanuljuk. A nehézségek közepette tarts ki. Lao-ce. csak sejtett célját. „Jó Ló” az. 3. hogy akaratlanul is miattad teszi! Lásd mindenben s mindenkiben a sors eszközét. Lehet. 4. aki ne lett volna szelíd: Jézus. Szelíd csak az oroszlán lehet. hogyan kell várakoznunk. A körülmények még nem értek meg: várj. Bizalom az isteni segítségben s bizalom a saját képességedben. de állandóan lebegjen a szemed előtt. Karámban a fiatal bika.a szelíd ember. Még titok. Kívánatos lemondani. Most már hittel tanulod a Kivárás Művészetét. De azért kövesd. Tudnod kell: a szelídség a legnagyobb erő! A nyúl nem szelíd. A „ló” (ma) a szellemi energia jelképe. A jó lovak egymást követik. amelyeknek gyümölcse nem jó. a földet. Üdvös. S ez az érzés örömmel tölt el. A cél. Veszély. hogy környezeted nem ért meg. megfékezte. eredeti természetét megtagadva rémülten próbál maga is farkassá válni. de „felhalmozást” is jelent. még egy „zárt kocsiban” robog előtted. a vadállatokat. de nekünk még érnünk kell. hogy agresszív embernek soha nem volt esélye vele szemben.Ne zavarjon. ha szelíddé válik. hogy itt rablók és farkasok uralkodnak.az elindulásra még várnod kell. Kilazul a kocsikerék. A szelídség legyőzhetetlen. Mert gyenge. Az értelemé. S azt. Néha másokra kell várni.

Aki Isten közelébe akar jutni. A „disznó” (si) a szerencse és a gazdagság szimbóluma. a hagyományban azonban első és meghatározó volt a szellemi táplálék. mint fizikai testedet. az az Utolsó Vacsora misztériumában él. Ugyanis nincs „énje”.” De legfőképpen a hitek és a tévhitek táplálnak: „Az ember azzá lesz. amellyel önmagunkat és környezetünket formáljuk. hanem a kiteljesedésben van az igazi gyönyörűség. s magának az ennivalónak a megszentelése. a barátságot. aki birtokjogot formálna benne. hanem az „imaginációról”. vagy éppenséggel a közösséget. hogy mit s miért imaginálsz! Sokféle ősi jóg-rendszer van. Bölcs az. mindennapi. A jósjel szerint a táplálkozás nemcsak fenntart és növel.107 - . bizakodással tölt el.mert tudja. az lesz a tiéd. az ismétlésen van! A „megtérést”. boldogtalan lesz! . amelyről Jézus azt mondja: „Én vagyok az élet kenyere!” Aki életét nemesebbé. a szellemet. valóra válik! A jósjelhez fűződő vélemény azt mondja: Figyeld a szádat! Az eredetét nézd mindennek. s dolgoz föl lelkében.” Ezen túl táplálnak a jó és a rossz érzések. s okod lesz a bizakodásra! Nagy hatalma van a szavaknak! Azoknak. Mindenért. Ezért az Igaz Ember óvatos a szavaival . szabadsággal. „Az ember azzá lesz. hogy bármit kap a sorstól: nem az övé.a lényeg azonban. Testünket táplálkozással beteggé és egészségessé lehet tenni. mivel „táplálod” magad s másokat! A „táplálást” itt a legszélesebb értelemben kell venni: táplálni lehet a testet. ki varázsol benned s mivel! Ha a „Félő” varázsol. mint a táplálkozásnál. amelyben élsz. akinek szíve mindig teli van hálával. Az erők megszelídültek. szebbé akarja tenni. ha minden önzést kiirtottál magadból. A keresztény szimbolikában ez a „mindennapi kenyér”. „Az ember azzá lesz. szabad. rendszeres. változtatni kell gondolkodási mintáidon. Amit hittel képzelsz. mert szüntelen. Ma ennek csak a durva. a lelket.de már tudod. Ha az Igaz Ember varázsol s erővel.s mellette a „ji” hangot jelentő ősi jel: egy ember feje) Figyelj arra. ami a szádon bemegy s kimegy. a hitedet. az nemes és szép gondolatokat vesz magához. Figyeld. A szellem beérett. Beteljesedés. a külső-benső akadályok elhárultak. amivé mágikus hite-képzelete alapján varázsolja magát!” A Ji jósjele arról a varázslatos anyagcseréről szól. amit gondol. 6. A bölcs tudja.Csak akkor értél meg az ég adományaira. Itt a gyökerekig kell leásni. ezt igyátok! Csak amit megeszel s megemésztesz. Ha nem úgy alakulnak dolgaid. Ahogy naponta többször eszel. aki naponta boldogtalan gondolatokat „eszik”. Nem csupán futó gondolatokról van szó. materiális részét tartjuk fontosnak. úgy kell naponta táplálni a lelkedet. alakítjuk s fenntartjuk. 27. de eldönti életünk színvonalát is. Nem az isteni adományokban. gondolatok. egy tervet. félni fogsz. amiket magadban némán és másuknak hangosan kimondasz. egy vállalkozást. Megérkeztél . amellyel a teremtő „képet” cserélni lehet . Ji TÁPLÁLÁS (Képjel: Nyitott száj . s előbb-utóbb okod is lesz rá. a rendszerességen. vagy egyszerűen csak a nemesebb élet elérésének módját ezért hasonlították régen a Táplálkozáshoz. nincs. előbb-utóbb erős leszel. Üdv.ez most sorsteremtő kérdés. Meg kell figyelned. amit eszik. mert megélted: az út végtelen. ahogy szeretnéd. ahol Jézus saját testét és vérét adja tanítványainak: ezt egyétek. a „felébredést”. hogy teremt velük! „Mivel táplálod magad s másokat?” . Merre vezet az ég útja? Tao: az örökös haladás. a láthatatlan dolgokat éppúgy energiák növelik vagy sorvasztják.

vagy csak nagyon keveset. bajba kerül. lent a domb oldalán. Aki ezt nem tudja. nyugtalanságot.108 - .mindennapos élményért. hogy ne feledkezzünk meg arról. A taktika pedig: mozgásodat állandóan „táplálja” a nyugalom! Kívül erőteljes mozgás . Ha folytatja. Gondolatok Korunk zuhan. A fecsegés sikertelenséget. bosszúvágyat. s arra is figyelmeztet. amivel etetnek! Egyél erőt s bizakodást! Igyál halhatatlanságot! A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” nem csupán azt jelenti. („Ahol a kincsetek van. körülményeid hatalmában élsz. Minden kimondott szavad teremt! A megfontolt szó sikert. hogy enni kérünk. másokat. sajnálod magadat.a másik a mozdulatlanság nyugalma. annak szellemi előzménye van! Ha mélyen magadba nyelsz egy mérgezett téveszmét. Fönt keres táplálékot. az élet áldozata vagy. hanem elsősorban azt. érzéseivel. őrizd meg benső nyugalmadat! Ha késztetést érzel arra.belül Nyugalom! Mindig őrizd. ha a jósjel szerkezetét nézed: alul Dörgés . hogy teremtő vagy! Sorsod varázslója! Most úgy érzed. szorongást. haragot. aki levegőből él boldogan és beláthatatlanul hosszú ideig. hegy urai vagy rabjai vagyunk az anyagnak. Tágabb értelemben a Jihez tartozik szükségleteink kielégítése. Megfeledkeztél arról. hogy halhatatlan vagy! 2. hogy az „Én vagyok!” bennünk van. céltalanságot. Ébredj föl! Ahelyett. azonnal találj vissza nyugalmadhoz! Lefordítva hétköznapi élethelyzetre: bármilyen mozgalmas. ott van a szívetek is!”) Azonfelül: bármi történik velünk. hogy mivel táplálod magadat. A Ji ma azt üzeni: élj korod ellen! Ne edd meg. hogy „túllihegd” a dolgokat. pénz stb.felül a Hegy nyugalma. Megfeledkeztél szent teknősbékádról (ling kui). feszült vagy drámai szituációba keveredsz. inkább ne beszélj. Tápláld magadat s másokat is Nyugalommal! Vonások 1. s mi őbenne! Istenélményért imádkozunk .A jósjel vonásai arról szólnak. és tehetetlen vagy. elronthatod az életedet. majd a hagyomány szellemét megtagadva. gyűlöletet. s ezen túl félelmet. gondolataival „beletáplál”. keresd meg magadban a „ling kuit”. Vegyi konyhán élünk. és hogy mivel táplál a világ téged! Az ember felel azért. Az egyik: elementáris késztetés a kitörésre . anyagi javak. . hogy belemerülnél az önsajnálat mocsarába. ezt is a szellemi viszonyulásunk határozza meg: nem mindegy. s a szó minden értelmében rosszul táplálkozunk. megemészthetetlen mennyiségben. Minden belül dől el. amit mások lelkébe szavaival. s most lebiggyedt szájal bámulsz rám! Baj! A „ling kui” olyan mágikus teknősbéka. Azt hiszed. hogy kik vagyunk s hová tartozunk! Harci taktikában a legfontosabb tanácsot akkor érted meg. De mint mindent. hogy a levegőből is boldogabban lehet élni. depressziót eszünk naponta. az a körülmények fogságába kerül. mesterséges anyagokon hizlalt műállatokat fogyasztunk. mint dollárszázmilliókból . hogy miénk a pénz. sorsdöntő most. s ha egy-egy pillanatra elveszíted. és varázsold át a sorsodat! A vonás energiahiányt jelenthet.ha tudod. Irigyled mások jó sorsát. vagy „mi vagyunk a pénzé”.

egyedül kell megoldanod. Vagy fölfelé . Vagy a külső világ nyomása túl nagy. szenvedélyektől.vagy lefelé.109 - . mert akkor ügyeskedésre szorulsz. Maradj a jó szolgálatában. jelképesen „tíz évbe” kerül a változtatás.) A bölcs azonban „ura a csillagoknak”! A feladat nem könnyű. A jósjel egy olyan energiastruktúrát mutat.. kitárt karokkal . s azt mondod: egyszer élek!.számot kell most vetned magaddal. az idők sem kedvezőek. megszokás. A hagyomány szelleme azt üzeni: az ember igazi természete isteni és erős! Ne tagadd meg. A krízis sorsunknak az a pillanata. Mások segítségére számíthatsz. Nem valódi táplálékon élsz.nem tartanak ki sokáig.Gyengének véled magad. erődet . Hogy ebből visszazuhansz-e a túlélt.és egy ház. Ta Kuo A NAGY TÚLLÉPÉSE (Képjel: „Nagy” Ember.. Arra éhes. De óvatosan. rebbenetlen szemmel. A külső-benső események biztató jövővel terhesek . Hibátlan. amikor megfeledkezel a Taóról. külső elvárásoktól. Utadat most egyedül kell megtenned: menj rajta derűsen. Maradni üdvös... Állj meg. A vonás függetlenségre biztat. amelyben a nagy. 28.mint a mesebeli próbatételeket . (Emlék. divatoktól. élvezetektől. Tovább menni: baj. tarthatatlan állapotba. 3. ha menekül. Most senki sem segít. hisz épp önmagadat kell harmóniába hoznod.de az új még nem jött létre. de sorsfordító! Épp ezért szükség van a látásra s az óvatosságra. Még hiányzik a kellő erőd. mit üzen a bensőd! Az inspiráció előfeltétele az összpontosított figyelem. A veszély tudata üdvös! Kelj át a Nagy Vízen! A veszély a múltból ered. amelynek tartógerendáira túl nagy súly nehezedik.) Minden nagy dolog születését krízisek előzik meg. ha a terved végrehajtod. társaságtól. pillanatnyi érdekektől. Figyelj. Üdv! Mint egy prédájára éhes tigris.ugyanakkor a föladás és a visszaesés is fenyeget. A bölcsek azt mondják: szorult helyzetéből az ember nem akkor kerül ki jól. mások elismerésétől. amikor a régi már nem tartható . keres. A táplálás forrása. kreatív energiáknak nincs még támasztékuk . Letérés az útról. vagy belül kell visszanyerni hitedet. Ne nézz vissza menj a jövőd felé! Bátorság. a körülötted élők vagy fölötted állók jóindulatától. Rossz irányban keresed a boldogságodat. mert ha megszokássá válik. A jósjel biztat: áldást hozhat. az új felé: az rajtad áll. Itt nem önös tervről van szó másokat is „táplál”. hanem ha van egy úti célja! Kövesd a célodat! Gondolatok . s ezért nem tudsz magadról gondoskodni. A krízist . de szándékod önzetlen s segítséget kapsz. Tíz évig így ne cselekedj. éles szemekkel figyel. méltatlan gondolatoktól. arra vár. Ne kelj át a Nagy Vízen! Önálló lépésre. vagy előrelendülsz. vállalkozásra erőtlen vagy. Ne tápláld magad hamis ambíciókkal! 6. Nem valódi táplálék: függni sikertől. (A „tigris prédája” az igazság. nagy munkába s hosszú időbe. Itt nem maradhatsz! Mai nyelven szólva: nagy a stressz.. Fent keres táplálékot. A régi hiedelmeid nem működnek. karmikus kötés..) 5. s az új hited még csak születőben van. ne bánatosan. Másoktól függsz. 4.

Vallásos emberek úgy mondják: minden az Isten dicsőségéért történik. A hősies cselekvés önfeláldozó . de nem dicséretes. s azt üzeni. Hol a krízis? Belül? Másokkal való kapcsolatodban? A kérdésed dönti el. hanem az éberség fönntartásáról. Nem pánikra. elborítja a fejedet. hogy nem tudod. Baj! A helyzet nem tartható és nem javítható. Ez éppúgy lehet a megtisztító katarzis. a külvilág nyugtalanító nyomását. nem sietve.A diszharmónia oka itt a Jang túlsúlya. A helyzetet nem lehet hirtelen megoldani. Az. Ez lehet gyógyulás. görcsösen és elkapkodva nem lehet a helyzetet megoldani. mint az öntudatlan bajba kerülés helyzete. Tiszta. Kiszáradt fűzfa kivirágzik. Nem hiba. 6. az ember színes álmokat sző ahelyett. Üdv! Ha többet akar: megszégyenül. 4. Ne feledkezz meg sem a látható. Úgy hívjuk: illúzió. Egy biztos: rendkívüli idők „nagy embert” követelnek. A mestergerendát megerősítik. Egy szamuráj úgy mondaná: ha kikerülsz a veszélyből. Most lélekjelenlétre van szükséged. A krízisen nem változtat. A mestergerenda túlhajlik. Nem kitámadásra van szükséged. biztos kézzel. Vonások 1. vagy egy sorshelyzet kihívását. Ha megkaptuk a segítséget. Idős asszony fiatal férjet szerez. Erőszakkal nem mész semmire. könnyen „elszemtelenedünk”. de pánik nélkül. Fogadd szerényen a sors adományát! 3. Kiszáradt fa új ágat ereszt. S nem szomorú. A jelkép azt sugallja. hanem nyugalomra. Titka az.az idős asszony terméketlen -. ha operál: tisztán. sem a láthatatlan világ segítségéről. Hősiességet. ha lemond a világról. Átmeneti öröm a túlélt helyzetben. Ha átkelsz a vízen. Hibátlan. amikor az ember egy összeomló házból kihozza a legfontosabb értékeit. amíg segítségre szorulunk. ha megerősödik. Az ego hálátlan. egy kapcsolat újraébredése . fehér sást fektetni alá.” Ez a „hősiesség” lelki alapja. 2. állhatatosságra. mint kételyt. ha társak nélkül maradunk s földi ambícióink nem teljesednek! Csakis ezzel a hittel nem szorong s nem depressziós az ember. hanem óvatos kihátrálásra. hogy velünk van az Isten akkor is. csak lépésről lépésre. türelemre. főleg az önmagadon tett erőszakkal nem. utánaengedésre. elővigyázatos. A helyzet rendkívüli.de lehet benső lényünk megifjodása is. nyugodt szível. A fának már alig él a gyökere . félelmet. ne válj figyelmetlenné! 5. hogy még a végletes dolgok is termékenyek lehetnek. sietve. ha harmónia van közöttük. hogy a látszólag túlélt helyzetben még élet van. Csak addig vagyunk alázatosak. ami mást sugall: illúzió. bizonytalanságot. figyelmesen. A lélekjelenlét az az állapot. . Itt nemcsak a háláról van szó. Felszínes megoldás. konokul. Minden kívánatos! Megújulás. de nincs hiba. A túlsúlyos Jang erők most nem jó impulzusokat adnak: agresszíven. Idős férfi fiatal asszonyt kap. gőgjét is visszanyeri. „Az Igaz Ember nem fél az egyedülléttől. csalódást. körültekintő.de nem vakmerő! Légy óvatos. A diszharmóniát megélheted úgy. Bízz magadban! A krízis rendkívüli időt jelene. milyen mély a víz. Minden. szorongást. hogy megélné katarzisát. Ebből a léthelyzetből ki kell lépni. Ha meginog: szerény. Veszélyes. Így cselekszik a sebész.110 - .

amelyben víz folyik. szüntelen „edzéssel” lehet legyőzni. A „veszélyt” itt az jelenti. Egészen kicsit. Nem legyőzni kell az akadályt . Önérzetedet sohasem a kis csaták diadalában.hanem túljutni rajta. a „negatív” energiák garázdálkodása valóban veszélyes. Nehézség lehet az olyan élethelyzet. az hajlékony. ezt őrizd szüntelenül.) A Kan mégis biztató jósjel! Azt mondja: „Ismétlődő nehézség. hogy csakis az újra és újra megismételt. átfolyik rajta. De akit benső lénye irányít. hogy a nehézség „ismétlődik”. megretten. elborítottak olyan vágyak. A többit bármikor föladhatod! Ez a „víz” legyőzhetetlen stratégiája. csakis a Víz bölcs taktikájával. Ez a „Víz (Veszély)” trigramja. aki még nem nőtt fel”.vagy ahogy kínai szövegek nevezik. megijeszt. Törik. A gond is idővel állt elő . sikerrel jársz. Így kell a nehézséget legyőzni. Mi lehet „nehézség”? Belül a hit elvesztése. megtorpan s föladja a csatát. A Víznek nincs „formája”. legyőzlek!” A borúlátás. hanem az egész háború megnyerésében keresd. Az ego merev. hogy mi a fontos . honnan erednek. szinte észrevehetetlenül. Tudd. Le kell győzni. sem lázadó türelmetlenséggel legyőzni pedig nem lehet.de ne vakmerő! 29. mert forrásuk öntudatlan mélységekben van. Egy életproblémán rendszeresen dolgozni kell! Mindennap csak egy kicsit kell győzni. de nem tudsz változtatni. s derűsen rohan a tenger felé.111 - . és feltartóztathatatlanul hömpölyög a végtelen Tengerbe. a „veszély” . s „nem veszi föl a kesztyűt”. akkor bármit teszel. kedved szegi. alkalmazkodó. amely ebben a jósjelben kétszer is megismétlődik. mert nem működik a varázshatalmad. hogy tehetetlen lettél. aggodalmaid erősek . hanem arról is. (A kínai „szurdok” vagy „verem” [Kan] „sírgödröt” is jelenthet. mint te. A jó taktika a következő: 1. ami lényegében a következő: szüntelenül áramlik. hogy a szellem az anyag fogságába került. az életedben -. s föloldja azt: önmaga nem változik. hogy a Jang két Jin fogságába került. szüntelenül. csak lényege. A krízis állapota már nem folytatható. A folyó a Tengerre gondol. Nemcsak arról van szó.. Tovább kell menni! A folyó nem áll le vitatkozni az útját álló sziklával.És mint minden nem tudás: veszélyes. Eléd áll kívülről.) A helyzet nehéz.abban van. hogy nem vagy a sorsod ura. hanem átfolyik rajta. mert akiben elfullad az isteni „ÉN VAGYOK!” létélménye. amit belül nem tudtál megoldani. Tenni kell valamit. 2.hanem bölcsesség. és azt súgja némán: „Erősebb vagyok. laza. teljes mélységig átélni valamit: az igazi átváltozás lehetőségét jelentheti.. S mégis . vagy . Az egyéni életben a szembesülésé. Ezért mindent legyőz. Az „ember.s egy mély szurdok. minden keményet kikerül.megélni egy helyzet tarthatatlanságát.rossz taktikával próbál küzdeni. Görcsös és konok. A helyzetet sem elfogadni. Ha igaz vagy és üdv rejlik a szívedben.. amelyeket képtelen vagy lebirkózni. Kan A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE (Képjel: Föld . semmi sem sikerül.csakis idővel lehet legyőzni. s miközben mindenhez alkalmazkodik. . amely karmikus és visszatérő. Másfajta életet szeretnél élni.ami még rosszabb . szenvedélyek vagy sötét gondolatok. Ez nem jellemhiba . beszorul. Sohasem szabad elveszíteni a benső bizonyosságot a végső győzelemben.nem is tudod.” Az Igaz Ember a nehézséget legyőzendő sorsfeladatnak tartja. az a halálösztön fogságába kerül. A történelemben ez a merész hőstettek pillanata. Légy bátor . Félelmeid. A nehézség .magadban.

dögtetemeken.és legyőzhetetlen. A szellem anyagba zuhanása azt jelenti. és a mulandóság az élete. anélkül. ha néha úgy érzed. hogy ez gátolta vagy „lehangolta” volna . Lehet. Állj! 2..112 - .s csak kis dolgokban. hogy erről megfeledkeztem! Azonosultam a testem bajaival. azt jelenti. akinek ez nem nehéz. s azt hiszi.azt hiszi. a Taóról. ne kockáztass. A helyzet még éretlen a nehézség legyőzésére. gyengeségemmel. se a baj. miféle elsüllyedt vasak.. föllazulni . lágysággal teli . vágyaimmal. Azonosul a félelemmel.. elölről kell kezdeni mindent. hogy sokáig vissza-vissza huppansz. nem megy. ha mással nem. hogy van benned Valaki. 3. Balszerencse. hogy a víz valaha miféle köveken. különben a verem vermébe esel! . gondolatainkat ismételgetni kezdjük. Idővel. mert isteni és szabad. s a lelket simogatja. fatönkök és karmos ágak fölött és között száguldott végig.. A jellem pedig sorssá. fájdalommal ... Ami bennem értékes. Légy óvatos. ha elfeledkezel. megtisztulni. amelyen ne tudna győztesen végigáramlani. A „veszély”. se a félelem. Légy Víz! Szeretettel.ha elvétett tetteinket. Kis kételyből lesz a kétkedés. borúlátásommal. nem szabad továbbmenni. jellemé válnak. hogy erőt már érzel hozzá.ez a Víz titka. ha ebbe beleveszel. Állj meg.ebbe még az is belefér.. S nincs olyan nehéz út. Ha ránézel egy kiszáradt Folyómederre. de a túl korai akció csak kudarchoz vezethet. Még egy patakot is csak küzdelmesen lehet terelgetni. érzelmi „örvényeimmel”.anélkül. A nehézségek tanítanak meg arra. A nagy még várat magára. kis elgyengülésekből lesz a Gyengeség . ha túlontúl „beleragadsz”.. de a csalóka remény és a reszkető elvárás sem a „tiéd”! „Belü1 szabad vagyok!” . Aki az életben benne is van. A nehézséghez nem hozzászokni kell.fogva tart a „Nekem semmi sem sikerül. hogy azonosul az anyaggal! Elfelejti halhatatlanságát. hanem az. amiről ez a jósjel beszél. Mindent bajaimnak köszönhetek! Gondolatok A bennem lévő isteni szellem legyőzhetetlen. meg nem is.Ez a kitartás döntő . hogy itt bármi is a tiéd . magunkban. Ezért szeretünk vízben lubickolni. a nehézségek legyőzésével lett az enyém. Verem a veremben. Akaratodat csak a türelmes „víz” taktikával érvényesítsd . De a Víz legyőzhetetlen ellenfél. Nehézség nehézség után. Vonások 1. Minden reménytelen!” gondolata. Nem baj. sziklákon. elégedj meg szerény célokkal.. aki mindent megold.. vagy ahogy mi mondjuk: az Istenről. Csak kis dolgok elérésére szabad törekedni. bajjal. hogy anyagi sorsot élsz a földön. s az árvizet. hogy zsákutca. vízözönt legyőzni nem lehet. döbbenten látod. Veszélyes (kockázatos) nehézség. konok elméleteimmel . A kínaiak szerint az anyagba szállás univerzális törvény: a Víz a teremtés egyik ősjele! Nem az a veszély. hogy bármivel „azonosult” volna! Életed minden problémájával így kell szembesülnöd! Nem leállni! Nem beleépíteni semmiféle külső-benső akadályt lelkedbe! Ne engedd. Lélektanilag az ösztönvilág tudattalan tartományát jelenti ez a jósjel.a Víz jó. hogy eluraljon az a tudat.se a fájdalom. A Víz a legnagyobb áldás . Sorolhatnám még. Ismételt nehézség. kudarcaimmal. sőt az is. hanem meg kell oldani! Ha látod.maga az ősteremtés. halandó. félelmeimmel. hogy a test: „én vagyok”.

Lazíts a „veremben”! 4. aki elvesztette az útját. azt most fokozatosan átlátod. A fény sohasem önfény! A gyertya lángját a sűrű fagygyú táplálja s a láthatatlan levegő élteti.fentről jön a segítség. Szemeid kinyílnak: látóvá válsz. Térj vissza azonnal.a (legkisebb ellenállás) természetes útján alakuljon.rá kell látnod. Most megértheted sorsodat. csak hogy kivárod az időt . (Véget vet az érzelmek zűrzavarának. a sors fog ráébreszteni a vétkedre. Három évig nem jut semmire. Itt . s figyelmét a magas szellemvilág felé fordítja: „Az ember semmit sem vehet. Ez most a türelemnek és nem a nagy tetteknek az ideje. 5. mert kivétel nélkül minden gond a megismerés hiányából ered. (Az erdő is addig félelmetes.) Most ráébredsz. 30. hogy minden magától . mert csakugyan azokat a régi erőket tudod működtetni. A verem nem tölthető túlcsordulásig. s a múlt démonai nem kísértenek többé. Az Igaz Ember bölcs. Fogadd el a jó tanácsot! A jó tanács ilyenkor egyszerű és praktikus. értelemet nyer a szenvedés. amíg nem értjük. Így jár. hogy bizonyos téveszméik és káprázataik eloszoljanak. Amit eddig öntudatlanul tettél. És másoknak is időt kell adni. Új események határához érkeztél. Két gondolat: A nehézségek megoldásának útja az áldozat. amelyek a bajt előidézték. a tudás az övé: nem tud semmit. legföljebb okos. hogy mihamarabb megoldd a helyzetet: ne ezt tedd! Várj! Lazíts! A hatásos tetthez nem látsz még tisztán. 6. melegítesz s világítasz. kívülről mint sors áll elénk. megérted . Miközben kívül éled.Bár késztetést érzel. s eloszlatja a homályt.mert eddig nem jól láttad. amit belül nem oldunk meg. mint százkötetnyi okos elmélet. Nemcsak magadnak . Fonott kötéllel megkötözve küldik a bíróság (Igazság) tüskés fákkal szegélyezett falai közé. hozzá egy korsó bor az ablakon át benyújtva. aki nem nőtt fel”. A fényben megszűnik a félelem. ragyogást jelent. áldozati tál.akármilyen nehéz is a helyzet. Li MEGVILÁGOSODÁS (Tűz) (Képjel: Egy sárga. Az értelem: lát. Csak a pereméig. mágikus tűzmadár) Föleszmélsz. Bajban a Bölcs a tanítványa segítségére siet. Az Igaz Ember egy „tehén alázatával s odaadásával” él: hűséges a föld adományaihoz. Ha türelmetlen vagy és előbb akarod. Három év: a hosszú idő jelképe. belül el kell távolodnod a gondtól . ha nem a mennyből adatott neki. Minden csak akkor történhet meg. ha megérik az ideje. Az ész rövidlátó. öntudatra ébredsz. A nehézség. Pohár. „Most már látom!” Az ész és az értelem között döntő különbség van. Hagyd.” Aki azt hiszi. amíg sötét. s „az igazság szabaddá tesz”. csak feszült leszel és nyugtalan. mert ha magadtól nem eszmélsz rá. Egyetlen pontos szó többet ér. Lelkedet benső fényed világítja át. s ezért most nem csinálhatsz mást. Nincs hiba.) A Li legnagyobb buktatója a hiúság. A bölcsnek minden gondja megoldódik. fel kell ismerni. . Az „ember. Várj.másoknak is. kapcsolataidat: mint amikor fölkel a nap. meg is látod. A Li tüzet. Most megérted és megoldod. Ha figyelsz. Kellő rálátás és perspektíva nélkül semmiféle helyzetet nem lehet megoldani. milyen is valójában . életed értelmét.113 - .mint ablakon át a fény . Hibátlan eredmény. Minden csak addig nyomaszt.és megismered. minden fénybe kerül s értelmes kontúrt kap. hogy túllépj a gondon. A Liben fölragyogsz.

de tudd. A fényben nyilvánvaló. indulataival. mi az. „elkülönülést” is jelent. Te nem ilyen vagy! 2. Fellángolsz. Mert ez a mi sötét korunk nem szereti a világosságot. magadból. a Ji arra figyelmeztet.bölcs. mulandó testével. Ezek a „tűzmadarak” gyakran lesznek manapság szelíd. s csakis te magad tudod megoldani. az lesz belőle. Az ihletett lépés a legbölcsebb lépés. és még sok más egyébbel. Az út nyitva áll előtted. Most nemcsak azt tudod. Összetévesztette magát velük. a tiéd. A Li fényében ez az azonosulás megszűnik. Az ember a gondolataival teremt. A közönséges ember zaklatott lelkülettel indul. Az első lépés: döntő. ami nem. A sárga a „Közép” színe. másrészt mert átláttad a sorsát. Halhatatlan lelkünk halandó szerepeket vállal a világ színpadán . A tisztelet a megismerés előlege. Gondolatok Az Ég. és senkit sem tisztel.A Li „meggykülönböztetést”. aki oly mértékben átéli szerepét. A közép lelked teremtő centrumának. hamar ellobbansz. Az önismeret nem passzív tudást. sorsfeladatként a megismerést és a hiúság legyőzését kapta. s ahogy elindítod. Déli napod ragyog. Amit elindítasz. . és urává válik a játéknak. Nincs hiba. s azt hiszi. Elindulás. s meghajol nemcsak leendő mestere. aki játszik. a játék végén együtt hal meg vele. de azt is. amelyek valamennyi jósjelben benne rejlenek. üdvös és sikerül. Azonosult az egóval. A lelki összeszedettség. A valódi megismerés: önismeret. Ha önfényedben élsz. hogy ez a melegség még a halála után is árad. hogy idővel majd megismeri. Alaptulajdonságok. a Víz és a Tűz: időtlen ősjelek. gondjaidat te magad teremtetted. eléget. „Ez mind én voltam egykor” . Megértél arra. és a kapcsolataidat elégeted. A kínai azt mondja: Aki másokat ismer . Bármit kérdezel. s urává lesz a sok szerepnek. Ami kezdetben még csak parányi zavar. Sárga fény. a tisztánlátásnak a helye. Önzetlen tudással a világot meg lehet menteni. múltjával. Megismerni valamit azt jelenti. Egyrészt mert elég erős vagy.Az élet drámájába beleveszett. A tervek csírája. A bölcs alázatos tudása melegséget áraszt. A jósjel azt üzeni: világíts. ami összetartozik. A tanítvány még nem ismeri a mesterét. de a terem előtt is. Maradj alázatos. Önző tudással a világot tönkre lehet tenni. összeszedi gondolatait. Aki a Li jelében született. az író. hogy az igazság súgását meghalljad. s ez a megelőlegezett respektus a biztosítéka. a Föld.mondja Füst Milán. Minden a jó kezdeten múlik. mit teszel. és mi az. magányos emberek. hogy kétségedet. Látjuk is manapság. hogy az a hatalmadba kerül! Ezért ennél az ősjelnél legdöntőbb az alázat. Magasztos üdv. hogy már nem tudja. Vonások (A világosodás stádiumai) 1. magadba. hogy szellemünk „azonosult” a dolgokkal. mint egy színész. a fényt te is csak kaptad. hanem mágikus teremtőképességet jelent.a Li jelében a játékos rádöbben magára. hogy játszik: maszkja rásült az arcára. Elhagyott cipőiből is. A ősi hagyományok szerint szenvedéseink oka. Felragyog az. hogy mint mindenki. A Tűz a „teremtő világosság” jele. Az önzetlen tudást úgy hívják: szeretet. aki magát megismeri . és olyan kitartó. Ami innen indul. A megkülönböztetés az önismeret útja. Ha egy kezdő harcos belép a gyakorlóterembe. később már káosszá nő.114 - . Megtisztulás és tisztelet. s ő maga is mesterré válik.okos. csak tiszteli. de „csodálatot” is jelent. hogy ki vagy. Ha azt hiszed. A „csing” pedig nemcsak „tiszteletet”.

Hibátlan. Az agresszív ember körül fürtökben lógnak a kiéletlen agresszivitás „kísértetei”.115 - . A mulandóság csapdája. A „csou”azt jelenti „démon”. hanem közös vállalkozás. Nemcsak a nyomasztó álom múlt el. hamar kiég.ez fájdalmas. Lelkünk ura tudja.Letenni a kardot.ez ennek a vonásnak a titka. de másnap újra fölkel! Rossz hangulatunkat nehéz legyőzni. Üdvös jóslat. ellenkezés. szomorúan gyászol . Semmi olyan gondolat s érzés. 31. hogy halhatatlan vagy! Ha hinnél: dobolnál s énekelnél.mert egyek voltak. S akinek lelke mélyén a nagyravágyás elfojtott tüze ég. Napnyugtakor. de szabadíts meg a Gonosztól” .a démonokat futni hagyja. „rossz kísértés”. hanem az álmodó is: mások lettünk! 6. hogy a bennünk lévő bármiféle „gonosz” a láthatatlan világ valamennyi hasonló „gonoszságát” magához vonzza. Itt az ember megtisztul és szívet cserél. Igazi társ a házastárs. „rossz szellem”. vagy olyanok. álmaid vannak. Lényed halandó része megriadt.) Találkozás. hogy a legbonyolultabb problémának is egyetlen oka van. A másikat befogadja .mert semmi sem a tiéd. Álkatarzis ez . A sors nem magányos. „Ne vígy minket kísértésbe. Az ego hatalma megtörik . tudnád. Aki azt mondja benned: „Sietnem kell!” . gyakran tapasztalja. ahelyett hogy dobolnál s énekelnél. eldobják. Figyelmeztetés ez a jel: ne gyönyörködj talentumodban. hogy mindennek egyetlen gyökere van. mi a baj .s Üdv! Szerencse! A 3. megbocsátani. Az élmény a felébredéshez hasonló. Valódi énünk viszont felébred bennünk: ez boldogító. a Nap nemcsak lenyugszik. A vonások az összehangolódás különféle fázisairól. munkatársak. siettetni akarja a sorsot. öregkorodon siránkozol. s fölösleges szenvedést nem okoz. akikkel közös terveid. hogy saját szíve üres (Hszü). Könnyei patakokban omlanak. Lelkünk ura tudja.az hazudik! Türelem! 5. nem vagy többé kísérthető. .mégpedig úgy. A megszabadulás taktikája: határozott erővel megszüntetni a baj okát . mint egy gyulladt fog a testet. A hiú ember a világ minden hiúságának médiumává válik. . Az Igaz Ember titka: a nyitottság. de lehetnek barátok. az egész életet megmérgezi. Akiben nincs alázat. Ezt most határozottan kiirtja . Nem esik a túlzás bűnébe. Magunk voltunk sorsunk beteljesedésének akadályai. nehézségeiről szólnak. Szalmaláng. rokon lelkek. képességeidben. Ez lehetetlen. Az uralkodó megfegyelmezi a lázadókat. és leragadt a sárba.s utána elengedni. bajtársak. lángoló elmédben . Kitartásra biztat. hogy minden kudarcnak mélységes és üdvös okai voltak. Látja. Csak a fejet öli meg . Nincs benne előítélet. önvédelem.ne add át magad neki! 4. Azt mondja: addig élek. amely a másik lényét kizárja vagy elítéli. A társulás ideje. amíg sajnálom magamat! Terméketlen szomorúság. Baj. elhamvad.és pontosan cselekszik. vonal az álkatarzis. Ehhez társak kellenek. Látjuk. ellenérzés. Lelkünk ura megoldja a gondot. s elszakad az isteni „áramforrástól”. Elfelejtetted. kiég. Ez sokszor egyetlen szóval megnevezhető. Aki tisztán lát. Ez itt a valódi katarzis. az könynyen válhat kalandor politikus félisteni ambícióinak szánalmas eszközévé. Például: hiúság. Ha hinnél. nekimegy.3. Ha a „gonoszt” megszünteted. s békét teremteni. Aki önfényében izzik. Rohan. mert egónk ragaszkodik hozzá. S ez.s minden rendbe jön. egyívású emberek. Hszien ÖSSZEHANGOLÓDÁS (Képjel: Kettétört tányér két darabja összeillik.

Az összehangolódásnak három titka van. a házasság. Ez menjem adásba . lenézést. vagy nincs is otthon. sem a külvilág démonaitól szétdúlni! Az adásnál tudni kell. hogy a szeretet nehezen megszerzett állapotát nem engedem sem a magam.de még a közös célokért való törekvést is előbb-utóbb szétdúlja az önzés. Ez nehéz. A Hszien azt mondja. Szerelme önszeretet lesz. Hívó és taszító jeleket. a lelkes örömet. ha egónk félreáll.Gondolatok Hszien azt is jelenti. de aki akár csak egyetlen embert is tárgynak és eszköznek tekint.116 - . a külvilág mindent vesz: a bizonytalanságot. valójában mi sugárzik belőled! Másokat befogadni pedig még nehezebb. Hangoltnak kell lennünk a bennünk lévő önzetlen.és nem akkor megy tönkre. Egy-egy kapcsolatnak természetesen különféle mélységei lehetnek. amikor már „kívül” is ellehetetlenül. a másik hiányától is szenved. hogy hass rám . hogy „lelki kapcsolata” csak a szeretőjével van. vélemény. Az elidegenedett embernek meg kell tanulnia szeretni. az a számára kedveset is előbb-utóbb eszköznek fogja tekinteni. A Ji-king azt üzeni. A harmadik: a kitartás . s emlékezetünket vesztve.anélkül. minden zavarunk szétsugárzik. . szebb melódiára. érzésekre hallgatva. vakon tapogatva próbáljuk összeilleszteni a cserepeket. Ez a „hszü”. Ezért romlékony manapság a párkapcsolat. Minden harmóniánk. a természetfeletti világban megteremtettük. Engedem. hogy „egység”. elidegenedett ember nemcsak önmagától. szétszórásban művészek vagyunk .összegyűjtésben. „együtt”.anélkül. hogy minden kapcsolat: lelki kapcsolat! A mai. Amit a mai elmélet „pillangó-effektusnak” nevez.de tudd.” Ez nem csak a házasságra vonatkozik. másokat sem bír ki: „nem fér össze” senkivel. barátsága önzés. Egy párkapcsolat nem akkor születik. Szívemben megjelenik lényednek hű tükörképe . társulásban ostobák és szerencsétlenek. Azt_jelenti: üres vagyok. gőgöt. ölelése önkielégítés.olyannak látlak s fogadlak el. Üres.mert ez a „hívó-üzenő Jel”! Az „összehangolódás” először is az önmagunkkal való harmóniát jelenti. de megtermékenyíthető. szagra. hogy a hatásod alá kerülnék. Meg kell tanulnia az összehangolódás művészetét. Az ember nem volt és sohasem lesz magányos. indulatot. mert önvédelmünk állandó hárításban él. hogy lelkünk folyamatos adásban van. hogy befolyást gyakorolnál rám. az összetartozás élményét. Kína több ezer éve ismeri: puszta gondolatoddal. Az első: amit magamból adok. Ennek a jelnek a titkát a jézusi tanács mondja ki: „Amit az Isten összekötött. A második: amit másokból befogadok. gyűlöletet. az igazi társulások előfeltételeit már az „Ég”-ben. a földi világba az egység félbetört darabjait. A jel 6 vonása közül egyik sem maradéktalanul boldogító. sejtésre. A mai. hogy „Jé. ez összevaló!” Szétválásban. a pénztárgép mögött ülő áruházi alkalmazottal nincs. a titkos megvetést és undort is! A legtöbb hatás: visszahatás! Vizsgáld meg. Befogadni csak akkor tudunk valakit. Onnan hoztuk magunkkal ide. A kettő összefügg: aki önmagával nincs „egységben”. amilyen vagy. a barátság . A lélek láthatatlan világában minden előbb történik! Ezért kell ismerni önmagunkat! Kihallani a benső. érzéseddel az egész mindenséget befolyásolod. magam gyártotta kép Rólad . tudattalan hangunkat .vagyis az. Életének csak másokkal együtt van értelme. Akarva-akaratlanul állandó jeleket adunk ki magunkból. ember ne válassza szét. Nincs bennem előítélet. Hszien a szeretet villanásait jelenti. amikor azt hiszi. automata üzemmódra állított ember a legnagyobb tévedésben van. amikor először meglátjuk egymást .

hogy üres lelkesedés. Még nem bízod Istenre az ügyet. Nincs ok megbánásra. egy zenekar. Mindenki érzi a másik gondolatát .az önfeledt: lát! Nem elég. mint egy eleven idegvégződés.de ez „objektív tudás” -. Maradj. Vonások (Ebben a jósjelben az Összehangolódásra való késztetés különféle szinteken jelenik meg) 1. Nem tudni még. vagy csupán az életed útjára csal. Lehet. amíg a légkör kitisztul. A kínai hagyományban a „szív” a gondolatok székhelye. Senki sem szereti. hogy mások hassanak rád. A bölcs keveset beszél. De minden biztató jel ellenére elméd még ingadozik. Nem hiányzik más. Pusztán szavakkal nem lehet összehangolódni . csak a bizonyosságod.szintetizálni soha. logikával. hogy az összehangolódásban ilyen száraz. Éppúgy jelenthet valós ígéretet. hogy az ösztönös vak . hamis ígéret. s mások mit akarnak tőled. Üdvös jóslat.és ne engedd. „arccal”.de a szív még ingadozik. Lehet. Ilyenkor nemigen hatnak ránk mások. A Hszien jelében a felső Derű alatt a Hegy Szilárdsága áll. 3. beszéddel akarja megteremteni az összhangot. s mi sem hatunk rájuk. él a kapcsolat.belül erő s nyugalom. Várj. Most már jó ínon jársz. Más az indulatainkra. így működünk. egy család. Ilyenkor együtt vagyunk s külön is . s nehéz elhinni.kegyelmi pillanatban egy nép is. A megbánás szűnik. nem magyaráz. a levegőt csépeli. Késztetés a „Nagy lábujjakban” Öntudatlan késztetés. Késztetés a „combokban”. hamis vonzalom.de uralkodni nem tudsz fölöttem. indulat.de ne fuss utána. mint illúziót. Rációval csak analizálni lehet . Késztetés „szájal”.117 - . önös periódusok is legyenek. nem kerülnek a rabságába. Mint aki még nem bízik a zenében számolod is tánc közben a lépéseidet. Itt még sok önös erő kavarog: vágy.csak a másik lénye és a tettei. Soha senkit még szavak nem győztek meg .és nézz magadba. 6. önbecsapás. Elindulni korai még! 4. tízen vagy százan. Várj . . mit akarsz másoktól. Ketten. ha befolyásolják! Te sem! Az igazi összehangolódás csak akkor jön létre. Kívül derű .főleg mentálisan. A késztetés a „szívből” indul . hogy ez most a Sorsod. De emiatt tudatos szándékkal még befolyásolni is akarod a társakkal (társsal) való kapcsolatodat. mert nem gyengeségből. hárman. ne menj utána! A késztetés erős . Késztetés a nyakban. „állal”. S a másikba is. megszégyenülsz. a vágyainkra hallgatni. hanem erőből engedtem. egy társulás .mint a naprendszer bolygói s a kozmosz minden csillaga. Aki szeret.mert a szavak üresek. ha mindenki szakad! 5. amíg jobban megismered. Nem hisz a szavakban. hogy bennem élj! Ha tökéletes az összehangoltság. Késztetés a „lábszárban”. Mégis. Ha lépsz. mert tudja. Magad is beleavatkozol . hogy nemcsak a szeretők működnek így.s önkéntelenül reagál rá.Ez nagy misztérium. A valódi összehangoltságot csak önzetlenség és őszinteség szülhet. Az a különbség az ösztönös és az önfeledt cselekvés között. hogy mások is ezt teszik veled. Várni kell. Gondolkozz. Aki csak észérvekkel. hogy a lényével hat. belém jöhetsz . Konokság. Ne akarj hatni másokra . Elkerülhetetlen. és más a sorsunk útját járni. ha „érzed” a késztetést. Odaadom magam. de élethalálharcban a szamurájok is: tökéletesen átérzik a másik szándékát . Így él egységben egy házaspár. Figyelj! 2. Valami görcs van a késztetésben. Az intellektus nem pótolja a lélek teljességét.

arról. A jósjel üzenete: jó úton haladsz. Sejtjeink cserélődnek. csakis örökös Változás .ez a jel a maradandóságról szól.” Az Igaz Ember ebben a jelben nem engedi hatni magára a változással járó kísértéseket. nem vonzzák . hogyan kell hosszan-hosszan kitartanod. Minden változik. amelyek elsuhannak. agysejtem. Ha változó nélküli jósjelet kaptál.nem pótolják a lényeget. A „Heng” az eszményi házasság jele. mint a jó hajóskapitány: nem hat rá vihar. Ebben élek.minden sejtem. A „Változások Könyve” azt tanítja. maradj rajta. Se holnap. Voltam benne szerelmes kamasz.s mégis valahol ugyanazok maradunk. rendszerint az önszeretet foglya. hogy minden változik. gondterhelt férfi.) . Azt. Lelkünkben érzések. mi is változtunk a feleségemmel.118 - . semmi áron. akkor az „elmúlás-születés” váltakozása értelmet és irányt kap. micsoda? Nehéz megmondani. Mihez hűséges az ember? Amihez érdemes hűségesnek maradnia. és a másik befogadása helyett fecseg. Heng KITARTÁS (Tartósság) (Képjel: Egy szív és egy csónak két part között. vágyak. A szeretet helyett beszél. az egyes vonalak már az eltérítő kísértésekről szólnak. tartsd az útirányt! Ne térj le. A kitartás azért nehéz. most már nagyapa . Életút. a partok. se holnapután . körülményem. mert ott van a. tartsd az irányt! A bölcsek azt mondják: „Siker. Gondolatok Nem mozdulatlanságról van szó. Olyan. hogy az Út. Azóta sok minden tapadt hozzá. még az éghajlat is megváltozott. otthonom. hogy bizonyos élethelyzetekben nem is érdemes kitartani. Kívánatos az állhatatosság..a középpontnak .csak a Cél! Ezt csakis akkor tudja megcsinálni. már gyermekkoromban átéltem.. a tartósságról.. ha megmarad a „szív”. Ha változót is kaptál. mert az az „Égben” köttetett. hogy miközben minden meghal. szenvedélyek jönnek-mennek . aki sokat beszél. ha egy szível. sőt nincs is más. lassan fél évszázada. s az is maradok.nem szabad változni. hogy a szavak csak jeladásra valók . Ez a sorsod útja. Ha a hűség nem változik. A középpont nem változik. nagyon sokáig. A tartósság titka. vagy éppenséggel arról. Pedig ez a legnagyobb kaland! . akkor üdvös a kitartás! Pontosabban: üdvös megtanulni. Tudd. Bármi történik. amely a szeretet hiányából fakad. Az elidegenedés biztos jele. a Tartósság unalmas. csak a lényegünk nem. hogy a Szívnek . csak a házasságunk nem változott. amin halad: jófelé visz. hanem önmagunkat megújító szüntelen mozgásról. állandóan újra is születik. ha meg van győződve róla. éberségét nem veszíti el szélcsöndben sem. A zaklatatott ego azt hiszi. barátom. egy csónakban evezünk!” Ez a kínai mondás valószínűleg a „Heng” jeléből eredt. merre megy az ember. hazám és az emberiség történelme. amikor az ember beszéddel akarja kitölteni az űrt. hogy „én vagyok”. mert minden pillanatban mások vagyunk. ha egységben van önmagával. Kívánatos tudni. de most is csak „én vagyok”..tarts ki. Amit szeret? Amit vállalt? Amiért élni érdemes? Kérdésedben a hűség drámája rejlik. apa. 32.Jöhet jó és rossz. Terméketlen kísérlet. hullámverés.Az.. lényünk nem. Az önmaga odaadása.

Nincs vadmadár a mezőn. Külső körülmények még nem igazolják vissza benső erődet. Tartós eredményt csak hoszszú munkával lehet elérni. a keménység. Aki viszont a „szívéből” él. Fejest ugrani a tartósságba: baj! Ne tűzz ki célt! Most nem időszerű. jellemmé válik. ha ez a sorsa nehéz. Ha „asszony” (Jin) módjára jársz rajta: nyitva az út. Hajlamos vagyok rá. mert ami tartós benne. 3. az erőszakosság és törtetés. Itt hiába vagy kitartó. Ami az egóban tartós. Eljön az ideje. A „csen” itt nyugtalanságot. Ha egód félelme. ha az egónak ez a tulajdonsága kéjes szokássá. Lehet. hogy valami új előtt állsz! Ha ezt az újat nemcsak mohóságod. Sorsod útja nem erre vezet. Ha valaki sokat aggódik. Folytasd csak így tovább. nem igényli a szenzációt. Az eseményeknek nem ura.119 - .mondja Jézus. az a rossz közérzete s örökös zaklatottsága. hajszolja az állandó fordulatokat. csak a célt! A tartósság az Örökkévalóság sejtelme a mulandóságban. Lehet. 6. aggodalmaskodóvá válik. semmit sem nyersz. Jó úton is lehet rosszul járni. Baj. hogy baj lesz. hogy mindig izguljak valamiért. Amit az ember nem sorsának útján kap. az akarnokság. . de áldozata. Ha „férfi” (Jang) módjára: zárva az út. Hagyd magad vezetni! . az önfejűség. de szíved is óhajtja. Ha kap is valamit. Kitartásod már megvan. a „mindent jobban tudok”. (Ez a lelkiállapot jelzi vissza. hosszabb távon súlyos veszteség. Örökös félelem. ha valaki a sorsát éli . ha a nyugtalanság állandósul. Hallgass legbensőbb hangodra. Hosszú távon futsz . Már csak az alázatod hiányzik. fölkavart állapotot jelent. Az ego ugyanis a szorongástól nemcsak szenved.Add át magad nekem s kövess! Hallgass másokra s légy alkalmazkodó. A képjel egy remegő kezet ábrázol. bátran menj bele. Szűnik a megbánás. Ahogy manapság mondják: ez nem a te játszmád. Ez a vonás azt mondja: baj.Az egónak ugyanis örökös szenzáció kell. pánikja irányít. „Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!” . Tarts ki sorsod (taód. mire vállalkoztál! 2. hogy vágyad irreális. mert ilyenkor „róla van szó”. . Menj tovább. erényed.mondja az író. remegést. a divatokat. 5. Itt kitartásod módját kell megválasztanod. izgalmat. Maradj a „közép” útján. a másikat. amikor a gyökér hirtelen akar mélyre hatolni. Jóslat: megszégyenülés. Vonások 1.akkor is. a tartósság titka a folyamatos megújulás! Őrizni semmi mást nem kell. s erről már nehéz leszokni. bűntudata lesz. ha a külvilág hatása alá kerülsz s elveszted benső ösvényedet. nem hajszolja a változást. vállalásod) útján. Nem tud kitartani sorsának (taójának) útján. A „csün” (fejest ugrani) másik jelentése. amely a zűrzavar mögött csendesen szól: „Ne erre! .Arra!” 4. hogy nem kapom meg. szorongása.ne akard az első száz méteren megnyerni. sodródó leszel. de élvezi is. mert erre készültél régóta már.mondja a bölcs. Gondold át. Itt a veszély a konokság. az a jó közérzet és benső nyugalma.) „Boldog családoknak nincs története” . nagyravágyása. Ennek gyökere a hitetlenség. ami az enyém. az újat. hogy nem sikerül.

nem elég. hanem . Egy matador.. Előnyös jóslat a Kicsinynek. „Visszavonulás.) Ez a számunkra kissé mulatságos képjel azt üzeni: egy lépést se tovább! Vonulj vissza. és lecsendesítve külső-benső küzdelmeim lármáját. ha passzív marad. Ma úgy mondjuk: „Kivonom magam a forgalomból.nincs konfliktus. Ilyesmi történik egy Zen-kolostorban éppúgy. ha nem vitatkozol. Ne küzdj a dagály ellen. Kutuzov orosz tábornok a „Tun” jósjelének zseniális alkalmazásával roppantotta össze a legyőzhetetlennek vélt Napóleont. A feladat. sőt hátrálj.. és ha te nem „állsz oda” . Gondolatok A „Tun” még azt is jelenti: „elrejtőzni. kihajózni nem tudsz az apály miatt. A visszavonulás nem feladást jelent. azzal nem lehet mit kezdeni. és áldozd fel különféle „földi” ambícióidat: ez lesz sikered titka. Visszavonulok a világtól. kevesen tudják végrehajtani. Először is föl kell ismerned. ha jön! Ott se légy. hanem az idők jelének bölcs felismerését. ha nem akarsz meggyőzni senkit. nem kel ki. magába szállás vagy meditáció nélkül. hogy egy gyenge versenyző még a világbajnok győzelmét is meg tudja akadályozni. hogy rendezzék soraikat.33. hogy ebben az átmenetileg vesztesnek tűnő helyzetben ne ess pánikba! Minél „szakszerűbben” hátrálsz . abból ki kell kászálódnod. Ezt hívják meditációnak. kilépek az örvényből. az ellenség erősebb és lendületben van . Tun VISSZAVONULÁS (Képjel: Megtorpanó láb. hogy a győzelemre most nincs esélyed.a szemtanúja lenni. mint a régi idők bármelyik hadvezére vagy királya. és megpróbálok sorsomnak nem résztvevője.120 - .annál nagyobb erőt gyűjtesz az előretöréshez. vond ki belőlük lelki energiáidat! Mentesítsd magad a feszültségektől azáltal.belül is vissza kell vonulni! Válj le ügyeidről. hogy vissza kell vonulnod és felkészülni olyan időkre. mert világossá vált. és folyamatosan kibontakozik minden akcióból. egy valódi művész ma is éppen úgy „visszavonul” életének drámai pillanata előtt.az ütközés lehetőségét is kerülnöd kell! Tudatosan és megfontoltan hátra kell lépned. Siker. homályban maradni. ha nem ütközöl . egy malac és egy kéz: valaki visszavonulás közben malacot áldoz. amikor helyzeted kedvezőre fordul.” Bármit kérdeztél. soha jelentős cselekvés nem indulhatott imádság. Aki „nem akar”. hogy amibe bele vagy bonyolódva. Nehéz taktika.” Visszavonulok a hátországomba. Amíg az ember ismerte az élet lelki és spirituális titkait. mire odaér. hogy például a birkózásban új szabályokat kellett hozni. Az idő nem neked dolgozik: ha magot vetsz. Konfliktushoz két ember kell. egy sportbajnok. láthatatlanná válni”. ha kívül nem ütközöl . ha megtorpansz.. Valamit nagyon akartál? Ne akard! Valamire vágytál? Valamitől féltél? Valami nagyon kellett volna? Tépd le magadról ezeket az érzéseket. Befelé. mintha nem is hozzád tartoznának! Légy közömbös! Ne azonosulj a lelkiállapotaiddal! Mintha kívülről és felülről néznéd magad . . Nem elég. Ez egyébként egy harcművészeti trükk.nem elég. hanem kitérsz előle. fordulok. Olyan hatásos lehet. vissza is kell vonulnod. a válasz az.mintha nem is veled történne ez az egész. eltűnni. és el kell szakadni tőle. mint bármiféle igazi vallásos rendben: az emberek időnként „visszavonulnak”. hogy nem szállsz harcba a gonosszal.rövid ideig . Nem elég. Ennek lélektani titka az.

„a közönséges embereket távol tartanod magadtól. 3. hogy tényleg ne legyen olyan nagyon. ha fenyegető. Aki viszszahúzódik semleges. Itt olyan gubancos helyzetről van szó.így mondja a Bölcs . vagy azért-e. nem tudhatod: azért van-e. vagy annak tűnik. visszavonulás is kell! Valódi .hanem rá kell venni magadat. és elvonul feletted a baj. pánikból menekültek. hanem erőből történik.. A „baj” (csi) lehet „gyűlölet”. ha „nem mutatod ki. hol a külső helyzetük. Elkéstél a visszavonulással. Ehhez persze nem elég a külső . és ennek ismeretében mi az üdvös út. bölcs középpontjába: védelem alatt áll. ha ellentétébe fordul.. legjobb. Amíg „benne van a képben”. Ha ezt a jósjelet kapod.Nem csupán „Isten segítségét kérik”. Semmi sem tudja elszakítani. s máris közelebb léptél a jó megállapodáshoz. és ezt tanácsos néha környezeted tudomására hozni. hogy a világ hasznára válj! Ilyenkor. mennyire fontos neked a győzelem” .és nem képmutató. Maradj passzív. hogy elmenekülj. mert ő „olyan”. és távolról.amint azt a vonásokban is látod majd döntő kérdés a „hogyan” és a „mikor”. hanem a győzelem előkészítését jelenti. Sok mindenhez ragaszkodott és elkésett.. mert te váltottad ki belőle. A „Tun” jósjelét rendszerint akkor kaptam. tárgyilagosan megszemléli. Vonások 1. ha nyugodtan maradsz. megnézik nyugodtan. tiszta tekintettel!” S még egy fontos tanács. ajánlatos . Mókásan szólva: tettesd halottnak magad. Olyan ez. Zavarodott visszavonulás. Mintha nem is rólad lenne szó. se belső helyzeteknek ne add át magad. A visszavonulás taktikájánál . a nyílt ütközés nyugodt. amikor valaki nem tudta végrehajtani a valódi. részint pedig magára hagyod a másikat saját örvényeivel. „rosszakaratú”. Se külső. előbb kellett volna. Már-már léptem volna. amikor nem vettem észre. hol tartanak belül. amelyet csakis kompromisszumokkal lehet valamennyire enyhíteni. fontos. sereghajtóként. Ne mozdulj most semmilyen irányba. Mindent csak hátrálással. nyugodt. semmiféle külső agressziótól nem szabad megijedned. és rendszerint elkéstek: ilyenkor kénytelenek voltak az ellenséges francia katonákkal cimborálni.121 - . ha azzal a Lényeg menthető. mint amikor egy festő „hátralép” a képétől. amikor nem bölcs erőből vonultak vissza. amit hibásan értékeltem. akkor a „Nagy Hatalom” jelévé válik! Ez a létfázis tehát nem a végső feladást. amikor visszavonulsz. Baj és veszély. Most már benne vagy egy helyzetben. Sárga ökörbőr szorosan tartja. hanem visszalépve a külső-benső bonyodalmakból. hanem azért. Ha „visszavonulsz”. hol kell rajta javítania még. jól időzített visszavonulást. „ellenséges”. amelyet követni kell.inkább félelmet keltő szigorral. „betegség'' „sérelem” „sérülés” . . félelem nélküli elkerülésével tudsz megoldani. részint magad is tisztábban látsz. nem látja! Ha konfliktusod van valakivel. nem mozdulsz. Most ellenséges élethelyzetbe került. 2. Visszavonulás. Szolgák és ágyasok segíthetnek a helyzeten. üres és semleges.) A kínai gondolkodás nem helyteleníti a kompromisszumot.” A „visszavonulás” ugyanis nem gyengeségből. még akkor sem. amikor figyelmeztetett: „Állj meg! Nem jól látod! Lépj hátra és nézd. Még egy „Napóleontól” sem kell félni. Egy üzleti tárgyalásnál például nem elég. Veszélyes. (Kutuzov „visszavonulása” teli volt ilyen pillanatokkal.a „veszély” (li) pedig „fenyegető”. A „Visszavonulás” jósjele. hogy kívül-belül belebonyolódtam valamibe. hanem gyengeségből. Meditálni sem azért kell. Nem haraggal s ítélkezően . meg újra.benső.

. Kiváló visszavonulás.mondja a bölcs . a gond csak ott van. A közönséges ember képtelen visszavonulni. csupán a „lelkedet” vonod ki belőle. „A kúti békát fogva tartja saját gödre” . Boldog (dicső) visszavonulás. a közönséges embernek baj. Jó lélektani pillanatban könnyedén. Jó. Amikor eloszlanak a kételyek. 34. Lehet. Hatalmunkkal mindannyian visszaélünk.mert erős a hatásod. vackaihoz. és ez sugárzik rólad. Semmi sem köt. erőid rohamosan gyűlnek. Itt most erről van szó. bizonygatnod. Lehet életerő. tapintatod is . s megvalósulásra törnek .” Akár tudatában vagy. és ha ez nem tudatosul benned. amely hat és inspirál. hogy a dúsuló energiák nincsenek egyensúlyban. mert hatással vagy mindenkire. Ez az Ős-vétkünk.és fegyver s egy erős szolgáló. Érzi a környezeted is.s ráadásul lehet. hogy a felgyülemlő erők.nem kell érvelned. bármit tehet: előbb-utóbb minden előnyére válik. Minden előnyös! Szabad vagy! És amikor az ember (kívül-belül!) szabad. Most barátságosan. megszokott életéhez hozzá van tapadva. 4. A kitartás üdvös. ha nem irányítja őket megfontoltság.. mint a semmi.. hogy céljaid is megváltoztak. Lépj ki a helyzetből vita nélkül . Gyűlnek teremtő erőid.és ezért az a veszély fenyeget. komoly károkat okozhatnak.érik a tett! -.” „Az ember igazi természete . Itt a „visszavonulás” valójában befejeződik. Légy eltökélt s szándékodban tántoríthatatlan. Több vonás a kitörő kecskebak szimbólumával figyelmeztet.. Ha derűs vagy. Az Igaz Ember a végtelenben kóborol: ott van hazája.isteni és erős. mindenki nyugtalan lesz körülötted és zaklatott .122 - . amit teszel! 6. Az Igaz Ember azonban szabad. Ez később az intellektuális kaszt jele lett. Belül vonulsz vissza. derűsek lesznek. nem fogod fölismerni. „A Nagy Hatóerő előnyös jósjel.A kompromisszum jobb. ha szorongó. Erőd is van hozzá. hogy amit teszel. Az Igaz Embernek üdvös. megjelenik a bizonyosság. az téves vágy és téves gondolat. mint az életéhez. A jósjel azt tanácsolja. Ezentúl nem függsz a külső körülményektől.) Gyűlik az erő. akár nem. s egyre nagyobb hatalomhoz juttat. . Nagy cél elérésére alkalmatlan. Ta Csuang NAGY HATÓERŐ (Képjel: Nagy Ember . hogy könnyedén. vágyaihoz.. de átmeneti kis bajokat meg lehet oldani vele. ahol Ő van. lelki erő. ha ideges. hogy visszaélsz a hatalmaddal. Sok a Jang és kevés a Jin . barátian oldódj el a helyzetedtől .mondja Csuang-ci a közönséges emberről. Ami gyengeség benne. Nem szabad. hogy nem hagyod ott teljesen. mindenesetre olyan benső erő.de befelé nem! Vigyázz!) 5. s könnyen talál otthont az újban. nyugalom és alázat. szellemi erő. az helyes és természetes. azt te váltod ki az emberekből.. szinte magától megoldható minden. hogy amit tapasztalsz. Árvízben jobban ragaszkodik a lábosaihoz. Isten mindenhol jelen van.de eltökélten! (Kifelé lehetsz „lágy” . Vigyázz. s kellő eréllyel tudsz „kibonyolódni” a helyzetből. Önzetlen (szeretetteljes) visszavonulás. szorongók. Régi világát vidáman hagyja el.

Ez a nagyon ígéretes jósjel végig a „túlakarás”. Vonások 1. hitvány. összetákolt . Amit kiharcol magának.vétek. s ebbe mindketten belerokkannak. (Gondolj Jézus hatalmára!) Erőszakos az. hisztérikus. és rendben mennek a dolgok körülötte. de felelős vagy érte.általad . türelmetlen. Mert aki műveli: láthatatlan. Ehhez tudnod kell. ki tette és hogyan. hogy észre sem veszik. Ez egyébként ennek a jósjelnek a harcművészeti tanácsa is: a csúcsponton kirobbanó tett jellemzője. aki önmagát szolgálja . Legyen meg . Aki pedig legfelül van. és nagy zűrzavart csinál . nem tudják. hogy a másikat elnyomja. amikor erőid éppen a csúcsponton vannak. Aki nem tudja. Fizikában ez a robbanáspont. de rejtett . erőszakos. Az igazán erős ember szinte alig csinál valamit . hogy gyenge és kiszolgáltatott. Egyszer csak ott van. minél nagyobb hatalmad van. Gondolatok Minden tettnek megvan az időszerűsége. Aki ezt nem éli meg. onnan kezdve ritkulnak: a csúcspont az a pillanat. hogy: „Az Igaz Ember nem lép olyan útra. Az isteni Mágia jele. kizsákmányolunk. Erő (hatalom) a lábakban. amely a hagyománynak nem felel meg. könnyen lehet görcsös. Összpontosítsd ezt az erőt! És valósítsd meg célodat. Cselekedni a legnagyobb hatásfokkal akkor lehet. Őrizd őszinteségedet (Jou fu).123 - .mégis minden megvalósul körülötte. hogy minden gondolatával teremt. a „türelmetlenség” és a másokkal szembeni felelőtlen erőszak (dominancia) veszélyére figyelmeztet. és alig ér el eredményt. kapkodó.” Ez a hagyomány azt mondja: a Hatalom: szolgálat! Minél erősebb vagy.leggyakoribb .a másik csak a szemével int. Nincs „győztes” elnyomó! A másik . és azzal áltatja magát. Külső-benső erők segítik. vakmerő.még a lélegzetét is másokért veszi. türelmesen. A jósjel rejtett üzenete a benned lévő Mágushoz szól: teremtésedet valóra válthatod. Amikor nem erősek vagyunk.s ebben lehet a legnagyobbat bukni. intézkedik. Terveid beérnek. hogy pontos és nyugodt. az állandóan nyüzsög. nyugodtan.az Isten akarata! A valódi Hatalom úgy működik.minden tettével.Az egyik . hogy észrevétlen. Ez a Nagy Hatóerő. beavatkozik. annak nincs „énje” . Másik dimenzióból hat. hanem erőszakosak! Az erőszakos nemcsak mások. Odáig sűrűsödnek. Továbbmenni: balszerencse. gondolatával szolgál . annál inkább felelős vagy másokért. önmaga ellen is vétkezik.sok esetben kártékony is.emberi vétek. mert elfelejti isteni eredetét. A jel biztató. Élhetsz s visszaélhetsz vele.szintén gyakori. s egyben figyelmeztet: egy több száz lóerős versenyautó vezetőjének fokozott a felelőssége. amikor saját erőnket nem ismerjük fel. de végső soron a saját életét is tönkreteszi: Úgy uralkodik. amikor másokat elnyomunk. Gyűjts még erőt! . Aki nincs tisztában erejével. Túl korai a helyzet az akcióhoz. amikor a felgyülemlett energiák tetté robbannak. És nem jön ki tapsra. akar. Egy indiai bölcs azt mondta: egy rossz közlekedési rendőr kézzel-lábbal mutogat.

Buddha legszebb szobra egy trónust ábrázol. hamar kimerülsz. „Isten hálójának . De légy állhatatos. A jelek biztatók. hogy türelmesen. semmi sem előmozdító. Az állhatatosság üdvös.nagyok a szemei. annál kevésbé használja hatalmát. mégis minden fönnakad rajta. A boldogulásnak. Fénybe lépsz. Már nem vagy.) 3. Amikor rádöbbenünk. Csin HALADÁS (Kibontakozás) (Képjel: A felkelő Nap fényében felröppennek a madarak.) Felkel a Napod. Biztató jóslat. Elhagyja bak-természetét. A kocsi tengelye láthatatlan. és magad is erősebbé válsz. Lassan eloszlanak az akadályok. Továbblépni nem lehet: minden feszülés. (A hatásos tett titka. Nagy kocsi tengelyén nyugszik a hatalom.. és könnyedén változik.124 - . Aki törtet benned. se visszalépni nem tudsz. az ego és az Én harmóniájával. Állj meg. A sövény megnyílik. Fogadd magadba a szellemi erőket . nem magadnak kapod. Ha megkapod is.. és minden kivilágosodik! A Csin a haladásnak. Se előre. s megsérülnek a szarvai. Tudod a „víz”-taktikát: úgy győzöd le az ellenállást.szíved nyugalmát. de várd ki a tett idejét. Vagyis: veled vannak a jó szellemek. A kecskebak a sövénybe döf. hogy semmi sem a miénk: megkapjuk.” Most ne tégy semmit.mondja a bölcs . nehéz karmát szül. 5. se hátra. könnyedén forgatod vitorláidat. ha arcodra süt a ragyogó napfény: . a kibontakozásnak. a kivirágzásnak. A közönséges ember visszaél hatalmával. Nehézség nem aggasztja. Szűnnek a gondok s a bánatok. A munka itt leépítést jelent. Az út nyitva előtted. vágy és ambíció csak szorít a csomón. Semmi sem a tiéd . amikor a dolgok kifényesednek. a prosperálásnak az időszaka. azon soha nem látszik. Az Igaz Ember hálót (ürességet) használ. Az Igaz Ember itt a „nem cselekvéssel” arat majd diadalt. szabadulj meg rögeszméidtől .és adj magadból másoknak. hogy az ember nem vész el benne: cselekvés közben is megőrzi hideg fejét. Nincs megbánás. siker nem teszi lelkessé. Abba kell hagyni a hibás gondolati mágiát. Már nem az egód. hanem a „jó szellemek támogatását” jelentette. (A hiba nem hosszú életű. nincs fennakadás. Mégpedig hűséggel. s őrizd meg végig a „középpontodat” . A kiragyogó napfényben erőt kapsz. Aki megérdemli a hatalmat. Haladj az áramlattal. lágyan alkalmazkodsz. az a közönséges ember . amelyen nem ül senki.és várd ki a jó időt. Indulhatsz. Tovább menni: baj. 4. akarod . tisztánlátását.csak bajt hoz és ellenségeket szül. Ha korán indulsz. hanem „büntető expedíció” indítását. ha hatalmát már elérte. Amit hunyt szemmel átélsz. 35. Minél hatalmasabb valaki. minden „napvilágra” kerül. Nehéz munkával továbbjuthatsz. akarod.A „Cseng” szó eredetileg nem továbbmenetelt vagy akciót jelentett. 2.) Ismételten akarod.s végül se továbbjutni. hanem benső lényed vezérel. hanem már az odafelé vezető útja is csúnya. a felnövekedésnek az időszaka. A bak a sövénybe döf.legkevésbé a hatalom. Légy üres. A „Jou fu” pedig nem „őszinteséget”. egyensúlyát. Saját konokságod rabja lettél. mégis nagy súlyokat elbír. a vágyódást vagy éppenséggel a gyakorlati nyüzsgést. 6. mert elfogy az erőd.konok és erőszakos. Az ego nemcsak akkor szül bajt. Indulhatsz. akarás.

azon dolgozik ez a világ. vidám. „Legyen világosság!” . amióta élsz. „Haladás. de „világítasz” is. Ilyenkor többnek érzed magad. A világosság az. de nem baj. Azt mondod. ami a tiéd. együtt. rejtett vétkeid. a látható és a láthatatlan világgal! Az ilyen ember legyőzhetetlen. ahol az élet a legtöbb akadályt állítja elé. Ezért téged is jobban látnak. ha éntelen lesz és elfogadó. Az erejében bízó (kang) herceget megszámlálhatatlanul sok lóval ajándékozzák meg.. Erejében az bízik. Egyetlen nap három ízben (sokszor) is.ezt a jóslatot óvatosan fogadd! -. hogy mindenki ott lehet a legeredményesebb. még Jézus Krisztus sem. a jósjel roppant kedvező egybeesésekről beszél. A nap magától kel föl.a „fényemberek” mindig fölfelé néztek. a Taóval. Persze.mert ilyenkor a láthatatlan világ segítsége is átragyog életeden. gyengeségeid. Egyszerűen csak el kell fogadni. mert a Mennyben a legkisebb: a legnagyobb. Mindenki akkor a legeredményesebb. szilárd. Hagyd megtörténni a jót! A másik titok.ez a „csin” élménye! Vágyak. az ég jó. A negyedik titok . A fény: a sötétség legyőzéséből születik. most könnyű. A fény belőled világít. A Nap. a macska akkor nyer csatát..” A „kang” azt is jelenti: „nyugodt. A siker: a gátlások legyőzéséből ered. A sötétség nem más. Nyisd ki a szemedet! Az ember akkor lesz tehetséges. látni. örömteli”.senki sem volt „legfölül”. a ronda is! Előtűnnek hibáid. hanem befogadja. hogy a Fény erősebb. nem kell fölcibálni az égre. Jobban becsülnek. Ez az ihlet állapota. aki az egésszel együtt van! Istennel. hogy te világítasz. korunk vaksága és gonoszsága. mint a sötétség. ilyenkor minden látható lesz: nemcsak a szép. a föld jó. Csak hol van ma ilyen? Bár biztosan van. ha befogadod a fényt. hogy az ember egója félreáll: a jó szellemi hatást nem előidézi. Ezért lehetsz sikeres. ami eddig homályos. rosszindulata. ami valóban belőled jön: ennek bűvös hatalma van. hogy fényes legyen: megvilágosodik.ez a legfőbb óhajunk.125 - . Ez mind. A harmadik titok. aki méltányolja az igyekezetedet. ostobasága. hogy élni jó. azt teszed. ami ilyenkor fölragyog: benned van! Elborította a „külső sötétség”: mások véleménye. és a fényt sem kell magadból csiholni. És értékelnek. Vonások . rögeszmék. most tiszta. mint az a tévhit. és ha már fönt voltak. Ami eddig nehéz volt. Úgy is mondhatnám: rajtad keresztül . hogy ebben a sorsfázisban a külvilág is segíthet! Ha nem kapsz változó vonalakat. hogy ebben a jelben a valódi természeted nyilvánul meg. ha a legmacskább. Gondolatok Az ígéretes jósjel titka. még följebb . olyan állapotról. ha saját természete szerint él.. Ha valaki nem akadályozza. Most nemcsak látsz. hogy elfelejtesse veled: Isten lakik benned! Most fölvillan. Minden jó. és lelkesen dolgozhatsz magadon.. amelyek a Haladás jelét nagyon nehézzé is tehetik. akkor kezd hallani.. legalább most látod és tudod. még a vaksötétben is. hétköznapi célok nem fontosak ilyenkor: érzed. békés. amikor a világnak „bölcs uralkodója” van.

ahol nem ver hevesebben a szív. s méltatlan hozzánk. szorongva és szomorúan.egy olyan képet mutat. nem kapott még megbízatást. Jobb néha egyedül menni. 5. (Magányosan halad. Haladsz. annak „kívül” is minden sikerülhet . az út nyitva áll! Minden üdvödre válik. önzésedet kell megfékezni. s boldogságot ígér. Elakadtál. Aggódsz a jövő miatt. hogy ebbe a küzdelembe a patkány is. fogadj el másokat! 4.de gátolva. nem lesz hiba. Haladj tovább. az isteni élet ütemére dobog. üres. hogy veszélyes .de nem tudunk közel kerülni hozzá. de jó irányban haladsz.) A jósjel üzenetét az „üres” szó hordozza. ahogyan a nyitott és üres háló befogja a halat. ahol a „túlnyomás” megbocsátható. De ne menj tovább! Innen már lefelé visz az út. s hogy önmagával és a szellemi világgal egységben él. Itt azonban olyan helyzetről van szó. Ellenfelét fogva tartja a nyereség szomja s a vesztéstől való rettegés .de ne bánd. Akármi történik: egyformán. A sors nem magányos vállalkozás.1. Nagy előny! A „nem érinti” (kínaiul „vu hszü”) . Nem hallod még szellemed hangját. Ez most olyan feladat. Légy „üres”. ha saját egódat.de nem hiba. bármilyen áron! A „baj” azt jelenti. Csak saját városodat (önmagadat) fegyelmezheted meg. Halad.bár nem érezted. nagyravágyásodat. amit csak együtt tudtok megoldani. azt az állapotot. . Leszel még sokkal erősebb is.bár nem ez a fontos neki. Nyereség vagy veszteség nem érint többé. de félve. hogy énje átlátszó lett. Csak így tovább! 2. Az igazi harcosnak mindegy. A jósjel azt is üzeni. Az ego gátlástalan mohósága bajt okoz.nem egyoldalú. mint a patkány. de helyesen. Tudd. sötét idők. A fontos. Haladás a szarvaiddal. ha vágyaid nem kötnek többé. magányosan botorkálsz. Azt jelenti: még sűrű a sötétség. hogy valami Fensőbbhöz vonzódunk . Csatlakozz másokhoz. Baj. ami eredetileg „hálót” jelent. Nem függsz külső dolgoktól. Megbánás. nyer-e vagy veszít! Ezért legyőzhetetlen. A megbánásnak vége. a nagy Jin-erő vigyáz rád. mint másokkal olyan úton. Főleg. Az út nyitva áll. a sikertelensédet megóvásnak.) 3. A megbánásnak vége. szomorúan. hogy befogadd szellemed akaratát. Jóslat: az út mégis nyitva áll. önző patkánymorál: mindent magamnak. Ne veszítsd el a hitedet! A sötétség itt a lélek sötétségét jelenti.öntudatlanul.126 - . 6. a világ is belepusztul. A hűség és kitartás azonban megoldást hoz. A keresztények Mária-imádata e vonásban rejlik. Akkor vagy szabad. Az erőszak sohasem üdvös. (A vonzalom ugyanis . egyedül is! Légy te is nyitott. Ming Ji A FÉNY ELSÖTÉTEDÉSE (Kékjel: Egy barbár harcos nyilával a Napba-Holdba lő. piciny a fényecskéd. amely nem a miénk. Aki ezt az állapotot eléri. Egy sűrű láncokból szőtt védőpáncél áldás a királyi Anyától. Gazdagodás. Közös bizalom (egyetértés). Erőd se lenne hozzá . Tekintsd az akadályokat védelemnek. Semmi sem sikerül. 36. Nem kell mindennel egyedül küzdened. s ez fájdalommal töltött el .ő pedig szabad.) Nehéz. Haladás . Sorsodat éled . Állj le!!! Erről a vonásról nincs mit beszélni: sötét világunk „haladása” ez. amelyet a keresztény hagyomány „gonosznak” nevez.

utál és sajnos gyűlöl is: a jósjel pontos fordítása: „A Fény megsebzése. Egyrészt azért. leleplezi hazugságait! Hogy mennyire valódi a spiritualitásod.mert van! -. de úgy. az istenit. Taishen Deshimaru zen mestertől megkérdezték: „Mit tanácsolsz annak a hős szamurájnak.Hamvas Béla „létrontásnak” hívja. Amit kezedben tartasz. hazudozás. Ahogy a hinduk mondják. hogy elveszti önmagát. Nekimenni egy világnak. nehogy „megtapossanak”! Ebből a jelből ered a „rejtőzködő bölcs” fogalma. Kívülről ne számíts segítségre. Ilyen időkben mindenki ki van téve annak a veszélynek. mert az a puszta létével „átvilágítja”. amelyből hiányzik a bölcsesség. Nagy nehézségek közepette üdvös a kitartás. Ha üldöznek: már büszke lehetsz magadra. nemcsak tudatlan. hogy kívülről ne látszódjon semmi! A kínai hagyomány nem híve az olyan tettnek. irigyel. de gonosz is: mindent gyűlöl. s mindezt úgy teszik. tisztaság. mérgező lelki befolyások. hanem az. azt az emberek rosszindulatából tudod lemérni. sárgák a sivatagban és zöldek az erdőben. Kívülről inkább sötétség jön: rossz levegő. ami minőség. másrészt azért.127 - . hanem rejtőzködni kell. hogy a „barbár. a tisztánlátás és az „emberség” ellen tör. amely a szellem. Olyan erő. belealjasodik a világba. fehérek a hóban. mert csakis így tud érvényesülni. Akkor már valaki vagy! A jósjel azt üzeni: nehéz korszakra készülj! Amit itt megérlelsz és megőrzöl magadban. magasrendűség.éppen azért. amelyet megváltoztatni nem lehet: értelmetlenség. A munka nehéz.” „A fény megsebesül. hogy a helyzet nehéz . Kemény. Isten azt mondta: legyen világosság. és rejtsd el az emberek elől lelki értékeidet. két kézzel kapaszkodj köpenyébe. belegonoszodik. visszhangtalan és kitartást igényel. amióta élünk. megvetnek és semmibe vesznek: alacsony fokon állsz. a kuli-juga. mert benne vagyunk. mert más „világnézetet” vall. Nem híve a mártírsorsnak.ez igaz! -. A tanács lényegében a következő: Ne ütközz a világgal. Belehülyül. hogy eltüntesse azt a veszedelmes másságát.” Korunk egész története a Ming Ji erőterében zajlik: ez a Vaskor. hogy valódi lényükön semmit sem változtatnak! A „Változás”. hogy többnek érez magánál. amely kihívja maga ellen a „barbárok” rosszindulatát. az a „Kaméleon Szent Könyve”! S éppen ennek a „kaméleon” léttaktikának köszönheti létét. belebutul. aki legyőzhetetlen túlerővel áll szemben?” A válasz: „Fusson. hanem azért. Ne add át magad a negatív gondolatoknak! Ilyen gondolat például nem az. mert a sötétség hatalmát legyőzni most nem tudod! Inkább őrizd a hitedet. Meg sem kell szólalnod: pusztán attól. A hagyomány szerint ilyen sötét korban született meg a „Változások Könyve” . ahogy a lába bírja!” Itt most nem menekülni. Spirituális embernek tudnia kell. A Ming Ji barbár harcosa belelő a Napba: legyen sötétség! Erről a világról sokat tudnunk. hogy mindig így volt és így is marad! Nem igaz! Ne veszítsd el a hitedet! Őrizd reményedet! És tartsd kapcsolatodat igazi valóddal s őrzőangyaloddal . besimulnak a kövek közé. mert alkotói a Ming Ji jósjel tanácsát pontosan betartották. Ha indulatokat váltasz ki: magasabb szintre kerültél. bölcsességedet. Minden „trükk” megengedett. Egyet fontos tudni: a sötétség nem azért utálja a fényt. a szellemit. mint az állatok világában: színeket váltanak. aki megsebzi a fényt”. . jóság. abból lesz a fényes jövendőd. a „Ji” írásjele egy kaméleont ábrázol. Ha csak lenéznek. Gyűlöli a nemeset.

és szelídek.de elveszni benne nem szabad! Belül ne engedj jottányit se! Belül tudnod kell. és várd ki az időd!” Gondolatok Vigyázz. hogy győzelmet arat felette. Neked most nem győznöd kell . hogy igaza van! Meggyőzni soha nem fogod. . mert nincs esélyed rá -. hogy kitárt mellel belerohan sötét ellenfelének kardjába.s rejtőzködve. hanem kivárni az idődet! És őrizni magadban a fényt! Rajtad senki ne találjon fogást: légy hajlékony. főleg a japánok. ne zuhanj a zuhanással! A külvilágból most sem kaphatsz semmit. tiszta galamb légy .Csi hercege őrültnek tettette magát. Úgyis összeomlanak!. Ott vár a győzelmed. tettetést. bólints rá! Ne ütközz vele. mert nem elvekről vagy elméletekről van szó. És ami ennek következménye: hogy elborít a szorongás. ügyes.. Erről szól a jósjel utolsó vonása!. Valódi érzelmeid fölött bármiféle lárvát viselhetsz. Ne tartsd gerinctelenségnek. A szellemi önvédelem sok ezer éves munkája rejlik a „kifejezéstelen japán mosoly” mögött. mert sötét. mint a kígyó. három napig nem eszik. hogy kiegyeztél vele! Hogy tőled nem kell tartani! Kenyerét tőled ne féltse! Hülyeségével ne vitatkozz. de közben rendíthetetlen lélekkel és kőkemény munkával megteremtette egy eljövendő nagyszerű kor szellemi alapjait. a kulisszák mögött. „Maradj fölöslegesnek!” A jósjel tanácsa: „Legyetek ravaszok. Másságodban van az igazad.” Ez a harcművészet legfontosabb titka. Ezt az időszakot úgy kell átvészelned. becsapást és ravaszságot megengedett magának!) De vigyázz! A színjátékhoz jogod van .pedig ő megtestesült Isten volt! Minden cselt. ha megtéveszted a világot! (Krisna is ezt tette a háborúban . éreznek és tudnak. ostobának. és kiismerhetetlen kígyó! Így készülj a jövőre.. Ven király is ezt tette a zsarnok Sin börtönében . kínai közmondás: „Tao kuang Jang hui!” „Rejtsd el fényedet. ártalmatlannak.. (Kelet megvalósította ezt a tanácsot. Szün-Ce stratégiai könyve a ravaszságok gyűjteménye. de célját nem adja fel. A magad sötétségével is el kell bánnod! Vonások 1. Repülése közben elsötétedik (megsérül) a fénymadár. hogy ne sérüljön meg benned a Fény! Fontos: a jósjel lélektanilag (belül) azt jelentheti. S az erőd is. mint ahogy a körülötted élők látnak.kívül okos. ne is sejtsék. Mutathatod magad gyengének. „Fény elsötétedése” Ven király jósjele. tiszta is! A „Szent Háború művészete” minden trükköt engedélyez! A bölcs nem úgy „morális”...128 - .. hogy itt „elvekről van szó”! Szó sincs róla! Hadd győzzenek!. alkalmazkodó.) Ne tudják. romlott. Ne is vegyenek észre. trükköt. De az Igaz Ember halad tovább. mert egészen a földig hajlik. Maradj a háttérben. rosszindulatú és tudatlan. hogy nem látsz tisztán. hanem kivétel nélkül minden esetben barbár és könyörtelen létérdekekről! Ne dőlj be egyetlen izmusnak sem! Az eszmék. ki vagy s mit akarsz! Belül fényes.úgysem tudnál. Lényege az ősi. mondd. Ura megszólja ezért. ki vagy! Higgye a sötét. tán még önmagukat is. nem itt. Ne félj másképp látni. szelídnek. hanem úgy. érezni és tudni. „Azért nem törik össze a bambusz a hó súlyos terhe alatt. mosolyogva és szerepet játszva. Mondják. ravasz. mint a galambok!” Egyszerre mindkettő: ravasz is. világnézetek és a sötét korban sajnos a vallások között is nyers hatalmi háború folyik! Miközben azzal áltatják. Leereszti szárnyait.

minden gátlástalan önző szenvedély megbukik. mint Csi herceg! Kívánatos kitartani! Csi herceg a zsarnok rokona volt. Fontos. hanem pénzzel sebesítik meg a napot. Ha a vonás téged jellemez: állj le! Minden zsarnok. Kiszabadulsz a bajból. Vannak ösvények.de nem tekintette még győztesnek magát. ami már nem időszerű! 5. hogy tartsd be a jósjel általános tanácsát: várd ki az idődet. a megoldás nem egy pillanaton. A jósjel túlélt gondolati minták. üdv. A jóslat azt üzeni: maradnod kell. vagy sem! Ha nem: menj tovább! Változtass. Tudod. amikor Ven király végre kiszabadult hétéves rabságából . 4. de a közeledő napfelkeltét is.mert nem a miénk. 6.A vonás mögött az a történelmi pillanat áll. A történelmi példa itt az. . hogyan döntse meg a zsarnok uralmát és teremtsen emberséges rendet a világban. De őrizd fényedet! A vonás látja már nemcsak sötét helyzetedet. A sötét világ fénye a pénz: akinek nincs. Rejtsd el valódi gondolataidat s érzéseidet. bátran! Nagy példákkal élve. hogy nem lehet valakit megvenni. Először fölrepül az égre. mintha élőhalott volna. Most végre látsz! Látod a baj valódi okát. ha megszólnak. se félelem. de nagy benső aktivitással. amikor egy nemes gondolkodású herceg elrejtőzött a zsarnok elől. Neumann és sok magyar emigráns sorsa. hanem a türelmes munkán múlik. olyan. Vu hercegét az uralkodás nagy tudományára és arra. S megragadja (megpillantja) végre a megsérült fény szívét! Kimegy házának kapuján. Behatol a bal hasüregbe. Rejtsd el fényedet. fokozatosan lehet jóvá tenni. előítéletek elhagyását is jelenti. Komoly bajok s nehézségek ne törjék meg hitedet: ezek most időszerűek. Márai. s a megszokottat. és később a nép megmentőjévé vált. tekintetedet nem árnyékolja be se remény. mert gondolkodásod eltér attól. A baj sem egyetlen pillanat miatt történt. nincsenek már illúzióid. még ha fáj is . negatív érzések. Sem szóval. A történelmi példa itt Ven király. amit a sötét világ „normálisnak” nevez. érted. aki a zsarnok börtönében megalkotta a Változások Szent Könyvét. és utána a Föld mélyébe zuhan. de légy megfontolt és kitartó. készülj csak tovább az idődre. Belelátsz a probléma „szívébe”. se vágy. ne add föl. amelyek fölött nincs hatalmad. 3. felismered. s vigyázz rá! 2. De végre felismerted a baj okát. A sötétség oka mindig káprázat. Benned valódi fény van! Vonulj vissza. Egyelőre még körülményeid áldozata vagy. Erő és inspiráció. Manapság szokatlan. „Nem látás”. A mai „barbárok” nem nyíllal. amikor elmúlik majd a „napfogyatkozás”! Ne törődj azzal. titokban. sötétség! Először fölkapaszkodik az égbe. Megtanította fiát. Kossuth. Megsérül a bal combján. hogy nem vagy megvásárolható. A fény elsötétedik. csak lassan. Kérdésedre a válasz: bár szorongató a helyzet. akik „kimentek házuk kapuján” és sohasem tértek vissza. Döntsd el: menthető-e még a helyzet. de ne feledd. Nem fény. A fény elsötétedése a déli vadászaton. se gyáva. Azoké. Számtalanszor tapasztaltuk. A „három napig nem eszik” azt jelenti. Elkapod a főkolompost. sem tettel ne ütközz . s mégis lovagol tovább. még ha rossz is. és a rabszolgák között vészelte át a nehéz időket. Le kell vetni magadról. Illúzió. Végy példát Csi hercegről. amelyeket el kell hagynunk. A jósjel azt üzeni: döntő fordulat előtt állsz. és utána a pokolra zuhan. mégse tanult belőle senki. ez Bartók. Ezért bolondnak tettette magát. bölcsen. Rákóczi. így nem hagyhatta el udvarát. vagy esetleg a főnököd bírál.129 - . de Szentgyörgyi. bénult megszokás. és megment a bajból.csak ronthatsz vele.

Minél jobb a lapjárásod, minél „menőbb” szériában vagy - annál mélyebb szakadék fenyeget. Ha tovább mész, belezuhansz. Ha a vonás a körülményeidet jellemzi, tudd, hogy a gondot okozó helyzet egyre elviselhetetlenebbé válik, és aztán mint egy kelés, kifakad, és az egész megoldódik. Tudd, hogy a sátáni elv akkor veszti el a csatát, amikor diadalának csúcspontjára ér, s mivel megállni nem tud, átbillen - s önmagával is meghasonlik. A jósjel egy szorongató időszak végét jelzi.

37. Csia Zsen

AZ EMBER CSALÁDJA

(Képjel: Az Ember jele - s az otthon idillikus képe: háztető alatt egy malac.) A család a legkisebb Egység - és mindennek az alapja. A „család” az ősi Kínában oly mértékben volt az egész emberi létezés mintája, hogy felfogásuk szerint még a halálon is túlmutatott: az elköltözöttek szellemcsaládja a földi családdal szoros kapcsolatban maradt. Ez a jósjel - jelképes értelemben - egy bensőséges és tartós közösség megteremtéséről szól: ez most a sorsfeladat. „Ha meg akarod javítani a világot – mondták -, először az államot kell megjavítani; ha az államot akarod megjavítani, először a családot kell, s ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat!” Ez ennek a jósjelnek az első tanácsa: lelked erői „családtagok”, élj egységben önmagaddal. Aki önmagával rossz viszonyban él, az másokkal is rossz viszonyba kerül. Mindent önmagunkon kell kezdeni. Belülről kifelé: ez életünk és körülménycink megváltoztatásának egyetlen lehetséges iránya. Ezért mondja a kép: „Az Igaz Ember szavai a lényeget mondják, lénye pedig a változásban is hűséges és kitartó.” A családban ez az „Apa” szerepe. A jósjel neve azért nem csupán „család”, de az „Ember családja”, mert itt olyan közösségről van szó, amelyet nem pusztán ösztönök, érdekek vagy öntudatlan érzések terelnek össze, hanem a belátó Értelem is. Csak az emberi Értelem képes felismerni, hogy „Ezekkel sorsom van!” Vagyis abban a „család”-ban, amiről itt szó van, nem a vérségi és érzelmi kapcsolatok a döntők, hanem elsősorban az „isteni rend”, amit csakis a tudatos Ember képes megteremteni. Ebben a Mintában az apának, az anyának és a különböző nemű és korú gyermekeknek éppolyan helyük és minőségük van, mint a Naprendszerben a Napnak, a Holdnak és a bolygóknak. Nemcsak a Csia Zsen, de minden jóslel vonalai az alsó egyestől a legfelső hatosig megfelelnek a családtagoknak; az ősi kommentárokban úgy is szerepelnek, mint „idősebb fivér és fiatalabb nővér” stb. Én erről azért nem beszéltem, mert a mai olvasó már nem érzékeli, hogy a különféle családi szerepek milyen társadalmi és spirituális erőkkel állnak analógiában. A mai család oly mértékig zuhant széjjel, hogy még a legjobb esetben is csupán érzelmi vagy érdek-közösség. A legújabb időkben inkább tragédiák, botrányok, válások és gyötrelmek színhelye, mintsem a kozmikus rendnek az az idillikus tükörképe, amit valaha jelentett, s ami természetesen már csak „leesett” formában - a kínai családokban még ma is fellelhető. Ezért fontos, hogy az Apa szavai a lényeget mondják. Az apának tudnia kell, mi a jó és mi a rossz. Ezt a tudást nem kívülről, a társadalmi mintákból kapta - mert azok éppenséggel lehetnek romlottak, hazugok és alacsonyrendűek, ahogy ma azok is! -, hanem saját szívétől, önérzetétől és leszűrt élettapasztalatától. „Anyám kezéből édes volt az étel / Apám szájából szép volt az igaz” - mondja a költő. Erről van itt szó. Ami pedig a kitartást illeti, az azt jelenti, hogy az igazi nevelés nem a szigorú büntetés és a szerető engedékenység pofozó-simogató taktikáján múlik, hanem mindenekelőtt a példán! A - 130 -

mintán! Gyermekünkre elsősorban lényünkkel hatunk! Azzal, akik vagyunk! Amit mondunk, kevés. Egész lényünkkel nevelünk. Az Apa adja a család rendjét. Az Anya pedig az összetartó erejét. „Az asszonyi erény az üdvös!” - mondja a bölcs. Minden családot az anyák tartanak össze - nélkülük széthullik az egész. A „család” minden közösség alapja. Lelkünk önmagában is „család”; ha behunyjuk szemünket, érezzük azokat az erőket és azokat a tereket, melyek által önmagunk irányító „apja”, gondoskodó „anyja” vagyunk, és lelkünk gyülekezetében azokat a vágyakat, érzéseket, célokat, amelyeket jó vagy rossz „gyermekként” föl kell magunkban nevelnünk. Egy harmonikus ember benső világa: „eszményi család”. De hivatalban, boltban, gazdaságban, munkahelyen, műhelyben vagy bárhol, ahol még emberszabású élet van, megjelenik a „családdá” válás igénye, mert a minta az emberrel együtt született. (Az államélet vezetőjében még ma is ösztönösen „Papát” látunk - ez az, amivel a diktátorok gyalázatosan visszaélnek.) Minden olyan közösség, amely nem a család-mintára épül: embertelen. Ahogy embertelen egy multinacionális vállalat - ezt érzi mindenki, aki ilyennél dolgozik, bármennyi pénzt keres is. Kérdésedre a Csia Zsen a Család mintájával válaszol. Ez éppúgy lehet bensődre, mint valóban a családodra vagy bármiféle sorshelyzetre vonatkozó kérdés, amelyben megjelenhet a harmónia lehetősége éppúgy, mint a minta szétdúlása; egy idillikus emberi kapcsolat lehetőségeinek megvalósítása vagy felrúgása. Megmutatja, mi a harmóniához vezető út stratégiája - és mik azok az erők, amelyek ezt a harmóniát fenyegetik.

Gondolatok
Ha a világban sérelem ér, az egyetlen hely, ahová visszamenekülhetsz: az otthonod. A családod megóvhat. A tieid között biztonság van. Ezt sehol másutt nem érezheted. Gondold el: akárhány emberrel volt dolgod életedben, sírod körül rokonaid állnak majd mert ők tartoznak hozzád! Ezért a családi diszharmónia a legnagyobb próbatétel: akinek otthonában is zűrzavar van, nincs hol meghúzódnia - lényegében idegenek között él, számkivetésben. A jó család titka: a Meghittség és a Rend. A Meghittség azt jelenti, hogy érzed: ezekkel összetartozol, jóban-rosszban. Megoszthatod velük a gondjaidat. Együtt éreznek veled. Érintésnyi közelségben vannak. „Hozzátartozók” - mondja a magyar nyelv. A rend azt jelenti, hogyha bárki átlépi a meghittség határait, a helyzet pokollá változik! Ha ugyanis másvalaki túl közel, kerül hozzánk, legyen az bárki: apánk, férjünk, testvérünk vagy akár az anyánk: elviselhetetlen. Elnyomnak, elfojtanak, illetéktelenül beleavatkoznak a sorsunkba. Ha sok emberrel élsz együtt kis helyen (ezalatt azt értem, hogy lelkileg túl közel, érzelmi és egyéb rokon szálakkal összegabalyodva), óhatatlanul is megsérülhet benned az, aki csak Te vagy! A vonzalomból erőszak lehet, a szeretetből önzés, az apából zsarnok. Az anyából érzelmi fösvény, aki nem engedi felnőni magzatát, hogy örökké birtokolja; a gyerekből kitörhet a lázadó, aki apát-anyát lerúg magáról, vagy éppenséggel elfelejt felnőni, és vénségére is önállótlan, támasztékra szoruló lény marad. Ami a Nagy Társadalomban gyógyíthatatlan daganat, az a családban - mint egy rákos sejtben - már régen megjelent. A Csia Zsen jósjelét akkor kapod, ha rendezned kell külső-benső erőidet. Rendezni, hogy harmóniába kerülj magaddal, s azokkal, akikkel sorsod van. Harcművészetben azt a stratégiai feladatot jelenti, amikor rendezned kell a soraidat. Vagy azért, mert akcióra készülsz, vagy azért - és ez a gyakoribb -, mert olyan akció után vagy, amely szétzilált. Ez az erőgyűjtés, az összeszedettség megteremtése. Az „asszonyi erény” itt azért üdvös, mert belülről hat és elfogadó. A nyugati világban alig van már harmonikus család. - 131 -

A szerepek is szánalmasan összekeveredtek: anyák kénytelenek játszani férfiszerepeket, apák viselkednek úgy, mint a gyermekek, és a gyermekeket hamar beledobják a beteg társadalom karjaiba: nevelje tovább valami intézmény: óvoda, napközi, bölcsőde... Az ideális minta megszűnt, s ezért, ha itt azt tanácsolja a Ji-king, hogy „az asszonyi erény üdvös”, nem biztos, hogy ez manapság az anyában van, aki régóta rákényszerült, hogy az apa feladatát lássa el a családban. Jobb, ha itt a Jin-stratégiára gondolsz, amelynek főerénye az Elfogadás. Elfogadom a másikat olyannak, amilyen. Egyedül a tiszta Anyai Szeretet képes elfogadni valakit lényével, sorsával, jó és rossz tulajdonságaival, gyengeségeivel együtt. Nem köti feltételekhez a szeretetét: ez az erőszakmentes elfogadás az, ami a jó közösség feltétele, ahol sokféle sors és jellem él együtt, harmóniában. Jó anyának, ha hat gyereke van, mindegyikkel másképp beszél, mert tudja, hogy mindegyik más ember - már a pólyában is más volt mind a hat. A jó közösségnek feltétele a megértő szeretet. Soha nem szorít magához annyira, hogy a szabadságodat elveszítsd. Ez a mintája az „emberi” közösségnek. Az én és te, mi és ti kapcsolatának. De az első lépés nem másokon - rajtam múlik!

Vonások
1. Szilárd kötés a családban. Eloszlik a bánat. Amikor elkezdődik a közös élet - akár belekerülsz, akár beleszületsz, vagy éppenséggel te magad alakítod ki, a legelején tudni kell, mi itt a Rend! Mi az a Minta, ami érvényes. Kezdetben ez a tapasztalat belénk szervül, és később már magától működik. Ha azonban az alapok zavarosak, a széthullás később elkerülhetetlen. Most tisztázz mindent, és nem lesz okod bánatra. 2. Ne távoli célokat kövess! Maradj a középpontban, táplálj s gondoskodj. Az állhatatosság üdvös, szerencsés. Ez most nem a nagy ambíciók, hanem a kis szolgálatok ideje. Ez érlel szerencsés jövendőt. Másokkal légy türelmes, megértő. Ne akard őket „megváltani” - inkább gondoskodj róluk, érezzék a biztonságodat. Ismerd föl az éppen előtted lévő „kis ügyek” nagy jelentőségét. Még gondolatban is maradj másokkal és magaddal is türelmes. 3. A családban csak szigor, szidás. Megbánás - és mégis üdvös! De ha asszony és gyermek csak felelőtlenül kacag, a család széthullhat. A túlságos szigor jobb, mint a túlságos engedékenység. Itt olyan heves pillanatokról, kitörésekről, indulatokról van szó, amelyektől az sem mentes, aki a „család” rendjéért felelős. Ő is túllép a korlátain: túl kemény, esetleg indulattal teremt rendet. Még mindig jobb, mintha könnyelmű lenne. A túl engedékeny miliőben a közösségi élet megzápul, és benne mindenki saját szeszélyének, önzésének és szétszórtságának lesz az áldozata. 4. Ő a család gazdagsága! Nagy üdv! Itt a Jin-erényről van szó, amely jólétet teremt. Bölcs anyák körül mindenki biztonságban van. Nemcsak lelki, de földi értelemben is. 5. Királyként közeledik családjához. Ne félj! Jó szerencse. Itt a Jang-erényről van szó. A bölcs apáról, aki „szívével” lát, és akinek nem kell szigor ahhoz, hogy tekintélye legyen. Boldog az a közösség, amelynek ilyen feje van. (Ősi értelemben ez a vonás olyan férfit jelöl, aki közösségét a kozmikus rendhez tudta igazítani. A jézusi „Házban” Péternek jutott ez a szerep. Az ilyen „apa” nemcsak azt látja, hogy mi az, ami a családja tagjainak javára szolgál, hanem azt is, hogy mi tetszik ebből az Istennek. Más szóval: úgy vezeti a családját, hogy abban mindenki teljesít- 132 -

mondja Jézus. Az ősi bölcsesség egészen másra tanít. ebben nem ismert „toleranciát”! Ne kompromisszumot keress . akit el kell pusztítani. „Jou fu” másokra is benyomást gyakorol.először önvizsgálatot tart. Ebben az erőtérben mindenki önmagát keresi. se ismerőse nem vagyok senkinek” . Minden „másság” fontos. csak óvatosan. aki egységben van önmagával. Kuj ELLENTÉT (Képjel: Szemek ellentétes irányba néznek. hogy önmagadat elveszítsd! Attól nem válik harmonikussá a kettőnk közötti feszültség. Legjobban azok a tulajdonságok irritálnak másokban. ha kiveti magából az egész társadalom. aki csakis te vagy. és másokat ezzel késztet változásra. a másik arcáról tükröződik vissza. Mi az ellentétben nem poláris kiegészülést látunk . nagy dolgot szülhet! Mindenki megőrzi másságát . Ez a szeretet ellentéte. Csak utána vizsgál másokat. a minden külön ízt és jelleget moslékként egybedaráló multinacionális törekvés ellen az Igaz Ember a végsőkig küzd . mert ha a sokféleség közös alapot és célt talál. 38. konfliktus. hogyan kell a veled ellentétes léterőkkel megtalálni a közös alapot. virágzóvá teheti ezt az egyébként terméketlen és feszült helyzetet. A Kuj a tolerancia iskolája. Itt olyan emberről van szó. utálsz és lehazudsz. Ez éppolyan.hiszen mindenki más. de azt is. szétválás. bár régen ezt nem így értették. Lehet közös célnak vagy közös eszmének a hiánya is. Az ilyen ember . s amit most megélsz. Ilyenkor magadban is fölfedezheted azt. az élet minden színterén. amelyeket magunkban mélyen eldugtunk. éli is a jót. S először önmagán változtat.önmagát még akkor sem hagyja lényétől megfosztani. saját érdekeit akarja érvényesíteni. A kérdés: hol vagyunk közösek? Mi az. Soha! . hanem ellenséget. hanem megengedi a legváltozatosabb sorsok megélését is . Ebben a nehéz helyzetben csak a kis lépések lehetnek hasznosak.aki ellenem: szétszór”. a fasizmus. az éppen a szétszórás. idegenek a hagyománytól. saját elveit.) 6. mintha a párkapcsolati feszültséget úgy próbálnád megoldani. Az őszinteség. „Aki velem van: összegyűjt . És megpillanthatod az emberekben is a „másságot” . Nemcsak mondja. Manapság a gyűlölet uralmának is nevezhetnénk ezt a léthelyzetet. Ez a fejlődés útja.nemcsak azt. Mivel az ellenerő nagy. nézeteltérés. aki mindenkitől különbözik. ami minden idegenség dacára mégis összeköt bennünket? Ha nem lenne központi Erő. A kommunizmus. elidegenedés. ha én önmagamat gyáván föladom. (Azért dugtuk el.mondja a költő. de saját élettervét is! Nem uniformizál. mert utáltuk!) Ez a jósjel arra tanít.de egy irányba húz. Aki megtanulja. Üdv és szerencse a vége. kezek elfordulnak egymástól.bármiféle közös gond merül fel . széthúzás.133 - . „Se rokona. s a nőd se legyen egészen nő két nemtelen lény talán jobban szót érthet egymással. s ezért összefogni senkivel sem óhajt. Hiteles személy. akik valójában ők.hanem megoldást! A kompromisszum itt nem vezet sehova.hesse nemcsak a közösség. „Az Igaz Ember minden egységben megőrzi a maga különbözőségét!” Az igazi egységet a sokféleség alkotja! Azok a „sátáni” egységtörekvések. Az Igaz Ember mindig szemben állt kora egyengondolkodásával. amelyek az emberek egyéniségét be akarják gyúrni a közös masszába. vagy akár elveszti az életét. Magadon kell kezdeni. akit rájuk vetítesz! Amit magadban gyűlölsz. Ez a jó vezető. Nem szabad olyan engedményeket tenned.) A Kuj jelentései: ellentét. kis léptékkel haladhatsz. hogy te se legyél egészen férfi. Igazodni lehet hozzá. amely a széthúzó bolygókat közös pályára vonja: szétrepülnének a semmiben.nem az „érem másik oldalát” -.

De közben maradj önmagad: ne veszítsd el azt a benső hitedet.legyőzni nem! Ha valaki végképp nem tartozik hozzánk. csakis saját világa érvényes. csak ami belőle jön ki. de nem látják egymást. hogy mit akar. amikor találkozása már nincs remény.és keresd a közöset. Keresd benne az ismerős pontokat. hogy megnyerd most a csatát. Ez ugyanis a lélek fejlődésének a legtermékenyebb állapota. sem a másikat nem ismered még anynyira.akár egy pillanatig is .. ne fuss utána. ahol nincs ellenállás. hogy még haláluk után is visszajönnek. el kell engedni! Harcművészetben arra figyelmeztet: ne vedd át ellenfeled küzdőmodorát! Ne alkalmazkodj hozzá! Először ismerd ki lelkivilágát: tudd. hogy ne add át magad negatív érzéseidnek. Szűnik a bánkódás. Darabjaim minden egymásnak feszülő szereplője én vagyok. De értsd meg a sajátodat is. (Ók ezt persze „igazságnak” vélik!) Samuel Beckett tömören így fejezi ki: „Az emberek: hülyék!” A kínai képjel ezt szimbolizálja: szemek néznek. közönyre .mert sem magadat. elvetemülten.” Ugye. Lehet. sőt rosszindulat hatásától . bosszúért lihegve. ahol még „rossz” vagy! Dolgozz magadon! . életszerűbbek és egyetemesebbek is! A legjobb példák erre Shakespeare meséi. mint ő csak hülyén. mit érez. maradj hibátlan. ismered a jézusi mondást? A rossz csak ott hat rád. Kell. mit gondol. indulatra.Tisztelni kell a másik másságát.134 - . hogy nem tudsz kitérni méltatlan emberek elől. rosszakarat. bennük vagyok. Ne vedd föl a kesztyűt! Egyetlen dolgod. külön „univerzum”. A Ji-king az utolsó pillanatig a harmóniát keresi. Maradj kívül az ütőtávon.de ne ütközz senkivel. rögeszmés emberek hadakozása írja a tragédiák és komédiák történetét: minél önzőbbek a hősök. csak valami mélyen fekvő közösség vagy távoli.a másik ember fejével gondolkodjon. A magam számára egyszer azt jegyeztem föl: „Minden színpadi szereplőben van valami őrület: maga körül forog. a másik világát képtelen megérteni. hogy legyen közös! .mondja a Jiking. akkor inkább engedd távozni . visszatér magától. a másik ugyanúgy működik. Vonások 1. ha nincs közös.” A szembeforduló. nem vész el. se indulattal. Azt képzeli. azt hiszi. Minden ember egy sajátos. Hősei oly mértékben forognak önmaguk körül. azonos cél. félreértésre. „Semmi kívülről jövő nem fertőzheti meg az embert. Az összeütközést akkor is kerüld . hanem világába.ne hadakozz! Ezt az ellentmondást csak feloldani lehet . átélem őket. tudom. Nos. Ha rosszindulatú embereket látsz. hogy te is egyedi teremtménye vagy az Istennek! Értsd meg a különbözőséget .. Van azonban a szakadásnak egy olyan végpontja. ostobán. Előbb vállalja a halált. Ami távolodik. nincs ellenkezés. ellenkezésre. Értsd meg mások motívumait. Nem tudod megoldani az ellentmondást. Ma ezt ritkán tapasztaljuk. Ha lovad elvész. Gondolatok Mint drámaírónak. de ne bánd! Ami veszni látszik. Mi a teendő? A jósjel azt tanácsolja: ne feszítsd a húrt! Próbáld beleélni magad nem mások „igazságába”.de keresd mögötte mégis azt a pontot. annál véresebbek az események. mi a szándékuk. ez a jósjel a „kenyerem”. Ne engedd „kiugratni” magad se ijesztéssel. visszatér. mint hogy . Számíts ellenállásra. De tegyük hozzá: annál gazdagabbak.

Rossz kezdet. Igazi happy end. a konfliktusok nagy érdeme. 6. A Csien arra tanít. aki a konfliktuson kívül áll.2. tanácsadód.135 - .de félreteszi. Az ellentétek idején van. S mégis: van remény a harmonikus befejezésre. amikor a sorsszerűség a véletlen álarcában bukkan eléd. Hibátlan. Az ellentétek megoldásához katarzis kell. A beteljesülés az igazi önismereten (emberismereten) múlik. a helyzet megoldhatatlan. Az Igaz Ember gyökeresen átrendezi benső lényét. Veszély. amelyet másol: arcára vetítettünk. Mélyebb értelme azonban a jézusi „keskeny út”. Eloszlik a bánat.. S kibukkan alóla a szeretetre méltó arc. üdv fakad. Akivel ez megtörténik. magára marad. meglesz a jutalmad. ami már belül megszületett! 5. ökreidet visszafogják. hogyan birkózz a nehézséggel. Oka nem a kezdeti ellenállás. Lényege. Kölcsönös bizalom. Az ilyen találkozáshoz nem elég a sóvárgás. hogy megújítsa magában a Tao hatalmát. hanem az érett karma: próbatétel. keresztülharapja magát a húsán. Nem haramia ő. Kívülről csak az jön. Az ellentét engesztelhetetlen. Embereid haját s orrát levágják.valaki. A helyzet nehéz. Felejtsd el. amely „uradhoz”vezet. Akadály akadály hátán. A vonás váratlan találkozást jelenthet. Ilyenkor megtaláljuk egymásban azt. amelyet az ember tetteivel megidézett. hogy az ember visszavonja kivetítéseit. Csien NEHÉZSÉG (Képjel: Béna egy hideg házban) Ez nem a 3. Hallgass rá. ha valaki sebet ütött rajtad. Teljes elidegenedés. egy szekér ördögöt. Együtt oldhatják meg a nehéz helyzetet. hogy ez a háború: testvérháború. hanem törvényes kérő. hogy az igazi . A válság a széles úton van. más emberré válik. Úgy tűnik. jósjel „kezdeti” nehézsége. Válságban. eső esik. Az első tanács: „Sziklás hegyen a veszélyes víz: a nehézség képe. Megalázó. (Színpadi drámákban ezt nevezik „bonyodalomnak”. mint egy piszkos disznót.keskeny útra” rákényszerítenek: ez az önmagunkkal való találkozáshoz vezet. ami a másságban közös. amely minden új elindulását szükségszerűen kíséri. Kocsidat visszahúzzák. Odamegy. Menj oda és öleld át. Találkozol uraddal a keskeny úton. Önismeret is kell: benső harmónia és hit. A „fu” lehet „valódi társ”. de a vége jó. olyasfélét. Menj hozzá. Az ellentét miatt magára maradva olyannak látja társát. 39. aki erőt ad. „férj”. Utólag jövünk rá. Most tartozik hozzád igazán. másrészt pedig arról. hogy a harmóniához keserves küzdelem vezet. amely nem törik össze a reménytelennek látszó küzdelmekben sem. De mégis találkozik valódi társával (fu). 3.” Mit jelent ez? . Itt olyan gondokról és akadályokról van szó. mintha a sors büntetne. Lear király sokat mesélhetne erről.) 4. amelyek életünk során sorsszerűen bukkannak fel.de nincs hiba. A kép egyrészt a megbocsátásról szól. Saját Ön-valód . Akivel összetartozol. Mintha saját húsunkat tépnénk le magunkról. „hű barát” . aki valódi lényed üzenetét lefordítja számodra. gyűlöletben mi mindennek látjuk embertársunkat! Hány ellenséges vitában villan föl a gyilkos harag? Most lehull a lárva. Tudja az üdvös megoldást. Először megfeszíti íját .vagy tanítód.

Minden nehézség addig tart a présben. aki szeretettel varázsol! Gondolatok A mai embernek nincs transzcendeciája.136 - . Ébreszd föl magadban az alvó Mágust. de ebben a jósjelben nem erről van szó. fagyos a föld . aki köréd bűvölte ezt az egész nehéz helyzetet. hogy büntessen.és az benned van! Az akadály nem azért van. érzelmi vagy tettleges támadás az Egész ellen. mert amíg nem ismered föl. Nincs ugyanis életünkben olyan külső akadály. Megnézheted. hogy kiesett a „taóból”. csak épp a reménytelenség nem! Ki mondja ezt neked? Az a rossz varázsló. ahol ne lenne karma-torlódás! Baj bajok hátán. mint láthatóvá vált benső lélekprobléma. kívül mint sors bukkan elé. hanem azt. a „hara-légzés” segíti ebben). abból baj született. és gyűjts erőt! A bölcs szeme látja. Megáll. állandóan újra s újraépíted. A legnagyobb baj. Az OKOT kell megszüntetni . mert nem időszerű! Várj! Vonulj vissza! Így találod meg a Közepet (Csung). Nem csapkod tovább. Amit az ember belül nem old meg. hogy ez a te Műved.Először is azt. Vagy te . Régi jövendőmondók biztató távlatot látnak a nehéz helyzetben. Ne tedd! Ahol most gyengének véled magad. Az a szó. Már látja a nehézség okát: egocentrikus volt! Túlságosan akart! Kardját „én”-je irányította! Saját elképzelését erőltette . hogy a sötét kor nem nyújt megoldást! Sokan a vallás vigaszához menekülnek. ott leszel a legerősebb! Ne halljam azt a szót.alig van élet manapság. A korlátok építésében neked is részed volt. ott a megoldás . amíg kisajtolja belőled az édes mustot. hogy ne is ébredj föl belőle! A harmadik tanács: „fordulj délnyugat felé. hogy bajban húzódj az Erős Hatalom védőszárnyai alá. hogy az idő megoldja a gondot. Egy-egy betegség vagy életesemény nem egyéb. ami a lelkedben csak gondolati gubanc volt. valamiféle megátalkodott színpadmester tolna elénk minden a mi teremtményünk! Ezt hívják karmának. Még tart a tél. megfoghatod. bele is ütközhetsz. Nem azért.de nem most. hanem azért. Megkerülhetetlen nehézségekkel . hogy benső lényét „átrendezi” (fan) pontosan megfelel a keresztény „megtérés” (metanoia) fogalmának. hogy másképp gondolkodj. Mások viszonyulása hozzánk: tükörkép is.ahelyett. hanem önvizsgálatot tart. és változtass magadon. hogy nem ront az akadálynak. Sőt. és ezért ha akadály tornyosul elé. és most arra akar rávenni. hogy „reménytelen”! Minden változik. hogy rábízta volna magát ihletére! A baj oka. amelyet tőlünk függetlenül. amelyet úgy fordítottam. A második tanács: ha sikerült megtalálnod bensődben a baj teremtő forrását. Hiába rontanál neki. az Igaz Embert megerősítik és istenivé teszik. kissé más is legyél. . ne riadj meg a már előállt külső helyzettől! Légy kitartó. Minden nekirohanás csak megsebzi újra. mert az akadály túlságosan kemény. hanem hogy több legyél! Szabad! A nehézségek és próbatételek a közönséges embert összeroppantják. a kétségbeesés és a reménytelenség zűrzavarában lelked szilárd és nyugodt középpontját! A harcos ilyenkor megáll. Életünk teli van akadályokkal.de jön a tavasz! Ennek az a feltétele. s igyekszik visszatalálni önmagához (egy speciális légzési technika.és kerüld az északnyugatot!” Azt jelenti: ne fuss tovább! Ne akard mindenáron legyőzni a nehézséget! Kerüld az elkeseredett küzdelmet! Ne feszítsd tovább a csomót! Lehet. Nem túlzok. Olyan „valódi” helyzet. hogy te magad válj rendíthetetlenül Erős Hatalommá! Találd meg az örvényben a mozdulatlan tengelyt! Találd meg a félelem.vagy föladja a küzdelmet. Az első tanács: nézz befelé. hogy hajlamos vagy a föladásra. amelyet nem szeretsz. Visszafordul a Tao-Isten felé. akkor vagy maradék erejét összeszedve vakon nekiront . Nem azt mondja. Visszanyeri nyugalmát.

és nem esik bele a túllelkesedés és a heroizmus szerepjátszó csapdájába. Ne küzdj. hogy az éngörcs csomójában szenvedő. hanem a biztonság érzése. s várj. Ezek a lehetőségek olyasmik. Mások olyasvalakit. Fölösleges törni a fejedet. esetleg mások szolgálatából adódik. Az út nyitva. bízik már magasabb sugallatban. Olyanokra. Itt a lehetőség. amit már tud!) és együttesen legyőzik az akadályt. Póztalan. praktikus és csakis annyit tesz. A nehézségek oldódnak. Wilhelm egy sorsát már megoldott.) . az akadályok elhárulnak.137 - Megoldás (Képjel: Egy ökörszarvból készölt kés. az akadály is. És ez azokra is sugárzik. nem szerepelnek jelenlegi logikádban. Ne menj neki az akadálynak. amennyi a dolga. Egyedül gyenge vagy. de ne mértéktelenül! (Így szerepel az egyik kommentárban: vu you. s érezni erejét. Ez a karma oldásának a stratégiája. Mindenre meg kell érni . Nekimenni nehézség. Nekimenni nehézség.eszköz vagy a sors kezében. A helyzet nehéz.) 3. sem föladni! Megváltozni! Fölé emelkedni! Megoldani! Vonások 1. mérd föl jobban magad s a helyzetet. 5. s nincs okod „befelé fordulni” .s ahol fal volt előtte. Cselekedj bátran. de nem a te karmád.a kilátástalanság mélypontjáról a Tisztánlátás magaspontjára billen. Nem csak te változol. akiben lassan beérik a jósjel taktikája: kezd visszatalálni magához. Nekimenni nehézség. maradj a helyeden. hanem a megfontolás ideje. És ez az egész helyzetben fordulatot idézhet elő. A király szolgálatában nehézség nehézséget követ. Nem is mérted föl bölcsen a helyzetet. Az öröm oka nem a győzelem. 40. „Ne mértéktelenül!” A jó szolgálat értelmes és megfontolt. 6. Meglesz a jutalma! 2. Több kommentár itt benső örömöt ígér. visszalépés szövetségeseket hoz. Az elfogadásban van az ereje.hanem. amelyekről nem tudsz még. Ne küzdj. hogy magadra találj. várj! 4.Ilyenkor legfőbb dolga nem a külső vagdalkozás . s új megoldási lehetőséget. mert a túllihegés az Istennek nem tetszik. Legnagyobb nehézségekben jönnek a társak (barátok). bölcs tanácsban . és nem okozója az akadálynak. Visszalépni: beérés. Fölvillan benne a Tao nyugalma és sorsmegoldó hatalma. Ha visszalép: megfordulás. A jósjel mély értelme. aki nem hagyja magára a világot: visszatér segíteni. „nagy embert” lát e vonásban. logikájának mókuskerekében tipródó ember ihletre talál . lényét átformálta. Csie . Többet még a „királyért” sem. A nehézség egy magasabb ügy. Kívánatos látni a nagy embert. amilyen hamar csak lehet. amely csomók kioldására szolgál. Légy nyitott minden új számára. ott lassan út nyílik. Semmiképp nem a te személyes hibád. Nyílt ütközetre azonban gyenge még. Megértél a változásra.ez történik most. Felszíni értelme pedig. visszatalálni a Taóba! Gyorsan megfogni Isten kezét. Nekimenni: nehézség. Itt nem szabad meghátrálni. hogy valóban segítő társakra talál. Társakat hozhat az élet. Ez most nem a küzdelem. akik közel vannak hozzád. Válj. Kérdésedre a válasz: sem nekimenni. akikkel meg tudja és meg is kell beszélnie nehézségeit (a szónak hatalma van .mert kimondani az ember csak azt képes. hátralépni dicséret.

A Csie Jósjelet úgy is fordíthatnánk: „megszabadulás”. Az azonosulás megszüntetését. A „gubancok” megoldásához a bölcsességedre. Olyan helyzetet jelent. az a téves vágy. van itt egy rejtélyes tanács: „Előnyös a délnyugat. ha rá se gondolunk!” . lassan megszűnnek az életterhek. Amíg a testemmel azonosnak érzem magam. új életkör megvalósítását kell kezdeményezni. Annyi bizonyos. „Térj észhez. aki a Ji-king titkai után mélyebben érdeklődik. egy gubancot. Igazi valónk eredeténél fogva szabad. és hol oldódik magától. Mégpedig azért.mondja a Tenger Istene. kilépést a méltatlan „gödörből”. Ha van jövőképed: rajta! Ha nincs: lépj vissza magadba. A „visszatérés” itt Középpontunkat jelenti. oldódnak a problémák . s új akciót. De az is lehet. hogy valamennyien halhatatlan. Ami megkötött bennünket. Egy „karma-kör” lejárt. hogy éppenséggel ki kell használni a felszabadult pillanatot. indulj azonnal!” Nehéz korszakokban az ember kifordul önmagából. Pál apostol azt mondja: „Az igazság szabadokká tesz benneteket!” Az igazság pedig az. A jósjel azt mondja: „ha nincs hová menned. szorongások múlnak . A kötelékek eloldását. hogy világosan felismertük és megneveztük őket! . másik irányban a Hegy jele áll. fáj a fogam . a feszültségek oldódásának időszaka. és hol lehet azonnal átvágni. hogy itt egy csomót kell kioldani. nyerd vissza egyensúlyodat!” . nyugodj meg.és egyben születik az új. üdvös visszatérés. „Legjobb gyógyszer bánat és sajgó seb ellen. A „gubanc” a múltból eredt. „megkönnyebbülés”. (Annak számára. téves érzés. . amelyben a nyomasztó gond szűnik. A múlt fojtogató gubancai pedig . mintha én lennék. az akadályok fokozatosan elhárulnak. Az a létfázis. amikor megérünk végre a szabadságra. amely idáig megkötözve tartott. mert megértél végre arra. lehet testi. mert a béka ragaszkodik a gödréhez. a szabad energiák áramlásának gátja. Itt azonban elérkezett a kilépés ideje. „felszabadulás”. Fel kell ismerni végre. Az ősi kínai felfogás szerint az új Hold délnyugaton születik. akadályok.” A tanácsot még a kínai tudósok is sokféleképpen értelmezik. mert idejük lejárt. türelmedre és ügyességedre van szükség. Ez a gubanc lehet lelki. Azt a pillatatot. másrészt azért. aki nem én vagyok. fojtogató gond vagy múltbeli nyomás. A kínai Képjel arra figyelmeztet. és találd meg szíved nyugalmát. Hol kell türelem. Hol szorul még. hogy problémáidat megold. téves gondolat. Ez az azonosulás hozza létre földi lényünket. igazi valónkat. aggodalmak. félreértések. nem előnyös az északkelet. csak egy földi szerepem.egyrészt azért. Egy egész életciklus fejeződik be . és északkeleten hal meg. hogy szellem. hogy összetévesztem magamat azzal.kétféleképpen oldhatók meg: felejtéssel és megbocsátással. amikor azonosul a testével: innen kezdve elfelejti. A gubanc megoldása legtöbb esetben elengedést jelent. sőt érzéseinket s érzeteinket is. A hinduk ezt úgy hívják: adhjasza.138 - . El kell engedni! Gondolatok Az emberi szellem akkor veszíti el a szabadságát. nem érzem többé a fájdalmat sem.a megoldás továbbmenést jelent. „A kúti békát foga tartja saját gödre” .de ha hipnózisban megszűnik az azonosulás. Itt azonban nem csak erről van szó.azok után. hogy Ven király rendszerében egyik irányban a Befogadó. Görcsös kézzel szorítja magához a rosszat is. egy-egy nehéz és keserves akció után. szabad szellemek vagyunk. és onnantól kezdve úgy élem meg.mondja Goethe. amikor egy probléma végre megoldódik. ha van hová menned. és idetapad a földi világhoz.ezt tanácsolják a harc művészeinek. személyiségünket. A Csie jósjelében az ember rádöbben: azért nyomasztja valami. mi okozza a gubancot. A Csie jósjele a megkönnyebbülés. Nehézségek. lehet nyomasztó sorsteher. mert ragaszkodik hozzá. Az azonosulás azt jelenti.

aki kitartó erejével „Megold”. amikor az igazság fegyverét még rejtegetni kellett. A Magasrendű az. amin túlnőttél már.olyan. Három rókát ejt el a mezőn. Engedd el őket. amellyel az ember erősen fog. Hibátlan.nem azért. ami semleges. A vonás azt mondja: a hazugság taktikázhat. Minden előnyös. és igazi társra találsz. ahhoz. A világban a hatalomra jutott ártalmas ember. Ha folytatja: megszégyenül. Az öntévesztés bajjal jár. és elszámolunk a múltunkkal. hogy a gőg mások szemében ellenszenvessé tesz. Nos.szüless újjá! De a megszabadulás ne tegyen könnyelművé. mozdulatlan. A hazugságot legyőzni sem diplomáciával.) A megbocsátás elbocsátást is jelent. ez egy „születés előtti” fázis: ez a délnyugat. A herceg egy magas falon levő héjára lő. Külső sikerek nem oldják meg a benső problémákat! 4. Ne ragaszkodj a múlthoz. magára vonja a rablókat. ami már túlhaladott. ez az üresség sem teljesen semleges! Kétféle lehet: az egyik az. gyakran önmagad előtt is. hogy „megfoghasd” a méltót. ez a csend. Őszinteséggel. . Sárga nyilat kap. a leleplező igazság nem! Lejárt az az idő. Mint a gyógyító műtét. Szabadulj meg hüvelykujjadtól (mu). A „gubanc” kibomlik. a ravasz hízelgés jelképe. a tételek közötti szünet. a sötétség eltűnik. Igazi valónk az. a nyíl a céltudatos tett jelképe. Ez az északkelet! A másik: amikor felkészülünk már az új létrehozására. üres és passzív állapot. Így mutatkozik meg az igaza. Vonások 1. az önző ego jelképe. hogy ez az előnyös irány! Vagyis: készülj az újra! Új életedbe a régi gondokat és rossz emlékeket ne vidd át! Se bosszút. hanem arról is. mégis kocsin utazik. Bátran leplezd le saját „rókáidat” is! 3. A „héja” meggyőzhetetlen. mert te kapaszkodsz beléjük. Aki terhet cipel. se a félelmeidet! Találd meg az új embereket. hogy előbb-utóbb bajba jutok miatta. konok. A megoldás itt már egyetlen végső mozdulat . A „héja” a lélekben a gőg. Csakis igazsággal. aki problémáinkat megoldja. „Aki önmagát fölmagasztalja: megaláztatik. A gazdagsághoz.és az új még nem indult el. Itt nemcsak arról van szó. hanem a Pozitív Célt kell magunk előtt látnunk! Ha lelkünk „napja” felemelkedik. Kitartás. amikor lassan lecseng bennünk a régi. hogy helyet teremts az újnak! 5. mint a gordiuszi csomó átvágása. hatalomhoz jutott kisember gőgje rossz karmát vonz magához. Ez egy „halál utáni” fázis.” Ne vállald túl magad! S őrizd meg tiszta emberségedet. önbecsapást nem szabad átvinni. Olyan. vagy ami még érzékletesebb: mint a meditációban a légzésszünet. mint a melódiát alkotó hangok közötti csönd. Látni már az alagút végét. Ereszd el. hanem azért. Az új életbe semmiféle hazugságot. megszokások súlya húz le . Ő sorsunknak irányítója. Se nem Jang. Elengedni azt. 6. se szomorúságot. kemény. Letapadt emlékek.139 - . Üdv. s a közönséges visszavonul.Az átváltozásokban van egy olyan pillanat. A róka a hazugság. A győzelem titka pedig az. sem „politikával” nem lehet. Jó úton haladsz a megoldás felé. aki bajt hoz a közösségre. Erre mondja a jóskönyv. Elejti. új kapcsolatokat . mert nehezek. a hamisság. (A „mu” jele hüvelykujjat jelent. 2. ami méltatlan. Jól célozni. az önáltatás. A sárga a közép. Istent nem lehet legyőzni. A belélegzés és kilélegzés közötti néma. A „semmi”fázisa. hogy elsősorban nem a negatívumok ellen kell küzdenünk. se nem Jin. pontosan és időben lőni: ez a herceg feladata. Valami már befejeződött .

s kibukkan a sár és a kavicsos talaj.és birtokszomja.hogy helyet csináljon magában valami többnek. aki eléri. Itt ezt a „nagyon kell”-t kell föláldozni. Hibátlan. hogy minden növekedésnek csökkenés az előzménye. Ma ezt másképp gondoljuk: hizlaljuk magunkat. a „kell!”. Helyet kell csinálni valami lényegesnek. amim van . Ha jön egy nagy hajó.kilenc tálka kellett a rítushoz -. a nem odaadás. A Szun nem arról szól. A Ji-king azonban egységlátó.viszonylag könnyen elérhető. Majd Isten megadja. A Szun az ősi hagyomány lényege: legyen benned hely.140 - . hogy „nem elég” hanem lazulok addig. S ha ezt a lelked mélyén is így gondolod. ha utadnak van célja. A dagályt megelőzi az apály. ha úgy látja jónak. „e szellemben szegényeké” a Mennyek Országa. S leszel egyre teljesebb és harmonikusabb ember. már az ősi Kínában is voltak képmutató áldozatok . sok a keménység. Mindezt hogyan tegyed? Két kis tálka elég az áldozathoz. de itt arról van szó. Azért lett az övé. Erről van itt szó. nem olyan nagyon nagy. és hogy a szálak egymással harmonizáljanak. ha szándékod őszinte: amit föláldozol bennük. hogy ha valaki úgy kezel egy ügyet.hogy az egész világot hatalmában tartsa. Itt most túl sok a Jang. mert számára ez csaknem természetes. egoizmusát . Hasznos. hanem arról. hogy nincs két szál. (Még az üzleti életben is köztudott. annyival emelkedsz egyre magasabbra.a szó testi. ha ez mások számára óriási dolog . amikor már nem is nagyon kellett? Ami nem „nagyon kell” . hogy „elviselem” az apályos korszakot. Mielőtt nagyot ugornál. konokság. riadt arcához emeli pisztolyának csövét.még ha napi gondjaim vannak is .a kipukkadás és sötétbe hullás már képen kívül zajlik: mintha nem is ugyanahhoz az élethez tartozna. hogy kaphass! Így „a szelídek” öröklik a földet.elérhetetlen. Nem feszülök odáig. Amennyivel csökkented egód súlyát. az egód hatalom. hogy mindent akkor kaptál meg. megérted az „áldozat taktikáját”. mit áldozol. és utána sovány. szomjas és elégedetlen állapotban azért. Az árnyék ma nem tartozik fényhez. először hátrálnod kell. és mivel a boldog élet célja a harmónia: mindig az egész szőttes a fontos. hogy „így is sok”! Annak örülök. mikor egy föld alatti bunkerben fejbe lövi nőjét. hogy a vége a felpuffadás és a törvényszerű zuhanás. lelki és szellemi értelmében . hogy valamit befogadj.s egy áldozati edény) Az ellentétek egységéből következik.és nem tartom magam pattanásig izgatott. amikor az ember odaadja magából a sok vágyát. A napóleoni sorsokat addig tartjuk irigységünk képterében. az „ide nekem!” és az „enyém!” Ezeket kell csökkenteni. hogy . csak egy: ebből szövődik az egész életszőttes. „Az őszinte Csökkentés: magasztos üdvöt jelent.41. Ahhoz.elmondhatatlanul gazdag vagyok! Fölösleget teremtek magamban. Az út nyitva áll. Kinek jutna eszébe elképzelni egy Hitlert nem diadalának üvöltő csúcsán. A taoista bölcs tudatosan marad mindig hátul és alul . Nem kell. és „aki megalázza magát: az fölmagasztaltatik”. Kevesebbel is beérem. Ez azt jelenti. szinte beszívódik valahová.” Az áldozat csak akkor üdvös. hogy tudatos apályt teremtek magamban! Körülnézek például a világban. kapaszkodunk . és ennek módja: az üresedés. Jin és Jang ugyanannak a szálnak a csillogó és a matt oldala. a folyó partján „csökkenni” kezd a víz. . s azt mondom. ha tudod. Még akkor is.annak. Úgy látszik. hogy kettő is elegendő. először üressé kell válnod. sikerszomját. Szun CSÖKKENTÉS (Képjel: valamit tartó kéz . Sok az „akarom!”. ahol embermilliárdok éheznek. hogy „nagyon kell!” az nem fog sikerülni. amíg püffednek és valószínűtlen izzással fölragyognak . ami (még?) nincs.és nem vesszük észre.) Ami „nagyon kell” . de mondjuk akkor. Észrevetted-e már.

amikor székházat kap!” Igazi spirituális mesterek életük végéig szegények maradtak. gazdagságtól és hatalomtól távol . Veszteségként éli meg. áldozd fel önző éned minden félelmét és indulatát. ne arra gondolj. amikor az egónak félre kell állni. hanem az Univerzum ereje ellen küzdene. szinte alig tudunk róluk valami történelmileg hiteles tényt. amitől TÖBB lettél. nemcsak harmonikussá teszed magad. Egónk megriad a „nem sikerül”. az mindig lent van. Ha ezt a gondolkodásmódot alkalmazod. Aki az Útra lépett: nagy-nagy ígéret és lehetőség.és ha értékes ember felszínre vetődik. hogy gyökeresen átformálták az emberiség történetét. hogyan küzdött a nyolcvanesztendős Ueshiba aikidó mesterrel. hanem éppen akkor. hogy helyét átvegye benned az Erős. tisztább. hogy állandó önvizsgálatot tartva. Azonkívül. A tanítvány úgy érezte.” Önző énünk a Csökkentés korszakát nem szereti. Ahogy az egyik Parkinson-törvény mondja: „Minden valódi mozgalom akkor hal meg. mintha nem egy esendő vénember. hogyan hasznosítsd az apály (a sikertelenség és látszólagos veszteség) periódusát valódi és maradandó eredmények eléréséhez. Nem tudja. azt nem a sikeres lapjárásaid idején gyűjtötted össze. Ezen a számunkra „mesének” tűnő hétköznapi csodán alapszik minden igaz vallás és ezotéria. minden veszteség csapás. hogy a jövőben sokkal „többed” legyen. „nem megy” élményeitől: védtelennek érezzük magunkat. s nem adja át magát az indulatainak. Nekitámadt az öregembernek. aki letért az Útról. a türelem áldozatát. ha királyi családból származtak. hogy „nem lesz mit ennem”.nem is kevésről. hanem elsősorban azért. erősebb. (Tudják ezt nemcsak a szentek. Gondolatok Apályos sorshelyzetben mi. Annak. lelkében lent maradjon! Ez nem „szerénység”. bölcsebb.mondja a bölcs .„Az Igaz Ember . hogy Mestere nem visszatámad.féken tartja vágyait. Csapkodni nemcsak amiatt. Nézz vissza: ami értéket találsz magadban. hanem arra. amikor meghoztad a szorgalom. Csapkodni kezdenek tehetetlenül. mint ami éppen elég”. S ettől az egó jobban retteg.ez ugyanis a létezés minden síkján megjelenő törvény!) . Lao-ce „nevezetes névtelenségben” éltek. még akkor is.141 - . gondoskodik róla. aki „Szun” taktikáját alkalmazta. mert ez az a pillanat. iszonyú szívóhatással szinte beszippantja valami nagy ürességbe s megsemmisíti. de megteremted az előfeltételét annak is. ha bajba_jutnak. de a tőzsdeguruk is . és a helyzetünket reménytelennek. mai emberek kétségbeesünk. A gyengéket. hogy „még mindig egy kicsivel többem van. hírnévtől. hanem vele! Menj még hátrább. Kérdésedre a válasz: az apály időszakában vagy! Ne ellene lépj. A tudatosan megélt apály szüli a dagály erejét. Ha szegény vagy. fényesebb. a lemondás. Ha igazi értéket kutatsz az embervilágban. a tanítvány érezte. és mint egy „fekete lyuk”. Ez a Szun stratégiája. s átadni a kardját Fensőbbrendű Énüknek. a Segítő. hanem valósággal magába nyeli. mert külső vágyaik nem teljesülnek. Ez a jósjel arra tanít. reménytelenül. hanem az erő megóvása: a mélységnek iszonyú felhajtó ereje van! Jézus. szorongó szívvel. elragadja a pánik. Itt tehát Erőről van szó . fogadj el segítséget. mint Buddha. mint bármiféle külső kudarctól. Az „erőtlenség” roppant erős lehet! A harcművészet szép példája egy tanítvány beszámolója arról. hogy nyereség.

mert ott ragadunk. ki kell szakadni ebből. Az nem úgy van. Ezt úgy érzed magadban. nem erődnek fölöslegéből adsz. s magához vonja az anya szeretetét. Önbecsülés. ha felnő. Önmagad csökkentése nélkül is növelhetsz másokat. eggyel csökken a számuk. a feszültség föllazul. Ha csökkented hibáid. nagy örömre. s nem mondhat ellen. hanem alázatoskodó. s újra kialakul a Két Párt. A si jele „üzenetet”. sem tovább hátrálni nem szabad.s a legkevésbé sincs egyedül! 4. Mint drámaíró sokszor tapasztaltam. Például a jó vezető tudja. hogy „tézis” „antitézis” és „szintézis” egy gyönyörű családot alkotnak. Ugyanazt átviheted munkára. veszik.Vonások 1. Őrizd a Középpontodat .és más szolgalelkűségből urak csizmáit pucolni. Itt a csökkentés helyes mértékéről van szó. hanem gyengeségből.s az örök dráma tart tovább. mint méltóság. megtalálja társát. közéjük áll. gyűlöletet. hanem megtalálni a saját párját.142 - .egyedül pedig növekedjetek kettőre: így élhetitek meg saját sorsotokat. Például: anyák hajlamosak túlzásba vinni gyermekük szeretetét. sem elfogadni olyan áldozatot. s akiknek szól. „küldöncöt” jelent. A gyerek már „harmadik” . nem üdvös. Befejezni az ügyet (cselekvést) és gyorsan továbbmenni. de a sok előbb-utóbb polarizálódik: néhányan ehhez húznak. sokan vannak. azért adsz! 3. A gyereknek pedig. Üdvös jósjel. amely túlzásból fakadt. mások (si) sietve jönnek. bensőd megváltozása titkos hívójeleket küld a világba. barátságra. vagy bármiféle társadalmi helyzetre. néhányan ahhoz. 2. Jézus azt mondja: „amikor a kettőt eggyé teszitek. A vonás azt súgja: háromból csökkenjetek kettőre . félelmet. Ha ezt elveszíted. Nagy üdv! . A férj pedig kiszorul. Nincs hiba. ahol nem kellünk már. Tudd. A másik. mennyit követelhet. hogy minden jó jelenet: párbeszéd! Dialógus! Nagy dolgok mindig két ember között történnek! Ha már hárman.ott helyes a mérték. már nem alázatos vagy. Megfontolni (megbeszélni) a Csökkentést. hogy gazdag vagy. A Ji szerint a misztérium a Kettő. Nincs hiba. mentek majd be a királyságba!” A misztérium: a férfi és a nő. Sok tönkrement házasságnak ez az oka. meg kell érteni a mély üzenetét. Mielőtt e vonás hétköznapi jelentéséről beszélnék. A harcművész itt egy akció határát látja: sem beledőlni. Ez az egyik baj. ha felnövő gyermek nem lázad föl idejében a túlzott „majomszeretet” ellen. A „magányos szent” is valakivel beszél . négyen. légy állhatatos. Pároknak tudni kell: ez halálig tartó kettős tánc. s megtalálni azt. levegőt vesz és összeszedi magát.vagy férfi. megvetést. A kettő szerelme. s hárman békében élnek ezentúl. Ha eloszlatod magadban az előítéletet. vagy nő -. Más Krisztusként lehajolni s megmosni a tanítványok lábát . Aki nem tartja meg. Néha pedig azért. Mindenkinek van társa. Aki egyedül megy. gyakran véget vet férj és feleség szerelmi páros táncának. Megáll. hibázik. Sem „túllihegni” nem szabad.. Családban. ha jön egy gyerek. és feladata nem a szülők közé ékelődni. hogy a „szintézis” nem egyéb. Tíz pár teknőc-jóslat is csak növelheti! Semmi sem akadályozhatja. Zenében ez az „auftakt”. mint egy új „tézis” csírája . Ha hárman vándorolnak együtt. elidegenedést . mert összetévesztjük a magányt az egyedülléttel.azonnal átvarázsolod a környezetedet. akivel násztáncát majd maga is eljárja. lenézést. s nem a Három. félelemből. hanem úgy. 5. Baj a túlzásba vitt szigor. Gyakran azért nem lelünk társra.

milyen veszélyes az út.Az ég áldását semmi sem akadályozhatja.) A növekedés. Ez a „jó szélirány”. Régóta vártad . ha van célod. Higgy magadban s a Mesteredben! Mindennapi értelemben a jósjel vállalkozásra biztat. Akiben hatalomvágy bujkált. hogy bár nem tudod. Most rádöbbenhetsz. mi vár odaát. a külső-benső életenergiák feldúsulása. hogy a „jó” mások számára is üdvös .ha élettervedet teljesíted. amelyet csakis az ismeretlenbe való ugrással szerezhetsz meg. A sikerben minden ember lelepleződik . Üdvös. Minden üdvös és beteljesülhet. kibontakozás.ez most a Gyarapítás időszaka. Gazdag jövő ígéretét rejti. és add bele vállalkozásaidba minden erődet. úti célod. Ez most az időszerű . Mások javáért. Ami most indul. de nincs otthonod. hanem a cselekvő szolgálat ideje. az egoista pedig jó lapjárás esetén hajlamos lesz minden sikerét önmagának betudni. De nem mondja meg. mi vár odaát. azt se. boldogságod elrendelés. ha sorsodat éled . Üdvös átkelni most a Nagy Vízen. fejlődés. Az előző jel a Csökkentés volt .s nem a magánélet szűk köre. E jelben a gondok megoldódhatnak. mások sorsának megoldásához nyújtasz segítséget. az jó szelet kap és messzire jut. Tervedet láthatatlan hatalmak is segítik. Közösségi „karmát” szolgálsz. ha nem a mennyből adatott neki!” A jó élettervet onnan tudod megkülönbözetni a rossz tervtől.” E jósjelnek végső oldása az. Fogj bele. Ezt úgy éled meg. Munkatársaid most „élettársaid” is. mint a valóra válás korszakát. Egyelőre csak egyetlen támaszod van: a hited. Az ember sokkal jobban megismeri önmagát a „menő”. Ehhez sok segítséget is kaphatsz.143 - . mennyi erőd van! (A gyógyulás és felerősödés jele ez. s hajlamos minden sikerét saját varázshatalmának betudni. ha hibája van: elhagyja. amit Jézus mond: „Az ember semmit sem vehet. Szerencséd.) Személyiséged is gazdagodik. mert ilyenkor az addig rejtett jó és rossz tulajdonságok a felszínre kerülnek. Így van ez más kísértéssel is: jó lapjárás idején az ego is felpuffad. mint a sikertelen korszakaiban. az ilyenkor meghülyül a hatalomtól. Ezt a segítséget akkor kapod meg. sikeres. A láthatatlan világ segít. áldott állapot. Ez most nem a befelé fordulás. 6. Az „átkelés a Nagy Vízen” azt jelenti. Szolgáid vannak. amelyet követsz. Csökkentés nélkül is gyarapodsz.jó esetben önmaga előtt is. Használd ki a jó szelet! Legyen világos terved. Apály után a dagály. Üdvös az állhatatosság s ha utadnak célja van. kapcsolatok és tervek virágzóvá válhatnak. Közhely. hogy a „hatalomtól mindenki meghülyül”. termékenység és feldúsulás ideje. A Szél és a Gerjesztő (Dörgés) együttes munkája ez.a „rossz” csakis neked hozhat hasznot.most megérkezik. 42.” A jósjel mögött az egymást segítő és növelő erők harmóniája áll. Szükséged van ahhoz a bátorsághoz s önfeledt merészséghez. Ezért mondja a Bölcs: „A Gyarapodás idején az Igaz Ember. s hajtsd végre! Gondolatok A „Ji” megtermékenyített. amit a közjóért teszel. Ji GYARAPÍTÁS (Képjel: Egy edény túlcsordul az anyagi és szellemi javaktól. . Hibátlan. de vágj neki bátran! A Mester tudja. „Gyarapítás. ha jót lát: követi.

Ha így folytatod. mert árad belőled. sem vezetett . akinek ihlete megmenti országát a bajtól. és kétely gyötör. és kivívod az emberek ellenszenvét.a jóslat ősi értelme szerint embertől. s ez a „benső gyarapodás” előbb-utóbb külső sorsodban is megnyilvánul. érzékeny a jóra! A sikerbe több ember bukott bele.144 - . Nagy üdv. (Nagy szerencse. Ilyenkor döntő.) 3.légy szerény. a Középpel haladsz. Baj! Olyan helyzetben vagy. Értesítsd a herceget a helyzetről. a „fejedre koppinthatnak” . hogy jó szerencsében is maradj a földön . . „Kívülről” jön . A király a Menny Urának mutatja be áldozatát.de nem szabad beleszédülni! Más győzni. Ez gyarapodásod alapja: ezt ugyanis a látható s láthatatlan világ is értékeli. hogy őrizd a Közepet! Sem vezető nem vagy. hogy „jó” vagy. ha a sors rád mosolyog.s ez nem jó. Akkor vagy jó. A kitartás azt jelenti. Harcművészetben a „Li” az a pillanat. Igaz vagy (jou fu). mint a bukásba. Nincs hiba. és más diadalt aratni. amikor a zsákmányon osztozni kezd. fent is hallgatnak. Előnyös elszánnod magad a felpezsdítő nagy tettre. Ne kérdezd: az út nyitva áll. ingatag szíved az oka.ezt fejezi ki a „csi” képjele. 4. Vonások 1. amikor hosszú és nyomasztó idő után felvillan a győzelem lehetősége.de a diadalba előbb-utóbb belerokkan. Ezt bátran és céltudatosan ki kell használni . és szíved önzetlen. hogy kapcsolatban állsz a jó szellemekkel. Hitre lenne szükséged. De főleg tapintatot. Jou fu azt is jelenti. vagy túl nagynak a feladatot. A Gyarapodás időszaka olyan erőteljes. kövessen. Vége a passzivitás idejének. (Megszédülhetsz . akire lent is. amely nem saját erőfeszítésünk eredménye. Légy óvatos! Egy rablóbanda is akkor züllik szét. 2. Új születik. Szereped az olyan „közvetítő”. ami mindenki érdeke. hogy megérdemli-e vagy sem: adsz. természetes. amikor adnod kéne s nem adsz. amikor nem tudod magadról. Maradj hangolt. hogy még kikerülhetetlen (karmikus) bajok is előnyödre válnak. ez nyitottságot igényel. emberileg gazdagítanak.) Igaz és önzetlen szív önmagában hordja jövőbeli jutalmát. Valaki feltehetően gyarapít! Tíz „peng” kagylót érő teknősbékát se utasíts vissza. és könyörületes vagy. A vonás ősi jelentése a médium szerepéről szól. Vegyél részt benne: szükség van rád! 5. Hűség és kitartás nagy szerencsét hoz.mert nem ítélkezel. nem azt nézed.talán még büntetnek (csi) is! Hűtlen. Itt olyan áldásról van szó. Nagy üdv. de bátran vágj bele! Lelkesen! Hittel! Jó erők segítségére számíthatsz. Üdvös hasznossá tenni magad a főváros áthelyezésekor. Mindkettőt meg kell hogy értsd. Amikor jóságod önkéntelen. 6. Egyáltalán nem gyarapítsz . hogy önmagadat érzed gyengének.A segítséget akkor veszíted el. A győzelmet az ember megérdemli . erősebbé tesznek. Akkoriban egy közelgő háború vagy természeti csapás elől az egész nép máshová vándorolt. ha igaz vagy. mert te hordozod az igazat.ha a földi életbe belevakult egód átveszi az irányítást. Önzésed elszigetel a világtól.a kettő között állsz. szellemektől s Istentől. Lehet. „Önzetlen szív” pedig azt is jelenti. A Középpel tarts. Az időszak pedig roppant jelentős: hosszú ideig meghatározza a jövendőt. balszerencsés ügyek is gyarapítanak! Semmi hiba. Még a sikertelen. jó. nem minősítesz. ha „eltérsz az iránytól” . nyitott. s ezt a hercegnek pecséttel jelented. Lelkileg. Ilyenkor „könyörületes” is vagy . hogy másokkal törődsz.

analízis. hogy önkínzó módon szíven döfte magában a dohányzó embert. Nem is biztos. Inkább oszd meg erejét. megszüntették. akár másokban. Régen sem volt az . A jósjel . Az ego önvédelme s a negatív erők elkeseredett és ravasz harcmódja ellen nehéz küzdeni. Ott vagyunk legyőzhetők. addig fáj. ahogy egy sebész operál. kételytől és félelemtől mentes lélekkel oldd meg ezt a helyzetet . Tudd a célodat. Már nem kell hozzá lélektan. mondd ki Istennek és kérd a segítségét hozzá! Ne erőt kérj. hogy agresszív légy! Ezzel csak átveszed a sötétség harcmodorát.már csak egyetlen sötét erő állja az útját. hát ebben a jósjelben működik a keleti harci művészet taktikája: „Ne állj ellen a Gonosznak!” Azzal ugyanis csak erősíted. amelynek csak eszköze vagy. s tudja. hogy ez nem kell neki! Otthagyta. és a győzelmedbe vetett rendíthetetlen hitet. Lásd tisztán a sötét erőt . Nem történt semmi. hogy csakis te győzhetsz . hanem úgy.olyan biztonsággal és az indulatoktól olyan mentesen.43. Óvakodj attól. és még a kétségtelen túlerődet is elveszítheted. Elterelte gondolatait. A jósjel óv az elkeseredett küzdelemtől! Ezért téves itt az „elszántság. Nem sikerül. amikor egy csatorna ásását jelentette. Eltökéltség. A sarokba szorított patkány a legveszedelmesebb. áttörés” szavak túlhangsúlyozása. inkább türelmet. Ma már ezt a jelet nem használják. Erő. eltökéltség. és többé nem gyújtanak rá.145 - . Nem úgy. mi a bajod. az van. fáraszd ki. külső-benső háborúkban egyaránt.) A jó és fényes feljövőben van . . Az elszántság náluk a bizonytalanság hiányát jelenti! Amikor az ember gyökeréig fölismeri a rosszat.változók nélkül .akár benned van. a nem cselekvés nyugalmát (amely minden győztes tett alapja!). Egy példa: sokan évekig küszködnek. de olyan egyértelműen. A bölcsek azt mondják: a megvilágosodás előtti utolsó pillanat a legsötétebb.a Kuai napja -. Ne nyúlj „fegyverhez”! Húzódj vissza semleges középpontodba. hanem nyilvánosan zajlik.elsősorban az önfejlődés kritikus pillanatát jelenti. akár a tisztázatlan élethelyzetedben. Saját „rossztól” való megszabadulásról. Külső-benső ellenségeinket gyakran mi tartjuk életben. A Kuai biztató tavaszjel . míg ki nem húzza! Kétségeink megszűnnek! Nincs mese: ettől van a baj! Ezt kell legyőzni! Ha valahol. amellyel az áradó folyó veszedelmes erejét ügyesen elterelték. hogy legyőzzék magukban a dohányzás szenvedélyét.s a víz pusztító erejét máris megszüntette: erről beszél a képjel. Többé nem adta át magát a sóvárságnak. ha csikorogva összeszorított fogakkal rátámadunk a rosszra. Jön egy nap . a legreménytelenebb. mintha karddal rontanál az ellenségednek. csak rájött. forradalom. (Mások egója is!) Az ilyen helyzetben a tai csi táncos harcmodorával könnyebben győzhetsz. ahol hibáink vannak! Gondolatok Itt már meg kell tudnod fogalmazni. Egónk végveszélyben a leggörcsösebb: pánikban mindenre képes. mint amikor valakinek tüske ment az ujjába. A végső csata mindig a legkeservesebb. s hagyd. drámákban.ez a vonások drámájából is látszik. hogy elment mellette. hogy saját indulata számolja föl. Mi tápláljuk erővel. Ostromban. Elfordult a szenvedélytől. tapasztalat: tudod már! Mondd ki magadnak. Nyíltság! Ez a küzdelem. A kínai tudja: nem akkor leszünk elszántak.a többit bízd a láthatatlan világ segítségére. már nem rejtetten.a kibontakozás mégsem könnyű. Kuai ELTÁVOLÍTÁS (Képjel: Egy kéz óvatosan elkülönít valamit. Megalkuvás nélkül! Határozott. Volt idő. vagy ahogy a fogorvos eltávolít egy romlott fogat. hogy ütköznöd kell! Az ember húz egy árkot . tudd.

vagy hagyd ott a küzdelem színterét. tiszta szemmel: mi történhet veled? Látod. sem az önvád hangjaira! 4. „Senki sem jó. amikor eljön az ideje. és nem hatol a gyökerekig. és maradj magadra .pedig éppen fordítva van! 5. Vonások 1. Eltávolítani! Eltávolítani! Tarts középre! Nem hibázol. felsőbb Énünk szemével. légy taktikus. csak az Isten” . Ez gyakran sorsváltást is jelenthet. sem nyugtalanság. Mérd föl. Az éberség hiánya maga a baj. a „Legyen meg a te akaratod!” elérése. Hallod . A harcnak csak akkor szabad elébe mennem. Magányosan megy tovább. A Magasrendű inkább kitér. Az ihlet is rendszerint akkor érkezik. Ha odamegy: hibázik. Baj.kard élén él. sem vakhit. és ne hallgass sem a vád. esőbe kerül. Félni.de várd ki az idődet! Ez nem most van. aki Japánban az íjazás művészetét tanulta. És semmi köze a félelemből való örökös figyeléshez. A „rossz”. amikor szólnak hozzá: a rossz magja újra kikelhet! . új életébe a baj csíráját is magával viszi. most. az is jó. eltökélten. Amiről itt szó van.” Örökké óvatos. „Itt az idő. erőszakos késztetés. amikor jónak” nevezték. De ne indulatból. Semmi olyan nem történhetik vele sem most. A rossz megszüntetése könnyűnek tűnik. Nem képes a helyzetet megoldani. hogy az egészet végképp föladja. sem elkeseredés. vádolják de nem hibázik. Hatalom az előrelépő lábakban. sem a külső elvárás nem kényszeríthet tettre! A küzdelem akkor indul. Sem a benső.Herrigel. Riadó és kiáltás. Az éberség itt azt jelenti. amire azonnal és félelem nélkül ne tudná a legjobb megoldást. mert nem megy. mégis előretör. ha nem eléggé steril. Egész éjjel fegyverben.146 - . mint az ellenfelem. Nem más. baja s bánata megszűnne. Ne félj! Aki éber. Nincs egyetlen negatív tulajdonságunk sem. . az a valódi éntelenség. A műtét hiába sikerül.De fordítva? Állj meg! 2.mondja a kínai . vagy soha!” 6. hogy a „nem cselekvés” a vesztés útja .mondja Jézus. Nincs figyelmeztetés. Térj ki.de nem hiszel benne! Azt hiszed. a „közönséges”. mert nem hallja sem mesterének. félelemből. „A bölcs . azt semmi haj sem érheti. Meg kell állni. Combja sebes. amikor a művész vagy a tudós hosszú gyötrelem után föladja a keserves töprengést. Figyelj! Légy előrelátó! A magyar „óvatos” szó a „megóvás” titka is. Ez bajhoz vezethet. ha valaki nem hallja. 3. A harci művészetekben ez az akció lélektani pillanata! Nincs benne Sem kétség. A helyzet éretlen még: korai kihívás csak árthat. hogy amit egód rossznak vél. hogy a „középpontból” látunk. Küzdj meg vele. izgulni csak az ego tud bennünk. Hallja is a tanácsot. Lefröcskölik. sem a jövőben. Ha az ember óvatlan. Inkább érjen vád. beszámol arról. Túl hamar. a „negatív” magas helyen áll. Erőszakos késztetés a pofacsontokban. Baj. Mocsári gyom magas fennsíkon. amelyet végleg legyőzhetnénk. hanem lényed tiszta s minden önös indulatától mentes „közepéből”. de nem bízik benne. Ezért semmi baj nem érhet. sem görcsös akarat nem vezet most jóra. Sem erő. mint önelfelejtés. Ha bárányként hagyná vezetni magát. Baj. amikor arra gondolt. sem valódi Énjének. Korai lépés. csatát veszt. A konokság oka az ego vaksága s pánikja: aki csak magában bízik. ha készültebb vagyok. ha az ember óvatlan. bosszúból. hogy sokéves kudarc után az első nyilát akkor sikerült jól kilőnie. túl sokat akar. A felsőbb Én soha. sem ihletének hangját.

Ami történik: sorsszerű. „Kou” azt is jelenti: „Jó. átsuhanó félelmet. termékeny pillanatok lehetnek ezek az „ölelések”. örülj a jónak. Élvezd az életet. a szerencsét. köszönd meg Istennek. a szerelem.147 - . benső. Kínai jósok váratlan. amíg nem uralta el az egész életedet! A jósjel felszínes jelentése: a látszólag ártalmatlan „női agresszió” veszélye. Az erósz őstörvénye a testhez köti. de ne válj rabjává. Ezért kéj és üdv. semmi többet: fogadd el Isten mulandó ajándékát. A szexualitásnak ősidők óta kettős üzenete van. megtartani (csü) őt. Gondolatok Az ember szellemi és földi lény. egy ígéret. hogy az ember nem elégszik meg azzal. ígéretesnek tűnő helyzeteket kezeld roppant elővigyázatosan. hogy amit kapsz. S ez mindaddig így lesz. Tudd. Kérdésedre az egyik válasz: üdvözöld életedben a váratlant. „Mi van ebben rossz?” A válasz: semmi. A másik része pedig azt. Az öt Jang alá belép a Jin őserő . de ne tapadj hozzá.nem üdvöt adnak. és ha tartósan odaadod magad.aztán tedd le az oltárra . Azt hiszem. ez a jósjel azt üzeni. élettel telít. és azt kiáltja: Enyém vagy!!! Ebben a pillanatban ő esik fogságba. mert csak azt éred el. amely rejtett uralmi vágyat takar. hogy addig szüntesd meg az ártatlannak tűnő vágyat a szívedben. amelyek . hogy te magad is mulandóvá válsz.birtokolni akarja a jót.s menj tovább! . a vágy. fedezd fel ártatlannak tűnő s élvezetes arca mögött a Nagy Kísértőt! A „kísértés” lehet egy személy. s ő lesz a pénz. univerzális oka s célja van. A csábító. a sorsszerűt. Váratlan intenzív események. A hagyomány egyik része azt tanácsolja: üdvözöld. a siker..s a Kép azt mondja: „Érintkezés. a ború előszelét is szüntesd meg csírájában! A jósjel arra is figyelmeztet: a kecsegtető. Ha kapsz valamit. Azt jelenti.” Jó az embernek. behízelgő közeledés. hogy hatalomra tör. (Kölyökkorában a hiéna is bájos. markába akarja zárni . Egyszerre halhatatlan és halandó. a sikert. a hírnév.mint egy megtermékenyítő ölelésnek.” A jósjel üzenete persze jelképes és sokértelmű. párosodást.4. és mégis . örömmel . A másik. hogy ez a természeti élet gyökere és alapja. a hatalom rabszolgája. mert az ember az anyagvilág foglya marad. s elveszted a szárnyaidat. előbb-utóbb a földhöz köt. Élvezheted az ételt. találkozások. mindazt.jelképesen szólva . egy negatív gondolat. Kou ÉRINTKEZÉS (Kísértés) (Képjel: Szexuális egyesülés) A jósjelben az „érintkezés” találkozást. hogy a legnagyobb kísértés. Az egyik. ami érzéki és nem tart örökké . a szerelmet. Ugyanakkor minden vonás figyelmeztet: ne ragadj bele! Ne akard megtartani! Sőt. amely éppen csak fölvillan és belépni készül életedbe észre sem veszed. Elveszti uralmát a sorsa felett. amit hall. egy érzelmi érintés. az italt. és ne akard maradandóvá tenni. jelent. a lelkesítőt. amíg vissza nem tér Istenhez.) Minden negatív gondolatot. ez a kapcsolat jön-megy. futó eseményeket látnak e jelben. földi öröm és lelki boldogság nemigen választható széjjel. A nő erős. a reménykedés.csak ne válj rabjává! A kínai „csü” írásjel egy fület s egy kezet ábrázol. ami a lelkén átsuhan: meg akarja fogni. nem maradandó. a hirtelen becsapódót.. De nem előnyös elvenni. az erőt adót. csak kéjt. Örömet adó történések. Ennyit kell tudni. hogy az Egyetemes Teremtő Erő részévé válhatsz. A kísértés észrevétlen.

Valami fontosat találsz a csendben. ha megtalálod magadban a „Nagyot”. elnyomott sóvárgásod: minden te vagy! Aki nem veszi tudomásul a maga teljességét: kiszárad! 5. Ez a „terméketlen méh” képe. .nem tud kielégülni. elkerüli a hibát. Tudtommal szépen váltak el. a fiú érett bölcsességet. Vannak azonban. ne menj tovább! Amikor belép valami az életünkbe . hogy „elszakadt a néptől”. eljegyezni valakit. Hal a burokban. jó és rossz. Politikusra ilyenkor azt mondják. se a körülményeiden: hagyd. Rejtik (védik) szépségét (csang). A „csang” jelentése: szépség. A helyzet nem rejt bajt. magas. Tedd csendben a dolgodat. ami .mivel párban úszik . s azt mondod: de jó. mert nincs romlékonyabb.a szerelemnek és termékenységnek a jele is. mivel maga is „táplálásra” szorul.148 - . gazdagságot jelképez. Ha megtalálja magában a Nagyot (nem hagyja pórázon vezetni magát).de sorsszerű.) 2. Idővel rádöbbensz majd. De önös cél után menni: baj! Sovány disznó is rugdal a patáival. Fájó szívvel.szerencsére . Fűzfaágak takarják a sárgadinnyét. aki húsz évvel fiatalabb férfibe volt szerelmes. Az írásjel pedig egy anyaméhben rejlő magzatot mutat. Találkozásuk rövid volt . egy gondolat.) Vonások 1. A kísértést az első pillanatban kell legyőzni később már nagyon bajos. az asszony forró szerelmet kapott. Az önmagába zárt ember támogatók nélkül marad. Vas féksaruval megfékezni! Az út nyitva áll. Nézz inkább magadba s fölfelé! Néha üdvösek a korlátaink és hasznosak a gyötrelmeink. Mindezt most titokban kell érlelned! Ezekről ne tudjon senki más! („Ne fogadj vendégeket!”) 3. kinyílt előtte egy magasabb világ lehetősége. azt a kérdésed dönti el. 4. pedig nem lenne jó. S mint a Menny ajándéka: öledbe hull. hogy fogadd el magadat.egy érzés. aki vagy! Ösztönvilágod. hanem méltatlanságot is. pedig mennyit szenvedtem miatta! Most is rájöhetsz erre. Baj.Aki a sors bármiféle adományát megkísérli zsebre vágni: boldogtalan lesz. Szenvedsz miatta. A magyarban is több értelme van a „disznó” szónak. jár. Ne tégy erőszakot se magadon. Ezen változtatnod kell! (A kínai „Pao” azt jelenti: burok. ragyogás. Hogy ez mű. de nehezen. Nagy idők közelednek. a „disznó” a kínai hagyományban nemcsak jólétet. Állj meg. a hatás még gyenge. mert a hal a bőségnek és . Legnagyobb dolgokat az ember nem létrehozza. hogy nem tudsz elfogadni másokat. A baj oka az. Ez a vonás pozitív megfejtése. Baj. hogy minden magától alakuljon. hanem hagyja megérlelődni. vágyvilágod. egy vágy vagy éppenséggel valaki -. hogy nem történt meg. ha beteljesülne. A „teremtés” mágikus folyamata rejtve készül. Egy hasonlattal: az anyaméh bőséggel várandós. Ez még nem megosztható. mint egy „gyönyörű teremtmény”. felelősséget vállalni. Megrontja az önakarat. a mozdulatlanságban: mi az? Ne hagyd el igazi utadat! Fékezd magad! (Ellentétben sok könyvvel. alkotás vagy életed szép fejezete. akik óvnak a helyzettől: minden földi vágyat és gondolatot időben kell „burokba” zárni .) Lélektani síkon azt tanácsolja a jósjel. Combján nincs bőr. Ne fogadj vendégeket. Nincs hal a burokban. Sokat adtak egymásnak.és „alacsonyrendű” tulajdonságaiddal együtt! Minden te vagy. hogy így igaz. Odaadó szelídséged áldást érlel. Vágy. (Ezt a jósjelet kapta egy asszony. vagy nem is lehet. gyönyörű teremtmény. türelem.mielőtt eluralná az életünket. jól komponált egész. de mindketten gazdagabban.

közösségi értelemben pedig arra. Néha a bölcs is goromba. mit kérdeztél. Ahhoz. energia. hogyan szedd össze magad . Ahogy egy indulóra vidáman masíroznak. hit. A valódi közösség alapja: az erős vezető. amikor a „király” magát áldozza fel. Kell egy központi akarat. hogy mások mit szólnak hozzá. s akit odaadóan s vidáman követnek. Lehet mind a három is. Ahhoz. amely minden váratlan fordulatra fölkészült. hitetlenség. Jézus is felborította a pénzváltók asztalát a templomban. az az erő. akiket semmi sem tart össze. különben nem jön össze semmi. csak a szolgálati szabályzat. egyszerre. Néha előfordul hogy „megbántjuk” magunkban vagy másokban az alacsonyrendűt. aki „életét adta a barátaiért”.149 - . véletlenül összecsapódott emberek sokasága. Manapság ezt nem így gondoljuk. Aki belül nem kész. nem hiba. Ha a fenti három pontot lefordítod mondjuk egy focicsapat működésére. 45. Ha hallgatunk rá. Kívánatos látni a Nagy Embert. hallgassunk azoknak a tanácsára. Szégyen és zűrzavar . gondolataidat tetté is tudod váltani! A gyülekezés: érlelődés. Néha goromba az ember a tolakodókkal. mielőtt mások kezét megfogom. Mivel azt teszed. S kell tudni áldozatot hozni a cél és az egység érdekében. Lelki értelemben arra tanít. hanem másokkal együtt: erőt. Érlelődés az igazi társulás vezetéséhez. Kívánatos a célirányos elindulás. ha a közös vállalkozást a Nagy Ember irányítja. Ahogy ezt Jézus tette.Mit jelent számodra a „Menny ajándéka”? 6. hogy igazi közösség nem jöhet létre közös hitbeli alapok.de csak akkor.de nem is hiba. A jósjel üzenete: nem tanácsos a kirobbanó indulat. Érintkezés szarvakkal. Éberségre. amikor eszméidet. hogyan tartozzatok össze egymással. ezért ritka a jó közösség. amit tenned kell. és főleg.három dolog. Először magamat kell „összeszednem”. nyilvánvaló a jel üzenete: . hogy társakat kapj. aki magából bizonytalanságot áraszt. Kitartás. ha nem egyedül. bizonyosságot kell gyűjtenünk. Gyűjts erőt! Hitet! Éberséget! Magabiztosságot! „A király templomához közeledik. árulás. Belül pedig akkor vagy kész. tudás. (Ha nem.” A Nagy Ember mindannyiunkban él . nem lesz széthúzás. A jósjel biztató . nem fontos. Ez sikert hoz. Attól függ. a Cujnak is sokféle analógiája van. hogy valami jelentősebb tettet hajtsunk végre. A nagy áldozat üdvöt hoz. hitet. Csak aki belül kész. az másokat is elbizonytalanít.) A „templom” és az „áldozat” ősi jelentése pedig az. ami miatt gyülekeznek. és megfeledkeznek a félelmükről is. akiben megbíznak. de ha előfordul. aki köré gyűlnek. A lényeg . Nagy ügynél az áldozatkészség is nagy!) A jósjel a „gyülekezés” vezetőjét előrelátásra inti. Érlelődés az igazi társulásra.egy szolga összegyűjti) Aminek itt „gyülekeznie” kell. közös célok s felülről. Gondolatok Mint minden jósjelnek. akikben már fölébredt.bármelyik síkon .de nem hiba. Testi értelemben ez az erőgyűjtés ideje.ha ráébredünk. a szellemvilágból való megszenteltség nélkül. A „másokkal együtt” alapja az „összeszedettség”. lemondás. Kell egy központi cél. Ez nem bölcs magatartás . és gyakori a szedett-vedett társulás. Cuj A GYÜLEKEZÉS (Összegyűjtés) (Kép: Sűrű fűcsomók . alkalmassá kell válnod a feladatra. ahhoz csatlakoznak. (Csak hogy lásd e jel végtelen távlatait is: a „Nagy áldozat” az.

Ha engedi. Az „ügy”-ben rejlik igazi. hol zűrzavar van. Ha igaz vagy.” Ennek semmi köze a „jobb félni. már csak haszontalan toporgás. soha jó focista nem lehet.hanem Jézus választotta az apostolait. „Az Igaz Ember megújítja fegyvereit (csu zsung). Ha igaz vagy. de nem teljesen. A harcművészek mindkettőt használják. s tartja-e az útirányt. aki a közös taktikát eldönti. A kétség csak addig hasznos. ne tétovázz! És megszűnik a toporgás. 2. Ahogy elszánod magad az odaadásra . „Újítsd meg fegyvereidet”.légy inkább éber (előrelátó).A központi akarat az edzőé. Az igazi tanács: „Sem félni nem kell. és nevethetsz. A „húzzák” képjele (Jin) egy íj kifeszítését ábrázolja. hogyan veszi a hullámokat. társakra találsz. sem megijedni . hogy minden közösség számtalan viharon mehet keresztül. ha sok tudatlan dönt az egyetlen igaz sorsa felett. (Ezt szokták rendszerint lerúgni).) Így működik minden jó „gyülekezés”. Nem hiba. Onnantól kezdve. Önmagadban is először a centrum a fontos. A jel elővigyázatra int. nem szükséges már nagy áldozat. A helyzet bizonytalan mert az vagy még te is. A központi cél egyértelmű: nyerni kell! S aki nem tudja. egy kézfogás. Semmit se bánj! Tovább menni: hibátlan. A lényeg: az éberség. Nem az apostolok választották Jézust . mi a jó: tedd meg.hanem éberen élni!” Így élnek az oroszlánok. Aki elindul. A gyülekezéshez hangoltság kell .” A kínai tanácsot (csu zsung) kétféleképpen lehet értelmezni. Nagy példa ez arra. a másik Lao-ce taktikája. Ha már látod. Aki fél. mert lelke oly mértékben hajlékony s olyan gyorsan alkalmazkodik a legváratlanabb fordulatokhoz. Ha hívsz. Tudd. Ez teremti meg az összetartozást. Rokon lelkek vonzzák egymást. . Aki éber. amelyek az „összegyülekezők” útjába állhatnak. aki a többieket irányítja. Ha a lélek nyílt. Nem lehet megijeszteni. A lényeg. hol gyülekezés. Vonások 1. s Jézust halálra ítélte. rajta múlik. Azonkívül minden csapatnak van egy vezéregyénisége. amíg nem jelenik meg az Egység.mert megszűntek a fenntartásaid -. hogy mi történik.150 - . a valódi éned! S ha emberekkel társulsz . Nem látható akadályokra.csakis az alázat! És még valami. hogy az előre nem láthatóra felkészüljön. mint megijedni” ostoba tanácsához. sohasem fél. hogy ami mások számára riadalmat kelt. aki hagyja magát vezetni és nem a saját feje után megy. s itt a nép Barabbást választotta. és az ilyent magából minden jó csapat kiveti. Ha mindez megvan. Körülményeid csak saját zavarodat és kétségeidet tükrözik. inspirációjára hallgat. hogy készen állj a váratlanra! Az egyik Konfuciusz.az „én” és az „enyém” helyett belép a „mi” és a „miénk”. kis áldozat is üdvöt hoz. hogy húzzák: üdvös. a te centrumod lesz az igazodási pont. hogy ezért áldozatot kell hozni. az neki teljesen természetes. A vonás mélyebb elemzése olyan embert mutat. mert benne van az egész jósjel spirituális titka! Ma már sajnos csak a sportban ismerjük. Demokratikus népszavazást Pilátus rendezett.hanem a „Középpont” vonzza maga köré a sokat. megfizethetetlen örömöd. Magyarul ezt úgy mondjuk: „Helyén van a szíve. Ihletére. hogy készen állj az előre nem láthatóra! „Ne a fegyverek használatára gondolj” .bármiféle ügyben -. hogy ki vagy! Tudd. hogy mit akarsz! És hozz áldozatot érte! A gőg nem lehet a centrumban . magához vonzza a bajt! Így élnek a majmok. mint a saját érdeked. Az ügy fontosabb. azt várják már. Vagyis nem „demokratikusan”! Nem a sok keres egy „középpontot” . „jó csapatszellemről” beszélünk! (Ízlelgesd ezt a szót. hogy a jó vezető tudja.

„hivatali előmenetel”. Hátsó gondolatok. (Ez egy barátságra. de ha hű vagy benső Vezetődhöz. Lehet. Néha nem fogadnak be. Semmi sem kívánatos. Nemcsak élünk .151 - . jól csinálod-e. Ha Istenhez hűséges vagy. Könnyel. nyögéssel fizetsz. Napról napra. Ugye. Az egyik: túl önös vagy. Önző szándékok. Majd megváltoztatják.a konyhába küldenek. magasra. Ha vallásos vagy. s hogy magasra nőjön. Nem fogadnak be. Déli hadjárat üdvös. és törekvésedet siker koronázza. folyamatosan. 1 seng kb. Kérdésedre a jósjel ezt feleli: a siker az erőfeszítéseden múlik. Emiatt szenvedsz. Nem hiba. sejtről sejtre szorgalmasan munkálkodni kell. házasságra is vonatkozik. Ennek két oka lehet. hogy rossz helyen zörgetsz. 1 liter) Ez a felnövekedésnek. az elképzelések megvalósításának ideje. belső is egyszerre! Életterv. Még nem hallod!. óráról órára. „Feltörekvés. Előbb lettél „valaki”. Seng ma azt is jelenti. idővel kinyílik majd a szemük. Azt mutatja. Egy cél.erőfeszítésre van szüksége. A „fának” . ki kell hozni magunkból. s most utólag kell alkalmassá válnod rá. Néha egyedül kell menni. Száz kiló gyümölcsből néhány liter pálinka. De az is lehet. de ez nem a te hibád. Félreértenek. Ne a sokféle véleményre hallgass. Gondok vannak az összetartozással: emiatt sóhajtozol. akit . amelyet csak úgy tudok teljesíteni. Sereg az.) Azt kell követni! 5. A gyülekezésben rangod van. aki azt: menj tovább. Az ősi képjel jelentése mélyebb. Valamit meg kell csinálni. hogy nem is ide tartozol. aki azt tanácsolja: várj. amikor valaki az ismeretlenség homályából feltör s ismertté válik. akár mások részéről fenntartások vannak.valamiért élünk. 46. Ne bánkódj olyasmin. az emberek véleménye másodlagos. Továbbmenni nem hiba. ahogy a „föld bensejéből” lassan kibukkan egy fácska. Tisztítsd meg magad! S akkor meghallod a magasabb sugallatot. Élni csak fölfelé érdemes. hogy az mindenkinek jó lesz! Több ember együtt még nem közösség. csak ha közös a vezércsillaga. amely külső is. Mindannyiunk életének van lényege. mi ez.3. hogy mások nem értékelnek még igazán. nagy eredmény. tudod? 6. De nem vagy még igaz! Dolgozz magadon. Akár részedről. Ez nem hiba. Van jós. A vonások pedig azt mutatják. sóhajtozás. ahogy az esszencia lassan megtölti a mércét: cseppenként lepárolódik a lényeg. naponta kérdezd meg az Istent. A legfontosabb. s növekedni kezd.. szolgálni. Ez esetben alázatot kell még tanulnod.mondják a bölcsek . 4. A másik ok: lehet. Ne erőszakold a megoldást . s nem csapatjátékos. mert tudod. Az ősi szöveg csak ennyit mond. akivé lennem kell! Ez történik a Sereg jelében. Seng FELTÖREKVÉS (Képjel: Erjesztett italok mércéje.bízd az időre. Lásd a Nagy Embert. hogy gyökeret eresszen a sűrű földbe.. Ne aggódj (ne kételkedj). Van. megváltoznak. Nagy üdv! Nincs hiba! Nyitva az út.” . mégis célba érsz. Nehéz meghatározni. csak kis szégyen. hanem a célodat kövesd. s a megbánás szűnik. így mondom: bármiféle közösségért felelsz. mint egy zen tanítványnak. Gyülekezés. a tervek valóra válásának. sóhajjal. Nem értékelnek. aminek megváltoztatása nem rajtad múlik.mielőtt a közösség befogadná . hogy „felemelkedés”. ha felnövök hozzá: ha azzá válok.

amikor a legjobbat tudod kihozni magadból. Ebben a jósjelben fölriad az alvó Varázsló. erősödni. „mindenhatóságába” vetett hit. aggódsz még. Ehhez tanácsos a „Nagy Ember” segítsége. „Kis áldozat” nem azt jelenti. belenőni.és segítenek. A jósjel azért mondja. kitartó szorgalom. Minden egyes téglánál látni kell a Házat! Ez a hit. virágokat. Mivel bensőd a külsővel harmóniában (fu) van.” Vonások 1. hogy élettervét realizálja. szellemi valódra rátalálsz. finoman behatolni. A szívós munka itt nem erőszakot jelent. mert megjárta már. aki megfeledkezett arról. A helyzet egy mozgás jó kezdetét jelöli. kikerülni. hogy a Mindenható gyermeke. s főleg hit . eléred!” Válaszd a hitedet! Minden csoda a tiéd lehet. És amikor ez a hatalom sokáig csak lappangva él valakiben. a láthatatlan szellemvilággal. hogy fukar vagy. elgyengül. megvalósítják mindazt. most megvalósulhat. talán belső ok miatt.amelyért az ember keményen dolgozik . Nincs készen.nap mint nap közelebb érsz hozzá. Most készíted. s örökölte teremtője Varázshatalmát. hogy erőkben nem bővelkedsz még. kis áldozatod is eredményt hoz. lassan dúsulni. ahogy saját lényegedre. Jó a szélirány. Igaz feltörekvés nagy üdvöt hoz. aggodalmadat fölváltja a bizalom. erős vagy! Sorsteremtő hatalmad van! Amikor elindulsz. Ez az időszak. Minden tégla lerakásához türelem kell. s rájössz. megriad és azt mondja magában: „Jaj. hanem éppen ellenkezőleg: mindig meg kell keresni a legkisebb ellenállás irányát. s meglátják végre. semmi sem sikerül!” Uralma alól kicsúszik az élete. vagy előtte állsz. de akadálytalan felemelkedésről szól. Ami benned rejlik. a külvilággal.de messze még a cél! Az egyik hang azt mondja benned: „Jaj. A „fu” pedig „összhangot” jelent. Benső törekvésed egyezik sorsod akaratával. mert bízol magadban . 3. hogy egyre jobban megismered magad. nem valósulnak meg az elképzelései. Legyőzhetetlen varázshatalom. „Feltörekvésed” egy üres városba visz. mert nincs hited . amellyel szaporítva-dúsítva fákat. hogy „ne aggódj!”. Ahogy az apostol mondja: „A nem látható dolgok valósága. s jó irányba haladsz. ami csupán a magok rejtett álmaiban élt .152 - . állatokat bűvölnek magukból.. Ez a folyamat zajlik éppen.. saját mágiájába. Bíznak benned. A természetben ez másképp működik: a sejtek „hitét” ösztönnek nevezzük. A jósjel mélyebb értelme a taoista jóga titkát rejti: az utat. Téglánként. Elismertségről. Hited is ezt súgja. Összhangban vagy mindazokkal.de ahogy az élet először visszaigazol. lassan „kinősz a föld alól”. hogy ki vagy s mi rejlett benned. sosem érem el!” A másik hang azt mondja: „De igen. 2. a legmerészebb álmaidat is megépítheted . áldozattá válik. Minden álom . Hitetlen az az ember. Hibátlan. Talán külső. Összhang magaddal. hanem azt. aki jól ismeri ezt az utat. akiken akaratod megvalósítása múlik.megvalósul. amelyet a magas szellemvilág is segít. Öröm. és egyre riadtabban látja.de az embernél az ösztön kevés! Tudatos hit kell hozzá.de lassan.A jósjel felszínes értelme a lassú. nem tudom. „Ne félj!” azt jelenti: „Higgy magadban!” Az állhatatos munkának az is eredménye.hogy ebből végül ház lesz. mert a folyamat lassú! Gondolatok Az aggodalom oka a hitetlenség. hogy életének nagy tervét nem tudja realizálni. mint a fa finom hajszálereinek vagy a szélfútta ágaknak: alkalmazkodni kell. . Most végre elindul valami . és nem teljesülnek az álmai. Kövesd csillagodat . Erőfeszítéseidnek meglesz jutalmuk.

Ennyi az egész? És ilyen?) A valóság: üres város. Az Igaz Ember „feltörekvése” végtelen: mindig tovább megy.így lesz minden az övé. ahol az embernek nem szabadna levertnek lenni. A király áldozatot mutat be a Csi hegyén. menj tovább! Használd ki. mint amennyit Isten ad. vagy nincsen. Így aztán az eredmény nem lesz megalapozott. de „lépcsőről lépcsőre”. reménytelen . Ne töprengj. Ha elborít. Ennek eszmei alapja: az ember mindent az Égnek köszönhet. A hagyományban ez nem kérdés.a sötét kor bukása után ezzel a szertartással indult Kína virágkora. 4. Sötétben nem szabad továbbmenni. Akkor is. azt magából vetíti ki: nem valóság. zaklatott s egyáltalán nem boldogító.s kinyílik. Üdv.) A bölcsek ezt mondják: „A Tóban nincs Víz: ez a kimerültség képe. boldogít. Konfuciusi azt mondja: „A levertség (Kun) olyan helyzet. s beteljesíti Sorsát. saját erőfeszítésednek köszönheted. a meg nem tanult leckék. A Csi-hegyen a győztes Ven király mutatja be áldozatát . Mint amikor valaki nyitott ajtót dönget . Mintha semmi sem sikerülne. hogy lendületben vagy. Kívánatos. hanem önző lázálom. amit „lát”. mohósága. és helyette csalódást okozott. Az élet nehéz. Kun LEVERTSÉG (Kimerültség) (Képjel: Egy fa nem tud növekedni. 6. 47. Az Igaz Ember követi célját.” . ki nem művelt képességek. Az út nyitva előtted. indulatai. Haladj felfelé. Nem hite. ha úgy véled. tedd le az oltárra s köszönd meg Istennek. s ha valamit elér. hajlamosak vagyunk lelkesen előrerohanni: gyors sikerre szomjazunk. Szerezd vissza hitedet! Ne akarj többet. Az út nyitva előtted.Előrehaladásod akadálytalan. zűrös. mert falak veszik körül. Gyanúsan akadálytalan. az ember „megvakul” és sötétségben botorkál. Egyrészt nem látod és nem láttad a rajtad kívüli segítő erőket másrészt a benned lévő minden energia és talentum is Istené. sivár. Nincs hiba. azonnal fölmerül a kérdés: van-e valami valós okod rá. Ezért „elvész a bőség”. Bármit elérsz az életben. Később hiányozni fognak az átugrott szakaszok. sikertelen. hogy ne rendüljön meg szilárd hited. Ilyenkor megriadunk. Haladj a lépcsőkön. 5.) A vonásnak sokféle megfejtése van. Itt a hit meginog. Minden állni látszik. Manapság ezt úgy hívjuk: depresszió. Feltörekvés sötétben. Én ezt tartom helyesnek: A „feltörekvés” alapja a hit: látom.legalább is így érzed. Egyetlen lépcsőt ne hagy j ki! Amikor egy folyamat beindul és elkezd látványosan kibontakozni. (Életem első színházi sikerénél éltem meg ezt az élményt. Teljesen üresnek éreztem magam! Azt hittem. Senki nem tud időben megállni. Álmaimhoz képest sivár volt a valóság. és semmit sem tart meg magának .” A helyzet reménytelennek tűnik. Elbizonytalanodunk. akarnoksága hiúsága vezeti. (Elvész a gazdagság-bőség. nyomasztó. Mást képzeltünk. azonnal szét kell osztani! A mai ember zsebre vágja sikerét: így változtatja az áldást átokká és a világosságot sötétséggé. A megvalósulásnak mindig van egy szakasza. amikor valami ismeretlenbe ütközünk. mivé kell lennem. Mást akartunk. Állj meg! Nincs tovább! Mai korunkban mindenki vakon rohan tovább. hanem egója.153 - . Másra számítottunk.

A jósjelben nem derül ki, hogy „valóban” súlyos, nehéz és sikertelen korszakot élsz-e - vagy csak te fogod föl annak! A kérdés megválaszolhatatlan, mert ez a te sorsod: ami neked nehéz, lehet, hogy másnak könnyű volna. Számodra bizonyára nehéz időszak, de egyet ne felejts: az Igaz Ember sohasem depressziós! Számára nem létezik olyan nyomasztó helyzet, hogy céljait föladja és sorsának feladatát ne oldja meg. Sőt, a nehéz próbákban kihívást lát. Kitűnő alkalmat, hogy jellemét erősítse. Az Igaz Ember lehet keserű, szomorú, bosszús is..., de hogy föladja? Valódi bajban egyébként senki sem depressziós! Háborúban, árvízben, az ember eszeveszetten harcol, olyan erők szabadulnak föl belőle, hogy maga is meglepődik; étlen-szomjan küzd, nem adja fel, robotol, olyan súlyokkal is elbír, amelyeket békében meg sem tud mozdítani. A Kun arra figyelmeztet, hogy szellemedet eluralta az anyagi. Talán elfáradtál, kimerültél. Energiáid elszivárogtak. Hitedet elveszítetted. Nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna. A vereség nyomasztó élményével élsz. Manapság a depressziós embert pihentetik, analizálják, gyógyszerezik. Gyengéd figyelemmel veszik körül. Valaha éppen ellenkezőleg: kemény próbák alá vetették, s mint a sokkterápiánál, veszélyes helyzetbe hozták, hogy rádöbbenjen erejére. Az életenergia (csi) és a hit kölcsönviszonyban vannak: nagyhitű embernek mindig hatalmas energiái vannak. A kimerülésnek ritkán vannak fizikai okai (tudják ezt a sportolók!) - sokkal inkább a lélek fárad el, azzal, hogy föladja távoli célját, s belesüllyed a hétköznapok kilátástalanságába. Az energia hiánya mindig a Hit hiányából ered! A Hit visszaszerzéséhez pedig nem pátyolgatás kell, hanem halált megvető bátorság! A jósjel ítélete azt mondja: „Levertség. Siker. Kitartás. Az Igaz Ember hatása üdvös. Nem a te hibád! Bármit mondasz, nem hallgatnak rád.” Ilyenkor szavaidnak nincs hitele. Meg se hallgatnak. Nincs erő a szavaidban? Vagy ez „süket fülek” korszaka? Bármi a válasz, a lényeg, hogy hallgass! Ne akarj senkit se meggyőzni - kivéve önmagadat! A megoldás úgysem a külső - látszólag vesztes - ügyek intézésében van, hanem abban a könyörtelen bátorságban, amellyel föllépsz saját gyengeséged és nyavalygásod ellen! Ébredj rá, hogy Isten lelke lakik benned. Ez azt jelenti, hogy erősebb vagy a sorsodnál! Mindannyiunkban lakik egy halandó s egy halhatatlan én. A Kun jósjele figyelmeztet: ne engedd, hogy a halandó győzzön! Ne engedd, hogy lebeszéljen a harcról, a diadalról, a boldogságról! Ne tűrd, hogy elhitesse veled, hogy „nekem semmi sem sikerül, vesztes vagyok, az is maradok örökké”! Ne tűrd magadban a halál hangját! Az „embert, aki még nem nőtt fel” a nehézség földhöz csapja. Az Igaz Embert a nehéz korszak - mint az íjat - megfeszíti: minél jobban feszül, annál meszszebbre lő majd.

Gondolatok
Az alsó, Víz kuában a két sötét vonás közé szorult világos Jang vonás azt szimbolizálja, hogy a szellem az anyag börtönébe zuhant. Jelenleg ez az általános világhelyzet: ezért korunk depressziós. Ez nem csak első számú népbetegséget jelent, de köztudatot is, amellyel többé-kevésbé mindannyian élünk. Gyakran nem is lelki, hanem fizikai betegségekké válik, vagy egyszerűen csak nehezen viselhető, nyomott hangulattá, reménytelenséggé. Megszüntetni csakis „korszerűtlen” eszközökkel lehet: fel kell ébreszteni magunkban az istenit, a szellemit, a halhatatlanság tudatát, és nem szabad azonosulni azzal az általános korhangulattal, amely az embert a földbe veri, és mint anyagi lényt, halálra ítéli. Gyakran olyankor dobjuk ezt a jósjelet, amikor jó úton vagyunk ahhoz, hogy negatív lelkiállapotunk szomatikus betegséget idézzen elő. A Kun egyébként a szellem útjának kikerülhetetlen sorsállapota. Nem tévedésből kerültünk bele, hanem sorsszerűen! Előbb-utóbb ugyanis a bennünk lévő fénynek meg kell ütköznie a sötétséggel. A csata manapság azért sem könnyű, mert a közösségtől, amelyben élsz, nemigen kaphatsz támogatást. A közösség is depressziós, és nem tud magán segíteni. - 154 -

Itt tehát saját fényedre vagy utalva, amelyet éppen fojtogatsz magadban. Lehet, hogy a külső körülményeid kedvezőtlenek, de ne onnan várd a megoldást. A benned tetszhalottként lévő Teremtő Mágust kell sötét gondolataid és negatív érzéseid koporsójából feltámasztani. „Istenek vagytok!” - idézi Jézus a szent hagyományt. Ébredj magadra, mert csak valódi Lényed tudja átvarázsolni az életedet. Ha belül sikerül - kívül is sikerülni fog!

Vonások
1. Derekadat száraz ágak szorítják. Szomorú völgybe jutsz. Három évig senkit sem látsz. A depresszió - ha átadod magad - önmagát gerjeszti. Reménytelennek látod a helyzetedet, ez lebénít, nem teszel semmit, vagy eleve vesztésre játszol, s ettől valóban reménytelenné válik minden. Emeld ki magad ebből az ördögi körből, ha kell, a saját hajadnál fogva! 2. Levertség, étel-ital mellett. Magas rendbe tartozó, vörös övesek jönnek mindenfelől. Előnyös az áldozat. Felfelé törekedni bajt hozna. Nincs hiba. Néha „jól élünk”, mégis depressziósak vagyunk. Itt az elismerés hiányáról lehet szó, teljesületlen vágyakról, reményekről. Ami itt fölbukkan, magas rangot jelent, közösségi megbecsülést. De áldozatot kell hozni érte. Ha nem magadnak kéred: megkapod. Ez itt a különös helyzet. A valódi rangot jelentő „vörös öv” belül van, nem kívül. Ez a vonás spirituális segítséget is jelenthet. 3. Kő nyomaszt, tüskékbe-bogáncsokba kapaszkodsz. Bemész a házadba, de nem látod asszonyodat. Baj! A lehető legrosszabb, amit szorult helyzetben elkövethetünk, ha kapkodni kezdünk, fejjel megyünk a falnak, olyan eszközökhöz nyúlunk, amelyek csak megsebeznek, és még szorultabb helyzetbe hoznak. A fejetlen, hisztérikus ember otthonát is feldúlja: kudarcával megmérgezi magánéletét. Látszatbajból vagy jelentéktelen bajból nagyon Nagy Bajt lehet csinálni! Állj le! 4. Jön, de lassan, lassan, aranykocsiban is leverten. Megszégyenül, de végül céljához ér. Nyomott helyzeten úrrá lenni csakis energikusan lehet. Itt már elindult valami, de lassan, kényelmesen. „Aranykocsi” a kísértés, a gyengék jutalma, a „kis szerencse”, amellyel a bajból menekülő megvásárolható. Ne elégedj meg ezzel! Célod több és magasabban van! A jel egyébként arról is szólhat, hogy túlságosan lassan sietünk valaki segítségére. 5. Orrát, lábait levágják. A bíbor öves is szorongatja. Lassan mégiscsak közeledik az öröm. Mutass be áldozatot! A helyzet minden oldalról nehéz és nyomasztó. Sem alulról, sem társadalmilag, „felülről” nincs segítség, hogy a mi segítségünk késlekedik. Csakis az Égből! Amikor depressziónkkal küzdünk, elérkezünk a teljes reménytelenség állapotába - és ez a nagy fordulat pillanata. Amikor már minden elveszett, találjuk meg Isten kezét. Ez az önmagunkra ébredés nagy fordulata. A vonás arra figyelmeztet, hogy tartsd áldásnak a nehézségeket. A mélypont: fordulópont! 6. Indák szorongatnak. Bizonytalanul mozog s így szól: ha mozdulok, megbánom. Ha mégis elindul: üdv! Dobd el mankóidat, és járj! Hozzászoktál, nehéz lesz nélkülük - de vedd észre: nem kellenek már! Vannak még nehézségek - de ezekkel már megbirkózol! Vedd észre: erősebb vagy már, mint a körülményeid. Vess véget a szorongásnak, a bizonytalanságnak, az önsajnálatnak dobd le magadról, mint kinőtt, koszos ruhákat -, és küzdj!

- 155 -

48. Csing

KÚT

(Képjel: Nyolc részre osztott birtok, amelynek középső, kilencedik része: közös. Ősidőkben ezt a területet közösen kellett művelni: itt állt a kút.) A kút mélyén rejlik a tiszta forrás, az „Élet vize”, az örök érték és tudás, ami az embert emberré, a közösséget közösségé teszi. A jel azt üzeni: találj vissza lényed legmélyén rejlő emberségedhez. Találj vissza önmagadhoz és Istenedhez: ne feledkezz meg róla, ne engedd, hogy bármiféle külső-belső őrület következtében a „kút” beomoljon, bemocskolódjon. Aki az „élet vizét” issza, annak „örök élete” lesz akiben a forrás elhal, annak vége. A jósjel azt üzeni: ébredj magadra! És kérdésed mélyén keresd a lényeget! Ne elégedj meg semmiféle önáltatással, hazugsággal. A lényeg egyszerű és örök: Szeretet... Halhatatlanság... Boldogság... Az, hogy Isten szelleméből való szellem vagy... ez a lényeg. Ez van a kút legmélyén. Az élet vize nemcsak Tudást, de kimeríthetetlen energiát is jelent: aki ebből iszik, megifjodik. Kiapadt erői feltöltődnek, megújhodnak. Az élet vize: közös. Ami benned van, az rejlik másokban is. Lelkünk mélyén alapvetően egyek vagyunk, és ezért kivétel nélkül minden emberi közösség tartós boldogsága azon múlik: működik-e a „kút”, s isznak-e a vizéből vagy sem. Ha nem, a közösség megromlik és széthull, legyen az házasság, barátság, közös vállalkozás, egy nép, egy társadalom vagy egy emberi lélek. „Kút. Az ember megváltoztathatja városát, de nem változtathatja meg a Kutat. Jönnek és mennek, de a Kút Kút marad. Ha alja iszapos lesz, ha a merítőkötél rövid, ha eltörik a korsó: baj.” Itt az alkalom nemcsak ahhoz, hogy „megtaláld magad”, hogy mélyebb önismerettel fölfedezd valódi értékeidet és lehetőségeidet, hogy rádöbbenj végre: mi a vállalt sorsod a világban - de ahhoz is, hogy megtaláld mások kezét is, akikkel valóban közös sorsod van. Ebben a jósjelben nemcsak magunkat látjuk tisztábban, de másokat is. Egy kicsit „léleklátó” leszel, s ahogy magadban, másokban is megpillanthatod az értékeset. Azt, ami összeköt velük. Minden közösség szíve a Kút: ez minden kultúrának, társadalomnak, vallásnak a centruma. A legvadabb különbözőségek ellenére az emberek a Kútnál összegyűlnek, s egynek érzik magukat, mert itt bugyog Föl az a víz - az élet vize -, ami bennük közös. A Csing jósjele nemcsak gyönyörű, de fenyegető is: a kutat meg kell menteni, különben mindennek vége. Gyakorta akkor kapod ezt a jelet, ha a Kút veszélybe kerül! Ha átadod magad az éppen aktuális divatoknak, közhülyítéseknek, ha felszínesen érzel, gondolkodsz, ha elhallgat benned az inspiráció hangja, ha elural a kétely, a zűrzavar..., ha elengeded Isten kezét! Lelked legmélyén szólít meg ez a jel: ha „elér odáig a köteled”, és „nem törik össze a korsód”. Az igazi önismeretnek, tudásnak, lelki fejlődésnek, fizikai gyógyulásnak, megerősödésnek s a veled „egyívásúakkal” való találkozásnak éppúgy itt az ideje, mint annak, hogy fölfedezd s fölszámold a rontást, ami miatt mindez mégsem sikerülhetett! Szabadulj meg a méltatlantól!

Gondolatok
Az előítéletek különbözők - a lényeg egy. Sok vallás és bölcselet van - ami igaz bennük, az egy. Akiben a kút nem működik, az azt keresi, ami szétválaszt. Akiben a kút működik, az pedig azt, ami összegyűjt. Ha a kút tiszta vizéből ittál, rájössz, hogy minden ember a testvéred. Jézus önmagát „élő víznek” nevezi, és az Evangélium egyik csodálatosan szép jelentében éppen a kútnál találkozik egy - 156 -

más népből való, szarváriai asszonnyal, az egyetlennel, aki előtt fölfedi, hogy ő a Messiás, és aki belőle iszik, soha meg nem szomjazik. Manapság, a sötét korban gyalázatos állapotban vannak a kutak. Ezért nem találunk korunkra jobb szót, mint azt, hogy embertelen. Az emberségnek ugyanis népek, fajok és vallások fölött közös eszménye, közös törvénye, közös feladata, közös származása van! Időtlen. Herakleitosz, Buddha, Krisna, Lao-ce, Jézus nem „mennek ki a divatból” - sőt egyre korszerűbbek lesznek. Amikor a Ji-kingtől kérsz tanácsot, a „kútból” merítesz. Azt tanácsolja: nézz a kútba: önmagad mélyére! Senkitől sem kaphatsz most tanácsot, segítséget, mert a megoldás, az erő benned van! Ha „köteled elér a vízig”, ha „edényed nem törik össze”, megdöbbensz hogy mennyi mindent tudsz, és milyen legyőzhetetlen erő van lelked mélyén! Nem gondoltad volna. Saját erődnek s értékeidnek ez a váratlan felfedezése rádöbbenthet arra, hogy másokban is ezek rejlenek! És nem azt nézed az emberekben, ami taszít, hanem ami vonz - s ez egy új együttműködés alapja lehet. Ehhez a biztató fináléhoz azonban el kell jutni. A dráma a vonásokban van.

Vonások
1. Iszapos kút, senki nem iszik belőle. Elromlott, vén kúthoz madarak se jönnek. A jósjel két dologra figyelmeztet. Ami túlélt, ami idejét múlta, azt ott kell hagyni. Túl kell lépni gondon, bánaton, rossz tapasztalaton. Élet és érték: egy. Ha egy ember elveszti értékeit, előbb-utóbb már nem él, csak vegetál; „élő víz” helyett mocsarat iszik, s magára marad. Egy kultúra akkor hal meg, ha kútja kiszárad. Amikor a valódi érték nem érték többé, az élet megromlik, az ember magára marad. Ismerjük jól ezt az állapotot. Úgy hívjuk: értékválság s magányosság. Keresd a tiszta forrást! 2. A kút nyílásánál halat (fu) fog az ember. Korsója eltörik, s tartalma kifolyik. „Aho1 a kincsetek van, ott van a szívetek is.” Itt az értéktelenért föláldozod a valódi értéket. Pénzért, sikerért, jólétért, haszonért, futó örömökért eladod a lelkedet. Aki saját érdekei után rohan, elveszíti önmagát s az embereket is. A jelkép egy „mázlis horgászt” ábrázol, aki az Örök Élet Vizében snecikre vadászik. (A „fu” egy édesvízi halacska, aki párjával úszkál, szerelmeskedik - valóban olyan, mint a sneci.) Másokkal való kapcsolatodból is elillan (ha volt egyáltalán) a valódi tartalom. 3. A kút tiszta, de nem isznak belőle. Szívem fáj, hiszen lehetne meríteni belőle! Ha az uralkodó elméje fényes lenne, együtt élvezhetnénk a kút vizének áldását. Értékeidet nem ismerik föl. Pedig valódiak. Sötét korban az Uralkodó elméje is sötét: nem ismeri fel a különbséget áldás és átok között. Ilyenkor magára marad a tehetség, a jó szándék, bölcsesség, és a valódi szeretet is. Olyanok vannak hatalmon, akik számára mindez nem érték. „Fényes korokban - mondja Hamvas - az ember tehetsége: a nép áldása. Sötét korban önmaga tragédiája.” Vacak időkben vacak kell - az élet tiszta vizére senki sem tart igényt. A szép, a nemes, a halhatatlan, az isteni: nem időszerű. A vonás csak annyit mond: fáj a szíved ezért. Nem ad tanácsot, mit tégy. Egy vigasztalhat: az ostoba „uralkodók” jönnek-mennek, de a Kút marad. A tiszta víz: örök érték. Ha szeretsz valakit viszonzatlanul: szeresd tovább! Ha jó vagy valakihez, viszonzatlanul: légy jó továbbra is! Ha tehetséges vagy, s nem ismernek el: alkoss tovább! (Ezt példázza Jézus élete is: Ő volt a „világosság, aki a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be”.) A vonás benső, lélektani üzenete azonban más: - 157 -

Lelkedben ostoba, rossz „király” uralkodik! Nem tudsz benső értékeid szerint élni! Tudod a jót, mégis a rosszat cselekszed! Hiszel, de nem élsz hited szerint. Valóban gyötrelmes, ha valaki tudja, mi a valódi érték, s mégis hitvány életet él. Keresd meg valódi, fényes királyodat! Csak akkor lesz tiéd a „fu” - az égi áldás s a szellemi Erő. 4. A kutat kijavítják. Hibátlan. Most magadról van szó. Egyelőre ne a világgal törődj, csak magaddal. Biztató jövő áll előtted, de ehhez „rendbe kell hoznod” magad. Ez a benső fejlődés időszaka. Ne fájjon a szíved a késedelem miatt. Írd ki: „Átalakítás miatt: zárva!” 5. A kútban tiszta, hűvös, iható forrásvíz van. Adj hálát Istennek mindazért, amit kaptál, s amivé sikerült lenned. Hogy értékeidet becsülike, üdvödet elosztják-e, világosságod másoknak is fényt ad-e - más kérdés. A sötétségnek oka van. Örülj a fényednek. Alkalmas vagy arra, hogy használd, s hogy kövessenek. Hogy „követőid” alkalmasak-e, legyen az ő gondjuk! 6. A kútnak nincs teteje. Vize a peremén mindenkié. Magasztos üdv. Nagy beteljesülés. Minden jó. Az élet forrása nyitott és mindenkié. Ez a vonás azt is üzeni: mivel önmagunk hibáival szembesültünk, megértővé váltunk másokkal szemben is. Ezért nagyobb bizalommal közelednek hozzánk: senkit sem ítélünk el. Jóban, rosszban testvérek vagyunk. Jönnek a kúthoz. Gyógyulásnak, megértésnek, beteljesedésnek, viszonzott érzéseknek és jelentős felismeréseknek ideje közeleg. Beteljesedést ígér.

49. Ko

MEGÚJULÁS (Forradalom)
(Képjel: Egy levedlett - lenyúzott - bőr képe.)

„Megújulás. Eljön a napod, s külső-benső egységbe kerülsz. Alapvető siker. Megszűnik a bánkódás.” A kígyó megszabadul a bőrétől. A helyzet tarthatatlan. Csakis a gyökeres változás, a megújulás segít. Egy túlélt külső-benső helyzeten kell túljutnod. Valami, ami eddig védett s óvott, idejét múlttá vált - meg kell újulnod! Mielőtt a nap a zenitre jut, külső sorsod, benső állapotoddal harmóniába kerül. A megbánás s a gond szűnik (hui vang). A jósjel azt üzeni: forradalom előtt állsz! Az Igaz Ember az ilyen forradalmi, gyökeresen megújító életkorszakban fokozottan ügyel az időszerűségre. Sem korán, sem későn nem cselekszik. Az idők jeleire figyel. A jósjel bízik sikeredben.

Gondolatok
Megválni a régitől nehéz. Amihez hozzászoktál, rád nőtt, mint a bőr, amely sokáig védett, de egy idő után már szorító börtönöddé vált. Fájdalmas megválni tőle. De alatta már érik az új. Minden új először belül születik - új életciklus előtt állsz! A megújuláshoz két dologra van szükség: tetterős lépésre - és óvatos kivárásra. Késni baj, de még nagyobb baj, túl korán indulni. Jou fu. Egyrészt azt jelenti, hogy benső változása a külsővel összhangba kerül. De azt is, hogy a megújulás folyamatát a szellemvilág segíti. Ahogy születésekor az ember nincs magára hagyva, ahogy keltetésnél a tojásból kikelő új életet a tyúk melege érleli s vigyázza - úgy ügyelnek a láthatatlan világból ránk, különösen akkor, amikor „újjászületünk”. - 158 -

A Ko két trigramból áll. Tűz a Tó alatt. Két összeférhetetlen elem, együtt forrásban lévő állapotot jelöl. Ezt a jelet forradalomnak is nevezik, a magyar szó nagyon is találó. A jósjel vonásai ehhez a forradalomhoz adnak taktikát - megkülönböztetve a lázas lázadást a forrás forradalmától. „Forrni” valami csak akkor tud, ha eléri a „forrpontját” - a lázadáshoz elég a láz: indulat, elkeseredés, bosszú, gyűlölet, vakmerőség, az „ebből elegem van!” dühe. Mindkettőnek lehet valódi oka, mindkettő szolgálhat igaz ügyet - a különbség ott van, hogy a forradalom győz - a lázadás veszít! Veszít azért, mert tettét elvakultan indítja, nem látja át az erők valódi természetét - főleg azt nem látja, hogy nem kívül, kell letépni, hanem belül kell megújulni! A forradalom lényege nem az, hogy a külső helyzet tarthatatlan, hanem az, hogy az Új készen áll a születésre. A vedlés nem azt jelenti, hogy az állat valamit letép magáról - hanem azt, hogy alatta új bőr rejtőzik, mely ledobja a régit. Az „Ebből nekem elegem volt!” - a forradalomhoz kevés. Az is látnom kell, mit teremtek helyette. Az igazi forradalom nem ismeri sem a türelmetlenséget, sem az erőszakot. Csak a türelmet és erélyt. Az igazi forradalmat gondos benső-külső munka előzi meg. Átgondoltság, nyugalom, hit - és főleg tévedhetetlen ítélet. Látó, tiszta szem - ez a Tűz pozitív tulajdonsága - és Derű - ez a Tó erénye. Ven király szerint a forradalom természetes állapot. Minden állandóan újjászüli magát. Először mennyiségileg dúsul, tágul, növekszik, feszül s aztán átcsap egy másik, minőségi állapotba. Ezt a természeti folyamatot azonban az ember ritkán tudja végrehajtani. Az ember elodázhatja vagy elhamarkodhatja a cselekvést. Benne ragadhat a túléltben, az erjedtben, a rohadtban vagy - ha nem lát tisztán - túl korán „letépi magáról régi bőrét”, de új nincs még helyette. Amit elhagysz, az a múltad: a megszokások, jellemmé kövült érzések, vágyak, gondolkodásmódok. Nem szívesen válsz meg tőlük, mert hozzád nőnek. Úgy érzed: eltartanak, még ha rosszak is. Életösztönből is kapaszkodsz a régibe. Ráadásul az emberek így szoktak meg. Mit kezd véled az élettársad, ha „megújulsz”, holott ő a régihez szokott? A megújulás nem magánakció, hanem mindig és kivétel nélkül közösségi cselekedet! A lázadó csak a felforgatásig jut el: ki akar menekülni terhessé vált sorsából, s nem veszi figyelembe, hol tartanak mások az életükkel. Sok válást, menekülést, emigrációt szült a lázadás szelleme - utólag derült ki, hogy a lázadó magával hurcolta összes „kiforratlan” problémáját! A forradalmár felelősséget érez az emberi közösségért, amelyben él. S mivel az érzi az időszerűséget, tette eredményes lesz. Ami a legfontosabb: a megújulást először önmagán kezdi. Új világot csakis új ember teremthet. Ez az, amit az újkori történelmünk forradalmai rendre elmulasztottak. Először magadat kell megváltoztatni - s csak utána a „rendszert”. Ez vonatkozik az élethelyzeteinkre is. Az nem „megújulás”, ha valaki átrendezi a bútorait a lakásában. Sohasem a körülményeken kell kezdeni. A megújulás először mindig benső lépés. Isten felé. A beteljesedés felé. Szellemi értelemben ez a fejlődés útja. Megújulni sokszor kell életünk során. Benső késztetés ezt éppúgy elindíthatja, mint a külső körülmények kényszerítő ereje. De tudd: a külső tükörkép. Hiába töröd össze, ha nem tetszik az arcod. A jósjel radikális változtatást javasol - de „kínai” módon. Azaz: bölcsen, megfontoltan, ihletetten, derűsen.

Vonások
1. Sárga tehénbőrbe csavarják. Érlelődsz, s érlelődik a helyzet - mint magzat az anyaméhben. A késztetés erős - de ne tégy semmit. Ne avatkozz semmibe! Egyetlen teendőd: megérlelődni. - 159 -

Ha az újjászületés már háromszor szóba került. A helyzet is az. Megállni nagyobb művészet. 50. 5. Az Igaz Ember elfogadja a kompromisszumokat. Minden nagy család és dinasztia szent. Minden alkotó csalódik művében . Elindulhat a forradalom. ősi tárgya. még mielőtt jóslatot kérne. mint elindulni. csak alkalmazkodott az új körülményekhez. mint egy leopárd. s mik lesznek a következményei. mielőtt lépnél. 6. és nem a csalódással foglalkozni. Az idők jeleiből láthatod. mitévő legyen.160 - . hogy megértél rá.környezetünk pedig nem cserélt lelket. hogy az Egész vele van. elszánhatod magad.nem így képzelte. de ellenedre van! A Ting a kínai magaskultúra jelképe. Szűnik a megbánás. Kitartani veszélyes.mondja a vélemény. És mások is látják majd. . Továbbmenni már fanatizmus lenne. Háromszor is fontold meg. Ne indulj még! Túlkapásokhoz vezethet. Éber tekinteted most nem a „lázadóé” hanem a józan „forradalmáré”. Benne folytatták azt a csodálatos alkímiát. és bajhoz vezetne. mint a tigris! Támogatja a magasabb világ. Siker” . félelmet. éretlen s erőtlen tettekhez. Harcba szállni bajt hoz. bizalmat kapsz. hogy ami történik veled nem érted. Itt már az Igaz Ember lép. Cselekedhetsz. Tettre alkalmas vagy. önáltatásból fakadó téves ítéletet. Még el kell oszlatnod sokféle. egyetemesen is igaz. amely a földit égivé. az embert istenivé tette. Az Igaz Ember úgy újul meg. Ez a legősibb gondolat: a világ áldozatból született. Isteni áldozatból. ha tisztán látod. El kell fogadnunk az emberi gyengeségeket. ahogy álmainkban éltek. szorongást s azt a rögeszmét. önzést. 4. A Fa a Tűzben ég. Ez a nagy tett pillanata. Az Igaz Ember úgy újul meg. Minden áldás áldozatból születik. 3. régi megszokást. Saját napodon megújulás! Harcba szállni üdvös. a „Főnök Fia”. téveszmét. A forradalom utáni állapot: a dolgok sohasem úgy sikerülnek. Mi magunk sem változtunk annyira . Tisztábban kell látnod.úgy bontakozik ki a Megújulás látható eredménye. Mit kell föláldoznod? Minden görcsöt. S az új magában rejti már egy következő megújulás csíráit. Te is csak áldozatból születhetsz újjá. aki jóslat nélkül is tudja. Az áldás az ég válasza az áldozatra. Maradj a helyeden. Amit tesz. A kis ember. mit tégy. aki még nem nőtt fel. A valódi elszánás se nem túl óvatos. Nincs hiba. Egység a világgal s a szellemvilággal. Érzi. Továbbmenni: baj. A megújulás sorsszerű! Az út nyitva áll! A kétely eloszlik. bizonytalan. Ting ÁLDOZATI EDÉNY (Képjel: Szent áldozati edény képe) „Magasztos üdv. Önmagunk gyengeségeit is! Minden eredmény: részeredmény. még nem igazán az. Akkor megérsz a tettre. Ez most a dolgod. a barbárt kulturálttá. hogy tisztánlátás. csak arcát változtatja. S ahogy vedlés után a tigris új bundáján megjelennek a csíkok . Tetteid csak akkor lehetnek hatásosak. mert amiről azt hiszed.2. se nem vakmerő. Így az út nyitva áll. Vigyázz. az anyagit szellemivé.

Valódi létélményünk nem a halál. A forradalmon már túl vagy. ami sorsod. súlyos karmát vonz magához. amíg New Yorkot az időpánik s az anyagba tapadt rögeszme rémült nagyravágyása szülte. A képzelet mágiája eltávolítja a méltatlant . Aki ezt önös célra használja. Vonások 1. Ez egyébként minden igaz vallás. rosszakaratot. művészet s kultúra alapja. negatív érzéstől. A kicsik a nagyot gyűlölik. Itt tudod átminősíteni gondolataidat. Az üdvös tett a világban ellenséges érzéseket vált ki. mint New York . hogy az is sikerülhet. gondolattól! Ne minősítsd se önmagad. A jelképek. embertelen is! Sátáni agykontroll. Vedd el ágyasodat. s ezért vigyázz: mi az az eszme. ami túlhaladott benned.161 - . vacak és szorongással teli. nem a vágyak kielégítése . kevesen tudják. amelynek praxisa az agykontrollhoz hasonló. Az üzenet: élj fölfelé! A láthatatlan világ segít. holott nem az! Dobd rá az önzésedet. amit idáig értéknek véltél. se az embereket. Amit eddig talán méltatlannak véltél. archetípusok hatalma óriási! A Tingben elég a méltatlan. ami eddig soha. azt le akarják húzni. Áldozati edény felfordult lábakkal.hanem a szellemi értékek megvalósítása. . Gondolatok A jel az ősi kínai jóga titkos elemét rejti magában. Áldás pedig csak azon van.” Akinek edénye „teli” van. vagy lehazudja. amely a halál és a mulandó rögeszmék szolgálatában áll. hanem az égben van. szokások. Az igazi kultúra az embert szellemivé teszi. Az áldozati edény teli van értékkel. ami csak visszatart. Ne engedd magadhoz a mérgezett nyilakat.egy könnyű élet boldogtalan. Ezután már könnyebben elfogadod azt.Gyökerünk nem a földben. hogy ők maguk is szellemek. A réginek minden fertőző emlékétől meg kell szabadulni! Most kell odaadóvá válni. megvetést. és megjelenik benne az új. amin áldás van. ami a Sorsod . az égi származás emlékét ébren tartja benne . A piramis tovább marad fönn. a méltó. mert csak kevesekben ég az áldozati tűz. A Ting jelében benső érésen mész át.de ez nem ér el hozzám. most az újat kell megalapozni. Szókratész azt mondta: „Megölhetnek . mert akaratlanul is saját kicsinységükre figyelmezteti őket. s hogy az elsődleges cél nem a létfönntartás eszeveszett küzdelme. Már tudod: csakis olyasmiért érdemes harcolni. saját benső hangjaitól is meg kell óvnia magát. amelynek áldását már megtapasztalod. ami csupán az életed. ki az az ember. ha nehéz . emberi viszonyaidat. Előnyös a maradékot eltávolítani. Egy nehéz sors áldott lehet és boldog . nem csak a külvilágtól. Dobd rá az áldozat tüzére mindazt. Régi reflexek. Hibátlan. még akkor is. Irigységet. ha fiút szül. Az álkultúra nem csak istentelen. 2.ne vidd át nyomasztó álmaidat. Új korszak hajnala ébreszt . akinek. Ma ezt kevesen értik. Társaimat ellenséges gondolatok gyötrik . a halhatatlanság tudatában éltek. A megújulás mágiája akkor üdvös. tiszta jövendőt.s ugyanakkor imaginálja a méltó. Most fölismerheted s megszilárdíthatod a sorsodat. s lesz belőle kifinomult táplálék. hanem a halhatatlanság.s értékesebbnek tartod életedet. és hazájuk „nem e világból” való. Ami eddig gondot okozott most áldást hozhat. aminek odaadod magad. érzéseidet. ha a vállalt sors irányába működik. Üdv. az rejtette sorsod ajándékát. Aki fölfelé kezd élni.az álkultúra az ember isteni származásáról nem tud. s mi az a jövendő. Szabadulj meg minden rossz emléktől. A Ting jelében minőségi változás történik. félelmek és akadályok terhét ne vidd magaddal.mert akik építették. Az áldozati edényben a nyers megfő. Tiszta lappal indulni azt jelenti.s nincs azon.de ártani nem tudnak nekem.

Félünk a szabadságtól. Új értékek elismeréséhez új idő kell. vakító fényességétől. hogy ne aggasszanak a kezdeti kudarcok. mint egy ÚJ EMBER. a riasztó hír mindez nemcsak valaminek a vége. Most a sorsodat csinálod. Az áldozati edény fogantyúja nefrit. bánat. Az áldásos „eső” késik . A herceg étele kiloccsan. Az áldozati edény fogantyúja elváltozott. 51. Mindenkit bemocskol. s ez bukáshoz vezet. Érik az időd. Minden újjászületésnek két fázisa van: egy megrázkódtató. hogy nem tudja legyőzni! 3. Saul ájultan leesett lováról. negatív gondolataitól. valódi hittel teli ember körül az élet megszépül. Nagy üdv. 6. Csen GERJESZTŐ (Megrendítő) (Képjel: Égből zuhogó eső . amikor az új színre lép. Gazdag lelkű emberek magányosak a világban . Az áldozópap a színültig telt áldozati edényt olyan nyugalommal tartotta a magasba. megnemesedik. Ne kövesd ezt az utat! A nagyravágyó súlyos kárt okoz önmagának s környezetének. Új világ születése. siker. Az áldozat önmagában hordja jutalmát. A törtető önmagának is hazudja a „hitét”. szerencse. Pál. riasztó hírektől mindez az új élet előhírnöke! Mai korunk teljes egészében a Csen jelében áll. lelked közepéből. Halálból visszatért emberek mondják. hogy az istenivel való találkozást megelőzi az istenfélelem ilyenkor valami túl fényes. Végül üdv. Hétköznapi értelemben arra biztat ez a vonás.az ősi világban „megrendülést”. A dermedésből. hogy kincseiddel egyedül maradsz. öröm. hogy sem földrengés. A hamis „áldozat” azt jelenti. riasztó szakasz . sem vihar meg nem ijeszthette . Az áldozati edénynek lába eltörik. Légy kitartó. Megbánás. Az isteni . akik ebben segítenek. Ma ez a képjel „időt” jelent . Sok a válság. Tarts alapos önvizsgálatot. Minden művész tudja.s egy örömteli. Valaha a tavaszünnepet szertatásokkal köszöntötték. Minden előmozdító. Az új már készen van. És minden hívő ember tudja. A bölcs boldogsága senkitől sem függ! Az élet nehézségein győztes mosollyal vándorol keresztül.) A jósjel szavai még: mennydörgés. A tavaszünnep villámlással.162 - . De azt is. megrázkódtatás. Baj. amikor Krisztussal találkozott . A jósjel azt üzeni: ne félj a dörgéstől. 5. s rád találnak azok. amelytől először megijedünk. Ne aggasszon. s bemocskolja az életet. válságtól. Minden újjászületés hírnöke a megrendülés.amikor a régi eresztékei hirtelen megrepednek és semmivé válnak . bukás: jönnek-mennek. „Emberektől dicsőséget nem veszek!” . szelíd erejét: nem függsz a külső körülményektől. de egy új létciklus kezdete is. hogy igazi értékhez csakis megrendülés útján lehet jutni. hogy saját egódat túlhizlaltad. Lent és fönt. balszerencse. a halálból ébredő új élet először riadalmat kelt. Az új értékek működni kezdenek. félelemtől.s egy áldott állapotát rejtő nő képe. Meg kell érni rá.ha belép a sorsba először ijedtséget szül.egyetlen csepp sem csurgott ki belőle! . hogy sötétség a fényt nem óhajtja befogadni. Elismerést mindenki csakis lelke legmélyéről kaphat . Szemünk homályhoz szokott. dörgéssel kezdődik.de jön. Az áldozati edénynek sárga aranyfogantyúja van.vagy ami ugyanaz: Istentől. Szívedből. A tett akadályozott. felemelő fázisa. hogy útjuk egy stációján megrémültek a szeretet hirtelen felvillanó. a földrengés.Hitetlenségtől. túl hatalmas lép az életünkbe. „sokkhatás” termékeny inspiráció. Szilárd hittel cselekedni üdvös. Most belülről cselekedhetsz. Szerény. Tudd. de nincs igény rá.s társuk a magasrendű szellemvilág.s csak később ébredt föl. 4.mondta Jézus. félelmetes. Most élheted át a bölcs boldogságát.

Erre törekedj. Célozz nyugodtan! Ne kapkodd el a lövést! Lelked csendes középpontjából tudd azt. Vagyonod elvész. Ez most tudatosul benned. amit nagy veszteségként élsz meg. feloldatlan félelmeket.163 - .s egy derűs. komplexusokat. Most nagyon erős a késztetés: cselekedned kell. akkor is. ha nyolcan nyolc irányból támadnak rá. ijedelmek. Üdvös tett csakis nyugalomból születhet. ha az első hangulati fázisban megrekedsz! Aki nem fél. az hozza az áldást. Mozgásba lendülnek a dolgok. Az új bömbölve születik. hogy roppant dinamikus. A Megrázkódtatás újjászül. Felrázó. Ami megrendít . Ami félelmet kelt. Új terv. jaj! Nevetés követi: ha.a szívedre figyelj. Nem látsz tisztán. új vállalkozás. kívül mint Sors jelenik meg” . ne fuss utána! Hét nap múlva megkapod. Ami kívül . a vízen is járni tud. Vonások 1. de sem a megértésre. S ez új távlatokat nyit előtted. Bensődből cselekedj.az hozza a szerencsédet. Ne válj kicsinyes érzések rabjává. Karmikus tartozást. hogy „Sorsod kiált!” Ez a nagy élmények megrendítő hatása. Gondolatok Amikor valami indul: megrázó. akit nem lehet legyőzni akkor sem. Ne légy körülményeid játékszere! Bensődet kövesd! Ennek a vonásnak a titkáról vall az az aikidó mester.de sok minden mást is. A megrázkódtatás felkavarja a mocsarat. s jelenedet gyötrik. 5.mondta Jung. új szemlélet. oldott fázison. A „Kilencedik domb” olyan hely. Teremts szívedben békét! Nézd nyugodtan a vihart! Ne vedd át mások rezgéseit. hogy egy új ciklus születik benned s körülötted. Ezek az érzelmi kísérői egy új életkorszakodnak. nyugtalanító és szorongást keltő .végre tisztábban láttad önmagad. amit a Közép akar. Mássz föl a kilencedik dombra. az az induló Új. ha villámok csapkodnak körülötted. ez a nyugalom. Talán maga a megrendülés . hogy kívül két állapoton mész át: egy megrázó. Amíg nem látsz tisztán. szorongások és negatív gondolatok uralnak: ne lépj! Az üdvös tetthez lelki nyugalom kell. mint a robbanás. Ami riasztó ebben a jósjelben. Ebben a jósjelben éled át. s nem ér veszteség. sem a cselekvésre nem alkalmas még az idő. nem az időben élek. szorongató múltbeli élményeket. 2. 3. Most energiák szabadulnak fel. Megrendülés. mi jó neki. s ne félj . Ne a nehézségekre . Az igazán nagy dolgok nem tudnak észrevétlenül belépni életünkbe. jön-megy a baj. 4. ahonnan magadat és sorsodat végre felülről látod s rájössz. Megrázkódtatás jön: jaj. Sok minden felszínre jön. Építsd meg házadat. ez a benső bizonyosság ennek a jósjelnek a kulcsa. Az ember csak utólag tudja meg. Ez a tudat vezessen! „Ha egy benső helyzetet nem tettünk tudatossá. A „Megrendülés” most elmossa mindezeket . Baj. új életszakasz. amelyek álmaidban visszajárnak. örömteli. amíg félelmek. Azt mondja: ha figyelmem a Középen van. Megrendüléssel jön a veszély (Li).Ez a lélekjelenlét. Amit először bajnak ítéltél. az válik előnyödre. A „veszély” (Li) itt „múltadból kísértő szellemet” jelent. Tedd.az idő neked dolgozik. ha! Üdv! Amitől félsz. És látszólag váratlan.

hogy itt most lezárult egy tétel s új van születőben. belül ez nagyon is dinamikus és feszült állapot. Jó példák erre a sorozatos elválások. Várd meg a fényt. negatív gondolatait! Ne vedd át mindazok érzéseit. és valami éppen induló újnak a határán. s ha nem tudatosítjuk magunkban egyrészt azt. s vég nélkül ismételgetjük. másrészt. csak más. Erre van szükséged most: megállni és tiszta szemmel visszanézni valaminek a végén. Ha most lép: bajt hoz. Minden láthatatlan látható lesz s megszilárdul. esztelenül rohan tovább. Ilyenkor nincs egység. ha a Gerjesztő fölébreszt. amelybe a régiből csak a véled egyívásúak kerülhetnek át. nem látja az embereit. amikor valaki az egyetlen elhibázott párkapcsolatból is megtanulható tanulságot nem fogja föl. amit akarsz! Ne foglalkozz a félelmeiddel. Most derül ki.járj a saját utadon. hogy a Ken jósjel csak kívül hordozza a Hegyek csöndes. „Idegen” lettél. hanem arra a magas fokú önismereti állapotra. A látvány pánikot szül. amikor úgy nézel magadra s az életedre.164 - . Nem a manapság divatos álomvilágba menekülő képzelgésre gondolok. bizonytalanságból ne cselekedj. aki nem nőtt fel”. 52. (Lásd János apokalpiszisét.nyugalomban lelassulnak.ezért szólnak meg a többiek. hogy mik voltak ennek a lecsengő tételnek a tanulságai. ugyanazért . mint amik szerint eddig éltél . hanem mert nincs még egyforma jövőképetek. s ne igyekezz meggyőzni senkit. Rád. vagy csodabogárnak néznek . Visszavonul benső udvarába. ne alkalmazkodj hozzá. Ez most a számvetés ideje.) Valaminek a határához érkeztél.) Mások pánikját ne vedd át.innen már másik kör indul. Másukkal való új társulást. A Megítélés a meditáció lényegét fejezi ki: „Hátát nyugalomban tartja. összes hibáinkat átvisszük az újba. idáig tartott . Pánikban az események felgyorsulnak . s a legtöbb bajt okozza. mi az.” A „ember. csak a szomszédokét.” . Az „ismétlés” alapvető gyarlóságunk. Amivel szembesülsz. mert megbetegít. Ezt neked kell létrehoznod! Az általunk teremtett nyugalmat úgy hívják: meditáció. Nem hiba. A megrendülést mindenki másképp éli meg. újra és újra házasodik s válik. félelmét. Megrendülések egymás után. hogy te sem látsz még tisztán . Légy nyugodt s tedd. A bölcs arra figyelmeztet. Társai megszólják. hogy mi vezetett a jelenlegi helyzetig. Tanúként. mert életünk tételekből áll. akik belefagytak a jelenbe! A társadalom ma beteg. sem lelked tudattalan erői nem fogják megteremteni. Nincs hiba. Egy ciklus befejeződik.pánikban egyet is leejt. Nyugalomban egy zsonglőr tizenhat tányért tart pörgésben . ugyanúgy. „Az Igaz Ember ilyenkor megvizsgálja a szívét. Ugyanakkor tudd. azt benső nyugalmam megállítja. nem az önzés miatt. De még nem érte el a baj a testét. Új élet gyakran új közösséget is jelent. Ken NYUGALOM (Hegy) (Képjel: valakinek a szeme visszanéz. lebecsülnek. mozdulatlan békéjét.mert a hibás „vírust” hurcolja magával. ami álmaidból.sorozatos. A számvetéshez nyugalom kell. mintha Isten szemével látnál. Ne törődj a rágalmakkal. s ezért nyugalmadat sem életed eseményei. rálátva saját lényedre s tetteidre. Félelemből. Nem tapad személyes énjéhez. és sorban mindenre és mindenkire válaszolok.nem különb vagy. ha megvetnek. Aki más sorsából tanul. más normák vonatkoznak már. az a realitás. Ez a vonás a ma élőknek nyújt tanácsot: ne vedd át mások rögeszméit. törekvéseidből valóra vált. sokirányú baj. s nem hagyja el a helyét. vágyaidból. saját válságait könnyebben megoldja. Számvetésre azért van szükség. inkább a tennivalóidra figyelj! 6.

mondta egy zen-mester. most magad vagy önmagad dolga . megpihenés általános célja is lehet a Ken jelének. Ebben egyébként pihenni is lehet. Máskor eliramlik ez a pillanat: most megáll. amelyben össze tudod szedni magad. szorongásod. vágyad. hogy mit tegyen. „Legyek indulatos? Guruljak dühbe? Hagyjam magamat megtermékenyíteni különféle tervektől. A helyzeted magányos feladat. . Mintha először látnád.” Később már csak elfojtani lehet a fellobbant tüzeket. Kövesd csak odaadóan az utadat! .ugyanígy. hanem az első előtti lépés. se múltba ne kalandozz. 2. Tudomásul kell venni. s csak a kezed.ugyanígy. bár rendkívül nehéz. és megnézed alaposan. mi lenne. Vonások 1. hogy nagyon-nagyon hosszú idő. Nincs a világon nagyobb csoda.fel nem indul. hogy jól látod.. akaratod hajszoljon tovább! A Hegedűs a háztetőn című műben. s keservesen elvetélni a rosszul sikerült ügyeket. Lábszárai nyugalomban. ha nagy oka nincs.csak szüntelen Jelen.az adott helyzet lehetőségein belül. Lábaidban nyugalom. De csak akkor indulj. mitévő légy. hogy az igazi elindulás nem az első. 3. minek adod oda magad. Ami volt: nincs.. Kétely. Nézd meg a kérdésedet . Veszély. amikor a lelkünk még nem indult el. amely az ellenfelet blokkolt helyzetbe juttatja.Kérdésedre az általános válasz: állj meg! Nyugtasd meg szívedet! Vonulj „benső udvarodba”.ugyanígy. Folyamatosan előnyös. hogy mindenkit csak a saját tapasztalata érlel . Mintha utoljára látnád. s azt mondja neki: „Először üljünk le!” Ez ennek a jósjelnek a tanácsa. félelem és hitetlenség megtorpanásra késztetnek. Ha egy pohár bort tartasz a kezedben. ha „indulnál”. Szíve nem vidám. Nézz körül az életedben . Harcművészetben olyan helyzetet teremts.amikor elindultál. hogy konok. Menetközben bukkantak fel . Erőltetett nyugalom csípőtájon. ha egy külső kihívásra válaszolunk. ha jónak látod. se reménykedő. („Meditációra legalkalmasabb hely: a piactér!”. Minden csak Van. Itt még szabad vagy. Nem vezet jóra. mint a realitás. hogy bizony fájdalmas. amikor a házasságszerző lihegve berobban. szilárd. Ha mozog: állítsd le. Ilyen pillanatokban az ember egójához menekül. Gondolatok Se a jövőbe.) Ügyeidet most stabilizálni kell. Ha most minden állni látszik: tekintsd áldásnak.s az is ritkán. még józan és dönteni tud. Nem tudja megmenteni követőjét. Légy itt és most! Ne légy se csalódott. csak egy pohár bor van. Ebből a józan. nem közös. hogy félelmed. Itt még nem született meg! A fej és a szív tiszta. Ami lesz: nincs.senki más! Ne engedd. próbáld meg belül: „menet közben” is elérhető benső nyugalom. A másik. Az Örökkévalóság nem azt jelenti. Bízz abban. vágyaktól mentes állapotból tudod megítélni. Ha nem tudod leállítani kívül.165 - . A Tai csi Csuan is olyan taktikát javasol („Vidd vissza a tigrist a hegyre”). egész eseményláncot húz magával. A szívet fojtogatja (hszün). még hallgattak benned.ez az egyik tanács. még akkor is. Mint Horatio a Hamletben: „. a bölcs megállítja. reményed. Ez a vonás arra tanít. Az erőgyűjtés. Állókép. érzelmi és gondolati csíráktól?” A megfontolt ember mindig a legjobbat lépi . erőszakos módon „kézbe vegye” a sorsát. Nincs hiba. hogy nincs idő . Nézd magad a tükörben . Minden esemény belőlünk indul. Ha már egy indulat megszületett. hanem azt. ha mások nem hagynak magukon segíteni. Rajtad múlik. Ökölvívásban ilyen a „fogás”. Még józan szemmel látod. Látod.. s újságolni kezdi a jó hírt.. Ezért is szükséges a megfontolás.

azért nem érdemes gyötörni magad. Ilyenkor döbbenünk rá. átvágta magát hatalmas térségeken. Ez a Csian folyó szimbóluma: forrása a Csou-királyságból. az belülről és alulról növekszik.” A beszéd: mágia. amit kimondunk. erre-arra csörgedezik. Nem akar már semmit. sőt. a két kua hasonlata: egy Fa nő a Hegy tetején. hogy egyre mélyebben belenöveszti magát a föld sűrű. Nincs hiba. mint egy eskü: nem lehet megváltoztatni. Mit jelent ez? Mindig a legkisebb ellenállást követni. A növekedés küzdelem .szüntelenül alkalmazkodva a külső lehetőségekhez. mintha másik ember lennék. ne söpörd szőnyeg alá az üszkös parazsat. És nem benső zavarból. fogást keresni hajlékonyan. Semmilyen elfojtás nem helyes! A „fojtogatás” (hszün) szó „füstöt” is jelent. Akár magadról. A test (személyiség) nyugalma.olyan. Az ego még nem adta föl. mitől „fulladozol” . hömpölygő folyammá válik. félelmek nem gyötörnek túlságosan. minden adomány. s ne is nézz utána.még az emberek is „mások” lesznek hirtelen. és ezért megkapja. egyre duzzadt. kételyből. hanem hagyni létrejönni.írja Hamvas Béla .166 - . sötét rétegeibe! Amit látni.Az első vonalnál még dönthettél: tüzet gyújts-e vagy sem. eléred. erőssé. Sokszor megbánunk valamit. a múlt kiéletlen vágyainak s teljesületlen reményeinek füstje fojtogat. s ki beszél belőled! 6. hogy ami a tiéd. „A jó mondat . ne dugd el magadban újra. s hatalmas. hanem hogy kiteljesedj! A növekedés akadálya: a türelmetlenség. hogy üdvét éli éppen. 53. Szavainkkal nemcsak „kifejezünk” valamit. . magába gyűjt más vizeket. nem bánod meg. Nézd meg. 4. szívósan . ahogy megálmodtam!” Magasra nőni csakis rendíthetetlen alapokon lehet. de most végre nem szól bele a játszmába. Itt már lecsendesül a „szív”. Végre látod. Amit ilyen szemlélettel teszel. A meditációt .s ha már látod. hogy nyugalomból szólni. szélesedett. A másik lényeges dolog: külső alkalmazkodókészség. de jóval lassabban. végül beleömlött a tengerbe. Ilyenkor mintha levenném az orromon felejtett.) Kérdésedre a válasz: „Halad. KözépKína hegyei közül eredt. rádöbben. mint ahogy szeretnéd!” Két természeti hasonlat segít átélni a helyzetedet. hogy legyőzd a külvilágot. A bizonyosság: „Úgy lesz. ami nem. Figyeld. szerepjátszásból. vizsgáld meg. Az egyik. az a benső szilárdság. Szavaidnak rendje van s így nem lesz okod megbánásra. de hagyd elmenni. Mit jelent itt a megfontolás? Azt. Ha megnyugszom. Csien FOKOZATOS FEJLŐDÉS (Képjel: Víz és vágás. Mennyi idő kell hozzá! Ráadásul külső szem csak a lombjait látja. akár másokról van „sötét” gondolatod: engedd feljönni. hanem szabadulj meg tőle. s az ember minden kimondott szaváért felel. mit mondasz. Mindenhová belebújni. ambíciók. de teremtünk is. Nem lázad. Az érzelmi stabilitás és az elme nyugalma szétárad. Üdv! Egyetlen igazi nyugalom van: amikor az ember belenyugszik sorsába. s megpróbálod elfojtani. és vonzza a jót. Az állkapocs nyugalma. gyökereit nem! Pedig ez teszi a fát naggyá. duzzad. Ami a növekedés folyamatát segíti. 5.de nem az a célja. A másik. s másik világot látnék magam körül .mint a harmóniát . majd szétterjed. ahogy egy vékony erecske elindul. füstös szemüveget. pillants rá. Itt már nagy lánggal lobog. Nagylelkű nyugalom. kiéletlen vágyak. kanyarog. hogy nem vagyunk megfontoltak.nem akarni kell.

Itt sejtes növekedésről van szó. szellemibb legyen. hogy sietni kell. Nincs hiba.s tudjuk. mint amikor nagy gazdagság. hanem cikcakkban halad. „Ne aggodalmaskodj a holnap felől!” Maradandó értékek lassan gyűlnek össze. hogy egyetlen. amíg eléri a párját. akkor az egészből nem lesz semmi. mert nem az övé. A jósjel a beteljesülést a férjhez menő lánnyal szimbolizálja.167 - . de céljától még messze van.vagy ahogy manapság mondják: „meghülyül”. Külső szem ebből csak annyit lát. Csak zsebre vágta. hogy fejlessze a közönségeset. Ha belenézel egy ilyen hirtelen túlnyomástól felpüffedt emberbe. A lélek számára nincs nagyobb próbatétel . hanem az érlelődés kihagyhatatlan állomása! Ilyenkor elveszted a hitedet. A vadlúd a part felé húz. többé nem párosodik már. hogy mindez az övé! Mintha lopta volna. mert sorszerű.és nyomorúság! -. a helyzet néha teljesen reménytelennek látszik. hanem valódi beteljesülés óhaja rejlik. melynek célja. hogy valahová elérjünk .Idővel a gyökérzet a sziklát is szétrepeszti. hirtelen siker összenyomhatja az embert. Ezt a nyugtalan mohóságot érzed modern életünk minden percében: rohanunk. mert megzavarod az érés folyamatát! A korai. hogy most. A „vadlúd” itt hófehér Lélek-madarat jelentett valaha. Valaki azt kiáltja benned: „Az egészből nem lesz semmi! Gyerünk tovább. hogy egész civilizációnk roppant ingatag és nem tart már sokáig. nagy siker vagy nagy hatalom váratlanul tör rá. amikor úgy tűnik. hogy hozzá kell nőnöd a feladathoz. megcsúnyul az ember . Kifosztjuk egymást. hogy amit vársz.mert cél már nincsen előttünk. Van nap. Ebben a jósjelben tanulod meg. Fokozatosan. A „lélekmadár” elindult. Olyasmi. látod. nem szabad itt leragadni!” S utólag kiderül: amit mellékvágánynak hittél. Ne akard erőszakosan kézbe venni sorsod irányítását. amikor semmi sem történik. Csak szóbeszéd. Van. azért rohanunk. Rohannál tovább. hogy kérdésed mögött nem futó vágy. és visszakövetelnek mindent! A valódi beteljesüléshez tartós alapokra van szükség. mert tudjuk. hogy a lelke mélyén egy pillanatig sem hiszi. hogy sorsod nem egyenes vonalban. . Ha elveszíti. de ha ezt a lassú küzdelmet sietteted. a válaszban nemcsak a távoli beteljesülés lehetősége rejlik. Lépésről lépésre. Ez azt jelenti. igazi társa van. a Vaskor embere nem tudja. Van egy rejtett érzése: bármikor jöhetnek s elvehetik tőle. Dolgozz magadon türelmesen. azt megérdemeld! És másokat se siettess! Vonások 1. az egész visszafejlődik. A fiatal fiú nehézséggel találkozik. nem azért.” A Csien jósjel mélyebb értelme önmagad és mások lényének fejlesztését látja itt: „Az Igaz Ember szilárdan őrzi erkölcsi s szellemi erejét. hogy a vadlúd milyen sorsszerű stációkon jut át. mi az a „boldog beteljesülés” -. Ahol minden „cik” és minden „cakk” nem zsákutca. belefúrja lágy szálait a kemény kövekbe. azonnal megkapd. Az egyes vonásokban pedig azt írja le. mert pár nap a világ. Röptével érzékelteti az érlelődés. Erről a vadlúdról azt tartották. hogy a váratlan teher alatt eltorzul a jellem. de az is. haladásod döntő állomása volt! Nietzsche azt mondta: „Akarni = egy akaratot sokáig akarni. Gondolatok Türelem. Éretlen vagy még. amit föl kell nevelned magadban. „Felgyorsult életünk” mélylélektani oka a rossz lelkiismeret. a világot .” Bármit kérdeztél. hogy egyre tökéletesebb. az alkalmassá válás lassú folyamatát. mert belül nem nőtt hozzá.

mint a népmesékben . Itt nem csupán egy cél eléréséről. A vadlúd lassan a fennsíkra húz.s ugyanakkor mégis nehéz. hanem szellemi dicsőségről. Ebbe a helyzetbe ugyanis vágyaid. Örülj annak. De ne tévedj: ez nem az út vége. elégedettség s elégedetlenség között. Ne engedd. hanem azt is. (Negatív gondolataidat küzdd le magadban!) 2. A vadlúd lassan a sziklákhoz húz. Az idő neked dolgozik. de a sors beteljesüléséről van szó. „A vállalkozások bajt hoznak.) Alárendelt. 4. S ez örömmel tölti el! Tudj örülni a kis sikereknek! Ne azt nézd. Örömtelenül nem lehet fejlődni. Talán egy üres ágra lel. amit vállaltál. Üdv! Beteljesülés. amelyben a lány mint ágyas. A legjobb erre gondolni. Kui Mei FÉRJHEZ MENŐ LÁNY (Képjel: Lány és esküvői menet.Haladj. A helyzetet most valahogy el kell viselned. ami előmozdító” . ha az irány hibás. A vadlúd lassan a fákhoz vonul. Harmadik teendő: védekezni minden gyengítő. hogy törtető céljaidat eléred ugyan . ünnepel! Üdv. sem saját méltóságod valódi parancsszavát. illúzióid sodortak. A „három év” hosszabb időt jelent. A férfi elvéti útját.de valódi lényed ezt nagyon megszenvedi.lehet külső akadály is: lényegében arról szól. ami van . Ugyanakkor tudd: tovább kell menni! Ha magadat neveled. aki türelmetlen. A vadlúd lassan egy dombra száll. mint „másodféleség” érkezik meg. Sikertelen helyzetben az első teendő: megvizsgálni az útirányt. A fejlődés utolsó stádiuma a legbiztatóbb . Üdv! 54. Csak egy állomás.akkor is. Üres karrier az. A „toll” és „rítus” ősi sámán szertartásra utal. Baj! Kívánatos: rablók ellen védekezni. S minden vágy beteljesülését csalódás. de „fönt” végződik. nem ezt akartuk. A Ji-king az üres „karriert” bajnak minősíti. hogy teljesítetted. de „eredetet” „ősenergiát”. hogy egyedül haladsz. Magas eszmény elérése. tovább! 3. Hulló tollait szent rítushoz használják. A „lélekmadár” eléri első. ahová már elértél! Ez is szép. Csak Isten látja. A Nagy Úton pihenő. iszik s ünnepel. türelmesen. Eszik. Nem hiba. A második teendő: nem továbbmenni. hogy minden igazit akkor kapunk meg. hálásan bármilyen is. Tetteidet nem benső tisztánlátásod. ha csak egy üres ág. bénító gondolat ellen. kiszolgáltatott helyzetben vagy. Itt tehát nem világi „sikerről” van szó. Főleg annak. hanem éned káprázatai irányították. átmeneti sikerét. De végül semmi sem tudja legyőzni! Siker! Utolsó próbatétel a beteljesedés előtt. semmi sincs. milyen messze vagy még. Az asszony terhes. hogy manapság ezt nem is látja a világ. tudnod kell a helyes arányt öndicséret s önbírálat. hogy „elrabolják” erődet! Kudarcok és próbatételek erősítik az igazi hitet! A vonás szembesít a magasztos cél s a nagyravágyás döntő különbségével. s elfogadni a helyzetet elégedetten.mondja az Ítélet. a válasz: dicséret. Az asszony három évig nem esik teherbe. Ilyen értelemben még arra is figyelmeztethet. Minden ábrándot kiábrándulás követ. Lehet. látszólag jelentéktelen ügyről van szó -. A „ji” nemcsak rítust. Ne zavarjon sem mások véleménye. alapvető „jót” jelent. de az örömbe beleveszni sem szabad. Nem ide vágytunk. s nem mérted fel sem mások benső szándékait.168 - . Vidáman. Fejlődésünk során gyakran száraz „fennsíkra” jutunk. hogy várni kell rá. s nem tér vissza. 6. Ha kérdésed szívedből eredt bármilyen. amikor az ego eladja a halhatatlan Lelket harminc ezüstpénzért. A próbatétel . A kínai hagyomány ezt az aláren. sem az. Nincs földi s égi cél. Minden célunk: égi cél! A fejlődés „lent” indul. A vadlúd az égre száll. ambícióid. 5. amikor alkalmassá válunk rá. de nem szül.

addig a káprázat csakis a kedvezőt látja. vagy benne vagy már a Jel erőtartományában. nemcsak a jót. Mindkettőnek varázshatalma van: amit az ember képzel vagy „káprázik”. de járni tud. biztonságban vagy. hogy nem az. Mindennek ára van.a képzelet s a káprázat hatalmai. hogyan őrzi meg valaki a méltóságát a lehető legméltatlanabb helyzetekben is. De a méltóságunk megfizethetetlen. Ha szerényen elfogadod a másodhegedűs szerepét. Mit lehet tenni? Tűrni? Elmenekülni? Kitámadni és jogainkat követelni? Passzívan tűrni egy megalázó helyzetet nem üdvös. Ehhez először is fel kell ismerned a „nem tetszik” helyzetben saját vágyaid teremtő hatalmát. a valóságban sivár. az előbb-utóbb megvalósul. Másodszor: vissza kell térned saját méltóságodhoz.a főhősöket mások játsszák. mit akarnak valóban önmagukkal s veled. és nem olyan irányba. A Kui „megtérést”. ne vetítsd beléjük saját elképzeléseidet . amit tehetsz. figyelmeztet: nem a tisztánlátásod irányít! Ha már léptél. de árnyékos oldalait is! Ha gyerekre vágysz. s nem a keserű magot. S ha másokkal képzelsz el közös terveket. Most tanulod meg. Világodat vágyaid teremtik . A jelnek nagy tanulsága: csakis az igazi Énem hangját kell követnem. A valóra válás mindig csalódással jár. hogy gondolataid sorssá alakultak. Azt mondják: „a világ milliárdnyi lénye e jelben születik”. s pontosan annyira értékel. kellő önfegyelemmel. Előre tudtad. mert rosszul mérted föl magad s mások külső-benső helyzetét. amennyire magadat tartottad. ami tetszik neked. Fegyelmezett cselekvés üdvös. Nem főfeleség .figyeld inkább. itt is lényeges: kérdésed egy jövőbeli lépésedre vonatkozik-e. mi a különbség a képzelet s a káprázat (illúzió) között. A jézusi sorshelyzet tökéletes példája annak. de a vele járó rosszat is. hol tartanak. A kínai bölcsek realisták. az édes felszínt. De mégis: vagyunk. Ami a képzeletedben szép volt.de vállaltad. ne a káprázat. mértéktartással még tetteid is eredményesek lehetnek.csak szerető. Nagy epizódszínészek vonása ez. Nehéz elfogadni. Sőt kihasználják. tekintélye. Sánta. És az alázat nem azonos a megalázással.ezt még azelőtt kellett volna. ne csak a szülői örömöt. Vonások 1. Sőt. Ha még nem léptél. s néha bizony megalázó helyzetet az „ágyas” képével ábrázolta. . A szirénhangok félrevezetnek! Gondolatok Nem hallgatnak rád. Senki sem hallgat rád. hogy ez az igazi szerepkörük . hanem te! Miattad nem sikerült. akik többé-kevésbé számot vetettek azzal. ha vágyódsz.169 - .delt. mégis vállaltad. de az életre szóló felelősséget is. „visszatérést” is jelent. Nem mások a hibások. ne csak a kisbabát lásd. Ezért keserves a csalódás. mint amilyenek lettünk. hanem a képzelet mágiájával élj: képzeld végig a beteljesülésnek nemcsak fényes. Kibújni belőle nem lehet. Az események nélküled alakulnak. de sorsterhet is. mert ezt a helyzetet vágyad és sóvárgásod már megidézte. A helyzet nem eszményi . De amíg a képzelet előre látja nemcsak a fényes. Környezeted így vett meg. de az árnyékos oldalát is. csak használják. Vagyis káprázatból! Illúzióból! Valamennyien „szerelem-gyerekek” vagyunk! Szebbnek képzeltek minket. Nincs méltósága. Egyetlen. taktikát kínál a helyzet szerény elviselésére és harmóniád visszaszerzésére. A házasodó lány mint mellékfeleség. Támadni és követelőzni pedig késő . És még valamiről.pedig ez az igazság. hogy mindezt te álmodtad . Visszatérést önmagunkhoz. kiábrándító. A Kui Mei a méltóság visszaszerzésének taktikájáról szól. méltóság nélkül. Ezentúl. Mint az összes Jósjelnél. ha méltóságodat megőrzöd a méltatlan helyzetben.

Minden jónak s üdvösnek megvan a maga ideje. Megjön a tisztánlátásod. sorvadni kezdene. Az ezeréves Csu-dinasztia . mint a szolgálólányokéi. csak másodfeleség lehet. ha a gyümölcsök megértek. önbecsülésed elveszítését? A fejember azt mondja: nem! A szívember azt mondja: igen! A bölcs hallgat: rád bízza a döntést. A császár itt egy alárendeltjéhez adja a lányát. 2. összhangban van önbecsüléseddel? Vizsgáld meg alaposan a szívedet.vagy magától is az öledbe hallik. A férfi birkát áldoz. Bármi történik velünk. mit teszel. Nem az a lényeg. Sok mindenre rájöhetsz ezalatt. Egy félszemű. Csírázó magokkal csordultig telt edény. Ez az a pillanat. hitelesen. A hercegnő ruhái nem olyan díszesek. Valóság és látszat között ugyanaz a különbség. a valódit sohasem kapod már meg . Miért sietsz? S amit tenni akarsz. aki azonban méltósággal és szerényen vállalja helyzetét. Két erény uralja ezt a vonást: a szerény alázat s a bölcs előrelátás. Árnyékban maradni üdvös. ha tudatos. hanem józan belátás. Semmi sem előnyös. hogy most semmit sem tehetsz. hanem az. Tisztázó magányra van szükséged. Az igazi díszt nem látja szem. Üres színjáték az egész. hogy a „fát is a gyümölcseiről ismerni meg”. De az ilyesmiért nem is kár. S ha így látod. Ha idáig harcban álltál. Feng BŐSÉG (Képjel: Bőségszaru. Történetileg egy nagy uralkodó dinasztia kezdetét írja le a fenti szöveg.A megalkuvás is üdvös lehet.Kína virágkora született ebből a magatartásból.kell-e így egyáltalán? Kell-e így. Nem él: ezt jelképezi a vértelen áldozat. a valódi töredéke. Látja. most lépj hátra. hogy lényünk centrumát megőrizzük. bontakozz ki minden akcióból. de nem folyik vér.vagy fölérendelt helyzetbe kerülünke. Áldásos jövőt ígérő vonás. Ezt a kapcsolatot nem káprázat. Ki kell várni. kivárja a megfelelő idejét. Amit képzeltél: teljesül. A majdnem teli Hold üdvöt hoz. amíg beérik. mert itt az ideje. Például arra. Szellemi. csak visszavonulhatsz saját bölcs középpontodba.170 - . a tervedet. S főleg azt az érzésedet. de türelmetlenségünk is. A külsőséges kapcsolat terméketlen. Ji császár férjhez adja a lányát. Ilyenkor vagy azt mondod: nem erre vágytam! . mert annak nincs valóságos alapja. Csak némasága súgja: várj! 4.) . 5. a körülményeidet. hogy alá. amikor a jó edző „időt kér”. az események is. Az érlelődés ideje alatt te is beérsz. A beteljesülés azonban még nagyon messze van! 6.a teli Hold már fogyni. mert valóságos alapja van. A „majdnem teli Hold” a befogadó Jin diadala . mint a képzelet s képzelgés között. nem teljesül. s a benső értékek mindenekfelett való tisztelete szüli. Néha nem csupán vágyaink sodornak méltatlan helyzetbe. hamisítványa? Megéri-e az áldozatot: a megalkuvást. Ha nem ezt teszi. Az asszony kosara üres. hanem hogy milyen szívvel teszed. nem az a lényeg. De a másik: lát! Pontosan. aki lát. amelyet alulról tűz táplál. Ha késik is. mert belül van. és ha a sors érdekében történik. Amiről csak képzelegtél. Ne építs látszatokra! 55. A házasulandó lány halogatja az egybekelés időpontját. Az illúzió s a vágyvilág káprázatai elvakították az egyik szemedet. s mások is őszintébben mutatják meg valódi arcukat. De csak akkor. 3. A házasodó lány még várakozik. hogy „most jött el az ideje”.

ostobák voltunk. amit tudatosan akartunk. most kibontakozik. s ami érlelődött. s ezért nem esik kétségbe. hogy egy magasabb spirálkörbe lépj. azt is. A bölcs a következő tanácsokat adja: ne tartsd meg magadnak. amiről én. hogy mi az. hogy hited erősödjön. vagy éppen beteljesül. de mindjárt eltűnik! Minden sikert a mulandóság és a hiábavalóság érzete kísér. új társak. „Ne légy szomorú! . Kulminál. amiről mások tehetnek. ha szépen játszotta. Másodszor. gyávaságunkat is. mert rejtve volt még az időben: s menj tovább! De fölfelé! Minden spirálkör legyen tágabb.Találd meg napodat lelked középpontjában!” Az ember várakozó örömmel kíséri vágyának kibontakozását. reméltél. ha leszedte a fájának termését? Először is azért. mert tudja. A hibával azért. Napod delel. amit nem láttál. Most itt van . hogy a Fejlődés spirálisan működik: egy kör most lezárul. Ez a Feng. elrontottuk. Lépj följebb! Álmodj többet! Új tervek. A hívóból előjött a fénykép. akartál: most itt van. Ráadásul a kész képen ott a világ is. Innen kezdve ne fölfelé törj . S utána nézz tovább! Magasabbra! A bölcs tudja. A Feng jelében vizsgázik a bennünk lakó. de amikor beteljesül. Tükörbe nézni mindig kockázatos dolog. Először is tudja. amit eddig: csak a mókus forog a saját kerekében. hogy elkapkodtuk. amit elértél.mondja a bölcs. Miért lenne szomorú az ember. s amikor valami sorsunkban beteljesül. a „középpontodból” nézed. de azt a sok mindent is. Lelkében más képet őriz az ember magáról.de nem elég! Ez a jel a megvalósulás örömét s szomorúságát jelenti. hanem éberség kérdése. ügyetlenségünket. . Ennek több oka van. Az ítélet arról is szól. Nézz körül. „Ne légy szomorú!” . s mi az. A Feng a Tűz és a Dörgés kuákból áll: egyetlen villámlásban ragyog föl hirtelen az élet: itt vau. hogy álmaihoz képest kevés a valóság! Álmaiban több volt. magasabb eszmék! A régit lezárni csak úgy lehet. Egy reménységed valóra vált. mégis szomorúságot érez. amit az élet írt rá. új karmakört kezdeni. amit tudattalanul műveltünk közben: az elkészült képre rávarázsoltuk a gyengeségünket. vess számot mindazzal. Másodszor látja.) Gondolatok Mindent akkor ítélhetsz meg. szebb. hogy ne vidd magaddal. Az is. Csak a test útja véges. még élvezi is. Ahhoz. ha az egyik tétel befejeződik. Sőt. amelyre sok mindent ráexponáltál: most megnézheted. Az önismeret kulcskérdése ez: mennyi a világ hibája s mennyi a magamé.hanem terjeszd ki eredményeidet.171 - . Az is. a tetőzés állapota. a csúcs után már lefelé visz az út. mint az előhívott kép: minden rajta van.A beteljesülés. szellemibb! Ne azt folytasd. és örömtelibb. nemcsak azt látjuk. Vonások . ha valóvá válik. Ez nem életkor. Amit hittél. A szellem útja: végtelen. adj belőlük másoknak is! Tudd. amelyben éltünk: sok ember élettervének kell egybeesnie ahhoz. akik bölcsen öregszenek. hogy ezután már jön a lombhullás. eredményeivel. Az ember életműve az arcára van írva. hogy életünk szimfóniája sok tételből áll. Mai világunkban ide tartozik a nyugdíjba menetel lelki problémája is. Mert azt mondja magában: „Ennyi az egész?” A bölcs számára ez a józan ítélet pillanata. számot kell vetned a megélt kör hibáival. mint ami kívülről látszik: arcunk olyan. ha tiszta szemmel. amit magunkban letagadtunk. hogy itt valami létrejöjjön. s józan számvetést tartasz eredményeid fölött. egy karmacsíra megérett az aratásra új életkör indul.mondja a bölcs. A jóval azért. milyen. (Jól tudják ezt mindazok. Minden ítéletet elsősorban önmagunk felett hozunk. Mindent a gyümölcseiről ismerni meg. mert álmaihoz képest mindig sanyarú a valóság. Az emberek nemigen tudnak új életet. sorsteremtő Mágus.

1. Találkozik rokon lelkű urával. Egy életcikluson át - hibátlan. Ha odamegy, megbecsülik. Valaki segít s tanít. Egy „életciklus” lehet rövid vagy hosszú időperiódus, amíg a dolgok megérnek. Valamire kinyílsz, vagy mások kinyílnak előtted. A „megbecsülés” gyakran nem evilági elismerést, hanem szellemvilági dicséretet jelent. Ez a „jól van!” semmihez sem hasonlítható élménye. 2. Függöny takarja a napot. Csak a sarkcsillag vezet. Továbbmenni kételyt s gyűlöletet szül. Hit vezessen! S a szellemvilág segítsége. Üdvös. Bár a dolgok nem alakulnak úgy, ahogy szeretnéd, ne veszítsd el a hitedet. A teljesülésnek vannak sötét fázisai, s az ellenerők oly nagyok lehetnek, hogy megrendül a hitünk. Pedig maga a hit az, ami teremt. És a láthatatlan világ segítsége. Nagy ambíciók elhomályosíthatják tisztánlátásodat. Az „Én akarom!” gyümölcsei keserűek. A hit gyümölcsei édesek. 3. Sötétség délben - napfogyatkozás. A szem káprázik. Jobb karja eltörik. Nem hibás. Ez most nem a cselekvés pillanata. Várni kell, amíg eljön az ideje. Úgy is magyarázzák: egy termékeny sokkos állapot ez; sok minden történik egyszerre, nem tudod még a helyére tenni. Akárhogy is: nem látsz még tisztán. Várj. 4. Függöny takarja a napot. Sötétben látni a csillagot. Találkozik (rejtett) rokonlelkű urával. Üdvös cselekedni. Még nem látsz tisztán, de múlik a sötétség. Lassan indulhatsz - külső-benső segítséget kapsz. Választ a „Hogyan tovább?” kérdésre. „Sötétség” a Bőség jelében éppúgy jelképezheti az oktalan csalódottságot, mint az elért eredményektől való megrészegedést. Esetleg belefáradást a küzdelmekbe. A „rokon lelkű úr” éppúgy jelenthet társat, bölcs tanácsadót, mint bensőnk tévedhetetlen hangját. „Rejtett” pedig azt jelenti, hogy amikor felbukkan életünkben, nem is sejtjük, hogy Ő az! Jelentéktelennek tűnik - mégis sokat ad. 5. Gyönyörű fény jön. Áldás. Megbecsülés. Siker. Életed szép új fejezete következik. Amikor megszületik bennünk a megismerés fénye, lényünk harmóniába kerül a teremtői akarattal. Ez másokat is vonz, egybeeséseket szül - az ilyen tetteken áldás van. Magánüdv nincs - csak közös. 6. Bőség a házában. Elfedi otthonát. Kiles az ajtón, de nem lát senkit. Magányos korszak. Baj! Baj, ha az ember magának él. Baj, ha bármiről azt véli, az övé. Baj, ha nem tudja eredményeit megosztani - baj, ha lelkét bezárja mások előtt, s még nagyobb baj, ha nem lát az égre és elfeledkezik szellemi hovatartozásáról. Az anyagi szemlélet: a lélek rabsága.

56. Lü

ÁTUTAZÓ
(Képjel: Emberek egy zászló köré gyűltek)

Átmeneti helyzeted az utaséhoz, a vendégéhez hasonlatos. Nem otthon vagy, hanem idegenben, távol a gyökereidtől. Sikerre csak kicsiny és nem jelentős dolgokban számíthatsz - itt semmi sem a tiéd s „véglegesen” nem is lesz. Jézus azt mondja: „Legyetek átmenők!” Ezt az egész földi életre érti: éljétek meg, hogy itt vagytok, de ne tekintsétek ide ítéltnek magatokat. Itt minden elmúlik! Nem a „ti országotok”. - 172 -

A kínai íráskép arra int: az emberek jönnek-mennek, nem hozzájuk, hanem a „zászlóhoz”, a szellemi gyökérhez kell hűnek maradnod! Ha elfogadod, hogy átutazó vagy, turista vagy vendég, helyzeted még kellemes is lehet. De mindig tudnod kell: ez nem a te világod, s az emberek idegenek. Mélyebb sorsod nincs velük. A helyzet rendszerint nem tart sokáig. Futó kaland is lehet tartalmas - de ha nem vagy elővigyázatos, elveszítheted a méltóságodat. A kép futó Tűz a Hegyen: gyorsan tovaterjed. Találkozás és elválás: ez itt az életed. Ne nézd véglegesnek az átmenetit! Tudd: idegenekben vagy, s ezért légy az emberekkel óvatos, tapintatos. Válaszd meg, hol s kik között időzöl. Tervezz rövid távra!

Gondolatok
Ezt a jelet fura módon mindig akkor dobtam, amikor valóban utaztam. Ez nem lényeges, csak jellemző a „külföldi” élményeimre. A lényeges, hogy Isten jön-e velem. Idegen világban az ember azonnal alkalmazkodni akar: otthont keres magának, letapad, megkísérel gyökeret verni - s közben megfeledkezik valódi hazájáról: a szellemvilágról. Szellemi embernek a földi világ sohasem lehet otthona! „A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük - de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét!” Idegenségben csak akkor lehet tűrhetően, sőt viszonylag kellemesen élni, ha tudod, hová tartozol. Igazi honvágy csak egy van: az Istenhez való vágyódás. Minden más vágy csak káprázat, a vándor önbecsapása. Sem család, sem ország, sem nép, sem barát, sem szerető nem végleges az Úton. Mélyebb kapcsolatot csak olyanokkal élhetsz meg, akik a rokon lélek ismerős érzését keltik benned. Ezek az érzések valódi hazád rejtjeles üzeneteit hozzák. Most idegenben vagy. Dolgod, örömöd, munkád, sőt élvezeted is lehet itt - de nem tartós! S ha tartóssá akarod tenni, nagy hiba! Követek élik ezt: hazájukat képviselik egy idegen országban. Óvatosak. Jó emberismerők. Megválogatják mindennek a helyét s idejét. Kapcsolataik barátságosak - de nem mélyek s nem maradandóak. Helyzetüket világosan látják, de nem élezik ki a konfliktusokat. A szó mélyebb értelmében: társtalanok. E jelben tanulja meg az ember, hogy önmagában bízzon, saját fényében, mely mindenhol meleget ad. Ha ez az önfénye kialszik, megriad, mások függvényévé lesz, s a körülmények játékszerévé válik. Sok idegen él a világban s kevés ismerős. A Lü jósjel témái közé tartozik: a kaland, az új felfedezése, a hovatartozás érzése, az alkalmazkodás határai. A maradandó őrzése a mulandóságban. Vendégség. Gyors helyzetfelismerés. A Vándor gyakori szereplője a meséknek. Sorsa idegen földön, idegen szokások, törvények, s főleg idegen emberek között vezet át. Nem idevaló, nem ismeri az itt élők sorsát, lelkületét. Ezért ítéletei csakis futólagosak lehetnek. Nem tudja, milyen itt élni. A kínai Vándor kedélyesebb, mint a magyar emigráns: nem veszi tragikusan otthontalanságát. Tudja, hová tartozik - saját szívéhez -, s ezért az egész földi életét többé-kevésbé az Átutazó (Lü) lelkületével éli meg. A kulcsszó: Ne ragaszkodj semmihez! Csak a „zászlóhoz”!

Vonások
1. Biztonságát elveszíti, közönséges helyzetbe keveredik, s balszerencsét vonz magához. Nincs nagyobb baj, mintha valaki önmagáról megfeledkezik. Mikor azt képzeli, hogy nem Istentől, hanem a körülményektől függ. A külső bajt gyakran azért idézzük magunkra - tudattalanul -, hogy Istenhez visszataláljunk.

- 173 -

2. Az átutazó egy nyugalmas fogadóra talál. Biztonságban van a tulajdona. Ifjú szolgálóra talál. A jó vendégnek Isten ad átmeneti szállást. Ez biztonságot jelent s az értékek megóvását. Jó vendég az, aki nem felejti el, hogy minden, ami osztályrészéül jut: adomány. 3. Az átutazó fogadója leég. Elveszti ifjú szolgáját. Baj! Aki gőgjében sajátjaként éli meg azt, amit adományként kapott, megbánt másokat, önmagát, s méltatlanná válik a helyzethez. Hála helyett jogokat követelni: súlyos tévedés! 4. Az átutazó megszáll a fogadóban. Fejszéjét őrzi. Szíve nem vidám. A szorongásnak két oka van. A kisebbik, hogy az ember nincs egészen tisztában a körülményeivel - okkal, s gyakran ok nélkül is veszélyt sejt. A lényegesebb azonban, hogy Istenével a kapcsolata meglazul s biztonsága elvész. Nem hű a „zászlóhoz”. Az nem baj, ha valaki óvatos. De az igen, ha fél. A szorongás nem egyéb, mint a hitetlenség lélektani tünete! 5. Lelő egy fácánt. Egyetlen nyíllövéssel. Ez végül jó sorshoz juttatja. Szép terved sikerül. Néha az ember idegenben is otthonra talál s beteljesítheti a sorsát. Némely kommentárok itt magas támogatókról beszélnek. Földi értelemben az embernek mindig ott van a sorsa, ahol élettervét megvalósíthatja. Ahol azzá válhat, akivé végső soron válnia kell. 6. A madár leégeti a fészkét. Az átutazó először nevet, majd sír és panaszkodik. Könynyelműsége miatt tehenét elveszti. Baj. Futó örömökért nem szabad föláldozni az örökkévalóságot. Néha azt mondjuk: .,megfeledkeztünk magunkról.” Az ilyen önfelejtés nem veszélytelen. Mert közben tetteinknek következményei vannak. A tehén az alázat jelképe - a fészek a szellemhazáé. Ha éberséged elveszíted, pillanatnyi örömért nagy árat fizetsz. Nem szabad a „zászlóról” megfeledkezni! (A „könnyelműség” helyén a kínaiban itt a Ji szó áll. Ugyanaz, mint a Ji-king címében, ahol örökös változást jelent. Ez a vonás arra figyelmeztet, hogy minden változhat, csak a hűség nem. Aki jógázik, itt a „könnyelműség” helyett az elme „szétszórtságát” is értheti, a dekoncentráltságból eredő karmikus következményeket.)

57. Hszün

RÁHATÁS (Szél)

(Képjel: Dolgok valami alapon, bázison állnak, amely finoman, alulról „hat” rájuk.) „Ráhatás. Kis dolgokban siker. Kívánatos tudni célodat. Kívánatos látni a Nagy Embert.” Ez a jósjel kétféle hatásról szól. Ahogy te hatsz a világra, s ahogy a világ hat rád. Általában nem tudatosul bennünk, hogy „hatunk”, ahogy az sem, hogy mások „hatnak” ránk. A hatás ugyanis az életben a legfinomabb, legészrevehetetlenebb erő - csak akkor ismerjük fel, ha már megnyilvánult. Hatni úgy kell, mint a szél. Nietzsche azt mondja: „Ha két kézzel megrázol egy fát, meg se moccan. De a szél, a láthatatlan szél, tövestől csavarhatja ki.” Itt ilyen láthatatlan hatásról van szó. Érzéseink, gondolataink, vágyaink, lelki energiáink sugárzásról. Ha ezek egy irányba és sokáig hatnak, az ember szinte észrevétlenül befolyásolja környezetét, és előidézi a beteljesülést. A beteljesülés nem ebben a jelben történik. Itt még csak fújsz, mint a szél, finoman, áthatóan. Eloszlatod az ellenállást, észrevétlenül tereled, formálod, változtatod a merevnek tűnő körülményeket. A szél ereje nem nagy, csak akkor, ha sokáig, egy irányba fúj, s ha energiája összegződik. - 174 -

Ismétlődő ráhatás. propaganda. Eloszlik a zűrzavar. Ez a bölcsek ereje. Kulcsa pedig ez: A világos hatás szabaddá tesz! A sötét hatás rabszolgává! A világos hatás isteni teremtménnyé tesz. Beleérzéssel.. A szelídség ereje. akik hatalomhoz akarnak jutni. hass. hanem az eltökéltségeddel! Rajta hát! 2.ne vidd döntésre a dolgokat. Üdv. Kérdésedre a válasz: Hass! Szelíden. Egy harcos kitartása üdvös. Ez lehet roppant hitvány. függővé. Ne engedd magad befolyásolni! Ebben a jósjelben kell szétválasztani a világos és sötét hatást. inkább befolyásolj. alulról. Minden kis részlet fontos! A folyamat tisztít s megtisztít. A tett halála az okoskodás. Tisztázni kell a dolgot! A rossz hatás részint a múltból. érzéssel.. rendíthetetlen méltósággá. Ne hagyd magad még önmagadtól sem befolyásolni! Bölcs emberrel.Dávid királyt idézve . Behatás az ágy alatt. és ne akard ledönteni.azt mondta az embereknek: . még a földi igazságszolgáltatás szerint sem. a sors sodrásirányába simuló magatartás. mellyel az ember „hatalomhoz” juthat. bátorrá. Ebben a vonásban az egész jósjelben jelzett hiba megnyilvánulhat: ez a gyengeség. mert nem szül ellenállást. a háttérből . és ugyanakkor mindenhová elér. hagyd ott az akadályt. erőssé. lépd át. Olyan finom energiát jelent. s ezért ebben a jósjelben meg kell kérdezned magad: „Milyen hatás alatt állok” Ez ugyanis nemcsak a tiszta bölcsek. A hatalom nem egyéb. . aljas „hatás” is: tudják ezt jól mindazok.Céljaidhoz így közelíts.„láthatatlanul”. hipnózis. Vizsgálj meg minden „szelet”! A jó szél hadd röpítsen! Távolra! Vonások 1. 3. de a sötét „Hatalmak” hatása is lehet. finoman tereld a folyamatokat. a tudattalan. Benned vagy másokban titkolt vagy tudattalan ártó motívumok működnek.. hogy éntelen. odaadó. türelmesen. Határozatlan vagy. bebújik a sejtek közé. Haladás. alkalmazkodó.„Istenek vagytok!” Ezt sugallja a jó tanács. mint sok-sok összegeződött „hatás”. „hatás” szó a „Hatalom”-hoz vezet. Megszégyenülés. Nem mentség.175 - . hittel. amely tartós eredményeket szül. gyengévé. Ne ütközz. Nem az iránnyal van a hiba. s eloszlik erejük. Csak lassan. El kell oszlatni! Be kell nézni az „ágy alá”. A sötét hatás kiszolgáltatottá. erőszakmentes. változtass. szívósan. ha beszélsz: többnek érzed magad! Jézus . Napvilágra kell hozni. Nagyon lassan! Fokozatosan.. ha valaki „erős befolyásoltság” hatására cselekszik. Nagy tetthez gyenge vagy még . szinte észrevétlen. Ilyenkor az ember bizonytalan. A szelíd erő azért hatásos. Gondolatok A magyar „hat”. senkivé. A legkisebb ellenállás irányába haladj! Ne csatázz! Ne menj neki a falnak! Kerüld ki. Szelídség azt jelenti. Ide tartozik minden szuggesztió. rejtett helyekig. Ne akarj gyors eredményt. visszavonulás. részint negatív szellemi hatásokból ered. Előre vagy hátra? Kétség könnyen vezethet kétségbeeséshez. Sok sámán és a régi dolgokra emlékező kell. és finom sugallataival átrendezi a tudattalanunk világát is.

Most ki kell lépni. Akik örömöt és derűt árasztanak. Derűs csak erős ember lehet. ezt tapasztaltam birkózó.hacsak későbbi karrier-csaták nem rontják el őket . Semmi sincs. Minden ember társas lény. 58. hogy igen jó barátok s élvezik az együttlétet. másoktól tartunk. A kitartás üdvös. A vonás azt is üzenheti. Sportbarátságok . Háromféle vadat ejt a mezőn. Az út nyitva áll előtted. Mindkét magyarázat az akaraterő gyengeségére utal. Add át magad az össztáncnak! Ne félj! A jósjel azért tanácsolja ezt. és a félelmünket megosztani nem lehet. inspiráló gondolatok átadását. Ha még utána sem cselekszel. ki kell mondani. Jobbra fordul minden. Magányba csak menekül. gyakran halálukig.a vége jó lehet. Ne áss tovább a rejtett okok után. mint hibázz! 4. lelki és fizikai síkon is eredményes lehetsz. miután megérett: három nap. Boldogok lehetünk csukott szemmel. hogy másokkal együtt. bokszoló barátaim között.ahogy manapság mondják . Beszél. maga az erő tudata is derűssé tesz. Nem vezet sehová. s élvezni kell azt. Állandó önvédelemben élünk: vagy támadunk. Ez még a fizikailag erős emberekre is vonatkozik! Legtöbbet ők mosolyognak.) Hegy éreztessem. Cserét.Kétszer elég megfontolni valamit. milyen örömre gondol itt az ősi kínai ember: a képjel gyökere beszédet jelent. nemcsak baráti együttlétek. egyedül is. de kedveljenek. adást-kapást. Légy megfontolt az átmeneti időszakban. ne félj. 5. Tui MÁSOKKAL MEGOSZTOTT ÖRÖM (Képjel: Egy ember nyitott szája. Végre megengedheti magának azt a luxust. és ki merjenek nyílni előtted. az. amelyet önérdekből kovácsoltál magadra. az idő most nem alkalmas rá. Nyisd ki a szívedet. hogy „együtt”! Ritka manapság az őszinte öröm . a nyitottság. Az ego rémuralmának idején szívünk nem vidám. aki senkitől sem fél. Most végre ki lehet lépni ebből az ördögi körből. A túlzott szelídség már gyengeség. Az erő szabaddá és biztossá teszi. hanem ellenségnek. Add oda magad. De az örömöt meg akarjuk osztani! S ha ez sikerül. átvételét. A bánat elmúlik. Inkább gyűjts erőt. a vidámság. Szűnik a bánkódás. az . és tapasztalatból tudom. egész közösségeket képes derűvel áthatni és lelkesíteni. hogy kívül viszont lágy és befogadó legyen! Ez tehát az erős emberek derűje! Nincs félnivalójuk! Sőt. S ezzel csak növeled a zavart. Szent fegyverét elveszti. Aki pedig szellemileg erős. s ahogy a szöveg mondja: „Nem félnek még a haláltól sem!” Ennek a jósjelnek témája: az öröm. Szellemi. és fogadd be az embereket! Lépj ki magányod páncéljából. Ne siess és ne siettess! 6. Mielőtt megérik: három nap. oda kell menni. Kételyeid eloszlanak. hogy ne tartsanak tőled. vagy védekezünk. meg kell hallgatni. Nem jó kezdet is végződhet jól. mert belül erősnek lát! Csakis a benső erőn és önbizalmon alapulhat az igazi vidámság. Akárhogy indult . de még a piactér derűjét is. Enni-inni is együtt szeretnek az „öregfiúk”.176 - . Ne menj tovább! Nincs már kellő erőd. Lent lábak. hogy meglátnak. Ne kutass tovább.„bénázás”. az emberek a hegyeket is megmozdítják. ahol emberek vidáman adnak-vesznek. mi ne lenne kívánatos. És tedd magad befogadóvá. A_jelkép azt mondja: .egy életre szólnak. nyitottságot. Kitartás: baj. hogy zavarodban erőszakosan lépsz. Ez a szeretetre méltó jó színészek titka. fent kezek mintha táncolnának. dalol.és ritka a jó együttlét. Ráhatás az ágy alatt. Az ego a másik embert nem társnak tartja.

hogy az öröm végső soron érzület és lelkiállapot: könnyen eredhet nemcsak isteni.jó élni! A jósjel azt a feladatot adja neked. hogy közös az örömük. Békés öröm. A valódi örömben mindig ott van a szabadság illata.) 2. bölcsen. Mélyebb forrásból ered.„Az Igaz Ember baráti társaival ismételten újra s újra megbeszéli dolgait.. De ha attól függ az örömöd. de lehet a Mézeskalács-ház megpillantásának csalóka öröme is. mert az nem valódi öröm. gyermeki jó érzés . És az örömöt éppúgy gyakorolni kell. Azért van „vége a gondnak”. sem bizonytalanság nem zavarja meg. de csábító. . Ugyanakkor figyelmeztet. az nem művészet. önfeledten. a költő csak annyit tud nyögni: „Nagyon fáj. különben nem tudna énekelni. Légy forrása és inspirálója mások örömének. Művészet akkor születik. italban. szíve teli van örömmel. amikor a világot megteremtette: azt kiáltotta a Biblia szerint: „Tov!” A zsidók a mai napig is azt mondják: Mázel tov! A „tov” a szív örömét jelenti: Légy vidám. Nemcsak „információt” cserélnek .hanem örömöt is! Úgy tesznek. Füst Milán kimutatja.ennek még akkor is varázshatalma van.177 - . Isten is ezt érezte. mert nincs félnivalója. A Ji-king azért szentkönyv. Pedig Jézus emberi története tragikus. olyan állapotot. boldog . Tiszta. Jó szerencse. A nyitottság (fu) öröme. hogy ne válj függővé tőlük! Ebben a látszólagos ellentmondásban nagy bölcsesség rejlik. Amelyik nem ezt teszi. Ez az. Ez azt jelenti. ha a külső események nem adnának okot az örömre. öröm a saját erő érzetén alapszik. A művészet örömből születik és örömöt ad. mert az öröm forrása nem a mulandóban van. Richard Wilhelm még azt is látja. A Tui a művészet jele is. hogy mások adnak-e. Mint a népmesékben: lehet a szabadság öröme. Amíg ez nem történik meg. Csak isteni története örömteli. Ezért nevezték el Jézus üzenetét „Örömhírnek”. hogy „egyívású emberek”. Ez a „fu” öröme.és magasrendű öröm között. örömteli.. Örömet adni a legnagyobb öröm. hogy nincs halál. annak a külső események másodlagosak. nem megy!” Örülj az életnek. Őszinteséget is jelent.. Kérdésedre a jósjel azt üzeni: örömmel még a lehetetlen is sikerül! Gondolatok A jósjel arra biztat. Majd adnak! (Ilyenkor még ez sem fontos: aki „belül jól van magával”. mert tudja. méltatlan társasában. amikor halál. Csak az erős mer nyitni. mint a fogalmi gondolkozás. gyász és sorscsapás örömbe csap át. hogy amikor egy költő anyja haláláról énekel. amikor az ember összhangba kerül a látható és láthatatlan világgal. Vonások 1. Az ilyen emberekre mondja a magyar. Ahogy mondják: „jól vagy magaddal”. Örömben ugyanis lelkünk legmélye rezdül. Sem kétség. hogy az ember itt különbséget tesz alacsony. Üdv! Vége gondnak s bánatnak. Az.” Mit jelent ez? Hogy együtt örül velük. felszínes vidámságban. Örömmel minden sikerülhet.. mint a táncot. hogy nyílj ki az emberek felé. Ez az örömjóga. Mintha Isten tenyerén lennél. sötét forrásból is.. a legnagyobb bajban leszel! Hiába vagy társas lény: az öröm forrása benned van! Ezért a valódi örömöt nem lehet kívül hajszolni: szórakozásban. Ez a megelégedettség öröme. hogy nyílj ki végre az örömre! Hagyd magad örülni! De ugyanakkor légy éber: válaszd szét szíved örömét a hamis örömöktől! Ezt tanítják az egyes vonások. mint a madarak: vidáman csiripelnek.

a test valamennyi leblokkolt életenergiájának és áramlásának. Ha nem „azonosulok” vele. Kívülről jövő öröm.3. Végső soron itt az ego páncéljáról van szó. téveszmének. (Ez egyébként a 23.ezek állnak még örömöd útjában. akár még örülhetek is neki.egészen a lemeztelenedésig (pao). Meg kell végre szabadulnod múltad túlélt. a közönségessel. Az igazi öröm: önfeledt öröm! Itt az alkalom: felejtsd el magad! A bölcs e vonásban megoldható. komplexusnak. Csábító öröm. ha az ember rabjává válik és hozzátapad. a hízelgővel. hogy benső nyugtalanságomtól megszabaduljak . örömünk közös ugyan . megszokásnak. Az ember örömében megfeledkezik az önvédelemről. 4. fél szemmel a hasznot lesi. a köd eloszlik. elfelejteni . A Jóskönyv nem fűz hozzá kommentárt.de üdvös. árulót szimatol. azt jelenti. fél.” Van olyan öröm. hogy magadat nem találod.minden hiába! A forrás belül van. hogy ne légy nyitott a sötéttel. átadni. megpróbáljuk elnyomni. Nyitottság . kis diszharmóniát (betegséget) lát.leomlanak végre a szétválasztó falak. Ismerős állapot: jól akarom érezni magam. nyomasztó emlékeitől . jósjel neve is!) 6. Az egónak is vannak „örömei” . szorong. Ide tartoznak „negatív” gondolataink. előítéletnek. Baj! A valódi öröm belülről jön. Ez a „közönséges ember” öröme. Futó diadalok. Veszély. fecsegek. Ha kívül keresed. Tépd le magadró1 azt. ami az igazi helyett van. A vonáshoz kétféle tanács fűződik. Védőpáncél az önvédelmi görcs. mint a náthát. szórakozok. Azt mondja. de véd is. Kiszámított öröm nem hoz nyugalmat. mindenkiben ellenséget. nagyravágyása. mert visszaél vele. Itt tehát arról a bomlasztó veszélyről van szó. amelyet „jó szerencse” követhet. pénzért kapott „érzelmek”.de ez nem történik meg. Rosszkedvünket megpróbáljuk „levezetni”.csak akkor. Huan FELOLDÁS (Újraegyesülés) (Képjel: Víz . Szabadulj meg védőpáncélodtól. Ahogy a részegség is az igazi önfeledtség helyett van. mert az ilyen „örömmel” önmagában nincs baj . amely nemcsak elválaszt. s ezért a felbomlás egyszerre történhet „fölfelé” és „lefelé”: fölfelé a határtalan szellem.és a jég feltörése. s ezért ide-oda kóborolok. melyik a helyes. emberi kapcsolatokban pedig az elválasztó érzelmeknek. amely az értéket fenyegeti. a túlhaladott struktúrák felbomlanak . Ide kell eljutni. és vidám leszel. 5. „Csábító öröm” lehet abban is. elidegenedéseknek. 59. Ide tartozik minden gátlásnak. lefelé a kaotikus ösztönök felé. befagyott sorshelyzeteknek.de nem mindenkivel. értéktelen dicséretek. szétszórása) A jég feloldódik. görcsnek. Az első. mindenben bajt.178 - . Hamvas Béla azt mondja: „Szórakoztatással egész népeket lehet hülyévé tenni.de ezek szánalmas örömök. félreértéseknek a feloldása. Talán azért. A másik tanács gyökeres megújulást sugall. Nem tudom. másoknak. sikervágya pillanatnyilag kielégül. ami már méltatlan hozzád! A különbség a „pao” (lemeztelenedés) szó értelmezésén múlik. . Az ego örökké kalkulál. ez nehéz és veszélyes . ha az ember hiúsága.

Múlik a gond és a bánat. Végre eljött a pillanat! Ami gátolt s elválasztott most megszűnik . Feloldódás. Ehhez azonban ki kell bomlani az érzelmi gubancoknak. Amikor a jégcsepp folyóvá olvad. Tágulhat a horizontod. Egy ősi kommentár azt mondja. a sokat ismételt negatív gondolatok jellemé. a jövőd felé. Minden egyesülést megelőz a feloldódás. Ilyenkor oldódik a szív keménysége. Ne félj a szabadságtól.) el kell hogy fújja a szélvihar: hadd. félelem. tévhit.ne is nézz utánuk! Ne azt keresd. Dobd félre önzésedet. Érik a reményed. ami távoli: nincs lehetetlen! Gondolatok Valami oldódik... Ne nézd érdekeidet . nincs Istenem.. és áldozatot mutattak be az Istennek. Mielőtt még kérdésed tárgya „lefagyna”. magány. hanem azt is. rosszkedv. S persze nemcsak te oldódhatsz . szorongásaidat . Régi megszokások nem segítenek. Amikor valaki eldobja mankóját és járni kezd. kudarcélmény. néhány jégdarab. hanem ami összeköt. Az Ősi Királyok ilyenkor templomot emeltek.. és aminek most föl kell oldódnia? Mi az a ködfüggöny. a távoli tenger is az övé lesz. önzés. „mindenből baj lesz”. és szelíd.világod is. Siker. Nem bánja meg. mint a víz. menjenek . hogy amikor végre felolvad a jég. sodorja az oldódó jég „árvize” . olyan. előítélet. nincs varázshatalmam sem. hanem a földre ül. A cél távolibb és magasabb. A „jég” a szeretet hiánya. gátlás. Segítsd ezt a folyamatot. ami megfagyott benned. amelyben élsz. hogy magam vagyok. Kívánatos átkelni a Nagy Vízen. hanem az „együtt” története.Ezért írja a bölcs: „Feloldódás. „vesztes vagyok”.már-már ösztönné vált . a víz alkalmassá válik a hajózásra: eljött a lehetőségek. ami közös! Ha az ego páncélja szétomlik. Ez a jövő nem a „külön”. „senki sem szeret” stb. mint a szél.nézz előre. az istenit. Körülötted?. csakis lágy. Robogj lovaddal.szolgáld a többet. a távoli célok elérésének az ideje.tapasztalatok görcse. sőt akadályoznak már. ami közel van.. és a tudat nem fölfelé tágul.179 - . amelynek föl kell olvadni és folyóvá áradni! Főleg az egoizmus. Most még lehet. hogy Istennek semmi sem lehetetlen! Kitágulnak a határaid. mielőtt a csomó görcsössé válna. mint egód kicsinyes vágyai. Meglátjuk. Templomához közeledik a király. 3. Ne csak azt. múltbeli . Padját (támasztékát) elsodorja a víz. a vállalkozások. A tett időszerű. újra szeretni kezdi az életét.. életté fagyott rendszere (a régi megunt program) rádöbbensz arra. Feloldódás. Erő s lelkesültség eredményt hoz. De csakis az „éntelen”. segíteni. Gőg.mert megszüntetheted. szeretettel teli tett. mint a részegség: a határait elveszített ember nem szárnyal. Benned. Előnyös jósjel.. hitetlenség: íme. Vonások 1. „Jég” az a tévhit. Mi az. és negatív gondolataidat („nem sikerül”. nincs társam. mert eggyé válik vele.légy „önfeledt”! . aminek el kell oszlania? Mondd ki . siess és oldd meg.” A jelképes magyarázat pedig így szól: „Szél fú a víz fölött. de lefelé. 2. ami másoktól elválaszt. Feloldja énjét. és a kavargó ösztönvilág erői irányítják.és győzd le! Taktikád nem lehet kemény. Talán az embereket is.” Feloldódni fölfelé kell! A Szeretet felé! Az Egység felé! Az isteni teljesség felé! Valami magasabb eszmény felé. Hadd menjen a régi. erőszakmentes.

de az is. Mint a többi vonás. életerőt.A jósjelnek ez a vonása azt sejteti. megbocsátás. Ahol azt élhetem. hogy van valami célod. hogy az ember nem bocsátkozik felesleges harcba. Félelmeink határtalanak. Ezért az álmodozásból nem lesz semmi . hogy minden felbomlásban ott rejlik a maradandó centrum. Ahol szabadabb vagyok .mondja Jézus. A magasabbért mindig ott kell hagyni az alacsonyabbat. Magasabb az. társadalomnak is csak akkor van maradandó. kell egy szilárd középpont. A régi múlóban. Magasabb az.de a képzeletnek megvalósító hatalma van (például agykontroll és számos terápiás eljárás). ami bajt. fajnak. mert többre születtünk. sérülést okozhat . az új szerveződik . új és új életkörbe lépünk. ködös álmokkal. szavakkal kifejezzük. A vágyott hely nem rejthető el. vágyakkal. De még népnek. eltávolítja az ártalmast. éberen lehet lebonyolítani. De ha megfogalmazzuk. Verejtékét ontva.180 - . Eltávozik. aki valóban vagyok! Ahol ezt nem tehetem meg. megtartó ereje. Ez esetben a vonás azt jelentheti: oszlik a bánat. ez sem csupán magunkra vonatkozik . amit csak úgy érhetsz el. Abban a pillanatban. ami szellemibb. Vérét (csüe) ontja. Nem hiba. Találkozás a hegy csúcsán. pártszövetségek felbomlanak. A krízis csúcsán kicsapódik a testből a gyógyító verejték. mitől is félünk valójában: a félelem elveszíti hatalmát. (A „csüe” vért. Amikor átalakulóban van életed. S ahogy növekszünk. öntsd szavakba. ami bánatot jelent. tulajdont is jelenthet. ha az szeretet-közösség. nagy parancsot ad. Mindannyian többre vágyunk. Lelkünkben sok minden „korlátlanul” kavarog . Érdemes! 4. Érdekek. mondd ki bátran. ahonnan oldás-kötés történik. távoltartása. Nem hiba. pénzt. A taktika lehet a görcs feloldása. azokhoz én nem tartozom! 5. félelmekkel vagy bűntudattal szemben. Li mester pedig úgy olvassa: „csü”. „Nem rejthető el a hegyre épített város” . Az álmodozás: határtalan. valóban!) A vonásnak sokféle fordítása van. akikkel sorsunk van. Csie KORLÁTOZÁS (Mérséklet) (Képjel: A bambusznádat tagoló merev „gyűrűK”) Fel kell lépned magadban a „határtalanul” kavargó érzésekkel. El is múlik. Ha célodat pontosan megfogalmazod: eléred. ahol sorsomhoz hűséges maradhatok.ezt az átmenetet csak szilárdan.ami „rossz vért szülhet”. (Ragyog. Ha nem: „oldd el magad” tőle! A „hegy”(csiu). múlik a szomorúság.azokat is óvni kell.ez a jósjel arra biztat: fogalmazd meg. . A vonás azt üzeni. csak a király trónusa szilárd. Magasztos üdv! Eloldódik lent és fönt.A képzelet: pontos és behatárolt. 6. Feloldani mindazt. Te vagy a király. futó barátságok. . sérelmek elfelejtése még gondolatban is ez az. amely nem szereteten alapul: mulandó. otthagyja a terepet. ahol áldozatot mutattak be. fájdalmat.ahol valódibb a szeretet. ami az embert szabaddá teszi! „Bánat és sajgó seb legjobb ellenszere. amikor egy démonnak nevet adsz: elveszti hatalmát. ha rá se gondolunk!” 60. amely az új egységet (egészséget) megteremti.) Feloldozás. Minden felbomlik (elönt az ár). Vagyis itt fent van a valódi közösség centruma. ha éngörcsödet föloldod. Szerintem értelme ez: minden olyan közösség. Eloldja magát csapatától (nyájától).

arra mondd ki határozottan: semmi közöm hozzá! A „Csie” azt mondja. de egyiken sem indulunk el. ráadásul formátlan vágyak.. hogy akár csak egyért is megtennénk azt. munkatárs. a józan mérték.181 - . mint tenger a mérgező olajat. tíz ösvény is fölvezet rá.. túl szűkmarkú . hogy semmi érdemlegeset nem fogok csinálni. A jósjel a megvalósítás kulcsát adja: légy reális! Csak az a terved valósul meg.mondja a bölcs .. Ide tartozik minden vallásos aszkézis. hogy mi tartozik rád és mi nem! Ami rád tartozik: oldd meg .. keserűségek és félelmek úsznak benne.. irreális álom marad csupán.” Ez a bölcs középút gondolata: a beosztás jó. minden ember korlátok között élő végtelenség. edzés. Nagy kultúrák szabályozott folyamok partján jöttek létre . Ebben a jelben valóra válásról van szó. hogy az ember felismeri a „korlátait”. dolgozni „pontosan és szépen. de mi magunk is sajátos jellemmel. Csakis annyit követelj magadtól s másoktól. Tudd. az életrend. önnevelés. Valami ösztönös kavargást kell itt józan mederbe terelni . A korlátozás a szellem uralma az anyag és az ösztönök felett. de egyik sem lesz a miénk! Az „önismeret” lényegében azt jelenti. mint a földet . sok lemondással.. A lelket ugyanúgy művelni kell.nem lehet magára hagyni. amennyi megvalósítható. Ami nem így készül. testtel.valami mértéktelent mértékre szabni. túl költekező. és józan értelemmel gátat szabtam a félelmemnek. túl tartózkodó.ami nem. pedig Mindenható. A beosztás. Önmagam túlbecsülése vagy lebecsülése azt jelenti. Mérséklet. élettárs. a takarékosság mind ide tartozik. hogy lelkünk elmondhatatlanul nagyobb. amelyet helyes mértékkel. fecsegni róla: káros. odaadó munkálkodással valósítasz meg. „A Sas . Ez roppant jó érzés volt: „árvíz” helyett termékeny folyóvá vált bennem valami. az önfegyelem jó. Megfogalmaztam. Keserű (túlságba vitt) korlátozás káros. „Korlátozás: siker. mit várhat magától. pontosan megfogalmazni a bajaimat jó. ahogy csillag megy az égen”. molekulánként építkezik.” Kérdésedre a jósjel azt javasolja: minden külső-belső káosz ellenszere: a korlátozás! Az önfegyelem. a reális határok megteremtése. Csak a párának nincs határa: a földre mint kerek esőcsepp vagy kemény jégdarabka hull. Ne légy „túl”!. Vágyódunk a hegycsúcsra.. mitől félek valójában. a fösvénység káros. különben árvíz fenyeget. Az pedig még nagyobb hiba! Embertársainkat (barát. a gazdaságosság. A Kabbala azt mondja: „Isten világokká korlátozta magát. mikor melyik érzés bukkan a felszínre. Amit jóban.) Gondolatok Tudd..A folyót mederbe terelni és gátat szabni neki: ez ennek a jósjelnek a tanácsa. sorssal születtünk. A jósjel arra figyelmeztet. de semmit sem annyira. Három napon belül eloszlottak mert eloszlattam. mire képes . (Egy ízben irracionális félelmeimre mutatott rá ez a jósjel. jóga az. önfegyelemmel. ellenség) rosszul mérjük fel: alábecsüljük őket.csak egyetlen bárányt választ ki a nyájból!” Vagyis „korlátozza” határtalan mohóságát . hogy elúszhatsz valamiben. üzlettárs. a napok. az órák.építs hasznos gátakat. bármilyen lemondás árán is. az önkínzás káros.. Tudja. nem lehet tudni. Minden a „korlátozás” jelében jött létre: az évszakok. ambíciók. az önfegyelem. vagy túlságosan sokat várunk el tőlük. Egyszerre sok mindent szeretnénk. hogy az ember határt szab: nem enged meg magának (és másoknak sem!) mindent..de azt meg is teszi. Az életrend.de az az egy az övé lesz! Mi pedig mindet szeretnénk. a napról napra való haladás. Túl közvetlen. hol van felelősséged határa.a gáttalanul hömpölygő vizek árvízzel fenyegetnek. szorongások. robotolni káros. ami erőnkből telik. és öntudatlan része kaotikusan működik: minden külső hatást válogatás nélkül magába nyel. Isten is sejtenként. rosszban követni kell. Odáig mindent tegyél meg! Onnan túl semmit! .

ha valaki önmagát nem korlátozza.a tett teljesen szabad! 3. elégedetlenség. A bölcs számot vet a realitással . . Itt a pillanat. Előbb nem. az emberek és önmagam valódi szeretete miatt történik. amikor egy anya minden óráját föláldozza a kisgyermeke miatt. Képtelenek vagyunk összeszedni lelki erőinket. Hasonló helyzetben például gátlásos voltál . S ezt . aki más. „Sui csiu” . kívülről. Vágyaink. 5. szorongásaink. Igazi jógi élvezi a jógát. Kicsúszott kezünkből sorsunk irányítása. Ráadásul a „csiu” olyan embert jelent.Jó kérdés. amennyit lehet. azt üzeni. Az ilyen embert megbecsülik. „Édes” vagy boldog korlátozás az. Ha nem ismersz korlátokat. Siker. S főleg azt: mi bánt. Fogalmazd meg. Általános Élettapasztalat egyébként. Édes korlátozás. ahhoz.kérdi a kínai. művész élvezi az egész életén át tartó munkálkodást. Ismered a mértéket. Édes korlátozás üdvöt hoz. Ha nem mégy ki benső szobád ajtaján: nem hiba.bármilyen nehéz is . Ha nem mégy udvarodon s kapudon kívül: baj! Most viszont lépni kell. hogy határt szab a káosznak.mivel valami új kezdetét is jelölheti -. okod lesz panaszra. Az emberiség nagy szellemiségei önmaguk legszigorúbb bírálói voltak. Kétszer nem jön el. Ezért félünk és szorongunk. Vonások 1. 4. mint aminek lennie kellene. Ez a vonás . A teremtés rendje. Ha belülről nem sikerül.most nem. először önmagán kell változtatni. Harcművészek ezt úgy mondják: „A nagy akció pillanatában a jó harcos teljesen szabad!” A korlátok csak a tettig vezetnek . „Ki a hibás ezért”? . Nem irányítja magát . A mágus titkos öröméről. hogy a vékony bambusz erejét és magasságát a szálat elválasztó.korai cselekedni még.182 - . aki tudja.ezért tud nagy dolgokat véghez vinni. Még ma. ami Isten.örömmel teszi. keserű gondolataink rabjai vagyunk. „korlátozó” gyűrűknek köszönheti. Ilyenkor „belül” kell készülnünk.örömöt okoz. annál hatásosabb a gyógyítás. A helyzet éretlen. azt teszed. Annyit akarsz. Titokban. amit körülményeid megengednek. érzéseink. kívülről ránk zuhan. Amikor a munka . A kínai képjel azt üzeni. hol van a szétsugárzó problémád góca! Minél pontosabb a diagnózis. ezért rossz a közérzetünk.egyszóval: hibás. a hitványság korában is. rendezni életünket. Így élünk manapság: nem tudunk magunkkal bánni. 2. hogy másokon és a világon változtasson. hogy tettedet most nem a régi szokásrendszered irányítja. később nem: MOST! Eljött az ideje. Nem önmagát éli. amikor a benső korlátozás eredményét valóra válthatod. De az önbírálatnak is korlátokat szabtak: ismerték a mértéket. Igazi tudós. hogy ne engedd elszökni a gyülekező energiádat: érleld magadban. Amit belül nem oldunk meg. Békés (nyugodt) korlátozás. És megbecsülést. az élet fogja korlátozni. Nagyok a külső akadályok . Itt persze különös „élvezetről” van szó.bármilyen nehéz és fárasztó is . Igazi pap élvezi Isten szolgálatát. „Titok” itt azt jelenti. és ezért nincs benned feszültség. nevelni magunkat. Aki önmagán győzelmet arat: legyőzhetetlen.Találd meg a mértéket.

183 - . Az igazi fegyelem naggyá és erőssé tesz . Csak az a „korlátozás” (életrend. Ez a vonás azt mondja. Ennek varázshatalma van. jól tudod. megérted magadat. 61. Belelátsz a dolgokba. de nagy hatással is van rám egy olyan ember. Akár magunkat. ami nemcsak az enyém . Keserű korlátozás.a Mozdulatlan Közép. 6. mit cselekszenek”. hogy lényed közepe ez az önző „én”. mint téged!” A Csung azt is jelenti. Csung Fu A KÖZÉPPONT IGAZSÁGA (Képjel: A „Cseng” ismerős jel . de lazaságra. és fölfedezed. „A Középpont Igazsága. hogy az önmagunkon való munkálkodás örömteli külső-belső eredményt hoz. Hol? Lényed mozdulatlan középpontjában! Most megszólal. Megérted az embereket. Megértesz másokat. látott.mialatt Igazi Valód csendben figyelt. Buddha akkor érte el a megvilágosodást. hanem az Igazat keresem. Azzal hat és tanít. Ne légy túl szigorú sem magadhoz. fegyelem) üdvös.rád nem! Bennem bíznak . amikor a túl szigorú aszkézist abbahagyta. és azt mondja: „Ha én irányítom dolgaidat. Ezt a magatartást a bölcsek a delfinnel szimbolizálják. Amit kényszerből csinálunk: bajt szül. A jósjel azt tanácsolja: lazíts. Még akkor is. de ma is vannak még példaképek. lemondás és „korlátozás” van a munkája színvonala mögött.) Bármit kérdeztél. Hogy én őket nem leigázni akarom. Amit középpontodból teszel. kárt okoz. Elvakult önzéssel és páratlan ravaszsággal magára csalta a reflektorfényeket. Ha folytatod: baj. mi a válasz! Nem eszeddel. hogy szív. Nem érzelmes és önző.a szíveddel! Bármit kérdeztél: lelked mélyén tudod az igazságot! „Én! Nekem! Enyém!” . a főszereplő helyére tolakodott . nemcsak a másokét. azon áldás van. Egy jó cipészmestert is becsülnek az inasai. Nemcsak sokra becsülöm.az erőszakos kényszer megnyomorít és lázadást szül. Főleg a mai dúlt világban. hiúságtól. A szívből szeretet sugárzik. A szív békéje. hogy őket épp annyira szeretem.tőlem nem! Én a te hibáidat is nagyon jól látom. (Gyakran te sem tudod!) . derűre van szüksége a versenyzőknek. Sőt hogy most is folyamatosan tanulja még a mesterségét.Ha ritkán s távo1 a hírnév fényétől.az övék is! Az a titkom. Mikor vagy a középpontodban? Amikor nyugodt vagy. mely a szabadság jegyében áll. sem másokhoz. aki nem engem akar erőszakkal megváltani.abban a hamis tudatban éltél. ha „nem tudják. a verseny előtti napon már nem kemény edzésre. önzéstől mentesen. nem ösztönöddel .benned nem! Tőled félnek . Ennek a békének szelídítő ereje van. Még akkor is.. A hurrikán „szívében” béke van. Nem így van! Az ego csak bitorolja Igazi Valód helyét. ha egód ezt nem így minősíti. mi a Sors Terve veletek. Egyetlen nyugodt ember képes egy tömegverekedést megelőzni. hanem önmagán dolgozik. Jó edzők tudják. és akaratlanul belevon saját szerény és nagy munkával megteremtett személyiségének sugárzó erőterébe. Múlik a bánkódás. minden rendbe jön. Delfin. Üdvös! Kívánatos átkelni a Nagy Vízen. hogy önmagát megtanította.” Most belülről láthatsz mindent. Gőgtől. és várakozott. hanem megértő és elengedő szeretet.. Rám hallgatnak . akár másokat kényszerítünk valamire. Ezt érzik. Sok munka. Üdvös jóslat. És „Fu”: egy fiókája fölött kotló madár lába.

amit mondasz. hogy ő milyen hatást vált ki másokból.De most felvillant éberséged szikrája.184 - .ha másra vágysz. amit mondunk. ha megérzi hogy „felülről” dicséretet kap! Ez a tisztánlátás (Fu) most van születőben: mint egy új lény a tojásban. de tartósan benne maradni csakis hosszú gyakorlatokkal lehet.tápláld! Most harmóniába kerülhetsz magaddal s másokkal is. Másokkal és a világgal. nem akarja a másikat sem elnyomni. „éber”. (Benső mosoly II.benned is él. ha ezzel a tisztánlátással formálnád át az egész életedet: egészen más mesét írnál! Ez a Csung! Aki saját szívéből látja a világot. Az egész drámát saját éned. hogy hazudunk: arcpirulás nélkül mondjuk és gondoljuk például. annak gondolatban . hogy észre sem vesszük. Mit jelent? Képzeld el. Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! Ha társra vágysz. rögeszméid alapján éled meg. anélkül hogy egy szikrányi szeretet lenne bennünk. Gyakran anélkül. Az emberek ezt megérzik. De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz.úgy vonz. amelyben te vagy a főszereplő. aki a történetet írta és mindenkiben . Őszinteség azt jelenti. hogy élettársunk lehetetlenül viselkedik. A Csung Fu jelében nemcsak másokkal. Mi fordítva élünk: nem azt mondjuk. hogy keresztények vagyunk. és fölfedezed sorsod alakításának mágikus kulcsát: magadat kell átalakítani. Mintha álomból ébrednél. Ezt sohasem érzékeljük. . és azt csinálod. hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában.Hamvas szavával -. és nem azt tesszük. hanem látó módon intézed.de életében először azt is észreveszi. S ha valaki jóindulatúan figyelmeztet bennünket. ha sorsodon változtatni akarsz. alkalmassá kell válnod a társulásra. Mintha eddig őrült lettél volna és most hirtelen észhez térnél. A hat vonás a „keltetés” könnyebb s nehezebb fázisairól szól. szenvedélyeid.elvágjuk a torkát. Ha belül változol. hanem „Őszinteséget” is jelent. (A szeretet nevében!) A Cseng Fu jelében összhangba kerülhetsz magaddal. hegy ezt mi váltottuk ki belőle! A Csungban rálátsz magadra. hogy bármi különöset csinálnál: lelked sugárzása ugyanis messzire hat: átvarázsolja a külvilágodat. először magadban kell összhangot teremtened. hanem Isten szemével látnád a színjátékot. megváltozik a „kívül” is! A másik szó. érdekeid. Aki innen lát . sem manipulálni .) Egy-egy pillanatig mindenki átélte már. Ne engedd kialudni . a Fu nemcsak „Igazságot”. és eszünkbe se jut. Képzeld el. Mindenkire rávetíted saját elfojtott érzésedet és gyűlölt tulajdonságaidat. Az ősi Keletnek és a valódi emberi életnek az alapja. A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét szeretetnek hívjuk. Akiben ez a „benső mágnes” működni kezd. S végre ügyeidet nem vakon. nemcsak megismeri és megérti a másik embert . Mindent benső mágnesed vonz magához . Gondolatok A Csung (Közép) minden metafizika alapja. és aki minden szereplőjét mélységesen megérti és szereti! Hirtelen rádöbbennél a teljes valóságra. amit gondolsz. amit gondolunk. állíts a „mágneseden”. úgy rejlik még benned. S ezt érezni is fogod! Az ember néha beleborzong. hogy azt mondod. Mintha nem a saját fejedből néznél ki. „Kína” nevének kezdő írásjele. Egy egész könyvet írtam róla. S egyszerre egy „csoda” folytán kilépsz magadból. Azt mondjuk például. A vakság előítéletet jelent.és néha valóban is . Ezt hívják meditációnak. és a Szerző szemével kezded nézni az egészet! A Szerző szemével. de a szellemi világgal is harmóniába kerülhetsz. saját „szemüvegeden” látsz mindenkit. Ez most lehullhat rólad. hogy ez nem kereszténység. Ráadásul még önmagunk előtt is olyan virtuóz módon hazudunk. hogy életed egy színdarab.

Mások jönnek helyettük. Valódi értéknek nem kell propaganda. Láss a „szíveddel”. A delfin az Egyetemes Szeretetnek. hogy az egész hamarosan ránk zuhan. A ló elvágtat a fogatból. igyuk meg együtt. ha tiszták. Szavaid fedik-e a valóságot? A csomagolás szép . magánynyal és azzal a félelmetes gyanúval. Árnyékból hívja a daru. ne prédikálj. és ezt mások is felismerik majd. Minden az „adó” erején és tisztaságán múlik. Inkább magadon dolgozz. életed is megváltozik.de ennek így kell lenni. S akkor ítéleted hibátlan lesz. az Összhangnak. Hol harci dobot ver. Hibátlan! Ez az egész jósjel „szíve”. hol abbahagyja. Hogy ez mivel jár. szemléletek és társak is elmaradnak. zaklatottsággal. hanem kívül másoktól függ örömöd s bánatod. Szerelmedet s harcodat egyaránt elveszíted. hol dalol. mindannyian jól tudjuk: szorongással. Az elővigyázat üdvös. a kínai hagyományban pedig a Nagy Szerencsének a jelképe. Vonások 1. Az igazi egység magaddal. Van egy kupa jó finom borom. Hiába tudsz az igazságról. meghallja s válaszol. utadat jó szerencse kíséri. Abban a tévképzetben él. és más közösséget teremt körénk. Nincs hiba! Ha csillagodat követed. Aki megtalálta „középpontját”. Magadat változtasd meg. Sohase tedd más kezébe sorsodat! Ha a „középpont” nem benned van.185 - A KICSI ELŐNYE (Mérséklet) (Képjel: Kicsi. Ne félj. hogy nem talált még magára. Így folytatni baj! Önáltatás azt hinni. Szíved adásban van. Ez természetes. és akinek szól. és a valódi szeretetet nem ismerjük. A jósjel azt üzeni: bátran vállalkozz. Saját „középpontodat” találd meg . Magadon dolgozz először. Ellentétbe ütközik. Rokon lelkek. ezt mások nem látják? 62. Az Igazság (őszinteség) köt össze. mint a Kishercegben a Róka. úgy tisztuló szellemünk is tágabb világba vonz. ha mások irányítják. bizonyos. s fia válaszol. Óvakodj a hiúságtól. messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot. amit beszélsz. Hol könnyezik. mert nem magadtól függsz! Akár küzdesz.A Cseng Fu „korszerűtlen” jósjel. ha te magad nem vagy Igaz: szavaid üresek. kevés .és ezt ne kívül keresd. hogy társtalan maradsz. 4. Bármit kérdeztél. Hsziao Kuo . hogy az vagy. és megtalálod a veled „egyívásút”. sorsszerű. Mi hazugságban élünk. hogy ő másoktól függ. akár szeretsz . állandó adásban-vételben vannak. másokkal. nem lesz békéd. 6. Harcművészetben ez a tele pillanata. nagyravágyástól. Nem jó a helyzeted. A Cseng Fu az ellenkezőjét tanácsolja. sivársággal. Aki örökösen a világot vádolja. A Hold majdnem tele. ne másokon. Ezt nem fertőzheti hazugság. Ahogy túlnövünk gyermek s kamaszkorunkon. nézz magadba.és elhaladó lábnyomok) .mindig magad ura légy. és lemaradnak érzéseink és cimboráink. Ez lemondással is jár . 2. ne másokat. Régi szokások. Ha másokba bonyolódsz. A kukorékolás az égig hatol. 3.de mi van belül? Azt hiszed. Barát vagy ellenség: mindegy. Amit cselekszel. 5. önáltatás.

186 - . sem a helyzetedet.vagyis a késztetésed erős -. A kicsiny részleteken. Lépésről lépésre. Szálló. Ez csak rosszra vezetne. az ősanyával találkozik. ami a hátad mögött történik. „A kicsi előnye. Ez hoz szerencsét. egy-egy kicsiny magocskából milyenjövő csírázik majd ki. hiú reménnyel. 2. csak szolgájával találkozik. alázattal elfogadja: titkos segítséget kap.ha nem lépsz tovább. Ne a Napba bámulj: arra figyelj. mint költekező. amely nincs még megalapozva. 3. Becsüld. mint a magvető: nem tudod. hanem üres nagyravágyással. nincsenek elhanyagolható mozzanatok” .Az erők feszítenek. ami előtted van. Kis dolgokat kell tenni. Maradj a földön. hanem mindig szükségleteinket elégíti ki. „Annak számára. A mérséklet. Nem hiba. türelmes munkát igényel. akár a földi síkról ered. Az „Anyai segítség” akár a magas szellemvilágból. a diszharmónia nem vagy még olyan erős. és gyakran túlzott óvatosságot. de nem szabad követned! A késztetés lehet légvár. mint sértő. de nem bírja a farka” . mert „eleged van már az egészből” . veszélybe mégy! Baj! Az elvakultság nagy bajt okozhat.ellenfelét pedig előkészíti a Tett pillanatára. s nem kockáztatsz többet is. Inkább túl óvatos. Tartsd szent feladatnak hétköznapi gondjaidat. Minden apró lépés előkészíti a nagyot. Ha felröppen a madár. inkább. nem a „Közép” megfontoltságával. szűkmarkú. Ha most lépnél. egy távoli terv vonzása. Sem „igazad” tudatában. A siker a kis dolgokban rejlik. de a nagy tettek ideje még nem jött el. mi kell nekünk. minthogy a kisebbik „roszszat” választja: inkább kicsinyes. „Sokat akar a szarka. légy óvatos. Ne lépj tovább. előrelátásával cselekednél. Itt hiányzik a „középpont”. A jósjel mérsékletre int. A nagyravágyó madár képe végigkíséri a jósjelet. Most ezen kell dolgozni: az alapokon. aki az Úton elindult. mint hiszed magad. mint vakmerő. illúzió. Még a „Szellemi Ember” sem tudja megtalálni. a gondos alapozás később aranyat ér majd. önmagáról megfeledkezett madár üzeni: Nem jó a magasban! Lent jó! Nagy szerencse!” Ebben minden benne van. Érlelő. fokról fokra haladj. Kis dolgokat kell tenni. Hétköznapjaidat úgy éld. Még minden jóra fordulhat . Állj le és nézz körül. inkább túl tapintatos. A jel dinamikus (Dörgés). látszólag jelentéktelen. sem azért. ambíció. Gondolatok A jel az előzőnek (A Középpont igazsága) épp az ellentéte. Huang mester azt mondja: inkább hajts most a megengedett sebesség alatt.mondja a magyar. mert így csak időt vesztesz. hirtelen indulat. bajba jut. Sok a gátlás. Aki helyzetét. Harcművészetben ez a nagy akció előkészítő szakasza. ugyanakkor korlátozott (Hegy) . A helyzet átmeneti. Érted. amit éppen élsz. Főleg azt nem.ne cselekedj! Nem látod sem önmagadat. Jól tudja. mint sorsfeladatot. ő sem tehet mást. Nem az Uralkodóval. Vonások 1. Kicsiny. . mint jóval fölötte. a visszafogottság. mint nagyvonalú. ugye? Ne hallgass a késztetésedre. indulattal. Kitartani kívánatos.mondja Hamvas Béla. ami van. Téglánként rakd a házad. A harcos ilyenkor önmagát fölkészíti . mindennapi dolgokat. nehogy az akció korán robbanjon. Ez józan. Nem az ősapával. nagyokra nem szabad vállalkozni. sohasem ambíciónkat.

ahonnan már nincs visszaút. de mivel hűséges vagy s türelmes. Minden lefutja a maga küzdelmes körét. hanem spirál: máris indul a másik. hanem eredménynek. Befejezni ugyanis . hanem egymást segítik. ha egy karma-kört jól-rosszul lefutottunk? Erre ad tanácsot a Csi Csi.most nem időszerű. különös társra találsz e sivár és néha feszült időkben. Itt azonban nem ez történik. a nagyravágyás repít a magasba.látszólag . Mitévők legyünk. Nagy tetthez nagy idő kell. egyedül vagy. Találkozik vele.mellyel most sorsod összeköt. Itt születnek a nagy és igaz dolgok. Egy kapcsolat. A barlang az „ismeretlenség homályát” jelenti. mert az élet: végtelen. tetszik. ami leesett a fáról. Nincs törékenyebb egyensúly. erő. különben bajba kerülsz. Légy óvatos! Ne cselekedj! Maradj állhatatos! Örülj a kis eredménynek. Ahogy Hamvas mondta s élte: a „nevezetes névtelenség”. ott ólálkodik körülötte a felbomlás. aminek megteremtésén fáradoztunk. csakhogy ez nem végződik sehol. amelyet valaha elkezdtünk.bezárul. A kezdés (új lépés) előnyös! A befejezés: zűrzavaros. Egy-egy kört le lehet futni. De továbbmenni veszélyes. Úgy érzed.mondják a kínai bölcsek . Csi Csi BETELJESEDÉS (átkelés ) UTÁN (Képjel: Átkelés a folyón . de nem jön az eső. mert valójában nem kör.) Amit valamikor elindítottunk: megérkezett. Ez még várat magára. A beképzeltség.. Ahogy létrejön.4. Ezt vedd tudomásul. A kör .. ami eddig formálódott. Nem a ragyogás. bármi. vagy éppen „beteljesedőben” van. egy társadalmi átalakulás. nem tetszik: ilyen lett..de ne akard az almafát! A hang. Ez még nem az! Te sem vagy alkalmas rá. Ilyenkor jönnek a bajok! A tiszta forradalom után jön a korrupt világ. egy szerelem. sőt dicsőségnek fogja fel.. Siker a kicsinyben van. most láthatóvá válik: létrejön. Nem hiba. Ebben a helyzetben az ember a „kicsit” nem kompromisszumnak.s mellette a „befejezés” képe: valaki éppen az étkezés befejezésénél tart. most kiteljesedik.” Ilyenkor teremtő erőink rövid ideig egyensúlyba kerülnek: Tűz-Víz nem harcolnak.187 - .nem lehet semmit. Valami. egy munka. Amire törekedtünk. A herceg lő. létrejött. hogy „Most! Itt a helyzet! Tennem kell végre! Elegem volt ebből!”. 5. A repülő madár elhagyja! Baj! Balszerencse s kár! A Hsziao Kuo jósjel üzenete: megelégedés a kicsivel. az „entrópia”.” A bölcs pedig hozzáteszi: . hogy találkozna vele. „Befejezés (átkelés) után. Sűrű felhők nyugaton. amelyet építettünk. hanem a benső mélység helye. 6.. nem megy el mellette. Az „eső” a beteljesülés jelképe. 63.bajba sodor. mint a „beteljesülés” pillanatnyi állapota. és van egy pont. a tiéd . s a barlangban találja el. Elmegy mellette anélkül. vagy szellemi segítség . új házunkba beköltözik a zűrzavar s a diszharmónia.. vagy vadászok hálójába kerül. „Beteljesedik. A társ lehet személy. alakult. máris korhadni kezd. egy ház. Az alma. Ne akarj többet. A végtelen örvénylánc folytatódik tovább. egy forradalom. a szétzüllés. a boldog házasság elindul az unalom s tönkremenés útján. és végül eljut valahová: ez lett belőle! Kikerült az öntőformából. A MADÁR elég a napban. Üdvös jósjel. Tanulj inkább múltad hibáiból.

de megakadályozni nem. hogy folyamatosan átvarázsolja. a feladat újra csak az: indul-e még valami új. De amikor felnőnek a gyerekek. az van. apró munkával itt-ott még korrigálni tud rajta. és nem ott. azt hiszi. hanem azt. de aki abból a vízből iszik. Az ölelés csúcsa. de az új élet magvát máris érleli magában! Nagy titok ez. hogy javítgat még a helyzeten. Itt kell észnél lenni! S tudni. Számunkra. testileg kívánsz valakit.nem azt jelenti. ott tartja. hogy „no. S mi lesz az új? Gondolatok A Csi Csi dinamikája kozmikus alaptörvény: minden. és lesz belőlük két egymást bántó és maró. Templomaiból merevség és halálszag árad. vallásából. ismét megszomjazik. ami a halálig összetartozó nagy ezüst. de nem sokat. ahol „befejeződnek”. az orgazmusban átélt egység visszahullik újra a külön-külön lét magányába. Mondjuk. Az Igaz Ember: „Forrásember!” Jézus a kútnál azt mondja a szemáriai asszonynak: „Aki ebből a vízből iszik. rohadni kezd. s megóvja magát tőle. de ez lesz szerelméből. történelmi korszakaiból. (Ha a fenti példát végigviszed: az aggkori boldogság alatt ott van a boldog szülők. ahol a dolgok létrejönnek. A markában tartja. moráljából. Az Igaz Ember ezzel szemben tudja. finomítsd. magyarok számára a régóta óhajtott úgynevezett „rendszerváltás” és az utána következő. és lesz belőle először szerelem és talán házasság.„Az Igaz Ember gondol a bajra. Ha azonban a kielégülés után elindul valami mélyebb lelki vonzalom is. hanem valamiből valamivé folyamatosan „lesznek”! . a „Csi Csi” állapot: a „Beteljesülés”. Ezzel a bomlás folyamatát késleltetni lehet.188 - . felkészül rá. kultúrájából. „tökéletesítsd”. hogy ami „megvan”. intézményéből. romlani kezd a tenyerében. mégis új. A tiéd lesz. Csak az állóképekben gondolkodó ego mondja. amelyet én adok neki. az végül soha sincs meg. Ha ezután már nem kell a másik. Ebben a folyamatban semmi sincs végleg „befejezve”.. s ott megposhad. Minden létkör végén el kell kezdeni az újat! A természet is így működik: még ki sem bontakozott teljesen a növény. hogy a lét folyamatos megújulás! Minden nap és minden óra: megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen folyamatban él: ezért marad örökké fiatal! Ez . a kapcsolat tovább tart. A sorsközösség (szeretet) újabb „Csi Csi” állapot: „Beteljesülés”. A házasság egy újabb „Csi Csi” állapot: „Beteljesülés”. Ez lesz minden „rendszeréből”. sőt föl is bomlik. ha valamit elért.vagy visszahullanak a magányba. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne!” Az ember „aki még nem nőtt fel”. újjászüli. Megőrizve újítani és újítással megőrizni. Nagy dolgot nem tehet: a tett kijött már az öntőformájából. mondjuk a két ember nem indítja el az „anya” és „apa” új szerepkörét . hogy a régit elveti. és a szerelemből nem lesz mélyebb sorsközösség. tudásából is: miután megszerezte végre.. örömtelen vénember. soha többé meg nem szomjazik. Mondok egy érzékletes példát. barátságából. és ott marad a két öreg. „új kör” indul. Ha ezután nem indul egy „új kör”. Fontosabb elkezdeni az újat! Ez szervesen nő ki az előzőből. Az élet legtörékenyebb pillanata az.” Mit jelent ez? Először is azt. ami létrejön.a házasság zűrzavarba kerül s széthullik. hogy a dolgok nem „vannak”. amikor valami létrejön.újra mondom . házasok és szerelmesek minden beteljesült élményének évgyűrűje!) Csiszold. hogy újat hozzon létre. mai napig tartó folyamat mutatja. A jósjel politikai analógiája a legismertebb. most végre megvan!”.és aranylakodalmas párkapcsolatok misztikus titka .

azt kérdi: „Miért nem jó neked a régi. „Hogy tudok ebből a helyzetből újjászületni?” „Hogyan tudom helyzetemet . és sír. 4. Aki önmagához hű és sorsát éli.hét nap múlva megkapja. A hitves elveszti hajdíszeit. csinál rajta valamit. hogy beleszóljon az önérdek. amit akartál. Egész nap légy óvatos.külső csábításokra. Aki őszinte. hogy a Titanic kapitánya és az önhitt vállalkozók nem ismerték ezt a jelet: elkerülhették volna a bajt. Kár. A jósjel az „átkelés” (vállalkozás) veszélyére figyelmeztet egy olyan pillanatban.Nem tudom. A te célod magasabb s értéked több! 3. a hitetlent . szerény. hogy küzdelmed során le kell győznöd magadban a kicsit. Ne keresse .bármilyen nagy munkám eredménye is az .a temetést a hiú és ostoba ember. Fékezi kerekeit.saját árnyékodat. Figyelmét az újjászületésre irányítja. mert tudja. Légy óvatos! Csak ennyi .talán biztatónak tűnő . de alkalmatlan társakkal nem lehet elérni. nyüzsgő. Ne végy példát az élelmes. se dicsőségen nincs áldás . hogy a születést az Isten rendezi . s végül füstölve elég. . Ne engedd. A temetés pompás és látványos. ha valami külsőségessé válik. őrizd a hitedet. Még egy királyé is: egy meztelen lény kibújik az anyaméhből. ami előtted áll. a gyávát. Hogy itt a beteljesülés utolsó fázisáról van-e szó. s nagy-nagy jutalom vár. vagy ez már valami újnak a kezdete? . hogy abban a pillanatban bűzleni. És főleg szigor magad s mások alacsony erőivel szemben. amikor létrejött már. A különbség. ami olyan kényelmes és drága volt?” Vonások 1. aranyozott koporsóban. Légy erős. S az ostoba férj. A romlás biztos jele. s a csónak lyukait tömheted velük. Ne törekedj utána! Sorsod urai tudják. sem a . Három év alatt parancsa alá hajtja őket.s nem lesz semmi baj. Ami tiéd. sárgulni kezd. aki csak az anyagban hisz. A Nagy Ős megfegyelmezi a lelkeket mindenhol. A róka farka (az átkelésnél) vízbe ér. Közönséges embereket nem szabad alkalmazni! A cél nagy. amikor itt lesz az ideje. s a munka. Állj! Ne indulj túl korán! Ne hallgass se a belső ösztönzésekre. kitartó. Légy tiszta. kitalál. Jel: szép ruhák is ronggyá válnak. akarnok emberekről. aki a „Csi csi” misztériumát nem érti.Lelkének benső vetítőgépében nem állítja meg az élet filmjét egyetlen kockánál sem. A születés egyszerű s szegény. A baj nem a jéghegy volt . A jósjel azt üzeni még: a cél nagyszerű. hogy a tiéd.ha lélektelen.hanem az. A keleti szomszéd ökröt áldoz.akkor. kitartás és hit kell a munkádhoz. hogy megfeledkeztek róla: a pompás ruha is rongy. megkapod . a hitetlenség. Nem hiba. hosszú és fáradságos.újjávarázsolni?” Bölcs háziasszony otthona soha sincs „befejezve”! Mindig újít. odaadó. de nincs rajta oly áldás. és készülj föl rá. Áldás azon van. Se pénzen. amelyek az egész vállalkozást alááshatják. még az egyszerű emberé is: egy elegáns hulla fekszik. mint a nyugati szomszéd szerény áldozatán. aki valódi. Egy biztos: erő. a gyengét. a kényelem s a gyávaság.189 - . se hatalmon. és a jólét szenvedélye a mélységbe rántja az embert. 5. amikor látszólag jól mennek a dolgok. virágerdőben. Ne légy mohó. és most a megszilárdítás művét kell végrehajtani. 2.

Elhamarkodottságra pedig nemcsak azért vagy hajlamos. gyűlnek a dolgok. mintha nem történne semmi! Csak gyűlnek. körültekintésre. Ezt nem szabad! Éppen most nem szabad! Éppen most van szükség nyugalomra. Bár a két ősjel. nem teljesült. vagyis a probléma nem „testhez álló”. amikor már kitámadsz: szúrsz vagy vágsz. Az út: végtelen. Amíg belül nem vagy kész. mindig ugyanaz. hanem azért is.. Mielőtt döntő lépésre szánnád el magad. Talán egy döntő sorsfordulat előtt. ami még nem történt meg. Törvény ugyanis. mert „farka belelóg a vízbe”.mindig víz marad. a Víz és a Tűz a lehető legdiszharmonikusabb feszültségben vannak (a Víz kioltja a Tüzet. hogy végre felvillan előtte végre valami lehetőség. akkor nem hibázunk többet. dohányzásról vagy bármiféle rossz tulajdonságunkról. A helyzet nehéz. mindig így fog menni. milyen messze is van a túlsó part! Elhamarkodottan nem szabad cselekedni! Nem vagy még elég erős a feladat súlyához. Vei Csi BEFEJEZÉS (átkelés) ELŐTT (Képjel: A Csi egy gázló sebes vizét ábrázolja. megpróbál fejvesztetten kitörni. és a túlpartot vélte jóval közelebbnek. Vállalkozásod sikerrel járhat . Egyre több. S most. Azt hitte. akkor szokunk le italról. Nem szabad beleragadni a régibe. mégis a harmónia ígérete rejlik a már-már tarthatatlan helyzetben. mert jelenlegi helyzetedet már tarthatatlannak véled. A kis akció az.. Inkább belehal. ha megelégeltük. mondja: „elég!” A Vei Csi egy nagy. hideg fejjel megvizsgálni. A Nagy Akció az.6. hogy saját farka okozza a bajt. s ahelyett. Baj. 64.. Erősödnöd kell. amikor önmagadat felkészíted a támadásra.lelked józan s látó középpontjára. minőségi változás előtti helyzetet mutat.) Valami fontos előtt állsz. az nem elégelte meg. sem az „Elegem volt!” kényszerére ne hallgass! Csakis a bölcs. veszély. Forrni csak száz fokon kezd. A feladat itt nem kevesebb. aki átrohan a veszedelmes gázlón.ha nem leszel megfontolatlan! A bölcs egy vakmerő rókakölyökről beszél. Bármit értél el. mint amikor a Rendetlenség elviselhetetlenné válik. éppen most kell először hátrálni és energiát gyűjteni. ellentmondásos. először is pontosan elemezned kell külső-benső körülményeidet. erőre..190 - . hogy előbb-utóbb minden átcsap az ellentétébe: sohasem olyan erős a vágy a Rendre. Másodszor erőt kell gyűjtened. Akkor nem vétkezünk tovább. Sem az „Akarom!”. nyugodt szívedre . Feje vízbe ér. Ez a meggondolatlanság kedélyes kínai képe: a kis kamasz róka nemcsak a víz mélységével nem számolt. minthogy a káoszból a rendbe kell lépni. mert vonz a harmónia. de nem jut el a túlsó partra. minthogy azt. A róka nem szokott vízen járni. amikor már megelégeljük az áldatlan helyzetet. bárhová jutottál. Újat kell kezdeni. Aki belehal egy szenvedélyébe. nem szabad támadni. A nagy változás előtt az ember már roppant nyugtalan. hogy ösztönösen ugranál. . A kard mesterei ezt a pillanatot hívják Nagy Akciónak. de arra sem gondolt. Sok-sok mennyiségi változás után elérkezett a minőségi változás pillanata. A mennyiségi időszakot úgy éljük meg. A vizet hevíthetem hatvan. A sok ismétlődő s látszólag terméketlen élmény után már elvesztette a türelmét. Rajtad is múlik az ügy kimenetele. Van egy pont. Az üdvös tetthez két dologra van szükséged: erőre és a helyzet pontos felmérésére. de ígéretes. Gondolatok A Ji-king utolsó jele biztató. a Vei pedig valamit. nyolcvan fokra is . bármilyen eredményeid vannak: ne azonosulj vele! Tovább kell menni. s a Tűz párává oszlatja a Vizet). hetven. és innen kezdve már gőzzé változik.

A kitartás üdvözít. ne lépj. A farka vízbe ér. (A csiu . de nem mindegy. érzések. 6. Ez az út lehet könnyű vagy nehéz . Várj az indulással. Vonások 1.a Boldogság örök. mint a „spiritusz”. a győzni akarás és a vesztéstől való rettegés között megtaláltad lényed centrumában azt a csendes középpontot. Ha dühből.vagy kívülről. három év alatt. valakiért vagy valamiért. ha lerészegedsz. hogy egy akaratot sokáig akarni. Nincs megbánás. de még szellemi támogatóiddal együtt is. akkor nagy bajba kerülhetsz. hogy üdvös út. Ez az élmény még előtted van. Még nézd meg a célodat lelked közepéből. Okod van az örömre.191 - . bosszúból. ha vesztésre áll. . Ha szíved már nyugodt: lépj. Üdv. hogy minden kis sikerélményt s apró örömöt igenis meg kell élned. Ezzel a biztató ígérettel zárul a Változások Szentkönyve. hogy „hívség” vagyis hűségesnek maradni. ha a félelem és elszántság. hogyan cselekszel. ha örömödben itallal (csiu) ünnepelsz. 4. Üdvös kitartani. Ez a dicső „átkelés” káoszból a harmóniába. De helytelen. siker. határozott és megértő. Villámháborút csak az hirdet. Aki sorsának útját követi: ragyog.a kínaiban is ugyanúgy jelent egyszerre italt s szellemet. hogy nem tudod még! 2. S ha gyenge vagy. bár már teli a kocsi. s győzöl.a negatív gondolatok. A rossz akkor a legveszélyesebb. Helyes. Hosszú harcra számíts . ahonnan minden üdvös tett elindul. 5. Kitartás! Tudd. Nem vagy kész a tettre. Megfékezi kerekeit.az önelvesztés azonban rossz és káros. gyűjts még erőt vagy társakat.a lényeg. embertársaiddal. Üdvös jósjel. Semmi megbánás. hogy ez mások számára is láthatóvá válik. A tett pillanata elérkezett. Az öröm mulandó . Ez lehet győzelmed vagy annak előérzete. Ha szíved még zaklatott. kétségbeesésből. Az erő: nyugodt. A „ragyogás” pedig azt jelenti. Ez a keresztény „isteni akarat” teljesítése. Nem is látod át a helyzetedet. 3. és ezt tudod. A jó szamuráj: könyörületes. ugyanúgy az Úton járó ember önfeledt öröme szent . Meg is kell élned ezt az örömet. Szégyen és zavar. Amikor a must borrá érik.hanem minőségében más állapot. amíg jelet nem kapsz belülről . mértéktelenül ördögi ital. indulatból. szűnik a megbánás.) Ahogy a bor mértékkel szent. Az Igaz Ember fénye ragyog. önmagaddal. A küzdelem önmagaddal folytatott. hogy a hajnal pillanata előtt a legsötétebb az ég.de ha az öröm a látását elhomályosítja s értelmét eltorzítja: akkor káros. a jó és rossz szellem elkülönül benne. félelmek nem adják meg hamar magukat. inspirációd . Ne hallgass a késztetéseidre. Sorsod útján jársz. Üdvös jósjel. Ez a vonal részint arra figyelmeztet. A kitartás azt jelenti. Nemcsak másokkal. mert veszteni fogsz. Hatására az emberben is ez a folyamat történik: az önfeledtség jó és üdvös . Tudd. ünnepre. megszokások. „átkelhetsz a Nagy Vízen”. A megrázó erő legyőzi a démonok hazáját. De előnyös átkelni a Nagy Vízen! A tett ideje elérkezett. Még várj. csakis erővel. Adomány s ünnep a nagyvárosban. Erőszakosan nem lehet rendet teremteni. Üdvös jósjel.Belü1 akkor vagy kész. mert az öröm táplálja a lelkedet de ne téveszd össze az örömöt a Boldogsággal! A Boldogság nem az öröm legfelsőbb foka . másokkal. Átkelés előtt az erőszakosság csak bajt hozhat. a hit pedig azt. önmagával is. Most már megvan hozzá az erőd.s a győzelembe vetett hited is. aki a lelke legmélyén nem hisz a győzelemben. a tudásod.

ford.Ajánlott irodalom Bloefeld. Vermont Javary. Cleary. Gregory: Rediscovering the I Ching. E.P. Inner Traditions. . Richard Wilhelm változat. Édesvíz Kiadó Wing. a posztmodern elméleti fizika. Elememt Legge. James: I Ching. Carol K. Princeton University Press Jung C. Dutton Co. D. G. Schoenberger. Thomas: The Taoist I Ching. Parker Co. Alfred: The Complete I Ching. G. Sevenstar Inc. G. Bantam Book Lim. Bollingen Series XIX. a taoizmus irodalmát. Anthony: A Guide to the I Ching. Doubleday Wilhelm. kung-fu és aikido mesterek tanításait (magyarul a Budo-kiadványokban hozzáférhetőek). R. ford.: Deseő László. Martin: The I Ching and the Genetic Code.192 - . Aurora Press Whincup. Dolphin/Doubleday Magyar nyelven még ajánlatos megismerkedni Karátson Gábor mély és átélt tanulmányaival (melyek remélhetőleg egy hamarosan megjelenő. Huang. Orient Press.: Foreword to The I Ching or Book of Changes. Binkey Kok Publications. The Richard Wilhelm Translation rendered. Princeton University Press Karcher. Hua-Ching Ni: The Book of Changes. Helmut: Eight lectures on the I Ching. Kim Anh: Practical Guide the I Ching. a káoszelmélet és a genetikai kutatások összefüggéseit a Ji-king ősi gondolataival. Shambala Inc.: Understanding the I Ching.: Man and his Symbols. Cyrille J. teljes Ji-king könyv részletei). Aki messzebb óhajt kalandozni.: Synchronicity: An Acasual Connecting Principle. Stephen: How to Use the I Ching. Shambala Inc. annak ajánlom elsősorban a hiteles tai csi.: pressing Lajos Jung C. Richard: A Változások Könyve.és Újtestamentum gondolataival). Joseph: Secrets of the I Ching (A jósjelek összefüggése az Ó. Beöthy Mihály és Hetényi Ernő tömör kisjóskönyvével. Anthony Publishing Co. Princeton University Press Wilhelm. Princeton University Press Jung C. Holland Murphy. L. Ji-king. Havelte.: The I Ching Workbook. John: I Ching: The Book of Changes. A Változások Könyve. Kósa Gábor őstörténeti kutatásaival.

.193 - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->