P. 1
Anthony Giddens - Szociológia

Anthony Giddens - Szociológia

|Views: 17,037|Likes:
Published by Monika Szepesi

More info:

Published by: Monika Szepesi on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

Anthony Giddens

SZOCIOLÓGIA
Második kiadás

Osiris Kiadó • Budapest, 2008

Tartalom

Előszó az ötödik kiadáshoz Köszönetnyilvánítás A kötet tartalmáról A kötet felépítéséről Mi a szociológia? A globalizáció és a változó világ Szociológiai kérdések felvetése és megválaszolása A szociológiai elméletalkotás Társadalmi interakció és mindennapi élet Szocializáció, életút, öregedés Családok és intim kapcsolatok Egészség, betegség és fogyatékosság Társadalmi rétegződés és osztály Szegénység, társadalmi kirekesztettség és jólét Globális egyenlőtlenség Szexualitás és társadalmi nem Faj, etnikum és migráció A vallás a modern társadalomban A média Szervezetek és hálózatok Oktatás Munka és gazdasági élet Bűnözés és deviancia Politika, kormányzat és terrorizmus Városok és városi terek Környezeti kockázatok Irodalom Alapfogalmak Mutató

18 19 20 22 23 43 73 93 113 139 169 203 233 269 301 337 373 413 447 487 525 569 611 649 689 725

751 775 797

FV

Részletes tartalom

ELŐSZÓ AZ ÖTÖDIK KIADÁSHOZ KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A KÖTET TARTALMÁRÓL FŐBB TÉMAKÖRÖK A KÖTET FELÉPÍTÉSÉRŐL

18 19 20 20 22

1. fejezet • Ml A SZOCIOLÓGIA?
A SZOCIOLÓGIAI SZEMLÉLET Szociológiai tanulmányok A SZOCIOLÓGIAI GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA Elméletek, elméleti megközelítések Az első teoretikusok Újabb szociológiai szemléletmódok Elméletalkotás a szociológiában Elemzési szintek: mikro- és makroszociológia MIRE JÓ A SZOCIOLÓGIA? Összefoglalás Internetes források 24 26 27 27 28 35 39 40 40 42 42

2. fejezet • A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG
TÁRSADALOMTÍPUSOK Eltűnő világ: a premodern társadalmak és sorsuk A modern világ ipari társadalmai Globális fejlődés TÁRSADALMI VÁLTOZÁS A változásra ható tényezők Változások a modern időszakban GLOBALIZÁCIÓ A globalizációt segítő tényezők A globalizációs vita A globalizáció hatása KÖVETKEZTETÉS: GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS KELL Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 45 45 49 50 52 53 55 56 56 63 65 69 70 71 71 71

TARTALOM

3. fejezet « SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA
SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK A tudományos szemlélet A kutatási folyamat AZ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK F E L I S M E R É S E Kauzalitás és korreláció KUTATÁSI MÓDSZEREK Terepmunka (etnográfia) Felmérés (survey) Kísérlet ' Élettörténet Összehasonlító kutatás Történeti elemzés Az összehasonlító és a történeti kutatás egyesítése KUTATÁS A VALÓ VILÁGBAN: MÓDSZEREK, PROBLÉMÁK ÉS BUKTATÓK Az ember mint vizsgálati alany és az ebből fakadó etikai problémák Tud-e újat mondani a szociológia? A szociológia hatása Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források . 75 76 77 79 79 82 82 83 85 85 86 86 86 87 87 89 90 90 91 91 91

4. fejezet • A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS
MAX WEBER: A PROTESTÁNS ETIKA NÉGY ELMÉLETI PROBLÉMA Struktúra és cselekvés Értékelés Konszenzus és konfliktus A nemek problémája A modern világ kialakulása ÚJABB SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETEK Posztmodernizmus Michel Foucault NÉGY KORTÁRS SZOCIOLÓGUS Jürgen Habermas: demokrácia és nyilvánosság Ulrich Beck: a globális kockázattársadalom Manuel Castells: a hálózatgazdaság Anthony Giddens: társadalmi reflexi vitás KÖVETKEZTETÉS Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 95 96 97 98 99 100 101 103 103 104 105 106 106 108 109 110 110 110 111 111

TARTALOM

5. fejezet • TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET
A MINDENNAPI ÉLET VIZSGÁLATA NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Az „arc", a gesztusokés az érzelemkifejezés A nem verbális kommunikáció nemi vonatkozásai AZ INTERAKCIÓ TÁRSADALMI SZABÁLYAI Közös jelentések Garfinkel kísérletei „Interakciós vandalizmus" Reaktív kiáltások AZ ARC, A T E S T ÉS A BESZÉD AZ INTERAKCIÓBAN Érintkezések Benyomáskeltés A személyes tér INTERAKCIÓ IDŐBEN ÉS TÉRBEN Kronometrikus idő A társadalmi élet és a tér-idő rend átalakulása A mindennapi élet kulturális és történelmi szemlélete Szociológiai vita a valóság társadalmi felépítéséről Társadalmi interakció a kibertérben KÖVETKEZTETÉS: GYŐZ A KÖZELSÉG KÉNYSZERE Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok In 115 116 116 117 119 119 119 120 122 122 124 125 127 127 129 129 129 132 133 136 136 137 137 138

tern

etes

források

6. fejezet • SZOCIALIZÁCIÓ, ÉLETÚT, ÖREGEDÉS
KULTÚRA, TÁRSADALOM ÉS A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJA Elméletek a gyermekfejlődésről Szocializációs közegek NEMI SZOCIALIZÁCIÓ Szülők, felnőttek reakciói A nem tanulása Mesekönyvek, televízió A nemsemleges nevelés nehézségei A szociológiai vita A TELJES ÉLETÚTRA KITERJEDŐ SZOCIALIZÁCIÓ Gyermekkor Serdülőkor Fiatal felnőttkor Érett felnőttkor Öregkor ÖREGEDÉS A brit társadalom „őszülése" Hogyan öregszik az ember? Az öregedés folyamata: versengő szociológiai magyarázatok 141 141 143 145 145 146 146 146 147 149 149 150 150 151 151 151 152 153 155

TARTALOM

Az öregedés jellemzőiNagy-Britanniában Öregedéspolitika A világnépesség őszülése Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

157 160 165 167 168 168 168

7. fejezet * CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK
ALAPFOGALMAK A CSALÁD A TÖRTÉNELEMBEN A családi élet fejlődése Hol volt, hol nem volt: mesék a hagyományos családról Világszerte változó családminták CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK NAGY-BRITANNIÁBAN Altalános jellemzők A családminták változása és változatossága Egyenlőtlenség a családban Intim erőszak Családon belüli erőszak Válás és különélés A családi élettel kapcsolatos attitűdök változása Új partnerkapcsolatok és mostohacsaládok A házasság és a családi élethagyományos formáinak alternatívái A CSALÁD ÉS AZ INTIM KAPCSOLATOK ELMÉLETI NÉZŐPONTJAI Funkcionalizmus Feminista megközelítések Új nézőpontok KÖVETKEZTETÉS: VITA A CSALÁDI ÉRTÉKEKRŐL Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 172 173 173 174 175 176 176 176 179 181 181 183 187 188 192 194 195 195 196 199 201 201 202 202

8. fejezet • EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG
A TEST SZOCIOLÓGIÁJA '204 206 209 214 215 218 218 221 223 224

AZ EGÉSZSÉG ÉS A BETEGSÉG SZOCIOLÓGIÁJA Az orvostudománnyal kapcsolatos szociológiai nézőpontok Orvostudomány és egészség a változó világban Az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos szociológiai nézőpontok AZ EGÉSZSÉG TÁRSADALMI ALAPJA Osztály és egészség Nem és egészség Etnikum és egészség Egészség és társadalmi kohézió

I TARTALOM

A FOGYATÉKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA A fogyatékosság egyéni modellje A fogyatékosság társadalmi modellje Fogyatékosság az Egyesült Királyságban és világszerte Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok In . tern etes források

225 225 225 230 232 233 233 233

9. fejezet • TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS ÉS OSZTÁLY
A TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS RENDSZEREI A rabszolgaság A kasztrendszer Indiában és Dél-Afrikában A rendi tagolódás Az osztály • OSZTÁLY- ÉS RÉTEGZŐDÉSELMÉLETEK Kari Marx elmélete Max Weber elmélete Erik Olin Wright osztályelmélete AZ OSZTÁLY-HOVATARTOZÁS M É R É S E John Goldthorpe: osztály és foglalkozás Goldthorpe osztályszerkezetének értékelése OSZTÁLYTAGOZÓDÁS A MAI NYUGATI TÁRSADALOMBAN A felső osztály kérdése A középosztály A munkásosztály változó jellege A marginális osztály kérdése Osztály és életstílus Nemek és rétegződés TÁRSADALMI MOBILITÁS Összehasonlító mobilitásvizsgálatok A lefelé irányuló mobilitás Társadalmi mobilitás Nagy-Britanniában Anglia meritokrácia lenne? KÖVETKEZTETÉS: AZ OSZTÁLY JELENTŐSÉGE Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 237 238 238 240 240 241 241 242 243 244 244 245 248 248 251 252 253 256 259 261 261 262 263 264 265 265 267 267 267

10. fejezet I SZEGÉNYSÉG, TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG ÉS JÓLÉT
SZEGÉNYSÉG Mi a szegénység? A szegénység mérése Kik a szegények? A szegénység magyarázata Szegénység és társadalmi mobilitás '

/
271 271 272 275 279 280

TARTALOM
••MitniiiiiiniiiiffliiiiiiíiM

TÁRSADALMI K I R E K E S Z T E T T S É G Mi a társadalmi kirekesztettség? Társadalmi kirekesztettség példái Bűnözés és társadalmi kirekesztettség A JÓLÉTI ÁLLAM A jóléti állam elméletei Jóléti állam Nagy-Britanniában KÖVETKEZTETÉS: SZEGÉNYSÉG ÉS SEGÉLYEZÉS EGY VÁLTOZÓ VILÁGBAN Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

282 282 284 287 289 289 290 297 298 299 299 300

11. fejezet • GLOBÁLIS EGYENLŐTLENSÉG
GLOBÁLIS GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉG Magas jövedelmű országok Közepes jövedelmű országok Alacsony jövedelmű országok Növekszik-e a globális egyenlőtlenség? . 305 306 307 307 307 309 309 310 312 312 317 324 324 325 328 329 329 329 333 333 335 336 336 336

ÉLET A GAZDAG ÉS A SZEGÉNY ORSZÁGOKBAN Egészség Éhség, alultápláltság és éhínség Oktatás és írni-olvasni tudás MEGGAZDAGODHATNAK-E A SZEGÉNY ORSZÁGOK? Fejló'déselméletek A fejlődéselméletek értékelése A nemzetközi szervezetek szerepe és a globális egyenlőtlenség Globális gazdasági egyenlőtlenség egy változó világban A VILÁG NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE Népességelemzés: demográfia A népesség változásának dinamikája Malthusianizmus A demográfiai átmenet A változás kilátásai Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

12. fejezet • SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI NEM
AZ EMBERI SZEXUALITÁS Biológia és szexuális viselkedés A társadalom hatása a szexuális viselkedésre Szexualitás és prokreatív technológia Szexualitás a nyugati kultúrában • / / 340 340 340 342 344

TARTALOM

SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓ Szexuális orientáció - velünk születik vagy tanuljuk? Homoszexualitás a nyugati kultúrában Attitűdök a homoszexualitással kapcsolatban Mozgalmak a melegek és leszbikusok polgárjogaiért TÁRSADALMI NEM Társadalmi nem és biológia: természetes különbségek? Nemi szocializáció A társadalmi nem és a biológiai nem társadalmi konstrukciója Feminitás, maszkulinitás és nemi viszonyok A NEMI EGYENLŐTLENSÉG Funkcionalista megközelítések Feminista megközelítések KÖVETKEZTETÉS: TÁRSADALMI NEM ÉS GLOBALIZÁCIÓ Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

350 351 352 353 354 356 357 357 359 359 363 363 364 370 370 371 372 372

13. fejezet - FAJ, ETNIKUM ÉS MIGRÁCIÓ
ALAPFOGALMAK Faj Etnicitás Kisebbségi csoportok ELŐÍTÉLET ÉS DISZKRIMINÁCIÓ Rasszizmus A rasszizmus szociológiai értelmezései ETNIKAI INTEGRÁCIÓ ÉS KONFLIKTUS Az etnikai integráció modelljei Etnikai konfliktusok MIGRÁCIÓ ÉS ETNIKAI VÁLTOZATOSSÁG AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN Bevándorlás Etnikai sokféleség Az etnikai kisebbségek helyzete a munkaerőpiacon Lakáskörülmények A büntető igazságszolgáltatás rendszere BEVÁNDORLÁS ÉS ETNIKAI VISZONYOK A KONTINENTÁLIS EURÓPÁBAN Migráció és az Európai Unió GLOBÁLIS MIGRÁCIÓ Migrációs minták és modellek Globalizáció és migráció Globális diaszpórák KÖVETKEZTETÉSEK 376 376 379 380 380 382 385 386 386 387 389 389 393 396 399 399 403 403 405 406 407 408 409

\

TARTALOM

Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

409 410 410 411

14. fejezet « VALLÁS A MODERN TÁRSADALOMBAN
SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETEK ÉS ELKÉPZELÉSEK A vallás szociológiai vizsgálata ' Valláselméletek A VILÁG VALLÁSAI Totemizmus és animizmus A zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám A Távol-Kelet vallásai Vallási szervezetek Kereszténység, nem és szexualitás A SZEKULARIZÁCIÓ ÉS A VALLÁSI MEGÚJULÁS A szekularizáció Vallás Európában Vallás az Egyesült Királyságban Vallás az Egyesült Államokban A szekularizáció elméletének értékelése A vallási fundamentalizmus Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 415 415 416 420 420 421 422 423 427 428 428 430 432 435 439 440 444 445 445 446

15. fejezet « MÉDIA
HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ MÉDIA Hagyományos médiumok Új média MÉDIAELMÉLETEK Funkcionalizmus Konfliktuselméletek Újabb elméletek A MÉDIA ELFOGULTSÁGA: A GLASGOW-I EGYETEMI KUTATÓCSOPORT Televíziós hírműsorok A KÖZÖNSÉG ÉS A MÉDIA Közönségvizsgálatok A média hatásai A MÉDIA ELLENŐRZÉSE Politikai ellenőrzés A globális média és a demokrácia \ 449 449 454 458 459 459 460 464 464 466 466 467 470 470 473

TARTALOM

A MÉDIA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN Zene Mozi „Szupervállalatok" Médiaimperializmus? Ellenállás a globális médiával szemben és más utak keresése KÖVETKEZTETÉSEK Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

473 476 477 478 481 483 483 484 485 485 485

16. fejezet • SZERVEZETEK ÉS HÁLÓZATOK
SZERVEZETEK Bürokratikus szervezetek A szervezetek fizikai környezete Világméretű szervezetek Gazdasági szervezetek T Ú L A BÜROKRÁCIÁN? Szervezeti változások: a japán modell A vezetés átalakulása A hálózatok elméletei HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK ÉLETÜNKET A SZERVEZETEK ÉS HÁLÓZATOK? Társadalmi tőke: erős és gyenge kötődések Egyedül tekézni: példa a társadalmi tőke hanyatlására? KÖVETKEZTETÉSEK Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok In 489 490 496 500 503 511 511 512 515 518 518 519 521 522 523 523 523

'

tern

etes

források

17. fejezet • OKTATÁS
AZ OKTATÁS FONTOSSÁGA AZ OKTATÁS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN Kezdetek és fejlődés A középfokú oktatás és a politika Felsőoktatás A brit oktatási rendszer összehasonlítása más rendszerekkel AZ ISKOLÁZTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK ELMÉLETEI Ivan Illich: a rejtett tanterv Basil Bernstein: a nyelvi kódok Pierre Bourdieu: az oktatás és a kulturális újratermelés A tanulás és a fizikai munka: Paul Willis elemzése a kulturális újratermelésről Az oktatás posztmodern megközelítései 527 528 528 530 535 540 541 542 544 546 547 549

jt

/

TARTALOM

EGYENLŐTLENSÉG ÉS OKTATÁS Az iskolai teljesítmények megoszlása nemek szerint Az etnikai kisebbségek az oktatásban Az IQ és az oktatás AZ OKTATÁS ÉS AZ ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK Technológia az osztálytermekben Eljött-e máris az e-egyetemek kora? . KÖVETKEZTETÉS: AZ OKTATÁS'jÖVŐJE Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

550 551 555 556 561 561 563 564 565 567 567 567

18. fejezet • MUNKA ÉS GAZDASÁGI ÉLET
MI A MUNKA? F I Z E T E T T ÉS NEM F I Z E T E T T MUNKA A MUNKA TÁRSADALMI SZERVEZŐDÉSE Taylorizmus és fordizmus A taylorizmusés a fordizmus korlátai A MUNKA VÁLTOZÓ T E R M É S Z E T E A nők és a munka Posztfordizmus Változási trendek a foglalkozási struktúrában MUNKAHELYI BIZONYTALANSÁG, MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS A MUNKA TÁRSADALMI JELENTŐSÉGE A munka társadalmi jelentősége A munkahelyi bizonytalanság növekedése Munkanélküliség KÖVETKEZTETÉS: „A JELLEM KORRÓZIÓJA"? Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 571 571 573 575 579 579 587 591 598 600 600 602 607 608 609 609 609

19. fejezet • BŰNÖZÉS ÉS DEVIANCIA
ALAPFOGALMAK A BŰNÖZÉS ÉS A DEVIANCIA MAGYARÁZATA: SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETEK , Funkcionalista elméletek Interakcionista elméletek Konfliktuselméletek: „Az új kriminológia" Kontrollelméletek Elméleti következtetések A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN A bűnözés és a bűnözési statisztikák \ 615 615 618 621 623 627 627 628 613

/

TARTALOM

ÁLDOZATOK ÉS BŰNELKÖVETŐK A nemek és a bűnözés Ifjúság és bűnözés Fehérgalléros bűnözés Szervezett bűnözés Kiberbűnözés BÖRTÖNÖK: MEGFELELŐ VÁLASZA BŰNÖZÉSRE? KÖVETKEZTETÉS: BŰNÖZÉS, DEVIANCIA ÉS TÁRSADALMI REND Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források

630 630 635 636 639 641 642 646 647 648 648 648

20. fejezet » POLITIKA,KORMÁNYZÁS ÉS TERRORIZMUS
A POLITIKAI SZOCIOLÓGIA ALAPFOGALMAIVAL KAPCSOLATOS VITÁK Politika, kormányzás és az állam Hatalom " Autoritás és demokrácia A DEMOKRÁCIA GLOBÁLIS TERJEDÉSE A kommunizmus bukása A demokrácia népszerűségének magyarázata Bajban van-e a demokrácia? Globális kormányzás PÁRTPOLITIKA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN Új Munkáspárt POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK Globalizáció és társadalmi mozgalmak Technológia és társadalmi mozgalmak A NACIONALIZMUS ÉS A NEMZET ELMÉLETEI A nacionalizmusés a modern társadalom Állam nélküli nemzetek Nemzeti kisebbségek és az Európai Unió Nemzetek és nacionalizmus a fejlődő országokban Nacionalizmus és globalizáció A nemzetállam, a nemzeti identitás és a globalizáció A TERRORIZMUS A terror és a terrorizmus eredete Régi és új típusú terrorizmus Terrorizmus és háború Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források , \ \

651 651 652 653 656 656 658 661 663 666 667 669 670 671 673 673 675 675 676 677 678 679 680 682 685 686 687 687 688

TARTALOM

j^^l

21. fejezet • VÁROSOK ÉS VÁROSI TEREK
AZ URBANIZMUS ELMÉLETEI A Chicagói Iskola Az urbanizmus és a mesterséges környezet Értékelés A VÁROSOK KIFEJLŐDÉSE A hagyományos társadalmak városai Iparosodás és urbanizáció . A modern nagyváros kialakulása Ujabb urbanizációs trendek Nagy-Britanniában és USA-ban Urbanizáció a fejlődő világban A VÁROSOK ÉS A GLOBALIZÁCIÓ Globális városok Egyenlőtlenség a globális városokban Városi közigazgatás a globalizáció korában KÖVETKEZTETÉS: A NAGYVÁROSOK SZEREPE A GLOBÁLIS KORMÁNYZÁSBAN Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források 690 691 695 696 698 698 698 700 701 709 712 713 716 716 721 722 723 723 723

.

22. fejezet • KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK
A KÖRNYEZET MINT SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉS KÖZÖS KÖRNYEZETÜNK A növekedés határai Fenntartható fejlődés Fogyasztás, szegénység és a környezet Veszélyforrások TECHNOLÓGIAI EREDETŰ KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK Globális felmelegedés Genetikailag módosított élelmiszerek A globális „kockázattársadalom" ELŐRETEKINTÉS Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott Internetes források IRODALOM ALAPFOGALMAK MUTATÓ 727 728 728 729 729 731 737 738 743 746 748 749 750 750 750 751 775 797

olvasm

ányok

Előszó az ötödik kiadáshoz

^

Könyvem negyedik kiadása a 2 0 0 1 . szeptember 11-i eseményeket megelő­ zően jelent meg. Az ötödik kiadásban igyekeztem lépést tartani társadalmi világunk jelentős változásaival, taglalva az említett eseményeket követő éve­ ket is, ezért a szöveget egyrészt alaposan átdolgoztam, aktualizáltam, más­ részt jócskán belefoglaltam új anyagokat is. Akárcsak a korábbi kiadásokban, ezúttal is arra törekedtem, hogy könyvem olvasmányos, érdekfeszítő legyen, ugyanakkor tartalmazza a tudományág legújabb eredményeit. A kötetben most először részletesen foglalkozom a globális egyenlőtlenséggel, a terro­ rizmussal, az egyéni életúttal, az öregedéssel, a fogyatékossággal és más új, időszerű témákkal. Ezeket az új részeket úgy próbáltam összeilleszteni a ko­ rábbi kiadásokból megtartásra érdemesnek bizonyult szövegrészekkel, hogy a könyv ezután is méltó legyen az elismerésre, és a szociológiatanítás napra­ kész alapművének tekintsék.

Köszönetnyilvánítás

Itt mondok köszönetet mindenkinek, aki segített könyvem elkészítésében. Hálás vagyok az előző kiadás sok olvasójának hasznos észrevételeikért. Az ötödik kiadás nem készülhetett volna el Simon Griffiths tevékeny részvétele nélkül, aki hónapokat szentelt a kötet gondozásának. Ha e könyv bármilyen beccsel bír, az éppúgy az ő érdeme, mint az enyém. Sokkal tartozom neki ezért. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a társadalomtudósoknak, akik könyvem készülőfélben lévő fejezeteit véleményezték. Oly sokan voltak, hogy nehéz volna felsorolni őket, de észrevételeik rengeteget segítettek. Ki­ adóm, a Polity Press munkatársai közül főként John Thompsont, David Heldet, Gill Motley-t, Neil de Cortot és Breffni O'Connort illeti köszönet. Emma Longstaff alapvető szerepet játszott a könyvkészítés teljes folyamatában. Nagyszerű volt vele dolgozni. Sarah Dancy a szöveggondozásban remekelt, nagyon hálás vagyok, hogy semmi nem kerülte el a figyelmét, és mindig megtalálta a legjobb megoldást. Végül köszönettel tartozom Alena Ledenevának a fáradhatatlan támogatá­ sért és biztatásért.

A könyv lénye­ gesen több anyagot tartalmaz a világ szegényebb országairól. akárcsak a hozzá kapcsolódó egyes információtechnológiai változások. Az egyik fő téma a változó világ. amely maga is sokat fejlődött. Az így létrejött világ a szociológiai elemzés legfőbb tárgya. amely amellett. 1989-es kiadásában újdonságnak számított. hogy minden társadalmat önmagában. napjainkban pedig egyértelműen az egész világra kiterjedő in­ tegráció folyamatainak felgyorsulását tapasztalhatjuk. mint a koráb­ ban megjelent szociológiai alapművek. külön lehet tanulmányozni. mint amelyek a 18. mind pedig a ma zajló változások fő irányainak megragadása.A kötet tartalmáról Ez a könyv abban a hitben íródott. amelyekben lényeges változások zajlanak. Ebbe főként más nyugati országokban végzett ku­ tatások tartoznak. Kerültem a túl bonytmiltrfogalmak bevezetését. A globalizációt azért is lényegesnek tartom. A szociológia azok­ nak az átalakulásoknak köszönheti létét. hogy olyan alapvető változások előtt állunk. A múltban sem léteztek egymástól elszigetelt társadalmak. Harmadszor: a könyvben erősen érvényesül az összehasonlító szemlélet­ mód. Bár elsősorban Nagy-Britanniával foglalkozom. A szociológiát nem lehet úgy tanítani. ezek mind sajátos jelleget köl­ csönöznek munkámnak. hogy egy-egy társadalom intéz­ ményeinek a bemutatására szorítkozunk. az efféle vizsgálódás akkoriban még a tudományág technikai jellegűbb területein is gyerekcipőben járt. de gyakran hivatkozom Oroszországra és a kelet-európai társadalmakra is. ugyanakkor a különböző fejezetekben kitérek a tudományág legújabb elképzeléseire. Ez világosan megmu­ tatkozik például az egész világot átfogó nemzetközi kereskedelemben. Ezenfelül nagy hangsúlyt fektetek a szociológia és az antropológia kapcsolatára. amelyek kiszakították a Nyugat ipa­ rosodó társadalmi rendjét a korábbi társadalmakra jellemző életformákból. mert vizsgálódási körük jelentős mértékben megegyezik. hogy a szociológia kulcsszerepet játszik a modern szellemi életben és központi helyet foglal el a társadalomtudomá­ nyok között. hogy eljárásom semmiféleképpen nem elfo­ gult. ku­ tatási eredményeire. A szociológia legfontosabb feladatai közé tartozik mind a múlt­ ban történt átalakulások feltérképezése. és lehetséges. hogy foglalkoztam a globalizáció hatásával. Remélem. a témák tárgyalását más kultúrákból merített sokszínű anyag teszi kiegyensúlyozottá. század végén és a 19. és szinte teljesen eltűntek a tradicio- . FŐBB TÉMAKÖRÖK A könyvet egy sor alaptéma köré rendeztem. Olyan könyvet igyekeztem írni. A szociológiá­ ban túl sokáig uralkodott az a nézet. A társadalmi vál­ tozások üteme azóta is szakadatlanul nő. Könyvem első. Azóta jóval több vitát kavar a globalizáció. és a szükséges szelekció ellenére ismertetni tudom az összes fontos szociológiai nézőpontot. A kötet második fő témája a globalizálódó társadalmi élet. hogy több vo­ natkozásban eredeti. Mivel ma a világ különböző társadalmai szoros kö­ telékekkel kapcsolódnak egymáshoz. században zajlottak le. taglalja a kortárs szociológusokat érdeklő legfontosabb problémákat is. mert ma igen fontos az iparosodott és a fejlődő világ kölcsönös függősége.

Ötödször: a szövegben végig megkülönböztetett figyelmet szenteltem a társadalmi nemmel kapcsolatos kérdéseknek. Az utolsó téma a társadalmi és a személyes kapcsolata. hogy nem utalhatók egyszerűen a tudományág egyik alosztályába. hogy a mikroszinten zajló interakció hat a szélesebb társadalmi folyamatokra. a kulturális sokszí­ nűség megbecsülésére tanítanak és segítik megérteni a társadalmi intézmé­ nyek működését. Mindig felhívom az olvasók figyelmét arra. A szociológiai gon­ dolkodás nagy segítség önmagunk megértéséhez. hogy egyre hangsúlyosabbá válik a történeti elemzés. Ugyanakkor a nemek viszonyának kérdései anynyira lényegesek a szociológiai elemzésben. Ez n e m pusztán azt jelenti. ha mikro. Ez úgy értendő. hanem jelenlegi in­ tézményeinket is megpróbáljuk érthetőbbé tenni a történeti megközelítés segítségével. a szociológia és az antropológia is egyre inkább összeolvad. hogy nem ki­ zárólag a múltat vetjük alá szociológiai vizsgálatnak. hogy vázoljuk egy-egy esemény történeti kontextusát. a legtöbb fejezetben ez adja az értelmezési keretet. Könyvemben mindenütt kitérek a történeti szociológia újabb eredményeire. fejleszthetjük képzelőerőnket. új nézőpontokból mutatja meg viselkedésünk mozgatórugóit.és makroszintek összefüggése. Az utóbbi években a szociológia egyik legfontosabb fejleménye. \ / A hatodik téma a mikro. A kötetben sokszor rámutatok.e kötetben is egy teljes fejezetet szántam a témához kapcsolódó elméleti munka és kutatás fel­ térképezésére (12. A társadalmi nem vizsgálata ma már a szociológia egyik önálló területének számít . Ezért több fejezet is tartalmaz a társadalmi nemmel foglalkozó részt. Az így születő szociológiai elképzelések megkérdőjelezik a dogmákat. A szociológiatanulás felszabadító élmény lehet: általa átláthatjuk mások helyzetét.A KÖTET TARTALMÁRÓL nális társadalmi rendszerek. hogy jobban megérthe­ tünk egy-egy társadalmi szituációt. fejezet). az önismeret révén pedig jobban megérthetjük a társadalmi világot.és makroszinten is elemezzük. . ezáltal a szociológia gyakorlata az emberi szabadság lehe­ tőségeit javítja. és segít megismerni a miénkétől különböző kulturális környezeteket. és a makroszintű folyamatok is befolyásolják mindennapi éle­ tünket. A negyedik téma a szociológia szükségképp történeti szemlélete.

elképzeléseket és elmélete­ ket. . uk/giddens5 címen). átfogó fogalomtárba. amelyet a világháló kínál. A fejezetek végén felsorolt internetes források kiindulópontul szolgálnak az emberekkel és a szociológiával kapcsolatos információk gazdag tárházá­ hoz. hogy a könyv többféleképp is forgatható. Emellett a kötet külön honlappal is kiegészül. így fontos új dimenzióval egészül ki a Szociológia ötödik kiadása. Ezeket inkább a könyv végén foglaltam egy bővebb. az egyes kurzusok igényeihez igazítható legyen. egy helyen találhatja meg a korábbi fejezetekben említett fontosabb_azoeielégiai szakkifejezéseket. mi­ közben arra is ügyeltem. E példák rendszerint szociológiai kutatásokból származnak. ugyanakkor megpróbáltam minél érdekesebb.A kötet felépítéséről Kötetem nem az alapvető szociológiai fogalmak elvont fejtegetésével kezdő­ dik. akik e tudományágat tanítják. Mindegyik fejezet többé-kevésbé önálló egységet alkot. amely bőséggel tartalmaz további anyagokat (elérhető a http://www. Itt az oktatók és a diákok egyaránt számtalan olyan for­ rást találhatnak. A fejezetek sorrendjét is úgy alakítottam. A kötet szö­ vegében vastag betűs kiemelés jelöli az Alapfogalmakban szereplő terminu­ sokat. hogy az olvasó fokozatosan mind mélyebb ismereteket szerezzen a szociológia különböző területeiről. Végig arra törekedtem. minél inkább „meglepetések­ kel teli" könyvet írni. amely szándékaim szerint egyaránt hasznára válik azoknak. és azoknak is. Különösebb veszteség nélkül lehet egy-egy fejezetet kihagyni vagy más sorrendbe állítani. amely kritikai gondolkodásra ösztönöz és segíti az elmé­ lyülést könyvem egy-egy témájában. Igyekeztem a lehető legegyszerűbb és legközvetlenebb stílusban fogalmazni. amelyben az olvasó haszonnal tallózhat. hogy az olvasó konkrét példáim révén könynyebben megértse az ismertetett gondolatokat. akik most ismer­ kednek vele. miközben a megfelelő helyeken más fejezetekhez is kapcsolódik. de gyakran merítettem szemléltető anyagot más forrásokból is (például újságcikkekből).polity.co.

Ml A SZOCIOLÓGIA? A SZOCIOLÓGIAI SZEMLELET Szociológiai tanulmányok A SZOCIOLÓGIAI GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA Elméletek. elméleti megközelítések Az első teoretikusok Újabb szociológiai szemléletmódok Elméletalkotás a szociológiában Elemzési szintek: mikro.és makroszociológia MIRE JÓ A SZOCIOLÓGIA? Összefoglalás Internetes források .

A szocioló­ gus olyasvalaki.tükröződnek társadalmi tapasztalataink kontextusai egyéni életünkben. az a tudományág. Sokan azért isznak kávét. A kávé olyan A SZOCIOLÓGIAI SZEMLÉLET A szociológiai gondolkodásmód elsajátítása (más szóval látóterünk szélesítése) azt jelenti. amely ebből adódóan alapvető szerepet játszik a modern szellemi életben. Ugyanakkor vannak olyan kul­ túrák is. hogy sokkal tágabb keretben kell látnunk. Az evés-ivás min­ den társadalomban alkalom a társas interakcióra. mint a globális társadalmi folyamatoknak.alig észrevehetően. de nem helyeslik a kávé. miért vannak ilyen különbségek. ahogyan cselekszünk. amellyel a napjuk indul. sok minden­ ben . éppúgy beletartozik az egyé­ nek közötti futó utcai találkozások elemzése. rendkívül bonyolult rendszerébe. A legtöbben úgy szemléljük a világot. A szociológiai képzelőerő mindenekelőtt /azt követeli tőlünk. amelyek tolerálják a marihuána-. nagyszüleink éle­ tétől? Vajon mit hoznak majd az eljövendő vál­ tozások? Leginkább ezekre a kérdésekre próbál választ találni a szociológia. Lenyűgöző. mint maga az ital. attól. hogy ki kell bontakoztatnunk a képzelőerőnket. A szociológia az ember társas életével.ezek bőven adnak vizsgái­ nivalót a szociológiai elemzésnek. Vegyük azt az egyszerű példát. és miért cselekszünk úgy. szerzésének rutinszerű folyamata. mint magának az italnak az elfo­ gyasztása. A szociológiai vizsgálódás köre rendkívül tág. szemben például a marihuánával. Harmadszor: a kávéivó bekerül a társadalmi és gazdasági kapcsolatok egész világra kiterjedő. Másodszor: a kávé drog. Wright Mills találóan szociológiai képzelőerőnek nevezett (Mills 1970). A szociológia megmutatja. hiszen magunkat vizsgáljuk: azt. pró­ báljuk új módon szemlélni őket. C. az talán nem az. a 2 1 . A kávészüne­ tek elviselhetőbbé teszik a hivatalban eltöltött hosszú napot vagy az éjszakába nyúló tanulást. Az alkoholhoz hasonlóan a kávé is társa­ dalmilag elfogadott kábítószer. mert „feldobja" őket. A kávé szokásformáló anyag. század elején olyan világban élünk. Ha két em­ ber megbeszéli. mégis sokféleképp. aki képes elszakadni személyes körülményeitől. ami a korábbi nemzedékek számára teljesen el­ képzelhetetlen volt. akkor va­ lószínűleg a találkozás és a beszélgetés fontosabb számukra. a nyugati kultúrák­ ban azonban az emberek többsége a szenvedélyes kávéfogyasztókat nem tekinti „kábítószeresek­ nek". A szocio­ lógiatanulás nem lehet csupán az ismeretek meg­ . hanem a naponta ismétlődő társadal­ mi rítusok részeként szimbolikus értékkel is bír. amely igencsak nyugtalanító. amilyenek vagyunk. feszültségelfés társadalmi szakadékok jellemzik. és hogy életünk „adottságait" a történelmi és társadalmi erők jócskán befolyásolják. Először is rámutathatunk.Ma. ugyanakkor fényes jövőt ígérf Ez a világ az állandó változások korát éli. A szociológusokat az ér­ dekli. amely a társas rituálé alapja. hogyan . jónak vagy igaznak tekintünk. A szociológiai szem­ lélet alapfeltétele. a cso­ portokkal és a társadalmakkal foglalkozó tudo­ mány. pél­ dául az iszlám fundamentalizmus erősödésének a boncolgatása. A szocio­ lógiai munka alapja az. a rituális cselekvésre . hogy a kávé nem csupán ital. rabul ejtő vállalkozás. amely koffeintartalmá­ nál fogva serkenti az agyműködést. Arra tanít minket. szükségszerűnek. hogy megértsük. hogy hogyan viselke­ dünk társas lényként. Hogyan keletkezett ez a világ? Miért különbö­ zik ennyire az életünk szüleink. és tágabb kontextusba tudja helyezni a dolgokat. hogy nem szakadunk ki életünk megszokott keretéből. a kokainfogyasztást is. miközben a modern tech­ nológia egyre pusztítóbb támadásokat intéz a ter­ mészeti környezet ellen. hogy megiszunk egy csésze ká­ vét! Szociológiai szemszögből mit mondhatnánk viselkedésünk e látszólag érdektelen mozzanatá­ ról? Rengeteget.és az alkoholfogyasztást. hogy elvonatkoztassunk min­ dennapi életünk szokványos cselekvéseitől. Ugyanakkor irányíthat­ juk a sorsunkat és jobbá tehetjük az életünket. Ezt sokszor a nap későbbi részében másokkal közös kávézás követi. Sok nyugati számára a reggeli kávézás köré szerveződik egy személyes szokás: fontos első lépés. ami körülveszi. A kávéiváshoz kapcsolódó rituálé gyakran sok­ kal fontosabb. amit egy amerikai szerző. mély konfliktusok. hogy együtt kávéznak. hogy amit természetesnek. sojt. miért vagyunk olyanok.

milyen múltbeli társa­ dalmi és gazdasági fejlődési folyamatok eredmé­ nye ez az ital. hogy nem vesznek olyan országból kávét. aki a Starbuckshoz hasonló. vagy amelyet a „méltányos kereskedelem" keretei közt értékesítenek (olyan rendszereken keresztül. Negyedszer: amikor kávénkat kortyolgatjuk.mint a tea. ha kávézni megyünk a barátainkkal. amely bolygónk leggazdagabb részeit kö­ ti össze a legszegényebbekkel: a gazdag orszá­ gokban nagy mennyiségben fogyasztják. mivel manapság életünket je­ lentős mértékben befolyásolják az egész világra kiterjedő társadalmi hatások és kommunikációs hálózatok. nem is gondolunk arra. tömeges fogyasztása mintegy két évszázaddal ezelőtt. sok ország számára a legnagyobb bevételi forrás. emberi jogokról és kör­ nyezetpusztításról folyó viták középpontjában álló termék. koffeinmen­ tes. A kávékedvelők elhatározhatják. termék. Van. amely nem tart-1) ja tiszteletben az emberi jogokat és nem törek­ szik a környezet védelmére. a burgonya és a cukor . „nagyüzemi" üzletlán­ cokkal szemben a „független" kávéházakat pár­ tolja. Bár a kávé a Közel-Keletről származik. Az ilyen globális tranzakciók tanulmányozása a szocioló­ gia fontos feladata. mégis főként szegény országokban termesztik.a kávét is csak az 1800-as évek vége óta fogyasztják széles körben (az elit körében már korábban divatossá vált a kávézás). hogyan szerezhetnek tu­ domást az emberek a globalizáció révén a föld- . hogy csak olyan kávét iszik. nem­ zetközi kereskedelemről. milyen kávét választ és hol veszi meg. a banán. A kávé népszerűségének növeke­ désével márkanevekkel differenciált és politiká­ val átitatott termékké vált: ma már a fogyasztó életstílusát határozza meg. A gyarmati örökség óriási hatást gyakorolt a globális kávékereskedelem fejlődésére. szállítása és elosztása szükségessé teszi számta­ lan. a kávéivótól sok ezer mérföldnyire élő em­ ber folyamatos egymás közötti ügyletét. Ma gyakorlatilag minden Nyugaton fogyasztott kávé olyan térségekből érkezik. aki úgy dönt. A kávé termesztése. Van. A nyugati étrend számos egyéb is­ mert összetevőjével együtt . a Nyugat gyarmati terjeszkedésével kezdődött. vagyis semmiféle értelem­ ben nem „természetes" része a nyugati étrend­ nek. amelyekben a fejlődő országok kis­ termelői a teljes piaci árat megkapják). amelyeket annak ide­ jén európai országok gyarmatosítottak (Dél-Ame­ rikából és Afrikából). amely organikus.Ml A SZOCIOLÓGIA? Az is egy társas rituálé része. Ötödször: a kávé a mai globalizációról. A szociológusok azt igyekeznek megérteni. Az olaj mellett a kávé a legértékesebb árucikk a nem­ zetközi kereskedelemben.

Társadalmi hátterünk igen nagy mértékben meg­ határozza. Talán már középkorú vagy idősebb.bár talán nem is tud róla . aki szeretne elmélyedni a tárgyban. Az egyetemi hallgatók nem a népesség átlagos tagjai. amely sokakat foglalkoztató társadalmi trendeket jelenít meg. és nem tud másikat találni. Mégis jó­ val többről van szó. olvasómnak . hogy szociológiát tanul! Lehet. Vegyük például azt. akit kitesznek az állásából. Ve­ hetjük példának a munkanélküliséget is.A méltányos kereskedelemben részt vevő dél-amerikai szövetkezet kávészemeket válogató munkásainak a kávé biztosít megélhetést. aki megéli . hogy az olvasó a fenti kérdések^ egyikére-másikára nemmel válaszol! Lehet. hogy valamiképp összefügg azzal. milyen döntéseket tartunk elfogadha­ tónak. de nem lelkesedik a tanulásért? Nem tudja igazán. Pél­ dául a válást nehezen dolgozza fel az. ugyanakkor rámutat.Ezekre a kérdésekre álta­ lában olvasóim több mint háromnegyede igennel válaszol. valójában szé­ lesebb körben érvényes kérdéseket vet fel. ha egy társadalomban milliók kerül­ nek ugyanilyen helyzetbe: közüggyé válik. hogy miért lapozgatja a könyvemet. mi a szociológia. századi Nagy-Britannia elitje számára a kávéház szol­ gált a társalgás és a politikai szervezkedés legfőbb szín­ tereként. amely személyes tragédia lehet annak. hogy fanyalgó egyetemi hallgató. hogy a válás egy. hogy kiegészítse jövedelmét? Ha befejezi az iskolát. miért döntött úgy. mint egy-egy ember kétség­ beeséséről. kerekség távoli tájain zajló fontos eseményekről. a mai Nagy-Britanniához hasonló társadalom­ ban közösségi ügy (public issue) is: a házasságok több mint harmada tíz éven belül felbomlik. hogy megszerezze a diplomáját. hogy aztán új ismereteiket hasznosítva éljenek és cselekedjenek. hanem többnyire jobb helyzetű családokból származnak. hogyan viselkednek az emberek egy-egy csoportban? . Bármi is az indítéka. Épp ebből követ- . Próbálja most olvasóm ilyen szemmel nézni a saját életét! Nem kell feltétlenül aggasztó ese­ ményekre gondolnia. illenek-e az olvasóra a következő jel­ lemzők! Fiatal? Fehér? Értelmiségi vagy szellemi foglalkozású? Végzett vagy most is végez rész­ idős munkát. Attitűdjeik rendszerint hasonlóak barátaik és ismerőseik attitűdjeihez. hogy egy kisebbség tagja vagy szegénységben él. Egyéni döntése a tágabb társadalomban elfoglalt helyzetét tükrözi. amely látszó­ lag csak az egyént foglalkoztatja. hogy sok olyan esemény. De tegyük fel. akik érdeklődnek a szociológia iránt. A 18. de úgy véli. Vagy lehet lelkes olvasó. Szociológiai tanulmányok A szociológiai képzelőerő segítségével felismer­ hetjük.sok közös jellemzője lehet másokkal. Nézzük.Mills ezt hívja személyes gondnak (personal trouble) -. szeretne jó álláshoz jutni. akinek azért kell szociológiát tanulnia.

Közkeletű tévedés. és megpróbálnánk rá­ mutatni. a tudományág természetében keresendő: a szo­ ciológia a mi életünkkel. hogyan történnek a dolgok. ezért nem kell foglalkozniuk elvontabb gondolatokkal . miként kell tanulmányozni az emberi viselkedést. bármennyire fontosak. amelyekkel a megfigyelt szituációk széles köre magyarázható.meghozzuk ezeket a döntéseket. A szociológusok gyakran körömszakadtáig vi­ tatkoznak arról. a mi viselkedésünkkel foglalkozik.alakítja . Azt is tudni akarjuk. akkor for­ máljuk a kávé piacát. viselkedésün­ ket nem egyszerűen ez a környezet határozza meg. Sok szociológus dolgozik elsősorban tényfeltárással.és házassági rendszerek változá­ saiban? Az efféle kérdések megválaszolásához nélkülözhetetlen az elméleti gondolkodás. milyen feltételek között indult meg maga az iparosodás? Miért ta­ lálhatunk eltéréseket különböző társadalmak iparosodási folyamatai közt? Miért tulajdonítunk szerepet az iparosodásnak a büntetési módszerek vagy a család. amelyeket szociológiai tanulmányaik kezde­ tén megismerhetnek. Az emberi társadalmakban sosem szűnik meg a strukturálódás folyamata. érdekesek (tény az. de ha ezt nem vala­ milyen elméleti tudásra alapozva teszik. Tevékenységünk egyszerre struk­ turálja . A tények értelmezéséhez elméletekre van szükségünk. hanem strukturáltak. hogy „talpraesettek". Vi­ selkedésünkben és az egymással kialakított kap­ csolatainkban vannak ugyan szabályszerűségek. hogy bizonyos összeget fizettem érte.). miért történnek a dolgok. hogy felsőfokú ta­ nulmányait főfoglalkozású szülőként folytatja. hogy idáig jus­ son. mint a természettudományok művelői? A válasz . hogy e jegyek közül melyek a legfonto­ sabbak a szóban forgó fejlődés magyarázatában. ehhez viszont magyarázó elméleteket kell kidolgoznunk. „épí­ tőköveik": a magunkfajta emberek. Például tudjuk. minden pilla­ natban átalakítják őket elemi alkotórészeik. hogy éle­ tünk társadalmi kontextusai nemcsak véletlen­ szerűen kialakuló esemény. Bár mindannyiunkat befolyásol a társadalmi környezetünk. ha a tényfeltárás eszközeivel igazolhatók. hatunk a kávétermelők éle­ tére.Ml A SZOCIOLÓGIA? keztethetünk azonban más jellemzőire. ha önma­ gunkat próbáljuk tanulmányozni. Ez akkor is igaz. Az elméletalkotás során elvont értelmezéseket alakítunk ki. sajátos módon meghatározott mintába rendeződnek. amely az emberi cselekvéstől függetlenül létezik. Arra utal. Egyéniségünket mi alakítjuk ki. és hogyan lehet a legjobban értelmezni a kutatási eredményeket. Térjünk vissza a kávé példájához! Az a csésze kávé nem magától kerül az asztalunkra.a körülöttünk lévő társadalmi világot és ugyanakkor strukturálódik is e társa­ dalmi világ hatására. Például az iparosodás­ ról alkotott elmélet kidolgozásakor igyekeznénk megragadni az ipari fejlődés különböző folyama­ tainak főbb közös jegyeit. hogy melyik kávézóba me­ gyünk. de a társadalmi struktúra nem hasonlítható va­ lamilyen fizikai struktúrához. elméleti megközelítések Például amikor egy olyan összetett dolgot igyek­ szünk megérteni. Persze a tényfeltárást és az elméletalkotást sosem lehet teljesen szétválasztani. akik tőlünk óriási távolságra. ha a kutatást szigorúan gyakorlati céllal végzik.vagy presszókávét iszunk-e. A társadalmi struktúra fogalma fontos szere­ pet játszik a szociológiában. de honnan ered. hogy a tények magukért beszélnek. A „gyakorlatias emberek" általában gyanak­ vók az elméletalkotókkal szemben. amikor megmondta nekik. vagy lehet. mint az iparosodásnak a társa­ dalomra gyakorolt hatása. és nincs könnyű dolgunk. hogy egyetemre készül. hogyan formál minket a társadalom és hogyan formáljuk önmagunkat. a világ másik felén is élhetnek. hogy minden gyakorlati döntés alapja legalább részben valamilyen el- A SZOCIOLÓGIAI GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA Sokan meghökkennek a többféle megközelítés­ től. A tények feltárása megmutatja. Valószí­ nűleg meg kellett küzdenie azért. A szocioló­ gia azt az összefüggést hivatott vizsgálni. talán szembe kellett néznie barátai és mások ellenérzéseivel.vagy cselekvéshal­ mazokból állnak. hogy az iparoso­ dás nagy hatást gyakorolt a modern társadalmak kialakulására. Vajon ők miért nem tudnak megegyezni egymással úgy. hogy a kávébabot Közép-Amerikában termesztet­ ték stb. rögtön megmutatko­ zik. mennyire fontos az elméletalkotás a szocio­ lógiában. és szeretik azt hinni magukról. Elméletek. hogy tejes. hogy ma reggel ká­ vét vettem. Mi dön­ tünk például arról. aligha tudnak magyarázatot találni a modern társadal­ mak sokrétűségére.több millió embertársunkhoz hason­ lóan . a szociológia azonban nem szorítkozhat a tények gyűjtésére.mégis elmondhatjuk. például egy épü­ lethez. amelyben mozgunk. Csak akkor alakít­ hatunk ki helytálló elméleti megközelítéseket. Amikor . A szociológia tudomány­ területén sosem alakult ki egységes törzsanyag a mindenki számára elfogadható elképzelésekből.

hogy egy üzleti vállalkozás vezetője ügyet sem vet az „el­ méletre". és még a filozófiai jellegű kérdésekre is választ kell adnia. Elméleti megközelítés nélkül azt se tudnánk. században közkeletűek voltak. amikor vizsgálódni kezdünk vagy értelmezni próbáljuk egy kutatás eredményeit. és gyakran vallási formát öltöttek. A címe azonban. mert segítségével meg­ világítható a kutatás során gyűjtött tények értel­ me. vannak elméleti feltevései. Első pillantásra a festménynek nincs sok értelme. Ehhez hasonlóan értelmezheti megfigyeléseit a szociológus elméletek keretében. Az önmagunk meg­ ismerésére tett kísérletek azonban évszázadokon keresztül olyan gondolkodásmódokra épültek. rá­ adásul az iparszociológiai kutatásokból kiderül. Az elméleti gondolkodásnak megoldást kell találnia az ember társadalmi életének vizsgálatá­ ban felmerülő általános problémákra. Például elképzelhető. amelyek nemzedékről nemzedékre hagyomá­ nyozódtak.) Bár a korábbi idők szerzői is megvilágították az emberi viselkedés és társadalom természetét. A kép valójában több mint száz olyan szólást ábrázol. amelyek a festésekor. (A modern tudomány megszületése előtt sokan hitték. mit keressünk. vagy hogyan foglalhatjuk a legjobban fogalmi keretbe az emberi tudatot. cselekvést és intézményeket. emberek mindig is kíváncsiak voltunk visel­ kedésünk mozgatórugóira. Mondjuk feltéte­ lezi. hogy alkalmazottait főként a pénz .ösztönzi szorgos munkára. még ha gyakran kimondatlanok is. milyen mértékben követhe­ ti a szociológia a természettudományokat. miről van szó. a társadalom szisztematikus vizsgálata viszonylag) . Az első teoretikusok Mi.I 1. hogy téves. a 16. például a földrengést istenek vagy szellemek idézik elő. De bárhogyan is gondolkodik az üzleti tevékenységről. a Flamand közmondások segít megérteni. amikor meg­ próbáljuk eldönteni. FEJEZET Brueghel fenti képén számos ember foglalatoskodik különös tevékenységekkel. Nem kínálkozik egyszerű megoldás. Ez az emberi viselkedés egyik elméleti értelmezése. méleti feltevés.a nekik juttatott bér . A tudományunkban kibontakozott különféle el­ méleti megközelítések más-más módon láttak neki e kérdések megválaszolásának. hogy a természeti eseményeket. Az elmélet azonban nem csak azért foglal el fontos helyet a szociológiában.

ahogyan a természeti világ törvényeinek fölfedezése révén irányíthatjuk és előre láthatjuk az eseményeket környezetünkben. hogy mind egy közös logikára és az egyetemes törvények feltárására irányuló tu­ dományos módszerre épül. így a korai szociológiai gon­ dolkodás kialakulásához is sokan hozzájárultak. a szociológia feladata.állandó tör­ vényeknek engedelmeskedik. Eszerint gondos. hogy a vallás he­ lyett a tudományt állították a világ megértésének szolgálatába. kezdete az 1700-as évek végére. amely kimondja. az 1800-as évek elejére tehető. mert tőle ered a „szociológia" szó. hogy mindegyik tudományágnak megvan a maga tár­ gya. miután azonban a vele vi­ tatkozók is elkezdték használni ezt a kifejezést. Ezek a változások lerombolták a hagyo­ mányos életformákat. a társadalmat már nem természetfeletti. századi gondolkodók ugyan­ olyan kérdéseket tettek fel. A metafizikai stá­ diumban. ame­ lyekkel a fizikában vagy a kémiában vizsgálják a világot. közvetlen tapasz­ talással megragadható dolgokkal foglalkozhat. amelyet Koperni­ kusz. A pozitív stádiumban. A pozitivizmus feltevése. amelyek a megfigyelt jelenségek közötti összefüg­ gést magyarázzák. Comte olyan társadalomtudomány megteremtésére törekedett. hogyan fognak bekövetkezni a jövőbeli ese­ mények. hogy a tu­ domány csak megfigyelhető. mint ahogyan a természettudomány magyarázza a fizi­ kai világ működését. összehasonlításból és kísérletezésből szár­ mazó empirikus eredmények alapján ismereteket szerezhetünk a társadalomról. A szociológia pozitivista megközelítése arra a meggyőződésre épül. azért. hogy a szociológiában a társadalom tanulmányozása során ugyanazokat a szigorú tudományos módszereket kell alkalmazni.Ml A SZOCIOLÓGIA? új fejlemény. A legnagyobb szerepet közülük általában Au­ guste Comte-nak (1798-1857) tulajdonítják. érzékeléssel történő megfigye­ lésekből olyan törvényekre következtethetünk. az emberi társadalmat vezér­ lő törvények kipuhatolásával sorsunkat is irá­ nyíthatjuk és közelebb juthatunk az emberiség jólétének megteremtéséhez. valamint az a hit. ha másért nem. hogy a világ megismerésére irá­ nyuló emberi törekvések teológiai. ezért a gondolkodóknak is új módon kellett értelmezniük a társadalom és a természet világát. Éppen úgy. mint a mai szocioló­ gusok: Milyen az emberi természet? Miért szerve­ ződik így a társadalom? Hogyan és miért változ­ nak a társadalmak? Modern világunk gyökeresen eltér a múlt világától. amellyel éppúgy ma­ gyarázhatók a társadalmi világ törvényei. A szociológia szüle­ tésének hátteréül egy sor viharos erejű változás szolgált. Auguste Comte (1798-1857) . A teológiai stádiumban a gondolkodást vallási eszmék vezé­ relték. amelyeket Európában az 1789-es francia forradalom és az ipari forradalom kezdete indí­ tottak el. úgy vélte. Comte a szociológiát pozitív tudománynak lát* ta: úgy vélte.akárcsak a fizikai világ . hogy a megfigyelés­ ből. ezért alkotta meg a „szociológia" szót. Comte eredetileg a „társadalmi fizika" meg­ nevezést alkalmazta. amely nagyjából a reneszánsz idejére tehető. A 19. metafizikai és pozitív szakaszokon haladnak át. Bár Comte felismerte. A fordulópontot az jelentette. Az események közötti ok-oko­ zati kapcsolat megértésével a tudós előre láthat­ ja. hanem természeti keretek között kezdték vizs­ gálni. A francia forradalom jelentős társa­ dalmi változásokat hozott. milyen a világ most. hogy ne­ vet adjon a tárgynak. amelynek megalapítására készült: Comte gondolkodása tükrözte kora kavargó eseményeit. és mit tartogathat a jövő. hogy segítsen megérteni. hogy a társadalom Isten akaratának megnyilvánulása. Comte megalkotta a három stádium törvényét. az erősödő iparosodás pedíg megváltoztatta a francia népesség tradicio­ nális életét. Comte szerint a tár­ sadalom . szerette volna megkülönböztetni saját nézeteit. Galilei és Newton felfedezései és eredmér Auguste Comte Egyedül nyilván senki nem alapíthat meg egy tel­ jes tudományágat.

Szerinte a társadalmi tények olyan cselekvési. A kötet későbbi fejezeteiben. mint a természet tu­ dományos vizsgálata során. A társadalmi tények egy másik jellemzője az. és úgy vélte. hozzájárulása a társadalom tudományának rendszerbe foglalásához és egy­ ségesítéséhez lehetővé tette. amely elképzelése szerint a hitet és dogmát mellőzve tudományos alapokra. hogy ezek a társadalom egységét veszélyeztetik. és megvan a maguk . hogy a szociológia az utolsóként. Pályája későbbi szakaszában Comte nagysza­ bású terveket vázolt fel arról. mint inkább a társadalmi tények vizsgálatában kell alkalmaznia: a társadalmi életnek azokkal az aspektusaival kell foglalkoznia. hogy a szociológia később magas szakmai színvonalú. a vallás. szociológiai nézőpontjának megfelelően^újjászervezni különösen a francia társadalmat. mint Comte elképzelé­ sei. Sürgette az „emberiség vallásának" megalapítá­ sát. Bár Comte-nak a tár­ sadalom újjászervezéséről kialakított elképzelése sosem valósult meg. elődje elképzeléseit többnyire túlságosan speku­ latívnak. hogy a társadalomnak megvan a maga sa­ ját valósága. hogy kényszerítő erővel bírnak az egyénekkel szemben. külső tényezők. A hosszú távú megoldást úgy képzelte. hogy a társadalmi élet elemzésében ugyanolyan objektivitásra kell törekedni. E szemléletet követve Comte megállapította.az egyes emberek életén és látásmódján túli . de általánosságban minden emberi társadalmat is. hogy Comte-nak nem sikerült végrehajtania tervét.nyei nyitottak meg. a kémiát és a biológiát követően kifejlődött tudomány. az egyén szerepének felértékelődésével és egy új társadalmi rend kialakulásával. a szociológia tudományos alapokra helyezését. vagyis a társadalom nem pusztán az egyes tagjai tetteinek és érdekeinek összessége. amely az új egyenlőt­ lenségi minták ellenében segít szabályozni vagy összetartani a társadalmat. Korlátozó jellegüket azon­ ban az emberek gyakran nem látják kényszerí- Émile Durkheim Egy másik francia szerző. A szociológusnak a szociológiai módszereket nem annyira az egyén. Durkheim úgy vélte. mint a természet tárgyait vagy eseményeit. a tudományos módszereket igyekeztek alkalmazni a társadalmi világra is. Émile Durkheim (1858-1917) gia mint empirikus tudomány jelentőségével. elismert tu­ dománnyá váljon. Három fő témával foglalkozott: a szocioló- . Comte nagyon is jól ismerte társadalmának állapotát. mégis minden tudomány közül a legjelentősebb és leg­ összetettebb. Durkheim írásai a témák széles körét ölelik fel. hogy a társadalmi életet ugyan­ olyan pontosan lehet vizsgálni. amelyek az egyénen kívüli. aggasztották az iparo­ sodás okozta egyenlőtlenségek. például a gazdasági helyzettel vagy a vallás hatásával. hogyan lehetne. hogy morális kon­ szenzust kell teremteni. Comte-hoz hasonlóan úgy gondolta.realitása. főként a szocio­ lógiára épült volna. Durkheim a szociológiát új tudománynak tekin­ tette. illetve a munka és a gazdasági élet tár­ gyalásakor is találkozhat az olvasó Durkheim el­ képzeléseivel. Émile Durkheim ( 1 8 5 8 1917) írásai maradandóbb hatást gyakoroltak a modern szociológiára. gondolkodási vagy érzelmi módozatok. ködösnek tartotta. Durkheimnek a szo­ ciológiára vonatkozó híres első alaptétele: „A tár­ sadalmi tényeket dolgoknak kell tekintenünk!" Ezt úgy értette. Durkheim számára a szociológia fő feladata a társadalmi tények vizsgálata. amelyek for­ málják az egyén cselekvését. valamint az er­ kölcsi tekintély forrásaival és jellegével. amely segíthet tisztázni a hagyományos fi­ lozófiai kérdéseket. a fizikát. Noha Durkheim számos vonatkozásban tá­ maszkodott Comte munkájának egy-egy elemére. látta. a deviancia és "a: bűnözés. ha ezeket empirikus módon vizsgálja.

hogy Durkheim hivatalos statisztikákat használt. viselkedésüket gyakran társa­ dalmi minták és elvárások formálják. gazdasági változás vagy bizonyta­ lanság idején pedig magasabb. hogy „egyedül állnak" Isten színe előtt. hogy vannak olyan. Dui-Jdretm szerint a háború idején tapasztal­ ható alacsonyabb öngyilkossági arányt a fokozot­ tabb társadalmi integráció jelének tekinthetjük.például a gazdasági rend megbomlása vagy személyes összezördülések. Ezekből a vizsgálati eredményekből Durkheim megállapította. Durkheim ezt bizonyítéknak tekintette arra. amely csak más társadalmi tényekkel magyarázható. hogy a sorssal vagy a társadalommal szemben te­ hetetlennek érzi magát. Az integráció és a szabályozás relatív megléte vagy hiánya szerint az öngyilkosság következő négy típusát külön­ böztette meg: Az egoista öngyilkosságot alacsony fokú tár­ sadalmi integráció jellemzi. míg az egyedülállók elszigeteltebbek a társadalmon be­ lül. akik erősen kötődnek társadalmi csoportokhoz. amely mintákba rendeződő jellemzőket hordoz. hogy ez a típus a tradicionális társadalmakra jel­ lemző. mondjuk válás idején . amelyekben fennmaradt a mechanikus szolidaritás. nem vette figyelembe az öngyilkosságot befolyáso­ ló nem társadalmi hatásokat. amikor a társadalom túlszabályozza az egyént. hanem olyan jelenség. hogy bizonyos emberek másoknál hajlamosabbak öngyilkosságot elkövetni. mint az öngyilkosság. Az öngyilkossági arányok társadalmanként kü­ lönböznek. egységesen ható társadalmi erők. Ennek ellenére a tanulmány ma is klasszikusnak számít. hogy az öngyilkosságok aránya háború idején általában alacsonyabb. Nem pusztán egyéni tet­ tek végeredménye. Az 3/fm/'sfa~öflgyjlkosság akkor következik be. A korábbi írások is elis­ merték a társadalmi tényezők hatását. ha az egyén elszigetelődik. hogy vannak az öngyilkossági arányt befolyásoló. az éghajlattal vagy az elmezavarral próbálták in­ dokolni. A hivatalos franciaországi öngyilkossági adatok magyarázata során Durkheim arra a következte­ tésre jutott. Magyarázatát a társadal­ mi szolidaritás fogalmára és a társadalmat össze­ tartó tényezők két típusára építette: a társadalmi integrációra és a társadalmi szabályozásra. amikor a társadalom gyors változása vagy instabilitása miatt az em­ berek „normák nélkül" maradnak. úgy vélte. mint a szegény. az egyénen kívüli társadalmi erők. Durkheim úgy látta. de szabályos mintázatokat mutatnak. de az egyén hajlamát az öngyilkosságra a faji hovatartozással. és mindenképp egyetlen osztályozási rendszerbe akarta foglalni az öngyilkosság összes típusát. Ebben az esetben az öngyilkosság a „nagyobb jóért" hozott áldozat. és akiknek a vágyait. míg a protestánsok személyes és erkölcsi szabad­ sága azt jelenti. Bár Durkheim ezt a típust a maga korában kisebb je­ lentőségűnek tekintette. Az egyén elnyomása azt eredményezi. amikor az egyén „túlintegrált" (túl erősek a társa­ dalmi kötelékei). hogy az öngyilkosok között több a fér­ fi. . ha hosszabb időtartamot vizsgálunk. Az öngyilkosság megjelenése óta sokat vitat­ ták a tanulmányt. A házasság úgy véd az öngyilkosságtól. Bár az emberek szabad aka­ rattal és választási lehetőségekkel bíró egyénnek tekintik magukat. amelyek meghatározzák az öngyilkosságok arányát. és a társadalmat többre értékeli önmagánál. hogyan ismerhetünk fel általá­ nos társadalmi mintákat az egyéni tettekben. mint a nő. törekvéseit társadalmi normák szabályozzák. Az utolsó típus a fatalista öngyilkosság. Durkheim szerint azonban az öngyilkos­ ság társadalmi tény. elsőként ő adott rá szociológiai magyarázatot. A normák és vágyak állandó vonatkoztatási pontjának elve­ szítése . Például a katolikusok alacsonyabb öngyilkossági aránya erős társadalmi közösségükkel magyarázható. illetve csoportkö­ telékei gyengülnek vagy megszakadnak. A japán kamika­ ze pilóták vagy az iszlám „öngyilkos merénylők" ilyen altruista öngyilkosok.felboríthatja az emberek lehetőségei és vágyai közötti egyensúlyt. Az öngyilkossági arányok vizsgálata feltárja. mint a házas. hogy a társadalmi világ még egy olyan igencsak személyes cselekményre is hat. főként azt kifogásolva. hogy kevésbé hajlamosak öngyilkosságot elkövetni azok. több a jómódú. Durkheim ezzel az anómia társadalmi feltételeire utalt. Bár Durkheim vizsgálata előtt is végeztek ku­ tatásokat az öngyilkosságról.Ml A SZOCIOLÓGIA? Durkheim tanulmánya az öngyilkosságról Az egyén és a társadalom viszonyát feltáró klaszszikus szociológiai tanulmányok egyike Durk­ heim 1897-es elemzése az öngyilkosságról (Durkheim 2003a). Az anómiás öngyilkosságot a társadalmi szabá­ lyozás hiánya okozza. Azt is megfigyelte. Úgy vélte. Például felfedezte. hogy az egyént stabil társas kapcsolatba foglalja. és akkor következik be. és alapve­ tő megállapítása helytálló: még az öngyilkosság látszólag személyes aktusa is szociológiai magya­ rázatot követel. hogy akkor kö­ vetkezik be. Durkheim tanulmánya rámutatott. és több az egye­ dülálló. több a protestáns. mint a katolikus.

a különböző foglalkozások egyre fokozódó elkü­ lönülésével. hogy a társadalmi ténye­ ket nehéz vizsgálni: mivel láthatatlanok és megfoghatatlanok. amelyek a társadalmi dolgok igazi természetét tükrözik. Az organikus szolidaritású társadalmakat az emberek kölcsönös gazdasá­ gi függősége és mások szerepének a felismerése tartja össze. hiszen meggyőződésük. csak társadalmuk általános min­ táit követik. ütemük annyira gyors. aki szembefordul a konvencionális életmóddal. hogy nincs más választásuk. amelyekben a munkamegosztás kis mértékű. hogy mi tartja össze a társadalmat és akadályozza meg annak káoszba süllyedését. az egyénre kiszabott büntetéstől (például ha bűncselekmény­ ről van szó). De a modern világban a változások annyira in­ tenzívek.típusát. és ezeket összekapcsolta a munkamegosztással. A szociológia többi alapítójához hasonlóan Durkheim is mindenekelőtt a társadalmakat át­ alakító változásokkal foglalkozott. amelyeket korábban a vallás biztosított. ha az egyéneket si­ kerrel integrálják társadalmi csoportokba és tevé­ kenységüket közös értékek. Durkheim úgy vélte. hogy tudományos koncep­ ciók csak a tudományos gyakorlatból születhet­ nek. A modern társadalom fejlődés lerombolta a tradicionális erkölcsi ko látok és minták nagy részét. amelyet a mo­ dern társadalmi élet kelt. Szolidaritás akkor áll fenn.tőnek. erkölcsöket. amelyet Durkheim szerint organikus szolidaritás jellemez. amely­ nek értelmében az ipari kor kezdetén egy újfajta szolidaritás jelent meg (Durkheim 2001). Arra biztatta a szociológusokat. Durkheim elismerte. hogy komoly társadalmi nehézségeket okoznak.és városfejlődés erői azonban fokozták a munka­ megosztást. Az öngyilkosság látszólag tisztán személyes cselekedet. Az ipar. de hozzá­ juk hasonlóan azokat a változásokat igyekezett magyarázni. mert általában szabad akaratukból enge­ delmeskednek a társadalmi tényeknek. vallási szövegekben vagy írott illemszabályok­ ban. hogy nincs értel­ me az életének. Főként a tár­ sadalmi és morális szolidaritás érdekelte. más szóval az.ezek közül az egyik az anómia. A feladatok specializálódása és az egyre erősebb társadalmi differenciálódás a fejlett társadalmakban új rend kialakulását ered­ ményezte. Durkheim egyik legismertebb tanulmányában az öngyilkosságot elemzi (lásd a keretes részt az előző oldalon). Fiatalkorában összetűzésbe került a német hatóságokkal poli- . hogy a dol­ gokat a maguk valóságában vizsgálják és olyan új koncepciókat alkossanak. a kívülről készen kapott elképzelésektől mentes elmét követel. hogy az emberek gyakran nem is tesznek mást. Első jelentős. nem lehet őket közvetlenül megfi­ gyelni. Durkheim kifejti. a társadalmi elutasításig (elfogadha­ tatlan viselkedés esetén) vagy (a nyelvi szabályok megsértésekor) az egyszerű félreértésig. Durkheim hangsúlyozta. vallási hiedelmeket és a mindennapi élet min­ táit. hogy a társadalmi tények vizsgálata során az előítéletek és ideoló­ giák figyelmen kívül hagyására kell törekedni. A társadalmi munka­ megosztásról című művében (1893) Durkheim a társadalmi változás olyan elemzését adta. Kari Marx Kari Marx (1818-1883) nézetei éles ellentétben állnak Comte és Durkheim eszméivel. A társadalmi tények sokféleképpen korlátozhatják az emberi cselekvést. szokások révén sza­ bályozzák. ezért nincs sok tere az eltérő egyéni vélemények kifejezésének. vagy annak vizsgálatával. összekötik őket a közös tapasztalatok és nézetek. Durkheim ezeket a bomlasztó feltételeket az andmia fogalmával kapcsolta össze: a céltalanság vagy reménytelenség érzésével. miközben nem adnak egyértelmű új értéke­ ket. Durkheim viszont kimutatta.mechanikus és organikus . jellemzőiket inkább közvetve kell feltárni: hatásaik elemzésével. A munkamegosztás fokozódásával az emberek egyre inkább egymásra utaltak. A fej­ tegetés során Durkheim szembeállította a szoli­ daritás két . Az öngyilkossági arányszámok évről évre visszatérő mintákat követnek. és ez a modern társadalmak sok tagjában olyan érzést kelt. A tudományos szemlélet az érzékelés útján sze­ rezhető bizonyítékokra nyitott. A közös nézetek gátló erejűek: a közösség azon­ nal megbüntet mindenkit. Bomlaszthat­ ják a tradicionális életstílusokat. Mivel a társada­ lom tagjainak többsége hasonló foglalkozást űz. hogy az öngyilkos viselkedésére nagy hatást gyakorolnak a társadalmi tényezők . Tehát a mechanikus szolidaritás alapját a konszenzus és a hasonló meggyőződés képezik. amelyek az ipari forradalom idején következtek be a társadalomban. amelyeket szociológiai módszerekkel kell megmagyarázni. teljes egészében a rendkí­ vüli személyes boldogtalanság következményé­ nek tűnik. ami hozzájárult e szolidaritásforma felbomlásához. mert mindenkinek olyan árukra és szolgáltatásokra van szüksége. Durkheim szerint mechanikus szolidaritás jel­ lemzi a tradicionális kultúrákat. hogyan próbálták őket kifejezni törvényekben. amelyet más foglalkozásúak bizto­ sítanak. A társadalmi konszenzus megteremtésé­ ben a közös nézeteket a gazdasági reciprocitás és a kölcsönös függőség viszonyai váltják fel.

vagy az csak csekély mér­ tékű. Ez azt jelen­ ti. amit a materialista tör-l ténelemfelfogásnak nevez. Karl Marx (1818-1883) tikai tevékenysége miatt. Többnyire gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Marx a munkásosztályt proletariátusnak is nevezi. Vázolta az egymást követő történelmi Kapitalizmus és osztályharc Bár írásaiban a történelem különböző szaka­ szaival foglalkozott. míg a né­ pesség nagy tömege a bérmunkások osztályába. Marx úgy vélte. akik nem rendelkeznek a saját megélhetésükhöz szükséges eszközökkel. Marx figyelmét elsősorban mégis a modern korban bekövetkező változások kötötték le. amelyek számos különböző tudományterü­ letet fognak át. A kapitalizmus olyan termelési rendszer. A tőkefelhalmozás szorosan összefügg a második elemmel. Szerinte a tár­ sadalmi rendszerekben gazdaságuk ellentmondá­ sai miatt . Marx írja az 1848-as Kommunista Kiáltvány elején: „Minden eddigi társadalom története az osztályharcok tör­ ténete" (Marx-Engels 1998). Az osztályok közötti ellentétek a történelmi fejlődés legfontosabb hajtóerejét képezik. jellegzetes­ sége a fogyasztók széles körének eladott javak és szolgáltatások termelése. hanem elsősorban a gazdasági tényezők szolgálnak. majd rövid franciaor­ szági tartózkodás után végleg Nagy-Britanniában telepedett le emigránsként. Az osz­ tályok közötti kapcsolat kizsákmányoló jellegű. a bérmunkával. a munkásnak pedig bér kell). a munkásosztályhoz tartozik. de mivel mindig igyekezett össze­ függésbe hozni a gazdasági problémákat a tár­ sadalmi intézmények működésével. E szerint a társadal-' mi változások legfontosabb forrásául nem az emberek által vallott eszmék és értékek. hogy a gazdasági források­ hoz kapcsolódó osztálykonfliktus az idő múlásá­ val egyre inkább kiéleződik. Az európai munkásmozgalom és a szocialista eszmék iránti érdeklődése tükröződött írásai­ ban. Az első a . Az iparosodás ter­ jedésével a parasztok. amelynek felhasználásával vagy be­ fektetésével új vagyontárgyakat tudnak majd lét­ rehozni. Szerinte a modern korszak legfonto­ sabb változásai a kapitalizmus kialakulásához kapcsolódnak. ez a függőségi viszony nem kiegyenlített. nagy számban költöztek a növekvő városokba. és akik a tőketulajdono­ sok által biztosított munkalehetőséggel élhet­ nek csak. Bár a tőke bir­ tokosai és a munkások egymásra utaltak (a tő­ késnek munka.át­ menet következett be az egyik termelési módról a másikra. Társadalmi változás: történelmi materializmus Marx kiindulópontja az. Marx szerint a kapitalizmus eredendően osz­ tályok rendszere. Marx a kapitalista vál­ lalkozások két fő elemét határozta meg. mivel a munkásoknak nincs ellenőrzési lehetősé­ gük a munkájuk felett.néha fokozatos. amely éles ellentétben áll a történelem minden korábbi gazdasági rendjével. műveiben rengeteg szociológiai felismerés található. a tőkések uralkodó osztályt alkotnak. Bár Marx főként a 7 ^ kapitalizmusra és a modern társadalomra fordí­ totta figyelmét. Láthatta a gyárak és az ipari termelés térhódítását éppúgy. hogy létrejön azoknak a munkásoknak a köre. hogy a tőke birtokosai. mint az annak hatására kialakuló egyenlőtlenségeket. amelyben az osztályok közötti viszonyokat konfliktus jellemzi. a munkaadók viszont a dolgozók munkájá­ nak eredményét kisajátítva nyereségre tehetnek szert. akik korábban a föld mű­ veléséből tartották fenn magukat. gép vagy akár egész gyár). Marx úgy vélte. néha forradalmi . ezért „a tör­ ténelem motorjának" nevezhetők. hogyan fejlődtek a társadalmak a történelem során. Még legszigorúbb kritikusai is fontosnak tartják mun­ kásságát a szociológia fejlődése szempontjából.Ml A SZOCIOLÓGIA? tőke: bármely vagyontárgy (pénz. azt is vizsgálta. így hozzájárultak a városokban élő ipari munkásosztály kialakulá­ sához.

mint a gazdasági feltételeké. A protestáns etika és a kapi­ talizmus szellemében ( 1 9 0 4 . Marx hitt abban. hogy miben különbözik a modern társadalom a tár­ sadalmi szerveződés korábbi formáitól. Még alig két évtizede is a Föld népességének több mint harmada élt olyan tár­ sadalmakban (például a Szovjetunióban vagy ke­ let-európai országokban). Max Weber (1864-1920) amelyek a mai szociológusok számára is megha­ tározó jelentőségűek. ahogyan a tőkések összefogva megbuktatták a feudális rendet. a jog. a gazdasági-politikai hatalmat monopolizá­ ló kisebb osztályra és azoknak az embereknek a nagy tömegére.főként a puritanizmussal társí­ tott értékek . hogy Marx eszméiből merítet­ tek politikájuk kialakítása során. században. amely megbuktatja a kapi­ talista rendszert és egy új. ezután következtek a rabszolgatartó társadalmak. és új rend jön létre: a kommunizmus. és a szociológia feladata. A gazdasági rendszer kö­ zösségi irányítás alá kerül. Max Weber Marxhoz hasonlóan Max Weber (1864-1920) sem nevezhető egyszerűen „szociológusnak". amelyek sorában az első a vadászok és gyűjtögetők ősközösségi társadalma. Németországban szü­ letett. A szocioló­ giai gondolkodás többi alapítójától eltérően úgy vélte. őket is kiszorítják majd. hogy a szociológiának nem struktúrákkal. Sokat méltatott és vitatott művében. amely a földbirtokos nemessé­ get váltotta fel. mint a szocioló­ giát. és Marxnál sokkal kevésbé tartotta fontosnak az osztálykonfliktuso­ kat. Szerinte a változást mozgató erők az embe­ ri motiváció és gondolkodás: az eszmék. akik alig részesülnek az általuk megtermelt javakból. E történelemképnek megfelelően Marx arra a következtetésre jutott. hogy megfejtse e tettek értelmét.1. hogy a jövő társadalmában a termelés fejlettebb és hatékonyabb lesz. Ez nem azt jelenti. hogy a társadalmak nem szakadnak majd szét egy. FEJEZET szakaszokat. Marx munkássága jelentős szerepet játszott a 20. Műveinek többsége a modern kapitalizmus fejlődésével foglalkozik. mivel ér­ deklődési köre és munkássága ugyancsak számos tudományterületre kiterjed. hanem a társadalmi cselekvéssel kell foglalkoz­ nia. így megszűnnek a gazdagokat és szegényeket elválasztó szakadékok. hogy az emberek közötti valamennyi egyenlőtlenség el fog tűnni. Weber szerint az eszmék és értékek szerepe legalább annyira fontos a társadalmi változások­ ban. Durkheimtől és Marxtól eltérően nem hitte. a filozófia és az összehasonlító törté­ nettudomány területét csakúgy.1 9 0 5 ) kifejti. Marx úgy vélte. valamint azzal. . hanem úgy vélte. hogy elkerülhetetlen a mun­ kásosztály forradalma. értékek és meggyőződések átalakulást indíthatnak el) Az egyének képesek szabadon cselekedni és for­ málni a jövőt. és ehhez az országhoz kötődik egyetemi pályafutása is. Egy sor empirikus vizsgálattal meghatározta a modern ipari társadalmak néhány alapvető jellemzőjét és kijelölte a legfontosabb ideológiai vitapontokat. de néhány marxi alaptételt erősen bírált.meghatározó szerepet játszottak a kapitalista szemlélet kialakulásában. hogy a vallási értékek . majd a földbirtokosokat és jobbágyokat élesen elválasztó feudális rendszerek. amelyek kormányzatai büszkén hirdették. tőlük független struktúrák. hogy éppúgy. Rendkívüli ismeretanyaggal ren­ delkező ember volt. mint a kapitalista rendszerben. írásai felölelik a közgazda­ ság. sokkal inkább azt. hogy a társadalmi struktúrákat a tettek bonyolult összjátéka alakítja. Korának más gondolkodóihoz hasonlóan We­ ber is igyekezett megérteni a társadalmi változás természetét és okait. és minden korábbinál humánusabb társadalmi rendszer jön létre. osztályok nélküli tár­ sadalmat teremt. Hatott rá Marx. hogy létezhetnek az egyéneken kívü­ li. Elutasította a ma­ terialista történelemfelfogást. A kereskedők és az iparosok megjelenése a kereskedő vagy tőkés osztály ki­ alakulását jelezte.

és egyre inkább racioná­ lis. mert meg­ próbálja szabályozni a társadalmi élet minden szféráját. Weber úgy véli. Weber a tényezők sokkal szélesebb körét tekinti fontos­ nak. hogy a kapita­ lizmusban nem az osztálykonfliktusok dominál­ nak. Ha a tradicionális társadalmakban több­ nyire a vallás és a régóta élő szokások határozták meg az emberek attitűdjeit és értékeit. hogy a poliKezdetben a szociológusok azt a változó társa­ dalmat igyekeztek megérteni. hogy a szokást és a babonát elutasítva a tudományt és a technoló­ giát pártolják . a várható következményeket. Marx és Weber nagyon el­ térő megközelítéseket alkalmaztak a társadalmak vizsgálatában. hogy az emberek foko­ zatosan feladják a babonában. a jólét és a boldogság előmozdítása azáltal. századi felvilágosodás programja . hogy Durkheim. dehumanizáló hatásai aggasztották. mert nemzedékek óta úgy szokás. Kína és India. ahogyan a modern világ tu­ dományos gondolkodása elsöpörte az érzelmes­ ség múltból maradt erőit. Tar­ tott attól. Tanulmányozta Kína. gyakran csak egyes jellemzői vannak je­ len. vallásban. ha az ideáltípushoz hason­ lítjuk. hogy az egyén maga is formálhatja a külvilágot.a nagy szervezetek . hogy a keresztény hit egyes vonat­ kozásai fontos szerepet játszottak a kapitalizmus kialakulásában. India. Úgy vélte. hogy egy bizonyos jelenség „tiszta" formája. Weber varázstalanításnak nevezte azt. hogy a társadalmi világ vizsgálata so­ rán olyan módszerek kidolgozására törekedtek. Weber a Nyugat egyik legsajátosabb jellemzőjének a tudományos jelle­ get tekintette. A 18. hogy miközben a szociológusok az elemzés tárgyában egyetértenek. Marxtól eltérően úgy vélte. A való világban nemigen létezik ide­ áltípus. hanem a tudomány és a bürokrácia . hanem inkább azt. oldalt). szokás­ ban és régóta folytatott gyakorlatban gyökerező tradicionális nézeteiket. mert a való világ bármely helyzete megérthető. Az efféle hipotetikus konstrukció azonban nagyon hasznos lehet. De ne feledjük: Weber az ideál­ típuson nem azt értette. Míg Marx a gazdasági kérdések meghatározó szerepére mutat rá. Ide­ áltípusra épít például a bürokráciáról és a piacról szóló írásaiban. Weber az ipari forradalmat és a kapitalizmus kialakulását bizonyítéknak tekintette arra. instrumentális számításokat végeznek. amely segít megérteni a világot. t Újabb szociológiai szemléletmódok Racionalizálódás Weber szerint a modern társadalom kialakulása a társadalmi cselekvés mintáinak jelentős módo­ sulásaival járt.a gazdasági és politikai növekedéssel együtt bővül. ahogyan nagyszámú ember tevékenysége hatéko­ nyan megszervezhető . amelyekkel általánosan magyarázható. hogy a fejlődés iránya az általános racionalizálódás felé mutat. ame­ lyekben figyelembe veszik az eredményességet. Ma sem rit­ ka. Ezáltal az ideáltípus állandó viszonyítási pontként szolgál. tikától a vallásig és a gazdasági tevékenységig az élet egyre több területe racionalizálódott. Weber szociológiai szemléletében fontos elem volt az ideáltípus gondolata. amelyikben éltek. Például míg Durkheim és Marx az egyénre ható külső erőket állítja középpontba. Az előző részekből viszont ki­ derül. A racionalizálódás végeredményét illetően azonban Weber nem volt egészen derűlátó.a haladás. és a tőkésre jellemző beállított­ ság Marx nézeteivel szemben nem kizárólag gaz­ dasági változások hatására alakult ki. valamint az.kialakulása (a bürokráciáról lásd még a 4 9 0 . mint egyéni cselekede­ teinket.megteremtette a maga veszélyeit. és kutatásaival jelentős mértékben hoz­ zájárult a vallásszociológia fejlődéséhez. . hogyan működnek a társadalmak és milyen jellegű a tár­ sadalmi változás. De nem elégedtek meg azzal. mi­ lyen fontos volt számára a társadalmi cselekvés a nyugati társadalom sajátos jegyeinek elemzése során.4 9 6 . hogy a kulturális eszmék és értékek éppúgy formálják a társadalmat. Az ideáltípus fogal­ mi vagy elemzési modell. a mo­ dern technológia és a bürokrácia kialakulását Weber együtt rációnálizálddásként jellemezte: a társadalmi és gazdasági élet megszervezése a ha­ tékonyság elve szerint. hogy csak azért tegyenek valamit. más jelentős civilizációkkal összehason­ lítva. a technikai tudásra építve történik. Sokkal fontosabb. hogy ez a gondolati kép a tökéletes vagy elérendő cél. hogy leírják és ér­ telmezzék koruk jelentős eseményeit. A tudomány. a Közel-Kelet vallásait. gyakran eltérő elméleti nézőpontból végzik az elemzést. A bürokrácia . akkor a modern társadalmat az jellemezte. hogy a modern társadalom mint rend­ szer elpusztítja az emberi szellemet. illetve a Nyugat főbb vallási rendszerei­ nek összehasonlításakor Weber arra a következ­ tetésre jutott. Weber kiindulópontja az. Ezek a szemléleti különbségek a szociológia egész története során fennmaradtak.Ml A SZOCIOLÓGIA? Weber néhány nagyhatású írása is mutatja.az egyetlen mód. Különösen a bürokrácia fojtó. Az ipari társada­ lomban nem volt sok helye az érzelgésnek vagy annak. hogyan alakíthatja a demokrácia sorsát.

hogy Comte Pozitív filozófia tan­ folyama című alapvető értekezésének fordítása révén megismertette Nagy-Britanniát a szocioló­ giával (Rossi 1973). Martineau több szempontból is jelentős a mai szociológusok számára. Harmadszor: elsőként ő vizsgált szociológiai nézőpontból korábban mellőzött témákat (a há­ zasságot. miként viszonyulnak más in­ tézményekhez. nem mindig tudta méltóképp elismerni minden olyan gondolkodó érdemeit. Angliában született és végezte tanulmányait. amelynek különböző részei együttműködve stabilitást és szolidaritást ered­ ményeznek. Másodszor: leszögezte. Marxhoz és Weberhez. Marx és Weber kétségtele­ nül meghatározó alakok a szociológiában. szá­ zad végi és 20. Ezenkívül gyakran mellőzte a tudomány azokat is. A szociológia. aki gazdagította valamivel. hogy a társadalom egyes részeinek egymáshoz és a társadalom egészéhez való viszonyát vizsgálja.köz­ vetlenül kapcsolódik Durkheimhez. a gyerekek helyzetét. akkor annak min­ den vonatkozására figyelnie kell. A 19. és meg­ vizsgáljuk a szociológiai gondolkodás néhány újabb elméleti eredményét. mint bármely más tudományterület. 1837) című könyvében foglalta össze. mivel egy társadalom különböző részei szoros kölcsönhatásban fejlődnek. Durkheim. aki ma is méltó a szociológusok figyelmére. . ugyan­ ebben az időszakban voltak más fontos gondol­ kodók is. Könyvemben többször is felbukkan­ nak olyan fejtegetések és elképzelések. hogy ha valaki a társadalmat tanulmányozza. Fenti művében ezt így fogalmazta meg: „Az óvoda. kai.Marx­ hoz és Weberhez hasonlóan . hogy a társadalom hasznára legyen. Először is bizonyította. amely­ ben megismerhetjük egy nép erkölcsét és visel­ kedési szokásait" (Martineau 1962). a budoár és a konyha mind remek iskolául szolgálnak. E megközelítés szerint a szociológia tudománya arra hivatott. és megfigyelé­ seit Az amerikai társadalom (Society in America. fejezetben bővebben is szó lesz a szocio­ lógia főbb elméleti megközelítéseiről. akiknek nagy ritkán módjuk nyílt jelentősebb szociológiai kutatásra. FEJEZET elfeledett alapító Bár Comte. Elemezhetjük egy tár­ sadalom vallási hiedelmeit és szokásait például úgy.a funkcionalizmus. Ma már Martineau érdemé­ nek tekintik. Ezért Marti­ neau maga is a női jogok és a rabszolga-felszaba­ dítás szószólójaként lépett fel. hanem mindent meg kell tennie. Végül meg­ állapította: a szociológus feladata nem csupán a megfigyelés. hogy a társadalom elem­ zésében a nők életének megértésére is törekedni kell. Az újabb elméleti megközelítések közül három . a legfőbb politi­ Harriet Martineau (1802-1876) Funkcionalizmus A funkcionalizmus a társadalmat összetett rend­ szernek tekinti. Ezenkívül Martineau maga is módszeresen vizsgálta az amerikai társadalmat az 1830-as években. HARRIET MARTINEAU Harriet Martineau-t (1802-1876) „az első szo­ ciológusnőként" szokták emlegetni.nem nevezhető csupán szociológusnak. / A 4. de . vallási és társadalmi intézményekre egyaránt. amikor útjai során az Egye­ sült Államok sok vidékére eljutott.1. akik figyelemre méltó eredményekkel gazdagították a tudományt. E kevesek közé tartozik Harriet Martineau. a családi és vallási életet és a faji kapcsolatokat). a konfliktuselméleti megkö­ zelítés és a szimbolikus interakcionizmus . hogy hivatásos szo­ ciológussá váljanak. század eleji „klasszikus" időszak­ ban a nők és a faji kisebbségek köréből nagyon kevesen kaptak lehetőséget. több mint ötven könyvet és számos esszét írt. hogy feltárjuk. amelyek ezeket az elméleti megközelítéseket veszik ala­ pul és szemléltetik.

ezért veszített népszerűségé­ ből. ame­ lyet egy bizonyos társadalmi cselekvés résztve­ vői ismernek és célul tűznek ki. A különérdekek meg­ léte azt jelenti. . Két kiemel­ kedő képviselője Talcott Parsons ( 1 9 0 2 . milyen szerepet ját­ szik a kreatív társadalmi cselekvés a társadalom­ ban. A konfliktuselméletek hívei azonban a funkcionalizmustól eltérően nem a konszenzust hangsúlyozzák. akkor ez társadalmi konfliktusba torkollhat. mintha a társadalomnak volnának „szük­ ségletei" és „céljai". egy társadalmi egység funkciójának elemzé­ se azt tisztázza. Az utóbbi években megmutatkoztak a funkcio­ nalizmus korlátai. A funkcionalisták gyakran úgy írtak. jól elkülöníthető csopor­ tok halmazának tekintik. Ha a társadalmi viselkedés diszfunkcionális vonatkozásait keressük. A hopik hisznek benne. hogy mindig fennáll a konfliktus lehetősége.például a szív . amelyek nem illeszkednek a fennálló rendbe. Merton különbséget tett funkciók és diszfunkciók között is. így hozzájárul a társadalmi egység fenntartásához. Merton sze­ rint a szociológiai értelmezés nagyrészt abból áll. Ezért szer­ vezik. hogy a társadalom egészének a javát szolgálják.e társadalmi egyensúly a társadalom tagjai közöt­ ti morális konszenzus meglétére épül. hogy az miként viszonyul a test más szerveihez. Ha a figyelem középpontjában a stabilitás és a rend áll. amellyel magya­ rázható a társadalom működése. megbonthatja a fennálló társadalmi rendet. hogy a vallás megerősíti az emberekben a legfontosabb társadalmi értékek elfogadását. hogy feltárjuk a társadalmi cselekvések és intéz­ mények latens funkcióit. akik mindketten sokat merítettek Durkheim munkásságából. A funkcionalizmus hangsúlyozza. hogy az adott szokás vagy intézmény milyen szerepet játszik a társadalom életében. A konflik­ tuselmélet követői a domináns és hátrányosabb helyzetben lévő társadalmi csoportok között ki­ alakuló feszültségeket vizsgálják. ha­ nem a társadalmi választóvonalak jelentőségére hívják fel a figyelmet. A funkcionalista gondolkodás az 1960-as éve­ kig a szociológia vezető elméleti hagyománya ma­ radt. hogy mindig csak a társadalmi ko­ héziót erősíti. A funkcionalisták . Merton Durk­ heim valláselméletét követve feltételezi. Fő­ ként Merton funkcionalizmusa gyakorolt nagy hatást. az egyenlőtlenség és a küzdelem kérdései­ vel foglalkoznak. és hogy bizonyos csoportok előnyösebb helyzetben vannak másoknál. Merton megkülönböztette a manifeszt és a latens funkciókat. Konfliktuselméleti szemléletmódok A funkcionalistákhoz hasonlóan a konfliktusel­ méletet követő szociológusok is hangsúlyozzák a társadalom struktúráinak fontos szerepét. hogy az esőtáncnak más hatása is van: erősíti a hopi tár­ sadalom egységét (latens funkció). és azt igyekez­ nek megérteni. hogy a szertartás esőt hoz. Ha két csoport más-más vallások vagy akár ugyanazon vallás különböző ágainak a híve. Egy átfogó „modellt" is javasolnak. A szív létfontosságú szerepet ját­ szik az organizmus életének megőrzésében azzal. Épp ezért főként a hata­ lom. az eső pedig jó termést (manifeszt funkció). hogy a vallás mindig funkcionális. faji vagy nemi alapú) választóvonalakat és egyenlőtlenségeket aligha lehet észrevenni. Merton ( 1 9 1 0 . Sok kritikus úgy ítélte meg. Az sem kap elegendő figyelmet.2 0 0 3 ) .organikus analó­ giával gyakran hasonlították a társadalom műkö­ dését az élő szervezetek működéséhez: akárcsak az emberi test különböző részeinek. A funkcionalisták a rendet és az egyensúlyt tekintik a társadalom normális állapotának . hogy a tár­ sadalom rendjének és stabilitásának megőrzésé­ ben fontos a morális konszenzus. Hasonlókép­ pen. miközben ezek a fogalmak csak az egyes emberre alkalmazhatók. A társadalmat az érdekeiknek megfelelően cselekvő. a társada­ lom elemeinek is együtt kell működniük.Ml A SZOCIOLÓGIA? Egy társadalmi szokás vagy intézmény funk­ ciójának vizsgálata során elemezzük. főként az Egyesült Államokban.tanulmányozásakor be kell mutatnunk. a latens funkció pedig e cselekvés olyan eredménye. de sok funk­ cionalista gondolkodó (például Talcott Parsons) a kelleténél jobban hangsúlyozza a társadalmi ko­ héziót megteremtő tényezőket a megosztottságot és konfliktust eredményező tényezőkkel szem­ ben. Például Durkheim úgy vélte. hogy vért pumpál a többi szervbe.köztük Comte és Durkheim .1 9 7 9 ) és Robert K. vagyis hogy a társadalom legtöbb tagjának közös értékei legye­ nek. Manifeszt funkció az. Egy szerv . hogy a funkcio­ nális elemzés nem létező jellemzőket tulajdonít a társadalmaknak. akkor a tár­ sadalmi élet olyan jellemzői után kell kutatnunk. A há­ borúkat máig gyakran vallási közösségek vívják . Bár Mertonról nem állíthatjuk. Például tévedés azt hinni. ezért vesznek részt benne. Merton ezt a megkü­ lönböztetést az Arizona és Új-Mexikó államban élő hopi törzs esőtáncával szemléltette. hogy az adott elem milyen szere­ pet játszik a társadalom fennmaradásában. amelyről a résztvevők nem tudnak. hogyan keletkeznek és állandó­ sulnak az uralmi viszonyok.Európa történelmében példa erre a protestán­ sok és a katolikusok összecsapása. akkor a társadalomban létező (osz­ tály-.

Vannak azonban ennek az irányzatnak olyan követői. A szimbolikus interakcionizmus módszerét kö­ vető szociológusok gyakran foglalkoznak a hét­ köznapi életben zajló személyközi interakciók­ kal. hogy . Közvetve Max Weber is hatott erre az elméleti megközelítésre. úgy vélte. A szimbolikus interakcionizmus a személyek közötti érintkezés apró részleteire irányítja a fi­ gyelmünket. pártok. Dahrendorf megálla­ pítja. Pél­ dául a szavak. Minden társadalomban választóvonal húzódik a hatalom birtokosai és a hatalomból kiszorulók. valamint arra.1. hogy ezeket a struktúrákat az egyének társadalmi cselekvései hozzák létre. amikor érintkeznek egymással. akiket igenis foglalkoztatnak társadal­ munk hatalmi és strukturális viszonyai. Marx elsősorban az osztályok felől szemlélte az érdekkülönbségeket. és ugyanúgy kívülről tudjuk szemlélni magunkat. és a marxista gondolkodás mai iskolái nagyon eltérő elméleti álláspontokat foglalnak el. / Bár a szimbolikus interakcionizmus szemléle­ tével sokszor felismerhetjük. hogy milyen szerepet tölt be a hata­ lom és a struktúra a társadalomban és hogyan korlátozzák az egyéni cselekvést..Kari Marx munkásságában kiemelt szerepet töltött be az osztályharc kategóriája. milyen érzelmi stílust alkalmazva végezzük a munkánkat. hogy öntudatos lényekké váljunk .hogyan készítik fel az utaskísérőket érzelmeik féken tar­ tására.egyéb készségeik fejlesztése mellett . és interjúkat ké­ szített a képzés résztvevőivel. A mar­ xizmustól a radikális politikai változás program­ ját várják. amely valami mást helyettesít. amelyeket konfliktus és megosztottság jellemez. hogy létez­ nek társadalmi struktúrák (osztályok. Ralf Dahrendorf ( 1 9 2 9 .. tulajdonképpen szimbólumok. 1983) felidézi. A „kanál" szó az a szimbólum. Dahrendorf viszont tágabb értelemben az autori­ táshoz és a hatalomhoz kapcsolja őket. Menjetek és dobjátok be magatokat! Mosolyt kérek! De na­ gyot! Mindent bele!" Hochschild megfigyeléseiből és az interjúkból arra következtet. amelyekben harmónia és egyetértés uralkodik. aki a Delta Airlines att lantai oktatóközpontjában amerikai légiutas-kí­ sérők képzését tanulmányozta. vagy kommunikációs formák szintén szimbólu­ mok. hogy a funkcionalista gondolko­ dók egyoldalúan szemlélik a társadalmat: csak a társadalmi élet olyan aspektusaival számolnak. hogy szerzői a szociológiai elemzés és a politikai re­ form ötvözetének tekintik irányzatukat. ha integetünk vagy „beintünk" valakinek. a konfliktuselméletek kidolgozói között akad olyan is. Hangsúlyozzák az efféle interakciók szerepét a társadalom és intézményei megteremtésében.tu­ datára ébredjünk egyéniségünknek. Marx főbb gondolatait sokféleképpen lehet ma­ gyarázni. hiszen szimbolikus értéke van annak is. hogy a konfliktus főként az egyének és cso­ portok eltérő érdekeiből ered. meg kell értenünk.A mosolyotok ér a legtöbbet. Társadalmi osztály és osztálykonfliktus az ipari társadalomban [Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der Industriegesellschaft. mert bár elismerte. sokat bírálták azért. vagyis a kormányzók és a kormányzottak között. most menjetek (az utastérbe). Mead amerikai filozófus ( 1 8 6 3 . Megfigyelte. FEJEZET A konfliktuselméleten belül erős a marxizmus pozíciója . lányok. H. vagy talán még fontosabbak azok a területek.) az oktató pilóta ezzel az utasítással fordul a kép­ zésben részt vevő utaskísérőkhöz: „Na. Ebben a folyamatban a szimbólum a legfontosabb elem. Pedig épp ennyire fontosak. hogy mivel a nyugati gazdasá­ gok egyre inkább a szolgáltatásra épülnek. a mindennapi társadalmi élet során végzett cselekvésünk. De a marxizmus minden változata különbözik a többi szociológiai hagyománytól abban. Mead sze­ rint az emberek közös szimbólumokra és jelen­ tésekre építenek. A nem verbális gesztusok . Hochschild beszámoló- Szimbolikus interakáonizmus G. amellyel a levesevéshez használt eszközt nevezzük meg. hogy ezeket a részle­ teket miképpen hasznosítjuk mások mondaniva­ lójának és cselekedeteinek az értelmezésében. A szimbo­ likus interakcionizmus a nyelv és a jelentés vizs­ gálatából született. a University of Calir fornia szociológiatanára. Hochschild a kutatás eredményeit összeg­ ző kötetében [The Managed Heart: Commerciali­ zation of Human Feeling. ahogyan mások látnak minket. akire Weber hatott. és mosolyogjatok ám! . szinte minden közöttük zajló inter­ akció szimbólumcserét foglal magában. 1957) című művében kifejti.1 9 3 1 ) mun­ kássága nagy hatást gyakorolt a szociológiai gon­ dolkodásra. rendi és más csoportok). amelyek megjelenítik. De nem minden konfliktuselmélet marxista megközelítésű. főként az úgynevezett szimbolikus interakcionizmus szemléletmódjával.). Mead szerint a nyelv teszi lehetővé. amelyekkel bizonyos tárgyakat je­ lölünk. Jó pél­ da erre a kortárs német szociológus. mire gondolunk. A szimbólum olyan dolog. pél­ dául azzal. milyen természetű valójában egy-egy. Mivel az emberi lények világa bővelkedik a szim­ bólumokban. Közéjük tartozik Arlie Hochschild. amikor. mert nem foglalkozik nagyobb kérdésekkel. aki ma már klasszikusnak számító.

Például Robert K. ahol nincs olyan hagyománya a nyil­ vános mosolygásnak. A különböző elmé- Elméletalkotás a szociológiában Eddig elméleti megközelítésekkel foglalkoztunk. A szociológiában az elméletek vagy még in­ kább az elméleti megközelítések értékelése nehéz. Számtalan elmélet született az ezerféle kutatási területen. személyes részünknek tekintjük. hogy „mosolygási tanfo­ lyamokon" vegyenek részt . még a mosolyunk is a cégé. Az elméleti viták ereden­ dően elvontabbak. annál nehezebb empirikusan igazolni. hogy empirikus kutatással közvetlenül teszteljék. hogy az ember kontrollálja érzelmeit. hogy miért kellene a szocioló­ giai elméletalkotásnak megmaradnia a „közép­ szinten". amelynek értelmé­ ben az emberek attól függően értékelik körülmé­ nyeiket. mint az empirikusabb jellegű nézeteltérések. amelyet épp ebben a fejezetben ismertettünk. amelyben a Delta Airlines utaskísérőinek kellett részt venniük. sőt olykor matematikai formát is öltenek . vagyis különböző elméleti irányultságokkal. Az elméle­ tek érvényességi köre szűkebb. Vagyis a depriváció érzését nem közvetlenül az anya­ gi szegénység mértéke határozza meg. Ha a család szűkösen. mégis jobban meg kell értenünk. mégis elég általános. hogy minél átfogóbb az elmélet. A középszintű elmélet elég konkrét ahhoz. amelyről a legtöbb ember úgy gondolja. Tulajdonképpen igaz. Hasonló­ képpen. hogy különböző jelenségek egész körére alkalmazható legyen. Ne próbáljon nagy elméleti rendszereket alkotni (ahogyan például Marx tette). mint egy olyan csa­ lád. Ez azért érdekes. A fent tárgyalt elméleti megközelítésektől azonban megkülönböztethetjük az elméleteket. amelyet munkájuk során fel kell adniuk. Ilyen például a relatív depríváció elmélete. mint Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában. amely hasonló házban él. vajon kívánatos vagy hasznos-e. Hochschild megállapítja. akkor kevésbé érzik úgy. nem volt könnyű ér­ zelmi munkára képezni az embereket. de átfogó .ezek nem is állnak nagyon távol attól a képzéstől. megállapításai sok jelenkori társadalomra érvényesek. Néha az elméletek nagyon pontosan fogal­ mazódnak meg. hogy a szol­ gáltatóiparban dolgozók (a kétkezi munkások­ hoz hasonlóan) gyakran eltávolodnak önmaguk azon részétől. amelyet megtapasztalnak. amelyek különböző nézőpontokból. és a kötet megjelenése óta sok más kutató épített a gon­ dolataira. mint a szociológiában. egyre több embernek kell „érzelmi munkát" is végeznie munkahelyén. A szociológiában nincs egyetlen uralkodó elméleti megközelítés . az érzelmeket általában legbensőbb. Mégsem tudjuk egyértel­ műen indokolni. Ugyanakkor van olyan elmélet. hanem szerényebb elméletek kidolgozására törekedjen. hogy a szociológus nagyívű elméleti vállalkozásba kezdjen. amelyen a szociológusok munkálkod­ nak.bár ez gyakoribb más társadalomtudo­ mányokban (főként a közgazdaságtanban). hogy kihez hasonlítják magukat. lakóik pedig tehetősebbek. és olyan problémákat vetnek fel. Sokféleképpen véleke­ dünk arról. szegény környéken él. például a grönlandi inuitok körében. de nem az. hogy a karja szinte már gép. Ha épp dolgozunk. így alakítson ki nyilvánosan felismerhető (és elfogadható) arcki­ fejezést. hogy érti. hogy a szociológus úgynevezett középszintű elméleteknek szentelje figyelmét. mert ha belegondolunk. Merton (2002) amel­ lett kardoskodik. aki már dolgozott a szolgáltatóiparban. hogy úgy ér­ zik: a mosolyt mintha rájuk ragasztották volna. az Egyesült Államokban végezte kutatatásait. Bár Hochschild a világ egyik legfej­ lettebb „szolgáltatógazdaságában". konkrét társadal­ mi feltételeket vagy eseményfajtákat igyekeznek magyarázni. ha­ nem érzelmeinket is igyekszik birtokba venni. Ezekben az országokban a szolgáltatóipari alkalmazottak­ tól néha megkövetelik. Hochschild kutatása ablakot nyitott az élet egy olyan szeletére. Hochschild ezt nevezi az „érzelmi munka" terén folytatott képzésnek . amely jóval át­ fogóbb más elméleteknél. például üzletben.az efféle munka megköveteli. étteremben vagy bárban. A kétkezi munkás például gyakran úgy érzi. Erre példa Durkheim elmélete az öngyilkosságról. aki mozgatja. de olyan környé­ ken. a szolgáltatóiparban dolgozók is gyakran arról számoltak be Hochschildnek. Egyes kultúrákban. Hochschild szerint a minket alkalmazó vállalat nemcsak mozdulatainkat. és csak néha válik újra annak részévé. Általában egy kutatás folyamatában születnek. Hochschild könyvében meggyőzően alkalmaz­ ta a szimbolikus interakcionizmust. emberpróbáló feladat. hogy nélkülözniük kell. ahol mindenkinek többé-kevésbé hasonlóak a körülményei. szemlélettel közelítik meg a szociológia tárgyát. testképet.ez a gyengeség jelének tűnhet. ame­ lyekre további kutatások során lehet választ adni. Más szóval ezek a dolgozók eltávolodtak saját érzelmeiktől. már nem a sajátjuk. A szol­ gáltatóipari állások száma rohamosan növekszik a világ minden országában.Ml A SZOCIOLÓGIA? ja az utaskísérők „ügyfélszolgálati" képzésével kapcsolatos vizsgálatról ismerős lehet bárkinek. minél nagyobb a célja. ahol az otthonok többsége sokkal nagyobb.

néha kevésbé fontosak. A mikroszintű vizsgálatok viszont épp a kiter­ jedt intézményi minták értelmezéséhez szüksé­ gesek. A későbbi fejezetekben még említek példát arra. amelyből a kutatás meríthet. Giddens 1984). milyen fontos a társadalmi cselekvés a társadalom életében. o. hogy a társadalmi interakció során az egyének szimbólumokat alkalmazva érintkeznek. A tágabb intézményi keretek nagyban meghatározzák. a különböző irodákban vagy az üzemben dolgozók körében. hogy megnézzük. A makroszociológia a nagy társadalmi rendszerek. leve­ lek. hogy megértsük. Dönthetünk úgy.). ha összehason­ lítjuk a középkori kultúra napi cselekvéskörét az iparosodott városi környezet életével. A szociológiában alkalmazott elméleti megkö­ zelítéseket elemzési szintek szerint is szemlélhet­ jük. A funkcionalizmus a társadalom egészét vizs­ gálja. például a politikai rendszer vagy a gazdasági rend elemzése. hogyan működik a szervezet.és makroszintű elemzés jól elkülönülnek egy­ mástól. Merton. hogy feltárjuk a társadalmi cselek­ vések és intézmények latens funkcióit. e cselekvés akaratlan következményei. pél­ dául az indusztrializmus kialakulásának az elem­ zése is. hogyan hat a mikrokontextusban zajló in­ terakció a nagyobb társadalmi folyamatokra. A makroszintű elemzés nélkülözhetetlen. csak hogy a hét­ végét a barátunkkal töltsük. hogy a társadalmi szervező­ dés mindenféle formája nagyságától függetlenül a szemtől szembeni. és amely serkenti a szociológiai munkában nélkülözhetetlen képzelőerőnket. ők dolgozzák ki a konfliktuselméleteket.tanulmányozása során az elméle­ ti sokszínűség ment meg a dogmáktól. hogyan befolyásolják a makrorendszerek a társadalmi élet szűkebb tereit. es fordítva. hogy a mik­ ro. hanem az egyének szűkebb körű interakcióinak az elemzését tartja fontosnak. Első pillantásra úgy tűnhet. Sok társadalomelmélet-alkotóra ma is hat Marx. sokoldalú. amelyeket a társadalmi cselekvés résztvevői célul tűznek ki. A modern társadalmakban folyton idegenekkel kerülünk MIRE JO A SZOCIOLÓGIA? A szociológia több szempontból is gyakorlati je­ lentőséggel bír életünkben.ez világossá válik. Az em­ beri viselkedés bonyolult. Wright Mills. Te­ vékenységének nagy részét megérthetjük egysze­ rűen úgy.és makroszociológia Az itt tárgyalt különböző elméleti nézőpontokat aszerint is szétválaszthatjuk. hangsúlyozva. Általában mikroszociohígiá­ nak nevezzük azt. mások jelenléte még a legösszetettebb társadalmakban is kulcsfontosságú. A kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. ezt hangsúlyozta C. mert a te­ vékenységek egy része nyomtatott anyagok. Elemzési szintek: mikro. hogyan viselkednek tagjai a közvetlen interakciók során. Más elméletektől eltérően ez az irányzat nem az egész társadalom vizsgálatát. Ez a kapcsolat lehet közvetett és személytelen. hogyan élik az emberek hétköz­ napi életüket . Ebbe tartozik a hosszú távú változási folyamatok.1. A marxi elmélet lényege. amikor megalkotta a már említett szociológiai képzelőerő fogalmát (24. Egyértelmű. aki kü­ lönösen nagy hatást gyakorolt a maga funkciona­ lizmusával. de úgy is. és aligha lehet minden részletét egyetlen elméleti pers­ pektívába foglalni. kiemelte. FEJEZET A szimbolikus interakcionizmus azt hangsú­ lyozza.önmagunk . hogy a manifeszt funkciók. hogy e-mail üzenetet küldünk egy ismerősnek. kapcsolatba. Az ember . Az elméleti gondolkodásban a változatosság gazdag gondolatforrást biztosít. A szo- . hogy az egyenlőtlensé­ get az osztály fogalmára építve vizsgálja. hogy milyen szintre irányul az elemzés. ha meg akarjuk érteni a mindennapi élet intézményi hátterét. Mondjuk megvizsgálunk egy nagyvállalatot. hány közvetett vagy elektronikus kapcsolatot teremtünk ma. De mindegy. A makroszociológia a nagy társadalmi rendszerek elemzése. közvetlen interakcióra épül. mint a latens leti megközelítések és elméletek vetélkedése épp a vállalkozás vitalitásának a jele. A mikroszociológia a mindennapi viselkedés vizsgálata közvetlen interakciókban. telefon és számítógép közvetítésével zajlik. funkciók. Ilyen módon nem kaphatnánk képet az egész vállalatról. pedig a kettő szorosan összekapcsolódik (Knorr-Cetina-Cicourel 1981. hogy óriási utat teszünk meg. amikor a szemtől szembeni. Mégis sokat segítene. Merton szerint a szociológiai értelmezés nagy ré­ sze abból áll. közvetlen interakció helyzetében vizsgáljuk a mindennapi viselkedést. Elemezhet­ jük például az interakciókat az igazgatók között a tanácsteremben.

hogy megismerjük. Az ön­ segélyező csoportok (például a Névtelen Alkoholisták) és a társadalmi (például környezetvédő) mozgalmak olyan csoportok. A szo­ ciológia önálló szellemi törekvésként a modern társadalmak kialakulásakor jelent meg. aki egy dél-londoni. De vajon azok a tudósok. Harmadszor (és bizonyos szempontból ez a legfontosabb): a szociológia lehetőséget ad. nagyrészt latin-amerikaiak­ ból álló közösségben dolgozik. Gyakran azért tanuljuk vagy műveljük a szo­ ciológiát. Ezt leginkább úgy kerülheti el. Furcsa volna. a várostervező. vagy egy sor akaratlan. a fosztogatások és egyéb erőszakos bűncselekmé­ nyek melegágyaivá váltak. egyéb szolgáltatásokat is kapcsoltak. boldogtalannak érzik magukat. és a lakótelepekhez üzleteket.gyakorlati reformok elérésére. A szociológia nem csupán elvont. hogy segít a politikai vezetőknek . Nem feltételezhetjük. ha a szociológusok a vitatott morális és politikai kérdésekben semlegesek ma­ radnak. A szociológia gyakorlati haszna korántsem me­ rül ki abban. amikor állást foglalnak. hogy a társas világot a magunkétól eltérő. hogy így biztosítható a nyo­ mornegyedek alacsony jövedelmű rétegeinek színvonalas lakásellátása. Vajon a szociológusnak kell-e tevé­ kenyen támogatnia. jobban megértsük önmagunkat. hogy a szocioló­ gia olyan tudomány. ha nincs tisztában a Nagy-Britanniában élő különféle csoportok tag­ jait elválasztó kulturális különbségekkel. ha a szociológusok nem fog­ lalhatnának állást politikai kérdésekben. eredményeket saját élet­ helyzeteihez köti. és a szo­ ciológiai elképzeléseket. és ma is elsődleges feladata e társadalmak vizsgálata. annál valószínűbb. akik nem bo­ csátkoznak az aktuális vitákba.meg­ felelő ismeretekre alapozott döntéseket hozni. a személyzeti vezető és még számos más poszton dolgozó ember. amelyek maguk is törekednek . aki jogásznak. Másodszor: a szociológiai kutatás gyakorlati segítséget nyújthat a politikai kezdeményezések eredményeinek értékelésében is. aki azt mondja.Ml A SZOCIOLÓGIA? ciológia először is lehetővé teszi. ösztönöznie a reformokat vagy a társadalmi változást? Van. Úgy gondolták. . hogy a korábbi lakóhelyükről nagy bérházakba költözött embe­ rek közül sokan magányosnak. A helyzetü­ ket felismerő csoportok a szociológiai kutatások eredményeit felhasználva gyakran hatékonyan reagálhatnak a kormányzati politikára. így például az a fehér szociális munkás. aki figyelmen kívül hagyhatná a mai világban létező egyenlőtlensé­ geket. Szociológiában jártas le­ het az ipari tanácsadó. mindenképp ke­ vésbé elfogultak másoknál. Ha valaki szociológusnak készül. mások hogyan élnek. amely nem az érintett emberek életmódjának beható ismeretén alapul. amelynek művelése során gyakran személyes világnézetünket félretéve pró­ báljuk alaposabban megvizsgálni az életünket. Aligha számíthat sikerre az olyan gyakorlati politika. Végül meg kell említenünk. nem nyerheti el a közösség tagjainak bizalmát. hogy a szociológia csak akkor őrizheti meg szel­ lemi függetlenségét. akkor jobban megérthetjük a gondjaikat is. hogy képzeletét szabadjára engedve közelít a tárgyhoz. Ebben a fejezetben kiderült. üzletembernek vagy orvosnak készül. nem kell unal­ mas egyetemi tanulmányokat végigkínlódnia. kellemetlen következménnyel járhat. hogy ha meg tud­ juk érteni. hanem jelentős gyakorlati következményekkel is jár az emberek életében. és értel­ metlen is megtiltani nekik. illetve a mások életét formáló hatásokat.vagyis a hatalommal bíró csoportoknak . közvetlenül foglalkozik gyakorlati kérdésekkel. Egy gyakorla­ ti reformprogram esetleg nem biztosítja a várt eredményt.több-kevesebb sikerrel . hogy formálni tudjuk a jövőnket. hogy sok szocio­ lógus „hivatásszerűen". intellektuá­ lis tudományterület. Gyakran előfordul. és maguk is kialakíthatnak politikai programokat. A sokemeletes lakóházak és az üzletsorok számos helyen pusztulni kezdtek. hogy a hatalmon lévők mindig szem előtt tartják a kevesebb hatalommal bíró vagy hátrányos helyzetű csoportok érde­ keit a politikai döntéshozatal során. sokféle nézőpontból szemléljük. újságíró­ nak. a szociális munkás. A második világhábo­ rút követő években például számos országban nagy lakótelepeket építettek a városközpontok­ ban. hogy hasznosítsák a szaktudásukat. A társadalom megértése annak is hasznos lehet. Ugyanakkor a szociológusok a társadalmi inter­ akció és általában az emberi társadalmak termé­ szetére vonatkozó sok más kérdéssel is foglal­ koznak. mert megszólal a „társadalmi lelkiis­ meretünk". Minél jobban ismerjük cselekvésünk mozgatóru­ góit és a társadalom működését általában. amikor egy-egy szo­ ciológiai kérdésben állást foglalnak? Nincs olyan szociológiában jártas ember. Kutatások azonban rámutattak.

polity. Ugyan­ akkor a szociológia révén növelhetjük kulturá­ lis érzékenységünket. a szociológiában pedig ez még nagyobb nehéz­ ségekbe ütközik. ha saját viselkedésünket vetjük vizsgálat alá. a konfliktuselméleti megközelítés és a szimbolikus interakcionizmus. 7. 6. Az elméleti vitákat a ter­ mészettudományokban is nehéz eldönteni. A szociológiának több szempontból is van gyakorlati jelentősége. A szociológiában sokféle elméleti megköze­ lítést találhatunk. A szociológia gyakorlata megköveteli. amelyekre nagy hatást gyakorolt a tárgy hábo­ rú utáni fejlődése. mert semmiképp sincs könynyű dolgunk. 5. A szociológia az emberi társadalmak módsze­ res vizsgálata. A 19. Először is ha jobban megértjük a társadalmi körülmények egy adott együttesét. Itt nemcsak át­ fogó változásokról van szó. így az eltérő kulturális értékeket figyelembe véve hozhatunk politi­ kai döntéseket. legszemélyesebb jellem­ zőiben bekövetkezett változásokról is. század közepén tevékenykedő Comte és Marx meg­ határozták a szociológia egyes alapvető kér­ déseit. 2. hogy képzeletünket szabadjára engedve gondolkod­ junk és megszabaduljunk a társadalmi élettel kapcsolatos előítéleteinktől.uk/sociology The Social Science Information Gateway from Sociology http://www. Kari Marx. 3. Végül. Többféleképpen is se­ gítségünkre lehet a társadalomkritikában és a gyakorlati szociális reformokban. Emilé Durkheim és Max Weber. hogy mi a szo­ ciológia és hogyan hatnak a modernizációval járó változások a társadalmi világra.ac. Ezeket olyan alapvető különbségek választják el egymástól.1.uk/sociology The British Sociological Association http://www. hogy megváltoztassák életfel­ tételeiket. Gyakorlatilag megvizsgálhat­ juk.polity. INTERNETES FORRÁSOK A kötethez kapcsolódó kiegészítő anyagok és információk lelőhelye http://www. amelyeket később Durkheim és Weber fejtett ki. ami talán a legfontosabb. Alapkérdés például.britsoc. FEJEZET MMMMMMMÜ ÖSSZEFOGLALÁS 1. amelyek az elmúlt két-három évszázadban következtek be az emberi társadalmakban. A szociológia fő elméleti irányzatai a funkcio­ nalizmus. amely megkülönböztetett figye­ lemmel fordul a modern. 4. hanem az emberek életének legtitkosabb. hogy azokat alakítani is tudjuk. milyen eredménye lehet egy-egy politikai programnak. a szociológia révén jobban megismerhetjük önmagunkat. A szociológia eredetileg arra törekedett.co.sosig. akkor nagyobb lesz az esélye.co. iparosodott rendsze­ rek felé.co.uk r . ami esélyt teremt csoportoknak és egyéneknek. hogy értelmezze a mélyreható változásokat. A szociológia kezdeti fejlődésének fontos alak­ jai közé tartozik Auguste Comte.uk/giddens5/ A Polity Press új szociológiai témájú könyvei http://www.

A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG TÁRSADALOMTÍPUSOK Eltűnő világ: a premodern társadalmak és sorsuk A m o d e r n világ ipari társadalmai Globális fejlődés TÁRSADALMI VÁLTOZÁS A változásra ható tényezők Változások a modern időszakban GLOBALIZÁCIÓ A globalizációt segítő tényezők A globalizációs vita A globalizáció hatása KÖVETKEZTETÉS: GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS KELL Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források .

24 órának tekint­ j ü k . m i l y e n r o h a m o s v o l t a t e c h n i k a i f e j l ő d é s e b b e n a kor­ szakban. A z újkori v á l t o z á s ü t e m é t j ó l m u t a t j a . Egy mind- A gizai piramisok látképe egy Pizza Hut é t t e r e m ablakából . H a a z e m b e r i lét t e l j e s időtartamát egyetlen napnak. m i n t a f o n ó g é p . a m e l y e k e t alig­ ha tudtak volna elképzelni a preindusztriális k o r b a n : i l y e n a k a m e r a . erőműig. Az állandó települések alapja. .b e n egy angol e l m o n d h a t t a volna magáról. s i m a é s e g y e n l e t e s acéllemezt készíteni. hogy anyagi környezete inkább h a s o n l í t a r ó m a i k a t o n á k é h o z . a c i ­ vilizációk pedig 23 óra 57 perckor keletkeztek. h a n e m o l y a n tárgyakat h o z lét­ re. m i n t a m o d e r n henger­ mű. A c i v i l i z á c i ó k alig h a t e z e r é v e s z ü l e t t e k . Még fontosabb.az egyik legősibb civilizáció találkozik itt a 2 1 . 1 7 5 0 . századi élettel.. mint az összes megelőzőben együttvéve. állapítja: A m o d e r n t e c h n o l ó g i a n e m c s a k t ö b b e t é s gyor­ s a b b a n t e r m e l . mégis legalább annyi változás történt az emberi nap e rövid szakaszában. a D a v i d L a n d e s g a z d a s á g t ö r t é n é s z meg­ 1 8 . m i n t b á r m i a t ű z fel­ fedezése óta. A z újkori t á r s a d a l m a k c s a k a z u t o l s ó 3 0 m á s o d ­ p e r c b e n léteztek. a m e l y e k e t a m ú l t k é z m ű v e s m ó d s z e r e i v e l semmiképp n e m lehetett volna elkészíteni. s z á z a d k e r e s z t é n y v i l á g á b a n egy k o v á c s m ű ­ h e l y s e m t u d o t t o l y a n nagy. a r á d i ó t ó l a nagy teljesítményű számítógépig. a földműve­ lés m i n d ö s s z e t i z e n k é t e z e r é v e s . és m é g sorolhatnánk. A legjobb indiai takács s e m tudna olyan finom és s z a b á l y o s f o n a l a t s o d o r n i . A z újkor v i l á g á r a j e l l e m z ő é l e t m ó d o k é s társadal­ mi i n t é z m é n y e k még a közelmúlt életformáitól és intézményeitől is nagyon eltérnek. hogy a modern technoló­ gia o l y a n d o l g o k a t h o z o t t l é t r e ..Az e m b e r nagyjából félmillió éve létezik a Föl­ dön. az a u t ó . a m i ö n m a g á b a n s o k k a l i n k á b b m e g v á l t o z ­ t a t t a a z e m b e r é l e t m ó d j á t . az a t o m ­ [. a k k o r a f ö l d m ű v e l é s 23 ó r a 56 perckor. m i n t u n o k á i vi­ lágához (Landes 1 9 6 9 ) .] A z ered­ m é n y : óriási mértékben növekedett a termelt áruk és szolgáltatások m e n n y i s é g e és választé­ ka. a r e p ü l ő g é p és az e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k e g é s z sora.

v a d n ö v é n y e k e t gyűjtve.á z s i a i ő s e r d ő k b e n . b i r o d a l m a k r a l e l t e k .h a r m i n c fős c s a p a t o k b a n . és c s a k az e l m ú l t száz­ egynéhány é v b e n a l a k u l t a k ki o l y a n t á r s a d a l m a k . s z i n t e k i z á r ó ­ lag á l l a t o k r a v a d á s z v a .a t á r s a d a l m i é l e t k i s z a k a d t a z o k b ó l a társadalmi r e n d e k b ő l . a m e l y e k b e n az e m b e r e k évszázadokig é l t e k .ki­ sebb népességet találtak.g y ű j t ö g e t ő k m i n t h a egy ritka.i l y e n A u s z t r á l i a . a h o l legfel­ j e b b egy-két nagy. az É s z a k i sark.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG Az őskori barlangrajzok is m e g m u t a t n a k valamit a l e g k o r á b b i v a d á s z o k .. d e a fegyverek és régi e s z k ö z ö k m á r itt is c s a k a történelem előtti idők emlékei voltak. E z e k a v a d á s z o k . k e r e s k e d ő k é s h i t t é r í t ő k . Marvin Harris antropológus and Kings): így ír erről könyvében (Cannibals sújtotta őket. sokan városokban ö s s z e z s ú f o l ó d v a . m i n t e l ő d e i . E l ő b b azonban áttekintjük a fő társadalomtípusokat. a m e l y e k e t mi magunk s z a b a d í t o t t u n k e l . amelyekben a n é p e s s é g t ú l n y o m ó r é s z e v á r o s l a k ó . N a p j a i n k a t o l y a n társadal­ mak jellemzik. de a m a i világ­ ban is megtalálhatók. De az e m b e r i történelem nagy r é s z é b e n a F ö l d n é p s ű r ű s é g e sok­ kal kisebb volt a m a i n á l . a m e l y e k é l é n d e s p o t a .a m i csak aprócska s z a k a s z a z e m b e r i t ö r t é n e l e m k o n ­ textusában . sok k ü l ö n b ö z ő néppel találkoztak. M á s ré­ giókban .A m e r i k a é s Afrika d é l i c s ú c s a . a d é l .Észak-Amerika keleti erdeiben. A mi n e m z e d é k ü n k b i z o n y t a l a n j ö v ő előtt áll. P e r s z e a k o r á b b i n e m ­ zedékek é l e t f e l t é t e l e i természeti is bizonytalanok voltak: járványok és éhínség katasztrófák. TARSADALOMTIPUSOK Eltűnő világ: a premodern társadalmak és sorsuk A z e u r ó p a i felfedezők. v e s z é l y e z t e t e t t faj tagjai l e t t e k v o l n a . f ö l d m ű v e l ő f a l v a k b a n élt. m i n t a z e u r ó p a i a k rég e l f e l e d e t t kőkorszaki ősei: nagy területen. akik a nagy felfedezések korában útnak indultak. h ú s z . B á r a m a i i p a r i t á r s a d a l m a k a t n e m fenyegeti p e s t i s vagy é h í n s é g . Másutt p e r s z e a f e l f e d e z ő k t e l j e s e n kifejlett á l l a m o k ­ ra. D é l . a m e l y többé-kevésbé á l l a n d ó ..h á r o m é v s z á z a d o s i d ő s z a k b a n . A modern iparosodás előtti t á r s a d a l o m f o r m á k a t csak úgy érthetjük meg. m e g k e l l s z e l í d í t e ­ nünk azokat a t á r s a d a l m i erőket. ha segítségül h í v j u k a szo­ ciológiai k é p z e l ő e r ő t ö r t é n e t i d i m e n z i ó j á t .a m e r i k a i és k e l e t .o l y a n c s o p o r t o k r a b u k k a n t a k . össze k é t . k ö z ö s é p í t m é n y t e m e l t e k . amelyek m á r a m ú l t b a n léteztek. a m e l y e k b e n t ö b b m i l l i ó a n é l n e k . E fejezetben e l e m e z z ü k a fent v á z o l t h a t a l m a s társadalmi átalakulás okait és k i t é r ü n k arra a vitá­ ra is. a g l o b a l i z á c i ó k ö r ü l l á n g o l t fel. amely az egyik l e g n a g y o b b j e l e n k o r i társadal­ mi változás. a m e l y e k m á i g ú g y él­ n e k . folyton vándorló. E g y e s r é g i ó k b a n . sokkal i n k á b b .g y ű j t ö g e t ő k é l e t é b ő l .

a h o l t i s z t e l ­ t é k a t e h e n e k e t . m i n t a vadászó-gyűjtögető társadalomban Főnökök irányítják Lélekszáma néhány száztól sok ezer f ő i g terjedhet Háziasított állatok tartásából biztosítják megélhetésüket Éles egyenlőtlenségek jellemzik Főnökök vagy hadurak irányítják Nagyon nagy. t ö b b s é g ü k e t a z o n b a n a t e r j e s z k e d ő n y u g a t i kul­ t ú r a e l p u s z t í t o t t a v a g y m a g á b a o l v a s z t o t t a . m i n d k ü l ö n világ. Jelenleg az egész világon kevesebb m i n t negyedmillió em­ ber. ami alapvető s z ü k s é g l e t e i k k i e l é g í t é s é h e z k e l l . örökké újabb áldozatot köve­ t e l ő i s t e n e i k k e l (Harris 1 9 7 8 ) . a F ö l d l a k o s s á g á n a k m i n d ö s s z e 0 . amelyek m i n d előfordulnak Harris l e í r á s á b a n : v a d á s z o k é s g y ű j t ö g e t ő k . palotáik. 12 000-től máig (ma már többnyire nagyobb állam része.1. amelyekben a kereskedelem és a kézmű­ ipar koncentrálódik Többnyire földművelésre épül Nagy egyenlőtlenségek a különböző osztályok között Elkülönült kormányzati apparátus.1. gyűjtögetéssel egészítik ki megélhetésükhöz Nagyobb egyenlőtlenségek. O t t v o l t K í n a . n a g y o b b ag­ rár. amelynek élén a király vagy császár áll Agrártársadalom I. felbomlik a tradicio­ nális életmód) I. olykor t ö b b milliós lélekszámú (bár a nagyobb iparosodott társadalmakhoz hasonlítva kicsi) Van néhány városa. ábrát). N i n c s szükségük m á s anyagi javakra. ó r i á s i . E z e k a c s o p o r t o k vadá­ szatból. halászat és ehető növények gyűjtése révén előteremtő csoportok Kis mértékű egyenlőtlenség Csak életkor és nem szerinti rangsorolás Kicsi. A z t á n ott v o l t a k a z a m e r i k a i ő s l a k ó k á l l a m a i é s b i r o d a l m a i . a c i v i l i z á l t világ h a t á ­ r á n t ú l l é v ő g y e n g é c s k e k i r á l y s á g o k e s d e k l ő kö­ v e t e i t . a m e l y e k eddig fennmaradtak. halászatból és vadon t e r m ő e h e t ő növé­ nyek gyűjtögetéséből tartották fenn magukat. táblázatot). p é l d á u l Afrika e g y e s si­ vár területein és Brazília. A k ö v e t k e z ő k b e n e z e k f ő b b j e l l e m ­ z ő i t t e k i n t j ü k át (lásd a 2. h o g y ó c e á n o k o n . p é l d á u l b r i t és a m e r i k a i . templomaik és kincseik csábították az összes felfedezőt. ásóés építőszerszámokra. besorolhatjuk kategóriába. .t á r s a d a l m a k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a a va­ dászó-gyűjtögető csoportokban E egyenlőtlenség nemigen figyelhető meg. e. táblázat A p r e m o d e r n e m b e r i t á r s a d a l m a k t í p u s a i Típus Vadászó-gyűjtögető társadalom Fennállásának időszaka I. e. 12 000-től máig (ma már többnyire nagyobb politikai képződmény része.a világ l e g n a g y o b b b i r o d a l m a . elveszíti sajátos identitását) Pásztortársadalom I. FEJEZET 2. E l s ő s o r b a n ezek a nagy birodalmak. s i v a t a g o k o n k e l j e n e k át. M a r c o P ó l ó t é s K o l u m b u s z t is. i l l e t v e c s a p d á k r a és f ő z ő e d é n y e k r e . hogy m i l y e n érdemeket szerzett előző megtestesülésében. A legősibb társadalmak: vadászok és gyűjtögetők F ö l d i l é t e z é s ü k s o r á n a z e m b e r e k egy e g é s z e n kis időt leszámítva mindig vadászó-gyűjtögető t á r s a d a l m a k b a n é l t e k . városaik. századig (mára már nyoma sincs) Tradicionális társadalom vagy civilizáció v a g y u r a l k o d ó o s z t á l y állt. 6000-től a 19. Új-Guinea őserdőiben.1. é s va­ lószínűleg n e m maradhatnak sokáig érintetlenül azok sem. m i n d a m a g a sajátos művészeteivel és vallásaival: az inkák n a g y k ő e r ő d e i k k e l . n e m i p a r i c i v i l i z á c i ó k vagy t r a d i c i o n á ­ lis á l l a m o k . R e n d s z e r i n t i n k á b b Vallási é r t é k e k e t é s szer­ tartásos-rituális t e v é k e n y s é g e k e t t a r t a n a k f o n t o s ­ nak. és az é l e t e g y e n l ő t l e n t e r h e i b ő l m i n d e n lélek aszerint részesült. e. 0 0 1 száza­ léka él elsősorban vadászatból és gyűjtögetésből (lásd a 2. a m e l y n e k v e z e t ő i m e g v e t e t t é k a „ v ö r ö s k é p ű b a r b á r o k a t " . O t t v o l t I n d i a is . A n a g y o b b . városokba nem szerveződő mezőgazdasági közösségek A termést gyakran vadászattal.f ő k é n t a m o d e r n . t á r s a d a l m a k tagjai A látszólag végtelenül sadalmat mégis sokféle p r e m o d e r n tár­ három nagyobb n e m i g y e k e z n e k anyagi j a v a k a t felhalmozni azon túl. emberi szívekkel táplált. 50 000-től máig (ma már szinte alig akad) Jellemzői Kis lélekszámú.2. függőhídjaikkal. megélhetésüket vadászat. é s a m e l y e k e t á l l a n ­ dó hadsereg védett.vagy p á s z t o r t á r s a d a l m a k ( f ö l d m ű v e l ő k és ál­ l a t t a r t ó k ) . Vadászó-gyűjtögető kultúrák még ma is léteznek a világ e g y e s r é s z e i n . csak vadászfegyverekre. síremlékeik.a c s o ­ port n e m válik szét gazdagokra és szegényekre. c s o r d u l t i g m e g r a k o t t m a g t á r a i k k a l . E z é r t a tár­ s a d a l o m tagjai k ö z ö t t n e m a l a k u l k i s z á m o t t e v ő k ü l ö n b s é g az a n y a g i helyzet t e k i n t e t é b e n . á l l a m i i r á n y í t á s ú gaz­ daságukkal és az aztékok vérszomjas. e.az a föld. fejlett á l l a m .

10 000 A világ népessége: 10 millió Ebből vadászó-gyűjtögető: 100% I. ábra A vadászó-gyűjtögető társadalmak hanyatlása I. h o g y e g y e s in- . Ez a férfiak és n ő k kö­ zötti m u n k a m e g o s z t á s a z o n b a n n a g y o n f o n t o s : a k ö z ö s s é g i v e z e t ő p o z í c i ó k b a n és a s z e r t a r t á s o k s o r á n a férfiak j á t s z a n a k d o m i n á n s s z e r e p e t . 1500 A világ népessége: 350 millió Ebből vadászó-gyűjtögető: 1% I.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG 2.De Vore 1 9 6 8 .1. ők f ő z n e k és ők nevelik a g y e r e k e k e t . G y a k o r l a t i l a g mindenütt a férfiak a v a d á s z o k . A vadászó-gyűjtögető társadalmak nem csu­ pán „primitív" népek. akiknek az életmódja ma m á r k e v é s s é é r d e k e s s z á m u n k r a .001% Forrás: Lee . 2000 A világ népessége: 6 milliárd Ebből vadászó-gyűjtögető: 0. A rangok vagy p o z í c i ó k á l t a l á b a n k o r c s o p o r t o k és nemek s z e r i n t k ü l ö n ü l n e k e l . sz. K u l t ú r á j u k ta­ n u l m á n y o z á s a r á v i l á g í t h a t arra. sz. m í g a n ő k gyűj­ tögetik a v a d o n t e r m ő n ö v é n y e k e t .e.

h o g y a k o r á b b i a k n á l jóval n a g y o b b é s a z o k t ó l a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z ő társa­ d a l m a k j ö t t e k l é t r e ( l á s d a 2. de a l k a l m a s a k k ü l ö n f é l e á l l a t o k t a r t á s á r a . tevét v a g y lovat.K e l e t és K ö z é p Ázsia egyes vidékein.s z a r v a s m a r h á t . v a g y i s k i s f ö l d d a r a b o k a t m ű v e l t e k meg kezdetleges kapák és ásószerszámok segítségé­ vel.2. Persze n e m szabad idealizálnunk a vadászó-gyűjtögető közösségek é l e t k ö r ü l m é n y e i t . Ország Ruanda Uganda Pásztor.8 3 0. bár n o m á d életmódjuk az a n y a g i a k t e k i n t e t é b e n g a z d a g a b b .2. h o g y a világ.m i n d arra f i g y e l m e z t e t n e k b e n n ü n k e t . m i n t a v a d á s z a t és a gyűjtögetés. m i n t a vadá­ szó-gyűjtögető csoportoké. hogy ezekből biztosítsák megélhetésüket. S o k társadalom­ n a k vegyes pásztor. A vadászó-gyűjtögető t á r s a d a l m a k b ó l csak néhány m a r a d t f e n n . biztosít megélhetést.7 1 .g y ű j t ö g e t ő c s o p o r t o k i d ő v e l rájöt­ tek. táblázat Máig fennmaradt agrártársadalmak A mezőgazdaságban dolgozók aránya (%)" 90 82 81 80 63 társadalmakhoz hasonlítva tézményeink korántsem tekinthetők az emberi élet „természetes" elemeinek. Mivel a kertművelésből élő csoportok n e m vándorolnak. b á r a h á b o r ú és a s z á m o t t e v ő a n y a g i é s h a t a l m i e g y e n l ő t l e n s é g e k h i á n y a .2. a m e l y e t a m o d e r n i p a r i c i v i l i z á c i ó teremtett. e l s ő s o r b a n Afrika. hogy a vadon nőtt t e r m é s e k összegyűjtése h e l y e t t ők m a g u k is e l v e t h e t i k a m a g v a k a t . Ilyen társadalmak rendsze­ r i n t a d ú s fűvel b o r í t o t t t e r ü l e t e k e n . ezért sokkal n a g y o b b közösségeknek. Ez a g y a k o r l a t e l e i n t e „ k e r t m ű v e l é s " f o r m á j á b a n ala­ k u l t ki. k e c s k é t . FEJEZET g e l t e t n e k . például a b o t s w a n a i l k u n g szánoké (busmanoké). ezért tagjaik r e n d s z e r i n t n e m h a l m o z n a k fel v a g y o n t á r g y a k a t . vala­ m i n t a v e r s e n y h e l y e t t a k o o p e r á c i ó k ö z p o n t i sze­ r e p e m i n d . akár a vadászó-gyűjtögető közös­ ségek. A p á s z t o r k o d ó c s o p o r t o k az a d o t t k ö r n y e z e t t ő l függően k ü l ö n b ö z ő á l l a t o k a t t e n y é s z t e n e k é s le­ Nepál Etiópia Banglades Az ipari Japán Ausztrália Németország Kanada Egyesült Államok Nagy-Britannia 5 5 2. A pásztortársadalmak elsősorban állattartásból élnek. A pász­ tortársadalmak rendszerint az évszakok válto­ zásait követve vándorolnák k ü l ö n b ö z ő területek között. i l l e t v e siva­ t a g o k b a n é s h e g y v i d é k e k e n t a l á l h a t ó k .t ő l kezdve t a l á l u n k a d a t o k a t arra. m i n t a k á r a pásztorkodó. A z efféle területek n e m k e d v e z n e k a földművelésnek. j u h o t . ábrát). Nem ipari vagy tradicionális civilizációk Nagyjából időszámításunk előtt 6 0 0 0 . E z e k a tár­ s a d a l m a k n a g y o b b v á r o s o k k i f e j l ő d é s é v e l kelet2. n e m feltétlenül jelent „haladást".és agrártársadalmak M i n t e g y húszezer évvel ezelőtt egyes vadászó és gyűjtögető csoportok áttértek a háziasított állatok tenyésztésére és állandó földterületek megműve­ lésére. az agrártársadalmak pedig növényter­ mesztésből (mezőgazdaságból). M é g m a i s s o k p á s z t o r t á r s a d a l o m lé­ tezik. anyagi vagyontár­ g y a k a t i n k á b b fel t u d n a k h a l m o z n i . a K ö z e l .és agrárgazdasága van. A v a d á s z ó . A pásztorkodáshoz h a s o n l ó a n a kertművelés is b i z t o s a b b é l e l e m f o r r á s .

a m e l y sokkal fejlettebb és erősebb. a n a p i t a l á l k o z á s o k j ó r é s z e n e m s z e m é l y e s is­ merősök. Az iparosodás révén gyorsult a közlekedés é s a k o m m u n i k á c i ó . E z z e l s z e m b e n a z ipa­ r o s o d o t t t á r s a d a l m a k e l s ő d l e g e s s a j á t o s s á g a az. p é l d á u l a n a g y v á l l a l a t o k és a kormányzati szervek. Az emberek több mint 90 száza­ l é k a k i s e b b . h a n e m g y á r a k b a n . A z e m b e r e k t ö b b s é g e m é g a l e g f e j l e t t e b b tra­ dicionális kezdetleges államokban is szintje mezőgazdasági mun­ k á t v é g z e t t .k e v é s b é ö n e l l á t ó f a l v a k b a n éltek. „A v á r o s o k és a globalizáció" c í m ű r é s z b e n lesz szó ( 7 1 2 kahelyek keletkeznek. S z á m o s n a g y t r a d i c i o n á l i s á l l a m l é t e z e t t Mexikóban é s L a t i n . 7 2 1 .a m e l y e t n é h a „ m o d e r n " v a g y „fejlett" t á r s a d a ­ l o m n a k is n e v e z n e k . az i d ő s z á m í t á s s z e r i n t i 1. A t e c h n o l ó g i a i fejlettség v i s z o n y l a g csak kevesek számára tette lehetővé. a m ű v é s z e t .á z s i a i t é r s é g nagy részét.K e ­ leten alakultak ki. A nagyvárosokban a társadalmi élet a korábbinál személytelenebb.e u r ó ­ pai Britanniától a K ö z e l . és bár E u r ó p á b ó l ered. A t r a d i c i o n á l i s c i v i l i z á c i ó k b a n a p o l i t i k a i v e z e t ő k (a k i r á l y o k és császárok) csekély közvetlen befolyással bírtak alattvalóik többségének szokásaira és életmódjá­ ra. t ö b b n y i r e t e r m é k e n y folyó­ völgyekben. m i n t a tradicioná­ lis á l l a m o k k o r m á n y z a t i f o r m á i . E z jellemezte p é l d á u l a t r a d i c i o n á l i s K í n á t és R ó ­ mát. fejezetben. A t ö b b m i n t k é t é v e z r e d e n át. Az iparosodott t á r s a d a l o m . A főbb városok sokkal na­ gyobbak. e b b e n a k o r b a n e r ő s ál­ lamok jöttek l é t r e a m a i I n d i a és P a k i s z t á n terü­ letén is. A K í n a i B i r o d a l o m k ö r ü l b e l ü l i. és ahol folyamatosan új mun­ Ezek a tanzániai maszáj harcosok is a világ alig n é h á n y f e n n m a r a d t p á s z t o r k o d ó népéhez t a r t o z n a k .2. keztek. h i s z e n a z o k t ö b b é . Az iparosodott társadalmak voltak az e l s ő nem­ zetállamok. iro­ d á k b a n és ü z l e t e k b e n d o l g o z i k (ez l á t h a t ó a 2. h a n e m idegenek között történik. a m i l e h e t ő v é t e t t e a z egysé­ gesebb „nemzeti" közösség kialakulását. p é l d á u l a z az­ tékoké a m a i M e x i k ó t e r ü l e t é n . e g é s z e n a 20. m i n t a tradicionális civilizációk legné­ pesebb városi települései. század elejéig f e n n m a r a d t K í n a i B i r o d a l o m magában foglalta a h a t a l m a s k e l e t . k i r á l y v a g y c s á ­ szár uralkodott f e l e t t ü k . F é n y k o r á b a n . M i v e l i s m e r t é k a z írást és virágzásnak i n d u l t a t u d o m á n y . 2000-ben s z ü l e t e t t m e g . amelyeket n e m a tradicionális államokra jellem/ A n a g y v á r o s o k n a k az új g l o b á l i s r e n d b e n b e ­ t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l a 21. szá­ zadban a R ó m a i B i r o d a l o m az é s z a k n y u g a t . . o.sok t e k i n t e t b e n egyértel­ m ű e n eltér a társadalmi r e n d b á r m e l y korábbi típusától. vagyis olyan politikai közösségek.K e l e t e n t ú l i t e r ü l e t e k i g terjedt. A legkorábbi t r a d i c i o n á l i s á l l a m o k a K ö z e l . ezeket a t á r s a d a l m a k a t g y a k r a n n e v e z i k civilizá­ cióknak. a m e l y e k t ö r t é n e l m ü n k e t formál­ ták mintegy két évszázaddal ezelőttig? A válasz e g y e t l e n s z ó v a l az 1. hatása m e s s z e túlterjedt e z e n a földrészen. a m e l y e n a m a i K í n a t e r ü l el. e. A legtöbb t r a d i c i o n á l i s á l l a m e g y ú t t a l b i r o d a ­ lom is volt: m á s n é p e k l e i g á z á s a és b e o l v a s z t á s a révén nőtt j e l e n t ő s m é r e t ű v é ( K a u t s k y 1 9 8 2 ) . Az iparosodott társadalmak egy m á s i k jellegzetes­ sége a politikai rendszerükkel kapcsolatos. Gya­ korlatilag m i n d e n e m b e r életét befolyásolják a k i t e r j e d t s z e r v e z e t e k . hogy megszabaduljanak a földművelés fárasztó n a p i f e l a d a t a i t ó l . a m a j á k é a Yucatán-félszigeten é s a z i n k á k é P e r u b a n .A GLOBALIZÁCIÓ ES A VÁLTOZÓ VILAG A modern világ ipari társadalmai Mi okozhatta azoknak a társadalomtípusoknak a pusztulását.).A m e r i k á b a n . hogy a foglalkoztatott népesség t ú l n y o m ó része n e m a m e z ő g a z d a s á g b a n . táblázatban). fejezetben is e m l í t e t t i p a r o ­ sodás: kialakult a n e m állati erőforrások (például a gőz vagy az elektromosság) felhasználására épülő gépi termelés. tagjaik k ö z t i g e n é l e s v a g y o n i é s h a t a l m i egyenlőtlenségek a l a k u l t a k ki.n a g y o b b v á r o s o k b a n él. a h o l t ö b b a munkalehetőség.

a m e l y e t a z e l ő t t t r a d i c i o n á l i s társadal­ m a k u r a l t a k . hogy a fejlődő országókat a h a r m a d i k v i l á g r é s z e k é n t e m l e g e t i k . I l y e n n e m z e t á l l a m N a g y . m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t a gyarma­ .A m e r i k á b a n .) m á r é r z é k e l t e t t e m . M á s h o l . k a t o n a i t ú l e r e j ü k fel­ használásával . A z e l s ő világ országai k ö z é E u r ó p a i p a r o s o d o t t á l l a m a i . parlamentáris kormányzati rendszerű. Gyakran hallhatjuk. Az ipari t e c h n o l ó g i a alkalmazása természete­ s e n n e m k o r l á t o z ó d o t t a g a z d a s á g i fejlődés b é k é s folyamataira. a h o l c s a k k i s l é t s z á m ú va­ dászó-gyűjtögető k ö z ö s s é g e k éltek. h a n e m pontosan megvont határvonalak választanak el egymástól. amelyek a határokon be­ lül élő v a l a m e n n y i emberre kötelező érvényűek. m i v e l o l y a n jogszabályokat alkothat. m i n t a n e m i p a r i k u l t ú r á k é . p é l d á u l É s z a k .B r i t a n n i a is. s z á z a d t ó l k e z d v e a 2 0 . Globális fejlődés A 1 7 . A z e l s ő c s o p o r t b a t a r t o z ó t á r s a d a l m a k (pél­ dául az Egyesült Államok) gyorsan iparosodtak. A m á s o d i k világ társadalmai a korábbi kommu­ nista országok. T a s m a n i a é s M e l a n é z i a ) . K a n a d a . a k á r c s a k a m a i világ s z i n t e ö s s z e s t ö b b i t á r s a d a l m a . A u s z t r á l á z s i a (Auszt­ rália. A modern gyártási módszereket már az iparosodás kezdeti szakaszától kezdve t o s í t á s a k á v é k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s é b e n . A „har­ m a d i k v i l á g " (Third World) k i f e j e z é s e r e d e t i l e g a 2 0 .a m e r i k a i ország ( p é l d á u l Bra­ zília. a m i gyökere­ sen megváltoztatta a hadviselés módjait. a h á r m a s tagolás születésekor még f e l h a s z n á l t á k k a t o n a i c é l o k r a is. o. Egyes t e r ü l e t e k e n . G h á n a vagy A l g é r i a ) é s s o k d é l . továb­ b á Dél-Afrika é s J a p á n t a r t o z t a k (és t a r t o z n a k m a is). a m e l y e k s o k k a l f e j l e t t e b b e k voltak. a p o l i t i k a i k o h é z i ó és a k a t o n a i f ö l é n y együtt v e z e t t e k oda. e z e k e t a f e j l e t l e n e b b országo­ kat g y a k r a n n e v e z i k ö s s z e f o g l a l ó a n a fejlődő vi­ lágnak. a z e u r ó p a i a k k e r ü l t e k t ö b b s é g b e . i p a r o s o d o t t É s z a k k a l s z e m b e á l l í t v a c s o p o r t j u k a t összefogla­ lóan Délnek nevezik. B á r m á r a gyakorlatilag v a l a m e n n y i g y a r m a t kivívta függetlenségét. G r ö n l a n d . h o g y az e l m ú l t k é t é v s z á z a d b a n a n y u g a t i élet­ m ó d l á t s z ó l a g e l l e n á l l á s n é l k ü l terjedt e l a z e g é s z világon. Ú j . A z e l ő z ő f e j e z e t b e n ( 2 5 .Z é l a n d .ha kellett. M i v e l e t á r s a d a l m a k j ó r é s z e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l é s E u r ó p á t ó l dél­ re h e l y e z k e d i k el. az afrikai o r s z á g o k t ö b b s é g e ( p é l d á u l N i g é r i a . A nemzetállam kormányzata jelentős hatalom­ m a l b í r a z á l l a m p o l g á r o k é l e t e fölött.Z é l a n d o n . század elején született. h á r o m fő társadalom­ t í p u s s z e m b e á l l í t á s á b ó l . a z E g y e s ü l t Ál­ l a m o k . A g a z d a s á g i erő. C s a k n e m v a l a m e n n y i ide sorolt társadalom többpárti. P e r u v a g y V e n e z u e l a ) . a gyarmatosítás f o l y a m a t a átrajzolta a F ö l d t á r s a d a l m i és kultu­ rális t é r k é p é t . I n d i a . olyan fegyvereket é s k a t o n a i s z e r v e z e t t í p u s o k a t h o z o t t létre. Afrika és Dél-Amerika nagy részén a helyi népesség maradt többségben. n é h a a g a z d a g a b b .gyarmatokat alapítottak sok olyan t e r ü l e t e n . így Ázsia. Ausztrá­ l i á b a n é s Ú j . A második többnyire kategóriába az ipari sorolható jóval társadalmak alacsonyabb fejlődés s z i n t j é n á l l n a k . I l y e n t á r s a d a l o m K í n a .ző bizonytalan határvidékek. s z á z a d elejéig a n y u ­ gati o r s z á g o k .

Kö­ zel e g y m i l l i á r d e m b e r n a p i 1 d o l l á r n á l k e v e s e b b p é n z b ő l él.vagyis a nemzetállamok. B á r e t á r s a d a l m a k b a n a l a k o s s á g nagy része m é g m i n d i g falusias t e r ü l e t e k e n él. D é l .. Például a szegénység mér­ t é k e D é l . amelyeket külföldi hitelezőktől felvett k ö l c s ö n ö k után kell fizetniük. n é m e l y i k n e k s i k e r ü l t e l i n d í t a n i a a z i p a r o ­ sodás folyamatát. a m e l y b e n a z „ e l s ő " azt j e l e n ­ ti: „a legjobb".a m e r i k a i s p a n y o l gyarmatok 1 8 1 0 . semmi h a s z n a n e m m a r a d t .Ázsiában. k ö z ­ tük Kína is egyre i n k á b b elfogadják a k a p i t a l i s t a gazdaságot. Nigéria. h a n e m a világpiacokon értékesítik. A fejlődő világ l e g t ö b b n e m z e t e azon­ ban csak a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n vált füg­ getlenné. A z ú j o n n a n iparosodó országok közül a legsikere­ s e b b e k . P o l i t i k a i r e n d s z e r ü k m o d e l l j é ü l olyan rendszerek s z o l g á l n a k . A f r i k á b a n és D é l . T a n z á n i a és A l g é r i a ) . h a n e m inkább romlottak az elmúlt n é h á n y évben.A m e r i k á b a n kon­ centrálódnak. m á s f e l ő l a n y u g a t i k a p i t a l i s t a társadal­ mak és J a p á n k ö z ö t t a l a k u l t ki.b e n s z a k a d t ki a p o r t u g á l b i r o ­ dalomból. v a l a m i n t A f r i k á b a n é s L a t i n . egy sor más ázsiai ország ( p é l d á u l B u r m a . k ö z é j ü k t a r t o z i k a latin­ amerikai Brazília és M e x i k ó . gyakran v é r e s a n t i k o l o n i a l i s t a h a r c o k eredményeként. „Globális egyenlőtlenség" című fejezetben. m i n d a gaz­ dasági r e n d s z e r t . L a t i n . M i n t e g y h e t v e n é v e n át a világ történelmét m e g h a t á r o z t a az a g l o b á l i s v e r s e n y . M á r a ez a v e r s e n ­ gés véget ért. A m á s o d i k világ tár­ sadalmai t e r v g a z d a s á g o k voltak. m á s o d i k és h a r m a d i k világ r a n g s o r o l á s a ér­ tékítéletet tükröz. köztük C s e h s z l o v á k i a . v a l a m i n t s o k afrikai ország is (köztük Kenya. h o g y az első.e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . d e a t e r m é s t m a m á r g y a k r a n n e m h e l y i fogyasz­ tásra szánják. p é l d á u l a k e l e t . U g y a n a k k o r e z e k e t az országokat e g y p á r t r e n d s z e r j e l l e m e z t e : a k o m ­ munista párt u r a l t a m i n d a p o l i t i k a i . Bár a s z o c i o l ó g i a .Á z s i á b a n és a c s e n d e s . t é k e D é l . Bár a fejlődő o r s z á g o k k ö z é t a r t o z h a t n a k tradi­ cionális é l e t m ó d o t folytató n é p e k . A világ l e g s z e g é n y e b b o r s z á g a i k ö z ü l s o k a t s ú l y o s a d ó s s á g v á l s á g is sújt.és K e l e t .Á z s i á b a n .b e n n y e r t é k el szabadságukat. ( A f e j l ő d ő világ v á r o s a i n a k gyarapodásáról a 21.A m e r i k a és a k a r i b i t é r s é g egyes r é s z e i n is. és ö s s z e o m l o t t a k o m m u n i z m u s a v o l t S z o v j e t ­ unióban és a k e l e t . és a k i v é t e l e k . M a l a j z i a és Szingapúr). a m e l y e k e l ő s z ö r a nyugati t á r s a d a l m a k b a n a l a k u l t a k ki . a m e l y e k k e v é s teret e n g e d t e k a m a g á n t u l a j d o n n a k és a v e r s e n g ő gazdasági v á l l a l k o z á s o k n a k . amely egyfelől a S z o v j e t u n i ó és a k e l e t . fejezetben lesz szó.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG fennálló S z o v j e t u n i ó és a k e l e t . A világ s z e g é n y e i f ő k é n t D é l . a h a r m a d i k p e d i g azt: „a legroszszabb".á z s i a i á l l a m o k gazdasá­ gának növekedési üteme sokszorosa a Nyugat iparosodott országaiban megfigyelhetőnek.e u r ó p a i á l l a m o k . Ezeket újonnan iparosodó o r s z á g o k n a k is n e v e z i k . 1 9 6 8 b a n m é g e g y e t l e n f e j l ő d ő ország s e m s z e r e p e l t a világ e l s ő h a r m i n c e x p o r t ő r e k ö z ö t t . a m e l y alá­ ásta a korábbi. S z i n g a p ú r é s Tajvan.K o r e a . míg Brazília 1 8 2 2 .a világ o r s z á g a i n a k j e l l e m z é s é b e n .t a n k ö n y v e k b e n ma is talál­ kozhatunk n é h a a h á r o m világ s z é t v á l a s z t á s á v a l . P é l d a k é n t h o z h a t ó fel I n d i a . a j ó l é t i e l l á t á s o k r a és az o k t a t á s r a Újonnan iparosodó országok B á r a h a r m a d i k világ o r s z á g a i n a k t ö b b s é g e m e s z sze elmarad fejlettségben a nyugati társadalmak­ tól. A legszegényebb társadalmak némelyikében a körülmények n e m h o g y javultak volna. L e n g y e l o r s z á g . gyakor­ latilag e l t ű n t a m á s o d i k világ.ó c e á n i t é r s é g b e n c s ö k k e n t . bár e régiók között azért lényeges különbségek vannak. / A g l o b á l i s s z e g é n y s é g r e m é g v i s s z a t é r e k a 11.N é ­ metország és M a g y a r o r s z á g .e u r ó p a i országok. M i u t á n b e f e j e z ő d ö t t a h i d e g h á b o r ú . m i n t a m e n n y i t a kormányzatok az e g é s z s é g ü g y r e . A fejlődő világ A harmadik világ t á r s a d a l m a i n a k t ö b b s é g e a gyar­ mati uralom alól f e l s z a b a d u l t t e r ü l e t e k e n talál­ ható . Zaire.A m e r i k á b a n . K e l e t . A d é l . h a n e m többnyire a nyugati indusztr i a l i z m u s s a l é r i n t k e z v e a l a k u l t a k ki. illetve a kelet-ázsiai H o n g k o n g . amelyek „elmaradtak" az iparosodottabb területektől. S z i n t é n e t a g o l á s e l l e n szól. például 1 8 0 4 j a n u á r j á b a n H a i t i lett a z e l s ő auto­ nóm fekete köztársaság.) A fő gazdasági tevékenység a mezőgazdaság marad. Néhány gyarmati terület k o r á n f ü g g e t l e n n é vált. akik napi 1 dollárnál kevesebb p é n z b ő l é l n e k (World B a n k 2 0 0 4 ) . A fejlődő országok n e m pusztán olyan társadal­ mak. hagyományosabb rendszereket.Á z s i a . e z e k n a g y o n különböznek a h a g y o m á n y o s t á r s a d a l m a k ko­ rábbi formáitól. h u s z o n ö t . A ka­ matok. J e l e n t ő s e n növekedett a szegénység mér­ s o k h e l y e n m o s t zajlik a n a g y v á r o s o k gyors kiala­ k u l á s á n a k f o l y a m a t a . gyakran nagyobb összegűek.h a v o l t v a l a h a egy­ általán . P é l ­ dául n e m l é t e z i k m á r a s z o c i a l i s t a és k o m m u n i s ­ ta országok m á s o d i k világa. fordítanak. a fekete-afrikai n e m z e t e k k ö r é b e n vi­ szont növekedett az elmúlt évtizedben: az 1990es évek során e régió lakosai k ö r é b e n 2 4 1 millió­ ról 3 1 5 millióra nőtt azoknak a száma.

m i a j e l e n t ő s vál­ tozás. h o g y a m o d e r n vi­ lágot m é g a k ö z e l m ú l t é t ó l is j e l e n t ő s e n e l t é r ő életmódok és társadalmi intézmények jellemzik. h o g y a folyó u g y a n a z . Dél-Korea. Japán. A kelet-ázsiai újonnan iparosodó országok­ b a n máig a legstabilabb a gazdasági növekedés üteme. m i n t az Egyesült Államok. dönthessük. a k k o r h o g y a n ma­ g y a r á z h a t n á a s z o c i o l ó g u s a z e m b e r i é l e t e t átfor­ máló változási folyamatokat? az elektronikában tölt be fontos szerepet. a m e l y n e k részesedése a globális acélgyártásból jelentősen c s ö k k e n t az elmúlt h a r m i n c évben. de a gazdasági rendszer tervutasításos A népesség kis része dolgozik á mezőgazdaságban. és hogy u g y a n a z az e m b e r lép b e l e kétszer. az első világbeli társadalmakban kialakultaknál élesebb osztá­ lyok közötti egyenlőtlenségek Az átlagos egy főre j u t ó jövedelem jóval kisebb. B á r e z a meg­ figyelés bizonyos értelemben helytálló. Elég f o l y t o n o s s á g f e d e z h e t ő fel a f o l y ó a l a k j á b a n vagy f o r m á j á b a n é s a l á b á t b e n e d v e s í t ő e m b e r fizikai f e l é p í t é s é b e n . rend-^ s z e r i n t azt m o n d h a t n á n k . és m a g a az e m b e r i s m e g v á l t o z o t t é s z r e v é t l e n . i l l e t v e s z e m é l y i s é g é b e n . mi a társadalmi változás. század elejétől (az 1917-es orosz forradalmat követően) az 1990-es évek elejéig Fejlődő társadalom A 18. h i s z e n a víz továbbfolyt. M i n d ­ ezek a változások közvetlenül hatottak az olyan országokra. mint a tradicionális társadalmakban Elkülönült politikai közösség vagy nemzetállam: ide tartoznak például a nyugati országok. mások tervgazdaságok Elkülönült politikai közösség vagy nemzetállam: ide tartozik például Kína. századtól (harmadik világbeli (többnyire gyarmatosított társadalom) területként) máig Újonnan iparosodó ország Az 1970-es évektől máig évvel később viszont Dél-Korea bekerült az első tizenöt közé. kevesen dolgoznak falusi gazdaságokban Nagyok az osztályok közötti egyenlőtlenségek. a legtöbben ki­ sebb-nagyobb városokban élnek Fennmaradnak a jelentős osztályok közötti különbségek Elkülönült politikai közösség vac)y nemzetállam 1989-ig ide t a r t o z o t t a Szovjetunió és Kelet-Európa. Dél-Korea előre­ tört a z a c é l t e r m e l é s b e n . S z i n g a p ú r Délkelet-Ázsia p o n t j á v á vált. századtól máig Jellemzői Alapja az ipari termelés és általában a szabad vállalkozás A legtöbb ember kisebb-nagyobb városokban él. Brazília és Mexikó Második világbeli társadalom • A 20. hagyományos termelési módszerekkel / Egyes mezőgazdasági termékeket a világpiacokon értékesítenek Néhány országban kialakult a szabad vállalkozás rendszere. pénzügyi és kereskedelmi köz­ T a j v a n p e d i g a g é p g y á r t á s b a n és mert bizonyos értelemben m i n d e n szakadatlanul v á l t o z i k . mint az első világbeli társadalmakban Ide tartozik Hongkong. de a társadalmi és politikai változások hatására az első világbeli társadalmak modellje szerint elkezdtek átalakulni szabad vállalkozásra épülő gazdasági rendszerekké A népesség nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. FEJEZET 2. H a e z így v a n . az afrikai és dél-amerikai nemzetek többsége Korábbi fejlődő társadalom. kevesen dolgoz­ nak a mezőgazdaságban Jelentős. ) TÁRSADALMI VÁLTOZÁS A fejezet e l e j é n e l m o n d t a m . h a j ó é p í t ő é s e l e k t r o n i k a i iparágai a világ é l v o n a l á b a tartoznak.3. M i n d e n n a p e g y ú j n a p .3. túrája akkor meg kell egy egy adott a mutatnunk. Ausztrália és Új-Zéland Alapja az ipar. H a m e g a k a r j u k h a t á r o z n i . N e m c s a k a belföldi növekedést. India. m e n n y i r e és m i b e n változott meg a . é s m i n d e n pil­ l a n a t a z i d ő e g y ú j v i l l a n á s a . táblázat A modern világ társadalmai Típus Első világbeli társadalom Fennállásának időszaka A 18. vizsgált Tisztáznunk hogy m i l y e n mértékig változtak az adott társadalom alapintézményei időszakban. h a n e m a külföldi befektetést is ösztönzik. H é r a k l e i t o s z görög filozófus r á m u t a t o t t . Szingapúr. bár kevésbé hangsúlyo­ sak. h o g y a z e m b e r n e m l é p h e t k é t s z e r u g y a n a b b a a f o l y ó b a : m á s o d s z o r r a a fo­ lyó más. el­ módosult tárgy v a g y egy helyzet időszakban. N e h é z meghatározni. Tajvan. h o g y azt m o n d h a s s u k : m i n d k e t t ő „ u g y a n a z " m a r a d a vál­ t o z á s o k s o r á n . táblázat ö s s z e g z i . amely ma már az ipari termelésre és általá­ ban a szabad vállalkozásra épül Az emberek többsége kisebb-nagyobb városokban él. (A m a i világ t á r s a d a l o m t í p u s a i t a 2. mennyiben alapstruk­ kell.2.

fejezetben i s m e r t e t e m ( 4 2 5 . U g y a n a k k o r azt i s fel k e l l t á r n u n k . Felboríthatja a korábban k i a l a k í t o t t r e n d e t az a vezető. R á m u t a t h a t u n k azon­ ban három fő t é n y e z ő r e . A vallás konzervatív vagy m e g ú j í t ó e r ő e g y a r á n t lehet a t á r s a d a l m i é l e t b e n ( l á s d a 14. időjárási szükségképp k ö r ü l m é n y e k n e k megfelelően szervezik az éle­ tüket. olyan jelen­ tős p o l i t i k a i é s k a t o n a i v e z e t ő k r e . a m e l y m a g y a r á z z a a t á r s a d a l m i változás t e r m é s z e t é t . A szociológia klasszikusa. Ugyanezt m o n d h a t j u k M a h á t m á Gandhiról. ha e h h e z kedvezőek a társadalmi feltételek. a fizikai k ö r n y e z e t és a p o l i t i k a i szer­ veződés. h o g y mi maradt változatlan. • Webernek a vezető szerepéről kialakított elkép­ z e l é s é t a 14. különösen fontos k u l t u r á l i s t é n y e z ő a k o m m u n i ­ kációs rendszerek m i l y e n s é g e . Egy-egy s z e m é l y óriá­ si h a t á s t g y a k o r o l t a v i l á g t ö r t é n e l e m b i z o n y o s . zetben élnek. modern társadalomban" című fejezetet). aki később. A változások j e l l e g é t és ü t e m é t is b e f o l y á s o l ó .Yallás a tikai csoport j e l e n t é k t e l e n vezetője maradt volna. m e r t a h á b o r ú és m á s e s e m é n y e k megingatták a n n a k Indiában kialakí­ tott g y a r m a t i i n t é z m é n y e i t . o . Itt g o n d o l h a t u n k olyan vallási vezetőkre. Az írás felfedezé­ se például s o k f é l e k é p p e n b e f o l y á s o l t a a t á r s a d a l ­ mi változásokat. G a n d h i azért tudta biztosítani hazájának a Nagy-Britan­ niától való függetlenséget. M a x W e b e r a z o n b a n arra is felhívja a figyelmet. M a x W e b e r is vizsgálta a karizmatikus v e z e t ő szerepét a társadalmi változásban. A fizikai környezet M á s o d s z o r : a f i z i k a i k ö r n y e z e t is h a t a t á r s a d a l ­ mi szerveződés alakulására. így t u d a t o s u l b e n n ü k . U g y a n a k k o r egy s z e m é l y c s a k a k k o r v á l h a t ve­ zetővé. m i n t N e w t o n . h o g y a v a l l á s o s meg­ győződés gyakran a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k e l ő ­ mozdítója. m e r t e h h e z m é r h e t j ü k a változásokat. geket tud nagyszabású politikai céljainak meg­ nyerni vagy gyökeresen megváltoztatja a fennálló szemléletmódot.^ k o r s z a k a i r a é s v o n a t k o z á s a i r a . a k k o r n y i l v á n egy c s e k é l y j e l e n t ő s é g ű poli­ Kulturális tényezők A társadalmi v á l t o z á s t i n d í t ó h a t ó e r ő k k ö z ü l az elsőt a kulturális t é n y e z ő k alkotják: a v a l l á s . mert az ország súlyos feszültségeket és válságo­ kat é l t át. a m e l y m a g y a r á z a t o t a d h a t n a a z e m b e r társadalmi f e j l ő d é s é n e k s o k f é l e s z a k a s z á r a a va­ dászó-gyűjtögető és p á s z t o r t á r s a d a l m a k t ó l a tra­ dicionális c i v i l i z á c i ó k o n át a m a i i g e n ö s s z e t e t t társadalmi r e n d s z e r e k i g . m i n t J u l i u s C a e ­ sar. a m á s o d i k világháborút k ö v e t ő időszak­ b a n volt India híres pacifista vezetője.. A sarkvidékeken élők nyilvánvalóan m á s szokások és h a g y o m á n y o k szerint élnek. E z e n k í v ü l az í r á s n a k k ö s z ö n h e t ő e n az emberek ú j m ó d o n é r z é k e l t é k m ú l t . a m e l y e k m i n d v é g i g h a ­ tottak a t á r s a d a l m i v á l t o z á s r a : e z e k a k u l t u r á l i s tényezők. m i n t a régi tradicionális t á r s a d a l m a k é . ezáltal fejlődését ők maguk is aktívan elősegít­ hetik. Alaszkában hideg és h o s s z ú a t é l . hogy társadalmuk bizonyos fejlődési utat jár be. v a g y a t u d o m á n y és a filozófia o l y a n m e g ­ határozó alakjaira. M é g n a p j a i n k g y o r s a n v á l t o z ó vilá­ gában is f e l f e d e z h e t ő f o l y t o n o s s á g a r é g m ú l t t a l . Az alaszkaiak a rövid nyári időszakot kivéve több időt töltenek fedél alatt és k ö r ü l t e k i n t ő e n tervezik szabadtéri tevékenységeiket. A t ö r t é n e l e m m e g é r t é s e révén kialakulhat a z e m b e r e k b e n a n n a k t u d a t a . Az í r á s t u d ó t á r s a d a l m a k r e n d e l k e z ­ nek a múlt k r ó n i k á i v a l . m i n t a sokkal e n y h é b b mediter­ rán éghajlatú országok lakóié. m i n t Jézus. D e n i n c s o l y a n e g y t é n y e z ő s elmélet. L e h e t ő v é t e t t e n y i l v á n t a r t á s o k bevezetését. kiterjedt s z e r v e z e t e k j ö h e t ­ tek létre. hiszen barátságtalan környe­ .A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG rendszer. hogy van t ö r t é n e l m ü k . A kulturális tényezők sorában meg kell említe­ n ü n k a vezetők s z e r e p é t i s . E n n e k ellenére a m o d e r n t á r s a d a l m a k i n t é z m é n y e i ál­ talában s o k k a l g y o r s a b b a n v á l t o z n a k . A d o l f Hitler például az 1930-as évek Németországában részben azért ragadhatta m a g á h o z a hatalmat. így p o n t o s a b b a n l e h e t e t t e l l e n ő r i z n i az anyagi forrásokat. aki töme­ A változásra ható tényezők A t á r s a d a l o m e l m é l e t b e n az e l m ú l t k é t é v s z á z a d során i g y e k e z t e k k i d o l g o z n i egy á l t a l á n o s érvé­ nyű e l m é l e t e t . . e z é r t a z itt é l ő k t á r s a s é l e t e e l t é r ő mintákat követ. H a e z e k a f e l t é t e l e k n e m á l l t a k v o l n a f e n n .és s z o k á s r e n d s z e r e a t r a d i c i o n á l i s értékekhez és r í t u s o k h o z v a l ó r a g a s z k o d á s t hir­ detve fékezi a v á l t o z á s o k a t . j e l e n é s j ö v ő kapcsolatát. ) . A nagy v a l l á s i r e n d s z e r e k ( p é l d á u l a k e r e s z t é n y ­ ség é s a z i s z l á m ) m i n t e g y k é t e z e r é v v e l e z e l ő t t született e s z m é k e t é s r í t u s o k a t ő r i z n e k . Egyes vallások hit. a kommunikációs r e n d s z e r e k és a v e z e t ő k h a t á s a i . m i n t a szubtrópusi területek lakói. akkor valósíthatja m e g elképzeléseit. Ez leginkább szél­ sőséges amikor környezeti az emberek feltételek között az látható.

Nagy-Britanniáé vagy S v é d o r s z á g é ) d e m o k r a t i k u s a b b . m e r t az e g é s z k o n t i n e n s e n alig v o l t r e n d s z e r e s m ű v e l é s r e fog­ ható földterület vagy olyan háziasítható állat. Ugyanakkor a környezet n e m gyakorol jelentős k ö z v e t l e n h a t á s t a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k r a . például folyók torkolatvidékén. akik a k e m é n y környeze­ t i f e l t é t e l e k e l l e n é r e fel t u d t a k t á r n i olaj. m á s o k é (például az Egyesült Államoké. h a e z z e l a lakosság Politikai szerveződés .g y ű j t ö g e t ő társadal­ makban e n n e k csekély a szerepe. Minden más társadalomtípus f e j l ő d é s i útját a z o n b a n e r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l j á k e l k ü l ö n ü l t p o l i t i k a i c s e l e k v ő k : f ő n ö k ö k . h o g y India f e l s z a b a d u l t a b r i t u i l o m alól. jelei ős szerepet j á t s z o t t a b b a n . A világ l e g k o r á b b i c i v i l i z á c i ó i j o b b á r a o l y a n t e r ü l e t e k e n s z ü l e t t e k . M a r x nézeteivel e l l e n t é t b e n a p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k b e n n e m egy­ szerűen a gazdasági alap tükröződik: hasonló t e r m e l é s i r e n d s z e r ű t á r s a d a l m a k p o l i t i k a i rend-' s z e r e e g é s z e n e l t é r ő l e h e t . kormányzatok. E z igaz p é l d á u l az Alaszkában élőkre. hiszen nincs a k ö z ö s s é g m o z g ó s í t á s á r a k é p e s e l k ü l ö n ü l t po­ litikai szervezet. királyok. v a d á s z ó . K e v é s b é s z é l s ő s é g e s fizikai f e l t é t e l e k i s h a t á s ­ sal l e h e t n e k a t á r s a d a l m a k r a . E z z e l s z e m b e n a v a d á s z ó . m é g s e m t é r t e k át a p á s z t o r k o d á s r a vagy a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s r e .g y ű j t ö g e t ő kultúrák gyakran roppant termékeny területeken a l a k u l t a k ki. a h o l k i v é t e l e s e n jó volt a termőföld.é s é r c ­ forrásokat.G a n d h i . földes­ urak. a z a p a r t h e i d i d e j é n Dél-Afrika). A u s z t r á l i a b e n n ­ szülött lakossága például azért maradt meg a A társadalmi változásokat A jelentős mértékben v a d á s z a t és a gyűjtögetés m e l l e t t . é s meg­ határozta fennmaradásukat vagy terjeszkedésü­ ket is. Vi­ szonylag barátságtalan vidékek lakói is jelentős t e r m e l é s i b á z i s t a l a k í t h a t n a k ki. a m e l y e k h e g y l á n c o k . F o n ­ tos s z e r e p e t j á t s z a n a k az ú t v i s z o n y o k vagy a t e n ­ ger k ö z e l s é g e is: a z o k a t á r s a d a l m a k . j á r h a t a t l a n d z s u n g e l e k vagy sivata­ gok miatt elszigetelődnek. m e g h a t á r o z ó h a r m a d i k t é n y e z ő a p o l i t i k a i szer­ veződés típusa. P é l d á u l a z i p a r i ka­ pitalizmusra é p ü l ő egyes társadalmak politikai rendszere autoritárius (ilyen volt a n á c i Német­ ország. De a t e r m e l é s s z i n t j e és a k a t o n a i e r ő között megint csak meglehetősen közvetett a kapcsolat. Egy uralkodó például akkor is az erős hadsereg k i a l a k í t á s a m e l l e t t d ö n t h e t . gyakran hosszú időn keresztül viszonylag változatlanok maradnak. A k a t o n a i e r ő a l e g t ö b b t r a d i c i o n á l i s á l l a m ki­ a l a k u l á s á b a n a l a p v e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t . aki itt egy indiai bankjegyen l á t h a t ó . a m e l y alapját képezhette volna a pásztorkodásn a k .

főként I m m á n u e l Wallerstein világrend­ s z e r .3 2 3 . fejezet­ ben.e l m é l e t é n e k tárgyalásakor ( 3 2 2 .h á r o m é v s z á z a d t e r m é k e i az olyan e s z m é n y e k . A t u d o m á n y és a t e c h n o l ó g i a is k ö l c s ö n h a t á s b a n áll a p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s t é n y e z ő k k e l . korábbi termelési rendszerekről.koránt­ sem m e g l e p ő m ó d o n . o. és e b b e n a f o l y a m a t b a n egyre nagyobb szerepet játszik a tudomány. A m o d e r n v i l á g b a n l e j á t s z ó d ó v á l t o z á s i folya­ matokra nemcsak a gondolkodásmód átalakulása hat . így e l ő s e g í t i k a vál­ tozást a világ l e g t ö b b t á j é k á n . mégis k ö n n y ű rámu­ tatni n é h á n y f o n t o s t é n y e z ő r e . P é l d á u l a t u d o m á n y o s . m e r t m ö g ö t t ü k áll a t r a d í c i ó tekintélye. hogy az é p ü l e t m i n é l j o b b a n szolgálja a céljait. a h o l a p o l i t i k a i v e z e t ő k és k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k . s z ü k s é g l e t e k e l l á t á s á r a é p ü l t . m a m á r az egész világon elfogadottak. a m e l y n e k s o r á n h a t a l m u k ki­ t e r j e s z t é s é r e . vagyis a b e t e g e k h a t é k o n y á p o l á s á t . h o g y a z e l m ú l t k é t évszá­ zad során. A tradicionális társadalmakban a politikai változások rendszerint csak az eliteket érintették.u g y a n ú g y k a t e g o r i z á l h a ­ tók. így p é l d á u l egy kórház tervrajza e l s ő s o r b a n n e m v a l a m i f é l e tra­ dicionális ízlést fejez ki. Nagy­ részt az e l m ú l t k é t . A modern iparban a technológiai innováció ü t e m e jóval gyorsabb. m a egy ha­ s o n l ó t u d á s ú gép n e m c s a k s o k k a l k i s e b b . M o n d j u k az állam élén az egyik arisztokratacsa­ Gazdasági hatások Ezek közül a l e g n a g y o b b h a t á s ú az i p a r i kapita­ lizmus. v a g y o n u k n ö v e l é s é r e és a v e r s e n y ­ t á r s a k felett aratott k a t o n a i g y ő z e l e m r e t ö r e k e d ­ tek. mégis túlterjed a gazdasági szférán. E l l e n k e z ő l e g . Politikai hatások Az újkori változásokat meghatározó harmadik a l a p v e t ő t é n y e z ő a p o l i t i k a i f e j l e m é n y e k b e n ke­ resendő. mivel a terme­ l é s s z a k a d a t l a n b ő v í t é s e és a v a g y o n á l l a n d ó a n növekvő fölhalmozása jellemzi. A t u d o m á n y és t e c h n o l ó g i a é l e t m ó d u n k r a gya­ korolt hatását többnyire gazdasági t é n y e z ő k ha­ tározták meg. h a n e m azt a törekvést.). E z e k a z e s z m é k n e m k ö t h e t ő k a hagyományhoz.e s z m é i n k tartalma is m e g v á l t o z o t t . lődését! Az utóbbi évtizedekben a számítógépek teljesítménye több ezerszeresére növekedett. a z z a l a k ü l ö n b ­ séggel. szokásos Változások a modern időszakban Mivel m a g y a r á z h a t ó . v i l á g n é z e t ü n k e t is f o r m á l j á k . A r á d i ó . hogy jobb sorsra t ö r e k e d v e ö r ö k k é v á l t o z t a s s u n k életmódunkon.t e c h n o l ó g i a i fejlődés r é v é n j ö h e t ­ tek létre a m o d e r n k o m m u n i k á c i ó s eszközök: a r á d i ó és a t e l e v í z i ó . és f o r r a d a l m a k a t is eredményeztek. Más a helyzet a modern politikai rendszerekben.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG nagy r é s z é t n y o m o r b a d ö n t i . Az 1960-as évek nagyszámítógépe ezernyi egyen­ k é n t ö s s z e k ö t ö t t c s a t l a k o z ó b ó l állt.ez t ö r t é n t É s z a k K o r e á b a n K i m I r S z e n . a m e l y e k a t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i v á l t o ­ zás folyamatait i n d í t o t t á k el. / A gazdasági tényezők társadalmi változásra gyakorolt h a t á s á r a m é g v i s s z a t é r e k a. A tradicionális termelési rendszerekben a termelés szintje nem­ igen változott. s o k k a l i n k á b b arra ö s z t ö n ö z n e k . M á r n e m tekintjük a s z o k á s o k a t és h a g y o m á n y o k a t k ö v e ­ tendőnek c s a k azért. A k o m m u n i k á c i ó efféle elekt­ ronikus formái politikai változásokat is eredmé­ n y e z t e k az u t ó b b i é v e k b e n . h a n e m egy m a r o k n y i e l e m e t m a g á b a n foglaló i n t e g r á l t áramkör is elegendő hozzá. k é s ő b b p e d i g fia. m i n t a m á s t ö r t é n e l m i k o r s z a k o k t á r s a d a l m i változásait m a g y a r á z ó t é n y e z ő k . A k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z i k a l á d o t felváltotta egy m á s i k . K i m Dzsongil v e z e t é s e alatt. az e g y e n l ő s é g és a d e m o k r a t i k u s rész­ vétel. a m o d e r n t á r s a d a l m a k ­ ban az é l e t m ó d egyre i n k á b b „ r a c i o n á l i s " meg­ alapozottságú kell h o g y l e g y e n . h i s z e n a tradicionális. N é z z ü k c s a k a z i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a m a i fej­ Kulturális hatások A modern korban a társadalmi változás folyama­ taira ható k u l t u r á l i s t é n y e z ő k k ö z ü l a t u d o m á n y fejlődése és a gondolkodás szekularizálódása egyaránt h o z z á j á r u l t a m o d e r n s z e m l é l e t kritikai é s innovatív j e l l e g é n e k k i a l a k u l á s á h o z . A k a p i t a l i s t a fejlő­ d é s v i s z o n t a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a á l l a n d ó meg­ ú j í t á s á r a sarkall. m i n t az ö n m e g v a l ó s í t á s . a t é v é és m á s elektronikus m é d i u m o k ma már gondolkodásun­ kat. h o g y itt a fizikai k ö r n y e z e t h a t á s a i t b e l e ­ foglalhatjuk a g a z d a s á g i t é n y e z ő k k i e m e l k e d ő e n fontos c s o p o r t j á b a . a m o d e r n i t á s k o r á b a n a t á r s a d a l m i változások h i h e t e t l e n m é r t é k b e n f e l g y o r s u l t a k ? Ez nagyon összetett kérdés. a m e l y e k . B á r N y u g a t r ó l e r e d n e k . m i k ö z b e n a n é p e s s é g t ö b b s é g e s z á m á r a a z élet n e m s o k a t v á l t o z o t t . a sza­ badság. Az elmúlt két-három évszázad során a v á l t o z á s o k e g y i k m o t o r j a a n e m z e t e k e g y m á s el­ l e n i k ü z d e l m e volt. 11. m i n t a gazdasági rendszerek bármely korábbi típusában.

hogy minden­ féle t á r s a d a l m i v á l t o z á s m a g y a r á z a t a b o n y o l u l t . FEJEZET tevékenysége állandóan kihat a tömegek életé­ re. ame­ lyek elősegítik a globalizáció erősödését a mai t á r s a d a l o m b a n : i l y e n e k a z i n f o r m á c i ó s é s kom­ m u n i k á c i ó s t e c h n o l ó g i á k f e j l ő d é s e és a gazdasá­ gi-politikai t é n y e z ő k . A h í r k ö z l é s i m ű h o l d a k e l t e r j e d é s e a z 1 9 6 0 . a t e c h n o l ó g i a t e r é n és a világ távköz­ GLOBALIZÁCIÓ A globalizáció fogalmát az elmúlt n é h á n y évben s o k a n és s o k s z o r h a s z n á l t a k a p o l i t i k á b a n . és az á l l a m . h i b a v o l n a e b b ő l arra k ö v e t k e z t e t ­ l é s i i n f r a s t r u k t ú r á j á b a n e l é r t e r e d m é n y segítette. m i n d nemzetközi szinten sokkal nagyobb mértékű változásokat idéznek elő a társadalom­ ban.min­ den iparosodott társadalomban nagymértékben beavatkozik a termelésbe. 1 9 9 9 ) . A k á b e l t e c h n o l ó g i a haté­ k o n y a b b á és o l c s ó b b á vált. A k a t o n a i e r ő és a h á b o r ú s z i n t é n r e n d k í v ü l fontos szerepet játszanak. 1 9 9 7 . a m e l y a drótokon és vezetékeken mecha­ nikus (crossbar) kapcsolószerkezet segítségével t o v á b b í t o t t a n a l ó g j e l e k r e é p ü l t . B á r a g a z d a s á g i e r ő k a g l o b a l i z á c i ó s z e r v e s ré­ szét alkotják. és a m á s o d i k világ­ háború utáni újjáépítés több helyen . e z é r t az e g y é n e k . Egy évtizede még v i s z o n y l a g i s m e r e t l e n v o l t ez a szó. az üzleti életben és a m é d i á b a n . A kormányzatok napjainkban fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés serken­ t é s é b e n (vagy o l y k o r a f é k e z é s é b e n ) .k ö z t ü k N a g y .e s é v e k b e n lefek­ tetett e l s ő t r a n s z a t l a n t i v e z e t é k e k c s a k k e v e s e b b mint száz hangtovábbítási útvonalat foglaltak magukban. A hagyományos telefonos kommuni­ kációt.j e l e n t ő s b e l s ő válto­ zásokon m e n t e k keresztül. századtól kezdve a nyugati nemzetek katonai erejük révén a Föld m i n d e n táján érvényesíthették befolyásukat. M e g i n t m á s o k arra h í v j á k fel a figyelmet. Mindenekelőtt azoknak az információs és k o m m u n i k á c i ó s tech­ nológiáknak a fejlődése hajtotta előre. A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i d ő s z a k b a n gyö­ k e r e s e n á t a l a k u l t a t á v k ö z l é s i f o r g a l o m k ö r e és intenzitása.főként Né­ metországban és J a p á n b a n . n i . M a egy t ö b b m i n t 2 0 0 m ű h o l d ­ b ó l á l l ó h á l ó z a t segíti az i n f o r m á c i ó k á t v i t e l é t a F ö l d k ü l ö n b ö z ő pontjai között. A 2 0 .a s é v e k t ő l k e z d v e s z i n t é n je­ lentős m o z z a n a t volt a n e m z e t k ö z i kommuniká­ c i ó b ő v ü l é s é b e n . i n t e g r á l t rend­ s z e r e k v á l t o t t á k fel. a c s o p o r t o k és a n e m ­ zetek között is egyre inkább kölcsönös függőség alakul ki. a m e l y e k b e n digitális mód­ szerrel ó r i á s i m e n n y i s é g ű i n f o r m á c i ó t tömörí­ t e t t e k és t o v á b b í t o t t a k . De a h á b o r ú gazdaság­ ra gyakorolt h a t á s a m i a t t m é g a g y ő z t e s o r s z á g o k is . b e f o l y á s o l j a a g l o b á l i s t e r m e l é s i f o l y a m a ­ tokat és a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t . A p o l i t i k a i e s e m é n y e k az e l m ú l t k é t .miután messze a legnagyobb munkáltató . ma m á r vi­ szont nap m i n t nap emlegetjük. amelyek r é v é n m a m á r a világ k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n é l ő k gyorsabban és szélesebb körben érintkezhetnek e g y m á s s a l . m é g s e m n e h é z k i e m e l n i n é h á n y t é n y e z ő t . A p o l i t i k a i d ö n t é s e k m i n d egy-egy o r s z á g o n belül. h o g y a j e l e n s é g e g y e d ü l i o k o z ó i . A globalizációt segítő tényezők Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése A g l o b á l i s k o m m u n i k á c i ó r o b b a n á s s z e r ű fejlődé­ s é t s z á m o s .jelentős intézményi á t a l a k í t á s o k k a l járt együtt.2. A globalizáció azt j e l e n t i . k u l t u r á l i s é s gazdasági tényezők eredőjeként j ö n létre.b e n m á r egyetlen ó c e á n t átszelő v e z e t é k i s m i n t e g y 6 0 0 0 0 0 i l y e n h a n g u t a t hor­ d o z o t t ( H e l d e t al.h á r o m év­ s z á z a d s o r á n l e g a l á b b a n n y i r a h a t o t t a k a gazda­ sági v á l t o z á s o k r a . m i l y e n p é l d á t l a n m é r e t e k e t öltött a vi­ l á g k e r e s k e d e l e m : m a m á r a z á r u k é s szolgáltatá­ s o k s o k k a l s z é l e s e b b k ö r é t ö l e l i fel. m i n t koráb­ b a n bármikor. Van. ame­ l y e k kiterjedt t e v é k e n y s é g e áttöri a n e m z e t i h a t á ­ rokat.B r i t a n n i a . M í g a z 1 9 5 0 . mint a megelőző korokban. M á s o k rámutatnak a globális pénzügyi piacok elektro­ n i k u s i n t e g r á c i ó j á r a és a g l o b á l i s t ő k e m o z g á s o k ó r i á s i t ö m e g é r e . A globalizá­ c i ó p o l i t i k a i . a s z á l o p t i k á s k á b e l e k k i f e j l e s z t é s e n a g y m é r t é k b e n b ő v í t e t t e a z átviteli c s a t o r n á k s z á m á t . ez biztosította a nyugati életstílusok elterjedését szerte a világon. a k i n a g y s z e r e p e t tulajdonít a transznacionális vállalatoknak. A l e g f e j l e t t e b b t á v k ö z l é s i infrastruktú­ rával b í r ó o r s z á g o k b a n a z o t t h o n o k a t é s a z iro- . V e g y ü n k egy e g y s z e r ű p é l d á t ! A leg­ u t ó b b i l a b d a r ú g ó v i l á g b a j n o k s á g i d e j é n a globá­ lis t é v é h á l ó z a t o k n a k k ö s z ö n h e t ő e n egy-egy mér­ k ő z é s t t ö b b m i l l i á r d e m b e r l á t h a t o t t világszerte. században a két világhábo­ r ú h a t á s a volt r e n d k í v ü l m é l y r e h a t ó : s o k ország s z i n t e t e l j e s e n r o m b a dőlt. h o g y egyre i n k á b b egy k ö z ö s v i l á g b a n é l ü n k . E k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k ó r i á s i h a t á s t gya­ k o r o l t a k . t á r s a d a l m i . m i n t a g a z d a s á g i v á l t o z á s o k a politikára. A globalizációt gyakran kizárólag gazdasági je­ l e n s é g k é n t m u t a t j á k b e . A 17. Mivel magyarázható a globalizáció erősödése? Korábban már megállapítottam.

3. e t e c h n o l ó g i á k h a s z n á l a t á v a l e g y r e t ö b b e m b e r ke­ r ü l ö s s z e k ö t t e t é s b e o l y a n h e l y e k e n is. o. ábra Az i n f o r m á c i ó .) t e l e f o n . 3 2 . 1994 1996 1998 2000 1994 1996 1998 2000 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 forrás: ENSZ Fejlesztési Program . h a n e m elősegítette a távoli helyek- . a digitális és k á b e l t é v é . ahogyan korábban n e m volt erre lehetőségük. ábrát). e g y m á s h o z ké­ pest „a világ m á s i k f e l é n " ( p é l d á u l T o k i ó b a n és Londonban) l é v ő e g y é n n e m c s a k „valós i d e j ű " beszélgetést folytathat. B á r a t á v k ö z l é s i inf­ r a s t r u k t ú r a n e m a z o n o s m é r t é k b e n f e j l ő d ö t t a vi­ lág m i n d e n p o n t j á n . egyre több információhoz.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG 2.3. A technológia e formái segítenek „össze­ nyomni" az időt és a t e r e t : két. a m e l y e t eddig k i f e j l e s z t e t t e k . a t e l e f a x .és k o m m u n i k á c i ó t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e A telefon elterjedtsége Magas jövedelmű OECD-tagok Latin-Amerika. az e l e k t r o n i k u s l e v e l e z é s és az i n t e r n e t .. kommunikációs mert a hagyományos szolgáltatások n e m jutottak el h o z z á j u k ( l á s d a 2. a m e l y e k korábban elszigetelődtek. csendes-óceáni térség Arab államok Dél-Ázsia 1990 1999 Egyre többen hozzájuthatnak. és 4 1 . é s b e c s l é s e k szerint 2 0 0 5 . e g y r e t ö b b o r s z á g f é r h e t a nemzetközi kommunikációs hálózatokhoz úgy. ábrát).3. E z e k k ö z ü l az i n t e r n e t a leggyor­ sabban t e r j e d ő k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z . dákat ma t ö b b f é l e ö s s z e k ö t t e t é s is a k ü l v i l á g h o z fűzi: a ( v e z e t é k e s és m o b i l . e 9yre olcsóbban.. Információáramlás Az információtechnológia terjedése n e m c s a k bő­ v í t e t t e a világ k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n é l ő k é r i n t k e z é s i lehetőségeit. hanem szöveges doku­ mentumokat és k é p e k e t is k ü l d h e t e g y m á s n a k a műholdas t e c h n o l ó g i a s e g í t s é g é v e l .. karibi térség Kelet-Ázsia.1 9 9 8 k ö z e p é n v i l á g s z e r t e mintegy 1 4 0 m i l l i ó a n h a s z n á l t á k .UNDP 2 0 0 1 .b e n a z i n t e r n e t e z ő k s z á m a e l é r t e a z egymilliárdot (lásd a 2.. A z i n t e r n e t és a m o b i l t e l e f o n s z é l e s k ö r ű h a s z n á l a t a e l m é l y í ­ ti és felgyorsítja a g l o b a l i z á c i ó s f o l y a m a t o k a t .

r kel. így k ö z v e t l e n ü l é s á l l a n d ó a n ö s s z e k ö t i ő k e t a külvilággal. Az egyén sokkal inkább tudatában van annak. h a n e m megteremtik a c s e l e k v é s és a b e a v a t k o z á s alapját. hogy ezer szállal k a p c s o l ó d i k m á s o k h o z . FEJEZET A v á r o s k ö z p o n t o k i n t e r n e t k á v é z ó i b a n az is a világhálóra k a p c s o l ó d h a t . m e r t úgy vélték. Az e l m ú l t t i z e n ö t év l e g i z g a l m a ­ sabb e s e m é n y e i közül n é h á n y . E l ő s z ö r i s egy g l o b á l i s k ö z ö s s é g t a g j a i k é n t a z e m b e r e k egyre i n k á b b fel­ ismerik. etnikai konfliktusok és a z e m b e r i j o g o k m e g s é r t é s e e s e t é b e n is. M á s o d s z o r : a g l o b á l i s s z e m l é l e t azt j e l e n t i . vagy é p p t á v o l van o t t h o n á t ó l . s z e p t e m b e r 11-i t e r r o r t á m a d á s o k . m i n t a z elmúlt korokban élők. a m o z a m b i k i és b a n g l a d e s i áradások.például a berli­ ni fal l e o m l á s a .2. h a n e m a z o n t ú l is. A z efféle e s e m é n y e k (és m é g e z e r n y i kevésbé drámai esemény) hatására az embereket m a m á r n e m n e m z e t i . hogy a társadalmi felelősség n e m c s a k a h a z á j u k h a t á r á i g terjed.e s öböl­ h á b o r ú b a n és a volt J u g o s z l á v i a t e r ü l e t é n (Bosz­ n i á b a n és K o s z o v ó b a n ) k i a l a k u l t e r ő s z a k o s konf­ l i k t u s o k b a n s o k a n i n d o k o l t n a k l á t t á k a katonai i n t e r v e n c i ó t . E g y r e i n k á b b terjed az a n é z e t . h o g y m e g kell vé­ d e n i az e m b e r i jogokat és a n e m z e t i szuverenitást.a m e r i k a i í t é l e t i d ő elszenvedőin. T e r m é s z e t i c s a p á s ese­ t é n ez a b e a v a t k o z á s m e g j e l e n h e t a h u m a n i t á r i u s s e g í t s é g n y ú j t á s és a t e c h n i k a i t á m o g a t á s formá­ jában. H a s o n l ó k é p p e n sürgetővé vált a b e a v a t k o z á s az utóbbi időkben háborúk. a z ott é l ő k k e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k á r a m ­ l á s á t is. A z 1 9 9 1 . m i n t ha t e r m é s z e t i c s a p á s r ó l l e n n e szó. képeket és információkat visz az e m b e r e k ottho­ n á b a . b á r ilyen­ kor t ö b b p r o b l é m á t vet fel a m o b i l i z á c i ó . h a n e m e g y r e i n k á b b glo­ b á l i s k é r d é s e k foglalkoztatják. a k i k n e k v e s z é l y b e n forog a z é l e t e . aki ezt o t t h o n n e m t e h e t i . amelyeket át kell vészelni. Az u t ó b b i é v e k b e n globális összefogással s e g í t e t t e k az ö r m é n y o r s z á g i és t ö r ö k o r s z á g i föld­ r e n g é s e k . az afrikai é h í n s é g és a k ö z é p . e z é r t é r d e k l ő d i k a globá­ lis k é r d é s e k é s f o l y a m a t o k i r á n t j o b b a n .a m é ­ d i á b a n b o n t a k o z o t t k i egy v a l ó b a n g l o b á l i s kö­ z ö n s é g előtt. A g l o b á l i s m é d i a n a p m i n t n a p h í r e k e t . E globális szemléletre való átállásnak két jelen­ tős k ö v e t k e z m é n y e v a n . hogy az e m b e r e k a n e m z e t á l l a m helyett egyre inkább m á s f o r r á s o k b ó l m e r í t v e a l a k í t j á k k i azonosság­ t u d a t u k a t . h o g y a n e m z e t k ö z i k ö z ö s s é g válsághelyzetben köteles megvédeni o l y a n em­ b e r e k t e s t i é p s é g é t v a g y e m b e r i jogait. a d e m o k r a t i k u s t i l t a k o z ó k e l l e n i erőszakos fellépés a kínai T i e n a n m e n téren vagy a 2 0 0 1 . Ez a j e l e n s é g e g y s z e r r e e r e d m é n y e és . A világ m á s i k f e l é n é l ő k e t é r ő c s a p á s o k vagy igaz­ ságtalanságok n e m pusztán szerencsétlenségek.

szervezetátalakítás­ sal a feltételekhez gyorsabban alkalmazkodóbbá. amelyek n e m állnak meg az országhatároknál. amelyben é l n e k . A vi­ lág k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n k i a l a k u l t h e l y i k u l t u r á l i s identitások újult e r ő v e l t á m a d n a k fel egy o l y a n időszakban. (weightless ja az információ (ilyen p é l d á u l a s z á m í t ó g é p e s program.t u l a j d o n o s o k száma. o. h o g y a gyor­ s a n v á l t o z ó g l o b á l i s p i a c o n t e v é k e n y k e d n i tud­ janak. k e v é s b é h i e r a r c h i k u s j e l l e g ű v é váltak. Például E u r ó p á b a n S k ó c i a é s B a s z k f ö l d l a k ó i inkább skótnak és b a s z k n a k (vagy e g y s z e r ű e n európainak) vallják m a g u k a t . A n e m z e t á l l a m s o k t e r ü l e t e n m á r kevésbé szolgál i d e n t i t á s f o r r á s u l . A glo­ b a l i z á l ó d ó f e l t é t e l e k k ö z ö t t a v á l l a l k o z á s o k és gazdasági társaságok csak hogy úgy őrizhették meg versenyképességüket.). a m e l y n e k tagjai j á r t a s a k a z ú j t e c h ­ nológiákban és mindennapi életükben azonnal felhasználják a számítástechnika. a m á s c é g e k k e l kötött s z ö v e t s é g e k g y a k o r i b b a k let­ tek. Gazdasági tényezők A globalizációt a világgazdaság i n t e g r á l ó d á s a is előre hajtja. a média. A t e r m e l é s i eljárások és szervezeti m i n t á k r u g a l m a s a b b a k . a m e l y e k az i n f o r m á c i ó s korszakban következtek be. h a n e m egyre i n k á b b „súlytalan" jellemzik daságban és megfoghatatlan 1999). a m i k o r a n e m z e t á l l a m h a g y o m á n y o s támasza gyökeres á t a l a k u l á s o n m e g y k e r e s z t ü l . a szórakoztató­ ipar és a t á v k ö z l é s új v í v m á n y a i t . . többek nak. m i n t b r i t n e k vagy spanyolnak. m i v e l a regio­ nális és globális s z i n t e n zajló p o l i t i k a i v á l t o z á s o k gyengítik a z e m b e r e k k ö t ő d é s é t a h h o z a z á l l a m ­ hoz. Ma a gazdaság sok része olyan hálózatokba illeszkedve működik. A tudástársadalom kialakulása ö s s z e k a p c s o l ó d o t t egy s z é l e s fogyasztói b á z i s ki­ a l a k u l á s á v a l . az között információ posztindusztriális korának és új társadalom­ gazdaságnak is ( 5 9 1 .5 9 5 . A g l o b á l i s g a z d a s á g m ű k ö d é s e m a g a is tükrö­ zi a z o k a t a v á l t o z á s o k a t . Ebben a economy) tevékenységek a súlytalan gaz­ alap­ termékek (Quah h a n e m á t í v e l n e k a z o k o n ( C a s t e l l s 2 0 0 5 ) . és e l e n g e d h e t e t l e n n é vált a r é s z v é t e l a világ­ m é r e t ű k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t o k b a n . A 18. a m e l y e t s o k f é l e k é p p e n n e v e z t e k már. A k o r á b b i i d ő s z a k o k k a l e l l e n t é t b e n a globális gazdaság m á r n e m e l s ő s o r b a n m e z ő ­ gazdasági vagy ipari a l a p ú .és s z ó r a k o z t a t ó i p a r i t e r m é k és az internet alapú s z o l g á l t a t á s ) . fejezetben Ugrásszerűen növekedett a m o b i l t e l e f o n . b ő v e b b e n is t á r g y a l o m e z t az új g a z d a s á g i kör­ n y e z e t e t .A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG gyorsítója a g l o b a l i z á c i ó s f o l y a m a t o k n a k . ami m é g i n k á b b „ z s u g o r í t j a " az i d ő t és a teret.

Lehetnek vi­ szonylag kis cégek.ó c e á n á z s i a i r é s z é n (itt a z o s z a k a i n y i l a t k o z a t é r t e l m é ­ b e n 2 0 1 0 .b e n k ö z e l ö t s z á z i l y e n t á r s a s á g é v e s á r b e v é t e l e h a l a d t a m e g a 1 0 m i l l i á r d dollárt.2.A m e r i k á b a n (az Északa m e r i k a i S z a b a d k e r e s k e d e l m i M e g á l l a p o d á s . 1 9 9 9 ) . m i k ö z b e n e k k o r m i n d ö s s z e h e t v e n ö t ország di­ csekedhetett ezt elérő bruttó n e m z e t i jövedelem- 2. vagy h a t a l m a s nemzetközi vállalkozások. A l e g n a g y o b b a k közül n é h á n y világszerte ismert. E z e k a t á r s a s á g o k o l y a n v á l l a l a t o k . amelyek tevékenysége k i t e r j e d az e g é s z f ö l d k e r e k s é g r e . A gazdasági globalizáció középpontjában a t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k á l l n a k : a t e l j e s világ­ kereskedelem kétharmad része ezek tevékenysé­ g é b ő l e r e d . 1 b i l l i ó d o l l á r r a rúgott . e l ő s e g í t i k a t e c h n o l ó g i a i ú j í t á s o k el­ t e r j e d é s é t a f ö l d k e r e k s é g e n . v a l a m i n t a v o l t S z o v j e t u n i ó és K e l e t . A z 1 9 8 0 . m e r t kialakult h á r o m h a t a l m a s r e g i o n á l i s p i a c : egy E u r ó p á b a n (az e g y s é g e s e u r ó p a i p i a c ) . s z e p t e m b e r 1 1 . a m e l y e k n e k anyaországukon k í v ü l c s a k egy-két ü z e m ü k v a n .4. amelyek több országban is gyártanak termékeket vagy nyújtanak szolgáltatásokat.e s é v e k b e n a t á r s a s á g o k t e v é k e n y s é ­ g i k ö r e ó r i á s i m é r t é k b e n b ő v ü l t . a Colgate-Palmolive. rö­ v i d e n N A F T A ) . a Kodak.4. Kína Portugália Írország Wal Mart Exxon Mobil General Motors Ford Motors General Electric Chevron Texaco Conaco Philips Citigroup IBM American International Group Forrás: Economist. s z á z a d for­ dulóján kevés olyan gazdaság akadt. m e l . A képen a kalóriaszegény kóla közelkeleti változata egy j o r d á n i a i ü z l e t b e n . A Coca-Cola „ t r a n s z g l o b á l i s " vállalkozás: az egész v i l á g o n értékesíti t e r m é k e i t .a s é v e k végén és az 1 9 9 0 . a globális piacokat veszik célba. h o g y e z e k a társa­ ságok „a m a i világgazdaság mozgatórugói" (Held e t al. a k i r á m u t a t o t t . A z 1 9 9 0 .e s é v e k e l e j e ó t a a világ m á s területein l é v ő országok is liberalizálták a k ü l f ö l d i b e f e k t e t é s f e l t é t e l e i t . a M i t s u b i s h i és még sok m á s óriáscég. globális profitra t ö r e k s z e n e k . M á s s z ó v a l a világ v e z e t ő t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g a i g a z d a s á g i é r t e l e m b e n n a g y o b b a k a vi­ lág l e g t ö b b o r s z á g á n á l ( l á s d a 2. egy p e d i g É s z a k . S ő t . és m e g h a t á r o z ó sze­ r e p l ő i a n e m z e t k ö z i p é n z p i a c o k n a k is.E u r ó p a .i g s z a b a d é s n y i t o t t k e r e s k e d e l e m jön l é t r e ) . FEJEZET Transznacionális gazdasági társaságok A globalizációt hajtó sok gazdasági t é n y e z ő kö­ zül k ü l ö n ö s e n fontos a transznacionális t á r s a s á ­ gok s z e r e p e . 2 0 0 3 . Az e l m ú l t é v t i z e d b e n az iparosodott gazdaságra é p ü l ő t á r s a s á g o k k ü l ö n ö s e n a f e j l ő d ő országok­ ra. ilyen a CocaCola. A h á b o r ú u t á n i e l s ő é v e k b e n ameri­ kai székhelyű cégek kezdtek terjeszkedni. ábra A v i l á g l e g n a g y o b b v á l l a l a t a i n a k á r b e v é t e ­ l e e g y e s o r s z á g o k b r u t t ó hazai t e r m é k é h e z (GDP) v i s z o n y í t v a ( m i l l i á r d d o l l á r ) J 50 100 150 200 250 300 350 Svájc Belgium Svédország Törökország Norvégia Lengyelország Szaúd-Arábia Finnország Dél-Afrika Hongkong. A dik transznacionális világháborút társasági forma vált a máso­ globális követő években j e l e n s é g g é . B á r s z é k h e l y ü k e g y é r t e l m ű e n egy-egy o r s z á g h o z köthető. 2 0 0 1 . a világ ö t s z á z l e g n a g y o b b t r a n s z n a c i o n á l i s vállala­ t á n a k á r b e v é t e l e e g y ü t t 1 4 .ez k ö z e l fele az e g é s z v i l á g o n t e r m e l t á r u k és szolgáltatások értékének. de az 1970-es években m á r európai és j a p á n vállalatok i s b e r u h á z t a k k ü l f ö l d ö n . amelybe n e m jutottak el a t r a n s z n a c i o n á l i s társaságok. a General Motors. A 2 1 . egy a C s e n d e s . I g a z a v o l t a z e l e m z ő n e k . ábrát).

Az E N S Z és az Európai U n i ó az olyan n e m z e t k ö z i szervezetek két jeles példája. részvénytársaságok. amelyek a hidegháború idején léteztek. ahogyan p é l d á u l a „ t i g r i s g a z d a s á g o k b a n " 1998-ban kialakult válság átterjedt O r o s z o r s z á g ­ ra. A kom­ m u n i z m u s b u k á s a s i e t t e t t e a g l o b a l i z á c i ó s folya­ matokat. V é g ü l a g l o b a l i z á c i ó t a k o r m á n y k ö z i és n e m ­ zetközi n e m kormányzati szervezetek is előmoz­ dítják. H o p k i n s . A z „elektronikus p é n z " m o z g a t á s á n a k e z a z ú j l e h e ­ tősége a z o n b a n n a g y k o c k á z a t t a l is jár. A legnagyobb mérté­ kű növekedés a k ö z e p e s j ö v e d e l m ű o r s z á g o k b a n következett b e : e z e k e x p o r t j á b ó l a g y á r t ó k 1 9 9 0 ben 54 s z á z a l é k b a n r é s z e s ü l t e k .W a l lerstein 1 9 9 6 .) ezt é r z é k e l t e t e m m a j d a fejezet k é s ő b b i r é s z é b e n is. a f o r m a t e r v e z é s és a reklám . társadalmi és politikai h a s z n u k is származik a regionális u n i ó b a n való részvétel­ ből. a C s e h K ö z t á r s a s á g . Lengyelország.b e n magának a Szovjetunió­ n a k a s z é t e s é s é v e l é r t e el t e t ő f o k á t . míg a l e g k e v é s b é profitábilis t e v é k e n y s é g e k . K í n a a l a c s o n y jövedelmű o r s z á g b ó l k ö z e p e s j ö v e d e l m ű v é vált. gazdasági. a m e l y e k a z u t ó b b i é v e k b e n a g l o b a l i z á c i ó v a l kapcsolatban megfogalmazódtak. amelyek szorosan egymáshoz k a p c s o l ó d v a a t e r m é k e l ő á l l í t á s á h o z szükséges n y e r s a n y a g o k t ó l a fogyasztóig t e r j e d ő „láncot" alkotnak (Gereffi 1 9 9 5 . a m e l y b e n a t a g á l l a m o k r é s z b e n feladják nemzeti szuverenitásukat.a n y u g a t i t í p u s ú p o l i t i k a i és g a z d a s á g i r e n d s z e r e k i r á n y á b a f e j l ő d n e k .A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG társadalmaira i g y e k e z t e k k i t e r j e s z t e n i t e v é k e n y ­ ségüket. Sokszor a globális á r u t e r m e l é s i l á n c o k b a n . Az elektronikus gazdaság A gazdasági g l o b a l i z á c i ó t egy m á s i k t é n y e z ő . de gazdasági. Az árutermelési l á n c l e g t ö b b n y e r e s é g e t h o z ó tevé­ kenységei . Az egyes EU-állam o k kormányzatát kötik a közös EU-testületek irányelvei. például az ü z e m i t e r m e l é s á l t a l á b a n a perifériá­ lis országokban z a j l a n a k . majd 1 9 9 1 . h a n e m integ­ r á l ó d n a k a b b a . A k o m m u ­ n i z m u s b u k á s a ó t a a v o l t szovjet „ t ö m b " tagjai . A fent i s m e r t e t e t t p o l i t i k a i .C h r i s t e r s o n 1 9 9 7 ) .a t e r m é k f e j l e s z t é s . A p p e l b a u m . a munka. hogy a gyártás egyre i n k á b b g l o b a l i z á l ó d i k .r e n d s z e r i n t a k ö z p o n t i országok­ ban. egyéni befektetők befektetésialap-kezelők egyetlen egérkattintással és át­ A globalizációt fokozó m á s o d i k fontos t é n y e z ő a n e m z e t k ö z i és regionális kormányzati m e c h a ­ nizmusok kiterjedése. Magyar­ ország. az „elektronikus g a z d a s á g " is t á m o g a t j a . E n n e k számos vonat­ k o z á s a k ö z ü l e l s ő k é n t a szovjet t í p u s ú k o m r r H i nizmus bukását említhetjük. amikor az „első világ" országai álltak s z e m b e n a „második világ" országaival. főként a gyártott á r u k e x p o r t ő r e k é n t b e t ö l t ö t t szerepe révén.a s i d ő s z a k b a n a g y á r t ó k a világ teljes gazdasági n ö v e k e d é s é n e k h á r o m n e g y e d é t mondhatták m a g u k é n a k . E z e k a hálózatok m a g u k b a n f o g l a l n a k m i n d e n fon­ tos termelési t e v é k e n y s é g e t .1 9 9 8 . kormányzatok IGO) olyan és alapítanak. (A k ö v e t k e z ő o l d a l o n levő keretes r é s z b e n m e g m u t a t o m . valószínűleg ismerős elképzelé­ s e k e t t a k a r n a k .és t e r m e l é s i f o l y a m a t o k e g é s z világra ki­ terjedő h á l ó z a t a i b a n látják a n n a k b i z o n y í t é k á t . h o g y a n m ű ­ ködnek a globális á r u t e r m e l é s i l á n c o k a B a r b i e babák gyártásakor. A h a t a l ­ mas tőkeösszegek á t u t a l á s a g a z d a s á g o k a t r e n d í t ­ het meg. E z a fejlődés v é g e t v e t e t t a z o k n a k a rendszereknek. n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i v á l s á g o k a t indít­ hat el. a m e l y i n t e n z i t á s á t és hatókörét t e k i n t v e e l e d d i g p é l d á t l a n . a m e l y e k a n e m z e t á l l a m o k a t egy közös p o l i t i k a i f ó r u m b a n e g y e s í t i k . amely az 1989-ben Kelet-Európát megrázó forradalmak sorozatával indult. M í g ezt a z E N S Z önálló n e m z e t á l l a m o k egyesüléseként teszi. a n n á l i n k á b b igaz. társa­ dalmi é s t e c h n o l ó g i a i t é n y e z ő k együtt e r e d m é ­ nyezik azt a j e l e n s é g e t . A k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t (inter­ national testület.Oroszország. T ö b b é n e m szige­ t e l ő d n e k e l a g l o b á l i s k ö z ö s s é g t ő l . governmental amelyet organization. M i n é l i n k á b b i n t e g r á l t t á vá­ lik a globális gazdaság. A b a n k o k . n y o l c é v v e l ké­ sőbb viszont m á r 7 1 s z á z a l é k b a n . Ukrajna. E l ő b b a z o n b a n s z ó l n o m kell a főbb n é z e t e k ­ ről. A k o m m u n i s t a t e r v g a z d a s á g és a k o m m u n i s t a p o l i t i k a i h a t ó s á g i d e o l ó g i a i é s kul­ turális uralma végül n e m tudott fennmaradni a g l o b á l i s m é d i a é s a z e l e k t r o n i k u s a n i n t e g r á l t vi­ lággazdaság korában. de egyben a globalizáció e r e d m é n y é n e k is t e k i n t h e t ő . Az 1 9 9 0 . A globalizáció sok és m e s s z e h a t ó k ö v e t k e z m é n n y e l jár. Politikai változások A m a i g l o b a l i z á c i ó h a r m a d i k h a j t ó e r e j e a poli­ tikai változáshoz kötődik. majd a z o n túl is. a kaukázusi és közép-ázsiai n e m z e t e k és sok más o r s z á g . h o g y a világ egyik r é s z é n b e k ö v e t k e z ő p é n z ü g y i ö s s z e ­ omlás távoli g a z d a s á g o k r a is ó r i á s i h a t á s t gyako­ rolhat. B á r o l v a s ó i m s z á m á r a ú j a k l e h e t n e k e z e k az elnevezések. és r é s z b e n e t r e n d e l i n d í t ó j a . szabályzatai és bírósági határozatai. az E U a t r a n s z n a c i o n á l i s k o r m á n y z á s ú j í t ó b b for­ m á j a . feladata valamely transznacionális tevékenysé- . a b a l t i á l l a m o k . helyezhetik p é n z ü k e t k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a .

h o g y a kérdések széles. majd eladja a tajvani Formosa Plastics c é g n e k .ez az egyetlen nyersanyag. amely a b b ó l az országból származik. amelyből a műanyag t e s t gyártásához szükséges etilén készül. a m ű ­ a n y a g o k a t Tajvanon gyártják. amelyeken a Bar- bie-gyártás l e g k ö l t s é g e s e b b része. Az első ilyen testületet.b e n . amelyből majd kiöntik Barbie t e s t é t .2. hogy „Globál-Barbie": az olaj Szaúd-Arábiából származik. Európában és J a p á n b a n fogy. Barbie á t k ö l t ö z ö t t más. hogy Barbie már globális polgár (Tempest 1 9 9 6 ) . I n k á b b füg­ getlen szervezet. Ma már részei t ö b b helyen készülnek. a h o g y a n a Barbie b a b a . 4 . 2. Az elsőt J a p á n b a n gyártották 1 9 5 9 . gi terület szabályozása vagy felügyelete. Tajvan állami olajimportőre. amely a j á t é k g y á r t á s b a n használt polivinil-klorid (PVC) m ű a n y a g o k legna­ g y o b b gyártója a világon. ide .és reklámstratégiákat is. Élete Szaúd-Arábiában kezdődik. itt dolgozzák ki a marketing. 1 9 9 6 . meg némi festék és olaj.b a n p e d i g már a 2 6 0 . a t e s t készül. ami sokat el­ árul a globális árutermelési láncok működéséről. Miután Barbie t e s t é t kiöntötték. Barbie t e s t é n e k és ruhatárának összeállításá­ ban viszont részt vesz az egész világ: 1. a Chinese Pet­ roleum megveszi az etilént. A nemzetközi nem kormányzati szervezet organization. egy pedig Malajziában működik. az Egyesült Államokban gyártják. h o g y m i b e n k ü l ö n b ö z i k a n e m z e t k ö z i k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t t ő l : n e m kö­ t ő d i k k o r m á n y z a t i i n t é z m é n y e k h e z . (international non-governmental NGO) n e v e is u t a l rá. a test Kí­ n á b a n . a Nemzetközi Távírdai U n i ó t (International Telegraph Union) 1865-ben alapí­ t o t t á k . Barbie-t az Egyesült Államokban tervezik. FEJEZET A globális árutermelési láncok m ű k ö d é s é r e példa az is. Szinte az összes anyag. Kína g y a p o t o t t e r m e l . ahol a l e g t ö b b Barbie-t állítják elő. amellyel díszítik. és alacsonyak voltak a bérek. a t ö r t é n e l e m leg­ n a g y o b b h a s z n o t h o z ó j á t é k s z e r e készül. 1 9 9 9 ) . a nyersanyagokat H o n g k o n g b a n i m p o r t á l j á k . a m e l y e t a gyártásban használnak. ez é v e n t e jóval t ö b b . A f r ö c c s ö n t ő g é p e k e t . amikor az ország még nem heverte ki a második világhábo­ rút. a m e l y a kormányzati testületek . Ebből a közel negyvenéves t i n i b a b á b ó l m á s o d p e r c e n k é n t kettőt vesznek. hogy „ m a d e in t h e USA". J a p á n b a n készült nejlonhaj kerül rá. a vi­ lág 1 4 0 m á s o r s z á g á b a n is m e g v á s á r o l h a t ó . Ez a b a b a n e m c s a k az eladások t e k i n t e t é b e n globális. mint egymil­ liárd dolláros bevételt hoz a Los Angeles-i székhe­ lyű Mattel c é g n e k . a b b ó l p e d i g szövetet a r u h á h o z . innen szállítják az ü z e m e k b e . alacsony bérekkel d o l g o z ó ázsiai o r s z á g o k b a . Amikor itt növe­ kedni kezdtek a fizetések. De Bar­ bie egyetlen fizikai részlete.a t is e l é r t e a s z á m u k ( H e l d et al. a polgári repüléstől a műsor­ s z ó r á s i g vagy a v e s z é l y e s h u l l a d é k o k k e z e l é s é i g t e r j e d ő k ö r é b e n s z a b á l y o z ó t e v é k e n y s é g e t foly­ tasson. Pamutruháját Kíná­ ban gyártják. amelyről e l m o n d h a t ­ juk. Talá­ ló megállapítás. h a n e m szülőhelye szerint is: s o s e m csak az Egyesült Államokban készült. 1909-ben 37 ilyen szervezet szabályozta a t r a n s z n a c i o n á l i s ü g y e k e t . 3.a világ egyik l e g n a g y o b b kikötőjébe . és ide folyik be a l e g t ö b b nyereség. az a k a r t o n d o b o z . amelyikbe csomagolják. Ezt az a n y a g o t a négy Barbie-gyártó ázsiai üzem egyikébe szállítják: ezek közül kettő Dél-Kí­ nában. helyben t e r m e l t g y a p o t b ó l . egy Indonéziában. Bár a l e g t ö b b b a b a az Egyesült Államokban. A Formosa Plastics az etilént szemcsés m ű a n y a g g á alakítja át. ahol kiter­ melik és finomítják az olajat. Hongkong f o n t o s szerepet játszik a kfnajj Barbie-k gyártási f o l y a m a t á b a n . a haj J a p á n b a n . 5.érkezik. a f r ö c c s ö n t ő g é p s o r az Egyesült Á l l a m o k b a n készül. A z ó t a s o k h a s o n l ó s z e r v e z e t alakult. I n d o n é z i á b a n és M a l a j z i á b a n .

Mi lesz a t ö b b i pénzzel. S o k szkeptikus a figyelmét a világgazdaságban zajló regionalizálódási folyamatokra például a n a g y o b b p é n z ü g y i é s k e r e s k e d e l m i t ö m b ö k ki­ alakulására . a Természetvédelmi Világszerve­ zet (WWF). h o g y fontos átalakulások z a j l a n a k k ö r ü l ö t t ü n k . D e t ö b b e z e r m á s .a Greenpeace. 2. akik a két gyárban összeállítják. z a v a r o s folyamatot. Hongkong és a dél-kínai játékgyárak között n a p o n t a 23 0 0 0 teherautó jön-megy.de az e l ő b b kiderült. A szkeptikusok számára a kereszt és az A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l .4. ugyanezen az úton hagyják el Kínát. A szkeptikusok egyetértenek azzal. a d é l k e l e t . D a v i d H e l d és munkatársai ( 1 9 9 9 ) m e g v i z s g á l t á k e z t a vitát. A globalizációs vita Az utóbbi é v e k b e n a g l o b a l i z á c i ó h e v e s e n vita­ tott témává vált. a m i b i z o n y í ­ t é k arra. s z á z a d világke­ reskedelmi és b e r u h á z á s i s t a t i s z t i k á i r a r á m u t a t v a 1909 1964 1993 Forrás: ENSZ Fejlesztési P r o g r a m . A b a b a ára az Egyesült Államokban 9. A g l o b a l i z á c i ó s v i t a h á r o m irány­ zatának j e l l e m z ő i t a 2. e b b ő l Kína csak 35 c e n t e t kap. hogy a gyártásában használt anyagok közül szinte egy sem Kínából származik. h o g y a k e r e s k e d e l e m n a g y ré­ sze h á r o m regionális csoporton belül . megállapítják: a m o d e r n globalizáció csak abban k ü l ö n b ö z i k a m ú l t b é l i t ő l . a reklámra és az értékesítésre.á z s i a i t é r s é g b e n és É s z a k . A legismertebb i l y e n s z e r v e z e t e k k ö z ü l n é h á n y . ábra A nemzetközi nem kormányzati szervezetek számának növekedése. k e v é s b é i s m e r t csoport t e v é k e n y s é g e is o r s z á g o k a t és k ö z ö s s é g e ­ ket köt össze (lásd a 2. A kész babák nak. ábrát). U g y a n e z igaz a t ö b b i r e g i o n á l i s c s o p o r t r a is. h o g y m e n n y i b e n l e h e t e z e k e t a „globalizációval" m a g y a r á z n i . A 1 9 . h o g y n i n c s e g y e t l e n g l o b á l i s g a z d a s á g (Hirst 1 9 9 7 ) . Sans az Orvosok a Hatá­ Vörös­ Nélkül (Médecins Frontiéres). 9 9 dollá­ rért eladják? A gyártáshoz használt műanyagokra.UNDP 1999.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG teherautókkal szállítsák t o v á b b . m i n t a m e g e l ő z ő k o r o k b a n . E z n e m i s m e g l e p ő . ha Barbie-t 9 . és résztvevőit h á r o m g o n d o l a t i i r á n y z a t b a s o r o l t á k : ezek a szkeptikusok.5. a tengeri szállításra és a belföldi fuvarozásra.Európá­ b a n . de azt már vitatják.vagyis a globalizációról folytatott v i t a s z ó c s é p l é s v a l a m i r ő l . h i ­ szen az e l e m z ő k n a g y o n k ü l ö n b ö z ő e n l á t n a k és értelmeznek egy o l y a n k i s z á m í t h a t a t l a n . ami n e m is ú j d o n s á g . . hogy ma m á r több kapcsolat lehet az országok között. h o g y a k ö l c s ö ­ nös gazdasági függőség n e m e l ő s z ö r ér el a m a i ­ hoz hasonló m a g a s s z i n t e t .5. nejlonra és más anyagokra elég 65 c e n t .1 9 9 3 A szkeptikusok Egyes gondolkodók s z e r i n t a g l o b a l i z á c i ó n a k „túl nagy jelentőséget t u l a j d o n í t a n a k " . m i n t a g l o b a l i z á c i ó .irányítja. A g l o b a l i z á c i ó s v i t á b a n részt vevő s z k e p t i k u s o k ú g y vélik.és persze a l e g n a g y o b b já­ tékbolt-hálózatoknak és más kiskereskedőknek is csurran-cseppen belőle. E n n e k a z a z oka.zajlik. Szóval honnan is ered Barbie? Az „elsőzsúros" Barbie c s o m a g o l á s á n ezt olvashatjuk: „ M a d e in China" .A m e r i ­ k á b a n . táblázat ö s s z e g z i . P é l d á u l a z E u r ó p a i U n i ó o r s z á ­ gai e l s ő s o r b a n e g y m á s s a l k e r e s k e d n e k . a hiperglobalizálók és az át­ alakuláshívők. szövetre. de az ő s z e m ü k b e n a mai világgazdaság n e m eléggé integrált ahhoz. a G l o b á l i s K ö r n y e z e t v é d e l m i H á l ó z a t (Global rok Environment Network). A l e g t ö b b e n elfogadják.99 dollár. h o g y i n t e n z í v e b b é vált a nemzetek közötti érintkezés. hogy valóban globalizált gazdaságot alkothatna. a t e r m é k e t árusító üzletekre fordítják . fő­ ként hogy bért fizessen a 11 0 0 0 parasztasszony­ mellett m ű k ö d i k a p o l i t i k a i d ö n t é s e k m e g h o z a t a ­ lában és a n e m z e t k ö z i k é r d é s e k m e g o l d á s á b a n . 1 9 0 9 .k ö r n y e z e t ­ védelmi és h u m a n i t á r i u s s e g í t s é g n y ú j t ó a k c i ó k ­ ban vesz részt. A pénz nagy részét a g é p e k r e és berendezésekre. Ugyanekkor Amerikában közel 1 dollár nyereséget hoz a Mattelnek.

amelyben ezek m á r n e m játszanak központi szerepet. A hiperglobalizálóktól származó globalizác i ó e l e m z é s n a g y r é s z e f ő k é n t a n e m z e t változó s z e r e p é v e l f o g l a l k o z i k . H i r s t . 1995). h o g y a p o l i t i k u s o k n e m mindig t u d j á k o r v o s o l n i e z e k e t a b a j o k a t . regionalizálódás erősödése arra bizonyíték. táblázat A globalizációszemlélet három irányzata Szkeptikusok Mi az újdonság? Hiperglobalizálók Átalakuláshívők A történelem során még nem volt példa ilyen mértékű glo­ bális összekapcsoltságra „ M é l y " (egyszerre intenzív és extenzív) globalizáció Újjászerveződik. Madonna stb.2. A s z k e p t i k u s o k e l u t a s í t j á k azt az e g y e s e k .4. amely n i n c s tekintet­ tel az országhatárokra. A z állampol­ g á r o k f e l i s m e r i k . m i n t n ö v e k e d e t t ( B o y e r . kormányzás. Ö s s z e s s é g ü k b e n e z e k a v á l t o z á s o k a hiperglo­ b a l i z á l ó k s z á m á r a egy „ g l o b á l i s k o r " h a j n a l á t jel­ zik (Albrow 1 9 9 7 ) . globális civil tár­ mint az 1890-es években sadalom Megmarad vagy erősödik A kormányzatok és a piacok A Dél egyre inkább marginali­ zálódik A nemzeti érdek Internacionalizálódás és regionalizálódás Regionális tömbök/civilizációk összeütközése Az internacionalizálódás a kor­ mányzati elfogadástól és támo­ gatástól f ü g g Gyengül vagy felbomlik A kapitalizmus és a technológia A régi hierarchiák felbomlása McDonald's. a Keres­ kedelmi Világszervezet ( W T O ) és mások. Kenichi O h m a e j a p á n író ú g y látja. 10. p é l d á u l a z E u r ó p a i U n i ó . h o g y a nem­ egy-egy k e r e s k e d e l m i e g y e z m é n y és a g a z d a s á g i liberalizáció politikája. . e z é r t elveszítik a f e n n á l l ó k o r m á n y z a t i r e n d s z e r b e v e t e t t hitüket. mint a ko­ rábbi időszakokban A kölcsönös függőség ma kisebb Globális kapitalizmus. h o g y a vi­ lágkereskedelem nagymértékű bővülése miatt a z e g y e s o r s z á g o k m á r n e m k o n t r o l l á l h a t j á k gaz­ d a s á g u k a t . h o g y a g l o b a l i z á c i ó „ h a t á r t a l a n v i l á g h o z " v e z e t : e g y o l y a n világhoz. i n k á b b egy-egy t e v é k e n y s é g g ó c b a n k o n ­ centrálódik. a m e l y b e n c s ö k k e n a nemzeti kormányzatok jelentősége és befolyása. E g y e s h i p e r g l o b a l i z á l ó k ú g y v é l i k . amelyben a piaci erők felülkerekednek a nemzeti kormányzatokon (Ohmae 1990. globális a világ különböző részei között. 1999. A szkep­ tikusok szerint a n e m z e t i kormányzatok tovább­ ra is kulcsfontosságú szereplők. a m e l y n e k következmé­ nyei szinte mindenütt érezhetők. hogy a globalizáció l é n y e g é b e n a l á á s s a a n e m z e t i k o r m á n y z a t o k sze­ repét és olyan világrendet teremt. Az egyik legismertebb hiperglobalizáló. globális rendet ered­ z e t i k o r m á n y z a t o k h a t a l m á t „ f e l ü l r ő l " i s fenye­ getik: m é g p e d i g a z ú j r e g i o n á l i s é s n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e k . átstruktu­ rálódik A modern kor egyesült erői A világrend új szerkezete A politikai közösség átala­ kulása A régiók közötti kapcsolatok átrendeződése és távolságot áthidaló cselekvés Bizonytalan: globális integrá­ ció és fragmentáció is lehet A globalizáció átalakítja a kormányzati hatalmat és a világpolitikát Kereskedelmi t ö m b ö k . Ú j . FEJEZET 2.p é l d á u l n e m f é k e z h e t i k m e g a pénzügyi p i a c o k o n v é g i g s ö p r ő z a v a r o k a t és a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t e t f e n y e g e t ő v e s z é l y e k e t . pél­ dául a következőkben ismertetett hipergloba­ lizálók által vallott nézetet. A globalizációt olyan folyamatnak tekintik. nyomán.D r a c h e 1 9 9 6 . mert szabályoz­ z á k és Például koordinálják a gazdasági tevékenységet. hogy a világgazdaság integráltságának foka inkább csökkent. gyengébb Globális kor helyi kormányzatok. A hiperglobalizálók A hiperglobalizálók a szkeptikusokkal ellentétes álláspontot foglalnak el: szerintük a globalizáció nagyon is valós jelenség. S z e r i n t ü k a száz éve jel­ l e m z ő k e r e s k e d e l m i m i n t á k h o z h a s o n l í t v a föld­ rajzi k i t e r j e d é s e s z e r i n t a v i l á g g a z d a s á g k e v é s b é g l o b á l i s .T h o m p s o n 1 9 9 9 ) . M e g á l l a p í t j a . sokszor kormányzatoknak köszönhető m é n y e z . o. a m e l y e t a z o r s z á g o k k ö z ö t t i kereskede­ l e m é s t e r m e l é s e r ő s á r a m l a t a i h o z n a k magukkal. E s z e r i n t a n e m z e t i k o r m á n y z a t o k és politikusaik egyre kevésbé tudnak ellenőrzést gyakorolni az ország határait áttörő problémák felett . Az emberi cselekvés kereteinek átrendeződése Globális civilizáció Vége a nemzetállamnak Meghatározó jellemzők A nemzeti kormányzatok hatalma A globalizáció hajtóerői Rétegződési minta Vezérmotívum A globalizációról alkotott kép A történelmi fejlődés várható eredménye Következtetés Forrás: Held et al.

ahol megbolydultak a korábbi struktúrák. Ezeket az alkotórészeket rendszeresen át kell szállítani a világ e g y i k f e l é b ő l a m á s i k b a . a k u l t ú r a és a s z e m é l y e s élet te­ rén sem. (például megfelelő gazdasági hanem az új. akkor olyan környe­ zetben kell eligazodniuk. A z i p a r o s o d o t t társadal­ m a k b a n élők rászorulnak a fejlődő országokból származó alapanyagokra és késztermékekre. m é d i a é s t á v k ö z l é s m i n d segítik a k u l t u r á l i s h a t á s o k t e r j e d é s é t . a l e g t ö b b f e j l ő d ő á l l a m g a z d a s á g a o l y a n k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t o k t ó l függ. N é h á n y n y e l v u r a l k o d ó v á válik. így k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k a t t e r e m t e n e k szülőhelyük és befogadó országuk között (App a d u r a i 1 9 8 6 ) . p é n z é r t b á r m i k o r k a p h a t ó á r u k vá­ l a s z t é k a h i h e t e t l e n ü l ö s s z e t e t t . H a l e g k ö z e l e b b b e m e n n e k egy ü z l e t b e v a g y b e v á s á r l ó k ö z p o n t b a . A hiperglobal i z á l ó k v i s z o n t t ú l z o t t a n c s a k a g l o b a l i z á c i ó gaz­ dasági o l d a l á t látják. Kevés olyan távoli h e l y k e z d e n e k . sőt e l ő f o r d u l h a t . h o g y a z o r s z á g o k n e m ­ hogy elveszítenék szuverenitásukat.a világ p é n z ü g y i p i a c a i például sokkal inkább globális s z i n t e n szerve­ ződnek. A g l o b á l i s m i g r á c i ó . Az átalakuláshívők szerint a globalizáció központ nélküli. o l y a n t e n d e n ­ c i á k a t foglal m a g á b a n . E l l e n t m o n d á s o s a n fejlődik. e z é r t f o l y t o n o s információáramlás szükséges. m i n t e l e d d i g b á r m i k o r . A m i k o r a t á r s a d a l m a k . A világ r o h a m o s a n s z á g u l d e g y e t l e n nagy. e z z e l p á r h u z a m o s a n a vál­ l a l k o z á s o k é s a z e m b e r e k k ö z ü l i s egyre t ö b b e n j á r j á k be a F ö l d e t . irányult.e a z a n t r o p o l ó g i a b i r o d a l m á b a tar­ tozónak? S e m m i k é p p . h o g y új p i a c o k a t és gazdasá­ gi l e h e t ő s é g e k e t t a l á l j a n a k . h o g y az á t a l a k u l á s h í v ő k é . h o g y a v i l á g e g y m e g h a t á r o z o t t ré­ sze v e z é r l i . De mi. A g l o b a l i z á c i ó n e m e g y i r á n y ú fo­ l y a m a t . t e k i n t h e t j ü k . i n f o r m á c i ó k é s h a t á s o k k é t i r á n y ú á r a m l á ­ sa. amelyet kapcsolódá­ sok é s t ö b b i r á n y b a h a t ó k u l t u r á l i s á r a m l a t o k jellemeznek. m e r t a l á b e c s ü l i k . v á l t o z t a t ­ ható. A világ m i n d e n mozgalmas „globális nagyvárosa" mult i k u l t u r á l i s . a z e g é s z világra k i t e r j e d ő g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k t ó l függ. A s z k e p ­ tikusok azért t é v e d n e k . Az á t a l a k u l á s h í v ő k a h i p e r g l o b a l i z á l ó k k a l vi­ tatkozva azt m o n d j á k . és ma sokkal szorosabban kötődnek egymáshoz. alkatrészeiket sok-sok országban készítik. akik a globalizációt a m a i társadalma­ kat f o r m á l ó sokféle v á l t o z á s h á t t e r é b e n álló köz­ p o n t i e r ő n e k t e k i n t i k . A z i p a r o s o d o t t t á r s a d a l m a k r e n d j é t c s a k a f e j l ő d ő világ társadal­ m a i h o z hasonlítva érthetjük meg . Vagyis m á r n e m á l l a m k ö z p o n t ú világ­ b a n é l ü n k . E z é r t v á l t o z i k a világ k u l t u r á l i s t é r k é p e : az e m b e r e k k a p c s o l a t h á l ó i a n e m z e t i h a t á r o k o n v a g y a k á r k o n t i n e n s e k e n i s át­ í v e l n e k . e t n i k a i c s o p o r t j a i é s k u l t ú r á i egy­ mással keverednek. h o g y e z e k k i s z o r í t j á k a z e z e r n y i k ü l ö n b ö z ő nyelvet. A b o l ­ tok polcain látható árukat vagy összetevőiket. fejezetben megállapítottam. n e m je­ l e n t h e t j ü k ki. és fordítva. P é l d á u l j e l l e m z ő v é v á l n a k u g y a n a g l o b á l i s füg­ gőségi v i s z o n y o k . t ú l s á g o s a n e g y i r á n y ú folya­ matnak tekintik. E g y r e k e v é s b é l e h e t s é g e s . a m e l y e k a z ipa­ r o s o d o t t o r s z á g o k h o z k ö t i k őket.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG Az átalakuláshívők A v i t á b a n k ö z t e s h e l y e t f o g l a l n a k el az átalaku­ láshívők. hogy a globalizáció jelenlegi szintje áttöri a „belső" és a „ k ü l s ő " . a k o r m á n y z a t o k m é g i s m e g ő r ­ zik h a t a l m u k j ó r é s z é t . M e l y i k n é z e t j á r a l e g k ö z e l e b b az i g a z s á g h o z ? S z i n t e b i z t o s . m i l y e n sok­ féle t e r m é k e t k í n á l n a k ott! A n y u g a t i a k s z á m á r a t e r m é s z e t e s . testületeknek) társaságok­ társadalmi mozgalmaknak és nemzetközi szerkezetátalakításba korát v á l t o z h a t a világ . h o g y egy-egy kultú­ ra szigetként létezzen. A globalizáció hatása Az 1. Mivel a globalizáció számtalan összefonódó globális hálózat terméke. a h o g y a n e g y e s e k á l l í t j á k . n e m t e r ü l e t i a l a p ú g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i szerveződésnek nak. hogy történe­ szociológusok t i l e g a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l ó d á s f ő k é n t az i p a r i társadalmakra figyelmen kívül hagyhatjuk-e a f e j l ő d ő világot. reflexív folyamat. egy­ s é g e s g a z d a s á g felé. a m e l y b e f o l y á s o l h a t ó . Valójában a globalizáció sokkal összetettebb. S z e r i n t ü k á t a l a k u l a globá­ lis r e n d .egyébként az u t ó b b i a k b a n é l a világ n é p e s s é g é n e k t ú l n y o m ó része. in­ tézmények és egyének megpróbálnak alkalmaz­ kodni e h h e z az új rendhez. m i n t korábban bármikor. A h i p e r g l o b a l i z á l ó k t ó l e l t é r ő e n az á t a l a k u l á s ­ h í v ő k a g l o b a l i z á c i ó t d i n a m i k u s és n y i t o t t folya­ m a t n a k látják. Az iparosodott és a fejlődő országok egymással összekapcsolódva fejlődtek. a g l o b a l i z á c i ó k o m p l e x f e l t é t e l e i kö­ zött a k o r m á n y z a t o k k é n y t e l e n e k n a g y o b b aktivi­ tást é s n y i t o t t s á g o t k ö v e t e l ő f e l a d a t n a k t e k i n t e n i a kormányzást (Rosenau 1997). j ó l n é z z é k m e g . m e k - . amelyeket hajdan bolygónk lakói beszéltek. Az átalakuláshívők megállapítják. de a régi m i n t á k k ö z ü l s o k f e n n m a r a d . n e m k e v é s b é fonto­ sak a p o l i t i k a . a m e l y e k g y a k r a n e g y m á s e l l e n h a t n a k . hogy koordinálni tudják a n a p i több millió ügyletet. egymás mellett élnek. E z e k a z á t a l a k u l á s o k n e m k o r l á t o z ó d n a k a gazdaságra. a „ n e m z e t k ö z i " és a „ h a z a i " k ö z ö t t i s z o k v á n y o s h a t á r o k a t . h a n e m a ké­ pek.

a reggae z ene Amikor a populáris z e n é t jól ismerők egy dalt hallgatnak.és a v e l e ér­ kező turistasereg . A r e g g a e gyökerei Nyugat-Afri­ kába nyúlnak vissza: a 1 7 . a légi k ö z l e k e d é s . hogy Afrika e l n y o m o t t a i t a s z a b a d s á g b a vezesse. A r e g g a e t ö r t é n e t e t e h á t különböző társadalmi c s o p o r t o k kapcsolatának. Bár a britek igyekeztek meg­ akadályozni. a városi szegénységről és a kollektív társadalmi t u d a t erejéről szóló zenei stí­ lus. akiket aztán hajón a karibi szigetvi­ lágba szállítottak. köztük B o b Marley keres­ kedelmi sikert is a r a t o t t . Az 1 9 8 0 . e m e l l e t t erősen hat rá. á t a l a k í t j a a világ ö s s z e s v a l a h a el­ s z i g e t e l t kultúráját. ez a viszonylag lassú ritmusú. A külön­ b ö z ő zenei stílusok általában más-más társadalmi c s o p o r t o k b a n alakulnak ki. a m e l y e k é l e t m ó d j á r a e g y á l t a l á n n e m h a t o t t a vi­ lág. amely d ö n t ő sze­ repet j á t s z o t t a r e g g a e m e g s z ü l e t é s é b e n . hogy megkülönböztes­ sük egymástól például a rockot. h i á b a p r ó b á l j á k f e n n t a r t a n i ősi életmódjukat. a dallam. spirituális és személyes) j e l e n t é s e k n e k a t ö r t é n e t e . Sok reggae-zenész. a maríachi m ű h o l d o n át közvetített j á t é k a . A rasztafari kultusz hamaro­ san ö s s z e k a p c s o l ó d o t t a burrukkal. mondjuk a mexi­ kóvárosi gitárvirtuóz. amelynek során a társadalmi c s o p o r t o k közötti kapcsolatok új zenei formákat eredményeznek. Az európai gyarmatosítás ellenzői vi­ lágszerte üdvözölték Szelasszié trónra kerülését. amelyet gyakran a rabszolgatartók által rájuk kényszerített európai stílusokkal ötvöztek.e s években a karibi zenészek keverni kezdték a rasztafari ritmusokat és dalszövegeket az amerikai dzsessz és a f e k e t e rhythm and blues elemeivel. és a stílusok össze­ olvadásának. Ezekből a kombinációkból alakult ki vé­ gül a „ska" zene. Például ma már egy fiatal skandi­ náv zenész felnőhet úgy. m a r a d t a F ö l d ö n . a har­ mónia és a dalszöveg sajátos egysége. az 1 9 6 0 . a t e l e v í z i ó . de a karibi t é r s é g b e n élők közül sokan istennek t e k i n t e t t é k a császárt. M a e z e k a z e m b e r e k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n vagy J a p á n b a n gyártott b o z ó t v á g ó k a t é s m á s szer­ számokat használnak. és az 1 9 7 0 . és a rasztafari z e n é b e n elkezdték a burru dobolási stílust vegyí­ teni az e l n y o m á s és a szabadulás bibliai témái­ val. ha megpróbálkozik vele. k é s ő b b pedig. A kultúrával foglalkozó szociológus számára mégis hasznos lehet. a rhythm and bluest vagy a népzenét. akkor s z á m í t h a t u n k rá. A m ű h o l d a s t e l e v í z i ó z á s é s a z i n t e r n e t segítségével a d n a k h í r t m a g u k r ó l a világ t ö b b i l a k ó j á n a k . T ö b b e k között „Ras Tafari h e r c e g n e k " is hívták. J a m a i c á b a n az egyik rabszolgacsoport. é s N é m e t o r s z á g b a n vagy S v á j c b a n e l ő á l l í t o t t g y ó g y s z e r e k k e l p r ó b á l j á k le­ k ü z d e n i az i d e g e n e k t ő l k a p o t t b e t e g s é g e k e t . amelyek elemeit sokszor nehéz szétválasztani. Végül 1 8 3 4 . a zenészek gyakran t ö b b ­ féle stílust ötvöznek a dalok k o m p o n á l á s a során. a m e l y b e z á r h a t n á h a t á r a i t a rá­ dió. mert segített meg­ adni a munka ü t e m é t . században brit gyarma­ tosítók r e n g e t e g nyugat-afrikait f o g d o s t a k össze rabszolgának. illetve a z o k n a k a (po­ litikai. és a globális k u l t ú r a e l é r i . hogy a londoni Notting Hill pincéiben összegyűlő férfiak és nők zenéjét hallgatja. ezért az őt istenítő karibiak m a g u k a t „rasztafariánusoknak" nevezték. Az 1 9 5 0 . kapcsolatokat.e s években már világszerte hallgatták a reggae-t az emberek. mert féltek. FEJEZET Globalizáció a hétköznapi életb sen.e s években a r e g g a e és a hiph o p (vagy rap) stílus keveredéséből új hangzás született (Hebdige 1 9 9 7 ) . gyakran meg tudják mondani. mert jó pél­ da arra a folyamatra. ezt szólaltatja m e g pél­ dául a Wu-Tang Clan.b e n J a m a i c á ­ ban m e g s z ü n t e t t é k a rabszolgaságot. hogy az elkövetkező években a globalizációs folyamat ki­ bontakozásával egyre-másra j e l e n n e k m e g az új stílusok.2. a Dominikai Köztársaság vagy G u a t e m a l a r u h a g y á r a i b a n k é s z ü l t p ó l ó k a t é s n a d r á g o k a t v i s e l n e k . Végül is mindegyik zenei stílus a ritmus. Egy emberöltővel ezelőtt még voltak olyan törzsek. hogy a rabszolgák hagyományos afrikai z e n é t játsszanak. Ezekben a n y o m o r n e g y e d e k b e n kezdett kibon­ takozni egy új vallási kultusz. S h a g g y vagy Sean Paul. milyen stílushatások érték azt a születésekor. Bár nem kell lángésznek lennünk. a burruk d o b o l á s á t gazdáik eltűrték. 1 9 3 0 keveredésének tanulmányozásával feltérképezhetjük a c s o p o r t o k közötti kulturális ban az afrikai Etiópia császárává koronázták Hailé Szelassziét. . hogy ezzel lázadásra buzdítanának. amikor sok burru férfi a mezőgazdasági terüle­ tekről Kingston n y o m o r n e g y e d e i b e vándorolt. akit azért küldtek a Földre. A globalizáció fokozta e kapcsolatok intenzitását. erős basszuskíséretű. amelyeket ezek a c s o p o r t o k zenéjükkel kifejeztek. Ha a zenei fejlődés ü t e m é n e k f o n t o s m e g h a t á r o z ó j a a c s o p o r t o k közötti kap­ csolatok száma. de a burru d o b o l á s hagyománya folytatódott m é g akkor is. A kultúra szociológiájával foglalkozók közül né­ hányan azért fordultak a r e g g a e felé. hogy a cukornádültetvényeken dolgoztassák őket.a s és 1 9 9 0 . a szolgasorban élőknek sikerült életben tartani az afrikai d o b o l á s hagyo­ mányát. Még egy v a g y l e g f e l j e b b k é t e m b e r ö l t ő .vagy a számítógép előtt.a s évek végén a reggae.

A nőktől általában elvárják. u g y a n a k k o r h o l l a n d vagy s v é d kulturális t e r m é k e k e t a d a p t á l n a k a brit és a m e r i ­ kai közönség s z á m á r a (a Big Brothert és az Expe­ dition: Robinsont. de főként az a m e r i k a i k u l t ú r á t v i s z i n a p m i n t n a p a világ o t t h o n a i b a . r e g i o n á l i s k e r e s k e d e l m i é s kölcsönös v é d e l m i t á r s u l á s o k . egy t r a d i c i o n á l i s i s z l á m kultúrát. R á a d á s u l m i n t h a m a g a a z in­ ternetes t e c h n o l ó g i a is e z e k e t az é r t é k e k e t t á m o ­ gatná: a globális k o m m u n i k á c i ó . é s a z európai vagy észak-amerikai fiatalokhoz hason­ lóan sokan szörföznek az interneten új eszméket. és h e l y ü k b e g y ö k e r e s e n új é r t é k e k e t h e l y e z . sőt. A k u v a i t i ú j s á g o k g y a k r a n k ö z ö l n e k c i k k e t az i n t e r n e t r ő l és a v i l á g h á l ó r ó l . a fax. egy főre j u t ó á t l a g j ö v e d e l m e az e g y i k l e g m a g a s a b b a világon.k e l e ­ t i arab o r s z á g o k a t t e k i n t v e itt é l a z i n t e r n e t h a s z ­ n á l ó k fele. hogy a kuvaiti kama­ szok csapatostul járnak az internetkávézókba.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG K ö n y v e m b e n t ö b b s z ö r is s z ó l e s z a g l o b á l i s kultúrát t e r e m t ő e r ő k r ő l . s az a r a b értékekkel is. a k ö z e l . irányítási 2. k o z m o p o l i t a k u l t ú r á t fogad­ nak el n e m z e t ü k k u l t ú r á j a k é n t . Egy sor n e m z e t k ö z i szervezet. Az e l e k t r o n i k u s k o m m u n i k á c i ó (a t e l e f o n . 4. h o g y férfiak é s n ő k b e s z é l g e s s e ­ n e k e g y m á s s a l egy o l y a n t á r s a d a l o m b a n . t a l á n k o r a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i . az M T V m ű s o r a i n v a g y a Jó bará­ tokhoz h a s o n l ó s o r o z a t o k o n k e r e s z t ü l ) a brit. h o g y e l l e n k e z ő n e m ű e k k e l t a l á l k o z g a t a k i b e r t é r b e n .A m e r i k a k u l t ú r á j á r a . a s z á j o n c s ó k o l á s r a (:*) és a szégyenlős kuncogásra (LOL) . h á z a s s á g o n k í v ü l i k o m m u n i k á c i ó . amelyben egy-egy v á l l a l k o z á s gyárai. h o g y s o k f é l e k é p p e n ö s s z e e g y e z t e t h e t ő a k á r tradicionális eszköze lehet. 3. é s inkább egy globális. Az inter­ neten keresztül az e g é s z világ m á r i s m e g i s m e r ­ heti és elfogadhatja az o l y a n értékeket. D e b o r a h W h e e l e r ( 1 9 9 8 ) egy é v e n á t vizsgálta. a későbbi Survivort). és n e m mutat­ k o z h a t n a k n y i l v á n o s a n o l y a n férfival. a férfiakra és a n ő k r e v o n a t k o z ó k u l t u r á l i s n o r m á k nagymértékben különböznek. A kuvaiti televízió gyakran sugároz például amerikaifutball-közve­ mu­ títéseket az Egyesült Államokból. megerősítésük Segítheti-e az internet egy globális kultúra kialakulását? Sokan úgy vélik. 5. este n e m hagyhatják el az otthonukat. az i n t e r n e t és a vi­ lágháló). „Globális p o l g á r o k " . k ö z t ü k az ENSZ-ügynökségek. K a r a k t e r j e l e k e t talál­ t a k ki a p u s z i r a ( * ) . K u v a i t a P e r z s a . m i n t a férfiak és a n ő k e g y e n l ő s é g e . információkat és fogyasztási cikkeket keresve. hogy hagyományos viseletet öltsenek. nemzetközi m u n k a ü g y i é s e g é s z s é g ü g y i szerve­ zetek. amely az u d v a r l á s t i z g a l m a s s á é s e b b e n a z e s e t b e n biz­ tonságossá is teszi (Wheeler 1 9 8 8 ) .a páros játék m i n d e n mozzanatára és rezdülésére. W h e e l e r ezt írja: S o k fiatal e m l í t e t t e . a m e l y (a t é v é h á l ó z a t o k o n és pél­ dául a B B C . hogy az i n t e r n e t f é l r e s ö p r i a t r a d i c i o n á l i s kultúrá­ kat. h o g y a világot b e h á l ó z ó inter­ net gyors n ö v e k e d é s e s i e t t e t i egy g l o b á l i s k u l t ú r a elterjedését.és k e r e s k e d e l m i egyezmények. az azonnali s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s m i n d a z ú j t e c h n o ­ lógia j e l l e m z ő i . v a l a m i n t g l o b á l i s v á m . Vegyük például a közel-keleti Kuvaitot. a k i n e m a házastársuk vagy a rokonuk. A televízió. j o g i é s katonai k e r e t e k e t t e r e m t e n e k . a demokratikus r é s z v é t e l a k o r m á n y z á s b a n és a fogyasztóvédelem. W h e e l e r arról számol be. Az új kommunikációs technológiák egyértelműen l e h e t ő v é teszik. a m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : 1. a m e l y e t a z u t ó b b i időben erős amerikai és európai hatások értek. A kormányzat ingyenes közoktatást biz­ t o s í t e g é s z e n az e g y e t e m i szintig. p é l d á u l a n a g y v á l l a l a ­ tok vezetői. bár az adásokat rendszeresen megszakítják a tradicionális z u l m á n imádkozás idejére. multinacionális bankok é s m á s g l o b á l i s p é n z ü g y i i n t é z m é n y e k . a s z ó l á s s z a b a d s á g .ö b ö l o l a j b a n gazdag országa. Mégis. amely csak arcukat és kezüket engedi látni. Kuvait közel kétmil­ l i ó s n é p e s s é g é n e k fele 2 5 é v e s n é l f i a t a l a b b . Az e g y s é g e s g l o b á l i s g a z d a s á g k i a l a k u l á s a . a m e l y h a s o n l í t m a j d a m a i i n t e r n e t ­ használók k ö z e l h á r o m n e g y e d é n e k o t t h o n t a d ó Európa és É s z a k . akik t ö b b i d ő t t ö l t e n e k a világot ke­ resztül-kasul b e j á r v a u t a z á s s a l . a m e l y a F ö l d s z i n t e b á r m e l y i k r é s z é v e l kialakítható a z o n n a l i k o m m u n i k á c i ó s k a p c s o l a ­ tot az üzleti világ m i n d e n n a p i é l e t é n e k s z e r v e s részévé teszi. v i l á g b a n e l ő s z ö r a K u v a i t i E g y e t e m diákjai csat­ lakozhattak az internethez. a m e l y ­ b e n a z efféle. a l á t s z ó l a g kor­ látlan (és c e n z ú r á z a t l a n ) i n f o r m á c i ó t ö m e g . h o g y a n h a t az i n t e r n e t a k u v a i t i k u l t ú r á r a . Az in­ t e r n e t egyre n é p s z e r ű b b K u v a i t b a n . e z é r t a férfiak és a n ő k k ö r é b e n is n a g y az í r á s t u d ó k és a m a g a s iskolai végzettségűek aránya. struktúrái és p i a c a i g y a k r a n t ö b b o r s z á g r a is ki­ A z i n t e r n e t világ k ö r ü l i t e r j e d é s é v e l b i z o n y o s s á vált. m i n t o t t h o n . ahol legtöbbször csevegéssel vagy pornográf hon­ l a p o k n é z e g e t é s é v e l t ö l t i k az i d e j ü k e t . a m e l y e k g l o b á l i s p o l i t i k a i . terjednek. B á r K u v a i t s o k s z e m p o n t b ó l m o d e r n ország. az e l e k t r o n i k u s l e v e l e z é s .m i n d k e t ­ t ő i g e n c s a k e l l e n t é t e s a h a g y o m á n y o s i s z l á m kul­ t ú r a n o r m á i v a l .

W h e e l e r ezt a n n a k a kulturális meggyőződésnek tulajdonítja. H a p é l d á u l valaki egy s z a b ó l e g i d ő s e b b f i á n a k s z ü l e t e t t . r e f l e x í v élet- . [. W h e e l e r ugyanakkor rámutat: a sors iróniája. A g l o b a l i z á c i ó n e m „ k ü l s ő " v a l a m i . a m e l y b e n m i n d e n k i m a g a é p í t h e t i fel ö n m a g á t . hogy szabadon és nyíltan beszélhetnek (Whee­ ler 1 9 8 8 ) . m i n t a t á r s a d a l m i osztály. a k k o r való­ s z í n ű l e g k i t a n u l t a a p j a m e s t e r s é g é t é s e g é s z élete s o r á n ezt a s z a k m á t ű z t e . a z egyé­ n i ü g y e k t ő l független s í k o n zajlik. h a n e m „ b e l s ő " j e l e n s é g . d e e z n e m j e ­ l e n t i azt. e z á l t a l s z e m é l y e s é l e t ü n k el­ kerülhetetlenül megváltozott. a t á v k ö z l é s ) vál­ tozásaihoz kapcsolják.. amelyekben élünk. A h e l y i kö­ z ö s s é g e k egyre t ö b b s z ö r k e r ü l n e k é r i n t k e z é s b e a z új g l o b á l i s r e n d d e l . vagy a k á r a n y u g a t i férfiak é s n ő k h é t k ö z n a p i v i s z o n y á n a k formáját. h a n e m s a j á t o s a n kuvaiti k u l t ú r a alakul ki. A globalizáció alapvetően átalakítja minden­ napi tapasztalataink jellegét. A z identitás h a g y o m á n y o s k e r e t e i f e l b o m l a n a k . m i n t a m ú l t b a n . A g l o b a l i z á c i ó f e l t é t e l e i k ö z t a z o n b a n azt ta­ pasztaljuk. A h a g y o m á n y szerint egy n ő t e r m é s z e t e s szférája a z o t t h o n volt. így a t r a d í c i ó és az elfogadott Az individualizmus erősödése Bár a globalizációt gyakran a nagy rendszerek ( p é l d á u l a z e g é s z világra k i t e r j e d ő p é n z p i a c o k . a z alkal­ m a z k o d á s útja-módja vagy a m i n d e n n a p i élet s z a b á l y a i n a k m e g e r ő s í t é s e . p o p u l á r i s kultúra) és a m á s o r s z á g o k b a n . A társadalmak. a m á s o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s és a m u n k á h o z v a l ó vi­ s z o n y . otthonunkat é s k ö z ö s s é g e i n k e t . [. W h e e l e r m e g á l l a p í t j a . s ő t a v a l l á s i k ö t ő d é s is el­ zárhattak bizonyos utakat az egyén e l ő l / m á s o ­ kat p e d i g m e g n y i t h a t t a k e l ő t t e . E z é r t n e m g y a k o r o l h a t a z i n t e r n e t j e l e n t ő s p o l i t i k a i . szemé­ lyes vonatkozásainak . hogy veszélyes lehet. A z ú j t e c h n o l ó g i á k h a t á s á r a végül n e m a z a m e ­ rikaival a z o n o s . a szexualitás. F e g y v e r a z e l l e n s é g g e l s z e m b e n . és az e m b e r e k ezeket követve élték az életüket.] E z e k a s z e m ­ p o n t o k . m i n t az egyéni lehetőségek bővítésének eszkö­ ze. a személyes identitás. k u l t ú r á k b a n é l ő k k e l kiala­ kított s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n k o n k e r e s z t ü l a globalizáló erők elérték lakóhelyünket. gyökeres átalakuláson men­ n e k k e r e s z t ü l . Az interneten minden­ k i s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő k o n z e r v a t í v i s z l á m val­ l á s i t a n o k m e g v i t a t á s á n k í v ü l a k u v a i t i a k igen­ c s a k g á t l á s o s a k a h á l ó z a t i v i l á g b a n . C s a k a z e l i t h e z t a r t o z ó k é r z i k úgy. n y u g t a l a n í t .például a család. m i n d ö s s z e a kuvaiti iszlamisták e s z m e c s e r é i gyakoribbak az interneten. h o g y n y i t o t t a b b . a m e l y azelőtt i r á n y t s z a b o t t a z e m b e r e k é l e t é n e k . a l a k í t h a t j a ki i d e n t i t á s á t . ú j identitás­ m i n t á k a l a k u l n a k ki. v a l a m i n t a t i s z t e s s é g m e g ő r z é s é n e k vá­ gya h a t á r o z z á k m e g K u v a i t á t m e n e t é t a z infor­ m á c i ó korába.. A glo­ b a l i z á c i ó g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t t a azt. A g l o b á l i s c s e v e g ő t e ­ r e k e t látogatja u g y a n egy p á r fiatal. n e m v a l a h o l távol. a n e m . a h o g y a n m a g u n k r ó l és a m á s o k k a l k i a l a k í t o t t k a p c s o l a ­ tainkról gondolkodunk. S e n ­ k i n e m akarja. s z i l á r d n a k l á t s z ó i n t é z m é n y e k e l v e s z í t e t t é k jelentőségüket. éle­ t é t és i d e n t i t á s á t n a g y r é s z t férje v a g y a p j a élete ós i d e n t i t á s a h a t á r o z t a m e g .. az e t n i k a i h o v a t a r t o z á s .á t é r t e l m e z é s é r e k é n y s z e r í t m i n k e t . amelybe született. J e l e n t ő s e n fellazultak azok a „társadalmi kódexek". h o g y a k u v a i t i a k n a g y o n v o n a k o d n a k határozott véleményt vagy politikai nézeteket hangoztatni a hálózaton.. a m e l y s o k f é l e k é p p e n h a t é l e t ü n k leg­ s z e m é l y e s e b b m o z z a n a t a i r a is. Vizsgálata során az is k i d e r ü l t . M i n d e z életünk legbelső. A s z e m é l y t e l e n é r t é k e k s ú l y a egyre k i s e b b . h a a z i n t e r n e t e n k e r e s z t ü l m á s n é z e t e k k e l é s érté­ k e k k e l is l e h e t t a l á l k o z n i . M a p é l d á u l egy s z a b ó l e g i d ő s e b b fia bár­ m i l y e n u t a t v á l a s z t h a t j ö v ő j e a l a k í t á s á h o z . h o g y a férfiak és a n ő k az i n t e r n e t ­ kávézókban is elkülönülnek. életstílusok é s e r k ö l c s i n o r m á k v i s z o n y l a g á l l a n d ó vezérelve­ ket biztosítottak. H a j d a n a h a g y o m á n y és a s z o k á s o k n a g y o n erő­ sen megszabták az e m b e r e k életútját.t á r s a d a l m i hatást. h o g y a t ö b b s z á z é v e s ku­ v a i t i k u l t ú r á t n e m k ö n n y e n f o r m á l h a t j a á t az. Az adott közösségben uralkodó értékek. hogy n e m lehet politikai véleményt nyilváno­ s a n m e g f o g a l m a z n i és/vagy h a n g o z t a t n i . h o g y v é l e m é n y é t leírják v a g y i d é z z é k . a t e r m e l é s és a k e r e s k e d e l e m .ez a g o n d o l a t m i n d e n k i t m e g r i a s z t . ha túl sokat elárulnak ma­ gukról: Kuvaitban az információ inkább veszélyforrás. A g l o b a l i z á c i ó arra k é n y s z e ­ ríti a z e m b e r e k e t .erősen korlátozott. hogy egy olyan új individualizmus felé t a r t u n k . A m ú l t b a n az egyén s z e m é l y e s i d e n t i t á s a a n n a k a k ö z ö s s é g n e k a kon­ textusában formálódott. a nemi szerepek. h o g y a kuvaiti k u l t ú r a befogadja az a m e ­ r i k a i a k s z e x u á l i s attitűdjeit. f o r r á s o k o n ( m é d i a .] Kuvaitban illemszabály. é s e l t ű n t s o k m á s ú t j e l z ő is. i n t e r n e t . Az olyan t é n y e z ő k . amelyek korábban a z e m b e r e k v á l a s z t á s a i t é s t e v é k e n y s é g é t szabá­ l y o z t á k . e z é r t a k o r á b b a n p i l l é r ü k k é n t szol­ gáló. K o r u n k b a n az egyénnek sokkal több lehető­ sége v a n é l e t é n e k a l a k í t á s á r a . a nők l e h e t ő s é g e i s e m k o r l á t o z ó d n a k a z o t t h o n i szfé­ rára. hatásai éppen annyira é r e z h e t ő k a m a g á n s z f é r á b a n is.

a m e l y e k ­ kel a globális g o n d o k r a g l o b á l i s m ó d o n l e h e t n e megoldást találni. Az i p a r o s o d o t t t á r s a d a l m a k b a n a g a z d a s á g leg­ főbb a l a p j á v á a z i p a r i t e r m e l é s v á l i k ( a m e l y ­ nek technikáit az élelmiszer-termelésben is alkalmazzák). e g y e n l ő t l e n s é g e k k e l és kihívásokkal s z e m b e n . S ő t . v á r o s i a s t á r s a d a l m a k tradi­ cionális c i v i l i z á c i ó k a t a l k o t n a k . a m e l l y e l az emberi társadalmaknak meg kell birkózniuk a 2 1 . század elején. A p r e m o d e r n t á r s a d a l m a k t ö b b t í p u s á t k ü l ö n ­ böztethetjük sadalmakban meg. fejlettebb. getésével és v a d á s z a t t a l tartják f e n n m a g u k a t .A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG módot f o l y t a s s a n a k .t t e k i n t h e t j ü k a glob a l i z á c i ó r a adott újító v á l a s z n a k . a m e l y b e n a n e m z e t k ö z i l e g elvárt vi­ selkedésre (például az emberi jogok védelmére) vonatkozó átlátható szabályokat és követelmé­ n y e k e t m i n d e n k i elfogadja é s t i s z t e l e t b e n tartja. h o g y a z egyes országokon túlnövő kérdések transznacionális érvényű válaszokat k ö v e t e l n e k . h o g y újra a k a r a t u n k s z e r i n t a l a k í t s u k a t á r s a d a l m i világot. rália. / A g l o b á l i s k o r m á n y z á s r ó l b ő v e b b e n is l e s z s z ó a című 20. fejezetben. amely részben a világpiacra termel. a h o l e r ő s e k a regio­ n á l i s k ö t e l é k e k . az A vadászó-gyűjtögető növények a tár­ emberek azokat gyűjtö­ 3. B á r van. h o g y f o l y t o n a körülöttünk lévő változó környezetre reagálunk. Ő k ú g y vélik. gyors é s j e l e n t ő s v á l t o z á s o k z a j l o t t a k le. E kormányzati „deficit" m i a t t e g y e s e k a g l o b á l i s kormányzás új formáit s z o r g a l m a z z á k . kormányzat és terrorizmus" KÖVETKEZTETÉS: GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS KELL Minél tovább terjed a g l o b a l i z á c i ó . 2. a m e l y e ­ ket m i n d e n n a p i é l e t ü n k s o r á n h o z u n k . részét k é p e z i k a n n a k a s z a k a d a t l a n f o l y a m a t n a k . a m e l y n e k s o r á n m e g t e r e m t j ü k é s újra m e g újra átalakítjuk ö n a z o n o s s á g u n k a t . a m e l y az embe­ r i t ö r t é n e l e m n e k v i s z o n y l a g k i s r é s z e . A n é p e s ­ ség n a g y r é s z e a m e z ő g a z d a s á g b a n dolgozik. l é p é s egy g l o b á l i s d e m o k r a t i k u s s t r u k t ú r a létre­ h o z á s a felé: p é l d á u l a z E N S Z é s a z E u r ó p a i U n i ó m e g a l a p í t á s a . világ n é p e s s é g é n e k n a g y r é s z e él. b e l s ő k o n f l i k t u s o k é s zűrza­ v a r o s á t a l a k u l á s j e l l e m e z t é k . Ez azt j e l e n t i . Az iparosodott t á r s a d a l m a k f e j l ő d é s e és a Nyu­ gat terjeszkedése k ö v e t k e z t é b e n a világ s o k ré­ szét meghódították. A h i d e g h á b o r ú vége ó t a e l t e l t é v t i z e d e t a világ s o k r é s z é n e r ő s z a k . „Politika. A társadalmi változás egy adott t á r s a d a l o m in­ t é z m é n y e i n e k és kultúrájának átalakulása az idők során. Bár irreálisnak t ű n h e t a n e m z e t á l l a m o k felet­ t i kormányzásról b e s z é l n i . m á s o k n a g y l e h e t ő s é g n e k tekintik. m i n t korábban bármikor. a m i k o r a g l o b á l i s e g y m á s r a u t a l t s á g és a gyors ü t e m ű v á l t o z á s m i n d a n n y i u n k a t sok­ kal i n k á b b összeköt. N e m h a l a d j a m e g a k é p e s s é g e i n k e t . Az agrártár­ sadalmak m e g é l h e t é s i alapja a folyamatosan hasznosított t e r m ő f ö l d e k m e g m ű v e l é s e . A gyarmatosítás folyama­ ta radikálisan m e g v á l t o z t a t t a a r é g ó t a f e n n á l l ó társadalmi r e n d s z e r e k e t és k u l t ú r á k a t . Az iparosodott országok közé A fejlődő világ. A g l o b á l i s k o r m á n y z á s új f o r m á i s e g í t h e t n e k m e g t e r e m t e n i egy o l y a n k o z m o p o l i t a v i l á g r e n d e t .. m á r t ö r t é n t n é h á n y ÖSSZEFOGLALÁS 1. Auszt­ Új-Zéland. F ő k é n t az E U . h o g y a n őrizzük meg e g é s z s é g ü n k e t és ápoljuk t e s t ü n k e t -. ú g y látszik. é s a k á r m o d e l l ­ ként is szolgálhat h a s o n l ó szervezetek kialakítá­ s á h o z a világ m á s r é s z e i n . h o g y a l é t e z ő p o l i t i k a i struktú­ rák és m o d e l l e k t e h e t e t l e n e k a n e m z e t i h a t á r o ­ kat áttörő k o c k á z a t o k k a l . Pásztortársadalmaknak közösségeket tekintjük. n e m t u d fellépni a globális f e l m e l e g e d é s h a t á s a i v a l s z e m ­ ben és n e m tudja s z a b á l y o z n i a g y o r s a n v á l t o z ó pénzügyi p i a c o k a t . h o g y a n t ö l t s ü k a s z a b a d i d ő n k e t . A világ k ü l ö n b ö z ő társadal­ mait é r i n t ő f o l y a m a t o k k ö z ü l s o k k i s i k l i k a j e l e n ­ legi k o r m á n y z á s i m e c h a n i z m u s o k h a t ó k ö r é b ő l . a z o n belül fejlődik. E g y e t l e n k o r m á n y z a t s e m tudja m e g f é k e z n i a z A I D S terjedését. ahhoz alkalmazkodunk. A na­ gyobb. d e m o k r á c i a é s j ó l é t s z o l g á l a t á b a le­ h e t á l l í t a n i . amelyben a t a r t o z n a k a n y u g a t i n e m z e t e k és J a p á n . h o g y a g l o b a l i z á c i ó c s a k f o k o z z a a v á l s á g o t és a k á o s z t .m i t vi­ seljünk. a m e l y e k b e n a fő m e g é l h e t é s i forrás a háziasított á l l a t o k t e n y é s z t é s e . egyéniségünk az életünk teréül szolgáló t á g a b b k ö r n y e z e t t e l együtt. A m o d e r n korban. 4. h o g y ez a feladat a l e g n a g y o b b k é n y s z e r és a l e g n a g y o b b k i h í v á s . a n n á l i n k á b b megmutatkozik. . M é g a k i s e b b d ö n t é s e k is. A g l o b á l i s k o r m á n y z á s és az ered­ m é n y e s e b b s z a b á l y o z ó i n t é z m é n y e k felé v a l ó el­ mozdulás s e m m i k é p p n e m n e v e z h e t ő időszerűt­ l e n n e k akkor. a k i b o r ú l á ­ t ó a n azt j ó s o l j a . mert a globalizáló erőket a nagyobb e g y e n l ő s é g . és a v á l t o z á s ü t e m e t o v á b b gyorsul. s z i n t e kizá­ rólag v o l t g y a r m a t i t e r ü l e t e k b ő l áll.

k ü l ö n ö s e n azért. Mindenekelőtt az információs és k o m m u n i k á c i ó s t e c h n o l ó g i á k f e j l ő d é s e hajtja. hogy a globalizáció valódi. h o g y v é g ü l alá­ á s s a a n e m z e t i k o r m á n y z a t o k s z e r e p é t . m i n t az éghajlat vagy a k ö z l e k e d é s i ú t v o n a l a k (folyók. FEJEZET mmummmmtmmmmmmmm maim mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 5. h o g y n e m m a g y a r á z h a t ó a társadalmi változás „egytényezős" elméletével. a k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k ( p é l d á u l a z írás k i a l a k u l á s a ) é s egy-egy s z e m é l y v e z e t ő i k é p e s ­ ségei. A g l o b a l i z á c i ó s o k a t v i t a t o t t t é m á v á vált. A kulturális h a t á s o k k ö z é t a r t o z i k a t u d o m á n y és a t e c h n o ­ l ó g i a egy m á s i k h a t á s a : a m o d e r n g o n d o l k o d á s kritikai. A t u d o m á n y és a t e c h n o l ó g i a is hat a politikai tényezőkre (amelyek visszahat­ n a k rájuk). 6. amely a n é h a e g y m á s s a l e l l e n t é t e s h a t á s o k sokirá­ n y ú á r a m l á s á t foglalja m a g á b a n . A globalizáció olyan kihívásokat eredmé­ nyez. A p o l i t i k a i s z e r v e z ő d é s (főként a k a t o n a i erő) a vadászó-gyűjtögető társadalmakat kivéve m i n d e n társadalomra hat. E l ő s z ö r is a h i d e g h á b o r ú vége. h o g y a n t u d j u k újra é r v é n y e s í t e n i akara­ t u n k a t a g y o r s a n v á l t o z ó t á r s a d a l m i világban. A fizikai k ö r n y e z e t h e z tartoznak az olyan tényezők. A „hiperglobalizál ó k " á l l á s p o n t j a e z z e l e l l e n t é t e s : azt m o n d j á k . innovatív jellege. vagy csak több lehetőség közül választhatunk? 5. amelyek gyorsabbá és szélesebb körűvé tették a világ k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n é l ő k é r i n t k e z é s é t . Másodszor: a z i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a t e r j e d é s e elősegí­ t e t t e a z i n f o r m á c i ó k á r a m l á s á t a z e g é s z vilá­ gon. a globális kormányzás új formáira van szükség. amelyek képesek g l o b á l i s m ó d o n m e g o l d a n i a g l o b á l i s problé­ m á k a t . A g l o b a l i z á c i ó t g y a k r a n g a z d a s á g i j e l e n s é g k é n t á b r á z o l j á k . de a régi m i n t á k is f e n n m a r a d n a k . E g y e s szkeptiku­ sokat inkább a regionalizálódási folyamatok f o g l a l k o z t a t n a k . a m e l y megkívánja és elősegíti a termelési technológia állandó megújítását és f e j l e s z t é s é t . A transznacionális nagyvállalatok hatalma valóban nagyobb a kormányzatokénál? 6. 1. A k u l t u r á l i s t é n y e z ő k k ö z é tartozik a vallás (amely fékezheti a változást). de ez a n é z e t t ú l s á g o s a n l e e g y s z e ­ r ű s í t ő . m e r t h a t n a k a k o r a i g a z d a s á g f e j l ő d é s r e . E n é z e t s z e r i n t a globalizáció e l l e n t m o n d á s o s folyamat. é s arra ö s z t ö n ö z t e a z e m b e r e k e t . é s a z ö s s z e k a p c s o l t s á g j e l e n ­ legi m é r t é k e n e m p é l d á t l a n . 9. a z á t a l a k u l á s h í v ő k ú g y vé­ lik. valamint a kormányzás nemzetközi és regionális formáinak kialakulása közelítet­ ték e g y m á s h o z a világ országait. Mennyire fontosak a „kiemelkedő vezetők" a társadalmi változás folyamataiban? 2. a m e l y e k a f ő b b p é n z ü g y i és kereskedelmi csoportokon belül egyre jelen­ tősebb szerepet játszanak. gazdasági. a p o l i t i k á t és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t ) á t a l a k í t j a . a m e l y folyamatosan m e g k é r d ő j e l e z i a h a g y o m á n y t és a k u l t u r á l i s szokásokat.és a m o d e r n i p a r i t á r s a d a l m a ­ kig o l y a n v á l t o z a t o s . ezekkel is s z á m o l n i kell. H a r m a d ­ szor: a t r a n s z n a c i o n á l i s gazdasági társaságok m é r e t e é s b e f o l y á s a i s n ö v e k e d e t t . A g l o b a l i z á c i ó p o l i t i k a i . h o g y a g l o b a l i z á c i ó a j e l e n l e g i v i l á g r e n d s o k a s p e k t u s á t (a g a z d a s á g o t . legyen az tradicio­ n á l i s vagy m o d e r n . o l y a n ter­ m e l é s i és fogyasztási hálózatokat alakítanak ki. h á g ó k ) megléte. a m e l y e k áttörik a n e m z e t i határokat és k i s i k l a n a k a m e g l é v ő p o l i t i k a i s t r u k t ú r á k hatóköréből. a m e l y n e k az a v e s z é l y e . Mivel az egyes kormányzatok nincsenek berendezkedve e transznacionális kérdések kezelésére. A 2 1 . a m e l y e k átfogják a f ö l d k e r e k s é g e t és öszszekötik a gazdasági piacokat. s z á z a d l e g n a g y o b b k i h í v á s a az l e h e t . A globalizációnak is része volt a kommunizmus bukásában? 4. A z egyre f o k o z ó d ó g l o b a l i z á c i ó b a n t ö b b t é n y e ­ ző is s z e r e p e t j á t s z i k . a s z o v j e t t í p u s ú k o m m u n i z m u s ö s s z e ­ omlása. A m o d e r n t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k r a h a t ó gaz­ d a s á g i t é n y e z ő k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b az i p a r i kapitalizmus. kul­ turális és társadalmi tényezők együttesének az eredménye. A t á r s a d a l m i s z e r v e z ő d é s és i n t é z m é n y r e n d ­ szer fejlődése a vadászó-gyűjtögető társadal­ m a k t ó l az agrár. h o g y g l o b á l i s s z e m l é l e t e t f o g a d j a n a k el. Egy h a r m a d i k c s o p o r t . 10. de szerepüket n e m szabad túlhangsúlyozni. 7.2. A „szkeptikusok" szerint a globalizáció jelentő­ ségét t ú l b e c s ü l i k . Hogyan lehet a globalizáció egyszersmind helyi jelenség? 3. Hová vezet az individualizmus tudatának erősödése: bárkivé válhatunk. Teremthet-e a globalizáció globális kultúrát? . L e g a l á b b h á r o m n a g y o b b h a t á s k a t e g ó r i á t kü­ l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g . 8 . nagy hatású jelen­ ség. Ez utóbbiak közül a legfontosabb a viszonylag hatékony kormányzási formákat hozó m o d e r n állam kialakulása.

Paris (szerk. J. Peter (1998): Global Shift: Transforming the World Economy. Polity.ifg.polity. Oxford. Cambridge.) (2003): The Global Transformations Reader. Macmillan. Macmillan.org A Világbank globalizációs oldalai http://www. Lechner. John (1998): False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. Second Edition.Hite. INTERNETES FORRÁSOD Globalization Resource http://www. Polity. David . Guilford Press.tradewatch. Timmons . (2000): Global Sociology. Frank J. Held. Stiglitz.Kennedy. . Cohen. P.) (1999): Poverty in World Politics: Whose Global Era? Basingstoke. Dicken. R.htm . London. Anthony (szerk.McGrew. Oxford. a BBC rádióműsoraiban elhangzott előadássorozata http://news. . Granta Books. Allen Lane. Sarah .org/economicpolicy/globalization Anthony Giddens 1999-es.worldbank.) (2000): The Globalization Reader.) (1999): From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change.Boli.co. Ulrich (1999): What is Globalization? Cambridge. John (szerk. Amy (szerk.uk/global International Forum on Globalization http://www. New York. Gray. Roberts. Blackwell.uk/hi/english/static/events/reith_99/default.bbc. Owen Vandersluis.Yerso. Blackwell. Joseph (2002): Globalization and its Discontents. London.co.org Tradewatch http://www. London.A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Beck.

SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK A tudományos szemlélet A kutatási folyamat AZ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELISMERÉSE Kauzalitás és korreláció KUTATÁSI MÓDSZEREK Terepmunka (etnográfia) Felmérés (survey) Kísérlet Élettörténet Összehasonlító kutatás Történeti elemzés Az összehasonlító és a történeti kutatás egyesítése KUTATÁS A VALÓ VILÁGBAN: MÓDSZEREK. PROBLÉMÁK ÉS BUKTATÓK Az ember mint vizsgálati alany és az ebből fakadó etikai problémák Tud-e újat mondani a szociológia? A szociológia hatása Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források .

akár hetero. s később róluk írta Teaházi ténykedés (Tearoom Trade.) De Humphreys épp a teaházakban folytatott kutatása révén tudta új megvilágításba helyezni. amiért az hivatalosan épült: a „villámszex" (instant sex) a céljuk . oldalon. az 1960-as évek végéig mégis csak rit­ kán foglalkoztak az emberi interakció e sokfelé előforduló formájával. A könyv persze széles körű vitát kavart a megjelenésekor.is­ meretlenekkel igyekszik szexuális kapcsolatot kialakítani. (A Humphreys-kutatás etikai vonatkozásait lásd még a 8 7 . 1970) című könyvét. Bemegy egy szürke öltönyös férfi. mondván. majd egy másik. Szexuális élményre vágynak. autószerelő­ ruhában. Az amerikai melegek „tea­ háznak" (tearoom) nevezik azokat az illemhe­ lyeket. hogy etikátlan. Sok férfi . edzőcipőt. hogy titokban tartsák sze­ xuális hajlamaikat. Humphreys ku­ tatási módszereit sokan bírálták. de nem akarnak kötődni senkihez. hogy nehezen megvá­ laszolható kérdéseket vetett fel. Világszerte találhatunk efféle példákat az egy­ más számára ismeretlen férfiak között zajló vil­ lámszexre. Mit tudhatunk meg.akár nős. Laud Humphreys szociológus felkereste ezeket a köz­ vécéket. és ma is sokan úgy vélik. hogy kutatásokat végezzen a résztvevők körében. a „budiszex" (cottaging). akár meleg identitású . Mit keresnek itt ezek a férfiak? Biztos találhatnának a munkahelyükhöz közelebb is illemhelyet. hogy sok férfi. nem kérte a vizsgáltak beleegye­ zését.8 9 .Az amerikai Missouri állam St. aki egész nap kocsikat javított. rövid nadrágot és pólót visel. ha közvécékben időzünk? .vagy ahogy Nagy-Britanniában mond­ ják. Mi lehet az oka annak. ahol ilyen találkozók létrejöhetnek. mint amilyen ezen a nyilvános illemhelyen létrejön. micsoda erőfeszítéseket követelt e férfiaktól az. Nem akarnak többet vállalni egy olyan találkozásnál. akár nem. aki baseballsapkát. hogy mégis mind ezt a vécét választják? Egyikük sem azért megy az illemhelyre. Rámutatott. mert például terepmunkája során nem fedte föl magát. később egy harma­ dik. Louis városában a munkanapok végefelé hirtelen szokatlanul meg­ növekszik egy adott park nyilvános illemhelyé­ nek forgalma.

a nyilvános illemhely. hogy továbbjusson a hétköznapi élet felszínes megértésénél . Ezeken a helyeken minden­ féle osztály és faj tagjai összegyűlhetnek szexuá­ lis kapcsolatteremtés céljából. azokhoz a férfiakhoz. akik semmit nem tudnak párjuk ilyetén viselkedéséről.ha titokban folytatják . hogy továbbra is „normális" emberként éljék mindennapi életüket. és amelyet mindenképp jobban meg kellett érte­ ni. Humphreys hosszabb időt töltött ilyen közvé­ cékben. hogy egyre többen és többször használják az internetet? Szétesik-e végül a csa- SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK A Humphreys-könyvben vizsgált illemhelyek tö­ kéletes példaként szolgálnak arra. hogy ha elnézőbbek a meleg szexbe bocsátkozókkal szemben. amikor még sokkal inkább megbélyegezték a meleg vagy leszbikus identitást.részese lett. és gyakran sodródnak veszélybe. Meglepő. Munkája módszeres kutatásra épült. A könyv megjelenését követően Humphreys egy politikai mozgalom . s így nem veszélyeztetik az elfogadott rendet. Milyen körülmények között élnek a faji vagy nemi kisebbségek? Hogy lehet. amelyben titkolózniuk kell. Humphreys azt állította. hogyan érinti ez a teaházakban zajló titkos ténykedés a nők életét . úgy tud hódolni ennek a megütközést keltő szo­ kásnak. Vizsgálati eredményeivel meggyőzte a bíróságo­ kat és a rendőrséget. hogy több információt szerezzen.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA aki egyébként „normális" életet él . mert szokatlan kérdéseket vet fel és szokatlan eredményeket hoz. amely lehetővé tette e változást. amelyekkel Humphreys a vizsgálat során foglalkozott. ami lehetővé tette számára. hogy nem közelednek . Humphreys több mint három évti­ zede végezte kutatását. A Teaházi ténykedés első kiadása óta közel negy­ ven év telt el. hogy a meleg szubkultúra iránti tolerancia olyan helyzetbe juttatná a me­ legeket. eközben a társadalom türelmesebb és megértőbb lett a melegekre jellemző identitá­ sokkal és szexuális szokásokkal kapcsolatosan. amely . Más­ részt azt is megállapította. De az efféle kutatások eredményei sokszor nem egyeznek a közvélekedéssel. hogy egymásnak megbecsülést. amit rendsze­ rint feltételeznek.lehető­ vé teszi résztvevőinek és a társadalom többi tagjá­ nak. Ez annak a jele. hogy nem kí­ vánnak szorosabb kapcsolatot kialakítani. De készített survey interjúkat is. hogy tömegek éheznek egy olyan világban. Például amikor a szerző a közvécékben zajló meglepő tevékeny­ ségeket vizsgálta. A két félnek együtt kell működnie ahhoz. de nem nélkülözte a szenvedélyt sem. hogy az nem veszélyezteti karrierjét vagy családi életét. Megállapította. hogy létrejöjjön a nemi kapcsolat. támoga­ tást és a zaklatással szemben nyugalmat adhat­ nának. A szocio­ lógusokat (az elméletalkotás és a kutatás során egyaránt) foglalkoztató kérdések gyakran hason­ lóak az átlagembert nyugtalanító kérdésekhez. amely ma sokkal gazdagabb.átlagember -. de ma egy feminista feltehetné a kérdést. és hogyan lesz (a használatá­ nak módjától függően) valójában társadalmilag konstruált az. Az is érdekes. ma már sokkal veszélyesebb volna az efféle viselke­ dés.a melegjogok mozgalmának . Vizsgálata még az AIDS széles körű elterjedése előtt készült. hogy a meleg életstí­ lus elleni fellépés miatt ezek a férfiak gyötrelmes létre kényszerülnek. A szociológiai kutatásnak általában az a dol­ ga. mint korábban bármikor? Hogyan hat majd életünkre. és a rendőrség is szigorúan lecsapott az ilyen vi­ selkedésre. mert a társadalmi folyamatok megértésé­ nek egyik legjobb módja a részvétel. akik a vécébe betérve nem reagálnak az első szexuális kezdeményezésekre. mint amennyit az egyszerű megfigyelés nyújtott. hogy csöndben kell maradniuk. Marxista megközelítéssel így szólna a kérdés: megmutatkoznak-e az osztály­ viszonyok a teaházakban? Humphreys szerint a teaházakban zajló személytelen szex demokrati­ kusnak is nevezhető. Funkcionalista meg­ közelítéssel ezt kérdezhetnénk: milyen szerepet játszik a teaház a társadalom egészének a műkö­ désében? A válasz: „szelep" a nemi tevékenység számára. amelynek létezése is sokakat megrázna. Végül feminista megközelítéssel megkérdezhetnénk: hogyan le­ het a nők életét belefoglalni egy ilyen „csupa férfi csoport" vizsgálatába? S bár ez a szemlélet Humphreys kutatása idején még nem nyert teret.például a feleségekét. A törvény szigorú alkalmazása sok életet tett tönkre. a megfigye­ lés. amit természetesnek veszünk . A kö­ vetkező fejezetben visszatérünk az említett elmé­ leti megközelítések némelyikére. hogy a modern elméleti megkö­ zelítések egyes elemei révén megérthetjük azokat a kérdéseket. miféle kérdé­ seket vethet fel egy szociológus. Egy interakcionista ezt kér­ dezhetné: hogyan zajlik ez a viselkedés az inter­ akciós folyamatokban? Miféle interakciókra kerül sor? Humphreys megfigyelte: a teaházat felkere­ sők a többiektől tanulják meg.ezt tette Humphreys is. A jó kuta­ tás segít. hogy másképp értelmezzük társadalmi életünket. akkor ezt kérdezte: miképp tér el a társadalom működése attól. Humphreys kutatása az élet egy olyan részletét tárta fel. akkor enyhíthe­ tik a rejtőzködő nemi élet káros mellékhatásait.

módszeres szociológiai vizsgálódást követel. és a szociológiát sem tekinthetjük úgy. hogy a komolyabb bűncselekményeknek csak mintegy a felét jelen­ tik be a rendőrségen. ak­ kor tisztában vagyunk azzal. a társadalom­ kutatásnak a való világ problémái szempontjá­ ból relevánsnak kell lennie. Jellemző összehasonlító kérdés lehetne ez: mennyire tér­ nek el a két ország bűnözési és bűnüldözési min­ tázatai? A szociológiában nemcsak az éppen létező tár­ sadalmakat. de ha a kutatás során nem vezérli őket valamiféle elméleti tudás.célja annak feltárása. hogyan zajlik a vizsgált jelenség. ahogyan a szocio­ lógusok emlegetik. A teaházakról nem készülnek hivatalos statisztikák. majd ismer­ tetem a szociológiai kutatás szakaszait.3. De még a bűnözési statisztikákból sem tudhatjuk meg igazán. Tehát megkérdezhetnénk: milyen foglalkozás és családi állapot jellemzi leginkább a teaházak lá­ togatóit? Hányan kerülnek közülük rendőrkézre? Az ilyen ténykérdésekre gyakran nehéz vála­ szolni. Ebben a fejezetben közelebbről is megnézzük az efféle kérdéseket. és az elméleteket is a bizonyítékok és a logikus okfejtés alapján értékelik. amelyek révén egy bizonyos kérdés­ ről ismeretanyagot alakíthatunk ki. hogy ne spekulatív módon szemlélje ezeket a kérdéseket. ha ismerjük az adott vizsgálatban leghasznosabb kutatási mód­ szereket és az eredmények elemzésének legjobb módját. a többi rejtve marad. ha értjük. Az általános nézet szerint nem szabad megengedni. Marx és a szociológia más alapítói tu­ dománynak tekintették a szociológiát. hogy csak egy szokatlan esettel van dolgunk vagy általános ha­ tásokkal. legyenek azok bármennyire fontosak és ér­ dekesek. A tények vizsgálata . Kutatásaik során a szociológusok gyakran em­ pirikus. az adatelemzést. E célokat csak akkor érhetjük el. hogy gyakran jelentős a különbség a kutatás ideális módja és a valóságos vizsgálatok között. akik értelmet és célt adnak cselekvésüknek. Ugyanakkor a szociológusok igyekeznek kerül­ ni a meddő elméletieskedést. hogy mit je­ lentenek ezek a tények. A tudományos szemlélet Durkheim. Ezután konkrét vizsgálatokat bemutatva összehasonlí­ tom a leggyakrabban alkalmazott kutatási mód­ szereket. De a szociológiai munka nem csak a tények gyűj­ tése. Vizsgála­ taik nem adnak egyértelmű választ.a Humphreys vizsgálatában szereplők is . mielőtt következtetéseket vonnánk le. hogy milyen irányba tartanak a változási folyamatok. ehhez viszont meg kell tanulnunk elméleti kérdéseket megfogalmazni. az empirikus vizsgálat . de tanul­ mányozhatjuk-e az ember társadalmi életét tu­ dományos módon? Valóban tudományosak Laud Humphreys „teaházi ténykedésre" vonatkozó megfigyelései? Erre csak akkor adhatunk választ. és tényeket gyűjtsünk. A modern világ természetét úgy érthetjük meg. amelyek egy tár­ sadalom két különböző kontextusát kapcsolják össze vagy különböző társadalmak jellemzőit ál­ lítják szembe egymással. Például ha valaki halálát öngyilkosságnak nevezzük. akkor eredmé­ nyeik aligha lesznek megvilágító erejűek (lásd a 3. hogyan jöttek lét­ re az első börtönök és milyenek a mai fegyházak. hogy a lehető leg­ jobban körülhatároljuk e kérdéseket. hogy eredményezhet-e a kutatás objektív ismereteket. az adatok elem­ zése. táblázatot). Pél­ dául a szexuális viselkedés sok vonatkozása . hogy szándékosan . Ilyenkor a szocioló­ gusok fejlődési kérdéseket tesznek fel. milyen kép­ zetek irányítják az emberek cselekvését.vagy. amikor azt vizsgáljuk. FEJEZET Iád intézménye? A szociológusok ezekre és még sok más kérdésre próbálnak válaszolni. A szociológusok ezért gyakran összeha­ sonlító kérdéseket vetnek fel. így például megvizsgálhatjuk. amíg nem értjük. Nem is írhatjuk le pontosan a társadalmi életet. Jelentős eltérések van­ nak például az Egyesült Államok és Nagy-Britan­ nia társadalmi és jogrendszere között. hogy hány bűncse­ lekményt követtek el. A jó szociológiai munka feltétele. A természeti tárgyaktól eltérően az emberek öntudatos lények. mint a fizikai világ eseményeinek a megfi­ gyelése. elméleti gondolkodás és az érvek logikai értékelése. Persze az adott társadalomra vonatkozó tény­ adatokból nem mindig derül ki.1. Mi a tudomány? A tudomány az empirikus vizsgálat szisztema­ tikus módszereinek használata. Ebben az ér­ telemben a szociológia tudományos vállalkozás. Elsőként a szocio­ lógia tudományos jellegéről lesz szó. hanem egy-egy társadalom múltját és jelenét is össze kell vetnünk. mintha valamiféle természettudomány lenne. hogy az érté­ kek torzítsák a következtetéseket. A bűnözés mértékét vizs­ gáló kutatók megállapították. mit jelent ez a szó. Az emberi lények vizsgálata azonban mégis más. ha megnéz­ zük a korábbi társadalomformákat és azt is. mégis min­ dig az a szociológiai elméletalkotás és kutatás célja. ahogyan az átlagember általában. hiszen megtalálhatjuk benne az empirikus vizs­ gálat szisztematikus módszereit.közvet­ len. tényszerű kérdéseket vetnek fel. Mindig értelmezni is kell. Sok szociológus dolgozik elsősorban empirikus kérdéseken. Kiderül majd.

táblázat A szociológusi kérdések fajtái Ténykérdések Összehasonlító kérdések Fejlődési kérdések Elméleti kérdés Mi történt? Másutt is megtörtént? Korábban is megtörtént? Mi lehet e jelenség hátterében? Az 1980-as évek óta a lányok tanulmányi eredményei jobbak. hogy az eredmények közölhetők. sokszor nem úgy viselkedik. kérdezz bátran!' . mint a férfiaké? A legjobb szociológiai kutatások viszont olyan problémákból indulnak ki. mint szokott. mivel olyan kérdéseket vethet fel. ahogy történnek. De valamiképp előnyös is a szociológiának. hogy ön­ gyilkos lett. Sőt. mi az elektromosság. hogy nem értünk valamit. Tudatosan vagy nem tudatosan. fiacskám. Mi az oka annak. folyóiratokban közzé- A kutatási folyamat Nézzük először. amelyek egyben „rejt- „Én társadalomtudománnyal foglalkozom. Ez olykor lehet a ténybeli ismeretek hiánya egy területen.1. milyen szakaszokból áll a ku­ tatómunka általában! A kutatási folyamat több. esetenként úgy akar „segíteni" a kutatónak. mint a természet tárgyait. Ha véletlenül egy autó elé lép. hanem az. írásba foglalhatók. hogy felismerjük: itt egy rejtvénnyel van dolgunk. hogy olyan válaszo­ kat ad neki. A szociológus rejtvénybe ütközhet akkor is. A szocioló­ gia területén kutatóknak hasznos. de ha az emberekről akarsz tudni valamit. amilyeneket szerinte az vár tőle. így például fel­ tehetjük a kérdést. A probléma nem csupán információ­ hiány. Másrészt viszont a szociológiában olyan nehézségekkel kell számol­ ni. Ha az ember tudja. ame­ lyek során a vizsgálódás megkezdésétől eljutunk addig. ame­ lyeket a kutató előzőleg nem vett figyelembe. A valamirevaló szociológiai kutatáshoz leginkább az kell. de olyannak próbál mutatkozni. hogy ezt a változást magyarázzuk? vetett véget az életének.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA 3. amelyekbe természettudós nem ütközhet. akiket tanul­ mányoznak: más emberekhez. A kutató olyan kérdésekre keresheti a választ. és elgázolják. hogy az utóbbi években egyre kevesebben mentek el szavazni a választásokon? Miért kerül olyan ke­ vés nő magas posztra? Nincs magában álló kutatási feladat. mint a fiúké Globális jelenségről van szó. ami eltér szokásos attitűdjeitől. amikor más kutatók könyvekben. egymástól elválasztható lépésre bontható. mint például: a népesség mekkora részének van erős vallási meggyőződése? Valóban kiábrándul­ tak volna az emberek a „gondoskodó államból"? A nők gazdasági helyzete mennyivel rosszabb. vagy csak Nagy-Britanniában. hanem segít megérteni. Öngyilkosság csak akkor történhet. miért történnek az események úgy. illetve annak csak egy részén fordult elő? Az idők során hogyan alakult a lányok tanulmányi eredmé­ nyeinek a mintázata? Miért teljesítenek ma jobban a lányok az iskolában? Milyen tényezőket kell vizsgálni. A problémamegoldó kutatás nem egyszerűen arra a kérdésre keresi a választ. ha az egyén komolyan önpusztítást forgat a fejében. hogy közvetle­ nül azokhoz intézhetik kérdéseiket. akkor nem lehet ráfogni. vények" is. A kutatási probléma meghatározása Minden kutatás egy kutatási problémából indul ki. A kutatási problémák az éppen folyó munka során merül­ nek fel. hogy figyelik. azaz egyszerűen csak növelni sze­ retnénk ismereteinket bizonyos intézmények­ ről. az egyik kutatás könnyen egy másikhoz vezethet. miért változnak meg a vallá­ sos meggyőződés mintái. társadalmi folyamatokról vagy kultúrákról. Fogalmam sincs. hogy nem vizsgálhatjuk az emberi lényeket ugyanúgy. hogy mi történik éppen.

Elő­ fordulhat. akkor a kutató úgy távozhat a könyvtárból. Ha már létezik vonatko­ zó szakirodalom. NEM C S O DA. amelyben élnek. A szociológusok feltehetik a kérdést: mitől változott meg az ilyen betegekkel kapcsolatos attitűd? Milyen következmények­ kel járhat ez a betegekre és a közösség többi tagjára nézve? szakaszban már konkrét hipotézis . HOGY TÉVEDEK. Különféle ku­ tatási módszerek léteznek. akkor a leendő kutatónak minden kapcsolódó kutatást meg kell ismernie ahhoz. hanem inkább ott pró­ bálják kezelni őket.. A kutatási terv kidolgozása A korábbi kutatási eredmények áttekintése A probléma megfogalmazása után a kutatási fo­ lyamat következő lépése általában az. mennyire tartják be a nagyvállalatok a nők esélyegyenlőségére vonat­ kozó előírásokat. A kutatás elvégzése A tényleges kutatás megkezdésekor előre nem lá­ tott gyakorlati nehézségek merülhetnek fel. nem szakítják ki a közös­ ségből.megfogalmazásához vezet­ hetnek. A kutatás hatékonysága érdekében a hi­ potézist úgy kell megfogalmazni.Ml A VÉLEMÉNYE A KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSOKRÓLr HAT. Máskor egy üzleti vállalko­ zás vagy egy kormányzati szerv akadályozhatja a kutatót a tervezett munka elvégzésében. hogy az össze­ gyűjtött tényanyag lehetővé tegye annak ellenőr­ zését. amelyben a pszichés betegeket nem zárják elmegyógyintézetbe. így téves következtetéshez vezethetnek. akiknek a kérdőívet el szerettük volna küldeni. H O G Y BEFOLYÁSOLJÁK AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT. akkor a szabályokat megkerülő cégek igyekeznek kitérni a vizsgálat elől. Elképzelhető. hogy nem érjük el azokat. SZERINTEM TU1. A korábbi kutatók is beleütköz­ tek ebbe a problémába? Miként próbálták megol­ dani? Milyen vonatkozásaival nem foglalkoztak kutatásaik során? Mások ötleteit felhasználva a szociológus tisztázhatja a kutatás során felvethe­ tő kérdéseket és kiválaszthatja az alkalmazható módszereket.tett kutatási eredményeit tanulmányozza vagy felismer bizonyos társadalmi trendeket. Például ha a kutató azt vizsgálja. ezért a kutatás torz eredményekkel zárulhat. ÉS SOK AZ ÓNBETELJE S f r ő JÓSLAT KÖZTÜK. ROLÓM A „BIZONYTALANOK*KÖZÉ. Az efféle nehézségek torzíthatják a kutatási eredményeket. A prob­ léma jellegével kapcsolatos megérzések ebben a DOONESBURY A Z U T O t S Ó KÉRDÉS: . Például ha egy kutatás inter- A kutatási probléma pontos körülhatárolása A kutatás harmadik szakasza a kutatási probléma pontos megfogalmazása.. SOK VAN BELŐLÜK. Például az utóbbi években egyre több olyan program in­ dult. mennyiben használhatók azok saját célja érdekében. Ezek után el kell döntenünk. Torzulás többféleképpen keletkezhet a kutatá­ si folyamat során. vagy akikkel interjút készítenénk. hogyan kívánjuk összegyűjteni a kutatási anyagokat. Bi­ zonyos célokra (az általában kérdőívekre épülő) felmérés a leginkább megfelelő.ezt alkalmazta Laud Humphreys is. Más esetben az interjú vagy a megfigyelés lehet célravezető . miként kell a kutatási problémát megközelíteni. / . hogy át­ tekintjük az adott terület hozzáférhető kutatási eredményeit. illetve a vizsgálni kívánt viselkedés aspektusaitól. A különféle ku­ tatási módszereket a fejezet későbbi részében is­ mertetem.ismeretekre alapozott feltevés . Ha még nem. hogy egy korábbi kutatás már kielégítően tisztázta a problémát. hogy lássa. hogy nagyjából tudja már. TÉVEDÉS! EGY ÚJABB K Ö Z ^ L E MÉ NYKUTATÁS S O R Á N A VÁ­ LASZADÓK 9 3 9 t A M O N D T A H O G Y A KÖZVÉLEMÉNY-KUTA­ TÁSOK N E M BEFOLYASOqÁKAVÉLEMHSlYÉT Garry Trudeau AKKOR ATSOLEHET. és a megfelelő kivá­ lasztása függ a kutatás általános céljától.

sőt talán lehe­ tetlen kiküszöbölni. a kutatás során végzett megfigyeléseit valószínűleg befolyásolni fogják kulturális előfeltevései. A társadalmi élet nem minden ok nélkül be­ következő események véletlenszerű láncolata. A valódi szociológiai kutatásokban a fenti szakaszok csak ritkán követik egymást ilyen rendben. a bűnözési arány vagy a társadalmi osztálykülönbségek. A fizikai törvények ismeretében könnyen megérthetjük. melyek a szocioló­ giai kutatás buktatói. Ezt a megfigyelői torzítást (observer bias) nehéz. hogy az elméleti gondolkodás segítségével azonosítsa az okokat és okozatokat. Lehet. és általános szabály. A gyakorlott szakácsnak sokszor nem kell recept. A valóság közbeszól Az előzőekben vázolt lépéssor a tényleges ku­ tatási folyamat egyszerűsített változata (lásd a 3.1. A szociológusok sokféle változót vizsgálnak. hiába tartalmazzák a lépések többségét. hogy az egyik esemény vagy helyzet hozza létre a másikat. ilyen például az életkor. hogy a kutatás végül egy­ értelmű választ ad az eredetileg feltett kérdések­ re. A szociológiai kutatás egyik fő feladata. Úgy tűnhet.sőt. egyre nagyobb sebességgel. akkor az egyik szükségképp a másik oka. A fejezet későbbi részében (87-89. Vagy az interjú­ alany térhet ki egy olyan kérdés elől.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA I júkkal akarja feltérképezni az érintettek nézeteit. leírja a kutatás jellegét és megpróbálja igazolni a levont következtetéseket. amelyekben saját előítéletei fogalmazódnak meg. A két esemény vagy helyzet közötti oksá­ gi kapcsolat azt jelenti. A természet­ tudományokhoz hasonlóan a szociológia is arra a feltevésre épül. Sokszor azonban nem ez a helyzet. Ha egy lej­ tőn álló autó kézifékjét kiengedjük. hogy minél nagyobb a mintában a nem válaszolók aránya. a legjobb szo­ ciológiai kutatások többnyire nem illeszthetők az ismertetett kutatási sémába. ha a felmérés önkéntes válasz­ adásra épül. akkor a kutató könnyen egy bizonyos irányba te­ relheti a beszélgetést (mondjuk olyan. és sokan megtagadják a választ. hogy a változók között oksági kapcsolat lenne.) arról is szó lesz. nehézségei. de sok vizsgálat nem eredményez határozott megoldást. Humphreys említett vizsgála­ tát könyvben foglalta össze. Változó minden olyan dimenzió. amelyet általában folyóirat­ cikk vagy könyv formájában adnak közre. amelyikre valamilyen okból nem akar válaszolni. de nem lehet teljesen kiküszöbölni. Ez csak a szóban for­ gó kutatási projekt záró szakaszát jelenti. akik a szakácskönyvet bújják. Vé­ gül hiába tesz meg mindent a szociológus. hogy minél kisebb legyen a torzulás. hogy amennyiben két változó között szo­ ros korreláció van. hogy vizsgálat torz eredményt hoz. a korreláció alapján nem lehet mindjárt az oksági összefüggés. ábrát). a választ sugalló segítő kérdéseket tesz fel. és bizonyos mértékig szinte min­ dig egymásba csúsznak. Korreláció fennállhat anélkül is. Minden egyes kutatás a szocio­ lógusok közösségén belül zajló állandó kutatási folyamat része. Az eredmények értelmezése Az elemzendő anyag összegyűjtésével persze nem érnek véget a kutató gondjai . A sémák követése lehet akadály is. Torzulás eredhet abból is. Az eltérések a szakács­ könyvekben leírt eljárások és a tényleges főzés közötti különbségre emlékeztetnek. Rögzített szövegű kérdőívek használatával csökkenteni le­ het az interjútorzulás (interview bias) mértékét. Ez a válaszhiányból fakadó torzulás (non-response bias). o. Például a második A kutatási eredmények összegzése A kutatási jelentés. de a je­ lentések többségében maradnak nyitott kérdések és kirajzolódnak a termékenynek tűnő lehetséges kutatási irányok. mégis job­ ban főz azoknál. AZ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELISMERÉSE A kutatás módszerek kiválasztásában döntő szempont az ok-okozati összefüggések elemzé­ se. hogy minden eseménynek oka van. a kau­ zalitás meglétére következtetni. A korreláció két eseménysor vagy változó közötti rendszeres kapcsolatként határozható meg. és hogyan lehet ezeket elkerülni. akkor az gu­ rulni kezd. a jövedelem. Kauzalitás és korreláció Az együttes előfordulás. mint az itt közölt Doonesbury karikatúrán). annál való­ színűbb. . most kez­ dődnek csak igazán! Ritkán könnyű feladat az összegyűjtött adatokból adódó következtetéseket levonni és azokat az eredeti kutatási problémára vonatkoztatni. amelynek mentén egyének vagy csoportok között különbségek figyelhetők meg. Humphreys kutatási eredményei­ re más kutatók is építettek. hogy ezt a fék kiengedése okozta.

FEJEZET 3.I 3. ami újabb kutatásokat indíthat el 4 I talán világháború óta Angliában erős korreláció figyel­ hető meg a pipázás csökkenése és a rendszeresen moziba járók számának visszaesése között. hogy a megfigyelt összefüggés nem jelent oksági kap­ csolatot. ábra A kutatási f o l y a m a t lépései A probléma meghatározása A kutatási t é m a kiválasztása A s z a k i r o d a l o m áttekintése Tájékozódás a témával kapcsolatos korábbi kutatásokról t Hipotézis m e g f o g a l m a z á s a Mit akarunk bizonyítani? Milyen kapcsolat van a változók között? • A kutatási terv k i d o l g o z á s a Egy vagy t ö b b m ó d s z e r (kísérlet. majd fokozatosan csök­ kent az év végéig. hogy nem első­ sorban az. Az ilyen korreláció csapda az óvatlanok számára. felmérés. Az oksági mechanizmus itt a szülők gyermekeikkel kapcsolatos attitűdje és a feltételrendszer. mint ősszel vagy télen. hogy a korreláció vajon tényleges oksági összefüggést jelent-e. Emilé Durkheim Az öngyilkosság című klasszikus művében (lásd a 3 1 . i A kutatás e l v é g z é s e Adatgyűjtés. amelyből érkezik. és igen nehéz volna bármilyen távoli oksági kapcso­ latot kimutatni a kettő között. Vilá­ gos. Mi magyarázza ezt a korrelá­ ciót? A kutatások azt mutatják. ami az iskolában történik. az öngyilkos­ ságok számának a változása nem függ közvetle­ nül a hőmérséklettől vagy a klímától. A hőmérséklet emelkedésével talán az ember is nyugtalanabb. forráskutatás) kiválasztása y lül júniusig vagy júliusig. valószínűleg az iskolában és a munkahelyen is jobban boldogul­ nak. amikor a társadalmi élet üteme lassul. mint azok. forrófejű lesz? Nem. Az oksági kapcsolatokat a szociológiában nem szabad túlzottan mechanikus módon értelmezni. Az általa vizsgált társadalmakban az öngyilkosságok száma fokozatosan emelkedett januártól körülbe­ A korrelációk mögött meghúzódó oksági kapcso­ latok kimutatása gyakran nehéz feladat. hogy egyik változás sem oka a másiknak. ame- / . megfigyelés. amely a gyermek otthoni ta­ nulását segíti vagy gátolja. oldalon) korrelációt talált az öngyil­ kossági arányszámok és az évszakok között. Ellenőrző változók A korreláció okának vagy okainak vizsgálatakor különbséget kell tennünk független változók és függő változók között. Sokszor mégsem ilyen nyilvánvaló. Mindig figyelnünk kell arra. a gyermek iskolai eredményeit sokkal jobban befolyásolja az az otthoni háttér. és a többiek aktivi­ tási szintjének emelkedésével a magányos vagy boldogtalan emberekben megerősödnek a fenti érzések. Ezért tavasszal és nyáron sokkal gyak­ rabban szánhatják el magukat öngyilkosságra. Tavasszal és nyáron az emberek többsége intenzívebb tár­ sadalmi életet él. hogy véget vessenek életüknek. mint télen. Ennek alapján feltételezhető lenne. Független változó az. valószínűleg annál jobban fizető állásra van esélye. akiknek a környezetéből ezek a feltételek hiányoznak. A tehető­ sebb családok gyermekei. információk rögzítése Oksági mechanizmusok Az eredmények elemzése Következtetések levonása a gyűjtött adatokból t • Az eredmények összegzése Mi a j e l e n t ő s é g ü k ? Hogyan viszonyulnak a korábbi e r e d m é n y e k h e z ? a Az eredmények megvitatása tágabb tudományos közösségben. hogy ez milyen irányban áll fenn. akiknek a szülei erő­ sen érdeklődnek tanulmányi eredményeik iránt és sok könyvet tartanak otthon. és vigyáznunk kell akkor is. amikor arról döntünk.1. és könnyen megkérdőjelezhető vagy ha­ mis következtetésekre adhat alapot. A modern társadalmakban például erős az összefüggés az iskolai teljesítmény szintje és a munkahelyi elő­ rejutás között. Az emberek attitűdjei és cselekvéseik szubjektív indokai oksági tényezők a társadalmi élet válto­ zói közötti viszonyokban. Minél jobb jegyeket kap az egyén az iskolában. hogy a hőmérséklet vagy a klíma változá­ sa oksági kapcsolatban áll az egyéneknek azzal a késztetésével.

mint a nem dohányzók körében. Ha az első csoport tagjai később súlyos sze­ mélyiségzavarokkal küszködtek. más esetekkel. Nem tudhatjuk. elkülönítve az ok­ sági és a nem oksági kapcsolatokat. amelyekkel magyarázha­ tó a korreláció.hónapokig vagy tovább is . MEG SOHA SENKI NEM JÁTSZOTTA NÁLAD ROSSZABBUL EZT A JÁTÉKOT. akkor a munkahelyi jövedelem függő változó helyett független változó lesz. ha ellenőriznünk kellene minden olyan oksági tényező lehetséges hatását.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA LUCY. Az anyamegvonás egyik lehetséges oka az le­ het. de szeretetet és gondoskodást kapott valaki mástól. amelyik valamilyen szempontból relevánsnak tűnik. mint azoké. akik kevesebb cigarettával is beérik. akkor később stabil személyiséggé válhat. hogy mennyire kötődik a gyermek az anyjához? Talán ha első életéveiben szeretetet és figyelmet kap másoktól. Az utóbbi változót hívjuk függő változónak. hogy mit kell ellen­ őriznünk. A különbség a vizsgált oksági reláció irányával kapcsolatos. Ezeket a lehetséges oksági kapcsolatokat vizsgálva össze kell hasonlítanunk azokat az eseteket. amikor elválasztották ugyan az anyjá­ tól. BIZONYÍTSD BE! NE MONDJ OLYAT. A korreláció fordítva is kimutatható: a tüdőrákban szenvedők nagy része dohányos. hogy oksági kapcsolatot takar-e. hogy az oksági kapcso­ lat fennállása általánosan elfogadott. aki gondosko­ dik róla . Soha nem végezhetnénk úgy szociológiai kuta­ tást. Ha nem áll rendelkezésünkre ésszerűnek tűnő feltételezés egy korreláció valószínű oksági mechanizmusairól. hogy valaki . A dohányzás és a tüdőrák közötti kapcsolat vizsgálatának hosszú története jól mutatja.el­ választják az anyjától. egy másikban pedig függő változó.nem feltétlenül az anya . A gyermekek fejlődését vizsgáló kutatók például azt állították. a munkahelyi jövedelem pedig a füg­ gő változó. az igen erős dohányo­ sok esélyei pedig sokkal rosszabbak. Biztosak lehetünk-e ab­ ban. (Az „anyamegvonás" ebben az eset­ ben azt jelenti. amíg szere­ tő. akkor gyaníthatjuk: csak az számít. stabil kapcsolatban van azzal. hogy a gyermeket első életéveiben hosszabb ideig . akkor alighanem igen nehéz dolgunk lesz a tényleges oksági kapcsolatok fel­ derítésekor. hogy oksági kapcsolat van a csecsemőkori anya­ megvonás és a felnőttkori súlyos személyiségza­ varok között. vagy korábban hosszabb ideig dohányzott. hogy valóban oksági kapcsolat áll-e fenn az anya­ megvonás és a későbbi személyiségzavarok kö­ zött? Megkísérelhetjük kontrollálni. és eredményeit sem értelmezhetnénk ki­ elégítő módon. Az oksági viszonyok meghatározását általában az adott területen korábban elvégzett kutatások se­ gítik. A változók közötti korrelációról kideríthetjük. így válogathatunk a megfigyelt kor­ relációk magyarázatai közül.) Az okok meghatározása Bármely korreláció magyarázatára sok lehetsé­ ges okot hozhatunk fel. A ku­ tatások a kettő között állandóan erős korrelációt mutattak: a dohányosok esetében sokkal na­ gyobb valószínűséggel alakul ki tüdőrák. hogy mérjük a többi vál­ tozó hatását. A vizsgált oksági folyamat jellege szerint ugyanaz a tényező lehet az egyik esetben független változó. de a másodikhoz tartozók nem. hogy minddel számoltunk? Semmiképpen. IGY MAR JOBB.' t-n lyik hatással van egy másik változóra. a tényleges .és aki nem csak az édesanyja lehet. Ezt a korrelációt olyan sok vizsgálat erősítette meg.törődjön velük gyermekkorukban. AMIT NEM TUDSZ BIZONYÍTANI! MINDEN VALÓSZÍNŰSÉG SZERINT MÉG SOHA SENKI NEM JÁTSZOTTA NÁLAD ROSSZABBUL EZT A JÁTÉKOT. De valóban az számít. amikor a gyermek semmiféle rendszeres gondoskodásban nem részesült. (Valóban ez a helyzet: a gyermek normálisan fejlődik addig. meny­ nyire nehéz meghatározni a korreláció mögött meghúzódó tényleges oksági kapcsolatot. Ha a munkahelyi jövedelmek kü­ lönbségeinek az életstílusra gyakorolt hatását vizsgáljuk. hogy a gyermek hosszabb időt tölt kórház­ ban úgy. Az imént em­ lített példában az iskolai teljesítmény a függet­ len változó. hogy elválasztják szüleitől. ha ellenőrző változókat vezetünk be: egyes változókat rögzí­ tünk annak érdekében.) Hogyan ellenőrizhetnénk. „kiszűrni" a többi lehetséges hatást.

Ha megértjük.ha pél­ dául egy fiatalokból álló bandát vizsgál. a korrelációk ugyanis különböző módon értelmezhetők. szervezettel vagy közösséggel. hogy ők maguk hogyan értelmezik a viselkedésüket. Felvetődött például. hajla­ mosak a dohányzásra is. A hagyományos terepmunka során készült beszámolók nem sokat árultak el a megfigyelő­ ről.2. FEJEZET oksági mechanizmusról viszont még mindig csak keveset tudunk. táblázatot)] Terepmunka (etnográfia) Humphreys kutatási módszere a terepmunka volt (az emberek közvetlen vizsgálata részt vevő megfigyelés vagy interjú keretében). hanem azt. amelyeket munkájuk során a szociológusok leg­ többször alkalmaznak (lásd a 3. milyennek látszanak a dolgok egy adott csoport számára. hogy az eredmények csak a vizsgált csoportra. het korlátozott körű. mindig maradnak kétségek a lehetséges oksági kapcsolatok tekin­ tetében. Bármilyen sok korrelációs elemzésre kerül sor egy adott probléma kapcsán. A részt vevő megfigyelésen alapuló kutatások esetében sokáig kerülték a leküzdendő veszélyek vagy problémák ecsetelését. hanem mindkettő valamiféle velünk született biológiai hajlam kér­ dése. nehéz beilleszkedni egy olyan közösségbe. akkor nemcsak a szóban 3. de a feljegyzéseikben és a naplóikban mostanában már jóval nyíltabban beszélnek ezekről a kérdésekről a terepmunkát végző kutatók. Korlátai Csak viszonylag kis csoportok. Ennek során a vizsgálódó hosszabb időt tölt vagy együtt él egy csoporttal. de intenzív adatgyűj­ amelyek talán csak részleges képet adnak tés („mélyfúrás"). mert a csoport vagy közösség tagjai nem akarnak őszintén beszélni magukról. mivel úgy vélték. kiterjedő tömeges adatgyűjtés is hogy mennyire reprezentálnak valóságos tenden­ Gyakran nélkülözhetetlen. akkor elsikkadhatnak fontos kü­ lönbségek a válaszadók álláspontjai között A megkérdezett talán nem a véleményét mondja. ha a kérdőív erősen standardizált. ha a vizsgálat teljes ciákat . mennyire hat munkájukra faji. amit szerinte várnak tőle A társadalmi élet sok részlete nem vizsgálható labo­ ratóriumban A vizsgáltak válaszait befolyásolhatja a kísérleti helyzet Más módszereknél általában bővebb és mé­ lyebb információkat ad Az etnográfia átfogóbb képet adhat a társa­ dalmi folyamatokról Nagy számú egyénről lehet hatékonyan ada­ tokat gyűjteni A megkérdezettek válaszai pontosan össze­ vethetők A kutató kontrollálhatja egy-egy változó ha­ tását Általában könnyen megismételhetik később más kutatók Felmérés Kísérlet Dokumentumkutatás A vizsgált dokumentumfajtáktól függően leA kutató csak az elérhető forrásokra hagyatkozhat. máshol viszont ugyanettől távolságtartóvá válhatnak. rendőr­ ségi informátornak nézhetik. ahová az ember valójában nem tar­ tozik.ez a baj sokszor a hivatalos statisztikák­ egészében történeti vagy van történeti kal is dimenziója is .2. hogy megpró­ bálják meghatározni. táblázat A szociológiai kutatás négy fő módszere Kutatási módszer Terepmunka Előnyei forgó csoportot ismerhetjük meg jobban. Gyakran kell megbirkózni a magá­ nyosság érzésével. de lehet nagy területre Nehéz értelmezni a forrásokat olyan szempontból. a kér­ dezősködést bizonyos kultúrákban szívesen ve­ szik. hanem a vizsgált helyzeten túlmutató társadalmi folya­ matokat is.I 3. hogy a terepmunkát végző kutató objektív képet adhat vizsgálata tárgyáról. Az ered­ ményes terepmunka információkat ad a vizsgált csoport tagjainak viselkedéséről és arról. közösségek vizsgála­ tára alkalmazható Lehet. osztály. A terepmunka bizonyos fajtái akár a kutató testi épségét is veszélyeztethetik . A kutató esetleg folyamatos frusztrációnak van kitéve. közösségre érvényesek. vagy akaratlanul is belekeveredhet a rivális bandák közötti konflik­ tusokba. illetve nemi hovatartozásuk. akik fogékonyak a tüdőrákra. vagy hogy hogyan torzítják megfigyelő és megfigyelt párbeszédét a köztük kialakuló hatalmi viszo­ nyok. talán még tevékenységeikben is részt vesz. KUTATÁSI MÓDSZEREK Most nézzük a különféle kutatási módszereket. egyetlen terepmunka-vizs­ gálat alapján nehéz általánosítani A gyűjtött anyag felszínes lehet. Néha például azért. E nézet szerint nem a dohányzás okozza a tüdőrákot. hogy azok az emberek. Újabban a kutatók magukról és a vizsgált emberekkebkialakított kapcsolatukról is egyre többet beszélnek.

A kérdező és a megkérdezett számára minden kérdésnek azonnal érthetőnek kell lennie. de az eredmények általában szélesebb területen érvényesek. nem lehetünk biztosak abban. sőt félrevezető is lehet. így a kapott információk köre valószínűleg korlátozott. hogy érdemleges választ adjanak? Válaszolnak-e egyáltalán? A kérdőív megfogalmazása idegen lehet a válaszadó számá­ ra.akár több ezer fős . A kormányzati szervek és kutatóintézetek által rendszeresen végzett nagy országos felmérések esetében a lekérdezést nagyszámú kérdezőbiztos végzi országszerte nagyjából egy időben. nem tudja többé kívülálló megfigyelőként szemlélni. A szociológusok ezt a csoportot nevezik népességnek (népességet reprezentáld . ha örökké egyeztetniük kellene. Felismerik-e majd. milyen buktatói lehetnek annak. amikor a kutató anynyira azonosul a csoporttal. ha azt kérdezik tőle. hogy a válaszokat könnyű összevetni és osztályozni. A terepmunka a társadalmi élet kisebb szeleteinek mélyebb elemzésére alkal­ mas. Másrészt viszont nem adnak lehetőséget a véleményekben vagy a meg­ nyilatkozásokban mutatkozó árnyalatnyi különb­ ségek feltárására. amely a válaszadónak lehetőséget ad. például „Igen/Nem/Nem tudom" vagy „Nagyon valószínű/Valószínű/Valószínűtlen/Nagyon való­ színűtlen". házas vagy el­ vált?". a kérdő­ ívnek ez a fajtája nem korlátozódik előre meg­ adott válaszokra. ame­ lyeknél meghatározzák a lehetséges válaszokat. az más helyzetekre is alkalmazható. Sokkal jobb azt kérdezni tőle. Felmérés (survey) A terepmunka eredményeinek értelmezésekor többnyire gondot okoz az általánosítás. hogy mi célból tesz fel a kutató egy bizonyos kérdést? Tudnak-e eleget ahhoz. hogy „Egyedülálló. hogy a kérdezőbiztosok előre meghatá­ rozott sorrendben teszik fel a kérdéseket és rög­ zítik a válaszokat. Enélkül a kutatás valószínűleg el sem indulhat. hogy egyazon csoport vizsgálatával két különböző kutató azonos következtetések­ re jutna. A terepmunkának vannak más fontos korlátai is: csak viszonylag kisebb csoportok vagy közös­ ségek tanulmányozására alkalmas. sőt abban sem. hogy nézeteit saját szavaival fogalmazza meg. hogy amit egy adott összefüggésben fel­ tárunk. A legtöbb kutatást próbafelvétel (pilot stu- „Antropológus! Antropológus!" Ez a karikatúra jól mutatja. Mivel ke­ vés embert vizsgálunk. például megzavarodik. hogy „Mi a családi állapota?". A kutató itt sokkal mélyebben képes feltárni a válaszadó véleményét. és nagyon sok múlik azon. mivel csak ke­ vés kategóriával dolgoznak. A kérdőív készítésekor figyelembe kell venni a válaszadók sajátosságait. Ugyanak­ kor a standardizálás hiánya igen nehézzé teszi a válaszok statisztikai összehasonlítását. hogy mennyire tudja a kutató elnyer­ ni a vizsgálatban részt vevők bizalmát. A felmérés során a kérdőíveket elküldik az emberek egy ki­ választott . A kérdőívek egységei általában úgy vannak ki­ dolgozva. hogyan értendő egy-egy kétértelmű kér­ dés vagy válasz. ha vizsgálatunk tárgya öntudattal bír. De elkép­ zelhető a fordított eset is.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA I • A M Á S I K OLDAL GARY LARSON populációnak). A nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőív több részlettel szolgál. Ez általában kevésbé okoz problémát a felmérésre épülő kutatások esetében. A kérdőívek másik típusa nyitott kérdésekből áll. interjú keretében teszik fel ne­ kik a kérdéseket. mint a zárt kérdé­ seket alkalmazó. Az egyik zárt (standardizált) kérdésekből áll. vagy közvetlenül.csoportjának. míg a felmérés kevésbé részletes informá­ ciókat ad. Az in­ terjúk készítői és elemzői nem végezhetnék ha­ tékonyan a munkájukat. hogy „bennfentessé" válik. A kötött válaszokra épülő kérdőívek­ nek megvan az az előnyük. Zárt és nyitott kérdések A felmérésekhez kétféle kérdőív használatos.

amelylyel az 1940-es elnökválasztási kampány idején az Ohio állambeli Erie megye lakóinak szavazási szándékait tárták fel. A reprezentatív minta kialakításakor különö­ sen fontos eljárás a véletlen mintavétel. és a számítógép vélet­ lenszerűen választja ki a minta alapjául szolgáló számokat .3. mint amit egy egyszerű kérdőívvel elérhettek volna. Ennek a pontosságnak az elérésé­ hez viszont reprezentatív mintára van szükség. barátokra és munkatársakra). amelyet Paul Lazarsfeld és munkatársai végeztek több mint fél évszázaddal ezelőtt {The People's Choice. vagyis arra. A cél az volt. mint amilyennek látszik. hogy bizonyos egyének . és ezt a kutatási eredmé­ nyek is megerősítették. hogy a közösség választóihoz közeli viszonyok és események job­ ban befolyásolják a szavazási szándékokat. mint a távoli világ történései.például minden tizediket. a felmérés számos fontos. A felvetődő problémák így a tényleges kutatás előtt kiküszöbölhetők. Mindössze két-háromezer brit választó vizsgálata például nagyon pontosan je­ lezheti a teljes népesség attitűdjeit és szavazói szándékait. ezért hét különböző alkalommal készítettek interjút a minta minden egyes tagjával. a második lépésben ezek az irányítók hatnak a körülöttük élőkre (rokonokra. hogy nyomon kövessék a választási attitűdök módosu­ lását. de nem annyira. FEJEZET lemezzék a népesség egészét.alakítják a környezetükben élők politikai elképzeléseit. A véletlen mintavétel legfej­ lettebb módja az. hanem egy kétlépcsős folyamatban: az első lépésben a véleményirányí­ tók reagálnak a politikai eseményekre. A vizsgálat során. hogy a vizsgálatban szereplők jól jel­ . 1948). de munkájuk jelentős elméleti e r edményeket is hozott. A véleményirányítók által megfogalmazott né­ zetek a személyes kapcsolatokon átszűrődve to­ vábbterjednek és befolyásolják más embereknek a napi politikáról alkotott véleményét. Lazarsfeld választási felmérése A felmérések egyik híres korai példája az a ku­ tatás. A mintavétel sok­ kal bonyolultabb. hogy már ne tudja a kívülálló szemével látni. Általában biztosak lehetünk abban. Az emberek nézetei nem közvet­ len módon alakulnak ki. és megértsék annak okait.például a brit népesség po­ litikai attitűdjeire. A ku­ tatók mélyebb elemzésre törekedtek. A mintavétel A szociológusok gyakran kíváncsiak nagyszámú egyén jellemzőire . A kutatók kifinomult mé­ rési technikákat dolgoztak ki a politikai attitűdök elemzésére. Ők vezették be többek között a „véleményirányító" (opinion leader) és a „kom­ munikáció kétlépcsős folyamata" (two-step flow of communication) fogalmát. amikor a lakosság minden tag­ jának egy számot adnak.a véleményirányí­ tók . A kutatás során több lehetséges hipotézist is megvizsgáltak. A próbafelvétel olyan előzetes vizsgálat. hogy ha a kutatást megfelelően választott mintán végezzük. amellyel feltárhatják az előre nem látott problémákat. a mintát vizsgálják. ma is használatos technikáját dolgozták ki. A terepmunkát végző szociológusnak közel kell kerülnie a vizsgált közösséghez. ezért ilyen helyze­ tekben a kutatók mintavételhez folyamodnak: a nagy csoportnak csak egy kis részét. és a statisztikusok különféle szabályokat dolgoztak ki a megfelelő nagyságú és összetételű minta kivá­ lasztásához. hogy a szóban forgó népesség minden tagja azonos eséllyel ke­ rülhet a vizsgálatba. dy) előzi meg. A vizsgálat rámuta­ tott. akkor eredményei általánosíthatók a teljes népességre. Az egyik az volt. amelynek során a kérdőívekre csupán néhány személy válaszol. amely­ nek során úgy választunk mintát. Az összes személy közvetlen vizsgálata lehetetlen lenne.

Oly­ kor igen magas a nem válaszolók aránya. érvényességük ellenőrzésére. Keveset tudunk azokról.ez a reakció az igazi börtönlakók körében is gyakran megfigyelhető. hogy a börtönlakók viselkedését sok­ kal inkább meghatározza maga a börtönhelyzet. A szociológusok eltérően ítélik meg az élettörté­ neti anyagok értékét: néhányan úgy érzik. hogy mindegy. és annyira megnőtt a feszültség. hogy pontosnak tüntet fel olyan eredményeket. A munkások tudták.és/ viselkedésváltozásokhoz vezet az eltérő szerepek eljátszása. mert úgy vélik. zsarnokoskodni kezdtek.általában az érintett elbeszélése alapján . korabeli tudósításokat. hol lázongtak . Nem ritka az olyan eset. A kísérleti helyzetben a kutató közvetlenül ellenőrzi a lényeges feltételeket. a munkacsoport . Ez a vizsgá­ lati alany viselkedésében bekövetkező változás a „Hawthorne-hatás". A kérdőívekre adott válaszok sokkal könnyeb­ ben kvantifikálhatók és elemezhetők. mint a más módszerekkel szerzett információk. és a rabok iránt valódi ellenérzéseket táplál­ va parancsolgatni. I.).SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA I A felmérés módszerének előnyei és hátrányai A felmérés módszerét számos ok miatt széles körben alkalmazzák a szociológiai kutatásokban. Zimbardo megál­ lapította. hogy a felméréseket gyakran zaklatásnak és időpocsékolásnak tartják. amikor a közzétett tanulmányok csupán a min­ tának alig több mint a felétől kapott válaszokra épülnek. Az élettörténeti vizsgálatok azonban csak ritkán hagyatkoznak teljesen az érintettek emlékeire. és a vizsgálatba vont emberek tisztában vannak azzal.összegyűjtött életrajzi adatokból áll. A lengyel paraszt Kísérlet A kísérlet során a kutató megkísérel szigorúan ellenőrzött körülmények között tesztelni egy hi­ potézist. főként ha a kérdőívet postán küldik el. hogy figye­ lik őket. hogy a kísérletet viszonylag korai stá­ diumában abba kellett hagyni. hogy a megkér­ dezett maga töltse ki. Ez a fajta kutatás a (természet)tudomány módszerét tekinti mintának. hogy csak kevés más szociológiai kutatási módszer ve­ heti fel vele a versenyt. mások ezzel szem­ ben azt vallják. gúnyolódni. A börtönőr szerepet játszó diá­ kok gyorsan autoriter viselkedésjegyeket vettek fel. megfelelő anyagi háttér birtokában a kutatók a kérdőíves adatfelvé­ telre szakosodott kutatási ügynökségeket bízhat­ nak meg a szükséges adatok összegyűjtésével. Annyire erő­ teljes volt a helyzet hatása. hogy az élettörténet olyan mély betekintést enged bizonyos jelenségekbe. Jó példa erre Philip Zimbardo páratlan kísér­ lete. hiszen a felmérés statisztikai­ lag mérhetővé teszi a kutatás tárgyát. / hogy megvizsgálja. Az 1930-as években kutatók a Western Electric Chicagóhoz közeli. A természettudományok körében a kí­ sérletek általánosan elterjedtek. A rabok viszont hol magukba roskadtak.leveleket. Az élettörténet egy-egy személyről . hawthorne-i üzemében vizsgálták a termelékenységet. a természettudo­ mányokban nincs helye. aki egy valódinak tűnő börtönt hozott lét­ re. Egyik korai ünne­ pelt tanulmány W. akik nem töltik ki a kérdőívet vagy nem hajlandók az interjúra. mert csupán kisebb csoporto­ kat lehet laboratóriumi környezetben tanulmá­ nyozni. Sok szociológus mégis bírálja a felmérés mód­ szerét. bár a kutatók általában megkísérelnek újra kapcsolatot teremteni a nem válaszolókkal vagy másokat találni helyettük. Általában más forrásokat . Más kutatási módszerek általában nem adnak ennyi információt az emberek nézeteinek és at­ titűdjeinek időbeli fejlődéséről. Az eredmények még a kutatókat is megdöbbentették. Célja az volt. hiszen a felmérés során vi­ szonylag felszínes válaszokat kap a kutató. a munkások termelékenysége min­ den esetben nő. ezért viselkedésük eltérhet a szokásostól. hogy tanulmányozzák őket. nem szolgáltat használható információkat. diák önkéntesekre osztva a börtönőrök és a / rabok szerepét (Zimbardo 1972). új­ ságcikkeket . mint egyéni jellemzőik. milyen mértékű attitűd. Thomas és Flórian Znaniecki hatkötetes munkája. Mindazonáltal a kísérleti módszerek néha eredményesen alkalmazhatók a szociológiában is. a munkaszünet idejét. amelyek megbízhatósága legalábbis kétséges. nagyszámú emberre terjedhet ki a vizsgálat. és meglepődve tapasztalták. milyen módon változtatják meg a kísérleti feltételeket (a világítást. hogy ez a módszer megbízhatatlan. Az élettörténeti módszert sikerrel alkalmazták igen jelentős vizsgálatokban.is felhasználnak a kapott informá­ ciók kiegészítésére. méretét stb. mivel a többi kutatási módszernél több előnnyel rendelkez­ nek. A szociológiá­ ban viszont igen korlátozott a kísérletezés alkal­ mazási területe. ezért fokozták a munkatempót. A kísérlet mégis fontos eredményeket hozott. de annyi biztos. Élettörténet A kísérlettel ellentétben az élettörténet egyértel­ műen a szociológiához és más társadalomtudo­ mányokhoz köthető módszer.

1979). újságcik­ kek nélkül. érzékletes. A történeti dokumentumok felhasználásának .3. hogy részletes empirikus vizsgálatra építve alkotott el­ méletet a forradalom eredetéről és természetéről. Rámutatott. amelyet senki nem láthatott előre. A szerzőt az állandóan tűz alatt lévő. Az ennél sokkal hosszabb időszakot felölelő történeti kontextusban folytatott össze­ hasonlító kutatásra példa Theda Skocpol köny­ ve. az 1980-as évek elejére vi­ szont számuk majdnem elérte a 160 000-t. az évente kimondott válások számát! Az 1960-as évek ele­ jén Nagy-Britanniában egy évre kevesebb mint 30 000 válás jutott.például a holokauszt esetében. egyik érdekes példája Anthony Ashworth szocio­ lógus kutatása az első világháború lövészárokhar­ cairól (Ashworth 1980). hogy a szocio­ lógiai kutatásban gyakran elengedhetetlen a tör­ téneti szemlélet. A vizsgálat során sokféle do­ kumentumforrásból merített: a hivatalos hadtör­ ténetből . Az összehasonlító kutatás kiemelt jelentőségű a szociológiában.még a bol­ sevikok sem. Az orosz forrada­ lom előtt például különféle politikai csoportok próbálták megbuktatni a fennálló rendszert. Történeti elemzés Az 1. Kiderítette például. hogy milyen gyakran kell összecsapniuk az ellenséggel. Vegyük például a brit válási arányt. hogy az efféle kutatómunka leg­ feljebb 6 0 . hetekig egymással összezárt embe­ rek élete érdekelte. az Államok és társadalmi forradalmak (States and Social Revolutions. Összehasonlító kutatás Az eddig ismertetett kutatási módszereket gyak­ ran összehasonlító kontextusban alkalmazzák. mi történik az adott kutatási területen. Egyes történe­ ti időszakokat lehet közvetlenül tanulmányoz­ ni. amely először 1918 és 1920 között jelent meg (Thomas-Znaniecki 2 0 0 2 . Szinte minden nyugati országban folya­ matosan nőtt a válások aránya az elmúlt ötven évben. amely nem lett volna lehetséges az interjúk és az összegyűjtött levelek. akik végül hatalomra kerültek.felfüggesztette az ellenséges­ kedést. A szerzők olyan érzékeny és apró­ lékos elemzést adtak a migrációval kapcsolatos tapasztalatokról. Az ennél korábbi időszakok esetében a szociológus csak dokumentumokra és korabeli feljegyzé­ sekre hagyatkozhat. hogy a társadalmi forradal­ mak nagyrészt nem szándékolt következmények eredményeként robbannak ki. A szóbeli történelem vagy a nálunk is használatos angol kifejezéssel oral history kutatói az interjúalanyokkal olyan ese­ ményekről beszélgetnek. Vajon ez a változás csak a brit társadalomra jellemző? Megtudhatjuk. amely nagy szerepet tulajdonít a mélyen fekvő strukturális feltéte­ leknek. mert az összevetésekkel tisztáz­ hatjuk. A szociológusok gyakran közvetlenül akarnak vizsgálni múltbeli eseményeket. Karácsonykor például mindkét oldal . Az összehasonlító és a történeti kutatás egyesítése Ashworth kutatása egy viszonylag rövid időszak­ ra irányult. ha a brit számarányt összevetjük más országok hasonló adataival. részletes leírá­ sát állította össze. amelyek gyakran speciális könyvtári gyűjteményekben vagy levéltárakban találhatók. Az összecsapások és konfrontációk sora olyan radi­ kális társadalmi átalakulást indított el. Nyilvánvaló. vagyis három forradalmat hasonlított össze: ezek az 1789-es francia forradalom. illetve más memoárokból. az 1917-es orosz forradalom és az 1949-es kínai forradalom.a németeké és a szövet­ ségeseké egyaránt . korabeli hivatalos kiadványok­ ból.2 0 0 4 ) .7 0 évvel nyúlhat vissza az időben. amely a társadalmi változás egyik legismertebb vizsgálata. Az összehason­ lításkor kiderül.például a különböző katonai egységek írott anyagaiból -. egy-egy katona személyes feljegyzéseiből és visszaemlékezéseiből. E sokféle forrásból Ashworth a lövészárokbelj élet információgazdag. és gyakran sem­ mibe vették a tisztek parancsait. Skocpol nagy feladatot vállalt magára: elhatározta. hogy hasonló általános trendek figyelhetők meg a nyugati társadalmak többsé­ gében. hiszen sokszor csak valamilyen időperspektívából értelmezhetjük az adott prob­ lémáról gyűjtött anyagot. fejezetben már említettem. de egyik sem számított a forradalomra . hogy a ka­ tonák egyes csoportjai saját normákat alakítottak ki azzal kapcsolatban. ha még élnek az akkori szereplők . és volt olyan hely. Skocpol a dokumentumok széles körét elemez­ ve a forradalmi változásnak egy olyan meggyőző magyarázatát dolgozta ki. FEJEZET Európában és Amerikában. ahol még rögtönzött futballmeccset is játszottak egymással. amelyeknek azok tanúi voltak életük egy korábbi szakaszában. Három különböző történeti kontextusban vizs­ gálta a forradalmi folyamatokat.

hogy vegyék fel az ő teaházi mintájába tartozók nevét és címét is a felmérésbe. amelyek alapján azonosíthatta volna a résztvevőket. ha előbb mindenkinek. Mivel törvénytelen tevékeny­ séget dokumentált. Nem árulta el. ha személyes kérdéseket szegez olyanoknak. Humphreys egyike volt az első szociológusok­ nak. Humphreys ezért megpróbált a felmérés mód­ szerével többet megtudni ezekről a férfiakról. hogy könyve írásakor korántsem volt őszinte azokhoz. hogy adja ki a vizsgálati alanyainak személy­ azonosságára vonatkozó információkat. amit megtudott. hogy nagyobb kockázattal jár-e a ku­ tatás az alany számára. hogy egy kevésbé járatos kérdező elszólja magát. így ellenőrizhetők a háromszögelés fo­ lyamatában. vagy Humphreys elveszíti a jegyze­ teit. akik megfordultak a teaházban. hogy Humph­ reys felírta a teaházba betérők autójának a rend­ számát. és egyébként teljesen szokványos életet él. Humphreys teaházi megfigyeléseivel nem szerzett olyan informá­ ciókat. A megfigyelés közben nem kellett ugyan hazudoznia. akkor láthatjuk. Kiderült. hogy titokban tartsa. sőt meg se szólalhatott. akkor nem len­ ne ilyen kitüntetett helye a társadalomkutatás etikájával foglalkozó irodalomban. Humphreys elmondta. mintha csak általános felmé­ rést végezne. nem is sejtették. hogy interjút készítsen velük . mint amekkorával egyéb­ ként is szembe kell néznie mindennapi életében. amikor az érintettek családjával beszélget. hogy mennyi hiba csúszhat a számításokba a kutatási folyamatban. mint mások. mint amennyit amúgy is vállalniuk kellett min­ dennapi életükben. hogy ő is hasonló céllal jött. Ami azt illeti. megszerezte a lakcímüket a közlekedés­ rendészeten dolgozó barátjától. Ha ismét felidézzük Laud Humph­ reys vizsgálatát. Humphreys gyak­ ran készített interjút a feleségükkel és más csa­ ládtagjaikkal is. a birtokába került adatokkal kárt is okozhatott volna. Ám ha ez volna az egyetlen dilemma Humph­ reys kutatásával kapcsolatban. ami a teaházban történt. hogy meg­ figyelte az illemhelyet. hogy minden kuta­ tási módszernek megvannak az előnyei és a kor­ látai. ahol Humph­ reys is dolgozott. majd kér­ dezőbiztosnak álcázva felkereste otthonukban ezeket a férfiakat. mi az előnye több módszer kombinálásának .SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA KUTATÁS A VALÓ VILÁGBAN: MÓDSZEREK. akiket vizsgált.hivatalosan csak azért. Nagyjából annyit tudott meg róluk. Hónapokkal később St. miért van ott. a szociológusok által begyűjtött érté­ kes adatok egy jó részét soha nem lehetett volna megszerezni. A teaház íratlan csendsza­ bálya miatt nem kérdezősködhetett. illetve a szo­ ciológusok szakmai szervezetei. Ezenkívül igencsak furcsa lett volna. Az oda betérők feltételezték. a rendőrség követelhette vol­ na. Aztán a rendszámokat odaadta a közleke­ désrendészeten dolgozó barátjának. így jelenléte nem járt nagyobb kockázattal számukra. Louisban. hogy többségük nős. és felírta a kocsik rend­ számát. Ugyanakkor ha Humphreys minden szakaszban színt vallott volna. PROBLÉMÁK ÉS BUKTATÓK Korábban is hangsúlyoztam. Megtör­ ténhetett volna. akkor kutatása nem jutott volna ilyen messzire. és mindent megtett. Figyelembe véve. és valaki más megtalálja azokat. majd felkereste őket otthonukban. házat figyelte. hogy többet megtudjon a társadalmi hátterükről és az életük­ ről. hogy más oka van az ottlétének. a Washington University kutatói házról házra járva felmérést végeztek a szexuális szokásokról. Humánus beszámolója jóval többet tárt fel. A kutatás során Humphreys arra a kérdésre is igyekezett választ találni.és általánosab­ ban a valódi szociológiai kutatás problémáit. el kellett volna ma­ gyarázni a kutatási projektet. valójában viszont azért. aki kikereste a hozzájuk tartozó lakcímeket. A szociológiai kutatások világszerte finanszírozó kormányzati szervezetek. a kutatók nem tekintik legitimnek az efféle eljárásokat. A szociológusok szerint a dön­ tő kérdés az. Humphreys megkérte a vizsgálat vezetőit. Etikusan viselkedett-e? Mindent összevetve azt válaszolhatjuk. amelyek kiegészítik egymást. Ez azonban roppant nehéznek bizonyult. Ezért egy-egy kutatás során gyakran több módszert is alkalmaznak. akivel a ku­ tatás során csak találkoznak. akik a meleg férfiak életét tanulmányozták. például a British Sociological Association ma már sokkal szigo­ rúbb etikai irányelveket írnak elő a szociológiai kísérleteket folytató kutatók számára. hogy feltegye a felmérés kérdéseit. hogy miféle férfiak jár­ nak a teaházakba. de nem is vallotta be. hogy vizsgálata ebből a szempontból nem jelentett kockázatot egyik alany számára sem. amikor a tea­ . Valójában az keltett igazán nagy megütközést. Bár Humphreys nem árult el sem­ mit a férfiak családjának arról. mint Az ember mint vizsgálati alany és az ebből fakadó etikai problémák Minden emberekkel foglalkozó kutatás felvethet etikai dilemmákat. mert csupán annyit tehetett. Megállt a vécé bejáratánál. akik igyekeznek megőrizni névtelenségüket. hogy szociológus. buktatóit is szemügyre vehetjük. például Nagy-Britanniában az Eco­ nomic and Social Research Council.

á l t a l á b a n s z o r o s n a k tartják az elemzett változók közötti kapcsolatot. akkor nem próbálna a rendszámokon keresztül eljutni a vizsgáltak otthonába. I l y e n szintű pozitív k o r r e l á c i ó t f i g y e l h e t ü n k m e g p é l d á u l az o s z t á l y h e l y z e t és a v á l a s z t ó i m a g a t a r ­ tás között. A korrelációs együtthatók hasznos mutató­ számok a n n a k jelzésére. 6. m a j d a k a p o t t e r e d m é n y t elosztjuk a z e m b e r e k s z á m á v a l . a m e l y bár­ mely értéksor középső értéke. és 7. 0 5 000 10 0 0 0 20 000 40 000 40 000 40 000 80 0 0 0 100 000 1 50 0 0 0 200 000 400 000 g y a k r a b b a n előforduló érték n e m feltétlenül m u ­ tatja a z a d a t o k ö s s z e s s é g é n e k e l o s z l á s á t . Tulajdonuk angol f o n t b a n : 1.3. az a u t ó t . 10. 10 0 0 0 0 0 0 A s z á m t a n i á t l a g a s z o k á s o s é r t e l e m b e n fejezi ki a z á t l a g o t . a m i t akkor számtani átlagként k a p c s o l a t két ( v a g y t ö b b ) v á l t o z ó k ö z ö t t .0. A fenti p é l d á b a n ez a 7. P é l d á n k b a n az é r t é k e k s z á m a p á r a t l a n . is él. hogy ha megismételhetné a vizsgálatot. a z a z a 6. 9. ezt a z e g y ü t t h a t ó . a k á r n e g a t í v .m a l . A s z á m t a n i á t l a g kiszá­ m í t á s a g y a k r a n h a s z n o s módszer.az á t l a g s z á m í t á s k ü ­ l ö n b ö z ő f o r m á i . m o n d j u k 13 helyett 12. T ö k é l e t e s k o r r e l á c i ó a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n sosem fordul elő. h o g y a két k ö z é p s ő . akkor tökéletes pozitív korrelációról beszélünk. Ezzel megállapíthatja az értékek s z ó r ó d á s á n a k mér­ tékét vagy az adott értékek tartományát. érték. 7. hogy eti­ kai szempontból túl messzire ment. A teljes összeg ha elosztunk 13-mal. Az átlagszámításnak h á r o m módszere ismere­ tes. A fenti p é l d á b a n a számtani átlag n e m tűnik megfelelő középérték-mutatónak. Az együttható é r t é k e e b b e n a z e s e t b e n 1. a b a n k s z á m l á t és a k ü l ö n b ö z ő b e ­ fektetéseket. A m ó d u s z h o z h a s o n l ó a n a m é d i á n s e m m u t a t j a m e g a m é r t ér­ tékek tényleges tartományát.és a k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k m e g h a t á r o z á s a (azaz a n n a k m é r é s e . Ilyen m ó d s z e r a k ö z é p é r t é k v a g y c e n t ­ r á l i s t e n d e n c i a kiszámítása . értékek tartományát. 3. a z a z 1 3 . h a két v á l t o z ó é p p e n f o r d í t o t t a r á n y b a n v a n e g y m á s s a l . A f e n t i p é l d á ­ b a n a 4 0 0 0 0 f o n t túl közel v a n a l e g a l a c s o n y a b b értékekhez. hogy mennyire erős a 1 3 . H a nincs ö s s z e f ü g ­ g é s a két v á l t o z ó k ö z ö t t ( a z a z e g y s z e r ű e n n e m m u t a t h a t ó ki s e m m i f é l e konzisztens kapcsolat). Gyakran a d a t o k s z ó r á s á t ( s t a n d a r d d e v i á c i ó j á t ) is. hogy a . é s ú g y s z á m í t h a t ó ki. 10 000 000 f o n t o s érték következtetésre juthat­ képet. 5. Inkább a teaházban gyűj­ tött adatokra építve megpróbálná jobban megis­ merni a résztvevők egy kisebb csoportját. amely e s e t ü n k b e n 0-tól 1 0 0 0 0 0 0 0 f o n t i g t e r j e d . 11 0 8 5 000 font. miután egy kiugróan torzítja a magas. A m ó d u s z a z a z é r t é k . hogy megfelelő kiszámítja a z Bizonyos e s e t e k b e n a kutató a középérték-szá­ mítás t ö b b módszerével képet adjon az átlagról. amennyit akkoriban tudni lehetett a szexuális közösségekről. A m ó d u s z e s e t é b e n az a p r o b l é m a . H a két változó teljesen együtt m o z o g . Vegyük például 13 e m b e r személyes v a g y o n á t . D e l e h e t f é l r e v e z e t ő is. akkor az együttható értéke 0. de a l e g g y a k r a b b a n használt módszerek k ö n n y e n é r t h e t ő k . később maga Humphreys is egyetértett bírálóival.1 . h a ö s s z e a d j u k a 13 e m b e r s z e m é l y e s v a g y o n á t . 8 5 2 6 9 2 f o n t o t k a p u n k . A h a r m a d i k m é r ő s z á m a m é d i á n . a m e l y a l e g g y a k r a b b a n fordul elő az értékek a d o t t hal­ m a z á b a n . Arra a nánk. Kijelentette. l e g y e n a z a k á r pozitív. 4. Ha ez a s z á m p á r o s lenne. FEJEZET A szociológiai kutatások során gyakran haszná­ A z ilyen e s e t e k b e n a m á s i k két m é r ő s z á m e g y i ­ két h a s z n á l h a t j u k . m e r t a r e n d e l ­ kezésre álló összes a d a t o t f e l h a s z n á l j u k . e z é r t n e m t e k i n t h e t ő igazi „ á t l a g n a k " . a m e l y szintén 40 000 font. 12. akkor a m e d i á n t ú g y l e h e t n e k i s z á m í t a n i . 11. Bár könyve megjelenése egyik vizsgálati alanyának sem ártott. A f e n t i p é l d á b a n ez az é r t é k a 40 0 0 0 f o n t . 8. A 0. é r t é k á t l a g á t v e n n é n k . és mindegyiknek m e g v a n a m a g a előnye és hátránya. Tökéletes nega­ tív k o r r e l á c i ó r ó l a k k o r b e s z é l ü n k . 2. ha e g y e t l e n é r t é k v a g y a m e g a d o t t é r t é k e k e g y k i s e b b része j e l e n t ő s e n eltér a t ö b b i a d a t t ó l . Ezek e g y része i g e n b o n y o l u l t é s ö s s z e t e t t . h o g y m e n y ­ nyire e r ő s a k a p c s o l a t két v á l t o z ó k ö z ö t t ) . beleértve m i n d e n v a g y o n t á r g y a t : a há­ zat.6 v a g y a n n á l m a g a s a b b é r t é k e s e t é n . h o g y nem veszi f i g y e l e m b e az azaz az a d a t o k összességének A leg­ f\ eloszlását. lunk statisztikai e l j á r á s o k a t a z e r e d m é n y e k e l e m ­ zésekor. hogy az e m b e r e k t ö b b s é g e a ténylegesnél j ó v a l n a g y o b b v a g y o n n a l rendelkezik. 0 é r t é k e jelzi.

táblázatot). A t á b l á z a t é r t e l m e z é s e s o r á n f e j b e n kell tartani. Ha a t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő a d a t o ­ kat n e m a k u t a t ó g y ű j t ö t t e ö s s z e . h a n e m m á s h o l közölt e r e d m é n y e k r e é p ü l n e k .) A f e j l é c b ő l k i d e r ü l . táblázat e l ő s z ö r m e g a d j a a t á b ­ l á z a t b a n s z e r e p l ő a d a t o k tárgyát. irodalom tűnnek. Ebben a könyvben is sokszor azzal kezdem majd egyegy új téma tárgyalását. százalékos arány. amit már amúgy is tudunk? Pusztán szőrszálhasoga­ tó körülírása lenne olyan társadalmi jelenségek­ nek. Igaz-e.e m a g y a ­ rázó megjegyzéseket az adatokhoz! A megjegy­ zése u t a l h a t a r r a . V e g y ü k sorra a t á b l á z a t a d a t a i b ó l l e v o n h a ­ tó k ö v e t k e z t e t é s e k e t ! A t á b l á z a t o k t ö b b s é g é t a szerző m a g a i s t á r g y a l j a . a k k o r a f o r r á s t is A táblázat adataiból t ö b b érdekes trend olvasha­ tó ki. h o g y a n g y ű j t ö t t é k v a g y m i é r t az adott f o r m á b a n mutatják be az anyagot. m e r t a t á b ­ lázat k o n c e n t r á l t f o r m á b a n t a r t a l m a z o l y a n formációkat. amiről nekünk is van személyes tapaszta­ latunk. Ezek sokszor i g e n pedig könnyen megfejtáttekintésükkor bizonyos alapelveket n é m i g y a k o r l á s s a l ezek a u t o m a t i k u s ­ p é l d á u l a 3. A jó szociológia egyik esetben sem szőrszálhasogatás.újra megfogalmazza azt. eltöprenghetünk azon. csak . hogy mennyire megbízható az információ. ha a táblázat számait átváltjuk egy hasznosabb mértékegységre: ha nem adnak m e g százalékokat. 5 . h o g y a t á b l á z a t célja az ö s s z e h a s o n l í t á s . nem is a nyilvánvaló ismételgetése más szavakkal.k i a d v á n y b ó l származnak. amikor az a d a t o k a t áttekintjük.3. 3. akkor ezzel nem lezárunk valamit. O l v a s s u k el a t á b l á z a t felső részén v a g y b a l o l d a l á n t a l á l h a t ó fejlécet! ( B i z o n y o s e s e t e k b e n a „ f e j l é c " n e m a t á b l á z a t t e t e j é r e . amelyeket már amúgy is ismerünk? A leg­ rosszabb fajta szociológiáról csakugyan el lehet mindezt mondani. Tud-e újat mondani a szociológia? Mivel a szociológusok gyakran olyasmit vizsgál­ nak. hogy jobban megértsük a nyil­ vánvalót (Berger 1963). 4. kutatás célját fölfedve megkérje őket: beszéljenek arról. m i f é l e i n f o r m á c i ó ­ kat közöl. h o g y a szerző f ű z ö t t .2. h o g y c s a k b i z o n y o s orszá­ gokról g y ű j t ö t t e k a d a t o t . hanem éppenséggel elindítunk. ha követünk: a kísértés. vagy teljesen átalakít­ ja köznapi gondolkodásunkat. é s s z e m p o n t j a i t t e r m é ­ s z e t e s e n s z e m e l ő t t kell t a r t a n i a t á b l á z a t b a n sze­ r e p l ő a d a t o k é r t é k e l é s e s o r á n . h o g y a z a d a t o k e g y O E C D . H a j á r t a s s á g o t szerzünk a t á b l á z a t o k é r t e l m e z é s é b e n . N é h a j o b b . Nagy hogy olvasás közben „átugorjuk" a in­ sá v á l n a k ( l á s d t á b l á z a t o t . Példánk­ b a n bal o l d a l o n l á t h a t ó k a vizsgált o r s z á g o k . akiket rokonság fűz össze. hogy talán már ismert fogalmakat definiálok. átlag v a g y m á s mérő­ szám. Köny­ v e m sok t á b l á z a t á h o z f ű z t e m m a g y a r á z ó m e g ­ jegyzéseket.a táblázat tartalmi részébe foglalt szám lehet esetszám. m e n n y i r e t á m a s z t j á k alá a szerző kö­ vetkeztetéseit. olvasása közben gyak­ megjelölik. h a n e m a z aljára kerül. amit a teaházban tesznek. O l v a s s u k el a teljes c í m e t ! A t á b l á z a t c í m e g y a k r a n v i s z o n y l a g h o s s z ú . amit a kon­ tárjai csinálnak. táblázathoz ( 1 8 5 . ran t a l á l k o z u n k t á b l á z a t o k k a l . h o g y m i l y e n t o v á b b i p r o b l é m á k é s k é r d é s e k v e t h e t ő k fel a z a d a t o k a l a p j á n . m e r t a k u t a t ó igyek­ szik p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i . h o g y hol találhatóak m e g a t á b ­ lázat a l a p j á u l s z o l g á l ó a d a t o k . V é g i g kell a z o n b a n g o n d o l n i azt is. 2 . h o g y a n k a p t a m a t á b l á z a t b a n szerep­ lő s z á m o k a t . o. De amikor pél­ dául a családot olyan emberek csoportjaként ha­ tározzuk meg. hogy vajon nem más-e a szociológia. Minden tudományágnak tisztáznia kell az alapfogalmait.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA j A táblázatok értelmezése A szociológiai bonyolultnak hetők.) t ö b b m e g j e g y z é s i s tartozik. mire vonatkozik a fejlécek egy-egy cso­ portja. Gyakran csak úgy juthatunk a meg- .érthetetlen szaknyelven . a k k o r azt is e l l e n ­ őrizhetjük. hogy a szociológia nem tesz mást. mint „a nyilvánvaló fárad­ ságos fejtegetése" (Wright 2000). A forrás alapján esetleg megítélhet­ jük. h a r m a d ­ szor p e d i g azt a t é n y t . E l ő s z ö r is az a u t ó b i r t o k o s o k a r á n y a j e l e n ­ az oszlopok az autóbirtokosok arányát mutatják a z e g y e s vizsgálati é v e k b e n . P é l d á u l a 7. A p é l d á m b a n sze­ replő táblázat forrással kapcsolatos m e g j e g y z é s e utal a r r a . a m e l y e k s e g í t e n e k megérteni. d e n e m e n g e d h e t ü n k neki. mi a szerepe az életükben annak.3. h o g y m i l y e n t í p u s ú in­ f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z n a k a z e g y e s s o r o k é s osz­ l o p o k . másrészt kiderül. m á s o d s z o r azt. amelyeket gyorsabban „leolvasha­ tunk". Tisztázni kell a h a s z n á l t m é r t é k e g y s é g e k e t . de hát soha nem ítélhetünk meg egy tudományt annak alapján. akkor esetleg é r d e m e s azokat kiszámítani. Nézzük m e g . Tulajdonképpen a jó szociológia vagy hozzásegít. m í g 1. mint ha ugyanezeket az összefüggéseket szavakba ö n t ö t t é k v o l n a . A 3.

Másodszor: egyértelmű. gyakran nehezen megfog­ ható módon befolyásolják gondolkodásunkat és viselkedésünket. a m i valószí­ n ű l e g azt a k ü l ö n b s é g e t m u t a t j a .3. a szexualitás és a család keresztülmegy (ezekről a 7. hanem maga is fontos tényezőjévé vált ezen tár­ sadalmak teljes életfolyamatának. ÖSSZEFOGLALÁS 1. mert a szociológiai kutatás folyamatosan hat a társadalomról kialakult köz­ vélekedésre. h o g y a z e g y e s országok mekkora gazdasági növekedést értek el. melyik szó mit jelent . fejezetben ( 1 0 9 . Ez elsősorban nem azért van. A kutatási problémákat a szakiroda­ lomban meglévő hiányosságok. Vegyük csak azokat az átalakulásokat. A kutatási eredményeket gyakran az egész társadalom meg­ ismeri.). sokkal inkább azért. 3. Hangsúlyozni kell. összehasonlító. hogy a szociológia nem csupán a modern társadalmak vizsgálata. megváltoztatva ezáltal a szocio­ lógiai kutatás terepét is. mert a szociológia nem mond számunkra újat. E jelenség a szociológiai szaknyelvet használva úgy magyarázható. amelyeken ma NagyBritanniában a házasság. A kutatási stratégia kidolgo­ zásában számos lépés világosan elkülöníthe­ tő . . illetve m e n n y i r e t u d t a k a t ö b b i e k h e z f e l z á r k ó z n i . Harmadszor: a felsorolt országok szinte m i n d ­ egyikében nőtt az autóbirtokosok száma 1990 és 2002 között. A kutatási eredmények ma már szélesebb körben megismerhetők. hogy a szociológia reflexív viszonyban áll az emberek­ kel. 2. bár egyes o r s z á g o k b a n a növekedés m é r t é k e n a g y o b b v o l t . T u ­ l a j d o n k é p p e n az a u t ó b i r t o k o s o k a r á n y á t a j ó l é t i különbségek durva m u t a t ó j á n a k is tekinthetjük.bár ezeket csak ritkán követik pontosan a tényleges kutatás során. amely foglalkoztatja vagy zavarba ejti a kutatót. táblázat Az 1000 lakosra j u t ó közúti g é p j á r m ű v e k száma az e g y e s vizsgált o r s z á g o k b a n 1990 Ausztria Belgium Kanada Németország Görögország Portugália Törökország Nagy-Britannia Egyesült Államok 462 432 600 527 248 310 57 443 842 1991 463 442 619 527 246 370 47 433 718 1992 503 441 627 427 257 407 53 453 779 1993 515 454 595 478 271 439 61 441 725 1994 528 464 569 523 283 438 64 439 719 1995 543 487 565 540 298 501 68 428 771 1996 495 494 565 547 313 533 97 448 783 1997 509 482 564 551 328 569 105 458 784 1998 529 490 580 556 351 610 111 474 792 1999 544 500 566 564 378 654 116 486 798 2000 555 511 569 570 406 698 124 493 810 2001 565 517 572 582 428 711 148 516 816 2002 537 520 581 589 450 756 148 533 807 Forrás: OECD Factbook 2005. ezért egy modern társa­ dalomban igen kevés az olyan ember. FEJEZET tősen eltérhet a különböző országokban: 2002ben az 1000 főre jutó autók száma t ö b b mint ötször annyi volt az Egyesült Á l l a m o k b a n . A szociológiai ismeretek összetett.3. fejezetben lesz szó). Minden kutatás olyan kutatási problémából in­ dul ki.a jó szociológiában sosem öncélú a terminusok magyarázata. Kérdése lehet ténykérdés. A szociológia hatása Ritka az olyan eset. akiknek a viselkedését vizsgálja. hogy a szociológiai kutatás eredményei gyakran igen közel állnak a közvélekedéshez. amikor a szociológiai kuta­ tásnak csupán a szociológusok szűk intellektuá­ lis csoportja számára van jelentősége.1 1 0 . és a 12. aki semmit ne tudna ezekről a változásokról. erről még lesz szó a 4. A szociológus úgy vizsgálja a társadalmi éle­ tet. hogy az a u t ó b i r t o k l á s és a j ó l é t szintje ö s s z e f ü g g . m i n t m á s u t t . elméleti viták vagy a társas világ gyakorlati kérdései egy­ aránt felvethetik. ha tisztázzuk. értés magasabb szintjére. o. Nem meglepő. mint Törökországban. hogy célirányos kérdéseket vet fel és ezek­ re módszeres kutatással megkísérel válaszolni. fejlő­ dési vagy elméleti kérdés. A reflexivi­ tás a szociológiai kutatás és az emberi viselkedés kölcsönhatása.

Tim (2001): Social Research: Issues. az élettörténet. Két esemény vagy helyzet között akkor áll fenn oksági kapcsolat. Morag . Methods and Process. Miért fontos konkrét hipotéziseket megfogalmazni. Minden egyes kutatási módszernek megvan­ nak a maga korlátai. a jövede­ lem. Oxford University Press. London. Politicians. Berkeley.ac. Független változó az a változó. Best. Igaz-e. MEGFONTOLANDÓ KÉRDÉSEK 1. A terepmunka vagy részt vevő megfigyelés esetében a kutató hosszabb időszakokat tölt a vizsgált csoportban vagy közösségben.Atkinson.Devany. A szociológusok gyakran ellenőrző változókat al­ kalmazva győződnek meg arról. Miért elengedhetetlen megkülönböztetni a korrelációt az oksági kapcsolattól? AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Bryman.ac.gov. ha az egyik esemény vagy helyzet váltja ki a másikat. kiadás). 4. Miért van az. Ha a legtöbb kutatás egy kutatási problémából indul ki. Buckingham. Anne (1992): Doing Sociology. de minden kutatónak érzékeny­ nek kell lennie a felmerülő dilemmákra. További módszerek a kísérlet. hogy a kutatás eredmé­ nyeinek közreadása sérti a résztvevők érzéseit. 5. Hogyan csökkentheti a kutató a hiba és/vagy torzulás lehetőségét? 5. Egy másik módszerrel. hogy egyes módszerek tudományosabbak a többinél? 6. hogy a kutató félrevezeti a vizsgált sze­ mélyeket. Lee . Routledge. Routledge. A kauzalitást meg kell különböztetni a korrelációtól: az utób­ bi azt jelenti. mint amilyennek látszik. A dokumentumkutatás levéltári vagy más­ honnan származó. Ez bonyolultabb. Levitas.sosig. Alan (2001): Social Research Methods. A szociológiai kutatás gyakran állítja a kuta­ tót etikai dilemmák elé. 6.uk UK Data Archive http ://www. Open University Press (3. amelyik egy másik (a függő) változóra hat. Változó lehet az életkor. hogy két változó rendszeresen összefügg. London.Guy. a felmérés során kérdőíve­ ket töltetnek ki vagy interjút készítenek egy nagyobb népességet reprezentáló minta tagjai­ val. Macmillan. London. mori. Hammersley. Martin . Harvey. amelyek mindegyike a többi módszerrel kapott adatok ellenőrzését vagy kiegészítését szolgálja.uk . Joel (2001): Damned Lies and Statistics: Untangling Numbers from the Media. Paul (1995): Ethnography: Principles in Practice. vagy hátrányosan befolyásolja életüket.SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK FELVETÉSE ÉS MEGVÁLASZOLÁSA I 3. a történeti elemzés és az összehasonlító kutatás. Emiatt a kutatók mun­ kájuk során gyakran két vagy több módszert alkalmaznak egyszerre. információforrásként szol­ gáló nyomtatott anyagok vizsgálatát jelenti. szerint mutatko­ zó különbség. data-archive . hogy az oksági kapcsolat fennáll-e. com Social Science Information Gateway http://www. Ezt az eljárást ne­ vezzük ndromszöge7ásnek. a bűnözési arány stb. Will (1996): Interpreting Official Statistics. de abból is. E kér­ dések kezelésének nincs teljes egészében ki­ elégítő módja. May. Ezek származhatnak abból. Ruth . University of California Press. akkor ki határozza meg ezt a problémát? 2. INTERN ETES F O R R Á S O K Market and Opinion Research International (MORI) http ://www. Oxford/New York.statistics. hogy a kutatási folyamat ritkán halad terv szerint? 4.MacDonald. and Activists.uk/sociology Office of National Statistics http://www. amelyek bizonyíthatók vagy cáfolhatók? 3.

A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS MAX WEBER: A PROTESTÁNS ETIKA N É G Y ELMÉLETI P R O B L É M A Struktúra és cselekvés Konszenzus és konfliktus A n e m e k problémája A m o d e r n világ kialakulása Ú J A B B SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETEK Posztmodernizmus Michel Foucault N É G Y KORTÁRS SZOCIOLÓGUS J ü r g e n H a b e r m a s : demokrácia és nyilvánosság Ulrich Beck: a globális k o c k á z a t t á r s a d a l o m M a n u e l Castells: a hálózatgazdaság A n t h o n y G i d d e n s : társadalmi reflexivitás KÖVETKEZTETÉS Összefoglalás Megfontolandó Ajánlott Internetes kérdések olvasmányok források .

Robert Merton (2002) például határozottan amellett érvel. mint egy olyan család. hogy mennyire kell vagy érdemes a szociológusoknak nagy. Az emberi viselkedés bonyolult és sokoldalú. amely teljes egészében uralná a szociológiát. Az elméletek bizonyos típusai sokkal többet akarnak magyarázni. hogy minél szélesebb területet fog át egy elmélet. o. o. amely oly fontos a szociológiai munka fejlődése szempontjából.4 2 0 . Egy kisebb házzal rendelkező család.tanulmányo­ zásakor az elméleti sokféleség segít leküzdeni a dogmákat. átfogó elméletek ki­ dolgozására törekedniük. ugyanak­ kor elég általánosak ahhoz. hogy kik­ hez hasonlítják magukat.Az elméleti irányzatok értékelése a szociológiá­ ban nehéz és komoly feladat. Nagy elméleti modellek kidolgozása helyett vállalkozzanak inkább szeré­ nyebb feladatokra.). és növeli a kép­ zelőerőt. az egymás­ sal versengő elméleti megközelítések és elméle­ tek küzdelme a szociológia életképességét jelzi. hogy miért kellene a szociológiai elméletalkotásnak a „középszintre" korlátozódnia. Valóban igaz. Merton . hogy empirikus kutatás révén közvetlenül ellenőrizhetők legyenek. ahol az em­ berek többsége hasonló körülményeket mond­ hat a magáénak. és a 14. fejezetben emlí­ tettem (34-35. mint a szociológiában. A középszintű elméletek kellőképpen körül­ határoltak ahhoz. némelyikük olykor akár matematikai formában is leírható . illetve minél nagyobb igények­ kel lép fel. Pedig nem az. Az emberek . Van­ nak közöttük egészen precízen kidolgozottak. Ennek igazolása ér­ dekében vegyük példaként Max Weber elméletét. amelyet A protestáns etika és a kapitalizmus szel­ leme című munkájában fejtett ki (Weber 1995).). „A vallás a modern társadalomban" című fejezetben ismét szóba kerül majd A protestáns etika ( 4 1 9 . Robert K. A szociológiai munka során a különböző kuta­ tási területeken számtalan elmélet született. és ez a gyengeség jelének tűnhet. Éppen ellenkezőleg. Az elméleti viták eredendően sokkal elvontabbak. hogy a szo­ ciológusoknak az úgynevezett középszintű el­ méletekre (theories of the middle range) kellene figyelmet fordítaniuk. hogy a jelenségek viszonylag széles körét fogják át. és nincs egyet­ értés abban. Ezért a depriváció ér­ zete nincs egyenes arányban az egyénileg meg­ élt anyagi szegénység szintjével (lásd a 272-275. valószínűleg kevésbé érzi ma­ gát szegénynek. A szo­ ciológiai gondolkodásban tapasztalható elméleti sokszínűség gazdag tárházát nyújtja a kutatásban felhasználható elképzeléseknek. amely egy szegényebb kerületben él. / Weber gondolatát először az 1. mint mások. mint az empi­ rikusabb jellegű nézetkülönbségek. Ugyanakkor nehezen látható be. amelyik ugyanilyen házban nagyobb épületek és gazda­ gabb szomszédok között lakik. ezért aligha lehet egyetlen elméleti nézőpontból megítélni minden részletét. oldalon).. Ilyen például a relatív depriváció elmélete: az emberek saját körülményeiket aszerint ítélik meg. annál nehezebb az empirikus ellen­ őrzése.bár ez a fajta elmélet sokkal gyakoribb más társadalomtudományokban (főleg a közgaz­ daságtanban).vagyis önmagunk . Nincs olyan elméleti álláspont.

Weber arra próbált rámutat­ ni. Életmódjuk va­ lójában igénytelen és mértékletes volt. Ha egy pillantást vetünk a Nyugat gazdasági fejlődésére . s végül is annyira meghatározó hatalomra jutottak az emberek felett. Ahol manapság a „hivatás elvégzése" közvetlenül nem hozható kapcsolatba a legma­ gasabb kultúrértékekkel . sorsát Isten eleve meghatározta. az eleve elrendelés elve. biz­ tonság. Az egyik ezek közül az a gondolat. s miután munkálkodott e világban. Weber megfogalma­ zása szerint: A puritánok a hivatás emberei akartak lenni nekünk azoknak kell lennünk.munkálkodjanak Isten nagyobb dicső­ ségére. Ez a hit­ tétel viszont olyan nagy nyugtalanságot keltett a hívek körében. Kálvin eredeti doktrínájában az ember evilági cselekedetei sem­ milyen formában nem befolyásolják kiválasztott­ ságát. hanem újból befektették az általuk vezetett vállalkozás további terjeszkedése érdekében. A puritánok a fényűzést ördögi dolognak tartot­ ták. hogy felépüljön a mechanikus-gépi termelés technikai és gazdasági előfeltételeihez kötött modern gazdasági rend hatalmas kozmosza. hogy személyes vagyont halmozzanak fel. Ezt az attitűdöt nevezi Weber „a kapitalizmus szellemének": az első kapitalista kereskedők és gyáriparosok nézeteinek. [. hogy az emberek Isten eszközei a földön. értékeinek a rendsze­ rét. Mi indíthatta el a 17. nem a Nyugat. A puritánok aszkéta . amely sze­ rint csak egyes. hogy mi különbözteti meg a mo­ dern ipart a gazdasági tevékenység korábbi for­ máitól. Weber sze- rint a kapitalizmus szellemének közvetlen fort rásai bizonyos kálvinista hittételek voltak. őket mindenekelőtt vallási motívumok vezérel­ ték. szerény életvezetéssel. hogy a jellemzőknek ez az igen szokatlan kom­ binációja létfontosságú volt a Nyugat gazdasági fejlődésének megindulásához. A kereszténység általában is sze­ repet játszott e szemléletmód kialakításában. hogy a ka­ pitalizmus szellemében megmutatkozó attitűd vallási eredetű. e világi javak olyan növekvő. miközben Kína. A kálvinizmus második fontos eleme a pre­ desztináció. és a fel­ halmozott javakat jólétükre fordítják. a puritanizmusból eredt. és erre a jelenségre könnyű magyarázatot találni: az emberek a gazdagságot a vele járó kényelem. Ugyanakkor a hívek fontosnak tartották. Ezek az emberek erős késztetést éreztek arra. Számos különböző civilizációban megfi­ gyelhető a javak felhalmozására való törekvés. hogy józan és mértéktartó életet éljenek.] Miután az aszkézis átépítette a világot. hogy fényűző életet éljenek.. hogy Kálvinnak módosítania kel­ lett: megengedte.] a „hiva­ tásszerű kötelesség" gondolata mint egy valaha volt vallásos hittartalom kísértetének árnya él csupán. eleve elhivatott személyek tar­ toznak a „kiválasztottak" közé. Az első vállalkozók nem is sejtették. [.illetve. A korábbi korsza­ kok és más kultúrák gazdagjaitól eltérően ezek a csoportok nem pazarolták el vagyonukat. hogy hivatásukban . akik haláluk után bebocsáttatnak a mennyországba. Főleg a kínaiak jártak messze a Nyugat előtt technológiai és gazdasági fejlettség tekinte­ tében. Hiszen mióta az aszkézis a szerzetesi cellákból áttevődött a hi­ vatás világába és az evilági erkölcsösséget ural­ ni kezdte.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS MAX W E B E R : A PROTESTÁNS ETIKA Weber ebben a tanulmányában egy alapvető probléma elemzésére vállalkozik: miért Nyuga­ ton. Európa valójában eléggé jelentéktelen terület volt a földgolyón. India és a közel-ke­ leti Oszmán Birodalom vezető hatalmaknak szá­ mítottak. hatalom és élvezet miatt értékelték. józanul és csendesen éltek. és csakis ott alakult ki a kapitalizmus? Az ókori Róma bukását követő mintegy tizenhárom évszázadban inkább más civilizációk álltak a vi­ lágtörténelem középpontjában.. az ellenkező póluson. de az igazi hajtóerő a protestantizmusból. Weber elméletének a lényege az. Elsősorban a hivatásszerű munka anyagi jólét­ ben megmutatkozó sikeressége jelezte. A fenti eszmék hatása alá került csoportokban hihetetlenül erős késztetés alakult ki gazdasági sikerek elérésére. hogy ha­ talmas társadalmi változásokat indítanak el. hogy az adott egyén valóban egyike a kiválasztottaknak. századi Európában a gazdasági fellendülés folyamatát? Weber szerint e kérdés megválaszolásához fel kell tárnunk.. és a Mindenható meg­ követeli tőlük.mondja Weber -. Az első tőkések többsége puritán volt.foglalkozá­ sukban . kerülték a jómód szokásos megnyilvánulásait. amely a történelemben sehol másutt nem figyelhető meg. Ugyan­ akkor a világ más tájain élő gazdagoktól eltérően ezt a felhalmozott gazdagságot nem arra fordítot­ ták. ahol nem érzik szubjektíven is gazda- .vagyis önmegtartózta­ tó . Nem akarnak szükséget szenvedni semmiben.. mint még a történelemben soha korábban. egyúttal abban is közreműködött. annak is elsősorban egyik válfajából. valami teljesen el­ térő dolgot találunk: itt a javak felhalmozásával kapcsolatban olyan attitűd alakult ki.életmódja ezt követően a modern civilizáció egyik alapvető elemévé vált. és sokan vallottak kálvinista nézeteket. hogy a hívek a kiválasztottság egyes jeleit felismerjék. így a felhalmozásra való törekvés együtt járt a szigorú.

amennyiben új gondolatok megfogal­ mazására és további kutatómunkára ösztönöz. amely szakít a közfelfo­ gással. hogy képzetét a puszta verseny­ szenvedéllyel társítsuk (Weber 1995). fejezetből kiderül. A harmadik alapvető elméleti probléma alig jelenik meg a szociológia ortodox hagyományai­ ban. amelyek kívül esnek az eredetileg megmagyarázni kívánt jelenségeken. ami első pillantásra teljesen tá­ vol áll tőle: a vallási ideálok egy csoportja. kreatív elemeit hangsúlyozzák. Ha Weber té­ zise helytálló. Egye­ sek szerint a „kapitalizmus szellemének" neve­ zett életfelfogás megtalálható már jóval a kálvi­ nizmus előtt. 2. Több olyan alapvető elméleti dilemma . 4. századi olasz kereskedőváro­ sokban. az jobbára olyan társadalmi erők következménye. hogy vallási eszmék alapvető szerepet játszhat­ tak a kapitalizmus kialakulásában. hogy az embe­ rek általában egymás felebarátaiként élnek. Az 1. Weber elméletét sok szempontból bírálták.fogalmazható meg. amelyek fontosak a szociológiai elméletalkotásban: 1. mivel kiindulópontként szol­ gált igen sok későbbi kutatás és elméleti elemzés számára. fejezetben ismertetett. amelyekre a nézőpontok ilyen ütközései hívják fel a figyelmünket. E vallásos-etikai jelentésétől megfosztott szerzési vágy ma arra késztet legkorlátlanabb honában. Az alábbiakban négy ilyen dilemmáról lesz szó. Az egyik dilemma az emberi cselekvéssel és a társadalmi struktúrával kapcsolatos. Ez annak a kérdése. ahogyan Weber munkásságának más részei is foglalkoztatják még a szociológusokat. az Egyesült Államokban. NÉGY ELMÉLETI PROBLÉMA A protestáns etika körül kialakult vita máig tart. Ugyanakkor ésszerűnek tűnik a feltételezés. feszültségekkel és küzdelmekkel telinek látják. Az elmélet így új megvilágításba helyezi a vizsgált kérdéseket. Ezek közül néhány az emberi tevékenységek és a társadalmi intézmények értel­ mezésének rendkívül általános kérdéseit érinti. akár­ csak az 1. Weber hangsúlyozta. hanem ter­ mékeny is. amit különben nehéz volna kibogozni: miért akarnak az emberek önmegtartóztató módon élni akkor. 1. mint első közlése idején volt. akkor is fennmaradnak azok a mély érdekellentétek. vagy amit teszünk. Weber elmélete eleget tesz számos olyan kö­ vetelménynek.a társadalmi hatások cselekvésünket korlátozó jellegét emelik ki. amelyet Weber a protestantizmussal hoz összefüggésbe. Ez a kérdés mind a mai napig megosztja a szociológusokat. hogy miképpen adhatunk ki­ elégítő magyarázatot a társadalmi nem (gender) problémájára a szociológiai elemzés keretein be­ lül. A Weber előtti szerzők több­ sége nemigen foglalkozott azzal a lehetőséggel. amelyek bizonyos pontokon nyílt konfliktusba torkollhatnak. akkor a modern gazdasági és társa­ dalmi fejlődést meghatározó módon befolyásolta valami olyasmi. a 12. 2. Mások azt állították. akik műveikben gyakorlati- . éppúgy.vagy­ is olyan értelmezést ad. kreatív cselekvők vagyunk-e. Weber és a szimbolikus interakcionizmus például az emberi viselkedés aktív.4. A klasszikus gondolkodók elképzelései. A kérdés az. Ok a társadalmat szükségképp megosztottnak. mert még ha nem kerül sor nyílt konfrontációra.például a durkheimi . FEJEZET sági kényszernek -. Más megközelíté­ sek . hogy a szociológiai fejlődés legfontosabb szereplői a múltban kizá­ rólag férfiak voltak. A második elméleti probléma a társadalmi konszenzus és konfliktus kérdéseit érinti. 3. és az általa kidolgozott elmélet ma is olyannyira távolba mutató és megvilágító erejű. Weber elmélete ebben az értelemben egészen biz­ tosan sikeres volt. későbbi elméleti szemléletmódok ma is nézeteltéréseket robbant­ hatnak ki. amelyek felett nincs hatal­ munk. amikor nagy erőfeszítéseket tesznek a javak fel­ halmozására? 3. A kontraintuitív gondolkodás példája . bármekkora is legyen a társadalmi változás az idők folyamán. Emlí­ tettem már.az emberi társa­ dalmak eredendő rendjét és harmóniáját hang­ súlyozzák. már ko­ rábban is létezett a katolikus hitben. A teória olyan körülményeket is segít meg­ világítani. hogy egyes szociológiai álláspontok . Szerintük illúzió azt feltételezni. hogy a saját életfeltételeinket aktívan meg­ határozni képes. hogy a puritaniz­ mus által képviselt értékekhez hasonló értékek szerepet játszhattak a sikeres kapitalista fejlődés más helyzeteiben is.köztük a funkcionalizmusé . E nézet támogatói a társadalom leg­ inkább nyilvánvaló tulajdonságának a folyama­ tosságot és a konszenzust tartják. A jó elmélet nemcsak érvényes. hogy a társadalmi konfliktusok mindenütt megjelennek. Weber elem­ zésének lényeges pontjait azonban még mindig sokan elfogadják. Az elmélet értelmet ad olyasvalaminek. ott az emberek egyáltalán nem törődnek értelmezésével. de ma már nem hagyható figyelmen kívül. hogy a „hivatásként végzett munka" kulcsfogalma. Más szociológusok viszont azt emelik ki. hogy csak a modern kapitalizmus eredetét szerette volna megérteni.állan­ dó vitára okot adó probléma .

mint olyan egyének halmaza. A korai férfi szociológusok írásai­ ban az egyének „semleges neműként" jelennek meg: inkább elvont „aktorok". házastársi vagy állampolgári feladatainkat végezzük. amelyekkel tetteinket fel­ ruházzuk. hogy az em­ beriség nemek szerint tagolt. oldalon) emberként csak valamilyen indokkal cselekszünk. Struktúra és cselekvés Durkheim egyik fő témája. Mivel nemigen építhetünk a ne­ mek problémájával kapcsolatban a szociológiai gondolkodás bevett elméleteire. A jelrendszer. Képzeljünk el egy embert. amelyek függetlenek tő­ lünk és cselekedeteinktől.] Ugyanúgy. hogy a marxisták és a nem marxisták különbözőképpen közelítenek a kérdéshez. lásd a 3 8 . amelyeket kereskedel­ mi ügyleteinkben igénybe veszünk. [.. És ha ezek őelőtte is meg­ voltak. in­ kább a modern társadalomfejlődés jellemzőivel. amikor vállalt kötele­ zettségeinknek teszünk eleget. amelyek az identitás és a társadalmi viselkedés tekintetében minden kultúrában meg­ különböztetik a férfiakat és a nőket? Vagy a ne­ mek közötti különbségeket mindig a társadalmat megosztó egyéb (például osztály-) különbségek alapján kellene magyaráznunk? 4. csak egy­ mással különböző módokon interakcióban lévő személyeket. „sűrűsé­ ge" vagy „tömörsége" az anyagi világ struktúrái­ hoz hasonlítható. A falak és az ajtók elhelyezkedése például meg­ szabja a ki. mint pél­ dánkban a falak. A társadalom jóval több. Durkheim szerint a társadalmi struktúra hasonlóan korlá­ tozza cselekvéseinket. nem találunk kollektív entitást. a hitellehetőségek.és bemeneti lehetőségeket. politikai. korlátokat állít az egyének elé. gyakran élesen kritizálják is. Ezek ugyanúgy „külsődlegesek". kulturális) hatások a modern kor társadalomfejlődésében? Ezek a szociológiai elmélet szempontjából anynyira lényeges kérdések. oldalon). aki egy többajtós szobában áll! A szoba szerkezete meghatározza lehetséges cselekvéseinek körét. és társadalmi világunkat átszövik a különböző kulturális jelentések. másként határozzák meg a modern társadalmak eredetét ós jellegét befolyásoló erő­ ket. egyenként vizsgáljuk a férfiak és nők viselke­ dését különféle összefüggésekben meghatározó hatásokat? Más szóval: vannak-e olyan jellegze­ tességek. hogy egy-egy szűkebb területen. A kritikusok sze­ rint (akik közül sokan az 1. Bár e durkheimi megközelítésnek sok követője akad. A „társadalom" nem más. amellyel tartozásainkat kifizet­ jük. mint elkülönült nők vagy férfiak. elsősorban a tőkés gazdasági vállalkozás mechanizmusainak? Mennyire érvényesültek más (társadalmi. / Durkheim gondolatát az 1.3 9 . akik rendszeres kap­ csolatban állnak egymással. mint az egyéni cselekvések összessége. hogy részletesebben is érdemes áttekintenünk a róluk kialakult elkép­ zeléseket. akik a szociológia területén tevékenykedtek (lásd pél­ dául a Harriet Martineau-ról szóló keretes részt a 36. fejezetben ismerte­ tett szimbolikus interakcionizmus hívei. Be kell-e építenünk a szociológiai gondolkodásba a „társadalmi nem" fogalmát mint alapvető kategó­ riát? Vagy inkább úgy kell elemeznünk a nemi problémákat. Ez a probléma abból ered. hanem teremtői vagyunk. hogy mi­ képpen élünk velük (Durkheim 1978). Durkheim ezt az álláspontot az alábbi közis­ mert megállapításban fejti ki: Amikor testvéri. olyan köteles­ ségeket teljesítünk. A nemek viszonyával kapcsolatos legfonto­ sabb elméleti dilemmák egyike a következő. Durkheim szerint a társadalom elsődleges az egyénnel szemben. o. és később aztán sok más szociológusé is. fejezetben ismertet­ tem (30-32. amellyel gondolatainkat megfogalmazzuk. A negyedik probléma nem annyira az embe­ ri viselkedés vagy a társadalom mint egész alap­ vető jellegzetességeivel van összefüggésben. ha nem az egyéni cselekedetek összessége? Ha egy csoportot vizs­ gálunk. attól függetlenül funkcionálnak. s amelyeket a jog és az erkölcs határoz meg. A társadalomnak nem teremtményei.kérdezik a bírálók -. . Egészen a legutóbbi időkig nem sokan gondoltak azokra a nőkre. akkor kívüle léteznek. a hívő születésekor készen találta vallásának hiedel­ meit és gyakorlatait. a pénzrendszer. hanem azoknak a szimbolikus jelenté­ seknek a függvényei. a foglal­ kozásokban alkalmazott gyakorlati műveletek stb. A dilemma központi kérdése a következő: mekkora szerepük volt a modern világ kialaku­ lásában a Marx által megjelölt gazdasági ténye­ zőknek. Mi a társa­ dalom . ma valószínűleg a négy közül ez a legsürgetőbb és legnehezebb probléma. hogy a társadalom kénysze­ rítő erővel korlátozza tagjai cselevését: ez a társa­ dalmi kényszer. Sze­ rintük a társadalmi jelenségek éppen hogy nem „dolgok".)..A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS lag nem fordítottak figyelmet arra.

és arról sem dönthetek. hogy a mindennapi élet során a társadalmi struktúrát cselekvő módon hozzuk létre és teremtjük újra. kö­ zösségeknek vagy csoportoknak csak azért van „struktúrájuk". ha bizonyos nyelvtani szabályokat követ. ha a nyelvet vesszük példá­ nak. hogy pénz nélkül élek. Míg a természeti kör­ nyezet az emberektől függetlenül is fennmarad. A társadalmi intézmények léte megelőzi bármely adott egyén létezését. de nem határozzák meg azokat. hogy minden emberi cse­ lekvő óriási tudáskészlettel bír. az csak akkor érthető. Ember­ ként nemcsak reagálunk a külvilág eseményeire. A nyelv csak akkor létezhet. ha ez igen komoly ne­ hézségeket okoz a mindennapi életben. A „strukturális" és a „cselekvéselméleti" megközelítések közötti szakadék azzal a felismeréssel hidalható át. Dönthetek úgy is. Durkheim álláspontja bizonyos értelemben kétségkívül helytálló. hogy ezek az in­ tézmények kényszert gyakorolnak felettünk. Erving Goffman és más. hogy kívánom-e használni vagy sem. Emberként nagy­ részt attól vagyunk azok. hogy a társadalom a fizikai környezethez hason­ lóan „külsődleges" valami. mióta a modern gondolkodók szisztematikus magyarázatot pró­ bálnak adni az emberi viselkedésre. Ráadásul ez a vita nem korlátozódik a szociológiára. amennyiben hozzá szeret­ nék jutni a pénzért vásárolható javakhoz és szol­ gáltatásokhoz. melyik álláspontot tartja helyesebbnek. Ugyanakkor nyilván tévedés azt feltételezni. így például nem én találtam ki a brit pénzügyi rend­ szert. akik vagyunk. A pénzrendszer más létező intéz­ ményekhez hasonlóan a társadalom egyes tagjai­ tól függetlenül létezik. Ha egyszer csak mindenki vagy az emberek többsége úgy dönte­ ne. A nyelv állandóan a struk­ turálódás folyamatában van. Erving Goffman . akkor a rend­ szer felbomlana. Mivel egyik sem lehet teljes egészé­ ben igaz. és szilárdan tarthatom magam ehhez az el­ határozáshoz még akkor is. Ezt a fogalmat én magam vezettem be a szociológiába az utóbbi években. ha az egyes beszélők a gyakorlatban is alkalmazzák ezeket a szabályokat. A társadalom az egyes egyén számára külsődle­ ges. mert egyénként mindannyian rengeteg társadalmilag strukturált ismeret birtokában vagyunk. A nyelv strukturális jellemzői azonban mégis csak akkor léteznek. hogy a társadalmi struktúra szakadatlan építési és újjáépítési folyamatának elemzése során hasz­ nos kifejezés a strukturálódás. a társadalmi interak­ cióval foglalkozó szerzők (akikről az 5. E könyv olvasója szintén eldönti majd. Például amit valaki bármilyen adott kontextus­ ban mond. hanem döntéseket is hozunk. Az 1. Továbbá a durkheimi „társadalmi tények" kor­ látozhatják ugyan tetteinket. kiszámíthatóan viselkednek. mivel azóta folyik. Mégsem kell azért eltúlozni a két nézőpont kö­ zötti eltérést. így például az a tény. mert az emberek szabályszerűen. o.).például ide tartoznak azok a rituálék is. ha­ nem a társadalomtudományok minden terüle­ tén foglalkoztatja a tudósokat.használatának bizonyos jellem­ zőit minden beszélőnek tiszteletben kell tartania. Ezt a legjobban úgy magyarázhatjuk meg. de szükséges hozzájárulás a rendszer fennmaradásához. ha társadalmi­ lag strukturált . hogy használom a pénz­ ügyi rendszert. Másfelől a „cse­ lekvés" is csak azért lehetséges. könnyen észrevehetjük a kettő közötti kapcsolatokat. hogy a fenti vita végére valaha is pont kerül. hogy egy összetett konvenciógyűjtemény szerint cselek­ szünk .Értékelés > Nem valószínű. fejezetben már említettem (27. apró. A „struktúra" és a „cselekvés" szükség­ szerűen összefüggenek. és korlátozza az egyének cselekvéseit. A társadalmaknak. és az is nyilvánvaló. a társadalom esetében ez nyilvánvalóan nem igaz. az egyének összessége számára azonban ele­ ve nem lehet az. hogy pénz nélkül is boldogul. fejezetben lesz szó) joggal vetik fel.

Ezek az érdekellentétek bizonyos ponton kirobbannak és radikális változásokhoz vezet­ nek. hogy melyik csoport az erősebb. Valószínűleg minden társadalomban van valamiféle általános egyetér­ tés az értékeket illetően. Például még az osztálykonf­ liktusok marxi elemzésében is egyaránt találunk közös és ellentétes osztályérdekeket. éppen úgy.). Az ideo­ lógia olyan értékek és meggyőződések rend­ szere. máj stb. hogy túllépjen az ellentéte­ ken.) áll. mert az em­ beri viselkedés szabályszerűségeire épül. de ugyanakkor a struktúra is feltételezi a cselekvést. család. akkor meg­ erősítjük és tartalommal töltjük meg épp azokat a szabályokat és konvenciókat. ideológia és konfliktus mindig szoro­ san kapcsolódik egymáshoz. Ők a konfliktusok kialakulásában más tényező­ ket is fontosnak tartanak. az azzal járó előnyök miatt alakul ki. Ugyanakkor a konszenzus és a konfliktus híveinek álláspontjai közti távol­ ság megint csak nagyobbnak tűnik. A legtöbb funkcionalista gondolkodó számára a társada­ lom egymáshoz szorosan kapcsolódó struktúrák­ ból álló. Itt vi­ szont az analógia alapját nem egy építmény falai képezik. bár szükség esetén erőszakot is alkalmazhatnak. A tár­ sadalom folyamatos fennmaradása érdekében a specializálódott intézményeknek (politikai rend­ szer. mint amilyen valójában. Másrészt amikor ezt a tu­ dást cselekvésünkben alkalmazzuk. Ugyanez a helyzet Durkheim szerint a társadalom esetében. oktatási rendszer) harmoni­ kusan kell együttműködniük. a szervezet léte veszélybe kerül. A feudális rendszerben például az arisztokraták hatalmát alátámasztotta az az elképzelés. fejezetben ismertettem (32-34. az arisztokraták mégis gyakran erőszakhoz folya­ modtak azok ellen. a társada­ lom alapvetően feszültségekkel teli. tüdő. A strukturálódás mindig feltételezi azt. mint a munkások a tőkésektől. vallás. így a tőké­ sek függnek a gyáraikban dolgozó munkaerőtől. Ráadásul a szociológiai kutatás egyik általános szabálya. / Marx osztálykonfliktussal kapcsolatos álláspont­ ját az 1. hogy az embe­ rek egy kis csoportja „uralkodásra született". Ilyen körülmények között a nyílt konfliktus nem állandósul. Értékelés A struktúra és cselekvés problémájához hason­ lóan ennek az elméleti vitának a megnyugtató le­ zárása sem valószínű.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS amelyeket az utcán egymás mellett elhaladó ide­ genek végrehajtanak. A társadalom foly­ tonossága ezért az együttműködésen múlik. Függetlenül attól. akik a hatalmukat meg mer­ ték kérdőjelezni. Sok konfliktus a hatalom. hogy minden társadalmi cselekvés feltételez valamilyen struktúrát. A test különféle feladatok ellátására speciali­ zálódott részekből (például agy. hogy a társadalom kölcsönösen összefüggő részekből áll. Konszenzus és konfliktus kapcsolatának elem­ zésében hasznos fogalom az ideológia. o. A különféle csopor­ tok által vallott értékek és a tagjaik által elérni kí­ vánt célok gyakran egyszerre tükröznek közös és ellentétes érdekeket. mint Marx. amit Goffman „a struktúra dualitásának" nevez. például a faji csoportok vagy a politikai frakciók ellentéteit. Konszenzus és konfliktus A konszenzust és konfliktust hangsúlyozó állás­ pontok összevetését ismét hasznos Durkheimmel kezdeni. A konfliktust középpontba helyezők ettől alap­ vetően eltérő álláspontot vallanak. amelyekhez iga­ zodunk. hogy mindig meg kell vizsgálnunk a konszenzus és a konfliktus közötti kapcsolatokat a társadalmi rendszerekben. Az éles egyenlőtlenségek következtében a társadalmi rendszerben „beépített" érdekellentétek alakul­ nak ki. mert ha nem. ami viszont feltételezi. egységes egész. és természetesen mind­ egyikben találunk konfliktust is. Ez azt jelenti. ezért még a legszilárdabb társadalmi rendszer is az egymás­ sal szemben álló csoportok kényes egyensúlyára épül. lyez akkora hangsúlyt az osztályokra. hogy tagjai körében általános konszenzus alakult ki az alapértékekről. amely az erősebb csoportok helyzetének megszilárdítását célozza a gyengébbek rovására. amelyek mindegyike részt vesz az élet­ folyamat fenntartásában. Ezeknek harmonikusan kell illeszkedniük egymáshoz. Marx szerint a társadalmak egyenlőtlen erőforrá­ sokkal rendelkező osztályokra bomlanak. szív. Ez igencsak egybecseng Durkheimnek a „társadalmi tények" korlátozó. A két felfogás közötti ellentét semmi­ képp sem kibékíthetetlen. akik­ től a bérüket kapják. „külsődleges" jellegéről vallott nézetével. Durkheim úgy vélte. Legfőbb felte­ véseiket Marxnak az osztálykonfliktusokról val­ lott nézeteivel világíthatjuk meg. E nézőpont hívei közül nem mindenki he- . hanem a test fiziológiája. A hatalmon lévők uralmának megtartása nagy­ részt az ideológiai befolyástól függ. olykor mindkét félnek az az érdeke. Hatalom. máskor viszont fordított a helyzet.

törekvései és hangulatai nagyrészt kol­ lektív eredetűek. Szerinte a nemek közötti különbségek a hata­ lom és a státus vonatkozásában lényegében más . lehetővé teszi egy alapvető elméleti dilemma körvonalazását . sőt. akkor a nemek közötti különbségek mélyen gyökereznek minden tár­ sadalomban. Ma már Durkheim megállapítását ebben a formában aligha fogadná el bárki. biológiailag adott eltéréseken alapulnak. Az utóbbi évtizedekben megerősödött a nő­ mozgalom. magában a szociológia tárgyában is felfedezni vélt férfipár­ tiságra. Durkheim állítása azonban némi­ leg módosítva a társadalmi nem kialakulásának és természetének egyik lehetséges nézőpontját fogalmazza meg. Ily módon a férfi szük­ ségletei egészen mások. FEJEZET A nemek problémája A nemek problémája csak ritkán kerül közpon­ ti helyre a modern szociológia megalapítóinak a munkáiban.bár megoldásához alig-alig találunk támpontot műveikben. ami a szociológiában és más tudomá­ nyokban is gyökeres változásokat indított el. hogy az emberi társadalom legkorábbi formáiban nem volt különbség ne­ mek és osztályok között. ha az általánosítás egy magasabb szintjére emeljük. míg a nő „sokkal nagyobb mértékben a természet műve". amely a nő és a férfi viselke­ dését meghatározó társadalmi különbségeket ala­ kítja. Marx nézete alapvetően eltér a fenti álláspont­ tól.4. ízléssel és hajlamokkal bír. Amennyiben ez az álláspont helytálló. Bár a feminista nézőpontok sokfélesége miatt nehéz általánosságokban beszélni. mint a többséghez tartozó (fehér) nőkkel. Az a néhány bekezdés azonban. mint a férfiét. Ilyen körülmények között a nemtől függő tudás kulcs­ fontosságú erővé válik a fennálló társadalmi be­ rendezkedés állandósításában és a férfiuralom legitimálásában. Más szóval a nő és a férfi eltérő identitás­ sal. ha azt a problémát. a munka és a háborúzás „nyilvános" szféráira összpontosul. hogy a férfi „majdnem mindenestől a társadalom terméke". A nő és a férfi hatalmi helyzeté­ nek különbségei azt a tényt tükrözik. hogy fenntartsák kiváltságos helyzetüket. hogy egy meghatározott (például egy kisebb vadászó-gyűjtögető) kultúrából származó nő ka­ rakterében sokkal közelebb áll az adott kultúra férfi tagjaihoz. Úgy véli. A kérdést a legjobban úgy mutathat­ juk be. mint a férfi. Nem az osztály az egyetlen tényező. A női iden­ titást ugyanúgy a szocializáció határozza meg. A fe­ minizmus nyomán össztűz zúdult a szociológia elméletében és módszertanában. hogy a nő társa­ dalmi helyzetét és identitását reproduktív-gyer­ meknevelési szerepe alakítja. hogy a nemek közötti különbségek velünk született jellegzetességek. amelyben érintették ezt a kérdést. hanem az egész tudomány át­ fogó rekonstrukciójának igénye is felmerült. annyit megállapíthatunk. A férfi nő feletti hatal­ ma az osztálykülönbségekkel együtt jelent meg. Ezt az észrevételt kifejtve a férfiról így ír: „hajlamai. és különböző né­ zőpontokból szemlélik a világot. Vagy esetleg azt találjuk.megosztottságot tükröznek. nem egyforma értelmezéseket alakítanak ki róla. élettársa viszont mindezekben a vonatkozásokban közvetlenebbül a saját orga­ nizmusa hatása alatt áll. Ez az álláspont nem feltétlenül je­ lenti annak elfogadását. hogy a feministák többsége szerint a tudás szervesen kapcsolódik a biológiai és társadalmi nem kérdéseihez. mint a nőé" (Durkheim 2003a). A feministák gyakran sérelmezik. Ha­ gyományosan a férfiak töltötték be a társadalom hatalmi és vezető pozícióit. ha meg­ szűnnek az osztálykülönbségek. Hasonló tényezők az etnikai hovatartozás és a kulturális háttér is. és „közelebb áll a természethez". hogy a nők képesek a gyermek megszülésére. összevetjük a Marx írásai­ ban előforduló kérdéssel. Nemcsak a szociológiában fennálló férfi­ uralmat támadták. hogy egy kisebbségi csoporthoz tartozó nőknek (például az Egyesült Államokban élő feketéknek) sokkal több közös vonásuk van az adott kisebb­ ségi csoport férfi tagjaival. Sokkal inkább azt feltételezi. és az ezekkel kapcsolatos vitákat is másként kell prezentálni. ezért az az érdekük. és elsősorban ők gondoskodnak róla. míg a férfiak aktivitása a politika. . hogy a hagyományos szo­ ciológiai elméletalkotás tagadta vagy figyelmen kívül hagyta a tudás „nemi" (gendered) jellegét. Újra kell gondolni az alapkérdéseket. A nők eb­ ből a kötött helyzetből szabadulnak fel. hogy a társadalmi világ elem­ zésekor a társadalmi nemet kell a középpontba állítani. de sokkal hi­ hetőbb nézetté tehetjük. hogy a nemek közötti különbségek lényegében a fér­ fi és nő közötti. mint az ipari társadalmakban élő nőkhöz. Például mondhatnánk. Ez pedig úgy írható le.elsősorban osztályjellegű . A feminista szociológiai megközelítésekben hangsúlyozzák. A nő a férfi „magántulajdonának" egyik formája lett a házasság intézményén keresztül. Durkheim az öngyil­ kosságról írva egy ízben megjegyzi. Manapság ezt az elemzést sem fogadnák el sokan. mondták. Mivel a férfiak és a nők tapasztalatai eltérők. és a társadalmi világról kialakított koncepciók­ ban a férfiak jutottak uralkodó szerephez. amelyet alkalmanként Durkheim feszeget. mert a nő kevés­ bé szocializált.

). ha az egyik csoport a másik csoport feletti hatalmának megerősítésére használja. hogy ki az ember. számos olyan terület van még. ma a férfiasság válságát éli ab­ ban a világban. hanem inkább abban. amit „csiná­ lunk". köz­ tük Judith Butlerre (1999) is hatott a posztmo­ dern gondolkodás. oldalon)./ A feminista megközelítésekről bővebben lásd a 12. hogy a háttérbe szorultak. hogy a nők sikereket értek el. Egyes feminista szerzők szerint tévedés azt felté­ telezni. amellyel a szocioló­ giának szembe kell néznie. hogy a múltbeli szociológiai elemzések nagy része vagy figyelmen kívül hagyta a nőket. mivel az adott termelési . Ju­ dith Butler munkásságáról és a queer-elméletre gyakorolt hatásáról lesz még szó a 12. és a válla­ latok csak akkor maradhatnak versenyben.5 4 9 . 1999) rámutat. hogy légből kapott az a gondolat.). de éppígy szerepet játszanak a munka jellegében bekövetkezett változások is. Ha Butlernek (2004) igazat adva elfogadjuk. vagy fordítva: a más területeken jelentkező tár­ sadalmi megosztottságok milyen mértékben ma­ gyarázhatók a nemek közti különbségekkel. mely szerint minden szférában a férfiak uralkodnak. A modern világ kialakulása A marxista megközelítés Értékelés A harmadik dilemmával kapcsolatos problémák igen fontosak. Mindez újabb és újabb techno­ lógiai újításokhoz vezet. akár a „nők" olyan csoportot alkotnak. hogy „a nők tanulmányozását beemelik a szociológiába". mert a társadalmi nem a nők és a férfiak identitása és viselkedése közötti össze­ függésekkel kapcsolatos. A férfiak egy-egy csoportja még mindig bizakodó. ezért önbecsülésük is oda. hogy Marx a modern társadalmakat kapitalista társadalmaknak tekinti. hogy a nemek közötti különbségeket mennyiben lehet megvilágítani más szociológiai fogalmakkal (osz­ tály.. hogy a társadalmi nem valami olyasmi. fejezetben (356. Ugyanakkor önmagában még kevés. hogy mit csinál. úgy érzik. Épp ellenkezőleg. o. Több ilyen szerzőre. amely a tőkés termelés szerves része. amely sajátos érdekekkel vagy jellemzőkkel bír. hogy a fér­ fiak birtokolják és irányítják. „Szexualitás és társadalmi nem" című feje­ zetet (364-369. amelyet nem lehetett fi­ gyelmen kívül hagyni. A modern korban a válto­ zások hajtóereje az állandó gazdasági átalakulás. / A „férfiasság válsága" az oktatás tárgyalásakor is szóba kerül ( 5 4 8 .). sokan mások úgy látják. és közvetlenül kapcsolódnak ah­ hoz a feminista kihíváshoz. Senki sem vitathatja igazán. A szociológiai elméletalkotás legfontosabb jövőbeli feladatai egyértelműen annak fényében határoz­ hatók meg. ha a lehető legolcsóbban és leghatékonyabban állítják elő a termékeiket. hogy eladják termékeiket a vevőknek.). amelyről azt hiszik. Butler szerint a társadalmi nem korántsem állandó kategória. o. kulturális háttér stb. akkor arra kell törekednünk. A kapitaliz­ mus minden korábbinál dinamikusabb gazdasá­ gi rendszer. hogy akár a „férfiak". és nem abban nyilvánul meg. Már említettem. vagy rosszul értelmezte a női identitást és visel­ kedést. Judith Butler kielégítő módon. amelyről később lesz szó (lásd a 103-105. ahol a jellegzetesen női tevékenységeket és gondokat nem elemezték még Marx írásai komoly kihívást jelentettek a szocio­ lógiai elemzés számára. etnikai hovatartozás. A tőkések versenyeznek egymással. hogy sikerül-e hatékony megoldást találni e dilemmára. hogy ők vannak nyeregben. Ennek részben az lehet az oka. Például az információtechnológia fejlődésével sok kevésbé képzett férfi fölöslegessé vált a tár­ sadalmi szükségletek szempontjából. hogy „vissza­ csináljuk". Pillanatnyilag kénytele­ nek vagyunk nyitva hagyni azt a kérdést. És bár végeztek új szociológiai vizsgá­ latokat a nőkről az utóbbi húsz évben. Hasonló gondolatokat fejtegetett Susan Faludi is. A férfiképről szóló könyvében [Stiffed. Kortársaitól a mai szocio­ lógusokig sokan vitatták a modern társadalom­ fejlődéssel kapcsolatos nézeteit. hanem folyton változik. o.

(Meg kell azonban je­ gyeznünk. Éppen ez az állítás A protestáns etika egyik fontos tétele. A modern társadalmak és a harma­ dik világ országainak fejlődési útját tényszerűen tanulmányozva feltárhatjuk. Szerinte a nem gazdasági jellegű tényezők kulcsszerepet játszot­ tak a modern társadalom fejlődésében. a világ nagy részén hivatalos ideoló­ gia maradt a marxizmus. Amikor 1989 után a Szovjetunióban és KeletEurópában összeomlott a kommunizmus. és másképp elemezték a modern világot formáló tényezőket.alapvető szerepük volt a kapitalista szemléletmód kialakulásában. hogy termé­ keik számára új piacokat hódítsanak meg.főként a puritanizmus ér­ . / Weber munkásságát az 1. hogy előnyt szerezzenek a vetélytársakkal szemben. akik közül sokan jelentős mértékben finomították a marxi gondolatokat. A kapcso­ lódó keretes rész a kétféle gondolkodás néhány különbségét foglalja össze. amelyik Marxtól szár­ mazik. vagy az. A racionalizálódás azt jelenti. E szemléletmód kialakulása . mint ahogy azt Marx gondolta. sokan a marxista gondolkodás „válságáról" beszéltek. amit Oroszor­ szág és más államok „létező szocializmusaként" emlegettek.. és ez feltehetőleg nem lesz másképp bár­ milyen jövőbeli szocialista társadalomban sem. tékeinek . a liberálisok és a konzervatívok a második oszlop nézeteit teszik magukévá. hogy mindkét táboron belül vannak eltérések. élet­ hosszig tartó küzdelemként jellemezhetők. „Mi a szociológia?" című fejezetben ismertettem (34-35. a haté­ konyság elvei szerint szerveződik. hogy a változás mintái mennyire felelnek meg az egyik vagy a másik modellnek.) A marxista és a weberiánus nézetek közötti kü­ lönbség a szociológia sok területére kihat. ami igazolni látszott a marxizmus kritikusainak kétkedését (Gamble 1999). Az ezzel a di­ lemmával kapcsolatos tényezők azonban sokkal inkább empirikus jellegűek.nem vezethető vissza kifejezetten gazdasági változásokra. Webernek a modern társadalmak természeté­ ről és a nyugati életformák világméretű elterje­ désének okairól vallott nézetei élesen szemben állnak Marx felfogásával. tehát nem minden teoretikus értene egyet mindegyik megállapítással. így kétségkívül együtt nő majd a gazda­ sági és politikai terjeszkedéssel.4.csupán egy a modern korszak társadalomfejlődését meghatározó fon­ tos tényezők közül. Marx szerint ezért a kapitalizmus állandóan ter­ jeszkedő rendszer. A bürokrácia a sok embert magukban foglaló csoportok megszervezésének egyetlen hatékony módja. Ezenkívül a két nézetrendszer eltérő politikai ál­ láspontokhoz is kötődik: a baloldali szerzők az első. hogy a társadalmi­ gazdasági élet a technikai tudás alapján. E szerzők többsége kétkedve fo­ gadta Marx meggyőződését. Szinte min­ denki elismeri azt. a marxi szellemi örökséggel folytatott. Számos más szerző viszont bírálta Marx nézeteit. Nem csupán az iparosodott társadalmak vizsgálatának módszerét határozza meg. Értékelés Vajon a modern társadalmak értelmezésének me­ lyik változata helyes: az. hogy vannak még a kapitalizmusnak alternatívái. amelyik Webertől? A kutatók ebben a kérdésben is megosztottak.Marx feltételezésével ellentétben . Weber álláspontja Marx egyik legelső és legszigorúbb kritikusa Max Weber volt. Ugyanakkor arra is törekszenek.a gazdasági vállalkozás megszervezésé­ nek egyik sajátos módja . Weber írásai tulajdonképpen „Marx kísérteté­ vel". másrészt pedig a kapi­ talizmus szerepe kevésbé volt meghatározó a modern társadalomfejlődésben. mint a többi dilem­ ma tényezői. a modern technológia és a bürokrácia fejlődését Weber együttesen „racionalizálódásnak" nevezi. hanem a kevésbé fej­ lett világ társadalmairól kialakított nézeteket is. A Weber által kimunkált alternatív álláspont a mai napig megőrizte jelentőségét. munkaerőhöz. o. hogy a kapitalizmus valóban komoly szerepet játszott mai világunk létrejöt­ tében. A tudomány határozta meg a modern technoló­ giát. ami számukra azt bi­ zonyította. hogy Marx egyrészt túlbecsülte a tisztán gazdasági tényezők jelen­ tőségét a változásokban.ezzel magyarázható a nyugati ipar globális elterjedése.). Bár a nyugati marxis­ ták többsége már rég elvetette azt. Weber szerint a kapita­ lizmus . A tudomány. FEJEZET folyamatban használt technológia hatékonyságá­ nak növelése az egyik módja annak. Marxnak a kapitalizmus jelentőségéről kidol­ gozott értelmezése számos követőre talált. és ol­ csón jussanak nyersanyagokhoz. amely az egész világot meghó­ dítja . hogy a kapitalizmust végül a szocialista rendszer fogja felváltani. A vallási értékeknek . A kapitalista gazdaság me­ chanizmusainál meghatározóbbak a tudomány és a bürokrácia fejlődésének a következményei. De sokan úgy vélik.

5. „A média" című fejezetben lesz szó. a megállíthatatlanul terjesz­ kedő lakótelepek. videofel­ vétel. a nagyváros. Az osztálykülönbségek csak az egyenlőtlen­ ségek egyik típusát képezik a modern társadal­ makban. hogy a posztmo­ dern világ csak szocialista lehet. a kommuni­ káció. hogy a jövőben gyöke­ resen átalakulnak. hogy a szociológusoknak fel kell hagyniuk az olyan elméletekkel. amelyeket . A modern társadalmakat osztálykülönbségek tagolják. a nagytestvér-állam. A jövő fejlődését a társadalmi élet minden te­ rületén a racionalizálódás határozza meg. W E B E R I A N U S GONDOLATOK NAGY VONALAKBAN 1. sőt személyes történeteinkhez sem kapcsolódnak. a nemzetállam mind lejtőre kerültek. 4. Mivel 1989-ben összeomlott a kelet-európai kommunizmus. Minden modern társadalom a társadalmi és gazdasági szer­ veződésnek ugyanazon alapvető módjaitól függ.). Nincs többé védhető haladásfogalmunk. Ezt a világot in­ kább az új média uralja. amelyek meghatározzák jellegüket. a marxi gondolatok a mai világban már kevésbé látszanak helytálló­ nak.mára teljesen leírták Marxot. 5.így például azok. 3. Várható. A gazdasági hatalom elkülöníthető a más forrásból származóktól. A kapitalizmust a szocializmus valamilyen formája váltja majd fel. A mai modern (kapitalista) társadalmak át­ meneti típusok. Marx reményeivel el­ lentétben nem törvényszerű. hogy a történelemnek van valami iránya: „tart valahová". hogy az elektronikus médiumok szétzúzták a jelenünk és Posztmodernizmus A posztmodernizmus gondolatának hívei szerint a társadalomelmélet klasszikus gondolkodói ab­ ból indultak ki.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS 1 03 arx és W e b e r összehasonlítása MARXISTA GONDOLATOK NAGY VONALAKBAN 1. Egy szerzőcsoport így jellemezte ezt az állapotot: Világunk az átalakítás folyamatát éli. ráadásul már a történelem sem létezik.végső soron a gazdasági egyenlőtlenségekből származnak. Más szociológusok . szubjekti­ vitásunk is átalakul. a tömegfogyasztó.köztük korábbi marxisták is . A posztmodernitás fontos elméletalkotói közé tartozik a francia Jean Baudrillard is (munkás­ ságáról a 15. de ezeknek nem sok közük van a lakóhelyünk történetéhez. A tömeg­ termelés. Baudrillard úgy véli. A modern fejlődés legfontosabb mozgató­ rugója a termelés racionalizálódása. sokrétű. Ebben a folyamatban tulajdon identitásunk. Számtalan film. valamint a mobilitás. amelyeket Marx és Weber is igye­ kezett kidolgozni: a társadalmi változás átfogó értelmezéseivel. hogy általános történelmi mintákra leljen. például a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségekkel is. a sokféleség. Ez átmenet egy új korba (Hall-Jacques 1988). A Nyugat globális befolyása az ipari erőforrá­ sok birtoklásából és katonai erejéből származik.. Nincsenek többé olyan nagy narratívak vagy metanarratívák.ez az elképzelés azonban ma már tarthatatlan. A nyugati befolyás növekedése a világon fő­ ként a kapitalista gazdasági rendszer terjeszkedő jellegéből fakad. 4 6 0 . o. A modern fejlődés legfontosabb mozgató­ rugója a tőkés gazdasági mechanizmusok elter­ jedése. a modern világ kialaku­ lásával kapcsolatos dilemmák ma is fontosak. 4. míg a rugalmasság. A posztmodern társadalom nagyon pluralisztikus. amely kiegészül más. énképünk. és haladás az eredménye . bár számos tudós továbbra is alkalmaz nagy vonalakban marxista megközelítéseket a modern világ előtt álló szociológiai kérdések boncolgatá­ sakor (Gamble 1999). 3. Sok eszmével és értékkel találkozhatunk. 2.4 6 1 . de a mai elméletalkotók igyekeznek túllépni Mar­ xon és Weberen. Minden a változás folyamatában lévőnek látszik. értelmesnek tarthatnánk (Lyotard 1993). tévéműsor és a világháló képei járják be a világot. a történelemről vagy a társada­ lomról kialakított átfogó koncepciók. Ezek a posztmoder­ nizmushoz köthető gondolkodók úgy vélik. A férfi és a nő közötti egyenlőtlenség például nem magyarázható gaz­ dasági alapon. amely „kiszakít" minket a múltból. a decentralizálás és az internacionalizálódás pályája felfelé ível. A legfontosabb hatalmi különbségek . Szerintük eleve bukásra ítéltetett Marx kísérlete. UJABB SZOCIOLÓGIAI ELMELETEK Az előbbiekben felvetett. a kü­ lönbözőség. 2. amelyek meghatározzák a nők és a férfiak eltérő helyzetét .

4. Foucault pedig részben folytatta a gondolatme­ netüket. megfigyelésében. hogy „az élet feloldódik a tévében". amelyek a modern világ gon­ dolkodását elválasztják a megelőző korokétól. során megkísérelt rávilágítani azokra a jelentés­ módosulásokra. „fo­ nákja" is. nem csak Nagy-Britannia. Foucault fontos gondo­ latokat vetett fel a hatalom. hogy a felvilágosodás egyéni szabadsággal kapcsolatos eszméinek van egy másik oldala. hogy a társadalmat gazdasági erők formálják. Például Michel Foucault Bár tiltakozott. az iskolának) a kialakulását. A szociológiában alapvetően fontos a hatalom vizsgálata: hogyan érik el céljaikat egyének és csoportok mások céljainak a rovására? A klaszszikus alapítók közül Marx és Weber különö­ sen nagy súlyt helyezett a hatalom kérdésére.és gondolkodásmódok összes­ sége. A társadalom feletti hatalomra és ellen­ őrzésre vonatkozó gondolataiban központi helyet foglal el a diskurzus: egy konkrét témával kap­ csolatos beszéd. hanem médiaképekkel. De vajon a valódi személyt siratták-e az emberek? Baudril­ lard erre nemmel válaszolna. az őrültségről és a szexualitás­ ról szóló írásaiban elemezte azoknak a modern intézményeknek (a börtönnek. mint pél­ dául a tévéműsorokban. Baudrillard-ra fiatalabb éveiben erősen hatott a marxizmus. amelyek az idők során egyre nagyobb szerepet játszottak a társadalom ellenőrzésében. Halála inkább egy szappanoperába illett. A bűnről. az emberek nem valóságos eseményként élték meg . és kaotikus. Michel Foucault ( 1 9 2 6 . Baudrillard szerint a médiauralom korában a jelentés képek áramlásával jön létre. az egész világ gyászolta. FEJEZET Jean Baudrillard múltunk közti kapcsolatot. ha posztmodernistának nevez­ ték. milyen óriási vál­ tozáson ment keresztül az őrültséggel kapcsola­ tos diskurzus a középkortól napjainkig. Foucault például rámutatott. amelyeket közös feltevések egyesítenek.erre mondja Baudrillard. a kórháznak. Világunk nagy része ma már afféle látszatuniverzum. Munkája . az ideológia és a dis­ kurzus közötti kapcsolatról a modern szervezeti rendszerek vonatkozásában. Például amikor 1997-ben meghalt Diana walesi hercegnő. A társadal­ mi életet sokkal inkább jelek és képek befolyá­ solják. a testről. Diana hercegnő a legtöbb ember számára csak a média közvetítése által létezett. üres vilá­ got teremtettek. amelyik a fegyelmezést és a felügyele­ tet állítja a középpontba. amelyben nem való­ ságos személyekkel vagy helyekkel érintkezünk. Szerinte azonban az elektronikus kommunikáció és a média terjesz­ kedése megcáfolta azt a marxista tételt. Meg akarta mu­ tatni.1 9 8 4 ) sokat merített a posztmodernizmus gondolatköréből.

analógiákkal pró­ bálják értelmezni az ismeretlent.vagy beszédmódok korlátozásának hatékony eszköze lehet.mindannyiunk számára jelentős társadalmi átalakulásokat eredményez­ nek.). NÉGY KORTÁRS SZOCIOLÓGUS Michel Foucault sok más gondolkodóra is hatott. befolyásos hálózata. Foucault radikálisan új társadalomelméleti megközelítése szemben áll a tudományos isme­ retek természetéről kialakult általános konszen­ zussal. hogy nem alkotha­ tunk általános elméletet a társadalomról. hogyan kapcsolódik a hatalom és a tudás a felügyeleti. o. a társa­ dalmi fejlődésről vagy a modernitásról. amely szerint eleve kudarcra ítélt minden kísér­ let. Többségük azonban nem ért egyet a poszt­ modernista és foucault-i gondolatok magvával.nem feledve. amely a betegséget és kezelését hangsúlyozza. szakmai szervezetek és orvostudományi folyóira­ tok igen fejlett. és ezekre alapozva tehetünk is valamit azért. A tudás az ellenőrzés szolgálatába állítható.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS 105 a középkorban az elmebetegeket mindenki ár­ talmatlannak tartotta. mai fogalmairól. akik az ismertre utalva. hanem a társadalmi fejlődés folya­ matai során jött létre. amely főként korai munkáira jellemző. sőt akadt. „Egészség. betegség és fogyatékosság" című fejezetben (210. Hasonló megállapításokat lehet megfogalmazni a normális és deviáns tevé­ kenység. kórházak. Foucault írásait átszövő. a szocia­ lista elképzelés alapját alkotó értékek közül né­ hány . Jürgen Habermas. az épelméjűség és az őrültség stb. A modern társadalmakban viszont az „őrültség" fogalmát az orvostudományi diskurzus alakítot­ ta. gondos­ kodás a gyengékről és az elesettekről . amelyek nagyrészt épp azért láthatatlanok.más technológiai változásokkal együtt . így a diskurzus a másféle gondolkodás. fontos téma. kényszerítési és fegyelmezési technológiákhoz. aki szerint az eszelős különleges észlelési „adottsággal" bírhat. hogy a szociális világ általános folyamatait megértsük. hogy pozitív irányba befolyásoljuk a világot. Foucault megkísérelte feltárni a mai észjárások és gyakorlatok mögött meghúzódó fel­ tevéseket és a múlt felől közelítve „láthatóvá" tenni a jelent . / Foucault munkásságáról bővebben lesz szó a 8. az őrültséggel vagy a szexualitással) kapcsolatos attitűdjeit. csak ezek töredékeit érthetjük meg. ma már Foucault „archeoló­ giájaként" ismert. hogy szertefoszlottak a marxi álmok a kapitaliz­ must felváltó szocialista alternatíváról. Foucault szerint a hatalom a diskurzuson keresz­ tül formálja az emberek különböző jelenségekkel (a bűnnel.társadalmi közösség. Michel Foucault . Ez a megközelítés.. Más társadalomtudósoktól el­ térően. A felügyelet . A kortárs társadalomelmélet-alkotók többsége el­ fogadja. nézeteket és struktúrákat. Például feltárta. hogy épp az ellenke­ zőjéről van szó: ma még inkább szükség van álta­ lános társadalomelméletekre. hogy jobbá tegyük a világot. hogy a „szexualitás" fogalma nem min­ dig létezett. hogy az információtechnológia és az új kommunikációs rendszerek . Manuel Castells.minde­ nütt megjelenik egy olyan társadalomban.információk gyűjtése másokról. orvosszakértők. hogy viselkedésük irányítható legyen . Ezt az orvostudományi diskurzust támogatja és fenntartja az orvosok. A hatalom vagy autoritás birtokosainak szakértői diskurzusaival gyakran csak más „versenyképes" szakértői diskurzusok vehetik fel a versenyt. Foucault heve­ sen támadta a jelent: azokat a „bevett" fogalma­ kat. Még ha el is fogadjuk. Ulrich Beck és jóma­ gam is mind azt mondjuk. mert ismertek. Foucault épp az ellenkezőjét tűzte ki célul: a múltban kutakodva igyekezett értelmezni az ismertet. ame­ lyet a tömegkommunikáció erősödése jellemez. egyenlőség.még ma is nagyon eleven.

Feminista szerzők bírálták Habermast. Sze­ rintük Habermasnak azt is látnia kellene. sok lehetőséget kínál a nyílt pár­ beszéd és vita kialakítására. hogy Habermas a demokráciáról szólva úgy bánik az állampolgárisággal. A nők számára fontos kérdések sokszor nem buk­ kannak fel a politikai vitákban. bizonytalanság­ nak tekinti. mint mi azokat. hogy egyes marxi alapelvekhez továbbra is ragaszkodni kell.mondja Habermas -. hanem inkább saját tár­ sadalmi fejlődésünk. amelyekre Baudrillard és mások utaltak. Ulrich Beck is elutasítja a posztmodernizmust. A kapitalizmusnak nincs alternatívája. Ugyan­ akkor azt is felveti. rendezetlenségnek látnak. amit ő „nyilvánosságnak" nevez. mert már sokkal inkább azok irányítanak minket. Pedig az állampolgá­ riság fejlődése tipikusan úgy alakult. A demokratikus eljárások reformjával és a közösségi szervezetek és más helyi csoportok következetes bevonásá­ val megújíthatjuk a nyilvánosságot. Szerinte a megszokott. mintha az nemileg semleges volna. hogy a demokráciát gyakran férfiterepnek tekinti. Ulrich Beck: a globális kockázattársadalom Egy másik német szociológus. Jürgen Habermas A tudomány és a technológia fejlődése új koc- . Szerinte nem „a modernen túli" világban élünk. mint a megelőző korok. hogy sok marxi gondolat ma már idejétmúlt. Helyre kell állítani a gaz­ dasági folyamatok feletti ellenőrzést. Amit a posztmodernisták káosznak. hogy a demokrácia hajlamos kizárni a nők teljes jogú részvételét. Beck nem azt mondja. akár­ csak az internet. valamint a tudomány és technika fejlődése által okozott bizonytalansá­ gokból. In­ kább a kockázatok jellege változik. akkor ezek nem lehetnek a demokratikus vita fórumai. A nyilvánosság lényegében a demokrácia kerete.vagy bizonyta­ lanságforrásokból ered. e médiumoknak alapvető szere­ pük lehet a demokrácia továbbfejlesztésében. Ma a kockázat nem annyira természeti veszély. hanem egy olyan szakaszba lépünk. A modern kommunikációs médiumoknak valóban vannak olyan hatásaik. hogy az sok­ kal inkább kedvezett a férfiaknak. Tehát a családi életben tapasztalt egyenlőtlenség a nyilvánosságban mű­ ködő demokráciát is csorbítja. Mégis. A közszolgálati televízió és rádió azonban. A nők a családban például még mindig nagyrészt alárendeltek a férfiaknak. Ha például a televízió és a hírlapok működését kereskedelmi érdekek határozzák meg. A globális rend legfőbb jellemzője a kockázatkezelés. ha újra élet­ re keltjük azt. A kommunikatív cselekvés elméletében (1981) meg sem említi a nemeket. amelyekre Marx mutatott rá . és Weberhez fordul alternatív gondolatokért. helyébe egy „kockázattársadalom" lép. A bírálók rámutatnak. és nem is kell ilyet keresni: bebizonyosodott róla. hogy óriási gazdagság lét­ rehozására képes. amelyet ő „a második modernitás korának" nevez: a modern intézmé­ nyek globálissá válnak. Ennek ellenére a kapitalista gazdaságban megmaradt néhány alapvető prob­ léma.például az. hogy a mai világ több kockázatot hordoz. Habermas főmű­ vében. mert nem fordít elég figyelmet a gender és a demok­ rácia összefüggésére. a mindennapi élet pedig kiszabadul a hagyomány és a szokás szorításá­ ból. mint a nőknek. Nancy Fraser (1989) rámutat. A régi ipari társadalom eltűnőfélben van.4. FEJEZET Jürgen Habermas: demokrácia és nyilvánosság Jürgen Habermas német szociológus felismeri. hogy időről időre gazdasági visszaesés vagy vál­ ság következhet be. parlamentre és pártokra épülő demokratikus eljárások nem adnak megfe­ lelő alapot a kollektív döntéshez. Ezt a nagyobb mértékű kontrollt leginkább úgy érhetjük el . azt Beck kockázatnak. A legtöbb parlamentben például a képviselők között kisebbségben vannak a nők.

számolnia kell ezekkel a tényekkel. Bár­ kinek. biz­ tonságra. A fejlett társadalmakban a házasság még egy emberöltővel ezelőtt is a sze­ mélyes életben bekövetkezett változás meglehe­ tősen egyszerű folyamata volt . mennyire tudhatják biztonság­ ban közösségüket a terrorista akciókkal szem­ ben. hogy ezek ve­ szélyt jelenthetnek.tekintet nélkül életkorukra. Inkább transznacionális együttműködést kell kialakítani az államok között. Ideálja egy kozmopolita. hogy kedvező esetben ezek véget vethetnek az éhezésnek a világ legszegényebb országaiban. mint amilyen például a genetikai módosítás vagy a nanotechnológia. A terrorizmus félelme világszerte megbéní­ totta a gazdaságokat. mert a vállalkozások nem kockáztattak meg nagyobb beruházásokat. „Környezeti kockáza­ tok" című fejezetben lesz szó bővebben ( 7 4 6 748. A szkeptikusok viszont azt mondják. Ulrich Beck A társadalmunkban megjelenő kockázat másik példája a terrorizmus veszélye. miért harcolunk. Erre példa a szerelem és a házasság területe. olcsó élelmiszert biztosítanak mindenkinek. A mindennapi élet szintjén is sok döntésben megjelenik ma a kockázat. és magas a válások aránya. Ma sok pár él együtt há­ zasságon kívül. hogy viszonyt kezd vala­ kivel.. így például senki nem tudhatja.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS kázati szituációkat hoz létre. A kozmopolita államok nemcsak a terrorizmus ellen küzdenek.veszélyes mértékű sugárzás­ nak voltak kitéve. pél­ dául a globális felmelegedéssel kell szembenéz­ ni. hogy a tár­ sadalomban az utóbbi évtizedekben bekövetke- . A génkezelt termények pártolói például azt állít­ ják. A férfinak vagy nőnek e bizonytalan háttér ismeretében el kell döntenie. főként a szeptember 11-ét követő hónapokban. hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harc csak akkor kezdődhet. amelyek nagyon különböznek a megelőző korok kockázataitól. ha új kockázatokkal. Beck egyetért Habermasszal abban. mennyire számíthat boldogságra. szep­ tember 11-én New York és Washington ellen in­ tézett támadások után megváltozott az emberek véleménye arról. ugyanakkor nehezen mérhe­ tő kockázatokat is teremt. Beck szerint a nemzetállam már nem tartha­ tó fenn a globális kockázat világában. nem csupán személyes. Például szoros kap­ csolat van a kockázat és a nemek viszonya között: kapcsolataikban sok új bizonytalanság bukkant fel (amiről a 7. Ugyanakkor a baleset hatásai sokkal távolabb is jelentkeztek: Európában. Beck szerint a kockázattársadalom fontos as­ pektusa. a kul­ turális sokféleség elismerésére és elfogadására épülő rendszer. társadalmi osztályukra.). vagyis fel kell mérnie a kockázatokat. A tudomány és a technológia nyilvánvalóan sok haszonnal jár.áttöri az országhatárokat. A nemzetállam korlátolt néző­ pontja akadállyá válik. A mesterséges kockázat sok formája .például a terrorizmus és a környezetszennyezés . aki fontolgatja. Jó példa erre az 1986-ban az ukrajnai Csernobil atomerőművében történt robbanás: az erőmű közvetlen közelében élők mind . / Beck gondolatairól a 22. sőt messzebb még jóval a robbanás után is szokatla­ nul magas sugárzási szintet mértek. o. Beck úgy véli. hanem globá­ lis következményekkel is járnak. hanem a terroriz­ musnak a világon fellelhető okai ellen is. A 2 0 0 1 . A mai kockázatok minden országot és minden társadalmi osztályt érintenek. időben és társa­ dalmilag nem korlátozottak. „Családok és intim kapcsolatok" című fejezetben lesz szó). Beck szerint az ilyen államok tudnák a legjobban meg­ oldani az egyes államok szintjén legyűrhetetlen­ nek látszó.az ember nem házasból házas lett -. hogy veszélyei térben. ha eldöntöttük. milyen kockázattal jár az olyan új tech­ nológiák kifejlesztése. A ter­ rorista támadások nyomán az államok átértékel­ ték a polgáraik szabadsága és biztonsága között teremtendő egyensúlyt is. de együttműködéssel kezelhető glo­ bális problémákat. és ezt mindenki állandó helyzetnek tekintette. nemükre vagy státusukra .. nem várt egészségkárosító hatásuk is lehet.

Castells így fogalmaz: „az emberiség rémálma. hogy vissza lehet nyer­ ni a globális piac feletti hatékonyabb ellenőrzést. Nem a múltból merítjük Manuel Castells az identitásunkat. hogy már nem irányíthatjuk teljes egészében azt a világot. A hálózat­ társadalomban a személyes identitás sokkal nyi­ tottabb kérdéssé válik. Castells azonban nem szakadt el teljesen mar­ xi gyökereitől. Manuel Castells: a hálózatgazdaság Manuel Castells marxistaként kezdte tudomá­ nyos pályafutását. mintha a megvalósulás küszöbére ért volna: nem a mun­ kahelyeket megszüntető robotok vagy az életünk minden percét megfigyelő kormányzati számító­ gépek képében. A férfiak és a nők már nem hagyományos szerepekből veszik identitá­ sukat. Castells az új globális gazdaságot „önműködő­ nek" nevezi: Habermashoz hasonlóan úgy véli. / Castells „hálózattársadalomra" vonatkozó gon­ dolatairól átfogóbban a 16.). . Például a környezetvédelem feladata. Épp ellenkezőleg: az aktivizmus új formái jelennek meg. Castells nem sokat árul el arról. fogyasztóvédő vagy emberi jogi csoportok tevé­ kenységére. amelyet mi teremtettünk. FEJEZET zett változások nem jelentik a társadalmi-politi­ kai reformkísérletek kudarcát. Ez a választóvonal mára el­ tűnt.és női identitások felépítésére. „Szervezetek és há­ lózatok" című fejezetben lesz szó (516-518. o.). mára beépült a konvencionális politikai keretbe. Ezzel utal a demokratikus politika formális mechanizmusain kívül műkö­ dő csoportok és szervezetek. hogy a bürokrácia növekedése „vasketrecbe" zár minket. hogy az új gazdaság. A városszociológia szakértő­ jeként a városok vizsgálatában igyekezett alkal­ mazni a marxi gondolatokat. mint Baudrillard-t. Castells szerint az információs tár­ sadalom ismertető jegye a hálózatok és a hálózat­ gazdaság (network economy) kialakulása. Ez nem valamiféle forradalom révén fog bekö­ vetkezni. Sokat mond azonban a személyes identitásra és a min­ dennapi életre gyakorolt hatásukról. Castells meg­ állapításai Weber száz évvel korábbi megállapítá­ saira rímelnek. mint a múltban. A szubpolitika szintjén kialakuló csoportok és mozgalmak ugyanakkor nagy hatást gyakorolhatnak a szok­ ványos politikai mechanizmusokra. hogy a gé­ pek átveszik az uralmat világunk felett.). amelyet Beck „szubpolitikának" nevez. 56. o. / Castells városszociológiájáról a 21. Sem­ mi kétség. hanem a nemzetközi szervezetek és a nemzetközi kapitalizmus megfékezésében érde- . Úgy véli. A mai kapitalista gazdaság és társadalom azonban már egészen más. mint ahogyan Marx gondolta. amely korábban az ökoaktivisták felségterületének számított. hanem a pénzügyi tranzakciók elektronikus rendszereként" (2000. hanem másokkal érintkezve magunk alakítjuk ki. A média és a kommunikációs technológiák hatása kezdte foglalkoztatni. Ez közvetlenül hat a csalá­ di szférára. Láthatjuk egy új terület kialakulását. o. A kockázatkezelés felelősségét nem lehet csak a politikusokra és a tudósokra hagyni: más csoportokat is be kell vonni. a férfié pedig a „munkában". A kapitalizmus terjedésének alap­ ja többé nem elsősorban a munkásosztály vagy az anyagi javak előállítása. aki úgy vélte. például ökológiai.4. A nő „helye" valaha otthon volt. A termelés inkább a távközlésre és a számítógépekre épül. hogyan hatnak ezek a változások a nemek viszonyára. Az utóbbi években azonban Castells eltávolodott a marxizmustól. általánosabban pedig a férfi.yárosok és városi terek" című fejezetben lesz szó ( 6 9 6 698. kapitalista... amely a globális kommunikáció révén kialakítható kapcsolatok­ ra épül.

Például az országok kevésbé hatnak a gazdaságpolitikára. hogy az információtechnológia gyakran lehet a helyi csoportok erősítésének. Castells következtetése. mert a „szubpolitika" területén működő csoportok eltérő igényeket fogalmazhatnak meg és eltérő érdekeik lehetnek. A fogamzásgátlás modern módszerei és a reprodukció szabályozásának más technoló­ giai formái révén a szülők ma már nemcsak arról dönthetnek. és akik talán a világ tőlünk távoli részén élnek. A másokba vetett bizalom alapját a helyi közösség képezte. amelyekben a férfiak és a nők egyenlően vesznek részt. amelyeken az előző nemzedékek meg se próbáltak gondol­ kodni. Például az emberek évszázadokig nem ismertek olyan módszert. A globális kor­ ban a nemzetek kétségtelenül veszítenek haj­ dani hatalmukból. akik az abortusz kedvezőbb meg­ ítéléséért folytatnak kampányt. Ma afféle „elszabadult világban" élünk: egy olyan világban. amelyekre Beck utal . mint régen. hogy az információ ko­ rában élünk. reflektálnunk kell arra. a közösségek megújításának eszköze. De a kockázat fogalmát ki kell egészí­ tenünk a bizalom fogalmával: az egyénekbe vagy intézményekbe vetett bizaloméval.a politi­ ka hivatalos keretein kívül működő szervezetek­ nek és mozgalmaknak . akik épp az ellenkezőjében hisznek. Példának Finnországot hozza fel. de nem helyettesítik a megszokott demokratikus politikát.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS 1 09 kelt országok közös törekvései révén. Az ország minden iskolája az internetre kapcsolódik. A demokrácia nem korlátozódhat a habermasi közszférára. Ha a nemzetek összefognak. hány gyereket akarnak. amellyel hatékonyan korlátozhatták volna családjukban a gyermek­ áldást.fontos szerepük lehet. amely alkalmazkodott az új gazdaság támasztotta szükségletekhez. amelyet a Beck diagnózisában szereplő új kockázatok és bizonytalanságok jel­ lemeznek. haté­ kony jóléti állama van. Anthony Giddens: társadalmi reflexivitás írásaimban magam is kifejtem a mai világban zaj­ ló változások egy lehetséges elméleti megközelí­ tését. ami körülvesz minket életünk során. A mindennapi életben kialakulhat „az érzelmek demokráciája": létrejöhetnek a csa­ ládi életnek azok a formái. növekszik a társadalmi reflexivitás: ez azt jelenti. hogy szüntelenül gondolkodnunk kell azon. A hagyomá­ nyos családnak szinte minden formája a férfiak nők feletti uralmára épült. A demokrácia még mindig nélkülözhe­ tetlen. A globalizáltabb társadalomban azonban éle­ tünkre olyan emberek hatnak. hogy „elvont rendszerekben" bízunk: például az élelmiszer-minőséget. A csoportoknak. Ilyen csoportot alkot­ hatnak azok. hogy semmiképp nem befolyásolhatjuk a jövőnket. A bizalom és a kockázat szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A kor­ mányzatoknak azonban még így is jelentős ha­ talma marad. A bizalom azt jelenti. ezt általában törvé­ nyek szentesítették. A gyors átalakulás világában a bizalom hagyo­ mányos formái rendre felbomlanak. és a népes­ ség nagy része jártas a számítógép-használatban. nem kellett ezen töprengeniük. de azok is. akikkel soha éle­ tünkben nem találkoztunk. akkor ismét megzabolázhatják az elszabadult világot. hanem még gyermekük nemét is kiválaszthatják. Mi már magunk dönthetünk egy sor dologról. Azért nem kell attól félnünk. A két nem egyre nagyobb egyenlősége nem korlátozódhat a szavazati jog- Anthony Giddens . Ezek az új lehetőségek persze új etikai dilemmákat is ma­ guk után vonnak. mert csak így nézhetünk szembe az előttünk álló kockázatokkal. csak így háríthat­ juk el őket. az emberek a bevált cselekvési módokat kö­ vethették. Amikor a társadalmak még jobban igazodtak a szokáshoz és a hagyomány­ hoz. Ugyanakkor Finnországnak jól felépített. a víztisztítást ellenőrző ál­ lami szervezetekben vagy a bankrendszer haté­ konyságában. Nézetem szerint azzal. amely a világ legfejlet­ tebb információs társadalma. Bíznunk kell az efféle hatóságokban. A demokratikus kormányzatoknak ezeket a változatos igényeket és szempontokat figyelembe véve kell cseleked­ niük.

általános elméletet alkotni. A nemek problémája valóban beilleszthető a meglévő elméleti nézőpontok közé? 5. ÖSSZEFOGLALÁS 1. A szociológiai nézőpontok ütközése számos alapvető elméleti dilemmára mutat rá. hogy miként függ össze a konszenzus és a konfliktus. A posztmodern gondolkodók tagadják. 4. hogy a saját viselkedésünket próbáljuk tanulmányozni. és azt kell vizsgálnunk. A két nézőpont ebben az esetben sem zárja ki teljes egészében egymást. 3. Az egyik főbb elméleti kérdés az. hogy mi a kap­ csolat az emberi cselekvés és a társadalmi struktúra között. vagy a társadalom alakít bennünket? Az al­ ternatívák közötti ellentét nem annyira éles.Marx. Közéjük tartozik Habermas. hanem ki kell terjednie a személyes és családi szférára is. Durkheim és Weber . hogy még kidolgozhatunk átfogó elméleteket a társadalmi világról. 6. főként ahhoz. A szociológiában (és más társadalomtudo­ mányokban) az elméleti megközelítések sok­ féleségével találkozhatunk. A második dilemma azzal kapcsolatos. és a szociológiában sajátos nehézségekkel kell megküzdenünk. hogy a kapcsolatok alapja a kölcsönös tisztelet. Miért fontos az elméleti gondolkodás a szociológiában? 2.tényezőkre kell helyeznünk a hangsúlyt? Az ebben a vitá­ ban elfoglalt álláspontokat bizonyos mértékig meghatározza. 1. mint amilyennek látszanak? 6. hogyan gondol­ kodnak róla. vagy más . amely valószínűleg éppen olyan mélyreható . Beck. Az előbbiekben elemzett elméletek a legfontosabb erre irányuló törekvések közé tartoznak. hogy be kell-e épülnie általános kategóriaként a szo­ ciológiai gondolkodásba. 5. A klasszi- kusok . Ennek okát nem nehéz megfejteni: az elméleti vitákat még a természettudományokban is nehéz eldönteni. Az újabb teoretikusok a társadalmi fejlődés kérdéseit boncolgatva igyekeztek meghaladni a marxi és weberi gondolatokat egyaránt. mint amilyennek látszik.gondolatai nagy társadalmi és gazdasági átalakulások idején születtek. Mi alakítjuk a társadalmat. hogy a társadalmakat harmonikusnak és rendezettnek kell-e felfognunk. Más teoretikusok bírálják a posztmoderniz­ must. A szociológián belüli állandó viták negyedik csomópontja a modern társadalmak fejlődésé­ nek elemzésével kapcsolatos. széles körben ható -. még­ hozzá úgy. A szociológiai elmélet különféle „dilemmái" valóban olyan fogósak. Webernek a protestáns etikáról szóló műve egyetlen elmélet vagy több középszintű elmélet? 3. vagy pedig az állandó konf­ liktust kell hangsúlyoznunk.és világszerte. a „há­ lózatgazdaság" és Giddens. mint a koráb­ bi idők változásai. 7. a társadalmi refle­ xivitás fogalmának megalkotói. Mit tudhatunk meg a nyelv vizsgálata révén a társadalom vizsgálatáról? 4. hogy a szociológusok ma már foglalkoznak ezzel a kérdéssel.ra. 2. és az igazi probléma az. A harmadik dilemma a társadalmi nem kér­ déséhez kapcsolódik. hogy a különböző szociológu­ soknak milyen a politikai meggyőződése. poli­ tikai beállítottsága. hiszen komplex problémák adódnak abból. hogy a történelemről vagy a társadalomról lehet még bármilyen nagy. a „közszféra". A személyes élet demokratizálódása olyan mértéket ér el. mondván. hogy a társadalmi élet e két vonatkozását miképpen köthetjük egymáshoz. hanem abban is. hogy ezekre építve jobbá is tehet­ jük.köztük nem gazdasági jellegű . A feminista teoreti­ kusok nemcsak abban értek el változást. Új elméleteket kell kidolgoz­ nunk. Weber és Durkheim megállapításaival? . Castells. KÖVETKEZTETÉS Mára talán elérkeztünk a szociológiai elmélet­ alkotás egy jelentős új szakaszához. A globális átalakulás időszakát éljük. párbeszéd és tolerancia lesz. amelyek ma átformálják társadalmunkat. Mennyire kapcsolhatók össze a szociológiai elmélet újabb fejleményei Marx. hogy megértsük azokat az új fejleménye­ ket. a „kockázattársadalom". Vajon a modern világ változási folyamatait a kapitalista gazda­ sági fejlődés alakítja-e elsősorban.

uk/ctr-butl. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság . Ulrich (2003): A kockázat-társadalom. David (1989): The Condition of Postmodernity.lse. Átdolgozott kiadás. Peter (szerk. Cambridge. Cambridge University Press.lse. Oxford. Judith (2007): Problémás nem. Budapest.) (2000): Habermas: A Critical Reader. Cambridge. Blackwell. Giddens. Út egy másik modernitásba. Harvey. Budapest. Feminizmus és az identitás felforgatása. I INTERNETES FORRÁSOK Michel Foucault http ://foucault. Castells. Anthony (2005): Elszabadult világ: hogyan alakítja át életünket a globalizáció? Budapest.org.berkeley. Alex (1989): Against Post-Modernism: A Marxist Critique. Routledge. Budapest.ac. Butler.uk/collections/meetthedirector/ . Napvilág.Századvég. Gondolat. Callinicos. Giddens. org Ulrich Beck http://www. Polity.htm Jürgen Habermas http ://www.A SZOCIOLÓGIAI ELMÉLETALKOTÁS 111 VASMANYO Beck.htm Manuel Castells http://sociology. Butler.ac.edu/faculty/castells/ Anthony Giddens http://old. Dews. Blackwell. London. Anthony (1992): Capitalism and Modern Social Theory.habermasonline.theory. Balassi. Manuel (2007): Az évezred vége.uk/collections/sociology/whoswho/beck. Oxford. Judith (2004): Undoing Gender.info Judith Butler http://www.

A TEST ÉS A BESZÉD AZ INTERAKCIÓBAN Érintkezések Benyomáskeltés A személyes tér INTERAKCIÓ IDŐBEN ÉS TÉRBEN Kronometrikus idő A társadalmi élet és a tér-idő rend átalakulása A mindennapi élet kulturális és történelmi szemlélete Szociológiai vita a valóság társadalmi felépítéséről Társadalmi interakció a kibertérben KÖVETKEZTETÉS: GYŐZ A KÖZELSÉG KÉNYSZERE Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források . a gesztusok és az érzelemkifejezés A nem verbális kommunikáció nemi vonatkozásai AZ INTERAKCIÓ TÁRSADALMI SZABÁLYAI Közös jelentések Garfinkel kísérletei „Interakciós vandalizmus" Reaktív kiáltások AZ ARC.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET A MINDENNAPI ÉLET VIZSGÁLATA NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Az „arc".

Az edzésben részt vevők közvetlenül egymás mellett dolgoznak. akik az edzőte­ remben megfordultak. akkor általában köszönti az illetőt. Megint másokat alkalmi kap­ csolatok révén ismert meg.ft Eric már évek óta fitneszoktatóként dolgozik egy drága belvárosi egészségközpontban. és folyton keresztezik egymás útját. Az udvarias figyelmetlenség többé-kevésbé öntu­ datlan cselekvés. Ebben a fizikai térben Eric csak úgy mozog­ hat. ellenségeskednie vagy bármi okból kerülnie. hogyan használhatják a gépeket. amely túlzottan tolakodónak minősülhetne. 1 9 7 1 ) . mert a gépeket egymáshoz közel helyezik el. mivel a hét megha­ tározott napjain általában ugyanazok edzenek a központban. Ezalatt több száz emberrel ismerkedett meg. Az edzőteremben korlátozott a személyes tér. amikor megmutatta ne­ kik. Mi • JHH A konditeremben edzők viselkedése gyakran jó példa az udvarias figyelmetlenségre. de aztán mindenki teszi a dolgát. amikor átmennek egy másik géphez. először távolabbról gyors pillantást vet­ nek egymásra. de alapvető jelentősége van tár­ sadalmi életünkben. Ha először találkoznak aznap. hogy szemkontaktust teremt valakivel. amelynek hatékonyan. Amikor az udvarias figyelmetlenség egymás mellett elhaladó idegenek között jelentkezik. majd másfelé néznek. Pél­ dául a súlyzózás egyik szakasza olyan gépekre épül. Az ember jelzi a másiknak. Az udvarias figyelmetlen­ ség korántsem jelenti azt.a sok helyzetben kölcsönösen elvárt . amelyeket nagyon közel raknak egymáshoz. aki­ vel már legalább egyszer találkozott. hogy ész­ lelte a jelenlétét. Amikor az utcán két ember elhalad egymás mellett.udvarias figyel­ metlenségnek nevez. Néhányukkal csak az első edzésükön foglalkozott. de elkerül minden olyan gesz­ tust. az egyikük (a férfi) jelzi a másiknak (a nőnek). hogy levegőnek nézzük a másikat. mintha többé tudomást sem venne a másikról. . Ennek jelentőségét leginkább akkor láthatjuk. néha vadidegenek között is félelem nélkül kell zajla­ nia. Ez jó példa arra. Másokkal többször is találkozott „spinning" (csoportos ke­ rékpározás) óráin. hogy nem kell tolakodónak vélnie. amit Erving Goffman (1967.

ha egy másik etnikai csoport tagja halad el mellette. hogy a fajgyűlölő „gyűlöletbámulással" (hate stare) reagál. amelyek során többé-kevésbé folyamatosan in­ terakcióba kerülünk másokkal. de sose hosszan a másik szemébe nézve mutatják. és a hétvégét általában egészen másképp töltjük. Gondolja csak végig olvasóm.a buszon utazók mindent elkövetnek. hétről hétre. hogy figyelnek. amelyiken jött. akkor a másik rendszerint a kedvese. ha olyan példát veszünk. hogyan tekintenek egymás­ ra. akkor azt a benyomást keltik. Ha egy nő mereven bámul egy férfit. vagy legalábbis nem értik. este még esetleg kiruc­ cant más barátaival. Később ugyanazon az úton. családtagja vagy kö­ zeli barátja. Ennek három oka van. mert az például ellenséges szándékot jelezhet: köztudott. Életünk vázát a hasonló viselkedésminták nap­ ról napra. mit csinált például tegnap és tegnapelőtt! Hétköznap bizonyára nagyjából akkor kelt fel. megjárod! . délután pedig újabb órákra ment vagy egyedül tanult. dás nélkül tehetünk valami jelentéktelen dolgot. amire gyakorla­ tilag minden hétköznap sor kerül. mint a hétköznapokat. nem máshol jár az eszük. Amikor egy ember életében alapvető változás tör­ ténik . Az utcán. strukturálják. amikor szokott (ami önmagában is fontos rutincselekvés). Még a beszélgetésbe elegyedett barátoknak is vigyázniuk kell. a munkában vagy egy tár­ sas összejövetelen találkozó idegenek vagy futó ismerősök szinte soha nem néznek ilyen hoszszan a másik szemébe. hogy érzelmei tükröződjenek az arcán. Ezek tanulmányozásából sokat megtudhatunk önmagunkról mint társadal­ mi lényekről és magáról a társadalmi életről is. Természetesen nem ugyanazt a napi rutint követjük mindannyian. sőt a szociológiai kutatás egyik legérde­ kesebb területe. hogy nem hisz­ nek a másiknak. és hagy­ ja.például befejezi az egyetemet és munkába A MINDENNAPI ÉLET VIZSGÁLATA Miért foglalkoztatnának minket a társas viselke­ dés efféle banális mozzanatai? Egy nap ezerszer is elhaladhatunk mások mellett az utcán. bement az egyetemre. Mindketten rendszeresen. mintha takargatnának valamit. amelyben nem érvénye­ sül. amit mond. távolról sem ér­ dektelen. Először is a mindennapos rutincselekvések. szót válthatunk a barátainkkal vagy szinte gondolko­ . hónapról hónapra. hazament. Viszonylag korán elment otthonról. Ha meregetnék a sze­ müket. de mindenképp furcsán viselkednek.Ha mellém ülsz. hogy megvédjék személyes terüket. az annak a jele lehetne. sőt év­ ről évre történő ismételgetése alkotja. for­ málják cselekvésünket. Ha viszont mindketten kerülik egymás tekintetét. Pedig a társadalmi interakció látszólag teljesen jelentéktelen formáinak vizsgálata a szociológiá­ ban rendkívüli jelentőséggel bír. Alighanem ba­ rátaival ebédelt.

illetve a 1 2 3 . és az új-guineaiak felismerték. az evolúcióelmélet aty­ ja megállapította. statikus. szomorúság. Másodszor: a mindennapi élet vizsgálata fel­ tárja. Bár a társas viselkedést bizonyos mértékig olyan erők vezérlik. hogyan közölhetjük a nyelv révén mondaniva­ lónkat másokkal úgy.amelyek során egészen különböző kulturális hátterű em­ berek érzelmi reakcióit vizsgálta . fejezetben is­ mertetett szimbolikus interakcionista szemlélet középpontjában épp a valóság társadalmi fel­ építésének ez az elképzelése áll. mint a szerepek. hogyan alakíthatja az ember kreatív módon a valóságot. ol­ dalon).mintha alá­ támasztanák Darwin állítását. amellyel le­ írható az arcizmoknak az egyes kifejezéseket létrehozó mozgása (Ekman-Friesen 1978).. rendszerint gyökeresen meg kell változtat­ nia a napi rutinját is. A modern társadalmakban az em­ berek többsége városlakó. o. például a nemek vagy a társadalmi osztályok problémájától. amelynek addig szinte semmi­ lyen kapcsolata nem volt a külvilággal. hiszen elképzelhető. sőt szorosan kapcsolódnak ezek­ hez. Valójában minden kiterjedt társa­ dalmi rendszer a társadalmi interakció minden­ napi életünkben megfigyelhető mintáira épül.5. A nem verbális kommunikációt néha „testbeszédnek" is nevezik.1 2 4 . mert az érzelmeket a lehető legkülönfélébb módokon azonosítják és osztá­ lyozzák. FEJEZET áll -. Ezután rátérünk a min­ dennapi beszéd elemzésére.1 3 3 . Az 1. o. a gesztusok és az érzelemkifejezés A nem verbális kommunikáció egyik legfonto­ sabb része az érzelmek arcjátékkal való kifeje­ zése. az egyének hát­ terüktől. gesztusokkal vagy testmozdulatokkal közölhetünk. hogy az érzelmek mimikával való kifejezé­ se és annak értelmezése az ember veleszületett képessége. A közös­ ség tagjainak képeket mutattak. a gesztusokról). a normák és a közös elvárások. félelem. jelentést arckifejezésekkel. vagyis megnézzük. amelyekkel mindannyian élünk a másokkal foly­ tatott interakciókban. amikor két járókelő elhalad egymás mellett az utcán! Ha ezt az eseményt önmagá­ ban nézzük. NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A társadalmi interakcióhoz a nem verbális kom­ munikáció számos formája szükséges: informá­ ciót. düh. Charles Darwin. Két konkrét példával érzékeltetem majd a mikro. döntései és tet­ tei révén folyton alakítja a valóságot. akkor közvetlenül nyilván nem so­ kat árul el a társadalmi szerveződés nagyobb és időben állandóbb formáiról. Ezt nem nehéz bizonyítani. Bár ezt egyesek vitatták. Ugyanakkor elismeri. akiket szemé­ lyesen nem ismer. Ebben a fejezetben rámutatok arra is. Ekman és Friesen egy elszigetelt új-guineai közösségben végzett megfigyeléseket.) visszatérünk. amit szavakban megfogalmaztunk. amelyek megadják a városi élet jellegét. hogy ezek széles körben elterjedt. nem válnak el a könyvem későbbi fejezeteiben tárgyalt átfogó kérdésektől. Paul Ekman és kollégái kifejlesztették az úgynevezett arckifejezés-kódoló rendszert (Fa­ cial Action Coding System. hogy minden emberben meg­ vannak az érzelemkifejezés alapvető módjai. így próbáltak valamivel pontosabb szabályokat al­ kotni egy olyan területen. Ekman . hogy jelentése ne csorbul­ jon. Az „arc". mindennapos gyakorlatok. Mivel az egyén képes a kreatív cselekvésre. tanult kulturális tapasztalatok. mert jellemzően azért használjuk az ilyen nem verbális jeleket. és folyamatosan kap­ csolatba kerül olyan emberekkel. Más szóval a valóság nem állandó. hogy az apró-cseprő. de azután kialakul egy új és igen stabil szokásrendszer. amelyek hatféle érzelmet tükröző arckifejezést ábrázoltak (öröm. hogy vizsgála­ tai nem szolgálnak cáfolhatatlan bizonyítékkal. hogy milyen érzel­ mek kifejezése volt a cél. Harmadszor: a mindennapok társadalmi inter­ akciójának tanulmányozása az átfogóbb társa­ dalmi rendszerek és intézmények működését is megvilágítja. meglepetés). érdekeiktől és motivációiktól függően különbözőképpen látják a valóságot. hanem emberi interakciók során keletkezik. hogy hiteltelenítsük vagy éppen kiegészítsük azt. ám ez félrevezető. Vizsgáljuk meg újból azt az esetet. amely mindig is nyi­ tott volt a következetlen vagy ellentmondásos értelmezések előtt.). FACS). Ha azonban az ilyen interakciók sokaságát együtt vizsgáljuk. Ekman szerint mindez alátámasztja azt a né­ zetet.. Ekman kutatásai . undor. a maga állandóan nyüzsgő tömegével és személytelen kapcsolataival. ame­ lyeket a társadalmi interakcióval foglalkozó szo­ ciológusok vizsgálnak. amelyre később ( 1 3 2 . / A 4.és makroszociológia összefüggését (lásd a keretes részeket a 118. Ebben a fejezetben szó lesz a nem verbális jel­ zésekről (az arckifejezésekről. „A szociológiai elméletalkotás" című feje­ zetben elméleti szempontból vizsgáltam a min­ dennapi társadalmi interakciók és a nagyobb társadalmi struktúrák kapcsolatát (109-110. Az udvarias figyelmetlenség is egyike a mechanizmusoknak. egészen más a helyzet.

valamint a mosoly időtartama is. vagy ezek segítségével szavak nélkül kommunikálunk. ez a gesztus azonban másutt ismeretlen. Nincsenek olyan gesztusok vagy testtartások. a kutatók bizonyíthatták azt a feltevést. hogy meghalt a gyermeke. amelyek az összes vagy akár a legtöbb kultúrában azonos jelentést hordoznának. A nem verbális kommunikáció nemi vonatkozásai Vajon van a mindennapi társadalmi interakció­ nak nemi vetülete? Joggal hihetjük. gúnyolód­ hatunk vagy kifejezhetjük kételkedésünket. b) megtudná. Pél­ dául a különböző kultúrákban az emberek más­ ként mosolyognak: eltér az ajkak és más arcizmok mozgása. Az arckifejezések­ hez hasonlóan gesztusokkal és testtartásunkkal is folyamatosan árnyaljuk mondandónkat. a hosszan az arcra erőltetett kifejezés (az őszinte általában négy-öt másodperc múltán eltűnik) azt mutathatják. Az FACS-rendszer haszná­ latával Ekman és Friesen azonosítottak egy sor olyan finom arcizommozgást az újszülött csecse­ mőnél. amely a felnőttek érzelemkifejezésében is megfigyelhető. ha többször is megpróbáltak valamilyen nem tetsző tárgyat a kezükbe adni. Eibl-Eibesfeldt (1973) hat. Bizonyos gesztusokat. amelyeken Paul Ekman örökítette meg egy világtól elzárt új-guineai törzs tagjának az arcki­ fejezéseit. amelyeket az európai­ ak vagy az amerikaiak nagyon gyakran használ­ nak (például a rámutatást). a merev tekintet vagy az oldal­ pillantások. amelyeket mások érzékelhetnek. hogy az alapvető érzelemkifejezési módok minden népnél azonosak. egyes népek mintha egyáltalán nem ismernének (Bull 1 9 8 3 ) . A csecsemők például a savanyú ízekre olyan arcjátékkal reagálnak. hogy mutassa meg. hogy milyen helyzetekben tartjuk azokat megfelelőnek. Egyes társadal­ makban például a bólintás tagadást jelent. Bár az érzelmek mimikával való kifejezése a je­ lek szerint részben belülről meghatározott. amikor nyilvánvalóan örömüket lelték abban. hogy a szóban forgó sze­ mély megpróbál félrevezetni minket. amely már jó ideje ott hever. Mindhárom módon tréfálkozhatunk. Ekman ezt a férfit arra kérte. indivi­ duális és kulturális tényezők alakítják az arcmoz­ gások pontos formáját. valamint azt. Az izza­ dás. és homlokukat ráncolták. szü­ letésétől fogva siket és vak gyermekkel végzett vizsgálata során azt próbálta megfigyelni. Alighanem az elpirulás a leg­ nyilvánvalóbb példa a szavakban megfogalma­ zott jelentésnek ellentmondó fizikai jelekre. a fészkelődés. hogy igen. Például a gyakorlott meg­ figyelő gyakran a nem verbális jelekből is követ­ keztetni tud a félrevezetési szándékra. d) meglátna egy döglött disznót. milyen mértékben azonos az arckifejezésük bizonyos érzelmi helyzetekben a halló-látó gyerekekével. amit gondolunk.J TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET E fényképek segítségével. Tehát má­ sok mimikájából és gesztusaiból kitalálhatjuk azt is. Ugyan­ így Olaszország egyes részein például dicséret­ képpen a kiegyenesített mutatóujjukat az arc közepéhez illesztik és megforgatják. hogy a szavaink nem pontosan azt fejezik ki. hiszen gyakran azt jelzik. amit szavakban nem közölnek: hogy mennyire őszinték hozzánk és hogy bízhatunk-e bennük. míg az angol-amerikai kultúrában éppen az ellenkező­ jét. A nem verbális úton akaratlanul keltett benyo­ mások árulkodóak lehetnek. milyen volna az arckifejezése. Mivel ezt a viselkedést másoktól nem leshettek el. válaszaik csak belülről megha­ tározottak lehettek. c) dühödten harcra készülődne. de számos egyéb finom jelzés is létezik. amikor megszagoltak egy szokatlan illatú tárgyat. amely hason­ ló a felnőttek undorodó arckifejezéséhez (csücsö­ rítenek és összevonják a szemöldöküket). Mivel az interakciókat a tágabb társadalmi kör- . A gyerekek mosolyogtak. eredményeit azonban más típusú kutatások is alátámasztják. amivel éppen foglalkoz­ tak. ha egy történet szereplőjeként a) meg­ örülne most érkezett barátjának. felvonták a szemöldöküket meglepetésük­ ben.

Vegyük például az egyik leggyakoribb nem verbális ki­ fejezésmódot. a nemek közötti egyenlőtlen­ ség nagyobb rendszeréhez kapcsolta. a férfiak valószínűleg bátrabban kezdeményeznek szemkontaktust idegenekkel. hogy a férfiak általában fesztelenebbül ülnek. milyen „jelentésbeli" ellentmondá­ sok lehetnek a nem verbális kommunikáció azo­ nos formái között. hogy ezt rendjén valónak vegyék). nem meglepő. Bár egy-egy nő zaklatása elemezhető mikroszociológiai szinten. Úgy tűnhet. hogyan kapcsolódik össze a mikro.amelyek közül legismer­ tebb az építési terület környéke . és mindenütt megjelenik a nemi erőszak veszélye. A társadalmi nem és a nemi szerepek értelmezését nagyban befolyásolják társadalmi tényezők. mint a nők: lábukat terpesztve hátra­ dőlnek. hogy a férfiak és a nők eltérően láthatják és fejezhetik ki a verbá­ lis és a nem verbális kommunikációt egyaránt. mert terpeszkedve ülnek. összessé­ gükben erősítik a nemek közötti egyenlőtlenség mintáit (Burgoon et al. Bár az ilyen esetek önmagukban látszólag lényegtelenek. mint for­ dítva (a nőktől pedig elvárják. vagy mint­ ha megelőzhetnénk őket azzal. akkor ezt gyakran kihívónak. nem sok haszna. a szemkontaktust! Ezt az egyének sokféleképpen használják: gyakran ezzel keltik fel valaki figyelmét vagy kezdeményeznek társas interakciót. mint a nők. Vizsgálatok igazolják. mint egy . hogy a köztereken a fér­ fiak vannak előnyben. a társadalom álta­ lánosabb jegyeinek. Ebben a keretes részben arra hozok példát. 1996). amikor állnak vagy ülnek. hogy a nők gyakran sértőnek találják. Sosem érthetjük meg teljesen ezeket az inter­ akciókat. Gardner például azt a jelenséget. szexuális kezdeményezésnek tekintik.és makroelemzés. hogy jó modorra tanítjuk az embereket. Giddens 1984). akivel beszélnek. míg a nők tartása zártabb. Vizsgálatok mutatták meg azt is. és mert irányító szere­ püket a gyakoribb fizikai érintkezéssel mutatják. és csak akkor lehet megérteni. akkor ezt „természetesnek" vagy „ártatlannak" tekinthetik. amelyekből az efféle inter­ akciók erednek. A nők általában közelebb állnak ahhoz. egyetlen interakció vizs­ gálatával. Az efféle interakció az egymás számára idegen férfiak és nők között zajló utcai beszédre jellemző (Gardner 1995). hogyan kapcsolódik egy lát­ szólag a mikroszociológia felségterületéhez tar­ tozó esemény .•J FEJEZET Nők és férfiak a köztereken Az 7.és közéletben egyaránt. hogy férfiak nőket zaklatnak. mintha az efféle interakciók elszigetelt esetek volnának. ha azt is figyelembe vesszük. a bámulás megvilágítja. hogyan alakul a nemek hierarchiája az adott társadalomban. hogy a kéretlen interakció e típusa különböző színtereken . a férfiak beszélgetés közben sokkal gyakrabban érintik meg a nőket. hogy szoros kapcso­ lat van a mikroszoáológia. fejezetben már írtam. ahol ál­ talában a férfiak töltenek be domináns szerepet a nőkkel szemben a magán. hogy a probléma végleges megoldásához a nemek kö­ zötti egyenlőtlenség olyan formáinak megszünte­ tésére kell törekedni. makroszinten kialakult egyenlőtlenséget.vagy nemi hierarchia vizsgálata között (Knorr-Cetina-Cicourel 1981. és általában összefüggenek a társadalomban meg­ szerzett hatalom és helyzet kérdésével is. mert általában távolabb állnak attól. Ezek az összefüggések napi életünk szokványos inter­ akcióiban is világosan megmutatkoznak. ha a nőt ez feszélyezi. a nők testileg kiszolgálta­ tottak. nyezet formálja.és makroszociológiát. A szociológu­ sok azt állítják. kerülheti a férfi tekintetét úgy. A nem verbális kommunikációban más nemi különbségeket is megfigyelhetünk. hogy másfelé néz vagy meg­ szakítja az interakciót. Ez megmutatja. és hogy gyakrabban keresik a másik tekintetét. Carol Brooks Gardner egy 1995-ös tanulmányá­ ban (Passing By: Gender and Public Harassment) megállapítja. ha a kérdést ennyi­ re egyszerűsítve szemléljük. a közvetlen interak­ ciókban megfigyelhető mindennapi viselkedés vizsgálata és makroszociológia. Azokban a társadalmakban. akihez beszélnek. amelyet az jelenít meg leginkább. ha egy férfi szemkontaktust kezdeményez egy nővel. lábukat keresztbe rakják. hogy a nők nyilvánvalóbban (arcjátékkal) feje­ zik ki érzelmeiket. E gondolatmenet szerint a nők a szemkontaktus­ sal és az arcjátékkal jóváhagyást keresnek. A mikro. ak­ kor a nő általában hamarabb elfordul. például az osztály. hogy ezek a látszólag jelentékte­ len mikroszintű interakciók erősítik a társadal­ munkban általánosabb.és makroszint közötti kapcsolat megértésével beláthatjuk.férfiak egy csoportja verbálisan zaklat egy utcán sétáló nőt . Ha viszont egy nő bámul egy férfit. ha nem kötjük össze ekképp a mikro. mint a férfiak. egyenesen ül­ nek.úgy fordul elő.a makroszociológia tárgyát alkotó nagyobb kérdésekhez. de gyakrabban meg is szakítják a szemkontaktust. kezüket az ölükbe teszik. Ha egy férfi bámul egy nőt. A férfiak a nőknél nagyobb te­ ret foglalnak el. A szemkontaktus egyik formája.

. A: Van egy kutyám is. Garfinkel a kísérlet résztvevőit arra kérte. Gyak­ ran csak úgy tudunk értelmezni valamilyen köz­ lést egy beszélgetésben. vagyis az olyan népi vagy laikus eljárások vizsgálata. Ha valaki azt mondta: „Szép napot!". B: Az nem okoz gondot. akkor nem tudnánk értelmes kommunikációt folytatni. hogy minden véletlenszerű vagy általános kijelentésnek kide­ rüljön a pontos jelentése. legfelszínesebb csevegés is annyira összetett. hogy beszélgessenek valamelyik barátjukkal vagy ro­ konukkal. akkor meg kellett kérdezni: „Hogy érted azt. A hétköznapi társalgásban hasz­ nált szavaknak nincs pontos jelentésük. interakcióink jó része a másokkal folytatott informális beszélgetések során. A kifejezés Harold Garfinkeltől ered. akinek semmi gondja a gyerekkel. a tanulmányi eredményem. hogy a tár­ sadalom egészében a férfiak hatalommal bírnak a nők felett (Young 1990). és törekedjenek arra. Harold Garfinkel (1963) önként jelentkező egye­ temistákkal végzett kísérletei világították meg. hogy a nyelv a társadalmi élet alapvető tényezője. hogy szép?".TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET férfi tenné. és logikus lenne azt válaszolni: „Hét óra tizenhatkor felébredtem. hogy az illető rendszerint mit csinál a hét egy adott napján. Egy nap hosszú idő.. de nem engedi. amint megtudjuk. társalgás (alkalmi verbális érintkezés) for­ májában zajlik. az anyagi helyzetem. általában anélkül. B: Jaj. mint az a kérdés szavaiból következne. Mindannyian használunk ilyen értel­ mezési módszereket interakcióinkban. Az így létrejött beszél­ getések egyike a következőképpen zajlott le („E" a kísérletben részt vevő diák. hogy a lakói kutyát-macskát tartsanak. S: (Elvörösödik és hirtelen kikel magából. „A napnak melyik részére gondolsz?" és így tovább. az már baj! Vajon mi történik itt? Milyen kapcsolat van a két beszélő között? A beszélgetés rögtön érthetővé vá­ lik. AZ INTERAKCIÓ TÁRSADALMI SZABÁLYAI Bár viselkedésünkben. Ha ezeket nem tekinthetnénk telje­ sen kézenfekvőnek. tudjuk." A kérdésre adandó választ többek között az segít meghatározni. Nézzük a következő beszélgetést (Heritage 1985)! A: Van egy tizennégy éves fiam. Garfinkel kísérletei Az „alapkövetelményeket". „S" pedig a barátja): S: Hogy vagy? E: Mármint milyen szempontból? Az egész­ ségem. Újabban viszont kialakult egy olyan megközelítés. Vagyis a kommunikáció nem verbális formáinak mikroszintű vizsgálata olyan rejtett je­ leket tárhat fel. hogy a beszélgetők sokrétű. a fürdő­ szobába mentem és elkezdtem mosni a fogamat. Hét tizennyolckor felkeltem az ágyból. mert min­ dennapi társas életünk stabilitása és értelme arra épül. illetve azt is. ha ismerjük a társadal­ mi kontextusát. akinek munkájáról az alábbiakban lesz szó. hogy mit miért mondunk. ha valaki nem tart be egy ilyen jelentéktelennek látszó beszél­ getési konvenciót? Egyszerűen azért. miképpen használják az emberek a nyelvet a mindennapi élet szokásos helyzeteiben. hogy még a legkifinomultabb számítógépet sem sikerült mind ez idáig beprogramozni az emberi beszélgetésre. hogy vannak közös kimondatlan kulturális feltevéseink arra vonatkozóan. amelyekkel az emberek mások tetteit és szavait értelmezik. illetve mások magatartá­ sának értelmezésekor rutinszerűen használunk nem verbális eszközöket. Minden kérdést vagy megjegyzést elkerülhetetlenül olyan hosszadal- Közös jelentések A mindennapi társalgás legjelentéktelenebb for­ mái is feltételezik. és mon­ dandónkat a szavakat alátámasztó kimondatlan feltevésekkel pontosítjuk. hogy egy albérlőjelölt és a háziúr között folyik: van olyan tulajdonos. milyen tevékenységeket szoktunk együtt végez­ ni. Ha valaki azt kérdezi a másiktól: „Mit csináltál tegnap?". Az etnometodológia az „etnomódszerek" kuta­ tása. Tulajdonképpen még a .. Vagyis a jelentést részben szavak közvetítik. Hét tizenkilenckor megnyitottam a zuhanyt. amely a szavakban nem jelenik meg. amelyek azt mutatják. részben pe­ dig a beszélgetés társadalmi kontextusa hordozza.. A szociológusok mindig úgy tar­ tották. Ám a társadalmi kontextus ismerete nélkül „B" válaszai látszólag nincsenek összefüggésben „A" közléseivel. hogy tudatosan figyelnénk rájuk. amelynek középpontjában az áll.) Ide figyelj! Én csak udvarias akartam lenni! Iga­ zából egy csöppet sem érdekel. hogy vagy! Miért zavarja meg az embereket. a válasz nem annyira egyértelmű. a lelki nyugalmam vagy a. amelyek segítségé­ vel mindennapi beszélgetéseinket szervezzük. közös tudásra építenek. hogy ismerjük a kérdezőt.

hogy a beszélgetők gondosan rá­ hangolódnak mások „végszavaira" . hogy a félreér­ tés célja a másik megnevettetése. A társal­ gáselemzésnek nevezett technikát alkalmazva összehasonlították a kiválasztott utcai szóváltá­ sokat a mindennapi társalgás mintáival. „Interakciós vandalizmus" A beszélgetés. így „együttműködnek" az interakciók kezdésében és befejezésében. . amely szükséges lenne egy kijelentés. borlap nem kell. hogy igyekszünk felhívni a figyelmet egy köz­ lés kétértelműségére. ha ezeket a szokásokat megtörik.. feltétlenül tudatjuk Önnel. mint az egyetemisták Garfinkel kísérleteiben: nem kérdezősködik olyan helyzet­ ben. Garfinkel egyetemistái úgy alakítottak ki fe­ szült helyzetet. Nagyon reméljük. A mindennapi társalgás általá­ ban úgy zajlik. hogy az emberek a min­ dennapi életben olykor szándékosan úgy tesz­ nek. amilyet Garfinkel kísérleti személyeinek kel­ lett kezdeményezniük a lehető leghétköznapibb megjegyzésekre válaszolva. akkor veszélyben érezhetjük magunkat. vagyis vé­ gül is ezt mondja: „Törődj a magad dolgával!" A fenti első kérdésre egy másik ember más helyzetben egészen más választ adhat. De mi van a való világ helyzeteivel. A mindennapi beszélgetés sok „szabálya" csak akkor válik nyilvánvalóvá. Meg kell jegyeznünk. Az én specialitásom a coq au vin. a rövid szünetekhez vagy a gesztusokhoz -. a mai vendége! Először is mindketten kérünk ásványvizet és ét­ lapot. A gyerek tehát éppen ellentétes módon válaszol a szülő kérdéseire. „B" szándékosan „félreérti" „A" kérdését.. megjegyzés vagy kérdés értelmezésé­ hez. Ha bármire szükségünk lenne. például: A: Hova mész? B: Tönkre. amellyel egy beszélge­ tés jelentése minden szempontból vizsgálható . az valójában a társadalmi élet szövetének alapvető része. a beszélgetőtársat megpró­ báljuk megtréfálni.a legkisebb töltelékszavaktól (például „hmmm" és „á!") a szóváltás pontos időbeli menetéig (szüne­ tek. ha valaki megszegi . a vál­ takozó megszólalásban. ha az egyik fél „nem hajlandó együtt­ működni".igazodnak a hanglejtésbeli váltásokhoz. miért tekintik a járókelők gyakran prob­ lematikusnak az efféle interakciókat. hogy a beszélgetést szeretnénk elhárítani. A beszélők kölcsönösen figyelnek egymásra." mas „pontosítási műveletnek" kellene követnie. Épp ezért feszültségeket okozhat. amikor ezt normális esetben nem tennénk. ezért jár súlyos következményekkel a felrúgása. Nézzük például az alábbi jellemző beszélgetést a szülő és tizenéves gyere­ ke között! Szülő: Hova mész? Gyerek: El. Akkor vagyunk a legnyugodtabbak.például ez az éttermi vendég. hogy napi életünk stabilitását és egységét megőrizzük. Jeff vagyok. megszakítások és átfedések). hogy segítsék a zökke­ nőmentes beszélgetést. zavartakká vagy bizonyta­ lanokká válunk. amíg az interakció résztvevői tisztában vannak vele. a tréfa éppen a beszédhez kapcsolódó kimondatlan feltevések szándékos félreértéséből táplálkozik. hogy egy szociológiai kísérlet ke­ retében szándékosan megszegték a beszélgetés szabályait.5. és az interakció ilyen esetben megakadna. amikor ezt mondja: „Üdv. vagy esetleg az. Ami tehát első látásra jelen­ téktelen beszélgetési konvenció. hogy válaszul ironikusan kifejezhesse aggodalmát vagy rosszkedvét. az egyik leg­ főbb módja annak. amelyekben az emberek beszélgetési módsze­ reikkel „kevernek bajt"? Egy amerikai vizsgálat során a New York-i járókelők és az „utca népe" közötti szóváltásokat elemezve próbálták meg­ érteni. Ennek a célja lehet az. ha mindenki megmarad a cseve­ gés hallgatólagosan elfogadott konvencióinál. mint már említettem. hogy finom lesz az étel. Nincs eb­ ben semmi rossz mindaddig. A társal­ gáselemzés olyan módszer. Szülő: Mit fogsz csinálni? Gyerek: Semmit. mintha nem ismernék azt a szavakban nem kifejezett kontextust. FEJEZET hanem megtagadja az értelmes választ. zavarba hozni. A szellemeskedés.

még világosabbá vá­ lik a vonakodása. amely „bár­ dolatlannak" számít. úgy boríthatják fel a minden­ napi beszélgetés konvencióit. Az interakciós vandalizmus áldozatai még kevésbé tudják megfogalmazni. Mudrick: Nézzenek oda! Szemrevaló vagy. 4. tovább próbálko­ zott. A szociabilitás hallgatólagosan elfogadott szabályainak megsértésével Mudrick olyan módon folytatja a beszélgetést. szépségem! 2. Vagy a férfinak sikerült beszélgetést kezde­ ni. hogy a beszélő té­ mát akar váltani. De ezekben a beszélgetésekben valami „elromlik". hallod-e! Tet­ szik. Mudrick: Hol a gyűrűd? 10.késlelteti a válaszait. De ha kedvük tartja. Mudrick: Hahó. amikor úgy tesz. A városi jó modor alapvető követelménye. A szerzők az efféle eseteket. A beszélgetésekben nagyon pontos mutató az időzítés: ha akár csak egy másodperc töredé­ kével is késik a válasz. Amikor a nő ellen­ állt a férfi beszélgetésindító próbálkozásainak. a rokonokkal és az ismerősökkel folytatott interakcióik során. megjegyzéseivel gyakran a nő szavába vág. Mudrick: Az enyém Mudrick. 2. hogy nem kívánja folytatni: 1. mintha nem is hallotta volna.fekete férfiak és az utcán mellettük elhaladó fehér nők közötti interakciókat vizsgáltak. az a hétköznapi beszél­ getések többségében azt jelzi. Nő: Van. Aztán egy fiatal fekete nő közeleg. mi történt velük. Az alábbiakban azt idézem. hogy másokkal folytatott beszélgetéseinknek megfele­ lő „kezdete" és „vége" legyen. A nő . a rendőrséggel. amikor egy nagyjából 25 éves fehér nő közeleg egyen­ letes tempóban. akkor az egyéneket erős. hogy így feltűzöd a hajad. Ennek megfelelően a nő is „bárdolatlan". Mudrick: Na! 8. Nő: Jó napot! Hogy s mint? 3. a helyi üzlet­ tulajdonosokkal. interakciós vandalizmusnak nevezik. Ebben az esetben Mudrick az interakciót alkotó tizennégy megszólalás közül kilencben beszél­ getést kezdeményez és további válaszokat pró­ bál kicsikarni a nőből. Nő: Van! 9. 5. mint a durva fizikai vagy verbális támadás áldozatai. hogy beszélgetésbe elegyedjen vele. a ma­ gasabb rangúak által tiszteletben tartott rendjét. Mudrick: Jól vagy? 4. Nő: De! 13. Nő: Otthon tartom. mert a nők ritkán válaszolnak úgy. a nők rendszerint megszaporázzák lép­ teiket és mereven előre néznek. húszas éveiben járó fehér nő jön.többnyire hajléktalan. Mudrick: Megtudhatom a neved? 14. Ha csak az átiratot néz­ zük. Mudrick: Ne mondd már! 12. Mudrick: Figyelj! Figyelj csak! Tudom. 3. hogy a nő nem kíván társalogni. de gyakran nem vette a lapot. tudod-e?! A nő rá se hederít. ahogyan egy normális interakcióban tennék. Bár a férfiak megjegyzései ritkán ellenséges hangvételűek. Mudrick: Legyél a feleségem! A következő alkalommal két. A beszélgetés e két meghatározó részlete a férfiak és nők viszonyá­ ban igencsak problematikus. az ötvenes évei vége felé járó fekete férfi nőkkel beszélgetés­ be elegyedni (Duneier-Molotch 1999): Mudrick akkor kezdi ezt az interakciót. hogy rájuk kiáltottak. ügyet sem vetve a megjegyzésre. A férfiak gyakran úgy próbáltak beszélgetést kezdeményezni a nőkkel. bókoltak vagy kérdéseket tettek fel nekik. Ha hiá­ nyoznak a beszélgetéskezdés és -befejezés szoká­ sos jelei.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET A kutatás során . Mudrick viszont azonnal válaszol. alko­ holista vagy kábítószerfüggő . hogy elbizonytala­ nítják a járókelőket. 5. 7. És a tiéd? A n ő n e m válaszol. de amikor a magnófelvételen végzünk társalgáselemzést. Mudrick: Szépségem! Szépségem! A nő továbbhalad. hogy hallod! Aztán egy harmincas éveiben járó fehér nőt szólít meg. amikor a nő je­ lét adta. Az interakciós vandalizmussal kapcsolatos vizsgálat még egy példával szolgál a mikroszintű . a férfi ezt nem vette tudomásul. 1. 11. Az utcán élők gyakran igenis alkalmazkodnak a mindenna­ pi beszédformákhoz az egymással. A járókelők épp azért tudják nehezen kezelni az utcai szóváltá­ sokat. hogyan próbált Mudrick. mert azok „bárdolatlan" jellegűek. megmagyaráz­ hatatlan bizonytalanságérzet keríti hatalmába. Mudrick: Hahó. Mudrick: Nagyon csinos vagy. akkor is eléggé egyértelmű. 6. Mudrick: Férjed van? 6. továbbhalad (Duneier-Molotch 1999). babám! A nő összefonja a karját és meggyorsítja lép­ teit. Mudrick: Tetszel. amelyekben a rang­ létra alacsonyabb fokán álló személy felborítja az interakció hallgatólagosan elfogadott.ha egyáltalán válaszol . mintha észre se venné Mudrick ismételt próbálkozásait. lányok! Milyen csinosak vagy­ tok ma! Van pénzetek? Vegyetek rajta könyvet! Rá se hederítenek.

A „hoppá" nem komoly szerencsétlenségek vagy csapások. amelyek azután visszahatnak magukra az interakciókra. A nő viszont gyakran annak bizonyítékát látja a férfi viselkedésében. testünk jelzései és szavaink között állnak fenn.de többnyire öntudatlanul . ha minden szokásos lé­ pésünket meg kellene fontolnunk. vagy épp figyelmeztetni akarta. hogy magunktól és má­ soktól is természetes módon elvárjuk. hogy sza­ kadatlanul és hallatlanul bonyolult módon kont­ rolláljuk a megjelenésünket. aki előidézte a bajt. amelyek az arcunk. hanem az. státus. Mi értelme ilyen részletesen elemezni egy ennyire jelentéktelen felkiáltást? Valóban nem fordítunk nagy figyel- Hétköznapi életünk összeomlana. elképzelhető. Pél­ dául a gyermekét játékosan fel-feldobó szülő is mondhatja. Bizonyos helyzetekben elnyújtva is mondhatják. hanem többé-kevésbé artikulálatlan felkiáltásoknak tekinthetők. mint a hunyorítás. Az interakciós helyzetekben sohasem a puszta jelenlétet várják el tőlünk. és következtetünk arra. ha egyedül van. met a szavainkra és cselekedeteinkre. nem kell arra gon­ dolniuk. cselekedeteinket. gesztu­ sai segítségével kiegészítjük azt.vagyis joggal tekinti az efféle interakciók „célpontjának". A lényeg azonban az. Pedig itt korántsem akarat­ lan reakcióról van szó. Mindez okoskodásnak tűnhet. hogy őszinték-e. hogy folyton megmutatjuk másoknak: meg tudunk birkózni a mindennapi élet rutinfeladataival. Az utca embere számá­ ra a fehér nő. Emberi lé­ tünk alapvető része. ami szintén arra vall. ugyanakkor valószínűleg megta­ nítja neki. ridegnek és rész­ vétlennek tűnik . amelyeket Goffman (1981) reaktív kiáltásoknak nevezett.kontrolláljuk az arcki­ fejezésünket. ami abból is látszik. hogy az illető esetleg nem ura a csele­ kedeteinek. A hang kitölti azt a rövid szakaszt. Ez a felkiáltás azt hivatott közölni a jelenlévőkkel. AZ ARC. Sőt. a testtartásunkat és a mozdulatain­ kat. ha valaki hirtelen az arcunk felé lendíti a kezét.interakciók és a makroszinten ható erők közötti kétirányú kapcsolatokra. Mindannyian szigorúan és folyamatosan . olyasmi. Ez a „hoppá" látszólag csak jelentéktelen reflexválasz valamilyen ügyetlenségre. aki a tanúja volt. hogy nem az kiált fel. óvakodnia kell tőle. hogy az ember általában nem kiált fel így akkor. Mások arckifejezése. hogy csak jelentéktelen és pilla­ natnyi ügyetlenségről van szó. hogy „hoppá" vagy „hoppla-hopp". hogy valóban veszélyes. Például ha felborítunk egy pohár vizet. A TEST ÉS A BESZÉD AZ INTERAKCIÓBAN Összegezve az eddigieket: a mindennapi inter­ akció azokra a bonyolult kapcsolatokra épül. kitöltheti egy feladat elvégzésének kritikus pillanatait. aki ügyet sem vet beszélgetési pró­ bálkozásaira.és faji struktúrákhoz. amit szóban kö­ zölnek. miközben mindennapi interakciókba kerü­ lünk másokkal. mint aho­ gyan azt a fenti példa sugallja? Tudatosan nem is. hogy ez a felkiáltás is része azon készségeinknek. mit jelent e reaktív kiáltás. amelyben a gyermek elveszettnek érezheti magát: a szülő megnyugtatja. azt mondjuk: „Hop­ pá!". Az efféle mindennapi interakciók során keletke­ ző félelem és szorongás olyan külső státusokat és erőket hoz létre. A MÁSIK OLDAL GARY LARSON Reaktív kiáltások Az emberi hangképzés bizonyos típusai nem beszédnek. hanem csak kisebb balesetek al­ kalmával használatos. távolságtartónak. Mások elvárják tőlünk (ahogyan mi is másoktól) a goffmani „szabályo­ zott éberséget" (controlled alertness). A „hoppá" rendszerint más jelen­ lévőknek szól. . Az interakciós vandalizmus szorosan kapcsolódik az általános osztály-. Az interakciós vanda­ lizmus része a kölcsönös gyanakvás és modorta­ lanság önmagát erősítő rendszerének. ame­ lyekkel társadalmi életünk minden részletét sza­ bályozzuk.

Ander­ son elsőként két. tartania kell valakitől. hogy a mindennapi élet tanulmányozása rávilágíthat arra. hogy a „bevizsgáláson" a legvalószínűbben azok mennek át. hogy átment az utca túloldalára. az ékszer és a viselt tárgyak alapján az emberek azonosíthatók. Az egyes (gyors vagy lassú. [. Anderson megmutatta. feltevések alakulhatnak ki.] Az egyénre vonatkozó információ elő­ segíti a helyzetmeghatározást. and Change in Urban Community. mivel a többiek ennek révén már előre tudhatják. akik nem so­ rolhatók a veszélyes személyek általánosan elfoga­ dott sztereotípiáiba: „A gyerekek azonnal átmen- .. hogyan keletkeznek a társadal­ mi szabályok és státusok meghatározott kontex­ tusokban és helyszíneken: Amikor az egyén más emberek közé kerül. érthető vagy érthetetlen) mozdulatok tovább finomít­ ják a nyilvános kommunikációt. mert úgy érezte. Goffman gondolatát követve Anderson felteszi a kérdést. hogyan épül fel a társadalmi rend a végtelen sok mikroszintű interakció egyes építőköveiből.. Anderson könyve elején Erving Goffmant (2000) idézi arról. egymással szomszédos ameri­ kai lakókörnyezet utcáin zajló interakciókat írt le. a társak. Ekképp feltárta a mikroszinten zajló interakciók és a társadalom makrostruktúrái közötti kapcsolatot. Főként az olyan interakciókat igyekezett megérte­ ni. akkor rablónak nézhetik. Az utca törvényei Előfordult már olvasómmal. nagyban összefügg a faji sztereotípiák struktúrájával. Ha az idegen nem megy át a vizsgálaton. azok rendszerint megpróbálnak információt szerez­ ni róla vagy felidézni már meglévő információi­ kat. hogyan és milyen gyorsan semlegesítődik ez az „idegen"-kép. Meg­ állapítja: A bőrszín. hogy az a mód. akik értelmezni pró­ bálták az efféle egyszerű interakciókat. nem minősül „biztonságosnak". amelyekben legalább az egyik szereplőt fenye­ getőnek tekintették. az életkor. és előfordulhat. az öltöz­ ködés. Anderson rámutatott. Class. például a napszak és a személy jelenlétét „ma­ gyarázó" tevékenység is meghatározhatják. hogy a többi járókelő is megpróbál az e képnek meg­ felelő távolságot tartani tőle. 1990) megállapította. mit vár tőlük az illető és mit várhatnak ők tőle. aki követi vagy szemből közeleg? Elijah Anderson azon szociológusok egyike. ahogyan az Egyesült Államok egy észa­ ki városának utcáin sok fekete és fehér érintkezik egymással. Más tényezők.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET 1. amely viszont kapcsolódik a társa­ dalom gazdasági struktúrájához. Könyvében {Streetwise: Race. miféle viselkedési utalások és jelek alkot­ ják a nyilvános interakció kifejezéskészletét. és létrejöhet kommunikáció. megtévesztő vagy őszinte. a nem.

például egy forgalmas utcán. A futó beszélgetések. munkaköri kötelessé- .5. a fehér nők és a fehér férfiak va­ lamivel lassabban. o. és hogy milyen hangon fejezik ki az elégedettségüket. osztály. amelyekkel az emberek igyekez­ nek bizonyos benyomásokat kelteni másokban. pincérek­ kel. akik a szol­ gáltatóiparban dolgoznak. hogyan kell tempót váltaniuk. A társadalmi interak­ ció gyakran magában foglal mind fókuszos. miközben a hát­ térben nem fókuszos interakcióra is sor kerül a többi jelenlévővel.rámutatva. az illető úgy viselkedhet. Ha a kezdeményezésre elutasító a válasz. Egyértelmű. hogy mi a kezdeményezett érintkezés célja (Goffman 1971). Amikor idegenek találkoznak és beszélgetni kezdenek . hogyan hatnak a mikrokontextusban zajló interakciók a nagyobb társadalmi folyamatokra. ha például az „óvakodás művé­ szetét" elsajátítva megbirkóznak azzal a gondo­ lattal. hogyan be­ folyásolják a makrorendszerek társadalmi életünk szűkebb környezeteit. Könyvem későbbi fejezeteiben arra is sorolok majd példákat. má­ sokat pedig elrejtsünk. mimikája és gesztusai révén. Vagyis arcunk. ami­ kor az emberek közvetlenül figyelnek egymás szavaira és cselekedeteire. mintha nem is állt volna szándékában kapcsolatot létesíteni. Goffman a fókuszos in­ terakció egy-egy előfordulását érintkezésnek ne­ vezi. Mindennapi életünk során folyamatosan érintkezésbe lépünk másokkal . hogy kiszolgáltatottak az erőszaknak és a bűnözésnek. mind nem fókuszos elemeket. vagy hogyan ha­ ladjanak át a „rossz környéken" különböző nap­ szakokban. Az érintkezések esetében mindig sor kerül va­ lamilyen „nyitó lépésre". még ha közvetlenül nem is beszélget.sok ember gyűlik össze. amelyek segítségével ellenőrizhetjük valakinek az őszinteségét vagy igazmondását. hogy nem az udvarias figyelmetlenség szabályai sze­ rint járunk el. mivel könynyen félreérthető. legyen bármennyire kiterjedt. akkor is folyamatos nem verbális kommunikációt folytat velük testtartása. a szemi­ náriumi viták. Az első kategóriába tartoznak azok a szavak és arckifejezések. ugyanakkor azon töpreng­ het. Nem fókuszos interakcióra kerül sor minden olyan esetben. Tevékenységeinket a tár­ sadalmi élet kontextusaiban is szervezzük egyegy közös cél elérése érdekében. boltosokkal stb. a színházban vagy a házibulin . hogyan segíthet a mikroszociológia megvilágí­ tani a makroszociológia tárgyát képező átfogó intézményi mintákat. Most ezt fogjuk megvizsgálni. testünk és beszédünk arra szol­ gál. a fekete nők. FEJEZET nek a vizsgálaton. Fókuszos interakcióról akkor beszélünk. Anderson . hogy vajon látszott-e az élvezet az arcukon evés közben. Persze a pincérnek és másoknak.) mind-mind az érintkezés példái. legfőbb alapja a szemtől szembeni. mint a tényleges beszéddel. hogy lerázzanak egy „gyanús" alakot.családtagokkal. Néha azt sem tudják. az udvarias figyelmetlenség szabályainak felfüg­ gesztése mindig kockázatos pillanat. A fókuszos interakcióban mindenki ugyanolyan mértékben kommunikál az arckifejezésével és a gesztusai­ val. Ezért lehet bi­ zonytalan és habozó először a szemek találkozá­ sa. Kizárólag ezekből a vizsgálatokból nem tudnánk teljes képet adni társadalmunk nemi vagy faji viszonyairól.) hasonló vizsgálatok jól mutatják. mégis jelentős mértékben hozzájárulhatnak e kérdések magyarázatához. hogy az utca törvényeiben nem jártas fehérek nem tudnak kü­ lönbséget tenni a fekete férfiak (például a közép­ osztálybeli fiatal és a bandatag) között. hogy az interakciós feszült­ ségek külső.és nemi státusok­ ból erednek . munkatársakkal -. így kapcsolja össze a mikroszintű interakciókat és a makroszintű folyamatokat. hogy a társa­ dalmi szerveződés minden formájának. a játékok és a rutinszerű szemtől szembeni kontaktusok (jegyszedőkkel. A második kategória pedig azokat a kulcsokat tar­ talmazza. amikor azok a felszol­ gált ételeket dicsérik. Amikor az ember mások társaságában van. Goffman megkü­ lönbözteti a szándékos és az árulkodó közléseket. Az Andersonéhoz és Carol Brooks Gardneréhez (118. például faji. ha valahol . a fekete férfiak és a fekete kamaszok pedig mindenkinél lassabban". hogy csupán a mikrointerakciók vizsgálatával nem érthetjük meg egé­ szen a helyzetet. amikor az emberek egy bizonyos kör­ nyezetben jelzik.például egy házibulin -. és fordítva.megállapítja. Anderson azt állítja. így például egy étteremtulajdonos udvarias mosolylyal hallgatja a vendégeit. közvetlen interakció. Anderson szerint az emberek akkor „ismerik az utca törvényeit". Rendszerint ilyen interakcióra ke­ rül sor. Érintkezések Sok társadalmi helyzetben Goffman kifejezése szerint nem fókuszos interakciót végzünk. hogy mennyit hagytak meg. barátokkal. amely azt jelzi. hogy bizonyos jelentéseket sugalljunk. hogy tudatában vannak egymás jelenlétének.

holott szívből utálják egymást. A homlokzati területhez tartoz­ nak az olyan társas történések vagy érintkezések. / Hochschild tanulmányát az 1. így például ugyanannak a pártnak két kiemelkedő politikusa a tévékamerák előtt gondosan eljátssza. Ez a társadalmi státus a társadalmi kon­ textustól függően más és más lehet. E. mert alakításunk azoktól a szerepektől függ. folyton panaszkodnak [. A homlokzati területen való szereplés hát­ terében gyakran csapatmunka folyik.. a tanári szerep pedig a diákokkal szem­ beni viselkedés meghatározott formáiból áll.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET gük mosolyogni és udvariasnak lenni a vendég­ gel folytatott társadalmi interakció során. akkor lazíthatnak és szabadjára engedhetik azokat az érzéseiket. Bár ezt néha előre eltervezzük. oldal keretes részében ismertetem. Ilyen például a társadalmi szerep.. „Barátként" megint csak egészen más pozíciót foglal el a társadalmi rendben. A feleség és a férj a gyerekek előtt talán vigyáznak arra. amelyeket az emberek megfigyelnek egymáson (Omi-Winant 1994). amelyet az egyén a maga erejéből ér el. így például a tanár meghatározott pozíciót tölt be. amelyeket többre tartanak más státusoknál. a benyomáskeltés rend­ szerint egyike a tudatos figyelem nélküli cseleke­ deteinknek. amelyet biológiai tényezők. mintha a legtökéletesebb egység és barátság lenne közöt­ tük. amint a gye­ rekek elalszanak. amelyeknek egy bizonyos státusban vagy társa­ dalmi pozícióban lévő személy igyekszik megfe­ lelni. akiknek megmagya­ rázzák. Ilyen hozzárendelt státus a „fehér". Goffman úgy szemléli a társadalmi életet. amikor a barátaival kikapcsolódásképpen elmegy egy foci­ meccsre. hogy mások éppen a kívánt módon viszonyuljanak hozzájuk. amikor egy üzleti megbeszélésen vesz részt. Minden tár­ sadalomban akadnak státusok. Bár szeretnénk azt hinni. hogy társadalmi státusunk erősen meghatározza. Nyil­ vánvaló. Ha az emberek biztosak abban. ezek „színpadi alakítá­ sok". és ezzel együtt változnak a betöltendő szerepek is. hogy egy érintkezés során a nem és a faj is az első jegyek közé tartoznak. és a társadalom (főként a szülei) szerepelvárásai is mások.] egyszerű. Például ha olvasóm „hallgató". de egymásnak esnek. magatartásformáikat. Benyomáskeltés Goffman és a társas interakciók más kutatói is gyakran használnak a színházi életből vett fo­ galmakat. Homlokzati és hátsó területek Goffman szerint a társadalmi élet nagy részét fel lehet osztani homlokzati és hátsó. hogy szerzett státusaink a legfontosabbak. Ez az „érzelmi munka" (emotional labour). milyen szerepeket ját­ szunk. Egy fiatalember öltönyt-nyakkendőt vesz és az alkalomhoz illően viselkedik. Becker 1963). hogyan alkal­ mazta Goffman dramaturgiai elemzését Spencer Cahill.. A hátsó területen az emberek összeszedik a kellékeket és felkészülnek a formálisabb hely­ zetekben történő interakciókra. A hozzáren­ delt státus az. A szerzett státus az. mint­ ha színészek játszanák egy színpadon . A szerepek társadalmilag meghatározott elvárások. hogy a „színfalak mögé" kerültek. és a be­ nyomáskeltés (impression management) többfé­ le formájához folyamodnak. A szociológiában a státusoknak ezt a csoportját nevezik státuskészletnek. amikor nyilvános illemhelyekben vizs­ gálta a hátsó régiókban zajló társadalmi inter­ akciókat. amelyekben az emberek formális vagy stilizált szerepeket játszanak. és a személy általános társadalmi pozícióját ezek határozzák meg. a tár­ sadalom ezt másképp ítélheti meg. A hátsó terület a színház „kulisszáira" vagy a filmezés fel nem vett jeleneteire hasonlít. akkor meghatározott státusa van és meghatározott viselkedést várnak tőle az egyetemen. A szociológusok sokszor megkülönböztetik a hozzárendelt és a szerzett státust is. „Gyerek"-státusa különbözik ettől. C. nyílt szexuális megjegyzéseket tesznek. este pedig farmerbe-pólóba bújik és viccelődik. hogy ne törjön ki veszekedés.vagy in­ kább sok színpadon. a „sportember" vagy a „munkavállaló". hogy egy személynek egyszerre sok stá­ tusa lehet. A szociológusok rá­ mutattak. megőrizve a béke és nyuga­ lom látszatát. a „nő" és a „kamasz". Hamarosan szó lesz arról is. „Mi a szocioló­ gia?" című fejezetben ismertettem (38-39.) A hátsó régiókban „profán beszédmó­ dot használnak. amelyeket „ref­ lektorfényben" kontrollálniuk kellett. (A 128. hogyan kell viselkedniük az utasokkal. Az emberek érzékenyek arra. 1945.). színfalak mö­ götti területre. A leggyakoribb főstátusok a nemi és faji alapú státusok. Ez a benyomáskeltés művészete. pél- dául faj. Olvasóm szer­ zett státusa lehet a „diplomás". Épp az imént írtam. hogy a faj és a nem mennyire meghatározzák társadalmi inter­ akcióinkat. amelyet Arlie Hochschild ír le ismert tanulmányában a légiutas-kísérők képzéséről. . nem vagy életkor szerint nekünk „tulaj­ donítanak". o. hogy mások milyennek látják őket. amelyeket egy meghatározott időpontban játszunk. A szo­ ciológusok ezt nevezik főstátusnak (Hughes.

Amikor behívják a vizsgáló­ ba. fütyörésznek. Ha úgy dönt. Amikor az orvos kimegy. A „prológusban" a nő belép a vá­ róba és felkészül rá.. fejezetben ismertetem (216. Az ápolónő nemcsak felügyeli a páciens vetkőzését. akár férfi). melyiket is vegyem fel ma? informális öltözéket viselnek. »hanyagul« ülnek és állnak. betakarja egy lepedővel úgy. hogy még akkor sem mennek el orvoshoz (akár nő. o. kényes fajtáját vizsgálták: megnézték. A kutatás anyagát nőgyógyászati vizsgálatok so­ kaságából Mae Biggs ápolónő gyűjtötte. A legfontosabb mégis az. Az orvos hivatalos és szak­ mai magatartásformát vesz fel.a lepedő elválasztja a nemi szervét testének többi részétől. mintha a pá­ ciens személyisége nem lenne jelen . amelyet az alábbiakban részletezek. / Goffman sokat tett a társadalmi interakció vizsgálatáért. valódi. de nem az egész embert.eljátssza a páciens szerepét. A stigmáról és a tönkretett iden­ titásról szóló írásait a 8. majszolnak. Ezzel véget ér az első jelenet. Felveszi vele a szem­ kontaktust és udvariasan meghallgatja. és egyszerre viselkedik bizalmas barátnőként.. hogy csak az alteste maradjon fedetlenül. „milyen dolgokat kell egy nőnek elviselnie". Aztán odaveze­ ti a pácienst a vizsgálóasztalhoz. bejön az ápolónő. FEJEZET tett (néha még ma is az). rágógu­ mit rágnak. és kollaboránsként a nem­ sokára lezajló eseményekben. hanem egyúttal bizonyos dolgokat el is végez helyette. de potenciálisan szimbolikus cse­ lekedetekkel kapcsolatban nincsenek tekintettel a másikra. Ezeket a szakaszokat . Hmmm.egy időre félretéve a külvilágban érvényesülő identitását . Ezzel elkezdődik a központi jelenet.„jelenetek­ nek" nevezték. nyelvjárásokat és nem szabványos be­ szédmódot használnak. amely­ ben az ápolónő és az orvos egyaránt szerepel. amikor egy nő elmegy a nőgyógyász­ hoz (Henslin-Biggs 1971. Elveszi tőle és összehajtogatja a ruháját. és még mielőtt az orvos visszajön. szellentenek" (Goffman 2000). Alig­ hanem nagyon kevés olyan étterem van. ahol a vendégnek ne venné el az étvágyát. illetve érintése rendszerint a szexuális kapcsolat része. Henslin és Biggs az összegyűjtött adatokat megvizsgálva úgy találta. különböző testi megnyilvánulásokat produkálnak: krákognak. így például egy pincér maga lehet a megtestesült nyugalom és udvariasság. James Henslin és Mae Biggs az érintkezések egy különös. ha látná. Néhány nőt annyira nyugtalanít ez a gondolat. tiszteletre méltó személyként kezeli. ezért a vizsgálati helyzet mind­ két fél számára kétértelmű és kellemetlen lehe­ . magára ölti a „páciens"-szerepet. ha gya­ nítják. 1997). A kutatás idején a nőgyógyászati vizsgálatokat többnyire férfi or­ vosok végezték.megint színházi metaforával élve . és elkezdő­ dik az első jelenet. A nyugati férfiak és nők a szocializáció során megtanulják. mi folyik a konyhában. ha az orvost a helyzetével való visszaéléssel vádolnák. játékosan agresszívek és »tréfálkozóak«. hogy . Az ápolónő a jelenlétével egyrészt biztosítja. hogy szükség van a vizsgálatra. A vizsgálat úgy folyik le. de amint be­ lép a konyhába. ezt közli a pácienssel. másrészt tanú le­ het. elkezd gorombán kiabálni. büfögnek. amikor kiszolgálja a vendégeket. és hogy a nemi szervek feltárása. morognak és kiabálnak. 0 fontos kellékes a hamarosan következő közpon­ ti jelenetben. mi történik. aki tudja. és kimegy. ha az nagyon izgul. hogy veszélyben az egészségük. csekély jelentőségű.). hogy az orvos és a páciens közötti interakció mentes le­ gyen a szexuális felhangoktól. amelyek során a színészek által alakított szerepek az epizód kibontakozásával módosulnak. hogy az ápolónő segít személyből nem személyként észlelt személlyé (non-personj vál­ toztatni a pácienst. ezenkívül a páciens olyan helyzetben fekszik.5. hogy a nőgyógyászati érintkezés jel­ legzetes szakaszokból áll. akinek mindjárt közelről és alaposan meg fogják szemlélni teste egy részét. hogy a nemi szervek a test legintimebb részei. Szerepjáték intim vizsgálatok során A színházi eszközöket is alkalmazó benyomás­ keltés együttműködéses formájára példa az a vizsgálat. Megnyugtatja a pácienst.

mind a nők . amely legfeljebb fél méter lehet. Az utolsó jelenet előtt az ápolónő ismét a kel­ lékes szerepét játssza. 1996). újból „egész" és felelős személyként kezelve a pácienst. hogy beléphetnek olyan nők személyes terébe. A Közel-Keleten az emberek általában közelebb áll­ nak egymáshoz. E. az ember igyekszik visszaverni a támadást. 1973. mint az első jelenetben. hogyan formálja tes­ tünket a társadalom. A társasági távolság (egy és negyed métertől négy méterig) a formális interakciók . amely a nézőközönség előtti szereplésre jellemző. még ha nem is ugyanabban az érintkezésben vesznek részt. Amikor egymás mellett állnak. azt is a páciens tudtára adva ezzel.bizonyos. például az olvasó egy zsúfolt könyvtári asz­ talnál könyvekkel jelölheti ki a személyes terét (Hall. mint a szülők és gyerekek vagy a szerelmesek között.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET hogy ne láthassa magát a vizsgálatot. Heti idejük szintén zónákra oszlik: valószí- .aki egy alacsony széken ül. jó­ részt ugyanúgy. A fordí­ tott jelenséget azonban .amikor egy nő lép egy férfi személyes terébe . nagyon kevés társadalmi kontaktusra jellemző. akik eljárnak dol­ gozni. • Ebben a fejezetben sok olyan kérdés szerepel. mint ami Nyugaton illendőnek számít. vagy megérinti a nő derekát. segít a páciensnek újra „felöltem" a személyiségét. A nyugati kultúrában az emberek többnyire legalább egy méterre állnak egymástól a fókuszos interakció során. ami­ kor az ajtóban előre engedi. Edward T. ezzel figyelmességé­ nek. Ezen a zónán belül csak olyan kapcsolatok működnek. akik nem feltétlenül tartoznak bizalmas barátaik vagy akár csak köze­ li ismerőseik közé. amikor az emberek kényszerűségből a kívánatosnál közelebb kerülnek egymáshoz.. udvariasságának adhatja tanújelét. és igyekszik meg se moccanni. betegség és fogyatékosság" című fejezetben lesz szó. amikor a páciens kilép a rendelőből. Minden interakció szituáció­ hoz kötött: egy bizonyos helyen történik és bizo­ nyos ideig tart. mint a nem verbális kommuni­ káció más formáiban. Sok nyu­ gati országban a szexuális zaklatásra vonatkozó új törvények és előírások hivatottak védeni az emberek . ame­ lyekben megengedett a rendszeres testi érintke­ zés. ideértve azt is. ezután kész az utolsó jele­ netre.mondjuk a reggel kilenctől délután ötig terjedőt . Végül jön az „epilógus". A mindennapi interakcióban az intim és a sze­ mélyes távolság zónái a „legkényesebbek". Az odalátogató nyugatiakat rendszerint zavarba hozza a váratlan fizikai közelség. Bizonyos mértékű bizalmasság megengedett. A személyes távolság (fél métertől egy és negyed méterig) a barátokkal vagy a viszonylag közeli ismerősökkel folytatott érintkezések nor­ mális távolsága. de csak szigorú korlátok között. A páciens együttműködik vele saját ideiglenes „személytelenítésében": nem kezdeményez be­ szélgetést. INTERAKCIÓ IDŐBEN ÉS TÉRBEN Az érintkezések elemzésében és általában a társa­ dalmi élet megértésében alapvetően fontos. amelyben a páciens kifejezi megkönnyebbülését. A férfi. valamiféle fizikai határvonalat is meghatározhat­ nak. Az orvos . Hall. aki séta közben karon vezet egy nőt. Olyan esetekben. amelyben élünk.szokásos zónája. A páciens felöltözik és rendbe szedi magát. így például azok az emberek. a személyes tér négy zónáját különbözteti meg. A bizalmas távolság. és nem látja pácien­ se arcát . amely azzal kapcsolatos. és visszaváltozik azzá. hogy túl van a vizsgálaton.szemé­ lyes terét mások kéretlen érintéseitől vagy köze­ ledési kísérleteitől. Ugyanolyan hivatalosan ud­ varias modorban beszél. Az orvos visszajön és elmondja a vizsgálat eredményét. különben az illető könyékkel fogja távolabb tessékelni a betolakodót.mind a férfiak. Az orvos távozása után kialakulhat közöttük egy rövid beszélgetés.például az in­ terjúk . kifejezetten orvosi kérdések­ től eltekintve egyáltalán nem törődik a beteggel. A férfiak a nőknél tradi­ cionálisan nagyobb szabadságot élveznek a tér­ használatban.gyakran kacérkodásnak vagy szexuális közeledésnek tekintik. aki volt. hogyan oszlanak meg a cselekvések térben és időben. hogy taná­ csos odébb állnia. hogy áttekintsük. T. aki behatóan vizsgálta a nem verbális kommunikációt. A negyedik zóna a nyil­ vános távolság (négy méternél nagyobb). a távolság ennél kisebb lehet. hogy a testé­ vel való iménti intim kapcsolat a legcsekélyebb mértékben sem változtatta meg a kettejük közti vi­ szonyt. Ha ezeket a tereket mások kívülről „megszállják". Egy szú­ rós pillantás azt jelezheti a másiknak. egy „zónát" .a munkahelyükön tölte­ nek. Itt a nemi kérdések is szerepet játszanak. A nap során végzett cselekvéseink többnyire időbeli és térbeli „zónákra" oszlanak. A szo­ ciológia és a test kapcsolatáról a 8. A személyes tér A személyes tér nagysága kultúránként különbö­ zik. „Egészség. A páciens és az orvos tehát együttműködnek az interakció és az egymásról kialakuló benyomá­ suk irányítása érdekében.

mi­ lyen módszerekkel lehet próbálkozni. hogy megelőző intézkedéseket tegyenek. ha­ nem időt is nyer. hogyan vehet részt a közös alakításban. hogy mindenki hallja. egészen más napirend szerint. Milyen „kulisszák mögötti" területekkel talál­ kozik rendszeresen a saját életében? ba utaznunk. hogy egyrészt kisebbítik korábbi tettei kínos következményeit. Bár a be­ szélgetéshez vezető kínos eseményt nem láthat­ tuk. hogy amit Goffman (2000) egész „szerepjátszó csapatnak" (perfor­ mance team) nevez.5. 1985. Forrás: Cahill et al.kapcsolódnak egy tag vagy az egész csoport kedélyéhez. csak az okozhatott ilyen tehetetlen zavart. három fiatal nő között zajló beszélgetés­ ben „ B " és „ C " úgy próbálnak lelket önteni „A"ba. sőt célja eléréséhez megszerezheti a támogatásukat. A következő. hogy. három fiatal nő közötti beszélgetést egy egyetemi mosdóban rögzítettük.legalábbis részben . . hogy egy rakás balek­ kal volt dolga. Miért hasznos Goffman dramaturgiai modellje a nyilvános mosdóban zajló társadalmi inter­ akciók elemzésében? 2.akkor még nem láttuk. másrészt győzködik. ki vagy... hogy összeszedje magát. hanem „ B " okítja is „A"-t." A fent leírt beszélgetésben például „ B " és „ C " nemcsak igyekeznek enyhíteni „A" korábbi tettei­ nek kínos következményeit. A nap időzónái közötti mozgás gyakran térbeli mozgással jár együtt: na­ ponta busszal kell a város egyik részéből a másik­ matlan. hogy elrejtsék a félresikerült kollektív alakítás miatti zavarodott­ ságukat.. hogy „újra a színpadon a helye". B: . mint a hétköznapokat. FEJEZET Példa a szociológiai képzelőerő bevetésére: a „kulisszák mögötti" viselkedés vizsgálata nyilvános illemhelyeken A Spencer Cahill amerikai szociológus vezette kutatócsoport bevásárlóközpontok. hogy ha jobban figyelt volna a töb­ bi csoporttag útmutató jeleire. hogyan alkalmazza Cahill Goffman homlokzati és hátsó régiók fogalmát vizsgála­ ta során. hogy eljussunk a munkahelyünk­ re. dehogy! Szerintem nem is hallotta. Ráadásul néha a mosdó-háttérben zajló meg­ beszélések . A következőkben megnézzük. az udvarias figyel­ metlenség és a személyes tér fogalma a bárok és éttermek mosdóiban zajló társadalmi inter­ akció vizsgálatát? 3. gyengébb tagjait itt lehet betanítani vagy kivenni a játékból. KÉRDÉSEK 1. A csapat nemcsak a kollektív alakítás kudarca miatt vonul vissza a mosdóba. és te annyira bele­ merültél a dumálásba. mielőtt ismét kilép a közönség elé. Például I a fenti. a hétvégét pe­ dig otthon töltik. Goffman (2000) figyelte meg. ahogyan a csoport arról beszél. A bárok mosdójában például néha hall­ hattuk. C: Á. (mindannyian nevetnek) B: Biztos azt hiszi a srác. a csapat kifejezési szempontból alkal­ nűleg a hétköznapokon dolgoznak. hanem azért is. és ez többé ne történjen meg. egy-egy tagja hogyan közeledhet párnak kiszemelt cél­ pontjához. Példánk is mutatja. A regionalizáció fogalma révén megérthetjük. egyetemek. Mi lesz. és milyen reakciók várhatók. El­ mondja neki. annak tagjai gyakran ilyen illemhelyekre vonulnak vissza. A: Ezt nem hiszem el! Hogy én mekkora segg­ fej vagyok! B: Ne izgulj már emiatt! Most már legalább tudja.. hogy meg­ történt. mint a rongy. A: Talán nem kellett volna akkorát sikítanom. bárok és éttermek illemhelyein (mosdóiban) vizs­ gálta a társadalmi interakciót. akkor elkerülhette volna ezt a zavarba ejtő eseményt. ha még itt van? B: Nem kerülgetheted örökké. Ezért a társadalmi interakciók kontextusának elemzésekor gyakran hasznos megvizsgálni az emberek időbeli-térbeli mozgását. A: Húúú. hogy az efféle védekező stra­ tégiákkal az egyén vagy a szerepjátszó csapat nemcsak a pillanatnyi kizökkenést palástolja. hogyan közeledtek a tagokhoz. elpróbálhatják a tervezett előadást és megoszthatják egymással a legfontosabb tudni­ valókat. akkor elejét veheti. Mehetünk? A: Égek. hogy a szerep­ játszó csapatok a kulisszák mögött szedik össze magukat és beszélik meg a kollektív alakítás szín­ padi megvalósításával kapcsolatos problémákat: „A csapat végigpróbálhatja a szerepjátékot. hogy keresztülhúzzák a számításait. de ciki volt! El se hiszem. Megegyezhetnek titkos jelekben. Cahill megfigyelte. Ha az egyén megosztja a cso­ port többi tagjával az efféle stratégiai információ­ kat. hogy közönség jelenléte nélkül szűrje ki a sértő kife­ jezéseket. Segítheti a szerepjátszás...

Persze az emberek ma is írnak levelet. hanem különböző idő­ zónákhoz is köthetők. A ház bizonyos helyiségei hátsó régióknak minősülnek. hogy bekapcsolhat­ juk a tévét és megnézhetjük a híradót.minél több emberről és erőforrásról van szó. amíg a levél földön-vízen eljutott a címzetthez. minden egyes dolgozót.. hogy kijavítsák. Eviatar Zerubavel (1979. mert az elektro­ nikus szupersztrádán zajló kommunikáció szin­ te azonnali.és időbeli le­ hetőségeinket. va­ lamint a munkájukhoz szükséges erőforrásokat időben és térben integrálni kell. boltba vagy otthonba. századi kolostorok voltak az első olyan szervezetek.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET hogyan tagolódik időben-térben a társadalmi élet. bonyolult nemzetközi közlekedési és kommuni­ kációs rendszereknek a működését. Garfinkel és mások elemeztek. elektronikus levelet küldhetünk egy másik országban élő barátunknak. Egy kór­ háznak napi huszonnégy órában kell működnie. hogy elrejtse az öltözködésükben és civilizáltságukban mu­ tatkozó slamposságot: valamennyi szobára ki­ terjesztik azt az informális viselkedést. A nővé­ reket. Az óra és a tevé­ kenységek pontos időzítése . folyosókra és (ha többemeletes) szin­ tekre osztható. és a kórházi személyzet. Az egységes világidőt csak 1884-ben vezették be egy washing­ toni nemzetközi konferencián. Ez a technológiai változás „át­ rendezi" a teret: a székünkből sem kell kimoz­ dulnunk ahhoz.és időbeli határok is elválasztják egymástól. mennyire szorosan kö­ tődnek a társadalmi élet különböző formái ahhoz. kronometrikus idő. hogy nehéz el­ képzelni.a nap huszonnégy órájának meg­ felelően . Ma gyakorla­ tilag nincs olyan csoport vagy szervezet. megfordulnak a kór­ ház különböző osztályain. vagy hogy a szerepjátszók próbáljanak. helyreállítsák és átrendezzék az állandó dísz­ leteket. az „előadások"-ra más helyiségekben kerül sor. valamint az anyagi erő­ források összehangolása igencsak bonyolult fel­ adat. Ekkor osztották fel a Földet . Annyira megszoktuk. Úgy ötven évvel ezelőttig a térbeli kommunikációhoz jelentős idő kellett. hogy mennyire tudjuk tágítani tér. Ezt megint Goffman (2000) ecseteli a legszebben: [. Az idő mérése ma az egész világon egységes. A mindennapi élet kulturális és történelmi szemlélete A társas interakciók egyes mechanizmusai. Az internet és más új technológiai formák lehetővé tették. A nappaliban és a kony­ hában többnyire napközben tartózkodunk. ami lehe­ tővé teszi a napjainkban már nélkülözhetetlen. és meghatá­ rozták a nap kezdetének egyetemes viszonyítási pontját. amelyik ne ezt tenné . akikkel so­ sem találkoztunk. de vilá­ gunkban mindennapossá vált az azonnali kom­ munikáció. akik a világ bármely szegle­ tében élhetnek. Ehhez elegendő néhány perccel a nyitás előtt benézni egy étterembe. annál pontosabban kell összehangolni a tevékenységeket.. klumpában és minimálisan kikészítve tolják a babakocsikat [.. minden szerepjátszás előtt és után természete­ sen gyakran hátsó területként funkcionál. az orvosokat. beletelt némi időbe. Kronometrikus idő A modern társadalmakban tevékenységeink zó­ nákra oszlását erőteljesen befolyásolja az órával mérhető.] egy olyan terület. A 14. vagy tele­ fonálhatunk. amelyek megpróbálták pontosan be­ osztani lakóik napi és heti teendőit. farmerben. A különböző „régiók­ ban" zajló interakciókat tér. a há­ lószobában pedig éjszaka. 1982) ezt egy modern.] vasárnap délelőtt egy egész család arra használhatja a házat övező falat. De amit Goffman ír az . nagy kórház időbeli struktúrá­ jának elemzésén keresztül mutatta be. A társadalmi élet és a tér-idő rend átalakulása Az internet is arra példa.. milyen volna az élet e lehetőségek híján. hogy bárkivel érintkezzünk. mert ilyenkor nyílik arra lehetőség. Eletünk szinte elképzelhetetlen volna nélküle. ráadásul még a nap­ pali és éjszakai műszakot is váltogatják. Időnként az egész ház hátsó régióvá változhat. Időészlelésünket is átalakítja. Ezek a terek nemcsak fizikailag különülnek el egymástól.vagyis egyúttal tér­ beli koordinálása . akiket sosem láttunk.nélkül nem létezhetnének iparosodott társadalmak (Mumford 1973). amelyet az adott gyakor­ lat szabályszerű előadása számára teljes mér­ tékben homlokzati területként hoztak létre. egyetemesnek látszanak. hogy olyan emberekkel érintkezzünk. Vegyük egy családi ház példáját! Egy modern ház szobákra.huszonnégy időzónára. Ha levelet küldtünk külföldre. ame­ lyeket Goffman. amely rendszerint a konyhára és a hálószobákra kor­ látozódik. Amerikai középosztálybeli környé­ keken továbbá a gyermekek játszótere és a ház közötti választóvonalat az anyák kulisszaként határozhatják meg. így például az ápolónők meghatározott idő után új kórtermeket kapnak.

amelyek távoli országok­ ban készültek? Utazott-e valaha a világ másik részére? Ha e kérdések bármelyikére igennel vá­ laszol. . Más szóval: a globalizáció révén interakcióink egyre nagyobb része hat . i. akkor már tapasztalhatta. A történeti szociológiával foglalkozó Charles Tilly épp e változásokra alapozza a glo­ balizáció meghatározását.közvetle­ nül vagy közvetve . hogy külföldi útja során „egzotikus" tapasztala­ tokat szerezhet. mint az orvosi tekintet. hogyan kellene zajla­ nia a társadalmi interakciónak és a fizikai környe­ zettel való érintkezésnek. SI * Ám ni p i w n Hím•inin . milyen hatást gyakorol a globalizáció a társadalmi interakcióra.más országok lakóira. távolságtartó. csak ebben az esetben az „egzoti­ kus" élmények keresése hajtja. amelyek a különböző nemzetek tagjai között zaj­ lanak? E kérdéskör vizsgálatához fontos adalékok­ kal szolgáltak az idegenforgalom szociológiájával foglalkozó kutatók. mert fokozta az érdeklődést más országok iránt és megkönnyítette a turisták mzetközi idegenforgalor országok közötti mozgását. „ fJ^H mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ I n lm Külföldön az angolok keresik az olyan otthonira emlékeztető élvezeteket. A globalizáció. Az efféle tapaszta­ latok ellentétesek mindennapi várakozásainkkal. [ fejezetben. hogy a glo­ balizáció nagymértékben bővítette a nemzetközi utazás lehetőségeit. a 210-211. John Urry (1990. 1982 és 2002 között a tengerentúlról Nagy-Britanniába érkezők szá­ ma kétszeresére. Urry a turistatekintetet Foucault I orvosi tekintet fogalmához hasonlítja (erről a 8. mint a hamburger sült krumplival vagy a bőséges reggeli. aki egy másik országból származik? Vagy böngészett már olyan honlapokat. A britek is minden eddiginél többen utaznak a világ különböző tájaira (Office of National Statistics 2004b). FEJEZET Globalizácíó a mindennapi életb Beszélgetett már szemtől szembe valakivel. 2001) szerint sok ilyen interakciót a kíváncsi „turistatekintet" (tourist gaze) formál: az utazónak az az elvárása. Az ide látoga­ tók évente majdnem 12 milliárd fontot nyomnak a brit gazdaságba. oldalon lesz szó).5. mert szerinte a turistatekintet éppúgy hivatásos szak­ értők által társadalmilag szervezett. ez a viszonylag új jelenség meg­ változtatta a különböző nemzetekhez tarto­ zók közötti interakciók gyakoriságát és jellegét egyaránt. alkalmazását tekintve szisztematikus. amelyek arra vonatkoznak. Az élénk nemzetközi turizmus persze növeli a különböző országok népei közötti közvetlen inter­ akciók számát is. . az általuk itt költött pénzösszeg pedig háromszorosára növekedett. akik megfigyelték. hogy a helyi társadalmi interakciók földrajzilag szélesebb körben éreztetik hatásu­ kat" (Tilly 1995). Mi jellemzi azokat a társadalmi interakciókat. Szerinte „a globalizá­ ció azt jelenti.

I I I I I I 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I nyi területet is átfésülnek egy nap alatt. magában a közösségben szinte egyáltalán nincs lehetőség a félrevonulásra. de nem nehéz belátni. mint a szülővárosa! A turisták többsége azonban nem akar túl eg­ zotikus tapasztalatokat szerezni. és élelmet is sokkal könnyebb találni. hanem ezt is láthassuk. Van.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET 131 M M M a n H M M M n n M M M a a H a M M H N M n a M M M M H I Az Egyesült Államokba utazó britek például de­ rülnek azon. és gyakorlatilag minden tevékenység látható kívülről. Például a Párizs­ ba látogató-főként az amerikai . Az idegenforgalomból élő helybéliek becsülhetik a tengeren túlról érkezőket. milyen csalódott vol­ na. még mindig felismerhetők társadalmi életük tradicio­ nális mintái. hogy e megállapítások egy része csak korlátozottan érvényes a lkungok tár­ sadalmi életére. Senki nem próbál­ ta Goffmannak a mindennapi életről tett megál­ lapításai szerint tanulmányozni a lkungokat. Míg a lkungok . hogy hozzájussanak. De turistaként kedvünket is leljük ebben az idegenségben. amelyek ellentétesek egymással. 1969). akit ne ismernének vi­ szonylag közelről. hogy jobban megértsenek más kultúrákat. A globalizáció terjeszkedésével erősödik a turizmus. ami­ kor bőven van víz. A közösség tagjai néha száz négyzetmérföld- gyakran megnyugtató. miközben a hasonló viselkedésen a brit vezetők megütköznének. hogy ne csak az Em­ pire State Buildinget és az Eiffel-tornyot. hogy meg tudják határozni (többek között) azt is. ha e szabályok felrúgását tapasztaljuk. ezért a McDonald's „negyed­ fontos sajtos" hamburgerét „sajtos royale"-nak hívják. hogy negatív ítéleteket alkossanak azokról. vagy azért. hogy tucatnyinál több ember gyűlik össze? A modern és a tradicionális társadalmakban megfigyelhető társadalmi interakciók éles kü­ lönbségei jól láthatók. ha például vesszük a ma technikai értelemben legkevésbé fejlett társa­ dalmak egyikét: a Botswanában és Namíbiában.gyakran a nap nagy részében egyedül vannak. hogy idegenül. és ritkán vagy sohasem fordul elő. Például a lkungoknak nem sok . Mi a helyzet a kicsi. de sok­ szor az egész csoport felkerekedik élelmet keres­ ni. Mielőtt az utóbbi években gyakoribbá nem váltak az idegenekkel való talál­ kozásaik. milyen domináns minták alakulnak ki a turisták és a helybéliek közötti interakciókban. aludni. amelyekbe ellátogatnak. ezért nagy területeket kell bejárniuk. a munkájukról és a kikapcsolódási szokásaikról . ha egy másik országba érkezve rádöbbenne. a vízlelőhelyek közelében kialakított ideiglenes településeken. például az ételeikről. a Kalahári sivatagban élő !kungokat (a szó ele­ ji felkiáltójel csettintő hangot jelöl).ezt kétféleképpen tehetik: vagy azért. hogy igaz-e a Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmjében elhangzó megállapítás: a franciák metrikus mértékegysé­ geket használnak. Néha az efféle kitérők kí­ váncsiságból fakadnak. ezek előkészítése és lebonyolítása ugyanis na­ gyon sok időt vesz igénybe. Az élelem ritka ezen a környéken. amelyekben az idegenekkel való kapcsolat mindennapos. aki épp azért megy oda. A fér­ fiak a nap nagy részét gyakran egyedül vagy ket­ tes-hármas csoportokban töltik. Az asszonyok és gyerekek gyakran a táborban maradnak. hogy egyszerre vágyunk az egzotikusra és az ismerősre.különösen a férfiak . Egy átlagos nap nagy részét az ilyen célú vándorlás tölti ki. A lkungok harminc-negyven fős csoportok­ ban élnek. hogy ismerős környezetben ismerős ételeket ehetnek. más néven busmanokat (Lee 1968. Van azonban az évnek egy olyan része. akik miatt a népszerű úti célokat gyakran a kelléténél jobban fejlesztik. hogy az éppen olyan. A legtöbb lkung-csoport tagjai sohasem talál­ koznak olyan emberrel. tradicionális társadalmakkal. de az emberek számára udvarias figyelmetlenségről és másfajta interak­ ciókról. A közlekedés szabá­ lyai annyira bevésődnek. mert gazdasági hasznot hoznak a helységeknek. A turistatekintet feszültségeket kelthet a turistákés a „helybéliek" közötti közvetlen interakciókban. mert tudni szeretné. A lkungok mindennapi élete ilyenkor mindenféle rituálék és ünnepségek körül forog. Más helybéliek azonban neheztelhetnek a pénzükért cserébe valamit elváró turistákra. amelyek nem érintkeznek idege­ nekkel. A külföldre utazó britek nem bírják meg­ állni. furcsá­ nak. nem is volt szavuk az „idegen" leírásá­ ra. Képzelje el. akik különböznek tőlük. és késő este térnek vissza a táborba enni. amikor a napi tevékenysé­ gek rutinja megváltozik: a téli esős évszak.fiatalok legnép­ szerűbb gyülekezőhelyei közé tartoznak a McDo­ nald's gyorséttermek. A családok szinte átlátszó. az elsősorban olyan társadalmakra érvé­ nyes. hogy angolos-íres kocsmákba és vendég­ lőkbe is be ne térjenek. Bizonyos érte­ lemben épp azért fizettünk. ezért a szociológusoknak nagyon kell figyelniük arra. A turisták faggathatják a helybélieket mindennapi életük különböző résziéteiről. már-már egzotikusnak hat. Bár külső hatások miatt már változófélben van az életmódjuk. vajon ezek az interakciók barátságosak-e vagy inkább kibékíthetetlen ellentétekkel jellémezhetők. A turistatekintet lényege. nyi­ tott sátrakban alszanak. hogy az amerikaiak az út jobb olda­ lán autóznak.

A valóság társadalmi fel­ építése című könyvükben (1998) a „közfelfogást" vizsgálják: vagyis azt. hogy szobafalakkal. Ha a társadalmi valóságot „magyarázni" próbáljuk. tenek gondolkodás nélkül valóságosnak. vá­ rosövezetekkel „elhatárolják" a különböző társas eseményeket és érintkezéseket. Ezzel szemben Cicourel a kihágással gyanú­ sított fiatalok letartóztatásának és osztályozásá­ nak folyamatait figyelte meg. Hangsú­ lyozzák. hogy a csonka családból származó fiatalok álta­ lában nagyobb arányban követnek el normasértő cselekményeket. munkásságáról a 21. / A posztmodernizmusról bővebben lásd a 4.az orvos­ tudománytól és az orvosi kezeléstől a nemek közötti kapcsolatokon át az érzelmekig főként társadalmi problémákkal. Ezért az irányzat követői azt mondják. Felfedezte. sőt. ami számukra „valóságosnak" látszik. A társadalmi konstruktivisták Berger és Luck­ mann elképzeléseit felhasználva vizsgálják a társadalmi jelenségeket és igyekeznek feltárni. / A városok társadalmi interakcióiról a szocio­ lógia egyik alapítója. hogy az emberek mit tekin­ . amelyet ők maguk alkottak a társadalmi valóságról. A lkungok társadalmi interakcióinak formája nagyon különbözik attól. „A szociológiai elméletalkotás" című fejezetet (103-105. hogy „milyenek valójában" a fiatalkorú bű­ nözők.talán az egyszülős otthonokból származó gye­ rekekre kevésbé ügyelnek. pá­ rosok és városi terek" című fejezetben lesz szó (692. FEJEZET lehetőségük van arra. amelyek során ezt a va­ lóságot megformáljuk.). illet­ ve tárgyiasítjuk (magától értetődőnek tekintjük) azokat a folyamatokat. nem vizsgálhatják csupán azt a képet. hogy amit az egyének és a társadalom valóságként észlelnek és értelmeznek. A társa­ dalmi konstrukcionizmust máig a posztmodern szociológiai gondolkodás egyik irányadó megkö­ zelítésének tekintik. Például amikor alacsonyabb osztályból szárma­ zó fiatalkorú elkövetőket tartóztattak le. Az irányzat követői úgy vélik. ezért a szociológusok erre a megfi­ gyelt összefüggésre dolgoznak ki magyarázatokat . az egyazon kultúrában élők körében is eltérhetnek. szinte állandóan idege­ nekkel érintkezünk. hogyan ismerik meg és egyszersmind teremtik meg azt. o. többek közt a bűnözés „problémájával" foglalkoztak. A nagyvárosi élet során elkerülhetetlenül.. vagy nincs megfelelő szerepmodelljük. Georg Simmel írt nagy­ hatású összefoglalót. mégis van ben­ nük egy közös feltevés: a társadalmi valóság attól függetlenül létezik. mint a felsőbb osztálybeliekre Szociológiai vita a valóság társadalmi felépítéséről A szociológián belül többféle elméleti keretet al­ kalmaznak a társadalmi valóság magyarázatában. vagyis azt. mint a kétszülős otthonokból származók. Ezek az elméletek ugyan különbözőképpen értel­ mezik a társadalmi jelenségeket.. az maga is konstruált. o. A szociológusok többsége a fiatalkori bűnözés arányaira és eseteire vonatko­ zó adatokat adottnak (vagyis valóságosnak) te­ kinti. ahogyan a modern vá­ rosokban zajlik az interakció. egyének és csoportok társadalmi interakciója révén kelet­ kezik. Pél­ dául a letartóztatásokra és bírósági tárgyalásokra vonatkozó adatok első ránézésre azt mutatják. Peter Berger és Thomas Luckmann 1966-ban megjelent klasszikus. Ezt a feltevést megkér­ dőjelezi a szociológiai gondolkodás egy jelentős irányzata. hogy így a fiatalok kellőképpen megfegyelmezhetők. a szülők felügyeletére bízták.). ami a modern társadalmakra jellemző. akkor nem vesszük figyelembe. Tevékenységüktől tá­ vol áll az. és olyan elméleteket alkot. ezért őrizetben tartották a fiatalokat. ame­ lyek révén az egyének azt kezdik valóságosnak tekinteni. amelyek az ada­ tokban megfigyelt mintákat magyarázzák. Bár az irányzathoz tar­ tozók sokféle témában vizsgálódtak . a társadalmi konstrukcionizmus. különféle épületekkel. hogyan keletkeznek a fiatalkori bűnözésre vonatkozó „hivatalos" adatok. ami valóságos. mert a rendőrök és a szülők is úgy vélték. akkor a rendőrök gyakrabban tulajdonították a kihágáso­ kat a megfelelő szerepmodell hiányának. A felsőbb osztály­ beli otthonokból származó elkövetőket viszont inkább elengedték. hogy a szociológusoknak ezeket a folyamatokat kell leírniuk és elemezniük.5. hogy a társadalmi valóság e „nyilvánva­ ló" tényei a különböző kultúrákban élők. Ezért azokat a folyamatokat kell elemezni. hogy a fiatalkorú bűnözőkkel szemben alkalmazott rendőrségi el­ járások azokra a köznapi feltételezésekre épül­ nek. Tehát a rendőrségi gyakorlat arra szolgál. hogy az emberek beszélnek róla vagy élnek benne. hogy homlokzati és hátsó területeket alakítsanak ki. hogy gyakrabban süssék hivatalosan a „fiatalkorú bű­ nöző" bélyeget az alacsonyabb osztálybeli család­ ból származókra. Aaron Cicourel munkája (1968) a fiatalkori bű­ nözés területén végzett társadalmi konstrukciós kutatásokra példa.

és milyen új bonyodalmakat okozhatnak? A kétkedők azt mondják. amikor a kezdeti viselkedést objektívnek mutatja. a test rezdüléseiben. így csökkenthe­ tő a hálózati kommunikáció kockázata. A társadalmi konstrukciós irányzatnak is meg­ vannak a bírálói.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET . de magukat a vélekedéseket létező társa­ dalmi tényezők. Az új technológia védelmezői mégis azt mond­ ják. Például a társadal­ mi konstruktivisták azokban az elemzésekben... például hogy a szegény családból származó fiatalok gyakrabban keveredhetnek normaszegő cselekményekbe. az online közösségek és a csevegőszo­ bák az iparosodott országokban sokak számára a mindennapi élet részét képezik. oldalon). így lehető­ vé válik a csalás. Továbbá az internet lelkes hívei azzal érvelnek. másokat viszont konstruáltnak tekintenek.: A gond az emberi kommunikáció természeté­ ből fakad. Kockázatos ügy ez (Locke 2000). hogy az irányzat követői igyekeznek rámutatni a társadalmi való­ ság szubjektív megteremtésére. hogy az interakció révén a valóságról alkotott köznapi elképzelések megteremtik érvényességük önálló. hogy kezdetben minden ilyen fiatallal egyformán bánnak. de eltűnik a test. akikkel sosem találkozhatunk . Végső soron a társadalmi konstrukciós irány­ zat olyan elméleti megközelítést kínál a társa­ dalmi valóság megértéséhez. hanem azokat a folyamatokat igyekeznek doku­ mentálni és elemezni. kérdésként merül fel. amely az eBay aukciós oldalain működik (lásd a keretes részt a 1 3 5 . mert nem hajlandó elfogadni. például a kapitalizmus vagy a patriarchátus hozzák létre. ugyan­ akkor azt állítja. a modern társadal­ makban állandóan olyanokkal folytatunk inter­ akciót. [.bizalmi rendszer az a virtuális közösség.).. milyen fiatalokat bé­ lyegeztek bűnözőnek. hogy milyen jellegűek ezek az interak­ ciók. közvetett kommunikáció számos olyan problémát vet fel. mi lehetett az üzenet­ küldő szándéka. Az egyik legismertebb . Elménk termékének véljük. ha a fiatalok hasonló vétségeket követtek el. mire gondolhatott. a hang­ lejtésben. hogy a felhasználók hamis identitás mögé rejtőzzenek (lásd az erre vonatko­ zó keretes részt a következő oldalon).de csak közvetett kapcsolat­ ba -. hogy az elektronikus levelezés és üze­ netváltás. nem akadályozhatja meg. hogy a társadalmi valóság objektíven létezik. gyakran megállapították. például a bevásárlás vagy a banki ügyletek során olyan emberekkel kerü­ lünk kapcsolatba . hogy a hálózati (online) kommunikációnak ere- .1 3 6 . amely gyökeresen különbözik a legtöbb más szociológiai szemlélet­ módtól. kezünk gesztu­ saiban. Ez a megbélyegzés hozza létre azokat az adatokat.még akkor is. a kibertér­ ben elvész a valóságos. A bírá­ lók szerint az irányzat nem következetes. pedig testekben valósul meg: az arcjátékban. Steve Woolgar és Dorothy Pawluch szociológusok azt mondják. a disznólkodás. amit a lkungokról meg­ állapítottunk ( 1 3 1 .és legtöbbet emlegetett . minden színlelés és el­ idegenedés. a manipuláció. A befogadó kevés jelből követ­ keztethet a másik személyiségére és hangula­ tára. o. a bizalmat megteremteni." Főként e né­ zet támogatói állítják. A bizalom szinte teljesen el­ párolgott. akik talán tőlünk több ezer mérföldre élnek. amelyek során a társadal­ mi valóságot az emberek megformálják. a játszadozás a másik érzelmeivel stb. amelyekben azt vizsgálták. Most. akiket talán sosem láthatunk. Társadalmi interakció a kibertérben Szöges ellentétben azzal. Más szociológusok azért bírálták az irányzatot. hogy a címkézési folyamat szub­ jektív (Woolgar-Pawluch 1985). és milyen választ adhatna. hogy maga a társadalmi valóság. tehát a bűnösnek bélyegzett fiatalok és az ettől megmenekülő fiatalok közötti különbség a „bűnös" címke kialakításából fakadhat. Majdnem minden hét­ köznapi ügyködésünk.1 3 2 . hogy a szélesebb körben ható társadalmi erők igencsak befolyásol­ ják a megfigyelhető társadalmi következménye­ ket. amelyek azután alátámasztják a köz­ vélekedésbe foglalt összefüggést. / A bűnözési „probléma" konstruálásáról a 19. hogy a számítógépre épülő kommunikációs technológia túl korlátozott. Az irányzat követői nem azt feltételezik. hogy az elektronikus leveleken és az interneten át folytatott. Például egyes bírálók szerint a valóság ugyan lehet a köznapi vélekedések konstruált megörö­ kítése. „Bűnözés és deviancia" című fejezetben bőveb­ ben is szó lesz.ezt fogom kifejteni a kö­ vetkező fejezetekben is. Cicourel tanulmánya rámutat. Ahogyan Katz és szerzőtársai (2001) írják: „A gépelésben elvész az emberi. „objektív" bi­ zonyítékát.] Az interneten jelen van az elme. amely nem jelent meg a szemtől szembeni inter­ akcióban. majd a kapott konstrukció hivatott igazolni. hogy van mód jó vagy rossz reputációt kiala­ kítani. de épp ezáltal egyes vonásokat objektívnek. és csak találgathat. az igazi silány pótléka.

amelyben a fizikai megjelenés nem számít. A néma. Melyek a hálózati interakció előnyei és hátrá­ nyai a szemtől szembeni találkozókkal össze­ hasonlítva? dendően számos olyan előnye van. A lélek ugyanaz maradt. ön­ zetlen személyisége kibontakozhatott egy olyan médiumban. hogy meg­ tapasztalja: milyen nőnek. ötvenes évei elején járó. nemére. és nem a hitünk. Alex áldozatai közül néhányan . aki maradandó sérüléseket szerzett egy autóbalesetben. Joant nagyon sokan megkedvelték. az év elején egy sor bonyodalmas eseményt követően kiderült. okos. jeles. New Yorkban élő pszichiáter. hogy húszas évei végén járó. gyakran többet is elárulnak magukról egymásnak. hogy a technika nem védhet meg a félrevezetéstől. modemmel és egyéves CompuServe előfizetéssel ajándékozta meg (ez volt az első internetes cég. hogy .nevezzük Alexnek -.) Más áldozatok Alexet nem aljas színlelőnek tekintették. egyszerre segítette a hozzá hasonló. amelyet egy részeg vezető okozott. hogyan lehetne Alexet pszichiáterként bíróság elé állítani. fogyatékkal élő nőket és példa­ mutatóan pusztította az épkézláb emberekben kialakult sztereotípiákat. de a beszélő életkorára. (Közülük többen is próbálják fenn­ tartani barátságukat Alexszel. becsapottnak érezték magukat.. hogy Joan nem is fogyatékos. Forrás: Gelder 1996.végül is mindenki így „beszél" a számítógépen keresztül -. Barátja a balesetben halt meg.és lábfájástól gyötört Joan elő­ ször annyira elkeseredett fogyatékosságai miatt. akinek viszonya volt a hús-vér Alexszel. amikor most. amely az intemetkor hajnalán született. [.5. aki nem tudta kontroll alatt tarta­ ni a kísérletet. amelyről az interakció hagyományosabb formáiban. FEJEZET Példa a szociológiai képzelőerő társadalmi interakció problémái Ezt a részt egy olyan cikkből vettem. etnikai hovatartozására vagy társadalmi helyzetére vonatkozó információkkal is szolgál . de Alex kísérlete mindannyiunk számára bizonyította.] A „fedő­ neve" ez volt: Beszédes Hölgy. amelyek fel­ használhatók a beszélő ellen. Számos szoros hálózati barátsága és (olykor-olykor) romantikus kapcsola­ ta révén sok-sok nő életét változtatta meg. kerekes székbe kénysze­ rült. Mi. hálózati szereplők sokan sze­ retnénk azt hinni. A médium szoká­ sainak megfelelően az emberek ilyen (általában játékos) becenévvel jelennek meg a sokfelhaszná­ lós „nyitott" csatornákon. egyre vadabb kísérletbe kezdett. agysérüléssel kezelték. (Sőt. Vannak lényeges különbségek a kibertérben zajló társadalmi interakciók és a szemtől szem­ beni találkozások között? 2. amely beszédét és járását is károsította. többen próbálták kinyomozni. hogy először kötöttem a számító­ gépemhez egy modemet és beléptem a hálózati kommunikáció különös új világába. Rámutatnak. Maga Joan is egy évig volt kórházban. ha az érzelmek és a jelen­ tésárnyalatok kifejezéséről van szó. New Yorkban élő neuropszichológus. KÉRDÉSEK 1. aki a legújabb technikai lehetőségeket kihasználva a legrégebbi nemi szerepekkel kapcsolatos feltevéseinket for­ gatta ki. Joannel 1983 késő tavaszán „találkoztam". A következő két évben a hálózati élet nél­ külözhetetlen résztvevője lett. mondjuk a telefonálás vagy a szemtől szembeni találkozó esetén nem beszélhetünk. Valójában férfi . Ezért aztán mindenkit szörnyen megrázott. mégis máig érvé­ nyes kérdéseket vet fel..például az a nő. akik alig ismerték Joant. Ráadásul nem is nő. Ha­ marosan megtudtam. Alex megtévesztő játéka miatt még azok is sér­ tettnek. De gépelni tudott . nem az illető neme. de ha ketten magántermészetűbb beszélgetésbe kezdenek. a Beszédes Hölgy ezt az új énképet tük­ rözte. Még jó. ha csak a jóhiszeműsé­ günk veszett oda. és szellemes. és új | beceneve. ahogy e nők egyike fogalmaz: „a lélek a lényeg. nem sokkal azután.Joannak épp ez kellett. egy bensőséges női barátság részesének lenni. a Johns Hopkins Egyetem egy­ kori tanára számítógéppel. hogy valójában Joan Sue Greene a neve. mert. mi­ után Joan révén megismerkedtek . amelynek szolgáltatá­ sai közt a valós idejű csevegés is szerepelt) . hogy szó szerint élni se volt kedve. Aztán mentora. hogy a jövő idilli közösségét al­ kotjuk. Például az emberi hang sokkal többet érhet.a kísérletet egészen egyszerűen „szellemi erőszaknak" tart­ ják. ez sajátosan mai történet egy férfiról. hogy a hálózaton keresztül tud­ jon barátokat szerezni. bár ilyesmire még nem volt példa. Némasága miatt először a Csöndes Hölgy hálózati nevet választotta. hanem kísérletezőnek. gyakran hát. aki hajmeresz­ tő.") Akárhogy is.olyan információkkal.

Minden pozitív megjegyzés +1 pontot ér. 2005-re az eBay-hez több mint százmillióan csatlakoztak a világ min­ den részéről. Minden eladó vagy licitáló neve után zárójel­ ben egy szám látható. garanciát a gazdát váltó áru­ kért: a tranzakció minden kockázatát az eladók és a vevők vállalják. Az eBay működ­ tetői és piaci résztvevői is az intézményesített értékelési rendszernek. Az eladó esetében ez az információ a következőképpen jelenik meg: az el­ adó neve (265). gyakran többért is.. minden negatív megjegyzés -1 pont. A re­ gisztrált felhasználók pozitív. hogy mennyire becsülik az illetőt az eBay-piacon. ha a neve utáni számra kattintunk. Sok résztvevő mondta. személyek kö­ zött közvetítő aukciós ház. Figyelemre méltó. akik az eBay oldalain adnak-vesz­ nek termékeket. Úgy tűnhet.. sokan becsap­ hatók. [. amelynek révén többet adhat el. hogy összesítve hány pozitív értékelést kaptak. de az eBay-en keresztül zajló csereberék mégis ritkán végződnek rosszul. az eBay afféle katalógusként szolgál. hogy az eBay nem vállal jótállást." [. Ebben az értelemben egy-egy üzletkötő olyan rangot szerez. Jellegze­ tes pozitív megjegyzés lehet például: „Gondos csomagolás.. Jeles. [.] A felhasználó nevére kattintva levelet írhatunk neki.. hogy ezen a piacon bármikor elkö­ vethetnek sokakat érintő csalást. akikkel már üzleteltek. A bizonyos szintet elérő felhasz­ nálókat egy színes csillaggal is díjazzák. sőt inkább csak ilyen fel­ használókkal üzletelnek. a semleges megjegyzések pedig egyik irányba sem változtatják a felhaszná­ ló pontszámát.] A kiemelkedően jó rangsorolás aranyat ér. amely mutatja. a Feedback Forumnak (a visszajelzések fórumának) tulajdonítják a sikeres üzletek igen nagy arányát.] Né- . hanem értékelő megbecsültségét is láthatjuk). negatív és semleges megjegyzéseket is felrakhatnak az oldalra azokról a felhasználókról. Ez a profil tartalmazza a megjegyzések összesített listáját.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET Bizalomépítés a kibertérben: az eBay visszajelzési rendszere Az eBay ma a legnagyobb és az egyik legrégebbi (1995 szeptemberében indított). gyors szállítás.. Ajánlom mindenki­ nek. hogy szívesebben köt üzletet magas pontszámúakkal. amelyben szerepel minden értékelő levélcíme és rangjelző száma (így nemcsak az értékelt. akkor megjelenik teljes értékelési profilja.. A szám összesített mutatója annak.

hogy az internethasz­ nálat távolról sem a társas elszigetelődés irányába hat. FEJEZET hány negatív ítélet elég. hogy érvényre juttathatjuk nézeteinket és meggyőzhetjük őket őszinteségünkről. hogy csak akkor érthetjük meg. mekkora kárt okozhat egy negatív ítélet. A szer­ zőpáros megállapítja. Forrás: Kollock 1999. hogy a figye­ lem kizárólag az üzenet tartalmára irányuljon. A szemkontaktus maga bizonyos mértékű köz­ vetlenséget és bizalmat jelez. KÖVETKEZTETÉS: GYŐZ A KÖZELSÉG KÉNYSZERE Bár ma már egyre gyakoribb a közvetett kom­ munikáció. Úgy érezzük. hanem jelentős és egyre nagyobb hálózati és hálózaton kívüli társas interakció elindítójának tartják. mennyire őszinték. A felmérés szerint az internetezők általá­ ban más médiumokon (főként telefonon) keresz­ tül is többet kommunikálnak.a szerelem jelének tekintheti. hogy a közvetett. amely a résztvevők körében kivívott meg­ becsültségre épül. A gyakori résztvevők jól tudják... megakadályozza. Az elektronikus interakciót sokszor felszabadítóként. »a lélek tükre«. amely »sosem hazudik«: a szem. Boden és Molotch szerint az emberek azért vállalják a részvételt a talál­ kozókon. hogy valódi barátságok alakuljanak ki . pedig úgy tűnhet. akkor kiderül.] A felhasználó letilthatja visszajelzési pro­ filja megjelenítését. ezért gondosan kerü­ lik. ha azoknak a jelen­ létében vagyunk. azt az ellenséges szándék vagy . hogyan gondolkodnak és éreznek az emberek. néha ezért átutaznak a fél világon. mert így lehetünk biztosak abban. akiknek véleményére más környezetben gyakran nem sokat adnak (Pascoe 2000). de azt el kell ismernünk. lehetőség­ teremtőként mutatják be. mert az emberek létre­ hozhatják hálózati identitásukat és szabadabban beszélhetnek. mi zajlik körülöttünk. akik minket lényegesen érintő döntéseket hoznak. A családtagok „virtuális" találkozókat. Al­ talános vélemény szerint a legfontosabb ér- .5. de ez óriási hátrány egy olyan piacon. mert az együttes jelenléti helyzet . az interakcióban együtt jelen lévő felek folyamatosan figyelik e kifinomult testrész legkisebb rezdüléseit is" (Boden-Molotch 1994). vagyis a szemtől szembeni interakció. A legtöbb interakcióban a szemkontaktus igen rövid időtartamú. ezért a gyakran üzletelők igyekeznek pontszámukat növelni azzal. akik ezt nevez­ ték a közelség kényszerének (compulsion of proximity): az egyének úgy érzik. szemtől szemben is többször találkoznak és érintkeznek másokkal. az emberek mintha még mindig ér­ tékelnék a közvetlen kapcsolatot. 2. hogy olcsóbb és hatékonyabb volna megkötni az üzletet telefonos konferencia­ hívás vagy videokapcsolat révén. amely megvilágítja a tár­ sadalmi élet számos vonatkozását. mint másutt tehetnék. Ha jobban megnézzük mindennapi viselke­ désünk sok triviálisnak látszó elemét. hogy olyan helyzetben kell találkozniuk egymással. mint a nem internetezők (Katz et al. Erre példa a tekin­ tet: az. amely­ ben fontos az együttes jelenlét.a Goffman interakciós vizsgálataiban igazolt okok­ ból . Az internetben kétkedők máig azzal is érvel­ nek.bizo­ nyos esetekben . és biztosítja. Egy 1995 és 2 0 0 0 között internetezők körében végzett felmérés eredményei azt mutatják. ünnepi összejöveteleket rendezhetnének az elektronikus „valós idejű" kommunikáció felhasználásával. [. hogy „az együttes jelenlét révén olyan testrész mutatkozik meg előttünk. hagyomá­ nyosan hátrányos helyzetű csoportok számára. 2001). hogy tiszta üzleteket ütnek nyélbe villámgyorsan. ÖSSZEFOGLALÁS 1. ahogyan másokra nézünk. Ha hosszan a másik szemébe bá­ mulunk. az elektronikus kommunikáció elfedi ezeket az azonosító jegyeket. és oda a becsület. hogy így nélkülözniük kellene a sze­ mélyes családi ünnepek jó hangulatát. Az üzleti élet szereplői például továbbra is eljárnak megbe­ szélésekre. Ez nagy előnyt jelenthet a nők és más.az elektronikus kommunikáció bármely for­ májánál sokkal több információt ad arról. meghitt­ ségét.de mint­ ha valójában nem ez történne. E jelenség egyik magyarázata Deirdre Bodentől és Harvey Molotchtól ered. A társadalmi interakciók vizsgálata a szocioló­ gia alapvető területe. hálózati kommunikáció elszigetelődést eredményezhet. hogy azok a társadalmi interakció összetett és fontos részei. Az emberi arc sokféle érzelmet fejezhet ki.

s könnyebb a be­ nyomáskeltés. Erving (2000): Az én bemutatása a mindennapi életben. A reaktív kiáltások (indulatszavak) vizsgálatá­ val sok mindent megtudhatunk a társalgás jel­ legéről. Minden társadalmi interakció adott idő. Jószöveg Műhely. Berényi Gábor fordítása.bár általában bevált módszerrel . hogy nem vágyik társaságra? 6. 6. Routledge (2.akkor kerül sor. Polity. mind az arcon megjelenő ér­ zelmek értelmezése terén. a felek igyekeznek szemé­ lyesen találkozni. hogy kedvező képet alakítsanak ki másokban magukról. vagyis megnézhetjük. Cohen.TÁRSADALMI INTERAKCIÓ ÉS MINDENNAPI ÉLET zelmeket tükröző arckifejezések velünk szü­ letnek.megérteni mások szavainak és cselekedeteinek igazi je­ lentését. A társadalmi interakciónak lehetnek ugyan egyetemes mechanizmusai. Mint a színházban. Hogyan mutatkozhat az ember „magabiztosnak"? 5. Például az afrikai lkungok kicsi. akik színpadon.Pólya Kiadó. így kevés alkalom adódik homlokzati és hátsó területek kialakítására. amikor két vagy több ember közvetlenül ar­ ra figyel. hogyan gondol­ kodnak és éreznek mások. 3. Az etnometodológia azt vizsgálja. Fókuszos interakcióra . talán mert így könnyebb információkat gyűjteni arról. Különböző kultúrák összehasonlító vizsgálata igen sok egyezést mutat mind az arckifejezések. hogy amikor csak lehet. Erving (1963): Behaviour in Public Places. A nem fókuszos interakció egymás kölcsönös tudomásulvétele nagy társaságokban. 9. Peter . London. Laurie (1995): Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance to Everyday Life. Megvizsgálhatjuk mindennapi életünk tér-idő „zónáit". amikor közvetlen párbeszédre nem kerül sor. amelyeken belül nincs „magánélet". Goffman. Stanley . Thalassa Alapítvány . A társadalmi interakció gyakran jól megvilá­ gítható a dramaturgiai modell alkalmazásával: az interakció résztvevőit színészeknek tekint­ hetjük. ha jelezni akarja. Ez eredményezi az úgyneve­ zett közelségkényszert. 5. Goffman. Nehéz volna „interakciós vandalizmust" folytatni a tanítási órán? 4. amelyekből hiányzik az együttes jelenlét. Vajon mennyiben láthatja másnak egy turista a városunkat? 3. MEGFONTOLANDÓ KÉRDÉSEK 1. ha a társadalom tagjainak nem volnának közös alapfeltevései? 2.Luckmann. ahol a színészek felkészülnek az előadásra és lazítanak a fellé­ pés után. vándorló csoportokban élnek.és tér­ beli helyzetbe ágyazódik. Helyettesítheti-e az elektronikus kommunikáció a szemtől szembeni interakciót? AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Berger. A modern társadalmakat többnyire közve­ tett személyközi érintkezések (például banki ügyletek) jellemzik.Taylor. Lehetne-e társadalmi élet. amit mások mondanak vagy tesznek. tevékenységeink hogyan köve­ tik egymást időben. a társa­ dalmi élet számos területén is világosan el­ különül egymástól a homlokzati terület (maga a színpad) és a hátsó terület. Free Press. I . New York. azt a tendenciát. Thomas (1998): A valóság társadalmi felépítése: tudásszociológiai értekezés. díszletek és kellékek között játszanak. ugyanakkor milyen hely­ változtatásokkal járnak együtt. Phil (1992): Erving Goffman and Modern Sociology. 8. Milyen stratégiát alkalmazhat a bárha vagy kávézóba egyedül betérő nő. Cambridge. de sok közülük kultúránként különbözik.amely egyes érintkezésekre vagy interakcióepizódokra osztható . Budapest. A mindennapi társalgás és beszélgetés tanul­ mányozását Harold Garfinkel nyomán etnometodológiának nevezzük. Tomka Miklós fordítása. kiadás). hogyan próbáljuk cselekvően . 4. 7. Budapest. Manning.

html -• .brandeis.fmg.edu/~teuber/goffmanbio.A nem verbális kommunikációról http://www.nl/emca/ Erving Goffmanról http://people.grinnell.htm A szimbolikus interakcionizmusról http://web.natcom.edu/courses/soc/sOO/soclll-01/IntroTheories/Symbolic.org/ctronline/nonverb.html Ethno/CA News (az etnometodológia és a társalgáselemzés hálózati forrása) http://www2.uva.

televízió A nemsemleges nevelés nehézségei A szociológiai vita A TELJES ÉLETÚTRA KITERJEDŐ SZOCIALIZÁCIÓ Gyermekkor Serdülőkor Fiatal felnőttkor Érett felnőttkor Öregkor ÖREGEDÉS A brit társadalom „őszülése" Hogyan öregszik az ember? Az öregedés folyamata: versengő szociológiai magyarázatok Az öregedés jellemzői Nagy-Britanniában Öregedéspolitika A világnépesség őszülése Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források .SZOCIALIZÁCIÓ. felnőttek reakciói A nem tanulása Mesekönyvek. TÁRSADALOM ÉS A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJA Elméletek a gyermekfejlődésről Szocializációs közegek NEMI SZOCIALIZÁCIÓ Szülők. ÉLETÚT. ÖREGEDÉS KULTÚRA.

a k á r m e s e v i l á g b a . A Har­ ry Potter-sorozat k é s ő b b i d a r a b j a i b a n H a r r y b e n is n e m i v o n z a l m a k t á m a d n a k .] j o b b l e s z n e k i . H a r r y m á r j e l é t a d t a pá­ r a t l a n e r e j é n e k . azt a fo- iskola. A l b u s D u m b l e dore a n e m sokkal korábban elárvult c s e c s e m ő t . A H a r r y Potter r e g é n y e k . H a r r y is ű z i a v a r á z s l ó k sportját. A s z o c i a l i z á c i ó az a f o l y a m a t . a k v i d d i c s e t . D u m b l e d o r e m é g i s aggódik.s z ö v e v é n y e s világot.és Varázslóképző Szakiskolába jár. c s a k segítséggel tudja elsajátí­ tani a megfelelő értékeket. a m e l y n e k során a tehetetlen c s e c s e m ő fokozatosan öntudattal b í r ó é s é r t e l m e s s z e m é l y i s é g g é válik.v a g y a k á r m i n d k e t t ő b e . „ N i n c s az a gyerek..a m e l y e k m i n d Har­ ry egy-egy i s k o l a é v é t ö l e l i k fel . a m i t t e l j e s e n szokvá­ n y o s zavarral fogad. a k i ezt é p é s s z e l k i b í r n á . B á r H a r r y a R o x f o r t B o s z o r k á n y . n e m c s e p e r e d ­ h e t fel e g é s z s é g e s e n . M i v e l a sport s o k g y e r e k n e k az a terep. U n i v e r z u m á b a n t é v e d h e t e t l e n b a g o l y v i s z i a le­ v e l e t a c í m z e t t n e k . h o g y ha a fiú a v a r á z s l ó v i l á g b a n m a r a d . m a j d t o v á b b a f e l n ő t t k o r b a . h a c s a k ak­ kor s z e r e z t u d o m á s t erről.MHMHMnMMHMMMMMMHHMMMMMMHM J . a Harry Potter és a bölcsek köve így k e z d ő d i k : a furfangos v a r á z s l ó . a m i r e n e m i s fog e m l é k e z n i ! [. az mégiscsak s e r d ü l ő k o r b a . M é g j á r n i s e tud. a k á r l é t e z ő v i l á g u n k b a helye­ zi a c s e l e k m é n y t .m i é r t v o l n a ez k ü l ö n ö s e b b . m e r t h i á b a b í r m é g egy ifjú v a r á z s l ó i s h a t á r t a l a n erővel. a h o l m e g i s m e r h e t i az ö s s z e t a r t á s t és az á l l h a t a t o s s á g o t . M i n d a n n y i a n fontos é l e t s z a k a s z o k o n h a l a d u n k át: a g y e r m e k k o r b ó l a . K . H á n y t leteszi n e m varázsló („mugli") nagybátyja é s n a g y n é n j e ajtaja e l é . A f i a t a l o k s z o c i a l i z á c i ó j a a t á r s a d a l m i repro­ d u k c i ó á l t a l á n o s a b b j e l e n s é g é t is e r ő s í t i . m i n t a p o s t a i r e n d s z e r v a g y az e l e k t r o n i k u s le­ v e l e z é s ? A k l a s s z i k u s g y e r m e k i r o d a l o m fő célja. R o w l i n g világsikert aratott k ö n y v s o r o z a t á ­ n a k e l s ő darabja.. h o g y é r t h e t ő b b é t e g y e a f e l n ő t t é v á l á s folyamatát. a k i feltalál­ ja magát a b b a n a kultúrában. d e m á r i s h í r e s e m b e r ! Ü n n e p l i k ő t egy h ő s t e t t é r t . a m i a Harry Potter-sorozat újítása.arra az e l v r e é p ü l n e k . h o g y n i n c s n a g y o b b k a l a n d a felnőt­ té v á l á s n á l . R o w l i n g g y a k r a n a p a r a n o r m á l i s se­ g í t s é g é v e l m u t a t j a m e g a m i n d e n n a p i é l e t alap­ j a i m ö g ö t t r e j l ő c s o d á l a t o s . amelybe beleszüle­ tett. a m i k o r m á r m e g t u d j a emészteni" (Rowling 1 9 9 9 ) .

Mikép­ pen érthetjük m e g az é n t u d a t k i a l a k u l á s á t . a t a n u l á s és az a l k a l m a z k o d á s vé­ gigkíséri a teljes é l e t c i k l u s t . és a kisgyere­ kek játékaikban gyakran a felnőtteket utánozzák. M e a d u g y a n a k k o r a g y e r m e k f e j l ő d é s fő sza­ k a s z a i t i s leírja. i l l e t v e a kör­ vagyis a z z a l . Az előbbi a még szocializálatlan kisgyermek. m i a k ü l ö n b s é g a z ö n m a g á r ó l alkotott k é p . k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z é n t u d a t kialakulására. n o r m á i é s t á r s a d a l m i gyakorlata. m i k ö z b e n a b e n n ü k élők e g y m á s u t á n s z ü l e t n e k és m e g h a l n a k . a szimbolikus interakcionizmusnak alapját alkotják. h o g y a g y e r m e k e k m i k é p p e n t a n u l ­ n a k m e g gondolkodni ö n m a g u k r ó l . é s a z e g y m á s s a l v e r s e n g ő e l m é l e t e k e l t é r ő szemlélettel közelítenek e kérdéshez. A brit t á r s a d a l o m n a k p é l d á u l s o k o l y a n sajátos társa­ dalmi-kulturális j e g y e van. az ö n á l l ó a n cselekvő lényt.i l y e n az is. ÖREGEDÉS lyamatot. A k ö v e t k e z ő r é s z e k b e n egy gyakori s z o c i o l ó g i a i vitát j á r o k k ö r ü l : mi a m e g h a t á r o z ó b b . a m e l y n e m z e d é k e k óta v á l t o z a t l a n . Az a l á b b i a k b a n arról is szó lesz. a v e l e s z ü ­ letett-öröklött t u l a j d o n s á g o k vagy a n e v e l é s ? E l ő ­ ször m e g n é z z ü k . K í v ü l r ő l . TÁRSADALOM ÉS A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJA Elméletek a gyermekfejlődésről Az ember egyik legsajátosabb jegye m á s élőlé­ nyekhez h a s o n l í t v a az. En­ n e k e g y i k m ó d j a a s z e r e p j á t é k (play). a k i k f e l e l ő s e k a f e l n e v e l é s é é r t . Bizonyos m é r t é k i g ez a n n a k t u l a j d o n í t h a t ó . ÉLETÚT. hogy az e g y é n t u d a t á b a n v a n : ö n á l l ó .SZOCIALIZÁCIÓ. h o g y a n ala­ kul ki a k i s g y e r m e k k é t f é l e é n f o g a l m a : a „reak­ tív é n " és a „felépített é n " . A s z ü l ő i g o n d o s k o d á s r e n d s z e r i n t a gyermekekhez kapcsolja a felnőttek tevékeny­ ségét egész h á t r a l é v ő é l e t ü k r e . hogy az e m b e r e k közötti interakció j e l e n t é s h o r d o z ó s z i m b ó l u m o k o n és a j e l e n t é s e k é r t e l m e z é s é n k e r e s z t ü l zajlik (lásd az 1.f ő k é n t az e l s ő é l e t é v e k b e n . Csak e b b e n a szakaszban alakul ki ben­ n e fejlett é n t u d a t . V é g ü l á t t e k i n t j ü k az öregedéssel k a p c s o l a t o s l e g f o n t o s a b b s z o c i o l ó ­ giai k é r d é s e k e t . fejeze­ tet). a m e l y b e n a négy-öt é v e s g y e r e k m á r egy f e l n ő t t s z e r e p é t j á t s s z a . és ez a n e m z e d é k e k e t egy­ máshoz kötő újabb kapcsolatrendszert jelent. t ö b b e k k ö z ö t t a n e m i i d e n t i t á s kialakulá­ sára v o n a t k o z ó e l m é l e t e k e t is. A s v á j c i J e a n P i a g e t a g y e r m e k i fejlődés s z á m o s o l d a l á t vizsgálta. milyen más „bőrébe bújni". M e a d ezt n e v e z i „ s z e r e p á t v é t e l ­ nek": a gyermek megtanulja. M e a d szerint akkor alakul ki b e n n ü n k az éntudat. E g y g y e r m e k s z ü l e t é s e m e g v á l t o z t a t j a azok életét. A z é n k i a l a k u l á s á n a k p r o b l é m á j a s o k vitát ka­ var. a g y e r m e k k o r t ó l a későbbi időszakokig terjedő életszakaszaiban hatnak a s z o c i a l i z á c i ó r a . h o g y öntudatos. de legismertebb írásai a kognícidval foglalkoznak. é s . Az egyszerű utánzásból a l a k u l ki a b o n y o l u l t a b b s z a b á l y z ó j á t é k (game). M e a d szerint a c s e c s e m ő k és kisgyermekek elsősorban a körülöttük lévők cselekedeteinek utánzása révén válnak társadalmi lényekké. a m á s o k h o z v i s z o n y í t o t t „ é n j e " és a „ m á s i k " k ö z ö t t . m i l y e n e l m é l e t i m a g y a r á z a t o k a t dolgoztak k i k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k arról. m á s o k s z e m é v e l t u d l á t n i . a t ö b b i e ­ kétől k ü l ö n b ö z ő i d e n t i t á s a v a n ? E l e t é n e k e l s ő néhány hónapjában a c s e c s e m ő szinte egyál­ talán n e m é r z é k e l k ü l ö n b s é g e t az e m b e r e k és a k ö r n y e z e t é b e n l é v ő é l e t t e l e n tárgyak között. n i n c s é n t u d a t a . M i n d e n t á r s a d a l o m o l y a n j e l l e m z ő k k e l bír. mint k é s ő b b . Bár a kulturális t a n u l á s f o l y a m a t a a c s e c s e m ő k o r b a n és a korai g y e r m e k k o r b a n s o k k a l i n t e n z í v e b b .a g y e r e k e k az idő­ s e b b e k t ő l t a n u l n a k . a m e l y e k sok­ sok é v e n át f e n n m a r a d n a k . M a j d i s m e r t e t e m a főbb c s o p o r t o k a t és t á r s a d a l m i k o n t e x t u s o k a t . a h o g y a n tapasz­ taljuk. így fedezi fel „felépített é n j é t " . h o g y a s z o c i a ­ lizáció egymáshoz kapcsolja a k ü l ö n b ö z ő nem­ zedékeket. Mead és az énfejlődés George Herbert M e a d eszméi a szociológiában rendkívül széles körben hatottak. vagy a k e r t é s z k e d é s t i m i t á l v a kanállal ásni kezdenek. mivel az elmé­ leti gondolkodás egyik h a g y o m á n y o s irányzatá­ nak. A g y e r m e k k é t é v e s kora előtt n e m tudja. spon- KULTÚRA. h o g y a n é s miért f e j l ő d n e k a g y e r e k e k úgy. h o g y a leggyakrab­ ban beszélt nyelv az angol. C s a k f o k o z a t o s a n érti meg. ezért ők m a g u k is új i s m e r e t e k k e l és t a p a s z t a l a t o k k a l gazdagodnak. a m e l y b e n l é t r e j ö n a t á r s a d a l o m i d ő b e l i strukturális f o l y t o n o s s á g a . a m i k o r m á r n a g y s z ü l ő k k é váltak. A s z i m b o l i k u s i n t e r a k c i o n i z m u s h a n g ­ súlyozza. A s z o c i a l i z á c i ó s o r á n . a m i k o r m e g t a n u l j u k m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a „reaktív é n t " (I) a „felépített é n t ő l " (me). A z i d ő s e m b e r e k akkor i s m e g m a r a d n a k s z ü l ő k n e k .azt. amelyek az e g y é n k ü l ö n b ö z ő . h o g y a gyer­ mekfejlődésről kidolgozott legfontosabb elmé­ l e t e k a s z o c i a l i z á c i ó k ü l ö n b ö z ő o l d a l a i t állítják e l ő t é r b e . h o g y m á s o k ­ n a k a z ö v é t ő l e l t é r ő i d e n t i t á s a . A f e l n ő t t e k sütését-főzését l á t v a h o m o k s ü t e m é ­ n y e k e t k é s z í t e n e k . így á t ö r ö k l ő d n e k a z e l ő d ö k értékei. t u d a t a é s szük­ ségletei vannak. G e o r g e H e r b e r t M e a d a m e r i k a i filozófus é s s z o c i o l ó g u s f ő k é n t azt vizsgálta. nyezetükről.

h o g y a v e l e s z e m b e ü l ő c s a k a könyv borítóját láthatja. a m i t M e a d á l t a l á n o s m á s i k n a k (generalized oth­ er) n e v e z . m i n t p é l d á u l az okság. és a c s e c s e m ő s z á m á r a c s a k a z létezik. A g y e r e k e k együtt b e s z é l g e t n e k . m e r t m é g n e m t u d j a a n ő v é r e n é z ő p o n t j á b ó l lát­ ni ö n m a g á t . ha a „ r e p ü l ő g é p " f o g a l m á t akarja kifejez­ n i . a h o g y a n a g y e r m e k m e g t a n u l ö n m a g á r ó l és a k ö r n y e z e t é r ő l g o n d o l ­ k o d n i . h o g y megfogja. Szerve­ zett s z a b á l y o z ó j á t é k o t c s a k ú g y l e h e t j á t s z a n i . A h a r m a d i k periódus.6. g y e r m e k m a g a s s z i n t e n elsajátítja a nyelvet. N e m érti p é l d á u l azt. M i n d e n s z a k a s z ú j k é p e s s é g e k elsajá­ títását j e l e n t i . m i n t a h o s s z ú k á s . A g y e r m e k f e j l ő d é s é n e k ú j a b b s z a k a s z a M e a d szerint nyolc-kilenc éves kor táján következik b e . h o g y a z o k a k ö z v e t l e n é r z é k e l é s t ő l függetlenül l é t e z n e k . szélesebb e d é n y b e . a konkrét műveletek s z a k a s z a h é t t ő l t i z e n e g y é v e s korig tart. m e r t alacso­ n y a b b a v í z s z i n t j e . a h o g y a n m á s o k látják őt. a m e l y e k a társadalmi életet irányítják. A művelet előtti szakaszban a gyerekek nem k é p e s e k összefüggő b e s z é l g e t é s t folytatni mások­ kal. Piaget a k o g n i t í v f e j l ő d é s n e k . ta­ p i n t á s s a l é r z é k e l i a tárgyakat és fizikailag felfe­ d e z i k ö r n y e z e t é t . de n e m egymás­ sal. a m e l y a s z ü l e t é s t ő l nagyjából k é t é v e s korig tart. h o g y a s z é l e s e b b e d é n y k e v e s e b b v i z e t t a r t a l m a z . a m e l y e k a f e l n ő t t e k s z á m á r a t e r m é s z e t e s e k : a z okságról. A k o n k r é t m ű v e l e t i s z a k a s z b a n lévő g y e r e k k ö n n y e d é n ad h e l y e s f e l e l e t e t e r r e a kér­ désre. h a l l a n a k é s érez­ n e k az ő k e t k ö r ü l v e v ő v i l á g b ó l . h o g y a b ö l c s ő az ő m o z d u l a t a i m i a t t k e z d el m o z o g n i . akkor h e l y e s e n azt feleli: „Egy. valamint a z igazságosság é s a z e g y e n l ő r é s z v é t e l fogalmait. k ö z b e n f e l i s m e r i . h o g y a gyer­ m e k úgy l á t h a s s a ö n m a g á t . h a n e m azt. E b b e n a szakaszban m á r sokkal kevésbé egocentrikus. Piaget ezen n e m azt érti. P é l d á u l n e m fogja fel. A l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e b b e n a s z a k a s z b a n az. Ha a m ű v e l e t e k e l ő t t i s z a k a s z b a n egy kislánytól m e g k é r d e z i k : „ H á n y l á n y t e s t v é r e d v a n ? " .az őt k ö r ü l v e v ő k u l t ú r a á l t a l á n o s ér­ tékeit é s e r k ö l c s i s z a b á l y a i t . Piaget és a kognitív fejlődés szakaszai J e a n Piaget n a g y h a n g s ú l y t fektetett a g y e r m e k e k a z o n k é p e s s é g é r e ." D e h a azt k é r d e z i k tőle: „ H á n y l á n y t e s t v é r e v a n a n ő v é r e d n e k ? " . a h o g y a n a f e l n ő t t e k . h a n e m szelektál­ j á k é s é r t e l m e z i k . h o s s z ú k á s üveg­ b ő l á t t ö l t i k a v i z e t egy a l a c s o n y a b b . E g y n é g y é v e s g y e r m e k p é l d á u l széttárja a kezét. h o g y m e g t a n u l j a a m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e ­ ket: a szorzást. FEJEZET tán kívánságok és vágyak kusza halmaza. a m i t é p p e n lát. E b b e n az i d ő s z a k b a n a g y e r e k e k vi­ s e l k e d é s e j e l l e m z ő e n e g o c e n t r i k u s . s z e n z o m o t o r o s v a g y érzékszervi-mozgásos szakasznak nevezte. mert a c s e c s e m ő főként úgy t a n u l . t o v á b b á f e l t é t e l e a z e l ő z ő s z a k a s z sikeres befejezése. h o g y egy m a g a s . E b b e n a k o r b a n k e z d e n e k a g y e r e k e k szerve­ zett s z a b á l y o z ó j á t é k o k b a n r é s z t v e n n i a k o r á b b i . Az e g o c e n t r i k u s b e s z é l g e t é s b e n az. Ha a g y e r m e k látja. a m ű v e l e t e k előtti s z a k a s z állt. é s k é r d e z ő s k ö d n i k e z d a z a b b a n t a l á l t k é p e k r ő l . az o s z t á s t és a k i v o n á s t . h o g y m a g u k é r t e l m e z z é k a vi­ lágot.azt gondolja. a k k o r n e m érti meg. Piaget az e l s ő szakaszt. h o g y azok s z i m b o l i k u s m ó d o n f e j e z z e n e k ki tárgyakat és ké­ p e k e t . hogy k e v e s e b b a víz. Csak e b b e n a szakaszban kezdik megérteni azo­ kat az á l t a l á n o s é r t é k e k e t és erkölcsi szabályokat. A g y e r e k e b b e n a s z a k a s z b a n k e z d i felfogni azt.vagyis a n n a k . m e r t a l a c s o n y a b b lett a szintje. többnyire n e m kapcsolódik szorosan az előtte megszólaló mondandójához. és a s z a v a k a t m á r k é p e s ú g y h a s z n á l n i . f i g y e l m e n kívül h a g y v a azt. A g y e r e k e k n e m p a s s z í v a n fogadják be a hozzájuk érkező információkat. a s ú l y r ó l vagy a s z á m o k r ó l . M o s t m á r k é p e s e k k ü l ö n ö s e b b nehézség nélkül alkalmazni olyan gondolkodási s z a b á l y o k a t . A tárgyak n e m k ü l ö n ü l n e k el a s z e m é l y e k t ő l . h o g y a g y e r m e k ö n z ő . m e r t a g y e r e k e k m é g n e m tudják s z i s z t e m a t i k u s a n a l k a l m a z n i b ő v ü l ő é r t e l m i ké­ p e s s é g e i k e t .t ö b b . E b b e n a s z a k a s z b a n . h o g y a víz menyn y i s é g e v á l t o z a t l a n m a r a d t . h o g y á l t a l á b a n k i z á r ó l a g a saját n é z ő p o n t j á b ó l i n t e r p r e t á l j a a világot. hogy m á s o k az ö v é t ő l e l t é r ő n é z ő p o n t b ó l látják a tár­ gyakat. F o k o z a ­ tosan tanul meg különbséget tenni az emberek és a tárgyak között. meglehetősen szervezetlen szerepjátékok helyett. A g y e r e k e k n e k e b b e n a fejlődési s z a k a s z b a n n i n c s á l t a l á n o s e l k é p z e l é s ü k o l y a n g o n d o l k o d á s b e l i kategóriákról. e g y m á s t ó l j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő szaka­ szát írta le. h o g y v é g ü l a g y e r m e k a k ö r n y e z e t é t m i n t j ó l elkü­ löníthető és állandó tulajdonságokkal rendelkező tárgyak és s z e m é l y e k ö s s z e s s é g é t fogja fel. a m e l y k e t t ő t ő l h é t é v e s korig tart. E z e n a fejlő­ d é s i s z i n t e n a g y e r m e k f e l i s m e r i a h i b á t abban az é r v e l é s b e n . a s e b e s s é g r ő l . A z ö n t u d a t k i a l a k u l á s á h o z t e h á t az kell. a \ . K ö r ü l b e l ü l n é g y h ó n a p o s koráig a c s e c s e m ő n e m tudja m e g k ü l ö n b ö z t e t n i m a g á t a k ö r n y e z e t é t ő l . a m i t l á t n a k . míg az u t ó b b i M e a d é r t e l m e z é s é b e n a t á r s a d a l m i én. akkor v a l ó s z í n ű l e g azt fogja v á l a s z o l n i : „ S e m e n n y i " . A gyere­ k e k e b b e n a z i d ő s z a k b a n sajátítják e l a z e l v o n t lo­ gikai f o g a l m a k a t . U g y a n e k k o r v á l i k képessé arra. h a a gyerekek megértik a játékszabályokat. P i a g e t k u t a t á s a i n a k a k ö z é p p o n t j á b a n a követ­ k e z ő fázis. P i a g e t a z é r t n e v e z i ezt a s z a k a s z t „művele­ t e k e l ő t t i n e k " . E g y k ö n y v e t n é z e g e t . amit a gyerekek mondanak.

/ A családokkal kapcsolatos kérdésekről részle­ t e s e b b e n a 7.. h o g y m i é r t „a p u l i " vá­ lasz a h e l y e s . Az iskola. akkor is m e g é r t i . E z t p e d i g m e g h a t á r o z z a a c s a l á d i i n t é z m é n y e k j e l l e g e é s az. és é r t é k e l i a tréfát. ÉLETÚT. h o g y a c s a l á d m i l y e n k ö r n y é k e n é l é s m i l y e n t á r s a d a l m i osz­ t á l y h o z tartozik. A nagyobb társadalmak különböző rétegeiben a g y e r m e k n e v e l é s és a f e g y e l m e z é s s o k f é l e t í p u s á ­ val é s e g y s z e r s m i n d e g é s z e n e l t é r ő é r t é k e k k e l é s e l v á r á s o k k a l t a l á l k o z h a t u n k . • Az o s z t á l y k é r d é s e k e t k ö z e l e b b r ő l is m e g v i z s ­ gáljuk a 9. A formális m ű v e l e t i s z a k a s z b a n a s e r d ü l ő m á r képes m e g é r t e n i . A m o d e r n társadalmakban a társadalmi p o z í c i ó t n e m j e l ö l i k i ily m ó d o n a s z ü l e t é s . és e z e k b e n a s z o c i a l i z á c i ó s f o l y a m a t o k i s k ü l ö n b ö z n e k . E s o k f é l e s é g el­ l e n é r e ma is r e n d s z e r i n t a c s a l á d a s z o c i a l i z á c i ó folyamatának legfontosabb közege a csecsemő­ kortól a serdülőkorig. Ha n e m is t u d v á l a s z t a d n i arra a kérdésre. Bár a b r i t t á r s a d a l o m b a n k ü l ö n f é l e s z u b k u l t ú r á k ta­ l á l h a t ó a k . a m e l y e t c s a k a szü­ l ő k é s rajta k í v ü l m é g e g y vagy k é t g y e r e k alkot. A m o d e r n társadalmakban a korai szocializá­ ció többnyire szűk családi körben történik. n o r m á k a t é s n é z e t e k e t . A m á s o d l a g o s s z o c i a l i z á c i ó r a a g y e r m e k ­ kor k é s ő b b i r é s z é b e n . A g y e r m e k e k k o r sajátítja el a nyelvet és azokat az a l a p v e t ő v i s e l k e d é s m i n t á ­ kat. hogy m i l y e n nagy szerepe van a családi háttérnek. E b b e n a s z a k a s z b a n a c s a l á d a fő s z o c i a l i z á c i ó s közeg. A k e v é s b é i s k o l á z o t t e m b e r e k ál­ talában k o n k r é t a b b f o g a l m a k b a n g o n d o l k o d n a k . U g y a n a k k o r a b r i t t á r s a d a l m o n b e l ü l i s s o k f é l e c s a l á d i k ö r n y e z e t lé­ tezik. a m e l y e k b e n a szocializáció alapvető folyamatai v é g b e m e n n e k . sőt a z o n túl is . „Társadalmi rétegződés és osztály" című fejezetben.a b b a n a fej­ lődési láncolatban. E n ­ n e k e l l e n é r e itt i s j e l e n t ő s m é r t é k b e n b e f o l y á ­ solja a s z o c i a l i z á c i ó s m i n t á k a t az. A g y e r e k e k a s z ü l e i k r e vagy az ő k e t k ö r ü l v e v ő k ö z ö s s é g tagjaira j e l l e m z ő visel­ k e d é s f o r m á k a t v e s z i k át. az érett korig k e r ü l sor. a s z e r v e z e t e k . és gyakorisága. S o k g y e r e k e t e g y e t l e n s z ü l ő n e v e l . h o g y a n v i s z o n y u l n a k a társadalom más csoportjaihoz. m á s o k a t k é t f e l n ő t t p á r (az e l v á l t s z ü l ő k és a m o s t o h a s z ü ­ l ő k ) . hogy milyen lehet a z é l e t e m o n d j u k egy l e r o b b a n t v á r o s r é s z b e n n e - Szocializációs közegek A szociológusok gyakran két nagyobb szakaszra bontva tárgyalják a k ü l ö n b ö z ő k ö z e g e k b e n zajló szocializációt. Ezzel szemben sok más kultúrában a nagynénik. S z o c i a l i z á c i ó s k ö z e g e k a z o k a c s o ­ portok vagy t á r s a d a l m i h e l y z e t e k . és s o k a n a g y e r m e k születése után viszonylag hamar visszamennek a m u n k a h e l y ü k r e p é n z t k e r e s n i . ez a k u l t u r á l i s t a n u l á s legin­ tenzívebb i d ő s z a k a . h o g y b i z o n y o s k é r d é s e k m i é r t „csalafinták". amely összekapcsolja a nem­ zedékeket. a m e l y e k a k é s ő b b i t a n u l á s a l a p j á t alkotják. a kortárscsoport. a m e l y b e az e g y é n „ b e l e s z ü l e t e t t " . de a f o r m á l i s m ű v e l e t i s z i n t r e n e m jut e l v a l a m e n n y i felnőtt. „Családok és intim kapcsolatok" című fejezetben lesz szó. E z r é s z b e n a z i s k o l a i oktatástól függ. a csecsemő családban megtapasztalt kapcsolatai korántsem a z o n o s a k m i n d e n k u l t ú r á b a n . és sok m i n d e n t m e g ő r i z n e k az e g o c e n t r i k u s gon­ dolkodásból. M a a c s a l á d o s n ő k j e l e n t ő s r é s z e a háztar­ t á s o n k í v ü l is v á l l a l m u n k á t . A családok a különböző kultúrákban más-más „ h e l y e t " f o g l a l n a k el a t á r s a d a l o m i n t é z m é n y e i k ö z ö t t . h o g y „ M e l y i k á l l a t e g y s z e r r e k u t y a é s puli?". A l e g t ö b b t r a d i c i o n á l i s t á r s a d a l o m b a n az a c s a l á d .SZOCIALIZÁCIÓ. E b b e n a s z a k a s z b a n a c s a l á d e g y e s feladatait más s z o c i a l i z á c i ó s k ö z e g e k v e s z i k át. A család Mivel a c s a l á d r e n d s z e r e k n a g y o n v á l t o z a t o s a k . A s e r d ü l ő k o r i d e j é n a f e j l ő d ő gye­ rek k é p e s s é v á l i k r e n d k í v ü l e l v o n t é s h i p o t e t i k u s eszmék m e g é r t é s é r e . ha belegondolunk. K ö n n y e n megért­ hetjük. Piaget s z e r i n t a z e l s ő h á r o m fejlődési s z a k a s z univerzális. de a n y a és gyer­ meke v i s z o n y á t b e f o l y á s o l j a k a p c s o l a t u k f o r m á j a . ÖREGEDÉS T i z e n e g y t ő l t i z e n ö t é v e s korig tart az a sza­ kasz. a m e l y P i a g e t s z a v a i v a l a f o r m á l i s m ű v e l e ­ tek s z a k a s z a . egy átlagos b r i t g y e r e k é l e t e e l s ő é v e i t o l y a n c s a l á d b a n tölti. R e n d ­ szerint m i n d e n h o l az a n y a a l e g f o n t o s a b b sze­ mély a g y e r m e k e l s ő é l e t é v e i b e n . nagy­ részt meghatározta a társadalmi helyzetét egész életére..és kisgyer­ mekkorban zajlik. a t ö m e g k o m m u ­ nikációs e s z k ö z ö k és v é g ü l a m u n k a h e l y v á l n a k az egyént s z o c i a l i z á l ó e r ő v é . A g y e r e k e k e b b e n a sza­ kaszban egy p r o b l é m á v a l s z e m b e s ü l v e k é p e s e k az összes m e g o l d á s i l e h e t ő s é g e t f e l s o r a k o z t a t n i . n a g y b á c s i k és u n o k á k is u g y a n a n n a k a h á z t a r t á s ­ n a k a tagjai. és a d ö n t é s előtt g o n d o l a t b a n m é r l e g e l n i a z o k a t . Az e z e k b e n a kon­ textusokban zajló t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k r é v é n az e m b e r e k m e g t a n u l h a t j á k a k u l t ú r á j u k sajátos mintáit alkotó é r t é k e k e t . Az elsődleges s z o c i a l i z á c i ó c s e c s e m ő . és r é s z t v e s z n e k m é g a l e g f i a t a l a b b c s e c s e m ő k g o n d o z á s á b a n is.

M i v e l m a n a p s á g a n ő k egy jelentős része munkát vállal. E z k ü l ö n ö s e n igaz a m a i v i l á g b a n . oldalon a n e m i szocializáció h á r o m k l a s s z i k u s e l m é l e t é t i s m e r t e t e m ) . N e m fo­ gadta el. h o g y a g y e r e k e k m i t v á r n a k el m a g u k t ó l . Harris 1998).ö t ö ­ d i k e s g y e r e k e k e t egy m i c h i g a n i é s egy kaliforniai iskolában: beült az órákra és azt is figyelemmel k í s é r t e . a m e l y e k h a t á s á t fokozza a z i s k o l a i o s z t á l y o k é l e t k o r sze­ rinti szerveződése. h a n e m csoportosan haladnak végig e z e k e n a f o k o z a t o k o n . a k o r t á r s k a p c s o l a t o k m é g font o s a b b a k . hogy a család fontos szerepet tölt be a s z o c i a l i z á c i ó b a n . B á r ná­ l u n k n i n c s e n e k i n t é z m é n y e s ü l t é l e t k o r i osztá­ lyok. h o g y megtudja. Néz­ te. ő is azt akarta m e g é r t e n i . Az iskola S z i n t é n f o n t o s s z o c i a l i z á c i ó s k ö z e g a z iskola. hanem m e g n é z t e . a 1 4 7 . fő­ k é n t azáltal. A z i s k o l á b a n gyakran j ö n n e k létre kortárscsoportok. a k i egy kertvárosi. T h o r n e k u t a t á s a j ó l m u t a t j a . fehér családba születik (Kohn 1 9 7 7 ) . h o g y a c s o p o r t egy-egy tagja testi át­ a l a k u l á s á t z a v a r t a n fogadta vagy b ü s z k é n vállal­ ta. Az egymást követő életkori osztályok p é l d á u l a k ö v e t k e z ő k l e h e t n e k : gyerek. ho­ g y a n a l a k í t j á k ki és t a p a s z t a l j á k m e g a g y e r e k e k a n e m i j e l e n t é s e k e t az o s z t á l y b a n és a j á t s z ó t é r e n . m i n t r é g e b b e n ( C o r s a r o 1 9 9 7 . M i n t k o r á b b a n m á s o k . A férfiak n e m egyénenként. s z ü l e i k t ő l és tanáraiktól tanulják meg a n e m mivoltát. b a r á t i k a p c s o l a t b a n m a ­ radnak. A t a n á r o k r e a k c i ó i s z i n t é n b e f o l y á s o l j á k azt. e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a gyerekek. hogy m e n n y i r e f o n t o s a k a k o r t á r s c s o p o r t o k . P e r s z e a l i g h a a k a d o l y a n gyerek. h o g y a n t e r e m t i k a k t í v a n újra m e g újra a n e m j e l e n t é s é t az e g y m á s s a l folytatott interak­ c i ó i k s o r á n . betartani az iskola fegyelmi előírásait. A z egyes é l e t k o r i o s z t á l y o k tagjai á l t a l á b a n egész é l e t ü k b e n s z o r o s . m i t t e s z n e k a z o s z t á l y t e r m e n kívül.] m é g n á l u k s e m jelentke­ zett a h a v i v é r z é s . ifjú v é n és öreg v é n . h i s z e n a gyerekek v e l k e d ő . De ha a k e d v e n c e k n e m vettek fel m e l l t a r t ó t é s [. a m i k o r a v á l t o z á s o k m i n d e n t á t h a t n a k . Nyilvánvaló. Elvárják tőlük. i l l e t v e a s z ü l ő k n e m z e d é k é n e k s z e m l é l e t e k ö z ö t t i j e l e n t ő s e l t é r é s e k h e z vezet. T h o r n e ( 1 9 9 3 ) erről így ír: Ha a l e g k e d v e l t e b b „ n ő k " e l k e z d t e k m e n s t r u á l n i vagy ( h a n e m k e l l e t t v o l n a . h o g y a g y e r e k e k b e s z é l n e k formá­ l ó d ó t e s t ü k r ő l : ez i g e n c s a k k e d v e l t t é m á j u k . h o g y a g y e r e k e k p a s s z í v a n . A kortárskapcsolatok A s z o c i a l i z á c i ó s f o l y a m a t egy m á s i k k ö z e g e a kortárscsoport. h o g y a gyerekek t á r s a d a l m i s z e r e p l ő k . főként a kisebb tradicionális társadalmakban a kortárscsoportok f o r m á l i s a n is l é t e z n e k ( á l t a l á b a n c s a k a fiúk kö­ r é b e n ) m i n t életkori o s z t á l y o k . a k i kritikát­ l a n u l elfogadja s z ü l e i s z e m l é l e t é t . / Az i s k o l a i s z o c i a l i z á c i ó v a l r é s z l e t e s e b b e n fog­ lalkozom a 17. h o g y a m o ­ d e r n t á r s a d a l m a k b a n t ö b b f é l e s z o c i a l i z á c i ó s kö­ zeg l é t e z i k .. szegény. Kevésbé egyértelmű . „Oktatás" című fejezetben. a g y e r e k e k négy-öt é v e s k o r fölött i d e j ü k jó r é s z é t a z o n o s k o r ú b a r á t a i k t á r s a s á g á b a n töltik.. m i n t más szocializációs közegeik. A g y e r e k e k által így t e r e m t e t t t á r s a s k o n t e x t u s ha­ t á r o z t a m e g . e g y ü t t e s tevé­ k e n y s é g e i é p p o l y a n f o n t o s a k l e h e t n e k . p u s z i t k a p s z ! " já­ tékot vagy „ p u s z i f o g ó c s k á t " .k ü l ö n ö s e n a n y u g a t i t á r s a d a l m a k b a n -. E m e l l e t t p u s z t á n az a tény. h o g y elfogadják a t a n á r o k t e k i n t é l y é t .1 4 9 . a k k o r k e v é s b é t e t s z e t t e k ne­ kik az ilyen fejlemények. illetve a n n a k . T h o r n e megállapította. A g y e r e k e k n e k m e g kell t a n u l n i u k c s ö n d ­ b e n m a r a d n i . A z iskolai oktatás szabályozott folyamat: meghatá­ rozott tantárgyakat meghatározott tanterv szerint k e l l t a n u l n i . a k i k n e k r é s z ü k v a n társas v i l á g u k m e g t e r e m t é s é b e n és f o r m á l j á k saját szo­ c i a l i z á c i ó j u k a t . a m e l y h a s o n l ó korú gyerekek közössége.144 6. napköziben együtt j á t s z a n a k . h o g y a fiatal férfi m a g a s a b b é l e t k o r i o s z t á l y b a l é p . és ennek megfelelően viszonyuljanak hozzájuk. és gyermekeik az óvodában. B a r r i e T h o r n e s z o c i o l ó g u s k ö n y v é b e n (Gender Play. G y a k r a n sajátos s z e r t a r t á s o k k a l vagy r í t u s o k k a l ü n n e p l i k meg. m i v e l a c s e c s e m ő és a . E z e k a nor­ m á k pedig a k é s ő b b i e k b e n kihatnak a munká­ val k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i k r a is. a k k o r a t ö b b i l á n y is a k a r t a ezeket a v á l t o z á s o k a t . öreg h a r c o s . ifjú har­ c o s . 1 9 9 3 ) i l y e n n é z ő p o n t b ó l v i z s g á l t a a szo­ c i a l i z á c i ó t . mi­ l y e n férfinak é s n ő n e k l e n n i ( e fejezet k é s ő b b i ré­ szében. h o g y a n j á t s s z á k a „kapj el. Egyes kultúrákban. p o n t o s a n e l v é g e z n i a feladataikat. A k i s i s k o l á s o k társas. e t n i k a i k i s e b b s é g h e z t a r t o z ó g y e r e k n e k . e n n é l rej­ tettebb formában is szocializációs közegként mű­ k ö d i k . a k k o r is) melltar­ tót h o r d a n i . FEJEZET k i s g y e r m e k j ó i d e i g s z i n t e k i z á r ó l a g c s a l á d i kör­ ben szerez tapasztalatokat. a ser­ dülők. hogy a kortárscsoport n a g y h a t á s t g y a k o r o l a n e m i s z o c i a l i z á c i ó r a .. U g y a n a k k o r a z i s k o l a m á s . h o n n a n t u d j á k m e g a g y e r e k e k . jó­ módú. E n n e k e l l e n é r e a társadalmi-kul­ t u r á l i s h a t á s o k ó r i á s i e r e j ű e k . T h o r n e k é t é v e n á t figyelt m e g n e g y e d i k e s .

h o g y a n lát­ juk a világot.SZOCIALIZÁCIÓ.és a l á n y g y e r m e k k e l . a t e l e v í z i ó . és fizikai s é r ü l é s t vagy h a l á l t okoz. a m e l y n e k s o r á n a n e m i s z e r e p e k t a n u l á s a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k . A leggyakoribb k u t a t á s i t é m a t a l á n az. 1 7 órát t ö l t e n e k t é v é z é s s e l é s ( V H S kazettáról vagy D V D l e m e z r ő l ) v i d e ó z á s s a l (Of­ fice for N a t i o n a l S t a t i s t i c s 2 0 0 5 ) . akár a legbugyutább műsorok nézé­ se n e m eredendően alacsony szintű intellektuális olyan tényezők határozzák meg. a gyerek úgy tudja megérteni a mű­ sort. h o g y n e m c s a k p a s s z í v a n rea­ g á l n a k a m ű s o r t a r t a l m á r a .t ő l kezdve é v e n t e e l e m e z t é k a legfőbb a m e r i k a i or­ szágos h á l ó z a t o k e s t i c s ú c s i d ő s z a k á b ó l és hét­ végi n a p k ö z i m ű s o r a i b ó l v á l a s z t o t t m i n t á k a t . NEMI SZOCIALIZÁCIÓ A szocializációs közegek fontos szerepet játsza­ nak abban. f o l y ó i r a t o k a 1 9 . h o g y b i z o n y o s t é v é m ű s o r o k m i l y e n hatást g y a k o r o l n a k k ö z ö n s é g ü k r e . „A média" című fejezetben foglalkozom ( 4 6 6 . h o g y „ é d e s " é s „ h a l k a n s í r d o g á l " . A m i k o r f e l n ő t t e k e t k é r n e k arra. a h a n g l e ­ m e z e k . h o g y é r t é k e l j é k egy k i s g y e r m e k s z e m é l y i s é g é t . N e k i i n k á b b v o n a t o t vagy m á s „fiús j á t é k o t " n y ú j t o t t a k . i g e n c s a k e l t é r ő r e a k c i ó ­ kat figyeltek m e g .c s e c s e m ő i n t e r a k c i ó k v i z s g á l a t a megmutatja. a k i t e g y s z e r ű e n át­ ö l t ö z t e t t e k (Will e t al. 4 1 . óránként 7. / A m é d i u m o k közönségre gyakorolt hatásával a 25. a k k o r k ü l ö n b ö z ő v á l a s z o k a t a d n a k attól függően. „felfogják". és mindig ugyanúgy r e a g á l n á n a k a l á t o t t a k r a . p é l d á u l a c s a l á d és a m é d i a közvetítésével történik! Szülők. f ő k é n t a gye­ rekekre. ala­ kítva attitűdjeiket és v é l e m é n y ü k e t . h o g y a m i n d e n n a p i é l e t é b e n m e g l é v ő m á s jelentésrendszerhez kapcsolja. h a n e m é r t e l m e z i k is. hogy reakcióik azonosak. n y o m t a t o t t t e r m é k e i n e k a z e l t e r j e d é s e u t á n hamarosan megjelentek az elektronikus kommu­ n i k á c i ó e s z k ö z e i is: a r á d i ó . a m e l y i k egy a z o n o s k o r ú fiúcsk á v a l i s m e r k e d e t t meg. hogy a kutatások többsége n e m veszi figyelembe. ÉLETÚT. h o g y a n f o r d u l n a k egy hat h ó n a p o s lánykához. m e r t m e g h a t á r o z z a . T ö b b n y i r e rámosolyog­ t a k és j á t é k b a b á t a d t a k a k e z é b e . A h a s o n l ó korú e m b e r e k i n f o r m á l i s c s o p o r t ­ jai a m u n k a h e l y e n és e g y é b h e l y z e t e k b e n is tar­ tósan b e f o l y á s o l j á k a z e g y e s tagok a t t i t ű d j e i n e k és v i s e l k e d é s é n e k a l a k u l á s á t . a média. m e n n y i b e n tár­ sadalmi hatások eredményei a n e m i különbsé­ gek. Á t l a g o s a n a m ű s o r o k 80 s z á z a l é k á b a n . A s z e r z ő p á r o s felvetette. A z t m o n d t á k róla.. A dra­ matizált j á t é k f i l m e k i g e n c s a k e r ő s z a k o s n a k b i z o ­ nyultak. A t ö m e g ­ tájékoztatás. é l e t ü n k végéig f o n t o s a k m a r a d ­ nak. h o g y a g y e r m e ­ k e t l á n y n a k vagy f i ú n a k v é l i k . E g y k í s é r l e t b e n ö t fiatal a n y á t figyeltek meg.5 j e l e n e t b e n é r h e t ő t e t t e n a z e r ő s z a k . Nézzük meg most a nemi szocializá­ ciót. Hodge és Tripp szerint n e m maga az erőszak hat a viselkedésre. és a m e l y b e n azt a gyer­ mek értelmezi. hogy a sajtótermékek hozzátartozzanak a z e m b e r e k m i l l i ó i n a k m i n d e n n a p i é l e t é h e z . a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k első. A k é t c s o p o r t v a l ó j á b a n u g y a n a z t a g y e r m e k e t látta. A m é d i a ó r i á s i szerepet játszik. A k o r t á r s k a p c s o l a t o k g y a k r a n a g y e r m e k . b á r a gyilkolást r i t k á b b a n á b r á z o l j á k .és s e r d ü l ő k o r u t á n . hogyan tanulja meg a gyermek a nemi szerepeket. és összegezték a z e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y e k . B á r újságok. inkább az attitűdök általános kerete. hogyan h a t a t e l e v í z i ó a b ű n ö z é s i és e r ő s z a k r a való hajlamra. A tévézés. a k i k 1 9 6 7 . E g y m á s i k a n y a c s o p o r t b a n . . j e l e n e ­ tek számát. a m e l y a c s e l e k v ő r e m a g á r a vagy m á s o k r a irányul. A z a n y a . E g y n e m r é g i b e n k é s z ü l t f e l m é r é s s z e r i n t a Nagy-Bri­ t a n n i á b a n é l ő férfiak á t l a g o s a n n a p o n t a 2 . felnőttek reakciói S o k v i z s g á l a t foglalkozott a z z a l . b á r t a l á n úgy h i s z i k . ÖREGEDÉS tevékenységeit. sokáig c s a k v i s z o n y l a g s z ű k o l v a s ó k ö z ö n ­ séghez szóltak. m e n n y i r e ö s s z e t e t t e k a g y e r e k e k m e n t á l i s folya­ matai. m i n t a család és A tömegkommunikációs eszközök tevékenység. hogy a szülők másként bánnak a fiú. amelyben az e r ő s z a k o t á b r á z o l j á k . A g y e r m e k m ű s o r o k b a n m é g t ö b b s z ö r b u k k a n fel erőszak. A legátfogóbb vizsgálatokat George Gerbner é s m u n k a t á r s a i v é g e z t é k .). h e t i l a p o k . s z á z a d elejétől k e z d v e n a g y s z á m b a n j e l e n t e k m e g Nyu­ gaton. A televízió k ö z ö n s é g r e gyakorolt h a t á s á t vizs­ gáló kutatások á l t a l á b a n úgy k e z e l i k a gyerekeket. A tévéműsor ö s s z e s fajtája k ö z ü l a r a j z f i l m e k b e n mutatják a l e g t ö b b e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y t és je­ lenetet ( G e r b n e r 1 9 7 9 ) . E g y e g é s z é v s z á z a d n a k k e l l e t t eltelnie. E r ő s z a k n a k t e k i n t e t t é k azt a fizikai erőt. az általuk elfogadott értékeket m i n t h a passzívak lennének. 1 9 7 6 ) .4 7 0 . Rengeteg v i z s g á l a t o t v é g e z t e k m á r e l arra vo­ natkozóan. a n ő k pedig 2 . o. m a j d a v i d e o f e l v é t e l e k és -lejátszók. a m i t l á t n a k . R o b e r t H o d g e és D a v i d T r i p p ( 1 9 8 6 ) h a n g s ú l y o z t á k : a g y e r e k e k igenis ú g y n é z i k a tévét.

A gyermek kétéves korára részben m e g é r t i . é s n i n c s s o k k ö z ü k a számta­ l a n g y e r m e k k ö n y v b e n leírt m e s é k h e z . gazdagságról ál­ m o d h a t . j e l e n t e k m e g .ez az e r e d m é n y a v á r a k o z á s o k n a k m e g f e l e l ő e n alakult. Ha­ s o n l ó k é p e k t a l á l h a t ó k a m ű s o r f o l y a m b a n fel-fel­ b u k k a n ó r e k l á m o k b a n is. m e l y j á t é k o k v a l ó k f i ú k n a k és m e l y e k l á n y o k n a k . FEJEZET A nem tanulása A k i s g y e r m e k e k n e m t a n u l á s a s z i n t e t e l j e s e n tu­ d a t t a l a n . k i r á l y k é n t stb. Ha a l á n y o k fel-felbukkantak. b í r ó k é n t . B á r a k a d n é h á n y j e l e n t ő s k i v é t e l . Hatéves koráig a z o n b a n n i n c s t i s z t á b a n azzal. A gyerekeket és szüleiket i s m e g k é r t é k . s z á m u k tizenegy­ s z e r e s e v o l t a n ő k é n e k . és az aktív s z e r e p e k b e n a férfiak az u r a l k o d ó k . A z ú j a b b k u t a t á s o k felvetik. televízió T ö b b m i n t h a r m i n c éve Lenore Weitzman és m u n k a t á r s a i ( 1 9 7 2 ) a z ó v o d á s k o r ú g y e r e k e k leg­ g y a k r a b b a n forgatott k ö n y v e i b e n m e g j e l e n ő n e m i s z e r e p e k e t e l e m e z t é k . M a m á r a j e l e n t é s e s z o r o s a b b a n kötődik a romantikus szerelem eszményeihez. h o g y a f ő s z e r e p l ő k t ö b b s é g e férfi.1 0 é v e s gye­ rekek játékpreferenciáit vizsgálta Olaszországban és Hollandiában. m i n t a h á n y s z o r a fiúk választa­ nak lányjátékokat. A férfi­ a l a k o k n a g y o b b r é s z t k a p t a k a t ö r t é n e t e k b e n és a k é p e k e n is. A l e g n é z e t t e b b r a j z f i l m e k vizsgálatai m u t a t j á k . e g y é r t e l m ű n e m i k ü l ö n b s é g e t találtak. hogy csak az egyik n e m h e z tartozhat. V a n d a L u c i a Z a m m u n e r ( 1 9 8 6 ) 7 . m i n t h a egy kicsit s z o r í t a n a e z a z ü v e g t o p á n " (Viorst 1 9 8 6 ) . Az ö l t ö z e t b e n . P é l d á u l a felnőtt n ő k és férfiak általában eltérően b á n n a k a kisgyerekekkel. h o g y i l y e n fura az orra. t ö r e k v é s e k e t v á r n a k el a l á n y o k t ó l és a fi­ ú k t ó l . A f e l n ő t t e k és a g y e r e k e k v é l e m é n y e i g e n c s a k h a s o n l í t o t t . A férfi. a g y e r m e k i r o d a l o m mégis n a g y r é s z t u g y a n a z m a r a d t ( D a v i e s 1 9 9 1 ) . Elemezte.v á l t o z a t h o z h a s o n l ó át­ i r a t o k f ő k é n t a f e l n ő t t k ö z ö n s é g n e k s z ó l ó köny­ v e k b e n t a l á l h a t ó k . a m e l y e k v é l h e t ő e n n e m kötődnek n e m h e z . A női kozmetikumok illata különbözik azoktól. akkor ez az a r á n y k i l e n c v e n ö t s z ö r ö s r e n ő t t . a televíziós gyermekműsorok elemzése nagyrészt hasonló e r e d m é n y e k k e l zárult. vagy a z o k h a z a t é r t é r e vártak. Például a j á t é k c i c á t é s -nyuszit l á n y o k n a k . m e g f o r d í t v a a s z o k á s o s hangsú­ l y o k a t : „ N e m is v e t t e m é s z r e .és n ő j e l l e m z ő k e l t é r é s e i t h a n g s ú ­ l y o z z á k . h o g y m i n k é t t á r s a d a l o m lány­ gyermekei többször választanak nemsemleges vagy fiújátékot. M é g a n e m i l e g s e m l e g e s n e k l á t s z ó j á t é k o k r ó l is kiderül a gyakorlatban. mi a n e m . Na p e r s z e j o b b a n festett a z o k b a n a cifra ru­ h á k b a n . h o g y m o n d j á k meg. h á z i a s n a k á b r á z o l t á k őket: főzt e k . M i n t m á s vizsgálatok során. v a l a m i n t o l y a n o k is.m o s t a k a fiúkra. hogy n e m azok. a k i n e k a z o t t h o n á n k í v ü l i f o g l a l k o z á s a lett volna. A vizsgált k ö n y v e k e g y i k é b e n s e m a k a d t o l y a n nő. h o g y a z e m b e r n e m e n e m változik. h o g y egy s z e g é n y csa­ l á d b ó l s z á r m a z ó l á n y j ó l é t r ő l . itt i s a z d e r ü l t ki.6. Pél­ dául a tündérmesék konzerválják a nemekkel k a p c s o l a t o s a t t i t ű d ö k e t é s azt. m i n t a m ú l t éjjel. h o g y v a l a m e l y e s t v á l t o z o t t a h e l y z e t . a k é p e s k ö n y v e k és a t é v é m ű s o r o k . Néhány feminista megpróbálta átírni a legünnepeltebb t ü n d é r m e s é k e t . mint a holland társadalom. a m e l y e k önállóságot és erőt k ö v e t e l t e k . E z z e l s z e m b e n a férfiak h a r c o s k é n t . a k k o r p a s s z í v n a k . Az olasz gyerekek általában gyakrabban választottak nemspecifikus játékokat. és általában másokat is pontosan besorol. a z o r o s z l á n t é s a tigrist f i ú k n a k ajánlják. A j á t é k b o l t o k és a j á t é k k a t a l ó g u s o k ál­ talában n e m szerint csoportosítják a termékeket. ame­ l y e k e t a g y e r m e k m e g t a n u l a férfiakkal t á r s í t a n i . m i v e l a z o l a s z k u l t ú r a á l t a l á n o s s á g b a n hagyományosabb nemképeket hordoz. h o g y m i l y e n cé­ lokat.a több száz éves t ü n d é r m e s é k k ü l ö n b ö z ő változataiban e z á l t a l á b a n azt j e l e n t e t t e . amelyekkel a kisgyermek találkozik. a h a j v i s e l e t b e n és h a s o n l ó k b a n megfigyelt s z o k á s o s e l t é r é s e k v i z u á l i s t á m p o n t ­ k é n t s z o l g á l n a k a g y e r m e k s z á m á r a a t a n u l á s i fo­ lyamat során. „Egy n a p e l j ö n é r t e m a h e r c e g e m " . A férfiakat k a l a n d o s foglalatosságok. Ha az e l e m z é s b e vontak n e m i i d e n t i t á s s a l b í r ó állatokat is. t ü n d é r a n y ó . és h o g y a fiúk és l á n y o k kö­ zötti k ü l ö n b s é g e k a n a t ó m i a i a l a p o k r a é p ü l n e k . M i e l ő t t a g y e r m e k p o n t o s a n a fiúk vagy a l á n y o k k ö z é s o r o l n á magát. A j á t é k o k . Tudja. h o g y fiú vagy lány. A n ő a l a k vagy feleség és a n y a . a r e n d őre­ k é n t . m i n t a h o l l a n d gyerekek . amelyek közt e g y a r á n t v o l t a k s z t e r e o t i p i k u s a n fiús é s l á n y o s j á t é k o k . így m á r n e m i s t e t s z i k a n n y i r a . I n k á b b úgy t e s z e k .és nőtevék e n y s é g e k k ö z ö t t is k ü l ö n b s é g e k e t figyeltek meg. m i n t a g y e r m e k k ö n y v k u t a t á s o k . m i n t a n ő a l a k o k . szabadtéri t e v é k e n y s é g e k j e l l e m e z t é k . N a g y r é s z t u g y a n e z igaz a m e s e k ö n y v e k b e n ábrá­ zolt f e l n ő t t férfiakra és n ő k r e is. k ü l ö n b ö z ő preverb á l i s j e l e k e t kap. vagy b o s z o r k a . és e s z e r e p e k k ö z t t ö b b A nemsemleges nevelés nehézségei J u n e S t a t h a m ( 1 9 8 6 ) o l y a n s z ü l ő k tapasztalatait vizsgálta. a k i k i g y e k e z t e k a n e m i sztereotípiákat . Persze az e h h e z a H a m u p i p ő k e . Mesekönyvek. többnyire m i n d a férfi. hogyan viszonyulnak a gyerekek a különféle játékokhoz.

a k k o r e g y b e n a z alá­ v e t e t t s é g a t t i t ű d j é t i s átveszi. E g y öt­ éves fiú anyja e l m o n d t a . és hazavittem egy skandináv b a b á t . h o g y igyek­ szem e l k e r ü l n i a j á t é k b o l t o k a t . h o g y véget v e t e k a m é ­ regáradatnak. m i n t egy f e m i n i s t a b i z o t t s á g t e r v e i a l a p j á n k é s z ü l t B a r b i e : edzett. Kár. é s n y u g t a l a n í t ó m i n d e n k í s é r l e t a meg­ k é r d ő j e l e z é s é r e . de a fiúkat r i t k á n ábrázolják n e m h a g y o m á n y o s s z e r e p b e n . ha a fiúkat ö l n i és bántani tanítják. hogy ragadják m e g a l e h e t ő s é g e t a t a n u ­ lásra és a t o v á b b l é p é s r e . h o g y a szülők többsége n e m c s a k úgy p r ó b á l t a m ó d o s í ­ tani a h a g y o m á n y o s n e m i s z e r e p e k e t . „Ez f i ú ! " . h o g y nem írnak eleget a l á n y o k r ó l ( S t a t h a m 1 9 8 6 ) . milyen a t á r s a d a l o m . h i s z e n t u d a t o s u l benne. h o g y a p j a f e g y e l m e z e t t s é g e t . n e m egyennő. Világos. a m e l y k e v é s b é volt a n a t ó m i a i l a g „lehetet­ len". Gyakorlatilag a z ö s s z e s g y e r e k n e k v o l t n e m h e z kötött játéka. a m e l y a fiúkat m e g k ü l ö n b ö z t e t i tőlük. Azt szerették v o l n a . hogy ez n e m így van. de végig felcseréltem a két szereplőt. m a j d b e l e p o t t y a n t o t t á a liberá­ lis k o m p r o m i s s z u m o t a v ö d ö r b e . amikor o l y a n b a b á v a l p r ó b á l t a m e g a j á n d é k o z n i lányát. Allison P e a r s o n ( 2 0 0 2 ) író és kritikus is meg­ tapasztalta. Ha e g y s z e r a t á r s a d a l o m v a l a k i ­ r e n e m e t „osztott". és ját­ szott is vele. a m e l y i k b e n egy-egy fiú és l á n y nagyon h a g y o m á n y o s s z e r e p b e n j e l e n i k meg. m i l y e n e r ő s a n e m i s z o c i a l i z á c i ó . h o g y úgy v i s e l k e d j e n .ö t é v e s fiú s z o r o n g attól. m i n t s o k a n k ö z ü l ü k várták. Amikor a l á n y a z a n y á v a l a z o n o s u l . kekiruhás. A m i k o r e z z e l először próbálkoztam. A szülőket k ö z é p o s z t á l y b e l i e k k ö z ü l válogatták. A z e g y i k a n y a így érzékeltette a h e l y z e t e t a k u t a t ó n a k : Ha b e m e g y e k egy j á t é k b o l t b a . a p é n i s z vagy a n n a k h i á n y a a férfiasság és nőiesség szimbóluma. h o g y a n e m i s z o c i a l i z á c i ó n a g y o n n a g y h a t á s ú . de főleg a t u d a t t a l a n s z i n t j é n a fiú r á d ö b b e n . hogy n e h é z s z e m b e s z á l l n i a n e m i t a n u l á s léte­ z ő mintáival. a m e l y i k b e n a k i s ö c c s e szokta kioltani a csigák életét. ö n á l l ó l á n y o k . h o g y az a p a riválisa az anya érzelmeinek elnyerésében. T ö b b é . a m e l y i k ú g y festett. a „ n i n c s k u k i m " pedig azt. h o g y „lány vagyok".k e v é s b é s i k e r ü l t m e g g y ő z n i gyerekeiket. mert n i n c s és n e m is lehet pénisze. a m i k o r gyer­ mekének egy m e s é t o l v a s v a f ö l c s e r é l t e a s z e r e p ­ lők n e m é t : Kicsit összezavarodott. h o g y a p j a e l akarja távolí­ t a n i a p é n i s z é t . roszszul vagyok t ő l e . .k i á l t o t t a l á n y o m e l s z ö r n y e d v e . láthatóan olyasvalaki.e g y b e n t a l á n l e g e l l e n t m o n d á s o s a b b . A kislány s z e m é b e n az anya leértékelődik. a m e l y b e n v o l t a k h a t h ó n a p o s t ó l t i z e n ­ két évesig terjedő k o r c s o p o r t b a t a r t o z ó g y e r e k e k . hogy ő csak örök második lehet. h o g y n e m c s a k a z a n a t ó m i a i k ü l ö n b s é g e k szá­ m í t a n a k . c s a k a lányokat". S t a t h a m m e g á l l a p í t o t t a . h a n e m a n ő i e s és a férfias vi­ selkedés új ö t v ö z e t e i t is i g y e k e z t e k m e g t e r e m t e ­ ni. c s a k az a baj. Az e l m é l e t s z e r i n t a n é g y . a m i k o r o l y a n k ö n y v b ő l olvastam neki. m e r t n e k i k h i á n y z i k az a l á t h a t ó szervük. a k k o r elvárja t ő l e . A n n y i r a d ü h í t .c s a p a t h o z . M e g kellett magyaráz­ nom. Az anya iránti erotikus érzések elfojtása és az apa e l s ő b b s é g é n e k e l i s m e r é s e r é v é n a fiú a z o n o s u l a p j á v a l . R é s z b e n t u d a t o s a n . A „van k u k i m " azt j e l e n t i . A kasztrá­ c i ó t ó l v a l ó t u d a t t a l a n f é l e l m é b e n föladja a z a n y a i r á n t i v o n z a l m á t . azt m o n d t a : „a fiúkat n e m szereted. kismellű.k ö r ü l fiúk­ nak való k a t o n á s j á t é k o k a t é s l á n y o k n a k v a l ó házias játékokat l á t o k . m i n t egy „férfi" vagy „ n ő " . a m i s z e r i n t e m s z ö r n y ű . mi t ö r t é n t . ÉLETÚT. d e m é g e z i s n e h e z e b b e n ment. E z e k a z elvárások a m i n d e n n a p i élet gyakorlatában be­ teljesülnek és újratermelődnek (Bourdieu 1 9 9 0 . h o g y „fiú vagyok". aki a fejlődő országokban próbál v a l a m i h a s z n o s a t t e n n i . ÖREGEDÉS kerülve. Lober 1994). M i n d e n s z ü l ő úgy v é l t e . A szociológiai vita Freud elmélete A n e m i i d e n t i t á s k i a l a k u l á s á n a k l e g n a g y o b b ha­ t á s ú .ez j ó l m u t a t j a azt is. A k u t a t á s b a n 30 f e l n ő t t vett részt 18 o l y a n családból. F r e u d ó v a t o s a n h o z z á t e ­ szi.j a i : E g y n a p e l h a t á r o z t a m . h o g y „fiúsította" a lányokat. a l á n y o k a t p e d i g arra ösztö­ nözték. többségük a z oktatás k ü l ö n b ö z ő s z i n t j e i n dolgo­ zott tanárként. h o g y ez a sze­ gény szociáldemokrata n e m csatlakozhatott a B a r b i e .SZOCIALIZÁCIÓ. k ö r ö s . Ma m á r akad o l y a n m e s e k ö n y v . h o g y férfi.el­ m é l e t e S i g m u n d F r e u d n e v é h e z fűződik. n e m „ s z e x i s t a " m ó d o n n e v e l n i g y e r m e i ket. A l á n y o k v i s z o n t „péniszirigys é g " . így s z o c i a l i z á l ó d n a k a gyerekek: az a r e n d j é n való. azt k é p z e l i . a m e l y i k b e n a főszereplők erős. S z e r i n t e a n e m e k közti különbség megtanulása csecsemőés k i s g y e r m e k k o r b a n a p é n i s z m e g l é t é n e k vagy h i á n y á n a k k é r d é s e k ö r ü l forog. ha a fiúk é r z é k e n y e b b e k mások é r z e l m e i r e és a m a g u k g y e n g é d é r z e l m e i t is képesek kifejezni. a m e l y e t a r o k o n o k t ó l kapott. h o g y n e c s a k fiús vagy c s a k l á n y o s játékokkal j á t s z a n a k . ö n á l l ó s á g o t v á r t ő l e .b e n s z e n v e d n e k . m i n t k e d v e n c B a r b i e . és t u d a t á r a é b r e d .

e z é r t a férfiak é l e t ü k k é s ő b b i s z a k a s z á b a n t u d a t t a l a n u l ú g y érzik. A gyerekek érzelmileg elsősorban az anyához kötődnek. m e r t c s a k így a l a k u l h a t ki a g y e r e k k ü l ö n é n t u d a t a . C h o d o r o w elméle­ tét a z é r t i s b í r á l t á k . C h o d o r o w e l m é l e t é t k ü l ö n f é l e k r i t i k á k érték. A fiúkkal e l l e n t é t b e n a l á n y o k k a p c s o l a t a az a n y á v a l s z o r o ­ sabb marad. m a j d egy férfitól. m i n t a n ő i e s s é g e t é r t e l m e z i vesz­ teségként: az a n y á h o z való közelség elvesztése­ k é n t . s o k m á s s z e r z ő m e l l e t t e l s ő s o r ­ ban néhány feminista részéről (Mitchell 1 9 7 5 . f ü g g e t l e n s é g r e való t ö r e k v é s é t . A k é s ő b b i s z e r z ő k t ö b b s é g e a s o k k a l ko­ rábban. és manipulatívabb a t t i t ű d d e l f o r d u l n a k a világ felé. hogy a nőkben kialakulnak olyan j e l l e m v o n á s o k . mivel inkább az anya befolyása lehet meghatározó életük első s z a k a s z á b a n . a csecsemőkorral kezdődő tanulás jelen­ tőségét hangsúlyozza. F r e u d s z e r i n t ö t é v e s kortól a p u b e r t á s k o r i g a l a p p a n g á s i d ő s z a k a kö­ v e t k e z i k . é s összefügg a c s e c s e m ő szülők iránt érzett ragaszkodásával. Közéjük tartozik a szociológus N a n c y Chodorow ( 1 9 7 8 . r e j t e t t e b b öszszefüggéseket. h o g y l a z í t s o n az e r ő s s z á l a k o n . E l ő s z ö r i s azért. E n n e k eredmé­ n y e k é p p e n a fiúk k e v é s b é o d a a d ó a n k a p c s o l ó d ­ n a k m á s o k h o z . Sa­ y e r s s z e r i n t a n ő i e s s é g m a g á b a n r e j t h e t agresszív é s ö n é r v é n y e s í t ő e l e m e k e t is. a lány. Bizonyos értelemben C h o d o r o w F r e u d elméle­ tét a l k a l m a z t a fordított e l ő j e l l e l . a k i s z e r i n t a n e m i i d e n t i t á s t a n u l á s i fo­ l y a m a t a n a g y o n k o r á n e l k e z d ő d i k . A fiúk öntudatának kialakulása az anyához v a l ó k ö z e l s é g r a d i k á l i s a b b m ó d o n t ö r t é n ő meg­ szakításával van összefüggésben. például továbbra is odabújnak hoz­ zá. m i n t a z é r z é k e n y s é g é s a z oda­ adás. E z e k a m i n t á k nemze­ dékről nemzedékre öröklődnek. M á s o d s z o r : a freudi e l m é l e t arra a feltevésre épül. h o g y C h o ­ d o r o w f i g y e l m e n k í v ü l h a g y egy v i s z o n y l a g ú j je­ l e n s é g e t : a n ő k ö n á l l ó s á g r a . h o l o t t s o k k u l t ú r á b a n a z a n y a az. A férfiak h á t t é r b e szorítják ezeket az igényeiket. és pszichológiai jellem­ z ő i k e l l e n t é t e s e l e m e k e t i s t a r t a l m a z h a t n a k . e g é s z e n addig. k ö z é p o s z t á l y b e l i m o d e l l r e é p ü l . m a j d k é s ő b b f e l n ő t t . M i n d e z C h o d o r o w s z e r i n t azt eredményezi. Freud nézeteivel szemben komoly ellenveté­ s e k m e r ü l t e k fel. általában jelentős m ó d o s í t á s o k a t i s v é g r e h a j t o t t a k rajta. De miért ne tarthatnánk a női genitáliákat magasabb rendűnek? Harmadszor: F r e u d az a p á t a f e g y e l m e z é s e l s ő d l e g e s á g e n s é ­ n e k tartja. a m e l y e k a n y j á h o z fűzik. E z e n k í v ü l r á m u t a t arra. N e g y e d s z e r : F r e u d s z e r i n t a n e m i i d e n t i t á s el­ sajátítása elsősorban a negyedik-ötödik életévre t e h e t ő . a m e l y e t p u s z t á n a férfi n e m i s z e r v hiányának tekint. ahol a g y e r e k e k r ő l t ö b b f e l n ő t t is g o n d o s k o d i k (Segura-Pierce 1993)? H i á n y o s s á g a i e l l e n é r e C h o d o r o w e l m é l e t e nagy jelentőségű. mint C h o d o r o w elméletében. 2 0 0 0 ) . a k i a fegyelemre szoktatásban döntő szerepet játszik. m e r t F r e u d t ú l s z o r o s k a p c s o l a t o t t é t e l e z fel a n e m i i d e n t i t á s és a n e m i s z e r v e k b i r t o k l á s á n a k t u d a t o s u l á s a kö­ zött. A z a n y á h o z v a l ó r a g a s z k o d á s egy p o n t o n m e g k e l l h o g y s z a k a d j o n . a m i k o r az a z o n o s n e m ű e k b ő l á l l ó k o r t á r s c s o p o r t j á t s z i k d ö n t ő sze­ repet. J a n e t S a y e r s ( 1 9 8 6 ) p é l d á u l ú g y véli. E z z e l s z e m b e n a n ő k önér­ t é k e l é s é t a m á s o k h o z f ű z ő d ő s z o r o s é r z e l m i kap­ csolat hiánya fenyegeti. „anyámaszszony katonájaként" viselkedniük. hogy n e m szabad „puhány alakként". h o g y identi­ tásuk veszélybe kerül. a m i t t e s z . m i n t a vagina. a m i k o r a s z e x u á l i s t e v é k e n y s é g e k hát­ t é r b e s z o r u l n a k . ha érzelmileg túl szorosan k ö t ő d n e k m á s o k h o z . C o w a r d 1 9 8 4 ) . A nők leginkább kapcsolataikkal h a t á r o z z á k m e g ö n m a g u k a t . S o k k a l i n k á b b a férfiasságot. a m e l y e k c s a k bi­ zonyos helyzetekben m u t a t k o z n a k meg a maguk teljességében ( B r e n n a n 1 9 8 8 ) . hiszen sokban hozzájárul a nőiesség B á r a n e m i fejlődés v i z s g á l a t á b a n s z á m o s s z e r z ő felhasználta Freud elméletét. a m e l y b e n az elért eredményeket e m e l i k ki. D e m i a folyamat h e l y z e t p é l d á u l a c s o n k a c s a l á d o k b a n vagy az o l y a n ( p é l d á u l a m e x i k ó i ) k ö z ö s s é g e k b e n .E s z a k a s z t k ö v e t ő e n a g y e r e k m e g t a n u l j a el­ fojtani e r o t i k u s é r z e l m e i t . nő másokkal szembeni éntudata folytonosabb. Megtanulják. Chodorow szerint az elszakadási m á s k é n t zajlik a f i ú k n á l és a l á n y o k n á l . h o g y a férfiak és a nők n e m k ü l ö n ü l n e k el annyira élesen. M i u t á n n i n c s é l e s e l s z a k a d á s . m i k ö z b e n elfojtják k é p e s s é g ü k e t ön­ m a g u k vagy m á s o k é r z e l m e i n e k m e g é r t é s é r e . a m í g a s e r d ü l ő ­ kori b i o l ó g i a i v á l t o z á s o k újra f e l é l e s z t i k a z e r o ­ tikus vágyakat. hogy a pénisz felsőbbrendű. m e r t c s a l á d f o g a l m a t ú l szűk: fehér. Férfiasságukat a nőiességgel s z e m b e n értelmezik. mert a gyermek k o r a i s z o c i a l i z á c i ó j á b a n a z a n y a j á t s z i k elsődle­ Chodorow elmélete ges s z e r e p e t . S a j á t é l e t ü k r ő l m i n d i g aktív képet alkotnak. F r e u d h o z k é p e s t s o k k a l n a g y o b b h a n g s ú l y t fek­ tet az anya szerepére. é s n e m v e s z f i g y e l e m b e m á s . Identitása nagy valószínűséggel egybeolvad má­ s o k é v a l vagy m á s o k t ó l függ: e l e i n t e a z a n y á t ó l . a világot s o k k a l e l e m z ő b b m ó d o n tudják szemlélni. E k k o r r a m e g k ö v e t e l i k a g y e r e k t ő l . A l a p p a n g á s i i d ő s z a k n a g y j á b ó l a k i s i s k o l á s k o r n a k felel m e g . A f é r f i i d e n t i t á s az e l s z a k a d á s m o z z a n a t á n k e r e s z t ü l a l a k u l ki. p u s z i l g a t j á k é s u t á n o z z á k .

m e r t s z e r i n t ü k n e m mindig ö s s z e e g y e z t e t h e t ő az. a m e l y e k alapja a m á s i k és ö n m a g u n k tisz­ telete. A nő h a g y o m á n y o s a n a g o n d o s k o ­ dó segítőtárs s z e r e p é t tölti be a férfi é l e t é b e n .a g y e r m e k k o r b ó l e l j u t u n k a felnőttkor­ ba. jellegzetes n é z e t e i b o n t a k o z t a k ki. m i n t a férfiak. k ü l ö n b ö z ő k o r ú és tár­ sadalmi hátterű a m e r i k a i n ő v e l és férfival.SZOCIALIZÁCIÓ. a kö­ telezettségekkel és az é r t é k e k k e l . A t r a d i c i o n á l i s társa­ d a l m a k b a n a fiatalok a h o s s z ú c s e c s e m ő k o r b ó l m i n d e n á t m e n e t n é l k ü l l é p t e k á t a m u n k a vilá­ gába az adott közösségen belül. Philippe Ariés ( 1 9 8 7 ) francia történész szerint a középkorban n e m l é t e z e t t a „ g y e r m e k k o r " m i n t a fejlődés el­ k ü l ö n ü l ő s z a k a s z a . h i s z e n a leg­ t ö b b e m b e r h e t v e n évig vagy m é g t o v á b b i s é l . vagyis miért okoz n e h é z s é g e t a férfiaknak. így p é l d á u l a m o d e r n n y u g a t i t á r s a d a l m a k b a n a h a l á l az ö r e g k o r h o z k a p c s o l ó d i k a g o n d o l k o d á s u n k b a n .. n e m egyéni teljesítmé­ nyükre büszkék (Gilligan 1 9 8 2 ) . u g y a n a k k o r igyek­ szünk n e m á r t a n i m á s o k n a k . hogy mennyire a m e l y e k a leg­ tudják mások t ö b b férfiból h i á n y o z n a k . ÖREGEDÉS m i b e n l é t é n e k m a g y a r á z a t á h o z . és segít megér­ teni. h o n n a n ered az ú g y n e v e z e t t férfi kifejezőképtelenség (male inexpressiveness).. m e r t ők az egyéni t e l j e s í t m é n y t tartják f o n t o s n a k . m i n t a férfiak „kifelé f o r d u l ó " a t t i t ű d j e i b e n . ÉLETÚT. h o g y a nő s z á m á r a f o n t o s a b b a k a kapcsolatok. h o g y é r z e l m e i k e t mások előtt feltárják ( B a l s w i c k 1 9 8 3 ) . De az e m b e r i életút s z a k a s z a i e g y s z e r r e t á r s a d a l m i é s b i o l ó g i a i ter­ m é s z e t ű e k ( V i n c e n t 2 0 0 3 ) . A TELJES ÉLETÚTRA KITERJEDŐ SZOCIALIZÁCIÓ Az átmenetek. A nők k e v é s b é m a g a b i z t o s a n m o n d t a k e r k ö l c s i ítéleteket. látszólag biológiailag meghatáro­ z o t t a k . amelyeket az egyén élete során megtapasztal. Gyermekkor A m o d e r n t á r s a d a l m a k b a n é l ő k s z á m á r a a gyer­ m e k k o r v i l á g o s a n e l k ü l ö n ü l ő é l e t s z a k a s z . és n e m voltak külön gyerekjátékaik. Ö n m a g u k r ó l a s z e r i n t Gilligan elmélete Carol Gilligan ( 1 9 8 2 ) t o v á b b f e j l e s z t e t t e C h o d o row elemzését: e l s ő s o r b a n az foglalkoztatta. a m e l y e k k ö z ö t t a z e m b e r e k a z adott t á r s a d a l o m t í p u s b a n é l n e k . pedig é p p e n ez a nő e r ő s s é g e . m i k ö z b e n tudták. h o g y s z i g o r ú er­ kölcsi szabályokat k ö v e t ü n k . tükrözi. a m e l y s e b e z h e t ő . h o g y a n ő k ö n m e g h a t á r o z á s a személyes k a p c s o l a t a i k r a é p ü l . De az e feladatok e l l á t á s a s o r á n k i a l a k u l ó tulajdon­ ságokat a férfiak g y a k r a n a l á b e c s ü l i k . G i l l i g a n felveti. és v é g ü l a h a l á l vár r á n k . h o g y valami erkölcsileg h e l y e s vagy h e l y t e l e n ? " M í g a férfiak erre a k é r d é s r e v á l a s z u l á l t a l á b a n a kö­ telesség. A kapott v á l a s z o k b ó l a férfiak és a n ő k e l t é r ő . . m i n t ahá­ n y a n m e g é r t é k a z öregkort. s z á m u k r a az a „siker" e g y e t l e n formája. hasonlóan mai társadalmi életünk sok más összetevőjéhez. ö n t u d a t u k . A m ú l t b a n a n ő k t i s z t e l e t b e n tar­ t o t t á k a férfiak ítéleteit." E k k o r a z i n t e r j ú k é s z í t ő m e g k é r d e z t e : „Miért t i s z t e l n é n k m á s o k a t ? " A v á l a s z : „ M e r t van ö n é r z e t ü k vagy é r z é s e i k . hogy m á s o k o n kell s e g í t e n i . Egészen a 2 0 . a m e l y inkább a gondoskodó kapcsola­ t o k b a n g y ö k e r e z i k . m i n t a m i l y e t a f e l n ő t t e k v i s e l t e k . h o g y milyen képet a l k o t n a k a f e l n ő t t n ő k és férfiak önmagukról é s e r e d m é n y e i k r ő l . A gyermekkor fogalma azonban. H a t á s s a l v a n n a k rá­ j u k a k u l t u r á l i s k ü l ö n b s é g e k és az a n y a g i körül­ m é n y e k is.érett t e k i n t e t t e l és u g y a n o l y a n öltö­ z é k b e n . P é l d á u l m i n ­ denkitől m e g k é r d e z t é k : „ M i t é r t ü n k a z o n . század kezdetéig Nagy-Britanniá­ b a n és a n y u g a t i o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a gye- . az igazságosság és az e g y é n i s z a b a d s á g elvont e s z m é i t e m l í t e t t é k . alkotnak képet. a n ő k s o s e m f e l e j t e t t é k ki azt. E g y e t é r t C h o dorow-val a b b a n . h o g y olyan tulajdonságokkal bírnak. A férfi a g y e n g e s é g jelének tekinti. h o g y m e n n y i r e t u d n a k m á s o k r ó l gondoskodni. a m e l y e k e t meg­ sérthetünk. A gye­ rekek ugyanolyan m u n k á t végeztek és ugyanúgy játszottak. m i n t a felnőttek. A „gye­ r e k " m á r n e m „ c s e c s e m ő " vagy k ú s z ó . csak az utóbbi két-három é v s z á z a d b a n k e l e t k e z e t t . A g y e r e k k o r a c s e c s e m ő k o r és a s e r d ü l ő ­ kor közötti éveket jelenti. " (Gil­ ligan 1 9 8 2 ) . a m e l y e k n é l k ü l m a e l s e m tudjuk k é p z e l n i őket. I n ­ terjúalanyainak e r k ö l c s i e l v e i k k e l é s ö n m a g u k megítélésével k a p c s o l a t b a n tett fel k é r d é s e k e t . hogy ez a s z e m l é l e t a n ő k t r a d i c i o n á l i s h e l y z e t é t szükségleteit kielégíteni.Az én é l e t h e l y z e t e m b e n az erkölcs a s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t o k h o z kötő­ dik. A k ö z é p k o r i E u r ó p á b a n ké­ s z ü l t f e s t m é n y e k e n a g y e r e k e t „kis f e l n ő t t k é n t " á b r á z o l t á k . Gilligan e b b e n a k é r d é s k ö r b e n k é s z í t e t t inter­ júkat mintegy kétszáz. A tradicionális társadalmakban ezzel szemben t ö b b e n haltak meg fiatalabb korban. l e g f ő k é p p az értékekkel.m á s z ó „kis­ b a b a " . é s e r e d m é n y e i k e t ahhoz mérik. E g y egyete­ mista lány p é l d á u l a k ö v e t k e z ő k é p p e n v á l a s z o l t : „[Az erkölcs] összefügg a felelősséggel.

így a k o r á b b i n e m z e d é k e k h e z k é p e s t h a m a r a b b meg­ i s m e r i k a f e l n ő t t e k világát. p o l i t i k a i é s v a l l á s i l e h e t ő s é g e i k f e l f e d e z é s é r e . a m i azért le­ h e t f o n t o s . A nyugati társadalmakban v i s z o n t v a n egy i d ő s z a k . m e r t m a s o k a n egyre t o v á b b i d ő z n e k az oktatásban. a k k o r á l t a l á b a n a p s z i c h o s z e x u á l i s érés fo­ l y a m a t a is k ö n n y e b b e n f e l d o l g o z h a t ó . A m o d e r n t á r s a d a l m a k b a n a fiatal f e l n ő t t k o r egy­ re i n k á b b a s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s és a s z e x u á l i s é r é s sajátos s z a k a s z á v á válik ( G o l d s c h e i d e r . mint amilyenek a tradicionális közös­ ségek voltak. A n y u g a t i t á r s a d a l m a k b a n a s e r d ü l ő k se ilyen. h o g y a h ú s z a s é v e i k e l e j é n j á r ó fiata­ l o k n e m k e v é s időt f o r d í t a n a k s z e x u á l i s . M i n d e n társadalomban megfigyelhetők a p u b e r t á s k o r i b i o l ó g i a i v á l t o z á s o k ( a m i k o r az egyén képessé válik a szexuális tevékenységre és a s z a p o r o d á s r a ) . i Serdülőkor A „ t i n é d z s e r " m a i s m e r ő s f o g a l m a s z i n t é n újkeletű. ahol a g y e r e k e k m á r együtt d o l g o z n a k a f e l n ő t t e k k e l . A nyu­ gati t i n é d z s e r e k a gyerek. A mai nyugati társadalmakban a serdülők „két kor közé esnek": se nem gyerekek. de az i s k o l a p a d b a k é n y s z e r í t i k őket. se nem felnőttek. FEJEZET rekeket mai s z e m m e l nézve rendkívül fiatalon m u n k á r a fogták. A tradi­ cionális társadalmakban a serdülőnek n e m kell a n n y i m i n d e n t „ ú j r a t a n u l n i a " . h o g y m á r alig-alig t e k i n t h e t j ü k a g y e r m e k k o r t k ü l ö n fejlődési s z a k a s z n a k . h o g y a p r e m o d e r n E u r ó p á b a n g y a k r a n b á n t a l m a z t á k a gyerekeket. h o g y m e n n y i r e gyakori. a m e l y b e n a f e l n ő t t é v á l á s t b i z o n y o s r í t u s o k jel­ zik.á t a l a k u l ó társada­ l o m b a n kell felnőniük (Elkind 1 9 8 4 ) . h o g y m a s e m r i t k a a g y e r m e k e k el­ leni erőszak. h o g y t ö b b é n e l e g y e n e k gyerekek: t e g y é k el a j á t é k a i k a t és h a g y j a n a k fel gyerekes á b r á n d j a i k k a l . g y e r e k e i n k t ő l . A társadalom gyerekközpontúsága . a h o l k i s g y e r e k e k e t teljes m u n k a i d ő b e n . hogy m i n d e n gyerek sok szeretetet és gondosko­ dást kap a s z ü l e i t ő l és m á s f e l n ő t t e k t ő l . Ha például létezik valamilyen korcsoportrendszer. E g y e s k u t a t ó k s z e r i n t a g y e r e k e k ma o l y a n g y o r s a n f e l n ő n e k . e g y á l l a n d ó a n v á l t o z ó .6.n e m azt j e l e n t i . k ö z t e s h e l y z e t ű e k : g y a k r a n próbálják k ö v e t n i a f e l n ő t t e k v i s e l k e d é s é t .W a i t e 1 9 9 1 ) . . A m e g h o s s z a b b o d o t t g y e r m e k k o r m i a t t a m a i tár­ sadalmak bizonyos tekintetben „gyerekközpontúbbak". a g y e r e k e k fizikai és s z e x u á ­ lis b á n t a l m a z á s a g y a k r a n e l ő f o r d u l a m a i társa­ dalmak családjaiban. de a jog gyere­ k e k n e k t e k i n t i őket.. „Globális foglalkozom. Elképzelhető. A t r a d i c i o n á l i s k u l t ú r á k b a n . a k k o r azt is l á t n u n k kell. h o g y „ f e l e l ő s " f e l n ő t t é v á l j a n a k . h o g y a g y e r e k e k n e k saját j o g a i k v a n n a k . m i n t a f e l n ő t t e k . a m i k o r azt v á r j u k el a Fiatal felnőttkor /-. bár csak a legutóbbi időben derült f é n y i g a z á n arra. N e m sietik el. g y a k r a n n a g y fizikai m e g t e r h e l é s t j e l e n t ő m u n ­ kakörökben (például szénbányában) foglalkoz­ t a t n a k . m i n t a m o d e r n t á r s a d a l m a k fiataljaiban. és h o g y a gyer­ m e k m u n k a erkölcsileg elítélendő. m i v e l a változá­ sok ritmusa lassúbb. m e r t például az egészen kicsi gyerekek is ugyanazokat a t é v é m ű s o r o k a t n é z h e t i k . F ő k é n t a gazdagabb társadalmi csoportok­ ra j e l l e m z ő . /A gyermekmunka kérdésével egyenlőtlenség" című fejezetben a 11. hogy a modern társadalmakban j e l e n l e g zajló f o l y a m a t o k e r e d m é n y e k é n t a gyer­ m e k k o r l a s s a n k é n t ú j b ó l e l v e s z í t i sajátos státu­ sát. S z e r e t n é n e k i n k á b b dolgoz­ n i . U g y a n a k k o r s o k k u l t ú r á b a n e z e k n e m o k o z n a k o l y a n zavart é s b i z o n y t a l a n s á ­ got. s e o l y a n . e z a z ú j r a t a n u l á s i f o l y a m a t r e n d s z e r i n t sokkal k e v é s b é felkavaró.ezt s e m árt h a n g s ú l y o z n u n k . H a úgy g o n d o l j u k . M i n t ko­ r á b b a n e m l í t e t t e m .és a f e l n ő t t k o r között é l n e k . E g é s z e n új k e l e t ű az a g o n d o l a t . M a i s v a n m é g j ó n é h á n y o l y a n ország.

é s sohasem fogja e l é r n i a g y e r m e k k o r a óta dédel­ getett álmait. ÖREGEDÉS Érett felnőttkor Nyugaton a l e g t ö b b fiatal s z á m í t h a t rá. hogy k ö z é p k o r ú k é n t is m e g k e l l ő r i z n i a „jövő­ orientáltságot". é s p o n t o s a n u g y a n o l y a n m u n k á v a l teltek a napjaik. t o v á b b i l e h e ­ tőségek pedig n e m n y í l n a k e l ő t t e . Az öregek szinte újjászülethet­ n e k a g y e r m e k . ú g y n e v e ­ zett „ h a r m a d i k é l e t k o r b a n " . a k i k k ö z ü l s o k a n m é g c s a k h a r m i n ­ cas éveiket „taposták". sőt g y a k r a n d ö n t ő szavuk volt a k ö z ö s s é g e g é s z é t é r i n t ő ü g y e k b e n . M i u t á n a g y e r e k e i k m á r n e m é l n e k v e l ü k . 6 ó r a 5 4 p e r c k e l l e t t n e k i h o z z á . a k i k m e g t u d n a k b i r k ó z n i a z öregkor g o n d j a i v a l . megnövekedett b e n lesz szó. m i n t a m a i m o b i l a b b társa­ dalmakban. A k a r r i e r é n e k élő férfi vagy nő é l e t e d e r e k á n e s e t l e g úgy látja. h a n e m e g y é n i k e z d e m é n y e ­ zéstől függ. tizenhárom unokája és öt d é d u n o k á j a v a n . 3 6 é v e s e n szögre a k a s z t o t t a futócipőjét. A c s a l á d o n b e l ü l m i n d a férfiak. s e m a széle­ sebb társadalmi közösségben n i n c s tekintélyük. L á b a i h a m a r v i s s z a n y e r t é k régi e r e j ü k e t . de f e l e l ő s s é g e f e s z ü l t s é g e k e t és konf­ liktusokat okozhat. m e r t s o k a n b e l e h a l t a k a szülésbe. és k ü l ö n ö s e n a nők élete volt v e s z é l y b e n . M i r e I n d i a 1 9 4 7 . Az iparo­ sodott sokszor társadalmakban éppen a nyugalomba vonulás ellenkező következményekkel m i n t addig b á r m i k o r a z é l e t ü k a hatvanöt évesnél idősebbek során.b e n e l n y e r t e független­ ségét. m i n t m a . A 2002-es londoni maratoni futáson még h a m a r a b b . oldalon). e k k o r k e z d e t t új k i h í v á s o k a t k e r e s n i . b e l s ő t a r t a l é k a i k a t m o z g ó s í t j á k . Másfelől v i s z o n t a k o r á b b i i d ő k b e n r i t k á b b a n fordultak e l ő b i z o n y o s feszültségek. m i n t az e l ő d ö k é . h o g y m a j d n e m egy órát lefaragott a k i l e n c v e n é v e n f e l ü l i e k v i l á g c s ú ­ csából. a l i g h a n e m egyre f o n t o s a b b á v á l i k a „világra nyi­ tott" szemlélet. feleslegesnek é r e z h e t i k m a g u k a t a t á r s a d a l o m ­ ban gyerekeik o t t h o n r ó l v a l ó e l k e r ü l é s e u t á n .e r r ő l a k ö v e t k e z ő rész­ jár.és felnőttkort k ö v e t ő . a m i k o r az öregek életkori osztályába lépett. Miután munkájuktól visszavonultak.SZOCIALIZÁCIÓ. a m e l y e k m a jellemzik a z é l e t ü n k e t . n e m elégíti ki. A következőkben részleteseb­ b e n foglalkozunk az öregedést övező szociológiai kérdésekkel. a k i k felnőttségük e l s ő é v e i b e n a g y e r e k e i k e t n e v e l t é k . rájött. hogy egész é l e t é b e n u g y a n a z t fogja c s i ­ nálni. hogy az. A m o d e r n k o r e l ő t t k e v e s e n bízhattak e b b e n igazán. S i n g h ilyen idős korában tájfutó v e r s e n y e k e n vett r é s z t s z ü l ő h a z á j á b a n . m i n t a régiek. Ezzel párhuzamosan jelentős mértékben a r á n y a a n é p e s s é g b e n . M a n a p s á g a há­ zasságban. A modern társadalmakban k ü l ö n ö s e n fontos. a gazdasági életből kikerülve az idős e m b e r e k ne­ h e z e n tudják életük utolsó szakaszát hasznossá t e n n i . In­ d i á b a n .5 3 7 . fejezetben. E g y n e m z e d é k n y i i d ő v e l k é s ő b b a k e l e t . A n ő k . B á r ez kétségtelenül s o k e s e t b e n igaz l e h e t . A b e t e g s é g vagy s é r ü l é s miatt b e k ö v e t k e z ő h a l á l m i n d e n k o r c s o p o r t b a n sokkal gyakoribb volt. A z e m b e r e k t ö b b s é g e n e m gon­ dolja. A z e m b e r e k r e n d s z e r i n t közelebbi k a p c s o l a t b a n v o l t a k a s z ü l e i k k e l és egyéb rokonaikkal. a 5 3 6 . h o g y megéri az öregkort. é s k e v é s b é é r d e k l i őket a társadalmi érvényesülés. A „középkorúak v á l s á g á t " s o k e b b e n a k o r b a n j á r ó ember megtapasztalja. U t o l j á r a 5 3 é v v e l k o r á b b a n futott k o m o l y a b b a n . Ez n a g y o b b s z a b a d s á g o t b i z t o s í t az egyénnek.l o n d o n i I l f o r d b a n élő. a c s a l á d i é l e t b e n és e g y é b t á r s a d a l m i közegekben k o m o l y b i z o n y t a l a n s á g o k a t k e l l fel­ oldani. S i n g h f o n t o s a b b c é l o k a t talált. egy o l y a n t á r s a d a l o m b a n . N a p i s é t á i b a r ö v i d k o c o g á s o k a t iktatott. gyakorta szegényebbek. b e n az iparosodott társadalmakban az idős embe­ r e k n e k r e n d s z e r i n t s e m a c s a l á d b a n . A m i k o r 2 0 0 1 . E z a z o n b a n n e m v e z e t f e l t é t l e n ü l l e m o n d á s h o z vagy k é t s é g b e e s é s h e z . h o g y azok. E z z e l s z e m - . P é l d á u l a s z e x u á l i s p a r t n e r é s a házastárs k e r e s é s e é s k i v á l a s z t á s a m a n e m a szülők d ö n t é s é t ő l . 89 é v e s e n futotta. A tradicionális kultúrákban az egyén gyak­ r a n a k k o r érte e l l e g m a g a s a b b s t á t u s á t . Az é l e t k o r i osztályok s z e r i n t s z e r v e z ő d ő k u l t ú r á k b a n a „vé­ neknek" r e n d s z e r i n t komoly. el­ szalasztottá a z é l e t által k í n á l t l e h e t ő s é g e k e t . m i n d a n ő k te­ kintélye a korral együtt n ö v e k e d e t t . a m i t elért. h i s z e n a gyermekkori á l m o k k a l v a l ó végleges l e s z á m o l á s felszabadító é l m é n y i s l e h e t . a m e l y b e n egy ú j a b b t a n u l á s i i d ő s z a k k e z d ő d i k (lásd a z egész é l e t e n át tartó t a n u l á s r ó l s z ó l ó r é s z t a 17. h o g y h á r o m kon­ tinensen négy gyermeke. meg­ özvegyült S i n g h e l m o n d h a t t a . K o r á b b a n azt g o n d o l t á k . m e g e l ő z ­ v e 4 0 7 futót. míg a t r a d i c i o n á l i s k u l t ú r á k b a n m a j d n e m m i n d e n k i így k é p z e l t e el az é l e t é t . A z e m b e r ú g y é r e z h e t i . ÖREGEDÉS Fauja Singh első londoni maratonját 2000-ben. S o k k a l i n k á b b m a g u n k „ a l a k í t j u k " a z éle­ tünket.b e n m a j d n e m u g y a n e n n y i i d ő alatt t e t t e m e g ezt a távot. ÉLETÚT. 6 ó r a 4 5 p e r c alatt ért c é l b a . A z t á n Öregkor A tradicionális t á r s a d a l m a k b a n az i d ő s e m b e r e ­ ket általában n a g y t i s z t e l e t ö v e z t e . ahol sokan még öregkorukban is egészségesek.

A z i d ő s k o r e l é r é s e f e l e m e l ő . A 6. mint valaha. 1952-ben a királynő 2 7 3 ü d v ö z l ő táviratot k ü l d ö t t a 1 0 0 . a m e l y e k egyre f o n t o s a b b á v á l n a k . mi az öregedés. A z ó t a a világ m i n d e n t á j á n futott m a r a t o n i v e r s e n y e k e n é s s o k e z e r fontot gyűjtött j ó t é k o n y c é l o k r a ( A s k w i t h 2 0 0 3 ) . j á r v á n y m e g e l ő z ő i n t é z k e d é s e k é s egészségügy m i n d . m a j d a 2 0 . A m o d e r n mezőgaz­ daság. egészségesebb és t e r m é k e n y e b b életet élnek. novemberi száma a hátoldalon. m i t j e l e n t m e g ö r e g e d n i egy gyorsan változó világban. é l e t é v ü k e t betöltötteknek.1. Ma ez a szám évente több mint 3 0 0 0 (Cayton. Közli a Sociology Review 1998. m a j d meg­ vizsgáljuk a z ö r e g e d é s b i o l ó g i a i . h o g y a z idősebbek miféle kihívásokkal és problémákkal k e r ü l n e k s z e m b e . S z ó b a k e r ü l n e k a b r i t népes­ ség ö r e g e d é s é v e l k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i k é r d é s e k is. FEJEZET hez. s z á z a d b a n is ( L l o y d . e l m a g á n y o s o d á s s a l is jár­ hat. de testi g y ö t r e l m e k k e l . h o g y a 65 é v e s n é l i d ő s e b b britek aránya az 1 8 5 1 és 1 9 1 1 közötti népszámlálásokon 5 s z á z a l é k k ö r ü l mozgott. ho­ g y a n a l k a l m a z k o d n a k a z e m b e r e k a z öregedés­ 0 2 4 6 millió fő 8 10 12 Forrás: OPCS.h e t ­ v e n e s e k és i d ő s e b b e k aránya. Ezután megnézzük. idézi Kingshill R e s e a r c h Centre 2 0 0 2 ) . áb­ rán is l á t h a t ó . Az e m b e r e k ma . és k e d v e t á m a d t h o z z á . e z ú t t a l azt v i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l . E z e k a v á l t o z á s o k sok t é n y e z ő n e k t u l a j d o n í t h a t ó k . S i n g h látott egy t é v é m ű s o r t a m a r a t o n r ó l .1. A F ö l d né­ p e s s é g é n b e l ü l egyre n a g y o b b a h a t v a n a s o k . E g y e s s z o c i o l ó g u s o k és g e r o n t o l ó g u s o k a vál­ t o z ó d e m o g r á f i a i s t a t i s z t i k á k b ó l azt o l v a s s á k ki. A legtöbb t á r s a d a l o m b a n kevesebb c s e c s e m ő h a l m e g é s t ö b b felnőtt éri m e g a z öreg­ kort. és u t á n a j á r u n k a n n a k . I n n e n újra a b r i t e k ö r e g e d é s é h e z t é r ü n k vissza. köztisztasági r e n d s z e r e k . N a g y . .B r i t a n n i a l a k o s s á g a s e m kivétel. E b b e n a részben megnézzük. h o g y a n ö r e g s z i k a b r i t n é p e s s é g . Ez az „őszülés" az ipari társadalmakban tapasztalható 6. Először röviden vázo­ l o m .hosszabb. h o g y a n é p e s s é g „ ő s z ü l " ( P e t e r s o n 1 9 9 9 ) .1 52 6. h i s z e n fo­ l y a m a t o s a n n ö v e k s z i k a z ö r e g e k s z á m a . Az idősebb e m b e r e k többsége valahol a kettő k ö z ö t t éli m e g a z ö r e g e d é s t . és ez a folyamat foly­ t a t ó d i k a 2 1 . Végül körbejárjuk a világnépesség „őszülését". A brit társadalom „őszülése" A t á r s a d a l m a k világszerte ö r e g s z e n e k . h o g y ma világszerte c s ö k k e n a h a l a n d ó s á g . ábra Az idősek aránya a brit népességben. legalábbis a szociológusok szemszögéből.m i n d szerepet j á t s z a n a k a b b a n . s z á z a d folya­ m á n m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t .S h e r l o c k 2 0 0 4 ) . 19012051 Fauja Singh még kilencvenes éveiben is maratoni versenyeken futott.f ő k é n t a g a z d a g a b b országok­ b a n . p s z i c h o l ó g i a i é s szociális vonatkozásait. ö r ö m t e l i él­ m é n y l e h e t . a h o g y a n ezt a f e n t i e k b e n l á t h a t t u k .

A brit férfiak s z ü l e t é s k o r v á r h a t ó átlagos élettartama n ö v e k e d e t t : a z 1 9 0 0 . • r á n c o k k e l e t k e z n e k . az öröklött j e g y e k t ő l é s a z é l e t s t í l u s t ó l függ. N a g y . a b i o l ó g i a i ó r a t e s t ü n k r e v o n a t k o z i k . a k á r c s a k az „öreg" szó j e l e n t é s e ( R i l e y et al.SZOCIALIZÁCIÓ.b e n 1 0 0 0 újszülöttből 8 4 n e m érte m e g e l s ő é l e t é v é t s e m . század e l s ő f e l é b e n t ö r t é n t .gov.uk/STATBASE/sssdataset. ábrát). é s r á j ö n n e k . bár egyénenként nagyon változó. a m e n n y i r ő l n e m i s álmodtak. M a u g y a n e z e k a z e m b e r e k hetvenes-nyolcvanas éveikben járnak. míg 2 0 0 2 . ÉLETÚT. A 2 0 .2. fejezetben t é r e k k i ) .b e n 1 0 0 0 é l v e s z ü l e t e t t r e 4 . A t c h l e y 2 0 0 0 ) .vagy ha igen. A biológiai ö r e g e d é s j e l e i a férfiak és a n ő k e s e t é b e n is álta­ lában a következők: • g y e n g ü l a látás.asp?vlnk=7420. 4 8 . egyrészt m e r t a z u t ó b b i i d ő k k u t a t á s a i s o k örege­ déssel kapcsolatos mítoszt megcáfoltak. m á s r é s z t az e m b e r e k t o v á b b élnek. a k k o r is c s a k számos fogyatékkal. s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n s z ü l e ­ tett britek k ö r é b e n a k ö z é p f o k ú végzettség b ő v e n elég volt a l e g t ö b b á l l á s b e t ö l t é s é h e z . Az Az keretében öregedés öregedé­ A z ö r e g e d é s n e k j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó h a t á s a i van­ nak. még­ is ö s s z e t a r t o z ó fejlődési „ ó r a " m e t a f o r á j a rajzoló­ dik ki: 1. a m e l y e k a z örege­ dőket é r i n t i k ( A b e l e s . újra a n n y i a t a n u l n i v a l ó j u k . h o g y ö t v e n . t á r s a s é l e t ü k e t .statistics. mert a fiatalok k ö r é b e n j a v u l t a k az é l e t b e n m a ­ radás esélyei. a z ö r e g e d é s t á r s a d a l m i v o n a t ­ kozásaival készült foglalkozó tudományág építünk.r ó l 8 0 é v r e (lásd a 6. l e l k i é s t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k e r e d ő j e k é n t h a t á r o z h a t ó meg. értékek és s z e r e p e l v á r á s o k k é p e . m e r t a h á m s z ö v e t e k struk­ túrája egyre t ö r e d e z e t t e b b l e s z ( h i á b a ö l n e k sok-sok p é n z t a b ő r f e s z e s í t ő s z e r e k b e és az tanulmányokra Biológiai öregedés vizsgálata k i c s i t o l y a n . U g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n a brit nők v á r h a t ó é l e t t a r t a m a i s n ő t t . és n a g y ré­ szük n e m is s z á m í t h a t o t t arra. Hogyan öregszik az ember? Az öregedés m i b e n l é t é n e k v i z s g á l a t a k o r a szociálgerontológia. 2.B r i t a n n i á b a n 1 9 2 1 . s z e l l e m i k é p e s s é g e i n k meg­ j e l e n í t ő j e .2. n e m s z í v e s e n a d n á k fel munkájukat. Az u g r á s s z e r ű n ö v e k e d é s j a v a a 2 0 . másrészt m e r t a j o b b t á p l á l k o z á s n a k és e g é s z s é g ü g y i ellá­ tásnak köszönhetően az emberek sokkal hosszabb és egészségesebb életet élnek. M i n d h á r o m f o l y a m a t erő­ s e n v á l t o z ó l e h e t . ÖREGEDÉS 6. n a g y r é s z t azért. E z e k b ő l a f o l y a m a t o k b ó l h á r o m k ü l ö n b ö z ő . A v á r h a t ó é l e t t a r t a m 2 0 0 3 . ábra Várható élettartam Nagy-Britanniában 1001 1 53 1901 Forrás: 1921 1941 1961 1981 2001 2021 http://www. erre a z a l á b b i a k b a n k i t é r e k . m e r t a s z e m l e n c s e e l v e s z í t i ru­ g a l m a s s á g á t ( a k i s b e t ű s s z ö v e g g y a k r a n meg­ keseríti az ötven éven felüliek életét). M i t j e l e n t ö r e g e d n i ? A z ö r e g e d é s gerontológiailag o l y a n b i o l ó g i a i . 1 9 8 8 ) . s sokan viszonylag e g é s z s é g e s e k .R i l e y 1 9 8 7 . m i n t h a m o z g ó c é l p o n t o t próbálnánk m e g r a g a d n i .r a elérte a 8 0 . E t r e n d e k ó r i á s i jelentőséggel b í r n a k a brit t á r s a d a l o m j ö v ő j e te­ kintetében. m a j d az alacsonyabb frekvenciájú hangok tartományá­ ban. 8 h a l á l j u ­ tott ( H M S O 2 0 0 4 ) .e g y n é ­ hány é v n é l t o v á b b él . • r o m l i k a h a l l á s : e l ő s z ö r a m a g a s a b b . a l e l k i ó r a e l m é n k .b a n s z ü l e t e t t e k átlagosan 45 évet éltek. a ma s z ü l e t e t t e k átlaga viszont m á r 76 év. két h o s s z ú távú t r e n d b ő l fakad: e g y r é s z t a c s a l á ­ dok egyre k e v e s e b b g y e r e k e t v á l l a l n a k (erre a 7. emberek sével p á r h u z a m o s a n m a g a a t á r s a d a l o m is vál­ tozik. A z életkorról alkotott f o g a l m a i n k g y o r s a n v á l t o z n a k . 3. m i n t valaha. h o g y e z e k p o n ­ tosan melyik életévben jelentkeznek. 5 évet ( H M S O 2 0 0 5 ) . a t á r s a d a l m i ó r a p e d i g az egy-egy életkorhoz kötődő kulturális normák. h o g y .

c s a k é l e t e l e g v é g é n v e s z í t j e l e n t ő s e b b e n az o l y a n m e n t á l i s k é p e s s é g e i b ő l . a halál f é l e l m e is. Rusting 1 9 9 2 . hogy megfelelő életmóddal. B e s z á m o l t a k i d ő s e b b e m b e r e k r ő l is. ezért megtehettük). amelyben u r a l k o d ó a fiatalosság. Schaie 1979. A v i l á g h i v a t a l o s a n legöregebb asszonya. bár valamelyest lassulhat az információk felidézése vagy elemzése. A t c h l e y 2 0 0 0 ) . E z e k a s z t e r e o t í p i á k a z ö r e g e d é s n e k n e m annyi­ ra a b i o l ó g i a i . ö n á l l ó éle­ tet é l j e n e k . Atchley 2000). a t i s z t a g o n d o l k o d á s és a probléma­ megoldó képesség (Baltes-Schaie 1977. mint huszonöt é v e s e n . A jelenlegi kutatások főként azt igyekeznek feltárni. a k é s z s é g e k és a moti­ v á c i ó . Az életmód m i n d e n életkorban meghatározza az egészségi állapotot. é s i g y e k e z n e k kidolgoz- A biológiai öregedés hatásai végső soron kivédhetetlenek. é s g y e r e k k é n t t a l á l k o z o t t V i n c e n t v a n Goghgal.és é r r e n d s z e r h a t é k o n y s á g a . a tanulási k é p e s s é g . a l e l k i v o n a t k o z á s a i v a l k a p c s o l a t o s kutatá­ s o k b ó l s o k k a l ö s s z e t e t t e b b f o l y a m a t r a következ­ tethetünk (Birren-Schaie 2001). m i n t a testi h a t á s o k . hogy az ö r e g e d é s s e l g y e n g ü l n e k az e m l é k e z e t . gazdag é l e t e t él. . t o v á b b é l n e k a „gyenge és e s e n d ő ö r e g e k k e l " kap­ csolatos szerencsétlen sztereotípiák (Heise 1987). m i n t i n k á b b a t á r s a d a l m i jelenté­ séhez tapadnak a nyugati kultúrában. ám az ő életkoruk n e m nyert bizonyítást. N é h á n y t u d ó s m é g azt i s felvetette. a francia Jeanne Calment 1997-ben. a s z e m é l y i s é g h e z és a t á r s a d a l m i struktú­ r á k h o z . késleltetik az elkerülhetetlent). h a r m i n c é v e s e n egy m é r f ö l d e t h a t p e r c alatt. és e z z e l együtt zsír ra­ k ó d i k le. h o g y elérheti a 1 2 0 évet (Fries 1 9 8 0 . e z é r t az ö r e g e d é s . 1 0 0 é v e s koráig kerékpáro­ zott. A l e g t ö b b i d ő s e m b e r . S o k a n vannak. FEJEZET egyre gyakoribb plasztikai műtétekbe. A t u d ó s o k és a p s z i c h o l ó g u s o k azt mondják. Az e m l é k e z e t és a t a n u l á s i k é p e s s é g például a l e g t ö b b e m b e r e s e t é b e n c s a k é l e t e vége felé romlik jelentősen. m e r t a t e s t e d z é s s o r á n k e v e s e b b o x i g é n t tu­ d u n k b e l é l e g e z n i é s h a s z n o s í t a n i (azok. a k i m o z g a l m a s . B á r sokan feltételezik. az orvostechnológia Pszichológiai öregedés A z ö r e g e d é s l e l k i h a t á s a i j ó v a l k e v é s b é meghatá­ r o z o t t a k . akiket az öregedéssel j á r ó fizikai v á l t o z á s o k n e m g á t o l n a k a b b a n . amiből tévesen mentális leépülésre következtethetnek. n o h a egyre inkább t e r e t n y e r a z ö r e g e d é s p s z i c h o l ó g i a i folyama­ tainak kutatása. a k i k e g é s z é l e t ü k b e n futottak. b á r e g y e s e k azt állítják. h o g y m é g n y o l c v a n a s é v e i k b e n i s aktív. a h a t v a n a t e l h a g y v a ö r ü l n e k . csak v í v m á n y a i t f e l h a s z n á l v a egyre t ö b b e m b e r élhet m a j d b e t e g s é g e k t ő l t ö b b é . Treas 1995. B á r a brit ö r e g e k t ö b b s é g e n e m s z e n v e d jelentő­ s e b b t e s t i g y e n g e s é g t ő l é s fizikailag aktív marad. m i n t a tanulási m o t i v á c i ó . é s c s a k h a l á l u k e l ő t t b e t e g e s k e d n e k egy rövid i d e i g ( F r i e s 1 9 8 0 ) . h o g y h a egyáltalán g e n e t i k a i l a g p r o g r a m o z o t t az e m b e r h a l á l a . Az e m b e r e k t ö b b s é g e e s e t é b e n a 9 0 . h a n y o l c p e r c e n b e l ü l m e g t e s z i k ezt a távot). 1 2 2 é v e s e n h a l t m e g .1 54 I 6.k e v é s b é m e n t e s életet. f ő k é n t a t e s t k ö z e p e t á j á n ( ö t v e n é v e ­ sen is szeretnénk annyit enni. enyhíthetők egészséges életmóddal. • c s ö k k e n a szív. az i n t e l l i g e n c i a . Vitatott. • c s ö k k e n az i z o m t ö m e g . Az öregedés szokásos folyamatai elkerülhetetle­ nek. de részben ellensúlyozhatok. megfelelő táplálkozással és elegendő mozgással (John 1 9 8 8 ) . a m i k o r j ó v a l t ö b b e t m o z o g t u n k . hogy az intellektuális hanyatlás nem f e l t é t l e n ü l v é g é r v é n y e s .1 0 0 év látszik a genetikailag meghatározott életkor legmagasabb é r t é k é n e k . ak­ kor mikor kell m e g h a l n i a (Kirkwood 2 0 0 1 ) . m e n n y i b e n k a p c s o l ó d i k az emlékezet­ v e s z t é s m á s v á l t o z ó k h o z . p é l d á u l a z egészség­ h e z .

h o g y a z öregedés során egyénileg próbálunk alkalmaz­ kodni a változó társadalmi szerepekhez. n e m t u d n a k l é p é s t t a r t a n i az idővel .). m e r t a t ö r t é n e l m i e m l é k e z e t és a b ö l c s e s ­ ség forrásának t e k i n t e t t é k ő k e t . M á s s z e r e p e k károsak l e h e t n e k . Ronald R e a g a n . é s f ő k é n t a r r a keresik a választ. életkorral k u l t u r á l i s a n t á r s í t o t t n o r m á k b ó l . E z e k k ö z é t a r t o z i k a z s í r l e s z í ­ vás és a r á n c f e l v a r r á s . h o g y a n v e s z fel a z e g y é n ö r e g e d é s e Az elméletek első generációja: funkcionalizmus . h a n e m aktívan formálják é s á t é r t e l m e z i k a z o k a t ( R i l e y e t al. m o n d v á n . például N a g y . A legújabb e l m é ­ l e t e k s o k f é l e k é r d é s t v e t n e k fel. a k o p a s z o d á s e l l e n i tab­ letták és b a l z s a m o k . Azt hang­ s ú l y o z t á k . V a l ó j á b a n az i d ő s e b b e k . N a n c y R e a g a n n y i l v á n o s a n t á m o g a t t a a z őssejt­ kutatást. F e l e s é g e . h o g y t o v á b b m e g m a r a d ­ janak a z é r t e l m i k é p e s s é g e k v á l t o z a t l a n u l m a g a s szinten ( S c h a i e 1 9 9 0 ) . 1 9 9 8 . h o g y a n a l a k í t j á k a t á r s a d a l m i struktúrák az i d ő s e b b e k életét. a k i 2 0 0 4 . g o n d o l j u n k c s a k a „zsémbes-agyalágyult-fárasztó-mocskos vénemAz ö r e g e d é s e l s ő e l m é l e t e i azt a f u n k c i o n a l i s t a szemléletet tükrözték.m i n t m i n d e n e m b e r n e m c s u p á n passzívan eljátsszák a rájuk osztott társadalmi szerepeket.1 9 6 0 .é s k o n c e n t r á ­ ciós képesség.b e n h a l t m e g . A egyes szerepelvárások öregedéssel személyes identitásunk általában Az öregedés folyamata: versengő szociológiai magyarázatok A s z o c i á l g e r o n t o l ó g u s o k s z á m o s e l m é l e t b e n pró­ bálták leírni a brit társadalom öregedését. A z u t ó b b i i d ő k k u t a t á s a i (főként a s o k a t v i t a t o t t ő s s e j t k u t a t á s o k ) a z z a l a r e m é n n y e l k e c s e g t e t n e k . Az o l y a n t á r s a d a l m a k . Szociális öregedés A szociális é l e t k o r a z adott." ber/vénasszony" kifejezésekre (Kirkwood 2 0 0 1 ) . m e r t k e v é s b é t u d n a k bánni az új t e c h n i k a i e s z k ö z ö k k e l . o.a s években uralkodott a szociológiában. b ö l c s t a n í t ó . b á r a 8 5 é v e s n é l i d ő s e b b e k felét é r i n t i .B r i t a n n i a é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k inkább leírják őket. h a g y o m á n y o s a n t i s z t e l t é k az i d ő s e b ­ beket. években mérhető Ritkán tévézünk. m i n t a j a p á n vagy a kínai.k ó r . v a l a m i n t az állt.b a n m á r h á r o m h é t t e l p i a c r a kerülése u t á n a z i m p o t e n c i a e l l e n i V i a g r a a d t a a z összes r e c e p t r e k a p h a t ó g y ó g y s z e r b ő l s z á r m a z ó árbevétel 9 4 s z á z a l é k á t ( H o t z 1 9 9 8 ) . v a l l á s i v e z e t ő . a m e l y e k k e l k i s z ű r h e t ő k a veszélyeztetetett i d ő s e m b e r e k . így a z o r v o s i b e ­ avatkozás l e h e t ő v é teszi. a m e l y e k ö r ö k ifjúságot í g é r n e k . no m e g a z o k a p i r u l á k . h o g y a n t e r e m t i k m e g életüket aktívan. a z a g y s e j t e k f o l y a m a ­ tos p u s z t u l á s a . A szabadidőnket nagyrészt a szexnek szenteljük. A későb­ bi elméletek középpontjában az életút elképzelé­ se. érté­ kekből és s z e r e p e k b ő l áll.1 6 5 . c s e l e k v ő e n az i d ő s e b b e k a sajátos intéz­ ményi környezetben. m i n t a fiata­ lok. h o g y egy n a p k e z e l h e t ő lesz az A l z h e i m e r . a z i d ő s k o r i d e m e n c i a l e g f ő b b o k a is v i s z o n y l a g r i t k a a 75 é v e s n é l f i a t a l a b b c s e ­ lekvőképes e m b e r e k k ö r é b e n . a m e ­ lyektől állítólag j a v u l a z e m l é k e z ő .leg­ alábbis a m o d e r n i p a r i t á r s a d a l m a k b a n .e g y r é s z t azért. 1 9 8 8 ) . A z öre­ gekkel s z e m b e n i diszkriminációról az alábbiak­ b a n l e s z s z ó ( 1 6 4 . A k ó r á l d o z a t a i k ö z ü l ta­ lán az u t ó b b i i d ő k l e g h í r e s e b b j e a k o r á b b i e l n ö k . v e z e t ő t a n á c s o s . Az első e l m é l e t e k n é m e l y i k e azt h a n g s ú l y o z t a . plaszti­ kai m ű t é t e k r e é s h á z i p r a k t i k á k r a . h o g y h a s z o n t a l a ­ nok é s g y á m o l t a l a n o k . m e r t a z ö n b e c s ü l é s t r o m b o l j á k és e l m a g á n y o s o d á s h o z v e z e t n e k . A b r i t t á r s a d a l o m b a n társított szerepek pozitívak: lord. m á s r é s z t ez a k u l t ú r a c s a k a f i a t a l o s s á g o t ér­ tékeli. A b r i t kultúrá­ ban e r ő s e n m e g b é l y e g z ő s z t e r e o t i p i k u s s z e r e p e ­ ket k ö t n e k az i d ő s e b b e k h e z . A s z o c i á l i s é l e t k o r r a l kapcsolatos f o g a l m a k t á r s a d a l m a n k é n t és .k ó r .i d ő b e n is változnak. rendkívül f o n t o s forrásai. Vagyonokat k ö l t e n e k g y ó g y s z e r r e . amely az 1 9 5 0 .ni olyan m ó d s z e r e k e t . Még a z A l z h e i m e r . M á s t á r s a d a l m a k . s z e r e t ő nagy­ szülő.

h o g y a z i d ő s e b b e k úgy érzik. b o l d o ­ gabbak (Palmore 1 9 8 5 . Kifejezte aggodalmát. Pél­ dául amikor a második világháború után nem sokkal Nagy-Britanniában 65 évben határozták m e g a n y u g d í j k o r h a t á r t . A régi s z e r e p e k t ő l ( p é l d á u l a m u n k a h e l y t ő l ) m e g k e l l v á l n i . A z e l m é l e t k ö v e t ő i fel­ t é t e l e z i k . FEJEZET folyamán változó társadalmi szerepeket. h o g y a z i d ő s e b b e k lehető­ leg t e l j e s e n s z a k a d j a n a k el a n a g y o b b t á r s a d a l o m ­ tól. Howard 1 9 8 6 ) . h o g y ez a k i v o n u l á s a z é r t h a s z n o s a nagyobb társadalomnak. A f u n k c i o n a l i s t a ö r e g e d é s e l m é ­ l e t e k b í r á l ó i azt m o n d j á k . o l d a l o n i s m e r t e t t e m . ) E szem­ l é l e t m ó d s z e r i n t a z ö r e g e d é s a z é l e t egy szaka­ sza. E z é r t a k o r o s o d ó e m b e r e k t ő l azt várják. és e l i d e g e n e d n e k a t á r s a d a l o m t ó l . a m á r akkoriban i s t a p a s z t a l h a t ó „ t á r s a d a l o m ő s z ü l é s " l á t t á n kije­ lentette: ez a mulasztás k ö n n y e n oda vezethet. egészségük g y e n g ü l é s é v e l k e v é s b é m e g t e r h e l ő s z e r e p e t vál­ lalhatnak. nem v i z s g á l j á k meg. mert koruk előrehaladtával.és makroszoc i o l ó g i á t azáltal. P a r s o n s e l k é p z e l é s e i m e g e l ő l e g e z t é k a kivonu­ l á s e l m é l e t e t (disengagement theory): azt a gon­ dolatot. amelyekben hasz­ nosulhatna idősebb polgárainak bölcsessége. hogyan h a t n a k az egyéni ö r e g e d é s i f o l y a m a t r a é s t á g a b b a n a z i d ő s e k tár­ s a d a l m i r é t e g z ő d é s é r e . 2 0 0 3 ) . oldalon). A l e g f o n t o s a b b a k k ö z ü l k e t t ő az életkor szerinti rétegződés elmélete és az életútmodell.H e n r y 1 9 6 1 . g a z d a s á g i é s k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k ala­ k í t a n a k . m e r t úgy vélik. Az életkor szerinti rétegződés szemléletéhez h a s o n l ó a n az életút szemléletmódja is továbblép a z ö r e g e d é s n e k a z e g y é n i é l e t m ó d változására k o r l á t o z ó d ó v i z s g á l a t á n . E n é z e t s z e r i n t az i d ő s e k . érettsége. 1 9 9 4 ) . h o g y a z ö r e g k o r s z ü k s é g k é p p gyengeséggel. a m e l y e t a z é l e t ú t r a k o r á b b a n h a t ó történeti.2. ame­ l y e k e t k o r á b b a n a z i d ő s e b b e k t ö l t ö t t e k b e . m í g a t á r s a d a l o m n a k újra m e g kell f o g a l m a z n i a . E s t e s e t al. a m e l y e k a z i d ő s e k e t k ü l ö n c s o p o r t k é n t vizsgál­ j á k . E s z e r i n t a s t r u k t ú r á k n e m t u d n a k l é p é s t t a r t a n i a n é p e s s é g b e n és az egyé­ n e k é l e t é b e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k k a l . h o g y j a v u l a k ö z é r z e t ü k . amelyek közé az idősek kényszerülnek. D e az e l m é l e t s z e r i n t a k i v o n u l á s az i d ő s e b b e k n e k is kedvez. mert n e m tudják ellátni az azokhoz t a r t o z ó feladatokat. függőséggel jár. E n n y i b e n ellentétes a korábbi elméletekkel. h o g y m i k ö z b e n ezek az elméletek hangsúlyozzák.m i n d kevésbé alkalmasak a hagyományos társadalmi szerepek betöltésére. P a r s o n s ( 1 9 6 0 ) s z e r i n t „ e g é s z s é g e s é r e t t s é g " c s a k úgy é r h e t ő el. t á r s a d a l m i . h o g y a t á r s a d a l o m m ű k ö d é s é t segíti. A z e l m é l e t e g y i k fontos vonatkozása a strukturális lemaradás fogalma ( R i l e y e t al. a l a p g o n d o l a t a . 1 9 9 2 ) . és h o g y a vál­ tozó társadalmi szerepek kialakításánál számolni kell e z z e l a h a n y a t l á s s a l ( H e n d r i c k s 1 9 9 2 ) . A második generáció: az életkor szerinti rétegződés elmélete és az életútelmélet Az 1 9 7 0 . ábrát a 153. l é n y e g é b e n arra a k ö z k e l e t ű s z t e r e o t í p i á r a é p ü l . a társadalmikonfliktus-hagyományt követő cso­ portja ( H e n d r i c k s 1 9 9 2 ) . B á r n y i l v á n v a n n é m i igazság a k i v o n u l á s e l m é ­ l e t b e n . az 1 9 5 0 es évek egyik legbefolyásosabb funkcionalista e l m é l e t a l k o t ó j a felvetette. így a z o k s z a b a d d á v á l n a k m á s o k szá­ m á r a ( C u m m i n g . a k i k v a l ó s z í n ű l e g új e r ő v e l é s k é s z s é g e k k e l t e l j e s í t i k m a j d azokat. m i l y e n s z e r e p j u t h a t b e n n e az i d ő s e b b e k n e k . a k k o r m é g a z időseb­ b e k v á r h a t ó é l e t t a r t a m a é s é l e t m i n ő s é g e jóval a l a c s o n y a b b v o l t a m a i n á l ( l á s d a 6. m i a szerepe a társadalmi struktúráknak (például a nyugdíjpolitikának).m i v e l e g y r e gyen­ g é b b e k . hogy az időseknek a mindenkori feltételekhez kell igazodniuk. h o g y m e n j e n e k n y u g d í j b a . h o g y m é l t á n y o s a k . Az idősödő felnőttekkel kapcsolatos j ó n é h á n y vizsgálat a z z a l a z e r e d m é n n y e l zárult. Parsons továbbment. a társadal­ mi s t r u k t ú r á k és a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k közötti ö s s z e f ü g g é s e k e t vizsgálja ( E l d e r 1 9 7 4 ) . . h o g y a t á r s a d a l o m n a k a z e l ő r e h a l a d o t t k o r h o z i l l ő s z e r e p e k e t k e l l talál­ ni az idősebbek számára. a 1 4 9 . (Az é l e t ú t .e l k é p z e l é s t k o r á b b a n . ha a z i d ő s ö d ő e m b e r e k m e g v á l n a k h a g y o m á n y o s sze­ r e p e i k t ő l .e s évek közepétől a gerontológiában egy s o r ú j e l m é l e t j e l e n t m e g ( E s t e s e t al. h a a z ö r e g e k l e l k i l e g a l k a l m a z k o d n a k v á l t o z ó kö­ r ü l m é n y e i k h e z . h o g y a l e l k i á l l a p o t o k . h o g y a n a g y t ö b b s é g j ó l éli m e g a v i s s z a v o n u l á s t . mert a szerepek. E r r e p r ó b á l t v á l a s z o l n i a t e o r e t i k u s o k egy m á s i k . h o g y a z ö r e g e d é s testi-lelki h a n y a t l á s s a l jár.6. v o n u l j a ­ nak vissza a közélettől és végső soron m i n d e n m á s t e v é k e n y s é g t ő l is. egyre t ö b b e t b e t e g e s k e d n e k é s egyre inkább másokra vannak utalva . Vagyis az é l e t ú t m o d e l l b e n az öregedés a s z ü l e t é s t ő l a h a l á l i g tartó f o l y a m a t k é n t j e l e n i k meg. f ö l ö s l e g e s s é váltak. h o g y f ő k é n t a fiatalságot m i n d e n e k fölé h e l y e z ő és a h a l á l t k e r ü l ő E g y e s ü l t Á l l a m o k m u l a s z t o t t el olyan szerepeket kialakítani.e a z o k a körül­ mények. Az élet­ k o r s z e r i n t i r é t e g z ő d é s e l m é l e t e azt vizsgálja. és miért hasznosak ezek a szerepek a társadalomnak. Az e l m é l e t ö s s z e k ö t i a m i k r o . u g y a n a k k o r a pro­ duktív tevékenység új formáit (például az önkén­ tes s z o l g á l a t o t ) m e g k e l l h a t á r o z n i . meg­ n y í l n a k a f i a t a l a b b a k előtt. Talcott Parsons amerikai szociológus. A l e g e l s ő e l m é l e t e k g y a k r a n feltételezték.

U g y a n a k k o r azt i s f e l m é r i k . m e n n y i r e tudják az idősö­ dő emberek megőrizni önállóságukat és általános jóllétüket. faj és o s z t á l y s z e r i n t i r é t e g z ő d é s é t tükrözi. T o v á b b á éppúgy.vagy élettárs e l v e s z t é s e . ezért n e m vizsgálható m á s t á r s a d a l m i e r ő k t ő l e l k ü l ö n í t v e ( E s t e s . A z ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j a l e h e t a z is. k o n f l i k t u s o k és a m i n d e n ­ kori u r a l k o d ó h a t a l m i v i s z o n y o k e r e d m é n y e k é n t fogja fel. Az e l m é l e t k ö z p o n t i k é r d é s e a g a z d a s á g i és a politikai r e n d s z e r s z e r e p e a t á r s a d a l o m b a n fenn­ álló h a t a l m i v i s z o n y o k é s e g y e n l ő t l e n s é g e k ala­ kításában és f e n n t a r t á s á b a n .M i n k l e r 1 9 9 1 . a m e l y r e s o k s z o r kité­ rek k ö n y v e m b e n . h o ­ g y a n e m l é k e z n e k k o r á b b i é l e t ü k r e : á l t a l á b a n úgy érzik. Az i d ő s e b b e k is f e l o s z t h a t ó k gazdagokra. E z e k az eltéré­ sek meghatározhatják. s z e g é n y e k r e és a k e t t ő k ö z ö t t i e k re. a m e l y kizárólag az ötvenen felüliek alkotta p i a c o n kínálja utazási program­ jait és más termékeit. mielőtt elhagyták a munkaerőpiacot. é l h e t n e k m a g á n y o s a n vagy s o k f é l e c s a l á d b a n . A z e g y i k ilyen. amelyet sok i d ő s ö d ő e m b e r m e g é l .SZOCIALIZÁCIÓ. a n e m i és etnikai hovatartozás szempontjából. h o g y NagyB r i t a n n i á b a n a z i d ő s e b b e k a n y a g i h e l y z e t e roszszabb. E k k é p p az ö r e g e d é s és az öregkor j e l e n ­ sége k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k a h h o z a n a g y o b b t á r s a d a l o m h o z . Ugyanez l á t h a t ó a z E u r ó p a i U n i ó m á s o r s z á g a i b a n is. e g y s z e r r e k e l l s z e m b e n é z n i e testi. a k i addig az e g y ü t t l é t és támogatás legfőbb forrása volt. é r z e l m i é s a n y a g i p r o b l é ­ mákkal.3. Az öregedés jellemzői Nagy-Britanniában Bár az öregedés o l y a n folyamat. E g y m á s i k j e l e n t ő s v á l t o z á s . ábrán h a s o n l í t h a t u n k ö s s z e . h o g y k i f i z e s s ü k a s z á m l á i n k a t . hogy minden idősebb ember szubjektíve megtapasztalná az egyenlőtlenséget (Vincent 1999). ÖREGEDÉS A harmadik generáció: a politikai gazdaságtan elmélete Az utóbbi években az öregedésvizsgálatok egyik legfontosabb i r á n y z a t a a C a r r o l l E s t e s m u n k á j á ­ val i n d u l t politikai gazdaságtani szemlélet. h o g y a j e l e n l e g i n é l a n y a g i l a g j o b b h e l y z e t b e n voltak. hogyan élik meg az emberek az öregedést Nagy-Britanniában az egyenlőtlenségek. A z osztály. és n e m c s a k heteroszexuálisok. h a n e m a t t ó l is. a m e l y új l e h e ­ tőségeket k í n á l . A Schmidt törté­ nete ( 2 0 0 2 ) c í m ű h o l l y w o o d i f i l m b e n a főszerep­ lő Jack N i c h o l s o n egy o l y a n férfit alakít. j e l e n t ő s á t m e n e t e t j e l e n t ő k i h í v á s a m u n k a feladása. Ezzel s z e m b e n a negyedik életszakasz azokat az éveket jelenti. E s t e s e t al. h o g y a z i d ő s e k m i l y e n r e f e r e n c i a c s o p o r t h o z m é r i k hely­ z e t ü k e t . h a n e m mert része s z e m é l y e s i d e n t i t á s u n k n a k . mint más népességcsoportoké. a h á z a s .tár­ sadalmi k ü z d e l m e k . A z „ősz p é n z " egyre n a g y o b b s ú l y á r a jó példa a brit Saga. L e g t ö b b ü n k n e k a m u n k a n e m p u s z t á n azért kell. Egyenlőtlenség az idősebbek körében Á l t a l á n o s s á g b a n a z t m o n d h a t j u k . A s z o c i á l p o l i t i k á t . h o g y egyre n a g y o b b fogyasztói p i a c o t é s k u l t ú r á t j e l e n t e n e k . a m i k o r a z e m b e r abba- . ÉLETÚT. E z é r t n e m mondhatjuk.a m e l y p é l d á u l a j ö v e d e l m e t . a m e l y b e n a m i n d e n ­ napi szülői és m u n k a p i a c i feladatoktól megsza­ b a d u l t e m b e r e k m é g aktív. Az i d ő s e b b n é p e s s é g b e n is m e g j e l e n i k a b r i t társadalom s o k s z í n ű s é g e . egy h a l o m i s m e r e t l e n k i h í v á s s a l is jár. faj é s n e m s z e r i n t i e g y e n l ő t l e n s é ­ gek g y a k r a n n ö v e k e d n e k . politikai értékeik és preferenciáik különbözőek. G y a k r a n vá­ l a s z t ó v o n a l a t h ú z n a k a h a r m a d i k és a n e g y e d i k életszakasz közé. a m e l y b e á g y a z ó d i k . a k i meg­ békél az é l e t é b e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k k a l . Összemér­ h e t i k m a g u k a t a t á r s a d a l o m e g é s z é n e k átlagos é l e t s z í n v o n a l á v a l vagy m á s n y u g d í j a s o k k a l . a m e l y e k a z idő­ sebbeket alárendelt. ö n á l l ó é l e t e t é l n e k .. h a n e m melegek. m i n d e n e t n i k a i c s o p o r t b a n m e g t a l á l h a t ó k . 2 0 0 3 ) . a m e l y e t s o k a n nehezen v i s e l n e k el. a m e l y e k b e n már sokkal n e h e z e b b az embereknek önállóságu­ kat m e g ő r i z n i .t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l t s é g ü k le­ h e t n e j o b b i s ) . ha­ nem s t á t u s v e s z t é s h e z i s v e z e t h e t . a m e ­ l y e k e t a 6. Az i d ő s e b b e k e t é r i n t ő s z a k p o l i t i k a a tár­ sadalom n e m . E csoport sok tagjának van a n n y i ideje és pénze. az e g é s z s é g ü g y i el­ látást vagy a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s t f o r m á l j a . mint Nagy-Britannia más lakói. marginális h e l y z e t b e szo­ rítják. h o g y m a n e m s z e n v e d n e k h i á n y t s e m m i ­ b e n (bár e r k ö l c s i . A po­ litikai g a z d a s á g t a n i e l m é l e t s z e r i n t a z á l l a m n a k és a k a p i t a l i z m u s n a k is v a n s z e r e p e a z o k n a k a r e n d s z e r e k n e k a m ű k ö d é s é b e n . E b b e n a z esetben a v i s s z a v o n u l á s n e m c s a k j ö v e d e l e m . Az élet­ színvonal szubjektív megélése azonban n e m c s a k a n y a g i t é n y e z ő k t ő l függ. E b b e n a részben megnézzük. N e m csak az időskorú népességet mondhatjuk v á l t o z a t o s n a k : m a g a az „öregkor" is s z é l e s és egy­ r e n ö v e k v ő é l e t k o r t a r t o m á n y t j e l e n t . ö n m a g u k r ó l g o n d o s k o d n i . A m e g ö z v e g y ü l é s egy negy­ ven-ötvenéves k a p c s o l a t m e g s z ű n é s é t j e l e n t h e t i : olyan társ e l v e s z t é s é t .7 5 é v e s kort f e l ö l e l ő s z a k a s z . a m e l y e k e t n e h é z f e l d o l g o z n i . A h o g y a n az e m b e r öregszik. ők is különböz­ n e k egészségi állapotuk szerint. l e s z b i k u s o k i s a k a d n a k k ö z t ü k . A harmadik periódus az 5 0 .

életévüket betöltöttek körében az Európai Unió tagországaiban. m a g á n y o s . m i n t k ö z é p k o r ú megfelelőik. a k i k á l t a l á b a n n y o l c v a n é v e n felü­ li. A m á s i k vi­ l á g b a n é l ő k e t . m a g á n n y u g d í j b a n i s r é s z e s ü l ő c s o p o r t alkotja.6 9 éves férfiak t ö b b m i n t h á r o m n e g y e d e n ő s . 7.B r i t a n n i á b a n m á r a 2 0 . a n y o l c v a n a s éveik e l e j é n j á r ó k k ö r é b e n e z a z a r á n y k e v e s e b b . Forrás: Social Trends. hagyja a m u n k á t . m i t ő l t a r t a n a k leg­ inkább. FEJEZET 6. a v i s z o n y l a g jó m ó d b a n é l ő k . a 8 5 . s z á z a d má­ s o d i k fele ó t a j e l l e m z ő a n ő k n a g y a r á n y a az .b a n a n ő k s z ü l e t é s k o r várható é l e t t a r t a m a m a j d n e m ö t évvel v o l t h o s s z a b b . mint a férfiaké ( N a t i o n a l Office of S t a t i s t i c s 2 0 0 4 a ) . A z e g y i k világot a nemrégiben nyugdíjba vonult. a k i k k o r á b b a n é r t e l m i s é g i k é n t vagy veze­ tőként dolgoztak. é l e t é v ü k e t b e t ö l t ö t t n ő k n e k pedig négyötöd r é s z e özvegy. életévüket betöltöttek ekvivalens jövedelem mediánja a 0-64 éves népességhez viszonyított százalékos arányban. ábra Szegénységi ráta és relatív jövedelem a 65. 6 0 szá­ z a l é k ( H M S O 2 0 0 4 ) . E m i a t t az özvegység gyakori az i d ő s e b b n ő k kö­ r é b e n . m é l y s z e g é n y s é g s ú j t h a t j a .6. A n ő k e s z á m s z e r ű „fölény­ b e " k e r ü l é s é t n e v e z i k „ a h a j l o t t k o r elnőiesedésé­ nek" (feminization of later life].2 7 9 . c s e k é l y m e g t a k a r í t á s s a l r e n d e l k e z ő i d ő s e b b e k . a m e l y j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t ­ h e t i az i d ő s e b b s z e m é l y é l e t s z í n v o n a l á t . társadalmi kirekesztettség és jólét" című fe­ jezetben f o g l a l k o z u n k ( 2 7 8 . k i s e b b s é g i e k és fi­ zikai d o l g o z ó k s z e g é n y e b b e k . h o g y az i d ő s e b b n ő k .3. E z z e l s z e m b e n a 6 5 . B á r N a g y . közös háztartás­ b a n élő. / Az i d ő s e b b e k s z e g é n y s é g é v e l a 10.B r i t a n n i á b a n a K e n t i E g y e t e m 1 3 1 7 fős m i n t á n f e l m é r é s t végzett a z i d ő s e b b e k é l e t m ó d ­ j á r ó l ( M i l n e . o. N a g y . A 6 5 . a m i k o r arról k é r d e z t é k őket..H a r d i n g 1 9 9 9 ) .). h o g y tudtak-e s z o l g á l a t i vagy magánnyugdíjat felhalmozni. „Szegény­ ség. A munkaerőpiac elhagyása jövede­ l e m v e s z t é s h e z vezet. NagyB r i t a n n i á b a n 2 0 0 3 . b A 65. így a z öregkori h a l m o z o t t e g y e n l ő t l e n s é g azt je­ l e n t i . a m e l y b ő l k e r e s e t e s z á r m a z o t t . a m e l y b e n k é t kü­ l ö n „világ" l é t e z é s é t tárták fel. A nyug­ díjasok k ö z ö t t i j ö v e d e l e m e g y e n l ő t l e n s é g e g y i k fő m e g h a t á r o z ó j a . A felmérés v á l a s z a d ó i a r o m l ó e g é s z s é g i á l l a p o t u t á n a pénz­ telenséget említették mindjárt a m á s o d i k helyen. 34. 1998 3 11 Írország Görögország Portugália Dánia Ausztria M Belgium "öj N Nagy-Britannia N Franciaország Finnország Spanyolország Olaszország Németország Svédország Luxemburg Hollandia EU-átlag 1 a 1 1 1 1 1 1 I 1 1 100 A szegénységi küszöb alatt élők (a teljes népességre számított ekvivalens jövedelem mediánjának 60 száza­ lékánál kisebb jövedelműek) százalékos aránya. m i n t a férfiak. o. é l e t é v ü k e t b e t ö l t ö t t n ő k k ö z e l fele. 2004. Következésképp életük későbbi szakaszában azoknak az idősebb férfiaknak l e h e t a l e g m a g a s a b b b r u t t ó j ö v e d e l ­ m ü k . A hajlott kor elnőiesedése A n ő k á l t a l á b a n t o v á b b é l n e k .

m i n t a férfiakat. a férfiakhoz v i s z o n y í t o t t a r á n y u k mindig ingadozott. ábrán l á t h a t ó . t á m o ­ g a t á s r a a m i n d e n n a p i f e l a d a t o k b a n és ö n e l l á t á s ­ ban.e l ő t e ­ remtés k é p e s s é g é n e k k ü l ö n b s é g e . é s m a v a l a m e l y e s t c s ö k k e n . A 7 5 . század m á s o d i k f e l é b e n a 6 5 . A 6. m e r t a z e l s ő világ­ háború sok fiatal férfi é l e t é t k ö v e t e l t e . a z a u t ó h i á n y igen­ csak korlátozhatja a nők mozgáslehetőségeit: ne­ h e z e b b e n j u t n a k e l o r v o s h o z vagy v á s á r o l n i . h o g y a 2 0 . Bár az autóbirtoklásban mutatkozó e l t é r é s n e m l á t s z i k f o n t o s n a k .t i t i SZOCIALIZÁCIÓ. 2003). I d ő s e b b k o r u k b a n a n ő k e t j o b b a n sújtják a fo­ g y a t é k o s s á g o k . m i n t férfi kortársaik. Vizsgálatok bizonyítják. például m á r n e m tudnak egyedül fürödni vagy l e f e k ü d n i é s f ö l k e l n i . ELETUT. A n ő k e n e m z e d é k e a z 1 9 6 l . hogyan változott 1 9 5 1 óta a n e m e k a r á n y a az idő­ sek k ö r é b e n . Ez azt j e l e n t i . A 90. h o g y az idősebbek k ö r b e n t a p a s z t a l h a t ó v a g y o n i egyen­ lőtlenségek egyik fő o k a a m a g á n n y u g d í j . h a n e m m á s f o r r á s o k b ó l is kevesebb jut nekik. Az e l ő b b e l m o n d t a m . Az idősebb n ő k közül t ö b b e n szegények.e s n é p s z á m l á l á s s o r á n érte el a nyugdíjkorhatárt. m í g a férfiaknak c s a k m i n t ­ egy ö t ö d e . R é s z b e n azért c s ö k k e n h e t a n ő k fér­ fiakéhoz v i s z o n y í t o t t s z á m a . hogy az idősebb nők nemcsak a személyes jövedelem tekintetében m a r a d n a k e l a férfiaktól. é l e t é v ü k e t b e t ö l t ö t t férfiak é s n ő k m i l y e n a r á n y b a n k a p n a k m a g á n ­ nyugdíjat. A k e r e s e t e k terén a n e m e k k ö z ö t t m e g f i g y e l h e t ő s z a k a d é k és a szülés-gyermeknevelés i d e j é n k i e s ő j ö v e d e l e m miatt a n ő k k ö z ü l s o k k a l k e v e s e b b e n r e n d e l k e z ­ nek olyan nyugdíjjogosultsággal. életévüket betöltött britek között jelenleg h á r o m s z o r a n n y i a n v a n n a k a n ő k . . depressziót és magányt jelent. é s á t l a g o s a n m e k k o r a ö s s z e g j u t a z ilyen jövedelemforrással rendelkezőknek. h o g y a 6 5 . E z é r t a z i d ő s g o n d o z á s b a n i s s z á m o l n i k e l l a n e m e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k k e l (Arber et al.1. betegeskedést. m i n t a n ő k n é l . a m i f e l b o r í t o t t a a n e m e k egyensúlyát e b b e n a k o r c s o p o r t b a n . ÖREGEDÉS idősek között. m i n t a férfiak. é s ritkábban találkozhatnak másokkal. A z i d ő s e b b brit n ő k k ö z e l fele él e g y e d ü l . m i n t a férfiak. m í g a férfiaknál ez az a r á n y 66 százalék. h o g y k ö z ü l ü k t ö b b e n s z o r u l n a k segítségre. é l e t é v ü k e t b e t ö l t ö t ­ tek k ö r é b e n a férfiaknál g y o r s a b b a n c s ö k k e n a halandóság. Az a r á n y t a ­ lanság m a i c s ö k k e n é s e a b b ó l is fakad. akinek az öregkor folytonos nélkülözést. táb­ lázat azt m u t a t j a .4. de 2021-ben várhatóan már csak kétszer annyian lesznek. A z idősebb n ő k m i n d ö s s z e 4 3 s z á z a l é k á n a k szár­ mazik v a l a m i l y e n j ö v e d e l m e m a g á n n y u g d í j b ó l 1 59 ( b e l e é r t v e a n é h a i férjük n y u g d í j á b ó l s z á m í t o t t ö z v e g y i n y u g d í j a s o k a t i s ) . például kevesebb n ő n e k v a n a u t ó j a . Van.8 4 é v e s n ő k m i n d ö s s z e 4 2 szá­ z a l é k á n a k v a n a u t ó j a . A 6. m í g a férfiak k ö r é b e n ez az a r á n y 71 s z á z a l é k ( H M S O 2 0 0 4 ) .

m á s f e l ő l a z aktív. vagyis ö s s z e v e t j ü k egyfelől a fiatal g y e r e k e k és a nyug­ d í j a s o k s z á m á t . A m a g á n n y u g d í j h i á n y a m u t a t j a . h o g y a l e g r o s s z a b b h e l y z e t ű e k álta­ lában az idősebb ázsiai nők. A m u n k a e r ő p i a c o t elhagyó etnikai kisebbségek gyakran n e m tudják kiegészíteni kötelező állami nyugdíjukat önkén­ tes s z o l g á l a t i vagy s z e m é l y e s m a g á n n y u g d í j j a l . E z e k az idős em­ berek más vagyoni mértékek szerint. például az a u t ó .vagy l a k á s t u l a j d o n t e k i n t e t é b e n i s r o s s z a b b h e l y z e t ű e k (bár b i z o n y o s c s o p o r t o k b a n . h o g y Nagy-Bri­ tanniában a nagyrészt bevándorolt idősebb etni­ kai n é p e s s é g h i v a t a l o s s z o l g á l a t i i d e j e k e v e s e b b . Öregedéspolitika „Globális öregedési válság"? 1 8 5 0 . hogy az öregkorú eltartottak arányának n ö v e k e d é s e e g y r e n a g y o b b t e r h e t ró m a j d a fel­ h a s z n á l h a t ó f o r r á s o k r a . A d e m o g r á f i a i előrejel­ z é s e k e t l á t v a a k o r m á n y z a t o k . h o g y a nyugdíjakat a m a i n á l h o s s z a b b i d e i g k e l l f i z e t n i ( l á s d a 6. .5.4. ma az arányuk 15 százalék. ábra A nemek aránya az idősek körében életkor szerint.6. o. 1 9 5 1 .6. Nagy-Britanniában más csoportokhoz h a s o n l í t v a á l t a l á b a n a p a k i s z t á n i a k és a b a n g l a ­ desiek között a legnagyobb a szegénységben élők a r á n y a . E n n e k o k á t ú g y é r t h e t j ü k m e g . m e n n y i a z e l t a r t o t t a k a r á n y a . p é l d á u l a z i n d i a i a k vagy a k í n a i a k k ö r é b e n m a j d n e m anyn y i i d ő s e b b e m b e r n e k v a n l a k á s a . (A 6. ábrán látható. FEJEZET Életkor és etnikai hovatartozás Az etnikai kisebbséghez tartozó idősebb britek j ö v e d e l m e i s á l t a l á b a n k i s e b b . hogy kulturális n o r m á i k é r t e l m é b e n n e m állhat­ tak m u n k á b a korábban.b e n a 6 5 . A n é p e s s é g é l e t k o r s z e r i n t i m e g o s z l á s á b a n be­ következő jelentős változás k ü l ö n ö s gondokat o k o z N a g y . m u n k a v é g z ő korúak számát. h o g y a n l e h e t a v á l t o z ó né­ pesség szükségleteiről gondoskodni. és továbbra is növekszik. h a arra g o n d o l u n k . lakó­ helyükön n e m válogathatnak az álláslehetőségek között.B r i t a n n i á b a n é s s o k m á s iparosodott o r s z á g b a n . m i n t f e h é r kor­ t á r s a i k é . a m u n k a e r ő p i a c o n d i s z k r i m i n á c i ó éri őket. 2004. m i n t a fehé­ reknél). és gyakran még az angol nyelvet s e m be­ s z é l i k eléggé. é s e z e g é s z e n h a j l o t t k o r u k i g így m a r a d .) Mivel az idősebb populáció várhatóan a k ö v e t k e z ő s z á z a d i g n ö v e k e d n i fog. A v á r h a t ó élettar­ t a m n ö v e k e d é s e azt j e l e n t i . és k ö r ü k b e n n a g y o b b a s e g é l y e k r e szo­ rulók aránya (Berthoud 1 9 9 8 ) . é r d e k c s o p o r t o k és d ö n t é s h o z ó k k é n y t e l e n e k e l ő r e g o n d o l k o d n i é s ja­ v a s l a t o k a t k i d o l g o z n i . Forrás: Social Trends. Nemrégiben p é l d á u l n é h á n y ö n k é n t e s n y u g d í j p é n z t á r figyel- 6. é l e t é v ü k e t b e t ö l t ö t t b r i t e k a né­ p e s s é g n e k m i n t e g y 5 s z á z a l é k á t t e t t é k ki. Ginn és Arber (2000) az idősebb népességben az etnikai hovatartozás és n e m szerinti különb­ ségeket vizsgálták az egyéni jövedelemben. hogyan n ö v e k e d e t t a z e l t a r t o t t a k a r á n y a Nagy-Britan­ niában. E g y e s k i s e b b s é g i c s o p o r t o k b a n a n ő k r o s s z a b b g a z d a s á g i h e l y z e t e a b b ó l i s fakad. 7.2 0 0 1 a Anglia és Wales 100 férfira jutó nők száma 3501 100 50 o-i 1951 a 1 1 1 1 1 1961 1971 1981 1991 2001 Az évközi népességbecslések alapján. ábrát). a s z o c i á l i s s z o l g á l t a t á s o k é s a z e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s o k iránti i g é n y e k is n ö v e k e d n e k m a j d . Az i d ő s e k e t t á m o g a t ó p r o g r a m o k a t a z o n b a n a m u n k a v é g z ő n é p e s s é g f i n a n s z í r o z z a . Van. 34. Meg­ á l l a p í t o t t á k . aki azt mondja.

I vostudomány és technika új reményt ad. hogy eltüntesse múltja bizonyíté­ kát. aki m e g m a r a d a tisztes.7. nem valóság. mely „fonnyadt volt. 2000) igyekszik rávezetni olvasóit. I De gyorsan változnak az idők. erényes öregedésnél és n e m igyekszik alkut kötni az ördöggel. ráncos. és a modern or. hogy I az ö r e g e d é s nyűgeitől n e m c s a k a következő. Dorian Gray lenyűgözően jóképű esztéta. milyen gyökeresen módosíthatná a tudomány és a technika. ez történik például Faust e s e t é b e n (Fielder 1 9 4 6 ) . ÉLETÚT. ha. a brit központi statisztikai hivatal társadalmi-gazdasági osztályozása (NS-SeC) szerint. hogy „felfe­ dezzék: a szépirodalom kiapadhatatlan forrás. akinek arcát-testét erkölcstelen tobzódásai rej­ télyes módon nem csúfítják el. Halála pillanatában a festményre visszatér régi. mint fiatalkorában.„ra­ g y o g ó fiatalságának és szépségének minden pom­ pájában" -. 2004. mennyire sokféle jelentéssel bírhat az öregedés tapaszta­ lata a társadalomban". A legenda és a romantikus képzelet birodal­ mán kívül e g é s z e n a legutóbbi időkig csak egy­ féle jövője lehetett az ö r e g e d é s n e k a nyugati kul­ túrában. az erkölcsi romlást feszegető Dorian Gray arcképé­ ben.). 1 9 0 . Forrás: Social Trends. Part 1: NS-SeC. vagy Oscar Wilde regényében. 34. Súlyozás nélküli adatok. féktelenségének minden külső jele (amelyek t ö r t é n e t é b e n a korai ö r e g e d é s formáját öltik) titokzatos m ó d o n csak arcképén látható.I 6. és eladja neki a lelkét. táblázat Magánnyugdíjak 3 a 6 5 . mint áldás. A hús pusztulása felszabadítja a lelket vagy az igaz é n t az időtlen másvilági létre. akkor is inkább á t o k volt. hogy gá­ tat vessenek a testi ö r e g e d é s szokásos folyama­ tainak. Lásd Appendix. 11. míg belőle csak egy v é n e m b e r hullája marad. 6 2 0 0 1 / 2 0 0 2 Ellátottak aránya Férfiak Családi állapot Házastárs/élettárs Egyedülálló Özvegy Elvált/külön él Társadalmi-gazdasági csoport Értelmiségi/vezető Középszintű Alsóbb szintű alkalmazott és fizikai dolgozó Összesen a b Magánnyugdíjasok átlagos juttatása (font/hét) Férfiak Nők Nők A nők és a férfiak magánnyugdíj-jövedelmének aránya (%) -S 74 52 70 57 90 60 62 71 28 61 56 36 64 51 34 43 92 65 61 78 172 84 50 83 34 70 46 48 95 43 28 44 37 108 75 62 55 51 56 53 Szolgálati vagy személyes (saját jogú és hozzátartozói) nyugdíj. életévüket betöltöttek körében: családi állapot és társadalmi-gazdasági cso­ port szerint. Ráadásul ha az e m b e r megtapasz­ talhatta az örök életet. . például a vándorló zsidó vagy a boly­ gó hollandi legendájában. A mennyország a n n a k j u t a l m a . Igaz. amelynek segítségével megérthetjük. amelyből az embert csak természetfeletti erők szabadíthatják meg. már ha valaki m e g é r t e az öregkort: ezt m u t a t t á k meg az emberi t e s t végső enyészetéről.SZOCIALIZÁCIÓ. de egészen a leg­ utóbbi időkig ez a kutatás inkább csak álom volt. Amikor végül késsel nekiesik a festménynek. ÖREGEDÉS képzelőerő bevetésére: kortalc Mike Hepworth a könyvében (Stories of Ageing. o. Foglalkozás alapján. hogy t o v á b b r a is olyan aktív életet élhessen. ifjú képmása . Az alábbi szövegben Hep­ worth kifejti. hogy miként értelmez­ zük az öregedést: A nyugati kultúrában az ö r e g e d é s t évszázado­ kon át olyan létállapotnak képzelték. hogy mindig igyekeztünk meghoszszabbítani a cselekvő életet. ezért a t e s t ö r e g e d é s e az ideiglenes világban a másvilá­ gi örök spirituális lét próbája. mert széttéphetetlen kötelék fűzi a képhez. aki egyezséget köt az ördöggel. é p p e n ö n m a g á t pusztítja el. A keresztény g o n d o l k o d á s dualisztikus m ó d o n szétválasztja a t e s t e t és a lelket.0. a halálról és az utána a m e n n y b e n vagy pokol­ ban következő életről a l k o t o t t keresztény elkép­ zelések. Az irodalomban néha a természetfeletti erők valóban beavatkoztak a dolgok látszólag t e r m é s z e t e s rendjébe. az arca för­ t e l m e s " (Wilde 1 9 8 7 .

Napjainkban az az uralkodó nézet. megbékélni az egyén korlátaival. Szorgalmazzák. hogy az ö r e g e d é s t az életút t e r m é s z e t e s befejeződéséből gyógyítha­ tó b e t e g s é g g é változtatja. ame­ lyek a hajlott korban g o n d o t okoznak.1 2 5 . 6. 34. hogyan próbál megbirkózni. (Az ö r e g e d ő n é p e s s é g g e l és a j ó l é t i ki­ a d á s o k k a l k a p c s o l a t o s vitát a k e r e t e s r é s z b e n is­ mertetem. FEJEZET nem m é g e b b e n az életben m e g s z a b a d u l h a t u n k (Katz 1 9 9 6 ) . J a b b e r F. m i n d a férfiak ( j e l e n l e g 6 5 év) e s e t é b e n n ö v e l j é k 70 évre. (Drew Ledér [ 1 9 9 0 ] el­ képzelésétől eltérően. hogy az öre­ g e d é s folyamatának megfékezője. és 2002. ábra A brit eltartott népesség életkor szerinti megoszlása. Sokan hisznek a t u d o m á n y határtalan l e h e t ő s é g e i b e n . h o g y a j e l e n l e g i n y u g d í j f i z e t é s i rendszert n e m lehet a végtelenségig fenntartani. eltávolítják és egy genetikai úton előállított vagy egy átülte­ t e t t szervvel helyettesítik. 1 2 4 . rosszul m ű k ö d ő testrészek cserélhe­ tők lesznek. Ha m e g s z ü n t e t h e t n é n k az ö r e g e d é s testi hatá­ sait. és az ö r e g e d é s n e m okoz t ö b b é g o n d o t .6. hogy létezik) e b b e n a j ö v ő k é p b e n a t e s t szó szerint eltűnik. E fejlemény egyik érdekes jele. Az örök ifjúság vágya vajon az ö r e g e k e t lenéző társadalom t e r m é k e ? 2. . h a n e m egy tudományos-fantasztikus regény válik valóra. Az ö r e g e d ő t e s t törté­ n e t e t e h á t n e m arról szól majd. évre vonatkozó népességbecslések a manchesteri adat­ egyeztetési gyakorlat időközi eredményeit is tartalmazzák. mennyire vonakodik a mai társadalom beismerni. 17. hogy a nyugdíjkorhatárt mind a n ő k (ez é p p m o s t e m e l k e d i k 6 0 é v r ő l 6 5 . félig technikai lényként „ p o s z t h u m á n " t e s t e t ölt (Featherstone 1 9 9 5 ) . A testből g é p lesz. Gubrium ( 1 9 8 6 ) tekintélyes szociálgerontológus m u t a t rá. hogy a biológiailag kor­ látozott élettartam „normális". aki szerint az „eltűnő t e s t " a fájdalom. Az ö r e g e d é s jövőjének e derűlátó elképzelése szerint a hajlott korral j á r ó biológiai kockázatok gyógyíthatók lesznek. a b e t e g s é g és a gyengélkedés révén mutatja meg. hogy meg­ oldhatja minden gondunkat.5. a fiatalos élet m e g h o s s z a b b í t ó j a nem az örök immateriális lélek vallása. o. hogy kortalan j ö v ő n e k nézhetünk e l é b e ? h a t á s a i t . hogy a kortalan jövő mai modelljei nem annyira spiritu­ ális. h a n e m a biológiai t e s t t u d o m á n y a lesz.) U j a b b a n b í r á l j á k azt a z e l k é p z e l é s t . ezért várják remény­ kedve az orvostudománytól. és az emberi élet hossza jóval meghaladja majd a száz év feletti matuzsálemi kort. amit egyes szociológusok állítanak. o. és az ö r e g e d é s t ö b b é szót sem érdemel. Már nem kell sok idő. A t e s t belső részeit. volna é r t e l m e egyáltalán öregedésről be­ szélni? 3. vagy félig bioló­ giai. Az öregedési folyamat leküzdésének egyik mód­ m e z t e t e t t arra. Igaz-e. így k o m p e n z á l j á k a h o s s z a b b é l e t t a r t a m j a . 2004. mint inkább biológiai jellegűek (Cole 1 9 9 2 ) . életévét betöltötte Előrejelzések" 1971 1981 1991 2001 2011 2021 A 2001. h o g y a z i d ő s e b b e k „eltartott n é p e s s é g e t " a l k o t n á n a k . Forrás: Hepworth 2 0 0 0 . mert az öregedéssel j á r ó b e t e g s é g e k r e gyógyírt találnak.r e ) . és a gyenge. hi­ s z e n h a e g y c s o p o r t o t „ e l t a r t o t t k é n t " í r n a k le. KÉRDÉSEK 1. b 2001-re alapozott előrejelzések a Forrás: Social Trends. hogy az e m b e r b ő l kiborg lesz. 1971—2021 e 15 16 évesnél fiatalabb 10 65.

h o g y a z i d ő s ö d ő e m b e r e k nemhogy t e r h e t j e l e n t e n é n e k . a háborút k ö v e t ő 1 9 5 0 . t e r é n . A z e l ő í t é l e t e s s é g m á s területeihez h a s o n l ó a n sok h a m i s sztereotípia él a z i d ő s e b b e m b e r e k k e l k a p c s o l a t b a n is. 2 0 0 0 és 2030 | 2000 lg Előrejelzés 2030-ra Üdv! New Age-nyugdíjasok vagyunk. például amikor éppen válnak. a z e n e stb.SZOCIALIZÁCIÓ. amikor az ifjúsági k u l t ú r á t „kiugró fogyasztás" uralta a divat. és független é l e t s t í l u s n a k h ó d o l n a k . hogy n e m n e v e z h e t ü n k m i n d e n i d ő s e b b e m b e r t m a k k e g é s z s é g e s n e k é s b i z t o n s á g o s a n y a g i hely­ zetűnek. M á s o d s z o r .p i a c i r é s z v é t e l ­ re. m e n y e i k is a m u n k a e r ő p i a c r a j u t h a t n a k . Spanyolo. E z e k az e m b e r e k idősebben is megőrzik fiatalkorukban kialakult szokásaikat.6. E z e k m i n d t é v h i t e k . Forrás: The Crumbling Pillars of Old Age. a g a z d a s á g n a k és a t á r s a d a l o m n a k . ÖREGEDÉS akkor azt sugallják. h o g y a z i d ő s e b b d o l g o z ó k s z a k m a i l a g k e v e s e b b e t t u d n a k a f i a t a l o k n á l . M a n a p s á g m á r n e m áll­ ja meg a h e l y é t s z á m o s o l y a n e l k é p z e l é s . a m i el­ lensúlyozza a férfiaknál t a p a s z t a l h a t ó r ö v i d e b b szolgálati időt. é l e t é v e b e t ö l t é s e e l ő t t e l h a g y j a a munkaerőpiacot. P é l d á u l gyakori h i e d e l e m . Az a f e l n ő t t n e m ­ zedék. Arber é s G i n n ( H M S O 2 0 0 4 ) s z i n t é n azt m o n d ­ ják. vagy h o g y 6 5 é v felett a z e m b e r e k t ö b b s é g e k o r a m i a t t k e r ü l k ó r h á z b a vagy o t t h o n b a . szeptember 27. S o k v i z s g á l a t a z t i s feltárta.1 9 6 0 . így l á n y a i k . M á r a k t i v i s t a c s o p o r t o k i s f e l l é p t e k a z életko­ ri d i s z k r i m i n á c i ó (ageism) e l l e n a z z a l a c é l l a l . és a l e g t ö b b dol­ gozó é v e k k e l 6 5 . m i n t a sze­ x i z m u s vagy a r a s s z i z m u s .a s é v e k b e n n ő t t fel. A r b e r é s G i n n felve­ tik. ÉLETÚT. főként a n e h é z időkben. mert tovább marad­ nak az i n t é z m é n y e s o k t a t á s b a n . A 6 0 é v feletti dolgozók termelékenysége és munkabíró-képes- . h o g y át k e l l g o n d o l n u n k . h o g y a t á r s a d a l o m e g é s z é b e n és az é l e t ú t teljes h o s s z á b a n is újfaj­ ta jólét t a p a s z t a l h a t ó . informálisan segítenek ellátni r á s z o r u l t a b b társaikat. h a n e m s o k a t a d n a k 6. így t o v á b b r a is f o n t o s fogyasztók. h o g y a z idősebb szülők továbbra is érzelmi támogatást nyújtanak felnőtt gyermeiknek. B á r a s z e r z ő k e l i s m e r i k . Olaszo. Ugyanakkor m i n d e n korábbi­ nál több n ő d o l g o z i k f o g l a l k o z t a t o t t k é n t . C h r i s G i l l e a r d és Paul Higgs ( 2 0 0 5 ) úgy é r v e l n e k . Economist. hogy pozitív kép alakuljon ki az öregkorról és az idős emberekről. A z u n o k á k g o n d o z á s á b ó l i s n a g y r é s z t vál­ l a l n a k . Németo. fizetik a t a n d í j u k a t . Az életkor alapján történő d i s z k r i m i n á c i ó u g y a n o l y a n i d e o l ó g i a . a n y u g d í j a z á s előtt á l l ó k k ö z ü l s o k a n jobb é l e t r e s z á m í t h a t n a k . Franciao.f o l y t a t ó d i k A r b e r és G i n n érve­ lése . E l ő s z ö r is az e l t a r t o t t a k m e g h a t á r o z á s a k o r alkalmazott k o r c s o p o r t o k ( a 1 6 é v a l a t t i a k é s 6 4 év felettiek) m á r n e m f e l e l n e k m e g a brit foglal­ koztatási m i n t á k n a k . Az i d ő s e b b e k gyakran ingyen. a m i j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s ö k k e n t i a z á l l a m e g é s z s é g ü g y i é s á p o l á s i költ­ ségeit. K u t a t á s o k igazolják. Életkori diszkrimináció Nagy-Br. a m e l y i k m o s t éri el a n y u g d í j k o r h a t á r t . a m e l y korábban a h a j l o t t k o r ú a k h e l y z e t é t j e l l e m e z t e : például h o g y e l v e s z í t i k t á r s a d a l m i k ö t e l é k e i k e t és á l l a m i e l l á t á s o k r a s z o r u l n a k . m i t j e l e n t az „eltar­ tott". s e g í t e n e k lakás­ h o z j u t n i . é s h o g y n a g y ré­ s z ü k s z e n i l i s . h o g y a z v a l a m i k é p p g o n d o t okoz a t á r s a d a l o m n a k . Az i d ő s e b b e k a c i v i l s z e r v e z e t e k b e n i s a k t í v s z e r e p e t j á t s z a n a k . h o g y a z i d ő s ö d ő e m b e r e k f e l n ő t t g y e r m e k e i k anyagi támogatásában is fontos forrásnak számít­ h a t n a k : p é l d á u l p é n z t a d n a k n e k i k k ö l c s ö n vagy a j á n d é k b a . Ma k e v e s e b b fiatal l é p a munkaerőpiacra 16 évesen. ábra Nyugdíj-finanszírozás a vizsgált országok GDP-jének százalékos arányában. 2003.a g a z d a s á g n a k h a s z n o s t e v é k e n y s é g n e m korlátozódik az aktív m u n k a e r ő .

aki az idősödő n é p e s s é g e t idő­ zített b o m b á n a k tekinti. a 132-133. A p u s z t a tény. Az a z ó t a eltelt években könyvek.a nyugdíjazásra. B y t h e w a y e l ő s z ö r i s k é t s é g b e von- . Robin Blackburn brit szocioló­ gus a világ Death. a 6 5 . különféle nyugellátási rendszereiről írott történeti áttekintő munkájában (Banking on 2 0 0 2 ) felveti. miatt hogy a lan szerint ilyen tévhit például az egészségügyi népesség hatványozottan növekszik a m e g b e t e g e d é s e k és az ellátásra szorulók aránya. az e g y e t e m i s t á k n a k k e v é s b é t e t s z e t t . A szociológus ezt azzal cáfolja. becslések szerint 2 0 3 0 . hogy az ö r e g e d é s nem b e t e g s é g . konferenciák mára és szakpolitikai kezdeményezések á r a d a t a próbált m e g o l d á s t találni erre a problé­ (Economist 2 0 0 0 ) . fejezetben.ez fontos . akkor sem valószínű. Az aktív korúakra óriási a d ó t e h e r nehezedik majd. lelmek terjesztői a pénzügyi é r d e k c s o p o r t o k és a politikai j o b b o l d a l . é s arra k é r t é k őket. az előléptetés­ re. és az idősödő e m b e r e k t ö b b s é ­ ge nem b e t e g . Ez mind a fejlett. rámutattak. akkor Amerika pénzügyi s z o l g á l t a t á s o k a t nyújtó iparága 1 3 0 millió dollár nyereségre szá­ m í t h a t n a az új befektetési számlákból. ellátásokkal elöregedése k a p c s o l a t b a n az. amelyek az állami nyugdíjak­ kal s z e m b e n a szabadpiaci alternatívákat igyekez­ nek erősíteni. k é p z é s é r e (a f e l s ő f o k ú ta­ nulási lehetőségek biztosítására). hogy tévhitek rabja az. mert ha a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s államilag finanszírozott rendszerét magánnyugdíjak válta­ nák fel. m i n t a f i a t a l a b b k o r c s o p o r t o k é . már csak kettő az egyhez lesz. h o g y egy sor s z e m é l y i s é g j e l ­ l e m z ő s z e r i n t é r t é k e l j é k a z o k a t .8 0 éveseknek pedig csak 7 százaléka mutat szenilitásra utaló tüneteket.6. Levin 73 (1988) vizsgálata során egyetemisták­ n a k egy férfi k ü l ö n b ö z ő é l e t é v e k b e n ( 2 5 . az a tévhit. A 73 éves fér­ fit á b r á z o l ó k é p r ő l j ó v a l t ö b b n e g a t í v v é l e m é n y s z ü l e t e t t . hogy az e l ö r e g e d ő népes­ ség c s ő d b e viszi az állami nyugdíjrendszert. h o g y az állami nyug­ ellátás általában sokkal h a t é k o n y a b b a n működik. csak így tudják t á m o g a t n i az egyre n a g y o b b számú nyugdíjigénylőt. a m e l y e k k i t e r j e d h e t n e k a d o l g o z ó k f e l v é t e l é r e .épp eze­ ket a tévhiteket igyekszik szertefoszlatni. p e d i g az ég­ v i l á g o n s e m m i t n e m t u d t a k r ó l a . A „ z s é m b e s v é n e m b e r " k ö z k e l e t ű k u l t u r á l i s szte­ reotípiái olyan m a g á n v é l e m é n y e k e t szülhetnek.az ő szavaival az „ősz kapitalizmust" -. mert a nyugdíjalapok vezetői a munkavállalói m e g t a k a r í t á s o k b e f e k t e t é s é n é l nem a nyugdíja­ sok hosszú távú b i z t o n s á g á t . ezért nincs szükség ef­ féle reformra. B i l i B y t h e w a y ( 1 9 5 5 ) s z o c i o l ó g u s a társadalmi k o n s t r u k c i o n i z m u s felől k ö z e l í t v e a d o t t elméle­ ti ö s s z e g z é s t az é l e t k o r i d i s z k r i m i n á c i ó r ó l (ezt a s z e m l é l e t e t az 5. hogy teljesülnek a társada­ lombiztosítási rendszer csődjére v o n a t k o z ó előre­ jelzések. A brit kormányzat az é l e t k o r i d i s z k r i m i n á c i ó t i l t á s á r a v o n a t k o z ó javas­ l a t o k a t terjesztett e l ő . Ennek az lett az e r e d m é n y e .e g é s z s é g e s e b b e k lesznek elődeiknél. Az emberek részben é p p azért élnek t o v á b b . 5 2 é s éves korában) készült fényképeit mutatták. és ha ez a javulás folytatódik . hogy m é g ha elfogadjuk a gazdasági növekedés­ kapcsolatos legkonzervatívabb feltevéseket. h o g y ö r e g e b b .mondja Mullan -. hogy az i d ő s e b b e k arányának óriási n ö v e k e d é s e miatt a nyugdíjakra és orvosi ellátásra fordított j ó ­ léti kiadásokat egyre n e h e z e b b lesz finanszírozni. e l ő h í v o t t egy n e g a t í v sztereotípiát. a m u n k a h e l y m e g t a r t á s á r a és . ezért olyan reformot kell végrehajtani. ak­ kor az idősek e r ő s e b b e k . amely ma négy az egyhez. de a g a z d a g országok h a m a r a b b kerülhetnek baj­ ba.r a fe­ leződik. Dean Baker és Mark W e i s b r o t az amerikai nyugdíjrendszerről cial Security: sel szóló tanulmányukban 1999) (So­ The Phony Crisis. hogy a n é p e s s é g nyugdíj­ válságba torkolló elöregedésével kapcsolatos fé­ sége n a g y o b b . Mullan rámutat. mind a fejlődő világra érvényes. h a n e m a m a g u k le­ h e t ő l e g n a g y o b b rövidtávú hasznát nézik. amely leküzdhetetlen Mul­ társadalmi p r o b l é m á k a t okoz majd . amelyet Mul­ lan t á m a d . 1994) felvetette. mert ezekben az aktív korúak és a 65 évesnél i d ő s e b b e k e g y m á s h o z viszonyított aránya. Hasonlóképpen. Blackburn bírálja azt is. A m i k o r ö r e g e b b n e k l á t s z o t t a képen. oldalon i s m e r t e t t e m ) . a 6 5 é v f e l e t t i e k 9 5 s z á z a l é k a saját l a k á s á b a n é l . ahogyan a m a g á n c é g e k működtetik a nyugdíj­ alapokat . Ezt a n é z e t e t m o s t a n á b a n t ö b b szerző is vi­ t a t t a . amelynek során a kötelező állami rendszereket magánrendszerek váltják fel. A második „ h i e d e l e m " . mint a m a g á n r e n d s z e r e k . hogy leginkább a Wall Street igyekszik elérni a rendszer privati­ zálását. amelyek bántóak az idősebbek számára. a b é r e z é s r e . FEJEZET Az öregedés és a jóléti állam: időzített bor Mit j e l e n t az ö r e g e d ő népesség a jóléti állam s z e m p o n t j á b ó l ? A Világbank egyik kiadványában (Averting the Old Age Crisis. mert az elmúlt évszázadban javultak az életkörülmények. nem m a g a t e h e t e t l e n . hogy az e m b e r e k m á r n e m bíznak a nyugdíjazás utáni anyagi b i z t o n s á g u k b a n . A szerzők azt mondják. 2002) megállapítja. Phil Mullan brit szociológus könyvében (The Imaginary Time Bomb.

h o g y e z e k n e k a s z a v a k n a k o l y a n egyetemes j e l e n t é s t t u l a j d o n í t u n k . ábrát). semhogy megfelelő életet bizto­ síthatnának lakosságuknak. amelyeket a népesség elöregedése okoz Kínában. az a l u l t á p l á l t s á g és a j á r v á n y o k m i a t t (lásd a 11. és az a ren­ deltetésük. ábra A 65 év feletti népesség aránya különböző régiókban. m i n t a s z e g é n y e b b o r s z á g o k b a n . A k k o r m á r m i n t e g y 8 0 0 m i l l i ó e m b e r l e s z 6 5 é v feletti. E N S Z . Az ENSZ Népesedési Alapjának 1998-as jelentése (UNFPA 1 9 9 8 ) m e g á l l a p í t j a . hogy l e h e t „ ö r e g k o r r ó l " és „ i d ő s e k r ő l " b e s z é l ­ ni.SZOCIALIZÁCIÓ. 2000-ben felvett és 2050-re előrejelzett adatok | 2000 g 2050 30 Az idősebbek gyakran értékes segítséget nyújtanak közösségüknek például azzal. (A keretes részben foglalkozunk azokkal a gondokkal.m a g u k is az é l e t k o r i d i s z k r i m i n á c i ó részei. Azt m o n d j a . é l e t s z a k a s z t . ÖREGEDÉS nőtt 1998-ban. g o n d o l k o d á s m ó d o t vagy m i t ? " Van-e b á r m i l y e n t u d o m á n y o s b i z o n y í t é k arra. b á r a szegényebb országokban még mindig rövidebb az é l e t t a r t a m a s z e g é n y s é g .h e z h a s o n l í t v a h á r o m s z o r o s á r a n ő a s z á m u k (lásd a 6. Ezt azzal t á m a s z t j a alá. a m e l y e k nyerhetnek valamit az életkori diszkriminációval járó e g y e n l ő t l e n s é g e k b ő l .p é l d á u l az „ i d ő s e k " vagy „öregek" . Nyugat-Afrikában pedig közel két és félszeresére nő majd (Sokolovsky 1 9 9 0 ) . vagyis 1 9 9 0 . Ez a k o r c s o p o r t a világ i p a r o s o d o t t országai­ b a n n ő m a j d a l e g g y o r s a b b a n . a m e l y n e m lé­ tezik. hogy gondoskodnak az unokákról. A világ l e g t ö b b t á r s a d a l m á n a k n é p e s s é g é r ő l el­ m o n d h a t ó . A s z á z a d k ö z e p é t ő l a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n is hasonló „idősrobbanást" tapasztalunk majd.r e e l é r i a 25 száza­ lékot. a m e l y e k k e l ma leírjuk az ö r e g e d é s t .A m e r i k á b a n vár­ hatóan másfélszeresére. A l e g n a g y o b b egész­ ségügyi-ellátási i g é n y e k e t t á m a s z t ó aggkorúak ( 8 5 é v felettiek) s z á m a É s z a k . h o g y a s z ü l e t é s e k és h a l á l o z á s o k szá­ m á n a k e g y i d e j ű c s ö k k e n é s e m i a t t öregszik. 1 9 9 8 .7. h o g y a 65 é v e s vagy idősebb n é p e s s é g v i l á g s z e r t e m i n t e g y 9 m i l l i ó v a l Forrás: UNFPA 2004 . a k k o r hogyan k e r ü l b e l e a z e m b e r . l e g i t i m á l j á k b i z o n y o s emberek é l e t k o r i a l a p o n t ö r t é n ő h á t r á n y o s meg­ különböztetését és kezelését. és 2 0 2 5 . h o g y a d o m i n á n s c s o p o r t o k . i l l e t v e h a l á l u k után hozzátartozóiknak. h o g y a n l e s z i d ő s ? Bytheway s z á m á r a a kategóriák. Kínában kétszeresére. Ez a r o b b a n á s m e g r e n g e t h e t i a s z o c i á l p o l i t i k á t is.r e p e d i g a 21 mil­ liót.7.b e c s l é s e k s z e r i n t ( U N F P A 1 9 9 8 ) a világ átlagos várha­ tó élettartama az 1 9 5 0 .e s 45 évről 1985-re 50 évre nőtt. Különösen az idősebbek 6.r e v á r h a t ó a n e l é r i a 71 évet. 5 m i l l i ó t . fejezetet). 2 0 5 0 . a m e l y e k m á r m a i s szegé­ n y e b b e k annál. A világnépesség őszülése Ma az „ i d ő s r o b b a n á s " v é g i g s ö p ö r a v i l á g o n . a h o l egy-egy csa­ ládra kevesebb gyerek jut és az emberek tovább é l n e k . ÉLETÚT. 2010-re e csoport gyarapodásának ü t e m e e l é r i a 1 4 . és b e c s l é s e k s z e r i n t 2 0 5 0 . T á r s a d a l m i l a g k o n s t r u á l t a k . ja. h o g y m e g k é r d e z i .r a 1 4 s z á z a l é k r a nőtt. M a t ö b b m i n t 1 5 0 ország n y ú j t k ö z e l l á t á s t idő­ s e b b e k n e k é s fogyatékkal é l ő k n e k . amit ö r e g k o r n a k h í v h a t u n k ? H a van. h o g y l é t e z i k vala­ mi.b e n 8 s z á z a l é k volt. Az iparo­ sodott országokban az idősebb népesség aránya 1 9 5 0 . mit é r t ü n k „öregkoron": „Állapotot.) Ez a nö­ v e k e d é s egyre n a g y o b b r é s z t k ö v e t e l s o k o l y a n ország e r ő f o r r á s a i b ó l .

kivéve ha az egyik vagy mindkét fél etnikai kisebbségből származik. SERTETT IDŐSEK Egyre t ö b b egyedülálló fiatal kerül s z e m b e az­ zal a lesújtó kilátással.14 milliárd 1. De ez a politika csúnyán szorulhatnak költséges egészségügyi ellátásra. vagy mindkettőjük egyetlen gyermek.b e n már t ö b b mint 31 százalék le­ het. J a p á n b a n egy s o r t ö r v é n y t á m o g a t j a a z i d ő s e b b . A c s a l á d i gondoskodás hagyományos mintái meginognak. mert a családi alapú gazdaságokat fokozatosan g l o b á l i s v á l l a l k o z á s o k a g r á r g a z d a s á g a i b a n és iro­ d á b a n . J a p á n b a n p é l d á u l a fér­ fiak é s n ő k e g é s z e n i d ő s k o r u k i g a k t í v a k m a r a d ­ n a k . erről az „egyágú c s a l á d " ismertetésekor. g y á r a i b a n v é g z e t t m u n k a váltja fel. hogy g o n d o s k o d j a n a k róluk. A 2 0 3 0 . A fiata­ lok és az ö r e g e k e g y m á s h o z viszonyított aránya a z o n b a n változik. így sokan egyre n e h e z e b b e n tudnak gondoskodni i d ő s e b b családtagjaikról. a 1 9 1 . ahol a törvényszegő házas­ párokat sújtó kényszersterilizálások. s z á z a d e l e j i ipari országokhoz h a s o n l ó a n ma m i n d e n társadalom­ b a n szerepet kell találni az idősödő polgároknak. a h o l az i d ő s e b b e k n e k nyújtott egészségügyi ellátások költsége Különböző bálják országok az szétfeszítheti a pró­ kormányzati költségvetés kereteit. életveszélyes abortuszok és b ü n t e t é s e k gyakran nemzetközi tiltakozást váltottak ki. E z e n k í v ü l meg k e l l t a l á l n i a n n a k m ó d j á t is. hogy a gazdasági reformok hatására gyorsan szétesik a k o m m u n i s t a jóléti rendszer. m e r t e z t a j a p á n k u l t ú r a t á m o g a t j a . (Nyu­ g a t o n m á r i s v á l t o z n a k a c s a l á d m i n t á k . h a n e m jelentős tapasztalatukra és tehetségükre számítva inkább szorosabbra vonja velük kötelékeit. Kína 1950 1960 1970 1980 1990 2000 népességnövekedése 5 6 3 millió 6 5 0 millió 8 2 0 millió 9 8 5 millió 1. és a ma­ gánvállalkozások is jelentős erőket fordítanak az átképzésre. Forrás: BBC. A törvény különösen a városok te­ kintetében szigorú. fejezetben. E h h e z m e g k e l l h a t á r o z n i a g a z d a s á g i támoga­ tás ú j e s z k ö z e i t . Kínában h a g y o m á n y o s a n tisztelték az időseket. Az előzőekben már láthattuk.e s család j e l e n s é g é n e k .b e n vezettek be. hogy két szülőről és négy nagyszülőről kell majd g o n d o s k o d n i a : ezt neve­ zik a 4 . a m e l y n e k korábban dolgoztak. a m e ­ lyet 1 9 7 9 . akik mind­ össze a népesség 10 százalékát teszik ki. Törvény mondja ki. hogy megpróbálják féken tartani az ország robbanásszerű népesség­ növekedését.6.26 milliárd visszaütött. h o g y a t á r s a d a l o m az idősebbeket ne elszigetelje. o l d a l o n l e s z szó. Forrás: US Census Bureau. FEJEZET Kínában 1 3 0 millió idősebb e m b e r él. a 7. ezért ez a szám az előrejelzések szerint 2 0 5 0 . h o g y N a g y . Az ö r e g e d é s és a g l o b a l i z á c i ó ö s s z e k a p c s o l ó ­ d á s a v i l á g s z e r t e k i h a t m a j d a z i d ő s e b b e k életé­ re. ezért a mai i d ő s e b b e k is elvárják. v á r h a t ó a n e s z á z a d n a g y r é s z é b e n . A szakértők azt mondják. különféleképpen orvosolni idősek növekvő számából eredő gondokat. a m e l y e k e t g y a k r a n k o r m á n y z a ­ t i p r o g r a m o k b ó l f i n a n s z í r o z n a k . hogy minden városi családnak csak egy gyermeke lehet. 2 0 0 0 . Ez a z o n b a n n e m változtat azon. Aki meg­ e n g e d h e t i m a g á n a k . L é t s z á m u k gyors n ö v e k e d é s e a z e g é s z s é g ü g y i el­ látórendszert nagymértékben megterhelheti sok ipari országban. Mindez a szigorú egykepolitika hatása. ma már inkább igyekszik m a g á n k é z b e n lévő i d ő s o t t h o n o k r a ruházni a ro­ konok házi g o n d o z á s á n a k tradicionális feladatait . h o g y n y u g d í j a z á s u k u t á n is a n n á l a cég­ n é l maradjanak. M á s ipari országok a szolgáltatások sokkal s z é l e s e b b k ö r é t k í n á l j á k . szeptember 1.) A 2 0 .ez a törekvés sok i d ő s e b b e m b e r t bánt. A falusias területek t ö b b s é g é b e n a házaspárok jó néhány éves szünet után második gyermeket is vállalhatnak. mert a d o l g o z ó népesség csak nehe­ zen tud gondoskodni a visszavonultakról. hogy bepereljék családjukat g o n d a t l a n s á g miatt. hogy ha nem tesz­ nek további lépéseket ez ellen. és m e r t gyakran az üzletpolitika is arra ösztönzi az em­ b e r e k e t .2 . d o l g o z ó k f o g l a l k o z t a t á s á t és k é p z é s é t . hogy gondoskodjon az idősebbek anyagi és egészségügyi szükségle­ teiről. akkor az őszülő népesség ellátásának t e r h e nagy h a t á s t gyakorol­ hat az e g é s z ország fejlődésének ü t e m é r e is. Néhányan attól sem riadtak vissza.B r i t a n n i a e l s ő s o r b a n a z á l l a m i nyug­ d í j r e n d s z e r r e és a N e m z e t i E g é s z s é g ü g y i S z o l ­ gálatra (National Health Service) építve próbál kialakítani egy v é d ő h á l ó t .r a v o n a t k o z ó hivatalos becslések sze­ rint mintegy 3 0 0 millió idős e m b e r ellátására a nemzeti j ö v e d e l e m 10 százalékát kell majd fordí­ tani.1 .

a m e l y n e k s o r á n a g y e r m e k m e g é r t i a világot. H a t ó e r ő k é n t m ű k ö d i k m é g a kortárscsoport. Választóvonalat vonha­ tunk a z o n b a n a h a r m a d i k és negyedik életko­ ri s z a k a s z . A z ezt h a m a r k ö v e t ő ak­ tivitáselmélet v i s z o n t azt h a n g s ú l y o z t a . m i n t a férfi. t e v é k e n y k e d i k . 5. George H e r b e r t M e a d s z e r i n t a g y e r m e k m á ­ sok feléje i r á n y u l ó v i s e l k e d é s é n e k s z a b á l y s z e ­ rűségei r é v é n k é p e s ö n m a g á t ö n á l l ó l é n y k é n t megérteni. 1 3 . t á r s a d a l m i l a g é s p o l i t i k a i l a g rendkívül változatos. 4. A fizikai ö r e g e d é s e l k e r ü l h e t e t l e n . az i s k o l a és a tömegkommunikációs eszközök is. a m i k o r már szervezett j á t é k o k b a n v e s z részt. m i n t férfi kortársaikat. h o g y k é p e s e k saját é l e t ü k e t i r á n y í t a n i és aktív s z e r e p e t j á t s z a n i a p o l i t i k á b a n és a gazdaságban. A népesség öregedése miatt növekedett az „ e l t a r t o t t a k a r á n y a " . Jean Piaget t ö b b s z a k a s z r a osztja a k o r a i fej­ lődést. A szocializációs közegek strukturált csoportok vagy k ö r n y e z e t e k . A z egyre s z é l e s e b b k ö r b e n e l é r h e t ő n y o m t a t o t t sajtó k é s ő b b k i e g é s z ü l t az e l e k t r o n i k u s k o m ­ munikáció eszközeivel. h i s z e n m i n d e n n a p . A szocializáció az a folyamat. b á r t ú l s ú l y u k v a l a m e l y e s t csökkent. h o g y fizi­ kai l é t ü n k véget ér. a m e l y n e k s o r á n a t e h e t e t l e n c s e c s e m ő m á s e m b e r e k k e l érint­ kezve ö n t u d a t o s . Az idősebbek anyagilag általában rosszabb helyzetűek más csoportoknál. C s e c s e ­ mőkorban m i n d e n k u l t ú r á b a n a c s a l á d a leg­ fontosabb s z o c i a l i z á c i ó s k ö z e g . é s meg­ tanulja a j á t é k s z a b á l y o k a t .SZOCIALIZÁCIÓ. 1 0 . A s z o c i a l i z á c i ó az e m b e r e g é s z é l e t é t végig­ kíséri. h a a z e m b e r elfoglalja magát. P i a g e t s z e r i n t a kog­ nitív f e j l ő d é s n e k e z e k a s z a k a s z a i a s z o c i a l i z á ­ ció u n i v e r z á l i s v o n á s a i . é s a z e l ő z ő s z a k a s z sikeres b e f e j e z é s é t ő l függ. V a l a m e n n y i s z a k a s z új k o g n i t í v k é p e s ­ ségek elsajátítását j e l e n t i . és egy k u l t ú r á n b e l ü l vagy kultúráról k u l t ú r á r a i s j e l e n t ő s e n e l t é r h e t n e k . A biológiai. . 7. a g y e r m e k m e g é r t i az „általános másikat": az á l t a l á n o s é r t é k e k e t és kulturális s z a b á l y o k a t . r e n d s z e r e s e n eljut a k ü l ö n f é l e korú e m b e r e k h e z . a m e l y gazdaságilag. akik i g y e k e z n e k e g y e n l ő e n b á n n i g y e r m e k e i k ­ kel. a m e l y e k e t a fiata­ l a b b a k v e s z n e k át. A kivonuláselmélet szerint az i d ő s e b b e k n e k fel k e l l a d n i u k h a g y o m á n y o s t á r s a d a l m i s z e r e p e i k e t . a m e l y e k b e n a s z o c i a l i z á ­ ció fontosabb f o l y a m a t a i l e z a j l a n a k . Fontos. de a l e g t ö b b e m b e r m e g f e l e l ő t á p l á l k o z á s s a l . A l e g ú j a b b e l m é l e t e k az i d ő s e b b e k r ő l feltéte­ lezik. Az idősek között számottevően több a n ő . Ezeket a k ü l ö n b s é g e k e t s o k m á s k u l t u r á l i s hatás is erősíti. egyre n ö v e k v ő c s o p o r t o t alkot. 3. ét­ r e n d d e l é s m o z g á s s a l i g e n c s a k m a g a s kort ér­ het meg jó egészségben. 12. E g y k é s ő b b i s z a k a s z b a n . A z i d ő s e b b n é p e s s é g nagy. a m e l y világszerte gyorsan változik. 9. 1 1 . hogy m e g b é k é l ü n k a h a l á l l a l : azzal. é s b i z o n y o s válságo­ kat kell l e k ü z d e n ü n k . és u g y a n e z el­ mondható. A t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k m e g j e l e n é ­ se k i s z é l e s í t e t t e a s z o c i a l i z á c i ó s k ö z e g e k k ö r é t . ÉLETÚT. A televízió különösen nagy hatást gyakorol a g o n d o l k o d á s r a . hogy ne keverjük össze a személy szociális korát az é v e k b e n m é r h e t ő életkorá­ val. A nemi szocializáció s z i n t e m á r a g y e r m e k születésekor m e g k e z d ő d i k . a z adott k u l t ú r á b a n eligazodni k é p e s e m b e r r é v á l i k . A z ö r e g e d é s r e v o n a t k o z ó f u n k c i o n a l i s t a el­ m é l e t e k e r e d e t i l e g a z t fejtegették. M é g a z o k a s z ü l ő k is m á s k é p p f o r d u l n a k a f i ú h o z és a l á n y h o z . E b b e b e l e t a r t o z i k az is. E z h e v e s v i t á k a t váltott ki az i d ő s e b b e k n e k n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s o k fi­ nanszírozásáról. ÖREGEDÉS ÖSSZEFOGLALÁS 1. A z é l e t m i n d e n s z a k a s z á b a n változá­ sokkal kell s z á m o l n u n k . A z örege­ d é s r ő l alkotott k o n f l i k t u s e l m é l e t s z e r z ő i t fő­ k é n t a z foglalkoztatta. 2. h o g y kívá­ n a t o s az i d ő s e b b e m b e r e k k i v o n u l á s a a tár­ sadalomból. p s z i c h o l ó g i a i és s z o c i á l i s örege­ dés n e m a z o n o s a k . Az alacsony halálozási és születési arányok m i a t t a n y u g a t i t á r s a d a l m a k g y o r s a n „őszül­ n e k " vagy ö r e g s z e n e k . vagyis a „fiatal ö r e g e k " és az „öreg öregek" között. 8. Emellett az i d ő s e b b n ő k e t a s z e g é n y s é g is i n k á b b sújt­ hatja. h o g y m e n n y i r e f o n t o s vitalitásforrás. ha az etnikai kisebbségek idősebb tagjait é s a z i d ő s e b b f e h é r e k e t h a s o n l í t j u k össze. A globalizáció sok társadalomban fenyegeti az idősebbek hagyományos szerepét. h o g y a n s z ü l k ü l ö n f é l e e g y e n l ő t l e n s é g e k e t az i d ő s e b b e k k ö z ö t t a tár­ sadalmi intézmények szokványos működése. é r t e l m e s . 6.

html Az OECD öregedésre vonatkozó nemzetközi adatai http://www. Mennyire jelentős az elsődleges szocializáció a komplex és gyorsan változó társadalmakban? 4. Miben különbözik a szocializáció a sulykolástól vagy az agymosástól? 2. Van „globális elöregedési válság"? 7.uk/ageinfo/ageinfo. Blackburn.cpa. Weidenfeld and Nicolson. (1999): Ageism. Buckingham. Open University Press. Cambridge. Peterson.(2002): Banking on Death. Vincent. or Investing in Life. Peter G. B. New York.org/esa/socdev/ageing/ Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) az öregedésről és az életútról http ://www.168 6. who . Mullan. Buckingham. John (2003): Old Age. London. Paul (2005): Contexts of Ageing: Class. (1999): Gray Dawn: How the Coming Age Wave Will Transform America . hogy a fiúk és a lányok nemcsak fizikai jellemzőiket tekintve. Chris . London. P.Higgs. London. Cohort and Community. Taurus. Simon (1993): Understanding Ageing.org/topic/0.html Az ENSZ öregedéssel kapcsolatos programja http://www. Polity.and the World. R. Mi a kapcsolat az éntudatunk és szociális identitásunk között? 3. Routledge. Hogyan formálják a társadalmi tényezők az öregedéssel kapcsolatos egyéni tapasztalatokat? 5. Random House. <.un. Laslett.00. London. Bytheway. hanem „természetük­ ből adódóan" is különböznek? 6.2686. Open University Press.en_2649_37435_l_l_l_l_37457. B. A. Gilleard. Tapasztalta-e olvasóm az életkori diszkriminációt mindennapi életében? Biggs. (1989): The Third Age. Phil (2000): The Imaginary Time Bomb: Why an Ageing Population is Not a Social Problem. T h e Centre for Policy on Ageing http://www.oecd. Mondhatjuk-e.org.int/ageing/en/ . Verso. FEJEZET 1.

CSALÁDOK ÉS INTIIN/ KAPCSOLATOK ALAPFOGALMAK A CSALÁD A TÖRTÉNELEMBEN A családi élet fejlődése Hol volt. hol nem volt: mesék a hagyományos családról Világszerte változó családminták CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK NAGY-BRITANNIÁBAN Általános jellemzők A családminták változása és változatossága Egyenlőtlenség a családban Intim erőszak Családon belüli erőszak Válás és különélés A családi élettel kapcsolatos attitűdök változása Új partnerkapcsolatok és mostohacsaládok A házasság és a családi élet hagyományos formáinak alternatívái A CSALÁD ÉS AZ INTIM KAPCSOLATOK ELMÉLETI NÉZŐPONTJAI Funkcionalizmus Feminista megközelítések Új nézőpontok KÖVETKEZTETÉS: VITA A CSALÁDI ÉRTÉKEKRŐL Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források .

amelyet ma a szerelemmel társítunk. hogy „a férfi célja. de erre inkább a házasságkötés után került sor. Ezekben az esetekben a szerelmet ritkán tekin­ tik a házasság vagy családalapítás velejárójának. Az iparosodott nyugati társadalmakban csak a modern időkben kezdték szorosan összekötni a szerelmet és a szexualitást. hogy „a mo­ dern ipari kultúra szinte megszállottja" a roman­ tikus szerelemnek: Aki a „szerelem tengerébe" merül. Bár ez a helyzet ma „természetesnek" tűnik. A ro­ mantikus szerelmet legjobb esetben is gyenge­ ségnek. amelyet két egyén érez egymás iránt. hogy férfit"." Akko­ riban .Nyugaton kétségbe­ vonhatatlan . akibe beleszerettünk.férfi és nő azért házasodtak össze. hogy a vagyon a családban ma­ radjon. A házas­ életben elválaszthatatlan társakká válhattak. a nőé pedig az. aminek egyik útja-módja az lehet. a rokonok közötti meg­ egyezésen alapuló házasság (arranged marriage). házasságtörő vagy.Voltak már szerelmesek? Minden bizonnyal igen. A romantikus szerelemre épülő hosszú távú kap­ csolat csak az utóbbi időkben vált széles körben elfogadottá társadalmunkban.. A romantikus szerelem . John Boswell tör­ ténész. hogy a szerelem „örök". XIX. hogy összeházasodnak és/vagy családot alapítanak. Boswell találóan mondja. akik majd dolgoznak a családi gazdaságban. és a legtöbb más kultúrában soha nem is létezett.amelyet megkülönböztetünk a szenve- . vagy hogy gyerekeket neveljenek. szá­ zad végén kezdte éreztetni hatását. mennyire szokatlanok a romantikus szerelemmel kapcsolatos modern elképzeléseink. A középkorból ered ez a szólás: „Ha fele­ séged szívből szereted. Például bizonyos Nagy-Britanniában élő ázsiai közösségekben ma is szokás az „elrendezett".érvet. Manapság kételkedhetünk abban. A középkori Európában szinte senki nem szerelemből háza­ sodott. ez azonban kevés olyan érzelmet szült.). Sokunknak a szerelem és a ro­ mantika az egyik legfelemelőbb érzelmi állapot. amely elfogadná azt a . Mai attitűdjeink szinte homlokegyenest ellenkezőek. nem olyan tapasztalat. A legtöbb ember már tizenéves korában megis­ meri a szerelmet. mint előtte. hogy nőt szeressen.] Igen kevés olyan premodern vagy kortárs nem ipari kultúra lehet. amely egyetemes emberi érzel­ mekből ered. amelyet valaha átélhetünk. Az emberek néha folytattak házasságon kívüli viszonyt. hogy ha ketten egymásba szeretnek. a középkori Európa kutatója is rámutat. A romantikus szerelem gondolata csak a 18. Természetesnek látszik. [. Miért lesz szerelmes az ember? Első látásra nyilvánvaló a válasz: a sze­ relem a kölcsönös fizikai kapcsolat kifejeződése.. amelyet világszerte sokan átélhetnek. az nem kételkedik benne. akkor kapcsolatuktól személyes és szexuális vágyaik megvalósulását remélik. A hosszú távú kapcsolat ki­ alakítása vagy a családalapítás valakivel. mégis úgy gondoljuk.és még évszázadokon át . a legrosszabb esetben pedig valami nya­ valyának tartották. Ezt bizony a legtöbb ember a legtöbb időben és he­ lyen az emberi érték igencsak gyöngécske mér­ tékének találná! (Boswell 1995. hogy beleszeretni valaki­ be olyan élmény. nagyon is szokatlan.

és a házassági kötelékek kialakítása ma a szere­ lemre. Persze a jó házassághoz ezek is kellettek.vagy élettársi kapcsolatot tekinti a család alapjának. . Egy ilyen kapcso­ latban a felek tisztelik egymást és a legjobbat akarják egymásnak. vagyis a párbeszéd a jó kapcsolat fenntartásának alapja.mint még sok más ismerős fogalom. hogy ez a világ egyszerre teremt kedvező alkalmakat és kockázatokat. Az intimitás gondolata .idealizálta tárgyát. kényszertől vagy erőszaktól (Giddens 1993). el kell fogadnunk. bővelkedik új lehető­ ségekben. hogy a „család" nem csak egy heteroszexuális párt és a gyermekeiket jelentheti). és annak fennmaradásában is jelentős szerepe van. ro­ mantikus szerelemről szóló fejtegetésem is azt mutatja. A kommunikáció a jó kapcsolat kialakításának legfőbb eszköze. A jó kapcsolat két egyenlő fél kapcsolata: egyenlő jogokkal bírnak és egyen­ lő kötelezettségeket vállalnak. Gondolata nagyjá­ ból a regény irodalmi műfajának a kialakulásával egy időben jelent meg.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK 171 Á I f Jane Austen regénye. ha a feleknek nincs sok rejtegetnivalójuk egymás elől: kölcsö­ nös bizalommal vannak egymás iránt. A kapcsola­ tok akkor működnek a legjobban. A család gazdasági szerepének gyengülésével ez a kapcsolat került a családi élet középpontjába. A fenti. A romantikus szerelmet tehát nem tekinthetjük az emberi élet természetes részének. Már említet­ tem. hogyan vezethet egy kapcsolat személyes megelégedettséghez. mint a mai párok esetében. akár nem. A beszéd. Társadalmunkban a legtöbben úgy vélik. hogy ez az észrevétel sehol nem annyira helytálló. ugyanakkor mindig rejteget buktató­ kat. Nagy-Bri­ tanniában ma az emberek többsége a házas. mert tágabb társadalmi-történeti hatások alakítják. a Büszkeség és balítélet a minden akadályon felülkerekedő romantikus szerelem klasszikus története (kép a mű BBC-adaptációjából). Könyvem jórészt a társadalmi változásról szól. és a romantikus regények népszerűsége döntő szerepet játszott e gondolat elterjedésében (Radway 1984). hogy meséket találtak ki maguknak. délyes szerelem többé-kevésbé egyetemes kész­ tetéseitől . hogy a jó kapcsolat alapja az érzelmi kommunikáció vagy az intimitás. meglepetéseket. de nem képezték a házasság alapját. A romantikus sze­ relem főként a nők számára azt jelentette. A biza­ lomért pedig meg kell dolgozni. illetve a szerelemre és a nemi vonzalomra épül (bár e fejezet későbbi részében kiderül majd.és érzelmi életünkben. amelyben élünk. amelyekről köny­ vemben szólok . Akár tetszik. mint a magán.szintén új keletű. A világ. Végül a jó kap­ csolat jellemzője még. hogy a múltban a házasság sosem intimitás­ ra és érzelmi kommunikációra épült. hogy mentes mindenféle önkényeskedéstől.

a testvérek és más vér­ rokonok a házasság révén a házastárs rokonaivá is válnak. hogy egy férfinak vagy nőnek egyszerre több házastársa legyen. Ezért ebben a fejezetben áttekintjük a házasság és a család történelmi fejlődését. unokák stb. század derekán végzett vizsgálata során több száz társadalmat összehasonlítva azt találta. . A családi kapcsolatok mindig szélesebb rokoni csoportokon belül jelennek meg. állandó kapcsolatban. apa. így a családra is a monogámia jellemző. között). akkor kiterjesztett családról beszélünk. a nagynénik. majd megvizsgáljuk. majd zá­ rásként kitérek a „családi értékekkel" kapcsola­ tos. és felnőtt tagjai vállalják a gyermekek gondozá­ sát. A fejezet végén ismertetek néhány elméleti szem­ léletmódot. Szinte minden társadalomban megtalálhatjuk azt. A nyugati társadalmakban a házasságra. amelyek házasság vagy leszár­ mazás révén jönnek létre (az anya. közös ház­ tartásban. sodik. a rokonság és a házas­ ság fogalmát. Ha a házaspáron és a gyerekeken kívül más. milyenek a különböző családok és az intim kapcsolatok a mai Nagy-Britanniában. George Murdock (1949) közismert. amit a szocio­ lógusok és az antropológusok nukleáris család­ nak neveznek: két felnőtt él együtt. hogy ezek 80 százalékában megengedett a poligámia.7. gyere­ kek. A legtöbb tradicionális társadalomban a nukleáris család mindig beágyazódik valami­ lyen tágabb rokoni hálózatba. A család olyan emberek csoportja. A törvény tilt­ ja. mi zajlik ma intim kapcsolatainkban és a családban mint társadalmi intézményben. például a család. Amikor két ember összeháza­ Szokatlan családi fénykép: a utahi többnejű Tom Green. A rokonság egyének közötti kapcsolatokat foglal magában. a sógorok és a sógornők. Ez azonban nem igaz a világ minden táján. ahol saját vagy fogadott gyermekeiket nevelik. A szülők. FEJEZET Hogyan érthetjük meg e változások lényegét és életünkre gyakorolt hatását? Csak akkor fog­ hatjuk fel. ugyanakkor a há­ zassági kötelék szélesebb rokonsági csoportokat is összekapcsol. ha tudunk valamit arról. A házasság két felnőtt ember társadalmilag elismert és jóváhagyott sze­ xuális egyesülése. a nagybácsik és az unokatestvérek. közeli rokonok is él­ nek ugyanabban a háztartásban vagy egymással szoros. egymás rokonai lesznek. öt felesége és huszonkilenc gyermekének többsége. hogyan éltek az embe­ rek a múltban és hogyan élnek ma más társadal­ makban. a 20. akiket közvetlen rokonsági kapcsolat fűz össze. a testvérek. máig tartó vitára is. amelyekkel magyarázni próbálják a családfajtákat és az intim kapcsolatokat. A kiterjesztett családhoz tartozhatnak a nagyszülők. vagyis a férjnek vagy a feleségnek több ALAPFOGALMAK Először is meg kell határoznunk néhány alapfo­ galmat.

Ez a családszerkezet nem vált el egyértelműen a közösségtől. A premodern Európában a gyerekek gyakran már 7-8 éves koruktól dolgoztak.. érzelemmentes. sokszor egészen korán elhagyták a szülői házat. század elejéig élő forma váltotta fel. amely nagyrészt a társadalom felső rétegeire korlátozódott. Angliában például a 1 7 . és a nők gyakran nem élték túl a szülést. A harmadik szakaszban fokozatosan kiala­ kult az a családrendszer. kicsi a két családméret közötti különbség. a 17. Diana Gittins (1993) szociológus szerint helyesebb különböző családokról. században végig 4. amely meglehetősen kis ház­ tartásban él. Mivel a korábbi szám a cselédeket is magában foglalta. ame­ lyekben néha kifejezetten szorgalmazták). milyen változások során alakultak át Európában a családi élet premodern formái mo­ dernekké.vagy nagyobb része nem élt egy évnél tovább (ezzel szemben ma a csecsemőhalálozás jóval 1 százalék alatti).] Nem is tartott sokáig. A családon belüli szex nem élvezetforrásnak számított. a történeti szociológia művelője megrajzolta.75 fő volt az átlagos háztartásméret.4 (HMSO 2004). mintha már jó ideje megelőzné a többi családfajtát. A mortalitás (a bármely évben ezer lakos­ ra jutó halálozások száma) sokkal nagyobb ará­ nyú volt minden korcsoportban. ebben az államban is törvénytelen a többnejűség. egyszülős család stb. A poligámiának két fajtája van: a poligínia (többnejűség) esetében a férj­ nek lehet több felesége. Európában a csecsemők negyed. az anyából és az eltartott gyerekekből áll. Egyéb tényezők is szerepet játszottak abban. szüleiknek se­ gítettek a gazdaságban. Bár a rövidség kedvéért gyak­ ran azt mondom: „a család". Ezt a családfajtát átmeneti. Sok szociológus úgy véli. hanem szükségnek: utódokat kellett nemzeni. A házasságban és a családi élet más területén az egyén választási szabadsága aláren­ delődött a szülők. hogy sokfé­ le családforma van: kétszülős. A mai át­ lag Nagy-Britanniában 2. amelyek azóta szinte egyetemessé váltak. bár ugyanekkor megnőtt az apa tekintélyelvű hatalma is. de szoros kapcsolatban áll a közös­ séggel. korán elmentek a háztól a gyerekek. Az erotikus vagy romantikus szerel­ met a moralisták és a teológusok betegségnek tartották (nem úgy az arisztokrata körök. hogy ez a nézet téves. Stone szerint (bár néhány történész ezt kétségbe vonja) akkoriban a családtagok között nem volt erős ér­ zelmi kötődés. mert ez feltételezné. Akik közülük nem ma­ radtak a családi vállalkozásban. Ebben a fejezetben kiderül. nem is keres­ ték azokat a bensőséges kapcsolatokat. hogy a mo­ dern időszak előtt Nyugat-Európában a kiterjesz­ tett család volt az uralkodó forma. Becslések szerint ma 30 0 0 0 utahi mormon többnejű. A nukleáris család el­ különültebb egység lett. Ez a család olyan csoport. vagy ha meghaltak. „csa­ ládfajtákról" beszélni. amely az apából. mégis nagyon fontos." 2. század ele­ jétől a 18. amelyeket ma a családi élet részének tartunk. amelyben még él a poligámia. Egyre fontosabb lett a házastársi és szülői szere­ tet. de ritkán állíta­ nak bíróság elé bárkit emiatt. Nyugaton a legismertebb csoport. ame- A CSALÁD A TÖRTÉNELEMBEN Valaha a szociológusok úgy vélték. A premodern háztartás mérete nagyobb volt a mainál. mert így hangsúlyozhat­ juk a sokféleséget. mert ebben gyökereznek azok az attitűdök.1 9 . hiszen gyakran felbomlott.. A családi élet fejlődése Lawrence Stone. mert Utah csak így csatlakozha­ tott az Egyesült Államokhoz. és nem is számítottak egymásra. Az időszak kezdetén a fő családforma egyfaj­ ta nukleáris család. milyen változatosságot takar ez a szó. A többnejűséggel egyébként a mormonok többsége már egy évszá­ zada felhagyott. ha meghalt a férj vagy a fele­ ség. nem feledkezhetünk meg arról. hogy másoknál cselédkedjenek vagy inasnak szegődjenek. tekintélyelvű in­ tézmény volt. különbözött a más roko­ nokhoz és a helyi közösséghez fűző kötelékektől. Az emberek nem tapasztalták meg. hogy nem beszélhe­ tünk „a családról". hogy az akkori családi csoportok még a gyakran válással végződő maiaknál is változékonyabbak voltak. Stone az 1500-as évektől az 1800-as évekig vizsgált családfejlődést három szakaszra osztja: 1. a jóval ritkább poliand­ ria (többférjűség) esetében pedig a feleségnek lehet egyszerre két vagy több férje. mostoha-. A gyer­ mek vagy (akár mindkét) szülő halála sokszor szétzilálta a családi kapcsolatokat. A más házakhoz került gyerekek ritkán látták viszont szüleiket. Kutatások bi­ zonyították. de a különbség nem dön­ tő. más rokonok vagy a közösség érdekeinek. amely ma a legismer­ tebb Nyugaton. A nukleáris család. rideg. benne a rokonsággal. A csa­ lád ebben az időszakban Stone (1980) szavaival „nyitott. [. hogy van a családi életnek egy többé-kevésbé egyetemes modellje.CSALADOK ES INTIM KAPCSOLATOK házastársa is lehet. a nagyrészt az amerikai Utah területén élő fundamentalista mormonoké. 3. A kora újkori .

milyen volt a múlt valójában. hanem a házaséletben is fon­ tosnak tartják. és a gyerekeknek több mint fele temette el legalább egyik szülőjét. és . a házasság átlagos időtartama alig érte el a 12 évet. és szerelemmel vég­ ződött. miközben együtt vezették a háztartást. stabilitását. szintén mesébe illő képeit . hogy . 1992).Volt-e valaha is „norma" a nukleáris család? lyet szoros érzelmi kötelékek fognak össze.) John Boswell történész. hogy a családi élet vészesen meggyen­ gült (a családi értékekről folytatott. nevelték utódaikat.va­ gyonfelosztással végződik úgy. Ezzel szemben a modern Nyugat nagy részén a házasság szerelemmel kezdődik. amelyet nemi vonzalom vagy romantikus szerelem vezérel. ezért a család a termelés helyett egyre inkább a fogyasztáshoz igazodik.a „hagyo­ mányos családot" sem látjuk majd rózsaszínben. akit e fejezet elején idéztem. és közösen él­ tek át jót-rosszat. Sokan csodálják a viktoriánus család rendjét. és fő feladata a gyermekne­ velés. vagy csak a képzelet szépíti meg? Stephanie Coontz megállapítja könyvében {The Way We Never Were. ami kezdi aláásni azt az elképzelést. . oldalon ismertetem). De valóban olyan békés és harmonikus volt a múltbéli család. a férfi pedig kenyérke­ reső. Az utóbbi évtizedekben egyre több nő áll munkába. ha megnézzük. és még sokszínűbbé válik a családszerkezet. félúton nagyrészt a gyermeknevelés­ ről szól (ha van gyermekük). A családi élet hagyományosabb formáival állítják szembe azt. A nő háztartásbeli lesz. félúton nagyrészt a gyermeknevelésről szólt. De mivel akkortájt a családban igen magas volt a halálozási arány. máig lezá­ ratlan vitát a fejezet végén. (Ezeket a változásokat később még megvizsgáljuk. Szinte minden sírvers arról tanúskodik.általában a konzervatívabb szerzők . hogy a férfi a kenyérkereső „családfő". amilyennek sokan látják. amit a család ha­ nyatlásának vélnek. X X L ) . Jellemzője az érzelmi individualizmus ki­ alakulása: a házastársi kapcsolatok személyes vá­ lasztás során születnek. hogy nyoma sem marad a szerelemnek. A szerelem nemi vonatkozásait már nemcsak a házasságon kívüli viszonyban. Tulajdonképpen kevés pár kötött há­ zasságot „szerelemből". hogy mély érzelmek kötötték öszsze a házastársakat.2 0 1 . megjegyzi: A premodern Európában a házasság általában vagyonegyesítésnek indult. Hol volt. de sokan idővel egy­ másba szerettek.gyakran . vagy már csak távo­ li emlék (1995.mint az arany­ kor más. kifelé meglehetősen zárt. a 1 9 9 . hol nem volt: mesék a hagyományos családról Sokan . A munkahely egyre gyakrabban elszakad az otthontól.azt mondják.

oldalon lesz szó . Világszerte változó családminták A mai világ különböző társadalmaiban sokféle családforma él. Az is változásokat indít el. Mindkét esetben gyengülhetnek a hagyomá­ nyos családi és rokonsági rendszerek. bár kutatásait az 1950-es években végezte. ráadásul a kormányza­ tok mindent megtesznek. a nehéz házi munkáról és a férjről. Ebben a korban a feleség több-kevesebb kényszer hatására otthon maradt. aki csak hébe-hóba bukkan fel. míg a férfiak teremtették elő a család be­ tevőjét. A viktoriánus család csodált rendje abból eredt. hogy megváltoztassák a hagyományos viselkedésformákat. például Ázsia. amelyeket ma rendkívül durvának tartanánk. A viktoriánus erkölcs szerint a nő az erény min­ taképe. míg a férfi szabadon kedvét töltheti: so­ kan örömlányokhoz vagy bordélyba jártak. a fogamzásgátlást stb. A második világháború ide­ jén sok nő állt munkába. életévét. tak.ta­ lán ez a legfontosabb . gyakran férjnek és feleségnek nem sok köze volt egymáshoz. gyerekeikkel üzengettek egymásnak. Goode írt könyvében {World Revolution in Fa­ mily Patterns. Erről először William J. a bánya. Egy másik tényező a központosított kormányzat kialakulása olyan területeken. Általános trenddé válik a szabad párvá­ lasztás. amelyeken eddig kisebb autonóm társadalmak éltek. de több tényezőt is kiemelhetünk. Ezekben a csoportokban volt a leggyakoribb a gyermekmunka is. és aki­ vel lehetetlen bármiféle érzelmi kommunikáció. 2. 1963). Betty Friedan amerikai író nagysikerű könyve (The Feminine Mystique) 1963-ban jelent meg. és a nemi életben gyakran kettős mércével mér­ tek: keresték a szexuális kalandokat. 4. mert mindenkire szük­ ség volt a haditermelésben. hogy sokan költöz­ nek a falusias területekről a városokba. Például a romantikus szere­ lem nyugati ideáljai olyan társadalmakat is elér­ tek. amelyek szorgal­ mazzák a kisebb családot. nem sok idejük maradt családi életre. Egyre ritkább. inkább olyan szervezetekhez kötődnek. még mindig nem kezd derengeni az ideális család képe. hogy bekerültek az orszá­ gos politikai rendszerbe. amikor be­ szélt a „megnevezhetetlen probléma"-ról: a gye­ rekek gondozásától elválaszthatatlan családi élet elnyomó természetéről. hogy szembenézzen ezekkel a gondokkal. ami rendszerint szétzilálja a korábban a helyi közösségben vég­ zett földművelésre épülő családformákat. Ráadásul a szegényebb csoportoknak nem ada­ tott meg az otthon kényelme: a család tagjai lá­ tástól vakulásig dolgoztak a gyárban vagy a mű­ helyben. Ezeket az állásokat elveszítették. amelyek azt ko­ rábban szigorúan korlátozták.2 0 0 . A férfiak gyakran bejárnak dolgozni a kisebb-nagyobb vá­ rosokba. hogy a jövendőbelit a rokon­ ság választja. Egyes területeken. A nők jogait világszerte kezdik elismerni a házasságkötéssel kapcsolatos és a családon belül hozott döntések tekintetében egyaránt. Végül .a foglalkoztatási lehető­ ségek elszakadnak a termőföldtől. Frie­ dan sok ezer nő nevében emelt szót. Sok nőnek kellett elviselnie ezt az elnyomó ott­ honi életet.ahol van ilyen . Ezek a változások általában világszerte a ki­ terjesztett családok és másféle rokonsági csopor­ tok szétesését indítják el. és megállapításait azóta ku­ tatások is igazolták. 3. amikor a férfiak hazatértek.olyan módszerek­ kel. Ebben a korban a nők csak otthon dol­ goztak. vagy az egész nukleáris család a városba költö­ zik. Ráadá­ sul a férfiak érzelmileg elszakadtak feleségüktől. A gyors népes­ ségnövekedés miatt . De rengeteg nő nem akart megmaradni csupán házi szerepben.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK mire betöltötte 2 1 . Ezek egyike a nyugati kultúra elterjedése. E változások oka öszszetett. Emlékeinkben az 1950-es évek az ideális csa­ lád időben legközelebbi aranykoraként juthatnak eszünkbe. ame­ lyek rendkívül fontosak. amikor a társa­ dalom még nem készült fel. A klánok és más rokonsági csoportok ereje gyengül. de felesé­ güktől feltétlen hűséget követeltek. az óriásgazdaság és . A legtöbb fejlődő országban azonban széles körű átalakulások zajlanak. amelyről a 1 9 9 . Újabb fejlemények A ma világszerte zajló legfontosabb változások a következők: 1. Sőt.az államok gyakran indítanak olyan programokat. A férfiak és nők szexuális szabadsága nö­ vekszik olyan társadalmakban. de még ennél is súlyosabb teher volt a nem kevés családot sújtó alkoholizmus és erő­ szak. szeretett volna kitörni belőle. 5.az ipari nagyvállalat. hogy a szülők vaskéz­ zel irányították gyermekeiket . többre vágyott. mint a kormányzati bürokrácia. Az emberek életét megváltoztatta. amelyekben ezeket korábban nem ismerték.például Kínában. míg családjuk szülőfalujukban marad. ráadásul egy olyan korban. Afrika és a csendes-óceáni térség peremvidékein a hagyományos családrendszerek kevéssé változ­ . Ha megnézzük az 1850-es évek viktoriánus családját.

FEJEZET 6. oldalon lesz szó. bár nem mondhatjuk. Sok család . ahogyan a tálibok a nők jogait megnyirbálták Afganisztán­ ban 1996 és 2001 között . Ugyanakkor félrevezető összeke­ verni a monogámia jogi fogalmát a szexuális gya­ korlattal. Más nyugati családokhoz hasonlóan a brit család is monogám. (A világ számos társadalma matrilineáris: a vezetéknév és gyak­ ran a vagyon is leányágon öröklődik. a monogámiát törvény írja elő. aminek szintén része lehet abban. . 7.erről a 20. A brit család patrilineáris és neolokális. Nyilvánvaló. hogy milyen gyorsan történik a változás. bár ez ma már ritkább. A házasságban elérendő személyes megelégedettség hangsúlyo­ zása néha teljesíthetetlen elvárásokat támaszt. Először azonban ismertetek néhány alapvető jellemzőt. hogy a házaspár mindkettőjük családjától külön. ma viszont kezd elfogadottá válni a normák pluralitása. sőt kívánatosnak tekintünk" (1982. Egyre inkább elfogadják az azonos neműek párkapcsolatát. A sort kiegészíthet­ nénk a szexuális sokszínűséggel. Az alábbiakban kiderül majd. valamint osztály. munkásosztálybeli vagy ázsiai . hogy azért házasodnak össze. és tovább él a hagyományos csa­ ládi gyakorlat. 2. hogy egy-egy em­ bernek számos házastársa lehet egymás után.matrilokális: a friss házasok a feleség szüleinek lakóhelye köze­ lében maradnak. Megállapításukat igazolandó a vál­ tozatosság öt típusát határozzák meg: szervezeti. Ez azonban nem jellemző minden brit családra. visszafordulhat. és a vagyon régebben fiúágon öröklődött. Ezután a családi élet jelenlegi mintáival kapcso­ latban kitérünk a válás és az újraházasodás kér­ désére is.) A neoloká­ lis lakóhelyválasztás azt jelenti. amelyek szinte minden brit családban megfigyelhetők. de senkinek nem lehet egyszerre egynél több fele­ sége vagy férje. hogy a nukleáris család teljesen el­ szigetelt más rokonoktól. hogy a ki­ terjesztett család mindenütt gyengül. és az érzelmi individualizmus vált a legfontosabb tényezővé. A mai tár­ sadalmak többségében még mindig a kiterjesztett család a norma. aminek az okát a következőkben megvizsgáljuk. elfogadható társnak találták. és kölcsö­ nös szeretet-tisztelet köti őket össze. hogy ma egyre több a válás.néhol sokat még mindig kétségbeesetten próbálnak kivívni. Ezek közül a legélesebbek a fehérek és nem fehérek családmintái közötti különbségek. hogy a nukleáris család lassanként elveszí­ ti vezető szerepét. A családminták változása és változatossága Rapoport és szerzőtársai szerint „Nagy-Britanniá­ ban ma a családok jelentős átalakuláson ennek keresztül: korábban a családi életet egy mindent átfogó társadalmi norma szabályozta. Általános trenddé válik a gyermekjogok ki­ terjesztése. mert egy vagy két szülőből és a vele. 4 7 6 ) . hogy e trendek nem váltak általánossá. Mivel azonban ma Nagy-Britanniában renge­ teg a válás. az országon belül jelentős el­ téréseket figyelhetünk meg a család és a házas­ ság terén. Tévedés volna túlhangsúlyozni ezeket a tren­ deket vagy azt feltételezni. mert megtorpanhat. Persze a valóság nem vág egybe az ideológiával. vagy épp he­ vesen elleneznek. hogy a világ minden részében megjelentek . A patrilineáris öröklés szerint a gyerekek az apa ve­ zetéknevét viselik. A házasság részét alkotó romantikus szerelem a mai NagyBritanniában már „természetes": inkább az em­ beri lét szokványos részének látszik. hogy a britek nagy része a házastársán kívül másokkal is létesít szexuális kapcsolatot. a 657. (Ha a férj szüleihez közel vagy velük együtt élnek. mint a mo­ dern kultúra sajátos jegyének. életút és kohorsz sze­ rinti sokféleségről beszélnek.különösen ha szegény. A partnerekről feltétele­ zik. amelyet legitimnek.) 4. saját lakóhelyre költözik. 3. vagy ellenté­ tes trendek lassíthatják. mert egymást vonzónak. akkor patrilokális családról beszélünk. Ma már világo­ sabban látszik a Rapoporték által meghatározott családformák sokfélesége. kulturális. Általános jellemzők Nagy-Britanniában az ép család jellemzői a kö­ vetkezők: 1. az lehet. fejezetben. (Az egyik példa arra. néhány megfigyelő szerint helyesebb volna a brit családmintát sorozatmonogámiának nevezni.7.) De ugyanígy tévedés volna azt hinni. CSALADOK ES INTIM KAPCSOLATOK NAGY-BRITANNIÁBAN Mivel Nagy-Britannia ma kulturális szempontból nagyon sokszínű. A brit családot gyakran nukleáris családnak tartják. A brit házasság a romantikus szerelem esz­ méjére épül. Ráadásul abban is eltéréseket lát­ hatunk. ve­ lük egy háztartásban élő gyerekekből áll. mint amikor ezeket több mint húsz éve leírták. Úgy is mondhatjuk.

A sze­ gények. A bevándorlás az 1950-es években kezdődött az indiai szubkon­ tinens három nagy körzetéből: Pandzsábból. a férj pedig a „kenyérkereső" . A családszervezetben szexuális értelemben is nagyobb a változatosság.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK / Az életúttal a 6. hanem homoszexuális párok kapcsola­ tára is épülhet. szüleik és a nagyszülők. Például valaki lehet olyan család tagja. régi házakhoz juthattak. többször házasodik. és mindegyik házasságban lesznek gyerekei.). Másvalaki viszont egyszülős családban nevelkedhet. ezért a „folytonos" család három nemzedéke élhet egy­ mással szoros kapcsolatban: a házas unokák..). A családok sokféleképpen szervezik a tagjaikra jutó feladatokat és a tágabb társadalmi környe­ zettel kialakított kapcsolataikat. szakmunkások és a közép. a származási hely. mint ré­ gen. mint régen. mint valaha. Nagy-Britanniában a bevándorlók a vallás. Igyekeztek fenntartani a csa­ ládok egységét. „Szocializáció. A lepusztult negyedekben nagy. a kaszt és főként a rokoni kapcsolatok alapján szervezték meg közösségeiket. például a feminizmus hatására kiala­ kult a családformák kulturális sokfélesége. „Szexualitás és társadalmi nem" című fejezetben lesz szó (338-340. csakhogy lakáshelyzetük ebben korlátozta őket. Az etnikai kisebbségek megjelenésével (ide értendők az Ázsiából vagy a karibi térségből szár­ mazó családok is. Ezt a változatos­ ságot mutatja. ezért az élettársi kapcsolat vagy a család nemcsak hetero­ szexuális. amelyben a szülők együtt maradtak.. . o.amelyben az asszony a „háztartásbeli".vagy felsőbb osztályokhoz tartozó különféle csoportosulások között állandósult osztóTykülönbségek szintén igen eltérő családstruktúrákat eredményeznek. amely szembeötlően eltér a többitől. Nyilvánvaló az is. életút. hogy az „ortodox" család mellett . öregedés" című fejezetben is foglalkoztunk (149-151. ami a kiterjesztett család felbomlásához vezetett. A Nagy-Britanniában született dél-ázsiai gye- Az ázsiai nagycsaládokat gyakran erős kötelékek fűzik össze. Sok nyugati társadalomban egyre inkább elfogadott a homoszexualitás. o. hogy az életút során különböző tapasztalatokat szerezhetünk a családról. majd elválik. mégpedig a dél­ ázsiai csoportoké. Sokan közülük úgy találták. A kohorsz szó a család egy-egy nemzedékét je­ lenti. Másfelől ma többen érik meg az öregkort. rendszerint csak kisebb házak megvásárlását engedhették meg maguknak. / A melegek házasságáról a 12. hogy a tisztességről és családi hűségről vallott eszméik szinte teljesen hiányoznak az őshonos brit népességből. Például a szülők és a nagyszülők kapcso­ lata ma már valószínűleg gyengébb. Nagy-Britanniában több mint egymilliós dél-ázsiai népesség él. de amint jobb környé­ kekre költöztek. Gudzsarátból és Bengáliából.vannak kétkeresős vagy egyszülős családok is. Kulturális értelemben ma a család előnyei és értékei sokszínűbbek. Dél-ázsiai családok A brit családmodellek között van egy. ő viszont megházasodik. amelyekről még lesz szó) és a mozgalmak.

mint bármely más etnikai csoportban.7.1. a bangladesiek és az afroázsiaiak etnikai csoportjában a legvalószínűbb a házasodás. amelyhez a háztartásból választott referenciaszemély tartozik. Forrás: Social Trends. Az iskolában ugyan­ akkor azt várják el tőlük. A „szerelemből" házasodás nyugati kulturális ha­ gyománya gyakran ütközik az ázsiai közösségek azon gyakorlatával. 2 . Bár a Nagy-Britanniában élő dél-ázsiai családokban is mutatkoznak a vál­ tozás jelei . amikor a házassá­ gukról döntenek. 28. A 2 0 . rekekre két teljesen eltérő kultúra hat. míg a fehérek és a karibi feketék körében ez az arány valamivel kisebb volt.1. hogy a szerelem a házasságon belül születik. hogy a fiatalok nagyobb beleszólást követelnek házasságukba. a tiszteletadás és a családi hűség normáinak. 2004. Otthon a szüleik elvárják vagy megkövetelik. Ám a brit kultúra állan­ dó hatása bizonyos változásokat idéz elő e téren. 2001-ben az összes gyerekeket neve­ lő szülő közül az egycsaládos ázsiai vagy ázsiai­ brit háztartások 65 százaléka volt házas.például az. Fekete családok A Nagy-Britanniában élő karibi fekete családok szerkezete megint más. A gyerekeket nevelő ázsiai párok között kevesebben voltak az együtt élők is (lásd a 7 . Ma már mindkét nem fiataljai igyekeznek elérni. mint Nagy-Britannia más etnikai csoport­ jaiban. táblázat Az eltartott gyermekeket nevelő brit családok etnikai csoport3 szerinti megoszlása. A Policy Studies Institute etnikai kisebbségek körében végzett negyedik országos felmérésének statisztikai adatai szerint (Modood et al. A válási és szétköltözési arányok magasabbak a karibi feketék kö­ rében. Az egyszülős háztartások is gyakoribbak a karibi fekete népességben. A legtöbben igyekeznek az etnikai szubkultúra értékei szerint berendezni családi és személyes életüket. FEJEZET 7. hogy őket is megkérdezzék. individualisztikus társadalmi környezetben. o. A szülők és a családtagok megegyezé­ sével létrejövő frigy arra a meggyőződésre épül. vagy hogy kissé növekedett a válások és az egyszülős ház­ tartások aránya -. 1 9 9 7 ) . hogy állják meg a he­ lyüket a versenyszellemmel átitatott. hogy eleget tegyenek az együttműködés. a pakisztániak. .4 4 éves fekete nők közül a hasonló korú fehér nőknél sokkal keve­ sebben élnek házasságban. 1997) az indiaiak. 2001 (száza­ lékban) Egycsaládos háztartások Házaspár Fehér Vegyes Ázsiai vagy ázsiai brit Indiai Pakisztáni Bangladesi Egyéb ázsiai Összesen Fekete vagy fekete brit Fekete karibi Fekete afrikai Egyéb fekete Összesen Kínai Egyéb etnikai csoport Minden etnikai csoport a Együtt élnek 12 11 2 2 2 3 2 11 7 9 9 3 3 11 Egyszülős 22 39 10 13 12 12 11 48 36 52 43 15 18 22 Egyéb gyermekes háztartás 6 12 21 24 23 19 22 12 19 15 15 13 12 7 Mind 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 38 68 61 63 66 65 29 38 24 32 69 67 60 Az a csoport. táblázatot). hogy a házasságot a család „intézi". mivel fontosak számukra a tradicionális családi élettel járó szoros kapcsolatok. ugyanakkor más csoportok­ tól eltérően az egyedülálló karibi fekete anyák között nagyobb a foglalkoztatottak aránya (Mo­ dood et al. A fekete vagy fekete brit né­ pességben gyakori egyszülős háztartásokat (ame­ lyekben többnyire az anya a „családfő") a 7. 34. mindent összevetve ezek a dél­ ázsiai etnikai csoportok figyelemre méltóan erős családi kötelékekkel bírnak.

A kutatók megállapították: a beszélgetésvezetők mindig megkérdezték ezektől a nőktől. mint a férfiak. mint a legtöbb fehér közösségben. elismerem.nincs esélyegyenlőség.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK táblázatban hasonlíthatjuk össze más etnikai cso­ portokkal. hogy ilyen az élet: a kar­ rierlehetőségek tekintetében a nők mindig is roszszabb helyzetben lesznek. hogy ilyen célzott kérdéseket tegyen fel. mennyire lenne megbíz­ ható munkatárs az állásra pályázó nő. vállalhatja az ezzel össze­ függő feladatokat. Államokban is). Bár a férfi biológiai okokból nem szülhet gyereket. amelyre támaszkodhat.általában megszakítják pályafutásukat. de egyes megfigyelők úgy vélik. Az egyik vezető ezt így fogalmazta meg: Jó. mint a férfiaknak. amíg a népesség nagy része természe­ tesnek veszi. . inkább csak a gyerme­ kükkel és az otthonukkal törődnének. hogy szerinte jobb volna. Az attitűdjeikben tapasztalható részrehajlás nem annyira a munkahely jellegéből.a házastársi kötelékekhez mérve sokkal fontosabbak. de azt hiszem. hogy kérdéseik épp azt mutatták: „törődnek" a náluk dolgozó nőkkel. „ilyenformán nem lehet családja". a gyermekgondozás inkább az anya. a gyermekne­ velésben részt vehet. hogy miért teszik ezt. Hogyan értelmezhetjük ezeket az eredmé­ nyeket? A nők álláslehetőségeit főként a férfiak előítéletei korlátozzák? Néhány vezető azt is el­ mondta. hogy ugyanezek a tényezők hatnak a London és más brit városok szegényebb környé­ kein élő fekete családok körében. A karibi csoportokban fonto­ sak a kiterjedt rokonsági hálózatok . hogy a nők . vagy akarnak-e gyereket (ez ma törvénysértés Nagy-Britanniában és az Egyesült Nagy-Britannia karibi fekete népességében nagy a gyer­ meküket egyedül nevelő szülők aránya. mint más csopor­ tok családjaibari. hogy a szülői feladatokat nem lehet egyenlően elosztani férfi és nő között. Sok karibi fekete családban a gyerekek is fontos szerepet játszanak. és talán később átképzéssel más pozícióra pályáznak. Amikor megkérdezték tőlük. amelyet NagyBritanniában végeztek az 1980-as évek közepén (Homans 1987). Többségük azonban elfogadta azt az elvet. Egyes vezetők úgy vélték. bizonyos értelemben ez nem tisz­ tességes . akik szerettek volna gyereket. A munkavállaló nők problémái nem szűnhetnek meg addig. hogyan látják az egészségügy szakszolgálati pozícióiba jelentkező nőket az őket meghallgató vezetők. Egy vizsgálat során. mert segítenek gondoskodni fiatalabb testvéreikről (Chamberlain 1 9 9 9 ) . mint inkább az otthoni szülői feladatokból fakad. hogy gondoskodja­ nak kisebb gyermekükről. Egy férfival nem történhet meg. hogy a nőknek ugyanolyan karrierlehetőségeket kell biztosítani. A vizsgálatban részt vevő kevés vezető beosztású nő egyikének sem volt gyereke. A csonka családot vezető anya általában szoros. támogató rokoni kapcsolathálót alakít ki. hogy az egye­ dülálló fekete szülők és gyermekeik szükségkép­ pen könnyen felbomló családot alkotnak. Úgy tűnik. azt igyekeztek feltárni. hogy a férfiak úgy látják: a munka­ vállaló nő számára a gyermekvállalás fontosabb a munkánál. hogy van­ nak-e gyerekeik. A fekete csalá­ dokról szólva gyakran kiemelik a hivatalos há­ zasságok alacsony arányát. De többségük feladatának tekintette. Ugyanilyen attitűdöt alakítottak ki a nők előmenetelével kap­ csolatban. Egyenlőtlenség a családban A munka és a gondoskodás összeegyeztetése A nők pályafutását meghatározó főbb tényezők egyike az. mert csak ezek ré­ vén határozhatta meg. Az egyik vezető fogalmazott úgy. A házastársi kapcsolat nem feltétlenül formálja úgy a fekete család szerkezetét. mint a szülők közös dolga. hogy rossz helyre került a hangsúly. a férfi jelentkezőktől viszont szinte soha. hogy ezzel is szá­ molni kell. akkor két fő vélekedés bontako­ zott ki a válaszokból: a gyermekes nőknek több szabadidő kell az iskolaszünetek vagy a gyerek betegeskedése miatt. hiszen a fér­ finak ilyenformán nem lehet családja (Homans 1987). Ezzel a lehetőséggel egyetlen megkérdezett vezető sem számolt. azt mondták. Ez el­ lentmond annak az elképzelésnek.akármi­ lyen vezető pozícióba kerülhetnének . de úgy gondolom. hogy majd otthagy­ ják az állásukat. Úgy gondolták. és többen azok közül. ha a gyerme­ kes nők nem dolgoznának. hogy ez eléggé személyeskedő kérdés.

Más szociológusok a szimbolikus interakcionizmus szemléletével közelítik meg a problémát. amikor a feleség többet keres a férjénél. mert felesége magára vállalja az otthoni fel­ adatok többségét. A férfi dolga a csa­ ládfenntartás. hogyan hatá­ rozza meg a társadalom női munkaként a háztar­ táson belüli gondoskodást. Még azokban a családokban is. megnehezíti e munka házastársak kö­ zötti egyenlő megosztását. mint házastársa (Shelton 1992). Az 1980-as évek végi hasonló vizsgálati eredmények láttán Arlie Hochschild a nő-férfi viszony állapotát „megre­ kedt forradalomnak" nevezte. azután a „második műszak­ ban" megint. feltételezték. Összességében nem ez a helyzet. hogy mikor kell róluk gondoskodni. Az anya sokkal több időt tölt gyermekgondozási feladatokkal. hogy gazdaságilag független legyen. hogy a házimunka és a gyermekgondozás nagy részét még mindig a nők végzik. A főzési feladatok megosztásáról szólva Devault megjegyzi. Mindkét cél érthető. míg a férj általában alkalmi feladatokat végez. de míg a nős férfi lehet egyszerre sikeres a munkájában és jó szü­ lő. Mivel a nők kevesebbet ke­ resnek a férfiaknál. férfiak kétszeresen elnyomják a nőket: először az „első műszakban". A fele­ ség végzi a szokványos napi teendőket. Néhány szociológus azt mondja. A nők általá­ ban még azonos munkakörben is kevesebbet ke­ resnek a férfiaknál. hogy az egyen­ lőtlen feladatmegosztás mögött az a kimondatlan vélekedés húzódik meg. Hochschild felveti. Bár e függőségi modell segít meg­ érteni a házimunka nemi vonatkozásait. míg a nőé az. ha nemcsak anya. Sokkal nehezebb lesz elérni. Az efféle elvárások a gyermekko­ ri szocializáció során tanult. hogy gondoskodjon a családról: még akkor is. mert a család­ ban „erősen és viszonylag tartósan összekapcso­ lódik a gondoskodás a nő háztartásban betöltött pozíciójával". 1994) kifejti. hogy a táplálás és az evés nemi jellegű viszonyának „az az üzenete. A nők ebben a kiszolgáltatott helyzetben ma­ radnak mindaddig. Más szociológusok szerint ez a jelenség legin­ kább gazdasági erők eredőjeként magyarázható: a háztartásban végzett munkáért cserébe gazda­ sági támogatás jár. míg a férfi általában nem rendszeresen végzi háztartási feladatait. hogy a nőnek két ellen­ tétes erőt kell nagy nehezen összebékítenie: akar­ ja és szükségét érzi. amelyekben a férfi kiveszi a részét a háztartási munkából. ezért státusuk is javult. Marjorie Devault szociológus könyvében [Feed­ ing the Family. például füvet nyír vagy megjavít valamit. amikor ő akarja. így a házimunka javát ők vég­ zik. A szociológusok azt mondják.a fog­ lalkoztatott nők átlagbére jóval alacsonyabb a férfiak átlagbérénél. például a nők előtt megnyíltak korábban a férfiak uralta szakmák. mint három évtizede. hogy mennyire szab­ hatja meg az egyén. hogyan függ össze a házimun­ ka végzése vagy nem végzése a társadalmilag ki­ alakított nemi szerepekkel. 1991) azt vizsgálta. Például Hochschild vizs­ gálatában a feleségüknél kevesebbet kereső férjek egyike sem vett részt a házimunkában. és azt vizsgálják. bár az elmúlt harminc évben valamelyest csökkent a különbség. akkor ez a több­ letmunka kitesz egy „második műszakot" (Hochschild 1989. hogy megváltozzanak a férfiak attitűdjei. hagyományos nemi szerepeket erősítik. A férfiak és a nők újraterme- Házimunka Bár a brit nők helyzetében az utóbbi évtizedek­ ben forradalmi változások történtek. ha vannak gyerekeik: a gyerekekre mindig figyelni kell. Nemrégiben Nagy-Britanniában végzett vizsgálatok mutatják. Részmegoldás lehet. F E J E Z E T Ráadásul . hogy rugalmasabbá váltak a munkavégzési lehetőségek. és gyakran kiszá­ míthatatlan. hogy a szolgálat hozzátartozik a nő lényegéhez. hogy ha a nőnek van fizetett munkája. Például Hochschild interjúkkal és részt vevő megfigyeléssel feltárta. Terri Apter könyvében [Working Women Don't Have Wives.180 7. egy területen még mindig óriási a lema­ radás: ez a házimunka. még mindig nem egyenlő az állás. A nő otthoni feladatai általában meghatározott idő­ pontokhoz kötöttek. a nők pedig valamivel kevesebbet. míg a férfiak csak 2 óra 17 percet (HMSO 2005). és töb­ bé-kevésbé akkor. hogy a férfiak és a nők különböző szférákban tevékenykednek. általában anyagilag inkább függenek férjüktől. Mivel a munkaerőpiacon egyre több a férjezett nő. annak elfogadása pedig alapvetően hozzátartozik a férfi lényegéhez". Shelton 1992). nem al­ kalmazható olyan helyzetekben. ugyanakkor szeretne anyja lenni a gye­ rekének. hogy ezáltal a . mikor végzi a munkát. átlagosan napi 4 óra 3 percet fordítanak erre. addig a nő ezt nem teheti meg.erre már láthattunk példát . hogy a férfiak ezentúl inkább kive­ szik a részüket a házimunkából. Bár ma a férfiak több házimun­ kát végeznek. hogy a háztartási feladatok kiosztása egyértel­ műen nemi szempontok szerint történik. külön­ böző területekért felelősek. hanem kenyérkereső is. például főz és rendszeresen takarít. amíg nem közelít keresetük a férfiakéhoz. A kétféle feladatcsoport között az a fő különbség. Miért marad a há­ zimunka női munka? Az utóbbi években erre a kérdésre jó néhány kutatás keresett választ. Szerinte azért a nők végzik a háztartási munka javát.

Bán­ talmazás az. A vérfertőzés kö­ zeli rokonok közötti szexuális kapcsolatot jelent.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK lik ezeket a szerepeket a mindennapi életben. szégyenletes vagy megrázó. sőt alighanem lehetetlen felmérni. amelyek azt mutatják.de nem tisztázza. Sem a kutatók körében. hogy ennek elsődleges áldozatai gyere­ kek. bár ez meglehető­ sen ritkán fordul elő.de Cruz 1993). ser­ dülő csavargók és kábítószeresek körében végzett vizsgálatok szerint nagy arányban vannak köztük olyanok. amelyet felnőtt kezdeményez a beleegyezési kor­ határnál fiatalabb (Nagy-Britanniában tizenhat év alatti) gyerekkel szemben. örömteli viszonyok. hogy a társadalmilag konstruált nem a férfi és a nő meg­ különböztetésének eszköze maradjon. a szülői hanyagság és a fizikai erő­ szak . Gyermekek szexuális bántalmazása A gyerekek szexuális bántalmazását a legegy­ szerűbben olyan nemi aktusként definiálhatjuk. A prostituáltak. de ezzel még nem bizonyítottuk. de előfordul a társadalmi hierarchia minden szintjén éppúgy. Ez azonban nem így van: ki­ derült. illetve az erőszakkal való fenyegetés. egymás testének felfedezésére. hogy a bántalmazás hatott későbbi viselkedésükre. Persze régóta ismeretes. A vérfertőzésnek és általában a gyerekek sze­ xuális bántalmazásának a jelenségét csak az el­ múlt néhány évtizedben „fedezték fel". fiatalkorú bűnözők. hiszen sokféle formában jelentkezhet. és viszonylag gyakran kerül sor közöttük ártalmatlan szexuális játékokra. amikor egy felnőtt egy csecsemőt vagy gyermeket szexuális célokra „használ fel". ami­ kor valamelyik családtag fizikailag bántalmaz egy másik vagy több családtagot. Valószínűleg számos tényező . akiket egy felnőtt családtag nemi kontaktusra kényszerített. formáinak megítélése egyértelmű. Az 1989es brit gyermekvédelmi törvény egyik szabálya a megfelelő gondoskodás hiánya okozta „jelentős károsodásról" szól . hogy a fenti kategóriákba tartozó emberek gyerekkorukban szexuális bántalmazás áldozatai­ vá váltak. hogy a gyerekek szexuális bántalmazása aggasztóan mindennapos jelenség. A vérfertőzés leggyakoribb formája. különösen a kisgyerekek. amelyek kétségbeesésbe kergetik az embereket. A két leginkább nyugtalanító jelenség a gyermekbán­ talmazás és a családon belüli erőszak.le­ hetnek bensőséges. A család igen gyakran mutatja meg „árnyoldalát". de nem tekinthető bántalmazásnak. hogy vannak ilyen szexuális kapcsolatok. Persze a korreláció önmagában nem jelent ok-okozati összefüggést. Bár a szexuális bántalmazás legnyilvánvalóbb Családon belüli erőszak Családon belüli erőszaknak azt nevezzük. Ezzel szemben a gyerekek túlnyo­ mó többsége számára. Nem minden vérfertőző kapcsolat sorolható a szexuális bántalmazás kategóriájába. A vérfertőző kapcsolatokban gyakori a kény­ szer.például a családi konfliktusok. sem a bíróságokon nem ala­ kult ki egyezményes meghatározása általában a gyermekbántalmazásnak és szűkebb értelemben a gyerekek szexuális bántalmazásának. A szegényebb családokban alighanem gyakoribb. Éppúgy lehetnek azonban komoly feszültségek forrásai. röviden NSPCC) a bántal­ mazás négy kategóriáját határozza meg: ezek az „elhanyagolás". ez az esemény visszataszító. a „fizikai bántalmazás". amely szakadatlanul árad a tévéreklámok­ ból és a populáris média más területeiről. Intim erőszak Mivel a családi és rokoni kapcsolatok minden egyes ember életében szerepet játszanak. meghazudtolva azt az idilli család­ képet. hogy a gyermekekben maradandó sérüléseket okoz a szexuális bántal­ mazás. mint különféle intézményekben .együttes hatásáról van szó. így „nemet csinálnak" és gondoskodnak róla. szülők és gyerekek vagy akár távoli rokonok között .és lánytestvér közötti nemi kapcsolat például vér­ fertőző. A fiú. Persze a gyerekeknek is van neme. A Nemzeti Gyermekvédelmi Társaság (National Society for the Protection of Cruelty to Children. A családi kapcsolatok . Rámutatha­ tunk. A sze­ xuális bántalmazás definíciója: „egy gyermek és egy felnőtt nemi érintkezése a felnőtt szexuális kielégülése céljából" (Lyon . A nyilvánosság fi- . hogy az efféle cselekedet az erős tabuk miatt nagyon ritka.erre még kité­ rek a későbbiekben. a csalá­ di élet felöleli az érzelmek szinte teljes skáláját. A gye­ rekek bizonyos esetekben többé-kevésbé önként vesznek részt a kapcsolatban. Vizsgálatok azt mutatják. a gyermekek­ kel szemben elkövetett nemi erőszak elterjedt­ ségét nehéz. nevezetesen az apa és gyereklánya közötti szexuális kapcsolat azonban egyben bántalmazásnak is tekinthető.férj és feleség. vagy éppen erős szorongással és bűntudattal töl­ tik el őket. a „lelki bántalmazás" és a „szexuális bántalmazás". akik korábban szexuális bántalmazás ál­ dozataivá váltak. mi szá­ mít „jelentősnek". de a társadalomkutatók többsége fel­ tételezte. Ma már jelentős mennyiségű adat áll rendelkezésünk­ re.

nincs „férjverés" párja.7.bár egyes csoportok igyekeznek elérni. hogy a családi erőszak a nők feletti férfiuralom fő formája. Kutatások igazolják. hogy nem elég „megszámolni" a családon belüli erőszakos cselekményeket. mégis bár­ mikor könnyedén átcsaphat súlyos brutalitásba. dühbe jöhet attól. hogy egy nőt a családbeli férfiak vagy közeli ismerősei.a fele­ ség rendszeres brutális bántalmazásának . fejezet „Radikális feminizmus" című részében (366-367. A Nyugat-Af­ rikából származó Victoria szó szerint kilehelte a lelkét: teljesen kihűlt. Miért olyan mindennapos jelenség a családon belüli erőszak? Számos tényező játszik ebben szerepet. kontextusát és hatását is. amelyeket más társadalmi környezetben a családtagok másképpen értékel­ nének. és ritkábban okoznak maradandó fizikai sérülést. Carl Manning hónapokig kínozta és elhanyagolta. és harmadnegyedrészük megtapasztalja valamikor élete során. mint a nők. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos feminista vizsgálatok hívták fel a fi­ gyelmet arra. A feministák ezekkel a statisztikákkal támasztották alá azt az állításukat. akit a szülei nem pofoztak vagy ütöttek meg. Az otthoni környezetben kipattanó vita olyan ellentéteket vált ki. például a gyermekbántalmazás fölött mindenki tapintato­ san szemet hunyt. FEJEZET gyeimé akkor irányult a gyermekeket sújtó csalá­ di erőszak szélsőséges formáira. Kifejtik. illetve szü­ lők és gyerekek között. A családtagok közti kapcsolatokban általában erős érzelmek halmozódnak fel. Ezt megelőzően a családon belüli erőszak. A családon belüli erőszak kérdése az 1970-es években keltette fel az emberek és a kutatók fi­ gyelmét. hogy a családon belüli erőszak nem a férfiak patriarchális hatalmáról szól. Egy olyan férfi. milyen szerepet játszottak az ügy­ ben a szakmai szervezetek. A családon belüli erőszak második leggyako­ ribb típusa az. Az egyik az. hogy megvizs­ gáljuk az erőszak célját. hanem „diszfunkcionális családokról". Egy jelentéktelennek látszó ügy valóságos háborút robbanthat ki férj és feleség. sokkal kevesebb eset ismert. mint támad. miután nagynénje. A gyerekeiket bántalmazó. Marie Therese Kouao és annak élettársa. hogy a csa­ ládon belül előforduló erőszakos cselekmények közül nem kevés elfogadott. A per idején a rendőrséget. sőt valószínűleg nem is tekintik „erőszak­ nak" . mint a bántalmazott feleségek (Straus-Gelles 1986). és általában csak akkor folyamodik erőszakhoz. és javaslatokat ter­ jesztett a kormányzat elé. Ebben mások legtöbbször nem találnak semmi kivetni­ valót. A családon belüli erőszaknak csak bizonyos formáit szankcionálja a társadalom. hogy a családi életre jel­ lemző az erős érzelmek és az intimitás összekap­ csolódása. hogy nem mentették meg a lányt. nem úgy. A családon belüli erőszak a leggyakoribb bűncselekmény. pedig lett volna rá lehetőségük. A rendőrsé­ gen bejelentett házastársak közötti összetűzések többségében a férj bántalmazta a feleséget. A nők 10 százaléka kény­ telen együttélni a családi erőszakkal. Nagy-Britanniában minden héten két nő esik áldozatul partnerének. mint a feleségbán­ talmazó férfiak esetében. Bántalma­ zóit 2 0 0 0 novemberében életfogytiglani börtön­ büntetésre ítélték. . ame­ lyekben gyakran szeretet és gyűlölet keveredik. Az efféle állításokat erősen bírálták a feminis­ ták és más kutatók. o. amikor feminista csoportok „kékre-zöldre vert" nőknek menedékházakat nyitottak. mint hogy ide­ genek bántalmaznak (Rawstone 2002). aki csak megmosolyogja más nők viselkedésének furcsa­ ságait. hogy a nő gyakran olyankor bántalmazza a férfit. amelyben a nő alkalmazott fizikai erőszakot férjével szemben.). Victoria Climbié rettenetes halála. hanem fontos. Nagy-Britanniában kevés olyan gyerek van. maradandó sé­ rüléseket okozó férfiak általában rendszereseb­ ben alkalmaznak fizikai erőszakot. ahogyan azt a feministák állítják. hogy a feleség ritkán támad férjére. amikor 2000 feb­ ruárjában napvilágra került egy nyolcéves lány. nagyobb a valószínűsége. amelyeket ő szívesen tartott volna titokban. hogyan lehetne elejét venni az ilyen tragédiáknak (Laming 2003). ismételten bántalmazta (Rawstone 2002). még ha az nem is volt több „meglegyintésnél". amikor a férj bántalmazza a felesé­ gét. Ugyanakkor fontos tényező az is. Megkérdőjelezik azt a kutatási eredményt. amikor a férfi már jó ideje. mert szerintük a férfiak vonakodnak fel­ jelentést tenni bántalmazó feleségük ellen. ami­ kor inkább védekezik. vagy olyan inti­ mitásokat fecseg ki. sőt helyeslésre ta­ lál. A kormányzat Lord La­ ming vezetésével vizsgálóbizottságot állított fel. Az utóbbi években konzervatív elemzők azt bi­ zonygatták. amely feltárta. Az „asszonyverésnek" (wife battering) . A nők elleni erőszak a család egyre súlyosbodó válságának és az erkölcsi nor­ mák gyengülésének a jele. az egészségügyi és szociális szolgálatokat is sok vád érte. / A patriarchátussal és a férfiuralommal kapcso­ latos nézőpontokat lásd a 12. akik szerint a nők által elkö­ vetett erőszakos cselekmények mindig szűkebb körűek és szórványosabbak. amelyet nők ellen követnek el. ha a felesége egy esti összejövetelen túl sokat beszél. mennyire gyakori és súlyos a házon belül a nők ellen irányuló erőszak.

E feltevé­ seket vizsgálva Gelles és Cornell (1990) feltárták. Ezenkívül a szegénység. A válást csak ki­ vételes esetekben engedélyezték. Azóta sok nyugati állam követte a példájukat. hogy a házasságok száma minden évben csökkent. részben az 1969-es tör­ vény eredményeként. bár minden koráb­ bi időszakhoz képest rendkívül magas szinten. ha valamelyik házastárs vádakkal illette a másikat (például kegyetlenség. c Az egyik vagy mindkét fél számára. hogy a munkanélküli férfiak általában kétszer annyiszor támadnak feleségükre. . 2004. például akkor. ha a házastársak között egyáltalán nem jött lét­ 0 H 1950 a b 1 : 1 1 1 1 200' 1960 1970 1980 1990 Mindkét fél számára. Forrás: Social Trends. több vizsgálat is azt mutatja. például nincs magas jövedelmük vagy iskolai végzettségük. amely valójában már régen tönkrement. hogy házastársak bántalmazzák egymást. A 7. hogy ez gyakoribb az alacsony jö­ vedelmű párok esetében (Cherlin 1 9 9 9 ) . o. Az 1996-ban el­ fogadott új törvényben tovább erősödött a vétkes­ ség figyelmen kívül hagyásának elve. Nagy-Britanniában a válást megkönnyítő törvényt (Divorce Reform Act) 1969-ben fogadták el és 1971-ben vált hatályossá. hogy az alacsony jövedelmű férfiak talán azért hajlamosabbak az erőszakra. Korábban gyakorlatilag az összes ipari országra a kontradiktórius rendszer (adversarial system) volt jel­ lemző. ábrán látható. amelyek törvénybe foglalták a gyermekek testi fenyítésének tilalmát. ezek azonban elszigetelt esetek. 1 9 6 0 és 1970 között a válások száma NagyBritanniában évente tartósan 9 százalékkal nőtt. Az első „vétkesség" nélküli válási törvényeket az 1960-as évek közepén vezették be néhány országban. Nagy-Britanniában ma a házasságok kétötöd ré­ sze végződik válással. így egy évtizeden belül megduplázódott. bár a részletek erősen el­ térnek. 34. 31. elköltözés. Több mint három évtizede William Goode (1971) fel­ vetette. házasságtö­ rés vádjával).1. Válás és különélés Egyre gyakoribb a válás Nyugaton sok évszázadon át gyakorlatilag fel­ bonthatatlan volt a házasság. a munka­ nélküliség miatt kialakuló feszültségek a csalá­ don belül is több erőszakot szülhetnek. Társadalmi osztály Bár minden társadalmi osztályban előfordul. a válásoké pedig nőtt. mint a foglal­ koztatott férfiak. 1 9 8 0 óta a válások aránya bi­ zonyos fokig stabilizálódott. Ma is van még egy-két ilyen iparosodott ország. A válások arányszámával nyilvánvalóan nem mérhető közvetlenül a házasságok sikertelensége. mert kevés más eszközzel tudnak uralkodni feleségükön.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK hogy Nagy-Britannia kövesse számos más euró­ pai ország példáját. Az érvénytelenített házasságokat is magában foglalja. mert ez lehetővé tette sok olyan házasság felbontását. Az 1950-1970-es adatok Észak-Írország nélkül értendők. re nemi kapcsolat (elmaradt az elhalás). 1972-re ismét a duplájára nőtt. A legtöbb ország na­ gyon gyorsan megkönnyítette a válást. vagyis a válást csak akkor mondták ki.

Végiggondolva eze­ ket és más problémákat. hogy helyesen cselekszik. és vagy egyiküknek. mind gyermekeiket. barátok? Megviseli-e a gyere­ keket? Lesz-e elég pénzem? . Előfordulhat. hogy személyes céljainak megvalósítása fontosabb. hogy erőfeszítései kudarcot vallottak. de ára is. A válások arányának emelkedése nem anynyira a házasság intézményével szemben kiala­ kult elégedetlenséget jelzi.) Diane Vaughan könyvében (Uncoupling: The Turning Points in Intimate Relationships. hogyan próbálják a párok a szakítás után is közösen felnevelni a gyerekeket. Emellett a sikertelen házasságban élők dönthetnek úgy. Vaughan szerint ez a folyamat ép­ pen ellentétes azzal. Több mint száz. mint a másik. Ez általában azt jelenti.akit Vaughan kezdeményezőnek nevez . amelyek öszszefüggnek a szélesebb társadalmi változások­ kal. és külön. hogy sok esetben a fizikai válást megelőzi a szociális elkülönülés: legalább a partnerek egyike új élet­ stílust alakít ki. hogy az emberek egyre inkább annak alapján értékelik házasságukat. hogy együtt maradnak. FEJEZET akadásról": hogyan élik me A válások magas arányának van számos társadal­ mi előnye. A nők anyagilag mindinkább függetlenné válnak. hogy milyen hiba fedezhető fel társa vi­ selkedésében. mint korábban. közös érdeklődési kört kialakítani stb. hogyan alakul a partnerek viszonya a szétköltözés vagy válás folyamán. hogy az emberek egyre inkább az örömöt és a kielégülést keresik a házastársi kapcsolatban. Másfelől a házasság felbomlása szinte mindig megviseli mind a párt. hogy az elszakadás eleinte gyakran nem szándékos. hiszen akkor a szerelmes éppen a másik vonzó tulajdonságaira figyel. ezért a házasság már kevésbé tekinthető szükségszerű gazdasági szövetségnek. az ezekből a beszélgetésekből és tanakodásokból merít erőt a szakításhoz. új barátokat ta­ lál olyan közegekben. a pár közös tevékenységeitől független világot teremt magának. mert meggyőzik arról. Eközben mérlegeli a válás előnyeit és hátrányait: Boldogulok majd egyedül is? Mit szól­ nak hozzá a szülők. és rendkívül nehéz megvonni a mérlegét. hogy titkolóznia kell a másik előtt . hogy a szerepek hirtelen föl­ cserélődnek: aki korábban meg akarta menteni a kapcsolatot. amelynek során felbomlik egy hosszan tartó intim kapcsolat. vagy mindkettőjüknek anyagi nehézségekkel kell szembenézniük. a 1 8 8 .főként akkor. hogy még egyszer megpróbálja rendbe hozni a házasságát. Ezt megelőzően a kez­ 1 deményező talán egy ideig sikertelenül igyekezett megváltoztatni. . hogy feltérképezze az átmenetet az együttélés­ től a különélésig. nem kell attól félniük. A partner közben szintén úgy dönthet. egyszer csak eltökéli. ahogyan a kapcsolat kezde­ tén kialakul a szerelem.7. rendszerint másokkal is meghányja-veti a válságos viszonyt. és a kapcsolat menthetetlen. részben pedig maga is hozzá­ járul ezekhez a társadalmi folyamatokhoz. hogy véget vet neki. hogy emiatt kiközösítik őket. míg az eredeti kezdeményező már inkább fenntartaná. aki már komolyan fon­ tolgatja a válást. mert például hisznek a házasság szentségében. néhány kezdeményező úgy dönt. A kezdeményező fél. hanem sokkal inkább azt. A kezdeményező egy bizonyos ponton úgy érzi. hogy kapcsolatuk menthe­ tetlen. mint a másik iránti elkötelezettsége. A kezdeményezők több­ sége ilyenkor már biztos abban. (A következő keretes részben. félnek a válás anyagi és érzelmi következményeitől. Ma már a váláshoz alig kapcsolódnak negatív társadalmi értékítéletek. észre sem veszi annak kisebb-nagyobb hibáit. hogy egy há­ zasság megromlása esetén könnyebb különálló háztartást létrehozni. Toleránsabb attitűdök alakultak ki: a pár megszakíthatja örömtelen kapcsolatát. hogy megerősí­ tést nyerjen. a házasságnak ma már nem sok köze van ahhoz a törekvéshez. Ettől kezdve már csak az érdekli. Vaughan kutatása azt is megmutatta. új célok izgatják. Az egyik fél . ahol a párja nincs jelen. 1990) azt elemezte.1 8 9 . oldalon Carol Smart és Bren Neale kutatását ismertetem. ami részben a fentebb vázolt válto­ zások eredménye. hogy az milyen fokú személyes megelégedést hoz szá­ mukra. Először is a válások arányszáma nem tartalmaz­ za a különélőket. hogy a vagyont és a rangot nem­ zedékről nemzedékre örökítsék. ha az új barátok egyike egy­ ben a szeretője is.kevésbé elégedett a kapcsolattal. amelynek során azt vizsgálták. Fon­ tos tényező az is. Az elszakadás (uncoupling) az a folyamat. A gazdag emberek szűk rétegét leszámítva. elfogadhatóbb viselkedésre kész­ tetni partnerét. rövid ideje különélő vagy elvált (nagyrészt középosztálybeli) emberrel készített interjút. Vaughan megfigyelte. Az életszínvonal általános emelkedése azt is jelenti. Aki vállalja a szétköltözést. Persze az elszakadás folyamatát nem mindig csak az egyik személy irányítja. akik jogilag még nem váltak el. Miért nagyobb a válások gyakorisága? Több tényező is szerepet játszik ebben. mint régebben. vagy szeretnének „családi" otthont biztosítani a gyerekeiknek.

A korábbi. Az 1990-es évek végén már ők al­ kották az összes eltartott gyerekes család 9 száza­ lékát (lásd a 7.még ma is meg kell küzdenie a társadalmi környezet rosszal­ lásával és az anyagi bizonytalansággal. annál valószínűbb. század első éveiben született gyerekek életét követik nyomon (Millennium Co­ hort Study). Forrás: Social Trends.8 54. Az egyszülős háztartás kategóriája sok típust foglal magában.2 2001 a 12 25 39 8 12 4 2003 a 13 25 38 8 12 5 V 6 19 52 10 4 9 53. hogy az egyedülál­ ló anyák 85 százaléka akaratlanul esett teherbe. házában él. hogy éle­ te során valamikor megházasodott-e . Ez a szülői állapot rendszerint ideiglenes. hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők túlnyomórészt nők. és minél ma­ gasabb iskolai végzettségűek. A brit csonka családok között a leggyorsabban növekvő kategória a hajadon és soha meg nem há­ zasodó anyáké. míg a házasságon kívül gyereket vállaló. és a hatá­ rai meglehetősen bizonytalanok: többféle útonmódon válhat valaki egyedülálló szülővé. ha a tár­ sa a halála előtt hosszabb időt töltött kórházban. „apátlan család" és „tönk­ rement otthon" . Ma azonban az egyszülős háztartások mintegy 60 százaléka szétköltözés vagy válás következtében jön létre.3. hogy egyedül nevelik fel gyermekeiket. amely­ nek tagjai éppen arra törekednek. o. A kutatás azt is megmutatta. . hányan választották tudatosan azt. évi népszámlálás eredmé­ nyeinek megfelelő számokat tartalmaznak. A becslések kiigazítása nem történt meg évszakonként. hogy házasságon belül szülik meg gyermeküket. míg ez az arány az együtt élő pároknál 58.CSALADOK ES INTIM KAPCSOLATOK Egyszülős háztartások Az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbá váltak az egyszülős háztartások. 31.2.4 0. Sok egyedülálló szülőnek . hogy a fiatalabb nők gyak­ rabban lesznek egyedülálló anyák.2 0 0 3 1971 Egycsaládos háztartás Egyedül él Pár Gyermektelen Eltartott gyerekek 6 1981 8 20 47 10 6 9 53. illetve a szegénység és a hátrányos társadalmi helyzet mutatói között igen nagy a korreláció. b Önálló gyereke is lehet. A korábbi­ akban is említettem. Nagy-Britanniában az egyszülős.4 Csak önálló gyerekek Gyermekét egyedül nevelő Egyéb háztartás Az összes saját háztartásban élő (= 100%) (millió főben) Nem saját háztartásban élők (millió főben) Teljes népesség (millió főben)c a 57. 34. Például a megözvegyült anyák több mint fele a saját lakásában. Van azonban egy növekvő kisebbség. 1 9 7 1 . egyedülálló anyák nagy többsége bérelt lakásban lakik.4 0.azonban kezdenek kikopni a használatból. hogy házastárs vagy partner nélkül neveljenek fel egy vagy több gyereket. táblázatot). Meg kell jegyezni. akiknek megfelelő anyagi hátterük van ahhoz. 2004. elítélő véleményt tükröző kifejezések . egycsaládos háztartásban élők aránya 1971-ben még 4 százalék.9 54.8 56. Rendszerint olyan anyák döntenek így. hogy egyszülős háztartásban is bol­ doguljanak. amelyben a 2 1 . táblázat Brit háztartások a háztartás és a család típusa szerint.4 57. c Az 1971-1991-es adatok népszámlálásból származnak. illet­ ve kerülhet ki ebből a kategóriából. 7. hogy a házasságon kívüli születések arányszáma. bár nem ritka. a fér­ jezett nőknél pedig csak 18 százalék.9 0. Egy özvegy esetében a változás gyors. hogy ezek a hatások nagyon fontos szerepet játszanak annak magyarázatá­ ban. feltárta. Az elvált és hajadon anyák többségére az is jellemző.2. táblázatot).8 1991 11 23 41 11 10 4 55. Nehéz megmondani.6 Tavaszi adatok. akik általában a tár­ sadalom legszegényebb rétegeihez tartoznak.például „elhagyott feleség". miért magas a karibi térségből származó brit családok körében az egyszülős háztartások ará­ nya. hogy az illető már egy ideje magára utalva él. a 2001-2002-es adatok évközi becslések. őket jól jellemzi az „önkéntes egyedül­ álló anya" megnevezés. 2003-ban viszont már 12 százalék volt (lásd a 7. Egy most zajló vizsgá­ lat. ezért nem a 2001.függetlenül attól.

A háborút követő időszakban igen nagy volt azon családok aránya. De igaz-e ez? Az apahiány kérdése összekap­ csolódik azzal az általánosabb kérdéssel. Egyesek azt mondták. erőszakban nyilvánul­ tak volna meg. akik szétköltözés vagy válás miatt csak olykor-olykor kerültek kapcsolatba gyerme­ keikkel. David Blankenhorn Apátlan Amerika [Father­ less America. A második világháború idején sok apa ka­ tonai szolgálata miatt csak ritkán láthatta gyer­ mekeit. Nagy-Bri­ tanniában és az Egyesült Államokban (ahol a vá­ lások aránya majdnem a legnagyobb a világon) ez a helyzet heves vitát kavart. nemcsak az apák elvesztése okoz gondot.3. mint már em­ lítettem. az együttműködés és a kompromisszumkészség példáit állítják eléjük (Dennis-Erdos 1992). aki hazatérve leül a tévé elé sörözni. akitől a bajban segítséget kérhetne. akire felnézhetne. 37. mégsem beszélhetünk erős kollektív identitásról. o. vagy végleg elszakadtak tőlük.csak esténként és hétvé­ geken láthatta gyermekeit. Az egyedülálló szülő státusba és onnan ki sokfé­ le út vezet. a növek­ vő bűnözési aránytól a gyerektámogatásra fordí­ tott. A vita kiemelkedő amerikai szerzői nagy ha­ tást gyakoroltak a kérdéssel kapcsolatos brit vitá­ ra. ami azt jelenti. aki a család tagja és a ház­ tartásban él. ezért az egész napot a munkahelyén töltötte . hanem otthon ma­ radtak. gomba módra szaporodó jóléti költségekig. hogyan hat a válás a gyerekekre .itt pedig. amellyel kordában tarthatták a férfiak szexuális és agresszív energiáit: nélkülük ezek az energiák valószínűleg bűnözésben. hogy mi követke- „Apahiány" Az 1930-as évek végétől az 1970-es évekig tartó időszakot gyakran nevezik az „apahiány" korá­ nak. hogy szociálpolitikai szempontból nehéz definiálni a határait és meg­ határozni az ellátandó szükségleteket. aki nem is létezik" (Economist 1995). Ide tartozik minden olyan férjes asszony is. hogy a csonka családokban megfigyel­ hetünk közös anyagi és szociális hátrányokat. FEJEZET 7. hogy a gyermekeiket egyedül nevelő szülők nem alkotnak egységes. hogy a gyerekek csak ak­ kor lehetnek egy társadalmi csoport hasznos tag­ jai. ha a közvetlen környezetükben élő felnőttek állandóan a megegyezés. aki már nem is apahiányról. 1995) című könyvében kifejti. közel sem egyértelmű. Crow és Hardey (1992) szerint a csonka család­ ba és abból kifelé vezető „utak" változatossága azt mutatja. . táblázat A brit csonka családok aránya 3 az összes eltartott gyereket nevelő családon belül. Forrás: Social Trends. A házasság és az apa­ ság minden korábbi társadalomban eszköz volt. akiknek férje nincs bejelentve a háztartásba. hanem az apaság fogalmának felbomlása ennek pedig végzetes társadalmi következís menyei lehetnek. Az apa volt a fő kenyérkereső. hogy gondoskodjanak a gyerekekről. Ahogy Blankenhorn könyvének egyik méltatója fogalmazta meg: „jobb egy olyan apa. amelyekben a nők nem vállaltak fizetett munkát. családi állapot szerint 1971 Egyedülálló anya Hajadon Özvegy Elvált Külön élő Összesen Egyedülálló apa Házas/együtt élő párb Eltartott gyereket nevelő családok összesen a 1976 2 2 3 2 9 2 89 100 1981 2 2 4 2 11 2 87 100 1986 3 1 6 3 13 1 86 100 1991-1992 6 1 6 4 18 1 81 100 1996-1997 7 1 6 5 20 2 79 100 1998-1999 9 1 8 5 22 2 75 100 1 2 2 2 7 1 92 100 b Eltartott gyermek: 16 évesnél fiatalabb gyerek vagy 16-18 éves nappali tagozatos tanuló. hogy azokban a társadalmakban. A válások arányának és az egyszülős háztar­ tások számának a növekedésével más jelentést nyert az apahiány témája. hanem „apahalálról" beszélt. egynemű csopor­ tot. Kezdték olyan apákra vonatkoztatni. E gondolatmenet szerint az apa nélkül felnövő fiúk csak nagy nehézségek árán válhatnak sikeres szülővé. amelyekben magas a válások aránya. Az egymással vitatkozó szociológusok és elem­ zők főként az apátlan családok növekvő arányát okolták egy sor társadalmi problémáért. hiszen sok gyerek ma úgy nő fel. mint egy olyan. Volt. Lehet. 2000.186 7. hogy nincs senki. 30.

például a házas­ ság előtti szexuális kapcsolat nyílt vállalását . mert a Fathers 4 Jus­ tice nyomásgyakorló csoport látványos akciókat hajtott végre. hogy jelen van-e az apa. hogy milyen gondoskodást. még akkor is. mindig az anyának kedvez. Megál­ lapította. mint az. hogy van olyan apa. Lillian Rubin könyvében [Families on the Fault Line.fathers-4-justice. hanem az. hogyan vélekednek az emberek a családi élet változásairól és a válások magas arányáról. A munkásháztartásokban ezért többször alakul ki konfliktus a nemzedékek között. Rubin eredményei szerint a válaszadó fiatal nők már korántsem becsülik annyira a házassá­ got. hogy a szexuális viselkedéssel. a házassággal és a nemi megosztottsággal kapcso­ latos attitűdjeik eltérnek a szüleikétől.org Az efféle látványos akciók arra hívják fel a figyelmet. hogy ez nem puszta élvhajhászat.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK zik a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények­ ből. jelentős osztálykülönbségek befolyá­ solják. Helen Wilkinson és Geoff Mulgan két átfogó vizsgálatot végzett 1 8 . A fenti recenzens írta ezt is: „Léhűtő apa nem léhűtő fiakat nemz? Nem lehet. hogy mennyire vesz részt a csa­ ládi életben és a gyereknevelésben. hogy az apák úgy érzik: nem tudják érdekeit érvényesíteni a családban. hogy a középosztálybeli családokhoz hasonlítva a munkásosztálybeli szülők általában hagyománykövetőbbek. Más szóval a háztartás összetétele talán kevésbé fontos. nyitottabb életet élni. ha nem különösebben vallásosak. A csoport tagjai többek között lila liszttel töltött óvszer-bombákkal dobálták meg a miniszterelnököt a brit parlament alsóházi ülé­ sén 2004 májusában. igyekeznek felmérni a lehető­ ségeiket és anyjuknál teljesebb. De ragasz­ kodnak ahhoz. a bíróságon és a kormányzati politikában.a munkásosztálybeliek szélesebb köre helyteleníti. majd szeptemberben Batman-jelmezben felkapaszkodtak a Buckingham Palace homlokzatára. . de megállapításai igen hasonlóak a brit és más európai országokban dolgozó kutatók ered­ ményeihez. így megnehezíti. amely a gyermek „javát" hivatott szolgálni. mint szüleik nemzedéke. A férfiak attitűdjeiben nem lehetett megfi­ gyelni ilyen nagy nemzedéki változást.3 4 éves brit A családi élettel kapcsolatos attitűdök változása Úgy tűnik. 1994) olyan mélyinterjúkat közölt. hogy a váló párok esetében a brit jog. A Rubin vizsgálatában szereplő fiatalok egyet­ értettek azzal. Nagyon is felisme­ rik a férfiak hibáit. hogy az apa kapcsolat­ ban maradjon gyermekével. Az apátlanság kérdésével az utóbbi időben so­ kat foglalkozott a brit média. figyelmet és tá­ mogatást kapnak a gyerekek annak tagjaitól. Rubin az Egyesült Államokban végezte kuta­ tását. A csoport kijelentette. hanem értékrendjük különbözik az idősebb nem­ zedékétől. A sok középosztálybeli családban elfogadott normákat . aki nélkül jobb a családnak?" Egyes kutatók szerint a fő kérdés nem az. amelye­ ket 32 munkáscsalád tagjaival készített. SÜPÍR DADS OF FATHERS 4 JUSTH FIGHTING FOR YOUR RIGHT TO SEE YOUR Kits www.

ameddig csak lehet". Smart és Neale megállapították. hanem két háztartásban történt. A törvény változtatott azon a hely­ zeten. hogy job­ ban figyeljenek a gyerekek véleményére. A kétszülős felállásban bevált gye­ reknevelési jártasság nem feltétlenül hozott sikert az egyszülős háztartásban. a férfiak 51 százaléka akarta „addig halogatni a gyerekvállalást. hogy a válás utáni gyereknevelés az állandó egyeztetés folyamatá­ ból állt. hogy munkát vállal­ janak és gyereket (akkor és úgy. és egyik sem visz gyereket az új házasságba. Ezek a szabadságok nagyobb nyitottsá­ got. Amikor a szétköltözés után egy évvel beszélgettek a szülőkkel. hogyan válthatnák félelmeiket és bűntudatukat konstruktív cselekvésre. ezért a szülőknek nem kellett többé úgy érezniük. hogy kötelesek megküzdeni a gyerekekért. A vizsgálat rámutatott.7. A fiatal nők körében megfigyelték. a kapcsolatok kiüresedéséhez vezetett.nemcsak a gyermekeiket érintő „nagy döntések" tekintetében. Ilyen tekintetben egyre inkább köze­ lednek egymáshoz a férfiak tradicionális értékei és a nők újabb értékei. önzetlenséget és toleranciát eredményeznek. és megkövetelte a bírótól és másoktól. hogy a válás utáni gyereknevelés tapasztalata rendkívül kép­ lékeny. csak a maguk érdekeit nézik. hogy ebben a kor­ csoportban a nők és a férfiak számára is kevésbé vonzó a házasság. „felnőtt" bizalmasukként kezelni a gyerekeket. Hirtelen elillan a rugalmasság. az egy év­ vel későbbi körülményeik „realitásával". hogy azóta szerzett tapasztalataik bir­ tokában másként cselekednének. Vizsgálatuk során összehasonlították a válás utáni gyerekne­ veléssel kapcsolatos várakozásokat. amelyeket a szülők a szétköltözéskor alakítottak ki. de szűkkeblűséghez. Mások esetében a bizonytalankodás elidegenedéshez. Ezért néhányan meg­ próbálták szorosan magukhoz kötni. mint a család ré­ vén".néha kifejezetten . sokan tudták felidézni az egyedüli gyereknevelés kez­ deti szakaszait és értékelni az ezzel kapcsolatban hozott döntéseiket. hogy egy szülő éppúgy felnevelheti a gyereket. az izgalmat és a változást". és idővel változik. ahogyan kedvük tartja). Smart és Neale azt találták. amelyre a szülők nem számítottak és nem készültek fel. de nem tudták biztosan. A válást követően a szülőknek két ellentétes igényt kellett összebékíteniük: egyrészt szerettek volna elszakadni. A 1 6 . Wilkinson és Mulgan fel­ vetik. eltávolodáshoz. Azok. hogy főként a fiatal nők körében jelentős szemléleti változá­ sok zajlanak. önzőén cselekszenek. Wilkinson-Mulgan 1995). Például akkori­ ban jó néhányan aggódtak. FEJEZET Carol Smart és Bren Neale vizsgálata a felbomló. A szerzők szerint a médiában és bizonyos poli­ tikai körökben burkoltan .él az a feltevés. és a vizsgált korosztály értékei ál­ talában ellentétesek az idősebb britek értékeivel. hogy eldöntsék. amely im­ már nem egy. eltávolodni korábbi társuktól. hogy mindkét fél a húszas évei elején jár. mint az idősebbek körében. mégis összetartó családokról 1994 és 1996 között Carol Smart és Bren Neale két ízben készítettek interjút hatvan olyan Nyugat-Yorkshire-i szülővel. hogy a gyerekeket közösen nevelhessék. más­ részt igyekeztek kapcsolatban maradni vele. Új partnerkapcsolatok és mostohacsaládok Újraházasodás Az újabb házasság megkötésére különféle kö­ rülmények között kerülhet sor.2 4 éves nők 75 százaléka úgy vélte. a kompromisszumkészség és az ér- férfiak és nők körében (Wilkinson 1994. arra ösztönözte a szülőket. Előfordul. Smart és Neale azt akarták megtudni. az önzetlenség. hogyan alakulnak a gyermeknevelési minták közvetlenül a válás után és hogyan változnak a későbbiekben. Megállapították. a másokkal szembeni bizalmatlansághoz is ve­ zethetnek. hogy „füg­ getlenségre. vala­ mint szabadságuk. önmegvalósításra törekszenek a munkában legalább annyira. és „értékelik a kockázatot. hogy a válás után a felnőttek gát­ lástalanul. Visszatekintve gyakran úgy gondolták. mindkét nem mozgásszabadsága. akik a hú- . önző individualizmushoz. A törvény értelmé­ ben a válás nem változtatott a gyerekek és szü­ leik jogviszonyán. mint kettő. amelyek többnyi­ re elérhetetlenek voltak a korábbi nemzedékek számára: a nők szabadsága. A vizsgálati mintában szereplők kö­ zül a nők 29. vagy épp ellenkezőleg. hogy a fiatalabb generáció értékeit azok az örökölt szabadságok formálják. hogyan akar­ nak élni. amelybe a szülők és a gyerekek kerültek a válás során: megszüntette a korábbi „gondnok­ ság" és „láthatás" fogalmakat. A szülők kénytelenek voltak folyton átértékelni gyereknevelési szemlé­ letüket . hogy továbbra is közösen neveljék a gyerekeket. hanem a gyereknevelés mindennapi vonatkozásait illetően is. akik az 1989-es gyermek­ védelmi törvény elfogadása után költöztek szét vagy váltak el. hogy a válás sokat árthat gyermekeiknek.

akkor előbb egy hétvégére kel­ lene magadhoz venned őket. ábrán is. 1900-ban Nagy-Britanniában az összes házas­ ság körülbelül kilenctizede első házasság volt. milyen I fontos szerepet játszik az elvált szülők közötti vi. Gyanítom. mint mások. addig haja­ don nő vagy nőtlen férfi megköti első házasságát.I tét hangsúlyozza. főzz. milyen nehéz. A válási arányszám emel­ kedésével a nem első házasságok aránya is nö­ vekedni kezdett. leomlanak az erkölcsi keretek. takaríts. hogy a gyermek jól lé. 2001-ben ez az arány már meg­ vette. ha betegek! Aztán majd újra leülhetünk megbeszelni. hogy a tar­ tós második házasságok általában sikeresebbek. hogy I a válás olyan változásokat indít el a körülmények. mint arra.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK zékenység. hogy kiestél a gyakorlatból. akinek volt férje keresetet indított. i I I I I | I I I I I Itt az anya több tényezőt mérlegre téve próbálta eldönteni. hogy ha biztos. Az elvált férfiak minden korcsoportban nagyobb valószínűséggel kötnek új házasságot. Szerintem előbb végig kellene csinálnod velük. Erre én: „Akkor nincs miről beszélnünk. akik csak egyszer házasodtak meg. oldalon). segíts megoldani a házi feladatot. megfeledkezhet arról. és nem fognak a szülők által alapított új otthonban élni. hogy egy ugyanolyan korú. ápold őket.I ben. A válások aránya is ma­ gasabb a második. hogy a második házasság eleve kudarcra van ítélve. vagyis a válási arány az első esetben ki­ sebb.I próbált konstruktívan együttműködni vele a gye. mint az első házasságban. Nézzük. Smart és Neale az elvált szülőkkel készített interjúik alapján elutasították ezt a gondolatot. mint az el­ vált nők: minden 4 elvált nőből 3. mit gondol erről egy gyermekeit egyedül nevelő anya. mert a fejébe szas éveik végén. de igazán biztos vagy benne. többnyire egy vagy több gyereket visznek az előző házasságukból vagy házasságaikból az új családi otthonba. Ezért csak kellő óvatossággal általánosít­ hatunk az újraházasodás kapcsán. mi „helyes". Az új partnerek egyike előzőleg lehetett hajadon vagy nőtlen. milyen. amelyeket ritkán lehet egyszer s mindenkorra I „helyrehozni". mi a teendő. hogy lásd. ezért nemet mondott. ame­ lyek között korábban a családdal és az annak jól­ létével kapcsolatos döntéseket hozták. mint azok. I Az 1989-es gyerekvédelmi törvény rugalmasab. Születhetnek gyerekek az új házasságban is. moss és vasalj rajuk. hogy kipróbáld. de azáltal. Statisztikai­ lag nézve az első házasságok sikeresebbek. mert már három éve nem töltőttél hosszabb időt együtt a gyerekekkel.1. Szerintem fogalmad sincs. döntéseket kell hozniuk arról. Lehetséges. később aztán valamivel hosszabb időre. haladta a 40 százalékot (ez látható a 7. ha nin­ csenek megelégedve vele.J rekek érdekében. Kifejtik. és egyre nagyobb százalékban kötöttek újból házasságot már elvált emberek. mint az elsők.I szony minősége. Talán furcsán hangzik. mi a „helyes". Szerintük a szülők a gyermeknevelést nem morális keretek között folytatják. a harmincas éveikben vagy a negyvenes éveik elején kötnek új házasságot. mik a szándékaid" (Smart-Neale 1999). A sikeres válás utáni gyereknevelés S állandó egyeztetést és kommunikációt követel. Ez nem jelenti azt. míg minden 6 elvált férfiből 5 házasodik meg újra. hogy éjjel-nappal gondoskodni tudsz a gyerekekről. I amit személyes fejlődésében elért. Az elvált emberek valószínűleg többet várnak a házasságtól. alkalmas-e az idő a cselekvésre. mint az utóbbiban. hanem viselkedésük alapjának talán inkább a gondoskodás erkölcse tekinthető. A legtöbb nem első házasságban legalább az egyik fél özvegy volt. Smart és Neale végső következtetése az. amit mindennap szoktunk: vidd őket iskolába. E döntéseket nagyban meghatározza a környezet: a szülőknek számos szempontot kell mérlegelniük. de a házasodás való­ színűsége mindkét nem esetében akkor a leg­ nagyobb. ezért könnyebben föl is bontják. bár néhány ál­ talános megjegyzést azért érdemes tennünk. hogy a gyerekeket neki ítéljék! Megkérdeztem a volt férjemtől: „Nem gon­ dolod. illetve elvált vagy özvegy. többek között azt. hogy milyen ha­ tást gyakorol döntésük a gyerekekre. akkor a gyerekek már valószínűleg felnőttek. 1971-ben a házasságokon belül 20 százalék volt az újraházasodások aránya (legalább az egyik partner számára). mégis meg. mint valami egyértelmű. hogy amikor a szülők gondoskodnak gyermekeik­ ről. . ha előtte már élt házasságban! Az el­ vált emberek újraházasodására nagyobb az esély. mint az újak. a 183. mondjuk egy hétre. hogyan boldo­ gulsz velük?" Ettől aztán kiborult. hogy csak rövid időre akarom rásózni a gyerekeket. és miféle káros következmé­ nyei lehetnek a közös gyereknevelés viszonyaira. ami összesen nyolc kombinációt tesz le­ hetővé. Hiába romlott meg vi­ szonya volt házastársával. hozd őket haza.I bá tette ugyan a mai válás utáni gyereknevelési I megoldásokat. meghatározott elvekre vagy meggyőződésre épülő morális érvelés. hiába kellett védenie. Ha pedig az új házasság idősebb kor­ ban köttetik.

. Például lehetetlenné válik. de bi­ zonyos nehézségekkel is jár. mint addig. hogy különböző szoká­ sok és szemléletmódok ütköznek össze éppen az ő személyén keresztül. hogyan írta le tapasztalatait egy mostohaanya. Harmadszor: a mostohacsaládokban különbö­ ző hátterű gyerekek kerülnek össze. amikor egyikük vagy mindkettőjük újra megházasodik.19fjJ^^EJEZET Mostohacsaládok Ha egy új házasságba a felnőttek közül legalább az egyik magával viszi korábbi házasságából vagy kapcsolatából származó gyermekeit. és mindannyian együtt élnek. de ha normálisan reagál és dühös lesz. akkor rossz érzései vannak amiatt is. A mai Nagy-Britanniában talán ők a legismertebb mostohaszülők. A mostohacsalád létrejötte és a kiterjesztett család ebből eredő növekedése egyértelműen örömöket és előnyöket hoz. miután a szá­ mára megoldhatatlannak bizonyult problémák szétköltözéshez vezettek: Folyton bűntudata van az embernek. és ha fegyelmezni próbáltam a Károly herceg és Camilla Parker-Bowles frigye azt bizonyítja. ez to­ vább fokozhatja az új család összekovácsolásával egyébként is együtt járó feszültségeket. hogy mások az elvárásaik a családon belüli megfelelő viselkedést illetően. hogy a gyerekek ugyanakkor látogassák őket. hogy igazságtalan. A [mostohalány] apja és én nem értettünk egyet. akinek továbbra is komoly befolyása van a gyerekre vagy gyerekekre. akinek szintén van két gyereke. Ha a „kül­ ső" szülők ragaszkodnak hozzá. ezért furdalja a lelkiismeret. Másodszor: a volt házasfelek közötti együtt­ működés gyakran feszültté válik. hogy az új család bármikor is együtt töltse a hétvégét. „helyreállí­ tott" vagy mostohacsaládról (reconstituted/'stepfamily) beszélünk. Vegyük annak a kétgyermekes nőnek az esetét. és előfordul­ hat. amit normális esetben megtenne a sa­ ját gyerekével. Mivel a legtöbb mostohagyerek két háztartáshoz „tartozik". Először: többnyire él valahol egy másik vér szerinti szülő. Nézzük meg. aki fele­ ségül megy egy férfihoz. nagy a valószínűsége annak. Mindig attól fél. Nem te­ heti azt. hogy a brit társadalomban ma is fontos a házasság.

ami hiányzik az életéből. mert nő a válások aránya. hogy a mai családok hosszú. Ugyanakkor az idősebb és fiatalabb nemzedékek közé ékelt. ott a vá­ lás után a két érintett család továbbra is egységes családrendszert alkot. „karószerű struktúrák" (lásd a 7. és az emberek ke­ vesebb gyereket vállalnak. szerettem volna pótolni. vagy inkább „apának". Brannen rá­ mutat. vékony. amelyekben vannak dédunokák is. A nevén szólítsa-e a gyerek az új mostohaszülőjét. mint a természetes apja vagy anyja? Hogyan viselkedjen a mostohaszülő korábbi partnerének új házastársával. fő­ ként unokáik gondozásában vállalnak nagy szere­ pet. és a válás utáni újraházasodással kapcsolatos gondok is újak. miképpen alkal­ mazkodnak azokhoz a viszonylag ismeretlen kö­ rülményekhez.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK Egyágú csalá dok Julia Brannen (2003) kifejti. Brannen szerint a családi háztartás csak egy része a rokoni kapcsolatok hálózatának. Egyes szerzők újabban binukleáris családokról írnak. annál inkább úgy látszott. hogy ma a britek a szerkezetében inkább karóra. vagyis ahol gyerekek is vannak. amelyek korábban nem léteztek a nyugati társadalmakban. de talán nem vagyok elég rugalmas (Smith 1990). Én adni akartam neki va­ lamit. esetleg még unokáiról is. „egyágú család" (bean-pole family) korát élik. Helen csökken a termékenységi ráta. gyerme­ keiről. . gyereket. il­ letve „anyának"? Fegyelmezheti-e a mostohaszü­ lő a gyereket ugyanúgy. John és felesége. Növekszik a négynemzedékes családok aránya. Ann Paul ( Chris és Sarah (élettársak) Stephanie Forrás: Sociology Review.2. amelyet egyre inkább több nemzedék alkot. a nemzedéken belüli. szeptember. amely meghatározza a mostohaszülő és mostohagye­ rek közti viszonyt. 13/1. hogy szekálom. mindig azt mondta..2. mint fára emlékez­ tető.. Kevés olyan elfogadott norma létezik. 2003. amikor el­ megy a gyerekekért? A mostohacsaládokban olyan rokonságtípusok jelennek meg. ábra Családfa és családkaró CSALÁDFA CSALÁDKARÓ George és felesége. hogy rend­ re szoktassa. és valamivel több mint harmadrészük nagyszülő. Brannen azt is megfigyelte. hogy örökké szekálom. Míg a család nemzedékei közti „vertikális" kap­ csolatok a várható élettartam növekedésével erő­ södnek. Az ilyen családok tagjai maguk döntik el. például válás idején. Az intergenerációs támogatás igénye különö­ sen az egyszülős családokban nagy. hogy az emberek tovább élnek. ábrát). Brannen ezért mondja. hogy a nagyszülők egyre többet segítenek a többi nemzedéknek. amelyek között találják magukat. 7. „összekötő generáció" gyakran egy­ szerre gondoskodik (idősödő) szüleiről. Minél inkább nem csinált semmit. „horizontális" kap­ csolatok gyengülnek. hogy az ötvenéves britek háromötödének legalább az egyik szülője él még. amelyekben az idősebb generáció gyakran érzelmi támogatást is nyújt a válságos időkben. Ennek az az oka.

3. A fiatal párok esetében az összeköltözés többnyire nem tervezett. szexuális kapcsolatban. míg végül valamelyikük végleg elhagyja otthonát. különösen ott. hogy nem kötnek házasságot. hanem együtt laknak és együtt nevelik a gyerekeket.2 9 éves nőket és a 30-34 éves férfiakat jellemezte (lásd a 7. Az ilyen párok rendszerint nem adják össze a pénzüket. Az 1920-as években született nők­ nek csak 4. A Nottinghami Egyetem 1999-es vizsgálata so­ rán szociológusok két minta tagjaival készítettek interjúkat: az egyikbe olyan házas és együtt élő párok tartoztak. Egy vizsgálat során a 1 8 . hogy még mindig a házasság a szilár­ dabb. az 1940-es években születettek 19 százaléka. akik 11 éves vagy fiatalabb gye- 7. Az újraházasodás révén megszülető családi kapcso­ latrendszer ellenére is számos kapcsolat fennma­ rad. Beletartoznak azok a válaszadók is. 2001/2002 (százalékban) 50 • 40 Férfiak | Nők 3 30 1r 16-19 • 20 T 40-44 10 J 11 20-24 rn 45-49 50-54 55-59 25-29 30-34 35-39 a 16-59 éves férfiak és nők. Egyre több elkötele­ zett. de házasságot nem kötő férfiak és nők száma. hogy „Nincs azzal semmi gond. 34. hogy valamikor majd házasságot kötnek. Nagy-Britanniában egészen a legutóbbi időkig az emberek szemében némileg botrányos viselke­ désnek minősült az együttélés. a családok azonban mindent összevetve nem. Bár az együttélés egyre népszerűbb. az országos háztartásvizsgálat (General Household Survey) csak 1979-től kezdve tartalmaz az együttélésre vonatkozó kérdést. ábra A házasságon kívül együtt élő britek nem és életkor szerinti aránya. Az együttélés ma Nagy-Britanniában általá­ ban a házasságkötés előtti próbaidőnek számít. ábrát). hanem egyszerűen belesodródnak egy ilyen kapcsolat­ ba. .192 7. Forrás: Social Trends. o. és nem akar­ nak összeházasodni" (HMSO 2004). F E J E Z E T E sokrétű és zavarba ejtő átalakulások ellené­ re talán az a leginkább helytálló következtetés. és egyre több pár választja a házas­ ság alternatívájaként. az 1960-as években született nőknek azonban majdnem a fele él így. 2004. Az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen növekedett a közös háztartásban élő. tartós kapcsolatban élő pár dönt úgy. hogy a válással a házasság ugyan felbomlik. életévüket be­ töltött válaszadóknak viszont csak 40 százaléka értett egyet azzal az állítással. ahol gyerekek is vannak. 33. A brit háztartás­ mintákra vonatkozó adatok fő forrása. a kutatások azt mutatják. bár a házasság előtti együttélés időtartama egy­ re hosszabb. ez már nem mondható el róla: ma inkább párkapcsolat kialakításáról és felbontásáról beszélhetünk. a hasonló férfiak aránya 25 százalék volt (HMSO 2 0 0 4 ) .3. 2001/2002-re a 60 évesnél fiatalabb együtt élő. mint a házasok között. A brit és más európai fiatalok körében azonban változnak az együttéléssel kap­ csolatos attitűdök. A szexuális viszonyban élő pár egyre több időt tölt együtt. Míg korábban a házasság volt két ember közös életé­ nek meghatározó alapja. hogy egy pár együtt él. akik kü­ lönélőnek vallották magukat. nem házas nők aránya elérte a 28 százalékot.2 4 éves válaszadók 88 százaléka. Az együtt élő fiatalok szinte mindannyian úgy tervezik. A házasság és a családi élet hagyományos formáinak alternatívái Együttélés A nyugati társadalmak többségében egyre inkább elterjed az együttélés: amikor egy pár házassá­ gon kívül él együtt. de nem feltétlenül a jelenle­ gi partnerükkel. Az együtt­ élés leginkább a 2 5 . Az együtt élő nem házas párok körében há­ rom-négyszer nagyobb a szakítás valószínűsége. a 65.

meny­ nyire különbözik az idősebb házasok és a fiata­ labb nemzedékhez tartozók elkötelezettsége. o. leszbikusok élettársi kapcsolata Manapság sok homoszexuális nő és férfi él tar­ tós párkapcsolatban. „Szexualitás és társadalmi nem" című fejezetben lesz szó ( 3 3 8 . mint szü­ leikhez. alkotó formáit. a közös kassza stb. a homoszexuális partnerkapcsolatokat a sok heteroszexuális fri­ gyet vezérlő normákon és irányelveken kívül kell kialakítani és megegyezéses alapon fenntartani. Ez­ zel a gyakorlattal azonban felhagytak. Har­ madszor: a meleg és leszbikus partnerkapcsola­ tokban megmutatkozik az elkötelezettség sajátos formája. Néha a mele­ gek közötti párkapcsolatot „választott családnak" (family of choice) nevezik. Míg a heteroszexuális párok viselkedését társadalmilag beágyazott nemi sze­ repek határozzák meg. melyeken a heteroszexuális kapcsolatok nyugszanak. hogy a fiatalabb házas és együtt élő párok tagjai jobban hasonlítanak egymáshoz. hogy a partnerek között egyen­ lőség alakuljon ki. Úgy tűnik. Melegek. ahogyan eddig elképzelhetetlen lett volna. mert nem azok a kulturális és társadalmi feltevések vezérlik őket. 1999). a homoszexuális párkapcsolatokat az jellemzi. hogy a homoszexuális kapcsolatokban az intimitás és az egyenlőség olyan formái jelennek meg. A fiatalabb válaszadók között az volt a fő különbség. Míg az idősebb nemzedék a házasságot a kötelezettségek és feladatok felől szemlélte. amely mindennemű intézményi támo­ gatást nélkülöz. Másodszor: a homoszexuális part­ nerek megegyeznek kapcsolatuk feltételeiről és belső működéséről. azt az életet.). hogy elkerüljék azokat az egyen­ lőtlenségfajtákat és kiegyensúlyozatlan hatalmi viszonyokat. és mindenféle heteroszexuális kapcsolat nélkül. Weeks és szerzőtársai (1999) a meleg és lesz­ bikus partnerkapcsolatokon belül három jelentős mintát különböztetnek meg. de mivel a legtöbb ország ma sem ismeri el a homoszexuálisok házasságát. hogy a bíróságok is gyakrabban ítélik oda a szülői felügyeletet leszbikus kapcsolatban élő anyák­ nak. hogy egy részük jobbnak látta. többnyire azért. az azonos nemű pároknak kevésbé kell törődniük azokkal az elvárásokkal. A kutatók azt próbálták kideríteni. Bár Nagy-Britanniában szinte minden gyerekes homo­ szexuális család két nőből áll.egyre inkább megjelenik a meleg és leszbikus családokban is úgy. Az 1980-as évek óta nő a kutatók érdeklődése a meleg és leszbikus párkapcsolatok iránt. és a tradicionális nemi szerepeket nem könnyű rá­ húzni az azonos nemű párokra. ha ezt az elkötelezettséget nyilvánosan. mint a törvény. Minden megegyezés kérdése. készek szembeszállni a nehézségekkel és közös feladatuknak tekintik az „érzelmi munkát" (Weeks et al. Azt találták. az ifjabb nemzedék az önként vállalt elkötelezettsé­ get hangsúlyozta. hogy a stabil kap- . hogy a partnerek megbíznak egymásban. A szo­ ciológusok úgy vélték. korábban intoleráns attitűdök enyhülése együtt járt azzal. há­ zasság révén is megpecsételik (Dyer 1999). Mivel a melegeket és a leszbikuso­ kat kirekesztették a házasság intézményéből. Először is több le­ hetőség van arra. amelyek igencsak különböznek a heteroszexuális pároknál gyako­ ri formáktól. mert az emberek nem nézték jó szemmel. ez tükrözi a minden­ napi élet pozitív. Az utóbbi időkben számos esetben arattak jogi győzelmet homoszexuális párok. ami a feladatok egyenlőbb megosztását eredményezheti. feladatainak átvállalása.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK rekeket nevelnek. amelyet a homoszexuális párok ma már egyre in­ kább együtt élhetnek. kinek mi a dolga a kapcso­ latban. Egyesek szerint az AIDS terjedése fontos ténye­ ző volt abban. hogy jogaikat lassanként törvénybe foglalják..például a köl­ csönös támogatás. A mesterséges megtermékenyítési módsze­ rek révén leszbikusok is szülhetnek gyereket.). „Szexualitás és társadal­ mi nem" című fejezetben (338-340. Például míg a heteroszexuális házassá­ gokban általában a nők végzik a házimunka és a gyermekgondozás javát. a homoszexuális part­ nerkapcsolatokban nincsenek ilyen elvárások. a meleg férfiak és a leszbikusok kapcsolatainak alapja inkább a személyes elkötelezettség és a kölcsönös bizalom. A me­ leg és leszbikus párok tudatosan formálhatják kapcsolataikat.. ho­ moszexuális szülőként alapíthatnak családot. amelyek sok heteroszexuális párra jellemzőek. hogy a homoszexuális partnerek körében sajátos gondoskodási és elkötelezettségi kultúra alakult ki. A heteroszexuális párkap­ csolat sok hagyományos formája . az 1960-as évek vé­ gén és az 1970-es évek elején egy ideig több ame­ rikai város szociális jóléti szervezete hajléktalan meleg fiúkat meleg párok felügyeletére bízott. / A homoszexuális párok törvénybe foglalt új jo­ gairól a 12. ami azt jelezhe­ ti. o. Nagy-Britanniában egy döntő jelentőségű 1999-es bírósági határozat kimondta. . amelyek megszabják. / A homoszexualitásról és a melegek házasságá­ ról szó lesz még a 12. A homoszexualitással kapcsolatos. a másikba pedig szintén házas szüleik.3 4 0 . a beteg ellátása.

4. a másik tényező. a fiatalok egysze­ rűen azért költöznek el a szüleiktől. 2003-ban már 29 százalék volt (HMSO 2 0 0 4 ) . Ma a húszas éveikben já­ rók nagyobb része nem házas. A társadalmi normák változnak: egyes országokban ma már azonos nemű párok is szabadon felnevelhetik gyer­ meküket.5 0 éves egyedülállók többsége elvált. A csak néhány évtizede elfogadott nézőpontok között 7. A harmincas éveik közepén járó férfiak és nők között azonban már kevesen vannak. gondoskodó szülők alkotják .1 25. a 1 5 8 .6 25.5 28. A homoszexuális partnerek „családtag­ ként" való elismerése olyan jogi kategóriákban éreztetheti hatását. az öröklés és a gyermeknevelési támogatás. mint korábban említettem. hanem hogy szerető. Az egyfős brit háztartások majdnem felében magányos nyugdíjas él. 32. fejezetben. A pert indító egyik férfi kijelentette: „Jogi győzel­ met ünneplünk: igazi család született.1 5 1 . hogy a „választott pártalanság". A CSALÁD ÉS AZ INTIM KAPCSOLATOK ELMÉLETI NÉZŐPONTJAI A család és a családi élet vizsgálatához az egy­ mással ellentétes meggyőződésű szociológu­ sok máig különbözőképpen közelítenek. életút. akik sosem kötöttek házasságot. táblázatban). Az ötvenévesnél idősebb egyedülállók több­ sége özvegy. Ma sokkal inkább. 2004.sára növekedett az egyedül élők száma. hogy önálló életet kezdjenek. oldalon volt szó). A modern nyu­ gati társadalmakban több tényező együttes hatá­ Forrás: Social Trends. .5 30.). 1999-ben egy amerikai bíróság megerősítette egy meleg pár szülői jogait. hogy pót­ anyától született gyermekük születési anyaköny­ vi kivonatában kettőjük nevét kell feltüntetni.4 1971 1981 1991 2001 24.6 Választott pártalanság A háztartás-összetétel alakulásának jelenlegi trendjei felvetik a kérdést: egyedülállók nemze­ tévé válunk? Nagy-Britanniában az egyfős ház­ tartások aránya 1971-ben még 18. és éppen „két házasság között" van. a társtalan élet annak a társadalmi trendnek a része. A pártalanság az életút különböző szakaszai­ ban mást-mást jelent. akár elkötelezett kapcsolatban élő meleg párról van szó" (Hartley-Brewer 1999). csolatban élő homoszexuális pár családnak te­ kinthető.1 5 9 . Bár a független­ ség vagy a „választott pártalanság" egyre gyako­ ribb útja a szülői otthon elhagyásának. hogy a népességen be­ lül növekszik a megözvegyült idősebbek aránya (erről a 6. táblázat Átlagos házasodási kor Angliában és Walesben.. a válások növekvő aránya. nem azért.2001-ben a britek átlagosan hat évvel később kötöttek házasságot. o. hogy megházasod­ janak (a múltban ez volt az egyik leggyakoribb útja-módja annak. kimondva. amelynek nem az a legfőbb ismérve. „Szocializáció. / Az életút fogalmáról a 6. mint az 1970-es évek elején (ez látható a 7. az embe­ rek többsége végül ma is megházasodik. az adózás. a társadalombiztosítás. 1971-2001 Első házasság Férfiak Nők 22. Ebből arra lehet következtetni. mint valaha. o. hogy az emberek később házasodnak .6 23. mint a letelepedési engedély. Az egyik az a trend. Megint másik az. 34. hogy elkerüljenek otthonról). öregedés" című fejezetben volt szó ( 1 4 9 . hogy kezdjük többre értékelni a függetlenséget a családi életnél. A 3 0 . mint régebben. hogy egy apából és egy anyából áll.akár egyedülálló anyáról.4 27.4.

A „konvencionális családban" a felnőttek egyike otthonán kívül dolgozhat. hogy a nők házi szférában szerzett tapasztalatait vizsgálják. amelyek nem felelnek meg a nukleáris család modelljé­ nek: a fehér. ha figyelembe vesszük az újabb kutatások eredményeit és a társadalmi világban zajló változásokat. a ma­ gány és az óriási egyenlőtlenség terepe is. Mégis hasznos. Az elsődleges szocializáció az a folyamat. a szeretet és az összetartás legfőbb for­ rása. amelyek meg­ határozott funkciókat ellátva biztosítják a folyto­ nosságot és a konszenzust. E szemlélet szerint a család fontos feladatokat végez. A funkcionalista hagyományt követő szo­ ciológusok úgy tekintettek a nukleáris családra. amelynek során a gyerekek megtanulják annak a társadalomnak a kulturális normáit. Az egyik fő érdeklődési terület. A fel­ nőtt férfi és nő házassága révén a felnőtt szemé­ lyiség támogatásra talál és megőrizheti épségét. fejezetben térünk ki részleteseb­ ben. hogy az egyfajta speciális szerepet tölt be a mo­ dern társadalmakban. Funkcionalizmus Funkcionalista nézőpontból a társadalom olyan társadalmi intézmények csoportja. Talcott Parsons amerikai szociológus szerint a család két fő funkciója az elsődleges szocializá­ ció és a személyiségstabilizáció (Parsons-Bales 1956). amelyet más társadalmi intézmények. például a kormányzat. Sok feminista szerző megkérdőjelezte azt az elképzelést. A feministák körében megoszlanak a vélemények . A személyiségstabilizáció azt a sze­ repet jelenti. a személyiségfejlődés legfontosabb tere­ pe a család. mintha az természetes és prob­ lémamentes volna. a férfiak pedig újra elfoglalták egyedüli kenyérkereső pozíciójukat. mert a férfiak és a nők közötti házi munkamegosztást úgy láttatják. kertvárosi. amely ma már sokkal kevés­ bé látszik helytállónak. Igyekeztek megmutatni. míg a másik felnőtt gondoskodik az otthonról és a gyerekekről.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK is számos akad. hogy érzelmi támogatást nyújt felnőtt tagjainak. Az iparosítás megindulá­ sával a család a gazdasági termelés egységeként veszített jelentőségéből. Ezek az elméletek nem számolnak a családformák azon változataival sem. gyermekgondozási és szocializációs szerepe ma­ radt hangsúlyos. ezért nem veszi figyelembe azt a szerepet. A szerzőpáros a család bizonyos funkciók el­ látásából fakadó jelentőségét hangsúlyozza. a közös érdekekre és a kölcsönös támogatásra épülő egység. amelyek hozzá­ járulnak a társadalom alapvető szükségleteinek ellátásához és segítenek fenntartani a társadalmi rendet. a nukleáris és ki­ terjesztett család történeti fejlődésével és a ro­ konsági kapcsolatok jelentőségével foglalkozott. a tagjainak egyenlőséget biztosító szféráról kialakult képet. amit az iparosítás előtt még megtehettek a családok. Az 1970-es és 1980-as években a családdal kapcsolatos viták és kutatá­ sok többségében a feminista nézőpontok váltak uralkodóvá. idejétmúltnak számít. hogy a családmag gyakran eltávolodik a tágabb rokonságtól és nem tud a kiterjedtebb rokoni kötelékekre támaszkod­ ni. a média és az iskola játszik a gyerekek szocializá­ ciójában. Mivel ez a gyermekkor első éveiben történik. akkor valamivel érthetőbbek. érzelmi szerepet töltött be. Feminista megközelítések Sok ember számára a család a vigasz és a meg­ nyugvás. hogy a családon belüli egyenlőtlen hatalmi viszonyok miatt bizonyos családtagok előnyösebb helyzetbe kerülnek a többieknél. ha röviden áttekintjük a szociológiai gondolkodás fejlődését. Míg korábban a családszociológia főként a családstruktúrákkal. A feminista írások a témák széles skálájával foglalkoztak. hogy a család együttműködő. középosztálybeli „ideál­ tól" eltérő családok deviánsnak minősülnek. Ennek az az oka. mielőtt a családvizsgálatban ma érvé­ nyesülő szemléletek felé fordulnánk. A háborút követő évek­ ben a nők visszatértek hagyományos házi szere­ pükhöz. Parsons családszemlélete napjainkban már in­ adekvátnak. Ez a nukleáris családon belüli szerepspecializáció gyakorlatilag azt jelentette. amelyre a 18. amelybe születtek. Az ipari társadalomban sokak szerint meghatá­ rozó a család szerepe a felnőtt személyiség stabi­ lizálásában. a feminizmusnak sikerült a családon belülre irá­ nyítani a figyelmet. amelyet a család betölt azáltal. hogy kétségbe vonta a családról mint béke szigetéről. A funkcionalista csa­ ládszemléletet azonban más alapon is bírálhat­ juk. a feleség pedig az otthon keretei között „affektív". hogy a férj kenyérkeresőként „instrumentális" szerepet kapott. Parsons úgy vélte. a házi munkamegosztás: hogyan osztják el a feladatokat a háztartás tagjai egymás között. Ugyanakkor lehet a kizsákmányolás. A fe­ minizmus nagy hatást gyakorolt a szociológiára azzal. A funkciona­ lista családelméleteket éles bírálatok érték. ezek közül azonban három külö­ nösen fontos. De ha az elméleteket saját történeti kontextusukban vizsgáljuk meg. hogy az ipari társadalom igényeinek kezelésére legalkalmasabb egység a nukleáris család. inkább reprodukciós.

amely feminista nézőpontokra épít. mint valaha (Hochschild 1989. A feminista szociológusok vizsgálatokat végez­ tek azzal kapcsolatban. sem a jogi-politikai körök (lásd a 181-183. ezért kevesebb a szabadidejük. hogy a kapitalista termelés sokkal határo­ zottabb választóvonalat vont az otthon és a mun­ ka világa közé. a „mostoha-" és homoszexuális család­ formák elterjedtebbé válása. a vérfertőzés és a gye­ rekek szexuális bántalmazása mind azért keltet­ tek nagyobb figyelmet a nyilvánosságban. hogy a családi élet erőszakos. hogy továbbra is elsősorban a nők­ re hárulnak az otthoni feladatok. De mivel a feminista családvizsgálatok gyakran az otthoni szféra konkrét kérdéseivel foglalkoz­ nak. és milyen minták alakulnak ki abban. Míg egyes feministák az ipa­ ri kapitalizmus eredményének látják. árnyoldalait mintha jó ideje nem lát­ nák sem a kutatók. Hasonló gondolatme­ netet követve néhány szociológus megvizsgálta a fizetett és nem fizetett munka ütköző területeit. a sok családban létező egyen­ lőtlen hatalmi viszonyok tartoznak. egyben a munka egy formája is. de ezek nem válnak benne kizárólagossá.annak ellenére. mint a „második műszak" (a nők kettős szerepe. A válások és a csonka családok arányának növe­ kedése. nem mindig tükrözik az otthon keretein kí­ vül kialakuló nagyobb trendeket és hatásokat. mert a feministák megállapították. munkahelyi és otthoni felada­ tai) megjelentek a mindennapi szóhasználatban.számos feminista szerzőt foglalkoztat a kapcsolatokon belüli „ér­ zelmi munka". hogy több nő végez fizetett munkát az otthonán kívül. főként azt. sőt globális szinten bekövetkező módosulásokra. hanem igen sok érzelmi munkát is vállalnak. A gondoskodás néha csak annyiból áll. Anthony Giddens: átalakuló intimitás Munkám során magam is megvizsgáltam. miképp szolgál a család a nemi elnyomás. hogyan alakult ki a történelem során ez a munkamegosztás. hogyan oszlanak meg a források a családtagok között. a felismerés. hogy mennyire érvényes például a „szim­ metrikus családra" vonatkozó állítás (Young-Wilmott 1973): az a nézet. valamint az egyének személyes kapcsolataiban kibontakozó elvárások. megerőszakolása. Eredményeik azt mutatták.7. és megállapításaimat külön kö- . Az érdeklődés középpontjába a családformákban zajló nagyobb átalakulások kerültek: a családok és háztartások kialakulása és felbomlása. hogyan oszlanak meg a férfiak és a nők között az olyan otthoni feladatok. Az olyan kifejezések. hogy oda­ figyelünk más lelki jóllétére . Mások azt firtatták. A feleség „kékre-zöldre verése". hogy az iparosítás előtt is létezett valami­ féle házi munkamegosztás. Egészen a legutóbbi időkig az iparosodott társa­ dalmak többségében sokan elfogadták a férfi ke­ nyérkereső modelljét. mások azt állítják. Van okunk azt hinni. ezért korábbi keletű az iparosításnál. A feminista szociológusok igyekeztek megérteni. sőt a fizikai bántalmazás terepéül. hosszabb ideig tartó gondoskodásig. hogy idővel a családokban egyenlőbb viszonyok alakulnak ki a szerepek és a feladatok megoszlása tekintetében. Ez különféle folyamatokat ölel fel a beteg családtag ápolásától az idős ro­ konról való. továb­ bá máig jellemző hatalmi viszonyokat teremtett. a megegyezés és a rögtönzés képes­ ségét. hogy a patriarchátushoz kötődik. Figyelmet kell fordítani a társadalmi. 1994. Suliivan 1997). FEJEZET arról. ha meg akarjuk ra­ gadni a személyes átalakulások és a nagyobb vál­ tozásminták közötti összefüggést. Az elmúlt évtizedben a családra vonatkozó szociológiai szakirodalom fontos törzse alakult ki. oldalon). hogy fenntartsák a személyes kapcsolatokat (Duncombe-Marsden 1993). Ezeket az átalakulásokat azonban nem lehet megérteni a késő modern korunkban zajló általánosabb változásoktól elszakítva. hogy mennyivel gazdagítja a nők nem fizetett otthoni munkája a gazdaság egészét (Oak­ ley 1974). mint a férfiaknak . Új nézőpontok Az elmúlt néhány évtizedben a feminista néző­ pontból végzett elméleti és empirikus vizsgálatok nagyobb érdeklődést keltettek a család iránt a ku­ tatók körében és az emberek többségében is. Ennek ered­ ményeként nagyobb figyelmet kapott a családon belüli erőszak jelensége. A gondozási tevékenységek vizsgálata a harma­ dik terület. A második témakörbe. amelyet a feministák fontos szempon­ tokkal egészítettek ki. mint a gyermekgondozás és a házimunka. Bár a gondozási tevékenység a szeretetre és a mély érzelmekre épül. ho­ gyan változnak az intim kapcsolatok a modern társadalomban. Ez a folyamat a „férfiszféra" és a „női szféra" elkülönülését eredményezte. amely megköveteli az odafigyelés. hogy ki hogyan férhet a háztartási pénzekhez és mennyire rendelkezhet azokkal (Páhl 1989). de az egyértelműnek látszik. A nők általában nemcsak konk­ rét feladatokat (például a takarítást és a gyermek­ gondozást) vesznek a vállukra. Gershuny et al. amelyre a feministák hív­ ták fel a figyelmet. Meg­ nézték. valamint az együtt­ élés népszerűsége mind érdeklődésre számot tar­ tó témák.

Úgy vélem. amelyben csalá­ dot akartak alapítani vagy a vagyont igyekeztek átörökíteni. E fejezetet azzal kezdtem. Az emberek ma már nem a romantikus szen­ vedélyre. olda­ lon). nyilván nem serken­ tette a nemi vágyat . oldalon fejtek ki részletesebben. hanem döntő szerepe volt benne a magunk alakította éntudat kialakulásának is. A plasztikus szexuali­ tás létrejöttét azonban nemcsak technikai vívmá­ nyok segítették. amely aktív és feltételes. A modern társadalmakban élők még sosem válogathattak ennyi lehetőség közül. milyen gyakran és kivel akarnak szeret­ kezni (ez derül ki majd a 12. A szerelem intimitásra épül. hogy házasságon kívüli viszonyt folytassanak. Hiába ígért azonban kölcsönös vonzalomra épülő egyenlőséget a kapcsolatban. hogy a roman­ tikus szerelem eszméi széttöredeznek. hogy a tisz­ ta viszony felnőttek közötti kapcsolatokra szűkí­ tett gondolata azt tükrözi. hogy szűz maradjon.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK tétbe foglaltam [The Transformation of Intima­ cy. mint a heteroszexuá­ lis kapcsolatok.. mennyire szolgál megelégedésükre a kapcsolat. érdemes-e folytatni. amelyet a 4. A romantikus szerelem. amely naphosszat ínszakasztó munkával telt. ami sebezhetővé teszi őket. A szexualitás képlékennyé vált. amíg érte nem jön a megfelelő férfi. a férfinak viszont nem írtak elő ilyen normát. hanem gyakrabban kapcso­ lódott az anyagi környezethez. hogy a gyerekek és a gyermekkor kiszorul a szociológiai gondolkodás­ ból (Smart-Neale 1999). Kialakult a plasztikus szexualitás (plastic sexuality). hogy a modern élet. így elválasztható a reprodukci­ ótól. hogy mikor.bár a férfiaknak bőven volt lehetőségük. A kapcsolatban részt vevő felek folyama­ tosan mérlegelik. A romantikus szerelem azt jelentette. „Szexualitás és tár­ sadalmi nem" című fejezetben is). Ez a folyamat a társadalmi reflexivitás kibonta­ kozásaként írható le. hogy a premodern társadalomban nem volt szokás a nemi vonzalomra vagy a romantikus szerelemre ala­ pozni a házasságot. Sok férfi úgy próbálta oldani a romantikus szerelem erkölcsi normái és a szen­ vedélyes szerelem vágyai közötti feszültségeket. amelyet a felek szabad akaratukból vál­ lalnak. A paraszti élet.1 7 2 . A romantikus szerelemtől eltérően nem tart örökké és nem köt­ hető egyetlen személyhez. Ezek egyike a házasság. Az azonos ne­ műek kapcsolatának egyes formái nyitott. Megha­ tározza a szerelem további alakulását. fejezetben. bár általában (főként az együtt élő párok számának növekedésével) csak a már meglévő viszony keretéül szolgál. század végén alakult ki (erről már volt szó a 1 7 0 . Minél inkább választható lehetőséggé vá­ lik az egymásra találók közötti szerelem. A tiszta viszonyt az tartja össze. hogy ha ketten összeházasodnak. Úgy vélem. akárhogyan alakul a kapcsolatuk. nem a viszony kialakulását segíti. és hiányoznak belőle azok a különböző tapasztalatok. annál inkább háttérbe szorul az a gondolat. Az egymásra találók közötti szerelem kialakulása részben magyaráz­ hatja a különélési és válási arányok növekedé­ sét. ha kapcsolatuk kiüresedik. akkor egymáshoz van­ nak kötve. a 109-110. A tiszta viszonynak sokféle formája lehet. A kritikusok azt is felvetik. A könyvemben foglalt gondolatok közül szá­ mos előfordul a Beck-Beck-Gernsheim házaspár írásaiban is. amelyről a fejezet korábbi részében volt szó. hogy a modernitás legutóbbi sza­ kaszában újra átalakult az intim kapcsolatok jel­ lege. ma viszont a házasoknak nem kell együtt maradniuk. hogy meg kell találni „az igazit". amelyek nagyrészt megsza­ badították a nőket a sorozatos (és életveszélyes) terhességtől és szüléstől. mennyire valósulhatnak meg a céljaik. amely bizalmat teremt. és helyü­ ket az egymásra találók szerelme (confluent love) veszi át. hogy mindkét fél elfo­ gadja: „hallgatólagosan" mindketten élvezik a kapcsolat előnyeit. és annál inkább igyekez­ nek megtalálni a megfelelő viszonyt. Ket­ tős mércével mértek: a nőtől elvárták. a 18. . mege­ gyezéses jellegükből fakadóan közelebb jutottak a tiszta viszony ideáljához. hogy szétválasztotta a feleség. sőt a heteroszexuális párokra sem. A tiszta kapcsolatok azonban semmiképp nem korlátozódnak a házasságra. amely nem téveszten­ dő össze a szenvedélyes szerelem többé-kevés­ bé egyetemes késztetéseivel. Ez részben a jobb fogamzásgátlási módsze­ reknek köszönhető. Ma már több lehetőség közül választhatnak: régeb­ ben nehéz vagy lehetetlen volt válni. főként az egyéni választás lehetőségének el­ terjedése óriási átalakuláshoz vezetett intim kap­ csolatainkban. mennyi­ re tudják a partnerek felfedni egymás előtt cél­ jaikat és szükségleteiket. Ók is azt mondják. az otthon kényel­ mét és a szerető vagy örömlány nemiségét. E gondolat bírálói szerint a felnőttek kapcso­ latának tekintett tiszta viszony instabilitása el­ lentétben áll a gyerekekről is gondoskodó család sokrétű gyakorlatával. Az alábbiakban részletesebben is­ mertetem gondolatmenetüket. 1993). amíg csak lehet. gyakorlati­ lag a romantikus szerelem vezetett a nők feletti férfiuralomhoz. hanem egyre inkább a tiszta viszony (pure relationship) eszméjére alapozzák kapcso­ latukat. A plasztikus szexualitás kialakulásával meg­ változik a szerelem is. amelyeket a (hete­ roszexuális) kapcsolat felbomlásakor férfi és nő szerezhet.

. de óriá­ si az igény a meddőség elleni kezelések iránt. hogy ezek az új fejlemények megfeszített mun­ kát. Ha semmi nem látszik biztosnak vagy biztonságosnak. főként akkor. házasságok és családminták zavaros jellegét vizsgálja a gyorsan változó világra vetítve. a reménykedés. 1 7 5 . a munka.• 198 7. a politikáról.1 7 6 . a szak­ mai ügyekről és az egyenlőtlenségről is szólnak. ma a férfiak és a nők számára is fon­ tosak a szakmai és személyes szükségleteik. amelyben az embe­ rek igazán önmagukra találhatnak és kapcsolatot teremthetnek másokkal. hogy kevesebben kötnek házasságot. jelentős erőfeszítéseket követelnek. hanem a kapcsolatok már a munkáról. még mindig na­ gyon fontosak az emberek számára. elvont és gyorsan változó. hogy a „nemek harca [. a gazdaságról. amíg azok egy csapásra rémálmokká nem vál­ toznak (1995. Azt gondolhatnánk. mégis megmarad az erős remény és hit abban. hogy utat találjunk magunkhoz és máshoz. hogy csökken a születések aránya. megosztjuk testünket és gondola­ tainkat. hogy igaz szerelemre és be­ teljesülésre lelhetnek. ha egy helyett két „munkaerő-piaci élet­ rajzzal" kell zsonglőrködni. Kritikusaik azt vetették a szerzők szemére. Lehet. Le­ het. nem anyagi érdekből vagy családi ösztökélés hatására köttetnek. aggodalmaiba és vi­ selkedésmintáiba". a szex. amikor másokkal tartós kapcsolataikat kialakítják. Ez az ütközés igen jól érezhető a személyes kapcsolatokban. otthonra vágyunk. bizalomra. hogy a férfiak mellett egyre több nő is igyekszik szakmai pályafutását egyengetni éle­ te során. Az emberek szerelemből háza­ sodnak és szerelemből válnak. hogy ko­ runk tele van a család. de afe­ lől semmi kétség. Beck és Beck-Gernsheim azt mondják. Meg­ állapítják. Bár a férfiak és a nők közöt­ ti feszültségek nagyok. A szerzők sze­ rint a szerelem az egyetlen. Beck és Beck-Gernsheim úgy látják. A szerzők ezen azt értik. Bár a házasság és a családi élet „la­ zábbnak" látszik. valamint a válások arányának a növekedése. Korábban a nők többnyire csak rész­ munkaidőben dolgoztak otthonukon kívül. igazoljuk és alátámasztjuk. a házasság és az otthoni teendők képezik megegyezés tárgyát. hogy kizárólag a heteroszexualitással foglalkoznak: azt mondják. A válás egyre gyakoribb. Mivel magyarázhatók ezek az ellentétes tendenciák? A szerzők szerint egyszerű a válasz: a szere­ lemmel. De Beck és Beck-Gernsheim azt mondják. sóvárgunk. bánkódás és újabb próbálkozások szakadatlan körforgásában élnek. vallomást teszünk és megbocsáttatunk. hogy legyűrjük a modern élet szülte kétségeket és félelmeket. Ezek a minták kevésbé állandóak. hogy a mai „nemek har­ ca" a lehető legvilágosabb jele az emberek „sze­ releméhségének". Bizonytalan. de magasak az újraházasodási ráták is. akkor az emberek a szerelem hiú ábrándjait kergetik. hogy a korábban a személyes kapcso­ latokban irányadó tradíciók. vagyis a homoszexuális kapcsolatokra ügyet sem vetnek (Smart-Neale 1999). semmit nem takargatunk a másik elől. 1995) a személyes kapcsola­ tok. hogy férfiak és a nők között egyre több kibékíthetetlen ellentét alakul ki.. meg­ értjük. és bevési üzeneteit az emberek várakozásaiba. A szerzők arra a következtetésre jutnak. hogy még mindig nem gyengül a párban élés vágya. hogy a „szerelem" túl egy­ szerű válasz korunk bonyolult kérdéseire. hogy felneveljék gyermekeiket. A modern pároknak ma sokféle problémával kell szembenézniük. módo­ sítják. és ma már végtelenül sok választási lehetőség áll az egyének előtt. ezt bizonyítja a házassági tanácsadó ipar. amikor önmagunkat keressük. Szerintük a szerelem egyszerre kétségbeejtő és elandalító: „hatalmas erő. amely csak saját sza­ bályainak engedelmeskedik. Ezek után talán nem meglepő. vagy jó időre otthagyták pályájukat. amelyek köre az apró-cseprőtől a legkomolyabbig terjedhet. mint egykor. hogy modern korunk­ ban a kapcsolatok úgymond jóval túlmutatnak önmagukon: nemcsak a szerelem. a családjogi bíróságok és a házassági önsegítő cso­ portok számának. mint valaha. kockázatos világunkban a szerelem nyújt kapaszkodót: A szerelem az. . hogy a szerelem egyre fontosabbá válik. ha egy szennyezett vi­ lágban még levegőt venni is kockázatos. F E J E Z E T Ulrich Beck és Elizabeth Beck-Gernsheim: a szerelem zűrrel jár A szerzőpáros-házaspár könyvében [The Nor­ mal Chaos of Love. mert világunk annyira lehengerlő. ami egyszerre eredményez szabadságot és újabb ter­ heket. o. Megállapítják. Ma a házasságok a felek szabad akaratából. javítják vagy felbontják. hogy a két nem harca „korunk legfőbb drámája". Kiszámíthatatlan világunk­ ban a szerelem lett a hit új forrása. a gye­ rekek. ami volt és ami van. A szerzőpáros megállapítja. hogy ez épp azért van.). a szeretet és az egyéni érdekek érvényesítésének szabadsá­ ga közti érdekütközésekkel.] korunk legfőbb drámá­ ja". személytelen. normák és elvek érvényüket vesztették.

amely bármikor felbontható. A személyes. mert az sokkal szilárdabb és ren­ dezettebb volt a kusza kapcsolatoknál.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK Zygmunt Bauman: cseppfolyós szerelem Zygmunt Bauman szociológus könyvében (Li­ quid Love. A szerző addig megy. Bauman szerint részben ezzel ma­ gyarázható. hogy a „cseppfolyós modem" társadalomban élők kap­ csolati attitűdjeit a szederszörphöz hasonlítja: ezt leginkább hígítva isszák. eltéphetetlen kötései. Bauman azt írja. Könyvében idézi. Az aggodal­ maskodók szerint helyre kell állítani a családi élet erkölcsiségét: fel kell támasztani a tradicio­ nális családot. A házasság­ ra vonatkozó hatályos törvények. hogy a körülmények gyakran változnak ezért mondja. egymáshoz „félig-meddig kötő­ dő párok" társadalma. hogy az emberek ma már nem kapcsolatról. hogyan lehet összeegyeztetni a kettőt. Az alábbiakban ezért ismertetem azt a máig tartó vitát. szabadon felépíthetjük vagy bonthatjuk. akinek a legjobb esetben sincsenek állandó. amelyeket az 1960-as években fogadtak el. Könyve „az emberi kötelékek gyenge­ ségéről". nyíltabb lett a szexualitás megítélése. hogy túl sö­ tét képet fest intim kapcsolataink átalakulásáról. ha akarunk. ha kell. hogy mi­ lyen mélyek a kapcsolataink. érzelmi szférát érintő változások messze túlnőt­ tek bármely ország határain. 2003) kifejti. hogy olyan sokat beszélünk és üzen­ getünk egymásnak mobiltelefonon (sőt. ug­ rásszerűen nőtt a válások aránya. amely a családi értékeket féltők és a kérdést másként látók között alakult ki. KÖVETKEZTETÉS: VITA A CSALÁDI ÉRTÉKEKRŐL „Oda a család!" . A szerző úgy véli. A házasságot gyakorlatilag szer­ ződésnek tekintik. amely az utóbbi időkben ment végbe. egy 28 éves férfi mondott az elektronikus viszony legfőbb előnyé­ ről: „Mindig kéznél van a Delete gomb. A kapcsolat kölcsönös bekapcsolódást feltételez. és az emberek többségét a családi kötelesség fogalmainak rová­ sára csak saját boldogsága érdekli. Bauman kifejezése. A válást akkor . Bauman megjegyzi. hogy könyve hőse a (családi. rosszul lesznek tőle. különböző irányokba vivő vá­ gyakkal vannak tele. hogy a féktelen „individualizá­ ció" világában a kapcsolatok felemás természe­ tűek: ellentétes. hanem inkább összeköttetésről. Másrészt vágyunk a biztonságra: szeretnénk feszesebbre vonni a partnerünkkel kialakított kötelékeket. Már nem az a fontos. amit gyorsan előránthatunk. A hálózatban a technikai összeköttetést kedvünk­ re. hogy a modern társadalom „csepp­ folyós". amikor végigtekintenek az elmúlt néhány évtizedben bekövetkezett változásokon: liberáli­ sabb. amit egyik interjúalanya. Bauman kifejti. ha a körülmények úgy alakulnának.fordu­ lunk tanácsért. amelyek­ be mára a legtöbben belegabalyodtunk (O'Neill 2002). hogy megnehezíti a válást. Bauman hősének kötései inkább csak lazán csomózottak. Az „emberi kapcsolatok gyengesége" láttán kap­ csolatainkban minőség helyett mennyiségre kez­ dünk törekedni. Az eredmény az egymással „farzseb-kapcsolat"-ot kialakító. és szeret­ nénk egyéni céljainkat megvalósítani. osztály-.folytatja Bauman . hogy mielőbb elküld- hessük). amelyekből könnyen szabadulhatunk. hogy „nincsen rózsa tövis nélkül": élvez­ nénk a kapcsolat édes örömeit. mert ha tömény. Ezeket az érveket nem csak Európában és az Egyesült Államokban hallhatjuk. nagyon liberális­ nak nevezhetők.kiáltják a családi értékek pár­ tolói. nem valós kapcsolat. csak súlyuk vagy fogadtatásuk lehet más az eltérő kulturális környezetben. Szinte mindenütt felvetődnek ugyanezek a kérdések. Gyakran szakemberekhez . hogy manapság a nemi kapcsolat „a legizgalmasabb beszédtéma és lát­ hatóan az egyetlen jó játék. Kínában például az állam azt fon­ tolgatja. hogy a csomókat könnyű legyen oldani minél előbb. az SMS-t csonka mondatokban írjuk. „ha férj és feleség is úgy kívánja". hanem az állandó üzenetforgalom. az ebből fakadó bizonytalanságról és a vele kapcsolatos reakcióinkról szól. mert a nélkül kirekesz­ tettnek éreznénk magunkat. Bau­ man számára a cseppfolyós modern viszony iga­ zi jelképe a számítógépes társkeresés. a „far­ zseb-kapcsolat" (top pocket relationship) valami olyasmit jelent. biztonság és szabadság közt. hiszen az állandó változás és a tartós kö­ telékek hiánya jellemzi. Nem maga az üzenet a fontos. de a keserűségek­ től szabadulnánk. Bauman szerint nem akarjuk tudomásul venni. összeköttetési hálózatról beszélnek. vallási vagy házassági) „kötelékek nél­ küli ember"." Baumant gyakran vádolják azzal. a hálózat viszont csak néhány pillanatnyi összeköttetést.oda-vissza ingázunk a két véglet. Vajon jól értékeli a helyzetet? Az utóbbi idők egy-egy nagy társadalmi-politikai kérdését is érinti. hogyan próbálunk képet alkotni ezekről a változásokról. aztán jó mélyre visszagyömöszölhetjük. Az összeköttetés virtuális. hiába hírhedten koc­ kázatos". így aztán . Egyrészt vágyunk a szabad­ ságra: szeretnénk laza kötelékeket.például terapeutához . ha már nem kell. hanem hogy hány van belőlük.

és néhol jelentős ellenállásba üt­ közik. Mindenképp van némi igazságuk azoknak. FEJEZET is jóváhagyhatják. Vagy­ is ahelyett. vagy még inkább a férj nélkül maradt nőket sújtotta. ha az egyik fél ellenzi. házasodj!" Mégis furcsa fordulat következett be a modernizálódó Kína történetében: a városközpontokban ma vá­ lók közül sokan vidéken keltek egybe a hagyomá­ nyos módon. hogy válaszúthoz érkeztünk. ame­ lyet inkább a szülők. aho­ gyan általában elképzelik. hogy a ma kötött házassá­ gok mintegy 60 százaléka tíz éven belül válással végződik. hogy mindenkit igyekeznénk ugya­ nabba a skatulyába gyömöszölni. De nem kétséges. A nők nem fogják nagy számban újra vállalni az otthonukhoz kötöttsé­ get. akár rosszabb.mondják mások. Számos nyugati országban még hevesebb. mert régen túl sok elnyomó oldala volt a családnak ahhoz. akkor azt megsínyli a csa­ lád.hiába próbálják az állami szervek hol ösztönzőkkel. A hagyo­ mányos családhoz nem térhetünk vissza. A hagyományos családforma védelmezői azt mondják. házasságunkban. Kínában sok szó esik arról.pon­ tosabban a kapcsolatok cselekvő kialakítása és fenntartása . de a régebbi trendek alap­ ján arra számíthatunk. amely szerint a házasságok 60 százaléka még mindig a szülők megegyezésére épül. a házasságot és családot érintő trendek egyesekben erős aggodalmakat keltenek. és nem csak azért (mint korábban. mond­ ván. ahogyan mások­ kal alakítunk ki kötelékeket. Korábban is említettem. A házasság és a család sokkal tradicio­ nálisabb .mindennél fontosabb lett életünk­ ben. a sze­ xuális viselkedésformák és elvárások változása. amely sokszor az agglegényeket.1 7 5 . Az együtt élő párokat már nem érheti társadalmi elutasítás „tiszteletreméltóbb" házas barátaik ré­ széről. a nő is egyedülálló maradhat. hogy ma modell lehetne. kapcsolatokat. A családban találkozik össze egy sor trend. A mai szexuális életközösség és házas­ ság már nem lehet olyan. mert a tradicionális család úgy. ame­ lyek személyes életünkben következnek be: nemi és érzelmi életünkben. Az elmondottakból könnyen arra a következte­ tésre juthatunk. vagy azért. mert a házasság és a család korábbi formáit átalakító társadalmi változások többsé­ ge visszafordíthatatlan. hogy meg kell vé­ deni a „hagyományos" családmintákat. A kéthetes várakozási idő letelte és egy kisebb illeték megfizetése után a pár útjai szétválhatnak. Mit hoz a jövő? Tovább gyengülnek a tartós házas­ ságok és életközösségek? Egyre inkább keserűség és erőszak tarkítja majd az érzelmi és szexuális színteret? . A kínai válások aránya a nyugati országokhoz hasonlítva még mindig alacsony. Ha valóban most van szétesőfélben. hol büntetéssel korlátozni a gyer­ mekáldást. otthon és munka módosuló viszonya. de azért nem kezdett csökkenni. biccents. ha úgy tartja kedve. A ma zajló változások között nincs fontosabb azoknál. Melyik félnek van igaza? Valószínűleg mind­ két nézetet kétkedve kell fogadnunk. hanem az együttélés is gyakoribbá vált.akárcsak más fejlődő ázsiai országokban. A házasság két család egyezsége. hogy a válások aránya már nem növekszik olyan meredeken.akár jobb. amelynek során minden megváltozik: az is. megosztó vita alakult ki ebben a kérdésben. de gyorsan növekszik . miközben mások számára megteremtik a beteljesülés és az önmeg­ valósítás új lehetőségeit. De a . amelyből korábban csak keservesen szaba­ dulhattak. hogy a szexualitást. nem fogadják őket olyan ellenérzésekkel. hogy minél több formá­ ja legyen a családnak és a szexuális életnek (Hite 1994). oldalon fejtegettem).7. és az is. A férfi is. nem kell tartania a társadalom roszszallásától. a társadalom alapvető intézménye. mint ahogyan a múltban tették volna. Ma újra­ kezdhetik azok.Senki nem tudja megjósolni. akkor az nagyon nagy jelentőséggel bír. mint régen . Nemrégiben felmérést végeztek a gazdasági fej­ lődésben elmaradó Kanszu tartományban. a 1 7 4 . amelyek a társada­ lom egészét érintik: a nemek egyenlőbbé válása. hogy ha csak a viszony fontos. hogy a házasságból kihunyt a „kölcsönös ragaszkodás". Egy kínai szólás sze­ rint: „Menj el hozzá. Az érzelmi kommunikáció . hogy a válás nem min­ dig a boldogtalanság megnyilvánulása. Globális forradalom zajlik. sosem létezett. E kritiku­ sok közül ma sokan a család széteséséről beszél­ nek. hiszen megszabadíta­ nak minket a múlt béklyóitól és gyötrelmeitől. ahogyan ma­ gunkról gondolkodunk. akik a korábbi időkben kénysze­ redetten megmaradtak a szerencsétlen házassá­ gokban. a nők nagyarányú munkaerőpiacra jutása. mint az érintettek kötnek. A válásra vonatkozó számadatok bizonyos mér­ tékig mind becslések. Kína óriási vidéki területein viszont egészen más a helyzet. Szerintük a csa­ lád nem szétesik. „Tévedés!" . Meleg párok is összeköltözhetnek és gye­ rekeket nevelhetnek. A kínai városokban nemcsak a vá­ lás. Hová vezethet mindez? Lehet. a személyes és a családi szférában egyaránt. Ez a forradalom a világ különböző részein különböző ütemben zajlik. csak változatosabbá válik. Azért is lehetetlen. akik szerint örülnünk kell a családformák mai nagy változatosságának. csalá­ dunkban. éppenséggel szorgalmaznunk kellene. mint korábban.

4. Két ember kapcsolatának meghatározó alapja ma már nem a házasság. A 20. A gyerekek szexuális bántalmazói. 9. és ugyanígy nem tekinthető a gazdasági tevékenység alapjának sem. 2. hogy az egyéni szabadságokat. a család és a házasság szorosan összekapcsolódó fogalmak. Az együttélés (ami­ kor egy pár házasságon kívül él együtt sze­ xuális kapcsolatban) egyre gyakoribb számos ipari országban. hogy az apának a szétköltözést vagy válást követően csak szór­ ványos kapcsolata van gyermekeivel (ha van egyáltalán). amelyek kulcsfon­ tosságúak mind a szociológia. mégis szilárd társadalmi intézmény marad. hogy a férfiak másfajta erő­ szakos cselekedetektől sem riadnak vissza. hogy családnak tekintsék őket. mind az antro­ pológia számára. 7. vagyis hogy vala­ kinek egyszerre két vagy több házastársa lehet. A házasság ma már egyik nem esetében sem számít a rendszeres szexuális élet feltételé­ nek. Arra kell törekednünk. A melegeknek és a leszbiku­ soknak szintén egyre több lehetőségük van párként együtt élni. Ma már nagyon sokféle családforma létezik. keretein belül előfordulhat szexuális bántalmazás és erő­ szak is. mert az emberek ma már kevésbé ítélik el a homoszexualitást. 6. hogy gondjainkat nem oldhatjuk meg a múltba révedve. 3. amely­ nek feladata a gyerekek felnevelése. ÖSSZEFOGLALÁS 1. Hogyan jelezheti a válások növekvő aránya. A házas­ ság két. amikor a házaspáron és a gyerekeiken kívül más rokonok is élnek a csa­ láddal együtt. 8. ami valószínűleg összefügg azzal. Minden családforma egyformán elfogadható a mai társadalmakban? 2. A család olyan rokonsági csoport. század folyamán az iparosodott társadal­ mak többségében megingott a hagyományos nukleáris család uralkodó helyzete. Most. ugyanakkor csökkent az első há­ zasságok száma. vagy azzal szoros és folyamatos kapcsolatban állnak. A háborút követő években növekedett a válá­ sok aránya. társadalmilag jóváhagyott szexuális kapcsolatban együtt élő ember viszonya. Kiterjesztett családról akkor beszélünk. A családi életre korántsem mindig a boldog­ ság és a harmónia a jellemző. A rokonság vagy genetikai. Ennek eredményeként a né­ pesség egyre nagyobb része él egyszülős ház­ tartásokban. A rokonság. milyen új szerepe lehet a családban? 4. A nukleáris családban egy házaspár (vagy egy egyedülálló szülő) él együtt vér szerinti vagy fogadott gyerekeivel. A házasság és a család igen nagy teherés próbatételeknek van kitéve. A nyugati társadalmakban a házasság. hogy másokkal szilárd és tartós kapcsolatokat kell kialakítanunk. a családon belüli erőszakos cselekmények el­ követői rendszerint férfiak. 5. számít ez valamit? . amelyeket többségünk ma nagyra értékel személyes életében. ennélfog­ va a család is a monogámiára épül (amely kul­ turálisan elfogadott szexuális viszony egy nő és egy férfi között). vagy házasság révén létrejött kapcsolatot je­ lent. hogy a társadalmi és a szexuális kap­ csolatok a jövőben is igen sokféle formát öl­ tenek. Az etnikai kisebbségi csoportokban is igencsak sokféle családformát találhatunk. Hanyatlanak-e a családi értékek? Ha igen. Nagy-Britan­ niában a dél-ázsiai és a karibi fekete származá­ sú családok különböznek az ország jellemző családfajtáitól.CSALÁDOK ÉS INTIM KAPCSOLATOK házasság és a család fentiekben is végzett szo­ ciológiai elemzése egyértelműen abba az irány­ ba mutat. hogy fennmaradjon a család intézménye? 5. hogy gyengül a férfi kenyérkereső szerepe. Elég-e a szerelem ahhoz. hogy a házastársi kapcsolat jelentősége nemhogy csökkent volna. összebékítsük azzal a szükséglettel. Az újraházasodás mostohacsalád kialakulásához vezethet: ebben a családfajtában legalább a felnőttek egyikének előző házasságból vagy kapcsolatból származó gyermekei vannak. 10. hanem még erősödött is? 3. Egy-egy homoszexuális párnak sikerült kivívni azt a jogot is. MEGFONTOLANDÓ KÉRDÉSEK 1. Sok más kultúrában elfogadják vagy ösztönzik a poligámiát. Az „apahiány" azt jelenti. Nyilvánvalónak látszik. Igen magasak az újraházasodási arányok.

Palgrave. Wilkinson.Kidd.Ferguson. (szerk. G. C. Sage. Richard M. . W.uk Clearinghouse on International Developments in Child. . Function and Parent-Youth Relationship. New York. Lerner. Law and Policy. Loughborough University.Lohkamp-Himminghofen.demos. London. L. Cheltenham. B. D. frc.org. London/New York. Youth and Family Policies http://www. Centre for Policy Studies (tanácsadó testület.Smart. (szerk. Cross-National Research Group. Routledge. Linda . London. (2002): Sociology of Families.) (2000): Family Business.és tanácsadó csoport) http://www. Loughborough. (2001): The Family. Jane (2001): End of Marriage: Individualism and Intimate Relations.Castellino. Elgar.uk Family Research Council http ://w w w. . Households and Society. a vállalkozás. Sage (2. Marlene (szerk. Steel. Hantrais. az individualiz­ mus és a szabadság erősítése) http://www. . E. G. London.uk Civitas http ://www. Suva. Palgrave. E. amelynek célja a család. Newman. FEJEZET AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK Allan.) (1999): The 'New'Family. Work and Welfare. E. Helen (szerk.org. Gordon .co.Grauerholz.org Demos (a társadalmi kirekesztéssel. Garland. . org .Crow. kiadás). Hughes. a családdal és a szegénységgel foglalkozó kutató.) (1999): Changing Family Forms. (2001): Families. Demos. Ross (szerk.) (1999): Adolescents and Their Families: Structure.cps. New York.) (2000): Ordering Lives: Family.7.civitas . Lewis. London. Domini R.childpolicyintl. European Research Centre.

BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG A TEST SZOCIOLÓGIÁJA AZ EGÉSZSÉG ÉS A BETEGSÉG SZOCIOLÓGIÁJA Az orvostudománnyal kapcsolatos szociológiai nézőpontok Orvostudomány és egészség a változó világban Az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos szociológiai nézőpontok AZ EGÉSZSÉG TÁRSADALMI ALAPJA Osztály és egészség Nem és egészség Etnikum és egészség Egészség és társadalmi kohézió A FOGYATÉKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA A fogyatékosság egyéni modellje A fogyatékosság társadalmi modellje Fogyatékosság az Egyesült Királyságban és világszerte Összefoglalás Megfontolandó kérdések Ajánlott olvasmányok Internetes források .EGÉSZSÉG.

a n o r e x i á b a n s z e n v e d . a k k o r azt g o n d o l h a t n á n k . é s n e m t u d u n k róla. s z o r o s a n összefügg a f o g y ó k ú r a g o n d o l a t á v a l . h o g y a k a r c s ú s á g m á r . h o g y a z m á r s z i n t e a z é l e t b e n m a r a d á s h o z s e m elég. é s e l s ő s o r b a n n ő k n é l fordul e l ő . a k i a világ e g y i k leg­ g a z d a g a b b o r s z á g á b a n él. A TEST SZOCIOLÓGIÁJA A z e m b e r i s é g t ö r t é n e t e s o r á n c s a k k e v e s e n . B á r a z a n o r e x i a i s o l y a n b e t e g s é g . k u l t u r á l i s h a t á s o k b e f o l y á s o l j á k ő k e t . D e a k á r c s a k e k ö n y v m á s t é m á i r ó l . M á s f e l ő l a z a n o r e x i a kü­ lönösebben n e m is kötődik vallási hiedelmek­ h e z . csontig soványodott t e s t e t l á t h a t n a k . misztikusok .i s m e r e t l e n e k az é l e l m i s z e r b e n szűkölködő fejlődő országokban. M e g s z á l l o t t a n egy i d e a l i z á l t k a r c s ú t e s t r e s z e r e t n e szert t e n n i . akiknek csak kevés é l e l e m jut vagy s e m e n n y i . az v i s z o n t k a p c s o l ó d i k a vonzó külsőről. h o g y t á r s a d a l m i . A b r i t t i n é d z s e r . h o g y b á r t á r s a d a l m a már n e m tud mit kezdeni a sok élelmiszerrel.pél­ dául szentek. főként a női testről kialakult nézetekhez. A b a l o l d a l i k é p e n l é v ő fiatal af­ rikai l á n y t a z e m é s z t i el. amelyek a modern társadalomban alaposan megváltoztak. a soványságot pedig egyenesen helytelenítették. Az élelmiszerhiány miatti éhezést okozó tényezőkkel szemben az e m b e r tehetetlen. A p r e m o d e r n társadal­ m a k t ö b b s é g é b e n a telt n ő i a l a k o t i d e a l i z á l t á k . vagy c s a k o l y a n k e v e s e t . h o g y a z i l l e t ő n e m e s z i k ele­ get.i l y e n pél­ d á u l az. h a n e m a tehetősebbekre . h o g y e n n e k a b e t e g s é g n e k v o l n a fizikai oka. A j o b b o l d a l o n l é v ő fiatal n ő b r i t t i n é ­ dzser.éheztették magukat h a l á l r a v a l l á s i o k o k b ó l . és i l y e n h e l y z e t b e c s a k a l e g s z e g é n y e b b e k ke­ r ü l h e t n e k . akit az v i s z a sírba.a s é s 1 7 0 0 . E u r ó p á b a n m é g a z 1 6 0 0 . m e r t azt m u t a t t a . például Szomá­ liában. A z a n o r e x i a é s m á s táplál­ kozási zavarok n e m azokra jellemzők. H a testi b e t e g s é g . az e g é s z s é g r ő l és a b e t e g s é g r ő l is e l m o n d h a t j u k . így a z t á n n e m e s z i k egy falatot s e m . h o g y b i o l ó ­ giai v a g y fizikai t é n y e z ő k k e l m a g y a r á z h a t ó . h o g y e g y s z e r ű e n n i n c s m i t e n n i e . vagyis szegény.a s é v e k b e n i s azt t e k i n t e t t é k i d e á l i s nő- .N é z z é k a z a l á b b i k é t f é n y k é p e t ! M i n d k e t t ő n szin­ te ugyanolyan beesett arcot. E két esetben élesen eltérő társadalmi dinami­ káról van szó. ő m é g s e m eszik.m á r k ö v e t e l m é n y . a m e l y fizikai t ü n e t e k b e n m u t a t k o z i k m e g .

A k ó r o s k a r c s ú s á g r a t ö r e k v é s . A hasonló zavarokban szenvedőket segítő Eating Disorders Association becslése szerint az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n ö s s z e s e n 1. hogy telt i d o m ú (sőt. h o g y a n hat­ nak ezek a társadalmi tényezők testünkre. Ha az a n o r e x i a é l e t v e s z é l y e s f o r m á i n k í v ü l a z z a l i s szá­ molunk. K í n a . v a l a m i n t Tajvan. m é g i s c s a k az e l m ú l t harminc-negyven é v b e n s i k e r ü l t f e l t á r n i a z o k a i t (Brown-Jasper 1993). I n d i a é s P a k i s z t á n v á r o s a i b a n d e r ü l t ki. h o g y r e n d s z e r e s e n meg­ tagadja m a g á t ó l a z é t e l t ( F l o u r A d v i s o r y B u r e a u 1 9 9 8 ) . h o g y h o g y a fiatal. h o g y megtartsa n o r m á l i s s ú l y á t . 2004) fel­ tárta. h o g y a test egyre i n k á b b e l v á l i k a „ t e r m é s z e t t ő l " : a m i n k e t körül­ v e v ő k ö r n y e z e t t ő l é s saját b i o r i t m u s u n k t ó l . b i z o n y á r a é s z r e v e t t e . zalék között mozog (ANFED 2 0 0 5 ) . P é l d á u l J a p á n b a n e l ő s z ö r a z 1 9 6 0 .a z i l l e t ő n e m tudja. L e h e t . de c s a k m o s t a n á b a n v á l t á l t a l á n o s ideállá a n ő k k ö r é b e n . Franciaországban ismerték fel ezt a r e n d e l l e n e s s é g e t . M a a z a n o r e x i a a fia­ tal j a p á n n ő k k ö z e l 1 s z á z a l é k á r a j e l l e m z ő . a k i k e t ilyen zavarok gyötörnek. A női szépség n y u g a t i k é p e i e l t e r j e d t e k az e g é s z v i l á g o n . 4 6 .15 m i l l i ó l e h e t a z o k n a k a f é r f i a k n a k és n ő k n e k a s z á m a . a m e l y e k e t a k k o r i b a n festettek. hogy ma m á r több millió e m b e r küzd táplálkozá­ si z a v a r o k k a l . M e g i n t c s a k a r r ó l v a n szó. e g y a z o n s z e m é l y ­ ben m e g t a l á l h a t ó k .7 . t á r s a d a l m o n k í v ü l l é t e z ő dolog.és n e m c s a k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g ­ ban. hogy egyesek már csak a fogyókúrának és a „testépítésnek" élnek. Először 1874-ben. Az anorexia és más táplálkozási zavarok m á r igencsak i s m e r t b e t e g s é g f a j t á k a m o d e r n társa­ dalmakban. amikor valaki e l ő b b d e g e s z r e z a b á l j a m a g á t . A testszociológiaként míg a n e m n y u g a t i o r s z á g o k b a n a r á n y u k 0 . 39 s z á z a l é k u k azt m o n d t a . Em­ berek vagyunk. m a j d szándékosan k i h á n y j a a z e g é s z e t . a m e l y e k n e k a tagjai v a g y u n k . é s t í z b ő l egy m e g k é r d e z e t t b e v a l l o t t a . A z a n o r e x i a é s a bulimia g y a k r a n együtt jár. így h a m a r o s a n m e g i n t lesoványodik. nek. és akik vagy e l m e n n e k emiatt orvoshoz. nyilván van testünk. h a n e m m i n d e n iparosodott országban.és az a b b ó l e r e d ő táplálkozási zavarok . akinek „megvolt m i n d e n e " . az valójában közös gond. p é l d á u l Rubens k é p e i t (lásd f e n t ) . m i n t a z o n c s o p o r t o k n o r m á i és é r t é k e i . sokakat foglalkoztató kérdés. Tes- . é s örökké elégedetlen a külsejével -.m e n n y i t e h e t . h o g y a k a r c s ú n ő a l a k a kívánatos.2 4 é v e s nők k ö r é b e n végzett f e l m é r é s r á m u t a t o t t . a z t á n e l k e z d r e n ­ geteget e n n i é s p r ó b á l j a h á n y t a t n i m a g á t .a s é v e k b e n számoltak be táplálkozási zavarokról. E fejezet e g y i k fő t é m á j a az. a m e l y a v á l t o z á s o n ment keresztül k o r u n k m o d e r n t á r s a d a l m a i b a n . t ö b b n y i r e g a z d a g n ő k i l y e n p r o b ­ l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k (Efron 1 9 9 7 ) . a m i jól mutatja a társadalmi tényezők egészségünkre.és velük együtt a hozzájuk k a p c s o l ó d ó betegségek is. de ez a test n e m c s a k úgy m i n d e n t ő l függetlenül van. a m i e l s ő p i l l a n t á s r a c s u p á n s z e m é l y e s g o n d n a k lát­ s z i k .EGÉSZSÉG. A 1 9 .n e m c s a k az euró­ pai és amerikai nőkre jellemzők.3 . A táplálkozási zavarok elképesztő sebességgel terjednek. t e s t e s ) n ő k e t á b r á z o l t a fes­ tő. m i t . 3 . s z á z a d végi k ö z é p o s z t á l y e g y e s c s o p o r t ­ jaitól ered az az e l k é p z e l é s . vagy n e m . 2 szá­ i s m e r t t e r ü l e t k u t a t ó i azt vizsgálják. Az 1980-as és 1990-es években Hongkongban és S z i n g a p ú r b a n . h o g y v a l a m i . H a v a l a k i i s m e r i a képeket.ez nagyjából megegyezik az amerikai aránnyal. amikor az o r s z á g gyors gazdasági fejlődésnek indult és a v i l á g g a z d a s á g r é s z é v é vált. h o g y a n y u g a t i o r s z á g o k b a n a n ő k 0 . a szerelem és szépség istennőjét ábrázolja.a k á r c s a k a b u l i m i a . A z ó t a egyre g y a k o r i b b á vált a fiatal n ő k k ö r é b e n . a F ü l ö p ­ s z i g e t e k . Rubens 1613 táján készült festménye Vénuszt. A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 1 8 . T e s t ü n k r e t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t a i n k é p p ­ úgy e r ő s e n h a t n a k . A M e d s c a p e egyik vizsgálata [General Medicine. h o g y a válaszadóknak m i n d ö s s z e e g y n e g y e d e v o l t elége­ dett a súlyával. 3 s z á z a l é k á n á l fordul e l ő a bulimia nervosa. BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG m i n d e n n a p e s z é b e j u t a fogyókúra. akkor be kell látnunk. Tehát az a n o r e x i a g y ö k e r e i t a n ő i t e s t r ő l ki­ alakított k é p b e n k e l l k e r e s n i . h o g y a z i l l e t ő s o k á i g koplal. m á r c s a k c s o n t é s bőr. n e m p u s z t á n v a l a m i fizikai. társadalmi interakciós képessé­ günkre gyakorolt hatását.

T á r s a d a l m i t e c h n o l ó g i a bár­ mely rendszeres beavatkozás. a m i t n e m e l f o g a d u n k . A következő részekben először elemezzük majd a ma m á r oly gyakori táplálkozási zavaro­ kat. u g y a n a k k o r h e v e s t á r s a d a l m i v i t á k a t i s gerjeszt.e s é v e k óta a b e v á s á r l ó k ö z p o n t o k b a n m i n d e n v i l á g r é s z éte­ leit m e g v e h e t j ü k ( m á r m i n t a z o k . Tu­ lajdonképpen az anorexia is bizonyos társadalmi változásokat tükröz. miért oly gyakoriak a táplálkozási zavarok manapság. akár f o g y ó k ú r á s m ó d s z e r e k r ő l v a n szó. akár alakformáló gépekről. . a v i l á g e g y i k fe­ l é r ő l a m á s i k r a s z á l l í t a n i . E r r e p é l d a a fogyókú­ ra. Ezért e fejezet m á s i k fő témája a t á r s a d a l m i v á l t o z á s t e s t r e g y a k o r o l t h a t á s a .e a p l a s z t i k a i s e b é s z e t az a r c t o r z u l á s m i a t t a „nor­ málisoktól" különböző embereken. a m i ú j k é r d é ­ s e k e t v e t fel. A nyugati társadalmakban zavarok és az között előtérbe kerülő táplálkozási élelmiszer-termelés összefüggés globalizálódása közvetlen m u t a t h a t ó ki. A fejezet k é s ő b b i r é s z é b e n egy i l y e n vitát vizs­ g á l u n k m e g . FEJEZET t ü n k n e m szabadulhat a t u d o m á n y és a techno­ lógia hatásától. é s f ő k é n t a fogyatékosság fogalmának társadalmi-kulturá­ lis k i a l a k í t á s á v a l f o g l a l k o z u n k . AZ EGÉSZSÉG ES A BETEGSÉG SZOCIOLÓGIÁJA Csak akkor érthetjük meg. M a j d f i g y e l m ü n k e t a fo­ g y a t é k o s s á g s z o c i o l ó g i á j a felé fordítjuk. a m e l y a n o r e x i á h o z v e z e t h e t . h a n e m „ k r e á l u n k " . A „ t e c h n o l ó g i a " szót itt n e m a l e g s z ű k e b b ér­ telmében használom. így az élel­ m i s z e r t s o k á i g l e h e t e t t t á r o l n i . h o g y s e g í t h e t . amellyel testünk működését irányítjuk. a m e l y a r r ó l folyik. a k i k n e k t e l i k r á Az Egyesült Királyság és más gazdag országok szinte minden nagyobb élelmiszerüzletében ma már elképesztően sok­ féle. E z e n azt érti. a m i t M i c h e l F o u c a u l t ( 1 9 8 8 ) a testre ható „társadalmi tech­ n o l ó g i á k n a k " n e v e z . Azután megvizsgáljuk az egészség tágabb t á r s a d a l m i d i m e n z i ó i t . különböző világtájakról származó élelmiszert kaphatunk. m i n t a m i l y e n e k e t a m o ­ dern orvostudományban alkalmaznak . D e a z z a l i s s z á m o l n u n k kell. A z 1 9 5 0 . V e g y ü k p é l d á u l a z egyre elfogadot­ tabb plasztikai sebészetet: új lehetőségeket kínál. hogy testünket meghatá­ r o z o t t m ó d o n á t a l a k í t s u k . Ú j h ű t é s i m ó d o k a t t a l á l t a k fel é s m e g k e z d ő d ö t t a k o n t é n e r e s s z á l l í t á s . h o g y a t e s t egyre i n k á b b o l y a s v a l a m i . a m e l l y e l a z o r v o s figye­ l e m m e l kísérheti a magzat fejlődését a születés előtt. ha visszagondo­ lunk a kötet korábbi részeiben elemzett társadal­ mi változásokra. többek között a globalizáció hatását.például a z u l t r a h a n g o s vizsgálat. Alapvetően olyan materiá­ lis t e c h n i k á k a t j e l e n t .8.

m o s t pedig mindez egy­ szerre elillant. Van. „ h a s o n l ó t a hasonlóval" elven kezeli . és n e m is c s a l ó d o t t a kezelésben (Sharma 1 9 9 2 ) . Egy barátja t a n á c s á r a természetgyógyászhoz fordult. hogy p á c i e n s e a stressz hatásaitól szenved. Tovább b e t e g e s ­ kedtem. Már nagyon rossz bőr­ ben voltam. Ehhez miat­ hosszú várólisták. Ezért egyes t u d ó s o k n e m alternatív. Becslések szerint minden negyedik brit j á r t m á r ilyen alternatív módszere­ ket alkalmazó orvosnál. hogy a „passzív p á c i e n s " szerepe n e m biztosít számuk- . szűnni n e m aka­ ró kínjait. A m o d e r n t á r s a d a l m a k b a n g o m b a ségügyi rendszert kiegészítő. dözgetés. mint az a r o m a t e r á p i a vagy a h i p n o t e r á p i a ? Először is hangsúlyoznunk kell. Az alternatív m ó d s z e r e k e t alkalmazó orvosok s z á m a egyre nő. amitől szörnyű szájpenész tört ki rajtam. Sokan a két meg­ közelítés k ü l ö n b ö z ő e l e m e i t ötvözik. hogy e l e s e t t s é g e valamilyen vírus­ fertőzés u t ó h a t á s a lehet. és azt javasolta neki. majd e g é s z e n kis anyagmennyisé­ gekkel. rájött. De amikor kezdte holtfáradtnak. A házi­ orvosom mirigylázra g y a n a k o d o t t . M á s o k azzal e l é g e d e t l e n e k . és antibio­ tikumot írt fel. Akkor mégis mi lehet az oka annak. például a h o m e o p á t i a mindenestül elutasítja az o r v o s t u d o m á n y t ) . mert n e m tetszik nekik az orvos és a b e t e g kiegyenlítetlen hatalmi viszonya. Ő a z o n b a n tudta. de senki nem tudta m e g m o n d a n i . . Egy-egy e m b e r t ö b b okból is igénybe veheti va­ lamelyik alternatív gyógyító szolgálatait. mi lehet e z . részben módra s z a p o r o d n a k az alternatív . és az szakorvostól szakorvosig megszorítások sebészi járulnak m é g az orvosságok káros mellékhatásai indokolatlan beavatkozás ti a g g o d a l m a k is . amelyeket azok választanak. BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG Példa a szociológiai képzelőerő bevetésére: alternatív gyógyítá Jan M a s o n fiatalabb korában majd kicsattant az e g é s z s é g t ő l . o. középosztálybeli nők fordulnak az al­ ternatív g y ó g y m ó d o k felé. Egy rádióműsor hallatán sejteni kezdte. ho­ meopátiás s z e m l é l e t e t követve felméri az e g é s z test állapotát. Azután elkezdte m o n d o g a t n i . f u t o t t a m .e gyógymód arra a feltevésre épül. fal­ labdáztam. Úgy érzik. forrásokban bővelkedő egészség­ ügyi létesítményeit. felé. mi b a j o m . a h o g y a n a modern egészségügyi pénzügyi rendszerek működnek: kül­ stb. hogy n e m tudják diagnosztizálni a baját. Ez m e n t fél évig. (Idézi Sharma 1 9 9 2 .g y ó g y í t ó eljárások a gyógynö­ vénykúrától az akupunktúráig. Általában a fiatal vagy középkorú. akárcsak az a l k a l m a z h a t ó gyógyító eljárások szá­ ma.m i n d k e t t ő gyakran előfordul a m o d e r n egészségügyi rendszerekben. hogy háziorvosa nem nyújthat számára enyhülést: Azelőtt nagyon jó e r ő b e n voltam: úsztam. Ma már J a n is a b b a az egyre n é p e s e b b csoport­ ba tartozik. bár elismerte: az bizony „stresszeli". Az i p a r o s o d o t t o r s z á g o k é p í t e t t é k fel a világ legfejlettebb. hogy a b e t e g s é g tünetei a t e s t öngyógyító f o l y a m a t á n a k részét al­ kotják. a reflexológiától a kiropraktikai kezelésig. miért. hogy ő s e m tudja.a „hivatalos" egész­ átfedő e g é s z s é g m e g ő r z ő . .EGÉSZSÉG. és m é g mindig n e m t u d t á k m e g m o n ­ dani. hogy a nyugtatók n e m használnának. akik maguk szeretnék megtalálni a legjobb gyógymódot és megkér­ dőjelezik a biomedicinális egészségmodellt. Jan keresett egy rokonszenves gondolkodású t e r m é s z e t g y ó g y á s z t . Az elmúlt évtizedben sok i p a r o s o d o t t tár­ s a d a l o m b a n f e l t á m a d t az érdeklődés az alter­ natív g y ó g y í t á s l e h e t ő s é g e iránt. Egyesek főként azért fordulnak az alternatív gyógyászat Az akupunktúra is egyike a komplementer gyógyászat sok ágának. el­ e s e t t n e k érezni m a g á t . hogy egyre t ö b b e m b e r választ az egész­ ségügyi rendszer helyett olyan „tudományta­ lan" g y ó g y m ó d o k a t . Minden l e h e t s é g e s vizsgálatot elvégeztek. 3 7 . J á r t a m t ö b b orvosnál is. amelynek tagjai n e m konvencionális gyógymódokkal igyekeznek megőrizni egészsé­ güket. aki alternatív. aki szerint a konvencionális gyógyászat hagy m a g a után kívánnivalót vagy n e m tudja enyhíteni a stressz és a s z o r o n g á s tartós. hogy próbálkozzon antidepresszánsokkal.) Jan orvosa m e g á l l a p í t o t t a . hogy közülük n e m mindenki fordít h á t a t telje­ sen a konvencionális g y ó g y á s z a t n a k az alternatív gyógyító eljárások kedvéért (bár egyes alternatív szemléletek. h a n e m inkább komple­ menter gyógyászatnak nevezik a nem konvencio­ nális eljárásokat (Saks 1 9 9 2 ) .

milyen orvosokat keresünk fel. I mint k o r á b b a n bármikor. FEJEZET •MMHHMHMMMMnMHMMMMMIHMMHIMI^ ra megfelelő kezelést és gyógyítást.m á s szóval étrendet kell összeállítanunk.egyre t ö b b információhoz juthatunk. Az álmatlanság. m i n t régen.I szervezetének (WHO) előrejelzése szerint húsz I éven belül a depresszió lesz az e m b e r cselekvő.vagyis ma m á r a n y u g a t i t á r s a d a l m a k b a n é l ő k többsége). Végül van. amelynek részei a t á m o g a t ó csoportok.I kodásmódjától? gázhatunk) és megválogathatjuk az ételeinket. Az alternatív gyógyászat térnyerése számos érdekes. hogy ma t ö b b bajt. Az ENSZ Egészségügyi Világ. hogy szerepe t o v á b b nő. k e r é k p á r o z h a t u n k . mint korábban bármikor . a h o l az „ é t r e n d " a r e n d s z e r e s e n fogyasztott éte­ leket jelenti. s z á m o s jel m u t a t arra. úgy tűnik.I mérésekből kiderült. ú s z h a t u n k .I cionális gyógyászat. hogy az I alternatív gyógyítás teljesen felváltaná a „hivatalos" egészségügyi ellátást. amely. Nemcsak arról hozhatunk döntést. m e r t a s z é l e s k ö r b e n elfogadott t á r s a d a l m i n o r m á k szerint inkább a n ő k n é l fontos a vonzó k ü l s ő .I méke. h a n e m a stressz miatt hiányoznak I a munkahelyükről. Ezek n e m c s a k „szezonálisan" kapha­ tók. minden ható.p é l d á u l azt. az em. o. nem kell kizárólag m á s o k utasításai­ ra vagy véleményére hagyatkozniuk. h o g y m i n d e n k i él-hal azért. h o g y t á p l á l k o z á s i zavarok­ b a n s z e n v e d ő k n e m m i n d n ő k : n a g y j á b ó l 1 0 szá­ z a l é k u k férfi ( E a t i n g D i s o r d e r s A s s o c i a t i o n 2 0 0 0 ) . Egy élelmiszerekben bővelkedő t á r s a d a l o m b a n l e h e t ő s é g ü n k n y í l i k t e s t ü n k meg­ tervezésére: egészséges életet é l h e t ü n k (például k o c o g h a t u n k . hogy ma már a l e g t ö b b e n I n e m a nátha. m i n t s z á z é v v e l ezelőtt . Úgy tűnik. gyógymódjai az I utóbbi években? 2. a tanu­ lóköröket és az önálló tájékozódást segítő köny­ vek. h a n e m t ö b b n y i r e á l l a n d ó a n el­ érhetők. Ez n e m azt j e l e n t i . Ekképp az alternatív gyógyászat e r ő s ö d é s e össze­ függ az öngyógyító mozgalom térhódításával. A z e l m ú l t n a g y j á b ó l egy é v t i z e d b e n a z E g y e ­ sült K i r á l y s á g é s m á s fejlett o r s z á g o k l a k ó i el­ kezdtek többet törődni az étrendjükkel. hogy amikor az amerikai serdülő lányok m a n a p s á g f e l t e s z i k m a g u k n a k a k é r d é s e k e t .2 1 4 . akkor a v á l a s z . figyelembe véve a sokféle új e g é s z s é g ü g y i i n f o r m á c i ó t . Ma már az e m b e r e k j o b b a n tudják irányítani életüket. aki vallási vagy filozófiai okokból ellenzi a kon­ vencionális gyógyászatot. a szorongás.208 8.) az alternatív gyógyászat gondol. a m e l y e ­ ket a t u d o m á n y z ú d í t r á n k . h o g y é p p a m o d e r n i t á s e követ. m i n t a n ő k eseté­ b e n . m a g á n a k a m o d e r n kornak a ter. h a n e m igyekszünk bele­ szólni a nekünk nyújtott ellátásba és kezelésbe is. a fáradtság és a krónikus fájdalom I (amelyet ízületi gyulladás. Étrendünk összeállításához el kell döntenünk. m i n t a n ő k . m e g f o n t o l a n d ó kérdést vet fel a szocio­ lógus számára. h o g y h a élelmiszer többé-kevésbé m i n d i g kap­ a k k o r választanunk kell.különféle forrásokból . Ez alól az egészségügyi ellátás sem kivétel: az egyén egyre inkább „egészségvevővé" válik. Miért e r ő s ö d t e k m e g ennyire az alternatív gyó­ gyászat különböző formái. hogy sok olyan állapot és b e t e g s é g . kezményeivel n e m tud mit kezdeni a konven­ I I I A sors iróniája. Mindenekelőtt lenyűgözően hű képet ad a modern társadalmakban zajló átalaku­ lásokról. Bár n e m valószínű. hogy v é k o n y l e g y e n . h o g y a koleszterinszintnek szerepe lehet a szívbetegség kialakulásában. hogy „Ki v a g y o k é n ? " é s „Ki s z e r e t n é k l e n n i ? " . Ők úgy vélik. m e r t a z i d e á l i s testről m á s k é p a l a k u l t ki a férfiak. r é s z b e n p e d i g azért.s o k k a l i n k á b b .tevékenyen alakíthatják.á l t a l á b a n a t e s t k ö r ü l forog. f ő k é n t a fiatal n ő k e t sújtják l e g i n k á b b a t á p l á l k o z á s i z a v a r o k ? E l ő s z ö r i s r á k e l l m u t a t n u n k . Nemrégiben készült fel. I n k á b b a r r ó l v a n szó. mit akarunk enni. hogy a konvencionális gyógyászat gyakorlatában sok­ szor nem veszik figyelembe az egészség és a be­ t e g s é g szellemi-lelki dimenzióit.I k é p e s s é g é t leginkább r o n t ó b e t e g s é g a világon. Miben különböznek a biomedicinális egész.részben azért. A szociológus érdeklődésére az a kérdés is szá­ m o t tarthat. amely rendszerint kü­ lön kezeli az e l m é t és a t e s t e t . t KÉRDÉSEK 1. de közrejátszanak b e n n ü k a h e l y z e t o k o z t a s t r e s s z é s f e s z ü l t s é g e k is. h o g y m i t a k a r u n k re egy-egy e m b e r az alternatív gyógyításban ke. J o a n J a c o b s B r u m b e r g ( 1 9 9 7 ) a z e l m ú l t két é v s z á z a d b a n írt l á n y n a p l ó k a t v i z s g á l v a megálla­ pította.1 ségmodell alapjául szolgáló feltevések (lásd a 1 2 1 1 . jó- . ak­ tív szerepet vállal e g é s z s é g e és jólléte megőrzé­ s é b e n . a stressz. D e a férfiak n e m k ü s z k ö d n e k a n o r e x i á v a l vagy bulimiával olyan gyakran. B r u m b e r g s z e r i n t e n n i . rák vagy más b e t e g s é g I okozhat) mind egyre gyakoribbak az iparosodott I t á r s a d a l m a k b a n . hogyan változik az egészség és a b e t e g s é g jellege a késő modern korszakban. De v a j o n m i é r t a n ő k e t . a depresszió. Bár ezek az állapotok r é g e b b e n I is léteztek.I berek e g é s z s é g é b e n n a g y o b b t ö r é s e k e t okoznak.j res megoldást. A táplálkozási zavarok részben ezekből a lehe­ tőségekből erednek. amelyek alapján meghozhatjuk életünk f o n t o s a b b dönté­ seit. M a n a p s á g már .

t e r m é s z e t t ő l fogva a d o t t n a k s z á m í t ó j e l e n s é g e k m á r a t á r s a d a l ­ m i jellegűvé v á l t a k : saját t á r s a d a l m i d ö n t é s e i n k ­ től függenek. értelmű Minden kifejezés. h a n e m egy k ö z ­ ponti h a t a l o m kormányzása alá tartozó népesség­ nek számított. A n ő úgy érzi. hogy népessége egészsé­ ges l e g y e n . A meghatározott területű államok születése megváltoztatta a helyi népes­ séggel k a p c s o l a t o s a t t i t ű d ö k e t . hogy szinte c s a k ezzel foglalkoznak. a m i t m e g e v e t t . A p a r a s z t o k és az á t l a g o s v á r o s l a k ó k szá­ mára n e m létezett olyan külső hatalom.m á s t t e k i n t e n e k egész­ kultúrának megvannak a m a g a f o g a l m a i a t e s t i e g é s z s é g r ő l é s betegségről. vagy k i h á n y j a . h o g y m i l y e n ­ nek látják m á s o k . A t á p l á l k o z á s i zavarok a testtel kapcsolatos szégyenérzetben gyökereznek. problémákat. A nemzetállam kialakulása és az iparosítás nemzet­ Közegészségügy A p r e m o d e m k u l t ú r á k b a n a c s a l á d volt a fő in­ tézmény. Ettől kezdve az emberi populációt erőforrásnak tekintették. a m e l y szembeszállt a betegséggel vagy g o n d o s k o d o t t g y e n g é l k e d ő v é n e i r ő l . h o g y a n ő k s o k k a l n a g y o b b szerepet k a p n a k a t á g a b b t á r s a d a l o m b a n . hogy a tradicionális társadal­ m a k tagjai n a g y r é s z t o l y a n n é p i o r v o s s á g o k h o z . E k k o r m á r m e g s z á l l o t t a n törek­ szik az i d e á l i s k a r c s ú s á g r a . azonban óriási változásokat idézett e l ő e b b e n a helyzetben. a k ö t e t e m b e n k ö r ü l j á r t f o g a l o m . o l d a l o n ) . Ha egyszer k é n y s z e r e s s é v á l i k a k o p l a l á s és a testmozgás.t ö r t é n e t i k o n t e x t u s b a n a l a k u l t ki ez a m o d e l l . Mielőtt alaposabban ismertetném a biomediciná­ lis e g é s z s é g m o d e l l t . hogy a k o r á b b a n „ t e r m é s z e t e s n e k " . Ez a k i f e j e z é s arra utal. E z e k a j e l e n s é g e k is b e l e t a r t o z n a k abba. f e l v á z o l o m . a m e l y m á r n e m p u s z t á n a z a d o t t föld n é p é n e k . r á s z o k h a t arra. amelyek nemzedékről nemzedékre hagyomá­ nyozódtak. kezelési és gyógyító eljárásokhoz folyamodtak. h a n e m m a ­ gánügynek számított. h o g y a beteg végül h a l á l r a é h e z t e t i m a g á t . amelyet folyamatosan figyelni és s z a b á l y o z n i k e l l .EGÉSZSÉG. n e m t ö k é l e t e s . A betegségeket gyakran mágikus vagy vallási keretek között é r t e l m e z t é k és a gonosz szellemek vagy a „bűn" j e l e n l é t é n e k tulajdoní­ t o t t á k . m i n t k o r á b b a n b á r m i k o r .a t e s t s ú l y „ l e a d á s a " lesz a k u l c s t ö k é l e t e s v i l á g a m e g t e r e m t é s é h e z . az „egészség" és a „ b e t e g s é g " is k u l t u r á l i s a n és tár­ sadalmilag m e g h a t á r o z o t t ségesnek és normálisnak. m i n t ered­ m é n y e i k s z e r i n t í t é l i k m e g őket. M á r említettem. Az orvostudománnyal kapcsolatos szociológiai nézőpontok A biomedicinális egészségmodell előtérbe kerülése Mint oly sok. p o z i t í v l e h e t ő s é g e k e t és új f é l e l m e k e t . Az orvostudományról kialakult. é s l a s s a n m á r c s a k a t e s t é v e l tud foglalkozni. m e r t a n e m z e t i va­ gyon és hatalom lehető legnagyobbra növelésé­ n e k egyik eszköze. Az e g é s z s é g és a b e t e g s é g e felfo­ g á s a a m o d e r n t á r s a d a l m a k k i a l a k u l á s á v a l pár­ h u z a m o s a n s z ü l e t e t t . az n a g y r é s z t a n y u g a t i t á r s a d a l o m el­ múlt h á r o m s z á z é v e s f e j l ő d é s e s o r á n a l a k u l t ki. h o g y n e m e l f o g a d h a ­ tó. M i n d i g vol­ t a k s z a k o s o d o t t . V é g ü l m e g á l l a p í t j a . Az egész­ ség m e g ő r z é s e n e m k ö z f e l a d a t n a k . De a t e c h n o l ó g i a hatása m i n d i g t á r s a d a l m i t é n y e z ő k t ő l függ. d e m é g m i n d i g i n k á b b k ü l s e j ü k . a 3 5 . s z o r o n g a m i a t t . A táplálkozási zavarok terjedése mutatja. sőt e t á r s a d a l m a k e g y i k fő jellemzőjének tekinthető. Nagyobb jelentőséget nyert . h o g y a test ma olyan fontos s z e r e p e t t ö l t b e a z a m e r i k a i l á n y o k énképében. fejezetben. a m i t a s z o c i o l ó g u s o k a t e r m é s z e t t á r s a d a l ­ m a s í t á s á n a k n e v e z n e k . A z a n o r e x i a é s m á s t á p l á l k o z á s i z a v a r o k i s azt a helyzetet t ü k r ö z i k . uralkodó nyu­ gati e l k é p z e l é s e k k ö z e l k é t s z á z é v e a b i o l ó g i a i orvosi vagy biomedicinális egészségmodellben f e j e z ő d n e k ki. m i n t ré­ gen. m i n t a m a i á l l a m o k és egészségügyi rendszerek. fizikai é s m á g i k u s g y ó g y m ó d o k a t e g y a r á n t a l k a l m a z ó gyógyítók. amely úgy foglalkozott v o l n a egészségükkel. hogy a t u d o m á n y és a t e c h n o l ó g i a ma m á r é l e t m ó ­ dunkra h a t : a k a l ó r i a s z á m l á l á s c s a k a t e c h n o l ó ­ gia fejlődésével v á l t l e h e t ő v é . M a sokkal n a g y o b b a u t o n ó m i á v a l b í r u n k a t e s t ü n k felett. a m i e g y a r á n t te­ remt új. m i l y e n t á r s a d a l ­ m i . h o g y vagy e g y á l t a l á n n e m eszik. h i s z e n l a k o s a i j ó l l é t e m e g h a t á r o z t a a n e m z e t t e r m e l é k e n y s é g é t . Az á l l a m n a k i m m á r jelentős érdeke fűződött ahhoz. a k k o r m é g az is m e g t ö r t é n h e t . H a e z t a szokás n e m töri m e g s e m m i ( p é l d á u l h a t á s o s lehet a p s z i c h o t e r á p i a v a g y az o r v o s i k e z e l é s egyegy formája). BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG a „kereskedelmi érdekcsoportok" egyre i n k á b b kihasználják a fiatal l á n y o k t e s t t e l k a p c s o l a t o s szorongását. Kialakulása szorosan összekapcsolódott a t u d o m á n y és az ész tradicio­ n á l i s v a g y v a l l á s i a l a p ú v i l á g m a g y a r á z a t o k felett aratott diadalával (lásd a w e b e r i racionalizálód á s r ó l s z ó l ó r é s z t az 1. A különböző k u l t ú r á k m á s t . j ó l é t é t . k a t o n a i erejét és növekedési ütemét. d e a m i t m i o r v o s t u d o m á n y k é n t ismerünk. és e h a g y o m á n y o s kezelési rendszerek közül sok ma is tovább él a világ k ü l ö n b ö z ő n e m n y u g a t i k u l t ú r á i b a n : i g e n n a g y s z á m b a n a f e n t e m l í t e t t a l t e r n a t í v gyógyá­ szat kategóriájába tartoznak.

A n e m i é r i n t k e z é s l e h e t ő s é g e t a d o t t arra. u g y a n a k k o r n é h a f e n y e g e t t e is e n é p e s s é g e g é s z s é g é t és j ó l l é t é t .a patológia vizsgálati körébe tartozó „kóros jelenségeket". S z e r i n t e a s z e x u a l i t á s és a s z e x u á l i s v i s e l k e d é s k ö z p o n t i jelentőséggel bírt e b b e n a folyamatban. hogy erős közösségi n o r m á k a t igyekeztek kialakítani a n e m i erkölcsről és az elfogadható s z e x u á l i s t e v é k e n y s é g r ő l . a várható élettartamot. A b e t e g s é g e k el­ leni védekezés során kiépítették a csatorna.h á l ó z a t o t .. Michel Foucault-nak s z ö n h e t ü n k . a fogamzásgátlásról és az a b o r t u s z o k r ó l . a népességcsoportok és dinamikájának ságról.r é s z b e n azáltal. A n e m r e p r o d u k c i ó t s z o l g á l ó s z e x u a l i t á s t elfojtand ó n a k . k e z d e t t ki­ összetételének v i z s g á l a t a . B e v e z e t t é k a n é p s z á m l á l á s t . a m a s z t u r b á c i ó t és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat dalmi (1926-1984) s o k a t kö­ nem" (lásd című a 12. F o ­ kozatosan bevezettek vágóhidakra és élelmiszer­ feldolgozó létesítményekre vonatkozó szabályza­ tokat. m e r t s e g í t e t t m e g é r t e n i . a s z e x u á l i s v i s e l k e d é s r ő l . h o g y a d a t o k a t gyűjtött a h á z a s ­ A közegészségügy fogalma bontakozni. h o g y a n é p e s ­ ség s z a p o r o d j o n . hogy meggyőződjenek róla: ezek s e m veszélyez­ t e t i k a l a k o s s á g e g é s z s é g é t . k i k ö v e z t é k az u t a k a t . n ö v e k e d j e n . „Szexualitás akkor és társa­ fejezetet). az á t l a g o s h á z a s s á g k ö t é s i é s g y e r m e k v á l l a l á s i életkort. a gyakori betegségeket és halálokokat stb. h o g y fel­ j e g y e z z é k és f o l y a m a t o s a n n y i l v á n t a r t s á k a n é ­ pességben bekövetkező változásokat. . A t e m e t k e z é s i e l j á r á s o k a t is e l l e n ő r i z t é k .8. és a l a k á s k ö r ü l m é n y e k r e is figyelmet fordítottak. amikor megkísérelték kiirtani a né­ pességből . A z á l l a m folya­ m a t o s a n f e l ü g y e l e t e t g y a k o r o l t a s z e x u a l i t á s felett .és v í z v e z e t é k . h o g y a z á l l a m e l l e n ő r z é s e a l á v o n j a : s z a b á l y o z z a é s felügyeli a t e s t e t ( 2 0 0 0 ) . a táplálkozási szokásokat. a t ö r v é n y e s és törvénytelen kapcsolatokról. Az á l l a m kezdett felelősséget vállalni a népes­ ség é l e t f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s á é r t . „eltévelyedés" külön­ b ö z ő változatait. f é k e z e n d ő n e k t e k i n t e t t é k . Ez a m e g f i g y e l é s e g y ü t t járt azzal. például a homoszexualitást. FEJEZET a demográfia tudománya: nagyságának.a „társadalom testéből" . h o g y a n ala­ kult ki a m o d e r n o r v o s t u d o m á n y . A n é p f o k o z a t o s a n ki- A biomedicinális egészségmodellben a páciens csak egy „beteg test" az orvos számára. az öngyilkosságok arányát. M e g b é l y e g e z t é k é s el­ ítélték a n e m i perverzió.f e l h í v t a a fi­ g y e l m e t arra. Minden­ féle s t a t i s z t i k a i a d a t o t g y ű j t ö t t e k é s s z á m í t o t t a k : a s z ü l e t é s e k és a h a l á l o z á s o k a r á n y á t .

BETEGSÉG ES FOGYATÉKOSSÁG 8. t á r g y i l a g o s a n s z e m l é l i é s k e z e l i a beteget. isko­ la és k ó r h á z ) s z ü l e t e t t . A kezelés megfelelő helyszíne a kórház. A t e s t e g é s z s é g e s á l l a p o t á t úgy l e h e t h e l y r e á l l í t a n i . hanem i n k á b b c s a k egy k ó r o s á l l a p o t b a került. Először is e g y e s t u d ó s o k azt á l l í t o t t á k . H i á b a tett s z e r t n a g y p r e s z t í z s r e a m o d e r n o r v o s t u d o m á n y . A páciens véleménye és tapasztalatai mindennél fontosabbak a kezelés során. A köztisztaság. táblázat A biomedicinális modellhez kapcsolódó feltevések és bírálatok Feltevések A betegség az emberi test „meghibásodása". beteg test. A k e z e l é s t s e m l e g e s e n . a z o ­ nosítható á g e n s áll. század derekáig. A b i o m e d i c i n á ­ lis modell s z e r i n t a b e t e g t e s t i z o l á l t a n s z e m l é l ­ hető. és nem feltétlenül különbek a technológiát. A t e s t i és l e l k i b e t e g s é g e k kezelésének elfogadott módja a k é p z e t t „szak­ emberek" v é g e z t e f o r m á l i s o r v o s i e l l á t á s l e t t . A kórház képviseli a megfelelő környezetet. csak ő nyújthat hatásos kezelést a betegséggel szemben. a k i a b e t e g s é g e t k e z e l n i h i v a t o t t . A m á s o d i k f e l t e v é s s z e r i n t az e l m e és a t e s t külön k e z e l h e t ő k . a j o b b táplálkozás.a s é v e k v é g é n s z ü l e t e t t a betegség k ó r o k o z ó . amelyben a súlyos betegségek kezelhetők. A harmadik feltevés szerint a szakorvos az e g y e t l e n . A biomedicinális modell bírálatai Az elmúlt évtizedekben a betegség b i o m e d i c i ­ nális modelljét egyre több kritika érte. A gyógyszerek. h o g y a b e t e g s é g e t az emberi testen belül kialakult rendellenesség­ nek tekintik. amellyel kiküszöbölhetők a „deviánsnak" vélt viselkedésformák és á l l a p o t o k . A z orvostudomány ettől kezdve a reform eszköze. a m e l y s z e r i n t m i n ­ den betegség h á t t e r é b e n egy m e g h a t á r o z o t t . I v a n I l l i c h ( 1 9 7 5 ) . A b i o m e d i c i n á l i s e g é s z s é g m o d e l l h á r o m fő fel­ tevésen n y u g s z i k . A beteg aktív. A b e t e g s é g e t objektív m ó d o n . A „szaktudás" birtokosa a szakorvos. a védőoltások (például a gyermekbénulás elleni) p e d i g m é g k é s ő b b t e r j e d t e k el. e l m e g y ó g y i n t é z e t . A p á c i e n s n e m e g é s z s z e m é l y . a k i k s i k e r r e l e l v é g e z t é k a sokéves képzést. A m o ­ dern e g é s z s é g ü g y i r e n d s z e r e k k i a l a k u l á s á n a k f ő jellemzője. m i n t a z o r v o s o k szak­ értelmének. hanem társadalmilag kialakított fogalom. táblázatban öszszegeztem.1. Bírálatok 21 A betegség nem „tudományos oknyomozással" feltárható valami. a gyógyszerezés vagy a s e b é s z e t v a l a m e l y k o m b i n á c i ó j á b ó l áll­ nak. h o g y á l t a l á b a n „túl­ értékelt" a tudományos gyógyítás eredményes­ sége. a magasabb színvonalú csatornázás és a higiénia sokkal nagyobb szerepet játszott. n e m k e l l m á s té­ nyezőket f i g y e l e m b e v e n n i . e l l e n ő r z é s é n e k é s m e g r e f o r m á l á s á n a k k e r e t é b e n egy s o r i n t é z ­ m é n y (börtön.a b ű n ö z é s t ő l a homoszexualitáson át az elmebetegségig. v i z s g á l h a t ó é s k e z e l h e t ő . gyógyszereket és se­ bészetet hasznosító kezelési eljárások sem. a sebészet fejlődése és az antibiotikumok n e m csökkentették jelentősen a halálozási arányokat egészen a 2 0 . amelyet egy konkrét biológiai ágens okoz. „egész" lény: nemcsak a testi egészsége. a m e l y k i b i l l e n t i azt „ n o r m á l i s " lét­ állapotából. é r t é k m e n t e s e n vosi s z a k m a m i n t testület á l t a l á n o s a n elfogadott e t i k a i k ó d e x s z e r i n t m ű k ö d i k . ahol az orvosi tech­ nológia koncentrálódik és a legeredményesebben alkal­ mazható. A z 1 8 0 0 . főként a cse­ c s e m ő h a l a n d ó s á g és a g y e r m e k h a l á l o z á s i a r á n y leszorításában ( M c K e o w n 1 9 7 9 ) . a z e m b e r e k j o b b e g é s z s é g i álla­ p o t a s o k k a l i n k á b b t á r s a d a l m i é s k ö r n y e z e t i vál­ t o z á s o k n a k t u l a j d o n í t h a t ó . h o g y e l s z i g e t e l i k és ke­ zelik a b e t e g s é g o k á t . é s h i v a t a l o s a n el­ i s m e r t e g y é n e k b ő l áll. A s z a k e m b e r „orvosi s z e m m e l " látja. hanem általános jólléte a cél. h o g y a t u d o m á n y t a l k a l m a z t á k az or­ vosi d i a g n ó z i s b a n és a g y ó g y í t á s b a n .EGÉSZSÉG. Nem a szakorvos az egészséggel és betegséggel kapcsolatos ismeretek egyetlen forrása: az alternatív tudásformák egyenértékűek vele. A z or­ A biomedicinális modell Az orvosi e l j á r á s o k s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d t a k az e l ő b b i e k b e n leírt t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k k a l . ezek a kezelések gyakran a technológia. N i n c s b e n n e helye autodidakta gyógyítónak vagy „ n e m t u d o m á n y o s " eljárások­ nak. kell végrehajtani a p á c i e n s hivatalos irataiban ö s s z e g y ű j t ö t t és a k l i n i k a i g y a k o r l a t n a k m e g f e l e ­ lően rendezett információk alapján.e l m é l e t e . teljesedő á l l a m i m e g f i g y e l é s é n e k . Az e l s ő az. h a ­ nem a b e t e g s é g g y ó g y í t á s á n v a n . A b i o m e d i c i n á l i s m o d e l l e l kapcsolatos főbb f e l t e v é s e k e t és b í r á l a t o k a t a 8. d o l o g h á z . A páciens passzív lény: „beteg teste" elméjétől elválasztva kezelhető. A h a n g s ú l y n e m az e g y é n j ó l l é t é n . Nem a kórház az egyetlen gyógyításra alkalmas hely.1. A baktériumfer­ tőzések kezelésében csak az 1930-as és 1940-es évektől kezdve alkalmaznak antibiotikumokat. a z o n o s í t h a t ó „ t ü n e t e k " s z e r i n t kezdték m e g h a t á r o z n i .

következményei. hogy a Ritalin kényelmes „ m e g o l d á s a " lett annak. így e r e d m é n y e s e b b e n t a n u l n a k . 2 0 0 3 . Társadalmi iatrogenezésr ő l a k k o r b e s z é l ü n k . a min­ denhová betüremkedő információtechnológia. K l i n i k a i i a t r o g e n e z i s az.b a n t ö b b mint 1 2 5 0 0 0 Ritalin-receptet a d t a k ki az or­ vosok . I l l i c h sze­ r i n t e j e l e n s é g n e k h á r o m válfajáról b e s z é l h e t ü n k : klinikai. I l l i c h úgy vélte.8.1 9 9 3 . ami tulajdonképpen n e m is testi rend­ ellenesség. Az Egyesült Államokban az 5 . és n e m t u d n a k tanulni az iskolában.ahelyett. hogy a társadalmi iatrogenezis kulturális iatrogenezish e z v e z e t . h a a z o r v o s t u d o m á n y egyre t ö b b t e r ü l e t r e t e r j e d ki.sok orvos és pszichiáter szerint ez a pszicholó­ giai r e n d e l l e n e s s é g o k o l h a t ó azért. A Ritalin ellenzői szerint a hiperaktivitás „ t ü n e t e i " n e m mások. hogy hosszú távon milyen h a t á s t gyakorolhat a gyerekek agyára és t e s t é r e . k o n c e n t r á c i ó s nehézségekkel küszködnek. a m i n t elkezd­ t é k szedni a Ritalint. mint amilyennek gyakran lefestik. Bár az u t ó b b i é v e k b e n egyre t ö b b e t írtak fel belő­ le az Egyesült Államokban és az Egyesült Király­ s á g b a n . A Ritalint hívei „ c s o d a p i r u l á n a k " nevezik: segít a gyerekeknek koncentrálni. hogy ráirányította volna a figyelmet a t ü n e t e k társadalmi okaira.1 8 évesek közel három százaléka szed rendszere­ sen Ritalint. A vádak szerint a Ritalin alkalmazásával az orvosi s z a k m á n a k sikerült „medikalizálni" a gyerekek hiperaktivitását és figye­ lemzavarát . h o g y a gyere­ k e k f i g y e l m e t l e n e k . n e h e z e n k e z e l h e t ő n e k s z á m í t ó gye­ m é g azt i s f e l v e t e t t e . ADHD) írnak fel és serdülőknek Hyperactive . A Ritalin bírálói a z o n b a n azt mondják. hogy a gyógyszer k o r á n t s e m olyan ártalmatlan „csoda­ pirula". a m e l y e t a (Attention mutató Deficit gyerekeknek hi peraktív t ü n e t e g y ü t t e s t Disorder. mint a mai gyerekekre n e h e z e d ő egyre n a g y o b b nyomás. m é g nem készült á t f o g ó kutatás arról. h o g y a m o d e m o r v o s t u d o ­ m á n y t ö b b e t ártott. FEJEZET Az elmúlt évtizedben exponenciálisan növe­ rekek „ a n g y a l i " t a n u l ó k k á váltak. társadalmi és kulturális iatrogenezisről.b e n m á r minden h e t e ­ dik g y e r m e k szedi majd ezt a gyógyszert (Ob­ server. az ő k e t érő stressz . Mi a Ritalin. a m i k o r a z o r v o s i k e z e l é s h a t á s á r a a b e t e g á l l a p o t a r o s s z a b b o d i k vagy új feltételek j ö n n e k létre. megnyugtatja őket.az egyre g y o r s a b b életritmus. május). és miért kéne vele foglalkozniuk a s z o c i o l ó g u s o k n a k ? A Ritalin gyógyszer.a t . é s m e s t e r s é g e s k e r e s l e t e t teremt szolgáltatásai iránt. Nagy-Britanniában 1 9 9 8 .b a n m é g csak 3 5 0 0 . Talán a g g a s z t ó b b az az állítás. k e d e t t a Ritalin nevű gyógyszerről kiállított re­ c e p t e k s z á m a . Szakértői b e c s l é s e k szerint 2 0 0 7 . s e k k o r m á r a m i n d e n n a p i é l e t kihí­ v á s a i v a l i s egyre n e h e z e b b e n b i r k ó z n a k m e g a z . Egyes t a n á r o k b e s z á m o l ó j a szerint az egykor az osztály rossz­ c s o n t j á n a k . m i n t a m e n n y i t h a s z n á l t : a z iatrogenezis r é v é n m a g a is „ k ó r o k o z ó " . a m a g a s cukortartalmú é t e l e k és a s z é t e s ő családi élet .

amelyeket a n á c i k biológiailag alsóbbrendűnek tekintettek. E u g e n e t i ­ kái programjaik népirtáshoz vezettek: több mil­ l i ó á l d o z a t u k a z o k h o z a c s o p o r t o k h o z tartozott.több m á s európai országban és az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n is f e l h a s z n á l t á k a n é p e s s é g bizonyos csoportjai. Másodszor: a m o d e r n orvostudományt azzal vádolták. jelesül a fogyatékosok ellen. m i b e t e g s é g é s m i n e m az. A r a s s z i z ­ m u s oda vezetett. n e m látják s z ü k s é g é t . a m e l y k e z e l é s r e és gyógyításra s z o r u l . de módszeresen kiirtottak több m i n t negyedmil­ l i ó fogyatékos e m b e r t i s ( B u r l e i g h 1 9 9 4 ) .e u f e m i s z t i k u s n e v é n a „ n é p e s ­ ségpolitikát" . t u d o m á n y o s é r t e l m e z é s é r e é p ü l . hogy a 2 0 . Ezzel s z e m b e n a brit és hol­ land orvosszakértők és politikai döntéshozók az ö n k é n t e s s t e r i l i z á l á s t t á m o g a t t á k . E programok legtöbbször a „gyengeelméjű" nők k é n y s z e r s t e r i l i z á l á s á t t ű z t é k ki c é l u l . m e r t e z e k r e i s a z o r v o s t u d o m á n y a d magyarázatot és m e g o l d á s t . A t e r h e s s é g e t . n e m feled­ k e z h e t ü n k meg arról sem. h o g y egy fajilag f e l s ő b b r e n d ű . Csak Svéd­ országban 63 0 0 0 embert (90 százalékban nőket) sterilizáltak 1 9 3 4 és 1 9 7 5 között. h o g y az or­ v o s t u d o m á n y ú g y j e l e n i k m e g . h o ­ gyan é r t e l m e z i m a g a a b e t e g saját á l l a p o t á t . erre p é l d a fő­ k é n t a z eugenetika. h a n e m k ó r h á z ­ ban. h o g y a m o d e r n orvos­ tudomány v a l a h o g y h i t e l e s e b b tudásfajta. A géntechnológiával kapcsolatos vitában gyakran homlokegyenest ellentétes véleményeket han­ g o z t a t n a k egyfelől a b í r á l ó k . h o g y é p p a p á c i e n s v é l e m é n y é t és ta­ pasztalatait n e m v e s z i f i g y e l e m b e . M i n ­ den egyes p á c i e n s „beteg test". a m i „ t u d o m á n y t a l a n " . m i n t h a a z orvos­ lás é s gyógyítás m i n d e n m á s f o r m á j á n á l e l ő b b r e való volna. h o g y az e m b e r i é l e t egy­ re több területét v o n j a o r v o s i e l l e n ő r z é s a l á . a m i r o n t h a t j a a „nemzeti génállomány" minőségét. BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG emberek. ezt a gyakori és t e r m é s z e ­ tes jelenséget k o c k á z a t o k k a l és v e s z é l y e k k e l t e l i „betegségként" k e z e l i k . amely lehetővé teszi. h o g y m e g v á l t o z t a s s á k a m a g z a t g e n e t i k a i „össze­ t é t e l é t " . B á r a n á c i N é m e t o r s z á g v e t e t t e be m e s s z e a leg­ p u s z t í t ó b b e u g e n e t i k á i p r o g r a m o k a t . h o g y a k i a l a k u l ó j ó l é t i á l l a m r e p r o d u k c i ó ­ ra ö s z t ö n z i a „ s i l á n y a b b a k a t " is. hogy az orvosi s z a k m a ó r i á s i h a t a l o m r a tett szert annak m e g h a t á r o z á s á b a n . a „ n o r m á ­ lis" állapotok m e d i k a l i z á l á s a m i a t t i a g g o d a l m a k vetődtek fel a g y e r e k e k h i p e r a k t i v i t á s á v a l ( l á s d a keretes részt az e l ő z ő o l d a l o n ) . M i v e l a z o r v o s t u d o m á n y r ó l f e l t é t e l e z i k . főként férfi s z a k o r v o s o k i r á n y í t á s á v a l k e r ü l rá sor. a k i k s z e r i n t a gén­ t e c h n o l ó g i á r a v é s z j ó s l ó a n r á v e t ü l a fent tárgyalt 2 0 . a k i k s z e r i n t a m o d e r n orvostudomány k i s a j á t í t o t t a é s „ m e d i k a l i z á l t a " a terhesség és a s z ü l é s f o l y a m a t á t .EGÉSZSÉG. A s k a n d i n á v o r s z á g o k b a n a politi­ k a i v e z e t ő k és a g e n e t i k u s o k a z é r t v e z e t t é k be a kényszersterilizálási programokat. e l k ü l ö n í t e t t é k a „ g y e n g e e l m é jűeket". h o z z á é r t ő l é n y n e k t e k i n t i k . h o g y m e g h a l l g a s s á k . Negyedszer: egyes szociológusok kifejtették. a m e l y b e n ez a m o d e l l k i a l a k u l t . másfelől a támo­ gatók. M a a z o r v o s t e c h n o l ó g i a gyors f e j l ő d é s e új. Pedig a f e n t i e k b ő l k i d e r ü l . ha a b e t e ­ get gondolkodó. így b e f o l y á s o l h a t j á k k é s ő b b i fejlődését. A jóval kisebb Norvégiában ugyanebben az időszakban 48 0 0 0 embert sterilizáltak. aki­ nek m e g v a n n a k a m a g a h e l y t á l l ó m e g l á t á s a i és magyarázatai. h i ­ szen v é l e m é n y ü k e t és t u d á s u k a t a r e p r o d u k c i ó s folyamatot f e l ü g y e l ő „ s z a k e m b e r e k " n e m tartják lényegesnek ( O a k l e y 1 9 8 4 ) . Az ebből a g o n d o l a t m e n e t b ő l e r e d ő l e g é l e s e b b kriti­ káknak n ő k adtak h a n g o t . századi eugenetika árnya. h o g y bármi. h o g y a gyógyítás egyre n é p s z e r ű b b a l t e r n a t í v formái. például a h o m e o p á t i a és az a k u p u n k t ú r a m e g i n ­ gatják azt a m e g g y ő z ő d é s t . a k i k b á b á t h í v h a t ­ nának segítségül a z o t t h o n u k b a . mert aggód­ tak. hogy a k o n k r é t t e s t i b a j o k o k a i n a k és e l l e n s z e ­ rének objektív. Ötödször: a bírálók szerint a biomediciná­ lis m o d e l l a l a p j á t k é p e z ő f e l t e v é s e k e t a p o l i t i k a m i n d i g i s i g y e k e z e t t m a n i p u l á l n i . A n á c i N é m e t o r s z á g t u d o m á n y o s és o r v o s i „ s z a k é r t ő i " a v é g s ő k i g e l m e n t e k e t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á b a n : azt á l l í t o t t á k . akit k e z e l n i próbál. például zsidók vagy cigányok voltak. v i l á g o s b ő r ű „árja" fajt s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i u k . a k i k s z e r i n t a g é n t e c h n o l ó g i á n a k s e m m i . Harmadszor: a b í r á l ó k azt m o n d j á k . Helyzetét k i h a s z n á l v a a „ t u d o m á n y o s igaz­ ság" uraként l é p h e t fel. é s i n k á b b in­ t é z e t e k b e zárták. a ( g y a k r a n gyógy­ szerekkel. a m e l y „ n e m e s í t é s s e l " k í s é r l i m e g g e n e t i k a i l a g „ j a v í t a n i " az e m b e r i fajt. A tudományos m u n k a igen nagy és e g y r e n a g y o b b r é s z é t alkotja a g é n t e c h n o l ó ­ gia (genetic engineering). A s z ü l é s ma már n e m a n ő k k e z é b e n v a n . a h o g y a n v á l t o z i k a világ. p é l d á u l P r o z a c k e l s z a b á l y o z o t t ) levert­ séggel vagy az e n y h e d e p r e s s z i ó v a l és a ( s o k s z o r krónikus k i m e r ü l t s é g s z i n d r ó m á n a k c í m k é z e t t ) fáradtsággal k a p c s o l a t b a n . században az e u g e n e t i k á t . hogy az Egyesült Á l l a m o k b a n 1 9 0 7 é s 1 9 6 0 között kényszersterilizált 6 0 0 0 0 ember között aránytalanul nagy s z á m b a n voltak fekete n ő k . A f e m i n i s t á k s z e r i n t e folyamat i r á n y í t á s a k i c s ú s z o t t a n ő k k e z é b ő l . H a s o n l ó . A b i o m e d i c i n á l i s m o ­ dell alapjául szolgáló f e l t e v é s e k k ö z ü l s o k a t egyre i n k á b b m e g k é r d ő j e l e z n e k . n e ­ h é z k é r d é s e k e t v e t fel a b i o m e d i c i n á l i s m o d e l l bírálói számára. az s z ü k s é g k é p p al­ sóbbrendű is. I l l i c h és a h o z z á ha­ sonló b í r á l ó k s z e r i n t e r ő s e n s z ű k í t e n i k e l l a m o ­ dern o r v o s t u d o m á n y h a t ó k ö r é t . A b í r á l ó k s z e r i n t a z o n b a n a kezelés c s a k a k k o r l e h e t e r e d m é n y e s . M á i g f e n n m a r a d t az a v é l e k e d é s .

E z e k az egészséggel kapcsolatos közgon­ dolkodásban megfigyelhető új fejlődési irányok . 2 0 0 4 . n o v e m b e r 1.a m o d e r n o r v o s t u d o m á n y t ért m á s b í r á l a t o k k a l együtt. hogy ezek a betegségek többé n e m öröklődnek nemzedék­ ről n e m z e d é k r e . a c i s z t á s fibrózis vagy a H u n t i n g t o n . hogy n e m ­ c s a k a s z a k o r v o s o k b í r n a k az e g é s z s é g r e és a b e ­ tegségre vonatkozó ismeretekkel és hogy értelmezhetjük ha és magyaráza­ saját tokkal.). E z a d ö n t é s azt j e l e n t i . A t á m o g a t ó k azt m o n d j á k . amelyre hivatkozva az orvosok a j e l l e m z ő k mos­ taninál sokkal szélesebb skálája szerint „kima­ z s o l á z h a t j á k " a z e m b r i ó k a t . h o g y a s z ü l e t é s e l ő t t „megtervezzék" a testet: m e g h a t á r o z z á k a bőr­ színt.1. E z e n k í v ü l m a ­ gyarázatot adnak a fentebb ismertetett alternatív vagy k o m p l e m e n t e r g y ó g y á s z a t e r ő s ö d é s é r e is. faji vagy fogyatékosokkal szembeni diszkrimi­ nációnak az embrióválasztás során? Egyáltalán hogyan lehet megfogalmazni ezeket a szempon­ tokat? A géntechnológia valószínűleg n e m olcsó. élet. Más tényezőkkel is s z á m o l n u n k kell azonban: m a g á n a k a b e t e g s é g n e k a j e l l e g e és h a t ó k ö r e is változófélben van. ábra Szemléletváltozása mai egészség­ ügyben és orvostudományban Betegség Kórház Akut Gyógyítás Beavatkozás Kezelés Páciens ^> ^> ^> ^> ^> ^> Egészség Közösség Krónikus Megelőzés Odafigyelés Gondozás J> Személy Forrás: Nettleton 2006. fogós k é r d é s v e t ő d i k fel. FEJEZET lógia elérhetőségében A mutatkozó különbségek előnyök­ köze az eugenetikához (Kerr-Shakespeare 2 0 0 2 ) . fen­ m i a t t k i a l a k u l h a t egy „ b i o l ó g i a i l a g s z á m k i v e t e t t osztály". A a biomedicinális modellel is. „ k i i k t a t h a t j á k " a g y e r e k ü k b ő l az ö s s z e s társadalmilag n e m szerencsés tulajdonságot? Mi lesz a hátrányosabb helyzetű csoportok gyerekei­ vel. . a m e l y e k ­ b e n n i n c s e n e k a s z ó b a n forgó b e t e g s é g e t a z el­ jövendő nemzedékekre esetleg átörökítő gének.214 8. Ugyanakkor az említett hatóság határozata tovább mélyíti a „megtervezett babák­ kal" kapcsolatos nézeteltérést. a k i k t o v á b b r a i s „ t e r m é s z e t e s e n " s z ü l e t n e k majd? Egyes szociológusok szerint a géntechno­ 8.). 2 0 0 4 . megkérdőjelezik télyüket. Precedenst teremt. a hajat és s z e m e t . K o r á b b a n c s a k g y e r m e k k o r i gyógyíthatatlan rendellenességek (például 2004.é s egészségbiztosításhoz is nehezebben juthatnak m a j d ( D u s t e r 1 9 9 0 ) . h o g y o l y a n e m b r i ó k a t v á l a s s z a n a k ki. Lesz-e orvosok várt technológiában is igyekeznek latba vetni tekin­ nem következménye orvosi beavatkozásnak? M i l y e n szerepet játsza­ nak majd a l e e n d ő szülők az embrióválasztással k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k b e n ? Itt m e g i n t a r r ó l v a n szó. hogy elejét vegyék a nemi. A s z ű r é s i eljá­ rás n é l k ü l a s z ü l e t e n d ő g y e r e k 5 0 s z á z a l é k o s va­ lószínűséggel vagy örökölhetné a betegséget (Times. Orvostudomány és egészség a változó világban Az e m b e r e k egyre i n k á b b felismerik. é s egy-egy ország egész népességét fenyegették. a k i k n e k v a n r á pénze. p é l d á u l a t ü d ő v é s z . n o v e m b e r 6.s z i n t é n j e l e n t ő s á t a l a k u l á s o k a t in­ dítanak el a m o d e r n társadalmak egészségügyi r e n d s z e r é b e n ( l á s d a 8. a m e l y e k e t a k o r á b b i a k b a n v á z l a t o s a n is­ m e r t e t t e m . M i n d a n n y i a n olyan helyzetben vagyunk. h o g y a z a n y a m é h b e c s a k olyan embriót ültetnek majd. a testmozgásról.b e n a z E g y e s ü l t Király­ ságban az állami fertilizációs és embriológiai ha­ tóság lehetővé tette az öröklött bélrák b i z o n y o s f o r m á j á b a n s z e n v e d ő b e t e g e k egy c s o p o r t j á n a k . h o g y a z o k . P é l d á u l m a m á r tu­ d o m á n y o s a n l e h e t s é g e s az is. a t e s t s ú l y t és így t o v á b b . géntechnológia nyújtotta b ő l n e m r é s z e s ü l ő k e t a s z ó b a n forgó e l ő n y ö k e t élvezők előítéletei és m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e sújthat­ j á k . A s z o c i o l ó g u s o k b a n az új or­ v o s i t e c h n o l ó g i á k g y o r s e l ő r e t ö r é s e l á t t á n egyre t ö b b ú j . Például lehetőséget a d a z egyes e m b e r e k e t b i z o n y o s b e t e g s é g r e haj­ lamossá tevő genetikai tényezők azonosítására. ábrát). E z e k g y a k r a n j á r v á n y o s m é r e t e k e t ö l t ö t t e k . befolyásolhatjuk a jóllétünket. A korábbi időszakokat fertőző b e t e g s é g e k j e l l e m e z t é k . h o g y a ( h a g y o m á n y o s a n férfi) s z a k o r v o s o k megkérdőjelezhetetlen orvosi tanácsokat adnak a (nyilvánvalóan nő) leendő anyáknak? Milyen biztosítékok kellenek. A szembeni. megismerkedünk testünkkel és m i n d e n n a p i életünk során megfelelő dönté­ seket h o z u n k a táplálkozásról. h o g y a g é n t e c h o l ó g i a óriási lehetőségeket teremt.k ó r ) e s e t é n e n g e d é l y e z t é k a z e m b r i ó v á l a s z t á s t [Times. a f o g y a s z t á s i s z o k á s o k r ó l és az á l t a l á n o s é l e t v i ­ telről. E z v a j o n azt j e l e n t i . n é h á - t e b b tárgyalt b í r á l a t o k k ö z ü l j ó n é h á n y é r v é n y e s géntechnológiai az vitára biomedicinális sokan akik e az modellt helytelenítők között bizonyára szerepét. a m a l á r i a és a g y e r m e k b é n u l á s . A l e s z a k a d ó k t a l á n m é g m u n k á h o z . A genetikai átprogramozás biztosítja. a ko­ lera. amelyből hiányoz­ n a k az e s e t l e g r á k o t o k o z ó g é n e k . Ma az iparosodott országokban m á r n e m k é p e z n e k j e l e n t ő s halál­ o k o t a z efféle h e v e n y f e r t ő z ő b e t e g s é g e k .1.

. á t f o g ó b b a n k e l l f e l t á r n i a b e t e g s é g ­ h e z k a p c s o l ó d ó é r t e l m e z é s e k e t é s azt. felborul az őt körül vevők élete is: n e m v é g z i e l m u n k a h e l y i f e l a d a t a i t . h a n e m segíti t á r s a d a l m i i n t e r ­ akcióinkat é s m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g e i n k e t . A s z o c i o l ó g i a i g o n d o l k o d á s b a n f ő k é n t k é t ér­ telmezési módszer bizonyult nagy hatásúnak. Talcott Parsons ( 1 9 5 2 ) vezette be a betegszerep fogalmát: ezzel jellemezte azokat a viselkedésmintákat. hogy a be­ teg e g y é n n e m t u d j a e l l á t n i s z o k á s o s feladatait. d e gyakran é s z r e v é t l e n r é s z e . akikkel k a p c s o l a t b a k e r ü l ü n k . E z é r t te­ szik fel a kérdést. illetve kevésbé megbízható és eredményes. A b b ó l i n d u l u n k ki. h o g y a modern o r v o s t u d o m á n y é s a z e m b e r e k e z z e l kap­ csolatos attitűdjei é p p e n egy j e l e n t ő s és gyors át­ alakuláson m e n n e k k e r e s z t ü l . vagy csak a doktor úr drága idejét fecsérlem?«" Az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos szociológiai nézőpontok A s z o c i o l ó g u s o k e z e n a t é r e n e g y i k fő feladatuk­ nak tekintik. r o s s z k ö z é r z e ­ tet. Előfordulhat például.nyat k ö z ü l ü k l é n y e g é b e n s i k e r ü l t m e g s z ü n t e t n i . a m e l y e k r é v é n m e g é r t h e t j ü k a b e t e g s é g g e l kap­ c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t .a m i n t e r r e n é h á n y tudós k ö v e t k e z t e t . H a ol­ vasóm volt m á r beteg. M i v e l a z e m b e r e k t o v á b b é l n e k é s elsősorban szenvednek. amelyekhez igazodva a beteg személy a lehető legkisebbre csökkenti a betegség zavaró hatását. á t a l a k u l n a k a m á s o k k a l folytatott i n t e r a k c i ó i n k . é s így t o v á b b . A m á s o d i k nézet szerint. interakcionisták hogyan „Egy kis csúszásban vagyunk. k e v e s e t m o z o g é s e g é s z s é g t e l e n ü l táp­ lálkozik). n e m t u d j a e l l á t n i o t t h o n i f e l a d a t a i t s e m . A m i k o r m e g b e t e g s z ü n k . ezért a betegséget diszfunkciónak tekintik. De egy valami b i z t o s : m a a n n a k l e h e t ü n k t a n ú i . hogy m e g b e t e g e d t ü n k . hogy megvizsgálják a betegséggel kapcsolatos s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t o k a t . a m e l y e k e t s z i n t é n s o k k r ó n i k u s beteg­ ség közvetett k i v á l t ó o k á n a k t e k i n t e n e k . h o g y a test „ n o r m á l i s " m ű k ö d é s e é l e t ü n k l é t f o n t o s s á g ú .az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s m o s t zajló v á l t o z á s a i h a t á s á r a felváltja-e a b i o m e d i c i ­ nális m o d e l l t egy új „ e g é s z s é g p a r a d i g m a " . M i v e l a beteg n e m tudja b e t ö l t e n i szo­ kásos szerepét. tegségünkre. h o g y tes­ tünk n e m gátolja. E z t a v á l t o z á s t nevezik „egészségváltásnak" (health transition). a k á r c s a k r ö v i d e b b ideig. akikkel e k ö z b e n é r i n t k e z é s b e k e r ü l . o. a z énképünk is arra a f e l t é t e l e z é s r e é p ü l . H a n g s ú l y o s a b ­ bak az „életviteli d ö n t é s e k " is ( p é l d á u l ha v a l a k i dohányzik. g o n d o s k o d v a . E n n e k az az oka. . ha felten­ nék maguknak a kérdést: »Valóban ennyire beteg va­ gyok. m a e z a z a r á n y a z é l e t k o r r a l e g y e n e s arányban n ő . h o g y a n é l i m e g a b e t e g s é g e t . a s z í v b e t e g s é g . „Mi a szociológia?" című fejezetet (36-37. Az i p a r o s o d o t t o r s z á g o k b a n m a n a p s á g a leggyak­ rabban a n e m f e r t ő z ő k r ó n i k u s b e t e g s é g e k (pél­ dául a rák. Még n e m t u d h a t j u k . hatnak ezek az elképzelések az e m b e r e k tetteire A betegszerep A k i e m e l k e d ő funkcionalista gondolkodó. M á s o k is. a k k o r az nemcsak n e k ü n k o k o z fájdalmat. krónikus új degeneratív kell betegségekben kialakítani az szemléletet egészségügyben é s a z e l l á t á s b a n . / A f u n k c i o n a l i z m u s r ó l b ő v e b b e n l á s d az 1. ezért szeretném.). e z z e l meg­ n e h e z í t i m u n k a t á r s a i dolgát. A f u n k c i o n a l i s t a g o n d o l a t m e n e t s z e r i n t a társa­ dalom általában zavartalan. a m e l y e k h e z a b e t e g e g y é n n e k alkalmazkodnia kell. hogy t e s t ü n k „ r e n d e l t e t é s s z e r ű e n " m ű k ö d i k . t á m o g a t ó a n fordulnak felénk. és viselkedésére. a m e l y megzavarhatja e n o r m á l i s létálla­ pot folyamatát. h o g y . elesettséget és m á s k e l l e m e t l e n s é g e k e t . például a fent tárgyalt a n o r e x i á t m a g a a b e t e g és azok. a c u k o r b e t e g s é g és a keringési zavarok) o k o z n a k h a l á l t . r e a g á l h a t n a k a b e - amelyet főként a szimbolikus fogadtak el. é s e z t m e g p r ó b á l ­ ják b e i l l e s z t e n i saját é l e t ü k r e n d j é b e . A z e l s ő . h a ­ nem m á s o k a t is é r i n t . A b e t e g s é g n e k s z e m é l y e s és n y i l v á n o s d i m e n ­ ziója is van. a m e l y a funk­ cionálisra iskolához köthető. reakcióik azután segítenek kialakí­ t a n i a m a g u n k é r t e l m e z é s e i t é s é n k é p ü n k átfor­ málására késztethetnek minket. azokat a viselkedési n o r m á k a t írja le. A v e l ü n k s z o r o s k a p c s o l a t ­ ban állók r é s z v é t t e l . Míg a p r e m o d e r n t á r s a d a l m a k b a n a l e g n a g y o b b halálozási a r á n y t a c s e c s e m ő k és a g y e r e k e k köré­ ben mérték. konszenzusos mó­ don működik. akkor tudja. h o g y a m i n d e n n a p i é l e t r e n d j e i l y e n ­ kor i d e i g l e n e s e n f e l b o r u l . Talán igyekeznek tudomásul venni. m i n t általában.

FEJEZET r e illik. h o g y „ r e n d b e j ö j j ö n " . vennie és a z z a l a joggal j á r n a k . P é l d á u l a beteget „ f e l m e n t h e ­ t i k " a s z o k á s o s o t t h o n i feladatok e l v é g z é s e alól. A stigma­ tizált b e t e g ( p é l d á u l a k á b í t ó s z e r f ü g g ő ) gyakran n e m kérdezhet. a beteg n e m felelős a betegségért. ho­ g y a n v i s z o n y u l a s z a k o r v o s a b e t e g h e z . kiváltsága­ it a s z e r i n t s z a b j á k m e g . h o g y a n válik a b e t e g egy t á g a b b t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t s z e r v e s ré- . é s jogait. Az u t o l s ó az ille­ gitim b e t e g s z e r e p . A s t i g m a t i z á l á s g y a k r a n ta­ p a s z t a l h a t ó a z e g é s z s é g ü g y b e n ( l á s d a z arctor­ zuláshoz kapcsolódó esettanulmányt a 2 2 9 . h o g y a b e t e g s o k vagy a l e g t ö b b feladat a l ó l m e n t e s ü l ) . így n e m f e l t é t l e n ü l k a p h a t k ü l ö n jogokat és kiváltságokat. amelyekkel szemben az egyén tehetetlen. Ugyanez elmondható a m a i A I D S . A s t i g m a s o k f é l e formát ölthet: például lehet testi (lásd Paul Hunt fejtegetését a fogyatékosságról később. A b e t e g s é g szak­ értői v é l e m é n n y e l v a l ó i g a z o l á s a l e h e t ő v é t e s z i a beteget körülvevők számára. h o g y a z e g y é n v a l a m i k é p p felelős a b e t e g s é g é é r t . hogy higgyenek a b e t e g n e k . A b e t e g t ő l elvárják. h o g y a stigmatizác i ó s f o l y a m a t n a k e l e v e r é s z e a t á r s a d a l m i kont­ roll. i l l e t v e rákos vagy P a r k i n s o n . E n n e k az az eredménye. a m e l y v i l á g o s a n feltárja. P a r s o n s s z e r i n t az e m b e r e k a s z o c i a l i z á c i ó r é v é n t a n u l j á k a b e t e g s z e r e p e t . A társadalom a csoport megbélyegzése révén s z a b á l y o z h a t j a a c s o p o r t v i s e l k e d é s é t . m i n t azt. h o g y m e n n y i r e tartják s ú l y o s n a k az á l l a p o t á t és h o g y a n látják a b e t e g s é g é t . a k i c s a k n á t h á s . hogy az orvosok és más egészségügyi dolgozók szakmailag „élet-halál urai" a beteggel szemben. betegszerep kell fogadnia. h o g y p é l d á u l á g y b a n m a r a d j o n vagy szabadságot kérjen a m u n k a h e l y é n . H a a b e t e g n e m h a j l a n d ó o r v o s h o z f o r d u l n i vagy n e m h a l l g a t a s z a k t e k i n t é l y t a n á c s a i r a . és a k k o r v a l ó s í t j á k m e g (a többiek közreműködésével). Freidson ( 1 9 7 0 ) a betegszerep h á r o m változatát határozta meg. Például az alkoholizmus i s s t i g m a t i z á l t b e t e g s é g . fordulnia. 2. A betegszerep h á r o m pilléren nyugszik: 1. h a az egyén olyan betegségben szenved vagy olyan á l l a p o t b a kerül. m i n t m á s k ü l ö n b e n . h o g y e l k ü l ö n í t e t t lepratelepeken éljenek. Nincs összefüggés a b e t e g s é g k i a l a k u l á s a és az e g y é n viselkedése vagy tettei között. E l n é z h e t i k n e k i . o l d a l o n ) . A feltétel nélkül legitim betegszerep olyan egyén­ A „betegszerep" bírálatai A b e t e g s z e r e p m o d e l l n a g y h a t á s ú e l m é l e t n e k bi­ z o n y u l t . A b e t e g jogot n y e r arra. a m e l y e k v a g y h a m i s a k . n e m tudakozódhat a kezeléséről. a m e l y e k a b e t e g s é g k ü l ö n b ö z ő fajtáinak és fokainak felelnek meg. h o g y a beteg­ s z e r e p s z e m p o n t j á b ó l a b e t e g s é g e k „ n e m egy­ f o r m á k " . (Ez történt a középkori leprásokkal. a m e l y b ő l f e l é p ü l h e t n e k . amikor megbeteg­ szenek. E g y e s ese­ t e k b e n a stigmát s o s e m vonják vissza. oldalon). a m e l y e t m á s o k m e g b é l y e g e z n e k .k ó r o s ( e z e k f o n t o s k i v á l t s á g o k k a l kiváltságokkal kell részt bír. M á s s z o c i o l ó g u s o k e l t é r ő e n é r t e l m e z i k a Parsons-féle b e t e g s z e r e p e t : felvetik. A b e t e g t ő l el­ várják. M i v e l a b e t e g s e m m i t n e m t u d „ t e n n i " gyógyu­ l á s a é r d e k é b e n . Mivel és tartozik hogy nem szokásos feladatokban. h a v i s e l k e d é s e n e m o l y a n udva­ rias vagy tapintatos. m e r t ú g y érzik. vagy c s a k r é s z b e n igazak. kell A hogy egészségét: szakorvoshoz hogy „páciens". G o f f m a n r á m u t a t o t t . Feltétel nélkül legitim szerep juthat annak.2 3 0 . E r r ő l a k k o r b e s z é l h e t ü n k . a m e l y e k k ü l ö n b e n rá v o n a t k o z n á n a k . h o g y „az orvos uta­ sításait" követve közreműködjön felépülésében. a k k o r ve­ szélybe kerül betegstátusa. h o g y b e t e g . akiket kiközösí­ t e t t e k é s arra k é n y s z e r í t e t t e k .2 2 6 . i g l e n e s és „ f e l t é t e l e s " s z e r e p : a h h o z a f e l t é t e l h e z kötött.) A z e g é s z s é g ü g y i intéz­ m é n y e k falai k ö z t a s t i g m a m e g h a t á r o z h a t j a .b e t e g e k r ő l is. T e h á t a b e t e g s z e r e p p e l j á r ó j o g o k h o z és k i v á l t s á g o k h o z különböző tapasztalatok fűződhetnek. A je betegnek tennie kell azért. a 2 2 5 . akkor t ö b b j u t t a t á s i l l e t i meg. A feltételes betegszerep a z o k n a k jut. h o g y a társa­ d a l o m teljes j o g ú tagja l e g y e n . E r v i n g G o f f m a n ( 1 9 6 3 ) s z e r i n t a s t i g m a „lefo­ visszanyer­ és el ide­ k o z á s " : az e g y é n t m e g f o s z t j á k attól. de elismerik. életúthoz kapcsolódó (például a bünte­ tett e l ő é l e t ) vagy k ö r n y e z e t i ( p é l d á u l „ r o s s z tár­ s a s á g b a k e v e r e d e t t " ) .216 8. h o g y m e n n y i r e s ú l y o s a betegsége. A beteg nem felelős betegeskedéséért. A ezek közé a beteg bizonyos az jogokkal is. 3. a k i g y ó g y í t h a t a t l a n b e t e g s é g b e n s z e n v e d . a k i k i d e i g l e n e s e n k e r ü l n e k r o s s z a b b á l l a p o t b a . a m e l y m e g f o s z t h a t j a el­ szenvedőjét a betegszerep b e t ö l t é s é n e k jogától. aki alopecias (mindenféle szőrzetét e l v e s z t i ) v a g y e r ő s e n p a t t a n á s o s (egyik e s e t b e n s e m bír különleges kiváltságokkal. h o g y a b e t e g m i n d e n t m e g t e s z g y ó g y u l á s a é r d e k é b e n . a u t o m a t i k u s a n j o g o s u l t a beteg­ szerep betöltésére. az érintett s z e m é l y t s o s e m fogadja v i s s z a a t á r s a d a l o m . a k i igazolja a s z ó b a n forgó s z e m é l y ­ n e k azt az állítását. Például ha valaki hörghurutos. A b e t e g s z e r e p b e t ö l t é s é h e z a beteg­ n e k m e g k e l l k a p n i a egy e g é s z s é g ü g y i s z a k e m b e r j ó v á h a g y á s á t . inkább olyan sztereotípiákból é s n é z e t e k b ő l e r e d . S z e r i n t ü k a b e t e g s z e r e p b e n s z e r z e t t ta­ pasztalatok betegségfajtánként változnak. mivel az e m b e r e k n e k a b e t e g g e l k a p c s o l a t o s r e a k c i ó i t az h a t á r o z z a meg. A s t i g m a r i t k á n é p ü l a sze­ mély ismeretére. m e n t e s ü l b i z o n y o s feladatok. szere­ p e k é s v i s e l k e d é s f o r m á k alól. E nézet s z e r i n t a b e t e g s é g o l y a n fizikai o k o k e r e d m é n y e . hogy n e m felelős a betegségért).

E g y e s s z e r z ő k s z e r i n t a betegszerep-„képlettel" n e m lehet megragadni a betegség megtapasztalását. k u l t u r á l i s és gazdasági h a t á s a i t ó l . A s z o c i o l ó g u s o k á l t a l feltárt k é r d é s k ö r ö k egyi­ k e az. Mások rámutatnak. m i n t ­ sem a b e t e g s z e r e p a l a p j á n g o n d o l n á n k . de életük későbbi szakaszában krónikus betegségektől szenvednek. az osz­ tály és a n e m b e f o l y á s o l h a t j a . h o g y b e t ö l t h e t i . Például a beteg segítségre szorul. Ez e l l e n t m o n d a betegszerep e l s ő a l a p t é t e l é n e k . de n e m akar kiszolgáltatottnak látszani. Az élet és a b e t e g s é g j ó v a l b o n y o l u l t a b b . h o g y az akut f e r t ő z ő b e t e g s é g e k h e l y e t t a krónikus b e t e g s é g e k v á l t a k u r a l k o d ó v á . m i l y e n j e l e n t é s e k e t f ű z n e k h o z z á . m e g b o l y g a t h a t j á k a z é l e t menetét. a k i n é l b e t e g s é g e t d i a g n o s z ­ tizáltak. a k k o r m e n n y i ideig k e l l v á r n i a rá. A t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k meg­ változott kontextusa változásokat idézhet e l ő az önazonosságban. A következőkben ismertetek néhány olyan módszert. m i n t a (bizalmas és szokványos) személyközi kapcsola­ tok kezelésének készségei.m ű k ö d é s b e n zavart. E z e k e t a z á t a l a k u l á s o k a t o k o z h a t j á k m á s o k ­ nak a betegséggel kapcsolatos valódi reakciói és k é p z e l t v a g y v é l t r e a k c i ó k is. A b e t e g s z e r e p e t n e m l e h e t e l s z a k í t a n i a k ö r n y e z e t t á r s a d a l m i . h o g y m e g é r t ­ hesse. az ö r e g e d é s k a p c s á n (6. abban változásokat indíthat el. . M á s esetek­ b e n t á r s a d a l m i t é n y e z ő k . bizonytalanná válnak. H o g y a n fogadják és d o l g o z z á k fel az e m b e r e k egy s ú l y o s betegség h í r é t ? H o g y a n f o r m á l j a a b e t e g s é g az interakciókat megalapozó közös fogalmak n e m m i n d i g é r v é n y e s ü l n e k . a m e l y e k k e l a s z i m b o l i k u s i n t e r a k c i o nista i s k o l á h o z t a r t o z ó s z o c i o l ó g u s o k p r ó b á l t á k értelmezni a b e t e g s é g g e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a ­ tokat. Ugyanakkor a betegség megélése kikezdheti az emberek énképét. az e m b e r e k megbirkózási stratégiákat kifejlesztve igyekeznek a l e h e t ő legnormálisabban élni az életüket (Kelly 1 9 9 2 ) . h o g y a n é r t e l m e z i k az e m b e r e k a társa­ dalmi világot. hogy az iparosodott t á r s a d a l m a k b a n az emberek ma tovább élnek. a m e l y e k az e m b e r e k s z o k á s o s n a p i t e v é k e n y s é g é r e is h a t h a t n a k . hogy talán sokáig betegséggel kell élniük. h o g y a n t a n u l m e g a t a r t ó s a n b e t e g e g y é n m e g b i r k ó z n i betegsége gyakorlati és é r z e l m i kö­ vetkezményeivel. d e e g y r e t ö b b e n k é n y t e l e n e k s z e m b e n é z n i azzal. a m e l y e k e t újra é s újra r o s s z u l d i a g n o s z t i z á l n a k a z o r v o s o k . V a n n a k egyé­ nek. A z efféle á l l a p o t ­ tól s z e n v e d ő egyén gyakran stratégiákat dolgoz ki. h a k r ó n i k u s betegséggel k e l l é l n i e f K o r á b b a n . p é l d á u l a faj. a m e l y az efféle á l l a p o t o k k a l jár. T o v á b b á a b e t e g s z e r e p „ f e l ö l t é s e " n e m m i n d i g z ö k k e n ő m e n t e s f o l y a m a t . a z i n z u l i n i n j e k c i ó z á s v a g y s o k f é l e gyógy­ szer rendszeres szedése megköveteli az egyéntől. illetve h o g y a n látják m á s o k b e t e g s é g é t . M í g a h e ­ veny betegség m e g é r t é s é b e n h a s z n o s l e h e t a b e ­ tegszerep fogalma. A m á s o k s z á m á r a szokványos társadalmi interakciók a tartósan be­ tegek vagy fogyatékosok számára kockázatossá. a m i azt j e l e n t i . és a m i n d e n ­ napi helyzetek értelmezése lényegesen Más eltérő lehet.v a g y h ú g y h ó l y a g .EGÉSZSÉG.például hogy ismeretlen helyen mindig megnézi. vagy e l l e n t é t e s e k a z érdekeik. hogy a m o d e l l n e m a l k a l m a z h a t ó á l t a l á n o s a n . hol a mellékhelyiség -. A m o d e l l e l s z e m b e n a z o n b a n s z á m o s bí­ rálat f o g a l m a z ó d o t t m e g . h o g y a z e g y é n egyre in­ kább felelős t u l a j d o n j ó l l é t é é r t . 217 e g y é n m i n d e n n a p i é l e t é t ? H o g y a n h a t a z e g y é n ön­ a z o n o s s á g á r a . p é l d á u l a b é l .s o k f é l e k é p p e n é l i k m e g és értel­ mezik. hogy beszélhet-e v e l e a b e t e g s é g r ő l . Sok s z o c i o l ó g u s az e g é s z s é g és a b e t e g s é g terü­ letén a l k a l m a z t a e z t a s z e m l é l e t e t . M o d e r n korunkban egyre h a n g s ú l y o s a b b a z é l e t v i t e l é s a z egészség.e valaki a b e t e g s z e r e p e t . h o g y a n é l i k m e g a z e m b e r e k b e t e g s é g ü k e t . B á r a betegség tünetei l e h e t n e k z a v a r b a ejtők. M á s be­ t e g s é g e k n e m várt m ó d o n h a t n a k a t e s t r e . R á a d á s u l a beteg­ szerep v e s z í t e t t v a l a m e n n y i t é r v é n y é b ő l a z z a l a modern t á r s a d a l m a k b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s ­ sal is. A dia­ lízis. a m í g á l l a p o t u k r ó l egyértelmű diagnózis n e m születik. részvétet é r e z h e t v a l a k i iránt. hogy a betegséghez igazítsa napirendjét. A s z o c i o l ó g u s o k a t az foglalkoztatja. a m e l y e k b e n az orvos és a beteg e l t é r ő d i a g n ó z i s t alkot. és ha igen. h o g y m i t j e l e n t b e t e g s é g g e l é l n i . Például a betegszerep-elmélettel n e m magyaráz­ h a t ó k az o l y a n e s e t e k . fejezet) m á r szóba került. Az orvostudomány képes e n y h í t e n i a fájdalmat és a r o s s z k ö z é r z e t e t . m i s z e r i n t a z e g y é n nem h i b á z t a t h a t ó b e t e g s é g é é r t . illet­ v e e r ő s h á n y i n g e r t o k o z h a t n a k . A b e t e g e k . BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG szévé. i d ü l t b e t e g s é g e s e t é n k e v é s b é használható: a t a r t ó s a n b e t e g e k vagy a r o k k a n t a k számára n i n c s b e v á l t r e c e p t .a k á r c s a k a k ö r n y e z e t ü k . T ő l ü k megtagadják a b e t e g s z e r e p e t . ha a b e t e g s é g v a g y a fo­ gyatékosság m e g h a t á r o z ó tényező. A szokásos hétköznapi A betegség mint „megélt tapasztalat" A szimbolikus i n t e r a k c i o n i s t á k azt igyekeznek feltárni. akik évekig szenvednek krónikus fájdal­ m a k t ó l v a g y o l y a n t ü n e t e k t ő l . a m e l y e k k e l a m i n d e n n a p i é l e t b e n f é k e n tart­ h a t j a b e t e g s é g é t : e z e k é p p ú g y l e h e t n e k gyakorla­ ti s z e m p o n t o k . de n e m biztos abban. h o g y a n v á l i k ilyen e s e t e k b e n a betegség az egyén s z e m é l y e s „életrajzának" részévé. Bizonyos betegségek rendsze­ res kezelést vagy az egészséges állapotot fenn­ tartó életvitelt követelnek.

E n n e k a z az. h o g y a n függ ö s s z e az egészség olyan változókkal. A s z o c i o l ó g u s o k és az e p i d e m i o l ó g i a (járvány­ t a n ) s z a k é r t ő i . a m e l y n e k r é v é n az e g y é n b e i l l e s z t i a b e t e g s é g e t az é l e t é b e : m e g p r ó b á l j a é r t e l m e z ­ n i azt é s k i m ó d o l n i . a n ő k ­ n é l 4 9 é v volt.b a n pedig m á r 7 5 . a m e l y e k e t a b e t e g s z e m é l y e s n a r r a t í v á j á n a k fel­ é p í t é s e v a g y á t a l a k í t á s a s o r á n végez. E f o l y a m a t s o r á n újra é r t e l m e t a d h a t é l e t é n e k . A v i t a e g y i k fő t e r ü l e t é n a s z e m b e n á l l ó felek az egyes v á l t o z ó k ( p é l d á u l az é l e t m ó d . 2 0 0 3 . Az élet­ rajzi munkához t a r t o z n a k a z o k a tevékenységek. a n e m . W i l l i a m s 1 9 9 3 ) . K ö z k e l e t ű feltevés.a k ü l ö n b ö z ő e g é s z s é g z a v a r o k és b e t e g s é g e k n é p e s s é g b e l i m e g o s z l á s á t é s előfordu­ lási gyakoriságát vizsgáló kutatók . a t á p l á l k o z á s i s z o k á s o k és a k u l t u r á l i s m i n ­ ták) r e l a t í v j e l e n t ő s é g é t . mert a jelentés megállapí­ totta.megkísérel­ t e k m a g y a r á z a t o t t a l á l n i arra. A hetegségmunka az álla­ pot kezelésével kapcsolatos például A teendőket jelenti: diagnosztikai kap­ a fájdalom csillapítását. A b e t e g s é g r e n g e t e g e t föl­ e m é s z t h e t a z e m b e r e k i d e j é b ő l . h o g y az e g é s z s é g és a b e ­ tegség n e m o s z l i k m e g e g y e n l e t e s e n a n é p e s s é g ­ b e n . Nagy-Britan­ n i á b a n egy o r s z á g o s e g é s z s é g f e l m é r é s . h o g y e g y é r t e l m ű össze­ függés v a n a m o r t a l i t á s (a h a l á l o z á s i a r á n y ) . oka. a faj.f o l y t a t ó d i k az é r v e l é s . Corbin és Strauss ( 1 9 8 5 ) a z o k a t az „ e g é s z s é g r e n d e k e t " (regimes of health) vizsgálták. hogyan m é g s e m találja e g é s z e n h e l y t á l l ó n a k . abban m á r n e m t u d n a k megegyezni. m i n t a társadalmi osztály. hogy krónikus betegségben szenved. a születéskor mért t e s t s ú l y t ó l a v é r n y o m á s o n át a k r ó n i k u s b e t e g s é g kockázatáig. a h á z t a r t á s v e z e t é s e és s z a k m a i vagy s z e m é l y e s é r d e k e k é r v é n y e s í t é s e . r e n d e t t e r e m t h e t b e n n e . AZ EGÉSZSÉG TÁRSADALMI ALAPJA A 2 0 . h o g y a n m a g y a r á z h a t j a m e g m á s o k n a k . illet­ ve a m o r b i d i t á s (a m e g b e t e g e d é s e k a r á n y a ) és az e g y é n t á r s a d a l m i o s z t á l y a k ö z ö t t . h o g y e s z e m l é l e t n e m s z á m o l azzal. Eddig arról volt szó. S z i n t e t e l j e s e n s i k e r ü l t m e g s z ü n t e t n i a z o l y a n b e t e g s é g e k e t . B á r az e g é s z s é g és a b e t e g s é g efféle s z e m l é l e ­ te r e n d k í v ü l n a g y h a t á s t gyakorolt.b e n m é g a férfiaknál 4 5 . A m i n d e n n a p i stratégiákban háromféle „mun­ kát" figyeltek meg.és a j ö v ő b e n is ez v á r h a t ó . h o g y b i z o n y o s e m b e r ­ csoportok sokkal j o b b egészségnek örvendenek másoknál. egy­ mással vitázó magyarázatokat. K u t a t á s o k igazolták. hogy ezek az egészségbeli egyenlőtlenségek átfogóbb társadalmi-gazdasági mintákhoz kötődnek. A k ö z e g é s z s é g t e r é n az e l m ú l t évszá­ zadban bekövetkezett pozitív fejlemények n e m l e p l e z h e t i k a z t a t é n y t . A közegészségügy sok ilyen eredményét máig a m o d e r n orvostudománynak tulajdonítják. M á s s z ó v a l az a folyamat. ere­ jéből és érzelmi tartalékaiból. B á r a k u t a t ó k t ö b b s é g e e l i s m e r i . A magasabb társadalmi-gazdasági .az o r v o s i i s m e r e t a n y a g és s z a k t u d á s gyarapodásával a közegészség állandó. m a j d át­ t e k i n t j ü k a z e z e k á l l a n d ó s á g á r a v o n a t k o z ó . munka a napi t e s z t e k e l v é g z é s é t és a t e r á p i á s k e z e l é s r e j á r á s t . E z é r t . amelyek az egészségmutatók széles skáláján jelentkeznek. h o g y m e g s z e r v e z z é k n a p i é l e t ü k e t . faj é s l a k ó h e l y s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő v á l t o z a t a i t .Egyes szociológusok azt vizsgálták. hogy e z a k a p c s o l a t m i l y e n j e l l e g ű . S o k a n megdöbbentek a felmérési e r e d m é n y e k hallatán. h o g y v a n összefüg­ gés az e g é s z s é g és a t á r s a d a l m i e g y e n l ő t l e n s é g e k között. a B l a c k j e l e n t é s ( D H S S 1 9 8 0 ) h í v t a fel a n y i l v á n o s s á g f i g y e l m é t a z o s z t á l y a l a p ú e g é s z s é g b e l i egyen­ lőtlenségekre. és öszszefoglaljuk. h o g y a n h a t a b e t e g s é g az e g y é n r e . az é l e t k o r és a l a k ó h e l y . energiájából. a skarlát és a t ü d ő v é s z . Úgy tűnik. a s z o c i o l ó g u s Osztály és egészség A z e g é s z s é g é s a z o s z t á l y h e l y z e t k a p c s o l a t á t vizs­ gáló k u t a t á s o k feltárták. Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a s z ü l e t é s k o r v á r h a t ó é l e t t a r t a m 1 9 0 1 . E b b e n a r é s z b e n m e g v i z s g á l j u k a b r i t egészség­ m i n t á k t á r s a d a l m i osztály. n e m . s z á z a d b a n j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t a z ipa­ rosodott országok lakóinak várható élettartama. a v i s e l k e ­ dés. próbál megbirkózni a tartósan beteg egyén be­ tegségével a z élet k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i n ( J o b l i n g 1 9 8 8 . i l l e t v e a k ö r n y e z e t i vagy strukturális tényezőket (például a jövedelem­ megoszlást vagy a szegénységet) hangsúlyozzák. m i l y e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á r s a d a l m i és k ö r n y e ­ z e t i t é n y e z ő k a z egészség.é s b e t e g s é g m i n t á k ala­ k u l á s á b a n . a m e l y e k e t a t a r t ó s a n b e t e g e k a l a k í t a n a k ki. a k ü l ö n b ö z ő osztályok között jelentős eltérések vannak. v a g y h o g y a n kelle­ ne felszámolni az egészségbeli egyenlőtlensége­ ket. folyama­ tos javulására számíthatunk. m i u t á n meg­ emésztette. i l l e t v e 8 0 év. h o g y a z o r v o s i k u t a t á s eddig s i k e r r e l t á r t a fel a b e t e g s é g b i o l ó g i a i o k a i t és dol­ gozott k i e l l e n e e r e d m é n y e s k e z e l é s i e l j á r á s o k a t . A világ m á s r é s z e i h e z h a s o n l í t v a az e g é s z s é g i á l l a p o t és a j ó l l é t m é r t é k e v i s z o n y l a g magas. m i n t a g y e r m e k b é n u l á s . mindennapi életvitelhez csolódik: ilyen a másokkal kialakított kapcsola­ t o k f e n n t a r t á s a . h o g y b á r á l t a l á n o s s á g b a n j a v u l a t á r s a d a l o m egészsége.m o s t m e g n é z z ü k a b e t e g s é g és az egész­ ség t á r s a d a l o m b a n k i a l a k u l ó m i n t á z a t a i t . m i b e n k ü l ö n b ö z n e k az egy-egy tár­ s a d a l m i c s o p o r t j a j e l l e m z ő egészségi á l l a p o t o k .

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG pozíciókat betöltők átlagosan egészségesebbek, magasabbak, j o b b e r ő b e n v a n n a k é s t o v á b b él­ nek, mint a társadalmi ranglétra alacsonyabb fokain e l h e l y e z k e d ő k . A k ü l ö n b s é g e k a c s e c s e ­ m ő h a l a n d ó s á g (az e l s ő é l e t é v ü k e t m e g n e m é r ő gyerekek a r á n y a ) és a g y e r m e k h a l á l o z á s i a r á n y tekintetében a legnagyobbak, de a s z e g é n y e b b embereknél m i n d e n életkorban nagyobb az elha­ lálozás k o c k á z a t a , m i n t a t e h e t ő s e b b e k k ö r é b e n . A főbb o s z t á l y a l a p ú e g é s z s é g b e l i e g y e n l ő t l e n ­ ségek k ö z ü l n é h á n y a t B r o w n e é s B o t t r i l l ( 1 9 9 9 ) foglaltak ö s s z e , e z e k a k ö v e t k e z ő k : 1. A l e g a l s ó t á r s a d a l m i - f o g l a l k o z á s i o s z t á l y b a tartozó fizikai s e g é d m u n k á s o k k ö r é b e n k é t s z e r nagyobb a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , h o g y a n y u g d í j ­ korhatár e l é r é s e e l ő t t m e g h a l n a k , m i n t a l e g f e l s ő társadalmi-foglalkozási o s z t á l y b a t a r t o z ó s z e l l e ­ mi munkát végzők körében. 2. A s z a k k é p z e t l e n c s a l á d o k g y e r m e k e i k ö z ö t t kétszer a n n y i a h a l v a s z ü l e t e t t e k vagy e g y h é t i g sem élők s z á m a , m i n t a s z a k k é p z e t t e k c s a l á d j a i ­ ban (lásd a 8.2. táblázatot). 3. A legfelső f o g l a l k o z á s i o s z t á l y b a ( s z a k k é p ­ zett é r t e l m i s é g i n e k ) s z ü l e t e t t e g y é n á t l a g o s a n h é t évvel tovább él, m i n t az, a k i a l e g a l s ó foglalkozá­ si osztályba ( s e g é d m u n k á s n a k ) s z ü l e t i k . 4. A főbb halálokok mintegy 90 százaléka gyakoribb a k é t l e g a l s ó f o g l a l k o z á s i o s z t á l y b a n , mint a h á r o m m a g a s a b b o s z t á l y b a n ( l á s d a 8.2. ábrát). 5. A m u n k á s o s z t á l y h o z tartozók gyakrabban é s többféle b e t e g s é g g e l f o r d u l n a k o r v o s h o z , m i n t az értelmiségiek; a t a r t ó s b e t e g s é g e k a r á n y a 50 százalékkal magasabb a szakképzetlen fizikai munkások, m i n t a s z a k k é p z e t t s z e l l e m i foglalko­ zásúak k ö r é b e n . 6. Az o s z t á l y a l a p ú e g é s z s é g b e l i e g y e n l ő t l e n ­ ségek még s z e m b e ö t l ő b b e k a t a r t ó s m u n k a n é l k ü ­ liek k ö r é b e n : azok, a k i k n e k van állása, általában tovább élnek azoknál, akiknek nincs. Más latok is i p a r o s o d o t t o r s z á g o k b a n v é g z e t t vizsgá­ alátámasztották, hogy az egészségnek

e g y é r t e l m ű e n van osztálygradiense. Egyes tudó­ sok úgy vélik, hogy a t á r s a d a l o m leggazdagabb é s l e g s z e g é n y e b b tagjai k ö z ö t t k i a l a k u l t r e l a t í v egészségbeli egyenlőtlenség fokozódik. És bár egyre t ö b b k u t a t á s c é l j a a z e g é s z s é g b e l i e g y e n ­ lőtlenség és a társadalmi osztály közötti kapcso­ lat f e l t á r á s a , a k u t a t ó k n e m t u d t á k m e g h a t á r o z ­ ni, m i l y e n m e c h a n i z m u s o k kötik össze a kettőt. T ö b b e n többféle kiváltó okkal próbálták magya­ rázni a korrelációt. A Black-jelentés, amelynek elkészítésére a kormány adott megbízást, hogy áttekinthesse az e g é s z s é g b e l i e g y e n l ő t l e n s é g e k r e v o n a t k o z ó ada­ t o k a t és a t e e n d ő k r e , i l l e t v e a t o v á b b i k u t a t á s r a vonatkozó inkább ajánlásokat fogalmazzon meg, leg­ az egészségbeli egyenlőtlenségek mate­

rialista magyarázataira alapozott. A materialista vagy k ö r n y e z e t i m a g y a r á z a t o k a t á g a b b t á r s a d a l ­ mi s t r u k t ú r á k b a n , p é l d á u l a s z e g é n y s é g b e n , a va­ gyon- és j ö v e d e l e m m e g o s z l á s b a n , a m u n k a n é l ­ küliségben, a lakáshelyzetben, a környezetszenynyezésben és a rossz munkakörülményekben látják az egészségbeli egyenlőtlenségek okait. Az osztályok közötti egészségbeli egyenlőtlenségek m i n t á i t a z a n y a g i d e p r i v á c i ó e r e d m é n y é n e k te­ kintik. Eszerint az egészségbeli egyenlőtlenségek c s a k úgy c s ö k k e n t h e t ő k , ha általában a társadal­ mi egyenlőtlenségek legalapvetőbb okait próbál­ j á k f e l s z á m o l n i . B á r a j e l e n t é s n e m z á r t a ki, h o g y m á s é r v e k i s h e l y t á l l ó a k l e h e t n e k , azt h a n g s ú ­ l y o z t a , h o g y a s z e g é n y s é g f e l s z á m o l á s á r a átfogó s t r a t é g i á t k e l l k i d o l g o z n i é s j a v í t a n i k e l l a z ok­ t a t á s s z í n v o n a l á t , m e r t c s a k így l e h e t f e l l é p n i a z egészségbeli egyenlőtlenségek ellen.

8.2. táblázat Csecsemőhalandóság Angliában és Walesben társadalmi osztályok szerint ( 1 0 0 0 élveszületettre számított arány) 3 Házasságon belül születettek 1991 Értelmiségi Gazdasági és műszaki vezető Szakképzett szellemi Szakképzett fizikai Betanított Szakképzetlen Egyéb Összesen
a

Házasságon kívül születettek 1991 4,2 6,6 8,5 7,7 9,6 11,0 21,2 8,8 2001 4,5 4,0 5,3 5,8 6,7 7,5 10,8 6,1

2001 3,6 3,6 4,5 5,0 6,2 7,2 6,7 4,6

5,1 5,3 6,1 6,2 7,1 8,2 11,6 6,3

A csecsemőhalandóság meghatározásánál azt veszik figyelembe, hány gyermek nem éri meg első életévét; a társadalmi osztály meghatározásának alapja az apa foglalkozása.

Forrás: Social Trends, 34. 2004.

8. FEJEZET 8.2. ábra Halálozási arány az Egyesült Királyságban élő 2 0 - 6 4 éves férfiak körében a halál oka és társadalmi osztály szerint, 1 9 9 1 - 1 9 9 3 ( 1 0 0 0 0 0 főhöz mért arány)
e
1600
500 400 300
N 0)

< 1200 u

o II. III. (sz) lll.(f) IV.

> 'N

c o
Társadalmi osztály
120 100

200 100

I.

II. III. (sz) lll.(f)

1111

IV.

V.

Társadalmi osztály

'B
CO
N

80 60 40 20
0

III. (sz) lll.(f)

IV.

II. III. (sz) lll.(f)

IV.

Társadalmi osztály
160 120
T3

Társadalmi osztály

Ml. (sz) lll.(f)

IV. I. II. III. (sz) lll.(f) IV. Társadalmi osztály

Társadalmi osztály

II. III. (sz) lll.(f)

IV.

V.

Társadalmi osztály Forrás: ONS 2 0 0 1 . A T h a t c h e r a s s z o n y v e z e t t e k o n z e r v a t í v kor­ m á n y n e m v e t t e f i g y e l e m b e a B l a c k - j e l e n t é s meg­ á l l a p í t á s a i t , k i j e l e n t v e , h o g y a j e l e n t é s b e n szük­ s é g e s n e k látott k ö z k i a d á s o k e g y s z e r r e i r r e á l i s a k és b i z o n y t a l a n h a t á s ú a k . A Thatcher-kormány ( 1 9 7 9 - 1 9 9 0 ) inkább az egészségbeli egyenlőtlen­ s é g e k k u l t u r á l i s é s v i s e l k e d é s i m a g y a r á z a t a i t fo­ g a d t a el. A k u l t u r á l i s és v i s e l k e d é s i m a g y a r á z a t o k azt h a n g s ú l y o z z á k , m i l y e n f o n t o s a z e g y é n i élet­ m ó d a z e g é s z s é g s z e m p o n t j á b ó l . A z a l s ó b b társa­ dalmi osztályok általában több olyan szokásnak is h ó d o l n a k - például d o h á n y o z n a k , szegényesen étkeznek, több alkoholt fogyasztanak -, rint elsősorban az egyén tehet rossz állapotáról, amely k á r o s í t h a t j a e g é s z s é g ü k e t . E g o n d o l a t m e n e t sze­ egészségi hiszen sok életmóddal kapcsolatos

d ö n t é s t s z a b a d o n h o z h a t u n k . A s z e m l é l e t egyes t á m o g a t ó i azt m o n d j á k , h o g y a z efféle viselkedés­ f o r m á k n e m a z e g y é n k i z á r ó l a g o s e l l e n ő r z é s e alá t a r t o z n a k , h a n e m a t á r s a d a l m i o s z t á l y b a ágya-

Az egészségtelen táplálkozás csak egy a tényezők közül, amelyeknek a leghátrányosabb helyzetű britek rossz egészségi állapotát tulajdonítják. zottak. E n n e k e l l e n é r e ő k i s a z é l e t v i t e l i é s fo­ gyasztási m i n t á k a t j e l ö l i k m e g a g y e n g e e g é s z s é g fő o k á n a k . A k é s ő b b i k o r m á n y o k t o v á b b r a is azt hangsúlyozták, döntéseit. hogy az közegészségügyi kampá­ nyokkal l e h e t b e f o l y á s o l n i a z e g y é n e k é l e t v i t e l i Például emberek viselkedésének a dohányzásellenes befolyásolására irányulnak berében közzétett Acheson-jelentés megerősítet­ te, h o g y a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n - k ü l ö n ö s e n a z 1 9 8 0 - a s é v e k b e n é s a z 1 9 9 0 - e s é v e k e l e j é n - ál­ talánosságban tovább növekedett az egyenlőtlen­ ség a z e g é s z s é g s o k v o n a t k o z á s á b a n . 1 9 9 9 j ú l i u ­ sában a kormányzat az A c h e s o n - j e l e n t é s eredmé­ nyeit felhasználva hivatalos állásfoglalást adott ki (Our Healthier Nation), amely hangsúlyozta, m i l y e n sokféle - társadalmi, gazdasági, környe­ z e t i és k u l t u r á l i s - h a t á s e r e d ő j e a r o s s z e g é s z s é g i á l l a p o t ( e z e k k ö z ü l n é h á n y a t a 8.3. ábra s z e m l é l ­ t e t ) . J a v a s o l t egy s o r k o r m á n y z a t i i n t é z k e d é s t is, amelyek keretében n e m c s a k a gyenge egészség tüneteit kezelhetnék, h a n e m okai - a munkanél­ k ü l i s é g , a r o s s z l a k á s k ö r ü l m é n y e k és az a l a c s o n y színvonalú oktatás - ellen is p r ó b á l n á n a k tenni.

kezdeményezések és az „egészséges táplálkozás" programok. A z efféle k a m p á n y o k a r r a ö s z t ö k é l i k az egyéneket, h o g y v á l l a l j a n a k f e l e l ő s s é g e t tulaj­ don j ó l l é t ü k é r t ; kevesebb figyelmet fordítanak arra, h o g y a n k o r l á t o z h a t j a a t á r s a d a l m i h e l y z e t az emberek döntéseit és választási lehetőségeit. Például a jó é t r e n d b e n l é n y e g e s friss z ö l d s é g e k és gyümölcsök sokkal drágábbak, m i n t sok ma­ gas zsír- és k o l e s z t e r i n t a r t a l m ú é t e l . V i z s g á l a t o k mutatják, h o g y a m a g a s j ö v e d e l m ű c s o p o r t o k b a n a legnagyobb a r á n y ú az e g é s z s é g e s é l e l m i s z e r e k fogyasztása. A z 1 9 9 7 - b e n m e g v á l a s z t o t t m u n k á s p á r t i kor­ mány átfogóbb s z e m l é l e t t e l k ö z e l í t e t t a z egész­ ségbeli e g y e n l ő t l e n s é g e k h e z , f e l i s m e r v e , h o g y a kulturális é s a z a n y a g i t é n y e z ő k e g y a r á n t f o n t o s szerepet j á t s z a n a k az e m b e r e k e g é s z s é g é b e n . A Sir D o n a l d A c h e s o n v e z e t t e b i z o t t s á g o t független vizsgálat e l v é g z é s é r e k é r t é k fel. A z 1 9 9 8 n o v e m ­

Nem és egészség
A k u t a t á s o k r á m u t a t n a k a r r a is, h o g y a férfiak és a n ő k egészségében is k ü l ö n b s é g e k figyelhetők m e g . A világ s z i n t e ö s s z e s o r s z á g á b a n h o s s z a b b a n ő k v á r h a t ó é l e t t a r t a m a , m i n t a férfiaké ( U N D P 2 0 0 4 ) . Az Egyesült Királyságban a halálokok és a betegségminták vizsgálata szintén mutat bizo-

8. FEJEZET 8.3. ábra Az egészséget befolyásoló kulturális és anyagi hatások

Forrás: Browne 2005, 410. o. n y o s e l t é r é s e k e t a férfiak és a n ő k k ö z ö t t ( l á s d a 8.4. ábrát). B á r a s z í v b e t e g s é g a férfiaknál gya­ koribb, m i n t a nőknél, még mindig ez követeli a l e g t ö b b é l e t e t a 65 év a l a t t i a k k ö r é b e n , férfia­ k é t és n ő k é t e g y a r á n t . A férfiak v i s z o n t n a g y o b b arányban h a l n a k meg b a l e s e t b e n vagy erőszakos cselekményben, és gyakrabban válhatnak kábító­ szer- és a l k o h o l f ü g g ő v é . A n ő k e g é s z s é g i á l l a p o t á t l á t s z ó l a g a n y a g i kö­ r ü l m é n y e k befolyásolják, de ezt a tényezőt m i n ­ dig is n e h é z v o l t m é r n i . S o k t a n u l m á n y b a n a férj társadalmi osztálya szerint sorolták valamelyik k a t e g ó r i á b a az a s s z o n y t , így t o r z k é p e t a d t a k a n ő k e g é s z s é g i á l l a p o t á r ó l (lásd a 9., „Társadalmi rétegződés és osztály" című fejezetben). Azt azon­ b a n tudjuk, h o g y a n ő k á l t a l á b a n g y a k r a b b a n for­ dulnak orvoshoz és nagyobb arányban számol­ n a k be a b e t e g s é g e i k r ő l , m i n t a férfiak. Az iparosodott országokban élő nők kétszer annyit panaszkodnak szorongásra vagy depreszszióra, m i n t a férfiak. E g y e s m e g f i g y e l ő k s z e r i n t a n ő k sokrétű szerepköre - házimunka, gyermek­ g o n d o z á s , s z a k m a i f e l a d a t o k - n ö v e l h e t i az ő k e t érő stressz mértékét és hozzájárulhat nagyobb megbetegedési arányukhoz. Lesley Doyal (1995) felvetette, h o g y a n ő k e g é s z s é g é n e k és b e t e g s é ­ g é n e k m i n t á z a t a i a n ő i é l e t e t a l k o t ó fő t e v é k e n y ­ ségterületekkel összefüggésben magyarázhatók. A n ő i lét e r e d e n d ő e n k ü l ö n b ö z i k a férfiléttől a g y a k r a n b e t ö l t ö t t s z e r e p e k é s v é g z e t t feladatok - házimunka, szexuális reprodukció, gyermek­ szülés és anyai gondoskodás, termékenységsza­ bályozás fogamzásgátlással stb. - tekintetében. ( B á r e z e l l e n szól, h o g y e g y r e t ö b b n ő l é p a m u n ­ k a e r ő p i a c r a . ) D o y a l s z e r i n t „ a n ő k e g é s z s é g i álla­ p o t á n a k l e g f ő b b m e g h a t á r o z ó j a e k ü l ö n f é l e teen­ d ő k h a l m o z o t t h a t á s a " . T e h á t a n ő i egészséggel kapcsolatos vizsgálatokban mindig a társadalmi, pszichológiai és biológiai hatások összességét kell mérlegelni. H e a t h e r G r a h a m azt v i z s g á l t a , h o g y a n h a t a s t r e s s z a f e h é r m u n k á s o s z t á l y b e l i n ő k egészségé­ r e . R á m u t a t o t t , h o g y a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i rang­ l é t r a a l s ó b b f o k a i n e l h e l y e z k e d ő n ő k , h a baj éri őket, k e v é s b é t u d n a k f e l h a s z n á l n i t á m o g a t ó kap­ c s o l a t h á l ó z a t o k a t , m i n t a k ö z é p o s z t á l y b e l i nők. G r a h a m megállapítja, hogy a munkásosztálybe­ l i e k á l t a l á b a n g y a k r a b b a n k e r ü l n e k n e h é z hely­ z e t b e ( e l v e s z t i k a z á l l á s u k a t , e l v á l n a k , kilakoltat­ j á k ő k e t v a g y m e g h a l a g y e r m e k ü k ) , m i n t m á s cso­ p o r t o k , u g y a n a k k o r á l t a l á b a n n e h e z e b b e n tudnak m e g b i r k ó z n i a z z a l é s k e v e s e b b l e h e t ő s é g ü k van

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG a lelki válság e n y h í t é s é r e . N e m elég, h o g y a ki­ alakuló stressz t e s t i l e g - l e l k i l e g k á r o s , n é h a o l y a n megbirkózási s t r a t é g i á h o z f o l y a m o d n a k e z e k a nők, a m e l y c s a k t o v á b b r o n t a h e l y z e t ü k ö n (pél­ dául r á s z o k n a k a d o h á n y z á s r a ) . G r a h a m s z e r i n t a dohányzás a feszültségenyhítés módja, amikor már végsőkig k i m e r ü l t e k a s z e m é l y e s és a n y a g i tartalékok. így e l l e n t m o n d á s o s h e l y e t foglal el a nők é l e t é b e n : k á r o s l e h e t m i n d a n ő , m i n d gyer­ meke egészségére, u g y a n a k k o r segít t a l p o n m a ­ radnia a n e h é z h e l y z e t b e n ( G r a h a m 1 9 8 7 , 1 9 9 4 ) . Ann Oakley és szerzőtársai ( 1 9 9 4 ) négy angol városban azt v i z s g á l t á k , m i l y e n s z e r e p e t t ö l t be a társadalmi t á m o g a t á s a h á t r á n y o s h e l y z e t ű n ő k és gyerekek egészségének alakulásában. Oak­ ley szerint a s t r e s s z és az e g é s z s é g ö s s z e f ü g g é s e a nagyobb, e g é s z é l e t r e h a t ó v á l s á g o k és k i s e b b gondok e s e t é n i s é r v é n y e s ü l , a m i k ü l ö n ö s e n a munkásosztálybeliek életében mutatkozik meg. Oakley m e g á l l a p í t j a , h o g y a t á r s a d a l m i t á m o g a ­ tás (például a t a n á c s a d ó s z o l g á l a t , a s e g é l y v o n a l vagy a c s a l á d l á t o g a t á s ) „ c s i l l a p í t h a t j a " a r e n d s z e ­ rint nőket sújtó s t r e s s z e g é s z s é g k á r o s í t ó h a t á s a i t . Más vizsgálatok feltárták, h o g y a t á r s a d a l m i tá­ mogatás fontos t é n y e z ő , a m e l y s e g í t h e t a z e m b e ­ reknek m e g b i r k ó z n i a b e t e g s é g g e l és a b e t e g e s k e déssel (Ell 1 9 9 6 ) . és

223

érthető meg az etnikum és az egészség közötti összefüggés. Egyre több ezzel k a p c s o l a t o s szo­ ciológiai vizsgálatot végeznek, de az e r e d m é n y e k továbbra s e m meggyőzőek. Egyes korábbi kutatá­ sok során az etnikai csoporttagságnak tulajdoní­ tott t r e n d e k v i z s g á l a t a k o r f i g y e l m e n k í v ü l hagy­ hatták más tényezők, például az osztály vagy a n e m hatását, pedig e z e k n e k is jelentős szerepük lehet. Mégis elmondható, gek gyakrabban hogy bizonyos betegsé­ elő a karibi fekete Az Egyesült e fordulnak

ázsiai származásúak körében.

K i r á l y s á g b a n a m á j r á k , a t ü d ő v é s z és a c u k o r ­ betegség okozta halálesetek aránya nagyobb népességcsoportokban, mint a fehérek körében. A karibi feketék k ö r é b e n az átlagosnál gyakoribb a magas v é r n y o m á s és sokkal nagyobb arányban t a l á l h a t ó e g y v ö r ö s v é r s e j t e k h e z k a p c s o l ó d ó örök­ letes rendellenesség, a sarlósejtes vérszegénység, mint más meg csoportokban. Az indiai szubkontinensről származók a brit átlagnál t ö b b e n halnak szívbetegségben. tudósok kulturális és Az viselkedésbeli osztály alapú Egyes

o k o k k a l p r ó b á l t á k m a g y a r á z n i a z e t n i k u m o k sze­ rint eltérő egészségmintákat. egészségbeli egyenlőtlenségek kulturális magya­ r á z a t a i h o z h a s o n l ó a n itt is az e g y é n és a c s o p o r t é l e t v i t e l é n v a n a h a n g s ú l y , ezt t e k i n t i k az egész­ ség g y e n g í t ő j é n e k , é s g y a k r a n ö s s z e f ü g g é s b e h o z ­

Etnikum és egészség
Bár az i p a r o s o d o t t t á r s a d a l m a k b a n az e g é s z s é g etnikai h o v a t a r t o z á s s z e r i n t i s k ü l ö n b ö z ő m i n t á ­ kat követ, m é g a l e g j o b b e s e t b e n is c s a k r é s z b e n

zák vallási vagy kulturális képzetekkel, például az é t k e z é s i és f ő z é s i s z o k á s o k k a l vagy a r o k o n házassággal (azzal a gyakorlattal, hogy a házassá­ gok c s a l á d o n belül, m á s o d u n o k a t e s t v é r e k között k ö t t e t n e k ) . E n é z e t b í r á l ó i azt m o n d j á k , h o g y a

8.4. ábra A betegségükkel orvoshoz fordulók megoszlása nem és életkor sze­ rint, 2 0 0 3 - 2 0 0 4
70

• Tartós betegség Korlátozó tartós betegség

Forrás: Social Trends, 35. 2005.

224 kulturális magyarázatok épp a probléma lényegét n e m t u d j á k m e g h a t á r o z n i : a s t r u k t u r á l i s egyen­ lőtlenségeket, amelyek az etnikai csoportokat é r i n t i k , v a l a m i n t a r a s s z i z m u s t és a d i s z k r i m i ­ n á c i ó t , a m e l l y e l s z e m b e t a l á l k o z n a k a z egészség­ ügyi r e n d s z e r b e n . A z e t n i k u m o k r a j e l l e m z ő e g é s z s é g m i n t á k tár­ sadalmi-strukturális magyarázatai a társadalmi k o n t e x t u s t e m e l i k ki, a m e l y b e n a k a r i b i f e k e t é k és az ázsiaiak élnek az Egyesült Királyságban. E k é t c s o p o r t tagjai gyakorta k e r ü l n e k t ö b b s z ö ­ r ö s e n h á t r á n y o s h e l y z e t b e , a m e l y f o k o z o t t a n ve­ szélyezteti egészségüket: szegényes körülmények között, összezsúfolódva laknak, sok közöttük a munkanélküli, vagy többnyire veszélyes, rosszul fizetett m u n k á t v é g e z n e k . E z e k a z a n y a g i t é n y e ­ zők azután kiegészülnek a rasszizmus hatásaival, a m e l y m e g j e l e n h e t k ö z v e t l e n ü l - e r ő s z a k , fenye­ getés vagy d i s z k r i m i n á c i ó f o r m á j á b a n - , vagy „in­ tézményesülve". A z i n t é z m é n y e s r a s s z i z m u s t m á r a z egészség­ ügyi e l l á t á s b a n i s m e g f i g y e l t é k . A z e t n i k a i c s o ­ p o r t o k n e m e g y e n l ő f e l t é t e l e k k e l , n e h e z e n jut­ hatnak egészségügyi szolgáltatásokhoz. A nyelvi gátak is nehézségeket okozhatnak, mert akadozik az információközlés; az egészségügyi szolgálatnál dolgozó szakemberek gyakran n e m s z á m o l n a k a b e t e g s é g és a k e z e l é s egy-egy k u l t ú r á r a j e l l e m z ő sajátos é r t e l m e z é s e i v e l . A b r i t N e m z e t i Egészség­ ügyi Szolgálatot (National Health Service, NHS) azért b í r á l t á k , m e r t d o l g o z ó i t ó l n e m k ö v e t e l i m e g a k u l t u r á l i s és v a l l á s i k é p z e t e k j o b b i s m e r e t é t , és k e v e s e b b f i g y e l m e t s z e n t e l a z o k n a k a beteg­ ségeknek, amelyek főként a n e m fehér népesség­ ben fordulnak elő. / Az i n t é z m é n y e s r a s s z i z m u s s a l r é s z l e t e s e b b e n is ció" foglalkozunk a című fejezetben 13., „Faj, etnikum o.). és migrá­ (382-384. h é z i ó j ó e g é s z s é g e t e l ő s e g í t ő s z e r e p é r e fordítja. Olvasóim emlékezhetnek, Durkheim munkásságának h o g y az 1. fejezetben, el­ ismertetésekor

m o n d t a m : a társadalmi összetartás, szolidaritás a s z o c i o l ó g i a e g y i k l e g f o n t o s a b b f o g a l m a . Durk­ h e i m az adott kultúra egyik sarkalatos jellemzőjé­ n e k t e k i n t e t t e a k e r e t e i k ö z t m e g n y i l v á n u l ó szo­ lidaritás mértékét és típusát. Az öngyilkossággal k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t a s o r á n p é l d á u l fölfedezte, h o g y a t á r s a d a l o m b a j ó l i l l e s z k e d ő e g y é n e k , illet­ v e c s o p o r t o k tagjai k e v é s b é h a j l a m o s a k ö n k e z ü k kel véget vetni az életüknek, m i n t mások. Richard Wilkinson több cikkében és később könyvében is (Unhealthy Societies: The Afflic­ tions of Inequality, 1 9 9 6 ) kifejti, h o g y a világ leg­

egészségesebb társadalmai n e m a leggazdagabb o r s z á g o k , h a n e m azok, a m e l y e k b e n a j ö v e d e l m e k m e g o s z l á s a a l e g e g y e n l e t e s e b b és a l e g m a g a s a b b szintű a társadalmi integráció. Wilkinson szerint a n e m z e t i v a g y o n n e m f e l t é t l e n ü l b i z t o s í t j a a la­ kosság j o b b e g é s z s é g i á l l a p o t á t . A világ k ü l ö n b ö ­ ző országaiból származó adatok alapján megálla­ pítja, h o g y e g y é r t e l m ű az ö s s z e f ü g g é s a h a l á l o z á s i a r á n y o k és a j ö v e d e l e m m e g o s z l á s i m i n t á k k ö z ö t t . A világ l e g i n k á b b e g a l i t á r i u s n a k t e k i n t e t t orszá­ g a i n a k , p é l d á u l J a p á n n a k és S v é d o r s z á g n a k a la­ kói átlagosan jobb egészségnek örvendenek, mint a z o k n a k az o r s z á g o k n a k a p o l g á r a i , a m e l y e k b e n n a g y o b b a g a z d a g o k és a s z e g é n y e k k ö z ö t t i sza­ kadék, például az Egyesült Á l l a m o k lakói. Wilkinson nézete szerint a jövedelemmegoszlásbeli növekvő szakadék aláássa a társadalmi e g y s é g e t é s m e g n e h e z í t i , h o g y a z e m b e r e k meg­ b i r k ó z z a n a k a k o c k á z a t o k k a l és a k i h í v á s o k k a l . A fokozott t á r s a d a l m i e l s z i g e t e l ő d é s és a stresszo l d á s k u d a r c a a z e g é s z s é g m u t a t ó k b a n i s megje­ l e n i k . W i l k i n s o n erre m o n d j a , h o g y a t á r s a d a l o m relatív egészségének fő meghatározói társadalmi t é n y e z ő k : a t á r s a s k a p c s o l a t o k ereje, a k ö z ö s s é ­ geken belüli kötelékek, a társadalmi támogatás e l é r h e t ő s é g e és a b i z t o n s á g é r z e t . W i l k i n s o n t é z i s e h e v e s r e a k c i ó k a t váltott ki. Van, a k i azt állítja, h o g y W i l k i n s o n m ű v é t köte­ lező olvasmánnyá k é n e tenni a döntéshozók és a politikusok számára. Egyetértenek Wilkinsonnal abban, hogy korábban túlhangsúlyozták a p i a c i k a p c s o l a t o k a t és a m e g g a z d a g o d á s vágyát. S z e r i n t ü k ez a s z e m l é l e t k i z á r t a a t á r s a d a l o m s o k tagját, e z é r t i d e j e h u m á n u s a b b é s társadal­ milag felelős döntésekkel támogatni a hátrányos h e l y z e t ű e k e t . M á s o k m ó d s z e r t a n i a l a p o n bírál­

Az etnikai hovatartozás és az egészségbeli egyen­ lőtlenségek összefüggéséről még n e m született k o n s z e n z u s . S ő t , m é g i g e n s o k k u t a t á s áll előt­ t ü n k . Az m é g i s e g y é r t e l m ű , h o g y a faj és az e g é s z s é g b e l i e g y e n l ő t l e n s é g e k k é r d é s é t o l y a n át­ fogóbb t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i t é n y e ­ zőkre vonatkoztatva kell megvizsgálni, amelyek meghatározzák a Nagy-Britanniában élő etnikai kisebbségek tapasztalatait.

Egészség és társadalmi kohézió
E g y r e t ö b b s z o c i o l ó g u s p r ó b á l j a f e l t á r n i a z egész­ s é g b e l i e g y e n l ő t l e n s é g e k o k a i t úgy, h o g y figyel­ m é t a t á r s a d a l m i t á m o g a t á s és a t á r s a d a l m i ko­

ják Wilkinson tanulmányát, mondván, hogy nem tudott egyértelmű oksági kapcsolatot kimutatni a j ö v e d e l m i e g y e n l ő t l e n s é g és a g y e n g e egész­ ség k ö z ö t t (Judge 1 9 9 5 ) . A b í r á l ó k megállapítják, hogy tetszőleges számú m á s közvetítő tényező

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG is betegséget o k o z h a t . S z e r i n t ü k W i l k i n s o n állí­ tásait o l y a n e m p i r i k u s b i z o n y í t é k o k k a l p r ó b á l j a alátámasztani, a m e l y e k a l e g j o b b e s e t b e n is c s a k közvetettek. E fejezet k o r á b b i r é s z é b e n m e g v i z s g á l t u n k egyegy olyan feltevést, a m e l y t ö r t é n e t i l e g az e g é s z s é g konzervatív, b i o m e d i c i n á l i s m o d e l l j é n e k a l a p j á u l szolgált. E f e l t e v é s e k k ö z ü l s o k f e l b u k k a n t a b b a n is, a h o g y a n a fogyatékosságot k o n v e n c i o n á l i s a n értelmezik a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n é s m á s fej­ lett országokban. H a s o n l ó k é p p e n , a fent e m l í t e t t újabb, a b i o m e d i c i n á l i s m o d e l l e l e l l e n t é t e s tren­ dek - p é l d á u l h o g y a s z a k o r v o s n e m m i n d e n t u d ó , és j o b b a n f i g y e l e m b e kell v e n n i a b e t e g v é l e m é ­ nyét és t a p a s z t a l a t a i t - ma m á r m e g m u t a t k o z n a k a fogyatékosság k o n v e n c i o n á l i s é r t e l m e z é s é n e k az e l u t a s í t á s á b a n is. E z é r t v i z s g á l u n k a k ö v e t k e ­ zőkben o l y a n v i t a t o t t k é r d é s e k e t , a m e l y e k a fo­ gyatékosság t é m a k ö r é b e n a l a k u l t a k k i .

22

kinek a koldulás jut róla eszébe. Más, eredetileg csökkent képességeket j e l ö l ő kifejezéseket azért u t a s í t a n a k el, m e r t e z e k m a m á r s é r t ő n e k s z á m í ­ t a n a k - erre p é l d a az „ i d e g b e t e g " v a g y a „ n y o m o ­ r é k " . M é g egy-egy m a i s h a s z n á l a t o s s z ó f o r d u l a ­ tot i s kifogásoltak, m o n d v á n , h o g y a z k i r e k e s z ­ t é s r e u t a l („még a v a k is l á t j a " v a g y „süket, m i n t az á g y ú " ) . A k ö v e t k e z ő k b e n k i d e r ü l m a j d , h o g y m é g a z i s s o k vitát vált ki, h o g y a n k e l l é r t e n i m a ­ gát a „fogyatékosság" (disability) szót.

A fogyatékosság egyéni modellje
A n y u g a t i t á r s a d a l m a k b a n , p é l d á u l Nagy-Britan­ niában történetileg többnyire a fogyatékosság egyéni modellje érvényesült. E m o d e l l szerint a f o g y a t é k o s o k p r o b l é m á i n a k fő o k a e g y é n i hiá­ n y o s s á g a i k b a n k e r e s e n d ő . A fogyatékosság egyé­ ni m o d e l l j é b e n a testi „rendellenesség" bizonyos mértékű „fogyatékosságot" vagy funkcionális

A FOGYATÉKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA
Simon Brisenden költő szépen összegzi, ho­ gyan éli m e g sok fogyatékkal é l ő e m b e r , a m i k o r a konzervatív o r v o s t u d o m á n y m ű v e l ő i , az orvosi szakma gyakorlói n e m v e s z i k e m b e r s z á m b a . K ö ­ tetében (Poems for the Perfect People) felteszi a kérdést: „Az ember, ki b ő r ö d b e vágott, / b e n n e d mindent látott, / őt v a j o n c s ú f í t j á k s e b h e l y e k ? " Brisenden volt az egyike a s o k f o g y a t é k o s n a k , akik m u n k á j u k k a l kivívták, h o g y az E g y e s ü l t Ki­ rályságban és m á s fejlett o r s z á g o k b a n felülvizs­ gálják a fogyatékosság k o n v e n c i o n á l i s é r t e l m e ­ zését. E k é r d é s t t ö b b n y i r e egy új k u t a t á s i terü­ leten, a fogyatékosságkutatás (disability studies) keretében b o n c o l g a t j á k . E b b e n a r é s z b e n az úgy­ nevezett e g y é n i m o d e l l t i s m e r t e t v e b e m u t a t o m a fogyatékosság u r a l k o d ó é r t e l m e z é s é t , m a j d meg­ nézzük, h o g y a n i n g a t t á k m e g e m o d e l l t e k i n t é ­ lyét jórészt m a g u k a fogyatékos e m b e r e k és a fo­ gyatékosság t á r s a d a l m i m o d e l l j e , és r ö v i d e n ér­ tékeljük, m i k ö v e t k e z i k e b b ő l . V é g ü l i g y e k s z e m képet adni arról, m i l y e n m é r t é k ű és h á t t e r ű a fogyatékosság az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n és világ­ szerte. E l ő b b a z o n b a n a f o g y a t é k o s s á g n y e l v é r ő l kell szólnom. A s z o c i o l ó g u s o k azt m o n d j á k , h o g y a szavak, amelyeket használunk, meghatározzák leg­ alábbis r é s z b e n - , m e n n y i r e i s m e r j ü k é s értjük a társadalmi k é r d é s e k e t . A fogyatékosság szak­ irodalmában egyre f o n t o s a b b á vált, h o g y m a m á r nem b e s z é l h e t ü n k a fogyatékosságról a z o k k a l a kifejezésekkel, amelyeket korábban használtak ezen a téren. A „ r o k k a n t " s z ó p é l d á u l azért k o p o t t ki a használatból, m e r t úgy vélték, h o g y m i n d e n ­

korlátozottságot okoz - például a tetraplegiában „ s z e n v e d ő " e m b e r ( a k i n e k m i n d a n é g y végtagja béna) n e m tud járni. E n n e k alapján sorolják az e g y é n t a z átfogó „ r o k k a n t " o s z t á l y b a . A z e g y é n i m o d e l l arra a s z e m l é l e t r e é p ü l , h o g y a fogyaté­ kosság „ s z e m é l y e s t r a g é d i a " . A fogyatékos e g y é n t egy v é l e t l e n s z e r ű e s e m é n y s z e r e n c s é t l e n á l d o z a ­ tának tekintik. Az orvosi specialisták központi szerepet játszanak az egyéni modellben, mert az ő dolguk, h o g y a d i a g n ó z i s s a l gyógyírt, r e h a b i ­ litációt kínáljanak a „problémákra", amelytől a fogyatékos e g y é n s z e n v e d . E z é r t a z e g y é n i m o ­ dellt g y a k r a n „orvosi m o d e l l n e k " i s n e v e z i k . S i ­ m o n Brisenden versében, amelyből e rész elején i d é z t e m , é p p a s z a k o r v o s n a k a fogyatékos feletti h a t a l m á t t á m a d t a . A z a l á b b i a k b a n arról l e s z szó, h o g y a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n egyre i n k á b b meg­ k é r d ő j e l e z t é k a f o g y a t é k o s s á g n a k ezt az e g y é n i modelljét.

A fogyatékosság társadalmi modellje
A fogyatékosság e g y é n i jelent meg (Stigma: modelljét Experience elsők között of Disability, vitató, f o n t o s m u n k a P a u l H u n t s z e r k e s z t é s é b e n The 1 9 6 6 - G o f f m a n s t i g m á v a l k a p c s o l a t o s fejtegeté­ sét a 2 1 6 . o l d a l o n i s m e r t e t t e m ) . H u n t s z e r i n t „ a fogyatékosság problémája nemcsak valamilyen funkció korlátozottsága és e n n e k ránk, egyénekre gyakorolt h a t á s a , h a n e m m é g i n k á b b a z is, h o g y a n alakul a k a p c s o l a t u n k a »normális« emberekkel". H u n t k e z d e t t ő l a b r i t f o g y a t é k o s m o z g a l o m veze­ tő aktivistája, a t e s t i f o g y a t é k o s o k j o g a i t képvise­ lő U P I A S ( U n i o n of Physically Impaired Against

226

8. FEJEZET kos e m b e r n e k m e g k e l l k ü z d e n i e , h a m a r a d é k t a ­ lanul részt akar v e n n i a társadalomban. A 2 2 7 . oldalon lévő keretes részből megtud­ h a t j u k , h o g y a n á l l í t j a f e j t e t ő r e M i k e O l i v e r a fo­ részle­ g y a t é k o s s á g e g y é n i m o d e l l j é t m e g a l a p o z ó felte­ v é s e k e t , p e d i g n e m t e s z m á s t , c s a k átírja a z o k a t a kérdéseket, a m e l y e k k e l az 1 9 8 0 - a s é v e k b e n az E g y e s ü l t K i r á l y s á g n é p e s s é g - n y i l v á n t a r t ó hivata­ la tett fel a f o g y a t é k o s s á g g a l k a p c s o l a t o s f e l m é ­ rése során. Oliver ( 1 9 8 3 ) egyike volt azoknak az e l m é l e t a l k o t ó k n a k , a k i k r á v i l á g í t o t t a k a fogyaté­ kosság t á r s a d a l m i modellje és egyéni modellje k ö z t i k ü l ö n b s é g e k r e ( e z e k ö s s z e f o g l a l v a j ó l lát­ hatók a 8.3. táblázatban). A társadalmi modell Vic elfogadását tudományos munkák, köztük

Az egészségkárosodás és a fogyatékosság meghatározása a (UPIAS)
„Valamely végtag

Egészségkárosodás:

ges vagy teljes hiánya, illetve végtag, szerv vagy testi folyamat elégtelen m ű k ö d é s e . " Fogyatékosság: társadalmi „Csökkent vagy korlátozott cse­ egyáltalán nem vagy

lekvőképesség, amely a b b ó l ered, hogy a mai szerveződés csak kevéssé veszi figyelembe a testi fogyaték­ kal élő e m b e r e k e t , így megfosztja ő k e t a t ö b b ­ ségi t á r s a d a l o m tevékenységeiben való részvé­ tel l e h e t ő s é g é t ő l . "

Finkelstein (1980, 1981), Colin Barnes (1991) és Oliver ( 1 9 9 0 , 1 9 9 6 ) írásai is segítették. A társadalmi modellt támogató elméletalkotók­ n a k m a g y a r á z a t o t k e l l a d n i u k arra, m i é r t alakul­ t a k ki a fogyatékos e m b e r e k k e l s z e m b e n társadal­ m i , k u l t u r á l i s és t ö r t é n e t i a k a d á l y o k . A t á r s a d a l m i m o d e l l egyes h í v e i , a k i k r e M a r x h a t o t t , azt m o n d ­ ták, h o g y a fogyatékosság m a t e r i a l i s t a é r t e l m e z é ­ sére van szükség (a materializmusról bővebben l á s d a 3 2 - 3 4 . o l d a l t ) . P é l d á u l O l i v e r ( 1 9 9 6 ) sze­ rint történeti s z e m p o n t b ó l az ipari forradalom hogy i d e j é n a k a d á l y o k a t á l l í t o t t a k a f o g y a t é k o s o k tel­ jes körű társadalmi részvétele elé, mert kirekesz­ t e t t é k ő k e t a m u n k a e r ő p i a c r ó l , a m i n t a z e l s ő ka­ pitalista gyárak elkezdték az egyéni bérmunkára a l a p o z n i a f o g l a l k o z t a t á s t . O l i v e r így folytatja az érvelést: e történelmi folyamat kibontakozásával a f o g y a t é k k a l é l ő k k ö z ü l „ o l y a n s o k a n n e m tud­ ták megtartani az állásukat, hogy m á r társadalmi p r o b l é m á t jelentettek a kapitalista á l l a m számá­ ra, a m e l y e l ő s z ö r m i n d e n t á r s a d a l m i p r o b l é m á t

S e g r e g a t i o n ) a l a p í t ó tagja volt. A s z e r v e z e t m e g ­ alapításakor kiadott kiáltványban 1976) [Fundamental Principles of Disability, az e g y é n i m o d e l l e l

s z e m b e n gyökeresen új alternatívát fogalmaztak m e g : azt m o n d t á k , h o g y l é n y e g e s k ü l ö n b s é g v a n a károsodás (impairment), p o n t o s a b b a n egészség­ k á r o s o d á s és a f o g y a t é k o s s á g (disability) k ö z ö t t (e fogalmak pontos, a W H O által is elfogadott meg­ határozása a keretes részben látható). A szervezet általánosságban elfogadta, a t e s t i „ k á r o s o d á s " az egyén b i o m e d i c i n á l i s j e l ­ l e m z ő j e k é n t h a t á r o z h a t ó m e g (bár k é s ő b b kiter­ jesztették a fogyatékosság n e m testi: érzékszervi és s z e l l e m i f o r m á i r a i s ) . A f o g y a t é k o s s á g fogal­ m á t a z o n b a n társadalmi s z e m p o n t b ó l h a t á r o z t á k meg. Ezzel megkérdőjelezték a szó konvencioná­ lis j e l e n t é s é t . A f o g y a t é k o s s á g o t n e m a z e g y é n problémájaként, h a n e m a társadalmi akadályok felől k e z d t é k é r t e l m e z n i , a m e l y e k k e l a fogyaté­

8.3. táblázat A fogyatékosság két modellje Egyéni modell Személyes tragédia modell Egyéni probléma Egyéni kezelés Medikalizálás Orvosi tekintélyuralom Szaktudás Egyéni identitás Előítélet Ellátás Ellenőrzés Szakpolitika Egyéni alkalmazkodás Forrás: Oliver 1996, 34. o. nyomán. Társadalmi modell Társadalmi elnyomás elmélete Társadalmi probléma Társadalmi cselekvés Önálló élet Egyéni és kollektív felelősség Tapasztalat Kollektív identitás Diszkrimináció Jogok Választás Közpolitika Társadalmi változás

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG

A brit népesség-nyilvántartó hivatal (OPCS) feltevéseit megfordító társadalmi model A HIVATAL KÉRDÉSE
„Meg tudná mondani, mi a baj m a g á v a l ? " „Milyen testi baja okozza, hogy nem tud megtar­ tani, megfogni vagy elforgatni d o l g o k a t ? " „Azért érti nehezen az e m b e r e k e t , mert rosszul hall?" „Van feltűnő sebhelye vagy torzulása, amely kor­ látozza a napi t e v é k e n y s é g é t ? " „Tartós betegsége vagy fogyatékossága miatt

OLIVER KÉRDÉSE
„ M e g t u d n á m o n d a n i , mi a baj a társadalom­ mal?" „Mi a baj a mindennapi eszközök, a kancsók, pa­ lackok és konzervdobozok kialakításával, amiért n e m tudja m e g f o g n i ő k e t ? " „Azért érti n e h e z e n az e m b e r e k e t , mert képtele­ nek m á s k é p p beszélni m a g á v a l ? " „Korlátozza-e a napi t e v é k e n y s é g é t az, a h o g y a n az e m b e r e k reagálnak a sebhelye vagy torzulása láttán?" „Azért járt speciális iskolába, mert az illetékes oktatásügyi h a t ó s á g n á l az a gyakorlat, hogy az ilyen betegséggel/fogyatékossággal élőket oda küldik?"

járt speciális i s k o l á b a ? "

„Betegsége/fogyatékossága meggátolja-e a b b a n , hogy elmenjen o t t h o n r ó l , amikor csak a k a r ? " „Betegsége/fogyatékossága buszon u t a z z o n ? " „Betegsége/fogyatékossága munkájára j e l e n l e g ? " „Betegsége/fogyatékossága miatt arra kénysze­ rül, hogy rokonokkal vagy olyan személlyel éljen, aki segítheti vagy á p o l h a t j a ? " A jelenlegi lakását át kellett alakítani a b e t e g s é ­ ge/fogyatékossága Forrás: Oliver 1990. miatt?" kihat-e valahogy a megnehezíti, hogy

„A lakóhelyén mi gátolja a b b a n , hogy o d a men­ j e n , ahova a k a r ? " „Van-e bármilyen közlekedési vagy anyagi g o n d , amelyik m e g g á t o l j a a b b a n , hogy elmenjen ott­ honról, amikor csak a k a r ? " „Vannak-e gondjai a munkahelyén a fizikai kör­ nyezet vagy m á s o k viselkedése m i a t t ? " „Olyan rosszak a kommunális szolgáltatások, kell tá­ hogy rokonokra vagy olyan séget?" „Rossz volt a lakása kialakítása, ezért kellett az igényei szerint á t a l a k í t t a t n i a ? " személyre

maszkodnia, akitől megkapja a megfelelő segít­

igyekezett e l h á r í t a n i v a g y i n t é z m é n y e k b e z á r n i " . Még ma is v i s z o n y l a g a l a c s o n y a f o g y a t é k o s e m ­ berek aránya a m u n k a e r ő p i a c o n (ez k i d e r ü l m a j d a 230-232. oldalon).

a társadalmi modellt, amely az egyéni m o d e l l b e n m e g h a t á r o z o t t , a z e g y é n i „ a l k a l m a t l a n s á g b ó l " fa­ k a d ó é r t e l m e z é s t a z e l n y o m á s b ó l f a k a d ó fogya­ t é k o s s á g g a l v á l t j a fel ( B e r e s f o r d - W a l l c r a f t 1 9 9 7 ) . Az 1980-as évek óta a z o n b a n több szempont­ b ó l is b í r á l t á k a t á r s a d a l m i m o d e l l t . E l ő s z ö r is azt v e t e t t é k e l l e n e , h o g y n e m s z á m o l a fogyatékos­ ság g y a k r a n f á j d a l m a s vagy k e l l e m e t l e n t a p a s z ­ talataival, amelyek lényeges szerepet játszanak

A társadalmi modell értékelése
A társadalmi m o d e l l n a g y b a n m e g h a t á r o z z a , h o ­ gyan g o n d o l k o d u n k ma a f o g y a t é k o s s á g r ó l . B á r ez a modell az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n s z ü l e t e t t , világszerte egyre inkább elfogadják. A b r i t fo­ gyatékosmozgalom „ n a g y ö t l e t é n e k " i s n e v e z t é k (Hasler 1 9 9 3 ) . A m o d e l l l e g f ő b b c é l j a a t e l j e s k ö r ű részvétel t á r s a d a l m i a k a d á l y a i n a k m e g s z ü n t e t é ­ se, így l e h e t ő v é t e s z i a f o g y a t é k k a l é l ő k s z á m á ­ ra, hogy m e g a l k o s s a n a k és m e g v a l ó s í t s a n a k egy politikai stratégiát. E b b ő l e g y e s e k arra k ö v e t k e z ­ tettek, hogy a t á r s a d a l m i m o d e l l e l f o g a d á s á v a l a fogyatékosok egy „új t á r s a d a l m i m o z g a l m a t " ala­ pítottak ( O l i v e r - Z a r b 1 9 8 9 ) . V a n n a k fogyatékos emberek, akik e g y e n e s e n „ f e l s z a b a d í t ó n a k " l á t j á k

sok fogyatékos e m b e r é l e t é b e n . S h a k e s p e a r e és W a t s o n ( 2 0 0 2 ) így é r v e l n e k : „ N e m c s a k l e h e t ő s é ­ geinkben korlátozott e m b e r e k vagyunk, hanem f o g y a t é k o s e m b e r e k is, é s h a e z t t a g a d n á n k , ak­ kor t i t k o l n u n k k e l l e n e é l e t ü n k j e l e n t ő s r é s z é t . " E váddal s z e m b e n a társadalmi modell védelmezői azt h o z t á k fel, h o g y a t á r s a d a l m i m o d e l l n e m ta­ gadja a f o g y a t é k o s s á g m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t a i t , h a n e m c s a k r á i r á n y í t j a a f i g y e l m e t a z o k r a a tár­ sadalmi akadályokra, amelyeket a fogyatékosok teljes körű társadalmi részvétele elé állítanak. M á s o d s z o r : s o k a n elfogadják, h o g y v a n n a k fo­ g y a t é k o s s á g a i k , d e r o s s z n é v e n v e s z i k , h a „rok-

228 J

8. FEJEZET szerint a egészségkárosodás-fogyatékosság szét­

k a n t n a k " t i t u l á l j á k őket. N e m r é g i b e n f e l m é r é s t végeztek olyan e m b e r e k körében, akik valamil y e n r o k k a n t e l l á t á s i t á m o g a t á s t i g é n y e l t e k az álI á m t ó l , é s a v á l a s z a d ó k k e v e s e b b m i n t fele vallótt a m a g á t r o k k a n t n a k . S o k a n k ö z ü l ü k a z é r t utasít o t t á k v i s s z a ezt a m e g j e l ö l é s t , m e r t e g é s z s é g ü k megrendülését inkább betegségnek, m i n t tartós f o g y a t é k o s s á g n a k t u l a j d o n í t o t t á k , vagy m e r t ú g y vélték: n e m elég betegek ahhoz, hogy rokkantnak m i n ő s í t s é k ő k e t ( D e p a r t m e n t for W o r k a n d P e n sions 2 0 0 2 ) . Barnes ( 2 0 0 3 ) azonban rámutatott, h o g y egy t á r s a d a l o m b a n , a h o l a f o g y a t é k o s s á g o t gyakran még ma is összekötik az abnormalitással, n e m m e g l e p ő , h o g y v a n o l y a n fogyatékos e m b e r , aki visszautasítja, hogy „rokkantnak" nevezzék. Végül főként az orvosi szociológia m ű v e l ő i utasítják el a társadalmi modellt, mondván, nem hogy az a n n a k alapjául szolgáló egészségkárosodás-fogyatékosság megkülönböztetés h e l y t á l l ó . E b í r á l ó k a z z a l é r v e l n e k , h o g y a társadalmi modell elválasztja a b i o m e d i c i n á l i s a n meghatározott károsodást a társadalmilag meghatározott fogyatékosságtól. Az orvosi szociológiával f o g l a l k o z ó k á l t a l á b a n azt m o n d j á k , h o g y m i n d a e g é s z s é g k á r o s o d á s , m i n d a fogyatékosság t á r s a d a l m i l a g s t r u k t u r á l t , és e g y m á s h o z is s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k . S h a k e s p e a r e és W a t s o n

választás azonnal csődöt mond, amint feltesszük a k é r d é s t : „Hol ér véget a e g é s z s é g k á r o s o d á s , és hol kezdődik a fogyatékosság?" Egyes esetekben e z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s h e l y t á l l ó - h a n e m tudn a k egy é p ü l e t e t ú g y m e g t e r v e z n i , h o g y k e r e k e s székkel is be lehessen jutni, akkor egyértelműen társadalmilag kialakított korlátozó akadályt e m e l n e k a kerekes székesek elé. S o k más esetben is előfordulhat, hogy n e m lehet megszüntetni a f o g y a t é k o s s á g ö s s z e s forrását, m e r t a z o k n e m a társadalomban fennálló e l n y o m ó feltételek miatt k e l e t k e z t e k . A t á r s a d a l m i m o d e l l t b í r á l ó orvos i s z o c i o l ó g u s o k azt m o n d h a t j á k , h o g y p é l d á u l az egyént az állandó fájdalmak vagy a jelentős értelmi korlátok is megfoszthatják a teljes körű társadalmi részvétel lehetőségétől, amelyeket s e m m i f é l e t á r s a d a l m i v á l t o z á s n e m k é p e s megszüntetni. E z e k a bírálók úgy érvelnének, hogy ha a f o g y a t é k o s s á g o t t e l j e s é r t e l m é b e n t e k i n t j ü k , akkor a társadalom okozta fogyatékosság mellett az egészségkárosodásból eredő fogyatékosságot s e m hagyhatjuk figyelmen kívül, A társadalmi m o d e l l támogatói szerint az utóbbi állítás arra épül, hogy igyekeznek tompítani a f o g y a t é k o s s á g és az e g é s z s é g k á r o s o d á s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g t é t e l t , a m e l y - m o n d j á k - a fogyatékos-

Rokkantnak nevezhetjük-e ezt a paralimpikon úszót?

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG

A szociológiai képzelőerő bevetése: miért akarom, hogy lássák az arcor
m a g a m , m a g a b i z t o s a b b lettem és kezdtem úgy érezni, hogy n e m v e s z t e g e t h e t e m el az é l e t e m , csak mert így viselkednek velem s z e m b e n mások. Tizenhat éves koromtól főiskolára j á r t a m , fil­ mes, média-, és fotográfiai t a n u l m á n y o k a t foly­ t a t t a m . Kutatni kezdtem, hogyan ábrázolja a torz e m b e r e k e t a média. Láttam, hogyan jelenítik m e g a torz a r c ú a k a t a filmekben - hát, nem c s o d a , h o g y az e m b e r e k nem tudják, hogyan álljanak h o z z á n k ! A „Rém­ álom az Elm u t c á b a n " Freddy Krugere, a „Batm a n " J o k e r é , vagy a gengszterfilmek sebhelyes arcú gazfickói... és m é g s o r o l h a t n á m .

ROSSZAT SEJTENEK
Az ilyen sztereotípiák i s m e r e t é b e n n e m m e g l e p ő , hogy az e m b e r e k úgy vélik, ha más az arcod, ak­ kor belül is valahogy „ m á s " , „ r o s s z " vagy. Vicky Lucas szeretné, nának nem ezt hatatlan el tőle tőle, ha az emberek nem fordul­ ha­ Ez nekem f o n t o s f o r d u l ó p o n t o t j e l e n t e t t , mert rájöttem, hogy az arctorzulás n e m c s a k orvosi, ha­ nem társadalmi kérdés is. M e g é r t e t t e m , hogy nem az a r c o m t e s z boldog­ t a l a n n á , h a n e m az, a h o g y a n egyesek reagálnak rá. Elhatároztam, hogy nem az a r c o m a t , h a n e m Az arcom egy ritka genetikai rendellenességtől ilyen: kerubizmusnak hívják. Négyéves l e h e t t e m , amikor az orvosok felismerték. Olyan kicsi voltam, hogy már nem is emlékszem, mi t ö r t é n t , de rend­ szeresen kórházakba kellett j á r n o m . Bár csak nagyjából hatéves k o r o m b a n kezdett átalakulni az a r c o m , szinte már úgy tűnik, hogy mindig is ilyen volt. Nem volt könnyű torz arccal felnőni. Amikor serdülni kezdtem, ugyanolyan változásokon men­ tem keresztül, mint mások, egy kis extrával: ha­ talmas lett az a r c o m , és a s z e m e m is alaposan megváltozott. a társadalmi hozzáállást f o g o m megváltoztatni. Semmi bajom a plasztikai s e b é s z e t t e l . Csak úgy d ö n t ö t t e m , h o g y n e k e m nem kell. Most, h u s z o n n é g y évesen o t t tartok, hogy tü­ körbe t u d o k nézni, e l f o g a d t a m az a r c o m ilyen­ nek. Persze a fejfájásoktól, a k e t t ő s látástól örö­ m e s t m e g s z a b a d u l n é k . Az s e m tetszik, hogy nem t u d o k kacsintani, de ezt a kis h i á n y o s s á g o t e g é s z jól t u d o m pótolni azzal, r e b e g t e t e m a szempillám és pislogok. Az a r c o m t e t t azzá, aki ma vagyok. Ez a sze­ mély, akivé lettem, attól alakult így, a h o g y a n az e m b e r e k b á n t a k velem é s a h o g y a n n e k e m m e g kellett t a n u l n o m vele élni. hüledezve és a ilyennek vagy szörnyülködve, szereti, amilyen

tudomásul vennék, magyarázza

hogy ez az arc elválaszt­ - épp

következőkben.

I NEM HISZNEK A SZEMÜKNEK
I Nehezen teltek a serdülőéveim. Az e m b e r e k n é h a I megbámultak vagy az látszott rajtuk, hogy nem I hisznek a szemüknek. Akadt olyan is, aki nagyon undok volt és g ú n y o l ó d o t t rajtam. Még az is b á n t o t t , ha az e m b e r e k azt m o n d ­ ták: „Jaj, te s z e g é n y ! " - b á n t o t t a szánakozásuk, és ettől az érzéstől sokáig nem t u d t a m szabadul­ ni. Nagyon zárkózott lettem, mert féltem, hogyan fogadnának, ha e m b e r e k közé m e n n é k . De idővel, f o k o z a t o s a n m e g t a n u l t a m becsülni

KÉPZELETSZEGÉNYEK
S z e r e t e m az igaz b a r á t o k a t , akiket az a r c o m n a k köszönhetek, és azért is b e c s ü l ö m az a r c o m , mert arra késztetett, hogy j o b b e m b e r r é váljak. Még udvarlóm is van, aki szerint olyan vagyok, mint egy macska. Nem biztos, hogy e g y e t é r t e k vele, de annyi szent, hogy n e m tiltakozom e l l e n e ! Ha pedig valaki azt mondja, visszataszító va­ gyok, csak sajnálni t u d o m , mert nincs képzelőereje. Ha valaki t o k á s n a k csúfol, csak legyintek:

230

8. FEJEZET

„Áh! Csak azért, mert neked nincs ekkora? Irigy­ kedsz, m i ? " Minden leplezetlenül kíváncsi tekintetre barát­ s á g o s mosollyal felelek. És ha az én 10 másod­ perces i d ő h a t á r o m o n belül nem mosolyog vissza az illető, akkor nagyon h a t á s o s vasvillaszemeket meresztek rá. A múlt héten é p p az utcán sétáltunk a kedve­ semmel, amikor egy férfi közeledett felénk, és hö­ rögve fejezte ki a n e m t e t s z é s é t .

t a m neki, majd e l m e s é l t e m , mi t ö r t é n t az i m é n t i Egy pillanatig hallgatott, aztán e l m o s o l y o d o t t és azt m o n d t a : „ R e m é l e m , fájt n e k i ! " M i n d h á r m a n nevettünk. Furcsa, hogyan lehet egy-egy idegen ennyire ke­ gyetlen és durva, mások pedig - azok, akiktől a leg­ kevésbé várnánk, akiken általában átnézünk - enynyire melegszívűek, kedvesek. Ez elég jól összefoglalja az é l e t e m : megta­ pasztalom az e m b e r e k b ő l a l e g r o s s z a b b a t és a l e g j o b b a t is, gyakran mindezt öt percen belül! N e h e z e b b é , ugyanakkor é r d e k e s e b b é is teszi az

HELYBENHAGYTAM
Nem m o n d o t t semmit, elég volt az a furcsa t o ­ rokhang: az a fajta, aminek a j e l e n t é s é t csak a különös külsejű e m b e r e k érthetik. Annyira boszszantott, hogy szembefordultam vele. Nem részletezem, mit t e t t e m ezután, legyen elég annyi, hogy valószínűleg soha t ö b b é n e m lesz kedve úgy hörögni, ha egy nem mindennapi nőt lát az utcán. Két perccel k é s ő b b , a h o g y hazafelé tartottunk, o d a j ö t t hozzám egy hajléktalan férfi aprót kérni. Megkérdezte, hogy vagyok. „ P o m p á s a n " - mond­ ság e g y é n i m o d e l l j é t m e g a l a p o z ó b i o m e d i c i n á l i s gondolkodási m o d e l l b e n gyökerezik. Erre azzal válaszolnak, hogy a társadalmi modell kétségte­ l e n ü l n e m tagadja, h o g y v a l a m e l y e g é s z s é g k á r o ­ s o d á s l e h e t a f á j d a l o m oka, vagy h o g y v a n olyas­ m i , a m i t a z e g y é n m a g a n e m t u d m e g o l d a n i egy adott egészségkárosodás miatt. S ő t Carol T h o m a s ( 1 9 9 9 , 2 0 0 2 ) , a t á r s a d a l m i m o d e l l h í v e a „egész­ ségkárosodás-hatások" (impairment effects) ki­ f e j e z é s s e l é r z é k e l t e t i e n n e k az á l l a p o t n a k a lel­ k i - é r z e l m i k ö v e t k e z m é n y e i t a fogyatékkal é l ő k esetében. M i v e l a fogyatékosság v i t a t o t t m e g j e l ö l é s , és hozzá számos különféle egészségkárosodásból n e h é z meg­ e r e d ő fogyatékosság k a p c s o l ó d h a t ,

é l e t e m . A világ minden kincséért s e m m o n d a n é k le erről. Forrás: BBC News Magazine, 2 0 0 3 . augusztus 6 . KÉRDÉSEK 1. Fogyatékos-e az arctorzulásos e m b e r ? 2. M o n d valamit ez a t ö r t é n e t az e g é s z s é g k á r o s o ­ dás és a fogyatékosság közötti különbségről? 3. M o n d valamit ez a t ö r t é n e t a fogyatékosság társadalmi modelljéről?

áruk, s z o l g á l t a t á s o k e l é r h e t ő s é g é b e n is. 1 9 9 9 - b e n újabb jogszabályt vezettek be, a m e l y n e k eredmé­ n y e k é n t m e g a l a k u l t a f o g y a t é k o s o k j o g a i t v é d ő bi­ zottság (Disability Plights Commission), amelynek c é l j a „ a fogyatékos e m b e r e k k e l s z e m b e n i diszkri­ m i n á c i ó felszámolása". A törvény meghatározá­ s a s z e r i n t fogyatékos „bárki, a k i n e k o l y a n fizikai vagy m e n t á l i s k á r o s o d á s a v a n , a m e l y l é n y e g e s e n és tartósan hátráltatja szokásos n a p i tevékeny­ s é g e i e l v é g z é s é t " . A f o g y a t é k o s s á g n a k ez a meg­ h a t á r o z á s a é p p ú g y m a g á b a n foglalja a s z e l l e m i e g é s z s é g z a v a r o k k a l k ü s z k ö d ő k e t , m i n t a z arctor­ z u l á s o s e m b e r e k e t , és m e g k e r ü l i azt a k ö z k e l e t ű t é v e d é s t , h o g y a fogyatékos c s a k m o z g á s s é r ü l t le­ het, illetve a fogyatékosság többnyire veleszüle­ tett. V a l ó j á b a n a fogyatékos e m b e r e k 77 százaléka t i z e n h a t é v e s kora u t á n lett fogyatékos (Employ­ ers' F o r u m o n D i s a b i l i t y 2 0 0 3 ) , é s a n é p e s s é g e n b e l ü l az é l e t k o r r a l e g y e n e s a r á n y b a n n ö v e k s z i k a fogyatékosok a r á n y a (lásd a 8.5. ábrát). A t ö r v é n y m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n l e g a l á b b 8,5 m i l l i ó e m b e r (közel a n é p e s s é g 1 0 s z á z a l é k a ) fogyatékos, k ö z ü l ü k 6,8 m i l l i ó a n a k t í v k o r ú a k (Office o f N a t i o n a l Statis­ tics 2 0 0 2 ) . Az utóbbi csoportból csak mintegy 3 m i l l i ó e m b e r t f o g l a l k o z t a t n a k ( D i s a b i l i t y Rights C o m m i s s i o n 2 0 0 2 ) . Egy újabb felmérés azonban azt m u t a t j a , h o g y a t ö r v é n y fogyatékosságmeg­ határozásának megfelelő e m b e r e k 93 százaléka

h a t á r o z n i , h á n y fogyatékos e m b e r é l a z E g y e s ü l t Királyságban és világszerte. É p p erről lesz szó az alábbiakban.

Fogyatékosság az Egyesült Királyságban és világszerte
Az Egyesült Királyságban biztosító a fogyatékkal törvényt élők esélyegyenlőségét Discrimination Act) (Disability Ez bi­

1 9 9 5 - b e n fogadták el.

z o n y o s fokú jogi v é d e l m e t a d o t t a f o g y a t é k o s embereknek a diszkriminációval szemben több t e r ü l e t e n is, p é l d á u l a f o g l a l k o z t a t á s b a n és az

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG 8.5. ábra Az Egyesült Királyságban élő f o g y a t é k o ­ sok életkor szerinti megoszlása (a korcso­ port százalékában) 40

231

gyatékos munkavállaló 2 1 2 fontot (NOP 1 9 9 8 ) . A kormányzatok m á s területek kiadásaihoz mér­ ten mégis sokat k ö l t e n e k a fogyatékosügyre - a b r i t k o r m á n y é v e n t e t ö b b m i n t 1 9 m i l l i á r d fon­ t o t fordít a c s ö k k e n t m u n k a k é p e s s é g ű e k és fo­ gyatékosok támogatására ( B B C , 2 0 0 2 . április 9.). 1 9 9 9 - b e n a leggazdagabb országok már legalább k é t s z e r a n n y i t k ö l t ö t t e k a f o g y a t é k o s s á g h o z kap­ csolódó programokra, mint a munkanélküliség enyhítésére (OECD 2 0 0 3 ) . B e c s l é s e k szerint közel 5 0 0 millió „fogyatékos" e m b e r él a v i l á g o n , 80 s z á z a l é k u k a f e j l ő d ő orszá­ gokban, például I n d i á b a n vagy K í n á b a n (World B a n k G r o u p 2 0 0 2 ) . A z E N S Z E g é s z s é g ü g y i Világ­ s z e r v e z e t e ( W H O ) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a fejlő­ dő országokban a „krónikus betegségek és tartós károsodások" legfőbb okai a szegénység, a rossz köztisztasági állapotok, a n e m megfelelő táplál­ k o z á s és az e g é s z s é g t e l e n l a k á s k ö r ü l m é n y e k . Itt a sérülés, például a csonttörés gyakran maradandó károsodást okoz, a m i n e m t ö r t é n h e t n e meg, h a r e n d e l k e z é s r e á l l n á n a k a k e z e l é s h e z és a r e h a ­ b i l i t á c i ó h o z szükséges l é t e s í t m é n y e k ugyanúgy, m i n t N y u g a t o n . S o k f e j l ő d ő o r s z á g b a n a fogya­ tékossághoz vezető egészségkárosodások legfőbb o k a a n ő k k ö r é b e n t ö b b n y i r e a v a s h i á n y , az „ a n é ­ m i a " és a krónikus m e d e n c e g y u l l a d á s (amelyet

16-24
a

25-34

35-44

45-54

55-59/64-

Életkor A törvényben előírt nyugdíjkorhatár.

Forrás: From Exclusion to Inclusion. Final Report of the Disability Rights Task Force 1999. fontosnak tartja, h o g y l e g y e n á l l á s a . A z E g y e s ü l t Királyságban máig azok az e m b e r e k alkotják az egyik l e g h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e n l é v ő c s o p o r ­ tot, a k i k n e k e g é s z s é g k á r o s o d á s o k o z t a fogyaté­ kossága v a n . K ö z t ü k t ö b b a m u n k a n é l k ü l i , m i n t az „épek" k ö r é b e n , és a k i k i l y e n , fogyatékosság­ nak tartott e g é s z s é g k á r o s o d á s s a l m é g i s k a p n a k munkát, á l t a l á b a n k e v e s e b b e t k e r e s n e k . 1998ban a c s ö k k e n t m u n k a k é p e s s é g ű d o l g o z ó e g y h é ­ ten átlagban 1 9 6 f o n t o t k e r e s e t t , m í g a n e m fo-

Jogaik elismerését követelő fogyatékos tüntetők.

2321

8.

FEJEZET láthatjuk, hogy a szegénység a fejlődő világban o l y a n k á r o s o d á s o k a t o k o z , ú g y f o r m á l j a a fogya­ t é k o s s á g o t , h o g y a z itt é l ő e m b e r e k n a g y o n m á s ­ ként élik meg, m i n t a nyugatiak. Az e g é s z s é g k á r o s o d á s n a k és a fogyatékosság­ n a k ezek a világ k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n n a g y o n eltérő t a p a s z t a l a t a i r á v i l á g í t a n a k egy á t f o g ó b b g o n d o l a t ­ ra, a m e l y e f e j e z e t b e n is m e g j e l e n i k : a saját tes­ t ü n k r ő l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i n k a t és a m á s o k k a l folytatott i n t e r a k c i ó i n k a t - a k á r é p e k , a k á r fogya­ t é k o s o k , a k á r b e t e g e k , a k á r e g é s z s é g e s e k - az a változó társadalmi környezet alakítja, a m e l y b e n é l ü n k . S z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l c s a k a k k o r al­ k o t h a t u n k f o g a l m a t a b e t e g s é g r ő l , az e g é s z s é g r ő l és fogyatékosságról, ha megvizsgáljuk azokat a társadalmi és technológiai változásokat, amelyek meghatározzák, hogyan értelmezzük az emberi létnek ezeket az oldalait.

néha a nők „körülmetélése" okoz). Becslések szerint évente körülbelül 2 5 0 0 0 0 gyerek veszíti el a s z e m e világát, m e r t a t á p l á l é k u k b ó l h i á n y ­ zik az A-vitamin, a m e l y e t például a zöld s z í n ű z ö l d s é g e k t a r t a l m a z n a k . F e l v e t ő d ö t t , h o g y a vi­ lágon előforduló összes ilyen megbetegedésnek a k á r a felét i s m e g l e h e t n e e l ő z n i , h a j o b b prog­ r a m o k a t i n d í t a n á n a k a s z e g é n y s é g és az a l u l t á p ­ láltság f e l s z á m o l á s á r a , a k ö z t i s z t a s á g és az ivó­ víz biztosítására, feltételek balesetmegelőző munkahelyi (Charlton 1998). Az megteremtésére

e g é s z s é g k á r o s o d á s m á s i k f ő o k a a h á b o r ú é s an­ nak utóhatása (például a földben hagyott aknák). E z e n k í v ü l a s z e g é n y e b b o r s z á g o k b a n a fogyaté­ kos g y e r e k e k k ö z ü l s o k k a l k e v e s e b b e n k a p n a k u g y a n o l y a n s z i n t ű o k t a t á s t , m i n t a t ö b b i gyerek, ami életük későbbi szakaszában még tovább mé­ lyíti szegénységüket. A kutatási e r e d m é n y e k b ő l

ÖSSZEFOGLALÁS
1. A nyugati orvostudomány a biomedicinális járnak, például n e m kell elvégeznie szokásos feladatait, d e c s e r é b e m i n d e n t m e g k e l l ten­ n i e azért, h o g y a z o r v o s t a n á c s a i t m e g f o g a d v a visszanyerje egészségét. 4. A s z i m b o l i k u s i n t e r a k c i o n i s t á k azt v i z s g á l t á k , hogyan birkóznak meg az e m b e r e k a rövidebbh o s s z a b b ideig tartó betegséggel m i n d e n n a p i életükben. A betegség tapasztalata változáso­ kat i d é z h e t e l ő a z e g y é n ö n a z o n o s s á g á b a n é s s z o k á s o s n a p i r e n d j é b e n . A t e s t n e k ez a s z o c i o ­ lógiai d i m e n z i ó j a egyre fontosabbá válik sok társadalomban: az e m b e r e k ma tovább élnek, mint eleddig bármikor, és inkább krónikus m e g g y e n g ü l t á l l a p o t t ó l , m i n t akut b e t e g s é g e k ­ től s z e n v e d n e k . 5. A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s feltárja a b e t e g s é g és az egyenlőtlenség közötti szoros kapcsolato­ kat. Az i p a r i o r s z á g o k b a n a s z e g é n y e b b c s o ­ portok átlagos várható élettartama rövidebb, és k i s z o l g á l t a t o t t a b b a k a b e t e g s é g n e k , m i n t a t e h e t ő s e b b r é t e g e k . U g y a n a k k o r a g a z d a g or­ s z á g o k b a n m a g a s a b b a z á t l a g o s v á r h a t ó élet­ t a r t a m , m i n t a s z e g é n y e b b o r s z á g o k b a n . Van, a k i ú g y véli, h o g y a z o s z t á l y a l a p ú egészség­ beli egy