www.meheszet.

hu

,

2o,orÍtvA: tqsz

MEZöGAZDASÁG tAPcsoPoRÍ

5 B . Évro YA M , L

BHN

2 0 1 0 . N O V E M BE R

ARA: 395 F 0RI NT

TT

!:

?3o: o:

:

m
A NYAJEtÖLÖ 20l0 sZíN

grn . EGY vonöstsznp-Ánnoar ELÉoEDETT Nn ÉHÉszrna

. APRiHlRDnÉsrr vÁtroznsoK NEMZEI| A PRoGRAMBAN

. ÁGRzRn uÉzÚron LENGYELoRsáGBAN rÁuoenrÁs . ÁllÍrsuK A MÉHlopÁsornrl rözÉnorrŰ lruronruÁclór MEG .DEMoNSrnnlrurur HANlNcs VEvó'Énrru A ToLVAJ HAL

. APlMEDlcA nplounlrY KoNFERENcIA EMLÉKEZTEIő És MEHESZTA|ÁLKoZ0 NEMZEIKoZ! oBEcsEN. TAJoLo

f
\

rozÉLrr
2010' NoVE|úBER

Versenyfe!hívá s

H
#
I fr

2o,|o EV méze
cim elnyerésére
Az országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés Megyei Szervezete pályázatot ír ki az .,Év méze''cim elnyerésére. A verseny célja:az önkéntes alapon versenyeztetettmézek kontrollja ésaz eredményeknyilvánossá tételéVel ahazai mézekre történó figyelemhívás a közmédia támogatásával, igénybevételével, valamint az ,,Az Év Kiváló Magyar Méze'' díj odaítélése. A versenyre várunk: kereskedelmi forgalomban lévő és kistermelői mézeket. (A versenyben nem vehet részt az a személy vagy közvetlen családtagja, aki megválasztott, vagy felkérttisztséget tölt be.)

az

Meghívó
Az OMME Békés meg1ei szervezete2010. december 11-én (szombaton) szervez'amelyreminden regionális méhésznapot méhésztársat vár. szeretettel

I
í| ,5

programja A méhésznap
9.30 Ünnepélyes megnyitó 10.00 masyar méhészet A helyzetének alakulása,méhészeti aktualitások Elóadó: BrossPéter, OMME elnöke az 11.00 lezánrlt Magyar Méhészeti A NemzetiProgram Magyar Méhészeti NemzetiProgram ésaz új3 éves Tenyek ésTervek B lesztési Előadó : B ö gréné odrogi Gabiella Vidékfej fő Minisztérium, osztályvezetó 1l.40 Akácméztermelés ráröpítéses termelési technológiával' ahogy énméhészkedem Elóadó: Varga Kóroly méhész 12.30Kasos Méhészkedés Békés megyében az 1860-as években. Miklós Elóadó: Dr Kereskényi 13.00Mézminóség megóvása érdekében teendő intézkedések ésfeladatok EIóadó: Herpai Zoltón, WESSLING Hungary Kft. 14.00 Konténeres méhészkedés nélkül etetés a Dél-A]ftildön Elóadó: Fóskerti LószIó 15.00 eredményhirdetése 'ÉvMéze2010''mézversenY A rendezvény helye: Gyulai Sportcsarnok, 5700 Gyula' Ajtóssy A]bert u. 2-10. A rendezvényrevárjuk: Méhészeti eszköz gyártók, forgalmazók, kapcsolatos ésa méhészettel vállalkozások éskiállitók jelentkezését Információ: Haász Ferenc Tel. (+36)-(30)-22r-5oe4 : E-mail:haasz-mez@t-online.hu Árgyelán János Tel. (+36)-(30)-635-1256 : E-mail:argyelanjanos@ omme.hu

L

I L
t(
! lB

Nevezési kategóriák: Akácméz Fajtamézek Ktilönleges mézek
Nevezési minták mennyisége: - ,,A'' Kereskedelmi kategória: fajtánként 0'5 kg (min. 3 eredeticsomagolásban,amelyból egy a kóstoltatásra,egy az érzékszervi zsűrizésre ésegy pedig vizsgálati mintaként szolgál) - ,,B'' Kistermelői kategória: fajtánként0,5 kg (min. 3 üveg) ,,A'' nevezési kategóriában: O 1 minta nevezésidíja brunó: 3000 Ft/minta . a második minta nevezésidíja bruttó 2500 Ft/minta . a harmadik mintától l500 Ft/minta ,,B'' Kistermelői kategóriában: bruttó 2000 Ft mintánként Fizetésszámla ellenében,legkésőbba versenyminták átvételekor.

(

il

k
t'
l(

r.
\

A m i n tá k b e k ü |d és ih a t á ri d ej e: 2 0 1 0 d e c e m b e r 3 ., p én te k Mintrik átvétele: személyesen, postaiszállítással. vagy SzeméIyes átvétel: s700 Gyula,I(apkau. 16/8. Tel:(+36)-(30) -221-5094 Postázásicím: HaászFerenc, 5700 Gyula' Klapkau. 16/8. (nyilvános): Érzékszervi szakmai zsúrizés 20l0. december 6-7. hétfó-kedd Helye: 5700 Gyula' Ajtóssy Albert u. 2-10. Eredményhirdetés: 20l0 december 11-én, szombatdélután óra, 15 Fesztiválon. a III.Gvulai MézésMézeskalács A uusentyel kopcsolatos uersenyszabóIyzat megtalóIható: uuw.omme.hu

-i
r
4

A méhésznopra a befués ingyenes.
A rendezvénnyel időben méhészeti ery eszközbemutató ésvásár vá4a az érdeklődóket! Kapcsolódó rendezvények: III.Gyulai Méz-ésMézeskalács NemzetkiiziFesztivál ésVásár 10-12. 2010.december www.gyulaimezesfesztival.hu

ilr

E
I' r{

t
t
Ht

VOROSISZAP-ARADAT
2O]0.NOVEIVIBER

ReményteIen ül
A Veszprém megyei isko!ákban mindigkiemelt gyártásának tananyagként kezelték alumínium az folyamatát. tanu|tuk lgy megazt, is hogy a bauxitbóltöménynátrium-hidroxid segítségével nyerikki a timfö|det,ami nem más,mint gyáÉásának az alumínium köztes terméke. e|járás Az me||éktermékét iszapnak vörös nevezzük...
tankönyvekból csak egy dotog nem volt kiolvasl. \ható' mégpedigaz, hogy a vörös iszap kémhatása erősen lúgos'nagy koncentrációban tartalmaz nehézfémeket, ebbóI kifolyólag igen veszélyes hulladéknak számit. ami ráadásul óriási mennyiségben keletkezik. Ami.70-es kor a években,még diakkéntelóször láttam meg az iszaptárolókat, lenyúgözött a láwány. óriási volt, em]ékszem'a vonat lépésben haladt el a gátak mellett, mert az ide építettvasúti pályán ez másként nem volt lehetséges. Eszembe sem jutott, hog} a támfalak közé szorítottóriási zagytömeg eryszer majd kiszabadulhat...2010.október 4-éndélután nem sokkal kideríilt: tévedtem. Az iszaplaüna elvonulása után, Devecser feléautózva az út egyre vörösebb színű lett. Ha nem tudtam volna, mi történt az elmúIt napokban, fel sem tűnt volna a dolog' elvégre mifelénk a bauxitot szállító tehergépkocsik nyomában ez szinte hétköznapi jelenségnek számít. A városközpont felé haladva, egyre több maszkos-gumicsizmás emberjött velem szembe' gépfegy. veres rendőrök álltak minden sarkon. Itt a nagy sürgés-forgáson kívül semmi nem utalt arra, hogy néhány utcányira milyen szörnyű katasztrófa történt. A benzinkút környékén már nem volt tanácsos félcipőbenkilépni az autóból. A házak falát sokszor még az ablakok vonala felett is pirosra festette a vörös áradat. Elképzelniis szörnyű, hogy milyen kínokat állhattak ki azokaz emberek. akik egyrnást, vagy éppen énékeiketmenwe küzdöttek a maró folyadékkal. Nem akarom részletezni,hory miket tapasztaltam, milyen volt a háza}ból az utcára kihajigált' immár haszontalan,vörös iszaptól csöpögó bútorok, ruhaneműk. gyermekjátékok láwánya' a kidőlt fák, az udvarok kerítései A A

tffi

által felfogott' ki tudja honnét származóhasználatitárgyak darabjai ott' ahol egyáltalán még (1. volt kerítés kép). Ilyen előzmények után érkeztem meg ImreAttila méhész házához.Utcájukat sajnosnemkerüIte eI az áradat. - Huszonöt évmunkájátlátja itt tönkre menni - mondja- és valóban elkeseredvenéztünk körül a nemrégiben épített házon, a pedánsan rendben tartott udvar romjain. A kertbenvirágok' néhányévetelepített gyÍimölcsfák fogadnak, mindent de belepett gyilkosiszap. a - A katasztrófaközeledtérőla feleségem éppenbent értesített,

Nincsen arra szó. hogy mekkora a kár. itt Mennyia pénzben ki. fejezhetőésaz anyagiakbanmeg nem hatá. rozható Veszteség.
volt a városközpontban, ott tudta meg az első hireket.Csak annyi időm maradt, hory beszaladjak a házba, men már hal|ottam is nagy robajjal közeledni aziszaplaünát. Ahogyan kinéztem az ablakon, láttam, hogy mindent elsodort.ott is nagy károkat csinált, ahol már nem is számítottunk volna rá. A keftem végében le volt rakva másfél kocsira való tüzifa. Minüa csak gyufaszálak lettek volna, az e$észeteMtte az áradat. Ugyanez lett a sorsa a szomszédom körbálákból épített szalmakazlának. Van bála, amelyiket több száz méterreütt el az ár. Sajnos ez történt a nyáron idetelepített 16 méhcsaládommal is (2. kép: ez a kert uége, uoltak itt elhelyezue a méhc alódok). Egész s nyáron gondoztam, etetgettem őket, szépen fejlődtek' a napokban szerettem volna hazatelepi teni a huszonöttörzscsaládból álló törzsállományomat is, mond-

ván, a szomszédosszántókon vetettek bőven repcét,íry nem lesz gond a tavaszi felfejlesztéssel. Persze ma ez már csak álom marad. A repce ésa városban taláIható gyiimölcsfák jó részeis teljesen tönkement. - Felvetódött annak a kérdése, hogy vajon érdemes-eitt maradni, vagy költözzünk el innen máshová. A lányai Pápa mellett laknak, a fia Budaörsön, ketten maradtak a feleségével ebben a házban. - Mindegy, akárhogyan is van, erről a környékről menni kell - mondja - mert nem biztonságos itt maradni.. Lecuppogunk a kert végébe. Vigyázni kell, mert nagyon csúszik a piros latyak. Ery kaptárt lá. tunk a tizenhatbó| (Iósd címlapÍotó). Ezt is csak azért,mert megfogta a kerítés. A kert végéból a Somló irányába elnézve siralmas kép tá. rul elénk.Az áradat letarolta a kukoricát, valószínűleg a frissen telepített csemetés is áldozatul esett az iszaplavinának. Nincsen arra szó, hogy mekkora itt a kár. Mennyi a pénzben kifejezhetó ésaz anyagiakban meg nem ha-

tározható veszteség. Elnézünka Somló irányába' ameÍTe szem a ellát, minden vöröslik a gyilkos iszaptóI.Közben kapjuk a híreket: a Marcal egész hosszában halott, de ugyanez a helyzet a környéket behálózó kisebb patakokkal is... Csak az itteniek tudják' mekkora veszteségez. Szinte elképzelhetetlen, hogy a valaha kristálytisztapatakokból kipusztultaka márnák, a csukák ésa fejesdomolykók... Antal meglett férfiként könynyeivelküszködve mesél' hallgatom ésnekem is elszorul a torkom.Úgy gondolom, történt, ami azt nem lehetépésszel kibírni... Az iszapkatasztrófa áIdozataí számára a következő önkormányzati bankszámlaszámokra vá{ák a segítóadományokat: Kolontár: I I748090r 5427298-06540009 I Devecser: r1748090 15 7085-10070004 - 42 Somlóvásárhely 11748038-15427009 Tóth Péter OMME szaktanócsailó Veszprém megye

f
Ada|ék Nos, a fent idézett helyreiga-

3

a demonstrációhoz

a*".i'.*lre

azalábbiakban

!
E
\,

E
r
* '{

7 l"

I t
F Í.
F
*

Úr! TiszteltÜgyvéd Szaklapunk16. és 17. oldalán részletesen A 2010. szeptember 27-én, beszámolunka méhlopások elleni tatabányai de- Nagykanizsán keltezett' a Mé. monstrációrólésa bíróságelé ci- hészet főszerkesztőjénekcímkérőlevelét tált károsultakatvádoló tárgla- zett helyreigazítást lásról, valamint a Simon házas- megkaptam.Az abban foglalpámak a méhész-szolidaritásért takkal kapcsolatbana követkeírott köszönő szavairól. Történt ző észrevételeket teszem: jogi 1.Az életveszélyes fenye$etéazonbanmás is! A felperes képüselőjeú$al helyreigazítási seket tartalmazó kijelentéseket juttatott el a Méhészet nem a Méhészet kérelmet szaklap állítotA Szerkesztőségébe. nagykani- ta valótlanul, hanem azokat zsai ügrvéd úr ebben az kérte, szerzőnk,Leniluai Pól, Simonné hogllapunkakövetkezőhelyrei- VenterÉua,,monoló$ából'' végazítószöveget tegye krizzé: idézte. ,,Á leményként gazemberés ualótlan,egyúttal sérelmes óIlíttÍ- 2' A ''bűnbanda, és sokmiattJakabIstuóntólelnézést tolvaj'' kitételek tételesen szó kffiink. Lapunk 2o1o. szeptem- szerint nem ügyfelére,Jakab beriszdmdbanakabIstudnra uo- Istu dnra vonatkoznak,hanem a J natkozóan ualótlanul áIlítottuk, magyar vagyonbiztonsági ühogy a rendői intézkeilés sorón szonyokatostorozzák. életueszélyes élt' A fentiekból adódóan a Méfenyegetéssel Valótlanul altítottuk, hogyJakab hészetföszerkesztőjének semIstuán kapcsolatbanihtata a mi oka sincs arra, trogy a' tn perbelikaptdrakeltutajdonítósú-által kért helyreigazíió közlemég ial, nem jelelmega uáIósagnak, ménytmeg|elente-sse, kehogyJakab Isntíi egyl bűnbanda vésbé arra, hogy megbízJjától taőja,gazemuer, totőájr, aftzéstyéien|I\/|Ázzp| f Ü|\&Á\|l mint

panzió tu|ajdonosa AmbrusGize||a. székelyudvarhe|yi a érdek|ődésse| szem|é|i HajdukZo|tán ,,mézet kolbászba.'tudományát a

T

t;

I
i'

a
r '{
&

és [:f1l*fff:"'áxt"Jf fli:j:'ffigTiíj"'Hl.#:; ffi[i.'tr*l'.'""**''''.T; cég romániai Vírus gomba potroháttámadjameg,amitől a programra és -kereskedó
keresztelterdélyi a tizedeli a méheket GyulaiHentesekHagyományőr- képviselője. A mézes gyulai zó Egyesületét meghívták. is A kolbász ötlete még a húsipari Úgy hírlik,megtaláltáka méze. gasztronómiai seregszemlén üzemben jutott eszébe2002- ló méhekEgyesült Államokban a gyulai küIdöttség16taggalkép- ben. Mivel a gyulai izví|ága országszertejelentkező rejtélyes kellemes, könnyen variáIható' pusztulásánakaz okát. Kétkórüselte a várost. felvettea kapcsolatotTol- okozó válthatja ki a kaptárelha- Egyesületiinktermészetesenezért A nemcsak pihenni utazott Szé- di Gdbor helybéliméhésszel. gyásnak nevezett jelenséget, méhek kolókelyudvarhelyre, hanem szép bemutatókon hungarikum a amelybena mézelÖ számú meghívottelőtt mutat- hungarikumban - méz a kol- niái összeomlanak, í{ák amehattukbefőzőtudományunkat- bászban - jeligévelnépszerűsí- rikai kutatók a PLoS ONE című nyilatkozta Dinya Imre e|nok, tettéka Hajduk Zoltán által ki- tudományos folyóiratban. A A terméket' régihen- MontanaiÁ]lami Egyetemmun. akihozzáfíizte. Mivel hentesek fejlesztett vagyunk ésa legfőbb célunka tesekis tetteka kolbászba némi katársaiegyürus ésegy gomba gyulai kolbász népszerúsítése, mutatták ki az összekristálycukrot' így széplett an- jelenlétét az omlott kolóniákból' mig ezeket így eredeti gyulai vékonykol- nakmetszéslapja fejtegette újító.(A termékszabadalmile- nem találták meg a kaptárelhabásszal,csabaiízesítésrivékonyméhcsaláötlete a gyulai kol- gyással nem érintett kolbásszal, valamint Hajduk védetésének szövetek kékes-zöld vagy lilás színt kaphatnak.A gyanúsított ,,bűnös'' gomba neve Nosema ceranae, amelyúgyjuthata méhekbe' hogy azok elfogyasztják spóráját.Mint aztRoberfCramer patológus, a kutatás résztvevője elmondta, a méhek egyik vagy másik kórokozótól fertőződhetnek meg, majd attól legyengülve lehetővé válik a mávaló felülfertősik patogénnel ződés,amely végül a betegséghez vezet.

Székelyudvarhelyen,híresG! a zi CsárdábanésFogadóbanrendeztékoktóber elejénaz anyagasztronóországi ésaz erdéIyi

, kirá|y , idejében ;ffá:-i:il'fr''.#ll.:T'; ,Tiji}.;lffi','Jffi:j ry''il:í::}JJ'1x',Jijl...u,. kért olvasói számáia Haiduk nem tesznek bele -, ezértott teazösszetörtfokhagyrnátmézMátyás kü- be áztassák be, ésennyi idó is Zoltántól, aki készséggel vála- kellemesvolt a fogadtatása, lönösen a gyermekekkörében. elég a töltelékáru simább, keí szolt kérdéseinkre. hentesfokhagymásízéhez. mester elmondta, hogy koráb- Itthon is a fiatalabb korosztály vésbé ban a Gyulai Húskombinátban

bászkirály' Dékúny Ferenc ne- kedveli a gyulai mézest,a fűvéhezfriződik.) Hajduk szerint szerezetttermékhezszokottfela mézben nelévő cukrok a mikro- nőttek inkább ,'érdekesnek'' biológiai folyamatok révén vezik. táp|álják a hasznos mikrobákat A gyulai hentes visszalapoésgátolják a káros mikroszer- zott a régmúlt magyar konyhavezetekszaporodását.Száz kiló művészetébe s kiderült' hogy is' például Zoltdnhentesmestemekköszön- kolbászhoz eg} kilónyi mézet Mátyás kirá1y idejében célszerűkeverni. Minthogy a sóval, mézzel zsályávalízesíés hetőeneEv különleEes soecia|ia tással is tészültiin[.utolti a Székelyföldönkevésbéfiiszere-tették kolbászt.Hajduk min-

H

t
;.

r
I
llal

Az összeállítástkészítette: Dögei Imre

szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuel kapcsolatban.Véleményiiket Kíuáncsian udrom észreuételeiket uagy az impresszumbanközölt elérhetőségekre, a dogei@unet.hue-mail-re kiildjék,illetue szíueskedjenek felhíuni a (06) (30)-2 67- 6447 -es rnobilon.

H

nEz. vlLíG Kft.

2100 Címünk: Gödöllő,Isaszegi 93. út (28)-423 (28)-423-ot4 Tel. : -013, Fu<: Í28)-423-0|2 E-mail honeyworld@vnet.hu :

Méz-, mehészeti és termék-bioméz-|elajánlás kérem a - listán esetén, hívja találhatóterületileg illetékes felvásárlót
) :.)) :t.)

I I l', 1 ri, r L

l r ,r '

. i al r .tl

l r )i l 7t l

Győr.Moson-Sopr.. Komárom-Eszterg. Zolrm Fejér, Hlmsr Veszprenl Vas, Za]a, Somogy, Tohra
D--^-.,^ T^t,.. udLdu-Yd. lullld

Fertőszéplak, u' 33. 9436 Soproni 9900 Körmend' Bercsényi63. u. Balatonszárszó, u. 26. 8624 Pipacs

(06)-(99).370-3l0, (+36)-[30)-939.496I (+]6).(30)-520-8085 [06)-[94)-411-573, (06)-(Ba)-362-6e6, (+36)-(30)-616-a585

FrnlNcz TauÁs Boconr'r Áros Zsolr VÁI-É Vanoe Jizsrr Erlr GÁgon DrrtrnnLÁszli Lrrrrn LÁszli Rrv.rr Arnn

Jrtr-N9 1!!!'olry!.!.t,
Pr. Bt',lrp.,t Ha,a Hajdú-Bihar Mézüzem

Csongrád. Bekés. - déli Bács-Kiskun része VÁruFmrrvc Bor>oLl-'\Latrj-Zemplén

(+ 6) 0)-il a-297 (+ 6) (7 -61 -2907 7200 Dombóvár. u l I|/a. Gyár 3 -(7 3, 3 - 0) 4 Hódmezővásárh.' u. 44. (06Y$212 -23 (+3 -(30)279-7686 6B00 Balassa 41 4, 6) (+36)-(30)-e35-8837 Fegwemek, 5231 GyóniG.u, 2BlC. (06)-(56)-480-085, 3624 Domaháza, Gy.u. l. Dózsa 2336 Dunavarsány, u. 4. Bajnok Ji5J Aldebrri, Arpjq11s2 2677 Herencsény, u. 4' Petőfi (0 -(48) 46-025,{+6) 0)-Z1B 07 -27 6) -4 3 -(3 (+ l6)-(20)-561-7645 (+J6)-(J0)-160lB75 (+36)-(30)-9r0-0085, (06)-(52)-342-B7B (06)-(35)-357-078, [+36)-(30)-430-0ee2

Kor.ÁcsrvÉ Juun 4033 Necy Debrecen, Zwingli u.3.

(ár Postaiutánvéttel a1ábbi az rendelhetők Kft. néltelefonon + 25o/o + postaköltség) atkaölő szerek a áfa Baywarol 1220Ftl4 csik e Perizin (vényköteles) 3600 Ft/lo ml o Perizin adagoló 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db' vödrös (s ug1 2a 500 Ft/db . For$a7mazza: KoVaVet Bt., Gödölló

Adja npróhirdetését fel még hatékonyabban a
uÍ\u$sJs
-*.--.t$$ (s:rÍ
,i

*ry

egyuttl
lapban n'ÉHnvm laubanilnl|ilSí|lT + '
-ll

'1 ,:,
r. 3

'ild

Nofu\ÍÁLcsomag360Ft+Afa lszo csomag 390Ft lsző +Na =)^KIEMELT
-ar2

620Ft+AÍa lszó +AÍa 650Ft lszó

I

HasznáIjaki a lap és lap onlineJelíiletének a egyiitta eíőnyeít!

. 1-i91 Budafst, PJ,294, TeleJon: (1) 273-2295 Fax:+36(1) 273-2285 +36 , }[cllliI: (j0) 631.3512 E-mail: +36 otto,nag!@t.onlíne,hu
Aprtihirdetéseit vá{uk leveleztilaponlevélbery kízárólagínísban faxonvagye-mailbena fenti címelae. A brítéká írjákni: Méhészet szerkesztósége. határidól a uirghót megelózóhónap l0-e. Beérkezési Á hirdetés az ellené*ékét általunk kiildóü csekken, vagyszámlánkéri& befizetni'

Hi r,1téév kere eko|l e s eI s égánk: I{AGY oTÍ o at

fi
!

I
: \

edett méhészember
FuszkóJózsef a BorsodmegyeiBódvaszilason méhészkedik. Korábban útépítő technikusként hogya méhészetbőI é|. dolgozott már 14 éve, s Az idén volt 52 éves' mint elmondta, s korábban méhészkedni. A megélhetéshez kellettvolnaelkezdenie 12o 1l2 NB méhcsalád teremtimeg az alapokat.
o Bóiluaszilas Miskolctól 50 véteszi.Ennek érdekében méhkm-refekszik a Bóduafolyó uöl- családjaimhárom fiókon telel. A gyében, szloudkhatór közelé- nek (1. kép). kijáró a másoa a ben. Eredeti neue Szilas, egy dik fiókon van, az éIelem 2-3. fiók szilfákkal benőtt területet je. fiókba, alulra az üres lépes Ient,s mór az (2oo-as éuek óta kerül' Korábban vakkeretekseoldalszrikítést alis ismert.A szil kitűnő korai ui- gítségével de rógporos legelő, a méhészet kalmaztam, nemláttam értel_ ezen a terijletenkomoly múltra mét'így ma már nem szúkítek. Február végén egy-egy kilotekint uissza'A BóduaJolyóról adoka csataldn sokan az iilén hallottak grammcukorlepényt előszilr,június elején folyó re- ládoknak'amit kizárólagporcua készítek. kord uízáIlds melletttöbb kör- korból éssajátméZból a nyékbelitelepülést elöntött' A céltisztán a serkentés, petéis Hogyan éintetteaz óruíz ésmi- zésnövelése.Virágpor van elég lyenfennakailósokat okozottez a környéken,ígyürágporpótlót nem teszeka lepénybe' nozéma a méhészkedésben? Sajnos az esózések az azt ellen me$ évekóta nem hasznáés és követő árvizek a méhészek éle. lok semmilyen készitményt, Az tétis megnehezítették. akác- mégsincsproblémán.A fiatal és virágra vándorlás kezdetén még anya' a bó népesség a bő élea le$obb minden rendbenlévónektűnt; lemkészlet méhcsalád majd az idöjárás szeszélyénekoryosa. Március közepén gyors beköszönhetően a Yirágzás teuéa ben hozta az erős szeleketésa avatkozással télialjdeszkákat Ha nagy mennyiségricsapadékot, tisztára cserélem. van anyátcsalád, azt amely nemcsaka legeltetés idó- lan, vagly gyengébb tartamátrövidítettemeg - ezál- máris egyesítem.A népesség korán felmérhető' mital csökkentve a megtermelt már egész a méz mennyiségét hanem a nélkorábbanegyesítem gyen-' annáljobbáválnak' miért méhcsaládok is. géket, hazajuttatását A település a méhes és elhelyez. váq.akáprilisig,ha ez már kokedésének köszönhetően az ár- rábbanis elvégezhető. Az aljdeszkákperzselése tiszvíz közvetlenül a területetnem indul' amit gázérintette' csupán a teherau- tító lemosással ám A tó már nem volt eléga felázott perzselővel átégetek. folyamat lebonyolítása közben hattalajona szállításhoz. nyújt néhány hatós segítséget higiénikus aljdeszka, amikor a Három fiókon te|e|nek legalsó lap kerül csak kihúzásra o Ismerkedjünk tisztára. meg közelebb- ésazt cserélem ről a Fuszkó-méhészettel, egy második fiókba. Ennek a fióknak ilyen éuutdn különösen fontos, Mézes kereteket adok a szélére a felső flrókba felkarés hogy a méhcsaladokat kiÍogósjarunk, a mé- colt mézeskereteketteszek' FióC Ápilis elején talanúllapotban tartsuk,s a jöjobb ilyenkor minuő éui,remélhetőIeg akác- hek kiteleltek,ez minden méhé- kot nem cserélek, uirógzóst marimdlisan kihasz- szetben reményteljesidőszak, den keretet megmozgatok, ez az nóljuk. Mi történik ennekérile- közeledneka tauasziuirdgzdsok, évegyik legfontosabb beavatkomi történik a hórom fiókon te- zása és fontosnak tartom, hogy kében? kaptórban? ilyenkor teljes egészében átnéz- Az, ami más évekbenis, lelt félkeretes - Gyümölcsürágzáskor a leg. zem a méhcsaládot. A karcolt igyekszekolyan méh- élelemés böséget'egészségügyi állapotot felső fiókban 6-7 keret fiasítás mézeskeretek hatása szinte leíra hatatlan. Az anya intenzív petébiztosítani, majdezt lehető. van, amiketlepakolokközépre, ami
e

l

t
Ú

I t
É

F

E
)

F
I

l.

I
I

n
t qa
r

t
I
L

I
* ;

zésbekezd, s hamarosan a fiasítás kitölti a felsó két fiókot. Ehhez persze alaposan takarni kell őket' jobban' mint télen.Takaráshoz használt ruhákat használok. Ezen sokan csodálkoznak, de én az egyszerű, olcsó módszereket szeretem, még ha azok több munkával is járnak. Repce elejénáprilis 25-e körü1 három fiasításos keretet az

u É Hrs nMÉ HE SR E ŐL
get. Megbízható segítséget a családonkívü]szintetlehetetlen találni. A leggyakoribb probléma az ital, illetve általában az adottszó, az ígéret nem tarbe tása.A méhészeti munkákpedig sokszor óramű pontossággal mennek. nincs rosszabb. mint az, ha valaki megígéri' jön hogy do|gozni, aztán mégsem de érkezik meg. o Még mielőtt uéget érne,a méhészeti rendezni kell az éu, anyókat is, lerakva ezzel a későbbi idők termelési alapjait? - NáIunk, azországészaki részén a krajnai szürke-fekete méhvel dolgozunk.Anyát nem vásárolok, magamnevelem. Korábbanvettemanyákat,de nem voltak jobbak,mint a saját nevelésűek, inkább ezt is maígy gam végzem. anyanevelésre Az olyan családotválasztok,amekeretes egységem van, háromnégy sorozat bőven fedezi az anyaigényemet.. Az anyásításis egyszerűés biztonságos. Az anyásítandó családtól az öre$ anyát elveszem,ésegy-két napig hagyom anyátlanul. Ennek elmúltával az anyásítandó család helyére, egy fiókba helyezemaz ötkeretes anyanevelő kaptár tartalmát' kiegészítve öt üres lép. azt pel. Rá egy újságpapír meg|y, majd az eredeti,anyátlanított családkaptárral,néppel. Szinte biztos az elfogadás' mindig ilyen kis családdal anyásítok, egyedileg soha.

@

anyával leteszekaz alsó fiókba, mézes üres, szélre keretekkel. A fiók fölé anyarács, majd a korábbi második ésharmadik fiók kerül. Ez lényegében már az akácra felkészítés.hordás beA indulása után' kb' 10 kg körül járva, az anyarács fölé egy új fiókot teszek, benne 6-7 keret müléppel 3-4 üres kerettel. és Repcén nem pergetek, az akácerdóben,amikor már lehet érezniaz illatot' tisztító pergetést végzek, lényegében s ekkor veszem el az akác előtti gytimölcs ésrepceméztermést. NáIam minden fiókon van kijárinyitás. Akácig a második fiók van kinyitva, majd a hordás beindulásaután a negyedikfiók is. . Minden méhész rémdlma, ha a szépen csaldfelkészített dokra az akócuirógzós elejénközepén beóll a több napostarrós eső,amint az idén tijrtént' is IÍi a teendőilyenkor? - Ha lopvais, az esőszünetekben' de muszájkezelnia családokatÍ2.&épi' Ekkor már nincs rajruk semmilyen takarás, s a szellózók is nftva vannak. jöhet a keretes Ilyenkor ismét kezelés. keretfedett ]-4 fiastfelteszeka fészekból' helyetbiztosítvaaz anyánaka további petézésre. illewe ha van rá mid, kiegyenlitem óket. S persze ha semmi se használ,jön a lebölcsózés. mint végsómegoldás.

o Eddig tehót likerüItek az eIképzelések' megualósította terueit, de mit hozhat a jöuő? - Az' hogy mit hoz a jövő' rajtunk is múlik. Méhészkedni Hamarabb kellettvolna érdemes, nem véletlenül nömár méhekke| fogla|- vekszik a méhészek száma. Sokan persze bátrabbak' mintsem Mézes kereteket adok koznom, több ideig megélhettem volnaazt, azt tudásuk megengedhetné. . vége uiragzósnak,elszedjük a amit megéltem, fü9. Amíg a saját pénzük bánja' a nem is lenne baj, de az ilyen a termést, Megszokotttechnológetlenség érzését, a kezdők veszélytjelentenek a tagiát alkalmaz,uagy ualamilyen méhekkel együtt. pasztaltak számára is. Szépen való egyedimódszert? élést, együtt lélegzést' letisztul majd ez, ahogy a ke- Sok újat ezen a területen Elégedett Vagyok az reskedőkné]is' ők is sokan volmár nem lehetkitalálni. Egyébként u$yanfontosnak is, tartom élette|, mindazzal, amit tak, s csak az elkötelezettek maradtak meg. Állománynövelést a gépesítést'azt a kézimunde kaptamtőle. nem tervezek' de a meglévőkkát. amit be kell tenni. azt én beteszem, nem sajnálom az lyik nyugodt'jól bírja a kezelé- ból a legtöbbet akarom kihozés erófeszítést. keretekméhlefrt- seket, szépenfiasít, s fő|eg átlag ni. Az életbensemmit sem adA nak könnyen. Egyszer hazafelé még felett termel. vóval való méhtelenítése A módszer a lépszalagos egy rakomány méhhel benem szokványos,s ehhezénegy TESC0-banvásárolt kÍnaimo- anyanevelésszerinti. Fiatal lép- süllyedtünk a sárba úgy' hogy toros háti permetezóthaszná- ből háromnapos petéket vag} egy Ural alig tudott kihúzni. lok. Korábbanénis ráztama ke- egynapos áIcákat tartaImazó Tudomásul kell vennÍ,ez is hozreteket, de ez sokkal hatéko- sejtsorokat vágok ki. A sejteket zátartozik a szakmához. Hamanyabb. A permetezó kifrrvóré- visszametszem, a kivágott sejt- rabb kellett volna már méhekszének helyére szükítótkell sor túloldali épenmaradt részét kel foglalkoznom, több ideig esy enyhén olvadt viaszba mártom megélhettem volna azt, amit helyezni s a levegó sebességét megnövelve, máris használha- és tenyészlécre ragasztom. A megéltem,a függetlenségérzétó. Természetesen nemkell felragasztott sejtsoron csak sét, a méhekkel való egyiittévizet Elégedett beletenni.Egyszenetízcsalád- minden harmadik-negyedik áI- lést' együtt léIegzést. nál végezzük el a múveletet cát hagyom meg, hogy legyen vagyok az élettel, mindazzal, amit kaptam tőIe. úg:y' hogy közben hárman dol- hely a bölcső kiépítésére. Anyanevelő pároztató kapAz életbensemmit sem adnak gozunk. Egy személyfelállitja könnyen. Jó volt hallani ezt a a fiókokat a kaptár tetejére. tá4.aim 2x5 keretesek' a kijáróEgy személya lefrrvóval a mé- juk azonos oldalon van elhe- mondatot és látni beszélgetőheket a léputcákbóla kaptársor lyezve (.l. kép).Egy normál fél- partnerem lelkesedését' ahogy eléfujja' a harmadik elszedi a keretes fiók van szétválasztva ötven felett is húszéveseket méhtelenített fiókokat és szál. egy furnér lappal kétszer öt ke- meghazudtoló lendülettel bea pakolja. Száz csa- retre. Betelepítéskoregy részkét szél. tervez. számol s készül az lítójármúre ládtól háromember óra alatt fedett fiast, egy üres, éskét mé- előtte álló feladatokra. Az elégekét a elveszcsaládonként mézes zes virágporos keretet kap, némi dettség, belső béke - különöegy méhkiegészítéssel bölcsővel. és sen nag;i ajándék! fiókot. soA munkához családtagiaim A párzás általában 9oo/o-os, a Malya Péter nyujtják a legnagyobbsegítsé- se leryen rosszabb. 12 ilyen2x5 7

H
* nt..

TANULSÁGOS T0RTÉNET
20]0. NOVEIVlBER

p

T
b \. Í

E
il
Í

L

I t
F Í
F

I

L
I
l{

I
& H
I

F

t
{ !

I

se érdekében állomány át- tékel a lopást, éscsak azértazon az vizsgálására. kérés A teljesítése a nap reggelén, mert az előző érdekében először is a kaptára- nap nem értem rá megtekinteni kat tartós módon meg|elölttik' az árut. piros zománcfestékkel sorszáSzörnyú az, hogy vannak moztuk. Fényképeket készítet- o l y a n' ' m é hé s z kollég áin k''' tünk, ésközben jegyzőkönyv- akik hasonló helyzetben kifizeTanulságos történetegy méhállományról, ami hamarabb mint ahogya tulajdonos észre ben rögzítettüka kaptárakálta- tik a száIlítmányt' majd titokmegkerült, lános ésegyeditulajdonságait. ban gondoskodnak a sorsáról. vettevolnaaz eltűnését,|opást. a Ezek az adatok teszik lehetővé, Nem gondolnak bele, hogy a 2010.ósz, Tatabánya.Sárga sap- elmúlt időszakban, akik nem ép- hogy a károsult méhész rend- következő alkalommal ők 1esza kát kértem' de nem kaptam, meg pen ma születettbárányok.Ter. őrségnél tudja azonosítani nek az áldozatok. Kis esélyét a be köve- kaptárakat, igazábó1 nem is akartam kiállni' mészetesen megrendelést a tudjaigazolni a tu- látom annak, hogy méhészettel pedig lett volna mit meséInem, tően azonna]hívtamaz ismerős lajdonjogát.A vizsgáIat kiter- nem foglakozó, méhekhez nem hisz az elmúIt 5 évben 6 alkanyomozóta helyi kapitányságon' jedt a családok állapotának, értó emberek öncélúan tulajdolommal rövidÍtették meg kis mé- ésmegbeszélttikteendóket. a erősségénekmegállapítására' nítsanak el állományokat, hisz követő hészcsapatunkat,összesen közel A telefonbeszélgetést azzala céllal'hogy a nyomozó ha csak letermeltetni szeretnéötven kaptárral. napon nem értem ezért azt hatóság feléközölni tudjuk az nek is, és utána sorsára hagyrá, az ják a családokat, a mézelvételkövetkező napra egyeztetttink állomány értékét. lgent mondtam idópontot, amikoris a szomszéd A üzsgálat közben rendeztiik hez is kell felszerelés, kell szaktelepülésen tekinthettemvolna a problémás családoksorsát,va- mai tudás. A korábbi évekeseményeieléggé me$ a helyi közvetítő segítségé-lamint minden családotelőkéTermészetesenaz ilyen jellefelháborítottak, ésegyben felbá- vel az árut. Mint a filmeken... szítetttink telelésre' Tettükezt gíi' Iopással, orvgazdasággal a Az ominózus napon, utolsó azért, torítottak annyira, hogy készen mert a hatóság nem tudta történó állománygyűjtés költ. álltam akár puszta kézzel harcot pillanatban, amikor már indul- megmondani, hogy meddig ségtakarékos gyors módja anés vívni a tetten ért méhtolvajjal. tam volna a közvetítőért'hogy lesznek ránk bízva a családok. nak, hogy létrehozzunk egy Gondolkodás nélkül megszólítok megnézzüka kaptárakat,ameA rendőrök nyoma még ki nagy méhállományt, amit alkalbárkit a határban, az erdóben, ha lyek még'vagy már teherautón sem hűlt az udvaron,de ilr. Ke- mazott méhészekkelüzemeltesnem ismerős, mégakkor is' ha én voltak, változás állt elő. Nem lemenBóIint már telefonált, ér- sünk a késóbbiekben. Mivel az tele- deklődött' segíteni vagyok vendégségbenaz isme- kell átutaznoma szomszéd szeretett vol- ilyen tÍpusúméhészeteketnem reüen területen. Határozott kér- pülésre, mert a méheket, mivel na a károsult kilétének megálla. mozga$a a méhek iránti szeredésekkelvonom felelősségreha. már amúgy is kocsin vannak, pításában.Az elkövetkező két tet, hanem csakis a profit meghelyé. órában jó pár' az elmúltidő- szerzése,a technológiai vesztezánk agyonsq|náIt, legszegé- átho zzák a kö zvetítő telep nyebb rétegéhez tartozó tagiait, re. (Ígya beszervezettrendőr- szakban károsult méhész kere- ségként kihulló családokat is olvá- setttelefonon.Délköriil a rend- csóbb törvénytelen módon póha ana ítélia sors őket, hogy ép- nyomozik, akik a szomszéd pen az utamba kerülnek a határ- rosbanmár készen álltak az ak- őrségi kihallgatásközben hívott tolni, mint szaporítani, tartalék ban. Nem sajnálom az időt arra, cióra, feleslegessé váltak.)Nincs Bross Péter,az oMME elnöke, ál1ománfi fenntartani..' hogy üsszatolassak megnézni mód és lehetőség ellenőrzésre, mely beszéIgetést Tisztelt Olvasó' Valódi Mékihangosítotegy rendszámot' a fák közzé be- szervezkedésre, hisz az áru fo- tam,hog} az éppen szobában hész Kollégák! Ha jobban fia mozog,hisz minden tartózkodó rendőrkaitány is gyelnénk környezetünket, venállt' vagy mellékútongyanúsan lyamatosan percrő1percreváltozik. várakozó autón. Még azsemzahallhassa. Elismeróenméltatta nénk a fáradtságot' és az ismea getésből var, ha ezzel egy nehezen megbeszé| kiérezhető össze- retlen méhészetek felfedezését szervezett,de sikeresnek ígérkezó o M M E h í rl á n c! fogást,tettrekészséget. követően tájékoztatnánk, vagy pásztorórát zavarok meg. A déIutáni órákban folyama- netán jelentenénk a méhegészkapitányságához tosan csörgött a telefon, sorra ségügy' vags szaktanácsadók A felháborodás, a düh, a tehe- A teleptilésünk tetlenségarra sarkalt, hogy a fel- tartozó rendórségijárőr kocsi hivtak a szaktanácsadók,vala- felé a látottakat! Ha kerülve a kínált lehetősséggel éljek' és '.utasai"sem a város külterüle- mint a károsult méhészek. Var- problémát' szemlesütve nem ,,méheket lopassak magamnak tén,sem a városon belüI nem ga Tamós Győr-Moson-Sopron mennénk el a gyanús állomámástól''. Így a feltett kérdésre, tudták igazoltatni a járművet' megyei szaktanácsadóhathatós nyok mellett, reménykedve, ho$y,,vennék-e méhcsaládo- mertkaptárokat szállitó kisteher- közremúködésének eredménye- hogy ''hátha engem nem érbaj''! kat", igennel feleltem. Tettem autót nem láttak. Ellenben eg1 kéntöt óra körül hívottfel az a Ha nem csak elutasítanánk az mindezt azért, mert azt láttam, csukott kisteherautó zavartala- méhész kolléga' aki pontosan ilyen' vagy hasonló ajánlatokat, tapasztaltam, hogy a rendőnég nul megérkezetttaláIkaszínhe- leírtaa kaptárakat,felsorolta a hanem segítenénk a lelep|ezniaz a tehetetlen.Nincs megfogható vé- lyére, közuetÍtőazonnaljelezte különle$es ismertetőjeleket. A eladókat! Akkor talán ki tudge a méhlopásos ügyeknek, mert számomraaz áru megérkezését. kollégaöróme nem volt teljes, nánk szúrni a nem közénk való nem azonosithatók a kaptárok, a A nyomozókkaltörténteryez- mert az elmúltéjszaka összessé- embereket, elvennénk a kalanérkez- $ében kaptárját lovasították dorok kedvét a méhlopástól. keretek, a méhek..., mert számos tetést követóen, énkésve 24 más egyéb problémával küzd a tem a ,,börzére'', a járórko- meg,ésebből csak 16 lett meg, de TaIán egyszer majd ega szamagyar rendőrség, ami lehetet. csi, valamint a nyomozók' idő- alig több mint 12óra alatt.De ez bályozott, szabályokat betartó lennéteszi a hatékony mriködést. ben érkeztek. InnentóI kezdve legalábbmegvan. méhészeti ágazatban nyugodTettemmindezt azért,mert egy már ment minden,mint a karitabban dolgozhatunk, de egyeMegrende|ésre lőre csak figyeljünk' legyiink olyan személy kínálta fel a mé- kacsapás. |optak heket' akinek semmi köze nem A lefoglalt szállítmányt csak résenéscselekedjünk! volt eddig méhészkedéshez, mert megőrzésre- a telephelyemre Az események zajlása egyértelnemtudta megmondani, hogy kiszáIlították'és felkértekaz ál- műenigazolja,hogy,,megrendeDohosLászló vala- lésre'', nek a méheit árulja, mert egy lomány felértékelésére, csak a biztosnak mondagrdrmérnök, követ. olyan ismeretségikörbe került az mint az estlegeskárok enyhíté- ható vevő ismeretében méhészmester
a

VeVő, Ha nincs ! haI to|va éhen az e|adó

Emlékeztető
Az idén korán megérkezett hűvös.esősidő hamar g kaptárfogsá ra kárhoztatta méhcsa i nkat, ládja pedigmár a télies novemberben hidegsemszámít ritkaságnak. Mostantólcsake|vétve adódikalkalom arra' hogybármilyen beavatkozást elvégezzünk az á|Iományon. időjáráselőbb.utóbb Az a méhesgazdát fűtött műhelybe is kergeti:e|jött a belsőmunkákideje,az idény'., '.aszta|os a felkészüIéskövetkező szezonra. a
kevés zavarássaljáró tennivalókat enyhébb nal \pokon még el lehet végezni. Felrakhatók az esetleg ed. dig elmaradt egénácsok, takaráis sok, valamint a méhesben rendet lehet rakni' fát ültetni' a fi asitásmentes idószakban pedig a téli atkairtásra is szükségessort keríteni.Gondoskodni kell a kaptánor szél elleni védelméróI. Ha nincs természetes akadály a légmozgás előtt _ domb' örökzöld sövény' épület'tömör kerítés, stb. -' legalább az északi oldalon ajánlott emelni valamilyen széltiirŐt. Ideiglenesen építkezéseken hasznáIt zsalutáblák, más tömör lapok" vagy a rakodókról leszedett, felhalmozott mézkamra-fi ó. kokból építettmesterséges is fal meg[eszi, állandó telephelyen azonban célszerú valamilyen végleges megoldást (pl. lemez-, vagl fakerítést) találni. A kinti munkák végeztével ki lehet válogatni a mézkamrákból elvett' elöregedett vagy sérült kereteket és kiolvasztani az összegyűlt sonkolyt. Ezt úg} szoktam csinálni, hogy a kitördelt lépdarabokat, leszürt fedelezést,zugépítnényekanyagát és az atkacsapdának használt kivágott herelépeket- néhány nap áztatás. sal _ esőüzben kétszerkimosom. Ezután kezdem a kifőzést egy terTnetesfazékban. A szükséges mennyiségúhót nálam nagy teljesítményű gázégő adja (vasállványr-a szerelt lángperzselóvel is meg lehet o|dani,vagy lehet vásárolni ftiIdre, asztalra helyezhetó égófejet' a háztanási gáztÍtzhelyek ugyanis álta|ában nem adnak elegendó energiát),de természetesena haryományos módon' fanizelesú üsüázat is lehet használni. Amikor a forrásban lévó, zubogó r.íz megolvasztotta a keveréket. az egészet átöntöm erós szövetból készültzsákokba, amiA ;f\

A kinti munkákvégeztévelki Iehetválogat. ni a mézkamrákból elvett, e|öregedettvagy sérültkereteket k|és olvasztaniaz össze. gyűlt sonkolyt.
ket frítött helyen' egy erre a célra haszná.latos szólóprésbe helyezek. A sajtolással kinyert üasz és víz keveÉket egy ftlfelé bóvtilő szájúedénybetintöm' hogl megszilárdulás után könnyen ki Iehessen venni a üaszpogácsát. A habot lekanalazom, majd az esetleg még benne maradt szemetet egT kis szűrókanállal kifogom. Lehű|és után (demégenyhénmeleg állapotában)a fo|yékony a és mozsalékos szennyezódéseket eltávolítom, a szilárdabb, de szennyezett alsó reszt pedig késsel levágom és egy második olvasztáshoz összegyüjtöm. Végül az így kinyert kisebb darabokat egaesítem. Ehhez is esőüzet használok" mert a lágy üz nem csúfitja el a üasz színét.A forráshoz közeli emulziót nem szabad magára hagyni' folyamatosan kevergetni kell, nehogr kifusson és a tűzhelyen meggyulladjon. Ha mégis bekövetkezik a baj' homokkal lehet a leghatékonyabban oltani, nem üzzel. Ahhoz, hogy a végeredmény

ne legyensötétszínü, kerülnikell zakbanvehettink csomagolt, üza vasból,rézból, bronzbólkészült menteshajópadlót' lécet,eg}ea és cinkkelbevont(horganyzott) bet.Rosszminőségű alapanyageszközök haszná]atát. fazekak ga-l' A használtdeszkákkalnem érne leryenek sérültek, rozsdásak, demesfoglalkozni. legiobba zománcozott, vary korAz újkaptárakelemeit minden róziómentes edényene a célra. esetben nagy szilárdságú ragaszFontos,hogy pÉselés összeol- tóva] is rögzítem egymáshoza és vasztás után az anyag nagyon szegelés mellett, vé$il kívülről lassan húljtinki, legyen ideje a három rétegű bevonattallátom szennyeződéseknek leülepedni és el: elóször lenolqijalitatombe a a üasz ne repedezzen meg.Ezért feltiLletet, majd annak száradása meleghelyenkell deríteni gon- után kétsor festék és következik. Ha dosanbe kell takargatni, télen fú- a rakodófiókok alsó részén nincs tótestközelében, esetle$ kristá- a csatlakozásokat a elfedőüzvetó, (alul-felül) lyos mézkiolvasztásáhozhasz- akkor a fiókok éleit is nált szekÉnyben elhelyezni. be kell festeni, ke|l ugyanisaz itt beÉrdemes kipróbálni, másodszori szivárgó csapadék elkorhasztja a olvasztásra mennyiüasz nyerhe- fát' az újkaptár néhányévalatt tő ki az alkalmazott módszerünk- tönkremehet. kel, mert így eldönthetó' hogy Mil3n színűlegyena kaptár? van-eértelme egyszer még kifőz- Hazánkban régebben ismert az ni a üsszamaradt törkölyt. Ha sötétszürke színte{edt el (talán valaki n611tudja megoldani a még mostis ebbőIvana legtöbb)' jobban teszi, ha az de egyreváltozatosabb paletta. préselést, a összegyűlt öreg lépeketleadja Nekemelóször különbözőek volmúIépkészítőnek. tak egy-egykaptáronis a fiókok, Azoknak' akik saját kezúleg de azt tapasztaltam' hogy fiókkészítik eszközeiket, itt az ide- cserék az után kisebb-nagyobb tájéje hozzákezdeni keretek kap- kozódási zavart okozotta váltoa és tárok gyártásához, felújitásához. zás, ezértmára minde5rik egyAz alapanyagul szolgáló fát már forma (okker). világban minA jó előre be kellett szerezni, hogy denfeleszínú méh]akások létezlegyen idó a kiszáradásához. A nek, mégfehérek fóleg a meis, nedves fiirészriruból készitett legebbéghajlatokon. is biztoEz kellékek vetemednek, méh]aká- sanjó, de a tapasztalatom a szerint sokonrések keletkezhetnek' ra- az ilyen tárgyakatnem látjakjól a kodófiókok csavarodhatnak, ha- a méhek. a fekvőkaptárteteHa sadhatnak végsőesetben hasz- jébenpoliszürol tábla van, megnálhatat|anokká is válhatnak. fis/elhető' hogy felnyitás után Aki mostveszimeg a nyersalap- ott is megpróbálnak kirepüIni' anyagot'tavaszigmár alighalesz mintha üresnek érzékelnék a azt megfelelőüztartalmú,de a köÉszt- ezértérdemes valamilyen vetkezőszezonramégjólehet.A mélyebb szinnelery kicsit ,,me$deszkákatnem szabadközvetle- törni" a tiszta fehéret. Közismert, nül eg;rmásra rétegezni,mert hogy minél sötétebbszínriegr megpenészednek, helyettemint- tárgy'a naponannáljobbanfelegy méterenként közéjük helye- melegszik, világos kaptárpedig a zettvékony lécekkel távolsá- még kell kánikulábanis eMselhetőbb got biztosítani szellőzéshez. a családszámára. zöldes, vagy a A A jobban feltornyozásnál ügyelni kell ana, barnásbevonatmessziről hory a távtartók mindig ponto- elrejti a kiváncsi emberekelól az san egJrmásalatt legyenek,mert állományt'detalán egykicsit neeryébként nagy súly eltorzít- hezebba méhek a tájolása,ha behatja az alul lévóket. farakást olvad a A a nyári növény''házuk" szabadban ajánlott elhelyezni, zetbe(bárkorábbannem tapaszahol a széljóljá{a,csakfelülról taltam semmi problémát ilyen kell védenia csapadéktól új- esetben). házilag kevertváltoaz A ranedvesedés ellen.Pince általá- zat egyedivé, könnyen azonositban nem alkalmas a szárításra, hatóvá teszi a méhesünket, nede még akkor is megpenészedik hézújraeltalálni ugyanaztaz árbenne az áru, ha nem nedvesa nyalatot.Vagyis' a színvá]asztás helyiséglevegóje.Ha elkéstünk nem is olyan e5rszerü,különöaz alapanyag beszerzésével,sen,hogy még ízlésünk beaz is egyes fatelepeken- igaz, maga- leszólhata drintésbe. sabbáron - szárított fiirészárut is találhatunk, vagl barkácsáruháPásztor Zoltán g

@

E
,l
,'i ,l lt j

)

I l
lr

t
?

I

I
!
I

I
F

t I t

I
I
b r

I

mutatták be tudományos eredA ''ürágpor akció'' keretében ményeiket. vöröshere, szarvaskerepftofus Az egyik legelgondolkozta- corniculah,rs), nagy búzaürág, tóbb az ,,operationpollinator'' kaszanyűg-büWóny (Vicia cracnemzetközi programvolt (szak- ca,f, mezeivarfii (Knautiaaruenlapunk 2010.októberiszáma is sis/ magokatültethettink mega foglalkozott a programmal). porzó rovaroksegítésére. (www.operationpollinator.com) MagyarországmégrendelkeA biodiverzitás eryezményé- zik olyan lehetóségekkel, ameA rendezőSzlovénia nagyonnagyfigyeImet szentelt nek ellenére olyan általános lyekkel megóvhatjuk a virág. az eseménynek. konferencia A megnyitóján nemzetközi gyaport adó növényeink korlat alakult ki, természetes elöforduaz Apimondiaésa Szlovén Méhészek Szövetsége ame\mek hatására lását. Ehhez azonban polgármestere felszó|alt. mellettLjubljana is a ürágport adó vad mind törvényi, mind A miniszterelntik feleségével együtt tiszteltemeg növények nagyon szemléIeti átgondoaz ünnepséget. SzIovénu| egyesrészeket és angolul nagy mértékben ellásra van szüksémegtartottfé|órásbeszédében a biodiverzitás pusztul(nak)tak. günk. megőrzése kapta az egyik legnagyobb hangsúlyt. Több magyar teA tudonányos rész lepülésen is az a keretébenhárom veA falvak méhészegyesületeiBiodiverzitás &. gyakorlat, hogy APIMEDICA zérfonal köré lehetett díszzászlóval vonultak fel a már 20-30 cm ma- APTQUALITY az előadásokat csoporszlovén nemzeti himnusz és a A konferencián 40 ország képgasságúvöröshere tosítni: redukcionis2010 szlovén méhészhimnusz dalla- viseltettemagát. Az előadók is elófordulásakor ták' akik egy-egykapmára.A több mint három éve el- 27 országb érkeztek. szlovéA ó| felszólítjáka telek tulajdonosát, tárterméket, mint pl. méhpemindítottkormányzati intézkedé- nok 31 előadással készültek. hogy tartsa rendbena területét, pót vagy propoliszt összetevőksek keretében 7Oolo-os támoga- Ezek mindegyikeeredetikutatáértsd: kaszálja le azt. A helyes re bontották, és a biológiailag tást kapnak a méhészek meg- si anyag, amelyek finanszirozá. a környezeti állapot a magyartör- aktív anyagokat egyenként hirdetetteszközök vásárlásakor. sát a kiemelt állami figyelem vényi felfogás szerint nem en- vizsgálták a tekintetben,hogy Színvonalas, könyvminóségú alapozta meg.Szlovákial0' Ro- ged meg semmilyen lágyszárut melyik milyen hatással rendelprospektusokat készitettek, ame- mánia 8, Japán 7, Egyiptom 6' a gyiimölcsös aljában' ott is a kezik. A második csoport a holyek a Szlovén Minőségi Mé- Horvátország5' UsA 4, míg a totáIis kaszálás vagy szántás, lisztikusok, akik kiválasztottak hészkedés szóróanyagai. többiek 1-3 elóadás keretében tárcsázás, esetlegesena vegy- egy-egy komplex terméket, és szeres ',gyomirtás' a kívánatos. üzsgálták annak az emberre Az általános EU-jogrendet a gyakorolt hatását. A harmamagyarországi joganyag tölti dik csoporta minőséggel foglalmeg konkrétumokkal, hatá- kozott. az Íozzameg,hogy mely művelési Ezen harmadikkategóriakeágnál mit enged meg a terület retében szlovénok a vizsgálták tulajdonosának. Így mind ön- éskimutatták a szlovénmézek : Mobil (+36)-(30)-92 s6-750 kormányzati, mind általános gyógyászati alkalmazhatósámezógazdasági joganyagaink- gát' a saját mézüketösszehaA Nektár.F|óra Kft.20,|0-ben Trade is folytatja ban lehetőségünk van a bio- sonlították a nemzetközileg méz fo|yamatos vásár|ását. azexportképes diverzitásmegőrzésére, a mono- már ismertté Manuka méz. tett Tetfrleti képttiselőink kulturák kikényszerítése helyett zel, mintegy lépcsőketátugor(legyen az akár fii vagy gyti- va a nemzetközi ismerttététel Régió mölcsös.) Sajátos az is, hogy területén.A mézból gyógyító (06)-(76)49+170' Közép. Szekely József 6000Kecskemét' Magyarországonaz a fogalom' tapaszokat is készítenek, ame(06).(76).495-tt87' Ma$ruonzág Daruu.l4. Fax': (minthasznosí- lyek hatásátkülön vizsgáltákés hogy méhlegelő (+36f(30f958-1783 tási kód) nem létezik,míg más publikálták a szaklapokban. A (06)-(9]).36cl02' Nyugat. Hajmás Antal 8774 Gelse, gyógyító tapaszok segítségélegelők polgá{ogot nyertek. Kossuth 55. Ma$nronzág u. {+36|'Í30)-226-3602 Dél-A|ftld vel olyan sebeketgyógyítottak Maczkótriszló 6'140 Jánoshalrna, E' u. 6. (+36).(30).363.8417 Kis (+36).(20).965-2506 K€let. Czifi.a Sándor 4400Nyírcs/háza' meg,amelyeka ,,sima'' kórházi .'Virágpor akció.' Debrcceni 9. Mag/aroÍság u. kezelés mellett 2-4 éve nem (+36)-Í70|-323-6233 Északkelet. Husai lr,lihály 4700Máteszalka, Mára azonban ülágossá vált' tudtak meggyógyulni. A bemuKalrnifu 39. Ma$Íarcnzág u. hogy ökológiai katasztrófával tatott képeknagyon hatásosan (+36|(30)-685-2239, Észak. Miárkháza, Mikuska Tamás 3075 fenyegeta ürágport adó növé- szemléltették,hogy a méz (06)-(32)-390-044 Rátócziút13. Maryarország nyek tömeges kiszorulása. Ak- antibakteriális hatása rendkí(+36).(30|953-0294 Delkel€t. Kis l,ászló 6238lllllehegy, Ma6nronág AdyE. u.7. kor, amikor a kultúrnövények vüli módon több összetevó álnem adnakvirágport,az összes tal felerósödik' ésjó gyógyuláSzolgáltatásaink: - mosott, fertótlenítettcseregönsröleget biztosítunk beporzásban résztvevó rovar, si eredményeketérnek el. A segítjtik - új' tároló göns/öleg beszeruesét közöttiik a méhis csak a vadon magyarmézek olyan sokrétúek, - eryéni termelókkel, szövetkezetekkel rövid vagy hosszútávri értékesítési előforduló virágporforrásokat hogy megfeleló vizsgálatok seszenódést kötiink bevizsgáljuk felajánlott tenrékekettérítésmentesen - az értékesítesre gítségével fudja felkeresni. Az ökológiai kiválaszthatók azok szánt méziiketexportszállitásra elóké. - külön igényszerint az értékesíteni katasztrófa megelőzésére a mézek, amelyek a sebgyógyíbonyolitásában segítséget ny'ijtunk "nyuszitjÍik' ésaz értékesítés gaton'' ma már a vadnövénye- tásban különösen hatásosak. LenerErzsébet ket ültetik üssza a korábban el- Lehetnea magyar mézapiteráügyv.ig. pusztított piás alkalmazását is segíteni. élóhelyeikre.

Apimedica é s A uali Konferencia

Kft.

I

lo

V|RAGoZZÉr vnÁo vINDEN
Fontos a minőséq
Nagyon érdekesvolt az a kérdés-válaszpárbeszéd, amely keretében kérdezó igy szólt: mea lyek a mézzelvali gyigyítás és a legmodernebb tudományos eredményekenalapuló gyógyítás közötti különbségek? fe|állt az Amerikai A kérdésre Apiterápiás Társaság tiszteletbeli elnöke, és az alábbi kiigazitással élt: a kérdést kell foát galmazni, ugyanis a mézzelvaló sebgyógyitás a legmodernebb technikák közé tanozik akkor is' ha régóta alkalmazzák. Ha a kérdést átformáljuk, akkor a következókre keressük a választ: a legmodernebb technikák közé számító mézzeltörténő sebgyógyítás ésa npgati orvoslásban a|kalmazott sebkezelésimódok között mi a kü|önbség? A kérdéstegyból meg is Válaszolta: a mézze| való sebkezelés (égési, diabetikus, fekélyek' rákos sebek stb.) megfelelő alkalmazással barátságosabb' kevesebbfájdalommal jár' és olyan sebeket is meg tud gyógyitani' amelyek régóta nem gyigyultak meg. Nagyon komoly visszhangot váltott ki a szk]erózis multiplex ésa Lyme-kór méhméreggel történó kezelésénekklinikai tapasztalata. Csupán egy eredménvt idéznék: szklerózis multiplexes betegek tüneteinek veteli, hogy',gyógyszer'' tisztajelentős ménékben jaBOo/o-a ságútechnológiákkal' tiszta tervult a kezelésekhatására. mészetes ktirnyezetben egészséA rákos betegek kezelésének ges családoktól 'jó" technolóklinikai tapasztalatais nagyon giával gyűjtsünk méhészetiterigéretes. propolisz ez irányú mékeket. Ehhez megfelelő A 'jó gyakor1ati''kézikönyalkalmazása, annak kutatása méhészeti legfőképpenaz USA-ban ésJa- veket adnak ki. pánban nagyon aktív. A bemuMagyarországnak nagyon kotatott esetek és az egyes ható- moly lehetóségeivannak a méanyagokra bontott bizonyitások hészeti termékek terápiás célú a rák továbbterjedésének meg- alkalmazásával, amellyel a horá|lításában, meg|evőrákos sej- dásínséges a időszakokban is betek e|ö|ésének a sérültszöveés vételhez lehetne segíteni a métek helyr'eá|litási képességében hésztársakat. |átták az összetett hatás alapját. A minőség is fontos hang_ Dr. Körmendy-Rácz János súllyal szerepelt. A gyógyitásMagyar Apterópias Tórsasóg ban történő alkalmazásmegköwww.apiterapia.hu

Vl|. Kárpát.medencei Mézfesztivál
2010.december 3-5. Keresztury DezsőÁMK Za|aegerszeg, Landorhegyi 21. út péntek 201o.december 3.

15.o0 Ünnepélyes megnyitó

(Közreműködik a GellénháziFérfikórus) - Fesztiváldijakátadása - ,,Élet kaptárban'' a címú fotókiállitásmegnyitója gyakorolt 16.00 Fesztivál-rádió: Beszélgetésmézegészségre a hatásáról l5.00-18.00Méz-ésméhészeti termékek kóstolója ésvására A Fesztivá] szervezője ésrendezője: Söjtör ésTersége Méhészeinek Egyesülete ésa KereszturyDezső ÁMK 2010. december 4. szombat

_ A Baki Pántlika Néptánc eg$iittesmúsora - Az Ambrózia Mézlovagrendúj tagiainak ünnepélyes felvétele 19.00,,Borban igazság, az Mézben egészség'' az ! Lovagrendi bál Mezei Mézkirályújraválasztás ''Gyuri Bíró''közremúködésével (Az est hangulatátszinesíti NemesrádóiKurázsi Egyea sület) 10.00-18.00 Méz ésméhészeti termékekkóstolója ésvására Játszóházak' mézeskalács.sütés' díszítés' munkabemutatók 2010. december5. vasárnap 10.00-15.00 Mézkóstoló' mézalapúételek, italok bemutatója, vására Adventi játszóház ''Jöjj el kis Jézuska'' 10.30 Fesztivá]rádió: Riportokkiállító méhészekkel, rendezókkel 14.00Ajándék mézeksorsolása a fesztivá-llátogatói között 14.30 VII. Kárpát-medencei Mézfesztiválzárása ''Búcsú csupor'búcsú pohár'' (Közreműködik a Söjtöri Népdalkör) Kiá||ítóméhészek: Határon túliak: Muravidéki, ipolysági' székelyföldi ésdélvidéki méhészek Hazaiméhészek Sánéti'észak-bácskai, somogyi észalai méhészek Egyéb kiá||ítók: Mézeskalács-készítő, mézbor mézesbor-készítők, és méhviasz termékek készítői' fazekasok, aszaltgytimölcs-készítők' g:yóg).termék-készítők mézalapanyagú Meghívott Lovagrendek:, SzentAmbrus Mézlova$rend Baja BerzsenyiDániel Mézlovagrend NikJa Hunor Mézlovagrend Kjskunhalas Zselic Mézlovagrend Kaposvár Palóc Mézlovagrend Balassagyarmat -

V. Kárpát.medencei Mézlovagrendi találkozó
Díszvendég: Selmeczi Anna mézkirá|ynő
9.00 Mézszenteló szentmise a Mária Magdolna Plébánia Templomban Misét mond, a méhekésméhészek szorgalmas munkáját megáIdja' ésa 2010. éü mézeketmegszenteli: stróbel László esperes' apátplébános 9.45 Mézlovagrendek felvonulása a Kossuth utcán a Dísz térig A Lovagrendeket köszönti: Gyrrtai Csaba polgármester Térzene, mézkóstoló Közreműködnek a Mézlovagrendek,Gyuri Bíró, Mézes Mikulás ésa Városi Fúvószenekar 1l.]0 Fesztivál-rádió: Beszélgetések kiá|lÍtó méhészekkel a 1]'00 Mézes szombat délutá'rt _ Karácsonyi mézeskalácsalkotások kiállítása' dijak átadása - Mézes süteményekAdventi bemutatója (Méhészfeleségek baráti közösségek mézessüteméés n1'einekmustrája] _ .Mehek ésvirágok'' címú gyermekrajz-pályázat eredménvhirdetése-,,Mézes Mikulás'' (Ajándékmúsor, ajándékosztás) - A III. Kárpát-medencei ,,Méz-szépségverseny''eredményhirdetése

f
;

2010.EV FAJA
2010.NOVEMBER

Az ezüsthárs

: \

I

t

1995-ban nz Évfája mozga|om Magyarországon németországi mintáraszerveződött.ahol 1989 óta vá|asztják meg az évfáját. A döntéstegy kuratórium oktatók hozzameg,me|ynek tagjai neveserdészeti A Iehetőséget arra. ad ésszakemberek. mozgalom hogy a kiválasztott fafajról ismeretterjesztő meg. éstudományos cikkekjelenjenek
Népszerúsító kiadványok és a nem csak a szaksajtóbanme$elenó írások segítségével egy. nem forgó, egtr/, a középpontban kisséaz érdeklódésből kikerült fafajt ígyújraelótérbe lehethelyezni. Több esetbena hazánkban kiválasztott fafaj azonos volt a német,az osztrák és a svájci évfájával. Az eddigi Évfájának választott fafajok: 1996. madárcseresznye; 1997. kislevelúhárs; hegyiszil; 1998. vadkörte;1999. 2000. barkócaberkenye; 200l. bibircses nyt; 2oo2. molyhos tölgy; 2003. hegyi juhar; 2004. fekete nyár; 20o5. közönséges boróka; 2006. magyar kőris; 2007.szelídgesztenye; 2008.törékenyfiiz; 2009. mézgáséger; 2010.ezüsthárs. mameghaladhatja 40 méter a gasságot is. Tiirzse általában hengeres, koronábanerós váza ágakra bomlik, gyakran üllás. Allományban növekedvejól feltisztul. Szabadállásban koronája kezdetben kúpos, majd a korral haladva kiszélesedik. A |egkésőbben nyí|ik

I
!.4

\ i

?

I
i 3
I

I
}

7

r F

l.

I
t!

;

r
I
I

T

I
I

I

és Kérge fiatalonsokáigvékony sima. ezüstösen szürke. később sötétszürke lesz és sekélyen hossziránybanfelrepedezik. Jellemezó a kéregalatt található vastag háncsrész a bélsugaés rak háncsbeli folytatásának lángnyelv alakú formája a keresztmetszeten. Gyökérzete eróteljes, mélye hatoló éssekélyen futó támasztógyökerekből egyaránt álló. Dé|-Dunántúl növénye Hajtásai ztildesekvagly zöldesbarnálq a súrű csillagszóröktől A Iistából látható' hogy bizony szürkénmolyhosak,melyek let<ibbször esett a választás ko- kopaszodhatnak a hqjtás olaés jelentóséggel jos zölddé' vary vörösbamává moly méhészeti bíró fafajokra' melyek méltán válhat.Rügyei kicsik"tojásdadok megérdemelnéka méhészeti és szinténszürkénmo$osalr' ktizvélemény nagyobb érdekló- váltakozvaállnak a hajtáson. dését. Ezértis gondoltam,hogy Levelei kerekdedek, szíves az idei választottezüst hárs is vállúak' hirtelen kihegyesedő A megérdemelegy részletesebb csúcsúak. levelek széleftirészes,előrehajlófogakkal.A levél elemzést, főleg így az őszközepén, amikoris a legalkalmasabb fonáka a csillagszóröktól ezüstidók jönnek a facsemeték ülte- szürke.A latin neve (tomentosa) téséhez. ezüst hárs 2010.éü erre a molyhosságrauta|, ami Az választását a faj növekvó kerté. alapjánjól megkülönböztethető indokolták a másik kéthazai hárstól. A 3-5 szeti jelentóségével üló levelek és aktualitást adott neki, hogy cm-es levélnyélen az országos Erdészeti Egyesület könnyen kifordulnak és a fa Pécsenrendezte éves vándor- messziről is jellegzetes ezüstiis gyülését ez a látványos meg- képet mutat.Virágai 6.10ürágú és jelenésú fa a dél.dunántuli álernyőbennyílnak.A murvalenagy ésmolydombok éshegyek meghatáro- véljellegzetesen zó növénye. hos, a szirmok kicsik éssárgáFontostudni, hogy az Évfája sak. A többi hán ürágzatánáI mozgalomnemkeverendóössze jellegzetesen nagyobb' keméa 2010-benindult Évfája inter- nyebb ésmolyhosságamiattjól netesversennyel,amit egy ala- megkülönböztethető. A ürágok pitvány hirdetettme$, ésszub- illatajellegzetes' bódító' messzijektív élmények a alapján egy fa- ról is érezhető, eltér másik két vastag falú' egyedetválasztanakki. hársétól.A termés fa, Erőteljesnövekedésú mely jellegzetesenmolyhos, gömböt2

Tipikus balkáni fafaj' mely behatol Kis-Ázsiába és a Kárpátmedencébe Természetes is. előfordulásáthazánkbana Dunánly'i' két ujjal nem nyomható tulon északi irányban a Balaton össze. 20-25 éves korától bóven határolja. Az Erdélyi-szigetürágzik ésterem.Júniusvégén, hegység nyu$ati oldalán Nagyjúlius elejénürít' a legkésóbb bányáig ésa Nlrségig felhatol. nyíló hánunk. Az ettól a behatárolt területtól gesztü,szórt li- eltéróelófordulásai mesterségeF{ia színtelen kacsú, fehéres-sárgás, enyhén sek. Nem csak nálunk, de Euróvöröses árnyalattal. Az évg;aű- pa más részein előszeretettel ülrűk nem határozottak,a bélsu- tetik különbözó fásításokban. garak csak nagyítóvalláthatók. főleg településeken. KárpátA Makroszkópikusan többi hárs. medencében a elsósorbana domb. tól nem megkülönbtiztethető. üdékeklakója' de a Déli-KárpáFajon belüli változatossága tokban 900 métermagasságig nagy. Hat hazai fajtája van for- megtalálható. Tömegesen jelegalombanéshárom mesterséges nik meg Horvátonzág egyestáhibrid is me$találhatónálunk. jain' Dobruüsában' Dél-Erdély Fiatalonárnyéktiró'idősebbko- nyugati részén. rára fényigényessé Csemeválik. A Zselicben és a Mecsekben tekorátelhagyvaerőteljesen nö- bükkösök ésgyertyános-tölgyevekszik, melyet mintegy 40 éves sekjellegzeteselegyfaja.KülsóSomogybanés a Tolna-Barakoráig tart meg.vastagsági növekedését B0 éves koráig nyai-dombüdéken kb. cseresekben, életü cseres-kocsánytalantölgyesek. tartjameg.Nem tul hosszú fa, a l00 évttél idősebb példá- ben találhatómeg.A tölgyet és

Szár azságtíjrése' s kevé károsítója dekoratív és megjelenése miatt az alapfajésa kertészeti vá|tozataiis egyaránt kedveltek. bírjaa Jól környezetet. beépített

nyok ritkák. Tóről ésgyökénől eEiyarántjól sa4.adzik' üsszaszerzőképességejó. E|terjedése, termőhe|ye

2010. |AJAffi EV rpffi
gond, hogy a gímszarvasfőleg a téli időszakban szívesen hántja kérget.A nagy felületú sebzéseken a fatest könnyen $ombafertőzést kap, ésa bekorhadt fatörzset a szél könnyen eltöri. Az ilyen károsított állományból értékesfaanyag-választékokat termelni már nem lehet. Fásitásokban szárazságtűrése, kevéskárosítója ésdekoratív meg|elenése miatt az alapfaj és a kertészeti változatai is egyaránt kedveltek. Jól bírja a beépített környezetet éstűri a légis. szennyezettsé$et Utcák' köz. fa Értékes terek, tanyák fásítására kiválóan alkalmas. Látványos útfáViszonylagos gyakorisága,mé- sítás és íasor ü|tethető belóle. rete ésjó törzsalakja miatt az erÉrtékes fáját a faipar keresi. dógazdálkodásbana legjelentő- Furnértésrétegeltlemezt gyársebb és legénékesebb hárs. A tanak belőle, a bútoriparis sziDél-Dunántúlhegy- ésdombvi- vesen alkalmazza. Gyufa, ceruza és szerszámok készítésére is déki erdeiben |ontos elegyfa. Jó a társulásképessége a tölgyekkel, alkalmas. Gyakran használták A a bükkel ésa gyertyánnal' Magépületfának. fafaragók ésa faról éssa{ról egyarántjól újul'ha szobrászok kedvelt alapanyaga. valahol jelen volt, akkor nem Az egyházi művészetben sok szükségesgondoskodni megtar- teljesalakos szobrotésszárnyas tásáról' sőt inkább a fó fafajok oltárt faragtak hársfákból' mefelhozata|átveszélyezteti. Fiata- |yek légszáraz állapotban több lon képesa fő fafajokat túlnőni' száz évig késztetik csodálatra megtekintőiket. ezért fontos az állományainak szakszerű és időbeni nevelővágása, mert elegyetlen állomá- Á||ománya növekszik nyai alakulhatnak ki. A középA méhlegelő címűkönyv (szerk. kort e|hagyva,már a magas vágáskoru erdőkben visszaszorul. Halmdgyí és Keresztesi, |975) A talajt jól védi' árnyalja' bősé- 19. táblázata alapján a hársak ges' gyorsan korhadó lombot térfoglalása Magyarországon vet, amivel a talajt javítja. ott' 7725 ha az OMSZV Utmutató ahol nem fordul elő természete- 1972. szerint. A 2006. évi Erdósen, de termőtáján van, kívána- állomány Adattárban9B57 hektos lenne mesterségesen elegyi- tár az ezüst hárs, BB40 hektár a kislevelű hárs és 2607 ha a teni az erdőfelújitásoksorán. A természetszerű erdók telepítése nagylevelű hárs által elfoglalt terület. tsszes erdeinknek ez során is használható a kötelező az elegyítésre ahol az erdóte|e- 1.1o/o-a. ezüst hárs esetében ott, pítéseket szabályozó rendelet o,5o/o.Ez a területmennyiség alkalmazható óshonos elegy fa- nem tartalmazza a száza|ékos |ajnak minősíti (Dél-Dunántúl, arányt el nem érő szórvány előNyírség' Szatmár). fordulásokat, ami szinténjelenVirágja nem gyújthető teá. tős terület lehet. Összevetve a nak. mert a csillagszőrök leol- 38 éwel korábbival, megálladódr a fulladásos tüneteket pitható, hogy itt bizony majdokoznak fogyasztásakor.Ipari- nem háromszoros területnöVelag azonb an hatia nyag ai k i - kedésállt elő. Természetesen a statisztinyerhetők ésfelhasználhatók. ezt Károsítójaalig van. Csillagszó- kai tényt lehet magyarázni az rös ler'eleitcsak néhányrovar fo- adatfelvétel és a nyilvántartás g}asztja. Sebzéseken kereszttila pontosodásával is, de személyes farontó gombák megtámadhat- tapasztalataimalapján itt erdóják. Asr'án.v-i anyagokban gazdag gazdálkodási tendenciáról is rügyei es hajtásvégeimiatt a ké- szó van. AZ l970-es évektóleróródzó l'adak szivesen legelik' de teljes racionalizálási és gépesieztjó visszaszerző képessége mi- tésifolyamat indult eI az erdó. A att könnven kiheveri. Nasvobb gazdálkodásban. kézimunkaa bükköt elnyomva elegyetlen állományokat is alkot. Az ezüst hárs melegkedveló, az éghajlatiszélsóségeketjó| elviselő fafaj.A levelek sűrúmolyhozottsága a párologtatását jó| csökkenti, a légszárazságotbírja. A talaj nedvességére igénem nyes, a hosszabb száraz időszakokat jól elviseli. Mészkedvelő faj' leginkább löszös talajon fordul eló. Termőhelyi optimumát a mély ésüde vályogtalajokon ta1áljameg' aho1tekintélyes méretet képeselérni. eró csökkenése és a kérődző na$yvadá|lomány felszaporodása ésfokozott erdei kárositásának kezdete egybeesett.Ez a két tényezti,a fiatalon lassabban fejlódó tölgy ésbükk fó fafajokkal szemben segítette a magról éssarjról erőteljesen fel. újuló fafajok' főleg a hárs és a gyertyán terjedését. az erdéEzt szeti statisztikák fafaj-korosztály táblázatai és grafikonja is jól mutatják' melyekben a jelenleg 20 és 40 éveskor közé eső tölgyesek területe hullámvölgyet képez. Ez a tendencia azonban a 90-es évek közepén megállt ésazóta az erdógazd,á|kodók hatósági nyomásra komoly ercifeszitéseket tesznek a természetesnek mondható erdóállományokban a töl$y ésbükk fó fafajokra előírt minimális részaránybiztosítására. A hársak ésa többi méhészetijelentőségIeg fontos éserdészeti gel is bÍró elegy fafaj sorsát ennek ellenére biztatónak látom, én mert a természetvédelem nyomására már nem csak a természetvédelmi oltalom aIá eső területeken fordítanak figyelmet az erdók elegyességére, természeami tességüknek'a bíodiverzitás biztositásának ésa kömyezeti terhelésekkelszembeni ellenálló képességüknek fontos alapja'Biztató' hog} az EMVA-ból a mezőgazdasági területek erdősitéséhez nyújtandótámogatásigénybevételének részletes szabályairól szó|ó 88l2oo7. (V|II. 17.) FVMrendelet a korábbiakhoz hasonlóan elői{a a fő célként kiemelten támogatott őshonos fafajokból álló természetszerű erdők telepítése esetén 3Oo/o-os mértékiB a kísérőfafajokkal törtermészetes ténő elegyítést' sőt' célállomány szinten engedé|yezi hársas és a elegyes hársas erdő létesitésének támogatását is. Jelentős területnek vehető a hársak fásitásokban, településeken való előfordu|ása, sajnos de erről nincs adat. A következő jelentősérészben a méhészeti géről olvashatunk. Horváth János erdőmérnök (Folytatjuk)

Öo

"EURO.VET" Kft.

MIIHtrSZ

"'4P .t i ' ')fui_,, a
i" .':. tp.,r^ B

r#

IILIH..\Z

lí!*:.

E

ffiokú

sdtrWhCIE kmffi@ fo'inTfÍ!]ffi & r.'6ffiturqinÉr'v momomMt.'r'u Mhaó

\tliiil41 hitzhoz 5 0 kg - o s , / , ' ' K o . -! -!- B szírt|ítírssir|
J--l5J'6g&tffiEsafunm., E"00 " M"@ óm6flEa801.l.i 7500Nagyatád, Kossuth u. l1. fsz.38.Te|.: 821454-413 i 7570Barcs, Köztársaság u.41. fsz.2. Te|.: E2l462.939 € . Fax:82/553. info(ileuro.vet.hu lVtobi|: ló.6756 :fi l80; 30/5 \r 'u'\r .e -\'e r u'o t,htr 'sho p *
l3

Rmddreoéaang'moomnoaohasammammomo =

F I
Áonznrt TAMOGATAS
2010.NOVEIVBER

!'" h

7

I
I a

J L

I L
I
I
I

7

százaléka nyújtott be igényt tok emellett lehetővé tették a járó tégyógyszer-cukor támogatásra, komolyabb veszteséggel és a méhanyatámogatással is li pusztulások okainak feltárátagiaink közel 15o/o-a Sajnos sát, valamint a méhészetekben élt. a jelentós túligénylés miatt alkalmazott atkaöló szerek hajelen- tékonyságának összehasonlító mindkétjogcím esetében tós Il5-lB0/o körüli) levonástkel- vizsgálatát' A vizsgálatok ered. óta HazánkEurópaiUniós csatlakozása már lett alkalmazni. ményeiről készitett beszámolót hároméves Méhészeti NemzetiProgram a második A tagszervezetek, illetve az _ önálló kiadványként _ a MéA záru|t|e idén augusztusban. program oMME által megvalisított prog- hészet szaklap 20l0. szeptemc. is kihaszná|tsága2oo9l2o1o. a évben magas, ramok támo$atása is a korábbi beri számában juttattuk el a Mészerint950/o körüli. az előzetes becslések éveknek megfelelóen alakult' hésztársakhoz,de a 32 oldalas _ Nemzeti Program törté- vételéve| az idei évbenis 100o/o Ezek közül néhány gondolatot kiadvány a www.omme.hu honnetébenta]án az idei év könili' illetve afeletti' Két intéz- emelnék csak ki. A tavalyi év- lapról is letölthető. vált szükségessé ben Nemzeti Programos finanvolt az első, ami az elő- kedésesetében Folytatidott a méhegészségzó évihez képestnem hozottjeaz év folyamán a keretösszeg szírozásból készíttettükel az l ügyi ismeretek gyűjtéseésterlentós változásokat: azaz az emelése,aZ ún. naeveszközök kg-os termelői mézesüveggyár- jesztése programunk is, amelyFVM-rendelet nem tartalma- (utánfutó' tgk' stb.)ésa méz ki- tásához szükséges sablont. Az nek keretébenkülföldi íelsőzott új támogatási lehetósége- nyeréséhez szükségeseszközök üveg kedvezó fogadtatása,vala- sorban egyesült államokbeli' javasolta egyesületünk mint a fél kilogrammos üveg német. francia) ket (intézkedéseket), mindesetében méhészeti alkalaz átcsoportosítást. FVM-mel Az össze a méz kinyerésére iránti igény miatt az idei évben szaklapokban me$elent méhmas eszközök közé került be a és az MVH-val történt egyez- _ szinténa Nemzeti Program ke. egészségügyi témájú cikkek pergető mellé a fedelezógép és tetések alapján megállapítottke- retein belül - elkészülta kisebb kerülnek meg|elentetésre marelössZeg-nöVelésnek köszöna mézszivattyú. üveg formagarnitúrája,ésmeg- gyar nyelven. A sorozat 5. réEnnek ellenérea közvetlenül hetően egyetlen kérelmet sem kezdődött az üveg gyártása. szét_ a korábbi évek gyakorlaigényelhető egyéni támogatá- kellett forráshiány miatt elutaTovább folytatódtak a méh- tának megfelelően _ az idén is sok (gyógyszer-cukor támoga- sítani. egészségügyiés környezetter- a méhészeti szaktanácsadó háAz ún. visszaosztásostámo- helési monitoringvizsgálatok, lózat munkatársainak közretás, vándoroltatási eszközök, valamint mézkinyerésére alkalmas gatásoknál (gyógyszer-cukor és amelynek eredményeisok eset- működéséveljuttatjuk el a méeszközök beszerzése, higiénikus méhanyatámogatás)évről évre ben nyújtonak segítséget mér- hésztársakhoz. a a|jdeszka, illewe méhanya-tá. nő az igényelt összeg, valamint $ezések következtében károszáma.A 2oo9l2o1o, sult méhésztársaknak. szinte mogatás) kihasználtsága _ a hiaz igények A Kristóf Eva giénikusaljdeszkatámo$atás kiévben az OMME tagjainak 60 e$észévbenfolytatott vizsgálaNP koordinátor

A Nemzeti Program évének értékelése elmúIt

2oo9l2o10. Nemzeti Program évi számokban
Megnevezés

3

I
I )

Éves keret euró 100000 180000 470 000 50 000 2 150000 40 000 124000 90 000 204 000 150000 40 000 220 000 60 000 40 000 12000 3 930 000

Éves keret Ft 27 042 000
48 675 600 127 097 400

osszes tám. kérelem,db
l3 268

osszestám. kérelem,Ft
1 B 55t 7 48 4 5 380t62 112 029 490 7 948 994 701 1 7 20 1 8 5 865

Kihasználtság
olo

Méhészeti képzés onzágos koordináIása
Elméleti ismeretterjesztés'régiós ésnemzetközi rendezvények Szaktanácsadói hálizat múködtetése

68,60

93,23
8 8 ,1 4 58,79 120,60

t2 38
5950 B4

látogatása Bemutató méhészetek
Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés Varroa atka elleni alternatív védekezés

13s21000 581403000
10816800

il
I

r39

54,22
98,34 96,36 9 5 ,8 5 9 7 ,2 6 98,64

Mézkinyeréséhez szükséges eszközök.
Kaotárak. méhészetifelszerelésekazonosítása

33 532 080
24 337 BOO 5 5 1 6 56 8 0

328 T2
1094

32 976 908

23 452 609
52 87B 468 39 450763

r

Vándoroltatáshoz szükséges új eszktizök I

Vándoroltatáshozszükséges eszkózök II.* új
A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése A méhcsaládok számának szintentartása

40 563 000
10816800 59 492 400

130
1326

10670000
69 875 7t7 9 884 108

n7,45 60,92
99,78 77,97 9 5 ,3 5

F
I

Fenológiai ésmeteoro1ógiaiméhészeti megfigyelőhálózat kialakítása ésműködtetése

16225 200
10816800

Méhegészségügyikörnyezetterhelési és monitoring üzsgálat Termelóiüveg szerszám" összesen:
* Atcsoportositás utáni keretösszeggel számolva. ForrrÍs:OMME 14

r
I 9259

l0 793325
2 530 313 t43 459 ? 6 1

) 245 040
l 062 750 600

t

I

2011. TAMOGATASOK EVI
Fontos kiemelni a Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiHivatal azon javaslatát, amely szerint az idei évtól az eddigíeknélszigorubban fog|ák ellenörizni az esz. közök vámtarifaszámának heBár mégzaj|anak 2o1ol2o11. támogatásiren- lyességét(azoknál az eszközöka évi de|ettelkapcso|atos egyeztetésekVM, az MVH és nél'amelyeknéla WSZ-I a támoa $atási rendelet meghatározza), az OMME illetékesei között, az alábbiakban vár. a hibás' vagy hiányos VTSZ esetén ható változásokat foglaljukössze. pedig elutasítják a kérelmet. , Az egyeztetésen pontosításra ltalános változás, hogy az idei évtől nemjavaso[a a viA l I az idei évtőlaz MVH el- taminpótlók' immunerősítő sze- került az eszközök ismételt bel. Ilenőrzi az állatorvosiiga- rek, takarmánykiegészítók be- szerzésére vonatkozó 5 éves felzolásokon lévő TIR-ENAR szá- szerzésének támogatását. To- tételis. A rendelet értelmében az mokmeglétét' illetvea TIR-ENAR vábbra is támogathatók marad- igényelhetegy adott eszközre tárendszerben szereplőadatokhe- nak azonban a varroa atka elleni mogatást, aki a megelőzó 5 évben lyességét. hivatkozvaugyan gyógyszerek ésgyógyhatású ké- nem vett igénybe ug}anolyan Erre mégnem utasítanak kérelmet, szítmények,valamint a répacu- eszközre támogatást. Ae NNH az el de annak érdekében, a kö- kor beszerzésének hogy költsé$ei' a tá5 évetvégrehajtási évkéntértelvetkezó évtő|az állatorvosiiga- mogatás mértéke változatlan. mezi, ennek megfelelóen a is zolás benyújtásaa TIR-ENAR Vándoroltatóshoz szükséges 2o1ol2011' évbenakkor lehet(ne) rendszerbőI történő automatikus eszközök: Egyesülettink új esz- újeszközt vásárolni, ha ugyanarkiváltható legyen' közzel javasolta bőüteni a tá- ra az eszköztipusra 2004/2005. ellenőrzéssel javasoljukmindenkinek, még mogatottan megvásárolható esz- évben vett (volna) igénybe vala. aki nem tette meg' hogy méhészetétközök sorát: ennek alapján - a ki támogatást. Mivel azonban eb(tenyészetét) telephelyetvagy többi kiseszközhöz hasonlóan - ben az elsó évben még nem volt és telephelyeit minélelőbbjelentse max. 200 euró összeggel (a be- eszkÓztámogatás' ígl legkorábban majd a 2o|||2o|2.es évben be a TIR-ENARrendszerbe! szerzésiár sOo/o.áid lenne támoGyógyszer-cukor tómogatós: gatott az etetéshez használt rob- igényelhetnek ismételten támogatást azok, akik a 2005/2006-os Fontosváltozás' hogy az oMME banómotoros szivatMi.

Várható változások a Nemzeti Programban

évben (2005' szepteptember l. és 2006. augusztus 3l. között) vásáro|tak utánfutót'.3'5 tonna összsúlyúteherautót vagy legfeljebb 3 kW elektromos teljesítrnényű aggregátort. Méz kinyeréséhez szükséges esz kö z ö k : A támogatható eszkö. zök listája váItozatlan, a támogatás mértékeazonban a beszerzési ár legfeljebb 5Oo/o-ára emelkedett(de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurót). Itt is fontos felhívni a figyelmet a vámtarifaszámok ellenórzésének szigorítására! Kaptárazonosító rendszer: Az oMME által 2007-ben elindított kaptárazonositó rendszer az idei évtől a keretekre helyezhetó kisméretű chipek beszerzésének |ehetŐségével bővüI. Ennek alapján a kaptárazonosító számmal ellátott chipek vásárlása esetén_ a méhcsaládszámésaz alkalmazott kaptártípus alapján meghatározott mértékig- a beszerzési ár 50o/o-áiBigénylehetó támogatás. Kristóf Eva NP koordinátor

ffi

3-

Pannon HonigKft.
Gödöuó' Tessedik út4. S. (o6)-(3o)-s4o-rBr (o6)-(28)-41 Tel:(oo)-(zs)5rr-736, (o6)-(2o)-e64-r386, r, 2-B3B Fax: (oG)-(28)-srr-7 37

Propolisz méhviasz Ft,virágpor Ft/kg 8000, 800 1700
Megye Bács-Kiskun, Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves, Borsod Szabolcs-Szatrnár Nógrád,Heves, Pest,Szolnok Csongrád,Békés SzarvasMézüzem Vas, Zala, Veszprém Észa}kelet-M.-ország Észak-magyarországi régió Kelet-Magyarország Fejér, Komárom Észak.dunántúli régió,Sopron körny. Észak-dunántuli régió,Győr körny.
Név Lakcím Telefon

Ispán Zoltán Kozma József Schváb István Hajtós Béla Kerezsi Csaba SzenteiJózsefoé Makan János Kozma Ákos Németh Vilrnos Bi|iczki Béla Zsigó Istvrin Hegyesi Attila Spindler László Ká:lmrán Istvrín Svedics Tibor

6346 Baja, Újvat ut z/a. 7838 Vajszló, Dráva u. 3. 8700 Marcali, Hunyadi J. út2. 3412Bogács,Horvölgye u.31. 4233Ba|kány,Széchenyi u.2-4. 2660 Balassagyarmat, M. u.33. Váci 5540 Szarvas,Dimitrov út 10. 5540 Szarvas,T. IV. kk. 262. 9800 Vasvár, Mártírokúda31. 3881Abaújszántó, Aranyosiu. 33. 3733Rudabánya, Szabadság 4. tér 4130 Derecske, út 10. Híd 2475Kápo|násnyék, Lehel út7. 924l Jánossomorja, Hanság út 1. 9374 |ván, József A. u. 48.

(70)-334-5742,(70)-333-6324 (70)-334-4950' (30)-283-3244 (70)-334-9394' (30)-981.0827 (70)-334.4|90. (30)-263-1506 (20)-414.|17| (70)-334-5752,(30).523.||82 (lo)-ll+-slsl, (30)-2|5.2032 Ílo)-Tq-glts, (20)-956-5966 (70)-334-5792, (30)-2|7-2468 (70)-334-3575, (20)-418-0004 (70).334-4473,(2O)-25I-74OO (30)-938-7084 (70)-334-5772,(20)-9|5-6637 (70)-334-8754, (30)-242-6589 (7o)-334-g7g4, Í30)-35|-7675

felvásárlása legmagasabb áron. Mézfolyamatos a napi
postaicsomagkéntátvesszük. postázás Fentitermékeket is Fizetési határidó: fe|vásárlóknál a azonnal, esetén leadást a követó 2 héten belül. jel, A kifizetés név, óstermelőiigazolványszáma,adóazonosító feltétele: lakcim,utaláshozbanki számlaszám, idó, édesanyja neve,születési vagy leánykori név(utólagosadategyeztetéshez adószám,születési hely, születési telefonszám).
ll

f
l

MEGA MEHLOPASOKAT! ALLITSUK
2OIO. NOVEMBER

Demonstráltunk
Az országosMagyar Méhészeti Egyesület vezetősége köszönetétfejeziki mindazon méhésztársaknak, akik részt vetteka demonstráción!
Torvfu

I
h \ I -rl

T

t

?

I
I
I

I

E

I
I
\

!.

I
q

I

gyűlt moru, de sokszor tanulságos özel 2000 méhész össze szeptember 29-én történeteiketa demonstráló töTatabányán. 9-11Cel- megnek. A Közben ll.00 órakor a sius-fokos hidegben' szélben térmelletti Árpád szállóban elmár B.00 óra körül gytilekez- kezdódött a sajtótájékoztató. tünk a városi bíróság előtt. l2.00órakora sajtó képviseCsendben,rendben, transzpa- lói elleptéka teret és méhérensekkelfe|szerelkezve vártuk szekkel készítettek riportot. BALDAVÁRI per a Simonék ellenindított tár- Majd felhangozotta Himnusz. gyalásának kezdetét(t' kép). Méhészek százai torkából zenMivel a bíróságfokozottan vé- gett nemzetiénekünk. érzést Az dett középület,rendőrök figyel- nem lehet leirni, ott kellett lentékközelről demonstrációnkat. ni' át kellettélniezt a pillanaMéga városi rendőrkapitány is tot! A pódiumon az 0MME eleljött személyesen peellenórizni, nöke ismertettea méhészek hogy minden az előzetesmeg. tícióját. állapodás'illetve a leirtak sze1. Kérjük' hogy a rendórség rint történik-e. Elismerően szólt kiemelt üsykéntfoglalkozzona a méhészek viselkedéséróIhi- méhlopásokkal! és Hozzanaklétre hetetlenösszetartásáró|. or- speciáIis'csak a méhcsalád-loAz szág minden részéből'több pásokkalfoglalkozi 3-5 fős, ormint 200 településról érkezett szágos hatáskörrel biró akcióméhészek méltóságteljesen de- csoportot! monstrá|tak! bírósághoz A érkező ügyvédek' bírók' bírósági alkalmazottak meglepódve is Felejthetetlen napot és elismerőenbólogattak a látotszereztünk egymásnak, tak, tapasztaltak alapján.A buhogy 12.25-kor megérkeztek Sijó volt ott lenni2010 jük a bíróság illetékeseit' jöttek' szok meg csakjöttek és tekintettela méhlopások egyedi monék tárgyalásról.Dübörgő a szeptemberének utolsó ontották a méheszek ésküIönleges voltára, az eljárá- taps ismét. tömegét. Beszámoltakarról, szerdáján Tatabányán. sok során vesyékigénybe mé. hogy a bíróújabb Akik már nem fértek a bíróeI a bizonyítékok jó volt méhésznek len. hészeti ság előtti téren, azok élóláncot ágazat szakértóit. elóterjesztésére ktiteleztea felni a téren! alkottaka SzentBorbálatérfe6. Bejelentjük' hogy az perest,miután az alperes (Silé.Felemelőlátvány volt a méOMME pénzügyi alapot hoz monék) bizonyítékaitmegishészálarcot, transzparenseket 2. Készüljöntörvénycsomag létre méhlopások a felderítésé-merte. A következő tárgyalás a éskasokatkezükbentartó mé- méhlopások el|en,hasonlóana ben sokat tett rendórök anya$i 20l1januá{ábanlesz.A szemjelenleg folyamatban lévó fut- me$utalmazására! hészek sokasága. mel láthatóan fáradt, megvi 10.00 elótt 10perccel meg- ball-huliganizmus elleni lépé7. Kezdeményezzük Vidék- selt, de immáron felszabadult óra a érkezett városi bírósághozaz sekhez! Kiemelten, nevesítve fejlesztési Minisztériumnálésa Simonék a köszönetüket fejezték alperes Simon-házaspár. Érkezé- szerepeljen Btk..ban a méhlo- Mezógazdasági Szakigazgatási ki a me$elent méhészeknek. a Hivatalnál,hogy a rendőrség süket a méhészek spontán,halk, pásokbüntethetősége! bi- Taps' füttyszó, bekiabálásokszolid. de felemelő. érzó lelket 3. A méhlopások felderítésé-zonltási munkájának elósegi veletekvagyunk! jöjjön meginditó tapssal fogadták.Sí- nek hatékonyabbá tése érdekében rendeletben 13.00óra. A demonstrálómétételére szamonné Venter Eza szemeiben létre EgyiittrnűködésiMegálla- bá|yozzák, tegyékkötelezővé a hészek békésen elvonulnak.Fokönnycseppekjelentek meg.Az podásaz Országos Rendór-Főka- kaptárakkülső' látható jelölését lyamatosan érkeznek buszoka a ügyet tárgyaló bíró mindössze 7 pitányságés Országos Magrar a meglévóOrszágosAllategész- kijelölt parko|óhelyükról' búaz ségügyi Információs Rendszer csúzkodás, embert engedett a tárgyalóte- Méhészeti Egyesületközött! ölelések - Brüsszel rembe. Köztükvolt az OMME két 4. A magánful{don sérthetet- alapján! után Tatabányán is megmutatTaps.A tömeg egyhangúlag' tuk' hory nemesüry érdekében elnökhelyettese. Elkezdődött a lensége alapelvea világonjól' az jeIezve elfo- igenis összetart a maryar méprecedens per. értékű sikeresenműködő onzágoknak! kézfelemeléssel A méhészek 10.15-kor bíró- Hatékonygazdaság csak ezen gadta a petíciót(2' kép),amit hésztársadalom. a Szépvolt fiúk, ság épülete elől elindultak a alapelv mellettjöhet létre!Mu- az elnök átadott Michl József, lányok' urak, asszonyok! KöSzent Borbála térfelé. téren tassonpéldátaz állam a méhé- a tatai választikerület egyéni szönjük mégeryszer méhésztárA LenduaiPdl megyeiszaktanács- szetiágazaton képviselójének. sak!Egy felejthetetlen napotszekeresz|til ország országgyúlési az jó adó, a demonstrációfőszervező- számára,védjiikhatekonyabban A képviselőúr köszöntötte a rezttink egyrnásnak, volt ott je kiiszönti a méhészeket. tett a lenni 2010szeptembeÉnek Ismer- a méhészek termelóeszközeit - a méhészeket ígéretet és utoljó tetik a demonstráció napirend- méhcsaládokat és büntessiik petíció Parlamentbentörténő só szerdájánTatabányán, volt jét.A szÍnpadon felolvasására az ügybenille- méhésznek ott a téren! és lenni ezutánmeglo- példásan méhtolvajokat a ! pott méhészek tájékozadták át egyrnás. 5. A bírósági eljárások haté- tékesminisztériumok nak a mikrofont,elmesélték szo- konvabbá tétele érdekében kér- tatására. - bross l6

T[giói:f,i|i*'

rl

ff€H€sz

ntilrsur MEG vÉHtopÁSoKAT! A

ffi pwq

LopáskaIandok
Szerencsés János,Tab:Mézet nany-.g|opottméhészloptakel tőlem. Segítve renda I \től anól érdeklődtem. őrségmunkáját, meg lett a tolmilyenek a rendőri intézkedés- vaj, de a méznem.Az elkövetó nem ismerte el a cselekményt, sel kapcsolatostapasztalatai. BerekCsaba'Zámoly:Vándor. de a bíróságmásodfokona bialapján l'5 év feltanyán loptak meg bennünket, zonyítékok egy méhcsaládot üttek el. Be- fiiggesztett börtönbiintetésre mentiink Németkéne, beszél- itélte. Polgári vonalon el lehetett s pert' ttinkegyrendőrrel, aztmond- volna indítania kártérítési aki ta, ilyen értékri lopássalők nem de mivel gyakorlatilagvagyonfoglakoznak, ki se jöttek meg- talan volt, semmi eséIyem s sem néznia helyszínt. Késóbbtalál- Volt a kár behajtására. koztunk egy méhész kollégával' Kiss Péter' Nagybánhegyes: akitől megtudtuk'hogy a tolva- Több esetemis volt. Először hét jok valójában csak azért üttek el családot üttek el' s már úgy mertók a közeli te- menti'ink a rendórségre'hosy egy családot, lephelytikre menve'az elkövetés meg tudtuk mondani,hol vanközben megzavarták őket. nak az ellopottkaptárak.ViszFehér Péter,Kiskunhalas:A szakaptukőket' de mindez még lopás után a rendórség hónapig tartott,s az elfelvettea ígyis két jeryzókönyvet, szerencsére ha- követő pedig az eljáró rendőr mar megletteka kaptárok ésa személyes ismerőse volt. Később méhek. olyan szemé\mél Egy ta- Hódmezővásárhelyen 72 méhlálták meg' aki korábban a mé- családomat lopták el. A rendóheimet szállította. Azt állította' rök ttibbolyan,a nyomozásne. hogy a nála megtalált kaptára- hézségeit hangsúlyozó utalást kat a méhekkel egy ismeretlen tettek, amiból én azt a követó vontam le' hogy némi valakitőIvásárolta,s a rendőrség keztetést így külön juttatás ellenében olajoezt el is fogadta.Büntetést nem kapott az illetó, de az állo- zottabban is müködne a nyományomatüsszakaptam. mozás. Ikiszt Attila' Császártöltés: Varga Károly, Kerekegyháza : Kaptá4.aiméskereteimbesütés- Nekem is több esetem volt. Már sel vannak jelölve. Az ellopott az elsó után bejelentettema kaptá4.aimatfelkutattam,m4id rendőrségen, hiába volt még s jelentettem a rendórségnek. A ismerós is' méghelyszíniszemrendórség segítőenállt az eset- lérese került sor.A második alhez,s a hatóság előtt a gyanúsí- kalommal a méhésztanyámról tott nem is tudta igazolni a mé. kb. eg1anillió forint értekben hek származását.Késóbbazon- loptak el minden fémeszközöban általam ismeretlenmódon met'pörgetőket. Itt már rendben ezt megf,ette, csak néhány volt a helyszínelés' egyik így de üreskaptártkaptamüssza, mé- esetbensem lett meg a tettes. heket nem.A rendórség mellet- Utoljára pároztatókat loptak eI hogy tem volt, az ügyészség ellenem. tőlem, miután megtudtam,
A demonstráció alatt né-

A

I

t

ki volt, egy kollégámmal kettesben meglátogattuk' ElrendeztÍik a dolgot'többet biztosnem fog lopni... Ritter Imre, Kerekegyháza: Már az elkövetésnapján rögtön kljött helyszinelni egy rendőr, de úgy 30-40 méterre a kaptáraktól ésnem is akart közelebb menni. Úgy gondolom, így nem is lehet kellő alapossággal nyomokat rögzíteni. Nem kerültek eló az ellopott

Egy másik alkaméhcsaládok. lommal, éjszaka bejelzetta mobil riasztó rendszer,kimenttink éstelefononbediktáltuka rendőröknek a lopást elkövető autó rendszámát.Először tőtípusát, lünk kérték számon, hogy mit keresünk ilyenkor a méheknél' de végülis sikeneljárt az ügy, s meglettek elkövetők és kapaz a tárok.
Malva Péter

Köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani elsósorbanaz OMME vezetőségének' hogy időt' pénztésfáradtságotnem kímélve megszerveztea demonstrációt. Köszönet Leniluai PrÍlmegyeiszaktanácsadónknak álaz dozatos munkájáértés az önzetlen segítségéért, amivel az ügytink elő remozdításilhoz hozzájáru|t.

Méhész szakképzés
A Mátra Erdészeti Mezőgazdasági ésVadgazdálkodásiSzakképzőIskola,Mátrafiired méhész tanfolyamotindít szakképzó 2010.novemberikezdéssel. MVH regisztrációs számmal, őstermelói igazolvánnyal rendelkezők részére képzésidijat a bizonyítvány átvétele a után az Ú3 MagaarországiVidékfejlesztési Program keretében az MVH teljesegészében üsszatéríti. Mátra Erdészeti, MezógazdasáInformáció, jelentkezés: gi ésVadgazdálkodásiSzakképzó Iskola Erdész 1l u. Tel:(06)-(37)-52o-25o 3232 Mátrafiired, Tel: (+36)-(30) -3258-665 Mészárosné Drizner Rita Tel:(+36)-(30) -2616-384 Kádár Róbertné Web: www.matra-sza-kkepzo.sulinet.hu E-mail:drizner.rita @t-online.hu

Továbbá nagy tíszteletésköszönet a méhészeknek, akik vállaltá'k'mégakárbetegenis a hosszú, fárasztó utazást,hogy az országfudtára adjak' nagy a bqi' és képesek vagyunk összefogni' egytittesen, egymásttámogatvaváltozást követelni. A tárgyalás alatt bent üló méhésztánaknak köszönjük a pillantásokat,amivel erósítettek bennünket. Amikor az elsó csoporttaltalálkoztunk'jó érzés fogott el bennünket' Mire a bírósághozérttink'az idegesség helyett a meghatottság lett úrrá rajtunk. Azt a Ielki erót, amit akkor és ott kaptunk,szavakkal nem lehet kifejezni, csak éreznilehetett.Ktiszönjük! A demonstráció helyszínére érkezveszinténa meghatott. ság, az öröm, a büszkeség a hála keveredett és bennünk: mert láttuk egyben a sok embert,akik - me$hatottság: fontosnakérezték tenni akarást, a - öröm: mert ezek a méhészek megértettek lényeget'fel a kell emelnia szavunkat,közösen, összefogva,mertcsakíry érhetiink el változást. Ha nem teszünk ellere, lehet, holnap ők válnak áldozattá. - büszkeség: mert egy ilyen összetartó társasághoztartozhatunk, - hála: amiértilyen sokan fontosnak tartották a megjelenést, Bízunkbenne,hogr nemvolt hiábavaló ez a demonstráció! Köszönetteli Simon házaspár

fi I
I

ABLAKA VILAGRA
2010.NOVEIVBER

ézúton Lengye!országban
A MagyarMézút Egyesület szervezőit a |engyelországi kirándulás megszervezése komo|y feladateléállította. Segítségért a méhész szakma egyikkivá!ótanítójához, Gubicza Andráshoz dr. fordu|tunk. Lengyelországról internetes szó|ó böngészés közben le|tünkrá egy mondatra: '.Mézzel folyó föld'.. Nosza, keressük meg,mirő|is |ehetszó!
maradt, kárpótoltaa csoporde tot a Vörös kolostorban Iátett togatás. Elnevezését vörös tetőcserepeiről kapta. Úticélunk,Malopolska (KisLengyelország) felé utazva lesújtó látvánfi nyújtottaka tavaszi nagy áradások nyomai. Láttunkházkaptárt, báTöbb helyena károk a közlekenyászt,medvét formáző dést nehezítik. is Nemkerülteel a katasztrófaa Sadecki BeskÍkaptárt,a lengyelnép deket sem.Kamianna 650 méva!lásosságát tükröző ter tengerszint feletti magastemplomos kaptárt,és Szakmaibemutató ságbanhelyezkedik Itt találel. sok.soköt|etgazdag, ható a Pasieka..Barc'' méhészeszép asztaloscsodát. Lassan a program is összeállt. ti skanzen,múzeumésméhé. Elérkezett indulás ideje. Az szeti szakközépiskola.Az ezer az időjárás nem kecsegtet jó- méter sok feletti hegyek miatt a te- szítményeiket és mézüket saját val. Kaposvárona kora hajnali lepülés télisportokkedvelői- bolthálózatukban énékesitik, a órában esik az esó. Szerencsére nek nyújtkellemes kikapcsoló- nem vásárolnak idegen mézet, mire felértünk salgótarJ.ánba' Látogatásun- de nagy tételbennem is adnak az dási lehetóséget. elsó programunkhelyszínére, kat a méhészeti az centrumban az el. Több évtizedes szelektáláségiekkegyeikbe fogadtak ben- idójárástovábbrasemsegítette, sal sikerült visszaállítaniuk az nünket. F eketeJózsef bemutató szakadó esóben vonultunk át ene tájra jellemző Carniolan méhész hogyanállt át szálláshelyünkról a következó méhfajtát. Ez a fajta méhjól tűelóadása, nagv Boczonádifekvó kaptárról szakmai programunk helyszí- ri a zord idójárást' ésa betegséa félkeretes rakodó kaptártípus- nére. Szerencsérevendéglá- gekkel szemben is ellenállónak ra, színvonalas volt. Nagy ér- tónk, Jacek Nowak a skanzen mutatkozik. deklódésseltekintettékmeg a területén elhelyezkedó ortodox A felvetett kérdésekmegváméhésztársak József barátunk templomból átalakítottkatoli- laszolása után a gyönyörű körkertjében elhelyezett meteoroló- kus kápolnába irányítottben- nyezetben elhelyezkedő skangiai megfigyelő állomástis. nünket,amely elégendőnek bi- zenben tettünk látogatást. El. Késő délután'útbana Cer- zonyult nagy létszámú csopor- bűvöló volt látni a csodálatosveny Klástor (Vörös kolostor), tunk befogadására. nál is csodálatosabb kaptáraelsó szálláshelyünkfelé'jutott kat, az emberi elme szárnyaló :. némi idó körülnézni a festói Evente egyszer pergetnek fantázia világát. Láttunk ház. szépségri Lőcse városában. kaptárt' bányászt, medvét forMásnap a zord, borongós idó. Nowak úrelőadásáta település mázó kaptárt, a lengyel nép járás sem szegte kedvünket, históriájávalkezdte, majda me- vallásosságát tükrözó templo. hogy felkeressük a ttirténelmi hészettik kialakulásánaktörté- mos kaptárt, és sok-sok ötletMagiyarország legészakibb ha- netévelfolytatta. A jelenlegi gazdag, szép asztaloscsodát. tárán elhelyezkedő várat,Nede- helyzetre rátérvee|mondta,a Jacek Nowak birodalma bemucet. A lengyel-magyar határ a vendéglátás mellett a méhész- tatása közben elvezettet benháborukkal teli középkorban kedés fó profiluk' amelyethá- nünket Fritsch Ortó bácsi ema jellemez, a lékfájához' amelyre Bíró MarEurópalegbékésebb határavolt. rom tevékenység Talán ennek is köszönhető, méztermelés, méhanyaneve- /o'4 egyesületi elnök nemzeti a hogy teljesépségébenpom- lésés a méhészeti és szakképzés.színű szalagot kötött (1. kép). pájában fennmaradt.Tulajdo- Ebbena völgyben a télkéthónosa 1945-igSalamonTivadar nappaltovábbtart,a nyár is hú- Az elmúltkorok értékei volt, ezután lengyel állami tu- vösebb, ígycsakévente egyszer lajdonbakerüIt. Sajnosa Duna- van lehetőség mézpergetésre.A skanzen után a méhészmúa jecen tervezetttutajozás a ma- Ezen a vidékenfenyó mézhar- zeum következett, aho| elmúlt gas vízállásésesőzés miatt el- mat mézet tudnakpergetni, ké- korok eszközeit láthattuk' majd
Kamianna csodálatos,gyönyönj helynek tűnik a Sadecki Beski' dekben. Valami dereng emlékeimben, telefon Fitsch ottó bácsinak, igen az ő akácfája van elültetve a méhészetiskanzenben. Elmondta, személyesen nem volt a helyszínen,az 1987es Apimondián Varsóban átadta a Lengyel MéhészSzövetség vezetőinek, akik Kamiannában ültették el.

I \, I
{ rl

r
I

I t

i

7

F

I

i
I

I
f.

I
I

bemutatták számunkra, hogyan készítik a múlépet. A méhviaszgyertya-öntó műhelybe is bevezették csoportunkat, ahol a gyertyák mellett különböző viaszfigurákat is gyártanak. Az utastársaknak lehetőségük nyílt méhészboltbaneszközök, méhészeti termékek' védőruhák vásárlására. A Pasieka ''Barc'' kávézójában mézkóstolásra került sor, befejezésül a tulajdonos eldicsekedet a különbözó országok fegyveres erőinek sapkagyrijteményével. Gubicza tanár úr jól felkészí_ tett bennünket, mi is gyarapitottuk a gyűjteményt egy magyar rendőrségiéskatonai sapkával. Elbúcsúzáskorme$ajándékoztuk az intézmény igazgatóját egy üve$ zselici termelői hársmézzel. A kis-lengyelországi utazás nem lenne teljes, ha Krakkó és környékének nevezetessé$eit nem látogatnánk meg. Krakkó nevezetességeinek megtekintése több napot, esetleg hetet is igényelne, sajnos a mi idónkből csak egy napra futotta. Választásunk a len$yel kiráIyok koronázási helyére,a Wawelre, ésa fótér,,Rynek Glówny'' fóbb nevezetességeinek meglátogatására esett. Természetesen nem maradhatott ki a programbó| a csodálatos Wieliczkai sóbányában tett több órás föld alatti sétasem. Következő szakmai programunk helyszíne a zselici dombokat idézőBeskidek északilankáin elterüló Stróze' Janusz Kaszteleaicz, a méhészetigazdaság tulajdonosa örömét fejezte ki érkezésünkkor, már kétna-

18

pon belül a második magyar csapat látogatja meg váIlalkozását. A Sadecki Bartnik méhészbirodalom vizitálása a skanzennel kezdődött. Szemet gyönyörködtető volt látni a történelmi korokat is bemutató, több mint ezer faragott kaptárt. Programunk következő állomása a múzeum meglátogatása volt, ahol a hatalmas gyujte-

hogy a műszaki diploma megszerzéseután a Poznami Agrártudományi Egyetem méhész szakán folytatta tanulmányait. A családi vállalkozást l973.ban alapították, a rendszerváltást követő dinamikus fejlesztés eredményea mai állapot. A méhészet mellett a turizmus fejlesztésea fő célkitűzésük.Méhészetiikben l 500 méhcsa|ádot tartanak,méztermelés mellett méhanyaneveléssel is foglalkoznak, évente B-l0 ezer méhanyátnevelnek eladásra. Nagy büszkeséggel mutatta be a HACCP_minősítéssel rendelkező laboratóriumukat, amely a legkényesebb európai igényeknekis megfelel.Sajnos a mézkiszerelő üzemrészt csak mény csak két' fából faragott üvegablakon kereszttil láthattuk. Elmondta azt is, hogy Magyarorfért emeletes épületben el. szágról is vásárolnak éü 10001200 tonna mézet. Ezerotszáz csa|áddaI A gazdaság boltjában itt is váAmíg a felnŐttek a szakmai tu- sárolhattunk. Méhészeti gyártdásukat gyarapították,a gyerme- mányaik választéka bőséges. kek a vállalkozás állatkertjében Természetestiszta mézeken kíszórakozhattak. A múzeummeg- vül gyógynövényeket, ürágpolátogatása után Kasztelewicz úr rokat tartalmazó mézek,propoelóadása következett, elmondta, liszos tinktúrák,kenőcsök, méh-

pempővel készült termékek sokasága vá{a a betérővásárlókat. Következő stációnk a méhészeti bázis megtekintése volt, pergetőház ahol ajól gépesített (2. kép), valamint egy kisebb anyanevelő telep volt érdeklődésünk homlokterében.Itt töb_ ben vásároltak méhanyát is (Carnica carpatica). Jómagam is vásároltam 3 darabot, amelyból kettőt sikerült elfogadtatnom méheimme|. Teljesítményükről majd jövőre tudok beszámolni. Annak ellenére,hogy erre a napirendi pontra csak pár órát szánfunk, valijában több mint hat órán át maradtunk. Emiatt csak futó látogatást tudtunk ten. ni Tarnówban, Bem api szarkofágiánál. Hazafelé rövid pihenőt tettünk elóbb a festői szépségű Zakopánéban,a Csorba-tónál és természetesena Dobsinai jégbarlang mellett sem mehettünk eI megállás nélkül.

Kovács ottó kaposuái méhészmester

Ítl EHEGEszsEGUGYl NAP Szokrnoi konferencicr
2010. november13. 0930 helyszin:UniverZoo
VÉnŐsrszÉn A MÉHEKÉRT
(k()zéppt (USA) fi!nrjének f)enis van En6;e|scltlrp benrr.rtatás;r, Hevesi Mihí|y ktlrrrr-rlentá|ásiiva|

És A Yves KLíiunvÁLroz,cs HATÁSAit,tÉHpopuúclóRA MÉHBtTEcsÉcEKRE l'e Crlntt.(Frant.iarlrszílg) A

n KÓzrL-Krurrr.l Niz;rr Dr. Cslúoosszromús
l)r. A 2010.Éu uÉHÉszrrt TAPAszTAlÁToK tcÉszsÉcÜcY| szEMPoNTBót H<lgtlrlÚís l)óncs (Sváic),BitlvetArrcIermatt N1I. Tnyiuovnnnru KAPcsolÁTos xÉRoÉsrx, PRoBLÍMÁK MEGV|TATÁSAlIrierrySr.rilrc| AG

/

Lirsz|ti A iuÉHrx ÚJxom uosrmóZSADr.Békési Pcitcr oMMt MoN|ToRlNG v|ZscÁtATA, - 2010xozon T<itlr 2007 HÁrrÉn A .t,tÉHÉszrr EcÉSZsÉGÜGY| AKTUÁL|s PRoBLÉMÁI/ A JoGszABÁtY| nlqxuúsl
l]rtlssPéteraz oM'\1E eIrl()ke

'u

vÁLnszox, MVH,MGSZH, AVM, rÉpvtsrLót KÉnoÉsrx És oAl MEGHíVoTT nÉszÍnót
A konferencián az a|ábbi íorga|mazókíognak megje|enni: . N<jgrácli SzLltsiN,tezKíl._ ('st;rnagtl|óanvag nréhész - Móhésze.ti bo|t esz|<i)zök, mézborok . Son.raíis - Kaptirrftl|iigye|oti 5uLk L.iszklntl rillalkoztiKít rcnrlszerek . \1i'lltlrzt'ti rLrhJrk, védótc'|szerelések . Mész:iros Kárr;|y MEDE M(lhé'szeti eszk<)zök, rnézbt,lrok.'
\ a 1 l r a í r l r q r iBt . M ó h észet i eszközrlk t

InÍormócio: Dohos 0ó.20-4800-85ó [úsz|ó

Ary)t

ilyt

UniverZoo, 2í46 Mogyoród GPS koordinátákl E; 47.35,556;K: 19,13,721. (06.30) Rende|és Íe|vétel h.ig. Te|.: 0.24 44.55 . 555 www.anivet.hu www.univerzoo.eu

r t
l

2010,NOVEMBER

rozÉLrr

t \ t
.t

I

I

Nemzetközi méhészt a|álkozó obecsén
vendége A 119éves TiszaMéhészegyesület óbecsei voIt nemrég magyarországi Komló városméhészeit a tömörítő testvérszervezet ötventagú küldöttsége. Egyesület Komlói Helyi Az országosMagyarMéhész ott Szervezete tagjainaktársaságában voltak is, a bonyhádi, kiskőrösi ésa bócsaiméhészek a pediga temerini a törökbecsei a Vajdaságból és A méhészta|á|kozó résztvevői e||átogattak óbecseiKKI-be az jelen a jó méhészegyesület kü|döttsége még volt programot hangulatban tartalmas telt, szakmai napostalálkozón, felmutatóegész amely megvitatásán a méhészeti témák túlmenően az ismerkedésre a baráti kapcso|atok és erősítésére is kiváló alkalmatszolgáltatott.
A vendégfogadás tepertőspogácsás reggelivel kezdődött a nemzetközi méhésztalálkozó mecénásának, Kdrolyi Lószlónak, a Nektár múlépkészítő tulajüzem donosánaka gazdaságiudvarában' Onnan a vendégek elláto. gattakaz óbecseiközségiképüselő testÍiletbe, Bolya Andahol rds, az önkormányzat mezőgazdasági felelősetájékoztatta őket anól' hogy mit tesz a városvezetésa ténég messzeföldön híres méhlegelójének jobb haszminél nosítása érdekében. Kiváló méhlegelők A méhészeti vezetők itt élteka lehetőséggel bemutattáksaját és szervezettiket, elmondták' hogy miként méhészkednek. Szinte hihetetlen' igaz,hogy alig néde hány száz kilométernyire egymástól a vajdaságiésa magyarországi méhészek mennyiremás módon űzik ezt a mesterséget. A Vajdaságban alig ismerika konténeres méhészkedést' maa gyarországi vendégek üszont azon lepódtekmeg'hogy itt egéterszen más kaptártípusokkal melik a mézet, mint odaát.AmíB Magyarországona nemzetikaptártípusnak tekinthető NB kaptárak különböző változatai ésa Hunor a vezetó méhlakások' addig a Vajdaságban legtöbben a a kaptá{ára' világ legnépszerübb az amerikai Langstroot-Root kaptárra esküsznek,míg típusú a tehergépkocsikba autóbués A szokbaelsősorban szlovén a 20
lapozókaptárakat építikbe a délüdéki méhészek. A helyi elóadók hangsúlyoztak, hogy óbecse mellett folyik el a Tisza és a Ferenc csatorna. E mellett számos kisebb kanális szeli át a község határát, ezért a

I

I
t I
I
f, l.

I I

i

a

I
+

i

évefóállásúméhész, kaptár- méztermelőknek l50 ahhoz képest, ral rendelkezik. Vándorlásai so- amit az anyaonzági méhészek rán ritkán hagyjael óbecsejárás kapnaka maryar államtól különhatárát' hiszen a hata]mas kiter- féle támogatások cimén hallotjedésű területen szinteminderyik tuk a termelótől,aki beszélt anól környék a üzbőségnekköszönméhlegelőt megleli' Az idei éü is' hog5r idénkevés cukrot etettek hetóen mindig jó méhlegelónek eredményeket összegezve kitért a méhekkeltélre, mert a rétek számított. A helyi méhészek rá' hory a hűvös, csapadékos idő- nyár végéig ontották a nektárt, vándorolnakis' Fő méh- járás miatt az akác aládobott, azonban de így tulnyomórészttermészetes legelőnek számít a napraforgó, a sok csapadéknak köszönhetően mézen telelneka méhek. de a méhek kiválóan hasznosítják hosszú Mint mondta,most a legfonévekután végre várakoaz ártéri területek fiizeseit, az záson felül szerepelt naprafor- tosabb teendó a varToaatka ira (amibóljóval keveseb- gó. Károlyi László,a Nektárüzem tása. Mert csak az atkamentes olajrepcét bet vetnek az itteni mezőgazdá- tulajdonosa, gyakorló méhész családok lesznek képesek megszok,mint Magyarországon) a ehhezhozzátette, és hory azokban érnia tavaszt.A vajdasági mégya|ogakácot' legalább de ennfi- az években mézeligazán jól a hészek többségemégma is az re büszkéka mintegy nyolwan napraforgó, amikor,,alába vízbe amitráz hatóanyagúftistölócsíméhészt tömörítő TiszaMéhésze- ér, és karvastagságú szára''. kokat tartja a leghatékonyabb a gyesület ta$ai a lassúhordást Idénígy volt. Ezt megelózóen atkairtó szernek.Ígyvan ez anEuróbiztosítórétilegelóról nyert mé- azonbanaz olqirepce ontottaa nak ellenére, is hogy egész ziikre, ame\rben gyakran domi- nektárt. A]ács István idén az pában betiltották'De még van a náns szerepjuta sokakáltal már utóbbi öt év le$obb méztermé- raktárakban. itteni méhészek Az jegyezte.Hogy mennyit per- azonban csak az idényvégén elsiratott tisztesfri nektá{.ának. sét getett kaptáranként,arról nem használják' amikor 3-4 alkaVárakozáson felül mézelt nyilatkozott, de válasz helyetti lommal 2-3 cseppnyimennyisémosolyamindentelárult őszinte getjuttatnakbe a kaptárba,fiist formájában' Ettől fiiggetlenül a Az óbecseiközségházáróla mé- elégedettségéről. Kevésbé örül. mind tiibbenhasználhészekÁlrÍcs Istuón Tisza-partl hetneküszont a déMdéki méhé- térségben méhesébe vették irányt. Ven- szek annak,hogy Szerbiábanaz ják a kömyezet- ésegészségbaaz déglátójukelmondta,hogy két állam töredékét sem nyújtja a rát oxálsavatatkairtóként.

hor. Büszkék lassú a dást biztosítóréti Iegelőrő! nyertmézükre, amelyben domináns jut szerep a sokaká|tal már elsiratotttisztesfű nektárjának.

Pótkocsi 54 A kaptárra|

KOZELET
makörökben örömmel szeryez. nekgyakorlattal egybekötött előAz egész naposjó hangulatban adásokata vajdaságiszaktársak zajló egytittlét után a mae5/aror- számára.Míg ók a maryarorszászági és vajdaságiméhészek elfo- ginál jóval $azda$abb vajdasági a hallgafuánakszieiyasztották finom vadhúsból méhlegelókről készültpörköltet. Ezt követően vesen ismertetőt.Hangsúlyozta, anól beszélgettek, hogl miként hogy a Kárpát-medence méhélehet tovább haladni az egytitt- szetét csak a határokon átíveló működés útján, Ferencz Attila, az szakmaikapcsolatrendszer kiépíóbecsei Tisza Méhészegyesülettésével éltetésével és lehetséges elnöke és MenyesVilmos,az 0M- fejleszteni. Európai utazásai soME kornlói he\ri szervezetének rán szerzett a tapasztalataiból mevezetője megállapodtakabban, rítvemegállapította, hogl térséhog} kölcsönösen vendéglátoga- günk méhészeinek lemaranagy tásokat szeryeznek.Jövóre az dástkell pótolnia. óbecseiek látogatnak Komlóra. Lukács László arra hívtafel a Szándékukat támogatták Rónaí fiatalabbakfigyelmét, hogy nyiIstu bonyhádianyanevelőmé- tott szemmel dn járják a ülágot. Ő hészésLukdcs Ltiszló, a becsei nyugdijasként mégma is sokat eryesület ütkára. Ők az elmúlt utazik' főként Szerbiában, és évtizedekbensokattettek ma- több évtizedesméhészeti is a gyagyarországi a vajdaságiméhé- korlataellenére és még mindig bőszek eryiitünűködéséért. ven talál tanulnivalót. Mert Rónai István szerint nagron ahogy a szólás szerint a jó pap sok olyan méhészeü technológiai is holtig tanul, a méhészetben fogást alkalmaznak Magyaror- sincs ez másként nyomatékoszágon, amit itt kevesenismer- sitotta a tapasztalt méhész. A nek. Ilyeneka forgókaptárak ésa folytatásKomlón lesz. múanyagkaptárak, vagy a fiókcseÉk lehetóségei. Ezekbena téTernovácz István

Merre tovább?

Kom|ói'kiskőrösi, óbecsei,törökbecsei éstemeriniméhészekegyütt részét májusbanadják át a meg. rendelőknek,akik a helyszínen A környék legismertebb méh- vehetik át az új anyákat, mivel anyanevelője, Busity Sóndore|ő- az anyanevelő postaiszállítása adásában anyanevelési mód- ban nem bizik. Busity Sándort szerét ismertette. Elmondta, hogy elmondta,hogy az újanyák kemindenévben ismert vásárlók ré- lésükévében nem ra.izanak, így szére állít eló bepárzott anyákat. a méztermelőnek a termelécsak Twékenységét már nyugdí- si folyamatrakell koncentrálnia, ma jaskéntcsaládi vállalkozás for- rajzásme$előzéssel kell bí. nem m{jában űzi, veje segítségéVel. belódnie' így jóval ktinnyebb A rendelésekettélfolyamán odafigyelniea lényeges a mozzajeryzlk' az anyák legnagyobb natokra.

Fiata|anyákkal

ARA NYNEK TA R

Viasztvásárolunk a felvásár|óinkon keresáül! Ár: 850 Ft/kg

FELVASARLO PARTNEREINK
BuDAPEST, MEGYE rönwÉre PEST És BáNA IMRE,5200 Törökzentmiklós' Vak B. u. 2l. uARIAs fizsEF,l22l Budapest, (96)-(s6)-393-445, (+36)-(30)-259-5113 Kócsaqu. 50. , Tel.: Tel. x : (06)(tl-z2B 4;T6, (+3 -(i ol- 206z 4 l z szEL MIHALY' 5666Medgyesegyháza, 6l /fa Barossu. 45. (+36)-(70}629J8z, (+36|-(70)-629-5807 Tel. Szélné : 7 EszAKKELEÍ szARKA MÁRIAb49ooFehérgyarmat, ÉszRrnvuenr Rákóczi u. 35. T9l. (0f)-(+a)-36 4, (+361-(30l-262: 2-2s te57 NAGY ISTVÁN,9200Mosonmagyaróvár, Kismartoni 17. u. MOINAR JAI,Ios,38ll Alsóvadász,Fő u, 24. (06)-(96)-579-a09, _(30)_247 _8427 Telr/fax: i+36) (+36)-(301-322-7321 Tel.:(06J-(46)-396-646, , IZING JozsEF,2800 Tatabánya Kossuth II', kertu. l. PoKA DEzso,5350 Tiszaftired, Domaházi l2lA. u. (+36){30)-684-3868 Tel.: Tel. (06)-(s-e)-35 (+361-(30)-3 4to3 : 2-236, 43KoNoPAs ISWÁN' 2648Patak.Hunvadiu. 9. DÉLNYUGAT Tet. :_(06)-(35)-38 (+361-(iol -2760 2-353, -603 BENKí usnl,7000 Szekszárd, Kisbödó u. 42. ANTALJOzsEF,3390Füzesabony, Tárkánl u' 40/A. : 3r7 36) 0)-3 I .Tel.(06)-(74)- -3|4, (+ -(7 34-606 Tef:.(+3 . 6)-(30)- -3067 663 KouAcs zoLTÁN,8700 Marcali,.Ki|ián u. l. Gy. sEBoK 4s?!o,.3346 Bé|apátfalva, u. 4. Tel':(+16).(zo)-325-1594 Jókai Tel.i(+3F){30)-407-916 I FARKASuszL0,5|n Já.zárokszállás' Madáchu. 9. BECK MATYAS,763l Pécs, Kulturházu. 9. (+3í)-(70)-3 Tel.: l5-2789 -tel./fax: (06)-Í7 (+36).(3o)-9053-1 2)-440475, l2 P_4CS4/4-G (+36)-(20)-340-8629 Tavasz 35/A.Tel.: u. PIRGLWNDEL, 7668Keszü,Petófi u. 136. 4SnO +zrr Ebes, szABo BALAzs,4090 Polgár, (+lo)-(ro)-o57-3343 Toldiu. 19. Tel': : l-034, -264-5036 Tel. (06)-(72)-46 (+36)-(30) MIKLos JANos,8946 Baktüttös,RríLt<óczi u. l32lA DÉLKELEr Tel.: (06)-(92)-461-et3, (+36)-(20)-4el-6886 KouÁcs ANDoR,4loo Berettyóújfa|u, SinkaI. u. 23. RADIcs uszll,752l Kaposméró, Berzsenüu. 3. (06)-(54)-402-s66, G36)-(20)-sBB-70t2 . Tel.: (o6)-(sz')-47i (+361-001334_T -164, 876 BIROANTAL,6630 Mindszent, - Tel/Fax.: SzentI. u. lO. sztP TIB0R,8315Gyenesdiás, (+36)-(30|-253-|682 Toldi u. 2. TeI.: (+36)-(30l-535-9}7 Tel. (06)-(62);2 : 27-010, 3 GAÁL KÁIMÁN,8800 Nagykanizsa, Szabadhes/ 38, SWEINIK USZLO oloo Kiskunhalas. u. Hunvadiu. 43. (oq-07|-426-45g, (+36){30)-611-0248 (+36)-Í7 Te|.: Tel.: o)-368-ioo4 PAPP zoLTAN,6070 lzsák,Pacsirta 16/4.Tel,:(+36)-(20)-533-6512 vÖRös RIBERT,7539szulok,Kossuth 81'Tel.:(+36)-(20)-2223-770 u. u.

A következőterü|etekre fe|vásárlókat keresünk: Mezóberény kirnyéke, és Baja környéke, Székesfehérvár és kömyéke, Veszprém környéke, és -ésPesi Gyór és környéke, Körmendés környéke, Jászberény környéke, megye' ntkemia követkuő teteronszánoi"táiii' és (islel-iiil-iíó:úsa Jele

ARANYNErrÁn DUNAVARsÁnv (os-z+) KFI. 2336 Telefon: 4$-122

21

f
t

2010.NOVEIVBER

rozÉnorrÜ truronuAC|O
KAPTAROR

A'z 0MME Hajdú.Bihar Szervezete Megyei
2010. december 4-5-án 10 órai kezdettel tartja a

I

I \

I

I

A rendszer működése azon alapul, hogy a kitelepitett kaptárak/ konténervalamelyikébe be kell helyezni egy központi egységet, ami négykeretnyi helyet foglal el. A többi védeni kívánt kaptárba pedig egy cigarettásdoboz méretüjeladó kerül. A rendszerhez igény szerint lehet csatlakoztatni távkaptár-mérlegetis. Ha ajeladóval e|látott kaptár elmozdul, vagy tulmelegszik, vagy elériaz előre beállított súly' értesíti központi egységet, a ami sMS-t küld A a megadott mobiltelefonokra az esemény megnevezésével. kaptárakon semmilyen külsó jel nem utal a telepítettrendszerre. o A rendszer központi egysége250 métereshatósugaru körben képes védelmet nyújtani és egyidejűleg akár 200 kaptárt is tud felügyelni o A központi egységésa kaptármodulok közötti kapcsolat vezeték nélkül üzemel O A kaptármodulban található hőmérő' valamint a távkaptár mérlegadatai folyamatosan, távolról e|lenőrizhetők.Az elő. re beállított értékek elérésekor méhész SMS.t kap a . A Méhes vagyonvédelmi rendszer és Távkaptár mérlegjeladókkal megvásárlása eseténa méhész külön-külön állami tómogatdst igényelheta Magyar Méhészeti Nemzeti Programból BE L É P É S | C |ó n o v e mb e rh ó n ap ba n. AK (árlista, megrendelőlap) melynek feltételeit weboldalunkon tudják elolvasni ésletölteni: www.somafls.hu SOMAFIS Kft.. ttt: Budapest, Bocskai ut77-79. Tel: (36)-(t I9 -265r. Fax : (36)-( )-248-1825 1 )-3 -(2o)-955-7 B9a Mobil (+3 6)-(30)-9 50-2 I 53, (+36) E-mail: somafis@t-online.hu - Web: vrww.somafis.hu

Vl. Hajdúsági Méhész Fórumát Szakmai
Helyszínuóltoztús! Baliazuiuóros, HotelBalmaz* Úi helyszín: u. Kastélykert b2.)
December 4. Előadók: M eruald J ó z s ef: Anyanevelés felsőfokon Dr. Nagy lajos: Méhészvoltam Ausztráliában. l1 ezer söpört raj készítése Arany Gdbor: Zümi Szürcsi automata méhetetó,méhitató December 5. Előadók: Bross Péter:25 főáIlású méhészatkagyéritésimódszerének összehasonlitása Kollár Imre: A konténeres méhészkedés előnyei, hátrányai; erós méhcsaládokképzése Fritsch ottó: Az eredményesvándorlás és az akác jó mézelésének feltételei

i

I
7
I
F

I

T

7

Méhészeti eszközök vására
Részvételi díj: ingyenes Ha szolgáltatást (szállás,étkezés), kér kérjükje|ezze fórumvezetóné]| a Jelentkezés Király László, tel :: (+3 : 6)-(30)432-0|25

IuIinden dőtszeretettel ér deklő és tisztelrttel radw érrrlünkre u órunk

?

I
I
\

.FWESSLING
É t et Ü nk in őség e m

M é z v i g á La t o kW E SSL| G -né L Zs a N
. HamisításkisziÍrése szermaradék ettenőrzés áttatánosvizsgálatok Étetmiszerbiztonsági Üztetá9unk pártattanut'ügyfétorientátt hozzáá[[ássat, rövid váliatási határidővelés széleskörűszaktudássa[ Partnereink á[[ rendelkezésére.

ttr {'
L'

7

V

MózvizsgáLataink: . Antibiotikum vizsgálatok . E[e[miszerkönyvi vizsgálatok - nedvességtarta[om - potten - Íruktóz, gtÜkóz, szacharóz - diasztáz. HMF . Hamisítás vizsgálatok mézeredetiségének a ioazo ra [ásá . Egyéb szermaradék vizsgálatok . Mikrobiotógiai vizsgá[atok
-r\\r try uI??
Jl

vÚ.o&o

ffiil::;ilí:l"''', , .QtF: *:Á,j":,',.''"i1'j:
1047Budapest, út5ó. Fóti

.

wEsslrNc HUNGARY Kft. ELELI,IISZERBIZTONSAGIUZLETAO, ÉleuuszenvtzscÁLó LABoRATóRruM

rozÉnorrŰ truronvÁctÖ
2OIO NOVEMBER

Jöjjön el újra Felsőtárkányba a

Méhegészségügyi zár|at ok miatt a|att te|epü|ések á||ó nyú|ós költsérothadás - 2010. miatt október
Megye Baranya Zárlat alatt lévő települések Szigewár-Zsibót, 0csárd,Hosszúhetény Zengővárkony Bács-Kiskun Mélykút' Baja,Nemesnádudvar, Sükösd, Miske' Drágszél, Szeremle Békés Dévaványa, Bélmegyer Borsod-Abaúj-Zemplén Gibárt,Encs,Alsócéce, Méra, Fügöd, Abaújkér' Hernádbüd, Hernádkércs, Nagykinizs,Szentistvánbaksa, Homrogd, Halmaj'Kiskinizs,Felsődobsza, Selyeb, Csobád'Ináncs,Pere,Borsodbóta, Kupa, Hernáds?sntandrás' IVIonaj, Léh Csongrád Szeged'Ullés, Szentes, Ferencszállás Fejéf Bakonycsernye, Mór' Pusztavám, Pákozd'Tabajd' Nádasladány, Vál, Sárbogárd'Alcsútdoboz, Székesfehérvár Győr-Moson.Sopron Dör. Csorna'Barbacs, Bágyogszovát, Écs. Rábapordány' Györszentiván,Nyalka, Bakonygyirót,Bakonyszentlászló' Nyul' Románd,Győrság'Pannonhalma Hajdú.Bihar Debrecen, Püspökladány,Hajdúnánás Heves Kerekharaszt, Hatvan,Eger,Nagytálya, Egenzalók, Ostoros, Andornaktálya, Egerbocs,Szúcs, Bátor, Hevesaranyos, Egercsehi, Mátraderecske, Recsk,Aldebrő, Parád,Bodony,Gyöngyös, Tiszanána, Csány, Maklár, Novaj,Tófalu, Kisköre Jász-Nagykun-Szolnok Ujszász,Szászberek, KŐtelek, Zagyvarékas, Hunyadfalva,Tiszabő,* Tiszatenyó,Kengyel,Karcag,Túrkeve, Komárom-Esztergom Dad Nógrád Diósjenő' Héhalom, Szarvasgede, Szanda,Szente Pest Tápiószentmárton, Budakeszi, icsa, Dabas,Szokolya,Lórév Somogy Pogányszentpéter, Bárdudvarnok, Kadarkút, Tapsony,Csokonyavisonta, Nagybajom' Kőkút,Inke Szabolcs-Szatmár-Bereg*' Napkor' Na€ | yszekeres, Dombrád'Berkesz, Lövópetri' Szamosújlak, Tisztaberek Tolna Kocsola,Nagykónyi' Koppányszántó, Ertény' Pári' Dúzs, Csibrák,Kurd,Ocsény, Gyulaj' Mucsi, Németkér, Harc,Szakcs, Kalaznó,Hógyész, Zomba,Sióagárd,Decs Gyórvár' Pácsony,0laszfa,Kismákfa, Petőmihályfa, Andrásfa,Rábahidvég, Hegyhátszentpéter, Vasvár, Nagymákfa, Püspökmolnári,0szkó, Sárvár,Sitke, Gérce, Sótony,Ikervár,Csehi, Alsóujlak, Dörtjske,Gersekarát, Szarvaskend, Nag1'.rnizdó' Magyarszecsőd, Döbörhegy, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Csénye, Bérbaltavár, Mikosszéplak, Nagyilaj Veszprém Halimba,Ajka-Padragkút, Szőc, Bakonyság, Bakonyszentiván, Pápateszér, Nagydém' Lovászpatona, Bakonytamási, Pécsely, Balatonszőlős, Vászoly,Aszófő, Balatonfüred-Siske, Barnag,Kékkút' Abrahámhegy, Salföld, Tóthvázsony, Kővágóörs, Balatonrendes, Káptalantóti,Badacsonyörs, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna,Kup, Noszlop,Oroszi, Doba,Borsztjrcsök'Gic, Csetény, Szápár' Dudar,Várpalota, Pétfürdó, Oskü,Jásd, Városlőd'Kislód ZaIa"* Nagykanizsa, Botfa,Söjtör, Harlahida, Szentkozmadombja, Becsvölgye, Lovászi
VáI. részleges zárIat alatt.Székesfehérvár részleges zár- Alcsútdoboz' Nádasladány lat alatt:Óreghegy, Kisfalud, Csala, Ráchegy -- Tiszabö nyu$atifelevan zár|atalatt. 5 ---Valamint km-eskörzetük. ----Valamint5 km-esközetük, illetvePakod,Zalabér, Batyk,Zalavég Vas megyei nyúlósmegállapításkm-esZala megyeikörzetei' 5

Méhészeti Konferenciára,
ahol festríikörnyezetben színvonalasszakmai e|óadások meghal|gatása mellett készülhetaz új termelésiévre. Idóp ont: 20l l. januá r l 4. l 5- l 6. He|yszin:Felsőtárkány(Egertől5 km),Hotel Táltos,Ifiúság l. u. Proqram: Radi Tíbor: Gépesített méhészet. család vas raklapon,kö220 zépBoczonádi rakodókaptárban _ Schuller József: Méhészkedés konténerben 4 egységes keretméreten - Kerekes József: Yándorlás 3 akácra NB íekvókaptárral (katasztrofális évekkivédése) _ Tóth Péter:Varroa atka elleni szerek ésmódszerek összehasonlításaésaz OMME monitoring vizsgálatok eredményei _ Dr, BékesiLászIó: A méhekújkori nozemózisa _ Szecskó Krisztian: A GSM alapúméhészeti riasztórendszerek Természetesena jól sikerült borkóstolót ismét megtartja Gecse István borász A rendezvényköltsége 35 000 Ft, amely a teljes ellátást tarta|mazza. Jelentkezni 20ll. január 10-ig Kerekes Józsefnél a (+36)-(30)-9B3-B66B vagy Bíró Péternéla (+36)-(30)-6351264-es telefonszámon lehet.

lr egésnógcs ménclcn\
Látogassa meg kiá||ítási standunkat Gödöllön, a méhészeti felszere|és és eszköz vásáron ! 20l0.november 27.
Swienty
Po|isztiro! kaptárak,rajládák,felszerelések, ruhák,kesztyúk, kalapok, gépek,berendezések, anyaneve|és.

ttista lí

Swienty
Telefon : +36 9ó 423.825, +3620 45 89 546 lngyenes zöld szom :+3680 20 46 47 (8.00.16.00) Cím: 9028 Győr, József Attila u'5/a. lnternet : www.eristo.hu,E-mail : info@erista.hu Skype : eristokÍt|

t

r

7 ) I
I a

kezesség Azintézményi Iehetősége

Á

I
I
I

\

I

i
I

!
I

I
I

A hitelíeIvéteIi fo|yamat soránmikor fogIalkozik AIapítvány? az MiveI kezesség? kérhető aIapítványi az éshogyan húsz |étrejött éve aIapítvány hite|banki A közeI pénzügyi intézmények Az a hite|t nyújt készf kezességge|. üqyintézést nyÚjtó termékekhez fedezetet, izető ke|l, lótják A vá||alkoziknak je|ezniÜk hogy e|. csak a banki hite|ek más kezesség és Az intézményl pénzÜqyi készÍizető kívánják az A|apítvány venni fedezetének típusa. a igénybe Cé|ja egyik termékek kér a GyakoÍi hite|íeIvéteIének vaIamint kezességét. aZis,hogy bank kiegészítrÍ kÖnnyítése, vólIaIkozósok eZekben esetekben az a vállaIkozótó|' kockázatának csökkentése fedezetet intézmények a pénzÜqyi az kezes meqoIdós intézményi bevonása. esetén az kézenfekvő hogy nem ÜgyÍél azálta|, a hite|t tÓr|esztő teI az a VesZi d kdocsoIatot |vlindkét esetbenbank kifizeti banknak ÜgyÍé| a az fennó|ló Alapíivány aIkaImazottak AIapítvánnyal, az igénylés a banki 20-80 kÖtelezettségének száza|ékát. Íizetési igényeket A kezessógi feladata, a vá||aIkozásé. nem gyorsan maximum munkanap it alótt. eIbíráljuk. a kezesség iránt? az Mekkora érdek|ődés és egyévi Az a te|jes fontos kezesség a vó||alkozósoknak, A|apítvány tőke. maximum AzaIapítvónyi vó|laI 20-B0 hogy óta mint eztbizonyítja, indulásunk tÖbb 28ezer kamatösszeg száza|ékóra kezességet. hiteIezési díja van' A szoIgáItatásnak dea hazai leveIet ki és kezességi adtunk azagrárágazata nyújtja az vá||aIkozósok piacon AIapítvány a Iegkedvezőbb vidékÍejIesztés működő területén futamidejű Pé|dáuI 2 éves egy kezesséqi díjakat. forint és ezzel mi||iárd hiteI 500 hiteIeihez, kezesség hiteIhez kapcso|ódó forint Összegű 1mi||ió segítettÚk' Azutóbbi időben a igénybevéte|ét forint. egl7szeri dr1fizetésű, dr1a megszigorodtak, íqy szómos ó|ta|ános 6500 hiteIhez fe|tételei iutás jeIentí kezesséq esetén' mértékű kezesséq az B0száza|ékos vá||aIkozónak az intézményi a hitel Így eImondegyet|en mego|dást íe|véte|éné|. pénzÚgyi intézményekné| hogy szerepe fe|értékelődött' MeIy hatjuk, a kezesség igényeIhető a kezesség? intézménnyel á|| 150 igénybe AIapítvány az kezességét? AzAIapítvónypénzÜgyi Kik vehetik kereskedelmi Így szinte ö5szes aZ kapcsoIatban. kis kÓzépvá||aIkozásoknak Móret szerint mikro-, és a faktoring és számos takarékszövetkezetné|. A tapaszta|atok hogy banknó|, aztmutatják' tudunk segíteni. készfizető kérhető fó mikro.vállaIkozások |Ízinqcégné| az AIapítván'l Ieginkább1.]0 kÖztjtti az kezességi szoIgá|tatósa. kezességi szolgá|tatásunkat. veszik igénybe intézmények is az és szómára Azügyfe|ek a pénzÜgyi csak A vá||aIhozásoknak vagyunkIegÍon. inanszírozás terÜ|etén a agrárf partnerek' a vidékfejIesztés kezességvá|la|ással segíteni? tudnak Bár az utibbi tosabb pénzÜgyi kizáriIag vál|alkozásként nagyobb nyer, teret mindig AzAIapítvány időben egyre számunkra Azt hogy végezhet. |óttuk' a kezesséqi szoIgá|tatást ÍejIesztések maradndk a a mezőgazdasági fontos tanácsadási a számára vá|laIkozások IegÍontosabbak. is'íqy egytanácsadó tevekenység |étrehoztunk Íő Kft-t. cég A tevékenységének az társaságot'AVHA hiteIekre futamidőre és Mekkora kiegészítse, hoqy tevékenységét célia. az aIapítvány kezességet? vá||aInah -a kapcsoIatokat seqÍtse vólIaIkozókkaI építsen' és köze| Naqyon - az ügy|etek 70száza|ékakis sok mezőgazdasági szaktanócsadással, Íorint közöttihite|, voIt de 800 működésÜket l 10 isszegű,és miIlii szervevagy tanácsadássaI akároktatások is. futamidő pá|yázati forintos ÜgyIet Je|enIegátIaqos az mi||ió minden tevékenységet A társaság o|yon mÖgé zéséve|. be|üIi akór25éves és hite|ek is de Ötév, éven AGRÁR.VÁLLALKozÁsI vál|aIkozásként márnem e||át, mipénzügyi amit AtAPITvANY kezesséq. {lÍELGARÁNclA adható me0. tehetÜnk

.* ,{ r " r

KÉRDEZZ-FELELEK
2010.NOVEI\iIBER

ségét előírthatáridőbenvagy az - Halmozottadóelőleg-alapa határnaponteljesíti; harmadik negyedév végéig: zs - az egyénivállalkozói tevé- millió forint. - Halmozottadóelóleg-alapa E rovatunkIehetőséget biztosít méhésztársainknak,kenység2010.július 1-je előtti idószakának minden naptári negyedik neg}edév végéig: 45 hogy adózássalkapcsolatos kérdéseikre választ napjára vonatkozóan ténylege- millió forint. kapjanak. Kérdéseiket a Szerkesztőség várja sen'vagb/ adóévben egTéni az - Az egyénivállalkozó az elaz (Méhészet, Budapest' 294. 1591 Pf. vállalkozói tevékenység 2010. ső féléwe nemjogosulta l0 szájúIius l-je előtti idószakára esó zalékadókulcs alkalmazására. E-mail brossp@t-online.hu). : naptári napokkal arányosan: A harmadik negyedéwe fizejövedelemadó legalább az átlagos állományi tendó adóelőleg meghatározá. Az egyéni vá]lalkozásból lalkozói személyi jutó adóelő. létszámés a minimálbér napi sa: az első féléwe szarmazó 2010. éü jövedelem 19 százalék. = Az 50 millió forintotmegnem összegének utáni adó mértékének szorzataként megha- leg-alap: millió x (18l/365) 25 évközi járulékalap haladó összeg után - az egyéni tározott kétszeresére,12 millió 397 ezer forint. változása. jutó adógazdasági pénz- vállalkozó választása alapján - vary ha a székhelyejogszabály- A második féléwe - Az egyes és feltéve, hogy: ban megnevezettleghátrányo- elóleg-alap: millió - 12 milügyi tárgyu törvények módosí- l0 százalék, 25 -kisvállalkozói adókedvez- sabb ténégek' tásáról szóló 2010.éü XC. törtelepülések vala- Iió 397 ezer forint = 12 millió és melyikében - legalábbaz át- 603 ezer forint. Halmozott fizevény kedvezóen módosítottaa ménytnem érvényesít, a van jövedelemadó törvény és személyi - foglalkoztatottainak haü lagos állománl létszám a mi- tendő adóelóleg:12 millió 397 számtani nimálbérnapi összegének hatálya alá tartozó,a uóllalkozói átlagos létszámadatok szor- ezerforintx 0,19+ 12millió 603 járulék- ezer forint x 0,1 = 2 355 000 + meghatározott szem j öu edelem il ó szab ai átlaga alapján meghatározott- zataként élyi a óly szeint ailózó egyéni uóllalkozók átlagos állományi létszámaaz alapra vallott be nyugdij- és I 260 000 = 3615ezerforint. járulékot. esetében uóllalkozói adóalap egyénivállalkozói tevékenység egészségbiztosítási a Már megfizetett adóelóleg: 15 július 1-jeelótti idószakáAmennyiben az eryénivállal- millió forint x 0,19= 2850 ezeÍ utdn fizetendő uallalkozói sze- 2010. j méIyiöu edeI emadó mértékét. ban legalábbfélfó, vagy váIasz- kozó 2010-benaz elsó félévre forint. A harmadik negyedévet Az új szabályok szerint éves tása szerint az adóév egészére megáIlapítottvállalkozói adó- követóen fizetendó adóelóleg alapraa 10száza]ékos szinten 500 millió forint vállal- számítvalegalábbegy fó' és adókulcsot (36t5ezer- 2850ezer)765 ezer - az egTénivállalkozó 2010. alkalmazza,akkor a 10 százalék forint. A neg}edik negyedéwe kozii adóalapig l0 százaléka j adó fizetendó adóelóleg meghatárovállalkozói személyiövedelem- elsó félévrearányositott adó- ésa 19 százalék különbözejutó adóemegfelelőösszegetaz á||a- zása: az első féléwe adó mértéke' 500 millió forint alapjaésa 2009.éü vállalkozói tének az 20t0- mi támogatásokra vonatkozó lóleg-alap:45 feletti részrepedig továbbra is adóalapja (a tevékenység millió x (181/365) ben trirtént megkezdése esetén rendelkezések a szempontjábólmi- = 22 millii 315 ezer forint. A 19 százalék. jutó adóelóleglegalábba nősítenikell' továbbá az egyéni második féléwe A két adókulcs alkalmazása 2010.éü adóalapja) minimum vállalkozó köteles a bevallásában alap: 45 millió - 22 Ínlllió 315 esetén a vállalkozói bevételt jövedelem (nyereség) egyezikmeg (kivéve' tájékoztató adatkéntfeltiintetni ezer forint = 22 mi||ió 685 ezer csökkentó kedvezményekalap- összegével ján a csekély ha kezdőnek minősül, vagiyele- és - a bevallás benyújtásának forint.Halmozottfizetendőadóösszegü (de mini és kezdó érmek évét mis) támogatásadóéü összegét mi kár sújtotta) tekintve - nyil- eLőIeg:. millió 315 ezer forint 22 - vele szemben az áI|anház- vántartásba venni. x 0,l9 + 22 mi],|ió az adóévben érvényesített összes 685 ezer foA nyilvántartottadókülönbökedvezmény értékéból 5oo tartásról szóló törvénybenmegrint x 0,l (4240ezeÍ +2268ezer) az munkaüg|yi zet annyiban ésakkor vezethe- = 6508 ezer forint. millió forintot meg nem haladó határozottrendezett részután 10 százalék'az e feletti kapcsolatok követelményének tő ki a nyilvántartásból, ha és A már megfizetettadielöleg: miatt az egyéni vál- amennyibenaz egyéni vállalko- 3615ezerforint.A negyedikneösszegre 19 százalék adómérték- megsértése 2010.jú- zó azt a törvényben előírt cé- g}edévet követóen fizetendő kel kell kiszámítani.A bevezetett Ialkozói tevékenység június 30- lius l-je elótti időszakábanésa lokra használjafel, vagy 30 na- adóelóleg:6 millió 508 ezerfoúj rendelkezést 2010. megelőző adóévben munkaü- pon belül megfizetia kivezetett rint - 3 millió 615 ezer forint = a át követően kell alkalmazni. azonosösszegú A 2010. éwe megállapitott vál- gyi hatóság' az adóhatóságvagy résszel adót. 2 millió B93 ezer forint. Példa: lalkozói adóalapot az első és a az egyenlő bánásmód követeljo ellenórzéséregosult - Halmozott adóelóleg-alap a Krenovsz\rné másodikfélévre kell osztani ményének meg Lovász Andrea az egyénivállalkozói tevékeny- hatóságjogerős ésvégrehajtha- második negyedévvégéig:t5 ille- millió forint. ség 2olo.július előttiés l-je 2010. tó közigazgatási határozata, okl. adószakértő június30-a utáni időszakáraeső tóleg jogerós bíróságihatározat nemszabottki munkaügyi'vagy naptárinapok arányában. - A 2010. mósodik féléure az egyenló bánásmódról és az előmozdításáarónyosított udllalkozói adóalap esélyegyenlőség adója: a 250 millió forintot meg ról szóló törvényben meghatáA Magyar Apiterápiás Tánaság 2011.február 19-én Bunemhaladó rész után a |o száza- rozott bírságotvagy az adózás dapestenrendezimeg az ,,ElsóMagyar Apiterapia Konlékadókulcs feltétel néIkülalkal- rendjérőlszóló törvény szerinti ferenciáját",amelyrevárja a méz, virágpor, méhpemazzal,I.tog mazható,továbbirész után pedig mulasztásibírságot, pó, méhméreg, propolisz,apimaril stb:alkalmazásában, az áIlanháztartásról szóló töraz adó mértéke száza]ék. 19 kutatásábanelérteredményeikőlszóló magyar nyelvri - A 2010, első féléure ard- vényben meghatározottrendeelóadásokat. nyosított udllalkozói adóalap zett munkaügyikapcsolatokkömegsértését nem A jelentkezést adója: a teljes összeg után - vetelményének röüd összefoglalóval vállalkozó a amennyibenaz egyéni vállalko- érinti,ha az egyéni 2010. december10-ig kell határozatzó nem jogosult a 10 százalék jo gerósközigazgatási hatáadókulcs alkalmazására'illetve ban vagyjogerósbírósági elektronikusana krj@apiterapia.hu e-mail címrebejogosultságaelle- rozanal elbírált közigazgatási amennyiben küldeni. foglalt kötelezettnére sem választjaazt - a vál- határozatban

Adótanácsadó

FELHIVAS

25

(|eve|ezólapon, Pf. Vagya 273-2285 faxszámrc' |evé|ben faxon) 159]Budapesi' 294 címre. vagy az írásban Várjuk ApÍóhirdetéseit kizáró|ag Beérkezési határidö:a tárgyhótmege|őzöhó|ap ]0-e. szerkesztósége. A borítékra rá: |\4éhészet Írják (360Ft + áfalszó]. Hirdetést te|efonon nemfogadunk. ke|| az á|taIunk küidött csekken befizetni A hirdetés e|lenértékét

EPERJESINE vá||aIkozás MézfeIvásár|ó
Mézfe|vásár|ásaz országegész azonnali fizetésse|, terÜ|etén, 9ön. gyö|egcseréve|, szá||ítássa|, aktuá|is napi árakon, mennyiségűfajtájú. de Minden és méz csaktermészetes érdeke|. Nyiw a:á| | and ó an . (06)-(29)-426-691 Tel.ffax: Mobil: (+36)-(30)-940-5s48, (+36)-(30)-e32-0422 Te|ephe|y |evé|cím: és Eperjesi ndorné, Tóa|más, Sá 2252 Liget 28.fPest megye) u.

MEZFELVASARLAS
TiszteltMéhésztánaim! Szívesen állok rendelkezésükre az alábbi szolgáltatásaimmal:

rónluÁs

lel Utánvéte| megrendelhetci
gyógykezelésére Fumagillin hatóanyagú nozéma Fumidil-B por. Varroa ellen kaphati Perizin, PerÍzinadagoló Lajosmizse,SzentIstván u' 1. -903 -563.Mobil: (+ 6)-(30) 2-760 3 Tel./fax.(oG) 6)- 457 : -(7 va$/ további Vásárlás kéq.en esetén állatorvosától ryógyszercszétól felvilágosítást!

propo|isz fe|vásár|ása, Méz, viasz, Azonnali fizetéssel' cseregöngyöleggel'
folyamatosan várom mindenfajtatiszta, felajánlásukat méziikeladási szándekával' természetes

sTíLUsBAN MtÉHÉszsnnÁT

Mézes Maci Bt.

Mézfelvásár|ásaz országegész fizetésse|, csereterlj|etén' azonnaIi AKc|o! l,5 litereskeretetetóakciós áron megrendelhető, göngyölegge|' Baks. ki Forgó József, 560 Ftidb áron. (06)-(62)-269-736, Méhésztársak! u. 54. Tel./fax: méhSeIejt|épet' Ba|taésBalta Kft.' Te|.:(o6)-(30)-201-2399. (+36)-(30)-4s6-6s47. hidegen viasztnagy szi|árdságú. Postózást udllalunk. mű|éppé doIgozok fe|. hengereIt mű|ép válIaIok. Színes Mtl Postázást SzigethaIom, u. MéhészboIt' I20literes MEZFELVASARLAS gyertyának Ba|ta Lász|ó, kapható! Viasz214., MO.tó|tÍzpercre. az müanvaÉ hordó Ady E. u. 9. Te|efon: Va|kó, műlép csereszoIidáron. Méhé. 2114 ÉszakkeletMagyarország folvamatósa"n kanható. vá|asztékban. (06)-[28)-484-209. szetife|szere|ések bő területén' Anvarácsok Jenter.fé|e oetéztető azonnalifizetéssel, készü|ékmézletö|tő tartá|Yok mézadago|ó Méz kicsomago|ásához cseregöngyöleggel. Furetto szöktetőkstb.kaphatók. pumpa csupor tetőVe| 400grammos Gyors, pontos bonyolitás! (postai is) csomagként kedden óráig. tetőve| miÍanyag 9-16 0szinyitvatartás ÜVegtető'pontos. 6 -, solTÉsz úszt-i (+36)-(20)- ki|ós, Tel.:(06)-(24)-401-348, üvegek zárásái||etve szabvány felvásárlás azonnali I. Abaújszántó' Szemán 37' 972-8722. maci hoz' műanyag szöktető' mézes fizetéssel Tel./fax : (06)-(47)-3 1, 30-88 rak|apok műanyag 250grammos e|adó, Király Gábor Í+36|-(20)-427-0622 lyukbő- kaphatók. IegoIcsóbban gyártótó|. a 10' 15' 18' 25, 30 mi||iméter Telefon(+ 6) (7 -212 aB 5 : 3 - O) gépfonatok, : csirkehá|ók' rostaszö- Tel.(+36)-(30)-934-2065. ségű Kovács, V||., Bp. Marek vetek kaphatók. Méhmérgezések káÉe|mérése' igény Kaptárakgyártásátvá||a|om szegozás pá|yaudvartóI 2 perc. Mű|épkészítés. öreglép.feldoI feIkészítés. József 39.Ke|eti u. szakvé|emény, bírósági NB Hunor rakodó 9500 Ft-tól,1/2 rarint. (+36)-(30)- kedvező eszközökméhész áron.Méhészetl Ma|ya Péterigazságügyi Telefon(00)-(t)-342-3182, : 13 kodó'l1 000Ft.tó|' 16.18 000.NB NB füstö|ők. keretek. á|cázócerukínai szakértő' (+36)-(70)-949-6077, Te|.: 955-2449. (+36)-(70)-323-9634 24 i4000 Ft.Tel.: méFuretto, műanyag za,feromon, Web: www.mehmeroezes.hu pergetők _ nagyváEGY GYoRs nínronnÁs stb. hészka|ap, Dáüd MéhészetiGépgyrl'rtás' www.omme.hu Bacsák Károly, lasztékban kaphatók. Kalocsa (06). Gyclr, JózsefA. u. 79.Te|'/fax: méz|etö|tő tar. Úl rrnuÉrtFúthető (96)-434-685. l/l oldal 335 000 Ft e|őjeHárs keret|éc megrende|hető, tá|y 50 kg{ó|.FUREilOatkae|leni 210000 Ft l/2 oldal gyezhető. Tel.:(+36)Györi András. mézmelegíködö|ő.Hordós' kannás 132000 Ft l/4 oldal vimű|ép kaphati, Hidegen hengere|t (30)-9e72-61 6, (06)-(2s)-461 -075. tő' Mézpergető rozsdamentes 1/8oldal 93 000 Ft 9épek 2141 |VlervaId Józsefné' asztvásároIok. kivitelben 2-66 keretig, automata, oldal 60 000 Ft (06)-(28)- 1/16 Csömör,Kossuth u. 6.Te|.: L. Méhészeti eszközgyártás! 398 000 Ft Hátsó borító Furetto-ja. 230V-osszabá|yozássa|. 445-404. igény Mézpergetők készítése sze. 82, 83 színes 368 000 Ft 1 napon vításgyári aIkatrészekke| háméhIefúvó. rint.Fedelezőgép. Apróhirdetés 360 Ft/szó 720.as fazettás be|ü|. Viaszfőzők. SOMOGYIJOZSEF csak |ózatitápegység 220V.os ki. l mm hasáb 360 Ft/mm + tető. mézesüveg IaatArLé<zi+ő V. Forvite|ezésbenI Méhleseprő'l2 1/1PR-cikk 264 000 Fr Ka|osa' ktván 82. Szt. u. 6300 gatható 3411 omolya, Sz a csepegtetc! á|lvány gyárAz árak a 25olo-os áfát nem (06)-(78)-462-243. Tel./fax: tartalmazzák! Szent lstván út31. Té| tótó|. RáczFerenc, 6500Baja. u. (+36)-(20)-9s1-8941 Tel,: ( (+36)-(70)-3s6-6923. Tel.: +36) -(20)-327-462s Fax: s3. Tel.: méEvodia(méze|ő díszfa)' többfé|e /06)-(79)-323-oos. Hárs keret|éc ze|ő csemete, megrendeIhetö. Te|.: Baranya, Mézfe|vásár|ás Bács-Kiskun, precíz minőségben szárított (+36)-(70)-61834, (+3 Kristálycukor. 1-1 6)-(70)-627megyében. Dömötör Jizsef,NeTo|na anyagbó| megrendeIhető. 3488!V irág zófák éstulajdonságaiknak porcukor, cukorliszt r.Te|. mesnádudva : (+36)-(30).905-7207. (+36)-(30)-449-9193 Tel.: rtja.h Www.fö|dieletpa u megismertetése: napi Iegkedvezőbb áron

valamint ml-es, ml-es 720 370 forgalmazása és rrl-es 220 üvegek Fémüvegzáró|apkák színben, fehér, arany müsejt mintás és 82-es 63-as és méretben áron nálunk legalacsonyabb a szerezhetók be Mű|ép, cukorésl2o |-eshordók kaphatók CsorbaJózsef, Szentkirály : Telefon (+36)-(30)-935-8370

Terme|ői mézesüveg,

V!ASZ PROPOLISZ

Hirdetési áraink

MéhészboIt Kiste|eki Székesfehérvár. u.80. mti|épre cseré|ek. Méhviaszt veszek, (06)-(22)-323-842. Tel.: Postázást vá||aIok

Kft. ,,PlLLE"
Solt, KossuthLajosu. 91. -486-292 Tel.:(06)-(78)

we bold alon !

Mű|épkészítés' öreg|ép-feIdo|9ozás. eszközök, feIszereIések. Heveder 9yártitól!Gyorséshe|yta- Méhészeti a BácsaImás. Köztársaság utánvét- Markó|stván. karékos biztosít. Postai kötést (+36)(061-(79)-343-729, Te|.: teI is megrendeIhető. (06)-(20). u. 81.Tel.: s36-6304. [20]-346-9210.

26

\

r^É"zÉDE.s
m ikulós no pi pr o gr o m ok

. ]-.:.'
Ba|taésBa|taKft. 2114Ya|kó, Ady E. u. 9. (06)-(28)-483-0s0, 484-2os, (06)-(28)(+36)-(30)-201-23es
hfcnetwork.hu baltalaszlo@ Nvitva: H-P:8.00-17.00. 8.00-12.00 SZ: Tájékoztatom régies leendó ügyfeleimet, a megnyitottam újfeldolaz gozómat (Va1kó' Dányi ú| 12la,) Elérhetriségeink változtak. nem Továbbra forga|mazzuk is a',LEGA'',''LYS0N,.cé9ek termékeit.

i;

: *
:.. ":

'u
,3

d e ce m b e r 4 - 5 . én
azUniverZoo-ban!

]z-.-o! -9:99; o1áis

ntunaa akciók.Érdeklő ! djiin
Hidegenhengerelt mülépkészítés' sonkolyfózés, akár sajátüaszból is. Bármilyen elképzelését megoldjuk'a kaptárvastól a mézkicsomagolásig.

E|őadásainkon megismerheti iitókony a méz hatását a cukorraI szembeni e|őnyeit' ínycsik|andi recepteket, mézes me|yekke| megőÍizneti egészségé1! családIa AzUniverZoo Miku|ása minden és vár kicsit nagyot mézvásárra|' gyermekpfogramokka|, kézműves ÍiImVetítésse|' fogIalkozással!

MINDENcsnúoornól És mÉznól n n szólt

ECYHÉrvÉcr AM|KoR

Vasárnap napi ráadásaként ismét a Miku|ás programok

K|SÁLLAT vÁsÁRozoo. -

Híujon bizalommal, megbeszéljük. Viszonteladókat nagykeronkisz gdlunk' ór ol
várja A Demeter mű|épüzem a méhésztársakat. |Vű|épkészítés, öreg. Borsodbanaz összes és viaszvásár|ás. |ép.feidoIgozás, Cím: szomszédos megyében ! DemeterAndrásné' Nyíregyháza' Fizetés a he|vszÍnen készoénzben. (06)-(42)-404Tel.: Garibaldi 13. u. Í ^<e re n n n n rl n Ipn 439.Szombaton zárva. Preciz' oontos átvéte|.

AzUniverZoo várják! éttermében kü|ön|egességek egyedi Várunk mézÜket Íorga|mazi méhészeket, á|talunk salát akik az biztosí. toltstandokon kistoItatják, termékeiket. értékesítik szeretetteI mindenkit,Íontosnak várunk aki tartja egészségét. csa|ádja További inÍormácii: 305331825 +36 te|eÍonszámon a www.univerzoo'eu és webo|da|on.

MEZFELVASARLAS

Ruscsák AttiIa Encs, Kossuth 33/A. út (06)-(46)-386-69s. Tel./fax: Mobil(+36)-(20)-371-9281 :
i T am á s i . e n d s z e r | ú j r a k odó ka pt ára k 10500 F i - tó e | a d ó kH u n o 1f é| B 8.12 N . k er et i gK e r e te r e n d e I h e tőT e|.:+ 36] . ' k k. ( (301-23 9 - 5 9- www. k a p ta rzon a .u wh u 22

UJ! POLISZTIROL HABKAPTÁR!
MéhészboIt' Nyíregyháza napfény'' ,,Csurgatott eszközökgyártá5a forés Ernő Szabó méhész és mézfe|vásár|óMéhészeti
- Méz - Bioméz

Statikailag kifo gástalan, kiváló hószigetelő' NB, U 2NB és Hunor méretekben. Higiénikus alj' kihúzható tá]cával' itatóval.

Egyedi kaptárgyártás!KompIett www.habkaptar.hu rakodóésfekvőkaptárak 9520 Ft. (+36)- (30)- 21 62 1 0 6tó|' Bármi|yen méretben, kiaIakításTovábbá vá||a|juk sa|. konténerek te|jes ktrű |egyártását. KohutBútor viKészítünk higiénikus a|jdeszkát Kft., www.kohutkaptar.hu rágporszedőve|, Szarvas. rakodókaptárakat és (+36)-(30)-345-4956. Tel.: keret|écet hársbó|. Vartartozékait, ga. ZaIaszentgrót. (06)-(83). Te|.: (estel. 360-912 362-472.

ga|mazása méhészeknek ésviszonteIadóknak' Termékeink megtekinthewebo|datők a www.meheszbo|t.hu e mézfajták |vásár|ása fe - És g yéb Ion. is la.I ! Postázástvá| unk Cím: 4400 C im:4823Nag yd obos' út121. Fő (06)Nyíregyháza' A' u' 15.Te|.: Fáy (+36)-(20)-44a-7981 T e l. : 7. 69,(+36)-(20)-392-281 E-mail szab o. e rno@me zte rme lo. hu (42)-341-1 :
www. me zte rme lo. h u

vÉzrrlvÁsÁnús
az ország e$észterületén azonnali fizetéssel! Személyes kapcsolattartás, forduljon hozzánk bizalommal

MézfeIvásár|ás készazország részén' dé|i fuonnaIi
pénzes fizetésse| cseregöngyö|eg és HunyadiLajos mé. biztosításáVa|. hész.mézfelvásárló, Kiskunmajsa' Kertu.9.Tel.: (06)-(77)-482-004. /fax: Mobil (+36)-(30)-963-4602. : Hunor kaptárak o|csón e|adók. Erd.: (+36)-(20)-985-1 s98.

MEZFELVASARLAS! Mindenkori legmagasabb áron Eger 200 km-es vonzáskörzetében ! Korrektbonyolítás! Azonnali fizetés. Cseregöngyöleg S | MoN M| K L ó S Nagyvisnyó'

gyártmányú, görö9 Apitech Eredeti fűtött rezgőkéses fede|ezőgép, keHunor retre, Erd.: újszerű á||apotban eIadó. (+36)-(30)-934-s3 s4.

lfiúsá9 4l^. út

(oG)-(36)-3sl Tel.ffax: -0s8, mobil (+36)-(30)-476-0512 :
Száraz hárs keret|éc szabványésegye. d i m ér e tb e Te ' : ( + 3 6 ) . ( 2 0 ) .924.248C n'

Fejér, Veszprém Komárom és megyeéskörnyéke. Fizetés készpénzben, cselegöngyö1eg.

uÉzrelvÁsÁnúst

Tel. fax : (06) (32)- 444-o55, / (+36)-(30)-e83-0032, (+36)-(30)-2 150 19-3

NATUR.SZKft.

Méhészbo|t Kaposváron ! Fő u.34.
Méhészeti ka. eszközök, szerszámok. p a| I ap ok. rá||ok. mű|épcsere' ac. ove kozott és fo|yóméz, méhészeti terméke k' méze p usze dI ik, é z es örs m sz (+ pök. K aposméz T e |ef on: 3 6 )Bt' (70)-s33-9441, (+36)-(70 )- 66 9 1 0 . - 31

úszt-i sP|NDLER
91 T e : ( + 3 6 ) - ( 2 0 ) -s -6637 l
Kápolnásnyék, Lehel u. 7. i

Mű|épkészítés. öreg|ép-fe|do|gozás a tamásimű|épüze mb e n. T ankaPéC ím: (06]te r' T amási'S zarkahe gy T e |. : 12. 4l-472-400. 17

Mű|ép kapható! Viaszt vásáro|ok. Te| (+36)-(30) -81 6-3236.

27

Taposó. anyarács, szöktető és
Taposórács (hi$énikus a!. desz.kábamenekiilőtérte rostaszövet hetyett) ésanyarács bármilyen megméretben rendelhetó! Újdonság: fém szöktető! Hívjon' érdeklődjön: Firnigel János' Tököl. 9-289. Tel.: (+36)-(z0l-226-4340,vagy (06)-(24)-47
A Mézes Mackó MEzFELVASARlÁs! Méhészbolt A |egmagasabb áron napi Tamási' Rákóczi u. 6l. fizetés, fuonnali cseregöngyöleg Méhészeti feIszere|ések bő Vá|asztékgya Észa kkelet-Ma rországon ban. Viasz-, mű|épértékesítés éscseANTALJÓZSEF re.Méhgyógyszerek és táplá|ékkiegéFüzesabony, Tárkányi 40/a út szítök.Üvegek, termelőimézesüveg (36)-(30)-663-3067 Tel.: forgaImazása. Fajta.és és |apkák biomézek, viaszgyerták vá|asznagy kistékban' Kristá|y. izocukor és és HATAI GYARTASU akciós nagykereskedés. Cukor|epény műanyag műanyag kaptárak. áronkaoható! keretek Hunor U2 NB méretben és (+36)-(30)-901-9228. Tel.: megrendelhetők! Érdek|ődni Iehet: méhészbo|t, Mézcsomago|ó anyagok' (+36)-(30)-8s8-0726 V|V|EN2005 csomagkü|dő szo|gálat. E-mail: józsef Attila Kft'. Ba|atonszentgyörgy, hotmail.com. lukacs.meheszet@ (+36)(06)-(85)-377-864, utca11. Tel.: (30)-373-7647 www.mezbo|t.eu' Várendszerü, higiénikus a|jja| idő. Uj' Tamási egyeztessenek sár|ás e|őttkérjük méhimpregná|t kaptárakat e||átott, oontot. Iehet: csa|ádokra cseré|ek. Érdek|ődni (+36)-(30)-278-1 702. Kaptárak gyáÉása garanciávaI

ANYAGoK nn ÉzcsotrlAooli :

g g flakon, 150 tubus, 250.350 mézesmackó g müanyag mézesflakon, PEI 250-500-900-1000 PEI 0,5-1-3 kilog;ammos maci, 3-5kilogranmos núanyag kanna, 25 nérykörmös hattönnös fedel, gnnmosp€npós tégely' es propoliszos flakon, mrianyag anyzárka 30ml-es
Felcsút' Fó utca 6. Tel. (06)-(22)-3 : 53-22r.Fax:(06l -253641 -(22) E-mail:nektarplast@neltarplast.hu - Honlap:www.nektarplast.hu

Kft. NEtfiÁRPLAsT

|stván-féle Dr.Ludányi mesterképzés méhész szakképzés,
Gödöllön ésIsaszegen a tanméhesben g}akorlattal, a legképzettebb előadókkal. Kezis jelentkezhetnek. dők 44-OO97 Telefon:(+3 6)-(20)-9

fiókbó|, á||4 db 1l2NB,vagy3 Hunor Hárs keret|éc mű|épezve, keretekke|, drótozva, fenék, menekü|ci. va|amint precíz minőségben megrende|hető. térrostaszöVette|, bádogné|kül. tető Tel.: [+36)-[30)-8r6-3236. is KiEIemenkéntmegvásárolhatók. viis egészítőkrende|hetők. lSzöktető' fenyő8900Ft-tó|' szárított borovi kaptára|j és higiénikus gyártásaszáraz Tamási rendszerü rakodókaotárak rá9porszedő, Minőségi keret|écek kedvezményeinkrő|. bő|.Érdek|ödjön kaptára|j virá9porszedőveI 1/2 és hársfábó|' Bács-Kiskun megyében.kaphatók NB,Hunor másméret. higiénikus (+36)-(20)Fapressz Kft. Telefon: (o6)-(74)-409-.l72. (+36). Lász|ó.Te|.: ben is. A 1/2 NB és Hunorméretű stb). Érd.: Akasztón.Érd.: Ka|aoos 251-9929. (+36)-(30)-978-8s89. komplett kaptár 14400Ft+ áfa.Ez [20)-913-2319. ára

AP RŐHIRDE TÉS EK

SUDZI.] CKIR

akác.,dohány., repce.' vegyes-, facél napraforgómézet ia.,
azonnali készpénzfi zetéssel.

foIyamatosanvásárol

Hígmézét fe|vásáro|juk, is mie|őtt még megerjedne!
Az AP||NVERT és az AP|FoNDA maximálistisztasá9ú szacharóz aIapú késztakarmányok.A gyártT több éVtizedestapaszta|ata garantá|jaaz AP|-termékek kitűnő minőségét'

Keressen minketbizalommal! Az országegész terÍiletére küldjükfelvásár|óinkat. 120literescserehordót biztosítunk, szállításeg}réni me$beszélés alapján. Klenóncz Józsd, 2344 Dömsöd, Középső-dunapart 46. Fe|vásár|ókat keresünk ország az egész területén. Je|entkezés a megadott telefonszámokon. Tel. en) /fax (munkaidőb : (z+)qs5-000, illetve (30)-248 -6004,(30)-940-3800

Mintjség szacharózból partner: Értekesités| EXTRA KÍt. P|G H-9224 Rajka' MeixneFtanya Tel:00-36-30/686,7873, Fax: 00-36-96/701-005, paul.meixner@gmail E-mail: com

Ve|encetípusú kaptárak gyártását fo|y- doku m en t á ció Köz|.F e|ügye| e t nge dét at ju k VeIe n c é n lg y e d tí p u s oka t ke- lyéve|' ren dszám .r|,2012- ig E i is E a múszaKaptárgyártást válIaIok' Rakodó Rakodó konténe ree I adók. . : ). k Te| (o0 ( s zí t nk !T e ] e f o:n + 3 6 J- ( 3 0 ) - 857.7080' kiva I dó Te|': +:6) - ( go) - : 32-5514. Ü ( eIa ' (+36)-(20)-s 8 a- 6 3 1 0 . 12000 Ft'fekvő12500forinttól' Békés (36)-483-228, ME Z F E L V AS AR T- AS a Dunántúlon, a megszokott korrekt kiszolgálással' napi áron. A R AN Y F E R E N C Te .: (+36)-(30)-9 -s954 4i |FA W 5o. r e é p í te tt 4 c s a |á dos B 5 N ']8-asme e 9 é p í tm e n y ű n té n er' ko t ervTa rr- rásirc 11dsZerű Uj konténer: csa|ádos, 66 rakodórendra kodó ka pt áe1a dó igien ikus ja|, Méhkaptárak r h a|j. gyártása. (+36). Tel.:(+36)- szerű, orsóeme|ésű Érd.: eIadó' oIa j ba n kifőzve. Azon n a I szá||ítható' Í7o)-771-2122. (30)-473-81 18. Ár: 14000 F t /db.Te|.:( + 3 6)-(3OJ 278-1702. Hárs keret|écekkedvező áron megrendel hetok. Tel.:(+36)-(20)-2 45. 45-11

megye. (+36)-(70)-323-9634. Tel.:

M EGRENDELOLAP
Megrendelema Méhészet lapot....''....'. példányban,aza|ábc. bi címre. Megrendelő neve:...............

UeWem" n4üúryatq'üápffió
l(dmttáilsáuli*l*seü

'tfuüffibuÉnysuifilnáffin, mÍl|ffiHül# hbmufo$ln!ffitlfrInüilM
r.üitn|ffi.'l5fr'nffffIw
Eg!€(I Ínéíerii bít'{Ú *üefr es

[ÉuÍól*' l#tdít' fu üftfrH,

Iránltószám: Elófizetési díj: 4620 forint. Az előfizetésidíjat a részemreküldendó átutalási postautalványon egyenlítem ki.

7(Fo Tamási' Dobó |. u. 9. e.rnail : dravecz@tolna. net

Bölffifu.ffiEunmm@tshu

gÉt&á,a| b |bgkfl(oa'n|(

aláírás A megrendelőlapot Magyar Posta Zrt. LevélÜzletág, Köza ponti Elófizetési Árusmenedzsment és Csoport,1900Budapest cimrekérjük üsszaküldeni.E-mail:hirlapelofizetes@posta.hu Touóbbiinformdció (06)-(80)-444: 444,

Tel/Fax 741473-976 Mobl|: 30/63€ 3 .153

MEHNSINT ffi APROHIRDETESEK paaq
wwwm€heszet.hu Alapítr,a:1952 . szakmai hal)ilap 1l. 58' évfolyam, szám 20l0. nov€ m ber Fószerkesztó:DR. DöGEI IMRI E-mail: dogei@vnet.hu Tel.: (+36)-(3ol- 267-6M7 Felelós szerkesztó: BRosS PÉlTR E-mail: brossp@t-online.hu Olvasószerkesztó: NAGY 0TT0 E-mail: otto.nary@t-online,hu Fómunkatárs: SUIIAYDA JENO Munkatán: MALYA PÉTER E-mail:malya.p@t-online.hu . Tervezószerkesáó : NAGY Ofi ONE Titkárság: KISS JÁNoSNÉ Telefon: 273-2290 SZERKESZIÓSÉGÉsroeoi: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. Postacim: 1591 Budapest, Pf.:294 Telefon: 273-2290, Fax: 273-22A5 E-mail: otto.nary@t-online.hu Kiadja:MAGYAR MEZÓGAZDASÁG KF|. www.mas/annezogazdasag.hu Felelós kiadó: HfuoS LASZLó tiryvezető igazgató SARI ENIKO ügwezető igazgató Marketingigazgató: HORVATT{ ROLAND Hirdetésfelvétel: Szerkesztóségben klefon:273-2295
2010.NOVE[,4BER

A virágméz fe|vásár|ási ára 2o10.október15.én az USA-ban:

3,1sUSD/kg
1 USD=205 Ft
Száraz hárs keret|éc szabváryés m ne ( egy edi k é r et be T . |.: + 3 6 ) -( 2 0 ) 615-6277. műkodő Furettoe|vén DEMObefúvómobiItelekészÜ|ék' Új kaptármer|egek, fonos riasztó' vaIamint 120-eshorúj' dók kaphatók. 23' 35.32' 50ooFt. Ár. Tel.(+36)-(30)-209-7194 : Ujdonság! K a pt á r I o páe| | en ir ád iófr e kve n s |n fo..r c . á síe| Ü 9 y eI et i'e n d sze r ! á(+36)-(30)-509ciók:SárköziZsoIt 2284), Szomel (+36)-(301vagy Kft. 255-7134).E-mail: szombathy @ m ht . bm e. hu

MEZFELVASARLAS
Aktuá Kozepis é sN y uga t -Du n án t ú|on fizetés Korrekt átvéteheIyszíni ' C Z U P IM I KLOS Szombathely Tel.(06J-(94)-321 : -8so -411 Mobil (+36)-(30) -2430 :

ÜcyrÉI-szorcÁr-lr:

Csekó Emma Husztiné Tel.:470-041 Fax: 470-0410 l. Mindenjog fenntartvat A lapból értesüléseket átvenni csa} a Méhészetre való hivatkozássallehet. A hirdetések eryéb és reklámkiadványok taÍtalmáért a kiadó nem vállal felelósséget. TEzuESZTI: a Magrar PostaZrt.,a LapkerZrt.,valamint az alt€ r natív te{esztók. KtjuöLDöN TERJESZI: Color Interpress Kft. 1039Budapest, HawanyL. u. 14. Te|eÍon: 243-9232,Fax: 243.9242 ELÓFIZETÉSBEN TERJESZTI a Magyar PostaZrt. LevélÜzletág,Közporti Elófizetési csopoít, ésArusmenedzsment 1900Budapest Elófizethetó az ország bármely postáján'a hírlapot kézbesitókné|' valamint megrendelhetó email-en : hirlapelofuetes@posta'hu címen. További infomráció: (06){80)-4,t4-444 Elófizetési d!j: egy éwe:4620 Ft' féléwe:23l0 Ft Nyomja: o|ár}t Nyomdaipari Kft. 121l BudapesíKözponti út69-71. (CsepelMűvek) Felelős vezetó: OLAH MIKLOS vezérigazgató Telefon:278-5000,420-8654 Fax: 278-5008

Kaptár-' keretécayártás Baján'Te|.: (06)-[7e)-326-604.

méhészek, vásározó figye|em! Piacozó és
|ttaztéli ! szezon

GS M. éshe |ymeg határoz ó re nd sze rre erelt sz és Méhes vagyonvédeImi rendszer, hosszúkészen|éti idejű á|cázott kamerák, képrögzítő eszközök re n I de hetők rved www. kap ta elem . hu T e l. : +36)-(2 0 )- 3 6 5 - 8 5 3 9 {

EI e ktronikus áv k ap tárm é rI eg T

ox á|sav re nd ehe :ő' T e ' : (+ 3 6 ). (7 0 ) 703-8566. e| K e re tfúró e s me h| esep rő ad ó' T e| (+36)-(30)-240- . 2787 Rakod ó' fe kvő kaptárakes hig . a| j g yártásaakár a|katré sz enk é nt, ed i eg y T mére tbe n is. K e menessöm j é n' e1 . : (+36)-(20)-33 2-4902 .

Segítsük, hogy fogyassza a fogyasztó!

A címo|daIon: Vörösivapkatasztrófábae|pusztu|t n méhcsa|ád
FoTT:TTTHPÉTER HU ISSN 0465-6016

ll www.m l n.qí)l i rrc'hu
Szerkesztó: PAP EDINA

Bu ch in ger- m éh ész e tbő|méhcsa]á- Méhészkaptárak, kap táralkatré52e k' gyártását (OO). (36)- hig ie nikus jak g yártása' gye di ite l- Kaptárak válIaIom 9500Ft. kiV É Ie a e dok eIa dó k! rdek|ődni he t: Te|.: b e n is' rövid határidőve |' UN|V ERH0|7 tól Gyo.naendrődön. (+36)-(30){32 31 736. l- 6K ft'' 6449 Mé|ykút, Bajai út 3. T e 1': 906-8872. z e -mail:univho Szege|t' huzaIozott hársfa keretek (+36)-(30)-983-6384, vá||a|om, orsós, Konténerek építését Tel. ren delh et ok. : ( +36)-(30)-386-6538. nte rne t. hu. @e rendme egepítésu. sZi9etelt. szekrényes T konténer sürgő- 5 tonna 2009-e sakácméz I adóI e l. szerű klvite 1200000 Ft.tó| Gyomae 2 db újorsóeme|ésű (+36)-(30)-296-71 : endrodön.Te|.(+36)-{30]-906-8872. 48. Vác' seneladó. Te':(+36J.(30J-604-2070.

io

agrárszaklap kiadőja és agrá ri nformációs honlap rend szere!
LAPCSOPORT

LEGNAGYOBB

MagYarország

ffiil fiffi

:T

# 'n
"*

&:

!-É

F ,- $
t, !r1

i .cr
."''

ö.6

"#*
4ü"}

bl' ' '**
\ *i,'

*-

'1frl'
O'

a

É.

!

ország Egy -zemelyes lsmerose
q\C

il
**Í -{

t* -

'ilpf,{llr.

'fw--"T? .:

, p #f
l*'\

-:l$ f*gxragi',
(.r
* nJ , 'r, { s"

% -W

qb

'*.""'

ry
t
j -'*'" 'i

Éásü*"

., fd É '+"

-t"

ahol aZ .,* -. A tvlagyar Takaréka bank, 0rSZág" ésÜgyfelei 1B00 .' , Szerte fiókmunkatársai ..-. ereje éS egymáSt,a szónak szólítják néven , penzÜgyi szo|gá|tatások A Van. rugalmas amit nyujtjákazt, ismefiség a és szemé|yes elvár. l Önegypénzintézettől
4-\tí
Y-t

lrr* 1^

www.magYartakarek.hu

:

(-.r! \ , '?l

í* '

.

{ Í.'

-''.