www.meheszet.

hu

,2

2o,opÍtvl: 1952

5B. Évro LYAM, 2010. 0KTógrn

BHN

ARA: 3e5 FORINT

BT

*€ *E :o:

l-..*.rl
ANYAJELÓLo 20]o sZÍN

:
o:

--

W_l

. rruoló BESZÉLGEIÉs sznrrÉpzÉsnŐt n naÉHÉsz n uÉz rÉuruÁnfu . MECSEKAUAI v. JEGYZEIEK . ÚnrÉprK rözÉnorrŰ trvronuÁclor LENGYELonsáagóL vleyÁzluÉnrrrn őnzön rrnÜur. EGRI rönrÉp . n uÉHrr rovÜnÉtÉse rónorozórrnl RpniHInorrÉser

. VlRAGPoRKAlÁUz MEGKÉSrrT MEGEMLÉKEZÉS . BEETURBoVARRoos|s A ELLEN EMLÉKEZ|.ETŐ

VIRAGPORKALAUZ

i Látogatóban

ERDEI MALWA (Malvasilvestris) He ve r őszár ú , v á n y í b o r s z í n rá g ú. a z á n k b a n ha| vi h mindenfe|é b e|őfordu|ó növény' népnyelv füdző rózsának hívis A csúszókának, ja. A méhek róla. Gyógynövény' nektártésvirá9portis gyűjtenek torokgyu||adás' köhögés e||enhasználják teáját. Magja mé940 évután is csíraképes.

il
14

(Altheaofficinalis) ORVOSI ZILIZ Ár o kpar to ko n, nedves é teken |ő, r é 1-1,5mé ter ag as, rk én m szü mo|yhosIeve|űgyó9ynövény. Virá9zásajú|iustó| szeptemberig tar t' mé heink nektár té scso dasz é p í nű ágpo rt sz vir hord anak rójó Ia.Gyökerébő| ízí) gyógycukorkát készítenek.

: I

NT\\

il"{
\

. ft

' ,**ffi

i..,t

KATANG(Cichorium intybus)
Ha zánkb an közönsé g e se ne |őfo rd u |ó k ó ró . ame |y ak á r m é t erm a ga sra is megnő, é s mé 9 ak k o r i s v i rá g z i k ' ami k o r a s zá r a m á r | edobta a |eve|eit. Virágport bőven ad' nektárt viszont csak a regge| i órákb an tudna k a mé h e kg y ű j te n i 'me rt k é ső b ba s zi r m o k becsukódnak.

(H NA P SZ EM elio psis heliantho ides) j ú|iustó| eptemberis e|tar t' m éhek Vir ágz ása ssz an, a nek ho sz ig tár t é svir ágpo r is ho r danakó|a.So k helyen t r ü|tetik szeg é|y nek , - |több van be|ő|e,ó nyár i kiegé sz ítáp|á|ék .rős,m ag as, j aho tő E érdes szárú kerti virá9.
FOTOK SZOVEG: ES SEBESTYEN ]OZSEF

)

MECSEKAUAI JEGYZETEK
2010. 0KrÖBER

Szaklapunkat lapozgatva
Ú9y kezdődött mint egy szép álom.Roskadoztak a fák a virágoktólésvalamimiatt az egyesfákon nyíltakki a fürtök. Vo|takte|jesen nem egyszerre is. kinyíltak, voltak még babos-bimbósak és is A családok készen álltak.Ezekbőlaz e|őjelekbő| hordásésrekord azt reméltem. hogyelhúzódó hogymásodik termés lesz.Nem is terveztem, akácramegyek.
sőt A szépálomból rémálomlett. teg legyet tenyésztenek, a szétidei eredmény- hígtrágyát- hosszúslagot ki''Kürtöljük panaszkodjunk tekerve - körös-körül kiengetelenségünket, mindenkinek,mert ez az igaz- dik a szántóföldekre. Na én ság'' _ irja Bross Péter a 6. ilyen munkahelyre nem váBár a hárs nekemné- gyom.Pár száz méterre Szenta számban. mi vigaszt jelentett, de erre kút Puszta-i Panzió évek óta tényleg nem számítottam én (talán a bűz ésa legyek miatt) üzemel, néha sem.Kb. 4-5 milliárdoskár érte csak ,,vergódve'' az ágazatunkat az akác ideje egy-egybérlőegy darabigműalatti rendkívüli időjárás miatt. ködteti' aztánmegintzárva.PeMájusban néhány napig még dig lehetett itt - csak egy-két lehetett hallani, olvasni erről órára is - szobát kivenni, de itt-ott, de azóta már mindenki ezek a pásztorórák sem lendíkivévea méhészeket tettékfel az üzletet. Tehát száelfelejtette, momra e panzió kibérlése sem ésa felvásárlókat. lenne megoldás. Ki kel| bír n unk! Beérve üszögpusztai az tóhoz' látható' hogy milyen sok horgász ül a tó körül a gyönyöni Egy belvízzel boritott mezógazdasági teniletet, vagy egy jég környezetben,de ez inkább csak passzió,ebből megélni nem leáltal elvert ültetvényt látványosan mutogatnak a TV-ben, het. Pár száz méterrel arrébb, a de a mi kárunkról alig tud a hatalmas mezón egy kisebb fenagyközönség . Aztán felhábolület gondosanlenfrva: itt gyarodva ésénetlenülállnak a pia- korlatoznak a rádióiránltású cokon és a boltokban az 1800- repülőmodellezők. Nagyon ér2000 Ft-os akácmézláttán. Mi dekeshobby, de ezzel sem lehet pénztkeresni. bezzeg soha nem várhatunk semmiféle kárpótlást az á|IamA hatalmasmező másik oItó|' nekünk saját erónkból, tar- dalán speciális utánfutók partalékainkból kell kibirnunk ezt kolnak, itt történik a kutyakiaz évet. Sajnos nekem nincs képzés. ta|ánrentábilisválEz tartalékom, sőt néha tovább lalkozás, de én csak a méheknyújtózkodom, mint ameddig a hez értek.
takaróm ér. A családonkénti 4 kg-os akácpörgetés után a sikertelenségtől és a sok munkától elcsigázva autozva hazafelé, már az is megfordult a fejemben, hogy abba kellene hagynom ezt az egészetésvalami mást, valami biztosabbat kellene kitalálnom. De mihez kezdhetnék én? A méhésztanyámtól Pécsig (12 km) sok példatárul elém:az el. ső ahogy kikanyarodok a mohácsi országútra,jobbra ésbalra is' egy-egy sertéstelep. Iszonyatos bűzt árasztanak, renge-

ke||! Nekem méhészkednem

Az ipari park felé kanyarodva, integetnek a rusnyábbnál-rusnyább örömlányok. Na ez már egy jól jövedelmező mesterség, fóleg a striciknek. Sőt az örómlányok az érdekvédelmiszervezettikön keresztiil tavaly mégaz államtóI is kaptak támogatást, mint rászorulók. (Mi, méhészek bezzeg egy fityingre sem számíthatunk.) Ez a striciség sem egyáltalán nem. Bár azt hiszem, hogy ez a kérdésmég eddig fel menne nekem, mert ellenkezik sem merült, legalábbis bennem az elveimmel.

nem,de ha már ígyrákérdeztek, nem tudok más választ adni. Egyébként ahogy a cikkből megtudjuk'a mézkirálynő-váIasztásceremóniájánaka köItmajdnemfélmillióFt-jába sége kerül az egyesületnek.Aztán a fiatal, értelmes, művelt,nyelveket beszélő még szakmához és a is értőkirálynő többnyire csak Csakakkorlehete|ő- a méhészrendezvényeken reprezentálésitt valóban díszvenr elépni, m inden ha méhész belátja,hogy: dég.olvassuk a leköszönő ki rálynék beszámolóiból' hogy ami mindnyájunk ér. voltak mégiskolákban, a médeke,az nem lehet hek napján' stb. népszerűsíteni csak néhányunk fela mézet, ahogyDögei Imreis de adata.Mindenkinek Írja,,,országos visszhangotki (arányosan) áldozatot váltó nem méhészeti rendezvényeken át, a sztár TV-ken ke. kellene hozni. resztül,a gombamód szaporodó kell mennem a bankba. Na ez szépség- életmód.m és agazitomár lehet, hogy tetszene. Itt jó kig'' sokkal nagyobb sajtószelehet dolgozni. Kb. két-három replésre lenne szükség.Igenévente új irodabútorok, új burigen, csak ehhez megint csak kolatok, magas keresetek, pré- sok munka ésszervezés, vagyis pénz pénz miumok. Amikor belépek,húvös kell. De hát a pénz és (k]imatizált) elegancia fogad, néIküIi mézmarketinget meg mégis fonó fejjel távozom az már ismerjük' abból már volt egy.e emelkedő törlesztőrészlee|ég, azzal tele a padlás. Csak tek miatt. Éppen ezért mégsem akkor lehet a marketing terén dolgoznék a bankokban (a ko- előrelépni' ha minden egyes runk templomaiban) sem, mert méhészbelátja' hogy: ami itt a pénz az Isten és ezzel nem mindnyájunk érdeke,az nem tudnék megbarátkozni. lehet csak néhányunkfeladata. Végre hazaérve be kell Iát- Mindenkinek(arányosan) áldonom, hogy több mint húsz éve zatot kellenehozni. az eredeti foglalkozásom gyaHa már a reprezentánsoknál korlatából én már annyira kies- tartunk, említeni kell még az tem, hogy ahhoz sem térhetek ,,Év Méhésze'' dijazottait is, a már vissza, tehát nekem nincs mézkirályokat. Nem emlékmás választásom, nekem csak ez szem, hogy ez a FehérváriMéadatik, nekem méhészkednem hésztalálkozón odaítélt midij kell' Mert méhészkedni(hajózni) lyen javakkal és kötelezettségekkeljár' de ahogyajászberé. muszáj. nyÍ királynő' úgy a fehérvári Mézkirá|ynők mézkirályokkirály ,,munkaköri leírását''naés gyon jó lenne az oMME-nek A szeptemberi,,Méhészet''.ben marketinges szakembereksegítségével olvastam főszerkesztőnk irását átdo1gozni. a,,Korszakos mézkirálynő-váMert meghitt és irigylésre lasztás''-róI. Dögei Imre nagyon méltólátvány, ahogiya méhészérdekes kérdést ,,feszeget'' e báIon (bálokon)a legöregebb' cikkében: ,,...uajon a 'hazai rangidős méhésznyitótáncot mézfogyasztdsban leginkóbb lejt a mézkirálynővel (szívesen érdekelt magyar méhésztórsa- átfognám a derekáténis' még dalom kihasznalja-e a műuelt, az udvarhölgyeknekis)' és haszés fiatal, méhészeti marketing- nos dologaz is, ha az ÉvMéhéismeretekkel kellően feluérte- sze, a mé2királymegeresztegy zett, ualamint dltaldban több szakcikketmagáróI' de - a szernyeluen is beszéIőmézkiralynő. ző írásával is egyetértve szejét? Nos úgyuéIem: igen is meg rintem őbennük sokkal több kinem is,,- írja a főszerkesztő. használatlan marketinglehetóNos, én meg úgy véIem' hogy séÉ van.
Mielőtt beérek a városba, kerülgetnem kell néhány ócskavassal megrakott taligát' itt a közelben van ui. az átvevőhely. Az' hogy én méhészkedés helyett ócskavasat, színesfémet gyűjtsek (lopjak) szintén elképzelhetetlen. A városba érve be

lffi

Nagy István Pécs

TfuOLO
ar.
,I

2010.oKrÖBER

a',mézkirálynót menedzselő iroda''. Az ötfós testület arra hogy a MézkirályváIlalkozott, nö Alapíwány létrehozásáig óvatosan íromle, de talán vala- sem ha$yjaelenyészni értelaz A mi megmozdult annak érdeké- mes gondolatokat. mézmarben, hogy a magyar mézkiráIy- keting ésaz alapitvány terménő ésudvarhölgyei az eddigiek- szeteshelye az OMME, hiszen a játsszanak magyar méhészek képviseletét nélérdemibb szerepet népszerűsítésé- egyesületlátja el. Az OMME a mézfogyasztás az ben. Segítségükkel bizonyára IntézőBizottságaa közeljövőelőre mozdítható egyelórena- ben remélhetően az napirendjére g$on szerényhoni mézmarke- túzia mézmarketing ügyét.Heting.A Jászberényi Mézvásáron rencsényen az is felmerült, grácia''az hogy a Parlament megtr/álasztott,,három által létrehosok- zott Hungarikum Munkacsoeddigi beszél$etéseinken sok ötletet felvetett.Kezdemé- port előtt is hatásosérvanyagot

Krraryno es marKeung
, I

I
?

I

PeczeRozá|ia mutat egy frissibenbefogottritka poszméhet
A 5ZERz0 FELVÉTELE

r h I
i

I

Mesterséges méhIegelők

í \

J

Á

!

r I
ts I
I r' I

I

A méhekre eg;rrenagyobb figyelem irányul, mertaz utóbbi évtizedben néhányfaj egaedszáma draszükusan csökkent. A fe|rnéÉsekszerintez ajelenlegi intenzív európai gazdálkodással hozható kapcsolatba. táblák szegéA lyeibenvag] a termelésból kieső fijldrészleteken kialakítottméhlegelők fajokban gazdagkörnyezetetteremtenek, ezáltalnöveés lik a biológiai sokszínűséget. FoTó: L|NE SON ARCHiVU|\4 -Ez kifejezetten telepitett nyezésükre kidolgozásalatt áll a kellene letenni a magyar, illet- méhlegelő - mutatott körbe mézkirálynőhonlapja, ami az ve a kárpát-medencei akácméz, nemrégesy Zala megyei szakintemet-korszakban tájékozta- mint hungarikum érdekében.mai bemutatónPeczeRozólia, a a tás, a reklám elemi feltétele. A A mézmarketing a ''hungari- SyngentaHungária I(ft. fejleszés honlapnak célszerűlenne ele- kum'' témaugyanis kéz a kéz- tésiigazgatója.- Főleg pillanmint $ós növényeketvetettÍink, ganciát' emelkedettséget tiikröz- benjárnak. példáula vörös- ésa fehérhere, nie, ehhez illó állandó szlogenA szeptember l8-án tartottIV. nel. Biztatom hát olvasóinkat, Kaposvári Mézfesztiválran$át a baltacim,vagy a szarvaskerep. hogy ki-ki tehetsége szerinttör- emelte a lila ruhában pompá- Ez az összetétel a különböző je a fejét mezkirályno.hurövid, zó mézkirálynő Selmeczi Anna méhfajoknakmegfelelő tápláa nyújt. két-három szavas szlogenjén, (Idsdképünkön),mint ahogiyan Iékforrást A kezdeti tapasztalatokszejelmondatán. Képzeljék mi- a korabeli üseletben feszítő el' lyen felemelővolna, ha méhész mézlovagokatis megcsodálták rint hét poszméh-fajtáplálko. a Az találná ki mézkirálynóje frap- -' fókénta ciyermekek. ese- zott folyamatosan táblák szélére Az összeállítástkészítette: vetettszegélyeken, közülük páns szlogenjét' ményenfelszólaló Bross Péter Dögei Imre jóval na- kettő kifejezettenritka ésvédeA Méhészet szeptemberi OMME-elnök szerint idei számában papírravetett,Kor- gyobbhangsúlyt kellenehelyezszakos mézkirálynő-választás ni a magyar mézmarketingre. s eI Kíu sian udrom é z reuét eiketsz aklapunkkal, ánc mintcímű írásomraszóban, telefo- Amíg a borágazatévente annak rouataiuaI, cikkeiuel kapcsolatban. adnon ésírásban számosészrevé- eg} 1,5milliárdra számíthat, az közöIt VéIeményiiket impresszumban szakmának alig telt kaptam. Történtek konkrét dig a méhész elérhetőségekre, lépések A Herencsényi Fonó- másfélmillió forint jut. Figye. is. e-mail-re kiildjék, uagy a dogei@unet.hu az ban Szanilai József közismert lemreméltóantudósított eseméhész élvez- ményrőla helyi sajtó' kiemelve: vendégszeretetét illetue szíu eskeilj enekfelhíuni keve - a Méhészet fószerkesztőjé- királynő ésmarketingnéIkül -(3 -2 a (06) O) 67- 6447-es mobilon. nek indíwányára- megalakult vésaz esélye méznek. a

lem alatt áIló faj.A kísérlet alátámasztja az Európai Unió fenntartható fejlődésreirányuló törekvéseit, vagyis a biológiai sokszínűség' idegen kifejezéssel biodiverzitás növelését. a jó A telepített méhlegelő példa lehet arra, hog5ran lehet intenziv mezőgazdálkodás mellett olyan területeket kialakítani' amelyekvonzzák a rovarokatés más éIőlényeket. gyártó A főkéntvegyszereket ésforgalmazó,egybena kísérletet támogató multinacionáIis vállalkozás magyar szakembere hogy a ,,beporúsy tapasztalja, zási program'' tetszik a méhészeknekis. Némelyek csatlakozni szeretnének, hiszen több méhésznek van olyan területe, amin szívesen termelnenektárt, tehát méhlegelóként haszná|ná földjeit. PeczeRozália a Mehészetnek úgy nyilatkozott, hogy az újuniós mezőgazdaságiszabályozásbanminden bizonnyal helyet kapnak az ilyen sze$élyterületek,ésakkortámogatjákis a telepítésüket.

nEz. vlLíG Kft.

2100 Címünk: Gödöllő'kaszegi 93. út (28)-a23 (28)- -014 Tel. : -0r3, 423 (za)-qzl-otz Fu<: E-mailhoneyworld@vnet.hu :

esetén, hívja illetékes felvásárlót Méz., méhészeti és termék-bioméz-fela|ánlás kérem a - listán találhatóteniletileg

Eszterg' rnosr tl.r H ZoL Győr-Moso n-Sopr.. Fejér. KomáromFrnEucz TruvtÁs Vas, Zala, Veszprém Axos Tolna BocpÁttt Somogy, VnrÉ Zsolr Baranya, Tolna rád'Békés, - déli Flnlltc Bács-Kiskun része VÁzu Jász.Nagykun.Szolllok, Pest Vnncn Jizsrr
-Zenlplén Borsod-Abatr.1 ElEx GÁaon

(06)-(ee)-370-l (+36)-(30)-93e-a961 9436 Fertószéplak, u. 33. Soproni 10, (06)-(e4)-41 (+36)-(30)-520-8085 9900 Körmend, Bercsényi63. r-573, u. (06)-(84)-162-6e6, (+36)-(10)-636-4585 B624 Balatonszárszó, u. 26 Pipacs (+ 6l(70l 6|4-2e7 (+ 6) (7 -6|4-2907 7200 Dombóvár' Gyáru l II/a. 3 3, 3 - 0) (*l6)-(J0).279-7686 Hódmezovásárh., u.aa. [06)-(62)-241-)}4, 6B00 BaIassa (+36)-(30)-935-BB37 523lFeg}vemek' G.u.2BiC. (06)-(56)-480-085, Gyóni (06)-(48)-446-02 DózsaGy.u. 1 3624Domaháza, 5,(+36)-(30)-218-27 07 6a5 l+36)-(20)-563-7 (+36)-(30)-360-1 Bzl (+36)-(30)-er0-0085, (06)-(52)-342-B7B (06)-(35)-357-078, (+36)-(30)-a30-0ee2

Pest. Budapest
Heves Ha.;dú-Bihat Mézüzem

Drmrln LÁsni 2]36Dunavarsány, Bajnok 4. u. Lrrlrn LÁszr"i 3353 Aldebrő' ur52 ZwinAli 3 KovÁcstlt NecyJuun 4033Debrecen, u. RÉvru Arnln u. , Petőfi 4.

(ár a Postaiutánvéttel alábbi atkaöló szerekrendelhetők Kft.-nél az telefonon + 25o/o + postaköltség) áfa Bayvarol 1220Ftl4 csík o Perizin (vényköteles) 3600 Ft/10 ml l Perizin adagoló 3000 FVdb Apiguard gél:tá-lcás (50 g) 520 Ft/db, vödrös (3kgJ zs 500 Ft/db C Forgalmazza: KoVaVet Bt'' Gödöllő

még Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a esa
t
NoR'N,ÍAL csomag KIEMETTcsonag

egyuttl
360tt +Áfa /szó +AÍa 390Ft lszó

lapban + [|llHnS[ilT lapban UnUnSZnf -n
+rta 620Ft lszó +AÍa 650Ft lszó

""u

Hasznófa ki a lap és lap onlinefeliiletének a egyiitta el,őn4eít!

Hirc\etésével kollégánkat keresse : NAGY oTr Ó Fax: (1)273'2285 1591 Budapest, 294, TeIeJon: (1)273-2295, PÍ, +36 +36 . Mobil: (30) +36 631-3512E-nail: otto.nag!@t-online.hu
Ápróhirdetéseit várjuk levelezólaporr, levé|bery faxonvugye-mailbena fenti címekre. kizárólag írásban Á borítékra rri:Méhész'e'tsLetkesztósége' írják BeérkezÉsihatáridőltárghót megel&ó hón*p 10.e. a vagyszámlrinkérjuk befrzeari' Á hird*ésellenértékétíltalunk kiildöü csekken, az

=

20]0.0KroBER

BESZÉUÜK MEG
300 családdal fóállású méhész. Ésa 20 családos méhész isjuthat oda' hog} megnöveli az állományát' tehát jó' ha mindenki tisztában van például a vállalkozás alapjaival. Ma szerintem sokkal bonyolultabb méhészkedni, mint régen, nem elég megtermelni a mézet, mondván' hogy majd úgyis átveszi valaki. A mézzel szemben is sokkal szigorubbak a követelmények, sokkal több körüIményre kell tekintettel lennie a méhésznek.Tehát sokkal átfogóbb tudással kell rendelkeznie ma egy vállalkozónak. A társyakra fordított időnéI fontosabbnak tartom a tartalmat, hiszen folyamatosan változnak a körülmények, azokat állandóan követnünk kell.

,{

r
E

4

)

b
F I

!l

i

1{

Pohl: Méhészet, Lampeitl: Méhészkedés kezdők számára nyújt hasznos információt. A mézelő méh fajokat ésfajtákat Méh Fajtatan címen ismerhetjük meg Szalainé Mátray Enikó könyvéből' A közelmúltban elhunyt Az iskoIakezdés hónapjaa szeptember. méhész A Vicze Ernó Tanuljunk méhésza szakképző tanfolyamok általábankésőbb' kü|ső kedni, Az alacsonykeretes rakoPapír méhészeti munkákleállása körü| indulnak. dókaptár c. műveit is sokan olnélkül lehet méhészkedni mondják régebben is a vasták, hasznosították már. méhészkedők - ami igaz is. Mégis nagyonhelyesen Fontosnak tartom az OMME kikezdők különösen az utóbbi években méhészkedni adványait, különösen a méhigyekeznek méhész szakképző tanfolyam tudásukat egészségügy területén, amelyben számos külföldi cikket, keretében eImé|yíteni, a papírért' is nem hanem véleményt ismerhetünk meg. a megszerezhető tudásért. Néhány értékes fordítás is elérpokat, hogy a tanuló megértse és hetó még' s4inos nem országos Kérdeza MEHEszEr' vá|aszo| könnyen megtanulhassa az terjesztésben. Méhészet A szakBeseErvinméhész szakképesítő anyagot. Mivel ez tanfolyam, lapból lehet nyomon követni az vizsgára készii|ő méhésztanu|ó. nem pedig hagyományos iskola, aktuális változásokat, az in1. Milyen szempontok alapjdn ahol naponta bejárva, apránként terneten nyelvtudástól ftigmegtanulható minden, a gyauóIasztott kép intézményt? ző Kérdez8ese Ervin, vá|aszo|dr. góen szinte korlátlan lehetősékorlatlan kezdók láthatóan hát- Amikor eldöntöttem, hogy rendelkeSzalai Tamásegyetemidocens, gek állnak a méhészek jelentkezek, akrányban vannak. De szerintem méhészképzésre méhészszakképesítő vizsga, zésére. kor éppaz OMME honlapját né- nekik sem lehetetlen, csak nehe2. Mik a buktató tételek, azaz kérdező tanár. zebb' Sokat szám|t, hogy milyen zegettem' ott találtam a hirdeazok a kérdések, amelyekre, ha kerülnek gyakorlatra tést.Később |áttam, hogy a MÉ. méhészhez 1. Melyek azok a méhészeti ki- a jelölt nem tud udlaszolni a kéésmennyire igyekeznek. HÉSZET-ben is hirdetnek. Mivel adudnyok, könyuek,amelyeket pesítő uizsgdn, nem kaphat bia 4. Véleménye szeint a képzé- méhészszakképesítőuizsgóra zonyítutinyt? a jelentkezési határidó elég kö_ Kifejezetten buktató tétesek szeruezőinek elméletielőadókészülő jelöltnek, és melyek zeli volt, csak néhány ismerős méhésznél sokon uagy gyakorlati foglalkoazok,amelyeket gyakorlómé- lekről nem hiszem, hogy beszél. érdeklődtem a tanfoa lyam után. it;otat hallottak a zasok keretébenkellene tanítani hésznekismernie illik. Mik a hetünk' amennyiben felkészült a szakmdt? Az elméleti és gya- méhészet tanfolyamról, hát jelentkeztem. alapmúuei melyek jelölttel áIlunk szemben. Terméés megoszlásóra mi- tartalmazzóka mai, korszerűis- szetesen vannak könnyebb és Ami nekem szempont volt, az a korlatí képzés Iyen arányt tart elfogadhatónak? képzéshelye' mert elérhetó támereteket? Néha a rész..rázósabb''tételek. - Szerintem gyakorlattal érvolságban van' az előadók' akik - Számos hasznosméhészeti letesebb, mélyebb ismeretek bidemes az ilyen tanfolyamba be- könyv születettaz idők során, zonftása okozhat nehézségeismert nevek, ésa tanfolyam milekezdeni, ezértinkább az elmé- célszerű előbbi kezdete' Gödöllő _hízókönyvtárban, antikvá- ket' például egyes méhbetegsénév, az ember feltételezi,hogy a let fontosabb számomra. Viriumban is körülnézni.Termé- gek részletei' a fajok és fajták Szent István Egyetemen értenek szont néhány dolgot egyszerűbb szetesen már a kiadás éve is eredete, sajátosságai' de nem megmutatni, mint elmondani, meghatározhat az oktatáshoz. bizonyosterüle- könnyű ,,csak'' a méhlegelóról 2. Tanulm ány ai fo lytató sób an például a méhlegelő növényeit, teket' péIdául méhbetegségek,beszélni A-tól Z-ig sem! Bizoa mennyire fontos a megszerzendő az anyaneveléstechnikai fogá- egyes kártevők jelentőségét' el- nyos esetekben a vizsgabizotttudds, és mennyire a képesítés? sait, a védekezésimódszereket. te{edését. Tehát mindig bizo- ság lehetőséget adhat új tétel - Régóta foglalkozom mé- Ajogi kérdések, vállalkozói is- nyos ,,forrás''kritikával tanul. húzására is. a hekkel' de a szaktudásom in- meretek viszont csak elméletiek, mányozzukaz irodalmat. mai A 3. Ha nem sikerül a szóbeli kább csak rám ragadt az idők a gyakorlatban nincs mit bemu- méhész számára is alapmúnek uizsga, helyre lehet-eazt hoznía során, van még mit tanulnom. tatni róluk. Az elméleti és gyatartom trósi Pál Zoltán Méhek gyakorlatiu aI, illetu eJordítua i s ? _ Mindkét üzsga önállóan is Fóleg a saját célúanyanevelés, korlati képzéshelyes aránya te- között c. mtivét,azzal egytitt, tenyésztés és méhegészségügy hát szerintem váItozó, fugg. a hogyaz első kiadásóta 50-60év elóírt és értékeltszámonkérési tárgytól és a hal|gatóktól. En telt el. Ebből az időszakból ér- mód' tehát nem helyettesíthető terén szeretnék lényegesen töbnem állapítanék me$ arányokat, demes átnézni Faluba Zoltán egyik a másikkal. bet tudni. Mivel át kell vennem 4. A méhész a családi méhészetet,vál]alko- elvárom az oktatóktól és a tan- gyakorlatias munkáit is' Egya szakképesítéssel zói ismeretekre is szükségem folyamszervezóktőI' hogy a he- egy speciálisabbterület' így az tört é ő alkal maz otti elhelyezken lesz és ehhez kapcsolódva lesz lyes arányt megtalálják. anyanevelés területén Zsidei désÍeltételeihogyan alakulnak fontos a végzettséget igazoló 5. Mely szakmai területeket Barnabás könyveit is kereshet- a köuetkező tíz éuben? uégzett A jük' továbbá a méhlegelőről tanulónak érdemesebb-e papír. Alkalmazottként elhetartja a szakma alapjónak, öndlló sorón a legtöbb részletesebb lyezkedni jelenleg nem akarok, amelyre a képzés ismeretet nyújta- méhészetet létesítenie, uagy időt kellene szentelni, s melye- nak Halmáryi L.-KeresztesB. jobb, ha alkalmazottkéntszerez volt már elégfónököm. 3. Fontosnak tartja-e, hogy ket olyannak, amelyre elég ke- kiadványaiis.Az l983-asbuda- tapasztalatokat? idő is? pesti Apimondián jelent meg résztueuőknekle- uesebbképzési - Nagyon személyes, egyéni a képzésben _ Minél több tudást szerzünk, gyen szakmai előéletük,tapaszNikovitz Antal szerkesztésébenIehetőségektól fugg' hogy metalatuk? annáljobb. Más a fontos annak, a Méhészet kézikönyve' amely lyikre adódik lehetőség. A saját jó - A szakmai tapasztalat, gyaaki egyéb munkája mellett tart még számos aktualitást tartal- tapasztalatok megszerzésére 20-30 családot keresetkiegészí- maz. Újabban sok külföldi for- alkalmat biztosíthatnak a nakorlat szerintem fontos az ilyen tésként.mint annak. aki 200- dításis me$elent,példáula F. gyobb méhészetekis, ahol altanfolyam előtt. Megadja az alac_

Jut eszembe... a méhész szakképzésről

il J

BESZEUUK
Az ökológiai feltételek' előírá- hészetem többen is foglal- tek, ahol legjobbanbőuiiltek az van, kalmazottkéntsok újabb eszközt' eljárást ismerhettinkmeg, sok alapján működő méhésze- koznak méhészkedéssel. Az eddigi ismeretei? több gyakorlatszük. egyik édesapám nagyon jó is- Mind az elméleti,mind a ug$anakkor fennáll a veszélye, tekhezmég hog} csak részmunkákat végez- séges. más kárán tanul az okos meróse,aki már több mint 20 gyakorlati tudásomat sikerült A te- éve méhészkedik' mesélta rendszerezni összefogóbb ishettink el, gyakorolhatunk be. mondásitt is megszívelendó, ó és meg arról, hogy mi- meretettudtam elsajátítani. Az önálló méhészetteljáró fele- hát amennyiben több éven át szakmáróI, Külósségéstapasztalat jól ka- nyomon követtÍink már egy lyen jó a természetben is dolgoz- lön szakterületet nemtudnék kimatoztathatókésóbb.A kezdés ilyen méhészetet, akár segéd. ni, mennyi mézet adnak a mé- emelni,összességében haszvolt hozniaz hek. Innen jött az ötlet' hogy nos számomraa képzés. kicsibenelvetfontosnaktartom. ként' könnyebb döntést A nagyobb méretú méhészetek indulásról. A már átállt biomé- megpróbáljam. A természet 5. Milyen fejlesztésielképzeszáma hazánkban is növekszik, hészetteltörténó kezdéstcsak mindig közel állt hozzám,több léseiuannak, illetue az eddigi tudom reálisan el- mint l0 éve vadásztársaság teu giábár többnyire családi keretek ilyen esetben ékenységében, technoIó jdban milyen uóltozósokatterközött oldják meg a munkaerőt. képzelni. bio gyakorlatéselő- ta$a vagyok. A minden3. Milyen érzés bizottsóg uez a megszerzetttuilds birto5. A frissen uégzett szakképe- írásszerintiméhészetet uolt sítésselrendelkező méhésznek ki kipróbálhatjaönként is, ehhez előtt uizsgózni, milyen tételeket kóban? jómilyen méret,ú, renilszerű,típu- mégnem tartozik fiiggetlen el- húzott? - A kitűnó magyar mézet gaz- lenőrzés,így tanúsítás - Egészségesiz$alom volt résztkiüszik más onzágokba, sú,technológidjú méhészeti sem, de jauasolt,a meg- eldönthetó' hogy az adottméret- bennem, eddigimunkámso- majd ott összekeverik a rossz dasóg beóIlítósa de get tuilós mekkora technológiávalképesekva- rán tiibbször kellett embereknek minőségri' szerzett segítsé tel és olcsó mézekkel. Ezért jelenta működtetésben, mekkora gyunk-e piacon jó áron értéke- előadásokat tartanom, a sze- is van, hogy a boltokbankaphaígy méhészet összes problémójdnak síthetó terméket elóállítani. replésnem okozott gondot. Az tó mézek kétharmad része hamimegoldtisót garantótja? Érde- Amennyiben a saját gyakorla- alábbi tételeket húztam:1. Is- sítvány'idegen cukrot is kevermes-ea bioméhészet köuetelmé- tunkróIjó a visszajelzés, vagyis mertesse ürágportermelést. a 2. nekbele.Az itt elsqiátított ismenyei szeint indulni, uagyjobb pozitíva mérleg a bio feltéte- Ismertesse méhek és a képességeit' retek segítségével célom,hog} tittillnia a kezdőnek? leketis betartottuk, kérhetjük az kommunikáció-tanulás. Ké- minél több ésjobb minőségű később 3. - Szinténnehezenáltaláno- ellenőrzést az átállási idő után szítseeló a selejtezéshez és szánt mézettermeljek,és ezt megisIépet viaszolvasztáshoz,illet- mertessem emberekkel. síthatóez, fontoskérdés, hogy a megkaphatjuk tanúsítást a is. a az megszerzett tudás' képesítés ve préseléshez. mellett milyen gyakorlat áll. Fó 4. Me$ek azok a szakterüleMalya Péter Kérdez dr. Szalai Tamás,vávagy melléktevékenységként|aszo|Straub György, méhész tervezhetóa méhészet? hazai A szakképesítővizsgát tett négyakorlat sem egységes kéra hész. désben' már a rakodó rendMa szer talán egyértelmú' az ún. |. Most uizsgózottelőször méhé- A Magyar ProfesszionálisMéhészek de Egyesülete(IvPIvm) uL gyalogkaptárésa konténer le- szeti tórgyakbóI? Kongresszusát 201o.október 22-23-24-én Balatonülágoson, a Frida Hotelbentartja hetóségtovábbi döntést, beru- Igen,ez volt az elsó ilyen házást igényel. Nagy kérdés' jellegü képzés' amin résztvetProgram: hogy milyen forrásokratámasz- tem ésüzsgát is tettembelóIe. Méztermelés konténerben, etetó nélkülikaptárakkal,nagy fékodhatunk,azaz csak a fokoza2' Az elméleti, uagya gyakorszekkel tos' többnyire sqiát munkára lati tételekreualó felkészülés Előadó: Ftiskerti Ltiszló, Gylila Anyanevelés Jenter-készülékkel' virágportermelés alapozott bőütésre' vaciy na- igényelt több tanuldst? . Azon szerencsésekközé EIóadó: Nótrón Attila, Söjtör gyobb befektetésre van lehe. is Főállásban méhészkedni, kevés vándorlással,több telephellyel tóségünk.Utibbi esetbenmár sorolom magamat,akik elóbb Elóadó: Seben Géza,Fót érdemes kockázatelemzést is vé- csinálták,mint tanultáka mé25 főtillású módszerének összehasonlítása méhész atkaryérítési gezni.Az é{áratok közötti kü- hészetet, a gyakorlatirészígy Előadó: BrossPéter, Budapest lönbség ebbenaz évben kiemel- re való felkészüIés nem igéAtka elleni szerekésmódszerekösszehasonlítása az OMME és ten jelentkezett, gondoljunk nyelt plusz idót. A faluban, monitoringvizsgálatok legújabb eredményei csak az akác alatti idóre. ahol a szüleim élnekésa méEIóadó: Tóth Péter,SimeÉ, Egy hazaimegaméhészet tapasztalata ó év Elóadók: Csónyi Antal ésCsónyi Tamós,Pécs A 2011. adóváltozásai év EIóadó: Krenouszkiné Louósz Anilrea okl. adószakértő Somafiskaptárfelügyelet- méhes vagyonvédelem XXI. száa A Mátra Erdészeti Mezógazdasági ésVadgazdálkodási Szakzadban képzóIskola' Mátrafiired méhész szakképzó tanfolyamotindít Előadó: SchrammelPrjl, SomafisKft. IT vezetó 20l0. novemberikezdéssel. Méhész voltam Ausztráliában - l l ezer söpört raj elkészítése MVH regisztrációs számmal, őstermelói igazolvánnyal Előadó: Nagy Lajos, Törökszentmik]ós rendelkezók részére képzési a dijat a bizonyítvány átvétele A Beevital cégújtermékei után az Új Magyaronzági Vidékfejlesztési Program keretében Elóadó: WernerHohl,Food' tt BeverageHanelg m.b.h'ü5rveaz MVH teljes egészében üsszatéríti. zető igazgató A méhek immunrendszerének erósítése Információ, jelentkezés: Mátra Erdészeti, MezőgazdasáElóadó: Dr. Csicsór Jónos, organit Kft. igazgatója gi ésVadgazdálkodásiSzakképző Iskola Méhméreg-allergia veszélyei és 3232Mátrafired, Erdész 1l u. Tel: (06)-(37)-520-250 Elóadó: Körmendy-Rácz János, Magyar Apiterápiás Társaság MészárosnéDriznerRita Tel:(+36)-(30)-3286-665 A kongresszusra korlátozottlétszámban lehetjelentkezni'Elarir Kádár RóbeÍné Tel:(+36)-(30)-2616-384 Giruindla (06)-(30).68 37.estelefonszámon 4-37 Web: www.matra-szakkepzo.sulinet.hu A három nap részvételi d|ja teljes ellátással 39 000 forint. MPME tagoknak ingyenes! E-mail:drizner.rita@t-online.hu

Meghívó

Méhész szakképzés

Betegség eredmény (nincs tapasztalat, gyenge eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) 1B.Milyen betegségek gyógyítására használja a virágport, milyen eredménnyel? Betegség eredmény(nincs tapasztalat,gyenge eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) Segítségüket kérjük önöket érintő egy felmérésse! 19.Ajánlja-e' ad-e másoknak is ürágport? 20' Ismer-e a környezetében valakit, aki másra használja a virágkapcsolatban. méhészek A apiterápiás tapasztalatáról szeretnénk átfogó e|emzést készíteni. port, mint tn? Betegség eredmény(nincs tapasztalat,gyenge Kérjük' hogyaz a!ábbikérdőív kitö|téséve| eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) ésbekii|désével segítsék munkánkat. 21. Milyen formában alkalmazza a virágport? (Mézbe keverve, méhBeküldési cím:Magyar ApiterápiásTársaság, 2094 Nagykovácsi, kenyérként, szárítva,fagyasztva, ...............) Széna utca 7., e-mail:k4.@ccsi.hu. 22. Allergiás-e tn a ürágpona? (Egyes esetekbenbedagad, szédülést A kérdőív elektronikus formája megtaláIható a WWw. okoz' fejfájást okoz, napokig tartó hatása van, alig kapok levegót, (ékezettel) a www'omme.huwebcímeken. eredapiterápia.hu és Az kifejezetten ézékeny vagyok rá, csak időnként mutat hatást) I

iterápiás ta pasztalataink

a
i

ményeket 2010.november27-ei gödöllői Méhészkongresszuson a ismertetjük. Eléga válaszok eléírni a kérdések számait.Névnem MÉHMÉREG saját ma$a, illetve a közvetlen csa. kötelezó, de a következő adatokat mindenképpen kérjük megadni: 23. Alkalmaz-e tn méhmérget ládja kezelésére? Kor:...... Hány éve méhészkedik: Családok ...... száma: Lak'''... megelőzésére használja, milyen eredménnyel? (-5000;5-20 000;20 000-200000;200000_) 24. Milyen betegségek helyének lélekszáma
Betegség eredmény (nincs tapasztalat, gyenge

a

r
!

I

I
)

i
( \

t I
I

PROPOLISZ eredmény,jó eredmény, kiváIi eredmény) l. Használ-epropolisztsajátmaga,illetve a közvetlen családja? gyógyítására használja a méhmérget, 25. Milyen betegségek milyen 2. Milyen betegségek megelőzésére hasznáIja, milyeneredménnyel? eredménnyel? (nincstapasztalat, gyengeeredBetegség eredmény Betegség eredmény (nincs tapasztalat, gyenge jó mény' eredmény, kiváló eredmény) eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) gyógyítására 3. Milyen betegségek 26. Ajánlja-e' ad-e másoknak is? használjaa propoliszt, milyen eredménnyel? 27. Ismer-e a környezetében valakit, aki másra használja a méh(nincstapasztalat, Betegség gyenge eredmény mérget,mint Ön? jó eredmény, eredmény, kiváló eredmény) Betegség eredmény(nincs tapasztalat, gb/enge a. A.jánlja-e' ad-emásoknakis propoliszt? eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) (Élőméhszúrással, 5. Ismer-e kömyezetében 28. Milyen formában alkalmazza a méhmérget? a valakit,aki másrahasználjaa propoliszt,mint Ön? krémbekeverve, csepp formában, ...) (nincstapasztalat, (Egyes esetekben Betegség gyenge eredmény 29. Allergiás-e tn méhméregre, méhszúrásra? a jó eredmény, eredmény, kiváló eredmény) nagyon bedagad' szédülést okoz' fejfájást okoz, napokig tartó 6. Milyen formában a|ka|mazza propoliszt? (nyersen, a mézbe kehatása van, alig kapok levegőt, kifejezettenérzékeny vaglyok rá, verve, szárítva'.... ........) csak időnként mutat hatást.| 7. Milyen formában gyujti a propoliszt? (Telenkaparva' pergetésnllÉHúnvn (herelárva) propoliszleszedő kor keretekró1 kaparva, ráccsal,..'....) (Egyes 8' Allergiás-eÖn a propoliszra? esetekben nasyon bedagad, 30. Fogyaszt-e lárvát saját maga, illetve a közvetlen családja? megelőzésére használja, milyen eredménnyel? szédülést okoz' fejfájástokoz,napokigtartó hatásavan, alig ka- 31. Milyen betegségek Betegség eredmény (nincs tapasztalat, syenge pok levegőt,kifejezetten érzékeny vagyok rá, csak időnkéntmueredmény'jó eredmény, kiváló eredmény) tat hatást)

n/lÉHprupri
9. Fogyaszt-e méhpempőt saját maga, illetve a közvetlen családja? l0' Milyen betegségek megelózésére használja, milyen eredménnyel? Betegség eredmény (nincs tapasztalat, Eyenge eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) gyógyítására hasznáIja a méhpempőt,mi11' Milyen betegségek lyen eredménnyel? Betegség eredmény(nincs tapasztalat, gyenge eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) 12. Milyen formában alka|mazza a méhpempőt? (Fagyasztva, mézbe keverve, szárítva, .... ..........) 13. Ajánlja-e' ad-e másoknak is méhpempőt? 14. Ismer-e a környezetében valakit, aki másra használja a méh. pempőt, mint Ön? Betegség eredmény (nincs tapasztalat, gyeng€ eredmény,jó eredmény, kiváló eredmény) 15.Allergiás-e ön a méhpempóre? (Egyes esetekben bedagad, szédülést okoz, fejf4jást okoz, napokig tartó hatása van, alig kapok levegőt, kifejezetten érzékeny vagyok rá, idónként mutat hatást)

I
i

gyógyítására hasznáIja a lárvát, milyen ered32. Milyen betegségek ménnyel? Betegség eredmény (nincs tapasztalat, giyenge eredmény,jó eredmény, kiváIi eredmény) 33. Ajánlja-e' ad-e másoknak is? 34. Ismer-e a környezetében valakit, aki másra használja a méhlárvát, mint tn? Betegség eredmény(nincs tapasztalat,gyenge eredmény'jó eredmény, kiváló eredmény) 35. Milyen formában alkalmazza a méhlárvát? (Mézbekeverve,szárítva'..) 36. Allergiás-e Ön a méhlárva fogyasztására? (Egyes esetekbennaokoz' fejfájást okoz, napokig tartó haryon bedagad, szédülést tása van, alig kapok levegót, kifejezetten érzékenyvag}ok rá, csak idónként mutat hatást.|

: I
I

EcYÉB
37. Használ-e más méhészetiterméket gyógyászati alkalmazása miatt (viaszmolylárva' üasz, egészméh-kivonat, ...) Kérjük' hogy szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére akkor is, ha válaszai nemlegesek.Köszönjük! Körmendy-Rácz János Magyar Apiterápids Tórsasóg

V|RÁGPoR
16. Fogyaszt-e ürágport saját maga, illetve a közvetlen családja? 17. Milyen betegségek megelőzésére használja, milyen eredménnyel? I

I

késóbb' a tél során beköszönő zrrlhatésa szénnászkáló méhek péIdául enyhébb napokon,vas/ a tava- elpusztulnak.Ezért már a szi ébredés után is képesek télitelephelymegválasztásaelótt ugyanott folytatri a keresgéIést, tájékozódnikell' hogy a hideg még rendre Napsütéses, melegoktóberinapokon ahol abbahagytrik. hónapokban mire lehet számítamég virágporral megélénkülméhes. a elvétve Októberben már várható, ni: nem lesz-epéldáulfakitermeméheket |ehet|átni,de is megrakottan hazatérő hogy az utolsó kelő méhek ki- lésa szomszédságban? fedett is A a hó végén álta|ábanbeköszöntenekaz e|sö fagyok, bújnakbábjukból ésezzel kivá- méhes féleresz ház, kiváló, nem je|ezvea nyugalmiidőszakkezdetét. az eddigi Ha ló alkalom nyílik számunkra kell bajlódni a takargatással,tapéldául fészekrendezést, mégegy utolsó at}airtás elvég. vasszal sem ázik méhész kapbetelelési munkáinkat, a es Nagyon fontos, hog1r tár' de nary áüománynál költséjól az élelem irányítását végeztük, mostanra zésére. útjának olyan fiasításmentes idószakot ges beruházás. nemsok munkánkmaradta méhekkel, csak már válasszunk,amikor az alkalrnaAz elszedett kereteketszáraz, néhány,,utolsó ke!! simítást.' elvégezniink. zott szerhasználatiutasításában húvtis'molyoktól védetthelyen elóírthómérsék]et nyhe idóben tarthatunk uralkodik.Ez taroljuk Rakodókaptárban ez gyakor- nemjelentnagyproblémát: az mégegy ellenőrzést. hiA fiistölés'ködölés esetén ha ilyenlatilag aztjelenti, hogy a keze- esrmásrahahnozott ányos mézkészletet fiókok alá és lésidejéna méhekbiztosan ne ftiIészellózót rakunk, valamint kor már nem szabad etetéssel pótolni' a problémás legyenek fiirtbe húzódva, míg egy-kétkeret kiemelésével a családokon és tartalék mézes keretekkel tucsurgatásosmódszernéIáItalá- keretek széthúzásával szellősebban alacsonyabbhómérsék]et bé dunksegíteni. nagyonmegfoA is tessziikaz elhelyezést,üasza jobb gyatkozott népességrieket megengedett. (Perizinnél pél- molyok kevésbé fo$ák szeretni. most egyesíteni, mint abban redául minimum 5 Celsius-fokot Ettól fiiggetlenül meleg idóben ménykedni,hogy külön-külön irnak e1ö.)Helytelenalkalmazás rendszeresen ellenőrizni keII a is sikeresen átvészelika hideg esetén atkaölő szermérgezést garázdálkodásukat,sziikségeseaz hónapokat. Itt az utolsó ideje a okozhat,vagy egyszenien csak ténkénezéssel, vagy más alkalfeleslegeskeretek,fiókok' valanemjut el mindenhová ésnem mas módon meg kell védenia mint az etetók ésanyarácsokellesz eléghatékonya beavatko- lépkészletet tőltik. Nekem ery vételének, kijárók szrikitéséa zás. A késó ószi védekezést nary űrtartalmúfaryasztóláda A hiányosmézkész|etet nek ésaz esetlegeddigelmaradt ajánlott kétszer, egymáshoz áll rendelkezésreeITe a célra: két (7 rácsozás pótlásának' továbbá a több már nemsza- közeli napon elvégezni napos eg}rszerTe száz keretet bele ilyenkor melegtakarás felhelyezésének. pótolni, a idóköz ajánlható),ugyanis a ta- tudok rakni' másnap pedig már bad etetésseI Tavasszal már írtam róla' problémás családokon pasztalatokszerint méga fiasí- lehet kiszedni ésújratölteni. Ha tás nélküliidóben végzett hogy nem vagaok hívea méhek atka- nem is ryorsabb, de sokkal biztotarta|ék mézes keretartásának", azaz több irtást is képesnéhányparazita sabb módszer, mint a kénezés. "rideg tekkeltudunksegíteni. tulélni.Ez az atkaelleni védeke- Egyes években előnyét'mint hátrányát látom a mégaz októ. gondoshószigetelésnek. Amióta zés kiemelten fontos fejezete, beri hrivös napokon látványos nejlonnalbevontpolisztiroltáb- teli enyhébb napokonke|[en elő- mert ha ilyenkor sikerül lenul- ,,hordás'' alakul ki' olyan a forlákkal alulról is védem kaptá- ször keresgélniiika magasabban |ázníaz egyedszámot, a vagy leg- $alom a kijárókban' mintha rokat a fagyos ftild akkor nyár lenne- csaképpen nembe''sugárzásá- lévő kijarót. Most mégalka]om alábbis azt megközelíteni, tól'', teljesenmegszűnta lépek nyílik a tetők ellenőrzesére a a következó évben és könnyriszer- hordás van' hanem ki. és nem alsó részeinek penészesedése, a hibak kijaütására, a kaptárak É- rel megakadályozható nem kí. méhek szorgoskodnak,hanem a sokkalkevesebb télielhullásés seinek eltömítésére. a vánt mértékti elszaporodásuk. darazsak.A kijárókat őrző rnéHa többször már nem akarunk hek ugyanis a hrivös idóben már szinte teljesenvisszaszorulta A szezonzár ellenórzéssorán ó köitésmeszesedés. is figyelni kell az anyátlanságje- kaptárt bontani, fel lehet helyez- a fiirthöz csatlakoznak,.szabad Rakodóknál körülményesbel- leit (az atkairtásoknakis lehet ni a ktilső takarást is' Nem feltét. a pálya''' a sárga ''vendégek'' üső oldalsószigetelest alkalmaz- ilyen következménye), ezek lentil sziikséges, a mélrlakások szont még ilyenkor is nagyon is mert de ni, erőscsaládnálnincsis hely (én a kolóniák könnyen rablás áldo- éIettartamát növeli ésaz esőtől, ,,elemiikben'' érzikmagukat.Elnem is szoktam,csak a tartalé- zatává eshetnek' Kaptárbontás hótól, széttől védi.Átlászó nej- leniik egyszerú csapdával lehet példáulegy 2 literes, koknál)'a fekvő kaptárakban ünélkiil is gyanúslehet az a csa- lonfólia nem jó, mert a méhek védekezni: szont célszeniésjavasolt így is lád' amelyiknél többi elcsende- a]ámennek és nem talalnak ki. át]átszó múanyagflakon oldaa védenia teleló ffirtöt es elrekesz- sedése után, méga hűvösebb es- Fekete fóliát' katránypapírt (ez lára, a középvonaltól egy kicsit teni a belsó teret.Ebben a rend- ti órákban is nagy mozgást ta- utóbbi könnyen törik" szakad)' magasabbravágunk egy kb. 2 szerbena méhfiirtön kívti]kétta- pasztalunk. A ragacsos kijáró vary más, nem átlátszó' vizálló centiméteres lyukat' a flakon jel' pedig önttink egy kis karólép elegendó' népesség a a tél már egyértelmú de a bejövó anyagot szokásos használni. A belsejébe folyamán csak csökkenni tud' méhekszokatlan, gYors, oldal- gondos rögzítésre ügyelni kell, a édes szirupot.Egy kis alkohol is növekedni nem. Bármilyen kap- irányú"libegéséből" a kijövők szélne tudja megbontani,mert a kell bele' a méheink ugyanis és tártipust használunk is, nagron villámszerú A így meg lehet távozásából már ha- zaj zakla(ia a méheket' rend- ,,absztinensek"' hasznos, ha a telelésidejérea marabb is következteüetiink a szeres hangokhoz bozzá tudnak elózni' hogy ók is rabul essenek. fijldtől távolabb, valamilyen bajra.A rablástazonnalmegkell szokni: nekema nyitott oldalfalú Volt olyan,,darázsrajzásos' év, pakolunk:jó' ha leg- szüntetrri, Ie$obb a megtáma- garázsomközvetlen szomszédsá- hogy a méhesemben ernelvényre kirakott alább 30 centiméterre a kap- dott anyátlan családot gyoÍsan gában is telel minden évbenné- csapdákból naponta több ezer van tár alja a talajtól. A felemelést felszámolni,a szomszédos kap- hány család - az állandó jövés- betolakodót szedtemki - heteajánlatosabb még a röpködés tárak kijáróit pedig szűkíteni. A menés ellenére semmivel sem ken keresztÍil... Érdemes rászánidőszakában, fokozatosanelvé- méhek em]ekezetében annyira rosszabban.mint a távolabbiak ni egy kis időt. gezni,hogy a méhek hozzá tud- meg;rnarad könnyri zsákmány A várat]an,erős zajok viszont káa janak szokni a változáshoz,ne a képe' hogy hetekkel, hónapokkal rosak lehetrrek a méhfiirt fellaPásztor Zoltán 9

Emlékeztető

2010. oKroBER

A MEHESZHITTELMULTROL

M e késett megem lékezés
Ez évelső fe|ében közéletiésa szakmai a (erdészeti) sajtóbanszámoscikk foglalkozott Trianon az 192o.június 4-ei, a Párizsme||etti palotában aláíratott békediktátummal, okaival éskövetkezményeivel. Diktátum,hiszenszerződésnek melyeta szerződőfelek önként csak az nevezhető. fogadnak ésírnak el alá.
I

I

I

I

I

r I

I
t.,

(r \

Írásomban mellózöm az ide ve- után a számok mutatják meg zető bonyolult társadalmi és le$obban a megdöbbentó veszpolitikai folyamatok részletezé- teségmértékét. számokat a A sét'melyek megítéIése ma Magyar Tájékoztató még Zsebkönyv Misem egyértelműés sok útát (Bp.'19a1) adataibólvettem. okoznak. Az viszont kétségte- vel Horvátország ésMagyarorlen, hogy ez a diktátum a mai szág egy 1848-tól1868-9tartó napig befolyásolja életünk rövid időszak kivételével áIlamminden percét, hiszen politikai' szövetséget alkotott Könyves társadalmi és nem utolsó sor- Kálmán király perszonáluniója ban gazdasági következmé- óta, mint a Szent Korona országai, ezért kimutatásokmindig nyeit ma is üseljük. a Most az utóbbival foglalko- az egyesitett területrevonatkozzok, mert miközben olvasgat- Íak(1. ttÍblózat). tam a küIönböző elemzéseket és Elveszett az aÍany-,ezüst- és üsszaem]ékezéseket, jutott réz-, va]amint a kösótermelés az eszembe,hogy szerényen meg- 100o/o-a. Továbbágazdasági'ka. bújó méhészeti ágazatunk mit tonai, hajózási, repülési korlátopontosabbanaz át- zásokat kényszerítettek ránk. szenvedett, járhatatlan határráváltozott de- Zárolták a maradékország vamarkációs vonal és a késóbbi gyonát ésjóvátételi köfizetésre vasftiggöny milyen lehetósé- teleztek bennünket. Sorolhat. gektól fosztottmeg minket. nánk méghosszan. A mindenfélejelző nélküli Megdöbbentő veszteség Magyaronzág szerves föIdra.jzi ésgazdaságiegységet képezett. A teljességigénye nélkül né- Többnyire természetes határai hány számot felidézek' vala- voltak, folyók vagy üzválasztót ha ki nem tudná pontosan' vagy képezóhegyek által. A Trianont eddig nem érdekelte a téma, megelózó mintegy ötven év ez akkor isme{e meg. A térkép gazdasági sikertörténetként ér-

Méhes Kárpátokban a

FOTÓ: JENO KIS

Méhészeti szaktanítói testü|etműködött és komo|y támogatásvolt a méhészet közvetlen ésközvetett fejlesztésére, kaptárakkiosztására' segélyekre, tanfolyamokköltségeire'
tékelhetó. hiszenl867-tól 1914ig évi 3'2 9o-kalnőtt a nemzeti jövedelem. Elmaradottagrárországból a 20' század' fejelejére lett éIelmiszeripanal rendelkező, exportáló agrár-ipari országgá váltunk' Trianon e|ött és után

/

I

I I
F I
a

Nézzük a méhészetet| Bóró Ambrózy BéIa A méh címti könyvében találtam adatokat a Trianonelótti méhészet termelési adatairól. 18B7-ben kezdódött 1. tóblózat a méhészetek statisztikai nyilA diktátum adatai vántartása.A kor pezsgó közéMeglnevezés Trianon előtt Trianon után yeszteség(o/o) lete és ipari fejlődésea méhészetetis húztamagával' amit a TerÍilet(km') 325 411 93 073 71,4 2. ttiblázat jól. mutat. Báró Ambrózy megiegyzi, Népesség 20 886 487 7 615117 63,5 hogy 19ll. és 1912.évek "Az Szántó (kü) 61,4 24781 t21 9 568 830 kedvezőtlenekvoltak a méhte. nyésztésre, ezértdacára anés Erdő (kh) t5 223 917 | 825 181 8g,o nak, hogy a mozgo szerkezetri Vasútivonalak (km) 22081 62,r 8364 Közutak (km) (q) Vastermelés Ipari termelés(AK) (db) Szarvasmarha Sertés(db) Hitelintézetek(db) 49 420 12 382 683 52 520000 7 319 tzl
7 680 445

méhlakásokszáma 278 7||-re emelkedett, méztermés a mégis 28996, sőt 1912-ben25 BBo métermázsára csökkent.'' A méhészekjövedelme jó években ötödfél millió' a mostohaévekben harmadfélmillió korona volt. Ehhezjött a félmillió kois. rona értékti viasztermelés A méhészetek fejlettségét egyes vidékekenjól mutatjaaz a tény, hogy míg Pest,Témes, Torontál és Bács-Bodrog megyékben 20 oo0 körüIi volt már a kaptárak száma (tiibbszörösen meghaladvaa kasokét), addig Za\ában ésSomogyban kasokmég a több mint kétszeresen uralkodtak a kaptárakon. Méhészeti szaktanítóitesttilet múködött éskomoly támogatás volt a méhészet közvetlen és közvetett fejlesztésére, kaptárak kiosztására, segélyekre, tanfolyamok költségeire.(Ez valamire azért nagyon emlékeztet.) 1898-bandöntésszületetta Gödiillői Allami Méhészeti Gazdajúság felál[tásáról, ami 1902. nius 1-jénnllt meg és több szervezeti váltás után ugyan,de ma is működik. Több jelentós méhészegyesület működött, ésezekbőlkettó torzsalkodásajellemezte a közéletet évtizedekig'végül a méhésztársadalom táborba egy 2. tóblózat Méz (q)
9 749 31 579 47 908

t7 533 2096232 I 559 000
2 149 756

64,5 83,1 88,0 7O,6

Méhészetünk Trianonelőtt
Ev 1887 1906
1909

l

Kas (db) 295373 376 444 4t1 843

Kaptár (db)
60 186

3 322 407 2860

56,2
67,O

213010 253 061

5 630

lo

MEHESZHITTELMULTROL A
gÉlt. (Ez is ismerös.)Méhlege- ni azon, hogy érdemes-e ezt lő-javításimozgalomindult' és egyáltalán átgondolni is. Nem méhészeti megfigyelő állomá- szeretem én sem a ''mi lett volsokat létesítettek.0rszágos na ha'' kezdetű dolgokat, de miszaklap is kiadásra került Ma- vel hetek óta jár a fejemben ez gyar Méh néven, több kor- a téma, azért leírom. Előre boés szakalkotó könyv került meg- csátom, hogy fejtegetéseimmel írásra, úgymint báró Ambrózy nem kell egyetérteni,sok ponBéla:A méh'ésSőtérKdlmón: ton ütat]ratóak. Legelóször elvesztettük a méA méh világa. És végtil, nem de utolsó sorban ekkor jelenik retet. Mégpedig a nagy méretet, meg Boczonótli Szabó Imre annak minden lehetőségével kaptárjais. egyiitt. Ugyanis kiteljesedni Trianoni Magyarország mé- nagyban könnyebb. Magyarorhészetéról Magyar Statisztikai szág Európa hatodik legnaa Közleményekben szereplő1935. gyobb állama volt. Miért is fonéü összeírásból alkothatunk ké- tos a méret?Mert a volumen hopet. Ekkor 295 921 kaptár és zadékának törvénye alapján 61 118kas található az ország- nagy tömegben minden fajlagoban. Látható, hogy a kaptáras san olcsóbb. szerkezetváltás megtörtént erre Mennyi mézünk is lehetne? az idószakra. méhészetjelen-1992. és 2004. közötti átlagban A tósége Dél-Alföldön a legna- a magyar méztermelés16 000 a gyobb. Kasos vidékmaradt az tonna volt. Tekintsük ezt 4oo/oészakkeleti nak, azért szorozzuk fel ezt a országrész. Nehéz becsülni a méhészeti 16 000 t tonnát. Ez alapján felgazdaságok Trianonutáni me$- tételezhetjük' hogy a Kárpátoszlását, mert a területvesztés medence képes megtermelni nem a közigazgatási határok 40 000 tonna mézet' Hopp! Ez melletttörtént.Mivel a földrajzi egy fél argentin termés, és Eugazdasági és adottságok alapján rópában legnagyobb spanyoa méhészetek inkább a nagy me- loknak is csak 30 000 tonna tező gazdaságijelentőségú vi- rem. Nézzük, hogy helyes-e a sík dékéken helyezkedtek ésnem számitás. Bár tudatában vael a magas hegyekben, ezért talán gyok annak, hogy az erdélyi a területarányosnálnagyobb, méhészek mézükjelentós részét 4Oolo-ot meghaladó méhállo- a Kárpátokon túl gyűjtik' de is mány maradhatott Min- azértaz erdélyi éspartiumi 103 ''belül''. denesetreelveszettaz a méhé- ezer km' miatt a l2 000-20 000 szetileg pezsgő déli terület, a tonna mennyiségű romániai Bácskaés Bánát,aminekrend- mézből ide gondolok átlagosan a kívülihatásavolt a hazaiméhé- 8000 tonnát' Szlovákia 3000 szet |ejlődésére' Hogy ez a ma- tonna, Horvátország 4000 tonradék mire volt elég? a hatá- na.Ez 15 000 tonna. Ez akkor is Itt rokonbelül továbbműködött a kevés, ha a Vajdaság' KárpátMéhészeti Állami Gazdaság. az alja és az Ausztriához került oMME pedig1938-ban téglaje- mai Burgenland vélhetó termegyekből és jutalék|rllérekbóllésétis hozzáadjuk. Mindeneszékházat vett.Az elcsatolt is ré- setre ez a 33 000 tonna sem kis pedig egy dara- mennyiség. Tribb mint a spaszek méhészei big' amíg volt remény'addig nyoloké. De mi lehet az oka a tartottáka kapcsolatokat' átjár- vélt lehetőségtől a számításbeIi tak,előadókathívtak. trösi pro- elmaradásnak? A becslésihibáfesszoris gyakranjárt ,,haza''. kon ésa földrajzi adottságokon A második világháboru után kívül lehet keresi a 90 éwel ezazonban ez eg5/renehezebbé előrti más útrakerü|ésbenis az vált, ésnemvolt más választás, okot. A technológiai fejlettsémint az, hogybe kellettott is ta- gen lehet vitatkozni, de azon gozódniazokbaa szakmaicso- már nem, hogy a környező orportokba,melyeketaz aktuális szágokkal összevetve kis hadiktatúra elóírt. zátkat, nálunk koncentráItabb
a méhészet. Mi az, amit egy háromszorta nagyobb ország nyújthat a Visszakanyarodva az eredeti rendkívül változatos földrajzágondolatmenethez, is vesz- val. Ez a méhlegelő. Bizony az mit tettük? Sokat lehetnevitatkoz- akácosok területénekjóval na-

Érte| metten gondoIatok

gezni, mert nincs rá föIdrajzi lehetőség nagy a méhsrirűés ség. Nincs igazj korai anyanevelésre alkalmas területünk, ahonnana késöbbiindu]ású területeketel lehet látni szaporí. tóanyaggal, már a termelési időszak kezdetén. Élőméh-kejelenlegi helyzereskedelmünk te is elgondolkodtató' Elvesztettünk hagyományokat' tárgyi és szóbeli emlékek tömegét. Eljárásokat, melyek a mézésmás méhészeti termékek feldolgozásáhozkapcsolódnak. Bár a méhüaszsyertyák újból kelendőek,a mézeskalácsok és is, Több jelentősméhész- mézesédességek de teljesen megszűnt mézborkészítés, a ami egyesület működött' tőlünk északra jövedelmező országos is szak|ap ki. foglalatosságnak tűnik. adásrakerült éstöbb No és a piac. Nagy ország, korszakalkotó könyv nagy idegenforgalom nagy és jelent meg,példáuI piac. Minden lehetőségével és Ambrózy Bé|a Sőtér kockázatával együtt. Apropó és piac! Ha az Osztrák-Magyar Ká|m án o l|ábó l. t Monarchiát veszem - melynél hársasokat, gesztenyéseket és a Európában csak 0roszország fenyőerdőket, a havasi réteket. volt nagyobb-, akkor a piac Mindenesetre nagyobb helyen egységes volt éskb. 50 millió nehezebb összezsúfolódni úg}' potenciális vásárlót jelentett' ahogiyan most az olyan kis kiKözös külügy' hadügyésaz ehpénzügyek' terjedésű helyi legelőkön megy hez szükséges egymár régóta, mint a hárs vagy a séges bank- és valutarend. szolidágó. Természetesen ezek szer.Nem voltak vámok, belsó az elónyök a ',határ'' másik ol- határok, ugyanaz a pénzvolt, dalán rekedt méhészekre is szabadvolt az utazás, az áruugyanúgy vonatkoznak, a so- szállítás.Brassótól Pilzenig és rompó nekik is akadály' Krakkótól Szarajevóig egyaránt.Kimondaniis félelmetes' Tudnunk ke|lró|a Honnanis ismerósez? Na igen' ezekazEurópai Unió alapelveiMás gazdasági előnyök? Nahez hasonlítanak. Talán csak gyobb tömegű, ezáltal viszonynem azért kellettlebontaniegy lag olcsóbb eszközgyártás és államot, hogy ötven éwel kéminden hozadéka. Ugye az er- sőbb ellopott ötletkénthozzák deitól megfosztott ország faín- fel működésének sarkpontjait ségére méhésztárs sok még em- valahol máshol. lékezhet.Legmaradandóbb emMegfosztottak minket attól, Iékeszámunkra a kínai gyanta- hogy Európában méhészetileg ládákbóI ilr, Vicze Ernő á|tal nagyok legytink egytitt' a Kárösszeállított és sorozatgyártás- pát-medencei gazdasági egyba fogott NB 15-ös kaptár. Naségben erőben.Talán nem a és gyobb ország nagyobb fejlesz- legnagyobbak' legalábbisa de tést is el tud tartani a hozzá meghatározók. kapcsolódó szellemi bázissa] Végüla legfontosabb. Elveszesyütt. A korszerű eszközgyártettük hittinketistenbenésa hatás és termékfejlesztés is egyZában egyarántéselvesztettiink szenibb, olcsóbb ésígy hatéko- rengeteg magyar lelket' életet' nyabb a nagyobb felvevő piaami mégsajnosma is fogy. con. Sőt ha valami véletlen Tudnunk kell róla' hogy ez módján még a kaptártípusok volt. Tudomásul kell vennünk, száma is lecsökken! de elfelejtenünk nem szabad.
gyobb részelenne elérhetö időben éstérbenegyaránt, ha a virágzást követve a politikai határok nem állnák útját a méhes kocsiknak. Első akác a Delib_ |áti-homokpusztán, utolsó az Ipoly' a Garam vagy a Hernád völgyében. Ugye akácmézben még mindig elsók vagyunk. Ez esetben másnak jelentós menynyisége nem is nagyon lenne Európában' A gazdasági növények nagyobb területét és választékát is említhetném, valamint a hegyek lehetőségeit, a Kutatási, tenyésztésilehetőségekról is szólhatunk. Kis hazánkban nincs olyan hely, ahol elszigetelt pároztatást lehet vé-

Horváth János erdőmérnök, Nagyatdd
l1

I

-

2010. oKroBER

KESZITMENY MAGYAR

,,BeeTURBO" a varroosis ellen
A ,,BeeTURBo., méhek a fiasításában e|sősorban a varroaatka fejlődési alakjairahat, azokatpusztítja, párzásátésaz érett illetve a fiata! nőstényatkák petézését gátolja.Enneka szernek nőstény a használatával lehetőség új nyí|hat veszélyes e parazitagyérítesére, i||etvekártételének magakadályozására, nektárhordás akár alatt is.

t
I

I ;

t

I r
I

A Vanoa destructoratkát elóször Kínábantalálták meg a mézeló méhen {Ápis mellifera) 1960-ban. 1970-re me$elentaz orosz Távol-Keleten, l977-ben járt. Mamár Németországban g1arország 1978-óta fertózött. A 80-as években az USÁ-tól Ausztrálián át az egész vilá$on elterjedt. elmúlt20-25 évben Az a védekezés egyetlen eszközének a kémiai szereket tartották" ígyaz 1990.benforgalombakerült Apistant (piretroid)sokan végleges megoldásnaktekintették az atka ellen. Hamarosan meg kellett azonbanismerkedni az,,atkarezisztencia' fogalmával, ami ezt a szert,de az utána jövő kémiaiszereketis giyorsan letaszította a trónról (Carlile' 2006; Oliver, 2007). Napjainkban a szigorodó élelmiszer-biztonsági elóírásokis korlátozzák a kémiaiszerekhasználatát.

A nyek felé. növény alá helyezett fehérpapírlapokon,a méhekelÍilese után este. lehullott var- A BeeTURBoin vitro teszte|ése kémcsőben. szer vonzó hatást A roa atkákat lehetett lábni' ame- mutat idő az atkára éscsak hosszabb után pusztítja el lyek fokozatosanváltak mozgásképtelenné puszfultak el. A és laborvizsgálat megerósítette a megfiryelést'mqid a növényból kivont tesztoldattal 4 kelet-magyaronzági telephelyenkezeltek méhcsaládokat. elsó eredméAz nyek biztatóak voltak az atka es fejlódési stádiumainak pusztítávaló ársában, illetve a rnéhekre talrnatlanságtekintetében. A hatóanyagró|

{ í \

J
fi I

I

I

Ez a növény számos piperidin szerkezetű alkaloidátéspseudoalkaloidát tartalnaz' amelyek hatását korábban köszvényes fájdal'nak csökkentésére daés ganatok kezelésében alkalmazták. Nagy dózisban neurotoxikus hatású,ezérta humán gyógyászatbanmár nemhasználjá\ Alternatív szerek de homeopátiásszerekalkotóÉEzután indult meg a kutatás az szeként is forgalombanvan. ma alternatív szerek, elsősorban A toxikózis a perifériásnikotinolyan természetes anyagok receptorokizgatása miatt, illetve iránt' amelyek általában növé- az izom-idegkapcsolatban létrenyi eredetűekés a mézbenis jövő' a kuráre-szerú membrángyakran fellelhetók (Imdorfet al. stabilizáló hatásra felszálló bé2003). Ezek viszont ,buta sze- nulásbannyilvánul meg.Irodalrek''és csak.okos" méheszek ke- mi adat szerint egyesízeltlábúzébe valók" mivel használatuk akra kábító hatással van (von körültekintést igényel.Egy ma- Roth ésmtsai' 2o06). gyaI kutató' úgytúnik" talált egy növényi eredetri 'okos szert'', Laborkísérletek amely veszélytelen a méhekre, de hatékonya varroa ellen. Az ÁTK MTMBK-ban elvégzett A feltaláLló 20o8-ban egy ü. üzsgálatok céljaaz volt, hogy e rágzó gyomnövény alatt méhek- növény kivonatából készült' ról lehullott vanoa atkára (Var- BeeTIJRBO-nak elnevezett tesztgyakorolt hatását roa ilestructor)lelt. Azt is megfi- oldat méhekre ellenörzött laboratóriumikörüryelte' hory a szórköntösiikön viragporral hazatéróméhek nem ményekközött teszteljii\ a szer járták a nem küIönböző töménységti oldatait "borbélytálrcot', kértek hanem',riszá- (dózisait)próbáljuk ki a méhek tisztogatást, Ió'' tánccalmutattáktánaiknaka életképességére, illetve a vitalihelyes iÉnyt ezek felé a növé- tásra. A tesztoldat hatásának
1.,

Fedett viasításbó| kiszedettbábok atkafertőzöttségének megá||apitása mikrovkóp a|att.96 óra múltán összesfej!ődési az a|ak e|pusztu|t BeeTURBo-keze|és a eredményeként üzsgálata nemcsak a kifejlett gu oldatából (1,0; o,5x- és0,1xatkára te{edt ki, hanem az éret- es hígítás) szúrőpapírra cseppenlen fejlödési alakokra,valamint tettiink' kiilönbözó (2' 5 és l0 Két a pete állapotra is, a fiasításon csepp) mennyiségben. hétig belül. A BeeTlJRBO-val mintegy 25 .C-os termosztátbanfigyeltiik 25 méhcsaláddal a laborki- a méhekviselkedését. szórváA és sérletekben 1000méhegyed- nyos puszhrlás nem mutatott kb. del' illewe fiasítással végeztÍink tisszefiiggesta hí$tással, azaz a kezelési kísérleteket' Iegtöményebb oldat sem bizoAz ártalmatlanságtesztelésé- nyult toxikusnak a méhekre. re elóször munkásméheket heEzután atkafertőzött méhcsalyeztÍink múanyag zárkákba' IádokbóIbehozott5x5 cm-es,fem4id a hígítatlan BeeTt]RBool- dett fiasításoslépdarabokat 35 dat 200 pl-ét100gramm cukor- "C-os termosztátban keltettiik lepénybeg5úrva,kéthétigetet- miközben a lépek egyik páiátzhígi ttik vele a méheket,de méh- 2 csepp(l00 pl)BeeTtJRBO pusztulástnem tapasztaltunk. tással(1'0-0'1) kezeltii\ papírcsípedig A tulajdonképpeni vizsgálat kon, a másik par (kontroll) elótt a szert in ütro' kémcsóben csapvizet kapott' A lépekegyik (t. kép1, illetve Petri csészében oldalán található sejteketkikelés teszteltiik élő varoa atkákka], előtt egyenként kinyitottuk ésaz majd zárkázott méheken vizsgál- ott taláLlható atkákat. illetve az tuh Ezt követően mintesr 480 éretlenfejlódési alakokat megkífejlett munkásméhet (2ox|2 számoltuk (2. kép). másik olA naméh, ismétlésben)helyeztiink dal sejtjeiből kikelt méheket múanyagzarkakba ésa BeeT[JR- ponta szén-dioxidos bóditás B0 há'romktilönböző töménvsé- után faryasztottuk' mqid a rajtuk

a A Papír|apra csepegtetett BeeTURBo fenékdeszkán. harmadik naptó|megnőttaz atkahul|ás

BeeTURBo-cseppek zeolitkő vá|yúban. Elnyújtja szer hatását a lévő atkákat detergens lemosás- ban, mqid a fenékdeszkán elhesal számoltuk (Bühler-szerint, lyezett papírlapra a BeeTURBO 2006). talált atkák számátösz- tömény oldatából 10-10cseppet A (3. szehasonlítottuk a kezeletlen cseppentetttink kép)'Azatkakontrollokról lehullott atkákkal. hullást 7 napon át számoltuk. A 72 óra elte]tével fedettfiasítá- kísérleti csa]ádok (KI) mellett a sos sejtbenlevő mégszűz,üláminden esetben a kezeletlen gosbarna varroaatka10,50/o-ban,kontrollokon(K0)ellenőriztiikaz majd96 óra múlva 100o/o-ban adott idóben jellegzetesterméelpuszfult a sejten belüI, csak az szetesatkahullást. próbakezeélettelenalakokat iehetett ki. Már a szabadftjldi emelni a sejtekból. A kontro]l lés harmadik napjától jelentós csoportban250lo-os a pusz- különbség mutatkozotta ,,Beevolt tulás mértéke óra elteltével. TURB0''-val kezelt (KI)családok 96 (KI=4'Ko= atka-mortalitásában SzabadfiiIdi kísérletek a 0'3)' ésery hételteltével keló fiasításbólkihullott fiata]abbatA termelő méhcsaládokkal kü- ka fejlódési alakok (fehér alakok" lönbözó kísérleteket állítottuk be. deutonimfa) száma is mutattaa Az intézet teljes állományát át- szer hatékonyságáta kontroll (hi- csoporthoz üzsgaltuk atkafertózöttségre képest. giénikus aljdeszkával)' erósen és A három hónapos kísérlet atkás családokatválogattunkki. összesítetteredményei szerint a (t0 Egy családcsoportot család) kontroll csoport kevésbé volt mindenszezonálisatkaelleni ke- fertőzött' mint a kísérleti zelésbőlkivontunk. A kontroll (69,70/0). Ennek magyarázata, csa]ádokeByszer(augusztusban) hogy a kontroll családok atkagyérítőkezeléstkaptak július' kaptakoxálsavascsur$atást. Négyméhcsaládot fiókra augusztus hónapban. Végül a egy zártunk a kezelés elsó 24 órájá- késó őszi Perizines diagnoszti.

záló kezelés eredménye szerinta tűnik' ettől fiiggetlen.Az illat.'BeeTl']RB0''kezelésekhatása anyag ryors csökkenése miatt a 73,1o/o-nak adódott. méhekre ryakprolt stressz nem Újabb családcsoporton zeolit. számottevö.A méhek nemmenekóre cseppentett szerrel végez- külnek ki a kaptárból,nemhagy(a. tiink kezelés kép), ami a ha- ják el a fiasítást sem.Elónye még, tás elnyúlásáteredményezte. hory illata - a ryors elillanásmiA november13-ánvégzett kezelés att - közömbös a kaptár mézután november 2o-án és25-én készletére, szennyeziazt. nem alacsony (0'5-4'0)atkagyérítést _ Méhcsaládokkezelésénél a tapasztaltunk, a december1- kicseppentett nedvesfelülede szer jei üzsgálat a 4 család átlagá- ten (üzes alapon)bizonyult leg. a ban l8 atka lehullását jelezte, hatékonyabbnak, mivel ebben a ami hatszor több volt, mint a formában lassabbanszáradt be. kontroll csoportban. A zeolitköves alkalmazásszintén A dózisok naryságát a méh- ezt erősítette me$. Alacsonyabb (fiasítás) csa]ádésa fészek mére- hómérsék]eten végzett',BeeTUR(NB, B0'' kezelés, tétöl' illetve a keretrnérettőI zeolitkővel kombil/2 NB, Hunor)fiiggóen határoz- nálva' elnyújtott hatástmutatott, tuk me$.Nyárvégi' betelelőállo- így hatszortöbb atka hullott le, mány kezelésére NB rakodó- mint a kontroll csoportban. 1/2 kaptárnál B cseppet alka-lmaz- A fedett fiasításban fejlődó tunk fészekfiókonként, kiiLlön- atkák a kezelés a hatásáraa 96. böző hordozóanyagokkal tesz- órában minden fejlődési alakis telve. A BeeT[JRBokísérleü szer ban elpusztultak, a kontroll míg bejuttatására hosszabb(2 hét) és csoportban a pusztulás csak rövidebb 1t-z nap)kezelési inter- 250lo volt. vallumokat is alkalmaztunk - A szabadftildipróbakezelés uryanazon méhcsaládoknál. A sorána harmadik naptiljelentőhordozó anyagként szívópapirt, sentöbb atkahullotta kezeltcsalépdarabot, speciálisszivacsot, il- ládokban a kontrollhoz képest, letve textíliát is alka]maztunk í8y a BeeTURB0 tartós hatása hasonló eredménnyel. miatt alkalmas lehet beteleló méhcsaládok atkagyérítésére is. összefogtatva - A szabadföldikezelések három hónap intervallumában a A ''BeeTlJRBo''-valvégzettki- kezelet|en kontrollokkalösszesérletek eredményeiből k<ivet- hasonlítva, l0lo-os a 73, eredményt kező következtetéseket tudtuk mutattak (Perizinesdiagnosztilevonni: záló kezeléssel kiértékelve). tekintetében - A 2009-ben kezeltméhcsa- Ártalmatlanság a ''BeeTURBo'' kísérleti a leg. ládok telelési szer sikereazonosvolt töményebbformában (1'0)'még a nem kezelt kontrollokéval. közvetlen érintkezés esetén sem - Kezelésközben a személyi toxikus (kontakttoxicitás) a mé- védófelszerelés egyszer haszhekre, nem okoz méhpusztulást' nálatos gumikesztyú arcvédó és - A kísérleti szer a Varroa maszk - alkalmazása feltétlen destructorkifejlett atkára gya- szükséges. Ezen kívül lé$árta korolt hatása összetett: kiirülmények köziitt - szabadlea) a szer hatásáraaz atkák át- vegón - ajánlotta szer hasznámenetileg inkoordinálttá vál- lata, a használati utasítás betarnak, Ieesneka méhekrőI' tásával. . Az idóközben elvégzett b) ezt követóen az atkdka gazhadaallat néIkül24-48 órán belül tóanyag-maradékravonatkozó 920/o-ban elpusztulnak vizs$álatok az EU élelmiszerekc) A szervonzó hatástryako- re vonatkozó előírásaibanmegrol az atkákra (videofelvételeken engedett határértéktöredékét demonstráltuk), a tájolásukat lehetettcsak kimutatni. ami megzavarhatja,ezzel az esefleg A szabadalmi oltalom alatt tulélőkszaporodásiesélye csök- álló új készítmény használati a ken. A BeeTLJRBO elt{jolha$aa utasításelkészülte után gyártóforetikus atkát, hogy megfeleló ra ésforgalmazóravár. sejtretaláljon,íry kiszáradvaröüd idón belül elpusztul. Dr. Sza]ainé Mátray Enikő' d) A BeeTtJRBO markánsszaDr. Békési László, gúszer,de ez a szag ryorsan elHorváth András illan, üszont hatekonysága, úry Árr. caaaut l3

MEHEGESZSEGUGY
rolt, ,,silózott'' virágpor,más néven méhkenyér pedig ezekneka baktérirxnoknak hatására saa vas kémhatású, mivel tejsavat tartalmaz. Ami a gsakorlat szempontjá|smert. hogya méze|őméh-családokban patogén ból igazán fontos:több egyete(vagyisbetegséget menvégzett áIcaetetési kísérletek okozó) mikroorganizmusok bizonfitották,hogy ezek a mik(mintamilyen nyú|ós a költésrothadásé) anéIkül roszervezetek elnyomják a nyúmegtaIá|hatók' hogybetegséget váltanának ki. lós költésrothadás kórokozóját,a Ezt a rejtéIyt svédországi a Lund egyetemének Penibacilluslarvae-t! (A nyulós mikrobiológusai, o|ofsson A. Vásquez T. és költésrothadással kapcsolatban a Lactobacillus a Bifidobacterium korábban is volt olyan feltételeés mi kroorg nizmus-fajokjeIen a Iétéve| arázzák. Több egyetemen magy vé9- zésa kutatók ésa gyakorló méhészek körében,hogr kórokozózett álcaetetési kísér|e.ja ubiquiter, vagyis mindenméhzekből l3-at ír le a tudo- tárjából származnak; azok a tek beblzonyították, családbantöbbé-kevésbé mány' közülük több az méh mézgyomrában találhaelóforhogya vizsgáIt mikro- dul' fellángolásához azonban emberi'jótékony'' bél- tók. Úgy ttinik, a mézelő méh szervezetek e|nyomják több tényezó' a virágporhiány (A pl. flóra részét képezi. nem kö40 millii éves törzsfejlódése a nyúlós költésrotha. szükséges.).szerzőknemtekinrültekintóen alkalmazottanti- során alakult ki ez a védő A tik lezártnak üzsgálataikat, biotikumos kezelésezeket el- mikroflóra. Az emberi szervedás kórokozőját,a pusztítja' aminek egyik kel- zetben ezek a tejsav(termelő) Penibacillus laruae-t. mindazonáltal azon a véleményenvannak,hogYa nektármézlemetlen következménye a baktériumok - amelyek az évnehezen kezelhető hasmenés. ezredek óta ismert élelmiszer- DNS-üzsgálatokkal azonosítot- zétörténó érlelési folyamataiban azt Emiatt ma már, banális felső tartósítási eljárásokban fontos ták. Megállapították is, hogy az em]ített mi}roszervezetek léjátszanak. szerepet és alsó légútimegbetegedé- szerepetjátszanak - az általuk ery bizonyos üzsgált mézfajtá- nyeges Vag5ris l00 sek gyógyitására, a lehetsége- termelt tejsav, hangiyasav és ban grammonként millió (!) a mézeredetét tekintvee{esztésvolt. sel (fermentációva]) sen bélflóra-károsító Iétrehozott, antibio- hidrogén-peroxid révéngátol_ élőLactobacillus A ürágporról tudjuk' hogy tehát igen egészséges tikumok szedésével élelmiszer! egyidejú- ják számos kórokozó baktényálukkal és leg ilyen mikroorganizmusokat rium- és gombafaj szaporodá- azt a g1nijtó méhek mézgyomrukbólfelök]endezett, tartalmazó,és/vagy Ismertette: azok fejló- sát, vagy elpusztítják azokat' dését Dr' Tóth Györw segító készítmények alA kutatás elsódleges cé|ja ezen most már tudjuk:Lactobacillusnektánal keverik.A tákalmazását írja elő a körülte- mikroorganizmusok szerepének tartalmú kintóen eljáró orvos). A társ- kiderítése volt. A biztonság okászerző Tobias olofsson 95 éves, ért a üzsgálatokat az EgyesüIt Ti II ' ' 78 éve méhészkedó nagyapja Allamokban a D. Sammataro á|rerntvaS El|optak jászkíséri a erdőból15méhcsaládot méhészetéből származó mintá. tal vezetett USDA-ARSJabora15keretes kaptárral. NB Ismertetójele: mono$ram T.GY. kívülkat vizsgálták. Ugyanis ezek a tóriumban megismételték (az belül besütve. A nyomravezetőt jutalomban részesítem!Tóth tejsavbaktériumok nem a kü- eredmények ug}anazok lettek). Gyula, Jászkísér. Tel.: (+36)-(30)-482.92B0. lönböző mézeló növényeknek- Ami biztos: ezek a mézgTomorszívószál, mint kiskanál-helyettesítő, tökéletesen mriködött mindaddig,amígegy egymézkóstoltatás mindig dunkhoz, nehog} bárki is ki- szerű me$elenésri, félszeg köküIijnös élményeket maradjon a munkánk büszke- zépkorunő a délutáncsendjétartogat úgy a mé- ségének megízleléséből. ben meg nemjelent. hésznek, mint az érdeklódőkA kiálütás és vásár hivatalos Bátortalanul érdeklődött és nek. Az egyik alkalommal a megnyitója után özönlöttek is nagyotcsodáIkozott, hogy vanagy igyekezetiinkben itthon a látogatók, igen nagy figyel- lóban bele lehet kóstolni bárfelejtettük a kóstoltatáshoz met szentelve a mi kinálata- melyik üvegbe? Mutattam az feltétlen szükségesmrianyag inknak is. Jöttek iskolás cso- asztalon fekvő, erősen megfo. kiskanalakat. helyzetmegol- portok,éhes A diákok' akik közül giyatkozott szívószálhalomra dására a vastagabb, nagiyobb egyesekkétszer-háromszor, de és biztatóan tessékeltem, hogy átmérojrüszívószál kínálko- talán többször is jókat kóstol- fo$on eg}et éskóstoljon!Az zott, amit a kiállítási helyhez gattak - ettek rendesen - a asszony furcsán kapkodta teközeli áruházban lehetett be- jobbnál jobb mézekből. Meg- kintetét, hol énrám, hol a jelentek a tudálékosak,a kí- szívószálhalomra pillantva. szerezni. Belemártva a mézbe,egyet váncsiak,jöttek a kötekedők, a Erre énhatározottan bólogatpördítve, majd gyorsan ki- félmrivelt sznobok. szóval tam. Ellenállhatatlan gesztuemelve,tökéletesen múködtet- minden rétegképüselve volt, saimra nekibátorodott és két hetó - gondoltaménésboldo- ahogy az már szokott lenni ujjával felemelt egy szívószágan szaladtam vele a stan- egiytömeges rendezvényen. lat' majd célzott mozdulattal A 14

A méhek együttéIése kórokoző szervezetekkel

ban található ,jó'' baktériumok a friss,nem fedettmézben néhány héügéletképesek. Ezután azonban, az érlelés folyamata során kialakuló magas cukorkoncentráció elpusztitjaazokat.Nagyon valószinri, hogy a nektár romlását egyébként okozni képes más mikroorganizmusokat ugyanezen baktériumok gáto|ják.Eze. (vagyis, ket a mikroszervezeteket hogy mely fajhoz tartoznak)

Szív forgat és

beleszúrta egyik üveg mézaz be, azután ráhajolt és szívni kezdte. Egyr'eerösebben szívta, de mézünk nem engedelmeskedett. látványra - hirA telen meglepetésemben csak annyi jött ki belólem, hog} inkább forgatni kéne. A kissé komikus helyzetet, hogy feloldjam éskomolyságommegőizzem, jobbnak láttam, ha bemutatom,hogyan is képzeltem én el a szívószáI, mint kóstoló eszköz használatát. - ó, elnézést kérek, csak azt nem értettem, hogy miért kell forgatni? Azótaez az eseta szívésforgat címenkerüIt be megannyi méhésztörténeteink közé. Bognár Éva

'; .-'$.,,' .üt+..'jlclls
- i ). , .,,- .

Terme|ői mézesüveg
Indul a mézkiszerelési szezon! Ne felejtse:az OMME termelói mézesüve$ Önnekkészült! Az üveggyrárbóltörténő vásárlás menete: - Az évesoMME-tagdij befizetését követően a megyei szaktanácsadótól kell kérni igazolást, amelyet a vásárláskor be kell mutatni (az igazo|ás egészévreszól' kédük megórizni!) - A megvásárolni kívánt üvegmennyiség árát (730 ml-es: 33 118Ft/raklap'3B0 ml.es:39 364 Ft/raklap- az árak tarta|mazzák a raklap árát is) át kell utalni az alábbi számlaszámra:. O-1. Manufacturing Mo. Kft. CIB Zrt 10700316-0436s500-5110000s Az átutalás Közlemény rovatábankérjüka vásárló nevétésa címét feltiintetni! Fontostudni, hogy a gyárból csak egész raklapmennyiség hozható el, ennélkisebb tételta szerzódött forgalmazóknáIlehet vásároIni: A syar nyitva tartása: H-P. 8.00-14.00.

Vernolis Bt. Cim: H 7694 Hosszúhetén'Kismezó u. 2/c Te|efon:+3ó 72 191.o2o Mobí|:+3ó 307137.o48 E-moil: vernolis@vernolis.hu Honlop: w.vernolis.hu Pomónioi Íorgolmozó: Nektór King + 4.a7 45.582.990, www.nek|orking.ro

A gyár címe: orosháza, Csorvási u. 5. A megrendelést szerintel lehetfaxolni:(06)-(68)-814-B1B' név de ekkor is szükséges OMME-igazolástis mellékelni. az OMME Ügyvezetés

b

Pannon HonigKft.
Gödöuő' Tessedik s. út 4. (o6)-(2o)-e64-1386, (06)-(3o)-s4o-ra77 (o6)-(28)-412-838 Tel: (o6)-(28)-5r7-736, , Fax: (o6)-(28)-51r-7 37

Propolisz méhviasz Ft,virágpor Ft/kg 800 1700 8000,
Megye Bács-Kiskun, Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves,Borsod Szabolcs-Szatmár Nógrád' Heves,Pest,Szolnok Csongrád'Békés SzarvasMézüzem Vas, Zala, Veszprém Északkelet-M.-ország Észak-magyarországi régió Kelet-Magyaronzág Fejér, Komárom Észak-dunántuli régió, Sopronkömy. Észak-dunántuli régió,Győr körny.
Név Lakcím Telefon

Ispán Zoltán Kozma József Schváb István Hajtós Béla Kerezsi Csaba Szentei Józseftré Makan János Kozma Ákos NémethVilnos Biliczki Béla Zsigó István Hegyesi Attila Spindler László Kálmrfun Istvan Tibor Svedics

6346 Baja, Újvári út2/A' 7838Vajszló,Dráva u. 3' 8700 Marcali, Hunyadi J. ttt 2. 3412Bo$ács,HorvöIgye u. 3l. 4233 Balkány,Széchenyi u.2-4' 2660 Balassagyarmat, M. u. 33. Váci 5540 Szarvas,Dimitrov út l0. 5540 Szarvas,T. IV. kk. 262. 9800 Vasvár, Mártírokútja31. 3881Abaújszántó, Aranyosiu. 33. 3733 Rudabánya, Szabadság 4. tér 4130Derecske' út 10. Híd 2475Kápolnásnyék, Lehel út7. 924l Jánossomo4.a, Hanságút1' 9374Iván,JózsefA. u. 48.

(7o)-334-57 (7o)-333-6324 42, (7o)-334-4e 50, (30) -283 244 -3 (7 4, 0)-334-939 (30)-98-0827 I (70)-334-4190, (30)-263 506 -1 (20)-414-171 (70)-334-5752, (30) 523- 1182 (70)-334-5747, (30) -215 2032 (70)-37 4-9313, {20)-956-5966 (T -334-5792, (30) -217 2 468 o) (70)-334-357 (20)-41 5. 8-0004 (7O) 34-4473, (20) 259-7 40O -3 (30)-938-7084 (70)-334-5772, (20) 15- 6637 -9

(T -334'87 4, (so)z+z osag - o) 5 (7 -33 94, (30) -35r-T 5 o) 4-97 67

Mézfolyamatos felvásárlása legmagasabb áron. a napi
Fenti termékeket postai csomagként átvesszük.Fizetésihatáridő: a felvásárlókná] azonnal, postázás esetén leadást követő 2 hétenbeliiLl. is a A kifizetés feltétele:név, lakcim, utaláshoz banki számlaszám, óstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel, adószám, születési hely, születési idő, édesanfra neve, szüIetésivagy leánykori név (utólagos adategyeztetésheztelefonszám).

TERMÉK|SMERET
2010.0KtlEER

í \

) lr

I

I t
t-

I
r

I

jobb miniséminél enzimeket, gú,annáItöbbet, ráadásulezek képesek elbontania szacharózt is. A megoldásaz, hogy azéLőAz előző részben cukornádbólésa kukoricából a világban egy-egyfunkció elláam eségekkel történő mézh isítás előál l ítottcukorféI tására nagyon sokféleenzÍm kimutatásáttaglaltuk.Az említettnövények létezik. arányaközötti eltérés Maradjunk a konkrétpéldáésa méz stabi|szénizotóp Ha a vizsgálttermék Ezt náI,a szacharóz bontásánál. eljárásnak. az a|apjaa vizsgáIati stabil szénizotóp-ará. lévó meg tudja tenni a mézben nya eltéra természetes amiláz enzim. Az élelmiszeriTtt szeretnémfelhívni a fi- lajdonságát' amely eltéra terjellemzőérték- parban ma már nagyon sok hemézre méztól.Ha a üzs$ált I Bfelnet arra,hogy a hamisi- mészetes től, akkoraz hamisí- lyen alkalmaznakenzimeketaz stabil szénizotóp-aránya Itás kimutatása során elér- termék mézrejelttink egy olyan pontra, amikor eltér a természetes tottnak tekintendő. adott folyamat meggyorsítása akkor az hamisímár nem közvetlenül azt az Iemzó értéktől. A érdekében. szacharóz például anyagotmutatjukki, amit bele- tottnak tekintendó. Ebben az és glükóznáI is. Keménfltószi- nehezenkezelhető anyag, mert a kevertek a mézbe, hanem ennek esetbenviszont nincs infonná- rup bekeverésekor glükóznál' általában nem kristályos formáa a belekevert anyagnakegy bizo- ciónk arról, hog1 cukornádból fruktóznál és az oligoszachari- ban van rá szükség.Viszont nyos, méztőleltérőtulajdonsá- származó szacharóz, vagy ku- doknáI lesz eltérés természe- gondotokoz a feloldása a kaés a gát. Hogy érthetóbb legyen, koricakeményítóból eIóáIlított testól. A keményítő hidrolízise pott oldatból könnyen kikristámegvilágítanám példával. fruktóz-glükóz szirup(izocukor) ugyanis sohasem tökéletes, a lyosodik. A belőle nyerhetó egy Cikksorozatom második ré- került-e a mézbe. végtermékben maradnak olyan fruktóz-glükóz szirup viszont ígénye miatt azért összetett cukrok, amelyek nem sokkal könnyebben kezelhető, A teljesség szében foglalkoztunk azza|, hogy a nagy mennyiségüsza- meg kell említeni,hogy több éve bomlanak el. ésnem találhatók nem kristályosodik' ráadásul olyan üzsgálati technika meg a természetes charóz közvetlenül kimutaüató létezik is, mézben. édesebb mint a szacharóz. ez a mézben. üzsgálat során - is, amelyik segítségével is elA Értelemszerúen az élelmiNézzük'mi történik abban az akár k]asszikus,akár műszeres dönthetó' ez az ún. LC-IRMS esetben,ha cukorrépábólszár- szeriparszámáraegy olyan enmérésról szó - a szacharóz üzsgálat. Ennek során kétüzs- mazó szacharózzal,vagy ennek zim szükséges, van amely viszonymennyiségét mé{ük' közvetle- gálati módszert kombináltak' a bontásával elóállított izoszörp. la$ olcsón, nagy mennyiségnül. Ebben az esetbennem ka- folyadékkromatográfiát és a pel történik a mézhamisitás. E ben elóállítható' elégnagy az punk információt arról, hogy a stabil szénizotóparánymérést. kettó közül az utóbbi fonto- aktivitása ahhoz,hogy a kívánt szacharóz cukorrépából' vagy A folyadékkromatográfia(LC) sabb, az elmúlt néhány évben folyamat gyorsan lejátszódjon cukornádból származik-e. A segítségévelszétválasztják a ez okozott nagyon sok problé- a jelenlétében megfelelóen és alapján törté- mézbenlévő cukrokat' fruktózt' mát. Nevezetesen, szacharózt stabil ahhoz, hogy hosszútászénizotóp-arány a (amivelelő- glükózt' szacharózt, oligosza. enzim segítségével nó üzsgálat esetén hidrolizál- von használni lehessen. Ez zó alkalommal foglalkoztunk)' charidokat,stb. ésezeknekkü- ták, ésezt keverték mézbe. a Azt pedig az élesztőgombákból üszont nem konkÉtveg}ülete- lön-külön mérik a stabil szén- már tudjuk' hogy egy molekula kinyerhetó invertáz enzim. Ez ket mérünk, hanem a cukornád, izotóp-arányát (IRMS). Ebból répacukor bomlásakor egy a legelterjedtebbenhasznált illetve a kukorica egy olyan tu- kikövetkeztethetó' hogy milyen fruktóz- ésegy glükózmolekula anyag a szacharóz bontására, képződik. Tehát,ha a szacharózt viszont nem található meg a mézben. ennek Ha teljesenelbontjuk, alkor olyan természetes mégiski lehet mutatszirupot kapunk, amiben e két jelenlétét cukor azonos mennyiségben ni, akkor okunk van azt feltérépacuvan jelen. Ez gyakorlatilag a telezni, hogy a mézbez előmézfő összetevóinek felel meg' kor enzimes hidrolízisével tehát ha abba belekeverik.na- állitott cukorszirupot kevertek. gyon kiirülményesa kimutatá- Ez az űgynevezett idegen enzim vizsgálat. sa, de nem lehetetlen. Láthatjuk' hogy ennéla vizsA szacharóz közvetlen méréA mezforyasáók' mézvrásárlókköá is egrrc közkedveltebb se ugye nemjöhet szóba, mivel gálati e|járásnál sem azt az kedveanényesárcn beszereáetó' amíga készlet "mézpumpa" az már nem található az elegy- anyagot mutatjuk ki, amellyel tart! Mézpr'rnpa+ férrl hanem egly olyan ben,hiszen elbontották. stabil hamisítanak, A mehsejtnnintás tető a szénizotóp-arány mérésesem jelző vegyÍiletet,amely utal a pumpafurattal + pumpatényére. segítrajtunk, mivel a cukonépa hamisítás toldalek ,tOO Ft/db. 20 Ezzel gyakorlatilagvégére érugyanúgy C3 típusú növény, darab vrísárlása esetén kimutatámint azok, melyekrőI a méhek tiink a mézhamisítás l()rh engedmény!50 da. sáról szóló résznek. következő a nektárt gytijtenek. rab visfulása feletttovábA megoldás ismétegy olyan részben kellemesebb témával bi kedvezmény! anyag vagy tulajdonság kere- foglalkozunk" üsszatérünk a Megrendelhetó a (+36)sése,ami megtalálható' vagy méz természetesalkotórészei|-29|-9077 számon. jellemzó az izoszörpre, ami hez. Kérdések. eseészrevételek Az ár a postai szállítás megkülönbözteti a természetes téna herpaizoltan.mezvizsgalat ktiltségét nem tartalméztól. Ez pedig az az enzim, @gmail.comvárom a leveleket. mazzal amivel a szacharózt elbontotptalÍÍhtsnbfugohsffil Elht a korszetúbb, Herpai Zoltán hogy ták. Felmerülheta kérdés' anyaggal hamisítottáka mézet. estén elNádcukor belekeverése térést találunk a szacharóznál, valamint ha annak bomlása elkezdódött. akkor a fruktóznáI

A méz kémiárő|IV. á

méhéyek, vásározó Piacozó és figyelem!
lttaz szezon! őszi

Segítsiik 16

hogy fogyassza a fogyasztó!

\

miért, hiszen tudjuk' hogy a természetesméz is tartalmaz

élelmiszer analitikus WesslingHungary Kfr.

VEDELME MEHESEK
2010' 0KTÖBER

látható helyen táblát kell elhelyezni a következó felirattal: Vigyázz! Méhekkel órzött terület _ életveszélyes.Ugy' ahogy másutt is láduk: Kutyával órzött terület, Kamerával őrzött terület jelentekmeg biztosan lehet méhekkel órzött A Méhészet hasábjain már több ízben jelenségről, terület is. mely írások arról a meg|évő Nem szükséges minden kapIidércnyomásként nehezedik méhészekre: a tárt''vészkijárattal''ellátni. EIég' mire kimegyek méhesbe, a vajonmegta!álom-e ha 3-as, 4-es csoportbóIegyet elnem lopták-ee| őket, vagy mennyit a kaptárjaimat' A méhek védelmére kap a tolvaj. Elmeg! a kedve a a vittek eI belőlük? természetes fo|yama- további rakodástól. Kedves Méhésztársak! Egy a nem üszik el mindet' szerelése,a műholdas nyomktitot, az ösztönös védevetők költségesek. Az egyénivéújabbmódszert kivántam a me$akkor hogyan lehet, hog) kezést kihaszná|ni, lévők sorába áIlítani'hogy megke|! csak az erős' jó családok dekezésegyik módja a kaptárak csatasorba á||ítani! mévédhessük azt az értéket,ametűnnek el? Sújtja a méhészeket őrzése, őriztetése. Vannak lyért nagyon keményen meg kell az időjárás' tizedeli a méheket a hészek, akik heteket-hónapokat A minden méhésznek dolqozni. betegség' atka, a piaci pozíció töltenek a vándorbódékban a zájuk' kitóduljanaka méhek. az ked. méhekrevigyázva. Ez sem meg- rakodóknál például nincs fe- Úgy gondolom, hogy ha a= fenti sem igazán a méhészeknek nékdeszka, rö$zítőpánt, kell módon a méheinkrebízzuk önvez, de a legnagyobb tragédiaaz, oldás. Hát akkor mi? amikor egy egészélet munkáját Egy Debrecenhez közeli mé- e$y rejtettnfllás, amit csak a védelmüket, a le$obb ,,kezektulajdonosismer, mely mozdí- ben'' lesznek. Ha ezt széleskörelveszítjük egy éjszakaalatt. hesben történt lopás körülmémég más ben tudatosítjuk is, gyökeresen Hogyan védjük méhészettin- nyei adták az ötletet a védekezés tásraszabaddá válik és ket, mit teg}tink a méhlopások módjáról' melyet ezúton adok át egyébmódszerek, melyek sok- meg fog változni a jelenlegi álellen? Sokféle próbáIkozást is- méhésztársaimnak_ cselekedje- félesége egyének az ötletén,le- datlan' bizonytalan állapot. sze- Ieményességén Eredményes védekezéstkívámerünk, az oMME is elkövet nek be]átásuk' megítélésük múlik. Nincsaz a rakodiember, a nok a méhtolvajokellen minden mindent a tulajdon védelmeér- rint. A méhesvédelmét méheka aki dekében,de a tolvajok megállít- re kell bízni. Az em]ítettméhes- méhekkelellepett kaptárt meg méhésztársamnak. meri fogni,el tudjavinni. hatatlanok. A kaptárazonosító bőI csak a fekvókaptárakat ütték Mi a teendő?A méheknél Balogh József , Debrecen rendszer kiépítése' riasztók fel- el, a kötözés, rögzítés nélküli raa iól

Vi ázz| Méhekkel őrzött terüIet

kodókhoz nem mertek hozzányúlni' Féltek a méhekkitódulásától' támadásaitól. Ezt a természetes folyamatot, a méhek ösztönös védekezését kell kihasználni, csatasorbaállítani. olyan körülményeket kell kialakítani a kaptáraknál' hogy ha illetéktelenek nyúlnak hoz-

móltcléil ft ogé$$é!Gs
Győgyszerek, anyanevelésieszközök, vitamínok, kíegészítő takarmányok, feromonok, eszki5zök, ruházat termékek ! Új méhészeti Kínálatunka dán Swienty cég méhészeti eszközeivel, felszereléseivel bővii|t ! Tekintse megfolyomdtosanfrissített ! weboldalunkat www.eristo.hu Rendelésfelvétel: +36 Telefon +36 423-825, 20 45-89-546 : 96 +36 20.46.47 lngyenes szám: 80 zöld Cím :9028Győr,József Attilau.Sla.
E.moíI: ínfo@erísta.hu

trista

filE||EGESZSEGtJGY NAP Szokmoi konf erencio
2010.november13.0930 helyszin: UniverZoo
VÉoósrszÍo l ilaÉHtrÉnr
Denis van EngeIsdorp íUSA) íilmirinek bemulatása Hcvesi Mihály komntentálásaiva| (k()zéppontbanCC

Yves Lo Conte (Fran<:iaorsz;iR)
Dr. Nizar Haddad (lord.ini;r) Dr. HegecJűs Dénes

KLímvfuroás l uÍHpopuúcóm rvÉnnttrcsÉcrrnr Hnrnsn És l

CseúoÖsszro'vtús l KÓzrt.Knnrn
A 201 Éu,vÉgÉszrn 0. TAPAsZTA|ÁToK rcÉszsÉcÜcvt szrMpoNrsóL . Txvtuovlnml pnosrÉMÁxl,|rcvnnrAsn KAPcso|ÁTos rÉnoÉstx,
' Mr' ThierrySuard (Sváic), BirlvetAnclerm.rtt AC Dr. Békési Lász|ó

A ruÉxrx nosrltózlsl Újrort

OMME r,ronrontrc vtzscÁurn,2007 xÖzorr - 2010
Tóth Péter

A tvtÉttÉszn tcÉszsÉcÜcv rnortÉmÁt, xruÁLts l |ocszlsÁru n,lxuúsl HÁrrÉn
l]ross Péter az OMME e|nöke

MGszH, oAl f*''tffi'-'ffiíH,*,Yklu',gl.qsgf

il|eghossza tot t nyi tvatar tá ssa ! (8. 00.18.00 I bbí ) Skype: erÍstakftí

ffi ABLAKA VILAGRA paaq

Utiképek Len ye|országból
I
I

jú|ius és31. között szakmai Iátogatást 2010. 26. Méhész Egyesü|et, határon a tett a HajdúszoboszIói tú|iméhészko!légákkal közösen - Lengyelországban. Tudtuk, hogybarátságokkal hasznos és gazdagodhatunk olyanországban, egy tapasztalatokkal aho| iskolai keretekközött zaj|ika méhészképzés. fo|yik, magasszintű és tenyésztőmunka nemesítés aho|Európa|egnagyobb méhészeti eszközgyárainak is egyikeéstöbb méhészeti múzeum található.
Baráti szálakon vettük f,el a kapcsolatot a Lengyel Méhészeti Szövetség vezetőivel' akik örömmel |ogadták megkeresésünket és nyomban szervezni kezdték a programokat.

.#' 4 .
..{r

I

I
I ;

I
)

I
I

\

) ! I
a Í \

I

.Í a Keleti-Beszkideken keresztü1i ] haladva megérkeztünk Lengelók virágairól és a fenyvesek gyelországba, Kamiannába. A gyűjtve. harmatmézét kis településen élő emberek Kitűzött cé|juk mega megé|hetésüket a turizmusra porzásitevékenység Közös érdekképvise|etet! a|apozzák' amelynek egyik legfontosságának anyagi főbb vonzereje a méhészkedés. Az ésszakmai e|ismerteté- utunk második napjára terHatszáz csa|ádos álIomány Nyáron a nyitott, látogatható Vezett érdekességet, Dunajec a se a mezőgazdaság méhészeteik,apiterápiás centfolyón vali tutajozást elmosta a egészében EU.ban. az rumuk, méhészetimúzeumuk, Utunk első napján, a Szlovák napok óta tartó esőzés,így egy határt átlépve, a hajdani Sáros télen pedig a sieléslehetősége családdal dolgozik, jellemzően krynickai magashegyi kiránduEper- yonzza a vendégeket. vármegye központjában, más mezőgazdasági tevékeny- lásra váltottuk. Az estét Andrycjes szépen helyreállított belváAz országban több mint séggel párhuZamosan tartott, howban, Jaduiga Sabat aszrosában tettünk egy sétát'majd 30 000 méhész 11oo 000 méhkislétszámú,állandó telephe- szony méhészgazdaságában töla lyeken. Léteznek nagyobb mé- töttük. Edesapja alapította méhészetet és az üzemet Firma hészetekis, mint például az általunk is meglátogatott ka- Babik néven,ahol az általa sza\/'runo-wrxn" miennai Jacek Nowak tulajdo- badalmaztatott polisztirol kapnában lévő BARC méhészet 600 tárakat ma is gyártják. Termékeiket külföldön' többek között családos állománnyal és több állandó telephellyel.Nowak úr Ausztriában és Csehországban 't vezetésével megtekintettük a is |orgalmazzák. Jadviga asz& vállalkozás központját' az EU-s szony férje, Tadeusz Sabat a E pályázati keretból nemrégiben Lengyel Méhész Szövetség elnö! "t-: |étrehozottmézkiszere|ő üze- ki posztját tö|ti be. 200 családos rmet, majd közvet|en az uzemé- állományuk andrychowi telepü pület mellett elhelyezett te- helye egyben bemutató méhét szet is, ahol többféle kaptártípus é nyészcsaládokat és a gyönyörű éstöbbféle keretméret használaF faragott köpüket' különböző kaptártípusokatbemutató sza- tával szemléltetik a g}akorlatbadtéri kiállítást (1. kép). Eb- ban a környékre le$obban al_ ben a parkban á|l a Lengye|or- kalmazható ideális méhlakásokat. Az elmúlt tél időjárása' a szágban megrendezett Apimondia 'B7 emlékére Fritsch kora nyári folyamatos esőzések t a lengyel méhészeteknek sem )ttó álta| elültetett' Magyar€!E országotjelképező akácfa. szé- kedveztek' így ottjártunkkor @hcaecvffi@ffi& komc@üffÚmu pen megerősödve. Házigazdánk zajlottak az első pergetéseknéffinffioenú MhaÚó műffi{brcnY@ fr gazdasága igen sokrétű:szál- mi hársról és a jellegzetes fe\0I{OiY/j házhl>z B láshelyeket kínál ésmézet,mé- nyóharmatról. Az akác _ T. Sahészeti termékeket, alapvetó bat elmondása szerint _ egzotiméhészeti eszközöket is árusít. kus növény, amely az idén 2-3 Tevékenységében figyelemre- napig virágzott. Tenyésztői méltó az a szándék,amellyel a munkájuk a krajnai méh e$y J5{..l54qNhfumffinnm" .6 helyi méhfajta megőrzésétés Gratz környéki' magashegyi E"oo Í17"00 B {t0/ óa6fu .3" " tenyésztését szolgálja. E he|yi körülményeket jól tűrő fajtá7500Nagyatád, Kossuth u. 1l. fsz.38. Te|.:E2l454.413 fajtának jellemző tulajdonsága ján alapszik. Méhegészségügyi 7570Barcs, Köztársaság u' 4l. fsz. 2. Tbl.:E2l62.939 { problémátcsupán az atka elleni hideg téltolerálása.A a hosszú, . Fax 82/553-l80; info@)euro.vet.huMobi|:30/51ó.675ó € hegyi falucskában a hordás jú. küzdelem jelent, amit amitrázos www.c u ro - v e t.h u /s h o p * oldanak meg. lius közepétől indul, a hegyi le- kezelésekkel

_h

.

Öo@ € * VtrT' O*le

MEHESZ

IBmdh{reoócfuemmnmm@mmonaeom E

,::'::,,..- { 50 kg.rls,/ i'i á r {9B " szá||ítássa| 5 " rt-

E

I
J t

ket is. A nagy tudású, magas szintű műszaki eszközpark a termelés minden fázisára jel. lemzó. Tevékehységük egyik érdekessége évi 5000 anyát az előállító részlegük, ahol az általuk alkalmazott technológia szerint a nagyméretű pározta. tóikból hármat-négyet egymásra rakva, egy anyával teleltetik át' amelyeket tavasszal újra felosztanak és anyásitanak. Faragott köpűgyűjttményük (2. kép) és ismeret_ terjesztő filmjeik a laikus érdeklődók számára is rengeteg Korszerű üzem látnivalóval szolgálnak. Jó volt látni' hogy milyen sikere_ Anna és Janusz Kasztelewiczo- sen építettékegymásra tevé. F0T0: SZATIVARI KAR0LY VAGO ES BORBALA wie 2ooo méhcsaládot szám- kenységeiket. láló gazdaságába, a Sadecki Tadeusz Sabat elnök úr a szí- telep vezetője Czeslaw KorUtolsó napunkon Zakopánévélyes vendéglátás mellett fon- pysa, aki az országos szövetség Bartnikba szólt következő ban mégmegálltunk e$y kis né. meghivásunk. Strozetelepü- zelődésre, szép épületeik, hatos üzenetet is küldött a magyar alelnöke, illetve a Piotrkówijá. A méhészeknek.Közös, egyezte- rás méhészeinek elnöke is. lésén müködó központi telep- gyományos piacuk for$ata$a tett érdekképviseletre kéri fel Megtudtuk, hogy intézetük ok- helyük méhészüzem turista- érdekes és látnivaló mindenki számagyal kollégáit a soros EU-el- tatási feladatokat is ellát, az paradicsom egyben.Itt szál- mára. Itt vettünk búcsútlengyel is nöki posztok magyar, majd azt idei évben 40B méhészmesteri lodát. éttermet. méhészmúzeuméhészkisérónktól' aki igyekekövetó lengyel elnöklése kap- diplomát osztottak ki. A te- mot' méhészboltot' mézfeldol- zett segítenitolmácsunk és idegozó üzemet,önálló laborató- genvezetónk munkáját. A mincsán, amely során célul tűzte ki nyésztői munka három vonalat a megporzási tevékenység30 visz: Apis mellifera mellifera, riumot üzemeltetnek. Korszerű ket fogadó szakemberek nyitottüzemükben zárt rendszerben, sága éssegítókészsége euró/méhcsaládos mértéken Apis mellifera carnica, Apis révén sinyugvó e|ismertetését. Szán- mellifera caucasica. Feladatuk automata gépsoronszerelnek került bepi|lantást nyerni a lendéknyilatkozatában kifejezte a tiszta vérvonal kialakítása' a ki a lengyelmézek mellett, Bul- gye| méhészeti ágazatba. gáriából' RomániábóI és Maazt is, hogy a két egynást követisztaság megőrzéseés különgyarországrólszármazó tételetó periódus vissza nem térő le- btizó tulajdonságok állandó jaVágó László hetóséget nyújt számos méhé- vítása. A 200 család körüli teszeti kérdés hatékony érdekkép- endóket 5 fó látja el' évi 7000 viseletérea EU fórumain. Jelen- anyát nevelve, amely még igy legi 5 300 000 eurós támogatá- sem fedi le az igényeket. A |asuk feléta lengyel kormány ad- boratóriumi vizsgálataik morUj méhészet szaktanácsadó Borsod-Abaúj-Zemp|én megyében. ja. A rendelkezésre álIó összeget fológiai jegyeket kutatnak, a Pető Gáspár korábbi szaktanácsadi nyugdijba vonulását kövarroa atka e|leni védekezésre, tiszta vérvonal előállítását vetóen,2010. 1-jétől FarkasJónos látja el a méhészeptember méhészetiképzésre, mézminő- inszeminálás útján végzik. Teszeti szaktanácsadóifeladatokatBorsodban.Elérhetőségei: ségi vizs$álatokra, tenyész- nyészanyáik utódai betegsé34l2 Bogács,Pást u. 6., tel: (+36)-(30)-635-|257, e-mail:faranyag beszerzésére' családok gekkel szemben rendkívül elúj kasjanos@omme.huKérjük a méhésztársakat, kérdéseikkel, beállítására használják fel. Ezen lenállóak _ elsősorban a no. problémáikkalforduljanak bizalommal az új szaktanácsadófelül kitűzött céljuk a megpor- zémával szemben. A fészekléhoz.Az országosMagyarMéhészeti Egyesületa Bonod-Abaújzási tevékenység fontosságának pek évenkénti teljes cseréjét' Zemplén megyei méhészek nevében is ezúton szeretné köszöanyagi ésszakmai elismertetése va]amint a megfeló mennyisénetét kifejezni Petó Gáspámak a méhészeti szaktanácsadás tegű virágpor biztosítását elena mezógazdaság egészében. réntanúsított áldozatosmunkájáért! gedhetetlennek tartja a nozéÉvi 7OOO anyát neve|nek mamentes állapot fenntartásáMegje|enta Méhegészségügyi ismeretekc. sorozat5. része. hoz, a jó genetikai tulajdonsáAz OMME az idei évbenis elkészitette külföldi méhészeti a Krakkói látogatásunk fő cél- gú anyák mellett. Az anyanelapokban megielent' méhegészségügyi témájúcikkekból pontja a Wawel dombon álló Kivelés idószakát az intézet száösszeállítottkiadványát.A kötetet szeptember hónap folyarályi vár volt, amely |4-|5. sz-i, mára elsősorban minőségi kérmán minden megyébe eljuttattuk,ta$aink ingyenesenátvekorabeli berendezésével egye- déshatározza meg, amely a hahetik a méhészeti szaktanácsadóknál fogadóórájukon, illetve dülálló látványosság, kihagyha- zánkéval közel azonos klímájú a méhészgyűléseken. tatlan érdekesség. nap estéjét helyi sajátosságokat is figyeE Przedbórz település aIpolgár_ lembe véve, május lO-től kezUj Nemzeti Program.Szeptemberben megkezdődött az új támestere és helyi lengyel kollé_ dődik ésjúlius végévelér vémogatási rendelet eryeztetése VM, az MVH, valamint az a gáink körébentöltöttük a város- get. A három alapvonal keresz0MME illetékeseinek részvételével. 2o|ol2o||. támogatási A bázán. tezéséveligyekeznek a kü|ön. évben tervezett változásokróI a Méhészet novemberiszámában Következő állomásunkon, böző területek speciális klímáolvashatnak összefoqIalót. Gomunicén a Zarodowa w Ko- jához alkalmazkodó igények cierzowach intézetbe |átogat- kielégítésére. Méréseik szerint OMME Ügyvezetés tunk. A nagynevű anyanevelő az át|aghoz képestkét-három-

szoros teljesitményt nyújtanak az általuk nevelt anyák utódai, amelyek két teljes szezonban látják el feladatukat. Lengyelországban működik egy független, értékelő vizsgálatokat végzó telep is, ahol évente500 méhanya összehasonlitó vizsgálata történik. A gomunicei intézet tenyészanyái után külföldön is - Ausztriában, Németországban, 0roszországban - igen nagy a kereslet. Irigylésre méltóak törekvéseik és elért eredményeik.

0MME-hírek

I
2

I

r
I

í \

J

)

I

I
I
l

t

i
\

{

vezetésre irányítást, ha pe- nyian jövünk össze. Sok az új az s dig tartósan rosszul mennek, ember és olyanok is vannak, leváltják őket. A véIemény- akik egyáltalánnem igénylika Egeraz átlagembernek bikavér a török idők óta nyilvánítás a felelős tag szá- közösséget' Mi most szembea és mára nem csak lehetóség, de sültünk azza|, hogy taglétszáa hősieshe|ytállást megtestesítő hazaszeretet városa. munk növekedésével csökkent jók Jó itt méhészkedni, a környezeti adottságok, a közösség családias jellege, s a méhész szervezeti A véleménynyilvánítás életis tartalmas. sokszínű. egy.egy tagra kevesebb idó lsmerkedjünk az Egerkörnyéki meg méhészélettel. a felelős tag számára jut, mint korábban.Ezt a csanem csak |ehetőség, ládias jelleget azonban szede méhészkedéserrefe|étrahanem belsó megújulással, a retnénk továbbra is fenntartaA kötelezettség saját is dicionálisdolog.Szomo- szakma rejtett tartalékainak ni, s a mai piknik éppen ilyen A magaésegész közös. L \lya mellettEgerbenis ta- feltárásával, új utak kereséséalkalom. sége érdekében' mé9 láltak kaptárköveket, melyek a vel' sajátszaktudásukkal. új Az A héthónapos kisbabátóI a akkor is, ha kellemet- futkározó kisgyerekeken, a korai méhészet elsójelei.A város utakat akaróknak, az úttörókérseki székhely ma ugyan a ka- nek sosemkönnyű a helyzetük. s Ienfelvál|a|ni. motorozó serdülókön át az ősz tolikus egyház nem foglalkozik De nem is ezért választjákaz új hajú' már nehezebbenmozgó méhészettel, egykor az egri utat, hanem azért, de mert tudják' kötelezettség saját maga és méhészekig is mindenki itt volt. püsp<ikiurada]om saját méhé- hogy helyes útonjárnak, még egész közössége érdekében, S persze a szorgos méhészszetet müködtetett. A jóval ké- akkor is, ha kevesen követik még akkor is, ha kellemetlen asszonyokis' kiknek mosolyásőbbi idóben itt múködött a Nek- őket. Az új egyesület tagsága felvállalni. A méhészek kb' ból mé$eg} ilyen évután is az tár Méhészszövetkezet, mri- szépennótt, a többi egyesüIet 25olo-a saját aktív,ók sokat segíte- volt kiolvasható, méhésznek pedigmegszúnt. lépüzemmel. Ezek ta$ai át- nek. 240 taggal rendelkezünk, lennijó. Fűzre a Tisza mellé, korai igazoltak hozzájuk' s az idő s rendezvényeikre, kiránduláakácra Debrecenkörnyékére ér- mára bebizonyította, hogy jó sainkra általában eg;y buszM. P. járnak. demesindulni. A késői akáco- úton sok sincsenek messze a megye Az életperszenem állt meg' északirészén, a szántóterüle- s a nemzetiprogramlehetősés tek - ha nem is a vár tövében - geit is kihasználva, igyekszik Az Onzágos Magyar Méhészeti Egyesület tisztelettelmeghív de néhánykilométeres autózás az egyesület vezetősége segiteminden méhészt az után már elérhetók. folyama- ni a tagságot.S perszea tagság A tos hordás tehát biztosítható. aktív részeis igyekszik segíteOMME Vll. Kongresszusára Kaptártípusaik az országos ni magán ésmásokon.A legmegoszlásnakmegfeleló, s erre újabbváltozás egy újhelyi méIdőpont:2010.november 27.,szombat10.00 óra a konténer sem ritka. zes-méhészbolt' közel a városHelyszín: Szent István Egyetem,Gödöllő Sok jó méhészt köszönhe- központhoz, jó parkolási leheA kongresszust megnyitja ésbeszédetmond:.Czerudn György tünk Egernek' Mészáros Gd- tőséggel.Víg Lószlóné, Judit agrárgazdaságért felelős államtitkár' Vidékfejlesztési Miniszbona ta|án már kevesen emlé- akár a föld alól is előteremti, térium keznek, d,eVailas Elemér,Kál- amit a vevői kérnek, 60 m,-es a Díszvendég: Etienne Bruneau,a COPA-CoGECA MézmunkaIay Ferencné a napokbanel- boltban minden megtalálhas csoportelnöke hunyt Sztrancsik Zsigmond tó, mi méhész inszem-szájnak Előadósónak cime:Méhészet Európai Unióban - ktitelezettaz neve biztosan sokak számára gere. ségek ésjogok ismerós.Kállay Ferencné BaA közelmúltban egy méhészElőadások: zsa néni - nagy elkötelezett- pikniken faggattam életükről' BögrénéBodrogi Gabriella főosztályvezetó' Vidékfejlesztési séggelésszeretetteligyekezett gondjaikról' terveikról az itt Minisztérium:Befejezódött a régi és kezdődik az új 3 éves összefogni a város mellett az élő méhészeket. Volt persze Nemzeti Program - tényekéstervek egész megye méhészközös- program is, szakmai totó' méHajtlu Zoltón ígazgató, Mezógazdasági ésVidékfejlesztésí Hiségét a Magiyar Méhészek zes süteményekversenye, de vatal: A NemzetiProgram a kifizetó ügynökség szemsziigéból Egyesülete megalakulása után. mint a jó pikniken, itt is bog- adatok éstapasztalatok Évihárom-négy rács mellett lehetetta le$obméhészgyúlés, SzentirmayZoltón főosztályvezetó,Vidékfejlesztési Minisztéjelentagd{jak befizetése, mézárak, ban elmélkedni múltróI' rium: A méhcsaládonkénti közvetlen méhészeti támogatáseséjövőról. Az egy kis technológia,s már le- ról és persze a lyeiről - agrártámogatások rendszereaz unióban hetettis hazamenni. Aki ennél eglyesület elnöke - Bíró Péter_ Dr. Hajnal Kldra egyetemiadjunktus,PécsiTudományegiyetöbbet akart, az jelentkezhetett fiatalember.Hogyan lehet jó tem:Változások és válaszok környezetünkben - méhek méés a helyi szakközépiskolával kii- helyi egyesületiéletet csinálni, jelene'jövóje hész zösen kialakított méhész szak- kérdezem. Rengeteg munkával, munkásképzésre. hangzik az egyszerű válasz. Dr. Körmeruly-RóczJónos e|nök' Magyar ApiterápiásTánaság: A magyar méhészek apiterápiástapasztalatai- egy felmérés Aztán, mint egy kis ürág' ki- MagátóI nem megy semmi. értékelése hajtott az Egri Méhész Műhely Mindig kérekprogramjavaslaEgyesület.A méhészek közvet- tokat,de sokszorcsak annyi a LenduaiPóI szaktanácsadó' oMME - A tatabányaidemonstrálenül hozták létre,minden fel- vá|asz, rád bízzuk, de jó lecióról - eredmények, tapasztalatok só irányítás nélkül. Akkor so- gyen.Ahogy a társadalomban, A rendezvény ideje alatt méhészeti eszközkiállítás kan ferde szemmel néztekrá: úgya méhészközösségekben is ésvásár lesz. mit akarnak ezek. S létrejött a tanulni kell még a demokrászellemi múhely, olyan csoport, ciát, a vélemények kifejtésének A belépés ingyuesl ahol nem külsó segitséggel jogát éskötelezettségét. Hajól Minden érdeklódóméhésztársat szeretettel várunk! igyekeznek segítenimagukon, mennek a dolgok' rábízzák a

E ri körké

Meghívó

20

AI T A N Y N EK l ' A I t

FELVASARLO PARTNEREINK
BUDAPEST, MEGYE röRruvtrt PEST És vl'n'll's tizsu, l221Buclapcst. Kócsagu 50. (06) 22B4576, (+]6)-(30) 24t 2 206Tel'/fax: ÍI) Észlxxelrr
SZARKA MARIA,4900 Fehergvarmat. Rákóczi u' ]5. ( +l6J- ( 10) - 262t e57 Tg l . ( Q 6 ) - ( a a ) - 162- 2e4. M0INAR JÁNos' ]B1i Alsór.adász.Fő u. 24. J . Te l . :( 0 6 . ( 4 6 ]r 9 6 646.1+36) - ( 3o) - i2) - 73) r PO K A D E Z 9 ) ' 5 ] 5 0 Trsza füred. Dom a h á ziu . 12lA. ' 1 e 1 . .0 6 ) -5 . 9 ) -52 2l 6. ( +l6l- ( 10) - l4 4 101 ( l:( 3 K0NOPAS ISWAN,2648 Patak,Hunyadi u. 9, ( +16) - ( 30) - 603- 27 Te l . . ( 0 6 ) - ( 3 5 ) - lB2- 151, : 60 ANTAL J0Z9EF,3390 Füzesabony,Tárkányi u. 40/A. Tcl.:.(+ 6)-(30)- -3067 3 663 SEBOK I-A'sZLo,]346 Bélapátfalva, Jókai u. 4. Tel':(+36J-(70)-325-|594 FÁRKÁS LAszLO' 5123 Jász'árokszállás, Madách u. 9. Tí:l. (+ 6)- (7o)- 3 | 5- 2789 : 3 PACS M AG 4 S Z L O , 4 2 1 1E bes, Ta va szu .35/A. Tel.:( + 36)( 20 ) J 40 8629 SZABq BALAZS' 4090 Polgár, Toldi u. l9. Tcl.: (+]6)-(30)-657-,3,]4] DÉ L K L E T E K)vÁCs AND1R,4100 Berettyóú.ifalu' Sinka ]' u' 2]. ( +16) Tc l . ( 0 6 J- ( 5 4 ) - 4 02- 866, - ( 20) - 988- 7 : 012 BIRO ANIAI,6630 Mindszent, Szent L u. 10. ) Te l . :( 0 6 J- ( 6 22 27 0I0, ( +16) - ( 10) - 535- 907) szvETNIK lÁ'szLo' 6400 Kiskunha]as, Hunyadi u. 43. ) Ttl . :( 0 6 1 7 7) -4 26- 45e.( + 6) - ( 70) - l l 004 l 6BPA P P Z O L TAN , 6 0 7 0 lzsá k, P a csir1a . 16/A.Tel':( + ] 6) - ( 20) -5]]-65l2 u BANA IMRE,5200 Törökszentmiklós, Vak B. u. 2l. (+36)-(10)-259-5113 . T cl. :(q 6)-(56)-39]-445. SZEL MIHALY' 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 45. (+j6) { 70)-629-5782, (+36)(70)-629'5807 T cl. :S ze |rré

Észnxruyuenr

NAGY ISIty'AN,9 200 MoSonmagyaróvár, Kismarton u. i Tcl.,tf : (06)-(96)-57 4o9' Í+36)-(3o)-247 -8427 ax 9IZNG JOZSEF,2800 TatabányaII.,Kossuth kert u. 1. T cl. :(+16)-(l0l-684-3868 DELNYUGAT BENK? LAsZLi' 7OO0Szekszárd,Kisbödő u. 42. (00)(74) 317 314,(+36)-(70)-334-6061 . T cl. : KovACS Z0LTAN,8700 Marcali, Kilián Gy. u. 1. T cl. ;(+1. 6)-(30)-407-9 I6 I BEC K MAT YAS . 76J l Pécs. Kulturházu. 9. T cl. /fax (06)-(22)-440-07 : 5, (+16)-(30)-9053-1 I2 PIRGL WNDEL' 7668 Keszű,Petőfi u. 136. 461 lcl. : 106)-(72) 034,(+36)-{ 10)-264-5036 MIKLO9 JANos, 8946 Baktüttös, Rákóczj u. ]32lA T cl. f06) (9. 2) 1 9 13,(+36)-(20) I-6886 : - 46 -a9 RÁ DI C S LAsZLo, 752l K aposmérő, rzse nvi 3. Be u. -(82)-477- | 6a' (+36)- Í2o) 3a -7 876 3 , Tcl/I.ax. : Í06) SZEP TIBoR' 83 l5 Gycnesdiás,Toldi u. 2. Tel': (+]6)-(]0)-253'1682 1AAL KAilrÁN, BB00 Nagykanizsa,Szabadhegyu. 38, 'I cl. :(+J 6)(30) 611 0248 vijRös RT BERn, 75]9 S zulok,K ossuthu. B1.T e l. :(+]6)-(20)-2 2 2 3 - 7 7 0

A következó terü|etekre fe|vásárlókat keresünk: Mezőberény környéke, és Baja környéke, és Székesfehérvár eskörnyéke, Veszprémkörnyéke, és Gyrir környéke, Körmend környéke, Jászberénykörnyéke, megye. és Pest Jelentkeznikövetkező és és a telefonszámon (+36)-(30)-350-1438 lehet:

ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: 483-122

a't

-i

$":.S* Ft,nlilten" .ilsr o

Ö'f'37 Ft,.liter

@'
t {t

1"190 Ft/kg

TolnAgro
\ llr r g ! liA \ :i\ / r li R l( .

L*j

@

aQr
^z'nt '

on0BER 2010.

lruronuÁclo rozÉnorrŰ
á||ó a|att te|epü|ések ok miatt Méhegészségügyi zár|at miatt szeptember nyú|ós költsérothadás . 2010.
Megye Baranya Bács-Kiskun

ártás felsőfokon KaptárgY
munkákat, Mestervizsgámután 1985-i$ egyedi belsőépítészeti Styl bútorokatkészítettem. l986-ban kiváItottam az ipart' amely egyre több megrendelést hozott számomra. 1995_benkezdtem el először barátaimnak ésismeróseimnek kaptárak gyárIdő tátásában segédkezni. közben sziik családi körkezben méhészkedéssel egytk dett foglalkozni családtagom, akivel elkezdtünk saját célra kaptárakat gyártani. Késóbb más méhész. társaknak is készítettem kaptárakat, különböző melyeket egyéni igények kialakításával' egyre tö. kéletesebbváItozatban si-

I

I

I
7

I

2005_tőIegy kaptárgyártónakbeszállítókerült elkészítenem. de alkatrészeket, közben egyénimegrendelékéntkészítettem sek alapján továbbra is folytattama gyártást.

I I
i
I

)

I t

!,
\

i
{ á
boroü fe. kizárólag válogatott múszáritott Termékeimet kiütelben készítem. pontos,méretazonos nyőbőI,első osztályú, próbálok tökéleteskivitelbenelkészíteni. Minden egyéni kérést Hunor kaptár,TamásifélerakodókapVállalom Velencetípusú ládakaptárgyártását. keretes tár, nagy Boczonádi 15-18-24 hívását'megrendeérdeklődő Várom Tiszteltméhésztársak biztosanmeg minőségével termékeim lését. Híq.onbizalommal, körömben. (X) lesz elégedve. Előre is köszöntöm megrendelői Asztalos István -857 Tel. (+3 : 6)-(30) -7oBO

)

h F t
>.

'{ : \

Mélykút'Baja, Nemesnádudvar, Sükösd' Miske, Drágszél Bélmegyer,Dombiratos Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Gibárt, Encs, Alsicéce, Méra' Fügöd' Abaújkér'Hernádbüd, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Halmaj, Kiskinizs, Felsódobsza, Csobád,Ináncs,Pere,Borsodbóta, Szikszó Hernádszentandrás, Sze$ed, tIIés, Szentes Csongrád Mór, Pusztavám, Bakonycsernye, Fejér Pákozd, Tabajd' Szár' Vérteskozma, Székesfehérvár. Dör, Csorna, Barbacs, Bágyogszovát' Gyór-Moson-Sopron Rábapordány, Győrszenüván, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Románd Csökmő' Hajdúsámson-Sárnsonkert, Hajdú-Bihar Tetétlen Kerekharaszt,Hatvan, Eger, Heves Egerszalók, Ostoros,Andornaktálya' Egerbocs, Szúcs,Bátor, Hevesaranyos, Egercsehi,Mátraderecske,Recsk, Parád, Bodony, Gyöngyös, Tiszanána Jászberény,Karcag, Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentrnjllós, Mezótur Dad, Ács Komárom-Esztergom Diósjenó' Héhalom,Szarvasgede, Nógrád Szanda, Szente Dunaharaszü, Tápiószenünárton' Pest Dabas, Pilisszentiván Szenta, Pogányszentpéter, Somogy Bárdudvarnok, Kadarkút,Tapsony Szabolcs-Szatmár-Bere$*- Napkor, Nagyszekeres Kocsola, Nagykónyi' Koppányszántó, Tolna Pári, Dúzs,Csibrák, Kurd, Értény, Harc, Gyulaj, Mucsi, Németkér, Kalaznó, Szakcs Győrvár, Pácsony, olaszfa, Vas Petőmihályfa' Andrásfa, Kismákfa, Hegyhátszentpéter,Vawár, Alsóújlalq Nagymákfa' Rábahidvég' Döbörhegy' Püspökmolnári, Oszkó, Sárvár' Sitke' Gérce,Sótony, Ikervár, Csénye, Döröske, Gersekarát' Szarvaskend, Nagymizdó, Magyarszecsód, Csehi, Molnaszecsőd,Egyházashollós' Bérbaltavár,Mikosszéplak' Nagytilaj Halimba, Ajka.Padragkút, Szőc' Veszprém Bakonyság, Bakonyszen1iván, Nagydém' Lovászpatona, Pápateszér, Bakonytamási, Pécsely,Tótvázsony, Balatonszólós, Vászoly, Aszófő' Kup' Barnag, Balatonfured-Siske'Kékkút' Ábrahámhegy, Salföld, Kővá góörs, Balatonrendes, Káptalantóti, Ganna' Jásd, Badacsonyörs, Balatonszepezd, Révfiilöp, Zánka, Bakonypölöske, Döbrönte, Noszlop, Oroszi,Doba, Borszörcsök, Gic, Csetény,Szápár, Dudar, Várpalota, Pétfiirdó' Oskü Zalaszentb a|ázs, N agyk an i zsa, Zala* Zalaegerszeg,Bucsuszentlász1ó, Nemesszentandrás,Botfa' Söjtör Szentkozmadombja, Barlahida, Nova
* Székesfehérvárrészleges zárlat a|att. Forrás: OMME szaktanácsadó hálózat. **Valamint 5 km-es körzetük.

ffi Zengóvárkony

Zár|at a|a|tlévó települések

I J

1f;;l'}rr'|! 'n tY

..rtü[| Nektár.Flóra Trade Kft. 4,.
u[ $nt-ffF3il

H

F

Baja, Ke|eti körútt9. Tel.ffax:(oo)-(7s)-476-251 (06)-(30)-e2s6-7so Mobir:

"'"'i::::J;:;l"'n"

A Nektár.FIóra Kft.20l0.ben folytat1aexportképesfolyamatos Trade is az méz vásárlását.

p Teriileti kéui selőink
Régió Név cím Telefon

(06)-(76)-494-170. (06)-(76)-495-487, Fax.: (+36)-(30)-e58-1783 (06)-(93)-360-102, (+36)-(30)-226-3602 Nyugat-Magyaronzág Hajmás Antal 8774Gelse, Kossuth 55. u. (+36)-(30)-363.8a17 Dél-Alfrld Kiss MaczkóLászló 6,140 Jánoshalma, E. u' 6. Kelet-Magyaronzág CzifraSándor 4400Nflregyháza, Debreceni u.9. (+36)-(20)-965-2506 (+36).(70)-323-6233 ÉszakKelet-Magyarország HusztiMihály 4700Mátészalka, Kalmár 39. u. (+36)-(30)-685 (06).(32)-390-044 Észak-Magyarország Mikuska Tamás 3075Márkháza, Rákócziút13. -2239, (+36)-(30)-953-0294 Délkelet-Mag.yarország KissLászló 6238 Imrehegy, E' u. 7. Ady Közép-Magyarország Daru Székely József 6000Kecskemét, u' 14.
Szolgáltatásaink: cseregöngyöleget biztosítunk - mosott,fertótlenített - új'tároló göngyöleg beszezését segitjük - egyéni termelókkel,szövetkezetekkelrövid vagy hosszú távúértékesitési szezódéstkötünk - az értékesítésre felajánlotttermékeket téritésmentesen beüzsgáljuk szermaradványra amennyibencsak vizsgálatotigényelértékesítés is, nélkül, térítés ellenében állunk rendelkezésére - külön igényszerint az értékesiteni szánt mézüket export-szállitásraelókészítjük' az értékesítés és bonyolításában segítséget nyujtunk LénerErzsébet ügyv.ig.

HoIlókő'Vi|ágörökségi ofaIu, 2010.november 5-7.
Program:Magas szinvonalú szakmai előadások,tapasztalatcserék Szeruezett részuétel Sala gótarjóni Méhegészségügyi Konferencidn Közös szabadidősprogramok: _ Világörökségi ófalu - Hol|ókőivár - IpolyarnóciŐslelet _ PaIóc étkek Palócos uendéglatds! Részvételi 32 00o Ft/fó, amely dii: tarta|mazza szállás, étkezés,köa a zös utazás ésa turisztikai rendezvényekenvaló részvétel költségeit. A szakmaielőailásokon tapaszta. és latcseréken részuétel a díjtalan! Jelentkezési hataridő : 2ol0. októberl5. Szeruező: PalóctájMéhész ésKörnyezetvédelmiEgyesület Jelentke s, informá ci ó : zé Fekete József, tel.: (+3 6)-(30)-635-1266

,öNüü

nt :@

xü&de{#&, - :k. dlt tlllgfut

. rtú*tfiú,|lffi1
Floveaber 6. (rroa,brt) e SatgóurJóei t{llcgl,uétlgú r,,úcúoz.,il

Dn Imrt Slndor, fríGSzII Na.I É|c|attnr|fnc-b|ztonúg! b Ául,tegeizllósa1pl,$lzglitűtj: Dclkaé Dn Ptalus ?ctr1 MGSzI| Átnrcgauegegt
.|I c h tg tt'l: v 3 ú.1y, h cl1z t l l ép i

lésÚ ygzalt

Dbgnoudh,nt lgqffit
qrt{@

.,t a.yúhi.sLiltúrotlladós ésa ainto|üll& Dl Cscróayl Pótcr, ol||l||E claőIholyolta: / néibctcgségct és a gersoedvús2
trparl.r'

oúnüúW}t

i

-

2i

KERDEZZ-FELELEK
2OlO.OKTOBER

evás időszak előtti - a szemé- dekében ügyfélszolgálataink az lyi jövedelemadó hatálya alatt a befizető nevét adószámát, és _ jeléttartalkeletkezett bevételt csökkentó vagy adQazonosító kedvezmények,adókedvezmé- mazó, úgynevezettmegszeméméhésztársainknak. E rovatunklehetőséget biztosít nyek, illetve adómegtakari. lyesítettcsekketadhatnakki' A kérdéseikre választ hogyadózással kapcsolatos tással kapcsolatos kedvezmé- csekkeketaz elírásokkiszűrése kapjanak. Kérdéseiket a Szerkesztőség várja prognyek érvényesítése esetén az érdekében számítógépes (Méhészet, Budapest, 294. Pf. 1591 egyénivállalkozói tevékenység ram segítségével nyomtatják ki szüneteletetése idején is érvé- az ügyféIszolgáIatokon. kiA E-mail brossp@t-onllne.hu). : nyesülnie kell a törvényben adott csekkekena befizetó neideje alatt is köteles tel- me$elölt feltételeknek. Eva vénésaz adóazonosítóján o Az egyszerrisített netelés Az kíviil vállalkozói Az a befizetendő adó hatálya a]á tartozó egyéni jesíteni. Eva törvény hatálya hatálya alá tartozó egyénivál- az ügyfélkérésére vállalko- összeget is felttintetikaz APEH vállalkozó milyen feltételek alá tartozó, de a tevékenységétlalkozónak az egyéni szünetelteté- munkatársai.Az adószámmal mellett szüneteltetheti tevé- szüneteltetóegyénivállalkozó- zói tevékenység ra is vonatkozikaz Eva törvény se idejénis rendelkezniekell nem rendelkezőmagánszemékenységét? foglalt pénzforgalmi bankszámlával. lyek esetében adóazonosíaz - Az egyszerűsített vállalko- l. S (l) bekezdésében mely szerint a be- A pénzforgalmibankszámlán tó jel' egyénivállalkozó, vagy zói adó hatálya alá tartozó rendelkezés, időpontja jóváírtkamatösszegeönál1ó te- egyéb okok' például ingatlan egyénivállalkozó a vállalkozói vételmegszerzésének származó bevé- bérbeadásmiatt adószámmal tevékenységének szüneteltetése a bizonylat kibocsátásátkiivetó vékenységból a vállal- 30. nap, ha a bevételtaz adó- telnek minősül, mellyel szem- rendelkező magánszemélynél esetére egyszerúsített az díj az kozói adóról szóló 2002. évi alany eddig az időpontig még ben a szám|avezetési össze- postautalványon adóazonoXLIII'törvénykülönjogi szabá- nem szereztemeg. Ennek értel- ge a költségekközött elszámol- sitó jel helyettaz adószám fo$ szerepelni. bankszámla A nyitályozást nem tartalmaz. A szi- mében a szüneteltetésnapját ható. o Kik és hogyan igényel- sára nem kötelezett szervezetek netelés lehetőségét biztosító'az megelózóenkiszámlázott,de a az egyéni vállalkozóróI ésaz egyé- számla kibocsátásánaknapját hetnek adójuk befizetéséhez részére ad,ószámmegadásával kérhetnek ügyfelek készaz ni cégrőlszóló 2009.éü CxV. követő 30. napon megszerzett csekket? törvény alapján a szüneteltetés (vagy addig befolyt) bevétel - Az adózás rendjéről szóló pénz-átutalási megbízásokat. o Hogyan változtak 20lo' ideje alatt az egyéniváIlalkozó még az Eva szabályai szerint 2003.éviXCII.törvény38. s (l) értelmében fizetési augusztus |-tő| az egyszerrisía egyénivállalkozói tevékenysé- adózik. Év végi számla esetén bekezdése get nem végezhet, egyéniváI- előfordulhataz is, hogs az ún. kötelezettségeta pénzforgalmi tett foglalkoztatás szabályai? jú30 naposszabálybólkifolyólag bankszámlával rendelkezó adó- A MagyarKözlöny 2010 kötódő lalkozói tevékenységhez már a következő ado- zónak belföldi pénzforgalmi lius l2-ei 118. számábanme$eújjogosultságot nem szerezhet a bevétel átutalással, lent az egyszerűsített foglalkozésújkötelezettséget vállal- évet érinti. Ebben az esetben bankszámlájáról sem hat, azonban a szüneteltetés az így megszerzett bevétel pénzforgalmi bankszámlával tatásról szóIó 2010.évi LXXV. alatt az adószáma megmarad, evás bevétellesz. Az adózónak nem rendelkezó adózónak bel- törvény. Főbb rendelkezései me$kezdésénekföldi postautalvánnyal vagy 2010 augusztus 1-jétől lépnek Eva-adóalanyi minósége nem a szüneteltetés szűnik meg'Az egyéni vállalko- adóévérólszóló adóbevallásá- belföldi bankszámláróltörténó hatályba. Egyszerüsitettmódon munkaüszony: zó tevékenységének folytatása nak benyújtásihatárideje az átutalással kell teljesítenie.A létesíthető elő- bankszámla nyitására kötelea) mezőgazdasági' továbbá során a szünetelésig keletkezett évesbevallás benyújtására (xI. köréta22712006 20.) turisztikai idénymunkára vagy váló írt határidó' azaz az adóévet zettek ésazt követően esedékessé 3. fizetésikötelezettségeita szü- lövetó év február 25-dike. Az Korm.rendelet s (1)bekezdé- b) alkalmi munkára' Az alkalmi munkára irányuló se határozza meg. A fentiek alapján az APEH regionáIis egyszerűsített foglalkoztatás igazgatóságokközponti ügyfél- esetén egiyszerűsített az munkaszolgálatain a köztartozások üszonyban egy naptári napon szükségespos- legfeljebbfoglalkoztatottmunÉrtesí1iukMéhésztánakat, a hogy az 0nzágos Magyar Méhészeti megfizetéséhez tai készpénzátutalási megbízá- kavállalók létszáma_ a munegyesületiiúEgyesiiletIntéző Bizottságánakdöntéseértelmében (csekket) sokat kizárólag bank- káltatónak az adott hónapot szakmai okoka hivatkozva javasoljaa20|0l2o||,évtóla gyógyszámla nyitására nemkötelezett megelőző hat havi átlagos staszer-cukor a vitaminpótlók' immunerósító szerek" vatámogatásnál adózók kaphatnak. Az adozók tisztikailétszámát alapulvéve lamint takarmánykiegészítók támogathatóságának üsszavonását' meg: befizetéseiket központi ügy- nem haladhatja a Ígyezen intézkedés keretében a korábbi g}akorlatnakmegfelefélszolgálati irodákban banka) a Munka Törvénykönyvélóen - a varroa atka elleni gyógyszerekésryógyhatásúkészítné- kártya segitségével teljesíthe- ról szóló 1992. XXII. törvény is évi nyek,valaminta répacukor költségei lesznek elszábeszerzésének tik. A befizetettadókat az adó- (a továbbiakban:Mt.) hatálya molhatók. hatóság az ad'Ílzókegyéni fo- alá tartozó főállású személyt A döntésszükségességét indokolja'hogy az utóbbi idóben lyószámláján adónemenként el- nem foglalkoztató munkáltató összetéte- különítetten tartja nyilván. A esetén egy főt' megnövekedett azonméhtakarmányok száma,amelyek az lét a gyártók nem hozzák nyilvánosságra' illetve amelyek rövid jellemkülönböző adónemeket b) egy főtől öt fóig terjedó üzsgálat nemkészült, to. vagy hosszú távu hatásairól5gmmilyen zően más-más költségvetési munkavállaló foglalkoztatása szabadon, külön envábbá az a tényis, hogy ezenkészítmények számlára kell teljesíteni, ezérta esetén kétfőt' a gedélyeztetés nélkülforgalmazbatók. Mindezek alapján ítélte úgy csekk igényléséhez közölni kell c) hattól húsz főig teq.edő a befizetendő adónem nevét, munkavállaló foglalkoztatása hogy Minisztéaz OMME Vezetósége, javasoljaa Vidékfejlesztési jövedelemadó, esetén nég:y főt' a rium illetékeseinél takarmánykiegészítók a táunogathatóságának példáulszemélyi járulék'váld) húsznál több munkaválegészségbiztosítási megszúntetését. lalkozói járulékstb. A tartozás- IaIó foglalkoztatása esetén a rendezésekkel kapcsolatosutó- munkavállalói létszám húsz Ügyvezetés OMME Iagosreklamációk elkerüIése ér- százalékát.

Adótanácsadó

Tájékoztató !

KÉRDEZZ-FELELEK
hogy a munkáltató 1000 forint közteher esetén A napi alkalmi munkaválla- munka, feltéve, hogy azonos érdekében, lói létszámkeretet munkáltató felek között a határozott idő- a munkavállalót egyszerüsített 2740 forint/nap. a fo Eryszerűsítettfoglalkoztatás a tárryév napjaira egyenlőtle- re szóló munkaviszony időtar- fo$lalkoztatáskeretében glalesetén munkáltató köteles az a nül beosztvais felhasználhatja, tama nem haladja meg eBT koztassa. Egyszerúsített foglalkozta- illetékeselsófokú állami adóhaa 2. 9 3. pontjára is figyelem- naptári éven belül a százhílsz tásban foglalkoztatott munka- tóságnak a munkavégzés megmel. Ennek során a tárgyévben napot. előtt bejelentení töra Alkalmi munka: a munkálta- vállaló esetében munkáltató kezdése a a fel nem használt létszámkeret által fizetendő közteher mérté- vény szerinü adatokat. A muntó és a munkavállaló között következő naptári éwenem ü. kötelezettséhető át. összesen legfeljebb öt eg1nnást ke mezógazdasági és turiszti- káltató bejelentési esetén mun- gét- választása szerint - elekta Ha a munkáltató és a mun- követő naptári napig' és ega kai idényrnunka kavállaló idénymunkára'vag.y naptári hónapon belüI összesen kaüszony minden naptári nap- ronikus úton,központi elektroidénymunkáraésalkalmi mun- legfeljebbtizenöt naptári napig, jára munkavállalóként 500 fo- nikus szolgáltató rendszerenketelefonos kára létesít egytnássaltöbb íz- ésegy naptári évenbelti]össze- rint' alkalmi munka eseténa resztíil (ügyfélkapun), keresztiil teleben munkaviszon5rt, akkor sen legfeljebbkilencven naptári munkaviszony minden naptá- ügyfélszolgáüaton határozottidőre ri napjára munkavállalóként fonon,vagiyröüd szöveges üzeezen munkaviszonyok egyiit- napig létesitett, (Az 1000 forint. net (SMS) ú{iánteljesítheti. tes időtartama a naptári évben szóló munkaüszony' E közteher megfizetésével SMS.esbejelentés Egyszerűsített foglalkoztaszabályacsak a százhÍtsznapot nem halad2010 decemberl-től hatályos.) hatja meg. tás céljából létrejött munkavi- nem terheli: a) a munkáltatót társadaA munkáItató akkor élheta Mezőgazdasági idénymun- szony a felek megállapodása ka: a növénytermesztési, erdó- alapján' a munkáltatónak a tv. lombiztosítási járulék' szak- felsorolt bejelentési lehetóségazdálkodási' állattenyésztési' 1l. S-ábanme$határozott beje- képzési hozzájáru|ás, e$ész- gek valamelyikével'ha előzeteha]ászati ágazatba tartozó Ientési kötelezettségének telje- ségügyihozzájárulás és rehabi- sen re$isztrálta magát az i$ykeletkezik. Amennyt- litációs hozzájárulás' valamint félkapun. olyan munkavégzés, amely az sítésével Az alábbi adatokatkell bejeelóállított áru vag} a nyújtott ben azt a munkavállaló kéri'il- az Szja. tv.-ben a munkáltaszolgáItatástermészete miatt - letve ajogszabály alapján nem tóra elóirt adóelőleg-levonási lenteni: - a munkáltató adószáma, a munkaszervezés körülmé- elektronikus úton bevallásra kötelezettség' nyeitól fiiggetlenül - évszak- kötelezett munkáltató válaszb) a munkavállalót nyugdij- a munkavállaló adóazono. hoz, az év adott valamely idő- tása szerint, az egyszerrisitett járulék (tagdij)' egészségbizto. sítójele ésTAJ száma, foglalkoz. szakához vag} idópontjához foglalkoztatás céIjábólmunka- sítási és munkaeró-piaci járu- az egyszerúsített zetési, kötódik' illetve a megtermelt viszonyt a törvény melléklete lékfi egészségügyi hozzá- tatásjellege, - a munkaüszony napjainak mezógazdasági termékekneka szerinti szerződésmegkötésé- járulás-fizetési és személyijözetési köte- száma. munkáltató saját gazdaságate- vel keII létesiteni, azt legké- vedelemadóelóle$-fi és rületéntörténő anyagmozgatá- sőbb a munka megkezdéséig lezettség. A munkáltató a tárgyhót köAz egyszenisített glalkozta- vető hó 12-éigaz egyszerúsítet. fo sa, csomagolása,feltéve,hogy kell írásbafoglalni. azonos felek között a határoNem létesíthető egyszerüsí- tás keretében alkalmazottmun- ten foglalkoztatott munkavállaj zott idóre szóló munkaüszony tett foglalkoztatásra munkavi- kavállaló e törvény szerinti fog. 1ó foglalkoztatásával áró közteidótartama nem haladja meg szony olyan felek között' akik lalkoztatásaalapján nem minő- her.fizetési kötelezettségének egy naptári évenbelül a száz- között a szerződés megköté- sül a Tbj. szerintibiztosítottnak, tesz eleget.Bevallási kötelezetthúsznapot. balesetiegész- ségét ezen időpontig az ügyfélsekor már az Mt. szabályai sze- de nyugellátásra, munkaviszonv áll ségus/i szolgáltatásra, vala- kapun történó bevallás benyújTurisztikai idénymunka: a rint létesített kereskedelemrólszóló törvény- fenn. mint álláskeresési ellátásra jo- tásával teuesíti. ben meghatározottkereskedelHa a munkaüszony nem egy- gosultságotszerez. A nyugellátás számításának I(renovszkyné mi jellegti turisztikai szolgálta- szerúsítettfoglalkoztatás célLovász Andrea tási tevékenységet folytató jábóljött létre, munkaszerzö- alapja napi 500 forint közteher a okl. adószakértő munkáltatónál végzett idény- dés nem módosítható annak esetén 1370 forint/nap, napi

l,

i f i l i i i l !, Í,i|,1 s 2 5 .

.l591 Apróhirdetéseit kizáró|ag irásban Vá.uk (|eve|ező|apon. |evé|ben faxon) Vagy az Budapest. 294 címre. Pf. vaqya 273.2285 faxszámra. A borítékra rá: Méhész€szerkesztősége. kják t Beérkezési határidő: tárgyhótmege|óző a hónap ]0-e' (360Ft f áfalszó). A hirdetés az á|taIunk kÜ|döttcsekken befizetni ke|| e||enértékét Hirdetést efononnem foqadunk. t€ |

EPERJESINE MézfeIvásárló vá||aIkozás
Mézfe|vásár|ás az ország egész gönfizetésse|, terü|etén, azonnaIi gyö|egcseréve|, szá||Ítássa|, aktuális napiárakon,

IVÍEZFELVASARLAS Tisztelt Méhésztánaim ! Szívesen rendelkezésüke állok azalábbi szolgáltatásaimmal: viasz,propo|isz fe|vásár|ása. Méz, Azonnali fizetéssel, cseregöngyöleggel' folyamatosan várom minden tiszta, fajta felqjánlásukat méziik szándékával. természetes eladási Terme|ői mézesüveg, valamint ml-es, ml-es 720 370 és ml-es 220 üvegek forgalmazása Fém üvegzáró |apkák fehér, arany méhsejt mintás színben, és 82-es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron be szerezhetók Mű|ép, cukorésl20 |-eshordók kaphatók CsorbaJóxeí Szentkirá|y Telefon (+36)-(30)-935-8370 :

rónlrrltÁs

Utánvéte| megrende| lel hetti
gyógykezelésére nozéma Fumagillin hatóanya$ú Fumidil-B por. Varroa ellen kapható Perizin, Perizin adagoló

MÉHÉszannÁT sTíLUsBAN
Mindenmennyiséqűfajtájú' és de méz csaktermészetes érdeke|. Nyitva: á||andóan. (06)-(29)-426-691 Tel.ffax: Mobil:(+36)-(30)-g+o-ss+4, (+36)-(30)-s32-0422 Te|ephe|y |evé|cím: és Eperjesi Sándorné , 2252Tóa|más, Liget 28.(Pest u. megye)

Lajosmizse,Szent István u. 1. Tel./fax.(06)-(7 : -563.Mobil: (+36)-(30)-9032-760 6)-457 Vásárlás ké{en esetén állatorvosától #ógyszerészétól feMlágosítást! vas továbbí

Mézes Maci Bt.

)
l1

í \

I

a

I
i

I E I
{
?

Mézfe|vásár|ás az ország egész terü|etén' azonnaIi fizetéssel' csere. AKclo! 1,5literes keretetetőakciós áron megrendelhetó, göngyö|egge|. József, Forgó Baks, Fő 560 Ft/dbáron. (06)-(62)-269-736, Méhésztársak! u. 54. Tel./fax: 5eIejtlépet, méhBalta ésBa|taKft., Te|':(06)-(30)-201-2399. (+36)-(30)-456-6547. viaszt nagy szi|árdságú, hidegen Postózóst uóllalunh, hengereIt mű|éppé doIgozok fe|. Méhészbo|t' SzigethaIom, u. Mű Postázást vá||aIok. Színes műlép I20literes MEzFELVÁsÁRús gyertyának 2'l4., |V|o-tó| percre. az tíz Viaszkapható! Ba|taLász|ó, I müanvaq hordó mű|ép csereszo|idáron. Méhé. 2114va|kó' Ady E. u. 9. Te|efon: Észak.kelet-Magyarország I folyamatösa"n kapható. szetife|szere|ések bő vá|asztékban. (06)-(28)-484-20e. területén, I _ petéztető Anyarácsok Jenter-fé|e azonnalifizetéssel, I készÜ|ékméz|etö|tő tartá|yok mézadago|ó Méz kicsomago|ásához cseregöngyöleggel. i _ Furetto szöktetőkstb' kaphatók. pumpa tetőVe| 400 grammos csupor Gyors, pontos bonyolítás! | (postai Oszi nyitvatartás kedden óráig. tetőVe| műanyag 9-16 csomagként is) üVegtető,pontos, 6 -, (+36)-(20)- ki|ós,iIletve Tel.:[06)-(24)-401-348, szabvány üvegek zárásáfelvásárlás azonnali Abaújszántó, Szemán 37. I. 972-8722. hoz. műanyag maci szöktető,mézes fizetéssel Tel./fax:(06)-(47)-330-881, I mLianyag raklapok 250grammos eladi, Király Gábor (+36)-(20l-427-0622 | |yukbő- kaphatók. 10' 15' 18' 25' 30 mi||iméter |egolcsóbban gyártótó|. a Telefon(+3 -(7 -212: 6) O) 4135 (+36)-(30)-934-206s. gépfonatok, ségű csirkehá|ók, rostaszö. Tel.: vetek kaphatók. Kovács, V||., Bp. |Varek Méhmérgezések kárfeImérése, gyártását Kaptárak vá||a|om szeigény pá|yaudvartól gozás József 39.Ke|eti u. 2 perc. Mű|épkészítés'|ép-feldoI öreg szakvé|emény. bírósá9ifeIkészítés. Hunor rakodó Ft-tó|' NBra1/2 9500 (oo)-(t)-342-3182, (+36)-(30)- kedvező Telefon: áron'Méhészeti eszközökMa|yaPéterigazsá9ügyi méhész rint. Ft-tó|, 16-18.l3000, NB NB 955-2449. füstölők.keÍetek. á|cázóceru. kínai szakértő. [+36)-(70)-9 Te|.: 49-6077, kodó11000 (+36)-(70)-323-96 24 14000Ft.Tel.: za,feromon, Furetto. műanyag méWeb: www.mehmergezes.hu EGYGYoRsHínronnns pergetők _ nagyváhészkaIap, stb. Dáüd MéhészetiGépgyártás' www.omme.hu |asztékban kaphatók. Bacsák Káro|y, Kalocsa (06)Győ1JózsefA' u. 79.Te|./fax: (96)-434-68s. Úl rrnHi]ÉrI Fűthető méz|etö|tő tar1/1oldal 335 000 Ft Hárs keret|éc megrende|hető, e|őjetá|y 50 kqtó|. FUREilOatkae||eni 210000 Ft (+36)U2 oldal gyezhető. Győri András.Te|.: ködö|ő.Hordós, kannás mézme|egí 1/4oldal 132000 Ft Hidegen hengerelt mű|ép kapható, vi. (30)-9972-61 6, (06)-(2s)-461 -07s. gépek tő. Mézpergetri rozsdamentes józsefné, 93 000 Ft UB oldal asztvásáro|ok. Merva|d 214'l 60 o0o Ft kivitelben 2-66 keretig, automata, (06)-(28)- li 16 oldal L. Csömör, Kossuth u.6. Tel.: Méhészeti ! eszközgyártás Hátsó borító 398 000 Ft Furetto-,ja. 230V-osszabá|yozássa|. 445-404. Mézpergetők készítése szeigény 82, B3 szines 368 000 Ft vításgyári aIkatrészekkel 1 napon rint.FedeIezőgép. méhIefúvó' háApróhirdetés 36o Ft/szó be|ü|. Viaszfőzők' 72o-asfazettás |ózatitápegység 220V-os ki. csak soMoGYl JózsEF l mm hasáb 360 Ft/mm mézesüVeg + tető. ptá vite|ezésben! il/éh|eseprő For. 12V. ka rkészítő r/r PR-cikk 264 000 Ft 6300 Ka|osa, ktván 82. Szt. u. gatható csepegtető á||vány gyára 3411 Szomolya, Az árak a 250lo-osáfát nem (06)-(78)-a62-2a3. Tel./fax: tótó|.RáczFerenc, 6500Baja, u. Tél Szent István 31. út tartalmazzák! (+36)-(20)-9sl-8941 Tel.: (+36)-(20)-327-462s (+36)-(70)-336-6923. s3. Tel.: Tel.: Fax: 23-oos. /06)-(7e)-3 Evodia(méze|ő díszfa)' többfé|e méHárs keret|éc zelő csemete.megrendelhető. Te|.: Mézfe|vásár|ás Bács.Kiskun, Baranya, minőségben szárított (+36)-(70)-611-1834, (+36)-(70)-627- precíz Kristálycukor, Io|namegyében. Dömötör József, Ne. megrendelhető. porcukor, 3488! Virá9zó és fák tuIajdonságaiknak anyagbó| cukorliszt mesnád r.Te|. udva : (+36)-(30)-905-7207. (+36)-(30)-449-9193 Tel.: megismertetése :Www.fö|dieIetpa rtja.hu legkedvezőbb áron napi weboldalon ! MéhészboIt Kft. ,,PILLE'' Mű|épkészítés' öreg|ép-feldoIgoz Székesfehérvár, u.80. Kiste|eki eszközök, felszere|ése Heveder gyártótó|| a Gyorséshe|yta- Méhészeti Solt, Méhviaszt veszek. mű|épre cseré|ek' BácsaImás, Köztársaság karékos kötést biztosÍt. Postai utánvét- Markó lstván, KossuthLajosu. 91. (06)-(22)-323-8a2. Tel.: (06)-(79)-343-729, (+36)tel is megrendelhetci. (06)-(20)- u. 81.Tel.: Tel.: (06)-(78) Tel.: -486-292 Postázást vá|IaIok (20)-346-e210. s36-6304.

VIASZ PROPOLISZ

solTÉsz úszr-ó

i

Hirdetési áraink

I
I

26

gyorsan könnyen! Hatásosan, olcsón, és

Ba|ta BaltaKft. 2114Ya|kó, E. u. 9. és Ady
(+36)-(30)-201-23es Tel:(06)-(28)-a$-090, (06)-(28)-484-20s, baltalaszlo@hfcnetwork.hu Nyitva:H-P: 8.00-17.00, 8.00-12.00 SZ: Tájékoztatom regi ésleendó ügyfeleimet, a megnyitottam új|eldo|az gozómat (Valkó' Dányi út 12la.)Elérhetóségeink változtak. nem Továbbra forga|mazuk is termékeit' a''LEGA'.','LYSON''cé9ek

lttanaí okciók. Érdeklődj! ön
Hidegenhengerelt mülépkészítés, sonkolyfózés, akár saját üaszból is. Bármilyen elképzelését negoldjuk' a kaptárvastól a mézkicsomagolásig.

Hívj biz on alonmal, eszéljiik. negb Viszonteladókat nagyker onkis ol dlunk' ár z g

Ha ön is úgyérzi'hogy segítséget, könnyÍtést nyújtaz atkairtó befuvókészülék atka elleni küzdelmükben,akkor az kérdéseire szívesen válaszolok: Janoücs István 6762 Sándorfalva,Konó u. 29. Tel. (06)-(30)-436-3886. :

Úll pot-lszTlRol
HABKAPTAR!
Statikailag kifogástalan' kiváló hőszigeteló' NB, t/2 NB ésHunor méretekben. Higiénikusalj' kihúzható tálcával' itatóval. www.habkaptar.hu (+36)-(30)-216-6210
Készítünk higiénikus aljdeszkát virágporszedőve|, rakodókaptárakat és tartozékait, keret|écet hársbó|' Varga. ZaIaszentgrót. (06).(83). Te|.: 362-47 360-91 [este). 2, 2

MEZFELVASARLAS
az ország egész tertiletén azonnali fizetéssel! Személyes kapcsolattartás, forduljon hozzánk bizalommal

nctFevo
NOREVO Hungary Kft.

NATUR.SZ Kft.
Tel./fax Í06)-(32)-444-055, : (+36)-(30)-983-0032, (+36)-(30)-219-3 150

Akác-, vegyesviág-, f ajtamézek r felvásárlása ésbiomézek
5630 BÉKÉS, Cseresznye 15. u. Telefon:(66)-4il-995, (66)-4rr-654
Mindenkori legmagasabb áron Borsodban az összes és Eger 200 km-es szomszédos megyében ! vonzáskörzetében! Fizetéshe|yszínen a készpénzben. Korrekt bonyolítás! Cseregöngyoleg. Azonnali fizetés. Cseregönpontos Precíz, átvéte|' gyöleg Ruscsák AttiIa (06)-(46)-386-695. Tel./fax; Mobil (+36)-(20)-371 : -9281

uÉzÜzrna

MEZFELVASARLAS

ELVASARLAS!

Encs. Kossuth 33/A. út

slMoN M|KLós Nagyvisnyó. lflúság 4l^. űt

MéhészboIt, Nyíregyháza Méhészeti eszközök gyártása for. és ga|mazása méhészeknek ésviszonteladóknak. Termékeink megtekinthetők a wwwmeheszbo|thu webo|da|on. Postázástvá||a.Iunk! 4,t00 is Cím: (06). Nyíregyháza, A. u. 15.Tel.: Hy Mü|épkészítés' öreg|ép-feIdoIgozás, (42)-341 (+36)-(20)-3e2-281 e|. 69, 7. -1 adás, csere, méhészeti eszközök. MiskoIc, (+36)-(20)-387-2390. Erkel 85.Tel.: u. Mézfelvásár|ás az ország részén. déli AzonnaIi készMEZFELVAsARlÁs! pénzes fizetésse| cseregöngyö|eg és Fejér' Veszprém Komárom és Hunyadi|'ajosmé. biztosításáva|. megyeéskörnyéke. hész-mézfeIvásár|ó, Kiskunmajsa, Fizetés készpénzben, Kertu.9.Tel.: (06f(77)-482-004. ifax: cseregönciyöleg. Mobil (+36)-(30)-963-4602. :

A Mézes Mackó Méhészbolt Tamási rendszerű rakodókaptárak új Tamási, Rákóczi u. 61. 10500Ft-tó| fé| e|adók. Hunor. NB 8-12 öreg|ép-feIdolgozás a Méhészeti feIszere|ések bő vá|asztékkeretig. Keretek rende|hetők. (+36)- Mű|épkészítes, Te|': tamási mű|épüzemben.Tanka Cím: Pé. napfény,' ,,Csurgatott ban. Viasz-, mülépértékesítés éscse- www.kaotarzona.uw.hu {30)-239-5922 'l2. (06)- SzabóErnőméhész mézfe|vásár|ó re.Méhgyógyszerek te1 Tamási, Szarkahegy Te|': és és táp|á|ékkiegé(74)-472-4oo. _ Méz mézesüveg szítők. Üvegek' terme|ői Fajta- és - Bioméz és |apkákforga|mazása. A Demeter mü|épüzem a mévárja - És egyéb mézfajták fe|vásárlása biomézek, viaszgyerták vá|asznagy hésztársakat. Műlépkészítés, öregCím: 4823Nagydobos, Út 121. Fő tékban. Kristá|y- izocukor és és kis. |ép.feIdoIgozás, viaszvásár|ás. Cím: Tel.(+36)-(20)-444-7981 : nagykereskedés. CukorIepény akciós DemeterAndrásné. Nyíregyháza, : (06)-(42)-404- E-mailszabo.erno@meztermelo.huáronkaoható! Garibaldi 13.Tel.: u. (+36)-(30)-901-9228. www.meztermelo.h u Tel.: 439.Szombaton zárva.

Tel.ffax:(06)-(36)-3sl-058. mobil (+36)-(30)-476-0s12 :

SPINDLER LqSZLO Kápolnásnyék, Lehel u. 7. Tel:(+36)-(20)-91s-6637

A PR óH I R D E TÉ S E K
20r0.0KIoBER

Taposó. anyarács, és szöktető
Taposórács (higiénikusaljdesz.kába. menektilótérbe rostaszövet hetyett) ésanyarács bánnilyen méretben megrendelhetó! Újdonság: fém szöktetó! Hívjon, érdeklődjön: Firnigel János' Tököl. TeL: (+36)-(z0l-226-43 vagy (06)-(24)-47-289. 40, 9

MEZCSOMAGOLO ANYAGOK:

g l50 g tubus, 250-350 mézesmackó flakon, g műanyag mézesflakon, 250-500-900-1000 PET 3-5kilogrammos műanyag kanna, PET 0,5-1-3 kilogrammos maci, pempós néglkömrös hatkörmös és fedél, grammos 25 tégely, flakon, 30nl-espropoliszos müanyag anyazárka
Felcsút,Fő utca 6. (2 53 Tel. (06)- 2)-3 -221. ax:(06) -253 4r : F -(22) -6 E-mail: - Honlap: nektarplast@nektarplast.hu www.nektarplast.hu

$H

UrrÁN| FUTÓK

G)YÁRTÁs/A
75O-35OO kg-ig Hvtte| tüdhorgmpofr Eryés kéttengelyes
vfuálló réÚegeitlemez e||

Kft. NEKrÁRPLAST

KoBo.cooP .9óIff.T'GyórÚima;ort u'4. Telefon / Fax :+36-961347 -SAs
||l. Gyulai Méz. és Mézeska|ács Nemzetközi Fesztivá| Vásár és
201O. ilecembq 10-12.
A rendezvényre vá4.uk: méhészeti eszközgyártók, -forgalmazók ésa méhészettel kapcsolatosvállalkozások éskiállítókjeIentkezését. hfomfuió: Haósz Ferenc, tel.:(+36)-(30)-22|-5094 E-mail : haasz-mez@ t- online.hu Árgykin Jans,tel: (+36)-(30)635.1256 E-mail:arryela4janos@ommehu OMME Békés megyei Szervezete

Dr.Ludányi lstván.fé|e mesterképzés méhész szakképzés,
Gtidiillőn éslsaszegen a tanméhesben gyakorlattal,a legképzettebb elöadókkal. Kezdők is jelentkezhetnek. 44-oo97 Telefon (+3 : 6)-(20)-9

MEZFELVASARLAS
Az ország egész területéről,de elsősorban Nógád' Szabolcs,Hajdú'Borsod, Bács-Kiskun, Heves, Pest megyéból!

Kos|KMlHÁLY
Akác, uegyes, feluósórlósa! fajta ésbioméz 20 évfelvásárlási tapasztalattal, korrekt, gyorslebonyolítással ! jelentkezését Szövetkezetek is várom! Nógrád-MezKfi. 2677 Hrencsétry, Béke 2/A. u. Mobil:(+3 6)-(30)-945-038 3
NB méhcsa|ádok k ereteneI ad ók . ]0 Nyár végén-ősszeI vagy 201'1 tavaszán Te|.: átvehetők.Janovics,Sándorfa|va. (+36)-(30)-436- 3 8 8 6 .

Mézcsomago|ó Tamási rendszerűrakodókaptárak anyagok, méhészboIt. 2005 kaphatók NB,Hunor másméret1/2 és csomagkü|dő szoIgá|at. V|V|EN Kft',BaIatonszentgyörgy, Atti|a ben is. A 1/2 NB és Hunorméretű .'József (+36)- komo|ett (06)-(8s)-377-86+, kaotár ára'l4400Ft+ áfa,Ez Tel.: utca11. (30).373-7647 fiókbo|' - www.mezbo|t.eu. á||4 db 1I2NB,vagy3 Hunor Vá. va|amint fenék. menekü|ő. sár|ás e|őttkérjük egyeztessenek idő- keretekke|. pontot. tető térrostaszöVette|' bádogné|kü|. is Ki. EIemenként megvásároIhatók. (Szöktető. vi. egészítőkrendeIhetök. is MEZFELVASARLAS! rágporszedő, higiénikus kaptára|j és A |egmagasabb áron napi kaptára|j virágporszedőveI Méhészbo|t higiénikus ! Kaposváron fuonnaIi fizetés, cseregöngyö|eg (06)-[74)-4o9-172' (+36). stb).Érd.: Fő u. 34. (20)-91 9. gya Észa kkeIet-Ma rorxá9on 3-231 Méhészeti kaeszközök, szerszámok'

nrurn lózsrr

Füzesabony. Tárkányi 40/a út (36)-(30)-663-3067 Tel.:

göriig Apitech gyártmányú. Eredeti fűgyártását foIyVe|ence típusú kaptárak tött rezgőkéses fede|ezőgép, keHunor is Ve|encén! Egyedi típusokatkéretre, újszerúi á||apotban eIadó. Érd.: Szárazhárskeret|éc és Te|': tatjuk szabvány egye- Keretfúróés méhIeseprő eIadó. (+36)-(30)-93a-535a. (+36)-(30)-240-2787. Te|.: TeIefon : (+36).(30)-857-7080. di méretben. (+36)-(20)-924-2480. szítünk!

paIacIapok, overá||ok, mű|épcsere, Kaptárak gyártása garanclávaI kozottésfo|yóméz, méhészeti terfenYőborovi 8900Fctó|'szárított puszedIik, szörmékek, mézes mézes Erdek|ödjön kedvezményeinkrő|. bő|. (+36)Bt. (+36)-(20)- pök. Kaposméz Te|efon: Fapressz Kft. Telefon: (70)-533-e441, (+36)-(70)-631 -6s10. 251-9929.

újszerű á|. Hunor kaptárak3 fiókka|' a |apotban. 200 db e|adó.Képek kb. Tel.: www.omme.hu honlapon. Janovics. (+36)-(30)-436-3886.

28

APROHIRDETESEK

s ÜD z U c K tR

A Furetto e|vén működőDemo befúvókészü|ékek000 Ft' - 23 újkaptármér|egek 35 000 Ft, mobi|te|efonos riasztó 000 Ft' va|amint 120 literes 32 új hordó5000 Ft Telefon(06)-(30)-209-71 : 94
Az AP||NVERTésaz APlFoNDA maximális tisztaságú szacharóza|apú késa*aÍmányok.A gyáÍtótöbb évtizedes tapasaa|atagaíantárla az AP|{ermékek kitűnőminóségét'

MEHESZképzés :.i
A gödöl|ői Szent |stván Egyetem következő méhész tanfo|yamatávoktatási formában 201o. november 6-án indu|. Neves szakemberek vezetésével folyó 7 hónapos képzés végén szakképesítés szerezhető (OKJ3l 62105 0000 00 00 Méhész) Informóció,j elentke é : z s SZIE Felnőttképzési Szaktanácsadási és Központ Közép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKözpont 2100Gödöllő' PáterKároly u. l. TeLi (28)-522-000/1 fax: (28)-521-193 194, E-mail: szalai.gabriella@fkk.szie.hu
Akác-. vegyes- sze|ici és hársméz e|. (+36)-(30)-217.3205. adó'Te|.: mintkiépítetett keretek. (+36)-(20). Te|.: 447 -0325 maczozug@citromail.hu.

*m'
c.H.+

-úfu.iáóá.'ÍB6d ffi -ryffi'Hjű! . q't*ú E'Ííáry*}ác'&.. fuWffi|fficő..' .ífficiü.c..#cffi -eeasoqd&r ffiffi

APIINVTRT
ry

@

Minőségszacharúzból paÍhor: Éíá(ositssi EfiRAPlGKfr' H-9224 Meíxner-tanya Raika, Td': ffi.3í30/68s7873' 00.36.96Í|0í-005,pau|'nEimeí@gÍnai|.6m Fax E{ÍEi|:

olÜ-s méhészképzés a indul

Kaposvári Egyetemen
egyetemiésneves méhészeti szakelőadókkal Információ: Csonka Imre (+36)-(7 o)-533-944t Novák Balázs (+36)-(30)-24 6 4-457 E-mail: novak.balazs @ke.hu
Kaptár., keretlécgyártás Baján.Te|.: Hunor kaptárako|csóne|adók. Erd. (+36)-(20)-e8s-1 598. [+36)-(79)-326-604. Rozsdamentes Furettó spirá| kapható. Tel.(+36)-(30)-2 : 62-8517. HAZA| GYÁRTÁSÚ müanyag kaptárak, miianyag keretek Hunor l/2 NB méretben és meg rendeIhetők ! Érdek|ődni Iehet: [+36)-(30)-858-0726 E - mai l : lukacs.meheszet@ l.com. hotmai

Békésben NB54 üreskonténe1 Méhészeti e|adó új eszközöket gyártó faipari éshaszná|t hizla|t, keret|écek, NB va|a. gépek eladók. (+36)-(20)-228-3039. Te|.:

MEGRENDELOLAP
Megrendelem a Méhészet lapot............ példányban'az alábc. bi címre' Megrendeló neve :..............

nmzprrvÁsÁnús
. )':nántulon, a megszokott kor=i: kiszolgálással, áron. napi -{RANY FERENC -: -iar-(301-947-5954

(Utca'tér, ltp.): Iránltószám: Elófizetési dl1:a62oromt. Az előfizetési d{jata részemre küldendő átütalási postautalványon egyenlitemki. aIáírás A megrendelólapot Magrar Posta Zrt. LevélÜzletág, Köza ponti Előfizetési Arusmenedzsment és Csoport,1900Budapest címre ké{iiküsszaküldeni.E-mail:hirlapelofizetes@posta.hu Touábbiinformóció:(06)-(80)-444-444.

19 NB e| Hunor méhcsa|ádok <ereteken, igény 30 csa|ádos keretes konténer (+36)-(30).475.5469. adó. r sz e rin t a(::: .:.::. . . :a ''r, I e |é 5re Te|.: te feIkészítet z::.'zz. :::ók. Te|.: é Tamási rendszerű (+36)-(30)-s36-03 2: rakodókaptár higienikus eIadó a|jja|' o|ajban kifőzve. fuonnal száI|ítható. oxá|sav rendelhetcj i a - 7ll(+36)-(3o). Ár: 14000 Ft/db. Te|': 703-8566. 278-1702. Hárs keretléc rendeIhetó. oo rasz20 ná|t'1l2 rakodókaptár Te|.: eIadó. (06). Míilép kapható! Viaszt vásáro|ok' Te|.: (48)-454-206. (-36l-(30)-81 6-3236.

MNHASIAT
www.m€ h eszet.hu Alapíttla:1952 . Szakmai havilap 58. € \ rfolyam, 10.szám 20l0. október Fószerkesztó:DR' DöGEI IMRE E-mail: dogei@wet.hu (+36)-(30)-267-6447 Tel.: Felelős szerkesztó: BRoSS PÉTER E-mail: brossp@t-online.hu Olvasószerkesztó: NAGY 0TTT E-mail: otto.nary@t-online.hu Fómuúatán : SIJHAYDA JENó Munkatárs: MALYA PÉTIR E-mail: malya.p@t-online.hu Tervezószerkesztó: NAGY OTTTNÉ Titkárság : |0ss JÁNosNÉ Telefon:.273-2290 SZERKESZTÓSÉG ruaoT: És 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. Postacím: Budapest, 159t Pf':294 Telefoni 273-2290. Fax: 273-2285 E-mail: otto.nagy6t-online.hu Kiadja: MAGYAR NEZóGAZDASÁG KFr. www.magyannezogazdasag.hu Felelós kiadó: HAJos tÁSZLi üryvezetó igazgató SARI ENIKO ügwezetó igazgató Marketingigazgató: HoRVÁm RoLAND Hirdetésfelvétel: Szerkesztóségben Telefon:273-2295 HusztinéCsekó Emma Tel.: 470-041t. Fax:470-0410 Mindenjog fenntartva! A lapból értesüleseket átvenni csak a Méhészetre való hivatkozássallehet. A hirdetések eryéb és reklámkiadványoktartalmáért a kiadó nem vállal felelósséget. TERJESZTI: a Magyar Postazrt.' a LapkerzÍt.,valamint az altematívteriesztók. Color Interpress Kft. 1039Budapest, Hatvany L. u. 14. .Íe|efoni 243-9232, Fax: 243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZ1.I a Maryar PostaZrt. LevélÜzletág,Központi Elófizetési ésArusmenedzsm€ n t Csoport, 1900Budapest Elófizethetó az országbármely postáján' a hír|apot kézbesítóklél, valamint megrendelhetó email-en : hirlapelofizetes@posta.hu címen' További információ: (06).(80)..144.444 ElófizetésidÍi: egy é\rre: 4620 Ft' féléwe:2310Ft Nyomja: oláh NyomdaipariKft. 12l1Budapest, Központi út69.7l. (Csepel Múvek) Felelós vezetó: oLÁH MIKLTS vezérigazgató Telefon:278-5000,420-8654 Fax: 278-5008

APROH IRDETESEK

A virágméz fe|vásár|ási ára 2010' szeptember 15-én az USA-ban:

3,25 USD/kg
1 USD=225 Ft
nig Új, tamási re ndsz er' . ienik us j j aI a| e l|átott'imp re gná | t tárak at ehcsakap m |ádokra cse réle k.Érd ek nl eneI . őd (+36) -(30)-278-1 702

A KLENANCZ MEHESZET
akác.,dohány-, repce-' Vegyes-, facél na ia., praforgómézet
aZonnali készpénzfi zetéssel. folyamatosan vásárol

Buchinge r-méhé sz etb ő|m ehcsaadok e I ad ik| Érdek | őd ni ehet:(OO)1 (36)-(32) 316-736 . Mózli'lr lis: irl: is Aktuá|is napi p aci ároll M enny isé g tő| füg g őe n á. ko. . e. co el^ e[sé 9 es. Gyors' korre ktÜgy inté z es' onnaI i az ke szpe nz. ize te sse| ' K isxl" K ecsB ácsí ke mét' zab adszá | | ás), nok , ek es S B 5 z oI megye'ZrínyiPéter. Tel.:(+36)-(30)488-4564. Hárs ke re t|éce k ed v ez ö áron m eg k re nd e I he tők'e |.{ + 3 6 ]- 8 2 0 )- 2 4 5 - 7 1 4 5 T : öt NB méhcsa|ád ,0 N B 2 4 k eretes 1 gyárlkap tár, méhesk onté ner on3 d arab ke nt 100000forint ert' áb b ám ű| é p tov (öntve he ng er| ő], y te| j esí tm é he nge r nag nyü viaszo|vasztó több száz csa|ádos méhészne k ajánI om, y sz em eI y y eq eg g nap, |00 V iaszt arantá| tan d o oz kg f eI g hat,akár ke sztyű k Ú | autom ata ne| is, mű|ép p rés ó'T e| .(+ 3 6 )- (2 0 )e s kézi e ad : (+361-(2 0 1 - s2 8 - l1 2 7 . 621-6920, 17 db 24-e s nagy B ocz onád ik ap tár ke re tte l, virág p orsz ed öVe ad ó.I rány ' eI (+ ár: 120000 Ft. Érd ek ni | ehet: 3 6 )őd t30l-512-1431.

Hí9mézet fe|vásáro|juk, is mie|őtt még megerjedne! Keressen minketbizalommal ! Az ország egész területére kü|djük felvásárlóinkat. 120 literescserehordót biztosítunk, szállításeg}éni megbeszélés alapján. Klenóncz József, 2344 Dömsöd, Középső-dunapart46. Fe|vásár|ókat keresünk ország az egész terü|etén. JeIentkezés a me9adott teIefonszámokon. (munkaidőb : (24) 435-000, Tel./fax en) (30)-248-6004, (30)-940-3 illetve 800

ÜcyrÉrszorcÁler:

xÍjnröroöx rrnrrszit:

lfidflmnyat,fu,vil'á1ffi
l(drcnúrymszo|ffid' ám lÍndllü lÍfiÚúM.' liláilffi bszÍliffiet' k&ffiü*o$ t|du ' lfiffit sail|fufua|!
rüft bffi
7o9o Tamási. Dobó l. u. 9. e.mai|: dravecz@to|na.net
Hárs keret|éc rótozva,rnLi|épezve' d precÍz in ősegben g re nd e tő' m me he Tel. ( + 36) - ( 301- 8 1 : 6-3236 M éh észkedésre a IkaI mas tanyae |adó. Csa |ádi áz' ga zda sá9i h K épü|e t' ornye j Zet ébeneIen t ősm é hI e g e |ő: . e ze r kb

E|adó 1o db Új Hunorrakodókaptár, 12000FVdb áron. (+36)-{70)-5a8Tel': 0847.

MEZFELVÁSÁRúS Aktuá|is Közép.
ésNyug at- D unántú on h Korre kt átvéte | ,e y sz iri . z eté s C ZUPI N/ I K LOS S zomb athely 1 T e : (061'1 9--3 2 1 - 8 5 6 Mob :1--l6rl3 C - 4 ll- 2 4 3 0 Minősé9i {e'e: ece( 1yárIása száraz hárs, áco Bacs-(s< un m eg y é b en, A<asz. . ó" Erc': Ka ap os Lász | i. T e]' : (301-978-85 8 9 . l+361

ffi fFmf@.pgnr{a{nrEDdlltÉírj+

EgyediíneÍetÚ ÍoÍ''uájú es dkarészek gyáÍtásá!'a| fug|a.t(oaÍil( is

ffi@hffisunmmffinN

Te|/Fax: 741473.976 Mobl|: 30/63-63-í53

A címoIda|on: Méhes fé|szín Szatmárban a|att
FOTT: KELEMEN DR. BfuINT

[J ldonsiig! Kaptáropás e ||e ni rád iófre kve nciás fe üg ye |e L' rdsze . ||r. or-áre 42 ke re te s,sug ar asoerg eto any aes ciók: S árközi ZsoI t(+36)-(30)-509(+3 rács e adó. Érd . : 6 ]- (2 O]- 3 5 2 - 5 8 7 3 . 2284), vag y zome K ft (+361-(30) S 255-7134). E-mail: szonb atny h @ rnht. b me .u Méhészkaptárak, kaptára katrészek, higiénikus gyártá sa' y ed k iv iteI b en a|jak eg i is, rövld határidőve| ' | VE R H 0 ZK f t. ' UN 6449 lVe|ykút, út3.Te|': Bajai {+36)-(30)983-6384,-mail iv ho@ enternet. hu e :un z

HU ISSN 0465-6016

www.nl

Szerkesztó: PAP EDINA

hu

h ekt ára kác' n yár,gyÜmö|csösök'Nyírlu gos,Sza boLc s egye . e . : (061-(a2)- E|adó keretfúró, méhieseprő. m T Erdek) 9,9' (+36)-(20)-385. 7512. -1) 4 | |zenel r nnzit ő< őd ni I e he t:

30

(ize:::::l::::: Legfrissebbhí1
vertikum
3o

ogóan!
g: KisÍerme|ők

E
nL
E
IBlt LM:

Alapokelőfizethetőka postójón, kézbesÍtőknélvagy oruógbónnely o a 0ó.80-tI44.444 Íngyenesen hÍvhotó zöldszönon,volonlnt köYetkaőe.mail a címen: hlrlopelofrzetes@posta.hu

u-,lr;kb Borásznti s
F

lr-

--r -$

?
l

-

g
Ahegyközségck zakfolyóIrata

Az egyalc n magyat nycl ví| kc|tészetltudományol íolyólrat

Hffi!il
i| [::,.."TÍ::j'

Adtrrnövény*creckcdök lngyenesfolyóhota

Alopok előfizethetők (cim: oMagyar Maóigudasóg kiadóban | |4| Budaput,Mirtusz 2., Kft. u. postacím: Budapest, l59l Pf.:294),valonint a követkaőe.mail cínen: cseko,emma@magyormezogazdasag.hu

.*
gil"t .-s

'

,
!'.

^L*;t
L -.

l; \*'-

I

I
''it

""'''h $
7.
(...

q*rt/

\

, '1.___ff,,._
'& ,F

e- Í#

Üt

E, trgy orszag 9zemé|yes rsmerose
a*

#
{
c.

I

t

tq Ji:-:

t

"át
n:
\

o' f*7
Ax:ff,,

ori*.
F i'
,.t ' ; :

h*

_w

O

,&

I

r

áu\
t

a

+

t

'-.l,

/

r\- r ..^-lilF

\
n:&r

r Q' f
.\tr É : , 4ű. '

r_
\ \

g$'''l
-1 ? 3

a .': I \r--r . < Yl
'- l ' " r,

{
--->1

:;^-.lt,É'n.'

A tvlagya r Takaréka bank, 0rSZágaZ ahol SZerte Íiók 1B00 munkatársai ésügyÍelei néven Szohtják egymást,a szónak éS ereje Van' rugalmas A pénzÜgyí szo|gá|tatások ismertség azt, nyÚjtják amit a\'... : 95a szemé|yes , 0n egy pénzintézettől elvár.
n* l ** Sp!t[!

il;-^ *} |Í=
t

--L.

I

,,*
t,-

t'

*

-'

!

*

ttE f-

!

i - ----

!/

'

;

-t

-!*-

)

llFt

.

J:

4

*p -."-7
h

'I

r-'I
f --

>tf i.ft 'tl

rr
?r +l

r\
t* tr'!

a
I

.F'

'':\
f