www.meheszet.

hu

,

2o,epÍtve:

1952

5B. Évro LYAM, 2o10. lÚtIUS

ARA: 3e5 F 0R I NT

o !-

9-

=:

:RltyrutLoLŐ zoto szit't

n naÉz rÉnltruÁRito ul loHET n uÉHÉszrrrKBEN? llt. MÉo . RpnóHlnorrÉs NAPRAFonaó naÉHÉsZEKNEK

grszÉuÜrur . VlnÁoponKALAUZ n uÉzulrutisÉontit . rrnÉs rozÉnorrtj |NFoRMÁclór rnprÁngoNrÁs ruÉxÜl

nrncronÚr . IDŐszEnÜ 2010 rrruNIVALiK pÁt.vÁznrl . AKÁcronrÉP FELHÍVÁS szoMszÉonlmrruÁl . rruoló BoLTI znnsZALAGos VIZsoÁLqrn És naÉzEK

VIRAGPORKALAUZ

atoban Látog

r

annuus) NAPMFORGó (ttetianthus mézeIö bár A nyár |egjelentösebb' ma már igen e|lentmondásosan van, és me|egre vízrenagy szíiksége ezek hlányákuIt.rniivenye, nyíkíviilrölbefelé ban nemlgenad nerlá*. Nagyfészekvirágzata lik, ami jÓ esetbenegy.kéthétigis eltarthat,bóven adva virág. FEKEIE r nrnnrrónó (Verbascum nigrum) port ésnektárt. dekoratív szép, !ilás piros bibéjével. porzÓivaI Sárga szirmaivat, a J négysziig|etes.nius.augusztus virág. Szára feketés, niivény. és nektárjáért mutatÓs,pirosvirágpo. kevés zási ideje,a méhek járják. ráért

pórnÁlós rÜzuvelŰ PEREMlzs(lnu|asalicina)

(Arctiumtomentosum) BOJTORJÁN

vi. fordutelö szerteaz országban. gyomtársu!ásokban Ártereken, virágzik, ósz Nyár végén, e|ején molyhos. rágzatapÓttrálÓszeríien je|en. s ebbenaz idöszakban miveImagascusokat segítméheinknek, virágzik,ezze| tiimegesen sokhelyiitt cserjésekben Réteken' gyii. korérték jÓ| mézel, virágportad. sok helenium Az mellett méhlegelöt. lnula á tösen javítva nyári,nyárvégi gyiikeretartalmazzaaz inulin is kere őrvosságként használatos, lozsrr srarsTYÉN szÖvre: roróxÉs nevíihatÓanyagot.

SZOMSZÉoons
2010.JULTUS

Sz|ovénia Naryon eltérő hallaadatokat ti az országbÓl, nem erységes a helyzet a kitelelést illetően. A tengerparton és Ljubljana ktirnyékén 5@/o-os méhveszteség volt. Onzágos átlagban kb. 20oloméhcsalád elveszett, már ősszel eltúntek a méhek a kaptárakbÓ|. |2-I5 kg családonkénti repceméz átlagot érttink el, ez krizepes termesnek tekinthető. Az akác naryon rossz lett, nem emléksziink"hogyvalaha volt-e ilyen rossz e\rtink Elősztir hide$, északi szél, esők jellemeztek az időjárást, mafd a viÉgzás vége felédéli, szinte forrÓ szél érkezett, amely leperzselte a maradék virágot. Az átlagos 25-30 kg családonkénti akácmézmennyiséghelyett mindrjszszesen 8-10 kg termes lett. Julius 15-i$ a Mura-vidéken nincs semmi, csak ezután kezdődik némi hordás a vadvirágokbÓl. A heryekben lassan kezdódik a gesztenyevirágzás ésjÓk az előjelek a fenyőméz kialakulásahoz is. Jelenleg az akácméz kilogramn{át 3, a virágtnézet 2,7, a repcemézet 2,4,azerdei- ésa gesztenyemézet 3,5, a fenyőmézet 4 eurÓértvásároljálc

Dr. Kovács István Muraszombat
Sz|ovákia Atelelesről ktiltinbtizőek a véleményelq hiszen eryes méhészetekben minden idók le$obb teleléselett, de máshol 30-4oo/o-osvesztesé$et ktin1rueltek el. Két dolog, a nozéma és az at}.a vitte el a méheket. .lltalában a telelésre jellemzó állapot, azaz a gyenge és erős méhészetek változÓ eredménye jellemezte a termelést.A repce naryon jÓl indult' de bejtitt a rossz idó, ígr mintissze 5-7 kg/család átlagrÓl beszélhetiink' de ez azeredmény is csak ajÓ méheszetekben valÓsult meg, sokan semmit sem pergettek Az akác alatti rossz időjánís alapvetően befolyásolta az eredmén5rt, de akiknek naryon jÓ állománya volt, azok |5-2o kg akácot is tudtak pexgetni, de nem ez az il]ta]ános. Sokan semmit, vagly csak 3-

sikertilt a repce, eglleseknek 25 tudni, hogy nem lesz sok repkg családonkénti eredmény is ceméz Szerbiában. A repce visziiletett, az át|ag 15 kg k rtil rágzása előtt nagyon rossz 6 kilÓt pergettek Nem lehetett alakult. Nagyon nagy remé- idónk volt, így kiesett a gyties/ből vinígzás után pergetni, nyekkel és szépen is indult az mtilcsfák virágzásábÓl szármaakác, de sajnos a virágzás 5. zÓ nektárhordás. A kedvezőtmert naryon híg volt a méz,várnapján, május 16-án me$titt a len idóben azonban fokozatoni kellett néhány napot a hirtelen jt'tt kánikulában. A rqizás sajnos hideg. Addig |2 kg emelkedés san fejlódtek a méhek, igaz, volt, utána semmi. A második hogy nem volt pergethetó méz beindult akác alatt. A napraforgÓ akácig, de annyi hordás volt, sag.nosnem sok jÓval kecse![et, akác jobban sikertilt, kb. 20 kg hogy nagy reményekkel vánuk mivel jelenleg csak t0-t5 centis lett családonként. Akinek jÓk voltak a méheiésment második az akácot: erősek voltak a csaaz állomány. Később fog viráakácra, annak lett valamennyi ládok ésrengeteg virág volt az gozni, ami, mivel eltér a normálistÓl, kedvezótlen a méztermés akácméze,de sokan semmit sem akácfákon. Az elsó napokban l5 kg emelkedést mérttink, natekintetében. Jelenleg nincs fel- pergettek. Nálunk már az ámorakácnak is vége, semmit sem gyon rtilttink, míg meg nem vásárlási ár. adott. Jelenleg gesztenyén va- jtitt a rossz idó. Szinte teljesen gyunk. A nagybani mézárak a abbamaradt a hordás, a ttibbKiss Sándor ség semmit sem tudott pergetIpolysag krivetkezőek: a repce felment 2,5 eurÓ/kg-ra (kb. 700 Ft), tudni. Az akác végéigmegették a ni kell, hogy 2 évemindtisszel,2 méhek az addigi gyarapodást. Románia Nem volt rend- eurÓt (kb. 340 Ft) adtak érte,az A tavalyi átlagos akáctermés akác 3 eurÓt (g+o rt) er. mindrissze 300/o-a termett az kívtili veszidén. Ez is csak ugy j hetett teség az orDr. Kovacsics István ssze, hosy azország egyes részágban a télen.JÓl teleltek a méDárda szein nem folyamatosan volt hek, ésa tavasz is nagyon szépen rossz idó, hanem néhány szép alakult: kedvező idójárás mellett napon tudtak hordani a méhek. Szerbia szépen,folyamatosan fejlődtek a A teleléstink Jelenleg 2,4 eurÓt (kb. 670 Ft) családok. Semmilyen betegség jobban sike- adnak nag|yban az akác kilÓsem hátráltatta a termeló csalártilt. mint ta- jáért. A Vajdaságban van seA dok életét. repcevirágzás elején valy, de így is volt 15olo veszte- lyemkÓrÓ, már csak abban és a naByon hideg volt, de szerencsénaprafo rgÓb an reménykediink, re helyreállt az idöjarás, ésa csa- ség az országban. Sajnos őszszel, amikor a repcét vetették, hiszen eddig nag;yon szomoni ládok erősségétől'vidéktől fiignagyon aszályos idó volt nágően, 10-15 kg-os mézetadott. A az év{ink. korai akácrÓl a szÓ szoros értel- lunk. Nem fejlódtek ki a ntivények, a tél folyamán sok elAgrirdi JÓzsef mében semmit sem pergettiink, pusztult. Így már elóre lehetett Szabadka nagyon lehrilt a hőménéklet, állandÓan fujt a szél. Nem hogy nem lett méz. de a családok is Méhegészségiigyi zár|at állő telepÍi|ések okmiatt a|att visszaestek nem fejlódtek sem. j mit. A második akác 10-15 kg nyri|Ós ktiltsérothadás - 2010. nius miatt családonkénti átlagot hozott. A Megye Zár|at alatt lévő telepiilések harmadik akác lemásolta az elsőt: semmi sem lett rajta. A kedBács-Kiskun Bqja,Bácsalmás vezőtlen időjarás volt az oka. A Békés Békéscsaba, Dombiratos második akác kedvezőbb ktirtilBorsod-Abarij-Zemplén SzikszÓ, Kány, Garadna ményei ktiztitt a családok elkezdFejér Vérteskozma, Úrhida, Sárszenfuihály tek rajozni, de ez a harmadik akác Szabadbattyán, Székesfehérvár' Tabajd'Szár kedvezótlen ktirtilményei k ztitt Hag'dri-Bihar Mikepércs, Debrecen-JÓzsa, abbamaradt. A napi felvásárlási Ptisptikladány ár: akác 1l-l2 lej /kg (tu. 800 Ft), Jász-Nagykun-Szolnok Tiszasztillős,Tiszaderzse, Kunhegyes repce 7,5 lej/kg (kb. 500 Ft). TÓfa]vi Melinda Korond

tffi

Horvátország A teleléssel volt baj eBYes méhészetekben, sok méhészetteljesen elpusztult, az atka okozta a problémát. De a ttibbség szerencsére jÓl telelt. Szépen fejlődtek a méhek, nem volt semmi rendkíviili esemény a tavasz folyamán. JÓl

Nagyigmánd* DiÓsjenő, Szécsényfelfalu, Szente,Héhalom Pest Csemő Szabolcs-Szatrrrár-Bereg Napkor' Nyírlu$os,Nyírtelek* Tlolna Biilcske Vas Győrvár* Zala Zalaegerszegf*

Komárom-Esztergom NÓgrád

'Valamint 5 km-es korzete. * Valamint Nfiregyháza, Nyirpazony' Nfirbéltek, Encsencs, Nyírmihálydi' Nfr$else részleges zárlat alatt. * Valamint 5 km-es kÖrzete: Bocfiilde, Csatár, Sárhida, Gellérháza, Nagylengyel, Babosdtlbréte. Fonas: OMME szaktanácsadÓ hálÓzat.

Kétcsa|ádot a károsultaknak
Rossz napom volt aznap, mégis jÓl ért véget.Junius 22-én este felhívott Zsibita PdI mezöberényi méhésztárs (www.berenyimez.hu) ésnagy beleérzó képességről tanuskodÓ felaj ánlást tett. Két kitelelt méhcsaládot tavaszszal felajánl az ztinviz miatt lehetetlen helyzetbe kertilt méhésztársainak. Szeretné - fiizte hozzá -, ha kezdeményezése országos visszhangra lelne és azt az egészméhésztársadalommagáévá tenné. ke"Mindnyájan rtilhettink ilyen helyzetbe" - fejezte be mondandÓját, amit ezrittal k zre is adok. A 75 éves Zsibrita Pá| az 1970-es évektól kezdve foglalkozik méhészkedéssel.Az idó mulásával mintegy száz családra bővtilt azá||ománya, ésmost már fófoglalkozásu méhészként ebból él.Vallja: a méz természetadta kincs, amiból sem elvenni, sem pedig hozzátenni nem kell, ésnem is sza-

I

bad semmit, mert az igy ttikéletes. Ktildetésénektekinti a te{edó mézhamisításelleni ktizdelmet, hogy a maByar méz, ez az igazi hungarikum valÓban tiszállapotában ketán, természetes rtilj n a fogyasztÓkhoz. A ''két családot a károsultaknak'' akciÓ nyilvánvalÓan tisszefogást, szervezést, szervezettsé$et i$ényel. MegvalÓsítására talán a helyi egyestiletek, méhészklubok j hetnének szÓba leginkább. Elősztir azonban az ítéletidő levonulása után fel kellene mérni a kárt szenvedett méhészetek számát ésa veszteségmér(Ha tékét. kell, akkor lapunk biztosítja ehhez a nyilvánosságot.) Úgy vélem, hosy szeszélyesvolt uryan az idójárás országszerte, ám helyenként ktilrinos pusztításokat okozott. Igy aztán a térségi erytittmuk dések lehetnek igazán eredményesek. Méhésztársunk felaj ánlása mindenesetre jelzésértékti. Muta{a, hogy a magyar méhésztársadalombÓl még nem halt ki a szolidaritás, az és egytittérzés a segítókészség.

tapasztalatok MintíségiIeg kísérletetésaz elsó a poszméhek, szerint ntivekedett éheznek méhek a hártyás szárnytiak és lepkék a A beporzÓ rovarok nélktilrizhetetlenek a ntivénytermesztésben és a természetesélóhelyeknek is fontos ta$ai. Szakértók szerint az EurÓpában élő ntivényfajok trjbb mint nyolcvan százalékának megtermékenytilése bepora zÓ rovaroktÓl fiigg. Úgybecstilik, hogy az EurÓpai UniÓban a méhes megporzás évente tiünilliárd jelent a gazdák eurÓnyi értéket számára. Mindezeket egy juniusi szakmai tanácskozáson mondta el Pecze Rozdlia, a Syngenta Hungária Kft. fejlesztési vezetóje. Az e$ész világot behiilÓzÓ n vényvédelmi multinacionális cég 2009-ben hét eurÓpai országban indított beporzÓ programot. Ennek lényege, hosy a szántÓftildek szegélyein sokféle ntivényből és pillangÓsbÓl állÓ élóhelyeket telepíteneka rovarok számára. Ezek a háborítatlan sávok kedvezó hatással vannak a rovarok életére táplálkozásáés ra. Magyaronzágon a Zal.a megyei DiÓskálon állítottakbe ilyen

egysíku táplálás miatt cs kken a méhekellenállÓ képessége, syen$til az immunrendszere. Ráadásul a télire spájzolt mézkészlet helyett méheink gyakran a természeteset utánzÓ, de mégismesterségesen $yártott méhtakarmányok foryasztására kényszertilnek. Bizonyára nem eg5rformán pusztulnak a változatos méhlegelóról gyujt tt mézze|teleltetett méhek, és a mézhelyettesítóktel tunningolt társaik. Ha ugy tetszik, az utÓbbi gondolatvezetéscsupán a biolÓgiailag nem teljesen képzetlen agrármérntjk főszerkesztó találgatása, de nézzik, miként nyilatkozott az mta.hu cim internetes ujságnak nemrég a tudományos kutatÓ. - Ahogyan a kanárik a bányában hamarabb észlelték a sujtÓlég megielenését, mint az ember, ugy a méhek pusztulása is elórejelzi a természetik rfor$ásban okozott károk k vetkezményeit - mondta az internetes ujságnak BékésiLászlÓ, az Á'tlattenyésztési és Takarmányozási KutatÓintézet MéhtenyésztésiésMéhbiolÓgiai KutatÓcsoportjának tudományos fómunkatársa. A szakember szerint az

egyre nagyobb méhpusztulás legfóbb oka az, hogy a rovarok lecs kkent a ellenállÓ képessége ktiltinbrizó betegségekkelszemben. - JÓval nehezebb me$állapítani, hogy mi állhat a syengtiléshátterében,hiszen ezekaz állatok legalább százmilliÓ éve sikeresen vészeltékát a ktiltinb zó természeti változásokat hangsulyozta a kutatÓ. Konynyen lehet, hosy a méhek azért váltak kiszolgáltatottabbá a betegségeknek, mert aZ emberi felhasználásuknak kciszonhetően ma már soha nem látott mennyiségbentalálhatok me$ a Ftildrjn, számuk azért is lényeges, mert a beporzásban bolygÓnk nagy részén átvették a t bbi rovarfaj szerepét.- A városban is ktinnyebben terjednek a járványok, nincs ez máshogy a felduzzasztott méhpopuláciÓ esetén sem - tette hozzá BékésiLászlÓ. Az Egyesiilt Államokban tenyésztettrovarcsaládok esetén a genetikai állomány giyen$iilése is felmertilhet, ugyanis viszonylag kevés tenyésztó lát el hatalmas tertileteket, Magyarországon azonban még nem mutathatÓ ki a populáciÓ belterjessé válása. zetrnéteren megtalálják azt a szolgáltatást, amit keresnek. És ehhez hozzátetttik az élményparkot, ami az állatok tartásával kapcsolatos dolgokat mutatja be - például tan<isvényekkelaz iskolásoknak. Itt mindaz meg[alálhatÓ, ami az urbanizáciÓ miatt elveszett MagyarországrÓL Úgy érezztik, hogy vissza kell hozni az állatszeretetet, és az állatok kapcsolatát az emberrel. Ezért minden állatfajbÓl lesz itt mintapéldául példány, a méhek életét tivegfalu kaptárban szemlélhetik az érdeklódók. Itt tényleg minden az állatok k rtil foro$. Van szakáruház, lehetóségvan szakmai kiállítások rendezésére és tanácskozások szervezésére, valamint Magyarorszá go n egyedtilállÓ felszereltséggel rendelkezó kÓrházba hozhatják el kedvenceiket az állattartÓk. Az tjsszeállítástkészítette: Dtigei Imre

fajgazdagsága, valamint a házi méhekis szivesen látogatják ezeket a változatos táplálékot nyujtÓ szegélyeket. Évekkel ezelótt a házi méhek ,,titokzatos'' pusztulása jelezte elósztjr Észak-Amerikában, majd másutt is, hogy valami megbomlott az élóvilág egyensulyában. Furcsa mÓdon, de talán érthetóen ez riszttintizte a Syngenta beporzÓ programjának elindítását is. A tudÓsok egyelöre találgatrrak, de két dolog bizonyosan szerepet játszik benne. Egyik a ttjbbféle méhbetegség fóként az atka -, a másik pedig a táplalék iány. UtÓbbi nem feltétlentilaz éhezést jelenti, hanem a kipuszhrlÓ vagy lényegesen visszaszorulÓ n vényfajok miatt, a változatos táplálkozást nélktil zik méheink. Vagyis minóségileg éheznek, rigr' mint a mesterségesélelmiszereken feln vekvő, keveset mozgo pufÓlq felfujt gyerekek. A Vagyis az egyolda,,monodiéta'', lu hordás - repce' napraforgÓ és így tovább - is oka lehet, hogy az

UniverzáIis UniverZoo
Egy olyan komplexum nyílt meg nemrég MogyorÓdon, ahol minden az állatok k rtil forog. Az UniverZoo szakáruházban nemcsak vásárolni lehet, hanem tudományos és gyakorlati konferenciákon is résztvehetnek az érdeklódók. Felelósséggel az állatokért,avasy minden, ami állati egy helyen - ez a legfontosabb tizenete az UniverZoo-nak. Ez EurÓpa elsó tematikus, kizárolag állatokhoz kapcsolÓdÓ áruháza, szakmai k zpontja és élményparkja. -Nem boltokrÓl van szÓ, hanem egy szolgáltatáshalmazrÓl nyilatkozta Vdraljai Péter ijgyvezetó igazgato, akit korábbrÓl az Anivet áruház révénismerhet a szakma. - Mindazok, akik valamilyen mÓdon kapcsolÓdnak az állatokhoz, azok ebben az éptiletben ezen a 65 ezernégyés

I

szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket Kíudncsianudrom észreuételeiket uagy e-mail-re kiildjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbank zijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (so)-2 67-6447 -es mobilon.

!
\'as. Zala. Veszprém
Soniogy, Tolna Baranya, Tolna

nÉz. vlLáG Kft.

2100 Isaszegi 93. ut Címtink: Gi'dt'lló, (za)-qzl-uq (zg)Tel.: 423-013, Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet.hu :

illetékes felvásárlot esetén, hívja találhatoterÍiletileg és termék-bioméz-felajánlás kérem a - listán

HrnssrZoLr.rx T.+r-is FrRrrucz Boconri Ai,os
ZsoLr VÁI"É

Soproni 94]6Fertoszéplak, u. 33.
Bercsényi 63. 9900Konnend, u. 8624Balatotiszárszo, u. 26. Pipacs

(06)-(99)-l ro,(+36)-(30)-939-496 70-: l

(oo)-(g+)-+r (+:0)-(30)-520-8085 r-szr,

Békés, Bács-Kiskundeliresze Csongrád, Pest Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abauj-Zemplen Pest, Budapest
Heves r Haj .iLr-Biha

VÁru Frnrrc

\(^-,.--,,. -\ I tr1 t.1(: :

Vnnc,r JŐzsrr Donra}iáza, DozsaGy. u. l. ]62.1 ELrrGÁson 2]]6Dunavarsány, u.4' Bajnok Drumn LrszLó Aldebrrl' Aryád 52 ]]5] ut LrrlrnLnszli Zwingli 3. Kot'Ácsrur Juon 40ll Debrecen, Nncy u. Petofi Rn.r Arnu 2677Herencseny, u.4.
íl1t ".

(06)-(84)-362-0s0, (+:0)-(30)-636-4585 (+: t4-297 0)-(zo)-0 t 4-2907 0)-(zo)-0 3,(+l -(az) t Balassa 44. (00) -z+ -D a, (+ 6) (3 -27 -7686 3 - 0) e 6B00Hodmezovásárh.. u. (+36)-(30)-e35-8837 GyÓni G' u. 28/C. (06)-(56)-480-085, l2J1 Fegr.vernek, 7200 Dontbovár, u 1II/a. Gyár
(06)-(48)-446-02 36)-( 5, (+ 30)-218-27 07 (+36)-(20)-5 63-7645 (+36)-(10)-1601875

(+3 -(3 -eI0-008 (06)-(52)-3 B 42-87 6) 0) 5, (06)-(3 (+36)-(30)-430-0ee2 5)-357-078,

(ár rendelhetrjkKft.-nél a telefonon + 25olo + postakrlltség) áfa szerek Postaiutálll'étiel alábbiatkao|ó az Bal.varol l220 Ft/4 csik o Perizin (vénykiiteles)]600 Ft/l0 ml . Perizin adagolo 3000 Ft/db Ap igua rd g é l : tá l c á s(50g ) 520F t/d b , v ti d rt i s ( 3 k g) 2 4 5 o o FVdb o F o r ga l m a zza :K o Y a Vet B t . , G i ' dt ' l l o

t tnéghatékonyabba a Adja apróhirdetesé fel ésa

egyuttl
Ft 360 +AÍa lszo Ft 390 +rtalszo

lapban + ilInHnSZnT 'llBl|nStnT -n hpban
NORMÁL csonag KIEMELTcsomag
\

620Ft +Afalszo 650Ft +AÍa lszó

I

Haszn lja ki a lap és lap onlinefelííIetének a eg7íítta elónyeít!
"h

'',* "{-

o8

Hirdetésével ko|kégánkat : NAGY oTÍÓ keresse , TeleJon: (1) 273-2295, FAx:+36(l) 273-2285 1591Btrtl,tltest, PJ.294 +36 , htobil: (SO)631-3512 E-mail: otto.nagv@t-online.hu +56
AprÓhird*éseitkizirÓlag írásban várjuk lwelezőlaporr'levélberu faxonvagye-meilbena fenticímekre' A borítékra rá: Meheszetszerkesnösqe&eétkezeeihatráridÓ: táq5 & megel&ő hőnap l&e a ír}ík vasr szím!ánkérjűkbefiz*ni. A hirdetés azáltahmkHitdő{t cse|&cn' ellcnértdrét

5

2010 nrncrtRUT
2010. JULtus

Elmosta, elfu eltinttittc...
a Akáckiirritra akkorke|lelindulnia riporternek, a a amikormár kipergették méhészekkésöiakác is, az utolsÓ cseppmézét de még erdöbenvannak Normális években pontosan ez a méhekkel. meghatározhatÓ néhány napotje|enta riportok No de elkészítéséhez. az idei esztendöakácvirágzása jriniuselsején volt.Amikor abnormális jegyzettii bbel ésfényké pezógépel felszerelve p m NÓgrádmegyébe, aki már volt, eIinduItunk hazaindu|t méheive|, volt, aki 2-3 nappal a de Egy korábban ment fel a virágzásra. dologban megegyezett:riport idején még viszontmindenki a akácmézet! senkisem pergetett
Vácot elérve elkanyarodtunk a DunátÓl a Cserhát-hegység felé.Az egyik kis faluban a hegytetón várromra figyelhetttink. A xIV. században éptilt,egykoron reneszánsz lakÓvárként i.izemelt, de ma már csak néhány fala áll. A trir k elleni végvári harcokban nem csak a vár ment ttjnkre, hanem a falu is elnéptelenedett. A csepergó esőben is néptelennektiínt azn?p, mindenki behuzÓdott a hajlékába. A méhek is így tettek az egyik kertben megpillantott szépméhészet kaptáraiban. Szerencsénkre a tulajdonos kint volt a kertben, így elkésztilhetett az elsó riport. rendszeriien megérkezettaz esó. Nem pergettem még akácot, remélem 10 kg családonkénti eredményemlesz. 20 év Óta eddig ez a legrosszabb évem. Tavaly vártam az 1000 forintos mézárat, de nem lett szerencsém. Idén biztos, hogy efelett |esz az akác ára. K i tu d j a, h o l á l l m eg. . .

f

I

Elhagyva a szép fekvés Csóvárt, vízátfolyásos, saras' néhol csak egy sávban járhatÓ utak mentén haladtunk. Szemerkélt az esó, de még így is furcsa volt látni a nap derekán méhekkel megpakolt teherautÓkat szembejonni. Mentek haza, jobban Mindennap esett mondva menektiltek haza a méhészek.Nótincsre érveegy kon- Fóállásban méhészkedem 110 téner fogadott a templom melméhcsaláddal - kezdi Dian lett, a főtéren.Szalma Zoltdnke(1. Richárd csóvári méhész kép). lebiai méhész családos konté72 - Attalában három alkalommal nerétviszi haza (2. kép).Az éjvándorlok: korai akácra, se- je|22 mm esó esett - mondja, ellyemkorÓra és napraforgÓra. ontotte a patak a tisztást, ahol a Idén, a kedvezótlen idójárás konténerekáIltak. A másik, még miatt, nem mentem első akácra. mindig a vízben á|| (lasd címJÓl teleltek a méheim, de a méz Iapfotő).26 éve él itt az erdész, nagyon megfogyott tavaszra, az de még ilyenre nem emlékszik, átlagos évekhez képest sokkal hogy vízben állt volna a tisztás. tobbet kellett etetnem. Sajnos Pedig olyan jÓl indult az év: már harmadik éve tapasztalom, veszteség nélktil teleltek a méhogy a repcevirágzás vége felé hek, nem volt nozématavasszal, elkezdenek gyalogolni a méhek szépen fejlódtek a családok. a kaptár elótt. Egyszenien nem Sajnos nagyon leterhelt repcére tudom az okát! Az idén volt a menttink, nem lett jÓ eredmélegrosszabb a helyzet. Akác nytink. Elsó akácon 8 kg emelpergeelótt sikertilt családonként 6 kg kedésvolt, természetesen mézet pergetnem. Május Zo-án tés nélktil indultunk ide, itt 9 kg mértem előszor, szinte minden emelkedés lett. Nem pergetttink nap esett az eső. Délelóttrjnként még,a víz miatt menekiiltink seemelkedett valamennyit a mér- lyemkÓrÓra. 1000-l500 Ft koztitleg, de minden délután menet- ti akácárra számítok.
G.

Valaki menek{il, valaki menektilt, de rossz helyre. Összesen 23o család méhvel vándorol e$ytitt a baráti társaság, amelynek ta$ai: Tőth Gdbor, Duzmath J ő z se;fKunszentmiklÓsrol és Benko Imre DÓmsodról í3. kép). Az évek Óta használt telephelytink viza|ákertilt - kezdtéka beszélgetést ezértkellett -, egy másik helyet választanunk.

Ezt jÓnak ítélttik' nem lett de szerencsénk: konténeralatt a paegy a napokbankeletkezett tak homp lyo$, a teherautÓ is Már tegnap vízben á|| (4. kép). elmenttinkvolna, de nem tudunk kimenni az aszfaltra.Évek Óta e$ytitt méhészkedtink, ktinnyebb,gyorsabb és $azdaságosabba szállításésa pergetésígy.JÓl teleltekméheink és

AKACKORUT
nek" kellene keresztelni, mivel jÓl belőni a csomagolt áru árát, ilyenkor minden talpalatnyi te- mert a hordÓs méz értéke is rtileten kaptárak, konténerek emelkedni fog... állnak. Ez a tertilet tipikus példája annak, hogy nem sztiksé- Keresleti piac várhatÓ ges mindenkinek tobb száz kmes hosszu vándorutat tervezni, Taliándrir gd felé haladva, a ha egly kései akácra szeretne k zeli patakparton egy hosszri bukkanni, sok k rnyékbeli mé- kaptársort láthatunk, amelynek hésztárs (a szerencsések)ki is végénuj, igen szépen lefestett használják ezt. kaptárakbÓl állÓ tízcsaládos egységáll. A tulajdonos, s jttjri Andor (6. kép)éppbegyujtja a Segít a család fiistolőt. Andor 25 éves, már A Tapolcai-medence felől érke- régÓta szeretett volna belekezztink, a Hegyesd és a Csobánc deni a méhészkedésbe, sziide vára örzi a vtilgy bejáratát. lei kérésének engedelmeskedve, Nem kell sokat menntink, az elóbb elvégezte az egyetemet. uthoz ktlzel az erdő alatt három Az ELTE-n tanult, 2008-ban konténert találunk, amelyekmagyar-film szakos brjlcsészben Dobosi Kdlmőn és fta, ZoI- ként diplomázott. Ezt ktivetően tan (5. képl éppen pergetnek, ktilonféle filmes szaklapoknál persze se$ít nekik a családbÓl dolgozott, amíg lehetett. Munmindenki. káját elveszítve,hazak lttiztitt a A Dobosiak igen népesfamí- sztileihez Zalagytimtirőbe. Itt lia, a Veszprém megyei Szent- éledt ujjá a régi elképzelés: beantalfán élnek, nagyon szor- lekezd a méhészkedésbe. Keregalmas, jÓ méhészek mindanysett magának egy szakmai mennyian. Ma már elmondhatÓ, tort. Elolvasott minden szakirohogy ttibb generáciÓt sikertilt dalmat, ami csak a keze tigyébe beoltani a szakma szeretetével. kertilt. Télen eljárt a méhészeti jelentkezett Ennek me$felelően a három rendezvényekre, testvér,Kálmán, Dezső, János, szakmunkás iskolába, végtil tameg persze a rokonság, valavasszal vásárolt tíz méhcsalámint a gyermekek nagyjábÓl dot ésmost minden idejétezek600 méhcsaládot kezelnek igen kel t lti. A repce Andornak igen jÓl sikertilt, az akácvirágzás vieredményesen. Elmondják, hosy a telelési szont csalÓdást okozott. Hiába veszteségeiknem voltak magaerősek a családok, ha egyszer sak, a repce is k zepesen sikenem me$feleló az időjárás, rtilt, véleménytikszerint az időmondja. járás ekkor is lehetett volna keA mézárakkal kapcsolatosan gyesebb. Az első akácra a So- ugy gondolja, hogy keresleti piac mosy megyei Kőrosheg}re lesz idén, és ennek me$felelően vándoroltak, ahol május l2. k - emelkedés várhato. Véleménye rtil indult meg a hordás, de a szerint 2010-ben még nem lesz rossZ időjárás ktjvetkeztében piaci gondja, mert l0 család hosajnos a méheksokáig nem tudzamát viszonylag k nnyti lesz tak gyrijteni. értékesíteni.Ami igazán nagy Két napja még volt sulygyatirtim számára, hory további tíz rapodásuk. Annak reményében családdal szaporította már az á|jottek fel ide, Kapolcs-Molományát. Bticsuzáskor gratrrlánostorapáti ktirnyékére, hosy lok neki a sikeres agrárvállalkobepÓtolják az ottani lemarazoi pá|yázatához. Ha ilyen kodást. CsalÓdniuk kellett, mert molyan veszi továbbra is a teenmost éppen kutatásban ptir$et- dóit, akkor biztosan megismeri a nevét a szakma. esyenletesen fejlődtek a Duna belőle. Számolgattunk, de saj- nek... Kérdezem őket a hozamelleni frizeken. A repce énhe- nos nem j n ki tribb, mint l0 kg mokrÓl. Zoli csak legyint, harUtunk a festói k rnyezetben lévó, lovagvárárÓl is ismert tetlentil rosszul sikeriilt, pedigjÓ emelkedés a két akácon tissze- minc család ad egy hordÓnyi mézet, mondja. Ez tényleg el- Csesznekre vezetett. A '90-es méheinkvoltak ésaz idő is szép sen. Nem tudjuk, mit fogunk volt. Kunadacson, elsó akácon, pergetni. 30 éve méhészkedtink, keserító... évek elején az akácerdők tertileBeszélgettink az értékesítés- tét ésa virágnyílás idejét tisszeminden bizakodÓan indult: az de ilyen gyenge évet még nem ról is. Amennyire csak lehet, a foglalÓ kiadvány 4. (tehát igen elsó nap után 7 kilot mérttink. tapasztaltunk. 1000 forintot bizNo de aztán semmi! Kotlottak a tos átlépi az akác ára, éski tud- ktirnyékbeli idegenforgalmi le- késói) kategÓriába sorolja az ithetőségeketkihasználva, tiveg- teni akácot. A helybéli méhéméhek, elindult a rajzás is. Itt, ja, hol áll meg... északon3 kg volt a napi csucs, A ,,M vészetek vtilgye'' nevet be csomagolva adják el az árut. szek el is keresztelték ezeket az de másnap délre egyenleg lett májusban,,Méhészetek lg}é- Úgy gondolják, idén nehéz lesz erdőket ,,Bolond Akác''-nak, v

AKACKORUT
mert a hosszti évektapasztalatai szerint ezek a tertiletek igen ritkán adnak tisztességes mennyiségri nektárt. Persze ettől ftig$etlentil minden évben megielennek itt is a vándorméhészek. Itt Nagy Baldzs (7. kép)hercegszántÓi méhésszel beszélgettem. Balázs telelésiveszteségei10o/ora tehetők, a családok tavaszi fejlődése lendtiletes volt, ennek kÖsztjnhetóen méheia repcétjÓl ki tudták használni ésez további jÓ fejlódést krilcsonozott az állománynak. Az akác otthon május 10-én kezdett el hordást adni, de a rossz idójárás miatt kevés volt a méz ahhoz, hosy ki lehetett volna még otthon p r$etni. Május 2|-én érkezettide a konténerrel. A letelepedést ktjvetóen kapott a tertilet egy kisebb jégverést,de talán ez nem zavarja nagyon a további kilátásokat, mondja. A mézárak várhatÓ alakulásával kapcsolatosan emelkedést vár... Ktivetkező állomásunk Réde. Régi ismerósokkel, Vén Antallal, feleségével,Erzsikéuel és baráqjával, Kerekes Zoltánnal beszélgettink í8. képl. Kalocsa j térségéről ttek. Érdeklődtjm, a ,,tÖbbiek'' felől, tavaly ugyanis népes Bács megyei társaság táborozott itt a Bakonyban. Van, aki otthon maradt, néhányan NÓgrádban prÓbálnak szerencsét, mások pedig elhozták ugyan a méheiket,de most hazamentek egyéb dolgaik miatt. A mér|eg egyenleget mutat Beszélgettinkaz elmult hÓnapok eseményeiről. A téli elhullás mértékea gyalogkaptáras állományban volt a kisebb, de Antal bátyám Tolnai típusri konténerébena legerósebb családok ktjzij.]- télen leomlott a fenék13 deszkára. Ma már csak találgatni lehet a pusztulás okait, de az egyáltalán nem trinik lehetetlennek, hogy a március elején tapasztalt rendkívtili hideg tette óket tonkre. A szezon eg}ébként nagyon viszontagságosan kezdód tt. A repceméz elszedését nagyban gátolta az első akácon tapasztalt rendkívtili hideg idő-

I

Pá|yázatife|hívás
Az országos Magyar Méhészeti Egyesiilet pályázatot hirdet megyei szaktanácsadÓi feladatok ellátására 2010.szeptember l-tól Borsod-Aba j-Zemplén met}ében. on az ideális jeltilt, ha rendelkezik: - felsófokti végzettséggel kétévméhészeti és szakmai tapasztalattal,vagy - érettségivel tíz évméhészeti és szakmai tapasztalattal, - méhész szakképesítéssel vagy vállalja annak megszerzését, - felhasználÓi szint számítÓgépes ismeretekkel,valamint internet kapcsolattal, - B -kategÓriás j ogosítvánnyal, - irodai munkára ésii$yfelek fogadására alkalmas hely'ssg használati lehetőségével lakÓhelyén, - TEAOR 7o22o|-es tevékenységi ktinel, vállalkozÓi i gazolvánnyal (vagy gazdasági tán aság tagja/tulqidonosa/alkalmazottj a), - személygépkocsival, vezetékestelefonnal, - Borsod-Abauj-Zemplén megyei lakÓhellyel. A p ályáz atok elbírálásánál elő nyt j elent az államigazállamigaz$atási, szakérdekképviseleti, $atási végzettség, tanácsadási szakmai gyakorlat, valamint idegen nyelv ismerete. MotiváciÓs levelét és- lehetóség szerint - fényképes cinéletrajzát elektronikus uton juttassa el 2010.jtilius 20. l 7.00 Óráig az ommel984@enternet.hue-mail-címre. A kiválasztott pályázÓk személyesmeghallgatásának idópon{iárÓl és helyszínéről telefonon értesítjtikaz érintetteket.

I

Vezetöség oMn/ÍE

járás. Mire ezzel a munkával vé$eztek, már nagyon sok akácnektárt hordtak rá a méhecskék a repcére... jÓ minóség védelA persze inkább kime érdekében p rgették, vállalva a veszteséget. A baj csak az,hogy ami ezután jott, az sem volt kellemes, jégverések,sárda$asztás, hideg váltották egymást, ésmire felértek a Bakonyba, itt is kaptak még egy utolsÓ jeget... Szomoruan hallgattam a beszámolÓjukat, sajnos mindezt mi is átélttik az elmult napokban. Beszélgetés k zben nézztik a mérle$et, épp, hogy egyenleget mutat. Nincs miben reménykedni. Kérdezem óket a várhatÓ mézárakrÓl. Véleménytik szerint komoly áremelkedésnek kell be-

ktivetkezni ilyen hozamok mellett... Hétvégén csu lesz Réb dén, mondják' ók is késztilnek: stilt mangalicával váa.ák a falubéli barátokat. További eredményes méhészkedést kívánva elktjszontink, majd hazafelékitérót tesztink a ,,Murvás uton'' Bakonyoszlop felé.Alkonyodik, az erdó hÓfehér,a virágok biztatÓan illatoznak. Minden egyes lepakolásra alkalmas helyen méhcsaládok tomegétlátom. Már nem is számolom őket. Az ország legktil nbtizőbb tájairÓl érkeztek. Vaj o n milyen eredménnye| zár ják a szezont?

Bross Péter, TÓth Péter

IDOSZERU TENNIVALOK
2010. JUL|US

lésével orvosolhatjuk a problémát. Juliusban még kiválÓ a]kalom nyílik építtetésre, anyaneveA kedvezöt|en tavasziidöjárás' az elmaradthozamok lésre, anyaváltásra, a megszorult családok pedig akar a miatt régen e|özte meg akkoravárakozás méhészek is kezdhetrrek Ez még rajzásba irányri szvirágzását,mint ebben kiirében napraforgÓ a t ntik azonban már nem olyan a Amikorlegutőbb kimerítömájusi-jriniusl erős, mint a fejlődés tetőpon{án, az évben. munkákrÓlírtam, mégnem láthattamelöre mézelvétel es btilcsőrombolás után hamar meggondoljak mabenne, í9y a kialakulthe|yzetet, joggalbízhattam teIt a mézzel hordÓk $ukat. Még lehet anyatartalékohogya legnagyobb nehézséget lásra, k ly kcsalád alkotására jelenti majdszámunkra nem és emelgetése készíteni,de gyakran klizde|em. mesterségesrajt is gondossággal kilátásta|an az elemekke| vívott, most már fokozott kell eljárni. A családokat nem l\ /T ost. amikor e sorokat írom, szabad nagyon legyengíteni, a elején, mégcsak pár lVljunius sztikséges méhttimeget t bb napja oszoltak el fejiink felól a helyról kell Összegnijteni: egyképződ tt,,szárazftildi térségben egy kaptárbÓl egy-két fiasításos ciklonok'' és alltak el az ég kiléptól ttibbet ne veryiink el. Most apadhatatlannak látszÓ csatorfokozottan érvényes a javaslat, nái. A híradások katasztrofális hogy a raj sok fiatal méhveléspeállapotokrÓl szÓlnak onzágszertéző anyával, VáBY legalább érett te. Ha kinézek a lakásunk ablafedett btilcsővel készti[rin, de kán, t zoltÓkat látok, akik a mindig tartsuk szem előtt, hory a szomszédságunkban szivattyuzrajkészítésfő ideje már elmult. zák a tengernyi csapadékot. saa ját pincénkben is derékig ér a Potbtilcsóvel nem érdemeskísérletezni, az ilyen anya jÓ eséllyel beMz. Sok méhesztol hallom. silány lesz, mertvészhelyzetben a hogy akác után a járhatatlan akáchofu elmaradt méhek nem csak a frissen kelt ii]utak mian a hegyekben rekedt az cáirra. hanem az idósebbekre is állományuk, sem a pergetést, zam után remé|jlik, huznak b lcsóket' varyis olyasem a vándorlást nem tudták idehogya napraforgÓ, jében elvégezni. Ezért ebben a mint sokunkszámáraa nokra is, amelyek nem kaptak az helyzetben ismételten csak remélegfontosabb elsó naptÓl kezdve megfeleló mimásodik nőségu táplalekot. nyemnek tudok hangot adni, nyrijtnémi méh|egeló' Ktizismert, hogy a napraforgÓhogy a napraforgÓ, mint sokunk kárpÓtlástaz eddigi rÓl már a virágzás elejénbe szoszámára a második legfontosabb károk enyhítésére. kott indulni a számottevó gyaraméhlegeló, nyujt némi karpÓtlást podás, ha ajÓ nektártermelésfelaz eddigi károk enyhítésére. Az idei május kiválÓan meg- foglalta a vándorhelyét - felté- tételei egyébkéntadottak. A mézelés elmaradásának hátterében mutatta, hogy a méhészkedést ve persze' ha a k zlekedési vileggya}rabban rossz termóhelyi nem lehet előre megín tervek, le- szonyok ezt lehetóvé tették. gyártott ,,protokollok" szerint k rnyezet, vagy tulzstifolt méhA fonÓ hÓnapokban naByon végezni, hanem minden esetben fontos a kaptárak árnyas elhe- legelő áll. Négy családnál ne teaz adott ktiriilményekhez kell a lyezése, valamint minden eset- lepítsiink t bbet hektáronként, mert akkor ménékeltebbhozamlehetó le$obban ésleggyorsab- ben gondoskodni kell az itatásban alkalmazkodni. Nekem pél- rÓl, ha természeteslelőhely nem mal számolhatunk, az ideiílis arány azonban még ennél is kedául - látva a k zelgó rossz idót álI a méhek rendelkezésére.A - az utolsÓ napokban kellett le- hosszu, egyenes vonalu lerako- vesebb. A méhlegelö és a vándortanya kriztitt ne legyen nagy mondanom a korábban mindig dást az eltqiolás veszélye miatt a távolság (lehetóleg 2 kilomésikerrel alkalmazott tisszerÓpíté- ker ljtik' három-négy kaptár ses mÓdszenól és egy gyors kiután ktjvetkezzen egy iires hely, ternél kisebb), mert a napraforgÓ viszonylag alacsony cukortartalegyenlítésután áttérni egy mávalamint - lehetőségszerint - kisik mézeltetésre,hiába dtintrit- sebb-nagyobb íveket, besztigel- mu nektárt termel, például az akáccal vagy a hárssa] iisszehatem el mindent szépen elóre. léseketalakítsunk ki a sorban. De nézzik, mire számíthasonlítva, a méhek csak rtividebb Az anyát ebben az idószaktávolságbÓl tudjak hatékonyan tunk a továbbiakban! A napra- ban már nem szabad korlátozni, gy jteni. A vándortanya helyéforgÓ kedvezó ktirtilmények k - sőt, ellenkezőleg: folyamatosan nek megválasztása talán ebben z tt, kiválÓ termőképességrita- tiryelni kell ara, hogy a begnilö lajon kiemelkedő hozamokat is nektár ne szorítsa ki vészesen a az esetben a legnehezebb: nem petézés tehetőségéböl. Mivel elég'hogyk zel kell lenni améhadhat, egyes években vetekedlegelóhÖz, ánryekos helyet kell het egyjÓ akáccal, a silány fdldmostantÓl, az tisszeh zÓdás időben lévő táblák azonban alig szakában a méhekelőszeretettel a választani, de még az is szempont, hogr egy esetleg bekiitermelnek nektárt. A korai hibfészekbe zsrifoljak a mézet,rakoridek már junius végénvirágdÓban ery tires fiÓk alulra helyesztintő esős idó után is megk zezásba borulnak, ezért sok mé- zésével, fekvókben tires vagy líthetők legyenek a kaptaraink. hész mostanra már biztosan el- mrilépes keretek fészekbe trizdeMegoszlanak a vélemények

Emlékeztetcí

hogy a napabbana tekintetben, raforgÓmézet teljesen el kell-e venni a családoktÓl,vary a srors kristályosodás ellenére maradhat-e telelésre belőle. Szerinis tem a k aes megoldása jÓ: ha a későbbiekbenmár nem várhatÓ számottevő hordás, nem alka]pár mazok teljespergetést, kilogramm (altalában6-8 kg) mindig bennmarad.Ehhez hozzáadÓdik vegyesméz, majd lega későbbi utoljára- sziikség esetén az etetésbólszfumazőtartalékSosem tapasztaltamhátrányát ennek"a legkorábban elraktározoítmézhezugyanismajdcsaklegkésöbb' tavasszaljutnak méhek' a amikor a kristá{yokfeloldásiíhoz szÍikségesvízhezishozzá tudnak férni. Altalános jelenség, hogy a napraforgÓragacsos virága kopta$a a méheket, a nagyobb julius végére jelenigénybevétel tós népességcstikkenést okozhat. Ha azonbanfolyamatosan tigyeliink ana, hogy az anya a petézéstitemétfenn tudja tartani, a fiasításbÓl megfelelő kite{edésti hamar pÓtlÓdik az elveszettdolgozÓkjelentös része. Ehhez persze fiatal anya, valamint az kell, hogy az atkaszám a kívánatos szint alatt legyen mégebben az idószakbanis. A pergetéssel időben célegy rendeszer elvégezni fészek a zését a kutatás-rablás is, veszélye miatt au$usztustÓlugyanis erre egyre kevesebbalkalmunk lesz. Csak a teleltetésre alkalmasnak vélt lépeket helyezztik vissza, tehát amelyek nem tril eltiregedettek nem is tril viés lágosak, mert a télimézkoszoni mostantÓl ezeken kezd kialakulni. A hordás alatt ki nem épített mrilépeket frissen kiés épített, tires sztizlépeket is most kell kivenni a kaptárbÓl, mert a későbbi hordástalan időszakban már valÓszín leg nem fo$a a család befiasítani, illetve kiépíteni, csak megosztanák a fészket. Az utolsÓ mézelvételután mégnem kell rtigttincs kkenteni a méhekrendelkezésére állÓ teret, tehát nem kell kereteket vagy fiÓkokat elvenni annak ellenére sem' ha augusztusban már nem várhatÓ további jelentős hordás,a szrikítés uryanis az anya petézésének fokozottabb eredményezheti. visszaesését Pásztor Zoltán
i 9

ffi

BESZÉU ÜK
ikrásodikéserős zamatu.A facé- a rendbentalált mézminta alaplia színe halványbarna, kissé ján ttirténik' bontatlanhordÓval. opálos, enyhe zamahi, ikráso- A rakodÓkaptárral a méhészek dásra hajlamos.A hán esetében jobban tudjaktartani a minóséa mézharmat s<itétté a mé- get' ugyanis itt van lehetőség teszi zet,ikrásodásrahajlamos, kristá- 5nijtéskÖzbenbóvíteni a gyűjlyosanzsírszerü. Gyakranelöfor- tőtéren,míg a fekvő kaptáron rendben rendben vo|t,vagy legalábbis Évtizedekig dul, hory az akácmézkeveredik nincs, igr aztán ha az tele van, lévönek terén. tíint mindena mézminöség a repcével, illetve más fajtával. minőségtőlfiiggetlentilkipergeabban, Termelök éskereskedökegyetéÉettek Ennek ttibb oka is lehet,például tik a mézet, mert kiil nben megméziink érdeke és hogy a legfontosabb mindkettójiik hory a méhész nem vándorol, áll a mézhordás, ilyenkor még de minöségének védelme. Aztán kideriilt,hogy egyes vagy éppnem időben. Ilyenkor nem biztos,hory elég volt azidó mézekben csak nektár eredetiicukrokvannak, sajnosa mézmárcsakveryesle- a mézbeérleléséhez. nem ás, s elkezdödiitta vizsgálÓd az e|kiivetök,a fe|elösiik het. Fontos tudni, hory a virágjő 3. Milyenjő éskeuésbé hemellettazután keresése. szermaradványok A zÓ repce illata sokkal erótelje- lyen tdrolják a méhészek méígy is megjelentek antibiotikumok egyesmézekben. sebb,mint az akácé, aztán ha ziiket? az kipergettéka mézet,de a repce - A mézigazánjÓl fedetthevetett biza|ma csiikkent. A fogyasztőkmézbe vagy még virágzik" arra visszajár a lyen tárolhatÓ, mézházban Beszé|jiink mézminöségrö|. a jol méh. vándorlássallehetelke- sima raktárban.Kevésbé táEzt lésre eddig nem volt sztikségiink riilni, amikor az akác már virág- rolhatÓhosszu távon a szabad ég vá|aszot A méztéri Kérdez tvtÉttÉszET' a keretek for$atásaje- zik" illetve azzal, hogy a repce alatt. Az általam ismert méhéFarkasAttila méhész. lecstikkentiaz teljes elvirágzása után perge- szek nary része fedetthelyentálentős mértékben lehetősé- ttink Az e{edt méz I. Hogyan llapítjameg,hogy atka elszaporodásának kiinnyen fel- rolja mézét, van, akinek még de pergetésre uíztartal- gét. is méze érett, TaposÓrácsot alkalmazunk ismerhetőa hordÓ felnyitásakor nincs kialakíwa, de van olyan, ma megfeleló? A keretekforgatásánakleallítása érezhető erős cefreszagalapján. aki nem is aka{a. Találkoztam - A keretkiemelése ktizben,ha után amitrázos kezelést hajtunk 2. Hogyan t rténikmunkaja azértmár kivételes helyzettelis, parkettás kicstiptiga méz, akkor mégnem végre, a Veryszerhasználatot sordna mintauétel, mintake- amikora méz a szobában érett, nemkész méz. a Ekkormég igyeksziink minimalizálni. zelés? volt tárolva.Ez a mézigen nagy méze - A mintavétel nemvessztikel őket.Ha a méhek 4. Üuegben értékesített soránelősztiris becsben volt, vtidÖnel hordták elkezdik lefedni a sejteket, 500/o- utdn a minóséggel kapcsolat- refraktométerrel megvizsgálom be a szobábaa hordÓba.Máskor jÓ, pedig a pincébőlkellett felhurban fedetteka sejtek,akkor érett ban ueuói reklamdciőérkezett-e a mézvíztartalmát.2oolo-ig Ha teli a méz. ilyenkor megfogiaaz nh z? ftiltitte nem igazán éri meg át- colni a mézze| hordÓkat,miembera keretetésme$mozdítja, - A méhészeti technolÓgiánk- venni, merta méziizemnek ekkor vel ott lett kialakítvaa pergetóa akkor a méznem cstipiig ki, ez nak k<isztinhetően kialakult szárítÓalagutbankell kezelni a helység, ott is tárolták a mézet. s aztjelenti, hory érett. vásárlÓi ktirtink bizalommal vá- mézet, amely idő- ésk ltségigé- Azota ha ilyen helyre megilek 2. Hogy szúi, kezeli, t rolja sárolja ésfogyasztja méztinket. nyes. Ilyen csapadékos évben, felvásárolni, viszek magammal pergetettmézét? Mi garantáljuk a mézvegyszer- mint az idei, naryon ritka a 16- valakit, mert eryedtil képtelentisztaságátés,,va- l8o/o-os - A saját fog$asztásra vagy mentességét, víztartalommalrendel- ség felhozni. A hordÓkkal is A értékesítésre méznem tar- lÓdiságát"? szánt kező méz,inkább a felsó határt adÓdnak problémák. 120 litetalmazhat semmilyen idegen s rolja, íry nincs lehetőségaz res hordÓ az ideális, de ennek is során a színri anyagot. A mézelvétel KérdezFarkas Attila, vá|aszo| tizemben keveresseljavítani a van egy f4it{ia' ami fehér méhekés egyébbogarak által, minóségen. mintavételt A minta. éskÖnnyenel re$szik a napon. rlÓ. Lefler Lászlő mézfe|vásá illetve a pergetés vevó késztilékkel bb során az eszvégzem,min- Az ilyen hordÓbaa legcélszer melyek den hordÓbÓl ery edénybe ktiztikből számos szennyezó |. A mézátuételekor he- olyan mézet tenni, ami bekristáanyag,illetve viasz is kerÍilhet azok a minöségihibák, amelyek lyezem a vett mintát, amit Össze- lyosodik, majd ráírni, hory sea jobban fimézbe.Ezért nagyon fontos a érzékszerui uton k nnyen meg- keveres után mintavételi tive- lejt, hory szállításkor gekbe tt'lt k Az tiveg lezárása, gyeljenek rá. Az átadáskor én méz megfelelő tisztaságának dllapíthatők? zárt biztosítása. pergetést heA után, a papír- mindig megvizsgáloma hordÓt, - Minden fajta méznekme$- majd leragasztása lyen végezztik. pergetőből ki- vannak a sajátságai,s ha átvé- szalagra ráírom a megmintázott ésazt is ellenőrztim,hogy van-e A vizsgálat hordÓk számát,a mézfajtáját' a $umi a fedelében, mivel ez akafolyÓ mézetszrirjtik, mielőtt a telkor az éné|<szervi tárolÓ edénybe kertil. Így a na- során ettól eltér- ha nem is mi- méhész ttirzsszámát, saját felvá- dillyozza meg a mézkifolyását, gyobb szennyezódések, viasz- nóségihiba - aztmár az átvevő- sárlÓi tÖrzsszámomat, minta amikor a hordÓt moz$atjuk. a darabok eltávolíthatÓk. A méz nek észre vennie. Ígya rep- számát ésvíztartalmát, ezután Ezektől fiiggetlentila régiHunkell s jesgaronektáros hengeres kannávary sár- írjukazt alá. A mintavételi edénybenvalÓ hosszabb-rtivi- ceméz színeszíntelen debb pihentetése során tintisz- ga, állaga pedig rtivid időn beliil zőkÖnyvbenszinténrőgzitem az ban ésaz orosz alumíniumkanis tulÓ folyamaton is kereszttil- zsírszeren ikrásodilc Az akác eladÓ adatait,3 db minta sztiksé- nákbantárolt mézet áwessztik, biztositani megy.A kisebbviaszttirmelékek színefehérvagy naBYon gyen- ges 6 hordÓnkéntésfajtánként' itt nem tudunk cserét a mézfelszínére kertilnek, ezek génaranysárga,néhaztildes ár- amiből egy a méz{izembe' a átvételkor,csak ha kitiriiltek a ery egyszer en eltávolíthatÓk.A ki- nyalatu.Amelyiknek erős arany- cégirodájába kerÍil,eryet pedig kannák" tudjuk visszqiuttatni a pergettmézet napfénytőlÓvjuk' sárga színevan, az akác jellegti nekemkell őriznem. Ha minden gazdájának. A csereg ngy leg dolga,amit száraz hrivÖshelyen tároljuk. vasrveryes. A selyemkÓrÓszíne elkészlt, a hordÓkat lezárom és tisztítása méztizem a 3. Győgykezelései alapján mi- nag].on világos, néha gyengén plombázom,hogy ezután ne le. nagynyomás fonÓ vizes mosáslyen szermaradudny-tartalom sárga, a ktivetkezőévfebruarjá- hessenfelnyibni. vizsgálati sor sal végeznek'majd kiszáradás A ueszélyeztetheti mézétés mit ban kezdikrásodni,finom kristá- zárt rendszertalkot,jogilag íry után rákeriil a tetó, de ez nemjemézAnap- lehet felelősségre tesz ellene? lyoktilnekki a méz aljára. vonni a mé- lenti azt,hogy a méhésznek - Mivel forgÓfészkes kaptárt raforgÓ színe stitétsárgavagy hészt, a mézében ha szermarad- ttiltéselőtt ne lenne ktitelessége használunk,tul sok gyÓgykeze- barnába hajlÓ' nagyon gyorsan ványt találnak. Felvásárlás csak usranezt a feladatotelvégeznie! 10

Jut eszembe... a mézmincíségrcíl

I

I

BESZÉU ÜK
4. Mi uolt eddigi gyakorlatd- mézfelvásárlÓ is kapna, ha e ban a legsulyosabb minóségi hiszabvány előírásai szerint dolgoba, amellyel taldlkozott? zk. Az a]<kreditáciÓviszont arra _ Az antibiotikum-használat vonatkozik, hogy egy szervezet miatti magas szermaradványtarolyan minőségirányítási rendtalom, és a magas víztartalom szert mrik dtet, amit az illetékes okozta e{edés. Ilyenkor válik akkreditálÓ testtilet ellenórzritt, fontossá a zárt rendszer mintá- jÓváhagyott, ésfolyamatosan fezás, uryanis senki sem ismeri el a ltilvizsgal. A minóségirányítási rendszer legfontosabb elemei a vizsgálati eredményt, illetve a kimutatott hatÓanyaghoz kapcso- fiiggetlenség, pártatlanság és a lÓdÓ készítnény használatát. Ez valÓdi érték meghatáLrozására vaaz oka annak, hogy ma már sen- lÓ t rekvésbiztositása. A Wesski sem szándékozik vitatkozni a ling Hungary Kft. a viHgálÓlaboméhésszel, csak mintázott és ratÓriumokra vonatkozÓ MSZ EN íry plombázott hordÓt lehet átvenni. ISO/IEC 17o25:2oo5 szabványban előírt minőségiránltási Kérdez Lefler Lászlő, válaszol rendszerrel rendelkezik. amit a Herpai Zoltán é|elmiszer.ana. Nemzeti Akkreditá]o Tesnilet ellenőrztitt' ésaz a}J<reditá]ási oklitikus. irattal tanusított. Az akkreditáI.Ismert-e a mézreuonatkoző ciÓs dokumennmban fel vanna} akkreditdlt mintauételi eljárás, sorolva azok a tevékenységek es ha igen, mik ennek a lényege- vizsgálatok, amelyeket a laborasebb elemei? torium akkreditá]t mÓdon el tud végezni.Ezeknek nem feltétlentil - Erre a kérdesrea tomor vá|asz az, hogy igen. létezik- még kell szabványos mÓdszereknek Magyar Szabvány is - a mézminlennitik, me$feleló - un. validátavételéreakkreditált eljáÉs, de lási - folyamat során saját mÓdnem ismerek olyan szervezetet, szert, eljárást is lehet akkreditálpéldául amelyik a}kreditálva lenne eITea ni. LaboratÓriumunk tevékenységre.Ezek után, gonakkreditalt a legt bb mézvizsgádolom, érdemeslenne tisztázni a latra, ésmostvan folyamatban az fogalmakat. Kiiltin mintavételi akkreditáciÓ megszerzésea mézszabvány létezik a táblás lépes mintavételre. AttÓl, hogy valaki mézre,MSZ-08-0188-82, a pro- szabványos mÓdon veszi a mézpoliszos mézre, MSZ-08-0l 10-85, mintát, nem jelenti azt, hogy era méhpempós mézre, MSZ-OB- re feltétlentil akkreditált is, és ol99-79, ésáltalános mintavéte- bárki hitelesnek tekinti ezt a teli eljárás, mely az rivegezett mé- vékenységet. Másrészt, ha egy zektól a hordÓs kiszerelésen ke- szervezet kidolgozott, validált resztiil a tartálybÓl valÓ mintavé- eg} mintavételi eljárást és arra telt is magában foglalja, MSZ akkreditáciÓt szerzett, akkor ezt a 6926-8|.A szabvány - jelen eset- tevékenysé$et hivatalosan el kell ben - a Ma$rar Szabványiigyi fogadni. Testiilet (Égebben Hivatal) által 2. Milyen mézuizsgtilatok eIalkotott va$r jÓváhagyott dokuuégzését milyen határidóre és mentum, amely tevékenységre tudjdk utlllalni? Melyek azok, vagy azok eredményére vonatkoamelyek eluégzése két-hdrom mdr zik, és uunutatÓkat tartalmaz, napos hatdidóre is udllolhatő? amelyek alkalmazásával az adott - r mmel tájékoztatom, tevékenységa legnagyobb bizhogy a Wessling Hungary Kft.tonsággal elvégezhető,ésa tevé- ben az tisszes mézvizsgálatot 3 kenység által kapott eredmény napos határidóre vállaljuk, de a nary biztonsággal reprodukálha- jelenlegi gyakorlatunk és statÓ. Magyarán eryolyan mrivelet- tisztikáink azt mutatják' hogy sor, amit bárki elvé$ezhet, ha ennél r videbb határidóvel dolmegivannak hozzá a feltételei,és $ozunk. Vannak vizsgálataink, ezzel meghatározott valÓszínrisé- amelyet stirgósségi felár felszági szint mellett ugyanazt az ered- mításával akár 1 napon beltil is ményt fo$a kapni, mint bárki el tudunk végezni. Ehhez azért más, aki ugyanezt az előírást al- elózetes egyeztetéssztikségesa kaImazza. Jelen esetben,ha énaz laborvezetővel. MSZ 6926-81 szerint veszek min3. Melyek azok az alapuizsgtitát száz hordÓ mézbóL akkor Iatok, amelyek eluégzése fehétme$feleló biaonsággal uryanazt Ien sziikséges a méz minóségéa mintát kapom, amit pl. egy nek megállapíttLs z ? dho Érdekes adott esetben meszés szire vezető téma. Alapvetően a Magyar Élelmiszerkrinyv 1-32001/110.számu elóírásának II. melléklete tarta|mazza azokat a paramétereket, amelyek elvárhatÓk a mézzel szemben. Ezek: cukorrisszetétel,nedvesség,vízben oldhatatlan szilárd anyag tartalom, elektromos vezetóképesség, savfok, diasztáz-aktivitás, hidroximetil-furfi.rol (HMF) tartalom. Ezekhez konkrét számértékek tartoznak, ezért egyértelmiiek. Ugyanez a melléklet tartalmaz egyéb e$yértelmii kijelentéseket, de ezek tobb esetben megfoghatatlanok. Például nem tartalmazhat mesterségesen hozzáadott idegen anyagot, valamint a méz természetesalkotÓrészei nem távolíthatÓk el. Másrészt az elóírás 2. S-ának 2/b pontja nevesíti a novényi eredetet és a pollentiszszetételt, viszont ez utÓbbi sincs számszertisítve,tehát komoly vitákra adhat okot. Visszatérve a kérdésre, legfontosabb paraméterek a nedvesség,a cukorrjsszetétel, a diasztáz-aktivitás, HMF, valamint a pollentisszetétel. Ezen tulmenően élelmiszer-biztonsági szempontbÓl sajnos megint fontossá vált az antibiotikumok és esyéb szermaradékokvizsgálata. 4. Prolin, glicerin, citromsau, aszkorbinsau uizsgdlata. Alkalmasak-e ezek a uizsgdlatok a mézhamisítasok kisz résére,és ha igen, milyenekre? - A mézbenlévő prolin menynyiségét régÓta mérik Németonzágban e$y komplex hamisításkimutatás részeként. Minimálisan 180 mg/kg értéket várnak el a természetesméz esetén. Onmagában viszont nem perdontó a méz eredetiségének/hamisítottságának igazolásában. E mellett mindig el szokták végezni az izotÓparány-mérésekenalapulÓ vizsgálatokat, vagy egyéb, idegenanyag-vizsgálatot. A glicerintartalomtudomásom szerint a méz e{edtsé$ére utal, hamisításra nem, de nincs rá maryar elóírás, hatarérték. Az aszkorbinsav- és citromsav-tartalom mennyiségénekmaximalizálását a Magyar Élelmiszerktinyv Megktiltinbtjztetó minóségi jeltiléssel elóállított mézfélék 2-100 számu irányelvének egyik munkapéldányában tervezték bevezetni. A végső kiadásbÓl ezek kimaradtak. Elképzelhetó, hog!} e savak segítségével elbontott szacharÓzt (ami ekkor már invertcukor) használtak mézhamisításra.Ezt í$y tinma$ában én kétségbevonnám, ugyanis a savas hidrolízis során annyi HMF képzódik, hogy azigy kapott termék egyébként eladis hatatlan lesz. Más hírek szerint a szacharőz enzimes bontásához használták pH-beallításra, hogy az enzitmoptimálisan tudj on mriktidni. Ez sokkal valÓszínribb, hiszen így nem képződik annyi melléktermék reakciÓ során, de a ebben az esetben felmeriil a kérdés,hogy a ttibbi, élelmiszeriparban használt szerves savat miért nem használjak a hamisítás kimutatására? Egyébként a fajtamézekrejellemző érzékszenri tulajdonságokat is tarta|mazza az élelmiszerk adott esetben ez 'yv, is használhatÓ lenne a hamisítottság eldtintésére. 5. Véleményiik szertnt mi a teendó a mézhamisíttisokuiszszaszorítds érdekében? a - Tavaly ha]lottunk rÓla, hogy a ,,mézlánc'' sszes szereplője, a méheketis beleértve,hamisíthatja a mézet, még a foryasztÓ is, amikor a kristályosat otthon kimelegíti az tivegből. Mindezek mellett azért vegffi figrelembe, hogy a hamisítás szorosan Összefiigg a tisztességitelen anyagi haszonszerzéssel.Ennek visszaszoritása szerintem csak ugy oldhatÓ meg, ha a mézpiac szereplői és a hatÓság ttibb oldalrÓl tesznek az ugy érdekében. Szakmai részről mindenképpen sztikségeseka rendszeres vizsgiilatok, ktilÖnÖsen a belfiildrin forgalomba kertilő mézek esetén.Nagyon fontosnak tartom azoknak a termelői mézeknekaz ellenórzését ameis, lyek ktizvetlentil a fo$lasztÓnak kertilnek értékesítésre piacoa kon. Mindezeket a vizsgálatokat megbízhatÓ, akkreditált laboratÓriumokban kell elvégeztetni, amely nemcsak arra alkalmas, hogy évtizedesszabványokat alka]mazva eredményeket szolgáltasson, hanem amelyik elég innovatív a|thoz, hogy az es.re ujabb kihívásokra Elyorsan reagáljon. Ezzel elkertilhető, hory a legujabb hamisítási technikák átcsusszanak az ellenórző rostán. A hatÓság részérólpedig a vizsgálati eredményeket a nekik megfelelő mÓdon kell értékelni, a biés zonyított mézhamisítást szigoruan szankcionálni. Malya Péter lt

A NEMZETI PROGRAM JOGAN
2010. luLtus

mezeK vlzs álata
Jlr

Az országosMagyarMéhészeti Egyesiilet idénis az (lX. 11.)FvM-rendelet elegettett a 12112009. 14. S-ábanfoglalt ',A méz fizikai-kémiai jogcím tuIajdonsá9a i elemzésének nek. tá mogatása'' Ennekkeretében kiizforgalomban mézeket lévö vizsgáltattunk amelyek Iaboreredményeit be, a kiivetkezökben adjuk ktizzé.
Méhésztánadalmunk lassan természetesnektekinti az immáron t dik éve egyestilettink által kezdeményezett és évente megszervezett mézmintavételi akciÓt. A kittiztitt cél azÓta sem vesztett aktualitásábÓl: a mézek vizs$álata révénjelzést adni a fogyasztÓk számára a k zforgalomban lévó mézekminőségéról, a hatályos Élelmiszerkrin1vben szereplti paraméterek értékeiról, valamint ezek betartásárÓl. ben 3 helyszínen kertilt sor az tizletekben forgalmazott mézek mintavételére. A helyszínek: SalgÓta{án, Szeged ésBudapest voltak, azért,hogy minél szélesebb ktirben lefedjtik a hazai és ktilf ldi gyártÓk (forgalmazÓk) termékeit. A mintavételekre, melyekre 2o1o. április 23-án és április 29-én kertilt sor, hagyományos mÓdon me$hívást kaptak a Magyar Mézkereskedók és CsomagolÓk Egyestileténekta$jai is, de a megadott helyszíneA mintavétel kiiriilményei ken végtil senki sem jelent meg képviselettikben. Mindhárom Az idei évben az OMME Intézó mintavétel k zjegyzók jelenléBizottságának d ntése értelmé- tében zajlott, a minták csoma-

golása a késóbbi azonosítástis szolgálÓ sorszámozott, roncsolásmentesen fel nem bonthatÓ zacskÓk felhasználásával tortént. AkciÓnk során 14 élelmiszert forga|maző egységból 17 gyártÓtÓl (13 hazai, 4 ktilfÖldi) 51 mintát gytijtiitti'ink ossze. Ezzel párhuzamosan' a korábbi évek gyakorlatához ragaszkodva, a megyei szaktanácsadÓi hálÓzat segítségerévén 2010. március hÓ folyamán minden megyéból sor kertilt a zársza|agot használÓ méhészek mézmintáinak a begy jtésére is' A 19 megyéból tjsszesen 65 mézmintát sikertilt levenntink, jelenti. ez 64 termeló termékét Mind az sszes 116vizsgált mézre igaz, hogy az elózó évi, 2oo9es termésból származtak. A mézeketa Wessling Hungária Kft. ÉlelmiszervizsgálÓLaboratÓriumában vizsgáltattuk meg.

#

rint ez az ágazat minden szereplójének és természetesena fogyasztonak is orvendetesdolog. A diasztáz aktivitás jogszabály szerinti érteke legalább B. A HMF-tartalom legfeljebb 40 mg/kg lehet. Az idegen enzimés az izocukor-tartalom vizs$á|ata az Élelmiszerkonyv azon megállapítására utal, hogy a méz semmilyen hozzáadott anyagot nem tartalmazhat. A fruktÓz- ésgltikÓztartalom a virágok nektá4.ábÓl származÓ mézek esetében el kell hogy é4.e legalább a 60 grammot 100 grammban. Ugyanez az érték édesharmat mézekesetében legalább 40 gramm. A szacharÓztartaIom tekintetébena jogszabály általában mézekre legfeljebb 5 g/too g határértéket enged. Egyes mézfajtákra kivételt tesz, így például az akácmézre, amely esetében legfeljebb l0 gi100 e értéket enged meg. fu eredményekröI Három antibiotikum csoportra is megvizsgáltattuk a mézeket. Egyénelmiien megállapíthatÓ, Mind sszesen4 mintában találhogy minden idók legiobb ered- tak antibiotikumot, amelyból ményesztiletett.óriasi az elsó és eg} termeloi mézben volt. a mostani mézizsgálat krizti ktil nbség! Véleménytink szeOMME Ügyvezetés

Bolties oMME.zárszalagos mézek vizsgálata 2010.
I. BOLTI *NZTT
SorGyáu:tÓ szám
I

Üdetlrínc neve

Mézfajta
akác selyemfii

HMFSzacharÓzDiasztáz Idegen enzim FruktÓz- ésgltikÓz. Izocukortartalom tartalom tartalom aktivitás (mg/kg) tartalom tartalom (g/t00 g) g1 G/too
11 18,2 17,6 9,7 10,1 14,2 13,1 14,2 14,7 lO,2 15,9 12,4 10,8 10,6 11,1 12,7 6,7 13,6 14,7 8,4 7 18,7 31 26,7 69,6 66,1 69,2 68,9 67,8 72,4 66,8 70,7 3 1 ,7

Aranynektár Kft.

Coop
Auchan Auchan Auchan

2. BertÓk Méhészet Bt. 3. Nagy ésFia Kft.
4. 5. 6. 7. 8. 9.

selyemfri
akác akác

2
3

Méhecske Bt.
Klenáncz Méhészet Klenáncz Méhészet Lune de Miel (forgalmazÓ: Siclari Kft.)

Profi Profi Auchan Auchan
Auchan Auchan Reál Reál

3,4
1 ,5
116

virágméz
erdei és lenyő méi akác

Klenácz Méhészet Nagy ésFia Kft.
Trade Kft.

9,2
25,6 7,8 51,7 1,4 73,7 8,8 19,7 27,4

2,3

virág
akác

72,2
69,1

o,7
3

10. Csomagolj a : Nektár-FlÓra
11

Natur-Sz Kft.

virág
akác

73,3
69,4 70,8 66,9 69,2 71

12. Honey Méheszeti Vállalkozás 13. Honey Méheszeti Vállalkozás
14. 15.

2,4
rr7

Reál Cora Cora Cora

virág
akác

Klenáncz Méhészet
Lune de Miel Klenáncz Méhészet

2 2,1
1 .1

virág virág

I

16.

t2

A NEMZETI PROGRAM JOGAN
Hh/ÍFSzacharÓzDiasztáz Idegenenzim FruktÓz- ésgliikÓzlzocukortartalom tartalom tartalom aktivitas (mg/kg) tartalom tartalom (S/tOog1 (g/t00 g)
10,8 13,5 13,5 17 12,4 16,1 9,5

Sorszám 17 . 18 . 19 .

GyrfuÍÓ
Klenáncz Méhészet Klenáncz Méhészet Klenáncz Méhészet

Üzletlánc neve Cora

Mézfajta akác

70
73,1 63,1 70,8 69,5 7O,l 66,2 67,2 61,2 66,6 71,3 70,8 7l 71,4 70,7 69,5 67,5 7l 72,4

2r8 lr2

Cora Aldi Lidt Lidl

virág virág virág
akác

25,3
19 15,Z 5,1 19,8

1,3
1,8

Bt. 20. Méhecske 21. Méhecske Bt. 2 2. AranynektárKft.
2 3.

2,4
0r8 213

ridt
Reál Tesco Tesco Aldi

virág
akác

Natur-SzKft.

8,2
13,6 15,2 31,9

2,7
34,1

24. Apimel- R Kft. 2 5. Apimel- R Kft. 26. Apis LebensmittelGmbH 2 7. Apis Lebensmittel GmbH 28. K]enánczMéhészet 29. Aranynektár Kft. 30. Bertalan Imre

hárs virág
erdeiméz

2
l18

22,7
5

1,6
l16

Aldi
Aldi

virág
akác

21,2
10,8

23,2
8,1 15,1 16,1

2,5
1,8
0r6

Coop
Tesco Tesco Tesco Tesco

virág
virág akác akác akác

t7
1B 10,9

+

3r.
3 3. 34.

Bertalan Imre

6,2
8,4 4,4

3,2
213 313
L1 7

3 2. Aranvnektár Kft.
Apimel-R Kft. Apimel-R l(ft.

t4
10,8

Tésco TEsco

ámor propoliszos

2o,1
I1,3

13,5
50

35. Apimel-R Kft.

0r9

3 6. SomlyÓszigeti Méztermelő ésÉrtékesító, FelvásárlÓ Mg. Sz vetkezet Auchan
37 .

virág

6,7

57,8

76,1

0,6

SomlyÓszigeti Méztermelő FelvásárlÓ ésÉrtékesító, Mg. Szovetkezet Aranynektár Kft.

Profi
Penny Market Penny Market

akác

Ll,2 17,4 11,6 16,9

6,9 18,7

68,9 74,7

315

38 .

virág
akác

o12
214

39. Aranynektár Kft.
40. 41. 42 . 43. 44.

6,3 33,5
15,5 4,7 2l,l

70
72,9 72,9 67,2 7I,2

A]ba-MézKft. SparVirágméz Mézes-Kert 2002 Kft. Mézes-Kert 2oo2 Kft. (AlimentiKft. Natur-Product

Spar Spar Spar Spar S-top (SalgÓtadán) Spar

virág virág
akác

1,5
lr7

t7
15,3
ll,4

2,2
1r6

virág

virág
akác

10 9,3
15,6 11,6 15,2

19,8
6r7

47,6 74,2 72,8 70,9 76,6 65,9 73,6 71,2

26,2
215

+

45. 46. 47. 48. 49. 5 0. 51.

Alba-MézKft. Mézes-Kert 2002 Kft. BertÓk Méhészet Kft. Nagy ésFia Kft.
Klenáncz Méhészet Klenáncz Méhészet Aranvnektár Kft.

McreggeDonald's |izó méz
Auchan Auchan akác

714

2,3
219

214

virág
akác

24,7
716

0,9 2,8
or7

CBA CBA
Penny Market

lo,4
15,6 14,5

virág virág

15 L4

2,1 13

JoGÁN PRoGRAM A NEMZETI
2010' JÚL|US

mézek ||.oMM E-zárszalagos
SorszÁm
I

GyártÓ
Vajda Lajos, CsÓt

Mézfajta akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác mezharmat akác akác akác

Diasztáz aktivitás
8,7 16,8 6,6 14,3 10,1

HMFtartalom (mg/kg) 1.1

Idegen enzim tartalom

SzacharÓzIzocukor FruktÓz- és$iikÓztartalom tartalom tartalom (g/toOg) (g/too g) 67,5 69,4 67,I 67,4 68 69,9 69,1 68 67,1 69,4 68,9 68,6 69,1 69,7 69,2 70,1 66,3 68,1 67,9 68,7 68 68,4 76,3 69,8
7l, l

4 ,5

2. 3.
4. 5. 6. 7. B. 9.

IhászJÓzsef' Pápa Nagy JÓzsef' Kup
Németh Zsolt, AlsÓnemesapáti Za|avái Ferenc, Nemessándorháza

3,8
11,5

2,4
4,6

2,6
5r5

3 ,8 2,9 2,1 2
4 ,1

Bagod Bálint Péter, Kiss Gyula, Becsehely Kiss András, Miháld SándorIstván,Vizslás
Sándor Istvánné,Vizslás

9,3
10 10,4
8r3
814

1,8

2,3 2
1.1

2,9 3 ,5 2,8 3 3 2 ,5 2 ,2
3 .7 5,5

10.
11

1,2
0,9

KonopásIstván,Patak HujberZoltán,Tet

10,6 13,1
l4,l

12.

2,3 3,8 2,2
3,8

f

13. ErdélyiTibor, Győr-Ménfőcsanok
14. 15. 16. Varga Tamás Imre, Kisbodak

12,8 15,9 ll,2 6,2
ll,4

Egyed Árpáa, Nagyatád
Takács Ferenc, Elószállás Harpauer Katalin, lszkaszentgyorgy

2,9 2,9
l. l

t 7.
18. 19.

Kovács Istvánné Székesfehérvár
Németh Zsolt AlsÓnemesapáti Schmidt Károly, Baja

2 ,5 2,1 3 4,2
4 1 ,8 4,5

22,7 L2,3
I 1t.l 21,5 15,4

3,4 1,6 1,5

20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 35.

2r. Deák János, Kiskór s
IdÓ Gábor,Harta Ferenc,Doboz Dézsi Gyula Újtretyi Péter,
Zsibrita Pál, Mezőberény Bákai Lajos, Polgár Pázmándi János, Polgár

2,1 2,6 2,8 2,2
2r8

virág
akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác akác

13,3
B,B
915

2,9 2 ,6 3 ,3
3 rl

68,7 68,6 69,3 7O,7 71,9

3 2,6 2,9 3
1,9 r12 7,8

BarkÓ Árpád, Debrecen SchrottÁdám, Bátaszék
Dávid Gyula, Szakály

l5, l

13,7 16,4 9,9 10,5

2 ,5 2 ,2
2r2

31. Néth Dezsó, Gytink Bodor Gyorgy,Pécs
Villár Sándor, Orfii Schneider Attila, Mecsekjánosi

7r,l
67,9

z
2,6 2
1 ,6

rl,2
11,9 14,6

70
72,5 71,8

2,7
6,9

Kovács Csaba'Anarcs

veglyes

Sorszám 36 .

GyáLrtÓ

Mézfqita
akác akác

Diasztáz aktivitás
l0,l
9r7

HMF. tartalom (mg/kg)
12,8
lr7

SzacharÓz. Idegenenzim FrulúÓz. és$iikÓz. Izocukortartalom tartalom tartalom tartalom (g/t00 g) (g/t00g) 63,2
69,3 1,8
313

Halász Zotrtán' Mátészalka Margitics Elek' Mátészalka SzabÓ Ernő, Nagydobos Kiss OttÓ, Vásárosnamény Hére$ Péntek Szabolcs,
Halomi Csaba. Lábatlan

3 7. 3 8. 3 9. 40.
41.

vegTes
akác

21,7 13,1

7,4
212

72
69,8 76,2 72,7 70,1 69,8 77,7 69,7 67,8 70,1 69,4 69,2 70,6

1,3 3,7 0,7 2
4
413

vegTes veEiyes
akác akác

40,3 30,9
11.1

2,2
312

42.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Kovács Károly, Kisbér
Koklács Pál' DomoszlÓ

1.1
2r7 6r7

t4
18,8 10,8 5,4 14,7 13,7

Somogyi JÓzsefrré, Eger HengerTtinde, Jambrikné Eger Kovács Attila, Domaszék
Terhes Ferenc, Szeged Barna Norbert, Szeged Lővey Attila, Miskolc TÓth Gyula Béla' Kazincbarcika

veryes
akác akác akác akác akác akác akác akác akác

o,2
4,2
6r7

3,8
l19 417

2,7
412

3 2,9 2,9 0,8 2,4
l14

r8
T4 15,5 10,5 t1,l 24,7

4
319

50.
5 1.

Molnár Gergely,Vizsoly Nasy Csaba Zo|tán, Kaposvár
Marics János, Nagybajom

70,3
68,2 67,1 73,4 70,8 68,5 7I,6 69,2 67,5

3,6
2r7

52. 53.
54. 55 . 56. 57 . 5 8. 59.

4

KÓkai Gézáné, Szolnok Bencsik Pál, TÓszeg
Preszl János, Szolnok

virág
akác akác akác

3,7
lr7
l15

2 3,6
2r7 315 212 312

15,2
8,4 14,2 18,7 13,1 12,4 ll,2
ll,7

CsapÓ LászlÓ, TÓszeg Baranyi Eva, Kismaros
Dian Richard, Csővár JancsÓk János, Csövár

1,6
514

gesztenye
akác akác akác akác akác akác akác

1,4

60.
61 .

3,2
1,5
315 2rl

70,3
69,4 71,8 72,7 73,6 67,9

1,6

Pfeiffer István, iriszentpéter Wágner István, Szentpéterfa SzabÓ Gyula, Nárai Horváth Antal, Sárvár
Aranyos Ferenc, Jánosháza

2,9 2,7
219
118

62. 6 3.
64. 65 .

t5,2
14,5

2,5
213

13,5

3,6

Vá|tozásoka kistermelöi mézéÉékesítésben
Megielent az 52/2010.(Iv. 30.) FvM.Íendelet,mely a kistemlelői élelniszer.termeles, -előállítIís trtckesítes felttteleir6l szol' Jelen es (||. rendelkezés méhészdi a szakma által igenjÓl ismeÍt1412006. 16')FvM-EűM-|csszEM esrúttcslendeletet írja feliil. Az rij jogszapoziüv btiLly kidolgozísában kiil.inbiiző civil szervezetekmelleft az oMME is aktívanÉsá vett ísr néhány,számunkra, méhészekre váltoást tartalmaz.Az eryik ilyen jdonsfu a 3. paragrafusbautalálhatÓ' mely szeÍintkistemelői éleltniszeÍ &tékesítese esetena kistemrcl n kíviil a vele ery lrááartásban elő személyek vÉgeáctik az &ékesitest A 4. pan$afus az &tékesítes is Íi'ldrajzi lehetőségeit bőviti' a kolábbíjo8szabállyal ellentetbenlehet séget a kistermclő .'ámára, hoÉlr ad temrékeit lakÓhelyén'Magraronzág valamennyi piacán, vásáron, Endezvényenésengedélyczett ideiglenes árusitÓ helyen a végsőforyasáÓn2k' iuetve É8iÓn belÍilivegs6 foryasáÓnak' es kiskeEskedelni vary vendéglátÓlétesitnénynek értékesítldiA ÉgiÓ alatt a rendelet a lakÓhely szednti meryet es az azzal szomszédos mesréket valamint budapesti érte}esítest Ajogszabály teljes szÖve8eaz alábbi linken éÍhet6 fut. el: hnp;//www.fum.hu/main.php?foldeÍID=957&artiddD=l5838&ctag=aÍticlelistftiid=l oMME Ü$/vczetés 15

TER Értsv ET M ER

lll. A méz kémiájárol
Legutőbb leegyszertisítve áttekintettiik a cukorkémia a|apjait, fog!alkoztunk számunkralegfontosabb a cukrokkal (fruktÓz, gl[ikÓz, szacharÓz),éseIkezdtlik kényes boncolgatnia mézhamisítás témaktirét. Ezt a témát fogjuk most is folytatnl, természetesen arra koncentrálva,hogy mindezeketki lehet mutatni, probálkozni vele. Elcíztí azaz nem érdemes cikk utolső mondata:,.Em|ítettiik, hogy a szacharoz a méhekenzimjeinek hatásáraelbom|ik. Ebben az esetbena hamisításbizonyítása ktiri'i!ményesebb, : de nem lehetetlen."
most érintent.ink a kékell T tt mia esy j résztertiletét, beés I I lekÓstolunk a ntivénytanegy kis darabjába is. Ha ennek vége, akkor világossá válik az izotÓparány-mérésenalapulo mézhamisítás-kimutatásivizsgálat. Elósztir is, mi az az izoÍop? Az általunk ismertvilágot kortilbeltil 90 elem építifel. Ilyen például a szén,az oxigén, a VaS' az alumínium, a hidrogén,stb. Ezek ktilonbrizó osszekapcsolodásával jonnek létrea veryiiletek, mint a viz (Hzo),a szén-dioxid{C0'), a gltikoz (CuH,r06). Minden elem három elemi részecskébólépiil fel, ezek a proton ,p", a neutron ,,n'' és az elektron ,,e''.Ezek ktilonbtjzó számarányri kombináciÓja határozza me$, hogy milyen elemrril van szo. Egy adott elem eseténa protonok éselektronok száma azonos' ezhatározzame{, hogy milyen elemról van szÓ, pl. a szén6 db protont és6 db elektront taftalmaz. Viszont eg} elem atomjainak ttimegéta protonokésneutronokszáma határozza meg. És itt jon a ,,fur-

fang", uryanis egy elemben találhato neutronok száma nem szigoruan meghatározott. Azaz egy szénatomban biztos, hogy 6 db proton, 6 db elektron van, viszont a neutronok száma lehet 6, 7, vag$ B. Mivel az atom tomegéta protonok ésneutronok száma határozzames, így beszéliink

A méheknek nektárt adÓ ésa cukoriparban haszná|tniivények szénizotÓp-aránya eltér egymásto!. két érték A kiiziitti ki,iliinbség az alapjaa mézhamisítás kimutatásának.
l2-es tomegszámriszénrol(6+6) l3-es tomegszámriszénrol(6+7) és l4-es tcimegszámu szénrrjl (6+8).Ezek az izotopok azonos protonszámuak, de eltéró neutronszámuak.Fontos tudni, hogy egy elem izotÓpjainak az osszes tulajdonsága azonos, kivévea ttimeget,ésaz ezze|cisszefiiggőparamétereket.A tudomány és a technika fejlódésével mult száa zad elején már lehetoség nyílt az egyeselemekizotopjainakkrllonktilrjn tcirténo méresére És is. ahogs ezmár lenni szokon. az uj technikávala tudosok f1it-fát-bo_ garat megmértek. Maradjunk a novényeknél a és szénizotopjainál! Eloszoris tisztáznunk kell, hog$ az elemek izotopjainak csak aZ arányát tudják mérni. Gyorsan rájottek, hogy ha ezt a technikát alkalmazni akarják, akkor standardizá|ni kell. Ezért elóállítottak egyet, amihez minden más szénizotop.arányt viszonyítanak, ezt VPDB-vel rovidítik, (Vienna Pee Dee Belemnite) az ettól valo eléS téréstmérik és számszenísítik. Ezértbeszéltink6C13 mérésrrjl, a 6 (delta)a tudományos kifejezéjelenti. sekben mindig az eltérést A mérések során megfigyel-

Ö6' .
iuÉnn

ték, hogy egyes rr vényeknek más-más a 6Ct: értéke, vannak amelyeknek átlagosan _27oloo (rin. C3 novények)és vannak, (C4 amelyeknek átlagosan -7oloo novények). A C jelerr esetben nem a s zenelje le n r i! ( Va n h a r madik csoport is. de az minket nem érdekel.) A molekuláris biologia |ejlodésével tudták ezt megmagyarázni, ugyanis ezek a novények másképpfotoszintetizáInak. Azt mindenki tudja, hogy a novények a légkorszén-dioxidjábol építik fel szervezetriket. Ez e$y soklépcsos folyamat. A C3 novények eseténe folyamatnak a sebességétaz határozza me$, hogy a szén-dioxidmolekulák mÍlyen$yorsanjutnak el a meg_ felelo helyre, szaknyelven ez a diffuziosebesség. Mivel a molekulák sebessége SZorosan osszefiigg a tomegtikkel,ezértezek a novényekkevesebb olyan széndioxidot tudnak megkotni,amelyek 13-astomegszám szénatomot tartalmaznak. Azok a novények,amelyekról a méheknektárt gyijtenek, a C3 n vények kcjzé tartoznak.A cu_ koriparban használt rrovénvek. íg1r cukornád. kukorica r'iszont a a C4 novenyek kozé tartozik. Ezért a szervezettikbenfelépített cukorszármazékok szénizotoparánya eltér eg1nnástÓl. A kettó kozotti ktilonbség az alapja a szénizotÓp-aránymérésén alapulÓ mézhamisításkimutatásának. Itt még nem beszélttinka cukorrépárÓl (ami C3 ncivény) a és répacukorrÓl, mint lehetséges alapanyagrÓl a mézhamisításhoz. Ez is sorra fog keriilni, de ahhoz mégát kell venni néhány egyéb tulajdonsá$át a méznek. Kérdéseket, észrevételeket hera paizoltan.mezvizsgalat gmail. @ com e-mail címen várjuk. Herpai Zo|tán él m i s zer-atta l it ikus el WesslingHungan,Kjt.

@ozmm@ffi& vftamoftnoM fuffiIhaaÓ mÉ&Údb.m.mfr.]y Mcffi

50 kg-osKristálycukor
IRcmddl nngmmm noam@ MMEefu oÓc {..l5 &00 . Í}7.0CI E tl0,'.l5 {ry ÚolkÍhmffiom" 6m6a8

E ff B
'J

il ! .t .Íl

MÓ165rukg

{ É É
B t

f. I

! Ujdonság
Elindult az OMME fenolÓgiai és meteorolÓgiai me gfi gyel ohí] zat ho nl apj a !

=
Ea .a

Faxtl2/553-'*li,1",::.Íl..,ll,;li:ll^r;l'''30/516.6756btingészéstkívánunk: Hasznos E
.E

7500Nagratád, Kossuth u. ll. fsz.38. Tel.:821454.413 3 .t 7570Barcs,Ktiztársaságu.41. fsz.2. Tel.:82l#2.939 -t

címen. Elérhetcí http://meh|ege|o.omme.hu a
A honlap folyamatosan bóvi.il és frisstil, kíséde figyelemmel! OMME Üg1rvezetés

"(

16

XXIII. NEMZETKOZIMEZVASAR ES MEHESZTALALKOZO
20'lO. augusztus7. PROGRAMOK
Bercsényi 11.) u. Bercsényi Sportcsaruok(Jdszberény, uti
l0.00: MegnyitÓ 10.30 : Mézkirá,lynö-jeliiltek felvonulása veszélye nélkiil kezelésének bemutatÓjaméhszurás 10.45:Elö méhcsalád Tartja: TÓth Endre l 1.00: FiistiilőgyijtÓ éskeretszegezőverseny mézeskalács.bemutatÓ l 1.3o:Mézesstitemények, 12.0o: KtILTURÁtIs N/tÚsoR EszményiViktÓria ésHeiligh Gábor Sztárvendég: t 4.3o : Mézkiralynő-választás J AS ZBERENY Tombolasorsolás automataszabályzÓs, 22oY-os pergetŐa Dávid 28 Fónyeremény: NB 1/2keretesrozsdamentes, 350 EszkcizésGépgyártÓtÓl- értéke 000 Ft Méhészeti 8.00-15.00: - Méhészeti kiállításaésvására, kis- ésnagytétel mézértékesítés eszkcjzrjk - Méhészek, rl eszkozgyártÓktalálkozoja mézfelvásáok, méhészeti - Mézésméhészeti kostoloja termékek - Népmtivészeti kirakodÓvásár

# rÍÜlr

JIVIE

Bercsényi 1/A.) u. DMK Ifiusdgi Haz (Jászberétty,
Nag5rterem ii aktuális problém 2oo9-2O1O-ben 9.00: Mézminóség Eló adÓ : Herpai Zo|tán élelmiszer-analitikus idöszakban 1O.0O Mézeltetési technolÓgia gyenge mézelési : Dénes ElóadÓ: Dr. Hegedris mai 11.0o: magyar méhészet helyzete A ElóadÓ: Nasy Csaba ZolrtánOMME elnokhelyettes 2olo-ben l2.o0: A leggyakoribbméhbetegségek oÉnyxÉ ElőadÓ: Dr. Csaba Gyiirgy MUVELODESI KOZPONT 13.00: MézpiacitájékoztatÓ Jászberény Sztivetségének ai tagj ElöadÓk : Mézkereskedók Malya Péter,a Méhészet szaklap munkatársa vezeti Konferál ésa beszélgetést

PROGRAMOK

llx

DMK Ifiusági Ház, udvari sátor 1o.00: Kaptárfelíigyelet ElöadÓ: SchrammelPál, SomafisKft. 10.30:Méhészeti termékekszerepea táplálkozásban ElóadÓ: Dr. Szalay LászlÓ természetgyÓgyász 12.00:Automata méhetetómrikiidésekaptártípustÓl fiiggetlentil (Ziimi Sziircsi) ElőadÓ: Arany Gábor
Vás:iri informáciÓ, j elentkezés: 5100 Jászberény,Bercsényi u. 1/A. Tel./fax: Í57)4|| -B23 E-mail: íf1baz@pr.hu - címváltozás ! Honlap: www.deryne.hu www j aszberenyinyar. hu A mézuásár egész ttíiletbe ilíjtohn a belépés KapcsolÓdi programok a városban: XX. CsángÓ Fesztivál Honlap : www. csangofesztival.hu Képzómrivészetikiállítások. Honlap : www jasznaplo.hu 3. Amatór fogathajtÓ verseny. Városnézó kisvonat t7

SZURCSI

Etetés kaptárbontás né|kÍil
Jtiliusmásodik feléthazánkban forrÓság a je||emzi. ésa hordásta|anság Vége napraforgőnak, a végea méhek életének.'. Rajtunk,méhészeken ,jÓ a sor, hogycsaládjainkkaI tiirödve e|ökészítsiik a ktivetkező sikerének év zá|ogát,az iitöképes, egészséges méhcsaládot. Ennekegyikné|kii|iizhetetlen techno|Ógiai e|emeaz etetés. mÓdszertdotgozott Ú1 ki Arany Gábor mezóhéki méhész fáradságos a ésidöigényes etetésre. Erröl kérdeztem öt.
o Elószijr beszéljiink etetés- rup alkalmas.Minden méhészeaz róI. Mikor ésmilyen céIlalkell ti beavatkozásután (pl. mézeletetni? vétel,fészekrendezés) méheink- Néry etetési ciklusbanhatá- nek hordásra van sztikségk, rozom meg a méhészeti évet. Az hogy a nekik megfelelő állapoelső ciklus a virágporhordás tot visszatudják állítani. enHa megindulásátÓl,márciuskÖzepé- nek nincs természetes mÓdja, től egészen repcenyílás a kezde- akkor mesterségesen pÓtolkell téigtart.Ekkor heti 2-3 alkalom- nunk. Az említettadatok, amemal2-5 dl 3@/o-os cukoroldattal lyeket a ciklusokban meghatáserkentem méheim.A második roztam,természetesen relatívak, ciklus akácviragzás után (méhle- időjárás- ésméhlegelőfiiggő. De gelő hiányában)kezdódik"ekkor akárhogy is számoljuk, évente 1:1 aÉnyu cukor-víz keveÉkét ez bizony 40-60 alkalom, ami adok heti 3 alkalommal,0,5 lite- egy 100 családos méhészetnél res adagokban, egészen napra- éves szinten minimum 70-80 éja forgÓ virágzásáig. A hanrradik szakai munkaÓra. o Gondolom, éppen ezt a ciklus naprafor$Óután,jtilius 2. felében várhatÓ, ekkor 1:1cukor- munkaőrdt csijkkenti a taláIvíz keveréket etetelr" heti 3 alka- m nya? lommal, 0,5 literes adagokban, - Igen.A feltalált késziilék sekb. 3 hétig.A neg$edik ciklus a gítségével előbb részletezett az telelő élelempÓtlása a méhész 70-80 munkaÓra lecs kkenthető szaktudása szerint. Amit ajánlok: 8 munkaÓrára, amivel mégkis 2:1cukor-vízkeveÉk, liter na- méhészeteknél jelentős időt 2 is ponta, addig, amígel nem éria takaríthatunk meg.A ktil nbség, családa biztonságos telelési mézmennyiséget. Évi6.10 kitogramm

I

Ezzel az adagolással a kiadott cukormennyiség éves szinten 610 kg/család. Ezze| a mennyiséggela hordástalan időn át tudjuk segíteni méheinket,az anya nem hagyja abba a petézést,erósen tarthatjuk a családokat. Ami nagyon fontos: ekkora mennyiséggel mézminő- az egészévetfiryelembe véve, a ségén rontunk!Persze nem mérhető! nemcsak min- napokban De den méhész saját tapasztalatai azidó- ésmunkaigény kkencs alapján és saját felelősségére téseaz előnye a találmányomannyit és akkor etet, amikor nak, hanem példáulhasználatáakar. A híg szirup a le$obb a val tavasszalkrinnyen ki tudjuk lassu és folyamatos serkentés- szrirni a gyenge vagy anyátlan hez. Nag$obb mennyiség eteté- családokat.Minden etetési cikse sztikségtelen, amígnem aka- lus kezdeténvan rászoktatási runk élelemkészletet pÓtolni, idószak' amely 3-4 alkalom. természetesen a srirribbszi- Ilyenkor kicsi, napi t dl adagot eÍTe 18' '

Nem csak az idö. és munkaigény csiikkentéseaz elönye a talá|mányomnak, hanem használatáva| tavasszal ktinnyen tudjuk ki sziirnia gyengevagy anyátlancsa|ádokat.

juttatunk a kaptárakba (l. kép). Amelyik család nem hordta el ezt a kis mennyiséget sem, ott probléma van. További elónye, hogy nem kell kaptárt bontani, így tavasszal nem h l ki a kaptár. Használatával nem csepegtettink el semmit, így nem alakul ki kutatás-rablás.

Komplettetetési rendszer
o Kérem, írja Ie taldlmdnydt, mondja el m kijdését! - Az eszk zt (fantázianeve ,,ZijlmiSztircsi'')márttibb mint 3

éve találtam fel és azóta is sikeresen használom a méhészetemben. Az vezérelt,hogy r videbb idó alatt és k nnyri munkával megoldjam a méhek táplálékpÓtlását. Ez komplett etetési rendszer. Elso eleme a keveró, azaz a szirupot speciálisan kialakíton automatikus rendszer keveri meg. A készszirupot sztirés után eg|y ktizponti adagolÓ egység segítségével, fóvezetéken kereszttil, 1,5-2 bar nyomástartományban juttaduk el a méhesbe (2. kép). ltt a fóvezetékből a kaptárakba egyvékony,

RCSI SZÜ
annyival elóbbre, mert ilyen hatékony dolgokkal rendelkeztek!'' - hallottuk romániai kiállításunk alkalmával Balázsfalván. Ez a kijelentés elgondolkodtatÓ, de egyben hízelgö is számunkra. A ktilfÓldi érdeklódók nem kételkedtek a találmány mrik désében' nem kételkedtek az énháromévestapasztalatomban, számukra nem aZ volt az elsódleges, hogy valahol valami hibát találjanak. Persze nem arrÓl van szÓ, hogy itthon minden méhésznegatívan állt a dologhoz, csak azt|átom, hogy a ktilfcildiek nyitottabbak az uj dolgok iránt. va, felkarolja azt. Nekem anyagilag mindegly lenne, ha ktilftjldrin fut be karriert, csak éppen erk lcsileg nem az. A termékjogvédett, szabadalmi oltalom alatt áll. Ez az intézkedés. a nemzetk zi érdeklódéstmegtapasztalva, bátran mondhatom, nem volt hiábavalÓ. Sajnos a ktiltségek, mire tÖkéletesre kifejlesztettÍik a rendszert, nem kevés tisszeget emésztettekfel, ennek ellenére elérhető áron vezetttik be. Egy olyan eszk<jz, amely idő- éskopásállÓ' egiyszeriberuházást igényel, és amelyet, ha leírás szerint használ a méhész, egyetlen szezon alatt megtértil! Ugyanis e$y egészéven át erósen tartott méhcsalád 4-5 kg mézt bblettel biztosan me$hálálja gondoskodásunkat! TapasztalatbÓl mondom! Egyetlen dolgot garantálni tudok: aki a ,,Ztimi Sztircsit" egyszer beszerelteti éskiprÓbálja, az soha ttjbbénem térvissza az addig használt hagyományos etetésimÓdszerhez.

Egy szezonban megtérli!
. Miuel lenne elégedett talala mányáual kapcsolatban? - Inkább azt mondom, hogy mi az, amit nem szeretnék.Nem szeretném, hogy ezzel a találmánnyal is az ktivetkezzen be, mint sok más magyar találmánnyal, ismerve azok szomoru sorsát: mi magyarok eldobjuk, más pedig a lehetóségetlátméhészet, teljesen mindegy, bárhová beszerelhetó! MobiI' mert minden felszerelt eszkoz áttelepíthetó, használaton kívtili idószakban osszecsomagolhatÓ és eltehetó, ámbár feveszte$ló méhészet esetében lesleges, mert idótállÓ anyagbÓl késztil. A méhcsaládszám novekedésével párhuzamosan továbbfejleszthetó a rendszer. Teljesen automatizált eljárásrol beszélhettink, hiszen az idókapcsolÓnak koszonhetóen, az elóre beállított idóben a rendszer bekapcsol, megetet, majd kikapcsol ! Ez sokszor jÓl jtihet' ha éppen más teendónk akad máshol, va$y elutazunk. Nem akarok nagy szavakat használni, de higgye el, ez a ,,Zimi Sztircsi'' forradalmasítja a méhek etetését! o Sok helyen tartott elóadást, ttjbb kiáIlításon részt uett, miIyen a fogadtatás? - Számomra érthetetlen, hogy a magyarországi érdekteA kiilfiildiek nyitottabbak lenséghez, irigységhezaz europai országok nyitottsága páro. Kiuétel nélkiil minden méhé- sul! Pedig ez az eszkrizmagyar szetben használhatő? találmány. A magyar méhésze- Igen. Konténer Vagy gya- tet lengyel, román ésmás eurÓlogkaptár, fekvó vagy rakodÓpai ország méhészei irigykedve kaptár, veszteglő vagy vándorméltatják! ,,Azért vagytok ti hajlékony csó segítségéveljut el a szirup (3. kép). A kis csó a kaptáron kialakított perselyezett furaton hatol be a kaptárba. A kis cső vége az etetóbe ér.Mi is tudunk adni etetót, de a már me$lévó is, legyen az bármilyen formáju etetó, használhatÓ a rendszerhez. A méhésznek csak annyi a dolga, hogy miután eldcintotte, hosy családonként mennyi szirupot kiván etetni, beállítja a ktizponti adagolÓt és esy kapcsolÓval elindítja a rendszert. Például 0,5 literes családonkéntiadagnál, l00 csalad esetében, mindossze l0 percel \-esz igénybe az etetés!10 perc es semmi fizikai munka. Az etetés alan akár olvasgathatjaa szaklapot! Ez álI szemben,a 11,5 Órás fizikai munka éssotétben valo tapogatozással. bukdácsolással, ami a hag1.ományos etetéstjellemzi. Sriru. 60oo-osés langyos szirup is adagolhato a rendszerrel.

- bross -

lr egésnégos mÓnGléni
fetmonot, talarmfu ritaminol. liegÉszí6 yol. Íuháat esd66t. tz Üuqrlét lryEl uÜni EmyrrrlrŰdcni r trnÉldldl ÜwffsÍ| bafirrÜsŰl $ ÜÜÜIrliut

Irista

si anyane{des*ÜEÜl, $ÚgyslctulÍ'

ÜÜÜ.erista.hu

Sleletette| minden standunkon, vírunk éldeklód6t axx||l. Nemretltizi [lézvísfu és hléhészta|í|lozÓn. RendeEÍelYÉbl: +30 423 +36 Bg Telfur: 96 825, 2015 516 +:16 lngyenes szárn: B0a}$ 17(8.Íl|l.16.00) zoE CÍm: Gy6Í. 9|E8 JolsdA[ih Sla. u. M hos nbbÍ|nyi|vn| n|(8.00. eg sz ott u|áss ! 18.00} E.mai|: info@edsta.hu, eÍistal Slype:
l9

CSALODASAIM

Mi ji'hetmég?
Márminta méhészetekben. Rtividen, nem ha változtatunkaz eddigigyakorlaton, igazánsokjÓ gondo|ok nem.lrigykedve méhészelödeinkre, akiknek problémákkal kellett csak a helyi méhegészségiigyi megbirkÓzniuk, nem volt méreggel tiirténö permetezés, ktirnyezetrombolás, stb.
Az akkori méhbetegségelr'kaa sos méhészkedés méhpusztítÓ gyakorlatasemtudta olyan helyzetbehozni eztaz ágazatot, mint amilyet most és ezután él át. Azonban, ha sikerÍilidőben felrázri a méhésztársadalmat, rajta kereszt l a kÖzvéleményt, talán meg lehet előzni a további, mármár mérhetetlen károkat. Minap, ery rossz tapasztalatapropÓján, gondolván,hátha használokveismerele, leírtam Összegyrijttitt teimet a darazsak kártételéről' a védekezés lehetséges mÓdozataij rÓl (me$elentszaklapunk niusi számának 18-19.oldalain.Á Szerk.). Aznap délután kaptam mega ,,Méhészet'áprilisi számát, melyben ismertetőtolvashattunk a franciaországi ázsiu lÓdarázs

kell rázni, riadÓt fujva figyelmeztetni a k zeli katasztrÓfára. Vajonki figyel oda,hogy a méheket,mint a mezógazdaságitermelés nélktil zhetetlen szereplőit

(Vespa uelutina) kártételeiről. fqi, Ery jabb behurcolt amelyellen a mi méheink ry t nilq képtelenekvédekezni. Meg tudjuk-e értetni? Néhányévek zszájon forog a kis kaptárbogár(Aethina tumirÓla, kártételével da), beszé|tink néhariogatjuk egy:nást,de igazán sokat nem tudunk, nem ismerjtik még.Alattomos betegséga Nosema ceranae'megielent már EurÓpában,főleg spanyol tertiletekenpusztít,de nálunk is jelen van. Nem szeretn nénk,hogy méh-beporozta vényeink termésnélktil árválkodjanak ftldjeinken, magunkat is ésa k zvéleményt fel is

Ne feledjlik, méhek a bonyolultfelépítésíi sze]vezetben |éélö nyek.TiszteljlikméheinkméltÓságát, hogy hosszri |eheséletíiek slink a Ftildtin!
a kipusáulás veszélye fenyegeti? Megtudjuk-e értetnimásokkal is, hory a méhek viragrÓl virágra szállva beporozzák a ntivényeket ésezzel lehetóvé teszik azt, hogy azok olyan termést adjanak' amelyek mindennapi táplálkozásunk részét képezik? E$yes mérvadÓ becslésekszerint a méhekbeporzÓ munk{ja a nagyobb nÖvényi kulturilk termelési értékét mintegy 153 milliárd eurÓval ntivelte. A zrildség-ésgytimtilcstermesztés eredményéhez 50 milliárd eurÓval, az olajos n vények pedig 39 milliárd termesztéséhez eurÓval járult hozzá a méhészeti ágazat. Úgy látszik, csak akkor tudunk valamit igazán énékelni, ha már nincs? A világsajtÓ hangzatos címekkel számol be a méhpuszhrlásokrÓl:,'USA: 25olo-a kipusztult a méhállománynak, eryes méhészetek 7@lo-a veszett el!'' ,,60 milliÓ méh túnt el AngliábÓl' t meges a pusztttlás Spanyolonzágban, Franciaországban.'' A hazai valÓs helyzetról nem tudunk mindent, nem szívesen beszéliink rÓla, széryelljtik. Csak a méhcsaládok iránt megntivekedett kereslet ésa kialakult árak beszélnek. Fel kel! venniink a harcot Minden évben ery méhcsaládot behozok a kertbE, hogi} a sqiát és természetesena kÖzeli és távoli szomszédok gytimtilcsfáit is beporozzÍ*'. Tegnap kellett visszavinnem óket, mert valamelyik ,,okostojás'' méreggelpermetezte meg a fáit. Ha nem, hát nem!Nem vagyok hajlandÓ egly megveszekedett senkiházi miatt kipusztitani a méhcsaládomat. Pedig megérthetnénk végre,hogy a méhek éstermészetesenmás beporzÓ társaik elengedhetetlen részei a mezőgazdasági termelésnek.

Nemzeti, sőt nemzetktjzi tisszefogással fel kell venntink a harcot a méhek tomeges pusznrlásáért felelős tényezők ellen. A kis kaptárbogár bármikor itt lehet a nyakunkon. Az ázsiai lÓdarázs keleti iÉnyban valÓ tet'edésének időlegesen az Alpok gátat vet, de mi van a}kor. ha észak felé megkertili es in terem? Igaz. ezeket látiuk' tudjuk, ha itt vannak. És amit nem látun]q csak mikroszkÓpon kereszttil? Tiszteljiik méheinket! Most kell igazán megmutatni az erőnket, elsosorbanitthon, hogy el tudjuk érni, hory legyen: - ktitelező szrirővizsgálat a Nosema ceranae fellelése és a ryÓryítás érdekében, - jÓl mtiktidő kárenyhítési rendszer a méhpusztulásokbÓl származo gazdasági veszteségek enyhítésére, _ méhészeti tudományos és képzési intézet, kÖzponti méhésziskola, - védekezési straté$ia a kaptárbogár és az ázsiai lÓdarázs kártétele ellen, - uj' hatékony k rnyezetbarát novényvédelmistratégia, - elsősorban méhészekérdekébendolgozÓ biztosítÓtársaság, - folyamatosan m k dő járványfigyelő hálÓzat. Mindezt magunknak kell elvégezni - az OMME sszehangolÓ munkájával - helyt szervezetek szintjén: - erységesen kell fellépntink a betegségektovábbtef edésének me$akadályozása érdekében, - egységes képzési keretek k zritt kell felkésztilntink a nálunk még meg nem lévó méhkártevók felismerésére, beazonosítására, - előre fel kell késztilni a lÓ_ darázsvadászok képzésére es munkába állítására' - tinkéntes, hatékony figyelőésjelentöszolgálatot kell szervezntink, - eg}ideju. onzágos védelmi akcioval kell ktizdentink a méhatka ellen. Ne feledjtik, hogy a méhek nem mézettermelő tehenek, hanem bonyolult felépítésriszervezetben éló lények. Tiszteljtik méheinkméltÓságát, hogy hoszszu életrieklehesstink a Ftildtin!

ft nmÉszEÍEs mÉHTÁPu{rÉx

VIRAOPOR HELYTTTESITO

Vemolls Bf. Cím: H 7691Hossz hetény,PÜsprikszent|Tsz|Óu. l l ' Telefon: +3672 491-020 Mobil: +36 30 7137-O18 E-moil: vemolis@vernolis.hu Honlop: www.vernolis.hu Romúnlo| íorgolmozÓl NehÓr King + 4.074 5. 582.990, www.nektorklng.ro

NémethTibor

20

tvtÉH ELo LEG
miai megoldásokat is bevetnek. A kemikáliák jelentós része felszívÓdÓ, azaz sokáig a novény rendszerébenmarad, ésígy káronapraforgÓva|. Ktizel harminc foglalkozom éve sitja a rovarokat ésméheketis. A meg, ktiltinb zó vegyszelmaradvárészéröl, mondjuk hogy kérésméhészek a Visszatérö A mézel leqjobban.nyolcvanas a melyik napraforgő nyok osszeadÓdnak a n vénykésziilt, méze!ést és végén ilyenvizsgálat évek sok ben, és ha ktil n-ktiltin nem is károsak, sszességében ezeket a talá|tak. nagykÜliinbségeket tekintve e| Fe, országos átIaga|igérte a 2 tonnáthektáronként. kis állatkakat jelentósen terhelik. A gondolkodÓ ember érzi, fajtákat, az elsó hibride- a hibridek vannak forgalomban. hogy ez nemjÓ. Tdbb évekísérA A nektártermelésaz tintermé- letezem azzal, hogy hogyan lehet ket nem szelektálták onA ! \termékenvti]ésre.A fon- kenytilésre valo szelekciÓ mel- ebból a szemléletból kit rni. Lejátják lett a megn Vekedett teljesít- gyen nektár, legyen napraforgÓ, tos aZ volt. hogy a méhek a napraforgot.Abban az idtÍben mény miatt is visszaesik. AmiésjÓ legyen az ára. Megfigyelkét-három rajtát vagy hibridet kor eg} novénytól 4-5 tonna tem, hogy a ktiztermesztésben (szintetikus populáciÓk) egnnás termést várunk. akkor a ncivényt nem használt elágazÓ napraforgyakorlatilag megeroszakoljuk, gÓtípusok jelentós nektártermemellett termesztetttink, így nótt hogy mina termés, mivel az idegen pollent ésarra kényszerítjtik. lésselbírnak. Ezen kívi.il e ntivéa n vények jobban befogadták' den fdlosleges melléktevékeny- nyek virágzása akár egy hÓnapig jobb volt a megtermékenytilés. ségét csokkentse,minden ener- is elhuzÓdhat... .'De ez nem hoz fordítsa. annyi termést''- mondták a terA kilencvenes évekto| azon- giáját a termésképzésre A nektártermelésa természet melók. Ekkor j tt a meglepetés: ban csak olyan hibrideket leheA tett a ktiztermesztésbebevezet- harmoniájának a része. szelek- az e|ágazo napraforgÓ tányé{ai termóképesség) kicsik, így a benne találhatÓ napni, amelyeknek az onterméke- cio'''al (na$ nytilésekozel 9Oo/o-os. azért azokat az egvedeketválogatjuk raforgÓkaszatok is aprÓk. MegErre ki, amelyek nem a harmoniát' mutattam egy madáreleség-kevolt sztikség, mert esós idóben (nem hanem minél nagvobb termést reskedónek, és azt mondta: kelrossz volt a termékenytilés jártak a méhek), így gyengébb adják. Ennek eléréséhezneme- lene ebból azonnal nyolcvan a lett a termés.Ma már csak ezek sítésmellett egyre durvább ké- tonna. olyan árat mondott,

méhészeknek Napraforgo

amely k zel a duplája volt az olajipari napraforgÓénak. Nekiláttunk ilyen napraforgÓt termeszteni. Az elsó évbenmaidnem aZ e$észetmegettéka szarvasok. Kidertilt, hogy ők is édesszájuak - akkor ezeket a n vényeket vadetetésreis lehet használni! Célunk,hogy olyan napraforgÓ-populáciÓt nemesítstink, amely sok nektárt ad a méhésznek, szántÓfijld n, elsósorban gyenge talajokon is teremjen, a termést megemelt áron lehessen eladni a madáreleség-készítóknek (ne legyen magas az olajtartalma, illetve aprÓ szemti legyen a mag). Elvárás az is, hogy a populáciÓ augusztusban folyamatosan termeljen pollent, amely fehé{ét biztosít a méheknek. Avadászoknak is kedvezni akarunk, hogy a vadtertiletekre olyan élelmet rakjanak, amely rendkívtili takarmányértékkel bíI' hisz a napraforgÓ-kaszat kedvezó hatással van a vadá]latok szőrére.

ffi

Dr. Gulyás András napraforgő-nemesító LEBI Bt., Jdnoshalma

ARANYNEKTAR

FELVÁsÁntoPARTNEREINK
BUDAPEST, MEGYE ronruvÉre PEST És KÓcsagu. 50. uARIAs fizsEF,l22l Budapest, Tel. 6. 3 -(30) -2412 -206 ) /fax;(06-(I)-228- a57 (+ 6) u. BARTUCZ KAROLY,2253 Tápioság. Szentmártonkátai 75. (+36)-(2 Tel.: o)-eIr-7 822

PAPP zoLTÁIv, 6070lzsák, Pacsirtau. 16/A.Tel. (+36)-(2 : 0)-533-65|2 BAI,IAIMRE,5200Ttirtikszentrnik]Ós, B' u. 2l. Vak (96)-(56)-3e3-445, (+36)-(30)-2se-51r3 . Tel.: snL MIHALY,5666Medgyesegyháza, Baross 45. u. (+36)-(70)-62 82,(+36)-(70)-629-5807 Tel. Szélné : 9 -57

NAGY IITVÁI,I,9200 szARKA MÁRIA,,4900 RákÓcziu. 35. MosonmagyarÓvár, Kismartoniu. 17. Fehérgyarmat. -2 Tel 1Sl. (0,0)-(++)-362-2e 6)-(30) 62- re57 : 3 -(s0) 3 -2 4, (+ /fax : (00) -s zs -409,(+ 6) (30) 4T-8427 IZING JozsEF,2800 Tatabánya Kossuthkert u. 1. M0LNAR JÁJvo$ 38ll AlsÓvadász,Foll.24. II., (06.)-(46)-396-646, (+36)-(30)-322-7321 (+36)-(30)-684-3868 Tel. : . Tel.: POKA DEzso, 5350Tiszafiired, Domaházi 12A. u. l oÉt-HYuonr (06)-(s9)-3s2 (+3 -3 Tel,. : -236, 6)-(30) a3-4l 03 BENKí tÁszll,7000 Szekszárd, KONOPASISTVAN,2648 Hunyadiu. 9. Kisbtidóu. 42. Patak, (00)(: s)-3Bz-353,(+36) (30)-603-2760 (+36)-(70)-334-606 Tel. :. -3|4, l Jel.: (06)-(7a)3Ú KovAcs zoLTAIiI,8700Marcali,Kilián Gy. u. l. AI,IIAL Tárkányiu. aO/A. IOzsEF,3390 Ftizesabony, (06)-í36)-343-030, (+36)-(30)-66 (+3.6)-(30)-407-9 Tel.; Tel. :, 3.3067 l6 I (+36)-(70)-325-|594 BECK MATYA9, 7631Pécs, sEBoK IAs?Lo, )346 Bélapátfalva, u. 4. Tel.: Jokai Kulturházu. 9' Tel./fax(06) 2) 4 40-07 (+3 -(30) 3- II2 FÁRKAS l.A's7fo' 5|23 Jászárokszá|lás' Madáchu. 9. : -(7 5, 6) -905 (+3,6)-(7 -27 PIRGLWNDEL,7668 Keszri, Tel. : o)-3r5 8e Petófiu. 136. I 1SZL0,42l l Ebes. (+36)-(20)-340-8629 PACSMAG Tavasz 35/A.Tel.: u. I-034,(+3 6)-(30)-2 6 4-s036 Jel.: [06)-(72)-46 (+36)-(30)-657-3343 MIKLos JÁ]vo$ 8946Baktiitttis, szABo BAIAzs,4090 Po|gár. Toldiu. 19. Te|.: RákÓczi u. |32lA Tel. [06)-(!2)-46r-e(+36)-(20)-ael-6886 : l 3, DÉLKELEr &{D/cs I.AszLo, 752l Kaposmérő, Berzsenyiu. 3. KouÁcs ANDoR,4loo BeretryÓujfa|u, SinkaI. u. 23. Fax. -(82) 3 87 , Tel/ : (06) -477- I67, (+ 6)-(20)-334-7 6 (+3 -(20) I 8-7Or2 -e Tel. (06)-(5- 402-866, 6) : 4) (+36)-(30)-253-|682 , sZfrP TTBOR,8315 Gyenesdiás, Toldiu. 2. Tel.: BIROANTAL,6630Mindszent, SzentI. u. 10. GAÁL KÁI]Í.ÁII,8800Nagykanizsa, Szabadhegy 38, u. Tel. (06)(62);227-oro,(+ 6) (3 -535 -9oT : 3 - 0) 3 Tel. (+36)-(30)-6 : I l-0248 SZWTI,IIKLA,SZLO, Hunyadiu. 43. 6400Kiskunhalas, ytnÖs RIBERT,7539Szulok, (+36)-(20)-2223-770 -426-3 Tel. (06)-(77) 459,(+3 -(70) 68-l 004 : 6) Kossut}t 8l. Tel.: u.

ÉsznrretEt

ÉsznrruYuonr

(06.24) ARANYNEI(TÁR KFI. DUNAVARSÁNY +83.122 2336 Telefon:
2l

Méhek rtása ta
Tisztelt Szerkesztóség!

vélben tájékoztassanaka jegyzo helyes vagTjogellenes eljárásárol

#

rendeletet betartottam, mivel a Tisztelettel: 4 szomszéd kerítésétól méterre Hidas Béla Érsekcsanád FelszÓlítást kaptam Énekcsanád helyeztem el ellenkezo irányi K zségjegyzójétól,hogy méheim r pítéssela 1l kaptárbÓl állo méhészetemet a szomszédfe- Tisztelt Méhésztárs! és tartását a lakÓházamnál nyolc lól 2 métermagas farakás van és napon beltil szi.intessemmeg, miamely 2 mé- Megdobbentó, amit levelébenr:. vel a szomszéd bejelentésselélt, az ó melléképtilete, ter magas. K zségi ut a méhek s joggal vetódik fel a kérdes.h.''^ mivel nem tud az udvarában kint helyétól 16 méterrevan, ez 2-3 lehet ma beltertileten méheket tartÓzkodni a méhek miatt. Az tinkormányzat j egyzój e hivatko - méter magas mogyorostivény- tartani, ha nem eg! falu szelso '.rtnyel van elválasztva, ugyanis a cájában az erdtíésa temeto ntelzik a méhészetról szÓlÓ tsltg6g. (xI. 6.) Ir,IEM-rendelet S-ában ktizség szélsrjutcájában lakom, lett. S hogy a méhekáltal okozon 1. mtigtittem már csak a temetó és leterheltséget feledjtik. t i kapfoglaltakra, amely szerint házse lé- egy akácerdó találhato. táras állományrÓl van szo' ttimb k tertiletén méhészetet ItatásrÓl minden nap gondosAz a mondat,hogy háztombok tesíteni és fenntartani nem szakodtam, hory esetekéntnéhány tertiletén méhészetet létesíteni és bad. A háztombrit, mint fo$alfenntartani nem szabad. ketségmat, azonban nem tudták meg- méh a szomszéd kuty:ija vizéból teleniil szerepel az 1969-es renhatározni mégBaján sem, az épí- ivott, azt nem lehetett me$akadáeb- deletben. Ez a rendelet. ellentéttésihatÓságnál. Ajegyzö az|997 . lyozni. 26 éveméhészkedem, peldáula7ol2oo3, ktirnyezet ból 20 éveta saját házamnál. Alben a késóbbi. évi LxXuII. Az épített van, mivel 72 éves NI. 27.) FVM meheszetrevonatlÓméhészetem alakításárol és védelméról szÓlÓ hi- vagyok, így vándorlással nem kozo rendelenel. nem tartalmaz torvény 2. s 26. bekezdésére Akárvatkozik, mely szerint a telek- foglalkozom. Legalább 4-km-re fogalommagyarázati részt. ttimb a telkek olyan csoportja, kellet volna elvinni a méheket. hogy is értelmezz{ikazonban a hogy nejdjjenek vissza, ezértinháztomb fogalmát az adott esetamelyet minden oldalrÓl kozteriilet vagy Észben más beépítésre kább eladtam óket. Megkérem a re' egy falu szélsoutcájára nem Tisztelt Szerkesztóséget, hogy a vonatkozhat. A rendelet késóbbi nem szánt teriilet határol. pedig kifejezettenleheÉn a tsltg69. (XI. 6.) MÉM- MéhészetfolyÓiratban, vagy le- részében

tovéteszi a beltertiletiméhészkemeqad\.aaZ aÍra dést. vonatkozÓ a:::iI levelében eloírásokal. a foglaltak alao.;a:: be is tart. Úgy ']n ttinik. a io q".::."i:ertelmezésével - s'=::ai is problémái az el.iáro ha: tánlac:ax. i..s:t:.:.c:]: háztomb, a i t a : :e::". .. t . t i..-: .: : . i'a lm átkí S e:. ::: ' . C ' . : ."'.2 : -Z-t.'-...' 't p : ', t .an a a -]egr.zó iaiiossaglbejeic: test a tovabbiakban. mint szabáIysértést kezelte, holott a ktizoltek alapján tn azokat betartona. A méhek által okozolt zavarás elbírálásának alapja a PTK birtokvédelemre vonatkozo l91 S-a, és aki a jegyzo határozatát ta4ja, az illetékes bísérelmesnek rÓságfÓl kérhetia határozat megváltoztatását. Levelét azzal kezdte: ...mivel a szomszéd bejelentésselélt,hogy nem tud az udvarában kint tartÓzkodni a méhek miatt. Ebből egyértelm en megállapíthato, hogy a jegyzónek a panaszt birtokvédelmieljárás keretébenkellett volna kezelnie. Ön a ktjz ltek alapján ingatlanán méhektartására jogosult. Tisztelettel: Malva Péter

s "$'q
"
ilE SITHTH!I

,1ÚB| ':ryb.Nektár-FloraTrade Kft. trl:'"' .{F';,,,Yae Baja,Keleti kiirrit19. ,fTel.ffax (06)-(7 4t 6-2s1 : s)Emai! i nfo@ nektarfl : ora.hu Léner Erzsébet (06)-(30)-s2s6-7so

is folytatja exportképesfolyamatos méz vásárlását. Trade az A Nektár-FlÓra Kft.2010-ben

Tertiletiképi seI u óink
RégiÓ
Cim Telefon

Ktizép-Magyarország Nyugat-Maryaronzág Dél-Alft'Id Kelet-Magyarország gyaro É akKelet-Ma rszág sz Észak-Magyarország Délkelet-Magyaronzág
-

(06) 6) e 4-r7 Fax.: (06)-(7 4s5 487, -(7 -4 0. 6)- (+36)-(30)-e5B-1783 (06)-(e3)-360-102, (+36)-(30)Kossuth 55. 226-3602 Hajmás Antal 8774 Gelse. u. (+36)-(30)-363-B4tT Jánoshalma, E. u. 6. Kiss MaczkÓLászlÓ 6440 Debreceni 9. (+36)-(20)-e65-2506 u. CzifraSándor 4400Nyíre$yháza, (+r0)-(zo)-323-6233 Kalmáru. 39. HusztiMihály 4700Mátészalka, (06)-(3 e0-044 (+36)-(30)2)-i Márkháza, RákÓcziut 13. 685-223e, MikuskaTamás 3075 (+36)-(30)-e53-02e4 6238Imreheg$, E. u. 7. Ady KissLászlÓ Daru JÓzsef 6000Kecskemét, u. 14. Székely

mosott,fertőtlenített csereg ngytilegetbiztositunk tij, tárolÓ gt'ngyt'legbeszezését segítjtik szerzódést kottink rtivid vagy hosszritávu értékesítési egiyéni termelókkel,sziivetkezetekkel nélktil, igényel értékesítés szermaradványra amennyiben is, csakvizsgáIatot térítésmentesen bevizsgáljuk felajánlotttermékeket az értékesítésre állunk rendelkezésére térítés ellenében segítséget nyujtunk előkészitjtik, az értékesÍtés bonyolitásában export-szállításra és - ktiltin igényszerintaz értékesíteni méztiket szánt LénerErzsébet tigyv.ig.

22

ffi
felhívás Pá|yázati cím méhészet elnyerésére Bemutato
Eryestilet pályázatot hirdet a Magyar Az OrszágosMagyar Méhészeti Nemzeti Program keretében támogatottan megtekinthetö Méhészeti BemutatÓ méhészet elnyerésére. cím A j elentkezés feltételei: o legalább ktizépfokti végzettség o méhész szakképesítés o legalább tíz évméhészeti szakmai gyakorlat o méhészeti zárt telephely célrakialakított,rendezett, o legalább50 méhcsalád o kifogástalan ésegységes kaptárállomány o legalább 50 fó befogadására, leiiltetésére bemutatÓ,ill. előadás megtartására alkalmas zárt vagf, nyitott helyiséghaszná-latilehetősége o látogatÓk részére mosdÓhelység, lehetőség, kialakítottivÓvíznyerési WC vízÖblítéses o számlaképesség Elbírdlős szemp ai : ontj O bemutatÓméhészetlátogatás programja(tematika) o előadÓi készség o telephely,eszk zÖk,kÖrnyezettisztasága,rendezettsé$e o megkozelítési lehetöség,ktizlekedési infrastruktura,autÓbusz parkolásílehetóség o szemlélteto kiépítettsége eszkÖzÖk eszktjztjk, oktatástechnikai Viola u. 50. Benyujtashel-r'e; lO94 Budapest, Hat ideje: 2010.julius 20. pályázat" A boitékra kérjiik raírni: méhészet -Bemutato B enyijtandő dokum ntumok: e - a méhészetet bemutatÓ szakmai anyag - iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazolÓ okiratok - a tervezettbemutatÓ programoktematikája

méhészek, Piacozo vásározó és figyelem!
Itta nyári szezon!
A mézfogyasztÓk,mézvásárlÓk kÖzt is egyre kiizkedveltebb ,,mézpumpa" kedvezményesáron beszerezhető, amíg a készlet + tart!Mézpumpa fém, méhsejt.mintástető a pumpa-furattal+pumpa-toldalék: Ft/db. 400 20 darabvásárlása esetén 10% engedmény! 50 darab vásárlása felett további kedvezmény! Megrendelhetőa (+36). I-29|-9o77számon. Az ár a postai szállítás k<iltségét nem tartalmazzal

Elóre a korszer bb, praktikus mézailagolásffi! Segítstik, hogY fogyassza a fogyasztő!

--G

Pannon HonigKft.

I*'.i'?,1a?;]l;Jif;(o5)-(2o)-964-1386,(o6)-(3o)-94o-l877,(o6)-(28).4|2-83

Propolisz méhvlasz Ft 7000, 700
Megye

Bács-Kiskun, Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves, Bonod Szabolcs-SzaÚrtár NÓgrád,Heves, Pest,Szolnok Békés Csongrád, Szarvas Méziizem Vas,Zala,Veszprém Északkelet-M.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyaronzág Fejér, Komárom Észak-dunántuli Sopron ktirny. régiÓ, Észak-dunántuli Győr ktirny. régiÓ,

IspánZoltán KozmaJÓzsef SchvábIstván HajtÓsBéla KerezsiCsaba SzenteiJÓzsefoé MakanJános KozmaÁkos Németh Vilrnos Biliczki Béla ZsigÓIstván Hegyesi Attila SpindlerLászlÓ Kilman István Tibor Svedics

6346Baja,Úivari t 2/A. 7838VajszlÓ, Drávau. 3. 8700Marcali,HunyadiJ. t 2. 34l}Bogács, Horvtilgye 31. u. 4233 Ba\kány, Széchenyi 2-4. u. 2660Balassa$yarmat, M. u. 33. Váci 5540Szarvas, Dimitrov t 10. 5540Szarvas, [V.|fu',262. T. 9800Vasvár, Mártírok 3l. ritja 388l AbarijszántÓ, fuanyosiu. 33. 3733Rudabánya, Szabadság 4. tér 4130 Derecske, ut 10. Híd 2475KápolnásnÉk' Lehelrit 7. 9241 Jánossomo{a, Hanság l. rit JÓzsefA. u. 48. 9374[ván,

(70)-333.6324 (70|-334-5742, (30)-283-3244 Í70|.334.4950' (70|.334.9394' (30)-98|-0827 (30)-263.1506 íl,70|-334-4190' (20|-414-||7| (70)-334-5752, Í30|-523.1182 (30).2|5-2032 (70).334.5747, (70)-374-9313, (20)-956-5966 (70)-334-5792, (30|-2|7.2468 (2o)-418-ooo4 (70)-334-3575, (20)-259-740} (70)-334-4473, (30)-938-7084 (20)-9|5.6637 (70|-334-5772, (70)-334-8754, (30)-242-6589 (zo)-rl+-g794, (30).35|-7675

napi MézfoIyamatos fe|vásárlása legmagasabb áron. a
postaicsomagként átvessztikFizetesihatáridő:a felvrisrirlÓknálazonnal,postázásesetén leadástkiivető 2 héten a beliil. Fentitemrekeket is jel' A kifizetésfeltétele: név,lakcím,utaláshoz banki számlaszám,östermelői igazolvány száma, adÓazonosítÓ vagy leánykori név(utÓlagos adategyeztetéshez telefonszám). adÓszám, sztiletési hely, sztiletési idő, édesanyja neve' sztiletési 23

rÉn orzz-FELELEK
akkor ezt már szintén az állami adÓhatÓsághoz kell bejelenteni a 1OTHIPA nyomtatványon. E rovatunk méhésztársainknak, A vállalkozok helyi ipanizé|ehetöséget biztosít si adÓ bevallásuknak a 1044 hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ (to+s, 1046) számu nyomtatkapjanak. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja vány kittiltéséveltesznek ele(Méhészet, Budapest, . 294. 1591 Pf $et. (Ezeket a bevallásokat már az állami adÓhatÓsághoz kell E-mai: brossp@t-online.hu). I benyrijtani.)Azok a válIalkozáo Milyen szankciÓra számíto 2010. évben hogyan válsok, melyek egyébként elektronikus bevallásra kotelezettek.a hat az a mezógazdasági tertozik a helyi iparrízési adÓhoz fenti bevallásukat is elektronimeló, aki ktirnyezetvédelmi kapcsolÓdÓ bevallás és befizekusan k telesek bektildeni. -A. termékdíj fizetési ésezzel kaptés rendje? csolatos bej elentési ktitelezettA helyi ipanizési adÓval (HI- bevallások és adatlapok leto]tségénekmég a mai napig nem PA) osszeftiggó adÓztatási fel- hetók a www.apeh.hu internetett eleget? adatokat 2010. január 1-től tes portálrÓl. o 2ol0. évtól hogyan r.a]tokezdódó adÓéveketérintóen az - A termékdijrÓlszÓlÓ, tavaly mÓdosított t rvény értelmében állami adÓhatoság gyakorolja. zk az ideiglenes iparuzesi reazok az agrártermelók, akiknek A HIPA adÓztatásban a 20lO-es vékenységbejelentése? - A helyi iparrizési adór.al a mezógazdasági termelésból év átmeneti idószaknak tekintrisszefiiggó adoztatási hatáskoszármazo árbevétele nem haladhetó: ja meg az 50 milliÓ forintot, átaa) A vállalkozÓknak az on- rtiket 2010.január 1-jetolaz á|lami adohatosággyakorolja.Ez lány formában tehetnek eleget, kormányzati adÓhatÓság által azt jelenti. hogy zoto. január 1illetve kell eleget tennitik a ter- helyi ipar zési adÓra kiadott fimékdij-fizetési ktjtelezettségtik- zetésimeghagyás alapján 2010. jét k vetoerr keletkezett bejek nek. Az átalány alá 2010. április március 15. napjáig esedékes lentési-ber'allási-befizetési telezettségeket állami adÓhaaz z0-ig kellett bejelentkezni. A elólegrészletet az onkormányEnnek Vám- és Pénztigyórségmulaszzati adÓhatÓsághoz az általa tÓsághoz kell teljesíteni. ktivetkeztében megváltozott a tási bírság fizetése nélktil tette megjel lt pénzfor$almi számlábejelentkezés a bevallás - koés lehetővé,hog} azok a termelók, ra kellett megfizetniiik. akik határidóig nem tettek eleb) A zoog-es adÓévról - 2010. rábbi években már megszokott get a termékdíjjal kapcsolatos május 3l-ig - a helyi ipariizési - rendje. A 2010. évrevonatkozÓ bejebejelentkezési, illetve fizetési adÓ bevallást az onkormányzati k telezettségeiknek,junius 30- adÓhatÓsághoz kell benyujtani, lentkezés és változásbejelentés ig pÓtlÓlagosan megtehetik azt. ésa kimutatott pozitív ktil nbrj- céljára az adohatÓság IOTHIPA adatlapot,a bevallási kotelezettA késedelmesteljesítésugyanzetet is oda kell megfizetni. a akkor nem mentesíta késedelmi c) A 2009 évi - és ezt me$e- ség teljesítésére 1044 számu pÓtlék vasy az tjnellenőrzési lózó adÓévekrevonatkozÓ - n- bevallást, az elóleg bevallására pÓtlék' és utÓlagos termékdíj ellenórzéseketszinténaz cinkor- pedig a 1045 számu bevallási nyomtawányt rendszeresítette. megfizetése alÓl. A k nnyítés mányzati adÓhatÓságokhoz kell A jogszabályváltozás valanem csak azokra a termelókre benyijtani legkésóbb 2011. demennyi ipanízésitevékenységet vonatkozik, akik még nem jecember 31-ig. lentkeztek be, hanem azokra is, d) A 2010.május 31-i$ az n- végzo adÓzÓt érinti. Jelen tájékoztato az ideiglenes jelleggel akik a korábbi évek kotelezett- kormányzatokhoz benyijtandÓ végzett (alkalmi) iparrizésitevéségeit nem' vagy csak részben helyi ipariizési adÓbevallásban teljesítették. ennek pÓtlását ok kell bevallani a 2010. szeptem- kenység,ezen beltil is a piacozÓ, egyszeri átmeneti intézkedés ke- ber l5-énésa 201l. március l5- vásározo tevékenységbejelentése, bevallása, és adÓfizetése retébentehetik meg 2010.junius helyi ipar zési adÓén esedékes 30-ig. Fenti lehetóség azokat a elólegeket, de ezeket az elólege- kapcsán felmertilt kérdéseket foglalja ssze, illetve a helyes termelóket (óstermelóket, csalá- ket már az állami adÓhatÓsággyakorlat kialakulásához kíván di gazdálkodÓkat, állattenyész- hoz kell megfizetni. ny tóket, vags más gazdaságokat e) Az ideiglenes jellegti ipar- segítséget jtani. Az ideiglenes jelleggel piais) érinti, akik termékeiket maiizési tevékenységet folytatÓ guk csomagolják és értékesitik, adÓalanyoknak már 2010. jacozÓ, vásározo adozo a tevékenység megkezdése elott, de illetve saját célrahasználják fel. nuár l-tól az állami adÓhatÓÍgy a miianyag zacskÓt, zsákot, sághoz kell bejelentkeznitik és legkésobb a kezdésnapján kofÓliát' mtianyag, vagy faládát, benyijtani bevallásukat. Beje- teles az állami adÓhatÓságnál bejelenteni a tevékenység kezraklapot használÓkat, például lentéstikre szolgálÓ nyomtatA a ztildség-, gy mtilcstermelóket, vány: IOTHIPA. A befizetéseket detét. bejelentésre lOTHIPA adat- és változásbejelentó lap takarmány-, vagy vetómag-elószintén az állami adÓhatÓságszolgál. A bejelentó lapon leállítÓkat' de a bálazsine$et, bához kell teljesíteni. hetóség Van tobb bejelentés lahálÓt használÓ állattenyésztóAmennyiben a vállalkozÓ akár tribb ket is, ha a bálázott takarmányt, 2010.január 1. után kezdi meg egyidejii me$tételére alomszalmát saját $azdaságban állandÓ jelleg iparrizési tevé- lapon kereszttil is, így ha az alfelhasználják, vagy a ttjbbletet kenységét valamely tinkor- kalmi piacozÓ az árusitások értékesítik. mány zat illetékességitertiletén, helyszínét és idópontját elóre

Adotanácsado

I

ismeri, ugy a bejelentését akár tobb telep{ilésekrevonatkozoan is mee'teheti egyszerre egy bejel ent ola p on . Az ideiglenes -ielleggel végzett tevékenJ-seg utan fizetendó adÓrÓl a tevékettr.seg befejezéséneknapján ber.aliastkell beadni, és ezzel egridejuleg kell megfizetni az adot rs. V ideig'lenes tevékenységbefejezését nem sztikségesktilon bejelentetri, a tevékenység befejezését kovetóen beadott bevallással egyuttal ezt a k telezettséget is teljesíti.Az adÓt tehát a beval1ás benyujtásának határidejével ::tegegr'ezcien.a tevékenység betQezeserrek napján kell megt'izetni. Ha ez munkasztineti napra esik' akkor a határidot koveto elsó munkanapon kell teljesíteni a kcitelezettségeket. Megváltozott az adÓ befizetésének mÓdja is. Korábban kialakult gyakorlat volt, hogy a piacozÓ, vásározÓ tevékenység helyszínén,illetve egyes teleptilésekenaz onkormányzatoknál készpénzben torténtaz ado me$fizetése. 2010.január l-jétól a pénzforgalmi számlával rendelkezó adozó a belfoldi pénzforgalmi számlájárÓl átutalással, a pénzforgalmi számlával nem rendelkezó adÓzÓnak készpénz-átutalásimegbízással, vagy lakossági folyÓszámlárÓl kell fizetési ktjtelezettségét teljesíteni.Készpénzben torténó fizetésre nincs lehetóség. A felsoroltak a gyakorlatban aztjelentik, hogy ha egy adozo es} teleptilésenhetente egy-egy napon végez alkalmi jelleggel piacozÓ tevékenységet, akkor a bejelentó lapon a tevékenység kezdetétminden alkalommal be kell jelenteni és az adott napra a 1044-esbevallást be kell nyujtania. Amennyiben a piacozo tevékenységet ugyanazon a teleptilésen tobb, egymást k vetó napon, egy nap megszakitás nélkiil végzi. akkor legkésóbb az elso rlapon kell bejelentkeznie, az utolso napon - a tevékenység befejezésekor pedig bevallást kell benyijtania. Az ideiglenes ipar zési tevékenység bevallására l044-es számu bevallás 09. lapja szolgál. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. adőszakértó

a

I

24

$fo
Vi rágpor hely ettesítcí
takarmány koncentrátum méhek részére
ffi*__

l0 - 5 0 k9

':l:''íir'/:F, ', í ;:] i, 1:11|{ -5l(: L + t l l' /íl J 'ii rí1. |. l. !' i. I ;I l[iÍ"J í'{ l ,.n .:j ilr11 :Ít:jijr--l. : it:l|ííjL- r:1FÍil

I

3|2 ttlcsqlád

6zsrFr t

rq.eFi !t>
tiL'."'

:+

APRÖHIRDETÉSEK
@| e ve|e.z tilapon,|evé|benva9yfaxon)az1591' ,B u d ap e st,P f .2 9 4 cí mr e ,vag ya2 7 3 -2 2 8 5 f ax sz ámr a, határid : a tárgyhÓtmege|zö hÓnap 10-e. Beérkezési szerkeiztősége. írják Á.borítékra rá: Méíészet -csekken nem fogadunk. (360Ft + áÍalszo). te|efonon Hirdetést ke|| befizetni kri|d<!tt az á|taIunk e||inértékét A hirdetés

EPERJESlNÉ Mézfe|vásárlÓvá!lalkozás Mézfelvásár|ásaz országegész fizetésse|'nazonnaIi tertjletén. 9 aktuá|is gyo|egcseréve|, szá||ítássa|, árakon, napi és Mindenmennyiség fajtáj, de méz csaktermészetes érdeke|. á|landian. Nvitva: (06)-(29)-426-691 Te!.ffax: Mobil: (+36)-(30)-9a0-ss48, (+36)-(30)-s32-0422 és Telephely |evé|cím: 2252 Sándorné, Toa|más, Eperjesi megye) Ligetu. 28.(Pest

n,mzpplvÁsÁnl-Ás
! Méhésztánaim Tisztelt állok Szívesen rendelkezésiikre szolgáItatásaimmal: az alábbi fe|vásárlása. viasz.propoIisz Méz, csercgijngyiileggel, fi fu onnali zetéssel, várom folyamatosan fajta minden tiszta, felajánlásukat szándékuíval. eladási méztik tenneszetes mézesiiveg, Termeltíi yxlamint ml-es, ml-es 370 720 forgalmazása tivegek 220 és ml-es lapkák tivegzáro Fém színben, mintás es arany mélsejt fehér, méretben és 82-es 63.as áron a nálunk legalacsonyabb be szerezhetők cukorés120 l-es hordok Mr.ilép, kaphatÓk CsorbaJÓzseí Szentkirály o 35-837 6)-(30)-9 : Telefon (+3

rÚLT

JÖYo

rónlrrlÁs

sríLusgnNl ÉH Nlt ÉszsnnÁr

Automata, nyomásszabályozott méhetetó, méhitatÓ Kaptár nyitása nélktil,etetésimego|dások kaptár típushoz mindenféle
Feiér Tdna. Somogy, rrpryeirorpÍnazo: TAl|.ilÉz Bt. +3&30-901'9228 GyártÓ és forga|mazÓ: Arany Gábor +36.20.322.3529 www'zumiszurcsi'hu

íoíq6|mazÓ: oíÍÍána| fu|gi lJsdÓ ilettar King oql074$582-9{n

|eI Utánvéte| megrende|hetö
nozéma gyÓgykezelésére Fumagillin hatÓanyag rumidil-n por. Varroa ellen kaphatÓ Perizin, Perizin adagolo

I

Mézfelvásár!ás az országegész cserefizetésse|, azonnaIi terÜ|etén. Ri Baks' ForgÓ gongyo|egge|. Jozsef, (06)-(62)-269-736, Méhésztársak! u. 54. Tel./fax: méhSeIejt|épet, (+35)-(30)-4s6-6s47. hidegen viaszt nagy szi|árdsá9ti, fe|. doIgozok mÍi|éppé hengereIt m Színes |ép vá||aIok. Postázást Mtj Szigetha|om, u. Méhészbo|t. Balta Lász|i' kaphatÓ! gyertyának Viaszaz 214', M0-tÓ|tÍzpercre. Ady E. u. 9. Te|efon: Va|kÓ, 2114 csere szo|idáron. Méhémtj|éo bó választékban. (06)-(28)-484-20e. szetife|szere|ések petéztetö Anyarácsok Jenter-fé|e mézadago|i tartályok |ék kész - méz|eto|tó Méz kicsomagolásához csupor stb' kaphatok. pumpa tetöve| 400 grammos Furetto szoktetök 6 9-17,P 9-14 K-Sz-Cs Nyitvatartás: -, m tet<íve| anyag vegtetö, pontos, -348, szabvány vegekzárásáTe|.: i||etve oráig. (06)-(24)-401 (+36)- ki|os, maci (20)-972-8722. mézes szoktetó. hoz, mrianyag rak|apok mtianyag e|adó, 2509rammos a IegoIcsóbban 9yártito|. |yukbö- kaphatÓk, 1o,15, 18,25, 3o mi||iméter : rostaszo- Tel.(+36)-(30)-934-206s. gépfonatok. csirkehá|ik, ségu Marek Bp. Kovács, V||', kaphatók. vetek |ép-feIdo|9ozás oreg 2 perc. MÍilépkészítés, pá|yaudvarto| u.39'Ke|eti JÓzsef eszkozok Méhészeti (+36)-(30)- kedvezó áron. (oo)-(1)-342-3182, Telefon: kínai keretek. á|cázÓcerufiisto|ök, 955-2449. mémtianyag Furetto, za,feromon, pergetók - nagyvástb. hészkalap, HínronnÁs EGY GYoRs Károly, Bacsák kaphatÓk. |asztékban www.omme.hu (06)Gyór.JozsefA. u. 79.Te|./fax: (s6)-434-685. e|öjemegrende|hetö, Hárs keretléc (+36)gyezhető. Gyóri András.Te|.: vikaphatÓ' mrli|ép hengere|t Hidegen (30)-es72-61 -07s. 6, (06)-(2s)-461 2141 Jozsefné, Merva|d asztvásáro|ok. (06)-(28)L Kossuth u. 6.Tel.: Csomor, eszkiizgyártás! Méhészeti 445-404. igény készítése szeMézpergetók háméhlefuvÓ, rint. Fede|ezógép, csak |Ózatitápegység 220V-os ki12 MéhIeseprö V. viteIezésben! álIványa csepegtetŐ Forgatható 6500Baja, gyártÓtÓ|. Rácz Ferenc, (+36)-(70)-336.6923. u' Tel.: Tél 53. Fax: /oo)-(79)-323-oos. SOMOGYI JOZSEF kaptárkészíttÍ SzomolYa, 34'11 ut |stván 31. Szent -462s : Tel.(+36)-(20)-327

SzentIswán u. l. Lqiosmizse, 0)3 6) : Tel./fax. (06)-(7 -457 -563.Mobil : (+ 6)-(3 eo3z-760 további vary kérjen esetén állatorvosátÓl ryÓs6zereszétól felvilágosítást! Vasulás

Maci Bt. Mézes

rrnÉzrrlvÁsÁnns
Északkelet-Maryarország tertiletén, azonnalifizetéssel, leggel. cseregtingy Gyors, pontos bonyolítás! SoLTÉsZIÁSZLó I. Szemán 37. AbarijszántÓ, (06)-(47)-330-88 I, Tel./fax: (+36)-(2o)-a27 -0622

Méhmérgezésekkárfelmérése, felkészítés. bírósági szakvé|emény, méhész MaIya Péterigazsá9tigyi Te|.: szakértó' (+36)-(70)-949.6077' Web www.mehmergezes.hu :

DáVid MéhészetiGépgyártás' Kalocsa tarméz|eto|tó Frjthető Úl rrnruÉrI atka FURETTO e||eni tá|y50 kg-tó|. mézme|egí kannás HordÓs, kodo|o. gépek tó. Mézpergetó rozsdamentes automata, 2-66 keretig, kivitelben Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. 1 napon vításgyári aIkatrészekke| 720-as fazettás Viaszfozok. be|ti|. + tetcj. mézestiveg u. Szt Ka|osa. |stván 82. 6300 (06)-(78)462-243. Tel./fax: (+36)-(20)-951-8941 Tel.:

áraink Hirdetési
335 oo0 Ft l/l oldal 2lo 0oo Ft l/2 oldal 132000 Ft 1/4oldal 93 0oo Ft l/8 oldal 60 000 Ft l/16 oldal 398 0oo Ft HátsÓ boríto 368 000 Ft 82. 83 színes 360 Ft/szÓ Aprohirdetés 360 Ft/mm l mm hasáb 264 000 Ft l/l PR-cikk Az árak a 250lo-osáfát nem tartalmazzák!

és Borsodban az osszes megyében! szomszédos készpénzbe a he|yszínen Fizetés CseregÖngyoleg' pontos átvéte|. Precíz, Ru scsákAtti!a Encs, Kossuth rit 33/A. (06)-(46)-386-69s. Tel./fax: 37 s) Mobi|: (+s -(zo)- 1-9281

nnÉzrrlvÁsÁn

Tamási rendszer j rakodikaptára fél Hunor, NB 8-12 e|adÓk. 105ooFt-to| Tel.: rendelhetcik. (+36) Keretek keretig. (30)-239-5922 - www.kaptarzona.u

Baranya, Bács-Kiskun, Mézfelvásárlás JÓzsef,NeDomotor megyében. To|na Tel. mesnádudvar.: (+36)-(30)-905-7207. MéhészboIt Kiste|eki Székesfehérvár. u.80' cseré|ek. m veszek, |épre Méhviaszt -842. Tel.(06)-(22)-323 : vá||alok Postázást

KristáIycukor,
porcukor, cukorliszt napi |egkedvezcíbbáron

méEvodia (mézetö diszfa). tobbfé|e T ze |ö cse me te , me g re nd e I he tó. e |. : (+36)-(70)-627(+36)-(70)-611-'1834, 3488! V irág zó fák és tuI ajdonságaikwww. foI d ie I e t. nak me gisme rte tése : ! partja. hu bold alon we

iiteres 120 hordi muanyaÍ ato kaphatÓ. folyam sa."n

Kft. ,,PILLE''
Solt, KossuthLajos u. 91. 8l-486-2e2 Tel.: (06)-(7

igény Kaptárak gyártását vál|a|om .|/2 9500Ft-to|, HunorrakodÓ szerint. 000 Ft-tÓ|'NB l6-1B NB rakodÓ 11 Tel.: NB 13OOO, 2414000Ft. (+36)-(70)323-9634.

(postai is) csoma$ként felvásárlás azonnali fizetéssel Király Gábor 2r2: 6)-(70)- 4135 Telefon(+3

VIASZ PROPOLISZ

26

gyorsan kiinnyen! Hatásosan, o|cson, és

(+3 (06)-(28)-483-0s0, (06)-(28)-484-20s,6)-(30)- -23ss 201
hfcnetwork. hu baltalaszlo@ H-P:8.00-17.00, 8.00-'12.00 SZ:

Ady Valko, E. u. 9. BaIta BaltaKft.2114 és

az Tájékoztatom régiésleendő tigrfeleimet,megnyitottaÍn rij feldola gozÓmat (ValkÓ, Dányi út|zla.| Elérhetőségeink változtak. nem Továbbra forgalmazuk is termékeit' a ,,LEGA",,,LYSON,.cégek

t)n! Allandő akciők.Erdeklódj
Hidegenhengereltmrilépkészítés, sonkolyfözés,akár saját viaszbol is. megoldjuk' a kaptárvasto l B ármilyen elképzelését a mézkicsomagolásig.

Hh4on,,,,##t!,TÍ:il{Í':,!!iÍ;,Visz,onteladőkat

Ha Ön is ugy érzi,hogy segítséget, nnyítést k nyujt az atkairtÓ befuvÓkésztilék atka elleni ktizdelmtikben,akkor az kérdéseire szívesen válaszolok: Janovics Istváur 6762 Sándorfalva, KorsÓ u.29. Tel. (06)-(30)-436-3886. :

Hungary Kft. NOREVO Bo|t Mézes-Méhész
Nyitás:2010.május4. KínálatunkbÓl:
hidegen hengerelt míilép ésmíndenféle méhészetieszkiiz k, a kaptárvastÓl a pergetőig. Nyitva: K-Sz-Cs-P : 9-17 . Szombat: 8-12
L ;iga.Éi!-.

zÜvtt

Akác., vegyesvirá9., fajtamézekés biomézek feIvásár|ása Cseresznye 15. u. 5630 Békés, (66)-411-654 Tel.:(66)-al 1-995,

BudapestXIV. kertilet,SzuglÓ utca l25/C. (Vezér saroktÓl 1o0 m) ut Telefonszám: (+36)-(30)-315-9749 E-mail : baltakft@baltakft.hu Szqetettel udrunk minden keiilvesaásúrlőtl
Egyedi kaptárgyáÉás!KompIett rakodiés fekvŐkaotárak 500Ft13 ti|. Bármi|yen méretben, kia|akításTovábbá vá||a|juk sa|. konténerek te|jes kor |egyártását. KohutBrjtor Kft., Szarvas. www.kohutkaptar.hu Tel.(+36)-(30)-34s-49s6. :

Tekforcs rcnileust eszüttkl ftla Postázást vállalunk!

AKc!ó! 1,5literes keretetetóakciÓs áron megrendelhető, 560 Ft/db áron. Ba|taésBalta Kft., Te|.:(os)-(3o)-201-2399. Postózást uúIlaltn|u
Készítiink higiénikus a|jdeszkát virágporszedcíve|, rakodÓkaptárakat és tartozékait. keret|écet hársbÓl. Varga, Za|aszentgrÓt. Te|.:(06)-(83)(este). 362-472, 360-912

t naÉzprlvÁsÁnlÁs
Mindenkori legmagasabbáron Eger 200 km-es ! vonzásktjrzetében Konekt bonyolítás! Azonnali fizetés. Csere$tingiytile$

Fejér, Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke. készpénzben, Fizetés csereg nsy leg.

MEZFELVASARLAS!

SPINDLER ueszló Míi|épkészítés, oreglép-feIdo|gozás a Kápolnásnyék, Lehel u. 7. tamási m |éprizemben. Tanka Cím: Tel: (+36)-(zo)-gt s-sssz (06)slMoN MlKLós Péter, Tamási, 12. Szarkahegy Te|.: HársfaNB, Hunor 1/2keretek szá| és 6 (7 4)-472-400. NagyvisnyÓ' drittaI behuzva e|adik. (+36)-(70)Érd: 248-1481. lfiriság t 4/A. Heveder gyártÓtÓ|! a Gyors he|ytaés Mii|épkészítés, oreg|ép-feldo|9ozás' karékos kotést Postai (06)-(36)-3 -0s8, biztosít. utánvétTel.ffax: sl Anyarácsot gyártóto| a mtianyagbÓ| és Méhészeti eszkozok, feIszere|ések. teI is megrendeIhető. (06)-(20)MéhTe|.: mobil: (+36)-(30) 6-0512 -47 aIumíniumbo|. méretbenTe|.: Egyedi is. anyák á||ami|ag e|lenőrzott te|epemró|536-6304. (+36)-(20)-3e2-2817 . rende|hetök. MarkÓ|stván, BácsaImás, m eszkozok. Koztársaság 81.Te|.: oreg|épfÓizés, |épcsere. (oo)-(zg)-g+gu. Méhanyák megrende|hetók. Zo|Tith u. JÓzsef, Misko|c, Bog|árka 729,(+36)-(20)-346-9210. Ponthegesztett. huzaIpá|cás anya- Gyurkovics tán, Kesznyéten. (+36)-(30)-273Te|.: (+36)-(30)-283-7660. 16.Tel.: gyártása rács, taposorács méret sze(06)-(4e)-3 se01, ss-720. rint. Káro|y, Szalai Péce|, u. 16. Aradi Méhanyák e|adÓk! KatuIin Káro|y. Te|.: Hárs keretléc (06)-(28)-4s3-087. Tel.: (+36)-(30)-8s3-0165. petézö méhKiválÓ tuIajdonságti, precíz minöségben szárított párzat|an anyák, anyák, érett bo|cstjk a n ya gbÓ |m egren d e I he tó. NB 15, 18. 24.es kaptárak gyártása. e|adÓk. Te|.: megrende|hetók. MiilépbeoIvaxtÓ késziilék Máté. DebreGajdos (+36)-(30)-44s-e'193 Tel. : (+36)-(30)-400-ss34. Tel. (+3 -(3 : 6) 0)-37 -220. 21 cen. : (+3 Tel. 6)-(70)-45 4-9371.
27

APRóHIRDETÉSEK

Taposo. anyarács, és sziiktetti
TaposÓrács (hi. gienilils aljdeszkába,menekiilötérbe rostasziivethelyett) ésanya. rács bármílyen méretben meg. rendelhető! Újdonság: fém sziiktetö! Hí{on, érdeklődjiin:Fimigel János, Ti'ki'l. Tel.: (+ 6)-(t ol-zzo - 43 40, vagy (06)- (24)-47 9 -289. 3

MEZCSOMAGOLO ANYAGOK:

á
3.

v

A Demeter mí|lépiizem a mévárja méhészeti Miscsere, eszkozok. hésztársakat. |épkészítés, M oreg- e|adás, (+36)-(20)-387kolc,Erkelu. 85.Tel.: |ép-fe|doIgozás, viaszvásár|ás. Cím: 2390. Felcsrit,Fő utca 6. DemeterAndrásné, Nyíregyháza. Tel. (06) 2)-353 -64r : -(2 -22r.Fax: (06) 2)-253 {2 (06)-(42)-404Garibaldi 13.Tel.: u. A Mézes MackÓ E-mail nektarplast@ - Honlap www.nektarplast.hu : nektarplast.hu : 439.Szombaton zárva. Méhészbolt Tamási, RákÓczi u. 61. Allami|age ||e nórzott |e p e mrcí| méhte Áttamilag e||enöziittméhanyanePetézó 2800 Ft,párMéhészeti fe|szere|ések bö vá|aszték- anyákrendelhetcjk. .l200 ve|cí te|eprö| méhanyák, btj|cscjk, érett zat|anésbo|cscj Ft. Sáfár András ban. Viasz-, mii|épértékesítés éscse|ádok Kuta(Zalae ge rsze g). e le fon: (+36)-(30)- kolyokcsa eItÍjegyezhetók. T az ország e$ész teriiletén re.MéhgyÓgyszerek és táp|á|ékkiegési Tamás. (+36)-(30)-683-2953 Te|.: 568-7sl4. azonnali fizetéssel! Üvegek. mézestiveg szítók. terme|ói www.budaimez.hu Személyes kapcsolattartás, |apkák forga|mazása. és Fajta. bioés forduljon hozzánk mézek, viaszgyerták vá|asztéknagy MEZFELVASARLAS ! bizalommal Kaptárak gyáÉása garanciával . ao' és kis- és ban. Kristá|y- izocukor A |e g mag asabo á. on 8900 Ft-to|. szárÍtott borovi fenYcjnagykereskedés. akciÓs Cukor|epény fuonnaIi fizetes, cse'egongyoleg NATUR-SZ Kft. Érd on bcí|. e klcid jk ed v ez m é ny ein . k ró| gya áronkaohato! Észa kkeIet-Ma rorvá9on Tel./fax:(06)-(32)-4 44-o5s, Fapressz Kft. Telefon: (+36)-(20)Tel. (+36)-(30)-s01 : -9228. (+36)-(30)-e83-0032, ANTAL lózser

g mézesmackÓ tso g tubus,250-350 flakon, g muanya$ mézesflakon, 250-500-900-1000 PET 3-5kilogfammos PET mrianyag kanna,0,5-1-3 kilogrammos maci, pempős négrktirmtishatktirmtis 25$nmmos es fedél, tégely, Míilépkészítés' oreg|ép.feIdo|9ozás, propoliszos 30ml-es flakon, muanyag anyazárka

fií.l

NElCrÁRPusT Kft.

nnÉzrrlvÁsÁnns

(+36)-(30)-zte-3r5o

MéhészboIt, Nyíregyháza gyártása forMéhészeti eszkozok és ga|mazása méhészeknekviszontés eIadÓknak. Termékeink megtekinthetók a www.meheszbo|t'hu webo|da|on. Postázástvá||a-lun Cím4,100 is k! : (06)Nyíregyháza, A. u. .|5. Fáy Te|.: (42)-341-1 (+36)-(20)-eg . 6e, 2-2817

MéhanyarendeIhetó: Zvara Mihá|y' (06)-(82)Kaposvár' Kereszt 7. Te|.: u. (+36)-(20)-ZZo-5001. slo-033, Tamási rendszeríi rakodÓkaptárak kaphatók1/2NB,Hunor másméretben és Mézcsomago!Ó anyagok,méhészbolt, A 1/2NB ésHunor is. méretr]i komp|ett V|V|EN Kft., kaptár 'l4400 Ft + áfa.Ez á||4 db 2005 csomagkti|dcí szo|gá|at. ára Ba|atonszentgyorgy, Atti utca11. 1/2NB,vagy3 Hunor JÓzsef |a fiikbil, keretekTel. (06)-(8s) -864,(+36)-(30)-373- va|amint : -371 ke|, fenék. menektj|otér rosta. Vásár|ás 7647- www.mezbolt.eu. e|őtt szovette|' bádogné|kÍ.j|. E|ementetó idöpontot. kérjtik egyeztessenek ként megvásáro|hatÓk. is Kiegészítök is

Fuzesabony. Tárkányi a}la ut (36)-(30)-663-3067 Tel.:

2sl-9929.

Méhészbolt Kaposváron ! F ó u .3 4 . Méhészeti eszkozok, szerszámok, kapa|ac|apok, overá||ok, mti|épcsere. kozottésfo|yÓméz, méhészeti terpuszedIik, szormékek, mézes mézes (+36)pok.Kaposméz Te|efon: Bt. (70)-s33-944r, (+36)-(70)-631 -6910.

uÉzrrlvÁsÁnus
Ktizép-ésNyugat-Dunántulon Korrekt átvétel, helyszínifizetés CZUPIMIKLOS Szombathely Tel.: (06)-(9a)32r-856 Mobil: (06)-(30)-41 r-243o Mézfelvásár!ás az ország részén. Azonna|i készdé|i pénzes fizetésse| cseregongyo|eg és biztosításáva|. HunyadiLajos méhész-mézfe|vásár|o, Kiskunmajsa, Kert 9.Tel.: (06)-(77)-482-004. u. /fax: Mobil (+36)-(30)-963-4602. :

(Szokteto, rendeIhetcjk. virá9porszedó,Pázott.petézö méha k meg rende|nyá Méhanyák megrende|hetök á||ami- higiénikus jtiIiusig. kaptára|j higiénikus kap- hetök májustÓ| és Kováts Káro|y, |ag |enórzott e| te|epemrő|, vá|ogatott, tára|j (oo)- Budapest. (06)-(1)-427-0880 virágporszedöveI Érd.: stb). Telefon: jÓ minóségtli je|neve|t, csa|ádokti| (+36)-(20)-9s2-0877. 4) 2, 3-231 ,1300 (7 - 40s-17 (+36)-(20)-e1 s. zett,petézó 2800Ft,párzat|an Ft. miFt.érett bo|csó 1200 Garantá|t Méz-via sz - p rop oI isz napfény', .,Csurgatott nóség,pontos szá|lítás. 5uhayda felvásárlás készpézzel mézfe|vásárlo Szabo méhész Erntí és (06)ErdcÍ bsz|ó.|saszeg, t]t29.Te|.: folyamatosan - Méz (28)-494-863, (+36)-(20)-996-1 382. az ország egész tertiletén

_ Bioméz

petézö Kiemelkedöte|jesítményíi' Tel.: (+36)-(3o)-2r4-r4rz uÉHnruvÁr vásáro|hatÓk államiIag 2800 e||enörzottteIepheIyemró| Méhanyák engedé|yezett teIephe|yemFt/db áron.Kovács Lász|o agrármérrcjle|adok. Petéző 2800 Ft' párzat|an .l300Ft, nok, méhtenyészttí. Vanyarc. Te|.: 1100Ft. Ho||osi anyabo|csö (32)-484-2i4. Bcivebb info: 27.fel Borota, kerrilet lV. Kaptár, keret!écayártás Baján.Te|.: Szilveszter, http mehte nyesztok. g hu/ta (+36)-(20)-31 //www. (06)-(7s)-326-604. 8-3s10. ref/kovacslaszlo.htm. Fekvcj Készfenyökereteke|adÓk'rende|he44 családos konténer Kaptárak gyártásátvá||aIom. rakodÓrendszer 12 13 Tamási rakodÓ 500Ftt k, 120 Ffldb-tÓ|. Pest megye. Te|.: Szárazhárs keretléc Érdek|cÍdni (+36)-(7o)-338- 500Ft-tÓ|, Iehet szabvány egye- eIadi. és (+s0)-(zo)-sz3-9634. (+36)-(70)-sa8-0847. tÓl.Te|.: 7. di méretben. (+36).(2 Te|': 0)-615-627 4332.

- És mézfajták fe|vásár|ása egyéb Cím:4823 Nagydobos, t 121. Fo Tel. (+36)-(2 : 0)-444-798i E-mail szabo. e rno@ zte rme lo. hu : me www.meztermelo.hu

Hidvégi MéhészetKft.

28

APROHIRDETESEK

SUDZLCKIR

. 23 A Furetto e|vén míikiidö Demo vÓkészii!ékek 000 Ft, bef j kaptármérlegek 32 000 Ft, mobiltelefonos riasztÓ 000 Ft,valamintj 12oIiteres hordÓ5000 Ft 32 Telefon : (06)-(30)-209-71 94
Az AP||NVERT és az AP|FoNDA maximá|is tisáaságti szacharÓz a|apÚ késztakarmányok'A gyártT tÖbbévtizedestapaszta|atagarantá|jaaz AP|.termékekkittjnő minőségét.

atkatiIcí készii Iékek ! GázlizemtÍ

Minóség szacharÓzblI parÍrer: P|G H-9224 Értékosítési EXTRA Kft. Rajka, Meixner.tanya Tel.:00-3&30/686-7873, Fax:00-36-96/701-005, E-mail;paul,meixner@gmail.com

MEZFELVASARLAS
Az ország e$észteriiletéról, de elsósorban NÓgád' Szabolcs, Hajdu, Borsod, Bács-Kiskun, Heves, Pest megyéból!

Oxálsavégetésbármilyenfolyadék, és hordozoanyag né|kiili alkalmazásához! Egyszenien olcsÓn védekezhet atkák ellen! és az KizárÓlagosgyárto ésforgalmazÓ:Mohai 2007 Bt. (06)-(20)-886-2377 Levélcím: 7627 Pécs, Május 1.u. 31.Telefon: A pécsi is elektromos atkairtÓbefitvÓkésztiléknálunk rendelhető! Mindháromtermék megtekinthetőwww.mohai2007.hu :

KoSlK MlHÁLY
Aköc, ueryes,fajta ésbioméz feluds rlősa! 2o évfelvásárlásitapasztalattal, korrekt, gyors lebonyolítással ! jelentkezését várom! Sztivetkezetek is Nőgrád-Méz Kfi. 2677 Huencsétty,Béke 2/A. u. Mobil:(+3 6)-(30)-gras-or s
( Méh a n y á k á | | a m i I a e | | en cj rzoteIe- 50 N B 16- osela do. g tt Tel.: 06)-(79)-478j eIzet t ézó 300. p em r c im e g r e n d e I h e tó k , I pet ,l400 2B 00,p r á z a t| a n F t/ dbá ron . Cím : Kovács Jozsefné, 7524 Kiskorpád, Petófi , r0/A.Tel. (+36)-(20)-+sa,zzs+, : vagy es :e i 6 l - [ 8 2 ) - 7 1 3 - 9 1 4 . Leven du la okobriket t kaohati. K Já szberén ybena |á|kozunk! aI amár t gyá rt á VEL E N c E tí p u s tik a p tá ra k Zsofia (+36)-(30)-8a6-57 : 20. s á : .' , : : : .. . \ / E L E N C ÉNqyedi íl E t ( p t r S . : : s . : s : : , " < l Te l efO n :+ 36) . 1500 E|adÓSKlFsátras utánfutÓ. |ite(^ ^ r. -l 1ti l - ts_ -

MEGRENDELOLAP

(Utca,tér,ltp.): IrányítÓszám: ............ Elófizetési a620 forint. díj:

Az elófizetési dijat a részemrektildendó átutalási postautalványon egyenlítem ki. aláírás A megrendelólapot a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Ktizponti Elófizetési ésArusmenedzsment Csoport, 1900 Budapest címreké{tik visszaktildeni. E-mail : hirlapelofi zetes@p osta.hu Toudbbi informáciő: (06) -(B0)-444-444.

----

-

reS savá||o Érd.: cukor oIdotartá|V. (+36)-(30)-3 r1-7719.
54 csa|ádos orsoeme|ésrj konténer ure-oszs. Tel. sen elado. : (+36)-[20)-cct

B u c h i n g e r - m e h é s z e tb r j | én csa ] á dok elac:. !'::.::. e .e:: {00) (36)-( 3 2 ) - . - . . .

29

MNHB$[AT
www.meheszet.hu Alapítua: 1952 . Szakmai hauilap 58. orfolyam,7' szám 2010.julius Fószerkesztó:DR. D GEI IMRE E-mail: dogei@vnet.hu Tel.: (+3 6)-(301-267 -6447 Felelós szerkesztó:BROSS PETER E-mail: brossp@t-online.hu OlvasÓszerkesztő: NAGY 0TTT E-mail: otto.nagy@t-online.hu Fómunkatárs : SIJHAYDA JENÓ Munkatán: MALYA PÉTER E-mail: malya.p@t-online.hu Tervezőszerkesztő:NAGY OTTÓNÉ Titkárság:x]ss JÁNoSNÉ Telefon:273-2290 szERKEsZTisÉG ÉsKIADó : 1141Budapest, Mirtusz u. 2. Postacím: l59l Budapest, .: 294 Pf Telefon:273-2290.Fax: 273-2285 E-mail: otto.nagy@t-online.hu Kiadja: MAGYAR IVTEZOGAZDASAGKFT. www.maslaÍmezogazdasag.hu Felelös kiadÓ: HruOS reSZrT ti$nrezető itazgati, SARI ENIKO iigrvezető igazgatÓ MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND Hirdetésfelvétel : Szerkesztőségben Telefon: 273-2295 ÜcyrÉrszorGÁLAl: HusztinéCsekő Emma Tel.:470-0411. Fax: 470-0410 Minden jog fenutartva! A lapbÓl értesiiléseket átvenni csak a Méhészetre valÓ hivatkozással lehet. A hirdetesek ésegyéb reklámkiadyduyoktartalmáért a kiadÓ nem vállal felelösséget' TERJESZTI: a Magyar Posta Zrt., a Lapker Zrt.,valamint az alternativ te{esztók rtlrr roÖnTERJESZTI: Kft. Color Interpress 1039Budapest,Hatvany L. u. 14. Telefon:243-9232.Fax: 243-9242 ELőFIZETÉSBEN TERJESZfl a Magnr Posta Zrt. Level Üzletág, Kiizponti Előfizetési ésArusmenedzsment Csoport, 1900Budapest Elófizethető az ország bármely postáján, a hírlapotkézbesítőknél' va. lamint megrendelhető email.en: hirlapelofizetes @posta'hucímen. További informáciÓ : (06)-(8o)-444..t44 Elófizetésidij: es| évre: 4620 Ft' féléwe:2310Ft Nyomja: oláh NyomdaipariKft. K 1211 Budapest, zponti ut 69-71. (CsepelM vek) Felelós vezető: OtÁH bilKtós vezérigazgatÓ Telefon:278-5000,420-8654 Fax: 278-5008

APROHIRDETESEK

A virágméz felvásárlási ára jrinius 201o. 15.én az USA-ban:

3.2 USD/kg
1 USD:2 3 0 t F
T Méhle se p róg e p, < eretf Ú ro ad o. e| . : eI
t+JoJ-tJU,|-l+U^ ^l í í^^\

l / ó /'

rak tá | v NB méhcsaládok od ok aprra , ag y ke re te n ladok. el. (0 6 )- (2 0 )- 5 4 5 - 8 5 7 1 . e T :

A KLENANCZ MEHESZET
repce., vegyes-, dohány., akác-, praforgomézet na facé| ia-,
azonnali készpénzfi zetéssel. folyamatosan vásárol

Méhanyák re nd e| hetók . m er| stv án, Cí Arp Lcjrinci, ád u. 2 8 7 . I e| ' : (0 6 )- (3 7 )-0 388-s7s,(+36)-(3 0 )- 2 s312 .1 RozsdamentesFuretto spirá|,kaptárszoI ga kap ható' T e| . :(+ 3 6 )- (3 0 )- 2 6 2 7. 851 fajta mézeket, MézkiszerelóÜzemkeres pempcit feIdolgozásra. Viaszfe|vásár|ás, k mtilépcse re , 0MME - v eg ekI ap k ák ap ' megye, hatok.HungaryHoneyKft.Fejér (+36)-(30)Petofi tjt 19.Te|.: Sárkeszi, 255-1975.E-mail: inf o@ hung ary honev.n u. B mé hcsa| ád ad o ácseI 80 db NB 1S -os me n. : K iskun gye ész akré sz éT e| .(+ 3 6 )i (30)-s38-30e 7, 3 6 )- (3 0 )- 3 1s3 8 . (+ 2-'r 1/ 30 méhcsalád 2N B rak od ok ap tárb an vag y ke re te n lad o. ev eseb is elv ihee K b 16 : to.T e r. (+36)-(3 0 )- 9-8 7 7 0 . (+ T Ele ktromosp trgetoelad o. el. : 3 6 J(20)-s83-4988.

p é et, mie|cítt meger1edne! virág p ort, ropoIisz|t. p esm é zm é his még Hígmezet felvásáro|juk,

minketbizalommal ! Keressen kii|djiikfelvásárlÓinkat. Az országegész terii|etére l 20 literescserehordÓt biztosítunk, megbeszélés eg}éni alapján. szállítás Klendncz Jozsef, 46. 2344 Dtjmsijd,K zépsó-dunapart kereslink ország az egesz terrjIeten. Fe|vásárlokat Jelentkezés a megadott telefonszámokon' (munkaidöben)(24) 435-000, Tel./fax | (30)-940-800 3 illetve(30)-248-6004,
-'- i-- ^\, r-$rs

g Ör mme|értesítjtlk kedves Méhésztársakat, E|ad o 8o csa|á d os, urulos k onté ner a ny méhe kkeMAN 1 4 - 2 3 2 - eS erg esv on|, Kft. hogy az Eurohonig-BeeVital HONIG* T (+36 )- (3 0 )- 4 8 1 - 9 9 7 9 . tatoval. e l. : (bukarestiszékhe||yel) megnyitotta BEEv|T6i magyar nyelvriwebáruházát. Kész keretek., keretlécek e|adÓk,renhe d e I tók! (+36)-(7 0 )- 5 8 8 - 3 8 0 7 .

i I

I I
/
Látogasson eI honlapunkra: www.eurohonig.com ! Vásáro|jon webáruházunkban! Te|efonos e|érhetcíségiink:+36 / 7o32364L4
Baján. Kaptár, keret|écgyártás ( 06) - ( 7s) - 326- 604.

gyártása. Kaptárak, kaptáraIkatrészek B Unive rhoIKft',6 4 4 9 M é | y k ut' aj aiut z E-m 3. T e l. : (+36)-( 3 0 )- 9 8 3 - 6 3 8 4 . ail: univholz@e nternet. h u.

M é zfe Ivásár |ás azonaz ország egész teriiletén, gringy<ilegcserénali fizetéssel, áron. vel, a napi legmagasabb F orilulj on hozzőnk bizolommal. Nagy és Fia Kft. Tel. (06)-(34)-361-508 : Tel. (+36)-(7 : 0)-427 886 -7

Konténer árvízben A címo|daIon:
FoTT:BRossPÉTER

vag Méhe k e |adÓk NB ke re te n y 1 éve s rakod okap tárban. l. (+36)-(70)-705Te : 0033. NÓgrád megyében,Kazároneladó háveszek. Gesztenye- és seIyemfLimézet csa|ádi ház. romszobásosszkomfortos ( ldós korom miatt e ladom mtllép uze . Méhészkedésre, Tel.: + 36) - ( 20) - 91 36. 2-s1 gazdá|kodásra kivá|Ó!A me me t. . C sizmadia ános,7000 S ár- ház 7000 m'-en' Szomszédok id J né|k|, (06)-(25)- akácerdcj van. Te|:(+36)-(20)kozepén Hunorésfé|kereten b ogárd ,Katonau. 1/C .T e |. : Ktilytikcsa|ádok

Tel.: eladok. (+36)-(20)-950-9973. 460-041.

564-1656.

HU ISSN 0465-6016 WW'W.ffir Szerkesztó: PAP EDINA

3o. repcemézet vásárolokmájus 1.-augusztus kiiziitt Frisspergetésti
hu
Csak Oo/o-os SZMM-es mézetvásárolok fel ésfizetek ki! (+36)-(30)-93z-o422 (+36)-(30)-940-5548, Epedesiné, TÓalmás. Telefon:(06)-(29)-426-69|,

30:

(-t'

-J

t?

-\

\

l*

'o1

l$

Egy ország gzemejyes tsmerosB
v -ÍF +l

www.magyarbkarek'hu

a,

i

'{*

,,:#l
in
ffiq!919='
-1r'* á {

Á.*t

.'-

ffi..u-

E rrl

\

í ft

T* =eq-+=
r ''^ .ffi i-

;{S ,.r
.#.

3
-\
l.,-

<-r 1
^é \:

2\.^

'

{"liÍ""{

=i .. A Magyar Takar ékaza aho| bank, ország. ,ffi:"-> 1B00 ésÜgyfe|ei *. szerte Íiikmunkatársai néven szi|ítják egymást, a szónak és ereje pénzÜgyi Van. rugalmas A szo|gá|tatások és szemé|yes a lsmertség nyÚjtják amit azt, pénzintézettŐ| 0n egy elvár.
www.magyartakarek.hu
,L

Bff -$Hi:$
i-

.a

\ \,

*.t q
#l

;rrt ;K
7-!rr \ R]*"r

- ! ,- * í.t*/

{

qiJ/

\

,

t't) TS

"'t t't í- ". .*
'4t- n

,d@&
-

t*

l;,"r*.1

t

6i

'#r

%

l^"

1,. {*

'c

ir 't r 'vlr ( * r *

UB}|ASZET
M

Ps*ffi T J d,E

'tr

.il-,Í,,,tifu
.*..i# rx

TAM

.\.r.:.*

l[attenyészté5

--*.*{T
r-foH^ t

W $h-d
fu ris,

.. _$;
= lll,l.jili,"j'

Wh,tÉ' l-, _''_

{hi

\
i

':. \

11 Budapest, 41 Mirtusz 2., u Tel.: (1)470-04-1'1, OO 470-04-10 Fax: (1) O0