Lelkunk (itja I.

Letilnk titkei
dr, Michael Newton

AGYKONTROLL

~redetJ ICJI'Ile<~Jtibirfiaygf SoLiIs {C~a StJ.N;l1es of life !3~l.weel'll.nes~ #\4 e~eli IrIU,kii!l(ihjja: Jew'8ljI1 Pilblicatlorrm L P.O. E!iO*JM383. St Faul MN 05~M-OO:flS
A
iifI{l

AjanJl;i1!S;

P'e'91yne:k, s~er~be'tI' tete:segeml'lle!k ,es tel~l<itarsami'l~k
HataJlin!lls segi~et: iliyUjl,o.fel'esegeml;!'!'1 ild'vO'1ik:oszonttel'tarto,zom meg Norah Ma,ypemek, Joihn Fa~eynek ~ azon l~meroseimnek, QlWlk- id5t nem kfmelve 5:zerk,esztessell, tatlJiiJ;;:S()klllal as biltata<5~id ~jbetoolii ml)Jflikitmat. ~a((lello'!Jabba ~a.lamermyi kliensemne~, ,akikl"ltl<a kitartasa leinetO'II8 tefie e.~ a kuialmt mart igy e:gyOO u'talnMlui!(. bel ieJ~tiJk Utjait.

www.llewtyn.oolli'l @ Mi'cJlael N:~wron,'1'99B

USA

K6szinet

@Agyk01ltmil Kit.; ,B~est"

(tel.;4.glleO us I

2002.

Dr. Micrn@I.i)llJffi l\IJewtnn pszichoterapiab61 d'ok>tor,aU,.s tagja a'Z .Airneri~i lPs:rlcholo.. Szi$vet:s&g!l!!r'lek. Felsook"latasi inrezmerry.ekbil'l folyl~toft Oldatoi ,es ps:!!ichole:riipias.teve~eny~et ~vekig dolgQzotl 'cso,portoorapra:bcaJiI l~bi~6szeresekk'l.'ll is. Je!enleg til magan,pmxisiiball'l IJis-e!kred!lsmodOlSIlassal fogbl.kQ~ik:; illetve abban segiti 01lI I:lGllZafomUJI'6kat. h.Q9Y :k:apcso~lbalepnessenek lifIag'Mabbs,pirihJlaii;s, h~nyilkkel. Safat konreg:reCSS'l!DOStedlllr.kajamk fe~eS'Ztesiwel N',e;rOOn doliitor tmfedazte, hDgy lehet:seges a klielflseit az: eldz:6 el~te:lk emlek.ein till, all annal ,il.'lren~tisebbk;e;z;Ws hMbe useNiMi, ahol magiapa5:l.talfulalj,ak l!erk~k l1alhartatl'al1!Ssg:at iwn elso Iilil"lyve Newton doktQr s·okeves, s:zelJe,mvi!agg:al kapcso'la~()5 kul,Qlasi ,wnyagalt osszegzi. A ~6 to.rl:8l:i1est, amati'ir csilllag:asz, vilagut~6 ,es lel.kes.lleQIYmas.z.:O.iis. Moribbal1l Los AlliIgelesben in, lIJabloon azoillban fele~evel, P'eg~el!. a,Sierra. lNlevaclahegY" .segpen ~akik,:ES2ak~KaIUornjablil.iii.
'QUSQ.I!:

A sz.e:rz5r611

Minden jog!H!nlartva,

repwaukarasal.

beloome

a ktinyv baJrne111' Ires:l!etJe~oolTTlilyen mooolil WrI-e!'lO

Ha kapcsolaliba s.zeretl'le Ispln! N'eMclil i;lokto!1f"al, vag¥ tO~!IDbi iin[crmkilot kivaJ'i ~pni' KO!'Iyvbern, rirl:akl'dI, a}d~or lrton' Si lUevl'e~IYIi1 Viklrl!d'wl'de kiaidCiba, mi toWbbft~ jlL'k M~eseta sze~5riek. A, kiad6 ~ N;ewt(;):!'!doktor is 6r0l1Mei v,9szua, 1~\jE!e~.et. es. szive'SGiIi II'mll arr61" In0:9'11 mi~ye:n elmeny:t ny,ultoH a kDll,¥V, s IhQ~W miben, segrtstt aIZ olvas6knak. A. Uewellyi'1l WOrrdwide 'l'1Iem~lJdjllgar-arrrtall'li. hAlgy a smtzOl1ek trti min.den egyes levelre vatasz: erkerlk, de vatarimellln¥ft tovatlbi!jult A. kovetkezD oimrerithat: l\Aicha:.e1 Newtof1l, Ph.D. c/o Uewelhffll WorkJWtde

Hogyan ini1lart ,aszerzonek.?

a

es

Pr;O.~)l 6.4363, Oep'i~K4'S9--S

St P,aul, MN 55Hli4-0383, U.S.A, Bori!CitelV ,es nyomd'ai emk.eszftQ mll~ka:k: B&B Grall~ SI(!d16 KIt (tel: 2GB,.,59El4) Keszill!: <liZ IMIPliint Kfit. oy,omdEijBban. N~~~haza (tel.,: .IIW4ijIH36S) F'~I~I'as ~bj,: rN'a.aY hnrooe Kmj,uk, i1Ilell8keljel'1l egy s~at citnmel ,es belyeggru (:11181'OtI. arftelKot \I'<Igi11 Sot a; kOltseb gek fede~oo~e! Ha,az Egyeoolt A1Jarnoilio.l1rwurrol fr, merJ~~rl il'lu~·mmk:a~i k posta] 'I1aJasz~l:evelez~lapof! .

3

FOIismeFfirJ fflfljd:; .1! rejteUO'lUag, hoOi f I~tek, miOO tfJf!flmill. k A:z tit lefeje' ott LteZeit, hoI k5cki9 fos:z11kamfaJ. (da~feJj .<it.fuiro .~ .tit, s rojl' veultO taktyd fmbtJ~g. re~dte eDer eJiefem. . rf~reVule;fben .fiiJtI3mo~, M.NI,
(D. Gilhor fillan fC«li~s'aJ

Be'lfezie'l..es;

'••. '•••••

'" •• '•• '" •••• ' •• ' '" •• '" ••••

,•• '" ••••

'" ••••••••••••

, ••••

" • 'D"

1. teje'ze't .A ~'[didill'S ,.1 tavozas' ~tfejezet

.•..•..

"", .. , .• ".,' ,.• , •... ,' .,, • , • . . •• ~a

A 'S~e II,m¥iU'i~ba v,e~t3

atjaro .•.•.•.•..•..•.•.
'".•..

,'•.. "'•.• '"",2{)
,..• , •.. "'• , • , . 21

3. 'kIjQlet .At ~'ii'ii!mUli!"~s,'•.. ".' ••' •. '" . " " •. "' .•.•.•..

4.. fejellff!: ,A felresjklotth§le.k
5,

'••, ..••• ',.'•.•. "'. "'. " .. '".. , .. , .•. ,.... " . " ,•. 41

fejeo~et Az elhila!l'iod~s • '•••• ' ..••.. "•... "'.• , • , , ,., •• , •., • , • , ,., .,, •• , 4,B
•..••• "' .. "."' •••• , •• ,•• , ••• ,., •••• , ••••••• , , ••• 63

6, fej~~eti:: /Ia. ra~enet

:8,. leje:zut

.Po,

vez.eliliflik .,. '. , ••' , .'•• , ••••••••••••
•.•• ' •• '. ,.•• , ••• ,.•••••

'•.•.• '".•. '"...•.
, .••.•. '"•••••.••••.•••

, ... 901
' • 10S,

'So. feje:!lElt: ,Pli, ,kez'dlfhil!0k

~O. reje:~t: .A,halald6 szifl'lJilm~~~.ek •• ,', • " ••••• "'• '"• , " . " '•••. '"••. ,... , .. ,. 122
11, fejlli2flt ;Alejle" I'tel!: ,.' •••• '. " •••• '•••••••.••. , .•.•. "."' ••• '•.. , ... ,.141 ,. ... " .. "." .•. '".. ,.. ,.il67 '" ••. , , ••••..••• " 1M

1:2.wjlzoe1tAz ~letk~¥alas~ta:Si;l
1:13. ~je,~t!: t]~t(l!l;,tel valasz:l,unk f ., '"

" .. "'......

"' .• , ..••••.

4

~ ·Iejrast k. cl . soklkal t:t'ib~ bel.jenseim ug~veze11 kog rn~Uv liormalasa.IDj'ntellekiualis klvoIDcSI~ votl mindaddig.k elottre me[iltunk vissza.y vdse-llkedesuk up'a eges. Eme kepm't eredeOOtkutawa v41grn ftMedtem. az.amelyek tUi v~IOszerQe'k.Qletesu. tmivel az az alapelvllm.mkJ:l6jat es kOvet'u.a s~lremvilagba. hOlW normaJis eletet eJjen. es eddig szWl1U:I'I~a 'Iobbnyire megdlaSlolaU1ailol( rnaradtak..zsegesse va1jOil. RAjOOem. hp. gcmdo~tai'k es m. egyik fajdafonmnQ\IIelo ltie1:etesen paclensem llgy eros~erte !linjal. A haliatla'i kapc$o!a:'tbat1l 1:1.elmeik ·6ssmkapcoolasaban.oialQ5 kfuryvben s~erepl5ooszamolok egyike sem flyUjlolt smmlJokn. aklk.oz.lnkol'l I? Ha lete.itp. benrniJnk ~eJ16 amnbal'lleh!lllo'IJe tesZl. akko.nem li1:e:zik. kapcsolOd6ak ahllOil. miu:liill rne.elOh~nyeikazul oegyedul .i1ksegletei.zi. A ~aciElnsem a Jobb.o:zis es a kol'Fegressziii tec'hnikaJit .zedrk \I'~IUfllkf1l. csoportja?" l"iir1eJel'llsirnl kNdetl.sol ~o~ J d 6 7' .osan ml Js ~iiSZ .. aJ<"il Franc. mert megkkderl1ffil: ".j(el.Eiban el~ v telme~1el'l Ie-nne. mju1an aloldi eleHink lIege'l tll. BiolOgJal ~S2t{lniink azonban sehasem e'n.a Feildo.. Iihrpnolerapia egyik mOdsZEm a Iiljda[\. S1!E!lllpontjatOOl rendkfvOI jelenios a 'korabbl ~Ietaink eeerr:'I~nyeies a mai ol'10l'lk k. UB~ezilNii eg¥ felj. a IlalaJ gOl"ldol!ata eg~renagyobble'he~Mnt1l9hg. hogy megtapaSZlaija ml tortenik a lelkeik.1ijdrumlil.ir:'Sai eweszi.vdla!bbra.-A-rail'1kamaci6 as a metafizilka irnfl1i erdeldOdesem C~lIYP. hogy ravesszuk a p-A:Ci&r1lst a fajdalom novel~sere.klrritl 'IlOlt.zo. teszl ki. utols6 sl. megsemmiS'OIe:slol valo falelmill'lk .l'es~el. Azol1oof'ir h.takbal1:! Egy k6. fluel megtanitva. A:z. hogy kepzel.Ie ~III kQ:zdeoie mag3bari a haWrslelfiflild aIlhoz. oem fog kitUnni.ilIfL00':..jk lei l'iioo@"lmeikjelelil~sel. mint a hafAI uMIimi lelbe torlimEi IrQll/id bepilianiast.etesett ka. Amrg a tavaro emlekek as <I 9YErmekkorii trauma er:edetoofil'k meghaterotilsara a hipn.i:l_kloerl:i~em. Jemagarn termas~tem!ilel reg. hOgy. hiedelmeli es felelmei farrtaziAlt eml'IHckepeket sztllnek majd.yt.Elj.ameJy . vagy sz esak a hakilfilelem okozia abr.e..Bevezetes. lamelvek sokmrnollld6 re51!el$ooggel taria~fel. hogy tOl kockazalos es szakszerUtillorl Illl'lne barmffet€i Jdsarl'etet temli paciel1lseim ko:mbbl . A1.em.on t-ie>gY.y inlim !1!iIp16a telk) vUagro1. hogy togalem mat atlkoss:ul1k a tWllilagr61.eb~\la!Q leny.e1' egyid5sek.iIDd? Paradox mooem au.amaros!!_" r. hogy e1eMbern az ~lsO vilaghaboruba!! . Paciens-elm biztatasaFa azml kezdtem kr:serlelezni.jd annel.legul'6bbi aletere 'IIal~6 \l'issz.gha'it'l Le'l1et!i8ge!> tan. Ezu:tiil1 ~!IY faJ'ltaszUkus fOlfedazesbe botlol..sza~ oda.emle:~t El a ki~eiS. kifakadl: . Ez: a kOf1lyVeg. Klinikll pszfc~@I'6guskern: as hipno1:eta:pejJta~ent a p~ches tel'ld~ e-!lene--ssegek kru.Olt. hosslZu ah~9lLo1tat erds ffiinyeket la:ltak. H~ i'iI hal'a11a1alObarl mi~den 'lriIege1: erne szsifllmlnl.lIag.liz. mlgl egy f.hianyzfk-e' ismer6seirrrek ~gy kon'km. A Wapia somn segI~ a Fe~ On a h:alaUci? SwkoU iiZOl'lOOprengeJ'ii. _ . el. hagyomaiilYo:s.jatalemwffiid~m.eli5seg!~ha l:elsl(oo az ernberi agy e5lS~eki1!pcsol6das.iutott a mod'o'Sult tudat~ aJllapot IErg melyebb sz[f1~era.r iii2: '1~t ~a'l6j. hogy elkepzelta. A halaJ ulanr elet mjtelmei a I'egtabb ember smmara tltkok marad flak. Megannyr loonkJ'et 'eseItanLollm~ tilrtalmaz. akkor mi lortel'lik vela a halalulan'1 Vatob. Meg OJ: valra505 ernberek is ferrle~ atkil.. mi¥e1 r!lgia~kmltam a. telipms m6d:szel'hez. A hQlgy ~emek e 'hipn6zisal~ynClk bi~ol'llyull AbbaJ'i a ftindkiVOI en~ellY allapootban szarooltlbe mag:anyw61 es. rrli a oaj.gysern ffgyatmen kivCil hagyhatmill'K ok.Mogo/ i5regsztlnk.n egy batcneUel liltek meg. I':ratunk iIIrr&l..m ler e:s as S'i!in1en . mie1atl egy masikl:eslberl visszalerl1ek a! FOldre. Ihag¥ jxmt. beierl'k epite1t em1@keWsb!oJ<J(. mondja el. ba ooa~erlmlnk? 0 to ve'lOPK.il telke va:lahoonan Il'IMhoJ1lilan jOlt..lam. embeme-k . en ~. hogry a hal~[laI vegeler szemetyes letezesOk. SOl nem~lyikuk r5viid !IS iocre meg baratsagos l. szemeW sz:in~e magarol .ellfllml'f1I~g'ba. hogy a hl~rrOI1ll:ilt azemeJy lelkf szemlill'! ker:es:tHll be hllhet I':·ukloantani a sz. eae:l\oeljilnk vaJamiyer'l ma.atkatmmam Ogy e:re~tEm. hog. oldail1!t sWl"ltel~[i1 gyabi:l if&JdaJomra pa:_rnlszkodoft. Kiozoo~rleriti(. so 19y a splriWalis alagulrU! thke~ve a maga is belephet .l!natl:ak vagY oilvashattak sokan. bar ez ill k:onyv tarlalmab61 j '!Jisstaaiootlam.11Il3gs2:urnyUbb.'znnen~it.vE. ~zAmos.VEiletienUi lL9Y foglalmnlam meg InstrukciomarY h09¥: most terisn vissza a ~. es majd \lis.~meslelkekkel tefi mennytlf5zagfaJ flzikal vJi!agl.zepkoru 1"10 seli 'lArta fol s.ti kapcsoial.es loglkusan eg1J'1TBi'isrro2.gasabb I'el1dill hatalll1iBlI. hQfilyan tlldja. menMl1is :proiblema. En net< oka a lelki identilasunkra V01131kO. ~detbei1 aUol tartotlaril. slkep1il1l~s vagyok. aid ezt a par81cficsomot ~ranyjtja'il M[fidfi:zek a keird~:!5eXsz emOOriseg III:lrltenelmelll'... Mikm a:z:t kartem.@. ajtajat. hogy Ilshanyukkalldoben ta. A halalv8gs5 SCJifC1n mi'nde!'! fQld~ oel'unkat h~bmralow.zllt:. fl.edi e~e-1ej!9nDr:Jkezt i1I_ lliluriket ~en. Praxiisom kez:deten pii"ciell"lseim ilalaJ I!iItanl dologra VlJMlkozo minden kerese1 resl}sI a p~.lammg'ba. Vegitl is . MeggondQtaUaflul a sp·iriluiills \liiflzaem!ekezes egyik hiv6sza'll'~t is a1kalmmam.eamQm~a a s:zelfemv. miU!tan a teste m~halt. reinkru-naci6val kap~ Cs.iit A kQ<:lelmllllban Uibb clyan.Ian relkuflilt.eleset 00:12:-0Visel~edasm6dositas a 52.ki? Mil tes:zOn~.eEeteinek elerese. Inogy a terapiia.~me~f1 nem kazditem dol~lIIi. Gs6kkel'llteni. <I klirlikilli !lalal allaFlotaoo k·erillternber tte5zatncMtJat ha. vajulil mi t-ortenik ma..~elii 'l. te-s.ese mialti bcinatanak a forrasahoz~.k 1($1. as igy kontrollalni alt. hog..et 8elatltam. ·lalalkozott Am a. hogy rrnel'1en gy<lkere:Z)6 emieJrelrnl<: a multblll~ ·~rmenyeink ol1Ja1I leljes so·tat 'kimMl<B. oot or61!(lelket Ha tenyleg !.sz[ge1e1I:::i~en:esen51. h~gy k1leFl5f!ilmaMualis sz. hogy minden kapcsola~unk megnakad majd a usaJadulilAAaI a Ibarata nkkal. amlkol' ~pp befejJette !3I.elkekkel is.y mi tQ:rtsillk a l(lldl eJetek ~tti id5s.)m kez.etesell'e. IE91l kfllorJas.'Iudatos vaJ.koms munkAvaJ-slkerOU meg~~wnteliflUdik a f. amml kessElI dofk'OO1ik.hMmJk~e ert. Munkam java tek nekik.

sel. kl. Ilyen-oiyarl. Megkerdleztem.hogy tera~as ~empontbtll sokkal!tibbt1!t jerentett klienseim sziimrua. noB}! ~ na'iam tirl ~ge!1lsoklele ellrli:l9_~ egyoohang~ool"ll.al elerl"li a Ie:r~f? KepzeljOI< at az e:lmet Mrom.em!a~~lel .t n~i!. Ar6t.e· tejnki'e vOl'latkoz6 .enek a helyes sorrendje. loogy mrlimt 'ferhetUlnk ooue. Eppen az a tel"lY gy&6tt meg klrernseim amta· salilal! hihe1:6segerol. Hil egy ktlensem kepes. okfej't6 gol'ldolko· ahanyok uQyal'l nflmtLldni!l.eUek.ls egyezett A SQk paciens~51 szflrmmo.- reteg a.e:z:odesei velgyllnk A tudalfol6Ui ad OtihOflt vaJoctil id'eii1tilas Lmknak.tesel<rOl b~nyleges me.sem taliiltam a le. A legkulso d'. ha:gy onlmnt ULje~o:dassanak it szeUem'llilEigbelllalki slet te~isseger(i!. A.adon assrocial na a 001'011 ul'l1~ eletF61 ajl(otott gandolellal alapjan. hiQgy Iklienseirnerl keJ'esdGiI m!nte:w be1~phessek a szellenwilagba.sseg es . valojabant hal is talali'lalti barateil!lak e c:soportja. nom ritka. Ez:el'l 01Ii.mber flOO1 md mit kez..i: rotrasa.olni a.m Jawtmkat.vtIaszolm -.pirtWili's efl1l~ keihe:. ille!We a hipnotlz5r sluggelitlta elmeleli strwktUratuJz [g~od6 voillasrokat adl'lt En ert te. liszen fWhelOilk hcm Jenyllnk legmagasabb szfntCi kOzjiXll'ltjailoz. Thernoon az ember hlpn6· Zisbelini 'IoIim. hogy rel~eertell'I1ezlk a wda"taJaUljukb. ~yre ~obben erez- 1ek. A k6v~5 nltegl I3i tudia'ialatli IS zinlj e.ktp. oogy ollhonosan mozgok a temaoon.ottes tLldaMi~lapotban revel alanyok nem rgi!l1:~bt motivalta.o~ykor tllda:l~s aJlapolban is m. Alvaskof alacsor1yabbfiiilik'llElnciara. ~s $z. kutatasl. ugy l.elekbol kapoU bes~funoI6kkal. iilmi! nem tart i9laznall.ak a S.t.1:111. meg.tet~enek lennenek a tobol e::. de es.iUal vallolt egyetemes ngmsagck3il is ·i_a!maiZnak.9yunk Ozelile:!l. mrni:se.'i. ils ne\m r. a probaJgatas. Ahogy non ez ese·Hararn.yet manapsag Iy..ajt6t !tell kirryitflom.Bszita.s halludnalul'lk IranyftoU mOdosult tudai·· aJlapo1bal'll A ~(PI1jj'Zllsba ke!iU16s:mmiyagyhullamiiil ill eoor aJIa.6UemvUEiggal kapc:oolaoos ke~desejm f1JJteves.e1roJ atJ:ott beszamol6lkb-. hogy ho~eMrl'iress{inkal al:.ssleegyeztethe.!leJel( t'Lmkronalis te'llekenydget A klien<sektOl M..em!" MhJtan bef'9jeltwn pBciel'lsemi'l't8l1 a filgralkozastj as a vele keszfteU maQlnOr~lyeleJek·et tali'lulmanYIJrtam. Mol.znie.eleim szamanak !laUe".'r'mflk.b legmagasabb kOzpontja.-&zio soraI'! viss~ke.letitnkbeli aJlteregol'lk emlekei tal'olo.dnak.i'eS iI..p9rtomool hi. igm.pnozl. A szellemvJlaggal kaposo~ !atoorn o1yaf"l gOl'1do.yre rnagablztosabba viltam.st krmzill6k Ldmr veJlk.m az Informad6teli5swr hallar'lam.em.y 'eref!llW es ~ere1alkoki.rek se nem .wt.alamennyi memcmoosalOroor1lk i'iyitott allapoh~ban bldiliTik ilyenk·or Li:zeneleket I:le.joUam.PQtl infm-!lliiciok ktl·zillott uQyafl oIy~or akadi nemi killonbseg. de aJ5fO'J'duIMI'. Ihlogy a hipno~isb® levo em'tJe.'ZslllS'l'I'IlJilagrol. "Itt.1Ifsz.l'l. rOggoli o!isze..eJlrrtll es maltoR besliilgEl.k hazugsag:gaJ v!itaszJ\llnl.latdg-a ~ukkantarn.ekkal 'raflitaziiiil· na a sz:ellemvi~agrol! vagy szab. ~!etve arra V(lI~0l)61lImutat~SiI. s-e nem halh.! fonlWigat.ii a hfpnDzis eleJi!'1'IIer~· ·1'iJElZ'unk meg.oinyQmak nell£lillyafl. za'IJarodLam.lgyan- as termme·t:esflsk v.nak. I'IlfIg.reiroek emlske:ibe tM8~ nO be~utas fMlOdsze~l'il az<'i~aI sikerOltlllkeielesil:ell1em. A kul1tas rendkivOllassU von. A h[.allrti_kaIl fEilreertelmel.lekirenlell ~relro4 :sz616 ~$UimoI6.lllleMirikoo k.. probaHiJim elle-nomoi alUtAooil<at.l. MUrikaffi 'el:€Jen m~tanllltaTll az: ilI~POS keresztkerel~k rottevesel'leF.krderr~&sere7 'Iudnl 1'(. aITletyek a Foldon elc rHlkelr: .delli azzal. most is epp 5KE.ri.ahol <l. daff6:JOtli e11l1el'1ek nevezQnk. /Ii 1'11pnoZJlsban I'vo az.. bOl'cse.emelyek a h.lalas~j hamamsan o.tirkenta Erek-et a korolret 'egymastol cs. A ludatfololti a valamsilli':lyi Informtictom el't01 az fntelUge:ns ene. mooikIDv a1faszin1m lassuf. deltma kapcsoJUnik. smmo11'1ak 00.!I' \1'egiJl kirajzolOdon el6Uem 'egry model! arlol az orok Villigr6'l. az Qlb alaU mlJoor. A le~ekkenI e~t ef.!.ki mag~ Thet~bal1 ~(ll'lbal'l iii. meglepEi an e-g ybehangm infomnlk:iot adt. mAIltf1a.el. VaJOI'I mtll'rlnl{ire megbrzhat6 e-s:zk_oz a hlpn6zts az Igazsig .taJa!asanoz ki kell szell9:sftenem a kQiibbi ele1rn ~onatkQ:i:. GSak_Mgy a k:edVembel'l ja~o. az oUrnonornbaJ'l . Nem alrnooiLInk idorend1 sQlI'fiendb~n.erulnek. r. valakilloek as. Ilogy pacterrseim ~ijavitai"lalK. KiJlatasom el5rehaladtc'ival azt a megdtll:ibenro renyt tapasztaftam.egtesszOk. egyre koisebb S iJ!'J:arU.rglat61 ~rumarz!k. Ali is nnegl<ipaszti:aJtam. el. A ludatfiiJ5tti vailoszil'1lmegl m2r' l1em Isegy k{i'lol1ell6 szirrt.!' Ossze.i'lkemlmdni a h~Pfi6zrson.rclnalnCllk.anak. lI'1empedig alszik.nne valamltyen m-od'.1udatalattink. S ezM v.[I. hogy a szellemvilag me:g. hogiY ebben ill tu:d!at. mint ha elohfllltuk'el6~Q f6Jdi . Alhogy ese·trol'6setre ~a!adva eg. de egyi~be!il. hogy beszelje- es es 8 '9 . a lelkOnk sl. es semmi bi~gt1yitekot seml<lllAltaml erra. A legrlobben valanol az 'emilltett ia§t veglet k6zt helyezkedtek.lfent.ulllaoositasilak tartom. ~yes.s korAbbl e!.o regre:~zr6t Szitmos kol'1YV foglallW2lk az el5zli 'e!{.\!'Wag Ikmbnb5z5 res. oElrrnbe.ldatalaJtlijukbati Ilatall . sZijllem. es a halalutElini elelfe vonatk·ozo fo. A.(!!etefk.gyakorIBSSal fepesdeft:enn k~segmne1. klfej.eS. de ez sokkal inMbb a I'. lIlanem a lilek maga. me1yik . as e2!ert vagydk ilyen . k(lnibbi e.an'ts~anrl. az nek 1'61fll.alla~OItb~n az alany kepes emle'kekel fabrikalni. amelye1: kieg. amel. IlTlajd iii meg alacsOJ1yabb fr£!kvencraju' tMtaI:artOO'iMy valarnaly Slinljen atlnu.lUek Ieleka'll~poOtukb-a. hog'Y~l!dlam.m a:z~ :zel. Ugy d6nWttem. anov. hQgy bilrk] is rnegtmmisftani a spiritual is tapas~taJarait.ho~JYalanyafm l<OIClnooz6f!eppEm laniik volm~ iii szeUemvll'agol. mfg masok semmilyen konkirel spirutualis hittell1lem l'el1ldelkezt:ek. hi!!. eml'ekelt. rendlkf'ljlOl 00001'116~lmllnYOOSz~moI6k ellenerefolyallIl<lltosan. es. i'I'1il!.gfigyelesek.mag:imyos a f(j!d!5n. szarnQs.QfI fel(. MUll1kilm $loran mindeil'l essl~t u:gy keretek.k.p(l1Ja jellemm betaffekwl'lci8r61 fokoulIOSM a.ib!il:nrak1:arozodo m~stJ~i i§.htdatQs elmen~rJek felel meg. 8l'flel.'giM'i \l'6gzem el az ehhez SZUkii6:g. hogy azmfl az mma:inkoofll sl:'ello~e'k .a megteleiO ajt6f'1oz a megfe· lele kulccsal kell r<enclelJw. tvdatoo elme oem tudailtalen.. i'I'11ar sZ. A:z. A harmad Ik -a legbelsii. Kre!'1iSleim k6zt elofordullak mtllyen'llaJlasos szemelyek. Ie:. fallen I«!l'de5~. Hipoozisban a!Z e. ha meglaJ!l1am hely(j~et a szellelTlvilagcan..el dolgona rtJ.yenl vilayl'1~zett.y ·az. hogy mluilan az alal'lvairn a Itorreg res.a'k iii l'Iozzajuk l<apcSiOl6doll!ldat!irJapot retegei vilasO!:ljal( el.gadoi es ~OIt1el'lli.an meg ill s:z6hwf)!'Hal a W!rJraJzi l~r'Fals.i Si tucfiata:lmtlnkba k..l:tekkel.asunf.elkek ellero rel~ettsegj siil1tjevel. eg. ahol motr egy magasabb era. mOdisrerev. ahal a. Mikenlleha~es hipn6~iss. rsjilttem. ahog. egymasban 'sfheiyezkedo.

s. al!Tili~Qr a 'hipnOzis ~!Jet oik kok szAmm.eI1r61 jerenE!:ti'e.l!!sz. cg. EI~iiile 'gencsalli: meglepeU.ra at esetlerrisok \I.nrYVllsk 'rne:m~ienseim kom1)bl 'BleM!:jne'k a oomula'l8sa ill (telja. s.irMyilou rend W'alkodik. kruernseim iil~a. . hogy 'll'anl1ak.(j cse.ellremlQ'tragbaerk~~t m: .lezhetfk a lerek~8nt meg:elt ertne-!'lyejlwl Igy-eksz-'eli'lll uQlyan kKJ'!.2. majd az OJlIl1al'l t1iJltene! 'IJavOczast ismertessek.50 ~ml'<szefiezelt atl'athato kepe'l:Kap= st.eU il1ir..ossz.l'UI rtillis kliel'llsejml'0l hall~U 'reszlet..er:edme-Jliyl akar-ok e!!§mi . Solaitll nagytavolsagot tesznek meg.ru:iec1d.gednl.a. ezert .l"ly'dek.aJanili misU tw:ll'lban .dQtlak valo.gall1ak E k. 12M iii konyvem a 'relsorolt :29 eseten kr'l.lSeUeg ellentmo. hQQY'Iigyelme S2ab~onl vandnroljol'l ielen. TinmeszereSiEl~ olyan olvasok is akad'nak majd.elk.e. nogy haJalul1k ulan olyaii1 helyre erke. . 11109'1 :e~oDenek hozzlim.Veg~4@lm figlyelmeztetll'lli. a~lrO~ elmof'l. A ~olilYv elso rejeZiebeibel"l 'laJlatihalO. lis . al!lkor azoIk .1.re<Ike1es~eppli:!n ugy lallam. mint amlkor egysz.t 5 tartiiilmaz. V.i-li~ ill5 me~~!f!ek.:alMulfatadnl' olvasOinnnak aiZit a.rabbl laletek.roblem~t okoz a ~~Ie..e!settanuJlmooVO'K leilrjak.ii:oll)NiJel1 beml!ltatotl !elki 1evekenyseg. tiogyiiZok a ban jelsnnek. h~gy maradjak cs6mlbel1!.a fezt meg hatsfQ. m5.gblel !ilil~ em~ak®!>i1!ak lartja maId axl. Mimlanl kiv.~ halild i.a halatrol .egytk kl ienSJemsem 1ucita folfdezoi mebben a .m emle~ kez.m ke'll. amf.ieJefl'lef\'lek H.zoottabban krilll megtll!i'IIi1Ii.glye~lel'rl"alkalornlen a 1e-1kekteverkerl!y:Be:gB6I.e:t!o inkiullliiil6diislJ1t:.ek telfe8 kroool6giijiit ISgyesek.tizeves m!Jn~am gyOm.h9tekken~ megelt e:leteikr~. Ii fejej\loetekett (fgy s~erkeszt€ttem msg. ds.llfleg a I€lkek.jaMiam. es otykor esak egij(S2Iertudn£lk follmre:sni.eret er01: ado Uj mejy~ege 1:aru~foll.ei~~ent meg.s es meg.. zisb. ahogy paciensemet fag!. akili! 01. A l1ipnozisbalfl azonooi1l fontos. 1UnlnlekmaId. .1laSil rem6Jlem IlgO'IlQ):llkozfk :m~Jdazen.melt:ielMli ~ioosef. hogy meg e 29 ese1leirbsal !liiillli tilJ~tiJli1 mar.ormacl6i gytlI~ji.sr611 €saA< m&glehe1(lsen kodos eml'ekkep€ik lIallriak:. azQrtb'a'l1.rdat:Qs i:sme· ~e'~eas a. el5zo 'elet'eik uMn is tilSZtibbaf'l emledc.alkototl eddigi elkepm'lese talalli jekmto5e1l el~er aH~I! amit itt tabU A bemutatasm k:erQl6ismeretafIYag '~. u.ormaciiWal [s klegeszUetlem.oomuia1ando es~'~ a kUel1iS~m ticSi k6ltem lazajlbU besl'i']geltit 1ru1almazza. nagy amil e ~t)nll\ilbenalvas majd.ga.rellg.i1ar.1~ hog~ eml~k.)- IJfl<IItalali<.em-\i\iiagi elalOk .ek_e. teMt l1em \lagyok vaJfasos.epzer4'!SE!l. a.I'(malikoz:6aJll. :l3dzonyos men.Ji B.lIZ On msgmtOz. ~rI.g~ademisal p sa. szamara elidekes torliilllesek kj.em berek.. hogy aiZok mik6f11ltuggenek ossze a $ze3!emvil:agban sal'2ett tapasllaiatailkka.egyl'lilijittem. az . Ixmlako.emberek arciin a csodalkoza!l1t.Ie'. aiUKnek ie1ie. hogy na 3.ke!lytelell vagyok l1a1aro:z.5:1k resziletet:e emlekeznek Hsztan.o.Nagys.!k • .enlen esak a ko.tlhlk~ iithQl' gO. reszibel1i a ooly sz[1ke miaH:.ozhatdk.A smllemvilFigban jaN.Ita_srtas.tltf(jlmsll~mr a paoienseim'f!l.ia~ jlJkat. es csod'al-a/I:!al ismertem {IiJ. emberi&eg es j ~gles:z:n '!.e:m'lekezes 'naljJeil~ei'ilewg.. ro~ HI u .erro lenni. aikJiknek.ig tanO uljanak Eli kOnyvben olvasi'narlo le[r<asa.aJamoU. Az efttek bil:o.llCiihail alZOl"llilQwflai vag'll vallasi n~efllek.sat lig.y:an poolthlipnoti}!:}J$ It.egfti 6Jml <IZ eJejtukbelll val6 e.ar6sz1nUleg slmbjekliv.emh!ikeliae.yelive. A:s::relleflilvilagban lelk. rnert aklkOI' sza'badol'l ell.!:lM~.k119m flizikai val6sagaban '<Ia16.yetlel'l eg)lihaztlnz sam fartozom. A lerkekl1ek a halartQ~ a irovetk. 1 ElPfOfdl!lrhat.o:r!e:neseli:l:!t.heJ. mig rnasok anna'!< va'amety ma. ony\!lbel'l eddigi 'll'alamenyOk meg8rosr~esere Ilslnek.ezz&J1Iek a hipoo.~el(jelililleny lialni az .eznelic..eseUeg p. rnert r. rumE!m az. ~eS2:bt!i'Illedrg azofirt.ot ~sak e. 3_Z oe'1iim. nogy klJllatasi eredmenyeJm ismeJielese!e az ese'ttarUJlmany rr':ujd~~118 1'e:g~e{eICiIj~. ~ogy az allanyi a kiv<'dacszlIJfU nyamllona!ol1ltart~!.el~ il'lform:.oltall 'leNlni besdJgeMsQrJk mell1etel.ooeguk nyillt bepilml:lliri~ ha!lhata~lallsagl!ri~oo.1~azQdiiJsballl. huzOdik meg. ktltatasijim eredmenyekent m~~is azl taJrutam.mil is . b~y.iciot. nogy ele~ijn!k Ills az 'eleliink ULilI1i idoS.l'k be" Modooult tlJ{jat. Ugly gOl'u::loltam.1!T\:1'U1s1eg-!jr=e. hiilJii! u~l1i' eietrt5!.kon teet!:f1izikall8:~e~asek '~l5rbllnetere \laiC! .l. IE~i!ies olvas(ik k .stal'l'1iii.sei't. m 1m a mostarlira. silknak. . ~[ell'!seim g~akra_1'l~e~ik.a.t a: s\li?illemr\lillJ:g:.t. MfaCO. h09iY milyen fOJfl1!l- Ez segitseg azoknakaz olv. ~ tobbi Q_ktMta.eglyik.m eI6jDtt.eS'~~leg soi<lrioilo-anhatnalt Onre.allapo~ball CI legtObb em1bar hajlill1los ell. hogy az olYa. !JIYOI~11l atfok 1I'I~ldk o.elt ele~dilktl.Hzm61 az igazsagoktol ~61t.ekig minden eseUanlIlmanyt lerovi'd rtetllem. sph'i~ualis telleg.bar1l pont'OO'irn m~fElleJnek il!WI6~1l.Q !!ilf.goll: l1atalmas telV~eflilis~g.gyaz o~6 onma. akik l'Iosslu.ym ikeAt milkodnek.o-.f1d'OSal'I ... ill szeU. K61.ott zajlo t. IS hog.oo:ese' houM!.alll a2:meseken kiszitelt magmlfehJet'elek szo(. BilmlilyeJ'l1lagyen is. Minda'll nelllli egyeb.ooM szarz. !logy ~V'lk'ill"lasik es.01:aktiin1eneser.

i(isszatelll'e' on eletbi.. A kM eseport ~()zoU az a ~ll1ornbseg. Szavar r(!JvTd.erelm~ntobeavalkoz_Asokat ve. amil'lek az 191B'"'Cls 1111111enZlajmval1¥ vstett \I~get _ l\. t3S meg kellesbEo s:z.elllrmt A.oban f01fJD szam~yek k~nikailag'mar megtiaUak. k!.ek. es en megis fitek( FU!1CsaJ.a sz. rnlkQWefl eJil f610lrof .s~aJerteka m4s>ik oldalr:61. Am armyiro elboritja a . ~alkenek iii l:e&t~I' lOl'lioo kllebegese . hog)' e1lrnondhassa:m nekr.nnfarmicio..1v-a:l e-I5keszfl'ettem 51: ana. .ElZ: infQ~m~ci6v. AztiIn.!atom magam ~laI.Y. KoriJIOHem millildenki cut gonriolja.II.ort. mull t!letlf!nek a befelazes.gyarazatla bontako~ nak ki.. .okoU l10zri .s kat. hog.zeletbeli id5aJag-uloll'1 kereszljj! elvlHema leQiurobili foldl ele:h~oo. a J:e. A tudatalatli hT[pnotiklLls s~inlr61 9'iOFs.gi¥ artem.. teteill'ris&ali'l milgvoliU lilleJ. At!: . A Ilelkek megleneWsen kOnrr~i'l hagyjjk el testtlket.zl altarom. hog!!.egyUtlmCikOdni velem.Iatom.lyant.elkerzdi fQlich~'zni a szellemvilaglba k6~t6~s fol. EZ mrtenet!!s!!n egy 'rtjvfd eret volt. H!albltoak ~ lenntn'l. OI'V'CS 1I11yuQilatgatja a feles4i!g. Hogy mr a kaz.aJ az aJany mel1tjl1s kepei egJ!m konny.UnM. ahogy ujra ateli a nala... s azt ill meg!epeteset 1iikr6~~ amlt akkor .ISbegelt" Ls welok lI1ezRi. horn' sgy ketabbi ~apa3ztalatat lerernti meg ujra. (al. 195mar egyre nagyobb kezd valuzol!"li ...ternekelflek....\(.1< efl'lh~keit el15hfVju k.aiban aooU leirasok &s:z:hangban a. ho[oft e:z nem igazl Ki~ltanek. Ml'II'el elmejill'leJoi l'Uldatoo.elbben rordi16dnak.y mar nincs szliksegem ri •..alanyek egyr.e15z5 eletlJ'ke-t be-fejeze halalt hfpl'I!oll1sMi"I1e1fdeZri5k emUlkrei ~o'Zott? Noo" mil1idkoetcsopi1rl: arjl.ogy olyan Ill-l'lo.1. l:z:gatott kmrisekben buggyanrtak el5 ba!aie. a fejemre. meg mindi91 tebsgek .. a lestemet. amikor az orvosi lero'le'$7itesek hat ash megis 'iri[s.liHa!l1atelt. hpgy a hipnotiziiltal< flem em~ekE!zl1e1c issl!a az alrneneti hah:iluKbaU! ili!lt e1menye'kre.e:nvedefl:ekli5ll Q.!dja.t. zok.'ban. A mely v hipn6zis-balll'El\llD emberek m:1 tudjillk ellTlolldani.eji <I!il elme-jebell elojovo i<epeket.ekel a slli!lvakat e!!JY {erli mondja 81 mely hfpmlzFs. mert atalllY'lm vislonyla~ flatal lele. ameiyl4lk az orruk eJ6tt vSlnak semmive.gezrek rajtuk.kliensem . Aif. 12 mlrll-sok mas kJiensem. de 5 lle-fI'! figoye1ram . hogy az an~arnehbeli l. Imgy milvan elmenyt el at a I'fltKai tes.amiben ~JlI I's 5J!efepelek. Ez nem sokk~1 azutim tiirtBl1t nogy gyermekkari em- magabilztossaggal EQy'-Mt P€f(. hogll m~szabad'Ldt:arn a ~st:e'mt. A.rarnat.. Az elOlo eletekbe VdSS-lliVivo hlpnotiK'L!S iror.egy ser iranyllO 'ulasffas 5egftsegwel . mUIt.. de en .e t'mek abba vissza.i.rasz h'ijtli. kite:rulve a k6rtW:l 8g)1011.a bas.Jlma..roa&!. mrlenlk Uyeflkof.iIg)l'alil i'iaJott . hogy I!. ~ste:l1emt Nero haltam meg igazM".idlOl.. Si ~pr6t)!Unak megeril'l1~el1ii zil~n:l targya. hQfly.l' M'eflpr6biLIom e1am-n az ell'J'H~!jert. vjssZii'il~e-k a les~ernF'EI. A szolmsosnil ez kisss.og. Va-g'lf meg i's'il O. OOg)o':"Hell Va10fQban oem vagyok ~otelban.iI[krD'&_!i[i elmeflyt atelok a(jllilk.· g~tlan III1'Brrgernsokalfl me-gte'Uek.!I $zOreoos=halaJ--ujrasz1lkit~s cildrkus foly.a.mer! iii tEste:rn te~esen i1<1lott..hele' merjel1 ugra_n i regmliltfa ktidebe.eJllem\lllaggal kapcsolalJcs Ik. kijloFlcsen elelvaszj'ly:es hel)iZetekbel'l.oolodn8lka sm~lemvilaghoz vE!2!eI6 atJlitOhoz.s2aerntekezhessen e.gfeges testi halatl k-Oileloel1. Az eleil'lt. Ie Slillvakra.ere.IlilUtan lassen fI'Im!"li k-ezda megd'obb~lles. hogy eredlmenytele!'!m pl'6b~rl'lak 61!l.. .omat A te~esegem at I'nalcmf' OIyaFl hil1ete1lleJl. hogy m~ghakam.. a '~nye[m~.z.{ln a ludalfolol1i s!i:!io:lteernetem a!anyomat. elernzO reszenekegy kis hiinyada me~ mindi~ funkcionaJ. Mindket CSQpOf1lbeliek ate!llk azt . Amikor vegeZlililnk &. v~lem minden fendo!2ll'.zzel ill 1gerl r'Onl:OsmenlilJis elokesziro flIiIUvelettel.gyikelliM<eil1ek [oJ]dems.:. TudataJatli erze~elese e~ il'lkabob htljlal'u:io volt . !rogy.hOfiSz. hog~ a teslem 1.. Most tavolodo1T! tale:". U9yani9)l az is ktilc~l1i!is>e!'!jeUemza mil"ldket Gsoport tagjalra" h._ ahom' a tLl~ datfo!attes tlilapot emlekej' egyre jobban el6j~n nek _ iii ~1r.ezek az emlekek fokozarosan 'elllalvooy!Jlnak. az. .lgll mar k6s:~e:n wi arm.no'Zi5''bcmleva .• g. aJckor egV kep. hogry \rami Togom.o~Ramo'l !be. OiJ~ elorehaladvav. IU. amiko~ 'poorhit'llelyOk a veget ~rj. . apoloneJk lepedO'l hUlnaJ. h a l.. <IIMgy cl'Nrosalk . .tuk fOl6'l. hogy f~rosa mooJ:ln tebegn:ek a tes.al . .resz:· ben az leg:e~zs~OQ-yoon d0190. as .Os a haialkozellli!lmenyl iltell:e'k as az .e erqsethe'll kapc. amlt a Ilenany percre'megha~~ '3 . A sz.lUem ct. a 5Zerhre~:nes:em vege1 erl'.. amit sajat ha~limak as. I:l'akJ EZ.cMd. raillbred. Immar hatalms me!lnyisegll.ro .erdl§seif'l'l1El.s erzl.tak be alrFOI.3:matM. Ezt kovateen egy v9d6burok vizLJalizaU'aJ1as.ere.. Soka_n s-zamo-1.anese.emberekhez beszeillf. amit remje'iCim blzlond. Ezt irovatOe.valllt'el'"l. A fir~ a kllensem. hogy lliUasmljorl . Altal~b~l1j Oi\!Z.!1y.regresSZitl kezdf!U tazis.delkezDnit:.llit.: No!S". aklnsk epp rnest sagtrtetlam. hogy tl.01YM. azzal . mintha egy ntozifilme1 hitnek. 'fejezat A.a kerdeseimre. leir6 jellegCi ikifejamse'k: rmletes rm. (Az akmy kel'lyelll'letl~ni11 fesz~e'tldika es ill 1a. amikor iaija e.my): 0.akar. h.e CSl1PU r.hogy tJ8stuk wttm iebegtek" es onnan nBztil~k. mi~!"! is bEllepni 0i ~enenwjJqba.J«lrwlr_ebegsm az:t. amik ismtlfl1eUk.e ceija!ldl m6cfosult tlfdat:allapo1ba v. lliogy nem jtd el lMoztii a g:ooo!Olat'om.m amnban alkalmazkadi'k ill helyzilithez. i[Jetv.om.20k altalfoljegYl'ett . csak e~pen 'o..-sWn'ktl'll'k!vOl. Olyan Iitr61'van sro.! -. ami elaruljl1" ml tilrtenik v.zszal'lto elmMyI'. hogy mi~yen Is a1: elet a ve.altadtinlbtt haltamlaju kltelban rekVEI Vrs. kliensem 'egyr6 m:ajo-2iottabban kez.armazo .:abb !tfe~ !:art. f51E1gbaleseret sz. ismeroserm s.!dl~t.eti]nk halaILJnJ:(kor. egyNl! maga:soabbra eme!ked.

oleleben m~r.. .orliJl" .. P" regr Ine1.~EgyaMlan neml C$o!'.ucsa.oog)' 1tfi6gffjl~e(k ~a. e. Mogy meghalt.hi1lJtna ~!Z~rt? Mi rndiinesetre nem Ikfik OI!lkall'l'Wlza~ ~ttil:n altl!.~any(1m e9~Yhat.Il:8i~abaJn s:tffl!s..vUiriataJs:~szolilyMiF'It ~m aklrt !!iz.gilt egy oJ~n. a~ enEl~gilll~ri!Y I!JgVMl'o!~. _ $QOrOOClII11" ..ges.ahClogy megy€k tovatJb.s~gel.1a!!1l'. !'iii. ~e¥edl[ei~mI )J:ollna a ib6rllmet.57k!e"!'\\'. ru11l kjfroU1 A~:lHatenl Dt'.Orbejami a ~i1a1i1llkfjfmid5· i s:wFo<m..lt ~s helys. I~K:rloos. ~~t all .amikoi' ~z 'wszIi9~~tarok. 00 inkabb a letkefil 'II~Hl$ Br~s:eit.ltemjelent5s Iilllonbso&get az.v.~ hett1~It. Dr.da1nm~1 es1\lltoro . ke. ~enrQ99~~zlv..Jda1~tQ$ $llaoaarrak IlennitNin~s tol:ib fajdalom. ltljekozatl1an." !efiot:jlika.~ .. Slulytalali1l vagyok Dr. az.).s:wltl6 Ke. A lil1'asod~k eSIli1em mar !'I'1!€lye:b!ben visz mi.ellernviila.. ln~em POIFltoiSa:n. de: 011 Q!ell~ITII'!.. hur. m~nl1tl!a.:oIJO~ .1il.rgi8imllJt t'1l.. ~'eieml€Le!EU:l .lm.:.adt'6s has!Dnl.. haha!elmeoybe.~emaJ~m~t.sina~ aza dologJ.. az eimooy.atene. diE!! en a!zt ~~etn~lfI... Miri1lt leI~ memi91~n tala~.amHror kikertil . N..zo 'eee~e~~k :sziIil1~ baf!iT!€Jly ~doPOlltJara: es 1old..t SZ~QrU6ag haJt. spd~~us el.ogy Iebeg.ami elM:ua OI!:iBt halililuk Ihel~in8r.! kG<l:OSVOflas. millltilill elhagyta. A 2'..Il.rn€r1'l€-ire. M.'aia ten~!1:..91Y~kraml lFl'l~r a haml t~m~d~rt. ' 1 A.e t..:: Hbgya!1 :suga~ru. hel:ii'segfl:evek killOffilb5:cl:ek a mQG)taniakt6I. valC!)f.~ Kil1yomj<l? l-iIov:a?' /1. a! t€stet? A.'I®gig a hllldold6~e~l k.slk. ~ ~ .~ketft f~ak ez. . A sz. amit Sally me. Mioo~gl ovatos lJa:g~(okaz otya~ 1M.lfllut}elme... mirittill<l v.: Egy erii. Ndtu.i1IIamily\()1ili ·G'IO IiYOrrllki.t !eom! rmlra s~eles kOfOOIlJ ismert. €:QY•. A..:fisiOOri alafl)1 ffiEmdelkezikazzal a ~jrel~!es ez t*~et M az:nagy fii. ver'.: Igen . . Ez ill eTlilberil~i\i'i· n~<ir. d\a~l.lIQtI elhagyja <I 'gnda~ meQo/ rnness:zire.. N:.. IN. 1 rna et:5.gv lkerel . f.e.zamol b~.. ~i&n.nk~t·a. a I~~kfi!m .ia.entekr rrw.e.c. Ih.estemoot lOr.V megl1alQk.:.ad.s<it t1~3Il.lltk.amik(lff k!imegy a fejeliii? A..atesWb61? .ad.01yan allatszoanfehGrvagyok.bad'on mozogn~1 .1tglba.d!atlo~tU s:ili"tr® lIi!j. aim l~kEiklet Astiiban f0cg6 ~Iien$ ~:erllk~re~eU foil mer1:eg~ .~e. hegye atszakitoUaa.~ gyakrOl!I1l elfojtjoa emkillliU. MQst J100r Im~tfI3k kifete .2iempoo~aool 'nines ~~Jento!S'&gie ®lnnak. Mar !i!lfogedl. mtm a!Z illiso.esele(rlkek.el~l~k ftirud~~~ ~()rfu1) rgy~ksze:m f1IY!!l!Q)Odtaflk.i6k(Jril.".s: AI~~k.jrjlalmat lerez.gy a fenyesseg ta!\i'olabb . haltldklom ~l<liellOOI1fl sUltcgni klez. ~? .1iszri1la~orn.: Es ez.lI tart ill.z~s~rm ~ 00: 'C'ket k. Hysn ese11ellbewl Slakmailla. N.~ranas ehre.ft a.da 5ket.!.e1 nooa nem IOOnnyti mimlen e:lmurt.yolt. minlsem f~~llilliil1. ijllt/illt: ~ 9" lkiowa !M~t\Ok.ek !j.~llfiIira k€tes. I.Z. ~ama I.ja.urn lerlillJe? 4. egy IJtazas I<amlln hle2ldloolik.Megh!..k&z. !llol~.iles: !lis kilprrU9wamo. All!. SaJIIy. hogV M iileto ill 'ilisoonytag nefi1l rreg~ vagy a: !'l'agYO!ii! tavQlilm~l~ban m~:tO!'b~nt ha1atar6~s.~ O. mitt j~~e!1J1 ho91 .. fen\IPcmt...g l:. awtan. Neml ~. Az el~5 .ldla.) D:" IN~:~a:g(:l'(m foij a rryit'ffi&lzOl okozl:a seta A.01610 r~lmyes5€grot lN~h~f'!Y allarlyom azl t~tta.ebbe'l"l! ha! ~lQbbiesetben 'erolljteitt ~ " ~~ aooU ailali1lYregurobbii e:8~e"liil:ka vegetjrelzu. toMkomat . .):nY09Ci¥..1~1 f"OQIIa:lkozlila.• .a~lthass.s.! i!:<l~kall!l tarijaJ.olva - pD(ItoOSam1 "rol tud alln i" !!10k-SDk 101". . Dr...al-1e t p.. lEis Iii..mll a.niilyl] s. N..~ug~l)Z.rn1l a.bbi ~g!~sBiTa! 15~rverl.eI~~t.I"!:all1i1 ~illanatabain? A. .l mQ$'I. iIIetv!:! a ImOOeflli idOkOOI'l lilleglh~lIal( b@:szamc'loikD~~t Az.. ImnrH~r\~g9it ert. Of. .re~ a.. 5si1.es a .1tJr..ocg¥ a fI~~ldi res.In. Qt"yalll•• . 14 ..at. .rfi" akr eJme:seO~86l'J"ibal1! eikOv'elke~lt b halalat.--a.z: " .i ~glell.~~ulte~e!ib~.d.:zilirJTd IWruI511'&m.en.f~Hf'el!e ..lIn miJif..etrenUJI .: Es mi iflll':.N. . kivam:~is~g j.A.Jg~al1l k]n~b1il.mityen i!iJ1.bEm ~arofE.~!li 8z~k$@.'e hezni. h()lg~ ooklcal Inkabb nYI)Jgailom ~s.ama-ikai []er.an·lJ:taLa$ k02ibell ~t.. ~sa. &llry.k a:z' in:dliali1lok lelma..veg.A.:Mon. nim:~enek 'Ez a hab'.eleteban kellematrennry.dlja eIIP()!Jlt'OSl'lJ"i... fet>ergeg lfeRe 61 toeljeoon k&iill mig! maso!<azt: ftigiyehek meg" hg..El:lermeszet:es ebhen az aJlapotban.Bf!l:I'.i!!.len"! Mit {.~ t'l. ($Zjjwu~~):lE:gy Idcsit I'1Qit1L .ol.~mililie belei.s.. lhog)' . Megjegy:. miFrllha.'f\ ~~~s cse'~\\l'r~viflk... Ez az .za a Ultnyt1' A. Joll van.':e~et. se.:..!lnel).QWhamoooU mob' ell i~i!'*l:ilrt!3'~ltf.zHtlflilerrL FlQlyeli~n ral'l1l. . amin 'ii'~lam ity. Dr.aZQUll11!rn !k~s volt s. tt:E:s ~"IOgynez ki mOISt.c.an.w.ajzy h:eliyszfllers.tg\ atnelyeU" i". h09r megrnotJt a.em h.lebe1'1~" s:z..:..'llimrtol. .ooi!nem 1~pasz1a. ami ifi&m is JevegtL.ieirtllUrnmSa as a tarlult leek.at 'VaJamennyierli b~~molnak a sZ<I!hadsag eLJrririku$ ~r.Will {'Jro.K-epes.! Kel\emreM~ Illl a. ~estE\lliIet.::IZiUtiilll.t is el ka'Jt IiiOOrrJda:llom" ttogy hflprn6. kinl .ye.mmil :se!n s.s>€geSl>e!1np!)flItja. hOog.t.e .: Ugy tJrti. wdOitalatl.lo~tilt~~tti szi i1ilid~a ~u. . . IN.arjaJ . l'eveg6oo!t! li6gn.i$s4'Jt~roe~ o e-"s az otlalilielet amlakJO!ilmjnd~gtiSZlhik .en erQ athu.~Vi5k kL Dr.ly. ami} en. hogy .. ol.akJI:nJm:b.: ~$. IlOgY Sally l1Iyakat€9:11 kOOeJlrolll<lilotltn/ii'il~IO I u~oHe a~.:rres.~.52.k:lc. ~enye? baniufl. ~. l. imC!Qr{ MJ!~'iJiapill~!N!t~bM ragyogo. lhogy lI'ifIilyeffiie.a~i.: En:·erm.mgji!l.. N. Dr.llatl.i~'nk" I:lincsgrarloitacro .. ejetbeil fels. Ninosen€&< akada1yOlk. riIYSSL.s".:: A saj. . 'Cilyan ~etSlOrt vag.g ieg( Ipe~.pe1teglet megngye!lo ~'O~It[D(ba he~Z:\I(iltomp'1om a fI:ij. 1(j''I'at!iran . es valM.filk minc.llehememirnQm .!lirrokr..tttal S2.omast 'erz~n a nyak~bao>Al. dlll" .ugWo l:oorliFli.eJ<ie~kara\l'. aM. (s=illoeij: Mint.e.r.: Tudja iMll1yftaliiii a mozgas~M? Merre megy eppenl? 11ilIe.. N.tebb ter151.A"l imen~ azt mondta.ll~o~.za..81 Mrdle~imre~ .

.: Es siKerfi~1 A.Z:OI$lg folotl.::i'k. I'll.. . (Klfeosefl'll iisszeh~z:& wm~'iU 3 .: Olyan l13tl'enelssen sZlomor"..Mffu11 A. am i rendkivU I fQ:n~os· sze~epal jMszif<'a megfl~ugl:3t~srolyamat.l humaronek.. a nOz. Df.agydk.'liianya lrilnt.i• 100_1'1 zilriJ<e.• de ..ttuk!.tlnla Je'Jcn ke:rw. N. Mnyesr A. '!I'akimtt t.tllnl. A ~fOdol'Q5 ~elkek'!..lt®'1. hogy lIOegvig3.lIWFiltit~~O[( ii'lekelik a t~le'Q ba. Ilblgy az uliiarsa1 valamirele .sftil. rsleJ'1lE!Ilr!. han em a hal"l Iber'eI~Us~enek tellsm@f8s9M~." de valamf kenynerit. ~ok:o:nok fdldi.em . N. Hi Iti..s.. Dr..l.amek It:il'1m\~....kar! ~szilillet~:AmikQr~eUeseJ'flelhagytam a leslem. Van vaJamlszimbolikus me:I1IYCl a 3-5 F1apDisgl¥iliszld Q. l.sltet? ' A..• atest.• de ez a.Esmit csirull on ebboelil! ill plilanatban? A. or.DJr. Uifilyes feherseglJe' . olVin Mgyo:n Dr. melViliil .1amilyen mac$..: J6I1V>8r1r.. .• f. Most mt. la~fli es ~cruabbl'a is' h~zzai"e va1amefJl.eR'ElmetMik. szakoon< A lelkekbem nem el mmb&(1 krv200sisag iii 'l:esWkl:emet~seflek lal.m okeL. sz. elle'Jl. v'ilrrl1!ak rnfll!. Ez Mm a szremelyes h:elyzel(J1\: vagy a li'Iili~ra" I~ hagryotl emberek imll~i euekett~nise9 ~kb61 ered. ami huzza? :1\. ho-gy 1.: Ah'I.i1t n.e:m dlly.a~as21anar. maradrd ak:aJrO~.e1 v<ll"ll1lak.apak szarrtl!Jkr:'Qicsak ~r(.rie fil~bell1. h()gj( Ilem !jIes:de:1t el !!ngem orokre. lifl.: Will fl'lje ·r6:loII:Te~ek. hggy Wi~i !ltreu:e az enyemett •. hogy hatoU v.1 A.: miillkel'. P. de rnilYlha aft monetta volna.: 8rre fenyesebb . . V.9 .. hogV ezeka relkek ing.y@mliJ~ z iiJo.: Dr.y mie1ob~ in~lllhassa:J1ak.::M~E!ddigel~Wl wei !'illl'll' a! talkil !€Inns!!a Illfizoaoonek. N. Ugjy.udok •. Sa~relnek ~endbe tiJo2.nyeget. mikij:zbell'l barat6lNal eayOtit tovabb l1!l. ha Ii'lag.00 vegOI elv. mar ~rrl!mij~ Ser!Il tehet .~6.cka ilMak hogy so.~ iilrtamat slmo'9a:t£Q .ti1:angja ~r m~aJbizl'Qsabb): Ige[l1. aJ lkem . A2.'!ud~k mmaol'li. a folyamatot Hog~Ei rrna ~e. mjntl1~ e.yIlWSt.6k n~~ij~. Szeretnem. Ilog. vall egy €I. mar jo.:. t~5. . lehet annak.g. szre!lemi' entitas.. .~apvelo.'!1ow.zWI. A ~~Iek: talan ezM: is.t kijvetk. ' -16Idom.talja Wimt? Dt 'N...Ia!ahogry Sf'll a I&. ~s nagy la~Lik meg eg. Am akad~ak oillan relke'k is.a i'lrS!Iyetik a te. de ••• (naQiYsmmorusa-gga1 a harngI~baJlJmos't. e!oomeUek" lit sz id~ei ho. sze~limvll~gs~ps~g~t.as: nam me~IY tilkiken. mrut a s..ertiflm.. Bari:mlnl7: I7:Ml~ve5iZJi~ot. hog'll a ~EHt. IN. mil cS!l1al a rM~ kQmettel'lOl a tamada.e:. hiS&':em. u'igirnyl!e~rem! s .. hili E!re'l:ne..\arnak.: Es meg.eFletiH1 i r:erdszerint' <I ~elme~srg.l'£W.k h§lek l 16 .. a Jsh ercS6:g intenzitam? A. emberi !eUorrn~MI~ ~ofMoo hirle:len ejszakad.. 16ttb Qkiil 'i!l. UJ~:a mar.ebbei"l a p~IISlWJUb:an?' A. megcs6kolja:.eg!S.k.C! tefl~emel tartIa a ka:rJaban •. D'f.nt az erat.rai(lk. Ma e'en~:edne nnagat.arnaly a haJ\al'a plrlall1atiiogm llihuzl!ll .} Ret~e'netes. +.as~bar'L !S~ny lelke meg a_kk@r ls oil teste f515Rrebegett. amlkor mar tovabbleplifllnk az [d'aber'l.. m~g oom :aft(aJok. Sally. rogtoo a.. !nogy 3iZ:erO. Sa..er01tel:ce.~gy I~~k.gint 'el~~g:yttl"!k a F€ilatrv idobi:l'il. ."" IJ~ meg nem tu'Clom elhagyni WiUt .rlmek e~em.dot'iiWt[libll.. hegy a 11a1~llJtall'l 1'111 a tecsWkkfll..rzeli'Mk: kOlOnboUlekafoldrekt~t lJe mt islapasz'~ ~il..aiismeri. ["Jam akarmk ml!1ldjart elmennt Gya!<ra1!l:apas:ltIJllai'lrl. a A.Hy..A lelkek.'Oero tecso[do:ent Most t.IIenallFliil Va~1imhlekJ IDr~N..z. (simi kezd) Jaj..aszffast ~ek .fooelban.em ..anaik m!:lgilllapoo. IOU . az il. vala1iiogy.. Simretli'lemr~hallUdna..t maga 'kO:fill .: IErtern..iopOr:ltra.!\1. l1a . akarorn. l'Iem ~riutm~gj .y f1aplg. meg ho~szan tart!) bet. s~eretn6k fI1iI~ it! mama. ~aiil.ihitr'Olytat tinmagailliaiq: Ig&11.•.. hO'Q'Y El[llaQYjam."ami e!lijk a ~estem~dl •..: Sally.. !ivohibb egy k~ij ~i)li!'te'bbfehel__ szu'Iiw . Meg millldig ellel'l3JI~k.akik a hahl~ hel:llSlrnii!in maradnall.yon akOiifOk..eg utim ~em. a.allaka kacsikboi tQze~ puskak el5L M~l'l!d~I'l'l1![lmkeE hiresZ'tele$ ellen~fE' a ~elkek gyalllran' mil sem t5:rocrnek azUlI..Qn:etutall¥ Az!t. De ez~ meg nem erl~lt€! m~ egeszen. (S. mar MegJegyzes: MegerOsr'~ttem a Ikepeelelbe:li vedopajlSOt az . (HMsMi 5zllile.an rneg!~to.~tdallJl9yallio:ri.drii! ..szerel'etOki'll. mig ellWsziJ.: M iooenlilt egy!fmna.. hogya s:rer~ lietem nem mO~~at . ~flraigyog6r~ .(Sfrflikwd.J:Q1~em rei r.mqi$lU mara!.z er6 . i1If'I'~.: Jol vall SaIIllI. :N.. Sielil'!i att. Win &ez' erJge. megprabalIBflall1i.:: ~I~eg (at vagy 8t'reZ va.ttJogy.I611athato b~s5 . meg neMn. szeretet~t.az~az uwbbi es<elJQeniis. lriamSfos. {egy kf~. P~6blil~m vtgasl:ltlni.. h:ogy nnge!5bb megl~:tnassak ~.Qkiketmegg~llkQltak vagy al!likvi!irn:~laill bahue1ben halta~ meg. megmOfldana. de mlnlha.!"Cola l.mI . 01'. N.'Zillm'V~iJgban§Milt '~. (lrr. Hideg wgyok.: Igen . N. a.erti arz on ul. Vt)l'!ako(j~kelilld'ulni Dr..telik az idlQ" kepes-e Olff<l. nagy v~lamermyJN t~dJiiliirimyllli!fi!i A.nw. N..s'dU'h900.Wr1et): i(6z-. mill:etlek ~ak a '~adlak a llelsteJilUnel! Vemel"l uszlMa eS<ioos'!kek rul"laml A Ietjem.iii.!lfta! plililinlmban... N. szamilra meglehetosen fol. is.alno9iY en szeretlll~m..ik. €IS az itt a A. utmi A. Will'.eteo. . llcIny kiir~t. es hQgy meel tW. '.i2indr6maja" ~10:IiI6$'e1i1 gyaIrori fiatal emberek hal~1a ~s. V~llamrmagnetrkus Iro .. .: ~s rnil(lrMnik 1ilflCiS~ az on 11~lkWe~? A. n.. Nel1ll ~s..menni."W ii:lduljaL. el iMulel:t . OOiY meflj~k . me~y a1aitta:i: wany·~ Sallyk.jllelet- adasat Amint .S. Pr6:ttalok befarkOznl a gO!i'!. N.. de..:!..: ..flIi a Qe~eret.: PeirligllJdom... ~!)I!:. amikaf all: im:li:a!1dkmegh~~f. itt 'IIIilQyo!t S~cerelinem.

!!a1nsvar N!ij. nanem mage.m toM meQ i! s.k'st kQlon smbabfln .nak vfgaszwl6 jelei'illeMit. as ~z gyakran meg is [atszik az archJkot"L Sokan e~'Kor €fbbtlennak ra hogy odaat Vililami Ulfii-· lJe!F..r~i at en en es j elhag¥f'ia Foldet Ez otyan megold\atlan p:rotlhhnak '~Ove1kezfl'llenye lel1et. hogy gQm. .art ez utat. 1'IOm' mj.Ud-alukkaJ ff1aga.t afJitjak. hog-y sagUsllk III megza'rlarodotl lelkeknek eLhagyni a FOId'et ~rrol mS9 b5vehber1! is boo:z'!§!ekmaid a zavart ~a!kekrtll szolO.tef min.i6utan megfe1e~oel1fi':!lkesztiljUnk ra.r megefGiOOk elves.amnormalis elrn&ilyek ir~iiti f(lg. ra . megbimnyos-odhaes hmk armlet.~ HI .bblln kOzve11enm a 't. a nazastarsafnkJo. n5 ill p. A lfiipl'1021isban leve . iii.ent kepe- ferrntarloti'.epek il sajat iEilkOnk refte:d6i. f€tlekk.a batarftas pooiliu ~l8. h'Ogy'b~s51. nem esnek ketsegbe a haJaluk miatt. am~kor e talaU«~ZIiIl!i1Ik ell a hQlZ~!lk inti ha. a ko[Ie'ldiv emlef<ktpek a Ielk-ek osszessegenek energiajabOl veU artal1'lok. AAOQiY Ii bdlcs mamt. ha ~Njuk oket El5tortilllha1:.szkfu.is hogy mOtsl j61 eUI magat. Ezerl font0-5. Val6sziillU.mk tl'lljesen 'eltompull.lkalma!Zkodas· ban.ln e1jldthatLiiikegy maga. jelezve. azelrne atvagja .detTiki!'!e4 ljon !lIZ [do.I9a:rdok:l6k dgig mennek a relel< liZ: adopllilt [. Ihogry tesli haMJIa:t kIDi.pcS1olodi[<.vahlsanllk a Jolyalmalan.1:ef<ettefnk relke. ria Iho"z~be1egd~ vezei hozza.!lanyalm gyakiran em.akoflkenl ell. a megbocsarlas. mart at a sok!k ·as a. a Mr'iyg Elmull hala~a[kat fOltdiU.ial'atbiiln megp. f10gy nil l'I~hez id5kben eljiin hozzam ateqem".azuljunk.tara Ezeklbenflz abnormalls esete:kbe!'l1 a 1els6bb.~ 91omfosloode entitasok a tulo!d'alrol ~i1lernelk a r. megtrntbuk az elmenket hogy a splri~L!alis kommufIIi'kic16 altorrnasse 11 sokk e. hisze<n kQzvetlell'lm ere~ het]rJk:. A hakfoklas aspirilualis ludatassag s:zempontjifl.dirl: iii: lelek 'IIigaszti1L~asara. kl.'islartjll:S1el'1ki sem hal mea' ig:azan add'19. am egy dolgot mar most ietzek: a mozikb6'1 es it konyvekb51 ismen rejleryes kfsertetek remk~peJ szerle fogllak fosilMi.. .efnk al'Tfl.el:eknekaz :a. arnikor igyekezetlik elJemere nam vo[tltk kE'pEl'!!ie4<valak1nek a gon(lolalaiba ferkollli. amig ernlek-ezne'k 1F51rl6n..11 eros hatassai voltak az flle~otuda.akkol'·lruta oiloet. h09iY lalal.mjnclketl6n'k tuclatalat6jabaJll1m~~ler... hog~ a !egvage!'l! s~iflrte miH"ldenld rnegookelvs tavozlk. en his:zek neki.lt.s klfelisalm arr'o1szal'llolnBk be. hogy .zereieU s~emetyl iir6kJre eI'II'.!kra Ie i as j a fB:ldi e18~rnan.r~ete. de olyan je!lanb5sa9Ielj~s letii.. hogy :s:zereteU hQuSitarrozQnk ~OIlelyre kerOiL Amlkor egy kisgyerme. kOl1lirit . Ha hirtele<n Inaltlrlk meg'.z.pr'eS\Sl.4l9!. l'iendsmirflt eleg. Hogyal'l keszull1etullk tol legjobbaru a haliL1fa~ ~letQllk lehe[ rO\lid vagy hossz.·dott. leggYillD<rn. A halal rle. A lemelesel'l a l'1overem es !Jay tele \ioltul'lk szomorusaggal.et.e:s. 'liege kiSzereg. miet5'f\t a m:eJlemvir~~feUI furdul~ak.vig8sz1 nyujtson at e~knek. Ile>gy alig varjak mar.csalQ.Mi ~etLlflk legkrn. Ugy hiszem.lakelllek JrusztraoiOOrzesOkT~ . lehelulflk eg. hegy nekivaa'hassanak a spitilualis UIa1iisr:tak amely a Mke es. rnert tudiak. AILItan e·Jtunt Nahany masodpercig tartott ag ege:oz. diill'i!i a rf!l~!!S.lmnyaltaallapotart Anyam .sOIbb tudatallapolba.v. h~glY uUin:a mfndkettOnk a nyug!Odt.iliigb1lfl vagy akar ~gy kesobbi I!!retbefl is: atlolckal. ember.mll!kben IAtni fQgJiJk.laUal.asabb rem1u ludla~tmz l~pcsQIOcInak.U.. hogy ill keldeU sokk. iliSive Ii! m~ ~~'S ~~btil'] es2:l~(he<lo ilgyl"lullarnUpusl1ll Lltat (Lektorim~.ooettoo tavozik.[yen azelet ata:rlln.est sz. ~~badsag ujra rtmedezetl elmenye.. a MldO'kl'o:kat segitok azt tapasztaljak.kQll1ak: meg a szellemv.al egyuti vioozatertunk az elhagyo-tt SiZuloi hazba.a16sag~Mz ka.~tiiena megzavarot1ott h~lek oom rrkarja e.vetke:z6 feje. K1fenseim iilZ.lal8. Ahogy tooti 'tOnk.gadljak el a haiaJ t. as hOoQif az a dol()g I6.h()g~ re~ihenOnk.s a gym rutal erne-Itfarat Ezekben a pillanaL"Qkbal'l meg.akik nehezel'l t. akikel most otthagytak.eve'1 azonosiijak. A gyaswl6k a temeteseli ~(lnban ugy e~k. amelyek 19.ek a i1alillt a!Z ete'lerO e'lveszles.ezet A j«)llIetkezo es~lekbOl megludhatjllk. abbol a 'il<l9YlooJ ered. Akjk meghlll~ak. mig.ea. A.ras voft ~.emlekk. srlvrohambarl<.barJTIrJyen rfividen is .lj:a a m6djiit. folytonos 'kapooolatunkatcs13!k azert. aml. ilomszerli fef'lykent Felenk nyult es moselygott.hoza szellernvilaghoz kapcsoloojana[j. hogy a s.n enne~ epp ez elle-nkez6je tortenikl A ha:lallJan elveszitjtik a tesUlnket.~onysagu nk.s.uk.rJgaszlalmss~ szemUeikel.erne:les omn.!Sagllkta -.es d~.tek vagy Ibelegel!<.e:reUein'kleikeve4 nem akarja elhagynl a test l1aJalalfl<ik a hety.1Sege. mintlnyaji.1az atm fOge. meghil~seg birodalmaba v. SaiEIt eletennbOl is emljlihe~ek eQ!Y tlplkoo pef. a fejtll1k foloU 'lebeg5. pedlg ·Iulajdonkeppe.IIalo. H iiIIZI:IDI1 mar mier6b:b szerelnr1:elhagyni a fold afi.nyebb S~kaSZ9:. hogyelfogadta a hal~Jt. hogy a szertarlas a:lart aludflll.!dlnk.eny8'l.A ka.. Ar:tllam hirtel!~n hall meg. hoQIY a IrIlmrerem '9S Mlagyjaool ~YSlarre MOle &.kes Ozvegyasszonyt61 all IlarJom. [e]ezetbeiil. de egy.~ • kz !!ilfa es a.sek a Wldfekm!k segileni abbafl. H'a egy '(ISSEI" elszakadt lilek l'I1~is meg. hogy a hard'oklOk egy mag. nagy legahibb illosz. gyasz mfaU nsm figyert rAJuk. Nehimy ora m~lva. nog:y ki!ptelern les. de OrIJKkevalo' eletenel!giank a !egfelsobb If!lek istenj flfeJevel egiYesu1.ztetl s. ill fifl1eny . hog).o. vaIl eleg ~ !d5nk. De l'iIe'kOnkis megva~nak OIl e.es~leUek. fA hal8~ nem sotets.tn~ris sf)(\jitt.szrnet. fgy el'erhet bel'iii-Qnket a sl:eretet. h09¥ 'le:lkQnk az [do or(lk'kev. Ez. es u9V dBl'1t·o1. ll:1~ljas . Az e:rze'lmi lira!Jma egy ilii5 em'benrael oly mertektlel'l &lnyomllatja a belsQ ludatot. maly aids delta a1lapotiblll meruit' Kflpesek vagVtHlIk raj hiog. 4. rnert azok sivesz(tettek haland6 testLlk fiizika~ s1:emelyiseget" IRerngeteg tennival6j uk ellellefe' az eMvolQU 1~lkeik al tlldnak bellflunket. 6ar akaidnmk embefek. hegy Ilyenkor ugy eUtlld 5ket a f61di flesllol '!. hogy a% egyKll.z: <I J!ilekk€'1 valo komlnunikaciora.

mig a NyUas kaplJja az OSz! Mpejegyellioseg idejen megrrIyl1ik. A f~toibbefil edd[gre mer pOr'ltooan erlik. egy kicsit.. abol most van? A.. hOiW Iii. lesz.. a Fm(j folotit? A.\11i1~tlem. IN. mintha •.amet. nekem ugy I. Dr.az adou !fiileldQl1tklgo marlekiben . hogyfe'lhi5k vattek k5r1l:!l..epjJen s!amciltak be az aJlagUl FaJdh..le visszaten~s iclejen.S99ft az ~j 21 ..~EIOO:zor. N. El iii. :N.: Nell'rf'4lek semmil:Ol.lakaj .gvre tavolabb a folcl s.. as mondla t'Oll<ibb. N.l'a~6jaban oo:kk.olal:at vera . Dr.es~ kMlI. hogy m~ mfnclig ko~ooik a FE!ldihCiz.• e.olt 'lIsz~namv~lagban." HI.p41"1 elh:a9¥ia a tesoot Ui1ja mB!. (~itrtva): Nem! Inkabb mem .: EZ egy . arnoQIYaiZ aJagClt ."" mosl bl!ZtonS1igoofl erzem magam.esz.: On most ep. DI'.~OU.: !-!iit neil~ ed S2avakibom kifejez:ni.. N.: L~he_1. e.•• ige.: BiztOl1sagbal'l e~i magat.jel.: Irja re ne'kem m ..0'1: at at 3.l.flV es az alagumn vaJ6. lelkek !IItazasa 'l. Folyl. f61di fulhOtat Dr.:' AIlogy kijoH az alaglll!~bol. N. Bar a ~e'k. ac A. hogy h:aladjak t.yell'lgSd h~t.? A.lesekim] szEimolt be. kerol haliila l1ely.~ LJlgy erzi.yjik. es mO. .:2~fejezet A szeUemvila:gba veze. bimirlyen mas tJei'ilyomb [S.. datudern.lrkeseg v.zell. FelhosfenyeflSeget 'IMok. esazl:AfI meg is te~..jLrtas kowU elte'h5 ido 'elharwagolilato.. na:gy·na9Y mr&ge:rtes•.er csaU". N'. Dr.em.~Or latszlk a lldao vhgen. ami kUla:nOOlik a. Dr.assal A.lijatO'I.yok.etol.. N. lit..Ell aiagut:atl A. oogV eg~ m. mrg masolll art iillftjak" hogill' magasan . Dol'..." egy kis f8ny. (s:zul'1et): Nem.: FigyafJe. nogy ki vag!.. :mtlkor egyrorma Massw ill nappaJ es ai 'Sji>2aka. hogy az erz. olyan Ilihetetlenor csiifid~s:". Amil«lr mag aulagQlban vollam. SiWbatyozott f. tornmo be. N. hogy at a l:eslilkMz kO~el nyj~k meg szamukra. tlJda. mit . ahogy maly.Iila1. mar vartak \I'.• tiblos.: fellsz6limne!k. l109Y nsm :laUelegr lTslla!l? A..rn..s meg mlndi. .ak.<isik. mart barnentem az alagulb~. Jimyes kodoL Aimegyek ra]ta. hogy ml U5rtenik o rill ell Engedje. ala£ll~tofl' .rul:aliil"l<lik.lk. nann l~lmtam a helyerne'!:.. VllSgall alanyaf:m azt morndj!'k. alarry szinte SUtlOg\!\B swlal meg). A FOictre visszaterlili pedig cs.: A.egboltCifl.gu1hatas vi&li aket a szallernvilagba. [)& mar r.s.: LatJa eg¥il:ltalan a FCildet? Maga alan vall? A.. a Fotdr.. mit 1apasztaH A.etren IiIliapot<ihaz.al egyszerfibb.e.. aaoi\l kivUI. de azt is pomo:sal'l tudjak 1«. lehetwges . at Mns: IITIBl1F!ernelen OJ 1:IZ. . empatia . ulUnk mar solootl gyO'J:satJb ~ElooL AI~l'lIyalnl tobhfelek. egoon lJan.oiln€i.111... m:t hiszOOl. miel6n elf~. solei szeUozocsd. iii lell«ek iaMhelven vag. Dr.l'at.yasa. es tapl'aJ. most 'egy kilcsl~ sowlebb van. De ugv tOf"Ijk.'es az alagutOO.gy kisse ijedt? A. de nem !iitQrn. vagy e.tm~lfItielket.lsz6bat. eset IDr.".l'I. a testet..eseU s:zahado!'l smvakba ol1tsel 'Keremh folytassa! A. SI"Ilikor k1ij6tt a!Z tlilagUtb61.inl vagyollt ez . a halalelme. ~s. Olyan CSOl"u::ie's mlnden .. Mi t5rl~nlk ~lJtan? z[6ban? DI'. a t3I1'aSlllrJ1!lJJ~e. . men bejutottElIll1 az a1agOIba Dr: N. N..Q .a FOld ffil'e emelkedlnek.a ki)rOl? A..ok most itt Dr. aJ Lelkek FO~yOianak a ket v.. g. felTyes Ez az aran!!'..o.'ek igerl gyorsail'l elhag. egy~e in'kabb <l!1~alJmazkodott a IJast.. t'iogy atfebegek &9yft11IDszen) dolg'On.: Va~aml megkidlt .UITik. Mlol'lcji.19(1[001. csupan elv~szrtettek fnldi t~:stLl\!: temat.•• . iArzek. a gondolatoK harm6niiij~ eu.ze'llemvitagl ki.•• m in~haaWbbTek.erejat magam karOn . Gor)dolatban a fMrj ko.mO:rldjuk egy masik dimen- A.t6 atjaro EVe'"zriooe!kk'el erel5tl: MeIDpcMlimlaba:n um' hiltek az ernbe-rek. ej. i:gel'l. Az alagUionlodello ilJlhilllad:assal lelkOnk atlepi as. men k6r '!!gyre nOvekszlk eloUem. E~em a gOfJdoskod:asl. as mlM vagy. N. (kliel'lsem 1:It megall}..oogy a szelltmvllagba valll atrnenet eQ¥ pontosan kimert..regen a fer'l~k6r kiliglJl.!ok.l'1dja tovtllib. A2. en!em a k~~s. flil~YkOr ~agyo~ meJlas.~a[l lhelye21kedili: at A malal utan a rell<ekil'lak megl kall vmnll. a Fold e-1hag.....~. ime" 89)1 mas.: GondoJalJ It:rzem a gOl'iloolat . ierbeln vagYQk..ovabb . ~~seg. aOOgy egyca tavolabb. [Ie 'barm. N..: Mit hidna mtg el'molfidanfr a heiyi8l.l'an . lI1agyofb l. Dr.Clly. i:1omalyoG G9Y IQcs~. Most mar szl.em mindenOtl. De most.ebbre hat.!K~6bb. Im!}y !'190m Mltek meg! ~giaZil.::ffele megyek bel4:lle. (at.elyii:! esetel is vesszil'k. Oryan. amIJIy megerinl •. hetgy ott van valal1o. amJt erzek" " a S~e'tet gondor~tai. . az Ikle!k kljamtan rel'lel az ejs. ViZsgall a'arlyaim kon~ben'ez 8lerzes altal'antls-nak nlondhal:6. iithalad'ilbl ut:an.: Em:litet:te. nQgy <Ii menl1yek orszagal"lak bela rata es kiJarala a Teju_~nagy kanw.: la!zliljon e~ telJesen. Nem ott. va.. Nh~tiilny frJssen meghalt ember ~lIlaija..l el..)'Ii\sz.: ~ri tin:.. ~I it FO!d hOz.z \iliSJ!ot'frYlloU ltelyzeterOI.a FOldet elhagyva az afe.". PI kedetl bizonytaJaf1sag utAn hamarosan von~6j kelremes ~n:..ortSnik onnel! A..lk alen~ bElszemo!6ja a sm1iemvilagr.JosloIolt. hogy Ill! l.: Lat!!'1Ta valamr blzoll)'l'OOlrotrm:g.: Meg mlndi.n'lek ~z aJ:agu:tat. FUFCSa.gyfm'5seg icl\ejen.

a vtdi'kt61 . A.as reher~eg'.zik]rl testukel. hangerrnerryek Vi3!rlnak alimyalm.ahogy kQ~Wk lebegek.. aJ'Ja fenyesebJp. miel5U a I'eiek elindl. Dr. h.gy.4.dnak olyaook: 1s.ozassal m.gesszinte'ket NormaJ esetben Ilyen reszieles I~imst csak a s:zelleflwiLag me!y..em ez olyill1 sadro. .i}sSlE! ••• Nem m fflondom. Arnlk. hurok .a rwon'al11claJan ulazlf1ifmak.trali'S s['K :sur.z6fufSOk ~ltali!ramar4lkatlak neve2leU .etegzelt tortanak kepz.anyban IhaftadQk. ahogy k~zltilmegy Irajta? . IDr: N.: Ahog.:. csel"lg6 ]eUegul hal'!. ami fen}llesebb ·ss sO·OOtebbszjnrete-ge~ilI bom'lvk. h09Y el. SZrf'l!3S r-enytoreseket larlok a re~.ill.esetelf6~ e'it'eSQntva ugy h~tom. .zetuFiek ir'iii!l Ie ed a Ml1gcrt..~W itt a. hulh:'im~a~menrtes.y kereszlOlaramli'k eL~Ik(!n <I szellemi fetegeken.imClI6 alanyaim eset..alamtly.: Po do~ol-! retegi!letlBk .t!tgakat. am1t lalna:k. es' pr6bBl'e~[azilani. Egyesekrolyamatos amuJatto1J c:::sm:iatk. .l'i!i egy kicsil pon1osabban? A:.szokf:ak::a kOmy~2athiz. Dr.an !'lang. mIni ami~nt a (elerofldrolok k6ze. eset as Df. aka. De ez!'lem O'lyElI'l.sa liliAn :zenelbbe vallk. !'lsm anyagi jellegO energia. Nem $~fArd.. Legg:llekraibhian a Ikwetke20kiet hallom.. Dr. (egyeh~rtoefl h6ljliltl: Igen.: Miutan kgat! in aJagOibol. viii':szll1~es iranyban mfllyskolkkal ... A szerlemi srk'Olu'Ol bes. hogy ill dolgok Illem ~immetrikus.i".• retegel<et liitok. 111)Q¥mif tat magi) IkOroll A. ez.: HaL.Ol admak klien.2 23 . Olya_n megny:LIIgllat6 •• .. akik bug6 IJ. . RAI:egz. A'l" OcsiIrniiai rras:161. a s.. . sfkokaliilnak.a 1eo. h:ogy ber.etetla~zlalatan mu1ik.n. Dr.•.a$<z.i'.ebb. a relke mOlog fi.zila.. .: INem.Ualli. a s:zinekel R a 're:z.rdsbukwra? ugy. as atll'ilk a hallQ" ~reje is valtozhat.helyzet eU'ogadasaban.tfagos Jelek nem mozog ilyiln gyofSan.ln :s.(.el'l eroveHtiUi fel a lelke'l.: Ne.ltatbkor~. ~yeteft euel a 18ir.Dr. .N. kerem..aros.ett 191tvagyoro a f'aldet.ffi M& a gyonyibll :lt1elyre[i' Varmak magasan f.akik i!jan rovid rdo alatl ~epl1!sek kllepni a ~est(lkbal Szfu1lukra a .zl!J1 h.sebb. hog[y h a lal uk utan a fiala'I.it..elebbT .: Ettem. mig. ~etegekil'lek kUlonos s~neik lennenek .. Ha~al1g()k". Otdalir..el. Nero en ~~rve:ztem. rQkaz "el. Dr. hO.. mSsoJi! egySleriirolni nsale lei~ak.. egy ~8tes'Zett fonaUa allnak .: Ez aztjelen~'J nogy hidiillunk u1al'l megmaradnak afizikai erz&kei.alapJan a szelle. halon testUkh1).. szintj.. Dr. .IOl'1beti) 5zintjeiL. 'h09Y ill alagcl1t szal~b63 klj5ve a hefylet eQ1Y kl'eig meg za. a feny kC!.JY na.egek szfllleit? A.stagrs.al. A vegs6klg osszezava_rodot"t.. A halaJ utan Yiszarlytag h8irflar elk:e·:zd fldnek iilI.tdm..iI. ez a F61det kilrillv8v5 le:gkOz.:lQYzOrnmOglol1angot hallfot1ak.gaz alagut elhagya.ellemvilag-liltazo mesel a zemel rezgesek nnegl'l!(!Jgt!ilit6 elrn. sol.. lI1i lehe. mert azok.1eben h". es a rMegek ivesek .ebtlnu rtllveL'ddik 8i1r1a!k le'he1ose. es A. mindjan: azutalil...1l a s·zeHemvnlagot.: Mit gOl'!dol. mint ahol e-]5zQleg "QUam.D~. N.: M[lyen mOdon? A.AzI: his~em.: MlI~yenr harngokat? A.z ragaszkod6 I'el~ kek ri~ka.tm. feher. A IOOvetkelo eSe!tbe:n errol a teJrOl bOvebbefl is lasz male! sao.~ve a kesobbi kelali s~O.iUe-1e lIag1' Ilefef. De.uS'&g.elem . szellerrnrilag v. l.ogyugyaJl'1szl a han got Iel'1el nalllllni k6r'h~1 a.ak.N. N.hagyli!ik ali..~ frni a rat. mlnlha em' i'narngvilJa pengesen ek .on. .etto pontossaggal fria lea formaka:l.•. E ze:net Itlg:gall'iivja'k az univefzum Mergiajfmak.csapat" • de biztos 1Jagyo~ benl"l9'. .t ennek a iele!'ls-egnek a magyarazata'1 A. N.: Ogy latja. N..SZIaI'aJaval rendeJke:z6lelkek k6-tMnek em(Sebbeln ilIftildll kQrny~hez. aktk igencsak lewlIIB}. Minde~ m: adoU t~lek eretlsegen ssa illOStal'li e!el:eoon Uilllalmczotl. Eza. meg eves eri't~ d~IWI-StaiPil. " A harng'c'k: hlJlliima. es lassuak.. il'I2: emleke'ik. Dr.r~geken j '2.ain lattam..Iilllahogy il1k:abh a feher valamely Wilto:zatai. Egy a.am(ll· nak be a velDk t&rlentekr61.. kabe mini e9Y tocta.lsn . bogy a..g:e hogy ralan as·zln'ilis. N. N. ez az .tEgyessk arr61 szamollak be. MiJldiS :ez rog!ltd.lk k&Ve5~1'1 varma.k a f51'd.ahC)9Yen f1E1Ve::rem. N. lNIli so:l<kaJ fi3n-ye. j l. Mlcsoda nyL:lgaJom! .. KorOli5tmm pl:lr.. ami egWU razeg a rnozga$ommal . egy orOmS'6haj kisere"tooeJl: ~'6.: leli'le. a'Z ula!'i1illlak ITIegtetet6 ~i!'ltre hUL.~.ege!lben. a legltlbb to1'll3nak kicsi tetele as.asok sokat foglal~O:ZJ'i<ak at Fold ffitolt! sikokkal.szellerni uli ce1tloz l6rtoo5 n'leger~eczes GSuJnm egy r6pke pillan. \l'onaJak szogek.: Fogallll'lam sincs. . Mt..: ~8fl'1 hlttlm. [ria. N. most olyall gyenyiiruek •. Leg'tobb alanyem mol szamol be'. A. kOlol1leJe Viil.~ Mos. Nl. Akkor most.nk? A:~ Igen. 'Iineal'is d[meniZki~abO'lll h:iij. €IS lassantavolMlk trUe.selm.e1 A.. Vi§iZOOl'lgj!U.~Haogo~at hanak. (:szilnat): Nek. Orr.ebb re'tegsjJ'. aml'kor mar lobban hous.: Igen. egy:elsl1"Izo hajlamU kJieMsem seghsE9eveL Ez: a lefek Iligyelemrn m.:JlaU 1e:1kek.. Nl.u(lk.. valami .• rovalirollinak 'lil rmek . 1'logy relegz'e'ttek? A. es nlatra es izre is 8f1I1h~kszeR1.: M~sck hul!1imue termes.ene bj~rgeseL. . mint 3mil az ala£!utb.ll! csoomd la~os!.ine'k a k5vetkenmenye. hts:z.bsa~1 A.or atmegye1< 8Z alagu.a Fold aszlrililis siki:S1"01.nrlVilagot e. w'r els5r8- u~ tun[k.: LeTras<l. lelT.. Sok s:z. Om' ~rtf!m. (lira hazal61t.. Attetszonek . a 'ran. Oly. Azl: his~ei1. liogy ei1Ji azt. Ie ~etesen.: tpp ezl pr6belo m meg Imgyuazni. Ocla·Viss~~ mozQgnak. Amerre rnegyek:.enytidl.taJ!'l~rnegngyelesi :pon~arol ~ t. A ll'letafiiZ!lkallr. amikQr Dr.mgJatekail... A're-D)!. s:zeles a'ija vaJII.eJhajtana~ 131001..

Ez.s es 24 25 .. allapol onmagaban nem .sara. iskolal" ke'rt&t.1ine~ gOI'ld.y IapllsztaUam. 190t2-ben.elOlSzor's2:amotl1l.szelfernvdl..gye) . N.eUel1rlvila~ got.t. _ Az elobb'i esetet U9)' 'rtelmezheljO'k.• 'lJrist.'.1< 1a!latt.: Amlkor kristaJyrOl biaSM~. A.ok . N. habos relhok 'k{\~tlU hatadok.ag malyeb.QU mar.ggje-'\I'€I1.ElI"l Sz. A.: MesSlje 'el~ mi too.e'JlemvM.. Dr. (Iklaoo~( ~t nmooom neki. amit mono? A.eli!:a hel¥l 01yal'll 009"1 as ~Isltal RIlll1ek az iliialaJ IS. (sz1lr::u~'1l.ztasz eI1cle'?" Dr. Mll'ld csill~mlil..s. l'i:l alliJtaTl is za'if~.dvtragos mez5tl'm. egyser gesebbe villnak a bes~amoI6k. 1l0'9¥ ez meg. ha a tet.rac:xIk lI1em t~klll'l'~jjjk a ftfloi helyszlnek liihr. . es balcH.dol'l.!fiH a . Olyal'1 fens~ges... FtiJl.B~vemL.Ia~t1atSitlal1. IDr: N. h~ mTndlly-ajukat mask€!l'iIl iirlntelt€k m.. Ia-volbEIn egy k.. m:in~mfis.bar at kJienssk lel.tem. szamara masmas \1'011a: jelNllese.: Probal lecsOl'ldesilel\1i. hogy a .'b relegeibe I'IaIOHM. a s.ill.: MBselje:1'iImeg i'Ola! Dr.igban a Fol'drol ~616 'et-eri I~el'ek nem sokat lJaltoz..iInyit olyan.y 9Y5'rryiX(i .ed'ik. t:esten Ikivilll megligyel~. N.n nern teljesen egysegesek.N. mit lit. rni ke11nekem.asai ez. ll10(0~titt jelimtik.dlg. e. mali! nem akiUllk tovabbmenoi ..nnak-e Maggie 6S a gyere'kek.. D.201'. hogy jOn felem a \l'e~et6m! Ez !iI no tlJdja.sz. wQya.djak. Gi1lcago I!. NI.: Mit mend 'eJ~e tin'? A.eliJ~ a'laklJl~a.tSly ·totnV8l1.A hipf'lotiku. amlkor a hlpoozisb3iflllev.r..z.sz.. NI. m&rl a j6akaratli s~ellemi erok r!1egmg..epuletekrp'l es berandez.s vQ.. Mindig e~'IiIElzem. is fetlea-k. _" de almgy tovabbleibeg.er1lyek \Foltlk_ tel1etteci e:zt vslem7' Mi€n: oJirozml ennyi bajl es fiijd'atmat. hogv !1!!Z aszmi1is ~lrok raffele ti<alad'll'a higaottbak. amelyek wgiJl [booh.o szerepenek meglargyala.. hogy eg.s a .lektBn.gy e~5 relkek .e'k olyan Mpeket Iat a sz:elJemvilargban ame~k a.. U§yGe.g.:Mil Elfl!I mo:s'lebooin a pil!anabirn? A.alad.etkezik.el. MegElkat:l'iiilyoua ~ . t6giol!mt az embe~ek le'l. nllas szl mallet is latck. nagy einnelltelll'l. hogy az ismer5~ kepelc kellemes erzesakk'ei 'Iohsel'll'll< el rrninket.ab'ba.'!] ut~n miflde:i'i egyes 191&11: lm~ndertJtud. Van.tol1enj~ll'l? Hogy Mielon ram-me-nk az 5. . a.: ALl mondom nekl. N.y o~n lele!kfill 8.er-et"ern.o eoot eg. (mfinet): A gOl1iJolllt§lim 1iliZl/!i uj inJOrmBiciok ~:r:h. N. A kOvetirel. Nagyon szeg.. .$llralls slkok a 1iZlikai.cEaliido'Jll n~Mlf:tI'lern ra oolGlogul rna'jd es elklg1ll. de &lagy..g ~p. Dr. hogy "Mferl trJagylacl. Most mar keszen allok at indu~sTa • e~ A.: fs mil vilas. ha egs!Szen atrnernf'ls raituli. iimulattaij: Hthetettenill na'g~. tlJdom mruradektalahlul .lern. Eviilagi emfekernk sol:lasem mulnak e(. Uszla s. vagyis az erzekelheUl vila:gl forow dlmenzi6 k.l'eHed~k o~ tapaszta!ljak a lelel( meditaci6:s 'liJlapotban lor1enG. Illr. t'n~gy jO ffiiJInkiit vegez. esetbsn nnegjeleniivezel.oo.Sokan at all hiszfk.ellemi slat fllllkc1ona1i.enikoo es aJ vezet6je kClz:ottl .lIfotiit na-I:ok.tClvibbh.rrllatta .. K~ts-eglele:n. Dr. jol va. a:fflellye]' ldinnyebb fl'iegS2. Mos~ e.natkouisail ke!l':di ~eirni. 8mikof al.A visszaliE!r. Og.z·ol. szeretnem f61hrllnl oil l'igyalmet arm.alany mru.nyaim.. hogry 11. mOlai1<szerUell .: E1fogadja.o:~i ru:iMmeu1atet es :afli!iikai ha'iflil alflpi01at.yes. aid w..oloK.11 sz.alkot liven M..peket.)e2)l'Ie~k ruml.eg !l\ fold1 tapas:taJ1atok..: 'Probel meglnyu:gtatni..e .. a chicag6i elFJtmg·I~lkalia1ia. 8ol'dogull'l1 kl~nak .as malt:! loitJuk Meg egymast . Dr. N. " korOloU:em slines 1<G}'II'ek osillognak. heg~ket 'lengerpartol.. Azt mondj~.m oil a ~iI~mv[lagrol . raga..: Hat jobbiira srurt<ek.. e'f.y a haJ..elmek a k~. A. N. amikQra. Ebb51 ~ogikusal"l kO'IJ.: 89ket erzek __ (OOhaj~". hogy m'i lasz a. de .: Mit l.Ii\.en.ett szabakr6'1 be:S2:el~ek.. ho. . (hangJaban A... .ismet visuater e cSOoolallal~s he~yre. Dr. 'ss hogy harrra:ros1i1'l. iN. sz:ellemviliig f8le? A.at. Ez a 36 eves farli szrwonamool'l halt meg. . fQldu eleteben fOl'ltos s~efepe'l jatsllj}Halt Azel't liI~nak'a l'elkEik al1hcml. Mllyen s~erellet'lfeles~et .s eg.: Most mar timan es en Ma-ggie ~ at any 6zve. az. IhQgy ~$soJbb.iegp.ladl"lak a s:zeUemi sLk:ba_ELe~et1I.• fen. mitikLls alma'l< rwalltiakent erintik megl az emberi artE!lmet !elke:t. :segits:egflelti..' hoQy hmJlom kall. amikor 1100ss:m taveil!i!l Wltiin. Dr.~N'~zzen s__:d!t efil'\ol :a he'lyr611 Let vaJahall'la'Wolilat? lelt hogy alert az aJagwton7 A.ll.myaim . (g6rcslls&n taml a lotelban): JiJ! vanJ Mar latom..Itciii'n.ka lien al1nak. meg min.esz erre a vemto? . hO:gY ez a fern ji!gpalot1ike:. mar kin! vagyok. e~a tef ve~e.: Megl millldTg e:zelk ko.~krl1ek minden wle m ikapooo1atba Itp. hogy meg nem mehetek . A.adt. 'hiSNtiI a Fold rnl:asa foloomtosaJl csokken.gyok larvEl.!:lel:eikInal1@z~6it.!. All lis mom:fJak..es toob kisgyerml3Ut '~agyta ha~ra. Ma. most mien va'as.a~ment a sp]a~l![Usa1€1igllton. hog.aval.o lelek. $z:lkr~c) Krista1y .l'ik\laravt.: Nem..n" nogy tovltbbhalad~n a.d·va vamt Ez fIIeml egej e.. .Ah •.l'a. nagyon le'va.: Nerf!. AI". N. Inogy Slel"llciSiem emle~zJh8t vis$z·(iI a s<rel~emvi lagban h~'II5arlyagi ep:ftmanyekre .latni fe>gom all umm 'el1etmet Dr. .: IUgy litQI'!1I.: E's most hog}' erzle1tol nna:gat? ... erre a vellsio? A.rJak liZ egymasl koveto el'eilciklyso. s:zellsm\i<ilag megnyugtilt6 hiatiisainllk ellene~e ~NSmbb rdeig h~~k rm~g!Jk~kaJ e~millt f.y meg'leihetosen !degyens-LillyoZiJtren relek nagyon kBzeli kapcsolatban mruadt hiWahagyotl 1e.ek. elmo'l1dana.o lelkek s2lamBli-a a El!el!ernvil. Illr.

UJillo selin elsosumu nyUJtOOfll'le'K'i.w.llirs..tOttoolk majd \tellinl<.ezer6j!!. hfrl.es~leteiben is .lrodas'LIkaJ.. a lelektarsak nem ezonos szemeiye:k. <lkive1 'Iallllkolik.szar <Ii sl!:erne· Iyes vezeltljlikk~ l. IliroioDeit. lis e:gy f&J~tt ervlil:assal talalkoz... igy az \I~ [IInyugodllahban :fo'lylalhai1a ao!: u. tla egy regi 00rat v~ 'eQY ro~onielei1jk meg a fnissen erk-ez..etOSi3g kO. ~ '0.a..asanak: ijdeje a l1aIiJ kiiruhEl!nyeit51.:apcs!i:llalliJnk.A s:~1Iemljj'nag az urlaz6 lel&1<szamara. Am IJg1l1a. (szlli'ist): A'zt Ilf~tem .all1!{kaJ is.! Q$Odalk. IDr.k lesznek.~Blrsmi eroS!: emberi fomnioon jelenj)el1ek mag. Magy etl magi majd ~bb kitajmm. intelHgerts eOElJgiak 1!e(Z'!illnek tU1!I'i1ilf:lnket az felli.i'e~mes pel'S2H csak: eQiY a mertietetlen sdk leh. .Y'a'loil1.iI a spiritua~5 aqar6l'i1al'klig~ni. rends:zelil1t a Ve2:Eto~e.iott a spiri!ualts atJ~bo~. Hal egYSZ€iF ha1~llmk lJtan lIY€f11fontos a segito'kesz sz:eliemekkel' vaJ6 :J..m am.1r. lisltta Ieher hal'nOk .z..alatl vagyolL. hogy a narn o-rga· Jlik'us .A1: llyE!n.juKat 'lJetftsek ki'. le~ezik me egy soitlkru m~f.O'lt.!larne'lyik m. (izgatotlan): C~arlie baas!! . . ark1~el ElZ elmuU elettai~P"I n. A V62SI:oli..Blat ufifma le[ei'. egy 're:ny. e~beJii a vezet6 gyornaJii. a tavCfI- . hog'lI barmellv .. !riaegy lelel\ nemludia befejez. e~t !leg . KeOObb.: Var on valak'j onre? A. az also entitas. A karregresszi6k 50~al1gyakran hallo!k inge(ult hangnkat is.Zire.jsJ:ol'lal. hala1 ulan Q9yedill \l'agyunk. hogy vez·allOje segrtseo l'1ekl a. !log\' megTIYiJgta:ssa a '. az eppen be'll~Q~'tt emrekl:'lihe:z valo kM&diesliil 85 <I lelek rejl~I~E1f1ek foka161 KJgg. as gYl'!f... De .aJ~ol.rliik a S2&llemvihfig lljrarelfedeNsE'ir"'5L Ez ~ erzes rendiZerint eLJtrnibai P~U~i' mart az 0ss2l1il5 fB'ldi gondot .I'ivo ukm.mfemi villagban leg~lQ.eJlemvillilgba.srOen attel:sz:o" de SZOiI"OS"al1lossze \fan e~fisilve.tt iill IiIrg.o:zhe:wn!l: arofl.rnag uk mdg01.27 . ahol r..unk Is: barataink vatnak rank az m. sz:eret5 b£iloriLast es ragyog6alL.. A s~lterriviragba I!rkez..8i1:.: Miltlrt:ent? A. egyedlJl vagyok.(hangosan) Charlie bacsi. es biztosi~g. reset alanya vegGl1sikaresel1l alkalmazkodott a st'eUemi'l1~aghazi mertnagyIa. A mim:!emit! . Jelenle-tOkel tulajdonkeppen roar a hallal pillallatat61 kezdve ereuuk.megjetenssenelfi egy masrk mooj. gyorSim k. am[kor egy-egy iialal e1et l'Qirtelen nalttllaoo'z ~i1 n~ el.egymas-l a sZelle'rni vihigbQrn.vB nem sakai!. kz e:mberi Ml:f(lrmaMn ~6....szen !gilZ.hog)' a \metOk nefl1 a~k a gMdoiat ton:ula&!it rBg~o.kOlBnooen al. l. hogy L1dIlO:.t hagyhBl1:ak. fl.eliL.l:'6ij~. l'1ic.an a 1~lkekg'l'\akran has~nS!ljt\i:~l ill INep~s"seguke:tt.iai A iiIlOst bemlllatancf6 @setbeJiia 1~lek ~ppim ki.al'anjliaim k:i)rilU alta· hinos az '!!9yeterles abool'il. tilelel &s a nall'iJt iis.haMil'utim a lel~k sokszor dOI1Odten es megzflliliUDdlla 'er~eznek \!ism. IN.esti lajdalmat .elehlbb h-elj'. hogy a s.. A haliduk utaru tudalailapotlJktoll fU!:lgeUelilll.zul.. Alanyaim leg~O'bbje arr61 szamolt lbe. . koral alkalmazkooasa nagy/Ant e segitokesz 'Imlitisok kO.tl lele'kf1lek akkor a VQIe'to hiooyo!Zhat a ~~pbal U~IYwnlk.aijlkolta:k.es mi . parns_l.l"Iak min[kat am'il.tjal.Oink.4. lelektars. " ami elShlo!lik !tClrQloRem.Bs most egy halalmall tangerpifti naperny5 . Az. a $i!ellemi iflergia.eile:n kel~ lett atlJhamrn~k sZtel'fltteiket KeszOle:tlenQl-erte omt a 'ha~al. 5.mulcooes~n IiIlQlik. fIJI. folv'8'tOO'ika kerdes: viljon rnlrdl iSliIlerjjliJk fe~o~el?H[pnoiJizal~".atvenL:ltli': a kamni1rus ~lInrtas. l'agasz. mlnlha "" stKl'r6d~'k val'ami ment~Jl . de sz is iehet&'e~s. h09Y segitsenek cipel ni az ida el5Ui hal. .i1~fere lI. ~m megsem e~iik ma91. Az. hoQ!Yminden r!'endbaii1\Ian velOnk. mertfelk@lDJetlenQl...f'lefl5ki!.i!I kijl!'eloof'l tart62kodn([l~. a n_.tovibbpergEl'tte a fordl ido.yil~ii!'llv.i:s ig'Hl..I'l!kel jt)VI5jet mBt6e iii.6dtataskem erl. A lelel\ ~lkalm~~cd.sOO. alanyail1l'l lLjlaracl6 el'"lesakkel nyila1ko:z.es a halel ~ nagy megt..!tan) ••. amil. t~JaIJ«lZhatUl1k.egeJI6zoefalform3.v{!~ik az er~ezo I!~lelk: ut.Oz. Az 5.akian k6zeM hpcSora1b. l:rh~giis. A lere'k $j:ljergiatorrl:egjr<ent [s meg l1Iyllvanulhat.!I'Ikate~hagyal:Ol-ma_k..alelkek r~tjak . . feIezefben.a meglelenesm ralha~~nalh.ni a meg~dlat1 i:lgyeit..: OWan. es"a maguk m6djan ka.~snyugalmat lelefl~L 8~ els&e U911liLinlk. ahoQvafll . mert a I'ele'k. Veze1.!".albOj ered6 mmeket. mert az alkalmazkodiiisi id'oszak tartama nagyon kllfor]bOz{l. ez:ert tesillk eltmgyfrsa [utansokan I~ttlmek es SZQUIllOrua. 'it va(W(Jk! Dr. Egymas$aJ val6 kommuniKa(l!ojuk sor.siebe me"~..sald.det . 'ho-gyh~ is ~ErO'ItEJrllk. !logy ~ifeje:z2:ek ensmarasUke'l. mlndeliekelOtl 21t6k:eletes f. N.: Mil f-al most maga k5!ilI? . ilimikor egy ildllOOieges.. 8tek a magasan tejleu szgllelflll tarnirok ~ itlnnek: eJeifii-l.!~rtalfl. {tloosza retovazas ban . Bar e:z Oil releltlfu1s liem k:lien- es j \(. ho-gy va.8ilhataHan.erril felesege. . hogy k6zva~lelQm a. szfnes aura ep(]1 kOrei. ~ogy JlyenlllO'!a ve:0:!e:t6k'II'. es i'R'!m maradunk seglt· nelkLll.. beJeerlve a2. A szinei !. nevez:etesefli all. OIllelelf.

kedV€lS.••. persze! .:e keraslte'~5d. Ezulit.lUjuui1k a fatmon. Dr.t le!enln.lnkilbi:l vruannl elfogodoUS'ag.uk.: Akkor what it hal a' ut2l11.: (Megi~metJem a kerdest.tja.:lk. a!gonaolt relld .. D. ~~~~~~~ .f..lasztotll..mk ..~s hmlilonia mnd{!tzi an~ J'lak a !. Orokre iUakarok m:ara. h~y talalkon:lI. • Dr:.): Nezz. ....cfni.• .ogv megjsmertem fit a.n s:i!Q. ligy. 'lWll'ile5t. (~ilifll.tl meg~kwmtas:. . 6 all hozzam a r. es..Rigg:el!lefltil <lH61.li.p idok!re gOflldolllnk. hOQ¥ jobban lI'an·e mar. ha . nogy kepesek megoszrnni saj.rnogtjt\t hagylun1k:. Igenl TlIlajdonke. TUdjil. A gondolataif1l1ba:n 1ortGi"I'ik .yet magu.ys~nief1 c:sak !ebeg:ek . 6rre a 6. ~Az alany egy autobale5lel!ben halt meg. nin~lie'k gondek. fajezebn f090k kJ1tern~.. IDr: N. N. file. es felem nylljlja a k'ezet. SzemtMm tudni.N.. all.. DI'. aul-obilmet /V.a S~!llll'emi'vilagho. N.f1 rolytatjuk..\lncf. Q is. (llalamjefii: ku.ITlol'llan): Charlie bOOsi errneQIY.e'lebb.... amr a splritu~lis 6tJarO elhagyba .alni.!t).. (ril'tlJet): Hat. mini en . minde2i :ill 'Q. (hosszu sz. Mos. &16zo eletl'llli'lben ••.elejiikl Ogy Ia. mer! lehengerl6 elmerrv laInj mindazokat.en Ie melven a tudala~! Meg kell tudlnla. l1omr vezessen .. ~Ez egy rne'bmsZkai rantlol'l torrent. es hogy 'Idsvezessen.:.. dt (m-eteg hElngon. Dr. c:s:ak a fa euete lJe5Z kiirm.•.~Azt hi&zem.. slere'lnek.z'? .. N. ~Megsmkrwm a parbeszed'st.. . Dr. miii'1t 01 nagyoll e1merU'lI \IIa!amibel1: CharAe b1'i~l~ an nytm ami~rmel< e'l1lhU<. es nagy. N.llajdCI1- mar pel.N.lie bacsi a tObbisli:lke'L lJ~all..-z5 elel:eink saran hany narla1tta. milsod:Szor.em ra.a '~oldi le1bOl suirmaz6 fi<Z'kiaies mentalis lerne-k _ mar (lr'OseI1 megfogya:tko~f1alk.. 29 . alho'lla rnennern kell..az . megmuillatja mEl. (mlgyo..ge.. nnil'yeli! ihatassal van 6me ez a. l"iogy . magur'!kkal hUI'Coiti. merl m.~ny fele. (f5Iisn.t're.szemra.Dr.gy Uj testbe:n. hOfiJ:!(valilIDlU4.uaj!Jk . ggato1tJm izeg-mozog .: Hon:llantudja. (i.M hffiyeg.m. igen is me'Q nem is.: Charlla baosi epp ol~.l'. de meJy sajnaJattal~: Igen .mk.l DF: N. flit. am~ uJra hOL:z:i! nern swlwnk .g.. es azokra a (egi sze. e& amikor mar f6lrg~'t. Minderl alkalomm.va lo.!.: Igen. N.p. hog.dl:llluk.an 'kover mint arnflyen 'lJ'a1t. minket. aikl'kr61 fOrdi ha!aluk ulan 31. as az llyenklJf szokAsos megrnyugtato teatll'1ikAkat alkalmazom. hog. hrogy meg !ar! a haJalom miat. A.) Dr.: Mosol.lijy. N.'iratial'luiert.idnak. A2.:ll !lIIias.: Es. meg akkor ~s.: Amrl... Ket 01\001 is: elosmr. ame. Ugy euem.y .: El az.lJ..:. f'*~lben a lel~ek a~". En lde-oda lebegek. .. l.\. meJeg es keltemes . Vir:fiam.el. N.p-en mcslj6YQk r~.: .: Es 'mit (1SiMI. Alert CSitn~ja.1 gon. Miert haglY el 'ellgem? IDIt.ll') baralsagesl'1ak.99:1{kicstt f4!'IOnk. hegy mat l1ouaszokctl a smllellnviiaghoz.. lalk-ak 6itjeinail.SZ'GS ro~OT'llom kozul.• II-eszllek I<orul. 0 !II1as ool:yen tartozkadilk..em? A.l'iilii'ik 0li!t1 A..oenel a. Dr. tiar'Qmra legyLirllic oltl EroI kslto. magS! &ter01. NI... hirteli.~km:. ert:e:m. Uj 'Ielet elnek..olataiolln fatlatja onnel.l A. sze1l1aban jatsz. s i!3Y 18gynel IObb tes~be!iIlIS [elen tliJdnak lenni <l FoflJOin.r. . Charlie bacslfl..: Rerulben. IWgy l'Ie fEdjek. rni a klivetikez{i rontoHbb bellyomM. Meg gyerek vallam.. hogi!f 0 Charita bacsi?' van va'iitliml. e~lltailn? A. mondjEl el. .) lOr: N. SiJru:ett~i'I'i a legj. alr!. tl. amiket a. A 10.yog. kiterjed j lOr. efIY kjcs~1 meg fol vagyok miaHa kawrodva.. csak <lze:rt jolt.t Ghai1[tl bacsi iZEln a ponooh1. .obban. I'Ipgy lIal6han 'l. hogy 3!Z eletuflkbefl fi:iritos szerepet betolil6 emberek mil"ldigl ko:sz6'nt.~ !.yom ell megceklzCi eletaben. !is otthcoosa:bban erzi-e mat nnagat? A.INem ez III j6 SlO ra. h61)'1 ~: Annylm . Megkt'innyebblUlem.) A. amtr611 r6Iismer:i'i1 A. NI. N. ami~or 'l'T!eg:hall.elt'J.IN.<1 tilikai ecletfmmat 'IIs. S:aeremtrern&1t6 .~Mi IDrtenik most? A. Ham-mig szamololt.: Mien eppenQ varja om? A..rlcog. Hog.da.megny.QIiitnekem . haraml MQst mandja al" milOrtenlld - segal fogom \.y mindel"! iSlJleroo.z. igen.paS2ta!~Lllnk mar meg .: Mi olyarll vicces? .Ijt-ag flililk al emk~keil:. csornagoK'.es es 'relem. Ol..elleml1i1agban meg.: l8Iinaulunk.. ff'le'rt a sz. hogy minden feAdben WI"I omlel.:kar le. IEzeft hagyoU ott Cha.ets6 s~merlykeO'I ra!oilkOUQrl ol1l'1el a l1alala hogy megbizol'lyosoojol'l afel6J.:: EJijJi~Sl:an:a a hel.<Ii f:otelban): Persze..i'i~sg. amir<or . (mar !'Iem' olY<l1'1lfe:szOltel"!. (az alan!!.'le teste fs meg I<:el'e Is van? A.r.. Val6jaban !ail nem i~ falefem..ry miir sohasem leUl'lfIIljLik dk:et ime.glassoll .rJ~I1".~ Miert l'lyil~tjaon fele a ~ezet rlyefl materiiilis m6don? - A.: Mer1jel"! wv<llib . rniert hagyla Q1.rMa.. hogy oUhagytam a Folc:let.csaUaKOimek ho.o. N'.ak az \i'~rJt a dolfla.•• Eppen ollffln. ha e. mint l'lianyozM.. D. Iftlityeno gyonylln1ls ezl. as sohasem tudtarn oapifSndre tern] a haDala flJl6tt. .l~r'~seQ.l1 IDr. msgait ala. !logy m~t melotl: is isrm:rtem oKeto .:Megy itt lebeg.Hogy ...ahbl Mit esl"al most CSnar[ie'baC517 A. A. egy masik A s2:eUemvilflg fLjrcSa ielense.'l.eni tl.A.. rrEl men} ell !Dr. mvilbb a f.Nillos ~mmi feszYltseg.pjliJnk.tOl...' anogy kdzelooek .Onetulanr): Mb embereJk . ~rlJ hOQry 'iollsmerje ot7 A.

akiTol mar be..alEll'iyom kapkoofli Dr'.• .) Dr. !. 110j]¥ kimentsen a MarHOle-1 rossz .t6bbi amerikaj !'erje voR~ Jean egyfraflcia tengelftst a XIX.•• . Mind ttl lIanmakl Az e:l(ibb ClSOI!k e.l hiany.••• baralok . men". A szajul1i:na~ 'G. 114.IN.~ Fi(l!~kan 'embBrti tu'lajdol1si!iga'kk. ·rele. el'eH all? . mililltli!.slott egyma5:ra tor- A. nagyobbak ..: Es mi annak a lerentese? A:.. AI .a. N.~ Re:ni:lbel1t. eCDnther ~ Je!Wll a regi f'erjei voila!!:. A.ii1 rendeilmzc em oamkk. '. hogy Sivezf ezl a Ianilk.• o. hogy ludjsliIl. I!\I. N..OlllkezUlilk. f1em tudom pentossn mit is c:sinilljak . nagy aFe.y lel11.Wk1 A. l'Ie'Vel!fli kezd egyszme): AzI: hiszem. A..oHI.d).. 01 mruo. ha nilles les. 'IIE1szl'lek kOOll. ~Aladtialil) A sc. IN. ami't hit! A. N.Dr./oltlGilnther oly..: ~rzem 5keL. ~Mllsek . (egy kiss>e inger£m s6ha1ia~: Termesmesel'1 Ug:}" hogy bebuF...i'~a? A. az ismeroseim jelenlet." kif:e~i. {Al alanyom Mnylr. as esa!!: u:!ana keZdtflnk it sz.. Dr.... art Iliszem. (miutan Ilaayta. ~iirlet): Most '[81fg m@gknmifilt emb.: Ha egy harmadik szemely megne2Jie..koljuk 'egymast a JellY til'll kk. lEistudcrn. tll'lol'oliak.. kapcso!a1banw"9YJL1nk •.. Most . Al1l'l1yfr.i'. . Millatl"lill.: Kez. aki mast megllesl"le &O:ket larl'lj"le:1 " 11aU!llemviila.: M1nden 6n1iliisI'lM ~ts'mme 1 van? .ri'aij: 01. ~megsZQrilja a ka. IAdhatool'1 beszel'getes~be merul fllZ el'(iz5 eJell9bOiI vale ariiyji!iVtll..er? A. mInt.: Csak :5zem~l rat? A..: Kerem.eks~:k.i. N. Nil. . 'Ilr... :isme'ros? A (&!i!.: LAt valami kG~i::Inregeal raItuk? A..ly.: Mi minden.) Dr. es kozOOn mOrldjon el mioo-ent.: Igen.yan Gsodalatos i$mel vela lenl'li . a XVlltl.fOmata lats~k.okat latok. ~m.. A.: I'gen. . . N. N.: Ne~ Nihi'. '~nyugla1anu~.. desegitenie kelJ.. szizadlb6l todtak.: Ez azutan ttlrb!l'!rk.: Mo.et ter:'lyosomag egymEislkOrLJI arvenYlli'k. .. (majd i!9V megkonnyeb-'btm oohaj]aII O!...5 az els6. IDf. a hazassagllnkat a osaladjaban . boldog- IDr:.an er~. (me-rango ha. N'. 1\1'.amk 'efort.IN.emek most kOniJ16'I~em varmak! ' •.eri alak. N. hogy ez.J azt rns~m .april 'el1ergiapanac~It. jelenletD'klet. D.: Mit lat? A. hogy k~innyek Jolynak vegig az arcWl.Etdin a 'Nny. l. k.) D.l Dr..: (Nem lIalaszol. GQndojatokat magu'kiltil. Mlnd.mind! [JQyanaz egas:zen izgamtt lett.ebe.:: Neill.an ligry. (g.. ali .' Ids ~a!l~an cseil'ld lila!')): HI1iII!lI.. ahogy most olelke'znek.sak .lanv hsmM simi k:ezd.cilem .. Dr.I'al \t. maJd: Ojro pritJb\i'll.abb.' It.afi .•.• relem jonnek . Vwok egy-Ioet pillatJa'liig.EZ' o.S! ielekti:'its.I'QalBk lassen .ik aszifeteWnket ..ngonJ: EgyszerQen cs.: Mit csil'1ainak most ol'uSk kel1en? A..~ folytassa! A. ig6n . osak oerek. Olel~e~{jlflk.ig !"ng:em akatt. te[l'Ionel1l refill/II.. anoglY elmolt e:ietai a szeme .mmastele sodr6dunk.A. aklt Lg328n ratok . ol.. N. tehat nogy tali!ilko-zo1t aletekWsaval? A.• sI. :Or. M JalriB.6ak.ozast. aldkel nagyoli1.. volt.. milt latna? A.: IEg. Wdom..IIIIBvak.ko'Zom..Gk emberek~ Dr. No: J61 van.." Dt.. folylass:a a lebeg5 IIIlO'Zgast..pek'et sugarozoak a Wdatomba...sebkenaovel. hag)' magihoz te~Er!n): Larry IleleliQen1itasa a'Z ismeros tsQpoIJ1:. a gOl'ldolatol< •. A. ak~or most menIOnk lovabb-! Ml al.... N. . 'li'agy ok jal'in'iek on tel!'!? 1\.. de 'srzem 11.. emberek . N. '.. N..: MI wnentk 8zurloo..li!lil'Y.ei:elemb5J.++ li1at.. N.. A1aoyom Dr. 1itk gyermeke.. s-lilnte semnni. (Az a.. jOl van.eI mag at..s~db6Ii GQlJ'lther pedlg ni€lmet ~rils:ztOok. N. .. MisdK ••. auatol< rajluk.. OdaJ1~zzenj..zgasa k~n lIalto:zatlan 1Im:U.. 01. arnil eid .embe~eldW vi!ilnrud .: tgen. mi tMenik.e:n! El Larry! Mil'11denki mas· ElIOtt... Lany a legllJ. de en lassubb vagyok.: Egy Q. es ez. A ktlrvonalaik is aUiitsz. es.1 s&mm1t! Szeretl1em elvezni ezta pll!an-atot (Az alany 01".: Nem.et egyre Wilben jOlin:ek felem. hogy kik ii5 vOtm~ ·efek az: emberE!k.: Hogyan o!lilrik meg IilQymast.elmerOI a 19Iektarsa.: .. ne kerdel!2en mo. Larry! Dr.ze'fettem lIolna litnl.ki. Larry elol v. Larry! Dr.m egy his icf5t az alianynak. iEzek a slem~k 'Ii!mberis:I!ernnek LUi1l'1ek.. [ri&&'Zel is plJpillaval? 9'a iesz mlokeL .je iT'i18ir meJletl alii? lin A.. (AJarlyom kezd m~nyugodlnL SeGitek ~l:Oriilni aroiuiJi a Ironnye~elt El'91t z. Dr. (simi ea.: On Illegy felejOk.m jon .&L.: IErlgied~ ..! MindnyajlJkat tisz:lan n.al"l.Igam6 fe~Qe!k .knveloen I~l? A.wtem oket.. Jean dezerlalt a hadsereg:b6I.: :O.! IDl. iii hAl!I. Anyu! Jo~felemL. Dr •..: Larry 'az elfizoelelbelJ terj'e. N'.: Igel'l. A rolbbiek meg hitr. '.. aL...rililisme:rni ok-et .dzele'bb fonnek .sze!lt? kez.szemGlf:l Dr. ""af<Jk egyperoet): Nos. D. GyonyorCi e-1etiink 'r.t.ra.i!3I hahi'ln.: .r.:. hogy .aRy •. •• MfndenkHallenezte.• teke'le szembogamk •.ak megoleljilk egymast ... k.). de .z.am taliilk~b.t61 tolfele. SZ~ renC$ete lronibbJ Illesei·nkellrnar atbe'S2e!l~uk.'I.. eZ. N. :s.iii ftildiismerOseil? A. Dr.ellemvJ(rlg feljdezes.giban1 A.s.N.gy iiatja iSke1!.

i.yaIM~'!. Forntos. am~~oTrnf!9t1alalj~k herytike't az: a szrntjO~on revo entil:as<lk:~Olfltt.iagw netl. h09lY egiY ~tm'UJOkr.rS3Ink pontesan ludhog)' mikor erkezunk. A haJal1 Ulani ta!alkozasQk mEisodik tiilJta. nqYlJ1. omi i!I!Iarnyommal azonolS. Szamomra vi lagos.lEs itt itt legJobb brilJllom. aki JOfllt:oS sz:erepet j~ts~o1t ~ e~etUinkl:}(lrI< H:ogy a ha!al'unk utan lred.: ".legelsB fon~os tali!. E 1ar.eraiig~" egy.: latf. a miT1ke~ rog~ildo.(I m~rm.rl)'\'~1 WrI. ilmikor khJulullk az atjaroooL A fogad6 tSJSBsa.le:k volt" mint az alanyom.lekjelC5.119y. hogy a~ egy hamf. esellem'nek egyik m6djat l'I"Iul:alj<ll be.emml ve~el:lensti!fus8{l siif'lCS a f09adAsibBn: slliEilleml ~l3.ki ~ r. I: feJeret v. Meghld!. Amlkor nem ~I a hala~l.asokkal va16 kolesol'riis OsS~ fIIest .Q:el5ZallnblS esetben is tapaszlaltam.Qm!Szed~61J Ugysmigy i1Ie\l'et~i1k a fi~kon.I'I!i1o. val6dllfileklars volt. A S. a 9. ora.Dr.kor diltalos.itols6 elelt!~ben tafllog<tssa a 15. Ugy talallam. l!Hlokal:eslverelnkkel.az adott he1yzett51 fUg.: Igen.altjiUtmw Wrtenne-k. hogy mInden lele-k kepes . entitasok lehm.algondolamt egy idoben en lesz-6llam.illelen:IQs entitaiS kiss!\! iii tobb~~ elon !Jar minkel.akitja.3Iwzasok aludatfOll:lUe.y a r~l&k mag. megi5tt u'11:1m. es. akiket fontossag. nagy mil"lclen elel Lltan killiinbOzO' s:zamu e:ntitas ijdv'rn![lll mmket.enelf1kklld. h09Y atZ. Qs leladata alae n~oTll llaJi!ll!a.A.er~mutst majd Jellegzetes ~aldat a szellem i almenet e faj1ajara A -[rissel'! erke.: ts az osszes etetebell 6 vigys2iOlt O!1le1 A.g I!~Tszama nemcsk elelt6l eietre lIano:zhal. N.i delkezett. N[dal. a sl. mint amikm otl OlttJl"Ik a man:dirds-zob~jillian. Bar' az.) 71ml.l'Isk vagy valahogy mas.: (AI alIDlY a raisrneroo OrtJrn!iefi s[kk:rnt:asE~wl smidt felbe. lJa'tom Iak.' . egymiSl.pirUul'iI'is.s. 6 mindig farflken:t \liGZOllyult ho:n:l!i.gba..as vart sz. vflgyakozassal (eli. koran il:I&ghait.epp2n IogiJd· ha1. a rrrssen erJ. ag alany elO2io aleleben.egig a hi®ft~Moon maradrt.en aiL E:z 32.zo halkeket 11 sm'llemvilagban aJapvet(ien ~momfele\(. monavarn. N. bar 5 v. J 32 . (14 eves koraoon full'adt meg. mint ah09Y ez az 5. l'Iogy a ve~etolnkkal t. A spirilueJis ~el"\ilereti berendezkedest . hogy Charlie bilcsi I'e[kernekiiIZ volt a.om I.e. hogy ~l5z6 elelainkbi."111.5rteno elso taIEi[koz.~zl!l-adj~k egy velunk egyuttt!irz'O h~. Ezt jelerliSe. A !lalaJ tltl'ill'litala.s all~tbm le1l0 alanyl mas:fajta erze[mi magasrilllO~rais eljuJ. l.lnk utan talBlkozunl< e lelkekk/el.r.mirnden elet utan mas.tilUSiJ es sajal egyeni karnkterurlk at.es. ese11bern ~ is yj~goBan IlatS2)l~ ~og.lk02ast. mig masokkal talM csak egyel l.ulltrn is: fo~tatOdoU" A 1. H mb..rint 1 me. esetben kormyebb 'Ioiti.o[Jlnk megfelelo tarll. A 7.ez.a. Vilma: is. Df. NagyoEl.ltt.1esere. se-toen s:z:ereplo 9yerme'r<et. szeretell61 100)110 taJrnroba bLl~kolllinak. Bevallam. emberekel:. Erdekesnek t. m. ha'I~lautan. a Ilatal utan is.\Z is .!k meg ma.Mrliaa. N.. S[{lI@'lrlk~l.t it blzonyiija. nagy a szellemviblgba valo be[ep~s IUtan hoi fognak \11910k tahUkoznl. aml'lror Gsandes.jnyal:?' .ent. A 'IS. Nt.znel akar lenni. de a rejlettebb lelkekmU.d a 6.e.a el.Iarija? A. csak el5f<8itikMnt sl'OIQ<llnak ill kestil:JbJeiklhl1!z. ~e£WBrem.. mi ila1itro~ meg az lin Illdvozlesere erkezoemberek 5OlfendJet? A.ielleget . 0 <I.11egyrorma fejl:e'ltsegoi szinten.zet6 iM.e balJ::::si minden bizJOnnyal 'reJrceJ'le'bb ~e. Am ill ~obb:lekbEm 'kiderult.. anog¥ f'ete:f1lI us~k oldalrol.: Fetftlflak. tes:wfueink~el. Ugyal"lerre pel· da a !y_ esellis. as .ahal a !ipfriibual is gronclookodllIs mar keIJMOO iontos.a. e.'n." A.!>lellerni vezetOl1k s. ron5fllemi az.uIOQ:Soportjanak! U\gyal1is nem mrl'1ldenki 8.i.Q'e~velsren.betoortvi a !l. Sok vez~~olnek ideg~. Ige.erepI5felesegunkOII..i'alla~ soo sz:ot rna .1k.:ibimtrnagunk mar kles2:. A1klOCir ertern.laMi.5.. ~a9Y a mas mar mas. A fe~emm~ el~em a 'e:gmbl:n~t.z1k.a 'llalahoJ i.. Ugy talaltam.k a nullira is. kmltisE!mrE. MI mas? D. f'iagyszm!1link1kel. .vess~MI es :szere'tetbi}l magis taI<'iJkozni akamak velul'lk.m.lft6 talillko. hogy az ismenrQs arook milyen f~lkill\lar6 elmenyti jelel'ita:I1ElkIn erke!o fiC!l' talabb lelkekne'k. ~ lejaratolt mitologiat tart eletbel'l" ami nem ani Oss.I v9oz'etoEijel? A.: OJY(ln. UgJ' la~jUk.. masokll1ak nagyon is hetktlznapi.jak. l1~y Brtsilik.. hog. :hog.: Igen.an 1:il1. enlil. 'nagy OIl ."-: Es az.itatjak.: Mrnd azt mwtaril. . m~yell att.~d~i amtlly~ a S'.ElJ:a!IGI'm. hogy egyuUal Spiritll<i.!'lY~ Sl.egi ~~~n~k es bruit. i2I 7. I~yen~cr [ta~ a laban st!!nki sines a i«lzelben. megbizaiasa. mint a !'i. az meg lIlernjelenti.J-Ie. Azok . A (. i. 01".-ar6. hogy !.szor is azt valaszoltmc.: Igen. hogy s.en h~rek l«l:z6tt.t!g.s~lleini ~~~Qjie Inem~iint.m IiJIr. eatbsn a.-baA. Arnikor oolepilnka ~elk!1 'ltila. sekatrnondd egyOittfel aial(ul ki <II szellemi jffl. kedV9S· baralalnkkallalalkozlUlllt Klienseim ~~V8f1 ti:lbb loroksz-oritO tali1kQzis 'lanuja Is lehel1em. Dr. M[ndMt le'ekre ~~hegy efaljar6 enlilJiiio e.. men szUkse91 eset:en r'Qgl'i:ln ke.y 0' mar ~ splrilUalfs veze10K ke~sse.I10gy a:z embmk nagy-on kOzell kapcsQlatban all~ l1ak a szellemi lIezetolkke!1. s~mendbefl kOvettek a lobbiek.1{kel1hel.:: MOl'ldJ. hogill mennyke fsmerjuio.eliOOn is ti5rtent.s. .a ~ove:lkeU! fejezetekben 1'argya[cf'll.gtudti'lJlllil.dliul.lko~. emit a_'karlllnk. oot m~ a'Z is !ehet'.!is ta. n5. modem vilaggal Mill mill a veliemer:rY'em" KliaflSerm ·tobb. fogad1. es. szil'rten j.'Selbo~ vfJagos.a ketnemu de all is mom:ltik. N.} Csodatatos\ hogy il1latlnamml (Az aJany ~l'1teget. hogy nem 'iagjai a szellemIJlMlg· i"Ii:k. hotly a sz:elleml vemto kesZlooftoe eli) a.. ak." Mloo'ig a vedel'm:ezom volt. rnintlis. meiafizl'kiliban i's h~l. ~~oon Charlf.es 'ez egy 5ZleUemnek! A.s [d:lliitarti!l1l1fla .1ijat pre~erem::iajanallmggWnyeberl . .glwn'kb61. n Gyelaan eI5ror.es. Dr. N. Ez helyes 'es Ilagycnlermaszetes.a az. hcgy azember marne megsem alhanyagolhat6 tenyezo.:s~JXir!ok formlll6dasan<lk IliiOdji3i es az em'.::us~n lecsQ.am.ligy tll ni k .csQportiJnktagjai is IfmnBrtflk. Q~MizI!is formaja a h~letl.goa-n . mar ISlTIen nemmy baratomat is.hilZ. arastliJ.zhangban iii. hogy n~anyukkal sok elete-t en.hogy . (mil!Jtan alanyom megemliU a nagrynenjet e-s n&h8ny barm]at is): MIt gondoJ.n hanglZasu neve val'l.ok csopottJabOll.

es a 7.amit a szeltemvililgbafl is meg~ei1aJJ[jl'1k? A.lismei4lle \tOlna? A.o:il~egem ~al"l ra. Mindigl .ine~ a F(lldol'l . \lagy olyas. a Aacml az on l61ektarsa..!l'Ik. Mit tel1etWnk a fij[o(jOJi a szemllnkk:e:l. as.akit eiill!lIegr nem is isme~!. magailYosnak..J. N.: Ogy erti. kicsl. nagy emberi formaban jelenn-ek l'I'1~ a szeUsT'I'illtllagbari.et. rO. (bizollytalanu~/: Valia'hogy 'ogCll· •• de <ll. S9m bes:z. N. ill areal'll el~t Ikil'ejeres . A~Y miQrt. EmberUruI nemliUd'ju'k. deja vu: Dr.ooll"1e.k.". ez a..: lJe [gell. e·z almond lJa!Jami flo:n~()sat lIZ illElt5r61.mert at szern az.[it. o. nagyol'1 sok tudes as szeretet Villl benne.Am5gotl.!m. ha nooe~ t-aln.ilK v~$Sza Ral'Jhalhe:z a s1Jilllemi \/ilagba! Ha a 'IIerel.: Ha va:lak. es egyre rnel. lOr.i Oii'lf·e~? A.: At sz. gQ~dolatb~Il'1mm~s:zetesen ~nfndig megtalt'iliuk ~ymast De fgll' valahog¥ szebb. Hla a Fegi atak~u'k!boo latom az . (bulg:Gn~: 6 iogsn!. Mkoel. . Igal.: (Iii'll .eleb'biiill ill egVIk l'IE1mhe:z. he s.(nosztalgitlval): IEgyS2er.e..van~U!dik..djg' 'l.•• Dr. A.es eQV !kiosilMtboor:zongat6 is .~lkQ~t8im vele . N.eltem\l'lhig'bflll az entltaSIOk valameiyik nernli'ltz kCIOd'l'1Iak? /1.: Telepatikus L1ton7 v8il1eiom..tna. N. Ez a voi<Iz6di.gell. ko:rmme!l'lYllkhez .Z e:rz·esmsgdO'bbenlii .ek fizne!lk magunkat ..: Ezek szerint toehat 16.es egry ismero5 feny!. iSJTIl1lro.".. . amikQr epl'l Gsak elhagytuka F6ldet? A. Dr. Vannal<. N. OF.lemmeJ I'lIltcFlE!k egyro'sra9 Dr. Bizal·masan? Igen.: IgsPil.: Jon vslak.O.!. (csonGfesen): Fiatalos n6 . kOzel aU! Iiomm 3Z eletben ••• .i .tiICilQI'l rs? It.s~r ta.: Most. N. ski mil'ldlg Itt matadl? A.: N'flm. k$em.pitlanalhaJ1? A.. Rachel..rellemvllagba.. sreretet.. . nos.~helemheriS. mentaUsan i~anl'lak mlda1kcmk.1< lIefifli. lie.: Ez. de a le-telk emtfl~~k.l rontoo.z. fit.: MiM nNja eztaz '6l'1titasl baralnOmnek? N:em [gaz. N.vaJaki.u.~ NYl!gaillTl<aI... !tommulI1ikaJunk.fl nem veLitett-a voll'la megat ember] formabal'll M e!le..es k. A. .lnk .int a mi:sikl1oz. valamrnt a lelek1arsak es mas s~ib5 ent.: ILelletos8g van sna na hallhassak iiket? A. mit eml el~:agyja ili Fold aszlriIlis slkj~l.l'1I5:ies aUitudot. !logy az lljonnall erke:mtL lelek meghatarOz(lt1 neml1.am ..ilssa~: Nem malad miruffg i'l:U Inkabb min.yis R.(. kHlOlicHMI ak. N.m. Me'nj.! Szoval.i'e~m van .aanel m[Ild'~:yik ff!ld~ halala Ultflri embeJi iormaban mula1koZlk mea ormek.: 'JlIg. .: . ariilhez viszofly. hOllY ~fi1 a s. . itl6:~1lko..halok. ezl pers~e meg is feszilt A 6. mQndJa el. lori"ileny alkat ••.. A.arni~ saernnek mOHd!. ami](o:r a 1~lek kaz. s-ze1lemiazonossag~a lJItalo 'fen. h(lgya szeUeml !el'lyeicre nero jellernzo ili neml hOlllalwms? A.S:~ maben mfl'gjelel1o. 01'.gom:loralo~ sligAromi egy mas'ik el'lt~tis fela'.: 1gen.Uok. (nemil m8Hiltlankad. aielesegemet Ez.l1iJ'Iryaim~6'J lObb ~k~!omm. N.a..s.. hogy segrtse ~jrOil! hO:lEiiSlO~r1Ii ill sz:e-lremi'Il'~agh0l1 .! E1me. milyer.1k is·.~nk:ivilll megl mrl: is irok Ie.:lgan. ha 5Zo. as. es . es ta~al'1 5SSl~iJarodO'l. aki tobb foldl &1e~en at iiS onnel volt. '1\1. N." Dr.t . N.~erillt l'Iezz(lk a dolgo1.yr5L Ami el1!gem inet.j(unflYoeob m eges. Ez. .k:."s Aa. most a A. hoQlY mnrSBtl 't1i...latj.nhsegeloeLa It fejezelben fejlem Ik!i re5.embe:re'ket.: Nios.•.!lnl htdunk.• .a bru'iltnijm. Or. N. eseibol' jol la. as 0 sz:amol11I<I.al is halEotiani milr a ~6IektAf\S emberl . Mi[1dig itt '!Jib rilln.itas:ok kOztl fenyeg.uk OJ gom:lo!alul.ert mas~ent. miM dcnt€lnek ugya lelKell.kor..Es beiiOiliI elekhel az ernbe~khe. Dr. Ez a kove1kez6 setTe is. aunll e.Dr. KQlol'lben e'leil'1ltekjsse el!leSlZel1n.sOitlet Is !. hogy bemlJtassam... ha rane~1 A. ~BintokQsl bQs:ruseg~€iQ ort!lm! 0 az 61'1szemelyes t€l<st· Megfegyzes: A vezet6'.: t. latuFilk benne.at~nru. N.chelt a P. mm ismer1k egym1ist vaiallOl"lnan? dafatban -. h~yan !"I~ I{t R~c:hellelke ebben a . otYOIn bekBS mlnoen .llIo. Dr.emkor-elo.tleles~bb€l'1.ti£. merl liIl.~perrsze €)ll'1ll€fl<ent Ii F61don is megtenetj.ami'kor meg.s m:onbarn hosszabb !ivan kieg. !'logy a Faldiin m~ha ket ember egymasTBll'leZ.orul. I'logy lIfIasok . A gOl'lcia'aftail'llkkal.: . de e.Ii1aegy elaz6 ele'1b61 Ismert s:zemeiyt emberi vOllasO!ival felruMzlla It'ilunk. az segtt hozzuzokni . o~i'l tarsa~i dolog. Dr. ugy erzik.~a9iY segftsegetjelel1t Rachel. .: Senki J 111"..eg fO.: 1:5 mit erez.Y€lbben natoi A. hal Isms. en egyetlenegysW tapasztaUam meg '~udatQSElna!Z azonrnati rmsrrtere:s ttz'8set: aII1I1Iikor elosz<ir lilttam meg. !.k.-.mg:Z'ik.1 Slerelne.: C!Siindet. amiiita 'li'issz... Ig:enl Es biiZlol'l'Sagct arlo Jobbar'J ermm mag!. ho9)' <I Ie kek ligy bes~i\!lifmek legymilssal.'S aroot Il'Ilunk..6i.1i. Tudom. . ElF.. hlszen mindkel nem IlurajdDnsagaitfal ludJI. ismer5s _arrokat'" tasSOJl maga k..t. De RaChel . iimerte Ril.• aho!W Il!girlkabb emle~szem nL.gOl'l- Me!Ijegpes: A. nagyon ~en.thal.1 N A. N. lOr.a s~emebe nezD:n. N...

s-enMlI'!ek gazd'aL AJalf!)IIaim a hipn<izi&ban !e:grt5ilbsror !lE!m k. lUJogry Miflld~juflkf1ak ~~.y mtert vetrt ki1 on ~ a ~obbi tel~ idoniffint tll. {nevet): Hiillpe!rSrel IDe mas eletelmbEi'n liS'IJ~~k Jelil.~ Re!'S2!e 'ez IS firezrk .a tubjdol"lsag. N.t~t meglelenil:tfli'? ..Jeff fOlJlner ron. .: rgy van.z.l! . haaem ITIert jol eren.Mni ~Kufloog. m~61 'Van meg erre' a Wpessegtl!m. Dr. nem tydcrm m~gmol"lda~i..5 arounk V\)II. .~jfl.~y.: De ez -cs3k egye1ler:'l·~t{d volt! Alrok az rflm't:n~mk. tcJogy a !elkek ~!i'mi!is fele.n? Dr.mk.ik elmult el9tQn'kbefl kO'li5l'1b5z.elern m~am a.a. Mb a l"Ietyie1. ..a..onyoo tulafijoMagok ~ gondQJaklk k1VBLiftese..a.~ az ejfud etelmg:andol...: El"lergiat5rril~QI segltslirgwel.lol ert&11i'I ak'k:or. rernberi WI!tljGlotl.ivannak bes~[flrez@kmJ:a s:zefflel~~jlt<oI<roJ" Dr: N. Pi fioIY<lirna!:os58g keweerll:la5?nilljIJoc e.Pcd'roll bajoSwmme'!l.. Win~ei kU:1dhatl'lsk egymil.poeksO:ha$em :r.or"!nek. 'N.Z .Dr. egys~rO eletet errtlam. fU'I'I11'61 mar be~lj[lnk.flIk ~f)pen.~k az :e. hom' m~~neck vagyunl1l!' Ballet 1:19\!emnk ~okon a lelke~n! akjk..r.: Ahlwr hogyan leih~tlOOgism:e:rl'li ee@l!i 12Iek~l!dlalii.verijill'.: Es mt .:: E~ todna mOi)dani po. ~.. Fl"Illirfl"Iis k€pet muta!? oIJI spirltuali::. tN. vaJOdi lk. s~g~~()tI k9pet a smllemvilat' OOnri3talan~ezas he1~.••.s. .. aJrcomazokra iii c1garettarl@khiimokQrI Slere. Qeak mig rremll!r'liktl lefl¥e" g~I-.:: D& he! mlnch~gY. ahogy beliebb ~LltLlL'ilk a sllllliIDl~ilag1na.oI. mo~.e·z te.".: Epp' e. utat-.Jr. el.z i3mb8re~t D!: iN.'bElfl tel'i!lJm~-Foo. hOQ:yal'l ~udj~ a lelkek .elii& nell<:jj~ kammunikac. 'ami! mar mfldotl. hogy h~nya!'Ctl1!1 \J1ll~r~ijk ki m~!!Jnkat rel~~ .$rrak rnag6l'1ieile"gll:i .gond~jatQkat. ha eppel'll ~hazai palyanii w_gylJrrlk. de a l<ii~e~ilJelt t!Jlajdo.:JeftMl"lt kedv.g¥ok ~ At!Y!aI~ozh~~tle~V.al egyik GSDperiljat mLilta1jiil.•• dei1lti. N. D[. N.: 0. hogy 001 ~artOzkOL!iJ'u~k.ans "teriJle!elt. de' rnos~.ba 'farteno m~terral!l~:lOr A.nlosan." Dr. hog. Csak ragO'mfolok'e@yw!aj~OrlSa!::Fra. N. N.g. N. A ~ahll'kC'!lislQQrtJlm€l'IlIe~ is befo~yfu.yaI'I oe1olyasoljak <I kU!anbO:l!o k&olmen.: Mint: ahogy mar mgndmm. am It~&bb~ rn~$ik egy b~{lny05 arm[ mLllatja helyzetboan. N.el'dillke~. •• ea:eseken m~llk A rnasik h~lek all!!aJlrll<lk.lI'etl. <l:mitt.ll {ogalmal meg ooUJe:boofl! k~8jfem.~ei'e'trti:l)e'k valamlllirenMl<llInrli.t aleglolt6!bbii '1~1ebe.gfl lW~ell I<e:tUI ilQi. mutat~ mawl:t. 86 37 . M!!!selj8n tobbe't meg a mrisik IEHe:kffinsme<resilro. ik ez~rI meg otyrJfJ fll'CQkat i~f0'lir.ifI!JUOOZ.rl". Emk ru: ~ek nem o~ya!1(]~k"mirnl-aFoloQ!'l!.1 A. as nema2:.: Azl akaJje mOl'1ld.A.filge~erlul atlol.: rim.zrG'iles a1!itpota ha1~meg7 aqar(mro. j(e.yi~l!dat~'I~()~unkt61.:t caron frlLlll!!. ~ogy a:i!aroli'lt~s~ ami fete ta/1l. Val'llnak ketivel'llt: kiivetrtetl areai? A.nergiarormait mas s:~&1f&f'Iilek ir. amik6r'meglallult: a ma'fliKaLes a plllaClatn.: Hugy<lfl 'IMhlik..• .glll'ilkf'a" arnely..az em'bi'!lj 1i'i)I"!~okal ~Llj1eitl~lIDl.:~ererem aooJusOl.ni.l'fitIri:la 161fl!8.ii1mlko:r ffill'edez!uk <Ii dol~:okat.yek a ~~gjoblJal'! illenek a~hQz. .k!h.r(lrlalt Megje9~s. ..a!ldQafi vaJt~ll:rnak az EigylTliis!l1ak rrlulatoU kepek? A (M\!'e~: A kiveliteU ke. Bo'ldog..Dr. A:: Ige:.tU!ajdMk:~~p. '1IfiI1jlV!jFli~k :sona: nem is voltrilka F51'dBoI'D13t ez i~rerndbefl Win. ~ ez:IW!Qlda[iJ d.. rmMd is.i1i&li1!l do!got..es !!IIleg:<g.I'@Szi'iiek.el'inlese~!rom muni~. mer'! ~ogy mit gondo1nal(.on ideak meger. '9 gonrlolatok tietekU'omo.€!kIf51 if! masik szeun.n'll. ii'ii~a." .a es ta~ a ps.s haflgil'l1p~tziIJsok.IeQlClbba11.: De mceri. h®g:y hogyan m!t:lt:aijtik meg mag:u~kat. amit Joommunikafrd al<a~l.ikel: akarJ&k megmuliul'Il.idejEl'« az aeon letk:ek hallgulal. egy maS-lkOfla m!sikat 4: PeFc'Sze. Dr.. . a fellebe tfs. j6ris.hlbblek mluk:.!'kaz fdiac.osfti3lSlE!.ellioTI1~bb" Biz. akilk ne:m ~smett8k atiban az ereteba~. oket Az:okat a 'l.egymi!i!ii5a! ko1m:. Gs. l1. tlL~Nero. AhogV o~1any. D~. Arflikor k&t If§r:ek f!'B.pen JeW? Csak azer1. h09Y mifyeJ1 a. N. hogy a mo.os 'von!!isok<ll? Ai (hoosw S~O~il~: Ez a~t61 fQg~.em mag am Q~y.allfi1lyel"inek liMsz2I111:. IeI'! idel1ititasav<!rl. Dr. IN.. . !iIlOc!J$t? Megj~gyz(js: At . samllyeol'1lek srerirlte en szeretnem 5l : liil.na~.i6va11 A.torm~a'ban c.k h~ly9j'1..zltemr loll'!Al.onooen iiss.refOggp.arny9. NehanYalll osaka job:bikreU.yunk ez adolf $Z~!T!~lie:Z.k. N.or.. N. t[)r •. hogy ~perl mllyen qrzesek elnek bennimnk.) ~e~ettem JeiilOOrlt villOgl':!i.r'onillsai!"!iw.rek~~ill: ~s.: TLuldni1l egy ~esil kQF'lkrlMllbban roga1W1~i? Hag.~Ideiik? A..rmesutes -.hQ aa G L!pal~.ly reelk't)l'lnye11.:..15 arco~na hasQl'1it~Qt~ amelyekai a2.agjak ]olism1. a s:i:lknakef'l"l6ny allkapasot.:. h~y en va. ~ehel.t .. . mert e~ek: aL..ej~ik e~Jhogy ki is vagy l/a]ojab'aill. N:.lrnl! A.: Akkor ... va'lahogv ~y .lfratrl8.spiriW.eml H~!'I!afraj. es V~C1 o~S29kap!Cool~hilk. Dr.sagdka fi:Zillii eletu!lK reswi 'lJlllt~ egy masik hel. Dr. £11'. talalk(l~b~r <Ii fBli:smerss az_. tiL: Mibt? A.fl~yze~a . ep. Jelilyegebep egyet~ fii. aiklrou amI!.I~ltl..lJi!l~i\iutaJ arm.yntlrT!f.1nk. a texasi COWOOy? lib.l o'tjij~ ma.8$ arnel. mert 5 vol.on tebet I.A. es m~.n~agokkaJ ISgyatt gyoffi1JJb'bIDl1lalrlosfloJl! .p. . Dt.aZt I'IWg tu6lja-e mandML. 8: itt •.ic.. N egyi.raklW.~ TudIa. i\'I .orog .FI~nn~el.: Hmm .1!I~ A. Viisron. m~lyiUt itaszliIA!juk 'ill ~reternk ko:zillJl~ id5szakl'ban? Ai.nr mll1ldelllkU a magElval~iiban IBlunk..zSb mely fMi~joam 'IIagyu. ha J. d:~fn~Yfl.: Ez.ony.!ln.. ~s.. .a.iiim morrdj:fi. .ei'1ez nas~!'iI16 ~t'(:aJm" dHaoo~ . p~llal"!atl'wi e~~il"e gOfld(l~ A. Ihogya~lfk: A. DF.: Erim!t~et Elt l1ivrak .

..::Magyarma 91 Mrorr.M esazon f(11lll1is. flaITil &fI'Iber~ Jormilboo. nenmv. A vliigfin ugyis minden !i€oobejijn. !'Om es ~ kfulwm .: Vlccel? Mar i'iIem keU 5.A vezetQrnkkel va1]!Y az is.nem C1szljak amk. de milr ni!']t::t s.ildleokeri a ke-re.19 . akiml. ~$QIYa mCliS:fanl ~151tt mar nsrn \latta s~nlki a Megj~w: 01'.uiore.N. k. Df. a hala!uk ulafl.obb hananr f~luk. (kjliJro n'ilVe'!llsool): m. A 11!JJllimqkm:lk Irmya \fan. 'W. bJrit l:limn e:lyalrl ~e[keket aklk nema Foldrn. akik: liiI'Ieg. meglei'let~sen 2il. hog.. es elve~emal uilazasL DI".y{'Ogja iii..nOS mag. feny hullam5alJja. ho:g~ miMnt um:ott 'eg~:s·egyed ul egy liiitl'taitatra:n er. hu~&er6" aml a 'hIIElgreljanQZ: viszi! . a fojy. IWlcso._.: Mindij~ r~ Wrtelll ez o~[Lf!I'? eUiIi!k.ll'l1inyeik9l fOlJdiizrli.aNrt laVa:!' ~z e:r1!i/ijir~:.aoogy all ke!. hogy egyedtli1 is megbirl\'ila:wlliI tl. laNa!"!. s senkive'l sam a krl.: MiWEln .Sietek.11: t~l. A reinkamaclo regr'CntQ5iltlb celja 8l: flnfejleSII&. Djr.so 'Ie~s. amrkOF j6:lesetl.erl!~e!im beS1)~moh11~5 aet It'lzjk..Dr..: h.st A.agyok ~JIi iSlfelm~ azt <l:~e~eg.: Ne. Mar lsmerem \'It: ~.. Erzeseimet ..~r'le\ll@t}: Volt IdQ.rn Ielen~Os@ge"MQiY a sz~tlem'rlilaglZla I~pv!a Mlton& rela e'l'I~itii$Id~J lal:ru~02lm[.@. Dr.s(i.BrffU~LEmSJI ~. a~rernoo bi~tos[OOIt1a nel'.aI t5kete'te:sseg1ol. hi.em mas ooIY9l6.o hatisara a v~ce:1ja Jel~. N.!ig fl~gy killi\l'asl. IlOgw m~5{lkk:a1 is'tEi_hiilkoilZ<lJlak. II'Ib. ta~lro2tataiSt :i<...e~ sZilremvllagb..egye~s9It6rltf'llL a tana. nelfl i:s 11LK:Iiart~'lmrors!tai'!i dolg~kat . mll"It amikor valaki megm2ik esv iclegen.amik..Io'. a!hol attafl v. a. D.sror~5.a e. O~yao I~het ez.:..~SleJlemvij~igb'O A. e15:W ~~telkrolllkiiiJlOj( Trjfaim~t16t gyujtenn.hatna. de nines sehel eg. ese. PofQ'llE!gIYSz.8.ml.iJg. N. .Ua utar'l lWeg t~dtll? A.riiban e~ilLtln h11. h()gY ''oI'artall:.t!i!: a.VoWefI¥ h:..: Egy l'uJ~lilrnor1IJI<liilom .egeJ valtizlIalt ~ek a~ ·embemek iapBI5:Z'" es mint id~So€t1b.. doJg\li.yasmire. m:ajd \l'allr. rlJd'om.zsg.ereit. A 9. De G)li1IiTloSt.lyk ez eges:zrclyamat rii\lid~bb..y :~firdib v39Y ~y ~flforl1l'llii~t6s if@~la.1ta'J:!bM ~!k m~.tben olyan a!allY ~~repe!J s<pi:ri~!Jallsalj. oogy n:a.e~em.rzek. bcilygor611 erke'zett lelkelmek? N .l at~vetQ.l~ A 8.• Minl. hogy ·~mr'ItMhatal!1anera \le~!l!li.senkf sem vari:a? A.mnadik mooja. mint ilil. mim amlkor val\.~ Es nem z.eFl!ki.o:r mar ~re:zt'em. is a fIiIegerke~esnfk.. es en Bmklrel tarl.ors~gba.yebt:mre. Mla1ah<fJ1 ~k a'l: rdOs..9 vruuban ~tk:mek.li a a Eror •A ~ElSZ ~_ tBfilflm'kl R6t ~is ~@Ill:e~ (lilkillci' mll'9i:. Mol mir riJirl. haso!ihhHadiol'ilo~. vatam]kor.!djak.t?lt..w. lloliJl!l manne!'.: 0.: Hat.t rnolldja. jeJel'[t.'aL 01'. hogy mikell!! mlikooik.Hf1i.erill.:(!lnk..k)eze~1l51 himyzlk az E'QyOUmo tilmoga:tiis . his~i1I hamanbb klertilneka tarlQt!mc:UlSi hely. illHhl'i':! . OO!l!lY s~Ui'm\l'~.: Ezegy elektromgl1eses nyal. eset -is 1mb klr.mint mar emll\ieUem .egftseget. Dr.rzi magal magany<l~nak.YC'lraan utMk indiulQlt Ffirc~pok. nem igenyelne!k l'iez. fojd~n? A.<11al~~ . M.a'ala a er. Mr ncreAtelrand. miht felis5bl:ltElirldCi. - a.lv~1 kel~ u~azrmm .: f:1'! I1rgygil:ill11dOI()k a $~ellemvj~rn. N. 'Laft u~6l(. a 'IOkelel~ ~e(hliS:.es rossz:~edv(. s 6milltl . [Or. Alit gyanitorn.i]f6nal. h09iY Ilovata_rto~ es szefelnek miel5tIb ()d1i~~lIii.G:.: ~s n:el1:'! . ~kltmseln): En .ebb. aml-~ e kQr vala:~ M61 mesel.kiJ10Fi!~es Ieite-m~5ik: v. de a i!:Gmmunlka!l}16 ked'veert biinlTli1verl V(lru!5l WI tudunk veTLn~ .ljistlef'lr. es ill hK!$agsemall mliJ:klallol. E marmac:Dik. Egy kis !'lai!liil~to! . e'Jves~etlflell:? e A.lk is: vara.~ Hannan istur:lh~tJr!~m. e~od5segen:ek gOllu.m'llr05 IHIIyek:ll:. 8~J9Yh~. ugy ~atm:ik.) rrtil1li ~erzQ.. Dr..~k. K6rOlbiilml nYQlc eleU~ illmtotlb ~€ir .ai9ditsf~ utan). hugy <I lelkeknek j6<.as. mill'ldentudo. iNeha:napjan . M unkam a1apVoet6 GaljaSlJerteagaLo psLiQhQlu~ lai flfjjloo~(lrlt~ vl.~ rnsn~ek'! A: .lOflak a mti. . akik gzla leheWs. hal.!lI!gens OIflUldlatra .: IgM.t:A ~elkeknek hOSl¥ fonoo.!lg Cal'! legL6bbunk m~ mess~e a jar . akiwcs~k:. DI': N:: lehill az. N~~l<ii dpJuluU QgiY.dOII. Kik mn{J~k ~j'l :. ljiaw ITI~mroda( A.i!oiala sok E:lJ'flbertwira1hml.am~tba niecs sok bele'.: Mi Hifitenik@lI1rlelallf:iMlla pil!aflillihflban? A.1'~fiI'lIklal.! a1amyammtol a. me!1 a2:i~!i! meger.egUJmegis.alJ\9Zt11.i1l(l9Y . El$adba1nalr\.. mlflt ~gy ..liJk:s~im il.y allilja :00.anOQ'll1an A lelek. N.'IaJJa mq ~ rlekl kell5 hulliim'hO$slat.lvarbali!~5 tn6d iZ.. sik!'l~mll:al<1Jkmnia mi!so~kal is.. artItk.. d~ nef11illtelkelQnk le1ettUit :. ha:gy mil" se:gi~~g niill\UIII~ltel be .ap.:" N. mas \l'flagokiDi!ln 1~lt.alln~. csak az uror. Nl... (~~nElt. mint .lk lkepes&k ezeltel M e.: N~gV megka-l1n. P@n~O$M t!l. MOiStanra vilago!Ssii v~U iilJIl'I. fHgg:ellenQl aU61.eves id5s.. AIt hisL!~m.A..lmet kiiwtoofil. ere~en ~~~kt.e uti!iJ? A. hogy sz~M~Qf!'k: van ra?' A... f:!1'll'tier<ek Gsak I9m~k. N. IEl.or nem tal!irJwzunk SE'1"IkiveL Bar kliell5eimollil ez:me9reh~oo~ ri!ktln lemu1 era.a~a:rja. g.•.hOQV m~yernl$hilh~t egye. hog~ h~yan m~l_l1ek ~ a flZikaJ vilagu~e§l.ili.iieJ. renyol]S1I~Pr BS mar ~tOI'il is vagyok_. D'... in'kabb ll':Iouiadok a sajiit e:rlilbereimr.: rgen. haladO't~abb lelk.e I 'roI'aio f. N.1. h~n.rug)" mint anogy k:oz.ezneJk helye<t~'em.deti s. ma:gne:lii{us erQ huz.ok.gomoot.ebo lelkek.s illlfiormiilJil6ka'l vetitsenek ki egymi:snak.:i szami!J ele1et ell!. .A.It~rn~ a s~iritLli[lr:s . " r Jegy fel1rYf1~!!oon.Br~lI'I1itasbar! is Jgv :Sj'.s. Ii.

M~kr clannnaka ~esze.ru: flZ eflloorek .: R~Q~ak7' WlamUyen hangol: ha!l? A..: . Ez az..glame~ 'N~S2e.6rii . imzaLiir>!3s··elien.zlki am:ln I. . men !1I:llzalvad~~ak oket.l..9Ilfmegta1i1j. SLajir.ill: ()Iy .akik.meritilkben s4riilt>ik. SZluggesltiokka~ blze ta:ttam is . kerQlt embmk alkotjak. vill'ogb ~trdOOSlkopbal"l! Dirt. iiikik ily.:oolk egyllit .em~OOrf!ttfffll . tdL~I. DI'.Qvokatfv is !ehE!l II2~k a IVyUgta10m e-nUt8i50~ nern ~ililemi \fezet5k.eke<1 ill ~l'V'ult lalkdet .t! Imk.: Igem.lt~1 Senkfllrdatilba kill{inh~!re keILeme~le:nkeda. a rez:ge:sekkl:. ha valaJki ely.. A.elmezik es v3la:R'O'jak m~gl . E r. m van. msgam aiomala :s~er[rd. minlha em' vim" gif6torony vagy hail1gforra. alt.y@t.s ira!'lll'ft~Il'<I. 3~nkrBi az iemberekre.kif. es ail: a iapasz!al<li~ain. Ek ITem rosSlJ rgen.liuk.: Nem eg~Sleri ...a1'! niha c1~moni !>~eOemE'ikn~ is Inlllll'iliIiZik. gyalmm. N.azokat .. Dr.l'e1gt§SElk' ir. ember a ff!d~ j:ol ismerttiir:venyeilllasz:n~Jta a mOf)gils _re.t)l"it!. m~$'Odikbllr'l ill sze1l'fmi ve~t5k 'Iartf. med~taHv~ud<lMIra:potoon.I'dle!lm rl1mll ve-. ese1iel"!k~i1t Z<'Ii'ilalifO mlntazatw 1:eteket fDghat.lI£1!!OJl. nem lllJdQm PO!loosao. 1D1i'.p16 iilIan~ eleltlrQrn8rrJlli':.el kapGsdl~~ba. IN. .. EZ.an 0:)0011'kcrtotyolag nemjutottak leieddfg aJ pcll1tig a swlremvoilagbal1i.loo~tos allTlfrm egyliltmOk~di II. A ljiatodi ve:il~tak g!yOgyrt6k~ es nsrn h~kik!al< be erO$1!al.:loU 1:eIJrekncl< k~t fa:jti!ij1it Ioitilonb{)ZtelihetILlk ~F. e!)" megh.~OkEk BI~1rormi!~j~nk @JI1llYioorn.ak tall'ol e felkeket .. akik [J@fIltogfl.A.!. al1'O'II'a:tarioz.agy tla~~lJ'k I:. aflO'i.: l:gen.. I~i:k:epe!>.: ~ ~nel'glank aiZ efiler. kz. ~ls5lipus tagj. A g... 11091i'ez£ina S~akasZOIlii III Ielkek '!I.'!leg~H? es r~.z. Ibrtentek a F51:::lOin.iii k:~rdeseket. de mir'Ii'E21 elt~VedlIEllke~ e· ~el csopon~l'llak a kor(llmMyei m~gyon elteroek. ha. ben mOl'Ognalt Mte~tt f.ekvo cs~tQrnal e !'1¢g9.megh:MatooaUafi icleig.eI taritalmOl frivol" viQlY akiir pr.yos emb!1!rek kgtiye~mti kezenf. 8ajrlitlil'J. megli!> forU<lsaJk !eha~!1lek ~fu:rnlcillkra. res :sr~Clicmy frekwncia1u .eiti:iket V~s.krol' fiiggaBnJ tllJd']uk tel hlilSZfllaJl'll.l!1J'.1l.olylatlJlam a lel~ek :u~anak ibemLitalMat.mnak.a refilY H a I'&zg~. hog. A VLS!llz:atera emif<iook'Szama~ hogy oke'llevala5~aJ.ven· "'1 £If.tamn.l.tfvszellernl1lkne'k. Te:hat 1'191n'1GSEI!k a \lOl'Jalaki"iQ1 ~el:e.at IEl.akuum- es ~Oil vi!M10 t1yft\fa ~zefl abnormaJis lel kek ~zama kevilis.: ~pmljel"! E'I egy~i. . 'ill! az en tocr1l:iii.rra~.. es&tbei'ilSlZ!lEI. 4..fldofalait~echflikai.rJklhs'le-~Uk erv~l"Iyre jLlttatn~ vesJl:eke~ do~llMme~_z.11111e" Iyeti.ill loboi entililSlSa~ v~o!alalko:za. a melyek 'e l~st nel~~JiienyakHi~eTOOrne'k.e stJ1ii)S ~khoz ffil ela elli'lbe~ re~he2. A gonda1atJCLim <Ii mO'~a].itan. len ugyel mafal:i~ak i:l fOldd!!.Jt~m .iUra.: AihelTh~:t \l'ali1l!rnilyen energii3i van ott? . McstinkiLbb hl)cl valOO'li ri.efotyasolni ludja a. amiko:r mar m~glalSltam a helyemet so~kal ko~nye'bherl mozo.i3rtem. a llullilml'lYalan •.rriar S2e.z ulnd. 1 Hipno~i$~ a. At.ejezesek~ei kl1all1~WI meg'.M ~ont~Sier51 beszelhetQ. a.el:So esetben ..kiiweoek 9.. fgy nem megrepo.at .iket magza'ol'ar. v:.e~ek a:w~rol ·ail: enlit:aso~ol. N~:Teh®t nem OJQ iranyfltja :a dofgo.:.y f'Ol1l:OSd'll· dekkal mIlLlasziillj.<I ooljit.retfik. m~k U9l/ 'fogallll'1ftZlak.erre f:OQi8~{)ny em'b€rek l'!i~e~E!nl1oogere ep~enek. A ma$Odi~ eSCJponala buncoole:krlme~ nyekli. s£ElII~m1 vilag~al. ill kQltil1targyrual'O 6:ket A1. mos1: Ie. MiO'de~ik aJanyom 'saj. Akik 'ir. wez~.en-ol:y.d~ak e:l fizikai hOlI1i1luktel'l.c1lyaA el'e'!len Ell"ltitas. N~. ~liJvlds~net): l~gyedOI :m~~k".I\Lllatasokat to~alt~k.e. nogC{anmfill. okkultista efemell.el~e:k. Am mitik all es~m~nlf~k..:Menjilnk Vi8SZ. if1:apcso:latban IeiDna i:rrlb'zett k:erd~S\eifflre.IN. es. nfi'hany szOt . aJT!eliyek a melyen eltemeteu emlmilre ]tany1Jln~k.m is magahoz VQm:~lta.sLOI.eltkek Yeze:!t06i mil'ldk~t esetooril kQ~iI.lesk.8jisJmenyeit.if!lmrn~IQdot~ lelkekre.gy teGltnlkl3:1 fQgallillakkal irla le ~pl~~tu.r§. oozmkapcsdQdom.bar semmi"~p&11 s. aklnek az IJI~Jllso elembOl beifeJgz~t.om. DI'. ~ne\lel).: Tehat ail' efeUebb ~~JekrfIegiSGsak l!1emileg iJ.IN.• .~.1leHg'~k< •• Akaonak r.guS'ok . A ri!lre~r. uzerl. A megz. aKik beMi:len s.a Sz()MOOS m6do:n vi:ssralei'dk OtvC!oolar61.<!it kfsEirlJelBkl!1lii!k 'hfl. A ITSke'm ri1e<gfeleJO ~I~an vagyok. I!).ghaook a.!mr~iuk. h<lzAiukb. irranWrte!jsebe5.on. ho9~ miwrt. a tWli:la!talanrJaI: eglyJJtt 18r1.lr1ib~s. m~rt K{)mly nOillast gyalmrolh:ailniilj.emtnek teelnf a Rlkfi . iN.engedelmMked'rnm kel~ !'Iekil.anyitjak? A.Qmrafila:_I'IIm:O~Qdtilk .lmajet PI negill!Jv 1elkek temiijtLool"I a parapS'2icho~ io.ills e.kal Nem en a ieleI6sazert" ~O. hogy serom1 ki:lz. Az VL5ZO'Jlt igaz.zO'lt vomfQri villgyok.. kt .s::1:Il1e:i< ~ehabilil~iii dOOOll.s A. hoW biz.oJ 51610 gO. a spiritl.smrnM. ~k..It.nk. mn~s. hogy iii re:lel(utazas~. valami miatt a4' AitalAl1oot61 €lItem oorslj.owaTodoU lele'k . ke~lemeth~1rl ha~sal varma).eF1!ik ezuli!inl A. 1ranyilisban. elsG GSoportoo alok tartO:Zrfak.iI tlldasanak taPMZtala~l1'Iak megreJ~loo~ wlasl.: anaDUku$.'ek a lelkek nem rnennek haza a t€lit! halal wMiI'il" ~. Kes£lbb.tos OQ<:u'I a spj~ltua~~tas eo m terUleleawkat a gitras. de nsm ezen a.• Sajii( magunk reS genelijunk energitiL". @og9'Oclalmn miatl..ellei'nITutjat a ma]as. ami'kbr a rMi6rdi bemm Sz.irryllafltlk •..s 41 .1ilalmas hangvllliil egy r'lagy. [I blin:p:itcto'16kait liS·bel'eerlw. ~'$ -srmf'(lngils' es. ~ ~iS2em. velO!!. Uziill'i'etekkel.a.az:ilte\lsdt lelek silIj.altro.

aJcik valooo. F~rllle-rOr. {lonos" ~ egy~s I~kek me:gsaml ns:zimilaJodnEik 1{!ljesen.s es k5n~on1le:t i'lelkt[U .rtJ'&Zairilak.oor lalji.! be.tbel'limlJla!to1t viserkedeseen. ala. olY sok dok'lg kaVarodik o~ze~ a s:ze[lemi .'bet(irt~!['Q5 ~~kozbsal. w'elijjii 5ket. Femlas. hog.es a szeJlemvilligban a neki!k: megfelilo helyre kis.rmaz6. Azok 3 lel~ek.aklk? Ki a 'relelils.aJt befo~al6 d'ro~ok terjedes!! mindenmlelre ezt lamasztja. AJanyaim azt lil:Ortdjak. Al:o. ~estiikkd. hok. miel5U tova:bbiepiflimek. min.rrli '(til !)l. .tleiilcl s.ii~ Iyek ill me:gtes~mt I~t..Ok: oem vagyllinkteljes emibel'sl<.eloca lelkoelk eltevedtek vohiiia a terten" es azt rem.ez5 ~mbEr negaliv hatas11ii. mil1t r'eg~bben? Ii tllln.do~t filr:drnj2i h~yh~ kot. ttil«!letes irany.A benllunkelb aggoda:lo:m halasara 'ug. elSliill(admk omnagukt.akaz: egeslseges . 'bar kesaob. Akadmk elmslbetegel<.a.lmat QkaZJI:ak maooknallt? Ha at lelek k'liiptelell~o'bbei 'term! ..yaman elerrneli s f·-okozat-ot iii patTII6~~~5. hogy vegLUI felha. hit@hag¥otti sl~~mi ve:te'1:6tiatass aliltt .:!lamos ember ell. i:ilf~1e ea. len. IE! . .:etelj..y e. Ok villlamilyerl gon£isz csele~det reszesei volmk. a11.m nem rut mondjfl: "Ugy eneJil'!'1 meg<sWllt agy belso em. arnelyekoek a gaztlai gene'!ikiiii okokbOl haj~amO'w'k a htl1las agymuk.l'lliiig'minden ~il':en erilsodik.k. oogy manapsag tobb 1~le~.rI(lrd~gi cs~elfled:eteket vittek v. lI1em1'iIDIl gyiiloletiikinek kri~0!l1h'9t6e:1'I .iilroel:yek: a szerrie~v tilljdaJmaMJ tap.nral'lyilhiat .onma. a lilak on.dOI. akik zavan1knaJt:.kez:eP1et5k.iak. Most aJZ<l1Jm lelkek masooik.jai 'es a szellemvitag kOzoH 1~'otiS :S>BIllId 'foldjebe rag.us szamila~ RlJnk kell.eme1benmegl1i9Yalhe~jOk.eNlHc: el it Fold aS4tr~lis si1<j!ir.&.lk'ban •. iii. D.. sz emoori elet Iol. 'l'E'kfi ne:gativ energfcM iSiLlgm. ke'1S'~lbeeseS'ijkne:k es. hogy vezef6l~ ~~tse~ hrJgyafl tel<imik 1it ill lelkek m: e-Imult eletO~et. becsill8-set.trik . EZta.i'edij~YbBte.gi IJi'l1I'l'1esmtet a' S:~l'Ii!elyes 'lillitetetlm5. aJI1I!ely rosSl dolgokua kjszt. DI! mi torteni'k.lye5 lelkek hajJamo." A:z.Odtire. B~f embari fQffl'uil'!kban n1em s letm:ik ~2II!l!mi ejmlt:.()~ k~IOIlll$el1 nagy fajde. a'kikolllm3gl4kat hlrtJ.lOgy r~adatorieTIta~t 'ele'lei SOfan szamlalan ibornyo:lult nenez lI1l~biz.a kerdes: Il~ aspirit!. igy a ross:z:etetval~5zt.gy tbtaUal1nak 'lekintsuk. meg hruall!!!nKban is.ls-o hal"!9 OnmaguJI.Ik \I'. I~ek ~ az@'rnberiego?vag)' a kel doJog ugyarm:7 Egy-egy kl!ense.!alis lirlagban rend. Aztgol'ildoloiTI. kUl{:ini':isoo ve:s:~fye2tet. napjafnk eroszakl1u'JI'ama aIll . Ha egy be.s.akik.ak '1l:twegesek.a1'~bal'l alacsony ~erleilUi@g(jne'k tiRlnllteWk. !'logy d'tll'l'tOfliKUsak lenl'l@nelli. mt a. De' hOIa po2!ilfv olCialt nezztik.ak 6kel.rakenQnketadaminat6 btoJ6giai sWkSegle1e:kes.~peskireiltmi ahilek. iii hipn6~~bal'l levo emberJ. Oly'an seruilielkek o. \!IatOIl . Szel'fl~y. Seks.eg a 'l. de az eretkin lelelk .es a \I'~etoil'1k tt'irodlne-k 'lierunk.iktud'aWitiuThe. vajon vetkesl'lek va..e5 trau:makal t:lpelrnek. nagy aztll1 fellloUktmt elOra Idterore1I.ekvti hldatos eI~OleleZHlts.ztenek.et". M'ondjal'i.lIlIt. ill. hogy az.zuJ allmlmazkodQ.. hCkgY a raid i eJelsoflinil tart6:zkodj8llak IIillndelil gooo!.agywlaki mas meggyilliro.el benefllilYtihe1i az il~n elelf.eLes. ~jd.zkodVOlI!!i1If'lem Ihisl. ~liiiiiiJ I..ter la Eli helyes ulr6I"'.ekhog~l1 ~e~2iktonm ag.e2. eJIBvedt l'elk.y la1:t1kozzana_k !:l.SlabilJly~ansa_gokl'a . aikik sil<ertelfll1iJ1 pr6MI:taK kQzdeni az emben kegyetlellls. m_e~ylbef'l randre lrudarcot vallarlak \ig. amelym <Ii Ilk:itelen aldozl:lltok to-vahb gelje. hogy ta. hO!ll).e~ttek. dg.s. ugy e~fk..em.engeseg en~se jeflemzi.mint amUyen.liflegolJ:ia.9~egek.gabal'l m~g. hag. E'!.~s deviaci6kra . a:mll1e-n1. l!lmetEiteff'lk -Sl. hogy vil~sal1l i1issuk: mi az. oanilaikkal.leljesft: 'emberi 'l'estbell..eke:t az alol flI k6lelezel~seg . ha nem.odnek.i-e.erO!5z.ol.zimutq.Jffir OR01 ~~rogad6 test r. az embe.ltan ana aJ ktivslkeztetesre jutottam.meg a ~IilUljkle1 sem akarjak l':5ZeJ en" gednj ffiag. s..is elemEl'I6:k es. a:klk (.gy demolili~rJs s~il'emi erdiltas. li:mni:S.perdaulordegilzesse! . .zsaglOl. Peldl~1.ak ioQrVai. .lkel.leJel1c nkifejel~:eI~ sot.-e a reI~E!"t.eggel s~mbel'l. Dolguk vegeztewl .'6f eJ. /tr·er:zelmi rel'1deJlen~&S8gekb51 s:za. le~ ~ 'wdll.aJl!. A '1:es~DkItll mag'l.. ~Y' idegen leny vagy ~ppe-f!seggel egy Il'Oss:zakam:lu.okel.1'esE~nl.o lilInyak eg..aoo rejlooik: azjll:aI. a k~Wl1kb515Wm~ ingerek s.y6JtiiL1BrIleitJe~nek? Ax.alast.erOf l1ajt. ital6szinUieg' a tenl n!!szei.jelz. pszlc:hej~.l'a~ oo!degltalan 'leJk-ek.Illogy e IIl'tegzi!l!llatodoll entilasok amid ~al!'i6 ar~raJi!i :sil!.absagabal'1 6 Is tar1ha'ijak.ami neg:atlill. Ezek a l"Iegativ e~ok bel6ililrnk t3lledr'lek! es es i . nsm vilt ki ~'OSSZif"!dulalii vise[l«!rles-l aJ d)Lm~mberi SHmi1~~yisegMI. .IJel v~~U :lobMws mUi'lkarn H.ej:( l!:amara c!.stn*tiv impu~zusok..snek:.z.eg gy.Sajal kutatasaim-taJna>s. Ihogy Ilal!i!ul< IJtal'l OF1szal'ltlUkbOl II'narad'nak egy i'deig a fOld i :sil<on. l10gy ~. 'MlJlda2!ol1allal m'il'lde'll lel~leteI6s: HZ cilla:la elfogilall:I~. esetek 'labbOOg~ben e-zek ~l! molt i9~~ egya.. A meg.ul4loz. hog(ye:z..I<elesi mOd'da!l rnnd~lk. A kOlCni5s6n sulyos bdflt ordoginek In8'"vezZ'Ok.151d:1611!enelmeook leg~msebb pl111anala1oanis s. A mMil<.lkfla'k.Elk tClbbfele modQf') .mliltasabru'l 'feJ'&Uill< ki. 1.akos tJul1Icselekmenyekel ik6\.:!1 .s. ~e~ben.y a F. ~ e'lrI.a testi le~b611 Iortenii lIlormalis kiillo<nIJ16lit6Jeltero haJal . e$ ml u. samn a ttiUA Ie..id6ja.'lmi:mliis mag]al I'loi'dozzak magl. akadi8ilyozzak afe:il:6d&t.~~sedes es a ftrd~tallapotoli. a'k!ik nil'lcse!liIsk l1armoli1hiban a. O:r'dQ.arma. e.. a1Z er&za'Jw.zaeles. azl ts la~atjukl hogy az embe:li 5lenved'est enyhileni 19y. ~ogy az akaratulII1k $~bacl.Yere~~eL. $ii)ylk: magyafi:!.u: elllberi test ell.k. men vala!m i'llel rl1lgiyon erii1jedeUenek".de.a1iv. ~Eln.aditak. nagy m~e~ nziJ<ai vilagunk.al~cSztani ma_gl.Uan.k olyan kOlT!yezeIet \I'.lI"l'k..t !mOflban nem me. Awk .ereket a lelkeket Majdl k:e:e:eil'1 fagva v.a lell(e. Elo&zor is azt kell eldontenLiIlk. den rnegbaflll~. A ~1:s!rieljel'efl~IIe' speci~iztU6dort kuta1'6k azit ~nil. akikorhomran engedhe:l!ik Imeg.n eros so'tiargas 8S it PClnli.-alm:!:l'iI!IYOi!:" . es ~agr en.z aJl~p(l.agonos.s.k. G::ellsZQlgilJjal az embeti &:lk!isr:nemt. szeReme~et m lelhet VBlll1r. aki ~gy blinOz6oon ~.re!Zhetj.el~el'lt.ndje mooja Sm1i'1t a!menjenek a slellellfllrih:igba.k.s2fillO.lanro~tlak..gV ellentodllek . aZiOkkal a lelkekkil. 11kOveU<. a:kik ugy enik. deoooliln egyetlel'll h~t~1<e'm ordog:i.dit be'llnOnket" abool tn~glmem ~81\1'e:lkezik.gyjanak: az ernbe:reJ:. Mivel a leleik nem teremtetik tijk'~[e'te.erint a neg.ill anlMk re.1so'k: ic!5vellerombolhattai':.esti elet:t....ihogy ez·ek QJ ros~s. ered~tj 1:~tme5ZCE!it.eshez.. sokkal gYilkmibb~ipl!JSlba te:rek ft. oogy @re- lasara bu2.folvast gyalwrol r'!ln~. a j'6 es.ik S.a. hogy a G5a~ liiid:ofll belOUfjrikai es eu~lll'ii viss.[jl.

Ezz. az v.8 I. WlJtlI bejutlhatnak iI mf!l"Illyorsz«g'b'Eli. uw . a hariillall kapcsolatos" tab!:! milll.rJatlal.d5" lelkek. Dr.dkkal s. HOI a merleg.: Mit tlJd errol az Er1lita. A. hogV a.niamester" a merl'eg egyik serpemy6jebe lem:i all ember szivet.ell:e. olyanokkaJ. Gonos.s a h. A efrne: Az irelet.lns:zeMemm:eJ.miatl: kflnU1'1rtk.I'aala lIagy 01lfQ:SSl oserekedmeirtK el e! a masvilagoi"l.yfa]ta purgalorlum. hisl a ket men1ajriallapol. l'Iogy hiz. !logy fiQiYEIIIl'1&S.isebb 'I1eIJ~ket Iiikovet8 lelkek kerlj1lr1ek. Relldefomfalan '1390/ egyiptomi festmeflY Feph'Od'ukeioja 169. he Qlyan embe:ri Ilenye~l aJl'fialk koipcSJOlallialf'l. TullljdQIl'ke~pen a tana. amelynek .j'el'Od~s id61mti!lnil3 sem al!. . a masikba pectrg az ~azsAg e9Y toll..zern'bBlI. szrv. relksk azert.jI!5nl!!!gBssplrilual~.10' nulll"1aK V~i:ll c&r~lls.hOZ.. Soletal sziSQrLiibbak az.y doldrina a legkOJ1bbl k&Mel'lelrtol rogva . Klggade!'lQl att6l.. a j6 es a QQ~oGZspirituitlis egyOOelasebel1. !.milluktOl megszabadu 1talc.al'ld6.rnvltagba.otl1JhtdataUapul(')l (El.okkal.fQ~dI. s:re1lemvilagban. az elszlg&tellrig B'Sa szenvedas nelyszillla.seteket!et'ert..gil{ metafiriJ(ai M:lek16desU' fffI'Il::Ierr atl~ ~!IFootla.egy nemreg elhunyt ermb@rt abraml. AJai'lyaim Jo netniny megjegyzes1 teltek mar ern!! a ~pre..sseggel tartozl'lak"il! a.I.fak FrOnyve lPlimii mOben taltlhali6.. m[nt a. Ic. mind~Q. A kemsneny purgat6rium a ve~e-kles. oogy senkil sem z'kmal( ki III 1ulvrlagbol. Ezek a lelkek j6 darabig: narn k9!varednek a. meg- ..am91~e'k fold.ortJiak a h~al' e. hogy vlssza1i!1'jt. h.~.ere~lt abbBn alE!Sli!befl. A1.eget vet a Ielak ret~nek. aiJlJ'I. mart kO'zn'!lkl!ls PilIl'lteoilju k.m l&het rosszal os-elekedl"li. 'laton h~tezi~e pokol. aki kiizwtlen kapcsO'Jatbal1 aJ[t egy ii!lt. hel.eollerni vilagbalar Iwa !II ha!iil utal'1.sze'riflt 119m ugy. Klte~joo~egyel1itall1ulmanyok9il. Msofllftott-e elkept:eTesuk a rlYlJgati vUag purgat6rlu:mii!1Q\z1 A. A ~.'k tekinU a ptlirgatOriumcl'l. Is ~erkenl:sek tanLlla$~folyammuk.helyre M mr:ndlef'l hl!ek. amiker wsszatemek a sz.ep .z.'at. Ez a kOr1YV nem mn eay.zSls:eben. IN.tIbbiej(hl. ha!!illJh!ni bil!'l115da~ lkQ\ie:tke:zl~ben az: jslen-esszem. INemjo 'ElZ inkabb regenerat6dEis. S ott mrnden1<it 1. Mindez nem buntetes.nyek szerlnt-. A 1ibetJ haJ'Q:!task6nyv.!arol {fs1enl h'my.l'Ollak kepesek az a:rt6 emben Ikesjl. alJQIe lelkek aOOrtekelheti'k az tlnmagl. A k. h az:tafll"uam CSSlJtlako:zott a cS'OIPMlJJnkhoz.~k ff~Si5eleteik saran rend:sze· FeSen rlsgativ vise~k:ede.spJrltueilis rnstruk:ci6lelkenkel1t mas as mas.hi$2 \it smmonkeres: tbld5k ota a'llaJta~ Ifa-dlcionk rtue.l1 bamtl!lt8Jk valakill. E:z mali: a F&lctOn ta:Ii!i[hato meg' .k rria Ie.iUItNs.srol? Mil t5r1ilnt !JeJe.ms51.s.s.igetel9."lilt cs.. ~I'i is ie. PetdalUl bes~amQHak nekem olyan j(lSSl utra tert lalkoelq6l.yeak.anal'l'EI a . {.ziis l1elyz:elfelrneres id&'j~1i'tdrtel'lik. l1a aiZ elillbtr IfOUZ csere~ll!del:ei lulsirlyban v<ll'!nak a J.t) olyan idasz:a~..: Fe:lelo. ill slI:fvet.N.lAjjar nagy rfjgvestrfllia~a. A Nlbbi ~elekke1 ellenMtben ok nem Indulr!ak el a meg5l(llilltt I"Itfilk. Ha alalkek mar az oss~ oogallv kar. :ame~ybanII ro$~Zak 'M'e9leges~I1li!lkUlafl~tne:k: ill l6:kl61? Ala-- mSi1riyorsl<ig va~pDko:l' egelo" erosUl~O-s keslteteseft. H~ blliek is a keJeti emberek iBgY ~[.oportjuKitra. 7000. akik kegyel. a ceremo. aJ'i'lIita1lit? VajO'. amelY1:len az "elkQlIeleU ~~h. evas. magal1yba vonutoak. egy.: Miben alit ez .M[nd~n lalel< ugyaflabba a sz. hety le!!te. ~ e'mberle'lk~9fIJlElr~Mt Fes:ililH ~Ilanillf'e'z. modIa .ro'k da'l1'les~n mulilk.i! esa haloltak oJlzag. a heIYle1ifeilmer@$ seran hat~rooUak m~. 19l'1z.metlem egylly6n I'elket.j .a kOzti mezsgyere. ho.! EiIB1iik sOlin rnem\.oosi}kir'lek jiri :kiink6v!ils pokolilh.segil::Segevel majd megltelik fold! elete'Jle-k.ezt.a ~ala~adot't maQYm1:zatct az iHelFe. akik kegyetler:J1..ienk. 9S ez :iI ve~t5ikkel va. eppei'1l meg~F:ke2iel:l':& e15k . IN. nv~liiJe fOlSSZ irirryba: tar kf. anova a vet~k kerOlnek.!I~ilsftoms-a.<I.• rette:netesen" •. 6st eQVipt.bd.ll'm:'il vala ludaSilikat.el'SiZsmilel'1 a sQlyos {halalas) bOiilOkEirt arO'k IKHri"lOlal jar.sok vallasf !izekta.ltan~sflt.eje.oonak rn~f a . mitorogif'am ritlJale.: Em' hinyt baJ1tO'!t . at: !'Iem ma'S.. bilrmel'll1lyl v msSL ~set:e~et te:rheli is a m4r1eget. hogy a 1arsatfalom oagy reszellsk valeme!'lye ." lelkel Uieti .1'I s:zeDemvlii!goo.yiatnia.m!aot6ba '1.egton '16116 elszl&\adas. b<ardc. a'kik SleflVooest oko:ma'k ma\ilOk.osrtetteink ~erleml elkOlooDiesnez: V&2letnak'". Emr mell1'eg mellen a I.lbb&z!: nyltotfi S.s rasa ~ eloth!rlOOl'!i1cm. m600n .ir~gba7 A. tun nyalm l~lkei mInden &s~lib~n arroll gy6'ltek meg.ikBIl. f'elOg~let mel"lell elZ€li.lia'k a ·UHdi eretbet'l?' A.edesben ve:ltek. ~!!!'kE-ksZimara nsm Ilbtezik a sronnyll sz:enved~~ek elkillonile'lt ~el~e. Dr.161ro. A konfrit mOdal az adott e!e1 vegeo.7 Ez <II mas.g~arok a ~kez.nem a fe.n minden iSlaknek meg~ !l81!1l a l'ehetodge aJ'T. kelten fol. 1t'I'iIOva til emberiessiig .i!itmerneti slam~etasl1e. a.l hetyezi Az egylptomiak sMmara g. A merseoirell:ebb te6rrak ugyall nem ragauk..ernszler.z~ltetk :miaU gatell aJanyaim elmol]~:oTh. j szokoti.onyos lelkek me!1is efk{iIOlliilnek . fel. a1c!~.~h.tell ta15ult rd~enn? A kOO:re. az >elsz.: BlfnteLU? .reIl tes.:.maki :s~melyrt SZ8iOOU splritl!lalls i. rsten.e. AIl Is:e:sHellJetiem. hQl'liiUf! i~kabll ag. AmI a . e!! Dr.Ielke. ket'deset'veti i'nQ9van szamoUatNlIl. hogy a miJ.a b1inteles? A.lkaL A kiivetke'zi5 ~tla eQV ol¥a_lll~ekfol szarmazik. reszt 45 . mer!: 81'lflylm gyong'en s:l:. ~Jl!itek kliz.Ii:ffil~lIIlmal es s:l-e:reteltel fogadmk" Pm azt is megll.es.l:etesel~tet t~E!1'i tartani. Al er·ede~ije a Hafal. akik a magany id5szaka ItJMIl'laL'lll'll'lai visszalil1ek a fol'd~ hogy egy jo erettel a lehelo leghamarabb ledo(§ozzak hiltranYl.ldlam.ill Bablrina:1 evelmd6k~1 ~ebbi v.lII1iulM e-zl az ~Ietel k5vetaen j vlsszatert Ii szellemv.egves 6kori Iilozoflai v8leme.ellen elkiivel:eU I!iJ. Nem messze egy krokod'ilfej(i sz6myeteg gi.jmjl' es az at[Je'l.ititlon vflag megszaJloUjiai II{)Hak.ogy az:ok a Ie-'Jkiek.: 'gen.:I. MWe'1 a foldol'l szamtaian ·rorrni'b.

az ol:yarilh~laklle:z. amel¥ fgy €9Vel'ili.$'Sz~szCinet ~t.agQt.. kUJQJ'[JOsiin akkor !1em.s€ll. arnel.Ez BI'Inyil jele"lt.galJa rusklldL. Ihogya. OOgy ~a egy rem.fjstudala ~llInyomjit bEHyeget I'll enmootig:ondoll'. ~stevabJn.Myu~ ki!rd~iml'l'!!.n~ ~Q. .e." A legtcihb... . .elhlilrla tanu!ando ledkt. tiJa: &2ellVoed~t okoztuok ma~kW!ak. e~ a b. .'i he: f. ahal Dr.!ilom nemjoU vtcS!>:la~rtll'IlI .ak e aWotgomi.§llt~a~ e.et5 Imeg ill r..karm k. ember!' ~e"'IY ese:t~be'ri meg keU tanllil1ia.Meg~~~sem SW1iiflit flem ta~ ll1egatw kmmOl.tiisk5'11'e~kel51k.zak-05 bun el mvetoL ~!JY bUl'lhlldn~k.. IDr.oog:y (ermerhesse szt iii· fajdalmat. hogy wjon csa~is cO ~el~ 'It!ha1i5k~edelEi!Ossfl ru: embt'3r~e€l irraclorDaJls.rl~6r1: ViSSZEi. A ressz cselek:~~ink mJatt flZew!t or e5 a i6 es~e~~d!!ooifJ'kerl k<lpot~ j!Jlalrnak tru-lja.h~l lplJsztrtmi".bkr:itotta azt a ra.alnak mLll~Elt. at<m~!I'a varia.. aoca a llel¥Je ment. valoj~m al~pv..ockhat\l'.a.aL. 10 kMe.QlY nem lu~h0'S5z~ kj5 utan .~ Hogyal1? A.y meglegyen .r't'a.MiHii az'dk:sag elveMl ~ a valarMllllyi rifllekm v.y elOl rliem tudu:nk .lomoru e:l~t U'h~~fl"'amelytlem. VBgliJI . ujra viS$~tert a faldl'B mint nfL.. or'lfeUede.K9li@bb !IiI1~geQ-""M' kicr:. 1\ k4Si5bb~ feje:l!etElkben vrS:SZ!'.. IS.l!~S. amit telL. a Ibam¢ai\ta.. .~eLtein~M.es.uClZ.ilsagos5iifgho:.5djSfl" vl?le ~9iy(:ltt.gUrlk~.~1 lo~bel is megtudlInk o.nt jere~tl.Ie~tmeget kapn~k ana.aJonmikfnl.l1l:fll[lgahan ervel1'l~esiUl..agy g1o~dolk()d~sa ktllott .felMtef. m:gy megt[S. ti!l~~lhillo egilf mondat.m~~'b~ benkrilizaljuK 'ITla. NI. miT ~6bbellud'olt meg a ~Ith. IiO'mboJo c-.l1YorU~.1e.~rls i'!nergiiJ k!alaklillil!sar61 esii. ~Iyek seJt.lg~bal1~em ]elenl sam .i e1et~OliIiw ~~~galiv &sElle~\e'till"!e~ M.amiert kep~le!'l vOlt regYOO:111 em'Deri Ilibail. A rele-lem ~egyGirese1. Imurmany n!!m :sokal t1".: 1\rmiilro~ lll1.eje fl..-sok eleten ~t kR.N'. arl'Iew mar ki.onatkom laQ.Sf:t~jukutlinkat.l' at~ilood!el elnekemberi ugazdalestiJkbe. ~ re:z s:zandikos. .. . A ne~livLJrnolMrl. hogy a kamia IOOllYs~ er. ~g~iena ~edesek. \I'&lo!'1y~1 ..hogry . antisl.az '!m~nyl.w.a ~'ID ioot:msagur1k Clszukseges villtOl]a_·· tas:oktlQZ....lli'li.eTek tud~Ta ~saz embe:ri .:li 1&e~€Jet gll biiZiJ!'Iyt:lS td:6alait.ti1.n mCik..QJ~smmjlik.11ks.slMlOainK ssg lt~g. val' OF..i-d:omago~at 'veS2 fet Am ug.e. nagy <ldaU tetlsiflik Item szolg.m:IW.Dr~ NI. NL: HOI. e-rOs. lJ~a.rnozgasbari it kanna low€llyet ~.e. tis matS.~rnbei1..item ~~Mtl. ho9lY vilagosan e.a: nil 1~Ike'KaJ h. negatw Il!. ~za !~Je~ a:z e!<lzd tE5l~.evel mlsz.lMaka.!1E!Llbl1l!n nlllCsE!nek vill~lllerlLl'fI'. Alanyaim Mt:3faz'oH~n car'Oljak ezl jot.UEz ma..inl:Ar.u!ajclonlteppe~ nem . efl.<l! gonosil.tar~k:Ylb~~"6I.. ssm rO'S~zaJt Il'Ikatl.. . ~k B~re megMI. 1'1[1 MIiT1I fogralkozlk a kem.zesi1e:K n~F!losmfndel'l eselben a(enetele~~1l.sEl~e~edetete-rI? Ie-Jelmek mi A • I Az.e1'l csak.I'e~fed. haIWm azt.lraJja L'le-m I'Qrtlked~11! willa a megell'lMre. .a ~elkOnk!el." ~i IEgy tlalal uMni ef. . h!oos @ek ~P9S .rtsOk: ere'l.'I.lliaru Idej~re 'keTOIM'k a IFotdre".temara.giall.'lalnta. Aro'Im~ <li 1®lkem-ek. ElM!Elilta. vaJasztiisa A baratomnak meg ~ellett t~Ol!1i2.egh~lt6 is ugyai'Jatol:'l a spirituans 3ijaJ6.el h~Jvel~eS!!]kat.aban.:i!QtI!.ert? A.QJlk fol~a.jQsafll6i11~ . a. ~ho.SiC!l!ka~sz.~Millal9:r'll at:a ~eJllem'l!'flag:ban.a'ld a so~sok elete fO~l'Ia!ill~11Ih~llafld6 dolgoznl magan. A karma onmr.iU~lassal kerl1l11kWlS mrntamk. akl bekebelezt.G el(l"~eben meggyaraz~1~ n5 le!!e~sen. 1l1ll~1'lt ~zarrl1l: .oIY~f1 emberi testeket valaszl. Alhogy az egyil\ a1a!"!~m IlI1Ornjt.Iiibbrnis ttl:rel:«id'rlIiuk IkEIU lJiltO'z9. Jov5beo1i dluflka~ a m(iltuJl~ beJdly. a:z uj va~iU~tasOO:il: kI'omLIII'. (~"e!i ~)a~beo.nyiI.'itil'en:o~esial.:gsagQS ~ kQ. hC!@y OJ kove~~.tal"lul~1<oI"lyabb~Iekk.U:: intEillig..zJ(]des~kli31. amikQ.9Ymz~~ hoQi'j' !:ii.elffHfqJe" Az a kqelel'1~e.Jlk 'fe~ h09:jt oo!"!rt~rJket.aJalt alfo ha!kel::ne. !. .s. m"!m .:s~eUe~lJilagitete:rok \lis~a ~ellsre~mr(l&..:Qdasr. hGgy flldGlzatkant vesmek r.l'ek l'Iammii'lu1J~ magl. (bJrnnytaiarluD: "." Fizrkai~ is bailto. iilJ. csak ail. IE~s.igorub~k"?' A. ma.iNem pllIsztftasSilIt.m~ In6dOi.b ~~. A novdw:es €9jYllll..[liQ~~ va9~iSa karma ill t?kI.: Egy idB ulan .1. ." es.~ N~.. akkormegsemns[s tik.".dolli3lekre jememzo tll:!la. li:iogy 'lfiless!~L. aholl ~v~li61flilek voilaI':: az em~k.et6oef'lmi ~!i1k-azok~~~lkl:alf'l~r ve:mloillK eJ\\ltt a leg'ke. tm181~k '~Jmes ojra nega. Kedves mvas6..m:. akik csaJ<. . OIYiIDhetyre.eig.amil a linynak flkoootl.".S~ejleml taT1:.ek pr. kerelh.. Nem hog'!l EMete[nk Wigerl eg. nmM<okna:k._ NyiioU k~rdes.e~~~. mru~eli'l~... e:s at .elrl~H!!neld. 'e:t :aJ bar. karma egys~err. ese1ben az arany nem vara:s~lltijbbe a: temara rf.k A 10. j9rusiitlismlgat1ii1...' hatasa..\'"eles i1:li k. hog. a'kJik l'I'Iegludta'k ne~allY cI~991 :eiekroJ a seriilllet~ekf61.{ilkG~{i.ajmagat a ~i'In1'!i. A rei!'1lkarna. TapacSzlalaliansagal vadol!ll. hog~ 'll'egm etpusgUffiilk at a sml~mvilagbaJ17 A.obajat. M!lnak.nek az emben <lgY:olt ()Iko~~a. deslruklfu. hogy v. 'h~y ill lejlodie-s Il§rde'Keben va!toz~ tassana~. ha on. eQ"!V rnasl'k Koral.ooiiiiili~.y Vel.lehetseg~ leU varna.olgallalunk f:gaz:s. Mutan a$.: Mil gondol.~iEs il'f&tan mi tiirteflt vele? IA.iJ!al'ryaim.asogEl.sra. iclenllit.m1ma1t:". A masik.k .Mk 01.. A IEl~avad: Git.ettel fQQl.ci6ban :hivo emberek korul l'l~hanya1il azt gondQlja!. :szfllMn i"n'eglehe:toiWll'1 s:zQlcszavOaJ< wltaK. mlfllao? A. hogy k:5wlkeoz.er.: Ig£lJ'h de fie-flllta:lal~0I1ettsei'lki rna$s.I.: Neill. :N.es. hogy a 1~lloiiekid5'l es. hagy furcsa ~1t5sse\\'l 1igyelh. hogy . Ell':N.'J lehel~ wt .y GZOrfly&tagl 11'Oi1ilk. fiea Il~S8g eKen. . he>gy~~fJuS!.l:h~rnk megerre a ..

l1"Ieggy6gyrtana'k:. amiben etteml elmsn eselt sertJ'esel< a fel~erl'? .<IZ sl'Iergiaw.a~unk. {nev.o as r ' Dr.r. j A.l:Jogy afmkai tes1ten halal ulan is er.po ooszeJgeresf'lek~ is felfogi1m!uk:.tr\l vfrusok j.II~mko\!'..nk1rt1 u~naz a hatala? A.. em~kk~p megis rtigtOlt bennem ewe~ testeifl!'lfQ.• .y rnurhka. N".hany megis gy6gyilaini a le'krW?.: Istel'lem.ll~k az L1to3s6 eletem kO~elekeU51•. .a I'nM OsSieszedl'em miilg<am.a \!Ie&e~5k aJapvelo tonlossagu tanacsokat adl'li!lk IkQlontlsen a flata'iabb lel~\rlek. semrnibOl jon? A.an ujra agesz: letlessek. Mem. m~lmi jeJell'lagy/nak A. Dr. e!3l segrtiil s:el1emviragho. Dr.. 'i!lnergfa nem tUl'lt ennyire haoo.llisl6le.tama Jegi s:eboeim~t DI'.Qi .. 11110&1. .s~abi'ildLIIln~. Ezen a Inejyen az ftnmtr fEiI~rb. ~r.ran .s az emberi .slikw:ik . ut. A1.ii1ysrnet fu~cfe1ik. hogy olyan erzlesl@Z.sokkal jobb. Dr.e'f8jezaU ~le~l!irOl. mrndlfm n~at~vitas1. N. legareJbtisegy ideig. Wr nern kiitOdom mi!r ~o.3 a. hog)' el!er. vagy Eli! afe:ny-sugar csa:k C!gy a.z"iiJUlk"llenalllY kiemelkedo. hog. hogyal"llel'let a Hgil'Seg:svel.z vale ~jriila1kaIMam.. Ihe~yzetA fe1rnlu~rKt <life-Ie "bele. rnert 1CIert1'1 hidWitn.: Meg most :is.z9r-emem.e Igaz. (sz~nBl umn): An1iktlr Iilatalabb es meg kevesbe tapasltaJt \i'olt. ami 1QVabbj erzelmi 'frelsrnbaduhissal iar.zeke:lhero.halon mar dro:ki'frelV. A gy6gyit..am. s.:: El'mek a zliJhanyrurk minde.. e·s rem is ieszek ned'lof. A ~AZul.ahl egy frfssrt5 fOrdo'! v8nnelil'k.y va1ttrfll. Dr.. elos. lehetove tesli.¥ miterez:.am mafaztis. rnogy megs2:i!ibadl. .amelytOl sohasem lqgo:k teli~sel1l meg.. .lWnynak.sOIlI'lek re. N.fejsZiet Az .1!le{esen beszamol Ell eppen b.anetgia etlen~r'e 'IDva1Jb h.s. N..: Azt hlszem.is zuhanya a VrSs2atero lelek ~habilitilld6jnk csak az elso momell" . de valakl meQiis irallTji\ftja a t5rtsI'lest A 1e. mitrog most .' k~m{l'Ssa a 11~a.eij: IEgy fiJetnryi kemeny mU'fllka utal'tll.J" 'd . tlJma:.or::laS'ban.o I"!5-ZB-•• '.1) te5'l~0I? ne· e.: Mfnden test hag. vtlgyok.ton ez '!. A.5. N•• Oke.a lelkernen hato·1 at. elindulok egy esefld~ tJe!Jyre.rfirlkai 1iestel Ak!«ir hog-yan t1l!djiil !l!l . lIfIil'ltha a napi kemen.~All mondja e. tniulan ki voltafll teve III Foll. berlytlmBlo~.6 eletamben" testembElfi.: H.aJdhlllyk~llt vagyok -!hatott az ill el'e'leim~1. hat pers:ze! A sajal kifejelOdesagmre aJ reyutobbi e. N.!1.:rel..elmenis so. i A QV6gyul. Van nany oo<st. A.: A fenyrbern Ui:ggo~.omoz. . N.1 atl61 . hely. N. De e.zeti. a: lenyern 18nyegeig.61 megsza:badurni. Mgl{ azl. sokkal iisszeltlrtebool1l erk.s Dr. NagYOIli eHtiracltam sz Ilto~. as e!mollldamJ. ha befejezne a gyOQYi16 zlihanyt..ami rog.egm az atalalrulasomat.: HarloH. aIlol a ve'2iei:5m· m~1 ~allilkoz():m.. A.osinall1i? A. .i haMsail'lak.:' egyoo[il.l.el!!tem ide.. r..: Valra:kl Hird'eti ont. De his:i!en ninC!ii ma.alt agy es lest.

lr':!l'!I'I.te~le!'1lcsati"l~. FI'sncos area llfIo~l is .Hjp~o~~Sban ~l: ke2E!e. !logy ki toler!pihii"lner1l magam ebool'1 <Ii g¥6'~rQ' \lifigbaftl.::a~O'!t leM . es meglenet5seFii i!gaitotlan lJl5lelkOO'e'lt.! ESi kicsoda "I A.<St.rU .6tJ!~ 'tell'! van gif5ny(). a. ~~ fQ.szlii:eol ellele rfMd . A most !dIv.1oln<ll. A telJesilmeRY ~m3rQeja ~.gy a~5s.Onnel. iiszleleRbe men6 splrih. bar JOeQ.e.errejl'e.elflllere6u fojVarrlatliioOln sumtarao kuloflooeg ad6d:irr.~s':apetal:~..geit ~erl: . I'JD. TIpiK!:Isnlrllk rfIondlllato. 32e'll'00 no. akl ooslsulybarl !§csmaga!i6agoor:! is.alja iiI~kat IlQrd~nL Alt'nu. ha JlllC!sl . ~e.l1 e ..>rl a velei~6illkket Min. dQminanc:lai~t ~fiter elvezte a~e. A kOfinYfjzet. m~rt ez .s~kis. Jegl. erO~~eir(j1 esgyeflgrl P'OJ'lUalrOl.0r.M be~lIt kedvezi}Uen fo. a!l! atliagf. :rninoig' me:gWga$ZtaJII.rnR:ood(j1!. E1: Ilem :ul. i~raj tanarat Kep. .€S 'a!"l!~l\!haka:~seem vis. m..rdulat \Ial:tgfta ki.til5U ~II. hogy.9l1a&KaI.lm \r.r. de lF9Yill'lakkor !1agvofl k5ve:t- ugy tenet 3i smuacr&t a.min! mif!dig . N..ahogy Gjraelern a2: esemsnyeket.. a r1eiif3.eretutan li'I'I~ tfis mis iehet A mo51 kOvalkw b~s~mo!6 wloI"Jdp:a!ea a l1er~elf~imBres hely~1'I!'Icr~no eoome. ~ A. 'egry hotels:z. att61 fUggoot'll. krahomil:ban. a :sz-obaJ bereJiil~ez~€ €S at:.es moot 5 is in 11. ha WJlIami oontGtJt .er.edes:t ki!s~~tLk8l'O"A13. (~Qne!': Dee~ .eUt~iIiIler&s. A.rnenkHelil5s. l!llf.amelyeke'! <l!Zitlel:embe-rli nern teitlilllifl meg. . N. i1em.i5.!li Sl'fJr~nnf tarulr. . es mmdeF'l m~riildi! ~e!ilIIMm" A di.zerep!!l.t lehe. agm:lr.IDdekU._. a mig. r<trl1ne~bel1. rerzEsek es ~ libZ2aatlas feltar.i1~1JO ~eJkek a ~ FoltiroJ 'Ilato vl!>sil:at!ertQ'~OOfil esak lrgy e'll. tortenik" Pi.ek ~etyz.yekre. m~1't 6 \l\ol! iral'1Ylrt6 bJe!y.F~li!> hel'yz.mag!ile1~kEp~i kooV!ell1c allalanos.. semmil sem 1utl . ii.::e..eI~~.Lawm a 'r. h09Y hi~ik oolore a nOtes von{.Q -.Am' . on ail '~gjam ~en....etr.1'Femas tr"rellsz. akkor a 'Fejri}dss!i1l m~ii!II. A Ilafadottabb lelke'lk ~b~tep{) be!¥)er_g~ti.iltOb~i elete!loen micool9l~enl votl.. me1'l .E1IenkflolOl .estm~n. IkOOV61ilC' r'b\>ka[lat~h'llJmar.::~'1 Koes6bb. Aztan rammul"lk aztlkm iiI.e~I.an tQ. .el~ts. ~.rngr. PI l'liigYfllllamamif'I1.. iilal.Qli( k!fffilmL~Sl!!k.tetbel1i.De a \t~efl mlfilclel"l rendOO_n.hogy Qlurajc!on~. amiko. elateve.oorgO'kra.i!gban nmc:Sienel( klMvrik.az aJany uIl1!tell az: .Sllleakci~fI.jobbolda!n.rt~ nik.tiiji fe:Jia]asr6l is :~anas2!kod(')tt. he<gy EU': adol:! A.J.Q.ppsn a ve.jer. A oosze[get's el\')[erna'adt.ezte. Ala. mesOOf!tan:3i1'ok r8szW:ter.~el. N.at' orv<)sQ'k e. Olvas6. Jalal'iJ beli1Mglcan ~al'lyaim a ~~~~L!el~'r~ sziUltiM t6rrenQlarhiesada5r6legy~ azt a:llr~ak! hogy ~ v~. es e.'e.iifa. uI(}ljiil~a Ross Fekion ne-v. a rerrllkat.reteUifil.eS€lteim 10%.. s egyL'lHal azt ls s2!~penmegr.ete:n pCJlti~n I'lil'll(.m~sre..r. nagy <iIaJFI[!!'Olm. l10gy a1 eppen be(~e'Zel:t elet !Ji!in milyel'!l <1. roua. IDr..PIK'~ hh." ~!:l!!r~~ett JSlkekl9 ill h.: A h1ru~zo!lh:iim kGzepen tafaJ(I'JI'l ~ami ahol fBOIID'{m Ibotd~g \IIoltlrn gverek~oroJ1'!'bari!.aki mir1d'er1it~l!d a I.@¥m e ketefg6riaba tarto!.a eltll! Ebben al~19~6kliJ!S vrj. natBlr{)zot!i 65 ramenos. eros e:rzellfll I!litttr~selmel!< I~· M~ lamjjll.az.. spbrtOG \ilerselJl@aS.fan tanaJ'l. Ross 38 9\1$ kQrnbaJl.FuMkl!aI.szrnf:i laKarOual.h.Q l!JJIhal"l~ti me~re m'BQYl'Odbb? Tal~lkQ~m ~.etl<ezil eseH)en na:g¥Ob:b szel1!pe'l kap m.fe"wszUII\'l~e es tudatatia:pola A b~slliiimo.1!ll 1tl60'3S O e1ffilWeh. a1apt:'.i!I f6letme3ri5H Ol.teheUE'J1i'J l. az ~yyamat a nylk..va'. AfriIephus .aI JQblbl9ln ~rd!ekelte a filukkaol f.8in1ek. A.~Y'Sa~k a s.l'al an kedvGs. EI5adolt probiemai harom [eS2lre t~tQdlak J161mene.. . ['§IY i(fo' lI1an 1'4[.es e:zt'o\'!ferje ~S:>(iagYM iZQa~fi1l!k taMjta.ll~tdm.zJI: a WlzoH slressl kO\i'$tkezme~yene.gYl'l1lafRam ryam ~ nekem.!'~k.} magasabtl erok vr:gast'l nyujl:an3i< az e'Ppenl1iaZaJlef!! neleknek. hQgy hUiJakat kOvel1~m ell de o~n kedves homm! EgVlm sironk es l1evetGnk. Nem etde~1.io ~J bemem. nO. Dr.m terapeutak ~relf\')lOOzdll. de lut..ta~csad6mmal.1 IbElnOOseges viszofllyCafl voltam. l1og~ I!Q€$Z el~tebriin mal1!p!. Tudja.ibe tijf1i..rurilfl"lUg~.I'itQMhb:l:lak egy el'l~IglahLlII:amr.amikm relepeH a $~lJeJllWll~:gba. kmregrewi6va1 ~larkQ.: Valtott m~r srol CJodeesszal.b ierthe~ merit e~iY O~f'I !i'lMberltez.Q. s~llem.~rE!mm boldog es s~omorO esemenr~ei..l.t.a:val.n era ~mi oUhoooml m es Fert1as e~ze:lmel nem '!I'1il1~zlak rne:g az fd6mul:a:.olytato~t. gom. ski mirudig ~es~ f'OgJar~ll:ni .:iookoodo l1o~las(] ~ri\!'Iyt. CIOOees" .~ool jats:z(}~t IbaMli" kal .a rgo m~t'llkl\.o11 ugy iill'l1:elm.izmaban 45.k rtelt~l\" Hlpflrnisb. er& je!l!emu.yeket.lKta a n.ele9ed~Uel'il '!IQit . e<se!be:J1kHen$em e.. m~v&1 :s:zArm. eU.p@s :kiivizsgalas umrn .m!lt~ia.anlclIBsi S~k~wrO~.r61'<'~erfi1t a. mert: sokl!.l~ $zObegO'k helyzetfel mi. Las~ ellaZ!ulo~.be!I~vilS~l(.n5 i1irte3en a1!1OOnetRamos ne'M~.aL i'ut. hagy 'rliSSmMe •.: Mo-st" !logy elhi1l~yl:a a 9~9yit. . n09Y a vezelak al.tany koril'bl1JJrl kell. I A fe:j1eUeilh lelke'~fleJ( iii h~zaiLI~. aki ~rO'£Jadta vis~nylJ1t:ban a.!laUa.lihbll .\l.t is elm~e1I.e art. .eI o~what.ai esOll vas:tag. 3m~ a na.isilval a iQ.~Pfe~€ntI~Jthl' megJalenbLi. kVlM HgvelrrnetfQ~ itaJ'nak.r:il.et.!l\. aki bmmlk'1lf keszs9s:eFJ a mendellfsz!l!sere <'ill.r. 32' 011'1.rat 1k.a1fl. Dr. KI1ens8m.. helY2etfullrneraS! gyakran egy ~obal. loar Ifl'i:'lsob.Sllyit tw:! ri3i. e~:liobe$Z~g:8~~S intenilitasa eg'~8gV Ie-~llolt .'Ob~bijilll fejbe 15fl:e magal. (e~O!Joooitan). Ketseglbe" El'se:U l~tte~aJ klglaU'lozasab.l'jeh e:zt. nilflcselmei< kirog~s~:k. rhq9Y nam vagyok ell[gge n6.ai'll~l.eJ.rgy er. ingatlafiltlg~mtik. elmlirt eletelefl.1Ii~ IUlrif18Wg.ln kidBrillt. Beszelek n-ekl' !iii rll(Jsl \le.l'. gy:ek·e: \l'al\aiha L!):a F5rdre. rnerl1:ul anyagi'aStiiak esegynangunak Eired. lam ~rikobal\'l er~e:z~t1 <II NillldelOmbe.ertd.~ Ki£.s nem c$LJpan n':I€Qi~l§yelOkient $'Ze· ml.mjen eI em' halam<:oU. Mint JIlI1ondl1a. eltQ~ell5z:. IBgpom~~b'ban eafl:i~pz. am ~I'I mennyire ya1~ kepes oer!ehtrleztlJi~ eij~~rU a:z . m.::rkal \I'~~gb6~ a.

sos szellteml.W::. hagykOnnyebb legyen a dofgunlt IDea tamogat<1s.: ISzolI. es mindig !bar. A Ross Ferdon etet..Retten. hogy ~icklrgoL2uk a oelok:at .: E:$ mOiSt 1iI"I. IIi.ttt e~k rn~ ma. Dr.e!eibesen \H~g:rehait.S~l"Ia_1hat6akannak kJiclerrtese-re.lldJ.I.Sflmki setn mgja e1i'~ell'!iamiaflt.gutab!bi Iillete miatt.: Moot. res amil. ClOcJe~s '81 lesz ~9sel'ed\!e.rtetn. (!Ji<:Ie~ez(jen): Men elsnu'lal1'1! Most tlda kelll lmerlileni.tlijelhez il'1te'Zl:ecm.muookat tl6il. IN. N. de ez nern jelenli! hog¥. A '13.: Megfegyres. (egy pilhilJ1'a:! toprenges ul:8in): Ha.amnool'l! megl1oiaatermfik. A 'kliQI'iIS vlii. adflem.en a I1flyzstfel~ run folYaJmfilla megle/hJ.•• ~. hat IitZ a Butkhornl Dr. hogy Idcs.es 181 ~elll!lliilgyar..gy erzl. 00 !<Jk'aJ I megtrlob:bek gyilkosdgot iltet5e!1. mil. A.".: Nem.: Rendben. A tanac:sadok lel1.. ~l'1Ie\leij-0. mit 'I~$~L It. N.yeIl1l6rn. hogy a liaJalt var:a~touaJll'l. mlrnt it ~est. hogy myomas () k fllB:lkfil !>~61iIsakmeg ~zerokel'.etl~m v...annel s. hogy ilyenkor sajat vezelom r..ilsa. (szoro~gfu. A. Mil'1dig is 6Vii'kodtam aUol.clocieuszali ~emben a bfupuUmil aJ[a nagy. IEz a sz.e1.ll. Dr. ami! 'le-Item.t ill alooy ve2s.lilag'i hOi!la~flas az ongyilkossagtlOz.aztan vegrehanom azokat.: V~yen eg. N.kl~~nabbvagyok arm!artt..m Ckldeesszal.iranyil ellgamaz(. nogiY mar kOmi van Clodeell'1QZ:.alnClim neld.yon krass.{JrJteltElm.(. buzamoloo kelilleki..III.A. amelyb!lll 19Ie. .: Mierl?' A. . miJltunldYarl gyeker.c'owboyok jarl'1lak Tom. ~ 'rolh. E~t varta tOlem mint Rossl:6L Afram:::bal Mo. E9IY leremils' lepek be. d~ nem g:oooOilja."'~~B.mi.ie~ sen f61s. (i!i2ii.aezit.lnet) OU 01 Cloden eg:yaszlalnilll..a.: il:g~jta.z. hogy ongyilfiiias . Cr.elo f~daJrll'ats emllekek nem h<ill1ak meg alyai"! 'I«lnnyen. de EllulitalllyiOOg wg~k a pacban.i. 'hagy . ~ azt jete[Jlii.A. es mQ. 1lJ'.Irt: var.zvdUi :szerepet vallaltam rna_gamriJ Ross es elodeas k. i§s. mfnd·enl i:oi:l'JMs nel'!<itil Io1ellfcdnia F!m... ma:garnrot Minden ~re1emutan tOrtel'1jk. es Ie'rW~k.at.dolgQt sam l'eJh.IIeseken.HirelmeUenOij:-l~1 JlIem. .go:san. AI slet o~yrul (jeh~! ProbiUom jal csinalni.: lJj. . /it.kOiZ. es nern volt biiklrsagom szembeneznem a l1ehezs~ekkel.s~er-R{Jssmr.1'1 it s:zeUem\l~iigban? 11.I~d.olna Iiltni.kezdemenye. Moot b9sm~e'h"!1 f~lm~. bOntl!ekek ..: Ha valaki meg51i ma~t a Fotdon. ~ny'6legyel. Iii. N'il1. fal"a:k vesz:nek kl)rQl".. el. Dr.al'ogaswk a 1Ifla9'Elsabb entiitaso'k seQrtsegBf~ es ~leseDb megvl~gltasba Ile~yeuuk a probl~~kat.lIedekew mechanlz.ejl DJ'.gyOf'l eJkewrede1tL.arja rOnI' a IJan!iC~o'OiB! ill. aMI<. aIIik OJ J<ironlkus flZikai faj:dalQm vilgy nem ttljes cselelkveske"reie~eg mfl.elne'k . vtrt'9ok.es. Es persze most (ijfa' kell ke-2dellem i az ~e-s:re~! lI.amj~ a tanaosadojaval kritott a Aos$kenl eh/egzend5fe!adlailDkkaJ kapcsolaliban? It. le~ It.arora. Q~atotlar:l kClzbevag): A legaprobb .leU? . IN.t ~aelt ~J&MMk negatiV vunasail.gl!Jk~~.ek i<elOO's lOk. ~nJe:n beljebb a Bl. 6t is olyain elkesi9redeUIl~k talitlja a Je.: Melfi ollg..a pszichodrama szerepJa'tek~ tecl'mikiii jol 'h!l. Heslem~k ti5ztan as wra.atkor a ClodeE!SSlaJ vatt'i ht'lalko.Mmrtottam itt..Uua a vallaf. dill.:' latorn.6 kiizvletlell Ilommunik"acio rmindjg k(lck~h:a'I(lkat r. IDr. .okk. N~ha 49'Y ermm. Az alai:lY es vazetOJenelt egves~~~se id esZ.Ie~eWjevel az etf1lllllt elet4:r.emr1 ass~.y .:Ez az egyik segils~g. Dr. '".hl'l ga~16.sa~: Megaliapodl:. I. .oka.s volt a 'hana ulaL (3yoI'lfV&ru. Dr. hDgy le1ekkerlt megounretik? A.zetojevel ~arte.. en sokkall 'rl. Mil pretilal j61 cslniln l'\l . l10gy ilyen kol1An 'folatilam . annil mer! kapuIIik. Nagy~n SZOfl'lanJ vagyok am[aU.st . mien l1em 'l~ikerm[j61. ennt~lern rnagamniB:.vendegnek s. na sam lenne Uyen sz·ep a F61d.m:lja las5BIl tJe1is:oom. leJll!:lhilyzelfelmeres helyszlnenek 'hipnozisooi'"l torlin5 rolidezese r1agysegitsegemre sl.: .eta "'ellaltoom.almag<lisibb rendllek. Jr'le:mtrutotlii [be a meg~lla!podhist.ga.s.sohil&em mennek vissz\\I. a b8iral-aim sem Jognak ha~oo~g'91Inr". hogy bOfl'let~".! hamar kisz!lllll:am.le~lla[alko:zi~Clodee$$Zaj? A.. hogy azok".~ ~' mlcS/Oda? A.OZOU.i:zdel"lem u.N:: Hogyarn slamoll bea dolgair61 egy .nak .a mad.elsumakolni! Mind~01ki jail itt ismer Semmit sem n~1rolhiILok e~ Clodees ~151.ol'gru ill terapiaban.: Akkm mffg rnem alltam ra kesz'en.~ 6gy nag. as 5 pont~oo tl. aszta~ masi'k old I'. {abol kes:il'~U l:ambe-rJa. esel'b.. bar Oklahomooao.Yflkos lettem.elfallar6 beszelgetts soran ko. . nog.N!l!m" rietl1i'l. r11S. ez hlldi ki'li'ejezes.En:flel a pM~m!1 KerdesBtme.t. Iillil a folyama. Reneeisj ido'l e'Jpanll'oll1lmaual. s~ere1tek.t hlszem sohase m lesz.s 'oilyan. . III. ltefElk. hogy (jjra vlssz!. ho-gy a r·egi maggy5zodesek as el'jt~sek mi~ nati1lst gyako-rol)'lilk a momani viseUliedesre. ram pam~ es &2 53 . GSLUpan a s2!uleimel szer. Annvil a majd~re:mek az on- IllIr. aho'lla . ~laU a taInacSadok ulmumt6 megjegyzesei lem:Uthe1nek . T~Isok halitd jar~. Ebben a tenlpias helY2ectben s:zer:elPalvjl~llls .e"n nosszu voJII:) . amit leltem. N.tillsatal Elosttir frja Ie.N!.:mdla ki Clodees go~oo~at8!it. Anal.gyanazzal a p:roblemaval.zamoltak VO~!1a.eles." Dr.skell. mint a b2rplJl~nru a CS6V8g liS'" . N. . 11)1'. hogy ily~!.egy nagy sohaj IJta~ ElZa OOszelg:eles nem :le!Sz olyall kO~ny. A helyzettel:mereei ido. de ~dhiJSiem alaznID: meg minket .a ltiilek giYogytllasi fuf[yamC!!talll. Ugy '~alaUiilm..': SZ:O'lllaI'iklc:sit lehango:lt.lekhorn-barba.ol<lahomai hmt@.l'e.eh~gecfleiJenek valami'l.yeielben v. TerjCink at .l kell mennem" es' 'egy masik ele1iben ujfa meg ImiI1'ki. e:ae'l veset is er.terekkfmt nsm megbi!nasl l1y6:1'1eselekoon 111/e~eWk tiS a britol< tiS. mint amity-en on? A. hOSlll' hamaroSiir'l 6szlrtle bes~arget'eM ke'lIfoJyI~l'Inil lI. vollIam. Tudja.y mety lelegZ'etet. n€'mIeUem.

.s valaS1O~ol"iCJode~s:nakt Dr. Nennloda jutoU-aJ.lii 8bben az eselben awrlbarI OJooOO5 erthetiJ. \!'.: Da igen. erve . FlO'Ss~ Most mindkeltonknek meg kell ert:enfe. mf ~enne at? Dr. SzereHem jelel'ltos emberek kOlleleben sOrgi:ll{idni..zoka.: V. A rends2:er 'IIoUa mssiZ! 01'..: V'alaslZoljon Roosk41'111 ". Nem kell magy-ru:ibnom.6nni. a s:zavak altala~an kOnl'ilyebbelm sOI'ji2lf1a'k e. H6dll'a!fli il'kMtiii. (rgy fogl tLlfiif'l~ mf:rtlhiil.asom otromlla 'IIagy szakseg~~11.mIeMki!lirt! A."e1'l !lllyamalok val! A.t!'endez.liJ masik oldahlra. N.nbereklrel. o~ !lliml:ioeml<. N.l V A.: Igen.i 8m-val a randszer [Olltott meg . hogy megefjeM'k . mom\' m. o~ok.iN..: V8laszoJjOlJ Clackeskellil .ol:ltik me<g.: Sz-erettem wlmita:rro:~ni vaJElhilv.iillasz:ufjoll. mar ugyis . N. Miliirt 'Brzed akkor magad t&lelosnek? IDr. e. ~lle" l'lekiR 8 penl. .: Vl3.a 6dl kapcsola't 1'Iet1k0i.A." Nem akartam t~bbB szegeny marne/nl. hog~ en is do-lgo'UiIn <K 0 kiNJil$rj:gel. D~.!..~ V. Megjegyze.. de a eel efM'kshez k'evesm~k bi:ronyultam . Ross!.i". hogry maJd megre1ormilom a rends~ett. tl!dom..a. N. Vruasroljofll Cr.. a marluikat .3J (TenY'iremetaz alany f1mnlokam tl. (gyo:r:s<lJl'l):. allg el'ieHem meg a kerdesefmrre kapatt valaszokal. So~at ruclloztak az~rt.a.a szlllaid'el.. U90/gOAcioltam..al'lott voltak..: Miart Ilagylad.'J' h09l{ a loi:lbfek 'fllrg ker. (siat"): Igen. Dr. ill veze!5k leblokkoljiikaz aiany vliJasz1rlt.. . ..) A..zaloje. cr. a1odeB~1 54 .: ValaszorjQJ1 mint Clodee5>l ~ .: Valas:z. akik nagyfDk6i ol1z.etvad'eni. iQiVSlerre lesl O1odees Is ~s onmaga is. ha a!Z alarryom afe!ad'at neirlfrlSegeuol sz:dl6 kiritiJ<-lJS gondola:1ok nelk1l1 valaszolna. a habQrodo1mk. Ross Feldonlerkivel SZ£imben.: Cserel~11 Mlye'I U"lri<llLegyen most (:fQdees gOIilCidlatainaJ( it SmC!lilWE!.en nem priibiiltaml volma.t. N.. 11'1. es va1aezoljoll RoS's1'I." azI: hlszsm .ed i9 '9ondosall \i. 111'.1 ~SzefE!tnem.iliVaijak azdkal HalloUam m!ir vemtoltet olY. N.amt. !logy mirndiI.: Qlyan bUno:ziik ellf!1i! j(irtill el.ollo.leutirm'lrt lOr. Al!:lIiora bir.. (saiiit ve. ami a l1o~l il!ali. perSl(.• Hogy ts II'SI'lez7 Dr.an e'as~ reszel6& hang:on sz611l i.kenl lIl19gsrola:JvaaJanyom lassan reaga~): Twoo.s: Floss Ferdon SlOlei atlagos eletszinVOl'1a!ol"!el6 ra:l1iIefBk vollak. . N1~'~eljeli1l Ross~lili'ltll /4. a Cbdeessal valo 'ta181mmstOl!Sz:erelnem!.erokkantllkl Ol~~l'io~ ki.: Ebben nem volt erteke!end5 erde'm. Ilog!y eJ6mozdrt~ sam az a.W ber.~t BIt majd me-gars. ~hD\la indlUllilL P. Hiroml'iQ:z.• .ef'nivfl.tin ketltls ~e!l'e.~kik. mint <II szlOrefm.: .iiIaSzl.life nem.mag€iban.skefitl A. fegyefl Ujra R~l>S Ferdonl Oljolhl At Uol$2t. UJ'al~odFl] ez~~f1 az emberekefl..lkelltlel. ho!. Dr. ~robbs.:. NI. No: vala~o~jcm Clod*!rentl A. a:z e'IIil1EiOOtegek . N.sag. az igaz . tudsz mil'ldent. .• E!~e'l a ~mJ:I. K~Pfi tesz. Amikor ill alanyaim oo. !loGY milyen lei kj ~jlaJ'lak Ie .&i'est... \toll. hOQY 5l:el('uillisal'l is megproba!tal ural'lrodl'lf fOlCitt£lk.lldls:m blJrWpl)bs. 1. hogy segftsek a videki embere. 114. El..GyllrClltem a farmo.OnOen.: ailaszotJarl mint Re~s.sz. nem szarJdekosan klMattek eJ . (~z:CWlyilaf..". MegfigyeUem.~isbillak. N..Okill~ll.: Figye~en riilm. ok urfllkocltak \ldna ra~am! Dr...• Qde-oda il1gatj:a a 'fetet).em a srakiOOl'". csmathaUad 110100 j:obban is . meg azt.e.2. Ha~!:U1do &IT&? A. Haromig szamolok. (VOOelre"lfiefl)~ Ha .:d!! G~! A.. a sajal ve~5lM 1fI01n.elefjl:al.al'aszoljcm Clodeeskentl A. alo' az (ill ha. D.Ke20jDk a helyzat{ilm~rGs .en szelalt meg! HesooJ'-AolSS llomgIoirt.!ulIuihasson. eo is a:karI'am e:zi. Dr.1. N.. Ha tolakodl.elmik a vezet5iklWl 1'i!IDi iii vezetOk OOs:ze!flek kti'l'v.". . kelll MiUmj '~udatosan 'fQg lal~d a1181i1'e? A. Amik!lr Ii:~~em..las~QljOFlAos. ez ~ktekt'e en. legesz ertelrnethm. ~FldlJ!ail05an).as /1. <IIkik masokat bBntalm~lak. eg:yslerU emt:J.szlattam! ~MJegtOrt hang:onll~~lls Qjyilkofl5iii valtam.Sllem.al1lu~: Hit.: Megpr6ballam. ~melyiten l'Iangon): Nagryol'l 161c· milial' T()villibrn is cserelgesse a szerepe'ket ill a~ta'!mill Most lIala~i:(lUoi'l a l/e:l::eWIatJWrdesere.U Dr.t: Remek Most vruami s. hog¥.. nem valnek kal1l'uptla.. iN.eloedl:nessek 6s csodi1jfmak..: Gronan. !!Jr.n.: KODtln6sen... vagy megz. saj8'~.l<en. IN. as amikor LigY8s£kerTt ill iflIlam szoIg31a1aba alllam.KSsz. hom" elek a dolgok ellerUlsenek emdeij oeljaidlol? Dr.: V8iaszoqon flGsskan1f A..eUer!lu~ az al~l'Iyalm 1'I!1fD9Ija:n -.: Ha uwlag w!i11oztalihalniil :az: eleteden. Mit mcmd mid? Mosr~ gyorsan.. es bizonyos erte4emben nw:geiiigedte.. . .itltt be. akik nemlluanaklilelnl. ha segil:&ne nekem..Qkat fiz~ltstt:em az er.'ij~ ide. Mar akikor kSt&lyelm volttak.mind iii vezeroje go:nd'olalait &lmondjll meum... hogV RossIogO't t.N. . akik rennakadtak ~ feildsmr fogrulkere'~n . A.) Mbst ie:gyen Clodees..n. IAltad" mil ttlrtiint. Masokat r5Iaka.eg .tlan dolog fogl 1ol't.~ \l'alaswljC!~ mIni CIOO5S! es Dr. iDl.~A pBm a h~m VQn~I . hogy rOI'lLOS tagJIlI legyek a WJsi\da1Qm· d'IIai<."" hQgy:5egitsEJle~ nekem.: Gsak nel1af'lyuk velt Itye...ill w. a dlsmokat.fJp beszall Ott 01 n a~mill.1gel1 ..l.1 A. amikor elkezdt.ellenooarol es fislintesegmllettek talllloiz{)nysasot.

Ias.iil A. tt: Valas.elek@t.: lI(ii!:Gikk~m ~ k~~. Kogval~JWOI'IiI vagy a 1l!'em.. megint nem @!lt~11r..en~ek ~r'~dm~llye'k~!lI'It u1ra. iRoSiS:! - ugy..l er:!!e~gieU~fcsard!JJllbemllem. hog. n-ogl{ I~.az . IMi haSlnod s\tii~m~k abooll 00 I\(jMI~segemflek QilJoo:Olod.at.rri'!:l!'. .a. hackl k@td~~m meg..ri1.Jif1i~1f 1~r. hagv ..mook"~ hataml'O:L1ai'ibiilk Olod~es \I':a.ak~"'iBm te' va~ . hogy bi~ni5agba:!1 \!\i!!llin.tert..egy primitilt A. aJszdll~idIswetatet.9·""in '".ifik..m'~kelliii.k es a v~k Dt' N.N.L!I~am!i' Ma¥. It.5-ze!I~l. .al\wyaim ve:t~f6IfieK a Sip]riiwalUs hely. >C:(.9.lkOlljlaJami.j is vo~ aza R:oss\ es a .tl €iMiru~at.piritlJJaJls iiJllomlfushoz vitt'e...slifJban!? AkIk. h~~' miert v~lasZ!mJt1li1! n{Ji I:elet ebbenaz eleteb€f).. M~glml'rldi€ll~1 ereis es f:ertias vagyo~.lmvd!a.!'~.'iall}: tg.N~ (me.a ~he" l6seg. Veitet~~rnek! err lJIl:aiSitas!am ne.v mt~i'i'keFII~ae.j. . N&h. helyz~tfilmeresi :si. niS29JlI en no vagyok. Dr •.my peroeil ~alW~~okJ hogy al.Ei!asmljrilrl.:: IKor.)ndola~ra~ It. Ko~m~~l nekik.wIJoml OOOOO$~I9t! A.l1fem te VGlliit Mierit b~Jtru onmagad 1ll16l7 el' Of" Nt. (':~Qde~~ IDr. fw.g~~11egy k.~MlI~eiAfajt~ fem~kan It: A n~9Y6iJikalt. Ha!5011'!~6..ehetl6· a $eggel.akkor elkapnJtomes IhruaJrn I'€imit~etema~t Dr.ratoo. ~d!em el a palyamat? II).'or n1iert jJaJasltOlit rlye~efcr~dli druumo.Elql5l. <I russz rmny. j. Ez .ol1~ emtJerek aklbmra1i!r~I? N~m ing:<lt.: T61 k5nn~m has:on!J~!I li3lokhol.g!ep.!hbfep:I.dli 116i:testet? A.gy.torval:)bi egrtULtlilTulllQijesre. U~a. vaElY el5z6ef!le. CiOodees! AI.'''. de ml~el szotlarn mrai1I:.. akiket csa!k a perg iiOGiluga'l.~k8nr e ktij~len~re!! Ai Mlt erit. CIi. I"" II..5. N.•.o!"l Rossk~l"It.~o:gy mar mll1den1: tydi !ll116l.es .a_oo~k..: Es Iilli' vaJlaz leljaras aJj\l'.911.lk:ar e seg!~nli! mint aldknek: rerI~k~tclt'nem ~ik~r~n s:~g~€:n!e el&zll 6lataben.lni'.afl M G. makacSlu~ Mlfket. ahog~ latom. ~arlil ug-IY sikW~..: V. s. NI. ff1te:m .etescooliJ'liilg] va. .. n "''"' .9!1ol:lb (al~tasBa~ rli'lr'ldelke~ik valOdl: kJe:nti:tasat ilte!6sn.mintJ~y. llezal1:am ab~Y'Lcetfelrneresi I~1ef!lel'et.~ ~alasmljon.g. Olil.: ViiiEtlis<zoljona. .al'l '.i'I"i a .1'!otiItUcS me!'.. ..• .gkmem Joie'5. amiRor abba a haJrrmis t[!daU)~ riil~~lakm8. N.las~lJo~. ID·r..l.megtllled? .:.! ~ert' lettliejillll"lo.MI. amll mo~t er~ ~saljoo~ az. akik: . Vegul is: Ross Irek'Joli'I.sIi:il .is5~biS.tudal hii!in~ar6l. (mgyon ~~9SaJ'1): lt SZE'.IiJ!li!bltani :a:karok 1. M[U~9i"1l r!imelr6lkef~em eloo~est1lI.I~1 ~ el@~6 ele~k !emlt§kei . ~@!i... as j cA.'.:: ~@ss az ['Jr..rn.. elt61~(jU id-6 "'!.~.J . mirnt ahogy gondo'l~rfl!. s:zemj~li'es Ii'. hogV ifi~g~m~r~01¥i.mffi{Jrkodh~tslZ.se 1udta. mil: ~elel1rt? A.{af11~ml vil:la~toIJMI.'? GyjJko..1&Er'Eiteteel"t A.(l)!J~n mililt IClodees~ A..: Tl:ili::ltann! hog¥ n6~ent ~EsM' lesze~ ~aszt5a rerfiaJmak. amtl6nkfeteU. ~'lir. i1lZ ~dfll.: tarsadalombam Dr.. s1lo:.altotaSo:k-at hiD2 a! 1'iI~p. Ross! viriigat? 31&iV!~rIi3iSZ~ofta~da biZit{)l'l~gosabba .E2.~· . es en .t@r If. ind~r!iJ.saPl'1lak ~t a mal prdblerni!ikoa.ba. a t1'irsad'~lomtmQpilrh§r~iL EtkalJ)O.pja. /Jt.'idol< kis ·~alalffita. IN. Q£I'Y Ili. lio. ~h:te~i?rMem nyinlt<ile1eg melye!'7! M magadba. lO'l. Dr.j 1!lpaD. mim ~v~luzloll\.~. . m~ 1egyek m.'llMGlf:lm ooes. abbahagyla~ ISZ'J . !9·lf \l:aJ1c? A. ~O. filjz.trllJkHv vioolM~esi ml!1tat..emn a Foll~ij[:'l fblakarjiik ial'!'IIil akl'2t "'~i (_i '. de Helme[ <II legjabb . ~en tlJdlam vnsslalelf..re.t~.§n. (oohas~rn). Megl~~etescsom>ag'l .ab'bOi.~ v.!!J~'kat.!!y .A.1.a. (smmon.8.zetfelm&& soren. l Dr. tlh1'ifi9~sanlc f1f'/ffl tatoo. a.!tI¥akr.o:r el. Gtorlees az [rant emelNlodll!::.akas:z Ujr:a9!I&i!)I_asaazoMali \I. (5:Z(i!:'!~t).l'.Jatr"'M1Ues ur . a ~role .e.ve~len~il ~ j]~zmeOOstt megel5zo kJa.eimszerint llt'IiWldem megtesrel!i:. feUel aJ l!!o!Sk~atl:6l. Oly.erni. 'L. tarsildodmat..i!Yilln<ab'ba a -saJtet'!g~rb(ll ra~~t bele. "'-'I!:lIWQ..fJY nelill' ItJtt ~. merrekl€~ess$g.Ii. a leg~:6bbm maga.. mit ~s mQ'lld{).Dr" 114. tm'! mnegJeg~~~it ilyer'! s. It ~obbiljktel8! bai 'l:en~e~ebe ~ely.. Hester.m. a Je'Ieflue IiQ~m! em-I"''''''' . ~@9i!i' fit v£I(:I'ol~3itja az e. a.A.myolll'l~i iiliisnli~elJuk.: Valas:zoljoo Cllilde. N..g)l ml has2:(Ia ~zhrnak . M~: r1l}Jm ~rtdel jObban.l Mar nem fosn1:lkreMteba~M1!Z&!tallam:ug¥esz~ent lilln! amrg!i'a~ol:erembeh. v.ar!nil3!Karnil W1n.) Tl1!doFn hogy nem k~~m mlol1~L.. N. 1Irni!i:lrl!yivel' 'ioIi1agos.I'GlIt4m Ithi!tls9:g. . '. :semir'!.ezve}:.. akkor 'IoI\iiir<3i~Qljo:nClfldeeslllel'!terre a g(..a ~le!11egil:estet? A.lZ e:mbero~ sO'fflan.ujra: senJ~rv~vaJni.~ ValiasmUOJ1. c I E:z~tt:all me.s fetfem .edasriQH~s. a.en".a:n? Dir'i N. ""_ I. .lHlMlett ra. Flgyelje m~. 5® . Ok:e.orre .1" marad)~ :SZE'Jietnem pontosarl . es.Egy0t!~st aiKarolt azt hlsiliem. c I.dalO'llil!b6l.el1. o~e~.. lOr.: Va. _!lY . ~ elidegen.: Varasz. c ~ c . ed1es hlll<iatMI.eg. No:: Vmtlsl(j!jo:n RQSs~enltl A. h£)91!1 mi['lden ~rbll'!l ijlj)e k3PJaia&t? D'. hogy az 19azsig f~vetI ~edda.a relelosSi&g~B~~t.!OkhOrfil-b:~rbtm atlo:vt viSSlliiflllewrt{inkw: id:nben -. ~ogyva~szoai. l1eJiooJ'. ~ j mst cs@lE!k@dL~L 8.5je' iooy1td1a~e a: besl. mij csil'llallitsUlk? eg.a do.mi. ..9li:e1L . A: Hogy ~volt Ibe-:nlCienm ~ vagy. ill fiiij..~ __ililS:I"I().~ Ellqr.m h2prmi.oka'lm('):ndM~.ftsb6I e~et!€rt magadat ~s.e~€:test~ eI.. !ElIul~e:ltembe!'7!neda jo.fan1fm.e!:rri)i:ElnMest RossI.a~tal!ta~safl"l <'II F"oldofUj.f!f s&gutsdla.~5S adotl1 Nem mioolQi sl".: Most. barwaUyen sprtilual'i5 1t~~1pel:m· is cl!1~Z!1..az iin.o:l{! lU .: BrtI'OOJ\\tk ne f!~ljeli'1ek tO~m.@1ko'~[tMe~ekrol.er es. Aimi~CiJ' emA~ln~ n eel a.dl:l.gllmeg~ol~felir!'Elzta des..r..tI.pakLtll.lgokm.gban utan mar 1l!8:. de te nem f~yeltil e~!!!1u!ea @ond©~IIn~r. N.." ~!. rrrlntalTl!i1~enfil~ell<llr'e!:i!stlm.'relad'<ltm. ~. .de azl hi~m.d.mJ a~et. ~et1(lrd)larni.. mim S~ff1elVi ~<ibltID:e Hes.t!ilJl!Ss.

~he.. e. :hogy taf. He-. hogy.. r1fIQllaL". a_ldk na!I'I"~ab6Ir~~e·fel~ atiiliYb. reskad a rot-el· OO.sgelnu'I1k.egemeli"!. ho'9Y ~regt~teit Vi:)· ~~~I'lk'abennUlI"lket ~r1·s4t. IinQmilllD:b· ~es~ek..:. Kih~suulli'om.l1~aszl'la~t nemmet Ha \I'..fa e~'IJI~k"..nl~i IrDemiti'k. ru:t a maitar..[l!!al Len!E!t va!akii1ek ]ekl'Jefiergiaja ..gatoz\J.rllkSnt: Ileeit ~!9te" A: Miikm '~eslet 'lJaJasz~lml< ~. '1iii6gy . A. .wal'is emberek a 5a~lte>....egallapoda}s? visslat~r.tS.feriuatat ~s l1em'ls 8m!ITI liiIl@gam. mer! kiseQ1e:ooz!ili akattak a riliKa:bba.emberi? EgrlJ erzes ~al:t:5LQgia.A.ernf]eFekel O~yaJli. szer.as eb!befl~ ejeteb-.lCIeh~ny swl kell e~en"em a homos:z...aZ.e p~~da[? A. .. Me91inl hllt. ahe~y. De. llIloli\l'aai6~Han:dSlere\!'lek a.A nmlt emi8lk~i :nellillll.3 kere. ha marswlete$ete~fog~a !Sm~m RDS~ ~r leelt mliltj:at.&rll' mlndet..o. u~ a!eteL. hiJl. N.. ami megfelemrrti'. tegye ol"lmi'iigat. A I61di lelk.nj ~le1dll<eMiit.any? {viilg~IroLOaf1~:Hiruyegebe~ ugyanaz.ab[m ez[ a'nemetvalaslljak.kRenseim gy. vagy b. Ie.: ~ooa'na err. EWl'tallingat.:rlnt megkapjak a val.~Mire vonatkozikez: a lii1. ir.ngo$anl.. hogy".: Jo~blisZ!a..osskenij.ug¥.u)Uisi$rel'l$eg~ M a Ilii ·lIIi9V. ~eil1~rnad6 ir~d A emd'eklot:lol~'km:QIsoif.k611. lii1iint . iDr..es! Dr..s.ez:eitl volna iii ~ol(f.. kevesbe ~'eledkel~n:k ~Ie.[l:?: eleMi1<bene~t az..epet J:at$z.dka is aI·j)eIe!!lSleg..:aikat foglalJroz~ IBitil ~em.slelesebl:me(k ~rnem.s! j..ottviselkedle~ ~flek es. meg . hogy O'rok s:z. N~:t's mfM ban'tja ez.a.o.erezhe~ik. !logy :merre. es .? A."yai!WU?k az ad ott relk:e1 n~1fIi virlaszlasa:bern.: Oe nero lenrrlle lO:bb tudni az ~lmultrel~te~ hi~8ir{i!.h~ valakine~ nincsen!." ~ . Ilaferti vagyok.8I"lT1ben.n azedv~laszl()Uafl.t.toU noi nemet? . magal'?' I . ro~$z.hiS! mar ·ennek ne~.letesllJek a kOve1!ke-zmenye.afennrrna!rad6.5oda baiklov. hagy k:ik t J ~}iilitelIei ~1'klLI5 vagyllnkes mi a ieladatulrak-. A'l.)re mmls:z.uern tinliloo! . VaIl-e m~ m:iJ.exu!tIJlila:sr6L AJlmyalm t!5bibSiege a'Z' egyik Mml'lez 'i.": M6g..ajon a "l1eirll lIT!@grg~I&' MmliaJiaszti!is. a mosts. Dr. oeml ttJdj~k. ~~.~zi ezt _'.stel'rel az lile'S~az al"lll'leziajam vonatJi. iNiOS. nem e!de~e~nek. .enni... de aWrl'Els . hQgy IlO 'l1.'.oz:eilih:!'.A.~~ megOiI\.ld.laU.~Dltilk Iele.. vagyOJ1T1.ahogy al~i1Iacsad61<mondJa:k ~.emiatt a:z elete l'lene"Zebbe \i'.:5 ~y vrn6:t!alnletliiilik=eva~am~lyenspiri!ll..'lilmi Jat~kotjatsLmn •.'k()Zbelfl mara.lok. .6klBrd~~kik:e1Z~rlam.[lf QKozza-e ebben .K.!iii'l valas..e.es eleel:eik 75%~. N.b datoo emlekeol a multj. ~ive~e az igmm reijll€ilt rell<elki1lt.esetlsm~-e..e:rreset..tafirik T~i B6 noTJete!.ek tobbSl~g~ti~k e rlemii prefereirmio3Jja nern jele:nti.e!?k09d5k..ali~.r.mollil'hogy irlf'Jyil!~am~. 'igam!'! nGnek.I.nokknt -. hogry fiester:J.f1J~t.k!ka!IIHrl1TI!e.tesb6ln k smf13pl5 a:larl~liifl..yeseg . nsm fa.t m: (Jiles"a...A..e.egk~n1Ih:elik:azt a tiltasL IlIr..afJ'dirkat. D. 1leke-:m .. ho~W Ill! t6rtel'!het ve!lulnikami:Eltt~a:rni~ mint Mfieltltt beJ-eJezl1&m Eliflrliekaz esstnek azj:smente~. A.i!is le..eit.:: Ha milnd:el'1lii ismi1ime a mpltI§:t s9kan s2itTIt'e"csak al'l'a lJ~liYelne[[e. iiTllb" (!1lk13rjjjlli~siJIkUJgyanazpkal a ()S.fte~em.. hogy nokerrl e.o:z:asu emMk~Sne'k:a l~l:jes tOilei.~emmit sam v.ilI9mll9lj~s. D'. Ilan.IS:w:iUalis .flj necmi V"ala:szliLsa mia~L A hOlnosz~. nogy <II homoszfr](u1lilis emoorek aze~l ·1I·aiasz. A 13...CIZ renriS2)erinLanll:lIk a.ese~.annoi ·~eM. !'OI:!' Efr.tt~$~m. elk~$:z!rtjijk a Fijll<ire torlErl5 ~¥IDjl'a. ~orm~· j .! ese1ben igene.:: Mi .elilemi!elunkmidi vonatk. NJ.. . Vl'l.!( emberek~t O~y..lk.ar5j:"9:1iU!dni.ojon egy~e§iY vlllma5. Illlii keU.~ .io:n ~g~l.itornbollrll.z{jltta~sOikJlml.el manipllJia~Dk iu!sa.f)i 'a i(ll1.11-. Mr!'Tidegy.§i!'! resZlb~.klderUJon? Amti1ezi~:m~kIfle~U~..az~ hiUem.Az.l. it'o~lY me~p:rObBUI!JI{.sadal:om meghiiil. mint wegelll (R.elmek m. ill tQibb~.I-aJa~.Y.:g ele~b~rl. mint azerOlO elle.tan8Jcs~d6rUkJ1mt k Dr.el:e-wmre:.lf1iJnr..yegzii. llr.aklr'.a dOrl't~s m~ melon megs.: M~t gOl1ldoL mriert mem volt...re.~" ~V:G\i2E a Almm ~.z.lll'is1 a:kir ItllmMnlj akr!j~. Dr. m.etv~laS£:totlaim.i'QIii:rodi k irnkabb. ~ogyfeil9!YOrrsftsa . hogyhilbas li::I~U:ekib6I'1.ak tllJaatOISemleltlei a. He$rer nsm swks~gsrerQe!'rltom."er. IlO_gya ki:ive~kez:.gQk emlek~~ll.e~daE"l!lOO:rd me~h\lip1lS.rful~a~odunkSib14aIn.f1l'los:zs.lk.lett'iElvolna He.oss Feldo.~gy tiirnik. ". . m!E!glJosslJ[Jlrii a. 25%-!'1Y~ eleteiikban bbldogrlatanok !en!lene[k..R.s.. . .. j61 \lagiY :ross-:?:ul is mag gukat A val6oo!ll hQm(. a m~liiban tem.to rflegei'k. Rangra.oo.3ilto'z~t~l.g a&:! gollidolJa.. . es Illel]1 kelleU'Volna \lamia lilarmiirloegyn~QY~IflY eVes k.xu. l1liJyefl k. ala~!lJlasi'lbaf'ii.reelertgedM<te~lerl at(')ilJabi:lflepeshe:z{ _ . mert ill I'iOJ belal:as.~ehll azl ~atom. ria a mUilt .!tal:t i1:~Mzs~ek.st~kbe'1·. .i3J Ilem~ ijnaLcmossag ftOOlil'!p~exlerdeseMIi.: SlfOOuali!5 \!\QIl:allko:zasibarn'is .? :A.9Y Wasil kemeny ol'lm~gaval sz. N. mlllgl~lia~odast B~iJnk a-.a a pm!Jjiemara. 'l{rr>l:l:She~e"OOikb~"nI a:!:' ember.~L ".l.: IgerJ" So... N.d.' C$aI!.: Norma.dhllt rnegis tlI~i~. . N. tmgy !prObara.en J. A pelil'z ~ <li~ng n@la.yeijre valo ar tyall1 :ke:ll"v. N •. es lintl. ranI<? He-.. :~rd~J1J).tCi(ta .seger~.ett." Or. A noi lelet a~ra aka!l'!talTll ha:541i!a1nl hogy ujra megjJr6bllilji\lm as Glod!ees is beleegve:zett (Kllierj(ll~m magaba..I'diPpal 1iJr.zmelett.ster..agYQk. hogly az ~lle. . rilL: Br:irrllklkonra m·lliemi vilaQi eV1.t~a.rcssz uto:rajarok-. E~erl jo.aI~~l I1lo'. k!i3£z.t..1'11.sL:l.olija.[l'ek. tN.es:vaioi"l mim ~~az elelben ~ak~lr1!apo. .: l"elt1a:t ~gry gqnr. m~-e:'i egy-egry !k!liensem megis ell az utat villasz.5diik s~momra. Nem gOilld. "J1agy niiIPnol!lstMn rt1iindez. mlen••• JlHl!le~.•. Ez $zint'e minden:~i~eigaz." Mien? ii1lcl~!rllU..llt~MiQ.stemek.!Oilja.gO£ian iserdekeiJ a pelilz. N..jiICio segltsBgevel nma:sksppen aki3l't!·l1legk. N.~s <Ii bar~1tCikis.nadrog'k:erd mllk. Aim:atnl1i:tian m§h~ el.. .t azcn a ~v1'lglya.oroaig. Ni.h. al'lapo:t'Ot? Mire 'l.oSZ€l>:~aJi:s.l'ege.W . 1l0!.lfloi ~~U()rmf)t.B.or~imel1lye~ be:f." abba. Es meg mindf.:!111 meg'lreJ:dezik) hogy v.5~eXlWaJis .a~!'l dla"SZtottar a !lJoi nernet. eletben.Ias!!lkal ta~~ln~nak ki ug.sait er1r? nena . .

.$~ <I.114.apro. hogyvmml gi!tof{a.. .g¥ kik Is v. En Is esrllaltam.a.nScem¥i 'info~~ a es ereten AI: 'tarte. hom' a..Ez MIl'I all jeienti" hogy nlncsenek ernlekei.esei . A PQZ~Uv as Sj ne9atr~ erzi.sl1apas.a lE!!gyizni a fel~l(ilmhez kapcoolOdo li11egativ en:eseket. l'Iogy bel~lteil:dJOnk eletrlnk erteke~IiI!e-k: OOSSlll fol~malAba.zakben M..ytatott haJICI'1Qzkapcool6d15 telelam es 'kin krnrotkelte'ben f&J16d~ek Id.ls bir6k Ililke.dablkat vilall'1a:lna. eml-ek- A. IlSQia· ltv er. Alalmal fejlQdik. amah: millildig !!Z az aki!l. lrogy t!JdJuk. tamogjit61~ll!llgUi fela. tlogy feloldjU!k 'Iudattnak amnEi~iat. Am e fc~yamalleirariJ'a meg 5el'!ki sem h'aszn~I. 80% 'kliens~m 'iire~le ~a. hom' tud-e !.!9al fejezl:ek be" a ~ten~st Fmglooeto.11.! haszncl1'lr.)iriJdg" 'Il'. n!YefS.ijl'lgyilkoS$~!. ha ~ . es~tben Is 181Mltl..:dalclt. Ezert !1I2tan a helyzelfelmereskor az elelQnkbern elk6v&teU os:klbas3'..mik5w&1l 8Z osszes tUda1i sz! nlen ro~ato5 a mlil«:!des . e Dr.z a vez.a.zm'ossaga~ tartatma:uiJ emlekeink fQ!ytlimat. DI:.fi~~ a ~agtob'bef"l azonba.'lSlY. 1'Iogy sok-sok mlndkel~p kOiGsOnol! n.a pckol OeI~Filk sli!l~lwJt kepe j1ilszik conto S2. A fizikai haJEift Ikovet.!n.li~ba~ De ha . aMI demonikl. lio9iY bizJCmyO:S d'o!gQkal meg nem szabad megtudnom.as~~nkb. ihog-y olyan ImgkOz. A halek 'IIa1Odi teJTIIIIBsiete. :amelY egy' smba ~ende~ a mull les a jilen lapaszli. csupa.5 egyilnek teSlen kililOiI e!JnI!liiIye.beti. A szellemvllag k~gbl:li slacioinal aiarlyalml'lal mar tobb el'e!"lgedeUsqet as efi sla1a. Nem!S(lk. e!tel"lgedett aJI'apolabafli .llnyrt1lk ftjdalm6s. Mar akkor keszel'1 kepeket fud a felszfnr'{! 1102111.nagy magunkl'ilil" bmllyan helyzelibe fa.zivarognak itTlozzank atra. egy ilIlisil< te--$ltben.'e-' kOzdBtemban ben ~e5ttm!"lleva felelmen.kat .l.ent eml~e1lk .lotMek egy ollyan pial'le~ara . A haiElIll'tal'l1 kfncs I:Irr6sagi '1iI19!!1'Ellas'gondolata.riV1e. .kItwnl.. Ha a lilek €sak !J :s~Wlete'l: ~.5en.e~. de mivel a Ielkek. .•. Enl1lk soran gyakmrl sabekke1 elll:UzM~1 tar m!39aS'Zelielinvllagb~. Az amlillelia ki:id~1l a. c&idjliirl!:lk tekJrnt .li1. A.atsakka'i vag!!' 61 fe~at. l1a !oleD.allo lef. mInt .eteluliTili slUa.el'lewe orok 'Iudat'lm~ sallas-em .esterfdM !ellY is reul vesz.k: eller'U~re e:Oolt t!ouam. l1o.~s SZBHlUe l. a~onnalle. tuda:lfofel:lj "slem~~ya. Jev-el1oomasilik el.IiOj nemet Ana billattaffll.. 'e!S<e~h~:z: ~Er' ha$cn:a.amelyixtn mlfli!tzto Idsertetek ragacijak eI6~. hog)!' 'ila az Dssliegz{'j. mm ez. k6. vaID' ha abbe. his:zenli1'em esupin rMiak&.al'lb~'S. hGQIVazok f&ljojeflE!k. m~erint a hiss-en elhl.. s !"logy lie viselkedj'tfl arll"lyira tiimadoan.~rel5d'iI1ek 1~I'ek es a gazd!tlt~.g8ri1lk.S'i5jebillszUllillflek. kevar-edbink.'lataiL A valasztett t.junk. nefy-tetfel!'niires . sirgnek.et.doz'Oh.Ell al1. hog.s .esZJi8.ru: 5si egl. v&illma:arl~s:ra. ha vaTakl ikEiple'Jen hipmflikU5 eJtapoloa kedll'n~. N.fili mivoltal valas. ItlLbrrel"lo dolgokl"6l a 'kOvelkt:z:o fej~bel1 besmlek. t. ~ofldolatlJkal villantaJIIaldB'I. . !'nog!.meg Or! altallaml1il III multamat. iIjra. lidhees IStomaso:kkal van 1. 8lZt hogy meg nem ~ a. Az azt ie1e._ 'l.le:het6segnek.elililst !:alal.e. :J. azul fejezl:em . Elofordwhal. amlnt all a 13.ytatQ.ekre tullllr!. a szerrete'l a btllooesdg b61c. ArtOI is besze"lg8t1Ur\ik.Ih09'Y el~zamolJaTl!lk Ei'1m!JU jTetm«e1.rn'1a. res~'E!.esek lehatO\II8 tm.ik.l1yaim arJIcl sdmolnak be.n me5terekn'leil: vS9V Sil!iloljiiriik tatiicsanik nev€lzik 5ket Ez az erl. aMeliyel'l mar tobb iFI'l.st 'kOcz6U.so'k kUlllura . hogy vezetl)ik az elso ajekQZooo (Ilk sarin felk6sUtik oket m.el. killOfiosen. lIoii'latkozo emleke:ink.emefiyem sze. crode!e5 oe!n1 eil1~dte . rnirtelelil tful'lek rank.!MY3lm arr6I.6an. a fe:116d~~t.tW"gy~las'l sm~i8ika:t IEiar sDkan bfl'l(. es a mom aroarl. a c. mikor k911en lermCIl'k. K.zelebb ker01j~n iii sagilJa ie'll8k-erLys6g11e~r '~O!!lIY llfIil~n.e'l'lvarnsztott nernl ident~ta_:s.md~oi az em- maclo ~ior<lda lelekbe. f J6zan .§zre lJ{zom.!k.6ss~e J1«i11iQyeztetll'lOJllk az ember M}l'agi igenyea a lfHek itleni OOlja.helyzellelmero besz€lIge1.eselekbefl .ell!llm1.lviil.erb§'kelO m~b€:smh'iseiben . az emberi lesUol megs:zaba.a.tI.pesek vagylJ!I'I'k arta.ztanlatss.bi8gbe.elOtlOk. Mil!J'Uln iiIl ~g~nevere'l:t (f.er~nek a.ivaL Mindig a. ig:!l' vtlgy !. A lelkek..zl1e::kretetltlk. iIlZ. AzlgyQnftom. jelI!liItktzlk.zl6 danteoo"'u~lyooseget. hogy elpmtlt!lMk a IBzaIT eleWk. emrl: amikor ill .JTa!.tall'asl rerildsz. hM~ ragvogO tanlJlBsl. sat olykor brrakk.. oog~ megjekmjermk egy magasabb szil'l~en allo liinye'kbrn ru[a' tes'tiJIet etotl. hogy m!l!gerosftetlem a n. ru:. ••.t rgy .agyunk wl6hlban. ml3iZ. hOQiY 'relet nem OJ r()'sslul m.m ford. a rlI~ilt.rm g:ol'idi::rlkoob.sat. 68 a k6vetkezo elel. a modosult hrdi!till'apotban csak szakm. Ha iileteink *Ol'sn elICn a megrfele!ii ido..allil'kat is befee.l'lmek l(i(.!b~l1nyl:alan!1asa ~eijab61vaJ'ooztotte erre ii'll ~Ietn' a.ta a "l. IEl'maly.Fllen'. medi@(.OntnjlID ia.ek i'eil'1lkamaoi~s ~~g'ara -al.. I1IttJiliv fepesekel'I'Mg1eve .agya . Igen.: Erme...a !larik.fQ "Elgy Im~ kazben 11s.. el5z5 fejez'{llben ooS'zMem .! Ha oem igy voilla. aml](o:r haJl'otl:am i1JiIOigliJ6:J.megismerl1etjLik letOIlK &rlelmat..nk. a tu1elesert fol.a 13. A fO'ldre Sl. r~a:n- A hfpnm:ls nyugalmas. Vef. es eg~l:lSjjl a primitiv alla.'iptomi tradfc Oro!.eke!5 teslUiet 3-7 rtsbOl aJlhal. A ra1ak.mtlle l5'.e:zik.erKel1k. iUlhatatos megprOb<Mj. genek. Vr5. !At Ielkek . i:I 'biket JSIillir'rn~] nam fajUldhe'tn€l iii benne a valOd i tis.. csak akkor !ele:finek meg . !'Is mar m!!g~rkeztek az: otlil'lolllukba.Ienvek~r'lt vezeookMnl. sz. hQgy iii le!.lfly't 'le4kek-et az: ~ietmrmeoo v~z. De meg'ian enne'k a:z ellem. neha tli1jelssre~geb8n fol a boldog eJfltJ~k A vezstOiMlkkel ftil.iell&n lOr fa Teljes mulij€lnak ismerete.i'oJ'nameg'!tJdnf. a meg1'8~sztakl eroszai< sokkha:taskent '00.es:zemibililaJis mooSMwl:1l1 kiiik:laU!lIm halantektaji teJr I'ilijManak ill fCII'ri.aia. oogy kevesi::le \Jed~e onmagat.lkall'03JlflkBllt e!ol'ordu~J nogy flag~ balesetek vian at en1e hil]IaJll'1O<. eg1~egy prodLllkit~V lis gyilmOlcso:z6 ~lli!It utal'l a hillek orom.oszirrle Clrom. N. Ol1lJm•. .tarQZonan. At emberek. hogy m i~ellI lehehH9' a munkajaban ~jcelo'. Ugy veUem .til repe$¥e.00 az Ill~s~. Mara IITIif odaig juroU.ik ~nl!Jnm.lkeSll.et5ve.et az .szM!io1nak be. 'hogy ai'1lSga1ivlw:c:k ea¥ (ism meg a '&2el· lefmi:llagban is meglllliilfad..as~nara.818.dll.potb6l kiIejlOOotl liz[kallrmnyel. .rinl rnlndi91 aka van annElk.z.mint pekiaull iii gy~l61et as a dOh = a 'kgkors~an.arollQY maslk taJlilk:QZo kOlJetk. Egy-egy eset lazarilisakor milild!g' ~dalatlal ad6rom a 1@lekbrul:alls o:s·zif'ltese. ail annefiaja wvsbbr8 IS meglll3l'adna? A. es sohasem M8kelne l'9mn e lpo~trv erzese'k. ~-e. Megfi~1tem.

Mi:lndjak.eil'et EirhikeleseooJl va!aS<!f~5tJnk-wedefi' ceuar &.eUe'n leleJ\. A felkek be~.8 11<1j. fej§\Zetben mar ~ilefletlem . A ~elvO!1IJ~ lirsi ter nem taborhely.a sz.::ellemiltimElgk5zIeked. ahagy lelherk <I felivortulasi ter nyito:lt arel'lajiban rebegnek. UzaJ~.o~ hallok. fllgsEiUenm . !l!'£.II:1ala.toJ'u. kdd'os..sul!:.egoy~6 oroW<evaJ6 lernet A megerkez:kkor tapasztalt.'inak sebeuegebel'!. d UQok l'1elkOl" lefms!lii!ll jelremezte ezt a Iwlyet. 6s~ehal'llgolllevekenysegrendsm1tlez csa1iakOZUiik.lIkal.ighezvrt~' c.izifI11hetii as elha-Slyhato."Jlli. hogy a . Am:llror a vell:-etOnkke! vale els5 l:alalkozfls ~e:t if. amelyoo "kOz.€lls.Sa!l !!ii1rfiKezte-t!'1lek mrnillel irni:a.jek -releliissege.az.1rem1 rneslere. A i'lagyszamu 'l!is~14r5 !elek a leirasoik szermt valamifere s.J!juk a: hery~lfelrneres hely:s:1inetEzI' kOveloen egy nagy. Milllclig 'Vi3i1'l meg egy eselyunk a f'ejl&ifisi'e.eIJlernrvir. aml m[flc'en IMe~urnn me.ilis .egyenlo 2iiu'llyal esne'k: (alba.. .ithata1lan e'ro Inez ide. tLJmlJltusok ne.z.a m:eslmk tan!csa el'OU . gal8:ldikus felhO ElllyMn IV{lS ka~ail1 at egy . mfr!d'ig azl latom.si tel11ek l1evemlt Mar emliteltem.izis<bain lorlhrnik. ~kenU(agY' is Imezik a s~llel1l1vilagba:fl. magam !iilmt. csoporlokba gyOlnek.dEije!eZiil!i 9S kri.amin! azt <II 4. amelyen at e.s be.epen fJr~ez.erl: nem id5znek illl SIOkai u!gz~.ok iranyaban kUela nalad'll8 foglaijUlk 131 azl:an kijel'(m helylJ.kal agysegese'bb egi lI'nezore erttezlk Gyakrarl haUgalol1l'l eivezellcl alailYaim izgatal:!sagl61 flLitolt hmgjat. a k6zpol1U h.rnke. es arra WrJ1a:i<. ~ eza 'tie~yvaJtorta!as tia'IilIi:'QI'lYaIi. erkelve mar ~8Ie!l1to:se!'l megvruoo~k.ert ooLl!tasl tel~.g fDggrvenyebe'fl kOlofll:lsegek tehetnek a lelkek mozgas!. .ooj Ie.s 9$ MaS A [elkek Ossz:egyl'ijleoo es . es ill gepe~ mindl'l!!ta:junlltat eJ ludJ1i!1kszalmani.at Az atmenet A m~s~{Ml'I IleIpamafaitoklol. 'IIegiJl mind'en rilek egy kti~r1Itl k[katiYbe e:rke.eel fele. hogy. rnogy mlr~ al emoor'1 agyban nines beepil:ett elikO!csi euek.ll_ Ez:. <£1. Eg!y miis:ik kllel!1sam ~a rQs an~lesi .i k6vatkem eletOOn Ie !<ell .est haszna~.hasem tl:elik e:I ilg:y. smJleml \I'~ag:!JI -tl1i!arad'6 me9lbOcsatais . ill vez.l:atl1labb. llIilondjaK. Ez a vilag fdo nelkQli. iilmelyllek e~sO lepeSle all 'erimz6 le1~ek sokllsiJgan!'!k Iogad1isa egy Mzpo. hogy eljusunak . Lel'lyugil~ oj(_et: az 615:t1~1t m.J!eU smliemvllagke. Masokat' inkiibb egy l. hogy m: altallJk haszl1alt ut elZ egyet· len. Az egyfk amnyoma. majd Vilsz lnnsn lavabo. 6.~ink .a !'Wi1 Uitan a spiritu.al'olll dl~l'lItjllkho:z.ilrnk meg.sete.a ~e.~ ink 1s m:ok. a lel~ismeret .nU net yell.eiy ml'l:gki. Amikar 0061 a cS'OfII'I6pontr.ik Il"Iegl. m~jd elinditjak ok_at a neklk megil'eleh5 ~c.t a felf!.egyvalami mindig azonos: a kap(ltl' vlsnajel. lihel. de aJarnywIfl1'l11mdug:y gondlolfak.esa klilr.al!tOpillva. UQIYlafszik:" se!lik~n~k sines kUrDI1. hogy 't~b bacilli€. .rmina'li'm kMszW~.lIk azokat A karmlkti<sIize1:segel.si terre~ f:61eg ~ f.zesben . ~ S~· kasz:an.a:gban.AlanyaJm all.6tdml.Ielkek egyecltll vag~ a t5biblek tlrsasagaban ei"keznek ide.p <I fel\ilo!"lylasi h 62 . hogy nagyszamu ~mer.lIthe'lyezese vaJ6jaban ke'[ t. am it en it! most felvomda. .Et 54Blleml.· ked:e. hogy . SlfuJdekafl1kat orykor IT!egkGJ.de a telke~.je!iemzi. MiildaZ<lnaltai a. feiBel. mWlog a ~i~rehgyb6l" ki e.men megbai'l~.lIZ e-latben: vt.Amermyim ez.ethagyva szen0011.eisa t~. iiJogy a Ilelek e:gy par. a HijlJk \faro &i1litEisok fele.az nel!lun:k s:~enwd\kt okorro.ek. a-dclt tuaill~allapotuktOl T~g..!ij~gban.genek. aJOl.soll.es felha~.!"16mfelenli.t Il'Il!Iel'l meg tudom ilelni.zallik. Legrliibbszor egyallaliill !iliI'!GS ok at stet:segre.!lSsi tit' ~egy hatalmOiS S1!:ekeF~'erekagrym" emlekezlelte. barme~y Ylil . rit~.eloik donlBsen mOflk.lktll .t". erhag. A 'IIeze16l< naha elidsMik II Ie Ikekei erre a fehlO'l'IUIa. A beszamol6f{ aiapji€irn Ogy fest.BI fe~e. de so. aut6pidyasz. ink fu~matO.u~a . hogy iii t8lkeket folmel!1tik a szsnvedlest oko:z6 cselekedetefk: su~. hogy S2e. A tajeko!~dasi ~zirrtet . hogYS2amtal'Eln ulSIl tarsasagabarl1 setalok a varosl reptilMtr kmponti te. ~lJS~tafi azerl.ereUse. trNse:lk IZ.

A lelkoek:gyOletcemls...an en-eg.erzr megis gyms mezg'.s ~i!isjill .elres2!e volt A'J.egy re$~ f!ilar...baJI nem 9~:rl a viz surulSegel? A..t..iig . Mondlak. en. a 'JiQ. ~.s. hog¥~n mOiruQ a ~e!ke e· gorbtm 'VoE!mt6vQrnlak.t 'K. . hortV}'·~kal'l! 'II~~k d~.: IEgy adoU ml1a1 mt!oflt~f1 v~16 naw sme.l'isszalliirii lalkek e.irilen~· ~a.N..I'llasS!.akat5z :mjnd. ahogy a 1\e'1kern :smir6c1ik. l.ag vilgtelen? A. N. OOh!)pa. Hal·e.\I'. hatart:aJan".yor-sab'bain ~eldek siklllfli.rI@gte~~Or.seggel a:z: egyenesek.a.gtfl'llaGoie!fekeite~r5'l.arQ ••• IDr. re~L Em1~1 a pornlna~ ~dlikiil.• .'. N!.ool'1l.(L. hogy abb.. mi!"ltha egw milors arrunlaUaI Q/Ji. feJ'e letejerefllrdiloti1lk. nogya t1irsasa!r. . iiitom.: IEgYIl~~rlifln ~$ak <Clekatatijbb.ss. ah~y g:v~a!1 ha!a.k iilt ·!aI~l~n~k. t~rb.. &:ok reljeg~.r.. .vOen6r. NI.: [gy. hogy a.esz~.!'!)..ei1ljerol.Qm.iJgo/. rllincs ke<Fult\tlitimlt !J.:.seg e:~.. Neml.~Hogyan w'ltozik? A. N. veg!>>o s. Siebe::.r. A gondolatnak.a'u'ttI~!'ilalls ott volt.s a:z au oelokral.Jb slilioo.: Nem.estal oolseJEioo~ va.ilmciO nem 'I1'rz~<i!i!il.'-I~S.hogy o~n eseitel 1E:lalja:k:.o9n~.lehet. vil!. mUJirir'dnyi. De aho9V eIUz-d~k mOz.~u u!azas 19C)gya!1lv-ar. megh01tamzen hEl~r~l~rrinyul.alallkozaooltatl&S. az Uliral'lll'Q~rOII. a €'Z cSiilk . >[a rtuartgomat me. Mire ooromlg sZ!~molokJ '~is:z.t:e vonalakat.pp a:zt probalom elnnol'ldani. arofJkk~. mintf'la ~9V araFll1~lban .. mintha E!gy \lirO!: en nf&:i1iem.l1:beng:Omb5.gE!m~lem. de ~ljukon m~st I~Sma~llaJIa:k.z:est bCl1:gllszlmri ~itt.:tei ~t lIegs.s m~r nam o~ s~<lb~d~ l'IiID4Iasom.fa. ge ok ugy bes~l- Dr. rOH~ .i1t'!et uM. Of. Nook. semmJ sz]f.t\rd doJog.: Lat mas lelkek'flt ls 01"1 iaU es ftiloU.ta.A lelke rrnar elha.. hogy v:alahQI ~ h~l~f'(lkQI'il be:IUI l<J'a1h0lli6 a terelTltes Dr.altalat'! vanps.. hog~ hal a tal I'emroe. N.ke'Ir:Ji. MirekJliekerzek mLlllitlen. lulm!nak? a .Q0'~ ert? ft.orsan halad dokDr_ N. V~Q'I ~gy ji!te-m~ens( 416'o1'·e5 g~aqkli.\w()m.iIDo'll. K hiszik.tiln fbgja mert IiIlar tsmeri m: ula. aETflely [nd'~l"I m panloo reAdkl\ii~ harrriQI'IITaUellE!lllt A ~alillOl6k ala~ e'o1: O\l! he!y a lisZlla! gcltiloolate..:iehat azt mondJaJ.a:gyok biz.r. hogiY al go!l'!iIbillll'~? A: Mer! iii. iii .vet!ernibh 'k~pcool"ltJa is lephet egY..Ierlf~ek. rnenler1'7 11. N. N'. --.mfoly-amalnsan egy naialmas meflUilis eral ~enet erjlJ~. sZiI!~rnvil. e.a h~a'JMl.anvJtl1at6sj. GSak sodtGdoa. 2.z r£lhetilll!e.ll~ltlgot? A.. Elimely a viragurt jeliemti. 81011.!ia 11!llketarliO~lk:. hogy ~fl)to\l'·onal? It: !-'logy egybj~nyos .!s le'ol'€-S.3 ~ MondI(!J [<1 gy. 'l. hogy egy bizonyoo ira~ybEi mLltatO erOvQrJaI mef)ten ulaztolk.m ·egy.giakormll'lnlrnJt!. N. de 61: m'l!Q'>1oi!lOzlk.dok a v~~t{h['Qna1m~mtel1i. mu r.ektli a smI9m).~aSZitotlam.~mlJet .19~~.vagyi.. Meg a levegon~lis ritkabb. amil a.lmokat "paras ifalylaks:tiSlr~!elk:ent" rIj~k1&. IDr. az Uitiiisitash. Dr.: tSlle'J1. ladnak.yCi les:z. 1Irt1ikar gy.z fur-csal IBar mrocle-n egyenesneK tQl'1ik. [l. &~akela NeM:ily ailornynlll s&inten haijlolt a vornalil!s ~eir.: Ezt l11ibiil ~n:dl}lja'? A. ~yilillik "vrbra~ii5~ hllroknak"l'Iev.: Mien . MegJe~s: tek eJlgl.tm:lilitja rn!il:gl a&Z~llemj VihigfQI valo erzekelset? MUQI ~ ~gy.gsll Urli e~1 r~l~ U'~€t5 ~lat 'OJyan b€iS1i!1_morol 'Kerefitem.. hogy eg!y giB!aJ1~lkl.szeriemf ellinlasokeUieargiBjilval tQrtJel"lQ.rhL'lJOibt igyen ~iye'n"'or pilranalok ala'll: megiJefeU!i~az uta" ~6 h:HekgQnddlatabai1l.mfiteatrum eI6~r~ben az Ilid:~.Js..g t~ga$5agiL.e mar SOkSliO.1lsfale.. ho~y a ~ellem\l'JI~~ ~iellemmbb ~nris.aJ~!1Iyom'ugyrumt mond~~ el aszellemi utaza'S mik. de a ~ob:bssg:gel cs.. Nt.milyell zart e@yon~6Io.eseren . .J$bestilmoroIa1 ".. ~~fele mo~o.Mosl eUndlllllunk. I109'Y ugy sm:lr6dDk itt. A me~. .k.zil sz.reflll'El.aprO C-s!llagf~i'!iyrm€ktii:nfk. elmes·elflle~ annill~t. ~Ot ab~:i'ln sem v. w.wr Ireszen iill arl'.a~i iral'lyf1r. de ~.: Igen. Aiz irafly-!1k m~gl1a'ldro~ot~abba val'ik.: A kise1.a. Nos..uru.gyfa a til}ii!korodiiis .~ols.t 1'1'11em tlldunk TranyHani.fJI.a. T€-Mt mozgful ~o.y em~.g. -amely e!l1¥ ferbeli r.lteTI igaz. : Dr.. a'kik . milf1del1l'rnl.otat Mlcgyfiil!ekintenek a nyitotl egb<l1lolai!ra.iku. N. VliIIa.lk erl'!be~ Js leha~eU volna. g. ahon:mm Ienn~Wi"!ik.I'iz.•. mtnt :a l. ~ss. IN. amelye.t ~lier.i3i1'1 s.bilrJlivel tmillkoooatrl!l!t bhh@ilcsldpan iii.Irr. M&i1 oly. amelye.e!\1Jrasziletet IWnn.b... 81 ~udna mQi'1danl pO!'l!~S. vifiq 'f8Ilyass~e vaJl:o~. mind'efil megvalkltik.o~: 1.A m~gmlbl9Jl 1&116 Ilelkekre Io::Wiil'iliii.]nil': all: alsO benYM'l. hogya szellern.:lsal? A. khr. Dr.se: . IDr. tw.erl.u5Sle~kez." m~gorb(lr!1e~. Olyan.gtebe en BZ ma'9la.r ITfu!. ·o:nnan. egyl1ttali jellemzoen mlJJ!atI<I be a vf.. el.z.! Mit en. h¢g.. es~k I:!l nem oly. Senki U!'II'I beszeJt mIl6.Ql'Sal1. ho9'!{ ha Bkmnak.as¥ adoU 001 fele. .6 5~~5ZSt.JseITmi a.aJrI'Ii e~kl~t~sel).s a:z VlnrlQ bannilnket -..ibe:n a s.yok.d5i1gon kiseb'b iIllM~Q ir.. A ~gudJi!lbb Jek. de annilror egy !dcsiL.alO'JfIfI<I kiil.nall? II.~€$l€k gyoman ~.i!:e:1I~1"IfQi ~lrnQSde~.1Jkil1e~ emU relk. ooktele fo:rmii:Ja.: Most ratnJ IrnIga rn.'!'logy egy leveseslillban van? A.s~a"'ell gOJlclotnrul!:. (1l05S:lU SitUf]!'l!l wan~: Hogy os:~irliere~lYek.i'li'lloi"llevo.. alanya1m ilIZJ mOlWdj~k.: A ta. !:!9Y'"" n m~sLQI el e._ nagy sebe~seg.illank .1~aflYOO rnegye~" Dr. 'al[le~1j alffir 5iI. tiogy megi:F'~Jl EiJOttI'e! odi1l..1erUI1€~.es r\l\eltl"lek. Vi!!Igyis a lelk:e.tomnatra:nu!. ha egym~hol kQ:i!E! vOlIfll':!ak Vabmeruwl ..9ll rneglegye.a. V1!1.gta- alatli oiramlas vfnne.sznevenol. de ktt ene-rgf.

er. mit I'a!! A.~s.CWPo. Olyanok v.: Nem tudom.. allogy tovabb soor.: A. fo~tok!ban.: FolytasSlaill leb~goot. l1i1litifirlffIllk el:ti~ml :#I.'l: All: h~s. amelyek~t ter las2. ko:zotl? Dr. pjllallatbllllt A.galommej): Me!'! . . A. ahO'I mo:s~cSlE!i'ida~bl:i' 1M! minden.: KUr:onle!e fenyeket la1nk..: Ez a foly&ba_n aJWl1!relokiban tiir1en5 utaz.. ahG\la lTIecIlfli'e kell. Moil szefetl'lem. .fUrtak" :stru[d\lralis. de . A... va[!aszijak eL. .: Igil'11. az encs<iport-om f€!le naladok.l . libeg.me-lieU rnegyek el. Mini egy h()s~z.r\l'o~bb 'I. . Probalja megll[la91ital'li. ame~kegy (010/0&0 falabal IOremkednek k1.[ilQ~. . kis ~oport()kal alkoln1lk .le$l~iak{l~ tiket egyrnastol. a go.g . Dr.E-gy maslk folyoso melle'll \I'-agyo:.: Fotytassal mint amllye:n a ve:zewje1 .zwa a lobbl rOI~Qs. fo'Jyoso maga is m-ozogl? Dr. N.. leny lejs:.. barrUairn lak.elo8"r'l@tem .es renget~91 <ll Isnn8r{is~m OUl_ngj~b3n vi~~~~togott Jbiis:zkeseg Dr. mint egy szalag a: szelbe. s a m02!. IN.. mar a s:zakasm.i1 liettellatoi a flirtokben az 6gye5 lelkeket? /t..nd:olariaik •. S.ElZotthQflUl'lkat ennan mar semrniS!e1'n taszil Lov. N..: Nem. Nezzefl j61 kOriH. de. fllggeUeflOI allol.oldiil'lterakeiol A.: Igen. illBlvtl ~f.. .: Ki adja m a nyommm5t a hiuateresaPa.~~koris..: Ahogy most relek"kfml korbejar.zem mtg magasabb sl1ri.11mlvokon el~r. G.: . tobb e~....el.Z~1 fd61 t. (neve~. Dr•. Dr. me. !ncgy kiltYurtlall.er' kOMledtjilk .. N.. mit:1t vllagil6 szo!5fi. hog}' milyan fE1!lill~sba~ ~ ~a.al. mint a IMacek ili'ss idelAn.Ik ga:ndolalbarl.~Tehiil a tatibi kltyooo'l!-. .. paholyok va. Dr.:em.... P.ak .M? A. . vissl!atero lelke~ szama melyik reslelli Uinik..k K:apGSQlathall1.ag:y..: 1rdiim vabtml masl is? A. I[) .. ahog~ l~volQdom tole.iXll il~6 . fef. lassu mQo2ig:i!. V<f9YOk! Dr...latom roggel'1i.: ~rzem. :A. Ez ooljesell mas...~k1 ~sze klnyUlik a~8fben . .ul'lk.: Miloen tobb? . amil:.: Hmm •.kfeIEik.. o~yan !iio.: Ugy &rtf.Gh .Qdul'lk. . pt6balja. fUi1i.~Olyan mely ooke-e:rzest.ekener-giak: csop<lrtjaU jt!:~entjk.l'l l&\io emb~rek Es iii fe:11. _Fenypo'lltokkel'lt.ik k111fulfele fei. izzo !nerny6. es mOll1dJa e~.. miI'lC!lID.amma dagad. f/l. Azdk.: Ez:ek a.az energ iaarnmbarL Dr.zese~ 01'. m ItlImi. N'+: Ezek az embere[. visszatero lelkek C5ermel~ke!nt Indl.ek sorozatat ~ni? -.8 r:Blke? A. olda!la ki. :!lot. He 'llIgyszer eti!rtiik . N'~:Kerel'lll. 111. N.N. m egvWlge'r . a..ektol a fUrtokt61. Akkor lebegh&ti1ok:. N. I'm. 1:10911' soh&s6'J'il a'karok illr'len eimeilni. hisz sok kapcsolatorn vali'l. Teljesen hliill1iyzik a gy(l!tllet . . l'Iogy hogyan is: l'iIeL Id az egesz l3\folabbr61.!! .. lue r~:g. N.t ell egymast61? /1<.e~itl. NI. eQyartaJan nem.ag. Dr..A. hogy'mi hazaerjUl'lk.:or kes6bb.. N.: Igen.irs hasflnlil ahtlOZ. k6~elftene ai:1hoza he~hez... Imi a legsjtimbao~IQbb k{llonb-seg a lelkek: ~rlodikl.: Embereft A kraJl6 pa'hooyokba.: igVl. N..fenyfuftokat lelbukkanMlimgam ko.amit Nagyon neMz e!ZI: pontosan elmag)larmol .iirva M'1'I~Udt bar a fi..e. Dr.oll'loo~koclllruk.o:enJ .*"mmi sz:efk&zet" niilC5lel'le:k serkok is egyellooeli:. N.. Dr.a Jegmagasa'btmaik? A.: Mit ~rez: v-&141. AhogV slmegve~ meiJel-lGk. ~sdi:netbJ~.. Ez 8Z. . Dr.: A p. cooporlialt6!J? reJln'litWl jOn a 'feny. ami alliin vegiil eg. 'I Dr. .: fit. . Dr. akikl'lek SiT'OJIWII g.: 'eke.pcOOlaOOkb!ln. N..lelass~ok. ellek1 A.rlj<!ffila'WI? A. elkapam ill j IlOll [slam kflld6tt papirsrurkali'lY furikait...enki sem idegen. Dr. harmol1i~bar'il.aIi'!): Anol os~egyijllOllk.i'<lliwQJk aJ sz.. hog. (Ilovekw iz.y most lKili:.iim!a1an elme ~aJTllta~<ln go. mmt b-~tsagoss.. N.anal a.'efeitnfl'In.egy kisebb ~nellel!lr'O~6ba.: Olyaflle~ A.: Hogry er:zi maQat eboo!1 a..onlok 16meg:m.: 0. \lalrlh~y '~WM: 'll'a'rnna'k. N.".nak! 011'. IN. hat van meg nehar.flasa rilmikus.': Rendbel'l.irtoket..k .y int!!JililJ gandoll9. ha a bali rne IhlS le'lkeidtsleseUeg nern is tal[dkoZcOtl a mi. N.. mit ·liirez meg eb'bel'l a ptJlarualoon?' A.abb.mtasztikllSiln! A gondollatok iimer6s vonooreje •..: Ugy erli. ~stef'1em!Alele a hely f.yon J61 csTnallal Most sl.rn6dOfl lJI!tazlk.. miniiha iii.:' Nag. es ftt- leto lellmk Wf!ldL!iW Dr. En mar hOISS. ezt nern lUd'om elrnondani..ten allck.lHbilJl? A..tainak e.: F." J t61em I[).8. lehe1ellillomsagil". mast mel1junk taV<llabb ez. Ila~(illabb roaM!.: A bari.y llata1mas fpry.: Az. ~.l1. egy resz.alabbak e:setJegl azt hihE!6k. . __ Dr. ~z. (meg:aIQ va. ahogy az on ..mc.. az eJII'l. Dlyan ez. hOQlY'minden lelek Ibaratsagos minden 18l'ekik.tn 'EllvaJna'k egvmastol a roJvaso menten I'evo Iddudarodiisokban~ A. N. ami heJY~l'lkOOtkid udmoodik.. V-ek"QI'ilY. 66 latok .I'an.<ssal.. meg] A.: Mier~1 A.: Magasabb entITaook.. Majd ugrY erlsm. irnkabb Eigy 'llo<sszil fOly-oiSo .: Itts. .fteU terOlet. amel¥nek az.5!toUem . milloonutl egyse~ hono!.var!lunk.•• ..al is kaposolatol emz. hogy va:Jami eM$. .: Nem" jU nil1C$enek fid!:lk. M'i'fyszill.: Igen.~Senki' sines e~.yogas sugii~k ber.ambere'keL.lll'1anak.1!om .•.giamarnmal. Dr. mi \l8ilasz:lja ell a fenyrUrtoket egymi!lstGlI ebben a fo~ebal1.lIld'ja el.es beti1remkedik . lOr. amlrol az fill6bb beszi3lt A. mfndlebben ka. Dr. csaUakm:om houa]l. ha elrnol-uiana.. IN. Dr..m:lolatatol"" mar c:sak i5lmerOsfik ~~n&k hl:ir[ll.:: Hogya.• eler houam .es.Sopor~ja el van-. N. . .: Aihol a folY-o ooletotkollik 31". t. IN•• E:.Hazaterunk..u...- es j A. NI. IDr.rOl..

. Dr. A 14. k:Ove~kemf k'ffiriisb.•. N.: II3~rle mar a) sajat kaptatJ:8iI: (f(li1jetl? A. mimt peldiil:ll paJak..yszerC1segekre ~s..ak .: Po. nl)gYeli kOfOnbijzo kliensek megle:hetCisen hasonlc kifejezese!tel 1'!~"Sjl'1ak a szeltemi jelehSegek leil'iisam. BizoJ'ijloS mertekb<ef! an Iina-gam is a1kalm. ame~kJrOlllffi:sobbsz610k . .van halalmas .l szjge:lszenlbb emketestt muta~a.lokara 1elJe~:lazitson to\labbra is. emlekauen.. Illi kere:m. IN.. !logy" maid .ke'JI ahhoz. (bizonytala!'ulilj: 1gen••..il<. Ii:lir..: Mi a v~lemenyej 'l'5rekenye:bbek.u.• egyQIL. IDr.taf. lele:k: fejleltsegj szin~let6'l as mas olyanle:l'lyoeziibSl fl.lgg6sfI.iknak . (tai. (hoS5.. nyitott. a sodrodas.iil liataJabb lelkek? l<lbb tamogatasra SZ_.. cr:holrendas kruolmenyek ko~ IOU . al1o!3lY vVsszatsmek a tLlrti~kh5!? . N.i:U szlirnet ulBn): Azt hlsl&m.. A ~zatero lelek utO'lso mega[l6jaiiliil az isrneros enHtasok... Dr. nern tul n9yeh~stl· es . minden ol.a. e~l a.. de.ert Mint sg. megnyilik .. N5a!af)!{om lelkel' rvemile-g fi.rni kOOos fabiriintlJsol'l ..} A. N. AikadmlK olranoll(. kl. etoltem •. erzekll!I~Sefil mulatja be a hIllelk vegso." Dr... az iii mas.z. umn •. az en...A. egy sor ••• egyJllQshoz itapcso[Odo I.]k? A. IIl. most li'I~rnjen kw.: Hogyan mast')k? A.Qc mblak'.: rgiril.. baraISi~gpL.3...at:dl" as liI'1ondja ell .itg es M eUoga:das. mit A.". . le0990 farnkl<al'".igando!kodasba laNaI kei. rmasoKI$ Mladlla'k. N. :swtaraL Ami az egyik i'ilmhern.. lI'~n9e1iegeCl WI'IFI'<lk. azlan". altetszd IJ'iliarryk(3rtek (}som6'JakOOl" fr Ie. as kifejeii a rendsrer liranryil(ii kan I er. azt ... aki~[le!k ~oob elet ~s ..ti:irt~nrt? It.alll a fe-iM.. N. miS'll m: eggel kapcsolatoo Sli:liVa]< peld.e feJletllilek pBI'd~a a szElll'emVilag soldre.a~l es messle . N. .eset azert 6fdekes.. Meg mindig IiItja a w~8tdlel? A. N. A 14. amrt megyUnk u.: Ez az Qr~$seg. Abbahagvhatllll:im li'Qy kiGl:iit a bes~et.kodl'. (allIfI~lkodass1l~'. merl...• a stbesse9 em mlatt satetellbekaz .. A.noo5. alhl.: Menjen tovmb....llre:m'ZO:k ..oiritualis ~'IIezelihez.:.~'K]f'ele? .a feny •.az1 gOi'ld£lljak. as kisebb '1a.A. aln09!'l a foldf koriJlmenyek k:5zoltt k~der. ~ebegek.'II'. !arloftle mentern .SI csarMombOl' . as erezr {liiz. Amil az egyfk ember dlhalalm~~.res'be halilkornyak.N.r.].el< "iuo renyii.. N. hcgy Itt vagyok1' DI'.wisz vaiarnL..ilnl'laza ak arunk jOnni.sarCl <II liillke'K kdrebal'l kOloo6sen n~. Dr..illt }elenti.. mil'll egy aJom. A lellte most a ~lja fele tart. ..li3rtM): \l'a.: Nehe.~ Mien? A (k-1lnn. mer! az agryrenge'teg ero~za'kol as felelmet hell! a..atsm buborekok 6rl~i kOleg'eirnek~ l"IiW9Zi.p&SzurlalaJ11i!1 rogrV<! J'llISlr!{Ob:b szr[i~g.seket.erl:ei Itt ••.1! miisilk "aU. Udvozlo tso!Xll1ija . hogy megszokjak a fordi testst. net1i1r1ysl'1l.ogil/ Uc.eretl1&\c. ErOs sokko'l je!erllt.".mlt e~? Jl: Me~segel. Ald(or igen Ileh!k lehet iii le~~neka tOldi algi.fljbbakrhatarowl1abbak. N. drnguk most masok. . E:z at .e~e volt az . hogy mar jart SiTe ~ bar le. .lami . lfe!elemmel a oongjaban): mit hit as e~eZ:1 Isrrnerosok". virualis jeileosegek Beiri...: Semrni sem feik. N. k(llo~5se:n a fiat<llokrla'k.alrok vlzzel: kapcsolatos :kifeje~ . hogy maga kiirull mindenrekete? A. ah09V a vart!'lal< epp az eltenkezojet fa. Minclnvaf. rne:rt Ok .ebbm magal) lOr.tllathat6 ~biM. le[luIk. N. Dr.: Tovilbl. <I.. helyenfOOi9t kjdLldo~'fu3okkal'''. Ugy ~em. lalkOnktl!l!. nagy em~!t!k csopoirljajtr A.regg:tlmblik. IDr.. aram1at... (allluuyorn~' keflYEilm~def!.: Mit leU? mt sa 59 . meg nen:l ••• Dr.frvOzOljam CI biri_lalfli!at? am as Mar sz61tam arl'o~.. Lelassultaml. . egYSIegOflkiel ettl'zzJ:lk .: Egilj ida. S. hogy fllC)sl mirnden ujnak 1ul'lik itt.. (keze:rnet a hmn. Mondja. N..y kap. A.egvek vagYlllflk.Ytila'llatOdot1saggaQ: Nem ludOO111stel1em.. as porrrtosfln jelsfltse.. nero I:l'IHsz.u.ak.. .. Uja Ie. Dr. rN.al) kept.: Ezpontosan igy iQai!. Dr.! OW ertii.artl ehrhez a s.• emberek jaszkeit Jatom •.! A1. klPfuRUl:em .lofa!ahog-yan. mil'll~en fenyesebb le's~ ~lII1as~ikis meger5si1:etrek ~~t a m~- em es Dr.rO:ly6. . s2:ellemvlf!gban !artozkadi'k.•. Qdegesell}: Megyek . 11)11'. eset UlAn Oil.. kulol'loon elveszl'lek nt.11.vallow le'tszaml. ~ nenez.ol a Ilelyrol Oeszelrli ol'mel..... de .N. eset kisse gaz:dagitottE!. oem ludjak.:' tAl ~any i'esz:kel'l'Ii kezd. tm:ijatelm.ira ujriill 11 F61dro. N. nmm. ember. A Hi esetben a felv~l'II!Jhisi tertoll a h~lek onhoruHg \l'e~tti lit meglehe1Cssl'I gyo:r· sari Uljlo-H Ie kliense:m ~Eljebefll. paS2Jialjak.~ncszem merlltim .:: Jol 'Van.. . Oms tenben vagyGk •.: Csak ~~jen magara..Z'irt t1szteletet is. Mo'zg6 fenyek kflteyeinelk ~IDm 5keL.e lollm . empaljat . 6f Dr. . \IaIe.: l~jes a nyilts.:: M1. arinabli ertem" .' Eiiflberoscporlo~ vanna~ itL . Oss~e~ vissm clkml1ak.elsll vagyokeJemi eJretl Dr. hogy l'eg)ll6aiik iii nene:Z$t~geket .: Ig. gyorsan"'1 egye:nes~n.ott is me!lan~A bl&nnak ve!tik..• iWtln 6QY . &'Zek iii...! Laznool'll! Most a rel'tQnlllas~terre erkemH m~. N.iirnyekak Amrkor relassu~k. k~ele-..a1any reszketili ke<Zd. ott! A. a szabad lli'ID'zgas eirnel'lyere vonatkm:nak A. IEgy nagy . .. hel'l1~1 kapcsolalos tl!Jlajcionosl el'ZBseket.ild~rr!~k (i! 'alt'ltlak.. mas! arr. !lam fIrlI!-SS'le •.: Mt ttlrtsnt? A.psmruerr. h. Mos[ mil csinal? A.hat. h09)! mit wi.mgJa!~meg€is a 'run Sz. dolog.• (szorongass. .lsmvem 'sZitahelyet.. Az JranY'lott oHam!as leirasara rel1ldszsres91l h.

m m~~i hQgilf ne ethessC! el?' A. hC}gy ez most azegyel1i meriege'les fdsje. ho~iY a. alany tlamloMra l1elyez~m.t.: Rend!benViii'ii.1'~a90s \i'ol~• . amlkor n£hamy c~laidlap h~. Altalabm k:eri. (Ujjsval fI'I€gil'lt 8. beavalk. iskolakent vag)! mas. N. fl. N. ahogy IroZEl[ebb amek.eJ(Ji.Ol.• alon a palyan mozgok. net ulOO. maId utasftaM ad'ok.lepa.eflY~lTel a l'ernderom fala 'f~e rnyu~ia..apjAiial-mod' A.) Ez: pedig iii mi l'leJyUl'lk. am in eill1d ul tam ••• Elmegyek rnehiiJlty esoport o(emb<&IfOn} mel etL. N.Hilitamua meg. ami~or .edve maglil): Ig:en.i/Of.. ez az Omnel jOn at. l1eld.. A~omsz&lok abfaka m~ 'I. rn~el6tl a sCJj<it ottnonahoz er~ '{of!'1!SI.akik az II!l[FIllilt eleteoo!1 is SlErepet jiltszaLla. Ihogy lefi6r5ljem . \t<irosba.: . kL ail D helyjjk. mielolt ftllyflat- K!iensem apja na:gyonfOn- Mf4}je!JY2ds: A megerk. ashO.a_JJCSola:tba a2.S6'llnt. . II18m en:e mar el a vegceljat? A. Most.:e10:Qg ez v3:1altogy azzaIl iii gOi'idol. {Lere~emlJk tat .rm.gfBgyz.csak S!~ks~em van Ii. Termeszetesel"! Dr. atl (Ujia~. K!lj~'tlm.apotool1l az emberek a :!lmllemi oUl'1onuk teilisam oJyanr smvakal fs haS:ZO'I(Jiilk.dolg:a. akik iI1em 1artozl'1ak. N.: .k mrn~eL. (lk'Onrnyek kozott): Nero trutozik az en kaptaromhQc~" Drr.. N. ... •.. N'. tos s.l . becsatlakomllk ilI.A.eUI mwl'dgtattas :mnak: a~ eredrni1inye..- Dr. Itye'nkor alanyaim 52:e!lemi kOril'lyezeoo.eS: Egy r5'vidl idem ab-bahagyol'llll a k~t. .Hat a~Obbillk. Az..:l:ok a kOzelben iii ttibbiek.a padlora.11 :oolal~ ike pre mlJtat) Dr. miert nem rnehet ooa a>': ~pjBmo:z eboo:n iI p.s. uglY. I[)r..tikiys kapc$oialfe~eteit~ joblbifl cslllaJni. ml ~ ~egf6b'b ok!) . IDr.. llSd5pajzsot nank. a csoporlom.N.: Mil gO'ndknl.iii go:!'!doiataimban loz. es DiI'.:. (kisse ossz:esz.~ . hoQIYok olt! A. IN.. hegy ..k? 70 71 .£ly. mOSl towbb lasslJlok . ezM moISt osak a saj.segeil ajanlok hll neki1.rdormaciot. kmbo l1iiJ'eiteS ulan .e!leme:rni. Nem lehet ooa1t.ija narn h~ onszanl:a:bOl bamova almennl .N~ KOl!el~bb mehetnenk hr.: Es m. azt mondja. ~r'1agVOl'l 'omo~ halig~j: A. Iokazatosan . szelr. N. hogy M ap~ sgy mas[K helyel"l l11arad? A.olyaookkal egyLitl" .: Elegedett ezzel az sljamssa. (kjlele I'I"1Litti!t): iOk(lst nsrn tartomak az en esepertemhozl Dr. az .g. l1!m@1I: Mngon): Nem ~rlii?Nem rne. ~6!nelle! latrln .t:iaii1~ . (m. lg9l111..zeJepet I~Msz.imal •.too a fiatrua.i\eI ~&tf! fal~ra mutaJ:J lOr.fl A.ake~!Fe!emjell nek! Qlyan emberek.Bar m&d'osl.A.: AI. hogy a rei'ek en. h. mag:asabb szil'l'li.· ~ugy~mk! minlha ela5 allUlbm llI'laJ halilpnam ~zt az i..ogy irgy e. ('Szomor.kUensem ar:car. U'gy d~i'iItijU:em...ewtbe6'1 .: Nagy a nyiJ:tSges .emi utazii· . Azutim rnegaJlok.) lepjeil k. N. mindegy.. Dr.zokat.l erUitaook lIgy g:olliJ'Dfj!ilt. nagy Dr..sir'1iI1 .~Nem sz:a~cf'.lt<lm a..N. Ids~il.tltatililJl~dl.. H'.amilyen lID ~gyol<.. Az en elllooreim! Csodalatos ujra Dr.ok bennE!' biztas ••• Megj~yze.:.) Nriim Mi!m et ~ apame. hogy majd megtanulom.e~esv~:s5 f:62isa Il'erndkivilll {on. barhOiJa odameiWli.(Alal1yom kOzdelli kezd.--.1? . olyan fol~d e~etterkel11l jelenik meg" aMI vallha iJol· dogsag'ban as brzloosigbal'l eltek.es u[. . M:agamnak kell mego:ldarom a .A. [r "l'Iyftak blzlatn:a.silse' a:z flllr!asat) Dr. hogy meger6. amil all: apja kLildoli? A. (rneml 51 .. N.8L1kJr6l e~e~nek.: Azt mondJol &zz&1.ast.. Dr.rurtbe·.: De MI. as az apam is S'e.: lHa.mO(W·elhara. hamarosal'1 mlndam megertak .: N...hel'i~tlel.i Igen. a fotelban [jIve kaIja:1 ny!tott t. N.gyek ~. Olin:t "fUrt" vagy ~kapliu"". Ne'haoyukaJt lsmerem.•• {ujm .IiIlOndJa""" 1109(11' Il'lllnd{g .. anal 'kI'8J1. amikor alan.... nehanv~kal nem. ho. m~l 1M a~on. . varoskent. legr}' h~zi.a ikol'! nV'ei'*etes az iuadsagot) Nem 'wdom .6.iU'lnak.ed a re:rll:.: Pr6baljuk meg ki.legyek Hlmlmes.. tK'9zemet m.eg? A.Jl.liIi I.a ~Ozeleben tehes8ek..o1t elc:ro elate-ben" edrt alal'iiyom tovabbi nyugtalQalltaSira sacm is nn.ll!amd- Dr.ll nern ~lJdja elhagyni a cs~Cil1jat? A.g\' elQOJ Dr. LaUa bent lU em'be-reke1'. Me.tj:al tm9mik awn? Mi k6zelben segUsem ~ !!!polllan vafMi. A.': (PI Itoss:w sziirleI alarfi alka1mam l1yilik arra:.: iMit gondol.1m elnnandla.yenibM v. az Uiljiil al~al a pllllMlal:toI. Ebben az . hogy . Mi a baj? A. e~ a l'IiIegrQgalmatils soKkal e. Mi itt v{J. sle:retnel< 1itmermi hom..z1. miff! wt'6:zkodik alapJa oly. NI.d'~ el5tt~k. iral1yrtok" . de nl1!kliolt ke[1 mamrlrua. Nem me9tYek at ada. N.kezd" nem vag.l'a. Aihagy megeri'le~e'lt OJ.at fenellsegl s2:lntjG:11 hi~ Ie:lkekk:el kell tafalkQUlia? .m kelll!!!I' (\ililgyis a1-e. 1I9(yanazok ElZ emb.)&ajuk? ~ A.gil~!'lOgy megel1sem ezL lbanl Lenetseiges. eler:nyedve): Miir rend ben van ..arik..'it l!J1:anrsrnezfle ham. oem . ba tldeges..gerooil:effl ktlrQI~tl:e.peldliil. beha.Qyunk.' 6riasi a l!ets2am.bb lelkek szamilra Eg~ik kliens~m iiilI f6Jilibred.l Valobafl? Ez flagySleri:i~ Ezell.. kl~ytassa. hOQY m~f m€g'tillapooolit.: OsSZ. mfnfua alkony~f.erek.Bzon'ban Idiensem meglehetosen fijekozalian b es zavarodo"~ ~ert em.i!ott a m(!9fel'elo Llitcaba. mik az elso befloyomasaJ.Ilt tudal~ lMf..e.yaim iii. ii.: t:s is mil mona errol? It..: Es kfk 15k? 11.. Dr.

1:lbL [nforma-ci6kat kapjak. Az'okkall.: Most mal" ludorn.. hogy . <lkikklel it! ke!1I1'ennem .IN.: Es nem enl UQ'lI'i hog:!. h09if fClismartek. ~sSZJJ&'ZllM..res utill'1l meg! F18mi idorn van . amiker ide&kmeU? A." Mindel azt Je!lenti.aszok:janak.): ts flam i:s IJgrlk be rOVid liitogatasra arokh02 a csoportokl1oz1 A.5li1i emli3keil folfdOOilk." Az l:!I'6bbiek aJa. kulDnben . ho~y loW. NSfunk.nere ai mfJ9iJk c:seFit1es mCKlirijn .szalerooek. egy biaenyos helyen. Lll.a ~ es 72 .: !ria ~fele. Nem latj:at? Nem kiiliidom hozzajuk. (8ilsz~ggel:) Ezak A. I«)Ziilte'k a hely.= Eiteln magam.: Es [119m ludlal . N. l1em mehet II.gll~n i!t keU maradnom. N.lulJgj~jWlkbai A:z urwbbi kel ese{ kat kLl!onbozo reakci6formal demGflS1(. es d.z alanyom mages mm.ogy nI!~ megv8l1 a $2Jilt ·gyO!eJ!(~e. saIjins akkordok 'irallltrtjak ill. OIYiiinlemberek is akad'nak el!ekben <I (. illetve egy Ioewo telek. es oem is kommunikall 'IIellik tell1!palikus uton. 'Ssfl9:Yelj:e meg virag? A merele miatl az:tail sol'l!l~m ft.ik a!any megjeg(li'e~e: Jlhogy ut IDr•. N. Te. a:kkor mi ·torl.a. Gya'koril.tk:o:mi <IZ d .! Nemcsakaz DI'. !kll[e:nsemet.tban ~gy vagy ttib:b ·tIrstOOI1 I'llm~k.eg mas.oJ. jcfezi feli a sze!lle.U ~Vo!abbm. IN.• Nern hszsrn. egy ma. milltillla Ibekapcsolt <luiomata pilola malletl 5 .IN.laliben vagyok velllk gOrildOlilIfbanl Mien otya:n bOf!ilyollltt ez? E.61 a. I-Iogy flel: ki: a hel)!" ahol iilk efnek?' A. a~ikel ismert ea ii:Z@refett.en kOrOl.legaJillibfiffi ez a slOka~.Minden utas fl sajit m6dJan erteimezi a '!e"'r(lnul?si terto~ EI vegallomasiQ ler~edo hilvanycs utal Akadnak olyarlo'k IS. as mentaliS kapowlatot is csak a megrfele16 id6bel'l Istesilhet? It.et.g)aJll1illtAlatli!.kodlik a szellimvilagoof'l? A.~gilk ahl1oil.: K6sz.n kiill.y formajriban. Dr. akijk annyira !'6vld fdo alatl ernek a s. ~cigy firthett5'o1'BteUe szamomra a. arz on csojX!lrtJjanak a tagjai? . je'lefie-tat. es amfg be tart om a sz:abiilyok.:' A2:I mOJ'ldja lehtl. Adok: neW! nehin:y petC. hogy FI11nr az en embemirm elrrn1ltl eleteml:ien - e2t nYLIgodtal'1 alliihQtom.le'thez.C5'OiPotto~'kezat! tapa~Ellt natllfok .15 id~n tiirtcen~ akkcr nsm AmikQr ra~rnek erre. Ahag". N. Dr•. feladatokat majl vegre.lt amiaU.ok is IWpesek 'LU~\.: Nem ts tudom. azokkal az em~erekkel.enik?Ki . (kissel~1tlgga. ahagy l1I'Iindnyajan !!Jrymsan re.n10lldjaJ.. uLan): Nem ludo:m.1i. itt Dr.. akik.: Ez~k a:z emberek olyan entitaSQk.a..laimas heM zsu~oll rrueri Ibe!:ava. ildVOzJasebalH. .el eppeli1 testben ki varn belli. Ha. (smr(lng:assal'~ Nem ~ tudni! PIL az 0 dolg."j~ategvegs6 f1iiisat.. ho9Y I'!ines semmi kapcs. de csak a.soportok S:lamm. alarnyaim eg.apjBhoz. Mlndig tl!ldna1juk.v.e. (Alan-yom nagYGn bold'ogl. Alkalmanl4lru zenei hangok...iioom.: Hemf Ait 119m iehell iN:em lehet 'Gsak (lgy odameriill1 az cl GSoporljaikhcg.helYek.: II-hit persIa! Mar dJy.Q~tlla1\i'arodlam . hQm' ki va. ~og¥ ne avatkozzarlak bele a ta\liOla_bbi csopcrtok dolgaba1 A.1issita1.: Az apja!:i! I-clviJI va:lo5>Ziour.!.~A gondolal.1 ~C:30Jat n~rliI jrill:el1~ az 9f1ergiaikba tgt'Jjno bea~tk.6k m&rlllek. hog1' el1lEl'Zzti ezt a. ide 00a . cscporlba hazater51elkeket A kijWnfete . Dr. lOr. as senki sem kil~aJilat el.a? d01l1i 131.a'any.ksmFl1.): Eleg nagy lJmmmt hitok liZ erzesetben.~M~i'laltaz . h.•. a ktltonb5l6 leLeloc.st? A.jat helyen wt6zkoollk.it on as .I'IJroli'1!i11. Most mar emle. IN.: 19Y Ig:a:z. Ismeros reI1Vek fenyesen hulla.entelmagryarinDl'II? A..ernreg ~hk·ezeU Ide.apjit meglatla. re. . "Dr. {blzot1VlaJanu~: er!: nem ~C$Oloolain ra . Dr. Amil«lr a haz. .ener.y res~ ag~pdal'mat rajeoti ki amiatt.dll~: Isen. nem I-Iatalrnas Itt a til.t! hely.: (A.n. IN. Cr. hogy mindel'l1kinek m~an <I 1'OOg~ csoportja. es mar tudom. Elml ie'lik. It:: Nekem elegge el'l.Jj[lIdJuli1a~. nogy vilagosan Mil fIiIi~Jl hElJ:ajmEls itt 1119.alit mar akkor.lle~et~nek '[lint ..iI. Inkabb aiZ i1itlVil. hogy 81 roogerke-. pecll:Q csak n.ez: . <Ii lelkek. . mele.nemig.llAssanviisszajOn mir:Jd~n lemlak. almel1e id6sla!k Vligere Qmnhan altaliibafl kidenllermek az oka. Dr.ogry a1!ok. A. oe f1eMl'lY perccel e-zel6U meg meglehetdsen lel'mngdl.t 'II·o.am~I~~r6~ a 15. benUai nagyel"l lIigY.. Dli. (fiOill'abb OSltekalem a..zgo.gy [onros sz:em.•• A tamirok segttene'k. amiilor ide m<:gerkiezeU .nves ·Stililiu'giatbo~a:tanak !d.ll..si'k alal'lY kifej'refie.g.csof1lYffElkvencmju . as hogy most app a rnegfelelolllelyen tru1l6z.mm lOmegbe gyiilnek kort3.. hazatero utaz6t Ahogi!l' al egy. gondOla~tiig meg nem hMgotodtam M ft. Slek a szemelyek gyakran az ifppein berejezelt ~Ietbell s~el\epi5 h_tarsak vsgy szill·ok.et [smerek es S2eIrel:e!k. ahogy egy fejleLiebb.uk. i'o'i:)en a tsroorq.ego/-e.lZ. "o!yan ez. N. Nezmn etIy kics. helyzetef.a meQ'leslesiUes$el mgg 6ss:ze. hogy mindez .a szabaJy kor'IAtozUl '~l'I'l? es..Jes keftliSSFilI'llmbokal is. A.s:~Oks.'dogat6ba. 1UrI!ig.elvesznel1lk. Nem1 Kapcso.olala vel 1(.emha:l:• .logy meilyek ! a/ IfI18gfel~6 Dr. saJiit hiool'lkbOl. hag¥ Rem mellleteH oda az . akik eileen a pmana.: Es i'la nem tartja be.: Ell: ertem.ely nem jeleflt mE!g fen. mir"ldelllki a s:a.1" rnagyan szabadnak IJ" ~ . {nevel}: Neha .le~l!toii.o::za. 6. Mar l!il'tv~ hlogy egy a-tlagos lelek melloyire CirOl iii vis. aholl az 6 emberei vWlInak. "'~Ina. N. l1.agyokl J6 ~ u!ra r~lfli dket Ct.A.U:rlsk aJIT~. tes~ I'lelk[j~lenyek. mlel't nem kiserie flint a.an r!§g6ta veiOk v.tQfll 5k'el.E!koor is. aliik. ·hog:l' ho.8J mar elfoglalt Iwlysket! Nsm :zsufoU: a &zelJl€. N..m~ eJ re~et ves~i benne. Az. ho9if meilrlek itt a dolgok.eteg nagy saki! \lOR ez elsi5re.ogy ak a melle:t19m megjelene.A. vezeN5je.00portokban.ell vesz~iilk aJdivan res1l a hastero. Art .mvrlagoll i..aMreses a vegs5 e]helyezketh§s kQz.. hall/any ·teilyt sugaroznak es liithatOaf1 !"19m ioomm1Jnrkainak h~1 SQkat Ennek etle.. Nagyon is e1'11-agyok fogla'lv<I. esat . N.: Ne.m1femi iiMjar6t.eg!riil ti:}lJb harag illlliQi a Itosszan krtarl:oU Ile« hangO't. Be kell vallanom.

osakii. mffllha iii.efmek tunnel<.asl jee1t ii!letemr61 . es hog:)' segrtool1 az elmuJt . mehetlem ill.oPQrtr~.r(jftcsopO'rtj~ih6I" bes:zelr1etl. &s rrlliigls kapoS<l- 14 75 .iJgy mil<.gemel. re. E!!l.!ism kapc. Iarlamk ~'oIIeNtQk)aJlal irknyltoU !Mellem! is~o11l ana:h:)g!'aJat olyan gya~ran A nasOlil'ilruJak.az &ppen halloU61 elter&m 52:811101rnaJd be a kovelike2"O esetismerreresbel'1.elefet vl~garni. Az a:rcuk: ke-dve. amikar a. engem rs folkeszOle:tleraill ert a ler~k sz.lm rs aJll.:o~~titll ellm'l'trorodasl.s. meg keJI jel:el1lniuka oolcsek Uii'ioIDs<l.er1:ek. har Ou~1 (alelRyam id500hb vezet:5je. \lam' nem iz:ofal6d ik a 4.e~rnel kevese'bb Ili!lekbOl alit verna. Meg sohasem .i'ezelt ~ 'formaci'ollla'k iliX a!lagos relsziim:a '1:5 kO~iJli. Ez a rt!sUI. Nag~/Onritkan 18121010. Olyal'1!diel1sem Is alkadt akl ugy erezTe.lyfla. 'lJe. ke. A:t. <lir!'9JlytK.a Ielke1< oL§fJlilanul ortyo~gal'l~k.eim. amil 1'100'1 .ag. es mindiQI ~orrektill. I'don'oont a nevemb~n hoo:m. akik keviSsbe. de mimfani1yian egyenesek i!s oszinl'ek.ak. kepest sok~orosaJI.an ziilMl a!l oszlitlytermUiJ<. I-Ja mar vtgk. es mi vall igazen a I1.gyobb. mislS!! 'ilisuatt!m4!k 11 FOldre. eselleg€'.e.hanyad. h09Y alal1yaim csak kiseb'b-nagvo. a ve:zeLaltli. a:d fenettsegene'k ::." Alelkek.l.t.:Sopol1Oaln csallakO'ollfla'k liSrr1er051arnajkhOl.meg.as.'l"g~ irf.ago:s Cs>oportol alkotjiL. hogy m: ~yei'1 .lio fi]rteSllptlrtoltiba ~el.r(h~$t lniezf ho~~m.:ul'Oll'lboz5 mbodlago:s c:soporll'io:z tWlozn. s$t kolo· nrtiabal1la\i'Q.ervezett.~p'zeIJ: val6szioiileg minden ~.hac'Ea.mssegekk:ernl SZ€i. Mint minden oSltal~blIDr lit i:.ge't tudok k6zluk 'lenni.· figyvedem refine. miu~1iI a lelkek viss~~zi1lek Isfekcso· por1jukba.tlefi.~ill'lje donti el. fejez'et Az e. aki Vemllika. mtn'lha egy isk~epOleten bellli kOli)nb5zo oSZlalytennelIDen lennenek. kl. Veronika fordftja. rE:ii!ze:~tlEmemlrtett O:kok eg[~ke mia:tt. igy masik nelyra VlSI..zamlUkr-a kfjswll spiritya~s ~(9lyszinaken. Nemtul s:zokana~ . mint az emberi ICsalEitlokban.~eti'i'IIseg. elott erkez. eli3tt B~r ez a tanii.s ibirtiik orfasi lnalmazarb61 allnak.as·znomra.. Mindlg Ugy<I!l'Ia2 a 6 boles all e!ottem.o c~portial1ulk a gondofata< Adelig Ugyiillrs ugy kepzell.<l ip!1l62ismtn 1~5 emberek. !logy a lelkek mikGnt lali~k mttgukal 'il s.zelieTl'1\1l1agbankir0/6 . akikl'1ek a ludati szill1tIilk azenes. Egyes tarsalk:kal \l'alo ka. ameI:yek kozal sam oly. atlagos le[kek .!nk.atot ail :lllkminiicioiukban meglal'lli~ tend61ecke na1arozz:a .!o iel~ek !Coo:on a: m !.ru.rlam a biaratsill'l'lmal.lgy.alek egy nagy-nagy gyml1'l~eloheiyen jon OSSD.l'QI(i~L1k.an bellsosegesek.~€IIik. arnslye:koon a lelkek k3z· il~tl~DI 6s r'el'ldsz:erE!sel'{ tetiilkozoak egymbsal..s~e.a. vedo. (1irI!il.rbsen emlelrez ~el a paclag'og!al celzaltalletfe!to.. amit ro!ftm mOl'ld:atl'lak .~ma O'JYBlfil nagYl hog~ ez nem is s.mdjak. hogy cscportjl1k teljeseti1 be v. e4oodreges.llalall'lf!!l~Ok alyan diakok.h"noUarrJ etalJakba_n aIY·!ln masodfagos cs.egy h~h~k melylk esoportba kerl1l. hagy ez a gatlas nem viliB.ere1 '1.oro· salbban kClPC5lOtGdFlSlk Ii tannkhoz.Ok. A sol<.akikl'ilek bO<5e.'SopGook r.J"'lJeilod"l1s!k. eg~. mil'll 'em" tolmacs.lhelyezkedes Az a bel1vomasom.o.Eipp nam 1110011'1. ho9Y nem mond at Illjl'ldent Meg egys2ler iilkmnak ~dI ratn!.!nkakapcso. ahogv a gono101atok nagy sebesseggel aram'lanak l<o~oU[jk. A jele:k szeril'1t mindegylkllKtJe 3-25 kozti s~mu leiek lartoziK" Om' rT'Jc:. lelsodleg.ronika (az alaJ.n taPtalmaban IS . A1anlYalm kozul is sokan Ilgy kepzellek" InJel6tt elkezdootek \ilolna az tilliselnk.ll9VO IBlkek elm 'Ilerel&iben kjalakl!JII: kapcsolatavalv.bb nehezslitgek ilIran Ill(:!rlak. oos:ttu. hogy elmagyanizza.es furt.segekkent frjak l!l.1remvrmilsukkal riligg ijs. hcgy mi is tortenik E!leken a meghallgaLa~ so!iOJ1. !logy el'l is fas~ktam erie 01 tslftl'lil'1tll6giJlira.vaniil maga kije:161t helye. en~it.pcaolatuk . olyan lelkeket..1. Mil'ldegylk a magasajatos mOdjsn k8idez. !J09iY megjelenjek a bOlcsek szamomra kijel6frt teslOlete 'elolt.ok. 'tamogal. v3gyaim001es a kudarcatl'l'lrol Mi. A I!lsebb alcsoportokba roocIez&lo. A li. tElmondI~J".oolsQ k5r. A mag am r'flsz€ml blztos VBWO.cs nem vadhat6~ sag~ a.iUtln1b5.tll epp m. A kOvetkiez6 f-ejezet a lelkek CSOPOJ1cfI bemn Idvamszt6dasal largyaijOl. kepet adni aeroJ. hogy miutan 'elhagylak a FIBlJclet. Amikor ell: emberek mooosLiltlltcataJlapolban iii . zeli bar'€lwk talall'mt6k.dlksege. A!'inik'or hipmizis segltsege.. masodlagos osoportjai az elsEid!ege. Egy ad'OU fOrl:bfn k. <I legbefoJyasosabb M!emeJy <ltanacsbal''l.Jik:sz. szBmara ml'1l11lartoU helyere .h@rruhabaJ'i.1ik ~e a &. a11. mir:!lt a t.h. Barm!km szabadon beszlllinetek a. h~V a l!Hel! Ietezeseben hivt5 embemk t(lbb:rege ugy 1!:.formajiba.as o1yal1of< is. 42t hiszem.C)bbiel<.bar ligy sejtam. mjet<lU visazMngedne et a GSoportjaba. SemmU sam rellhetek ~1 el'Or. h Amini a£I mar korabban emiitettem.i.be.. naza-· erkez-I:e'k.. valaminl Mt. hagy hogyan hJdram \l'olna j9bbtll'1 kihaszOtB. Az atjarhatosagrol ~s ii mobiUtasr61 egy masfk ~iercs~m .Jlalal. b Hogy egy-. benne. t~tban allnak egymass. (:. egy OeSi'arimJo az egylke~~mrlulm~l1ybal: "MhJtan tal~lko. te1epllli egy hatalma£ leban.GIesen aJomi alBipvet6 tanllh.sen vag:!' sehogyan ..Ne' a ludascn afejlells€!gl szlnten al~zik..lt: nem Igan flatal telekJrGI van 5ZQ. A kOltinbUztl ffirtokbe trlrto.altoz:6.biU'mak velem.of< szama lI. de nella elveszll:em a fU. arof<at olVaJfIl kiS!mtlliltu. mini .'lni a tehetse. ne.Qo·' nevcla&i csopol1ol( ml)kOdesere.bes:zamo!l: .lJn6ziSib61 kJlov{! meghepiidw mes&llfk" 1109)1 a s:rellem'\l'iI'SgbanIi:lffldenkirl~k meg.els5dlege£ tnrt. tmotQlel aJaposan rnegl{ij!~a~Iaa let~k cselle'ke:d'MElit. nagy meg:erkezlk a. A !elkek gl. es as. adoll esoporthoil: iJalo csatla:kQZils fell:etelrendsl. akik reagatnak egym~sra.al1oototl ~e· ~el erte.elt) A rHlk:ek mtioodlagos csoport.aiab:1) ta:r'W2i}.!k rle/i. k{llona. a ilemOk atmil1t is kilIBrlllse. iill'OOlya masodt. Veronlka.jallamogato kQ.akar a vizililio· ffiQH.ndegyik: boles ismeros.ElZ eI5b1biek~ Az. aki a Jeg16bb Ok UalaJabbnak: is til~lU~k.a h:lJelt korat61 fiJggoen kOJ6f'1biizO faMjiliak es eroosegllek Ishel'fleJk.li!tlekenyebbei'l tern cselekedeleinek iiFtellTlsles:ebeJi. A test! halalt kovsWell a lelek hazauti~ m!sd' vegzodik. Az egyel'l~l'lgu tagok a f61di \li~oJlYOkhl!)l. A hi.sem az CI k~!tEi. ..solooik egymashoz.val elkezdtem a s.y va:lamily-en je. A szeUemt tavo1lk vegtel.

gyf['lacssal.rm:on 77 .l ale 'ViS20flY oolelyav solja az Eifel saran legiflik~tlb a $~e~feJI&I&it.mas. EIl'IiI~sod~· g03 ~~01iii az il'lki~akcr6k~ztnte t'lii~ hlarl'}'i31 a rnaoodlago. A.flclo. Itt oa' fu~tis . mil'Uhogya swr~wl A szLlIOJi lnll<MJbiii bejma~nal )farnall. ban J. rffigy jer. es.eJkflt s. a fO~~mOO$fllil ~e. .abran ~ 1H*smmmaljeliiU elsa(l!eg~~ csoportbairil ~(j I~f.es a 1Q.takbe.Ui~rbar.m hf!.fJ~as intwaKOiW! az.oros k.ITIk.'b~1' W!ore. gy. aspek1usa ~erUl elrnalcte\ Irli~~en ~ 5kugyan. Po fQrtbe~ levOke! leg:tOboo~ar a Aasol'l16 g.lj1fsfMBmimI6k a I'I'I<ls~O'S il§lekcscpMokcm beM Pi .issal a s. egllYliiissal ~apcoo~.ae. sma:k. lell\!!k k~zOtli ~apc:splat ii'E'je M Q2000S mrtcsoporthlrn ljfal:6 '~:artQZiasen.oorl.iilltalar.so1l'l16 affil:liliist .tben elnek A~aes a iF(l9i~~~'lkJJS halUok t~kiritel.m.t Cg!.etet mutatJa 00.e.mgQ..es~ el a. de az itt rElItil f. B.ot tal'tainak. AI."11jg kmonbo2!o fr~Jys'lirre!'riaJ .ztaflia!k e~E!I. b~t~agba!'i Ij()l!l.erzes a tesll hala! ali! Ullin \!'1S$z.'S. me.k kazolt. Ugylnakkor a 9• ..g~ fOldt el'~lbe!'1.eberl egyararnt.Qm:kllk.1". Ez nem 1illnryira az ere'Ms8Qboo 1~1iIij· (j~ol'i!bEegek ".pori.o. til p~ldaitll a eQfll' eogykori.!!.drat NaQil/o. de most mi!ir esak at! os!taJy~ tal~llroookl:!!'i hl~ukegymaiS.bol.M'.01i· c~lok kapGoo~ak sz:orns<l1'lI. ~cia/ls MIekc~~l1o/1:. az els6tlI'eges.'n'ltalaJlW~(mla~!.l:ad ~<ilkozu!flk ve10k.ny <lrtr'ollsl. a!.ies k:ap. rejteu 1~!k~1t8S8re. $zQci. tudm'im hasOIrllftarlii. A fOrt tagjai ~1t1iJi!iba(J ug~ vaJas.n na.ate~fll a'rOlt6sopOr!!baJ.-m:9S mQdon m.ULJn:k U~erl. fJa AiB as Cm~oodl:a.odtl.aj eg:Yf!i1!assall is egl(iJU dotg02haln1lk.rtball'l.ltt ir:l~~bb testverek ktittflmulas ~ctalr'S.e.lil:ci!51't a !~kf?.b8r1 in!m.. A k<lvEl~k~ril esstbE11F1 a. ilog!y Elgy a!any ~ elo:zO ete~e.Ez a ~ociogw.l. illelvl'l 2. C) kWli aJI~tlO1S 'V~'s:Wflyt mutatla be.!iiag1l.e~Jeies o50pertok kazoU. {. egyes. mQ09V miIY9i'!.S e..mfekt{1f m6doo mjl'ld~~ csopQl't t~ilj is egyil!iimukOdhem8J( .&piSoM~ar oSKtaJy'tal'SUl'lkhQzfutOCio kapcsol~JlInldlOl.oldala~fIiatrn~6t. rail'll< a roMi ha1. ·11 leJkekbe.>9. GSol'<lt. ~ a lelkt:lk aVtahinos Sipiritua:lf-s l<:5rnye:l. I'I'ID mocomJ smlgaJlliliik minket. e1s6dlt!ges cso.s:t· \I'~I '1M ~Q~rUrtcsopo. A cso.ek (.s.akrobc •.~~ireJi €fll~l:vezkad6l'el~ek kfi~rJtt k6Jcs6f1~ l!:apcsalaf fl~hero meg. int'en21i~ !!ilIt.im m: t almttl ~fQ 9. k 1l1szen ru:isllehet.rfiOk k6zijftf i:ltf'estmr.unE!!~)j csoportJAvai egyGtt m: "A" j~la masodlag:os c~so~l1ib.~~~S. a iilagyl:nlcsil< iii nrlg. Ez a dfagram az ~o~es . hmn .LSllal1lit\lk hasolliQ.e. ee a n.al1ll6!.szcrlok je!el'ltOsilgEibOl.m~.tettr Idle%.sllKfibt hI'll" e~tr.! aflonrllJrtGSop. egykOT@fi jo. hlmfl a 'f(jld'ilap.izastarssa~.ei16 lelkek .rt~ 1€'1I(31~hh (1-10) ·es 1'l' m~\5. e aztan a s~ltem\i~agmf!1 ookslor mar mlem i!5.g1 lirev€sbe gyakori.rl ataJ1}'ilima ~Ellemi.. a kevesiJe A 7{~.furtcS'QP1J.o.al!.gy egy.slafrl1! tJfp(lfeu.gy ~~~Ii ba~arol{ki!ntt(jllhessek [nidi idejlli~el So~lml.!icMk a~1~ISlJdl~1l~ ~tI~g(l\$ 001(11 csoportok Itfrztltt.faU V~I'! f{!y.rl.tartl~6 !elk~k: li!iW1.es 1(l (£irt fef!l_i'lgfi'~ott k~.hifiOl be.M~kJ!<a.('llo fia~a1il!bb ~eikellrvalOszll"llii'eg kel. a nagy~enlk. elsfuo:rbao a szdllOk !elentllta gye!1:ek szamaraa·!egflibb aron!DsiukisJ f1g. m~Iil~.')IEQ5'Opgrt@kba:n . Mlz..trot ~e.~t~egerl!~k nillCS. .g(.rellemiiililagbalil \lam' a fQI:dor! I Vd.lf!i.'ktJ's. e~ . fD. ho9"l a:srula le[kellej~etl'~~ebb.)'lt va.egYIlfi.akikegy IW'lsig ge!'ler.apCso'ilI~bm :iilll'J!ak 'e. <I tes:lv9xeJkke1 es a kfi.l'i:' ~s a csoporttllk.s ~. tagjal (2. i:2:aIOn ban semmit sem v.II'&s~'rrflmmti.orit tagjU mlnddrom sz. akive:l. C:SOpor1!GfI beOOif ~.{1 9~ a h.ebE!lmiisho:.l~ez:k-ed:ik el) SZO('OSaJI e~!tmCikooik elSIildleges ®sQporlia ttibbi l:agjav.e~~ hog)l rokonokioo.t Mm illnalt:.. milllaz €mOOr.ab~1'II az :iclOk@rEi.. &ibr..'StrJPMr1k (A.

porliba tartozUl1k.ar~unk. '~gigvez:etntl lIW!ri1 az IskoUill... Emberek Ids cseponi~ibesziilgetneiJ< ha..a:ti. Megje9}'2!e.'a:Aak? A." ugyalilQgy loltowl'lk . (s..I'!~Bg'ana l[.IIa 1artO'ZIk.Soril~6 ruh3!ban van? A. MindlgllelIesen feereszt a rotad6i alatL.r~ IN. N.esoportokibal'l ~e'i.: lB-~gal!1cs. N.ek kiagfjs.feher nagy •. Dr~N..onatkozik.: Moot mar elhagyl~l.az etgyjk. Nem i~ W:dom 191lT1on.jdo.. (szilnet): TldjaJ<. mega_s. ahog. amllye!'l POl'lOOI611 os.d'al'l~J miIYE1!i1lboldog lfJagyok.IN.. M[t~esz el:ulen? N.ag. e~ta!'i!ulli!nlk.I!"!k" eg-yOU.eg..:Bletl*()~kbe.1I11a~J~n hova. IKOny~kbe? Mifefe konVV€ikbe'l j .: Kru:~ ~ legkiOzeaebbi aS2italhoz.•• .nOli.dill az ..le'b!bencr. g.: Dr.~ Ez I oSillrkll: csoport. h09iY meg:erthes:sem.z·et al'apte:riUet(iJ.z:el~. miliden iml'ly· be villamgyof.. nagyol'il kO'lolll:ie:zJ5 e~liIis!gekbGI a~l.iI nelysrln.: Hogy Mlb!Jjak az o.. Dr: N. .: A 20 ember l1IiIir1ldegyike..rnJI6cso. olyMi f1yugod'l.izicnsago5'erzes.: Reru:lbe!l..: A.lf:lagyj~b6I~ ~onos hldassrlif1~ell1 jari KmU1iJk (it. as mien ugy? IA. on b!Gel1eve? Hom' hr'Vja ok.1u:dja.dli~ 99¥mast. on 'es a tarsar ebootJ <Ii k. NL~~s mien val1nak beeeneveik? A. i3-6 G:ei'ltfnMter sz:eles. Egy nagy kOI1yv"ttirat lBilok. sZlilmoliJ'rra" Dr. Oagy r1Ie'l. a. .. de j~ 'lJjsszaleroili Dr~ NI. a ~aja.ek az asztafomhoz es lII1'indnyaIl9:i'I a I«lnyvekbe I1Iltuii'Jijnk.I.: Igcei'll.nt1 ~..: MI ail.pri.pre.lja 5ket) K'Oiiilbeli. ami:g megs:zamQ. . a meger~e~.! Miel1.oI!1JQz'iI.eoopor1oo eb~1'I a tamp~iJfTIOOrr? A.IN. 0.: Neil2etl I'e imagn! 01'1 rs ttl1..emplOrriCift ta'l'ok.:. NI. . ~s ~.: NaglYJab6i k. Dr. A.eg. Dr.gkedvtilsebb barililaim. Ililr. fudass~iltje . mig Yjr.at? IDr. •• .r.ll 20.v·e.f~lveS2i donaim. 'Gyoit~rm f'l:ilismereJl1i.kefmt f!QY . r~ldl. A. 'l.: Ugy ~i..fi~. hQ9¥ !3~mondj~. ahal <l!Zo[1lI'l"lUi(hIOzoIMk a bruiitaim. N. A.k IYlnek .: 1Ezek ~ 8rocerek mind fel1'il5'lt rerllaM3k 9S noknek Ila~sl. ami n.nelkllQ: Eg\y WMlal€'.el'erl'nek iPozutv lIagy l1egaUv t'~lteMI.jelen!i. (megvonJa a vatJa..~I'.mamm. l'I'!os.oflulasi taml es megerke'listt arm a $~J~mi.ek. hatCuk" . ugy 111mik.nagyjab6~ mind i.•• " mint eg~dsk!nfl. hat . N. IEz ax '~gm .gondQlk'Odas .K mlndel"lkfnek!. barataimm'aJ. min'Ci'rr'(aj®l1'l nag. ill1Mbb notes vagy vegyes sz:eIill~lyrseg(jelt A. a templom bejar8lla fellSll erikezik.. imJl ~t kiilli1lr:oJ! '..n~ellemi oszl:alyl. A . D.i'o l\elkek lehiUI''lek inkibl'll feimas.~mrK.l!i k mag uka[ Ireflyelme-llelbibell.y tetszik ne~m. de a kifejE}Z~s mlnct~l"l€setre talar.~r.1kan .arban? A.:: MO'J1dja. mert m[ndsn (Et'Jilit-) cfkJlu5 1. ha a: nsmi V'lilaszlasra W-n'latkClzta~uk.1l!koj fotylassulk~Varia val~ o.lfiind'iIlyajao. hoSiSW..kben) eJ6foi'dul6 Qj Mlyz:etekben.QJman .IJ IrllnyegrM. Igen r~61a il$merem ~Mt D.: Mi itt.~rt fle-m" me:J1 alyan lermes:~. rllnat vi.l'etess~'1~: S.: AI3ii1JJ'IAst mmaelf! llogyal1 allal 5lagkemrest'!bb baril!1jll kfu:Otti:? (i.: E~K kepesk6!lyv~k.1'14.': S:Z'Elt"ellnem.Uornok kapcso:16da· S~lJaJ at vsgye'fit.e!Ott? E A. amit IlIrlrlyi:ras~erel a F51d511'1. Mr1IY errrOO-l iJa!fl ebben <I kth'lyvIA'tbarn? p. Nehanyali1 kJssee!6bbre t'lrrWnak.elKlrel~ ember.s) Inegy.: {rja fe ezelQet.ze:t. (klllncog): IBooerlleveken s!t6ilirljuk egym:1i$t Or. !Dr.t):Neml tudom.: Ez az.1"o Oke.a... K_aria biivltl a templomi iskolilbil. DF~ N.)~rtekk-e1 er.l ielv. Oi'ils. IK~il:dje ott. M'it 'csmail ~'ZlJliirn? A. N. mt9hataroU!lI.sati! sz:etfro~Ii:Sentii m ener'9iml~ Olyan. N. tI~lvre.. tel ""anl.eremben Willi? A .: O. gorog t.I'I!. A kiirllli~bal'l a llegyeliek az . N.es 'fe~mlrui .ak tl.es:zOnkbar. aOO'!. b.lemelyes bjla...hP9Y railez:ullik egvmisra...".o.. mint a t"OOJl:Jiek. D~...ek1<~I.: Hoi Yat'QI1aik iii 'lflbbrekl A. Dr.mll~l1ye!ka reako16im a rQmci6IQ.A.• fel'lyek villodznak rajlunik •.eril1roeL~ :ru: egesz ele.: Hogy . N'~: s 0 M'Q[ltan je:lenik meg 3. dol'g~.: IgBO.ofjyal!)~ A ~:. vallalrnertete. .ye.az .N.Isppen e:z.ihlo!il<" .n is i~merijs a. l• A.: (Szunetet tart.yo:rlI kilzellallnmK -6ifwmasll1oz.nh~ leS1kooe~~bietl'llMs&. nog-y \ilaJamilye. ~gy il. Karla.• " as ezt valltlzla1nT isliud:juk.. I'IQglliS!T1et wink lehel~kl {Alanyomlig~eJmet teljl!sen ~ek. Kana...5ze.Cfll.: ilsko!iiJ~ J~k a.g 78 . N. N. Ifrl. ~ .•• aJt aLtaloknil. ~.: Mlel11 A.? A.: Mil keres egy kl'~t!jkU-S g~fag temprtim aszell\e:mvil'i!:gban? A.se piltawatat61 ke~dve. M!l~ mil csirlaJlilak.ldjll! A.ypereba is 'beJe~lik. eh~gge' I<..: Ez 0120 ~mber mind naglYQi'll«\zeli barat? D. at no.\.s2:mUt 'il'tIgyertek szo kiil:Onosel1 hallgztk. hoglY .n.O. A.~Ig~n.i1 .pokk~.: Mert moiSt e£~! a \l'J.elilosopottomtian 'Itl. mi ['5 'Iiirlenik abba.:: Odamegv.. Pelem nyuJ~il<i a kezeL.eS'egy arany elml: fogj:a OSS:lH"".. Sokatd.: Mert milldnyjjan l!l9iYiJMbbai a rn.Dr. Jaragott ()szllo.ban (Wldi elem. Dr. . hii!SzellHllyan sdk ~Ietet elfem GfIri:lgors:z!igbail Dr.l'I00 ide j5vo!t !ill'.N.lmrf. Dr. M~st e'lmQ:r1Idal'la. hog. (bizalrnas~r* Latom.helVelne onmagtitt a ~s@pol1lbaf1l? .. mierl rt~om igTh/.bl'l.:' H~Unlagyj'ab6~. D.l. .eie!l!.en a le.) Dr.r. mer. mint avJl.s: A 110i'al!alilYQmaHai ha.

is ta:nul60srobak? A.\\ J1vol:io~li lehltos."' mar es .k6Pfr~ mindig hO'mjyosak.: Nem SHlffi!nek most naYYOl'lelm€"..!s:.~Elllleoot binmerre.{lij~ Szereklk . Seg~Onk n~kil. (Sz:i:inm~t fart.tOn" majtl . at: igaiils:Eig iill:.'!l1a.. NO'E.abb €I1~et A. .tSl.soor bes~l\lnk aJ v.ak azokatak~k a tGbai epUHe. ta." a~ jde! OSSlI) \iM sJJriwe" I!l!.pol'l:ok ~:gjaIJejr~ebbek tgk.: Mem.ao.~€fI!. N.ijjrn..zo illelemool:!.U(eml~"'ekmrf.Q a szerle:ml. Ha beind!o!lt ~lUlda:tf61tJ. ellelfltmilda!l~ 1~ltsgik aJ s..r.l1..". j!. afIliiror I. Dr. at e$ l Me~.~ am:1kOl IlTfLcse. Blek€J1a. N!. rIfilajd ~met s~elv!MLk.pik.. de biirkit e!" ~lt..H.rarna.egy s~lmi !5-3I3Zo€~(i~b~11I'F!a. ~~. Ilog(!{ s2iahadlon flilIOOl:.a '\I~t!.: ~1J!ta$.ktlros~e9i terekelflalelhk :5Qloct'er.. 10.!:e fl'1l1en vafliilak m~s ep'Uleook is.irl.tfagoo alany priv~t l'e~m~ ~ekrQl.~ rriVf:sso:n lkil ~~m t9y !!le~kOli:l}"!!e:t.l\t: T€:~~j a kepel< nern Ii!lPQsai(" A mrlOiZg:6 fel'il~hull\!rimoknalk me:lysege ~$van? . bi3'Ilne rm.: Mily. Meg]atoga:tfiatj. a tSiMrolk. tan~. .y a k~rstaJy solelb6:1 vila.es rtIDndIa til.d~esf.• o!d!alan~eI'ilL.orlatoz· VilI.l:al:aIal[l1l1ak.tb~n tanulook? A..ms~~kl~gbali1lta.anuloki. ftlltnopo:li KOrotl cSi1Ik szOrvanyo$if!:t~rak. 1r't!lIlget-eg hetv varil.: Nen'l er~em magram Irorlat@1a. 1"111De..a~~SS(2)alapM az t &bra/hot: (710. Altll'll g@!1do:l'aII'a!n~al '9!e:rjOk~ WlOg. [I..I&k)~13~1tdat~ . .. h. a l'Ob. .N. de .l Nlnos. o[hOSSZiU ~~et lJitian): Csak 99"1 helyJre' j. 3 ml C$opoi:1!Jl'llkat smr:gitlJ~..14. IDr. k©IOn. IDr.te:zner.10111 csopcritI.: Hlogyan keiletikaz idil! 19l'ek aM!IlIyvek? A.. •. . a:z. eclil!e~ekr&.iiul M.oz. bara szeUemvitagbM ~~eli szo.en.ai'rI~mn I"ejla.f5 kepek1 A. Mozg.lmondji..de csak itt m&ltol . sc)io. mint a ~~ere~911.~ ~ge. Dr.fe~seljut.uI!'l1 a lJ'i&ultia:oor:J. mint <'lIZ ujaj!.• . Biilr egy a.kor€i"I€~ peldEilt Ilatlmat ..ef!l~ma~nak a2:.. t~~k a ~_QI'IJ'Vek" lapwto€'J'I abbar'! II. Vii'. . ... Ml rlIermill taniirQ~ (vem." Mea ut'l11n oem is ~!'" 11.a~ak"' 'fialalalbba~L Ahogy az a eg~lk ali\llilfOffi mondl[lJ "He:oQet5dlJnk egym~ss. Ell cuk..ilJ. otdaij. . A. N. Alkadna~ ezell. al:ii9nyomoisolllll. . Ik!Tb:Siboen••• oU: elmu[t .s. Dr.f!'.~glat bemf1? A.liZ emlf:leUekre. e~.gni ~ ~'mb~jvokat.e~djn:k:eiles a pMI1l1~amos. sz6val itt dj@k: k:()~repetaJ dialmt! A.e hirs:asagi te!)JJ!ikillnysegbin.lke-! ~e &sszeer. ahogly .N~:~a aj~6:ben el~mit a ~f!yvbeil'l1 . hel~'elbe aJI:.j'Ei a szelleiFlli helyoo van I<.ooJetben masek -sL3mU:a.IQYi}tl.leooOOflBljek in:lffibb csak ~obb j'6nnel<.illnljillk .a!Z e. aihl::JljI.: Mioon segrtem~ rnekrk? A. N.: 1'«.D~~N.a.Vilag~ bfl. Arnilror elOszilr Vi~1I1 alMrralm~t ai. le-ckiik fomnajallarll..[)e m~1!iI'l ro~.)zpo:n1on Ki· ·'IfIi.s. ssm voll lOr.? iii.1li nern ZiWaf matS leLke~t arnrnulohel¥!)kon? Ii.l~k fiaOOSreresen. IDr. . na akaro'k. N..: Mieirt nem? Mierl fi'il!lin fordulhat el5peld. N.eblben . ..fa bOjooslkii:t la-ts:l:l.[I.ieg van rank.egrt~(lnkeli' iiil~rt kozt:llebb allunk hon~jlolk A. leg:esznek $lllmml M:elma es . \l'iszneK . Dr. a krisla!y kOi!-epel(l~.lk atfia.tmirnd~al!:ln seg~Jijfl'k . miafatl:a. ~ .. kl. .peldaull'OillkOhelyr'ol ~s mwn'kahe~5:I. N:.. hogy aJ :letekenEll\glaj:a er.l(ls. ~egrtseget hom' 'e~mna iliet6€n.: ~ Oj~ki)al!: l~ni'it artott helyre. 'bill' meJ!t:iHsan sokkal tov.. IDor.ra ~i1el:rell ill s.Df. onfsgyelem ~i~nvya<ill:: el!5.jr JD\I'al'eIQ~bTe Wigylilnk..raek.hogy s<!(ik'l. I\! Igi)! iQlili:.: . J6 ElIue!S. etbbe!n<I Jiorool'\i ejfu~ h1bainM:th!lija" a vimn~.6.Y51enki em s ~rtim"giill mrlatozv·a <it Sl'ell'errrrjlHagbaJ'n./jsen a s..i'ilagban. ott.: ~eprro~kitk1klmt. Mil'lldkelt6.ek ilI.1l.csak apr@ reszl~tekb~n. hO!j'J.I!illl\oek IktiIOS· segena: elet~ben b~t6U'Olt sz:er.il'l'I!h I. a.egekeL.~0:r1~ nyd~na lkii'. it ermkorlwe~be.lQak:.O..e!'J! oonyomasai 1I. ez j!r most ail.i\ele1lrtut1'.l. mtrIl'nli1i.. N.lfiII. jOnnek:-i!OOl1ne~ f:9y eregl so~!t~!"!lilunkegy«iasool.. .3-7. IWzoU ii!.ila~ el9bbre V~i'IIMk (<.ta!on meghalok. Aln1t II:!tll~k.: ~.U'lnaik a CS'!JI~Cttja~ala.mk.. ahe! aki~rf. Ihog:fe£ a &SQpart r-Iagy..emi !'end >E!S.on e'ISlO. a \[!hzt6ik spol'lltan mdo:n t5:rnrekfe'I. A.: A2.mk:.1eko. Dr.~ A ~o!bbi epOletoo~tali1ulO £so.ogy !it lerke:k nlnG5Bl1ek ~rl6!. altemalillr leh6oo~SE!geket..i~I:eszern.alfni l'e:tJet . ~ 0. all fl)t.: ANrI.ar:lak ill lagj~i7 vagy keY~ fsllet'- A1. mefil ral m.epeik:el illetoen. 11Il1nt . N..1'. de l!1e-m V'OI:lZ: ml~derlki. Igel'l. s:l:e:lrem.. Mt tudja.~'e~tlOk silo fel'adato~II'i1. de'atert 'res.: ez? A..: MeseUe e~. a~~1mils 'c~opOrlok lanll:J~n~k. liiklm.{gy.i~so~lbi1lJ! ~ugr.~n egy piiltallmtasl a kOllY!!l'el M[ . hog~ a magasabb ~tnt'ei'il N ja~Q tan lire lelkek GSQportja odajOrI a k6f1. Ka k~GsolaTIot Iuilmsek~akWJ~ aJt.ln'bruti rejleM~gii rnr'!tu h~~kek kelnniYedhan:g!Jla~blln t~ltik ~!I'l:1tl.. alyan i'I~llll1e~yet. NI.: Melyikre? A..biek:~fls~&i!. 'esiremben. . Ez:ek !lro k~ek. Hyenkor segMnkr hog~' vilSS.. aJ Hiwlabbak nkha entlvedflek.al idot. (newt).l. ~. mil IMn~&lb¢nl1~ f.:iJ~.djs.I-.I r~j!loofibe:.Y!1t~rl:i!kba ~S seJ9'r~ a:na~rlek? A. rillriJn1.n}. l!l~IlY'i1 a. a ieglbbib alaJ1Y i. lOr. Mait':4gll~tk.a templolTlom kilmyek. akl-IDr ar'!Mk B .llIl.:ln a lbaral'il ia!Z a'Szlairndl! /t. 'kilnryvt:iiirba!1l 'eltQJtobltld6 C~lji:U h~sOk m~IWEl~ cseleke(j'~l'e'lnloot. . e1cs~(Umk.. h. Nl. MegneIDeli~k.YlijtarlaJi:.lel~aulM'1ililo:r ail: idDSi\lbb Jelk~Ir:. ogyan naslflilja:k a Irol'lyveket~ h It: f.nilizife~ada~l!k:~Fi.besze-1.1lmi tilrbi1l1ll re'll'Q hal<irok 18~eseli1e!k..do :r..aIo~ ero kepek.'gosr. ~Uir'leiy a'lljss:z:a'VErirenyli)~liJ1jl'1d!g V~lto..e. . .l me:llel~WlIt. a.. (1-dss~kirerQi5!n ~iir'Q.mlr.'MllliI.nem.iU.co.:.rtszt.ellysega~ ls.mira:lnk.>(lk~rmw~~ 1<i~t1lk.

Mhet6 keppe.az U.arii".ere:m aU azokat.eges:ts~gi alli!lJmtanaik fUg:gvenyebel1 vaJroii~.behszereplo tlIrmiOlhely.)'1lI k(lr~l vag.ei1~!k a lelkek idenfiititisU. l'Iogy a lelkak allalkislJganoU fel'1Y nem'lelJ~sefil feher. Ez :a!2.elrnondt.s~al'Os kep. i~gl.~tlE!nfjL Nam ism. nog)! az .k. !:fieri a:tUida.oQY f)oh6clrnfa!kkalsz.M~'lJe~ nipl'lozis:i:lan le'i1D ala~yaim <I spiril.MI van :5Z.o. liIlenanyan ug:y fog!almaztall. azl.a os:sz'OO5!mQ.Petdaul so.aldli $. ililatok.ewl M6dos1Jlt tl.:(ide5lei :5~ert:artasiellegl(leki 'es jorval tUlmermek 82. sremety..llli"likj'k:('6 resz. de en akkor meg Item 'ludlam .solmrn vanl1lak.a min dig tirUI:t. milldig szem ela" ken tari. gyal<r~1'1I haJl:Ot~'va.: Es \i. oss:m-illes:i::teI11a meg~igye. al<iik a hip:nnzis utan .ldataUapotban dIZOnban az. en an .alaliiOsliliyjillret magismer.: Nem rgamn. Dr. I'!agyon . esetb5Imegt!Jdtam...g~ak{)tiJis.ort iormafnak. Kapcsol'atban iilil most a n!il. .A. a:zbal. h1tlm.i s~r-Ll!<li!lrak:hoz proooljak ig22Harni B.Lirtcs:oprnrtjanak. Elegg:<e•• .S2amo:mra Jgen ]eleni:6s eset vol~: az DVe.znom az energ1a:mallr~e8~tad6k 1.gr<li-CSOmdpOliiiok halo· ~ k..'lm~ra. aJil'la~ytreili a t5rtene:tf esemeiilyak ~m.itatasarliil !korai szakasza~ ban Jolt hOZ.. N.ih~t a ikJijlonfMe foldi: szrnek. a leiiek f61di silli:o!'l tartasahoz szUkseges.~zta oorUlbelU1.ogy meg kmelebb ~eriillhesiSen~k egyma." . tll.L.hD9Y a sz. elsa larog1fllasok alkahllal."".erletek. Alanyaim gondolalaibarn mindell-I'eleil< egy specmkus. hilt em.. energia is s:z.elyes k!rdeseket lsmsrtern a KirI9an.. i.• ilye!n ta.an szimbdlummal rejezl ffi.de"aI rotuk alko.n.erep~t jatS:. hggy az elinberek modosuit 'ludalam:apotinm ls a ~lIt1~it'OSgom:lolkod:a.rdlUinak .20 f'OOcsapatot az.ke'J mjlo. .. ember@k hiamar:osan hazzaszokmlk Cl!rnnO::1::.lho. t virqbali"l..H.eleIlI:&SIll!. I!I~.z: egyen 'leSti . Az. es .Ail is halloltam rnar .: Emooreket.6rakozlais1>a CiKe:t" HiiPm]iZisbllll1a~ emberel-l csalk neh~n tu:djak vilagosa!fI elmag(YIDEzU1i a. a:kiik a szellemvHa.er. Ezel!mek a kep9ikMk speci~IJs i~hil'llese l.em is latom Inifldnyajllkal. N. Az. BeffilamOltak az eher:g'la~iJme9 s:zlnarnyala:tar61 is. eg)i1k. egyetemen foJylaItott parspssiohclaglal kls.tosgondolkodas kri~ikai tarQleoo meg r1e'm hagvoU f.tte.eseben.s l'5:m&ak".t nsrn [lrelt'ellek a lelk.k tudas&'Zii'i~e liamrona meg. Az1anyaj.og.ednek.lk egzoUlkilis S21ii1-es fenymintiikat kOl. h.azt mll.!:daUalanjuik j'e:Jez. iUldatf515Ues allapotban a szellem'llihig birzonYQ5 oolyeit aJal'1yaim .!'all1a re!ekcsoportok sz. Egy masik afany me9lemlile.J16hely(611. hom' a. sml!emvmag nem a Ami. akkar mast reboeg~Ul1kki ~1:eJlI"Iplo:rll"li~aIilI.~fO'togrnfiat.lfiljak.a lere.el al ~lZel1iIetek Id:lIdi:Jzgeltes.alan.al!anv maga..o~6.lobbi l~ek. seg leinni. . elsiidleges..amelyel< . de al csapalorn it!.00 Ill.doraJo~ riitmiLJsa anoyir.a giWog temploml" egy milsik beszi1imal6ban modem iiSkola.in~I:.Mht A. h'ogy hemerosen enellke fanodnak oss. 85 elfog'adhat6.tatM'k.kor emSlO. Nagyra eftekel'e:m ezt aiZ. ha megje~erU egy I-Iurnar nevu iur:csa.• .ellentmoftldasosllbb· IMDlli\$ok is.embe~i'letform.arap· vet:o l"itl!JaJh~kon.anurnk..kaIn. erOket"ll irlilik le lI'Iekem.korOl orvenyl.ergliat m. irnkabb az iir(irrJ~elik~Qmml.fiame~6 v€szi k.6rbe P2ilkai tes:li.s:z1k. Df: N.g e dediMbjai II!:iAlhaJtOmsemm~Mle &7:.egyfurcsfll'1IakI1ur'lQiellemzc.k" is csatlakQzna!k a lelekc50pOl1okhD~.os ott rni'n= den.iiz<lk e-. e5!etet.zltrv emleksit.akran alaJlw1 a rol~aJmat kecses. .s.is mQm:itak.' Gy.kriterium azonben ke'1J~nek bizonyult alhl1m:" !laID' egy Wiens helyet gyorsan meghati\roz~ nassam A 16.tam meg <lilelke~el a s2!rll1iik sl:€rint is megl<fiIOOba~etni.ttil kapDsbl'{idik. oog. Miw til' gamb tJJlaM.et. iKal[)Cli.r kezdtem a lelkek Qsoporljairol ~n~ormaci6tgly(iJteni..Az el\lo:nt spiriluamslapasztalatokat minden eillb~( o:ly.M maga sl. nomaly. " Hal'1yaJrl ~ehetl'1ek1' N Jt: Hmm •.cSlIikugy" mint tnubaduookletlek art a k6zepk:orban.: Me1.lis.::~tbeftl is. cle I1Eimlsm~rh~k ftll e'Jlli'leik a jeltifl'!5seget. val'amlinita. de a.gYlob~.: Aeiidl:le. h'Qgry . !'logy a C:SQ" portj.l'ezzLik.eptllet lehet. maf!IJ s~elvalnak E taaeok kQzepPQ!"!tJiioolil lizikaii t6irgY€lK .gomlollllm.zMn azt is hOZZSllt'e.et ke'p'~zik. ami szarn:lata ~rtelm€'.zimb:6I11m. hlszen e.ol!: meger5sr~ik a mege!6.i\!'Il [u§ha ri isel5f.6dO'~ irj~k l:e. esetleir~sbal1i$Zerepel!: pa:cceriisem rifi~g li:J!.. leUOifltas8iiigli el'ler. tarsasagu oeletO'kegy.!'elve.'Z.partok .szen\$lyek.aJ gaUl.ato.6. !:lml~ s~~vaJld~rke:pteh~n'foldi zart. amety a csakl:'~lkl1lak ReVElZeU. :llOZZBU1k. h'alfl!I.al~al 13flas:l:talt fO!d. . rnert ailalatanulhl8ll.t.es mer~cflanok 'ko:zvetleifl kapcs'Oiatbal1 allhatnaJk mal a fennyel' amit a leikel< a sielle:mvi lagban magllikb. h. halillatluk).f.ekbel'l a ~izikiaJi:v:mag iir1iIl.eJovel:elt. Elofo.ltozat szeril1t a lelkek egy k.s.brnlUl. amikm a le~k!.DI kisiJgBlOzllalc Po.. hogy ezek az ~lil1ber iillilal Idsugarzott.olatt>anv'aSlyunk. sahes aurid haz Urlre.(mill1t eczt az elo· Jolele:. Kerilbbr I1::I'ie{J'l5:eimlo~is: JiThardbbs~(ir l'Iilllo'ltam.zliJ. majd klwtftik ewmasnak a gom.lJ!alis en.C.y ta. Ma .1f. nogy . egymas .eru.1:ll!li"IkCiojllkat tekinlve ~. hogy~fl1lekelt Uttn:ak. liogy :how lartozik. hogy 'tarteneleket meseljeruek es s:z. !iiJtoltakat Szep szEimmal a'kadllak olya!lok.var.li vJhl.lr~.maga~abb 'ef'ii5wl vai6l<apcso!a.~sek e darabkail" nem ~elt~iifI fiJhth.y a kariJIo-UiJlk. van at Ikozelemben. fil'lom tal'ilcca.aba.o:rimoruviJ.shol. Dr. ~ .: Mincll'ily. e~eklr:omagne5es. masodl!itg10S ~ere:kcooportml is:? A.enfieli ..ZiJiilll.IQta1Il el'lergfijuk:at Ilyenkor mind1g 'lJalamnyer:l.toU konkr4lt kepe'k jgan 'lJaltozatosak' lehelnelt Igy pekh§:lIl az elobbf e519~iis:merl~t&s.zol egWltlol:~Oolt e~€k po.~k.6rakozlassak a lObbie.a[. hiteilren~ed!essel fogadja. Meg csak n. Sz.let. filk vagy tenger. hogy minden el5 stemsll}' SZ[1"I6S .gegyik he~yerol a masjkra ula:znaik. .sl!Jk .eres2.ert liiriimik.valsiigb6I .e<i tis m~g'jeleflheill'ilek.ellemvilagban r:engereg dlO:log taM(lh. kev. nern tudom megs:tamollli.vdJa. h.a.amOirmai a ~ellkekl'lek '13 mi!ikus kiiejer:.de Illraffi kmv. a szi>llemc:. amiit a.ge.ket . osonakok.e9\'lSeges. IEz az egy .i? K:aPGsa~atb<ln illirnak ol1lrlel? A. le~r@hez~8r1i· Mee em . .aun!it sugB!fOZ ki magab6L kz. m.)( a:il e-mtH~rl aUlra~ gondolal'Okes erzesek. rut hrszern. 1. Nagy 6ss:z.Otl05 m. a latotiakait.•.e. lmert segftett.bb? ~.l1 ioniZalit ener(.gy' olykar "venc!e.llaiailak: megerr:&rt.

NI. N. NagyoJ1 kivancsi v-agyok erre' a Valarisra Milmj!el'll8l~k>cS()pOr1niik ket tanara A.:lgel'l.rta!1i".porijal:l3lllial'lit egy masik tru1ID" is. Mar vartarn ell. mint mi.IIal1nak.ettl Dr.zas Jl3QY(l!1lassu. N'.ocnnanli 811'101. HI. szerfrn az '0 ~nergiaszjntltnek ElZ .. OI~an'j. Dr. Karla sugaro. mint az enyi&rn.1llev5.r.! AiNkor milym s:rlnuek? A.: Ez riszben az!!!11 igaz.eut iii iizJneket'1 Mien: sugaroz Karla s.ga.yalal mas lei keto iiSlOl. es Qly. Dr..6.: Es ItO! a ki.Interolitasa vegLll sotBlkekbe megy maje! at? A. de az enetgiitr'ltenrzi'!as mggve.yijlt dO~OlJ"t.ien.Va!aris mindl'llY?ljunkat megel6z.. ~Q9iY az.e. hogy minden Ilele-I( 'feherl A..~Tehat Karla egy ~~sbe ~retl ve-zelo.yiJtt 'l(ant1!ak-e. hogy Karla egy klcsJt sa.patomban igen. a~k. Dr. Karla tanW'aJ.i'B.olI.uak. Ii .kikor a Vallaris~[ta[ sugarzott Jenyesseg klsebb.: Mi€rt? Nincsli!nei( piros es ~old .Ol •• . ha.: Hilt.lom elmagya:razJlil. II<4k7 drga A.ppefl tart6zkodrkl Az. a. N. Dr. N.oklC! a fenyes fl'ltrer fenyekre.oak fs lenelUl"lk.SI!l' vlszorryllk Karla stirga Silins 32:011 feherneg~hez. latjuk. saj~t ..eher.sir. h09iV a cso.te.:: Megpr6biJ.az 0111etolTIe-- VaI'i? es IDr. vElillTIak" .tlja.: At~meg tudna-e marnd\.I.le1J: Lassan pr~QSasfeh6be I1Iielgyek. At kek melyebb.yanLigy .~A hek szimiim.t latom ke~ ba:r.! Neuen kijrQI rntig ~yszer~ Egyfarma :melnnyisegban ~alia ez t\SSle<s t'2nergiars-zfnl ma'Qa Mlr(JIl 85 .Uliinooeg? At! mondJi.III'Ii.: Mer. af.yszEm·l'.: 6. D.iene tiszf~l'Ii ez. j:)~S2e S(lkk:a~k. hom' az adoU felek a lejlOdesben hoI ~Bl't (J'Jr:. N. mint a tGzijalik Dr.. e·zer! lf1e1<Ul'lk ketl:o WI'I.i~laij8J a 'Dzfkai'IIonasaikat? Ranel az.. ta'tlolab:'bm Dnnan. N.val.!les a ~l1e~ A.: Pirosas sl!iI'1Liek. min't peMaul a tal'larok es a dfakok.s. tem'ieszel:e:!. 1Ez••• Jdekillt ~ermeszeteselbb. ha m~m. N. Dr.: f\lemhrdoFrl. aJland6alli eg. rniRlt egy kJ!Ir.! Tel1tt Kana 00 MI bi!ni~a: !eMr 'sgymas amya4ltabanllats:Zik? a A.at Egy ido.A.. De Valarisl ritkan.Dr.: Meg lhany tBl'1i11ltgiBsrlm let 1£I~i1i il"Ni!ja k6rOI? A.nli'~be!1 kevHlrI1lIFagyo>g. N'+~A t. N. N. N.acoorwfa.. INel1lrE!g rettem estt'e.ge.. eglljmillstarsasagat ~resik olyan-[!<.aliol e...in!JlwfIiibfu!lu fenyt baceal.:' E2. Oka" de segl. Dr.oz tartozik_ l~ pel'SH Karla S~.alt ug. hogv IIszet6k. !<alIi!.: MfM nlncs8l'lek? A.:KUlonfeIefenyek. az Ql!Jeped:ig kellesbe ragyogo.volabbi COOPOrlb3~ aJl6 Je!k:ek fizilt:al VOM8-.: Nem blz'Ony.t rile"" ertem . Dr. ok te.: Nern mind&n !el~k teolje5e:nfiMr? En ~ hJttem. rlJekik meg'llal1l a magruk CSOPOf'lj.erzekeli~ mint a lemp:lomPar. [fl. Sokk~ hatrebb! Mlndkettajtiknek SIJJYClsoob. :N\em. tlId}. mmor. N:.< nem reMr energial sug!uozoBk? A. lr9:'l fest eo. Dr. lellreknek hito!Jm oket. D'r.de zQldek nil'llcsenek.ebb a k!lnye.Dr. N. 0 1Wk. de nIl3i1a.amikQr kortllnezsk.tellebb s81ga re'tt.: 1:5 hogy. IDr.• A. Nehii~yal".s.amikor epp nemstlgil:eneka ~al'lula_sban~ [O..: NeZ2911 egy kicsiili..Qyaltarai'i!nemftllereJll [Dr. es a sarga iMam!· vehb. tanaro~.'l.: Az . IN.i1la:rQk iol\ab'b. N. Na~n ol«J.: Nem.! nelfJ1ll~rdez.goskek.r. Valaris feUigy@lere a:JeJtI h. (I1Sve'I/.kik:? It: Valaris vlt3.z.lirga fel1yt Valalf. . N. . SEUg:. KatUl. mint <Ill an &nergraj~.mul.s ke'iret? A.:' Lilt most vahinoJ &9V tanart (ve:ret6Q .atja.. mfnt a sima fsiier. utan mar.: Nem.eii~rafenyek'l' A.: 6 es a ket bar. nem.~.? A. sZlpor. es e1 nsm roll. hl:!gy ezek a vezet6. mlvoI1llQt'Imeg ha:t~ebb hm a reJlodbb. Dli. .an sokat lLJd I seg! sziintpl. ossz'as larkel Ialp? lMilyenek? A. III sarga es. /!t.: Akkcr ~ehjt Mroill8ilapftl1Y.ak. mini a . IEddi:g nem emlfliUe.:' P'ers~" mindenkT meg tudja ~Dap.: K!§k? Hogy jon ide a . :N. .kl.. N.Denem minden Letek ieher" Cr.HI 'hely. alQsziir virtgoskell: lsez..: E:g. ..csop(Jl(i!jana:k . de a vall'O. s\ZQks$ges.: Igazan? £s ezek. N. Rajtunk [([\lUl meg mas cs<YporioKkal is rogJailkOlik.en csa.<. aldt \la1'BJ'lsl1al( i1ivnak . ahag(yaz e!1I"IE!f9 i~ arnk egyte tijmGrebb~'II'alik. N. Es 'I:U m il1den :srellem szamira l1yilvenval6? A... amely8:r'I dt~k ~I'laf? A. es gOl1dola:tban lIJl~g tllcja aJlcIpitanli h09ry ok !J&Z~tak? Dr. Dr.. N.~Tebbet nem. IDr. de iii t.vtlago~ antnyszlrllllen&'k. BI kt'iir muta'tja a lellookfeJlen· I'Il!llelel' n~k? A.: }Jean.!. N. Dr.: Es ezeknek a \tez~Iii~I'1~ az aWi~~i<J! e.: Hcgyal'!? _ lOr. ludasban. i. irllrlt .t't k: VaJIMS. (RISSe :sert1Odotier..or.: Most mar eQiYHltallilrnnem ertem az egesz"et.a. Neha !aljuk 61 8l1eJ'e1&. eg.~ Es meg a~kor ts.e\i'esebhen 'I.t fllO<S. Nt.Ielke:k.pen taJ:1:Ozkooik? ~ A. atl61 ri1ggoon.n? A. J61ej. Ez mindi~ fokola:loS<ln1:Qrtenjk. mlnt ami!. (busz~Se!ij. altol filgg . IN. S~6va1 a vezet.: fgy rgaz.. as $lent so1ete-ilb :5l.a tagJaJet? A..ol!::sarg1i enargitil sugarozlinak?' Di'.: S~k.): Nekem bOvern elea Br. Oe mindegy" mam is az 00 csopartomf1.k:tl. A.

amm.megere. jal:Z~.iIIloe-l!..1lapja" 5zJnelk st'el1inl osltalyouam ~ lelkeket. f~1 &:reket a rezgeseket. latha16 reZ'gesei.daul al:iittoz hogy eld~fltt11t3-ssem. mas~6val atanulminyi fokozatat runtetlEml fiil.g iar6lllallotla'k es az.zgesl rernergta.Y<im)' SO:~tsarga (metvOlfM)!.1tll taIatlam Il1sharny nas. N. A Fl>ldon iii la1hato spekulJmban a kak-i'bclyaszrnu ferlynek a fegrovidebh a. 5iZiflt Fejlett IgeJl fell~tI IlilAgQiSke'PI (nine!> Ilyoma a.s. re. embEii szem a vilag.ldiBS'lIrlik 8s tk!:elmiilfliK 'mj~d6n inkamacjol'll~kal n~\ile~5.vencmkal t!iatl'illak a fizikai objeklumo'k to.1ase~ seg szintjevel a~aranyiba!'l. hamQg~~ F!lih:i!ir_ ko. 1.: Jaj. iiifTnelyelk klltoflb5zo fre!+:. ke.slinl 3. ~.Qssza.ci6b<ll1'l ped!g Ilia s. Viz5. nagy menyn.o8j.U. V'egiil al'rnl a k5ve1km:telesr. es <lIZ.agyi.g'Ui . . \!.p mlUtrJia a vezewi fo~ozatruI'lJkat. ktllo.~r. A Jelekallal kibGcs~~(ln feny $urusege.t mElla-tom be.etE!pe'es a veze16i:vel folylatOlt besz.tova.itlka egyes Ie-tel&l alTa eng.pe£ek maso:kal t1I1eg9yO~wilani &s 01'1 m~unkat regen €I- Minyere egy rrszg5moz9M hat.3tjiiik NyJlval'lvaJ6.os:ztopbal'l-a lelkek szellemi.~ol klvehet6 ktirvonal"'k.sseteimben . hogV IJQYllilezek a viszOrlYOli ielfemzQ. akkor a:z alacs. hogV ebben a min5segurlkOOIl roasQkatszdJgaljui'lk.tiirllJljil el.s~ majd! ~i:"1 kav~mdi It NEjMr1Y ember z~kles . Bar a!arnvaiirnll etlalabafl slmeseb'b . all&pOtat. NeMrw alarryomli~alkoz~tt a:z ellen. Ma mar m~ins:2!eniel!i1 ITlfndell kljensamet lII1egkerdmem a szl'narl'lyalatarol.Obb. h.dl'lom.lk vad6sz.~alnr. dehogyis! A legt<5bb feMr.zQe-se'kb6r all.jJQ fbrdu~ 8~ Nines Nines Mines Jun~or Hipnozisbal"l (11: ernb~k 5Zi.splrtt'lJlails szilltet. eget"l lalat! sllfrnrnyalatok flzikaja idlz6tt j1arhuzamO'i von:ni C:SY. Mindeneseue Ug¥ [.eS1mF8nCS sliml.ed.ednek kovetkez1'el rlit hog~ SIZ uf'ilillerzlJm ~l*Ia/:ad6 5. hi 9l1'anf~om. oolebg te:rjed'ii c-si~kbM 109J3. Ugy tapaszla~tai1il.Ovdjefi6 vonitl«iw eIv-arasal. harlem lJ'u~gazt ill. mlndell Jelel!cCll. Tl. A iwan:rumf. . A sz:eliem reher 3JUraie a~utful :ri. is C4lI1OOlhatul'lk.am!l'aj~t·cYkal is lat. A lelekener. enerUra a szernmel latnat:atfal1l IIjffi3jbo~rilban a legl. SEnt 6. l'iogy alanyalm beszamol6i . a.'I. nagy iii semlegesfeher V8QiY $~Orkes szrnek jeiEm1ik a.elgetesei egyaraflt jellenm:5ek a IEilek feJtodesere..aJ(a:z adlll:t 8£j!lJsnre f.so flzrkii ~letfe1acattalrol'gYQ~S\lI.szil'll 2. mind a lizlkai tuda11Ull< fenyel1srgiat ~ ki ~sfogad !be.nIi)~kel i~ak te iii lelkekei.lIt jeUemm<liZ 1~lek'el'mozdul-e 6.t meg" !s 'tartja.e:1temm mifll:amla 1'If. Dr •.zepha. hlogy mind <I Sle1lemi. amely vegi.hog.tt az ala-nyalm a lelkek tQhbseg~l ~isa fe:ner kOf{)nfele ~rnY!i1a1aibaIl1. Az egbollilidegebb csillagaib6! SUg.[ll( iii. iiimelya harmonlkus az·alle-ml . allli'kbeJ'l aJa.3.s.GIs161a. abrful modeltBze'l~ s~e-z~tji menedwmeli'lt !i1ta~ IninyUolt tarsada!ml s~nuklllrake. v. .eban ta!:a[hat6 a r'e.N.}!Lk.a teremtes:se1lke:zdoolk. amelyek sz]nlen a SPEld'fium kiiJonoozo I'rekvenciaju. hogy ~isrlazta eLI nekem. csoporlban bemllOtt.: KoS'zooom.ae~berl mafrd ~es~etesebbei!1 J.l( mrnden !elek.pfui f. ha nln~ .3rLO '1ll1ergia vorctls.a lenem· ZCl egy bi'lanyos e~JYel'!i rezgesofl1il'lla.e. . hog. 1 A 3" abrat (87. utols6 oszlo. a.7 . amikor m6dosuU tlidalidlapolba karul. olyal'1' eleme'khez.l16 lelki jl1lterns~gElkre is.yi feller energieja maradL meg. az et.en lehet Mil1ldazon. IUllol'losen nagy l!orlc81llra.I"u:lleg Mmmi kOOH sines <12. es Tudasszffit l. hogy kr:k. bill' egyes: e:IliIll8iin!i:. Iyek kek. hogill' az!8M1 isrnst m'eg'l.sargaJ'lak. mint amily&1'Il a hfdrogen \I~Q'I' iii Mliurn. Ogy gMtla'lOO1. s2ine es formaJa aral'lYooJ'll all a fjlek tudillisaval as felloga. keszJ~IWJ'i.a'aszait is £lIemeznem Ite II . A:Hlfrll!ltrgiilll.eK az . halEl(:lb ~ rejlelt -lkat'ag6riakbasorolom. !lzll'lll. l1eha etdeifies ezeket a ka'leg6riakit rovi'bb is-osztani. m[g a fOlf6bb c-sUlagok szine a sargm61 " kekes(eJMrlg terje(J. fej1etl!isgll szirrljB.ahogy azi a J«j. At sleltemvilag alLam_1'IOS Jeh.kkor .lioQY alt ill fajlodesSJeI ~It nl&rek'll'tl mnykoooontfaciciots mUlatja.hlJl ha1at1jUlllk elO:re.s kfl'" f fejtem.iltfo:ssal.vagYiJJn1i. Szenior Mester yegiJllila tela tolrldik en &itetkek-tila (slIgarz6 Mrmyel kOrnlveve~ A.A.od:@s: kllfmduloponlj.8.y a sz:ellemViil~got (a 3.eMtelE!s.ladQ (piro5aS. nemcsak an ~eUb. abran a megtes~ewld 1i3lek6.lllf'lCsak m. A lelkek energiastineinf. aida!) amll a cetl'al. hullamh.('!zl <Ii kepessegUnkel.lftszecsMkwmeget sugarQUIDc kit arne. ~tl Also Feh~ (viragos. hogy ha .egyseg ool~Eg&ol er. az adetl l else ~intrOl a miisodikra.l\sss. Ha a szin sun'l-sege a bf:i.segE! me!Jle.gb61. i'!o!3ya fejlefiebb lelkek gyorsabbal'l mozgo ~iar. s.oi'lyabb hullam'hosszusi!'igusiilrga es fehtir r'iiil'lyeklf olyan lelk:ek bocsa1jak ki.saWll.jt:iW!nkat.y rnl!:yen ll'1e:rI~~f1 vagj/uiflJ!. i?er.zinQek.e jUl'Ottam. Az elso . ihia_nem bizonyos kerdeseklie adotl. ItikOOb srirgas amyal'al:ek) ~t~ml'.r:ghi!u mewivel.eseleimb5l megial'llull:am.elmuft elerei sikereinek Si tt5rteflate.Ietke:z.B lale~ mar eJert \ilgy b!zcnyos .lIriijiir. liI~ali1Y sa~aa.onl6ugot.z. A h6merseklet hat a fenyihullamof«"a. ame1l1'ak.afilelyek a tooisszintt'r i9azolj~k.~ezdil. es e!IY'~ket kek :aJorad. a j. Mg.csonyabtl KQooell'1'1:rac. Az.ben vissza.lr!IIIIrn~ benrm reh~ rl. sargawl vagy kekkel elegyedrnek. a.etoforol.az. de lalafl valamnYGri kapcsolalban ailinatna~ ail el'eki!oonOOgfffi-5e£1seg l'Ilagy 9ne. A 1a:nula.[1O<sE!fll'lagryobb tavolsi.

cs-oparto'k hawrain t(J1is kommUl"likaljanak . hog)" tiMsadaJ.Elilet. egyosztatyo. 00()_SllHd\iaJ ka.'akai al. tef.1l'1goot. a sze-II'emlli1i\:gegy 'ha!aImas Tsko~ 'ernleke:ztet amely.ehu:QyelEk az eMlmel'let'elt.pc-s.si mCflszer a r. az emJperek oslZrnlyom tiil. Ihe<gy egy adoU 'tam.aki1l61 at' embenrtk Jelkei k&letkez!'Ie!k. 'tdeaz egye.egeznek.opomln be~iil 'e!Q[yes leJloilekgyors-aJ:llli!ln. ell. &"8 rendiSl€Wa rnegrlJilagosodbt v-egsO somT1 a lelkek t6keJetesedeselS0e9j~ e!{l.ooll Ie:ledrenek So~]!.pszlnllSl egyre jobb!Jn megmuitatkQzl'lak a Jelkek speciaJl:s kepessegei (gyogVfteis.a • Uj 1:mnogattJesopart m~alakulMa ulan nemioor(llooloek be uj tagok .ac. 'l8IeketM a 4. ~pftenek r.anytlriiletes.tt to.egezl'li. szeUemvllagra alkalmaznJ! A ~elkek h!dasszlrUjeben tavo kQJol'lbdgeke'~ jelz6.as :kornpetens az oss. Gyak. masoolagos.U.lit alapjan On most talal1l azl gondolhatja.g!!' eroo. el:'lefgiBival. a kogn·· 'IIV Iiilepessegeikiben. mil'ltegl' tatsadaJmi struk~Cira. gondel'at. csopoi'tb.iesitd:kepes!i'8ge mar teUes merrekoon elerte a 3.3. es rangtelm: Lelejef1l 0'1110.or!aij okai valtrna:](teMt armak.~las~s.l1itas. szintet.zvetl'el'lO'1 egyma.az" elsadleges es.s.gre9'~ci6 (el'll. sreretn~m Ossl.a soriIt ke!ilmk fel <:11']1'.luMkLll ~erem~es rela.s n§ko~aJel1dszer is glitilita a kUloflOOIO Kalil diakdk fejloneset.li!lag!.Chiaba.edjOk OJ tal'llJliisi tol.ett onfepesno fofyamatQkrol bes~rnek. tlJd!isszintj\ellek mL'!g~e!ehJ~nIl.s !elkek kepes&k ~ hog}'. m he.porto'k eilli.:Aalha. as 2. mer.zes tan1W'g}/lbal'l.!l"Iciaj. feje. nosy az emooriseg.. Az alaCSOilyabb s:ztl'ltQ lelke!k. mig .¥e~bel'l ha5J. fej~Bltse9i ·szi!1l~et. az e~d)etl (lso. hcgy e':rmek az ell!ernke-roje az 'igaz.oja.. ~at hQSzf. de erek' nem valnak 'E!~egyma.onban nem lef1e1 [I. Ha a s~ell&lI'!vilagbian . bar Iehi't. ~es(ibb vis.t m. a relkeknek lkeves es. .Llot1ot vagy ltlbb masod~aQlO:s. Ii f. hog'll ilfoallalha!l5ak ill nek!ik rnegfefelo lielyel. prettln .gok 'IamJllIsi s.ebessege k(llo!'!oozQ. 1-1091a szeltemviragban is alkarmazhato ez a 'liUdast fejieUsegi sZ!int&. !! j m~r iii III a~ .A 3.-egtml hatliunk. .s.t 0. lelkek lejl3dese'IJEiI cs6kken. a Teremro Iislel'ft.'. a'iacsony "r.' !ria a ISlek aiert'le a nov1cius allapoto'l. ak~Qr mindez. aIloltamiir Ilelke'" f.g6rjaba esne.k. .goz'6dnak. h09yk~IQ.s\ igaz.zmoJlog'iaja. hOQ¥a le1ki ereltseg iUdoU aJlapoW.t tal'iuirok (\!'ez:e1iik) gen.stoJ II{urtcso.elye volnaa tan!Jlasra. hog)! megSiZenv.lgy nafassal voH Pl61il'lMHa.yasos 8z. mar ttlbb lehetoseg:e nyi1ik <Ii c::soporlonklvUli levekiflysegekFe.szatarne!k H IJInilJerzalisfe.1ltam elkertllni. Hill ugy rb~lik me~.esenek os:zWIlyozasa saran megJl~ab.j csoporlba. m~ook.a ttmllrtikb61 ~. oSzjnte es sleretet~el afhatolt allapotbajul el. A gO~Ogolt! 'U~PI et-ai!ek.dattan az ~j keresztlliny teologia. es es egl{E®fll'nek \ii3I~. (lSClptlrl o~e.l'lYok fQlyamatosanteNezatl es fel'ldez.m. szlnte:n "tovabbli t~[JuI6i alcsoporilokra bornolhatnail. A lelekfejfod:.erreoom. E feje.l:onak -tartjak majd . alliit idaig ~ 'Ielek.giszil'llen aJl6lalkek. A sUl1[eml k~S(lipoookban . Bar:a cSrilpo:rIok me.elkN·9I"1d5 e. amelyeket egyenrangu liirsak es tanamk: be-folyasO'JnSk. Af51di liiii'sadat- .Jlo nem egyi'ormarn i1at~kony .z<ihos. a kifeie~l§si l'/a51segukhf'in.u em'boenT tarsadalml MereleiktOl fOg. eretre'fl. Egy fLir1:es.ok alaten at egy k. Ido.(1bb ese. FOl:ltos. h~t1et. • A SiZ-elmm'i vezel6knek -OJ.akfnek !'1:ei[')pla1onikusko.e:ro madsz~r.s:mak ana.Ililkacs~ortot alootna.okbiln vegyene'k reszt.' A lelkekel: minden jel szsrint m6ch3zereserl va!ogatja:k oss.A nlaQi1S 'realeUse.emelyekroll 11 l'egmkabb eseioon mom::ihaoo csru< el.a(.a.~ml.Ikootas stb~.em' c-.ai tartozo) l~lkeknel reSlleleiebbei1l mrgtValom e lelekosOIportok: miilkodeset De mieJ5tt to'\I.ba1li egy fel'lysi!lint'ek $Zerlnll sz:e.1so re'lekhez. A leJekfej~~Udgi s211ntje: z~rlnfj .umllt a lelkek a gyerrekkOl1tJI Ii 'relfiOUkorig sml'llool'al1 MaJilIku1ifnllwriID. m~boc:sa16. inI0!!1'Yi!ll1siik.era'Ciol!l: (llQymast IkOlIet. be:rol.aJgyako. A ~egf a lo'ezel6 relldszerint tovmbra is felOmrei rajlJk.cOO'.e1'9: a saj\?li:reiild5~ riJkelllil1egalkUljak. tamoga:tnak.ola~bm m.ufenyazol"los fonasbol sWmallk.laki~la_k kl..mUi bel1isooegiS-S visz.OS mr'lOSc:poh'li]Mak tagjaib61 a.porton bela!' A i::!lIaportta. A r~j.y "fLlgg:e~lelltal'llulmal'lyo:k:al " f'o1y1.lassabban rnalad'na)k:..abbmennenk. hogy a ~eglrn!ssllios ternpeU'lak az erkOv.ejlatlsegu lelkekkel d'o~02!11ak egyiitti. e!kli!1inites) l'ete:ztk. hogy UI~anezek ~~' a!a. atml magillsahb s:zintO munkat v.hO frekW. nem mas.onv sohasem swnik megl. Ugyanakhlir az l. Mime. A l-egmagas1Ibb tBi'ly iii tranSzflencjentilis IEgy.megvwenek. 'e.vabbra is a filrtcsopo!1jukban maradl1f11k. l10gy a smlfsm\lilaQl. iil. de a re!i!ds~erbel1 <i!s:li vevo meS'lerlelkek milldig . rn~r!!li fej100esen rnennek ke~es. . ~:a. .l.okr:~kI 'ianpu.ehd~ mind ~ nyugatil'Ui!lt~rakbal1.porl:tagoli ko. liIogy a QSQPorlban I9IsMIlY lelel< 'szfikdgleLe.' p.Jgyanabba a kate:. oo501116an ahho~. Remel'em. A lelkek koootti h1eraJ'chia ~ndOli. m01iv.etben a Iw:da (1. Ei'lJilek megfele100n ellged'ery:t ka.a &!isWadokon keres~tOI rel:&zetl mind a k. at el'llLillkooll. iaza rrU. egy mestertan. mitag vagy Irrtelle!ktll'alisan elitista f@niCfsiZert houaJ( lew. a.s~~iint a telkek a llit ro~oza1aiszetint reli1dezwl'iek hlru.e'k.trv ide-jn. amcri. Ha m~r elerlek a koz.z I!llsodleg~s rQrtfika2 1.el.li:s allapalb611 sok-!1. cs~pal'll egy alapsz:fll'lii rnLlllkamoCeil. amikcr a r~l1<ek e'MI1s~enek. iranyltallM 1l11nketllMlndezt a l'e:lkek saIJemp mei1~smenyaf1ek ne'L!BlIl.amat sarar1 hazoU roSS2' clantesein~.e:zl a Ironoepcl6t.mrndei'llieljesijmenyszmt I.l1f&le szakcooprxt.:B~e iii. es leljes fI'lertekool"l . lfire'lmes.a tmkelt: <I.szamtlisunk mbodl~ IWsziza.ze. abra.zem.JIk~n@ ha:sol'llof.tel~telt1Jlez igmoOdoolil. k~rijl't te'kinte1 r.rnogy afiirdilarsadahnaicban mivis:zol1.cso.es. I«Iral'ltsarn Rikeletes. oi. szint kOvelelmenyeil'llek m~fl!!eld "i .endelkezesere. [oldi.ar~o2'11'llllrtese\i'(jI.t. Igy 11: ::I.J~atra.esgel kapcoo~alban oem gyOmm elegge s IwtgsU1VOZini a l~ek(l:!loiPQrtokl'o!i1tossagat A 9.es a vagvalkban megievo 1'13OOil- mar 16~ok II' a1apj1in. A lelkeketleijt!os m~rlekbel':l integridjoli a. mjala.sopcr1 Slam.&. tokl5:n gyekran 1t!w01n. . ~s . A oon rengel~gl ~MtyteFem ta:lali'latW.getren~1alilrlcsoporiok nem kevemdnek k1(l.

sok Idelen is. a'kii~ a legfo.l~Ie:tbe-n.5:oo~ lany fig.1Jo!tlt IEnnek '~redmen~ktppe!l €lQV€SembereJ<ne:k t51ID OO1. A leJek liUGlalf S:i!lnqe b~nyos ..a m~ ififllga8abbsrurrtu ve~tak'. h09lY ~reJ tutjjun!k n5'ftf a relada.nl..ye~ ~t. nevelkogt Nekik ~.@egy 1~sh~1km jelef!le~ela. MiQQY ~n l.elMl.k.sBget is.lt"l. se_grtsl1E:k.'O. .aPs iral'livltiH"'.wpOfltfjiin<ik egyJk lagJn !iI(lndOI.t A!14k gyakran alk:aJmazflak Vl!li1!m]~iI medltaeros tedhl'lrkRt.f va:laiki ijmikll«l~ik va'9Y medltAl.ertelembe~ J~ll)i ¥e'Zel. Irninket kO'Jillvevo s2ieliemf ~!\i5ket !5dfllu.ua s~9 !thatl.Ei!.~~ oo~aml.. es J~y segrtik a!Z el6ket (ef!'1loer.e:jen. swklam lII'l(mdant I10gry a i'Jmt< ijlegrl'!~es~ sokio'al fuotosillti:l alit ~~!ll.adil..ell£ilmhe~ kap" CSQI.jhagyomah"lY I~ijan terjed)(j m1to~o.saliiid llfiIinden tagjal"la.a!ii3[Jij'io. l'aahfrvtiik.'.Meg sonasem dolgoz~iilm o:lyal'l ~U1y.tapasztar~tukkal abibailoogilItll8k benn(liillolet.j~ . ·ho~r" enyh~ts.ol. az ~yesml Allame-k Mt :s!Ze~. is~:eni se. 'lI..ta. de meg Is fedd..kj I. Po.lkit1!e}t. Ter~pja:s mUI"lk.~r l'Iemt(lJnk e1em~erkent ·~()ndol~oonl. Gyajmmkli'd!JJ1 !lID. k hog~ ~egrtsegel l"Iyujtsak k~snseimnek a 'llez..e'k go:nrcljainKat es -kr.1 az em~k m~t. l!ika vemHiiket Ez·e~a l'Ie'il'e~9Ya1m:rta esy ·er6z.lndaS:l.ec!eI1met nyUjIDt1aka lFI"Iin.zok. Jmgy azaIany letJire mege!i1:i a ~~te. amilm1' nag1fOlii! megrerlflUitem.~b:OOf!l.el'l'1e:kgQnciola.e- ero ~iS:'j~'kis ~~het ~nak a~I1¥(lt~.enior.ye$ ist9I'lsi..Jg<li1li . Ez ~ smmJilyes or ma9rved~ az egye~t a rak![lrd51'1 oontbt6 1 8~ ill I!'l~~gi' e:rokl61. Erek :az i~~enek mar n~rn aJltak oIY:<l11Q~!l1 al emb~J'eikk ~ as QI.ten~a.den. ~y 5000 evvel 8Z. A \I'.aI~di es ill szemel.or.rmagyIAbcil a mi fI:iJ~etlsegi s:zil!1tllr'lK6n .trel!..z:ynltOrz!ek szi!. Egyes "fezetBl<.oml Em[~k5>].i>miooriiiljarol ~s~~I. Ott mt ez ~s~~alom lej. a.!Ii hagY0!TIllF'!Y meg naplamk kuUilr. merlll!IDl~u~lM<.:al es a . spi:riLut'iDs~rf!. H1lt i~.stoooban.y9lnyltjt:ott ~.ernber.ok temJ1les:zetesen ~ jobbm ism~.. lI'ejon IIMook-e·v. a¥J'kQr alt~ban Mm a veZllit 'll\e:zetoik-e:t.t6 vagy ~Y$m~Ji! ·ciBlk.gek.entl.or!. :megleg.'. ha m~ter vezet~Jm5' iiial'li Sl. mialaU mi a FOld6n vagyunil. men ~&M val!ailnak ce1jain'k ~leH:lsiben. v~eta'k. i. AI sz..bat i'I~pn6zrsWnIiszt.rth[}z. OOtemek a sz_:.keptel'enek meflt1evlWli kJej. rrniko.alil<i( \/cagy eF1i~-. It:umem a ~I~tarsara vagy a c.erntflllDlII.lirAkr:s talathatOk.6 me::grruLta.ya. hogy ail fiIIlber oolso. i~lensege. hogy eQyl'k-:rl~sik~ :rnagb:Jnkefli<ik 1l~1t.Ezeknek iii \!IeZ~l'6kl:le:krtl$. etl~s~&'! odt'ifg. V11a<gs.z aJany egy ~evel has:lnal a: 'l/E!.ibafl. Vlfti6:ikbillfl es.eflylal'lllJkl.sz~.<Ill d!l~tos~i'iIY IOO.melybe!'H~lo em'be~ek szinten abban hisHl!e'k.erepetnek.1el von ·mnarata l. S.. gya'kiDrilo tanar is ta:M. liy&n leserelIDen .sern 21 QiljW9k· r..!zf6kat.rato gond'olata mecssmaz Cisidokbe llyUl1k visS2\9i. hogy eQyaltal:an almod(Jz.I00n a WO.nap.elret <l!v. Vel.itom. maraz e]sD oopcn rnEiI~ Ee~m vk£lt az Isko~.arnit 01"eflGal1akr.u~arskel'lltis wliJ. Ime9Je!hanik. is'lNIs~efa re!i!ve. A ~:h~I!'IYl.(l:I'Jeppon~iiba. hogly mern'IB 1.liil:nm hi]. E nellemi tan!rok megiSimefEseve.hogY eQli! Istent61 kJJI1l!'l'bOzo. bKlarr ~rMij ~I me- tOiere. !h09Y . 91 . Kesob'b. A . Km piMctat rs tudok fl"!oMa:J'li (. h~a1aB()S iiStenseg€k kertiltek ~ oMfami 'I.<lob szemelyjs~9~ Oir'!'.its~M~l. altalaban esy vagy kel uI. ~Q'k.BleIro:sGpQ.: IQih~!nek.rml1ek.sunk \l'alcjaban gondo~lrodo veze. 1 A2t hls:zsm" mrmfig is· s~~~se9Llflk volt ·clj!ail em~l'Sze~~ figura!<ta.t:la.tQlijk. mlk6:men3Z 1t!1e:~(J~jatjru-Jlik.aJ'l n~gyoo po-n1:osantisztDnf ~efJ!AmikQr v~laJt:i mO!t(tsult ~udati!illapDtb[ln a $!re11f. -Kormyen lentei~.eltimegneiJezesafe.ii!i:.IEizetll~t5k Vl5S2!!!.lekkel dotgozrrak a sleiJemlJilagban.ye~. :ami!ror @I~s:z.H helyezkOOneK el.eg.iooes v~akarregies.zakame.a. tor~~ A neJem ekiUi emoorrel fl:lglaflroz:e antrn~ol6giai tan utm ~i"!y.mrujk! V.ti .z c~porl: re.y~or fale!met is kelletl'ek oennuk.ok ~ val6Silinli~iitik.eri:ek 'U}s.(lc:!i!f.u1 r:eoo~jl)O. Ogy lleiJ~:zikoket.os~ag:anak.erOJ.Jllkbiilri.3klk.talnk.to!lklfill sZ~F.izbclep.. mini g.!.a hruti'!adik ~eJllefy oiII~iiba!'! ill IEirny vooeirnezo I<Iez:tto. haogy 13.iilta~a~1'!1 egy e:ge~.. kj'ill!nSl'lErnir'I~hlI ~frronseges.revaznek .es a ralklk gOi'lldivJs:flijjel<ie~t lwtjak o~~l e szam.1baJiltQ-m". i~iot:iban .t oem mertem Meg~erd~i a 1<:i!llit6enimt.-Orl.mok.s~ellemi VH.ffird~selrnre.es \I''OOeremmegeros.I~k ~~M f1aog$Q~ vruilna'k jeren a~iPnD. .cionafo sulf. taso'k (S.'hoz. :aJmarklb~nAumak.am~giYik IegFO<i'.. es swksagesetafl ~m.f1lk e:l.rerte~ k!lll~!.es.a5. es krr~i5!hel:ytemldJer'l. egy A Id. hogy nmmtaris mlnri1a. liI'II4rosalla.e-TIl1.6kCll. miri'l~El. Me'lletiunk a:11!"I~ka RiJ1E!gpr~ban:a!:il. A poljr'!e~iaiak ugy his. k~€'JaMv Kwe· I~be lre. okta. Mt az:6t~.e(gollCfola. saiall ~Iku!"lk: mi~!1letet Vm'etijil'lkl!§10nk a~d.'i!'.e~ti: komplex.lOOsabbllaaatanakattl:artolli'l.ta<lk let:'e.:k . ele:t folymn. ~mikO( ~.p'tllek llSIt~1:a$~bi.lnkm megi~~melyes. ooU~asq~.em@Iy.nikai~mes2ietikiultur. ~Q.grts€.tilfeOO.bariif:om lSZQ ~elentes't monb. akik v.soi{ $s. Aumakua ill hai:wall !£Imberek :sz.. aklk meg soha~em lde:zt6k meg a lIezemlket.'· n A megs. IEza Slejlf'h~~ rel~r~tel]:5eg ill c. hogya.mm.em!§lyl.lfl az eieh3ben miotl iMI1I!~ria vezeoojet f9y Ieiell: . hQ9Ymlel1 \WI wm~:a \I'e~.5e.eutGlnk..sl adjall'lak ~ s~Uem''!I'Uagb6l.~rict. sz.megrvi9~s~jafl_ min:ket Emt&s:::em ·e~k ooalal'1Yo:m Il!ilim.l:oorabllr1.1:!!m&jy~s~eH . Ezkrt mind l1>ag~otJb tewt IOv.gll ebbli.Illdlasoli: l!.e't5jflki~1I1 lker€!szHil f\lagvobJl:! figyelmet s1enltelunk ai':.i.E tanft6 eJIi1i!as~k a tas nacsaikk.a 'Il'<ll'1l"e.I u!{j SgyeiCIt Affle~ika Bsl.al'll~tj8k.vagy 'litiban Istar'lOlfllO'tK '!it vez~t~se aI~.al.'dlna~. hOgi¥ me legyek egy~dQI.a lisze.l 6rzii<:Ulg~ lkerlt s?~!gall~ .'tren aI!i!k jEi!l~n'letet. iii F()tdon~s.Jl!cnti.ne' lett 'IIolna S:Zlilm~~ 'lfeZ~tOjll!.0.he~1 iii hOUi~ f~n:. A ~elloisket ITgyelo. tr6l j'e1e1110l:sten alla.lesooen seQ iiettekOseinket. m~g mi:emu meg1aitl':la vag'll meghaliaJ'l' a hangja. fIlil1l pelda.ffiJe 1Ejletl.!kkeIMi Ir&lOOU ijlffilkel~k (agy gondajjaie. A bara~e:1nl!.0sligural. vagy .iioomsmriii'lll'liilij"qdi\g meg kBi'00291l klienselmei.ook fle\tlemlt entitiisQ.gi~jabal'li s2em~l.imua. ~l§~eseR !raI.gfls. !'noel{ osefk jsl~nekke ha. A vl!lre'lo ~rsittse:ge ped'ig megnat. allal v.egy ma.o:l).agy hail fonnajabanJ. ~og¥.IIlDh51f'l6sen.

hogy segrtsegilnkre J [lek a slam1alan eleLOnk elOH. . nagy ereju rel~ek I1rnt~ttek sdt a mrtenei'mi mull· ban. Anilloll mOl1dom ezt. ait61 Kigg:oon. mint a kezdok.'II'e-trell fele:l5sseggel er· tijnk.nk 'l.ttek.c1!i~f hOQY rerfinak ferfi.so1ja.. Amikor a ler.€lse e46tt elkezd&dik.1I.lmtoril..ez. nemi It'Dva.Hisi l'I1Ieggy5zodes!lk wkffilesege1:ol ti hilJJ'k me[ysegetd! mSgetfel'll1J so~ erzlk UQY. kO. Gya:Jqaf'll k!§rd&li'k ~il!em: iii ta 1'1 min kelt.s:zo.epes. hogy a s. ...wel'lye50lrtl an a tf)mjan. am 'li'tZet'olnkat smf1i~y.af. de mCl5.Ziust Amikor meg:iWrte'k. reil1dfSiZere. a j j 1. nern ~atQmk'O'I.. v. mas. fSk.patikiJs V82:eteik.ellem\l!lliiighall IIItilllawiilasztas folyalllata. \lannak \le2. arne!yet e pr6fetakelilt megtesIHUlI.yaz. . A l6gfobb Istei'lt nenlil elkep~rni.llosforUQsS1'lgli spffil:uaJis hatasiil. Ii!. nOJ'lek mal vezeto~ rf!T1llte.l!a:JasZ'lJak kid va.e. abbarl!. N.onek egvfc:mnan idk a tamkl k.pzes. ktk slinQ embert rajrolf Ie.es:etek WbbsegelMi'I ~emilyes \lezelcnk !Ji&ell aI8g~· a tulajdonlu!lppen jOllal a negyedik szinl elei. .a li'il:ek terernieselinek.lld!ltunk:ka:i. Ilogya ~etj)jjlk felVe'lt ne:mMiez 5'k 'oormeszete-s moo@!"i viswnYl. iOlkrhalalko!t'elf slmel'lytfiit it'. as. hogy akmbe-Il latfa .wrlily.y Ik()zvet~ !ellOl is kapcsoJatba l€ipffll 'Vah!. nog.Ie:t~e:rele~n ..g az ad'oU hltFi1~ megfe'Jelei fOiTl'uiool'il jere-flIMi:< meg.enre:ndsz:er SleI~i"It jeJEilik ki a 1Ieze15inkel. a fel.PQlibanaz !:lmberek sohasem vadDljoilk Isignt az lMetClks:zBIlef1.e-reazteny tsalad'tagjiil. $j nitla AIe)!jS.J9at.s. az emberek .ak . Minden vemt6 telje$ odaadassal·forOlI. hog~ 9gyeni probl~[miikka~ zavarja£t $Oksz:or mCl'1djak az emoo.ek 'IIezet6v6 hi!p eto" 'LIgye S:liiiIll1lOS t~lekkel.kortaroS CSQport" tagja:inak nyujl.pmtetaX. akiknek BiZ 91Ozo eleleikbanktllOnosen sol< kmos jSll!!l1Ilwm'isllkkil sikerjjll megszabadlllniuK.zeli\rllne [tl!al:ett 31~apcth!a kerUllll. akik fiataJlalbb V&zet(lk~t fel'UlJy\eI5 in. van-s [nkabb S20k'~em.alom hOgryail·ts mOk&Uk avezet. hogiy a 8z~llelJ1li.isl. A "".Ietlebb le!kek k:evesebb sl!g~tsiget. alal1 as utai'll rank varo megJ'll'Ob1ill:atasokbal'l .efegg:e.estllnak a 1i1l1itis jQ'lekony hatasab6ll. A Ijlek er&ltsSge liermesz__. kapillak.sremetyesek. so. l1a50nl'6 viseJked~i mln1avaJ rnnd91lkei:(J lelkek vezet5fnek J&l6lik k'.v<ilakHdl segrrseget kirr. Nagy(lI1t 'iirrdekel..f'I a szal· lemi 'IIazeronkre.y~·.gy ~k ugy WleLlanmrllell O'SZljitlkki rank? Eirm neMz \1'''1\3..1' k)lsebbrtenllprobiilmim e nagy pr6felalmal!! a kJ3vet5iJ(te gyakorolt.Je. nella Ak1t). nUszerii'llt a lalel< val6jiiban ketnemu.l9'alna:k !<&tunk !stan t@z6tt k5z(u l'1ei'1anyan magllllk is.I'ellll5l<let1lt . hogy a junior es a s::!:eniar vezel6.es egyseglBl alkotnl1ll mamd'ancrd leh9k6nt!.rli. a rab~ott 1ID'1wl6fl~" de a 1anfhlisi moof .. 'Enllberok mlll16i r-esz. aki egy tenykij!ben alit Ala:ny. s elme.WfI..etOk fo1yamatosflI'I segilik lal'lul6i1<at a FOIdon. a~rfIIleMk Is ~egven az. M iridin embm lenyl1ek van etly S!'e7 n10r vagy agy Mag'ftsabb rafl90 mesWJ wzeWje. Ezeket az lem.- en tol Krse~ 'ot LijtOnk SQran snk:afliwllJn'k ezen 'F~IU1 gy uJabb.rnedodet~alli1segQl1k 1:erMt.ittal~b:ai1 art mOr:ldijilk.mim ahogy mil'ildig isludlltk-. E "tudes tallal'Ok a fOld'i elll!zredek.5ke. hogy Meleforduijalflak. "nagy eietOl'lk snmn mijyen nag.fejelm1ben .aki csak afra !far.lU!Oill'l ne. ~z sok emben: rnegak. is oem . .amiahimmacsZ'tlil az all[~st.. aJtahlbal"l a narm . U'gy tahl~am.es vez.e1Jecel1.vajltsilliban 'Elzer! szerepelrilekil .seg:ei1 BeFolya.I'. hogy OJ sz.szoll1L Og¥ tOnik.rEil !. kO'li~UI"eict hallottoam: .ag. Eflfliektalfu'! az az aka. Ha. a net6seg Ioodveert junior v.seite.Il. egy hilJhhi k.ikonnye'bb ert~ pa1llaro suI!.tott vezetokent.. is.peoU f.jket.et falihal:6an asMjjnt ralflgsoJorjak. akik veQY'SS nemOek. Egy klie:mremtOl egyszer iii. Fold nagy vil'a:g. ho!. eset ID!'. beQsz.adtlvoz. s flam Istell.. ValOfl mlnden \i'etltt. Hrszek abbatn. hogy arokm a fiatalabb v~elckel.. E di~ktamimkat 1!.m~r es s:ze eik I<QJo!ilb6z6ek lehretne5t Egy...y-fem vag¥ fl5i fellegil tamicsra. hogy van egy 0$100 nekiik 82016ljIalaki:. Hogya'Z egyilnl'agiY a. A 1n.-e ell: i!!I.akik egyk<lr a Ftlrddlil !Hek.tQU kilpesseg es iii ka.il~agban mtkent riigg6ssu a fejletl'eool::lb lelkek segj~boe~ :ItIUlI6I. am ill IlJJlelfogla'lt ahhoz. Amn a. !mg.anak tanaesokat Ugylliinik. hataroua me:g a V&zetO segrto jeleril&tenek QlyakOJ~s." MiMebb51 ana k6velketletek.5'k sam .dlk szil'll berejelise slott kezdhe1ik meg tevekeny~i.A ve~etam.zellemvilagb'an 'I.oda·vissza viIlroga1F:t a nemet.3!l': isOOl'li szll1tre emetked"le!k.my .etOK.meg. hog. h{lgy egyeni tal'lM~i ImOOs. nagyol"1 valla. hogy ok til'tomak I!\d2. .KllslI1seim . h:ogy mell'atlaook az r. milsik nem m: adoU esetben tlate'kollyabb lenne.ismeroo emilts 00.:.<1 kep:re!S mint ami~Jl m el~5 fejfioeliben amuten Kal'l!l is...el:eseofolitos taktor.st l'lyi1jtamlk nekik.. Ezert ugy Iilisz-em.nogy -a. prllana'la.k taJrl~asi felad2Jtafia m§t€(WJzetok hatarouak .<£eroknek ne:V!!il. ~s megis. kill 00190211la1 '93 ek5ide:m~.W mar &sidok 6'Ia megs:rokia'k a fliirO vagy a I''1oiklrltiM. mig masok inkabb csak s>i:amon kerik a kiti:izoU felacJatok terjesitesetl es keves nyilt I:liztahi.sos: ernbere-k ve~MGi mlndf. hogy Il!itezik egy' legfelsiibb Ist."". ~ud'alliUa.e~d!ail.Qlffi~8vel.ysz~kse"g ul'ftk VB.A fe]lettJlegl sZ'lnt meJlelt i3:Z e~lyefl kMins1igLEmak intenilitas1l. Vagyis .'inyilo tes1Ulelhe tomor:Cilrrek tl'<lisonJloana k. kepes:s-egr a \fezet5re b~l:Qtttanulotisoport Itts:zaman A koO~telb:W~selbe!1 {IQ!l tapas:z:talt l'lek: Ibes~el f!ekem elTiill. kl.esaDeru forduJataiMl Hipnm:1sbM a:z . az: emberek aszr\lt1k me'yen tudf. llIlekkom sikenel t1lJ~r'1ak PQziliv 'IIallcz:fuckat Am mivel e pm~ sza_mara . hagy 01. s.e'~5i szerepre lelke!!: a fiiir55koz~halL0Id6 slirnl koz.i[i~an eg)' kisrtn.ra!il mi rldiQ vS«Onk l'I'Iaradnak. p(lnt&san meghatarowlt elvek szeririt t'ij~lk.Jl1'IOkhoz:. 8leftek kOztJtl a . lFIormal Alrllpottall ellelill:elben .t mar 1Wz'I.iiJZ. $it emben ag:y.llook.egy IfJUegte!en. A fejlOdes alansonyabb snnfein a F5ld~n el6 bamtalknak ~gIllene'k. Lattam atels\i'f.en.zhii< es problemamegoldo leehn ik_sJk szerv.KOnnyebb olyas.majd'fajlettG-bb letkeJk eseoolnek b~mu!:ataslWal ifIwztr.afm raebresite. Va.tartozast matI'.unkkal ponlo!iiall elludulilk ke~elni.od lagos ¥eZe'lOt l.~tel1ne'J val6 k'Ozvitten JmpcsclEllfa.IIC}Uam peidalll.ia 11. hogy rajzoJj! Ie 6t Ell !'.

alilirnyom to!J~bb. R~i"regi fet..tir:ltfe~leU~ to- Dr.~iOjaban.eJlil2:.b- A I!iOve. is ~ohasern hagYr:lak mrnket Qserbel1. sajat Ihlbalkat e!lki~fli.t~ terrnes.I'ilagi'll~t$l!mu cs{)poorl: megleoh~t5sell na~yr~J!.M.n·ekc[6kbal'll tf(lrrWkben)ig9f11 sen vennak. Ana tanr~ lott. EI'&ziir l~mpa llllelyMk.'II'al ~fldelkez.fiI€i01 S<l!erellllsnek t~rJes Gdiiladassal ta"1itanL .enek vag~!l1!1k.s.t.dkllgoll'lLa. nmiP. ho9(11l1oz. ember \iO~.da. EboBin a.or a rOl'l'lai!!lk eIrQgla~t:iik iii.oopor1Dkbal!1 segitsegelblS kaprnOlk.n mif'lldig ooJHjnt Owe. es it '!lIlhalsroltSi~g kBve1kezreoon..a is 'rQrlmjO.. e~ kepes 'voU aru"Qi is. ami trU a 6.m~haf'l me.ga. Tov. E5~ . s.~j meg re:ndszeresen Ies:z(J~eljk a MlJezi)( oket k: OlyaL IllasaL Megje~ Dr.eg~d dolgo!Zik m. amj magasahb rend~.sQ~a . Knobb.lek.mert milld'nyilJiJ1ti"rdIl1k.lZ.el i. A.Qbalja ~ba~f m iI"Iek-em. m1ntlm:li~ IDr. olt beltl:rill'(.i5 S2I'. egyelmn emb~r" i!lIWkedv6issn vlselked'e'tt wle. oe. m<Miko~ pet:Pig esupl3.ek? A.lt dO. Alal'lyom fgencsa:k mig \lo.zln!:e ra'biSzol9~roon. aldtor az osz@!r' lels.tkoe~6~settJ.lany. al~ilUY eQlyenelkk1Fll'lt ~e:ilB~ min'ket.at. NI. nelnez' El~!~ral.nfDr ¥meta.:6d'cSmrekoet ha~£'n1'irf)ak.alakiMI vluet6! VegyOnlt -&g'!l tr. A neve OWa.glatta.g.Ielkek l~eniliiak Ill.sw va~ megszeF@u~. s. gel ro a fejlen ¥0get. m~h~O~OOIilkffiIe- tudas't.t .1:s·rl'1li!sLa!rlilfuii rfI..e..giil6tanvt.: A~rt. <!!'I'I(.: Azek~. mi a. Nem prOi)alja oje~5vel" megrrHilwlru tilkst.i'&zet6Je jelenlegl in~arr!ai:lr~jat.:ilefa'lles l\or1ibi'ilfi Ilalt meg. es persze a vel.pikus ¥ezet.[I tarn~rsi9hru ~zllk~es szama mar lill. hogy I:iImtk magambal'l. es rnadSl)'lr)e~ OIZ{lta. a ve~et6. I:h:. m 1D.l_r!'li hogy lIru!. Ilogy mil¥l9n tipus. he s. a.N.epestri. !>ef!jileni.~ egh3'l~s.~ Megbrrlffimaik ve:le. Owa eI6sz0fido!ii!!amrt. hogy mll'ldill'ilk~ az 5 m6ds. .: Nem ll!l1l!1enek tamrok.sz.t mondll:arn. ~J)P Gsa~ amll az [doFt!.nagy lIIliBl"lleSl v.0'\. Szamos otyan e'Jete r.a.&ter 1ao~mak Po. a vez:eook i'rl. {g(lrldolkooa~ Mlk~~: Az.Nm re~ml..Mlaz.abtl r~jloove Ei':il:.fuVl~mar nlllilTiltlemtya. :kij a.s~9rtftget kapott l~t~.em~6k.S~at.mal kato:I'lak meg is . A nagyebb (..3koriot~$.Iel~ek lalaJInaook aJ~S1:lIl'lsrthcn'1'.: ~gen.: Ugy ~!S~k. hO\jy a lobi!) el&t~bell1S'lilglrtQ s::eJ~pet jatszi:J ill m'berok mag~tt va!Qjabafl1 'eg~etle'rfl el'l!llt~Ei tal8lhat6.sm aj.f1I1!viir~a el. k." mtr ludatr&lotOOs i!llapoobt'U1.2oml:l5:s.1. meli m~van ilIlteJE~ige ana.t Ilgy gondolam. auJn.k.hogy 0. Fokjl'El. ve~!ok. ~(JI mely ilia. Crr~N.: O~e.'is1Jl''1~ 61100kb.en .hlldB~al]ar. . Dr.!!) .kor is. .e~Eiszalroll1!. Dr.~Aho-gV !al:om.nnilyel'll tulajdomagau varlitak ez ilyall IejleU le~ek~ nelll! A.agy romai megt.~NolS.s ak:adt...m. az aura egyre rni!reiObevati~.abrsagot ijnliEon belenk es Dr. boov. maga is sdk mr~eMn tul lfafi !TW. morBlis ertekreooet epil.uW8!t.ez P1&flil ro!!lis. ~briii!'ir'! ieltrlnteltem.u . amilv.zokteik il sz@m.ullijdor:u. amfkortelismei'te 'I. Mar jd6-s. sot. AtItlgy az el6:zll I'eje:zel3. l~lSibbasz!l:ot:ta fajdlEllorn es a meglltMtal~$.l'jalfsal uerzetoikkell.1l'n~lyeket meg~sz? A.lri'lnat1ltla!l'l!J~ resz]ketl1lll<e:d~lt RO. a .to:rol Orl/a. . N~:M:: ~apnak SiBgitseg~t? A.ikbOI1 s~enek e'JeresetJeki. hogy oszoonOz?QJl mi!:ilket b. h@9[l1'a . Sel'ilklltilotl~m ilJilkezrk. .i~sllf!1kek enef9hit s!:Jgaroznak.thl!l5!>1'!. dl!JN'a ~mbetek.UZiilreit N:emsokar:a egy i'll'6:ban kellel.a_fe'adatael'iol'6gl~5eooll.e.~M~~eJ1 szil'lQ enel'Q~atiugaroznak ok magl:.: Il\iem egeSZl. 1109Y f1e'li'~n mfVezle Ow. a (o.an. A. jilideai falllt• . ument v~Qlt.'iig.:zetes.~el OflSlleniomak n-evez.linr ez.. A M:tsi!am rnem s:~rml IDr. rnil'ilt bl~alfrilas ~t.1.. dezl<er'i1 \iiijon lenem~g®NI. a rOSiZ baosi'ff1oo. rr!ir:!l a koru!atlOOl! levo.. N. Ne. NI. 0 'l!iolt at. $O~i!lIl. Brz<!lm~t es mnagab~t()ssagot.tttin.')s w~ torn lIerte a flilital feisz:ot. O. AI.legfonto:sab'b Maj.mell Alar'lyam •. i .eti5g'f. Ill1l1e· Ivekben nemjelam m~ Ow. N.'.om a tudatalaffijab61 srolva t. ~ 5. Em'i!< tanilvllIny.y Ow-a ebben az eletelcien is j~len v<lI1'l?Pillarna~n:yi gO. s~'k. a gltakortotlabbil~l1Iak. Nl.olyafl wlf!.~jieH1~l'paJ d{)lgrn:t1lm. 11la-berntQolFal allai1yom veZ€\t6talol~nt.Hlrte~an ~k9~.ietSi8Qbe9sas e~t.ol.: Mit gorndctl..!'1 alfflell~U Jiz:ikRi k:ape!K!lalboa ke'r(i[t vela.: Natlryoi1 m~IY egyuttre~rwk ~eli elnie benne. nl~ga1t. hQgo/ Ilag¥ hais~am~ Iwkcoopm'l!l)~k~1 ~5dorgozzol'l? A. ha nem a'karl"iafmk.6t. . Dr. dolgok.or!D akoi6 sman V€Szitetreel .t.ore. s. . o~yker a koosm:i!ibarn mulato2!o .ohasem adjak Iel. S"em vft1llottak. a ~~~zotllelkek Dr. Inog.eooi es felkh11to!t a SIE'me ele tm'ulo Mp 1. 't.Es k~segit ll:e~lk?' A. <unelyektJe.. ~gyL':l1'ii ~k mDlik. A. Ih~y rB p~6bidl1iiJkeny~zemi~1'I1 $iljilt a e~ erW~rujjiEit . szrnte:Jacsllll¥<Lt:Jb ro~oza:~O!agia. aki a'kkG~iban meg kislany vol. a.en el6 oregemberrol: .zereUk. Nt ~ MiM: nem? A. Ok aGl:Jtiiln valot.l~· flak fe:gOlde:)1~tmfjll1rkll.gy besmU a falujab. N •• Mis nalloltr.e:lieHe. es mim::lenbel"l megfal. De C51l szerint m!!l'fek aool! a fontoo.. akikMk j09 link \I.l1Inyek s. I!.l~()SS~. am nem lehe!tiil ellidooekeny.vetlentli Is segilse 1l18.urol.egySl~ mint fl(i)tesLver is. es moM]£! Ell.: Ha lehal vaila'ki egy i(ek <l.: Csak.'Olg<ilt.. N.: Ha egy.ihat ezeket n~ cSlinalla. ~lkiiteteretJt tanar lsmel"'le<TlI'1tk.doFlsag:a iii! ve::I!:at&ri. mel1: ·61<.H sem I«!rliJ!~ ~I.z1etekkel st.i rEls.r. Nt~~(Jr Pfr.: A f. amf meg1s kl!~s ber'lnuk? A.l"IIdolkodtis uMn aril!l'IVClm rne. es nagy Ihjg:g~k valamlbe!'l."".

(sz. A Ii~sa.vag(ll'i. mint <Itobbiel<! es ~epeoosl Megjegyze. amilkor meg!S21[Jlt'e? .l'agyO:k..'~. Ha. HOSSlU haj.a nem akar!a volna.. e a: 'brl.tom.szrt.£l. Nem ileU p~~d:€i..} TlUdtamJ Eri¥.sadarlal~oo megJ.mos'l mar rudomf . resZlbel11 salt.l:Z. a:z I:ehet <liZ aka.:Aljamr6l~ Owa s' fi. A f.ton vesznek reszt' (peldaiiJl .-e \ialaf:Ja is a vezet51D'lke'l'7 Solk~.~ Igoo ig6'Jll {Sir es neve! egyszsro9.juk. rniilYe(n (.a11 Ulrelm'&s houa. milkozbe!'! mindketten a saf.epe 'Ii.0. N. mielolt fo~atrnaIl.erek.. ho~lY megrludtaJ.i.. Ne!hEl tetiel1eiese!:ll M:rad~. resz'l1etele' a nspl feJad!1iI.seges..Brandon? A.a bebis·zirt.ek". k. hogy iii telhe'I.al szolgiiltatl'1lak atra.emebEl ne.: ~geln.'erni va~.I\I""" . mas. hogy in van Q..f'le1 eZJE!lolt lett junior ve.egyilit~ h a IIl'lIlikOdas (pel[J. ugydontOU" eljorl hozmm mint a~am.: Ig:azan s-emlmltsem tudtam C$ak belm erezter'rl valalnnit .y' . .amital<l<. Mind:jgles~ld.or ~.J'a '.rsa to..zeto.. Talilio mar azel~olt valt ke'k szif'!ltli szenlor ve~e1ijve. h'DgI}r ok: is' 9yaJ<orla. ko:!:. L_.. :s.tosen tudlla" ho~W Itlar rnOiSsz·u rdeje bajba:nlt. . 'OgP.kka~16bb penzt k~" miutal1 ha~\li~te ot? .~a sze:repr"io.'Ozo!'lt.yamegi.oriJe" amn't ". " me.eges.L\o.~gy sa~. anilikor dU:r\Ia . Miik nem ei1:ekel'nek: semmire.tl..a\.e15[lev.11~ni.pcsola.okban nem erhel. Ow. Bmndon! Dr... de at il'lRannwodoU vezHt5 nern viLIaS2t.: JUna re-rme Owa? A. owa tOldtbb'rais a ve~e'lGJe marad.s: Az.. hat E!'l fantlszlilmsi. hogy' e~akaJrok.dnyitalmt se.gsimogat. mint az az jzg~t. hogy kl1en. E:s akkor most 118m lttdmltm mirndezl akkor nem jiOUem volna el A.Azma megtudllam. .: lgsn. Brandon? A.:: Es miit gondo~l.sem aszellemvila@l::Ja!n. hamr meglmllj<lm. mert elinek: sorilln tlJdtaw! megUgyelni egys-z!'lmely ket veze.." ru .en ezena neh~' &d:oszakon . .... iro ez.¥ eooteimben enFe semmilyelil biiZ. altol a.otlsag. .'.skolai barB/lja volt A kapott iinform~()!61k ala_pr~nazl mondha1oll1. €!I'2/BS.alkalmauillk.~a ~ellelekrnrs Uit£li egyOtlmdlkOd~set Enneka klie!ilsileka telekM.20(10 9i...aZeTI van m.: .ahog¥: soha. ' . A lellekiiursak: a Rl~l)rn .Il:eselet bemlllatnj..oannyfJ<I teHen.amit Owa.~l1Iiot relU'gye1ete e!a~~.A neve: Quan.lovabbira is f. Dr.em. sirv.. >(ll".sMr rullaJ.er eli'liH=9Yr lngrerih~k€I1Y vagyok vela 0 m~gIs oly.• . Hal" perszG".erezoek.1. mh:§rt jaM el Owa miFil: az.Ya ebben az e~eteben is. Gurviib:bak lesznek .llasemtalflJko2inaik maid affildi eletekb~.y t6bbe so.az. mar a ~6rhazban: N~:IErnli valam~ szo!lwillal'lta b~bajavallkap'D6olatbain." mirnlQda a'idas! Abb1l'n sam vdtam bizlqs.ilban majdnem les2!edUi a f'Otelr6t) Mit gondol.1. v~g(ll aJland6 l1ilun. Ul:olerhe.djak el" hogy en is tuddk valalfli~. V~gyO~ e9ire.r.a. . A vezetak . ez of.k.. HiI1t nsm Eir1i? 6.eiket .y segrtsfilfi.egy t. mint a tia. ooes fsienemJ D[" N. ".elk:ezdodB ti. hogyOwa valoszil1lmeg . m ~""'uknem h a t Oi'L!. bar kOl'lnye:n IEffie'!. kliElrJsem egyi'k e~!Oz6eleteoon sam a von az. a. Off! :kilsli.ttirten.. De. hog.ka]iap· eselst alaku'l ki kO:i. hogy Owt!..lem.nsm avatl'lrozna!k bele eQY· mas dolgaba. amit az any.rterudesel1 e:gy regi.z."" .m. s ha·.@l"it e91Bsllti1eti ki egymast kiit egyuU dolgaz6 ve~eto. pimanatlii~ J'OQIVt\..eriemrT1"e~ sem I:6 a·kll.'t<ilarn~get'l" De: azt kell mo:ndjam.an as oos:ze. bar lel1ets. az ol:yan .ga aura szintJerejutotHel. Illnno2. az .edle1mazo" egyszersmind kuzdeltnes i.8ibbai'lfej!Odne:'kJ de akkOi" faite-hewen a ve~t6iik is ~'ehetsegesebbek. "..gil\ial is :kirnlooo. MrelO:iJi megsmle'llt. ame~!W.ek a szell19m~ tandem. N. hom.IiI"""'''''\O va'la"~~a"'ak ""::.ru1 €9V szenTilT es. ~e-:rt. .embere1< \l'esznek ktirill.:: Mit: Melt meg? A.a.tila:gy mi.: 0. hagy ke'll~e l1e~em egy.emoorek egyre .18" sset Dr.I ) flak.ll.tojene!k a kOlqnbOz6 er. Ez a ~teilas eSii't i. hog..ert ~li:ibb mas GSoportta~ 9gymt .Amikor a. v... Ailogy ram niilz. Ileikek gy.: Milt ~lJdoU rOla. ISiz.. V".. hogy a tapaszmltabb 5wniorvezel!o. hogy a karromball'l tarlsam. FuggeHenUi atl'ol" hogy sz hany ~v. bol'es. majd igenybe.elobbre ju~l'll a munkambaii1l. mint a fer~e. . ulesek tdejel'l 'alal1ynni! nagy er6f. :N...zek:. ~rtioU. 'egy' mester kOt~:5'lt)"hog¥. I.hogy gyQ:2z.l2ilelagban..6klielk~el."".: KirOiI van s:z61 A. nem beszelt ['iek~m emri3L. tanitasi m6ds-zer._ sek egyeb melleU -Iei'ietne'k 'h1iz<lstiJ!rsak is. gondo-skod6.m~8i19!ltam. i5bbvoli ez.U11 'ferje. Alert is tI~M'irlVsI6' e~t !. hQgylill ~me!lyel1 colg.sgyszera sZlarvs.. sem azon kMll. Ha:t IrrOtamf 'fudtam. lobb \l'Oilt" mint ..ehet.$Zaz. Enn. es m6ta sem mtHt el ez 22:.ik .(Kisse megnll'lIglatom.elugyeli at a meste{.gy. EdcUg nsrn ert'liIlte~n ponlQsan.at (is:szefogva ho.. C'r. N.Dl'lcmvelet6.sem a feherb51a sar. hog."'n "'le'I!.3'2el61<: p~rtJah dolgo~l1a:k a f. hogy megsztm~m~ Va:lami M:nt:&iZ!tlkuS811 rcsmer'os es km::ives '!JoU be:nM. :valahogy . e~ekbeln az esetekben ~l'Ikabba" egylkdlk'domillal.atseg:lts.e:llll roga. Nem WI' szokaU!'I1'liele!n~.y eli/alL Dr.i' kAt vmetO Mzblt man..an jO\lO~ haza.:11: Giso szUleskor ... :. hagy a 1I1.. hagll ellsmeresl vivjoll'l ki maganak egy meglehetosen Iov..eloruek mill' sajillt lur~C$oporija ~s :van.. n. E9iY kweli banioom vezet'oi j6 peId.aitalall . ~aradt.illard ll1eg9yO~:odissJ9iI): Ahog:y probalok.i indiangyam'it6 asswrlY Mpaten jek:nik nneg1.eI.'b" .eooliiet lett allert. mil'lt .ep· f.d'itozeke ..)! jl. m~rt sd. haogy mil ts je:lent e:l.t sem ~O\i'ete.ez az al8ifiiY" ha !§Jeteben taJ1ilkozik ill w~.A. [leo most mar mirldel'lt Mek! IDr. 97 .oolk ict6 mJUlv..a): !-1og.·'~. N..d'ot vesz. ~l1ytJgodtabban. nil!.vagyis Brandon .ami meg~vari'la'I. hQgy ~ros marndlhasA. de< rrh!ig mindlig.. . olyarn szerepet.rdja.jlasztoH s:z:er.oWJlt Leliletr hogy a szel1ior vez:.o.<lII""~" . de az.erneteUen bab..eg. A barMom"' jiunioT vezetoje egy kedves. hog.!!'m.kJ men i!l9latotlsag. ".elllle!yzelekbm zajl6 egyiltlmak6dese1:.e.61mWalja aL't az erzel1mi ~liiszegseg:E!t.a.m! Meg c'Silk az. .

sakl:!i!JQykimasstak b@IOIuk . fQgOOirlann"$incs. f(lilonbEi'rI is.el.. Az.eg:ykbron kiivaltek OiKet: iClel. (megint rl!e\i\el. ~ [lr. ~.Ii.o$Zbr. aki a sle'liemvilargibafl mar val6s:iiflUlegl k02.lei!looK \!onmclnak bf'zonyos tDldvaJzi helyekhe. egy kek p'araoarnyeka mogii .8o:kszor ralrtOol]a a s.e:nyeket) es ez rudkiban sltlreplo embereM \I.tet.: Ha G~res1' mar naQ~n be.~og¥ meglkpllm:y-iilse a mlilgleih~osein ULenez e~.r9!renfleilne.i. hogy biZtos ~eglyefl ool'iln~~Ii~y var6b. 'Az a ten¥.e~t indianok in:iwmlidili kii~5U .ogat.egengedik..szamlt.ele:rak feIWberll tlkdJk..ismiiNtek~ lrefal \'~lemJ. hogy kutyakemenyell do.je Gil~s. 66 ne $ajna~Jam.yO"!tt? A.' Aki'kQf ~OJrII a hfviiisO:llfIra. 19:ei'i1MIiIikor medUa~dk E:<s. tit: 6.. ei~zo:r ike:~ ellt.zek. Dr.a~:.. e@solh~ .el ho~m.i~t\. ami:k:or segftenlflk rrekoo? m 19.: Es a\t:ilror.s all<lJrldl6aJ1ll tamfl.meg~ehetOsefi salk 'alFIle:riilka~ SZ3JrrnQI ~~ lW1d~iinl![ez·e~5ro~.I? A.ze~.N ." ~.. eS8lzalmaimOOin.5!1 ha..ats-oUak a: tTi~biljmb. ... nagy .galmiMI arr61.s..i~_iIre lZ€-.: ALI mood)od. ne2r~be[metilyruogassam..ifg hirteJern 'te~i.: Nem. ~el1i!m j. hat a:zt :ahogy .a111 a'm~sre-rlokozat ~Ien~s~he.ko. na .. Aimilolol' a oolg"O. 8Jz.: N(]I. (megJFe~rtillle):'6iles Ciw.:\Ils8mm ~~1~k·ot.mia!att a M~am os.: jelellllt&tet.mea .: Sz.lesuppedsZ·E>QY naMz problemaba. Eboon <I trljrlos~8beil1 ezerl: nem i)s j1i!lenik megdJyaln gya~ram".a.. 99 ..ln mosolyogva): N~m ~giY menifl.e~ta. Megje.u]ior \ile~ooetoL Es oo!d(lg!Ul~ ez~! a l~ciYr'!iMl.: (:!lZUi"H!t tlt~rI) .kii..' .s tannlasi modszlE!Jiei: N. anol a ~md' a .. pi'Ezki!il'n~ ke:zdl.g..v. D.nn.an k~rcam a 1D.. oor m~g:is Ug'Y tLinik. . hogy ciSapdiilkatarift ne~:emi' c. D~. Gi.aU! 'melitQ~tel'j@~.dn..az. ~oilu:1mel.SIegf:l megefilelli[ I)Ii kmonfe~~.\rc:snemberJW7 ft. mint QUalll. hog'll milyen hatasl gyak·oml ra'lil ~cavrsal~ hd~? _ A.an.. es bcimlllk. elzt Inll'uglodl~nm amhillitam: Alt1ltabaifl$i!e'l'et.w pel:d\a. Dr. A rjjl:tY:etlt~seri1re nem ugrilL .a!t~. tszak-Amerika '~rtll:e:ten.a-mrnog.Cs<:ik so!lkal kesOibb . hogy erenyt ~.z.q~V. (sz:omQrka.sok bi(ildfllYQu"l'edmeoym''iJ~ze~n~k.'eljermk.yik:eU:edveled a ieg~ol:lban? CiI'. h~y eze. Gile.k ugy itl~r.ed'z. ID't.ami&.s2itHll~1 6~e.az et:fitelm~t. ~. {Ine'lle~v.an~a.1t: 5mmilira.. itlt {vagyis 8J szel~emvil~ogbaln)". Nit!Itl. hoglyjolr ..ekitbl :d!6~gak.:a.munl QU'.is erLea az . 'de arra I«inyszerft..megte5"le£iiJllese~k !lCirar!l meg..on o. ... de· rnagy. az.gyzes. I"mma te:rve.: Igem. mar hialllJ1.el.:: Nem leheme WladCli rajta.ru is. Dr. hQgy minden ~pe$seg@-met Ih.W~lmetl'@1'i! magi3!~~5t? A.s. DiI'~N. N. an minc.fl~ egy P~()'lO.-em!\: egyuU.oz2ak a.: Akkor htfl fle:m lTI!i villp!s:i:~l. Miill. TfirelmeUe.liIgMs... amita bam" tom valasz~olt magan:ak . . Qua!i1 sokkal ~rabbam ~n .m Dr .g~lQrL'$~eranC$esnak ~~®m mltLgmn..:j megl maQ\~htBk'l'!dl1 It: IEgy f.sa!kktt'ibla..~N.oldaM!boo? A.r!? A.~OIl1lhilJja.J!r.J~r.magamba melyedieL. es·5r1.ala.~ HOgY.ooyos h~z. N.r k:ob6JdI s~eme~OOt'l.arc:at Nagyo!'!l rendeitlen!UI n~z . N. E$ Giles arkkor j~:n._oq' ~fi""od at?· A~ (egy I<fs.apli'li'GIles galler· a Q1U81'l'" Ilel kaPo~so1[1l1:raI:ll . ~I..f:tiJd6rn_ Dr.e~l1le In1§1kJlj11 '~i1lrli'!iti'lek 0"1. <llTlikor mr kenen nem dolglO" llIn~ ilt eg. h9i nagyoliI!ka[lloly ~Iy.mar megje~errlik S'ifles. <l:kikor hat f. No': Miert? _ A.tt!:la'v.jI['Jllilne~dolgm:za.ai?~[J~.ll1dorn. Gile:s. " Mief5U meg~atrllrum.Ika ve:ret&lnket1 N A.!lines ~army~ me~o'Jd~.g.JeFI~te'Jes s2iellemi ve:zat6htlalhatOt. hogy mlb~Wl ~Olon'bQzi&\ a szeniiOlr vezelQ \l'i'Sel~ed9~~ a ji:.?.M1nyirnmagrunat.lSlP"i:t. . hogy lifiiM'kaplal Ksto~yanV@iE)!!l'lot.$e!!I)&t.~Akkonmosl megik:erlek" oss:zegezd nek"em az e~§~ld1el Giles-za!l .. i:!M~.e)...K ig.Ii"lt a. Nl.. ]agy...g~dre \10M mar Gites '(:JiZ eletecl prollh§mainak a me..r.: Dt:!IiIQ9yis!Olr( valaszronaik lit! miilllke~l! [).a!?Segilse.cieset " QUaIl loreklfese .: VSinva:lam~ (o.. "..megielelo elriSlnU'lUIYffila1.JQgyelrejtozzOrc1 Eigy ktcsil.akik ~genj:.e.. hlqgy s~kkJ!msum'\m!alk te3ljlntHm..: iilis!! l!l.6det ·ma@au mogoU.'1If1).ahogl¥ nevet magaball.9gy kiQsU". • ~ehe~g'~s... nem Qly.J1. N€:m tucom elk..1'.. m~111 az·an~ya!nfl.... l1li.aJJdh:ogry'rltm hee<.v~): Emf kis..M nem u9Yr. !"logy-an Iron e~"ollad .lI V!ilzeto. .ktJili!itm.or csa.d~ ez nam tart sokai.: 1:1tllJdl1ad mo:nd<lll'1lijJor]tasabb.: Nem Ml. ikel!emetlerf'l 9sem. N. nogy ". A gy~.~Oi" eQ1[solenunik a bar~ito:m m fel'sotib ludlili~wan. S~ereUit~Ql6-zf1l~. mik~l1it lUIutal1.: Mert G'i!a~ izgi!iga H:gu\l'a. mifilt egy~-selt .N.kfzaroan Sami(.. amelo/eket elmo . QMan. ttQpre~w¢). megkiv.ar:§!tamasz~ael!gond(l)liisom~tj mr$~r.. miintha or'olltal to'glJa A. merit m." 9~n@:8tL. r.s.A.Jg.goMolkooas uh.1Jrnolgaln.Mjni .3n ~OSSl~a illrdulnS!K.-an BrI~lim:e~d' . fme er. Qua!'!..:!rgia fllrmajabilln jelte:n~k megr? A.~relE:m QI..iselke. eset DI" NI.saK ~TW'r5en kiile~r~uk ~gl a dolgokal.z.a Msz!~t.as '). !logy h~pjeK 'idvaMb".manii G~baf1l0C1S$~kJ~11 bo:(llija a-riUlOOS .tekiLl1S11l a dolytO&' OOk6-ZQfbal~1 t:llinek kt ~ehi1l rut gondoJoliiI. zsenfD~..o. H.nlUll mar C:lla:k QiI.eg igalalt'! n1i~s..iallak. laliin azeht.:ov. ha a Piilrii. lb.esserm. m.. r nem ah>oUar!!Jk.:eJ"CJmt karrnl jarkiill r5i..Je~ szeme~y~ben" Gm~s mindeiO ~e!.~mo.'1. tMiindkelten l'i!al9J'on tilpa_:?~l:altak. 6. ·akiik.ldi:ilret.. f@leg ala.

i!:6rak.Titom alegvegs'okig ki'l'lasz· naJj.fu entib'isok lilesrol ulesf.karmiik!Us. e!S gyeng:ooefll bgtaritja a D[lJraitomat.z.ld'jiUl< Irfle'jle~bel'll foJMlJorr~alfli" hogy vegfkepp . zemelve.j adato!kat" as ·ekozben eloiordul.eskUensehnr a vez.angoI6djcmaz a'iany erzefmi" irdelllekrtl!Jalis.y--elelil'kala tarto.aki meglehet-o~en [rzgull: ar[iiililt.g a Mtle. !logy Ouan minor.. en csalk rovidl ide.anak.ekulcsot a hetyzetekhez. Ezert csak klienseim beszamol6inak sokas.im~ ltihemek 1o.akisz. hogy sa~a~:szellelllil mmc.illom megke.'6 E.at kin.ek.2za.petsem eg. Ikent egly masik re!1lilast ioS megldeztek.resllln afll'Jak i8!Z o~t flizonyQ5 ve<!'e'l~k.ami . hogY'I[1em htizia ki 6t a IwellemeUen halyzete. hogiY. de . illIes lO\ltlbbi szakaszAb8!t1 fijlborffja az emlekE!k rilmusat Ugy hiiszem. amit ez alan~ommal teSiilek.hogy mi~rt ne:m :siik~HOIt elemi akit~ilz5~!t . megak.ogy.llf!!k. Giiles. hagy a konlra/U· '*'Ilitas (aikAr ve:zelo .alt kijm.e-lunl-liet.i3I. be ike!11szamolnia neki sz eleler.gysz:eru~n csak e:rdeikte!eneK ~lhdg!im'lel kapcsolatoon.Mi.y es 100 '101 . {) .Iecket. '!Jagy e. a.dii91ha. slellemivsze:l:O? Aflnyit i"liIondhalok Ihogy en meg nem tah~lkoliam Ike~ egyf:olTlla. Miv.az e:let lleMz periOdtlsai'bafi szelleml.omlvan.ellemi ofdalrill BZ . msrt sohasern tudom kistiLrr!itani. :illllffihb egyantaJem nem lelooutenek kapcsolab.okbOl <I torndeke!kb51 tudom Qsszera:kni a szellell11 titkokat" ~melyekehNazet:oi!k tIJdn{li'rI"e. arnfg nem aalul1k keszeJ1 arra.sal dOig. v19.at ald. de <lIZ: bilt-O!.a dii'ik" mintsem a biro es a vad lott \liSlOtWa_fa. mint IYlrind'en vel!::eoo.azot!:aJ~. A kOlWtito es a konlJQIIk)ernt hivott leny energiaJ'l1!intazalanak a hlll. Amlkar hipllii. .ig~eltrlen kivd]. magas:rem.ogy millyen vdSlonyt alakit..fokoz(k:l:ni. .oszinle legy.:e:repeU.amig b:a.'!Jil~fmall p~ l. hogy hltilala rnElIli harnarcsan ta!~Ik02:l1ita k!ell <I .tnal<). \i'e£:etO'ket mert fgoo 1\oril:05. ha<soil~tt.'JI mel:yebb ok huz6dk meg a jel@flssg mogmt Fotyamai~osan gyrnjtoma. kozt a 'felelem soha I'lem szerepeL. FOf)toon:ak truto'ttak.az . hogy m~birk6mmk az egye· S dulll~t as a:!:els:!:igel:ellts~~r~s~'Ile~. Gsolatos li. de rwomalsil1:cs.kel'l ha:rooIIilOrn..a~rt.oglalk.!1iOgy enelmeu:ok az elmull .i~O\i'llila:zonbarI'l aUah§ban flam tart s:okai:g.lt a Idi€'nSelin vezeliijiivel.mtOiI s9g1itseg1etkaJpok ez alanyalmilflaJ es a v~zet.o lelkek .ye~rajllJk. Egry . ese:l m§iia aziti€"ernli. 'Gilesi en egy ko:misz.tszo'tt. ~eI!ben em' fatal h~18ks.iEz a ket ve:zelti teM.nben mara..egbo~iUasll!aik.ei s:zabadol1 aramrolhass:armk. pocJ'Ot:"Idolll. IDnlMt Si vezetoje ellen fard~t'Ol:ta. Ez altal8!brul 5DOO" alanyom el6z6 eletelnek €mlek. S2er:epetia~szarlak a 'oor"StJnk..problemrulIaik a. m~g~oz. A XX.s. A2 emberek barmikor nihetik.cs .ergJamintazata r. NagIY0i'llFltligyratiSlrtQm 9z. es nem na!gyon v~U reS'll a ~s0'P()rlja Ie'li'eken.ooiumok ~onlrroll.tII.t'onk e·zlmegMi.ct!j[lln~ kat.. m.. Ilog. A v.ml"erzekelem.adiityo.61 s. h09ry a.l1Iamron hafil.~ kLu\letitove'l.EszreveUem" hogy az uwbbi kat elet.A.a:iglpro· balkoz:oLt. hog~ hilnenJjeltldnal<'vonu~ii~1\ ha ail ele98dellei"ll. Azt akarj. :bogy a\l'eZet'ojtlk IillontiCJl kove:telodzo.odaado 'BSelkotelez.egllke-t Iejezik kJi.zetonk1ol? kl.Oszirden lllor'U:iom. sot meg emreile[l tile'S tartama ajaU is vall~ziaIjak a ilolZzaiimasu](at.. \!Iezet61:oi: kgran:toom azert blokkqljaK az InJorm!iici'okat. hogy '1lgyelmel1kfvllil hagy· tal< a v-aJto:ziabls·iniIfTiikerenmBt . Van·.n joguk megv..al.. nogy kenyiteJenel< llegig'ilBzol. allapo. REljlh~lyeslleklalalom o.ehetoseg:ek jobb kihaszoalasa.al nak! az a Gsop.al'aJIilYkommiJlliikiLci6jalilak iral1oyitOfakenl lJietl: resz:t a fo~!amatban. K!ltenseirn iSol<mle 6rWsooi viS'eltetne:k a veze-h:J. az aggodi. t-anacsad'6il< e<s~tlegmagukra ha:gyJ~k5ket.rlyJt6 erii. mig iil'Hlsok tag ·teret htgYil~k fleikelilm a kutalwdashoz. fifejerelbel'l lerr! 13. hcgy <LiZ. vezelo.e oi~Junktartanl a. l1. N!ekem ~~y Wnik. Ellel1~gleg.es nern ad eleget mag-ab61.}rsze~(i talila~: Mil:yef1l hal aklror az ~tlagos.a~ r1ut15kmeQlpr6bainak eJI1!lEmekmni a pTobh§m'ak dil.alja. engem a f.ez:etoil'll~hez \raMi visl!oll!Yiunk sokkal i!lkiiibib a i!alilar as .altan az.h~ra.a tes~i meg'SzUleL-e:ssel mindny.oz[li.. es a reszl'etes elemres ~()ran tanulh:asslmk a nibai~kb61. Erzesem szerinl: sokk.. $Lo&irates.go!dast fI(}fiY .e. Jnogy sok. hrogy megrtah'ilja a liil!S.el mfnclen apro it1IormatiDert m.gy.tig. l J hogy valaszI l<apJak a: szeltelflilvilag folepil!9sere. Egyik a1anymll eg~rsz. Ebbefl az eeetben Giles ellJe~etlel tanitja a .tj~kis.al al~r~ak nehliflk.k)ooll. a mas bolyg6~ofllelezo elelre vagy a t~remtes:re· vOf)atko~6 kf:rdese~mre.mkadalymza a' k)1~E!I'iI!>etnmeI11:orterio \l'r~sgatckiasaimat. hogy 119m sz (5 erdel«liket szolg. hajcsatnak fatom.o~l.gYia.:'lIllgyehr'?1f. es splrituaUs.el'ilg. Ebbell Ilem osztozik velem ra bararom. hOflyafO'"ntos d!3r\il~sek ne s. de e:1:e!n e-rzssek.z s. sz:e1~m. s~ereteUol ftiggetIleJlUl ..ltikus i1lesre jpn ho~am a b'aJratom. Vel. v"8JIamUyern itii.egiJ'lYii9kl1ja. . hogy :megatadalyou.ga'IOdasafmat akadaJV(l!Zha. de a w-z9.al1!ak ki '!Jelem.8.ezetEijevel~ crodeess~:a!. V~gill is. IhQgy eze!k az odllado. !'logy uJ 'Velet6t kapfran. \liiS2ontagsagok.el nernad eIQ~.eliresebEln.a 1\8p@cssege:it. aJkl megengooi.a tem:ip. akli segiti ugyan .sos leasztas a~olmi'iil az emberekflel.elegge.tiil kOrmyelil.~ hat~koJiy csapafol eFkel. hpgy nem iqg.tfilusaoon.erelmeselte.val.oiklt'el val)6 Ikommuniksu::f.ett.embereik_kell.i!iigtlrt. hogya (oldi I. Ala!1laraillKal sesem ~!.elnezEi m. ami 8J $:Z()M. eroo.'Zamolt be.. szazad elej€lFiIszokas \r'.a viasd . HEl.las Ules menetet. ha eppe\1l Giles ~art6zkodik a.all ah· noz. ~.• akill' nem) en.!tO!mek :mlmde. UgyBIl1lakko:r azt is ertem.oz6 m. h.ajllnkn. A vezetO'k a legljobb. ~tualfis..!nkt6! k@potl.nm6niajaJ is !Eil'l~es szerepet Ia.a1~1ili:lasabaIllJ e az~ is be kej~ val~an:om. N\em !hBgJIh8!tom f. osak ide1g·or. ink.d\srr.d.erojiJIkkel k_aJPcsol~~banneha eh~gedath~l'Is. ir'Elny!6J en€ril~~k. ~gy fogalmaz:ott: ~A 'l"e~e15m k'6falakkal ves~ 110' rO! .tli csalla.~Iioiege~ a:ly nedje:nek· Um1llk.. EgyO:UrnaktklhelnekvagiY obs!rualhat~a~ (megakas&:tha.a§!iira tama~kodmr az.dll.abb allol ~ai1ailak~IlOgy . Nem segilihetrJelkareI:IOdesben. ahogy egy bfiZonyos eel elerese vegeU s~envedUilk.e utlin v8i16ba1n eh3g sok idot t{lltOtt egYled'lll.:zUlelhessenek:meg.ig' logfalikozinatom az.:y-segeben sem Nem vo~t haJlando a saj.ngedtiek." Azl:ail arr..eg.k'et.Ierinsak vaQy s. hlogy ilyell !kihillasoi-. viselIwdhel:neik kitsroeifl iJi3gy f'oJredhetfk a dlolgok leli~l~f. mint mOigy oIyan11alkelijefl dolgoznom.e!ket~. iJe~i. Quan vls:zollt l1f'!indpg m.hogy a llipn6zis.lb:lgtaJlalfl zavarb~n lJ9gYUIl k" am:ikO'[el kell m'Q(gyarawl. aki . akliknek kef llezel6jllil< van.9tOnk meglen1isiti enllnklGI: ~bben So megloeh9i'tos:eiil zs(tfo!ll ~~ag'OO:fl. v€ze'tonk. ben-rle az . aJbban is segit. mTn~igl pr6b. oeljab61 megtiozzuk a szO~s~es dOflileseket.egy bi:zonyos pon. vagy emr-szenwen osak.k irant.

3 benrnYllkrel segilfil'9ooszer JiS mihouMk tanozik.d az erot.Iatlluk.al. lt a javaslom.-esn'iek megv<ll~ 11 fIil~gi1l. Jtlmu~a:" . hog!! a ve~eitojOk mlndl!" 'slj6n-. ha segits~g.agy Ilihilci6nak nevezfli. mert 'l.aJiJmjrmuotl mod'szeftol.ereU ittle. .potoo. ha. de re:l'ldi· ~[VOIt~lilllellMnvei a .:.y '~iz IIro:zO:1 ember egy SZ&J'Ve.@lyzetbe-f'i kel1te. l:stensei f€lle iral1lyuto . me.k OO1I~~efnL El!l!:ela~re1elmeles el· ke~eresse~ ~lef1tetben. A linagia~blb eWf!khtiz: 'f/eZ'em ~elritn saj~t lelkltn'k ellflrcesa~ . E-gy'gon.Ie'lt"loll1a.'Oik ilye~ ie-Jlen f. A 111. .inte!1 mar nincsenek ~j ~elad'atok....llliIiis.am. . kivail6.gymastol etrero mooon vise'lkedile'k. res ugyanfg[ll' Bfemek ve~etojl'lk is. 'emberek ve~eroi.1nek 'II. ~[rrlef1l aUo vszelo smms~ogeool latha~Ulk a viM got.zet5 . So.ele veJe. a . MDfidla~ erek .[rrlen .I1Ii. s~rgas.asl 1l?9~ ez eletek k.egilel'li. ami:M: mindig (ildal'ii~l~.latasokat sem ke~elj[lk egyformSJ'L Ha valakil se9r~seg€wt folyaniiodik a magasal:ih sl:ellemie~akhfiI.Il 'Iegmi!ltyebb lila szfnii rSil1efgiav. aki'k ebbeilis. MooIDsa. tervezesse~ es a S2911~mVila_gb6i ~6riteno cratily[ta.s{llla5'em 1:a:lallwzl:am..is megvar'imiak a v-ezetaik. Inem '6. A.k!.usok . lMil'ld8iZo:ni!ih<tl a IkOzW'lfl:iii rre'l. .Azt _gyanftOl1lil.Em pmblef[lla {wors megal:.!. tmUleszUrnk.eW. ame-l~1< vigyama_k rank! ~l'Iten et-e'z.amikor l:atjak" :ho9Y rosszul valasztottuok az ele~be:ri. EZ.. :hlas~ml~ana a: R)ldl gyaszttOl.oporllJflklagjai valdban szerwednek. egY'lmmoija.et kerjOnk. hallok oryko. ZaS.nnryebb'[ltes.". nagy rlJ@1lIImul~.ciil. A k!.alll1ak 1:fJ:vo!az erzel·~ melt Megtudl:am. hogill' hango~at hall. vajOI'l a hipm5.ElZ "ma .t5. hogy egy Sr. zis-e· a legjpbb modjl'J: aflFilak.*~a. A lebjrtobt).ng OJ wl. be~amal6kb6l1 ulgy 'IOnik. Ihog. santa.lfikook megvan a ikepessege. ·eligaz~t6 jelle:gO:ek. Nel?lk . 1H!a rezt a belsQ tiiiinogalo fenastert valakijobban sz. De.-l"Iai is maga.I'agy"..o..fi :u~r.a ~t-abbefil ere:zz~k" Inogy ~al6ki mell'etlilllk.p<!siul mMegelik. ~ ~ Fiuggellem11 az .. fepetl~ A"I..altai vegzeU felmeresekb&l klder{lli.ami bAfm~'b~:n~. eg.i:noozi3.Re~leJilWil.ill an1)f.eben ygyanis. hQgY Ilem l.nl'lyii\e van rajuk szii!kseg.cS'oport~megbesz8Iesekren. siZinI 'r~l5tt ano . bensO' hang be~!irl'lik~d ho~al1k. a megfele16 idooon etkez~k egy 1amicsad6. Ha 01'1 irall'llimutahis-t 'krE)r.€. mii!ld:ig (]Sak a ktlf!J'elllooZo !epes megw'elel'tez w_gVell Elut31'l lpedlg' legyen f6. AzIt is klerde~tek mar tOtem. csakUgy.medye!kbolllll1~9yOtildi"l:etunk. Hem m'ill'ldergkij 1Ke...n91.eM~ • hatarozza meg.erzik velilink kapG'solatban a 'Iamiri 'felelos:.k embEl~S7ila:mara nagy megkt'l. az a 'Ieghelyese!bb. i1Iogy kapcsoiatba lepj[ln1t velUk1 H:fI 'termmets~ro· leg Ilajl@k az [lJe~ vaJas:zra.1l!l~~lve a Ie>glJ'ar~tia!1iabb 1. mint az em'ltil magasab'b erol<.~lrtek tl!dni.A gOfldoIlataink men1B1is u]lellryomalJkent ~Igalnak at 'IIezet.egold!ais Iele' Vli). rtan~lo eloti.a'bb szinlre. mhidenmapi elelihii:i! szQkseges Ibelso erol !.ai.dm(il !elek all1lnyira ~~fogl'all iii. .6..S. . . ~t mondjiiilk. de Ilagyo:nis . ElelQiilk nelu2~ szakas:zaiban ha:jl~ilnosa_k vR9:yunk a·Ifa.ki 6".j8lk.a !i!'le~!jI'medrMi. mil1dnyall.amely.. MQ. ~.Ha a ~VlJlg:odt kornOOl'lltrado afJapolaban 'v~!!Jn!k. e. mlg: a medrtacjQ". tanar leilet. hane:m .~k! a.iIDeen rrll!l!gk.arunk es.U1hivjak..00h~pn6zis. .dlernatiV"<l.sa~. es.l5 ut eI5t1:~ H<lI~Jl. ~ii)g.'s. Szilnte bl!i!O:rJyiQSr hogy e {els.es alazmtaJnvissa meg S~ii'!lel a m~g.ells5 bi~. hogy az adQtl p~ral'lalOOil megl nE!i11fedi f511ill ipfQblri!lifI. In a ha.e. hogy a f1~pilOzis segitseg:evelmilyen hat.. a:k.emerCi fl9ura'k .lek lIehet oeg\ll id&beli1 a fal'doili. hQ!:JY <Ii S. oogy-obb energiiYal.e~ I«lnyan I'ehet re$Z~Ie-$ ~pidhJaiis 11idorm.~rzelm. ba.mellltal)s komlfll!!!!11kac:i6 oss~es csatotnaja!t f1gyelik a vezeliiiflk .ik'erilnket at t. h~y S'z:erne-Jye:s Upcso!a:l:ol: hogy t5btle mar 1n9m Iftbll:Olik fi2iikill tuttle.ep. lieremlo ko:zeteooMi v9il'lrnlk. hogv a Ul. Ina" ~~lddj. azI:je~e.. Az. A:l 5. amU IMnd. ezet:1 UijdaJmal elullk 8J. dta~~b:af1l.1en JlIIilg6n s. mtm:l az iduleges.l'en tOiiel:lo lii(pl1OzIis I1'e:Jn alk:alma1:na-t6 n!l!po!'lta.el kell vegeml..mk egyedim. fol'egl mO:K: s~mara.kQl" A be-!aMl. id6nk. Lehet. AI ele1be:1'! elmhet6 !J.y en~nl9'"~€m -Ielki bEinatot.pe5 :Ie!'nni'i!. bel'so m.OOom. hD9Y m3Sii'ik.a klie-:ns'9m hipr1o:z1soan lebloJ). maga'Satib lfokaih.. ihogy magasabb rl::ldawl1kbol m~ssze nato go:ndol~fhulli!im(}ka!1 klildjiink .res~e.. all 9S vigraz rank.alyai'l .z~t. .ktil5. H:a ~y f:ejJet! .fela.munlffi.. Lelektarsaink es. Ez az egyJ'k ok.entltasok renoelkezJilsk .Alok. emboer s:zamilraaJ~pveto fOl'looiSagU 9i hit. Ihagy a w~el:Oik f1ern S'BgnLenek mi:rn:i:.nek velemifsle~· anog.acitilt Im:pni.mtiil 1e'lek.zielll'l.get.es meg 1man a ~pz@tI: m8d1iurflseg~segjvel 'ItIrI:eOO smeI19f'1i1kJ~:eS~s ige:n.nos@n az erosen sl'~~zes alfapolokoon . mest'srszinti:i v~.y ngyOnk Fef'ldezese· !let :aIDllnwi segftseg. m amelyel at: elmebet~g6fig6k mnetel k6:zOU szokl:S. ha l1em . hogy amI< ilIZ er8k.o~elrth.e toozl~. Sokan sm. Olya~ alann~ElI mag .yugootan leg[ye.erzesell: es.az. ~agy nem akarjaX oog. A 6. a:k:ik 1W'taJl'1akatI:ol.lj~TIl aJIlnyira a ve:finr5 'vh1:ll!IaliiSk4pe ~~tilifelenk. de" oolfrainkhtMltlibb UI is wz-et. . men eJI6bb ala. szamf.ign:aJk.oinli: szaiNIra. hogy imSiara a sajelt f'Ilag'asabb eroilt adj~ meg a 'PJaJa.ek gyaJQralill lPo:..olda:s f.elek t!!!bbseg.es moo.fl liW6 a'ianyairn az-OJ1bal'1 :es es \l\allja be.Sl'1ak 'es a megerl.ssz-e-s 'iJonatko·. mind a sp:iniluaii:s elsttai'Jkben.ent meg linll<arnalooQ lel~ Item iSlNr mincfen 802oterlkw.e.l:it~.s.llacsadOnk munka- al1iCil :~amoinak be.t 'Ediml<.a vUaigitafiak fa.da&ot. ~a nem is \ffifdellfIi'1k lote semmit. mint a!hogy'azt mar .doo. akko:r is Ibizmmk 1<'13[1 aboan.ik c:sor1des mm~5desCUk~ellehe'W-\l. hJpiiiolizaij2k 6kel.!t~!beiSii ihlilngja n~m hallu:cinaG:io. menlalfs tlmnetekert villlva"egymassal is eID'iiHmLlkoclnek.ymegszolaJjol'l beffQI'I'Ok·a.. a leiOOekt51 nem.)" iii. oornElm csak a liIl. s. 103 .ir atZO'I1Rafi vati'Qzilst. A'l el:etun'k scrim .mk utanr . amelyel a mes. h091 merre j.ttl'!~k S:WiiilOrO:Sagot a taJ~~oz&J. a b-eis5 hamg ifll(abtl.m.tooru e.gy 'ba. amilro:r lelki kinoka.etekkrel van dolgcrm.il vag'll eppegy s-egiL6 ideg:el'l. . s. 'fe~ezM'lbl!n ~m' 5. de . J10gy valek! ~krUish.lltl hsr:Jatalla.r.rlIefliil mLi~kOojyanl5Eo:mo~~sagot.e'hletoOsegekre1st Hut'lel . S"l!intU. lEI a OOSSlO lajl:o~a az intim~ns 13'nergia Io_risihQZ ve~ minden !€itmlok aze~l ~ePzett eliEi:mek egy millik so~kail.ywl~ki ideg:~n kapcsol6djon 00 a Spiritu:alis eletUlkiJe. de at16:1az m~ mindefil~inel oU taJriil~!6. 1~l1el a <U: l'iiJoo::dwi!'l!tilil21az. de az <Ii gyanum. A pS!icbolog. h~ll a Itinyilatkm. A ve'ZJet5k e tekinfe.sztEzert ol:ll\~lnI fOllloo~ak a ~foink.obbrel'!dl~ 'Ien~ek mil' a. tud'. n.. alfle~y 1:f1mE:lQatas1esi megeriisitest nyUjt nekik.i n-dnden~ll1~11mas . SokSlOI" a15toi'dLlI.1 o.term.es.f egy-e:gy utalast aJ 6.

ll~klekintik.ptll'loza. hiszen pootosan ok azok ell: embere.eliemenyemet a hogy t~-o. fels:6bb lele.[i n~hany even s·hllti$&.mL'!. sz1nt 1 %.rocska res:ZSl Klkr. 2.ek mindk~et ta#lja~1taMllkotiaJlifl az: 1. jaro·ierlre\k l'Ilag.tJb a k~tJ.ohez. Ketsegrte. Ko.osak a taJ'l!lJllasi fol~famat elajt!ii'l tart.rjnt a vszetak s8!".yba toloCil1ak al.agy-is ._va!p~ a szelr?ml ve-zeloket az istenim§r a!!JIcsonyabb n cszmlire nelyezze-e.aI.leUseguk folytan.a megne\leze$e~e.: "tudom. MiJ'lden e!.lnk.l<!bol joU 18~re"El'll'lsk az iil'lfelligens eneiglimak vest. Ez:ert M. {Ie' megis er~Uen~k mEliradt'lk. sam viIll ~Sith<alt&ta. .~i~erJedese.lent. hogy az ernberi testben 1316lellKek ma!jdne:m haromn~yada meg (l$<lk a J~!acles I\orai szakaszabanjiur. felemel6. de llgy liJlszik.s::dnt: 31 % 3.flelie!> 'ereltseg s:zinrtjet.1T!lmi5~m indokolja.!.ez. Tud'om.Jsten nem o. hogy a ~9Ikei< akmrfejeziik be fOldi' inkamiiciaik sorozahIl" ~E1 elertek .eki'k szok a kflVe. fme: 1.ot 1lla6:zmlln~ egryl:erelllilt.zen . megleiletilsen lehiangoloon IwIngzik.pes:segsr@. szint: 9%. amfg megr:lYllgtalo bi:do!1sag-ot ad. v.elyik fe~lause:gl szinren heiyezk.a.e~ egyedL . ho~iV a vezetoket islens.e.az. l6bb inkannaci6ra van meg s:ilik!seguk" Iii 9. hog~· en mar es"y 'iGi5slelek vagyok. h09iye~ik a sz.eretlk ez lsten 8Z.tlE!e ~el!!i:i51~I\3k M. h09il1 me9\1alit~ta. a ~ilo2i6ft!!s rnondta legi1atat6bban: .ny Idiens@1i'l tJajlik alTa.en. akik mM ml'a"l:i''«ehossZilibt tdeJe v~s$'Za.:.ehs.ijan osztozunk e: isteni atrapolban.~is erdeMI a 1elmere-. nogy n. ami lelszik" M"I'lI~efl'l~1-ekhez kapcs~6d'ik egy ma. Ha .tsegre vafl s2!liksegUiIo: ele-tbell. hogy a rejID-' des !koran szalkaszailbm jillnatk.. es milll~ den egryern szamara melmezhel6.z5U!.ozii viss:l:Ia.s[~m lellrek a'ac50iil.I'eil jobb.esebben tOOiel< 'liis. de ~ems:.. 5.fej. ugy gOl1dlollam.y szama a01:.es ezertfordulnak hozzam. S:!:lilntQlerek . rnertnem 'rI(iI!ellenslen1:en 6k kerull...: ha bannib~1ll~ewo. Mindef)"h§rek ugyanal'l''' ll'8Jkaz:llstem Ilenryegriek a resz€. se. 03!Z Aki'ket m.:teru .ek rtozzam.I5s:zinthnek I mHild'!Elr:l smad !lOll': lIa~am:i j. hogy a. _ Ke.an nem lehet 'lilt az eredm~nyt kiveti'tE!l1i a vi lag so"kmilU~:rdos ne. ~kikifOlI1Ud(jm. h aiacS'Ollyszint.az egyenij 'tejlodesi IQoome.Munden 1~lekElek mas ·es mas a je:llem. ~apQnl:a -2.rik tyjzlosftja a tOktOt·. A mil1ta kis merete miaU nyiiv.fe:jezet A kezdo h9~ek csorMl.~et Je"l!em.zambeln gry:arapoclasa tIfIi~1i mr1l9a~g ujszu~ mt1nelk vam iSzuksege al"(:.kes2iSeg. hozzam. :E:Zazt jelenti.uial'abain._ •A !Iegt<ibb !k!11ans..rdullt er6.awllast az emberuseg Mim:l. hogyan is kap- ~9. TaMln s. emberek azt moncjliIk hipI'llO:21soon. melt azt jeliel1lti.100001m!1!k te!kiintse. hog. meglis prebl~imHm a1ka. s1!ilflt: 42 %.ooll:ek el.ti'~t 'iJez~tt~rm arr-(1)09Y kliei:lseirmlallmi m.y egy IUjl kliens azzall jiju. tJogy emlberi popuilaci6:nk meg . megis v.movel alegtobb ember uta~a. es'diZok.e.zonaltal at ol1ll!.gasabb szel!emi era.lelkullk ez ~stel1ti1e!k l1avele-1t lels6bb lele!k e:9Y ap.em sZe'.embeln.et6.amely az egiyeUen. ruo. a v. Az.r!d" AhiiJnyaim . akiklIIaks~f...llam~rn Az. V-eiem.t aJl~Ia}k:.-viss:moorli"lek a Foldr.er. as <1:2.. A ketil5 le!lk. slint 17% ~4.agy ke!iie~be istene&::.ml hogy El foldon GEiupan nehany szaz.tIlIk oket szesem mellyeltrl1lsK lS"len az esete:lm ~ylkeben. ihqgy miridt:lyaja:n ie-jleU ~iiJkek:szeretn~T1ik ~al1lf'ii.tezik. mfnt mavagyl.mindnry.sM fejl'ett lelkakiutnak" ame1ve~nek a J'€'ljl6des erdeketlt:in.'SZ<i e..dtak az e~let. tlOgy 'ell. ilia a FOld l1epess.agy . S:zamtalalflszor 'fo.ezer 5.ert fO:rloos.lnk ehhiel a tere:mto .m e:roszakra e.y tlJ)d. es ..klsebb' isrerne&mek te'kjl1ti"e!-e oket VegOf is minden el~p~res jo. mart sz embens~ :SzOOijl~~'e's :.n1n~1 MlekH~.15kmegse:m istenek.ememvi~got fra:ny1il6 felsobbmnd:u elr6 Je~enMitel. J'. Ogy hiszam.60 MCI Q(Yermek oszijletik.k" akik a sz:ellernwil~gon :kivul'i l'etilke:l teikJinhl. amivel megiatnatj:uk. a \i'.bszrntj~wll\a'pGso!atball.aI. Bar n.ew16IbiID fl>ailalolk.an \!'. 1I.sem erecJmBflye.ere<ilmenyek valamelj!e.. szlntan.gy lij2lbb 8!ell~e:. sm tudj.Ik wl6szinme:g ta.'aki Iletezuk.!ny."Termeslele.ij fejlelf lelek.eien a . I-i~_pott .s. Mitldig tisztelelbenfartgm azcn klielilseim erzl3®eiit.s a ktiiruraktizi meg nem sl1e- sekre g:ondQlok.st rass~ inlm.

N.: Ez ....VQ slJiillS.a. (f5Idul.A..Ill.: Semmlt sem lanl.ak..eflelek. I~tezlem .: Ernleksziik a sajaJ teremtesere.. '" aholmost vagi!lullk.em kerilitam . A#i1!la. (kla!:ralva): .IN.ukkel k-ap.: De abban l6!gyererleU vele.ali. !t.g.. \fo. EI5szOr S ~re.fh~sat.a vezelilJe ferfiallakban jelenik meg.er...~Si"ibMai ·ffi~I!J~. rosszul dOlTltoU.Ahmed. magat? Dr.e@. es'e~ert av~ze~ tortfa f9~eilos~ IDr.voil.A. 009'1' \IIelelJioU:am •. •..z. egeszefl addllg.! m£g m:t1-sokal 'l«J:rmyebbetii v6g:ezflek 91.ta:n elrnenInsk .bocs:arlja ki .b ~ecsillapltom azalan).t a s:zint.lyben megoltek.." szereteU€'IJes U!z. egV~t! dolgozunk. .zMnt meghalt.jd iol.': OS!iWS~djUik. N.ar t5bb mint 30 ODD eve reinik:arn8iodnak. arnnikor a mongo'iok fe'ldUlt:a!k azt 92..eszem bo~do9'. NI.yta... men meg csak nagyon keVii1s e'1e.olt leny·· !"].1O. elt megl.• egy b6~s. 'hagrv meg:birk6.: Mit tud m~g mondarlJl aJ:e:remt~. a 'I as 106 . de.: Meleg. amikor tallim meg agyedQI volil! Mit enetJt. 19:f3I'l ".n08lSZU . minden paras.1. A.: Ki teremteUe. (elOb..• a glOnctol!. mit csif'li'il lttl J . . ig€!l1. vaila. amikpr egySzer esak.szokat'lan Jelelliseg....levegiOjet ••• " ilre:zlem'aJ S:z'!9'retetet . N. N.Melfi t~dtam. !Bill! Ugyallaz.edel'! tuljukitt.: ltz l5gy.: "" Mfi'idl ...let.....eletet..: Egy !lio? AzJ flrlHem.isszaaz icialbeh oda.'(§I.lbe k!liW5tt.eibDl. erzem a ielei111atet valaJ<inek..ellemi fejiodes jele:ntos (ulgyo. mint tin. '" a gon~o~lkocfiis. hogy e~l Dr.: Ki k"oveteU el hlMt? A.hmedet? A ~Igen. ho9Y segitsek nekik erts!mezni <I f.: Milyen a.I. es ne-m ludlam senlkinsem segrrteni. voltak ott rnasok is ..emtaIflIJlni. /1.szintnel taJftaJn.. oar.lIull!el): tpp csak e'kezdt.: ~taradjull'ilk meg ez Ahmed ~lotU rd'okben. ciiikait Sokallyal"l alanyl: ismerek.gQl:1ez ida ·alalt ~OI'lT1jy.. N.c:s. biztClnsagos .. a ve:z:~t6!'lk Qssz.m~i6 ls !:!Ibbsn at: 'e~a~be!i? A. . az csodiilatos 1. es aztal'l Ahmeddell. 'es v[<ss~altert a s:rellem\iila. ezt nem hiszem . i:Je-lelegeztl€llin aF5td ...dat(imat aibball latom..E!s Vlss.inkat Meg OlHi'ldlg hl]....a1ili()d~s vagya. e:10'i! Dr..iestebeli'! menjen a fOidre? A.sa9tJan is •.s6nek ... amikor megt@!remtetl~k? A. Ennekaz Ui]dol1s.gOsa.. . Dr.A.esre~ A k5vel...eg' <I h~n~eket! Ez 82: eg6SZ: hiLHye 'l. slereinek .megolil:eik .Ileiyertil.kiilonbsegek 'figyell'ul)t6k meg a kijielOlt \119zefok mil10segebein is. hGl9!YiilZ IOIlilli'inossaga~kko:r kezdett meg~r(jsMni.lyan Ihama.Wm' Nem toditam CIt! m<uadn1..t V$gUl slkerfi1t Iratalalri'ia.. 'lJagy a g ..y 5Mbez . ahhoz.eilyoen.ehozoH rninket.".kkora 1'libal... .odik" . am.: Mel'ljen v. antig.l'lem dolgo:dak egyUrtt~ Goa. meg ".or. ahol Ones A_himed l"I'Iegr..elyzet -a. IEgy . a2 egyUifferz.1l eg.ltailmmat.A.y csi::indes neIYf€.gl:rdi latja 'll'a!ai1.!'agyok a \.1011.. Dr. ak!illek. . Mint mind ern okIatdsi mtldell 'eskMben" a di'akok blzonyos 'feJ:datokat iii.varlall): Nem is tudQ([l'!. N.: Nem tW::iorn"" 9911' lag/! 'feny .0':. amra vag}' A.:. ~riliko'r . ~ 5z. 1!Ir:.? A.s:zilinst 'wtan}: MasQK .llogy-o.hQg. " de nem lsrnertsm magamat... arnuiror ebbe a kegye~leuH§..6s~nQI~ rn~g s~el1emicsoporHeltIda!asines. (.: A balyam Ahmed.. mig a \1a~uz. N.!renrt gondolkodllj ke2dett? ~. N.. N.. Ertlekel~Qk a 'fol~i tapaslta:la. az. i~ilkezdhattem\llQ!ll1Ja.zzCll'laz Ur~gyseg erzesave.• a szt11e:ill'll"•. ..• Gsa\( oU vol!:am. N.omreir. de nagyol1 ravia ideig lart:oU.tes1Ibe·vaID. N. selilil.: KioSi[jda? .. N.).• ~B2..•.ell Ahmed a ferjem.... allli.: Itt van" Mmed e!bben al iIllleteben is? A.: Mos1~'hogy mar m~halt SI1'abe~.. .k a f{)i:(ittcUja is igaz. (za.t8n m><lir ii is ""el'l!!m v-aJn.JltebtJ5l.erJ' kegye.lam a llapo\I1.. tt: Akadlt.•• amiloor megs~mettem.e miflldig csak azt. hogy a F{lld iliyel'l r.wertekJ Az e'let sztimy.e'lteneteSi i'l9~yl"Fetevan s~funydseg" gel! Neiill mOl'ldtak rn.: Miit do~oznak? .ekv. N.le.Y kliE:tilsem.. de fej~etl:segOiket teklnhr. lMogyf:etfi lenmr.••• segil'6k . mea 1IlI:t.ta. mint m'QIQ'amat.tan. .'Omat.. miel5tt mag.: Ugyanru. •.afot.... Dw. elrrmg!yarra:wm neki a lel'ek uj .~baI1l): A vezet5m! B5ltam sz iiSlet.i!$s.zSiterta srellerrwllagba.odeben"" az.. .A. jelelllli6te? . die volt r.s k.ebel'l. 1260·ban 'han meg.' (AJanyoilll htrteleifl to~aJl . A': A~ezeWink jon flS 1iil'i1il9iY.) Hat. hogy l~yr5z:ze a maSQKOn val6 ur. !Oil. alk]k [ll. a balyam •.. etsz. Me..em!:uenil9. IDr. is nehezebben. amit magun kr61tuduflik.rsUIJaJsa. ID. "" aho9Y. az'lilieleb'ol? ((.eJIades. inh~lIig:ens Ile:ny.ma~ gall !'is 03-vezeli5Jel'1.. IN.: Nem hlS(U!m. N. ma.krvQI egy masil<: 1811tiliissal is intenal«:ooba lepetl? .! Milyen volt a h.kkor1' A.aOallll. b~torrtas. Ne11lany. IlIf. a 5z'emely! Hogry lanet ez? ..llIr. {egry (lSrmles:J.m~sll< a~anyom majeil16!m17'pO evet 'rolootl: m:ail. Al1rmedideL . f:eMrek '\I'aill"unk~ ]i)r...lke' teremte. vandO. a ~s._. ame. -.lrezQ e®etben egy abszolul kew5 !lelek szerepel. Dr. infomma·.l n.N. Kislany voltam me.el.ezetommeL il)J:. ligen.." enne. mi IEgy 1'1:0.. IDr.: Mondia e1.az kleje? A. N. 85Uell is ke!i.. vagy wtlami' mast? A. apa ....tom): Miul:an Shabe.: Eitettem •.tllaIoo. nern tudom megragadlnL. magat es Ahmsde:t? A.'inkabb anya..ol.:Azt mendJa.Ahmeddel egyult e.t.eI: hiba \J\O!t.." . va!to:m lonmlaik.

Ielkek neMny kQms jellemw]El.. tm:gyleljesen soMt .serOiI ~Ik.amelyben fes'l:6 volit AmszLerdamban.30 talan iilehez~i'I fogaqja el.e'lo.el!fel'do!gonak..mert.aim l1e~yesek. aiakulasablllFilligazab61 aa a.. hogy az uj5ZUl5U lelkek s~mara le~ezik 'agy affe!e sz..ezetot.raoeS(}fluZvse.§r.€ilis gondos.et ~ a sejtesem. hirtelen neveieSibeirl tart ki 109 .ag!ya mo'zgmja.". N:emszabad m:eglbel:yegezni e~ek.akilii6k gryQgrytto ereJe.()i[ilI'latemp6bafi lI1aladO'nk elore." fo...KlQdasatO!J. a spr~tualls csopo:rlokban! igy a r'ej~tt 5i'l~rnerehlilbbiek"s:zamara t is. .eUdi1egbenmeno fQilyamatokrol..nLli le~kek is: elhrell!'lek ·olyan eletet. hogy "Mb§rt .iU egy' t-eklntely. A !kemeti rul<'l!potool·t.. L1g¥ tal'anam. A kOv.l]ss~ ardes tagfllit a.cgytelkiisege{ a tobblek trant.£!:2.ek tall"llJlasi kepassege a hajlam. a m:otivac16es '. ellel) [mar lattu'k...oohanij>jmusan[:61isme:rtek. Az..ek. a ~.portok a lelkek okla· tasanak .kir"eYldjdl·k hason~6sag:a.eklg ellen· st'llyozza a 5lte.Pes. nagy' orometjeleflt a.zlnte vlss:zaje.ego/ 1~lefi:megserOl. humor Ilil. 'Iarsasagaba.illilap01ban ~het Ie.. cl:e pontosen a.szF.et ill. filagyolllfoll.ziillvum tal..a. hlSilrilll1 minden ile. lelk€!l!<et. hogy felfsmeJ'ju!o.oija . kozos e~1 Mle val6 t05rekv8s tart. lGs exl1ib]cioofzml. hOO!zaJi. IEGoopOO1lJ.gY e~ a de. a!meUy.h)S szemp jut a humomak. ilS nS\I\9-zhe:t5 k:ti..ag:ymasr6l.e~ke:zo esetben'l ~. s hogy lie· gyen eleg erOl'lk es btitoorsagun'k ahl1o" nOQY Iolyamalo:san alaldl:suk a smstJllkat.ra. es a kez-d'o I:elk.z. hrllQytagJaJ. okol szolgiJiltat ar. h09Y val6-s ~epet nyerjunk a eseporton l1l.: .or kermnek tnis~k.l1oQ¥ a Wbbrekoegyem.csatlla~ozoU a smllsmi CS. . Ill. .etben dUilosem-" bO-$c'Szusaikagy zavarodoU'alk..ar<it mar reges-reg~n ellh~gyotit elgy-maSiik iferi.'.QportjfdlO:l:.ossze. Sokszor megb5r1enik. A szel~emi cso. akkor senki sem lepheln.. hog.ek. Inatle!il1 leg1alabb arnin.ijlcs~:nQs bizalD:m es ambbiekkel .az e:iiI'ibe~f!S~910bbseget lkepeZlik.allom gazdas~igi viswnYi3Jillldik rellldelj~k aMI. f. akvk .halo.ja 'osz- tJ.lt)blelke!k szamal'a.k:OO~9'n. ahol·aJ nyem.a. ~ ezt liS megfigrye.tmatnak az.set.csal· ta e'l tolem a'Z ~Iel O\'! oo'dogsagot1~ Az els6 iilesen ll'1egtuotuk. 1841 ~ben.~~geHen.~k kl. 1:".a!>lla~atlafillelkeket elnyomJa a Iilggetlen gOfildo. gyer. WillI{ aJ ~l§lekcsoport a Visz· ~alero le~ek szartnlra. . A. . c A 7..-Ml1..1J5!:1g.ek Ilagyobb cooporljaiba helyezik ok~t IEb!benaz alia· potbafl mar n9m allfl!lJJkoJyan cs~or1O<S felugyeletalii!lt.z emb<erekdont. . ahogysJn az §reltslPas2Jtanat-obJt a spiri~tiJaJis.cj'. EgOGEmbtklUssagr.rm"'·g·. as nelin rQggenek 'al1nYlra ..el . gondosklodQ s. Kliensern egy gr:alldfoz:us" ]~mkrnponh'.1hetWk.k$pet fessek atQkrdl a lelkekrol.A"MIiI'j-.fj:rih~np kilepes egyll!c legbIztosabb jele.y azUiIll m'ajd f.jo.tek.zert.iv.. TOdogyu:lradasbafl halt meg.re!latasLik.e:mnk. al10l a cseC'semoi'ooyeket" mint klik. Cselekedete!il a midi viszOInyolk ~r.'"'·k . .arrra is.1O\I..y a tagok hogyai1l ls 1t'3i~nak egyhnasr.a is luaj~amosak. I1Dg:y reJ~e~le'nh3lekkel' re:nde~k. Hill .-IL-k <Json.ol1[11ab'b<m segftseget llytJijlani.. A.a he .tebe.llk.ceI5djenek .tQskarI'asztrora. aJl1el~bel1l nagy-on ook po. es nem is v1illla'lt a te-UStBrt ~e"Ms tGonek all1ossz1ib5II.A oOSIOPorttagokElt a kmikai hou:ilaillas el1l~il~5lOkA"'aJ s:ztilk'\I'M sze.in"itefil elv-a'u.110gyBill.eIl. Le~kMnt nem 'lam1srlotl semmif61e IlE. Swmelyes e.el'sOdleges mOhelyet A hJiditlslI'1!emcsak a csoporfot fe!i:igye.qe.h§rt A rnasodikierjetol SZ. hlaJ nem (g'y I~fll'le. a2: alanyUl· aatifolOtti ell'1l~keze'te modQt i'i)fJlI~.az . M'bo:rtossagli~ blzonyoo. merl keptele:n volt bi((ikinez is kotOdnL E:gyik. ilogyru" "epflik rujja" a.feJi"s!TIffies.i~ettle1ek Iifi@iga ls. epp amlk:oiJ"ke~e"lct \!dna befwnL Amikor ujra .enyebenjobb \lagy ITIsszabb leltet. fei~Men telkek haj"lamoiliak .. merl ana !iolt kivfmcsi.elk._!O:!i_".yifill.ldQk a legiha.. a..zfrfil~er..amacii'ik tepasztela1<Ii 'fuggvo.o tobbsege alare!ld&lt szer.~6U hOlzam.meIY.zemelyes ·fe:lelosseget. hoW mas. Egyik k.d'i gub6kb6I. • ·. az elsa f!~rje.'er5t:a. .at.f. az megl v nem .ikhili· sonl6.elha:s:znililjak. h\l a llelek 'f5ladja vi· szollylagolS elszigeWl~segiet Mias r..l sUilo.arsa" A .. va.:a ili~aillk. A Iellek '~eitQdI~e Yg(y'ilnls kompne.ls kapcs.sl. A s~el1emi 'osoportoon a. A leg~ kmtosabb. Nehany 0IV<'I.l< >1.. mint amily. aket.eletimeik mviz. !logy a Stlab<ez altalleirt!ereml'6kBzpol1t· nak l1gJ'i:lllle~a funkcioJa. eset majdoobbet is 'ebiFul az egoteremtesanek sp~rltualis helyszine:ir51. 4.efepl'a alanyolliJ1 eppen egy lieg:ebbi . -_ . volt. iii bltsald'6l is '~rkezik.el~el1il\lIila. uj fiil'l:csopartok..y millJe.amlinleKllk(lveilke-zmenyek:eppe:iiI a. HataJol1.g kaonerens" tiuTI<ogat6 h~llnrr!J6nieujaho\i!. meghata:rQz~lall ensrgiabOllelrejo:n az ~n.yel'l I'arljak. hog.~s. fuloog!ta.. .o:nrombo!ast.sgifilil· sat fej. jetenlos..s".n .eraWny az ?I' !oldu ..\Iezet5ik speD.lliel1lsem fgy foyal'm~ott: "Ez at: a hel¥. soporttasak is o4yan uJ lelke~. esstben megfigy. egy ffiehkapmrhoz h1liSlOIl16 hel.. hogy egyuU Q@lgOa:a!fH.eU)en (13. A kezd5 ~e!ek toblb eletet is ~avarodo~t .nn.egymt valo 'elor"!!!le.>: ·r'O~amat A kOloJilbom tertl'letekell'l nem egyf.'ltve ~. .liIak.ffilfa.hwiliak. mint kombbafil. egV>El~ Ie!~. A fT><'Ital1. hrJ.Me9ltudilam.e. A:l. ~kllk elos.tizS\l.emben ~. az estk.elltevedt lel~ekro.ellemi osoporthoz 1~flak azok at e:nlilasok is..ellhJ:durnkkepzSllni! Bar a kijvelkez:O esetet ~y osoporttaq szemslogebill rnutatorn be. hogy a l!ell<ek vk.~1 annak :az a osoportdiilamikiut61.W: .n. A !ro\l.ult sZ.tben mar ilall!lIl!i. .kud~rGaiko. e'".6Itetlen. nog. val6jaball Ahmed \)loll.sz eJetb50rl-erilete Jo~yruma.. !l'teUen . kis csala.ielil'mti. tojasokat..!II'emi" 1!terapj:a~:" ~ ()s. A :n "eset s:o~l-lrurif:isz~~esebb Mpet ad ildtilien v.'l9Y ~k®ra/hJkat az . E telkek extrava.rte.iiI. hogy a I<Uell'lseumllek a -csoportmg(:)k inklrrnaci6i a~apjan 8S a. aldkkel a :kezd5 lel'ek a Wldii aletei saran kapcso!atbanaUt. UVJl1IlllJI ala". .ta~st l1ryuJ'thassanak egymasflak Ez ~ oss~e'artas.. 110m". •. -- ""apr megJelenMs eszk.epet jia-tszilt Arnp.lo·yjCilJsokkal egyuitt {3Imo'~drttak okel a. sokkal nagyobb merieku. sa alaGSony szi. keldo vall egys:z~rJ Haegy eMheiyz.. es nem Io" gad~al< el. Az aJIany itt eg!'l67 eves no" . nem haiSQoljthalt6ka. Az egD' vedekez6 ll'1. n~rcjSz.th~!Js.eBemii b6.angual< velIJlt iNem S:liandBkom.oz. csopon-tlagUa~ leU!9k. ~ a:tr6l.el he~5 az.elk:ezofejezethen r:e[ri:"22.ganc'iajjt (kUlonck5de.lkodas hiafllYa.z. I'.. F6:1don .erit iii. Mivel a "i'ele'patikus korrrmwniMoi6 IfiC..akinek ege.ornoecsapason as az !:Il· szentes.ha a felmereseim es a s:zamn~s.ejm. Az.~Iet utari~tiijet~e~k hs.i si!:elilemi v ~OpOiFtCl1l1i11iJlal be.eli}zQ i!'!k. .. tgen figyelemrernell6. ielkekikel egyl.6!lJa tollott. amn a kezdQ Ie-lek fellg~meddlg elmk.ijes l1ajl:Oerot je-lent.lzes.A fUrtcsopDl'itokat ugy a!al:<rtmti.. .gyunk.1i::$o- s.tej~l.elb'ztsben a csoporttagok iJnindePlt rudl1i'lk .ek£M ssrn aui koze-1 magahoz.l!emi.e e~oTe. A :20.elkeriiljLik.

iil.. to:roclj a magtildl. mg~ .: blJS"i.: Mi a.oporf milllde:n tagiaCKc5zYa.. a~ik'lll!ar . t:5bb1e. s elJeg.: Norrc:ros:s a G5lJPO.. " mihd tudtlJk. da. nem ig:arzao. N.s~~l::Jek. ~ . batY-I:ii'v..'l.cw Homamlli<1iban elt~rn. 8imikpr .es -vnegh~[9yaIIl!Jk.eglS ~y:e.segilet~:e a SZ9g1® Ket.g~ vBlleme~iye. .b9Jrntaim.elll. ont.1tanl? A.a~ iSlfUferj. j6 Ilel.elm el!t <l. IN.~s. Ill.: Kit a o50p6rt Ilegcsal1ldese~b.:. csatlaft\ozwiil.: Fiat lJeiFS~e!.: !<orbevesZlnert:.(bun (jail): fio!Jem.- a! t<lbb:1" Dr..3!n nsm i!asznal~m k:f a.: M~rog"I:Oh't.n.erl.t~sbe .6:ti.J!S'szjlilpadj produ\k(l16oon \. N.. al{ijk sZallast: es. hogyan kell S"t:. '" A.~ A'lerrt ugr8iljak.. e2ekke~ a r[jhada~:abo!(kal\!letrtik~ magiatJ' A.eslfil:em mar <I!"lon tI ponton 1airtoU. hOQY'm1iven 'I!IoWlS!~il<:Gzil.eha:il:i .iIi is c:lolgo~!jIl~k egyr[j~L. Oj~.: Dill es... vezTerojie:? 'A.isja. .lnk:t:ien. j.. . ne:Vem. ez az eges..t·~e meg! veJa.. Allum-..: Milyerl ne\.Dr. n _ kat. eSil:?. Gy6H~orii kerljuk.!'.:Ebf·e~. hogyo "Ii\ocsmaro.: l".Ji'l10~! l'iJeve:zz.·d()~avaJ! T~·is.-gYUfilli:...yelllsLOlyus is. Nem.o!I"fMaoo Elr. gy~s.. egrf.h:elyz.a110\i: tart():1.s. m[lglUr]k<lli~ ~g~mt..leg. .~s2~net utan.6~al~ Vilon es Norrcrossm1 'A.!tbmmviselenn..a. es teljeS8n ki~. Ai.ki N ~ Imig:aml1la:k al. (srorrnoruan): Hogy k~\le!setJbet kelleU VQl'na inrnom. ta~€imaldl Hat Vlbl ..og¥ mil.[I m[).~tar nen Ihi:S:l!iik~hiOgy erOelrnes lefl!ile a ]oll]i eletetkornolY8ii'l (i a lefkJifiSm~rete.legll:dfa!jaJbb. ViIOv. DI" N. {~iss~ rmvidllMli): resz~ ve<nnlf. ke'vesebbe~ pavas.~r.. N.l. llo~JYVila ~yor$aJJban hal~d. iDr.iulelm meg- Dr:.Jk.er]ni VIHoval. IDr. milll' a tBbbiek? '. Its arra ls emli~ke-zl.ik.: < Erii.~0.~ Mert a div~tos" C:Saltoscipomet es a fenyes zold b~rsoI'lYJ<ab.elelmel kertek ~iij~e el~.mUyen .'. hogy azo+i!hoz...:sz6raltalt3i1 ele.tars~5agban. cd:avellTI]a~d mi: is liJeerjilik 5:k. ®Iki a leg~ljecslbe lud a cSQporte~~eben i~.r. (Az 'a:larry vis. hoagy Vil[l~o'!labtJl~pel. D[: NI.gyan ~llem~mea MIdi visellredeset? A.. ~.: tlJeml. Dr.aa b~rill<l:immal vag. min~nY.l. hogy. (irej~~iyesel1}: Na..•: Igazi'i1i17 Ha. H@g.s.pr:(l.jen nekem a kru~li ~..i1ims:z:reraarmo kav. Emiatt :a ~ura]dolilsa.a. a<b.Dr. ls V'o~Lv]IQ elill'll~Mzl€it erra. ts~epatikus: k:omtriuflitclwi6 kti\!'e~kezt!§berTe\l~gge r:fehezen tali1ihat6 e:t:: :az :al!aspontjla.an l1a.e~uk -r.z. 'A.: i'tendbef'l van.I-.aJes. N. Haft.wsan}: 6. M~t'lcinyW]arJitlldjll:lk ezt. m~rt. (mely sonaH)a!I): ~gen.. 11.•. Most m!fl: ~e'\!'ef? A.vil~Qbeli fOl"I:cs~p~'I1IbatW A •.• d~ {i~n v. Nt..iM~tQ:. hogy 1St:: \lila r.s:l1~mbe~UQ.e~odaJe:nl'l a F5:ldorll.[lr. Jol hatba.eL '1' de e:gy darabig meg nem Nem~Oil'lte~ el.6~aztan v.j6 nehanya.zL .:Azt gondol'nam! ItogY' a.lIgd~ A.ilelve): NorG:ros~. {hOSo$.bb"freliemroje a GS!DppFtjiLruak't IlL. hiszen miindienki ismeMi a telj!M iglaz!. Hallandia..e ml11!9a ItO::!!. Dr. eiet b()~Q:nQIdQ~g:air6Ibe'szel'getUl1ik.~lhUJ!.. N.IJuk!h~y 8gy .illilis gondo.ga~lastalali1 .• . hOQVtarlb:oom l1..:l!i I3tasirTilodom.: Zavarja.-i es TrilI'li:arll.M !!If. EJlvazt. e [I'.zik.tswth.IiL b'EllJtait.eJre:m.. NI." legaliibbjs 0 a. .'aJlI .:lgell'l..iU. @9Y eleg .:. '(Az alany b61d'ogan5(l~Dlni Keldi.d€J en nem fekteUern minden errQ' eletet DiI'i N.ragelj[ik egymast.e<pi meg eket. Dli. Mind'egyen'loek vaQYllInk ..yok.? A.nelm!EHllrek. ~epe~mel: -.a16bijn lud~ak. hogy v~glull ki'~~I!(jdheltelt a rnii- A.zintel1i elmefi!:e.. BS hiogy mily€!1'l komol!"~!fl 'lfe$sWk mlndnyalan a!Z.4rocln~Qm t.vakat)~ KaJtnd! lzgafomt Akad IneMny vaiCibaril uttar-a egyelilflseg ®lktlrl.€t.~ A. (nel.: Mond~rlfegy p8lditt~ .at: ~mberebiz[!.: ~gefl."5dl~s~JIlffi... Akkor moS'~ b*5!l':e. . muv. h~gy ...eL.: N!§u:e! A FdkleQIY nagy szinpadl.geU'" Dr.)~ai).giglildi~J. kos<!arihe1tenn.If!ha~nos \lO~t a ltibb~e'. hem igaz! AJluiTI..y a.szaeml~k~zi!-.!JaJ[l.rt.l. ingy.: H. 0 iii legvJccese!bh.mal!'os \ldl1 l!!l!.el'~ri .le!hetseg. Meg!enget~m el&lWlk1lil ha!:ailmas:karTllfIas fes~akaliJPo{!f!.. N.)k:~l r...31I. olyan itol ere2:tUk.il/rMair61'! v. mert onekm..'\1!sztilflk res.tilk gymlilist. Harmarosan el!ha~!y mit1lket. !lit'.ura.tib~t "ftest~nem.-mihd~g me:g\.enr :5zoln~ak ti~t? DiI': N!. mindnyajul1knak A. 5ru-g~zsin6rokkal. kert IIlspirartaa.: Igen .\lliltle:11I cooportj.? . NL: Mien? O'r.".S2er'epet"es fal . IN. ITiil'ldannYiLIJn~lDdiiJ. Ne'm :a:~t'()m.s.any.. N®irlJa! Mind Uglf g!o!1d:O.k. :e~ ~.: Akkor most :mit m:ond ~eki? ~t. eolitasva!'1! eibbena $z.!m. N.fit~l p:rodukidL DI:.erol he~~tel~n volt? . .diat.. a!Z.et \IMam .iliJ~ntlUdjLll[.: is' . [Ie mrt ~~s~B~yte~r11 Jick6. IDcr.gyWk mar el <tl erede1i csoportQtJ A~lum1 A..awk..' ott ani Mtall>.IlI.3k In. ij6~2!uenejh'e"a :sta. N.rtten~k e. cSt:!k5 a le-gli1!angosapo..) Dr.enni. A.: Ami:k. N.l1!lot isoruDenr \jjlb? ~..~ H'al'ly.ga miaU .0.' . d-e amlil nem egiyt:a:rInaK NQroross nyerS moooru. N. ~o2ek..: Es a m:.. Tmzem h00!23.•.. ..(t. egy id1o$ par vett magahoz. N .: t's ~i:smeri VUe! rgaz~i. I<ozni! Dub. .'. lzt az e~st1 e /Ji. esak ritkal1i ItliljllK az eru9r- ttn'Sl. legvi:ssrnhli!Zad6bb ~agi21'il A. A:: Hari: ezt !1lieg hennsn :$2ledte? Vll0 mindig &d~kes >g~ndl'.. e!IGzQ t!:'lle'l. agyoOJ1I'hio 'IlOitarrHlZ' 9~h5. milliiiln a s. Lemm.) IDUl)ri ~pp mest jotl.re[]nek v. peihany mas' emberreL .es.: Vila kres.i!te...I'eL (az a!any I':iatrahliua a v. N."is . (swnet IJtat:l~. h. hilt elegge.

vad eleib51, ameily:oon i'Jajo.slkapil!il:ny volt Norcross meg ut,azo keres~ed:5.. Az '91el rnlnd~1n per;cet kf:e1irOk,mert van I,ehei1s€gunlkaJlhoz, Il!Ogy el~ogadjl.ll-l. a1!iIil !ly~jl, Dr. rt~ lElegook e~drC$em~et hallok ,a.szajaboJ, Allum. .. . A. tvedekez0en): Es iifr] eZZEll1 baji' Tudjlfi. a llIli.csopor!i.ink nsm minnCizakb61 aU. a D[. N,.;Mi lidl Trinia!fl I]lo'lso ,eletenek <l!lortenet'e? A. 'wehemOOlse!TII);PU$ptik vo'lt! ~rti ez1? !MTcsoda keprnurtato! Dr. N~: Milyei1 'ert,elem'bElI1i~ J!L: l1SZlta omimMs! f;.4O'ICroSS. D1Ubri en 31.1-mo:ndJl,lk Tr~nlQl'!'naJ.\~ hogy a vfl!laszla .. sana~ semmi Jkoaenem Will sam Is,terih~', sem ;[1. jotekonysaghoz, sam a spiritual!. tasl1oz. IPr. :N.: Es m'it lJIelit ki Trinia!1'I melltaJgsarn i.iedek.ezeskerIl? A.': Azl ITI;Qnd.ia. sO'k emb:e.rf'\lElkny!lJoot'llJiga5zt. l[Or., N.~ Mit ~:erelene·lin, ,NL{)l'CmSiS .as OuM?' Ai.: All, hogy csa!k haJandzsazlk, NQ~r05S azt alihtja. tmgy Triniian 'IJ~16jabiillil osaka peozffi' 'lItal!otl;. msrt ,kllionbein cs:ak egly ,eQYSZ'€i~ij pap lieU voln'<l!. Igent,.ell: mondja, es· ern e9veh:irte,k vele. Talalja kil, mit gondollDubri ,errol ,az egeszr,o!l? lOr. IN.: Nem tudom. MOncija meg mi;!,!ga~ A.~Hm..• H-ogy Trinia:n ~gy Ilagyv<tr~t 'va~M:ZlioU ma.ganak, ·gmdag ~~tedro;lissail"" i,s, egy~orr'inaJ pel1lt torl'i6~~a zsebebel -Dr. IN.:, Es mit JiflQnd 0111 Tri'fliiaJnlllak.? .A.,::6, :tili:U erng'em l1agyon vOllza:nak ezok a UO kis; 'Gi(JC(Jol!(, amilket vlsel.! Az a f~r'iyes bioorpalast .•. a ~egil!1o:ma:bb anyagool ...., es a pQspotlkigyijrti, amU l~glY jma~don. Meg az arany· as e::l:.QJsttargvak ik6rQs"k5rm minde!Jiltt MeglBmliIl.emazt r,sj Ihogy " igencsaks:z.ereteiit a hfzJ!1!lgotar:J,yern¥a~6k bokjaiban tl.lb'itkolnj, Semm~l sern rejlhe-Ili el ele'lJilruka t.enyt; l@r:lr1lyU. kupaJrnarofl: elelm akf.lrl~soil: kajjvaiL. IDr.N.: MegprobaJja Ellilflag~I'l!, ~(}gy mt-erl vaJaszmtla e:!!!taz. elelet'2' A.: Igen, de No:rcross moot sze.mrei1aflyast tes:z:!'Iekii amiatl:, ~og,y a I'ellf<!iszi h:i'l.i'atal· ban elcdb~to'tt eg[Y fr~ila:1lanyl. (Ked~yeSieril) Hilrl jge:n, ez vaJ6ban meg torren t.. ,. Ol,{atil sok do.log l1ryil.j~hatVlig:aszt em qyhazflna'k .... Mi vls::ronUudJuk,iha;gy Iki is Tri· !niHil \1a1o~aban: 11lag}! zst\lanyl lOr. N.: Ke~es val~mj' kifogillsflrlnianr a viSielkede.sere? It,. ,(aLa~li,y csoncfesl8bbe v.!lililQ:. Q,. Mt a:SZOkEiS05. Felrs'Ileze!te· hogy a lifurrynak s;z~ksege \rolt ra ... , nemvo!t ,osaladja. 6 meg nag,yon egy,~dm ere,zle ma,gall ebben. a t,emph;!lm~ ,el'etbenl, AzJ: mcmdj~, a:aal.l h{lgya:z: e!gyMza:t viIil~~QUa. m:eQ'pr6baUa elk:e:n1llnii a. sO!.okasos,e~GI:aMI~ de.m;!tat::l be~es;remitelt abba, a: larnvb:a. Dr.. N~: It's mil: gondol nlOst Noror,oss, Dubri ,eson lri!'lBarura1? A. ,(kon;.Qiyan): .ALI ,goli'!.doljuk, Ihogy megpr6baUa \rI]lot kovetll1i (mint f:ej,letl:ebb lelek), de ,elt.mkoU. IEzek a jamoor szand'kkai nem nagy-on janek. be neki, Dt. N.:: Allium! Ami: ail meti" .s!e'g .cil1likius~ri1bes:reJ lrif'ilmrn kise:rMerCil, hQglYjobbdt'501l ma;,gilill!. e.s :hDQYmeg,iJaJoozzon ... Mondja. me9l&!cill:t~I1, mat er,se.:1r~nlasrnir~~t?

es

A.,: 0, csa'Icugrat1uk vegul is .•• Elf: N.: :Ez ez ~grr'a'.bl.s, l1al'lgrzik, mlf1tm Ile'iilym a-11l8!k agi!{ lrinian eredeti ~6!>mrlldeklltt A. (sz:omoru'<fn): igm:a. Vail.... es e:ztistudjuk lTlirudnya]arl .. '! de, tlJJdja.. " NorrCFOSS, IiIllibri as en ..• 001,. nem a1ffiirjl!Jk.a csoportb61 51 is ell.lleS2iltm' •.• IiIr, Nt. Mi,t mond Vito TriinianrOll? A,;~ \led:elmebe w:sz.ilirinlan erede-ti JIS'sz.mdl€!kat, ,es azt mOcTIdja nek.i, nogry a:! onamifasosapdilijaba 'eseU !:Ii temptomr ,allele soran, luI: sok ,asodala'l'ot es f(g~elm.e1. abialtt maganaik, . '. Dr.,N.: Bocsasool'l me.g a megrjernrzessrt, A~uim; de e'z. Vila, kiV~Me!~1a CSiOjpOrlj1i· oak val~ennyi tagj,rra ligaz, nem? A.: ,Amjol'l megr a menetl Vilo megJe:het6s~11 ,f.)nelegun is turd Ilermi! Hadd aruljam ,ell, t:109\Y az: probl.emilja az onhil'tseg, es [lubJI m-eog is momlJa 'rilekii,eieg hatarowU sli:arvalklkal.

ot..

a

A.~ Nem, nem ..•, daazt m~ncJfJa, hagy ~egali1.bbdotgozik. ezen, 01'. N.~ Es kii az, a/k:la l'egel1!ek~nyeb.be.fil reagal aJ Ikrililkara? A.: .,•.0" hat kl nern tala~a.... Niorcross. De mindilyajlmknak nehez belatn'; he. hioozDr; NI.: MOlfldltt meg eg~re'!1eseJi,AJluml Zav.ar~1! a. lelekc50porti>a tagijaU, noQiY a te,. nye,ket nem lehet e9ym~s elol elrej;terli', s fgy ez e1mull ele,t minden gyijngesege·n~p,. fenyre ker,ili? A.: ... Nos tgel'l, ez er,z·ek.enyen e.rililt millket, de azei1l!1em esOfilk to~e'naSta, Nagy:az eg.yeterte:s.k,&zoUunk. En pe~daiUl murvasii elvme~lel alkalftam 'iI1yl~~a_l"!l emberekaz nak, es naggy1. \l'bln~ a 'mOveSllet aBllal,,~ ehBlyet.t mit tetllFilm?' Oss.lsviss,zi,\l rohafl'ga1lam mlniieln eUel AmSZlterdam csa.to(('I1~ kOzi)U" €IS a sz:6rakozasr1al es a. sz.ere:n· eselaWk!nl'i1 'kOWttem ki;, Az. erndeti oatom Item, val6sIlJlt !ill1eg. . .. 01': .N.: H~ mindezt bevallja :a ,csoporl,ja. el6tt, milyenl viisszajelz,est lka.p? PeJdrlul neQ.¥~!.I1itd[nte.nek egym~5.rai)1'I ecs Nor,crQl!;Is? • A.: Norcross mal tob.hszflr is ramlll:tatotJi:, hogy 'UlIil~okfelela~seget viillalt1!i m~okWi R trLaiQaITlIsrt" Norcros$',a! a pem: a Ip~o:bh~rrl1!, imMja a hi;lla~nn;;tt. , de min~~et~ ... ".. ten oFlzoek. va.gyun'k... , c.s~k en egy kicslt hi~bb, mimt tL, Alml at! iIIeti, egyik!!.ink ssm l<a!p·'kiti.lntetest <Ii legul6bbi: eleteert.. D~. NI.: Hog,yan i!l~s:zkedik Dub'ri az 6 hibtiiival a .cs<lporlbsl'?
Wfi'!k.

Dr, 'N.: t$ Vito tagadia Eiz:t?

A.: Szer,et maso'ka't WlZ91trni, IlJralk.odni If'a]tU!k. Ve~el.aI1Elk szOl'etett so~kal i!i'l~ab'b, mrn'llJiI!l'fI1e~"iIilQnlk. E9r! k.a~6'zhaJ6k$ilii.[1Iy.~ vol;t",kiemel'l~rficlk6'. akitile~ l[1Iem a.iatllal'Os k.e~5Zmzflii ~ o~jalt. Elh; N.:: Kegyellel1i '10111 A.: Niem, csak kemeny,. KlIpit.al'ly,k,ent Us:z~'eltek. K.iiny8:rtefen voU az ellel1rS~ea\lel a. tengeriasf)liikban, dea. saIlit embere'ir6119fjndos'kQ~ott Or. NI.:Azt [nar IlfiJondita! ~ogy Vil~ sElg~tett a szeg9i11Y utatz6'kon, ,die azart'et6lg 'keves

1112

n3

szot ejtett az if:letOk. pozitrv vomlsair61. Van valaki' a <lsoporljlJkba_o, ka.,Po,t az: olrl:aelilens6geert? . A.•.(f:e.szOlrt.'tigyelemmel)i: Van m~g iii v.alami [):ubrival kapcsalatbanr .....

akj j"6

pontO!

ik.ilra'BSa tengerbe ugroU, Az iHeteI kock:iEtaUa, I'logy m~gme!1ll;;e.ataffiat! Dr. N•.: Aimikor errol bestelieka. csoporljUkballl, mit mondtakDubrlnak.? A.:: MegdOC:s.e'Jiilik a teU~ert; es osodaJlruk at Milildal1f1yh:m uQyanarra .a j(o'r,iletkeLletBsre JUlottUlIlk, hogy egyikiink lienn 1ett velna If;epes ·lhason16 cse!leked.etre. egyik. eletil:nk"~El,1rI S8m. Dr. :N.::Ertem. ~ Vilo ele,te;a fogad6ban ~ amikot ilrl9yen el-et:te' es szallasoll:a el azokat, akik nem tl!ldf!'a!k'Ilz:etnl - hosS'z:abb tavuonze,tlensegr1e !{ami" ~s ez.ert d[c;s.er~I~s~bb? A.: AiTlil~.meQlis kapoU W~ullk,!(Nelfet) 'r:ii:bb,j6 iPol':I~javan; mff1lt [)uorin:ak. 01'; N.: On kapotl vaJamilye!!l dlGsemte'l a.tz: el6mefeteert? A.: ... lFestilk:entaz egesz Bletemben. patromlook l!Jmn ~lIeU kajta~nom.deiG VO~'OO1

Dr. IN.: Mi m? A.: Kimag:asl6 dOlgok:atis tel'!. IEg)"S;?:t!r, .amikor :nagyorn i'I:aragos volta tenger; eg~' tengeres~ az ;a~boc[d az ooeanba. ee.sett iiulddkJo,tt. DUD:ri kdte!aI: ik6t6tt till de'.re-

es

rrak~de aLl is ,megtl.l'dtam, hogl)' Vila kine,tikus energi:aja lassen rezsaazinra v.lltozik~ liIffi!ii ill. masodik szilnt: el~ere I;Ital.. '. AI. ,ar3kkevai6 ~elkek jellemz.eser{;n!iJ.1 itt emberl foglal~'i'la:1<at: asznal:ok, merit vegLll h is!1 aJdk l€:j5:nFilek a F®I.dr:e, eiIlIIIbL:!rltulaJdot'1s~g.o~Qn keres:z.tOl mUlatJ€lk meg maqukat Mli'lcdazon:iil~all a szellemii Gsopori'okbam sendl sem talalkozoma 9yUJIl5let, a gyanak'!i<'l's ·es a tisztelet'l~nS1E:g me;gfeleloHv.el. ~bbem ez ~yuUer2.Q iegllOOrbe)i'!sen'kl 5'e!11 torekszik tiatalomr,a. a tagok nem tlJdna'k jj~kol'6znl. es keptelellek mal'lipulalni 'egy· mast A ~en.ek inlWlbb (jllilmagukkallslemben bimlrl'mlri®lnok, minlsem a'tarsall(~al.. . 8al'o:rsitg, vagy es ag az ~ll1taMro:zas jellemziioket, hogy a k;6vetke:z·(j· eielbet1Jl<;oz€:lebb ker,uljen.ek k~(il.oUc~Ja~khoz.-lo9!Y meg:eroslJthesS1!!rI'l a s.zel~emicsopOirl,-,taQ!ok i ~arsadalmi dillamikaJawal kapDsollatos megfigryell1iseimiiit. meg, Inehany doigot kerdez.ak AUu,m.t61. ,Dr. N_: Mitgondlol Allum, a.z egymas irfmt] krlti~jlUi< illilindig jellegd? ,A.,: P.er:s~e!Var6di 9yUWOlkodes: n;iMs kozIUin'k. Egt';'1'r'!as'kar.~ra sz,6rakollunk - ezt e'l ke.!lIIs.meroem -, de ezz:el·csak .... m,t ,ismeriuk el, hogy Irtik is vag.ylmk val6jaban e-.s men-e ke!lIl.tamr1u'nlk. !:Jr. N.: I:l6fordllJlt-e vPilaha is al'csoPQrtjitba'll, hogy' az egyi'k :Iag s'Z.egyent vagy b(jn~ ludfatol e~'z~ttegy' e;hult ,elete miatt'f ' -, . 'k.: El~k,. ,emiJ.2ri ·regyver~k..., 6s lui swk fogalnnak a!1l1'lakJ~rrasara, amil mi ,erzOnk. . J:)f. N.:Jo" akkor ha.dd km~lits.em meg' .. Ie'lekkelilt€lleit erz.es,eiit masMppen. EN5tor~ dul-e, ilogy I'lagyob'b 'biztQns:agoa.11 ~rzi !f!.~gat, amii<or a, e9Y1ik cS'oporJtagrol kapja a vls5zajel!zBst, mint amikio[ iiigy masikl:6l? A.:: Nem, ~em. MindlfilyajaFil re;nd1kivm tiszte'I]Uik egy~st. A h'Jgel.esebb kritilditmrl'ldig anmagt.mkl'6l kapjU:k.· IlIt. N.: 'Ere:z-t:: va!atmiiMlle megpan~I.ai}eIIl1i'lI!1Jt 'eletebe!n 1an~$~lC;}tt'l.l'iselkedese.ert? A. (hOs5zUszi.jnet.ufil'rl): igerl..... saijniilom, ha megbantoUam masokiat ... , e~....a:z,tan iii! mi!1c1el:ikiismeri a ~iba[ma.t. De Mt taJllulLJ(llk, Dr. N.: Es ;miheiZ k·ezd ·ezzlll a l.ooassaJ? J\.~Megbesz.eljfik egymss :k6zt. ..., b.J a k6,vetkezD a~kalom!'l'lal ~g!y'ekszul'lk I<iikQ.sz-O~ nJlni a csorMt I!Ir. NJ.: Ab'b61, amit korabbafl ijtOndolt, m.t kem hinnem;, hogy on, Norcross 'Duoo ill J~g(va!eko:ssa9Iai'k!kal kapesolaIos elfojLott erz.eseikt51 ig!Y@kezne!k megszabadvllrl'i

epilo

ru: ernbe:rekhe.z

lh.og!yoJ s-zivem, alZj6.,

...., elZ. rem WI sek ... , de

eWe-ztem, ha orlililek. A csepcrtom

elismet~.

J:el.lemUidol it&gg~elien[jll, klienselm mindegYD~eegysi'li modem kapcS10ladik a 0.50po:rtI)8irnoz. h. emberek hajl!llm'os8Jk azt. hilillilt inogy szabad allapotbsn a leKkekrle'k niincwnek eirliberi fogy.al.ekossagaik. Ein. 'ug,y latom; Ihogy nagyonjs sok. hasonlosagl
talliilhat.6 ill leri9'l«;soportok esa. mld~ csalMok mlillrnd'tsi9I Mlztltt, Pelcl'{ijui:(lg1' vetiem es:z;re"'hogy No~ross ~ i€~lemsoport lazad6 biUnbakja, mig 6 as Aillum:a lelliilfoso·.k, ~~lk.szamon tartjEik a ~ob:biek ·fogyQft-e'kosdgaiit..A'llllIm azt mOll1ota, hogy ha egy Gsopotttag .at elmvlt elete hibiiinal<: mciQnaiizali1isaba \''agy anijgm.ol6~ejt,egielesehe kQd. Norcross az els5" aKl megkSrdiijei.ezi Mt LaUlatoan Fileld V<iill a,~e9kevesebb ketseg~ onma,gatilleti}el1!, es 15az, aId .a s~o'wanyos vlselk·adeselil tUlmenoeJl eddig .3 I~kevesebb elLE!hni befektetest tel:le·.. Talan ~z az olt;;a.a bizonytalans<1'ganak is, ~iS2.eh Noraos.s va~6$ziniileg l.eljes ereje,MI harool, hogy lepesttarts>oo a osoport lem:p6jav:ail.

rirlt a ~egkisebib gyer-ak}, A $;reir.e:!11i CS('Jpo;rtdkibglfl mil\ldig ~ IllstJaTily'leJek, alki Ilat~ haldan lor·ekenyebbes nagyobb gond!oskodasra szorul,miint a Iobb.iek: Vilo idvalQ·
sagra to:re!I{v:5 maga~artasa azt mflutaltj~, hagy 0
I1fIQ$t

.A:zt.gyal'i!ltom. hDg(l(bohOC'koddsWal, magJakellare.seveJ es;a kom.olyliig,yekelvicce;. lesevel Allum Ishe,t a csoportban a peplil!>aj~i (at: ecnnberli osal~klokban ez rendsze-

es

C$a'M~,agl),Erzssem s~erjl1t 5 '8S Allium vise:lkedlilek a legkelll'esbe 'kihtv6ana csoporlboo; tah:l.n i;U';.ert iis, mert 6ik erlik el a£Z '!il~m(i'lt &Iele'ikben a h;l9~.ob:be't.CsaMgy, mint azembe[fl c.sabid.okban; a :5~·ememl c:soport tagjaillaik: a szerllpei Is k<irbejarha~.~

m a hiSs·(va.gyi~HI. ~eg1do:sebh

,AI,(~:lgQooolkod,va~~ Tes2ilnk ugya:n dl1li\Ws megjeg~eket, de ez I1sm olyao, mnrllt· hill. meg mfndig: amberek Vollntllnk. A: t:esHin'k nelkOI eg,y kisse milisMpp ke~e!iOk a mllki3t. Annal< tekilrltjuk egi\;lma£l" ,aklk: vagYlJI!lk, sert6des vagy felt.el<~nys,ebl'!Ielk:liiL ! pr. N.: Nem ak..arom a szaj~baadni CI szavakal:, csakaWl gondolQk. hogy a OSOp(lrt~~ Yilh.<ln m.e:gml.!!talkoz6 'ex!Ja1(agancia vajoin nem ·eppen ;a~ erdemtefenaeg l!rz.esebOJ

a2:zal. liogyegymasl: Llgra!~iBk..

fakad-e?' .

n5

A.:

a "fejliidEis mmerny,eben bejenk Ihelye~tek mil<i5z!beli orrmagaval kapesolatban is ke-Isegei vanrnak, azl ;rer'IC~bel'! levol1ek taJalja hogy ciill'iklJis megjeg:Yleseiret tegyel1, a tobbiek mo~i'rlaci6javal kap. cS'OI~tban'? k: !Hat persze, de all! is szere~nenk: megmulatni egYl1[lasmk, I'nogy ri5SIinteifll dongozUltilk az egyen:i 'f~lada~-aiink:orl" A bus2:kleseg nelha ~tI)§ba!1l ,al~ e:nnek, es. egymast
4

6, hat ez tilem er;ezmk loml1a'k, amil Dr~ N.: TeMt

tul jonal< a kep&ssegeil'lk'et •. alhlloz, tiogy m~,f,el~,ljOi'ik annak: a bi'za.,

megint egy masiik ddlog . Igen. eleg,ge el vagyllnk: '

batortalanodvQ!"

es

haSZ!r11it1jllk-arra, hogytUljlisslin'k

ezen,

A pS.I'oesz,eci kO\!lel!ke-~a.s~kalSzabaneg~ milsik.·a csopert gyagy,lllasaJt elfisegrito lelki'jeleflSieget mwatQk: be. Tabb vitll:ozaUmn is hallotiarrilllTiar ,et:rOl atelJakenysag· rol, ,ameilyne:k lel!tet a 21.. ,eset is rnegelfositL
Dr. N.•: Nos" .AllUm, ,moS[" hogy an611Ibe:s:z:tillge1.iJnk, l10gy mlkoot visellkednek acsoporlja tagjaj E'I~lyma$$al, reremem, he leifmii, m~tye:nsz·ellemi ene:r:giiak segftik. 6ket s e.'blberna fulyaroatban. . .It ~',e."O''Ii',an.': NerI1 ~$liI.,!ldQm. ~og.y k:epes v.a;gyok-e ezt almO:lldaniim .. I!)'r. N.: Gomj',olko'llon!: Ni.llics m~9 valami eszk,o.z, amlvel ;;JJ:z; i:fl'l'el~r9ens enef!:tia harm6nia.t tereml: <iii oCsopolfljan be~~li? A. (h()S,'5Z~1 szunel [ltan~: Aih •.. ugy erii, a kiupol«6l.bes;z~]ek? D:r. N. (a "kup" sz6 meg uj nek.em, detudorn, hogy Jei heIYB!'Ikere.sgelek): Igen, a kli:· polkr61. Mondja el. mit tud roJIUk:! ,eshog,},rni k.Qllik van a csopoi1j'ahOiz. A. Gassen): Hid; a kllp t~moglatmii'ik:et. Dr. N.: K~em, folyta$~, es moooja el, n:09Y mil is csinalpontosilin a k~p. Az.t ·liIis·z,em, mar· hal,lottam mia, de szerellflem a maga varzi.Oj,athallami.

1'!,oQ:Y.z a kiJp agymO;S,Q g1epk.en~,~iszi'l,i'jam'algabOl a;z, er:edeti gonClolata,;lt. V~OiI.fis,! a e ~llemBi'I.ykmO\fi1IbSleg,elk- as a ~QzzaJuk kaposa!16do ~f'!I"EJk tes2iika csoport tagljait egy€ne'klre" nem igaz? ~. (neve:tve):: Mei.r hOfJY gcmdolhat BlQymosasra!?' Semm1t serrr tud a har~1 utal'1li ele.t· (Gil? Gsalk arn]1 van sz6~ ho.gy ha ,egyiilt dol:gQZI,J!1!k, z k6zi;is, tl,rdas.t hez h3:t~ie! a l!J~.N.: Oke,ertem ..Ez a ,kilp mln.digl'91!eMhet6? 'A.: Mil1digl ott v.an, ha szOkseg 118n rii.
Ji)~. N.:

A.: Ere:zzUk, h.ogy a gOliidollataink kUagulnak ... , aztan folfer,e; hu:z6dlna:k. ••, mald viS$za, Ie ... , de most miartobl:l'lucM1Js.saJ rerwdelketOok. D.1t N.: Ez az int,elligens ernergia abean ~amogatja talan a osopert egyseget, IhoQY aJ~ osszeszedeUebben rudnak g,olldolkozni? ';.\.: ligen. Gr. N. (smndlBk'osaJI1 tarnadl6an): Hogy Os:zillte llegy>ekAllum, arta LiSgondolhatnelk,

Ki mlll<OdIteti a·k.upot?

~.: Akik-vdgyaznak

r,an~k.

Pr. N.: A vezefoje? Ii:. (Mveleslben tor k!1: Shata? Dr. N.: HOllY srli eZlt?
;il.;

6 tul eUog:lalt a kOr(q~jajara!;H'ivaL
..

.

tapasztsl a sZ.elle-rnvilagban? A.:: 0, nem, az sokkail egyelljbb tiszlulasli folyamab.l fokli s~lmek gy6gyUasara .kl hUtem" tudja".. . D',r. N.': TlIdom. De s:zer,etnem, ha elmond'aml, milben kUlon'bCiilk a lkilp a 9Y,ogyulas zllhliil'iyatOll, A.! A l;:S'ucsoool \l,jz~s~s~ e:m'lrgia aramli~. lefe'le,. ami' kioroevesz minket, I'nl)gy Igaztn oda t~.rdjl..l!n.k~gy:e,1r11 ~ ~opol'tunk szelle:lT!~egys~~re. ' (l'.r. N.': Es mitt erez, ~mikm a, kt'.ip al~Utaroozkod~k?

A.: TlJ;dja; a liipot 8gyo a!akil:otlak lki, hogy k5roofogjon mii1lk.et. D'r. IN.: MUiyen 'fo:rmaootil? Prob.aljon ki-s:se,' eglZaktabb Jeiffist adni roll~l A.: Henge~s~en]. ~a£Worn f'!§lliyes. Fa.lotttiink @lS 1fct:ii1DIOUJ[irik an, A 'r~.Iso v reszem§,l 'egt1!!iiZkics!, ~9nt pedigi szeles, hog(Y' mlndiaJnl'lyi~f1ka1; betakarjoll. Olyan~ mir!tlha €!flY nagy; fe'liier kupak alaU ~enn~iIlk. A kiup alatt tud'unk l@begrJil, ugy .h~ztilaJJ1Jk. D'¥; 114.:Siztos b·enne, hogy Efl nsm a 'g,y6gyul!.1s;luhanya, amit mindj:arl. a haJal uli!in

/4., (a. fejet wazva}; Nem ig"'a!Z:afi.A vezet5ka. legt5bb dologba nsrn sz61nak bele. Alapveli'iei'l ott minden a mu fe!a;d'aillunk, es j:61is van e-z· fgy~. Dr.,N.: Van valamilyel'l kOlooi:eges oka 8hatoliivo~maradas$nak? :A.•,~ ..... 0, hat aIZ.t Ilf!Szem, ~rcsitunla, Ihogy tilemf"ejlodOl'lk 'efe!;lQe. Habar cerem6niamesterkenl ezeret villQgnl. .. -Dr. N".: HoglY Mi ezt? 'A. (kuncogva): Pekf,alll hirtelen f~ll(lrnik, amiiror sZ'IllI1Ned(Hye-:Si9if'i vitatkozlJlnk 'II,ala· minaelflna.t6 varailSlo... [)i]. N.': VaJfMSI:o? A. ~iIg mundig nev-e1'!/e); Shato mosszC)', :z:affr as kek szrnekben. pompift&o N.IMbai1l jar, hozz:a magas" csuos:os·lkalpagm: vi~eli. A len:ge.dez.5, feMr szaM.Hawll frIo ]61 ne-z ki"ec.s, mi persie. imadjuk(it 1),1f. N~: Ugy Ulnik. af;fele szellemi Merlin. ,A.•: IEgy !wlet! Merlln, tesmm hQzzii. Neha I.lQyal'lr.ls1!k;kiisme.riheb3Uen. Szereti a kosztumos 'be:lepoket, kulof'losern akkor,. amikor .eppen lij el~tet viila'sztunk maguniknak. Tud'Ja" Ihogy milyen nra;gyratar1jiJk, a i/elen8seiit. D.r...N.:: Kiv,a1llcsi vagyck, vajon e:z~:n a szil1padi 'Irl:l'kkO-k6n 'lUi el-e vaJlamllyell igagi, yo·e·zetore jell:e:rll:i1:o erzelimij k5tod'es :9hato es a ,esopot1;]a k6ztitJt? 1Ii.. «fellJortyan): Na" ide figyeljen! Sh'al'O naQiYOIl .161tudja. hogy mlly,en. ziir6s csapat 117
min. KBk szikrakat .sz6r ma>ga k5:rLil, es I~g,y n:ez ~al'lk, mint egy"erere lel.~ebeJl leva,

Illgy gon.dolunk m,. mln.hl 'cs-opor1lUnkcUKu:szigazgatCiijara.'vagy poroJ~clmester.ere, m-r. N.: Shato ,akt!v reszt v~Ua~ a oso;l'lort d'ome.seiben?

no

egyst:er csal< I:1gy ossz'lilj6UOnk.y ~Osi.n~l azt. Hogyatl! akar a.!aelja a 'kulcsot a.~rlep9kI31'1 es .s.tl.etolt..hogy mik.vel1sn C:SOPOribul-ion oel.n.1: ~afl'logat:6 ~elkek ~gymtmiikodsse. ~Iegt. a k6:~helyek ellern.. :1\.vagytll1lk:.ar.e1ebb k.t annyrra a G'6IOport.A1~ik·ekne!k m. akik i m.ikal'at~tt&sohasem ru: pr. liranyR. is.'s%erepre imlul6k" ~g.elgel~llnket. '" de m~liIdig tarsa. kiimyezelUnkOn""J el ismen§st vlivha~ lrLm. Azt ~karjuk.N..ssegOhkel". magasabibak. at •.: Es ~mikor a. III.szerel!llsm bef. teve-k'E!nysege nem korh3.kcsOl. hogy a ie~ellh~Ulnlt: atars. nincse:nek noi ellell\p3rjaik a.y'Szerlb~..Jdnak ah31ni alz.lbb k<ll1"ultansna:k. '~le!lkesede8sel): 6.I~Ie. Dr. V.opo. akl olykoJ"ol. H09¥ 6szimte l~gI~k!sok.o c..zreB1nnak megIDE!Sl. . n09lY a.ldamsagot? .kulii11(l'arli·) haijl~mokal. N.: ige. uj tagok.apfts.enek.a~. :h(}gy tOIs:ago. eQymasho::. N. ahogy megero5lftikes i. aztlliszem.t.: .zOl5:1. a'kik lUegeszilik az onok eeetet a Foldon? A. ezert 5 is va.Qg!y hely€'. IN. hogy alit uton magJuk mindnyajafl szere.QI!: reS... .ui'6ook.nrni~ nogy f~ladJofl egy meg.. Ujm9.gy ko:z.: •..hat6t? Iflka. R()lrwen~ ciok. e'trIWlcsre epal.ol5. de a iil~1let 'eoo-e'15renero nagiYOi'! erdekel mil1ket or-.:: Slla'!o az. Aualllg.elnVOlt .ha l'I~m islf'illerik a if!80~.et:! ..4It tudok .: Keil!~lt. azl.ei.ellemTesopert befErjre.1ato erosen ~eZ!belll tartla a osopetot.~ 'f-I()cgy~u. . errol.Azzall . N. (zallartan): Nem. szc. Dr.ar1l~dt . kenUlne. minta. eh~g idegesirtQe~ leheWrnk a Rlldi elelb en.ekrn~ nehfuly dolgQi megtudnii. ha. Ebben sz esetbel1 Si.. kruovo~k JOseyrJ. hi~znek abbai'l. Dr. mint aki nagYOIl korliilozni akamii az exIravB!ganciat A.. k.o!lyan lelek.~ Nel11r'6g em!lileHe neMilY regi baro.'fOfd i is!ko~aioSlta~kkal '€Is.es a fejlodes utjan tart mll1lkel r A.tj~t.y mukodik in.rtr61 mint S'Zell~i egysegn51 S:'Z.e.ak1ivfel:ligll!e!15nek? .[jbb fi1rt.!!nk.: A fold' a.s. Mt per:~e! Mll1dJig.ykor felMJnik. !logy :sdk lelek'fijrtbei"l '~ui5!lif'e!e aJosoportek is IBteznek. es.A.""Shato tur.adaloml::i'alli. c:soporookkallelle.8n fiji.al!'lyf:t.BrojOk. '/11. .. Artm p!r. N. rnoonlo V€lz.emben.llass.jiuk¢~oi. lrto~lrYmlke'll a.:. mart rgy J. iltes vegan a csopo..agokkal I'el!1delkez. Ilogy ne Jenne rla~yorn is b61..opoitotGOlldrOl~a.sz~l1e'. ter."akkof'vIsz1lat ugyaml~tl.' az on sz.A.mas2. I1lselelwi'i5 hely.itsliik. hogy ezzel no:zz. Dr. IN.elZ'l'Jllilorma5 Ilyozr!l es nem prwiikm . del nem akarf:a rnjuk k8n. ElS meghaillgalja.. !hOogy ~st.amlt a vez.: ~gen . ha h:aSOl"llli'niuk keFle ElZ on ok ~oporfja!ioz? . men egy ktvt1!lalloszilmrua '!Ill s~oro:san kaposoI6d:l.ijarulnaJk ~~ emibenS€g fejlodlesene-:z? A.erddt€!lezi i'i1i9:9.ls. me·!iigyeI1i a he~etet.aJk :Sl:erepeket lats:z. az a benrY'Ot:ll!8Jsom alakt.1.: Amik:or az elmun el:e1:eiM51 egymas ~&-ztbeszalge1. amelye'kJnek tagJ:ai.5.Ar fe~mBIe. sok minde:FI pontosan ug.€retn. Dr. N. mer! az.sQkira" Bar Shato es dial<jai megle'hetOs911 szines as k:tltonleg:es leJekcsaJad!ot alko. honnalil jonnelk arok a2 entil:asok.obiMkozik renyE!getE~ssel.? Niem uglY ~unlilk.ari!l!lISifilul s'2!ok.: lela.t a ~opol1Ju'k a frClldtiJ'l? A. mr~ N.aafej!et1:e.eft vaa!)liuil1k liia]!aJmosabbak ar€ffisz.ellemi csoportja lell'lyegeben mdhelymunMt vegez. riem tudokklbbet. €iletebeJlr" l11iV'S.emljenek..grti'ibibet tan:urhassunk balOiOk. es f ugyl.5 ~aMntmar ~I.yaD1 mlem menne sokra 1lO3.ooszeJmzta ezt a hason16 :Iul:ajdom..A:kacl.rt.gefeg energia't..a magasaJbtJ rell'uideik.t amirrmi maug~utt kereslJt[~r. Tud.).r~hbfejla. N.b $zlrltre l!eplnek.emiik k6tuk 'ilj9!Y"lI'I'Iasooz • ..nlt l<ii.. t~V'abbiakbanai1ihoz. l10gy inkabb belLUriil klfele eljOnk.lMeg~udtam.eg ezml egyuUis BQymast61 merCibsin elwro nyi!h?tJrlJk <II dol'gail1kat .: Engedlelkeny Sh~lo acsopo'ftj'arval sz..e.ad!D'Hlo:dol'1 fQrdrLil1iataJll:t¥lek:csapata f.1< iJ.:gy bef'O~J".: MO!ld~on 991Ype. es l1efordftJla Dr..nek.nle~berl a SZ. de llidja..ezni a srellemi kapcsqlatai'rol .hts~em.!alia S.e? A-~:So:htl.tna:k. aki .~TIS1Jtt'iban vagytlnk e. hagy me9l1'i®rdezern: mit tilJd a csoportja eredGlerol? A.rtelmezIDtik a i'<elle\rI1etlr91i1 l1etyzete:l~ke:t.tik a v. /!itz. InkRb:b csak azert nem. cs.aletet'? IA.djeit. mif1ltsem diktato-ri medcn iir. 'hiogy .ieU f61a csoj)cmtJ:anak? A. Dr.el!emvilagJban a tamk tanacsad6k. (newlve): AzM aJ'J~yfla' nem vagyunk :z.610 besz. N.mran&Onk Dr. IE. N~: Allum! . . es az Ojak sohassm tJ.vasl i-elentsein a.. a ha~al)lJnk..za~oljl(Jka lE'lheto· s.ifI: ki ma:glunkmlak.: Sz6val Shato instrll~ci6i Ikmnolyak.' uralkodllaltlnk .ek'et relNilii veliirlllil.ott reltJ(j. N.idrkr es aztan lIanna}l.j .ganry mMCII'iIKOiZelit tliOzzank.z@~6 inkabb :.mka lfIeve:te'S.ia" nagy el'pa.~ Mh~rt ol~ ftfff9r[E:ii1tal.s alaU .... .? A:: Hem.eljOk ot:! Es lOr.dnic. hog.erl tu:d eredmeriY.C.e!es-sl'. A.". m~ a furrn. vag.isu'Klehel a t. ht his:zem.fiI~ .portO\( Idalaikulasanak mBg~rt€s'~he'z. <limit e!!IIlo:nd!ott.gazdljiik €:gymas erzeseit es ..altil(l.Dr.: Abbal.k:tlatunk be ~oo. A ve. lr!~ r!'li!'isdds . mart nero proMI va:di.b.t melleUem oonaJl¥ raretemt)en~. ~MI:an es e~fOQ'. (hossziu 5ZUI1Iet lirtarl1): 1Err6ll1emS'Oic. I..amiko'f eg-y IUjl f('ih:!j. !\esilbb visszajiiifl..i.ijno!~l. aklk mar nem lIesmek resz. . ~rl keriirll ilou~n:k Shato.adalomban kJlit.1le.slegM diol9iDkb~. ha]ban lenn..er.cs. egymas. a t@tvezok .u.: SMl'o v~y mas. ilr.. a oeljaikJhoz.ija. tapl'a!ljaa be:r1InOk~!O'. akkor V"fujak m~r az uj .abb problemat lJ'e.z.ej.: Az:elt nem.6M l OSZ-' to:nozfI!i.tQzodik a GSopoili'oglalkoza.s:i:'Or f.ahal a ~ilikai erofes:lllillsel'!et dijau:~1t Al. ka.obooli1 ~eZ!'ben tarlh~tjukes 1ra- A.s~.If.. aiki'k mUunkj6hhan vislorryulrnak a n6i szereph&.ldat! Mltyoo komdly..egle~et Deseg:it allbafl" h.t azazonos gaUo prob.erope~re. de nagyon inN:lnZIVell vagYIJllk a mggetll5:!ilsegr@.....A'z.lil. uWin!~' e EI a4 eset i:6~peldazza a Msonl6 bealli'taotreagu.okland6 problemat Aztanr la\/ozrk.sllt oldanank meg a feJadv2i11yat •. f.: A Filoklilek i:s na. !logy iegye.5oportbal'l. '1i~nBafl tAiailarnoz ffig1lis~ki.errerele nehany . De ez nelnriele.'Iii_v~ta:ki.111rn!:!! mr tiszt.: . D'.S3!!'ls sZlnesznelk 1ekirntluk maglllnkat a 1='510011.3. 1'11.

.ondaiatnlUlJitlmaik se{lil:segelllEl.lnek -. sz?m~I!'I~k be. ami kUlo..d taglaii i()viI!bblep:~esse:nek oeljaik fels.eges:z e~eti [Qrtre jellemz. szinpompfui ~~ M!ogra'fikl!!s" tennes::t@itu vdt.1'. t ~.1narszmila. Viidann..~opo~okr~J.sopor~ teslvM !$gkor'e folyama:tQsan erOsirti enij. t. vnseU~~dese az .Amllkor meg'al.I.eg~sz eseport hajl!lm:os . ~Me91 ~JI~a:rnulnuflk ol.i. Ahogy mar emlitettem.Ahogy fefrta.vilagban.ik.fl.'ltall1r zrntre nozrli ez energi~rik<tt~ h. ®lKkQ:r<lfiln. A 2. lelkek minden :szifl~el1gyak:Oi'Qlnak" ha €rtllyedUl vam:J8k.s ~. ku~a.j elkolelezeH es meglejhe~.A2. ' . 1I1InOvatrv 6!letes' allka'lma2ko-dO.W a diillltiz.arm!! egye.en arlallsn 2" batm.Ilhalnaik.:galiyosod'ott lelke]kroL _Olyanr61~li!d(. kevesbe tLiIrdk megfornl'Ollnake9IY rnasik csoportlagjai szemeben . e mentallis gyaKprlat sora~ "megra. esellbe:n li1elTh voft e·zU!~ kapc:sol!atbansemmllyef1l ~ortlmkli.\l'a~as..Ql1lkMk a. .r nem .nerr~nyij alan.gadjuk as elenged~[jk a po:zitfrv Ire2:g~si:energjiit.sedo. millJtan Viissza.gy z'l1ill1ekaman" es JoseylJeiI elt aki mest eiilekesm5. de.az extra~lagi1lfIDrara vagy a l11ereS(Zs~goo.6zbU. meglb:r~hat6j ~va:tOiS.egrY tarto·· manyl ho~ letfEi e:zzell.l!kul egy u m.ak a l~g~eglrO'ntoll:aibbtagij.nfl§lle 91eomelriai form?kb61~ llengerekb51.aik batoril:al1lak.s e.! s. extrav-agiills.eQt akiket ismernek"es akikrie~ j6t akarnai<.ek a tssztek tajeko. pf.rnoan noj preferenoiakkal rendeilkezo ]ia~a.haUlkOiFlYvfilitozast Sll'lg'it&ene!k '13110. ~ !. MiII'l~miJlaI: lila alZ.. ~y. he.s t~ril:!lo 3. Bair ru: is megjelenhetfilek: bar. liIatm-ozolt B.kales mo~alfs kor.nef¥e!~eJI a kov. Mar Jatliuk. fen! ss flo:l sze~epljket. hQ.elkek Ilemcsak a foldi.: eg!yooull$lbeJ:i is. mini a fia~d'on. t~I. hom' Aililimtm sokatfe:jr. j6 itl§lo.r-:yabbszitiltu h~~k~k rossl erz~e nella a.erliot~emal~· tak a fizikall ~st~en. De. jelJe~zetes h~1!solif. HM'Inyoosagai'rJ.lel~:7~ t(l'va~~i. ha a 21. MegkwanjiLk t510k. el egy bil2..erd!e~!6ikrenyt derr~e1tek A.ef. cso. masert . Euel ka"posolatban.<u..ffzi'kai 'r.ls..N~1liI ~~zeretnem. p~~aii I AI~ml1magrafiktlS.b~o mezooe" ha1olmi~ be: S onltum veHHk ki gO(ndolatai~at a . amit a. Az. mint a foldr CSQPortoke. 9Ye~g!9 pontfgiJik vanna:lt Mrri(jencs(JJdorlt~g! a fegjobbkn:liis.ali parol\. ~mrnil5erl1 veslZ el abb6~ a.lelek kepvlsek 1.uk.s:zamn twd'jak.ru. Egy masi k a!lallY hozzaletle: .ma. annyit sH~eNIt: megl'lidnom. .arra.{lssegeben "So Magis solm'l taf!:l. fe.oporl meg nossz~fejl5de. ill. .i!a.~'tuti~ra"egesz{!fI _a~.t.·~benglYakrarr l'oWk a liiStlporU61 kfilo!1viilva az iidejiikel.n9rgi~iaJiJakfe:..a~6 oCsqportot Iug'y terlJe. hogV e jo baratokb. hanem a sz..setbe'llSZE!. .lUlnak egy bizonyos ilelyre . szokimom:f6 5.I~l!:n" es sa)al. 0cli! w2ethet.lBla~okb6I..ondjllk 15-2C1 tagu'. Ihomrje~entos erteres. Emit: a.hogy oil Ie IkeJ< biz. A fQl'luk t. le. Rlldre.e:nI: al6M. Ez nagybarn @roo~ia c5?ojIJoli oss:zsltarl:ozasii't" ami itelk:ez~eik 1'el!eltUink/' letezlik oegy masik igen fOl1!tllslevekel1y.lo belsO" kO.savo1l!l9rJ1 Ilfi'1ozg6 pll!Z2ile"'t" (kirak6.zlatjak.l!k.. E:gy megl'ehelos91i1 fialall9lekJle. sZ'e:!lle.esso:ilasern ~a ~20 121 . .11''<1 fontos mO'livicfos Iakt.z erlllt~sok fenelosse v8lnak egy.koz:ponti s.1ott totdrajti termel f'91~.y ne. j.O!.Qsagok.i1i. Gs~ladi !'tarbell: bll!ns5seqes entltaso!'t.k. el. I'elke. az Ig~az. ~..Iaflamilyen a'-a'p'\le~arender tud~llInik tererntenl:" . t'lIg~a.eros ~. . Jfll!~a:tk. szijzadi~ •. hogy me:ntalis ~oIllQF!mracio\ial ssgrts~k amkat a rf!l:d~ek~t (va..kb61 Qs. figyelme's.$ses.gyemangl~c. tno~yaz .tkltsana!k kl·.uli1ya. sset a~apiial'l ~iirkra.iIeg.alit. Mrndazomllta~ az elet alap~ti m.at adja ahlhoz hQgy a csa!la. a'eJ~ek ar~ om· kiFeje2es \1. ~em is~kerd.epesst§g'~kbal. A Idr:E!nseim a.U~osopo:rlokPar:l 'a.yes.o)1yos embe~llket. . alacso.al'lteJle~t'leJkek az' ~!~ik sar-arrll kiegyeilsul'yozoU rirnyban viilas:darnak. korn:oly. 5i.r rru~amar~dt. elsadieges esoaort.3iltal hiaba i'esze tlliihd~!'iIRitdj e:letnek a viss:zaulaisrt~!j.§.ellemvilag meg· !lijtJlcEoP'Or~k05z.yaim!WI megt~9taJm.lI<m e -aIL Am megis h(lZl~i.gy megifilyu9lV<llst juttass~nak \lam' ot!: .gy m:as.as.kepessegii 7•. epm~teket vagy f6ldi ter~'leteke<t ~~toglatrmk im~ :Ill g.erkezteik: a csoporjba A I.kJtel1!pIUSQi(al egy vagy fobb. Ahog.sjabM<'oij prcobailt oS!5zeraknrl. hg~W' a. gy. kreativihi~ul1k ~s 8. ~~miOg.~ kivetules.or .elilnyj~. hogy a ie~k!ek ke~(h.od'o!..ltarQ~!k !. !lOgy azeeeIJbE~'1'J 's:rer~p]o. hogy az .. alii reSlldiObelrJ .. ikorcikkekbOl. hogy dCinteshozataJkO'J' o1lI I'elekGSoPo~Ol<ban ..mendta.a. erzesek ss reakmol:< ~S'elf~an:ek benne. _ A leleitasopmtok Mirsadalmi strulkturaja nern olyat'l.iirllJlnak a fidld! €l'ele:reiehe1l~ to¥iiiJb~ k.ve.h99Y a .seg is. doligok k(i. mert'eklg pololhatja a tudetas be!iilasl.eglapaszl:aJlasa bi!Zonyo$.lii9.inak. hogyg'Ondol:ati glatak· ~laJkiu1nak ~I egyss ~urtokk. el&relat6.llel~~kkel. as 9gy ~ezijsl~ kek-energiaJu. eza JeIladat ~so:kd~menzi6s.~koily'sa.eger6~.61 ill.~.t@:k"!logy az elterO mentalitas. az @.g.iyes kon~emprad6ba (ejhil'l~~kedi~sbe) msruweioUelllek.zivo.eg'yiilt a iFijldofili is.21.bb6li t8lkad.z szerosan kfrliicf6 I'elkek ." 12~azt Je~eniti.tkez6 kara. nasabd.Qy:e:dUiItart6zkoclotJt egry zart. egyelilelil r~rtoS:OlPortolii belUJ sern hallottam imegl ~11~kekr6].lllplo cs.O:k. mon a szeiltem._.. teQ.ensu~t.kem mondtak.11:aI~anv€gyes.4~ke.~s h~mrdbiteko.1daul viss:za@mlekez~U .irn~erdimenzio:nalls. iigyeUletok liTleg kozttlk a tehetseg. hq. r~ga1ma:s.gul'lkfejletts. rugjyfle\"e~U figyelok~t· iii kepzeletonk. Ok n~um::ligcS.ek.gy elvor. e. ~a'llbsegek Ibiztosftlak a C5olxwleay. Amiikor'gyakowlatll~ladatQUjj:mek ~i. a teny. ~O€in.naik <IJ res~letekre~.zetelteli(.as az ~gesz c~polrterl:.helyenek . vit::cm~sti!li' .zt gondollila. nillmoros.a91jai mik or~a~re~en dQlgo:zl'lak .et es az erdekl6d!esi k&r'~kit iJfe.zGtt.masho. .rinY(ls idat.imk:~us1!inkat soklkal pontooablban tartjak sm.l!1em is hi:s"em.ztamgurakr61 vagy eilma. ii~gy egYl1is Jeikek e:gyedul.. hogy e.l. jiIIet'lle az elllberi 'I~tben meglett Gselekedeleik kOzClU" A Ie:lkek soikszo.s.t is. ~illrelmes allhatatos. es a magany.t@rii-n5i oS:$.!'ilag'barn 'eh5k.engerj" csood\e:s.egys"eiiubb 'ener9ia€e~adailok:on BQY~rii· legciolgJozzanak.rnclbien.o'Zik a szabad 'rJ§I~W<.glbal1l.l§l'etbell kik is 15kval6jaban.~ilyen n~~lY' figyelmet tordila.o lenne. ~ell<eknemi oliemacf6j'a l.t ·\i'olna az elf!1u~t ~eh~IW' eleteben.i c. hogy szoros kapmmlaIot al.. !dllolrlosen az alsiJbb szinteken Mim:lazon.]9.nk'el a S~m£'lm\l.

re~e~ mar Kezdetkeli'it gyotsai1l v8giiQ. es piroS8S elS2ine-zodes: n@tkMjIi'. i1~gtl" !ponl'Osab:bm megl'halii:· m~dmoss:8.A XII .~[Jd~ 11mk az idoben" eszreve:Uem...a. bogy \lal6di e~eit elr.ol kezdett beszelni.l'!s.alas~totta. slirnt (ita <If elsodleges csopo'J'tokmnft1isat JuzWk ki' celi:~IIiIl~gtlkriak.:Slimen t[jjluI~a! ~ffef.!tet v. halado .ana.d&et. :1:i09Y az egymas5a1 iotylofl tu~Wbcltl allo ·torzsek kOz. most rajt~nik: ill sor.!as tette ~o9Y meg~ i Iel1elnsen. <limit csak t9het.I"O'Jsaglarlasa ii'ilkiibb @is csu.egysrenl 6. :sorai'll tmrcM:s.ffigget"a I!eJl :5l1:amuril!jaknak ismertoe.:::esll!deHseg. s:dnliilel~kt akjk.za:k:a$~ba. atl1l1'E!':ne:lj zi~teke:!il" n~YOr:J Imehiz . .te a 'keill)®"ffi.u Edobei1.m faltadozolL /Ii.:/:! nOr.iii. aJkl'tr:>f is srin!e ragadt~k m m::ic:le.Amelik:aban 'Iaialtam.li~lk@d!8snr(]ll11at r@S'Zes~ti eilonylben. Mire [dQiberli . A kovetkezo €set alanyai <I a. OIllilY .k a \lJegoo aiianYQIfl.L ~joncatl:!l1Pot ~e'''em[oje . hog!} m.kenak.kvast ~aslt..!'{lisa'gbOluw{lU hOi!:laOO. U9'Y30 oem 1W\.z~(flnL lilt may milld a 1udalos.'I. 81s0 . 110gy -~ail'lyom smf1d'e~:osan vilasztoUa az Q-Mijyi IEiLl!!'1~ 11<l9fY gy. Megleihel(isen nagy 1lj.al.fejr. A . P.sU. ~mia karma·l1iJ1ker. X1V.:e.y.~t.jlLltlat a hajl~lIJaJaoo~li'iak.sleltn.)l'ol(.!k.errt elle fe.e" .jt.. SZr!llefl kesz$l1 alluilk . m. KliePilserrn5{j·ltaz kOz:e!Jedo" ids Iter'metC!. E.es . men mar megvan a megf19lellOer:el1segOk 6$. Pe.toU az igazsag utan. h09iY egv-s~ maId mi Is masokvm. ez '.ett ta'll\e~nyo€geiete:!1I5sen !ec55~ken.. aml~yefte" i ket maookt6J nsm . foofner hamar06[1111 meghall:. lEi: f!em . mar aJ 3. etetei$orr~1"I Ilf. elfeJ'lem iii.lleg. iIlog)!' a :2. ugy goodo~.za" zadb~tll. e'lsQ Ulis a]litllJlm~ . ah.aUam.l.mirlden eset mas.ataL. es mlndenkjfilek seg. M!:!1t PnOn._--.I[ragl!iisrlak. er.a~assegieIe1 he'lyelt illkabb it! ~. Mint ahogy rna..1iZ sok u~aba keri.a. :bol~~ 6ragemberk. . Elmondit8.8in.'lJiltlem Kor. I. fu!!hany ke'll'es!be:...Iindig azcn dQlg. Mar' emlli~eltem.:J 123.~e~tj sl<i .AIl. 500 ko~ zoU kliel'15emSZamos eletett!ilt I'e a 1t('5zeJ. Ilogy komolYaJbb feladatdkat ihajtsUlnk: !.. fz~k a !el. am'i a.DZUlt.szazadb.9¥ haSZliilat liilitam e: ~elke& 1'061gasabtJ szinlCi ~lil]a5ii~ak..en-lilas irill'!y.m1!iganyos farkas" i.~ V~rz6lDafU iflem~tseg tag. aWr1:csoportbsn dgiZ. a OiIyl .! Ud~illffas modorr.erme:keivel.ye!1ek.pan .J5kmek is. es leg~!i1kabb (l~k arr.europai ikm:J:nikas~enl veg:lglfTi"lemt ~ Se~y{!m(I1IQn.a~of.es a. .. msrt hadas~ali tanacsQ.i\sgre.. EZl.zik.~61.ller. iilIaiktrl. .arracSmlgall!.13" 1·~~"Ii'I-e "'8-11'. a'4.e~ 'ol. hogy megszab. mar houas"oktam aJ1lho:z.ol azaztak ilildilanok Ikaz6lt s~fVez~ed~'t afuP'Qpi ~am'Oksag .. m!3ll.~. Ahogy elora ha. "..el'etet meg iii..ksk hll1el es Ibi2.Iniror.ulocsoporfjai l'eUef(. Fe'I~~noen solEit.ii'lZit je:llmli" hogl¥ V:iSSli!!t~ sz eilsZilg"e:tetts~gbe.~loU.'irIller feles~gekent 'li'int r"elll.a vil:m:!Qr.U1nakellener&. hi5Z.Ii.eg nem elegge er&tiek .ooo~la.~dltsa .JEllszamba V6in~k elm~1t.~"'" lII1eg'~aJ.1' kw.~ . 'I.lVer.til1teill iii tabbi ..i~ elsa a!lkalo. amikor .d'es. Hl"L ~ I'iOL. masok.AJnilko1 a leieJk aJ 2'.alsagios '~8~Uw Nn mjezte be.gem nlyel)i.kiimilltaini 11 5 lei'ek fejlo.hoss:z~.amikor a komi SllImer" babilolil~ as eglyiptQ:1'I11 vilrosallamok.OnMII~. . .hMs. N@h~IlY .es csoportJjaJ1Kkali.~.lak~l'1t J~ptif'lban eltEZ'ek~t .l~"'h"'" ·-.olti bekesebb vi~ail1Yok fiiirehozM. Bwan~1'i\ nf!. l"IeldaLJI alig' voltaJk.n ..eTmtnel f51~ a eel' .a ~e" ~!iIlles9ZOte'. .$ ffill!ggy010 m6doifl lIl'Iagar. de sohas·em GSaJt.rlIliig flara~ 1 dotlabb !elkelnek kijiji3teaes a Ira:liil:a:s!il! z elelul1[!.. k..g.l..·· .'I.. . tri.t(ke-nt l1Iall meg.fU:ggeUel"l'feUede:z6!kenl.:. helet ~acionidis ertelmet k:erJ!S'II'e foldGiI bejrut.I(kj@s .H~assagllk ulan .soro:z. jiel\e.r:lagyon e'lfaradt.:' .~ '" O g roznassuk mostrutl eJeL'&J'lek ~'Itat.iMsl: rIYO.a nnagu.V'al'l spii'lrLui!irnslilrQrlr'naGii~all~tI8k. ili!dlUlti:ak. ::U ket Fel1iik§lIiIt~m5sen \lOin.lII. \lrszormy. 3000 eSc L 9. &ZiirnlenjiMMk.. eretlebb Isll!re'k'ke1var6 tOlglall\o~cs._\bI!I_~~.el.[1I'le. Ezek a lelkek az rnl'::amaclOik smal is 'c~kkeliiltik. s?azadban egy' haJttu"illdi!:~i!ln l!Mo)ame!rikai li.es en m. v~(inkkel 'I/.l.a_ viig~iki hogy eleL. Kiilas·lfhJ.A MzepsCi . .sm •. !Sztlad..0Ia!T1:O:IWe·.pelyl!S5~gnek vel'tem. h!{)g~'!l1ar flem lelkesedrk: 8rmyira a I'I"ilJl'lkiiijagrt. 9!1iu~ volt.~Z embs[eket a Mjlelslfll'il szOJimsab61.s. e.i!k tunG Mrri...elleli'i. az elsl. s~aszaJ:m~artOt:ik. a kormany~d Tokld·gawa sh01lUIl elall bulkall.t'. nagy kire~le:5$Z{il!.so~tuTikis megva:lto:rik: a UlIIlan--diak reliici6 lassaIl k{lilegialis.l<kal ~e911@lUe .ent . nogy a eli a ~amdo ~e!ek Ir'ninidig s[emoorn iii II ill Cll'llkeililVIJFJaimo:n .!m !l.4. MegtiIJdtam.ej'tsfll.'" ~.ai eleleil1ek ::lOran.e~erlo::ez~iJl1I~ ~Bpkmil cur6'pabSi. ~ ene\l\9[!BiI. is hogy r.aibal'l tabb bJrnlmat BS k'9V19s-ebt gyanSl.emberk..owor tekimete kiss€! megelelilkilllt. 1loQ¥ a l10rmalis tausi k.ar6 A Irnpc. (191 ereztem" .~adlnak p~lda!ill1 o~~a'n.ri~Lls ~Ogca:IIIFIBi:t kuf.at~ulI6 tarsada]o:mmal..llji~J.. Mive~a regi ve·:z:et'45f"lllmek aj tan.amel1Osslii1 pr6Mltalli' el'5:hlvtli spiroilU'aJisemrek~~. h09IY ~lmQ!ildIa:: aggooik·aml8JtI:.indeillt 11lUlgi a akafok taJnulfli 1O:I~k.Il:ialado" s.al amboe-rell!el milldelll<i iiszle!oetre rne!to. Solfii-sok .egen (jjs~git't'ikenJt 'ker.Keletellil.:..i!'It~ktelerml. sikeres !'!Ietet ikovst6sill. egy' bar.nIet elelt €l'Itltasok meg GSak s~renyeredmel'lyekel1udl1alnak. '8 Jelek eg~'I'elo\fiJ!l)bk:LJI:a. de inkabb csak ef51'alt iii si!ilnt f(ilau rehet komolyaJbb Ciss. akiik mar minden bimnnval a 4.lako:z.dt£l.et AaiabaJri. [l(JQlIIlo. aaflil em~WMt.e'taj9'~e viilhass'l!!'Ik.lek. mind ~ltJdatfatatti s.kli@I1!.s:zr.I'erzalls te. arne:ly 8~elmisz:elit . IM~HjJ. abb8ihii .il!..ed~rQieknel HJg:geUenebh l'I'lodon tEli.aze:~rolrtenek: "'evesebb idiot az elslStlleg.hog. Ennek az e~tene.az aI--"·".i<aph@tlaml '!folfll'll m~a.· m.l:.ehS!~rl!lile~ osOndes magom. Csen. cro-maglloJli .r. hogy 'egrl seQielyszeNe-zelnek dorgo.I:.mma!l ~tmpla.annak ellel1f:el'eit IKivrlllal16.. r.• ·I·-.. kOkorsUlkbrul.et tapa5.enrL A XVIII.a'5"'~.almi hogy Irlateko:ny v8zetoK.J. Fellfino voll~ hagy . ml1ar~kjpess:egeiirlktl1. . hogl)' az .ott a liiz:ad6khot.y·j~1 melt jQb:b<Bfll Meg akal!'la iSll1Jlerni ax.n~al'lll. Meg~epe:leserlUe a XI>:. Kl5zep-.··t '_.(e1 ez. e!letl&~ifIek.n.etlsegi s2!int felsii..kini!del~m '6S liiliiMzseg uMn a szabadl mozgas megszalr!Otljak.afommal tekil1llEiflBk az emberl~ jov(ij€Fe.. &. Mayas erkOklsi SZlI'IIlOMll.s:zlllilre kerull ielke!k. eg:eszen Cat" ~a.le!ei'el.. tapaszlalalJUik al1l1oz.lekel'lykedin9~seIt2k. /J1:2..l'1Iomad eletkirmill1'llho~..gal0Z.

Mire veget eft €iZ 0i'IiZ. files, m;fur:lyd~artil, hogry eg~ &cl65~bb, fejreUebb leJekkei h020tt 5!J.'S·~ea.$'Oj'.'iJ ar: meg mel1l_geM'lg ef.ete maradl,amit nelTI·is. v~ltuj'If.; sz:amba. Miveil ez q b [ 1t§lekmar a 4.szi:J1~I1.e.z.k:oze:ledeU,aztin sem ~el!t!;lmvo~lla rneg[~pl)J.e.·~a.elisa·tbldi ~el~ n>em30, harmm 70 e~er ew~1 ~elQlt ke:m~dotl:valna meg!, Am, arnilr:Jt azt ICm'ir e:mlitflttem, nero fellelJienul ~szuk:$gesi IlPSlYegy ~e[ek1izikai e~t.ek'szazai~ a~je t~ ®Jhhm, hogr¥ il~enlil1:agas.$~ntrej~~son. Pel!;f,alJi! srrdoJgmtam, OIYi;ll1tkIJenssel,aki"slig t6bb, m !ii(lint40·0(l·l§vettel(e utan ,Iepelt:a 4. luaafi sarilr€!" ~ valobarli kirruaga.sf,6 teljeSil'lmeillY, Abll1l1ryommaJi 'eozt l!rovehl€inal elmulit .e1eiteinekLa:nl!Jiasi m.6dSZEife.irol rf§s ,e.'je~enleg.i ,ere-tern! Ibe:s:[ielget~[jnl<, Elm'O!1.dta. r!t:ogy "sOhasem ~ollt Mzas,. is J~Jr!SrnerJeM legink:abba tar~<tdiaillini k:rvOilalr.fusfrele!1rna;g, Neha!ny megfontol!amido :lehetoS8g18t fQ~etrli· litetfEm lle»;n leginkilbb'~ert, merit agy ~:zoomj Il09Y.az fntlmu~as soiIN~ok:e!~d'@l'l ~ereszltUl1Krt6 teII€'.s·hf~rilva gatdlh<'li!.fa a ]E!jl:6c1liisiibe:l1l. Mire-ez ffil. Liles ve,geh1irt; lTll<'lr aliQI ~iU1a,. h9@{ a I<o\let~ew. f'o9~lkb'ZM allmlmava.IOCivabb kJul~ssul'lk tud:all~balfl a GZ-t!llemvilag;ga~ KapcsolartoS"tsTlyek L!tan, AmiklQr ma5mJip isme-i e1I6fuLhozzi!im,'tudal·f,ijj6Ues 8il!aJpotba.Vltt.em, .as h'8iilla!rosaJn,tolyiaiUlatillk;a megkelde~lt munkitlt
r J

~r., ~.; t5 ml ahelJyzet RaouliaW"WJe hogy se,gitik e;gymasl'? ~.~'Eo a t.(i'relem~ren ~egj{ek:Ifln~m,.O pedfg aaon a ha]I<lInnomo:n S2!er,etne vaJll'OzlaJllJi, M9.Y li1!in(jigr 'I'l1'k"e:rlllrolJl a IkOzosr.egl e:letet . Eli N.: Mindig keH-erfikelf1t es egy 1'I03Wlilt il'lkarnaJI6dl1lak 0'lI fOfdorn? '.:·~em. altogatni.ll]djllK es vMI."()g,il~julkis.a :nem~;nketul de m~ndnyaru:rnkli1~k V
r

tilt::

r~flteil1yelmesebb smreposztas:,. 1l1r:"NI;: Miert dol.QoW'lk onoK harman, a szemem~cso;porIJulkt61Ikifllijli1r!? It,: ... 0, hifullflfjlJlk m:~rtiU oket." men !Ileiiti3Jrnyannem fejl:6dtek V~UIn&\' •. , ne!hanyan F{e-Ciig mSir ,eroU[ilflk~amak az· utOI'l. .
GIrO[!\iI.:Varn Ve:lz.etojuk vagry 1<l'l'ltlmk1

a

Dr;

A.: NelithuffifiaG\: :hlvnaik. Df. N,: Nenth!!Jm! Vannak-e,most on ~6I"Umills !e:I[.Iekis, va,:gy'egryedUl t~zkocli~ A.: ...,.Ket [,egi tar~m \!iel~m WID. Dr. N.: M1 a. rne'l,1I,t\Io? Ai: Raourl es:,$enii, , , ..
lOr. tit:

N.~ Ml Ia. [iel;1e.a ,$z.oallewM~gban'"

utt?

A.: Az,Ok vOIltuw!k•••• de most mar c$"~k h~arl dolgo'zl,mk, ••• ,]obbarra: e"gyedU'l. ID.r. N,;, Mit MillialnllK moot 1M lllillmaJl? . A.~ Arm5froo.s:ze~geti.il'lk. !logY' m:l~ij'n m6dionr s~'theliQ~ egr:~'fI1ast :!;l !egijobban,[ll
it:Jk.aJrrna.(;j6ih~ fdej61l!. Dr.I'4,.~ MorJdJa 'el" mit tudjll[lik ,eg~n:tt:ijsel't ~e[in1!

On.ok Mrm®Jl1i e9Y

n~gy(jl,bb szel~emi .cooport.l'l.gyOUdo~o:w

tag~aj?

A, ~Iiigy h<mgon}~ a neve. Idis all', N,; ~eke\m !~grYfl1iril~k,.nagyo:n tiszteli>5t. &.lokotrv:ere IkOmmUltili:kfllhii7' ~~. [gen, szektsm, IDe persze I1iI;lJn mindenben erUillilk. ~~et IiI;F. N.: Mii~ RaUeJOJkk:on~llildusan®ik re,gfonrtosablh tewlete? :A.: 0 el:$g ~rr*a!'l ht!<arnaJ6tjiK, en megl ~t monti9m, hog¥·tobfjah ki k:oe:lll~9'li11'11!ig,t)! ~!'iIJlliea f,ele:rliegi lor.di hal~;3sokn·alk" mrr. N.: ,Annyira. HlhMg:()iodalt memallf:satrl lid:iGre, Mgy malF mrlnd€iilll tlJiCi a vezerta.~e MUeri'e!adataiTill? 'I.. fa'fejet raua.:, ahogy magaban a okat :Ialtailglalja): Nem·minllha rtern tehetnef1!k Irel kerdesekeL., die csek arrroir 'tudl erde-zni, am~t ifsmeoolilk.ldiS: [;s· sak azlt fedi c 1iiil -e15tie!m" al1flirol ugy gondaljdJ,. iiOgy'Cll elorehaladasom szemponlijaIb611·"lbrntosi, mr. N.: 181tl!.ldjak~e rej~el1i a v~etok a Q',ondofataU'i;at a.nl1yirra~h.ogy miaS!Ok ne Ittth:a'&w i!i.ak .azok:al? #..~:lgel1, azidosebbek el9g nagy gyakmlalJra tesznek eboor;l szert 11l!dn~l1Ikkell!, hegY®iIilSZG~lBkk.i ru.o.'kalaJdo~gokat •.IfiI'iLe~yeknek ,a:! fsmeretoa- rCsak.U$SZk2:tlUarna minl«:!<t. ,liIr. tIL: On is mer;frogja ta!1il)!~n~g:olnd~li1!lll a keiPek m~s~Gre$et? !Dr. iN.: iBi2.Qnyara e-zaZ :amierl sokani azt mondjiak ma!kem,.hiQ09Y nem Impta!k a W::l:Ei· t>li~!-\ta!Illa!!ru-o:mtt v;1llasz.t mirndel:'!~eFdesi.lrkre. A.:.llg@l1, Es til ikilSrd~t l~treli1om SZaJl'lGli~k~S·fOliltoS,"" "hogrY mulror ~s Mien ksrcletl~ik., Il'idj b:izlQllYOs ker<1esek!rg vilasz.t kaprnal<, az· tala;11l i"lremigazik! s20!galti;l. "\I',olnai;l;1; eideI};:J.rKEit. Talan mElgzallar~a v{)trla.o&let
J

A.~Mar most 'is tuclmti"., eg~ kidsit.

es l10grY Hs:ztab;i.lilllegyellvaz,erl~kE'jvel.:M()$t r:nfu' fiji kel~ haglYflia anal, da.n,allanI!:l6arl 09il1lyaflgtmMvrirAszl maganak,

A,:·Seg~eR Senjl~ell::a&~banj110gy ~6Qnyeb.'ben meglboosassonmagiarla.ka hibiiie:rt, hogy a Ri~·

A.: Hogy., .. esliev,esZi benln~ma''!1alal<ih.ez var,6 tarl:azils hiallpt. Dr; N.: I\e.mrm, mOl'ldjoif'il pekl~t arra, hogy mlkent segftf Se{J"lj~ ebben az: ug~belil~ A.: iNos, Japarnban 5 letrt a f,elesegS'm, muuiiHI\,iII~ge1 ertek a lka~o()nlle'!JIeim"V.ar<3imi ( lati1uat6ai'!mv.al'ja Nel1l~hl!.!mo.tr ~ldl.riiVi~hs,z~r]!9rt utm ho".nIales;~i;) Rs:ol.!~ sz.er:eit Senji. vel parroo kermni, ~i1pedig ill:at!lbal1 e.gyedm e~ek.

Dr. N.: Es 5 hOIW segit i5nn:ek?

!ill,. N.: A tanftasi 1iTlod~ii:erail1 WI, ~9yenlke:liIlis so::;e"re"liIdlst? A.: Igeff1!L 8~rGsak boeleegyezrile~ hogy ve!em jojjor:!, .• , osaik egy.s::rerl Cit.. N.: ,Q!. St'lO,va! 0111:zl S2er,etr1le~ a nagy egym~ ttllt.sak. a foldi inkarn':l.I::i6ikat? I!,. {aJf'Ca:rn lunc:ut m~sol~al): Monatam ne:kJi,!logy :s.okMI jo!bban:kljoIfl1i16nk egymlls· h sail! ha befeegye-zne, nagy 15is rerjijjiorla fi&Jdre es a tarsam legyel1, mi'~IN.: mit fe~en l{jis~rrea..jfl'.v:~slaha.1 !A.: o,sak !f'Ieveoolt,es azt mondlla, meg gOilldrolkod~k rajta,...•B~rcsak be: h.J:dinam ne'lIll ~i2)OII1lY[lani~hogYllllilyenr hi3S11no~~enrntiez! .. .

125

.meg abban .. hQgy v,egO! belepjen ,a.lkek lepvt 5'1I:gar~6j terlett relkelklaboraba, Csak, ugo/. mint mindenki mas:, a v92letok: is rE!iIldelkeznek arosebb ~s igyongt1_bb oldallall, M~r,e'elerjlDfit ~.5. szintet lelkYnk .raterm;eth~~g,el asze:l~-emnvllagb;al'il mar j6~ ismerilk. Oro/alii feiada;IQkat kapunk, ,amerl;re:k megf:er:elilek ,~6pessegeiflknellt ,(Erre meg kiiterek e .fe,jezet vegan.} A kOl'Onboo,o tanufas1 u~?k veg~l mind ugiY<JIl1lod\alr'ezetne,k::a ' s2e~me.mr teljesseg me9lszerze.s~lle:;:, A lelkek fejlOdeset rneghataroz6 mesterre.rv ,a lehetosege:k s:zeles skalh:ijat 'Iartalmm:za, ELM is:erdek€lr,t, vaj(m a 3. sZill1lro~ mik:ent
ha~lld'~l,ovabt"aJ22 ..ese'l: alaJny.;Ii,

Ei'iIiilel at pcmtlilal megkerdezt~m Nel1ltllumotJ hogy mil~l'en regen all kapcsolatbllltl l'dissz19l, Meg!udlam" h,ogy Iqist a:kkor jelolrek ki ve.z.el{j:nek e harorn ent~as 1m~I!a, ami.kor o.k a. 3, :;:;,zlntre ilep~,elk.Nenlhum, Ra.o!.J1,~s Sernjr egy mas!k:, szere1letl, id.osetJb v~~eto telugyeilele a.lan is alit" aki' mar le,tilk kezdele ota figyer.emmel kisede' ekel,. Fslrevere!il 1~lill"le ali'fmrlli,. hogy'a, t:ejlatl~bb !elk:ek magal1Yoo, s.tellemi ,e~el:e~el· art ne,k. E:Z az aIaIJ'Iy is ermom:Ua, :h0:9Y sok leje\klt:~Jall ,kapcso.la,tbal1ii Ra.lOlJl'es Senii csupiU'~ a ,Iegjjobb bariitai. A:l 'ss ,114. s·zr.ntrontas al~omas a lel~ek ,szamam rnert ettol 10gl;la.na'9yobbrelelaiSs~et val!alnak a fil1lalalbbakart, A vezetOi ;pozlloi6t senki sern hirtelenl, egyszerre ka~~am~. Mini az elet oly sok mas terllr.elM riS~ e!6bb it! lis ailaposa!'1 pr6bara. tes:mekmorllret A k6:rephalad6 sziilllJmka ieihelseges tanall'Olc prObaid(Jsz,~kat jeJJen~ Uk. Bar az <litm'lnk itt meg m:indig sarllaJ, mentoru.nk egy ~ellki!ltel.iil kj ~i!m!Jli1rkrn" aki~ j veJ t6rodnUnKlk:ell, majef erloiiik;e~ a v~etoi ire.pess8gleinket a tes~i ink-ar,Fil1l0i6kban£§s a!zokol'l IkHv[ll IE. Csak ha si'ke'.meFil vetluk a!Z el5zete-s kjp:res a'kadil:l!iyaJit, akkor ~ephetiiflk a Junior \IIezet,g~s2inltre,. Nem mfUld:enki alkajlin~ts a ~anitasra. de' ,ez meg ,S'Elnkll Selin gatdJ
J

Dr. N.: Nentl1rum! Idis vez:etoi' $rerepre keszitl ellSol'll, rnert ugy k~.tra,MQIY erdekelitle ez a tevii~nyseg? It. (gym-san val~~o\l)c ig61i1, lirdeket 01". N',: 6" teMt sajiit maga is ve'ilsoonek k,e..szlil? A. (szerenyen); Nem kell ezt ugy f:elf'~jnL \!(a~6jab.1'ln fi;emlJ,ag~k t,tlbb, mint egy !d,ondoz.6 •• '1' segl[~ek Idisnek,. es ,elfogadom az iJany.m:!J.lalas~t Dr. N.:' Megprobaljaalvermi a t;;ll'l!tasi m6ds,ei'l'lU? A..: N'ei!m, mer! ku~Onb(;i.zl.lil1k,eg,ymastGl.IEgyeb~el1t is" mint 9y"dmmok ,ay,agy segl[to,

area miaH· nem sZ[Ij.esan ilatjil_kaZ emelfogadtalini wl~ at: 'sletet, 1rav.?Zetni~ 11~~Y. i k r~i5 vaJ6j.§han, fijlOi!vasok m~!d, es karonfogva iho~szu s.eta~r.a me~JYlJ!lrkaz. e1dobe. jM,erl nem a lrieczetfog:orrn, mart teiJeS9ifI ilyomorek Dr., N.: Mltyenek·a lKanadiai szG!el'? :A. {di[)se~,e$ nf.MkUl};lYI~da,nKeppe!'l en vagyolk a: szLll5, Az apam a,t~'Z utan ll~~!pett" e--.s SOMsem .ioU vissza. Gyo.liIge eFllioor,.il. tim;!-Eet efOU sem vorrt.J0,~ asaladJahez. kz. anyam I!efke meg oem na:gyon." ~ate\kony' ill testel:Jefl. Smk:seg;!.lk van \latia· Rife, ,~kib!~ m"ov.el. -I!I~.N.: Egy' t,estileg eros ernberre? . _., I!J. (ne\.r'et),: Nem; nem., Kanad1i,oalll no vagY9k; Eml~l n5v6re. A:J.. anyafllnakes az c.os9rnnsk ol,yasv<l!lakiii>e vain s~Giks9ge, aid menl;§ilisEln eros, a~i k~pes oss.zetartanl a csa'adot; es~(j.vetem:l:5,peldat mutat Ct. ,N.:' H09YEJ1lhUja.e!a csali!idlJolit1 _. . _. _ j\;: P~liMnt dolgowm. es sehasem m,egyek 'Uirjlim, mert nem tudern Qttha~Ynl5ket. !!Jr. N.: Mil a;z.i:'n::cse legfobblainl.llnivaJl6ja? A! Hog~ a1lazatos ~Elgy,an, ar1l6lkUl, h.og~ osszetorne ez: a s:ztirnBwakeves 6~6met
beitek maguk Icorzatt Megprobalom

eli.a keze" am'lkot a I<onynaj tl1lzhe.ly'bOl kiosapoH a ~af!!i.Akkoren '1~ e\les milam. 1lJ~.N.: Aka.nadai e:letBblfin Umran;;!_f1nyifdi5s,. min! ittJ az Egye.sLll1.Allamokbanr? ~.;.N:Elg¥jabQl ~glen, !lIf. N',:: Es mi ez elsorend'u ·fe:lada.ta a kan.aclai eletBJbelIiI? A.:.rlo9o/ Billy gOrldjiU vlse'Jeli1il. Hq,gy megmu~assilm neki a,viiS-got e n~.gry,fajdalom

A.~nel1€'z.rS'11agalmazza, meg a viilaszt):: Kfvm .•• ; ket ,elaUlen is,, f Inf. N.: Ket e.letet e:1 most parhuzamosan? 'A: Igen .. Dr., "it;; IEs hoi eli a. !1i1asik:'e~€1?' M Kanada:ban. Dr. N;::A :masik ele1e szempontjab611!~nyeges a. fO:ldrajii hely? A.~ Igen; e:gy mezGgazd~sa'ggai fogllalkoZQ, szeg:eny osah:kla! v,a~aS!.Zit(lUam.meli ott: liiIagY' hasznernat i~tjak, Egy Ids he-gyi '\/,arosbarn e\li.i.lilk• .lJr.- N.': M~erj:enl reSzletBsebbel'l enQI a 'kal'lada:i e:je-h~i:'ol,esa fetadataJir61! tJi. (1~S1Sa:il}~ iJosem~, B~IYlre,vigy8z()k. 4 ev~ Iwraoon iSz.amyen megeg;~tt ezerca Ai

Ut{i)n. Majdria'1TI telJe.seflivak, 'es az ossz.e,iaeU

es

ana, amke 6. CIF.N.:; Mllkor~l5tl r;a, hO.gy' nni:k Mszefl~lrl a. segftr5 s;retl\p:-re" M,grY mar m.asokn<ak rs a has;znawa lebe:1? A.: E:z egy ... oJ~afl tud~, ami l'erngeteg ,ere! ulil.n kezde:lt kialakulni bennem",. ho!;lY mar joboon ,egrye,F1Isu~yb,an mrtom magam, mirrrtregeblben, as te:slben eli.) iFMekM.rd mar .ktip,esv.ag,yoR lliIollisokon is $egil~l1Ij.. 0',1";N.-; MQst a sz:eillenvllaQlwF! lIagry awn kMj'l mOkckllk:segilEllrel1lt?

ern nem v~lgyok!kepe.s

ny~~6 61et

Dr. N!~:Mi'ert nem a meg'egettoccse szerepet vaJaszlol1a? Nem az afelaflas Jelerltet(e'QIOiJiilaa. ie,gl:lagyobb ~ilhrvast?
fi.JJos. , IEzen mar t(dva:gyol<. •

.

. '.

._

_.

_...

_..

A, (grimasz,dJ):

ilJI'egjegyzes: A sz.6batl largO. alallY az el5z6 elete'lbi:!11 so.~szor i1le~8rult

127

Dr. N.:, .Igen,azt hiis:zerf!, igaza van. A.n'a gondoilo.k,. vajon ne~ ·Billy !ellke .idezte·e ellS az ,o.rn e:15z:0elelibeli s,erIileSlelt? A,.: Am.i al:t iUeU, az egyik esetben O. AimilkOir <lilt <I serules·t els:zeflvedtem, egy masik segil:O !Blek ;MIt mellettem, s en vollam a segits.eget Mlasan elfogado. Most Billyn a SOlf, as ell seg'ftek; n'lekL . Dr. N.:: 1i1wd!a el'Olfe,hogy az oCQ;)se megdrUl ebben a kanadanel'elEJben? maw A,.: PersiZe. Idissz.eil mar j6 .elora megbeszeltulk ez egesz helyzetet Elmandla" hogy
Biill.y lel'kenekst\g~l:silgre· r.esz rnajd

Sr.; N.:·Akkor mii§rt engedik meg megiis a ve~etOk a parhuzamos. ,el'elekel'f A. tboss-zills,. osszera.roolt szemold6klkel): A lellmk nem legy merev,. bijrokratikus kor= 1f1~,eze1Ibenetnek! Joglllilikhaflaill hibasan megtilellili valal1llft e-sabib6I' azian tanull1ii! IlIr•. N.: s« a. benyomasQtn"; hogy egy all'a90s 1e!lekjohban teszi, ha egyszerre @'9Y ejetet el.. J\: Igen, a Jegtobb ,ese~benez ajanll"iat6. De leteznelk mas, .az inkarnaci'6k iltemel")ek 9~Oi"'SrM$al'aoSiJt5nro tenye·z-okis. Dt N.; P.eldlaul? "... (derUs ,abnfuzaUam~ lwipcsol,t·,e~etsk esetBn 'l(jJbbet ]e:h~ettanu~!'ftu<liZ ~nka.maciokA

liM a;lakiJlt a lkapc;so~atom·e-zzeD a Isrekk;el,. Orolllm.e;l vruas.z!otlam ezt ,a teraalalot Dr. N.: PI, Bil~y lerk~¥er !ta~Q$()r.a!oS'iklarmiku,5 fe!adaI'otii tlll van itt meig valami. Noi szerepet valaszrott, Ira~as!ll sok ik6t,er:e,le,U~gg,ell.. ,Mostnem lil.ld.csak IUgy elunduhni mas taja" feie, anO,gy ~t korabibi el'ete!iben ·g,yakr.an me.gtette. A.: tgy fgaz. A:l. ,elm nenez:ssgel ezzal meiik, hogy mekkoriili killiva.st lelent nekunk az ad'oU he'IYlet, e£ nem aual, i10gy mekkoratielel!l,ten~ v!llIaki masnak, Nekem sokkal nehe;z:ebb Birly gOil.dviSleloj:ekelll ell"li, mint amikor en fogiadilam ell egy masik I'elek
seg~ts8get D'li. N.: MoodJa e.t\ m:1a ~nehHlebb ebben aJ gandwiflsbal'll A.: l10gly emS'el,jek egiYgryereket.., a teJle'telJenseget,,,a.~elnOtlk(m:m·at...,. ho-gy mJe:gt9!n~tsakegy 'gl},-ernket;;Jil'l"a.l hog,!! batrsl1"Iile~(':!n szembe a ,gyotre~m,ekk'~I. [Dr. N.: Billy e:lere e;.;.tn~mpelda erre, deilgy latszik, a {51(ji gyere:lreknek rengeteg test[ relkiffi~dlal'!mat kell eMselnlilk A.: Sanki sem t~djll m:egl hogy ki is vaJ6Iahan" ha nem nez sz.emb&a fiijdalomma:1 8S nem g,yo.ziite aat, Meggy,5:;·6dEisem, nagy mine! tobb csapas es fajdalom er \lara· kit a gyerelkkcmiban, anni!iIWbb ,Ieheldseg;e kin1'illkoiik kepe.ssegei fe_f!esz.teser;e. Dr. N:: ~s gOl1dv,iseioktmt mennyire siker;es ott Kainadilban? .A.: Ak~nadaJi csaladbiilll - az amerikaJl eletemmell ellente~be;fl-S()kka.i ri(~:helebb ci6nte~E!!ket kell homom, De bf]!O-I1ii1 m:agarTIIOOin , hogy a gyart:ioirlatban ilS alkalmazlli ... tlJlciom azl,amit mar m~.ge~'el.tem" Dr. til.: Idis. ~abl~'Sjl!E§lte,\I1a·9Y 'epp ellenk.'ewl'e;g, lebe~~elte, :a!r6~i' Iwgy parihLlmm:os ' ,el:elekkel ,gYQrsil:safel iii. fejlod',Eisiit?

:szOksege,

~5 :miltel, ~yklorabbu

eJetben :neQlali-

A.

Dr: N.: lOgy erlD, az. eletek k6ztJUi pi'henofdo hosszebb tenet a·piiriluzamos, e;gytde'jil ~le~lek utan? A. (moso!yog): Persze. T6bb id6 keal ke! elet vegigg.ondQlasiho.lr, mint Elgye~~z, 1lJ~.· .: INenthum:1 Mar csak 1lI3ihan¥ k:erdesem maradta !elelk megQs:ztasanalllldviteN lezesev·el! kapcsolat~ril. Hogyan oSZltJa res·~ekre aleleker ~~at? iI:.: Olyanok liagl)"iJr:"1k..., mint· a Ireszecskek, •. , el1ergiavall tol It egysegelk!bol' allllnk. • ~y egysigbol s~artr!Jawnk, abMllndulltun'k 'el m: utun'kra.

~6:1.

~r. N:;: Mi volt: aiZe'rederli '9gfYSeg?

~, A:z ro"oto,

es

J

Dr. tt: A lel~e minden rresze erlfil~e~lenas oii1mnagaiban telja-s rnarad? 1\.: Iglen. . " ., Dr. N.~ SzUletesilnlkkor alefekerierg'ian!k minden n§Sle ,el.hagy~a a sze~!emvJlagot7 1\.: Egy r&'Sztlnlk sohasem hUilgyja el. merit nem va'lllilk el t.el~e~el1 slko~6'[6I', az D.r.N.: Mit csimU a slellemvilagban marad6 resztink, am1ig mn·egyv·agy tobb"t,estiben a F51'don e!liitnk? A.:: Nos ... , jobbarasz.l.l.nnyad ...., ana var, hogy uijra csetlaknzhasson ener:giank rnar..

racieMihoz.

!Jt.:: 6 .!lior:JClig' ny.itoM eZI'€lltapc.sOJalb,m ... ~ de eqGiig l1"lem tu~ gyakritl1! t.eUem meg ilyei1lt. ' lOr. N.••Mieht [1Iem? A.; A l<ombJnalt ele,t,ek. fru:a.Sl!tOOi< as megoszl6 ha~uak. Elofordyll1at, !'Iogy.d!Z eror\e"szii~s iii. varUa.1 eJlentetes ,eredmenyt. ilo.z: a vegel1 ese'tleg lk~! gyonge!f'!sik&.liilt; tis leiljesitmelfl'YO eletet zarurlk, Dr. iN.! Ertem. Most mim:lket ·e!eteben Sel9Jrti: ,ai; embereke.t. lEn-a olyan parhu~am.os elete:kel" ame~elkkQ.zQl a.z. egyikben snkerrelen vo~!, ~ ffiaslldmn sik:ere£?' 14.: Ige!'),. biir ez mar nagYQI,Il r,egen tOrten:t. Egyebk~nl,e,z:-az 'egylk91l5nye a kel,. f,larhLizamos, el'efne:k:' ao:: egyik eJl!el1sill~ozha.tja is a masiKaL De aki' ezt cshnalja, az meg[eheit.OSiernemeny d.oiogra.\i'ailialkozik .. k

-atfedo

Az I9lmuU: ellel:e.kkei {Qglallko;;:,6 kdlegaim lobbsege IwilbU mar kiobenegyrrlast ele1ekrol ami:k,ollvala~~eQiyszer,re Ike~hel~eirl ell oR Fli~d'on.Allkarl"llalJ1J;le!llt harom vagy meg' afll_n~1)~b parhulzam()s elet,~s~el~f~rd~~: A r,el~~knin~e~ar_mily~lI'I b feJlettsegi szil1,ten kepesek aura, hogy tobb:szoros fllZ.lk!i1 ,eletet eIJ~nek!am en meg.s
j

esettel tar:a;lko~tam. Sokai1 rneh:ez:en Illszik .aI, hogy a lel'e'ka sz,elllemvilagban k'epes szelvilJlnl, majd a F'old,on keUo vag'll eseUeg meg annal is tobb testl1ez G5atlakozni. Ez ugyanis e1Jlen~ ~es a :megsz.olkott eikepzelessel, milS~erll1!'az ember !'elks-egy esoszthatatla:n. Be"ial:lom, ,en us;kellye~rne1ienUJI er;ez:!m mag'arTIl, amikor.egry kliermemtal el5sl0r !hal·· lou-am a. parnlllzarrloi;i; ei'etekrOJ. Megerle,m hat; nogy sOKan Mte~kedlfe hrulga.tIiilk a

~e\las ilyen

lelek dl!JaliMsaro~ Si2:0~O e·lkepzeM-s.t, kOl:6nosern, <'lIml'kor~. is ellhamgzik, hogy itl9Y le~ek amt61ag meg arra, IS kepes. hogry uglyanabban ;3lrel'altlv iidioben IkQionbi3zQ

129

zek kozfnl harom melittaJlis vll~gl. 11.alJi'last.)':.Dr. !eml:ekek.[ u] .tenek k(i.zu s~Qne!.bb !>zintrre.glilak'!ehat az a feladalia. es' szerenose:r'e nyi· tottan reag-altfaggail.!I.arr61 oos2!el'[lenk.emlitel'lii matS. Amit b~lto.eWogadj'lIka.lemzes 't.neksm. es aki en volgyo:k" Elii'. A. !N. Az Uj rilleJ-k owan ~iS2ta.. D~. Ez nerna nija..go nelkilli \i'. j6 nehiiilrny'.W ket.s.tel~relt5iegelt V2iIh'lOOkana. Tudn~-iii i'lIekem ..' ~ II fejr$tts.:. es '1\..az. 11.rnaci6Jval. . Az: ego. (6vatosa'n): tiJegyre '9ro(ld'oIOk.·. a vilagok iii.r.? A. N. akik vagyunk."" IDr..ekeny.Ez az a he!'!" ahol a Ilelek ~m:eze5e e.t: Miaz az e:. Dr. eMlt afal1Y<... ha . ffzi:killunivBrzumr:ln belOi hilezneK? A.lJd.lelelktlJdi. minket Otnak.: Mertaz ujofl'nan 'leremteU !ellkek ego nellktll erke-zne-k Ide.a116janal1 nem 'tudnak A 22. Dr. sz~mos tenyezo figyelembeveieisvelilkapjuk (neg miifld!azt.amal'osan tort'l3nik? ~. 114.t utarn}: An Ihiszem.ezo lliilroese:Ji:lre m. vagy csakafiil:di ember j'olheteU on szamara szam. I"t~A s:zerne~yesseggel rE:ndel'ke:z'o I'eilkek ~Ieremteseroly.es 1~ll<eik? A. l~eJeikelf1ergfa gye:rm$i is. nrHkOli v.: Le~e:i!ik a Iellemvof1ilsoikfllak lIahunil~e\1l$~'el~emi. (srut1let): 1gen.1.. a nern terem1!es wlage. A tObbl h~aromr vis:zont mar a figryelem B!lY-egy dimem:iCrtI. ha a kO\!letk.: En:l'lek Ciffiszanak W? a '\I~la.iniar.: ~gern.y~et1 ke2:d. lila most . <lliiil.m ez nekern sl.. {I1oss.<.JaJis lalioJielyek.majd (j~r. N.:~ Mar ihaJlottsl1ii! erroi:.j61 pefdazza. arnit v. .? . arnlkor Illn. Ct.i!agnak? 'A.ek'szamfrt6 vihigoklbaJFI.terfileteiklel'? A.ak!:arn. az 131 .azza val'illnk. bizol1yfruszIriII6 IProoar.m· vllagoairi: akikm. kik: is ok. .Qzik? A.ekkent liIegkap~ a .fili <I.en fogalma meg nam. HiirilY? A. arttol.oi6k alanya ~esz? A. N.~. A'l. Dr.rtelmet kap.eUemviri:gij t.z(jl')eI~ ~. ilflf. N.I<elllOtri lennLlnk.ev. ahol' nem kell de A.gerl.i\e'z[ eze.a.: 1ge!l . Dr.zdo !elek beJesml!nat a i'Olyamalba.ata:ba . N'.: HogyafllllBVB:zne emk:et a. ~lrrrh~:lyboilazt~n. h. D'. fejllett leiflyek !Ielekidentitast C.. lmelkQli vilag milnt'eQya:lak. nQgy tal fin ibi:ronyO's tipusu ~elke. .minket 1~lfe'. amikkei ott ~don· kent fogl'alk.o.•• Oss~erakalik. N'. hagy til ti5lem.teben Brell aszinten m~r nehez ellkQloini!eni azt.<st ad i'l:a~Ol1lk.y onmagat 'fetosztlla.spinlualis lev@kellyseg(ikre vonatkoz6. N~s .'kei PlI'e4kr teruleteket \i'l'!goklliak~ It. !!It. A b. Dr. Amlkortil'l let.:: De volt mnas 1'6\liIe~5seg. h!')QY mit te. sz:amLlnkra OSSZEIKOmbiliialtalik . D.ga. N. AzI~n tol~JaIllal1ak! mogy swlgalj'akeren a kemeny boIY9Io'll.e. Am.g JeJlso.: Nelntlilum! Leta kezdel:e:kor kapo!t-e iJidasZltasllelhetosege~. N. TaJlan aZ. Hogy kii.:Tenal B. Dr.. v~I'ik. a t~das komplex termesze.r:.: A FoIl! Kemeny helYlflek sl<1mf1.ozasomra..i " h§Horma fele' \lonz6dtam. NI.N. energil9!.'oknek is szo!Qal6 fiJI sokat tennUnk. vagy kiterjesmre hoi.kozil'ls a . Letelrilek ·vtlagok..lsokat ~.: Igen. Dr. l<ep9sei!< :ke'U.l1i. amel. szellemvflagi t-erOietet haszllalhatjak egy.cs l~ilz. . ~z az eset azt is.telheto I'egjabb.eIYllek megl nines val'6di enrje. a teremtts.. dimernzi6kb.8'Ii.v.A oolyg6k nem leleznek orokkl3. mTs:mtillt a !Ielkunl< egy hatalmas.lzo~$ UptiS~ fi~kaii.k ez univeu'u!mban hMez.tirmaciD~ OOgyijjt1f.: Az egyik i'gen. MasMI 3i .:.: Ertem. N. aha:1 a tesU kellemetle:l'lsege~el1esetleg sz. A k:arakk1tink atio.: Nos. Akk.e.szeme~yJl'eszaboU frderllili. IEz az eredet hely'e.ae9yes(llni.zie· p A.eliS? A.Uiotle.sz. Clj1€!lelkkent. most. Ihagy milyen bQly" J 9Qn 'eJ5limyrbe ill'k:a:rniiiI6di!k.: Igen.09:)1 ott a.. Dr. Of.! r1i8..eg.i)iillliasana!( a hely. Ern az 'ernoor. ebben a pi~l<lnatb.ain eiJe'Iil.: 'lhoss-z~ s. [N.ftobol Ikijut Ha j6! slerepelUrnk a ~em6ny helyekn.~yu.? w. mert 82. lij Mirek meg semmityl'lndontesre 5emkepes. k511nyQvilagba.eg~'ontoltan valiaJ5zoll'la. ezek aJ 1eruletek .]l!!toU el a..attesm. a minflen1uDas· vila.: Igen.sar1 ~udok. rego rtelkjJ~ivirag.ottanl ~lf()91lall.az ujonnafl ~teremteU~elke!k i[t tant!iJ~k meg..ot.r.: .: kz. a I~ek. splrltl.mentalis verSlel1ges a j.a.r~kci6kkal! ~s <I \le'Ztltokep~essei jar-OfelaiJJato. de nem mondal'haJk el. val'lllaik mas 'l'eruletek f~L.A)ldror miert. Amelliiiyiriii fudom.. aJd(or ugyan mi:erl ne r'erU1& lehelssges" l1ogye:!!!en in~eUj.es a mi'idosull ido villlg. €S. amiktOi .:: Ez !mit jelent? 11.kek IkQ~oU! va. nffiiezi ezt ego. N.i~ag? A. ii31~tfof.': Az egoi'den1itast vstetlelilSZ1'afuen oozljiilk.:: nra gondoUam.lil a v.· Gsop<ooon beml'! inle.. IN. Uletve er6 s:. ki eillflyl ell. o:lyafl sz.tI)8J1 autotnaliktiiSall azt is megszahta .gens.8:viilnii.: Ez: s.hogy 01'11 emberi formaban 'es fOldi inkarn.m~k i'1'ill11i Minril:a~saJlrenidelke:zl1Iek? a A.tkez.: Nem • .gy a ke'. es arnnyi azt kap? '/Ji.6 lelk'ekb5r neha.e.. a1hogy az energial1k . iSzBlle.: Szeretnem. amiit ezek az eit'l'Iberek todl'i~k.!!.ari' s..: Nenthumil Szere'lnem.Mst:Yar? A.el'lvede-seken [s ..h~~kakrolott :a116 8nergia. 'tobibtelekeP:P!ll!1rI is.: Mi~rllle'l. a vezeUS:k segil:e:nek iibbe.: Ezek.!.agy a lelkek: kepzese a szel!emvJrAgballi ml!yern sO:ks:!!!!r!!J tevekEif"1YcSf~. Elr..'gyon vila9a5: Kezdetben egy va.eUermo.kikaL..ar keczdjilk a:!: ut6bb:la1ilial! Ezt a Mrom.m alZzal. hogy ha megkapjuk az".l fLuggo&n I'esz iIMenvagy olyall.a . {hoS$20 szumM uti!in): I'gen. el !il lel.. igem" .N.segi terUleteket.. at.alasztasbrul.: Pr. fOl:df inka. indrtanak. on iii. A Foldon milld~e.sill~'.. akkot:az: <I kiizHink: az adok lkozti'·mega~lapodassa.

:_Mimye.ik ~ ez e:mber~ faj~.: Az'emberek s..l.e~Mly€os~n kife'JezheSis~k~OijnduJatllJkat . ez.m~hu~odo vigwlant.: Nem eII!eriltm.: Egymaslli\l!keppelil a.. .ielek tapasltalal:dJirmk !k~t hoi vana m6dk)sllJ~ti~Q vilag®i? . ametYlFe mlfrr tobt:d~~r'ru~val"ll n~l!.OiI UHdi il~If:.:hogy a . akkO!' ne moenjUok bela...enm!sat? .t. nagy fe]l~d.girz~~e!esa ilt Kooro~~ar6djk'" Sr.iegy bJ~aJihew.· {V>onakoova): . Eglyolyar:r faj vi~aibal1 k1o:. 5. aJmil..reg tehet )j.szu Si!![Jfief): Ezazelmelk~des helye . Hm". h()~a!slliozlk it smnvede!~l1ie[.PosOlatban.fia:tal ~elk'e!k rasZlorull1atnaft:: e~re..maT meglka:pt!ll az.ilJlti!ii .cszeril'lt a mit:!dentudas vil~gi3i a. t. -..eket hibasnak ~YiilvanjtjaJk.1l. lige~!. N. IiJro N. <I..:: Azeifllber.:Jak kliel'lseirl1.N. I:zek fizi~.l.a.l' alkarm!il:crn. szintfilfotti.eHe'ez.amely ElgYS'Zie~ ib[!:5zl<e16$ese~d:D.mmet.'iJ-es ev~kb"flj ~iJlyps.t3r11ZeS!l{frIilL. . . Ez: ~t6bbi Ilroran:tsem a.a r. ..ariisftaflL Dr.8i" AHa!1 tar1ok.Gsal\i.st Ji.~:zil\.Igen.rulul'a'jdoflsag:ok jeilfemll.drnyu dol91okn. ·elk6tel:ez~uk magllJllkart. ~gyma5sal.. is kj!pe'Sek~ A. IiIr. Mi§rl? I'll. a~ervetw !Mi. A.IIo(f)zOf1lal\'Ialala "'aldan? Oil". Miiil.<!i~IkOf hOllrr1an lue! mrinderrolr? ~.:..Bs keso1bb iti1karnai6odhaJlnaka~ilikai vniag:okba!n? A.az .ijraWlitese\Jel r.. N. ~d.yert1~~ettabb.mk~t n.J6!!t .k()r <I11~gjobbat hGualk em magrukb6ll.embe:r~segben.s. A 11~lek'taplfliI!<Ii e:zeket a pozi~vfrel~emv>onaCS'olkal? ~ A. Erro~·~$.. N.i.!~lYarba" . as.6cS a b.lat voi!goo <l!1I'omaSiJi. flzirk.A.:v-el~erli"..amEily III1Imlyf.!uldlJlt lelkek slamarar{ A.il:!V!!l!ra e~erhet5.. es A szellemvilag fl.a:vegs6 m~gaJJc:iiisr<l. .. sajilr:t. N.r1I. ez a tarkasilgl a t-elk~mhElft::vaJ6.wogyiljak meg.e~m§k beiameinlli. Qsak az.. OlIi. ". .lf:ot~Ezcsak. es amikor a~ emb~rek f~agy lleM.1". u:gyaIlGSak.ai am 1 ao:. aJme~yek vOlilzoak Ie:he~· nak a folctore l!. Dr.ell oQda. (LeMon m~gj.!l1idannei!1i~Ulm..Akllcl\-e olyan l:o§lek.i'.Bi1!rtml e~a.~rje·ezta ma_9lo.l\egs6 merntalis viHig. aho9Y mas ~elkeJkis vagffnak r..z. a.kozbElnl<3imu!6illJit!viseiker:lesOk kowtk. 5.. .. emb~rri agy val6ball k(j~bnO$S~Elrri<ezet~ 10.Szen!Vedetyesen kOzdeni' . hOgrYSWiv. ve~e ~~[iIi5n~SJen a~(Jlk ~ti1l1. ag eilgio:nd)oirils\.a~·e.ilto~ijk. ego f1IelkUli vilag .akf vis$~~ter .eii:I~~oU lelkek az!:il11l \ii:sszate~he1I1lek a. N. Ezek a IhieIYIr..Ielll<ek alkkor keruJnek IIlszszaoda!! ha a'ffzllkai fer®:di. KaIIarlCllorYlal}: n~v~zi!iek m~i1Ik@t a~Dk.. .Elrlekek kiirilil! lEi. p.t nem szer. veget Ii!l:lentik. N. .rzt tiJJd()m.e1rnet>stegs~~bijn ~n'leda!koalil de~~lief'l is joi_i'l. hbgye:rek~1 a Ie:~r:.az el~Mrl-e<Laz. as ()Sa~lako2:wrik a.agyon !<eve'S kJ~m~retutalasali re!]delk.: Mli azt pr6baIJUikerns~toerili.a hiiilst:iraallaiID!hra szimulillitatik. mf>" 01. IDe i1~ meg neimillJtha~oU . dy.talata<e!~9~'kaJ. hogy li!.l. r)e rni~ijfde[! fejli5cJil<. ffatal lellkeknek vallo.oda. amir:r51mar b'eszelt nek'€(m:!? 'A:: Ne:rIl. DIF... a. hctgy b.n I~w V8lalmeitmy~ lelek nem u:gyanaz.~kre \!Ioll!~!rKo2:~k? . Lool'e1gesen. ba:tor~ask. Eszerillt . ana IlflB9 nem IOOszUII:e:mr61. mwell ez IFeprelcf!ntaljaa.:rerar6~ ke\. tl. mesterre:k- he. . .beiny·robolto.jnilfol t~IJesen. ~old~Jem~gl. mar nemillkanfla!16d!6 !Ielkek szamara t.t}: ~egi5'e:1: az. A leghilva. de azt igen.. Jrogy ~I. kulGl1Ibseg dlZ. lliyab..ol'tdas ez? . &s mirnderut meg~E!srunk :azert.: NeJha bepiillantnaIturlk .. hogy rrueglegyuk a vegSD etmeS2l~e$t.Q... <l!Z..(~e(!. vilSga. At. (hos.: Ha az.t a s£iiITllUJIIc'i1l \litii. N. .azl11a1K.. Nem. .{ja~ vilaga...e\regeui:ik 21. [!l(.ent.NL:J6. <J!miigdllanr§rjeke..eZiI: folyto:nos: IUJzavena ail.'e. nernes dolog .. fmo~Qljf{)g}.. IudJ.. Or..~s..l\eseHuclalk rnondaai oirnnek.ez:ese(mre az IJni\l€:rla~liS abS:~Cllrnumollimetaen" mivl1!! meg alsgr~'lli&ltei:lb?l~anY'aimlil~k sines k:b~tlerilapaS1. A.:: Az.i'i!lor ¥iselkecles is 'egyar.£jusaliJ rfu:za.. C50portj<l!ikba.dic6105egetjelBnt [Jt.~egmagasabb foku: abszllrftkciM ~. a ~ozm~eruergliaj~k i.(Jdnek egY-l'Ilassa!.".eg. hatalma~ josag:tarl)aI6kkal remJslke:meK. ak~k mea1il $O!f\al :DI':.sp~rltl!!aiis~erm~lroll1 h .gol tallJu~rrliiliny'O\Zza? j!\.aillho. H()nn~n '!.an:az (dn~GslmriiSlre.r:':Irn~1i~us . egy:szen:ek~zd&nelk ~ eg)ifiMmruk.ljat f6!clrajzi bO~Y'Q6nl-. .iU vegyUl a tartalQrfI a formaval . .:..igazall! '!. effiberi . N.elleire~ Wn.ant...es l'Ii'!1~~n flagi'/ swksegev. es visS:l<Iik[j!dij~ oke't l'!emispimW:'ili~ Jlh~mlokle..rlliiaraj'~ a .. (iaz ®llooy bos·!i.tlJ. Dr~ N. Mirndannyi<lrli a s1. hogy segHiink az emi:lI~reknek meg!Mnii·az eleit mrlor.: M:i <I:Z.!1l.t az o~lete~7~oht ll~el~ek\]it.am~ i9. ami' mareleVie ~e~ezik. <JJ rQl:d~ s~Jera esak. ah(ll-mirnciell rern~f'iyunlket es alm:r.!sai..DI':. $s.y~e~l\(aclj~n. e-. IN•.:: Ez a $~rem rniirndeui le!ek s..ikalidilnen~i6..L. Tehid ezaz 8i fiz. e:mberek egyszelrTe egaCoe.: .es a millderilJudas vil~ga koz!itt? ~. ma.b<3Jk.z".z k~zeJJebb ke[lulve· (JSO~pIiYl t.ataik. ig~ ez· [oS v.eplllaJfl!J3i.. benyoma6!Om tilma!it.: Ne'J1fl. a mlnd€lntud. Fold.a:il!a:gva~6sc'ig)()sak.act-6 az ide8!klreL Olyalrn dimerJ!2:u(l. t':L. Azt fnaJroUaJrm. A.gomHk~I'i v~lagoa az~ k5veloe:!'l~ h:ogy .€S . megrr~ye~fiIetO a FolidoCl" Es ez az alland'6 IrorelMzJ1Is. D!I".rilt~ ~:. de ebbs Im'tOs. akkor agy. nogy a mri~dr:m. Minden ~eleik aoa torekszik. ell! ese!t~m:beif) a. .N.!51~g~k~ell s~mbe'sdl1n~J. akiksulyos ail<ad\~lyokat gardrtenekA1Aiajat 'f!g~!od~si1k u!t· Laba.t!.ek fi)g~mas.. IEz it... akik a Fordolil flij1odul1ilt •. A ogy3Ifa.aszf1lllem'rllla~ba. ego nelkGli vilag &. thogy e~ a~arcOk.A. MiriJd~!'IeICl do~o..:adn vonz.a2!etesen ihely1~Ie..a~oll:~ltlll (j.aittanuI1miunyozzu!k.Ii fer~l):E:? a megljegyzesserb3.r. irilnl euett rokon! e~elmeili mtikmbelli ili"alld6an haroolna:k..: Mi . Dr. D. hogy ez mlli1def! gOfi~o.rnllfikUls:ak es er:z~koenyek" $erul~Ml1yek. {nagy s6hajijaij: ligen.gemelyisegvA1rO'Z~!>al 132: • Ai.~k n.: M~t id etffil..r•. -- . amelyen: ir['nkar· DiiilOdunk. ®11~:np6ll.: N~m.r1Iunltiirnkat..:Jarl mar a ml:ndenlL:ldi'is1Jiii:i'ig:aiben? Df.

6dcsult ide.N. Dr.kepesSiegemet E h'ifllillasi f.gym~hlt61. ugfY'l!nugy spiriil alakll.'hett~Iatni.ezs· ~..Mijerl nern? >A•• Met! .arlozna/k. hismn Ugy tUllik.sz. .l:eremtes ezen eJlemehez.e.Flk. azl hlszam.: Mie15U meg to'(la!.: Hogy Ie:j!mz'Em a dtlnlishozaJa:ii .(lld 2'~re..~Uik uMnLalacsti-" I'!liyabb ~Zlikai . (zllv3if'1 afCkirejezess~~.1 nemtudOlk: tQ~bet mOil'ld~ni. r~keszmhet~k a mifildenliIJdlasvi~a_m.m'ind E'Qy-egy ielekcsaJ. h.e'k .mete!. K.e. N. Dr...!pro.r. mes'Szebb. folt19.IFoldi galrudsat a..ada? A. nrI.11. a :sil. no<gyaz: 011 !€Ike as a baralRl relke:l megte~errtll.gy .'rI()1s:a.:: Aklrot mlk. Dr.ia.~tgem. ilan a.. iii. hil9YOO~ ma:guk I.el~lforma a .:gb61 telesrlropcn kereszWI? A.nos..e~eU'o'[miilkol1i k. hlslem. Nem t~dQm megall'..ailag nem el ebben a F5.gass~ 0 neml aJ Fold 2"t? 135 .~lino. Nagyobb as valamjJ... Klietilseim vidasm1 . NI. .up'~ I<:ortll..otcr9nergfaja. . u.N. vmaganak1' A.annalot" hagy bi2)ooyos e5lemJ~myek-e1 te- DJII".og. l A.: Valii! lelk!i.12 intelligefls . a J~1el'l a J6v5 egyldeju lel.:: Nem.: r~JYi.amit ez e.~Nerrl!.uphooiij hog. urbeli mllnkaterulet.aiSUit ker[H: szob~.: A Tej'lIl: gafax:lsunkbain talalhatQ a FOildl2?' A.gjegyzef1i: Amatti. 'hossru.Ok maglunkat Dr.liikJrQstaltc!'>o'\i'em \iaill"amel~yel az ~r' tao.: Nevezzi.' Es mierit menl'lek .eio ..aQty 110gy 1119m i.d-o~go.":. (kiter6er:i): 0" h8.: Mieglalhatnillm-e mdmanyozzak:..~ Es l1em foglllllw.oly. ill r'il.:' M. ham' vi1llami'fare iflll. N. N!.lbIEpne.nek em1berelk.Trl'inirngezeskeF. mi'nt a. (hCISSil.iUsorul~etl:lt.• 'Iu.? N. .k lilaszrm§:lja azt? A.. N.el a'krul'lrut: megnevezni" Ezek a fegiol<" ar M:lekhez ~pecsI l!ei:netnek Ikiosik va.~ ._.: A~ (rnegd5:b!:n[!1i'i\fe): Dr.aJi'atomaR? :A.e'J van·e a terben Fold 1-hez? A..1.tel hiuvDsebJJ.. a Niap kD:f\UI? .N.Nemludom m~mondaJ1l.egy nagy.1t a hal'ffiad'ik ~er..ebbke~iing a saiJirhl.p r'il.e.l'alagokal.1\01.el1ergia. m(jqt..: Mien neveii e.Ot:lk~ Dr . Memosoda.y alko:sslJilk es s~abad lel'Ktek~~A~ .(I(r m. A.&Nen J61ere. Dr . rO\i'cuok.pillOzts kOzhem! a (}si~lag. ~8Ikes. a tengere.: Ez a bo!lyg6' mlEl5.alu.illyo:zti!ik: oket Oil ponto!S.:idba t.. (han9ijsan): Mem~ Pont. hilllEik .:: Igen. minden eloh§nYI1E!1k vanr" I)e . iatlat. \i'. ami! minde.elielS9919S. Of. ~ L.l iN:em ludlju'k ponlosta:rI. {raveze~o megjegyz!Bsttesz:eJk): . galBxhs. l'I. nem olyan. cs az.. Megl Lljont:liak tekintenek.. mindetll telelOsseg r1Ielktll. me9l~erde.rnla . otyan ibe'kes hely . F.eppen Ileirhata.tnes:zUli r'eljI5dle!k ~ia FOl'don'? A.23" G~H.et[1li a do:lgokat e. fejezeitool1 oDvebben is szo is .~ Hog.oS1lrl. alZ e'le! mnntaj!ita renderodiln:t NQvenyek. l10gy a 1I'1il~e:tQk mega!kad.: Nos .Ii11i!igotFold 2'llek. [N.Uanul halalmasak.gya FokI2".es11\majd!' aJ .eIi): Ott n.lt D~.. Dlr. N.:klOP.. &.".2 ~ak@ilJal? A.az: i3Z aka.Fl!1I'd1' A.ll(et.: ~getil. lilli.i~ikai\liI1lg" amelll'r51 korilb!ban m~r sml:t A.. kliefliSEI'nlJ Illleg. Ail.()st . nagry ta. @& m.es vili:igJitr6t IBizonyara e:z a~a haromdimeilzros J. tt: O~atil viliig ez.elek osak az eilmeeinergra re!1d'~fvijl eglyszerQ es. 1jhecll§ke~.. Nt. 101.Onnek is kfu." nemHil inle!lIigensek. Dr.ltan.ga!Z:.uoml.!re:nt 'oIIYI~Ul.rem: ez a: ~r!2.erre van a Fold 2a Fo~d't-hez vis:zorllY[itva? A ... N.en hasznalj!ii:k a "vil3g" s~6t. hiogy fgy lenne. !iilninlk. Dr.1'.. '" -k' I" . 'hogyigen k'ival1tsivj t~sz.IN.. fils el\lezeU~1haszniiljllk e'Zt is.ik az. . szsrnpOl1llb61 l1asonl6 ahhoz a Fi5l:dMz.Fold a·rn? A. Dr.lk eaa tr~ilmi l. 1.ijjJ}~ Mem.: Mia le9n11agasabb . NI.a.: Es 011 fi2ik. amrt megy a.!! erm. Megjegyzes: A~al1ry8im gy.e!l.t... N.ikaJi viiaQi U9Y1linol~n.erfj~~.l!7·egyiktlll1k sem '90ndol. lilnoot.l2'S.: NJem~ez em' kiosn"ITilSs. kertemiJ.e..: NCls.j( is h§teUlek~ A.l'eSeb~ de naoonl'6 ocean. ezt hilSzem. A f.alas~d:Bi5ban. N.' J" _. lI.ozik l'IAil'iciem IIetez6 e15 dolog eQys'l§g'eiihez.a kOveli(ezo !ret..osak ..rajla. ali.. f6!drajzi. Merl megl tudom vallolll:atnl az idlafaly.n tel'e:'k haszmi[hat? A.zz.lliiagmiindensi!g fiizikaij rei'lds:zeret.em~~t. N.eleteim k~ott Dr.telezem.: A fOldi .1'" . l'M.': Meg Item besz:ilttll'li1l a llEiJremtes es a flemrerem~.eben Iobhar[1l meg tudom ktu!flnb5zJt.tild 2 IIroz.1drJelk. .t nan any .y l1'IIegilat"...e'i.ep.sg!ys:i'. 10.ilesebb viz \laJrI . 9'ala:xislJi1'k 'JaID' ell~Uktls? Milyennek. bejrujlllk as erd6ket..: Nerllt Dr. s~mlJllIJtliilagba!n> haJrlem csa.Se~n~1.Oflliate ~anulasl feladat()k: sLAfll~r.a... am:il ott nern tesz.'5~.eUruoonil:ett reaJMso. N. Mil'll . k.. es. En is .r csIUlaga. k.oliittsegeFl ki'1m 950. ha hf.~nbS!h i11lali3iban sok :killal1ili\laI6t A.en f6liltllitotl teleszk6ppal? . N~: Mi enl'1lek az iilIlapV>eI:O ce1j>a{l .ne __egYIIfI ilsl61!? ". 'J(l!lfmelyet 15 be I'e. mi Fc~dUIl1<:..: . ha egy nem fizH~j.:mak:a FOId.A.aeglOt~ elkl'r-'ilk '.l? :A. a!lk... mint a mi. Em. ~aUa~.. Dr.smei'iik: etegge a FOld es·a. amll ismerunk. N.Dr. es kiJl1Jldele' dimen!':i6kat foglaJhalfUlk magllkibaJ"Azl.a az idio.l1'IaJllkO'\lHtkez~ t. c.: A Fold 2·t tartalmazo..akkar kit valasrl9!f1ak 1<1.111g:enseny~en~ inkamalodijon Qtit..2 A. igell.kezdek bellNoEMI'li.

ak:et .addig kiSlerH:!t~zik.lLdve.meg nem a1f. I'll. t!QQY ilflagam eloU Mis.: Hogyall alakft ki ~6vek~t az eJl~n'9n~jaegfts6gevel? s ~gy. . rrV!nt a gyerekek. 'asa]at.: ~e\k a ~izi~aii'do~g.Q~tatolk ls.lok"j:Siok.jEJia terepen es.. es cEak a ]ol'dnekre.~ ALert vagyo. esak az citt elerhet5 eleme~et h1asmailom. az a dQlgom.Mh~z ~&~~t ail... (eg9.: [lei nat 11\1 ~erem~Laz af!apelemneket= <l!2A:l!lsiJdlegesfiairn.emenalilasba.N. 1~1Etlhez? . 1iIj'.. hogy atal\lkr:tsak. :fiIsll]iInagyQrll lsmsrem .alany . N. G~pg~inllehlb.ez es lIIUkk{Js.VanMk itl.. Ezutan beo~V<liszl()m a.:: ruo.r.N.! az: energlm~ m!:lk.o:lZa letre a pomaf!llfuro . .Igal:mas.: MoM mar EIi:em" nOQYaJlJ l~hl.e~" hogy mit teaz: iaJellke: !eg'eI(}sliorJ A. t4~. hog~ ..! Kio-siben ~r.aho~ eg:y:s~rObbek.. ho. hogy a t. .i ar'ly. 8. levegot. ahlk f1@na IRl!dlh6zM. N. Az a Ih8~ arra:oSZJtonaz. N.1 TmplIlzussal totrom 8IZpk ITIf!gv.:hasol1ililarl1iak1 A: IgJe~I.lgoKal!..ol<.. es kormyebl:len e:1tlJldI\llimOrildan'i. OIya:rIi @oZ..gat. ki 13 termeslZet? . diitkOzott..az· .a FiJltI'2-re.: Mmy.§]to>1:nak" .sz.aSllUl f'e~I~ettvezetoje) .t. iN. Dr.ek g.:.: Nlem. hiclrogennel'. 1lIr:.Qtadlliek.A. Nioo$ ~arc. .)\.. ame!yikfl5:ldraIzilag Iililligyon Ilas..a"~rmegz~t vegzj .' . N'.sonHtjuk. . amit maw 'ismerulilk.$'i.A.ll {az ~any mag.. lulaldonk~lP~naz un'verwlTl!unk a~apereme~~aJllIl"~~a . tlr..: Szeretfil~m el!t pontooan el!tel'li" A mu:nkajl!lk abib611:ali. ~e:gYEn. kell·G5jflalllo:nn.gy \iissmtETjunlk d! Fofd're. Ni.. a. I!. -.mle~ztatl1~k .elkl1lllk .: Mrler:t1 A.k 'A.....: R:llyolassa! ..•.kaJL Meg ke. es megr.ll!llat e:rzoi)]ik ()U.J$ok •. {Min~yUJIQgQr!idO!lat!<M'It·:) MI:'J.~ . fl!Zikali dQlgo!lrni!:iliio:ztif'll h!tre... Illflirutha egy Ikifserfeti laboJ.:gHII1 nagy-obb model:leket ~~S::i!ilil1iessun[k.te~em. N ••.onlrt ZI! FOIdre. Ar61di f.. (a kff{r.hQ9\'I ~l1!rnn~" . Megje. e& iillik~bb·arrol swl! hQQry megpr60aliuk ~emasolhi ·a.lapelem~kkel kfse:Mle. -es fiiQlIldJa.. ailTller(yeka mafpan~ilnkam~c['6~k heiyszrlle=im.eti 1i. ~ata~b:b vmlg()kba. es azt lis Mke$~bbe ~egyfilk D. Dr.zt~amVl: magUlnk' elBU Ilatul'IlL. Eil az eg:es:z. J1~tszGm <n energfam rmk. ~.. es D't. amlg jobbanl m. <lnrli.a. hog. eredeHvel.ili~nom a. ·az ijra~lasiU~. es ki kel~ tud!1orniaivltaniall~t 0[. u[. I!Ir.: ~dis es MUilcafg.gokat? m~. majd Ossz:eha. hog..a..1'0:111(0[6"'.giakkail. .-v:p..t 1[9Yig'dfl.Azert megryeJk oda. tenri t:aJlliulj!arnak irli~.llilbil:imat.rlil~r.e_1fl 'on is teremt ~eUelelii hhg~a~at.lt:1n. 31J1Ezu~an m~ismell9m a k~i<:Mse:llflet..e!illseli'le:rgiat6\1 m~rnl:e:s helye.~y'? .. <} tarnill:Olk ap]ak. Pro N.tikeszitishez: ..iiI.: On h.zily.ik. .N. ihogy bolyg6.ok: segR...ok IWsren. alaki~unk.ellig.sK~ri€iln tudllaKtefeml:eni..111'.agu$.• OSS2E!Ve.. .IN.::t Oil (I!ol· 'Q!Oi 1!&lrehofl:~i Ids adiagl ~ner..all. . .hel(ilegpclI!litoSflo. A.1\ ta:nar.ugrya:na..a~j' armit ~'ppel1! csinall~aJk? A.: M1ive va:l~oznillik:? ~. [-. d:e megl nam m~Qry..~O~!hal Dr.a~OIll ldis ugy gOrles doruaik'i ttogyiiln iSATlHgJliJdhaJtom.utra1rondicr()E1~ljanm.ta!aIowp.i!(lSliben.: ~u kJfserlete2:he.-sarm.laflilf1ak kUlonIele jatekokk~I'.!<iik a tan~rok?' A. 'A. v~m J9\y'Jenezem ibe: ~.a ~Ike-'k.'iriLl!mb~ menne.aki1kmMarn s~~le$ebb.. . Var8imloser"1lcf. ugry han:gzik.Mire 3·ijg s:za..: Hm. hOftl¥ megMtlulom hev~toerli s ha~el'li'H a port.szu't}.n.. filinos ves:re~di€. iM€@hogy :l1lernr I«lmp:liikri]t! En \Ul'Mltem.. ~5i .olli.ove~kkel I k9~dek: pi6ballk~:1:!nii.. 1.f.alt a gQ rndolataJimba..lF'ald t-en ta~~!hg. meg? fel oRet".es flyomast . egy l1~a~aloruely" Dit. A.erlE~emb.: Pr-obaljo[l meg a.r'arIYj :ar!Yf!..~azokr.. L€lflna.'\I'elnG)~aJ~va~ menl'lyisegeve~..} Arm. 'a~apelellllleket.~a:n- Msm- nt.Mhfli!. I!li~~a:rry 'pf!ime~ <l!lZ.lliik. Mililt mt mar ImQndtaim ormek·. . 'A. N. hogy'az' ~emeny ~ Oro.tll!lk a t:eremtessel.s\ ecs senklsemb1l:irn a hablomert. tneyet): Mit g()irndlo!.e.~s~az: eM .'St!l.en t-e\f\eken:y~ -siget! Ell'.~ ~e:m. rnintnaa h. oJyan nY\.gyzes: MIll/eli ez az .yil:em azt.art az.-oL.}'YQ!1. tl!aLll<l!k. lOr.: 11.az. fIrI.. ..eliha~lnarJlis. :amit ma. mejd \-<egUimegS2.if§sre:Ieblo~kol!.. vr2eL~ ij)IIi~de!1i~Irlar.. elliE!irgiarnbO.'Ovek. N. bJz..esai yJz: <It:1yag!M ~emilQJi-utQn? :ll:. de nern tliJil·komiPJiki!lt. N. hot. N.Akkor hiit \laI6~abf)1fI nerm tlakmeg·1fI s!Znkla.lllelve hilteni? fi.Nagyjabo~ igen.Mr .enrm6don? ~!" Ve'szern az.. kalPcsoJatoan aJmnak <I! Foldde~.'7 A...tudja.ondta~~IiIt11 €lbb.~ri1 az ~delilkeritbenj de ad m~ndta. NI.gy.rno.Qrg!i.soll]!JK a dOl. ~.: ~gen.~ •• ~gy rgaz.V<lUoztElitJuk az. 2:..gazt a vj.~eJ....elflek [I.. res fgy t>QvElbb ••• Dr.Df.: IEz esetben nsm veletre:n.ilJ~" ho'f!y milivuFlIk Imlive f'ejI9diik..linizrril!... aJhol ~z ernerg!~Ilio61 rUle!gfogr hato. :!il.~~lOlk Ikes~ilU( llekOnik.1Jlliyos.o~yall Uzikar v~lagok:ba.k menli1~k:!k:bzumnk cde.. energiaaramaink siIJg~l'Zasat.e~Qide:z~~"i.l~kekeQIY h()mo~z:oban jats..~ L'lkait ••.' ta. es im~pr6balom·. !!Ir..ijml·eteillgB· dette!h'blleker:d ma..ol<l!I): :Iiliben rJem.a!M.~k.aval megl(!Jrnulnak.egefk:e~ilt..'uI!. liiogy . p~ldaulk. 137 Ii. eg.ban foQga~mazni~.!ilr.sz!®:llcHit <l!lkossak"'1 k6veket.ord~lelilrek 'Oilyan rnZ!lka~ vmagba.• Ill'" Nl dorgokat? A. Ni~:i'(e-zdJ~ oU~ hoglY Iili.eruen): AkoiUiekMI! jor ibolc!og~lok .tkapoik.¥ :a:lkotni lSimeilirlek ada. az anyag.: Nos. Ultaznak. .:: ~g~ igal.gy{llrm~gyon j6~".

szinte'JI. les egy mas~k ik. A tnbbseg ma:.csepert tn6kamestere} szilnr flekoss!'l valto'Ztatgatta a~ ener~ii!jat.: HO.Eii!. (mosolyogl): Val6ban gyefek~ Itagyunk. nsm teltB~lenm sz(lkssges.: Niero6iIem. hogy meg[eleril. m&M van szLikS'i!geaterem~o_nek::.opoJtom ikoJb'l!laUtll. M9Y mikei11' csinaltlmlflankjo:bban ••_.aimat. N~: Momdf.!'. as 1:.t ~S-S21ril. iDr.ijhteken e.egr[eleIO erez!'J.terelil1te5.sedik a tud'.1nkn~k: e:gy.u . es 139 .!Imkent .enwa megmulaUa.lIemt:eremll~sen1 L'e tuxija ro(f1ilboin~. Ezek.agaI1YoOl..Egyszer .yorl komol. Ihogy !kU[onbi:iz6 sl. dolgoik kjJ'eUeszl. megi mar farndt is\I\olt.se1' es hellom 'a ha~!Qiitt I1Jr.t a . akkofSlOIks.al es <liZ.t.:: Ok elo~e-hatra moz~nak az 5~.nkiinimt. rnlntha a lellre:k magasabb e. Anmenl'lyire.zOT namely mi'livemet szets~edem. [I'l: N.tUll11i3hka mcmlol'lyMz! A. szil'lt e!lerese ulan ke1.Ik a gondof:a1IainkJat. .g. E1l1lellkijl. eg~zre.'oQiY a !elkek I6lfebi. a Gs. val6!ban kepesek hasonnrt Dr.g:!. N.lrol1rlsaa kfse:ne.gyOOllk.Ielkek a Rzikslvilagokba menle~ nek.: Igen.Tn.ali1 liJalad.' mendtaJl.enlet'e:!:nek A. az el:ejen Ni.kaI egYJ'n'as!h. . Qtt megaJll} [Dr. 12: energial. ilami!'ldfly~aJfl k&o:e!ebl:l ke.e<a. k tlr.tal:! hogl)' megl'leveUes~ ss atarr.egy~le'Oiel. erlergiaaram iranyv)asa az agyagiormazasahoz Of. satan to· ~erele..gyse~ f. fpi1"a_matot: l}\mnk.A tanarokl<Orb~arrliak.il1~oportianak a tagjai vesznek reszl1 .~masnkdo~agl'~ermts2i3-t-es>em jobool1l m:egy~ mint a m~si" .n uQyananllak a h05Z~ 'SZU S\Z:CW.venyi e!et kralaJ(ilitsa~' A.emsnyen kelJeU egyOOesen·.gok k5:z5Ui vlsz.: :llriikabbegry rnotgo kQnliil1ul.1~'SzOv5d'lln ®Jbba. lOr.so.ilv. ez anya.fli!.A. .: Az a!kol6?' Hill!: termeszeteserl Df.: Neh. N.. ogy mire n elj:utunk oda. akkor nekem az ill beny<nasam I'Iogy a sz. nem pirami's.:: A novenyek. hQQYe'. ( .. peldat! A.orai t'er:em~~si g~rlidok si. dagoJom eh~gfiinomana&: energiid ilihhm:. fi:. hogy. eleme.el1ergnat nem lehet ~erombolfilL SZ'(H5ZedW~.A. meg t..m I<ell 1'I!1!flakmegje~ennie eloUOnk~AH!nerg. de csak tJiZ 5. de va!llImeollyj81'1a F'old'olli ink~maI6d1!1ak.:ha-gy ~epe6e\ldegyeruek egyelflileg ~5dolgpilni a. NI~: tobbil l€i'leik mas kocsikban wtazik.amfs.: M!ondiQn\1a~miit. minosegOnek it.z. emellcoonek EI b3tUksoran.pollco:k:on lermenek! DI'~N. h.oIyan k'aJauzok.: Ezt erti a r.e~ti pjr. Nefl1ihum.Azert \l9szunk r.ti:k alZ. N.sz:e!l~emrVnri1gb6IJ. IN. Ole Ogy.alL~wed)eti n. mart a lelKieknek k.anyok"a. . ok~6ke\lal eges~mleUk: k1.ekapc. de millldnyajaifl ugyanazon a \.fJr?.egeseik" 'elert a iev'el egy reszen nsm ala~ kult k[ Oil: m.giOnd'olfOin. amelynek. mint p:e:ldaul Idis? A.~ Mindenld R.erik. teladatot:.eszt e:zekben a gya_kIl).:' Ebbe-:n a.dli1k. a.s. hogyigy . Gsucs:aril egy r:~ielsobb ha1alom an. Sernwilt{a veze-tot).t.elre' agy adon szamu s.23.: Ul~a a. a k.ianegy t1l1ilv~nalis vona& resiZei lermeflk.mberll hOZ2. egy.. J pete!1cias:zint.k'Ocsilkbiliifl. A i"iiltlon "avo ~elkek 10bbsege a'Z egyik~ a.. Dr.a :A. kr. \ami~ on? A. megfeilel6 a m6don memjeneJk v€:9!b. El.trog6 tantJlm:anyori'sa e~5tl fo@~alko:ma!(.: Tudom.szerObdl bernyolullat.omblll1laci6ban MszmiljuK Ril. ifllaJ1Z)ltassi1ii gond®ilj'lIn!k uglyanarra a doI0011'3. ha saJat energia· jlJ. hogy S'2ooje oS5'ze mag~l. es Iig:y mar :sIikeresen m.yit? Es 11011mozdon'l? ill! "I' A. amelyek.sasiligot.'l.so~! .. nf.: L9QvegUi mindanny:ian . I'Q1kek.€S . de Nemi (a.zervezetsza!nara. abban megleheLosen mmmalisla vagyok. A taru!16kat erra osZ'tonzik. a gyakQ~e larok eil6szor csopolibafl t:Ortennek. G~ak'ibizO\nyos komyereti felretelek meilletl tudirlak megelnl. minlha rnindnyS. stiill3ii va:gyuflk.tilr !:ioly· " g!6szer.ilI (tl!llnl.eglyik sla~yom ligyfrta 1$. Arl.: A"l.hagy kereszfbe' mQz9lul'lk. !'logy minia. ~~~b5r. amikioT a.hogy megm:utalnam knslfleK. ..ezt nsm lor tuc:lja.iasugarall'lkat a textur~ral a :szinre €Is a forma·· ra k.~IIiHt imnyHanLm'k.5nnye!bb. A.:dl1 a lellrek megism.eg·QldoUV..ikm:sijatial a mOlekm.zal a. Dr:.: Olyan eez.. .IJ!.haiil)rli.l!llfil1!ka.m1alok. ttpiPe~t .. NemvoltlJlllK egys.y.lesitsek energiatkat az.l. (:letekintsE!' lLigy.epes..anl'DynFelekO\mA.kllmknaik. (roste:lked6gn): ria Dgyetien va.:: Hoi va:rmaka:!'.c ressz munlkill \\'. '9yakorlaU f:agh~~kozasban . hogy tSnylegesen rei:iZ:t v>ehelnek ela. (s()haI~J: t-4e«m.Qyl:aJlilulj1unkbeI5~e.ok.1 hogy a. nogy a . N. MindfIYa.ejJOdes l'etraj3i! jarjuk.eleHereke.as 'tamiK:s'Okat adnak.unk maj'd a .? < A.eatfv.1\. hogy 'mlndny.de .: De mil? A.erde. Dr: N.er:J dolgozluruk.: Nem. f.N.hMezes siK vag~liIy.'Ori . is kifeJlesz.ellemvij!ag ~y hatalm~ s~erl. \regUll ravetliik.om vTsszacs!ltlaliom a.egtudhfll. Mo.: MiniZligal1i gondoltam.gy. amU~'Or nergfl:tlka! iI~d!ik"az 91eUereml6 kepz~sbe~ haSmal'ni.udo.yt.kben.g:ondolja. .:.dlk ugy ere~!1li kliieiPseim.ami a<. de e~milila fOstf~t. de va!lamel1nyien seg. MimJiali"ll\Yram b~.k. csina~ja.9zl: a.ja. IElIll'lag. a !elkBkrol e~'ljatal.my:hoz. amit l'e. Dr.l:kI.ajan uglyana. Nagyon IK. Elr. ..1Z slieUelef'lbi51 el6t :formalni hOSSZllHossz(l fotyamat. N. Agyak.ijarulni az €ilethez:...or elkez.eg¥. Nemja1 si'kerm a n1j.oritelmes veget)edmePl.ksm~<l:iataJakuh:i.jerOi~l~A t~m~Ii6'~e~~ek< nbvelilyek folbS1intB~ zls8vel mm~ra SZMl'~$ e-Iet a.liigzek.. vAgahyarril ha:lad6 kocsib-anl lltazik" 13B: :ell is 'elliUdok kepzelllll] Ogy tala:itam. .: Ha lelekkent mindnyaJan a f.. a gap re:mege. de k5zelebh mazdr. Dr: N.gyail«l~aJnunki hogyf~rli!:l'ma:na$s"~hango.'islJIk.s~b~ll. (nevet): Nem.: UJr:nek.nonnan jOlt (a.an yeszem a fanulmany.Mla~okbafri.aNi!( a mll.: Nos.: Nenaoyan lirozOIUk.t hozUilnak I'. Errol IIlilsgltobbet is m.!!it~mresben az i5nok segftoog~re..ez szi'h:nomrrfli ezt sZOVoe~kent elke:pz~lni.s aJacsonyabb . N. miLJ~an .aU 1&.J@yana.N1::Remek lenne..I.ik a 3.~LUnke:gymasriiak. :ne.'Seg~ket.? A ~.k.szOrnk.

ink. 6.a. akik im~shol'ilnai'1 kerilll:eik ide a IFnldre. idotlsl] mSllti"iris \l'il~g jete:!lfi Oll. A fejleU leile'k j:ele ~a~. piUa. hogy na1al!mas Wrelemmel \l'lse:lllEjlik az OO'Iberekirant.eill e-lel1e~. hogy iMlaki ~. <'.t keresfli.ve a transzeendens ~.pe\ld!aiLll az @Q1jiLllter.olt: "AlfTa gondolok. nem o. baleerNe a f:oIlkr6rb6~ lsmert tGlndmket.[I.ga. Teny.en .ember nem szokoU mi1lg~liIak regr.ta!asa.. kivii. amit k.(i emberek v.Sllirlten leva.e teszi s:zmm. a fejleUlelkeket in/kilob a ~finomhi. ami Ileilerov.Qnnyen lmegrlaJlalhatJuK tilte'! is kultu:r-alis el\lonalball.I'.eltaiel1l'tfu. Valam'i azt sllgja_ iiilekem." ember szamara al'. Ilyen szemely volt pe!d:aJu! 1er. aki~k!. Amosokkarg.lilytel'e:nek' smmbesUlni.~mo~6k ol. Slz5. '85 rendlklvm 161kez.eli a nE'!Mz .ok .okat.el\6l'Qyeir. fel!e. liiasonl6 521l1tel'l itiirb mas ailanya[maz "ataJakul'.ellt~s.1alaJkmras:okrol is beszill. meneikiben aL-Onosulhailnak legy brZOI'll/OS erzessel . hog~ az ereUoo.ekto..e-t a szabads<ag()t: b~lrnava.ol.zefuggest. .l.ls ihely. es ~nk.9Y er6:s.!roMziiit.e!kilnt.zorakozasJb61! v.armikus blJ'ktat6ki:U.ahogy mei'lt§l1If!1k. el'ozo 'rege:reIQii." nevHziik ez:t al-erule. de leggyakrabban a Slegiro f.\ling:olast" igenY!(l.szemely.ai1yok e.s·zKozerol beszelt.tlenUi je!lentii' hog)!' a lel.erilien lejlatt le~e~k€1 renaelke:i:inek-e...NaMny alanyom arrol beszeit.A:i.all. ~ke. amire akaJrOk. nooem <Il. hogy ail. a leg.ldeen.W At@feulhli: a '\/. IWIlJllyell fijlismerhetjl1l\ Ok'~t" ha kOzsz:erepllEisl viillaillak. es te'IIe.Jkra..illonlegesen erzekel'lyek. Itt .vassziIlk az ene. o~rasoka~ 'BS sel161t!et is.pesseg"e'ketls -.!urm'ik leih.s kiveteles fejlettsege .eladatak erdek~ik.5:seg !'IelkU1 a)Z 5 .s.a.a sz.t lli. vamr egyszeril:en a!Z. let. 110gy me:g~apas:ztaljak a . kenye2:lel~e I)eleftl:l. Aztis megrludtam.a mUl'lkajlJlka. ho!. A t. maglliidenik.zas m~tapa5l'. hogy 5.gasuikirnak ~ s:tellemi o:nludatu_H(jl'lak k. hogy 3iI e-leot n~m rejl' a sziirrn.eift.: vis'Sza ..tokre jeillem-. i1le10 'Ielke fejleU.ncElntralnak. ragygg6 feli'FO'.agy talliulilisi cetmltail e45 vagy er. rn~elesil" - 11.es a megelte. aml:hez kepest millden mas zio.t ked\i\es" 'Seget.et: 1fl~lk(iU.ehetSieg~ yaWl arra. A le·lk:ek pel'daul kijvek~e ~hatillakt hogy megr.'k 05~ to!il:eneleU?. egy. nagy .g&!: fa.zesS'e1. hom' mlsztikus terme~~i szeUe.orlal!1 erzeke j6..YBn eJenkek. Afejletl: lel:kekflyuga!lma. kffinomuli:si!igl" l'a~. k 141 ..!1 vaJloiS'zemelrte's. hogry <Ii ~elkek anyag.rzeke:IiIY.Mivel nem az 6r.3igadhassilik a :suruse91len'je'.massSg meg! nemfelte.k!.amr a~tarsa.ezM M!1f1adhatott az a: ben.a sajaMIil!ikai igeiilyUk_k~l! e!. ily~1\ emberek.lak.alapjal'1l t. szinlQ eii'iberrek gyak. .Ez nem aat .oglallkazills.a HZ ol:yaJII ~mber. amorl a!l!apilltba..~ rd5be'llll. siin~Gerllnerek inkBbb vezet6kent tevekenykMnek a Foldon.!rn m~r besz.rgiaikat Egyik alanyom fgy fogalmm. felfogokepess~gi!lk.ulonfele dIOkbollno:z.l6 az eszlt~(lk:ai~rzektlk es 9.ok iilfsh oss. hog'll ebben se:git..etunk. nern ]ell1!oli szQksegs~Ei'rOen. . hogy ate'ljekca szepseg.s~ r>sg.t ts. malll. A:z.erOllt.mek'eny ElS tiSitorn:5 .gok.". l3.jell pelcf.olfll'leroen' a \1Iel:ukf'olytatott rriIJnk<li mindig j:.g ilyen maglflS s. [15 kermlhetllek.akra k. emi isme"Os a mLiltbeH tapas~ta!al!Eliil'l~b6:I.t.gy s.Ikilfiek a ~911keid\i5s 'es ma.:es al.i.gElsellem.lIBlre!.E~ek a bes:z. Meg nYdwaf'lvel6bb jell !ehet a Ibe~ahis .'he~yzet€lk. Lehe:l.ol§PSleg-:et. hogy hatassal ~egyenek at emberekre es az eseme- alia nyeru-e.. Mitologiiai iSzoiJ'FiJyek.A 2:2.s~k a k. ha ~'f'lasok ei~ten'~obbrthalmllk.. KevesM e:rdeklll< 6ket a sze!"\1'e~eti il:gyek. A2. va.t. hogy m~hezefiitudom c$lJpan melaf:orakanlt MelmaZIli oketo 'JajOf1l egyszer.ipnozjisbao lev.flok . regl.uk!ls6 Met is .Ol'on'b600 emberlajt. maga:san fejrel~tlelkekne'k lehet{js~gllk \!'aln. hog¥. ligy k.a1reiiid:elitmik . '!hisz eM:tJdflI1Sa.l.dalmn igaz5~gl:aIla1t1sa'gellen narool6k kot::Olt ~ell oke.elany-a.1I '.ziK. MiFlaazOinanal'az 5.y ~atsliki nehimy ler&'Jmek tenm3szetes 't. hogy legelfid~illk eglY resze olyall iell<.kl'. de hranyzik belO!le. tap~~tal'il!!Q't neMz e:ml:ieri n¥€lvre lefordltani" .elilek. I10gy a :teremtesiii3ladatokban vaMi j.~erkQ.em a 1~lak If'ilagafiyossi''ig~rn2lk lebefseges . If!e9~ehet:6selll sZlen1iIiiY ~tlr01menyek j)~otl ~Iil~k.yul1k ke.noltak mar" .zillijen . Tudom.YOlflasom. f. '1I1ke'k"lem~:eke~v1gyeI.e. Ese~eiljl'l att mutaljak. hogy a fe.!fIiI.i'gaba tudja l'Ogl'll a te'remte-s. i!'ltu&QiD~. az elet bilrmety terf!ileten meQlIiI€llhat6ak. eset a mOdoiSult id5 \lUi"igiarol mint az atmenett foldi lanulm. Sokian kemezMk m~r.etbefl allnak a v~lagtii~keletlensB~ !lIe~vet ~ azo.jel~nli.nmaguk.ennek..aso'rndben s ~zi'k . ·1I11jjaszOletBs ternnek.H~rdek mo. ei1nbere-~ tagadjak" !logy ~milld~t korabbj. valamijkor regE'. sok$zor nem smmOlilll1llk . MiLilmn mar sikereSiefl mt!goldotlitk. ho. Inkabb ag.es s.ag n:ulstertnetedn ~s ugyan~Jyen ugyes. slllkS€igsz. egye11en valosagQI.el'lu emberierteKekre ko.ou.gyakba ol.alfl.lelkek Mpesek ana.vizz:e.ak'ascidasra_ Az.yako!!'ibb.:!szarma.l[elt l'elk:i3~~mniinyen.11Ile'k: vollak.l1!gova.amelyekk:e!1 ml napoolti: V8J!iI. hiogy azokaz emberek. hogy (i'V·ek ~egyen a liIagys~ e~ aL.a baoonanilk llIagy ielke'k kO. :sijileeia1is.saJl·r~jlelt i6M !<eves allkalmarn volit 'Mi.ek a spirituaJlis tafli"" any. nagy a I~elek-liiniliit egy j6 mer. fejezet zo es- mu- a era.mlg~rt erre. l'Iogy a tereJ'ntesfoglalkozasokon sMfgiakkal dolgozzorl. a h()<ztiicerto wze.fOkli megt~pa~ta~as. hls:z. liIa_gyil'a! eIit'ekeli a sz.zesi gOl'ltlj:ai lIfliatt .zgatlja.essztos t~apeut~t I(eresni eletierVe. megeb1esl siLlgaro~na~ a korLiUjtle e!5k. s~k erzek~enyseg~ket lIg. A spiritl!lruiiS.t Ii betellj~s(J'18'St s~mukra.lf1iak 'I.Iagyon l:er.aJ6di Derus I1IYlUgalm<lll.nbarl oem ~.9s. salltu le~kek tala11l m~r nem Is !efmenekiii a Foldon. az alapveto probl'emaikat.enek nelll'.e.

ewel e.meg mindig rendszer.€lwei ezelottre. valli..~.alllkaJpcsa. hogy az emberi fe-~1:6d'.:zall.esen Iliss:zab§r-ehhez az al~nyhoz. pedig Ifflunkalheliyeneik j. . A feglkorabbi <emlekeil f. .lsgalabb 1.5v1e volt_.archaikus Homo s.ek a kezdeteig.t..bafil tekv6 Azp[j-. Ih.zep-'pa.s al'anyaimr ()~an os!' ·rolde!ket em~f~ te.PilJalflatolK aJalt rn-elYhipllJozrsba eseU. ideben. hogy a mel foldraIzi a.altotta.Jllk el6re aIZ.{ide!lmebHn egy eUensegas dlfu'.I'eo.plPen a te'ngerbe sillilyedt Atih:!llll" tiSz ~o. haszna.z a lak6hielye" 8.luillk. ibeleer:lve az.ek ezekne'k·a hominidiaitmak irlevezeU primitiv keUaIJ(rallll'lal< a testel. es megihallt KU!TIara.s hangk~pzes~leheto:segel'k mia~ttT' leg~eUe:bb osalc200 OQOewel i:i:z:eIOilt 'l.oilas.eletat .ga.: ulol5!6 j~gl«Jrsz:ak: eloUi meleg perri6dus: kez. ftHegryenesedeU po-doio \i'.!ldalossag as komrnuu ~ikacfi6 Ut IeJreerthe-tetlilli1! jalet vehe-tItik rrajl:aeS:Zfl3~ e:z..eri.laleK alaman.a.tam a ~ry()rnanhopol6g." .. esazornnal kap0.afilt Ugy dOf!')tOittem. At .. j. hala&za1ra.et ert: el a gy<i9:yuI6fe!lbliin IBV6.er .er~ fa~atuik''§ssz~lkQ. azI \leUem eszre" hogy ~ilZikarT rnegl[e!elllese 'Iassen megvaJil.frika. Ferlikenl. oU.!.61. szubtropnkus szavanll'lak.es. eflyilk fejlett kJlenoom megjegyezte: "A lellwk t5bb crldusban termeken.1~telt. VegUl is a !elelk tett minkel embeMre.megMlJt. Minda:zonalla!1 ez .gY . kOrrai ihominidak. as nokenl e.da eie veteUe magat. kaibltoszerffig:go beteg:ek: anerte~el€~ se!f1ek If.olh~gaJn mUllatoi:t bel' !lelli. aJf'IleW. a. .ek.t. hogy .st egy~ijnka_l)b a.~ lati. Am! kertel[[J.t-eberntalifilkozoU KlWmara.e~eI51.felte~el!~ azt sugaJlja.Ue. ugy 70 000.a!l\aJratUr l\ltirzsi vt&ze~o b~fol.oi reven ~ nagy spii:iilluillis tapaszta!ailra tett szert. hogy a sztlrnyO hkieg'bBJ1 Ibm1angdk.yilettek nne.egy harmintas 8'1!&j kbmpen jaro Ilo.ra~i~. -nogy ter:ei adjal1lal{. Ihogy a1anyom mar smmtaJaJ!'I ele. V. 'ami~ idonk:enl megC1S..zeI5tt. es i'mlr 11:1el'1l regola: reanka!m8lodmik a F5Cd'on? Nehany haJlad6 kliensem azl aU~lla. M. iura ninecse-nek antropolograii a.Oinform:aci:6:k alapjan az a Mp alakult k~ bellinem. Kesobb.6 \folt!.olili bord.1ii!5sa ana. Em" t llIeri kapcso!aW!i: akklOr ert vagel.szik!iaraJzoko:1'l meg]eleno muvi3szl aJbraz.s cs~pof.ke. At. Ame!'myire Meg tu:dtam .I'0:FOS hana s:zen'aJ~a.n. . Egyik lk.n 'es a. [J\gy eroZ'l~fnl hogy nem is warn.j&.t!sn miiv.QIlde·:zvearra . agyt.6szR!JIut!:el1nekartdk. s&int-et matatom be.ogy <1ll:tar] ell !!J:gr6c1e$Z!ka~ent nasZnalva eijmhass'ullk a tlJdaJtffir~ttes al~~po.eg lengte ·k<oro!.!.lml mes~Jt rola.o&an do!gokat fs.S1igehi!m5~ <I~tmilJndI~k.o ele:li'lt .tb.il'e~.chfe~ke. Mar az elsa taJalkiozas aI~a. leg kQm_blb~ ['Oldie.~ e aJ lelk.hataro:wl.edmenyek. akl elOz6leg: 1"i1at'so. aJm!elyet-'ile'Z.[llt bels5 Bi1jevel. ho'gy nem tu~silgo:san ~r~·ekIOd~k: !iirmQlt i§letei ihoss:z.ejle-tt lelilWk! akik arra speciaJIi'Za:16dl~k.al<lidh.eztel<.ye.Valii igiaz. hogylalaJ~ozasll.!nk nema vele. Atlal'l'il·6ccean. ~mikor ar~IWQm Kumara v.mert a.erle·szt.a!illitllyrol an tit\lli1dta.5otatba. ha az ej k5.zfialtak. h'OglYmeg sohasem hrpnollmltak:.i eletebe.akil'lek peldar.de~ornbeo"Vilagossa 1e.gy eg.a.aj~1'l1elhBs.1akmtok a kmabban Ielezetl kOl'Ifinensekbol1 alakurrtak kl.oja.a_z5.a:o. de medit<ki. tametesi s~ertar1asokj ~18!lilint a t:aragofiroteme.eiveszlelte robs<szlJUsJelleg~I:.oru ell:. KUi:1'l~ilJail tOlt51t E:bban az tdoben K:umara fe]leU I\9leikker:l~e. Gyakar~alilag mezteletl" '13S terJedelme.fl 10 er.megha.ose:.r§'vei iis. e.el~eg)emiatt megtehetooel1i kaotiktis allapQtok veU.etcsak eg-y vekony irha!b6r talmrja:.r-volgyi ember el6tt ls letezteli:.l.ozolt. Nyaikiliball'l rikiJ~6 sZlfnii kovel<bo'l aWD ffufirl: visel.ilo(.els.lkent 'l~sb3It~ a fejen.n. mar tobb mint egym1l1i6 eve figryelik' a Folde.eUel Msobo m.egerkezett a ren. aldt mar·embem€!k l1Ievez~nk. magasan f. h10gy a lielkek a Hrlm6 . amrKor Kumara utols. voloa.a kezd6 lelkek szamara. A szam folo1.valaU lass8nWgg5Ieg:ess.s gyajttig~t-esre a~kalmas he:l~ekh~. ootalmas no k:epebe..reMr haju. akik a'Ztan klhai1ak. az egylk a. Ml'hiszem" ~:tek a ~zsgal6d6 lelkek uQiY talaJll:ak.stB~"es: mondja el iIIekem. oHhol'lLlk val!a'ho!l Etf6pf<l t~i1i11sfkljainlehietett~ N~tvaf1lValo \loll.J1t"hogy emne. csaJ(ugy -mint a!La~Gh{JIiklfJS ember sz6nete es .lil ko:rszakaoo.~me.al1el~e.a k. Mar az.hiog¥ a. Regesze:ti leletek latlifm az. ho~lYmeg~el915 gazdakal :taLidjalllak.€(gyUUaknaZZUlk IU szelliemDismfjfeteil:.ztel~SH'ljutotliaJnl" !logy . l'Iogy ezek a szerlarla$>Ok a neande.galom. Ifgy eregend'6.ell:.alianyormf. Ik6~e~a vadas~atra.e-I< a.taro2~ho.ies8I1ek.lkaJflikus vami magneses Ikalaklizmak sonlin'.eslekben eUorrtoU ltlbbeziilr e. modern eomlJer maIom- hrn:odva ell. fel.ntillens heglVC5U()Sa1.i\i':t~6'1. nogy egy fenyes mahag.da~ok. nagy geologia I vallo:Wisok a marad~ v-iroyokat elrejlelM·k el5Ui1n k. 1!ijz.val. ihogy 911ms<lt:l fel1. ha. liiSzta.ul sQ.eseb~li. llan!1!irti belem nez . M~aJlapod. ugy 50 000 .imtelmet es 1 ell 143 .alti kabiloszeresekkel foglaJlkoz6 kiirh~i os:ztillyofil do.iau kor.B s~er5.Iehe~eg. Ez vdlt az utols6 o1y.e volt.~'ens.det.t 30 000 . hanem a tanulasi rO~yaJrnalallak -szOksegszerli ve~ejar.Qndta.02ilOOdese 813arorzsi ritl!.Oilgy. r'Jil~hOOy~~a~et 'e"!" ~I e:~~5ttfejIIOd!otl: ki.ek at szellerrw:iraggall kapcso:iatos klJ~at.rmel5em tud1am ibeamoasilalili. lan90~6 1.ba Ahogy OO'9Y ~eps'Se\kk:ell.r a .lgo:ziik.epen" :alvas kozoon. ha:gylejl:tldesenek t'ontos merffildk. hogy <I.a leLek f:e.ll!!. hogy a Homo' .!zlalta a FOld Idfmaj'a.netelflek e 1k6. aifanyom na.ma:Ila11 meglepelt a be!6le ilrad6 derQ es nyu.ti sremoid:01kcsont .kii az ir~nta ·erzeU: szeretetet.1'I Jejezz'e! .es megteiletooen hulJam. amitt nagy-on val. ebt:J.oU. es anal" nagy mil)ilS..el'sQ'p:imaJf)atokbankid. WI <Jikarj<'l hhmi magotm.kon~iuienljlis jegtakar6 ismel rnegw~Jk.='()r. a li1ailoU tarl:a. s:z:eJ'~.am~rol~oitla legtel:lb em be~ e!siklik. figyeU:e meg a te.l'alhattak a'lkaJrn-.Az ail ~g!yen.informac[ot kaphail.riln:JclL1s.dves. j.gibaJny~lfilaik vissza az inkarllarJi. Modora me:leg es b:ariits~l'J$ VQ~l!lniegis. m~rt a Mlgy erdeklOCIeSEH'folkel~ tett.al'l aI1an'fo:mat (igy 9000 .z.ek~t semetyik mar 161drajzi helyszi.t ~IZ ul:olso nehany ez. valamf fUfCSlI meg:kozelitherelieru..eJ\'lC'tttsenoal 'fejileUebb teslben let. nl3!mrardfrlva.ek kar{lL iMaQliils" kaICsu h.111. az.yasQS ·fele:sege voU.A:z_· mboi sz_azezer evbe:n a sZlelllemi tl.kQIOnb5lQ t. ugy negyoomilli6 ewel e:~9H. tQ!ldis~es.deten elhette. Osap!)H homloka.o i:nkarUia:cI611tlU6Ue a ~oldlon. A Fold '1:arte. n09iY az€Jk a. .gyrint sok .k a Ilolgynek d5bbenet~s talJO!$a.aZIdob6l. N'eMlIlIY lh.t.orget.. IQIY azlan az is .ljsiiin.1ai.A po\lJletil'ltol'6glJsok ug:y tarljak. hogl)' mit tapaszlall. t Ezek ul. QQlygolfldolla.AI alany-almt61 s:zarmaiz. vlUem vis:S{.oi" egeszen az 'emoor iQ~d[iR'jrMnet~n.ioik tLlI~jdo:r1lke. e1m. ®iiflliko.ewe1 . lIlezze meg magat ·9m' poosolyaoon.l'azoljuika. Elrrmndia.eb}:JelJ. teiflyes szilr'ke sl.7 ifll1li6 ew~1 ezelottIe'lent meg ·a·fOlcfon..alfail . ·Koillegam Javaslilitarcalhffimasi:Jan ebooeIWI1'k.ert nem k~[ilite:k ela.ker.

: M~ert. no£w !1l~m r~Jkell azoUl!nal tarilaC.gyullk a {oml.•.f'Ilekez vlssz~~~ ena-rgllammaJ.gt~r.s er5 navekedil!!seiyel-aosm. 0[: N.. i3i :5~erneknel slJkkiSiI ~t1!ka. o.es:zeteset:l il!llanlEivan grom!olatd imulra!:Tt{)kokatsaga Ve.z.od!~m" me NL:.A:l &. Pi JIli fenyiili1k <Ii faiffisno2 "fiPcsolMik D~.aliamitY€'r:!_mas szini:i b<e$z"OrQcMs J5a ieoyebai1r? A.I" IstenFe goniiJoJ?' A.~I1b\a le.• !l'ii.Sk.i egy:s~gen~k. KlImar8.'I regi testekre .: Vlarl. N. DIr. V<l!jo~KILlm!ar.oillnk" it 1onrasb61 ered.agl'lsan £4smelr. !Dr.Jime'lll' :ilJltal a s. IN.: Hogyalll? IlIrr.Aim e.: It.os1liri ]e!lrem~ola 8~II:emvllagba.Qgy. till.las8rl<lJk 1~gyeiemremel16 ·()$al.: 't!! vOlt.a~6:~ jab~koall.: Es ml~iI1 Kumaia 1energiajl.. mes errerglajelenll~tel !!Ii'.oll}: HEitinnen sz~rmlClmaka kfserle.a" Folidfe1 A. akik a follcliel~e~ kmai 52akasza. Amiket Clri s~~meikkell1l em~[t.k~rnE!'se:ket [096!-do[lterJlni e'®1 az. F31tl:~rgi~tij. ~e:J]. '~ooibef! is la~tJaUuk-. le:rm. ~yze'S: Ezaltal~tJ.~ner'gjajan!~K..o.ri!Illr. akik~o\l§bbra is Vi$S:la. (newt €is kisse o~tI{)ltalbban va!asl.: N!Uli3S ras:zfikS'~giE!mj mogy kapcs()IIaI. hflPoreliku$' valas:Zl~s'i I'e:he...(jlwara nyul8 alJlakoR.te:tebb szin8Jrll1y.na.eu megfrel~tles ..t'ooI.afor.:hogy·ab~~rbe"aJjl.amikm·llem &1lfiIt\e~ifo:rrnablil!t'1 m.. Milyen stillCi a'-.kal~!lIk".a~ b~zelfll~k.f:!Q1 aJelk'eik enerrgiatmlinU~z. NI.•Neml aJnmy" ••.6ja. li44 .hoz imso!l16 ~eikeNet ls.3Jna:ka siine1 A. "A1:.aU.If. 1!Ir.Thcece!! S:zeretnem. N..O~el~bbJeI1iY €liflergiaj<i el~f itoll.llki{eltl~Hlljulk) e@Y'" :1017.aslZlalata:it rlamawsi1l11l tudail:[Qlott~s.: Nelilll.ala~o~ egwen~9yobb hangsu:lyt ka~na!k.r8s:r. aJr. aJk~iUma.A r1egi meg.\t. Ele:r1 a. :klr. ho:gy :tiJls. .erztte!.>SzU~? A.r.: J. h!ill:er~infomaci61tra mar nsm mar-ad! 1d..'umi3!FCJ! :HZ nevet? A"~ kl.: Nos.S:fJ~ha a 'kerr .l'ef'@.eSiSe tette~. lelkek e!elenek mas aspeklusair61 es!k I1!iaijd N~rm$okara. minl'egy metarorikJ...ek~e gondolllk.ji@irl t5bbs.!ises a med:i~iid6 ide:je.I-fogyerill ez:t? Ow.o Ilel1in~.. [:)8 mOiSt Mr]unk vissza m.:nem e!J~$egrE!5.N.Mien jelelJilenek meg a le~kek s2!emi.: . NI... E:z a ·re:keJleseg 01 j€~9n!emnk ~ol1!oel1!tr:ild. ElieaL~§rtigyeMzem elk. hoJolt en 1 llI1~radhatna.radt? A.eg~ a'Z~ mik'a 9.I:oUa .!iJ.d.minlt a~.o meWede$l.Mbn nyajan re6~e~ va.: Amiikor vjsszater 1. eiek· ~!JI~~Jdo!'!lkepp~n . akik ilyelli kfs.I<e:zdeti r:d5kben .~5Ie m~.o.€geut. hilkai .enanyat.:zelne .1er6nr:n1i3!gAt s~ellemi vmagibsJI? a .elhetn~t:1k..es azlan mi3g a:z. ha meg bes.a :1~le~mM ClilllnyirafejijeU.Ezlt aS1!61 mM sokszm f~roortelmel!Jek.5Z karull.? k A.: . nem Mrh~et I<umalla ugy tooft hogJy az el6zo ~l.: U :szellem~w:z. amel~Bk kel.an jiOrtDentr.(. miDlll amI.:iwr!llkor a slJifllJe1rllvilag 0S a.ban IilrtakiU.~Til. de tCiblJe mat neil jenrnelk OC:Ie iiss:za? V lJI" {llilegrQI'I~f)ltafiJr N.emK!'benJmar megr~a:rntJlt too~e.~ Alfliikor iQrrasr6:1 besze.pje~<itt Egy ldel~ imkabb egyecJO'I va!1yoik.z. en e.®nl.egyernidOI1l~€s ~lg!a. ~t1!ergiaka!pGSo..N.. !T!!ar nem.el&k SiP~ritLu:ir:iseiPiM.olt . N.rili3..a vJsSlZater' meg. IN.f:\I~:HOil'nan er&:! a'le§inagyohb . .len.lJ6 spintlJiilis titko.JInii3r. Dr. ha '€\QY ~!c5itez i~aselbb lel~. s'Okuk 1B.vahballt. fl)Sszabban. mara m.!lta~a a 'rQrr~st.k leliEf.: A mE!nI.ti tap.: Hogy. s l[lli.elkoveteU Hipai'mtlll" mieli5U. a'i'i.o:znia·a:·w~!Ojl~:veil~..sL:!pal11j1isszate~ese utSrll sok~a! k!§$ci)bb.: .il[tabb fll1tenzrtli$(1 Ilondola~ok Dr.)ritlbbi1en. l[lr. nem solk.. III.: 0~yai1teJlett lelk.~1imaka F51dre.~latkol!i1~1k1·Ezdlyan krser~~~]em!$QClI1l~ktll1llk a sot]momm ..)m !:'!Ietelk kfu. N.sz:t A. aiZOIkC6up'.1. re:zek a s sm.ece. hOQrylk[szUirnessem a IsguL'Olw ifll~rnaGi~m soraneseHeg .m6do~ i<iu. D. Mi a siPiMi~LJams neve'? A.n if(lliiil1l~FhietitanLlloI~tLJl!'.J. b5s~!iJkkeiI keVerednell. N!. viss:zatero farlell 1~I~e~re-. en s 0.: Eg'S"ZiI'l1:i::9k. Meg lrell mo:m:l~PQi~.Jene~iaja? A.~v.eg m>as.~ itJo~yalWk:. ezl'el<ool a.111.~tba leWe o~yan lelkeikkel flS.iki'ilef1t ket feriYr.{liiJ" ~ahoz:.ol!dfu. wi mind- Dr.. IifI.bb.4r1ffikiillsejuekrnek: tunrtek9 A.apotba~[!~em"es liI~gy YamlroZiilssal te~il'Yte1:tern a JeMiirl.o~6mrtO:s.sgl meg akMtam iism~nnia'i31l'i!yj.setember! igefl. A.-e:gysegr61.: Atudas.llJlllanto~rnm. A..: 1~11i~!ftl.tekr61 soo~6 legeflcJIak. esa •. C:Ir.•...'~m~ekekbo~. Dr: N. :5~ellern\lii{{gba.l'.: Es mi a.. ?!ffii keV'e:!. eml)einlnek: :m~rils~Ii1i8n'k tetkJintelfli.k~mf:)Oili~l!s kiliPei:t llijllamja fel ~lanyom ~Iolt. UgV j(Qm!ltil!nj.S.ertllni a tul sdk kOllt~ktusl.? A.ekJ61 is beiN:.ellem\lilagbf!lT1l. ma@amba melyed~ -elmellked)emJ. [[Ij'.iethbnek tnil.. el:so f!cl'i(ijJ¢~el'ell~m e15U" l\o. f:eke!Ei1!Jiemrlig-Mrok bi~onyam hasznos kit'erje~i:.e9l(]rlill..: fiIl0:5.w~ nsm is olyafllegb5! 1k:apotJtak. IN.: Merit rgy :aiQrl'ast tulzot!an .Kl.: ~ui) J~liIyp>on:tk.i3J11I rr.m.k·iij.. .t*. hisren m.: Azza1.jlite[1l:zita$~ jrl~elligens 'oolilYlenemia? A.: HQ9y·anjeid a fellY isa ~f!~ a l.e!k valameniny~te~ti megn~llv<'in. ha a kj'se1i~te~rOl L.zo:r a FmcliOll!.e:l a 1~I~k."". t A.k a $~..

a-melyiik I<um~ veze~ese-aIIalt all? 6..LlbstlaJllciak . es·l1gyelik. a IbOlesekre grOl'ldol? . N.15ka! bOlcsek-foIQH·alln~k. A.II'. N..•. A.ngl6rkijcjnie".ak a ro:rrasnak a meglieslesUtese:i? Igenk6zel vannak afofitashoz:A erejet. mintha tol:)bet tudll1ek.!'. nal!6dilst. mert.• egyszenilllall... A. err.:: Beszel-e va~aha.: M\ond~~.. N.. - !elkekkel do.N. Nem" ok f1Il~sQk".(~l[llt) H:sneltek -5!ke:I.a silfalagballl vagy a hegyek· ben . N..i:m. ak!ik KUimarn sz:inHi vagy meg annru is mag:asabb '1' szinle:n ~ar6 Dr.umajkel':lt {tevedrh~~elhm [bt'$]oseik.es alkaJmaZll1ia. D.! r.on A.': Igen.isSlater a sll:~lIem\lilagba.oze:lll. N.tt 1art61!k-odnf.a5hoz1 A.5l. ieds.erde:kJtaz i~e.: Ki:mondrn.. V:alfl'-dor.: ~em... ~r .m. legjobbatlihatl1i.3Jglyl~nlt teillese~. ket p. de a:z iiOOiifrlicii:'lk Iif1EgSZerz:eseiilE2k erd~kebEin Syakra!!'l tesz:ek ugy. Egylr.el'lle~Mk magukaI. N. lenet erezrli a. .akar a. es kil'ep sz ~t1I~e!1ltes maganyab6!1.:ilgellt hogy m~tM:enlk. de' nsm his&oe:m"..ihe:lyekbeln. tria.riilrtbehl~l elnek. maqasan ifijli'li 1~Ik. (bizonytal!aifllll~: GSiilk.. c. N. (lUiI g~m. ~QrttaglaJl.: 0 .· A .szamu!lira. [.• kdHQPl~eges jedeniMe:t. Ok. En varom az rdot.endsZlBs. masr.[1jra!jtas. Me~yen m'6lglsrtoe!:kes a laiilacsark H'lndlkivm Mlc5e~. iU·vOlnnak. he.. ~mtitas olyan d~akc50port. (esodalaltal."Z. hogy iii! m:aradnak. csapalom kat kijfiinbol.:: Osa. N. csapatmn tagja. N. E'gysz!9rih~letete~nek" Az.: 8s nsm f~adllBik bef.tat Jelen1i? <111.A.". N.fOff'. KiiS."eru elletet elne!k~ En magam rte~efIY ezer ewel . Oil':.: AlTilikor y.aliiflak az.I I.z. mit erl awn. ami.o~galat? A. mint ahoQI!{ em is kO:llelitek 6J1OZza. llElhat bnok W"Gn Elgy olyancso~ !\lsm. Am lIiz.e abba.arooi or:ei•.z·ereHk tt:dZQUat1la varosQkat Dr~N. ere. Kumara azokr64 a:z:enHtasokrol..l.. Dli.a.: Vajon a nMlosl! [~fejez.an'llak a.: HpQYiiilri retial ffili'snner~i ake.: tudom megmondanl.". az egyszEri} helkozn~pi emberek kozij.FOIdonsgy b('lrccsel? A.1enll9ne:k . ! mrtr:. de erez:::Uk. il0grY prngmatiik!lJsEl!'1l (tl~ltzottall ih~S2liioss:agelv~en) hangzik a k~es.. men 1irI~ nem V.lgoznak? A.a FITJdllek $:1'.es..ia ..l e-mibe'f'ek!nek..:' SOkail'lilarmak? :1.ekinkabb nemzetk6.is.t !~gtis~t:ilib eie~ meiL..fl~1 se9ite...: Mlh~tiI\I'~m €It? A..a! hangjaban): Tudj'a.: Nem hinn:em"" legalabbis iii mi szmllun'khoz: viszonyitva ..em'kaz Oreg. IlIr.: AkkO:f teJult e-za g.aJlI! ~H::~P<JIla? IDr. Mim nragSlm.~:Hm •.r.:: .r.: Klfejtene ~y kicsi~ resrletesebbenls. 146 147 .6gryesfil~l:1ez.rezesebe'l'i as r. K'ell.t1 . (eUun5dve)r.ltilibra is inikai!'m'l:16c:1nak?.~ SZ...tO aa oiya!1l I'elkekro is" mint Kurrnar.n fejli-U I~~k'ek. nem s.arht!zamos ~eladaltal kell iJ~vesen . (halkall): !<Ozelil teteju!e . \I'.l. [gy is lehet Hnol'lciaiii•.: Ja. ~ fell:e~elezem . So.: Milyen ~s faliiilk):J. Aiom:lsssl (. me-giYilagosodias kom::entrfilt #I. de hat nem lenneiobb.vetle. 1"4. ez emb~rise~t? A. k6zelllkbe<Fli..z all (.'mar magar. Besze~!'m meg rallUld (Szarnomr. kUl&rnbOzo fe. az en felelossege--lm.mos! a telekeletene!k e. Amikar ego/ hala'd6 '1~leKvezat6jf§m~k l1s:zhi:e'6dtak a 'feiada:taj.iii hatasuIkat IlJr.a 9'OndoJa. Iil~y ok rtemetek? Nagyon is s2leretnek.~ az .. . 11liiilyagi doJg.llkelll elreiide:Zlirle.t~9ztelii~st)t . {51o:hajl)~A IhilQiWboolll nsm nSillilenkfe\1 6ket A Fold tOrreruelmenek kol<ibbi smk<\'sza'llan az igail~ Q~ur. N•• Es ok mindlnyajan egy eseportban ~.m. smiil~elk. 'olk a ford \j. akik·6t is'segftiik?' A.1l1ece~ ·Ont i~..eszl vl1i~k .zi vezet6kkent.oicl'la'k Is segitente.)ssm-" f'mfli lassLa.az <l)spektusar6! bes:z.A.ij:z.. D.Dr. rSjlJlk.:. N. NI.I. -N.z5o... iSk. dlyaril E!il1titasokra is. Ell:t !'19m Ilr.il!!1ltis~gi -l'Zint. Theca...ar egyre ritikabb). . .t. mit tenni? A. ter.A.r~ a tovfi'bbi (b.IIO<Qyfgy lenne. NI.akik to'l.es.amelyikel on tan~f? A.eL ILk NI. DI'lif!!t am€nnyit \{al6jabr:m tudok~l _. inkawnacioi soran a sajiit be"fej€!te1Ieh JUgye.en a:11'T'iak .tlako:zom a. MI 'iI~nelk!llek l1ivjuk 5~et. .eoen.sban a: v€lnelkhe:z? -A. .k ven van. .l1ogy koze'i-v.:: MelfI. N. a.ok $emmi~' ssm je.gyan megi ismefi9t1e:t1I ez a kife.. es k.: Hm •.amlkor mar ab-ballagyhmom at rnkarDr.t az i§lelk'ozl alla~ l1Jotbaii mas.il'511.te1epmeseken elne:K vagy a szabadbaJrJ .io csopDlrlMI D.: Nekeil1i csak keV95ieLO is ~gyakar lenni l:IiozOlUk mr~t mindnyajan.yara l vel'lek repr·ez:entaljiik .aln<li~ ls•. " 1lI~.:: Hoi vanmlk euk a bolcse'k? A.nem.•. hogye magasan eIMlye:z· k€d5 ~elkek k..'ltmul:a1iiist . jerMI~tultbefl? til.akikliez: 6 f(lrnlil tudasert? .. DI': N.: Ki!emcb.gy meg mrndig ii(t ken lolle:nilik iail: rdej!]ker?' A.lllOlz• SI'OkQlt 4\. (lfagy:akozva): cg~. iida~91l§lilye5rnl}'am·a.l'I~ka.san vOliom Ie a kb'rJ9.agy ..: Kozel jar !mar tu:di3. lTIier! arajUlk tudnaka.: lehe~seg)es" h'tlgya \i'el'Le~.Dr~ N. minlsern remeteldkent segitet1lek.rs~a.ez:el'ottismertern meg' nehiililyuk:at M~lnlpsag naglyon nenez f1ileg~ab1i oket .: Mil..: 6k tUQat'osan (rgy dOlJ1lOtlek.~ Nem. [Dr..: Tliidom.c ~hillY Ilelelkb5:l. 65 i.

IN. lnMbb alert hasZil'lafom ez@kel <JJ m~· jel1:iJeseiJ(e~~ troi'iilY~r1ILll:<lilhasSilik hOQlY a iel'e!l6sseg1j k.w Eiletben. 1"4.·· • J>\.es a. gr. N.. ha.~Sehogy. Dr. N. Ez 37:.gy lehe~5ye 'hasszllk.es sZ9roJlne... ki!val6 ngye~5.i'Iaid ezt at aJlapOitot PIid. Ne (OOllMJri.e ':1: os.r•.' ~ teljesenlimealis. f.gofi1dalkadE!s rtelldJI valaszol'iJ"3): . ha mlnden le~ek az e:njeve!1fogilalatQskadik.n~abbeg'y tekinte~y'eIVillrem]szerre I1talnalk . t hat . - ti. M i van <I 9. tll<:.OjanDwinibefl is !1i'l~'el'!n9'?' A.et illetoein:'l viS5zatatija.3 beosfiletesseglll(... OJ'.'1 F'5ldol'l nagyon sokf€!le fl1':ika:ifllgyal hasznaturrk..<lit-lOgy en nev..al:to:zt~ljak :t3kiit. Ez:eg.Sajittja de. Thooe. .ellernesseg kuilonMz6sege folymn mnnd'er:l lelskm§!1 mss _~s mas.z. a csepata harom l:agj'a:bizonya~ .ilgO:ke:t).tel'enU Dr.-~t..r" me. A csepatom harem tagjlCl. hDgy Idbo.vezni'i!mI.: Jobban szeretem magamal:fig..: Es a I"narar:lek'na:l? Dr. ml . tn csak a mQtwalts.&t6s. h·o~JYa.N.gu{!~ka. Nil.:: 6~rmalll vil:tl:glbafimjlo elel celija ez 0:1'.N. DI'. (. . hio. harnasosan elhagy. A.de vegtil mindnyajan e:herj. aJ<kor mikent kerOJ ake:pbe a voilig.·c viiltotii.: ~g!ln. lL'lg!jobhan..z N ent.. ami Ar1l-lclSban !T!~gtal:BJhat6.yre: 'h~p~slt(£s. IN.ele!!l6k:ac:iqdll'ak mii'iltfeiJlclel. .fjin egy .. szeralnell:ile·lt.zenior rugy.amJ vi:szont !!'iem igaz rimk!! Dr.1 J DJr.ol< keli@sb~ t.. sargas.i(ra'lakijlasat.tazonrhan a saja. feJI~d®si1li1k sorfu .1~a r!sze ennek a jallemillek.azorinal. e:s. alllfket !lze.y(rrttaJa. ID. akik nern ·!1gyer. Ha a le~ek OCIe.. (IEltuni5d~e:) IErit'~keskepeS5~ekkel.jjkf1ek1 A. ~a91gal? A.: Miert? A.ztikseges lelj~$.se:z szande:fi10SEii'i V8irtl rgy.ag.. N. N.~afldoekolll1 rali1goka~ oSZJtogaJtrni. 'Dr.e \J'~y'Ok az erlSfes:ziresel'El! iN~y(m ~rzek'iE!n'V~. !nag.tlii!acQss:m~!Z:5dik 149 . iE:s meg:is Oill a szellerni ~afl~ mind ~rkil'em:. e.rnliti"isaJel~em.: Nem . en igaz8Jll b'Us21l\. tJ.: Nem oo:t je!ernti. 'I!@jOFl csOlpatamk9.s.[l An A kldfldsagm tor:e~~'J. IN. r!em HZ B.l.oll1ma.D'i'l'in lassabbal1l fejlodik. . Sdk ele1El1~klapa·s:ztat~lib61 all..enUIl!<.tiitasl'lak ez.~? it ( _•.A.dem..Ha nines ellenere. persze..: Ne ~i'ls:l:m te1f.6k.: Meg egy hianyZiik. .re.oznek . B! beGsulele:sseget is .y? . alkailmazkodlas lkepL'lssege. r:iIB91ugye5.itoel.ashoz valo. leh. N. a. ubonrtaka.: Igen.iellzi. N~. hOllY a szeret:et as a bfZal'om Gsak fajda!mat ol\oz l1akullk.ermsszetet Cllr.cs(lilet azt a vo'fugyatjelenti.ennek a imertek'e ts mas es maeS m lenet eQ~H~r... . A Ibe. milYEIli 11. Most.jbb:[esz 1l!91ii:-s.ar l:ehet6vr3 a 1~Zl1a ro. D~.Qf~~15ienek[ ~u~t rmes:lerlainaJrnlIk vagly eSIfiIiIfi91 e'l..lsuak.1.. csal< he at: rgaz. t5bbiek SZrl'1.oosfllet nern egyfQr!11<1 l1lindenl:linel. A kitoe!jeoooes nrern az~ jeler1l~i. N.yelk kfu:iitl I®elt ·9Ie·tek.kedIJeJelkberme. Pwzhlll1 a~1 ~al'l s:zo.ntal«m. I~ N I.kezil(. (lJel1y"SzenG9n):Olyaif1 ernberek. Dr.r ve:. 85 A.a legkmtosabbll1lajdonsag.69\'1an_murlatkGz~k oe:~ meg . ez inkarnacl6 (Ol'ltos !3'szk:Bz.Ok f1.:NQs.s a []. az en.: Ha minden in~ellliijE'llls @nerg:ia vEigillls ugyaiial.lip. i:gye:s.t be(l:Sli:.datjaJkVi8'lod~ . leikintse a szen.a· Ih~Jak:a~aJ1 Wiasztot)hmfllber:i agy ment.iI~S inden lelek. (me. A.kka:l integrall6dj:un:k'. egyl'orrm!tn haladl·e a vezat~se a s:latl? A.: A lelekidern. ID:I".a.ollmegva'l6sitasa a. N.s ti$.: Ojan. A.jsUernrel.sdk iiIl:aJ LJj OESz. eie'tbel1l ma:so.alis k'epes~eiben? A.a· n lesi igra~at6na~ ne.. Dr:.gr61beSrnlti:!m . a rru'lggyQz{icies9s ItJ3velkeztetssl vanta re.o5{)~atbal'h..lI()Mft'h" flzi~i testelkOOJi 85 Kf:Ulonte:le kOltllifreri.Slli"Ilwi eg:o~ef'iltru~us. Dr. a "lial~d6 SlilitO ttlna. 1:g~I'i.5tokr:s.nek a: mid i irlkamaotuk? A.yarii!2:aJt am~.: Minti1gy. ~moor .lgeljuk.:: Ez a vagy l\ite{J'Jeszt~oo.e. vagy ~nl'e\i1i. 114.ela vlhigon? 111. s""n..elolal'lamak. Nfva_Ms1 wl'QYoIk.: MeojUflk a csepata maslk \l691li!llez! Me!lyik lager! aggooik a.vilagunltban az e~et. (vililram:iitassal).1agja.ot·e· kedrieik ana.JI)r.Tl'~s1hozvez·(lj·l6..akill: nem fiigyel6k? A.t['I.ior 5201.anak es e~e~elk te'Ijie5 poteFloraljLli-lat {kepe$S!~gOket.A v~ltoz:.lm. iharrem ho.. nece. e~ikus elelv.c8Ija'l A: Mert a furlkai elEilbel1 s~l:tl'aipasztalataik megv. hogy a h~leknekielleme van? A.:\!" indrt:ekau!lkka~ Ik!.yelolmeik: neVeZIl1.~6 A:riI"ms.iI'ete~ige hajt ..gry onio moLlon mfID..1es .gcrlo nem diktarol'il: .: Ha ezek feher tom.a. t!~ k~ ··~"I. 1\1. i'iP9Y .~lreerti.. hggy~dbb ffgy.ztessegas. deaz emNtett atUtudje e. !logy olyao merl:ekben tegy[ink os:ziFQt.azrienj.retnek b~16~ elohomi. Minden lefke.rrrinta1iibbiek? It.a becsUl'~I€ss~g esa j. a fajla .t' Ji'!Itelli- es. mi m. lelk'ek lobban" mas. (moso:ly·og): Piiszkos il6g:olyok:1 Dr.t'l~n.memel ugellyrli. ahoman <liZ egesz GSd!pata eii'loogla:szlneiUal:haitja[ Milyen annat a h1at Mleki'iek a szine~ .: Es holl kaposol16dik milldehllez a Jelek tecsuletessege? A.: em. .eze:rm 6~et.~rrJa fe a~ energ~ajal'!lak a 1S2ilneU A.: Me'rt a jel~em 1e!lkek a jellemilket mi~rt? gel1cilijahb.engJsm .es~beTordulo •.: 6'olyan ..de ezek a s~nior es junior szavak i. fOg'~I!T1a!imm~1iszliilni. N.Dr. No': Eterl ~ellle.ttldato:M.szim·en ~1gye:1(j.el'o. Ha te.ref'ldel..: Vagi05 azt mond]Q!.· am~~. imr r·es~mr.e~~oJre:k.: 0JoolilWinert. veHtst') a gorndalalaj(em' ol:ya_nJ ~Iyre..ek .: Ha a tanu'~s seb\l)s~eg€:. akk-or mierit kiJIonb.N.el'. Dr.:.jlllnijo. k t.fiZ.k4k. _ • 'illlbagraOOdik'" ~~seg~jbl.5i rendben valli .

h~pje.e m§mi idobe telf. llIr: N. bar a m6ds2!erek ikiil5nbOzlI'Ieft Illii.5kent ep\pe~ iU tart6zlk.!logy felooszakrtom .1'. k~...elmet! 1.kor!lye~e1iikr6t !!Ir.N.alfllolo~. hOg¥T11.fIt4.a df:akja:l a lFotdon. ki maqa.~KlImata! EngedJe~. csofld sagilsegevel.: Amu~::iler8tn~k ~ily'l. mini' ember az ernbeml. hogy megfsrnerte'tem ember= lID'sai'mmai a lel~llk termes·z. 1geii.fil flfIegt1irleffi. N. iho!)y fgy rfd. !logy egy tdopillam. hogy mikOOl: tu:dnak a spkitualii.eb~en krss~ nehezemre e. N. NI.jOlket. fillint AA-t.j9Iti:e1®.aki llJ fbi-A. onlliimftas. iglY t!JJd va!Ia:kt1s~elilemi segitsegerl fQ\lyam.e~elW'~z egy. U..egesz marad.diifikat.elki onhonukail.A.:' 19.all'apotban aI. l1.ak-ejhogy tin a vez~taiuk.apcsO\lattbH.gyilto tUldilsQmat es ~o':z:etebb vilnessem at emberek:eta berollllk 1ie]l'o esszllunulffi.tjUlk. amiQl ho'zz·aszoKuli1ka dolegl'iol.aUem.az . iN.: N.sejr'('lk. att'. ID. PO:r1Ilm:ian mit tesz a.ilJelem. rrllece·tl. h{)gry el'llleg:ezzSla Set.s.k. Csak mt mOil1d'DITI..9ii11 vagyok szarvakbarn rTlE!gfagsJlmazni.m tOre Mvol ~. 00 kOZ'IJetlerdl!i KumaJrahoz fordlJllok... itteni ml:.on feit ~. A l.am1icsot il1~ar adlli vaglY na meg akarja vigacSzl:all'li a csapatal'laik vlllamet.salpatl:a:gjailoe.? Ai.ye~lie'sselllll gyo.: .odni1' 1!l'1 es 150 ..ar-ra.alja meg a f.l~atbaiiepni a ~ar:!frlvimyai~kar. fi'gyeless>eL ll!lr.8zeretnek tai:lbetludni aF~Q..agboJ te-v~eke:rl.. hogy igefi.= Igen. Or.ell1e:k.mk szerint Dr.llnkam '16 s:zaim::leku"Alert 1agg:albm aa an fan[tvanyal.. elemzeskoZIPol"ltja.•. Theoo. mfllro'li:lI'mmeg mindfg inkairnal'6dik a Fl.gy erzi maj<j.s.2..lalkQm~tillj :amlkor 'testelleh . Nih: A Illool-afls kapcsolat modjiJi mas? A.: KogrYQ." . de enol mEig nenl . kevesbtL. fej{ikibe a 'gondola/taU? .. Igen.j 9yaMabba-n ji:innek ide.1lI. NI. A. NL: 'Mfelyik hal:as. de fdoiflkenl rnindny.::Ak~or segitenenek nekern mim:ikeUsn? A.lJeldaad'~sal torreno tanrtas .mr.atS.:: MOlldtam mar.ahnez .N. ~I.r~fegtH}.ik ~bbiUl.l!aJiamk ~apeSr.epbe!'l miiSMn& visz.yl<. (rnegipr6M!om Idcsal.amalha~'Okf lltWei! .t.azzal M.egy pJllan~lra az mful.lrosa MlfIgon v8Jlasz:oij~Tudjul\:. A na.Altol tartok.gj'at. v<)9y:amiil SzaJbad enlitask~l1it a Sl2:el~e!TI\I'iI9gbiID7 A .: .. Ezt k~pte~. 'BSa figyelmliket ell h!l~ vonniuk-a kOz. s~lIemvil.: A legk. 017. . N.n .:: Meg kell o.etst €Is a.gV<lr:1tud csapataNl!k \la~!lli1:E'ilytagla fDldr5[.alaszol) .erdesernrltelalt~agolce Dr: N.s es az. A F6ldiin' ti1iirlozkrn:l'as azt is lahel'OIJ.zvettlelilm segilsem a esaoatom Jegy ta9lJ9iI. hogY!lem i1iS!l18z. N. ihogy kfii.:: R-eg.3'1 (:m: ~rO.).tr.oncel"l~raci6.ekol'lY s::ffil~emi vez.jelet IkUldefli" hiDgy magara vonja' a at4onFrtgy.! befel€ for:dulassaL.efoje leg'l'lelf'l..di n.: Amilkor. hi09!Y 9 leJek hat. de efI1itll~t ifIem rekt..: Besze'ltilinkmagi11!nak.fl a csapat~1i1!lJktay~i'!lali? A.f!! megoszlils Megfe~s: !ret ve~e~(jjI"lie.! ho:z:zarerhe-to" mag1asab!b t~remt6 ertihillz. A 1:allrit6 i1ataoo:rn'lJgyan megoszlik.>nagy nY4l'gO(jtabban b~.ild5n.esQk' ken a ha:teltoi'lysaga .az.il'liforma.. T(lhat ·Ialilari haIekoiflysayat nern ron~~ a/Z'. a masik. ahO:QY has:m(lilia" t:lem egesz''e'll pOJIIDS~ Miflldiem IreszUllk IOllabb~a. k ..t.y..'Z:er. Segn.A.: IReUldbe:n. bea).:edik? 1 0. C.ikaclnn. Dr..1gy lathaltatlm halart" akkor arIa hiEiba varok maijd tolfik ieleletet.(fEit3.ene eng em ebben a Wrel{= ~embei1l? ft.Ebb.1'I !tell ezt csrnjln~? fA:: A. ~m~lmar kQ~~bball.: I'gen. hogylolvegyem a harcot a i1alaJMleh~mme~.? De A.a.~ a.es I!ogll/ mlindig veluk Will? ' A.en foku ".: Ojanowltl l(e'lf~$bs·6szililte. Dr.II9 tsszi stilrrlonnra.or alii rm:mdja elf" ho. egy ID.t. iFa!lflrlcint IJQyanigylarfozkodik a. hogya lell<ek Mpesek onmaguk mego5ztakifujez·es.seU az ily.) be-Iso hang)l!Ikra..el6ve leszi.ilwe·Gin"ke:re.Ifhem.ldr.5. A2:o..yik ta.hegy a szellerflvilag a tar!~'B!s follrozpontla? A.. (hoss.:: Nem k!onillYu folfogllom atimyt.!lltawllr:l ava~koznak bele'az ol:emes:z:etes ikii:Jor:rtakozillstlkb'a. hogy mar m.:' Itt g'iiu~st.egyzes..etfeladatot egysZl'me vegm:i'!uk.eglel1e:!CisEin nlkilll Ia.szlania .t.al1f]e:lyflret ember! te-stben" a F'o!d'. Dr~ N.. EI5sz.a~is. fs.e S~lQis:z. kOzVellellim d{)lgozrN!ik ve\llik.aj!!111 erzik a A l1a~as:omat 011'.: A ki9rt~l«!le. tmgry eleint. N. iEkiiizhen is IOOpes . l'io{ly k. Ig.ogatni a va'. N.~: MtJindha. s8!lat be!iitas'L. ha'l.s~e~lemvilaglball1l.t.seoblb :hal·aS' k.!QVdont.ed!!OOrt c:s. men igy egyl1el tdbb p:I'OgtR r'Ii1at ~e~1 Jd5be<n ke:zellliill':l~. fgy Mt slrnondtam .e a.v~leril .~elhet lfIi1lkemarmJ.onylLil!'il"l vgv~mahhoz a c.ztl: Erti.dflig b5ke-zcrenadta. de mOISt mar nil1es konflilkl1l5 a ket r'eJad~t !\Ozotf. licgy mjkent ma~(ldnek a [elke!k vezetOkkent. (.to:g. m'ik6zoon magsmon is segl~.Dr. !WE.t tarija 'fMlosatlb:nak a tmitas s:remponljaMI.: (ne'm' v. A. hogy mlindk.f:j !~leke!'lelYiajiil? ii5ne:l? l s:ar. Dr. diN)H pillerrJllrek is a ~ell~k.: Ez ket kiilofll do[og.. 'Ol'ilmosl.r. nsm .azaltaJl.. a~r<or ..': .o~del:? A. Mef1i. N.i.oc:lllk.ubai1l tobb te\lekerry~et fS fo~vta~? .evesbi: :sem. IS.gyobb kmd"E!~eseim S1Z. (n. N.ek? Hogyan uiletil fiiit a..zuszunet IJItan): lE!iiSlOf is·le kell csiltlanf az elme.eltinrtek is az ujijammaJl) .r.es Thooe vezat6illl ~ ez l. e .gondolkodom" h:og~ IleIle~kep~ arra.1.I. hOQY !nit kerdez.. A .efkekJ1ek ez a! kep?ssege leh.ztLll most MzveUenor oph[iz 1'orcl'ld!jak~ A:z. Mir. hOlQYha yalaJiilely tolak:oClQ·k.

. A.II'II\I~$a~~lo~am. hog1yan kOlmlmu.nrirnciig.rui.:: ~e'm. aruelkill~.apmrt.m. ~ meg.·targytll~nri.ilt~. MEl.!~~aJ../1' figyelok nem 'rilyomuIHa~nak be ~eMva. IOle.ot Dlr.ed'il\: rnnk az .~.:: . f'@cSzm~.:ebo? iegll1lehelebb.tkek.3!19..iEl~em·e.11 gondo!ai~"OKtlt = amilt. ·ami kjil~l!iJlSZ~.S'Fguamlntazal'ot.ResilelHme@z~:?' A..i'1.'. liirillk.l:i~d~ a :embel'iekkel MallO k6mm~fliKaQi6 ".ayem(Ml> ta~sztm!attal rsndelkezik? A.on odl1ikoeHiigye~flemi 110.a_sra. !-i@r1ItiI.fiIeret! D~.. ID..! A.ro~rTIal e!leg gY2lkirart Dr:.12i1l:l1 5ket. Arnik{)r ""_f: €:mtJerek aL(ln~ali m~g~ .meltejebeo? A. hogy a Ikoilponiii gondQlat~kba lJevolnrnassauaJk.l16bWl T9~riyli a: . A.)bll§r:ni3Jla f.kon~a:bb allaJ1!ot.ngem.N.3.fiII.8& egy t'ljJ. Hia :!Jlar 11 ikepe$OOgekneltar:tLJrrik" elmonrlanti ne!kE:m.. Minden tlJe~yz. ~.. U:gyeG!le~ get Re[!d~iv. €S \I'~[ni.som:n fe!elosa:nert a csapata@ft? A.odlas:. Dr. (go/:i.):rrl:osabiban einl1l~k a!l.~enr.P\Z-eFecielin r~~UI liiIlJa~lKcsoportot is rmegk.6:r.ek az"emberek napi prob(l~iIlIiIai IMf'I'l1' A.rrflaJk.km a l:1elytet '!.g~a. t~!YiI1i9Q~~bbak·tudU!nk[lenni.gy kOriilte· kin!tessel osszeoeo!vadur:Jk ve!E!r es la~fI me!g:~nilltJ(]k az elmeJ~t: ..ii!~keljDJk •. N.IIl'li. ga.s IIMm..akikk. at azol1lban klme!nfh.enet]~I~ap~t M i solt:k. bar.rnert akkm nen l\:ommlln~lffiDl1lanJk.llll<.eflelrct~Ja6rn.el.j(ep"lederus®g'.Ett IlrYICl... " A . Dr.t6 kombarit? .lu~nOlm olyall @'lm§b~. az ~lIik :1i)r.!!5 e!. hog.)o~pel~a~li~t:nzf\/ tiana~ott ere:znek. ®e:gh~g~eres[d( lItanOinr be:l1y.A.1a~t i1i~'m.etparos.ornem lehet kapcoo~ilIIba I~pinr vf3illU~. Oil'...: iW"M-m.a:m a nehe2seg:elk ztlrr:'iet liIekuk trte-go1d1ani.TOI k~jl! l'I~ulnjul< az:on.r sok . vezsh'j1u~-ne-k.5~Q~nia" sa:rwMmak az O.::~a~. minct~nfl}'iafl: <IZ I) haM!s~aliall.: A.! OtW:fl'VI~s}. t!~liYgy-Ort.be.lieljes~t1I sz~lsl.:: Nekem k{jI. On i§s a. e'le.lksk millirud~ai IruI!:Je:nek k~l\S~91b~@sett Oz.u.sra.aW\or mlit ~~4~ A.lZokkal.0.y ertl a. Gsapa:Mnak 8 ~a. lko~~roll~latian. a!k~ vegs. ..: .~!1Ie!t~iit.: MfVlel akad a lle.ara! e h~Y wdla: . Ie\.: A sajtLt ()$oporlta~..a.titaSiho'z(orrd!J~· n:ak!iat!!ac!>E!rt es litmutatas. hogya mal' -erolilett gorndonatmiir'lhik:at ~~nd()SCI~ ko.' ~i. .1 Il!U~S aOi1g()l. .r.lzi:i!Jl1f0ook. Az~mbmk. Tlid.. 1iJr<.be. kiv9\1\E!Wa-. Or.ell. gy.6kinsplrEioi\Jrrak r€t'Elmek -:.N. egy .Ula.. nagy 'Ilagyj.amibenrend'.:Mi~? .iDr. amiben 11 figryei1mi5.:$Lceretf)lEin!8lk.g~~bb ~.lmBj(]kbe'1' ~: .1mei!i91? A.tmiI:1Uit H~!d.m vDlna. Es J.kio!Zbe. s hogy ~lId Ibekm adj~k lnekilt1. I1:Ir. legal1libfDf:s I'mzzil:m 19Y. aliiIllIlacU 9pnd:'olaL turbtil~ltti~an~k ~b~rgo§.Ekko:r na.)1e]§sek.r. arniko.br.fiZikailag meg~e~.ge-rn e!a~ emt:}f~rE:l~~e~"a..eze.. N. a l'. Az 0 G6<IiP~t.£IY ICildli.~ege:13 k~~onb6:UJ.okf h:<i!!1Y fejlelt·liln. fnevei}: Pla~.cug.nlly. N. Ha a f[9yelo tOI hsmar l)tip .orSi3!i1l alffii"tam segfteni.nij(~j~:m.fl'!-egJo91§....9:'/na kel1l~e:zws.)~yalliilatat! A. iirar1lyf~oU .gyelo r.eril8l'€i~t a.N. ~.m~limT e:s. A F31C13n ~ev{je:mberekn~k ElZ marr nehe~hb.am~ bflllil~a 5~el. i[)r.: EZ~ a fl'lile~!teb"lelke'k !k:i3rUlbell.N.He$t .ill e(ijJmmo1i11 k. alilurllt.t'i~. .: ~OSI""I' ig~n. .~ 0 a'l. 09:¥ h trJ! ko.: Nem miindeil1 komm.:Rtz::!'Idbeil1.l rim.elt()mpul)1atll~k. .m..mJ: A nyv. .tagL-a k~mh.t[en g)onQQlatok tolonganw_.6 j. aKJikk€i1 yOU rnoU€'1liI! tol? ~ liJjl".a-tali..ljlilg'ba.ogr'y miben \l\oflt i1:gyet!-en keziJiii vezs.Ull.m)b~em~ra !keUgClndoln'lu!k'2 A.A csapa:tanalk mind a {I 'lagJa ikorOiblel.rial e. csa]{ r. IN.hogyaz elet atm.e"9~bru"atSi!g()3 Ielek-G.le pr. INlagy. I<i kell ta_gftall]uk a bels'o tUidsttessagl!Jkat.o:::!.aiell~i1)e&. kepes.gja eTz. irja. .o .: Ilgell. (srune:t): Ilia va~aki e!lke8e~ooeU.tet. l1.opDrlve'~i.ig!(e!pk.~r!ilkatm ~gy:rmlm:1. .amik.m .Ua.a: l~z. rrleg~ehet hog'y nJnGs~nek m('l9ir6~15·a:mapotbana r.:: Onr:e \lag~ tl1kabb az .'Zamul"Jra·~2. osszekilpc!>ol6dlils:nak a f.dorii~ e:~.. Dr. ~~a~rv eIT'!ergh~~bO.t. Nem k1..?' A.ul flinolffilllin ke!1! oolep.nrny~ \lenni a r~leket.el m.e.l.est n~lkllJrj retUfii!W@n Tlem rIIeIti8~.nagyol1l neMz. glondo1atal· ~ma]a_bafl6t'!l'el'\yI6e!k1 S nern a sf.: Ez~ ~~na!1 JeRet tud!1L Minder:'! ~f..ge..]'v.lnt egy rez@~I-.~zzali O!>1IKa SLli!l1vooesei!ketntweli. [ok N.14. mint 01117 ~.szeJiemi ~tmutatas:! a. ~~~Janoll.~1 6$ a gondQlatianer.eg t~dljak.af o a Ile.~ IDe 8. .ig(Yero 6eg!rto~l«§l1Il .o Q1ondola. al\lK ~ on htjlett3eg~ &4i.ergiajail'lIak iiit kell hatQlnli~ az: e:mb. (sze:le~ mruoJ~: !it.ilio1.gDn.a t3illrta311'li16d$~reik"et..~ nek7 [Ii.'?S~:t~i ai '~otw SXilran? A~ AJ~Je~emmeL I!]'Ji.en ~r1elmen.. ~.~Iglerru.: Igsl1I.N.ll ugya!!l2lnrrjti lel~I{Mrl.1 prob~lk.~ ~o<gyan IWpes a ~~ellelflrl.~Un<li'k! ~·s..~ OIY. .:.Igen. slorongo ()J~kO'f m309'¥me~:rnyiseg1ta.:lI. MU~r? A tal'lar!ellwk megllenetose:11I kOzalr~yo:sek len!"leil.'Zoru:l? . aku ulmutal:a. ElOsz.'l! majdnem ketslerakkora. A..kiimll'il~lll.Elc=. ne uQiQrjak rogfti:"l1I. ~ornorili. Iii. A f..omi. m~nt a2 lenrye.. N.. !a!e[jtt~tem . .. g. ro.lres2:.el~llqlme.yroge:k'Q.s. {n~YO(llromolv. N!. mert mingen etTI'ber 'a egy®(f]i. N.a me!1kkil.h. akik magllJK 'is cs.!11ie~ J~lrce.oke~ k!in".Q1rdtni.iiljalla!<: ram . .i99~<3ru!'!iF~I on Il<llal<iit.. aRk.!gLJk is v~Z€itne:k: csopotit()k~t? A. ES!(i&. ~.s eg:iffieg!B~ karl'li? ~ d5~~~m ~k vagfi1~ragos_ ~~c A...goc!l osendbCiI f..emb~ri ~EiIOO"! IOOze ve.-ert?" es A.~J:t~.' !lIr.Qg~elien writam eb-ben.s.n. .gyszaMrtoje: erllflek". til..: la!lan OJ<lirilowii1looka negneM:>. ~ge:rL.sa~\!al iis talallko:zik neha?' ILIgtMem"a~.rmy(i\rl$ te-:s:ilemS. H.yzelbe k~nUl '.:ltil m.vebib~. Kilmara rn~.. N'."llulmulom Kufllil.htoOniak.5~giOm.rQOot. Dr. N" (koirln'yed:ern): Czt~esiti .q(:lik.ondl:JarJ. megtenni. ~j. DIl..6d a gO[1!do!I1l. .: AR61 f(Jg:g. & h'!kabb<. mer! emberi! t.: Hogy letllfiltrne ~y tig_ye~!5' '49yelJlen.tI'e'n i1iU Iy.:: l'ul. ~~n. N.

NI.•. hogy ..wSSiI1l}.~. <l!mikm a lelkeke[etrQrmak~Jt ke2detrlek I'. a hB . szoljorn. . ..1\I::: Moot mUiYElllajla korrViye~elbelfl dolgo!l:ik? ...Ir.elU telilg:eri'elolenyek~e~.ege$mt~ es <~erem.giaI~va]7 Df.' N. ..tlssej~e~kel.eljen\ ami k€:nyelme~le:n orilnek.."lInes valasZ) l[)f.SIgyra ~[Mik:eIi1§IIiIl.s halas~l·a kOrO...s. .. Dr: Nt.a Jlehtli6 r.ru·kmtirllbDLBek iehetnF. {Nor. . hogy s..: Pr."". IiJrc~ .s!Zamol be nekern. hogy art ¢n>ergi'ail'lr<l!iJluk segitsege-\l. mo~elkulabairilrlyllaJriL ~t'. ~bQSS. J ~I\'.Q'oSS~lI!k vale a megQgl'Ele..®l1 majcl flnrH3da l. l~szta~. hngy . vagy ~l1te~~igen$· k t~leiktooialok i~tJele!"lyolrral<.Az .. (szande~O$a..sulymo[(l. Mill/enl ·re..z5tt ... miko!f·a~1 ma~d k.sz~te5IEm A.er Ha rhajl~nd~egyHl1mQ&{odlli velem meg' rlehal1Y' pe~cr9.I\. .sebb@n.osszekap0sDljak. .<!'!'t n~m tu. ..: Olyan alapv..uksege'S a~ap\l'.lOtte I!evo vi:l§. 0.n ~'Mk~dj(itt .elnanal Eg~tert ~zrel1 A.6ba~jameg msglJecstllrilil a s~ilim:Ulkatl .okra?' A: (!.:MClstV.Mt ne'flfl hiszern.vetk'eF'iYSlB.g~k .gra.nek egy ma~k \!Orilalilro1fuJ~r61 is tijbbet tudni.genek egy1es biol'6g:iaJh<ll~a'8®iit.~ Fig~jein rr~ITI.sokaj adtN'Ik.zet~ felte~ele..I~~kek: elelrajZ<li fl~g~Q..lk. ... .:remtesoen all urlilbbf idooot1l reszt.. N..ert:ejk <Ii ha~kho::.$5rQI. N. It.: Mit tll!d meg 'eil.r) tsfrilaban: •. ge r!!.f!?'_.. ~e[i1Ikel~ meg~eres:s. a .: Akkor m~ert a\l\atkoZimik belEHllsTlaJ almilal adalt !"lap '1:e-:rm~S2iete$ul!)iflis m!egtenna a boiygon! a saJate!1erg~aj:flib... Osak afllnyit~'hog:v liilJr~asvag!l''Ok ...mikr9Q(rg!8i" ~izlfll!JOOkkal kellclik? ' . ho9J}r I~S81[jk. A. N .eti reM:e~¢leK kiJ. A tlllcfomatirlos. Ii:lr. m€Oly~k mukod~kef.e:I&lali~allyi~KUl'fIara'i A.: Harl.l1nikQr e.... igem.s~enek: tOl.fold t!pL!su" ~.:TlJeinaegy kiD.er.a~~baj'l'gyQl:i-..sut kULlkrrewoO" ~~nllil? {}v. ·osak·annYlll iiru~'el.~ A:L ef. Az~l~tle:remt8senek saran az e..Qdva~.. N. IN.a kiironbozQ napok ~[att. Th~ce.rE!!T!ll. a vonaltKDztalil$j ~ilJmttai $o~asellrl a! foleli tu[klm.. ~_ijfrrii~$Mte-s Orfll~.l'OndaJl1Ii e. . aill'lert wU KUlmara b~s. 'A'~~-gYfile~t'bbbern.1JJn:) liIf.melott. ~detben ig:eVi!.as6k.• MaJd megIM]lJIk .terpr~M.: U9'Y e:rti.H'OO-tmz hasoUllo l.[jk a tovabbJ fejlocies ~tj!iit Dr.i6t adni. igen.li.l~ ~ailik.n tu~~kj ~()9iY jjs~tQlQel~em ot).:: Eszeril1lt tehitt..sf!ta.pIooilyen'ko[ . Uta. .Theo:.Jllajdo!nkeRpell OJ'kem:i1li~yijleteke'l hoZnak ~i!!tre ag$ltaJ.nn f~jtr k~ r~sz~el:e'.~mh)· "..: OM •. szov~1 egy ag®sl halet h~lre tli.nnk mutac~6kaL . (\n.zetnel\<:.. Rio: [<. ~ ftI. amely kepess~ viLlik arra.elletel hOiz le~re! .aporoU me:g·~ eio:i!!oteiezetben.aJnflelyekel Nentnul'in af..:9... 8!Z... hOoby s:zelhaSulsa a·se]teket es fgerern" rIJeln idQizO:k-stOk. h<3Jneg6(ro$~ene a. mapa. mak IkOJ6n·!wrrilg.' A:.og(Y. A. N. leloik te.: (Mltint} ~ Dr.beaJIIJtotl:sagUdv. aZ.!dho.el :se'jijei .: O.dtelleh(il o:n~? A.\'aL ID[i NI.•:()sak bjZJ05 akar1:aJm ~enl1!ioo. . meg .i'Ii:!!IJlI!d$:la•.:Akikor ho~:kewi? A.protoplaz- i[e!r~.Ell.!1ek lreil'lemi1~e.: ..•.ban .alfJji (@!fli]inek !efra.HoISmlE~. .: or)i]O!l.l'ra i$'k~pe. Ez nem bea1ffi~fkom>s" t:Ji str~kWtfut vlizsg:11ilt...: MiM1: A.t adJj~n.eto motekU~:lr[is tiss~e~ev~l<et? ~. (e~~Elnalbisn~lk:uij:Ji'i1 . OSS&l:enarigolva a Narrt'llfi@fgiajtl\...b 'aUet1ern. tmm!isi gyakO'Jlat~ra. .fill? .r.s.r~gokb.A..I1iol:rm. . Dr. !!If.. !'>4. a~ ®id1aplaGiGa U54 156 .l-abbi vRzsgaiahil mifur nemook Uj8i~:. (gyoman heleI!Jagok}. Nem.Akker hood DroitJ'~IJammeg €in ·tlsszarpgllalni 'ra: ..ele1ltllez sz. <lJriyagat.esmn az. hogy az embriaikat hal ria !1lOveszL-eHevo!I'li3? '/Jf. energliank netftkepes m. Azt hitlem! Iludja•.~i a mel11tEiI:is e:ne~... . h.ebehozni.nerfriaJa <3J fen¥. f'I~ ros:.: IEgyvag}' Gok vmag.1!1J8kodva):.i$ megl ~ell ta:I1IUIr:r~hk.Hoppa!.: es a IDr..!!'flIfte. s ezt Ogy teszi. arolyamatl:li~.icoeIY C't... .: ~ce!afl:okban" I.IN. haosak llem~ud~lJk 1lzt/"kometfre" nm a.eghat!~kDfily.rnM" Mii'g. r~ern.: .abba.l<~lt ·a MPl~'$'ora.: Ed .Amik"O[ egy 'faj kiifejlOdiKc®9Y borlyg6:r1"Elkkor a sl~[lakd6.eIDek.(.~t1IO'zrqrd!JlliJf']k. :5}:.rrOl? /J.. til. . .ondoJ. eze::rt sZE':"retl1e~ m: on. hogy me.eZ:·l'lagYori. IQiY~nk<ili. I'IQgy eletetlloz~orl E)M~UlI:asltasok8. .ke[ly~ereill fJa. ~()gy 0\lyasmir6~ bes~. N.zerir.. ~rlIemitOPf€l]gJB$ iUtanJ: Legaliibb 5n~et~ de vaJoszfnwleg meg alllt'lal itS t6bbet Komara spj~it[Jali~r!tliv'€~riIy. .':'&$ W1. Mind KUlm'lr. az adett kornyElt:.l nQgY'e:nergi~resL«sk®k~l kmda... N.: Mierl? _ ~ A.dnarn rmegmoril::l~rtL.: NernlrereYl1. N.: Men minden naprendszer rlapja mlil..csinii~j8.j k·'eml:iri6['(kar. IN..le:$ek Qrgy rem:lJeZl~k el m. D~~N.~ S'~f\!~. ti1eM~ Il}. . Ilk N.: CSi~!-\ iElgyhe:z.. .~ TlfIdja Them. O.es~ .:. [1[. ~rnl~d6b:be:rrv~).. N. N. Br. A·ks!poU lntormacf6kale..al~pok lTsztlrzaS<! veg~tl mOl1ldj~ e~ktrem" I'I()QY ~onkre~a!1 mit osina~ az '!BnEngi~jiavat alrli~Ofr eg:y i'fiall 5£:im:ul .. kepzese.gy aJlany aJ>e.1: vagilnyratevedteifll!' Anlllak a lelelfinek teihait. Iflint amilyene~·lPeIClir~~ aUlJlgalt ~lan'ktorlloik:? 'A... Dr. a. (vonak.sal ttli!TIorilv~adom k'o£:fe) to~bb ga:zdaQrtja~ ~okat az ismeret-eillkel. ....ol.: Ak~or tl.~et6 ~egiobb i!i"!.mO.? .lr"s. Dr.. .ilsUJl~jdDns~~ait ~smo5i~ja? h A..

hog.t ~·a tem$~et \IIer.~s. 6zerul1JtUk a toll<e~elE!Sseget el.gyoefil aJzf ls megm~yarAzna" .e<t'e5.e.6.!!'niiI6dna~.obb.. es: Dr. 8ime.5 ..k frgyelemmei~isemi 'BS befdJv.k:osarlabda mereluel!:. tlgV. C. N.alomy tleszamolO:j<it ~lllga· tom.N.. J es kerde. nememoor] i~llegrn.esitik ez er5ikef. bekapcsol6dnak a bol'1961< tereITlteseoeo. inallai"jairr stekta'~ld~ulfJIzt hi'rden" hagy niihcs'e.filet alacSIQ. ..U11 <lIJI'a a ki:ilJe~ke:cte~esre'jOtQttam.: Hogy er1ilezl:? A.as oss. univerzumlJlnkball? A. Ezek az.llm.ink egy{!ltd(j!£lom~.: Mi al. alia.lffiIt.gy meg annal is mag.yes alan yo kat rrovid . hog.tsl'l Ia:roleleklkelj ak~ m~l1y!Ugla:t6an tiSll~lla velna szamomra.t az iOrt? A.I. azon. <l~ik mar magas iejtettsegi siil1lre jlUtoUak el.k alk1Jtj\iiik az 'er±lY€'iemes tell'"emtok ·c50portja t.l~ek kialakuja_s~oz e!!lmilliD~ kellettek a" osi'viragban? A.nak nines fs s2IOks9910k 1(!i'il!mt.s~taJam.gt~f\ie. . riogy mas \l'ilagokbarl flJrcsa.' .ek r€!"lr:eho~ak a fiizik~ll'l'Iive:t1ullllot es maga. N.lil. N.l10gV azt. mint egy :ko vag'll mll'lt"egy ~pullet.ak~ar kicsinaJijla'a '113116&mereta 1:eir'iI11Ionl!lk~earis robbaf1HaS()1.tll mas blikai vilagok is !0lezllek..z. hog").af-iozZlli'1k hozzajuk.: cgrY'l1ar6di filapot? 0'.dosebb..a osElIa.li¢s&gszerrue:n Rilmfl\[iI..o[Ji'lak a LE'i'S'Iti..Dr. Dr. fh~Ce·mar IJI.k§pes vagYQk •.asolni a n. Ez az ellW~el'es nem uJ.~.ek a r. Iejletfe:bb Ilelkek -. Dr-N. Vegi. Ell ... Dr.CS()l'iryaibb osztalyoo tartoz:o·.A !legt.: Nemr'eg meg.a.ern magarnna. Mlyeikednsnek el a megrviil1ag!050doUak. /Wanr'j1'Sfm egyk:ls 1is~9 vJsszaelifil~keleU arm ~ reMs~rlr!il az f. amu~ly :sokak s:mmara nehezeil eUl)ga"d~ato.iilZ elso Qk E.:zesiJrcus1idnek. N. hog'll egyetemes aJrnyagot es m~g kom. .!ll'lvag robbaIlil$a ~ ameJy Ie.: f!.f!. boiyg6:k :k5zii.:.e.ssen. ililo.va.k elkes:l!iilt? A.! Miar!: lI!.int'elil:ge:ncia. amelyek. hom rnasonl6 .ejlod\6Ielkeknelk A jalnok smnflaraa val6sag ortlk es nemterem'tett. 'idos: Ie:lkek egyesil:eU erejer61 bes.: rlogyan :kepcesek a h:llke.: A.gl-io. a teteirfl.die eg-yoom nerrrtudok iga. ".l Jgy pr6bakepperli nemafllY percig err:61al~marQ:l faggaUam m..eJkek "t~'I]es merlektJen me:gsza!1JaduU-ak a megtesl~sGh§s ikenyszeffit. inlelligeos eleUQ~maban is eltek. 1"181 em am :SZilll~~kuk!ban nan g.gy egyesrtheSsek ()~iS2:ott energiajukat a:l! gr~gek1\eJ.amel_y. hiLt a fom.: De hogV lle. M~relel6 nyomas alaU .eljiSen toke"le-tes tellt:eik:.~lymegrele:lo Ie!het ail inMrru@ladni·\I'.. .Dr.a~ 'I:(lob .1«i:s:z~~Ii.lelre.(vonakodva): !lgelfL .SSek. Inagy sliirusegllii any:agnyalaodkat.k.M ~elk:e:kJ ia!¥WdhJi3.ido aJhilHis sord~e ternarollehet Ildkerdezni.zenteik.gya]{-orolnak: a lelk~k :kisrneretu Il:Ir.fll'int amire ~JiI . A. Ez a verziO a il'iyugaii e"lm~ slamarn is sokkal eUogadhat.: MJiM torekszik arra a2: ellergraj.goink. akkorak.a.zj .y reszt 'IIegyell az intelligeris . vagon.sim3llni. N!.1m§nanyolll ul1telligells elet is tal'alehat6.: Meg ken tan1.a.pok:at.!. egy miiisik aspekl1[Js:al.. Dr.y.t left a mas vilagoikoofil le'telo irntellVgens eletre. iN. lelreh~zn. a lelkelk.i? M6:giilern1! taJalkoz:lam ol. ez ategiobbj ami t:5l'em'ielik.: Gy:. IN.zle'l Amik.6lt. . . v-aralik el tmul1~ hogy ml is csatl. .asabb szin.aG .:at .!roJ)b sZli.. (nevet): A napok .t)ve'keM.. limDreaJk~i6:J~t.z iidot.1{oli villagok el'heljil9Zl'kedese:t il[etoei'l" Krvancsr V<lU:am...k) E!9yooolvadasBtval jon lelre..ernl~~bemr? k A.dolgo:zo:rlt . 157 156 .a mar nam Fcl'1k'Enn8i16d:o. amlt 61om1s!flak nevel.tElfl€oZem. N. .t'eremteUe "iga'Zgllll!6t.aBtahiootl befq!laid~aaztaz &leta. a fizikai reSl':!e~ek e til. . mirnt a tovabbii I'iiiIrom.ddhaJ<.. a:z alrhatlelkek. hiogy mikeni lehetseges a tar. ba~mi~ ~es~unk:is" azterm~S1. es a bolyg:6k .wapro.elkek szllimara . a v. (kil~foen): Egy bdJ'lIg:6.tok {<Ii ve-ne. Or. N.: ~zeika mil11aWr irnapo:k air. !elkek k"QZl'nlkiL!S kepz. millt egy jaMk~ gdJyo .hog'i{ a cell erdelu3ben cegye~rllh. Eg. Korabb.an n~gyobb li1a. amikor Kumara ~ az ili6lotte·aJJl6 el1tilasok-mar gya.e2 ~okk.1l'1.se.e'ai:re: egy. osak~:gy.kQT~ l'otlakebben!? A.bb"'l.or Thece 'IIagrY mas.am~t a leJl\lkfigyel'. Ez a real-iielk ~16teneK.". kaposan.telet.a ~e~desl: m~er! .y a fold5:n kiv.~lo!I1lQk f51l'Qbba'nl1lak .ele-twrmalK: Ikr~eir~6zte.alas.A.fejles:z.: Azlt hr]sZlem"". f.mgetveetii.ld? A.al'lf\. S:okat Hlnodtem. N.sebe.hogy mi:ffii ink. Ugy has~narj\Jtk" !logy liiiIegllslerue:n a kiserlelennknek. (6vaoos~n): FaHiJ3.ges. ha mi.nizmLls e·te.3gg~tOll'lBkenyek es 110IflEil. mi!!'ldfg ffllt'esz.z ki egy mU\I\e.. arra vag:!"" oak. It.Jre.J1o:dk.: 0.! On szeme:ly szerim nap egilmt@It'et :is tere'miet:t ~. A t-eremres 'Iemajiill f~s. hog}' felt~hetoen !"IhIi'nd~llrieleknek megadatik a lehetoseg.YQsak al~te~karuhTI(~nyek.Ilyabb szll'lttj' formainaJk. AJlattuk. .:' MliUi:tJer.lan rnagy dolgokal c. vagy a Ho...:\srlak &eailsag:e i's: vall? A. ahoQlY ok is. a. elethe1oe!( a l.ellensz:erutorl:efilese '\lolli' vagy azl egy il1t~lligen:s ero· elore: m. del1logyi's . res ehhez sokak Elne:rgllaja szilk:se. haL. es. Dr .Dr. a'kik qnriverzlUmok nemz. es . lonas" . E:z.fll. is van-s a regmli!tb61 iJyen·tap.e[flOlk'..ai'illl~s eroit tovabbfejleszte:ni.(. a rell{&k:s:zarnara is megtelelo.agy61elkeKs~amara.r.:: Mii nem foldli evekbSil:·merjilk: a.. vajol'! mi&rt f. i!W5 alfaJpotball..tbs iin!1veletehe:z a !meg Item t.l. ~. a h:il~k ~izika~ 11€l5<tbe. hOgIY 0 maga is tQv'i!ob(:ejI5d'he.r<l! fblyamatalt.:. aZICiJ.csak kis !epl.: ~os.trehozla ()sUl1!9it:iinkat.l~mias 'oeljalJ". amit ikepes !Gtreliomi? r rrrod'ellekel1 az arrryagi ~s ru: e:nergia.1e&eben.~s~rtii ezekel i~. 1leti rei.eke:kboo.. bol.s bjoJi'ig.z e.ink'abb egy ". emlekek !'l'.zr.iIDrnaJl. ifheoo :5~eri'ot 9! l'egf'e~<s6bq.se. .~lilek koncentnifrl energiaja.Elnlilzt ill gondola/lot mas mOdo.V1JbiD'eg~tes~eket i:s. ezert as. magasabb irnlelligerneiaJt hordoznu keJll!i¥. mas alan:yok is'k!ifejtetlek amiikor .yarn 6.e:ssuk az ffnergilaink.iegye~te..1T ~<»:'9bbefetekef oozzolll. Elkepzellliet5.gyett~ len es legUlbb Isteln.. va/jon Thece-ne!i. akiknek meg inkarnalMnillik kell!.naprendsz'sr.6bb keletii filoz61T!a 1:agadj'aa jai.anacsMn" i1isz.

al kalPosolatos Mrdesefmel:.en kepe:.a'ibolygo vaJoiSZJll1ulegegoyga.~s egytirtt elre'k valamikQr..v... a faldre ~elleU ktmtil:niuk. Dr. ~Majdiflkabb mag.er.: A F5Id·:iskola meg mnlldig !"lam brzionsigas . Mit keres·IU egyilltalan? D.jszek beMe·.en teriJllrtem . l1a'amr h02. A lIe~eteU iamberek Ileheztelnek a vez.al:01t8i1'il ai.ak.loiltak.gb.f:l~..amilror -kevesM ~er(iltink IkQntliklJusba onmaglJkkaL.A.e.11lgy milyen j6 volt. m~ jt'ii!lai<:lz:e!otl. minteg¥ .y'a.erli!et sem lalsz. D:r.? ~ 'fl. ho9IY v. .all az eletre.." oalapvetoel'l .. i£I~gef'Q~omyezetben. SzaiJai akad. hogy valami T . (slilnet.~ ElmCltlcial'ls.Sa~.ali he~:feI1l.anak" mlrrt l11ekern.an erl veget a ber...: Mil:yen kor!.hezen f.emav. {l1i1egfnt l'Ie\ileij: Azt hlt:tem. Azt moneta.? A. N. egy halljokl6 viragoon.i'itak.gy. Ftlldon. ~dfam.. hogy meg majd talalk. 4<s mind! nagy.i'il!:\gLbane:iJe<seibbell elne:k es l'19. . Or" N.lis e'IJotlici6ja koool. h.1\? Pt.az. feile.A 'i. s2ialfii'a.xfs .emu!ltaJ. .~s k:e:gye.y mar isrnar valaihaJlnan.1a ~ lelke.: ManciO'tt ~kak tiJ16gvalaliili Ilil1i:ist :is'ecta\l'ollii"d~agba!l:. hogy esak ram akar hajtani.an elit€. Fmcsaia!alkozasvolt.zksdlllel:e-tl el.~elyl. viz a'.k la:rtaJrm. I'll.I'? A. CsakJii:gy. IkE'k.: Letez~e:k !.. nQgy e lav. Egesz~n kiakadtam..t. es rlem hr<any. eras i:is2. 0' volt. elm6ir~vel.6ta.o~'!.csal'a..".gf6gtaa.evegot is ne. A.. .ped'ig ~:z l1am Ie:HemUi r. v.am:iaik m .az ..an mi tOitent? A.J1. sok isk"Q!audvtar leiezik . Tariln·egy.?' a A.n .obbi 'i.: Mert (j.lt.Sldiljarlakii.l1:izalli.lI~Jl\. amikor . Nt. ALt is megtlUotam. ~rDe'l. talalk'OZJtam e:ggyeL Dr. N.elfirkire..t1enkedesek el1efle~ ilt leg'atilbb szetlvedely as batofsiigl : is ~et.oU. a la.t na9\YOrl wk a h-asQJlII6sag ••A bolyg9 repillo ember:ei itt reS ielnl ke.hOSYmeg Filagyon f~aJta~ lelekk~nt.kO:zepen h~'ye.'k . Ennek ai'apja!'l arra gOllddlaml.) mar men~ \I.elm{)ndl~. Ail hiszem.fl:. honnafll1!Udlhatna !1I'!im:le·zl:.azan ettetitem" 110g.6!llIk" nogy m~lyel'lek iei1e1nek? . hogy kozWk"meg ten~~n!li t.1~5 isikolaJudvaro!kT61? Dt~ IN. kezdl:ek jelenteniiegymEis.rifI~udott'sutil·a bolygo" Fol WlsQkat.N.: AzI.l'et)~ Nemreg egy pattil'l! tal:§!iko. a masISljta is~dliilk.endet virmi aJrendetlen. ugy gondotla hOgY irobb :Iesi? i~t Qlbbaihagyni~ mer:t .y apIa.or!lfnak. Of'~N.fele!em.e!6ttem jar.etelott .litalfl): Ez rilt1!maz ..V meg masok is \!'.mentiliis vi. arra gcmdolok".an.obb ves.odaiott hezzam es ma. v2waUanf'Omulat k~lke'zen be. 'ilog!y tal~I~. .. . meg.l 9y.:: E'zekhiez ~epest m~tgOindlo1 a F(J:ld~is~ohir.iklUls()lk\lliI'aga.llJl<.yorfly6rCi.p'lrod!a. de nem fttikaJllagt" ban em m. Miutan azall'.r.aidk nag yon.ol~ vilagbarni levo el(.lE!si helykent egy mii:sik OQlyg:6t? k A .· k sege h]I~'lit{)H a mentsli:s fajrod~f1I.acitket ol:'/arnsilarnyom .1.Vmir6I' is besz:e1.llt helyek ••• 01'. hogy a starazlOldii emlosok a leI· i J 159 .. ep. azt hfttem. tlOgy } effi1szer mar egytitl: elitDmk.llmenyelk kl)z.ilSab61 i:telv€) a. Amikor mar epp be~ej.etek r.. es Kump \lo!ll . Mlilldketten emle.: Jobbna. S. kilinOffil.: Go:nd'olja. (1~:9y'an):Eges~e~..:ol!ek.alkran halI'Gka Mlfiakt6.. csak tol aka~ szedi:11. .$em I~~tann 6L Bar sokatglOlilddltam ro.'On.lagok . a~szfgeteI6d'· tek.oo1i\'adas sam .l~kal ha:jtva magukat a.er€iSztull V<igll1lak:1it.11.ll es.<l!epp aJnov. a v>eZeto:kpedig kii!t:si:inos' ellientetben i~lhr1aJk egryfllao$sal.lfr<lJodoUsagomal.e!1 el:avoli balj/go~oji"J .zla:m egy fM'ival.an flam? A. lsmeli KllJrnsJs.erosek'l.szelgeresOk? ji.nDzisraJ" Kiderillt" hogiY nemosaca fieldon.r. hogy oWdatosan emleke:lett err's a bDlr.. .. Nagycm sek ilt a ~egyOz~f1Id)5.ra!6ban \Ian k.. NemH§gi .A Ford Ilepes.~6 baratok 'VotM. Neha bevillard az agyamba.A. r6vrd kleig t.rfum.•. . mol'td~ni r. aiilalitikUls is~oJa...segbe. ibolyg6 napj.ezt.l!'l9leiooll eU a soleJ ilg alatt.g6r~.l!llt. \IIoltak r.: cz igaz.eZlik~ Szoeretek kri~ishelyzelben dDlg:olni. lahet <H. Dr.es ~rra sem e[l[llekeztek!. ~elhal6 hanQcm): Nem .taMiIii a Imi ga~a::dsl..B. nogy 'ikJkukl. egym~ist6J. Masolt.: LEtHa rajlam.(7 .y loviilib dolglozhassanak. erig:em nem vOfilUli1ak . nogo/ mas dyan lelkek is 1ahl1hat6k a.. 1-{D1onoonis.a!omM:lredez. ahal r.ozzanak egymii(j.djuk.. IH.ahaeg. f1~g¥ egyszer mar egyQtb~lmn'k . rnfg .: Nero. N...rumij.otl. .arn6zkmlio. Dr: N. All is.. men: W~$ol< ~m'bertm sokiele do!got akar. . 0 iSi'ne!rt meg elrll0sm. N. Dr.. i1og.(jnnyebb retf. hogy'\l.iriQsa..eU vennL Leir. egy B...es mindkettelfl ugyooabbM ~ idloblilll Ji:iUek hip. ami annyira.1Ez a ~o!'dr.a FOld' rne:hi3z iskala..Ami ezt H'ieti. hogy mii tol1el'lt e fajjal.N..: Ii'OQy.: De tattn tuchl\a v.. .I'.!Ment k'es(lbb azon a partin? A.a ~e\lle· k got . kezem . a:kkm meg nem ig.a!ami szexUaiiiS jelJegCi dollog. akik e'bben ft rna. .. MifilclniYij~n tu. Ad rnol1dta.aJ5'~ltek kl aSi\liiij:iill.l.:: '0. a fokn el'elmenla. N. maJd a fel· sz. te~a vollcsillagokkal'. rnentora.1'>.Jt:.l<inos volt.tt oU..: Beszelt mar valaha m1i!.obb harmorniabal'l. es. . De meJ pon~oS1I!i1 ~iil()m. Dr.la. A t.dei<OlRlekek i~ is megilehe!15s.alafllit. hal liIehany olyan .i5ztUnk.!.aizdajeJJkek szamara.el~kta.lEgylk.: Morndotl t5bbet is·rQ.volt f!izikai v~szlQnyl!kr61? A...o:. rosszLiI slke· ~mt fOldildserl'ef n~'szeEeHioltalt.v.elJorl maJkoon~s? ! (ho:s:szu s::tiinet I. . 66 at is r:ehet. Amikat all mondta. hog.• ..Ozun'k.hog.k~ztek [a.in!'e: bu1tll..el1et. nagy mi.: Hogy..alflnyom :S!3'. mint a fokl1ln. mar halCltl vHa.m. egyta. tlO9Y a 1L3I~iikh3ren SISklein k. majd alig 1udja turt-i)zie:trni m'agid}. repOl'6 t~ii8ml.: Nos. Latta" hogy I~ljasen osszezall~odllam.a. lli)rr. mart kaZ!'ben eb'leztem.aallapolba menl al.6!.&:G1t beti)· IUIk a IlI1i1seg as .~t hiiUern.: Szc)val az e-mberl test nem a legJQbb !. (A neve:t katlogos torokl1anggalejtetl:e .alt f. mar nem I~tt vo~na mas er.!.. hogy . N~m.sal< s'ok~5iok ~1e19rr ~~" de egy halszeru.ilag aIIka~mananml \I.. I1Ifi. nillelUgens !~ny~ell't . 158 E oevezoelo ~e~des utan Thace elmondta.Be5zamol6~a st'Jerfnt: e9Y paras cjzs.[zalatti 'vUagban.ekk.em voll1<1 az. N. mj:[~0:2Ibengyorsarl~' sz:agg.. hogy.ajon ismernem kell~I'i(Nloket . ho~W nagr!{on vonw vagyok-r amH·llem tu. ieb.

!Jolna.thart6~fl semmit sem je[€ilit a l'eJkekszamam vOI'l<li1kozoaJli. Miv~1 terben ~s. lOa ha mar egys:'Zer eljlJtDtlaI< a:z ember ) sZiinljef8.:sza t!. A ielkek he~ye a terras.eRker. esetben s:rerepl6 alSinYOtlllillal Qles:Qllik vegso fa2iisiiihaz.': Mert i:Uo~y.kk6z~bel'l .a lelke~. C'r. N.z int.A . mi galaxisun'k liibb.el5 majd eleIifY~sz. elmcmdMlk.Abb61~•amlt a~aii1yaim el tllat. nz.: Meg akkeF is. mint .y gye:flged szerel:el:et ~~eznClkbizor'lYos helyek (psldc'lul a Fii:ild~ironl.8 olyan c:s!tlagglal.s~6!6 emlekl3k eset!ag. is 'Vls. h. legiger. O1lelemhez.: EmlUlette! ~ogy.yakrarn o~yan Ieremt· menyek: testebe ka:IHizm:ik.as el akartak mo.Igen . Ez afeltetelez£. iIImi tE~gLlII.em. forms a ~I~ernvilag va. .is iehet.ok..ogyan Ilehet a szelle. mint Thece eseleben . alacsQ!'l.A s6t~lt5.ZellelTIvi!agDt repre-zeniMlja.(Nem. milliawd osfl!ag:ot tartarmaz. IU tOI. eleten k:eres~m vissza is lamak. al:alti kiirlfl~feze~bel'l.). Vizi vilag naigyon me~eg' es 1iszla \lolt. Am S . mik ezek a z:6nakt A...baFi k. az IUgya.is lL'ihfltJ :httgvaye~et. helyeitlkel is megepr1:eifli . taJan a tapaSztal\1thiriny'l.ai s:zak.~ud!alaral elbredi.• hogy a ~elkeket b:iirmeiv viragba.' Dr..!ism' intel ilgerIls.a~zaban t:~I'lg·meddig arm ~amitott<lrl'1.. art mondjiIk rnlaj:di" Ih()cgy va~ahol a mi gaJax:islUnkooiil.: K~r..k szamara a. assze. ekes.ijbb fOJ(a6:a\ra~. S ~gyazUm nsm is fej.Az.<5'.~ atmYvokJ a~ik mas vifagokr.raibb fokilna. A:l.is beszamoMak aliol.'go.jsoek higt~Jt~toobb z!Jg~dl.: Mint a 'regso.o.200. Igecrl.wrI fejfett kliensem ezt fgy t:ejez. es m~gs i!lgy ."" rnindennek csek a pereme:n vag¥unk.t lestaiIllJlv'a!.~asamKkor. N. C'.anterl:eleooilgo. . .. A..rolid~nr a: If'I'ias\i'ilago~bal'l mjla.A. 11I0gy a.wetle:n energidlforrassa rnkja.a11 s.yal t~Jalkozlrum. de mags. /la. Nos" 169.:d SOfozata ul:im azl moflt:l!am~...I vaJl9::lii.Ieilkeik 't. Tu:dJuk. es i!.buakho.~ ki. h(lgy..te ku: . mrelott a F5idfe ji:innenek.i lelkek vQltunk. eges~S'. Mom' id'oseb:be:k:ke \ia~Iink. hiaszl1lalhato ilfllelUgenrs. es a F5fd'rollol1eno' ijkiral1dLlrasok" sam jel~entenek feUetlentil kellemes elmenyil..a.zurte:m Ie. .lootennsokaL Ez a teliadat km:C.oikatal'ain az ~mle.ol1 !1Ierlll?QY masi.ke.ossze .k5z.osen rrenez letJetett ne~i. \IIez~I.y .mak IbizonYIJIR.iullive!1umo'kt6J1.!.. lakQ-.6toUem ki. Az . mart mar masok .erelli[ik.Dr. akhl.lfl- vilaS maga. M.niatf. elOfel1lyekk€:1 teir1iiZirka. N. aki kef)?S.olt: "Ez a.ef'l. hogryaiillma tu.ndSini e. E21a. a:klk megi!!. de komor IIsnyek (\)..." Olyan univ. leU vol'lla ..!!n:k korOl.ok resz:ei a mirn~e:tlelekkent fenl1l:airt6 rQr(askonce'rlb'ilJ~:ereIernek. . mert ha..y mi!ldiaz nsm a 1"01. OSiSll:emnas ak!usa lle~f~I!S. mim:l)ellul't ettit erzekeltCink magl.. .aJK .atilt koriibbi tapas::ctallalulIlkm .en vagyunlk.[~nak emr&~n'i. az ul1i· venumunk a !egu}abbeI'Jrepzell.N. es s~eretnem.inK egry kolloolllhaU eriinek. maid idorliel ~.: A klnras maga a s~el'lemvilag" . ~e!1Y hason'~ a mi NapulJIkra.'M az en5kel: e!.. es igy soklkal k.1dkik'Oljm tL)dato1. is eJIM. id5t1en? . E)(r. lIl!o~Y96kkal.. idolnatiIltl:k ..nvebben tud!liIk a. m~rll1ylben km6r:JbOziik:ez a men!aUs heJly.k!llk..eJ\. milliDkra liig~ .: N!as..!.0I6Uii e:lms.enl)~aS. CSOik egy epr60ska ~orectekenvain a lel.Q!k b. e vilagok szama akkor i's. tOltlzeSi. DI'~'N.> .azonbal'l rna:h.. hogV aiZ. (fan tOrtervt.ire hely. talatjon . s Igen.-gokkal.ete.uJm1oa.d()!gp:~:os~]akszUnK" vaj. Az eg.a_ I9Mlrk8. a vIz alatli leteglJJl1lk vagy mas.: AkkOiF m im besZi€lne'k a r'erkek a spiriiualis elet magjalflak e~8rese:rol? lA~ Amiik:or fiata.az a~ido· ral SiS·.~ ~elke)(V:egiSO oolja.araflYOk. elete re$Zlete~t Ennek. ha gondolalait ismst remto fele iranryitalla .yik ilyefl alaflyom igyfo~~m<'l!Z.be kerijllh~sS1. hogr!! wl6iS~lfImeg nero ilasz:fl]JyeliTl:(E!' ez <.:d5 eleteik Jeladamfr6I" • all: s.. N. .· niszerf a humor es a. 11 fottitste· trogy egyestll1e1ilek a teremt5 ene:rglia A..mjek a Flem~ijldileste&tr61. !Dr•.es kell'eilme'l~en hatasait Azok az . Figyelmezl'€!leU.1aruwily:spt!!cialus. OSs2eS i'srrll~rt. hogy.Itek..elliger1Cf~Ja. .~kailIniverz.paszlellszlnO.jlJlhat IIJ nk. •• ..alni tljrekszunk. N. IEgy kozepe.\Ez:Gnk-e? A .jillr6 l!uHh3.elhess. . hQg.wvet.. Gondolja illeg: ha a g. -hogy's:reret·. amelyek a Napt6~ 1 I) f~i1yeViny. . a hiog. aho~ apro.~t is meQlfM lelilolekelmol'ldliilk.eikedrtek al. r.liaxi'sunkban leviS csiltagok 1 %·aJluik.15.forras~6Ioos:z.orma h~tizlk. n:yulasok..r.rnaz.€:vetes. en rr81J~liliImyl:.e ~. emb~ri liIeteJ<hO's~. intElli· gens eJeLf.... ame~y-e~n delke-zo. ha ezt a lerij!etet~ venal< l1eliyellek nevezl:e1 A.'Lmlverzumok a fo:rras oeJja!ira teremtOdtek. Megreszi ezt naksm? fi.l§~o!1lys~gnelkiil. t1hl9b'l: marn~yon J J Maaszoktam az emberi tesl es ellJrle mulkodesehez. Fo~dJ tipusu bol'ryg6k!l!l)Z \.zugaban l1elyezk'edik iii.'..s .sek M. Nems:ok olyan aJann. magyar.om nap smut{ fOlotHink.omne!k. ' A.l'.adlhalathm j ..f:ibbi elmelyit6 teohnilG'ik <lilk:alma:zasa val:! szUk~. hogy 3:1T11kOlr i!lmllrnlt_ban repnmilK. hogy egy m:isik vUagiban eUeik" vrz.. vagy az . I:IifiMk~k? CI'. at eg.: Ha a fomis alii:.erlJiJilfiballeliJInk.3. sehogyan sem tudlam s~inkra:nM ~erml'iumagamrflail.l'lapkozUl GSupan 4% sz. fiZikai k"Ontraszt e~eg Iilagy lehet. Inkamaci6iik nem kapcs:ol6QnakIlLorosan a.I!fttikai najf.fls a szelJemil vilag e1mar.a csml'a.zI~m a 2.M:osmnr.anis met oSS2ehUl~ik.y id'ovel r'en" '1161 .tin.. ami idotJen"'f ne1'ial:1Y ~Ofla.a.I'fz.ma meg!. tlOg. .~ Gyai«'an gO. rnog!y.' . amelyelmek a:z emberenel ~ac5iOnYab-b'szl!'1'tii a'!.: . a l'iJap . . ha e:mk.. g.: Ezeli: . enes vegij:1 elpl:lsztllli. MondJa. 'ahova azlillin sok. mincl.a:kikSlQnaOOIi'ill m(}sol~'ogtak.kiizeillhel'l ell'eik. En pmsze rag!as~kodl~m <liZ: eletn'e! .emleJ.otl eIO:nk.3. fyresa.n. hQ. A. mas'vih. kO:zpOll'~~he~rn lailaJhatO? .sebb fajja 'lliitmk votna.'lIliLDI:rm'lI1Jy. tereml~t emberibb f'O:gslmakkal? A.elkCllldilk ame~yell m~glel~15.. !lIr. egymMh'Oz kapcsolod'6 ajlOlk..e.: .9'Y "'alamil~lern mas kornlle:z:el.mmli virAg alaJklJli'iaJotl kO amelyekel'l az Edet is fehe!:s~es.ke:k smm'ara iE..: Theca! tassan lejar az idonk. ". a:z HlJollCioios letr.g teljes lhialiY21 a vi:!: alan nfilgyolli ikelle:mesirle!k bizorwult.lfldolok arra. haThaoe a n.Fo~ld a iejrn ~:gyik Jelre~s5.kipe-sek <Ii mas ~ilagiOkban !l~ernetHa'pasztal'ataJlkOOl lJesrelnii.. !aklOtl 'iiilay. ellet..i'. sliran. ~ . a l'elkeJtet nam kilkllk IsHebb. nel< Idcsil elszak-adni a lFoldml. ug!y..:.. a. 8£..erint ion mn!"atd galaxisbol all. A nepck kornyezeteben szfulrlu!'IkrnfQ(foghalat'. emiberi n.ijje!Ss8 mi~el szereittem •.kretaie'rnsr: arcu.N.

t megjs. Iho~!y az &dlOnam egy haromfazisCrabs:rol(Jtul1l. Dgy s..Uj3ir6krollbeszelne.': H:ogyatil lehelnek: id6aJjMk a tMIf!IErnseglbe:n? A. es'St!:ien :s:zerepJo alany azt an~1. mint az oJ.tr. eletllaraslZitasn'>..: Az llnQv. Bar aliliFlyaim kep1:eilenek arrCl.olgofm't.: Etgy aliand6" \1a~6sagaJJr.k~:ny. ami o..afanya ill lalkek ter.mi.ej~em.erben minden oor. Dr. megenesehez.oo.k. Az iJles vegez.tla koel5nelli:\bh reslJe a le~kel'. nyomas.r. tiJ. VoJ~.dm:asl['hallltilol1drg hajlol1 rv menten k:Q~lek'€dne.ame1y a FoJdllllt is. ITililyenfa]1a.nl1t erz~l«llik a d.a. hogy az ido [f1Ulasaliiak illuziola t'eremooU do~og.ha.Ij'ls91ossa te~tek szamomra.gabi! fog'lalfa:? A.. a:z fdo m'BgiIJli'.tild] h~Tomdim~z:i6s realilason ttl'l az fdotienOOg realikisailba . I~Sazolmak a lelll:eJkfielk tarlj:€lk itlf'lilil.k.sebiissegu I.1y.(l erz.eldnt.jefel'l es joll.a'szellemv!lag absz:ollllt r~a!lilasa megkerd6Jeleihete.t. A~ny.esrtlnetok .I. hoQlY . a m6dosult Im:laiallapDtban r:evo.zaook . a kOlmil~Ys hlJl'k.le\l\el ~I[enseim gyakran nagy megilepetesselszamolfiak be an\).aid Slivl1ek nevElz!.'elik.• az~k szarnar.: van·e' a muUnak. ahol a lelke'ik et.rb:lltetei as csarvarodasai.ekeUk" ami nagyo:n hasenllt atIhoz. De I( !'Ids IflMof1".kUls e:nergia es a fenyhullamok '[r·ekIiEinoiajMak segftsBg'ffire!1. valto.k a hofunmdim.odese.ai ul'loii/erzl.le!re·.neses energia5iitrnl'ekkel rlria le. alkik.~n messze egymasi61.kJ eszsmbe jut. M6d0'. ho.. esel ..lkadl.U'mfiz~nak az afeltevese.e:t s:zovetkSnt hatarozta meg.ondja.. az idt)zonakr6.y oda ind'ulnak (aklik..Q~ (gyiirUk)".nt=:ib:e.kilet.k? A. drme-.enzio'S liniverZllili'ii!MI.YiulrtakathOOJilak.og egy egy..tI kO'cSl.e1n.oJilcepci6]1iInak? A valasz: nem. Ezert Melme~hIet6f1e'k tanik sz:amomnr8i a k'ian}.ooZlo.lJ. N.m tu:dufilk. ah:ogy e:beir allapotlnm :Iafun'k..ldi 9r11eket Iele.OICjttes iillap.tn~s l.ahhOI!: .!lm ra jel'lerTi\zo gravUaci6" MmersJ@.!k.i a dimenzi6rval rendiel'kem viJagok elsikl6 realltas:arrval.feI'li'idesijl'li9t.5ult tuda. ha'klieil'ls. Vaiol'l elfenlilTiond . Tudalfi.son~rtjtlk.ok. v Mig a. sOrrQnE!!kvag~ hllQlilak. ezffel" t'eheMiei1'l1!gy veges :rnrl.kor az alalli)'aim gorb0l6 volilal mel1tehtortenD utaza-SrOl ibesz. f¢Jrn.5ZemOOr.D'Jf. :re'alitas!t:jzg A.:il'llim egy. Dr.es me:z.a e(l1Ilberek: k9pesel-va f.Ezzel az: eszkozzellJg~anis konllyebben me~iletrk a. aroikor tap<:ls~talatajka~ . hJi:t. gomb$Z..yez'et~taltt!~oofil h~gYMlak~s !l1jIiIottna~ r~~ail( ~s meg ssm .elennek '6S a i~\i'5:l1ek 'lJaJamiiy.~u1hatt!la..ob:efi helyetltedik el. m~k: .\ili.l"irmara.liaJlOsegal. Amf.ma. ho~y a 1IiI11~l1ltlol kif. Feln.i'o ~v~es· k.iJillapotban sz alanyok a Ie:lkei'.egs5 'l.eiimet hall~atom!.IIl'!iverzl. allk.srellemvilag .ru:asmk- maria. 'iE rend:sz.olt ~Iete:i ~ a hel~i ViSlO~ j j Nem .St Megjegyzes: A lelJl<ek anal has.ewazoltira a te:ric!5-e~Il'!. homagen emrsegk9nt rarljak.aP'Dl. labbsz(Jr ralilereuem. {ib6lin~~ Igen.ent e\flnlftem aH~lellemviJago.w:tOfl ~rr. e:mbsre!k e m'SigiegYl"i<s ihalla-tan 'Ullako~nak. amtll:yek k&ve:zelhe.is bet.Ialarrdk.hogy a ~elk'ek ~ smllemi vi~a:. es egly~erre' sohasem .6do ruozgas . .a s~eliem\lilaQ.etl'enr.elll relilyegi s:zer..egedes" . '®ktagadtiltk billTl1ilyen climenzionaljs I'ta:tar 18tet" am f1]Jetafornkol1 klvU'l nem ookat hdak el1"oll f1'lOndalli A 23. !logy a rm§1Jy hilXn6zJs:mn [ev. EIDdk fejreU ailaJrD"y. a modem fi!ZiKa egyik iLga. vaJrlriaJk. hIogy a r-er1lyene.. Ahogy ezek ez as.ia.s.t.~g. a hiperwJb~ vezeto "s~aJakaill' es fake. vrhigban elt mM..!1Itenek.sl)~te~eibe . tehet.s: res:. Mliel5tt az mes 1Jeg:e~e'emenk.!:!gy ffl&(lda ~ibbeno.zlmfiZilklJsdk.!'logy at terem"les t:orra:sa maga.tne. k1C:Eilll1ekiilgy i1agyrll8k ·m~'!iIdI~k.8ir'Qiottalf':f aJlfltf.l~.: Csak es:zkozkel1t $ZCI~srunak a 'fjzikal :form:.tball ar:anyajim ez e:lm(ilt es a mostani iMe-teiikel kFl:lI'loJ6g1r~ s(mre. It j a szellemv!tlag IOOzel ~~y epp messze '~Irna a iilz:ikai unWer. a szubatornl re5l2lecsl<ek rnozglas.Qli. hog)" az 8sztrofiZilk!uool< es a: metafi:cikusQk leiil:io·elmeleter nem ilS rulnalri . Itog.z!el'€seliL~gg~lleirjak a he:lyi3t. ~eihal hr. A kvan~ufil')moohanl:ka.et oJy~n lenyekk'£ll b~l:osrrl:s~.lstei"illeleg~eter.l1i1t)ndjlr~.an.ilt is lartalmazo.".v. ezzel a magasan 1'e~leUalanilya. es 1llik M olyrulfajta bjol6giai rTeflkci6kho'. s~mmlliek sines szilardl" megnatarozott forfri4e. a spiritualis My~O.epe a szel!er:nvmagba!1lllevo leikik Si.hu!:znek. DI'" NI. akik nsm le. ameryek sz. a:i:.@ijy. mirndrl~jan ha. a r.eru vnagra uta!.l1ogy ha a szellemvilagot g.ly .ame.1:umul1lldol.Ietemek.Jr"latlalm. .a..1Ul1t.llipn6~isba!l1levO emberek s~fimira.iloUes.kif'leti. Leteznek rf1~s fi!Zik. I'lo~gy a Ilelillek 'fejloclesenez s~ijkS1egj?S.rU <I! "megz:awst vizben kel~tk&z5 hullam.SlY telje.: A nymasoik a realilasok koz.sZerill't a tizikai lit ·go.gulabb oQsiIJa9'.. A 22.. ill'etve az arryag es az ido. hogya S:-l.y e~ jelenti stimrrliiufl a.erz!.obkenl .en" a mas fliilkai diimemi6k !9"le nem.tO!t egy.1 esa kmDnbQ~6dimelilzio!l: k:ijzotli .!1 ke~. IJallozaHansagvan •.:' Nos.seg.!.enL Tudatallalti aJllapo.ellk.alkailomadlifm me9lis . Megllf:u. iTI()1. hogy nosszQ lete alatt s:~ilmos. varras flelkiili rufila redlQire E!'mlekeztel.n:ek. A masodpercek 'ftl.e ezt a hel¥"et.a.lnl~e.M e~ektromiig. Itt.Imoml 'l13boos 'szambfln oosz'sl. hanern ssalk a vililtoZ6S iklIeIez.rg!iagYe".: Azt m.oz6ak.? A.n. Dr.tiijlapolban n@nnlatnak arra u:1a!16elek:et sern.ilerzumok azert teremt5dtek..[lCioben leJa~sz. De h!81lud:a!f. amelyek Illatlooalisi.e mlnd~ a mtllt..eletekregom:I!ofok. ha a 5zellem'llnag.armnalk.ombolyt(inek latjaJk es ha a nagy .zfll~1t ~dokiiszol..~szatl9Ilme!etnez.eg~ SZl!IbsztMcr. eS juilinak is. 85 (}~yallalan yom lsi!.iii 'fol'di .I@lkek a spJrlltuaris iltjilf6ko. elorordUll..at esldot tarlalmaro i:iniverzumoo vez:et6 kilszebtit . akli s:«lrlnt a. ai'()rras c'e'ljairilak rnegrelleloen.ele1lhez ha.eJ~mvil'agb3lll menf'lyire ~gyseg\9S az tdo.l sz616 f.riitam6stor'\l'enyeifl1iill~pve.eje~lben \i'i~sga:JOirn.yOnek vagy ne:.lliDnb1:i4o U!!i'lil. aMk a fizikal diimenZi1obol erkemek vag. k'!ulata<5sJm 'I.!'l eljwtn~k a s:zel~ temvihigba. fiflegjegyzem.g [~6foly()s6Jaiban kront)~6gia sze.olJba.ik BS villlt. .te I.asai:t.p.lbilZcmytaltamJij: If(ti1olll!:JozO ••• realitasvk.erjnt"a ~r§ny es a mozgas ·az 'O:nm<l'gab13 ferdlul'o id5 €.a Ile.ll!k.1ik eg:ymasu~a:nii5aganak. mas. Val6ban.allll'lk be. ~Am.il5nfBI'e tizik:al re[ll~ta.zt(U kl.is <'r!£Orl kfuilR.e~mei' elivlben s. Ott az id5:beJi mo:s. N.s tar egysege.llek at .om elinlilmUa. k:omyezet.fl~l&.l.'iilat"jelentes JoYO.a~mazasat a kfuretkezii.emilliik a ki3iotrk·YS re" fizi:kai I.l egy it!noos. akik:et nni'mea GsaK 'el'lOOpze.4. mennyj~e hasonJlit nniiildeil .Jek.. N.. ha a !eret ·el~g'ge meghsj~~j!. az is.fiIgeden filllJlla'iIlTl!lO ha¢asal' er.

azt'iH!aI.i Nem ros!kad. ~hfele 'IIandotol.ll1iul1ikra .Uksege van ana. 8efejSlesk~nt meg rnehtm.: Nehezen tudl9m ~IMp~l!'!i a teremtes ISielilet.'I.kor. a t'er'emtes gyony.e~re efli1~ekeznekvii5smj ~1hatcim aem I\@rllaro:~akaket a m~ IIJflilvm. .. am1rQ1 m. A. li'L: Miert van . Dr.teremtes mitlel'1lletet It. (r. " a kohezf.oru e~ v.tQI.-AhQgy Ossze~o:rnjr1lk.l rnegismerl fUnl5Et realittlsak.: I~n. iil:mely kozal sam tokelelies'? A.: Milye:n erz~ vgll:.. hogy jobban erfSem a lelkek mO!9a. Hcigyarrvisz_onyitana Qnms. Igy -az on. Dr.is torten i k•.eru Ik!iollj.ul:.: 09Y Ilar!. hogy farad.le1re.ijj~a~ak~tase$a be:wljesmes magla$~bbr szin~~ir@ vi:i16~eIJ!Ut~~He\l'efi h022.~V~oJabarl nines is kiozpont.i€lls·zak_ar:lniuk a ror~ rlu.obao egye~u.y k~esl szerelifi8k~fol~erilni afOll:rasr61. . meg g~e~tf.. akkor ~z ez Os$~es viragl isvegi. Egye.Igall]:a. egy burak. nogy a. ami mQg6tl int. ~11 dobo-go m:fv Ibeilsejeben v'Ollnall'lk.s .Dr. amil mindenutt rendef.: LefllnL dyan eri.k wham.!sr'e aU a szB. hogy 6 maga is hiiJanvan ..letet adjoDl nekiDnR..az osSil:. I:lOgy az helyilE:g sines rnessze a FoklooR.iuk. kif~her:edik.oldlUdvallban \fan e.s forrasnillk &ZtH(s~ge ana.gy'a.et f. IN. !noaY mindel.t J61el tUidJam magr.Az. as m~rliet.: IEz i<elPt.l.Vid .IkeL.o!oi!:!o.es ••.utaznak.go Hem a mi u fl~VerL:i. l1o"9Y istelli 9:ni3rgiaja egy rs-szet lev.laJolfi. Moot. Inogy I:ovabbi ertelmet teremtsel'l.ogb m. £:If. azilan eg Y \flisszaWr.leie.. mar t5keiet:e.t h0ftJiY elju-ssak jt kfu:erpen l'e'IJ'6.sti. ella funa.i:K. mil"lI:lenutl.@Jt§he:z. $o.lsmilyeli : eredendo Mn mra'lt k:@llelt.il elpuSiztul? A..ybolygoja.elenseg.letre:. hogy a kamElSzkomm [lassen veget ar..a kozlPonlja fele harad? A.611 mar nagy<m hossru iidFljl'l iii mi!lt feliek.el... as a domil'l1ins eletfo:rma. nagy.'amliKoi" a !:mras.z1Il1leij~ A mozgas ~mk:ei18s6.. aml:kor kJiUikOdl:em. Wlke~etessil~91 allapoiaba.. mel1 nem vagyok €Ie. all~t iKl. akkm Ill~ndelnem all s.s:zllne~: . Igen.i'l\~ l.i§leil'l. N.am Thece-t .etle!ll'l oromlJt~d. \legOI eljuthasslmk a. mas Vlir<l. de megi.az ere(jet k6·zpontja felel? A.iil'... iE!lvillano" SlDt~t~ila...9Y 'a hO:lOi:ia ha.r ikQrabbanllS'·besmll:? A. egyszeriibb v?il:oza. .kon at egy bolygrfl fE:1~.: Ez az ..•Egy mbb.nyok. amely a sz.ali reg16 merele aJ vilagok eg..U~6Iag..a ~elkek galaxf'sokoll vagy dimeJl12io...a c.IYllma. mrntha le~ szedifJ~ml esY' arliml'dltili osszes le'l.al OMl60 m.lezes!keiill m~ fotre:slek fqeki nehany Mrdest az OSstes tere:mtes eredeteml. nOlJ'skvO Mlc:sessegunk erosebibe t&szi a forrilst.r6vfd e!etideje m[alit . aJmii a Fold egy csendessbb.o.Lmk •. lelek~'8nl sohaseen halunlk m~ .: IJ-la9:Z a robbano.fj. D~. ill lelk~knek:va. sme1 fellyt A.g koz..~tle~1ebb iKerUlUIlK a sOiIt:e tabb tonlUsu f~hybe.Ieny.••• es ami elo~ Dr:.IN. ITiliFil~ha.gy "paradicsorni bQlyg9rOl" baszell:. Azert joUiink.6 ~s egy~· stiles fe!e •. szfnek segil:segeveille! tlUdl1i1 Itlni ell az Mergiaforras.egas. (hooszuHi. tereliilYlnl1l~k tersmtenl. ha most lIlagyof'l Iigy~lne rem! !Hal a 'for!"iit~naksz.a fomits \leg nelkO:Ii. mil1i1h€l egy ~Molet1lyt~ulrna 8S rhuwdlfia ..". Dw: N.gok I~t.: De nemreg at! mandl:a..vel.: Es on el1nek . "O!" -sztlkftoiam ~elbe . es az a virag en es eszrs.iile... idly.og. ugyneve:zeu es $~rli.8 mas 'll'i'lagokiJarn tOrten. Ebben 0lI •• . K~dffilbe'l'la h'il'ekeO'lergia.lltit.ymashoz yiszoi1lyJtofi hel.mk . kl3n~n'v'(j!nhem.anassz. ugy h:ailadvLssza.ka afl'll1aK.. !logy oere. tud6 . amii ~ a sZ!elllenrvU. a iOJlras pulz. Szerelnem.• .A sO'I. Mitlian nehiirny alaJnyom tobbs:roros dimen2liol!lalis realitas:rol baszelt. ahiloz..•.e.eE. h..t.es !alek egy liatalmas e. IN.k!e.y e. t. ~ az Dw.SSl:8 s. N.. l[lir. ~gyr. az oly:al'1l leone'.in$ fel'lY s:z.1~ktromos robbanirn r&5ze Ilen..? fl. mOilt e9Y hidlegl. N. hogy U9iY9oli1.-r€lis mes~melek e ra.~mlkor l~elekkel'lt~I5s2ior eSm1elt onmagara.e:Wn .aj'arL!l~un:k ·Blet.kra szij'its. (s¢hajl): Olyan ez.t.tanak 'Ilin.ks~fl'lu e:l'lergiaronas egyszer ommagooa roskad.o. all is hazzifietl:e.9ny ma'gao.z m~]d nag:.. AmiKO[ e.: ligen.!d.egy a.~galag(ilhaM~ sal1ak figy. naggya vaJJ. ko)koros·h..alai1!yok a!IDnl:ian ~ol<aJg kepesek fenntartal11i a spfrilJOamsJageikoli1ysag ezen allajpotat :ElhaUirozlam.um:Ul"lk:d'imellzToi1I~lils komlisege:1.1!Z enl1!rgi'rnomisnak. foil'.alO:k~le~egnek. N.: Tl1ece!.91f. ti.rillfli .sol116l1etyelkre jOl1li1j(...allozall.U a.a~ja vetem ~t a ~'O. va'larJlilivlSSlahUZ .ame~rd~ remeli.l..agg:. C'r. minl.? 165 ..zel$o-viragat nE!ze:fIl.l. A sz6ibaril forgo terb. e·zt vatahogy t!. OOQlY..emmi. mintha .ooly. s ahogy fejlodUnk . lel\!l9 m~1 "lZ ismero.{lnk. Fo:nl:os.: ..ala. hogy ki15kOdott a f-enyk6r perem~e? A.: Talan a.(!g~a~ a.sszat azzall az frdo'iJlel mook.gertse:: am~k.. [1[.!.doljak: mirtden dimenziol'latis patak a szellem~ viragbaill egy hatalmas.s Wzel.v. 'U14 vagyok.t.: Havel vissza.~akkQl"I(Ifnd:~ csak: nehany feiiy~wlyire ! ttirtEint in nefl'?" IEkkar 0 "luiffilmese!'l kjfejteU'&j h.yzete sIin'len egy-egv t~nye~5.gY. Ha most kMi!iirl6k~l1t darabol<rn szednem a!Z ~teim besmm.el HZ oss:z.ossagaban.o:raz €J1ilbSii3!t . reS Mik hos:!:iZO[deje f. NI.. 8S a Folt!rewa.o!Ssz~. hogy ahogy egyre to!bb~t ~ltd.. Ami. hogy a fOJfa!> mniltadani vagyil< a folyamatot? A.ef:ou.. azutan. IN. .as :pontjlaho:z.: Meg belje'bb a loma5ba.gat a'l'IWnntesnek ahhol.ert. ~IPIMseh9Z.: Thecel.lIIbe1ie~ hal'acl!. A forra_s itt vall ktilii!Citiitill'lik.s~.sekszor Ulern tartotlak tovabb l'Iehany 'i6kli hOfilapnal.vagy mert a szeHemviliLgban kiestek a 'kegyelmiallapotb6l? A.enzfv melegsegel tkz.ele:mb9>Vet'elev.{il eletooellezszamiU.ielenleUel.e-bb 'IIafll ~ Foldhoz~ lU1)iflll g~laxisu!'!~ ·n~nan.tOil. Es anloglY jobban kinyiJ~k.~mL egy ho~dudlJart hOiZ. az a benyomasom himadt.szlvaiabMI Ql1hganal alacsonyabb szintU ertelmet 11m. Tudaiwss1l:gul11ka er'll€ '~rillf:. hogy eros~ibb~ vagy ba:lcsebbe VaJj'OIil . £u:.zd5d·ik.vilJrk.lfIllJ~klooll ~o:Jt.: H~y seg~s>er! ~.e. Dr. Kesolibr az e1eteink s(ml. ez egy:segehe~.".N.

I.as <l!~zflilk€zd~.l.ii~ at: !emio. renseges eneJgliaja>ak!ifejezod. A .rflWa.t al<aro'k Veg-re!l1ajt9nl a_fln~~erdeikeben.neikJill1ilt /!Q..an1valhat az aJ~s~O'I~tmeg ab8zo~ult<l!bbal ll1Ji(.t Az el.!.alva~tozas jlJljt elel'lk (:~It Dr.S$egil~t. iMtr !altulr..em~ye-$.l.orrmaelr5f.zood€.anm3ke~lerl.tem TIeki !:1a!Qyra!becsmes'emet az8rt <JIleh~tgseglert. al1lipveto.ls: iJ@01en!~$9V~1~r!!!ie:zt€'nn. fe]Odesemet? 167' .ig.~..~nk.kitelle. hogrY' $M"~zz<on eQiYI'.A tanaesafli'm'kkaIl a. a~aJltaJli M~gIYtThegos.~~~Z~· ~letLJIrlkr€.tiilia. (soha.!..zelllemvll~gb61.. tlmennyilluaulflk .~ez.n~&.a1:·u~e$i.lssza-lt:rrnlilk a spiri~ualf$ ~~~gba..: Ha a'szellemQnlk Irlem!~a$~tallml meg a fiZi'kEt~ €1~t€t.aT. q. .~lil~~l1Iii[lk 1.::~V. [elekkel1il l~gy6ngedseggei.gyik 166 'ez:.et~ az ~llllllnl)1~mje a lellernz6~~u-a ~elkek egy 5rbkMvarQsiig.a k~:erjies.: IEiPpez: az! Hogy. El~dj~o:rl(jser!·azokra:iQ:az.ettli'llkelt !I1~hezen <11:: ~agYII!JI<'ell. ~olk.olnij hogyegy..to ®1.I!ucJ!fiIan.~ TLlIdna:!lk i"6~!1Jk.Jwlk . a~zUl5i Ie.ga!asnalfi ~es:z.:ztlk.A. aki~ek a n~~kal@Ietuk ":rre:sem !J~kl1lri.eI11e. hogy ha ®aIk kiQ$ll ls Uj!~tt~v04tila no-gy !f!il~!l iag.es bizm.: Es Msz . Alhbgy G. .sra v"a. ido m6lyer6:1 h~rt\. es: 'l~kin~et:et a kol!iUQtl~ 11ev6 • hirgya!i.ttq. €is soiha nem s.:eletes 'Mlosesseg or5titg. MosolylOgrvai .!. sZJ9me~Ytelen tome.e~a $:.re teren:at.2!Ia!l'Ili? lJ" {hMcwm:ik}: Amntier·(' m~ Ioit]uk .er:eulik a meleg alda~.asul'lkmit. hony ail e~E~tgazan ert~kelni.('!n d"l: lUI:a rt:irl!l:ier. ez a l Thece e' pr[!lr~d~kII.N.m'k a f31di 'el:~~fi<lilt-::aioromeure. S. q~g¥at ke~linlk '&remi ilTrR. la~alll a c~lja.m~lyen ~rahYiba kE:iierafoe~~il{i6iflkel'~en· l'I.lInk ~es2unk." csak ElFlrl¥J.hogy ~t.ruo9Yfl.:r~ pl" h~l1kiltei kilfej~.Cik:ait tapial]fI'~ nO've$s~.~nesenis eihagyj. N.s. A.:mar M.arMai~·vanJ1jak. . kOvet~ezlE!b.iL A m~tesl~stm leJkek 'nagy aim 09<Foldrle ~y$Ler ami rme.on ala l:eg~l:1t~mebb'titkaika.1.senonmag.Eis hi8Jny.dOlj.erl ag. Aho9'Y elbuos{I~Utnk egymast6l. hO.cA ieleKnek mostWJa van stiik'S~g:el' lioglY mgab09. O1mikol.E')liv'es1!.gy iiiyeru magial5 sz~rntel'i! dQlgozlnaU~mvele. &s. !logy €!ooegfilsem a tan:u- es lasomat es a. " eo.. egyOU~ e~ IJ. es verselligo . ero6ebbB valik a 1§lelrn~rnl va!6 !ei:ezEsurnk.L Ah01JY kihoz~a..rnkm a s<':eP5egteme:sz:ele az. Ahhoz.. ce!j:a:ikat.s:dvifi az.• a. Dr..¥.m az el~tiQrr@s@Jr6lleU~iJ~ 1~r!le$«rol.Il!llloS'6~elSiIijQtodfila? A.W ateriem~6 vagya aZI hDgy ra. ·ke~1l.9Y I~tezik es r. Ii re1MswlteraN.Iepjen af t.!kat .t €~lreit Ai'..~Ii)m. aeltuda~os cselekvesbe "k~zdjen a k6ve~kei1:.1 milyen faraJdtal-l~udnak lennlfl lelkek!.Legyik: ililmoln.Sondb.de \Jeg.:M. Azembei'" a riesseg irafly8iba mutalo ll1!Heinl< k:am~at O$5~e-5hibankkall e.igen. orolilll.nV<l!16 reszvet. N~:T@h~la fOA'.at f.t.ll.~.('iwunlc kelt gryereknek ke:11len:nulflk. a bajrtars'ia.megs:zi.gbeif1.ail: elet eredetehez \!Ial6 vis~~ slZa~eres'to~a:tabalil.Jt).1JliI.alla!r1YQtrnI!l k b a meiy hipna~i$bO.hC!9Y a forriils!&t:ilyliegesen.ettne!< er'lik rh~g!l.g $~efllt1Myij..:Ono tamo'gati:'isl'lnyujt. hogy ...hQgy!<li.on abb1lnl hog~ ha a f.!11!1. Fltill1elem.iderUl~1 hogi'.ijesrJ~lkrevern.etn? . rnogy rruegismerh~ss[jlk.o!lli:.l'. DiI'.m~al> nsm ~:eremt~U volna ~s neiin tefem~ene< lel'kekei.9irli nne 9iZ. Mi~ al elrnul1eletben szel<l~U seb~k begy~gyulrlak. ~e~em.akar rloi$'Zt09lgiiavi3!1. .a.. k&. de nem i'smerm~!i!k 6!ket OilY.ho~ ri&~re . m.• rolke:re:se. . .lassar! ktd~TiiL . id)Elr9r. es ~. ~j fi.\c l'lB:nt.abtlds~g alc:loU:aH. A.~t!lJlnk k.elje-.es~~tarJ.mbiillernlyUs: zaJlgorilru. f'or~.o.a IIII1~Me$.eSlUJI][iliik.§. osi Pegsiiio[ll1 a SlUJ~i!kili'lkvolt egy if!Or1ldasa: ha i1l.~plri~u~li$ Ie eJlergiaI~l1Iak ezt mondanak. a_rnelyeklr(l~ bes~n? A.eis.kjerh~kelese :mas-mas idot W$~ ~Qiemyiirea ~~~bnb5zo('lnmasokrf~r.l!ib6l. ahol a"l 0l9lre$$.UI' a 1:~I@k ros in.eres.gnyil~an. $aHlt 'ro:gall1~atas~hkba.m.{jlas~r.gO" ditll1.A 11s.'i. Sdk.es i:srru@l: ta1Je.salad]ll!kes b..m~.embelek Gsalk oizonytalansafjot es fell9lrrret.ladi. eldontendti kerd~ megvalasz.I:: Es giOn. Or•.et kiv·a~asztals.g'®rsdmen'y(lnkke:l egyUU mal' Ik!ierte~el:t~k.eMsegOn8!eli~t~ l e!jo:n at 1<16. h ILIIlm:zm.m.\ntesoon. .allinem ~s1lkarnal< ana gondl. sot.l!kQdita. (hOISSZ.~:\Jav>elurl!k a t'G~e~esooe$ ~ehelQseQieli aJlliII~egyb>en oru!l!1aQl2lvi§Ql5o 12..a!t valaszoU\.!.z. kaj m6dan is ~>ilf~Ja.i't'estfizikaij ~s me!"i'@[SQyalrelrn'EliJe cser.mlik(jmyez.~~gyeli! h<lgy liTIli~Meni~.ellermvill~i.A. A4. ikor:JIl'feru lehel~ .l'a 1$lekn:ek el k€111 agynia a s.{ h~tahas.)gye:Ur.'. :hoi9~ aiZ.s :azl g]Oifld(]llj!lii<1 ho!. es • hogyantLlldJa on:magat m~giki~E!!rjesl~en~? A. a leakek rossz ndoltilsK arra.k4l vZlliaha lS e:zeikroll a'dolgokrol.i:i.ss .k~ll~nek mag~.'Z!llll)e~):A forms onrnaga..lrosan~. ~gy lLiI')~1 m~rntha a ler es <I:l.. . ali:JhQz. [ll.Flet}r Lidom a tereW!i~o!Okelek:.:sakrnegl!s nem llia[1lyzik be!5te v.li!Jel :hogy. .>.!lQ~riIieillrr.f.t is m:egosztjaj{ r'E?:9ymaMal.'. . ~.U.. bOQY:akik csalk. ~l!dJl~j.e:ze.sz~r mlajd ujra a r51dre IrDj~~· nell:.err:Jetm~nd .o hiurom.) VisSZI1l. alb~olUJI s~§pel is. mintha a:l: tli"!1 .cika~ete1re? • Mill:fM~'e.•~ a .~Uj.apo!.zUis. iN.It'9II. lsmeri '85 meltanYO:ljfi.kar~e 'on~ a.t~I!1..ano.iH).Ima91~~1 egy olyan ool¥90r~ men~enek. lh~flY s. akkor.IBIRetk egyi'k sZ!uloje lermi7..v~bb gOiildl. .($eteimibol pOl'ltosa!l'l l\.ssZies in.dittabist'erel e @ffil !logy .ot.J[jje !Ojabb'~nkarnaGio ]oliyamatat Bar sz. N.Ol'le~!~l'l11 ~l'llkiek:l\Il= es €lr:Jlkek s.·lrortair.. mej.'Zttj~kffej'eZZ8 msg~t .sqc{sopO'rtl!irl~klWiloly6egyUUf m~k6deS![ir!k is srra os. AdiJnles nem kOnli1yij~ Fol.zZlImara Wkerelien elleUormakat .eJl~emien(il'lk'e"ismri1ltah1m oentitas.to..{ a )sze~lem:vil:ag~amind1e:lektl.~Ui1i km v. [tIr.gontioll. t/. HlllrlUn!{ ltiiel'l~bb~:n a d(.! Qhs~o~ latl~tre-pro~llwl.a Foiddtil-'sd!ffizoir maganyo$lnak .izl hog.rr. f eneznunk.iilt egkom :z.energ[~\lall va!6 feltQltQdi'!-s ~s ~nun!(: s.6im11b~iiI.

ej~. rat Vooli1~kolilfilril re[rll·n.?:))~t.tr5ink mar 'ugy €Ii:IK hogy ~erket€lI sz~m. Ill. 'A.. Ii \ilarmmk megj'elenesene~. iol:kies.kor.k~k::stiirtra~1.m re1nJ<am~IM~ak. 0[.r:: rl.inle. mill. 'sz:eIJem~tanaasal!ll6inlk a !k. taian nem •.e~en'ek hjht:ile'tle.. aJWr.0 mill'iard. 1700""8S e'vekben ei! <!:i': .:m meg' \1ann:a.:unacOCis lQr~E!llet. hog~ V:isSczaM'irjetn Fotdre? E!. Amikor eg'y [k.alfllinyaim: Qifalkra:. e ha egy EM v.ybrr$a.llama1 Aimi~orr klianse~met a rernd'elk.esellyel dcilg.€in~.:or ""eze.lligeIll5 pOip'LJiaoi6. mSsrik vrs20ni megl~ehet&sE!in lIlen.Offi ll:gyben. Gsak lat5z6la~ gcS'...rEl l'Io\l'8k'lio igellr'ye van..a ba.afl.eI(I'~FtQ. :I!l"r.lfll~ekeUulterheli sz emberl"sZ:gpmorJ~s e ha.n m~gkr&t$~r~" z8d:ik.ggeLlerim armai< iLlejelol.arv9zrgde. A fol!!i6\n ke:'(lesebb ember el maid: .:: ~gy lagy mmg szo:lall meg bellinram. Ma tonD.:krj!3~61l .de ott is MMi .e:-~.-Mszelgel~s.. i9701 i!is :21010 k02. ha mar ~ lrrkairnacioi vege rE!~e ' . ~epes ib~rrne1l.rJl egy~.kl:elhe-ltekel ell' eletei "kO:zdtt A rrmostantCilI "l'i5§"""zai-e.az un'i\ller.s~i!iljakf vaJ]on val16barl l<i§s:ze.yr13 fiyaltrab· h ~alijOiYrlJek.q. K~lsegleJOOi Ilogy a F~lcl i1~pElS1.Scmel1~trtenc£Je. a lellffi'k's~abarjo..tlill" 'giOS8fl eg¥ elel:et ~Ite~..A di.kmelliSe~m keit e. ~1TI~vrel' h~~W!6:.hasz maja al<ikor? :1\. o~!'y a tell<e>I<eg.eg~S' ..ennii ugyMlj:s 8X1. inta. Eb1~I~J~~I~~ g.klol ne:m gondo!od?iii ~iI'.z(jti eillielt 1do. nm'isi!k vill!i:g . iiIIZ: D. ~Imi' . Nelliml~nkna:l{ egy kis Qi[~atss keJI..k'celjaim megva..It!lkek szamiiir61:.5 !€lsettiplkl.QSSlI1" h09ry ~!iiny le.em. L:ete·zik egy .'iIli 1 0110 ~s 1i5~0 kOzc. ml.kgyo" lJffidve mol.:. ~l VaJloszrlrlmegl'rBszb~rJ [i0taJi!. selFll teljesen . Ihogy a FO!dm'lk egy.e~..ns.. Bacsr.!r:lk ulii.gsLuletnii a k5vetk'e2o fizikai elemkben.§$te. es: r NL: Mikm gondoll anra er6s~Dr. regmuUjukra.lek elt mar a FQ~dOiril. De o~yan h.anv.. E:l.. . a:zt hi$~errL".veked~e -o1ro2Zo3ii.m~·~J:Krn.jQbh.3:t'-a:ga 5.!l a.lmOglr.1 BE: IT!~I~e:n lndividiu!JmlWr'I! :ak.mbe ken v.ho.lso!< I<:u. ~gYflrll1c:SQnyabb szirdiU lel:ek ttikretJ. Figyele.gy .zUl!. elt1 A. hogy bolyg6.. h~lrIg?' A.1900"8$ ~v:ekban f'mir ~9yaI1ana:n nem rntk:a.k6vetke"Z.'! HZ.§ben k~vesel:lb iei&! l~l!tl1llllek a sleilr.1:ij5:barnarz:embm!-.hogy.s. A .wmrul1'kJbMI$tet.!JJ:mn. IWgy iUillaWie.ilIl1i heiyzeH>eII1i'n~~ res:i ~z~ka$~ibafl i$egy..lygonk C51J!~~1i! egy.Iil!2(k meg betej~etl'~1'11 d.yal r~rrci.en.. erm'be--rek szama ag 1S00.dllt tapilsz.al~6 . At. aZIOk az 'entihi:sok.:iou-. mjnit amial:t.~esebtl .IIliOI\i\OII. azenban mag ig(!f is a'~ 500 :8\1 rs Ileh'ElteU. uj l€il~~k sz1im8l. el5 e!l1lb~~k5zi:'i~a ~agyJab61 mPulge>gye.k6nny. eiloU ls reszlgtesen me~iz. aikikWbb.bsil.!Ol'rn~pe6iea des.biban eltelk· Mll:di !§:Ietet ta .\'\\Sizamd la~~:til.llam~t. i:lll]eiyoekaf: ~Metformaj!!l! .li>er:rsf'ilk. 1. es azc{kat ls.b~f.ar1oi:!lfTI:lalti gg~dni.oz!119ssa.: Az oktalome. .szulnk reszlt.tanl lat6<~!ik.i(3 ele~eli1iben.• " .8J11 c-siillagasziil!~i lehet Mil'll rllarmondtam. Amiikor ~y vilag e~pus~tul.t elpusltiiljaa.1~tt.e az.)rlBI~lktarl:aleikok: Miindirny. hOj.t~.: IgiEln. [j'Ii.: tis mit gondoL aldtBr. A ber::s.ni'!o. hol.t1s:.ezeri h~gyjak el allL ~em kerdes'E':s.U~y"erzi.mk.. a ~ereskecl)elem terI'!MrMsaf1a!k es. mintS milli:a:rd ember e.5s~milaSI. s:i:~fir:lt megsl1rij· sOGall" IdoJ.ej~5<Ui5'erdekJ.kerdezem. kE~?dern ilill arm.Qgy rna a FOIdn€lk ~Oif.: Mit g01'i(Jol.el.pulati6 blb'.a ilelkekre.zOks'egre.itesre.en ve-. imeini'le:rJil.v~aG.arra mllflr:f€!l'IIki elE!ill~ellJ iem1ekS.1:'wn:ak m'8'. A le~~f:!~fulldl ir1rk~m~ci6irrak O~el'llle .olgaik.ebbetl! re:mlek€-~':r!eik viSSZQ.dIOrrak Idej~i1r~vszazadoiJ{. (hOSS'lfll SZiUInEit): Nos.Fil.. .arnaciora.Si~n1' fJg id6seibb ISl~irekf~!ka.€sek .etlanllJlrminy0zoru..aI:.el'e!eJik ko. .aJkarma$ az adotl feladat vegr:ei1iajtasaJ'l. w~aswlf.h§szamitQ~t 1000 es 611)QO Jev l«l:ztorU" a neollti:lrus kor barn.ultertekek-.!. .: E~rki$vCiJt.taron~f !logy i ill palooift nomnad] k. i1ogr¥ vamlcl~nkebbe'll .~al.r.et~e[teb~ ~cm~afla ~9Ikeldl1l<anulci6.emoore.1\i.U az elmOUiOOI 000 evibefl. es rrIilYe'n emb'e~n'ek ~el'l rnegsziJIetnern a k. .k!iSiil!bb lssz a :. Ahogy a hlllir.n dorrtlhMik '81" trogy mik::ar.vilir.• it]6v.y·!'Il!a.osszesen JI1iiIeirlnYiamber Jelhe&e.o~Vek a" Foldan! Dir.a l1o'll'e!w6 popu!~o~6l'91rnyref.tilli:a.e'!1e:i1:6 bolyg6k 15:5ztil.j?rn~r!= m d tos" .ilepes.kl§ltnek.m~ra ~M~las id. l~gyese~~Ql'l er'lile~r1rek"hog¥ Jill: inkamaclok megno\JIekedetl slilrlhEi.6 tesklk :S:l:u:K's~~elet .sjk ruelyte tMepLlml'll~ aL" viliigm.ns a F6!dr-e'rogl menni. mogy a ~t!het6 ~eg. ide" ValOr! fonnall!·~~1l1r1rak a Ileht!tasege.Z€it.t Us· eljejll.o'!Je'tke:l'. Or. a Sz8m -<I!nmely. a~ik.r. a 1:i~lnYOmaso:m.: Jiogy erliSe:lT].mlliir j~VSl~~dQnkjrnt.t igerw! kiele9l1te f"lL h1a a. ·kiYz:alm. 8id~!bi~ami3!!Qs. ezt nern laoom Es eh~gmegeroU:etQ@k. O~~idJllIviilag ba mennek to\!'~bb.1 Lli.DU a .i6kLltEl16:kj a~!K azt mJll'ldj~k~'hogy a.r~ aHr.osswak t1J tan~f.vannak.IDlt <I lIliir.erzurtlbo~y.. I~r majd? 'el$g1isltalll .. hog¥ .lordeile boosieseket adnek 8irrra vonatl«l:rolagl.kat a le~kek~t.o1olagyai' smhiJ)l~ozzak" es r:lellm az: ILJ[J~v.A'Z.tOa.€itmutat be.Ott. N.d!ZJt!IifIondi!<l!] "In az.beJ~ig.t Pit::::orok ~eta lelkek rnkarnil!!::[6s cik· lusaiit i:nkiiibb a lelik:ek benr.1.: A't. 1"4.az:t V"jilaslOil= i~k-!.}hlelekre van s. flo.rall <!ZI: gO!l1d'otlltrr!! hoQllflds~bb a val6sago. .talm:a~ hu.g6~rn 615 oo-JQg>a:d'. N..jstfllrk Ut.esz'tes.eg~~r:u~tl!=Jt AL.al(mtmll k'8Ils~teh!n.bbafl il1lk~<lriIl~16dlriaJk. ~I<kor a Jelkek slilma vaI61:1.a kell.ad:6.s~erir1rt id. .·a:s eveklremegrlegyszf)reLO~auJr§s ~~b.Foidolll. magrafiai hetp§lero~.mggetlenUl a ki.ieloll boi:roC>Juk de.ba170 eV elattismet meg!tlIegyszernzar.ert. ho-gy eg..srraJI '= nem~[ikr(jiZi pOJII.em ra.hogry 1:obb oirolm v.p:r. pa'. M. hogy kMogyrr:anak .eilm[iSzerc1ellaralts~gna~ a: kov.!ij~ Wlaha is a ~H. h. e~G'rr.20(1 m.. miijl biirrm~~ot 'ko!iabban. .r.alol.:SmQI~6iLg.stet fogl~~nrak.jy ~.egt!{ AZ. kivLili.lfiv· s-zazad aiartl tobh ~Iete.Lik. am'i!i:m ma:r llIagyobb szerepet jats"l. hQgy~aJ~n viss:zaje1 a Fo~dr~f? A.lB ~l~ly.a.a '15Id~iITlk. fgeif'll'lagl¥ beJolyassal1 vanruak rank.Fol~ 'rr6:pes5li§g~ viir.r€invierrmesltes az amalte:ny.

fejez:etbel'l<if 10.Js k5'tottsegek mTatt miJi1. iiogy wllilib!b pr6baJkiozzon.teste. .oli:~lcgHrus :idabefl mUyefil nagy tfiBrmkben ibef~ty-asoljak a leSk('l~~ta kl. A..a5Zme'tnr~.ll~uraliis korulmenYek BS eMn1Isnyek. !'logy megnezzIDk..silja al. IDr. iilmtlerek.1I1. se t(J'I Mrnyesen lilles~den be.g~z.ek-e-Jd/jn~l.!etekbe WriH~no ~res$zi6 .4.soha t5b1be: nsm aka!' \!'.efl all a l'einkaJrli!Rni. esel szaillif'iolt.l{.zben a ialajviszJ:lrnyo:fores a ez~ nem tem:lel<? am. N.: Mit tssz.gYOlIl solmt veszit.. N.: Hal e:gys:liir a llezetiik nem 1<4nysz. IN.¥ ke. amfg nem jO-Uem.§sr tet egy' kicsi.IeJJek ragas::::kodl:k ahhoz' hogy J d'~tt..ail:a c~. Letezl1leka Mark.j foldi eleWkben. ·es az.e'mtl. De om oktal6kelrttondtak ~. a:llliQr eliTllondaria.. amikOF lrie's. ha A.. . hogy jobban tes.iart fe:lnoltk€~f'il srulethet'l'Ietlk.lmranazokkal a~ M. .A.. de.esetebel'l al~lmazotl.ese:n iI:mils Ishel..[szJijrlet~ Igen .etnel'lek rerilill d. mim:iem'ki bela~ja.. he v.Qktal:Ok nero k~my'Szenlel'llek atavQzas:ra" 1h1S::Z. a~i aztmondla. .szellemvilagmint e. hog. Vs_lamiin~.Itogy Ojrasziileti.jegyzesem~ Ezl' i1lem ugy ett~tleiml Mark egvsziim1en elbatortalla!1lod~t~ biztalni ~Iert. /Ja.is" Ha a ler.laszlasitook fol:ya!mata. .l15 emberek. h10gy a szellemVi!agban marad·.t}. 8e:nki sem kenyszerlt semmllll. Dr. Dr:.ora:? A. ujra es ·ugyano]yain nelyzetbe..fu-mi!y'en okM~ is. A. he"~ef az eUe:nkaw l. Akadt peldaul fllyan. Iglen itt blilil'atommal.a.oldJan.regle'! eset~n" ha a . BS [kJi~ s~er.meg So hal'ilJla MrWmeJiyeit-lialal1 maskepp ifI~ne kJia dolog.6bbleknek.oll szamomra.ese>toeJi!~s 'elhangz. a k~. ikovetkeweset :kapos.szazad veger&.N!.en megszokJlJlk.s21uleIrni a F5ldotl? . am'i egyes arel1yaii!irnlJt Jrep~se teszi .: 6.Iisszs ana.tatasnal lI'Ilarkan· sabb rnDds~rek. ~r.a~aki i. M. Az utaw lelk~Raltai megf~yelts:pl~itU':ilis regliok i.e.~I:t. Az. hog~a Rildl nepes. JJobba:n szeretn6.. l'IJ~aszilletest1 A. h'ogy az eletvalaSlto helyre ir. ID. ha m'lnd. N'em tul: sokal. es helyanek megvarasztasa~ vsl'amil'lt annakel'(jor:JteSEl'" hogy ponrosankU(. hQr. EzU!tan fiiglyelmOnk&t mokira az emberekre iran}i1IJuk:.: Uye1 is loittam mar..wc.~ az. a IlIr.Ajov6re vorultko~6 ada~ok flZQn~an megleheltlsen srulk6sen'allnak rend~lka2ieSl!. na.ujr. ~elikekmielabb m er 17.a. ~nl reselm' Megjegyzes.. bens5.es ~agy.hQ9'Y mem liOl ~sm~rte a kepessegeit.skeml«il'lys2Iertjeilef1rt.z.lk tulafdonsagokkallrendeillkeznek. NI.ar:aI'iYom. N.: Nos. maraciasho.lit~ aJmlna~a. 111'.k.liIen 18Slt el~tek l1eJkul1t~b tarlWf'lil a tanul6fdeje. (za~arba )nm:ta a meg.mretiirelte!s'Sre Jurottam. Peldakent megemlitem. A :22. de '!kQlonbOzo lll1od. Fdldre.ooesbe lep a. !:Jr. emmir.iIflI-oo.klima koo'ilezo~ro9'n valloz.e\rgJaits. h 5:mfil allunk r. merta k:annikl.f'lem alWirt Iljra..hogyale-:st.tas'BS :a Jiiziikaitest kiva.jiiik.kkal tortenl .rnag}t Az oktakik elmagya!r!zzifik ugyanns.: Sulylttolas'f IEz f1.!..~ lEE liiii 1iirtenl ~l. gyak:orolfilak a lelkekre.: E'gy :S!peci~lis'h€ilyre megyek . nem @gyarra.szirmar~ a ~oJdl Mpek folidezese reven mindkeUo maga'ba.jov5bOl.deja. Mi!ir.I\.. Mar~l'Iak meglllllltarltak. a mar eld. !leges-en mOkMlk. torldg van az otlanl' eleUel.N.9l . fruaat !ellte .: Mie.zetekbe: a j5v'oben. i10gy p~lanatl~epeket.A. ". es visszarnent .: M~a.e. Ez egy hirteI9if'1I<i\l.zi" ha pitien ~ ~~gQm:lol:k~dik t(iirtenle:ken. O'¥.WI·sz6~6.9Y a sertllt lelkek€t helyil'e' Ikeli tllftani. kupolas 'pill~etekberllaMk 'eltli a!Z.ide'k (Ile'i. N.ald .sp:lrHu:a'lis g-yakorfamtikovetve az ·e!etvaias:z.sliles idej.1 . foglalja az elet el1e:keleset de m azUm veget is a.an tobbet is mOl1dok maJd error.zereil<.iinnYlragyulol'l a dg. A k6nnye_tJb megertes 'IIIegeU . hog.lhogy ~ok ell1aQ¥jak :a! szeme..A sl!ges be:$zelg:etOh(l!ly~ a:metynek .igasrl!.s rrem kierlene sohia:sem.61'i ilZ~t'Olt vaS¥ok. iSHlkarrlJll1t :lenfl~. beeiJ'. hogy tefre$. erk. megrl:9tle~M~e.la5S8na:k a. kr~af1rl'lak \I11sszat~rlil..en tapasztala1:okat. A. N.r.A.jj.suly~~as !Wt~I'I••• Mark :ri'iijoU• ..iinyftfalk"A lel:keik a dontes elaU Innegfolltol. De veQlal is. ad hiszem:.A 'fi2ik:"'~'elet Ile~km s()ha:sero lermek e~ege- mJndjart a haleli utan vlss:z:aterjen a F~dr-e? :A. Oriiliik '.. 3 Megjegyzes:.: Sok ·~I'ete~ell mar? Iilarallolt a:t.lgot" rt~m1!radlh~tna.Hletlest. l"Iogy-afi iIIesl:!kednBllk kLiI!DJi'lfe!ekornye.et.t kat fejeze~re'boilltoltam.: !sImer tOiyas'ii'ailakil. ezeken B.(elgO'J'lt:lolfoodv... hogyaz (ijol1mm. magillkba a~fi~dtm. All mondta..otl.iiirknak. Dr. ~at: doJgOU<lk". rhs. @gyszerQ bi. be a!I"f'Ol.1isa k0ve1tre:~teberi. Innikor es nova.Bi:r az ailiiileneU alnSijXItban n~\I-O IfiI~k . k. u~riflS2.•• " .mert azliin teljes.odlifk a.tasi tiil~.arm. !'logy a . erml~1!t e. hogy haszDr.Qt'ehe:lne. A.isszam:enni a F(5IJclre.~ Meg rlemL.miJilagot. Mlyek:e'n elnek.az oklatok nsm akarj'a'k! hogy WI sokaig iOgj~lJnk.ial1iszljuk az. amit ott ol<latokr'l'il moncloM.al1ls~g.ugyek.a.ge erosenieosokloolfl majd a XX. Voilak oiyCl!rilOK'js" akik ~lJrcsa. El ill f'O~yamtlJt egr¥ ki~se erihetflilen v.etl!ek. jOill? Dr.911 nagyon szef.secsemok!:'d r-agton vrsszat~e' ugyse \ralt0ztathatja ..a vissmbHesi foly.zrvtaJ(. hogy Ira. €.e'l'1~ij!i(.giYanum s:rerint azert.enevedt lelke.yma$5a1' OsszefOg:go.zllilkslje'Jlek.okor:1.re~e:n a~di9. al<ik.eg. " rn.: Mit csrmil:tak vele a t1!llam1k? Megel'lgedle:k.: TeijLlnk \. iN..e. meg.a:nzekben stereiJ'. mi'nt:az lll'ldul6'k elelvah:ilsz. Mlhm:l~otl!anal azza~ Ike~dljuk. imson!los:ag beszatmlol6k szeflnta taJekoz6d. se.amatktivetkez6 lepes. mrlyen gondolatokkal varjaaz:Jujras:tO!etesf? . Ha valaki' 119m szereL k6zvetr.• cle IiltegV<lirllilak a mOds.Ilan Markkal?' .1hogya beerlt:ezo Ie:lkek sziirnilr-a a taj:ekorodasi tel te1f. hogy QZ()kat a !elkeik:e'~J a~lk: tlills@K negativ e!'!..s sEitggel visszaUIla. .i az idO mllulasifival alabb.az. NI.iillf~etjk. .a):Akkor l.. jobban sz:eretlriiBk i:Il!aifadnL. V!1ij'Ju'II 1!.il9~.!!Ilentete aiL eljovendo eletelme: vailS prog~ss]Jl6. liI~y .? /l: Nos •••• 19:en. teMt nOQiregy kis nyomasl..·ha el~oU_m: [.

" meg semmlt sel1lil IJeI.. ~ l. . oriBs[ bubcrek .: MI m: a ig~rU? A.~ Rend~J:iI.lMiellot:! elllagyl'u!k e heLye't. l1ogl¥ eJdonto1ite\ vis:sta alffiJrterni a F5'ldre? A. mit vam1lk. OJ"ltSe!k. mind. N\.gy m1I1de:~~egin· I\t::[lbb eg~ mczfra l1[ffiornl~.de ~mmi sam ~ilaro ig~zal'l. IDr.cm. Ahogy b~lebeg a gylDruoo. hogy alore :laHla5siJk: az eti9Uehe'losiege:ifl~et a gyurii ben..:... hQ. Vi!mooink mimldel1 es:e'lben koZ\!'. az· okm16m jelenlete.lszoflyilVa? A.Hi!. fere! Ami'kor ~!:lfej&nl1a .melyekf3t alanYiahn nagl¥OIll 1l1l..a lroollitnal'Oroli. hlszen mar t5bbs. Dr~ N.i~till. kOlol'1bo. n{)gy IliIU\9rc~ssak magl.ll1llt 1Iit[ Hoi van ~ onle~ke a kepamv. MI 'lorternik azutan..slle1'5 'itonl. a vezetOilk 'i!l:llaho~ tavolallbr vara. kepek '91 172 . amlt l<it~s Siiezi.~i. (!>~LDneI~': hil..I. Ollilardmt lnallok.. \1!iZeg'9s:z.. (_hoi..tltliidle .obbi szei~e!1ilitanulasi ~er.mla'iabm. [b. Olr. N.dkat li1ilI'lulmafiyozrd lei'lessE!!Jl.Mbndja at mil: lat! A.t eg~ eletliielyzellel m~gn:lV1ak.. ho~1Y ideje lenl'lB.lany onmagaban is e:g!l eg:e5i!'I.: MiUlU? .ss megliio· megnyugodlraJna:k..: iBeslelj'ern meg' ~~lq-ijl a mom~S'Znakr6!! A .s~v 'IIaiami .w YorlW'l ~s? A. keresl... gytlrQJeneknevan[J1t."..il.an .z:ek.. szr:nliil&l.aho'l1a·1M9yek.a tHllnS1!oe:ndel:ls.: Tg~ll.pcsollatba I~nek '!fSmflK. Dr. (ellmerfi1tenr..A.lkat a jO\l'oben. a velJilot ebibe!11la pan'Dramam.alTa.koZ!nak.I ew Yorkba nehanv perc:mlliva.. N.e-. Mi tOrtenik most? . N.: \lan itt egy .1 h el'yet.!.1 .:.i Em' ~kenller. szeUe:mi koz. A. DI.r.0 is be.§I. hQgy me.tartSLiIlK a SOl'S gylLirOje.A. is 'Ilg~lem a k~dilottem li~lhat6 eletpiill!1cramaL. Itt a Ilelk~k ez luj eletliell!lt5segek 'ertekelese soram r'enl{e. . ez eg~ k&ki:ir&.m i~mim:iemol.. DI'.sllnyel hall'lg:g:al. es IDr. v. minUha..e~el:m~:? A. Dr.. Ell legil1:ki!ibb ~gy lehet f!lkepze'f'i~ nmitlt az 0] IMeit C1I.7 hr!Szf!m" Slok Uy. s. le~ke most az eletv.Ck szoont 5.1\: INem egesaen. IlIt.ew. 1\1.q.e~n. megilletocirem •.z:ajos. tllsf.f.Iilagflak~ei~e.egy ~Icsit s1!itl§tebb val'll. minden Ilell.•..yW11Jbe5:z~o!t:'ijal va~ 13moU~m k'i. k .iboo. (a.:: Mehliilisali'll fc~:om m(ilkOdtetflia pme~t. ho_gy gandoskodlna:k r:61a.: BmeUijn'k :rola..gvaUo~ ~QUL. de az ene:rgi:a elUazftErzem.. N.zar janam itt II~k. m irl'~ha. : j.en ekkor g-yak.. ts. :ho~ tmLllmSzSrIlk Nte.1iiI segilel1e'k kook atJbaal.gV~nirl e9y iliIIJzwasznakib61 a'llo! maga. a~~ i6! eliT'ile-l{s211k'. Mandje ttliffib'b" a. Ezt a..vilrost fsmerem! Dr.6n.divan rU91amas4. Ilz-g.effim. IN.nergu... am ~mlek!. ..'5:i:~! szJ[inet): A.oliil~... fgereUe:1 es. 5nto~ a gyilil'ab~n.embemket. .dasa" '815ft]:uLoIs:o. meg 8Z auto .tofel~II~g.ami\:sai? O A. he. a lie~ye· ket . A.::L1 telten &:I1keiZulilk. N.olbbl miii'it a.koo:fllillatoro~'kall. e·settal1.s~el a.: Az.t azonbarl am k. egy. A 22.masiflO! oogyon hat5onl6letraso:ml adnak.. Eg.~Mi lortenil< ez'Uta_l1I? - 01..: iEre-z t.:.itetlek ffiju'fo:.1e.g:ebeI11 egyedDl vanlilalk. mi!i1t IflMle5lelil. "eszik. mIogya bolyg.r.de en nem I. erzem. .okbanl klllOntele helymtelilien pN. de az e~e.al. Ihangja. es.. ..l' SzamoJjO:I1l be 1oviibb.Pi. N. mos~ e:teket nez:em.: Ebt)ellli a.-ul~ mal1}b~111l sZ1I. Illr.. N.. l'lI'I1apr6b.. Dr.: 'C5~k egy il:y-e:n hel. Je. veghez- Df.en:nek kell ~ennfe. K€:-S2i9n. Enmek bsrne:-nte~esere .widas:rtas he~er(il szinte mind'ef'lki sokat es rrn~s!'!1'1 beszel.hegytm ~giI:eUe~ [\J. ala. " :itt most .: Ne.!k .tos denl res:zleret fl$Jidleae.~g~ rep!lU!igap pilol:afOlk. hO'gy ada mennek vlssza . l!:)i.egben i!yen mecli1anEkius targyak.al' m rtm. N.l'iIrzIo:gy mi v. N lTIon.I~bban is".epUlel.y ttilooben •••. M Dr. iiiI'. mar Vl'lliili egy.o:!. akik Mnyleg. .! "'.: Ktizepen I:ebeg:ek.oly..o'klat6m ~~ an ~Is t:lgy go:ndQiliuk.utok. amikor at .UtClm a tobbit Ill!'.31 A. ho[1}' az ez!el ~pc~ola.0.ele .. helyszine f€-le: s2:alJ.szamolasl". Nos.i:mlvesz kij~ijl-.l.l'lkela! rnegf. IN.1lZ .:.a !kep~fUy5'k-.. nsm.1i!l1ekmln~ jetemlrlc'6lkmeg.tren ka.: Haladjorn tovabhl MiUUld m~ err61"moi1id'ami? . .ahail.y' h~lm:ik a szelleirrl.fiklhtlz. .III.. ~ .kilJillasz.szfl'1lnazleI6a..~tt a telksk rnenliilis al. 910I1do~tokat ~md'ok k~.. .TllaJti'lag lIliindlen:klibel'!l az az el"Zes eli bJegy "csimilhi!liltam \loJna . ~gyosm~ognak.il. a femy tlagyofil eros.rly.. 5s. Gombok es fenyek tomegellek Ilatom. Clwgb5~ . mik iaz . A Mperny6k..~l~iink viss.'lIi:lagban.. A sOnS.: K1k ok? New a vszet6 vegzi az r!lkar(H8:ci'6 eI5k4s:zilies~l? ..dja Ii. t. iuisz.at lat? "I A.azl .. k. ne- :A.yak is..akkoJ .• Mbz~lIaszmk egy fa!on? : A.ara13zms. . !letlnooErlk••• t~kOrbol. NI~: M.nel1a!lY dolgot. N. a'hell~.! 1.2..: Ok IFn~guk biinnekegy fa1l'l'ak.ll!!e:zel1 iismertetml!!kl. a2itanl mifi~ha valakntelkapcs. aJk. g:yLirO fele l~beg:I1!~ •..<lkbli nagy.e..\V Yonk.!repH5 a. ~ a: lnyuzsgo.e:zl .ejEibefi iJ1l1'lek. ahol a 1!elke\~rUlk te'netooegU'k van arra.-FQlytassa! A.tllb kr~afI'CsisagQt (ljr.ig Ig¥I:ortlGn!k -i.O't.nanz8 hely 31 lefii'.. Df.""" a keperfiyCik kOrbevesZlI1t:!k . lI1ero eaem magam rnagiinyosnaf. melYiiOc K!icsil. [id'eg~8Il): Egy pillaD1l3!M esi. Mos. . l!!Ii. N~:fl:7_ meg mllcsoda. energia megvaitoztatja ai': cdiot.mes eliIJilffisokk.z-snel:e:met. ne.. AAadnak oOiyan spiritu>!lis...: !Kart!'!.ci:6v.pes resz. N. . A:z ~Ieitv'ailaszt.s p~rt v'OOzr!eMU".1 A.iba!Jl vedelke:zil. Olyarl.t i:g.bEilgsJ3sak szerepfiket. torodnek velem .• . koncentr:alt e. '" 'Illint egy 'lltifilm velitese koz!ben).: Hrrli. ••.:. N.eg~k 'rel"lia!a~.. eg~abbaz.i\'is terebe Vd!!zont remenrwel...eloo Ibe.miirQ 3~igszamol()k .

" u~az{Jtll ffiz: Jdcoel'l. a.: M~t tw:i me.fuU~meg megfi:mtolas!ts bizon~los jiel~rlete..'bb.JafbaJ!1is hall.armeg is flgyelln. 'erete.IN.I\. es . N.z oss.je!~n~Lek·f. Azt aj.sEilib>ett m3ir l1lias~I'emi regr6kka.lca~hi8!~ja. [)r~ N.. az' a ~d5tszin~eszers:tilimkelil..es retSz.ek.UIfI'k: az t:\lgyik .i11 pDnt'oki'olvWaIlFialt M.N.k.:miru:i!e:Zit? A.3.cserslgedesel.mint egv mozigep~z? . hcgy h:a :a m:aId~n m~gtOrlilnij e!>e1fl'!eny 1f!8!r megltp!1enl.zoenl e:2.Elroil . .alamis~mrtog:epre hllS!o:nI.'2': Eile.llnk. .".Ihagyja .: MiosOId1a? ht mom:lJd!.: A 9yUrOn kivm is e@yutt ~.:a.: 0..ibE!£J.si.es:~. hogy meg!is ertem.~.o'liti. es·a. is Tgen..a.etet. A. [fl. d€j sz8imul1ikra az kiO egYQIiI:teN'i.l.y a lell<e ..z:eik.ef. ~gys~er (]s<I!k ugy dODllt.8S csak :arr6~ tud!od< beszeJni. N.v6 j. j'e!lenjenek meg.Ara~ylilla nwid . @. lh!g..l'eMt ~$ A: 174 ..: Mil alakit :af{ A. hQgy maga is a je.gen.. N.os'OlYQgi): Amik'Or .osrtil~lo!k.tirtenesekre.ogy ". mik6:zbern "kiQ. N~..$. m'os~ a \l'cmal!aRO:fi1 \I!l1.k :ne~m. S'Elnidn...tmell. ut. amL . A ]oIYl'lmat:os idot a~8r1 talaltalk ki. lJiS1SZ~(.: f. h>3!tilem·s.a ~e.~.hogy a Ft\~dlo!1' asa. nuiIyen a~ eIIet a..A. a lHlrml:ak6 lel:ek.. jelen 88 jovor vagy az ~id6 oU :szig. les itl'5beilll~t@~o ·targ%l~ v~liIl'lak.lenet recszave valik? lA.ben.:: I.lF ll'!gyis.!\. !ehel:Ose-g~k.e16!it: is S"lgimne:k. es glOildibla.t· l.s~j]alnila 1p'3!ne~llel~ a .megia.ol. A._gy amikQr.Z. Mi~n medon?' A jeli1lnet e.r:! ~ irall]y[t6piUltn~l! fgy azlan barlnlkpr e~ind~hi3Jt(i}]nvaQl'/m'eQla. igy ciln . k A.ld5t~ vagy>akiw meg is.ek $QUQzatilit • o!SiS2!ek6lo \.elkekkenl ~4ubjektrlJe[fi lke~eljtllk az ~d5t A do~g.!lil:hato'.rrli ~ ki!p~myOn meg_per:el'!.ernr resaern ett mara.gazan a mulit.11\" ~ . 'er-et ek~o:r. I Dr... Pel's":@! aJ.~lirt6 \!Ioll1~lakal latok. a. A2.sem~Jly.: Csakog'y.J:dorn.n feil'ldiJefil'IJaI6.hO:QY ielercel-ek a !liorozata:toss.:: Ez teljese..ekretllJdja osztani·az ene.ptik .8sukall iriirn:l"ikmn 32: []'I"..rfia9lamna:k.erit C'Lzt iis.l.~ti.ek :szeril1lt iI1IElI111 vBJlik.korolok a 1!. O[Jsoppe~se agg6djO:fi1 eiTIf!EIili! Csak momdja e~.ek.• or.!\i.: SI!Z. 111t:iml EnBg¥sl~r:lhef1l csa.1em a k~parny6r1'Megljele:n5 jelernetet.erti '6Zt meg.EgyuU ~ete~l~..in~et NiI1Im ml!Jtatj:ak...fl? A..u!!1i'k rellle'nlmQndlas!l!E!l't. DI'. 1 tdOib€\n" M (isveny merrl~-moz{Jg -eli)re.N. s(2)ovall.16 mdz. p:l'lilVOiflalr"61. e. Q. SmMi'lert! Mii'ilc::l8QiY.en. miniM.gY\9bb iordu[IOpont>Dlql-j~let:itiik 8. S:zJOvad lr'es:z.~enlt szines r~i1!ypo!lltok la.ly~te-:ket.a pamallt e~ elmegy a F6Idr. MkidketJt5.z~enllerrr'e. !-logy mi~fi1 he:lysziil~l<. aIhog.p. meg nelkllnka. Dr. IN. .".~ez'elo'knek a kEipe:riflyOn meglJelem"i ks. tllm~rrol cso. a jelleil1!Els a ~o:v5. h. {szQnel.aS!ft~saimat.li ~et~elk sars 9ydruj@ben t~~6:zIk'{)dMIk. gQrI(]olataim rn· Iffipooo!odmak a s. hogy idilben atg:olld'olj.ket.: Az.St rirliilf err iiar:ilyft()m. Mi oa~b6~ teszf..er:z.Dgi81~jac8iE.goo.tn<etem az eserm.z·elel egy.: ~energia. 0. il1riJeDt5:J kO'Z\letl~.?!I~ .hogy hU'ly~n hE!ln9ziik.t I<e:zelu~. t!. e.(jk es es:emerIYek ·kormb1tuIlK mPZQgn<lik: .tezilk mull.. t.ogatom.akkor on Jm'iert .. aMI~or. gomboklkal? It (l1e\le~: VegW. [1[. vag.to~Elit hJJoiOlt ~uldeh!li.: SZOvalf a V01tl!a:[ak j@'zik ..tra imc«z!. lgetli~ ezek@t at: osulenye1ket a gy'lurOool Eraillytt]ak.ye~~t Dii'.s:rer talalhat6 benne.eli\.TgrJSij~tq .tn!n.. aiTiilill j.armikor az fdon...·aJlfithatj$. [ir. (newt}: ~em <fl.~Ha a leli. )I.: Ez·a berendezes legJillikabbtalan v..lQg:atas I<a. a:rl'a!.): Mo.o¢lOOkv.to.. Elr. N..~ijv6ben ~~etj~lenet~91'1...~a~aa jijy6t? AUo'! tartO.~ljJ"lotet elolre vagy"M1ra tutlom mozQ<'lI!I1Ii. az ~)ore 'r5lfllggeszli ateveJ!ien(!fse. e.. tudok.y lkl.$Okat.". ~[. H~k 1~9tI-S9m fgazi!itll mezik.e.esSietes:~Ir. millii6zben ~Qveli a!Z o6velnyt1 . N. .itakatQ A . 9VU'MUbol !o\l. amely.el'l.: Reliidben..Z.g.: g. he. €IS bel:.~l@%~t ri§nyeQ1900iil·el~M.I".rr. mi'kQzoen a.ae.Ja~6k.szerepU'Jisve villik.larmomn.a tEirb"lttl es ~doben to:rt~ti6 l. .! letap. 't~alatll. AgOiFllciol9itaJimmail ~erl@m a szlk_e'J'n']~rL D'JI'.a lepni.. vQr"al~k mentel11. r.leMte!kb~tl. ~ert lehet.e~. .zasail: . 'N. '.de.et~m 5!kf!la. D.gYS.. a 14.rl~aJl1I e15r~MI<id6? . :s::ereplilklrel.~ az idou~azassail katpooonaLiban az 11.ami~or meg'akarok aJlft[Jlli ~Yielenetet.A.t: A.r1h:a~8stgya.ul< a lie~e!sege$ rn~gOl~a. lIi~lve a rellenetekbe.a. Illi!". vemm.s.9yoll{" ~s figyele.vIOinajak . MifJgjegyze.zes leh!el's. a_'h1e~ela:kmif8'~s hag2mi~flak az idot a gyOrilberi. I[lL~ Most m~njeJl a panelhez.abbr·a ts megitigyetes aJattl9Jrlja a: mrtSr!Jesel$t? A.t 'ff:9-yslem ami ~egJesen larlooik ~ew Yo:rll( umain.rn a:llilltJ"'~i3Z Ei'JE!the. a VOMlo..1a.l.ji<lnyitJ)m. D.t l~tesl~rJlrllk. .e~el!j~k" .arl! Eehel:seg!?$. <3.e(Jes befeje. gyOnib.ya:59in m. mit cS!'rlsJ azutan? '.fn ia~jel"en. ogy h m~t·k~II··().fa\l'<'ibbra i$ mOll1d~Oitile~ miliildi<!nl! A. ass. 'e~t jiilene1eU..I{ez..! Igen.U iel~tllnkke:1 is ~na!kQ:i!hiS/ltnank va!ame'lyikembeti h~[1o/b.: S~gitenii tOgJok a: ..ei i1oma~yba~ Ina~admlt BJ': N.kelOJre ha~ad. @gy videosUl!aig!Ot te~~mea la~ats:zas~ es az eWTe"ha~ra. C!r.ovdi'nk~rnegr\I'i..t: Hogy.yeneik rn. rumeilYE~ S1i.A.. hamp.8S Millipsk.eMI~ a 'saj.~j.I~61k-arl'!a.osakQU lelbe:g az lemberek f6loUt? A.k . N.. tlr.san nem. p:l. . de eiZjdrn at l'lekem.g mom1ani a vonal aknjJ1 A.:: Va~ahogy Oijy •••• e{lY ~etapogaf6 !1'!llcl.. mtl1OOd~9sse.'elfOgg:es:z.l kfiJp· [Jr.ekef! ulije~~~.tOf:1ltos do~h!l!Selk !!!zLifcellnek". I1i!r. m~fel:tetele.olly:allftat!()$<m 'lJaJto..ave:tioo!t J'OQiJaezJ!'lln~.tsiUg~z:. hpgy.: li. de meg lis: flilfthail:om iiket Dr: N.z.hogy InegiFlIL M'ond1ja.N.Ai.ktipcs:olaI0.~Igerl.sern~iny.az 9Ietthe~yzetf!~t A. veszi a paned. K5z""ellernu! rnsgllapas:zta!ha...:: 6.al:to.e~erl! sl'i. Clr•.A.ma~ on lWitu~? A. de .s: A VQIlIiJ!I~k' menten 16rtenil. de.k. atnytilva vizsgaJ6dUll1k. !'19m ~rtetoo meg ig:amn.gyik .ek sz e:letri~musa~sem zav3ljuk m:e91.ogy p:ro· bara! reg..lvassa" :az 'esemelnye~et? .s:zagutak. en.. aJti3laJo:il:ja".: Nekel'lli uglY tUlIli..: TI!.id8tartamrdlJ Pes:!.::n.. ig:\1 nyemCJin kqivle.

tg . zelile. eleg mU:iatsagosan hlallgiik.oLom'.altozasj' hozhlatna:k.ezQ·eletUlIlket illetoen. ~r.si leM1i5seg h~t'ezik. nnegvallozlatilatatlanb:a" Ha minden elfue I'neg l'anne !IVa.Dr. hQgy tudi'iak .e· pet b~zlm.nlatlanok. Magy a rrL€Ig'ordast·.helyet as\oliS' .I. deiU alert akad egy !Wetel: a M. Az. E~erl az.d v.Glon" bozo ele~eket mllJtaJinakmeg.emak. hogy az:··el~ti!1 l. elc:sondesooe:kf s vegiggom:l.ajlurllt e erOt az: amnezi'a(felejl~).it. val6sZifnii!eg nem l'e52!ek. Egyll< :ldie:r1Isem egyszer igy fOQalil1ru. oem lenne· c~Ia.a !iizellemvirag minden egyes Ii!Ie:k.: A SOJS.feje~elbelil oMlshialo 1. e!.!Z er~.jam.slio.okat .ulobb[i esetben a gyilr..QlZiidnelk.ikepesegy icl5s:lIegm"eifis vaJamennyi elelje!ll!r]..nmagtunk Uil~edez.2talha.hogy nem is·lhasz· naJljuk kl 5~et. de eg~szersmrl'ld vesmlyt is'lf'eijt~liie:k m1agukb~fI..alamltijeniGsapfls miillkel rnem. va_l6'ha:nreme:k ~ehet.Mivel' nem l'atl1atok m~ndeI'l1..erdekslt veai.: Ha azeieOCin:k .gs rearitiils.Csupful arrol van 52:0. E~elkaz'alkail· mallesoks:ZQr l'1ef11 a. Amlkot v:. hogy. "ele·ve. Ail'lellkUl.elebelll \. mert kamoly dOlltese~et l<eJIrno:zn1unk a kOvetk..lIn akart az.lkoru'lY'ebben a:wotmsitja a. nogy karntiln~lJs ]:e~ela.miert.rgrnm:!nz· liIaturnh:saJk iJgy.f!n ·nem a!kaidlafyo.dQtitam.ahogY8ifi ez. hogy t:atal1ista miidot'l.~ate~mult eleteit.~ilIl nero neki vallo.a.N. ~iS4m r.ldarwnk. .anall megnezhelik a fMtvonal mellett fllt6 meUN§kutakat is. !logy a ~epemy. Tetmirlkbe. karl'llIikus: sors azt-jeienti.sill! ezert I1I1.6.n~i. Az ido 6:ssz.!in ~Imell klilek: m~vain a kulesaaz os~ies. Azt szolg. a vezetOiink vag. hQ9Y k..:: &! n1em~mert 'ugy v.• 110gy nag'y<1f1 pilrhuz:aJij1os valasz. a . az. Itz 5. 61tbe teU kezz.elenl:6l. ko-vetke.i!. I1a: egVm::et etore megl!~p.ekett is meglig!Yelhet? .1a.e~6eletere vonalllroz.: Meg mlncfjg nem ertem.anlrnak.ottlenne.1d'gerrel!r hiel:yzetek IOCizoUJeJ'ilet .megligye!h§si paJyak. hogy az." er J Ha.ssuk.yelne.: igy . s hogy bele keUene torodnlilik a. a fe~sol:lb lelek.iel vega§h!ezk~eledallikJ 'On iig:y vslheti maJd.?. de a kihfvas megmaradi b"enl'lunk.ltra is.etk.a j6:1lirll'!g'hataroz.n a1. A. Akiikke:1 doJgozom. cle nem ~. e~etk.5k segftsegevel k.·f(Hdi fdot vrzsg:ll!l.ahovi a Iilvtibe.dlam!Slll'roda-'V:iss:m mcr:.gunk tartjtlka ke~i.a ez. nagyon ilS.ot!:: "Mfildlg" am"ikor nem tlldom..m afontos esemenyeket.iUI.a" :t'ilO.ahogy mondja.zziik o.1rmeg .a:s~.n m.aril.e~ese!1lig'azuk VlWIY.¥'a!Z e:letv:afaszlasbim k6zremOkJ':IdQk mOve.. emleker k6~e.ezmenyeit.EIlelek.a dolgunk. hOlIvoltam oodl9.ern~! D'f. !logy a<spfl'Ullali's mostot a grfil~ai"l ber[ll hagytafl'i. a mu~ln~! a jelell'lmel< es a jOvOl1ek a k6relt ImjakJ . Or.adjuk .. Egyben a4':l.lyenkor a. SokiIg .s5. awk meg rei!'lkarm'u6d6.esemenye!k bonyolullsagaho. 1'14. nagy telj:es merfaben megismeijU:k ell a tel¥et.olyam\\ll[osan ~f'tlsny~. ez:e!ke:t 'is . N. (grima. Mert mlnlel messzel::Jb 1ilVOJodik a 161ell. mi~yena.al'anyaimat a.vaJa~tas teribeli helyere viszem.megfel'e. tb:lkai eJet-rehe~:o$e9lei· kent lalfiaij. At. ujra.emt.~: Nos. es lTIeg se p:rQbaljlJllk javrtaJl'li a' helYzetenll' EletUnk: s()ran nnindnyiJijan sgembe kertlmn~k: olyan l'ehet5s~ekkel. Loehlet.i!e'm J~erl a k:6Velk.s.ft a felkeknek.ci'>akMhetetfen bE'lboik:Ienne:nk. azegfSol'!rr blztos. fO:liIltls tiJclf1!lIFi1~: ~.inikhoz erunk'.a!amilyenterv s.o§tuak. mrrl!::Ien. ID~. A.meriJiilk J ossz:ezavalh:a~ak.ke:restem.ame:luek pozHw \!'.met . le~ezo' valami. mwna!16 nn.loen kez. tBbo:. a A.y~er.iksegE!'s valasz egyszer. sOTslInkaJ mi m:a.ss:Zl.:.. f'I1erjllHt A gy.agyok: programoz'IJ.ill "arapililymozgas" Sornlil ()ss~e8_11Ila$sanak.tasal'. ..uOi'iDSen a tapaszlaltabb 11~lek.. lORena vaf6sag darablaJ . es nem ismerik I.-zolepes megtitel9i'1ez s~L. Mint m$' mondl:aITl.aeh at b.seg~nke$ fenl'lwalolflk [s van.oU akcioGorozatokkal! .. csak I. A reiinka:maoi6 oelja ~ szabad akaret muvel'ese-. MiVe. . 1'1~.ek meg~asztas~baJn a leheto:!'.el!rul" ami~ az e~et nefillrnl< krmll" az meg nern jele.inkbe'!1! Ahog~ aJ 25. elerual'as\ZtalS esi!Mze eg:Yf.ll kepess8gU!'lk neikOil val6:ban ." tele:'k k.el e.. bold'QgJ$agva~1Y' .eriffl'. ali.os 'real'JtasDik ea'j'fnasra rete. hogy a iSz6tlan forg6 alarny. rom nem .llmarnyozQ lelkekre is. set 161 cJlernonslralja..~.el O'IjQn:k.alert I'ehet' f-gy~ lfl'I~rt ezeket az eg.Isten.as ertelme. Igy ezsk szilardan lJeUBtekannak:. a ktiule:lrr'j)(~!in!l{flek. hog~'miikent vesz r. a le!kek a . .meg' 'r!Hrri ~a11rulk.a: t:e£wa!. de nem D. feiltete~ek iga!Zak a JBvobeli el'ete:k:et laru.ognak.aQiYo8i! h091YuflnepeJlt zene~ tehe.Pt. s!lmon e~elejl'lk: tapasltaJat~r a je~E!r1b.MihaltJuka:ook rnindenfol'ltos esem€myet? A. A:z.es aspeklu:mt megismernetuk.ink soran. segeootll OataJlabb I'ell(ek. Ok val6szfrnulleg . a kepet iUgy'al'lez igaz a regm~. ok es okozat to:rve:nyef.elrBnde~eskent" log. ~.is.alogatn~" s a k:[~aszlotlat a Ftindtin v azlan tmyJegesefi meg kell m~d d. lJe ba.l~·. :EITtelk!.eie91 melSsl!ire . annal ifIagyobb val6sri'fiusegge'll jelehnek meg a:lterriatfv vahJsagok.asztashoz b:iz-'OnY{J's keckazat istarsi1L Dr.lek ~okkal.9Y' a.<li j.lf'ilkkai a f'ijklre. nemtudom az e:let'e.: Tehat9!l klot amFlulasi foliyamat kat<lilizalorakenl l1asznafjak ligy.lik.BI'eti. iHa-ro. amelye\k J .a~as:tok" viselr.megielelQ' Id5ben adodnak smmulilkra. ihsQY nem cSllJpi!inveletlel'lsze:rUen tort~nlf1ek velUnk a!Z in:inyilhatallilan -es.sl1elyZ.sszehasonlitom azl: ezzal. Baii' lelekkent ezeket az u~akat nem 1i<3tjukteljesenl tiszl:an.allgeim oem ko. hogy Imrt tegyek.emenyek.t'ejb:!ly vOlt smmomra l109¥ eibb~n az:allapo1lbanllZ alanyaim m&ert item ~ak a'tel~9S Jtl'l1ot.SJ. amnezfa megakadi!i~rozia lI:Qytm.ana a meaallapftasra jll..isjelenti.l jeUegu celljai meglehetosen Qn~ . a legrlobb ember nisI benne.lore eek rem is!.i a :~rhuzam. de aluda:tta!.epzese oelj~b!j!J fl!uilr elI6z-oIegi!elr.: A gyuillib61 amJdieteloo N kivul mas el'et. Ilogry leWnk sp[rtlu1illisall meglhatar'OiZ.Cit Mlutim erzeke.elet vegig!f1e'ZlI1~.aS.pirjtuaJis emle~e~hlez. A.elfu:6 ese~ aIIanya·dlyalleletet valaszlarnl.m~ is tOrtenik velun'k al.a j"6v5he. IEz. ha a mostani ele~!. Az eletciikllJsok iii hef¥ijkre kerOll"1e:k.lJta:k·terkepe>l reszoolll lethozzuk magl.amif.li~a'ben ~umnMde-.~JJdiiis spil'itl!l~r.nem ~eljesen meghalaroz:otl: akkor \l. I«iIJ.orti:lmeny. e~etullkdeMajzM~k.ofJit mler~ n9V.tsBg! le~wenisemmikepp sem mentes erkeztk.: AziM~ ami art !IIeLi.omnak iii.I'. Ilogyan ludnfHiOrl1o!yan elhilblElli a v~las:.epes az idloben ugn3'I!]i. N\.a~aJ idlBg.gy~rllIBrnelk1 A. pr()~)llemameg:old6 kep~sSieg[lifilt A kepessegieinkel: ~ . sa.-.tak.zaJli'k Ter~ mesz.en~isze~t· nsk.tja a tervazelt eUe~e n§sz:et egy A.enoz. .~az. hogy megfig.eset Ugyamnek a.: A:z.Olt.Bl'ls5mib61 Hili.9i2:i ezt.

ljd.gJ'<.ogy netncsa:k nez.e!l<etVil\QY he'lyszfi1eMi veSl~-eT]ilUimre1 ~." mnrnt'9!Z e1etvel.. meg rie:fTl.".:aJrna..l:Jl9's~~ltunkrro~.:: Mily·er::Jtanl3!!3S1!'lIkJka!I?' A.Az.· 1'\ $~eme~ye$ Irompeillz.1\.A' jel..• n e:il ~ieg:n:yit~U: j.tr.en te8tel~~Ijl]?~ rertdelkezesreJl k.e.toga!!tasal'..'mint amLIY@11I pi.~ -tj. N.: . .eI!f19Nlf(w ¥o-Mba mellni. N.. Ailtg Irezdl~'I\l be]e a.sz.!.sz "'~'"'U"..• egy I«llflnYed' e(i5et~rii1rtes.Iar~~r)lJY ~olkes:zu~etml< a f. I~~ '_ "~ lilt. a.. l~dmel1i~em ~y iK:onoertterem oel'OH..oiillOrul:llrl): ~f!el'Jl" '. Ha ~~erelm§rnk v-alamniit.S'ola!fba ~e!wt ~~p!. Dr.z U!tca~~n s€.iYi i.G.zeliliM t~rIIuilll1lik.: ~101fll'\eJ )~t-'¥~!w '" ~N!J· VI~!killli. .e~ebb·Ugy...Qli"!iY'Os.. eQnyire myi. mikot:... B." L.' A.3 ·g. ~i'rr~ne~fifeld.r.osu'l.erll~t ~<rn!UlJaki e.j be" \S.ezeket a varo~QfkaU(!g_iLllela·· pogatnij. szme::~~nl~'I"I.tallilak? .:: !igy iga. hogy zonQQriiiilfli ti:lnu~jaR.ew Y(d I!.~S.t~ m&rtrdlai.I.ait" er®6w:r1'Jriruemfj.$~(::rm~Jd ei1l is.=_~" ~a. Dr. 11rogyan•. BlmflosAiresoo'vaglltlDsl6ba m . lD..lvan.•.J1. hal atl..it reS ffilillf'l1akaroTrri.en~. A:mil'll azl :soK ember <lsajiM D13:nm ~sm~r meg~apaGzla!lta.)W Yorkban..: ~eretnemlii$2ta:r~ iati11 a vililaszrnsi ilehetosegeii! ·An"!lkor 'a SlyOrObern e!ore meg:nezi az eretleneJoseg. E pi~lallialtbi'!ru belo€peU allJkn:tliK. 'd".eletre sz:6l(j osatla~ "kmasa.)r. 'es e-1fogadUlm ..eiskola. . fA $21o!pal1ifo~6. nQgy jobbkemesl S2!eretne zEnei Ie-rein.I"~IL~}. 'ili. almyaz 19~O~&91Ie. A. hQQyzoJ!g('tramJ11!Je-.N.ilJoi6 vagyal:6l rllmiegyfejileUebb h~li:lk ese.N.'HE cilra:rrriM: nsm]ttik ~Z.deif1~.. lFelte~ert!irem.N. ' 1.:~m. ~.e"l: sz:.Qz~O[olk'ol.b!1l.)6 ~~et qU.'!!l zen. N. .~ eII1iiOJTjdo~~a~ool'::l~IS "kijliinik majd.viis" g1illlas8a a2iemlb..g~b~1ls nSfJiY0!i1SQ.1eg kCirnn~n ~ucitllaJl('liIzenetek:et Idjl'deni es' f1ogi'!clhi a spin1Luali$es a vU~g~te~e~EllliaL Am etek az ijda~ege5' kap~oola"l()k hamar liil"iegs~kadnak A hljr.~ Ez:az elmet'ly kelretlecfOla~ !erde{~lod~et a.~ Eg~ specrliiilis ih@~YElfl..eletet. es z-el1leakademri§.leg . Dir. ... Illr.. kerli:e~i m:g.. P(imI.yl1ru'bEr . ilimikp~ ~. hogy ~ e~~rI is . Ni.oon: 'U13N:nl!n sllile(ett ujrCl!.S2E!fl'~n£k egy kk:sivel t5tlbet haiJafli New Y~Tlkr6. .etlll. lOt.~ te.raJ!'!v.3!II'flo~l'am.~elV£!rn meg\i'1Ikls[~iisil!ba.JlkJra :acjltam.: A nelye!K!lwI1w2c!juk.e. esetl'u§1hailunk liIIli.. 2".• 0.. 'ifangonarm{)njkBin _.\la~o. erzem 8 varl!li5L [II'. Z()l1gorm.akikk>el eset. fQtdlft" ~al<Ie a zanet.i:1m(jill. u9Y<lFli.sel . h:qgyml ~eimm '~degjobb liZ OSSl.meg ~yeb ilyell1 alkahakk:c:n.:.I_! ~ Ir..lel!keJk e. ka\)\l!lem az e:mlJereket.V. 23 ®vH."._. ®imlk:QF megllaltam. Megj~yzes. ai·Fifth Av.o.~t: as Ielk:ekri51is bes:zi!i1ive~e.l!holmEighailti'!m •.ihely.riI.()kba m~g~k.!1lJel. 5.gy meg.: Per.az e<mI:H~rekneik a Hjrlat~ba. ez.eMt kapo"sci~atot valail~l\1!e~r l A.:! .:iv~m a vem:iegr6kben 8. 1/0. hane:nn on ~s ~ebegek.iJt 'Ulf~S16 la.~sihQizaLarte2!IIk.li v~l~kivel a fold6n.t~bei'l orosz ernigr~lskNIl joU Aim~· r~ka~a..n. rgem.¥ \las(ltE~[!tes ko~bem bek~'!fe. .z~ KOlon csod3lal:os.~ill! I!! IiIr. dk. keillerriflie a!hhdz1Iirt:l.Q~QUle~e9~ !A.ae's. h.J!. hogyl~~am.:I\eITh . k gry{iriibetllb. 11'1~1'~ ~ """''''''''''''''''''1~.onyos l1IiIer:tekI9l~ Az. M'egj~g.i'>"'"'·n.eretl1l~k:. . aIl1:lgy a dr.:! kirakatai el!DlL.~ Blm'ondaIna.ti)1i la~la ol1lmragi!if fiatalerribe:r~t1It m~N lialif'a~~elW Yorklba:f'I'f.ez:de·ni•.omraz aut:6k clu:dahisat .: A1... Miel. bO.oldl· ralzi Ihli!~yzet ali'!p@. ~0zrrnopQ1uta ·vard5fa! vagytamJ ahpl:!rok.ti11r"a. iL..csGerilll"niOgi:f . Iilog!y ugyanoU s:2:.: ~ern.!!I!:.1Sg...~!y.mnaJk k.ls/!iarosoa. csak v ~ovijd" MQsl15L)e~ln~~ jO:b+rarl k.: Besj:eltYl'!ikar~6~. ~rataim is segft!l.A. Mik a.a.eJar6jt\t.~ M 160nrr.: Kbncertie:r'meklbe e~.arooo~.: !:ita a m~lt es a j:5V5" e'$emenye.aszerrFlt:lJa!aisltanak IlJ eletet..k\(is~a_rnenlilj ebbe <I dinam1kl.~~ben1li. ~s k&zoerr mindllpr61I:leiSZ<lrfi()1 ni@!klerrr.n.~yd sm~~ek !lla~aml'Jakeb..egytiJbt szereIFle[Je!kreink.gat .piiildaul a.: 191er:l. inagy : a el!1izQ .: (rgy art1. N.ni!elesbe. <l@t :megar:lJiiikf a 1~liret6cs.€if~ttPa'ieffe. hogy ..'\. 11Dr.!1~. A.ililrt~e~! nmrlrnd:enik~ppen new y()rk~~:%t·etvala.. DI". j Or..:A. -egy bill.: Erfert 1lE!!1lIlllMdaam.EikoOk .hGgy hrmeve~:s~er~wek magalJlJ1a1:!:a Z~!'1i~" lI\'!. .R. es ir. A.: Most l lCiHi-ig·szamtok.: Hm .s<n:.~ . 1.szer.': Oke" tenat" most I\Ia'WYo~k !]tcail flezi? 1 Dr.·i§S'mke 5~hal ere. ~r:I a:tu~ll..1nak. ~(.it:s ~rant? A. . IlDr•. '.t- D.nem aj<'llnlolhlk tireksm ~eMeL Or.~rkamU vo~r"la.: MQst <Ji~kor.SE!tmnagaln®i~! A.!l ]~ r- s~eitru§~lfinfili. ·Di'•.eliI! a nag~.\.. a!toQyeise.Olt.fll:l~ettneik. PaniZ'lbani .Hllrd&. riririzs" tJ.: l£IIen] blz.. bogy a s~Qbal1 forgo h~!e_k1Qmna. 1." .iheru hali-irneg.fbly·am:l:t<iil1 .bel1 a di:ilk"ok k.· p.gy(i~~b.gyek.8-ibPJ)"eg.I4r nem lenne.F~Ii]Drii7 :Dr.'ez!iJtilnll? Mit ..{aJI1o~ akik..t" [ t~k a looiiG5ai~kaJ.lbb~~a v3iros.I.1 MO$llil1ond. Bel§pek n~h1finYll!k t€:jibe. oklcil61Y1 ~·a.ern. -11.~.~t !i1leFe!if'!~ adn~. N.gr. Am.Y IU!C&. Nl. IEQlYSze:rael'!l csalk'megnIQye[i a kOTny.Ii'. Nt.79 .~!'a me.elllefl. Szere'tne.:. aklror ~en.gyi3~9m.l~in jeg.ez.2: ete!-ek ii~l<l!tat.: Erureltobbet csiil1li!iloS\'. mit 'csanan~ gyakoro. . Errol ill 29.m.eTihi~is. {$z[jJ"l~t).Or!ernJ. amir rtemreg mag1a elOU latoU.~· ge!ket :is1Iig!:{eaembe vl§ve.erliiberl {a sz~l[emv~~agl:laW Mrml"lw'f: '1k3J'.~.§!e~ernmbenlfia~lonr ~!taJn'm~g ~ew Yorkbaru...]lt45rn:? .IN.vmas.. Nag'~{. 4 . a m~g leliek:[ri(§lktUr ~seG5'emoh~~!'!ilarooRkal!1ieh. ol.§if'os. "S2:. \.[~.~a is~ c~.ta.S"re.arosbaH'l. Mint . N. N. ~Azv~lt a O€I:milli Mgy €gy.1£c: 'Mm_s~. z. i'r<I[r.lI.1"'1'" II. oklarl6mrnal !Jokat .! lEi a varr:os Q)d~aa ~e~Wbb"le!heti5seg'e1.k .trrak. N.

hog. a peJ!d .aim morog'~arnn.!l alacsonyilltib ·rrendu L\@ny·eKk{):I~Rli. A sziliTIiu alatbe l~kinlenek be.2ilasztok. m dE! elal~~Dmre :szo[g_~. hog~ gy<ll«:lfQ'JI:1liK" !1Ia~oro.ek mAs \Ii lagiOkbsn is S'zernt reiil'lk.yes 'ifez.ak masokmdf.Il~~~yeR·legin~bb \la~allli irlagry p~lY.elnJi. N.i~Mmcl< '~waij :5z[lkas:. luWWle. hogy . a:lany.: V'ruj~I1' egy p~e:t~ Mt tortenik akkor .§seiim ar~piafl.~aTYle~yek \a csopCirlija:ik ta. . o::eneak<'i!d:emh. ~legge.~j8iho:r -vezel. $i!:eme~yre stabCJtt a.rt6:zkodas~ n€llyel.~l~rre. mfndrg sok ~ek~:S Ilah~!:6sege:m tid6dott D:Ii.k &s~mesi: les'~k.z.merke-~" Ill..t licleje.abb .rhetmeg mi!isember€ketes helyeketq .t il'leJi. d'~ ne:mlal:ilarom atket Dr. avii!agosabb aliagulba~Meno bejlJtas~t .~~Ol A fele~te'. l.ho:gy.Az ernbe~ii illik. N. .ele. KormotHa~1111: 'Se-mrrnisem .lIHtmkba va. mar .(l'iaM. Dr.€i!wl:a ieendO {~Iilltek~ 1'Ii8~!• .: iNJem swks~es.gy glond.<l" z.. \l'an is ~0Y Ig'Bretes lany LDS A1nge~lesbem.zes e'gy il~GiLI:alagOton uj\'a:szurej~. es me.~..al'aS%rliiatel:ete..1.' 181 .Ii!~mo$ak a. A ....Iarosll~? A. eIi3lva~aJ. ~ to .:? A...Liben loHot.per! @1')'.~ F:(ll"!1t05. (Iilie'llet): Ami ru.gyOlflll~l1at leMt&. ..al!<ligll~a:z.el..jflI11a.g~moij~Jt D'. igell .galTI!.Iror m:egy_urlk m:l!a.gbe5. Dr.f~eMts~gult€!t" a st."Egy' nlMik alany' fgy rrta le. N. N.gtuidjak.I..Az.:.t.l\a[6 r. es folY1lmatosan O:scti:i4$lr!~.tam. N:.:. klilrlr1seim g'yeren'iakoH~eJlepUieseken lal-dak. de·azt hiszem {megiilil!es !'1le'itet).e~- ktlHieltres~k!ran§k. Hog'll pontl:lSffn kJl~bijH :ill! eZit!ZOlpparatu:s.{l eletl1llml:Je:rn nyo- I~~. a 29.. ke21.amnaK:.zaloDtnem cinkeU I~po:kki'll! jil:tsmnak? Hog'll nem§p.~ nekem.IN.e. hcrgy a \lenf!k m tarlabsa.gyek.atkim.. JegalSib:biso nekem nem. En eleg !6')hel:oseg~t ka:p.hogy ez .el a i'l.tarsalmmrll is a.ztei:lZ: e~ele~':s:tarnba\(ell:!!let giY'[i~Cibe. A1.s. in~eraklH\I'~J:jb I:en'\l.zu!kseges. f\ogy megre.t:silsagna'k ..~r.elfilt . tnogy eleg a![lposen megvizsg{lDlaa tob:bi '!.~z·es es~ilmogfltas s.QnYQs !ret? iii. A1:.esa IIsgl.Zenek.. g~~ hlLll~amai moz{Ja:tncak miWlket. nOQymeghmOlt! adti. e:se!~nGI Mllonuk.Ok. hogy ow.e. m(l(rlcij<m ~y peld.A.'.z6 testem voll.k egmQhdan~. NI.:i.5z. 8.l~~. amikom mar jmam agyuruben.brOme4 a~j.ll sa]ilil e~kep..r k. vaJarnint a sZ€l'1IlIel.nne.t.llI~~M! m~el:ol1j elh~y.A111 <I mj tmiv(. 'te~irnelt:el arm a szam~alaii1l ailwllornra.r. ]61 illeszk:ooe.6bb!allaJ:lYQ·!Ti1tfm§ctzse(k:onGi.t mar·~uclom.."".jimerilz16kb0 li:lrlfln5.. bar legtoiJoon u.at tlalalmas boltfuek !:)or'02. de er.kozoUarn} de New YorrkQtakamm! D'r. Tudlo:m.iimo!il'.Gti m.ak i{Q.Osa!k alI. vat-6di reillkarnaGi6 c~jalra aJlanyanl'al t. Po.sko. Egyik hCilglY f~Y f~J'g~i~ l1iirazl:a eil mgg: .•.kkai ilJstml'1llJakkal! krse1iate. 1il!~1de N.~ LJhOmL . Ig'en.e.ir.eWIQk-alko~. o.1l prog~fI1!o~il~ 'Oflt.ls Ililgkolfbal1l atel].ll'Ji1 bJZlosan.~ m~~o:r aiTfa lrertern.. !logy a lei kek ~ mlilgvil~gosodases pihen\~"s ceJjabOl... uj ~Iet· 'elolt a leUWk term®sz~~sGln ma}i!~lTias. a!llijkm a 1"51dol1 meg csak kev~s e!ITfll]9r '~It.edvelt egy 0016. {sztine. . iril~az 'elo.:~ ularn.. A ~as!~ Ulg~I1 n~1'I"I~es2o!yaMf911~naIIIQ.: ·.r-. miel5!t v~faQ donteruilk. A ~liile!kfizllKa:l giYOkere fantos M:lIiyez6.az~v uten.rn. ana is" nagy olyara e!1Tlberekk.. . ~8 a.: A!hogy e:z..eleiiIlUL A~{it€l~tIb mez:o a imernta1~$a. iEh kilebegek.en t~pU!$~ elet'iii~ ~karuJ!:k .0) \l'arh!Q!roval~~~~ar61ll /.•.g i~yeJ$mi.~rigy loone.Hogy liassam. ha meg'k.• beja. gS9!t b~?!moJ6jflbvll<iderul.Jglecii'.1 a gQI1c1o~a!taim!ba..alle:mfehmasokis dolgoznak azon.Cibb. A :gyilriih5z haS'o:i1If.m~lyik es~lel1ido za]lik ~ppern a..) Ail mdndjak. k4. ."".1ttid~9rhpz ason]rtaJi1al'\.~iwll"j~lodni.hO<QYSiOk lel.l'BroS johe~. akuk a N:: f. !logy mils s.a !il.lflQ. hogy e~ek.A... hormen tudja.r..A.llliberiSlli!gIM~r. kllP.6>l!ik.k l m~]d. 'A.JlQY kiicsi1t durva.16!.ek meg mlll.fJ11!1lesnek tOUlilk.' Gondorja.01'. es ehihez megfe[elCi k. hns:.. . 198G:ot frllJl'IK. Szambm~a a vllagm.ac~oo kb~P'Orltok<ll Ilcudal< letr.mi mair a ~e:pes~ A.:: ~ew Yorkbtar Iflegye.1!e~... Mg'y ell~lliori~~(:!m :.: Pill hliS2iem.:en ismere:m . Oka. II~en !>z[JrDk.itja.ok aflota~ilika~ es ~r.. feje" :zetbell hemukiiltamJ nagy a s~llIeml\lilagb1:!h a!Z . 10.lligens m()!ek.!rZi!.SOr'getik JoIalamilyen modon.zN ' terrmesz:etesen .t}.o~diJ. cigy regy nagyon Aehetseges.. (Kes6bb.lI:8JkJ.FdldCifn? A.(tetovazik): Most.aban.olj:8ik.om 6k-e:t e~ el&1t ~.N.l1Itotlijkl hogy miiy.ala.relaiiv 'ida szerin~ meg' Ineg sern ·szure~te[.t51 Ilem messz~' tal~lhat.aw "itirkban 'llkar el!ili? A.ibk korClli Mrne.~ rla a 9y(ijrOb~iI'I I&Ia.szt8J~kor csu'pan 4 'l. i'll:-elve csatmnait'al ihasj!fialrlak. 1'{i3i~E:h~~ teije~en be\f.~.iztas heiyszirnelll a.Eie~~t a oyilac5okat a tetl:!en ~'bte'tebb vagy 'lJilaQosabb.SiekleteL" . N::.:Rendbeill.~iilariCI. a.kJjIO<!liele: alaJ<. {tUreJJmetililill[]ij.aa F51ldon a !l0 Celsiu.!!hol .sllln'k.. Mos. Arnth-viirilgbwn olyanok va:~JYl!In'k. A. amijt a lang ~rloo.ez~ie~erlt. K-es.e\I~S$1:atoook: EHf]ilekeln~ ..e~h~ vezetG utat "j.llpuk.s~get ad.{j\)\eljk.s:ziJIeim jomadUak.: riladd le.. ilOgy.em.m-~. ®i :k:"e.ool.k ISJt~!JjR. rillin-l avatltaJ[)IlJ~lrorbOflkas:z(ilt [lo~~ok. !logy 1J.n.t ..alf€lS:ZNililiaIM:ni.M a ~1tQru:t? Egy~:ma!18f1nern. na !iimlr eldo. F514:Jetkilpes.ijlval~ozasok bare szamta~an modQt kinal arra. ~~gtf· l~lkek stilma ne'1Tl tt~l mag.ila~~6b-.gyuir. Nero hl$. mierl S"a\'llret~m am'iYUr. amiKDr a n§gi c~vili:zioi!6k rJaigyob'b vaTos~l~amo14lit es. Meg nem tudem egJ~!.le~5 helys::1:rHeket E3'si!!~l@!kielta~allha:i.ti:lkl@llis talallirozhat" nal\':.<lElem a.'arnaclok kwi)lt ~'y Mlekcsoporllal mHlli! a J'~s~a -lUtes vllag'aba megyOnk.'is I~oruli &1V~tlyles a~ arg:alztnlUShiOZ i'l!fIIson~rt. N.!. oi'iJi~i!1.LnL Dr.janloU lerueli6segi0H :k~lill ef!yik sell'lletsZllk..amQI61 gzerint ter=ido aia:g uLaikal. 1101'. hQgy lkiit v.Azene s:l:!epseget akaromkjf~je~~i. mondloll neillany !iszlete. de en a~kl'¥ IS New Y'Orkba akaroolv mer. ~atnL 'Eml K1elt13Hl.'Olt? A. BlftenQr" z.:o. 25. Ha csak a ~'nLibenll[[legmLJtatoU lehelosegek :l«lzOl'll.1:!i!lmls~im~ 1M. ami nekem a~t bizo:ny. ~s mag.amellJl1Iy.§ v.mindig uQlyal1a1)oikm eliititas.a. do!lgri!.'e~eden vagyok-e mal. mar runennryir~ a gyO[diter.tlla~kenit\. amit mUltaUak -.6 "mO'.obs h fick6t peoe:z. a)k:km"haladj:unk tovilb[b~Atno~y 1~S!Sal1i lejar <3J .:akl 'Szimbolizal]a.~.. k~p. hQQYmegI:eQY~llljiz.·AzegYI1l!1. k.s . iaizt az alanyai'm n:em ~L!dl~ci. Jistabot"" . IEbben :a vulkallli'kiL. .gy a mas 1.139YoorU~ 1e:. h001Y !TIil~n e:r. liQ~n~s.

:U.odes elmeWiletl:e. l10gy mit Miunk:l<l!rllllrlfi abb¢~.t egy eJie.s Ja~l!<eka&i~atagat.mu ho~y. !meg latual'ayos~bb pelda. Ila ...lk'fOvid i'dore jon a f.elkek hagyoma!1VQsafi lugy va!as:!ttaJr'lillk.5ih1JilililuKiJl.u feladatra ~Svam~lkoo:n:liik.k mi~yerTI DJdlC>gilli ~s p$1':r!GnoI6giaii (llmk m~aitl v:~laszt]ak.A srornyul 'I.eJk8i kora~ Iha~alilalk.e5'e:Lib:~m a s2/LJl6k~egyregebb:l e~eWkbeifl ca.Ies:Qtes~g miaU~ gytitr.e'gy€!.etli~~o.gyanabba a regii6ba t. i3J!1TI!"i!tyibeJlfiiatalionhalnak !ll'~Q: Az~tatm5ztaltam.\iI@...vig!Y!l3K .hogy m va~~il inKabb fiafuil vagy Irlkab.f. ili~.jd viss.e~~:eik.yarglaU!'l!{ egv gY:Ei.amik()r eg:yik a!lanyom es h§lektiirsa:i mLindhenizsid.gedia're$l.wt WlIeritem ilO'. "A I~cke li1JS!nHleik'eIirlJ.te~annSik :a keroes1:le:k: $i2:9nt~II!l'. ~bben: az . '.t ~efel'Q. Ihogy milyeill efZ'es. ~le!ket.:rem1pontoJknaklllfilii'lelk o3i l~iC!k ~~elv~Ii1l$~tas_rilb(lnmeglSJ9meL'ek a dO[llo ~eli1!1e'~(IltM~m::leil1i mas !iiIllfigfontol~t !m'1legeJol.I" a f. akik egy ilyen ha.stazadl:Jan . ~:zen~~.e!!'leklc1ajen mar egym~~. ill Qffilo'fuglbal.s~ufl.A \.enkor re:jllil!ye'$j!.akar~m . ~Ielkek I~nyegeben J ~s:tet IJ!:'lYa!nazJ()1ls~ulok ~ol1Jetke~o.g¥.'I:Fra.n megllal.a!Z adoU. reg!.a temgerp..l'iin~lo1Ji1'il m~g'keilletl~apasltarlliiJk. a Rildraj:1:j I\OmyeZ9:t so.Slb.>ltra.vagy sO:k ril'1!JS ·emberfed egyUU egy k.gy-egVE:sE!1!( hiszik:.szamunkra liIyujlk'f.:pe~d?m ~sles2.esetb:en: A ~elkek remd5\1:e~tllttllem lal~ak :a J(jcllo!beliel:emlli:b~iI1 ~bek~ye. ogy h 8Z: elgzp ·Eile@ ugy t:eruezte meg.t<ffifl tole:. Bar az. mt Ihe)zagpo!lo e!e!n~ks~OIk~ak !lJerVe~ni.l~m. MI:ndernleleknek megv. rigy fqgalmmott~ "Egy.t lflll.I!.. ~~rme ~11n:ek.ilItI~ .r!r tw:L A kovetkeid <rejeze.tott emb~rii leon'f ag!ya.<I terueketa.tulne~s@dil\. 85 r1em a sajSJt. . die rii~m\.6 e~ves~t8seli1ek. aho.ahal sz.at: inkamaeiiGl'az MoU.a~kEhryt \l'al~'1~ko~nat-. hl)QlI 7 e\'e's Ironliban 1f>1llljrorl eg. gyermeikekeF'il ler ViSSZLl.Ainnil«!:ra U!ile~ GSi.alaZ:a!!ib6I.f Vis. <.tlk. i1iSlZsnr :[119eJt neliian. hogy . hogryreJ.(j~eL Mil[)dinyaijan ugyaJf'!abba a baralkJkJba k\'!rulltek (ezt ~s fgy tervelMi~). ~Neha!1apj.ni.ji'il. 8 Igy feKel!t>ifl vo~nl1l azt.!a vaJ~s"toU ~S>Bm~ny r88lt\J~\. ." IEgy rnaesik.tl Lel!ke.alas:t:~asfOi1llo@'eleme !elhe. M91Y M~g gyakor]ljb IJapaszllilil<!l!!:.n all j€lenti.nem egy. egyEs ces~mer::lyelk. Al paoietlsei!JJi ~Qwtt nag'jl\Oril Iwvesefl!isi'nJ~~lh§lt meg fl~n~tilkai vaJastZliasOk:at.tll· ~et: fjg~aAab!ban <I GsalildlJan :szeretnek IeI:tO]~eni.gye:relreke't \!'fg~ztOlna" es az eletbe.sat lflinrQl.idej€1i! tapas~taUM1.I\J5jeve valf:k.. tucl<~. ho~W a rI~yon 'r.8!rtot I\OOvetik. hogy a tfnl~"o lest'!fer gyerrnekekit!itt terma. a fejlodeshez.s 1II~~ur~k:~ t)tI_r1. mlS!UlU 19'4S~ban megha~t ~1il~d.sege1 rnyru.an a :ma. Kliense-m e:IQ~el~.a XX.olyan r§r.o nokk~nt sz~lIe.de~I)gl'ilessegl:lerl igen kora.uek tnegl. hQgy Iheiyreall~tsa a ITIieQ!S~akadlttktaipcs. men uj ~1l1!.ola~ot.henem \IIos.atalornelhlUl1lyt osecs~m611:ieik:e 183 .ok 11l~ Rilbb a heg'Y'IIik:h§~. tes.. Va~OItifal~iliek aiz:er1\!'on:ZQdn~k-eugY~li!ah~oz'flFQkiraj!2:i't!1lrU~~lm®z. hogy ~t~elk~!\'('JlY:l<or \5z-<imy. V8glJil.az. Bilpnyo.9.aJa.s~azad~ba!l.$at .rokona 'IE£tebeiErV:issZa" Ha peWaul kffi te5t:ve.!'mre. es. aI10l ~y5zelf mar ..:La. ltoQiY mflrlilril hatrliSir:li van l1i<lkeg:y k.ga s.ttlliion me9lhal.mac.b \1illoS!D@il !>zer:et lelni.y Iilapot?~ M!tval~· s~olt~.e:::.s a:f\BJH meg'kijI5nbijlztetess~r valamltill az. .(:jz.ew:t valaslta. o. i:i>" .oat ceJjafrnfilk 'erdekebell. <Imler.ha~aJt~barbi31.t!gyre to. t~aglikus c{>aladi ese~ re'5:ZlVev6i. lia. rossz h~lyen f:a!FlD:lllmo'takti amiltQr 3i s~8S. hOQr¥ W411-ban a daoh.lpeli~ti2:mu$ e terrnekeitosU!pam gyer6lkkorunkbalfl venit lJeh3l11k•. i1ogy.(jldre.is~tuljoFil .r.Oirzl.i~glt VO~iila r1Iekik.yelk:et.1Jdird ilL ~srner6.atl'a!rnkarrnikus ~elt(M~lek ~OO:OU ~gy. hogy a lalkeil\ fajn me:gfontolasoal ClKarriak ugyaJllabba. A. a ~u~Wra~.s Ikultura.k~or a I@. hogry.!ii.$ilk.t va.[I m~g meg kll:i:rmsmletetlllJllio~aj" te5tEiA'lell te:r maJjcl\iiiss:za. (l3jmi netlHl.!l maradasi ..arrrnikusQKQ~" i:s SIf!~pei! latszl1.eli no:uatar" tw. aill'Lkolr egy 11agYril!1'Va~ gyottgye.bben vat'<l5Z.sruese!rol.ye.nilik.:zaj!Jk.zo~.mare~5zo~~ ~[dofgoltak.ssz idiaiben. U~lIial p. 1(liensem<a . p§l~ool a:z amerr~i irJdianokna. ~rtola~9m$r6~ egy mil.rE:1:. a taJi. er:lYle1eka Si]. akkoF Ie!hel. Az embe~i $4. ~ezagpotI6keo~~II' .i]leim!1ek :s~61:t. mert ez ~S~bb I.(a. I~i\. mills.~at~bat neg a!Z.f!!rtag]1liiksn& ei~~k egyHtit. llly. fi@gys.27.an'hallrl~ oly. hanern mr~(l. el5z6W.!'eszitenek.tITl{ ha!I8J()~ beleg:!!i991et kapa I~g.~lyil1lsIst~n epp(m l1~m ffgyelt o1. ~m~t a villas2.~ ~anya~aloU f~lverMnla:k az elete !JOWT! ele.'i':r.ijzj 5Z6n6d~.B. am>erikai Iindisn" m ~~~kel'lt.e~Ja~nn.@flndil'is vo~t.lienJGemfl a\1 EILlzo el!ei~beill velesLiil:eleU rell.~Id~ata en es .rff]leke.Z ui l fijjld€k m€gh.~Ll(:lMI azok~ le11lt::ek.k:et ember I!elkenek.amelYben !l.tki'ijla'r~SZ!tas:all mumt Mon.!'..esJi§iyOI<Jat pr6bal!a Javnl:a.t Megk~rde2.aj v.ertek \~sszaAl e~eiNiillas:zt~S()kf. fa~yi<)jssal.d5slaJft1lenll::lu? Nem. iJete)I1lUEiIl egiY fOn~l'J5I€!laaaJioL Jl:!~jmril~:05:sa. osaladi VE!rv.rE)k~t.atasLtr6f.tanak o~yal~fhel. Ez a mairerru::l€nola vajo. s~erueill rp.oOrll~t A tlialdaklC! ~mbemJlalt~:aJr~ja~. Egyil< kitensem a:zt Jmond~[)I.e .. nlvidl es i!1~eJlzfv ~eckiit .m p!..t eka. S~erep'el.. kqIQIfID~@i1Iaz !J!'¢bpJ -1 tllvs:<:azadban. alellrek nem valasLtal1<1k f.agy nemzeli~ a:lapl~ul.!te b9.~ nagyQIi1 $lQJOS ~a(Ocs()lalb1llrl ~j..IviOn. azS91¥ikllk hirtelen.[tn:llllt N~.gi(ilf!jto$Sib'b s.eWse1baltran 'fll:Js.6d1it~$ana:". "Mii volJta e.m ~s'olY<l!11I regein :t!~d.nalalb@'.e~ei 11~$zn!t!k.

Iel~16Infk 66 G\SopG'.oiIJe1ke. !IIl.datafnk(ll) •. a:dOMEgUJ'I. hogy a .tet S1lkSlerWt ember hl$. de fits~~!imKGl.rm111ye!11Il@S'lbetogllillltOrz!li.s~akbail" Mire 1elhagy1u1k ezt a't:et..mLltat6 vefil'esrt e~6ke$.e:z ilehel'6seget !lY~jl !lek~ arra. atlarliid6~l'if kiujl:l~6lab· ·fii:jirsa.. e:szreveUem..eronllles'Z a r.Pl~). M~lJlda~onalt.z)o ~11k8ilolillimall ISzinle tUIV.ti'I~tJJiIliba!. tenet ~O<QY ez kem..e:.s2~ml:leQ~IQ .es:zletek~ ken f.s<.ib' p~tChCiI¢gfai ~:r~mI~k. l1:ogry iIlI~n!!!lt ~O:z. T:arrarnlnk refaHv Ida joviSii.zfito 1€~~a~mara'Z eil6:z. ml'j5l(.[1 sp~rl~uo¥ms.abad raka~a.gek e.oll i'lljll'k~l"azel'J5" vend6 .fBrlf'!lOnk S~mQ5 .rJilyan'!1 a~al:lnwaJdo!go1!.lirogy ha valak~ sirnat'! "meQlus~Jta"az e~ei:e~.t Gsak onlmag'L.n. O. egyik ~Ie~iink t[ji~ottai1l egYSlier(lr. ~ta~6tt ce~ail.iak es a n5k 90 %·a eJ!egedeUel"l a testa nzikl1!ii jt:iill\ernzoiveL Efl': il'l1ulafja a JJlidat~s JIDl!!le~i.!inyoo~eslfeleR~eSU ho~gw.alez is re~z. SJ18ne.e s~ker(iJt. t:e'sti :Del:egs'e.i~hen. \ Armalteiliell'lere. el~tvlarac$z!a:s hely.sii~eres~Ie.i'iI. a'k~ar meg t.\1efJell: a lbal.at.alaslM6irr. nsm tMenl: '!lOJl'lili.m te~lbe.t[li. helysz!ine.t A 'lestvalas2t~sO:l1IlmMm:.e ha iegY&lZLUk or. es e:zert ItB\i'e5 h.VaJon sz ~ali6b!.slOk~iv.aranyamag'alS.i5reiaqa egy :adorn klS.m~~~ikjbeil ma~adaMo's.sl'ei1OO:t IiI'1Ia~tllmall. hogya veg$o'a1tl:f1l~. A II~ekfej!ea®6gis.elilenerre nagyoin s1leret :spO'ttdlnL'ru eI5~~tes rnrtirj~ sornllelmrmdta hogy et: ' a ro~pa t4jdalo.$8:ga51:lRkal inka!. .'jab61 is: Illerlilheta leEek '$err.a Mszere.]!dj1. ~16.dles:eik kUioiiloiSen $~rvbe markoloali: akk'O:~ ha ~esti[i[]k: nem tes:::i t~ha~iWe. hQgy beito~Zil l®mar.y ha nem sZlUletett VOrl'lr:l.Iilll:-el sem osalhatatr>llll1l. h~gy.U\m e feJez..!lilkool1l a ]f:hJlllJerl llllegJ1jg~errt IrepeJk'etEi:areJezet azokJ(~1 a . A :stllrult embernelk.¥e!k:~6elst ~e~ aJer~kdomS5etoi 'I'~~mDen kUlB:nb5:z5 neMzs~(]r lehet.ial.megl10llBl.tapO~ k6wt~sze!!t volrna· be.e~ EliSD !3'SE!.{bb6~.ala~ clas! e:rtU'Il!l.tl~ja a h<lladas~.. Mill'lt m~r ElrI'ondtram.allais·l:!ltnat. v.Ie:lekket ku'lonb6r t:Jl.Azok s~mara.el!51J elketdlrn~1i: gOr!dolil1(Tz".. hog~ mim akarrra~ a ~elkek puszt.1sJI fe]16ctJ6n.~ru~e5t ok~turrk.:ikarl'otl!13i~ko4!~Sail.ieiek..lj~5 eletdi nRe~vail&. AI:es.elSetb61kidero1. €~.\. mert el5zo elel:e.ok. vaJ6 erJie~es~nkelij~J.:Uk$eg'5~era~n azL.maiis klon.aJkibe majd] val:6szlr:!lIileg be~tm~.rttaW68JlrlkazelelvitiaslLas helJ$2. hog'll a 1.illere.!'·olllEl'IIk:o£6a~.Ui fizikSii ~-.Z\I!J§I'em~tilycsokkent ·erl-eMnekli~!.$~nal~ak az: file.~.)ebb tn.ajjllal Valas<z!]uk a te.pet.:.l.·Cz:l a k. nagy.n. ·a~i. a ~mi J 185 .o!l'll()s. ~emritk~nl<lpa:sllalom~ .earis ~estalk~lm l.etes gQndOiJataink a!apjan is ti!.er.jjl~lja iril:a. . hogy az vaJl6b8i1'ii l!lii'iegr~~e~o~i'i szolgalf. Ez: az·illS1r.lisztjllK meg. al\:ik egeszsiegecs: tS'stben ~llfleJ.Eidasatt es elerJe. re$~t VeiS1Zhe:k ''9bMn ag errek'ele.5ket"am. Ilfszen [gilf m-dunkcsak dol'gozl"Ii a b!3lfejerzet" le!1lie:la. a ele.e11!li!Us.~I~l.sfiij:d<lltmaJk aJlit!DHaoClkadaJlyoki.ti rokk:antsaga n.l!K ti1Stlti!1lh. hQgy.~ar e.pess$geit.t:et~ '\i'·6Letit l:ock4j'enek A:J.tam.rrregI1gY~lesere. AJinikQr kli€\llsei!lll i.e:t kE!peiZ:i ntllak a pN'ibiinak. .eket mutillssarf'.y lielkUnk mar elore Fh'ilily:s:z~r rt:e. h~g~ a te<stuk mialt nsm erheU'ei~ .a. ~~fJY hill.elye~ al~p~aflj ~ ..tlla!a. n~gYOIli !"Iehe~az! mondellii. a:t~. Eseteim meggyo~te~ mOil.sag menest.gilt.tOOj13l.s. . mol6Jl Mllgatom" . A ki)wetkez{].:. ~s Ilmnr is. E.!k.teb.tJe.si r<li~ma/!ba}".naltkpzasai lenlliel1ek.k.arf. hog.szrIliW!eg mar ugy ~ val. h<lQlY a telk$J\ megf.etjj(lkb~..et Jt~r· a S'adalm.egynt~:J . Itrogy lahel15vet·egyeJi a lellkek sza" mara:uemberii hasZ!!1ios.kal: ta:r~ l~szl~Uk.ti.elli!i!1eg fagjuk ~a. ~s Iflefril m: a 100: 000 gieurlivts:sza.e:JWk:bll5l is bizonyo$ '1:6.zik MiFiidazo:niUtal $~e[lt!mi tarracsadoink :bosibge!JE!f1 h!agYflii. Mrmityeli valasztoHh:.ztam." melkUl.arrl<varo megprolbaJIl:alasokhoz.et ~h30aban ]ele<Tl'~~::e"Zil<:.k.5ti cssk rillkii:n ta!~lka.li d(jrrtes~t.i'essti~ lTf~g!.j kt.be!m combcso!lt koo:epenel!. akikne~.a .' e~el1Jal~sztas ihl~ijS.a~nIIzilmi.aki.timry kfj9Ien~e(linek 'tQfI'lk..!I8:li megl s(Jilyosabbez <'li teher . !iogy nehez d:OrglJni~[egye-n.'i:zfl1len a lellWl1ik t6IJiJemb8'r elelet lis .terpers:~.om ~()Iw![ a:k'Om. hog¥ egy bl~GflYQs f~lad!at elveg~e~E! Qel. Ewlan a!lti6 me'gvlzsg'aJjl!lk.~ni nemjelenk .A ~:c.~n a~apul. lesmnk: {ontos· '~eS1. benirulta~ tom a t~$l~ja~t~5 Irn. mag:unikat az e!letben 'alrr~l.og~lkmik" aIDflel~k' eI5seg.9yak? Mni§rI: m~ilel~ ki: eiPP igy'l Abban a tes~be:n vaeyok. mrl~en egY"eb tenyezrtik ]ikls~iilak meg s:zerepet'a !ellkek ~9s:lvaJaszMs:i3Jb.deseh..e.f10glY mil'if€inr e:letlehelosBg.'estil nehezs~ek ie!lillz. aklk meg \i\OlIak @'YW:Cld'ie IrtSia.eg ·csokk'9IUl tizikalt.szms.elyekre·e~s&j~k~erint lrepesnek iloollene.'amlt becslsseksz:erinti1li:: embe~i leny GrGko.a..@ilek. egy amerikaii o..olJb ..gy trraged:ia sren\iad5 ~anyai rs ~ei1eimtik.csallak.s elaU megh>iiilvjlllk'r.k(\\sZl[ilet~lr.OiI.er.m mindl<.ovetkeztet:4. o.sWIIlKei.tvalas:zt~s.M op[irnalfs test kPviulaszlasa nillgr/ gsndossagpt ig~enYfll. e~~y'eirli1beri OSlelCsem'o agyahoz. 1~lis ~girnbairil em5@moerel\: .z:tUilK mar a lfjk6me ·I§s k~rd!.zintje1DI.lnlt vala.:o:::ik.[d!ot.nrl ell! 'il'a. mlnt .)l.l6tha.aki m~ 1l1Bii1l szo:k:ia.ruggeUe~HI at lemtlerek· kivetel m§~kUl hfb~K:at k:6\11'e~nek el. N~i1I sok bold'ogrn!lans. hQ\lV a ~arrnikus. kQ~~I.rszag'Os folmeres~'eiin~ a r~iif. Tobhs:zo!l' lIS.a rett el5.Glfln~k'mijlyEibb !i§I'~kta!li \l'lo.ak meg nekOnik.olya~o~kal.. ezert naQiVOIil··f.. 5~abaJJ. ~rej.inere ju~ai!5.. Hill.elet" aJ ~eg:~tlbb ler~kne!~ mar rnegVaJrl a lfIo11iga Ikedll1eno ]elof. meg . a kova.!'ilJ~o:il:tathassLlIll!k @letUnk: lOiya:Sfm. ho~W gyorrsabl:. Lelekk~nt vallai:rliUyel1lr. ~ho'\la tartozcm?" E ker.s€l~.!ztuk mag!lJ!lkl6r1i .lk~ I!'!ak.ll demor:!$InMj'a. eretBben ~ymaS'h~1 J)ellent6siGlTIkmoni:J&2:o tesm~t· is.e-a l.!i9l:s~arlk .bm is \. nogya.fUi:< eril:a dQti1~et. A.ke.j.h~Q¥ (l~ dlorgokat is mliJglegyiilrrk"am.~k. Egy sefUft 'lestbe~ . el az IIn. tillrsadla[om :szlerooMpiakat all:HelaO!l: ig'.ern a !ellillk s2. hog.m:k vOl1haljll!k le.az'Of.. AmjkQiJ a ~e!ekllu::l"'tegy bf'OIOgiaf oagglyal do~glOzik.!~.s. forye:kcmy mivo:itaJ.orilyoo ba~eSJe'~az elate sokkal·g·yOrnolcSi1iz{5bbe: e 'ltalik.oeri1lfelkesj!)[illhess@r\re'lJit"a ·For£!~monbo\Z5 ktllt~.tre IIQiaZ" Mie~51ft f6Iv.CiI $~616besza.te!W~.·s.ez 5Ziukseges eroJ'esiZ:[t~s vaJO!ban megg:yors.

a tal1'acsad6k mar ~16re tlldj1ak.: Mi voU a !egfo. pengeIu 'kardol hO'fdott an:Iit 1t00nrry.epp' olysl1 erOs voll. vagy egyszarllleil . (nevet): Nem futosilafagon torrenn~k a dCiIg:ok! MondtaJl1lr mar. Dr.tok mTint p. Minden teknt1i~lbe. (eI90ndQI~odvaJ: A va'llszU'.: hibatran 'Ilolmm.sol< eJletleheto!>eg" hiCIi egr->:rer a talla.'Odhattaml .t vizsgar<a~a elegenilf06volt-e az on !l·zsmata at: elelvalas2.s'bel:1! lor kiil: Viccel? S'Ohal Os. f!zjka~ erot E9Iesz t61cJI 1a.. !hogy taf:i'in a tanaGsad6k is' elrol'lthainak ldonksnt· ezt~[lzt.11". A Ve9~ri9 l1IaQ{yOn belel.: .Pa. l'lyers.~szQl1.udlam... rnliel:tlitl s2:.aSOU. Nekem mar alklkor msgvollak sz elkepza:leseim a megre:lelo teslm~relekFOI.i'e~ik.lIilatesteL .JY' csatatan ve.sletet.. a l'9rm~~r618S a . hagy miiert vililaszlotia . N .erL-ek"..niurilk vo~t'la.'Zko$~ v6rotS9SSz~~e hrajf(ln!alal . minden kOITlilanyzatl f:elUgjllel'et I"IBlkiil.:Jo" eJhiszem....(...as.el)':Egy r6mai kaill.a'aszliis kinalkOO:Oll:?' A..iJ fIIalasz.: De hoi maradta~ az olyan szemp.edielu- n~k 'l. (llr.i!at I~n hilbaJlmt semmiltepp' sam kOVettmtrnek ~IJ Dr. 01:.szkiII"lL IN..cs:ad6ink mar ismerik a vagyainka:t.gesz csupan valog·ditias neJIkOli.!_k hel.es szmetlek~e gyerekei?' H!1 186 .dsag.l!g.aO!: elete~5.J MOO' meg~apaslla~hattam azt a nagysmr£i tElstel!'.ml tori5:r:itern. M meg)sebesij~eill1.m~g sz'&x.6kOlles vad .[.larta az mvosokarl". 10.tommaia vadnnbSitl. 'Iulii haltooban ~ehet. [igy hataroztam.B"l{is!ilgg:el.n. Mindefi1 erze'semlri.eclen fargalott a csahikbru-. .s:zer enny~ csec~en1o$Zdi let~k. hogyan va~al$ztoUon. AI'nikor3 Sle~rern\lnlagba!1 megn02ta a da..A. .tas hel~l~i"i? A. amit az 1!i1~teiml soran meg ali"artlm '~api!l.ooan ezt ki[og.fjh~ szeles es. L. a ~X.: liU nem :ismerllka nem10r0d6mssgat Pi.A.etl:ek:.$ok lando wit kiprvi:nilni.littam. .al .ak a mal"lak en'em" Csa~ Bj.tasai'a.n Dr..zem~lyiseg? j. a j6 .Y jtJlo?J'lseme-t viigigviSlsm neh:anyelmlilil elete. It: A.at" s k:OZOOI'lkUosztalltak.at"S.emlJ. Vi:klligkEuill nem voll sZ()'UlBI:s~g8n:ek fenll'lha!ta.3 csat~~ ~uhe . N..ezt a fanlaJ~likus t-estet mi~IPM Le1h-be kQll-ozQrtt 110111£1. amig fi:zilwiila91 'leljes merlekben Hi tu:dtam magamfejeznt Dr. N. mint amily-enl akal1ii!:m 'ana az eletemre:.Blat a te. nem 3kartam \.e:rette a csapat-ot.n~ren 00' a~ erclokben fema.: AJldoor~emezzak most.: Csak egy v. Miellillta problema forrasatmz. Nt.s:lhsz:a1!6 oomadlr~g(lt ftii:zoU'tsizm:aI'Vj:.i A:bswl~t mertel:<ben. N.1 .anfl.az 'li~ju'kb'9!kern!!) tel'ep'll!liis'eket Le-th 9!!.orul ~II.zagl::Ja. Tudl~'m.e a fo~y.ltematfvik mi'ndlig megfe!e~ek ann:ak.ennrmel a-tsz61itfejredo vecUfl. . EhrlQim:llta" hogy Leth a .eerl? A. ha az em..flis. vagy v64etlelli. r.'liestam voJt! Dr" N. akil< selnm1ilyenfiiikai eiJvaniozist rtemlalaltak nala.\S! sz:egelyu kiipony.thJa. !logy az arvQsok a belegseg.hogy v~o:n kat tes.ntesel.: Nellill.ilel1li vilkillg efetet idezte lcU..iiradlt ebbe.: ml@rI·nsm alk~artiflkabb i~rui8li k. Szabacl vQltam.ileh.hogy at az elet eg1yUltal. ..s.zabads.e1Jh ho:sszU.en tes.: Ana gondoltam.egmegfeJJe:J5bb.a vezet6jer€: bfzta ill 1 j val~a$z.eld~iul a. amh Le. 1~. esJajd!al'mai enynit~:e erde~..eget.1'. . meg akkor' se'm. J5tteun-mel"ltem a csapa.Q. viking E§!etiibal vissmemlekszilk? .: Mit gOfidol. Milyen t.estet.hogy keJ lel!mt j~~lrne~ ki emrlestf'lek.I'ete.kegyetlen is.flM a kat'l)i'iIaeleUe:1 kapCrsol~tban.genet~l<ai allo:manya ltI~aU kerte ezl a teslet.'uLasilolt vis!Sza. hogy beszal'jen t6bbe-t an.!Mleli1 mar bar-.ll hagynak egy uj:SZmmtel'l 'A.~Nem kell' tiil . I!J!': NI. iilemro:-rdulh'Sil 1. elE'J.et pszioho~omatilkus er. iI\1l!l.ugal-Orosz. ho~W milyefl test letlile a c.? teljebbvalam. . .ntosaj)b.epp a BaHi-tengere:n a.mll'!!ili a·J~t. !~gy.s as.on.~II:J a fejel f. de hat Ibn.ia1!deg:yelmeL.b\ban azidopen Dr.lenrllli? i A. ilQ9.erd6~on .l'telis id5k jartak akl:<oJiban.azik N"y. hogy nagyol'l mik a da!g uf.hist.riasl tavohsagakat j~rhik IJ.e!iil~em 'i.fahi a.lelih kectv.al J es IlCIr. Dr.n? A.. tamiosadO:k !f!el'loezneR el mindel1ll. hogy az atllam irallyitson (az alany jobbn:~~balriif i!iga!lja a fieje'l).. hogy (lira a cs:odal1aitosan aranyo5.ibanl m~gjeleflo kep. A mW9las szaba..lem. \H~gtag"jai i~E~~S emi se~. even at.:sz1:etle . Az ..sagEl. (il il!\..! Semm1Kl1 ssm feUem.silk:? 1\.: Ezek S"zeril'lt a s. A. .t ~t. h~y a fiijdaJom 'eg'y elm~~t:eleloon '9yoker~~.-t rs rnegihall:da.: Ak:koi'" me'selj'e 'ell. N.! ez eg~k legjobb fi~kai pefidalilyl ~karli:1rn ill.im1e~en a teste-vel a legnago/Obb meitelkben voltelegedleU" eg1y Lelh .: Vollt'-ep. Es· 10.!nert nern e:rez~i1mrtiijdalmat. IN.: Mi tortenl vol'fla.1.. ho_gy megilizonyo'soajak testvalasztasana!k motlVaciojarol.[I varliit v. Krrmzl:a-e val<!!!'Ili ledl"t I'OEmlaifsan'f Erzelmileg ki voU-e te\le vaianfiilysfi eroo~bb hata&nak e:biben m: ~!~ibe.Q IS beleJats:wtt iii! dontOOebe? A..N.)10.anu!lt ff!l!.~k fOlkinalt tehetoseg! sem te:(.akEnek . Amikm srra ~erlem.: Semmi: sem zavart.atorua. amikor ki alratta~ rabo~nl ~V fulUJ!. vagyis az 0 id.6kepesk Segtnek kOlfz'onlr®foen (5 v. 'iilelelilenste~(j knna!at~' .mit ~ajAmikor me9ll.f!!. A b-eteg"'Seijet nem is ismertern. I-Ia egy.tlkai t~ttekbli!!n Inyilv. hogy !i1Iilldell1 napmiussoll1 eh§Q1 Mrc" fosztogatas.)f!~mE.AIIailyomat ~agiYon 'foli~garlta agQl'1Ida:lata.el]aiioak l.ejeben 'IIaJosagos ooacsn:aJ1t szarnftmt. ~.: Ne-m afkiartam .rnemrol.ll 1!~'lekrlelk. FeJsretes eglji' fl. J.rme.e:m. :szazadlban EurOpa nagy resze Nagy Karoly Szellt· - A.an sosem voll meg Lly. alaltt<iIU. aki idesZBmUlii<5l!lT'Ik szei'i. N.mar g~.: Pont.. Haj61 eml!~ksz. N1. Hetamas mellkasa. Nagy 8]1. arra vagyok kiv811'1osi.vagyal e.yeUUnk.. .'. Nern voltam slflm jobb. sem nlJ6smbb~ mint i~dGbbiek\ [Dr. kat tes~ kO:lldll \!'~Ia:sz!ihaUam" Dr. ke!lleny. N. ". fofdo:n" es !61he~{i~ segkelllt Lellh-t ajsl!lottak WI.: A tanall:lsadok nem 'i1al~szlam. liestmagassaga a 1:90 C:IfI.B. Most visszarerve !.arja A. Miic:soda.temneszet gyermeJke.. ahogy a ritkte· lel1ak()[t~kbafl az 8romre tamas2Jk.." aki most .rt6zi<odasoJ'n sor.lilUlOQ jk.

6b6~ megse:rOl! A. 118m tenetl:em SZ~l'lte fo-Iy· ton .a S'OK~i. ezaJaU ail e~r ·ev .~lias:. h.= Ezan seriilt megl? .: es azI:an ot .Ash:ley tests.'l."" de-azsrl az konil'lyebb v. .. ruriivel.e1t.Akkar is klesatt \JIolna Ashley a: Imcsilliil.5k allnale. most k5v. a meg szul eteSiei:..~ Alol"! gOlldolkaodtam. Semmi I1. rosS'! \IIerkertn__ges miatt mrakraJrl becdagadt a lalba:..aklsr]yszernectt"hogytabQet olvas:sa!k es: tanlJljak.Y-liifl kOi::.'b. amiik~r hlrlelem kirnyitofta· anr ajt6t. h:"Ogy mos.!t~es~emOgyre a szellemViiliig!. .essUk ViSSZi!lrfele ~nneJk ill dOriH~stliek.. hnszcen iro'lla. serLiIt t.tis 16 tarHar ~s vall be15'lelti.: De szzelnem lIala.. aJd New England-ben ell 1871-bell.eletebe.gasbaJl'I voH:am.es ha. alak~tot!am Ikij.szljaez (5 testet? A. 111. Miultam a 1ttda. ho..a coonUores ~i!rt. hogy Ashley-l<iesJk a :nltl'!. :SohaseJlllll~oU Iiflbif'a 'allliir. {v~dlekQZoei'* Mi ll'iagyon m.. . es arot. Nem} (a hangja.ian Ash~y elehM.pillall:atbOlJ[1" •• en ilS fK:el. mindke.fit.ogy· s.t mit wUet:~ a szere.de a1!er1i.lfIi3Jr aki«lr a ik'opsibaleset r.: IQieFl..: Ez mindig k:e~oldaILif a !!l~eres~ as aki:ileJezeltseg egyllit" jar.gr.ftlata az e~etvidasz. . hafillozotlabibil %lJi~k) ez az •. Semmil:yenerte:lembel'l5!em akarlam·leko.]~rasDpteler:lseg r.egyik: leg.JJ!1!' a. iL~tta.t mar ~egl. KssOi as agyetlen 9. egylldlllRtlIeksem leU \loin? jobb!.:elvezll~. ~e'l. sze1~ernvijaglbaJ..oril'elll"ietett vo!!1!a.If.'Zl:oUafu· a tny(lffiOifek ~etet. as. N. A h. .: A. do~g(lz. Miillden tes~i·. IN.~IIJiVQS heliyZetd gy€rme~ek~t is oklatolt Amlkor ~ Ashley e1elerall sz616 beszamQf6 veget en.~smlk sz. ]1'51 szitllalt Ir. Se!:f}Le azonaal ibelh:Jpett.. amikor meg~~tta azl ~ Ie'lanet:et. ietl.r...lkocsll:lafl..· Meselje el. de az8rl.mebena.A.elek! D:r. AIiO.tak. h09ryl:cljesen a tanu'.\ -...: Sz6vallatl'a Asihle.:. keiiBssel a terde fQ~ tou. NI:: Tallilhl1ll6-e Asht~~ben es a viking Leth-oon v<I!la!Iliil...Blel. tah'in nem i5..elesell jobbaJn megertetl~m.alii ana./·eUam sZ€im. Cz.hogy ~ntl}l~-e:ktl!JaJi$an fejI5dhes5e'k.iJiI5ket.s2'eretettel gondo.•.s lOr.a 'Ia~ekll. hogryarn dCintOU e sajiUos.ely..t lestembefl tellemzett..A lelks vagy al~stlagya? N..sz~leU~m meg.egiBsz elieIebeli te~Jesell to[[lk ffigg.z·6'alt meg!.! Tesil"v"alasztasa:i ta. 0 kamisz" . iN.: \!'ag¥is mndez ko!csOn1oS . M. Clr.: Ezel{szerifl't telhat lLeth·fEiaz e~ek~$eg~i!Zikaikililese miaU eseU a \I. ID"r. na·mosi.: EgylntmukMlunk .iz·a1n aUJIam. . a terrm2k.tfOliitti alliapQ~b61 atl:epoelt a tud'a~a~i1lJttl Ua.ahlloz a pIU8iI'lathQ'z·!i!I~rule. na AshleY'~y .Ire!Uel'llmabba a!Z e~etehe. Amrtvruas. S'lor i. me. A!anyom beS:zamol6Ia :sora:n ~traelte.l1eoos~ff~r.A. -~I.: Motlcma 91 r~szlell&'s~bben.liflml fud. en meg'.an ellett.oll. Nl.is sZ. h09"~alli Ileihetl1e 8zf ar rnYdimorektsstet jol haszi1alni.t(jn~ szamamra ez .evesbe sewl meg.. N. IN. 6 eves kislaliiykenl: s.n mankwa!l.: Afon·6veriisegl .ogzito eilenm A's..agybardekii:d~em..es Ashley f'iie~. A rol£lr.shley~8n. O a hinto aJtaJavaJ jatszett. ·es ahohl sl1uleiirn.N. mllsok nsm -. a h~ts6Irerekmindl~GI C()mtlj~iil atment. ·-C· masll'I e e.9IY arjelenlegi' priOblemiiJJan. mert nem alimam. '::. A csaltid1 kme>I~I< Ilagyolli szcrosek vol.ogl'll.: Sze~nem itt aiZ ok$ag·j viszol'lyoka:l egry kilos~t:megpnszk. oS5ZevilSs~ lJgFJiilt i. l:alke·eliis~6r \l'o'.r. e. En '!I(I~tam ·a n. !lr1agam.e~i5ny6kOlI'I aJlapLllt1 It~ TelJesmertekben. A.A.::klUa.egf·eleltul1k egymasnak .alaU termes:z.!!tfl .6 is. oor. '"1'Uel.st eljutoULUI1k: v:a. :amikQr a. Mb. (i3sszerazlibdik): KorliUoZOlt ertelemberm .~ S2lEretnem.Iilbriljlilsat akoznatja. es ugya.. N..: {hOSSlU swnet} A spiritualis tudiLsom mCigolt !kWenH31&·er.eben mf<ert vall'l ezer eve! a fi!Zj~i"a:g eros left! es· a llYomorek no ~51:6H?' A.e·zt kii~eh~. a l-ioosib61 sz (lttes~re esett..' .esetil: '11011'1<9.tiJitenete!lierii egy masik lelek v.yermell:)rI~Jrerlt.inteiliiv s~ret6tre.maganyuS. kooott.e e"Ne ki volt 'f@lelos a baleoo'lei'it? .lit!Y<l~"il mar kes:2:erlJ..tni mctgam.ogl¥ k.."" .Qyonyor houaad6do·tt a iizikai erom kifeIezodesehez:.g~ehelcseFil r&vtdBr. Dr.et..k:.a~raat . 0. A. a kmnoosel hil!S~Qtli amiko. aki szerette.. N..Ugyn~"\. A.e'kiilIali] I. ~holl kOilylflarai(alinak.oOQt..i or'i. O~!"I h:iny.. \faJaszthaUalilli. nal~OI? A.polba. swmmu 52. 1!::I. mind'kett5:nk mfrve vdlt".masik Ilele~ent~tass~1 Re·zdq az:el:e·tel. h.a~~ega~ .enteflhessem magam. Ogy er~teml~ ali..9Yferj- A:: Igen..ravag. D.tlI•.: IFOleg (iilleU a baiesetert. IDr.rl\lBta.. _I! __ • __ e-geszsegesen . abban a pmarn~t~n eg)le~k 'iJolhmk .uto~s6 .~s sdKa"t gyakorollam az iras. C't. Ash:ley nene£: hil'ltOlIl utazott.em.slkod!1a~ majd! rii!airrl!. aI~l1yoma& visszavhtt~m a..volt. mire gondolit . mert ~~s:t.". es smallen meg lha)tr. ami a .yl bol'dQgarn ell'li m.az .~ ['S'megt. Amik·or elo.:!Jla. . es ez a .t6j fUg:getlerJIiJI is'~epBs\lO\ltam lalni .ztr.lnldja a.: ..sZ:-lI1a~tatn is.!'rnntlir:iden erot:esz~ese as a tab6LkeszOIt vegta.00 I •• __. N.~ do9:l:aili3Jnembernek [flam 18~elet.si1~eyt..t() saJficlerl:.ej~eszt~Uem ~ eiite[m.lahoval A'Zit i'liio. milJtal'llkilfililasztoUa . nnegk@-'Jiem! a hOQ)' menjen kOz.6 burkoRalDIl.:sib6i~ ~i .eSiZebell vat~SiZtottam magami1lak .r eI nem \l()1t ibaleset Meg keUeU lorrrefinie.Akikor. Pr .. N.. amit osak liI~aJil iialakij iralllit sfemeUek. ez:az egylk te.csa'a:dot O:lyan Iheiyet a1karmm. az elesJajd!almat.aki iI·goflcljat v[iSe:lt~i? c A.t. Dr. kalmasabbna.dog~alansagba:ne~nlegy JtrflvaL.: Fell10U not ~ltam •• 'I normillis: labakkal. 5rdeflre.all[li.okat lud:Jak.~ Mo. aki . Or. iiogy ki vagyok.etieill. amikorAshley eletet va1as.mert Iflekik. Sok !not birtokolltam . a k'0c.ytak.osWlajdonsag? A.slhley 19'12-ben hair meg" elel:enek eg~ produlkli'v OCjQ~aJia ut~lfI. til". moz. N. Dr.llley .oombosQntli~r !L!elflll]61 fOlfftalc: &ssw. rua.:' IE. EliI'.szsege!l.est melle-ttl A... egeszen az' eletva~a!5'Zliistg.n. Sok Ibol. aki nem m&. Allarndp I1iiQZ.: AmeFlka me:gaJlapoctott. A~Q. ': :: "-'1".t? .s~loltam eitt a c:sa!ii.-....$sztel-eit1 e.ooe g. KNa~61komm~nllkao[l6s k:e. mivel SZluletesern el5U 611.6S nsm h:agyja omt eQrYida· um:11ImHlglrkra.:l[rem" •• .zen..nd]a.: NO's.tas l1ely!"~lI'Ie.gy elterult a kockak. Ill"Iose'"'l. kaptalll1 at aIRalmoll .szolt a !klfJ'de~emra. f. €'9Y ·1'" ii'.elmellyt a legmess~ebbmenQKig kr akanam t5b.UlksligOk Ifol~ . w§lWi:f1Iy~lle$~ Ie:heloseg k6~1[i!.r az anyja msj!olt.t:asa:? .:rtenef.8 mlaU keseregve .:: Termeszeresen....JII" .

ge:..nk~al Megl.IeJgyf~l"e aJ hipiIl6~isrl)I.n azaJjlil~s es ez e:l:menle~ haiarim lebeg.So . de Ilal. rDr.silO IE!Jl€'sekel feUetll. Nem $m~Heimi 'l. rfll[g Ash~ey sokkal klDoobhlesz:.IJ1 ooguliK.ev kUli. Megkerdez:t_em.i~Ilisak .nkifreje\l:8sre.s. V@Ia$zitas1'lna.jrvetke~15 ef. a!zilltar" hQQ~ i<e.al'om DSe!ek1jesr:e~" a 11D1i.te: ~. hi:SZEli:'i e2!ek bffiolya6o~ja1<.i'elm1kodo..rero'ltvzerel. @!so 6 hie~be[J1szinte e~rnol1lclh3JtaJtlaJflul M:j~k .:'iIJltCit~!Ja.~rm m!9 nagyohb Iiigy:~Imet .11 az e!ete~Emj~h'ii.i aJllmitll e~ a ~!s!I~JI~(~lmenl? .ant'OsS!bbJ.ppen aldto:r tOrtenjen meQi a b...~mataJtOI.rnibefi.gehez kOLe~edve v~leQ aJtprogramolitam ~el:el'llelil1!l" a:millffir . blzol1~unalk.lJfLt:l:t: ~yik Ilegfontosabb.i'lo~b61 9Sa!t~. l~flI1#i v~ltml'll. A ~efcsQIu:data s~rnalk. a. l10gV $~ha.._at Jilloobb ana·ha!szl1Ial!am.ofiJs:tk.lhelk az el6zetes e~e. 'Of\!'O'SQk teh~l€tlrarrlilal-(.ket KesOb.! alWs:&bbie~ben ~y .~111 szOkseg. ~.ou inlfonn.: Menl'l}.A.Eil... D[.".<l!i3Jpos~n megronooljaJl a JQlv\3end6.!Ml nllg. D@ aJ'@.va te~inteltkorbe a rendle" Ic.ai<lllelk.::j'liiero mlyjiill-<.Ir. . val6.lalr6 r~QlI~R.hi$l~~n .el kLUI:6mb~~ktlmye-z..egezhiel:e:fIl el '" reladia~oJlTIlaJt.p.. Ai1!o9!Y @lmeS'i1i~e.azasai!l'ilJK:.lJil'll£.' Klfensem ·elililondta. E v.:'ici6im szerirlt a ~t6k res.lltasl::t.ozas:Mpesseget.gail ullY is:zurhe~.nak fil!'. el'LILr.mestNek pontasal'J. Ikl m~unkve.:b (lrommel4!Ifsago:l~~.!l!am aotJ6~.. elet\tala~i~ helySliinare.iik'? at~lr:1i" a.e.iak.. ne varfl~\!'abb.gk ala.N. . .s helys:.. OsszegyOjt. Am.f.tva~szra..15znako)'nam elsg lo. N. FlZ . ·~Idgzatok' is.tva~ l<!. k@dv9zil'l1en~~.igy befa1vasCIIJk!. Amiko:r I<lielil®em lIjme:1l-e azl .!iIP.eleligazii t~r]ulsa.hO.a szemel:yes j!elleg li pal1lacs2aik arndata mai"I!'I'lar.k:Onll¥~ es v[dal1i)~let kQmp~nt.n"lizikai es m~i'lMtirs @.rajos[tasa.fiIrrli~..ell1ds~~re'~ent teniiszezik .Jlla.emos!esliWel es A$hley gyQingel~$'Hiv~1 val6 'ta.a& BSe~:et. A.):Mrel5l!t :~iestem!. De~e. !1gyeh5 esg'()oo!OIMd/6. hogy ta I.tl5J. d! M. Gsak.i1lgy ~d:relllist~ el~Ili~(ll.lore' 'el 11@11 k!§p~e~[Ii.i" (jonoM. szenved'e$:.elllben.3!l~at!*itre. h. I'rb ll!. hOg~H~.yen miSdoJl Nirnenek bele iegryeS lizik:ail tesookbe.e:kIi J~II~mUIk ~s ~ mas . megi~:a!l!LI~tamJobban..i~@iQltlalal han.ije]lesZlteU techfli~8Lt-.lyszITlem 1<01. ho~y tan.ets:ol:i!ru1 Ashley leilkelOOnt meg y~s. A'I"ajdalolffl.21 gazdagi emb:aroCi. r~. Most ma~ <1lZ!s erreml.e1l5rfJU·mimdke11i1.. <Ill e!etvalasltas he.i'oln\'Ji If(l. Ne~em U9\YHJJl1Ifk.iI(.. volt egy vm!arnits. janli? A.k.j[jk Ie. hq_gy I~b. mirrt 11ii1)3$QK.alla a lt~r. 110gr¥ egy !.JInbsll§"ggil k:€it l1!mberi IE'Jlyhez.~.es.i3! Gegl'lez:. Ihogy V!lr.Ha a.akonmegir. haHamu vqy ~el:mi b~. leoke. nagy a2. mail·sl~!.~ ~M I:@ndj6n.et a ~er.: N~YO'!'!. <I1l)l'lIya IJi..e:tb e~ l J\s:l1l1ey elete err'81l1 kwrmikus kOirnpeniZac[!6r?! ..O!'l MfI.kiSiS~ l~IZ\Oltal(l is lW<. A kmtl:nb.q~>otHlli . ez arrtallu:druJik~embeglaJrni a sik'@ifil!~reJISIBggel ~.elek ~~irlMrli~ energiajii h~l ¥ err'R~eri $I. es meglanl1ltam az .)~yjsegO~el @g:yh~l~nd6 ~&ruytulajdonsagafVaL A ki5vei!K. MieIDlt eljLdoo m:..ne~ a2) ernberi .Ne\ll].1\.?!em a j6teternenyuKe:t" ahogy'arelem a teSI: ies:a lifJek egysE:s~irIel\ Gzuksegessegel:.odafigvelf. llornr9Jl11'11~'k6di:K maid .gais Volt.Sllas folyamiil1l (}SM.oye-ltet~m ~GlI~de!g~~tem ill®Jg<'i!m (Jf1eNe:t).: M~nde!l'!l1l!per. hf~szen CS. Nemnt-· k.meriliigelli ~. E!~gedeU volt-e a tana~!iadqja.. 6gr¥ ha!'1~ a tw:latQmbal'1 a!ZOi!1iboo rgy sooR: "JIt a lenstosi@g.Qel SZF.artlkf~s :es a komyei1let'Il'am!J~it.ejI6dlhe$$erli.(!!r..dl st6reillzt n~mszabad 'fel~.sl:~~ket 4'lkallliila~t..6d(i.9ilasz:t.6sieml§ly ~trr'oV'erl~lt vagy 111l~rol)Jeu3It.€:lmet.hO£jY megis. milJlt. milyen f.giaj v. a:mik:or ~.sjj'l. <limit 161 f'Og tarni.: rontas \lioU. A:l s2:ornyuvolt: Az. i Dlr.fo~dli'~estfi&ikalll[Jlajd'onsagail. sokal ierJofteU rajtam.K~ll s~kail :I'fy<elit 'elen'll eleten.. A2im~rn bemUitaJtt!tllkel ef.tek.~. ar.zeU~k:.rluafl nEl'£: a Upusu teS!t s~Igi!JWi iII1:1Jijd a LegllTl!:!9rll\!leliPlIbeI'lL qt A.er~eni~ . ehiiseltem.:~meag:g6d. nagy mil.a'liElgl1i3jgy.~m. amik>orm~ \.ire vO:I~a. \!~{]~ kDmrligad.~ltoz:6k miatt . ' .ozQ kibr~o!kr!lil1k nlegfeae~ve ero\\iiid~k.kul~LJraIB9 kOl:. de soik'aj Ilam.aH "(leg tl. v szeJI'enlivilagba? #\.ak" i kaiJin~ tohtiehye miJ!]~ ® dig ef'!)l~ilye-.\'.talan a l:egf.Bs:zkocsfio'aleseltoJ1 At.H~'" l.s~e !reil ilres:t~el1i[jk fopifRlU'Hisszerrl!. 110gy ket :5i'k~i1Ireleli1i'I!~~assEl..etUkre.e$:1':uIL Uj~aivaldJ kulcsc:so~6f:8Jn ba!braU" ElSs.llana)~~oorli? A. ha m!eglb-ekeIUiilKemtJarr.p~omil[iS\l. megslig!Ofitptta a 'fegy.l!okb[!l1.@g flgyer:emb~e:r·ev-&I [. (sluDle~. tapas~a1ata is. '1f!ljes[trfl.11 :Ie~e~n~k mar . Majdm::lu me:ghal.r .:. A.l~1.r. Kallfomial \!~lnici6Ia $oran Breve aZErt jiHJt .<lfl. ha. A 1il~lildiJk hi5Z~Kt I'I'QgY.ldI~k. mire a~t j 1'8lel.1I..oldu$I~. 27: esetbenr sti!e~~pla.Ii 1~i1lIt$~lile~yiseg[jf'lk.es a taltiJ:esadlom is $eg~t~tta !1liiag:a~nom m6diJan. A~kQr mar po:nl'osan a. hogV affelhacsznaJt ~.!'. hogy e. de a hl'd<l!tom'ke'~d!~!tmagMa ta~alni" Hogy.teili:[!Sr' uzjle~e.1ba.1 e!6btHJilob\bJ.az eg..a~ hoz:::m. Lellh-kent atelt ia:jd'<almak. Ei'.[~sor1 helyzeterJ. ~.labrajd~ll'it'!l!ifila~ az eml~. A fegnag. .ain'l azl mQnd. tQ'b'M :i1I~m~M visSlla i1lira~l'Ia!m<l:.prteloo voit. IDrr:N.t(jrterl~s Y~91.enek.reM.Q~IiI~.e:.gsu!:fOltSJ k.lll~ti!nk elsza~ad~i a-I"l101U6L A le[I'-'ek teM!l ~ a kmOnUlle . le!~k QlYafl~leitel val.uralm:[!mal~lt t'lrrlsama" serult l~stemet.n uYlHye.al~et1 . Rengel~g emiberrel l\eve~lellem. iIlOID'ft~eIK-ek IT!ilyenewWlbe~l \i'f!Se'lk€de$~o:.. dorntes . ~s ere'zoom.tam.e. es gi'{.yol:!b m~!Mol:!anat~sok ideJe.:alja m~I~. liogy ~ IOO'v~lk€i5 e\letebefi mllyen .etiakaritad! Itt <li1l a1k.-()mbJaillii.~ (. Es all: a hlVi e.t h~lonam.elet ps-lichQJa.~l.(.N. a laJ~lQatas!~a~ vege. Marpsdig <lfejfodeshez 8:E: ~Ietben e.AI~hy. mivdtu.~lg€f.enidldli1L!li iajc:lal'nnak)fJil IlDg 190 menle.3ijdalom- . nogy e. all.egv...rma~at~erElln.ob9 'Fajp@Jom Ri.031lf is!¥atErt a.al: [llaiJU bloloQlai el€t_iormaJ.ni!J:lasra.mbef e9Y nag'y es siker:es r:t!h~.s( kirug!a a a lhangaclokat MegfiJdti1l!lTII..atsel k4!Ijen egllik bara~a\ilt'dkaifIDsdlatbrul. F~ggetleinmiil~W].. a! kl.Jye'il. mag~knall.::.gy ail: ille~.!'i$5zah§pbet~€m vdn:a:" es aJ<!kolfl'Ie!1fl esem kl.·i(9yv.e$~." HogY.sz:.bafl.szentel.e~heMlen!'ile h~$z:l3_Zelel~L Hogy~av. a~ ~gytian f!eI<Qdt~Ilfl .n.. ~elik. ~O\t1Itt'Ql!a~nl a Jajdalma:L . h()gy·rneQita~.elttu\Sa:inaik ( m fe~~e&'ZJt§sevel ltai¥lksil1!il:e~ az 5.ryszerrel.JJs:zlialr!~lvben r.[.. N. IbIjp:no.elvrse~~seJl'1!! If..e.d'J!!!m:!keresek v. ~sl!re1JeUem.e.sro!gaU:<l~lI1iak pel diM.lellso. hogy rde.I ~lh .zishElw! ~e\lli ~1~ensemOOlaz.lEllJlak atg~:md'. ~elkeke~ az~Ie:.gye!i rel~8k kailil'ltll~~bQalii ve-s{ji~ 82J a (:iijl"lt~$t.guj!l$z~e.66 r.sz:atarucoHlatotlvo:lna e. a 1~Ie!k s:::itmara elp['lift relenl.elllet is ~e~eadnL I\Uejlesl:telmll1 a kiosikkell.et? Va9¥ ezl1iknek·niimJs egym ~ShOlIt5. J11Og~a ~elke f.perf'€... CIF.aI<d\~ott egy lelel( ~~o. nem Mdek aU61.e. hogy :a!Z a~kia!lmazot1:aiallanlL:f6afl·:kfui'ete.pacszlA· lata!a.

• " e~ D~. . banQk~Ui!IiI1'b~l. PI k. lis IJgy lala:ltam. Nemreg bi'l)kantes. akJik folvama~osal1 I<irogiis. EhlfSli. A.. az elhagyalo:lts~g e!2es.!l elek ~.Nl.pamflilaL •• 1ilki 1'1l0:3 emlJ.: Nii. D:r. lI109ry r'5v!d~eWedez. gyerilieldrorib:aiJJTIa)iJlul.. alMY a'I~ mOl besm1rlij: pEl l<€ll hagyjalak. oo.yilkossagot is megkis. hoQYa!ilI is ~r1.• v~I!gO.m.. s ami' .. '1 mar eltem. amelye'k a \k)(hl'.yok •.: Emr 'Iemplbm elor.. ~hoiSzQ sz!lr1!~1J. 'N. ... ElgrmfFlllo. es i~t 6rizl~k a. most.g.1:: van HZ: a lepcso7 Hoi 1 Megjegyzes.'ol t8~t:la. l ..a..: Kl az. Nines" penre.l"I'jil'ltlig OI'ii1e~ '!. Q!ytltlydrti . Steve ermofiildm.MrHlmisen vim1~\'IDik. (az::..." veg~1ls a~l1engern •.: MegklgJa a !1'ElMz MWl'DgrntoL ..n. rE!m~nvte:Jms. Nl.1l lliZ m.rn~izaltik".Il<litte· sliiink ~1uc!'atm'Mjill.ij. Steve e!l1IlOndta.!.a!"! dQho:s v.vam sir:"" 9rz:elll. ililt €:~ a liewlOszme:i i~ar1tl It.fU'I. 1o'j(:S.er. l\Iem s~mit. (az.gOS<L1'I rr. Az aYI.? 1 N. iLlOhe 'a.>D~. f:dlyamatm. !'logy ugye~.: Fofyla.. MO$! menjunk vissza az.elmol!i): 0.EI! rnagam ura".ian. cmaM . .. aid e 1.o td6bel ~n. .OrTlrn..3gVOlnI'alMi .i6j.1t-e m~ eZfJ5'll Is \I!i!iamiiyen '&iitit i Vel' S2lerll'llil~rilyjavaJ? ame~Ytb~n ke~)teJiiKikij.: ~~efl. fb'Jem l'!ajoL! (Zokogliiii~ezd) IDr.. 183 .. O!ez..'eJ'IIdlooiiil S~ve. At.ltti I~t~r~e a rerI'l~!om ~epcsQ.sanl r.'Os.g1fo~el'€i~tt. .)ld'jlJk miel't v81asztotm rtl!li! €Itt: az ei:etet.Ol.Ilan egytexasr t'ffi1l'lprom !:u. egy illl<rtJf'ej \i\al1 rajl~".lt ru oo!!)lJe'l n§s~be'n elierl ITIlJtalQm be.talthbM tbltelt mag~!WIs. l10gy az: . teshlilfa:szlils moll\1'iil~ c:.yok . ezen ele!ibesllDI'eleset megeto. A~O'leim oem S1Bgjle.t 1. .deseL Tu:em'iV!El-5 koraban el5iZ:6k:<ltt otlholi1wL ·s 'l~bD~s~a:f Ossz..eoorn . D. .t. $l'~at •. il~w!'lyOal1 . ml a lI'Iem V<l_I6diioni:Jef'll A. Illr.ei pantos. l1'iIeges~'IKlI. e.ek:! Mindiig S~fetn~ 'roglak.: R. 'eS€!t ~lejM kiivoonaoosan isrnerteteTl'l. am1 vereliil1enik.a 1kOs:zktido e'Mbmf'€:K 11~lkelsz§ndekruoo v.szenved.: A~r most MJadjlJnUoltabb az Id6b~i"!1 es !'ImOMjsJfl.ett Ci an irafllt. .roU Oljilan ftildi er.S.e~ 01 rerllt iSso~&i:gla1. de hiarMrosal1 megll§· petti meit ott "tursa.N.:luk_5~g:et ere~f!m ei. letdek egy ~epe~oo . Jijlki3res egyrenapeUilat Ahogve~ aa ~et ki~mlik.iui61 i~~lm:!k. OmkJre\. Il:f vagyok .eg vail..[I. hilll<l!l1i. EgysHr 601lg. kapott .pC\SoIeretetl:e at) ma:jd e'IHil'lt az ele~biSt Ne- l1Ie:Tfiil li"a~Odott Ossze az: <l.!BIni 1ogjuk.orID slernallllise~mval'ol:c~ ".'iJl~ a.. tt: MQst wle SI_Z n~ljuk. ~dek.dta.'ka: <I~udatalam ~ <iJtapQJ ltiI. ~nomaf1l •.nekere. all': al'1lYIat ukioljira. kek l:epedobe Dt.el.!JI.a f'C!ldi eieliben emberl tesl~h~ icS igm.oltika vl~lke.t fOllibb! f«ll'!d1J3iol'laMs utiill'1 l'Ierru.pmhipno.~. IN.Dr.i1asl~]~kOllr!ehel elatet.OCjtt rnagy smrepet.epP91'1 mosllaLja.. f>iogy .: Aklldl . Ig:el"l.et.Ii. (Iifulgalij. mer! a I:lelso felniitt mirndel'llt lal ~~lJud.ondot mierl Ilagyjal ~101lt<12: aflyj.gyal fiiiell h~yJilii1l.e~Kez6instrult:ci6kkal . hogy ilYEll"lffatai. erffi!5cdnj kezdl): AI.. nem is hJld6m. a ~kQ~e]yer!'.Qd'ik. !I1l1l... Mmlldlja I'll. e hogy az: en~r9iaj~ meg . sl!ve-rnben!" l te:nat on egy neh~ny napos 'CSE!:GS<!!mo. rossz.... tale flj'itlcJk es megmliJl€ma.. El.ygg:esz~i6ba. 1 :l. Melildj:a .eiTI:et a ~elleflilljflhigb!!. N .'iOtllll\'1~ -tette·lio'na -. hogy iirlt'gtJ. {al roiiU'l¥ ama: l'lIedUEISIssz a k~i'iIi'lryekJtoles az i~ds. hogy ~Il~nsem megtellMlJ.. nemr akinl: e1h\igyrni ..roU me:zgatom alanyomat oda"'lJr~s...majd H~lJtt'i1f!I a ]ffi:zeles folytaUisake!1!.N~ Mit g. . M'ie'lo1h~!vnt:ern voln. Ah~y lO'llab'b ro~~r:HgeUiink.eabe kargEiNsm 5kel.erell:. Tex9sban.ao. qeS1&n a .t.0l11ev..:g.ill M:. ame~yfleJk~am ItSLaIlUja voltam.i'o1~a~·eIEgEidelitek 'll\ei... M~aJr~ootllJnt<..• kfrfakl!Jlt. aMQlY h§plek mreleJJne1!:.1k. al:Jogy a k~:nl'lyali .agii:O~.ag.• eJI~n5rizll!lik es futy:to'n biri!ltik".dja el. A.e[ltlW'.6hwlfd aI. ~ mg\Jijng~ti 1Ij1to1.. Most mar lUdja.•.. ~. . Dr. higl)l1o. .egy? A.elete a kl~z~tu51. 9vermekko!'ai em]ltke~. "i9~i !'Jnm!lga:t-. amilmr kilienseim hiPIlOlisbaJll ill. aihogy al al!mY (IJra lahil}:orott tl \!'~.(l5i2JQit az .m1 mikG~be!1.:I~!i!J'i.: NEll'll v~f<ok Ig~al'1 . (eWL!!lladvaJ. sijh~em ~i~relj a te~l'!tehjt. hogy demonS'lnilJarn a~t~az akad~lyt ami meooat~ miFlill<at szemelyi$6."lfI.~Mil t6rtenlk @lit koi:J.tikus Sl.N. .velOen? A. N\. (Ul~mele:1'IiI S!J nal'!go~~.. es bokfog'~aJa!'! ev utan egy rdooebb paroog.a :ml~~I'.g0nkItOJfedezm. nsm \I'. 111..eW@!ilo~ural1l i~H€s:d lieU.~aL Ezaz egylk tegmegrendft5bh e!SI!!~. M~ ·fjatal .ar~mrlit.•. ~It megprobiiJna.. e~fu:wr!J. NL: Mit momial1a'k ill leabenso gondolalai a II~tottalkr6i? AJ ~majdnem!ellese:!1 lel~aclja.l1e!k Szeretr.."I ellszaladl.yfeJ nehany n!1lippal a szulelese' Ii.odr anYia.1 A.ernek Wget}: Ste~.ssal A. Dr. mi~ti1:'l e!m.l~tek...!las ItI!:e:rnz:itaM a~talaban ~!'10\l'eks:tik. VdI~g. hogiY el~a tudlltalllt1{1 emleMt rtiloozm a:tllldatab8[. mi~ l8:t! A.~ri1et aza~.ell tudatfall. Most mtr ege:S2 elstere Trieg5n:1 a.@s a!l~ is.rnyJ'. . mar IrePfi !..gamo:.uejl ta-l rn:! M~ fat rmllgi fajta? A. hogyan orczi meg Ste~e lelke I3i saj:illszem~lyi$eg..b~n vag.. hogW f.po~arfe.. 1~. m[hder:u~·:11t". SOMsem \. Dr. N.sn~tlf Dr.a (uti ~llIY az:erzflfmi 1ijJdal!OIn? DF." Dr.y reszketni keild): Egy egy k~s.eben... Dr.tIlJc*uzlk tolem .my~m' .asz :aml'3. (a m5ziQ!te:s.em. ~1e hal ..: Srir!lE!Ie:k.i(.je"l It. hkl.m.m~Ia'la~a.zi:sbs kerClt ~OO!'ldflf'lyel .t..i{jn~udatnl ebm$Lte~IEi3< bel"i~ Item .z e9~i1I!el ~.<limit :m®J'l!doI<.A@r'd es· fegyelemm~Hjas 9mberelii.arlfY Mrfllo~a ~esID~ml ~ egy ser p.da!1l.: Monel v.

-Al (Mis kove:l!kezQ szekasea arra iraI1Yuu': hO:QY fOlMljjjuk s. A.dok lobse vel~ ur. a test.y"eingOrlie!6· m j . . de mrlen!'lle. Dr. a Eddig a ponUg Stelle tud~Jijl :ke1 ol'l"~IiI.. 'ezzel adokpE!rancso~.t~aa'lli a ferm. Dr. llilr.\lz e~9Imi~er·~IIl~!as$zab~ly.t is 1 !1lI.sJo!"lO~ voll..ek s... ~OQypar.t '!JeVlqtabbi taleR..madtaR? A" Micsooa Ba~on es haragtarto.clan !l!.IP\Rai! V~lllvagyejs~J.terJnenk.: Mlly. e:z a!ajeko~dI~s hielij'e volt.! SUImI!JS"m~wl uI~asZ§)ll®mViri<i. (a h:<l!ngja. (egy piman!i3/~}tal keso'b. D:r.te!1ln~k s. A~rill~h3in rnil~rd~n ~lie:t'iI" ~mmel ana... [bfI5.. Hil1iU. .en 1l6'111e-n ismerik 3·s.zs·efe!ben mamdas.t most nehany percr~ fell~. '!:log/gVefmelilio!ii elhagy<l!tolts~ga nem P11l5ZMrr. Pelszet . eVflilck @bMn a2: ~closg a k. testBl valas:ti6t~a. ~hirtelen}:.alkpdni.: EngJed~e el trl!1Iglil'i) esrne ta. kes:detek..S he]yszillilHl A. miUiOgok1ermi: Ez ug'y<l!ru laVOC..eM'it IlJgyM 'BMleg megkrm.<'1 szeillem\i'ilagbi:l. 'l~\laibllra i.Gljrta .. e.. k~~~m'bel'ir h~nsama.'ZfilleiSlB:r~· !Jet!.!J'I~et s~rl!ott <It: eml:ierelnf!1 Mz:iHI:. {~jik1JidlQ~v~: A t.N.~.\. egYSll3ITe sz~n:aICim .Grefnn oj -lifIflriHlil.Dr.adoU azllnyja k:ivegl:esl§).: Mm\li~n i'1a:talm~ v. . e:r. ha. Hat igenL .p. 1'l2.e ezl'<1 testf!lt! Dr..t~mni:e! MiMig szalk:a. N.lotitm5l· von ~!1:6.aIIQk .tr:lVEl h~l~kS2~m~l~i!>~· gel:.zent~l~k.•. l:sronyil dli:ih5~" amim .deU. M.arempr. Alt alkarom. .€!Y A. 0 sz aiil~am.3!Z ~dak6n alivSl5 'boosw ~tkezm~ny. ~s azoka savarny~ e:mberek:.~l! afQatyben aruya: 8sIHEi kart (jn~§ntes szepar.es liIappai.I! l<armr:likUl~Oe.gballl~<lmnk" fi.om reposiljlii'no!l1 efoU1' tJ.a_mara. :Sl~epet IS ~sltal:lbafl 1:B!lj1:t Dr. erdeJkl§:biS'i1 ~n!1iel m~ mel'jt!bbr..M ves:ze~v..eleteb@ iiil~nnel! arneJYbe:n a:orulofo:nlossagu ~semeny.l..r'~ . ~. ILJgy·a~aJz:.a!J'Q'llit b:aridairn a a_z eppen h:il'OtlEUelrol mond':8ina.gad~a fotel kEJilaj8It): 6. hB!a.ek ~5riel1rie..akuk maId . es ma~'Se! roglalkozmink? Mi(!mdJl. Dr.z:es: A fQwlJl:Ji vizsgmodas kideri~ette" hQgy E!Z.gyon'megkl!"lit:oll~ .r. a pill<:ln.agyorr1L. iM05t. ember!. milie~ G is magas poz\lci6:ba1f'H~mt MiIr [leJn tU. az er. riirnJ sz~rna!mat as: ]elelmeIJ. p@@g.b. Dr.amikor elhagyja az eletIJiiI1:lSlt~. Mit cS~r1ala.k lfutorlQs'Ein.:.atbtlill ~5kihi~ii A rudd..:~ M~t vl:sel magan.ggesh'lket e<sE!IlI161Yk~ott.... mogilUe:m. hogy adempi!om valyogboJ as kobol e. Q~ ~Ii nem llilIutalila{om I<i. (&wnet): Feny.ezt4l\.b!ba atJdo" ~e' teIlf!ellk vJss:za a!!llelY. Az .:.QlflegQ1e~ $ZlilmDen ..t megle-hessOk..r:z oj D.:r Mit log most 1:ef1F!i a<::anyjalfal? .a. N.. ~~. ha . amiklJ(eppen e'l1'I12!gY!1l/ 11'.Am!1. 31 A.ICl6Ii1ksnt mag~'!fIyra v.sa91ilirual<l9v. IElo!tem terdel. A.e~ta donle5. ~nneggy616d1e$Seil): Megszegte a torverij'it.an~ A.ftmeIlLY \ioU...'Zerueberi!.~llok.Hl8!ril~m? ii1I.tf1lem...tei'rl iit .:91K81in:alnl1:L.:~ Mia ne'!Je? A •• riaroum. etz_sim Uag li'ne£iterheI5 ~semrel1¥t e'~ . €:$ ·~er&t!l€m:j i1>ili 3". hog~ mF.~ny..sp!ri~lJIallis idSflog]llk ujrae~lni..A. c.f!r.!' ~nyj:a ()I~tl1agYh~ (it a templomleposon . de p~fdiis:aI1l.. '21.= MiM te:rdell az.ra ·abba.. r. essg!'! no fmcU (t~kezem.L!'d.el. Az. alaasl:a a Ilaltill- latOl~ M..IN.~emplom . hm az ~lyei'l)d'Urva.. nagy..eztette ezml'?' J.aki owzAr~b-'i$1S2:rQetfm e~t.a.:'ici6s rS1:etv. eg. h09(y o~YCliner.': ele~'V~a$zt~$ hely$z~n~t Ettal ~t:J varorn. 'lte®5bb mar 5il11naita.: Ho~s~~.:az. forulus ruolli.i rel:e""ellO~l! iN.ef.: Teh~!:v~taLt.~ 91l!1hdolhom.1alll1lam ~limnib61IJm<3i. €mb>ere~et.resz:UlHe v8]i~J: Netnf $zabad"" nyesmi.k ke:ilejuk visz-<JlMyab~il. a IWflK*banl A.:eII~mlJilagD<!il'i? A.. .t a. 11!000Y meg ((lg~a orr1l~at:: lDnYJat.arr~.y~ V'CIlt .:. hornak. Ell megertem.~ Sa'jn~I. g. I?s~tb~f1. 'Rion i1&\arom tartani a h.Saoo kiraly.eli5Lt? A.. h.Q~Y Steve megll~tjoa .tenerllJ".B!.2:eretlFiet'[l. IN.lta~~rl! l1agyon oda.: f-Iogy erzi magal !Y!Osl.ZMfI~: E!lvagyo~ a fopap . {ria te pomtosao.e~he.flml$!al'l'~k:h~Jb<a eJermeit ~OPQtt 091: ~mb~r.' Enlnek meg KeJI' U:ir. ele. is..plHt.....z·llbad (lsa~ kimewL Dr~ N.IIolodjo!f'! t&l~m ru~:gyOr1 mGiSis~ira! !MosJ: 3·i~" s!a· lim:o~ok. N.em!)tomo:f'Iii elol:t. N.. Dr.? fJ..:~Os. !logy QII~k !ml1e!l N.j hogy mi!1c[e!~~i l:o]jl~s 1~~Wli!nhioz. nagy . 11 spirJtLJiill'is leriJirB1re· rneg~Uflk viss~.ITIEHfI filos:zor ~a.is e.sleine~y" i a! tes~e mtts •• de ~kk·or ['S.a!talm:am:ruL r~JI \ian a ke~emben. .Qsen ~elJemben l:airloUam al embere~ flapl e1et:eL E$ felel:em is Wkrm:5dik a"teki!lte. N.~SlUmus.. Dlr.1.fn:i'ncb8~ a .r. a. volL Oil sJ:!eOlemb~Jt Elegedetri.y'a~i<lil~n akarom-.azllk:al ru okqk1lt am~ly~k mitlU a jelellilegi. men a hatalomfO!em~zieitt 'ellgrem"". •.lWil megbuntetnem IEzer! ugy rjo[rdtlltem.teben~ merl sejti.~ wll Agy6gyur:as. iats:zodott te. lio9Y >e.e keHet:l aSIlL ... " .aral'lY ki~...t..s. !"4. A p[f:!kl~Slikil!~ i(l5kber'l eat ~ l:e:rW:etet.aK'ell~n? A t.-t'e~~erhe~ idJ6$2Jiim~t~5illnk ..l!:f(ird.b alan~om erOSeUlI meg.ske.Iii~~ o~t Steve.EHa:s~ a'ktu'S. MeQi ~bl:Jen.fit. Megiegy.djonl.Ii.!!gtUdtar[1. Az elE!imis~radagoltat azert 'G3ytQtn &\ij e.iiibaru~afIm11l1l'iMien·lirimMlak.arIGsot .. .v~sziik a s.:Jr. B1'Ir Steve m.y o f.A. .~ Alepcsol1l . mr t&rtennkaJmr6 napsf!l:esbet. ~W:{lDben. MremJis tudom. fj\tar.: HOg~M Isoot..figvelek.:l.s"e:fQ. G~vil. 11ln. {ITI~~so!h8!jial): '0. A 1~. setn~1 . 1'4. N. amft a hold~s.y@dull az en ~9'gom rc@l[lde!Ite2llli a.a~.. ~ ~~ ~let~bM resl.kQz~1 a Vdm5. 1(2. all ernlbe{ J10rz.A. M~I. Ai1.(llnez.ll a !~P'QsOro kopperltok.'Hal< <I s. 194 195 .es Ielelem a t~!dmtetebain? A.hogy poJl~08an nm~ttl'lSl~. ~.egtatta i. Ha:roum? llilt ~. reher whiU es s~dilJLEgy ~a. Forra n~psiJt8$. hagy nellir'i engede~me. A'l....zarn.lme~ na. aho:t'lhan· a I~gtobb e~dmallY v~MhalO.

0 8:1:.ket. Persze. Olk valtak ill'.: 'Kik ok? It . till hrimar tortenl.: Jcr a v:e.: Most hagyjat hogy ellmenJe:n Eone.e 4000 evet. IiIs.zetO:jl¥N • A.tohaszulellne.a:? A.pr.. korfilm€myek megfel'eloek erre.sI'el'jei< aZ Arabiaban tbrblln&.:Ar!y. .okortam.1ii:tozimt en!1e~ . Ugy e!i1i.~s azt is" hogy ebben az eletebel'l milY€n sz~r@p@t jalslanfinak aWllbiek" v<1i1iiilaJk enllf 1artasaJim: E:m beSl~ek-JQ....e. N..: Igen. anyo·$om es az apo$O::I'1 a g€(rmanl e1i~~imben.• kUlonosen KaiIiS:h·sa!. EOlle lJiis. (a.. fejel ra:u. igSi"I.eliigaJilodiiisha!n.OIsi Steve tesle:he~ kapcsoI6d:lk. .iWM.eJl1mberek wijs..: 6ru..Dr. iHegii sikereke! esslkell'l. D[.porrgebte ei~ . tna!d~ k.N...k.• " megililt a2 . egylk." hogy nines igazi anyfa ••.a.'N. Nem. ~nyallil~kil~ lennt ..: EIer. mrel5ft eljutt vQlna.re'f1! j~vOk'ki V~ljjk. (bir~al'OMin). N.'ZtmDndja...•. az eros es a gyengeoldaJa~nkat. ' Dr.N.liiletam nsm bLir1tetesnelksz.: ~l(..a): E~ kellett elvilfa!lllom •...: Mon. " de olyan llell.: Em5l'a 81.e anol.6vetkez5erelbem lleMnYllJklwi1 egyUitt fOri rruJ!jd a fol:dfe'? A. hogy a J". I1Il!m aik:alfOm!1 [h-:. hO.rrn.: l!gen.." beilJll'1ak a k:e. nogy valami miatt nehiUlY mas 1\€'lek !ep [I.emel): E2:••. . aki Harotlm e~ Steve anYJa \fOrt? A..N. hogy·elle~ meg~lizelte a ~J!'llikll$ A..• es eIONl6f'11nek". .f<lifl Ihe..r.ge is kirl§!lkm:ott? A.jau idle.OQIY. A t~stet illetoe:ntabb valla$ztasT leheto5>[.alaslta5. meg nem vollam Azt his. hogy mit k€lfJ t€ll'i1ni. N. nagyQi1l so.: De SJ..: Sel1!~isem kel1¥swit Sfi. a A. j I' A. h.6L.(meg mirldig magabiil"11 mormog): Igen. es t:enyereit maga e~Billr!v.dehel1elt 'IIdl1a akar~egnii1lp ts." ('<'R a1hBll1f . SlilffiliS.e. ".• .t a.~bEiS&.p:be. 6. Jmhoz •. ~jo!"l!1laJII er~ezett el1~ta:s..El IiI1BgpniIjali~ elhaman[ a Mt leIRet). _ • III . Epp91'1 m06:t N'ir! '\I'rc!1$~·~ etehl'alasZ'liis hel'y~1 az elsikHeges ~ [I.6!1'Itol r:sm~~uk l egymasL.om Dr: NI. Dr.. [k N. lMegMeU1 A. Dr.eml TehaU marr d'olgo:rolt~lli!k~'.zjk.: Iglen. . (az alaJrlY t'eszke~odf1!i ~e:m a szl§kei1.: Ug. Semmi konkr9t1JiIllQt. S:!]IlI!]. (aiZ alany megragadia a kez.or rni a gQndI'.tJ mindnryaj:a:no'IY..A. .:. a t.d6s:s€tgat? KaJis-h! ••.. ho@ynem akaJ. lJe tudjuk.: Mien vart Eon. 6. hogo/"..gy mrte kell en odaUgye(l1[ ". amit HaJoumkent neki .et . IID. (smnel): A Sleve-I«lnt vala.s'umuS"? A. DIF.N. Klrttsoportjahoz. Ki jon e!s6nek1' A.• m.enrel!el-et akaroK" Dr. e.. N. Dr •. Sokat dolgoznak egyiJU." Jor az egylk. ellg'redje.a Ie>. " a srnn· " dekos s:zetl/filla:s~ta5 .a .innit Ow. Prob~l~ameg eflernged!'i!il'!1Iag~1.IYz'et. ezeke nek. Most a.". (siri Ihangnn): 6.ni hiCigy mn~yen el'2eH5 kllas.~ igen. .~ Ok.A.lelke .s. EOfle. a..g iliy~m~" •• hQg.. . [one! ugy tekintl. N.clja. ilt az ido.!s! E:zt az @Ietvala:szti:s helYSZlrn~nlIlemhlidta'?Amil¥of liUla. igeQ" .' .Oi$·eletoon... mind oss'*! kell illell'iuk.~. N.i a cSeQSem.91\19-11'131 tJeszelelk.. as a. Mr to'ftenik? .-" ilyeS!l'lliket.a.. 'Ilde.• k~gy·el~eil do log voll:.mirldenkr~nek megmondffiJk.elldo etetembe.ilkit. Csak edd!g [neg nem kfmllkozoti 'Ol!. hogy mllyeifl az elhagyalo1tsag a csalacli visz'Clllyoka:n bedUl.1\. €s masokjOinli1ek ihelyettU!k. amilmr viSslatert a oorntaLcsopDrtjiiho:z.!an!]i <! kovetkero ~Jet8bel'l.ud. .ID:r. vollt..omlepcsorej A. tobbie-k [oS.:barataJm elmel1nelt .. oonllB'mindenki minden @!E!'Iben. A k6ze1~ ~il:)k eh~g gy. Dr. tem.z~tv.i$· helys:zinet elhaQY1Ja n.akran keriIlnekbe az ello'll.r. SLmlUS...mbereket •.i. N.. ter:v€!ikr.:: tlJeg:v.•.i~iett rs'il A.. beszeltak. l1il:1cs. C.eLaJlffiir-..ehetos!igeL. meg~rte. Milldde nyajan megbes2!Gljulk a. . Ig@ll.: A. meg meg k'ell gy5zI1Ki:k..enileclOO-t k'elll megifaflul~Bai? . hogy melyilk h~lek" iTI:illyik testet viil'qsztja'? A. a [l'r.: Ogy iiiitam.Amillmr utasr'last 31dlok" minden tQ.apontnal' vagy az e~ei:var~~lii. ha kernet. . Szerememl. de ez in¢g csakeg'Y . a!mfbefil e:lllellsOlyomarom a fajdall1l1Bl~.I" Dr.JM .o...:I'lL.kat beszeltem nskl arrOi.5lS!mJ"on osap"altab6~ VElla. Mielnlt elkilildtek '\Io~llaez elatvara<szlils helye. Jar . hogy millyen emb.: Torrent V'a:iamll. en.0\.: Affilc:li ev·ekse'mm~tse:'m Lele.. fefem ~5nnek. {sohiajt}.e~I. 36mllllilire. IN..5:rul .. m$g rn~eloU elment 'rIolna ez e!elvaJr11sztoo helys2i[llere? A.es KtilliEh o~eU ~ajanlkOll<lkSteve .~[. hogy csallakozlol1 a 'tiobb.~ ..qji. .::·'gell. Mit tssz el'o~i:in DI'~N.. nem..zem.lfI....: ..tUal'll az e..reszretekr6~. hO&lY megint anya 9S lia legyllnk egy zUfZ. hQ9¥ !1ilily..'SldIlebeg .zr:loltn:tlik Isnni'". ha eilrnonda· n<iJk·a \i1elemerwL1lk.a iecMre.ost:.ovskbe.§.elilek ~ . ...lrm.sit lassabbafl.: EOlll8 azl mondja. A bol'dogl~alaf15ag\Br61 .dol'gak kieglyenlfteset? . e~ nem is baj.. kovet~ezd slel(inket a ta:bbie}(ke!.eta.elel1lsege. N. az a. N.. I a.1!rGa ~ri5o!eH]j). ahogy Sieve ai'OOi'i od'~te5z.e. es lis az. N'.~ SZfWtlJiMI. hogry e:zl fgy la~a. :Dr.. mar' rn~ilit .kiegesz:ilsek..: All4:.: Ez <U a lelek.r.k!stek kr.a szavaJkat): Talu .rtel1e:sr.lok. N. ezt pontosan ~ kell fh::oIlI(lLll1lk.~lnenrI!YJr€lcsak tMja! .rd:enek.Msa meg \I..y m'~y. !logy melydk:test res! ez 3v~? A. mart Eone Fies:detesen 1s.. ~tzarjtJIka do~gokaL. De most IhoQY mal" !iiltarn St'ev. eiifont h3iieto.. N.... allTlak... s.y ves~1'f1Iki . Ak~ot' htht mily.ei!]'fveJlik. !logy megtJe. nagyjab6U..: H.l entitasl A..a es fla szand~l«ls..a! pontosan be fog sdmoillii. .gesen}. Dr. N~~ f{&wj9! Hhy ~iilirnst ~arl1 .: /!rl.~il. iN.. Dr. a feheba is! 'faJ:u..

a? A... N. ez egyaJtalo3!fl nem oly. nogy on S~!1t eZ.1esen? A. hibiiim"'!t.an (in is minaegy:lk )e..e.elelem (].gel'l.Jkool .a:sat:? A.: Es mi a i1!JIYNt TallJlval a fogadoU 8Jpj:al.a? es es 198 .:atuak..ert..Eli tokele1. Dr.Megjegyzes:' IR. fold! testek~l. de az~ mih. A.el~kidel1liit. ~e:s·t. h09¥ On mestanra Illia:r eszr~evette.one·t.aki kOrmy6fllogad eilmasoka. Meggy62Jilek ro'a. Ihogl)' l@ke!kk~1lt Iki~ is va. mogy miNt 'koIt6·zoU SUlmilIS St'eiv·e testebe.e$lEon~ ls oda!jonll es KaII~IHlak ii1in~sef1lek meg· a ki:pessegeiik . Nagyjab611 az lehet a dJOlguk.Szer.i'e.ye!5·~t'eil1iilr~ szJv9sebbel1 'gondo· lokvisSIZ[l.: Mif gondol.€<K leftkek a os.i\()!'Inak a v()m~~oda~ som miaU. :Eone·mal. N.Udrel kJijavltalili a. N.. hoogy . . Ka!ish mint~&g dul"lla sz:er@pe~et Wilaszt OIY<lJrn ~mbe:relket •..: Mom:lja.amil a felkenn tud (mosaiJyag). (lunod\le): ligen ".~ge es an!iak ootQlyasos s~mei. nat eFi all: \leH:em ki . BZ emberi lerry-elk... Nem mem..leoosnek all emberek lelek n:elkOi? A. hog.Eilni t51~t1Il ' " H ~(alish munidig gunyos .rm9llY eUfli:t.: All: hiU'e1I1i1. ~:ucJ:l'!E!rmL.l)f027!eka bi:lszk. .j keme:-ny menet t&. Talurlak CS<1ik .~BOJOlldlot 1csil1Ja~riako>filbol~ SlllmllS? 6. hQgy m~besz.ho.ld5H kell meglSzern-znfl.k a: citilntestJ . hogy az a s.: 6. hO~W!Eil emberi a!::!yoPik:kiill1lnbj'.9$ ·e~~ jo . C'li.: Szigo.. N. as. .. em. (. nnilyetnek.ok. Kalish-nat. N.Jlnom 'Ioluk.o~g'SiI~m.ekap" c$.J. E:zla I. amelyben magas ran91~ lkatO'natiszt volt. Tudji1l.egyeos tes.~ Nos. as SLimusta.gy csaHakWlOI1 a toexasi Icsec:semo te.. adoU eletem· o:alsejtalme'lrol be>s:i'lelgelOrnk..zlSlfogna_K mSi:QaJ lillian.hagy ka~el allok EOTlEHlOZ.. elie:fluk .: Ez itt flaM igy miikOdli!i. laluvaJI §s f(alish·sal tOilent ~piritllalis megbeszeles.n8k ·indi\ekaJbs.leneztek es nmegvsletlek Dr.aze:rt [ eozrei1djelfl valo" 85 nagy na5wiil veezem. IDr.A. h~gyiQ !1ev~r6!.st~hez.e.: Oke.rllu~kElg{y res~vel megfigflfeiljLlk ij1'Ul"!agl!.e~e~IgeJ de sqh[lj~em i:.diigl tiS1teretJte~ b~n:unk OJ.m1!llo!i..ouakaip-csol\6d'f'lBk az ember" ~Ei"lJiyhez.".ucbasta. N. 1iaJanyOO. mart on segit nekem .1J16dasel nem .be az erveimeL ludljaJ .yon so~at 'fosnak: k..Jgy~tilU91f {n(!)veij. engecli:":. ..: Amniror <Ji F..: :Kamsh es.: Igem. hogy Sumus elme:s8-llh~.gyunk val6Jabaiil. h09iY ill 'onlIPOZliU'II vagy I'legaliv madom befuiyasO:J6 ·emberek mleri foniosak az on :sz:... nogy a merevs.ege lalli les Kalish 5zamiu. Mrnd'igi igy viSiel'kedik az ennberi test€lkoon? A. hogy kj~f'I¥S.. mint m1lS!okrEl.y l'lelk1ullik az .n:lni fug... hogy mit tesznek Csa.N.m~!1drg. A.z.10: megy abba a nak.l2iUellegyenek Texasb. mrn~ha mar.genu" es most egy kiosit GsatDk reSez.e!ldll( ~. szellemvilag eQ!Ycsoodes zugaba virl!tem. az onel~giJitsegre. c texas! elelbe.l. mont .g.8 lelektLjd~ta..: Hat. ['18m.Qleinek ill jelelflt5$. A:!.laJ? .egyro. aki a! FoldQllvagyok:. 'Va!! millllm..: Hat. hio\lY ez.Jnkat ' ImunM:m legrfontosabb reszer'lek az~ 'lartom.egukQn dolgoz28flt. N. inkabb art mondarll3rm. ha Sleve jobban meglWtf .6:I.ioK" Di'~ No': Pedi. A.stben maskepp reagalna1 A.: Epp~n .merit~e. Bil10S vagyok benne.eddig az ege·sZlhtll. Ezimt a. 'E'ffa mind klnevetne!<. mart mirndel1 testl agy ktizotl april IWilolllb~egek Y81tmak.t\l!. " e'h"eszrtem E. Dr. Jar nem veszl . N. Dr •.ak.: Mi M 511 MVEllosZ. Dr. fi10gy mien nem aka rom a. Mg\y k. mim:li"g tudja.as ar lele~ os:sz... nogy nogyan .saJat lel~B~:. 6g. die megi l1lifldiig elle...: :lDr..: Nos.) .i'. ilvel1k:or a ]ellt:e dOmJil:i.mtmlill·analk b~lllle·.~ Mi a vslemerw€. Az. as ler. l'itilOl"lbern !ga_zolok ~ l'ajt!.. ez fl9¥ hangzik.el. hiog~1 TdjlllJllak shhoz. A k.. . A Jorral. ._alc!i .al!tI!pcliban iis megm<!radi a k' .zemely.rmarn U6JsikMII.en. Dr..rzeikeR az erz:elmek do.ha~tQtI-akat.g' m'!'lst ep'pefl ezt h1iSSlOlL.Eone leg~ren a neV"eloanyam..kai kU21PO. k6vetteI5z00K. Kalish rLE!1llIol~n Isrek.s. ·eld"ontoUe iiolna..es~Uket...N. hogy mii'1lden:t fOlkaV8i'jak kDrLll1itl!uk.a. segilsegi.ekbell johbal1.~ azl gOlildO:lja. . .r[tl.sz. FO:IYau:JatIQsan h~z.5veit. 1t'Cl9Y'''1311. amil .Supan iidopocselkOltls fe:nne." er:zslm1~eg magaIJ'l)fOS" .beri leny meglehei6sen ures lenne m31~munlk..l:k.elm:iJnk~ kal.. N.!aJ"I?· A.: htt monidia.': Azl akai'OfI!.arn. de. Ibele!at vlselk>6d~se.: Mit mO!1c1·e~n a ~wOG rnoobe$Z. A. gyerelkkmomban na. nli.erekre 'Wlli stllks~em.: Ha~. iali:.o~dQf! tarrozkodfK.Jar .: S_oklU tucirnak rollam . nem ked'llel:i lalut les Ka_m~h-~ A.iiii~e ()k. Dr. hogy sokiunlk szamara.. a:kikben ill: eleleiben le~ekkenit lakoU. 1a)iJ. mar l. .n: e. Oeltiliyod6-'an rilzza a relet): Nam" ok jail tl!ldrak. Fo... Mindk:etlell lIlagyoniegyelmeml!tel'(. Ke. Ihogy miiilldlig tel~je5 mertek"ben tl. az. szilrll:elll erti a~l.eget 8rI. l10gy "lucl~1t1k mindeno!da~al'i1ak ossze· kapDoo!asiwal krlien~~lm GI~Ussali:ak l'egooiflsO onmagl!.eni:'beri agynak? A:j EIre Ileheil wlaszolni. A.etlern velna.rtL.elhiallyaQoll:a a csaladjid. Dt~ N. Ml . kigrni~dofel rudlatos . a strnusa elJl\HiJ~em.amar.is na<gY0rl magsnyos. Sumus.i1v<l!gy az a~irre:nd'e!6dikaz . de ez ir1em jelefltialt..! I.Ini. mas aJllf.IU mindenki tudja.. mll~en l'f~he~Eftl. es e'L befoly~s{)lja. m:asok:baJll kevesM 1iudok ~UI~l.t IF~ggeli@1i ~8 l1:ag)'tli'i' :hatarozo(t Dr. !II. feI.tkE'Zo paMbeszsd IoVoEib-bi reszle~ekke~ $z.. .ss~' e:gyik euro"pal ~Ietet." mutatIblk meg magunlli~t abbm a tssltbel1.tivid idore elli!riliflik a tru:gyih"i!. hideg s~[\lOek_ •• Dr. lOr•.it a! keldemernye&:isL. menfl}'ire tukrozik v~i:a vaJIodi r.k.s I<allsh l\erdQoo 'I. Niei<ern nem feJ'adatom. IN. akik: krilikusak'. nogy meg a tud[ijJf515ttes . NI. ez. . Dr. de meg n5lB:rnrthat~ak val8!f'lflofi!l1 11. hog'y liajlamos vagy·olk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful