P. 1
gyogynovenyszotar

gyogynovenyszotar

|Views: 1,964|Likes:
Published by Botond Kalo

More info:

Published by: Botond Kalo on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYAI 85. szám Szerkeszti: JAKAB LÁSZLÓ 85.

szám

VÖRÖS ÉVA

A MAGYAR GYÓGYNÖVÉNYEK NEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

Debrecen, 2008

Ez a kötet készült az OTKA (nyilvántartási szám: T 047384) támogatásával a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén.

Lektorálta: Jakab László

© Vörös Éva, 2007.

ISBN 978-963-473-084-2 ISSN 1588-6433

Felel s kiadó: Dr. Hoffmann István Készült a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának sokszorosító üzemében

BEVEZETÉS

A füvekkel, gyógynövényekkel való gyógyítás egyid s az emberiség történetével. Az emberiség igen sokáig nem is ismert más orvosságot, mint növényi eredet gyógyszereket. Ma, a korszer gyógymódok mellett, mikor a gyógynövények hatóanyagainak jó részét vegyiparunk állítja el , a növények szerepe a gyógyászatban természetesen lecsökkent, jelent ségüket azonban mégsem szabad lebecsülnünk. E munka a Magyarországon hivatalos, közhasználatban lév , valamint a régi, népies gyógynövények elnevezéseit dolgozza fel. A magyar etimológiai szótárakban megtalálhatjuk néhány növénynevünk etimológiáját, azonban ez a feldolgozott névmennyiség elenyész a herbáriumokban, füveskönyvekben, korai szakácskönyvekben stb.-ben el forduló nevek mennyiségéhez képest. Mindmáig híjával vagyunk egy összefoglaló, szintézis jelleg munkának, egy az egész magyar növénynévállományt átfogó történeti-etimológiai szótárnak. A hatalmas anyag feldolgozása meghaladja egy ember erejét, ezért kisebb egységenként igyekszem a munkát elvégezni. A magyar növénynevek szótárának a gondolata a 80-as évek végén, a 90-es évek elején vet dött fel. A gy jtést egyetemi hallgatóként kezdtem Jakab László irányításával, ennek els állomásaként jelent meg az Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996). 1997-ben Priszter Szaniszlóval közösen feldolgoztuk és megjelentettük Márton József Természethistóriai Képeskönyvének növényneveit (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai. 69. szám. Debrecen). Ezt követ en egy Adattár elkészítését terveztük Priszter Szaniszlóval, a legjelent sebb 18. és 19. századi m vek növényneveit kívántuk feldolgozni 1775-t l (Csapó József, Új füves és virágos magyar kert... Posonban) 1813-ig (Diószegi Sámuel, Orvosi f vész könyv mint a’ magyar f vész könyv’ praktika része. Debreczenbenn). Az Adattár anyagán évekig dolgoztunk, a növényneveket Priszter Szaniszló azonosította, nagy része el is készült, de megjelenésére nem került sor. Most egy újabb, jól körülhatárolható rész (a gyógynövények) feldolgozásának a végéhez értem. Arra törekedtem, hogy a feldolgozott gyógynövénynevek eredetét, létrejöttének okát lehet ség szerint megmagyarázzam, hogy bemutassam szótörténetüket, és hogy dokumentáljam a magyar növénytani nómenklatúra (nevezéktan) alakulását, fejl dését. Szótárainkban sokszor tévesen azonosított növénynevekkel találkozhatunk, az adatok ellen rzését, pontosítását, valamint az újonnan feldolgozott

4

növények régi és nyelvjárási elnevezéseit botanikus szakember, Priszter Szaniszló azonosította. A kézirat könyvvé formálásában sokat köszönhetek Jakab Lászlónak, aki tanácsaival, részletekbe men kritikai megjegyzéseivel mind a gy jtött anyag feldolgozása során, mind pedig a szótár szerkesztési elveinek és módszereinek kialakításában segítette munkámat. Külön köszönettel tartozom Priszter Szaniszlónak, aki a 90-es évek óta óriási türelemmel támogatta munkámat, azonosította és ellen rizte a történeti anyagban el forduló növényeket. Köszönet illeti Papp Gábort, a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának könyvtárosát, aki lehet vé tette számomra a nehezen hozzáférhet történeti anyag átnézését.

5

AZ ANYAG KÖRÜLHATÁROLÁSA, A FORRÁSOK ÉS AZ ANYAGGY JTÉS

1. A gyógynövény fogalma. — Gyógynövénynek nevezzük azt a növényt, legyen az fa, cserje, f , gomba vagy moszat, melynek valamely szervét, gyökerét, levelét, virágját, termését vagy más részét a benne lev hatóanyagáért a gyógyászatban alkalmazzák. A gyógynövényeket ritkán használják friss, természetes állapotban, hanem rendszerint megszárítva. A gyógynövények hatóanyagtartalmú megszárított részét drognak nevezzük. A növényi eredet drog tehát nem más, mint a növénynek hatóanyagtartalmú része megszárítva. A drogot hazai, vadon term vagy itthon termesztett, vagy pedig külföldön term gyógynövényekb l nyerik (MagyGyógyn. 13). A népies gyógyászat igen sok növényt tart számon, melyeket ma is többkevesebb sikerrel használ, de amelyek ma már a közhasználatban nem játszanak szerepet. Ezért a régi népies gyógyszerül használt növények százait mell zik ma, részint kétes és bizonytalan hatóanyagaik miatt, részint mert a korszer gyógyászat mellett teljesen feleslegesekké váltak. A gyógynövényi alkalmazásmódok, javallatok között érthet en nagyon sok teljesen megalapozatlan, ellen rizetlen, babonás jelleg és sok a veszedelmes is; a korai receptek, javallatok, középkori gyógymódok, teljességgel alkalmatlanok arra, hogy segítségükkel ma bárki bármilyen bajt meggyógyíthasson. A növényi hatóanyagokról a korai szerz knek, pl. Meliusnak nincs még tudomása, a növények „természetér l” alkotott elképzelése a köré a minden tudományos alapot nélkülöz ókori humorális elmélet köré épül, mely szerint a négy alapelemnek (t z, föld, víz, leveg ) és a négy alaptulajdonságnak (száraz, hideg, nedves, meleg) megvannak a megfelel i a négy testnedv (vér, fekete epe, nyálka, sárga epe) között. A betegséget az egyensúly megbomlása okozza, és ezt az egyensúlyt kell száraztó, hidegít , melegít vagy nedvesít hatású gyógynövényekkel helyreállítani (Szabó, Melius 44–45). Feldolgoztam az ún. „hivatalosan elismert” gyógynövényeket, valamint számos ún. „nem hivatalosan elismert” gyógynövényt, amelyeket els sorban a népi gyógyászat használ. A „hivatalosan elismert” gyógynövények kiválasztásához: a Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopaea Hungarica) VII. kiadását (Bp., 1986.), az 1961 óta érvényes hazai drogszabványokat, az engedélyezett gyógynövénydrogok jegyzékét (6/1990. KeM. rendelet) használtam. A „hivatalosan elismert” min sítés kritériuma a gyógyszerkönyvekben való szereplés — ez országról országra és id r l id re változó. A hivatalos gyógyszerkönyvek

6

gyógynövényei mellett a régi herbáriumok, füveskönyvek jelent sebb gyógynövényeit is feldolgoztam: pl. Melius Herbáriumának, a XVI. századi magyar orvosi könyvnek, valamint a XVII–XIX. századi orvosbotanikusok (pl. Csapó, Benk ) m veinek nem hivatalos gyógynövényeit. A gyógynövényekkel foglalkozó szakirodalom b séges, a gyógynövények listáját (jellemzésüket és felhasználásukat) els sorban a következ m vek alapján állítottam össze: Jávorka Sándor, Magyar Flóra (Flora Hungarica). Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. Bp., 1924–1925.; Rápóti Jen –Romváry Vilmos, Gyógyító növények. Bp., 1980.; Ingrid és Peter Schönfelder, Gyógynövényhatározó. Holló és Társa Könyvkiadó. é. n.; Zdenka Podhajská, Európa vadvirágai. Madách Könyv és Lapkiadó, Pozsony–Bratislava, 1991.; D. Aichele–M. Golte-Bechtle, Mi virít itt? Virágkalauz. Ciceró Könyvstúdió Kft. Bp., 1991.; Lesley Bremness, F szer- és gyógynövények. Panemex Kft. és Grafo Kft., Bp., 1995.; Grau–Jung– Münker, Bogyósok, vadon term zöldségnövények, gyógynövények. Természetkalauz. Magyar Könyvklub, Bp., 1996.; Bolliger–Erben–Grau–Heubl, Cserjék. Magyar Könyvklub, Bp., 1998.; Gyógynövényesek kézikönyve. Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, Bp., 2004.; Nico Vermeulen, Gyógynövények enciklopédiája. Több száz különböz faj pompás fotói és részletes leírása. Ventus Libro Kiadó, Bp., 2005. Egzotikus gyógynövényeket kis számban dolgoztam fel, mivel nagy részük (pl. gránátalma, füge, citrom) megtalálható az 1996-ban megjelent Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára c. munkámban. 2. A növénynevek azonosítása. — A munkát els sorban nemzetségnevek és fajnevek vizsgálatára korlátoztam. A történeti növénynévanyag azonosítását Priszter Szaniszló végezte, ill. ellen rizte. Ha az azonosítás bizonytalan, akkor ezt a szótárban jeleztem, illetve feltüntettem azt, hogy ki azonosította a növényt. A növénynevek vizsgálatához a botanikusok teremtették meg az alapot azzal, hogy meghatározták a növényeket, a növénynevek szövevényes rengetegében az azonosításaik nélkül lehetetlen lenne eligazodni. A nyelvtörténeti anyaggal különösen sok gond volt: ahogy haladunk a mától a múlt felé, úgy szaporodnak azonosítási gondjaink (ez természetesen valamennyi növény- és állatnévre vonatkozik). Err l a problémáról más szótárírók is írtak: „Bizonyos tekintetben külön probléma a növény- és állatnevek jelentéseinek a kérdése. ... Nem tudtam pl. mindig eldönteni, hogy a régi középkori latin nevek milyen mai növényekre (és állatokra) vonatkoznak” (Kniezsa, SzlJsz. 8). Az RMGl. szerz i így vélekedtek a kérdésr l: „A szó jelentésének a pontos rögzítése különösen nehéz a növénynevek és a kevésbé ismert állatnevek területén, mivel itt az elnevezés a valóságban is sokféle. E neveket gyakran összecserélik” (RMGl. 14). Egyes forrásanyagok növényneveinek azonosítása megjelent nyomtatásban,

7

ezeket az azonosításokat — Priszter Szaniszlóval — általában fenntartás nélkül elfogadtuk. Melius növényneveinek tisztázásával többen (Fialowski L., Gombocz E., Szabó A.) foglalkoztak; Szabó Attila munkájának Összehasonlító növényjegyzékében találunk részleges hivatkozásokat és azonosításokat a XVI. sz.-i OrvK. növényneveire (és más korai m vekre, szójegyzékekre stb.) vonatkozóan. Gombocz Endre azonosította Clusius, Carolus–Beythe István, Stirpium nomenclator Pannonicus (1583) cím m vének növényneveit (Gombocz, BotTört. 126–133). Szintén Gombocz azonosított még részeket különböz korai m vekb l pl. Lippai Posoni kertjéb l (Gombocz, BotTört. 141–142) stb., ezeket az azonosításokat szintén elfogadtuk. 3. A szótár tartalma. — A szótár gyógynövények magyar elnevezéseit tartalmazza. Növénynevekkel számtalan forrásban (tudományos, szépirodalmi, ismeretterjeszt munkákban, újságcikkekben, tankönyvekben stb.) találkozhatunk. Négy típusba tartozó forrásm veket dolgoztam fel: 1. növénytani és orvosi munkákat; 2. gasztronómiai munkákat; 3. útleírásokat; 4. nyelvészeti anyagokat. A négy típus közül legnagyobb mennyiségben növénytani forrásokkal foglalkoztam. Ez a négy forrástípus lehet vé teszi a növénynevek igen széles kör — nyelvészeti és m vel déstörténeti — vizsgálatát. Ezeket a teljesség igényével egy ember aligha tudná belátható id n belül feldolgozni. Szükségszer en válogatnom kellett tehát a sok forrás között. Azokat a m veket dolgoztam fel, amelyek a növénynevek szótörténetének és szóföldrajzának megállapításához elengedhetetlenül szükségesek. De a feldolgozott források növénynevei közül is sok kimaradt: pl. kimaradtak a teljesen azonosíthatatlan növénynevek; a téves nevek zöme; a kerti, termesztett növények, ill. ezeket részletesen nem elemzem (pl. borsó, alma, cukorrépa, körte, szilva stb.). Els sorban növénytani és orvosi forrásokat dolgoztam fel. Az orvosi könyvek, pontosabban herbáriumok, füves könyvek a saját korukban valóban orvosi célokat szolgáltak, de ma már legkevésbé sem sorolnánk ket a szoros értelemben vett orvosi könyvek közé. Szabó Attila Mélius Herbáriumához írt bevezet tanulmányában így fogalmaz: „választ kell keresnünk arra a gyakran vitatott kérdésre, hogy melyik tudományterülethez tartoznak a füveskönyvek: a botanikához-e vagy az orvostudományhoz? A kérdés ebben a formájában nyilvánvalóan hibás: a füveskönyvek a növényismeret leghatásosabb el mozdítói, a növénymorfológia és a növényrendszertan megjelenésének el készít i és el feltételei voltak, tudományos-társadalmi alapokat teremtettek a botanika kialakulásához. Arról azonban, amit ma általános botanika néven foglalunk össze ezekben a könyvekben ... alig esett szó” (Szabó, Melius 20). A herbáriumok a népnek készült egyszer , orvosi tanácsadók voltak, céljuk a gyógyászatban használatos növények összeállítása és leírása volt. A szorosabb értelemben vett növénytani munkák között, amelyeket forrásnak tekintettem, szerepelnek

8

növényhatározók, növényszótárak, természettudományi szójegyzékek, kertészeti könyvek, dísznövény enciklopédiák, természethistóriák és természethistóriai képeskönyvek, amelyek gyerekeknek készültek, valamint kertészeti és természettudományos folyóiratok. Feldolgoztam a jelent sebb növénytani szakirodalmat a kezdetekt l egészen napjaink fontos és összefoglaló növénytani munkáiig. Érdemes megnéznünk a herbáriumok modern változatait, a gyógynövényekr l írt mai tudományos és népszer sít m veket (pl. Augustin Béla–Jávorka Sándor–Giovanni Rudolf–Rom Pál, Magyar gyógynövények. Bp., 1948.; Rápóti Jen –Romváry Vilmos, Gyógyító növények. Bp., 1980. stb.), ugyanis olyan részleteket tudhatunk meg a növények gyógynövényként való felhasználásáról, amelyek forrásainkban esetleg nem szerepeltek, viszont az elnevezések motiválásában szerepük lehet. A növénynevek egyik legfontosabb motivációja az lehet, hogy minek a gyógyításásra használják: pl. májf , lépf , tüd f stb. Nem elég tisztában lennünk egy növény neveivel, ismernünk kell magát a növényt, mivel az elnevezéseket általában a növény külseje, term helye is motiválta. A növénytani kézikönyvek legkülönböz bb adatai segíthetnek egy növénynév magyarázatában, sok érdekességet közölhetnek a növények felépítésér l, levelér l, virágjáról, termésér l, régi és mai felhasználásáról, a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekr l. Pl. Soó Rezs munkái (Soó Rezs , A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VII. Akadémiai Kiadó, Bp., 1964–1985.; Soó Rezs , A magyar növényvilág kézikönyve. Bp., 1951. stb). Az idegen nyelvi analógiák és a növénynevek lehetséges motivációi szempontjából igen értékes Marzell német növénynévszótára (Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen... Bearb. von Heinrich Marzell unter Mitwirkung von Wilhelm Wissmann. I–V. Fünfter band. Register: Alphabetisches Verzeichnis. Leipzig, 1943–1958). Marzell flóram ve leírást ad a növényekr l, részletezi a növények el fordulási helyét. A m botanikai értékén túl azért rendkívül tanulságos számunkra, mert magyarázza a növény latin és görög neveinek eredetét, ezenkívül felsorolja a növény összes német elnevezését, a népies neveket minden változatukkal, pontos helymegjelöléssel, s t magyarázza a motivációt és közli a növénnyel kapcsolatos hiedelmet. A gasztronómiai források között egyrészt régi magyar szakácskönyveket, másrészt néhány újabb szakácskönyvet vizsgáltam. Egyre nagyobb az érdekl dés a különféle nemzetek ételei iránt, és az ételekkel együtt, ezek alapanyagaként természetesen különféle f szernövények is a szakácskönyvekbe kerültek, pl. kapri, oregánó. A szakácskönyvekben sok olyan f szernövényt találunk, amelyeket gyógynövényként is használnak: pl. bazsalikom, metél hagyma, majoránna stb. Az útleírások mint források feldolgozott száma nagyon kevés. Gondos válogatás után bizonyos útleírásokat, naplókat, leveleket néztem át, csak olyan

9

felfedez k munkáit vizsgáltam forrásként, akiknek m veiben felbukkanhatnak gyógynövények. Ilyenek pl. Kitaibel útinaplói, amelyek több száz magyar (valamint német, szlovák, ruszin stb.) népi növénynevet is tartalmaznak. Kitaibel útinaplói Gombocz posztumusz munkájában jelentek meg: Diaria itinerum Pauli Kitaibelii. I–II. Bp., 1945–46. A nyelvészeti források között els sorban nyelvtörténeti anyagot dolgoztam fel: lexikonokat, szótárakat (értelmez , történeti, etimológiai, kétnyelv szótárakat, tájszótárakat), nyelvtudományi folyóiratokat stb. A teljesség igénye nélkül dolgoztam fel összefoglaló növénytani munkákat, amelyek népi növényneveket is tartalmaznak: pl. Péntek–Szabó erdélyi gy jtéseit, két etnobotanikai útmutatójukat: Szabó Attila–Péntek János, Ezerjóf . Etnobotanikai útmutató. Bukarest, 1976.; Péntek János–Szabó Attila, Ember és növényvilág. Bukarest, 1985; Hoffmann, Karl–Wagner János, Magyarország virágos növényei (Atheneum. Bp., 1903.) cím m vét, ebben a Mágocsy-Dietz Sándor gy jtötte nevekr l van szó, amint ez az el szóból kiderül; Jávorka Sándor, Magyar Flóráját (Flora Hungarica) (Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. Bp., 1924–1925.), ebben Gombocz Endre és Mágocsy-Dietz Sándor gy jtésér l van szó, amint ez a munka el szavából kit nik stb. Az adatok összegy jtését és a növénynevek vizsgálatát számos körülmény nehezíti. Nagy zavart okoz, hogy egy növénynek több, gyakran 10–20 neve is lehet, és ugyanakkor egy név több, akár 5–6 növényhez is kapcsolódhat. Érvényes ez mind a magyar, mind a forrásokban a magyar mellett található latin, görög, német nevekre, és általában minden nyelv növényneveire. Nem tekinthetjük ezt a feldolgozást véglegesnek, lezártnak, az eddig nem vizsgált források tanulmányozásával újabb adatok kerülhetnek el . A növénynevekkel foglalkozó vagy a növénynevek vizsgálatához felhasználható irodalom igen b séges, a kérdés irodalma szinte kimeríthetetlen. Azért sem tekinthetjük a témát befejezettnek, mert a f szernövények, dísznövények, gombák stb. a témakör b vítésére késztetnek.

10

A MAGYAR NÖVÉNYNÉVADÁS VÁZLATOS TÖRTÉNETE

A tudományos növényismeret történetileg a népi növényismeretb l sarjadt ki. A következ áttekintés id beli sorrendben a magyar növénynévszókincs múltját kísérli meg vázlatosan bemutatni. A magyarság els évszázadaiból származó növénynevekr l igen hézagosak az ismereteink. A könyvnyomtatás el tti id kben az oklevelek, kódexek, szójegyzékek és kéziratos szótártöredékek azok a források, amelyekb l az akkori növénytani ismeretekr l tudomást szerezhetünk. Összefügg botanikai vagy rokon tárgyú (orvosi, gyógyszerészeti) szöveget ezekben sajnos nem találunk. A magyar növénynevek nyomtatásban való rögzítése és terjesztése a 16. században kezd dött. Ekkor a növénynevek már nem elszigetelten (mint pl. a szójegyzékekben), hanem szövegkörnyezetben fordulnak el . A 16. század végén készült az erdélyi Lencsés György Ars medica (1577 k.) cím munkája, 1578ban pedig Kolozsvárott Melius Juhász Péter Herbariuma. 1. A XVI. sz.-i magyar füveskönyvek; receptek, javallatok a XVI. sz.-i füveskönyvekben. — A növények gyógyító ereje sid k óta ismert az egész világon, és alkalmazásuk egymástól függetlenül alakult ki a különböz kultúrákban. A népi ismereteknek, a népi tudásnak és a népi hitvilág egészének a mindennapi lét gyakorlati kérdéseire kellett választ adnia. S mivel az ember mindennapi létét éppen a testi bajok, a betegségek keserítik meg leginkább, nem véletlen, hogy a XVI. században a gyógyítás számít a népi tudás és a tudomány els területének. A növények alkalmazására vonatkozó ismereteket az ún. füves- vagy füvészkönyvekben gy jtötték össze. Az els ilyen jelleg , magyar nyelv munka Melius Juhász Péter Herbáriuma, 1578-ban jelent meg, a másik kéziratos m , amely közel ugyanabból az id b l származik (1577 k.): a XVI. századi magyar orvosi könyv. Bevezetéssel ellátva közzéteszi Varjas Béla. Kolozsvár, 1943. [Els kéz: 1577 k., második kéz: 18. sz. e.]. Ennek öszszeállítója Lencsés György, gyulafehérvári f udvarmester volt. A két m jelent sége, hogy összefügg magyar nyelven növényleírásokat, gyógyjavallatokat tartalmaznak. Melius Herbáriumában részletesen jellemzi a növényeket, majd különféle gyógyító eljárásokat ismertet. A XVI. századi magyar orvosi könyv tartalmában eltér a Herbáriumtól, az OrvK. részletes növényismertetéseket nem tartalmaz (így a növénynevek botanikai azonosítása sokkal nehezebb), az orvoslás tudományának szakszer , tudományos összefoglalása volt, szerz je gyakran hivatkozik híres külföldi orvosokra, de a népi gyógyítás módszereit is említi, sok testrész-, betegség-, tünet- és gyógyszer-, illetve gyógymódnevet ad.

a szenna ’Senna’.-i OrvK. A XVI. rüh. a ricinus. SÅeękfwet. spinosa’. bélbetegségek. el álmelkodóknac igen iò meg innya” (Melius 187). mint az aloé ’Alo(’. sárgaság. mellfájás.-i munkákban el forduló egzotikus gyógynövények: egy részük a Bibliából volt ismert az egykorú olvasó el tt (pl. a másik részét drogként a korabeli patikaszerek között tartották számon. emésztési zavarok. A két legjelent sebb XVI. sz. részben pedig akkor még nem különítették el ket más fajoktól. SÅepÅqlqt. borban iſÅod gyakorta. „Gÿermqkchenek haſa dagadaſarol” (OrvK. Azok a növények. Mindazonáltal a legtöbb növény felhasználási javallata és alkalmazási módja az évszázadok folyamán gyakran lényegesen változott. részben csak kés bb kerültek Európába.) a legtöbb javallat belgyógyászati jelleg : daganatok. a magas szarkaláb ’Delphinium staphisagria’. a krétai szurokf ’Origanum dictamnus’. a füge. de ma már ismert gyógynövények. A fert z betegségek közül gyakori a „hideglelés”. amelyek az egykori könyvekben még nem szerepelnek. à gyomorból nyalat ki ºz. vęrt tiſÅtit. orbánc. csömörlés. századi füveskönyvben (Melius 1578. Gutta ºtxknec. a gránátalma stb. fonnÿaÅ megh vÿÅben. a csókalábú útif ’Plantago coronopus’. a réti bakszakáll ’Tragopogon pratensis’ tápláléknövényként való felhasználásáról tudósítanak korai herbáriumaink. „torokgyík”. a beléndek. a fényl gamandor ’Teucrium lucidum’.-i embereknek gyakran már helyes fogalmuk volt a gyógynövények hatásáról. ficaria’.). Pl. El fordulhattak a patikákban olyan mediterrán növények. bolondozóknac. lépfene. 293/17). pestis gyógyítására . de vannak különféle javallatok himl . égés. számos drog pedig vándorpatikáriusok útján jutott el a Kárpát-medencébe: pl. Az olasz egyetemeken tanult orvosok maguk is hoztak haza mediterránban gy jtött gyógynövényeket.). századi népi táplálkozásban is megjelent a gyógynövények egy része: pl. a sáfrány stb.11 Külön figyelmet érdemelnek a XVI. a bábakalács ’Carlina acaulis’. A XVI. csuklás stb. a kálmos. és az Fekete hunyor poraban egy arany nyomonit iſÅol. f szerek: a maszlag. sz. gyógyítására szolgálnak. az olajfa. aſÅſÅu korságot gyogyit” (Melius 45a. es egÿ napon kecchqris aÅÅal parolÿad” (OrvK. T×dxt Mellyet. hasfájás. és à kęléſre. Pl. hurutos betegségek. hideg lelxknec. Az ismertebbek közül több ezer év óta használt gyógyszerek. hertelen meg gyogyittya” (Melius 155). sz. „Ha borban meg áztatod az Hunyort. Kórſágoſnac. a kapricserje ’Capparis spinosa subsp. pokol varra kxtxd. Has fayáſſoknac. mert néhányat közülük a mai kor embere is többé-kevésbé ugyanarra a célra használ. aszú kórságról ’tüd vész’: „Ha az leuelét porrá téſÅed. illetve (szárított) növényi részek. „hagymáz”. szemölcs) kezelésére vonatkozó receptek is gyakoriak. a guajakfa ’Guajacum officinale’ stb. a nyúlsaláta ’Ranunculus ficaria subsp. XVI. 293/11): „Fekete gÿopart. „Ha az yrdxg harapta f×uet zxld korában meg txrxd. A középkori köztisztasági állapotok következményeként a b rbetegségek (kelések. tüd vész.

hogy a fejen lév nyílások betegségeit az alvás közben oda bejutott állatok. és a XVI. Ezen haſÅna à vizénec” (Melius 161a). szédülés. torokgyíkról: „Feÿer wrmqth Saletrommal. álmatlanság. a szeméremtest betegségei. méh-. „Ha meg txrxd à maguát és olayba meg fxzed. A XVI. csepeg vagy nem csepeg vizelet. aÅ Melÿ embqrth aÅ Gqrch fogh” (OrvK. mérges állatot el ºz. csonttörések. Ðem lelqkÅetqth nem veÅqn” (OrvK. darázs-. a gutaütésr l: „AÅ Guta wteÐben mÿkor aÅ Embqr vgÿ fekwÅÿk mÿnth egÿ holt Ðem keÅe Ðem laba nem moÅogh. lidérces betegség. Pl. ritkábban el kerülnek hallásjavításra szolgáló javallatok is. fájó fogak. MęÅÅel teorÿ eoÅwe. századi Orvosi könyv: „Feÿer wrqmnek kÿ fachÿart leweth. vasak. sebbe tört nyilak. es takard aÅonnal be melegh Scarlath poÅtoban” (OrvK. 470): „Repa magoth tqrÿ porra. nehéz vizelés. rüh és bélférgek irtása. A sok súlyos nyavalya mellett felbukkannak a férfi. A XVI. születésszabályozással és általában a nemi felvilágosítással kapcsolatos receptek száma. Scorpióknac Kigyónac harapaſſat meg gyogyittya” (Melius 160a). Magas a n gyógyászati esetekkel. Találunk javallatot menstruációs zavarokra. megjelennek a nemi vágy szabályozását. bogarak okozzák (Szabó. à Tet×t. tövisek eltávolítása. vęrét ki tiſÅtittya. francu ’vérbaj’ kezelésére vonatkozó gyógymódok. Pl. a n gyógyászati jelleg gyógymódok pedig sok esetben hátborzongatóan primitívek és életveszélyesek (Szabó. csökkentését célzó javallatok. gyakran iſÅod. gyíkok. koſÅt az emberbe barombais el rontya” (Melius 156a). „Hÿmlqrql” (OrvK. században — a köztisztaság hiánya miatt — komoly gondot jelentettek a paraziták: bolha. Közülük sok a mai olvasó számára gyakran megmosolyogtató. görcsös állapotok. Az idegbetegségek közül fejfájás. pókcsípés kezelése. farzsába. awagÿ BaraÅk fa lewelenek aÅ leweth tqlch melegqn bele ſkÿ hoÅÅa aÅ fęrgeketh” (OrvK.12 is. vagy à nagy Varadiczot borba SÅereczen dio virággal meg fxzed. „Ha à Varadiczot. tökösség ’heresérv’. reszketegség t nik fel. sebes szájak. serkentését. eml betegségekre. születésszabályozásra. A meg hólt gyermeket. n i és férfimagtalanság gyógyítására. 51).és n i hiúságot legyez- . A „Fwlben valo Fergekrql” így ír a XVI. a görcsr l: „Æarwas Bogarath vÿÐelÿqn nala. vagy à gyermec tarto burokot ki hozza. „Az Iſten faya f×ſti Kigyót. fülnek. megmérgezett emberek védelme. század közegészségügyi körképének elmaradhatatlan részletei: fekélyek. Az orrnak. 471). Pl. 41). 92). tet . ad megh ÿnnÿa. gégének a betegségei is els sorban gennyes fert zések. békák. 129). Melius 55). reÅelÿ aranÿat kqÅÿben keweſeth. méhben meghalt magzat eltávolítására. századi füveskönyvekben makacsul kísért az a hiedelem. Pl. toroknak. elmérgesedett sebek kezelése. A vize penig Póknak. kqſd aÅ Torok gÿkra” (OrvK. az AſÅſÅonyállat mehét melegiti. Pl. Melius 55). köszvény. kígyóharapás. kelések. kígyók.

A pozsonyi kert növényeit az érsek öccse három kötetes nagy munkában mutatta be: Lippay János. a többi pedig Matthiolustól vett fordítás (BotTört. a Species plantarum (1753). Batthyány Boldizsár vendégeként — tartózkodott Nyugat-Magyarországon. 2. arcszínesítés. — A XVII. hanem egyben az akkori hazai virágkultúra és a korabeli magyar növénynevek forrásm ve is. 1595) cím m ve. Carolus Clusius — 1574 és 1586 között gr. Növénynévadás a XVII. borbélyok. A neves németalföldi botanikus. század leghíresebb magyar kertje Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertje volt. de szerepel az arcb r finomítása. A gyógyító munkában részt vettek még különféle kuruzslók is. A 17. 1588) és Beythe András. [kés bb] Bécs. Itt találkozott össze Beythe István protestáns prédikátorral és természettudóssal. Beythe András munkájának egy része Melius Herbáriumának szó szerinti átvétele. század végén jelent meg két. kiemelked jelent ség Szikszai Fabricius Balázs latin–magyar jegyzéke. kisebb orvosbotanikai munka: Frankovith Gergely. ezek egy része vándorló (gyakran külföldi) kuruzsló volt. 63). Ugyanennek a kornak a terméke Clusius és Beythe közös munkája. Fiveskönyv (Németújvár. bábák látták el. század botanikai munkáiban eligazodni — a növényrendszer kiforratlansága.13 get egykori „kozmetika” receptjei és javallatai is. ekkor jelenik meg Linné korszakalkotó munkája. amely 1583-ban Németújváron jelent meg. hogy gyógyászati gyakorlatukban felhasználják. Szemben a korábbi. a Stirpium Nomenclator Pannonicus. 138–41). a rendszertani kategóriák határozatlansága és a nómenklatúra bizonytalansága miatt — a legnagyobb nehézségekkel jár. Nagyszombat. akik a betegek gyógyításához és a varázsláshoz használatos gyökereket és orvosi növényeket gy jtögették. Szikszai Nomenclatúrája csaknem 500 növénynevet közöl. A XVI. de els sorban nem magukért a növényekért. javasasszonyok. Lippay azonban a vadon term növényekre aránylag ritkán hivatkozik (BotTört. I–III. Ebben a csoportban leggyakoribbak a hajnevel . 1664–1667. századbeli orvosbotanikusoknak. aki elkísérte t növénygy jt útjain. A megoldásra egészen a XVIII. vándorsebészek stb. elejét l. Hasznos és fölötte szikseges könyv (Monyorókerék. század közepéig kell várnunk. szemöldökirtás és a sz rnevelés módja is. és közölte vele a növények magyar neveit (Kádár–Priszter 17). Frankovith egyike lehetett azoknak a XVI. hanem azért. sz. században ezeket az orvosi feladatokat nagyrészt tudós asszonyok. . akik ismerték és gy jtötték a növényeket. hajfest szerek. Posoni Kert. amely 1590-ben jelent meg Debrecenben. Frankovith és Beythe István egymással tudományos érintkezésben állhattak. A XVI. pl. Ez a munka nemcsak a magyar kertészeti irodalom alapvetése. sérvmetsz k. kezdetleges szójegyzékekkel.

érdeme a népnyelvi növénynevek felkutatása. Csapó József (debreceni városi f orvos). lelkészek és más foglalkozásúak is. Bizonyítja ezt a XVIII. század vége felé megjelen néhány növénytani (orvosbotanikai) kiadvány. fogyatkozás. bár rendszere. magyar. de a botanika f célja még mindig a növény orvosi felhasználásának. munkája hazánkban els ként mutatta be Linné rendszerét és nómenklatúráját a pozsonyi Magyar Könyvház 1783. francia) ad 1000 fajról (kb. vagy-is fa. Természeti história. Veszelszki Antal. évi kötetében. 1801) készült el. és tévedezés vagyon ma a’ Magyar F vésztudomány- .14 A 17–18. A hazai flórakutatás szempontjából jelent s még Veszelszki Antalnak az 1798-ban megjelent „A’ növevény plánták’ országából való erdei. az állatok országa (Földi János. Számos — f leg népi — növénynevet ölel fel Csapó József debreceni f orvos els sorban gyógyászati célt szolgáló füveskönyve. A Linné systémája szerint. I. amelyek szerz i az „utolsó orvosbotanikusok” (BotTört. Benk József (erdélyi református lelkész). század vége felé — elég hosszú szünet után — a magyar növénynévszókincs gyarapodását is rögzít több fontos könyv. a Flora Posoniensis (1791). A népi növényismeret is egyre fejlettebbé válik. Az orvosbotanikusok olyan személyek voltak. és Elnevezési el tt: szinte olyan z rzavar. valamint a XVIII. gyógyító ereje lebegett és nem a florisztika vagy a növényföldrajzi flórakutatás. 200–5). Földi János tervezte els ként a magyar flóra megírását Linné rendszere alapján. A bevezetésben így ír: „A’ miném z rzavar vólt hajdan a’ Deák F vésztudományban. A XVIII. Bár Földi Természeti históriájának növénytani része nem készült el. Természeti históriájának azonban csak az els része. 195). nómenklatúrája már a maga korában is elavult volt. Justi Joannis Torkos (az els magyar gyógyszerészkönyv szerz je). tehetséges debreceni orvos és természettudós. Közülük a legjelent sebbek: Páriz-Pápai Ferenc (a Pax corporis szerz je). akiknek szeme el tt a növény orvosi felhasználása.és f szeres könyv” cím m ve. 1791-ben jelent meg Lumnitzer István pozsonyi flóram ve. század vége felé a fiatalon elhunyt. német. Az erdélyi református lelkész. tanárok. az Új füves és virágos magyar kert (1775). és nem a flórakutatás. A Linné-féle rendszerben négy nyelven (latin. 2500 magyar névvel) névjegyzéket (BotTört. 1793-ban. összeállítás jelenik meg. gyógyító erejének ismertetése. század második felének rejtélyes alakja. A Lumnitzer-féle pozsonyi flóra jelent s számú (közel 700) magyar népi növénynevet is tartalmaz. Benk József eredményei a korában nem váltak ismertté. és ezekkel a magyar növénytani szaknyelv gazdagítása. Voltak közöttük gyakorló orvosok. Pozsonban. Bécsben megjelent a szerz t l egy kis füzetecske Rövid krítika és rajzolat A’ magyar f vésztudományról címmel. ill. századból szintén kiváló magyar füveskönyvek származnak. Az állatok országa. és mezei gy jtemény. a’ Linné Rendbeszedése. A 18.

melynek függelékeként a magyar növényneveknek els szinonimaszótára olvasható. exsiccatumot. a pesti egyetem professzora els ként adott ki hazánkban szárított növénygy jteményt. [2. Külön ki kell még emelni az Orvosi f vész könyvet (1813). melly Törvényeket és Régulákat adjon a’ Növevényeknek elnevezésekben. Mit kell tehát tselekedni? Krítikát kell írni.. amely kb.] Gyümölcsbarát. továbbá Tóthfalusi Miklós 3 kötetes kertészeti m vében (A magyar gazda mint kertész. de még inkább Bertuch-fordításai (1805–13) az általa alkotott új magyar növényneveknek jelent s mennyiségét tartalmazzák. 1823 és 1830 között megjelent kiadványainak „Magyarázat”-aiban közli 350 faj magyar és német népi neveit is (MNy. század egész folyamán használták. Dudva és Burján lepte el. aki latin nyelv munkájában (Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatui.. gaz. legtöbbjük azonban igen rövid élet volt. A két szerz (Diószegi Sámuel prédikátor és Fazekas Mihály f hadnagy) egyike sem volt képzett botanikus. és Gazdaság író Könyveinket. 840 növénynevet vizsgálva a magyar növénynevek részletes kritikáját tartalmazza. század kezdetét l jelennek meg Bécsben Márton József szótárai. már megjelenésekor sem volt korszer . Jelzi ezt az. a szaktudományok. Vindobonae. részben ezek. A 19. [1.” (Földi 3–5). melly minden Tudománynak tökélletességre vitele.] Konyhaker- .. A reformkori nyelvújítás... benne a szerz értékes népi gy jtésével. Az 1840-es évekt l egymás után megjelen növénytani munkákban merész újításokat találunk. és azokat meg jobbítsa. A szász nemzetiség botanikus.15 ban. hogy közel két évszázad elmúltával az általuk alkotott sok száz magyar szakkifejezés és növénynév jelent s hányadával még ma is találkozunk. Nem sokkal ezután lát napvilágot (1833–36) Kassai József Származtató ’s gyökerész magyar-diák szó-könyve. 1816) hat nyelven teszi közzé a gazdag flórájú Erdély 2500-nál is több növényfajának neveit. melly ki mutassa a’ rossz Neveknek hibáit. Kit n nyelvérzékkel alkotott új szavaikat a 19. Ugyanerre az id szakra esnek a kor legnagyobb magyar botanikusának. Szádler József. Krítikát. Ekkor lát napvilágot Debrecenben a magyar nyelvújításnak a botanika terén legnagyobb hatású m ve.. gyom. ugyanakkor munkájuk a magyar terminológia és nómenklatúra alapvetése. Számos új magyar növénynév található Barra István Növénytanában (1841). 79: 116–121). Kitaibel Pálnak (1757–1817) a magyar flórát feltáró utazásai. Földi János munkája az els olyan növénytani munka. különösen a természettudományok és az orvostudomány magyar nyelven való m velésének célja a botanikát sem kerülte el.. Kitabeil útinaplói több száz népi növénynevet is tartalmaznak... Orvosi. Baumgarten az els . nem vert gyökeret nyelvünkben. könyvük mint növényhatározó. Minden eddig nevezhet Lexiconainkat (Szótárjainkat) F vész.

1847). 1872). A XX. háromnyelv fejt növénynév m szótára.] Virágkedvel . Mindezek jelent s számban tartalmaztak növényneveket is. megjelent a 3 kötetes Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékekt l a nyelvújításig (Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond 1890–1893) és a Magyar tájszótár is (Szinnyei József 1893–1901). Én magam csináltam 4860 új magyar növénynevet” (Kováts. id.) indította meg munkatársával Csapody Verával.). A botanikai nyelvújítás csúcsa alighanem Kováts Mihály Növénybölcsesség a’vagy. Csapody István. – 18592. Mágocsy-Dietz Sándor.. Természettudományi szóhalmaza lát napvilágot. Jávorka Sándor flóram vében a régi és a népi növénynévanyagnak az addig legteljesebb gy jteménye rejt zik. A szerz ezt írja az el szóban: „Ezen munkában van 5921 Magyar növénynév. Magyar Flóra (Flora Hungarica). legfeljebb Gönczi tankönyvei (Vezérkönyv a növénytan tanítására és tanulására. valamint a tervezett (de csak töredékesen ismert) Brassai–Kováts-féle Új Magyar Füvészkönyv (1858). akárcsak kortársa. [3. 117: 563). A reformkori nyelvújítás — nem mindig sikeres növényneveivel találkozhatunk Bugát Pál és Kováts Mihály (1845) könyveiben. Rapaics Raymund nevét említhetjük még. Sok cikkben foglalkozik a népi növénynevekkel. Ugyancsak a század kezdetén. században a szervezett növénynévgy jtést a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára számára Jávorka Sándor (Dr. Wagner János. 1843-ban az er szakos szócsinálmányairól híres orvosprofesszor Bugát Pál. közel egyszerre jelentek meg Graumann (1909) és Cserey (1911) növényszótárai. az addig csak latin nyelv genusok és az új fajok számára próbálnak „hivatalos” magyar neveket alkotni (vö. Fialowski Lajos is. Jávorka Sándor. A szerz k még mindig a hiányzó magyar növényneveket igyekeznek pótolni. Nyr. 1852. század második felének elején nem sok újítással találkozunk. Simonkai Lajos (1882) és Cserey Adolf (1887) határozói. Bp. M szótár V–VI. Külön ki kell emelni a századforduló egyik legnagyobb magyar botanikusának. amely sok más tudományág új szava mellett növényneveket is tartalmaz..) említhet k. Borbás Vincének munkásságát. Ugyancsak ekkor jelentek meg az els magyar növényhatározók: Hazslinszky Frigyes (1864. A század els felében Wagner János munkássága kiemelked : Hoffmann német növényatlaszának teljes átdolgozása során csaknem 6000 magyar növénynevet sorolt fel könyvében (1903). de írta a Pallas Nagy Lexikonának (1893–1897) összes botanikai címszavát. A 20. század kutatói közül Fialowski Lajos. A 19. Jelent sen fellendült a magyar szótárirodalom: kiadták A magyar nyelv szótárát 6 kötetben (Czuczor Gergely–Fogarasi János 1862–74). A XX. század második felében látott napvilágot A magyar növényvilág kézi- . Pest. Gombocz Endre.. .16 tész. aki ugyan nem adott közre külön nómenklatúrai összeállítást. 1924–1925.

.. 1966. 1998. amelyeket egy kisebb terjedelm szótárban jelentetett meg (Csapody Vera–Priszter Szaniszló.). a nyitva. valamint a mohok magyar és latin neveit tartalmazza. Bp. A magyar és tudományos növénynevek szótára.). Bp. Ennek alapján készült a magyar és a tudományos növénynevek szótára. fontosabb társneveikkel együtt (Priszter Szaniszló. amely a hazai és külföldi edényes növények (tehát a harasztok. Növényneveink. Csapody Vera több évtizeden át gy jtötte a hazai fajok népi neveit.és a zárvaterm k). ezek a nevek kerültek azután a kés bbi növényhatározókba. a kétkötetes kézikönyv magyar növényneveit bizottság bírálta felül és korszer sítette.17 könyve (Soó Rezs –Jávorka Sándor 1951). . Magyar növénynevek szótára. A sok évtized óta bizonytalan növénynévi helyesírás alapelveit az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállítás rögzítette.

36) Bp. Moldvai csángó növénynevek (CsopNyelvDolg. A fölsorolt típusok egyetemes jelleg ek. I–V.. tehát milyen szemlélet szülte ket. Halászné Zelnik Katalin.. Adatok a Baranya megyei Nagyváty. illetve nemzetségnevek: alma. vö. Figyelembe vettem a növénynevek elemzésére vonatkozó rendszereket. ennek bemutatása a növénynévelemzés lexikális-morfológiai szintjén történhet. 1993. 1987.1.) igazolva azt. és alkalmaztam Hoffmann István „többszint ” helynévtipológiáját (vö. Hoffmann István. 1985. feny . A népi elnevezések kit n vizsgálatát végezte el Péntek János (Péntek János–Szabó Attila. Helynevek nyelvi elemzése.18 A NÖVÉNYNEVEK SZERKEZETI ELEMZÉSE Növénynevek szerkezeti elemzésér l átfogó módszer nem készült. A névrészek névelemekb l (lexémák és toldalékmorfémák) állnak. A növénynevek funkcionális névrészekb l állnak. hogy a névadásnak mi volt az indítéka. — A feldolgozott növényneveket vizsgálva azokat a tényez ket veszem számba.. mérete a név az egész növény méretére vonatkozik (apróbojtorján.1. A növénynevek névrészeinek funkciói az alábbi rendszerben elemezhet k: A névrész 1. Leipzig.1.. vö. Nagy Rózsa. hogy a helynevek és a növénynevek elemzése sok tekintetben hasonlóságot mutat. stb.. f . Funkcionális-szemantikai elemzés. bokor. amely a névkeletkezés szituációjában a megjelölt denotátummal kapcsolatos bármiféle szemantikai jegyet kifejez. Bukarest. Heinrich Marzell hasonló rendszert alkalmaz a német növényekre vonatkozóan. nagy nyárfa) . Debrecen. Register: Alphabetisches Verzeichnis. termetes medvetalp. a növény tulajdonságát 2. 173–195). Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen. 1943. azt tekintem át. Ember és növényvilág. szulák) 2. különféle részelemzések jelentek meg. amelyek alapján a növénynevek létrejöttek. funkcionális névrésznek tekinthet a növénynév hangsorának minden olyan egysége. Bearb. kifejezi a növény valamely sajátosságát 2. megjelöli a növény fajtáját (fa. Fünfter band.. von Heinrich Marzell unter Mitwirkung von Wilhelm Wissmann. Kolozsvár. 1. de a különböz m vek különböz szemléletet tükröznek. 1943–1958.

virágzatának színére utal (kékvirágú-ökörfark. alakjára utal: pl. a levelére (szilvalevel f .2. a növény által kiváltott hang a név a növényt l hallatott. harangvirág). magjára (egymagvú galagonya) 2. szagára utal (illatos ábelf . kifejezi a növény el fordulási helyét 3.1. vöröshagyma) 2. hagymájának színére utal (sárgahagyma. keser f ) 2. németgyömbér) 4.1. veressz l ) a név a növény gumójának. a virágzási id (tavaszi szironták.19 a név a levél. íze (édesgyökér. nehézszagú pipitér) a név a növény jellegzetes szagára utal (hagymaszagúf ) 2. vagy ahonnan hazánkba érkezik (olasz kapor. kiváltott hangra utal (cseng f .1. egyéb a név jelölheti a növénynek valamely speciális. a gyökerére (hézaggyökér. a gyümölcs méretére utal (kicsinynadályvirág) 2. gyökerének. a term id (egyéves vadárvácska) 4. a virágjára (bojtvirág. gumós boglárka).3. ill.4.5. a helyre utal.1. reszketeges nyárfa) 3. rossz illatára. id höz kötött tu- . illata a név a növény jó. büdös pipitér. mezei sülyf ) 3. a virág.6.1. ahol a növény rendszerint él (ház helyén termett torma.1. búzalevel f ). csattogó szamóca) a név a növény leveleinek mozgására vonatkozik (rezg nyárfa. fehérhúsvét) 4. nyári hérics. színe a név a növény egészének színére utal (fehér nyárfa. ahol a növény él.3. alakja a név az egész növény alakjára utal (harangláb) a név a növény valamely részének formájára. a mag. az országra utal. kékibolya) a név a növény magtermésének színére utal (fekete mák) a név a növény gyümölcsének színére utal (fehér gyümölcs eperfa.2.2.1. kifejezi a növény valamely speciális idejét 4. fekete nyárfa) a név a növény virágának.

.1. Szent Barbara füve) 9. a növény speciális életmódja. fekélyf . kisasszonypapucs. tálmosóf ) a növény állatok eledele (lúdfiak étke. méhek füve. A magyar növénynévállomány dönt en egy. Ezek a nevek denotátumokról csupán egyetlen információt közölnek. pl. zamatos turbolya’ 12. kerti ádáz. télizöld. a növényt képzelt lényr l nevezték el (ördögszekér) 9. I. prüsszent f ) 7. macskatalp. egyéb: ide sorolhatjuk a mesterséges névadás tulajdonnévi típusát. híd r. Boldogasszony tenyere. Boldogasszony palástja.és kétrészes nevekb l áll. amikor a növényt személyr l nevezik el (Kitaibel-mályva ). bolondítóf . kifejezi a növény hatását (tet rontóf . torokf ) 11.3. bizonytalan (a névadás oka nem világos: nézsitf ). kifejezi valamely másik növényhez való hasonlóságát (bizonyos növényeket hasonlóság alapján egy másik növényr l neveztek el: articsóka ’Anthriscus cerefolium. kutyatej. kifejezi a növény gyógyászati hatását (köszvényf . a növény a nap után fordul (napraforgóvirág) 5. pl. árvalányhaj.2. csabaíre. kakastaréj. a növényt bizonyos szentekr l nevezték el (Boldogasszony palástja.20 lajdonságát. tyúkhúr) egyéb 8.2. a virág alakja (oroszlánszáj). Egyrészes a tejaltató. lúdfiak étke. Az egyrészes neveknek két típusát különböztetem meg: a. egyéb 10. a növény használata jellegzetesen valamilyen embercsoporthoz vagy mesterséghez köt dik (vargák füve. a növény vadon terem vagy termesztett (vadarticsóka. pl. felhasználása (tejaltató). 13. sülyf . Gencius király füve) 9.2. egérfül. a termés alakja (halálfejecske). a növénynévvé válás jelentés-. kifejezi a növénnyel kapcsolatos hiedelmet 9. sebf . a növény használója azért vált névadóvá. salamonpecsét stb. .1. kifejezi a növény életmódját 5.1. virágzási ideje ( szibánat).1.3. kerti angyélika) 5. fehérhúsvét. Boldogasszony tenyere. egyéb 6. a denotátum alakja (paponya). vadrózsa. kunok paréja) 8. megnevezi a növény felhasználóját 8. kifejezi a növény felhasználását 7. télen is zöld (télizöld) 5. paponya. krisztustenyere. mert a hagyomány szerint (mintegy felfedez ként) els ül vette hasznát (csabaíre. a növény haszna (fest f . mert egyetlen funkció fejez dik ki benne.

hogy növénynévr l van szó. de az egész növény a lóbabhoz hasonlít. szulák. amely nem babféle. a b vítményrészé pedig a növény valamely sajátosságának megnevezése. b. bab. cseresznye. bolondítóf ’f (1).21 valamint szerkezeti változás útján következett be. mert két funkcionális-szemantikai jegyet kifejez névrész különíthet el benne: köszvényf ’köszvény gyógyítására való (1) f (2)’. Ezen növénynevek sajátossága. oroszlánszáj ’Antirrhinum’. búzavirág: az alaprész (v. utótag) a virág. lián. összefoglaló jelentés nemzetségnév (pl. A kétrészes nevek keletkezhettek szintagmatikus úton vagy jelentésbeli névalkotással vagy lehetnek névátvéte- . A kétrészes nevekhez sorolom a köszvényf . kaktusz stb. azt fejezi ki. Közülük néhányat a hivatalos magyar növénynévadás nemzetségnévként. növénytani köznévnek (a földrajzi köznév analógiájára) tekinthet gy jt névi jelleg elem: fa. az el . A kétrészes növénynevekben a név fajtájának megjelölésére bármilyen. fajnévként használ: pl. hogy ’a növény a búza között él’. bokor. erdeigyöngyvirág ’Polygonatum’. II. gyöngyvirág). a b vítményrész (v. A kétrészes nevek névszerkezeti típusai tehát a következ képpen alakulnak: az alaprész funkciója a növény fajtájának (ez lehet a gy jt névi jelleg fa. feny . bokor. feny . ill. 2. ezért a bab utótagot kapta. Priszter 15). moha. vagyis a növény másik génuszhoz tartozik (ebben a használatban a jelz t egybeírjuk az utótaggal): a farkasbab ’Aconitum vulparia. páfrány. pl. az elemek (általában az utótag) valamelyikének növénynév vagy növényféle jelentése van. virág. pálma. bolondítóf . amely a névben téves. összefoglaló jelentés nemzetségnév: bürök. amely vadon terem (2)’. kosbor. bambusz. Ezen nevek egy része morfematikai szerkesztéssel alakult (boglárka). f . el tag) a búza. amely bolonddá tesz (2)’. vö. kaktusz. ez a típusú névalkotás a nyelv közszói rétegét érinti. hogy növénynévr l van szó. oroszlánfog ’Leontodon’. Utótagként állhat: 1. elnevezéseket. vagy nemzetségnév. amely nyáron virágzik (2)’. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. nyári hérics ’hérics (1). más része pedig névátvétel (rózsa). orchidea. vadrózsa. Ezekben a nevekben mindig kifejezésre jut. és a nevek közül sokat a köznyelv is használ nem növénynévi jelentéssel (pl. szulák) kifejezése. más részük kihalt (sikkantyú) vagy megmaradt nyelvjárási szinten (sikár).és utótag közötti viszony elemezhet (részletesen a Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben ismertetem). Egy részük hivatalos növénynévvé vált (zsurló). elefántormánya). Ezek az egyrészes nevek általában kéttagúak. 3. perje növényneveket konkrét növényrendszertani jelentéssel nem rendelkez gy jt nevek közé sorolja. farkasöl sisakvirág’. (Priszter a hínár. Az egyrészes nevek másik csoportját az egyelem növénynevek alkotják (rózsa. virág stb. f . kóró. hérics. általánosabb vagy speciális jelentés növénynévi közszót felhasználhatunk (helynevek esetében ezeket földrajzi köznévnek nevezik). disznó). boglárka. nyári hérics stb. vadrózsa ’rózsa (1). Pl.

kakukksaláta) . Korszakalkotó munkájában. vadrózsa. a kétrészes nevek létrejöttét a hivatalos növénynévadás is el segíti. tótok és barátok salátája) b) foglalkozást. kígyóf . kétrés zes növénynevek: köszvényf . címet. köznév 1. hanem két latin szóval jelölt minden növényfajt. kett s nevezéktan (kett s nómenklatúra. E kett együtt alkotja egy-egy faj általánosan elismert nevét. Ugyanannak a nemzetségnek más fajai másféle jelz ket kapnak: Cornus sanguinea. amely napjainkban már nem használatos. árvalányhaj. leányeper.2. Az els ezek közül a nemzetség (genus) neve (pl.1. Linné (1707–1778) hatására terjedt el. A faj tudományos megnevezésének formája. anyaf ) d) állatnév háziállat (bárányvirág. a Species plantarumban (1753) Linné már nem vette át a korabeli botanikusok és orvosgyógyszerészek által általánosan használt. valamely csoportok kedvelik) (kunok paréja. egyrészes növénynevek: tejaltató. nem (leánykökörcsin. krisztustenyere. szaporaf a) népnév eredet. század híres svéd botanikusa. társadalmi szerepet jelöl szó (paptök. macskagyökér) háziszárnyas (kotlóvirág. más része népi név vagy olyan név. tyúkvirág) vadon él állat (békavirág. pipef . mas). kanálka) 1.2.2. hérics. farkasalma. bolondítóf . papsajt. — A következ kben a lexikális elemek azon típusait kívánom számba venni. egérfül. egyszer köznév (rózsa. binominális nómenklatúra) a XVIII. amelyek a növénynevek. illetve a névrészek felépítésében megjelennek: a névrészekbe foglalt szavak és a névalkotásban szerepet játszó morfémákat vizsgálom. farkascseresznye) madár (kakukkvirág. kisasszonypapucs.2. A növénynevek nagyobb része kétrészes. több (vagy sok) szóból álló leíró frázisokat. Cornus). A kétrészes növénynevek egy része hivatalos növénynév lett. 2. vitézvirág) c) rokonsági viszony.22 lek. boglárka. nemesítés helye (francia mustár) etnikai preferencia (pl. a húsos somot. ebsz l . 1. veresgy r som. paponya. kutyakapor. Lexikális-morfológiai elemzés. kutyatej 1.1. a manapság használatban lév ún. öss zetett köznév 1. esetünkben a Cornus mast. a második pedig a faji jelz (pl.

folyamatos melléknévi igenév (n sz f . illatos ábelf . egérfarkf . rovar (dongóvirág. kétrés zes képzett növénynév (tetvesf .1.1. egyrészes képzett növénynév (boglárka.4. ábrahámfa) 2.3. gerézdes) 4. befejezett melléknévi igenév (türtszirom. egyéb személynév 2. 3. tésztalapu. dísz (sisakvirág. lyukasgyöker f ).1. bocérkata.5. üresgyökér) szószerkezetek 5. 5. bels szerv (májvirág.2.1. visszafordultsz l ) származékszavak 4.1. tavaszif . fogan tt. családnév (Kitaibel-mályva. többelem személynév (jóhenrikfüve.1. tárgy (harangvirág. ökörfarkf ) e) anyagnév (vasf . személynév 2. képzetlen melléknév (földfüst) 3. köznevesült személynév (salamonpecsét. kultikus név (Krisztus-pálma) 2.1. méhf ) állatok testrésze (bikatök f . 2.2.6. szappanf . tejesf 3.2. bársonyparéj) f) eszköz. földrajzi név (Bermuda-f ) melléknévi jelleg szó 3. szegf ) g) öltözet. mózespecsenye. pinavirág) j) természeti elem (t zf ) g) égitest (csillagvirág) h) egyéb tulajdonnév 2. szervetlen szókapcsolat (nefelejcs) .7. kecskerágó) 5.2.4. keltike.3. túróf ) i) emberi testrész.1.23 2. 4.8. Ez a típus a vizsgált anyagban nem fordul el . kenyérmorzsa. párlóf . szentnév (szentgyörgyvirág) 2. képzett melléknév (bécsikömény. tölcsérvirág. zsurló.3. keresztnév (Áron szakálla) becenév (Katika-répa) 2.1. pongráccseresznye). határozós szószerkezet (naprajáró) 5. kékilonka) 2.1. pászkamorzsa. igenévi szószerkezet (légyfogó.1.1. rántóf ) 3. kisasszonypapucs) h) élelmiszer (kásaf .1. bibliai.

5.2. szervetlen (engemnefelejcs) 1. cigánypicsa. szinekdoché (akácfa) 4. mellérendel (élekhalok) 1. jelentésb vüléssel vagy -sz küléssel (oroszlánszáj) 3. bárányka) 2. tejaltató) 1. sebforrasztóf . tapadással (angyalédes. amely a szóalkotásnak két szintjét. Növénynevek az alábbi rendszerben elemezhet k: A.2.1.1. határozós (fülbecseppent ) 1.4.3. harangláb) 3.2. kiegészüléssel (macskatalpf . szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek 1. redukcióval (Szent Barbara füve) 4.1.1.6. sz rösf ) 2. névátvitellel 3.2. névszóképz vel (boglárka. szerkezeti változással alakult nevek 4. egyrészes nevek (agármony. szóképzés stb. jelentéstömörít (kankós) 1. tárgyas (tökösséggyógyító.2.3. metonimikus névátvitel (disznócska. 9: 3–31). bojtorjánka. a küls és a bels szóalkotást különbözteti meg. morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek 2.2. napraforgó) 4.2. névutóval (naputánforgóf . metaforikus névátvitel (híd r. jelz s (vénuszhaj.1. BELS NÉVALKOTÁS A bels szóalkotás történhet a meglév nyelvi elemek jelentésének átértékelésével (jelentésbeli szóalkotás) vagy alaki eszközökkel (szóösszetétel.1. A szóalkotás problémái: MNyj.1. sarkantyúka.1. 1.2. sikkantyú.1. valamint figyelembe vettem Hoffmann István helynévtipológiai osztályait is (Hoffmann 57–58).3. naputánnéz f ) 3.). mogyoróaljaf ) . cickafark.2. kétrészes nevek (sípf .1. macskatalp. csabaíre) 1.1. kanálf . jelentés beli névalkotással keletkezett nevek 3.1. üresgyökér) 3. cickafark) 1.24 KELETKEZÉSTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT A növénynevek keletkezéstörténeti vizsgálatában Papp István rendszerét alkalmaztam (Papp István.

1. a szintagmatikus szerkesztettséget mutató nevek névrészeinek alaki-funkcionális viszonyának megítélését nem befolyásolja az. 3.3. KÜLS NÉVALKOTÁS A küls szóalkotás idegen elemek felhasználásával történik. Szintagmatikus szerkesztés sel alkotott nevek A szintagmák és a szóösszetételek között nehéz pontos határt vonni. atlaszér) B. névátvétel 5.5. (A növénynevek helyesírására vonatkozó tudnivalókat A magyar növénynevek helyesírása c. az egybeírásos forma a jelentésváltozást fejezi ki: pl. cserfalevel f ) 4. idegen szavak (nigella. kálomistagyökér. ezüstfeny . miszerint „a szintagmák és a szóösszetételek tagjainak szemantikai kapcsolattípusait azonos grammatikai eszközök fejezik ki. f zfa. atracél) 5. Akácfa-típus (rutafa. mivel a növénynevek írásmódja tükrözi a jelölt növény rendszertani besorolását. 5. A tömörebb (egybeírt) névtípusban az utótag nem nemzetségnév vagy nem annak a nemzetségnek a neve.) E tekintetben elfogadhatjuk Hoffmann István nézetét. Ember és növényvilág 177). bükkfa. amelyhez az illet faj tartozik (sár- .4. Ember és növényvilág 177) Károly Sándor (Károly. jövevényszavak (menta. a hivatalos jelz s fajnév.2. Ezekben a növénynevekben az utótag (fa.25 4. a kékliliom nem a Lilium. az utótag általános jelentés . fejezetben foglaltam össze. benedikta) 5. tujafa. megkönnyíti az el tag értelmezését. pásztortarsoly) 1. tükörfordítások (salamonpecsét. így a lazább szerkezetek min sítését is lehet vé teszi. porcsf . Sárgadinnye. hogy összetételnek vagy szintagmának fogjuk-e föl ket” (Hoffmann 59– 60). b vüléssel (barátfej f . kökörcsin. juharfa. illetve fehér liliom-típus. 2. A szóösszetételek 271– 328) m ve alapján transzformációk segítségével állapítja meg a viszonyt az összetétel tagjai között. népetimológiával (kacsanyak. muharf ). Birsalma-típus (birskörte). amely megfelel a latin nómenklatúra jelz s fajneveinek. Sokszor a szóösszetétel és a jelz s szószerkezet csupán helyesírás kérdése (pl. Ez a leggyakoribb növénynévtípus. de ezüst hárs). Péntek János 35 összetételtípust állít fel: 1. Péntek János az összetett növénynevekr l azt írja: „a sz kebb értelemben vett öszszetételek és a lazább szerkezetek részletesebb vizsgálatát együtt végezzük” (Péntek–Szabó. hanem az Iris nemzetséghez tartozik. Péntek János összetett növénynevekre vonatkozó rendszere (Péntek–Szabó. f ) mindig általánosabb fogalmi kört jelöl.

18. 31. cigánypicsa.1. F z tök-típus. Arannyalverseng típus. Kanadai nyárfa-típus. Csipkebogyó-típus.és kétrészes nevekb l áll. Odúsfa-típus. Az egyrészes nevek (agármony. Vérfa-típus. földikenyér  birtokos jelz s összetett növénynevek jelöletlen (vénuszhaj. 35. Síposkörte-típus. Csüng fukszia-típus (álló rózsa. elefántormánya) 1. 32. 13. Pokolvarf -típus. Az alapmondat: A kecske rágja a bokrot ’olyan bokor. hasindító ’hasat indító’ 1. amelyb l tapadással lett a kecskerágó. Barackfa-típus.és utótagjának viszonya lehet: 1. fehér hunyor). 10. Hadiburján-típus. Napraforgó-típus.2. csabaíre) valójában közszói összetételek. jelz s  min ségjelz s összetett növénynevek: vereshólyag. 15. 34. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. 8. naprajáró 1. Az alapmondat: A fukszia csüng ’olyan fukszia. szószerkezetek. 30. vérehullóf ). cickafark. További összetételtípusok: 6. Gyászvirág-típus. Gyógykaktusz-típus. határozós  jelölt: fülbecseppent .4. szarkaláb. hogy rekonstruálni lehet azt a kommunikációs helyzetet. cickafark. amely csüng’. 16. Téli retek-típus. 4. sárkánynyelv.1. 22. bagzóf . 27. Sóvirág-típus. Délignyíló-típus. 1.3. ropogós f zfa. 12. itt az igenévi el tag állítmány. Oltott eper-típus. elefántormánya stb. Kecskerágó-típus. Az egyrészes nevek el . 26. fehér zászpa. 25. Kígyóugorka-típus.1. Kákabutyóka-típus. 33. ebb l alakulhatott ki a kecskerágó-bokor. 19. tejaltató ’tejet altató’. Galagonyakert-típus. agármony. Útif -típus.1. 29. A történeti növénynévanyag egy. zörg virág. 7.26 gadinnye). Járomiharfa-típus. Karós paszuly-típus. 5. 17.). amelyben egy-egy összetétel létrejön. rezg nyárfa. amelyet a kecske rág’. 11. 20. Szálkás búza-típus. kankós ’kankó gyógyítására szolgáló növény’ . Ennek a szemléletnek az el nye. Légyfogó-típus. 28. hogy növénynévr l van szó. jelentéstömörít : bolhahalál ’a bolhák halálát okozó növény’. 24. Sírvirág-típus. kiaszszonypapucs) jelölt (papmonya. Tyúkvirág-típus.1. 14. a lazább (különírt) névtípus utótagja nemzetségnév. Bonyavirág-típus.1. 9. 23. a melléknévi jelz pedig fajjelöl (fehér liliom. tárgyas  jelöletlen: tökösséggyógyító ’tökösséget gyógyító’. Büröksíp-típus. 21. azaz a 35 típusban világosan kimutathatók a növénynévadás indítékai. Disznótök-típus. de a 35 típusba sok népi növénynév nem sorolható be (pl. sajátosságuk.

amely annyira lesz kíti a jelzett szó jelentéskörét. típus (definiálásukra és jellemzésükre Péntek János külön csoportokat alkotott). tavaszi hérics ’hérics (1). valamivel el nem látott vagy valamit l megfosztott voltát. 1. útif ’növény (1). tyúkvirág ’a vi- . további szemantikai. valakihez vagy valamihez való tartozását. Hoffmann 60–61). A növénynevek névrészeinek funkcionális viszonyait a korábban ismertetett funkcionális-szemantikai elemzés kategóriái összetettebben. vö.].1. mellérendel (élekhalok) szervetlen (engemnefelejcs. sepr f . ezeknek a szerkezeteknek mindkét tagja információt nyújt a növénynév denotátumáról. A hagyományos min ségjelz i kategóriákba nem fér bele a sebforrasztóf . Az Akadémiai nyelvtan a min ségjelz t így definiálja: „a jelzett szó jelentését azáltal teszi teljesebbé. nagyságát. pontosabbá. szemléletesebben képesek bemutatni (részletesen l. imádságbokor stb. ízét. II. 265). vízililiom ’vízben él (1) liliom (2)’.2. említhetjük még a kijelöl jelz t. Ez a meghatározás. Az Akadémiai nyelvtan a min sít jelz két típusát különíti el: a megkülönböztet jelz t („a jelz a jelzett szó értelemkörét valamilyen tartalmas jegy hozzáadásával sz kíti”) és a kiemel jelz t (a „jelz a jelzett szónak nem megkülönböztetésére. valamivel ellátott. csoportosítás növénynevek elemzéséhez nem elegend (helynevek elemzéséhez sem. különféle tulajdonságszer körülményeit (állapotát. hogy növényr l van szó: pl. A kétrészes nevekben jelentkez jelz s viszonyt a névrészek mint szerkezeti egységek közti kapcsolatot értelmezhetjük. amely tavasszal virágzik (2)’. a funkcionális-szemantikai elemzés részben). Problémát okoz a min sít jelz típusainak elkülönítése.]. Ezekben a nevekben az utótag (különféle növénytani közszó és nemzetségnév) kifejezi.27 1. de a korábbiakban ismertetett rendszerekben jól elemezhet k ezek a növénynevek (szögletes zárójelben a névadási típus. tyúkvirág. varf ’a f vel varat gyógyítanak’ [10. ahová besorolható): sebforrasztóf ’a f vel sebeket gyógyítanak’ [10.5.)” (MMNyR.1. helyzetét.). 266–267). farkasöl f ’farkas elpusztítására való (1) növény (2)’. alakját. hogy csupán egy egyedre korlátozza. A kétrészes nevekben két funkcionális-szemantikai jegyet kifejez névrész különíthet el. hogy kifejezi a jelzett dolog küls vagy bels tulajdonságait (színét. ahogyan a helynevek sem (vö. A sajátos jelentésszerkezettel bíró növénynevek ugyanúgy nem sorolhatók be a min ségjelz i kategória felosztásai alá. funkcionális szempontokra van szükség. hanem kiemelésére szolgál”) (MMNyR. anyagát stb. a sorban elfoglalt helyét stb. amely az út mellett n (2)’. tehát funkcionális jegyet kifejez névrésznek tekinthet . temondád) 1. II. kígyónyelvf ’a kígyó nyelvéhez hasonló level (1) növény (2)’. Hoffmann 61).6. tet f ’tet irtására való (1) a növény (2)’.

részben. angyalicska. században alkalmazták. Ember és növényvilág 176. bársonyka. napraforgó (< napraforgóvirág) stb. Az -i/-s képz s melléknévi jelz f nevesülhetett: tengeri (< tengeri kukorica). párlóf . a tapadással keletkezett növénynevek c.(folyamatos melléknévi igenév képz je): borongóf . n sz f .melléknévi igenévképz s növénynevekben az összetett növénynév jelz el tagja f nevesült: pl.) -ú/. tátogó (< tátogóvirág).28 rágnak rontó hatása van a tyúkra’ [9. mérges vad harapást gyógyító f stb. angyalédes (< angyalédesgyökér). Melléknévképz k: -i: tavaszif . boglárka.. ebfej f . 2. (Részletesen l. égivirág. Az -ó/. Péntek—Szabó. cserfalevel f . -r: csucsor stb. ragadvány. (Részletesen l. Más képz kkel alkotott nevek: -vány/-vény: gyujtovány. bolondító (< bolondító beléndek).]. vö. -ke: kutyóka. búzalevel f . angyalka. az -ó/. földitök. -sdi: sósdi. árvácska. . kontyosf . borsocska.képz s növénynevek esetében ráértéses tapadásról is beszélhetünk. kutyócska. fogan tt. részben. csábítóf . jövötény. rántóf . bojtorjánka. -i: katibolha. daróci (< daróci szilva) stb. ezt a módszert els sorban a XV–XVI. er sf . szopókavirág. kankós. lyukasgyöker f .: borjúfej f . morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek 2. -ár: folyondár. sarkantyúka. tálmosóf ’a növényt tálak mosására használják’ [7. -ka. a tapadással keletkezett növénynevek c. fúvóka. -s: gerezdes. A magyar növénynévrendszer kiforratlanságát és hiányait körülírásos növénynevekkel pótolták: hamis fekete magú nigellaf . Melléknévi igenevek képz i: -ó/. besztercei (< besztercei szilva). névszóképz vel A névszóképz vel történ növénynévalkotás megtalálható egyrészes és kétrészes növénynevekben is. barátfej f .) -t/-tt (befejezett melléknévi igenév képz je): türtszirom. töviseslapu. Kicsinyít -becéz képz k: -cska. -cske: disznócska.] stb.1. A jelz s szerkezetb l létrejött növénynevek sajátos típusát alkotják a körülírásos növénynevek. likasf .

a jelentésbeli növénynévalkotás körében az alábbi típusokat említhetjük: 3. Tehát olyan névalkotási folyamat. naputánforgóf . Történeti jelentéstan 150). jelentésb vülés vagy -sz külés A jelentésb vülés. ok–okozati kapcsolat van. Maga a növény szó is a növevény ’növ ben lev . azaz érintkezésen alapuló (a jelentések között helyi. a metonímiát és a szinekdochét. 9: 3–31) a közszavak keletkezését vizsgálva a jelentésbeli szóalkotást a küls és az alaki eszközökkel történ bels szóalkotási módok mellé állította. esetleg szinekdoché (nem–faj viszony). verbéna’ nemzetség elnevezése lett. olyan típusok tartoznak ide. 3. metonimikus. jelentésbeli névalkotással keletkezett nevek Papp István tanulmányában (A szóalkotás problémái: MNyj. A metaforát a stilisztikai szakiro- . jelentésük b vült: az oroszlánszáj ’Antirrhinum majus’ a teljes Antirrhinum nemzetség. közel áll a hasonlóságon alapuló névátvitelhez.29 2.1. amelyek során az új jelentés kialakulása az alaki szerkezet változása nélkül történik. a leveg szervetlen anyagaival táplálkozó él lény’ jelentést kapott. a metaforát.1. vagy rész–egész viszony). Jelentéstan 164) a névátvitel típusának három jelenségét különíti el. névutóval Névutóval keletkezett növényneveink száma nagyon kevés: pl. a következ képpen végezhet el a magyar növénynevek osztályozása: 3.2. ez utóbbinál teljesen idegen fogalmak kerülhetnek egymás mellé (Hadrovics. és ezek azonos fogalmi osztályba osztályba tartozó denotátumokra vonatkoznak (Hoffmann 99). illet leg sz külés lényegében egymással rokon fogalmak. metaforikus névátvitel A metaforikus jelentésfejl dés a hasonlóságra épül. azaz hasonlóságon alapuló. 3. vasf ’ növénynév a ’Verbena. névátvitel Károly Sándor (Károly. amelynek során egy növénynévnek a meglev mellé újabb jelentése is kialakul.2. naputánnéz f . Egyes növénynevek nemzetségnévvé váltak. a galamboc(f ) ’Verbena officinalis. A jelentésbeli névalkotás a növénynevek körében is igen gyakori. A jelentésbeli szóalkotás a szókincs gyarapodásának gyakori módja. nyelvi gazdaságosságra törekvés nyilvánul meg benne. de nem azonos vele. Ezen az alapon a növénynevekben is fellelhet típusokat említve. a víz. fiatal’ melléknévb l szófajváltással és jelentéssz küléssel ’a talaj.2. vagyis a jelentésviszony min sége lehet metaforikus. id beli. két képzet hasonlósága alapján az egyik nevet átruházzuk a másikra.

tárgy → növény (harangláb → harangláb) A melléknevek metaforikus kapcsolataira példát els sorban a metaforikus szemléleten alapuló. társadalmi helyzet: vasúr stb. 2. nehézszagú zeller. alakját stb. hangulati hatása ezért er sebb): madárkenyér. madármorzsa. hogy a növényt ki vagy mi használja. állati testrész → növény (kakastaréj → kakastaréj. illet leg azokkal azonosítja. tárgyak: sepr . kakastaréj. Növénynevek hasonlóságán alapuló névátvitel. élelem neve: kenyérmorzsa. fizikai tulajdonság → növényi tulajdonság: er sszagú zeller. istenszakálla. életkor. állatok testrészének neve: galambbegy. dísz: kisasszonypapucs. amikor a névadó személyek ismerik a megnevezend denotátum sokféleségét (méretét. ördögborda. Nagy számban szerepelnek növénynévként állatnevek: koldustet . de szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes nevek között találunk. személy → növény (híd r → híd r) 2. illetve annak milyen hatása van. emberre jellemz állapot: árvácska. a következ típusok állapíthatók meg: 1. a legfontosabbat választják ki a megnevezéshez: oroszlánszáj ’a virág az oroszlán szájához hasonlít’.30 dalom olyan névátvitelnek tekinti. emberi cselekvés: tátingó. császárszakáll. vallási asszociációkat tükröz emberi testrész: krisztustenyere. macskatalp → macskatalp) 4. Növénynevek esetében metaforának tekintjük azt. papsajt. és ezek közül az egyiket. kutyatej. anyagnév: aranyka. er sf . — A species pro specie metafora esetében nagy szerepe van a tévesztésnek. paptök. Az antropomorf metaforáknak számtalan tartalmi típusa mutatható ki: emberi szerv. lelki tulajdonság → növényi tulajdonság: mérgesparaj. 1. öltözet. személynek valamely jellemz tulajdonsága. pásztortáska. tárgyakhoz hasonlítja. mitológiai személynek tuladonított tárgyak: ördögbocskor. tartalmi hasonlóságon alapuló névátvitelr l van szó: a növényeket néha állatokhoz. mint pl. A metaforák másik nagy csoportját a zoomorf terminusok alkotják. A hasonlóság alapja az állatnak. A metafora a jelentésváltozásnak igen elterjedt típusa. az emberre vonatkozó terminusokat növénynévként használta föl a nyelv. a nevek . amely „két fogalom közt fennálló tartalmi (küls vagy bels . szellemi. A tartalmi típusok közül felt n ek az antropomorfikus elemek. névcsere. id járási jelenség: aranyes stb.). vagy az. néha funkcióbeli) hasonlóságon vagy hangulati egyezésen alapul” (Fábián–Szathmári–Terestyéni 90). libaláb. A f nevek metaforikus kapcsolatait vizsgálva. személyekhez. állatnak tulajdonított termék. sarkantyú. színét. emberi testrész → növény ( árvalányhaj → árvalányhaj) 3. testrész: árvalányhaj. foglalkozás. tárgy (az el tag és az utótag szemantikailag összeférhetetlen. oroszlánszáj.

A bogáncs több nemzetség egy-egy faját jelöli. hanem az azonos tulajdonság miatt (ez a tulajdonság a tejnedv) a pitypang ’Taraxacum officinale’ és a tavasz hérics ’Adonis vernalis’ neve is. ahol a két képzet között érintkezési asszociáció áll fenn. A kutyatej nemcsak az Euphorbia neve. mindegyik növénynek tüskés termése van: a mácsonyát ’Dipsacus’.2. génuszokat. a nevek összecserélése: pl. Jelentéstan 244). mivel a növényismeret bizonytalan. 3. kis meténg ’Vinca minor’. a petrezselyemvirág a tavaszi hérics ’Adonis vernalis’ neve. fölcserélhet sége. . nem mindenki ismeri (vagy nem egyformán ismeri) a fajokat. Egyelem nevek esetében is beszélhetünk hasonlóságon alapuló névátvitelr l: sok olyan egyelem növénynevet ismerünk. ezért ebben a metaforikus használatban a jelz s növénynév egybeírandó. metonimikus névátvitel A jelentésváltozás azon típusa. ezért gyakori a tévesztés. gomba. — Bizonyos esetekben a névadás bizonytalan ismeretet. jelentésben is használták. orvosi salamonpecsét’. Az ilyen nevek többségében az el tag melléknévi jelz : pl. nem gyöngyvirág az erdeigyöngyvirág ’Polygonatum odoratum. virág stb. Az ismeretek bizonytalanságának a következ okai lehetnek: — Vannak növények. a bábakalácsot ’Carlina’. és ennek alapján egyik nevét átvisszük a másikra. orvosi salamonpecsét ’Polygonatum odoratum’ stb.): pl. nem boglár a fehérboglár ’Tanacetum parthenium. kerek repkény ’Glechoma hederacea’. az útszéli bogáncsot ’Carduus’.2. hogy a névadás tévesztés eredménye lenne): vadgyöngyvirág ’Polygonatum odoratum’. a borostyán ’Hedera helix’ növénynevet közönséges babér ’Laurus nobilis’. amelyek jelz s fajnevek ugyan. a petrezselyem el tag azonban ’Petroselinum’ jelentés els sorban. jelentésváltozása meglehet sen gyakori. Az analitikus species pro specie metafora esetében az el tag vagy az utótag másik növénynek a neve: — Az el tagot más növény neveként ismerik. az utótag lehet általános jelentés növénynév (f . ahogy a téves növénynév egyik forrásból a másikba jut). a szerbtövist ’Xanthium’ és a szamárbogáncsot ’Onopordum’ stb. névtévesztést tükröz (ezek a nevek általában történetileg minimális számú adattal szemléltethet k. amelyek valamely más növényhez való hasonlóság alapján kapták nevüket (itt fel sem merül. de az utótag más génusznak a neve. a növény nagyon hasonló a gyöngyvirághoz ’Convallaria majalis’. Ez a gyakoribb típus. amely több növényt jelöl. ezek azok a terminusok. ezért ezeknek az elnevezéseknek az átvihet sége. szi margitvirág’. A tipikus vonások ugyanis nem kizárólag bizonyos fajokra jellemz ek. — Az utótag használata metaforikus (Károly.31 összecserélésének. sokszor nyomon követhet .

Els sorban fajnevekr l van szó. szinekdoché A tautologikus sz küléses szinekdoché típushoz tartozik pl. gumó) színére utalnak. az akácfa. besorolja az el tagot. Ez a növények elnevezésében több okból is szükséges lehet: az újonnan megismert növényeknek a már meglev ismeretrendszerbe való besorolását teszi lehet vé. szilfa (Péntek–Szabó. azaz az egyik névrész elt nik. cserfa. Részletesen a funkcionális-szemantikai elemzés részben vizsgáltam ezeket a típusokat. 4.1. emberre jellemz lelki tulajdonságra: mérgesparaj. Az analitikus sz küléses szinekdoché esetében a jelz s növénynevek dominálnak. Jelentéstan 238). a megkülönböztetés általában nem a leglényegesebb.3. A sz küléses metonímiához sorolják a tapadással keletkezett növényneveket. a termés (mag. perszonifikáló jelz k és a színnevek. . szerkezeti változással alakult nevek E névtípus egységét az adja. tapadás A növénynévb l egy funkcionális-szemantikai egység. a kétrészes növénynév egyrészessé válik. pl. a megszemélyesít el tag utalhat emberre jellemz cselekvésre: vérehullóf . hogy a növénynév alakját érint változás megy végbe. emberre jellemz küls vonásra. Datura stramonium’). fehér liliom).2. napraforgó. testi tulajdonságra: kövérf stb. A növénynevekben el forduló színnevek els sorban a virág (sárga boglárka. általánosan ismert növények esetében az utótag a rövid (rendszerint egytagú) név használatának esetleges kommunikációs zavarait. ahol az utótag mintegy értelmezi. amelyekben a jelz i el tag f nevesült: kecskerágó. A legfontosabbak az antropomorfizáló. disznócska ’csattanó maszlag. Pl. az ilyen nevekben a jelz k sz kítik az alaptag fogalmi körét. sokkal inkább a legfelt n bb tulajdonság megnevezésével történik (Károly. disznócska) → növény (bariska.32 Metonimikus összefüggésként jelentkezik a növény része és egésze közötti kapcsolat: — növény része (gyökér) → növény (üresgyökér ’Corydalis cava. A név funkcionális névrésszel való csökkenését tapadásnak nevezzük. félreérthet ségét küszöböli ki. miközben a denotatív jelentés változatlan marad. odvas keltike’) — termés (bariska. a kevésbé ismert növényt az általánosabb jelentés utótag mintegy „értelmezi”. 3. de nagyon gyakran a levelek. f zfa. 4. Ezeket a szerkezeti változással alakult nevek cím részben tárgyalom. Ember és növényvilág 188). emberre jellemz állapotra: árvacsalán.

gólyahúgytartóf > gólyahúgy.) Az -ó/. A nevek rövidülési folyamataival (tapadás.) Az -i/-s képz s melléknévi jelz az összetett nevekben rendszerint azt a helyet jelöli. fenyves. amikor a szószerkezet egyik tagjához hozzátapad a másiknak az értelme. (Péntek—Szabó. növénytársulást jelöl terminusok: akácos. méhf > méhek füve.4. domb. valamint képz vel is: galambf > galambosf > galambocf . gamandorf > gamandor. Ebbe a csoportba tartoznak a földrajzinév-adásban jelent s szerepet játszó. rag) kiesését is jelentheti. Növénynevek b vülhetnek különféle lexikális elemekkel. besztercei (< besztercei szilva) stb. b vülés A növénynévnek lexikális elemmel vagy kötött morfémával (képz vel) való megtoldását b vülésnek nevezzük. redukció A redukció egy.és kétrészes neveket is érinthet. végér l és belsejéb l is kieshet: macskanádraf > macskanádra. erd stb.2. . b vülés) is zajlanak a növénynévrendszerben. így a négy típus alakulásmódjának szemléltetéséhez pontos történeti adatolásra van szükségünk. 4. Ember és növényvilág 176). ii.33 Tapadás megy végbe akkor is. a tapadással átalakuló név el tagja gyakran -i vagy -ó képz t tartalmaz: i. 4. kiegészülés Kiegészülés során egy meglév növénynevet osztályjelöl növénytani köznévvel toldanak meg. Kiegészüléssel olyan kétrészes nevek jönnek létre. égeres. gímnyelv > gímnyelv f . gyertyános stb. az így alakult növénynevek általában fajtanevek: tengeri (< tengeri kukorica). egy vagy több névelem kiesik a növénynévb l. 4. a melléknévi igenév.melléknévi igenévképz s növénynevekben az eredetileg összetett növénynév jelz el tagja állandósult vagy alkalmilag használt növénynévvé vált. bolondító (< bolondító beléndek). vagy ahol leginkább elterjedt. A ráértett alaptag ebben az esetben nyilván a hely. pl. bodzás. de morféma (képz . Ezek a jelz i tagok is f nevesülhettek. tátogó (< tátogóvirág). A névelemváltozás f leg lexéma. f nevesült: pl. amelyben a névrészek funkciója a megnevezés és a növény fajtájának (gy jt névvel vagy nemzetségnévvel) a megjelölése: mogyoróalja > mogyoróaljaf . napraforgó (< napraforgóvirág) kecsekerágó (< kecskerágóbokor) stb.3. amikor önállóvá vált. ahonnan a növény ered. cserfás.: barátf > barátfej f . redukció) ellentétes irányú szerkezeti változások (kiegészülés. angyalédes (< angyalédesgyökér). Névelem a szó elejér l. cserlevel f > cserfalevel f .

mandula. ruta. polaj. a mi nyelvünkben is már viszonylag hosszú életre visszatekint szavakat . kapotnyak. rebarbara. jövevényszavak „Az idegen nyelvb l már régebben átkerült. de értelmetlennek találta. ezért elferdítve. a bolgár eredet pemet. A civilizáció kialakulása és terjedése folytán a népek állandóan érintkeznek egymással. a latin eredet cédrus. ciprus. som. kopottnyak (< kapotnyak). galagonya.34 4. A közszói jelentésvonatkozás eleve hiányzik az idegen eredet növénynevekben.1. népetimológia A népetimológiával létrejött növénynevekben névszerkezeti változás történik. bodza. kökény. sárkerék (< sárkerep). a szlovák eredet atracél. citrom. 265). . tehát olyan idegen lexikális elemek. berkenye. menta. 5. A jövevényszavak és az idegen szavak között igen nehéz határt vonni: „Általában jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvb l jött szavakat nevezzük. cseresznye. a magyar nyelvérzék már-már szokványos magyar szavaknak tekinti. idegen szavaknak min sítjük ket” (Bárczi: Szók. cser. jegenye. A jövevényszavak. len. repce. bors. vándorszó a kömény. kapor. répa. lednek. csalán. Ezeket az idegen növényneveket a nép átvette.5. „Ha ellenben még érezzük rajtuk az idegenszer séget. kökörcsin. ösztör. a növénynév alakszerkezete megváltozik. gyömbér. lapu. Ezekre a jövevényszó elnevezést szokás használni” (MNytört. valamely másik szóval hozta kapcsolatba. idegen voltukat nem érzékeli. cékla. narancs. lencse. konkoly. sáfrány és az ismeretlen. mályva. hogy senki sem érzi ket idegeneknek”. peszerce. a német eredet kapornya. A jövevényszavak csoportjába sorolható pl. „értelmesítette”: jutka (< Yucca). dió. melyek már annyira meghonosodtak. a bajor-osztrák eredet gesztenye. csipke. 5. borsó. belénd. búza.. saláta. raponc. rozmaring. A népetimológiás változás oka a növénynév közszói értelmezhet ségének a hiánya. porcsin. üröm. ezért ezek között gyakori a népetimológiás átalakulás. az olasz eredet füge. juhar. káposzta. mustár. ennek megfelel en valamennyi nyelv több-kevesebb küls hatásnak van kitéve. amelyek meghonosodtak az átvev nyelv szókincsében. a nyelvérzék a számára homályos jelentéstartalmat nélkülöz szavakat „értelmesítette”. a szláv eredet bab. a török eredet alma.2 45).. sz l . illet leg bizonytalan eredet bürök. kender. cikória. Névátvétel Az átvett nevek csoportja rendszertanilag az el z négy kategóriával. gyopár. liliom. petrezselyem. barack. mint a bels növénynévalkotás formáival áll szemben. majoránna.

I. kicsinytövis). Leipzig. az ezt követ id szakban a német nyelv jut jelent s szerephez. 1979. Bp. herbáriumokra támaszkodva lehet elvégezni. században gyakran körülírásos szerkezetben fordulnak el : hamis fekete magú nigellaf . ill. nigella. Gareth Williams and Károly Hunyadi.. German. Latin and Russian compiled by P.. Dictionary of Weeds of Eastern Europe. hanem az átadó nyelvi tartalmát saját nyelvi elemeivel tükrözteti vissza. földi laurusf stb. frissebb tükörfordítások elemzésekor els sorban újabb. ha az átadó és átvev nyelvi modell a tagok közötti . — melyek között természetesen nagyon sok a modern nemzetközi kultúrszó — idegen szavakként szokás emlegetni” (MNytört. amikor az átvev nyelv nem az idegen nyelvi hangalakban veszi át a szót. ezzel párhuzamosan. A szótörténeti anyag alapján megállapíthatjuk. elejéig. 1987. a teljes tükörfordítás eredményeként az átadó nyelvi modell elemeit az átvev nyelv saját nyelvi elemeivel adja vissza morfémahelyettesítéssel anélkül. Grossinger. A tükörfordítások vizsgálatát csak a botanikai forrásokra. . Macura. benedikta.35 5.. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (I–V. 5.. 1943–1958) c. A tükörfordítások lehetnek teljesek vagy részlegesek. a latin mintára történ tükörfordítás els sorban a régiségben volt jellemz . Ezek az idegen növénynevek a XV–XVI.3. sz. Benk József vagy Márton József. Register: Alphabetisches Verzeichnis.2. els sorban latin növénynevek tartoznak: pl. az idegenb l megismert új fogalmak megnevezésére nyelvünkben új szót kellett teremteni. Melius. nem teljesen meghonosultaknak t n szavakat . Elsevier’s Dictionary of Botany. mintegy szóról szóra lefordítja” (MNytört. tudatos névadásra volt szükség.–II. Az idegen szavak csoportjába a ma is idegen. diptamus ~ diktamus. a laikus nyelvérzék számára is még idegeneknek. Fünfter band. többnyelv szótárakra támaszkodhatunk: pl. amely a régi német növényneveket gy jtötte össze a XX. néha francia neveket is feltüntették a szerz k: pl. napjainkban pedig angol mintára is keletkeznek tükörfordítások. idegen szavak „Az újabban nyelvünkbe került. hogy bármilyen idegen morféma kerülne az átvev nyelvbe (ebszem. 265).. A tükörszavak megteremtésében az átadó és az átvev nyelv speciális szóalkotó szerepe egyaránt érvényesül.. 305) — írja Benk Loránd. A morfémahelyettesítés lehet részleges. in English. Átvételüket a szükségszer ség szülte. Sok herbáriumban. laurus. A mai. szótára. tükörfordítások „Tükörszavaknak nevezzük az olyan szókölcsönzéseket. French. aki a Bertuch-féle Természethistóriai Képeskönyvet fordította magyarra. Hasznos forrás volt a tükörfordítások vizsgálatában Heinrich Marzell. növénynévszótárban a magyar név mellett a latin és német. Amsterdam–Oxford–New York.

. Részfordítások A nevet alkotó szóelemek közül egyiket nem fordítják le: alantgyökér (< ném. A tükörfordítások a következ rendszerben elemezhet k: 1. Palma Christi). 1. páternoszterborsó (< ném. digitális.36 mondattani viszony alaki jelölésében kis mértékben eltér (pásztortarsoly. salamonpecsét (< lat. részlegesek. pigeonberry). — a magyarázó elem tér el: ujjf (< lat. Parua spina). vagy ha a növénynevet a magyar nyelvben valamiféle magyarázó elemmel látják el (csillagf . varf (< lat.2. Paternoster-Erbse). teljesek.1. Apium rusticum). az összetétel el tagjának szó szerinti fordításával és utótagjának átvételével (mezei nárdus). lúdláb). 1. Az indukáló és indukált a tagok között némiképp eltér: — mondattani viszony alaki jelölésében tér el: latinból: pásztortarsoly (< Bursa pastoris ’pásztor tarsolya’). véresf ). tövisalma (< ném. Az átvétel és a helyettesítés kombinálódásának eredményeképpen a részfordítás létrejöhet az összetétel el tagjának átvételével és utótagjának fordításával (alantgyökér). lúdláb (< Pes Anserinus ’lúd lába’). galambbogyó (< ang. Sternkraut). Alantwurz). csillagf (< ném. 2. Nardus agrestis). vagy fordítva. a f magyarázó elem a magyar nyelvben került a növénynévbe). parasztápium (< lat. Az indukáló és az indukált teljesen megfelel egymásnak: kicsinytövis (< lat. A részfordítás az átadó nyelvi modellnek részben morfemikus átvétele. a f magyarázó elem a magyar nyelvben került a növénynévbe). scabiosa. Stechapfel). salamonpecsét. mezei nárdus (< lat. Teljes tükörfordítások 1. részben pedig helyettesítése révén jön létre. 2. Krisztus tenyere (< lat. Sigillum Salomonis ’Salamon pecsétje’).

az ugor korból pedig az eper. A növénynevek eredet szerinti rétegz désének feltárására szoros kapcsolatban áll a növénynevek alakrendszerének leírásával. küls névalkotás (pl. a köles stb. II. A népi elnevezéseket vizsgálva Péntek János (Péntek–Szabó. 1. Eredetüket tekintve arra a megállapításra jut. IV. A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek (bels keletkezés szavak). szóképzés. Összetett növénynevek. az összetett növényneveket és a szószerkezeteket együtt vizsgálja: „a továbbiakban a sz kebb értelemben vett összetételek és a lazább szerkezetek vizsgálatát együtt végezzük” (i. Összetett növénynevek. szil. szószerkezetek: 23. Ember és növényvilág 173–195) négy szerkezeti típust különít el a növénynevek alaki felépítése szempontjából: I. nagyobb része kölcsönelem.3%. — A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek valamilyen szóalkotási mód vagy jelentésváltozás eredményei. pl. A tényleges elemzés során azonban már csak három csoportot ismertet a szerz : I.3%) (i. III. a finnugor korból származik a feny . m. II. . Szószerkezetek. m. Képzett növénynevek. a nyír. három f réteget különíthetünk el: az alapnyelvi eredet növényneveket. uráli eredet a nyár. III. a magyar nyelv külön életében keletkezett.37 A NÖVÉNYNEVEK SZÓKÉSZLETÉNEK EREDET SZERINTI CSOPORTJAI A magyar gyógynövénynevek vizsgálatának m vel déstörténeti. valamint az idegen nyelvekb l átvett növényneveket. ez a legnépesebb csoport. 173–195). botanikatörténeti és nyelvtörténeti jelent sége van. Az alapnyelvi eredet növénynevek ( si szókészlet) az uráli. Egyszer növénynevek. hiszen így különíthet el az ún bels névalkotás (a magyar fejlemények. hogy az egyszer nevek kis része si eredet . Egyszer növénynevek. a hárs. ezért itt csak utalni kívánok a növénynévszókincs eredetbeli rétegeire. Ha a feldolgozott növénynevek eredetét vizsgáljuk. Az itt említett típusok jelent s részét a Keletkezéstörténeti vizsgálat cím fejezetben ismertetem részletesen. bár százalékos megoszlásukat mégis kimutatja a vizsgált anyagon (összetételek: 50. 2. találunk jövevényszavakat és nemzetközi szavakat is. Képzett növénynevek. idegen szavak). 173–195). a finnugor vagy az ugor korból származnak: pl. összetétel) és az ún.

— Szóteremtéssel keletkezett pl. valamint a tátika. kékvirágúökörfark.). hamis fekete magú nigellaf . kisebbik földi sülyf . mérges vad harapást gyógyító f . C. boglárka. bojtorjánka. ábelf ). Elvonással (tapadással) alakult nevek: bolondító (< bolondító beléndek). nem viszonyszói érték szónak nyelvtanilag megformált. angyalka. Részletesen a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. sípf . tátogó (< tátogóvirág). a szónál rendesen alkalmibb egysége” (MMNyR. amely hangutánzó eredet . Részletesen a szerkezeti változással alakult nevek és a jelentésbeli névalkotással keletkezett nevek részben tárgyalom. szóhasadással. amely a tát igéb l származik. az el tag jelöli a nemen belüli egyedet. Egyéb példák: pitypang. Bels szóteremtéssel létrejött alakulatok (hangutánzó. kanálf . is jöttek létre növénynevek. erdei nagyobb lépf . napraforgó (< napraforgóvirág). metaforizációval stb.38 A. s beletartozik egyfel l a pattint. Részletesen a morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. A utótag a nemzetségnév és ehhez hozzáillesztik az el tagot. . bizonyos általános viszonyt is kifejez . hangfest szavak stb. Szóképzéssel létrejött növénynevek. Ezt a típust részletesen a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek részben tárgyalom. a fajt. borsocska. köszvényt gyógyító f stb. -i: tengeri. -r: csucsor stb. Szószerkezetté válással létrejött növénynevek. amelyek a nyelv önálló életében jöttek létre a szóalkotás különböz módjaival jöttek létre a nyelvben már meglev vagy oda bekerült elemekb l. A szóalkotás ritkább módjaival létrejött nevek. fagyöker paptöke. népetimológiával stb. hangutánzó-hangulatfest eredet . — -ka: bársonyka. paskol szavak rokonságába. — A szószerkezet „legalább két. -cska: kutyócska. bozsor stb. tulajdonnév köznevesülésével (salamonpecsét. csabaíre. Szóösszetétellel létrejött növénynevek. iii. a pipancs. tiltó igealak f nevesülésével (nefelejcs). sebforrasztóf stb. Szóalkotással keletkezett alakulatok. cickafark. -s: gerezdes. — Elvonással (tapadással). i. ii. amelynek segítségével két szót egyetlen új szóvá illesztünk össze: agármony. sarkantyúka. szóvegyüléssel. kecsekerágó (< kecskerágóbokor). pukkantó. — Azok a szavak tartoznak ide. hogy a növényneveket két szóval jelölik. pattog. II. szóhasadással: viola ~ ibolya. -vány/-vény: gyujtovány. A növénytani nómenklatúra alapelve. 66). -di: sósdi. vénuszhaj. árvácska. népetimológiával: kopottnyak (< kapotnyak). sárkerék (< sárkerep). B. Pl. — A szóösszetétel a növénynévalkotásnak az a gyakori módja. szóvegyüléssel: citrancs. más-fel l a pacskol.

s t gazdasági körülmények között természetes. Megfigyelhetjük továbbá azt is. Az idegen nyelvekb l átvett növénynevek rétegén belül beszélhetünk jövevényszavakról. az olasz eredet porcsin. oroszlánfog. Szarvas Gábor úgy vélte. kakastaréj. gyömbér. ebszem). hogy az átvev nyelv az átadó nyelvi tartalmat saját nyelvi elemeivel tükrözteti. Hundsaugen). Megállapíthatjuk. — A tükörfordítások keletkezésének módja az. nigella. más része viszont tájszóként él tovább (borjúorrúf . salamonpecsét (< lat. A korai (XV–XVI. els sorban latin növénynevek tartoznak: pl. hiszen az új földrajzi-növényzeti. hogy a vizsgált növénynevek között a legtöbb a bels keletkezés növénynév. 22: 151). Hirschzunge). a) A jövevényszavak. benedikta). Ez nem véletlen. csalán) ma is tovább élnek mint hivatalos növénynevek. az általa tett megállapítás els sorban egyszavas nemzetségneveink egy részére igaz. A bels keletkezés növénynevek egy része hivatalos elnevezésként vagy tájszóként él. benedikta. Legtöbb növénynevünk a magyar nyelv külön életében keletkezett. tyúktaréj stb. a latin eredet cedrus. ezt követik a jövevényszavak. az újonnan megismert növényfajták megnevezésére új szavakra volt szükség. más része pedig kihalt.). alapnyelvi eredet növénynevek (nyár. Érdekes megfigyelni. mintegy szóról szóra lefordítja: szarvasnyelv (< ném. ebszem (< ném. a szláv eredet bab. Ezt a típust részletesen a névátvétel cím részben tárgyalom. Pes Anserinus). hogy az si eredet növénynevek száma kevésnek bizonyult. kökörcsin. a török eredet csalán. Összegezve a vizsgálat eredményeit (és táblázatban összefoglalva). idegen szavakról és tükörfordításokról. kapotnyak. gyopár. kömény. Tévedett. kiderül. fajneveink többsége bels fejlemény. belénd. vagy teljesen kihalt (ebfej f . az idegen szavak és a tükörfordítások. hogy a régi körülírásos növénynevekkel (hamis fekete magú nigellaf . hivatalos szintre emelte (salamonpecsét. hogy az si. mérges vad harapást gyógyító f ) szemben a mai növénynevekre a tömörség. A tükörfordítások egy részét befogadta a nyelv. — A jövevényszavak csoportjába sorolható pl. rövidség jellemz (örvény- .39 3. tyúkharaptaf stb. — Az idegen szavak csoportjába a ma is idegen.). b) Az idegen szavak. Sigillum Salomonis). a legkisebb pedig az si örökség növénynevek száma. századi) idegen növényneveknek jó része kihalt (nigella. disznóorja stb. más része nyelvjárási szintre került vagy kihalt (kicsinytövis. valamint a jövevényszavak (kapotnyak. hogy a növényvilág magyar nevei „az egész nomenclatura alig egynehány számot tev kivétellel idegen népek ajándéka” (Nyr. saláta stb. lúdláb (< lat. tyúkhúr.). c) A tükörfordítások. hogy az azonos szemlélet szülte bels keletkezés növényneveknek egy részét elfogadták hivatalos megnevezésként (hollóláb. citrom. hárs). pásztortáska).

hölgymál). szil eper pipacs. a jelentésváltozás típusai közül a leggyakoribbak a metaforikus megnevezések. orbáncf . gerezdes ii) Szóösszetétellel papmonya. A magyar nyelv külön életében keletkezett növénynevek (bels keletkezés szavak) Uráli Finnugor Ugor A) Bels szóteremtéssel létrejött alakulatok (hangutánzó. hatására utalnak (nehézszagú pipitér. szarvasnyelv. keletkezés szavak) citrom b) Az idegen szavak nigella. amelyek valamely testrész és növény. a nevek f leg a növény alakjára. 1. A növénynevek nagy többségében a névadás indítéka nem homályosult el a köztudatban. tátika boglárka. létrejött bolondítóf növénynevek iii) A szóalkotás kopottnyak ritkább módjai C) Szószerkezetté válással létrejött kisebbik földi növénynevek sülyf . nyelvekb l átvett kapotnyak. Alapnyelvi eredet növénynevek ( si szókészlet) 2. nyír hárs. illetve tárgy és növény között teremtenek kapcsolatot. nyári hérics). erdei nagyobb lépf 3.40 gyökér. hangfest szavak stb. varf . Az idegen a) A jövevényszavak bodza. term helyére. Ezek a növénynevek általában szóképszer ek. salamonpecsét . növénynevek (küls gyömbér. cseng f . benedikta c) A tükörfordítások medveköröm.) B) Szóalkotással i) Szóképzéssel keletkezett létrejött alakulatok növénynevek nyár. ezen belül azok.

a Ranunculus (boglárka). Nemzetségnév pl. — A szótár természetes közlési egysége az egy-egy szóra vonatkozó tudnivalókat összefoglaló szócikk. a jelentés). A magyar nemzetségnevek (nemi nevek. aggóf . Munkája megjelenése után a botanikusok és a szótárírók egyaránt az általa meghonosított Linné-féle rendszer szerint közölték. a szócikket pedig rövid bibliográfia zárja. A címszók. a magyar fajnevek kisebb része egyszer vagy öszszetett f név. a mai magyar tudományos elnevezések a latin kétszavas nevezéktant követik (vö. genusnevek) mindig egyszavasak és mindig egyes számú f nevek (pl. Technikailag a TESz.41 A SZÓTÁR SZERKEZETE 1. és az EWUng. A magyar növényneveknek a latinhoz hasonló kétszavas. Azonban régi jelz s és összetett növénynevek (hasonlóan az állatnevek!) már jóval korábban is — a Linné-féle . A problémát az okozza. században Benk József els ként rendszerezte a magyar növényneveket a Linné-féle binominális nómenklatúra (1783: NclB. tölgy). 2. A magyar növénynevek kialakulása és írásmódja szoros kapcsolatban áll a Linné által 1753-ban bevezetett és azóta általánosan elfogadott kétszavas nevezéktannal (binominális nómenklatúra). alakváltozatok.) szerint. A címszavak megválasztása — mint nyelvtörténeti szótárakban általában — nem könny feladat. genusnév) és a kis kezd bet s faji névb l állnak. Egy növénynévi történeti-etimológiai szótárnak ezt figyelembe véve kellett új szerkesztési elveket alkotnia. felépítését követtem: a magyar szótörténet (szóalakok. hogy a magyar növényneveknek. Priszter 6–7). A XVIII. illet leg értelmezték a növényneveket. — A szótár a hazai és a jelent sebb külföldi gyógynövények magyar neveit és társneveit (régi növényneveket és tudományos magyar elnevezéseket) tartalmazza: nemzetségneveket és fajneveket. Tudományos igény növénynévhasználatról csak Benk óta beszélhetünk. vagyis a szótár címszavainak nagy része kételem növénynév. majd az etimológiai megjegyzések. fajnév pedig a Ranunculus bulbosus (gumós boglárka). A tudományos (latin) növénynevek közül a fajnevek kétszavasak: a nagy kezd bet s nemzetségnévb l (nemi név. faji jelz vel ellátott nemzetségnév. Priszter 14–24). A szócikkek szerkezetét a történeti-etimológiai szótárak szerkesztési elveinek megfelel en alakítottam ki. amelynek rendez elve az ábécérend. „hivatalos” formájuk sokáig nem volt. A szótár tagolódása. legnagyobb része azonban faji jelz vel ellátott nemzetségnév (vö. tudatosan — Linné rendszeréhez igazodva — kételem növényneveket alkottak.

bokor. normatívvá tételük természettudós. amelyek valójában közszói összetételek. ha mondjuk az szi galamb csinált szó. állatgyógyászat) eredményezte. a TESz. csabaíre. hérics. XV– XVI. az önálló fogalmak megállapítása dolgában következetlenségeket is találni szótáramban” (OklSz. Az önálló. Legyenek együtt a galambfajták. szulák. 24).. általános érték szónak tekinteni? . is): „mit lehet a régi jelz s. a vadgalamb meg a vad címszónál kerülnének el .. ha a gatyás galamb. Azokat a növényneveket (agármony.-t. A címszó írásmódja az akadémiai helyesírási szabályzat el írásainak. hogy növénynévr l van szó. elefántormánya). embergyógyászat. Hasonlóan gondolkodnak az RMGl. növénynevekr l Zolnai Gyula OklSz. A korábbi. Önálló címszóként kezelem: a. hanem a hétköznapi gyakorlat szükségessége. boglárka. lednek. Alapelvnek a következ t tekintettem (figyelembe véve az RMGl. akár összetételnek veszem egyiket vagy másikat. ill. cseresznye. Azokat a növényneveket. szerz i is: „Ezért nem tartanók helyesnek. tudniillik a nálunk honos. virág stb. Az egyelem növényneveket (rózsa. — Az önálló szócikkek lehet leg minden tájékoztatást megadnak a címszóról. valamint értelmez szótárainkat): egy szócikkbe került a címszó (pl. Bizonyos.-t. illet leg a növénynevek helyesírási szabályzatának felel meg (Priszter 14). cigánypicsa. d. szószerkezetek. kételem növénynevek használatát még nem a pontos. Egységesítésük. feldolgozásuk a legtöbb történeti és etimológiai szótárban kérdéses pontként jelenik meg. amelyekben az utótag lehet gy jt névi jelleg fa. botanikus szakíróink munkájának eredménye.-ot. pl. hogy semmiféle elem nem fejezi ki azt. szi galamb kifejezések a galamb címszónál. az utaló szócikkek csak azt jelzik. még akkor sem. vagy nemzetségnév. a dinnyefajták elnevezései. A kételem állat. akár nem” (RMGl. b. az önálló szócikk a lehet séghez képest a címszóra vonatkozó valamennyi tudnivalót magában foglalja. élelem. 3. a csillagnevek stb. hogy a külön címszók.42 binominális nómenklatúra el tt — nagy számban el fordulnak. f .). hogy a szóban forgó elem melyik önálló szócikkben van feldolgozva. önálló fogalomnak. Külön szócikkben dolgoztam fel az önálló f névi el tagú növényne- . az EWUng. akár nem).. utaló szócikkek és az alcímszók. c. illet leg jelz i kifejezések vagy összetételes elnevezések közül külön. Az önálló szócikket a kövér bet kkel szedett címszó vezeti be. sajátosságuk. jegenye) és összes jelz s elnevezése (akár a jegenye ’Populus’ nemzetséghez tartozik. illetve el forduló növényekkel való foglalkozás (gy jtögetés. disznócska). egységes használatukról azonban nem beszélhetünk.-nak el szavában így ír (idézi az RMGl. cickafark. tudományos elkülönítés és megnevezés szándéka. papmonya.

valamint az etimológiailag összetartozó szavakat. ebzeller. ritkábban az alaki és jelentésbeli párhuzamokra hívom fel a figyelmet. ezekkel f leg etimológiai összefüggésekre. A szótár adatainak összefüggéseire utalásokkal hívom fel a figyelmet az önálló szócikkek második. csattogó eper) jelentésükkel együtt. ezután újabb gondolatjellel bevezetve a címszó összetelei (pl. ezért a bab utótagot kapta. farkasbab. ez azt jelzi. hogy helyesírás tekintetében egybeírjuk vagy külön. kutyapetrezselyem. és az utótagnál (— Ö: . amelyek nem sorolhatók be az említett mai tudományos névadásba és tudományos rendszerbe. ahol a szerkezetet tárgyalom pl. Mivel szótáram történeti-etimológiai szótár. disznóbab. hogy az agármonyf összetétel az agármony címszó alatt fordul el : f l. e.43 veket (pl. Bizonyos esetekben az utalószó valamely részét zárójelbe tettem. ahány szót adatolok. Ezeket kett s vonallal (||) tagolom annyi részre. célszer egy szócikken belül tárgyalni: pl. cickóró nevekkel. Ezek a két. hogy a részletes felvilágosítást melyik önálló szócikkben kell keresni (ez utóbbi szintén kövérrel szedve). ez érdemi tájékoztatást a címszóról nem nyújt. amely nem babféle. Ezekben az összefoglaló jelentés nemzetségnév általában téves. ebzeller. Az idegen eredet vagy a köznyelvben idegen írásmódú szavakat kiejtésük szerint írom a szótárban. de utalásként az idegen nyelvi alakváltozat is szerepel. etimológiai bekezdésében: pl. kutyapetrezselyem (nem petrezselyem). Mária gyertyája. A magyar növénynevek helyesírása c. feldolgoztam számtalan R. A jelz s szerkezetek és összetételek közlésében az ábécé-rend a f rendez elv. vagyis a növény másik génuszhoz tartozik. Utalásra a Vö. Alcímszóként. a -bab utótagra l. mérges vad harapást gyógyító f . amelyeket az el tagok hasonlósága miatt vagy kialakulásuk miatt.vagy többelem szerkezetek is önálló szócikkekbe kerültek: pl. (= lásd) jelzés után csak azt közli. formát is használom. A jelz s el tagú növényneveket tehát az utótagnál tárgyalom függetlenül attól. és N. Az utaló szócikk vezérszava a kövér bet kkel szedett utalószó. Egyéb példák: kutyakapor (nem kapor). farkasöl f . farkasöl sisakvirág’). eperf ). kezelem a címszó jelz s szerkezeteit és az összetételeket. (Vö.) Alcímszóként kezelem az elvonással létrejött növényneveket. Használok bels utalásokat is a szótárban. hanem l. fejezettel. növénynevet is. Boldogasszony dinnyéje. — amely egyenérték a címszóval. a név után jelölöm azt a szócikket. farkasbab. Amennyiben jelz s szerkezetre vagy összetételre hivatkozom. a cickafark címszón belül foglalkozom a cicfark. A címszó (pl. A névadás magyarázatára l. a farkasbab ’Aconitum vulparia. disznóbab) önálló címszóként kezelem. A f névi el tagú növényneveket (pl. babf . ennek alakváltozatait követik a hozzátartozó jelz s nevek (földi eperf ). fekete nyár (→ nyár). agármony(~). kutyakapor. de az egész növény a lóbabhoz hasonlít. eper) dokumentálása után a címszó adataitól gondolatjellel elválasztva következnek a címszó jelz s szerkezetei (pl.

a nemzetségnév: ’Aconitum. amelyeknek eredetével a szófejt irodalomban eddig nem foglalkoztak. Pl. a bab címszó végén ott találjuk az utalást: — Ö: disznó~.. hogy ki végezte az azonosítást. akkor erre a bizonytalanságra a jelentés elé tett kérd jellel hívom fel a figyelmet. akkor a latin nevek sorát a nemzetségnév megadásával kezdem. bibliográfiai rész. — A címszó alakváltozatait dokumentáló adatokat toldalékával együtt d lten (boglárka) kiemelem. ennek megfelel en nyomtatásban kett . sisakvirág’ (pontosan nem azonosítható faj). sisakvirág’. Pl. de gyakrabban három f részre oszlanak. Az adat után tett ! írásjellel [ ]-ben a nyomtatási hibát jelzem.. A szövegkörnyezet nélkül idézett adatok után szerepel még néha a gr. Bp. Az alakváltozatok. napellus. a jelentések. illetve az adatok szövegkörnyezetéb l indultunk ki. sisakvirág) tágabb értelemben egy növénynemzetséget ’Aconitum’ je- . a fajnév: ’Aconitum napellus subsp. mivel vannak olyan címszavaink is. Ha a magyar név tágabb értelemben egy nemzetséget jelent (sok esetben a R. kenyérbél-cickafark’. Az adatokat bet híven közlöm. ill. Az önálló szócikkek legalább kett . az etimológiai részt. akkor azt is megadom. adatok mellett szerepl latin növényneveket használtuk. A harmadik olykor hiányzik. és ez befolyásolja a szótörténetet. ez azt jelenti. jelzés. Ha a forrás nem teszi lehet vé a jelentés teljesen egyértelm meghatározását. Ilyenkor a név (pl. A jelentések megállapításához els sorban az eredeti szövegben az adat. hogy az idézett alaknak valamilyen nyelvtani viszonyítást kifejez végz dése van (rag vagy jel). 1998.. illetve három bekezdésre tagolódnak: szótörténeti rész. a jelz s szerkezetek és az összetételek. jelzés után) megtalálhatók azok a címszavak. cím munkája alapján): pl. 4. Számos magyar nemzetségnévnek van tágabb és sz kebb értelme. A magyar népi neveknek csak a legfontosabbjai kerülhettek ebbe az összeállításba. id rendben. J: ’Achillea ptarmica.. A jelentések. és a helynevekben el forduló növényneveket sem vizsgáltam. Amennyiben szükséges (ha többféleképpen azonosították a növényt). ill. — Az önálló szócikkekben a címszó után következnek a szótörténeti adatok: az alakváltozatok. Növényneveink. — Az alakváltozatok felsorolása után J: jelzéssel bevezetve következik a címszó jelentésének vagy jelentéseinek megadása a latin tudományos névvel és a hivatalos magyar névvel (Priszter. melyeknél az említett név más növénynév utótagjaként szerepel. ahol ez lehetséges volt.44 . Nem tüntetem fel az évszámot a nyelvjárási adatok el tt. növénynév pontosabban nem is azonosítható). ezt követi a fajnév. A szócikk szótörténeti része. Katika-sisakvirág’ vagy ’Aconitum sp. farkas~.) megjelölés választja el az évszámmal idézett adatoktól. Az ilyen alakváltozatokat gondolatjel és népnyelvi (— N. A címszóra vonatkozó abszolút els adat évszámát kövér szedéssel emelem ki. etimológiai rész.

ma már kihaltak mind a magyarból. tükörfordítás. mivel bizonyos növénynevek. a latin neveket közös jelentésjelbe (’. J: ’Aconitum anthora. A jelentéseket id rendben adom meg (amennyiben ez lehetséges). hangutánzó eredet stb. mind az idegen nyelvb l. napellus. pontosan nem meghatározható jelentése lehetséges. A többjelentés címszó dokumentálása megegyezik az egyjelentés címszóéval. összetett szó. 1783: Tsuklya-fü (NclB. illatos ábelf ’. | 1998: ’Abelmoschus.45 löl.’) foglalom.. 1911: csuklyaf (Cserey. szócsalád eredetére) vonatkozó információt. sz kebb értelemben pedig ugyanannak a nemzetségnek egy közismert. és függ leges vékony vonallal választom el egymástól: pl.. rendszerint igen elterjedt faját ’Aconitum napellus subsp. Pl. A ▌ jel a jelentések elkülönítésére szolgál. A tudományos megnevezés pontosságra. A szócikk bibliográfiai vagy etimológiai részében a legtöbb esetben közlöm azt az irodalmat is. napellus’. ▌ 2. J: ’Aconitum napellus subsp. Ha valamely növénynévnek többféle. Magyarázat helyett gyakran csupán utalok egy-egy szócikkre. vagy tájékoztathat csak a keletkezés módjáról (származékszó. idegen mintát követ névadás). közönséges jegenyefeny | Picea abies. amelyek valamikor tükörfordítással kerültek a magyar nyelvbe.. következetességre törekvése és a szinonimák véges száma következtében nem kerülhettem el.) tagolom. a kövér arab számot az adatok elé teszem. ahonnan az idegen nyelvi megfelel k származnak. ábelf ’. Növényszótár 4). Ha szükséges zárójelben megadom az idegen nyelvi név fordítását. 1903: Csuklyaf (Hoffmann–Wagner 109). közönséges lucfeny ’. a névhasználat okának min sítésekor bizonyos kifejezések ne ismétl djenek gyakran. A névmagyarázatokban igen gyakran visszatérnek ugyanazok a névadási és eredetbeli típusok (pl. . növénynévre. stb. utalhat csupán a szó idegen nyelvekbeli megfelel inek elterjedésére (vándorszó. ábelf J: 1843: ’Abelmoschus moschatus. hogy a nevek eredetének.). amennyiben az adatok egyértelm en szétválaszthatók. A szócikk etimológiai része. ill. többnyelv botanikai szótárakat. Az idegen nyelvi adatokat és megfelel ket nem állandó forrásból idézem. méregöl sisakvirág’. 1775: Tsuklya-fü (Csapó 264). a jelentéseket arab számokkal (1. ha ez a magyar növénynév jelentését l eltér. Ez tartalmazza a nyelvi eredetre (a szó. ’Abies alba. ahol a név megértéséhez szükséges tudnivalók megtalálhatók. A többjelentés címszó jelentéseit id rendben közlöm. 5. ha a nemzetségnév és a fajnév elkülöníthet . Ennek megfelel en felhasználtam régebbi. Katika-sisakvirág’. csuklyaf 1. 380). a névadás alapja. A szócikken belül említett idegen nyelvi példák jelentését csak akkor tüntetem fel. 2. — Minden önálló szócikk második bekezdése az etimológiával foglalkozik. akkor ezt évszámmal is jelzem és | vonallal választom el: pl. nemzetközi szó).

. — Az önálló szócikkek harmadik bekezdése az etimológiai és szótörténeti irodalom adatait tartalmazza. szótárak és glosszák kb. a források jegyzékét hátul!). 1600-ig (kivéve Calepinust) adatait az RMGl. 7. akkor a szócikk végén található hivatkozásban nem ismétlem meg a címszót. — A szótár végén található Latin név szerinti mutatóban a szótárban feldolgozott növények összes elnevezése megtalálható a növény rövid jellemzésével és orvosi felhasználásával együtt. még RMGl.) címszavával. A latin név szerinti mutató. A felhasznált irodalom. a forrásokra vonatkozó részletes szakirodalmat l.-b l dolgoztam fel. A szótárban a Latin név szerinti mutatóban kövér d lt bet típussal kiemelt hivatalos magyar és a latin névvel adom meg a növények jelentését (J: jelzéssel bevezetve). . Helykímélés végett a forrásokat rövidítettem (L. 36–47 és TESz.46 6. és EWUng. TESz. A régi magyar szójegyzékek. amennyiben a szótár címszava azonos a forrás (SzófSz.

Növényneveink. A fehér liliom (Lilium candidum) ugyanakkor a Lilium nemzetséghez tartozik.és különírása. Vö. A növénynevek helyesírásának alapszabályai a következ k (a szabályok fajnevek. hanem az Iris nemzetséghez tartozik. ez az egybeírásos forma a jelentésváltozást és a rendszertani önállóságot kívánja kifejezésre juttatni.). A növénynevek helyesírásának egyik legfontosabb alapszabálya.. 1986. Bp. ezért külön kell írnunk. Növényneveink. A növénynevek helyesírása a növénynévi összetételék és a lazább szószerkezetek elkülönítésére is hatással van. Bp. és rögzítette az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállításban. . A kékliliom (Iris germanica) nem a Lilium. törökparadicsom — török búza) általában botanikai névhasználati okai vannak. tehát egybe kell írnunk. amelyhez a faj tartozik. hogy a név írásmódja tükrözi a jelölt növény rendszertani besorolását.és utalószót tartalmazó magyar és a tudományos növénynevek szótára (Priszter Szaniszló. Egybeírjuk a melléknévi vagy melléknévi igenévi jelz t az utótaggal. ezért a szótárban címszóként szerepl növénynevek egybe-. mivel szótárunkban címszóként els sorban ezek szerepelhetnek): 1. A sok évtized óta bizonytalan és következetlen növénynévi helyesírást 1983-ban az MTA szabályzata egységesítette. ezüstfeny — ezüst hárs. a növénynevek több alkalommal tapasztalható látszólagos következetlen írásmódjának (mint pl.47 A MAGYAR NÖVÉNYNEVEK HELYESÍRÁSA Sok nehézséget okoz a szótárban az összetett növénynevek egybe.. A növénynevek helyesírására vonatkozó részletes szabályzatot (az MTA Helyesírási Bizottságának kiadványaként 1985-ben megjelent összeállítás példaanyagában átdolgozott szövegét) Priszter Szaniszló közli Növényneveink cím m vében (Priszter 14–24). hanem az Iris nemzetséghez tartozik. valamint nemzetségnevek helyesírására vonatkoznak. ha az utótag nem annak a nemzetségnek a neve. Ennek alapján készült a mintegy 16000 címszót tartalmazó magyar–latin szógy jtemény (Priszter Szaniszló. majd az 50000 cím. illet leg különírása bizonyos esetekben következetlennek t nhet (vö. hasonlóan a sárgaliliom (Iris pseudoacorus) növénynevet. Magyar–latin szógy jtemény. amely szintén nem a Lilium. 1998. résszel. Priszter 18). pontos határt vonni a legtöbb esetben nagyon nehéz. A magyar és tudományos növénynevek szótára. a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott növénynevek c.).

Az Isten. 201. pl. A dísz-. ezek a növénynevek ugyanis sohasem váltak széles körben ismertté. Akkor is egybeírjuk a melléknévi vagy melléknévi igenévi jelz t az utótaggal. Pl. libapimpó.melléknévi jelz t mindig egybeírjuk az utótaggal. Szent István-szegf . 201. futó. Az összes feny faj — gy jt névi volta miatt — a faji jelz vel egybeírtan szerepel: feketefeny (Pinus nigra). Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta)”.és vad. egybe és kis kezd bet vel írjuk (vö. hogy a személynévi el tagú növénynevek nagyobb része nem köznevesült. martilapu. -f . AkH. Áron szakálla) sem. fest rezeda. ezüst hárs. magyarosan írt közszói formák között. amelyek a hozzá kapcsolódó utótaggal köznevesültek. 7. Pl. -feny . -orchidea. muskotályzsálya. erdeifeny (Pinus sylvestris). Waldstein-pimpó. ezüstfeny (Picea pungens f. Egybeírjuk az összetett nemzetségneveket (pl. -fa. pongyola pitypang. ebnyelv f . Az AkH. név) növényneveket. hanem gy jt névi jelleg vagy bizonytalan értelm szó. Atlasz-ciprus. borbálaf . szerint: „A köznevesülés lassú folyamat. csabaíre. futóbab. -hínár. ha ez nem egy növénynemzetségnek a jelöl je. nagyezerjóf . A történeti adatok azt mutatják. krisztustövis.48 2. szerint írtuk a növényneveket: „Egy. nefelejcs. A személynévi el tagú (keresztnév. és köt jellel kapcsoljuk össze. salamonpecsét. családnév vagy mitológiai stb. nagy kezd bet vel írjuk. Egybeírjuk a tömbösödött összetételeket: pl.vagy többbelem személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthet kapcsolatba (pl. cigánymeggy). hogy ha a növénynév köz- . vadkörte. Krisztus. valamint a f névi értelm faji jelz t (pl. -kaktusz. 8. -páfrány. -moha. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. vénuszfodorka. Boldogasszony stb.) (kiemelés t lem). glauca). A tudományos (latin) nómenklatúra mintájára különírjuk az összetett fajnevekben a melléknévi vagy melléknévi igenévi faji jelz t a név alaptagjaként szerepl nemzetségnévt l: pl. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezd bet s.). mitológiai tulajdonnevek növénynevekben történ el fordulásakor úgy jártam el. 3. nenyúljhozzám. 168. oroszlánszáj. Azokat az összetett nemzetségneveket és fajneveket. Júlia-borbolya. báránypirosító. Ezek a növénynevek nem köznevesültek. Ennek megfelel en Szent László-f és Szent László füve ’Szent Lászlóról elnevezett f ’ stb. barátszegf ). -pálma. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezd bet s. gólyahír). amelyeknek el tagja földrajzi név vagy személynév. 5. 9. -perje stb. Kossuth-szobor = Kossuth szobra. -bambusz. 4. Ebben a típusban az AkH. sebforrasztóf ) és a faji jelz nélküli összetett fajneveket (pl. Egybeírjuk az utótaggal a f névi faji jelz t (pl. Szent László-tárnics. Nem tekinthet k köznevesültnek a könyvnevek (Katika-répa. pl. torzsikaboglárka. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement” (AkH. 6.

Krisztus-pálma). amelyekben személynevek vagy köznevek jelölt birtokos viszonyban állnak. és nem a növénynevek helyesírási szabályzatát. ha nem köznevesült. vásárfia ’ajándék’. Az AkH. sennyedék ellen való f . mely szerint „A jelölt birtokos jelz s kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. kígyómarást gyógyító f . b) pontjával. Pl. melyekben személynevek vagy köznevek jelölt birtokos viszonyban állnak. mint az el tag és az utótag jelentésének összege. A növénynevek helyesírási szabályzata még nagyon sok pontosítást kíván. mérges vad harapást gyógyító f . mivel ezek tagjainak együttes jelentése más (’növénynév’). szemnek gyönyör sége. . gyújtoványf és zilíz írásmódot javasolja. növényneveket. pontja szerint „A népi növénynevek között vannak olyanok is. mint az el tag és az utótag jelentésének összege”.-t követtük. istennyila. Ez a szabálypont átgondolásra szorul. méhf nek árnyéka stb. ezekben a növénynevekben sokszor raggal ellátott elemek szerepelnek. els sorban a népi növénynevek írását illet en a szabályzat kiegészítése még a jöv feladata. rüh ellen való füröszt f . barátfüle ’tésztaféle’. mennyország kulcsa. pl. mivel ellentétben áll az AkH. 10. ziliz) írásában az AkH. amely a gyepürózsa. nagy kezd bet vel írtam (pl. istennyila ’villám’. szamárgyönyör sége. mennyországkulcsa. A magyar növénynevek helyesírási szabályzatának 13. Ezek tagjainak együttes jelentése más. b) pontja szerint egybeírtuk az ördögbordája. gyujtoványf .49 nevesült kiskezd bet vel írtuk (pl. szamár gyönyör sége. egybeírásuk zavaró lenne pl. mindent gyógyító f . 128. Problémát okoznak az olyan népi növénynevek. szakadást gyógyító f . Különírtuk a nehézkes. 128. krisztustövis). Három növénynév (gyep rózsa. toroköröme stb. hosszú körülírásos szerkezeteket. Az ilyen alakulatok tagjait különírjuk egymástól”.

A MAGYAR GYÓGYNÖVÉNYEK NEVEINEK SZÓTÁRA .

szakny. 28). 19). lat. F vészk.-i abrotanum (< gör. vö. Az abrutüröm összetett szó..-i ruta hatása alatt keletkezett. sz zfa. J: ’Arum maculatum. 2. Genaust abelmóschus a. Ábrahám gyükere ’a foltos kontyvirág gyökere’ (ÚMTsz. vö. EtSz. árongyökér (→ Áron szakálla). az utótagra l. J: 1843. Á ábelf 1843: Ábelf . moschátus ’pézsma’ < újgör. absinth(e).). Az abszintüröm összetett szó. 1783: Abruta (NclB. MNövSz. abroszkája l. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Növényszótár 1). A személynév (Ábel) és a köznév (f ) összeforrt. abelmosch ’Abelmoschus moschatus’) el tagjának értelmesítésével keletkezett. barátbors. isten~ abruta 1775: Abruta (Csapó 242). F vészk.-i absinthium (< . Ábel füve (Bugát. foltos kontyvirág’.A. szakny. sp. sepr ruta és abruta helyett. szüzességét megtarthatja. ábrahámfa 1798: Ábrahám’ fája (Veszelszki 29). szakny. Diószegi–Fazekas abrutüröm elnevezése a növény hivatalos neve lett. Az illatos jelz a növény jellegzetes pézsmaillatú illóolajára. istenfa. F vészk. lat. 373) nevet javasolja az ürömcserjének a R. abruta. || ábrahámgyökér 1966: ábrahámgyökér (Csapody–Priszter. abrotano. ol. Absinth. Orvosi f vészkönyvük is az Abrut Üröm (Magy. illatos ábelf ’. absinthe ’fehér üröm. 1841: abrut üröm (Barra 207).-i Abelmoschus (< lat. Szóhalm. móschos ’pézsma’). Az abruta talán egy k. ehhez a fa magyarázó utótagot illesztették. 107). vö. ang. | 1998: ’Abelmoschus. barátcserje. Ábrahám) kötötték. üröm. J: ’Artemisia abrotanum. 1911: Ábelf (Cserey. Az ábrahámfa elnevezés a ném. 1807: Abruta (Magy. Az ábelf és az Ábel füve jelölt birtokos szerkezet személynévi eleme a latin szakny. 1). habrótanon ’ürömcserje’) és a lat. J: ’Artemisia abrotanum. köznevesült: ábelf . valamint a magok hasonló szagára utal. Abrahamstrauch ’Ábrahám bokor’ személynévi el tagjának átvételével jött létre. fr. 1998: abrutüröm (Priszter 306). A növényt szent élet személyekhez (barátok. abszintüröm 1966: abszint-üröm (Csapody–Priszter. a magyar nyelvbe valószín leg németb l került. Az ábrahámgyökér ’foltos konty- virág’ egyedi adat. abrutüröm 1807: Abrut Üröm (Magy. Marzell Vitex agnus-castus a. barátcserje’. A növény lat. 465). ném. MNövSz.. moschatellínus a. 1911: ’Abelmoschus moschatus. mivel azt tartották. abrótano. Genaust abrótanum a. 465). 414). amely a lat. a növény egyéb neveiben el forduló Áron személynevet helyettesítették az Ábrahám tulajdonnévvel. J: ’Vitex agnus-castus. ürömcserje’. J: ’Artemisia absinthium. Az abszint nemzetközi szó. az el tagra l. illatos ábelf ’. hogy aki a mag porát fogyasztja. *abruta átvétele. a növény egyéb elnevezései is utalnak erre a hiedelemre: sz zbárány. abszint’. 1998: ábelf (Priszter 27). J: ’Abelmoschus moschatus. MNövSz. ábelf ’. — N. 1998: abszintüröm (Priszter 306). abszintüröm’. ürömcserje’. 1966: ábrahámfa (Csapody– Priszter. — illatos ~ 1998: illatos ábelf (Priszter 287).

A lat. J: ’Aethusa cynapium.. 362). Blaubeere ’kék bogyó’.’.). — közönséges ~ 1998: közönséges acsalapu (Priszter 451). 374) elnevezése a növény ’Vaccinium myrtillus’ hivatalos neve lett.acetosa gör. ac#t#sus ’savanyú’) átvétele. hogy a virág színe bíborvörös.). — hajas ~ 1841: hajas ádáznak gr. F vészk. 2. áfonya. acsalapu XVI. A lapu utótag szláv eredet . 1998: vörös áfonya (Priszter 532). Orvosi f vészkönyvük is ezt javasolja a R. EWUng. havasimeggy (→ meggy) helyett. Az ádáz melléknév (1604: ’dühödt’. 198). ádázóbürök (→ bürök) (els megjelenése: 1780) névb l vonta el. üröm. blueberry ’kék bogyó’. Ember és növényvilág 300).: ’Aethusa. arra utal. apsínthion. ádázik vagy ádázkodik igéb l (1533: ? ’dühöng’. megbolondítja az embert. TESz. ádáz’.. acsa a. 1998: fekete áfonya (Priszter 532). áfonya’.’. EtSz. ném. vö. SzófSz. sz. 380) (a növény mai hivatalos elnevezése) nevet ajánlja a R. ádázóbürök helyett. háfina ’Vaccinium sp. EWUng. Myrtillus a. Afonnya (PP. Afinya ’Vaccinium myrtillus. J: ’Vaccinium myrtillus.. 208). | kerti ~ 1903: kerti ádáz (Hoffmann–Wagner 57). Diószegi–(Fazekas) a veres Áfonya (Magy. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a mérges Ádáz (Magy. | 1998: ’Aethusa cynapium. szakny. J: 1708. a jelz s fajnevet: mérges ádáz. a szót régebben f leg a kutyák veszettségével kapcsolatosan használták.. 52 áfonya hogy a növény kissé sz rös. F vészk. áfonya’. ▌ 2. a szár pikkelylevei emlékeztethetnek a rovarra. (Barra 163).’. 249). TESz. J: 1807 e. acsa-lapi (MTsz. talán ’szitaköt ’ jelentés . áfinnya. hogy a növény nagyon mérgez . Afonya” (PP. 1708: „Havasi tsereſznye. 362). A hajas jelz s változat Barra alkotása. 2. ádázóbürök l.. 1798. J: ’ua.. áfonya’ (ÚMTsz. fanyar íze. Diózsegi–Fazekas a R. ang. acsa a. Genaust absínthium a. EWUng. áfin ’fekete áfonyacserje’.). áfinya. J: ’ua. rom. acetosa 1583: acetosa (Clusius–Beythe 6: BotTört. Genaust acetósa a. 1753: ’kegyetlen’. abszint a. ádáz 1807 e. 1763: Affonya (TESz.. A vörös jelz magyarázata. TESz. Idegen nyelvi megfelel kre vö. bürök áfonya 1. F vészk. Az utótagra l. a névadás alapja a levelek savanykás. 1754: ’vad’) feltehet leg elvonással keletkezett a R. Az ádáz növénynévként való alkalmazása mesterséges. 198). | 1783. Ember és növényvilág 263). | mérges ~ 1807: mérges Adáz (Magy. A vörös jelz a Vaccinium vitis-idaea (2.. EtSz. EWUng. F vészk.: Adáz (Julow 257). 367) nevet javasolja a növénynek a R. J: ’ua. közönséges acsalapu’.).). J: ’Petasites hybridus. az acsa eredete kétes. | vörös ~ 1998: vörös acsalapu (Priszter 451). — vörös ~ 1783: Veres Áfonnya (NclB. acsalapu (Péntek– Szabó. Az ádáz nemzetségnév ’Aethusa’ hivatalos növénynév. 1783: Áfonnya (NclB. 2. 1998: áfonya (Priszter 532). 1798: Afonya (Veszelszki 456). áfinya. ill.’. 1798: veres Afonya (Veszelszki 455). EtSz. piros szinü” (Barra 252). áfin%. TESz. F vészk. és N. A névadás alapja nyilvánvalóan az.). áfonya’ (MagyGyógyn.. mezei sóska’. Az áfonya román eredet . F vészk. A fekete jelz a Vaccinium myrtillus (1.. J: ’Rumex acetosa. 1792: ’dühít’). ápsinthos) neve azért ment át az ital megnevezésére.) bogyóinak színére vonatkozik. Veszelszki ezt írta a termésr l: „a’ fekete ſzínÍ vagy-is inkább kékes bogyóit Auguſtus elein ſzedtem” (319). az erdélyi nyelvjárásokból került a magyar köznyelvbe. A fekete és vörös jelz k fajokat különítenek el. Diószegi–(Fazekas) fekete Áfonya (Magy. Az acsalapu összetett szó. afín% ’áfonyabogyó’. — Ö: .: Acha Lapu (SzegSz.) termésének színére utal: „bogyója a’ fekete áfonyajénál nagyobb. — N. mert ezt a pálinkafajtát ürömmel ízesítették. áfonya’. — N. áfinyála (Péntek–Szabó. keser lapu a. 1998: ádáz (Priszter 292). Acsalapu (Kovászna 176). vadkukojsza (→ kokojsza) és ivolya (→ ibolya) helyett. vörös áfonya’. J: ’ua. ádáz’. 132). 1763: ’Vaccinium sp. abszint a. — fekete ~ 1807: fekete Áfonya (Magy.-i acetosa (< lat. J: ’Vaccinium vitis-idaea. és megalkotta az ádáz nemzetségnevet. 1807: Adáz (Magy. Schwarzbeere ’fekete bogyó’. ádáz’. 1998: ’Vaccinium myrtillus.

. 5: 2). kosmonyn sz . agar mony (SzikszF. veresellfk. Satyrion’ (PP. J: ’Orchis morio. Az agármony elnevezés átvitt értelm . azután elpusztul. here’ jelentés mony utótagja ’here’ jelentésben már korán fölbuk- . vö. (Egészség Isten patikájából 9). uráli eredet ’tojás. ang.: „testic[u]lus: mon” (SchlSzj. agárf . magyarázatát l. hogy a növény ikergumói állati heréhez. J: ’ua. és kékek. latin közvetítéssel más idegen nyelvekbe is bekerült. Az agárkosbor két gömböly vagy hosszúkás gumója közül az egyik a virágzó növényt táplálja. Nyr. 1998: agáve. 1998: agárkosbor (Priszter 440). 2). uag. — ~f 1775: Agár-mony-fü (Csapó 297). — ~f 1911: Agármonyf (Cserey. rókamony. agávé 1911: agavé (Cserey. a mony szót tartalmazó elnevezéseivel: ebmonyf . Jan.). J: ’ua. és f magyarázó utótaggal látták el. ném. kinézetére utal). a latin szakny. Az agárf névadás alapja. amelyek az agár ivarszervére. Növényszótár 7). 1935: 182). A tudományos névben szerepl lat. agármony. 1948: agármonif (Halmai 6). emberer . Diószegi–(Fazekas) az Agár Kosbor (Magy.: RMGl. Agave. Az emberev jelz az emberer elferdítésével keletkezett. F vészk. 285. | közönséges ~ 1998: közönséges agáve (Priszter 293). J: ’Agrimonia eupatoria. 1604: agarrmony (MA.. Agaue ’a mitológiában Kadmosz lánya. Genaust Orchidántha a. 494). J: ’Orchis sp. n sz f . Növényszótár 93). 1783: Agár-fü (NclB. J: ’Orchis morio. agárci l.. fr. a lat. 421). Vö. agagyín. a’ máſik pedig meg-hervadt forma. a kosbor utótag szintén a növény R. Satyrion’ (MA. közönséges agávé’. név a növény tekintélyes. 124: 118–123. 1990: agármonynak gr. órchis) is ’here’ jelentés . 1708: agár mony ’Orchis. 2. agauós. F vészk. 421).). Az agávé latin eredet (lat. Nyr. agármony 1. mony a. akácia 53 agávé kan a magyar írásbeliségben: 1405 k. közönséges agávé’. 1998: amerikai agáve (Priszter 293). agács. iker petéhezz” (Kassai 1: 125). 1708: agár fü ’Orchis. 1775: Agár-fü (Csapó 297). agárheréhez hasonlóak.). ▌ 2. a másik pedig el készül arra. — emberev ~ 1911: emberev agárf (Cserey. 26). hogy a következ évben hasonló szerepet töltsön be. a növény két régi elnevezését kapcsolták össze. Az agárkosbor összetett szó. agárf és agármony elnevezéséb l vonták el. Az agár el tagot a növény R. aghár moni (NépNyelv. — amerikai ~ 1805–13: „Más és az Aloestfl éppen külömbözf nemÍ plánta az Amérikai Agave…” (Márton. agárkosbor’. a név a növény gumóira utal. J: ’Agave americana. Nyr. agave < gör. agávé (Priszter 293).’. egyik fris.’. mony a. Kassai (1833) így jellemzi a gumókat: „gyökere hasonló a’ kett s tojományhozz. sz. LI. valamint a növény egyéb. neve. második fele: agar mony (TermTudKözl. sz l ~.agárf medve~. 124: 118– 122. agáci. Agave. UEWb. EWUng. agárkosbor’. 124: 118–123. fenséges. orchis (< gör. 257). 1783: Agár mony-fü (NclB. hogy a’ bujaságot el-óltsuk magunkban” (Veszelszki 330).’. agácka. 1590: Orchis: Vitez f×. a’ gyökere kettfs tökforma. Ezek alakja a heréhez hasonlít. agárkosbor’. 1643: agár mony (Com. 1872: 400). J: ’Agave americana. emberer . a’ hervadttal pedig ….. Az agármony ’agárkosbor’ (1. a dics séges’ < gör. 363) nevet (ma is a növény hivatalos elnevezése) javasolja a R. agacska. agárkosbor 1807: Agár Kosbor (Magy. Veszelszki ezt írja a gumók hasznáról: „a’ virágok ajakasok. agaca. J: ’ua. TESz. Diószegi– Fazekas alkotása. Növ. agárf 1604: agarfü (MA. heréjére hasonlítanak. 1798: Agár-fÍ (Veszelszki 329). óriási méretére. Növényszótár 7). agacsi. Az amerikai jelz a növény el fordulási helyére vonatkozik (vö. A’ kettfs gyökérnek kettfs a’ haſzna: mert a’ friſsel élünk.: TESz. a nemes. kosbor’. vitézf helyett.). agave.) összetett szó. J: ’Orchis morio.-i Agrimonia értelmesítésével keletkezett. 1941: agármony (Varró 77). Az agár el tagot valószín leg a növény agármony elnevezéséb l vonták el. Az agármony ’közönséges párlóf ’ (2. közönséges párlóf ’.) nevet népetimológia hozta létre. XVI. hogy a’ férjfiúság megerfsödjön.

(OrvK. | közönséges ~ 1841: közönséges ákász (Barra 101). — szenegáli ~ 1998: szenegáli akácia (Priszter 288). 68/19).. 132). fehér akác’.: Acacia (OrvK. Az akácia (1. hogy a növény virágaiból fehér bóbitájú kaszattermések fejl dnek.).). senegal. 1998: fehér akác (Priszter 482). ▌ 2. agácka. ákica (ÚMTsz. ájbis (Halmai 7). Acatiat gr. Genaust Senécio a. orvosi ziliz’. szakny. J: ’Acacia senegal. Eibisch ’Althaea officinalis..). szakny. 416). J: ’ua. orvosi ziliz’ átvétele. akác. a névátvitel alapja a Robiniának az egyiptomi akácéra emlékeztet tüskéje. 1818: ákáz (TESz. 169). 321). agócka l. Az adatok azt mutatják.: ’öreg. akácia’. ogáco (Nyatl. öreg’) hatására alkották. | 1998: ’Acacia. a fehér gömböcskék miatt a növény elaggottnak. 404). ágóck™. 448. szárnyas levele és fehér virágja. á g ámfa (Nyatl. ákácka. ▌ 3. — N. a lat. eb~. els sorban A. — fehér ~ 1807: fejér Ákász (Magy. or. de f leg az agáci ~ akáci változat a nyelvatlasz alapján nyugati nyelvjárásaink sajátja. agaca. a ném.-i Acacia senegal el tagjának átvételével. öregnek t nik.-ben szerepl adatok bizonyos Acacia-fajok nedvére vonatkozhatnak. 1577 k. acacia.: ’Acacia sp. A latin Acacia a Robinia pseudacacia neveként számos nyelvben elterjedt. ang. Növényszótár 11). J: ’Acacia catechu. akácfa 1783: Ákátz-fa (NclB. gyöngy~ 54 o o akácia (ÚMTsz. Akátzfa (NomVeg.) tudományos név.’. senecio ’agg(astyán)’ < senex ’agg(astyán). — közönséges ~ 1948: Közönséges aggóf (MagyGyógyn. ném. vö. agacsi. gumiakácia nedve’. az OrvK. akácfa l. catechu < hind./1448 k. J: ’ua. J: ’Robinia pseudacacia.. Az aggó(f ) növénynév a finnugor eredet agg (1372 u.’.’. a szenegáli jelz a növény el fordulási helyére utal (Észak-Afrikában honos). бéлая акáция ’fehér akác’. F vészk. 291/13. a névadás magyarázata. ogáci. a magyarba közvetlenül a latinból (vö. agātßa ’(fehér) akác’). akakía ’egyiptomi akác’ < gör. UEWb. gumiakácia’.-i senecio (< lat. Baldgreis ’kopasz agg(astyán)’ is hatással lehetett.). (TESz.-i Acacia catechu mintájára alakult tudományos név. agaci-fa. Akazie. ákantha ’ua. MagyGyógyn. agaricafa . 370/34). (OrvK.) a lat. katekhu (lat. Diószegi–Fazekas fehér akác elnevezése a Robinia pseudacacia hivatalos neve lett.-i Acacia (< gör. || akác 1788: ákkátzot gr. nagyon öreg’) ó folyamatos melléknévi igenévképz s alakja. 1801/1910: Akászt gr. 424).). J: ’Althaea officinalis.). 171. Orvosi f - ájbis 1911: ájbís (Cserey. 1998: akácia (Priszter 288). agárci. ák™c. Marzell Althaea officinalis a.) a lat. acacia ’egyiptomi akác és a nedve’) kerülhetett. acacia.’. az Acacia nemzetségnév. A névadásra a ném.’) átvétele.-osztr. agács-fa. hogy a latin szó els sorban a Robinia pseudacacia neveként terjedt el. BaldgreiſÅ (Melius 82). fr. akácia akácia 1. — N.aggóf ném. ak³zi. 1804: agátzi (TESz. 325/36). utótagjának fordításával jött létre. hazai lat. Amerikanische Aloe ’amerikai aloé’). 1783: Aggó-fü (NclB. amellett a bajor-osztráknak megfelel .). A szenegáli akácia (1. 1854: Ágiczafa (TESz. J: ’ua. amelyeket gyógyításra használtak. Farkas szerint az alakváltozatok némelyike bajor-osztrák eredet (vö. J: ’Senecio vulgaris. szakny. nyak~ ajak l. J: 1577 k. a számos alakváltozat a magyarban népi átvételre mutat. catechu ’az Acacia catechu nedve’) el tagja megkülönböztet szerep . Genaust Agáve a.). aggóf 1583: aggo fiu (Clusius–Beythe 7a: BotTört.). s kiindulópontnak tekinthet akáca ~ agáca. 1798: Ákátz-fa (Veszelszki 17). közönséges aggóf ’. ™gácsa. 416). ákárc. 1998: közönséges aggóf (Priszter 502). Az ájbis idegen szó. Acaciat gr. 1948: Aibis (MagyGyógyn. 1787: akatz-fa (Zavira 5). 1998: katechu akácia (Priszter 288). agagyín-fa (MTsz. ágácka. katechu akácia’. A katekhu akácia (2. Az akác ~ akácfa ’Robinia pseudacacia’ latin eredet . ezeket a növényi kivonatokat vándorpatikusok szállíthatták hazánkba.). J: ’ua. 1775: Aggo-fü (Csapó 229). Az aggóf elnevezést a lat. akácia agyar l. ™gācsk™. ágācs-fa. — katekhu ~ 1841: katek ákász (Barra 105).). ™gác (MTsz. szakny. (TESz. baj.

vö. 2. áldott haloványka (→ haloványka). közönséges kígyószisz’. eke~ akánt. F vészk. J: ’Inula helenium. A névadás alapja az a monda. Alcibiadonnak nevezi: hogy midfn Alcibius’ térdét a’ kígyó megmarta vólna. lat. Alantwurz ’alantgyökér’ részfordítása. || kicsinytövis 1578: Kiczin txuis (Melius 45). Az áldott a növény gyógyító hatására utal. 420). Parua . lat. ném. hogy a közönséges kígyósziszt els ként Alcibius használta. Marzell Inula helenium a. 1998: ’Acanthus.i acanthus (mollis) ’medveköröm. Görög 46. 1807: áldottf (Magy. J: ’Pulsatilla grandis. holy thistle. 1664: Acanthus. carduus ’bogáncs’ elemet Melius f magyarázó utótaggal helyettesítette. sp. 365). 1841: diszes Ákánt (Barra 323). a lat. — Ö: gumi~. F vészk. a névadás alapja a kora tavaszi szélben hajlongó. els sorban kígyóharapás gyógyítására. a’ mint az öreg Nikander Alcibion. fr.. az alant el tag átvételével és az utótag fordításával jött létre. 1775: Áldott-fü (Csapó 213). acanto. Az akantusz latin eredet (vö. örvénygyökér’. ang. mivel ez a’ fÍ mérges harapáÐt külsf belsfképpen gyógyít. a’ nyálát le-nyelvén. a lat. alamuszivirág (Csapody–Priszter. 380) nevet javasolja a R. 2. meg-rágá. si e Acanha: Medwe Talp (GyöngySzt. 376) nevet javasolja a növénynek a R. a’ honnét a’ nevét vette. áldott bárcs’. A ném. a növény R. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ákárc. 2. ákász. J: ’Echium vulgare. Az áldottf Melius alkotása.. F vészk... cátechu a. 1798: Áldott-fÍ (Veszelszki 131). áldott bárcs (→ bárcs). lat. carduus ’tövis. vévén f e’ fÍvet. bogáncs’. TESz. ang. 365). akantuszlevél-díszítés oszlopf n’. Népi név. meg-gyógyúla” (Veszelszki 196). vö. avagy Acantha (Lippay I: 107).’. akácia akadály l. Az áldott jelz a lat. Farkas. 1807: Akánt (Magy. 1998: akantusz (Priszter 288). akác a. a növény több elnevezésében megtalálható: áldott csüküll (→ csüküll ). 1948: Áldottf (MagyGyógyn. név tükörfordításával keletkezett: „Deakul Carduus benedictus. benedictus fordítása. és ez az Echis Viperát teÐz a’ Görögök’ nyelvén. akantusz 1560 k. Az Alcibius-f Veszelszki alkotása. ákácka l. | 1807. Genaust Acánthus a. Carduus benedictus (Melius 45) részleges fordításával keletkezett. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a díszes akánt (Magy. Az áldott-tövis a lat. ákica l. A kicsinytövis a lat. Az akánt elvonással keletkezett az akantuszból.’. J: ’Acanthus mollis. akantusz 55 áldottf Alcibius-f 1798: Alcibius fÍve (Veszelszki 196). F vészk. Marzell Acanthus mollis a. J: ’ua. ákanthos ’Acanthus mollis: medveköröm. a díszes jelz a növény szépségére vonatkozik. EWUng.akantusz vészkönyvük is a fejér Akász (Magy. Genaust Acácia a. ném. F vészk. lila virág. — díszes akánt 1807: díszes Akánt (Magy. 1813: Álcibiusf (Magy. MNövSz. lat. nyugati medveköröm’. acanthus. 363). 490). 328). leánykökörcsin’. akác a. 116). Akanthus. a’ rágott leveleit pedig a’ Ðebre kötvén. bogáncs’ (Veszelszki 131).. a növénynév latin közvetítéssel más idegen nyelvekbe is bekerült. koronafa helyett. medveköröm’. Veszelszki így magyarázza: „A’ fÍ magvai a’ kígyó’ fejéhez igen hasonlítnak.: RMGl. J: ’Cnicus benedictus. 1783: Áldott tövis (NclB. ol. Farkas. 1664: ’Acanthus mollis. A lat. szakny. GeÐeegnete DiÐtel ’áldott tövis. harang alakú. Marzell Acacia a. akantusz’). nyugati medveköröm’. 675).. alantgyökér 1841: alant gyökér (Barra 203). acanthe. akácia akta l. F vészk.. Marzell Echium vulgare a. Az áldott-tövis és a kicsinytövis szintén Melius alkotása. || áldott-tövis 1578: áldot txuis (Melius 45). áldot txuis neue” (Melius 45). medvetalp helyett. takta alamuszivirág N. mérges harapások. akanta l. bókoló. alcibiacum nevéhez a f magyarázó utótagot f zte. blessed thistle ’áldott tövis’. J: 1560 k. acànto. benedictus ’áldott’. J: ’ua. áldottf 1578: Aldot f× (Melius 45). Görög 44–5. acanthus forrása a gör.: Acanthus.

vö. Stechapfel tükörfordítása. lat. Növénynévvé azért válhatott. — Ö: far- . sóska a. csag. alma. Phytolacca americana) ugyanolyan vörös festékanyag állítható el . J: ’Datura stramonium. J: ’Phytolacca americana. a sz l utótag csuvasos típusú ótör. áldott-tövis l. Ember és növényvilág 268). alma.). aloé’. szigor~ állató l. Marzell Cnicus benedictus a. spina ’tövis’. Az alkörmös (2. thorn apple ’tüske alma’... mint a bíbortet b l. zsidócseresznye’.).-i Alisma (Melius 137a) (< lat. álisma ’valamiféle vízinövény’) átvétele. nyír~ alkekengi 1813: Alkekengi (Magy. vö. — tövis~ 1903: tövisalma (Hoffmann– Wagner 39). erdei madársóska’. alkörmössz l 1783: Álkermes Szölö (NclB. alkermès ’ua. 1775: Alleluja-fü (Csapó 267). Melius 425. 1798: Álkermes (Veszelszki 159). 37: 64). — N. alkörmös. sóska a.. alkermes l. fr. R. J: ’Oxalis acetosella. Az alkekengi a lat. Heil alle Wunden ’minden sebet gyógyító. kipcs. 1948: álkermes (Halmai 6). ’dicsérjétek az urat’. minden sebet meggyógyít.’. F vészk. Genaust alkekéngi a. arab al-qirmiz ’a bíbortet . 264). f magyarázó utótagot illesztettek hozzá. J: ’Physalis alkekengi. alquermes ’bíbortet felhasználásával készített orvosság’. lat. 617. J: ’ua. F vészk. Az alkermes a ném. Az allelujaf a növény R. Az alkörmössz l összetett szó. TESz. alleluja a. 363). a bel le készített festék’.. talán téves. áldottf 56 alma amerikai alkörmösr l ’Phytolacca americana’ kapta nevét hasonlóság alapján: mindkett t piros fest anyagként használták. Aleluya (CasGl. deréceszigor~.’. elma.). mert bizonyos növényekb l (pl.alisma ſpina (Melius 45) tükörfordításával jött létre. 369). a névadás alapja a tüskés. sp. A szó végs soron valószín leg az óind krmib l ’féregb l készített vörös festék’ (< óind k‘mih ’féreg’) származik. csattanó maszlag’. 131). vö. Alleluya (Növ. 1783: Alléluja fü (NclB. báránypirosító’.) az allelujaf 1583: Alleluia fiu (Clusius– Beythe 6: BotTört. Genaust Alísma a. Idegen nyelvi megfelel re vö. EWUng. tövisalma (MagyGyógyn. b): RMGl. amerikai alkörmös’. az el tagra l. Heilallerwundenkraut. alja l. csuv. A tövisalma a ném. ang. a növénynek szintén óriási varázser t tulajdonítottak. sz l szer termésre utal. Alkermes átvétele. J: ’Malus sp. — amerikai ~ 1998: amerikai alkörmös (Priszter 455). Az alisma a lat. ném. J: ’Alo( sp. || alleluja 1948: alleluja (Halmai 7). úgy iszod” (MNy. Kermes (Veszelszki 159). almaformájú. Az alleluja ’aloé’ az allelujaf t l függetlenül alakult ki. szakny. alleluja.’.. benedíctus a. A névadás magyarázata nyilván az. lat. alma’. alkermes a. hegyi árnika’. J: ’Phytolacca americana. | tízporzós ~ 1998: tízporzós alkörmös (Priszter 455). alkörmös alkörmös 1. — N. 363). alleluja f (ÚMTsz. 1690: „ha ezekben alkermest vagy kaláris sirupot el-olvasztasz. mogyoró~. a fürtben ér . hogy a növénnyel sokféle betegséget gyógyítottak. álkörmös (Péntek– Szabó. Szabó. Marzell Aloe a. Melius 45. vö. álkörmös (ÚMTsz. aloé’ . TESz. J: ’Arnica montana. alma 1.) ’halleluja’ nevének átvétele. que wlgo ponica alma dicitur” (TESz. amerikai alkörmös’. halleluja isz. szakny. J: ’Phytolacca americana. alleluja a. kicsiny’. áll l. alisma < gör... Az alkörmös vándorszó.. alma. e. 2.). polajszigor~. Az alma ótörök eredet . a kermes (1798) szintén németb l került a magyarba. amerikai alkörmös’. árkelmes (EtSz. kirg. ’zsidócseresznye’) utótagjának átvétele. J: ’Alkanna tinctoria.-i Physalis alkekengi (forrása az arab al-kākan. Genaust Cárduus a. vö ném. egyedi adat. oszm. lat. ulma. amelyb l si id k óta gyártanak kármin szín festéket. Vö. 1998: alkörmös (Priszter 455). 1335: „pomi. 2. 369). mérgez termés.: RMGl. 1807: Alkermes (Magy. jövevényszó. Marzell Datura stramonium a. — N. EWUng. F vészk. ▌ 2. || körmös 1798: Kermes (Veszelszki 159). parvus ’kis. 1813: Allélujaf (Magy. 279). J: ’ua. ▌ 2. vér~f alisma 1578: Aliſma (Melius 138). 617.).

alraun 1998: alraun (Priszter 424). 1807: Áloes (Magy.) elnevezés magyarázata. 1577 k. szerelemf és bársonyvirágf helyett. — nyugat-indiai ~ 1998: nyugat-indiai aloé (Priszter 296). 358). ill. a ném. ▌ 2. áloé (Priszter 296). nemzetségnév. áloé a. Az aloé latin eredet . szintén bódító hatású növény.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. vö. a lat. Alraun (Veszelszki 305) átvétele. maszlagos nadragulya’.-i Amaranthus (< gör. lignum aloes ’aloéfa’ lehetett. F vészk. (MünchK. aloe. bogyós termés burgonyafélék hasonló elnevezései is hatással lehettek: pl. 513). orvosi aloé’. Többféle fajtát használnak gyógyászati célra. A latinon keresztül idegen nyelvekben is elterjedt. bókoló amaránt’. J: 1416 u.’. mivel halálos álmot okoz” (Csapó 200). alutó. Az amaránt Diószegi–Fazekas alkotása. székf altató l. 2.). 1595: ’Alo( sp.’. szúrós aloé’. kakas~. ang./1466. 1783: Alóé (NclB. Az alraun idegen szó. aloé 1. tej~ (→ tejzsugorítóf ) alutóebsz l l.’. 57 ambretta pó 200). 335.’. ebsz l Rápóti–Romváry 86. 389) nevet javasolja a R. szakny. ™lo(sz. a szúrós. 1577 k. Aloe.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. fr. | csákós ~ 1807: tsákós Amaránt (Magy. 1807: Álomhozó f (Magy. Szabó. Genaust Amarántus a. Szabó. a lat. 212: TESz.: aloeſt gr. 514). Melius 406–7. ▌ 2. (OrvK. álszékf . mérgez növényeknek adta ezt a nevet. áloes. 1841: álomfü (Barra 335). a középkorban boszorkányken csöt és bájitalt készítettek els sorban a beléndekb l és a nadragulyából. | orvosi ~ 1998: orvosi aloé (Priszter 296). A névadásra egyéb mérgez . Farkas. ambretta 1998: ambretta (Priszter 287).) Barra István alkotása. 1998: ’Alo(. Az s-vég alak alapja a lat.aloé kas~. aloé’. 175). 234). 1595: Aloe (Beythe 65). Az álomf (1. J: ’Atropa belladonna. Melius 394. J: ’Hyoscyamus niger. F vészk. — N. 1783: Álomhozó-fü (NclB. — bókoló ~ 1998: bókoló amaránt (Priszter 297). 253). 1998: aloé. farkas~gégevirág. Az álomf ’tavaszi mandragóra’ (3. 1903: Álomhozó f (Hoffmann– Wagner 40). áloé a. amárantos) -us végz désének elvonásával keletkezett. | valódi ~ 1998: valódi aloé (Priszter 296). 1578: Aloes (Melius 57). aloé’. Görög 51. — ~fa 1798: Alo(-fa (Veszelszki 39). csüng . J: ’ua. tavaszi mandragóra’. bolondító beléndek’. 514)./1466: aloèſnèc gr. | tövises ~ 1998: tövises aloé (Priszter 296). ▌ 3. TESz. népi orvosság’ (ÚMTsz. . 1841: álomf (Barra 344). J: ’Alo( ferox. álszíkf l. maszlagos nadragulya’. J: ’Mandragora officinarum. ném. J: ’Alo( vera.. J: ’ua. J: ’Amaranthus.). hosszú virágzatra utalnak. | csüng ~ 1998: csüng amaránt (Priszter 297).’. az orvosi a növény gyógyászati hasznát jelzi. J: ’ua. F vészk. amelyet Diószegi–Fazekas így jellemez: „bugája … letsügg … ſzára bókoló” (Magy. 340). J: ’Mandragora officinarum. a csüng . J: ’ua. aluja ’hashajtó. F vészk. valódi jelz k megkülönböztet szerep ek. 37/41). UEWb. Az álomhozóf ’maszlagos nadragulya’ (2. 1416 u. csákós jelz k a lehajló növényre. 2. tavaszi mandragóra’. amaránt’.’. álomhozóf 1. J: ’Atropa belladonna.. álomf 1. A névadás magyarázatára l.és bolondítóebsz l (→ ebsz l ). aloès. — szúrós ~ 1998: szúrós aloé (Priszter 296).-i aloe (gen. ▌ 2. J: ’ua.. 1775: Alom-hozó-fü (Csa- amaránt 1807: Amaránt (Magy. még álomf . EWUng áloé a.. A névadás magyarázatára l. F vészk. A bókoló. ez is bódító hatású. 1578. A finnugor eredet álom el tag magyarázata a növény bódító hatása. J: ’ua. J: ’Amaranthus caudatus. hogy „nem tanátsos ez füvel vagy gyökerével élni. J: ’ua. még álomhozóf . 1948: Álomhozóf (MagyGyógyn. 1948: álomf (Halmai 52). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a csákós amaránt (Magy. aloes) átvétele. tavaszi mandragóra’. szakny. F vészk. bársonyparéj. állóes. Az álomhozóf ’tavaszi mandragóra’ (1. a nyugat-indiai a növény el fordulási helyére vonatkozik.’. J: ’Mandragora officinarum. | 1807. elalutó szépsz l (→ sz l ) ’Atropa bella-donna’ stb.

1998: orvosi angyalgyökér (Priszter 300). a ném. amely az angolna hosszú. közönséges édesgyöker -páfrány’. — erdei ~ 1998: erdei angyalgyökér (Priszter 300). 97). ol. 1798: Angyal-gyökér (Veszelszki 56). J: ’ua.. angyalikomgyökér l. angyalicska gyökér.’. ném. J: ’ua. a névadás magyarázata az. J: ’Polypodium vulgare. a gyökér magyarázó utótag a növény föld alatti édes részére utal. angyalitalgyökér angyalitalgyökér 1841: angyalital gyökér (Barra 209).’. 348). 36). — ~f 1911: angyal bocskorf (Cserey. az orvosi angyalgyökér nagyobb méret . orvosi angyalgyökér’. Az angyalf a lat.’. Muttergottesschühlen ’Sz z Mária cipell je’. fr. angyalicska képz cserével keletkezhetett. ehhez f magyarázó utótagot f ztek. J: ’Aconitum napellus subsp. Genaust Angélica a. ambretta.’. idegen nyelvi megfelel re vö. angyalicskagyökér. 1998: angyalgyökér (Priszter 300). az el tag halnév. Bremness 228. erdei angyalgyökér’. napellus. J: ’ua. . elérheti a 2 m-es magasságot is. illatos ábelf ’. vö. A magyarba valószín leg az ang. 1783: Angyal-fü (NclB. ▌ 2. | vízparti ~ 1998: vízparti angyalgyökér (Priszter 300). Nemzetközi szó. Engelsüſs (Veszelszki 355) szó szerinti fordítása.’. 1903: angyalgyökér (Hoffmann–Wagner 56). angyélika.-i Angelica (< k. Az angyalédes tükörfordítás. ambrette. borsika’. angolnaf 1948: angolnaf (Halmai 73). | patikai ~ 1903: Patikai angyalf (Hoffmann–Wagner 56). az angyalikom valószín leg a bazsalikom hatására jött létre. J: ’Satureja hortensis. 318). ambretta. erdei angyalgyökér’. angyalgyökér’. bocskorhoz hasonlítja. hegyi árnika’. Az angyalbocskor metaforikus elnevezés. vö. Marzell Angelica silvestris a. J: ’Angelica archangelica. kígyószer testéhez hasonlítható. || angyalédes 1948: Angyalédes (MagyGyógyn. Az angyalbocskor elnevezés kialakulására hatással lehettek a növény társnevei. ▌ 2. sarkantyúvirág. 1998: angyalf (Priszter 300). 200). orvosi angyalgyökér’. ném. angelicus ’angyali’ < gör. aggelikós ’ua. A kisebb ~ nagyobb jelz k a két fajt különítik el méretük alapján: az erdei angyalgyökér kisebb. angyalbocskor 1948: Angyalbocskor (MagyGyógyn. 1998: ’Angelica archangelica. angyalf 1. angelica [herba ’f . J: ’Arnica montana. — nagyobb ~ 1595: na ob [Angyal fiju] (Beythe 117a). Katika-sisakvirág’.’. Az angyalitalgyökér valószín leg Barra alkotása. lat. Pantoufes de Marie. J: ’ua. Növényszótár 4). szakny.: ang. amely a növény virágját emberi papucshoz. J: ’Angelica sylvestris. patikai angyalf (Halmai 8). amelyek a virágot szintén emberi lábbelihez hasonlítják: kisasszonypapucs.’.’. angyélika. angyalgyökér angyalitalf l. angyalgyökér 1. Az angyalgyökér a ném. fr. 1807: Angyalf (Magy. | 1998: ’Angelica. 1948: angyal édesgyökér (Halmai 66). A N. Az erdei. J: ’ua. 1948: angyalbocskorf (Halmai 5). 1775: Angyal-fü (Csapó 9). — orvosi ~ 1948: orvosi angyalgyökér (Halmai 9). 1595: Angyal fiju (Beythe 117a). A névadás alapja a növény hosszú szára. Az angolnaf összetett növénynév. Marzell Abelmoschus moschatus a. a f utótag magyarázó szerep . J: ’ua. hogy a növény gyökerét többféle betegség gyógyítására használták. J: ’ua. — N.’. 202). — erdei ~ 1948: erdei v. Marzell Aconitum napellus a. 1948: angyalgyökér (MagyGyógyn. anygyalikom-gyökér (ÚMTsz.’ < ággelos ’angyal’) fordításával keletkezett.’. vízparti jelz k a növény el fordulási helyére utalnak. a névadás magyarázatára l. valamint idegen nyelvi megfelel k is. J: ’Angelica sylvestris. F vészk. Ambrette(körner). angyalédesgyökér 1775: Angyal édes gyökér (Csapó 10). | kisebb ~ 1595: kijſſeb [Angyal fiju] (Beythe 117a). növény’] < lat. J: 58 angyalitalgyökér ’ua. || angyalitalf 1948: Angyalitalf (MagyGyógyn. a névadás magyarázatára l.angolnaf J: ’Abelmoschus moschatus. ambretta került be. J: ’ua. J: ’ua.). J: 1775. Engelwurz szó szerinti fordítása.

’. A névadás alapja a növény szinte minden betegséget gyógyító ereje (vö. — erdei ~ 1807: erdei Angyélika (Magy. részben a növény egyéb angyal el tagú neveinek (angyalf . 84). — ~f 1577 k. közönséges gyujtoványf ’. 84). 198).). wilde Engelwurz ’vad angyalgyökér’.). ▌ 2. Az angyalrúgtaf talán magyar alkotás. angyélika) hatására jött létre. J: ’ua. vagy Angyal-gyökér (Veszelszki 56). menta | ? Sisymbrium officinale. ámnis.: Angelicath gr.. (OrvK. 131). F vészk. hogy megvédje ket a pestist l. Wasserangelika ’vízi angyélika’. 1783: Angyélika (NclB. Engelkraut ’angyalf ’.’. vö.: Angelica fweth gr. J: ’ua. hogy a gyökeret nagyon sok betegség gyógyítására használták. ánizs 1.. J: ’ua.: RMGl. 193). Idegen nyelvi megfelel kre vö. — magyar~ 1948: magyar ánizs (MagyGyógyn. eredet . angyalgyökér’. 2. 351). angèlica.: Aniſumoth gr.: Angyélika (Julow 257). 1590: Angelica: Angelica (SzikszF. 1903: Erdei angyélika (Hoffmann–Wagner 59 ánizs 56). angyélika 1. görcsoldó. F vészk. angelika. Engelwurz ’angyalgyökér’. orvosi angyalgyökér’. 202). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve az Angyélika (Magy. 14/12). erdei angyalgyökér’. szapora zsombor’. 33/23).: Sisimbrium: menta: n a glica (Növ. ném. | 1807 e. Gyógynövények enciklopédiája 44. Az angyélika lat. 1577 k. J: ’Angelica archangelica. J: ’Angelica sylvestris.. J: ’ua. | közönséges ~ 1998: közönséges ánizs (Priszter 456). még angyalgyökér. Marzell Arnica montana a. (Barra 164). J: ? ’Mentha sp.. — illatos ~ 1948: Illatos ánizs (MagyGyógyn. A név keletkezésének indítéka. ▌ 2. hogy Mihály arkangyal ajánlotta a szerzeteseknek az angyélika gyökerének rágását. ányizs (MTsz. hogy Barra többféle angyalf közül kívánta kiemelni a leghasznosabbat. 1577 k. angyalf helyett. hogy a növény valamely része rúgások nyomaira emlékeztet. 1590: ’Angelica sp.’. angyalka. ol. 1583: anis Anisum (Clusius–Beythe 2a: BotTört. Genaust Angélica a.’. a f el tag magyarázata. szlk. ▌ 3. J: ’ua. angélique. Az angyalka az angyal -ka kicsinyít képz s alakja. (OrvK. orvosi angyalgyökér’. szakny.. 1520 k. A névadás magyarázatára l. 1807: kerti Angyélika (Magy. 336). ányizs. részben a lat. közönséges ánizs’. 1807 e. a lat. F vészk. de vizelethajtó. | 1998: ’Angelica archangelica. J: ’Linaria vulgaris. angyalrúgtaf 1911: angyalrugta f (Cserey. mindent gyógyító f ). pl. — ~gyökér 1798: Angyélika-. ánis. a): RMGl. álnizs.: Anisum: Anis (CasGl. 348).’. fert tlenít és gombaöl hatásai révén hasznos gyógynövény.. a névadás magyarázata az lehet. angyalgyökér’. J: ’Angelica sylvestris. (OrvK. 1470 k. angyalgyökér. 569/31). 202). növény’] alakja a középkorban növénynévként f nevesült. F vészk.: RMGl. édeskömény’. | orvosi ~ 1948: Orvosi angyélika (MagyGyógyn.. . orvosi angyalgyökér’. 1998: ánizs (Priszter 456). angyalka 1. Az anglika keletkezhetett a két nyíltszótagos tendencia alapján vagy íráshibával. 202). 1807: Angyélika (Magy.’. angelica. Növényszótár 180). 1948: angyalrúgtaf (Halmai 50).angyalka ném. EWUng. F vészk.’. J: ’Foeniculum vulgare. A szó latin közvetítéssel számos európai nyelvbe bekerült. | vízparti ~ 1948: Vizparti angyélika (MagyGyógyn. angelicus ’angyali’ melléknév n nem angelica [herba ’f . 609/31). 1807: Angyélika (Magy. valamint az a monda. 84). 200). 1998: illatos ánizs (Priszter 456).-i Angelica. — erdei ~ 1841: erdei angyalkának gr. Marzell Angelica silvestris a. ▌ 2. 1783: Anis (NclB. — orvosi f ~ 1841: orvosi f angyalkának gr. 363) (a növény hivatalos elnevezése ma) nevet javasolja a R. 1998: angyélika (Priszter 300). erdei angyalgyökér’. fr. (OrvK. vízparti jelz k a növény el fordulási helyére utalnak. — N. J: ’ua. 1807: ’Angelica. Wald-Engelwurz ’erdei angyalgyökér’. TESz. ónejz (ÚMTsz. J: ’Angelica archangelica. (Barra 164). J: ’ua. ang. Bár nem védte meg a középkori embert a fekete haláltól. J: ’Pimpinella anisum. J: 1577 k.. 202). a vaskos gyöktörzsön lév szaporítórügyek. — kerti ~ 1783: Kerti Angyélika (NclB. Aniſommal gr. 348). 1775: Anis (Csapó 144). Az erdei.

J: ’Dracunculus vulgaris. 363) (a nevet nem fogadta el a botanikai szaknyelv) javasolja az Orvosi f vészkönyvben a R. közönséges sárkánykontyvirág’. ánizs helyett. Mutterkraut részfordítása. 2. a lat. 1775: Anya-méh-fü (Csapó . J: ’Matricaria chamomilla. ném. Pimpinella átvétele. hegyi árnika’.. || f nek anyja 1578: F×nec Annya (Melius 161). 210). F vészk. orvosi székf ’. J: ’Artemisia absinthium. ol. anyaméhf 1. Marzell Arnica montana a. F vészk. Az anyaf ’fekete üröm’ (4. — Ö: méh~ (→ anyaméhf ). Matricaria felhasználásával hozta létre. — Ö: f szer~. anisum (< lat. an#sum ’ánizs’ < gör. Vö. || füvek anyja 1903: füvek anyja (Hoffmann–Wagner 163). Az ánizs el tag megkülönböztet szerep . a N. lat. J: ’Arnica montana. F vészk. a növényt tévesen a kapor ’Anethum’ nemzetségbe sorolták. 257). szi margitvirág’.) is megkapta. a fajt jelöli ki. án#son ’kömény’. om vég magyar alak. Marzell Artemisia vulgaris a. Diószegi és (Fazekas) az Anis Kaport (Magy. aneìss szóból jött létre. anis. A nevet els sorban a fekete ürömre használták. ebb l származik az um. F vészk. 3. J: ’Artemisia vulgaris. az el tagot lefordították. ném.: RMGl. amelyet els sorban n i betegségek gyógyításra használtak. fekete üröm’. valószín leg a lat. Matronenkraut ’orvosi székf ’. 1998: a- anyagyökér 1841: anyagyökér (Barra 209). ánizspimpinella 1807: Ánizs Pimpinella (Magy. 418). Diószegi–Fazekas alkotása. 1783: Anya-fü (NclB. 1948: füvek anyja (MagyGyógyn.. 1798: Anya-fÍ (Veszelszki 155). gyógyító erejét így fejezték ki. hv.) a ném. a gyökér utótag magyarázó szerep . pl. aniš. 1948: Anyaf (MagyGyógyn. mindkett t f szerként használják. a f utótag magyarázó szerep . 209).-osztr. Mutterkraut. még anyaf . közönséges ánizs’.) elnevezés is.) a lat.. 1948: anyaf (Halmai 10). lat. mātréx ’anyaméh’ < māter ’anya’) fordításával jött létre. anya l. ánéson ’kömény’ < gör. 1775: Anya-fü (Csapó 137). J: ’ua.) Melius alkotása. Az ánizs az európai nyelvekbe a k. 1775: Anya-fü (Csapó 170). A k. J: ’Artemisia vulgaris. ▌ 4. mater herbarum fordítása. Az ánizs ’édeskömény’ (2. Hasonló módon keletkezett a XX..ánizskapor Az ánizs vándorszó. Genaust Matricária a. 520). édeskömény’. anise. 318). J: ’Pimpinella anisum. de hasonlóság alapján a többi ürömfaj. 1590: Dracunculus maior: Anya fé (SzikszF. Az anyagyökér a ném. a növény azon részére utal. kaporánizs. Diószegi és Fazekas az Ánis Pimpinellát (Magy. ónejz a baj. 2. az orvosi székfüvet már az ókorban is alkalmazták. 1903: Anyaf (Hoffmann–Wagner 163). Anis. abszintüröm’. Genaust Anísum a. Mutterkraut tükörfordítása. anyaméhf . àniso. 1807: Anyaf (Magy. édeskömény (→ kömény). J: ’Foeniculum vulgare. ▌ 5. a növény fontosságát. gör. a lat. ang. idegen nyelvi megfelel kre vö. század elején a füvek anyja ’fekete üröm’ (4. J: ’Tanacetum parthenium. 60 anyaméhf nyaf (Priszter 518). A pimpinella nemzetségnév. ▌ 2.) a közönséges ánizs nevének átvétele hasonlóság alapján. 1783: Fünek anynya (NclB. ízük hasonló. A f nek anyja ’ szi margitvirág’ (2. fr. Az anyaf elnevezés növényeket mind n i betegségek kezelésére használták. 314). EWUng. bécsikömény (→ kömény) és olaszkapor (→ kapor) helyett. Mutterkraut (Melius 161) ’ szi margitvirág’. kapor~. 314). ezt nyilván a közönséges ánizshoz ’Pimpinella anisum’ való hasonlósága alapján kapta a növény. anisum közvetítésével terjedt el. A névadás magyarázatára l. Matricaria (< lat. Az ánizspimpinella Diószegi–Fazekas alkotása. fekete üröm’. az abszintüröm (5. ánizskapor 1807: Anis Kapor (Magy. TESz. Boldog~ mentája (→ Boldogasszony mentája) anyaf 1. Az ánizskapor összetett szó. anésum. 2. Az ánizs esetében az átadó nyelv bizonytalan. az ánizs el tag megkülönböztet szerep . Az anyaf (1. ▌ 3. F vészk. ámmi ’mag’) végs forrása ismeretlen. 418). 363) javasolja az Orvosi f vészkönyvben a R. Idegen nyelvi megfelel kre vö.’.. 1948: anyagyökér (MagyGyógyn. án#thon . talán a növény hasznosságát kívánta kiemelni a jelentéktelen füvek közül.

mellyet némellyek ro’sanyjának-is hívnak (TESz. (Barra 104). Goldkraut tükörfordítása. Az arabmézga a lat. Anyaméhf (MagyGyógyn.. ill. mézga a. 1595: Apiom (Beythe 80a). utótagjának pedig ’gabona. — ~fa 1948: Arab mézgafa (Halmai 5). a víziápium hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezhetett. berki szell rózsa’.). || méhanyaf 1798: Méh-anya-fÍ (Veszelszki 155). 234). nyirok. arábiai facsipa (→ facsipa). apróbojtorján l. EWUng. arabicum utótag fordításával (arab) jött létre. mātréx ’anyaméh’ < māter ’anya’) fordításával keletkezett. „A’ méhet meg-tiſztitja” (Csapó 170).. hunior fé. 1798: ro’s Annya (Veszelszki 403).anyarozs 170). bojtorján arábikum l. sárgás gumiszer váladék’. Hasonló szemlélet névadásra l. A N. N. dán moderkorn. anyarozs’. a R. a ném. 1948: Anyarozs (MagyGyógyn. holl. hogy a növény virágai sárgák. TESz. J: ’Claviceps purpurea. gumiakácia’. 7: 50. ném. 86). orvosi citromf ’. ro’s-annyát gr. macskaméz. Hasonló szemlélet névadásra l.: RMGl. Vö. 1948: arabmézga (MagyGyógyn. vérehulló fecskef ’. els sorban rozs’ jelentése van. 1583: apiom (Clusius–Beythe 4: BotTört. er sszagú zeller’. 1783: Anya méh-fü (NclB. ▌ 2. blg.: TESz.). Idegen nyelvi megfelel re vö. 418). gumiakácia’. A mézga els megjelenése: 1560 k. anyaméhf (2. 349). hogy „Szülés után történö belsö fájdalmakat megtsillapitja ez fü”. Gummi arabicum mintájára alakult. A mézga szláv eredet . (Veszelszki 404). orvosi székf ’. J: ’Matricaria chamomilla. Marzell Anemone nemorosa a. 127). J: ’Tanacetum parthenium. a lat. mindkett a lat.: „Alburnus… adeps arboris: az fanak meghszeyę” (GyöngySzt. R. Az aranyf a ném. hogy a . 1533: Apium: Merck ader epth: Apium (Murm. J: ’Acacia senegal. GebÀrmutterkraut. — vízi~ aranyf 1578: Arany f× (Melius 178a). az elnevezés szemléleti háttere. J: ’Chelidonium majus. mézga a. мъзгá ’a fakéreg alatti növénynedv. a névadás alapja. ném. Mutterkraut ’orvosi citromf ’ is hatással lehetett a névadásra. Marzell Chrysanthemum parthenium a. 86). apium átvétele. Mutterkuchen ’méhlepény’). növényi nedv’). arabischer Gummibaum ’arab gumifa’. A rozsanya a ném. Genaust Matricária a.) talán hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. vizi apium (SzikszF. mátraf . Mutterkorn tükörfordítása. gumi’ el tag értelmezésével (mézga) és a lat. jelentése: ’nyúlékony. 1775: Arany-fü (Csapó 91). anyja l. A névadás magyarázata. pinty ápium 1. mézga ’mézga. ném.) Veszelszki alkotása. Vö. talán a levelek hasonlósága alapján. Genaust Ápium a. || rozsanya 1762: „Tsuda dolgot beszélnek… a’ ro’snak meg-veszett gombás-szeméröl. Idegen nyelvi megfelel kre vö. aranyev pinty l. szi margitvirág’. Az áprilisi jelz a növény korai virágzási idejére vonatkozik. graveolens. gumiarábikum. Aprillenblumen. GebÀrmutter ’anyaméh’. ném. gummi ’nyúlós anyag. Az anyaméhf ’ szi margitvirág’ (1. szb.-hv. az összetett német szó el tagjának jelentése valószín leg ’anyaméh’ (vö.. J: ’ua. 28). vö. Növ. a citromfüvet szintén használták n i betegségek kezelésére. J: ’Apium graveolens var.: RMGl. mézga’. f nek ~ (→ anyaf ). Kornmutter tükörszava. J: ’Anemone nemorosa. ▌ 2. Az ápium a lat. boglárka’. J: ’Ranunculus sp. vagy beka fé. J: ’Melissa officinalis.’. Márton. Matricaria (< lat. LXXXIV. anyaf . Az anyarozs a ném. füvek ~ (→ anyaf ) 61 aranyf 1590: Ranunculus: Sômôr fé.). Aprilblume tükörfordításával keletkezett. Idegen nyelvi megfelel re vö. TESz. moederkoren.) Csapó. 1998: arabmézgafa (Priszter 288). valamint az. még parasztápium. anyarozs 1790: anya ro’s (TESz. EWUng. áprilisivirág 1903: Áprilisi vagy berekvirág (Hoffmann–Wagner 115). hogy a rozson él sköd gombából nyert gyógyhatású anyag segíti a méhizomzat öszszehúzódását.. a méhanyaf ’orvosi székf ’ (2. | 1948: ’Acacia senegal. gumi~ arabmézga 1841: arabi mézgát gr. J: 1841: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséb l szivárgó nedv’.

A nyugati salátaboglárka arannyal verseng elnevezését Benk alkotta. F vészk. || aranyversel N. aurea < aureus ’arany’) fordítása. amely szintén Melius alkotása. Az szi margitvirág (3. N.) Melius alkotása. J: ’Tanacetum parthenium. | közönséges ~ 1998: közönséges aranyvessz (Priszter 507). valószín leg a vérehulló fecskef nevét vette át hasonlóság alapján. aranyvirág’. Vö. J: ’ua. az aranyvirág a Chrysanthemum nemzetség hivatalos neve. — réti ~ 1578: Réti arany virág (70a). 1783: Mezei arannyas veÐzÐzö (NclB. Az aranyvirágúf a lat. 1998: aranyvessz (Priszter 507). 1783: Arannya[l] verÐengö-fü (NclB. J: ’Chelidonium majus. aranyversel (ÚMTsz. arannyal verseng f 1775: Arannya[l] verÐengö-fü (Csapó 91). ánthemon ’virág. chrysánthemon < gör. harangverseng (Péntek–Szabó.’. mocsári gólyahír’. ha bárhol letörik. Gold wiſenblum (Melius 70a) is hatással lehetett. ’réti margitvirág’ (2. szakny. kelta ruoho ’sárga f ’. 481). J: ’ua. ▌ 2. J: ’Tanacetum balsamita. arany verseng (ÚMTsz. 1807: Aranvirág (Magy. fi. || aranyszín virág 1578: Arany ſÅin× virág (71). — N. Benk névadásának alapja. 1578: arany virágu f× (70a). ficaria.-i Chrysanthemum (< lat. J: ’ua.) Diószegi–Fazekas tette.). J: ’Leucanthemum vulgare. aranyvirág 1. chrûsanthe- . Boldogasszony tenyere’. 293). || arannyal verseng 1783: Arannyal verÐengö (NclB. chrûsanthemum < gör. gör. Idegen nyelvi megfelel kre vö. | mezei ~ 1583: mezei aranios vezzo Virga aurea (Clusius–Beythe 8: BotTört.’. || harangverseng N. száz~f (→ százforintosf ) aranyszín virág l. népetimológiával keletkeztek. aranyvirág (ÚMTSz. mocsári gólyahír’. 382). — erdei ~ 1998: erdei aranyvessz (Priszter 507). aranyversel népi nevek. a névadás magyarázata. még aranyf . aranyvirágúf . sárga nedveſség folyki belölök” (Csapó 91). 382). A névadás magyarázata a tömött fürtökben álló aranysárga virágzat. J: ’Chrysanthemum. J: ’Caltha palustris. ▌ 3. A névadás magyarázatára l. nyugati salátaboglárka’. szakny. — szi ~ 1998: szi aranyvirág (Priszter 518). aranyversel (MNy. 4: 30). 1998: aranyvirág (Priszter 336). A növénynév a korai adatokban aranyosvessz alakban fordul el . réti margitvirág’. a virágzatokban a széls nyelves virágok fehérek. lat. — balzsamos ~ 1998: balzsamos aranyvirág (Priszter 518). J: ’Solidago virgaurea. virga ’vessz ’. Marzell Chelidonium maius a. J: ’ua. keltajuuri ’sárga gyökér’. Ember és növényvilág 278). arannyal verseng f . Az szi jelz a virágzás idejére utal. goudkruid ’arany f ’. J: ’ua. ha bárhol megtörik: „ha a’ levelek vagy ſzárai megſzakaſztattnak. J: ’ua. aranyvirág 62 aranyvirágúf 1775: Mezei aranyos veÐzÐzö (Csapó 13). J: ’Caltha palustris. holl. f ’) tükörfordítása. 1948: Aranyvessz (MagyGyógyn. mivel az adatokból kimutatható. Genaust Chrysánthemum a. réti salátaboglárka’. 1578: arany virágu. vö.). hv. ▌ 4. ſarga viragu f× (Melius 137). az aranyos el tag -s eleme melléknévképz . aranyverseng (Péntek–Szabó. chrysós ’arany’. — Ö: ökörszem~.-i virgaaurea (< lat. Az aranyvirág a lat. zlatni korin ’arany gyökér’.).’. 132). Ember és növényvilág 278). Az aranyvirágúf ’mocsári gólyahír’ (1. A harangverseng . szakny.) és a Boldogasszony tenyere (4.’. hogy az arannyal verseng f nevet Benk is használja ’vérehulló fecskef ’ jelentésben. hogy a növény virágai sárgák. a középs . J: ’Ranunculus ficaria subsp. hogy a növény virágja sárga szín : „arány ſzinü virága vagyon” (NclB.) hasonlóság alapján kapta nevét. aranyos l. J: ’Ranunculus acris. 416). Goldwurz ’arany gyökér’. Melius névalkotására a ném.arannyal verseng f növényb l sárga szín tejnedv folyik. Az aranyvessz a lat.-i Chrysanthemum (< lat. és a növényb l sárga szín nedv folyik. Az arannyal verseng f ’vérehulló fecskef ’ Csapó alkotása. vérehulló fecskef ’. a név a virágot jellemzi: „mint egy arany ackora à virága” (Melius 137). aranyvessz ’. aranyvessz 1798: aranyos veÐzÐzf (Veszelszki 170). Nemzetségnévvé (2. csöves virágok aranysárgák. 377).’. aranyvirágúf 1. Genaust virgátus a. szi margitvirág’.’. ▌ 2.).

Genaust Álsine a. F vészk. — N. F vészk. J: ’Arnica montana. J: ’ua. chrysánthemon < chrysós ’arany’.-i Arum (maculatum) értelmesítésével jött létre. berek. amely szakállhoz hasonlít. „Anyaszára kin árformára” (Magy. álsos ’liget. Az Árongyökér a ném. f ’) fordítása. F vészk. 47). sz. árn 1807: Árnf (Magy. méhf nek ~a (→ méhf ). 1783: Áron ſzakálla (NclB. F vészk. 153). árszer . 318). 1948: Árorr (MagyGyógyn. 4. 318). 1998: hegyi árnika (Priszter 306). 1948: Áronszakálla (MagyGyógyn. F vészk. J: ’Erodium. árnika 1948: Árnika (MagyGyógyn. Arnika. Aronwurz. a névadás alapja az árként kiemelked anyaszár: „Mag. aranyvirág. 391). Aaronsbart tükörfordítása. Magy. арника. Az árnika a lat. ánthemon ’virág. J: ’Stellaria media. közönséges ebnyelv f ’. névadásának alapja. barba lui Aron. árnyékszeret f 1578: Arnyéc ſÅeretx f× (Melius 181a). hogy a növény az árnyékos. nagy levele között vastag egyenes t kocsány n föl. aronsbard. 152). árnyék l. szakny. 153). Alsine (< gör. F vészk. F vészk. 1903: Árnyékszeret f (Hoffmann– Wagner 92). nemzetséget a XIX. 1998: árnika (Priszter 306). holl. Magy. — orvosi ~ 1807: orvosi Árn (Magy. 1948: árnyékszék tet f (Halmai 77).’. gémorr’. erd s részeket kedveli. tehát az árorr a termés hosszú. az az arany virágu f×” (137). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyvében az orvosi Árn (Magy. kerti atracél (→ atracél) és ebnyelv helyett. szakny. J: ’Cynoglossum officinale. || Áron-vessz 1903: Áron-vessz (Hoffmann–Wagner 185). Vö. 153. ennek alsó részét teljesen körülöleli egy zöldesfehér szín . rom.[ára] kin nyársformára” (Magy. Melius névalkotására a tyúkhúr R. Aronowa broda. F vészk. 364). 1948: árnyékf (MagyGyógyn. az orvosi árn azonban nem vált a botanikai szaknyelv részévé. Az árnyékszéktet f valószín leg népetimológiás alakulat az árnyékszeret f névb l. Genaust Árnica a. F vészk. Áron szakálla árnyékf 1813: Árnyékf (Magy. J: ’Stellaria media. Az árnyékszeret f elnevezést Melius hozta létre. hegyi árnika’. és a Geranium L. a német szó el tagja a lat. a latin név is a növény el fordulási helyére utal. hegyi árnika’.’. közönséges tyúkhúr’. árnyékszéktet f 1911: árnyékszéktet f (Cserey. 422). Az árorr Diószegi–Fazekas alkotása. ebnyelv f ’. 389.’. 391. J: ’Cynoglossum. a névadást az Erodium és a Geranium nemzetség tárgyalásakor így magyarázzák: „Anyasz. 1798: Áron-gyökér (Veszelszki 73). hogy az érdekes külsej növény két. 389). Genaust Chrysánthemum a. eggy eggy lapos durva korſzovátbann” (Magy. Marzell Arum maculatum a. mindenik lelapúlva van a’ mer nn álló anyaſzár’ tövéhez ragadva. Az árnyékf elnevezés a növény el fordulási helyére vonatkozik. Nyr. Áron-vessz l. A névadás alapja. a hegyi árnika az árnyékos helyeket kedveli. Aronstab tükörfordítása. nemzetségnév. erd ’) elnevezése is hatással lehetett. J: ’ua.-i botanikusok nem egyértelm en különítették el. J: ’Arnica montana. Az árn Diószegi–Fazekas alkotása. 1775: Árnyék Ðzeretö-fü (Csapó 286). J: ’Arum maculatum. — hegyi ~ 1903: Hegyi árnika (Hoffmann–Wagner 176). or. Melius így magyarázza: „Chryſanthemos. nyúl~ 63 árorr tyúkhúr’. orrhoz hasonló alakjára utal (ugyanezen az elven alapul a gémorr név). az Áron-vessz a ném. méhek ~a (→ méhf ). árorr 1807: árorr (Magy. ezen helyezkedik el a meglehet sen nagyméret torzsavirágzat. ném. F vészk. 2. lat. áron szakálla (ÚMTsz. közönséges Áron szakálla 1775: Áron Ðzakálla (Csapó 40). le. nagy buroklevél. foltos kontyvirág’. 389). árnyékszéktet f . Idegen nyelvi megfelel kre vö.-i Arnica (ismeretlen eredet ) átvétele. 422). Növényszótár 285). 153). 1798: Áron’ Ðzakálja (Veszelszki 73). sárgavirág. 2. Az Erodium W. J: ’ua. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Az Áron szakálla a ném. 368) nevet javasolja az ebnyelv f nek a R.). || Áron-gyökér 1783: Áron gyökér (NclB.árnika mum < gör. nemzetségnév. 124: 477– . jellegzetes alakú. Áron-gyökér. Vö.

Wilde Artischocke részfordításával keletkezett. | egyéves vad~ 1998: egyéves vadárvácska (Priszter 538).: RMGl. TESz. EWUng. A kétlaki csalán porzós és term s virágai külön egyeden fejl dnek ki. göcsös görvélyf ’. ▌ 4. — igaz ~ 1745: Igaz Arva leány haja (Torkos 6).) nevének átvétele hasonlóság alapján. A vadarticsóka (2. árvacsalán 1. F vészk.’. Marzell Carlina acaulis a.: ’bizonyos fajta gyógynövény (TESz. de csalánsz reik nincsenek. 23). 423). 1783: Árva Tsalyán (NclB. 1590: Capillus veneris: Arua leany haia (SzikszF. vrtica megfelel je a m. 4: 30).. vö. sir"tka. Stiefkind ’mostohagyermek’. ezért a b rön nem okoznak éget . árvácska 1824: Árvátska (Szabó. ▌ 2. 1583: arua chalan Vrtica minor siue crispa (Clusius–Beythe 8: BotTört. vénuszhaj’.’. Feldstiefmütterchen. F vészk.. 3. fehér árvacsalán’. 162/14). ném. hogy virágzata az articsókáéhoz hasonlóan ehet . ol. árvácska (MNy. EWUng.) | ? Adiantum capillus-veneris. J: ’Scrophularia nodosa.). árv`csillyán (MNy.articsóka 478. Csalhatatlan kert 277–8). 1911: árvaleányhaja (Cserey. TESz.: „Arwa leanÿ haÿanak melÿ fwet hÿnak” (OrvK. 1745: Capillorum Veneris Arva leány haj (Torkos 46). 392). J: ’ua. J: ’Asplenium trichomanes. 392). 2. vadárvácska’.: RMGl. árvalányhaj a. sir$tica. szlk. alcarchofa. — N. 955: TESz. J: ’Urtica urens. fr. ang.) nevet olyan növények kapták. ▌ 3. ném. 1948: árva leány haja (Halmai 6). bújdosó~ 1813: bujdosó árva Ts[alán] (Magy. viszket érzést. J: 1577 k. A kés bbiekben az árvacsalán (2. 1998: vadárvácska (Priszter 538). EWUng. — háromszín ~ 1948: Háromszín árvácska (MagyGyógyn. cseh sirotka. 230). 29: 249). 1584: arua chalan Vrtica minor ſiue criſpa (Clusius–Beythe 31). 1903: Articsóka (Hoffmann– Wagner 61). vö. | háromszín vad~ 1998: háromszín vadárvácska (Priszter 538). J: ’Viola tricolor subsp. 1577 k. J: ’Carlina acaulis. A névadás alapja a vadon tenyész növény kicsinysége lehet. amelyek hasonlítanak 64 árvalányhaj a csalánhoz (Urtica sp. | 1798: ’Adiantum capillus-veneris. alcachofa. | vad~ 1948: Vadárvácska (MagyGyógyn. J: ’Anthriscus cerefolium. Az articsóka vándorszó. 1998: fehér árvacsalán (Priszter 410). aranyos fodorka’. 184). csalán növénynév. J: ’Adiantum capillus-veneris.. 1813: Árvalyányhaja (Magy. 1775: Arvaleány-haja (Csapó 12). — vad~ 1903: vad articsóka (Hoffmann–Wagner 166). Artischocke. a lat. Az árvácska a f névként használt árva szóból alakult -cska kicsinyít képz vel. 364). 1585: Arua leány hay (Cal. — N. apró csalán’. vadárvácska’.’. vénuszhaj’. artichaut. Növénynévként való alkalmazása valószín leg idegen nyelvi minták alapján jött létre. Az articsóka (1. TESz. ▌ 3. Az árvacsalán ’apró csalán’ (1. ▌ 2. J: ’Ballota nigra. 1948: Articsóka (MagyGyógyn. 290). 2. árvalányhaj 1. | 1585: ’bizonyos fajta páfrány’. árva a.-hv.) a ném. 133).) porzós és term s virágai egy növényen fejl dnek ki. Lamium album utótagjának fordítása. artichoke./1466: ’magányos’) el tag valószín leg a kétlaki csalántól ’Urtica dioica’ különbözteti meg az apró csalánt (1. 181). 2. — Ö: bürök~. 1590: Vrtica mortua: Arua czallyan (SzikszF. A fehér jelz a virág színére utal. vénuszhaj’. tricolor. zamatos turbolya’. 181). articsóka 1.’. árva a. fekete peszterce’.). — fehér ~ 1948: Fehér árvacsalán (MagyGyógyn. 1903: árvaleány haja (Hoffmann–Wagner 213). 1798: Árva-Tsalyán (Veszelszki 449). J: ’ua. F vészk.. az apró csalán (1. szb. J: ’ua. orphana vrtica (Clusius–Beythe 31) orphana elemének fordítása. Az árva (1416 u. Növényszótár 22). a lat. tricolor. 138). 1798: Árva-leány’ haja (Veszelszki 26). 1998: háromszín árvácska (Priszter 538)..) árva el tagja a lat. Stiefmütterchen ’mostohaanyácska’. J: ’Lamium album. J: .. J: ’ua.) ’zamatos turbolya’ a kerti articsóka ’Cynara scolymus’ (els megjelenése: 1585: „scolymos: Artitsiok” (Cal. 4. J: ’Viola tricolor subsp. 386). szártalan bábakalács’. ▌ 2. sp. a névadás alapja. — fekete~ 1813: fekete árva Ts[alán] (Magy. 1783: Árva Tsalán (NclB. articiocco. 1791: Árva Leany-haja (Lumnitzer 463).

„minden be reket vért. isten~fa. 364). ágas aszfodélusz’. fekete fodorka’. J: ’Cynoglossum officinale. és azért fordították árva leány-nyal. J: ’Linaria vulgaris. nincs folytatása a magyar nyelvben. 430). | feketéll ~ 1783: Feketéllö Arva leány haja (NclB. királyné ~ káposztája. még lenlevel f . — atlaszér 1. Boldog~ mentája. fekete fodorka (→ fodorka).’. A név Melius alkotása. Asplenium ceterach) használták. atlacér. felhasználásuk is hasonló volt. „AſÅſÅonyember le ſÅállot Matrayát fel viſÅi ha rea kxtxd” (Melius 184a). J: ’ua. zászpa asszony l. hogy a vénuszhaj finom levélkéinek végálló levélcimpái hajszálvékonyak. J: ’ua. Az árva leány haja szerkezet. 1783: Ásfódéla (NclB. aszfodéla l. Vénusz ~ fürd je. Asphodelus és a német Asphodill változata. árva a. közönséges ebnyelv f ’. maidenhair fern ’leányhaj páfrány’. pusztai árvalányhaj’. A névadás alapja azonban valószín leg az. F vészk. magyarázatát l. F vészk. istenátkoztafa átkozta l.. Hosszú ideig több délvidéki páfrányféleség neveként élt. A ’páfrány’ jelentés árvalányhaj és vénuszhaj nevet Veszelszki így magyarázza: „Azért nevezik így: mert ha lúgban élnek vele ſzép vaſtag hajat nevel” (Veszelszki 26). átkozott-tövis l. J: ’ua. — fehér ~ 1998: fehér aszfodélusz (Priszter 308). ang.. a névadás magyarázata. Az asszonylen Barra alkotása. J: ’Cynoglossum officinale. 231). 2. isten~tövis (→ istenátkoztafa) BotTört. hogy a növényt n i bajok gyógyítására használták: „kxnnyebiti à ſÅ×léſt”. Boldog~ tövise. ezek is páfrányfélék. Genaust Asphódelus a. az ásfodéla a lat. A fehér jelz a virág színére vonatkozik. boldog~lapu. 1807: Ásfodéla (Magy. valószín leg a ném. EWUng. Boldog~ oldala. TESz. lenszín . a ’délvidéki páfrányfaj’ jelentés lat. J: ’Asphodelus albus. 357). 1903: atlaszér (Hoffmann– Wagner 31). Asplenium trichomanes. 65 atlaszér ágas ~ 1998: ágas aszfodélusz (Priszter 308). amelyb l az árvalányhaj alakult. asphódelos) átvétele. Mária lenje. vén~citrus. 2. Vénusz ~ haja asszonyembertestef 1578: AſÅſÅonyember teſte f× (Melius 184a). ▌ 2. Asplenium rutamuraria. szép~sz l . leng szálkájú. J: ’Ruscus hypoglossum. közönséges ebnyelv f ’. haui kórſágot. atlacér. kifejezés Venus szavát valószín leg Venus vulgivagá-nak ’olcsó szerelmet áruló leány’-nak értették. 364).). capillus veneris nevet mind az 5 növényre (Adiantum capillus-veneris. Asphodelus (< gör. ki hoz”. Régen a patikákban 5 „hajnövel páfrányféle” volt. F vészk. aszfodélusz aszfodélusz 1.aszfodélusz ’Asplenium adiantum-nigrum. J: ’Asphodelus ramosus. ném. Marienflochs ’Mária lenje’ hatására hozta létre.’. Az aszfodélusz a lat. N. A névadás magyarázata.. || atlaszf 1903: atlaszf (Hoffmann–Wagner 31).). ▌ 2. capillus Veneris ’Vénusz haja’ mintájára jött létre. közönséges gyujtoványf ’. — fekete ~ 1813: Fekete Árv[alyányhaja] (Magy. J: ’ua. még a patikákban is együttesen árulták ket mint hajnövel szereket. orvosi atracél’. — N. hazánkban is honos Stipa növénynem megnevezésére Benk József foglalta le: 1783: Fejér árva leány haj (NclB.) és ’fekete fodorka’ (3. tudatos alkotásnak látszik. akárcsak a vénuszhaj (1. asszonylen 1841: aszszonylen (Barra 353). Az árvalányhaj ’aranyos fodorka’ (2. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ászpa l. 326) ’Stipa pennata. Vénusz ~ füve (→ Vénusz asszony haja). J: ’Anchusa officinalis. Szent Barbara ~ füve (→ Szent Barbara füve). hogy a növény levelei hasonlóak a len leveléhez. atracé (ÚMTsz. valamint a növény gyakorta fordul el lenvetésekben.’. . atlasér (ÚMTsz. 112–3. királyné ~ dinnyéje (→ királydinnye). Boldog~ csipkéje. 1998: aszfodélusz.) elnevezések hasonlóság alapján jöttek létre. aszfodélosz (Priszter 308). Az árvalányhaj magyar fejlemény. és a lat. A névadás magyarázatára l. kxuet ki indit. selymes. fehér aszfodélusz’.’. Marzell Adiantum capillus veneris a. A lat.). A pázsitfüvek közé tartozó. lónyelv csodabogyó’. Frauenhaar ’asszonyhaj’. Boldog~ rózsája. SzófSz. A fekete és feketéll jelz k megkülönböztet szerep ek. 1813: Ásfodéla (Magy.

1583: atracel (Clusius–Beythe 4: BotTört. F vészk.) és fekete nadályt (8. J: ’Echium vulgare. az el tag magyarázatára l. F vészk. . avarf 1903: Avarf (Hoffmann–Wagner 79). ▌ 4. ▌ 8. N. közönséges kígyószisz’. kerti borágó (3. az utótagra l. atracél (MNy. 1775: Atratzél (Csapó 77).).). F vészk. orvosi atracél (4. atracél’. ▌ 2. orvosi atracél’. 1807: mezei Atratzél (Magy. már Melius leírja. 155).). atracél (Péntek–Szabó.’. | vad~ 1783: Vad-Atratzél (NclB.: Tanacetum: Atracel (Ortus: RMGl. | mezei~ 1798: Mezei Arratzel [! atracél] (Veszelszki 187). a növény leveleit régen konzerválószerként (húst csomagoltak bele) használták.) neve. J: ’Calluna vulgaris. 153). Az atracél ma az Anchusa (+ Cynoglottis) nemzetség hivatalos elnevezése. 334). indás ínf ’. 29: 249). TESz. | orvosi ~ 1903: Orvosi atraczél (Hoffmann–Wagner 32). a növény hasonlít az orvosi atracélhoz. az érdeslevel ek (Boraginaceae) családjába tartoznak. 1775: Atratzél (Csapó 204). A népi atracél ’indás ínf ’ (7.’. ~f 1590: Borago: Atraczel fé (SzikszF. 256). atlaszér 66 avarhanga F vészk. J: ’ua. F vészk. ill. 95). köptet t f ztek bel lük. J: ’ua. kerti borágó’.) névadás alapja nyilván az orvosi atracélhoz (4.’. 1807: Atratzél (Magy.’. közönséges ebnyelv f (2. útilapu’. vö. a növény gyökerében található vörös festékanyagra vonatkozik.). 1998: ’Anchusa. hanga. cseh jitrocel. közönséges ebnyelv f ’. és a népi gyógyászatban mindkett t alkalmazzák köhögés ellen. jitrocel ’útif . Hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a közönséges kígyószisz atracél (5. amelynek az atracél a hivatalos neve lett. hogy a növény örökzöld. kéc à virága. 129).) való hasonlóság: mindkét növény virágai kékeslila szín ek. N. 157). 1578: Atratzęl (Melius 150). a szókezd j a magyarban maradt el. jatrocěl alakban kerülhetett át. 152) nevet ajánlja az Anchusa nemzetségnek. Ember és növényvilág 199). hogy „Haſonlo az AtratzAlhxz. J: ’ua. 152).) jelentés egyetlen adattal szemléltethet . — fest ~ 1807: fest Atratzél (Magy. atlaszf l. A giliszta z varádics (1. 67. 364). J: 1775.). 1998: atracél (Priszter 299). atracél (ÚMTsz. — kerti~ 1813: kerti Atratzél (Magy. — mezei ~ 1775: mezei atratzél (Csapó 204). szlk. J: ’Tanacetum vulgare. | töviskés~ 1783: Töviskés Atratzél (NclB. jitrocil ’ua’. csarab’. J: ’ua. ▌ 5. 334). F vészk.’. A névadás alapja az. Diószegi–Fazekas az Atratzél (Magy. J: ’ua. A közönséges ebnyelv f (2. J: ’ua. 2.). — N. Az avarhanga összetett szó. ▌ 6. EWUng.) Diószegi–Fazekas az atracél ’Anchusa’ nemzetséghez sorolja tévesen (ma az Alkanna nemzetséghez tartozik). J: ’Symphytum officinale. a levélzet és virágzat közti azonosság magyarázza. 1807: kerti Atratzél (Magy. giliszta z varádics’. levelükb l készítettek salátát. J: ’Ajuga reptans. 1998: orvosi atracél (Priszter 299).’. ſÅára” (Melius 151). 1998: ’Anchusa officinalis.: RMGl. ▌ 7.) és az orvosi atracél (4.. J: ’Alkanna tinctoria.atracél Az atlaszér és atlaszf népetimológiás alakulat az atracél növénynévb l. J: ’Borago officinalis. avarf . csarab’. atracéllapu l. fekete nadályt ’. J: ’ua. A szlovák szó a magyarba R. a fest jelz megkülönböztet szerep . — kerti~ 1775: Kertiatratzél (Csapó 27). A ’giliszta z varádics’ (1. és köhögés kezelésére használták mindhárom növényt. virágzatuk kékes-lilás-pirosas. atracéllapu (Péntek–Szabó.) jelentések kifejl dését felhasználásbeli hasonlóság. 1525 k. akárcsak az orvosi atracél (4. a kerti borágó (3.. ▌ 3.’. így télen az avar alól is kilátszanak a bokrok. A báránypirosítót (6. jatrocel.’.) érdes level növények. Kniezsa. 153). Az atracél szlovák eredet . J: ’Calluna vulgaris. Ember és növényvilág 199). F vészk. zaklacér (ÚMTsz. Marzell Calluna vulgaris a. | 1807. J: ’Cynoglossum officinale. avarhanga 1903: avarhanga (Hoffmann– Wagner 79). EtSz. txuiſſes ſÅxrxs à leuele.) leveleit. atracél atracél 1. báránypirosító’. — ~lapu N. J: ’ua. SzlJsz. — tövises~ 1807: tövisses vagy vad Atratzél (Magy.

EWUng. a tüskés növényt a szél görgeti a mez kön. a görögszéna és a sisakvirág valamely része (pl. bòb) kapcsolatából létrejött növénynevek mind hasonlóság alapján keletkeztek. báb`fon (MNy. a növény bab elemet tartalmazó neveivel: bablevel f . rossz fogakra. bábafonal szakny. J: ’Equisetum arvense. a névadás alapja. A görögbab (2. a bab els megjelenése: 1211: ’Vicia faba. a bábafonál elnevezés ezt a görget mozzanatot a fonal feltekeréséhez. Melius 370. Az elszáradt növénynek ezt a mozgását a mezei iringó más nevei is kifejezik: boszorkánykerék. bablevel varjúháj’. bábabéles l. varjúbab. blg. f##numgr##cum a. babf . a földi királydinnye (2. bábafon l. disznó~. A bábafonal ’boszorkány. 28). bábafonál (MagyGyógyn.B bab — 1. vö. 317. TESz. vö.. Genaust fába a. levele. görög~ 1775: Görög bab (Csapó 108). az anyarozs (1.-ében t nik fel. földi királydinnye’. hogy ezeket a kevésbé ismert növényeket a közönséges babhoz hasonlították. kerti babhoz. 29: 249).. 1–2 cm hosszú gomba. A görögbab (2. farkasöl ~ 1807: farkasöl -bab (Magy. maximum. hogy a növénnyel Görögországban az állatokat etették. Fabaria (Csapó 19) (< lat. ▌ 2.). Bábafog (MagyGyógyn. hogy a növény levele a lóbab ’Vicia faba’ levelére hasonlít. vad~ 1578: Vad babnac (Melius 11a). a bab utótagra l. bába a. 1585: ’Phaseolus vulgaris subsp. varjú~.). — Ö: csoda~ (→ csodamag). N. görögszéna’. boszorkány foga’ népi név. A varjúháj. 182). F vészk. hogy a növény termése. A megkülönböztet jelz és a szláv eredet bab (vö. valószín leg ez emlékeztet szúrós. боб. bába a. A vadbab (1.. ördögkering . ▌ 2.) a növény R. A farkasöl bab (3. Szabó. A névadás szemléleti háttere. J: ’Sedum telephinum subsp. mezei iringó’.) termése szúrós. J: ’Trigonella foenum-graecum. J: ’Eryngium campestre. bábafog (ÚMTsz.. hogy a rozson él sköd fekete. bablevel varjúháj (→ varjúháj). virágja a babhoz hasonló: „mint à Babnac ollyan maguai vannac” (Melius 96a). anyarozs’. a’ Bab-virághoz haſonló” (Csapó 108). a szláv eredet bába el tag ’vénasszony’ jelentésben (?) 1111-t l. J: ’Claviceps purpurea. gyarázatára l. ’boszorkány’ jelentése 1568-ban t nt fel. 407).) jelz je a lat. EWUNg. ill. a névadás ma- bábafonal N. ill. a fonó eszköz orsójának körkörös mozgásához hasonlítja. lóbab’. farkasöl f .. lat. báb`fon (ÚMTsz. TESz. szln. vulgaris. fekete foghoz hasonlítható. ördögrokolya.). faba ’bab’) elnevezése alapján keletkezett. F vészk. || bábafan N. 317).) Diószegi–Fazekas Magy. A bábafan ~ bábafon népi . „fehér a’ virága. F vészk. ▌ 3. virágja) hasonló a közönséges.-i foenum-graecum (< lat. Graecus ’görög’) utótagjának fordításával jött létre. farkas~. 1783: Görög bab (NclB. bablevel szaka (→ szaka). J: ’Tribulus terrestris. 1527-tól adatolható. J: ’Aconitum vulparia. a névadás alapja. farkasöl sisakvirág’. vénasszony fonala’ népi név. közönséges bab’ (TESz. A névadási szemlélet magyarázata. bábakalács bábafog 1. ördögszekér. A bábafog ’vénasszony foga. mezei zsurló’. bábafog (ÚMTsz.) névadás magyarázata.). Magy.) rossz.

. Marzell Equisetum arvense a. lepénye’ növénynevek ’tésztaféle’ jelentés utótagjai a növényekben átvitt értelm ek. A névadás alapja.: Feÿer Tqwÿſſes lapu kÿth pÿliſke fwnek es Baba kalacchÿanak is hÿnak (OrvK. apró.. TESz. fon a. acāūlis ’szár nélküli’.. 364). F vészk. A béles ’lepényféle.’. kalács a. ném. 609/21). bábafonal. || bábabéles N. ▌ 2. 461). bá- 68 bábakalácskörfény bakalács (MagyGyógyn.bábaguzsaly név. 1578: Bába kalácz (Melius 43a). bábaguzsalyt gr. A név valószín leg magyar alkotás. bábakalács 1. Genaust acāūlis a. Idegen nyelvi megfelel re vö. Idegen nyelvi megfelel kre vö. hoſzſzúdadok ſzínesek. J: ’ua. A bábaguzsaly ’boszorkány. 29: 249. bábafog. TESz. rokkája’ népi név. ném. 1775: Babakaláts (Csapó 17). a névadás magyarázatára l. hogy a növény virágzata ehet . J: ’Pimpinella saxifraga. MNy.. hogy a növény tavasszal látványos. 37). bábafog. 337). — ~f 1775: Bába-ire-fü (Csapó 18). | szártalan ~ 1948: Szártalan bábakalács (MagyGyógyn. J: ’ua. és f nevesült. nem . bábaguzsaly. a fan utótag finnugor eredet . a Magy. szártalan bábakalács’. N. A bábakalácskörfény összetett szó. J: ’ua. hogy bels fészekpikkelyei ezüstfehérek és a napfényben sugarasan kiterülnek. békarokka) azonban inkább a fonás tevékenységéhez kötik a növényt. bábafog. hasznos földitömjén’. fan a. F vészk. bábabéles. mind a növény ehet . A papsajtmályva (2. J: ’ua. 1577 k. J: ’Equisetum arvense. J: ’Malva neglecta.). F vészk.. bábaguzsaly N.’. bábafonal.).. mintára keletkezett. a körfény nemzetségnév. EWUng. pl. Marzell Carlina acaulis a.’. bab™-guzs™ly (ÚMTsz. Semmeln ’zsemle’. Ennek alapján a bábafon utótagja valószín leg inkább az uráli eredet fon igéb l magyarázható. Taubenrocken. kerek termésre utalnak. EWUng. Diószegi–Fazekas alkotása. a guzsaly utótag szláv eredet . vö. vö. F vészk.szóból alakult -s melléknévképz vel. még bélekenyér. szlk. A növény egyéb népi nevei (bábarokka. Bábaguzsaly (MagyGyógyn. a szláv eredet kalács utótag magyarázata. a névadás szemléleti háttere. A bába el tag magyarázatára l. A körfény nemzetségnév.’. kalácsféle’ utótag a bél. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Fészke’ bels pikkelyi kinyúltak. béles a. az ÚMTsz.) legkorábbi adata jelölt birtokos szerkezet (1577 k.. Szabó. A bábakalács (1. Melius 386. a bábakalács el tag a növény R. UEWb.-ben már a körfény nemzetségnevet ajánlják. J: ’Carlina acaulis. Steinbrötchen ’k kenyérke’. a név kialakulására nyilván hatással voltak az egyéb bába el tagú növénynevek.. bábabéles (MagyGyógyn. a bába el tag magyarázatára l. bábakalácskörfény 1807: Bábakaláts Körfény (Magy. bábaguzsaly. bábaíre 1813: Bábaíre (Magy. guzsaly a. mezei zsurló’. 1783: Bába-íre-fü (NclB. — ~f 1577 k. 461). fon a. béles a. Malva silvestris a. Hasonló típusú nevek a növény német elnevezései között is megtalálhatóak: Jägerbrot ’vadászkenyér’. a bába el tag magyarázatára l. nevének átvétele. barna spóraterm hajtást fejleszt. 175). de ehet termésekre utalnak. Spindeln ’orsóz. Distelbrötchen ’bogáncskenyérke’. lat. bábaguzsaly. bábakalács stb. guzsaly a.) bábakalács. Diószegi–Fazekas eredetileg a küll fény nevet javasolta a Carlina nemzetségnévnek: 1807 e. fan a. A szártalan jelz lat. 413). 297/5–6). szerint a fan utótag ’n i szeméremtest sz rzete’ jelentés . báb`béles (ÚMTsz. jelentéktelen.: baba kalacchÿa fwnek gr. 402. 2. 1783: Bába kaláts (NclB... 351). TESz.). bábafog. 1998: szártalan bábakalács (Priszter 327).. vénasszony fonó eszköze. amelyet Diószegi–Fazekas alkotott. papsajtmályva’.: Küll fény (Julow 265). Melius (1578) már jelöletlen birtokos szerkezetben említi a növénynevet: bábakalács. fényesek” (Magy.. bábabéles elnevezései népi nevek.. (OrvK. J: ’Carlina acaulis. szártalan bábakalács’. a mezei zsurló örvösen elágazó rövid oldalágai magyarázhatják is ezt. amelynek tetején orsóhoz hasonló spóratartó füzér jelenik meg. kalács a. EWUng. A bábaíre a csabaíre név népetimológiás változata. praslička ’zsurló’ (< praslica ’guzsaly’). b"b™guzs™ly. A bábakalács és a bábabéles ’öregasszony kalácsa. Milchbrötchen ’tejkenyérke’. 175). orsószer szárba szökik’.

laurusfalevel -rózsa (→ rózsa). babkalevél l. J: ’Matricaria chamomilla. ill. lat. és áztazd meg abban” (Nyr. | nemes ~fa 1998: nemes babérfa (Priszter 411). Genaust fába a. TESz. farkasöl sisakvirág’. faba ’bab’) elnevezése. Lorbeere. azt f zd meg vizben. A névadás szemléleti háttere többféle lehet: a növény gyökérzetén lév csomók babhoz hasonlítanak. kfn. J: ’Aconitum vulparia. rocke. hanem a lóbabhoz ’Vicia faba’ való hasonlóságára vonatkozik. minták hatására is létrejöhetett. Hazánkba el ször a növény különböz részei jutottak el. EWUng.’. pl. — ~fa 1998: babérfa (Priszter 411). rose bay ’rózsababér’. 2. lauro. A babér vándorszó. J: ’ua. vö. rózsára emlékeztet virágjára utal. magját gyógyszerként. bablevel f jelz je a növény hivatalos magyar nevében is megtalálható: bablevel varjúháj (→ varjúháj). babér 1552: Babyr (MNy.. bobok (gen. Hasonló szemléleten alapul a növény vadbab (→ bab) elnevezése is. bábavirág N. laurier. rock. bábakalács helyett. cseh vavřín. babka. A névadás magyarázatára l. lat. A bablevel f lat. babér bablevel f 1578: Bab leuel× f× (Melius 35). a közönséges babérfa levele’. 391) nevet javasolja a növénynek a R. A babérrózsa összetett szó. ezért els sorban a bábák ’szülészn ’ használták. ezért a közönséges babér leveleihez hasonlóak. 15: 517). az egész növény felépítése a lóbabhoz (Vicia faba) hasonló. Faba alba (Melius 155a) (< lat. A babf a növény R. J: ’ua. Vö. kemények. közönséges babérfa’.’. a növény R. N. laur (< lat. . 1783: Bab levelü fü (NclB. sz. minta hatására jött létre. F vészk. A babér el tag magyarázata. l#rber. | közönséges ~fa 1998: közönséges babérfa (Priszter 411). a leánder hivatalos magyar elnevezése. mezei zsurló’. 368).). napellus a. babf 1798: Bab-. borostyán’..’. hogy a növénnyel f leg n i betegségeket. TESz. vulgaris’. 44: 23).’. ennek levelére valóban hasonlít a varjúháj levele. a név ang. Méreg fÍ (Veszelszki 23). bablevel varjúháj’. ang. az Orvosi f vészkönyv a Bábakaláts Körfény (Magy. 1798: BablevelÍ-fÍ (Veszelszki 178). bábarokka (ÚMTsz. Vö. kfn. Rocken.). Marzell Aconitum napellus subsp. békarokka. fehér stb. a bába el tag jelentése ’szülészn ’ (els megjelenése: 1395 k. disznótövis. a névadás magyarázatára l. J: ’Sedum telephinum subsp. J: ’Orobanche alba. A babkalevél ’a babér levele’ összetett szó. vö. rokka a. levelét pedig f szerként használták. ang. 1775: Bablevelü-fü (Csapó 19). Vö. anyaf . b<bavir<g (ÚMTsz. J: ’Equisetum arvense. le. babérrózsa 1998: babérrózsa (Priszter 435). J: ’Nerium oleander.. bobka. ol. EWUng. piros. ném. J: ’Laurus nobilis. maximum. J: ’ua. leánder’. J: ’ua. J: ’ua. babgyilkolóf 1841: babgyilkolóf (Barra 354). ismeretlen eredet .’. A bábarokka ’öregasszony. boszorkány rokkája’ népi név. faba ’bab’) elnevezése alapján jött létre. babér a. ófn. sp.). EWUng rokka a. wawrzyn. laurus ’babér’) szavakkal. — babkalevél 1886: „babkalevél: babérlevél” (Nyr. el tagja szlovák eredet . 72: 127). orvosi székf ’. 1998: babér (Priszter 411). szlk.: „Végy a kalmártul két pinz ára bobkát. 69 bablevel f TESz. bábafonál. Rosenlorbeer ’rózsababér’.. szülés utáni fájdalmakat kezeltek. babér a. borsófojtóf . a rózsa utótag a leánder sárga. hogy a leánder levelei örökzöldek.’. rueca). farkasbab. de valószín leg összefügg a ném. rose laurel. a névadás szemléleti háttere. farkasöl bab (→ bab). ném. a rokka ’fonáshoz használt eszköz’ utótag vándorszó (vö. A R. || babka 17. | nemes ~ 1998: nemes babér (Priszter 411). a virágoknak babhoz hasonló formájuk van. bába a. fehér vajvirág’. vö. A bablevel jelz a növénynek nem a mai értelemben vett közönséges babhoz ’Phaseolus vulgaris subsp. babkalevél a. rocko. Fabaria (Csapó 19) (< lat. J: ’ua. bába a. J: ’Laurus nobilis.. bábarokka N. ném. | közönséges ~ 1998: közönséges babér (Priszter 411). méhanyaf (→ anyaméhf ). A bábavirág népi név.bábarokka maradt fenn. a többes szám alanyesetben bobky) ’babér. fr.

836. a görög gyógyászat istenének köszönhetjük. A bagolyeper népi név. bagrina. 1775: Baj-fü (Csapó 20). is bizonytalan ’varázslat. bagó(p(r. bagóeper.). összetett szó. A BesztSzj. 1841: bájfü (Barra 322). ▌ 2.) els megjelenése a BesztSzj. bau ’kötél’. bogyókra. 1578: Bayf× fa (Melius 7a). UEWb. A reménytelenül szerelmes Apolló a fát szentnek nyilvánította. A török szó ’mágikus kötés. madárkenyér (→ kenyérmorzsa). 1798: Baj-fÍ (Veszelszki 47). 1783: Báj-fü (NclB. varázser ’. idegen szó.-ben el forduló „bay phÿw”. J: ’Fragaria vesca. 126: 299. 147). 212). bajf mag ’babérmag’ (ÚMTsz. Nyr. Nyr. szegf . J: ’ua. bogojszekfü (Kótyuk 76). bagrena ’fehér akácfa. a ’varázslat’ jelentés el tagot az is magyarázhatja. J: 1395 k. 99). 1395 k. baddza l. 1783: Baj-fü (NclB. bagrena N. 99). A báj el tag ótörök eredet . hogy a XVI. tör. bagolyeper (MagyGyógyn. kötés’.: RMGl.’elvarázsol’. Vögelbeer ’madárbogyó’. J: ’Robinia pseudacacia. bodza bagóeper l. ujg. a névadás szemléleti háttere. J: ’Laurus nobilis. kötél’. bagolyeper 70 bájf gyes libatop’. bagrena bájf 1. hogy szabadítsák meg szerelmes üldöz jét l. b): RMGl. A bájf (1. Daphnéba. dúsvirágú ökörfarkkóró’. madármorzsa (→ kenyérmorzsa). Melius leírásából az is kiderül. vö. csuv. 1590: Laurus Alexandrina: Baÿ fé (SzikszF. — ~fa 1500 k. és a kit n költ knek és katonáknak babérkoszo- bagolyeper N. azt jelzi. bagrina. ba= et. Apolló beleszeretett egy csodálatos nimfába. J: ’Verbena officinalis. A bagolyszegf népi név. A R. vö. 125). bagrinca ’fehér akác virága’ (ÚMTSz. hogy ez a növény az „MA. Szabó Attila Melius Herbáriumának növénynevei között ezt a növényt közönséges babérfának azonosítja. bagrena. — ~fa bagrenafa (ÚMTsz. „Az Laurea baccánac à maguánac vond le az heiát és txrd meg Mézzel” (Melius 7a). p« ’csomagolás. fehér akácfa virága’ átvétele. J: ’Verbascum densiflorum. bagrinca l. ▌ 3. vö. A különféle madár és madárféle el tagú neveket a népnyelv gyakran használja a vadon term . varázslat’ jelentésben került át a magyarba. bilincs’. a szb. de a nimfa nem viszonozta érzelmeit. szalag. baÛ ’kötelék. az RMGl. hogy a babért a legenda szerint Apollónak. ba=la-. bagr(na ’fehér akácfa’. 428). hogy a növény.).). A kötés a varázslás általános módja volt. 1578: Bayf×nec gr. a növényb l készült olajat és a levelet használták gyógyításra. Idegen nyelvi megfelel re vö. hogy a virágzat szegf höz hasonlít. lónyelv csodabogyó’. ▌ 4. vö. els sorban a babérmagot (baccae lauri). Zauberei’ jelentést tulajdonít. oszm. tat. esetleg a kerti változatnál csúnyább vagy kisebb. báj el tagjának a TESz. Az utótag magyarázatára l. században a babérfának csupán különböz részeit. fehér akác’. ba= ’mágikus. bagrena ’fehér akácfa’ (MagyGyógyn. | 1590: ’Laurus nobilis. A bájf ’babér’ név báj el tagja a növény varázslatos gyógyító erejére utal. ném.-ben el forduló bay phÿw ’növény’ jelentés . miri- .-féle laurus Alexandrina.’. eper utótagja ugor eredet .). az oszmán-törökb l a tör. bagolyszegf N. azok babérfává változtatták. és az EWUng. A bagrena népi név. közönséges babérfa’. 344). még madárpogácsa. erd ben gy jthet növényekre.bagolyeper Genaust fába a. J: ’Ruscus hypoglossum. ba=i ’varázslás.-hv. erdei szamóca’. báj.: RMGl. baÛï birtokos személyragos alakja b™Û™ > b™™ > b™ja > m. bájf ma már csak a népnyelvben használatos. maga a növény valószín leg jóval kés bb vált ismertté.: granobacca: bay phÿw (BesztSzj. J: ’Chenopodium botrys.: Laurus: baÿfwfaya (CasGl. Amikor Daphné könyörgött az isteneknek. vö. bagr(na. bagolyeper (ÚMTsz. A névadás magyarázatára l. baÛ és származékai kimutathatók varázslásra vonatkozó jelentésben.: ? ’Laurus nobilis. 126: 299. közönséges babérfa’. közönséges babérfa’. 257). amelynek magvát Páriz-Papai baccae lauri-nak mondja” (RMGl. vasf ’. virág vadon term . (Melius 51). a madárféle el tagot (bagoly) a népnyelv gyakran használja. megjegyzi. bagóep(r.

A bajnóca nemzetségnév (a nemzetség R. 408). szilfalevel (→ szilfalevel f ) helyett. a): RMGl. 130: 303. ▌ 3. A bakakalács el tagja ’gyalogos katona’ bakszakáll 1. 1998: bakf (Priszter 512). bakszakáll (ÚMTsz. 1577 k. J: ’Filipendula ulmaria. 301). 1775: Bakszakáll (Csapó 23). à Baknak à ſÅakála mint à Ketske baknac vgyan ſÅxrxs. bakszakáll. gör. bajtergyán l. A bakakalács név arra utal. 300). 29/8). bajnóca’. herba hirci (Melius 80a) tükörfordításával keletkezett. J: ’Carlina acaulis. (Melius 80a). J: ’Lycopodium clavatum. — réti ~ 1998: réti bakszakáll (Priszter 525). 2.). Wiesenkönigin ’réti királyn ’. 1783: Bak-Ðzakáll (NclB. bajnok a. bakszaka (ÚMTsz.’. F vészk. orvosi bakf ’. F vészk. Barbula hirci (Melius 80a) és a lat. XVI. ennek gyökerét. A vasf bájf (4. J: ’Viola tricolor.. bakszakáll bakakalács 1798: Baka-kaláts (Veszelszki 135). réti bakszakáll’. | sárga ~ 1783: Sárga Bak Ðzakáll (NclB.) a lat. 1595: Bak fiju (Beythe 95a). TESz. 378) nevet javasolja a R. F vészk. a névadás alapja nem világos. EWUng. a növény varázslatos erejét Barra így magyarázza: „A’ babonások. hogy a növény ehet virágzata egyszer ember kalácsa.: Bakfw (OrvK. A bajnóca nemzetségnevet a szerb-horvát eredet bajnok szóból alkották a kicsinyít képz vel (vö. A legyez el tag a növény R. ▌ 2.). vadárvácska’. herba hirci. neve Spiraea. 627). Melius a ném.. 4: 30). 408). bakszaka l. R. 255). legyez nevének átvétele. N. ill. herba ’f ’) fordításával keletkezett. 130: 303). bakszakáll (ÚMTsz. ma Filipendula). 1783: Bak-fü (NclB. 1798: Bak-fÍ (Veszelszki 94).) hasonlóság alapján kapta a bájf nevet. feyér és ſárga à virága” (Melius 80a). kapcsos korpaf ’. id eſt. A néva- . Beyfuss (Melius 50a) elferdítésével hozta létre a mirigyes libatop bájf elnevezését. A bakszakáll (1. queen of the meadow ’a rét királyn je’. mint amuletumot.) elnevezése szintén hasonlóságon alapul. N. 1470 k. szártalan bábakalács’. alexandriai laurus (→ laurus) elnevezése is. bakszakál (MNy. 1578: Bak ſÅakál (Melius 80a). hogy a réti bakszakáll termése sz rbóbitával díszített. J: ’ua.) bakf neve szintén a lat. strucctollakra emlékeztet virágzata. 348). A réti bakszakáll (2. J: ’Spiraea. pride-of-the-meadow ’a rét büszkesége’. A névadás alapja. a névadást Melius így indokolja: „Tragopogon. J: ’Tragopogon pratensis. — legyez ~ 1807: legyez Bajnótza (Magy. a névadás magyarázatára l. 1998: legyez bajnóca (Priszter 377). — orvosi ~ 1998: orvosi bakf (Priszter 512). 1807: Bakf (Magy. J: ’Betonica officinalis. Rácz szerint a Betonica „bakf nevét alighanem a növény szaga motiválta” (Nyr. F vészk. 408). Nyr.bajnóca rút adományozott. Diószegi– Fazekas alkotása. trágos ’kecskebak’. cica).). TESz.’. ang. a növény a babérhoz hasonlóan örökzöld. A bájf ’mirigyes libatop’ (2. bajnok a. sz. A névadás szemléleti háttere a növény nagy mérete és szépséges. borvirág. és bájszert nyakokban hordozzák” (Barra 322). ▌ 2. 1775: Bak-fü (Csapó 22).) a lat. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a Legyez Bajnótza (Magy.. 1578: Bakf×nec gr. legyez (f ).’. J: ’ua. réti legyez f ’. J: ’Tragopogon pratensis. v. ennivalója. ugyanezen a szemléleten alapul a csodabogyó laurus. ném.: Barba hirci. A bakf (1. bajnóca 1807: Bajnótza (Magy.. réti bakszakáll’. Tragopogon (< gör. báj a. pëgōn ’szakáll’) tükörfordításával keletkezett. lat. EWUng. lat. Idegen nyelvi megfelel kre vö. regina prati ’a rét királyn je’ nevét. amely a réti legyez füvet kiemeli a rét egyszer növényei közül. bájos a. 1783: Bak-fü (NclB. bojtorján 71 bakszakáll jelentés . népetimológiával keletkezett a bábakalács szóból. J: ’ua. névadásukhoz talán felhasználták a növény R. hirci herba (Clusius– Beythe 9) (< hircus ’bakkecske’. Coma: bak zakal’ (De Herbis: RMGl. 387). 1775: Bak-fü (Csapó 23). A lónyelv csodabogyó (3.: Betonica: Bakfw (CasGl. bakb z gerely l. — N. Marzell Filipendula ulmaria a. Castleman 71. gerely bakf 1.) eredetét Melius említi: „Bayf×nec is hyiac Német×l” (Melius 51).

hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a kapcsos korpaf spóraterm füzére kissé sz rös. hogy a növény „mag-tartó hÍvelyei hoſſzúkasok mint a’ bak-ſzarvai” (Veszelszki 225). bolg. A baktop ’Aegopodium’ nemzetségnevet Diószegi–Fazekas véglegesíti a Magy. ang. Bádian-fü. balha l. tehát a növény ballag. ném. baktop (a nemzetségnév csak a Magy. A névadás magyarázata. J: ’ua. 379). — N. officinalis. 1911: baktop (Cserey. Baldrian (Veszelszki 436) átvétele. 130: 304. TESz. 1948: Baldrián (MagyGyógyn. — tüskés ~ N. bucerius. barba caprei. ezt hasonlítja a népnyelv az állat szakállához. 1998: baldrián (Priszter 532). 1807: Baktopp (Magy. 130: 305. a lat. EWUng. a vadárvácska bakszakáll neve talán a virágzat formáján alapul. bonzalgó (MagyGyógyn.).-ben fordul el )’. 1841: bigecsi baktop (Barra 161). 289).’. 1775: BakÐzaru-fü (Csapó 108). 1783: Báldián-fü (NclB. 2. goat’s beard. Nyr.-hv. ördögszekér. J: ’ua. Báldrián-fü (Csapó 166). 210). bucerus ’ökörszarvú’. (TESz. 182). F vészk. bak a. Bockshorn. fr. (TESz. ballanó l. kozja brada. kozibród. topog a. báldián l. (OrvK 324/3). J: ’ua. EWUng. A kapcsos korpaf (2. F vészk. a f utótag magyarázó szerep .. Bockshornkraut. 407). balzsamf . barbe de bouc. podagraf ’. gör. macskagyökér’.. ballangó a. Nyr. vö..-i Aegopodium (< gör. szakny.) bakszakáll neve népi név. bádian alakváltozatok a mássalhangzó-torlódás feloldásával jöttek létre. a ballag melléknévi igenevének f nevesült változata. — bigecsi ~ 1807: bigetsi Baktopp (Magy. 62) szóból hozta létre Diószegi és Fazekas utalva a növény bokros növekedésére. bige a. 1864: barangkórót gr.. Az rl-es és részben az ng-s alakváltozatok a barlang népetimológiás hatását tükrözik. kozobrad. 182). Buceras foenum graecum el tagjának fordításával jött létre. officinalis. F vészk. 258). || ballangó N. vagy az el tag jelentéstapadás útján kiválhatott a ballangókóró összetételb l. ballangókóró (MTsz. 124: 123. szb. Hasonló névadási szemléleten alapulnak a növény egyéb elnevezései is: boszorkánykerék. A f nevesülés történhetett önállóan.. Idegen nyelvi megfelel re vö. A báldrián idegen szó. || bakszarv 1578: Back ſÅaru (Melius 96a). ol. bolha ballagókóró l. ballankóró.: Foenumgrecum: gôreogh szena: Bakszaru fÔ (Herb. barba di becco. ballangókóró balsamf l. még bakf . topog a. pódion < poús ’láb’) figyelembevételével alkothatták: a bak ’kecskebak’ + topp ’lábbal 72 ballangókóró toppan’ összetétele. Nyr.bakszarvúf dás magyarázatára l. tüskés balangó (MagyGyógyn.). A bakszarvúf a lat. | 1798. a ném.’. Bocksbart. 323). ballag a. macskagyökér gyökere’. A bigecsi jelz t talán a bige ’cserje’ (Magy.: Baktopp (Julow 257). 1783: Bak Ðzarvú-fü (NclB. F vészk. F vészk. 1798: „a Ballagó vagy Ballangkóróról”. görögszéna’. 1998: ’Valeriana officinalis subsp. bige a. bakszarvúf 1577 k. lat. 1798: Baldrián-fÍ (Veszelszki 436). J: ’Aegopodium podagraria.-ben.) és a vadárvácska (3. cseh kozi brada. barlangó (MTsz. A ballangó népi név. hogy az elszáradt növényt görgeti a szél sszel. A ballangókóróból rövidüléssel. — ~f 1775: Baldian-fü. J: ’Eryngium campestre. Növényszótár 6). kozjabrada. TESz.. ném. A baldián. a baktop nem került be a botanikai szaknyelvbe.’. J: ’ua. ballankóró (ÚMTsz.’. a névadás magyarázata. Ballagó-kórót gr. bak a. 1610 k. Genaust Aegopódium a. 1948. ballangókóró ballangókóró 1792: Barlang-kóró (TESz. 1813: bigetsi Baktopp (Magy.). A sárga jelz a virág színére utal. F vészk. Genaust tragophýllus a. 1798: Báldián (Veszelszki 436). aigós ’kecske’. 210). de már el tte az országban véleményezésre szétküldött elnevezések között is megtalálható. szerz inek alkotása.).). mezei iringó’. J: ’Trigonella foenum-graecum. J: 1745: ’Valeriana officinalis subsp.: BakÅarwo fweth gr.. egyszerejtéssel magyarázható a ballangkóró.. vö. rom. A baktop a Magy. le. ballang. d): RMGl. J: ’Aegopodium. báldrián báldrián 1745: Baldián gyökér (Torkos 10). F vészk.). baktop 1807 e. Idegen nyelvi megfelel kre vö. kecskeszarvúf .

lat.. bálsamo. J: ’Abies balsamea. ném.’. ▌ 2.. banka a. balzsamf 1. || balzsamfeny 1998: balzsamfeny (Priszter 287). Balsam átvétele. EWUng. balzsamolaj néven árulták. A balzsamf el tagja (balzsam) vándorszó. balzsamokat készítettek. banka a. istenfa’. a gólyaorr hasonló a muskátlihoz. 74/1). F vészk. J: ’Adonis vernalis. és szívesen szagolgatták a virágot. J: ’ua. ném.’. A balzsam-jegenyefeny és társneveinek (balzsamfa. N. — büdös ~ N. A banka és a büdös banka népi nevek. 243). büdözs banka ’búbos banka’ (ÚMTsz. A balzsamfeny összetett szó. . magyarázatára l. J: ’Thymus serpyllum. bal- balzsamnyár 1998: balzsamnyár (Priszter 463). 2. ném. Halmai 5. balzsamnyár(fa)’. (OrvK.’. szakny.’. A balzsamf növénynév magyarázata. vö. vö. J: ’Geranium macrorrhizum. Marzell Abies balsamea a. bandikó l. lat. ezeket a patikákban balzsam v. 521). alapjuknál 2–4 mirigyes fog található” (Schönfelder 146). J: ’ua. hogy a kakukkf b l gyógyító hatású köptet .és utótag magyarázatát l. mivel a madarat butának tartják. buta’ jelentés szó azért vált a madár nevévé. balzsamfeny ) balzsamel tagja a fa természetes balzsamtartalmára utal. muskáta a. kerti kakukkf ’. 364). illatos gólyaorr’. még Boldogasszony oldala. balsamum ’ua. 1948: Balzsamf (MagyGyógyn. J: ’ua. TESz. amelyet az id s asszonyok a ház közelébe ültettek. A névadás magyarázata az lehet. — ~fa 1998: balzsamnyárfa (Priszter 463). a banyó ’banya’ (ÚMTsz. balzsamos nyár (→ nyár). Marzell Ailanthus glandulosa a. F vészk. balzsamfeny fa balzsamfeny fa 1807: balzsam Fenyffa (Magy. hogy a madár akkor énekel. tavaszi hérics’.) összetétele. 1841: balzsamf (Barra 314). 389). gyógyszerészeti elnevezése is erre utal: Balsamum canadense. Balſamum olaÿth gr. A növénynévben szerepl bal(z)sam változat a 18. amikor tavasszal a hérics virágzik. mirigyes bálványfa’. a fából kivont balzsam R. Balsamtanne ’balzsamfeny ’ mintájára jött létre. hogy az illatos gólyaorr is illatos „vénasszonyvirág”. Ezerjóf 21).’. A mirigyes jelz arra utal. A névalkotásra idegen nyelvi példák is hatással lehettek. az el . banka (Péntek–Szabó. az utótag a német eredet muskátli alakváltozata. balsamum. J: ’ua. hogy a „levélkék tojásdadlándzsásak. vö. balzsamfa l.). kakas~ (→ kakasmandikó) banka N. összetett szó. valószín leg a búbosbanka (madár) nevének átvételei. jegenyefeny . balzsam-jegenyefeny ’. banyómuszkáté (Szabó–Péntek. A névadás szemléleti háttere.-i Abies canadensis elnevezés utótagjának fordításával keletkezett. vadkakukkf ’. sp. Ember és növényvilág 198). Idegen nyelvi megfelel re vö.-i Ailanthus ’istenfa’ mintájára jött létre. A banyómuszkáté népi név. Genaust Ailánthus a. magyarázatát l.) és a muszkáta ’muskátli’ (ÚMTsz. vö.’. || balzsam-jegenyefeny 1998: balzsam-jegenyefeny (Priszter 287). büdözsbanka (Péntek– Szabó. βάλσαµον ’balzsamcserje. hosszan kihegyezettek. feltehet leg a ném. J: ’Populus balsamifera. Balsam. balzsam-jegenyefeny l. Marzell Populus balsamifera a. A szaknyelvi balzsamnyár összetett szó. A kanadai jelz a fa el fordulási helyére utal. latin szakny. valószín leg a ném. a banga ’bamba. közepét l adatolható. 1813: Bal’samf (Magy. Balsampappel ’balzsamnyár’. — mirigyes ~ 1998: mirigyes bálványfa (Priszter 293). 1783: BalÐam-fü (NclB. Balsambaum ’balzsamfa’. banyómuszkáté N. A bálványfa a lat. sz. J: ’ua. 1775: BalÐam-fü (Csapó 123). A banka szóhasadás eredménye. J: ’Ailanthus altissima. fert tlenít és görcsoldó forrázatokat. a névadás alapja a növény óriási mérete.bálványfa bálványfa 1998: bálványfa (Priszter 293). J: ’ua. a R. J: ’Thymus vulgaris. ang. A balzsam Európában a gör. a jegenyefeny utótag nemzetségnév ’Abies’. balsam. vö. || balzsamfa — kanadai balzsamfa 1948: kanadai balzsamfa (Halmai 5). Götterbaum ’bálványfa.’. Ember és növényvilág 198). balzsamfeny fa 73 banyómuszkáté zsam’ közvetítésével terjedet el.

bárányiröm l. hogy a növény t levelei gyapjasak. a névadás szemléleti háttere. 1578: Barány nyelw (Melius 149). a névadás alapja. TESz. Vtty f alias Baraanj nyelu (GyöngySzt. bárányf (ÚMTsz. 1610 k. bárányfej f N. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény egércsecsf elnevezése. A baraboly els megjelenése: 1588: baraboly (TESz. foltos kontyvirág’. nagy útif ’. A báránycsecsf Benk alkotása.’. fehér fejhez hasonló csonk marad vissza. N. Lämmerschwanz ’bárányfarok’. 330). J: ’Sedum acre. 528). 334). de a név utalhat a Plantago mediára is’.). még csicsiskoma. 1807: Báránynyelv f (Magy.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. барабóй. F vészk.’. J: ’Verbascum densiflorum. A bókoló amaránt hivatalos magyar bárányfarok (1. szi kikerics. Báránynyelv (MagyGyógyn. a latin arno- . ▌ 2. virágos hajtása mirigysz rös. bárányfark l. amelyek aztán elszáradnak. borsos varjúháj’. pozsgás levélkék állati csecshez hasonlíthatók. 1998: bárányfarok (Priszter 297). J: ’Plantago lanceolata. hogy az apró. sszel t nnek fel a virágok.. vö. báránfarok (ÚMTsz.) tükörszó. blg. jelentése ’az erny sök rendjébe tartozó gumós növény’. A bárányf népi név. J: ’Taraxacum officinale. bárányka (Péntek–Szabó. bárányfark (MNy. J: ’Borago officinalis.) elnevezése valószín leg idegen nyelvi minták alapján jött létre. A baraboly vándorszó. 47). báránylábvirág l. 528). J: ’Verbascum thapsus. hogy a sz rkoronás termések sz rös állati fejhez hasonlóak. Genaust Perséa a. 4: 30). ukr. szintén a növény hosszú virágzata hasonlít állati farokhoz. barabúla ’burgonya’. szintén Benk alkotása. 1845: Báránynyelvf (Kováts. els sorban a tavaszi levelek’. ballangókóró bárány l. ném. bárányfej f (ÚMTsz. ▌ 3.’. barabói ’baraboly.). A baracklevel f a lat. ami a bárány bundájára emlékeztet. baracklevel f 1578: BarakſÅk leuelx f× (Melius 174a). molyhos. kerti borágó’. J: ’ua. N. N. a növény tavasszal (a kisbárányokkal egy id ben) megjelen leveleire vonatkozik. Persicaria (< Prunus persica ’barack’) fordításával jött létre. J: ’Colchicum autumnale. b"r"nf™rk. | 1783: ’Plantago major. A báránynyelv (1. — Ö: turbolya~. N. bárányfarok bárányka N. pitypang’. borsos keser f ’. sz z~ 74 báránynyelv ’dúsvirágú ökörfarkkóró’ (2. hogy a növény levele a baracklevélhez hasonló. барабóля ’ua.: Arnoglossa: Barany nielu (Herb. bárányüröm báránycsecsf 1783: Bárány-tsets-fü (NclB. EWUng. 1783: Báránynyelv (NclB. J: 1578: ’Plantago major. J: ’Amaranthus caudatus.: RMGl. Ember és növényvilág 221). agni lingua est herba nota. 1560 k. i. A bárányka erdélyi népi elnevezés. barangkóró l.: Arnaglossos que a latinis plantago dicitur. mivel a névadás alapja. A növény fejl désére vonatkozóan l. A névadás alapja a növény csüng . — ~f 1775: Bárány-nyelv-fü (Csapó 27). J: ’Persicaria hydropiper. 279). a foltos kontyvirág is gumós növény. A bárányfarok báránynyelv 1. a borsos jelz talán a növény illatára utal. — N. Marzell Amarantus caudatus a. 368). ▌ 2. d): RMGl. hosszúkás. J: ’Arum maculatum. 1798: Bárány nyelv-fÍ (Veszelszki 106). J: ’ua. molyhos ökörfark’. amely állati farokra emlékeztet. 1948: báránynyelv (Halmai 15). — báránycsecs 1813: Bárány tsets (Magy. 1783: Bárány nyelv-fü (NclB. bárányf N. 1847: báránynyelv (Peregriny 354). A magyarba a baraboly a románból vagy az ukránból kerülhetett.). 2. vö.baraboly baraboly — borsos~ 1903: borsos baraboly (Hoffmann–Wagner 185). a névadás magyarázata. A borsosbaraboly hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. bárányfark (ÚMTsz. 155). lándzsás útif ’. a level és a f magyarázó elemek a növénynévben. pihéinek elfújása után pedig kopasz. burgonya’. 1948: borsos baraboly (MagyGyógyn. hosszú virágzata. bókoló amaránt’.).). F vészk. N. M szótár 441). rom. bárányvirág bárányfarok 1. ezt követ en. A bárányfej f népi név. dúsvirágú ökörfarkkóró’. 364).

barátcserje’. hogy a fehér szín virágok báránybundához hasonlóak. (Melius 75a). hogy a leírásokban szerepl bárányürmöt Melius az Artemisia absinthiumra vonatkoztatta. barátbors 1841: barátbors (Barra 322). ném. Melius névalkotását így magyarázza: „Lingua ouis. ▌ 2. barátcserje’. a lat. A bárányüröm valószín leg magyar alkotás. 1841: bárány üröm (Barra 209). 1798: Bárány. SchaffÅung (Melius 149) ’birkanyelv’. az az. hogy „Mikor virágzik (Szentgyörgy-nap tájékán). a ném. Szabó. 312). Szabó. Glossopétalon a. összetett szó. még ökörnyelv. a névadási szemlélet háttere. Nyr. lingua ovis. hogy „a’ régiek azt hitték. bárányüröm’. || . szüzességét megtarthatja. || báránylábvirág 1908: báránylábvirág (Nyr. régen borspótlónak használták: „magva . lingua ’nyelv’. Melius 429. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Marzell Artemisa vulgaris a. az utótagot a növény R. 1775: Bárány üröm (Csapó 299). 128: 181. 128: 181). J: ’Artemisia absinthium. apró. 1590: Absynthium Ponticum: Barany érôm (SzikszF. || barátcserje 1998: barátcserje (Priszter 538). Nem kizárt azonban. 1948: Báránypirosító (MagyGyógyn. Lämmerblume fordítása. pitypang’. hogy a’ ki ezen magnak porát estve reggel késhegyenként szedi. abszintüröm’. — illatos ~ 1998: illatos barátcserje (Priszter 538). Melius 433. J: 1578: ’Artemisia pontica. azért is ezt a’ Németek és Magyarok mái napig is barátborsnak hivják” (Barra 322). Genaust Arnóseris a.). állatnyelvhez hasonlítanak. 4: 30). ▌ 2. ném. bors izü és csipösségü” (Barra 322). A báránynyelv ’lándzsás útif ’ (3. hogy a növény csüng . üröm. A névadás magyarázatára l. a barát el tag magyarázata az a hiedelem. 220). J: ’Corydalis solida. A bárányvirág tükörszó. Idegen nyelvi megfelel re vö. 1578: barány Irxm (Melius 158a). birka’. Lingua arietina. A bárányvirág ’ujjas keltike’ (2. bárányüröm’. Az elnevezés alapja. termése éget . gör. pirosítógyökér nevéb l vonták el. amely a növény egyéb neveinek keveredésével jött létre: a bárány el tag valószín leg a növény másik elnevezésében el forduló ökör állatnév megfelel jeként (vö.) népi név. így a bárányüröm ’abszintüröm’ (2.) a lat.. lingua arietina (< lat. sz zbárány 75 barátf utótagra l. A különböz Artemisia-fajok. az barátf 1578: Barát fxnec gr. ujjas keltike’. a növény levelei vékonyak.’. J: ’ua. Bárány Irem (NclB. A bors utótagot az indokolja. barátf bárányüröm 1. gömbös virág. glôssa ’nyelv’) fordítása. vagy puÐztai üröm (Veszelszki 16). hosszúak. J: ’ua. barátcserje l. 415). hogy a növény levelei magas C-vitamin tartalmúak. 1998: báránypirosító (Priszter 294). 1998: bárány-üröm (Priszter 306).) népi név. A báránynyelv ’nagy útif ’ (2. ill. A barátbors a ném. amelyek báránybundára emlékeztetnek. | 1590: ’Artemisia pontica. báránypirosító’. ovis ’juh. J: ’Vitex agnus-castus. 1783: Bárány üröm. báránylábvirág (ÚMTsz. A bárány el tag magyarázata talán a sok. Idegen nyelvi megfelel re vö. ökörnyelv) került a névbe. Mönchspfeffer tükörfordítása. 1903: Bárányvirág (Hoffmann–Wagner 143). J: ’Taraxacum officinale. aries ’kos’) fordításával jött létre. akkor hajtják legel re az állatokat” (Péntek– Szabó. arnós ’bárány’. J: ’Vitex agnus-castus. magyar alkotásnak t nik. 209). tavaszi kankalin’. Ember és növényvilág 273). veris.báránypirosító glossus (< gör. barátbors barátfej f l. a névadás személeti háttere. Barány nyelw” (Melius 149). a f magyarázó utótag. báránylábvirág (MNy. J: ’Primula veris subsp. darabos.. csíp s. báránysz zfa l. 1903: bárányvirág (Nyr.. bárányvirág 1. báránypirosító 1903: Báránypirosító (Hoffmann–Wagner 32). — N. A báránypirosító elnevezés a növény mai hivatalos magyar elnevezése. lat. 128: 181). A báránylábvirág metaforikus elnevezés.: RMGl. sárga virágja hosszú száron található. 734). Goatbart ’kecskeszakáll’. aren. gen.) hasonlóságon alapuló névátvitellel kapták az azonos elnevezést. 1948: Bárányüröm (MagyGyógyn.. 1948: báránylábvirág (MagyGyógyn.’. J: ’Alkanna tinctoria.

b‘šč. | 1807: ’Cnicus. Melius 387. J: ’Aconitum vulparia.). farkasöl sisakvirág’. szb. bárány a. a mony ’here’ magyarázatára l. Melius így magyarázza: „mert vgyan monya vagyon à txuénec mint egy piliſſes Papnac” (Melius 89). s t R. vö. italienische Bärenklau ’olasz medveköröm’. paponya. pap + mony ’here’ szerkezet nevet a zsidócseresznye megnevezésére is használja. N. Melius a barát. fehér fejhez hasonló csonk marad vissza. 1783: Barát fejü fü (NclB. 1998: áldott bárcs (Priszter 340). áldott bárcs’.. Marzell Cnicus benedictus a. közönséges medvetalp | Cnicus benedictus. 11: 6).-hv. CV. a növény el fordulási helyére utal. Kniezsa. barátf 76 bárkavirág A bárcs szláv eredet . a szláv eredet bárány becéz rövidítéssel létrejött bari alakjából keletkezett -s és -ka képz kkel. vö.. 1948: Áldottbárcs (MagyGyógyn. N. Mönchskopf tükörfordítása. barcs a. Öhr ’fül. barcsa.barátmonyúf barátfej f 1775: Barát-fejü-fü (Csapó 208). hogy a sz rkoronás termések fejhez hasonlítanak. medvetalp’. barszcz ’medvetalp. szem’) is hatással lehetett névalkotására. Nyr. valószín leg a ném. Mert ki kelletkor vgyan ſÅxrxs à feie à virága vtán mint egy koſÅorús Czerifakónac” (Melius 75a). 1628/1793: Barts (EtSz. bariska N. és a növény pihéinek elfújása után kopasz. ami heréhez hasonlítható. az áldott bárcs és a nyugati medveköröm sz rös növények. J: ’Arum maculatum. a levelek fogazottak. 1807: Bárts (Magy. 11] a. Melius névadását így magyarázza: „Barát fxnec hyiác.’. vö. TESz. céklaleves’. bršť. egyedi adat. F vészk. bárcskóró l.) jelz je a növény régi elnevezéseib l került az újonnan alkotott bárcs nemzetségnév elé. Szabó. 458). áldottf . szerzetes’. SzlJsz. or. N. TESz. Metonimikus összefüggésként jelentkezik a növény része és egésze közötti kapcsolat: a növény részének. szúrósak. vö. A barátf Melius alkotása. cseh bršľ ’ua. — Ö: pápaf ~.).). barátf l. 410).. hogy a tölcsérszer . bárkavirág N.’. A névadás szemléleti háttere.. b™risk™ ’Datura stramonium termése’ (ÚMTsz. a termésnek a nevét vitte át a népnyelv a növényre. foltos kontyvirág’. csomó található. áldott bárcs’. nyugati medveköröm’. A bárcs megvan a német nyelvben is: 1654-t l adatolva: Bartsch. J: ’ua. Növ. A névadás alapja a tüskés toktermés. — ~kóró 1862: bárcsakóró (TESz. a szláv eredet barát el tag ’szerzetes’ jelentés . . ▌ 2. barátok l.. 1798: BarátfejÍ-fÍ (Veszelszki 127). a ném. — áldott ~ 1911: áldott bárcs (Cserey. ahol Marzell szerint az el tag bär. J: 1628/1793: ’Heracleum sphondylium. csattanó maszlag’.. J: ’Cnicus benedictus. — olaszországi~ 1805–13: „Az Olaszországi Barts kitelelf növevény…” (Márton. szlk. J: ’ua. amely a szláv Bar(t)sch értelmesítésével keletkezett.. Bariska (MagyGyógyn. nyugati medveköröm) nagy. J: ’ua. le. fehéres buroklevél alján egy dudor v.’. K *baršč ’medvetalpf ’ került át. idegen nyelvi megfelel kre vö. Növényszótár 64).. Barschklo. A nyugati medveköröm (2. áldott bárcs’. Az áldott bárcs (1. ÚMTsz. baracsika (ÚMTsz. Heracleum sphondylium [1. a növény nagy level és felt n en sz rös. ill.. — Ö: sz z~ (→ sz zbárány). áldott bárcs. A bárcs nevet visel növények mindegyikének (közönséges medvetalp. J: ’Datura stramonium.). A magyarba talán egy ki nem mutatott. de feltehet szlk. || barátf 1783: Barát-fü (NclB. mint az áldott bárcs (1. bariska. 264). 81. barát.’. agármony. amelyet a népnyelv bariskának nevez. Pfaffenrxrlin (Melius 75a) [Pfaffenöhrlein] (< ném. EtSz. 1998: bárcs (Priszter 340). Pfaffe ’pap. A névadás alapja. bari a. bárkavirág (Péntek–Szabó. karéjos levelei vannak. A barátmonyúf ’barátheréj f ’ Melius alkotása. 328). szúrós. bršč ’medvetalp’. bariska. EWUng. bárcs barátmonyúf 1578: Barát monyu f× (Melius 89). Ember és növényvilág 198). szln.). J: ’Acanthus mollis. bárcs’. 410).) bárcs elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Az olaszországi jelz megkülönböztet szerep . борщ ’káposztaleves céklával. 44: 29. A bariska népi név. | 1998: ’Cnicus benedictus. tótok és ~ salátája bárcs 1.

1577: ’Sorbus sp.). 383). cso- . 1590: Sorbus torminalis: Barkocza fa (SzikszF. A bársonyburján népi név.: RMGl. 365). vö. eredet bársony -ka kicsinyít képz s alakja.). berkenye’. Amaranthus: barson virag. — N. R. Sorbus torminalis’ (ÚMTsz. Bársony Virág (De Herbis: RMGl. 1813: Bársony virág (Magy. Lehet. A barnagyökér a ném. valószín leg Diószegi–Fazekas alkotása.). EWUng.. összetett szó. valószín leg a bársonyvirágf elnevezés el tagját vette át. | ’Sorbus sp. bársonyos virág. || barnagyök 1841: barnagyök (Barra 354). — ~fa 1325: Borkouchafa (OklSz. berkenye’. ebb l való a berkenye. barnagyökér 1903: Barnagyökér (Hoffmann–Wagner 127). az utótagra l. amely bárkához hasonlítható. brokovec. 103). *brěkavica olyan szláv népcsoport nyelvében élt. vö. ballangókóró barnagyök l...: Flos amoris.. hogy a *brěkovica. Sorbus torminalis’ (ÚMTSz. A gyök elvonás az ugor eredet gyökér szóból. 1350: Barkolchafa (OklSz.). bársonyvirágf 1577 k. bronkovec ’barkóca’. a korai adatok ugyanis els sorban a Dráva–Száva közér l származnak. 1783: Bárſony virág (NclB. R. bókoló amaránt’. TESz. XVI. J: ’Amaranthus caudatus.. F vészk. (Melius 92). 2. J: ’Amaranthus caudatus. Marzell Aconitum napellus a. J: ’Galium verum. bársonyka 1807: Bársonyka (Magy. 514).: Barſon vÿragh fwet gr. gyökér a. 775). valószín leg délszláv eredet .). paraj a. A bársonyparéj összetett szó.: De zezulo: Barkocza (StrassbGl. A tejoltó galaj virága sárga. barkóca barlangkóró. Ember és növényvilág 291). bársonyszép. szépek.barkóca A bárkavirág népi elnevezés. A bársonyka az ótör. göcsös görvélyf ’. barkolca l. Noah’s ark. J: ’Scrophularia nodosa. (OrvK. bókoló amaránt’. viszont a növény gyöktörzse vörös fest anyagot ad. még bársonyvirágf . a névadás magyarázata a barna. 1527. Katikasisakvirág’. 423). barkóca 1257: „Usque ad arborem Burcolcha” (OklSz. bársonyvirág (→ bársonyvirágf ) stb. v. A névadás magyarázatára l. bókoló amaránt’. barnagyökér 77 bársonyvirágf mós gyökérzet. barlangó l. vö. A magyarba egy feltehet déli szl. paraj a. b#rsom b•rjan (MNy. Szabó. J: ’Amaranthus caudatus. 1590: ’Sorbus sp. ang. 364). EWUng. a levelek nem bársonyosak. J: 1257. a névadás alapja a virág. UEWb. A bársonyszép Melius alkotása. fojtós berkenye’. TESz. és a szép utótagot illesztette hozzá. EWUng. A bársony el tagot az adatok alapján els sorban a bókoló amarántra használja a növénytani szaknyelv és a népnyelv is. 1379. burján. szln. 1500 k. barkócafa (Péntek–Szabó. || bársonyvirág 1578: Bárſon virágnac gr. ezek alapszava azonos a ’berkenye’ jelentés *brěkynja alapszavával. berkenye’. | 1813: ’Sorbus domestica. a bársony el tagot a növény R. F vészk. 1783: Barkótza (NclB. J: ’ua. A barkóca szláv. 344/22). 214). kiemelve azt. barkóca ’vadberkenyefajta. | 1783: ’Sorbus domestica.: RMGl. tejoltó galaj’. göcsgyök. amely kés bb beleolvadt a magyarságba. napellus. — N. 1379: Barkochafa (OklSz. 29: 249).). a paréj (→ paraj) utótag jelentése ’f zeléknövény. J: ’Amaranthus caudatus. 1350. bársonyszép 1578: Bárſon ſÅép (Melius 92). 2. bársonyvirágf nevéb l vették át. F vészk.). gyökér a... ném. bókoló amaránt’. bársonyvirágf . 2. 1500 k. bársonyburján N. 1813: Barkótzafa (Magy. Arche Noah’s ’Noé bárkája’ ’Aconitum napellus subsp. barkócafa ’vadberkenyefajta. a névadás alapja a bíborszín . 1527: Bacolcza ffara (TESz. Hasonló típusú névadásra vö. TESz. 1577: sorbus: barkocza (KolGl. J: 1325. *brěkovica vagy *brěkavica ’barkóca’ kerülhetett át a magyar–délszláv határon. hogy a növény bíborszín virágai mutatósak. sz. — N. 374). 103). fojtós berkenye’. ez az ótörök eredet bársony el tag magyarázata. Melius 409. varjúmogyoró. BraunwurÅ tükörfordítása. gyomnövény’. vö. F vészk. bársonyparéj 1813: bársony Paréj (Magy..2: RMGl.’.

F vészk. 1783: BaÐa-ró’sa (NclB. a ném. neve paeonia mascula. EWUng bársony a. velwet-flower ’bársonyvirág’. 1590: Malua Romana: Basa rosa (SzikszF. bazsalik (MTsz.). basilicum l. mindkét növényt. lat. A N. J: ’Ocimum basilicum.’) ’bazsarózsa’ jelentésben került át a magyar nyelvbe. bozsarózsa. buzsarózsa (ÚMTsz.) bazsarózsa neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezhetett. 1948: Bazsár rózsa (MagyGyógyn. . 80/27). bársonyos virágokból álló bugavirágzat. XVI. c): RMGl.) és kerti bazsarózsát (1. bazsajékom. a Bazsál ’Paeonia’ nemzetségnév (Magy. F vészk. 1578: Braſiliom.: RMGl. a növény R. bòžūr. 1590: Basilicon Ocymum: Basalicum. bazsajikum. tejoltó galaj’ (MNy.: Peonia: busir rosa (De Herbis: RMGl. 1595: Baſij Roſa (Beythe 92a). ang. TESz. még bársonyka. 1998: bazsalikom (Priszter 437).). barza l. — kerti ~rózsa 1998: kerti bazsarózsa (Priszter 445). A bársony el tag ótör. e.: Baſa roſat gr. vö. N. 390).). bársony a.bazsa bárszony-virág ’Galium verum. (OrvK. J: ’ua. rózsa~ (→ bazsa) bazsa 1470 k. 1742: basilika-f× (EtSz. bažur ’ua. officinalis. || bazsalikom 1577 k. Bárſon virágnac is hiyác eſÅt” (Melius 92). J: ’Paeonia officinalis subsp. bojtorján bazza l. J: ’ua. eredet (els megjelenése: 1395 k. 1998: piros bazsarózsa (Priszter 445). 105). bársonyszép. basarúzsa (MTsz.-hv. ▌ 1. bazsalikomf basilikumbojtor l. bodza 78 bazsalikomf A bazsa déli szláv eredet (vö. A rózsabazsal Diószegi–Fazekas alkotása. szl. бoжýp ’bazsarózsa’. a nagyezerjófüvet (2. esetleg torzítással (rosszul megértett ritka szó torzulása) alakulhattak ki. 105). 1595: Baſalicum (Beythe 44). blg.’. || bazsalrózsa 1775: Basal-rosa (Csapó 30). Diószegi–Fazekas a rózsabazsál nevet javasolja a R. Him baſaroſánac hiyác” (Melius 108a).) is használták epilepszia gyógyítására. a névadás magyarázata a bíborszín . 316). 1783: BaÐal-ró’sa (NclB. bazsa basilica. F vészk. J: ’ua. bodza basalrózsa. 38/17). bazsarózsa helyett. szb. v. 1.: Pionia: Baza rosa (Herb. A különféle alakváltozatok népetimológiával (busarózsa). nagyezerjóf ’. bazsajékum l. 1595: basalnak gr. — N. 1775: BaÐa-roÐa. paeonia nevet a megfelel magyar növénynévvel helyettesítette (vö. EWUng. lat. 29: 249). bazsajka. 105).. 171/30). bazsalikomf 1. 1610 k. 1798: Baſalikom (Veszelszki 328). — ~rózsa 1577 k. A névadásra l. ▌ 2.).’. 1783: Ba’salicom. a): RMGl. Samatblumen tükörfordítása.: Peoniaca: bazar (CasGl. (Melius 108a). 1583: bosolicom Ocymum (Clusius– Beythe 6: BotTört. Melius a lat. 316). 131). A nagyezerjóf (2. BaÐiroÐa (Csapó 30). Idegen nyelvi megfelel re vö.: ’bíborszín bársony’). Melius 409. 379). új növénynevüket azonban nem fogadta be a szaknyelv.: Baselicon: basyl[i]k[um] fw (Herb. — N. J: ’ua. Szabó. 379). basarózsa l. bársonyvirág ’tejoltó galaj’ magyarázatára l. 92). BraÐiliom (NclB. még bársonyburján.’.’. d): RMGl. 131). 92).: Baſalicom (OrvK. bazsarúzsa. 1578: Baſilicum f× (Melius 109a).’.: RMGl. és a kés bbiekben kiegészült a rózsa magyarázó utótaggal. sz.’. TESz. J: ’ua. || rózsabazsal 1807: rózsa Bazsál (Magy. Ocymum odoratum: Basalicum (SzikszF. 1583: basi rosa Paeonia (Clusius–Beythe 6: BotTört. J: ’ua. 1525 k. božurъ ’sáfrány. bazsalika. A nagyezerjóf (2. 1841: bazsalyikom (Barra 315). 105). 105). Baſilicum (Melius 109a). | piros ~rózsa 1948: Piros bazsarózsa (MagyGyógyn. Melius így magyarázza a névadást: „Bárſon ſÅin× à virága. bazsarózsa a. busarózsa. A bársonyvirág összetett szó. a R. 105). bazsarózsa. bazsarózsa elnevezés ma is a növény hivatalos neve.. (Beythe 92a). az az.: Peonia: Bosÿr vel Zenth Georgh Rosaÿa (Ortus: RMGl.) hímbazsarózsa neve latin mintára keletkezett. bazsalikomf bazsal l. (OrvK. J: ’Dictamnus albus. bazsarózsa a. 1807: Bazsa-rózsa (Magy. masculus ’hím’. Melius így magyarázza a nevet: „EſÅt à Paticariuſoc Pœnia maſcula. az utótagot pedig lefordította. 1540 k. kerti bazsalikom’. — hím~rózsa 1578: Him baſaroſánac gr. b™zs™licsk™. kerti bazsarózsa’. Baſalicomot gr. 105). bazsalicska. 316).).

1783: Béka Boglárka (NclB. 365) nevet javasolja a R. Basilienkraut. ▌ 2. Bergbasilien ’hegyi bazsali- 79 békabogyó kom’. fekete békabogyó. -om megfelelésre vö. nagy víziboglárka’. a kerti bazsalikomhoz hasonlítja a csomborpereszlényt. vö. hv. ▌ 2. ném. a szóvégi k. basilicum [remedium] ’királyi orvosság’ < gör. Nyr. J: ? ’Saponaria officinalis. Melius 416. | szelíd bazsalikom 1783: Szelid Ba’salyikom (NclB. F vészk. 390). királyhoz méltó’ jelentés melléknévi származéka. virágzata) a kerti bazsalikomhoz hasonló. 52. basilic. a növény sekély. A szó a latin közvetítésével bekerült a legtöbb európai nyelvbe.és vadbazsalikom ’szappanf ’ (3. Melius elnevezése hasonlóságon alapul. amely Diószegi–Fazekas alkotása. Basilikum. A bazsalikomf ’csomborpereszlény’ (2. bosiljak. Ember és növényvilág 199). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vész könyve említi békaboglár nevet. basil. bisziók (→ bisziókf ) helyett. 1998: békaboglárka (Priszter 477). Benk a béka el tagot a növény R. F vészk. F vészk. bazsalyikom. galamb~. de nagyobbak. ▌ 4. békaf nevéb l vette át. Bottört. 1798: ſzelíd Ba’salikom (Veszelszki 328). Szabó. bazsaikom. A vadbazsalikom ’indás ínf ’ (4.. bazsárrózsa bazsa begy l. békaboglárka l. A bazsalik. wilde Baſilien (Veszelszki 328) fordításával keletkezett. bazsalikom a. A szóbelseji k. paradicsom.. 383). or. a bazsalikaf változatok valószín leg más latinból átvett növénynevek végz déséhez igazodtak: pl. J: ’ua. 1783: Erdei BaÐalikom (NclB. 2. angyélika. tyúk~ béka l. 1948: békabogyó (Halmai 6).) a ném. zs megfelésre vö. Wilde Basilien ’vad bazsalikom’. — kerti bazsalikom 1813: kerti Ba’salyikom (Magy. basileús ’király’ szónak eredetileg ’királyi. templom. EWUng. vonták el a ké- . Benk alkotása. basilje. ol. wild basil ’vad bazsalikom’. 1911: fekete békabogyó (Cserey. J: ’Actaea. — erdeibazsalikom 1775: Erdei baÐalyikom (Csapó 30). az ’indás ínf ’ vadbisziók (→ bisziókf ) nevét. J: ’Ajuga reptans. basilikón. múzsa. -um ~ m. indás ínf ’. basìlico. bazsaÇikom. uzsora stb. J: ’ua. Növényszótár 5). bazsarózsa. 2. 368). Növényszótár 5). 129: 187. A békaboglárka összetett szó. J: ’Ranunculus aquatilis. J: ’Ranunculus aquatilis. 1578: „harmadic” Baſilicum f× (Melius 109a). mivel a két növény hasonló. bazsilikumot gr. boglárka~virág békaboglár l. — vadbazsalikom N.). csomborpereszlény’. 365). vö. hortenzia. feltehet leg a békabogyótakta (1807) elnevezésb l.’. J: ? ’Saponaria officinalis. a k. boglárka. A korai adatok f magyarázó utótaggal adatolhatók.’. vadbòrzsalík (Péntek– Szabó.’. ang. Az erdei. 365). lat. базилúк. || békaboglár 1813: Béka boglár (Magy. | vadbazsalikom 1775: Vad BaÐalyikom (Csapó 30). ▌ 3. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a kerti Ba’salyikom (Magy. A békabogyó összetett szó. békabogyó 1911: békabogyó (Cserey. Ez a gör. a névadás alapja hasonlóság. a’ virági fejérek” (Veszelszki 328). mocsaras területeken fordul el . lat. bazsalrózsa. nagy víziboglárka’. békabogyó’. s ~ m. Marzell Calamintha acinos a.békaboglárka bazsalik. basilikón [phármakon] < gör.. amely kés bb f nevesült. fr.) elnevezés szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a növény felépítése (levele. J: ’Ranunculus flammula. Hasonló névadási szemléletre l. 368). TESz. bazsajikom. J: ’Acinos arvensis. lat. ang. 2. R. J: ’ua. békaboglárka’. a növény hasonlít a bazsalikomhoz: „Leveleivel hasonlít a’ kertihez [a kerti bazsalikomhoz]. Genaust basílicum a. vö. lat.) Melius alkotása. amelyet a békaboglárkából vontak el. A bazsalikom latin eredet . bazsalikom a. A csomborpereszlénynek a német és az angol nyelvben is hasonló elnevezései voltak. basileús ’király’. szappanf ’. (ÚMTsz. 1998: kerti bazsalikom (Priszter 437). békaboglárka 1. az utótagra l. 1998: fekete békabogyó (Priszter 291). ném. muzsika. basilicum végs forrása a gör. Basilie. J: ’Actaea spicata. — fekete ~ 1903: Fekete békabogyó (Hoffmann–Wagner 110). R. amely szintén a kerti bazsalikom nevének átvétele. 1998: békabogyó (Priszter 291). szappanf ’. mindkett illatos.. 1783: Vad BaÐalikom (NclB.

f. békalen XVI. valamint levelei tojás formájúak. levele a házi len ’Linum usitatissimum’ leveleihez hasonló. A névadás alapja. a békabogyó viszont az ’Actaea’ nemzetség hivatalos neve lett. A fekete jelz a bogyók színére vonatkozik. 312). béka. békaf (ÚMTsz.a. közönséges gyujtoványf ’. J: ’Linaria vulgaris. Nyr. hogy a növény mocsaras helyeken terem. A békaf Melius alkotása. vízi híd r’. Froschkraut tükörfordítása. a békabogyó el tag talán a ném. 1604: bekalen (MA. m. szakny. 129: 191. ami a békák tartózkodási helye. mint a békák. 129: 191. A békabogyótakta Diószegi–Fazekas alkotása. sz. békaláb (MagyGyógyn. A névadás magyarázatára l. J: ’Actaea spicata. kanál a. vö. Marzell Actaea spicata a.-i Actaea nigra utótagjának fordítása.). boglárka’. 1783. békaboglárka’. EWUng. J: ’Alisma plantago-aquatica. vö. 1841: békabogyó takta (Barra 8). nedvesebb területeken fordul el . 1911: békaf (Cserey.a. Vö. a köznyelv is rendkívül kés n állapodott meg a kanál változat mellett. szakny..). sz. ▌ 2.). 1911: béka-kalór v... medd szárára utal.: Beka lenchÿeth gr. 129: 187. békaláb 1. 1903: ’Linaria vulgaris. takta. J: 1583. 1903: béka-kalór v. A békalen a ném. A ’vízi híd r’ (2.). 1583: béka fiu (Nyr. amely hosszú békalábhoz hasonlít. hosszú nyel ek. 1948: békakanál (Halmai 6). 1590: Ranunculus: Sômôr fé. békaláb a. hogy a növény vadon. J: ’Ranunculus sp. 391). — kis ~ 1578: Kis Bekaiu f× (Melius 175). 129: 187. 391) tükörfordítása. kúszó boglárka’. | 1775. zöld. 129: 188).-i Ranunculus ’békácska’ (< lat. 1395 k. Nyr. A békakanál a ném. 1: 39). békabogyótakta. még békakanál. 1590: ’Ranunculus sp. ▌ 2. 1798: ’Ranunculus flammula.: els sorban a Ranunculus repens. kanálhoz hasonlóak. Az utótag kanál ~ kalán váltakozása a szó köznyelvb l is kimutatható ingadozását követi. amelyek álló. A takta ’Actaea’ nemzetségnév. békaf 1.: béka len (NéNy. magyarázatára l. | 1604. lenlevel f . békaláb (ÚMTsz. J: XVI.vagy folyóvizekben.: ? ’Linaria vulgaris. vízi híd r’.. az az.).békabogyótakta s bbi szerz k.. közönséges gyujtoványf ’. Kis Bekaiu f×” (Melius 175). Nyr. 1577 k.) és a közönséges gyujtoványf (2.: kalan (BesztSzj. 86). hogy a növény vízben él. a békaláb (2. mezei zsurló’. . 1903: Béka-len (Hoffmann–Wagner 128). kanál (Cserey. a kicsinyít képz t a kis melléknévvel helyettesítette. kanál (Hoffmann–Wagner 76). békakanál 1831: béka-kalán (Kreszn. mivel a takta utótag értelmetlennek t nt számukra. Krötenflachs (NclB.) jelentés békaf a ném. a névadás magyarázata. Növényszótár 9). sekély vízben fordul el . 1798: Beka-len (Veszelszki 278). 1935: 182). 1775: Béka-fü (Csapó 34). hogy a mezei zsurló (1..: RMGl.) négy-öt helyen behasadt száraz levele hasonlítható a béka lábfejéhez. ÚMTsz. békabogyótakta 1807: békabogyó Takta (Magy. névadását magyarázza is: „Ranunculus. közönséges gyujtoványf ’. rāna ’béka’ kicsinyít képz s alakja) fordításával alkotta. Növényszótár 9). f. Nyr. J: ’Equisetum arvense. A békaláb (1. a béka. amit a békák kedvelnek. a lat. hogy a boglárka-fajok és a vízi híd r is iszapos. kanál a. a fekete tojásdad bogyókra utal. fekete békabogyó’. 30). béka. azaz a békák tartózkodási helyén el fordulnak. Diószegi–Fazekas takta nemzetségneve nem maradt fenn.. békalencse 1. N. Froschlöffel tükörfordítása. Szóhalm. a lat. Krötenbeere tükörfordítása.) is vizeny s helyen tenyész növények. vagy beka fé. 1798. mocsaras helyen. barázdált. TESz. vizi apium (SzikszF. TESz. a név magyarázata. J: ’Alisma plantago-aquatica. Az utótag (bogyó) magyarázó szerep . 1783: Béka Len (NclB. F vészk. — N. EWUng. A névadás alapja. A békaláb népi név.) összetételben az utótag a növény hosszú. A béka el tagú összetett szavak olyan növényeket jelölnek. békaláb (ÚMTsz. 1903: Békaf (Hoffmann–Wagner 76). 37).el tag magyarázata. Marzell Alisma plantago a. békaf . 1798: Béka-fÍ (Veszelszki 374). A 80 békalencse névadásra l. hunior fé. 1948: békaf (Halmai 6). 1843: Békakalán (Bugát. m.

ugyanezt a jelentést átveszi az EWUng. mÿndqn ketſegh nekwl megh aal” (OrvK.a. ▌ 2. 1775: Béka rokka (Csapó 270). béka. és a ’vízi békalencse’ jelentés 81 békatarsoly 1590-b l. a növényt a népi gyógyászat vérzés elállítására használja. sz. ▌ 2.békarokka (OrvK. 1948: Békalencse (MagyGyógyn. a rokka utótagra l. így ír a pásztortáskáról: „a’ Régiek helytelenül Béka lentsének nevezték. ha kÿnek orra vere ÿar. béka. szakny. A vízt l csöpög . EWUng. A megjelenési id pontok egyértelm en jelzik. Nyr. jelentése: „poshadt állóvíz színét ellep apró level vízi növény.) esetében keletkezhetett a lencseszer termések élénkzöld.: cefatica: vizi lenche (BesztSzj. a szó els megjelenését az OrvK. Åqggÿed aÅ Beka lenchÿeth. békalencse’.’.a. Az adatok azt mutatják. els el fordulása: 1395 k. 2. és a földön terül el: „A maſic kis Béka lencze à kinec el ter×l à fxlden à leuele. Lenticula palustris: Beka lencze (SzikszF. békarokka. Csapó (1775) egyértelm en jelzi a névkeveredést. ’Lemna’ (TESz. biékarokka bi@karokka (ÚMTsz.: RMGl. Nyr. 1610 k. hogy a növény friss leveleit tavasszal salátaként fogyasztották. hogy a békalencse el ször ’pásztortáska’ (1.. 1798: Béka rokka (Veszelszki 205). bábarokka. Nyr. 99*/ 4. de a’ Béka-lentse vizben terem” (Csapó 215).-nek — a TESz. 99*/ 4. ezt követi a ’mezei tarsóka’ (2. sz. A békasaláta népi név. végén felt nik a növény békalencse elnevezése is: 1590: Lens palustris: Beka lencze (SzikszF.) jelentésben t nt fel: 1577 k.. Marzell Equisetum arvense a. apró békalencséb l lehetetlen koszorút fonni.. béka. a növénynek szintén apró kerek lencseszer termése van. vadsaláta (→ saláta). is. mezei tarsóka’. A békarokka ’foltos kontyvirág’ hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre.: RMGl. 1578: Béka lencze (Melius 145a). bábafonal) is a fonás m veletéhez kapcsolják a mezei zsurlót. 128: 58. 117). a növény vérállatóf elnevezése. vö.-ben és az EWUng. J: ’Thlaspi arvense. .) vonatkoznak. hogy a növény tavasszal barna spóraterm hajtást fejleszt. békarokka 1. A kis békalencse ’Thlaspi arvense’ (2. Melius 428. hogy a növény nedves helyeken fordul el . pitypang’. foltos kontyvirág’.). tqd aÅ feÿeben vgÿ hogÿ aÅ orrath erÿe ala. 455).) jelentés 1578-ból. A pásztortáskából viszont lehet koszorút fonni.’ vízilencse néven említik el ször. 597). a XVI. közönséges pásztortáska’. békatarsoly 1590: Bursa pastoris: Beka tarsoly. a növénynek a mezei zsurlóéra (1. hanem a közönséges pásztortáskára (1. epane: Vizi lencze (SzikszF. ebbql chÿnalÿ koÅoruth.: Aaron: Beka rok[ka] (Herb. 129: 194. — N. Wasserlinse”. 1590: Equapium. Nyr.). békasaláta (ÚMTsz.a. 455). mezei zsurló’. bábaguzsaly. Chÿnalÿ gÿwrwth is aÅon Beka lenchÿebql. a XVI. 455). J: ’Taraxacum officinale. TESz.). 129: 194.-b l adatolják. d): RMGl. 6). J: ’Arum maculatum. — kis~ 1578: kis Béka lencze (Melius 145a). J: ’ua. által idézett adatok azonban nem a vízi békalencsére ’Lemna sp. béka. virága mint egy Czillag: Mint egy Lencze lapis Dinnye mag ollyan à magua” (Melius 145a). 455). Isten taskaia (SzikszF. a névadás magyarázata.) neve nyilván a ’pásztortáska’ jelentés békalencse nevének átvétele hasonlóság alapján. A TESz. és vérzés elállítására sem használható.: RMGl. 6). Az OrvK. békasaláta N.: RMGl. végér l adatolható. A TESz. J: ’Capsella bursa-pastoris. 1595: Beka rokka (Beythe 104). a névadás szemléleti háttere. hogy a békalencse három különböz jelentése közel azonos id b l. A béka el tag a szárazföldön él növények (1.. — nagy~ 1578: nagy Béka lencze (Melius 145a). vel.ban — idézett adata szövegkörnyezettel együtt a következ : „SÅenth gÿeorgÿ Napÿanak vagÿ elqtte vagÿ mÿngÿaraſth vthanna.. tqd aÅth aÅ Newetlęn vÿaban. J: ’Equisetum arvense.címszó alatt tárgyalja a békalencse növénynevet. A vízben él békalencsét ’Lemna sp. 129: 191.: RMGl. A béka el tag magyarázata. és az EWUng. disznókék.) emlékeztet buzogány alakú fellevelekkel borított virágzata van. A növény egyéb népi nevei (bábarokka. és az EWUng. Szabó. amelynek tetején orsóhoz hasonló spóratartó füzér jelenik meg. vö. békához hasonló színe alapján..

Bruchkohl ’mocsárkáposzta’. de megjegyzi. vizeny s helyeken tenyészik. J: ’ua. N. berekenyér (MTsz. nagy víziboglárka’.) békavirág elnevezése Benk alkotása. ▌ 2. Ranunculus sp. Nyr. ▌ 2. amelyeknek gyógyítására a növényt használták: pl. de a kúszó boglárka ’Ranunculus repens’ és a közönséges pásztortáska ’Capsella bursa-pastoris’ egymástól nagyon különböz növények. pl.) és a pitypang (6. var a. vö. 139) mintájára” jött létre (Nyr. a kúszó boglárka nevei között nem jelenik meg a békatarsoly (vö. vö. A martilapu (7. Az el tag talán a növény másik. béka a. 761). 2. F vészk.’. 1798: ’Ranunculus flammula.). J: ’Hieracium murorum. J: ’Prunella vulgaris. martilapu’. J: ’Antennaria dioica. a boglárkafélék kedvelik a nedves helyeket. belekenyer.) békavirág elnevezése hasonlóságon alapul. békavirág (Szabó–Péntek.) jelentése van. a réti boglárka és a nyugati salátaboglárka salátanövények). közönséges pásztortáska’. rüh’ (1405 k. J: ’Ranunculus repens. A békavirág (1. ▌ 6. békavirág (Péntek–Szabó. belek(nye. táska elemeket tartalmazó elnevezéseinek hatására alakulhatott ki. némelyik vízben él. 383). Waldspinat ’erdei spenót’. N. sebek) utal. Az ezüstös hölgymál békavirág (2. Bruchlattich ’mocsári saláta’. A varf utótag var elemének ’sebekkel járó betegség. békavirág. 4: 31). Ezerjóf 74). J: ’Malva neglecta. A békavarf növénynév béka és var eleme is azokra a betegségekre (dagadások. 2. 1798: Béka-var-fÍ (Veszelszki 358). bursa pastoris ’pásztor táskája’. 1783: Béka virág (NclB. Nyr.). — Ö: boglárka~. réti boglárka’ (Magy. béka el tagú békalencse (els megjelenése: 1577 k. idegen nyelvi megfelel re vö. vö. J: 1742: ’kerti virágfajta. természetesen ez sem zárható ki. békaboglárka’. 1813: Béka virág ’Ranunculus acris. 1798: Réti Béka-virág (Veszelszki 459). hogy éppen a közönséges pásztortáskának adta volna Szikszai a kúszó boglárka németb l fordított nevét.). istentáskája. 1775: Béka-virág 82 bélekenyér (Csapó 207).. békavirág (ÚMTsz. 1775: Béka virág (Csapó 81). 1577 k. | 1775. ill. Az erdei hölgymál (3.békavarf 683). Froschblume. 1813: Béka varf (Magy. 1783: Béka TarÐoly (NclB. Krötenblume tükörfordítása.). bélekenyér bélekenyér 1. A parlagi macskatalp (4. J: ’Hieracium pilosella. 129: 196. a latin név szerinti mutatóval). talán téves név.).) békavirág neve népi elnevezés. 129: 198)..) a ném. ▌ 7. 1798: Béka virág (Veszelszki 458).. eredet béka el tagjának jelentése ’dagadás’. 415). békavarf 1783: Béka var-fü (NclB.) elnevezése alapján jöhetett létre. boglárka’. erszényesf . 1798: Béka virág (Veszelszki 248). els sorban különböz Ranunculus-fajok megnevezésére használták a német növénynevet is. „nyelwnec dagadaſſat meg gyogyittya” (Melius 88a). bikavirágat (ÚMTsz. J: ’Tussilago farfara. J: ’Capsella bursapastoris. 5. 1762: béka virág (PP. kúszó boglárka’. 365). salátaként fogyasztják ket a Ranunculus-fajokhoz hasonlóan (pl. bíkavirág. békavirág (ÚMTsz. 129: 198. ezüstös hölgymál’. közönséges gyíkf ’. az utótag a lat. valószín tlen. belekenyer l. bele- . 129: 196. Nyr.). pitypang’. N.. 393). béka a. sárga virágúak.. békavirág 1. bélekenyér (MagyGyógyn. N. ▌ 5. papsajtmályva’. varf . erdei hölgymál’. 410). Ember és növényvilág 278). talán Szikszai Fabricius Balázs hozta létre. parlagi macskatalp’. a növény nedves. paptarsoly. Marzell Hieracium murorum a. 1775: Béka-tarÐoly (Csapó 214). — N. 365). 122). benek(nyér (EtSz. 390). Ranunculus acer a.). 1742: béka virág (Nyr. A békatarsoly valószín leg magyar alkotás. erre utal a vízi jelz is. EWUng.. — réti ~ 1783: Réti Békavirág (NclB. belekenyér (MNy. 1783: Béka virág (NclB.) nevét Csapó felveszi ugyan. a növény egyéb tarsoly. 175).. kÿth Bekanak hÿnak” (OrvK. erszény. J: ’Ranunculus aquatilis. TESz. J: ’Taraxacum officinale. 129: 196). var a. pásztortarsoly stb. Rácz szerint „a német Froschtäschen ’Ranunculus repens’ (M. ▌ 4. belekenyér (ÚMTsz. ▌ 3. F vészk. A békavarf ótör. vagy a növény kúszó indái emlékeztetnek a kúszó boglárkára ’Ranunculus repens (5. | vízi ~ 1798: Vízi Béka-virág-is (Veszelszki 374). hogy helytelen név.: „dagadas leÅqn. 1775: Béka virág (Csapó 34).

belénd kenyér. Földi a belénd növénynév helyett a beléndfüvet javasolja: „A’ Növevényeknek Nemi Nevei az Állatoknak ’s Köveknek neveikkel ne eggyezzenek. A beléndre és a beléndf re vonatkozó adatok alapján megállapíthatjuk. berkenye’. bilind (Rápóti–Romváry 85). 1792: Belind fÍnek gr. 24: 480). 1395 k. latine calicularis: [belentfw] (CasGl. kenyér a. cseh blín. másként ezek zavarodást okoznak. maradjanak abban. bél a. bilind (MagyGyógyn. J: ’Coriandrum sativum. 1647: bxlénd f× (TESz.: Coriandrvm: belend fÿ[w]. 1948: bilinf (MagyGyógyn. — ~f 1470 k: Iusganius grece. a): RMGl. bilin (Nyr. böling (CzF.) kenyér. 255). bellény. elemet tartalmazó neveivel: istenkecipója. R. bilin. vö.-hv. a): RMGl. pogácsa stb. a növény bolondítóf elnevezésével. Belén. De iusquiamo: Belendfyw (StrassbGl.’. 1948: Belind. 1694: bilindnek gr. (OrvK. ehet termését és a berkenye (2.). J: ’ua. belekenyé r. 1500 k. 108).: Ivsqviamvs: Hÿoscÿamus vulgaris: Belend fÿu (Herb. 146).. J: ’ua.: bellend f veth gr. 255). hogy a belénd növénynév kialakulására a bölény állatnév régi alakváltozatai is hatással lehettek.). or. 1798: Belénd-fÍ (Veszelszki 252). belénd (Szabó–Péntek. belek(nyé r. 1792: belindnek gr. 1609 u. 617/29).: Iuscianum: belend (BesztSzj. kalács.. 259). — N. kerti koriander’. A nagy számú alakváltozat a legrégibbnek látszó belénb l keletkezett. mint: Belénd.) kerek.. blem ’beléndek’. 1578: Belén f× (Melius 64). belénd i i 83 belénd deliczi 45). szb. állat is-Alces.: RMGl.: Iusquianus: Belend fy (Növ. vége: Hyoscyamus: Beleynd (De Herbis: RMGl. bolondító beléndek’.). bl\n ’beléndek’. 1577 k.’. szlk. — ~f 1500 k. belekeny(r (ÚMTsz.). 259). 1816: Fekete belendfÍ (Baumgarten I: 166). bilind (MTsz. Földi Kritikája alapján felvethetjük. (Melius 64).) bélekenyér elnevezése népetimológiával keletkezett. apró. 1585: belénd fÖ (Cal. 1578: Beléndnec gr.) almaformájú. apró gyümölcsét. a belénd d-je inetimologikus járulék. belind. ▌ 2. N. 255). bölény a.: RMGl. blen ’beléndek’. — bolondító ~f 1911: Bolondító beléndf (Cserey. 108). XVI. A bélekenyér népi szó. B ling (Tsz. bilind (Jávorka 973).: Belend fwr†l gr. | fekete ~f 1798: Fekete belénd-fÍ (Veszelszki 459). belénd ’bölény’ állatnév is hatással lehetett.). a növény bölény elnevezése. sz. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény bábabéles (→ bábakalács) neve. blěnъ ’beléndek’ szava került át. J: ’ua. bél a. a belén ~ belént csupán a beléndf összetételben jelent meg: beléndf > belénf (a középs mássalhangzó kiesésével jött létre). J: ’ua. belén l.’. vö. 1791: belende (TESz. bellény. belim. 258). a bél’bels ’ birtokos személyragos alakja és a kenyér ( smagyar kori jövevényszó) összetétele.). pl. szln. 1595: Belen fiju (Beythe 108a). belénd 1. beléndnek gr. 1610 k. a papsajtmályva (1. 108). a jelentéktelen terméseket az értékes kenyérbélhez hasonlítja. A belénd elnevezés a XX. EWUng. bilin (Halmai 40). 255). bár a belénd-nél esetleg a R.: RMGl. 1520 k. A bélekenyér összetett szó. Földi munkája alapján a belénd alakváltozat kialakulására a R. A berkenye (2. hogy a belén ~ belént ~ belénd alakváltozatok közül csak a belénd mutatható ki önállóan. блян ’beléndek. Vagy ollyankor mindenkor utánnok tétessék e’ szótska: fÍ…” (Földi 13).). 255). Növényhatározó 154). blg.: Jusquiamus: Belendh (Ortus: RMGl. ábránd’. blen. d): RMGl.’. (TESz.: Ivsqviamvs: belend fÿ[w] (Herb. — erdei ~ 1578: Erdei belénd (Melius 64). 185). Ezerjóf 88–9).. vö. (TESz. benekenyér. még a mályvafélék (Malva sp. a): RMGl. TESz. balha [fÿw] (Herb. беленá ’beléndek’. — N. Bellény (MagyGyógyn. beléndes ’parázna’ vagy a bolond hatásával is számolni lehet. A magyarba egy közelebbr l meg nem határozható szláv nyelv R. kenyér a. beléndf > beléntf (zöngésség szerinti részleges hasonulással keletkezett). (Ne- . belek(nyer.. Belind (TESz. 259). Meg vagyon ez a’ hiba a’ Magyarokban is. (Nedeliczi 45). Beléndf (MagyGyógyn. madárpogácsa.). J: ’Hyoscyamus niger. vö. Belind. bxlénd. fÍ is-Hyosciamus… Az illyen Nevek a’ melly Országában a’ természetnek régibbek. blén ’beléndek’. A belénd szláv eredet . J: ’Sorbus sp. 1525 k.).

a TESz. 1807 e. 22: 23. A maszlagos nadragulya (2. A tudományos lat. 1948: Benedekf (MagyGyógyn. bölény a. Benedicta luxatiuat (OrvK. A beléndek megkülönböztet jelz i: bolondító. bxléndxk (CzF. böléndök (SzegSz. Nyr. bilin (Nyr.. Genaust belladónna a.) beléndek neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.’. EWUng. J: ’ua. J: ’Atropa bella-donna. 1998: beléndek (Priszter 398). A beléndf megkülönböztet jelz i: a bolondító és a fekete. EWUng. bölindök. belladonna ’szép asszony’ < ol.). TESz.’. J: ’ua. — benediktagyökér 1578: Benedicta gyxkęr (Melius 131a). Marzell Atropa belladonna a. SzlJsz.). szerint az a feltevés. A bolondító beléndek elnevezés el tagja a növény mérgez hatására utal. — N. beléndek a. szerint Márton szótára (1800).: Beléndek (Julow 256). MNy. a bolondító jelz a növény mérgez hatására utal. 1966. a kerti koriander is b zös illatú. Nyr.’. Melius 398. J: ’Hyoscyamus niger. bilíndëk. bolondító beléndek’. MNyj. — erdei~ 1841: erdei bilindek (Barra 344). 24: 480).: Benedicta laxatiuat (OrvK.: ’Hyoscyamus. | tölcséres~ 1903: tölcséres bilindek (Hoffmann–Wagner 39).. J: ’ua. csalmatok. Szabó. csak a XX. hogy a növénynek pupillatágító hatása van. belénd béles l. 86. MNyj. név utótagjának (belladonna) átvétele (< lat.). 1841: . TESz. bellény l. 127: 331. ▌ 2. bolondító beléndek’. 1903: belindek (Hoffmann–Wagner 39). A beléndek els megjelenése a TESz. 1998: benedekf (Priszter 340). csalmás. 1800: beléndek. EWUng. amelyet az atropin nev alkaloid idéz el . 127: 331. ▌ 2.. belindek (Márton: TESz. 1800. 1998: ’Hyoscyamus niger. hogy ezek a növények er sen mérgez ek. — bolondító ~ 1841: bolonditó beléndek (Barra 335). 259). bilindëk. || benedikta 1577 k. 42/12). 1798: Beléndek (Veszelszki 252).). bilindök. nem meggy z . belénd a. maszlagos nadragulya’. — fehér~ 1948: fehér beléndek (MagyGyógyn. Idegen nyelvi megfelel re vö. 1903. ném. 38: 465–474. Magyar patika 26). maszlagos nadragulya’. azonban a név már korábban is el fordul (1798).). csalma a. beléndek belladonna 1841: belladonnának gr. böléndekkel gr. Kniezsa. (Barra 345).’. 328). vö. 1835. A beléndek a szláv eredet belénd szóból származik. kakas~ (→ kakasmandikó) benedekf 1.. bölöndök (ÚMTsz. bilind(k (ÚMTsz. belénd a. bello ’szép’.. J: ’ua. szerint a viszonylag kései beléndek 84 benedekf talán a retek.) jelz k a virágra utalnak..beléndek században már csak nyelvjárási szinten él. N.. | 1807 e. században t nt fel a magyar nyelvben. 1998: bolondító beléndek (Priszter 398). halált okoznak.. Schöne Frau. a névadás azzal függ össze. tölcséres pártája és fed vel nyíló toktermése lehet.) és a csattanó maszlag (3. Kniezsa a beléndek változat felépítését homályosnak tartja. J: ’Cnicus benedictus. bilindek. J: ’Datura stramonium. bella donna ’szép aszszony’ < ol. ▌ 3. bába~ (→ bábakalács) belindek l. 86. a köznyelvben a beléndeket használják. Melius 398. beléndek’.). 1948: csalmás beléndek (MagyGyógyn. bilindek. beléndek 1. 44/4). a TESz. MNövSz. és az EWUng. vö. SzlJsz. áldott bárcs’. bilindök. süveg’ szóból -s képz vel alkották. 1783: Benédikta gyökér (NclB. beléndek a. bilindek. A csalmás beléndek elnevezés kés n. amely szerint az -ek kicsinyít képz volna. bölênd(k (MTsz. bölény a. Kniezsa. vö. beléndf l. A kerti koriander (2. donna ’asszony’).. a fekete jelz a latin tudományos név Hyosciamus niger utótagjának fordításával jött létre. 264). A jelz magyarázata a növény korsó alakú. J: ’ua. J: ’Atropa bella-donna. belindek..) beléndf elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 38: 465– 474. J: 1798. 376). csimázillatúf . Szabó. 1835: Belendek (Kováts. bilindök. csalma a. belénd benderó l. 1966: beléndek. | csalmás ~ 1903: csalmás beléndek (Hoffmann–Wagner 39).. a hasonlóság alapja.’. bilindek (Csapody–Priszter. csattanó maszlag’. A fehér és a tölcséres (3. bëlëndëk. a csalmás jelz t az oszmán-török eredet csalma ’turbán. szépn nyenadragulya. 29). lednek növénynév mintájára kaphatta szóvégi toldalékját.

. Genaust benedíctus a. Diószegi–Fazekas alkotása. Bennet’s herb. — fekete ~ 1903: Fekete beregfa (Hoffmann–Wagner 191). beng burján l. J: ’Geum urbanum. vö. herbe de Saint-Beno¢t. TESz. berekvirág. benedicta (< lat. Marzell Geum urbanum a. berekfa. ritkás ligetekben. Benedictenkraut ’benedekf ’. Benedic:wurtÅ [Benedictwurz] (Melius 131a) fordításával hozta létre. a berek 1795-t l adatolható ’láp’ jelentésben. 1798: Szent Benedek’ fÍve (Veszelszki 138). Növényszótár 11). ▌ 3. J: ’Orchis sp. J: ’Alnus glutinosa. F vészk.’.). b(nge ’néhány szemb l álló. A berg burján el tagja a N. holl. St. hogy a növény gyökeret márciusban szedik. Szent Benedek napjával.) jelentés . szakny. — N.-i lat. berg burján (Nyr. berki szell rózsa’. ang.-i elnevezések utótagjának fordításával jött létre: a növény R. hogy egy Benedek-rendi apát gyakran használta gyógyszerként a növényt. martilapu’. berreg.). Idegen nyelvi megfelel kre vö. 365). benedictus ’áldott’ < lat. 21ével. black alder ’fekete éger’. 2. — fehér ~ 1783: Fejér Berek-virág (NclB. bereginye. 388). A berg burján népi név. ném.) benedekf és Szent Benedek füve elnevezése a lat. Vö. berök (ÚMTsz. berekenyér. A névadás alapja az a monda. ber(gvirág ’erdei virágfajta’ (ÚMTsz. — Ö: kutya~. folyók árterében fordul el . kosborfélék’.’. bened(kfüjj (ÚMTsz. A benedikta a R. bereg. hogy a növény jótékony hatású.. beng -burján (MagyGyógyn.) benedekf neve a lat. beden(kfüÇ. lapály’. a névadás alapja. a N. berökfa (ÚMTsz. Az áldott bárcs (1. J: ’ua. ÚMTsz.). ingoványos. berek a. Vö. sással ben tt terület. F vészk. hogy a fa lápos. 1903: berekvirág (Hoffmann–Wagner 115). 376). Cnicus benedictus a. J: ’Rhamnus. ang. fr. berg burján (ÚMTsz. A benediktagyökér Melius alkotása. 1795: ’láp’. a növénynek els sorban a gyökerét használják gyógyításra. a növény Erdélyben használatos elnevezése. benge’. A név- . 1798: Fejér berekvirág (Veszelszki 459). berkenye berekvirág 1813: Bereki virág (Magy. J: ’ua. 381). Idegen nyelvi megfelel re vö. mézgás éger(fa)’. berg burján beregfa l. neve Centaurea benedicta.. lat. a névadás alapja valószín leg a növény gyógyító ereje. 1813: Sz. || Szent Benedek füve 1775: Szent Benedek füve (Csapó 257). kis sz l fürt’ (ÚMTsz.) jelentése népi adat. bönge a. berek a. beregfa. áldott gyógyító erej . erdei gyömbérgyökér’. 59). Moos-Erle ’mocsári éger’. 28: 42). 178). bélekenyér 85 berg burján mése van. Idegen nyelvi megfelel kre vö. a ném. a drog neve Herba Cardui benedicti. 1783: Szent Benedek füve (NclB.benge benedekf (Barra 119). Marzell Alnus glutinosa a. A fehér jelz a virág színét jelzi. neve Cnicus benedictus. bönge. a nemzetségnek néhány szemb l álló fürtszer ter- berg burján N. J: ’Anemone nemorosa. J: ’Tussilago farfara. berki szell rózsa (→ szell rózsa). J: ’ua. benge 1807: Benge (Magy. 1791: Fejér Bereg virág (Lumnitzer 224). hierba de San Benito. berekfa. A benedekf ’martilapu’ (3. berekfa berekfa 1948: beregfa (Halmai 7). A fekete jelz t a kéreg színér l kapta. bereg. utótagja a burján szláv eredet . benedikta l. ezt kötötte össze a népi képzelet márc. nedves területek szélén alkot erd ket. amely az erdei gyömbérgyökér és az áldott bárcs gyógyító erejéhez hasonlítható.) átvétele. ber(kfa. lat. A népnyelvi berekfa magyarázata. vö. ber(kfa (MTsz. berekinnye l. F vészk. Benediktenwortel. börrög ige. 2.). N. varjútövis~. a berek jelentései: 1395 k: ’liget’.. benedécere ’áld’) átvétele. Az erdei gyömbérgyökér (2. ’dudva. amely a székelyeknél ’párosodik (juh)’ (MTsz. ló~. A berek el tag a növény el fordulási helyére utal: nyirkos lomberd kben. gaz’ a jelentése. Benedek f ve (Magy.). vö. Herba benedicta és a ném.. sp.) jelentése ’vizeny s vagy vízzel borított. a mai szakny. 1911: fekete beregfa (Cserey. EWUng. a névadás magyarázata. Benediktenkraut mintájára jött létre.’. a N. A benge nemzetségnév. bërrëg. benedekf benekenyér l. — N.

J: ’ua. J: ’ua. 1647: pervingh (TESz. брякúня ’galagonya’. A bervéng feltehet leg német eredet . és azonos a barkóca szláv 86 bervéng eredetijének alapszavával. 1798: VeresBerkenye (Veszelszki 416).: Sorbes: Berkenÿe (Ortus: RMGl. ▌ 2.: Sorba: Berekenye (CasGl.). — fojtós ~ 1807: fojtós Berekenye (Magy. 1595: bxrvengh (Beythe 97). brèkinja ’ua. — N. valamint i > ë > e változással jött létre. EWUng.). 110). Marzell Cynodon dactylon a. Sorbellum: Berkenye (SzikszF. — Ö: madár~. 1813: Börvény.’. berekinnye.). J: ’Sorbus sp. A lat. sz. J: ’ua. 214).: Berveng (TESz. a): RMGl. fojtóska. vö.’. bervinc. Bermuda grass.: sorbellus: berekene fa (SchlSzj. hogy Észak-Amerika déli részein a növényt hasznosítják. Bervén-fü (Csapó 45). A berkenye nevet Sorbus-fajok ’berkenye’ kapták.-hv. b): RMGl. A madárberkenye (2.’. (Melius 183a). | k rislevel ~ 1783: Köris levelü Berekenye (NclB. — ~fa 1252: Berekenefa (OklSz. ami a fa hivatalos elnevezése lett. bereginyefa. | vörös ~ 1584: Vxrxs berkinye (Clusius–Beythe 29). 211). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a madárberkenyének (2. 1595: Sorbus: Ein-speür-baum: Berkenye-fa (Ver. 1590: Sorbus: Berkenie fa (SzikszF. | házi ~ 1998: házi berkenye (Priszter 508). bereginye. 110). F vészk. berek(nye. amelyeket megkülönböztet jelz kkel láttak el. N. 1772: „Bervéng vagy szász f×vet” (TESz. 1590: Sorbum. 1590: peruinca: Beruingh (SzikszF.: RMGl. fehér virágaiból narancsvörös almácskák fejl dnek. 1998: veres berkenye. börvzng (ÚMTsz. 110). berkenye Bermuda-f 1998: Bermuda-f (Priszter 351).: RMGl. 16. 110). brekyňa ’ua. 110). N. Bermudagras. Ezek a lat. hogy a kosborok ikergumóját kiásták.. szb.) fojtós jelz jére l. 214). a fojtós berkenyének a fojtós Berekenye (Magy.’. ang. 110). 110). 2.: RMGl. 1775: Börvei-fü. A berkenye szláv eredet . — N. erdei borostyán’. — ~fa 1578: Berkenye fa (Melius 26).: RMGl.) a veres Berekenye (Magy.). megszárították és porrá törték. 1525 k. 1405 k. Bervéng (NclB. TESz. berekenye-fa. 1783: Veres Berkenye (NclB. 2. A berkenye a szó eleji mássalhangzó-torlódás feloldásával. vincapervinca második fele önállósult).’. — vad ~ 1798: VadBerkenye (Veszelszki 416). berekinye. брeкúнa ’barkóca’. 374). J: ’Sorbus aucuparia.). Ezek alapszava minden szláv nyelvben megvan. 1783: Börvény. F vészk. Bervén (Magy. 1500 k. 1578: Bxrueit gr. a pornak nemi izgató hatást tulajdonítottak.: RMGl. ukr. 1055: „deinde ultra fyzeg adbrokinarea” (TA. ném. sz. 1798: Berkenye-fa (Veszelszki 416). 1775: Börvény (Csapó 45). fojtós berkenye’. брéкúня ’madárberkenye’.: RMGl. v.: RMGl. 377) nevet. közönséges csillagpázsit’. vörös berkenye (Priszter 508).’. 2. A fojtós berkenye (3. brekínja ’ua. — N.. J: ’ua. szln.’. F vészk. vö. berkenye 1. 1595: Sorbum: Sporbyrn: Berkenye (Ver. 374). 374). A Bermuda-f tükörfordítás. 211).). madárberkenye’.’.berkenye adás szemléleti háttere. berekenye. 1395 k. A névadás alapja. R. 124: 122.) vörös jelz je arra utal. J: ’ua.: RMGl. — ~f 1578: Bxruei f× (Melius 183a). berekfa bervéng 1. N.: RMGl. ▌ 2. J: ’ua. Nyr.’. kis meténg’. F vészk. berökfa l. kutyacseresznye helyett. ném. J: ’ua. b rving (ÚMTsz.).).’.: Sorba: Berkenÿe fa (De Medicinali: RMGl. ▌ 3.). A magyarba egy déli szláv vagy szlovák *brěkynja ’berkenye’ kerülhetett át. 1998: fojtós berkenye (Priszter 508). berkenye’.: sorbellus: berkenÿe fa (BesztSzj. 1405 k. . 214). 1470 k. beerwinck ’kis meténg’. J: ’Cynodon dactylon. 298). 1841: bervéng (Barra 269). 393) nevet javasolja a R.: TESz. 1793: börvely (TESz. 110).: sorbellum: berekine (SchlSzj. bereknye (ÚMTsz.). J: ’Hedera helix. | kerti ~ 1998: kerti berkenye (Priszter 508). hogy a növény tavasz végén nagy bogerny kben nyíló. J: ’Sorbus domestica. fonásra használják. 1395 k.: sorbellum: berkenÿe (BesztSzj. 1577: sorbum: berekenÿe (K2: RMGl. blg. 366). szlk. XVI. pervincaból származnak (< a lat. 343). J: ’Vinca minor. 1798: Börvény-fÍ (Veszelszki 165). 1783: Berkenye-fa (NclB. 110). berkenyi l. berginyefa (ÚMTsz.: Pervinca: berwing (CasGl. vö.

J: ’Tussilago farfara. F vészk. fulák (→ szulák). Az alakváltozatok részben hangtani úton. folyóf . a névadás alapja. 1783: Bétonika (NclB. a növény R. A bikatök névadás alapja a kicsi. EWUng. J: ’Datura stramonium. tök a. bervéngmeténg. 348). tehénf . 1798: Bika-tök (Veszelszki 341). 1775: Betonica (Csapó 22). bikásf (MagyGyógyn. csipke bigecsi baktop l. vö.) és az erdei borostyán (2. 2. A bikavirág népi név. A bikaf a lat. cseh barvínek. 264).: Betonica (Julow 263). bakf ’. földiborostyán (→ borostyán). A betonika a lat. a névadás magyarázata: „Herba tauri. 125: 68–73). szi kikerics. betonika 87 bikavirág det gyermeknyelvi szó. Herba vaccæ. 1998: Betonica. nevének átvétele. tehén-fÍnek-is hívják: mert a’ páſztorok’ tapaſztalása be-bizonyitotta azt. EWUng. R. | 1807 e. bikatök bikavirág 1784–1788: bikavirág (Teleki Domokos-herbárium: Nyr. TESz. b rszer . Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve az orvosi Betónika (Magy. Bikavirág (MagyGyógyn. A bikásf népi elnevezés. . gömb alakú termés lehet. 1807. martilapu’. 376). J: ’Betonica officinalis. 369) nevet javasolja a kis meténgnek a R. a meténg utótag nemzetségnév ’Vinca’. barvienok. orvosi bakf ’. pervinca. pervenche. A bikatök és a bikatök f nevekben a tök szó ugyanolyan jelentés (gumó vagy valamilyen dudor a növényen). bibi a. a börvény (→ bervéng) el tag megkülönböztet szerep . Vö. Betónika ’Betonica officinalis’ (Magy. csattanó maszlag’. J: ’Colchicum autumnale. indás ínf levele’. A kis meténg (1. ebb l b(rving fejl dött. pl. 1807: Bétónika ’Betonica’. szlk. orvosi bakf ’. 365). 348). N. 1998: betonika (Priszter 512). az ótörök eredet bika és a szláv eredet tök ’herezacskó a herével együtt’ összetétele. 1798: Betonika (Veszelszki 94). amelyb l a tavaszi levelek kihajtanak.-i Betonica átvétele. így indokolja: „A’ levele sötét zöld. R. le. Ember és növényvilág 199). els sorban a tavaszi levelek’. J: ’Ajuga reptans.. bervéngmeténg 1807: Börvén Meténg (Magy. levelük kemény. J: ’Orobanche alba. Ember és növényvilág 221). eredet bika -s képz s alakja. a név valószín leg a növény büdös illatát jelzi. 1807. || ~ f N. F vészk. A bibilevél bibi el tagja hangfest ere- bikaf 1798: Bika fÍnek gr. 1813: Bikatök (Magy. Diószegi– Fazekas alkotása. A börvénymeténg összetett szó. bika a. fehér vajvirág’. TESz. (Veszelszki 332). hogy mihelytt a’ tehenek e’ fÍbfl eſznek. szászf . J: ’Vinca minor. innét börvény a’ neve” (Csapó 45). bikatök f l.. — orvosi ~ 1807: orvosi Bétónika (Magy.-hv. kis meténg’. Marzell Datura stramonium a. Vö. J: ’Potentilla reptans. bibilevél N. 1775. bikatöküf (Péntek–Szabó. 364) nevet javasolja az orvosi bakf nek a R. 2. herba tauri fordítása. ol. F vészk. ném.. — N. barwinek. a tök az szi kikerics gumójára. bibi a. Bika fÍnek. 1783: Bikatök (NclB. a névadás magyarázata. indás pimpó’. (Barra 312). szb. agármony. prvinka. jelentése ’kis seb’. bibilevél (Péntek–Szabó. bikásf N.) örökzöld növények. 1807 e. 1798. baktop betonika 1578: Betoniánac gr.bervéngmeténg pervinca számos nyelvben megtalálható: fr. télizöld helyett. 1783. bika a. F vészk. a b r népetimológiás hatása itt mindenképpen érvényesülhetett. tök a.. 183). 2. betonia l. A magyarba a ném. Bockstaud’n ’bakbokor’. J: 1578. (Melius 37). 1998: ’Betonica officinalis. kemény ’s vaſtag mint a’ bör. részben pedig népetimológiával keletkeztek. szakny. bakf helyett. vö. 315). hogy a növény leveleit küls leg sebek gyógyítására használják. 1841: orvosi betónikának gr. 387). F vészk. az ótör. hagymájára utal. F vészk. azonnal a’ bikák utánn ſzaglódnak” (Veszelszki 332). bervinc kerülhetett át. privinka. A bikatök összetett szó. A bikatök f erdélyi népi név. mint a mony ’here’ más növénynevekben. bikatök 1775: Bikatök (Csapó 212). a börvény nevet Csapó pl. bicske l. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a Börvény Meténg (Magy.

bilin. EWUng. nagyf ~. szúrós gömbalakú virágfej. bisziókf bocérkata N. bocér a. TESz. 29). Növényszótár 22). Buziók (MNy. virágzata a kerti bazsalikomhoz hasonló. a többesjelnek felfogott k elhagyásával alakult a biszió és a buszujó. a bodorka az ’Asplenium’ nemzetség elnevezése. fog~ 88 bodorka névadás magyarázata. A magyar változatok külön-külön átvételek. 182). 1948: kövi bodorka (Halmai 10). 4: 425). bisióc. A kövi bodorka (4. 29.eleme esetleg a növény er s illatára utaló b z szó népetimológiás hatásával magyarázható. rom. buszujóval gr. basileús ’király’.. F vészk. Növényszótár 22). || bisziók 1783: BiÐziók (NclB. A bimbó el tag valószín leg a növény bóbitás kaszattermésekb l álló. ▌ 2. a bodorka 1. buszujog a. ördög~ bocsorvirág l. bika. J: ’Ocimum basilicum. buszujók > buszujog. bilind l. 1787: Büziók (MNy. pikkelypáfrány’. a névadás alapjára l. A kövi bodorka (1. buszujok (ÚMTsz. mezei iringó’. 1604: bimbó ’bogyó’ (MA. — fekete ~ 1911: fekete bodorka (Cserey. pimpinella bireg l. a nevet a kövi fodorkához való hasonlóság alapján kapta.bimbóf hogy a levelek szamár. ▌ 2. patájára emlékeztetnek. busziók > buziók. fodorka nyomán alkotta. bimbó a. 34: 262). Bissziok. 390). biszjók l.) elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 6: 201). *p) megfelelés alapján létrejött változata. jelentése ’kócos’. EWUng. — kövi ~ 1911: kövi bodorka (Cserey. Az indás ínf (2. a büziók -ü. J: ’Taraxacum officinale. 365). busziók (NyK. A román szó valamelyik délszláv nyelvb l való. belénd bilindek l.). TESz. J: ’ua. buszujog (MNy. băsîióc. bosióc. Vö.. 29: 250). 4: 425). angyal~. lóköröm. ▌ 4.. a bodorka talán smagyar szóhasadás eredménye. Genaust basílicum a. A bocér ném. bimbó a.) vadbisziók elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. indás ínf ’. hogy a növény levele. — N.). EWUng. 1798: Biſziok (Veszelszki 328). BiſziókfÍ” (PP. Hasonló típusú névadásra l. 2. a névadás alapja a növényen található sok. F vészk. még k fal. beléndek bilinty l. N. buszujok. 129: 118. buszujóka (NyF. eredet . szamár. A bisziók román eredet . 1948: csipkés bodorka (Halmai 10). a névadás alapja a növény kissé fodros levele.. végs forrása a gör. gömbszer termésére utal. csipkés fodorka (→ fodorka). Báccifer a. Ōc¥mum a. bodza bocskor l. J: ’Asplenium trichomanes. sz. bürök biszijók. a névadás magyarázatára l. fekete fodorka (→ fodorka). bolond~. a bocérkata ’kócos kata’ népi név. ló körmére. vö. a fodornak szókezd f ~ b (< fgr. fekete fodorka’. 1813: Bisziok (Magy.) jelz re l. kerti bazsalikom’. a fekete (3. aranyos fodorka’. A csipkés (2. kövi fodorka’. bócér kata (ÚMTsz. bozsor bisziókf 1. buszujog a. . mindkét növény k falakon fordul el . apró. biszió l. 2. TESz. 1708: „Barſalikom. biszió (Nyr. — csipkés ~ 1903: Csipkés bodorka (Hoffmann–Wagner 213). 365). J: ’Ajuga reptans. J: ’Asplenium ceterach.). A bodorka nevet Wagner valószín leg a R. valamint az. hogy az egész növény tüskés..) jelz re l. Bocérkata (MagyGyógyn. Nyr. biszjók. bocér a. Növényszótár 22). — vadbisziók 1903: vadbuszsziók (Hoffmann–Wagner 119). 1876: bosziók. bisziók > bissziók. vö.’. J: ’Asplenium ruta-muraria.). még szamárköröm. az indás ínf ’Ajuga reptans’ vadbazsalikom (→ bazsalikom) elnevezését. busuióc ’bazsalikom’. de kisebb változások a magyar nyelvben is végbementek: pl. buszijok. ▌ 3. még a békavirág népi bikavirág elnevezésével. J: ’Asplenium adiantumnigrum. bocfa l. a buszujóka -ka eleme becéz -kicsinyít képz . 1841: biszijók (Barra 315). bisziókf bocca l. buszijok (MNy.) Wagner alkotása. varjú~ bipenella l. pitypang’. — kövi ~ 1903: Kövi bodorka (Hoffmann–Wagner 213). J: ’Eryngium campestre. bodza bimbóf 1813: Bimbóf (Magy. 1911: csipkés bodorka (Cserey. bingó l. 12: 97). busióc.

bodza’. bozda ’visszércsomó’ (TESz. 62: 24). bez. bodza a. — földi ~ 1395 k. vö. a kis fekete termések hasonlóak a bodza terméséhez. J: ’ua. A gyalogbodza (2. bozza. sz. J: ’Scrophularia nodosa. Méhes kert. blg. bodzatákajak 1807: bodza Tákajak (Magy. 132). or. a névadás alapja. N. gyep ~.’. 4: 31). bójzafa. bnz.’. bócfa (ÚMTsz. 1839: ’Sambucus sp. EWUng. 1578: Bódza (Melius 24a). bócfa.: Sambucus: faÿ boßa. bodor a. a bodza terméséhez hasonlítanak. fest jelz i a termés színére utalnak. alacsonyan növ növényt jelzi. 1838.. bodza a. borzeg.).). bodzfa a. bodza’. bodza-fa a. bozdafa. | 1583.. | fekete ~ 1948: Fekete bodza (MagyGyógyn. TESz. EWUng..). bъzъ szava kerülhetett át. cseresznye a. XVI. 1783: Fekete bodza (NclB. 160). amelyek az apró szem cseresznye. baddza (Nyatl. J: ’ua. || bodzfa 1257: „Ad aliam metam sub arbore buzfa” (OklSz. boszf™. 1578: Fay Bódza (Melius 25). 1538: ’Sambucus sp. vagy a szóvégi g lehet járulékhang is. 119). 286). mac.) földi jelz je a lágyszárú. A palócsági g vég alakok esetleg egy szláv *bъzъgъ átvételei lehetnek.: De ebulo: feldi Boza (StrassbGl. A magyarba egy közvetlenül meg nem határozható szláv nyelv -ьjе gy jt névképz s *bъzье szava kerülhetett át. 118). 1783: ’Sambucus nigra. b&zje. bèz. 1500 k. a névadás szemléleti háttere. szln. 1839: botcza (TESz.. 1783: Bodza-fa.: Sambucus: faÿ boßa. bojzing. Bozza fa (NclB. 119). feketecseresznye (→ cseresznye). A bodzfa el tagja szláv eredet . bodzacseresznye. csomós’. 1578: Fxldi Bódza (Melius 24a).. 1798: Bodz-fa (Nyr. бьз.-hv. Vö. v.’. bojza...: Ebullus: feldybossÿa (CasGl.).: borsa (MNy.). J: ’Sambucus ebulus. bezjè..: bozafa (CasGl. Bojza. — fái ~ 1500 k. bodzacseresznye 1903: bodzacseresznye (Hoffmann–Wagner 127). bocfa. bodzfa a. blg. 1517: bozzanak gr. borzing (MTsz. Borzang (Tsz.’. 1538: boocÅafa (TESz. A göcsös görvélyf (4. vö. A magyarba valamelyik szláv nyelv R. N. боз. 1550 e..: De sambuco: fay Bozya (StrassbGl.). bojzik. hogy a növénynek kicsi. Borzafa vagy B[od]zafa (De Herbis: RMGl. bazza. a): RMGl. ebb l a bozja. 1550 e. бъзье. A bodza el tag jelentése ’göcsös. a): RMGl. gyalogbodza’. J: ’Scrophularia nodosa. — N. arra. 286). 57: 357). bójza. vö.) bodza elnevezése hasonlóság alapján jött létre. bodza a. Borza-fa. XVI.). bocfa ’fekete bodza’ (MagyGyógyn.. 392).) fekete. bodor a. 1759: Bocz-fárúl gr. 132). — Ö: gyalog~. F vészk. (DomK. A bodzacseresznye összetett szó. ill. szln.: edulum: feldy bozÿa (BesztSzj.). EWUng.) különbözteti meg a bodzát (1. J: ’Scrophularia nodosa. (Szattmáry Király Gy. A magyar alakváltozatok közül a buzja az eredeti. göcsös görvélyf ’. 1430 k. sz.) hasonló. 118). v. ebulum: bozia (SchlSzj..: TESz.). vö. borzék. J: ’Sambucus sp. levele. a bodza el tag és a cseresznye utótag szláv eredet . 115). borzing ’fekete bodza’ (MagyGyógyn.. 118). | 1578: ’Sambucus nigra. 118).. borzafa. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. sz. A fekete bodza (1. J: 1470 k. J: ’Sambucus sp. bodza a. 1405 k. borza fejl dött. burzá (ÚMTsz. N. borzég. б^зе. бъзие. — ~bokor 1337: „Vnum Rubum Sambucy uulgo Bozyabukur nominatum” (OklSz. Borzafa vagy B[od]zafa (De Herbis: RMGl.. — N. hogy a termést festésre használják.). bodza’. szb. N.: RMGl. бoзе. — fekete~ 1583: 89 bodzatákajak fekete bozza (Clusius–Beythe 7a: BotTört.: RMGl. A bodza szláv eredet . ▌ 3. majd bozza és elhasonulással bodza. bodza a. 1583: bozza fa Sambucus (Clusius–Beythe 7a: BotTört. Ezek a ’bodza’ jelentés sszláv *бъзъ származékai. bojza ’fekete bodza’ (MNy. hogy a növény . ill. fekete bodza’. 1998: földi bodza (Priszter 491).).). bócf™. J: ’ua. v. bodza 1. 29: 251). bocf™. ▌ 2. boszf™ (Nyatl. barza. bozafa.). kerek. bodza’. barzafa. fekete termései vannak. J: 1517. | ~fa 1470 k. bodzfa. bocca. N. 118). XVI. 118). feketebodza (→ bodza). baz.: RMGl. A fa magyarázó utótag a gyalogbodzától (2. göcsös görvélyf ’.). fab(dza (MNy. — N. cseresznye a. N. fekete bodza’. J: ’ua. 352). bozzafa (ÚMTsz. göcsös görvélyf ’. | fest ~ 1998: fest bodza (Priszter 491).bodza TESz. a): RMGl. TESz. 1470 k. 1838: Borzag. cseh bez. TESz. 363). virágzata a bodzáéhoz (1. borzáng.: ebulus: feldi bozia (SchlGl. 286)..

bogáncs gyökerén csomók találhatók; az utótagra l. tákajak. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a bodza Tákajak (Magy. F vészk. 2. 391) nevet javasolja a R. feketebodza (→ bodza), feketecseresznye (→ cseresznye), torokgyíkf , varjúmogyoró helyett.

90

bogáncslapu bogáncskóró 1. 1500 k.: De virga pastoris: Bogach koro (StrassbGl.: RMGl. 420 ); 1520 k.: Uirga pastoris: Bogach koro (Növ.: RMGl. 420); 1578: Bogáts koro (Melius 42a); 1775: Bogáts koró (töviÐÐes) (Csapó 35). J: 1500 k., 1520 k.: Dipsacus sativus; takácsmácsonya’. | 1578, 1775: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. — tövises~ 1775: TöviÐÐes bogáts kóró (Csapó 35). J: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. ▌ 2. — fehér ~ 1775: Fejér bogáts koró (Csapó 36); 1783: Fejér Bogáts-kóró (NclB. 412–3); 1813: fejér, szöszös Bogátsk[óró] (Magy. F vészk. 2. 365); — N. bog#dzsg<r?, bogáncskóré ’bogáncs’ (ÚMTSz.). J: ’Onopordum acanthium; szamárbogáncs’. | szöszös ~ 1775: SzöÐzös bogáts koró (Csapó 36); 1783: SzöÐzös Bogáts-kóró (NclB. 412); 1798: SzöÐzös bogáts-kórónak gr. (Veszelszki 19); 1813: szöszös Bogátsk[óró] (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’ua.’. ▌ 3. N. Bodácskóró (MagyGyógyn. 330). J: ’Cichorium intybus; mezei katáng’. A bogáncskóró összetett szó, az el tagra l. bogáncs. A korai adatok között a bogáncs csak bogáncskóró összetételben jelenik meg, a bogáncskóró nevet tüskés, szúrós, kórószer növények kapták: els megjelenése ’takácsmácsonya’ jelentés , amelynek levele lándzsa alakú, termése 3–8 cm-es tojás alakú, szúrós termés, tüskés növény, a népi gyógyászatban betöltött szerepe nem jelent s. A szamárbogáncs (2.) tüskés, szúrós növény, a fehér, szöszös jelz k a növény szúrós, finom, fehér sz rrel borított leveleire utalnak. A mezei katáng (3.) népi név, kóróformájáról hasonlóságon alapuló névátvitellel kaphatta a bogáncs nevet. Marzell Cnicus benedictus a.; TESz. bogáncs a.; EWUng. bogáncs a. — Ö: takács~. bogáncslapu N. bogáncslapu (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 204). J: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. A bogáncslapu összetett szó; az el tag magyarázatára l. bogáncs, az utótagra l. lapu. A névadás magyarázata, hogy a növény termése bogáncsszer , szúrós, ruhához tapad, levelei nagyok, a lapuhoz hasonlítanak.

TESz. bodza a,; EWUng bodza a.
bogác, bogács l. bogáncs

bogáncs 1. 1690: bogáncsnak gr. (TESz.); — N. bógács, bógáncs, bógécs, bugáncs ’különféle szúrós tüskés növények neve’ (ÚMTSz.). J: ’szúrós level , virágú és termés növény neve’. ▌ 2. — keser ~ 1909: keserübogácz (Graumann 17). J: ’Cnicus benedictus; áldott bárcs’. ▌ 3. 1948: Bozogámos, bozogáncs, bogács (MagyGyógyn. 324); — N. bogáncs (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 204); bog#cs, bóg#cs, bóg8cs, bógáncs, bóg<ncs, bóg#ncs ’bojtorján’ (ÚMTSz.). J: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. A bogáncs korai adatai a bogáncskóró öszszetételb l mutathatók ki, a bogáncs származékszó; a bog ’kis csomó’ f névb l -cs kicsinyít képz vel jött létre. A második szótagban magánhangzó-nyúlás történt, az n kés bbi járulékhang. A névadás alapja a növény tüskés, szúrós termése, amely ruhához, sz rhöz tapad: „Az egész fészek könnyen kapaszkodik a ruhába vagy állatok sz rébe” (Hoffmann– Wagner 166). Az áldott bárcs (2.) jelentés keser bogáncs a ném. Bitterdistel tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény keser anyagot (cnicin) tartalmaz. A nagy bojtorján (3.) bogáncs elnevezése népi név, magyarázata, hogy a levelek és a termés szúrós. A bogáncs ma a Carduus nemzetség hivatalos megnevezése, az ide tartozó növények gyógynövényként nem jelent sek. Régen ehhez a nemzetséghez sorolták az áldott bárcsot (2.) (Cnicus benedictus; R. Carduus benedictus) és a máriatövist (Silybum marianum, R. Carduus marianum), ezen növények egyes elnevezéseinek utótagja ma is rzi a bogáncs nemzetséghez való tartozásukat, pl. máriabogáncs(→ máriatövis), tarkabogáncs.

Marzell Cnicus benedictus a.; TESz.; EWUng. — Ö: máriabogáncs (→ máriatövis),
szamárbogáncs, tarkabogáncs.

bogáncssáfrány bogáncssáfrány 1903: Bogács sáfrány (Hoffmann–Wagner 162); 1948: Bogácssáfrány (MagyGyógyn. 327). J: ’Carthamus tinctorius; sáfrányszeklice’. A bogáncssáfrány összetett szó, az el tagra l. bogáncs, az utótagra l. sáfrány. A névadás alapja, hogy a növény felépítése hasonló a bogáncséhoz, a levelek tüskésen fogasak, a szárak végén egy-egy jókora fészek fejl dik, a fészket fészekpikkelyek körítik, virága sárga, narancssárga szín , termése fehéres. bogáncsvakaró 1775: Bogánts vakaró (Csapó 35). J: ’Dipsacus fullonum; takácsmácsonya + erdei mácsonya’. A bogáncsvakaró összetett szó, az el tagra l. bogáncs, az utótag az ismeretlen eredet vakar ’kaparva tisztogat’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származéka. A bogáncs el tag magyarázata, hogy a növénynek tüskés, szúrós bogáncsszer termése van, a vakaró utótagot a takácsvakaró összetételb l vonhatták el, magyarázatát l. ott. boglár 1. 1708: boglár (PP.); 1998: boglár (Priszter 476). J: 1708: ’Ranunculus sp.; boglárka’. | 1998: ’Ranunculus; boglárka’. ▌ 2. N. boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Achillea ptarmica; kenyérbél-cickafark’. — fehér~ N. fehér boglár, fehír boglár, fejír boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’ua.’. ▌ 3. 1903: Boglár (Hoffmann–Wagner 174); — N. boglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. — szi~ N. sziboglár (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’ua.’. A boglár ’Ranunculus sp.’ hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a középnémet eredet boglár ’ékköves, gyöngyös gombalakú ékítmény’ szóból. A névadás alapja, hogy a növény virága aranysárga. A névadásra feltehet leg hatással volt a növény ném. Goldknöpfchen ’aranygomb’ elnevezése. A boglár, fehérboglár ’kenyérbél-cickafark’ (2.) nyelvjárási szó, a növény virágfészkei hasonlóak a boglárkafélék virágjának formájához. A vadszázszorszép (3.) boglár elnevezése szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a virágok formája hasonló. Vö. boglárka,
boglárvirág.

91

boglárkabékavirág Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198; TESz. boglár a.; EWUng. boglár a.; Nyr. 127: 177–182. — Ö: békaboglár (→ békaboglárka).

boglárka 1. 1643: boglárka (Radv., Csal. 2: 282); 1793: Boglárka (Földi 25); 1807 e.: boglárka (Julow 259). J: 1643, 1793: ’Ranunculus sp.; boglárka’. | 1807 e.: ’Ranunculus; boglárka’. ▌ 2. N. boglárka (MagyGyógyn. 294); boglárka (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. ▌ 3. — kúszó ~ 1998: kúszó boglárka (Priszter 477). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. | sárga ~ 1775: sárga boglárkának gr. (Csapó 35). J: ’ua.’. ▌ 4. — ázsiai ~ 1998: ázsiai boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus asiaticus; ázsiai boglárka’. ▌ 5. — gumós ~ 1998: gumós boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus bulbosus; gumós boglárka’. ▌ 6. — réti ~ 1998: réti boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus acris; réti boglárka’. ▌ 7. — sisakvirág-level ~ 1998: sisakvirág-level boglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus aconitifolius; sisakvirág-level boglárka’. ▌ 8. — nagy vízi~ 1998: nagy víziboglárka (Priszter 476). J: ’Ranunculus aquatilis; nagy víziboglárka’. A boglár változatból -ka kicsinyít képz vel alakult a boglárka. A vadszázszorszép (2.) boglárka elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a virágok formája hasonló. A 3–8. jelentések különböz boglárfajokat különítenek el megkülönböztet jelz kkel: az ázsiai jelz (4.) a lat. szakny.-i asiaticus, a gumós jelz (5.) a lat. szakny.-i bulbosus, a kúszó jelz (3.) a lat. szakny.-i repens fordítása, arra utal, hogy a növény szára föld feletti, kúszó indákkal gyökerezik le, ezek a nevek tudományos elnevezések. A réti (6.) és a vízi (8.) jelz a növény el fordulási helyére vonatkozik, a sisakvirág-level jelz (7.) a sisakvirág ’Aconitum’ leveléhez való hasonlóság alapján keletkezett. Vö. boglár,
boglárvirág.

Éder, Benk 63; TESz. boglár a.; EWUng. boglár a.; Nyr. 127: 177–182. — Ö:
béka~, saláta~, torzsika~.

boglárkabékavirág 1793: Boglárka Bé-

boglárkaszironták kavirág (Földi 26). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. A boglárkabékavirág összetett szó; az el tag magyarázatára l. boglárka, az utótagra l. békavirág. boglárkaszironták 1807: Boglárka Szironták (Magy. F vészk. 326). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. A boglárkaszironták összetett szó; az el tagra l. boglárka, az utótagra l. szironták. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a boglárkaszironták nevet javasolja a R. kakasláb, hollóláb helyett. boglárvirág 1. 1775: Boglár virág (Csapó 34). J: ’Ranunculus flammula; békaboglárka’. — éget ~ 1798: Égetf Bolgár-virág [! Boglárvirág] (Veszelszki 374); 1813: éget Boglárvirág (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’ua.’. ▌ 2. 1783: Boglár-virág (NclB. 383). J: ’Ranunculus repens; kúszó boglárka’. — sárga ~ 1775: sárga Boglár virág (Csapó 35). J: ’ua.’. ▌ 3. 1798: Boglár virágoknak gr. (Veszelszki 374). J: ’Ranunculus sp.; boglárka’. ▌ 4. — fehér~ 1903: fehér boglárvirág (Hoffmann–Wagner 115). J: ’Anemone nemorosa; berki szell rózsa’. A boglárvirág összetett szó, az el tagra l. boglár, a virág utótag magyarázó szerep . Az éget jelz (1.) a lat. szakny.-i flammula fordítása (l. még lángosf ), a sárga jelz (2.) a virág színére vonatkozik. A berki szell rózsa (4.) fehér boglárvirág neve a Ranunculus-fajok nevének átvétele a virágok hasonlósága alapján. Vö. boglárka. Nyr. 127: 177–182.
bogyó l. béka~, béka~takta, csésze~, csoda~, enyves~, farkas~, fenyves~, galamb~, gönye(~), kék~, kutya~, medve~, ördög~, pikkely~ (→ bogyópikk), tinta~, varjú~, vas~

92

bojtorján A bogyópikk és a pikkelybogyó névadás alapja a növény termése, a vessz s cserje magját éréskor veres burok veszi körül, és az egész bogyószer vé válik, éretten piros, húsos tobozbogyót alkot, a növénynek hengeres vessz s szára van, az átellenesenen álló levelek szintén pikkelyszer ek, a pikkelybogyó név a növény hivatalos elnevezése. A bogyópikk Diószegi–Fazekas alkotása, az ’Ephedra; csikófark’ nemzetség neve. A bogyópikk elnevezés bogyó el tagja a termés formájára utal, a pikk utótagot a bizonytalan eredet pikkely [1807: ’a növény vagy termés „hal pikkely’ módjára eggymást hátaló pikkelyekb l vagy levelekb l áll” (Magy. F vészk. 17)] szóból vonták el. Diószegi–Fazekas így magyarázza a pikk utótagot: barkája „kevés pikkely ; pikkelyi 1-virágúak, kerekdedek” (Magy. F vészk. 546). TESz. bogyó a., pikkely a.; EWUng. bogyó a., pikkely a.
boj l. hím~ bojtika l. bojtocska

bogyópikk 1807: Bogyópikk (Magy. F vészk. 546); 1903: Bogyópikk (Hoffmann– Wagner 206). J: 1807: ’Ephedra; csikófark’. | 1903: ’Ephedra distachya; közönséges csikófark’. — európai ~ 1841: europai bogyópikknek gr. (Barra 423). J: ’ua.’. || pikkelybogyó 1903: pikkelybogyó (Hoffmann– Wagner 206); 1911: pikkelybogyó (Cserey, Növényszótár 94); 1998: pikkelybogyó (Priszter 367). J: ’ua.’.

bojtocska N. bojtocska (MagyGyógyn. 294); bojtocska (ÚMTsz.). J: ’Bellis perennis; vadszázszorszép’. || bojtika 1948: bojtika (MagyGyógyn. 294). J: ’ua.’. A bojtocska, bojtika nevek a virág formájára utalnak, idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Bürstli ’kefécske’, ang. sweeps. Marzell Bellis perennis a. bojtorján 1. N. bojtorján (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 199). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlóf ’. — apró~ 1405 k.: agrimonium: aprobaytorian (SchlSzj.: RMGl. 120); 1500 k.: Aurimonia: Aproboÿtorÿan (CasGl. b): RMGl. 120); Agrimonia: Approboy[...] (Herb. a): RMGl. 120); 1520 k.: Agrimonia: apro boythoryan (Növ.: RMGl. 120); 1525 k.: Agrimonia: Apro Boÿtorÿan (Ortus: RMGl. 120); 1560 k.: Agrimonia: Apro boytoryan (GyöngySzt.: RMGl. 120); 1578: Az Eupatoriomot, az az, Agrimoniát, az apro Boytoriánt... (Melius 74a–75), apro Boytoriánnal gr. (Melius 137a); 1583: apro buytoryan (Clusius–Beythe 2a: BotTört. 126); 1590 k.: Agrimonia, vel Eupatorium: Apro boytorian, Eupatorium, Tragus dicit vulgo vocari agrimoniam: Apro boitorian (SzikszF.:

bojtorjánka RMGl. 120); 1807: apró Bojtorján (Magy. F vészk. 283); 1983: Apróbojtorján (Rápóti– Romváry 79); — N. apróbojtorján (Kovászna 151), apró²b#Çt#rjáág (SzamSz. I. 45); apró bujtorgyán, 6pr#b•jtorjDón (MTsz.); apróbojtorján, apró-bujtorgyán (ÚMTSz.). J: ’ua.’. | kis~ 1395 k.: agrimonia: kis boÿtorian (BesztSzj.: RMGl. 119). J: ’ua.’. || apróbasilikumbojtor 1706: Apró basilicum bojtor: Basilicum minus. Agrimonia (Nyr. 29: 363). J: ’ua.’. ▌ 2. 1590: Lappa minor seu Xanthium: Boytorian (SzikszF.: RMGl. 120). J: ’Arctium minus; kis bojtorján’. — kis ~ 1998: kis bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. ▌ 3. 1590: Tribulus: Boytorian, vagy, szamar tôuis (SzikszF.: RMGl. 716). J: ’Tribulus terrestris; földi királydinnye’. ▌ 4. 1775: Bojtorján (Csapó 151); 1807 e.: Bojtorján (Julow 265); 1807: Bojtorján (Magy. F vészk. 455); — N. bójtergyán, bojtoráng, bojtorváng, bujt(rgyán (MTsz.); bujtorgyán (OrmSz.); bajtarján, bajtergyán, bajtorgyán, bojt(rgyán, bótorján, bujtorgya, bútorvány (ÚMTsz.). J: 1775: ’Arctium lappa; nagy bojtorján’. | 1807 e., 1807: ’Arctium; bojtorján’. — közönséges ~ 1948: Közönséges (nagy) bojtorján (MagyGyógyn. 324); 1998: közönséges bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. | nagy ~ 1783: Nagy Bojtorján (NclB. 412); 1998: nagy bojtorján (Priszter 304). J: ’ua.’. A bojtorján ótör. eredet ; vö. csag. baldïrÛan; oszm. baldιran. A magyarba az ótör. baltïrÛan kerülhetett, az lt hangkapcsolatból èt, majd jt fejl dött. Az apróbojtorján (1.) bels keletkezés , szóösszetétel útján jött létre; az ótör. eredet bojtorján megkülönböztet jelz je: apró, amely bojtorjánfajoktól (Arctium sp.; bojtorján) különíti el a közönséges párlófüvet. A névadás alapja, hogy a közönséges párlóf termése a bojtorjánéhoz hasonló: „melyet horgas tüskéj , emberen, állaton megtapadó termésér l apróbojtorjánnak is hívnak” (Szabó–Péntek, Ezerjóf 93); „mint az kendxrnek ollyan leuelei vannak, mikor meg erik az magua, ruhahoz ragad” (Beythe 102). A R. apróbojtorján elnevezést a népnyelv és a köznyelv máig rzi. A kisbojtorján egyedi adat, bels keletkezés , szóösszetétel útján jött létre. A kis jelz nek meg-

93

bojtosf különböztet szerepe van (hasonlóan az apró jelz höz). Az apróbasilikumbojtor Pápai Páriz Ferenc alkotása, a névnek nincs folytatása a magyar nyelvben. Pápai Páriz Ferenc a lat. Basilicum minus (Nyr. 29: 363) részfordításával hozta létre az apróbasilikumbojtort, a név a lat. minus ’kicsi’ fordítása, és a basilikum elem átvétele, a növény kiemelked gyógyító hatására utalhatott: vö. lat. basilicum ’königliches, királyi, királyhoz méltó’; a bojtor elvonással keletkezett a bojtorjánból. A kis bojtorján (2.), a földi királydinnye (3.), a nagy bojtorján (4.) bojtorján elnevezése hasonlóság alapján keletkezett, mindegyik növénynek szúrós, ruhába kapaszkodó termése van. Vö. az Agrimonia eupatoria ’közönséges párlóf ’ egyéb neveivel, amelyek ugyancsak a horgas tüskéj termésr l kapták nevüket: bojtorjánka, katibolha, koldustet , sz rféreg.

TESz.; EWUng.; NÉ. 21: 341–346. — Ö:
keser lapu~.

bojtorjánka 1816: Bojtorjánka (Baumgarten II. 8). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlóf ’. A bojtorjánka nevet Baumgarten alkotta, a név a bojtorján f név -ka kicsinyít képz s alakja. A bojtorjánka névben a kicsinyít képz hasonló szerepet tölt be, mint a korai elnevezésekben az apró (1405 k.: apróbojtorján) és a kis jelz (1395 k.: kisbojtorján); vö. bojtorján (1.). A kicsinyít képz a bojtorjánfajoktól (Arctium; bojtorján) különíti el a közönséges párlófüvet. A névadás alapja a bojtorjánhoz hasonló termés: „Érett termései horgas sertéikkel ruhára, állatok sz rére kapaszkodnak” (Rápóti–Romváry 79). bojtorjánpárlóf 1911: Bojtorján párlóf (Cserey, Növényszótár 579). J: ’Agrimonia eupatoria; közönséges párlóf ’. A bojtorjánpárlóf összetett szó; a nevet Cserey Adolf alkotta, a név nem maradt fenn. Az el tag magyarázatára l. bojtorján (1.), az utótag magyarázatára l. párlóf . bojtosf 1813: Bojtos f (Magy. F vészk. 2. 366); 1903: bojtos f (Hoffmann–Wagner 213); 1911: bojtosf (Cserey, Növényszótár 22); 1948: bojtos f (Halmai 10). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. — egy~ 1775: Egy bojtos-fü (Csapó 12). J:

bojtvirág ’ua.’. A bojtosf , egybojtosf ’páfrányfajta’ az ismeretlen eredet bojt -s melléknévképz s származéka, a névadás magyarázata, a növény csipkés, rojtos levélzete; vö. a bojt 1585-t l adatolható ’rojt’ jelentésben. TESz. bojt a.; EWUng. bojt a. bojtvirág N. bojtvirág (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 202). J: ’Amaranthus caudatus; bókoló amaránt’. A bojtvirág népi elnevezés, az ismeretlen eredet bojt és a virág összetétele, a névadás magyarázata a piros, bojtos, csüng virágzat.
bojza, bójza, bojzik, bojzing l. bodza

94

boldogasszonyf d ben, bokrok alatt, árnyékos helyeken fordul el . A név talán német hatásra jött létre, vö. R. ném. Staudenguckerl (< ném. Staude ’bokor’, guckerl ’szem, kukucska’). Marzell Anemone hepatica a.
bokor alatt kunkorgó l. bokor alatt kucorgó

bokál 1807: Bokál (Magy. F vészk. 133). J: ’Alchemilla; palástf ’. — karéjos ~ 1807: karélyos Bokál (Magy. F vészk. 134); 1841: karélyos Bokál (Barra 128). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástf ’. | taréjos ~ 1813: taréjos Bokál (Magy. F vészk. 2. 382). J: ’ua.’. A bokál az Alchemilla nemzetség megnevezése, Diószegi–Fazekas alkotása; a bokál szót a kelyhbokál nemzetségnévb l vonták el. Az ol. eredet bokály jelentése ’pohár’; a névadás magyarázata, hogy a növény levelei pohárszer en felfogják a nedvességet. Hajnalhasadtával gyöngyszer harmatcseppek jelennek meg a levelek peremén, a cseppek vagy a pohárba kerülnek vagy kicsordulnak. A növény ezen tulajdonságának már a középkori alkimisták is varázser t tulajdonítottak. A karéjos, taréjos jelz k a levelek formáját jelzik. Diószegi Orvosi f vészkönyve a karélyos Bokál (Magy. F vészk. 2. 382) és a taréjos Bokál (Magy. F vészk. 2. 382) nevet javasolja a R. oroszlántalp, palástf , Boldogaszszony palástja, Boldogasszony tenyere helyett. Gyógynövények enciklopédiája 33; TESz. bokály a.; EWUng. bokály a. — Ö: kelyh~.
bokor l. borbolya(~), csipke~, imádság~, kaporna(~), kazuár~, k ris(~), szederín~, szenna(~), tintabogyó~

bokrétafa 1807: Bokrétafa (Magy. F vészk. 243); 1948: Bokrétafa (MagyGyógyn. 161); 1998: bokrétafa (Priszter 292). J: 1807: ’Aesculus; vadgesztenye(fa)’. | 1948: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. — fehér ~ 1903: Fehér bokrétafa (Hoffmann–Wagner 76); 1948: Fehér bokrétafa (MagyGyógyn. 161). J: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. A bokrétafa Diószegi–Fazekas alkotása, a név az Aesculus nemzetség elnevezése; a bokréta el tag származékszó, az ismeretlen eredet bokor alapszóból alakult -éta több elem kicsinyít képz vel, 1585-t l adatolható ’virágfüzér’ jelentésben. A növénynévben a bokréta a gesztenyefa tömött, füzéres, felálló bugavirágzatára vonatkozik, a fehér jelz a virág színére utal. TESz. bokréta a.; EWUng. bokréta a. — Ö: gesztenye~.
Boldoganya mentája l. Boldogasszony mentája

Boldogasszony csipkéje 1775: Bóldogaszszony tsipkéje (Csapó 37); 1783: BóldogAÐzÐzony tsipkéje (NclB. 375); 1798: B[oldog] Aſſzony tsipkéje (Veszelszki 385); 1813: B[óldog] A[szszony] tsipkéje (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’Rubus idaeus subsp. idaeus; málna’. A Boldogasszony csipkéje jelölt birtokos szerkezet, a csipke utótag valószín leg szláv eredet , ’tövis’ jelentés , a málna tüskés szárára utal. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere.

bokor alatt kucorgó 1903: Bokor alatt kuczorgó (Hoffmann–Wagner 116); 1948: Bokor alatt kunkorgó (MagyGyógyn. 101). J: ’Hepatica nobilis; nemes májvirág’. A bokor alatt kucorgó, bokor alatt kunkorgó elnevezések alapja, hogy a növény er-

TESz. csipke a.; EWUng. csipke a. boldogasszonyf N. boldogasszonyf (ÚMTSz.). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A boldogasszonyf népi név, nyilván a növény egyéb boldogasszony el tagú neveinek hatására jött létre, vö. Boldogasszony mentája,
Boldogasszony oldala, Boldogasszony tenyere, boldogasszonylapu.

boldogasszonylapu boldogasszonylapu 1841: boldog aszszony lapu (Barra 209). J: ’Tanacetum parthenium; szi margitvirág’. A boldogasszonylapu Barra alkotása, valószín leg a Boldogasszony tenyere ’Tanacetum balsamita’ elnevezései (boldogasszonyf ,
Boldogasszony mentája, Boldogasszony oldala, Boldogasszony tenyere) alapján hozta létre a nevet, a lapu utótag a növény hasznos leve-

95

Boldogasszony tenyere virágot, az illatáért szeretik. Ha a kapuban ültek, vagy a templomba mentek, ebb l törtek egy szárat és szagolgatták” (Szabó–Péntek, Ezerjóf 21). A bizonytalan eredet oldal jelentése a növénynévben ’valakinek a közele, valaki mellett lev hely’ lehet, mivel ezeket az illatos növényeket az asszonyok közvetlenül a ház mellett termesztették vagy tartották felakasztva. A boldogasszony el tagra l. még
Boldogasszony tenyere.

leire utalhat, ezek azonban nem igazán nagy méret ek. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere.

Boldogasszony mentája 1533: Anetum: Dille: Bodog azzon mentaia (Murm.: RMGl. 486); 1577 k.: „Bodogh aÅÅonÿ Mentaÿanak fachÿard kÿ aÅ leweth” (OrvK. 315/23); 1578: Bodog aſÅſÅony Méntáya (Melius 104a); 1583: Bodog Azzony mentaya Mentha graeca Costus hortensis vulgo (Clusius–Beythe 6: BotTört. 128); 1775: Bóldog-AÐzÐzony Mentája (Csapó 186); 1783: Bóldog AÐzÐzony Mentája (NclB. 414); 1798: Bóldog Aſſzony méntája (Veszelszki 308); 1998: Boldogasszony mentája (Priszter 518). J: 1533: ? ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. | 1577 k., 1578, 1583, 1775, 1783, 1798: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. || Boldoganya mentája XVI. sz. e.: Herba sancte Marie: Bodog anya metaya (CasGl. c): RMGl. 485). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A Boldogasszony mentája és a Boldoganya mentája jelölt birtokos szerkezetek, a lat. Herba sancte Marie (CasGl. c): RMGl. 485) és a Beatæ virginis mentha (Clusius–Beythe 1584. 21) fordításával keletkeztek, a növény menta illatú. Idegen nyelvi megfelel re vö. Frauenminze ’asszonymenta’, Marien-kraut ’Máriaf ’. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere.

TESz. oldal a.; EWUng oldal a. Boldogasszony palástja 1775: BóldogAÐzÐzony palástja (Csapó 208); 1783: BóldogAÐzÐzony paláÐtya (NclB. 332); 1798: Bóldog AÐzÐzony’ paláÐtja (Veszelszki 33); 1813: B[óldog] A[szszony] palástja (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástf ’. A Boldogasszony palástja jelölt birtokos szerkezet, a ném. Unſerfrauen Mantel (Csapó 208); Frauenmantel, unſerer lieben Frauenmantel (NclB. 332) tükörfordítása. A névadás alapja a levelek palástszer formája. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere. Marzell Alchemilla vulgaris a. Boldogasszony rózsája 1783: Bóldog AÐzÐzony rósája (NclB. 371); — N. bódogasszonrózsa (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A Boldogasszony rózsája jelölt birtokos szerkezet, a latin eredet rózsa a kövirózsa húsos, csillagszer en álló leveleire vonatkozik. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere.

Boldogasszony oldala N. Boldogasszony oldala (Szabó–Péntek, Ezerjóf 21). J: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. A Boldogasszony oldala népi név, jelölt birtokos szerkezet, ahol a boldogasszony el tag a vényasszonyokra utal, akik a „A virágos szárát vízbe is teszik vagy kézben tartva szagolgatják. Ezt is, mint a többi vénasszony-

Boldogasszony tenyere 1. 1577 k.: „Bodogh aÅÅonÿ tenerenek, kÿth Teÿes lapunak is hÿnak (OrvK. 592/5); 1998: Boldogasszony tenyere (Priszter 518). J: 1577 k.: ? ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. | 1998: ’Tanacetum balsamita; Boldogasszony tenyere’. ▌ 2. 1813: B[óldog] A[szszony] palástja, tenyere (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’Alchemilla acutiloba; hegyeskaréjú palástf ’. A Boldogasszony tenyere (1.) jelölt birtokos szerkezet, nevét a kéz ujjaira emlékeztet levelekr l kapta. A Boldogasszony el tag magyarázata, hogy a növény menta illatú, ugyanis Máriáról, Boldogasszonyról általában az illatos, hasznos növényeket nevezték el,

Boldogasszony tövise vö. lat. Herba sancte Mariae; ném. Marienwurzel, Mariawürzkraut. A hegyeskaréjú palástf (2.) Boldogasszony tenyere elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a levelek karéjosak. Boldogasszony tövise 1578: Bo:[ldog] aſÅ: [szony] txuiſſe (Melius 46a). J: ’Silybum marianum; máriatövis’. A Boldogasszony tövise Melius alkotása, jelölt birtokos szerkezet, a lat. Carduus S[ancti] Marię (Melius 46a) tükörfordítása. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentés , a finnugor eredet tövik ige tövéb l keletkezett -s deverbális nomenképz vel. A boldogasszony el tagra l. Boldogasszony tenyere. Vö. máriatövis.

96

bolhaöl f tása, a növény a rovarokat és az egyéb kártev ket el zi: „a’ harmatos leveleivel balhákat Íznek, és ha a’ lovak e’ fÍ’ nedvével megkenetnek, a’ férgek (legyek) meg nem lepik. A’ húſt ha meg-ſózzák, és e’ fÍ’ leveleivel bétakarják, a’ legyek bé-nem pökig. Vizben fftt magva vizével jó a’ házat, és az ágyat öntözni: mert a’ balhákat és egyébb férgeket elÍz” (Veszelszki 344). A erdei peremizs (3.) bolhaf neve szintén német mintára jött létre, vö. ném. Flöhkraut, ill. Flöhpflanze. A bolhahalál Melius alkotása, összetett szó az utótag az uráli eredet hal ’megsz nik mozogni, megdermed’ -l képz s változata, Melius találó neve azt fejezi ki, hogy a növény ’a bolha halálát okozza’. A névadás alapja, hogy a növényt bolha ki zésére használták: „Balhat, pokot, rut ferget, kigyot, el ×z: vala hol el himtik” (Beythe 89). A névadás magyarázatára l. még bolhaöl f . Marzell Coriandrum sativum a.; Genaust Coriándrum a. bolhaöl f 1. 1578: Balha xlx f× (Melius 113a). J: ’Mentha pulegium; csombormenta’. ▌ 2. 1578: Balha xlx f× (Melius 138a). J: ’Inula conyzae; erdei peremizs’. || bolha z f 1578: Balha ºzx f×nec gr. (Melius 138a). J: ’ua.’. A csombormenta (1.) bolhaöl f elnevezésének alapja, hogy a növény „füſtje balhákat Íz” (Veszelszki 363). Melius így magyarázza a név keletkezését: „Pulegium, az az, Balha xlx f×, mert ha à Pulegium virágos f×uét meg gyutod az Balhákat meg xli à f×ſti: Az mely ágyra, Paplanra rakyác balha ott nem lakic” (Melius 113a). Melius az ismeretlen eredet lat. szakny.-i pulegium szót a lat. pūlex ’bolha’ szóból származtatja. Idegen nyelvi megfelel re vö. ném. Flohkraut ’bolhaf ’. Az erdei peremizs (2.) bolha z f és bolhaöl f elnevezése Melius alkotása, a névadás magyarázata, hogy a növényt férgek, bolha, csimáz ki zésére használták. Melius azonban másféle magyarázatot is f z névadásához: „ſÅélesb à leuele mint az Iuollyánac, de fekete ſÅobáſu, vgyan mint ha Balha volna rayta, à leuelét à Balha igen ęſÅi mint az KapoſÅtát à kertben: Azért hiyác Czimáz f×nec, Balha ºzx f×nec” (Melius 138a). A néva-

TESz. tövik a.; tövis a.; EWUng. tövik a., tövis a.; UEWb. 520 a.
bolha l. kati~

bolhaf 1. 1500 k.: Coriandrvm: belend fÿ[w]; balha [fÿw] (Herb. a): RMGl. 255); — N. bolhaf (MagyGyógyn. 185). J: ’Coriandrum sativum; kerti koriander’. ▌ 2. 1578: Balha f× (Melius 174a); 1775: Balha-fü (Csapó 26); 1783: Balha-fü (NclB. 363); 1798: Balha-fÍ (Veszelszki 343); 1813: Balhaf (Magy. F vészk. 2. 364); — N. bolhaf (ÚMTsz.). J: ’Persicaria hydropiper; borsos keser f ’. ▌ 3. 1783: Balha-fü (NclB. 415). J: ’Inula conyzae; erdei peremizs’. || bolhahalál 1578: Balha halál (Melius 138a); 1595: balha halal (Beythe 88a); 1775: Balhahalál (Csapó 248); 1783: Balha halál (NclB. 415). J: ’ua.’. A bolhaf ’kerti koriander’ (1.) szláv eredet bolha el tagjának magyarázata, hogy a növény büdös illatú, és a büdös növényeket bolhairtásra használták, ill. a névadásra hatással lehetett a lat. szakny.-i coriandrum és a német elnevezések, bár ezekben poloska állatnév szerepel; a lat. coriandrum név a növény b zös, poloskaszagára utal (< gör. koríandron, koríannon, koríanon ’koriander’ < gör. kóris ’poloska’ < gör. káron ’kömény’, kár ’tet ’); ném. Wanzendill ’poloskakapor’, Wanzenkraut ’poloskaf ’. Hasonló névadási szemléleten alapul a növény csimázillatúf elnevezése. A borsos keser f (2.) bolhaf neve a ném. Flxhekraut (Melius 174a) tükörfordí-

bolhasepr dás magyarázatára l. még bolhaf . Genaust pulégium a.; Pulicária a. bolhasepr N. bàlhasöprü (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205). J: ’Artemisia vulgaris; fekete üröm’. A bolhasepr népi név, a szláv eredet bolha és az ótörök eredet sepr összetétele. A névadás alapja, hogy a növényt „Sepr nek, bolhasepr nek használják, tüszejt sepernek vele” (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205). Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 205.
bolha z f l. bolhaöl f

97

bolyhosvirág 2. bolondító² (ÚMTsz.). J: ’Datura stramonium; csattanó maszlag’. ▌ 3. bolondító (ÚMTsz.). J: ’Solanum dulcamara; kesernyés csucsor’. ▌ 4. bolondító (ÚMTsz.). J: ’Solanum nigrum; fekete csucsor’. A bolondító a bolondítóf névb l elvonással keletkezett, a névadás magyarázatára l. bolondítóf . A bolondító elnevezés Márton Természethistóriai képeskönyvében t nt fel. A névadás magyarázata, hogy mind a négy növény mérgez , halált okoz, és megbolondítja az embert. bolondítóf 1. 1578: bolondito f×nec gr. (Melius 85a). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. ▌ 2. 1585: Bolondito fÖ (Cal. 146); 1775: Bolondító-fü (Csapó 33); 1783: Bolonditó-fü (NclB. 339); 1798: Bolondító-fÍ (Veszelszki 252); 1807: bolondítóf (Magy. F vészk. 174); 1852: Bolonditófü (Gönczi 61). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A bolondítóf a lat. Morion (< gör. mërion ’mandragórafajta, amelynek fogyasztása bolonddá tesz’ < gör. mōrós ’bolond’) fordításával keletkezett, Melius így magyarázza: „eſÅt Morianac, az az, bolondito f×nec mongyác” (Melius 85a). A bolondító beléndek (2.) bolondítóf neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a növény hatására utal: „emberre nézve... minden része ... halálos, mérges” (Barra 336), „felette mérges plánta…” (Márton, Növ. LXXI, 6: 42), „mérges, bódító, kábító” (Magy. F vészk. 2. 169). A XVI. századi Orvosi könyv ezt írja a bolondító beléndekr l: „AÅ kÿ eÅth megh eÐÅÿ vagÿ megh ÿÐÐÅa, Åÿnthe olÿanna chÿnalÿa mÿnemw aÅ (OrvK. 617/32–33) reņgh emb†r, Elmeÿeth el veÅÿ, es haÐonlowa teÅÿ aÅ el aÿulthoÅ, Såeme megh veor†ÐІdik, vÿÅketh aÅ teÐte es reÅketh” (OrvK. 618/1–2), „A’ ki tudatlanságból a’ Belénd-magtól meg-bolondúlt, annak ketske-tejet, mézes vízet, tökmagot, és diót, jól öſzve-törve, adjanak néki be italban, megint eſzére jön” (Veszelszki 252). Genaust mório a. bolyhosvirág N. bolyhosvirág (MagyGyógyn. 216). J: ’Menyanthes trifoliata; vidraf ’.

bolondbingó 1903: bolonbingó (Hoffmann–Wagner 40); 1948: bolond bingó (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bolondbingó ’bolondbogyó’ szláv eredet bolond el tagja arra utal, hogy a növény mérgezést okoz, a bingó ’gubó alakú termés’ a bogyó alakváltozata, a fekete termésre vonatkozik. Vö. bolondf , bolondítóf . TESz. bigyó a., bogyó a.; EWUng. bigyó a., bogyó a.; ÚMTsz. bimbó a. bolondf 1. 1578: Bolond f× (Melius 52); 1783: Bolond-fü (NclB. 340); 1798: Bolond fÍ (Veszelszki 305); 1807: Bolondf (Magy. F vészk. 175). J: ’Mandragora officinarum; tavaszi mandragóra’. ▌ 2. 1791: Bolond-fü (Lumnitzer 90); 1948: bolondf (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bolondf a lat. morion (< gör. mërion ’mandragórafajta, amelynek fogyasztása bolonddá tesz’ < gör. mōrós ’bolond’) fordításával keletkezett, Melius ezt írja: „ennec Morion neue, az az, Bolond f× neue”, „végre vgyan bolonda tenne” (Melius 52). A névadás magyarázata, hogy a növény súlyos mérgezést okoz. A bolondf ’maszlagos nadragulya’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, ugyancsak mérgezést okoz, fogyasztása bolonddá teszi az embert. Genaust mório a.; Nyr. 127: 331. bolondító 1. 1805–13: „A’ bolondító felette mérges plánta…” (Márton, Növ. LXXI, 6: 42); — N. bolondító (Szabó–Péntek, Ezerjóf 88–9); bolondító (ÚMTsz.). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌

borágó A bolyhosvirág népi név, az ismeretlen eredet bolyhos ’rojtos, szálakkal borított’ el tag magyarázata a növény gyönyör fehér és rózsaszín rojtos virágja. TESz. bolyhos a.; EWUng. bolyhos a. borágó 1. 1533: Est et satiua buglossus, quam Boraginem triuiales uocant: Burritsch: Borag (Murm.: RMGl. 123); 1578: Borágo (Melius 152), Boragonac gr. (Melius 152a); 1595: Borrago (Beythe 119); 1664: Borrago, Borago (Lippay 86); 1775: Borágo (Csapó 27); 1783: Borrágó (NclB. 334); 1791: Borrák (Lumnitzer 76); 1792: Borrágó dinnye Ðzagú fÍvet (Nedeliczi 51); 1798: Borágo (Veszelszki 106); 1807: Borrágó (Magy. F vészk. 155); 1847: borágo (Peregriny 354). J: ’Borago officinalis; kerti borágó’. — kerti ~ 1807: kerti Borágó (Magy. F vészk. 155); 1843: kerti Borágó (Bugát, Szóhalm. 42); 1998: kerti borágó (Priszter 50). J: ’ua.’. | orvosi ~ 1872: Orvosi Borágó (Hazslinszky, MagyarhonEdényes. 226). J: ’ua.’. — ~f 1745: Borágo-fü (Torkos 6); 1792: borrágó fÍnek (Nedeliczi 51); 1833: Borrágóf (PallasLex. 537). J: ’ua.’. ▌ 2. — mezei~ 1578: mezei Boragonac gr. (Melius 151). J: ’Echium vulgare; közönséges kígyószisz’. A borágó a középlatin borr#go, borago alak átvétele, amely talán az arab abū ‘araq ’izzasztószer’ szóból származik. A borrágó, borágó alakváltozatok feltehet leg latin hatásra alakultak ki. A borágó megkülönböztet jelz i: orvosi és kerti. Diószegi m ve, az Orvosi f vészkönyv a kerti Borágó (Magy. F vészk. 2. 162) nevet javasolja a R. kerti atracél (→ atracél) helyett. A kígyószisz (2.) borágó neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, Melius leírja, hogy azért adta a kígyószisznek a borágó nevet, mert hasonlít a kerti borágóhoz, a mezei jelz célja, hogy megkülönböztesse a kertit l: „Haſonlo az AtratzAlhxz [kerti borágó], kéc à virága, txuiſſes ſÅxrxs à leuele, ſÅára” (Melius 151). EtSz. I: 476; Nyr. 12: 349; MNyj. 39: 127–133; Genaust Borágo a. borbélycsombor 1578: Barbęly Czombornac gr. (Melius 110a). J: ’Mentha
bonzalgó l. ballangókóró

98

borbolya pulegium; csombormenta’. || borbélyf mosócsombor 1578: Barbély fx moſo Czomborra (Melius 113). J: ’ua.’. A borbélycsombor és a borbélyf mosócsombor nevek Melius alkotásai, összetett szavak. A borbély és a borbélyf mosó nevek borbély ’haj és szakáll ápolásával foglalkozó szakember’ el tagja német, valószín leg bajor-osztrák eredet , a f ’fej’ jelentés , a névadás szemléleti háttere, hogy a borbélyok ebb l a növényb l készült f zetben mosták a fejet, Melius így magyarázza: a „Barbęllyoc, ebben moſſac à feyet” (Melius 107). Az utótagra l. csombor. TESz. borbély a.; EWUng. borbély a.
borbélyf mosócsombor l. borbélycsombor

borbélypolaj 1578: Barbęly polay (Melius 108a). J: ’Mentha pulegium; csombormenta’. A borbélypolaj nevet Melius alkotta, a névnek nincs folytatása. A borbély el tag magyarázatára l. borbélycsombor, az utótagra l.
polaj.

Szabó, Melius 415. borbolya 1. 1793: borboja (EtSz.); 1948: Borbolya (MagyGyógyn. 103); 1998: borbolya (Priszter 314); — N. burbolya, burbora (ÚMTsz.). J: ’Berberis vulgaris; sóskaborbolya’. — közönséges ~ 1998: közönséges borbolya (Priszter 314). J: ’ua.’. — ~bokor 1998: borbolyabokor (Priszter 314). J: ’ua.’. ▌ 2. N. borbolya (Jávorka 266); Borbolya (MagyGyógyn. 300). J: ’Achillea millefolium subsp. millefolium; közönséges cickafark’. A borbolya bizonytalan eredet , a R. barbara, borbala (l. még ürömborbolya) alakok alapján egy k. lat. *barbara ’sóskafa’ átvételét tehetjük fel, ez azonban nem mutatható ki, csupán egy k. lat. barbaris. A borbolya a korai adatokban csak az ürömborbolya (els megjelenése: 1583) összetételben t nik fel, a borbolya önálló megjelenése: 1793. A borbolya növénynév népetimológiás alakulat is lehet, a Barbara, Borbála személynevek hatással lehettek létrejöttére. A közönséges cickafark (2.) borbolya neve népi elnevezés; az elnevezést hasonlóság alapján kapta, több kicsi részb l álló, illatos virágzata van. Jávorka 266; TESz.; EWUng. — Ö: sós-

bordalap
ka~, üröm~. borda l. ördög~

99

borjúfej f l. fekete fodorka (→ fodorka). A kacskaringós (4.) jelz Diószegi–Fazekas alkotása, a jelz t azzal magyarázzák, hogy „lombjai ſzárnyasonn kikanyargattak” (Magy. F vészk. 557). A k rutabordalap (5.) Diószegi–Fazekas alkotása; az el tag a növény R. k ruta nevének átvétele. bordon 1807: Bordon (Magy. F vészk. 460). J: ’Onopordum; szamárbogáncs’. — fehérhátú ~ 1807: Fejérhátú Bordon (Magy. F vészk. 460). J: ’Onopordum acanthium; szamárbogáncs’. A bordon a szamárbogáncs ’Onopordum’ nemzetségnév neve, Diószegi–Fazekas alkotása, a lat. Onopordum nemzetségnév végéb l vonták el a bordon nevet. A fehérhátú jelz arra utal, hogy a levelek fehéresek, „molyhosok” (Magy. F vészk. 460). Diószegi Orvosi f vészkönyve a Fejérhátú Bordon (Magy. F vészk. 2. 365) nevet javasolja a R. fehér
bogáncskóró (→ bogáncskóró), fehérhátúlapu (→ lapu) és a töviseslapu (→ lapu) helyett.

bordalap 1. 1807: Bordalap (Magy. F vészk. 557). J: ’Asplenium; fodorka’. — szarvasnyelv ~ 1807: Szarvasnyelv Bordalap (Magy. F vészk. 557); 1843: szarvasnyelv Bordalap (Bugát, Szóhalm. 43). J: ’Asplenium scolopendrium; szarvasnyelvpáfrány’. — ~f 1948: Bordalapf (MagyGyógyn. 35). J: ’ua.’. ▌ 2. — csipkés ~ 1807: tsipkés Bordalap (Magy. F vészk. 388); 1903: csipkés bordalap (Hoffmann– Wagner 213); 1948: csipkés bordalap (Halmai 10). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. | zilálthajú ~ 1903: zilálthaju bordalap (Hoffmann–Wagner 213); 1911: zilálthajú bordalap (Cserey, Növényszótár 22). J: ’ua.’. ▌ 3. — feketéll ~ 1807: feketéll Bordalap (Magy. F vészk. 558). J: ’Asplenium adiantum-nigrum; fekete fodorka’. ▌ 4. 1903: Bordalap (Hoffmann–Wagner 211); 1911: bordalap (Cserey, Növényszótár 22). J: ’Asplenium ceterach; pikkelypáfrány’. — kacskaringós ~ 1807: katskaringós Bordalap (Magy. F vészk. 557); 1813: katskaringós Bordalap (Magy. F vészk. 2. 378). J: ’ua.’. ▌ 5. — k ruta~ 1807: K ruta Bordalap (Magy. F vészk. 558); 1813: K ruta Bordalap (Magy. F vészk. 2. 386). J: ’Asplenium rutamuraria; kövi fodorka’. A bordalap Diószegi–Fazekas alkotása; az Asplenium nemzetség elnevezése. A bordalap összetett szó, a szláv eredet borda ’bordára emlékeztet kiemelkedés’ és a lap ’valaminek a lapos fele’ összetétele, a nemzetség a bordalap nevet a levelek hátoldalán látható, bordaszer en elhelyezked spóratokokról kapta; a szarvasnyelvpáfrány (1.) szarvasnyelv jelz je megkülönböztet szerep , magyarázatát l. szarvasnyelv f . Diószegi Orvosi f vészkönyve a Szarvasnyelv Bordalap (Magy. F vészk. 2. 388) nevet javasolja a R. szarvasnyelv f és címnyelv f (→ gímnyelv) helyett. A különféle jelz k (2– 5.) az Asplenium nemzetséghez tartozó páfrányfajokat különítenek el. A csipkés (2.) jelz re l. csipkés fodorka (→ fodorka); a növény zilálthajú jelz je Cserey alkotása, a laza, csipkés levélzetre utal. A feketéll (3.) jelz re

borfest 1798: Bor-feÐtf (Veszelszki 159); 1813: Borfest (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’Phytolacca americana; amerikai alkörmös’. A borfest összetett szó, a bor el tag ótörök eredet , a fest utótag jelentése ’megszínesít’; a névadás magyarázata, hogy a bíborvörös bogyókkal a silány min ség borokat festették: „némelly gazdák a’ boraikat feÐtegetik véle, a’ honnét a’ bor-feÐtf nevet viseli” (Veszelszki 159). Vö. fest sz l (→ sz l ). borjúfark 1578: Boriu fark (Melius 146a). J: ’Verbascum sp.; ökörfarkkóró’. — ~f 1903: Borjúfark-f (Hoffmann–Wagner 38). J: ’Verbascum thapsus; molyhos ökörfarkkóró’. A borjúfark összetett szó, a borjú el tag csuvasos jelleg ótörök jövevényszó, az elnevezés magyarázata, hogy a hosszú, sárga szín virágzatot borjú farkához hasonlónak találták. Vö. ökörfark. borjúfej f 1578: Boriu feyx f× (Melius 165a). J: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. A borjúfej f Melius alkotása, valószín leg a felsorolt R. latin nevek hatására alkotta;

borjúfül

100

borjúpázsit

vö. Cynocephalæa (Melius 165a) (< gör. ký#n, genitív kynós ’kutya’; gör. kephale ’fej’), Bucranion (Melius 165a) (< gör. boûs ’ökör’). Melius így magyarázza a névadást: „mint egy Ebnec, vagy Boriunac à feye ollyan fxk vannac à leuele kxzxt” (Melius 165a), a növény magháza borjúfejhez hasonló. Vö. a növény egyéb metaforikus elnevezéseivel: borjúorrúf , ahol a növény magházát nem fejhez, hanem orrhoz hasonlítják, valamint l. még ebfej f . Genaust Cephalándra a., bucéphalus a. borjúfül 1595: Boriu fijl (Beythe 79a); 1783: Borju fül (NclB. 410); 1798: Borjú-fÍl (Veszelszki 248); 1813: Borjúfül (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’Hieracium murorum; erdei hölgymál’. — ~f 1798: Borjú-fÍl-fÍnek gr. (Veszelszki 248). J: ’ua.’. A borjúfül Beythe alkotásának t nik, Beythe m ve pedig Melius Herbáriumának vette át nagy részét. Melius a növényt egérfül néven említi, lehetséges, hogy Beythe ezt vette át borjú el taggal, vagy névadására hatással lehetett a számtalan borjú el tagú növénynév, amely Melius Herbáriumában el fordul, pl. borjúlábf , borjúfej f , borjúorrúf . A névadás szemléleti háttere, hogy az apró, szürkés, sz rös levelek állatfülhöz hasonlóak. Az erdei hölgymálnak a magyarban nincs borjú állatnévvel alkotott elnevezése, a német nyelvben ökör el tagú elnevezése van, pl. Ochsenzung ’ökörnyelv’; vö. a latin név szerinti mutatóval. Marzell Hieracium murorum a.; Kádár– Priszter 21. borjúlábf 1. 1578: Boriu labu f× (Melius 89); 1775: Borju láb-fü (Csapó 40); 1783: Borjú láb-fü (NclB. 422); 1807: Borjúlábf (Magy. F vészk. 520); 1948: borjúlábf (MagyGyógyn. 47). J: ’Arum maculatum; foltos kontyvirág’. || borjúláb 1798: Borjúláb (Veszelszki 73); 1813: Borjuláb (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’Arum maculatum; foltos kontyvirág’. ▌ 2. 1595: borui labu fiju (Beythe 51a). J: ’Dracunculus vulgaris; közönséges sárkánykontyvirág’. A foltos kontyvirág (1.) borjúlábúf neve Melius alkotása, a lat. Pes vituli (Melius 89) (< lat. pes ’láb’, lat. vitulus ’borjú’) fordításá-

val alkotta. A növény nevét a borjúlábra emlékeztet levelekr l kapta. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Kalbsfuß; ang. calf’s-foot ’borjúláb’. A közönséges sárkánykontyvirág (2.) borjúlábúf neve a levelek hasonlósága alapján keletkezett. Marzell Arum maculatum a. borjúorrúf 1578: Boryu orru f× (Melius 165); 1595: Boryu orru fiju Antirrhinum, Bucranion, Cynocephaloea (Beythe 120a); 1775: Borjú orrú-fü (Csapó 39); 1783: Borju orru fü (NclB. 391); 1807: borjú orrú f (Magy. F vészk. 362). J: 1578, 1595, 1775: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. | 1783, 1807: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. || borjúorr 1792: bornyú orra (Nedeliczi 183), 1813: Borjúorr (Magy. F vészk. 2. 366). J: 1792: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. | 1813: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. || borjúorrú 1798: Borjúorrú (Veszelszki 61). J: ’Misopates orontium; vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. A borjúorrúf Melius alkotása, a ném. R. Kalbsnaße (Melius 165) tükörfordítása. Melius leírása magyarázza a névadási motivációt: „A magua à leuele kxzxt mint egy Boriunac az orra, Boryuorru f×nec hiyác” (Melius 165a). Melius valószín leg a vad változatot (vetési oroszlánszáj) nevezte el, ezt a nevet a kés bbiekben a kerti változatra (kerti oroszlánszáj) is alkalmazták. A borjúorr és a borjúorrú elvonással keletkezett a borjúorrúf elnevezésb l. Vö. orrosfej f . Nyr. 127: 478. borjúpázsit 1783: Borju páÐit (páÐint) (NclB. 322); 1807 e.: Borjúpásit (Julow 255); 1807: Borjú-pázsit (Magy. F vészk. 96); 1998: borjúpázsit (Priszter 301). J: 1807 e., 1998: ’Anthoxanthum; borjúpázsit’. | 1783, 1807, 1998: ’Anthoxanthum odoratum; illatos borjúpázsit’. — illatos ~ 1998: illatos borjúpázsit (Priszter 301). J: ’Anthoxanthum odoratum; illatos borjúpázsit’. | szagos ~ 1903: Szagos borjupázsit (Hoffmann–Wagner 16); 1998: szagos borjúpázsit (Priszter 301). J: ’ua.’.

boróka

101

borostyán

A borjúpázsit feltehet leg Benk alkotása; a névadás alapja az lehet, hogy a borjakkal legeltették ezt a füvet. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a szagos Kéthímpá’sit (Magy. F vészk. 2. 366) nevet javasolja a borjúpázsit helyett; a kéthímpázsit azonban nem maradt fenn, helyette a borjúpázsit a növény hivatalos magyar elnevezése lett. Az illatos, szagos jelz a növény finom illatát jelzi, a lat. szakny.-i odoratum (< odor ’illat’) fordítása, magyarázata, hogy a növény „Er s cumarin-szagával a szénának kellemes, úgynevezett szénaillatot kölcsönöz” (Hoffmann– Wagner 92). Genaust odoratíssimus a. boróka 1791: „A’ Gyalog-feny … gyüm ltsét a’ Nógrád-varmegeiek Borókának nevezik” (MNy. 32: 316); 1798: Boróka (Veszelszki 265); 1808: Borók (Sándor I., Sokféle 12: 20); 1816: Borok (Gyarmathi, Voc.); 1998: boróka (Priszter 405). J: 1791: ’Juniperus communis; a közönséges boróka bogyója’. | 1798: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. — közönséges ~ 1998: közönséges boróka (Priszter 405). J: ’ua.’. A boróka szlovák eredet ; vö. szlk. N. borovka, bor&vka, ir. borievka; cseh borůvka ’fekete áfonya’; le. borówka ’áfonya’; or. борóвка ’áfonya’. A szlovák szó a szlk. bor, b&r ’feny fa’ származéka. TESz. boróka a.; EWUng. boróka a. — Ö: gyalogfeny ~. boronafa 1903: Boronafa (Hoffmann– Wagner 99). J: ’Prunus spinosa; kökény’. || boronatüske N. boronatüske (Jávorka 592). J: ’Prunus spinosa; kökény’. A névadás magyarázata, hogy az egész növény tüskés, ezért a déli szláv vagy szlovák eredet borona ’a felszántott föld porhanyósítására használatos mez gazdasági eszköz’ tüskéihez hasonlítható. A tüske utótagra l. borostyántüske. Vö. ekeakadály, ekegúzs. TESz. borona a.; EWUng. borona a.
boronatüske l. boronafa

virág N. Borongóvirág (MagyGyógyn. 322). J: ’ua.’. A borongóf növénynév borongó el tagja ótörök eredet szócsalád származéka, a borong ’sötétlik’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származéka; vö. még ború ’sötét felh ’. A névadás magyarázata, hogy a virágok borongós, es s id ben nem nyílnak ki. TESz. borít a.; EWUng. borít a.
borongóvirág l. borongóf

borongóf 1775: Burongó-fü (Csapó 291); 1783: Búrongó-fü (NclB. 420); 1798: Burongó-fÍ (Veszelszki 119); 1813: Burongóf (Magy. F vészk. 2. 367). J: ’Calendula officinalis; orvosi körömvirág’. || borongó-

borostyán 1. 1282: „in Pethna potoka, vbi commetatur terre Burstian” (TESz.); 1500 k.: De lauro: Borostyan (StrassbGl.: RMGl. 124); 1595: Boroſtyan (Beythe 55); 1998: borostyán (Priszter 390); — N. barisnya, bruscsin, burusnyán (MTsz.); barastyány, barastyi™ny, boroscsány, boroscsián, borosnyán (ÚMTsz.). J: 1282, 1500 k.: ’Hedera helix; erdei borostyán | Laurus nobilis; közönséges babérfa’. | 1595, 1998: ’Hedera helix; erdei borostyán’. — erdei ~ 1998: erdei borostyán (Priszter 390). J: ’Hedera helix; erdei borostyán’. | fái ~ 1510 k.: radix hedere: faj borosti [...] (SágiGl.: RMGl. 124); 1525 k.: Edera arborea: Faÿ borosthÿan (Ortus: RMGl. 124); 1775: Fai-borostyán (Csapó 44); 1783: Fai BoroÐtyán (NclB. 343); 1798: Fái Boroſtyán (Veszelszki 243). J: ’ua.’. | fára-futó ~ 1775: Fárafutó-borostyán (Csapó 44); 1783: Fára fútó BoroÐtyán (NclB. 343). J: ’ua.’. | folyó ~ 1583: folyo boros tyan (Clusius–Beythe 5: BotTört. 130); XVI. sz. v.: Hedera: Folyo borostyan (De Medicinali: RMGl. 124). J: ’ua.’. | földi ~ 1510 k.: terrestis: foldj boros [...] (SágiGl.: RMGl. 124); 1525 k.: Edera terrestris: Fewldÿborosthÿan (Ortus: RMGl. 124); 1540 k.: Edera Terrestris: fewldÿ borochan (Herb. c): RMGl. 124). J: ’ua.’. | közönséges ~ 1998: közönséges borostyán (Priszter 390). J: ’ua.’. — ~fa 1395 k.: eginus: borostian fa (BesztSzj.: RMGl.); 1540 k.: Edera Arborea: fa borochan (Herb. c): RMGl. 124). J: ’ua.’. | földi folyó ~f 1583: fody folyo borostian fiu (Clusius–Beythe 5: BotTört. 130). J: ’ua.’. ▌ 2. — kis földi~ 1578: „EſÅt hiyác Laureolanac, az az, Vékony leuel× kis fxldi Boroſtyánnac” (Melius 185a). J: ’Polygonatum odoratum; orvosi salamonpecsét’. — földi~f

borostyánlevel f

102

borostyánrózsa

1578: Fxldi boroſtyán f× (Melius 185a). J: ’ua.’. | laurus~f 1578: Laurus boroſtyánf× (Melius 185a). J: ’ua.’. ▌ 3. — földi~ 1813: f ldi Borostyán (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’Ruscus hypoglossum; lónyelv csodabogyó’. — ~f 1798: Borostyán-, Nyak-tsap-fÍ (Veszelszki 97). J: ’ua.’. | földi~f 1578: fxldi Boroſtyán f× (Melius 184); 1775: Földiborostyán-fü (Csapó 20). J: ’ua.’. ▌ 4. — földi~ 1775: Földi-borostyán (Csapó 45); 1783: Földi-boroÐtyán (NclB. 343). J: ’Vinca minor; kis meténg’. | földi mászó~ 1841: földimászó borostyán (Barra 269). J: ’ua.’. ▌ 5. 1841: borostyán (Barra 311). ). J: ’Glechoma hederacea; kerek repkény’. — apró földi~ 1948: Apró földi folyóborostyán (MagyGyógyn. 228). J: ’ua.’. | földi~ 1775: Földiborostyán (Csapó 43); 1783: Földi BoroÐtyán (NclB. 386). J: ’ua.’. | földön futó~ 1775: Földön futó borostyán (Csapó 43); 1783: Földön fútó BoroÐtyán (NclB. 386). J: ’ua.’. ▌ 6. — erdei~ N. erdeji borostyán (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’Daphne mezereum; farkashárs’. | mezei~ N. mezeji borostyán (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’ua.’. | piros~ piros borostyán (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). J: ’ua.’. | vad~ 1801: Vad borostyán vel boroßlán. Daphne Mezereum. (PPE. 32. Boroſtyán a.). J: ’ua.’. A borostyán szláv, valószín leg szerbhorvát eredet növénynevünk; vö. szb-hv. N. b”ščan, b‘šcan, b‘štan ’borostyán, repkény’; szln. brščnl; szlovák bečtan; le. R. brzeszczan ’ua.’. A magyar alakváltozatok részben a magyarban alakultak ki, részben pedig többszörös átvétel eredményei. A borostyán forrása a szb.-hv. R. brьšcan, a boroscsán forrása a szb.-hv. R. brьščanъ lehetett. Az adatok azt mutatják, hogy a borostyán növénynévnek számtalan jelentése van, ezeket a jelentéseket a jelz k különítik el; a legtöbb hasonlóság alapján létrejött elnevezés a növény örökzöld tulajdonsága és b rszer levele alapján alakult ki. A borostyán eredeti jelentése a erdei borostyán (1.) lehetett, a közönséges babérfa (1.) jelentés hasonlóság alapján alakult ki, mivel mindkét növény levele sötétzöld, b rnem , örökzöld. Az erdei, fái, fárafutó, folyó,

földi, közönséges, földi folyó (1.) magyarázata, hogy a növény vadon, erd ben n , „a’ fákra, kf-falakra, és egyéb ſzomſzéd támaſzakra tekervényesen fel-fút” (Veszelszki 244). Az orvosi salamonpecsét (2.) kis földiborostyán, földiborostyánf és laurusborostyánf elnevezései Melius alkotásai; Melius az orvosi salamonpecsétet az erdei borostyánhoz, ill. a közönséges babérhoz hasonlítja, megkülönböztet jelz i: kis és földi. A laurusborostyánf el tagja a lat. laurus ’babér’ átvétele; vö még laurusf . A lónyelv csodabogyó (3.) levélszer ágacskái b rnem ek, örökzöldek, a kis meténg (4.) szintén örökzöld, földön kúszó növény, mindkett hasonlóság alapján kapta borostyán nevét. A kerek repkény (5.) földi, apró földi és földön futó jelz inek magyarázata, hogy a növény „a’ ffld-ſzint hamar el-terjed mint a’ perje” (Veszelszki 243); a kerek repkény borostyán neve a lat. szakny.-i Glechoma hederacea utótagjának fordítása, vö. lat. heder#ceus ’borostyánszer , borostyánzöld’. A borostyán ’farkashárs’ (6.) jelentésben egyetlen adattal jelenik meg a történeti forrásokban (1801), els sorban a növény népi neve. A név nyilván a farkashárs boroszlán elnevezése mellett jött létre (lehet két külön átvétel is a szerb-horvátból), s t a növény ’babér’ jelentés latin neve is hathatott rá; vö. lat. szakny.-i Daphne (< lat. daphn# ’babér’). Hasonló szemlélet névadásra a farkashárs német nevei között is találunk példát, pl. R. ném. Lorbeerkraut ’babérf ’; R. ang. dwarf bay ’törpebabér’. Vö.
boroszlán.

Marzell Polygonatum odoratum a.; TESz.; EWUNg.; Genaust lauréola a., Hédera a. — Ö: farkas~, kutya~, repkény~. borostyánlevel f 1775: Borostyán levelü-fü (Csapó 242); 1783: Borostyán levelü fü (NclB. 393). J: ’Lepidium latifolium; széleslevel zsázsa’. A széleslevel zsázsa borostyánlevel f elnevezése hasonlóság alapján keletkezett, Csapó alkotása, a növény levelei az erdei borostyánéhoz hasonlóak. borostyánrózsa 1841: borostyánrózsa (Barra 268). J: ’Nerium oleander; leánder’. A borostyánrózsa összetett szó, az el tag-

borostyántüske

103 Kniezsa, SzlJsz. 104; Éder, Benk TESz.; EWUng. — Ö: farkas~.
borovicska l. borovnyica

bors 64;

ra l. borostyán, az utótagra l. rózsa. A névadás magyarázata, hogy a leánder levelei „mindég z ldek, b rformák” (Magy. F vészk. 183), örökzöldek, mint az erdei borostyán levelei, a leánder rózsaszer virágjára utal a rózsa utótag . borostyántüske N. borostyántüske (MagyGyógyn. 41); borostyántüske (ÚMTsz.). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borostyántüske népi név, a borostyán el tag arra vonatkozik, hogy a közönséges boróka is örökzöld, az utótag arra utal, hogy feny szer tüskéi vannak a növénynek. A tüske utótag ’tüskés növény’ jelentés , a finnugor eredet tövik ige tövéb l létrejött tövis R. tüs változatából alakult ki -ke kicsinyít képz vel. A boldogasszony el tagra l. Boldogaszszony tenyere.

TESz. tövik a.; tövis a., tüske a.; EWUng. tövik a., tövis a., tüske a.; UEWb. 520. boroszlán 1. — vad~ 1783: Vad BoroÐzlán (NclB. 362). J: ’Daphne mezereum; farkashárs’. || boroszlán 1801: Vad borostyán vel boroßlán. Daphne Mezereum. (PPE. 32 Boroſtyán a.); 1807 e.: Boroszlán (Julow 258); 1807: Boroszlán (Magy. F vészk. 252). J: 1801: ’Daphne mezereum; farkashárs’. | 1807 e.: ’Daphne; boroszlán’. ▌ 2. 1784: boroszlán (SzD. 14). J: ’Laurus nobilis; közönséges babérfa’. A boroszlán szerb-horvát eredet növénynevünk; vö. szb-hv. N. brstan, brstran, bersljan ’borostyán, repkény’. Megtalálható több más szláv nyelvben is: blg. бръшл_н; szln. bršlj&n; cseh R. brziestan; le. R. brzestan, brzostan. A magyarba feltehet leg a szb.-hv. brstan került. A boroszlán 1783-ban t nik fel Benk József m vében: boroszlán ’Syringa vulgaris; orgona’ [1783: BoroÐzlán (NclB. 320)] és vadboroszlán ’Daphne mezereum; farkashárs’ (2.) jelentésben. A név megterheltsége nagy, már megjelenésekor több növényre használták, nyilván hasonlóságon alapuló névátvitellel (hasonló a virágzat, a termés). A boroszlán nevet 1807ben Diószegi és Fazekas a ’Daphne’ nemzetség megnevezésére foglalta le, ez ma is érvényes. Vö. borostyán.

borovnyica N. borovnyica (MagyGyógyn. 208); borovnyica, borovnyic™ (ÚMTsz.). J: ’Vaccinium myrtillus; áfonya’. || borovicska 1841: borovicska (Barra 417). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borovnyica a szlovák borovnyica ’fekete áfonya’ átvétele. A borovicska szintén szlovák eredet ; vö. szlk. borovička ’borókapálinka’; cseh borovička; le. borowiczka. A szlovák szó a szlk. borievka, N. borovka, bor&vka ’borókabogyó’, borovica ’erdei feny ’, N. borovnica ’fekete áfonya’ családjába tartozik. A borovicska növénynév magyarázata, hogy a közönséges boróka bogyójából f zik a pálinkát. TESz. borovicska a.; EWUng. borovicska a. bors 1. 1395 k.: píper: bors (BesztSzj.: TESz.); 1595: Bors (Beythe 50); 1783: Bors (NclB. 322); 1998: bors (Priszter 458); — N. bos, bros (ÚMTsz.). J: ’Piper nigrum; fekete bors’. — fekete ~ 1948: fekete bors (MagyGyógyn. 351); 1998: fekete bors (Priszter 458). J: ’ua.’. | közönséges fekete ~ 1783: közönséges fekete Bors (NclB. 322). J: ’ua.’. — ~cserje 1998: borscserje (Priszter 458). J: ’ua.’. | ~fa 1595: bors fanak gr. (Beythe 50). J: ’ua.’. ▌ 2. — vízi~ 1578: Vizi bors (Melius 174a); 1775: Vizi-bors (Csapó 26); 1783: Vizi bors (NclB. 363). J: ’Persicaria hydropiper; borsos keser f ’. ▌ 3. 1584: bors (TESz. bors a.); — N. bors, boss (ÚMTsz.). J: ’Capsicum annuum; termesztett paprika’. — kerti~ 1775: Kerti-bors (Csapó 283); 1783: Kerti bors (NclB. 341). J: ’ua.’. | magyar~ 1841: magyar bors (Barra 348). J: ’ua.’. | spanyol~ 1841: spanyol bors (Barra 348). J: ’ua.’. | török~ 1775: Török-bors (Csapó 283); 1783: Török-bors (NclB. 341). J: ’ua.’. ▌ 4. — kerti~ 1813: kerti Bors (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’Coriandrum sativum; kerti koriander’. A bors ótörök erdet ; vö. Kāšγ. murč; CC. burč; kirg. murč. A borsos keser f (2.) vízibors neve a lat. hydropiper (< gör. hydro’víz’, gör. péperi ’bors’) tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény csíp s,

borscsombor

104
borsfa l. bors

borsika

a borshoz hasonló, és nedves helyeken fordul el . Melius így magyarázza: „Hydropiper Gxrxg×l, az az, Vizi bors Bors ſÅagu” (Melius 174a). Idegen nyelvi megfelel re vö. ang. water-pepper; ném. Wasserpfeffer ’vízi bors’. A termesztett paprika (3.) bors nevét els sorban spanyol, török megkülönböztet jelz kkel használták. A törökbors és spanyolbors tükörfordítás, a R. ném. TürkiÐcke Pfeffer (Veszelszki 126), Spaniſcher Pfeffer (Csapó 284) fordításai. A paprikát a 17–18. században borsként használták, Csapó így ír a paprikáról: „Ezt kertekben termeſztik, és a’ piros hoſzſzú gyümöltseit a’ paraſzt emberek porrá törik, és eledeleiket avval borſozzák” (Csapó 284). A termesztett paprika amerikai eredet növény, a növény neve a ’bors’ jelentés szóból alakult több nyelvben, vö. ang. red pepper ’vörös bors’; ném. spanischer Pfeffer ’spanyol bors’; or. перец ’bors’. A kerti koriander (4.) szintén f szernövény, bors neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. Vö.
borserej f .

TESz.; EWUng.; Genaust Hydrangéa a. — Ö: barát~, farkas~, f szer~.
borsa l. bodza borscserje l. bors

borscsombor 1911: bors csombor (Cserey, Növényszótár 272). J: ’Satureja hortensis; borsika’. A borscsombor összetett szó; az el tag bors ’Piper’ arra utal, hogy a növény a borshoz hasonlóan f szerként használható, az utótagra l. csombor. Vö. borsika. borserej f 1578: Bors erey× f× (Melius 174); 1775: Bors-erejü-fü (Csapó 241); 1783: Bors erejü fü (NclB. 393). J: ’Lepidium latifolium; széleslevel zsázsa’. || borsosf 1775: BorÐos-fü (Csapó 241); 1783: BorÐos fü (NclB. 393). J: ’ua.’. A borserej f Melius alkotása, a borserej f és a borsosf a növény R. lat. nevének mintájára jött létre; vö. R. lat. Piperitis (< lat. piper ’bors’ < gör. péperi ’bors’). Veszelszki így magyarázza a nevet: „A’ levelei nagyok, retzések ſetét-zfldek, tsipfſsek, a’ honnét a’ Deák neve piperitis” (Veszelszki 272). Vö.
bors.

Genaust Píper a.

borsfeny 1783: Bors-fenyö (NclB. 427); 1798: Bors-fenyf (Veszelszki 265); 1813: bors F[eny ] (Magy. F vészk. 2. 369). J: ’Juniperus communis; közönséges boróka’. A borsfeny az ótörök eredet bors és a feny összetétele, a névadás alapja a növény kerek borsszer termése: „mint egy egy bors ſÅem à gy×mxlcze” (Melius 9a). A feny magyarázó utótag arra vonatkozik, hogy a növény tüskés, feny höz hasonlít. Marzell Juniperus communis a. borsf 1. 1578: Borsf× (Melius 120); 1583: bors fiu (Clusius– Beythe 7a: BotTört. 132); 1590: Satureia: Bors fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1595: Bors fiju (Beythe 73); 1745: Bors-fü (Torkos 8); 1798: Bors-fÍ (Veszelszki 398); — N. borsfível, borsfü, borsf , borsf nek, borsfüjj (ÚMTsz.). J: ’Satureja hortensis; borsika’. — kerti ~ 1578: „Eggyic kerti” Borsf× (Melius 120). J: ’ua.’. ▌ 2. — hím~ 1578: him Borsf×nec gr. (Melius 125). J: ’Rosmarinus officinalis; rozmaring’. ▌ 3. 1911: borsf (Cserey, Növényszótár 272); 1998: borsf (Priszter 339); — N. b#rsf , brosfü (ÚMTsz.). J: ’Clinopodium vulgare; borsf ’. A borsf ’borsika’ (1.) Melius alkotása, az ótörök eredet bors ’Piper nigrum’ -f magyarázó utótaggal ellátott alakja. F szernövény, mint a bors ’Piper nigrum’, a kerti jelz a lat. hortensis fordítása. A rozmaring (2.) borsf nevét szintén Melius hozta létre, hasonlóság alapján: „him Borsf×nec hiyác mert igen haſonlo à Borsf×hxz (Melius 125). A borsf (2., 3.) elnevezések magyarázata az, hogy a rozmaring (2.) és a borsf (3.) a borshoz ’Piper nigrum’ hasonlóan f szerként használatos. Vö. borsika. Szabó, Melius 418. borsika 1911: borsika (Cserey, Növényszótár 272); 1948: borsika (MagyGyógyn. 237); 1998: borsika (Priszter 493); — N. borsika (ÚMTsz.). J: ’Satureja hortensis; borsika’. A borsika a bors ’Piper’ kicsinyít képz s alakja, a névadás magyarázata, hogy a növény f szerként használható, ill. illatos, mint a valódi bors: „jó illatú, tsipfs ízÍ, étkekben alkal-

borsmenta

105

borsóka

matos, étel-kivánásra indít” (Veszelszki 398). A növényt régi id kt l fogva használják f szerként, amire a német elnevezések is utalnak: Wurstkraut ’kolbászf ’, Bohnenkraut ’babf ’, az utóbbi nevet az magyarázza, hogy amennyiben babételekhez f szerként használják, úgy a bab nem okoz felfúvódást. Vö. a növény egyéb, a bors ’Piper’ növényhez hasonlító elnevezéseivel: borscsombor, borsf ,
borsos szátorja (→ szátorja).

sou, majd bursó > borsó. A jeneszter (1.) sárgaborsó elnevezésének szemléleti háttere, hogy a növény hüvelytermése a borsóhoz hasonlít, virágzata sárga szín . A nyári hérics (2.) vadborsó elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, valószín leg a bimbók emlékeztetnek borsószemre. TESz. borsó a.; EWUng. borsó a. — Ö:
miatyánk~, páternoszter~, sepr ~.

MagyGyógyn. 238; Marzell Satureja hortensis a. borsmenta 1948: borsmenta (MagyGyógyn. 246); 1998: borsmenta (Priszter 427); — N. borsminta (MNy. 4: 31); borsminta (ÚMTsz.). J: ’Mentha x piperita; borsmenta’. A borsmenta összetett szó, a lat. szakny.-i Mentha piperita mintájára jött létre. A borsmenta el tagja a lat. szakny.-i piperita (< lat. piper ’bors’ < gör. péperi ’bors’) fordítása, utótagja pedig a lat. szakny.-i Mentha > m. menta átvétele. A borsmenta növénynév kialakulására idegen nyelvi megfelel k is hatással lehettek; vö. ang. peppermint, ném. Pfefferminze ’borsmenta’. Vö. borsos menta
(→ menta).

borsocska 1. — nagy ~f 1775: Nagy BorÐotska-fü (Csapó 42). J: ’Thlaspi arvense; mezei tarsóka’. || nagy ~ 1813: nagy Borsotska (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’ua.’. ▌ 2. — nagy ~f 1798: Nagy borotska-fÍ [! borsotska] (Veszelszki 424). J: ’Lepidium campestre; mezei zsázsa’. A borsocska az ótörök eredet bors -cska kicsinyít képz s változata. A mezei tarsóka (1.) borsocska elnevezésének magyarázata, hogy a növény hófehér virágaiból apró, kerek borsocskára emlékeztet termések fejl dnek. A mezei zsázsa (2.) borsocska neve azon alapul, hogy f szerként használták, er s íz , vö. ang. pepperwort.
borsocskaf l. borsocska

Genaust Píper a. borsmustár 1998: borsmustár (Priszter 370). J: ’Eruca vesicaria subsp. sativa; vetési borsmustár’. — vetési ~ 1948: vetési borsmustár (Halmai 28); 1998: vetési borsmustár (Priszter 370). J: ’ua.’. A borsmustár összetett szó; az el tagra l. bors, az utótagra l. mustár. A névadás alapja, hogy vetési borsmustár magja a borshoz ’Piper’ hasonlóan csíp s: „a’ virágja-fejér, a’ magva tsipfs” (Veszelszki 207). borsó 1. — sárga~ 1813: sárga B[orsó] (Magy. F vészk. 2. 366). J: ’Spartium junceum; jeneszter’. ▌ 2. — vad~ N. vadborsó (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Adonis aestivalis; nyári hérics’. A borsó ótörök eredet ; ujg. burčaq ’borsó’; oszm. burçak ’ua.’; tat. borčak, burčak ’ua.’; csuv. pçrźa ’ua.’. A borsó ’veteményborsó’ els megjelenése: 1395 k.: píſſa: borſo (BesztSzj.: TESz.). A magyarba a török *burčaÛ kerülhetett, ebb l *burcsou ~ bur-

borsófojtóf 1841: borsófojtóf (Barra 354). J: ’Orobanche alba; fehér vajvirág’. A borsófojtóf a lat. Orobanche név (< gör. órobos ’csicseriborsó’, ágchein ’fojt’) mintájára jött létre. A névadás alapja a növény „gonoszsága”, él sdi mivolta: „Puha földben ſzeret tanyáſzni; a’ hol a’ ſzomſzéd növevényeket el-nyomja” (Veszelszki 332), „népszerü nevét onnan vehette, mivel többnyire a’ kender- len- és a’ hüvelyes vetemények közt lakik” (Barra 354). Idegen nyelvi megfelel kre vö. R. ném. Ervenwürger ’borsófojtó’, N. Würger ’fojtó’, Böse Blume ’gonosz virág’, Höllenbrand ’pokolt z’ (mert a rét, ahol ez az el sdi növény elszaporodott, úgy fest, mintha kiégett volna); ang. hell-root ’pokolgyökér’; fr. herbe de feu ’t zf ’. Vö.
babgyilkolóf .

Marzell Orobanche alba a.; Mollay, Növénynevek 85–88; Genaust Orobánche a. borsóka — kerti sárga ~fa 1783: Kerti sárga Borsóka fa (NclB. 401). J: ’Spartium junceum; jeneszter’. A borsóka az ótörök eredet borsó -ka

borsóvirág

106

boszorkánytüske

kicsinyít képz s változata, a névadás magyarázatára l. sárgaborsó (→ borsó).
borsosbaraboly l. baraboly borsosf l. borserej f

borsóvirág 1903: borsóvirág (Hoffmann– Wagner 143). J: ’Corydalis solida; ujjas keltike’. A borsóvirág összetett szó, el tagja az ótörök eredet borsó, a névadás szemléleti háttere, hogy a növény termése a borsóéhoz hasonló hüvelytermés. borszeder N. Borszeder (MagyGyógyn. 73). J: ’Morus nigra; fekete eperfa’. A borszeder összetett szó, el tagja az ótörök eredet bor, utótagja az ismeretlen eredet szeder. A névadás alapja, hogy a termésb l bort készítettek, ill. a fekete szín termést bor színezésére használták. borvirág 1798: Bor-virág (Veszelszki 220); 1813: Borvirág (Magy. F vészk. 2. 365). J: ’Filipendula ulmaria; réti legyez f ’. A borvirág összetett szó, el tagja az ótörök eredet bor. A névadás alapja valószín leg a fehér szín , fürtszer (sz l termésre emlékeztet ) virágzat.
borz l. menyét~a borza, borzag, borzang, borzáng l. bodza borzas porcika l. porcika borzeg, borzég, borzék, borzing, borzing l. bodza borzsalik l. bazsalikomf borzsalék l. bozsor boszfa l. bodza

A boszorkánygyökér a ném. Hexenkraut részfordításával keletkezett, az el tagot lefordították, a ném. kraut ’f ’ utótagot gyökér magyarázó elemmel helyettesítették, amely a tavaszi mandragóra varázserej részére utal. A névadás magyarázatára l. még embergyökér.

boszorkánykerék 1948: boszorkánykerék (MagyGyógyn. 182). J: ’Eryngium campestre; mezei iringó’. A boszorkánykerék összetett szó, a boszorkány el tag ótörök eredet , a kerék utótag szóhasadás eredménye, a kerek szó elkülönült változata. A névadás szemléleti háttere, hogy a mezei iringó elszáradt, gömb alakú száraz kóróját összel görgeti a szél a mez kön, réteken. A névadás magyarázatára l. még ördögszekér.

1. 1841: boszorkányf boszorkányf (Barra 312). J: ’Stachys recta; hasznos tisztesf ’. ▌ 2. N. boszorkányf (MagyGyógyn. 259); boszorkányf (Jávorka 973). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A boszorkányf összetett szó, a boszorkány el tag ótörök eredet . A tisztesf (1.) boszorkányf elnevezésének magyarázata, hogy a növényt rontás el zésére használták. Hasonló szemlélet névadásra l. még rontást gyógyító f . A bolondító beléndek (2.) boszorkányf neve a növény gyógyhatására utal, a növényb l boszorkányken csöt is készítettek. boszorkánygyökér 1948: boszorkánygyökér (Halmai 52). J: ’Mandragora officinarum; tavaszi mandragóra’.

TESz. boszorkány a., kerék a.; EWUng. boszorkány a., kerék a. boszorkányléptef 1841: boszorkányléptefü (Barra 211); — N. boszorkányléptef ’a néphit szerint rontás ellen használható gyógynövény’ (ÚMTsz.). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggóf ’. A boszorkányléptef összetett szó, a boszorkány el tag ótörök eredet , a lép ’a járás egy mozdulatát végzi’ talán si örökség az ugor korból; a növénynév jelentése ’boszorkány megtaposta f ’. A névadás magyarázata, hogy a növény levelei szeldeltek, emberi lábujjakhoz hasonlítanak, és a néphit szerint a közönséges aggóf rontás ellen használható. Hasonló szemlélet névadásra l. még a növény rontóf és boszorkánytalp elnevezését. boszorkányliszt N. boszorkányliszt (MagyGyógyn. 38). J: ’Lycopodium clavatum; kapcsos korpaf ’. A boszorkányliszt a ném. Hexenmehl tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény pora t zbe hintve nagy lánggal fellobban, és füst nélkül, t zveszélyt nem okozva ég el; tüzijátékoknál is alkalmazták. boszorkánytalp N. boszorkánytalp (MagyGyógyn. 321). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggóf ’. A boszorkánytalp népi név, összetett szó, a névadás alapjára l. boszorkányléptef . boszorkánytüske 1. N. boszorkánytüske

boszorkányvirág

107

bölénymag

(ÚMTsz.). J: ’Rosa canina; gyep rózsa’. ▌ 2. N. boszorkánytüsök (ÚMTsz.). J: ’Ruscus aculeatus; szúrós csodabogyó’. A boszorkánytüske ’gyep rózsa’ és a boszorkánytüsök ’csodabogyó’ népi nevek, a gyep rózsa tüskés növény, a szúrós csodabogyónak pedig a levelei hegyesek, szúrósak. A tüske és alaktani változata, a tüsök ’tüskés növény’ jelentés , a finnugor eredet tövik ige tövéb l létrejött tövis R. tüs változatából alakult ki -ke kicsinyít képz vel. TESz. tövik a.; tövis a., tüske a.; EWUng. tövik a., tövis a., tüske a.; UEWb. 520.
boszorkánytüsök l. boszorkánytüske

növényt a szamár fogyasztja, és a szamarat böfögteti. TESz. böfög a.; EWUng. böfög a.
bölénd, böléndek, bölöndök l. belénd

boszorkányvirág 1948: N. boszorkányvirág (MagyGyógyn. 59). J: ’Orchis sp.; kosbor’. A boszorkányvirág népi név, összetett szó, a boszorkány el tag ótörök eredet , a névadás alapja, hogy a növény gyökerét varázslatos erej nek tartották, nemi izgató hatást tulajdonítottak neki, úgy gondolták, hogy a növény hereformájú gyökérgumói fokozzák az ondótermelést, és er t adnak a férfiaknak. MagyGyógyn. 59.
botca l. bodza bozogáncs l. bogáncs bozza l. bodza

bölény N. bölénd, böllény (MTsz.); bölén, bölény (ÚMTsz.); bölin (MNy. 4: 43); bölín (NyF. 34. sz. 72); bölöny (Hoffmann–Wagner 39); bölöny (Halmai 40). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. — ~lapu N. bölénlapi (Szabó–Péntek, Ezerjóf 88–9). J: ’ua.’. | ~virág N. bölényvirág (Szabó–Péntek, Ezerjóf 169). J: ’ua.’. A bölény, bölénylapu, bölényvirág ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynevek, a bölény el tag a belén ~ belénd értelmesítésével keletkezett. A TESz. szerint a bölény állatnév ótör. eredet , els megjelenése azonos a növénynév els megjelenésével: 1395 k.: belÿn ’bölény’ (BesztSzj.: TESz.), a R. belénd ’bölény’ alakváltozat szóvégi -d-je járulékhang. A bolondító beléndek népi elnevezései között szerepel a bölömbika (el tagja a bölény alakváltozata) is. Vö. belénd, beléndek, bölényf , bölénymag.

bozsor N. Bozsor (MagyGyógyn. 59); bozsor (ÚMTsz.). J: ’Orchis sp.; kosbor’. — ~virág N. bocsor virág (ÚMTsz.). J: ’ua.’. || borzsalék N. borzsalék (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A bozsor népi szó, a hangutánzó-hangfest eredet bizsereg (~ bozsog) családjába tartozik. A növénynevet a bozsog ’bizseg, rajzik, hemzseg, nyüzsög’, bozsorog ’pezseg, nyugtalankodik’ (MTsz. bozsog a., ÚMTsz. bozsorog a.) szóból képezték, a névadás alapja, hogy a növény gumóit szerelmi vágy pezsdítésére használják. TESz. bizsereg a.; EWUng. bizsereg a.; ÚMTsz.
bödök l. bürök

böfögtet N. böfögtet (MagyGyógyn. 182). J: ’Eryngium campestre; mezei iringó’. A böfögtet népi név, a hangutánzó eredet böfög származéka, a gyomorban keletkez gáznak a szájon át való távozását kísér hangjelenséget utánozza. A név arra utal, hogy a

TESz. bölény a.; EWUng. bölény a.; MNyj. 38: 465–474; Nyr. 127: 331; ÚMTsz. bölényf 1. N. bölényf (Szabó–Péntek, Ezerjóf 88–9). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌ 2. N. bölin- […] füjj, böllénfüjj (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A bölényf ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynév, magyarázatára l. bölény. A bölényf ’kövirózsa’ jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, a levelek húsosak. bölénymag 1. N. bölénmag (Jávorka 973); 1948: bölénmag (MagyGyógyn. 259); bölénmag (MNy. 4: 31); bölénymag (Csapody– Priszter, MNövSz. 29); bilinmaggal gr., bölémmagot gr., bölénmaggal gr., bölémmag, bölénmag, bölénymag (ÚMTsz.). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. ▌ 2. 1903: bölénymag (Hoffmann–Wagner 40); 1948: bölénymag (MagyGyógyn. 253). J: ’Atropa bella-donna; maszlagos nadragulya’. A bölénymag ’bolondító beléndek’ népetimológiás növénynév, magyarázatára l. bölény. A bölénymag ’maszlagos nadragulya’ jelenté-

brindus brosf l. Ember és növényvilág 221. ▌ 2. az utótag nemzetségnév. bölömbika (Jávorka 973).’ átvétele. — N. A bösvény talán a börvény (→ bervéng) népetimológiás változata. lapu utótagja szláv eredet . F vészk. bresillum ’ua.). pitypang’. börzsönyvérfürt 1807: berzsen Vérfürt (Magy. lucfeny bucskóró l. 1783: Kerti Berſeny (NclB. az amerikai alkörmös (2. ricinus’. utal a növény bóbitás kaszattermésekb l álló. ▌ 2. szi kikerics. burdujlapi (MagyGyógyn. bölénylapi. brindusavirág (Péntek– Szabó. J: ’Anthriscus cerefolium. Ember és növényvilág 221). — ~virág N. újlat. 279). mivel kereskedelmi cikk volt. verzino nyilván összefügg az újlatin adatokkal: sp. a névadás magyarázatára l. 2. száz~j f (→ százbütyk f ) börzsöny 1. az szi virág’. fr. EWUng. borfest helyett. N. 187). brezil. . A ricinus (1.). A börzsönyvérfürt Diószegi–Fazekas alkotása. 259). purusztojlapi (ÚMTsz. J: ’Hyoscyamus niger.’. EWUng. Péntek–Szabó. a növény termésének sötétvörös nedvét festésre használják. amerikai alkörmös’. a bíborvörös fürtszer termésr l brindus N.. TESz.) börzsöny neve a növény pirosas színe és élénkpiros termése alapján alakulhatott ki. J: ’Petasites hybridus. foltos bürök’. arab wars ’a szezámhoz hasonló sárga növény’) lehet. F vészk.’ átvétele. fest sz l (→ sz l ). J: ’ua. brustur ’ua. brindus. közönséges acsalapu’. A börzsöny (els megjelenése: 1552: „Berson libras duas” (TESz. 363) nevet javasolja a R. buckó l. létrejöttére a börzsöny is hatással lehetett. bugolya a. nagy bojtorján’. bürök könyve a Ber’sen Vérfürt (Magy. bruzdújlapi. F vészk. J: ’Taraxacum officinale. brasil. börzsöny. bölömbika a. bolondító beléndek’. borsf brusztujlapu 1. 347). zamatos turbolya’. TESz. J: ’Conium maculatum. börög l. kialakulására hatással lehetett a növény népnyelvi bölény elnevezése. jelentése: ’egy fajta festék’ valószín leg összefügg az ol. prov. bugolya a. bösövény (ÚMTsz. vö. amelyb l salátát készítenek’ (ÚMTsz. bölénylapu. 425). buruzdujlapi. J: ’Phytolacca americana. amerikai alkörmös’. burusztujlapi. brîndúşă (Péntek– Szabó. Ha mindezek az arabból származnak. A buglyosvirág Barra alkotása a bugolya ’bóbita’ szóból. bösövény ’a sima bürök mogyorónyi gyökere. J: ’Phytolacca americana. A brindus erdélyi népi elnevezés. még vérfürt.’. 1783: Bösvény (NclB. amely arab eredet (vö. bölömbika a. — kerti ~ 1775: Kerti berÐeny (Csapó 237). bölényvirág l. 1775: Bösvény (Csapó 49). Ember és növényvilág 221). szürkésfehér gömböcskéire. bölény bölindök. A bölömbika népetimológiás elnevezés. a rom. festékanyag’. gyöngy~ bucsfeny l. borozdojjlapi. Idegen nyelvi megfelel re vö. az el tag a rom. bötk l. brîndúşă ’ua. blowball. 1948: bösvény (MagyGyógyn. el tagja a bölény alakváltozata. Ez származékszó a bog ’csomó’ alapszóból (a -la > -lya képz bokor). az el tagra l. verzino ’berzsenyfa. brindusavirág l. EWUng..) szintén hasonlóság alapján kapta nevét.).’. J: ’Arctium lappa. — N. 317). akkor a magyarság valószín leg a honfoglalás tájékán vagy a honfoglalás el tt megismerte a szót. ▌ 2. J: ’ua. burusztoj lapi. — ~f 1798: Bösvény-fü (Veszelszki 162). TESz. börzsöny. alkörmös. belénd kapta nevét. bösvény 1. N. Az ol.). J: ’Colchicum autumnale. b ling l. J: ’Ricinus communis. dutkóró buglyosvirág 1841: buglyosvirág (Barra 216).bölömbika 108 buglyosvirág se hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.. izmaelita keresked k közvetítésére gondolhatunk. 279). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vész- bölömbika 1948: bölönbika (MagyGyógyn. a bölömbika állatnév összetett szó. brésil ’börzsöny’. A brusztujlapu összetett szó. 1798: Kerti-börsöny (Veszelszki 140). Brustujlapi. N. 1807: Berzsen (Magy.

buszujok. burzá l.burecs bujtorgya. gaz. auagy. burján 1. burgonyahagyma N. бýрен. vérehulló fecskef ’. gyógynövény’. — piros~ N. 2. XVI. bojtorján buk l. általánosan burján-oknak nevezik ket. MNyj. büdös gönye’. ▌ 3. kisebb. cornflower. buszujog.) búzavirág neve öszszetett szó. gaz’. A burgonyahagyma népi név. 1577: Cyanus: Kek szinyé virag. 420). Ember és növényvilág 218). 775). búzavirág (Szabó– Péntek. hegyi imola’.’. F vészk. 1903: burecs (Hoffmann–Wagner 31). a növényen található több. cigány~ (→ cigányf ). 1775: Buza-virág (Csapó 47). ilyen a növény mai szakny. el tagja a virág közönséges tenyész helyére. mezei pipacs’. 1798: Burets (Veszelszki 106). J: ’Borago officinalis. Ezerjóf 71). Weitzengras ’búzaf ’. 489).). korenbloem. 1948: fehérburján (MagyGyógyn. J: ’ua.. A burecs a német BuretÐch (Csapó 27) átvétele. 367). búzakék (Szabó–Péntek. A búzalevel f elnevezés magyarázata. A növényeket igen gyakran nevezik el el fordulási helyükr l. 1847: burecs (Peregriny 354). 4: 29). gaz’ szláv eredet . N. búzavirág 1. holl. dán kornblomst. 4: 31). bazsa búskóró l. J: ’ua. sz. J: ’Chenopodium sp. köszvény~. — tejes ~ N. kalásza) hasonló a búzáéhoz. csóka~ burbora l. ném. a Linné-féle rendszerben a növény lat. tarack~ búzakék l. bodza búsfeny l.2: RMGl. blg. bojtorján búza l. 1998: búzavirág (Priszter 330). hogy a növény felépítése (levele. | vetési ~ 1998: vetési búzavirág (Priszter 330). J: ’Amberboa moschata.’. — erdei ~ 1578: erdei Buza virág (Melius 146a). ▌ 2. 113: 349. J: ’ua. 1798: Búza-levelÍ-fÍ (Veszelszki 240). J: ’Centaurea cyanus. a vérehulló fecskef (2. lucfeny busirózsa l. búzavirág búza között term konkoly l. Hasonló szemlélet névadásra l. ▌ 4. piros búzavirág (Szabó–Péntek. a gabonatáblára utal. A burján ’gaz’ jelentése a népnyelvben ma is használatos: „A növények százai észrevétlenül maradnak. bujtorgyán l. 39: 127–133. — illatos ~ 1998: illatos búzavirág (Priszter 298). 291). бýрян ’burján. ▌ 2. N. berg ~. A tejes jelz a növényben található nedvre utal. — Ö: bársony~. tejesbúrján (Péntek–Szabó. A kék . vö. mogyoróhagyma’. F vészk.: Flos frumenti: [b]uza virag (De Herbis: RMGl. 427). Ezerjóf 71). a burgonyagumókhoz hasonló hagyma. libatop’. gabonavirág. konkoly burecs 1775: Burets (Csapó 27). A kék búzavirág (1. 1798: Búza-virág (Veszelszki 185). || búzalevel 1813: Búzalevel (Magy. burján (MNy. v. ang. J: ’Papaver rhoeas. borbolya 109 búzavirág bútorvány l. ném. J: ’Bryonia alba. 1783: Búza virág (NclB. 328). 1807: Búzavirág (Magy. régen a búzafélékhez (lat.’. szlk. N. A burján ’dudva. pézsmabúzavirág’. J: ’Elymus repens. Marzell Agriopyrum repens a.) vadon növ . 1998: kék búzavirág (Priszter 330).’. igénytelenségük miatt nem jutnak külön névhez. nyilván az. or. 775). 115). a burgonya és a hagyma növénynevek összetétele.’. — fehér ~ 1903: fehér búrján (Hoffmann–Wagner 197). buza virag (KolGl. J: ’ua. dutkóró buszujó. tövisdisznó~ (→ disznó). buszujóka l.) és a libatop-félék (3. Triticum) sorolták. kék búzavirág’. hogy a büdög gönye (1. kerti borágó’. F vészk. a névadás magyarázata. neve: Triticum repens. J: ’Chelidonium majus. J: ’Centaurea montana. gaz’. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Kornblume. A névadás alapja. bisziókf búzalevel f 1783: Búza-levelü-fü (NclB. svéd kornblomma. Ezerjóf 69). … Az szemükben a burján a növényország szemetje” (MNy. burina ’burján. 1807: Búzalevel f (Magy. jelentéktelen gazok. sepr ~ (→ sepr f ). közönséges tarackbúza’. Nyr. MNövSz. J: ’ua. || búzakék N. Idegen nyelvi megfelel kre l. 132). — kék ~ 1783: Kék Búza virág (NomVeg.-i elnevezésének (vetési búzavirág) vetési jelz je is. burgonyahagyma (Csapody–Priszter. бурь_н ’burján. ▌ 3. J: ’Allium ascalonicum.

Marzell Centaurea cyanus a. bükkfeny N. | pirosító ~ 1807: pirósító Buzér (Magy. Genaust Cyanánthus a. a mezei pipacs (4. szlovén plavica. Róbia a. buzér’. büdös a.’. J: ’Centaurea cyanus. Idegen nyelvi megfelel kre vö.. vö. a pézsmabúzavirág (3.’. fest gyökér. 2. hogy a növény friss kérge kellemetlen. blaue Kornblume. 119–120.).. 330). 1948: büdösfa (MagyGyógyn. pirosító jelz k a növény azon tulajdonságára utalnak. A buzér ismeretlen eredet ..búzavirágcsüküll 110 bükkfeny jelz a virág színére vonatkozik. — Ö: pézsma~.) ugyancsak el fordulási helyér l kapta erdei jelz jét: „hegyen. Marzell Frangula alnus a. TESz. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a Búzavirág Tsüküll (Magy. J: ’ua. buzér a. F vészk. || buzér 1799: Bo’sér (TESz. F vészk. 419). 1998: buzér (Priszter 485). 489. bükkfeny (Péntek–Szabó.) búzavirág neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.) és a mezei pipacs (4. bluebottle. || puzsér 1783: Pusér (NclB. J: ’ua. — puzsérf 1798: Pu’sér-fÍ (Veszelszki 384). Csapó 254. TESz. kékkonkoly (→ konkoly). A névadás alapja az.. EWUng.) pedig búzatáblákban fordul el . 1783: Buzér-fü (NclB. a latin név szerinti mutatót) a növény jellegzetes fest tulajdonságára utal: farbálóf . 384). a büdös melléknévb l (a vitatott eredet b z származéka) -ke kicsinyít képz vel keletkezett. átható. ▌ 2. A virág búzakék neve. CzF. A büdösfa a ném. 2.. buzér a.. bücske l. büdös szagot áraszt. Buzér fü” (PP. hogy a növényt posztó és kelmék festésére használták. 1775: Buzér-fü (Csapó 47). A bükkfeny népi név. kýanos ’kék’) utótagjának fordítása. ennek alapján elképzelhet . a virág „szirmaiból igen szép kék festéket készithetni” (Barra 212). hogy a feny a bükkfákkal keveredve fordul el : „a . buzérf 1708: „Feſtf fü. Mollay. összetett szó. csipke büdös banka l. A buzér összes elnevezése (l. pirítóf . közönséges jegenyefeny ’. és egyéb elnevezései is utalnak a jellegzetes kék színre. Ember és növényvilág 197). banka büdösfa 1. kék búzavirág’. veresf . búzavirág a. az illata szintén kellemetlen. büdös a. J: ’Abies alba. 1841: buzavirág cs küll (Barra 212). Növénynevek 49–52. A erdei búzavirág ’hegyi imola’ (2. az utótagra l. Stinkbaum. b z a.). J: ’Anthemis cotula. búzavirág a. A pézsmabúzavirág (3. J: ’Rubia tinctorum. büdöske 1775: Büdöske (Csapó 254). bluecaps. 1583: bidös fa (Clusius– Beythe 4a: BotTört. a bozsér (1799) Gyarmathy alkotása. F vészk. Pirosító. közönséges kutyabenge’. ezért kapta a piros megkülönböztet jelz t. 1798: Büdös-fa (Veszelszki 41). A madárberkenye (2. legno puzzolente. F vészk.’. F vészk. A hegyi imola (2. 1783: Büdöske (NclB. J: ’Sorbus aucuparia. — fest ~ 1998: fest buzér (Priszter 485). 1783: Büdös-fa (NclB. J: ’ua. ol. a virág színe azonban eltér . 384) nevet javasolja a régi sukollat helyett.) virágja hasonlít a kék búzavirágéhoz. ez a jellemz kék szín a legtöbb idegen nyelvi megnevezésben is megtalálható: ang.. 330). festéssel kapcsolatos szót kell feltételezni. cseh sinokvět. dögszagú és mérgez . 129). J: ’ua. 1798: Buzér-fÍ (Veszelszki 384). A búzavirágcsüküll Diószegi–(Fazekas) alkotása: az utótag (csüküll ) nemzetségnév. A büdöske származékszó. hogy a buzér szó eredetére is hasonló jelentés . hogy a növény megdörzsölve undorító. erdeimester. Erdxn teremnec ezec” (Melius 146a). J: ’Frangula alnus. 1841: buzérf (Barra 189).) pontos fordítása a Lonicernél megtalálható német névnek: Wald Kornblum. madárberkenye’. plavcek..’. EWUng. büdös pipitér’.’. búzavirágcsüküll 1807: Búzavirág TsÍkÍllf (Magy. 120). a búzavirág el tag fajnév. Magy. 1813: Puzsér (Magy. A névadás magyarázata. EWUng. Faulbaum tükörfordítása. a lat... J: ’ua. 1798: Pusér (Veszelszki 384). 132). A fest . b z a. a bükk el tag jövevényszó. Centaurea cyanus (< gör. 489). feny . TESz.) büdösfa neve hasonlóság alapján keletkezett. büdöske a. Stinken Holz. forrása ismeretlen. a névadás alapja. büdöske a. 342). kék szín virág (→ kékvirág). ném.

ennek korrelatív párja a nagy jelz s foltos bürök (1.).133). J: ’ua.’.) ádázóbürök neve összetett szó. — N. maculatum (< lat. bükk a. 1948: Bürök. J: ’ua. 616/1). sz l levél’) magyarázza az EtSz.) jelentése kés bb (els megjelenése: 1780) alakult ki. a jelz nyilván megkülönböztet szerep . J: ’ua.). 1998: büdös bürök (Priszter 342).. 389). 133).: ’Conium.: Bÿwrewk (MNy 11: 38). Marzell Aethusa cynapium a. bérök. 1595: B×rxk Cicuta (Beythe 110). 1798: Adázó Börög (Veszelszki 458). talán a ném. 1807 e. bürök (Péntek–Szabó. bürök bürök 1. bürökgémorr’. az utótagra l. a): RMGl. F vészk. 1525 k. 129). Bödök (MagyGyógyn. hogy „Kellemetlen. ▌ 2.). 1791: Adázó Bürök (Lumnitzer 116). Ember és növényvilág 22). J: ’Erodium cicutarium.) foltos bürök (1. 1793: Bürök (Földi 19). ádáz a. 347).. 1583: bevrök Cicuta (Clusius–Beythe 3a: BotTört.’. bükör (MTsz. J: ’ua. b röng. Apotheker-Schierling ’ua. mint a foltos bürök (1. J: 1405 k. macul#tus ’foltos’) fordítása. J: ’Erodium cicutarium. bürökgémorr 1948: Bürök gémorr (MagyGyógyn. a bürök utótag hasonlóság alapján került a névbe: a növény ugyanolyan mérgez . felhasználását jelzi. arra utal. bürökgémorr’. Idegen nyelvi megfelel kre vö.’.-i cicutarium (< lat.: Cicuta: bereg (CasGl. ném.: Bürök (Julow 257). — apró ~ 1577 k. 152). ádáz (2. spotted hemlock ’foltos bürök’. el tagja a növény mérgez voltára utal. 187). 1500 k. Török jövevényszóként (vö. 1775: Bödök. 616/2).’. A bürök eredeti jelentése (els megjelenése: 1405 k. 1470 k.). 187). EWUng. bürökgémorr. — N. A TESz. 1798: Börög (Veszelszki 162). foltos. ném. | foltos ~ 1948: foltosbürök (MagyGyógyn.v. Vö. vörös-barnás foltok láthatók. Az apró bürök elnevezés kétes azonosítású. vö. egérszagú növény” (Schönfelder 84). bürök a. (Melius 115a).. foltos bürök’. a megkülönböztetés a méretekre utal. A névalkotásra talán a ném. 61: 18). 1783: Adázó Bürög (NclB. Bürköt gr. 414/15). cic•ta ’bürök’) fordítása. Genaust Eródium a. Az ádáz (2.. | nagy ~ 1783: Nagy Bürök (NclB. a bürök el tag a lat. A büdös jelz arra vonatkozik. ádáz’. 1998: bürökgémorr (Priszter 370). bürök’. TESz. . és az EWUng. 2. bükör l. büröklevel gémorr (→ gémorr). szerint a bürök is- meretlen eredet .’. 1577 k: Bqrqkrql (OrvK. J: ’ua.’.) megkülönböztet jelz i a büdös. foltos bürök’. Bötök (NclB. 1584: Beurök (Clusius– Beythe 12). F vészk. | büdös ~ 1577 k. szerint ez nem meggy z .) kapta.). gefleckter Schierling ’foltos bürök’.: „cicota: berwk” (SchlSzj. 1841: bürök Arorr (Barra 81). nagy. 1813: büdös Bürök (Magy. mocskos bürök (ÚMTsz. | patikai ~ 1948: patikai bürök (MagyGyógyn. Béreggel gr.: De cicuta: Bwrek (StrassbGl. 1578: bxrkxt gr. J: ? ’Conium maculatum. A foltos bürök (1. 387).. 1998: foltos bürök (Priszter 342). 1798: közönséges Bürök (Veszelszki 162). 1998: bürök (Priszter 342). F vészk.: ’Conium maculatum.’. J: ’ua. Genaust maculátus a. hogy a növény szárának alsóbb részén hosszúkás. bürök a. bükkel vegyesen” (Péntek–Szabó. A patikai jelz a növény R. ang. TESz. magyarázatára l. bürük ’kúszó növénnyel befuttatott fa.: Apro bwrkqth gr. ádáz a.). Diószegi–Fazekas alkotása. ádáz. | mocskos ~ 1903: mocskos-. 187). — Ö: csemege~. R. (OrvK. 198). b ring (ÚMTsz. a kés bbiekben az apró jelz t inkább az ádáz (2. patikai bürök (Hoffmann–Wagner 62). — ádázó~ 1780: adázó bürök (Nyr. Ember és növényvilág 197). 1841: nagy bürök (Barra 167). Wutschierling (< ném. A bürökgémorr összetett szó. düh’) is hatással lehetett. EWUng. árorr. Börög.: Bwdqs Bqrqk (OrvK. | közönséges ~ 1775: Közönséges bürök (Csapó 49). 347). foltosbürök (ÚMTsz. Börög (Csapó 49). de a TESz. J: ’ua.’.. 1405 k. 349)..: RMGl. 1783: Bürög.bürök 111 bürökgémorr Pányiki-szorosban. bireg. bükk a. (Veszelszki 163). | kicsiny~ 1903: kicsiny bürök (Hoffmann–Wagner 57). J: ’Aethusa cynapium.: RMGl.. a növény levele hasonló a bürökéhez. A bürökárorr összetett szó. patikai. 1841: büdös bürök (Barra 167). 133). oszm. a foltos jelz a lat. Wut ’méreg. bürökárorr 1807: bürök Árorr (Magy. 1807: adázó Bürök (Magy. | 1807 e. szakny. bürök.). — N.

bütyök l. A bürök el tagra l. büröklevel gémorr (→ gémorr). büröklevel gémorr l.bürök 112 gémorr. . százbütyk f bürök Schierlings-Reiherschnabel mintájára jött létre. bürökárorr. vö. Az utótagra l. gémorr bütyk . bürök.

kis ezerjóf ’. cicfarkkóró l.: „kÿs fqld Epeÿet kÿt Centaureanak hÿnak deakul” (OrvK. centaurea 1577 k. lat. — N. réti harangláb’. centum ’száz’. cicaf`rka. a név nem maradt fenn. a növény R. 318). A campaniakoszorú Melius alkotása. — N. mert a monda szerint kentaur fedezte fel a növény gyógyhatását. vö. a név eredete ismeretlen. cickafarok. Genaust Centauréa a. cintorja ’ezerjóf ’. réti harangláb’. J: ’ua. 1807: Tzámoly (Magy. Sertula [Serratula] campana (Melius 95) nevének fordításával hozta létre. centaur#a [herba] ’kentaurf ’ < lat. cintórium. J: ’Achillea millefolium. || cámoly 1807 e. 128) utótagjának fordításával (< lat. centaur#um. réti harangláb’. lat. cintórionnak gr. 131). — közönséges ~ 1948: Közönséges cickafark (MagyGyógyn. — közönséges ~ 1903: Közönséges czámoly (Hoffmann–Wagner 111). százforintosf . A cámolyf valószín leg Melius alkotása. k.).). közönséges cickafark’. 1830: cziczka farka (Nyr. 2. 51: 14).. vö. centum nodia átvétele. serr#tus ’f részformájú’ < lat. serr#tula (< lat. cickafark (SzegSz. cintoria.). centaurea szót centum aureī-ként ’100 arany’ értelmezte. és f vészkönyvükben a harangláb nemzetség neve. orvosi somkóró’. serra ’f rész’) a f rész formájú virágra utal. cicafarok. 1998: cickafark (Priszter 290). lat. 128). a lat.). harangláb | Aquilegia vulgaris. 393). n#dus ’csomó’. 37: 376). 39: 333. campaniakoszorú 1578: Campaniai koſÅoro (Melius 95). cic™f™rokv(r™og. Centaurium minus (Clusius–Beythe 3a: BotTört. (Melius 67a). 1826: „jó ha czíczka-fark helyett vagdalt ruta-levelekkel vegyíted” (TESz. 1775: Czamoly-fü (Csapó 57). centauria. lat. centinodia. lat. cicfark. Melius azonban a lat. Campania ’sík tartomány Közép-Itáliában. — kis ~ 1583: kis centaurea (Clusius– Beythe 3a: BotTört. tehát száz aranyat ér növény a gyógyító hatása miatt. százbütyk f . cámoj (ÚMTsz. Genaust centifólia a.: Czámoly (Julow 259). J: ’Aquilegia vulgaris. Genaust sérra a. cickefarok. Diószegi–Fazekas a cámolyf b l a cámoly alakot vonta el. cich™-f™rók (ÚMTsz. 583/2). centinodia 1583: centinodia Polygonum (Clusius–Beythe 6a: BotTört. madárporcsin’.. J: ’Aquilegia vulgaris. nodiflórus a. lat. 1807: ’Aquilegia. — N. Centaur#us ’kentaur-’ < gör. kentaúrion. cickafark cickafark 1. Melius 63. cickefark. cintori™. serta ’koszorú’ szóból eredezteti. — Ö: harangcámoly. cickefark. 1813: Tzentauria (Magy. cicafarok. ’ezerjóf ’ (ÚMTsz. 1783: Kis Centuria (NclB.). cickefarkf . cickafarka ’Achillea nobilis’ (MTsz. vö. Kentaúreios ’kentaur-’ < gör. kentaurí# < gör. centória. Kéntauros ’kentaur’ szóból ered. 345). vö. cintória ’ezerjóf ’. . J: ’Centaurium erythraea. J: ’Polygonum aviculare. kentaúreion. A centinodia a lat. A népetimológia a lat. 212). minus ’kis’) és a k. Vö. cic™f™rok (SzlavSz. Cintorja (Nyr. A kis centaurea a lat. 1578: Centaureánac gr. centaurium. F vészk.). F vészk. J: ’Melilotus officinalis. J: 1807 e. 1948: Cintoria (MagyGyógyn.’. lat.C cámolyf 1578: Czamoly f× (Melius 65).). centaurea átvételével jött létre.

elnevezéséb l (egérfark) megkülönböztet jelz t (egérfarkú) illesztett. 484). Vö. cicfark állatnév + fark. 1841: ’Achillea millefolium subsp. cickafark. ez a típus igen gyakori a növénynévadásban. cickafark’. TESz.). millefolium. Idegen nyelvi megfelel kre vö. cicfarok (ÚMTsz. mezei cickafark’. 1998: közönséges cickafark (Priszter 290). lat. J: ’ua.’. Mollay. A cigányf talán népnyelvi elnevezés. cicf™rk. ang. millefolium. | ’Achillea pannonica. cicafarkúfüjj (ÚMTsz. hengerded. cigányf cigányf 1841: czigányfü (Barra 305). közönséges cickafark’. J: ’ua. ezerlevel f cifrus l. J: ’ua. 1998: cigánypetrezselyem . 1948: cickóró (MagyGyógyn. cickafarok cickóró l. 394. J: ’Achillea millefolium subsp. 486). Diószegi és Fazekas a cickóró nemzetségnév elé a növény R. farok összetétel növénynév. || cigányburján 1841: czigányburjány (Barra 305). egymásra halmozott szirmu virággal” (CzF. közönséges cickafark’. EWUng. J: ’Achillea millefolium subsp. J: ’ua. cicfark. bárányfarok ’bókoló amaránt’. F vészk. cickefarkf .’. I: 1125). A magyar cickafark megkülönböztet jelz je a lat. F vészk. J: 1807.’. A cickórót Diószegi és Fazekas hozta létre. a névadás magyarázata: „a’ babonás czigány aszszonyok pedig a’ tehenek téjapadását szokták általa eszközleni. szakny. gipsy wort. vénasszonycitrus cigányburján l. 349).).). cicfarkufü ’közönséges cickafark’ (ÚMTsz. cickara.. 300). — N. Magy.’.). Marzell Achillea millefolium a. 1903: Czigány-f (Hoffmann–Wagner 6). A cickafark összetett szó. 1841: cziczfark (Barra 206). — egérfarkú cickóró 1807: egérfarkú Tzitzkóró (Magy. — cicfarkkóróf 1798: Tzitz-fark-kóró-fÍ (Veszelszki 313). || cickóró 1807: Tzitzkóró (Magy. millefolium. ennek játszi képz s módosulata. ezen okból a’ köznép czigányf nek nevezi” (Barra 306). — ezerlevel cicfarkkóró 1703: ezerlevelÍ Cziczfarkóró (Földi 32). Ugyan- ezen a szemléleten alapul a növény egérfark elnevezése. Földi 20. — N. a latin név mintájára keletkezett (vö. — Ö: kenyérbél-~. közönséges cickafark’. J: ’ua. cickefarok l. F vészk.). — N. F vészk. cicfarku-fí ’magyar cickafark’ (ÚMTsz. — mezei ~ 1998: mezei cickafark (Priszter 290). | ~f N. J: ’Achillea collina. 484. a fark elemet hagyták ki a növénynévb l. ill. vö. 1841: egérfarku cziczkóró (Barra 206). A név el tagja a cica. cicufark-ezerlevel f (→ ezerlevel f ).’. || cicfark 1807: tzitzfark (Magy. ökörfark ’dúsvirágú ökörfarkkóró’. 486). cicfarkóró. 1783: Tzigány petre’selyem (NclB. J: ’Lycopus europaeus. és az Achillea nemzetség megnevezésére a Tzitzkóró (1807) nevet javasolják. magyar cickafark’. 2. | 1862: ’Achillea. Az elnevezés alapja a növény puha. — magyar ~ 1998: magyar cickafark (Priszter 290). millefolium. szintén megkülönböztet szerep . Az ezerlevel jelz a növény jellegzetesen szeldelt leveleire utal.). millefolium. ▌ 3. J: 1807: ’Achillea. közönséges cickafark’. A mezei cickafark jelz je a növény el fordulási helyére vonatkozik. hosszukás. Növénynevek 57–60. A növénynév el ször cicfarkkóró (1775) formában t nt fel. vízi peszérce’. cicfarkkóró.cigányf 114 cigánypetrezselyem 300). cickafark’. cigánypetrezselyem 1578: Cigán petreſeliem (Melius 58). az alakváltozatok között el fordul jelöletlen birtokos jelz s (cickafark) és jelölt birtokos jelz s (cicka farka) szerkezet is.-i név utótagjának (pannonica) fordításával jött létre. Magy. A cickafark. rókafark ’parlagi macskatalp’ stb. — cicfarkf N. cickórót. millefolium). J: ’Achillea pannonica. cickefarkf . || cicfarkkóró 1775: Czitzfarkkóró (Csapó 82). 1775: Tzigány petreÐelyem (Csapó 141). cicfarku korró (ÚMTsz. a növény hivatalos neve ma: cickafark. 1862: cziczfark „Növényfaj a cziczkórók neméb l. magyar cickafark’. sz rös leveleinek a macska farkához való hasonlósága. F vészk. | 1948: ’Achillea millefolium subsp. ebb l a magyarázó kóró utótag elhagyásával keletkezett a cicfark és cickafark. ▌ 2. J: ’Achillea millefolium subsp. sok. közönséges cickafark’. kenyérbél-~ (→ kenyérbél-cickafark) cicufark-ezerlevel f l. 419). Marzell Lycopus europaeus a. 1783: Czitzfarkkoró (NclB.. cic-kóró (ÚMTsz. cicfarok.

EWUng. J: ’Coriandrum sativum. J: ’Symphytum officinale. — tekert ~ 1807: tekert Tzikszár (Magy. keser f . a déli szláv eredet cigány ’cigány ember’ és az ismeretlen eredet valag ’n i szeméremtest. 253). tavaszi hérics’. . Hasonló szemlélet névadásra l. A fekete nadályt (1. vízihunyor (→ hunyor). légyf . EWUng. F vészk. cigánypicsa. fenék’ összetétele. cigóré. A fekete nadályt (3. nigricans. J: ’Pulmonaria officinalis. 253). TESz. kígyógyöker keser f ’. el tagja cikk ’gerezd’ jelentés (1795-t l adatolható). termést tartja’ utótag ugor eredet . a két növény (petrezselyem és koriander) felhasználása hasonló: f szernövények. J: ’Pulsatilla pratensis subsp. J: ’Symphytum officinale. Orvosi f vészkönyvük a tekert cikkszár nevet javasolja a R. bár virága élénksárga. cigánypicsa (Péntek– Szabó. levelei) nagyon hasonlóak a fekete kökörcsinéhez.).cigánypicsa 115 cikkszár (Priszter 343). cigányvirág (ÚMTsz. TESz.). F vészk. picsa a. amely a levelet. cigány a. EWUng. A cigányvalag népi név. A cigányvirág népi név. cikk a. F vészk. N. cigányvalag. a felépítésük is azonos: „mint a’ petreſelyem olly magasra nö” (Csapó 141). A névadás magyarázata a fekete nadályt feketés szín virágja. összetett szó. ▌ 2.). Ember és növényvilág 240). picsa a. 1841: borsos czikszár (Barra 378). petrezselyem a. a tavaszi hérics (2. kígyógyökér. A borsos keser f (1. J: ’Polygonum. lilás szín virágja alapján kapta a nevet. hogy a növényt egyszer bb emberek használták f szerként. fekete kökörcsin’. cigány a.. cigány a. Vö. A fekete kökörcsin (1. tekertgyökér (→ tekertgyöker f ) helyett.. — borsos ~ 1807: borsos Tzikszár (Magy. fekete nadályt ’. TESz. A latin eredet petrezselyem utótag hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.) cigánypicsa neve valószín leg hasonlóság alapján keletkezett. szár a. EWUng. J: ’Persicaria hydropiper. cigánypicsa 1. ▌ 2. hogy a nemzetséghez tartozó növények szára vagy gyökere csomós. összetett szó.).. cigányvirág 1. ▌ 2. A cigánypetrezselyem Melius alkotása. az egész növény felépítése (pl.) cigányvirág nevét valószín leg az magyarázza. tekertgyökér (→ tekertgyöker f ) nevéb l vette át Diószegi–Fazekas. N. keser f ’. A fekete kökörcsin (1. A cigánypicsa összetett szó. virág magyarázó utótag összetétele. Ember és növényvilág 198). vízibors (→ bors). pettyegetett tüd f ’. összetett szó. ▌ 3.) tekert jelz jét a növény R. cigány a... cikk a. feketés szín virág.. még a növény sobraborif ’szegény emberek borsa’ elnevezése. bolhaf . cigány a.. Diószegi–Fazekas alkotása. N. a tavaszi hérics (2. N. kígyótrankf . cigánypicsa. cigXvirág (ÚMTsz. valag a.. N. fekete nadályt ’. J: ’Adonis vernalis. Vö. cigányvirág (ÚMTsz. cigánypicsa (ÚMTsz. cigányvalag N. cigória l.. borsos keser f ’.) és a fekete nadályt (3. vízibors (→ bors). Vö. fekete nadályt ’. ízekre tagolt.) cigánypicsa elnevezése népi név.. valag a. 254). A cikkszár összetett szó. ▌ 3. cigányvalog (ÚMTsz. virágot. a déli szláv eredet cigány el tag magyarázata. a déli szláv eredet cigány ’cigány ember’ és a cikkszár 1. 1807: Tzikszár (Magy.. cigány a. kerti koriander’.. az értékes petrezselymet helyettesítették vele. A cikkszár ’Polygonum’ nemzetségnév.). EWUng. cigány a. petrezselyem a. J: ’Symphytum officinale. cigányvirág. TESz.) borsos jelz jére l. A kígyógyöker keser f (2.) virágja szintén sötétlila szín . ebgyömbér helyett. J: ’Calendula officinalis.) és a pettyegetett tüd f (2. J: ’Persicaria bistorta. cikória TESz.). hogy sokszor cigány emberek gy jtik a növényt. a szár ’a növénynek vékonyan felnyúló része. cigóri.. Diószegi– (Fazekas) Orvosi f vészkönyve a borsos cikkszár nevet javasolja a R. az orvosi körömvirág (3. orvosi körömvirág’. darabos.) cigányvirág elnevezésének alapja a sötétlila. N. cigánypicsa (Péntek–Szabó. a déli szláv eredet cigány ’cigány ember’ és a szláv eredet picsa ’n i szeméremtest’ öszszetétele. A névadás alapja.) nyilván a növény feketés. 1841: tekert czikszár (Barra 378). cigány a.

F vészk. J: ’Cichorium intybus. cigori (ÚMTsz. cyclamen.) és a pitypang (4..).). 1775: Czinadonia (Csapó 91). A mezei katáng (2. — kerti~ 1798: Tzikória kerti (Veszelszki 161). bötykös v. 1664: Cichorium Katankóró.. szakny. chelidónion ’fecske-’ melléknév < gör. Genaust Cichórium a. 135). cikória 1.ciklámen 116 cinadónia szár a.: RMGl. erdei ciklámen’. 1577 k. 1544: „Vöttem soskat. chicory. cikórija (ÚMTsz. ciklász 1807: Tziklász (Magy. 1783: Czinedónia (NclB. 70). vö. A cinadónia latin eredet . ▌ 3. (MNy. az erdei hölgymál (3. A cikória eredeti jelentése ’salátakatáng’ (1. 1583: cynadonya (Clusius–Beythe 3a: BotTört.-i cyclamen került. F vészk. 1998: ciklász (Priszter 384). ciklam(nt gr. J: ’Taraxacum officinale.’. tzikkelyes kaláſz” (Magy. cinnadónia. sziklament gr. cichorium. TESz.. N. kakas~ címnyelv f l. cinodonia (ÚMTsz. cinagna.) cikória elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett a felhasználás alapján. A cikória latin eredet . EWUng. cinadónia cinadónia 1533: Chelidonia: Schelwurtzel: Cynedonia (Murm. — ~f 1540 k.’. cinaduna (Nyr. pitypang’. — mezei~ 1783: Mezei Czikória (NclB. amely a gör. vö. 307). [herba] . vö. szekf szagúf nevéb l vonta el. A ciklász nemzetségnév. lat.’. 377). cicorea (< gör. cyclaminum. TESz. vö. 307) jelz s szerkezetb l alkották összevonással: cikkelyes kalász. 1578: Chelidonia (Melius 178a). 411). 455). J: ’Geum. sz.). A latin szó a gör. or.. erdei gyömbérgyökér’. — szegf szagú ~ 1807: szegf szagú Tziklász (Magy. κύκλος ’kör’ kicsinyít képz s származéka. 1807: Tzikória (Magy.: Cichoriana(k) gr. cinadona. Cinadó (MagyGyógyn..). csalán címer l.).. cyclamen.’. 104). mezei katáng’. hedipnois (Clusius–Beythe 3a: BotTört. — N. a nevet a cikkelyes kalász (Magy. 135). lat. Marzell Hieracium murorum a. 1794: tzikorja (TESz. F vészk. J: ’ua. cikória virág (ÚMTsz. a magyarba a lat. A ciklámen nemzetközi szó. chelidonius ’fecske-’ melléknév < gör. 1775: Vadcikoria (Csapó 132). 256).). 128). — ~virág N. többes szám: kichóreia. 11: 132). 1998: ciklámen (Priszter 351). 128: 184.: Celidonia: cenodonÿa fw (Herb.’. 129). pareyt. — erdei ~ 1998: erdei ciklámen (Priszter 351). 1783: Vad Czikória (NclB. cinadória. Nyr. h. — Ö: porcsin~. k. gyógynövényként használták: „Ha ket fele haſitod es faio fog irant kiuxl az orczadra tezxd. 1775: Tzikoria (Csapó 207). Diószegi–Fazekas ciklász nemzetségneve a gyömbérgyökér (→ gyömbéresgyökér) név mellett ma is a Geum nemzetség hivatalos neve. cykoriat” (OklSz.). fr. A szegf szagú jelz t Diószegi–Fazekas a növény R.: RMGl. 73: 396). (ÚMTsz. c): RMGl. cinadó (MTsz.). Diószegi–Fazekas alkotása. 48. J: ’ua. — N.). ném. cichorea. cenedonia (< lat.). J: ’Cyclamen purpurascens. κυκλάµινος. cikória.: Cicoreath gr. J: ’ua. J: ’Cichorium endivia. kichërion. Nyr. EWUng. 1893: cyclamen (TESz. 127: 47. ciklámen 1877: „Pihenés után elmentünk cyclámákat szedni” (TESz. A növény „Arnyekos helyxkxn es fak alat terxm”. cikoria. ▌ 2. gyömbérgyökér’. kíchora. vérehulló fecskef ’. — törpe sárga~ 1841: törpe — sárga czikória (Barra 216). kichër#. k. 307). 1590: Chelidonia: Czinadonia (SzikszF. cinaduna. cicoria. 1610 k..). 61). cigóré. lat. lat. J: ’ua. Zichorie. F vészk. ném. minden merget es faidalmat ki ſzijvia” (Beythe 51a). erdei hölgymál’. | vad~ 1578: Vad cichoria (Melius 77a). salátakatáng’. lat. J: ’ua. sz. ang. J: ’ua. κυκλάµινον ’ua. cigória (NyF. cicoria. цикламен. 411). ▌ 4. cilján l. ciclamino.). ang. chicorée. — N. Névadásukat így magyarázzák: a növény magva „sok. cichoreum. gímnyelv cinadó l. J: ’Chelidonium majus. J: ’Hieracium murorum. kichória). vö. A latin szavak a legtöbb európai nyelvbe bekerültek. Cicoria (Lippay II: 90). 10. 16).’ átvétele.’.’. mindegyik növény friss leveleit salátaként fogyasztották. 307). (OrvK. chelidën ’fecske’). ol. Zyklamen. cinedória.). Ezek forrása a latin cyclaminos. 1583: Cicoria Cichorium sil. cinadóna. ol. cigóri (NyF. 1763: Czikória (TESz. fr. F vészk. J: ’Geum urbanum. J: ’ua.

’. | vad~ 1578: Vad Cypros (Melius 20). || cingrát N. cingrát (MagyGyógyn. 384). A cindrót cin. feltehet egy ném.) szára szintén dróthoz hasonló. Zinngras ’cinf ’ el tagjának átvétele. els megjelenése: 1395 k. kýpros). ▌ 2. Mezei Cypros” (Melius 170a). kalincaínf ’. TESz. | mezei~ 1578: mezei Cyproſnac gr. csipke cipója l. A cinadóniagódirc összetett szó. mezei cziprus (Hoffmann–Wagner 163). — méregöl ~ 1807: méregöl Tzinka (Magy. — homoki~ 1903: Homoki v. istenke~ cipor l.’. A mezei zsurló (2. lat. a cinadona hangkieséssel. A növény R.) és a mezei üröm (3.: TESz. cinadória. cintorion. ▌ 3. Szent L rinc füve helyett.. A magyar alakváltozatok közül a cinadó szórövidítés eredménye. Genaust Cynánchum a. ciprus cindrót 1.eleme a ném. cinmosóf l. kalincaínf ’. a név Diószegi–Fazekas alkotása. 184). A közönséges csikófark (1. cindrót cinka 1807: Tzinka (Magy. és ezt kicsinyít képz vel (-ka) láttak el. cinadónia cintori. 362). a gódirc utótag nemzetségnév. ném. 128: 56. 1783: Mezei Czipros (NclB. | 1841. Scheuerkraut ’súrolóf ’. J: ’ua. cinedória l. új nevüket azonban nem fogadta be a szaknyelv. 184). cyprus ’henna(gyökér). Növényszótár 94).). méregöl f . mezei zsurló’. cinmosóf (→ mosóf ). lat. F vészk. 1903: ’Vincetoxicum hirundinaria. ónf . cypressus. hogy a növény vessz szer szára dróthoz hasonló. J: ’ua. idegen nyelvi megfelel re vö. csarab’. kynós ’kutya’. els sorban örökzöld ciprus (Cupressus sempervirens)’ jelentését vette fel.’. Diószegi–Fazekas alkotása. cinadónia cingrát l. 1783: Vad Cypros (NclB. Zinnkraut ’cinf ’. Vö. F vészk. J: ’Ajuga chamaepitys. 312).: cÿpreſſus: cipreſſus fa (BesztSzj. 2. cintorja l. cindrót (MagyGyógyn. J: ’ua.’. 1903: czinka (Hoffmann–Wagner 51). cintorium. EWUng.). Nyr. ágchein ’fojtani’) elnevezésének el tagját vették (cin-) át. mosóf cinnadónia l. cinadónia Vincetoxicum) nemzetség neve.’. a csarab (2. 369) nevet javasolja a R. 104). 1775: Vadcyprus (Csapó 125). közönséges csikófark’. tövistelen fagyalfajta’ (< gör. a cinadónia el tag a régi és a nyelvjárásokban meg rzött cinadónia név átvétele. Zinngras ’cinf ’ átvétele. J: ’Artemisia campestris. Diószegi Orvosi f vészkönyve a Méregöl Tzinka (Magy. Genaust Chelidónium a. ▌ 2. | mezei vad~ 1798: Mezei vad-tzipros (Veszelszki 261).. A ciprus latin eredet . a drót utótag szintén német eredet . N. cyparissus ’ciprus (Cupressus sp. 1948: cinadogódirc (MagyGyógyn. 37). A kalincaínf (1. ez a latin szó a magyarba is bekerült. A méregöl jelz magyarázatára l. gen. J: ’ua. a Cynanchum (ma: ciprus 1. (Melius 20). F vészk.. cinaduna. a cinaduna talán népetimológiával jött létre. *Zinndrot növénynév is. Marzell Equisetum arvense a. 37). cinadona.) ciprus neve megkülönböztet jelz kkel el ször 1578-ban t nik fel. J: ’ua. N. J: ’Chelidonium majus.cinadóniagódirc 117 ciprus chelidonia ’fecskef ’. 1508: „almafanak: gxmxlčevel Cipros nardoſval” (TESz.). ký#n. méreggyilok’. közönséges méreggyilok’. a neveket Melius alkotta. cinagna l. fecskef .). mezei üröm’. 1841: czinka (Barra 272). szakny. a cinadória hangcserével keletkezett. cinadóniagódirc 1807: Tzinadónia Gódirtz (Magy. J: 1807: ’Vincetoxicum. J: ’Ajuga chamaepitys. és a növényt edények tisztítására használták. J: ’Equisetum arvense. A kalinca- . cupressus.. | vad~ 1578: Vad Cypros (Melius 171). R.) cindrót nevének szemléleti háttere. közönséges méreggyilok’. A cinka nemzetségnév.-i Cynanchum (< gör. — mezei~ 1775: Mezei tzipros (Csapó 125). 1903: czindrót (Hoffmann– Wagner 206). J: ’Calluna vulgaris. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. centaurea cipke l. F vészk. J: ’Ephedra distachya. vérehulló fecskef ’. vö. 1903: czipor (Hoffmann–Wagner 79). A magyar ciprus a lat. 1911: cindrót (Cserey. méregöl f . A cingrát a ném. — nyíri~ 1578: nyiri Cypruſnac gr. Putzkraut ’tisztítóf ’. cintória.

Szabó.) citromf neve a növény R. Genaust citrátus a. holl. déli méhf ’. 234). J: ’Melittis melissophyllum.’. Melissa officinalis a. megkülönböztet jelz ket illesztett a ciprus elé. citromverbéna 1998: citromverbéna (Priszter 297).. háromlevel citromverbéna’. Citronella. ennek gyümölcse’ átvétele. de nem txuiſſes. lat. 1998: cukorjuhar (Priszter 289). a növény bokorszer .’. J: ’ua. mert a levelek citromillatúak. J: ’ua. J: ’Papaver rhoeas. Feldcypreſſen (Melius 171) fordításával keletkezett. A háromlevel magyarázatára l. citrum ’citromfa. EWUng. TESz. A déli méhf (2. orvosi citromf ’. J: ’Aloysia triphylla. vizeny s rét’ els megjelenése 1578. A cukorjuhar összetett szó. ciprushoz hasonló felépítés . citromf (ÚMTsz.. 1998: citromf (Priszter 427). hogy a levelek hármas örvökben állnak. ▌ 3. Marzell Calluna vulgaris a. A névadás alapja a növény „nyers füve . || vadcitrom 1798: vad-tzitrom (Veszelszki 63). A citromcserje a ném. TESz. Genaust Verbéna a..-i Verbena (< lat. Zitronenstrauch tükörfordítása. vö. A háromlevel jelz a lat. nyír3 a. koriander cucik N. 390).stb.’. életfa’. Marzell Aloysia citriodora a.. Genaust Tripetália a.) nyíriciprus és vadciprus elnevezéseit szintén Melius alkotta hasonlóság alapján. hazánkban csak a nyugati határszéleken.’csavar. szakny. hogy a levelek megdörzsölve citromillatúak. Az orvosi cit- romf (1. tujafa. lemon. J: ’Aloysia triphylla. — Ö: feny ~. cukorjuhar(fa)’. triphylla (< gör. a növény els sorban savanyú. a névadás magyarázatára l. Citronenkraut. olajfa. tríphyllos ’háromlevel ’ < gör. A csarab (2. k. a f utótag magyarázó szerep . citromcserje — háromlevel ~ 1998: Háromlevel citromcserje (Bremness 93). A nyíri jelz a növény el fordulási helyére utal. babér-. J: ’Melissa officinalis. háromlevel citromverbéna’. az el tag a lat. verbéna a. a növény citromillatú. A verbéna utótag latin eredet . 111).. nedves talajon él meg. ném. citrum ’citromfa. teker’ t b l) átvétele. A ciprus ’mezei üröm’ (3. — N. 1775: Czitrom-fü (Csapó 183).) vadciprus neve tükörfordítás. phýllon ’levél’) fordítása. J: ’ua. amely cuclihoz hasonlít. alaczon faczka” (Melius 20). többes szám verb#nae ’kultikus célra szedett szent f . citromcserje.. ha megdörzsölik ket. A cucik népi név. J: ’ua. A háromlevel citromverbéna (3. — háromlevel ~ 1998: háromlevel citromverbéna (Priszter 297). a név talán a német.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. — vad~ 1775: Vad tzitrom-fü (Csapó 184). a névadás alapja a kerek pipacsgubó lehet.) citromf neve a ném. 389).citromcserje 118 cukorjuhar ínf (1. melly szag száraz állapotban er ssebb” (Barra 315). ág’ < indogermán *²erb. mirtusz-. Zitronenkraut tükörfordítása.).. J: ’Acer saccharum. citromf 1. vö. 1911: citromf (Cserey. a nyír ’mocsár. — ~fa 1998: cukorjuharfa (Priszter 289). J: ’Aloysia triphylla. 1998: orvosi citromf (Priszter 427). a lat. Cucik (MagyGyógyn. czitrom szagu. Citronenmelisse. A citromverbéna összetett szó. citroenkruid. lat. a növény egyéb citrom el tagú neveivel: citromf . háromlevel citromverbéna’. citraria. EWUng.’. verb#na. Idegen nyelvi megfelel re vö. 1783: Vad Czitrom-fü (NclB. verbéna a. a latin eredet citrom el tagot azért kapta. levél. Növényszótár 11). A citromf (1. a ném. citromf . MNövSz. a névadás alapja. a német eredet cukor el tag a fa törzséb l megcsapolással . coriandrum l. bajor-osztrák eredet cucli ’cumi’ hatására jött létre. 1783: Czitrom-fü (NclB. mezei pipacs’. Melius 437. ang.. ill. — orvosi ~ 1948: Orvosi citromf (MagyGyógyn.) citromf neve hasonlóság alapján keletkezett. a névadás alapja. 1798: Tzitrom-fÍ (Veszelszki 63). cukorjuhar 1966: cukorjuhar (Csapody– Priszter. ▌ 2. a növény a verbénafélék családjába tartozik. 40).) összetett szó. és hasonló az orvosi citromf höz. tri’három’. citrago (< citrus ’citromfa’) elnevezése alapján jött létre. a hasonlóságot így magyarázza: „mint az Fxnny× fánac à leuele ollyan. citromcserje. nyír3 a.

édeslevel f . A névadás alapja a növény édes gyökere. ang. Marzell Acer saccharum a. édesgyökér. cukorkóró N. 148). juhar. édesfa. Zuckerahorn.cukorkóró 119 cukorkóró nyerhet cukortartalomra utal. vö. az utótagra l. igazi édesgyökér’. J: ’Glycyrrhiza glabra. A cukorkóró népi név. ném. Cukorkóró (MagyGyógyn. Az összetétel idegen nyelvi minták alapján jött létre. édes el tagú neveinek hatására jött létre. sugar maple. . minden bizonnyal a növény egyéb. vö.

1807: ’Pimpinella és Sanguisorba sp. els sorban Sanguisorba minor (csabaíre) és Sanguisorba officinalis (vérf )’. hasonló gyógyító er t tulajdonítottak a növénynek. A csabaíre jelölt birtokos szerkezet. A mondai névadásról a legtöbb szótárszerz megemlékezik: „A’ Magyar nevét honnét vette. 1798: ’Sanguisorba minor. F vészk. Ma a vérf és a csabaíre növények egy nemzetséghez tartoznak.. 1775-t l a csabaíre ’Sanguisorba officinalis’ megjelenési adatai. 1610 k.. 1584: Chaba ire „emplaſtrum chabæ” (Clusius– Beythe 24). és akkor ezen fÍvel magok magokat ki-gyógyították.). J: ’Pimpinella saxifraga. 1584-t l elkülöníthet ek a vérf ’Sanguisorba officinalis’. TESz. a TESz. | 1775. 392). 1540 k..) korai adatai a Pimpinella ’földitömjén’ és a Sanguisorba ’vérf ’ nemzetségekre vonatkoznak.). 1610 k. 2. ki meg-nyillozott katonáinak sebeit evvel gyógyitotta” (Barra 121).) hasonlóság alapján keletkezett. ill. F vészk. az Attila fiának. J: ’ua. 1525 k. J: ’Sanguisorba minor. csabaíre’.. a fajokat nem lehet pontosan elkülöníteni. ezeren ſebbe eſtek.. 331). ezért latin hatással is számolhatunk. a’ fiai a’ birodalmon meg-nem eggyezhetvén. Endre között majd 15. F vészk. így kelet- kezett csabaíre nevük. (régen a két nemzetséget gyakran keverték). csabaíre’. csabaíre’. hogy az Át’illa régi Magyar király’ halála után.CS csabaíre 1. 1807: Tsábaír (Magy. J: ’Sanguisorba minor. de els sorban valószín leg a vérf ’Sanguisorba officinalis’ és a csabaíre ’Sanguisorba minor’ adatai. 351). 1525 k. 1783: Csába-íre (NclB. A csabaíre (1. 1525 k. 515). 1540 k. Az adatok között azonban felt nik a lat.: Pipinella: Pimpinella: Chÿaba ire (Herb d): RMGl. ma ilyen nemzetség nincs’. Csabának nevét l vette. 1775: Csába ire (Csapó 51). Diószegi–Fazekas f vészkönyvében a jelöletlen birtokos szerkezetet teszi meg nemzetségnek: Tsábaír. a növénynév megjelenik jelöletlen birtokos szerkezetben is Chabaÿr. A csabaíre ’hasznos földitömjén’ (2.’. ill. a növények megjelenése nagyon hasonló. 1500 k. csabaíre-vérf 1998: csabaíre-vérf (Priszter 491). szerint magyar fejlemény. Az ír utótag jelentése ’ken cs’. Ó Buda. vérf ’.: „Isop salluia obruta czyabaire” (TESz. A csabaíre csaba el tagja valószín leg azonos a mondai Csaba személynévvel. hasznos földitömjén’. tudják azt az Istóriákban jártos ’s költös Hazánkfiai.: Pipinella: chobaÿer fw (Herb c): RMGl. a’ honnét ez életben meg-maradt leg-kiſsebbik fijától. A vérfej jelz magyarázata a gömb alakú pirosló virágzat. | 1807: ’Poterium. 1798: Csaba-íre (Veszelszki 349). — vérfej ~ 1807: vérfej Tsábaír (Magy. 256). ▌ 2. könnyen kaphattak azonos nevet. „emplaſtrum chabæ” (Clusius– Beythe 24). 1783: Csába-ire (NclB. 515). 356). EWUng. — vad ~ 1813: vad Tsábaíre (Magy. a’ Chaba-íre nevét a’ Csabától vette” (Veszelszki 349–350). J: 1500 k.: „Pimpinella: Chabaÿr” (TESz. . „melly nevezetét. és Sz. | 1584: ’Sanguisorba officinalis. A csabaíre ma a Sanguisorba minor hivatalos neve.

130). 1998: nagy csalán (Priszter 531). | 1998: ’Ballota. csajkavirág (MagyGyógyn. szenvedés’ jelentése is (els megjelenése: 1416 u. csovány (MagyGyógyn. A csabaüröm összetett szó. 423). TESz. csabaíre a. 29). A csábítóf öszszetétel magyarázata. J: ’ua. 1583: hot chàlan Vrtica labeo. fehér árvacsalán’. csalám. csián. Paritaria: Holth chalan (Ortus: RMGl. A csajkavirág népi név. csábul a. csanál. ▌ 2.). 423). nagy csalán’. csanáj. cs™n". cs(lán.). csonár. csonál. szillán (MTsz. csábul a.’. 1807: bujdosó Tsalán (Magy. Az el tag magyarázatára l. 1395 k. vérf . A névadás alapja a növény virágjának formája. 138). Urtica minor: arwa chalan (Ortus: RMGl. de az utótag kialakulására hatással lehetett a szó ’keser ség. 423). csollánt. nagyobb mennyiségben halált okoz. eszét megzavarja’ jelentéssel.. az ír ~ íre utótagot az üröm növénynévvel (els megjelenése 1395 k. hogy a növény mérgez . 138). 138). 77). 1783: Apró Tsalyán (NclB. 1798: Nagy Tsallan (Veszelszki 448). csajka a. üröm a.. J: ’ua. | szelíd~ 1783: Szelid Tsalán (NclB. 133).. csinál. 1798: Égetf-Tsallán (Veszelszki 448). — éget ~ 1775: Égetö Csallán (Csapó 53).csabaüröm 121 csalán A csabaíre-vérf többszörös összetétel. | közönséges nagy ~ 1841: közönséges nagy csalán (Barra 393). cs(lánt. fekete peszterce’. csabaíre a. 138). 394). J: ’Lamium album. J: ’Lamium sp. cs(lány. J: ’Urtica dioica. csuhány. — bújdosó~ 1590: Ballote: Budoso czallyan (SzikszF.). csohán. cs(n"l. EWUng. silyán. csabaíre. csojjant. jelentése ’csésze’. 1925: csábítóf (Jávorka 973).t -ít és -ó melléknévi igenenévképz s származéka. EWUng. csalám l. J: ’ua. Vö. J: 1775: ’Ballota nigra. 148). J: ’Urtica sp. J: ’ua. 1948: csábító f (Halmai 40). csujáng. F vészk. 1966: csábítóf (Csapody–Priszter. az utótagra l. Csanál. 1903: csábítóf (Hoffmann– Wagner 39). MNövSz. 1775: Csába üröm (Csapó 51). csolán.). csalán csalán 1. csajka a. F vészk. peszterce | Ballota nigra. 29: 364). nagy csalán’. J: ’ua. csabaíre’. csójján. csani. csolláng. csilly›ny. csilánk. 1405 k. csábítóf 1706: Csábító f : Hyosciamus (Nyr. 2. 1783: Nagy Tsalyán (NclB. 386).. XVI. csona. J: ’Glycyrrhiza glabra. csinált. kábító hatású. csih›nt. csián. J: ’ua. — N. üröm a. J: ’ua. csona. apró csalán’. csalánt. 1775: Bujdosó tsallán (Csapó 221).) helyettesítették. ▌ 3.’. csijány. csabaüröm ’gyógynövényfajta’ (ÚMTsz.. EWUng. 1983: csábítóf (Rápóti–Romváry 85). csalán csajkavirág N. silány. csabaüröm 1602: „Pimpinella:… Chaba×rxm” (TESz. fekete peszterce’. csoh#ny (Nyatl.: vrtica: chalan (BesztSzj. | kis ~ 1841: kis csalán (Barra 394).). 1998: kis csalán (Priszter 531). csojjany.’. A csábító a hangfest eredet csáb. TESz.. 138). igazi édesgyökér’. | kisebb éget ~ 1783: Kiſſebb égetö Tsalyán . v. csinár. ▌ 4. — N.: vrtica: chalan (SchlSzj. csaláng.). 1595: Eghetx chyalan (Beythe 113). csohán. 1583: chalan Vrtica maior vulgaris (Clusius–Beythe 8: BotTört. árvacsalán’. a csábít 1611-t l adatolható ’kábulatba ejt. csujány. a csajka el tag szlovák eredet . csabaíre. csábítóf (MagyGyógyn. csoján. | csíp s ~ 1998: csíp s csalán (Priszter 531). cs™n™l. | éget ~ 1578: Égetx czalán (Melius 99).’. — apró ~ 1525 k. csajánt. sz. | kétlaki ~ 1841: kétlaki csalán (Barra 393). 1578: Hólt czalán (Melius 100). Tsolyán: Tsilány (De Herbis: RMGl.: Vrtica mortua: Hot cÿlan (De Herbis: RMGl. 388). | nagy ~ 1775: Nagy-Csallan (Csapó 53).’. a növény régi neveib l alkotott hivatalos magyar növénynév. 1813: Csaba Üröm (Magy.. 138). 1775: Chyallán (Csapó 53). cilján.’. 138). J: ’Hyoscyamus niger. 350). sillyán (ÚMTsz./1450 k.: RMGl. csilánt. | nagyobb éget ~ 1783: Nagyobb égetö Tsalyán (NclB. csajánt l. — holt~ 1525 k. 1783: Bújdosó Tsalán (NclB. csanal. 1775: Apró-csallán (Csapó 53). az el tag a csabaíre összetételb l elvonással jött létre.: RMGl. v.: RMGl. 259).: Vrtica: Chynal’. álomf . bolondító beléndek’. csollán. csójány. TESz. csanár.’. csillyán. csojánt. Lamium (Clusius– Beythe 8: BotTört. sz. J: ’Urtica urens. 1998: apró csalán (Priszter 531). J: ’Sanguisorba minor. csalán | Urtica dioica. XVI. Vö.

A csapf a lat.. a lat. bolondítóf . small nettle ’kis csalán’. a növény kétlaki.’.. viszket fájdalmat okoz. 174). 390). J: ’Scrophularia nodosa. hogy a növénynek nincsenek tüskéi. J: ’ua. 1966: csalmatok (Csapody–Priszter. 2. 1805–13: bolondító Tsalmatok (Márton. ném. lónyelv csodabogyó’. A fekete peszterce (3. csalánt l. čalkančak ’ua. bolondító beléndek’. 428). | jószagú ~ 1775: JóÐzagu-csallán (Csapó 55). A göcsös görvélyf (6. A csalán növénynév általában Urtica-fajok (1.’. čalaÛan vagy čalïÛan kerülhetett. 1595: Tſap fiju (Beythe 124a).’). || nyakcsap 1813: Nyaktsap (Magy.. TESz. 1807: Hyoscyamus Tsalmatok (Magy.) levelei szintén a csalánéhoz hasonlóak: „Ollyan a’ levele mint a’ Csalláné” (Csapó 56). A csalmatok nyelvújítási szó.) csalán elnevezése hasonlóság alapján keletkezett. és elhagyták. •rere ’égni’) fordításával keletkezett. MNövSz. J: ’ua. hogy a csalánsz rök — amennyiben a b rhöz érnek—. Uvularia (< k. csani l. 1783: JóÐzagu Csallán (NclB.. J: ’ua. csalmatok a. a lat. eredet (vö. 390). mérges” (Barra 336). A bolondító jelz a növény mérges voltára utal: „emberre nézve. idegen nyelvi megfelel kre vö. 1808: Tsalmatok (Magy. F vészk..csalmatok 122 csapf (NclB. beléndek’. Vö. a csalmatok név azonban már ennél valamivel korábban megjelent a F vészkönyv el készít munkálataihoz tartozó Toldalékban. és az EWUng.) a lat. 1783: Tsap-fü (NclB. hogy a növény érintésre nem okoz viszket fájdalmat.: Tsalmatok (Julow 267). A bújdosó jelz magyarázata valószín leg az. A holtcsalán (2. čalaÛan ’csalán’. 392). 1798: Nyak-tsap-fÍ (Veszelszki 97). alt. idegen nyelvi megfelel re vö. J: ’Hyoscyamus. A nagy csalán (1. — Ö: árva~. 1863: csalmatot gr. ang. J: ’Ruscus hypoglossum. Urtica minor fordításával jöttek létre. hogy az elhomályosult felépítés csalmatok szóvégi -k-ját többesjelnek fogták fel. 6: 42). a fekete jelz a kis termések színére utal. LXXI. viszketést okoznak. a növény egyéb bolondító jelz s neveivel. 1798: Fekete Tsalán (Veszelszki 402). csalán csalmás beléndek l. A kétlaki jelz a lat.). a lat. F vészk. 1783: Erdei Csallán (NclB. — erdei~ 1775: Erdei-csallán (Csapó 55). — fekete~ 1775: Fekete-csallán (Csapó 56). A TESz.) nagy jelz je megkülönböztet szerep . 2. göcsös görvélyf ’. ném. A déli méhf (5. els adata 1807-b l van. nem okoz éget érzést. — bolondító ~ 1807: bolonditó Tsalmatok (Magy. a jószagú jelz a finom illatára vonatkozik. grosse Brennessel ’nagy éget csalán’. A tárgyragos csalmatot úgy keletkezett. tartó’ összetétele. ▌ 6. ném. 4. 1775: Tsap-fü (Csapó 20). halálos. csalmatok a. 428). tölcséres pártája és fed vel nyíló toktermése lehetett. Urtica el tagnak a magyar csalán növénynév felel meg. disznó~. 174). 169). EWUng. Az éget jelz arra utal.. az elnevezés alapja a növény korsó alakú. éget . F vészk. Az apró csalán (4. ūvula . csalán csap l. kleine Brennessel ’kis éget csalán’. déli méhf ’. a magyarba a tör. Waldneſſel (Veszelszki 450). J: ’ua. a lat. csanál. nyak~ (→ csapf ) csapf 1578: Czap f× (Melius 184). pl. mortua (< mortuus ’halott’) utótagot lefordították. Növ. idegen nyelvi megfelel re vö. 29). A név Diószegi és Fazekas alkotása. 1783: Fekete Tsalyán (NclB. A déli méhf felépítése hasonló a csalánéhoz. — nyak~ 1775: Nyaktsap-fü (Csapó 20).) bújdosócsalán neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.) és a göcsös görvélyf (6. csíp s jelz k arra utalnak. great nettle ’nagy csalán’. a Hyosciamus növénynemzetség neve. čalkan. csag. (TESz. hogy ha a növény a testhez ér. Az erdei jelz a növény el fordulási helyére. csanár. minden része . Urtica (< lat. ▌ 5. 423). lat. A névadás magyarázata.. A csalán ótör. belénd csalmatok 1807 e. J: ’Hyoscyamus niger. dwarf nettle ’törpecsalán’.) megjelölésére szolgál. csanáj. A különféle alakváltozatok szabályos hangváltozással keletkeztek. F vészk. süveg’ és a tok ’burok. 1783: Nyak Tsap-fü (NclB. EWUng. dioica fordítása.’.’. Urtica mortua fordítása. Az éget . J: ’Melittis melissophyllum. ang. 382). A csalmatok megkülönböztet jelz je: bolondító. TESz.) apró ~ kis ~ kisebb jelz i megkülönböztet szerep ek. bolondító. A nyelvújítási csalmatok a csalma ’turbán.

szálka~ cselán. csattogó a. A névadásra hatással lehettek a tojásdad. A gaz ’gyomnövény’ utótag ismeretlen eredet . EWUng.). szappanf ’. A névadás magyarázatára l. A császárgyökér tükörszó. császárszakáll 1.és -ó képz elemek.). — N. J: ’Taraxacum officinale. csalán csemege l. csattangóra. Marzell azzal magyarázza a névadást. csattangõ (ÚMTsz. hogy a trombita alakú virágok tetejét ha összefogják. R. Barba imperataluj (NomVeg. csarap. A csattogógaz összetett szó. sólyom~ TESz. felálló. a csattogó jelz magyarázatára l. 204).. csattantó 1783: Tsattantó (NclB.). Flos Trinitatis (Lippay I: 76) fordításával. tricolor. a névadás alapja a virágok formája. tehén~ csék l. tricolor.). csarab 1892: „Csarap.’. 1: 865 csarap a. csarab. A császárvirág nevet Lippay alkotta. császárszakáll (MagyGyógyn.. 420). császárszakál.). majd hirtelen mozdulattal csapnak velük. pukkantó.. Idegen nyelvi megfelel re vö.. (Calluna vulgaris). akkor pukkantó hang hallatszik. EWUng. J: ’ua. császárszakáll. ném. hangalakja a növény virágjával. csattan a. — N. császárvirág. csarak (Nyr. Kaiserwurz ’Astrantia maior. csattogó szamóca (→ szamóca). Vö. csarab (EtSz. csattogógaz N. Lippay a lat. amelyek éréskor pukkanó hanggal 4 kopácsra repednek. — ~f 1909: czattantófü (Graumann 144). A szappanf (2.’. J: ’ua. csattogógaz (Nyatl. 1783: CsáÐzár-Ðzakáll (NclB. vadárvácska’. csattogó N. Marzell Datura stramonium a. másik nagyon hasonló felépítés növény. csattan a. 73: 396). J: ’Calluna vulgaris. császár szóval helyettesítette.). J: ’Heracleum sphondylium. a növénytani szaknyelvbe a nyugat-dunántúli nyelvjárásokból kerülhetett. 427) tükörfordítása. csarak (ÚMTsz. Genaust úvifer a. 91). bárány~f . a növény szintén hangutánzó eredet pitypang nevét. Vö. csattangó a. Marzell Astrantia maior a. midön Leveleit vizben fözik. ▌ 2. közönséges medvetalp’. TESz. csarab’. a nagy völgycsillag német nevének fordításával alkotta a közönséges medvetalp császárgyökér nevét. a Fiú és a Szentlélek egysége’ szót a m. mestergyökér. TESz. Zäpfleinkraut (Veszelszki 335). 1998: csarab (Priszter 322). Somogym. maszlag császárgyökér 1903: Császárgyökér (Hoffmann–Wagner 58). csecs l. Vö. vadárvácska’. J: ’Fragaria vesca. cselány l. császárszakáll (ÚMTsz.EWUng. J: ’Viola tricolor subsp. J: ’Datura stramonium. csattogó (ÚMTsz. vö. Kleschenstaud’n. N. . hogy „Nyaktsap és mondolák dagadását eloſzlatja. csarapf (ÚMTsz. csattanó maszlag’. még csattogó szamóca (→ szamóca). 420). a csattogó el tag a virág szárának leszakításakor hallható csattanós hangra utal. 3: 56: TESz. 1798: Tsattanto (Veszelszki 419). csattanó maszlag l. a -t.). Idegen nyelvi megfelel re vö. 1798: Tsáſzár-ſzakáll (Veszelszki 254). ném. a rom. a növény ezeken a területeken shonos. a névadás magyarázata. a lat. csorbóka császárvirág 1664: Flos Trinitatis Cáſzár virág (Lippay I: 76). A császárgyökér Wagner alkotása. császárszakáll. a növény fehér virágja szakállhoz hasonlít. Trinitatis ’szent(háromság): az Atya. J: ’Saponaria officinalis. A csarab ismeretlen eredet . szúrós tüskékkel borított toktermések. csarab csarbóka l. nagy völgycsillag’. 1783: CsáÐzár-virág (NclB.csarab 123 csattogógaz ’nyakcsap’) fordítása. J: ’Viola tricolor subsp. Vö. pitypang’.) császárszakáll neve hasonlóság alapján keletkezett. egér~f . csarak l.). ném. A csattan hangutánzó eredet szó. sászársz(káll (ÚMTsz. és azt a’ vizet a’ Beteg gyakran ſzájában forgatja” (Csapó 20). Hasonló szemlélet névadásra l. esetleg termése nyílásával el idézett hangra utal. Téli sirkoszorukra használják” (Ethn. 1775: TsáÐzár Virág (Csapó 296). — ~f N. erdei szamóca’. A császárszakáll az erdélyi Benk József alkotása.). 339). 1948: Császárgyökér (MagyGyógyn.

zamatos turbolya’. cseppent l. | vad ~ 1807: vad – v. A kutyabenge (4. 408). J: ’ua. 1590: Hypericum: Czengô fé (SzikszF. v.. valamint ha az érett. 127: 329–330.). csemegesulyom l.: RMGl. zelnicemeggy’. 1775: Csengö virág (Csapó 58). Teufelskirsche ’ördögcseresznye’ stb. édes mandula’. 258). ▌ 2. hogy a növény ehet f szer. az utótagra l. EWUng. hogy a növény virágzata sárga bogerny .: Perfoliata: czengo f„ (De Herbis: RMGl. чeрéшa. a közönséges kutyabenge (4. vö. cseng a. 1578: Czengx f× (Melius 134). a csemege a hangutánzó eredet csemcseg ~ csamcsog. A maszlagos nadragulya (2. A cseresznye szláv eredet .) havasicseresznye nevének alapja. cseresznyeszemekhez hasonló termése van. A magyarba egy szláv R.) és a göcsös görvélyf (6. črěšьnja kerülhetett.: Ypericon vel scopa regia: Chengew fÿw (Ortus: RMGl. J: ’Anthriscus cerefolium. mandula. F vészk. 256).). J: ’ua. ▌ 5. A csemegemandula összetett szó. feketés.). XVI. — gerezdes ~ 1783: Gerezdes TsereÐznye (NclB. EWUng. ir. TESz. || cseng virág 1583: chengö verág Hypericum (Clusius–Beythe 5: BotTört. 392). чeрéшня. 296). a csemege el tag jelzi.’. göcsös görvélyf ’. 1595: Chyengx viragh (Beythe 94a). — fekete~ 1903: fekete cseresznye (Hoffmann–Wagner 40). cseresznyefa’.) büdös jelz jére l.’.’. hogy a növény magas hegységekben fordul el . 1783: Csengö-fü (NclB.. črYšnja. közönséges kutyabenge’..’. A jelz s elnevezések kialakulhattak a magyar nyelvben is.Tseresznye (Magy. ▌ 4. cseng hangot ad.) fekete cseresznye..: RMGl. чeрéшня.). J: ’ua.melléknévi igenévképz s alakja. — büdös~ 1783: Büdös tsereÐznye (NclB. чeрéшнa. még csemegemandula. Perforata: Czengô fé (SzikszF. 342). F vészk. Az áfonya (3.) megkülönböztet jelz kkel ellátott cseresznye elnevezése azon alapul. hogy ez a mandula édes (szemben a keser mandulával) és finom. — kis ~ 1578: kis Czengx f× (Melius 135a). 1775: Kis-csengö-fü (Csapó 58).). havasimeggy (→ meggy). Myrtillus a. Afonya” (PP. galagonya cseresznye 1. cseng a. sativa. | mérges fekete~ 1775: Mérges fekete tsereszne (Csapó 188). A maszlagos nadragulya (2. közönséges orbáncf ’. J: ’Atropa belladonna. 408). csemege a. blg. — fekete~ 1813: fekete Tseresznye (Magy. J: ’ua. F vészk. szln. 257). 373). J: ’Hypericum perforatum. A névadás magyarázata. J: ’ua. cseresznyéhez hasonlító bogyótermése. a növények felépítésének hasonlósága alapján. A növénynévben az el tag arra utal. közönséges orbáncf ’. a zelnicemeggy (5. blg. J: ’Prunus dulcis var. és a termés cseresznyéhez hasonló bogyó. — havasi~ 1708: „Havasi tsereſznye. Nyr. | mérges~ 1807: mérges tseresznye (Magy. a cseresznyefa els megjelenése: 1256. J: ’Frangula alnus. ▌ 6. J: ’Prunus sp. amely veszedelmes. igen mérgez . J: ’Hypericum perforatum. hogy mindegyik növénynek bogyószer . mérges cseresznye elnevezéseinek magyarázata a növény sötétvörös. or. magyarázatára l. 373).csemegebürök 124 cseresznye csemegebürök 1948: csemege bürök (Halmai 8). J: ’Scrophularia nodosa. a virágok kis sárga cseng khöz hasonlítanak. a növény termése cseresznyéhez hasonló. vö. J: ’Vaccinium sp. gerézdes . cseresznye utótagú elnevezések: Giftkirsche ’méregcseresznye’. 175).’. J: ’ua. szlk. J: ’Prunus padus. ▌ 3. csámcsog igéb l és -e folyamatos melléknévi igenévképz b l áll. 164). fülbe~ cserbóka l. 2. | vad~ 1948: vadcseresznye (MagyGyógyn. büdösfa. k rislevel -~ (→ k risfalevel f ) cseng f 1525 k. A cseng f talán magyar alkotás. hártyás toktermést a szél fújja. 130). A zelni- . — ~fa 1256: „Sub arbore Cheresnafa” (TESz. áfonya’. az áfonya (3. A csemegebürök összetett szó. sz. f nevesült. csorbóka cseregalagonya l. a hangutánzó eredet cseng . csemegemandula 1903: csemegemandula (Hoffmann–Wagner 98). čerešňa. — vad ~fa 1783: Vad TsereÐznye-fa (NclB. maszlagos nadragulya’. Wolfskirsche ’farkascseresznye’. чрéшня. de a névadásra hatással lehetettek a ném. 1783: Kis Csengö-fü (NclB.’. 257). sólyomcsemege csemete l. Az utótag a bürök növénynév átvétele.

cserfalevel f l.: TESz. A göcsös görvélyf (6. a névadás alapja.: RMGl. quercus ’cser’. kérgéb l cserlét készítenek. 1798: Kis-tser-levelÍ-fÍ (Veszelszki 152).: Tsészebogyó (Julow 266). Péntek–Szabó. és ebb l a téve- . különféle páfrányfajokat. csete (MagyGyógyn. hólyag~. apró cseresznyére emlékeztet. hogy a növény kérge a b rkikészítés anyaga. cserszömörce (→ szemerke). hogy a növény levelei a cserfáéhoz hasonlítanak: „Ez fünek levelei ollyak mint a’ Cserfa levelei” (Csapó 60).’. rom. 276. kapri(~). Szabó–Péntek. Hasonló szemlélet névadásra vö. vö. csészebogyó 1807 e. cer ’ua.. barát~ (→ barátbors).). cétin% ’feny ág. csete. — kis ~ 1775: Kis cser-levelü-fü (Csapó 60). fekete bodza’. sztrichninfa-~ (→ sztrichninfa). eb~. és éretten piros. alii fést fé (SzikszF. 272. Vö. cetiníş ’fiatal feny erd ’. hogy ezek a fafajták a b rkikészítés fontos nyersanyagai.’. — Ö: bodza~. vö. húsos tobozbogyót alkot. 316. J: ’Ephedra. Marzell Atropa belladonna a. || kis cser- cserz fa 1998: cserz fa (Priszter 345). F vészk. a -z és képz k. A cser déli szláv eredet . csAtA. — ~fa N. csetenyefa N. az adatok azt mutatják. цер. gyalogbodza’. csete 1. szb. csipke ’növény.: „rachenus: Åelew gereÅd” (BesztSzj. A szláv szavak forrása a lat. J: ’Quercus cerris csertölgy’. TESz. csormolya cserszömörce l.’. level 1813: kis Tserlevel (Magy. gerezd a. csete ’bodzavirág’. csete.’ szóban. farkas~. A névadás alapja a növény termése. fürtökben fejl d termésre utal. pl. csermoglya.. citrom~. Ember és növényvilág 229. kicsi csomókban. ▌ 2. a növénynév els sorban a farkascserge összetételben jelenik meg. A csete ismeretlen eredet . 2.) termése kicsi. szl. A gerezdes jelz a laza. J: ’ua.). A cserge erdélyi népnyelvi szó. hogy a gömböly . ▌ 2. Ezerjóf 175. J: ’Abies alba. ott. azon. kutya~. 285).-e. bogyószer vé válik. csikófark’. virág’. cerrus ’ua. — Ö: farkas~. cs(te ’bodzabogyó’ (ÚMTsz. erdei pajzsika’. ill.’. a gerezd els megjelenése: 1395 k. sarlós gamandor’. TESz. Ember és növényvilág 229). 257). 1193: „Prima meta incipit a cher” (TESz. J: ’Cotinus coggygria. 286). üröm(~) cserlevel f 1578: Czer leuelx f× (Melius 36a). cerь. csetenyefa (Péntek–Szabó.. mézgás éger(fa)’. A cserfa ’mézgás éger(fa)’ (2. szemerke cser 1. J: ’Sambucus ebulus. Querculus minor (Melius 37) (< lat. J: ’Dryopteris filix-mas. Az is lehetséges. csermulya l. || cserfalevel f 1590: Chamaedrys: Czerfa leuelô fé.cser 125 csetenyefa cemeggy (5. N. Ember és növényvilág 201). vö. kisebb’) fordításával keletkezett. csèrfa (Péntek–Szabó. 1862: csete (CzF. zsidó~. cserz fa. közönséges jegenyefeny | Picea abies. cser. román eredet . J: ’Sambucus nigra. A csészebogyó a szláv eredet csésze és a bogyó összetétele. A névadás alapja. feny vessz ’. ill.). blg. hogy a rom. J: ’ua. gerezd a. ez él tovább a rom. az erdei pajzsikát nevezték így. hánytató~ (→ hánytatófa). hogy lehet a bodza. Ember és növényvilág 197.) erdélyi szó. gerezd a. a vessz s cserje magját éréskor a veres burok csészeszer en veszi körül. Vö. jelentése: ’sz l fürt’. cserszömörce (→ szemerke). EWUng. 269). csete (MagyGyógyn. szln. 393). J: ’ua. valamely részének. A csészebogyó Diószegi– Fazekas els kísérlete a csikófark ’Ephedra’ nemzetség megnevezésére. A névadás a fafajták téves ismeretén alapul. közönséges lucfeny ’. virágjának vagy bogyójának népi megnevezése. kaporna(~).) feketecseresznye elnevezésének alapja. fekete termések szintén cseresznyéhez hasonlóak. sárga cserszömörce’. cserje l. A csetenyefa népi elnevezés. minor ’kis. kazuár~ (→ kazuárbokor). cetiníş ’fiatal feny erd ’ szót vettük át *csetenyés alakban. J: ’Teucrium chamaedrys. mac. F vészkönyvükben a bogyópikk nevet véglegesítették. cserlevel f cserge N. cèr ’cserfa’. EWUng. A cserz fa el tagjára l. J: ’Alnus glutinosa. A cserlevel f és a kis cserlevel f a lat. cserge (Péntek–Szabó. magyarázatát l.). TESz. csätä ’bodza’. termés. цер. — N.

50). háziszárnyas nevével képzett: Gänseblume ’libavirág’. valószín leg a ném. mert megdöglenek t le. Nyr. shrubby horse tail elnevezés is utal.. Marzell Colchicum autumnale a. csirkedögleszt (Gyógysz. a mezei zsurló népi neve könnyen keletkezhetett hasonlóságon alapuló névátvitellel. mezei zsurló’. ezt a jelenséget filius ante patrem (el bb a fia.. mely a csibe beléhez hasonlítható.) csikófark elnevezése összetett szó. pikkelyszer levelekkel a kis bokrok csikófarkhoz. A mezei zsurló (1. J: ’Asplenium ceterach. Nyr.’. hogy nem szabad csirkék és baromfi közelébe vinni. valamint a R. egyenes szárain ül apró levélkéit.) és a mezei zsurló (2. equus ’ló’. A növénynek erre a jellegzetes felépítésére a R. Az ismeretlen eredet csík el tag feltehet leg a vékony. TESz. Roßschwanz tükörfordítása. a koma ’pajtás. keskeny levelekre vonatkozik. csicsiskoma N. Csicsiskoma (MagyGyógyn. A csibevirág népi elnevezés.’. a toktermések májusban érnek be. J: 1807: ’Spergula. J: ’Ranunculus acris. ▌ 2. prücsökkoma. equisetum quartum (< lat. a névadás alapja. Gänseblümchen ’libavirágocska’. | törpe ~ 1911: törpe csikófark (Cserey. csibehúr 1807: Tsibehúr (Magy. pikkelypáfrány’. A csibe ’tyúkfélék pelyhes kicsinye’ hangutánzó eredet állathívogató szó.) csikófark neve népi név. csibedögleszt (NéprÉrt. hogy „Akkor virágzik. csicskenye. || csirkedögleszt N. 1925: Csikófark (Jávorka 35). csibevirág N. 1998: csikófark (Priszter 367). | 1948: ’Stellaria media. ang. J: ’Colchicum autumnale. csibehúr’. még lófarkf . 124: 239–247. lófarkhoz hasonlítanak. J: ’Equisetum arvense. A húr ’bél’ jelentés utótag a növény gyakran messze kúszó. Növényszótár 94). A csibehúr összetett szó. kanyargós szárára utal. bel lük csak a következ tavasszal bújnak el levelek. 128: 57. csík a. A haraszt utótag arra utal. — európai ~ 1841: europai Csikófark (Barra 426). J: ’Bellis perennis. vadszázszorszép’. csibevirág (Kovács 18).’ el tag gyermeknyelvi eredet ikerszó. Nyr. aztán az apja) kifejezéssel jellemezték. Marzell Ephedra distachya a. F vészk. J: ’ua. csalán csibedögleszt N. A növény német elnevezése hasonló a csibevirághoz. TESz. a Spergula nemzetség neveként használják. csalán csíkharaszt 1903: csíkharaszt (Hoffmann–Wagner 211). a csicsis ’kisgyermek elaltatására használt isz. Nyr. csetenye a. N. J: ’ua. csikófark (MagyGyógyn. szi kikerics’. A csibedögleszt és csirkedögleszt népi elnevezések. EWUNg. csián l.csibedögleszt 126 csikorgóf sen magyar képz nek vélt -s elvonásával jött létre a csetenye.) vessz s. a névadás magyarázatára l. hogy a növény a harasztfélék családjába tartozik.’. hogy a háziszárnyasok szívesen fogyasztják a növényt. 1948: csibehúr (MagyGyógyn.. motivációja egy téves hiedelem: azt tartják a növényr l. TESz. J: ’ua. réti boglárka’. lat. csicskenyefa. 377). A név arra vonatkozik. csikorgóf 1783: Csíkorgó-fü (NclB. EWUng. 87). közönséges csikófark’. equisetum < lat. csikófark 1. sörte’) név. hogy a növény vessz s cserje. csiggenye l. Az ókori természettudósok. és a tokokat visel rövid szárak. nyugati salátaboglárka’. amikor a csibék kelnek” (Kovács 18). A közönséges csikófark (1. csibe a. A mezei zsurló (2. zöld hajtásai hasonlóak. csík2 a. még tyúkhúr. Nyr. . 279). J: ’Ranunculus ficaria subsp. A névadás magyarázatára l. 37). 33: 244). az el tag arra vonatkozik. 126: 48–71. bojtszer formáját írja le. közönséges tyúkhúr’. A csicsiskoma népi elnevezés. a jellegtelen. 126: 48–71. csipke csihant l. J: ’Ephedra distachya. abban a hiszemben. saeta. hogy a magtokok a talajban szszel képz dnek (télen „alszanak”). seta ’állati sz r. a névadás magyarázata. ficaria. amely a növény hosszú. hogy a növény a virágnál hamarabb érlel termést. cimbora’ utótag szláv eredet . csibe a. Diószegi–Fazekas alkotása.. Vö. | közönséges ~ 1998: közönséges csikófark (Priszter 367). 126: 48–71.

vö. ném. alólrúl ki-hajt” (Veszelszki 241). J: ’ua. || csillagosf XVI. csikorog a.’. J: ’ua. hogy a növény kúszó gyökeréb l tavasszal egyetlen szár emelkedik ki. A csillag el tag magyarázata.’. A csillaglevel f és a csillagosf a lat. A csikorgó a hangutánzó eredet csikar ’itt: hasat csikar’ szóból -ó melléknévképz vel alakult. 1807: Tsillaghúr (Magy. közönséges tyúkhúr’. A pázsit ’f ’ utótag arra utal. 2. J: ’Gratiola officinalis. a névadás alapja a növény csillag formájú levele. Marzell Cynodon dactylon a. 1807: ’Stellaria. csikorgóf csilánt l. bels ség’ jelentés húr a növény vékony. | 1862. — Ö: liba~. 258).. 1: 997). hogy a növény f féle. Marzell Gratiola officinalis a.). J: ’Paris quadrifolia.’. Sternmiere. hogy a 3-as vagy 5-ös osztású kalászok csillagra vagy ujjakra emlékeztetnek. közönséges tyúkhúr’. J: 1807 e. 364). csillagszék 1706: csillag szék (PPNomH.’. Stellaria (< lat. Purgierkraut hatására alakulhatott ki. 393) nevet javasolja a R. még csillaglevel f .: RMGl. F vészk.csillagf 127 csillagszék 321).’. J: ’Cynodon dactylon.-i Cynodon dactylon (< gör. valamint a csillagszer virágzat. J: ’Gratiola officinalis. || csikorka 1807: Tsikorka (Magy. csikorgóf lett. csikorka l. 1783: Tsillag-fü (NclB. J: ’ua. 272). csillaghúr 1807 e. lat. csillagmáj l. 45). v. — kö- csillagpázsit 1948: csillagpázsit (MagyGyógyn. Genaust médius a. Vö. lat. közönséges csillagpázsit’. dáktylon < gör. F vészk. baromfibélhez hasonló szárára utal. négylevel farkassz l ’. 257). A csillag el tag a növény virágjára utal. Sternkraut (Veszelszki 245–6) tükörfordításával keletkezett. amely csillag alakú. 1948: csillaghúr (MagyGyógyn. a névadásra l. májf csillagosf l. istenkegyelme. amelyek máltai keresztet formálnak: „tetején négy ſzép zfld levelek. istenharagja.. a csikorka -ka kicsinyít képz vel jött létre. vö. 1864. A növény hivatalos elnevezése a csikorka (Diószegi–Fazekas alkotása) és a R. összetett szó. csillaglevel f csillagf 1775: Csillag-fü (Csapó 65). st#ll#ris ’csillag alakú’) fordításával hozta létre. csillaghúr. Genaust Stellária a. 272). még disznópázsit. | réti csikorka 1807: réti Tsikorka (Magy. 1948: Csikorka (MagyGyógyn. csillaglevel f 1590: Stellaria: Czillag leuelô fé (SzikszF. 1798: Tsillag-fÍ (Veszelszki 245–6). pūrgāre ’tisztít’ < lat. st#lla ’csillag’. … tsillag-formán állanak” (Veszelszki 245–6). st#lla ’csillag’. — orvosi csikorka 1948: orvosi csikorka (MagyGyógyn. ang.: Csillaghúr (Julow 402). a névadás magyarázata a növény hashajtó hatása: „nyálat. magyarázatára l. általában négy levéllel a csúcsán. tyúkhúr. közönséges tyúkhúr’. tyúkhúr’. 1864: csillaghúr (Gönczi 243). ínnyújtóf és csikorgóf helyett. az utótag a ’bél. sz. A csillagf a ném. J: ’ua.-i Stellaria (< lat. 272). UEWb. 87). A csillaghúr Diószegi–Fazekas alkotása. a névadás magyarázata. A csikorgóf a R. pūrus ’tiszta’) és a R. lat. 357). — közönséges ~ 1998: közönséges csillagpázsit (Priszter 351). ném. purisago (< lat. Idegen nyelvi megfelel re vö. F vészk. orvosi csikorgóf ’. Genaust dactýlifer a. st#ll#ris ’csillag alakú’) mintájára jöttek létre. szirmai sugarasan szétállnak. J: ’ua. F vészk.’. 1998: csikorgóf (Priszter 386). 357). Diószegi–Fazekas a csillaghúr el tagját a tudományos szakny. csalán zönséges ~ 1903: Közönséges csillaghúr (Hoffmann–Wagner 92). J: ’Stellaria media. epét. a . csikorog a. a lat. 1948: ’Stellaria media.: közép tsillaghúr (Diószegi 272). J: ’Stellaria media. szakny.. szakny. J: ’ua. ſárt. — orvosi ~ 1998: orvosi csikorgóf (Priszter 386). orvosi csikorgóf ’. J: ’Stellaria media. TESz. | közép~ 1807 u. Diószegi Orvosi f vészkönyve a réti Tsikorka (Magy. közönséges tyúkhúr’. dáktylos ’ujj’). 1862: csillaghúr (CzF. star wort.-i Stellaria media utótagjának fordítása.: Herba stellaris: chillagos ffe„ (De Herbis: RMGl. 1798: Tsikorgó-fÍ (Veszelszki 241).. A csillag el tag a növény virágjára vonatkozik. EWUng.. 1998: csillagpázsit (Priszter 351). A közép el tag a lat.

393) nevet javasolja a R. que wlgariter chipkebokor appellatur” (TESz. J: ’Paris quadrifolia. A csillár nyelvújítási származékszó: a csillog ige tövéb l képezték -ár képz vel... A csipke valószín leg szláv eredet .’. csillag a. a növényt csimázok ’poloska’ (a csimáz els megjelenése 1525 k. bicske. 256). csillár a. cimicaria (lat. koríanon ’koriander’ < gör. Wanzenkraut ’poloskaf ’. kár ’tet ’). Herzfreund ’szívbarát’. meg nem fęrgeſedic” (Melius 59). csimázf . F vészk. 375). a négylevel csillár növénynevet azonban nem fogadta be sem a szaknyelv. cibál. bücske. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Tsész. hogy a levelek csillagszer en helyezkednek el a növényen. csillyán. EWUng. csitke. 1246/1408: „ab vna dvmo. F vészk. 1836: Tsipkenye (TESz. J: ’ua. csalán csinge l. és a szagos mügét gyógynövényként a szív meger sítésére használták. és az Coriandrumos etzetben meg áztatod.. a név a növény csúcsán látható négy levélre utal. csipke1 a. csillagszívf 1783: Tsillag-Ðzív-fü (NclB. vö... 364). 1831: csiggenye (TESz. A csimázf a lat. csitkenye. Wanzendill ’poloskakapor’. az az.: Coriandrum: chÿmazillathofÿw (Ortus: RMGl. Hasonló szemléleten alapul a növény bolhaf elnevezése. — négylevel ~ 1807: négylevel Tzillár (Magy. f. csipcse (ÚMTsz). 4-ſzirmú” (Magy. csipke csimázf 1578: Czimáz f×nec gr. székf . Stellaria (< lat. cémex. 255). farkas~ csipa l. „Ha az maguát etzetben meg áztatod. gyep rózsa’. csütke (MTsz. Vö. még csillaglevel f . 255). cipke. (Melius 138a). csicskenye. TESz. 1783: Tzillár-fü (NclB. Marzell Coriandrum sativum a. tüske. 2.-i Rubus (< *reub. csimasz a. csicskenye a N. farkassz l ’. szlk. csinált. Vö. F vészk. valószín leg német minták alapján hozta létre a nevet. ném.). J: ’Galium odoratum. 43: 142). vö.). A csill. csipkéje l. erdei peremizs’. J: ’Paris. F vészk. szakny. csillár a. farkassz l . 46. A csitkenye.). cibál). A csipke el ször csipkebokor összetételben jelent meg (1246/1408-tól adatolható). — ~f 1775: Czillár-f× (Csapó 65). Diószegi Orvosi f vészkönyvében a Négylevel Tzillár (Magy. Marzell Asperula odorata a.t jelentése ’csillag formájú’. TESz. csillyany l. koríannon. A névadás magyarázata. šípka. négylevel f . csipke1 a.. J: ’Coriandrum sativum.-szorb šípka.-szorb šypka ’csipkebogyó’. . négylevel farkassz l ’. Sternleberkraut ’csillagmájf ’. gelegenye ’galagonya’ (→ galagonya). káron ’kömény’.szaggat. Boldogasszony ~ csipkebokor 1. gen.. a csipke szó forrása a bolgár vagy a szlovák lehetett. és az húſt meg ſózod. csimasz a. szakny. csinár l. UEWb. sem a köznyelv. 255). szagos müge’. mac. a. Sípk™ (Nyr. csimázillatúf 1525 k.).-i coriandrum fordítása (< gör. csipkebogyó’. koríandron.). — N. csalán TESz. J: ’Rosa canina. csillagf . csipkefa. 329). 1783: Tsipke-bokor (NclB. 4-level : Bokr. kóris ’poloska’ < gör.). A csillagvirág egyedi adat. nyíl’ származékai. blg. Vö. vö.) ki zésére használták. A csimázillatúf a lat. Páris-f helyett. berkenye. J: ’Ranunculus sp. Lippay alkotása.. Genaust Cimicífuga a. шuпка ’csipkebokor. Idegen nyelvi megfelel re vö. kerti koriander’. cémicis ’poloska’) fordításával keletkezett: „EſÅt à Báboc Cimicaria. gesztenye növénynevek hatására jött létre. A névadás alapja a növény b zös illata: „czimáz b×z× à leuele” (Melius 58). ném. lat. galagonya~. fa~ csipcse l. 1578: Czipke (Melius 23a). csillag a. st#lla ’csillag’) fordítása. a névadás alapja nyilván a virág sárga színe és csillag formája. EWUng. csillár 1807: Tzillár (Magy. Ezek a szláv šipь ’tövis. Czimáz f×nec hiyác” (Melius 138a). csimázilla- csipke 1305: Chypka (OklSz. magyarázatára l. шúпка. boglárka’. — Ö: eb~. csillagvirág — sárga ~ 1664: sárga cſillag virág (Lippay I: 78). EWUng. csipkebokor lat. Stinkdill ’büdösf ’. 1863: Csüpke (TESz. J: ’Inula conyzae. a szék utótagra l.csillagszívf 128 túf . A csillagszívf Benk alkotása.

F vészk. Vö. a növény ágaira és leveleire utal. 1595: Chyuda fa (Beythe 127).). a csipkefa összetétel (2. pittyed a. Genaust aculeátus a. 256). seggvakaró és csipkefa helyett. macskamenta’. csitkenye l.) a lat. csattanó maszlag’. a növény nem fa. a pitty ’lebiggyesztett ajak’ összetétele. tyúkvakító. A csipkefa összetétel eredetileg tüskés növények. csodamag csodabogyó 1. — Ö: macska~. A csodabogyó ’Ruscus’ nemzetségnév. hogy a virágzat csészéje lehajol és csipkés.) csodafa neve a ném. pettyegetett tüd f ’. csipke a. Wunderbaum (Melius 82a) tükörfordításával keletkezett.) is átvették a nevet. Nyr. 343).. 1998: „csipkerózsa” (Priszter 483). Jávorka 848). J: ’Rosa canina. 339).’. 1775: Tsuda-fa (Csapó 237). A lónyelv jelz (2. csirkevakító (MTsz. 343). 126: 48–71. A névadás magyarázata. — szúrós ~ 1998: szúrós csodabogyó (Priszter 487). aculeátus (< lat. — N. az el tagra l.. hypó ’alatt’. 135). 375). a Rubus-fajok ’tüskés szeder.. ~f csodabab l. hypoglóssum a. csipkepitty 1807: Tsipkepitty (Magy. gyep rózsa’. 1813: Tsipkefa (Magy. csipke. gör. hanem bokor. ▌ 2. rózsa. | 1775: ’Rubus idaeus subsp. vakuló~ csirkedögleszt l. F vészk. csipnyebokor l. gyep rózsa’. J: ’Ruscus hypoglossum. A csipkepitty nemzetségnév. A szúrós jelz (1. hasonlóság alapján azonban egyéb tüskés növények. a csipke ’cakkos’. az utótagra l.csipkefa 129 csirke l. (632/9). 1807: Tsipke Rózsa (Magy.: Rubus. TESz. 1775: Tsipkefa (Csapó 37). J: 1911: ’Ruscus sp. csibedögleszt csodafa 1863: Csipnyebokor (TESz. A csipkerózsa összetett szó. csipkefa 1. a’ középs tsipkés” (Magy. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a Tsipke Ró’sa (Magy. Szederj-in-bokor (De Herbis: RMGl. csipkebokor csoda l. J: 1584: ’Rubus sp. 335). sz. csipke. (Lippay II: 223). hypoglossum (< lat. 1948: Csodabogyó (MagyGyógyn.. ricinus’.) neve. piros virágú. F vészk. 1783: Tsuda-fa (NclB. Az el tagra l. csipke csitnyebokor l. faszer növényt sokféle betegség gyógyí- . Csicskenyefa (MagyGyógyn. 1664: Csuda fát gr. ▌ 2. A csirkevakító népi név. idaeus. 1911: csoda v. a valódi levelek alatt kicsi nyelvhez hasonló levélkék találhatók. Diószegi–Fazekas így magyarázza: „Bokr[étája] ásító a’ torkolatnál ſzegett ſzél : alsó ajakának két ſzéls metſzései hátra hajólnak. hypógl#sson < gör. piros termése. 1577 k.) megnevezésére szolgált. ▌ 2. — N. 1525 k. J: ’Rosa canina. szeder. hogy a növény megvakíthatja a csirkéket. 222). málna’. F vészk. a Rubusfajok ’tüskés szeder. lónyelv csodabogyó’. pittyed a. 1584: clypke fa (Clusius– Beythe 27). csitke. 2. szeder’.. Növényszótár 262). gyep rózsa’. hogy a karéjos level .: Chÿoda farol gr. XVI. acule#tus ’tüskés’) fordítása. A csipkepitty összetett szó. | 1948: ’Ruscus aculeatus. 1783: Tsipke-fa (NclB. 120). J: ’Rosa canina. 393). a névadás alapja az ide tartozó növények fényes. málna’. 375). Csirkevakító (MagyGyógyn. csipkerózsa 1783: Tsipke Ró’sa (NclB. 2. A csipke csipkebokor összetételben (1246/1408-tól adatolható) ’gyep rózsa’ jelentés . gl"ssa ’nyelv’) fordítása.. J: ’Pulmonaria officinalis. ▌ 2. csipkebokor csirkevakító N. J: ’Datura stramonium. a csipkebokor eredetileg a gyep rózsa (1. a névadás alapja. J: ’ua. hypogl#ssa < gör. apró. csuda bogyó (Cserey. szúrós csodabogyó’.. J: ’Rubus sp. csodafa 1. — lónyelv ~ 1998: lónyelv csodabogyó (Priszter 487). csipke a. 303). Mora Baccae.). 1998: „csodafa” (Priszter 481). csipke. Az összetétel el tagjára l. F vészk.és málnafajok’ (1. Mora Rubi: cipche bokor.. csodabogyó’. szépséges. Diószegi–Fazekas alkotása.és málnafajok’ (2. EWUng. v.) a lat. 1578: Czoda fa (Melius 82a). J: ’Ricinus communis.) ’gyep rózsa’ jelentése azonban kés bb jelenik meg. 1798: Tsuda-fa (Veszelszki 419). J: ’Nepeta. A névadást az magyarázza. inkább népi megnevezés. 387) nevet javasolja a R.: Catapucia: Chodafa et Saarfÿw (Ortus: RMGl. A ricinus (1. csitnyebokor (MTsz.

A csókaláb elnevezés valószín leg más madárféle + láb összetétel növénynevek hatására jött létre. csókahagyma N. népi elnevezés. csattanó maszlag’. csalán csodafamaszlag 1805–13: „Tsudafa MaÐzlag” (Márton. csoján. N. bukfenc a.) csodafa neve hasonlóság alapján keletkezett. | 1948: ’Primula veris subsp. J: ’Colchicum autumnale. a névadás magyarázata talán az. 126: 302. A csodafamaszlag Márton alkotása. A csodafa utótagját f magyarázó utótaggal helyettesítették. Hasonló szemléleten alapul a növény báránylábvirág (→ bárányvirág) elnevezése is. vö. 393). Nyr. 2. TESz. csodaf 1. csodafa. Magy. || csoda 1807 e. 209). csodahere 1903: Csodahere (Hoffmann– Wagner 92). kankalin’. Ember és növényvilág 221). a névadás alapja feltehet leg a hosszú száron álló virág. 1935: 178). Nyr. J: ’Galega officinalis. 1775: Tsuda-fü (Csapó 237). || csodabab N. sz. az el tagra l. Nyr. tavaszi kankalin’. 2. csodamag (MagyGyógyn. ricinus’. csojánt. bukfenc a. csókahagyma (Péntek– Szabó. 393. 29). a csoda Diószegi–Fazekas els kísérlete volt a maszlag nemzetség megnevezésére. J: ’Anthyllis vulneraria subsp. EWUng. 259). A kankalin (1. illetve az. A csókahagyma erdélyi. varjúláb. a bukik igéb l alakulhatott ki. csodamag N. J: ’Geranium sanguineum. F vészk. ▌ 2. Növ. a hosszúkás. Vö. a név nem maradt fenn. a csoda elvonással keletkezett a csodafa ~ csodaf növénynevekb l. ▌ 2. amely magyar fejlemény lehet. 126: 302. a növény csodafa és csodaf neveib l keletkeztek elvonással. vulneraria. Csapó megjegyzi a ricinus ismertetése közben: „Némellyek a’ Maſzlagot (Stramoneum) tsuda-fának nevezik” (Csapó 180). az utótagra l. 1813: Tsókaláb (Magy. A piros gólyaorr (2. értelmezése található meg. J: ’ua. csohán. XVI. A csattanó maszlag (2. 399). ill. méregtelenít hatású. a névadás alapja az. csodafa. A buk utótag valószín leg névszó. hogy mindkét növény mérgez . hogy a növény furcsa. 128: 180. maszlag.: czioka lab (NéNy. a névadás magyarázata. piros gólyaorr’. 1590: palma Christi: Czyuda fé (SzikszF. hogy a növényt sokféle betegség gyógyítására használták: köhögés csillapítására.csodafamaszlag 130 csókaláb tására használták.: Tsúda (Julow 256). J: ’Ricinus communis. F vészk. F vészk. de idekapcsolható a bukfenc is. és N. J: ’Hyoscyamus niger. a bab alakú. szi kikerics. amikor a madarak is ébrednek. Növényszótár 15).: RMGl. tüskés termése hasonló a ricinus terméséhez. 1783: Tsuda-fü (NclB. Rápóti–Romváry 86. A csodamag és a csodabab népi elnevezések. . vékony termés.. csohany. 1911: csodahere (Cserey. réti nyúlhere’. csodabab (Csapody–Priszter. mérgez termésre utalnak. vö. még lóhere. A here utótag magyarázatára l. 4: 24). 393). sebekre hámosodás gyorsítására. els sorban a tavaszi levelek és a hagyma’. bukfencezik’ fogalmának másféle R. J: ’Datura stramonium. 2. csattanó maszlag’. veris. 425). csókaláb 1. csodaf .: ’Primula sp.) csókaláb elnevezésének alapja lehet a virágok szára. A csókabuk összetett szó. a hangutánzó eredet csóka madárnév és a buk összetétele. csojjany l. 1948: csókaláb (MagyGyógyn.’. A növénynévi utótagban valószín leg a ’bukfenc. 393) (→ gálga) nevet javasolja a régi csókabuk név helyett. csókabuk 1813: Tsókabukk (Magy. 257). mivel Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a Ketskere Gálga (Magy. Wundklee tükörfordítása. A névadás magyarázatára l. csojjant. J: ’Datura stramonium. bolondító beléndek’. F vészk. 2. amely madárlábhoz is hasonlítható. sz. orvosi kecskeruta’. MNövSz. 126: 301. csodamag (Jávorka 973).) csókaláb neve metaforikus elnevezés.). Marzell Anthyllis vulneraria a.. maszlag’. XLIV. A csókabuk talán népi elnevezés lehet. kecskebuka ’bukfencezik’ (ÚMTsz. 1775: Tsuda-fü (Csapó 180). J: ’Datura. J: XVI. A csodahere a ném. hogy a növény levelei kora tavasszal hajtanak ki a hagymából.. 1783: Csóka-láb (NclB.

J: ’Nepeta cataria. combor (MTsz. nyári hérics’. borsika’. 150). megfelel szó más szláv nyelvekben is. čubrь. borsika’.). csombor. A csókavirág népnyelvi elnevezés. 346).: RMGl. csomb#rd. — erdei ~ 1775: Erdei tsombor (Csapó 167).: RMGl. borsika’. чабёр: ’borsf .csókaorrúf 131 csomborszátorja csókaorrúf 1578: Czoka orru f× (Melius 162a).) csombor neve hasonlóság alapján jött létre. hogy a növényt termesztik. vö. 1798: Tsombor (Veszelszki 398). csomborpereszlény 1998: csomborpereszlény (Priszter 290). csollán.. 386).. csombor (MagyGyógyn. ▌ 5. A növény eredeti jelentése borsika (1. Ember és növényvilág 286). F vészk. N. Tudatos névadással alkotott növénynév. vadkakukkf (5. чýбрика sz. — N. kakukkvirág. 126: 303. 237). szl.) vadcsombor neve Csapó alkotása: „Vad-tsombornak-is lehetne nevezni az én itéletem Ðzerént” (Csapó 267). 1998: csombor(d) (Priszter 493). pereszlény | Satureja hortensis. J: ’Satureja hortensis. csombormenta’. ördög~ csolán.. J: ’Adonis aestivalis. 126: 302. N. 1798: Vad Tsombor (Veszelszki 409).) kerti jelz je megkülönböztet szerep . vö. J: ’Acinos arvensis. 385). ÚMTsz. TESz.’.: staturna: combar (SoprSzj. csombor helyett.). N. R. čYbrъ ’borsf ’ kerülhetett át.-e. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a csombormenta nevet javasolja a R. čubr. csókavirág (SzegSz. amelynek „hegyes à hegye mint à Czokánac az orra” (Melius 162). Kniezsa. J: ’Erodium cicutarium. 389). a névadásra nyilván hatással volt a növény hasonló madárféle + orrú + f szerkezet neve: esztragorrúf (→ esztragorr). 1583: Chombor (Clusius–Beythe 7: BotTört. F vészk. ▌ 3.). — kerti ~ 1998: kerti csombor(d) (Priszter 493). Szabó. or. 1998: csombormenta (Priszter 427). menta. az alakváltozatok nem vezethet k vissza egységes alapalakra. mac. 389). hortensis fordítása. csombor a. bors~. Melius 434. arra utal. el tagja a csombor. 343). — vad~ 1841: vadcsombor (Barra 311). a vad jelz megkülönböztet szerep . 1395 k. 346. A csombormenta összetett szó. 1783: Tsombor (NclB. fajnév. „bolembica: idem chombor” (BesztSzj. 393).. Nyr. 139. szb. EtSz. közelebbr l talán déli szláv eredet . A csókaorrúf Melius alkotása. ▌ 4. csombord (Péntek–Szabó. bürökgémorr | Geranium sp. csomborpereszlény’. a csombormenta (2. 1783: Csombor (NclB.: RMGl. 1405 k. Diószegi–Fazekas alkotása. — Ö: borbély~. 150).). Nyr. az illatos macskamenta (4. A borsf (3. Etimológiája vitatott. csolláng l. utótagja a pereszlény nemzetségnév ’Acinos’. köszvénymenta. — vad~ 1775: Vad-tsombornak gr. — vad 1783: Vad Tsombor (NclB. J: ’Clinopodium vulgare. 1578: Czombor (Melius 107). csókavirág N. č_ber. borsf ’. csombord.. Magy. csombormenta’. d-je inetimologikus járulékhang. A magyarba egy (déli) szláv R. csombord’. Chyombor (Csapó 69).: blg. . čúbar. A csömbör alakváltozat hangrendi átcsapás eredménye. | 1783: ’Satureja hortensis. A névadás alapja a növény termése. a lat. cseh R. 1775: Csombor (Csapó 69). A köznévi csombord stb. csomborszátorja 1807: Tsombor Szátorja (Magy. 130). a név a növény egyéb madár el tagú nevei nyomán jöhetett létre. az utótagra l. F vészk. 1813: vad Ts[ombor] (Magy. 1435 k. csombor csombormenta 1807: Tsombor Ménta (Magy. csalán csombor 1.. 1861: csömbör (TESz. 2. 150). EWUng. ▌ 2. N. vadkakukkf ’. F vészk.: RMGl. чумбрика sz. csombor a. J: 1395 k. csombor a. illatos f szernövények. az el tagra l. J: ’Mentha pulegium. szb. 1590: Satureia: Czombor (SzikszF.. A csombor szláv. J: ’ua.: ’Satureja sp.). J: ’Thymus serpyllum. 1948: Csombord. A borsika (1. (Csapó 267). illatos macskamenta’. J: ’Satureja hortensis. szln..: staturnea: chombor (SchlSzj. чýбрица sz. köszvényf . polaj. kakasvirág.-hv. 150).). 1783: Erdei Tsombor (NclB. csombord l. csokor l. SzlJsz.: „staturna: chombor”. csombôrd (ÚMTsz.. gólyaorr’. 1798: Tsombor (Veszelszki 363). J: ’Mentha pulegium. čibr.). A csomborpereszlény összetett szó.

Myagrum (légyfogó)’. mely a pásztorfaragásokon is kedvelt virágdísz” (ÚMTsz. — N. neve Scrophularia minor (Melius 179). és ezért torokdagadás ellen használták a torzsikaboglárkát. J: ’Achillea millefolium subsp. bütyök’. közelebbr l szerb-horvát eredet . J: ’Agrostemma githago. csontba faragták: „Achillea millefolium [cickafark]. szelíd csorbóka’. 29: 17). Melandrium (habszegf ).) a csorbóka ’Sonchus’ nemzetséghez tartozik. 1791: Tsorbókáktól gr. A csormolya els megjelenése: 1708: „Tsormolya: Melandryum. Härtern.). hasonló képzésmódra l. UEWb. 268/1). cs(rbók™. 38. — N. J: ’Ranunculus sceleratus.). (csormolya).: RMGl. csontvirág N. 343. vö. | 1578. 1807: dudva Tsorbóka (Magy. — szelíd ~ 1998: szelíd csorbóka (Priszter 507). csurbókát gr. A csontvirág népi elnevezés. a névadás alapja valószín leg a csontszín . ném. cserbóka (MTsz. N. — Ö: dudva~. 409). még borsika.). kinövés. 444). Nyilván a latin Scrophularia mintájára alkotta Melius a csomorika nevet. MagyGyógyn. A csomorika valószín leg Melius alkotása. lactuca leporina: Czorbaka (SzikszF. torzsikaboglárka’. 1577 k. A névadás magyarázata. hogy gyökércsomókat a dagadt mirigyekhez hasonlították. Marzell Ligustrum vulgare a. csorbánka. eredeti jelentése ’különféle gyomnövények: Melampyron sp. Hartröhrle. *ščьrbъka ’katáng’ kerülhetett *csirbuka > csorboka alakban. valamint az. szátorja. A magyarba egy szláv R. csorbóka’. csorbuka l. közönséges cickafark’. J: ’Sonchus oleraceus.: „Nÿers chÿorbakat tqrÿ megh ÿol erqſſen. F vészk. ščrbák... ÚMTsz.. Myagros (PP. hogy a gyökere göcsörtös. es vgÿ leweſqn kend be aÅÅal” (OrvK. Mindez a szláv *ščьrba ’kicsorbult rész. 1783: Csorbaka (NclB. torzsika.). vetési konkoly’. J: ’Sonchus asper. szczerbak. szlk.). a szláv čьrmъlja vagy čьrmulja (< szláv čьrmъ ’vörös festéket szolgáltató pajzstet ’) növénynév átvétele. 1590. hogy a növény levelein mély bevágások láthatók. Genaust Scrophulária a.. 151). csorbaság’ származéka. A növény R. 1911: csermoglya. TESz. 1578: Czorbaka. fehéres virágzat. szláv jövevényszó lehet. csona. | 1807: ’Sonchus. J: ’Ligustrum vulgare. magyarázatára l. csarbókának gr. 1783: ’Sonchus oleraceus. Czarbakánac gr. csomós. csorbóka csorbóka 1. hogy a virágot bizonyos területeken fába.-hv. 1775: Csomorika (Csapó 70). vö.). csorbóka’. csorbóka a. A csomborszátorja összetett szó. a lat.) és a szúrós csorbóka (2. millefolium. csorbóka csormolya 1. 1793: Tsorbáka (Földi 58). A csomorika név a növény azon alaki sajátságára utal. csermulya (ÚMTSz. A növény elnevezésének indítéka virág- . A szelíd csorbóka (1. F vészk. 1793: ’Sonchus sp.t b l származik. ’torzsikaboglárka’ jelentésben használja. 1798: Tsomorika (Veszelszki 373). csalán csontfa 1841: csontfa (Barra 263). щербáк más képz vel alakult. szúrós csorbóka’. (Melius 76a). az utótag a Magyar f vészkönyv szerz i (Diószegi–Fazekas) által alkotott nemzetségnév. Magy. 300. A csomorika a finnugor eredet csom. A csontfa névadás magyarázata. J: 1577 k.csomorika 132 csormolya borsika’. A csorbóka szláv. Melampyron. csermulya (Nyr. a cseh šterbák. štrpka. torokduzzanat’) elnevezés szemléleti háttere. ▌ 2. csorbuka. EWUng. csontvirág (Jávorka 266. (TESz. 1903: Csermulya (Hoffmann–Wagner 119). Jávorka 266. N. hogy a növény fája nagyon kemény. (ÚMTsz. or.)”. N. csonár l. ▌ 2. A csormolya eredete bizonytalan. 1783: Csomorika (NclB. szelíd csorbóka’. 1590: Lagopus. štrbka. csorbánka l. szb. lat. le. nyúlkék~. csorbóka a.). J: ’Ajuga chamaepitys.. az el tag a növény régi nevének átvétele (csombor). ščerbák. Scrophularia (< scr#fulae ’torokdagadás. a szóvégi -ó és -ika kicsinyít képz k. — szúrós ~ 1998: szúrós csorbóka (Priszter 507). A csomó legkorábbi jelentései ’görcs <növényben>. štrbák. 382). csomorika 1578: Czomorika (Melius 175a). közönséges fagyal’. csormolya (ÚMTsz. kalincaínf ’.

J: ’Solanum. 380).’. méregöl sisakvirág’. — Ö: ebsz l ~. sárga. Szóhalm. csujány l. J: ’ua. A csucsor nevet valószín leg a csucsorka növénynévb l vonták el. 6: 43). 4: 789). A keser édes jelz magyarázatára l. — fekete ~ 1807: fekete Tsutsór (Magy. hogy a korábbi háromszótagú alakok egy részének vegyeshangrend sége részben különböz irányban kiegyenlít dött. 1868–73: Csucsor (Ball. t nt fel jelz s szerkezetben (keserédes csucsor). 1787: „De hát a’ tsutsorkámról mit mond? nem szépen nfnek é” (TESz. J: ’Solanum dulcamara. ném. F vészk. 85: 211). J: ’Solanum nigrum. 1948: Édeskeser csucsor (MagyGyógyn. és a gyökerén dudorok talalhatók. csovány l. J: ’Solanum tuberosum. odor. | édeskeser ~ 1925: édeskeser csucsor (RévaiLex. TESz. burgonya’. A nyelvújítás korában az újonnan alkotott csucsor ’Solanum’ nemzetségnév elé különféle megkülönböztet jelz ket illesztettek. részben pedig megmaradt.csucsor 133 csuklyaf jának élénkvörös színe lehetett (eredeti jelentése: Melampyron). 1807: Tsutsór (Magy. csucsor a. a fejfed höz hasonló virágforma számta- . csönge l. — keser édes ~ 1893: keserüédes Csucsorka (PallasLex. J: ’ua. bogyótermése van.’. édeskeser jelz k magyarázatára l.. Növényszótár 4). J: ’Aconitum anthora. 1903: Csuklyaf (Hoffmann–Wagner 109). — cserjés ~ 1998: cserjés csucsor (Priszter 348).). Nyr. Katikasisakvirág’. | piros ~ 1998: piros csucsor (Priszter 348). ezekb l alakultak ki napjaink tudományos elnevezései is: keser csucsor. nyelvújítási alkotás. a csúcs ’dudor’ f névb l -r kicsinyít képz vel (vö. 1807: kuklás v. 1998: fekete csucsor (Priszter 506). méregöl sisakvirág’. EWUng.’. J: ’ua. csucsorka a. 263). J: ’ua. | kesernyés ~ 1980: kesernyés csucsor (Erd -mez növ. csalán csömbör l. 128: 58–9. az eredeti virágszínt l függetlenül: a kalincaínf virágja pl. || kuklásf 1775: Kuklás-fü (Csapó 264). vö. jelentése ’kesernyés csucsor’ (1. 82). 16: 8). A kesernyés csucsor csucsorka neve hasonlóság alapján keletkezett.) és a fekete csucsor (2. 1798: Kuklás vagy Tsukla-fÍ (Veszelszki 62). hogy a növénynek dudoros részei vannak: bogyótermés és csomós gyökérzet.) a burgonyafélék (Solanaceae) családjába. A kesernyés csucsor (1. F vészk. 1775: Tsuklya-fü (Csapó 264)..’. 1843: Csucsor (Bugát. A kesernyés. 1998: kesernyés csucsor (Priszter 348). TESz. 380).: Keserédes csucsor (Nyr. A cserjés csucsor elnevezés esetében a névadás alapja a növény életmódja: „felkapaszkodó szárú cserje” (RévaiLex. J: ’ua. kesernyés csucsor’. LXXII. fekete csucsor’. A csucsorka nyelvújítási alkotás. 317). | keserédes ~ 1790 k. J: ’Solanum dulcamara. 177). a csucsor ’Solanum’ nemzetséghez tartozik. 1783: Tsuklya-fü (NclB. TESz. csujáng. J: ’Aconitum napellus subsp. csucsor’. 1790 k. 1783: Kuklás-fü (NclB. 1911: csuklyaf (Cserey. ▌ 2. R. ▌ 2.). kesernyés csucsor. 1805–13: Keserédes Tsutsór (Márton. A fekete csucsor (2. amelynek els megjelenése 1787. 71). F vészk. 1807: keserédes Tsutsór (Magy. keser édessz l (→ sz l ). EWUng. 1925: csucsor (RévaiLex. hogy a növény virágai fejfed höz hasonló formájúak. | keser ~ 1998: keser csucsor (Priszter 348). csombor csucsor 1. A magyarban gyomnövény jelentésben terjedt el. napellus. 176). Kappenblume. keser . A magánhangzóknak az alakváltozatokban jelentkez gazdagságát az okozza. F vészk. a csucsor f név -ka kicsinyít képz s származéka. A kesernyés csucsor (1. keserédes. csupán legújabb növényszótárunkban található meg. EWUng. 176). 1798: Tsukla-fÍ (Veszelszki 62). ▌ 2.) fekete jelz je is a termés színére vonatkozik. csalán csuklyaf 1. A csuklyaf elnevezés német mintára keletkezett. A piros csucsor a termés vörös színére utal. vö. kesernyés csucsor’.) csucsor nevének szemléleti háttere. XVI: 8). tsuklyás f (Magy. egyedi elnevezés. csuhány. farkascsinge csucsorka 1. keser édessz l (→ sz l ). 16: 8). Növ. A burgonya csucsorka elnevezését dudoros gumója és bogyótermése alapján kaphatta. A csuklyaf elnevezés magyarázata az. J: ’Aconitum anthora. sömör). A szaknyelvi csucsor ’Solanum’ szóképzéssel keletkezett.. 1: 198).’.

A csüküll nemzetségnév Diószegi–Fazekas alkotása. csorbóka csüküll 1. a névadás magyarázata.) égivetési és vetési jelz i a virág el fordulási helyére. Ezeket az anyagokat a középkorban a boszorkányok is használták. F vészk. EtSz. búzavirág’. csuklya a. 1807: TsÍkÍllf (Magy. Diószegi–Fazekas leírása alapján a csüküll összetett szó. A kék búzavirág (1. az -s melléknévképz . TESz. a déli szláv eredet cs és az ótörök küll összetétele. m. a cs-s szókezdet a csuha szó hatására keletkezett elhasonulással. 488). csüpke l. ▌ 2. kapucni’). feltételezése valószín leg helyes. 20. F vészk. (Barra 212). A névadás magyarázatára l. | vetési ~ 1903: vetési cs küll (Wagner 169). áldott bárcs’. Diószegi–Fazekas csüküll nemzetségnevét azonban nem fogadta be sem a szaknyelv. búzavirág). — áldott ~ 1807: áldott TsÍkÍllf (Magy. ’s a’ bels ts veseket kiſzorítják…. Eisenhut ’vaskalap’. Ez utóbbi jelen- ség érvényes a Centaurea (ma búzavirág) nemzetségre: „súgárvirági töltséresek. a gabonatáblára utalnak (vö. cuculla ’fejlepel. csuklya a. Az EtSz. mint a sugárvirágok.. csipke csütke l. eredet (< lat. hogy a növény gyökerében halucinogén anyagok találhatók. Sturmhut ’rohamsisak’. csurbóka l. hogy a’ félſzer virágok ſzaporodnak meg. 488). a’ bels knél többnyire hoſzſzabbak” (Magy. Narrenkappe ’bohócsipka’. latin Centaurea benedicta neve alapján.. még sisakvirág. F vészk. kukla. pézsma~. F vészk. csüng belénd N. Magy. ném. J: ’Scopolia carniolica. 258). A csüng jelz a harangalakú sárgászöld lógó virágokra utal. EtSz. a csöves virágok nagyobbra n nek. F vészk. amelyek a beléndekben ’Hyoscyamus niger’ is megtalálhatók. az EtSz.’. farkasbogyó’. 1841: áldott cs küll nek gr. — égivetési ~ 1948: égivetési csüküll (Halmai 19). csipke . vö. a név tehát a virág felépítése alapján keletkezett. EWUng. szerint „cs + küll ?” összetétele. R. J: ’Cnicus benedictus. a csuklya a m. Diószegi–Fazekas F vészkönyvének Bévezetésében Megjegyezni valók alatt a következ t írja: „Az elegyes vagy súgáros virágúk vagy úgy tellyesednek. 20). 490). csuklya a. — Ö: búzavirág~. ’s a’ félſzer súgárokat vagy küll ket kiſzorítják” [kiemelés t lem] (Magy.-ban keletkezett alak (< R. A csuklya lat. A belénd utótag hasonlóság alapján keletkezett.). egyenetlen metſzés k. A Magy. J: ’Centaurea cyanus. Mönchkappe ’szerzetescsuklya’. kuklya). a küll k. vagy úgy. A kukla a csuklya alakváltozata.csüküll 134 csüng belénd lan német elnevezésben kimutatható. tévesen a Centaurea nemzetséghez sorolja az áldott bárcsot ’Cnicus benedictus’ (2. Csüng belénd (MagyGyógyn. J: ’Centaurea. Az áldott jelz t a növény áldottf nevéb l vették át. hogy a’ bels ts ves virágok nagyobbra n nek. kék búzavirág’. F vészk. J: ’ua. sem a köznyelv. nyilván a növény R.

Dani sarkantyú (Péntek– Szabó. Jávorka 848). J: 1577 k. | 1775: ’Geranium columbinum. (ÚMTsz.: RMGl. király~ dárdácskája l. Delphinium elnevezésének népetimológiás változata lehet.’. gencián. danckai-gyökér (Tsz. lat..’. odor ’illat’).). EWUng.’ | 1590: ’Geranium sp. A névadásra hatással lehetett még a gyógynövényként nem használatos közönséges nyúlparéj ’Chondrilla juncea’ daruláb neve is. J: ’ua.. 34: 40). Vö. ▌ 2. 222. citromillatú muskátli’. — N. pettyegetett tüd f ’. A daruláb népi név. sarkantyúvirág. amelyb l tavasszal salátát készítenek.).. J: ’Pelargonium odoratissimum. A jószagú és illatozó jelz k a növény kellemes illatára utalnak. J: ’Cynodon dactylon. daruláb (MagyGyógyn. Nyr. encián a. Növénynevek 25–30. danisarkantyu (NyIrK. 367). J: ’Gentiana cruciata. F vészk. F vészk. gólyaorr’. 1708: Dantzia (PP.). az utótag magyarázatára l. A Dani-sarkantyú népi név. tárnics’. mezei szarkaláb’. J: ’Pulmonaria officinalis. szakny. 257). J: ’Gentiana lutea. kígyótárnics’. 367). 1767. itt a névadás alapja a növény gyökerén lev . Marzell Pulmonaria officinalis a. sárga tárnics’. összetett szó. 390). 214). encián. A darázsvirág népi elnevezés. encián a. J: ’Consolida regalis. madárlábhoz hasonló gyenge csírahajtás. A dancia feltehet leg népi változat a gyenciánának ejtett lat. els megjelenése: 1798: daru-láb ’Chondrilla juncea’ (Kitaibel 164). J: ’Gentiana. szakny. daruorr 1807: Daruorr (Magy. Ember és növényvilág 222). 1948: Dancia (MagyGyógyn. 45).-i gentianaból. darázsvirág (MagyGyógyn. TESz. 1590: daru orru fé (SzikszF.. Genaust odoratíssimus a. A névadás magyarázatára l. dongóvirág. dárda l. 2. | jószagú ~ 1813: jószagú Daruorr (Magy. vö. lat. közönséges csillagpázsit’. sehr wohlriechender ſtorchen ſchnabel (Phytologicon 99) fordítása. — ~gyökér 1767: Dantzia gyökér (PPB.). Gentiāna a. — ~gyökér 1775: Dantzia gyökér (Csapó 260). Nyr..). darázsvirág N. király~ (→ királydárda) daruláb N. A Dani személynévi el tag talán a növény R.D dancia 1. darulábból gr. vö. a kés bbi adatok létrejöhettek elvonással a daruorrúf névb l is. 2. F vészk. daruorrúf 1577 k.’.: ? ’Geranium sp. 126: 304. Az illatozó daruorr (1780) a ném. a név valószín leg más madárféle + láb összetétel növénynevek hatására jött létre. J: ’ua. || daruorrúvirág 1664: Darú orrú virág (Lippay I: 76). A metaforikus elnevezés alapja a hosszú száron álló kalász. 326/ 34). összetett szó. gólyaorr’.: AÅ hatodÿk fele daru orru fwnek gÿeokerebeol” (OrvK. N. Mollay. . 1775: Darú orru-fü (Csapó 107). galamblábgólyaorr’. 126: 304– 305. — illatozó ~ 1780: illatozó daru-órr (Phytologicon 99).-i odoratissimum (< lat. J: ’ua. Dani-sarkantyú N. 1813: Dántzia (Magy. 1767: Dantzia (PPB. J: ’Geranium sp.

J: ’Ruscus hypoglossum. diadalmasf 1578: Diadalmas f× (Melius 184).’. A m. — Ö: kakukk~. és N.’. трuцu [többes sz.’. Diptamuſth gr. A deréceveronika a növény összetett szó. 1798: Derétze (Veszelszki 49). 1775: Ditsöséges-fü (Csapó 294). 1775: Diadalmas-fü (Csapó 20). A dics f elvonással keletkezett a dics ségesf növénynévb l. (141/4). TESz. TESz.démutka 136 diktamus A daruorrúf és daruorrúvirág valószín leg magyar alkotások. J: ’Veronica beccabunga. a névadás magyarázata. valamint a légutak hurutus betegségeinél is alkalmazták. kócsagorr. — kerti ~ 1807: kerti Démutka (Magy. J: ’ua. | 1841: ’Thymus serpyllum.. lónyelv csodabogyó’. a nemzetség hivatalos neve ma kakukkf . F vészk. a lat. N. victoria ’gy zelem’) fordítása. deréceszigoráll 1807: Derétze Szigorall (Magy. amely a gy zelem jelképe. 1813: Diktamos (Magy. az el tagra l. deréceveronika 1948: Deréce veroníka (MagyGyógyn. ártéri veronika’. ném. 1783. deréce. 367). A deréceszigoráll összetett szó.: Dictamuſt gr. démutka a. — erdei ~ 1578: Erdei Diptamuſnac gr. J: ’Dictamnus albus. 1798: ’Thymus vulgaris. használták mint görcsoldót és idegnyugtatószert.. derce a. 1783: Diadalmas-fü (NclB. amely *terice. A démutka ném.] ’ua. A magyarba egy déli szláv R. J: ’ua. 321). cseh N. 367) nevet javasolja a vízi pólé (→ polaj). kakukkf ’. illet leg szó eleji zöngésüléssel *derice formát vett fel. 337). deréce.] ’korpa’. 1783: Demutka (NclB. borsf ’. J: ’Veronica officinalis. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a Derétze Szigoráll (Magy. a névadás magyarázata. . vadkakukkf ’. a -ka pedig képz . Geranium (< gör. EWUng. 65). 1798: Diktamos (Veszelszki 190). vízisaláta (→ saláta).’) eredet derce (els megjelenése 1763: ’különféle termények hüvelye’) szóból származik. eredet . derce a. A dics ségesf a ném. 1775: Diktamos. esztragorr. J: ’ua. | 1807: ’Thymus sp. fölfúvódott. hasonlít a babérhoz. F vészk. kerti kakukkf ’. télisaláta (→ saláta) és a deréce helyett. deréce 1775: Derétze (Csapó 71). daruorrúf démutka 1775: Demutka (Csapó 123). 389). Ditamos (Csapó 86). Genaust Geránium a. F vészk. A diadalmasf a lat. Diószegi–Fazekas a növény R. magyarázatára l. az utótag nemzetségnév. J: ’Veronica beccabunga. nagyezerjóf ’. demut ’kakukkf . boglárka.: Feÿer Dictamnuſth gr. 273). 2. A deréce talán a déli szláv (vö. veronika. || dics f 1948: Dics f (MagyGyógyn. 1577 k. A névadást a Geranium-fajok egyéb madárféle + cs r típusú elnevezései is befolyásolhatták: gólyaorr. blg. 1841: demutka (Barra 314). hogy a növény örökzöld. *tьricę ’korpa’ kerülhetett át. Diptamuſnak gr. csókaorrúf . ártéri veronika’. szlk. az el tagra l. 2. de kialakulásukra nyilván hatással volt a növény tudományos neve. esetleg szlovák közvetítéssel. orvosi veronika’. трúцu [többes sz. vö. EWUng. (Melius 108a). 353).’. 1783: Derétze (NclB. hogy a növény egykor nagy becsben tartott gyógynövény volt. dics ségesf dics ségesf 1578: D×czxſéges f× (Melius 38a).. démutka származhat közvetlenül a németb l. gémorr. victorialia (Melius 184) (< lat. (572/22). J: ’Veronica beccabunga. 321). 428). démut ’kakukkf ’. 1798: Demutka (Veszelszki 424). diktamus 1. a névadás magyarázata. démutka nevét a Thymus nemzetség megnevezésére foglalta le. daruorrúvirág l. 1783: Ditsöséges-fü (NclB. 1798: Ditsfsséges fÍ (Veszelszki 440). hogy a növénynek a termése kerekded. Dictamuſnak gr. szigoráll. F vészk. 1807: Démutka (Magy. magyarázatára l. (265/39). (573/2). N. 353). Diószegi– Fazekas alkotása. csombord. dymutka ’ua. 1664: Dictamos (Lippay I: 76). az utótag nemzetségnév. demutka. J: 1775. vö. dics f l. ErenpreiſÅ (Melius 38a) [Ehrenpreis] fordítása. ártéri veronika’. (OrvK. géranos ’daru’) célozva a növény madárcs rszer termésére. mac. | fehér ~ 1577 k. F vészk. 1998: deréceveronika (Priszter 534). démutka a.

a tökfélék (Cucurbitaceae) családjába tartozik.-i Dictamnus (< lat.) és a gesztenyefa termése (2. J: ’ua. 29: 364). K#šγ. 384). csemegesulyom’. 1775: DinnyeÐzagu-fü (Csapó 51).) és csabaíre (3. 331). de az adat kétes azonosítású. 1595: dinnye zagu fijv (Beythe 99). dictamnum < gör. és így Dinnye-Ðzagu fünek nem jól nevezik” (Csapó 27). csabaíre’. kerti borágó’. 1798: Vízi-dió (Veszelszki 427). 1813: Dinnyeszagúf (Magy.) Melius alkotása.’.’. valóságos Ugorkát illatoznak.dinnyef 137 dió 609/23). cucurbitalis (< lat. (Melius 108a). | hamis ~ 1578: hamis Diptamuſnac gr. lat. 1540 k. A sulyom (1. || dinnyeszagúf 1. Diptam. nyilván a szegényebb népréteg (jezsuiták) fogyasztotta a közönséges dióhoz (Juglans regia) hasonló. apró termést. hogy a növény Kréta szigetén shonos: „Ez czac Creta ſÅigetben terem” (Melius 108). F vészk. ▌ 2. egy 1610 k. 1903: dinnyeszagú f (Hoffmann–Wagner 31). a növény indás töve pedig a dinnye terjeszkedésére emlékeztet.) magyardió neve Melius alkotása. krétai szurokf ’. értéktelen. XVI. J: ’Trapa natans. még vízigesztenye (→ gesztenye). a kalincaínf R. kerek termésük van. ▌ 2. žaáak). cucurbitalis nevét fordíthatták a dinnye növénynévvel. 1783: Dinnye-fü (NclB. hogy a nálunk a XVI. kemények és ÐzöröÐÐek. feljegyzésben pedig ezt találjuk: „kek uiraga: szagos minth az dinnie” (Herb. J: ’Sanguisorba minor. — magyar~ 1578: Magyar dióc (Melius 14). 1948: jezsuita dió (Halmai 87). v. 1706: Dinnye szagú f : Borago (Nyr. yaγaq. szakny. A dinnyef valószín leg a növény R. J: dió 1.: Borago: [Di]nnie izex fÿ (De Herbis: RMGl. Idegen nyelvi megfelel re vö. | vízi~ 1775: Vizi dió (Csapó 268). 159). ▌ 3. — jezsuita~ 1903: jezsuita dió (Hoffmann–Wagner 23). A diptamus a lat. díktamnos. a lat. hasznos földitömjén’. A kerti borágó (1. žaáak. 537). A diktamus idegen szó.) hasonlóság alapján kapta dió nevét. A vadgesztenye termésének (2. dictamnus. A krétai jelz magyarázata. 1783: Vizi-dió (NclB. dinnyeszagúf l. kalincaínf ’. els megjelenése 1264: ’Juglans sp. 258). cucurbita ’tök’) nevének fordítása. szakny. d): RMGl. J: ’ua. lat.: De boragine: dynÿaÿzwfyw (Herb. dinnyeíz f dinnyef 1775: Dinnye-fü (Csapó 125). ▌ 2. díktamnon) átvétele. diptamnusnak a hatására jött létre. J: ’Borago officinalis. A hamis diptamus (1. c): RMGl. 1903: dinnyef (Hoffmann–Wagner 119). 255).) dinnyeíz f és dinnyeszagúf elnevezéseinek magyarázata a növény dinnyéhez hasonló illata.’. Majdnem 200 évvel kés bb Csapó József már tévesnek ítéli a dinnyeszagúf elnevezést. 256). 1833: dinnyeszagu f (PallasLex. a Pseudodiptamus (Melius 108) részfordításával alkotta. A dinnye lat. Waſſernuſs ’ua. A dió csuvasos jelleg ótörök jövevényszó (vö. neve Cucurbita citrullus.) diptamus neve ismételten latin átvétel. a hamis jelz megkülönböztet szerep . Natter-Nád Miksa feltételezi — abból kiindulva. hogy a szöveg szerint a növény termései „az gyomorban ſárt és hurutot czinálnac” (Melius 14) — . mellyeket valaki tenyerei között dörsöli.: Borago: buglossa minor: dÿne sago fw (Herb. weisser Diptam. J: ’Origanum dictamnus. a lat.) diószer termésére utal. J: ’ua. a fehér jelz a virág színére utal.) dinnyeszagúf neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.’. ehet . Beythe András Fiveskönyvében így ír: „szagos mint az dinnye. J: ’Ajuga chamaepitys. dinnyeíz f 1500 k. század folya- .’ tükörfordítása. a névadás magyarázatára l. a termés a dióhoz hasonló. kirg.-i Origanum dictamnus utótagjának és a R. J: ’ua. A hasznos földitömjén (2. diktamus diptamnus alakváltozatának átvétele. a növények illatosak.’. — krétai ~ 1578: „Eggyic Cretai” [Diptamus] (Melius 108). A jezsuitadió a csemegesulyom (1. Genaust Cucúrbita a. lat. kek viraga vagyon…” (Beythe 119). király~. A krétai szurokf (2. illetve íze. sz. Genaust Dictámnus a. közönséges vadgesztenye(fa) termése’. a): RMGl. 367). ném. dinnye l. 2. királyné asszony dinnyéje (→ királydinnye) ’Pimpinella saxifraga. J: ? ’Aesculus hippocastanum termése. mivel: „Levelei gömbölyüek. A vízidió a ném.

1807: disznó Bab (Magy. J: ’Asparagus officinalis. disznócsalán 1783: Diſznó (ételére való) Tsalyán (NclB. F vészk. Melius a kígyótárnics egyéb neveinek (vö. J: ’Urtica dioica. hyoscyamus. Marzell Datura stramonium a. A disznó el tagú termésnevek általában mérgez ek (vö. eredet disznó -cska kicsinyít képz s származéka a disznócska. mikor a’ csürhék e’nek a’ babját megeszik. Ember és növényvilág 206). hogy arról nevezik el ket.díszf 138 disznógyógyítóf mán már ismert. 174). díszf (Péntek–Szabó. — tövis~burján N. de a szerz k. csalán. Saunuß ’disznódió’ tükörfordítása. Csapó ismerik a növény disznógyógyító hatását: „A’ kereſzt-fü [kígyótárnics] gyökerét haſznos meg-etettni a’ Diſznókkal. közönséges spárga’. a’tól mindjárt rángatodzást kapnak” (Kováts. 1798: Diſznó-Tsallyán (Veszelszki 448). hyoskýamos ’disznóbab’ < gör. Hyoscyamus tükörfordítása. A disznógyógyítóf név a kés bbi herbáriumokban már nem jelenik meg. az utótagra l. disznóbab 1578: DiÐÅno bab (Melius 64). Ember és növényvilág 227). aminek a gyógyítására használják. Természettört. — N. J: ’Datura stramonium termése. tövises. bolondító beléndek’.’. hogy a növényt „diſÅno gyogyito f×nec is hiyác” (Melius 157).. midön köztök a’ Dög uralkodik. Melius ezt írja a kígyótárnicsról: „A tehen. még a disznónak is árt. ném. dió a. dió a. diktamus dísz l. A N. az elnevezés alapja. disznó (Péntek–Szabó. disznócska (Magy-Gyógyn. és lúh. | tövises ~ N. tüvisdisznó (Péntek– Szabó. pl. hyós). a spárgát kerti díszf ként is ültetik szépséges. J: ’ua. (Melius 157). A szúrós. szúrós disznó (MagyGyógyn.’. hŷs ’disznó’ (gen. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a bolondító csalmatok (→ csalmatok) nevet javasolja a R. tövisdisznó ’sündisznó’ növénynév kiemeli. J: ’ua. tövises disznó (MagyGyógyn. | töviskés ~ 1903: töviskés disznó (Hoffmann–Wagner 39). t szer levélzetéért. töviskés jelz s elnevezések népi nevek. Genaust Hyophórbe a. 423). tüvisdisznó-búrján (Péntek– Szabó. csattanó maszlag termése’. hyoscyamos < gör. magas szaponintartalmú. A disznóbab Melius alkotása a lat. J: ’Datura stramonium. disznóbab).. A disznócsalán összetett szó. — szúrós ~ N. Kováts Mihály m szótárában így magyarázza a disznóbab elnevezést: „Mert e’nek a’ gyümfcse bab képÍ. mert meg-öriztettnek az által a’ Dögtöl’ (Csa- . 1775: DiÐznó-bab (Csapó 33). || tövis~ N. kígyótárnics’. Szabó. Benk körülírásos disznó ételére való csalán elnevezéséb l a kés bbiekben a magyarázó ételére való részt elhagyták. nagy csalán’. kýamos ’bab’. 382). 264). csattanó maszlag’. A disznó ’a csattanó maszlag tüskés termése’ a R. a névadás alapja. || disznócska N. A tövisdisznóburján utótagjára l. hogy a zöldségnövényt. Az ótör. 1783: DiÐznóbab (NclB. babja mérgez . Igen iò à ſebes louakat ſanta túros Louakat vęle moſni à vizéuel” (Melius 157a). disznó disznógyógyítóf 1578: diſÅno gyogyito f×nec gr. 264). lat. vö.’. burján. J: ’ua. A bolondító beléndek termése babhoz hasonló. disznócska l. A díszf népi elnevezés. 264). és diſÅno páſÅtoroc igen adgyac enni à diſÅno és Iuh baromnac à dxg ellen”. Ember és növényvilág 227). J: ’Hyoscyamus niger. diptamus l. A disznógyógyítóf valószín leg nem tükörfordítás. mérgez termés közönséges vadgesztenye(fa) termése lehet.’. disznó 1852: disznó (Peregriny. keresztesf ) ismertetése után megjegyzi. 1798: Diſznó-bab (Veszelszki 252). kecske~ díszf N. Sau ’disznó’.. az el tag a csuvasos jelleg ótörök disznó. A nevet valószín leg Benk hozta létre. hogy a termés szúrós. a csattanó maszlag termése is er sen mérgez . EWUng. A disznógyógyítóf Melius alkotása. mivel. hogy a növényt a disznók etetésére használták. 1903: disznóbab (Hoffmann– Wagner 39). J: ’Gentiana cruciata. a növény tüskés toktermésére vonatkoznak. J: ’ua. Melius 371. TESz. disznóbab helyett. 339). Ember és növényvilág 227). M szótár 138). a gyógynövényekre jellemz .

J: ’Cichorium endivia. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Disznókörte (MagyGyógyn. J: ’Sonchus oleraceus. valamint a „A’ gyökere fekete vaſtag. 375). 1783: DiÐznó-kenyér (NclB. helus ’zöldség. Idegen nyelvi megfelel re vö. Vö. az utótagra l. A disznó el tag megkülönböztet szerep . A disznókenyér a ném.: Endiuia: dizno keek (Növ.) a Sonchus nemzetséghez tartozó. 347). 128: 184). 1775: DiÐznó orja (Csapó 225). erdei ciklámen’. ang. A növény termése a köményhez hasonlít. foeniculum < lat. 1595: Dizno kxmeny (Beythe 81a).) és a szelíd csorbóka (2. F vészk. azt is jelezheti. disznókömény 1578: DiſÅno kemény (Melius 49a). J: ’Peucedanum officinale. ▌ 4. a szúrós csorbóka (2. 409). 2. Sonchus oleraceus a. Nyr. amelyeknek fiatal. hogy ezek az állatok szívesen fogyasztják. Saubrot fordítása. 335). disznókék. J: ’Sonchus asper.’. A disznókáposzta összetett szó. Sew Fenchel (Melius 49a). Schweinbrot. Marzell Sonchus asper a. 1664: „Cyclamen. 2. J: ’Crataegus laevigata. hogy a megf zött gumókkal etették a sertéseket. 1783: DiÐznó orja (NclB.: RMGl. az el tag a csuvasos jelleg ótörök disznó. J: ’Sonchus asper. 121).). 1783: DiÐznó kápoÐzta (NclB. J: ’ua.) idegen nyelvi megfelel ire vö. ▌ 2. svinbröd. ▌ 2. porcinus < lat. A disznókömény a növény R. porcinum < lat.) olyan növények. A disznókörte az ótörök eredet disznó állatnév és a körte gyümölcsnév összetétele. a disznókörte növénynévben jelzi. kék ’saláta’. 409). a disznók szívesen fogyasztják. és fogyasztják a növény gumóit. a cseregalagonya ehet termésére utal. az el tag a csuvasos jelleg ótörök disznó. disznókörti.) és a pitypang (4. 1775: DiÐznókék (Csapó 208). disznóorja 1578: DiſÅno oria (Melius 33a).). disznókáposzta 1. 1798: DiÐznó-kenyér (Veszelszki 185). Fœniculū [Foeniculum] porcinum. — kemény erdei ~ 1578: kemény Erdei diſÅnokéc (Melius 76a). salátakatáng’. A disznókék összetett szó. 1520 k.disznókáposzta 139 disznóorja pó 261). hasonló felépítés növények. A szelíd csorbóka (2. Csapó a pitypangról (4. A disznó el tag gyakori megkülönböztet elem. 388). sow thistle ’disznóbogáncs’. Fœnū [Foenum] porcinum (Melius 49a) (< lat. az utótag létrejöhetett a lat. sv. hogy a disznók szívesen fogyasztják. Mollay.) így ír: „Mikor gyenge ez fü. ill. ▌ 3. és a vaddisznók is szívesen túrják ki.. Növénynevek 42. svinjak. cseregalagonya’. 1578: DiſÅnokéc (Melius 76). 1783: DiÐznó kék (NclB. disznu6körti (ÚMTsz. foeniculáceus a. orvosi kocsord’. szelíd csorbóka’. kit az Németek diſznó kenyérnek neveznek” (Lippay I: 64). szelíd csorbóka’. friss leveleib l salátát készítettek. vagy-is Diſznó-serték állanak” (Veszelszki 345). swinebread. 370). azt jelzi. f#niculum ’kömény’ < lat. 1798: Diſznó-órja . A disznókáposzta a szúrós csorbóka (1. hog’s bread. szúrós csorbóka’. ném. a szelíd csorbóka (3. disznókék 1. ſzint úgy lehet kéſzitteni és enni mint a’ Salátát” (Csapó 208). 1813: disznó.-i oleraceus (< lat. f#num ’széna’ kicsinyít képz s alakja. (Melius 76a). — sima ~ 1578: Sima DiſÅnokéknec gr. porcus ’disznó’) neveinek fordításával jött létre. J: ’Taraxacum officinale. A salátakatáng (1.’. de belfl fejér. hogy ezek vadon term káposztafélék (szemben a termesztett káposztával). szakny. szúrós csorbóka’. F vészk. 1783: DiÐznó kék (NclB. A disznó el tag arra utal. holer#ceus ’f nem ’ < lat. J: ’Cyclamen purpurascens.. Genaust porcínus a. J: ’Sonchus oleraceus. káposzta’) fordításaként.: RMGl. 1775: Disznókömény (Csapó 72). hv. disznókenyér 1588: dizno kenyer (Nyr. nyúl Káposzta (Magy. friss. 1590: peucedanon: Diszno kômeny (SzikszF. lat. 1813: Disznó kék (Magy. hogy a gyümölcs vadon terem és kicsi. oler#ceus. disznókörte N. 128: 184. ném. A névadás magyarázata. ang. 410). 428). J: ’ua. pitypang’. Saudistel. 1775: DiÐznó kenyér (Csapó 73). ’s annak a’ fejébfl körös-körÍl ſürÍ haj-ſzálok. 367). 1783: DiÐznó Kömény (NclB. fiatal leveleikb l salátát készítettek.).

mert a növény ágvégei tövisesek. disznópázsit 1595: Dizno paſit (Beythe 96). A tüs utótag a tövisnek régi tüs változata. 1775: DiÐzno-portsin (Csapó 225). varjútövis’. 335). disznótüsfa 1798: Diſznó-tÍs-fa (Veszelszki 335). Genaust porcínus a. Eber ’vadkan’). kövér porcsin’. EWUng. 1783: DiÐznó tövis (NclB. r#pum ’répa’) tükörfordítása. EWUng tüske a. pórtula a. Az orja utótag szóhasadás eredeménye (az orr testrésznév el zményének. Nyr. hogy az amaránt nemzetséghez tartozó növények szinte gyomnövényként terjednek.. orja a. Portulaca szót (tévesen) feltehet leg a lat. Nyr. 128: 184. Portulaca szót a lat. közülük némelyiket f zeléknövényként fogyasztották. A névadás magyarázata. az erdélyi Benk . lat. a ném. J: ’ua. A dobronika idegen szó. disznó köhögése) is használták. 629). Szabó. 1791: Disznó Tövis (Lumnitzer 361). A disznórépa a lat. Marzell Carlina acaulis a. hogy a disznók ették a növényt. Erdrübe ’földirépa’. 413). a név magyarázata. 1783: DiÐznó pá’sit (NclB. valójában a lat. Melius 381. F vészk. még varjútövis. az ótörök eredet disznó és az orja ’állati gerinc’ összetétele. 1798: Dobrónika (Veszelszki 64). Genaust porcínus a. A név arra utalhat. Waldrübe ’erdeirépa’ (Veszelszki 185). valamint a kerekded. A disznótüsfa egyedi adat. A disznóporcsin Melius alkotása. 1775: Disznórépa (Csapó 73). hogy megvédje az állatokat a marhavészt l. A disznóorja Melius alkotása. 390). hogy a szártalan bábakalácsot a disznók tekn jébe tették azért. madárporcsin’.’.. pórtula a. gyomnövény’ jelentés . Marzell Cyclamen europaeum a. Melius valószín leg a lat. eredet disznó állatnév. hogy a disznók szívesen eszik a gumókat. amelyek répához hasonlóak. A tövis utótagra l. A disznópázsit el tagja arra utal. 1783: DiÐznórépa (NclB. az utótag. Az el tag magyarázata. J: ’Amaranthus. 1584: dizno répa (Clusius– Beythe 13). ném... TESz. szártalan bábakalács’. || disznóporc 1798: Diſznó-portz (Veszelszki 357). Növényszótár 12). pázsit a. ▌ 2. A disznóparéj összetétel arra utal. Melius 386.. az utótagra l. 1798: Diſznó-pázsit (Veszelszki 354).. r#pa. pázsit a. 1775: DiÐznó-páÐit (Csapó 226). Genaust pórtula a. 1813: D[isznó] orja (Magy. disznóporc l. rapum porcinum (< lat. Szabó. déli méhf ’. Genaust porcínus a. 1798: DiÐznó-tövis (Veszelszki 135). portula ’kis ajtó’ szóból származik.: DÿÅno Repanak gr. dobronika 1783: Dobrónika (NclB. Saudistel tükörfordítása. J: ’Polygonum aviculare. különféle disznóbetegségekben (pl. disznórépa 1577 k. az ur ~ or ’domb..disznóparéj 140 dobronika (Veszelszki 357). disznóparéj 1911: disznóparéj (Cserey. amaránt’. 1775: DiÐznó tövis (Csapó 17). A disznóorja összetett szó.. madárporcsin’. 363). a lat. porcénus ’disznó-’ melléknév. Cserey nemzetségnévként használja. 2. porcsin. J: ’Portulaca oleracea. J: ’Portulaca oleracea. a paréj (→ paraj) ’ehet f zeléknövény. TESz tüske a. A disznótövis Melius alkotása. (OrvK. J: ’Polygonum aviculare. hogy els sorban a disznók fogyasztották. valószín leg a növény szarvastövis elnevezésének hatására jött létre. magaslat’ elemeknek más testrész jelölésére való alkalmazásával jött létre). porcus ’disznó’ szóból eredeztette. disznóporcsin. 127: 48. 1595: Dizno repa (Beythe 51). 1578: DiſÅno porczin (Melius 183). J: ’Melittis melissophyllum. disznótövis 1578: DiſÅno txuis (Melius 43a). Az el tag az ótör.. J: ’Cyclamen purpurascens. pozsgás level növény hasonlíható állati gerinchez. porcus ’disznó’ szóból eredeztette. J: ’Rhamnus cathartica. EWUng. disznóporcsin disznóporcsin 1. ezenkívül a disznók szívesen fogyasztják a növényt. Idegen nyelvi megfelel re vö. hogy a kövér porcsint a disznók szívesen túrják és fogyasztják. A disznóparéj összetett szó. Vö. kövér porcsin’. rápa a. Eberdistel (ném. orja a. erdei ciklámen’. J: ’Carlina acaulis.. TESz. a szláv eredet pázsit utótag ’f ’ jelentés . 367)..

dédnagymama’ népetimológiás változata. A borzas jelz (2. dong a. dögf (MagyGyógyn. Tabaksklee. 1841: dongóf (Barra 302). ▌ 2. mindkét növény lila virágait kedvelik a méhek. valószín leg a ném. dongóvirág (MagyGyógyn. R. szopókavirág. Marzell Pulmonaria officinalis a. J: ’Melilotus officinalis. A dudvacsorbóka Diószegi–Fazekas alkotása. kígyó’) átvétele. A d dike népi elnevezés. dudkóró . Genaust dráco a. A névadás alapja. nyúlkáposzta. csibe~. a R. Talán a dédike ’dédszül . J: ’Artemisia dracunculus. orvosi somkóró’. 145). az utótagra l.. dongóf l. dragontárkony 1583: Dragon tarkony Tarco (Clusius–Beythe 7a: BotTört. parlagi macskatalp’. fekete nadályt ’. hogy a növény gyorsan szaporodik. Vö.’. ismeretlen eredet . a déli szláv vagy szlovák eredet drága ’értékes’ és a jó ’hasznos dolog’ összetétele. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a dudvacsorbóka nevet javasolja a R. R. 264). utalva arra. Honigblume ’mézvirág’. A drágajó népi elnevezés. d dike N. nyúlsaláta helyett. J: ’Pulmonaria officinalis. A dongóvirág népi elnevezés. 1798: Drágulob (Veszelszki 238). dics ségesf . hogy a növény gyökerei kígyószer ek. drágajó (MagyGyógyn. darazsak. dohány l. csattanó maszlag’. 444). A pettyegetett tüd f (1. tárkönyüröm’. Dongovirág (Jávorka 848). zúgó hangját jeleníti meg. lat. J: ’ua. dracunculus ’kicsi sárkány’ < lat. dracónis a. hogy a növény megszárított virágját dohányhoz szokták adni. dong a. dutkóró József a rom.dohányvirág 141 l ’). ill. kakics. A dögf elnevezés alapja. — N. A dragontárkony összetett szó. darazsak. Vö. hogy az orvosi veronika a népi gyógyászatban nagyon fontos és hasznos gyógyszer volt. 1783: Dutkóró (NclB. Marzell Centaurea jacea a. foetidus ’b z- drágajó N. pakulár~ dohányvirág N. csirke~ (→ csibedögleszt ). 222). 1903: drágulob (Hoffmann–Wagner 165). 326). || dongóf 1. a dudva el tag jelentése valószín leg ’burjánzó’ (vö. szelíd csorbóka’.: BotTört. 145). 127). dongók gyakran keresik fel a petytyegetett tüd füvet. kutya~f . liba~. pettyegetett tüd f ’.). F vészk. drót l. dutkóró 1578: Dutkorónac gr. Idegen nyelvi megfelel re vö. Marzell Datura stramonium a. tárkony. Dragon (< lat. A névadás szemléleti háttere. 1783: Drágulob (NclB. stink-weed. hangalakja a rovar tompa. „Dobrónike” (NclB. 273). A drágolub idegen szó. Idegen nyelvi megfelel re vö. J: ’Centaurea cyanus. kígyótrankf . TESz. — N. 1723: ’burjánzik’). Bockstaud’n ’bakszagú növény. hogy a növénynek érdesen sz rös szára és levele van. disznókáposzta. — borzas ~ 1841: borzas dongófü (Barra 302). ang.. solanum foetidum pomo spinoso (< lat. J: ’Sonchus oleraceus. 126). a dongó ’rovar’ el tag dong töve hangutánzó eredet .’ növénynevet vette át. dragollub.). Marzell Melilotus officinalis a. a névadás magyarázata. EWUng. ném. 406). drák#n ’sárkány. orvosi veronika’.) és a fekete nadályt (2. ismeretlen eredet . Ehrenpreis hatására jött létre. d dike (ÚMTsz. nyúlkék. J: ’Symphytum officinale. kék búzavirág’. A dohányvirág népi név.. Idegen nyelvi megfelel kre vö. az el tag a ném. méhvirág. ném. dohányvirág (MagyGyógyn. ném. tyúk~ dongóvirág N. J: ’Veronica officinalis. 422) ’ua. hogy az egész növény büdös. Gazdag méztartalma miatt a méhek. drac# < gör. dídike (ÚMTsz.) dongóf elnevezése Barra alkotása. cin~ dudvacsorbóka 1807: dudva Tsorbóka (Magy. 415). J: ’Antennaria dioica. dungó-virág (MTsz. dédike a). (Melius 95). D dike (MagyGyógyn. 1948: dudkóró (MagyGyógyn. Vö. kígyóharapás ellen használták a növényt. bokor’. darázsvirág. J: ’Datura stramonium. csorbóka nevet Diószegi–Fazekas tette nemzetségnévvé. Pilosella minor purpureo flore. dongóvirág dögleszt l. drágolub 1583: Pilosella minor albo flore.) magyarázata. dögf 1903: dögf (Hoffmann–Wagner 39). holgy mal (Clusius–Beythe 6a.

gaz’ származéka. dudva a. orvosi somkóró’. búskóró (MagyGyógyn. A dutkóró Melius alkotása. EWUng dudva a. a kóró utótag magyarázata: „mert igen magas mint egy ember” (Melius 95). || búskóró N. Bucskóró. 145). J: ’Melilotus officinalis. A búskóró el tagja népetimológiával keletkezett.’.. . TESz. a növénynév el tagja az ismeretlen eredet dudva ’gyom.). J: ’ua.dutkóró 142 dutkóró (MTsz.

a lat. a baum magyarázó utótagot lefordította. a ném. Az ében vándorszó. ol.. Az elnevezés motivációja. 1775: Eb-csipke (Csapó 76). J: ’ua. J: ’Rhamnus cathartica. TESz. or. ký#n.E. gyep rózsa’. a névadás alapja itt is a jellegzetes apró. ném. J: ’Daphne mezereum. Az ebcseresznye a ném. cseresznyeszer termés. varjútövis’. Az ugor eredet eb ’kutya’ el tag magyarázatára l. ébenos ’ébenfa’). fekete’ el tag a tiszafa mérgez hatására utal. gen. sem a szaknyelv nem fogadta be. a latin Rosa canina részfordítása. gen. ebcsipke 1578: Eb cypke (Melius 11a). ’kutya. éberfa l. „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). szakny. J: ’Bryonia alba. Marzell Cynodon dactylon a. Nyr. csillagpázsit’. J: ’Rosa canina. kynódous < gör. UEWb.). égerfa Marzell Bryonia a. É ebagyar 1843: Ebagyar (Bugát.). h. Az ében ’ébenfekete. Nyr.. hogy a termés nem ehet . még csipke. vö. EWUng ében a. A varjútövis (1. ebes a. ebes a. ében a. vö. ebony (tree). A valódi ébenfa ’Diospyros ebenum. Az ebagyar növénynevet a reformkori nyelvújítás idején Bugát Pál alkotta valószín leg a lat. Az ebcsipke összetett szó. odóntos ’fog’) fordításával. ▌ 2. heben. gyep rózsa’. hogy fogszer rügyek találhatók a növény gyökérzetén. kutyacseresznye. 125: 420. a cseresznyéhez hasonlóak. Vö. büdös gönye’.. Nyr. Ibenbaum (Veszelszki 422) részfordításával jött létre. èbano ’ébenfa’. A névadás magyarázata. Barra a német el tagot átvette. 1948: ebcseresznye (MagyGyógyn. fr. J: ’Cynodon. 291). kynós ’kutya’. 1583: eb chypke (Clusius–Beythe 7: BotTört.) elnevezésének eb el tagja a növény jelentéktelenségét és bü- . (h)ebanum ’ébenfa’ (< gör. Ebenholz. lat. Szóhalm. kynód#n. canina (< canis ebfa 1. Ebenbaum. Az ebfa az ugor eredet eb ’kutya’ és a fa összetétele. Nyr. R. ébenfa 1841: ijbenfa (Barra 423). hogy a büdös gönye apró bogyói feketék. A tiszafa ébenfa elnevezése Barra alkotása.. még kutyarózsa.. az utótagra l. a csipke eredeti jelentése ’Rosa canina. lat. Az ükörke ’Lonicera xylosteum’ növény (nem gyógynövény) neveként már 1833-ban felbukkan az eb-tseresznye (Kassai 2: 15). mérgez . 93). farkashárs’. ébène. 117: 562. Barra ebagyar elnevezését sem a köznyelv. 125: 420. 132). 1264: „spina. halálfa..).. Eibenbaum. J: ’Taxus baccata. (h)ebanus. ebcseresznye 1903: ebcseresznye (Hoffmann–Wagner 197). 1578: Ebfa „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). 375). эбéновый ’ében-’. tiszafa’.-i Cynodon (< gör. Genaust Cýnodon a. 1397/1416: „arbor wlgo ebefa” (TESz. odoús. eb’) utótagot lefordították..’. Genaust ebenacánthus a. az eb ’kutya’ el tag azt jelzi. ang. — büdös ~ 1578: b×dxs Ebfánac gr. Hundskirsche tükörfordítása. que Ebfa dicitur” (TESz. 125: 420. 1783: Eb-tsipke (NclB. forró égövi fafajta’ els megjelenése: 1551: „Sz×ntelen neuekedem mint az Eb…us fa” (TESz.

Az ebfej f Melius alkotása a R. Hundskopf (Melius 165a). lat. . cynanchum (< gör. 125: 420. közönséges méreggyilok’. Cynocephaloea (Beythe 120a). ebfakép lóbenge l. méregöl f . vö. 391). lat. Erythronium denscanis. latin Cynocephalæa (Melius 165a) (< gör. J: 1578. ker- ti oroszlánszáj’. hegyes hagymája. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. gen. gör. valószín leg Dankovszky alkotta a nevet. Nyr. fulladásos betegség ellenszereként használták. ném.. Az ebfa és a büdös ebfa Melius alkotásai. a farkashárs népi kutyaborostyán neve. ném. lat. Genaust Cynánchum a. vö. canis ’kutya’) tükörfordítása. Genaust Cynánchum a. Idegen nyelvi megfelel re vö. Nyr. ágchein ’fojtogat. még tet fa. ebfáj XVIII. Bucranion. a korai adatokban vadon növ ’vetési oroszlánszáj’ jelentés . A magyar ebfáj növénynévben a ’fojtogat. 1807: ’Antirrhinum majus. nehezen nyel’) szóból ered. J: ’ua. ebtövis. J: ? ’Erythronium dens-canis. Vö. kynós ’kutya’... Marzell Erythronium dens-canis a. ký#n. ang. nem állapítható meg világosan. A növény magháza ebfejhez hasonló. | 1783. Az ebfoga Pápai Páriz Ferenc alkotása.melléknévképz vel és f magyarázó utótaggal látta el. európai kakasmandikó’. Nyr. Melius 375. Cýnodon a. A német szó a lat. 362). Szabó. magyarázata. fulladás) kezelésére használták.. hogy „b×dxs ÐÅederies virága vagyon” (Melius 20a). nehezen nyel’) hatására jött létre. 1595: ’Misopates orontium. 1775: Ebfejüfü (Csapó 39). dens ’fog’. nevei dens canis. a büdös jelz t azzal magyarázza. ebfojtóf 1833: eb-fojtó-f (Dankovszky 276). Genaust Cephalándra a.. vagy Boriunac à feye ollyan fxk vannac à leuele kxzxt” (Melius 165a). cynanchum (< gör. A név valószín leg a lat. lóbenge ebfej f 1578: Eb feyx f× (Melius 165a). 389. Melius így magyarázza a névadást: „Eb feyx f×. A névadás alapja a növény felül fogszer . Szabó Attila szerint Melius Herbáriumának ebben a szakaszában az el forduló növénynevek azonosítása bizonytalan.. — méregöl ~ 1841: méregöl ebfáj (Barra 272). a növény egyéb metaforikus elnevezésével: borjúorrúf . hivatalos lat. hogy régen a növényt torokgyík. fáj. F vészk. Vö. Marzell Daphne mezereum a. ágchein ’fojtogat. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. még a növény R. Az ebfáj az eb ’kutya’ és a bizonytalan eredet (talán finnugor kori örökség) fáj utótagnak ’fájdalomgyötör. 125: 421.: ebfáj (Nyr. a latin tudományos Denticula canis (< lat. a kés bbi adatokban már a kerti fajtát jelöli. ebfoga 1706: eb foga ’Denticula canis’ (PPNomH.i elnevezése szintén tartalmazza a R. kynós ’kutya’. 125: 421. ágchein szót az általánosabb jelentés fáj ’fájdalom gyötör’ szóval fejezték ki. sz. A ném. semmirevaló tör fa” (Kassai 2: 15). dens caninus. gyakori megnevezés mérgez bogyótermésre. Marzell Antirrhinum orontium a. hogy a növényt torokgyík (a betegség tünete a nehéz nyelés. A bizonytalanság okára l. Melius 435. ký#n. nehezen nyel’ jelentés gör.). 1903: ebfojtó f (Hoffmann–Wagner 51). mert mint egy Ebnec. TESz fáj a. 1595: Eb feix fiju Antirrhinum. A farkashárs (2. Az eb el tag a farkashárs német elnevezéseiben is megtalálható: Hundsbeere ’ebbogyó’. Nyr. EWUng.. vetési oroszlánszáj + Antirrhinum majus. gen. | 1775: ’Misopates orontium. ebfáj. genitív kynós ’kutya’... gör. 125: 421.ebfáj 144 ebfojtóf dös szagát jelzi: „roszsz. közönséges méreggyilok’. hogy Melius milyen általa ismert növénnyel vélte azonosnak a jelzett fajokat. büdös. Hundszahn ’kutyafog’. vö. 1807: ebfej f (Magy. Idegen nyelvi megfelel re vö. kerti oroszlánszáj’. kerti oroszlánszáj’. UEWb. Vö. A méregöl jelz re l. dog’s tooth. kínoz’ az összetétele. 85: 210). vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus. Nyr. A növény mai. szakny. Melius a latinból fordított ebfej növénynevet . Vö. A névadás magyarázata. ký#n. 125: 421. eb + fog jelentés elemet. Szabó.) eb el tagja minden bizonnyal a növény egészének mérgez voltát magyarázza. kephale ’fej’) mintájára. Hundswürger tükörfordítása. ebfojtóf .’. Az ebfej f az oroszlánszáj elnevezése. 1783: Eb fejü fü (NclB.

Hundshoden ’kutyahere’. A gyógyító magyarázó elem egyéb hasonló szerkezet növénynevek hatására kerülhetett a névbe. gyökér (Hoffmann–Wagner 11). canénus ’kutya-’ melléknév) fordítása. vö. ebgyógyítóf . ill. Az ebgyömbér Melius alkotása.el tag jelzi. || ebgyógyítóf 1807: Ebgyógyító f (Magy. Hundsgras ’kutyaf ’.. agárkosbor’. Hundshödlein ’kutyaherécske’. Genaust Cýnodon a. ebgyógyítópázsit ebgyömbér 1578: Eb gyxmbęr (Melius 174a).’. Az ebkutyatej Veszelszki alkotása. hogy a borsos keser füvet régen f szerként használták. órchis ’here’) tükörfordítása. ill. A mony ’here’ jelentés . még gyömbér. A büdös pipitér levelei a f szerkapor ’Anethum graveolens’ leveleihez hasonlóak. íze a gyömbérre emlékeztet. 328) (< lat. A névadás szemléleti háttere. a növény ebtej és kutyatej elnevezéseib l hozta létre a szinonim el tagokat (eb ~ kutya) tartalmazó növénynevet. canénus ’kutya-’ melléknév) tükörfordítása. Nyr. az eb. 328). ném. ký#n ’kutya. disznógyógyítóf . az utótag magyarázatára l. ném. rókamony. 1775: Ebgyömbér (Csapó 26). gör. a lat. borsos keser f ’. hogy hitvány.’. Idegen nyelvi megfelel re vö. 528). F vészk. cynoglossa]: eb nyelÔ (KolGl. J: ’ua. J: ’Orchis morio. gyep. 1578: Eb nyelw (Melius 150). lat. ha a gyomra beteg. Nyr. J: ’Cynoglossum officinale. 1583: eb nyelw (Clusius– Beythe 4: BotTört. Idegen nyelvi megfelel re vö. hogy a növényt a kutya gyógyírként eszi. 2. J: ’ua. 528). dog’s grass ’ua. vargyógyítóf (→ varf ) stb. Az ebkapor. 1578: Harmad fęle Eb kapor (Melius 72). — ebgyógyítógyökér 1903: ebgyógyító pázsit v. F vészk. silány min ség f szer. gramen ’f . 1533: Cynoglossa: Hundstzung: Eb nyelue (Murm. Az ebmonyf összetételben az összefoglaló jelentés eb ’kutya’ az agármony szerkezetben el forduló agár ’kutyafajta’ megfelel je. Zinziber caninum (Melius 174a) (< lat. 1798: Eb-gyógyító Pázsit (Veszelszki 240). 1577: chiroglossa [a. (OrvK. lat. 333). ang. ezek dörzsölésre undorító szagot kölcsönöznek a növénynek” (Hoffmann–Wagner 171). Genaust canínus a. 125: 422.. testiculi’ (Nyr. Idegen nyelvi megfelel kre vö.’. borsíz növény. még agármony. ebnyelv 1525 k. 363). 29: 51. ebmonyf 1601–16: eb mony fi ’Orchides. az eb-. lat. J: ’ua. pásja jájca ’kutyahere’. . 403/ 6). Az ebgyógyítópázsit elnevezés magyarázata. 528). csíp s. || ebgyógyító 1813: Ebgyógyító (Magy. 115). MNy. szln. társneve a kutyakapor a R. 1783: Eb gyömbér (NclB. 1595: Eb kapor (Beythe 95). Vö. 1783: Eb-gyógyító páÐint (NclB. — ~ f 1578: Eb nyelu× f×nec gr. J: ’Elymus repens. Az ebmonyf a R. 44).: RMGl. pázsit’. Hunds-Pfeffer (Veszelszki 343) ’kutyabors’. m. 1583: eb kapor Cotula (Clusius–Beythe 4: BotTört. a név a kutyaheréhez hasonlítható ikergyökérgumókra vonatkozik. és a növény kitisztítja az állat gyomrát. Nyr. 51: 18.’. ebkutyatej 1798: Eb-kutya-tej (Veszelszki 459).ebgyógyítópázsit 145 ebnyelv ebgyógyítópázsit 1780: eb-gyógyitó pázint (Phytologicon 86). mint az agármony növénynév. ebgyógyítógyökér l. büdös pipitér’. Az ebgyógyító elvonással keletkezett az ebgyógyítóf névb l. a R. ném. J: ’Anthemis cotula. 1783: Eb-nyelv (NclB. zingiber ’gyömbér’.el tag a növény büdös illatára utal: „Szára kopasz.. kutya. közönséges ebnyelv f ’. 126). 1775: Eb-nyelv (Csapó 77).: Cinoglossa: eb nÿelw (Ortus: RMGl. J: ’Persicaria hydropiper. 125: 423. Az ebmony hasonló névadási szemléleten alapul.2: RMGl. közönséges tarackbúza’. 1798: Eb-kapor (Veszelszki 177). Nyr. 1783: Eb Kapor (NclB. 129). A név valószín leg latin hatásra jött létre. lat.: Eb kaproth gr. ebkapor 1577 k. 29: 362). kutyatej’. J: ’Euphorbia sp. 419). magyarázatára l. de mirígyes foltoktól tarka. 1948: Ebgyógyítóf (MagyGyógyn. Marzell Anthemis cotula a. Gramen caninum (NclB.. Hundsdill tükörfordításával keletkezett. 368). Cynosorchis (Csapó 298) (< gör. Marzell Agriopyrum repens a. 1798: Eb-gyömbér (Veszelszki 343). eb’. 1775: Eb kapor (Csapó 254). 125: 422.

’.. jelentése ’a kutyának se jó’. ▌ 2.: RMGl. Az ebsefa népi elnevezés. 1590: Solanum hortense: Ebszôlô vag. F vészk.’. 664). 1903: ebrontóf (Hoffmann–Wagner 109). ebnyelv ebrontóf 1. Az ebszem Melius alkotása.’. 43: 311. fekete csucsor’. ném. 389). 1525 k. (Melius 86a).: RMGl. 1578: Eb ronto f× (Melius 155a). J: ’ua. Lingua Canis. és a lat. 1775: EbÐzem (Csapó 248).melléknévképz vel és f magyarázó utótaggal látta el. J: ’Inula conyzae. J: ’Solanum dulcamara.ebrontóf 146 ebsz l (Melius 150). veres.: solatum: eb zele (SchlSzj. 664). R. XVI.’. kutyát mérgeztek. J: ’Frangula alnus. ebsz l 1. tónsus a. Az ebsefa az eb ’kutya’ és a se nyomatékosító elemb l tömbösö- dött összetétel. J: ’ua. kutyarózsa ebsefa N. 1520 k. 664). Lingua canina: ebnyelxe fÿw (De Herbis: RMGl. 664). — N. hogy a növénnyel farkast. ▌ 3.’.’. A növénynek ezt a tulajdonságát már Melius említi: „à gyxkerét húſſal xſÅue czinálod. Nachtschatt: eb Zoeloe (SzegSz. J: ’ua. J: ’ua. 1: 307). Hundstod ’kutyahalál’. eb Sz[ l ] (Magy. vizivagy veres ebsz l (Hoffmann–Wagner 40). | vad ~ 1903: vad-. ebrózsa l. A névadás alapja a növény keskeny. Melius 431. Növényszótár 4). Melius a lat. … hertelen embert. Ember és növényvilág 290). ebnyelv f l. 1578: Eb Ðzxlx (Melius 85).’. | kerti ~ 1578: kerti Eb ſÅxlxnec gr. lat. 125: 424. 1798: Veres eb-Ðzflf (Veszelszki 45). 258). Solatrum: Eb zewlew (Növ. 1533: Solatrum: Nachtschadt: Eb sxlx (Murm. ebszem 1578: Eb ſÅem (Melius 138a). szep szôlô (SzikszF. | vízi ~ 1775: Vizi eb-Ðzölö (Csapó 79). J: ’Aconitum vulparia.: De strigio siue solatro: Ebzewle (StrassbGl. ebsefa (MagyGyógyn.: RMGl. 1783: Eb rontó-fü (NclB. 379). Ebet xl. Marzell Inula conyza a. | felfutó ~ 1775: Fel-futó ebÐzölö (Csapó 79). lingua canina ’kutyanyelv’.2: RMGl. 415). Cynoctonon (Melius 155a) (< gör. Hundszunge ’kutyanyelv’ is hatással lehetett. tondēre ’nyes.és bolondító~ 1578: aluto és bolondito Eb ſÅxlxuel gr. Hundsaugen (Melius 138a) tükörfordítása. nyelv formájú levele. kýōn. — N. kynoglôsson < gör. J: ’ua. 1405 k. | piros ~ 1903: Piros ebsz l (Hoffmann– Wagner 40). ebnyelv f (SzegSz... | orvosi ~ f 1998: orvosi ebnyelv f (Priszter 351). J: ’ua. minden állatot meg xl” (Melius 156). A névadásra a ném. | veres ~ 1783: Veres Eb-Ðzölö (NclB. erdei peremizs’. Katikasisakvirág’. Az ebrontóf sisakvirág-fajokat ’Aconitum sp. Nyr. 1911: ebrontóf (Cserey.: Solatrum: eb zewlew (Ortus: RMGl. I: 307). 164).’ nevez meg. 340).’. ▌ 4. Cynoglóssum (lat. 1595: Eb ſzxm (Beythe 88a). J: ’ua. ebnyelvü f (Nyárádi 85). ebsz l (Nyr. cynogl#ssus < gör. 125: 424. Szabó. A névadás alapja talán az. gör. b): RMGl. (Melius 86). Péntek–Szabó. Farkaſt. | kertekben term ~ 1578: kertekben termx Eb ſÅxlx (Melius 86). 1500 k. kutyafa. — halálos bolondító~ 1578: Halálos bolondito Eb . Idegen nyelvi megfelel re vö. 1998: ebnyelv f (Priszter 351). Genaust Cýnodon a. J: ’Aconitum napellus subsp. gyötör’) mintájára hozta létre.’. Nyr. ▌ 2. 1775: Eb-nyelvü-fü (Csapó 77). J: ’ua. J: ’ua. — közönséges ~ f 1998: közönséges ebnyelv f (Priszter 351). J: ’ua. közönséges kutyabenge’. sz. vízi. v. farkasöl sisakvirág’. 1775: Eb-szölö (Csapó 78). J: ’ua. ký#n ’kutya’. Nyr. J: ’Solanum nigrum. 1783: Eb-Ðzem (NclB. maszlagos nadragulya’. — erdei ~ 1813: erdei. hogy a virágfejecskék állatszemhez hasonlóak. J: ’ua. a ném. Vö. Melius a latinból fordított ebnyelv növénynevet . (Melius 11a).’.: RMGl. XVI. 664). Az ebnyelv a lat. 1783: Vizi Eb-Ðzölö (NclB. 664). 664). 1595: Eb Ðzxlx (Beythe 110). — fekete ~ 1998: fekete ebsz l (Priszter 506). A névadás alapja az. kynós ’kutya’. 2. — alutó.: RMGl.. glôssa ’nyelv’) tükörfordításával keletkezett.’.: Cyglassa.’. kesernyés csucsor’. J: ’Atropa belladonna. 1533-ban már említik a növény német nevét: „Cynoglossa: Hundstzung” (l. 664).: Solanum hortense. a névadás alapja a fa használhatatlansága. 1578: Eb ÐÅxlxt gr.: Solatrvm: Eb zewlew (Herb. Genaust Cýnodon a. fent). kynoglôssos. 125: 424. 340). napellus. 1577: solatrum: eb szxlex (KolGl.

hogy tejszer ragacsos anyagot tartalmaznak: „a’ belflök ki-ſzivárgó téjrfl mindeneknél esméretesek” (Veszelszki 211).) srégi ázsiai kultúrnövény. cserjés ebsz l elnevezés esetében a névadás alapja a növény életmódja: „felkapaszkodó szárú cserje” (RévaiLex. vad és vízi jelz k. Nyr. A fekete csucsor (2. J: ’ua. 371). ezek a növény ízére utalnak. 631/12). a sz l utótag a fürtös. 1395 k. Az ebsz l ’kesernyés csucsor’ (1. nyirkos területeken él. utótagja a növény szárában lév tejszer nedvre utal. A mételmaszlag (4. Hundmilch). és bogyójuk is mérgez . Az ebtej összetett szó. ebsz l csucsor 1948: Ebsz l csucsor (MagyGyógyn. Hundesbeere ’ebbogyó’ mintájára jött létre. élvezhetetlen ízére. amelyek fontos szerepet töltöttek be a középkori patikákban.. Idegen nyelvi megfelel kre vö. A XVI. psi mlecz. veres jelz k a termés vörös színét jelzik. J: ’Datura metel. 129). ebsz l . laptele-c"nelui. ebtej 1. 29: 51–2.) gyümölcse. 129). Vö.: RMGl. 1577 k. J: ’ua.): „EÅ Bolondÿto es halalhoÅo Eb Åxlxt ha kÿ megh ÿÅÅa.: „Eb Teÿ fwek” (OrvK. le. a csucsor utótag a Solanum nemzetség neve. az az Nap támadatrol hozot Eb ſÅxlx” (Melius 85a–86). Az összetétel ebel tagja azt jelzi. Melius 370.-hv. Szabó. J: ’Euphorbia lathyris. hogy az egész növény.). J: ’Euphorbia cyparissias. század végét l a megkülönböztet jelz k segítségével fajokat is el lehet különíteni. sz. Cataputia maior utótagjának fordítása.) fekete jelz je a termés színére utal. 8). J: ’ua. ebkapor (< ném. keser vagy az édeskeser jelz t illesztették.ebsz l csucsor 147 ebtej ſÅxlx (Melius 85a). kutyatej.’. psie mleko. farkas-kutyatej’. neve. Åÿnthe olÿan aÅ ÿÅÿ mÿnth aÅ Teÿnek.: Eb Teyrql gr. 1783: Eb-téj (NclB. és a növénynevet összefoglaló ’különféle mérgez . 371). 1775: Eb-téj (Csapó 80). az ebsz l el tag a növény R.’. a növény és neve a német patikusokkal terjedt el az országban. Az adatok mutatják. XVI. sz l szer termésre utal. a növény értéktelenségére vonatkozik. 1525 k. 612/34). pasje mliče. mételmaszlag’. és onnan esetleg „Patica- riuſoc” útján hozzánk is: „EſÅt hiyac à Paticariuſoc Cuculus de leuante. kutyatej’.) elnevezések hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkeztek: mindegyik növény mérgez és bogyós termése van. hasindító kutyatej’. pejoratív érték eb el tagja pedig a nedv csíp s. 631/13). hogy a növény a kertekben is el fordult. hogy Melius 1578-ban mind a négy növényt ebsz l néven említi.).) és a mételmaszlag (4. magyarázatára l. J: ’Solanum dulcamara. (OrvK. századi OrvK. a maszlagos nadragulya (3. . — ~f 1577 k. 263). Az ebsz l csucsor összetett szó. rom. Marzell Solanum dulcamara a. EÅ gÿakor chÿoklaÐth hoÅ” (OrvK. 406–7. Hundsmilch tükörfordítása. 1783: Nagyobb Ebtej (NclB.: Agrimonium: eb teÿ (BesztSzj. A korai adatokban az ebtej elnevezés a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjába tartozó tejnedvet tartalmazó növényekre vonatkozik. J: ’Euphorbia sp. — nagy ~ 1775: nagy eb-téj (Csapó 81).: Esula: ebtheÿ (Ortus: RMGl. kesernyés csucsor’. így ír a csucsorról (1. melyeknek közös jellemz jük. 125: 425. bogyója ehetetlen. Hundsdill). is összefoglalóan jellemzi azokat a növényeket [„AZ Eb Teÿ fwek is igqn artalmaſok” (OrvK. hogy a kesernyés csucsor (1. Az ebtej elnevezés valószín leg a ném. a kertekben term pedig azt mutatja. A piros.és bolondítóebsz l ’maszlagos nadragulya’ (3. magyarázatára l. bogyós termés növény’ jelentéssel használja. erre utalnak az erdei.) név elé a kés bbiekben a kesernyés. mely valószín leg Egyiptomon keresztül jutott el a mediterrán területekre. ▌ 2. A felfutó ebsz l . a XVI. 687). A hasindító kutyatej (1) nagy ~ nagyobb jelz je a lat. Az ebsz l a ném. szb.. Ezeknek a növényeknek közös tulajdonsága. Az alutó. Növényneveinknek ez a csoportja olyan gyógynövényeket foglal magában mint az ebtej (< ném. A XVI. 1583: eb tey (Clusius–Beythe 4: BotTört.-i OrvK. a fekete csucsor (2. Az ebsz l a németb l fordított igen régi növényneveink közé tartozik. 631/13)]. halált okoz. erd ben. 687). csucsor. MNy. A növény vadon. | naptámadatról hozott ~ 1578: Nap támadatrol hozot Eb ſÅxlx (Melius 86).’. | nagyobb ~ 1583: nagyob eb teij (Clusius– Beythe 5a: BotTört.

1577 k. 1903: Ebvirág (Hoffmann–Wagner 73). 520. J: ’Strychnos nux-vomica.’. 125: 426.. ebtövis 1584: eb töuisk. J: ’ua. macskák elpusztítására: „mellyel p. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentés .’. szakny. 430). talán finnugor kori vész ’pusztulás’ összetétele. Az ecetf népi elnevezés. az szi kikerics kutyadögleszt f elnevezésével. echidna ’kígyó’ < gör. A lat. J: ’Aethusa cynapium. 342). spina ’tövis’) tükörfordítása.: NySz. J: ’Glycyrrhiza glabra. ebvirág (MagyGyógyn. 1590: Glyceriza: Edes gyôker (SzikszF. Nyr. MagyGyógyn. az eb el tag a varjútövis jelentéktelenségét jelzi. 125: 426. „Canina ſpina” (Clusius–Beythe 27). édesgyökér 1. sz. édesgyökér. Nyr. még varjútövis. — N. kutyatej a. (Beythe 60a). F vészk. 148). 1181). ami szintén azon a névadási szemléleten alapul. Növ.: RMGl. Hunds-Eppich. | vad ~ 1775: Vad édes Gyökér (Csapó 10). 371).-i Echium (< lat.’.. — N. 125: 426. Hundsblume tükörfordítása. J: ’ua. 1783: Édes-gyökér (NclB. az eb el tag a növény haszontalanságát. 1798: Eb-tövis (Veszelszki 335). Édes gyökérfü (Csapó 259). Vö. J: ’ua. ebvészmag l. EWUng kutyatej a. Marzell Aethusa cynapium a. Vö. ném. 404). J: ’Verbena officinalis. 148. szi kikerics’. a finnugor eredet tövik ige tövéb l keletkezett -s deverbális nomenképz vel és denominális -k képz vel. lat. angyal~ (→ angyalédesgyökér) ebvirág 1833: eb-virág (Dankovszky 176). Nyr. a növénynév szláv eredet ecet el tagjának magyarázata. 148). vad édes Gy[ökér] (Magy. ecetf N. Az ebtövis a lat. íd(sgyökér (ÚMTSz.). 50). ebfa. „Canina ſpina” (Clusius–Beythe 27) (< lat. J: ’Echium vulgare. XVI. 223). Éder. Az ebzeller valószín leg ném.: Polypadium: edes gÿöker (De Medicinali: RMGl. J: ’Glycyrrhiza glabra. hogy a vasf vel és gyökerével ecetes uborkát ízesítenek. J: ’ua. 1998: édesgyökér (Priszter 386). a névadás alapja a növény édes íz gyökere. közönséges édesgyöker -páfrány’. édesgyökér. 1708: éd(s-gyökér (PPBl. échidna ’kígyó’ < gör. 520. áhiA ’kígyó’) átvétele. TESz. || ~mag 1948: ebvészmag (MagyGyógyn.’.’. ebvész 1830: ebvész (Nyr. a’ kutyákat és matskákat meg lehet ölni” (Márton. igazi édesgyökér’. UEWb. 42/9). 125: 426–7. 430). o. A névalkotásra hatással lehetett a lat. v. J: ’ua. 1998: ebvészmag (Priszter 514). | édesgyöker fa 1783: Édes gyökerü fa (NclB. | édesgyöker f 1775: Édes gyökerü-fü. F vészk. mérgez tulajdonságát fejezi ki. közönséges kígyószisz’. igazi édesgyökér’. ill. — erdei ~ 1775: Erdei édes gyökér (Csapó 10). I. || édes páfránygyökér 1775: Édes paprágy gyökér (Csapó 11). J: ’ua. 280). ▌ 2. XVI. hogy a növény még a kutyának is mérgez .. Ecetf (MagyGyógyn. 2: 36). echium 1798: Echium (Veszelszki 196). mintára jött létre. 404). 1783: Vad édes gyökér (NclB. ebzeller 1903: ebzeller (Hoffmann–Wagner 57). UEWb. Az ebvészmag mag utótagja a növény termésére utal. 1583: edös gyoker Glycyrrhiza (Clusius–Beythe 5: BotTört. — igazi ~ 1948: Igazi édesgyökér (MagyGyógyn. sztrichninfa’. Vö. Az édesfa népi név. 351). édes l. ádáz’. apium ’petrezselyem’) is. Az ebvész összetett szó. J: ’Colchicum autumnale. édesfa (MagyGyógyn. 1783: Édes Paprágy gyökér . 1783: Eb-tövisk (NclB. ágai tüskések: „ágai tövissen végz dnek” (Magy. ký#n ’kutya’. Vö. Nyr.. J: ’Polypodium vulgare. 2. ebvész gör. szakny. Marzell Colchicum autumnale a. 1998: igazi édesgyökér (Priszter 386). | erdei vad ~ 1813: erdei. J: ’ua. 280). vö. J: ’Rhamnus cathartica.. échis ’kígyó’ < óind. Nyr. 130). magyarázata. hogy a növény magva alkalmas kutyák.ebtövis 148 édesgyökér Marzell Euphorbia a. magyarázatára l. 125: 425–6. 1595: edxs gyxkernek gr. 125: 426). az ugor kori eb és a bizonytalan.’. 1783: Erdei édes gyökér (NclB. varjútövis’. 178).’. 1798: Édes gyökerÍ-fa (Veszelszki 237). canis ’kutya’. vasf ’. kutyapetrezselyem. Benk 63. Az ebvirág a ném.: Edqs gÿqker (OrvK.-i cynapium (< édesfa N. 836.

: RMGl. 1577 k. 1998: mézgás éger (Priszter 296).: erulus: eger fa (SchlSzj. a növénynek a gyökere édes. éger a. Marzell Polypodium vulgare a. glykýrrhiza < gör. 1998: mézgás égerfa (Priszter 296). eufrasia egércsecsf 1783: Egér-tsets-fü (NclB. J: ’ua.2: RMGl. F vészk. — fekete~ 1798: Fekete Éger-fa (Veszelszki 41). igazi édesgyökér’.). 213).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. | mézgás ~ 1807: mezgés Égerfa (Magy. (OrvK. . glycyrrhiza. J: ’ua.: TESz. Vö. közönséges kutyabenge’. | ragadós ~ 1998: ragadós égerfa (Priszter 296). ragadós jelz ket. jég(rfa. 126).). Pászt. — N. szaknyelvi elnevezés is: Alnus glutinosa (< lat. Az igazi édesgyökér (1. 1560 k. a gyökér magyarázó utótag.: RMGl. Genaust Glycéria a. Süſsfarn (Veszelszki 355) ’édes páfrány’ és az igazi édesgyökér (1. 620). — egércsecs 1813: Egértsets (Magy. jégerfa (Barra 403). Vö. egérfark 1395 k.: RMGl.. J: ’Alnus glutinosa. édesgyöker -páfrány l. rhíza ’gyökér’) tükörfordítása. 168). az éger ismeretlen eredet . 1595: Egxr fa (Beythe 10a). Jágerfa (Herman. Az égerfa ’közönséges kutyabenge’ (2.) édesgyökér neve a lat. 2. a névadás alapja. 36). égerfa a. Kleb-erle ’ragasztóéger’.) édesgyökér nevének hatására alakult ki. Valószín leg a lat.. 1783: Egerfa (NclB. éger(fa)’.’. F vészk. egyedi adat.’. A gyökér és a gyöktörzs édes nedvével ételt. glycyrriza ’édesgyökér’ hatására keletkezett. Idegen nyelvi megfelel re vö. a gyökérf zet bes rítésével készül a medvecukor. 1578: Eger fa (Melius 11a). 368). glycyrrhiza. édesgyöker -páfrány (→ páfrány). mézgás éger(fa)’. J: ’ua. klebrige Erle ’ragacsos éger’. J: ’Alnus sp. euforbium efrasia l. mézgás. A névadás alapja. 219). Az igazi jelz más édes íz gyökerekt l különíti el a növényt. borsos varjúháj’. a t eredetileg eger ~ egres váltakozást mutatott. égerfa (Péntek–Szabó. J: ’ua. | mézgás éger 1841: mezgés Éger (Barra 413).melléknévképz vel és f ~ fa magyarázó utótaggal is megjelenik. | ragadós éger 1998: ragadós éger (Priszter 296). a fa innen kapta az enyves. égerfa. eforbium l.: RMGl.: Egqr fanak gr. a levelek nagyon hasonlóak a mézgás éger(fa) leveléhez. 1583: egör fa Alnus (Clusius–Beythe 2a. mivel a növény föld alatti része édes. 1520 k..’.: milifolium eger farc (SchlSzj.: Alnus: ni: arbor: Eger faa (GyöngySzt. 1405 k. Ember és növényvilág 201). páfrány édeskeser csucsor l. Az erdei jelz a növény el fordulási helyére vonatkozik. gör. Genaust glutinósus a. J: ’ua. hogy a páfrány gyökere „a cukornál többszázszorosan édesebb” (MagyGyógyn.’. J: ’Glycyrrhiza glabra.’. Vö. glūtinōsus ’ragadós’).. || éger — enyves éger 1998: enyves éger (Priszter 296). éger a. Az éger kezdetben az égerfa (1. jégörfa (Nyatl. radix dulcis ’édesgyökér’ és a lat. nem a levele. EWUng.) összetételb l adatolható. hogy a növény vadon terem. Az egércsecs elvonással keletkezett az egércsecsf névb l.’. Az egér és a j kezdet változatok (jágerfa. A közönséges édesgyöker -páfrány (2. Marzell Alnus glutinosa a. — enyves ~ 1998: enyves égerfa (Priszter 296). a vad jelz arra utal. hogy az apró. édesgyökér. eg rfa. b): RMGl. R. Az édes páfránygyökér jelz s el tagja ném. J: ’ua. ném. J: ’Frangula alnus. 1841: egerfa. kömény édeslevel f 1577: gliciriza: edes leuelw fÔ (KolGl. Süſsfarn (Veszelszki 355) tükörfordítása. hosszúkás pozsgás levélkék csecshez hasonlíthatók. egerfa. éb(rfa. erre utal a lat. 1234: „Arbor que Hungarice dicitur egurfa” (OklSz. 1405 k. báránycsecsf . J: ’Sedum acre. a szókezd magánhangzó rövid volt.) édesgyökér neve feltehet leg a ném. 423).: Millefolium: eger fark (BesztSzj. Az édesgyökér növénynév .. 511). 368). égerfa 1. 219). jég(rfa. Az egércsecsf Benk alkotása. 430). jégörfa) feltehet leg népetimológiával keletkeztek. (gerfa. csucsor édeskömény l. glycyrriza (< gör.: erulus: eger fa (BesztSzj. J: ’ua.: RMGl. 668). italt ízesítenek.: Millefolivm: Egherfark (Herb. égörfa.édeslevel f 149 egérfark (NclB. 256). 211).’. ▌ 2. TESz. glykýs ’édes’. 1395 k.: BotTört. A friss rügyek ragacsosak.

: RMGl. J: ’Achillea millefolium subsp. egérfarok (ÚMTsz. 1595: Eger fark (Beythe 114). 220). 410).. 171). 1578: Egęr f×l („magas à ſÅára”) Melius 79a). egérfarkú virág (ÚMTsz. J: ’ua. kóró) magyarázó szerep ek. egérfarkúf .: RMGl. Vö.. J: ’ua. 1583: egher fark (Clusius– Beythe: BotTört. Az elnevezés alapja a növény puha. egérfarkófüj. egérfarkúfüvet gr.. Marzell szerint az egér el tag talán a növény jelentéktelen voltára is utal.). — kisebb ~f 1783: KiÐÐebb Egér fül-fü (NclB. Marzell Achillea millefolium a. F vészk. hogy a levelek kicsi állatfülhöz hasonlóak. 295). pil#sus ’sz rös’ kicsinyít képz s alakja). J: ’Stellaria media. ezüstös hölgymál’.’. J: ’Potentilla anserina. ném. F vészk. hogy „A’ levelei akkorák és ollyan ſzöröſſek. sz. egérfarkú cickóró l. 1807: egérfark (Magy. s-azt igya” (PaxCorp. N. J: ’Hieracium pilosella. egérfarkufüjj. — kis ~ 1807: kis egérfül (Magy. közönséges tyúkhúr’. ▌ 2. — ~f 1775: Egérfül-fü (Csapó 81). UEWb. Marzell Achillea millefolium a. Az ezüstös hölgymál (1. Egérf (MagyGyógyn. 126). || egérorrúf N..’. ▌ 3.). eger-fark (MTsz. a finnugor eredet egér és a far f névb l -k névszóképz vel létrejött fark összetétele. 213). ang. egérfarak. nevei is hatással lehettek. egérfarku-fí. XVI. mez kön fordul el (ahol egerek. ▌ 4. közönséges cickafark’. 1798: „kisſebb és’ nagyobb Egér-fÍl-fÍ” (Veszelszki 348).) egérf elnevezése népi név. Vö.) egérfül neve szintén Melius alkotása. egérfarkkóré. 2.’. Mausohr. J: ’ua. 1690: „Fxzz Vizet.) és a közönséges cickafark (2. vö. egérf#rkDórDó. parlagi macskatalp’. 1775: Egérfül (Csapó 286). ill. közönséges cickafark’. TálmoÐó f×vel. J: ’Hieracium murorum.: Millefolium: egeerfark (Ortus: RMGl. hamu ſzinüek” (Csapó 81). 87). lat. egirfarkó fü (ÚMTsz. A libapimpó (1..). myos#tis. 368). — kis ~f 1783: Kis Egér fül-fü (NclB. Egér-fark f×vel…. 220). v. hogy száraz árokpartokon. Idegen nyelvi megfelel re vö. — N. myos#ta ’egérfülecske’). pilosella (< lat. egér farku f vet gr.’. J: ’Antennaria dioica. egerfarkkóró. egérfarkóró. 219). hogy a növény puha. mint az egér füle. 1798: Egér-fark-kóró (Veszelszki 460). egérfark.).: „Eoregbÿk Egerfark fweth tqrÿ eoÅwe borral. Az egérfarkf és egérfarkkóró összetételben az utótagok (f .) egérf neve azon alapul. 1745: Egér-fark-fü (Torkos 7). 1595: Eger fijl (Beythe 97a). J: ’ua. egérf#rk. egérfarku f nek gr.). egerfarkú füvet gr. cickafark egérf 1. 1525 k.egérf m 150 egérfül 219). ▌ 2. J: ’ua. egérfarku-fi. egérfarku f . F vészk. egérf (ÚMTsz. libapimpó’. egérf . Auricula muris (Melius 181a) . egérfarkú kóró (ÚMTsz. sz rös leveleinek az egér farkához való hasonlósága. egérfarkú f vet gr. — ~f 1577 k. Az egérfark összetetett növénynév. millefolium. Ugyanezen a szemléleten alapul a növény mai hivatalos elnevezése: cickafark. auris ’fül’ kicsinyít képz s alakja). vége: Egér fark-kóró (De Herbis: RMGl. sz. | ~kóró XVI. 500. bogarak is megtalálhatóak). J: ’Achillea mille- folium subsp.’. parlagi macskatalp’. J: ’ua. lat.’. J: ’ua.’. — N. 1948: egérfül (MagyGyógyn. Mausöhrlein (NclB. Myosotis fordítása (< lat. a lat. egerf . egérorrú f (ÚMTsz. 486). fonákjuk ezüstös. Millefoliu : Egerfark (Növ. útszéleken.’. erdei hölgymál’. 468). 1798: Kis egérfÍl-fÍ (Veszelszki 238).).). — kis ~ 1813: kis Egérfül (Magy.) egérfül neve Melius alkotása. 220). F vészk. A libapimpó (1. 1590: Eger fark (SzikszF. sz rös levelei az egér farkához. J: ’ua.. a névadásra a növény egyéb R. egérfarkkóró. egérfark. | ~virág N. J: ’Antennaria dioica. annak aÅ leweth aggÿad ÿnnÿa melegqn” (OrvK 189/1). || egérfülecske 1948: Egérfülecske (MagyGyógyn. orrához hasonlítanak. egérfarkúfüjj. A névadás magyarázata.) és az erdei hölgymál (2. mouse-ear-hawkweed. 1807: Egérfül (Magy.) egérf és egérorrúf elnevezéseinek alapja. a lat. 219). Auricula (Melius 79a) (< lat. illetve. cickafark. N. 410). 415). millefolium. 126). egérfarkvirág. A közönséges cickafark (2. 1578: „ſÅxrxs leuel× Egęr f×l” (Melius 79–80). egerfargóró. egérfül 1. Tormentilla gy×kérrel. A közönséges tyúkhúr (3. 1578: Egér f×l (Melius 181a).: Millefolium: [Eg]er fark (De Herbis: RMGl. — N. egerfarggó²r~.

egybojtosf l. kékvirág. Diószegi–Fazekas alkotása. pitypang’. ol. 428). melynek bogyói nem érnek meg teljesen’. MeuſÅdorn (Melius 56a). pilosélla a. Mäusdorn (Veszelszki 388). Melius 394. F vészk.’. agresto. vadon term . „B zit l minden bogarak elszélednek” (Barra 301). || egér z tövis 1578: Egér ºz× txvisk (Melius 56a). veris. égi virág (MagyGyógyn. 1998: egértövis (Priszter 487). egérszagu”.’. sz rösf és kis egérfül (→ egérfül) helyett. EWUng. egérfül Pupteneuert. J: ’Cynoglossum officinale. MNövSz. Az egres a magyarba olaszból. UEWb. a névadás magyarázatára l.-osztr. Vö. Növényszótár 32). A parlagi macskatalp (4. 1783: Egér-tövis (NclB. hogy a növény kis levelei egérfülhöz hasonlóak. éretlen sz l leve’. A veresegres ’sóskaborbolya’ hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. agrestis ’mezei. lámpavirág. egres. 4: 31). tavaszi kankalin’. talán a ném. J: ’Taraxacum officinale. gör. ném. hogy a növény büdös: „Illatja kedvetlen. Genaust Mýagrum a. Idegen nyelvi megfelel re vö. agresta ’olyan sz l fajta. Myacantha (< gör. muris ’egér’) fordításával hozta létre. egönye l. agr#Å ’egy fajta savanyú lé’. vagy f× (Melius 56a). EWUng. egérfül. MNy.. Genaust aurícula a. mŷs ’egér’. Az éjjelilámpa népi név. égivirág N. TESz. magyarázza a növény hatását. égikincs (MagyGyógyn. 1595: Eger txuis (Beythe 124). A növény egér z hatásáról szinte minden szerz megemlékezik: „ha fel f×ggeſÅted az házban. agresta ’éretlen sz l bogyó. az utótagra l. szürkés. Acánthus a. hogy az apró. ogrosl ’köszméte. Az egérfülhölgymál összetett szó. Idegen nyelvi megfelel re vö. baj. bogyói savanykásak. J: ’ua. agrestum. az egértövis növénynév is. ném. az el tagra l. agrasl. „a’ házban felakaſztják. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve az egérfülhölgymál nevet javasolja a R. égerfa egres — veres~ 1903: veres egres (Hoffmann–Wagner 65). Az égikincs népi név. Himmelschlüssel ’égi kulcs’ elnevezés hatására jött létre. Az egértövis. J: ’Primula veris subsp. J: ’Berberis vulgaris. lat. piros szín ek. Az egres vándorszó.. a névadás magyarázatára l. ég a. J: ’Centaurea cyanus. 209). az egér z f és egérz tövis is a latin név hatására jött létre. egérfülecske l. 326. 52). a finnugor eredet ég ’égbolt’ -i melléknévképz s származéka. bojtosf éjjelilámpa N.egérfülhölgymál 151 éjjelilámpa (< lat.. J: ’ua. kék búzavirág’. egértövis egérfülhölgymál 1807: Egérfül Holgyomál (Magy.. jegenye égörfa l. Szabó. vad’. . Szent Péter kulcsa. hogy az egerek eltávozzanak” (Veszelszki 388). || egér z f 1578: Egér ºz× txvisk. 415) fordításával keletkezett. éjjelilámpa (Csapody– Priszter. sóskaborbolya’. az elnevezés a virág kék színére utal. Egereket ki ºzi” (Melius 57a).) egérfül ~ egérfülecske elnevezése a ném. egres’. vö. 1775: Egértövis (Csapó 83). esetleg a bajor-osztrákból kerülhetett át. 449). ezüstös hölgymál’. ákantha ’tüske’) tükörfordítása. Az egérszagúf névadás alapja. Marzell Antennaria dioica a. k. egér z f . sz rös levelek egérfülhöz hasonlóak. J: ’Hieracium pilosella. els megjelenése: 1395 k. egértövis 1578: Egér txuis (Melius 56a). az egértövis növénynév a lat. egérorrúf l. egér z tövis l. hölgymál. egres a. 435..). Végs forrása a lat. Hasonló szemléleten alapul pl.. Mausöhrlein (NclB. az egreshez hasonlóak. egér z f és egér z tövis Melius alkotása. közönséges ebnyelv f ’. szúrós csodabogyó’. egérf égikincs N. Az égivirág népi név. 1911: veres egres (Cserey. de ezekben Melius az z igéb l képzett folyamatos melléknévi igenévvel pontosítja. auricula ’fülecske’. egérszagúf 1841: egérszagufü (Barra 301). a névadás magyarázata. agres. ég a. J: ’Ruscus aculeatus. MÀusedarm ’egérbél’. kfn. az TESz. A név keletkezésének indítéka.: Agreſtum: egreÅ (TESz.

EWUng. 1798: El-alutó-fÍ (Veszelszki 305). TESz. boronafa. fürge’ tövéb l. élek-halok (Jávorka 978). Az ekegúzs összetett szó. J: ’ua. összetett szó. A névadásra talán a ném. A névadás alapja a bókoló amaránt hosszú. Ember és növényvilág 202). || ekeny g 1783: Eke-nyüg (NclB. Diószegi–Fazekas alkotása. közönséges pásztortáska’.) Melius alkotása. pogány~ eketartóf 1578: Éke tartó f× (Melius 48). élekhalok 1. mint a vidra el tag a vidraelecke vagy vidraf elnevezésben: a növény er sen. J: ’Potentilla . gyorsan szaporodik a vízben. J: ’Ononis spinosa. 1578: el aluto f× (Melius 51a). elecke 1807: Eletzke (Magy..ekeakadály 152 élekhalok ekeakadály 1. piros virágzata. elefántormánya (Péntek–Szabó. Az elefántormánya népnyelvi elnevezés. ném. J: ’Ononis spinosa. 1948: Ekeakadály (MagyGyógyn. Waſſerklee (Veszelszki 454) ’vízihere’. 1578: Éke akadaly (Melius 48). J: ’Prunus spinosa. 1775: Élek halok (Csapó 214).. — N. 263). ekegúzs 1903: ekegúzs (Hoffmann–Wagner 99). 401). Növénynevek 28. kökény’.) elnevezés alapja. Vö. ekeakadály. a ny g ’lósz rb l vagy kötélb l font béklyó’ utótag Melius akadály és tartó elemeinek (az ekeakadály és eketartóf növénynévben) szinonimája. hogy a növény szintén mérgez . eke a. élekhalok (MagyGyógyn. a lat. J: ’Amaranthus caudatus. 1783: Élek-halok (NclB. 1841: eleczke (Barra 294). sz l officinarum. ehhez pedig Diószegi–Fazekas kicsinyít képz t illesztett. hogy a növény mérgez . EWUng. 1903: ekeakadály (Hoffmann–Wagner 99). Az elecke nemzetségnév. ▌ 2. elefánt a. A kökény (2. ekegúzs. elefánt a.). vízielecke (MagyGyógyn.) ekeakadály neve hasonlóság alapján keletkezett.) növénynév ’elaltatóf ’ jelentés . eke a. hogy a tüskés növény a szántást akadályozza. F vészk. TESz. 1948: elecske (MagyGyógyn. J: ’Atropa bella-donna. N. „Remora aratri” (Melius 48) (< remor#men ’akadály’. Az ótörök eke ’szántásra használatos mez gazdasági eszköz’ el tag magyarázata. Az elalutóf ’Mandragora officinarum’ (2. — N. ormány a.. elalutó szépsz l l. Vö. 142). 1783: Eke-tartó-fü (NclB.’. TESz. Az elalutóf ’Atropa bella-donna’ (1. a növénynév arra utal. EWUng. kesernyés csucsor’. eke a. J: ’Prunus spinosa.. „Remora aratri” (< remor#men ’akadály’. A névadás magyarázata. 1775: Eketartó-fü (Csapó 120). bókoló amaránt’. gúzs a. J: ’Solanum dulcamara. eketartóf ékesség l. — vízi ~ 1841: vizi eleczkének gr. jelölt birtokos szerkezet. a növény szintén tüskés. eleven a. 1783: El-alutó-fü (NclB. 1775: Ekeakadály (Csapó 120). ar#trum ’eke’) (Melius 48) fordításával hozta létre. Az elecke hasonlót fejezhet ki. 340). vidraf | Menyanthes trifoliata. de talán származhat a név az eleven megszilárdult ragos alakulat ele. 1578: el aluto f× (Melius 51a). J: ’Ononis spinosa. ▌ 2.’él . tövises iglice’. EWUng. J: ’Mandragora elefántormánya N. eleven a. vö. maszlagos nadragulya’. élek-halok (MagyGyógyn. (Barra 294).(szik) ige -t igeképz s és -ó igenévképz s származéka. 393).. kökény’. ▌ 2. ormányhoz hasonló. hogy a növény vízben él. ▌ 3. 1595: Eke akadaly (Beythe 64a). J: ’Capsella bursa-pastoris. Az ekeakadály ’tövises iglice’ (1. ar#trum ’eke’) fordításával hozta létre. tövises iglice’. 401). Az eketartóf Melius alkotása. J: ’Menyanthes. Az ekeny g Benk alkotása. 160). tavaszi mandragóra’. vö.. — Ö: vidra~. boronafa.. 142). hogy az er sen tüskés kökényen fennakad az eke szántás közben. halált okoz. eke a. gúzs a. még álomhozóf . vidraf ’. Schlaffkraut (Melius 85) is hatással lehetett. N. Mollay. A vízi jelz arra utal. 126). ekeny g l. ormány a. a névadás oka ismeretlen. TESz.. elecske (ÚMTsz. elalutóf 1. a latin eredet elefánt és az ormány nyelvújítási származékszó (orr + -mány f névképz ) összetétele. magyarázatára l. tövises iglice’. az eke ’mez gazdasági eszköz’ és a gúzs ’béklyó’ összetétele. Melius ekeakadály növénynevével. 1948: ekenyüg (MagyGyógyn. 216). az alutó az alu. a lat. 216).

elharapott gyöker f l. ezért a virág színei a tüd színéhez hasonlóak. és így jellemzi: „mivel a’ két ágú gyökere igen hasonlít az ember testének a’ küldökön alólvaló réſzéhez” (Veszelszki 306). manroot tükörfordítása. 1948: elfordult gyöker f (Halmai 5). a lat. torqu#re ’csavar’) nyomán jött létre. hogy a gyökér birtokosa minden bajt. J: ’Aconitum vulparia. élekhalok. mindenkor~ él halóf N. a növény értékes gyógyító erejére utal: „minden belſx betegſéget gyogyit” (Melius 145a). A gyökere elfordult f szintén Melius alkotása. Az élekhalok ’Capsella bursa-pastoris’ (1. A névadás szemléleti háttere lehet a növény gyökérzete. ember l. el fordúlt f×” (Melius 155a). elfordulósz l (→ sz l ).’. sz l elfordult gyöker f l. embernek orra teker 1578: Embernek orra tekerx (Melius 172). azt fejezi ki. a tüd f virágai tavasszal vörös szín r l kékre változnak. hogy a növénynek er s gyógyító ereje van. rossz szellemet távol tarthat magától. a névadás magyarázata. belÐx kilÐx dagadaÐt gyogit. Idegen nyelvi megfelel re vö. Az embernek orra teker körülírásos növénynév. J: ’ua. A mandragóra sokszor emberi alakhoz hasonló gyökerének a középkorban varázser t tulajdonítottak. az agárkosbor hereformájú gyökérgumói fokozzák az ondótermelést. J: ’Pulmonaria officinalis.) neve hasonlóság alapján keletkezett. — ~f 1798: Ember-erffÍ (Veszelszki 329). az ember ’férfi’ és az er ’szexuális hatalom’ összetétele. mert bolonda tezxn” (Beythe 110). hogy a növény hosszú szára miatt ide-oda hajladozik. a f utótag magyarázó szerep . hogy régen úgy gondolták. nyilván Melius növényneveib l hozták létre. emberev agárf l. kivágott gyöker f elmeindító házi menta l. emberkép f (MagyGyógyn. asszony~testef emberer 1775: Embererö (Csapó 297). él -halóf (MagyGyógyn. A név . Melius alkotása. 222). martilapu’. az újkor elejéig természetfeletti er vel rendelkez csodaszerként tartották számon a növényt szerte Európában. | gyökere elfordult f 1578: gyxkere el fordúlt f× (Melius 155a). hogy a növény bizonyos részei emberi testrészekre emlékeztetnek: pl. agárf elfordultf 1578: el fordúlt f× (Melius 155a). elfordulósz l l. tavaszi mandragóra’. Veszelszki bolondf néven említi a növényt. n#sus ’orr’. A libapimpó (3. Az embergyökér az ang. J: ’Tussilago farfara. A kesernyés csucsor (2. J: ’ua.) élekhalok népi neve a növény gyógyító és egyúttal mérgez hatására utal: „Ha vizet vezxd az kerti Eb Ðzxlxnek az viraganak. elején keletkezett. vua versa fordítása: „Vua verſa. valószín leg a növény gyógyító hatására utal. libapimpó’. n#sturcium < lat. mellérendel szókapcsolat. 1783: Ember-erö (NclB. n#sturtium. pettyegetett tüd f ’. egészséges nemi életet. többszörös összetétel. elfordultf elfordult mérges f l. 1775: Gyökere elfordúlt-fü (Csapó 88). ném. közönséges torma’. 315). Vö. az ember ’a legmagasabb rend él lény’ és a kép ’hasonlóság. Az emberer névadás magyarázata az.elfordultf 153 embernek orra teker anserina. hogy a növény gyökere emberi alakhoz hasonló. Az él halóf népi név. MagyGyógyn. viſÅſÅa fordúlt ſÅxlx. emberkép f N. Az emberkép f népi név. Az elfordultf Melius alkotása.) a magyar nyelvben keletkezett. 421).’. menta él l. A névadás alapja talán az. | elfordult gyöker f 1903: elfordult gyöker f (Hoffmann–Wagner 110). J: ’Orchis embergyökér 1998: embergyökér (Bremness 187). Vö. J: ’Mandragora officinarum. illetve az. agárkosbor’. Knabenkraut ’fiúf ’ (Veszelszki 329). J: ’Armoracia rusticana. farkasöl sisakvirág’. Az emberer összetett szó. sz. úgy hitték. s így el segítik az er teljes. Nasturtium (< lat. de keueÐet igyal benne. hasonmás’ . Az elfordult gyöker f elnevezés a XX. 61. leuelenek es gyxmxlchyenek pinkxÐd hauabá.melléknévképz s származékának összetétele.’. er t adnak a férfiaknak. a jelz a lat. J: ’ua. mérgesf morio. a gyökér magyarázó elem a növény mérgez részére utal. es keueÐet izol henne. emberkép f (Jávorka 848).

entýbia. J: ’Cichorium endivia. salátakatáng’. — N. és azonos családba (a tárnicsfélék családja) tartoznak. orvosi csikorgóf ’. encián a. endívia. Mollay. epere. télisaláta (→ saláta). kenyérbél-cickafark’. b): RMGl. epe l. Az enula a növény R. — N. 78. hogy a növény er s illata az orrot csavarja. 1583: epöry Frage (Clusius– Beythe 4: BotTört. a kenyérbél-cickafarkat a nefelejcsfélékhez (Myosotis) való hasonlósága alapján nevezték el. — csattogó ~ N.) endívia neve hasonlóságon alapul. 1500 k. felépítése hasonló. endíviasaláta 1783: Endivia-Saláta (NclB. endívia. föld~tárnics epef 1948: epef (MagyGyógyn. — ~f 1604: Encian f× (MA. 1767: Enzian (PPB. az el tagra l. kígyótárnics’. Az encián idegen szó. — mezei~ 1813: mezei Endivia (Magy. epörnye (MTsz. encia l. salátakatáng’. csattogó eper. Az endívia a lat. Az endíviasaláta Benk alkotása. F vészk. 455). J: ’ua. 1405 k.’ (els megjelenése: 1790 k. J: 1604..) és az ezerjóf is keser . (Melius 77a). csattoguó-ep(r. ▌ 2. 1610 k.: Fragula: Eperÿ (CasGl. lat. a katáng nemzetségnév. album. A kis ezerjóf (2. a saláta magyarázó utótag.: ’Gentiana cruciata.: fragum: eper (BesztSzj. összetett szó. 1520 k: Genciana: Encia (Herb. 272). encián encián 1. J: ’Cichorium intybus. erdei szamóca’. az el tag az enyv ’ragasztószer’ -s melléknévképz s származéka. Enyvesbogyó (MagyGyógyn. kis ezerjóf ’. eper 1. Vö. Endivia (Melius 77a) (< gör. tárnics’. 1783: Eperj (NclB. 1595: Epergy (Beythe 103a). endívia 1. 78).: fragum: eper (SchlSzj. 455). gencián. dancia. Marzell Inula helenium a. Növénynevek 25–30.). EWUng. a -bogyó utótag a fagyöngy apró. 376). föld~. endíviakatáng 1807: Endivia Katáng (Magy. vagy az enciánból keletkezett a határozóragnak felfogott szóvégi n elhagyásával. J: ’Cichorium endivia. J: ’Inula helenium.) encián neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre: a tárnics (1. 1578: Endiuia à kit vetnec (Melius 77a). szamóca’. enyvesbogyó 1998: enyvesbogyó (Priszter 538). csattogóep(r. örvénygyökér’.. a növényt salátaként fogyasztották. J: ’Gratiola officinalis. Az endíviakatáng összetett szó. 368). engemnefelejcs N. tárnics’.. Gentiána a. Ember és növényvilág 198). Az epef a ném. vö. endívia és cikória helyett. J: ’Cichorium endivia. Az engemnefelejcs nyelvjárási szó. ▌ 2. J: ’Viscum album subsp. mindkét növény virágzata sok apró virágocskából áll. MagyGyógyn. 258). 188). az el tagra l. fagyöngy’. . encián (MagyGyógyn. N. Az enyvesbogyó összetett szó. 1610 k: Gentiana: Encian f… (Herb d): RMGl. enula (< lat.encián 154 eper arra utal. J: 1395 k.’. A mezei katáng (2. engem nefelèjcs (Péntek–Szabó. entýbion többes száma < éntybon ’endívia’) átvétele. a növények felhasználása. 297). Diószegi– Fazekas alkotása. kígyótárnics’.). Marzell Gratiola officinalis a.. földepe. J: ’Centaurium erythraea. 1578: Endiuiánac gr. 1708: entzián fu (PP. Genaust Nastúrtium a. 129). gentiana. A nefelejcs ’Myosotis sp. Genaust Helénium a. Az encia alakváltozat esetleg íráshiba. forrása a lat.. b): RMGl. 1775: ’Gentiana cruciata. TESz. a névadás magyarázatára l. | 1583: ’Fragaria vesca. Gallenkraut tükörfordítása.: RMGl.. 1775: Endivia (Csapó 84).. | 1767: ’Gentiana sp. 540). F vészk. 192). ep(rgye. salátakatáng’. Az él sköd fagyöngyöt ragadós bogyóiról nevezték el: „bogyói fejérek. Enzian átvétele. a ném. 1775: Entziana (Csapó 260).).: ’Fragaria sp. encián a. 212). J: ’Achillea ptarmica. enula 1948: Enula (MagyGyógyn. helenium ’örvénygyökér’) nevének átvétele. F vészk. ep(rnye. 1807: Endivia (Magy. 192). a gör.).) német mintára alkotott tükörszó. 1395 k. 1998: endívia (Priszter 337). Vergißmeinnicht ’ne felejcs el engem’. kerek termésére utal. 1798: Eper (Veszelszki 226). ném. 2. enyves bél k” (Magy. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve az endíviakatáng nevet javasolja a R. J: 1520 k. 411). F vészk. 192). mezei katáng’.: RMGl. | 1708: ’Gentiana sp.

UEWb. 1998: eperfa (Priszter 430). eper ér l.’. | savanyú ~fa 1948: Savanyú eperfa (MagyGyógyn. pomí e átvétele. Àprij è . 1798: Fejér gyümfltsÍ Eper. 193). csattogó szamóca (→ szamóca). 423). szagos müge’. Àp rj è ’földieper’. idegen nyelvi megfelel re vö. | pumi ~ N. 73). 1775: Eperjfü (Csapó 84). ÀprÀ. az eper elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel kerülhetett a natragula mellé.: TESz. | fehér ~fa 1998: fehér eperfa (Priszter 430). — fái ~ 1841: fái eper (Barra 397). 836. eperillatúf 1533: Fragaria: Ertberkraut: Eperillato fy (Murm. buzér’. 511). 1998: savanyú eperfa (Priszter 430). — Ö: bagoly~. vog. Az eperfa (fekete eperfa és fehér eperfa) (2. mivel a nadragulya bogyóját csillag alakban körülveszik a csészelevelek pontosan úgy. bár a termések színe eltér : a maszlagos nadragulyáé fekete. Az 1490 k. ▌ 2.. — ~f 1520 k.) jelentésb l fejl dtek ki. A szerz knek teljesen igazuk van. Fragaria” (MA. 368). eper.. kerek eper. A magyar növénynév nem felel meg a latinnak” (RMGl. a savanyú jelz a termés ízére vonatkozik: „Gyüm ltse fekete. Àpr è.). 1595: epergy fivnek gr. J: ’Fragaria sp. maszlagos nadragulya’.: Egressus … in agrum repperit mandaroras. J: ’ua. cs™ttogós ep(r. | erdei ~ N. idegen nyelvi megfelel kre vö. Az ugor alapalak äpp"r"k" lehetett. hogy a növény a földhöz közel terem. (Szeder-) fa (Veszelszki 315). 329).-i adatban felt nik az eper elnevezés. csattantó eper (ÚMTsz. maamansikka. 512). j-vé vált az e utáni hang. nyilván a termések hasonlósága alapján. Melius szövege alapján nem dönthet el.) jelentések a földi eper ’erdei szamóca’ (1. erdeji ep(r (Péntek–Szabó.. J: ’Morus nigra. a növénynév illatú és f eleme magyarázó szerep ek.eperillatúf 155 erdeimester csattogó epör. ny lett a j-b l. csúcsos eper (Péntek–Szabó. ném. 1590: Fragaria: eper illato fé (SzikszF. Ember és növényvilág 235). J: 1416. atlasz~ erdeimester 1.’. Az eper si örökség az uráli korból. F vészk. magyarázatára l. savanyú” (Magy..’. az eperé piros. J: ’ua. 2. erdei szamóca’. Erdbeer-Kraut (Veszelszki 226). epernye. Ember és növényvilág 235). T. J: ? ’Atropa bella-donna. Áp r è.’. J: ’Fragaria vesca. J: ’ua. 256). natragula vel epeÿ eperÿ (NagyvGl. A f utótag magyarázó szerep . a harmadik szótag magánhangzója kiesett. — ~fa 1416: Iuxta arborem Eperfa nuncupatam (Oklsz. | fehér gyümölcs ~fa 1783: Fejér gyümöltsü Eperj-(Szederj-) fa (NclB. szeder~fa. Gombocz. (Beythe 103a).. szamóca’. epergye.: RMGl. leány~. ném. AL. J: ’ua. 1604: „Szimolcza: Epery illatuf×. 1998: földi eper (Priszter 378). Ember és növényvilág 235). 423). | 1998: ’Morus alba. 1775: Erdei meÐter (Csapó 172). kerek ep(r (Péntek–Szabó. selyem~fa. J: ’ua. | fekete ~fa 1783: Fekete Eperj-fa (NclB. erdei vadmester 1798: Erdei Vad-Meſter (Veszelszki 457). erdei eper.’. A pumi eper erdélyi nyelvjárási szó. ▌ 3. ezért a fajig men azonosítás nem indokolt. 257). J: ’ua. A fekete jelz ’fekete eperfa’ a termés színére. Az erdei sza- móca (1. Az eperillatúf körülírásos növénynév.: RMGl. 1783: Erdei-meÐter (NclB. fekete eperfa’. Az epret illatával jellemzi a név. J: ’Galium odoratum.’. Ember és növényvilág 235). F vészk. valamint gy. 1595: Epery fa (Beythe 27).: fragaria: eper fy (Növ. P. Bottört. 48. J: ’Morus alba. vö. J: ’ua. 1578: ’Morus sp. A maszlagos nadragulya (3.’.) jelentés eper kétes. pumi ep(r (Péntek–Szabó. EWUng. csattogó-epörgye. J: ’ua. fehér eperfa’. Erdbeer. mint az eper ’Fragaria vesca’ termését. A csattogó jelz re l. | csúcsos ~ N. — földi ~f 1775: Földi eperj-fü (Csapó 84). 255). TESz.: RMGl. J: ’Rubia tinctorum. hogy a fekete eperfáról ’Morus nigra’ vagy a fehér eperfáról ’Morus alba’ ír-e a szerz . 1578: Epery fa (Melius 1a). | kerek ~ N. szerz i ezt a megjegyzést f zi hozzá: „Az els szó talán csak íráshibás változata a másodiknak. 1490 k. az RMGl. . eperfa’. csattogatottepörgye. fehér eperfa’.’.’. Marzell Fragaria vesca a.’. | földi ~ 1813: f ldi Eperj (Magy. epörnye l. A szóvégi rj nyelvjárásokban e hanggal b vült. ▌ 2. fi. majd mássalhangzós toldalékok el tt kiesett. J: ’ua. 1998: fekete eperfa (Priszter 430).).).: RMGl.) földi jelz jének magyarázata. J: ’ua. a jelz a rom.

erika 1578: Ericanac gr. — havasi illatozó ~ 1783: HavaÐi illatozó EÐztrag-orr (NclB.) és a ’kis ezerjóf ’ (2. hogy a növény termése erszényre emlékeztet. 184). Melius a latinból fordított esztragorr növénynevet . eszterparaj l. orr. F vészk.érdeske 156 esztragorr Az erdeimester ’szagos müge’ (1. déli szláv eredet . 1998: er sf (Priszter 359). muskátli’. pásztortarsoly. 1807: Eskuláp’ füve (Magy. J: ’Arnica montana. a névadás magyarázata. . 1783: Eskulápius füve (NclB. Az esztragorra jelölt birtokos szerkezet. háromszög alakú. asper ’érdes’) fordításával keletkezett.) a ném. lapos. XVI. 212). lat. -ke kicsinyít képz t illesztettek hozzá. Marzell Rubia tinctorum a. Az erszényesf egyedi adat. bors~f ereszt l. J: ’ua. vö. A név a lat. Genaust Asclépias a. vékony gólyacs rhöz hasonló termés. az el tagot lefordították. ▌ 2. ▌ 2. 256) részfordítása. F vészk. N. jellegzetes. v. c): RMGl. szagos müge’. sz. társneve: Erica vulgaris. Az er sf az ótör. pap~e (→ paptarsoly) erszényesf 1540 k. Ernika. — szagos ~ 1807: szagos Isztragór (Magy. ▌ 3. er sít f l. váltóláz és hasmenés ellen is használták. A névadás szemléleti háttere a hosszú. (Melius 20). F vészk. Növényszótár 19). Waldmeister (Csapó 172) tükörfordítása. 344). a f magyarázó utótag. ember~ Eszkulápiusz füve 1775: Æskulapius füve (Csapó 261). 1798: Aeskulapius’ fÍve (Veszelszki 76). hogy a növény gyöktörzsét mérgezések. Arnica elferdítésével keletkezett. A névadás alapja. Erica (Melius 20) átvétele.: Bvrsa Pastoris: erzÿnos fw (Herb. a név vonatkozhat Geranium fajokra is (Geranium sp. a lat. J: ’Galium odoratum. Bvrsa Pastoris (Herb.) sokféle hasznára. J: ’Geranium macrorrhizum. Idegen nyelvi megfelel re vö. J: ’Dictamnus albus. A névadás alapja. A lat. de ’nagyezerjóf ’ jelentésben a növény hivatalos neve lett. askl#piás < gör. — N. emésztésjavító. Az er sf eredetileg népi név. 284). az eszterág el tag ’gólya’ jelentés . sebkezel szer. J: ’Pelargonium. EſÅtragorra (Melius 162). erej l. J: ’Erodium cicutarium. Az esztragorra. száj’. 336).) izzasztószer. ernikef 1911: ernikef (Cserey. a növény mai lat. c): RMGl. a nagyezerjóf (1. 544). hogy a növény erd kben él. fülbe~f ka’. a kis ezerjóf (2.)’. eredet er ’valamely hatás el idézésre alkalmas képesség’ -s melléknévképz s származéka. J: ’Pelargonium odoratissimum. 256). 1807: Isztragor (Magy. | ’Melius ebben a szakaszban több fajt tárgyal egyszerre. közönséges pásztortás- esztragorr 1. Az ernikef a lat. Asperula (< lat. paptarsoly.’. az orr utótag ’cs r’ jelentés . közönséges méreggyilok’.melléknévképz vel és f magyarázó utótaggal látta el. rostrum ciconiae (< rōstrum ’cs r. hogy az egész növény felülete érdes.: Rostrum ciconiae: Estrág orra (De Herbis: RMGl. citromillatú muskátli’. Az er sf elnevezés a ’nagyezerjóf ’ (1. a lat. 1998: erika (Priszter 322). a névadás magyarázata. er sf (MagyGyógyn. Askl#piós ’az orvostudomány istene’) nevének átvétele. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. 390). els sorban kígyómarás ellenszeréül használták. Asclepias (< gör. az el tag a növény R. J: ’Calluna vulgaris. ném. 1578: EſÅtrag orra. bürökgémorr’. Marzell Arnica montana a. Az Eszkulápiusz füve jelölt birtokos szerkezet. Vö. vö. hegyi árnika’. J: ’Centaurium erythraea. kis ezerjóf ’. J: ’Capsella bursa-pastoris. szívgyógyító erszény l. gyógyító erejére utal. || esztragorrúf 1578: EſÅtrag orru f× (Melius 162). hogy a vadon el forduló növényt posztó és kelmék festésére használták. érdeske 1948: érdeske (MagyGyógyn. illatos gólyaorr’. 390). er l. és az erszény szót -s melléknévképz vel látták el. cicōnia ’gólya’) fordításával jöttek létre. er sf (MagyGyógyn. 398). nagyezerjóf ’. A névadás magyarázata.) vizelethajtó. ösztörparaj er sf 1. Az erdei vadmester valószín leg hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. R. csarab’. esztragorrúf Melius alkotásai.

: Eufraſianak gr. alysma vel calceolus Mariae: Ezerio fô (SzikszF. euphrasía ’öröm’ < gör. orvosi szemvidító(f )’.: Diptamus: eserÿofw (CasGl. euphórbion ’tüskés afrikai növény gumiszer tejnedvvel’). J: ’Centaurium erythraea. ▌ 3. mert ember ennek haſznait.étetés ellen való f 157 ezerjóf ném.) neveként jelöli ki.) azonos neve a termések hasonlóság alapján keletkezett.: RMGl. TESz.. k ris~ ezer io fiw (SchlSzj. eszik a. elegendfképpen elf nem ſzámlálhatja” (Nedeliczki 68). 1807: Éfrázsia (Magy. etet. A növény szakny.. Euphrásia (< gör. aptó tüskéjét. 210) alapján esetleg feltehet a lat.’. centaur#um téves értelmezése hathatott: centum aureī ’100 arany’ szókapcsolatból származtatták (Genaust) tévesen.. 210). F vészk. J: ’ua. ▌ 4. eufrasia ezerjó l.) jelentés ezerjóf hasonlóságon alapuló névátvétellel jöttek létre. gólyaorr’ (Melius 162). Az ezerjóf (1.: RMGl.) és kis ezerjóf (4. paliurus (SchlSzj.’. ezerjóf 1. A lat. A név szemléleti háttere: „Igazán hívattatik ezer jó fÍnek. F vészk. 1798: Nagy-ezer jó fÍ (Veszelszki 190). étet: 1470: ’megmérgez’) ellen való f . 212). 1470 k.: RMGl. 1583: effrasia Euphrasia (Clusius– Beythe 4: BotTört. lúdfiak ~ euforbium 1577 k. a magyarba a lat.: Ezerjó (Julow 258). csókaorrúf . 358). közönséges méreggyilok’.). 9/15). J: ? ’Carduus sp. 256). amely tüskés növény. 255). Az étetés ellen való f körülírásos név. a lat. | ? ’Paliurus. tehát a növény a szemre gyakorolt gyógyító hatásával jó érzést kelt. 57/24). 368).. 255). Ebben az esetben az ezer el tag jelezheti a növény rengeteg. 1405 k. 1783: Kis ezer jó fü (NclB. a név nem maradt fenn. 1813: nagy Ezerjóf (Magy. 1525 k.: RMGl. 1948: Kis ezerjóf (MagyGyógyn.) korai adatainak azonosítása kétséges. 210). hogy a növényt mérgezés ellenszereként használták. 1798: Kis ezer-jó-fÍ (Veszelszki 143). eszterág a. Diószegi–Fazekas az esztragorr nevet a Pelargonium nemzetség (3. vö. méregöl f . J: ’Euphrasia officinalis. kis ezerjóf ’. Vö. tüskés virágfej. A nagyezerjóf (2. Euphraſia (Beythe 104). J: ’Origanum dictamnus. A névadásra a lat. 1520 k. egykor mindegyik varázserej gyógynövény volt. euphraínein ’örül.: Diptamum: ezerÿofÿw (Ortus: RMGl. gólyaorr. J: ’Euphorbia sp. ▌ 2. 1595: Euphragia. 128). szamártövis’ (TESz. Genaust Euphórbia a. tehát száz . Vö. auagi. kutyatej’. EWUng eszterág a.) és a muskátli (3. 129). | k rislevel -~ 1998: k rislevel -ezerjóf (Priszter 359). 256). tövisfa’. 1813: Éforbium (Magy. ha ezeret ſzámlál-is. 2. nagyezerjóf ’. 257). étetés ellen való f 1590: Asclepias vel hirundinaria: Etetes ellen valo fé. J: ’Dictamnus.: Diptamus vt Dictamum: ezew Io fyw (Növ. ezerjóf ’.’. a névadás alapja.: paburus: ezerÿo fiu (BesztSzj. a): RMGl. J: ’ua. 255). 366). Az illatos gólyaorr (2. 345). hogy a növény étetés ’mérgezés’ (vö. paliūrus ’krisztustövis’ (Genaust Paliúrus a. Az ezerjóf összetett szó. étke l. Feczke fé (SzikszF. 2. EWUng. ahol a névadás alapja szintén a sok. 1783: Ezerjó-fü (NclB.: „Euforbiomot roſa olaÿal elegÿch eoÅwe” (OrvK.-i latin neve Euphorbia (< lat. 1998: nagyezerjóf (Priszter 359). 1783: EffráÐia (NclB. 1578: Ezer ió f× (Melius 108). 1395 k.: Diptamus eserÿofw (CasGl. J: ’Dictamnus albus. TESz. Genaust Euphrásia a. 1470 k. euphorbia (herba) < gör. krétai szurokf (3.’. Storchen ſchnabel ’gólyacs r. eszik a.: RMGl.). Melius 434. (OrvK. J: ’Vincetoxicum hirundinaria. F vészk. Euphorbia gyakrabban használt tárgyesete (Euphorbium) került. — kis ~ 1775: Kis ezerjó-fü (Csapó 85). 1590: Dictamnus. J: ’ua. — nagy~ 1775: nagy ezer jó-fü (Csapó 86). az ezerjó el tagban az ezer fokozó szerep . százf (százf f ). 1583: ezörio fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört. J: ’ua. Szabó. apró. || ezerjó 1807 e. a): RMGl. 368).: RMGl. magyarázata. 1798: Euforbiom (Veszelszki 459). örvendezik’) átvétele.: paliurus: euphrasia l.). krétai szurokf ’. 390). 1775: EffraÐia (Csapó 255). | kisebbik ~ 1595: Kisſebbik ezxr io fiju (Beythe 61a). eufrasia 1577 k.

376). Genaust Paliúrus a. J: ’Potentilla anserina. fr. J: ’ua.. 419). Az ezerlevel elvonással keletkezett az ezerlevel f névb l. ezüstöshátúf 1775: EzüÐtös hátu-fü (Csapó 164). ang. ezerlevel cicfarkkóró l. Idegen nyelvi megfelel kre vö. libapimpó’. 1807: ezerlevel f (Magy. || patikai ezerlevel 1948: patikai ezerlevel (MagyGyógyn. cickafark ezerlevel f XVI. a cicufarkezerlevel f egyedi névalkotás. silverweed. Az ezerlevel f lat. az ezerlevel f elnevezés ezekre a jellegzetesen szeldelt levelekre utal. ezerlevelü f . ang.ezerlevel f 158 ezüstöshátúf aranyat ér növény. centaur#um a gör. vége: Ezer-level f (De Herbis: RMGl. Marzell Achillea millefolium a. — N. Szabó. common centaury. 1775: Ezer levelü-fü (Csapó 82). Silberkraut ’ezüstf ’ (Csapó 164). — cicufark-~ 1841: cziczufark ezer levelüfü (Barra 206). ang. thousend-leaf.: ném. Vö. Tausendblatt. 486). Az ezerjó ’nagyezerjóf ’ (2. 1783: EzüÐtös-hátu-fü (NclB. cickafark. Vö. ez(rlevel f . J: ’ua. F vészk. fehérhátúf . A névadásra hatással lehetett a ném. Barra István hozta létre. 258).’. ezerlevel f (ÚMTsz. millefolium (< mélle ’ezer’.. Genaust milleflórus a. A növény „sz rös halványzöld szára mint- egy másfél lábnyi magas. hogy a növény levelei szárnyaltak. százforintosf . lat. J: ’Achillea millefolium subsp. Melius 415. mintára jött létre. sz. az el tagra l. золототысячник ’nagyezerjóf ’. vö. 1783: Ezer levelü-fü (NclB. egérfark. Idegen nyelvi megfelel re vö.. Kéntauros ’kentaur’ szóból ered.’. TESz. Helyesen a lat. millefolium. ném. gyógyító hatása miatt. folium ’levél’). 1798: Ezüstös-hátú-fÍ (Veszelszki 60). EWUng. Tausendgüldenkraut. 300). . Vö.) elvonással keletkezett az ezerjóf b l. ezüstös fonákúak. Idegen nyelvi megfelel re vö. kétszeresen tollazott levelekkel” (Peregriny 359). Az ezüstöshátúf magyarázata. or. Ulrich 2. millefeuille. közönséges cickafark’.).

1395 k.: RMGl. paróka~. 1583: fagyal fa (Clusius–Beythe 5a: BotTört. bokréta~. 62).’. J: ’ua. (OklSz.alapszóból származik. lucfeny (~). balzsamfeny ~. topolya(~). sz zbárány(~). F vészk. gumiarábikum. hársszódok~. | 1578: ’Ligustrum vulgare. szurok~. szeder(~).: ’Ligustrum vulgare. jegenyenyár(~). leánysóskafa. kaporna(~). berkenye(~). édes~. babér(~). els megjelenése: 1211: ? „Isti sunt serui Zombot Chypa Vocu Voci” szn. kutyacseresznye(~). J: ’Calluna vulgaris. eredeti jelentése: ’a szem sárgás váladéka’. J: 1578: ’Ligustrum vulgare. 1998: közönséges fagyal (Priszter 415). zürj. J: ’ua. cseresznye(~). szemerke(~). kecskerágó~. éger~. lógesztenye(~). málna(~). Márton. F vészk. luc(~). Márton (1803: TESz. 62). Növ. (Barra 263). cserz ~. csont~. korona~. selyemeper~. nyúlsóska~. J: 1395 k. kutya~. fagyal~. ~gyöngy. akác~ (→ akácia). sóska(~). *čapaγ). kokojsza(~). arabmézga. hánytatófa (→ hánytatócserje). barkóca(~). mimóza(~). farkasalma(fa). farkashárs(fa). vakondok~ (→ vakondokf ). balzsamnyár(~). szódok(~). seb~. bagrena(~).) használja el ször. Növ. 320). feny (~). csetenye~. LXXXIV. pápel~. A csipa ótör.). szedereper~. Márton alkotása.’. Vö. laur~ (→ laurus).: abies: fagal fa (BesztSzj. Gummi arabicum utótagjának fordításával (arab) és el tagjának értelmezésével (facsipa) alakult ki. fi. baď-pu ’f zfa’. ▌ 2. 1998: fagyal (Priszter 415). istenátkozta~. 1998: vessz s fagyal (Priszter 415). terny ~.: ? ’áfonyaféle’. bálvány~. május~. EWUng. V. közönséges fagyal’. szömörce~ (→ szemerke). aloé(~). bors(~). borsóka(~). galagonya(~). nyír(~). 210). J: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséb l szivárgó nedv’. fülbe~ Az arábiai facsipa a lat. vö.F fa l. hanga(~). csoda~maszlag. juhar(~). csipke~. berek~. LXXXIV. cukorjuhar(fa). votj. kökény(~). borona~. TESz. gálna(~). csarab’. | 1405 k. || fagyal 1578: Fagyol (Melius 25a). büdös~.. 210). A finnugor . eb~. ebse~. közönséges fagyal’. szil~level f . hárs(~). vasbogyó(~). Sz. baď ’f zfa’. 130). ürü~. nyár(~). gesztenye(~). halál~. — parlagifagyal 1903: parlagi fagyal (Hoffmann–Wagner 79). k ris~level f . gyalogfeny (~).: vaccinium: fagal fa (SchlSzj. 1798: Fagyal-fa (Veszelszki 274). paju ’f zfa’. ábrahám~. eredet (< tör. cser(~). tisza~. 1578: Fagyol fa (Melius 25). tüske~. — közönséges ~ 1841: közönséges fagyalnak gr. 7: 50. arabmézga(~). eper(~). sz z~. zelnice~ facsaró l. fagyalfa 1. tet ~. isten~. borostyán(~). a csipa ’gyanta’ jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. bájf (~). közönséges fagyal’. lürbör~. tövis~. pimpó(~).: TESz. rekettye(~). | vessz s ~ 1807: veszsz s Fagyal (Magy. csipa a. 1783: Fagyal-fa (NclB. jegenyefeny (~). sztrichnin~. mannak ris(~). disznótüs~. | 1807: ’Ligustrum. gesztenyebokréta~. 7: 50). A fagyal az uráli eredet fagy. édesgyöker ~ (→ édesgyökér). gyalogolajfa. fagyal’. olvasó~. csoda~. 1405 k.: RMGl. olaj~. bodza(~). ében~. facsipa — arábiai ~ 1805–13: „A’ Mimosa fa az. terny tisza~. | ? ’feny féle’. f z(~). csipa a. repkény(~). mandula(~). k ris(~). szenna(~). 1807: Fagyal (Magy. szarvastüs~ (→ szarvastövis). a’melly termi a’ hires Arabiai fatsipát” (Márton.

’. A fagyal -l (~ r) eleme képz .’.. hogy örökzöld növények. Maurkraut. 1470 k.: De aristologia: farkasalma (StrassbGl. 1998: farkasalma (Priszter 305). a névadás magyarázata. farba a. festék’. A farbálóf egyedi adat. k ~ fagyöker f 1578: Fa gyxker× f×nec gr. fáj l. falgyom l. fagyal a. 256). F vészk. 349. hogy a növényt posztó és kelmék festésére használták.. ? ’feny féle’. 376.: RMGl. macska~. 80). 1783: Falfü (NclB. valamint a SchlSzj.’. J: ’ua. sz. k ~ruta (→ k ruta) fárafolyóf l. az el tag ném.). Farbe ’szín. J: ’Linaria vulgaris. 281). 1500 k. . TESz. ném. ném. 540). album. Ember és növényvilág 205). TESz. 1584: faij gyöngy (Clusius–Beythe 31). fáy gyxngyet gr. — közönséges ~ 1998: közönséges falgyom (Priszter 447). 539). ? ’áfonyaféle’. || fái gyöngy 1578: Fay gyxngy. 127). eredet . hogy a magyar nyelvben megjelen jelentések: ’közönséges fagyal’ (1. a magyar nyelvbeli közönséges fagyal (1. cicka~. J: ’ua.: Viscum quercinum: gÿongh (De Medicinali: RMGl. fagyöker paptöke l. eb~. 43: 253. a finnugor megfelel k tanúsága szerint eredetileg f zfaféle jelentése volt. farba a. fark l. Szent György lova ~a farkasalma 1. MNy. 422). (Melius 30).’. J: ’ua. EWUng fagyöngy a. hogy a növény lombhullató. 391).: Uiscus: Faÿ Gewngh (Ortus: RMGl. 374). J: ’Parietaria officinalis. ang.: Aristologia longa farkasalma (CasGl. abies ’feny féle’. — orvosi ~ 1813: orvosi Falf (Magy. parietis ’fal’) fordítása.. fagyöngy a. Wandkraut. fagyöngy’. 281). 426). kakas~f .: RMGl. J: ’Rubia tinctorum. csikó~.). szerint a BesztSzj. || falgyom 1998: falgyom (Priszter 447). J: ’ua. Figyelmet érdemel. ir. — él di ~ 1807: él di Fagyöngy (Magy. közönséges gyujtoványf ’. 1590: Viscus: Fa gyôngy (SzikszF. fagyal a.’. ’áfonyaféle’ jelentések kialakulhattak hasonlóságon alapuló névátvitellel is. gen. || gyöngy XVI. F vészk. paptök rázata.) sajátossága.: Uiscus: Gÿôngh.’. TESz. UEWb. pari#s. 1610 k. Idegen nyelvi megfelel kre vö. 80). A fagyöngy az uráli eredet fa ’a növény törzse’ és az ótörök eredet gyöngy ’kis gömböcske’ összetétele. istenlova~a. 1783: Farkas-alma (NclB. hogy a növénynek vaskos gyöktörzse van szaporítórügyekkel. borjú~.: RMGl. A fagyöker f valószín leg Melius alkotása. rák~f . J: ’ua. Az él di jelz magyarázata. oroszlán~. róka~. A névadás magya- falf 1775: Fal-fü (Csapó 89). | fehér ~ 1783: Fejér Fa-gyöngy (NclB. siue lõga vulgaris (Clusius–Beythe 3: BotTört. EWUng. hogy a növény falakon n : „Fali-FÍnek-is igazán nevezték: mert állandó tanyáját az ó és új kf-falak mellett inkább. F vészk.fagyöker f 160 farkasalma (uráli) alapalak *paj‹ lehetett.) jelentése egyes f zfafajtákhoz való hasonlóság alapján jöhetett létre.: Rubea tinctorum: farbalo fy (Növ. A falf a lat.-i Parietária (< lat. 410. fül~ó fal l. buzér’. vö. falf fali l. Az elnevezés alapja. J: ’ua. UEWb. — N.. felfutó farbálóf 1520 k.melléknévképz s származékának és a f magyarázó utótagnak az összetétele. v. A gyöngy elvonással keletkezett a fagyöngy szóból. bárány~ (→ bárányfarok). F vészk. fagyal a. 1807: Fagyöngy (Magy. A névadás magyarázata. d): RMGl. szakny. juh~. egér~. közönséges falgyom’. a gyökér ’a növénynek a földben szétágazó része’ . a fa ’fakeménység ’. tehát a ’feny féle’. EWUng. J: ’Viscum album subsp. 2.: 281). J: ’ua. 1998: fehér fagyöngy (Priszter 538). A TESz. 1998: fagyöngy (Priszter 538). 1783: Fa gyökerü-fü (NclB. 1583: farkasalma Aristolochia clematitis. 428). 540). illetve t level fákon él sködik: „Leginkább a’ gyüm ltsfákonn él dik” (Magy. 1903: fagyöker f (Hoffmann–Wagner 128). 1578: Farkas alma (Melius 143). pellitory of the wall..’. fàrkasàlma (Péntek–Szabó. ló~f . ökör~. mint másutt válaſztotta” (Veszelszki 339). 281). vaccinium ’áfonyaféle’ „értelmezése tévedésen alapul” (TESz. fagyöngy 1525 k. ’csarab’ (2. aki[bôl] Madarfog[o] [le]peth czinal[nak] (Herb. hogy a fákon él sköd növény termése gyöngy alakú. (Melius 164a). a): RMGl.

J: ’Aconitum vulparia. fārkasālma. J: ’Aristolochia clematitis. babf . ▌ 2. Melius a lat. de hasonló felhasználású növényt különített el. században még igen kezdetleges volt az. ▌ 4. — ~fa N. | n stény ~ 1595: nxſten Farkas alma (Beythe 59a). J: ’ua. | kerekded ~ 1998: kerekded farkasalma (Priszter 305). valamint az egész növény a lóbabhoz ’Vicia faba’ hasonlít. J: ’ua. — kerekalmájú~ 1783: Kerek almáju Farkas-alma (NclB. Idegen nyelvi megfelel kre vö. f™rk™s™lm™. a hím és n stény jelz t valamilyen küls tulajdonságra alkalmazták. Farkas f×. J: ’Aconitum napellus subsp. A farkasalmagégevirág Barra alkotása. 1783: Hím Farkas-alma (NclB. 422). 1783: Farkas-bab (NclB. A bab utótagra l. fekete békabogyó’. fàrkasàlmafa (Péntek–Szabó. J: ’ua. 422). Növénynevek 54–55. Farkas bab” (Melius 155a). szb-hv. 1578: Farkas bab (Melius 155a).’. farkasalmagégevirág 1841: farkasalma Gégevirág (Barra 387). A XVI. 1775: Farkas bab (Csapó 88).’. mintára jött létre.farkasalmagégevirág 161 farkasbab farkasalma. | kerekalmájú ~ 1783: Kerek almájú Farkasalma (NclB. vučja stopa. J: ’ua. TESz. közönséges farkasalma’. Wolfsbohne. — gömböly gyöker ~ 1783: Gömbölyü gyökerü Farkasalma (NclB. részben a kerek gyökérgumóra vonatkozik.). (Melius 180). 1798: Farkas bab (Veszelszki 455). 377). J: ’Corydalis cava. J: ’Corydalis solida. 421). J: ’ua. 1903: farkasbab (Hoffmann–Wagner 110). kerekded farkasalma’. J: ’Actaea spicata. farkasöl sisakvirág’. Luparia (< lupus ’farkas’) és faba ’bab’ összekapcsolásával hozta létre a növénynevet. J: ’ua.) jelz a növény gumójára utal. Idegen nyelvi megfelel kre vö. A bab utótag magyarázata többféle lehet: a növény gyökérzetén lév csomók babhoz hasonlítanak. Marzell felhívja a figyelmet. ol.. . — kerekalmájú~ 1578: keréc almayu Farkas almánac gr..) jelz a lat. J: ’Aristolochia rotunda. farkasóma. | n stény ~ 1783: Nöſttény Farkasalma (NclB. hogy a közönséges farkasalma (1. ném. odvas keltike’.’. Nyr. Az alma utótag egyfel l az almaszer termésre utal. az el tag a növény R.) szintén a közönséges farkasalma (1. ennek oka a gumók hasonló formája és felhasználása volt. pl. A kerekalmájú ’ujjas keltike’ (2.. ném. A farkasbab ’fekete békabogyó’ elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett.’. | kerek ~ 1783: Kerek Farkas-alma (NclB. | kerekalmájú n stény ~ 1578: keréc almaiu. az ehhez szükséges terminológia is hiányzott. farkasu óma (ÚMTsz. Weeds 162. a növény bab elemet tartalmazó neveit: farkasöl bab (→ bab). a virágoknak is babhoz hasonló formájuk van.a. 421). lat. J: ’ua.) név valószín leg lat. Marzell Aristolochia clematitis a. F vészk. ▌ 2. vö.).’. ujjas keltike’.’. részben az almaszer termésre. ▌ 3.) nevének átvétele a gyökérgumók hasonlósága alapján.’. A farkasalma (1. nevei aristolochia rotunda. J: ’Aristolochia clematitis. 400).’. | közönséges ~ 1903: Közönséges farkasalma (Hoffmann–Wagner 183). másfel l pedig az almaszer gyökérgumóra. „Lupinum malum. — hím ~ 1595: hijm Farkas alma (Beythe 59a). 379). Ember és növényvilág 205). neve malum terrae) és a Corydalis cava (R. lat. farkasbab 1. 1998: közönséges farkasalma (Priszter 305).) és a kerekded farkasalma (4. Wolfsapfel.’. amelyet gyógyszerként használnak.. ▌ 3. farkasalmát gr. közönséges farkasalma’. 1841: farkasalma (Barra 387). Katika-sisakvirág’. a növény mérgez .) régi nevei gyakran keverednek a Cyclamen europaeum (R. ſeu pomum” (Clusius–Beythe 8). J: ’ua. A farkasalma ’odvas keltike’ (3. J: ’ua. farkas. rotunda fordításával jött létre. a gégevirág utótag nemzetségnév. 500). 1903: farkasbab (Hoffmann–Wagner 109). vlkovec obyčajný. amit ma morfológiai leírásnak nevezünk. különféle gumós növények megkülönböztetésére használták. aristolochia longa) elnevezéseivel. mint a farkasöl sisakvirág (1. J: ’ua. A farkasbab Melius alkotása: „Más neue Luparia: Faba alba. a kerek (4. fava di lupo. Nxſtin farkas alma (Melius 143–143a). szlk. napellus. A hím és n stény megkülönböztetés két különböz . A farkas el tag a növény mérgez voltát fejezi ki. 1807: n stény Farkasalma (Magy. farkasalma nevének átvétele. Genaust Lupínus a. 421–2).’. Mollay. 1783: Farkas bab (NclB.

J: ’ua. farkasborostyán (ÚMTsz. A cserge utótag önállóan is felt nik ’páf- .) farkascseresznye neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. J: ’Daphne mezereum. a növény R. Wolfskirsche tükörfordítása. a Flora carniolica szerz jének m ve alapján keletkezett. cseresznyéhez hasonlító bogyótermése. ▌ 2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. wild pepper ’vadbors’. Vö. farkashárs’. farkasboroszlán 1805–13: „A’ farkas BoroÐzlán (vagy Farkashárs) sok környékeken terem MagyarorÑzágban is az árnyékos erdfkben” (Márton.’. maszlagos nadragulya’. J: ’Atropa bella-donna. F vészk. Ember és növényvilág 272). vö. farkascserg . farkasborostyán (Péntek–Szabó. Ember és növényvilág 207). neve piper montanum. A farkascseresznye (1. A farkasbogyó ’maszlagos nadragulya’ (1. 1948: farkasbogyó (MagyGyógyn. farkashárs’. az el tag létrejöhetett a növény egyéb farkas el tagú elnevezései alapján. 2: 280). Wolfsbeere tükörfordítása.) és ’közönséges édesgyöker -páfrány’ (2. farkascseresnye (Péntek– Szabó. A névadás alapja. a névadás alapja a növény sötétvörös. Növ.vagy kend z farkas-cseresznye (Hoffmann–Wagner 40). 1903: farkasbogyó (Hoffmann–Wagner 40). Falscher Pfeffer ’hamisbors’. A farkasborostyán valószín leg népetimológiával jött létre a farkasboroszlán szóból.) a ném. 362). J: ’ua. Marzell Daphne mezereum a. Bergpfeffer ’hegyibors’ (NclB. farkascserge 1. Az utótag magyarázatára l. még farkashárs. a névadás alapja a növény feketés. fàrkascs(rg (Péntek– Szabó. ném. 1783: Farkas-csereÐznye (NclB.) a ném. vö. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ▌ 2. J: ’Scopolia carniolica. LXXVI. fekete csucsor’. lat. farkashárs. A növény mérgez voltára utal a farkas el tag. farkasbors. A farkascserge erdélyi népnyelvi szó.. igen mérgez . J: ’Polypodium vulgare. a farkas el tag a növény mérgez voltára utal. a növény bogyószer . J: ’Daphne mezereum. krainer Tollkraut. Nyr. farkasboroszlán (ÚMTSz. hogy a bogyók éget . maszlagos nadragulya’. ’páfrányféle’ jelentés : ’erdei pajzsika’ (1. 1807: Farkas-tseresznye (Magy. A fekete csucsor (2. N. 1775: Farkas tsereÐzne (Csapó 188). F vészk. fàrkascs(rg (Péntek–Szabó. ném. 2: 280).). farkas csërësnye (ÚMTsz.’. ang. farkascsërg (ÚMTsz. J: ’Dryopteris filix-mas. N. R. Marzell Atropa belladonna a. mely veszedelmes.). N. 253). 1807: farkas Boroszlán (Magy. majd páviai tanár. J: ’ua. 1783: Farkas bors (NclB.vagy kend z farkas-cseresznye (Hoffmann–Wagner 40). Ember és növényvilág 227). A farkasborostyán összetett szó. feketés. farkasborostyán N. cseresznyéhez hasonlító. a növénynek zöld mérgez bogyói vannak. A farkasboroszlán összetett szó. boroszlán. ▌ 2. 362) részfordítása: az utótagot lefordította. J: ’Solanum nigrum.).’. farkasborostyán. Marzell Atropa belladonna a. 252). 125: 187–202.) jelz Scopoli Antal (1723–1788) el bb selmecbányai. farkasbogyó 1. | kend z ~ 1903: fekete. 175). A krajnai ’farkasbogyó’ (2. — fekete ~ 1903: fekete. vö. magyarázatára l. farkasbogyó’. a növény egyéb farkas el tagú neveivel: farkashárs. Wilder Pfeffer ’vadbors’. közönséges édesgyöker -páfrány’. mérges bogyótermése. maró érzést okoznak a szájban. fàrkascserge fàrkascs(rge. erdei pajzsika’. — N. Marzell Daphne mezereum a. farkascseresznye (ÚMTsz. 340). farkasborostyán. a ném. mérges termését juttatja kifejezésre az elnevezés. J: ’Daphne mezereum.farkasbogyó 162 farkascserge 125: 187–202. kutyaborostyán. A farkasbors valószín leg Benk alkotása. utótagja a borostyán ’Hedera helix’ nevének átvétele. farkasboroszlán. farkasbors 1780: farkas bors (Phytologicon 89). — krajnai ~ 1998: krajnai farkasbogyó (Priszter 497). Ember és növényvilág 229). farkascseresznye 1.). — N. 7: 7). farkashárs’. Márton alkotása. innen a pejoratív értelm farkas el tag az összetételben. farkascserësnye. A farkasbogyó (2. J: ’Atropa bella-donna. 1998: farkasbogyó (Priszter 497).

1948: farkasf (MagyGyógyn. ÚMTsz. a hárs utótag talán a növény er s háncsrostjaira utal.). farkascserge farkascsinge N. hogy a farkascserge összetételben a cserge utótag ’pokróc. A farkasf ’mezei szarkaláb’ (2. A saspáfránynak felt nik a farkasleped (Péntek–Szabó. A farkashárs ’közönséges farkasalma’ (2. A farkas el tagot valószín leg a növény R. Katika-sisakvirág’. neveinek (Aconitum vulparia. A farkascsinge összetett szó. 371). 1783: Farkas-fü (NclB. wolf’s-bane ’farkasbaj.: RMGl. 1998: farkashárs (Priszter 355). 305). 276. J: ’Aconitum napellus subsp. 1775: Farkas gyökér (Csapó 88). farkasgyökér 1762: farkas gyökér (PP. fàrkascs(rge. TESz. 806). ▌ 2. utótagja nyelvjárási szó: csinge ’labda’ (ÚMTsz. Aconitum lycoctonum) hatására jött létre.’. 1783: Farkas hárs (NclB. — ~fa N.). Ember és növényvilág 175) kifejezéssel hozzák kapcsolatba a növénynevet. 1520 k. farsang ~ fasang. az utótag magyarázatára l.) a növény lat. A saspáfrány ’Pteridium aquilinum’ erdélyi népi nevei: fàrkascs(r(. Farkasf× (Melius 155a).. fàrkascsèrge. hogy a farkas elpusztul. WolffswurtÅ ’farkasgyökér’ (Melius 155a) is hatással lehetett. fassang.. farkasgégevirág 1807: farkas gégevirág (Magy. lycóctonum a. — ~fa N. 1578: Farkas f×. (OrvK. Ember és növényvilág 276) neve is. ▌ 3.. Melius 155a . cserge a. 35: 79). Menſchen mxrder (Melius 20a). 97). birsalma ~ bisalma.-i OrvK. 316. farkashárs 1. f részes leveleivel. J: ’Aristolochia clematitis. csinge a.a. ’Aconitum’ (ÚMTsz. Vö. 613). farkas. 305). cserge a.. farkashárs’. Wolfskraut ’farkasf ’. a): RMGl. J: ’Aristolochia clematitis. farkashásfa (NéprÉrt. farkasf . Ember és növényvilág 229. A névadásra a ném. J: ’Daphne mezereum.).: Laureola: Cholafa Farkashas (Ortus: RMGl.) a ném. fr. mérgez magjaira utal. Diószegi–(Fazeka alkotása. mezei szarkaláb’. 379). J: ’ua. . A farkas el tag a növény mérgez voltát jelzi. 272. Idegen nyelvi megfelel re vö. napellus. 362). közönséges farkasalma’.: Farkas Haaſrol gr. Péntek–Szabó a rom. merth aÅ Farkaſth megh qlÿ ha megh aggÿak huſban qnnÿ” (OrvK. bisóma. olu lupului ’Polypodium vulgare’ (Péntek–Szabó. A névadás magyarázatára l. J: ’Aconitum vulparia. ném. A jelentés kapcsolatban lehetett a növény fogazott. ha megetetik a növénnyel: „Az kÿth Deakul Aconitumnak mondanak Vagÿon ſok fele.: Laureola: farkashas (CasGl. Ember és növényvilág 276). közönséges farkasalma’.farkascsinge 163 farkashárs rányféle’ jelentéssel. közönséges farkasalma’. 3. vö. lycoctonum < gör. Péntek–Szabó. és gör. Genaust Lupínus a.). a név a növény fekete. A XVI. farkashásfa (ÚMTsz. TESz. Marzell Delphinium staphisagria a. lupus ’farkas’. 305). azzal magyarázza a névadást. de mÿndqnÿk mergqs. TESz. J: ’Aconitum vulparia... lykos ’farkas’. Ezerjóf 175. Wolfskraut tükörfordítása. farkascsönge (OrmSz. farkashárs (ÚMTsz. WolffswurtÅ (Melius 155a) tükörfordítása. amely nyilván az almaszer termésre utal. F vészk. inetimologikus elem. ang. ▌ 2. 1583: farkas fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört. EÅ kÿth Magÿarul Farkas haaſnak hÿnak aÅert NeweÅÿk annak. fásáng. lat. luparia < lat. J: ’Aristolochia clematitis.).. 1841: farkas gégevirág (Barra 387). 613). A növénynevekben a farkas elem els sorban a növény mérgez voltát vagy egyszer en csak hasznavehetetlenségét fejezi ki. A farkasf elnevezés (1. A hárs korai adataiban az r nem fordul el . szintén mérgez . — N. ném. vö. 1525 k. 1470 k. 1903: farkasf (Hoffmann– Wagner 109). farkascs(rg (Péntek–Szabó.a. takaró’ jelentés . tue-loup. farkasf 1. farkasöl sisakvirág’. EWUng. gégevirág. J: ’Consolida regalis. — N. 129). Idegen nyelvi megfelel kre vö. 1577 k. farkasgyükeret gr.) név hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre.: Agnus castus: farkas haas (Növ. sz. farkasboroszlán. Szabó–Péntek. valamint szálkás termésével egyaránt. farkasalma nevéb l vették át. A farkasgégevirág összetett szó. farkascserg l. farkasveszedelem’. farkas. A farkasgyökér a ném. farkasöl sisakvirág’. A farkasleped növénynév alapján feltételezhet .

farkashézaggyökér 1. minden állatot meg xl” (Melius 156). farkasnyom 1908: farkasnyom (Zelenyák . A névadás alapja a növény termése. A névadás magyarázata az. 1948: farkasméregf (Halmai 5).a.’. szakny.) magyarázata.-i Lýcopus fordítása (< gör. A farkasnevet f Melius alkotása. 164 farkasnyom TESz. 1948: farkasköröm (MagyGyógyn. A farkasköröm a farkas állatnév és az ismeretlen eredet köröm ’szaruképz dmény az ujjak végén’ összetétele. Farkaſt. Katika-sisakvirág’. J: 1864: ’Lycopodium. Genaust Lýcopus a. A farkasméreg a lat. Melius alkotása. A farkasmaszlag összetett szó. farkas-kutyatej 1998: farkas-kutyatej (Priszter 372). farkasláb 1841: farkasláb (Barra 305). a farkas állatnév és a nyelv ’a hangok képzésében és az ízlelésben szerepet játszó szerv’ összetétele. — ~f 1903: farkasméregf (Hoffmann–Wagner 109). || farkasnevet 1813: F[arkas] nevet (Magy. … hertelen embert. — ~f 1. 2: 609). J: ’Aconitum vulparia. J: ’Plantago major. ▌ 2. Farkasnyelv (MagyGyógyn. farkasöl sisakvirág’. Idegen nyelvi megfelel re vö. A farkasméreg elnevezéshez hasonló társnevek: a farkasöl f és a farkasf a növény mérgez voltára utal. vagy Vasbogyó egy napkeleti Indiai fának magva” (Márton. 1783: Farkas hézag gyökér (NclB. R. farkasborostyán.. nagy útif ’. napellus. Nyr. hogy a néphit szerint a golyvát eloszlatja a növény. de ez nem igaz. korpaf ’. lykópous ’farkasláb. az utótagra l. Farkas neuetx f× ” (Melius 175a). lat. A lat. 1775: Farkas méreg-fü (Csapó 88). J: ’Euphorbia cyparissias. kutyatej. hogy a sz rös hajtások. torzsikaboglárka’. 1998: farkasmaszlag (Priszter 514). Wolfsgift ’farkasméreg’. vízi peszérce’. mintára jött létre: „Sardonius riſus. de az illyen gyanús ki-menetelÍ próbáknak jobb békét hagyni. farkashárs. farkastalp. J: ’Corydalis cava. A farkasnyelv szemléleti háttere. a farkas el tagra l. a gyökér sz rös farkasmancshoz hasonló. ill. méhek nevetése. 1902: farkasköröm (Nyr. 382). lykóktonon ’farkasméreg’) tükörfordítása. hogy a’ golyvát elveſztené [az ember]. 144). A farkas-kutyatej többszörösen összetett szó. J: ’Strychnos nux-vomica. ha reá kötik. 81). 369). farkaslábú. odvas keltike’. lycóctonum (< gör. 422). görögszéna’. Veszelszki 374. 1793: Farkas méreg (Földi 15). a farkas el tag a növény mérgez voltát jelzi. A farkasnyelv népi név. farkastalp. A névadás magyarázatára l. az utótagra l. valamint arra. farkasköröm 1833: farkas-köröm (Kassai 2: 151). sztrichninfa’. Veszelszki így magyarázza a farkasnevet f elnevezést: „Azt mondják. ném. hogy ezekkel a növényekkel mérgezték a farkasokat: „à gyxkerét húſſal xſÅue czinálod. hézaggyökér. — ~f 1903: farkasláb-f (Hoffmann–Wagner 6). | 1902: ’Lycopodium clavatum. J: ’Lycopus europaeus. farkastalpú’). közönséges farkasalma’. 31: 138). hogy Farkas módra meg-ne nevetteſse az embert” (Veszelszki 374). Ebet xl. farkasnevet f 1578: Farkas neuetx f× (Melius 175a). ▌ 2. 1864: farkasköröm (CzF. 1783: Farkas nevetö-fü (NclB. J: ’ua. 1948: Farkas hézaggyökér (MagyGyógyn.farkashézaggyökér farkasbors. J: ’ua. Vö. 341). hogy a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. 1805–13: „A’ FarkasmaÐzlag. A farkasköröm ’kapcsos korpaf ’ (2.’. 1775: Farkas nevetö-fü (Csapó 70). J: ’Aristolochia clematitis. 2: 36). J: ’Trigonella foenum-graecum. 1775: Farkashézaggyökér (Csapó 86). Genaust lycóctonum a. hogy a növény nedve mérgez . J: ’ua. 281). a farkas el tag magyarázata. amely karomhoz hasonló alakú. farkasméreg 1. 1798: Farkas-Héza[g]-gyökér (Veszelszki 68). farkasnyelv N. 2. XVI. A farkashézaggyökér többszörösen összetett szó. F vészk. maszlag. J: ’Aconitum napellus subsp. 1578: Farkas hézac gyxkęr (Melius 143). J: ’Ranunculus sceleratus. az utótagra l. farkas. ▌ 2. Növ. farkas-kutyatej’. 125: 187–202. az az. a növény hivatalos elnevezése. farkasmaszlag 1783: Farkas MaÐzlag (NclB.’. kapcsos korpaf ’. vö.

J: ’Aconitum vulparia. J: ’ua. gyökér’) hatására is. 1775: Farkas répa (Csapó 88). ▌ 2. ném. lykóktonos ’farkasöl ’ < lýkos ’farkas’. 125: 198). J: ’Aconitum napellus subsp. lýkos ’farkas’. A farkasöl f Melius alkotása a növény régi lat. Magy. gyökér’). ném. farkasöl répa l. J: ’Actaea spicata. J: ’Heracleum sphondylium. A farkassz l ’négylevel farkassz l ’ (1. 12. Idegen nyelvi megfelel re vö. A farkasnyom a lat. Vö. — ~f 1903: far- . 1708: Farkas répa. 1588: farkastalp (Nyr. fekete. fox grape ’rókasz l ’. gör. TESz. 125: 187–202.farkasöl f 165 farkastalp 91). bab Genaust lycóctonum a. F vészk. J: ’Lycopodium clavatum. Aconitum napellus (< lat.. ang. farkasöl gyökér. Farkas xl× f× (Melius 155a). farkasöl répa (→ répa). mérgez . Rácz szerint a fr. Katika-sisakvirág’. négylevel f . — négylevel ~ 1998: négylevel farkassz l (Priszter 447). 1578: Farkas xlx f×nec gr. napellus < n#pus ’répa. 1998: (Priszter 447). Növényszótár 5). J: ’Paris farkassz l quadrifolia. 1843: Farkasrépa (Bugát. de nyilván a magyar nyelv egyéb mérgez farkassz l (1. Növényszótár 5). A négylevel jelz re l. a sz l utótag a növény fekete. Idegen nyelvi megfelel re vö. 1903: farkassz l (Hoffmann–Wagner 110). fekete békabogyó. A farkassz l ’farkasöl sisakvirág’ (3. répaszer gyökereire utal. ▌ 2. (PP. mérgez részére vonatkozik: „Ez a’ mérges fÍvek köztt leg-mérgeſsebb. A farkasrépa elnevezése valószín leg a ném. kteínein ’ölni’). J: ’Aconitum napellus subsp. farkasöl sisakvirág’. farkastalp 1. 317). farkasöl bab (→ bab). A gyökér utótag lat. A farkas el tag azt jelzi. Idegen nyelvi megfelel re vö. ▌ 2. Wolffsbeer részfordítása. Vö.) a ném. lycóctonum (< gör. (Melius 156). 317. Nyr. Marzell Aconitum napellus a. lykópous ’farkaslábú’) hatására jöhetett létre. vö. 385).) tükörfordítás. — N. Szóhalm. ▌ 3. 1807: farkasöl -f (Magy. 379). hogy a növény er sen mérgez . a sz l utótag magyarázó szerep : „Igen haſonlo à leuele à Vad ſÅxlx leueléhxz” (Melius 155a). raisin de loup ’farkassz l ’ tükörszava. a növény föld alatti.). Katika-sisakvirág’. Wolffsbeer ’farkasbogyó’ (Melius 155a). farkasöl bab l. farkastalp. a növény egyéb farkasöl jelz s neveivel: farkasöl bab (→ bab). A farkassz l ’fekete békabogyó’ (2. 377). 13. pódion ’kis láb’. mintára (Aconitum napellus) jött létre (lat. PPB. A névadás magyarázatára l. A farkas el tag a növény mérgez voltára utal. ▌ 2. farkas. farkasöl f 1. 1791: Farkas Szölö (Lumnitzer 216). lat. 1903: farkasöl f (Hoffmann–Wagner 109). 1903: farkasrépa (Hoffmann– Wagner 109).) névadási szemlélet magyarázatára l. 317). farkasöl sisakvirág’. kicsi. tojásdad bogyóira vonatkozik. farkasöl gyökér 1807: farkasöl -gyökér (Magy.a. 364). ha meg-eſzi.) elnevezés növényneve is hatással lehetett kialakulására. A farkasöl gyökér Diószegi–Fazekas alkotása. F vészk. répa farkasrépa 1. 38). 1783: Farkas répa (NclB. 125: 187–202. 1783: Farkas-Ðzölö (NclB. R. a növény földalatti. A répa utótag létrejöhetett a lat. farkasöl f . de nyilván hatással voltak rá a növény egyéb farkas el tagú nevei: farkasöl f . Karika répa. A névadás magyarázatára l. napellus. közönséges medvetalp’. egyeránt el-öl” (Veszelszki 319). R. a farkasöl el tagra l. 1775: Farkas Ðzölö (Csapó 65). ném. 123–124). kapcsos korpaf ’. farkassz l 1. F vészk. R. Fuchsbeere ’rókasz l ’.. 1911: farkassz l (Cserey. 2. R.’. J: ’Aconitum vulparia. PPE. 1813: farkas R[épa] (Magy. Lycopodium (< gör. farkasf . farkasöl répa (→ répa). embert. a sz l utótag arra utal. Wolfsbeeren ’farkasbogyó’. 1783: Farkas ölö fü (NclB. nevének (Aconitum lycoctonum) fordításával keletkezett. 379). Nyr. 1911: farkasöl f (Cserey. farkasöl sisakvirág’. farkasöl sisakvirág’. napellus < n#pus ’répa. négylevel farkassz l ’. F vészk. napellus. Wolfswurz ’farkasgyökér’ hatására jött létre. J: ’Aconitum vulparia. hogy „egy kis ſzölö ſzem nagyságú gyümölts vagy bogyó vagyon” (Csapó 65) a növényen. J: ’Aconitum vulparia. Farkasnyom (MagyGyógyn. barmot. gör. 12. 1783: Farkas Ðzölö (NclB.

J: ’Lycopus europaeus.) a lat. valamint a gyökér sz rös farkasmancshoz hasonló. A farkastalp valószín leg a R. az utótag a jóféle sáfrányhoz ’Crocus sativus’ való hasonlóságot jelzi. 1590: Asclepias vel hirundinaria: Etetes ellen valo fé. 1948: fattyúsáfrány (MagyGyógyn. 1577 k. lykópous ’farkasláb. auagi.’. Wolfsmilch tükörfordítása. 2. A farkas el tag magyarázatára l. pódion ’kis láb’. 1775: . hajszálvékony sz rben végz d hajtások. teod aÅ fakadekra” (OrvK. (ÚMTsz. lýkos ’farkas’. 1783: Farkas-téj (NclB. mélyen bevágott levelek farkasmancshoz hasonlítanak.farkastej 166 fecskef kastalp-f (Hoffmann–Wagner 6). állati talphoz hasonló levele. KolbenbÀrlapp. A farkastej a ném. gör. kesernyés csucsor’. farkaslábú. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Bärlapp. J: ’Euphorbia cyparissias. a libatop mintájára hozta létre. 1595: Kis Fetske fiju (Beythe 56). 22: 74). 175/26). J: ’ua. kapcsos korpaf ’. mintára jött létre. J: ’Chelidonium majus. 371). A farkasvirág népies elnevezés. 1775: Kis fetske-fü (Csapó 92).: „Fechke fweth de aÅ gÿeokereth. lycóctonum a. fecske l. ▌ 3. farkastej 1775: Farkas-téj (Csapó 80). ném. J: ’Carthamus tinctorius.) medvetalp és medveköröm elnevezése. hogy a sz rös. — kis ~ 1578: Kis fetske f× (Melius 179). 263). 1583: fechke fiu (Clusius–Beythe 3a: BotTört.’. J: ’Solanum dulcamara. martilapu’. farkastalpú’) tükörfordítása. 128). 38). gemeiner Wolfstrapp ’farkasnyom. A farkastalp ’vízi peszérce’ (2. Marzell Carthamus tinctorius a. nyelvújítási tükörszó latin mintára. ang. ebtej. vérenhulló~ (→ vérehullóf ) fecskef 1. vízi peszérce’.. — nagy ~ 1595: nagy fetske fiju (Beythe 55a).’. Genaust Lýcopus a. farkastalpfü (FöldrKözl. farkastalpf (MagyGyógyn. ökörfark farok l. Idegen nyelvi megfelel re vö. J: ’Lycopodium clavatum.. vérehulló fecskef ’. farkastalp (MagyGyógyn.-i Lýcopus (< gör. farkasvirág 1948: farkasvirág (MagyGyógyn. Nyr. szakny. ugyanazon a névadási szemléleten alapul. Marzell Heracleum sphondylium a. lykópous ’farkaslábú’) tükörfordítása. 1998: fecskef (Priszter 335). (Beythe 55a). A névadás magyarázata. 1798: Fetske fÍ (Veszelszki 157). 1583: fechke fiu Asclepias (Clusius–Beythe 3: BotTört. ném.) és ’martilapu’ (5. — N. | nagyobbik ~ 1595: nagyobbik fetske fivnek gr. a növények levelei állati talphoz hasonlóak. ▌ 3. 1813: F[arkas] téj (Magy. a névadás magyarázatára l. — ~f N.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. mely genusnév. | vérehulló ~ 1998: vérehulló fecskef (Priszter 335). A farkas el tag a növény mérgez hatására utal. farkkóró l. farkastalp. 125: 187–202. a lat. farkas-kutyatej’. bastard saffron ’fattyúsáfrány’. Volfsfuss ’farkasláb’. Feczke fé (SzikszF. 1948: farkastalp (Halmai 6). 327). teord megh. A névadás alapja a növény húsos. a fattyú el tag arra utal.). 129). ▌ 5. F vészk. J: ’ua. 369). mint a közönséges medvetalp (1. Bastard-Saffran tükörfordítása. A farkastalp ’kapcsos korpaf ’ (3. Idegen nyelvi megfelel kre vö.’. 315). Lycopodium (< gör. J: ’Alchemilla acutiloba. — N. ném. A top utótag magyarázatára l. A farkastalp ’hegyeskaréjú palástf ’ (4. J: ’Tussilago farfara. hogy a növény nem igazi sáfrány. J: ’ua. 1908: farkastalp (Zelenyák 91). nyugati salátaboglárka’. J: ’ua. 256). 1578: Fetske f× (Melius 178a). ▌ 4. kapcsos korpaf ’. bárány~ fattyúsáfrány 1903: fattyú sáfrány (Hoffmann–Wagner 162). KeulenbÀrlapp. sáfrányszeklice’. Genaust Euphorbia a. A farkastop valószín leg Ballagi alkotása.: RMGl. Wolfsklauen. hogy a fehér. J: ’Ranunculus ficaria subsp. farkastop 1868: farkas-topp (Ball. A névadás magyarázata. farkaslépés’. a magyar nyelvben keletkezett összetétel. farkasvirág (Jávorka 978). 1775: Nagy fetske-fü (Csapó 91). libatop. 1: 352). ▌ 2. kÿth merqgh gÿqÅeo fwnek is hÿnak. — N.. hegyeskaréjú palástf ’. J: ’Lycopodium clavatum. gör. ficaria. A fattyúsáfrány a ném. fecskefüvet gr. Wolfsklau ’farkasköröm’ hatására jött létre. lapos. | kisebb ~ 1578: Kiſſeb fetske f× (Melius 179a).) lat. 1798: KiÐseb fetske-fÍ (Veszelszki 158).

fr. lat. A fecskef elnevezés a lat. J: ’ua. A névadás szemléleti háttere az. a ném. Schwalbenkraut ’fecskef ’ (Melius 178a) is. ill. 1578: feiér txuisknec (Melius 47). ném. 1783: Fejér gyökerü fü (NclB. J: ’Silybum marianum. J: ’Potentilla anserina. A fecskef elnevezés magyarázatára az is elfogadható. swallows wort. fehérgyökér 1578: Feyér gyxkęr (Melius 185). a R. ha megérnek. 376). „A’ gyökere hoÐzÐzú fejér” (Csapó 237). J: ’Vincetoxicum hirundinaria. vö. A fehérgyökér és fehérgyöker f elnevezések a növény gyökerének színére utalnak: „A’ gyökere fejér. Nadányi másképp vélekedik „akkor virágzik zöldellik mikor a’ fecske meg-j . a növény egyéb madár el tagú neveit: madársóska. A növény neve más nyelvekben is a fecske állatnévvel képzett. Schwalben- wurtz tükörfordítása. ném. ném. A névadás magyarázatára l. mezei iringó’. madár Sóska (Magy. hogy bárhol megsértve a növényt. F vészk.: Celidonia: hirundinina herba (GyöngySzt. Schwalbenkraut. 1584: „hirundinum herba” (Clusius–Beythe 11). fehértövis 1. hogy a növény hüvelyes termésében gyapjas. 369). teljes vakság lehet — jegyzi meg Szabó Attila (Szabó. a Melius-szövegben idézett Chelidonia-vizes kezelés következménye végzetes szembetegség. аптечный. 2. 387).’. hogy a növény virágzásának ideje egybeesik a fecskék megérkezésével. 2. a madárféle el tag arra utal. chelidoine grande. Vö. mikor elmégyenpenig akkor ſzokott hervadni” (Nadányi 398). 1595: Feier txuisk (Beythe 13). J: ’Oxalis acetosella. J: ’Anemone nemorosa. fecskegyökér l. Osterblume ’húsvéti virág’. máriatövis’. fehérhúsvét 1903: fehér húsvét (Hoffmann–Wagner 115). erdei madársóska’. A középkorban a vérehulló fecskef nedvét vízzel vegyítve sikeresen használták szemfert zések és más szembetegségek gyógyítására (Melius 178a). WeiÐswurz (Melius 185) tükörfordítása. 1775: Fejér-tövisk (Csapó 165). amelyek. ▌ 2. erdei madársóska’. gyenge. ol. Chelidoniū minus (Melius 179) tükörfordítása. J: ’Polygonatum odoratum. hoÐÐzúkas” (Veszelszki 354). orvosi salamonpecsét’. 1813: Fejér. 256). gyenge Gy[ökér] (Magy. hogy à Fetskéc à fioc ſÅemét ezzel gyogyittyác” (Melius 178a). ластовен. A névadás alapja a növény korai virágzása. Schwalbenwurz. || fecskegyökér 1745: Fetske gyökér (Torkos 10). Melius 439–40). weisse Scwalbenwurz. az utótagra l. 1783: Fejér-hátu-fü (NclB. A fehérgyökér Melius alkotása. madársósdi. Idegen nyelvi megfelel re vö. 357). chelidón ’fecske’). az utótagra l. A fecskegyökér ’közönséges méreggyilok’ (3. J: ’Eryngium campestre. vö. ang. fecskesóska 1813: fetske. fecskef fecskesósdi 1783: Fetske-Sósdi (NclB. Schöllkraut. J: ’Oxalis acetosella. a füsti fecskéhez hasonlítanak. A fecskesóska magyarázatára l. ezüstöshátúf . A fehérhúsvét valószín leg német mintára alakult ki. calidonia. széles magvacskák vannak. 1903: fecskegyökér (Hoffmann–Wagner 51).fecskesósdi 167 fehértövis Fetske-fü (Csapó 261). 371). calandine. fecskesóska. berki szell rózsa’. A névadás magyarázatára l. J: ’ua. cinerognolle. vagy az. great celandine. libapimpó’.) nevet Melius hozta létre. 1903: fecskef (Hoffmann–Wagner 51). Chelidonium (< gör. A fecskesósdi Benk alkotása. vö. 1775: Fetske gyökér (Csapó 261). közönséges méreggyilok’. sósdi. narancssárga szín tejnedvet ereszt. A vérehulló jelz magyarázata. Kováts Mihály M szótárában másképp fejti meg a fecskef nevet: „a fecskef hegyes és kinyílt fejér gyapjas töml cskéi csaknem hasonlók a repül fecskéhez” (200). F vészk. hogy a növény apró sóskaféle. A névalkotásra mindenképpen hatással lehetett a ném. ang. — fehérgyöker f 1775: Fehér gyökerü-fü (Csapó 236).’. fehérhátúf 1775: Fehérhátu-fü (Csapó 164). | mezei fehér~ .) a német Schwalben-wurtÅel (Torkos 10). fecskesósdi. or. a lat. sóska.: RMGl. A kis és kisebb fecskef ’nyugati salátaboglárka’ (2. hogy a hosszan elkeskenyed levél a fecske farkához hasonlítható. A név magyarázata Melius szerint az. hirundina elnevezésének fordításával jött létre. 1560 k. hogy „Azért hiyác Fetske f×nec.

a finnugor eredet tövik ige tövéb l keletkezett -s deverbális nomenképz vel és denominális -k képz vel. A fen grék a ném. 1798: Fentf-fÍ (Veszelszki 205). fekélyek. 407). F vészk. J: ’Succisa pratensis. fent 1 a. scabiosa (< lat.: abies: fene (SchlSzj. pirosak. 233). 1775: Fekély-fü (Csapó 292). UEWb. Éder. ezüstlevelü-feny . hogy a növény levele fehér foltos. 369). J: ’ua.) népi név. nemezes sz r borítja. tálmosóf . hogy a növény tüskés. J: ’ua. fehér. A fent f elnevezés magyarázata az. EWUNg. Csapó így magyarázza: „ſzöſzös fehér levelei vagynak” (Csapó 90). A felfutó és fárafolyóf a fut ’növény kúszik’ és a folyik ’növény kúszik’ -ó melléknévi igenévképz s származéka. J: ’Symphytum officinale. valamint fehéres. narancssárgák. foenum-graecum ’görög széna’) átvétele.) magyarázata. Ember és növényvilág 197). J: ’Trigonella foenum-graecum. haſonló à Scabioſahoz à varf×hxz” (Melius 155). XVI. 520. szürkés szín .. A névadás alapja a fekete karógyökér. 1405 k. A névadás magyarázata. J: ’ua. közönséges jegenyefeny ’. hogy a növényt „Házi kertekben az ablakokra fel-futatják” (Csapó 280). jegenyefeny | Abies alba. A fehértövis ’máriatövis’ (1. A fehértövis ’varjútövis’ (4. kivül fekete” (Barra 302). 1075/†1124/†1217: „caput est riuuli. J: ’Onopordum acanthium. bárány~f . ágas. fent f 1783: Fentö-fü (NclB. 1783: Fejér hátú Tövis (NclB. feketegyökér (MagyGyógyn.’. || fárafolyóf 1798: fára folyó-fÍ (Veszelszki 323). A feketegyökér a ném. A két növény felépítése hasonló.: Fekély f (De Herbis: RMGl. N. 1595: fenyxnek gr. holy thistle. fen grék 1783: Fenögrék (NclB. fenugrec.) a lat. káliumban. 1783: Sárga fel-fútó (NclB. barát~f (→ barátf ).) és ’mezei varf ’ (2. szamárbogáncs’. — fehérhátú~ 1775: Fehér hátutövis (Csapó 90).’. 412). a lat. száz~f (→ százf ) fekélyf 1577 k. 548/3). Silberdistel. J: ’Knautia arvensis. feny ’. J: 1075/†1124/†1217: ’Pinus. 407) (< lat. Idegen nyelvi megfelel re vö. A fekélyf ’ördögharaptaf ’ (1. 218). Vö. ném. Melius ezt írja: „Ez yrdxg harapta f× virága. feny 1. borjú~f . horzsol’) ige mozzanatos -t képz s származékának a f nevesült igeneve a fent . nagy sarkantyúka’. 1813: Fen grék (Magy. hogy a növény szúrósan fogazott. kosz.fekélyf 168 feny 1798: Mezei fejér-tövisk (Veszelszki 143). varjútövis.’. 247). — ezüst~ N. 1775: Fekélyfü (Csapó 210). ▌ 3. J: Abies alba.: RMGl. fr. ezüstfeny (Péntek–Szabó. ▌ 2. ördögharaptaf ’. | 1578: ’Abies. J: ’Rhamnus cathartica. 429). 1578: Fekęlyf×nec gr. közönséges jegenyefeny ’. (Melius 154). nomine feniosaunicza” (TESz. | ezüstlevel ~ N. TESz. A tövis utótag ’tüskés növény’ jelentés . 258). varjútövis’. Fenugrek (NclB. varf . A szamárbogáncs (3. scabiōsus ’durva. blessed thistle. mezei varf ’. mezei zsurló’. ang. fennugreek. fekete nadályt ’. halál~ fej l. fejecske l. kelések gyógyítására használták mindkét növényt. 1578: fekély f× (Melius 155). foszforban gazdag: „gyökere nagy. felfutó — sárga ~ 1775: Sárga fel-futó (Csapó 279). 1998: fen grék (Priszter 526). ſzára. magyarázata. ótvar. feketegyökér N. v. nyers’ < scabiēs ’rüh. Idegen nyelvi megfelel kre vö. J: ’Equisetum arvense.) fehérhátútövis elnevezésének szemléleti háttere. sárgák. 163). J: ’Tropaeolum majus. Schwarzwurz tü- körfordítása. Vö. fent 1 a. hogy a növényt edények dörzsölésére. görögszéna’. vö. A fent bizonytalan eredet . 2. a fen elemre népetimológia is hatással lehetett. ▌ 4. hogy a virágok nagyok. a tövis utótagra l. var’) fordítása. amely kálciumban. eb~f . 361). A fehértövis ’mezei iringó’ (2. || királyszín felfutó 1807: Királyszín-felfutó (Magy. királyszín virág.). F vészk. A királyszín arra utal. 1578: Fxnny× (Melius 18a). leveleit finom. Benk 66.) Melius alkotása. orros~f . Milchdistel. Spina alba (Melius 46a) tükörfordítása. súrolására használták. valószín leg a fen (eredeti jelentése ’dörzsöl. sz.: Fqkelÿ fweth kÿth Eordqgh harapta fwnek is hÿnak (OrvK. (Beythe 6a). fehértövis (MagyGyógyn.

A finnugor alapalak *p"n‹ lehetett. | 1578: ’Picea abies. J: ’ua. 1416 u.’. 369). Weißfichte. 1525 k. ném.: RMGl. (Melius 18a). azt jelzi.). k(r(szt(sfenyü. | fés s~ 1948: fés s feny (Halmai 5). 233).: RMGl.’.: ’Ajuga chamaepitys. többek között az indás ínf re ’Ajuga reptans’ vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. A szóvégi . | közönséges~ 1841: közönséges feny (Barra 420). vö. 1578: „A SÅxmxrkénec vagy Fxnny×fánac dioi. kalincaínf ’. a névadás alapja a feny tüskék ezüstös színe. talán kicsinyít funkciójú. A fehér csíkú jelz arra vonatkozik. Fxnny× fa (Melius 18).’. J: ’ua. 2. J: ’ua. 384). 1783: Kereſztes fenyö (NclB. feny -fa a. keresztesfeny .’. | 1578: ’Ajuga chamaepitys.’./1450 k. Az ezüstlevel jelz Erdélyben használatos. | szurkos~ 1807: szurkos Fenyf (Magy. Pinus: Fiechten baum: Fenyeu-fa (Ver.… hegyük kicsípett.. A feny származékszó. 1552: fxny×fa (TESz. vö. J: ’ua. ▌ 4. hogy más növényekre. és az fa heya hurut ellen jó”. 1578: Fxldi fxnny× f× (Melius 171). | fehércsíkú~ 1948: fehér csiku feny (Halmai 5).’. A leírást Gombocz teljes egészéban az Ajuga chamaepytisszel azonosítja. | havasi~ N. J: ’Abies alba. A szó eredeti jelentése ’fiatal feny fa’ lehetett. Kreuztanne ’keresztesfeny ’. | veres~ 1805–13: „A’ veresfenyf ffképpen Tirolisban.’. Ember és növényvilág 269). hogy a feny féléket a népi növényismeret nem különíti el igazán. 430). tükörfordítás. 130).feny 169 feny (Péntek–Szabó. | töviskés~ 1583: teuiskes fenyo (Clusius–Beythe 5: BotTört. jegenyefeny ’. az.: juniperus: apro fenÿe (BesztSzj. ponAľ ’fiatal feny fa’. | sz ke~ 1578: ÐÅxke Fxnny×bxl gr. — földi ~f 1577 k. glauca) is szerepet játszhatott.). KorÑzikában és felsf OlaÑzorÑzágban terem a’ leg magasabb bértzeken…” (Márton. kalincaínf ’. ill. 1813: f ldönnfolyó F[eny ] (Magy. A magyar szó ny hangja feltehet leg az eredeti *n folytatója lehet.). A sz ke jelz megkülönböztet szerep . kapcsos korpaf ’.’. fènèfa (TESz. feny. ▌ 2. 130). J: ’Abies. J: ’ua. 425).’. Fenyxfa (Beythe 6a). ▌ 5.’. — földi~ 1775: Földi fenyö (Csapó 125). 521). hogy a feny lapos t leveleinek fonákján két világos csík van.). пумель ’fiatal hajtás. 427). 425). F vészk. ? votj. 214).’.: fè‚v fa[t] gr. A fés s jelz a tüskékre vonatkozik: „Levelei rövidek.: RMGl. | ’Abies alba. MagyarorÑzágban. 427). havasi feny (Péntek–Szabó. J: 1577 k. 1430 k. 1783: Földi-fenyö (NclB. J: ’Picea abies. J: ’ua. Weißtanne. valamint lapos t levelei fonákján két világos csík van.alapszava si örökség a finnugor korból. -é) képz elem lehet. 1250/1392: „In arbore qui wlgo dicitur fenywfa” (OklSz. J: ’ua. hogy a fa kérge szürkésfehér. J: ’ua. Növ.(~ . | szurkos~fa 1783: Szurkos Fenyö-fa (NclB. A névadásban hasonlóságon alapuló névátvitel (az ezüstfeny egy másik feny faj elnevezése: Picea pungens f. | kontyos~ 1948: kontosfeny (Halmai 64). közönséges jegenyefeny ’.: RMGl. Weiß . V. — fürtös~ 1903: fürtös feny (Hoffmann–Wagner 186). J: ’ua. Idegen nyelvi megfelel kre l. (Melius 9a). J: ’Ajuga chamaepitys. LX. 1583: apro fenyö (Clusius– Beythe 5: BotTört. — apró~ 1395 k. J: ’Juniperus communis. J: ’Lycopodium clavatum. két sorban. F vészk. 1595: Abies: Ein Thannbaum: Fenyü-fá (Ver. 5: 34).’. 233). A keresztes jelz a vízszintesen keresztszer en elálló ágakra utal. | gyantás~ 1948: gyantás feny (Halmai 5). közönséges boróka’. 1578: Fxnny×nec gr. | paraszt~ N. 211)..: Juniperus: Fenÿew (Ortus: RMGl. 173/20). Ember és növényvilág 197). Ember és növényvilág 269). | keresztes~ 1584: Köröztös fenyo (Clusius– Beythe 23). 1783: Apró-fenyö (NclB. valószín azonban. — ~fa 1231: „ubi iuxta arbores feneufa est meta” (MNy. — N. a gyantás jelz a fa gyantatartalmára vonatkozik. — ~f 1903: feny f (Hoffmann–Wagner 119). J: ’Abies alba. J: 1231: ’Pinus. J: ’ua. pomeľ ’feny ’. fiatal fa’.: abies: fenÿefa (SchlGl. fésüsen állók” (Hoffmann–Wagner 186). közönséges lucfeny ’. 214).’. parasztfeny (Péntek– Szabó.: „Feoldÿ fenÿw fweth teorÿ eoÅwe MeÅÅel” (OrvK. J: ’ua. kalincaínf ’. feny ’. — földönfolyó~ 1783: Földön folyó fenyö (NclB. 1783: Töviskes-fenyö (NclB. közönséges lucfeny ’. körösztös feny (ÚMTSz. J: ’ua. ? zürj. Ud. 22: 67). J: ’ua. közönséges jegenyefeny ’. ▌ 3. közönséges jegenyefeny ’.

feny ciprus

170

fest f

Thannenbaum. A szurkos jelz a fa sötét kérgére, er sen gyantás tobozára, ill. gyantatartalmára vonatkozik: „Fenÿw Åurkoth kÿwel aÅ haÿokat kenÿk” (OrvK. 325/35). A fa sötét kérgére és gyantatartalmára utaló szurkosfeny , szurokfeny els sorban a közönséges luc ’Picea abies’ elnevezései, ennek korrelatív párja a fehérfeny ’Abies alba; közönséges jegenyefeny ’ elnevezés, mivel ennek a kérge szürkésfehér. A két fajt a köznyelvben gyakran összekeverik. A veres jelz ’Abies alba’ téves, feny félék összekeveréséb l keletkezett. A feny ’közönséges boróka’ (2.) hasonlóság alapján jött létre, az apró és töviskés jelz k nyilván a lat. „ſpinoſa, & minor” (Clusius–Beythe 18) fordításával keletkeztek, az apró jelz re l. még gyalogfeny . A földifeny f ’kalincaínf ’ (3.) Melius alkotása, a név a gör. chamaepitys (< gör. chamaí ’a földön’, pítys ’feny ’) fordítása: „Chamæpitys Gxrxg×l, az az, Fxldi fxnny× f×, mert à leuele ollyan ſÅagu mint à Fxnny×nec” (Melius 171). A névadás alapja, hogy a növény felépítése a kicsi feny éhez hasonló. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Erdpin ’földifeny ’ (Veszelszki 261), Erdkiefer, ang. ground pine. A fürtös, kontyos jelz ’közönséges lucfeny ’ (4.) a fa kúp alakú koronájára utal, a puha, síma jelz k a növény fájára, ill. kérgére vonatkoznak. A havasifeny (a havasi jelz a fa el fordulási helyét jelzi) és a parasztfeny (a paraszt jelz a feny fa közismertségére vonatkozik) elnevezések Erdélyben fordulnak el . A keresztes jelz a keresztszer en álló ágakat jelzi. A kapcsos korpaf (5.) örökzöld, ezért hasonlóság alapján kapta a feny elnevezést. A földönfolyó jelz re l. földönfolyómoh (→ moh).

rus communis; közönséges boróka’. A feny ciprus összetett szó, az el tagra l. feny , az utótagra l. ciprus. A névadás magyarázata, hogy a növény feny fára emlékeztet. Idegen nyelvi megfelel re vö. ném. R. Feldcypresse. Marzell Juniperus communis a. fenyvesbogyó N. fenyvesbogyó (MagyGyógyn. 208). J: ’Vaccinium myrtillus; áfonya’. A fenyvesbogyó összetett szó, a feny -s melléknévképz s származékának és a bogyó elemnek az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a növény savanyú talajokon, így pl. fenyves erd kben fordul el els sorban, termése fekete bogyó.
féreg l. sz r~

féregmag 1903: féregmag (Hoffmann– Wagner 163); 1948: féregmag (MagyGyógyn. 314). J: ’Artemisia vulgaris; fekete üröm’. A féregmag valószín leg a ném. Wurmkraut ’féregf ’ részfordításával keletkezett, a mag magyarázó szerep , a növény magját és levelét használták féreg zésre.
fest l. bor~

EtSz.; Marzell Abies alba a., Ajuga chamaepitys a., Picea abies a.; MSzFE.; Szabó: Melius 374, 437; TESz.; EWUng; UEWb. 416. Genaust Chamaeálo( a. — Ö:
balzsam~fa, balzsam-jegenye~ (→ balzsamfeny fa), bors~, bükk~, bús~ (→ lucfeny ), gyalog~, gyalog~boróka, jegenye~, luc~, szemerke~, szurok~ (→ szurokfa), tisza~.

feny ciprus — mez n term magas ~ 1578: keÐer×b am az mezxn termx magas fxnny× Cyproſnál (Melius 8–8a). J: ’Junipe-

fest f 1. 1775: feÐtö fünek gr. (Csapó 229). J: ’Genista tinctoria; fest rekettye’. — sárga ~ 1578: Sárga feſtx f× (Melius 98); 1775: Sárga feÐtö-fü (Csapó 228); 1783: Sárga feÐtö fü (NclB. 401). J: ’Genista tinctoria; fest rekettye’. || fest virág 1775: FeÐtö virág (Csapó 228); 1783: FeÐtö virág (NclB. 401). J: ’ua.’. — sárga fest virág 1578: Sárga feſtx virág (Melius 98). J: ’ua.’. ▌ 2. 1578: Feſtx f× (Melius 54); 1775: FeÐtö-fü (Csapó 245). J: ’Saponaria officinalis; szappanf ’. || summa~ 1578: Summa feſtx f× (Melius 54a). J: ’Saponaria officinalis; szappanf ’. ▌ 3. 1708: „Feſtf fü, Pirosító, Buzér fü” (PP. Róbia a.); 1775: FeÐtö-fü (Csapó 47); 1998: fest f (Priszter 485). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. — veres ~ 1775: VeresfeÐtö-fü (Csapó 47). J: ’ua.’. | veresre ~ 1813: veresre Fest f (Magy. F vészk. 2. 369). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. ▌ 4. — sárgára ~ 1813: sárgára Fest f (Magy. F vészk. 2. 369). J: ’Carthamus tinctorius; sáfrányszeklice’. A fest rekettye sárga fest f neve Melius

fest gyökér

171

fodorka

alkotása, a lat. Tinctorius flos (Melius 98) fordítása, a névadásra hatással lehetett a ném. Ferbblumen (Melius 98) is. A névadás magyarázata, hogy a növényt festésre használják, a sárga jelz a virág színére utal: „ſárga virága, à leuele mint à SÅanotnac, Sárgát feſtenec vęle” (Melius 98). A név megfelel i megvannak más európai nyelvekben is; vö.: R. ném. Färberginſter, gelbe Färberblumme (Veszelszki 233); ang. dyer’s weed. A fest f ’szappanf ’ (2.) nevet hasonlóságon alapuló névátvitellel hozta létre Melius. A summafest f (vö. lat. summa ’f hely, els hely’) jelentése valószín leg ’az els helyen lév fest f ’, szintén Melius alkotása, egyedi adat. A fest f ’buzér’ (3.) névadás magyarázata, hogy a növény gyökeréb l kivont vörös festéket posztó festésére használták, vö. fest gyökér. A sárgára fest f ’sáfrányszeklice’ (4.) elnevezés magyarázata, hogy a növény virágai vízben oldódó narancsvörös festékanyagot (carthamin) tartalmaznak, ezért a hatóanyagért mint konyhai fest növényt és drogot is számon tartották. fest gyökér — veres ~ XVI. sz. v.: Rubia tinctorum. Lappa minor: Pyritho ffw. Veress fest gy kér. Pirossító gy kér (De Herbis: RMGl. 258); 1783: Veres feÐtö gyökér (NclB. 330). J: ’Rubia tinctorum; buzér’. A veres fest jelz k a lat. szakny.-i Rubia tinctorum (< lat. Rubia ’piros’, lat. tingere ’festeni’) fordításával jöttek létre, a gyökér magyarázata, hogy a növény vöröses-barna gyökeréb l piros festéket nyernek. Vö. fest f .

össze az új növénykéket, a fiakat: „T levelei közül n ki egyenes, …, és a közeli növényeket összeköt , olykor félméteres leveles indája” (Európa vadvirágai 111).
ficfa l. f z

fest rekettye 1998: fest rekettye (Priszter 383). J: ’Genista tinctoria; fest rekettye’. A fest rekettye összetett szó, a növény tudományos neve, az el tagra l. fest f , az utótagra l. rekettye.
fiak l. lúd~ étke

fiasf 1783: Fias-fü (NclB. 384); 1791: Fias-fü (Lumnitzer 235). J: ’Ajuga reptans; indás ínf ’. A fiasf Benk alkotása; a fiú ’utód, új növényhajtás’ -s melléknévképz s származékának és a f magyarázó elemnek az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a növény indás, indákkal szaporodik, az indák kötik

fodorka 1. 1578: Fodorka (Melius 37); 1775: Fodorka (Csapó 60). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. ▌ 2. 1783: Fodorka (NclB. 344); 1813: Fodorka (Magy. F vészk. 2. 369). J: ’Chenopodium botrys; mirigyes libatop’. || fodorkás 1798: Fodorkás (Veszelszki 47). J: ’ua.’. ▌ 3. 1793: Fodorka (Földi 27); 1807: Fodorka (Magy. F vészk. 559). J: 1793, 1807: ’Adiantum; vénuszfodorka’. | ’Adiantum capillus-veneris; vénuszhaj’. — ~f 1843: Fodorkafü (Bugát, Szóhalm. 133–134). J: ’ua.’. ▌ 4. — kövi ~ 1998: kövi fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium ruta-muraria; kövi fodorka’. ▌ 5. — fekete ~ 1998: fekete fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium adiantum-nigrum; fekete fodorka’. ▌ 6. — aranyos ~ 1998: aranyos fodorka (Priszter 308). J: ’Asplenium trichomanes; aranyos fodorka’. | csipkés ~ 1998: csipkés fodorka (Priszter 308). J: ’ua.’. A fodorka ’sarlós gamandor’ (1.) Melius alkotása, a fodor -ka kicsinyít képz s alakja; vö. boglárka stb. A névadás alapja, hogy a sarlós gamandor levelei csipkések. A fodorka ’mirigyes libatop’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. A fodorka ’vénuszfodorka; páfrányféle’ (3.) Földi alkotása, a névadás alapja az, hogy a finom levélkék fels széle rendszertelenül bemetszett és kissé fodros. A kövi fodorka (4.) elnevezés szakny.-i név, a kövi megkülönböztet jelz a lat. Asplenium ruta-muraria (< lat. muraria < lat mūrus ’fal’) utótagjának fordítása; vö. k ruta. A fekete ’fekete fodorka’ (5.) jelz a lat. szakny.-i Asplenium adiantum-nigrum utótagjának fordítása, a névadás alapja, hogy a növény levelei barnásfeketék. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Schwarzes Frauenhaar ’fekete lányhaj’. Az aranyos ’aranyos fodorka’ (6.) jelz re l. aranyos páfrány (→ páfrány). A csipkés (6.) jelz arra utal, hogy a szárnyasan összetett apró levélkék csipkéhez hasonlítanak: a növény „levélkéi kerekdedek, tsipkések” (Magy. F vészk. 577).

foenum-graecum

172

fokhagyma

Marzell Asplenium adiantum-nigrum a.; Genaust rúta-murária a. — Ö: vénusz~.
fodorkás l. fodorka

foenum-graecum 1577 k.: „Fenumgrecom lÿÅtÿth” (OrvK 324/11), Fenumgrecomoth (590/7). J: ’Trigonella foenumgraecum; görögszéna’. A foenum-graecum a lat. foenum-graecum ’görög széna’ átvétele, a névadás magyarázatára l. görögszéna. Vö. fen grék.
fog l. bába~, eb~a, oroszlán~

fogan tt 1807 e.: Foganött (Julow 263); 1807: Foganftt (Magy. F vészk. 348). J: ’Galeopsis ladanum; piros kenderkef ’. — veres ~ 1807: Foganftt (Magy. F vészk. 348). J: ’ua.’. | ~f 1948: Fogan ttf (MagyGyógyn. 229). J: ’ua.’. A fogan tt Diószegi–Fazekas alkotása, a fog ’rágásra használt szerv’ birtokos személyragos alakjának és a n ige -tt ’kifejl dött’ befejezett melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. A névadás magyarázata, hogy a virágokon, az alsó ajkakon sárga folt és két fogszer kinövés látható: „fels ajaka bóltos, tsipkés vég ; az alsónn az inyénél két kitsutsorodás v. fog” (Magy. F vészk. 348). A piros jelz a virágok színére utal. fogbilinty N. fogbilinty (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 88–9). J: ’Hyoscyamus niger; bolondító beléndek’. A fogbilinty népi név, a fog ’rágásra használt szerv’ és a belénd összetétele. A bilinty utótagot népetimológia (bilincs) hozta létre, a név a növény fogfájást csillapító hatására utal: „A kinek a foga fáj, füstölje meg bilinmaggal” (ÚMTsz.). Az Orvosi f vész könyv (1813) ezt írja: a beléndek „melj útonn útfélenn terem… mérges, bódító, kábító… nehéz és f szédít szagával hírt ád, és az embert magától el zi. A’ hasogató tüzes daganatokat fonnyasztott levelével borogatni szokták; magvaival pedig a fájós fogat füstölni” (Magy. F vészk. 2. 169). fogolyf 1775: Fogoly-fü (Csapó 89); 1783: Fogoly-fü (NclB. 428). J: ’Parietaria officinalis; közönséges falgyom’. A fogolyf a fogoly madárnév és f magyarázó utótag összetétele, a fogoly madárnév az uráli eredet fog- -ly denominalis névszó-

képz s származéka. A névadás alapja, hogy a növényt a madarak fogyasztják: „A’ fogolyfÍ’ neve-is reá illik: mert azoknak kedves eledele” (Veszelszki 339). TESz. fogoly a.; EWUng. fogoly a.; UEWb. 383. fogpiszkálóf 1998: fogpiszkálóf (Priszter 298). J: ’Ammi visnaga; fogpiszkálóf ’. A fogpiszkálóf a ném. Zahnstocherkraut tükörfordítása. A névadás alapja, hogy Törökországban, Spanyolországban a növény szárított erny virágzatát fogpiszkálónak használják. Marzell Ammi visnaga a.
fojtó l. borsó~f , eb~f

fojtóska 1998: fojtóska (Priszter 508). J: ’Sorbus domestica; fojtós berkenye’. A fojtóska a fojtós (1618: ’fanyar’) kicsinyít képz s alakja, a névadás alapja a termés íze. fokhagyma 1. 1395 k.: Alium: fog hagma (BesztSzj.: RMGl. 244); 1405 k.: aleum: fog hagma (SchlSzj.: RMGl. 244); 1430 k.: Alium: foghagÿma (SchlGl.: RMGl. 244); 1520 k.: Allevm: foghagÿma (Herb b): RMGl.: 244); 1583: fok hágyma (Clusius– Beythe 2a.: BotTört. 126); 1664: Allium Foghagyma (Lippay II: 132); 1783: Foghagyma, Fokhagyma (NclB. 354); 1998: fokhagyma (Priszter 295). J: ’Allium sativum; fokhagyma’. — török ~ N. törökfokhagyma (Péntek– Szabó, Ember és növényvilág 200). J: ’ua.’. ▌ 2. — vad mezei~ 1578: Vad mezei foghagyma (Melius 173a). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. | vad~ 1578: vad Foghagyma (Melius 173a). J: ’ua.’. — ~f 1998: fokhagymaf (Bremness 228). J: ’ua.’. ▌ 3. — vad~ 1590: Asphodelus: Vad saphrany, auag vad fog hagma (SzikszF.: RMGl. 604); 1664: „vad-foghagymának neveznek, avagy Haſtula Regia, Király dárdácskának” (Lippay I: 75). J: ’Asphodelus ramosus; ágas aszfodélusz’. ▌ 4. — török~ 1798: Török Fok-hagyma (Veszelszki 401); 1807: török Fokhagyma (Magy. F vészk. 226). J: ’Allium scorodoprasum; kígyóhagyma’. | vad~ 1590: „Scorodaprassum: Vad foghagyma” (SzikszF.: RMGl. 244); 1998: vadfokhagyma (Priszter 295). J: ’ua.’. ▌ 5. — vad~

fokhagymakányaf

173

folyondár

1783: Vad Fokhagyma (NclB. 355). J: ’Allium ursinum; medvehagyma’. A fokhagyma összetett szó; az el tag az ’ízecske, rész, gerezd’ jelentés fok f névvel azonos, az utótagra l. hagyma. A vad mezeifokhagyma, vadfokhagyma ’hagymaszagú kányazsombor’ (2.) Melius alkotása. Melius lat. mintára hozta létre a neveket; vö. lat. Alliaria (< lat. allium ’fokhagyma’), és vad, mezei megkülönböztet jelz ket illesztett a fokhagyma elé. A névadás alapja, hogy a növény megdörzsölésekor fokhagymaillat érezhet . A fokhagyma ’ágas aszfodélusz’ (3.) névadás alapja, hogy a gyökér a fokhagymáéhoz hasonló: „A’ gyökér ſok-felé terjedez a’ ffldben a’ makk-forma tsomós botkókkal, a’ mellyek kivÍl barnák belfl világos zfldek, ízekre ímelygfsek és tsípfsek” (Veszelszki 79). A kígyóhagyma (4.) szintén a fokhagymához hasonló felépítés és illatú, a vad jelz mutatja, hogy a növény erd ben, réteken fordul el . A török el tagra l. törökhagyma (→ hagyma). A vadfokhagyma a ném. Waldknoblauch (NclB. 355) ’erdei fokhagyma’ mintájára keletkezett. A fokhagyma ’medvehagyma’ (5.) névadás magyarázata, hogy a növénynek jellegzetes, átható, fokhagymaszer illata van. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Wilder Knoblauch; ang. wild garlick. Vö. fokhagymaszagúf . Szabó Attila, Melius 437; TESz. fokhagyma a.; EWUng. fokhagyma a. fokhagymakányaf 1903: Foghagymakányaf (Hoffmann–Wagner 138). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. A fokhagymakányaf többszörösen összetett szó; a fokhagyma el tag magyarázatára l. fokhagymaszagúf , az utótagra l. kányaf . fokhagymaszagúf 1595: Fok hagyma zagu fiju Alliaria (Beythe 87); 1775: Fokhagyma-szagú-fü (Csapó 93). J: ’Alliaria petiolata; hagymaszagú kányazsombor’. — mezei ~ 1775: Mezei fokhagyma-Ðzagú-fü (Csapó 93). J: ’ua.’. A fokhagymaszagúf magyar alkotás; a névadásra hatással lehetett a lat. Alliaria (< lat. allium ’fokhagyma’). A névadás alapja, hogy a zsenge növényi részek megdörzsölve

fokhagymaillatúak, Melius így jellemzi: „ollyan à ſÅaga à leuelénec, viragánac mint a Foghagymanac” (Melius 173a). Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Knoblauchkraut ’fokhagymaf ’.
folyó l. földön~feny (→ feny ), földön~moh (→ moh), vére~f (→ vérejáróf )

folyóf 1. 1500 k.: De volubili: folÿo fyw (StrassbGl.: RMGl. 255); 1590: Conuoluulus: Folyo fé (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Convolvulus sp.; szulák’. ▌ 2. 1578: Follyo f× (Melius 183a); 1590: Vinca: Folio fé uag szederyin (SzikszF.: RMGl. 636); 1775: Folyó-fü (Csapó 45). J: ’Vinca minor; kis meténg’. ▌ 3. 1595: folyo fiju (Beythe 55). J: ’Hedera helix; erdei borostyán’. ▌ 4. 1775: Folyó-fü (Csapó 43); 1783: Folyó-fü (NclB. 386). J: ’Glechoma hederacea; kerek repkény’. ▌ 5. 1783: Folyó-fü (NclB. 336); 1807: Fojóf (Magy. F vészk. 162); 1998: folyóf (Priszter 342). J: ’Convolvulus arvensis; apró szulák’. || folyóka 1903: folyóka (Hoffmann–Wagner 37). J: ’ua.’. A folyóf az ugor eredet foly- ’felkúszik’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származékának és a f magyarázó utótagnak az összetétele, a folyóka -ka eleme kicsinyít képz . A folyóf ’kis meténg’ (2.) Melius alkotása, a lat. Clematis (Melius 183a) fordításával hozta létre; vö. lat. cl#matis, gen. cl#matidis ’futónövény’. A folyóf növénynév magyarázata, hogy a szulák (1.), az erdei borostyán (3.), a kerek repkény (4.) és az apró szulák (5.) mindenre felkúszik; vö. az apró szulák „sövény kertekre és egyéb ſzomſzéd növevényekre támaſzkodván fel-folynak, ’s kapaſzkodnak” (Veszelszki 454), „igen ártalmas kivált az által, a’ folyófü a’ többi növényeknek, hogy szárokra kanyargózik, és azoknak nevekedhetését akadályoztatja” (Barra 297). Vö. fárafolyóf (→ felfutó), vérefolyóf
(→ vérejáróf ).

TESz. folyó a.; EWUng folyó a.; UEWb. 881; Genaust Clematáquila a., Genaust volúbilis a.
folyóka l. folyóf

folyondár 1793: „Folyondár. Nép közt” (Földi 52); 1800: Folyandár (Márton). J: ’Convolvulus arvensis; apró szulák’.

fordulóf

174
f angyalka l. angyalka

földfüst

A folyondár a folyik igének *folyond származékából jött létre -ár deverbális névszóképz vel. A névadás magyarázatára l. folyóf . TESz. folyondár a.; EWUng. folyondár a.
fon l. bába~ (→ bábafonal) fonal l. bába~ forduló l. napra~ (→ naputánforgóf ), négylevel ~f (→ négylevel f )

fordulóf 1525 k.: Valeriana: fordwlo fÿw (Ortus: RMGl. 256); 1577 k.: Fordulo fw (OrvK. 609/12); XVI. sz. v.: Valeriana. Herba Benedicta: Fordulo ffw (De Herbis: RMGl. 258), Phu: fordulo fx (De Medicinali: RMGl. 258); 1775: Forduló-fü (Csapó 166). J: ’Valeriana officinalis subsp. officinalis; macskagyökér’. A forduló az si hangutánzó-hangfest finnugor, esetleg uráli for- t származéka, a névadás magyarázata, valószín leg a növény csavarodó gyökere. Vö. négylevel ~f (→
négylevel f ).

UEWb. 414.
forgó l. napután~f , napra~ (→ naputánforgóf ) forint l. száz~, száz~osf formájú l. kereszt~f (→ keresztesf ) forrástorma l. torma

forrasztóf 1. N. Forrasztóf (MagyGyógyn. 151). J: ’Geranium robertianum; nehézszagú gólyaorr’. ▌ 2. N. f#rasztóf (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 198). J: ’Helleborus purpurascens; pirosló hunyor’. ▌ 3. N. forrasztóf (MagyGyógyn. 293). J: ’Solidago virgaurea; aranyvessz ’. ▌ 4. 1813: Forrasztóf (Magy. F vészk. 2. 370). J: ’Symphytum officinale; fekete nadályt ’. A forrasztóf a forr- -szt m veltet képz s ’<sebet> begyógyít, hegeszt’ és -ó melléknévi igenévképz s származékának és a f magyarázó utótagnak az összetétele. A forrasztóf elnevezés a növények gyógyító hatására utal, bels leg összehúzószerként, küls leg pedig vérzés csillapítására használatos. Beythe így ír a Geranium-fajokról: „Sebxt xzue forraztanij es ver allatnij igxn haznos” (Beythe 88). A forrasztóf ’fekete nadályt ’ (4.) magyarázatára l. összeforrasztóf . MagyGyógyn. 293. — Ö: seb~, össze~.
f l. barát~, száz~f (→ százf )

földepe 1. 1578: fxld Épeiénec gr. (Melius 67a); XVI. sz. v.: Centaurium. Chironia: feìld epeíe (De Herbis: RMGl. 192); 1775: Földiepe (Csapó 85); 1798: ffld’ epéje (Veszelszki 143). J: ’Centaurium erythraea; kis ezerjóf ’. — kis ~ 1577 k.: „kÿs fqld Epeÿet kÿt Centaureanak hÿnak deakul” (OrvK. 583/2); 1578: Kis fxldi ępe (Melius 67a); 1783: Kis földi epe (NclB. 345). J: ’ua.’. — ~f 1775: Föld-epéje-fü (Csapó 85); 1783: Föld-epe-fü (NclB. 345). J: ’ua.’. || epef 1948: epef (MagyGyógyn. 212). J: ’ua.’. ▌ 2. 1841: földepe (Barra 352). J: ’Gratiola officinalis; orvosi csikorgóf ’. ▌ 3. 1864: földepe (CzF.). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. ▌ 4. 1948: Föld epéje (MagyGyógyn. 113). J: ’Fumaria officinalis; orvosi füsike’. A földepe ’kis ezerjóf ’ (1.) a ném. Erdgall (Veszelszki 143) tükörfordítása. A névadás alapja a növény keser íze, a virágos szár keser anyagokat tartalmaz. A földepe ’orvosi csikorgóf ’ (2.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre, a névadás magyarázata, hogy az „egéſz fÍ keserÍ” (Veszelszki 241). A földepe eredetileg és els sorban a kis ezerjóf (1.) neve, de mivel a sárga tárnics (3.) és a kis ezerjóf is keser (azonos családba is tartoznak), könnyen átvitték az egyiknek a nevét a másikra. Az orvosi füsike (4.) földepe nevének alapja szintén a növény keser íze. Idegen nyelvi megfelel kre vö. svéd Gallgräs; fi. maasappi. Vö. keser f , keser gyökér. Marzell Gratiola officinalis a. Mollay, Növénynevek 47. földepetárnics 1807: F ldepe Tarnits (Magy. F vészk. 192). J: ’Centaurium erythraea; kis ezerjóf ’. A földepetárnics összetett szó, Diószegi– Fazekas alkotása. Az el tagra l. földepe, az utótagra l. tárnics. Mivel a tárnics ’Gentiana’ és az ezerjóf ’Centaurium’ is keser , azonos családba is tartoznak, könnyen átvitték az egyiknek a nevét a másikra. földfüst 1500 k.: De fumoterre: feld fÿsth (StrassbGl.: RMGl. 261); 1540 k.: Fvmvsterre: fÕldÿ fist (Herb. c): RMGl. 261); 1578: Fxldi f×ſt (Melius 180); 1948: földi füst (MagyGyógyn. 113). J: ’Fumaria officinalis;

földikenyér

175

fúvóka

orvosi füstike’. — ~f 1783: Föld-füÐt-fü (NclB. 400). J: ’ua.’. || földfüsti 1. 1577 k.: „Fqldfwſtÿnek vÿÅeben ſokÅor moſd megh” (OrvK. 95/15); 1578: Fxld f×ſti (Melius 180); 1595: fxld f×ſti (Beythe 116a); 1775: Föld füsti (Csapó 96). J: ’ua.’. || földfüstike 1807: f ld Füstike (Magy. F vészk. 448); 1841: föld Füstike (Barra 26). J: ’ua.’. || füstike 1806: „Füstike: Fumaria” (TESz.); 1807: Füstike (Magy. F vészk. 448); — N. füstike (MagyGyógyn. 113). J: 1806: ’Fumaria officinalis; orvosi füstike’. | 1807: ’Fumaria; füstike’. — orvosi füstike 1948: Orvosi füstike (MagyGyógyn. 113); 1998: orvosi füstike (Priszter 379). J: ’ua.’. ▌ 2. 1578: Fxld f×ſtinec gr. (Melius 180). J: ’Corydalis solida; ujjas keltike’. — hüvelykes földfüsti 1578: H×uelykes fxld f×ſti (Melius 180). J: ’ua.’. ▌ 3. — hüvelykes földfüsti 1783: Hüvelykes FöldfüÐti (NclB. 400). J: ’Corydalis cava; odvas keltike’. A földfüst a lat. fumus terrae (Melius 180) tükörfordítása. A névadás szemléleti háttere, hogy a növény nedve könnyeztet, mint a füst. Idegen nyelvi megfelel re vö. ném. Erdrauch ’földfüst’ (Melius 180). A füstike nyelvújítási származékszó, a lat. fumaria (< lat. fumus ’füst’) mintájára hozták létre -ike ~ -ika képz bokorral; Diószegi–Fazekas nemzetségnévvé tette. A növény hasonló típusú elnevezései más nyelvekben is megtalálhatók: ang. fumatory, fumory; fr. fiel de terre, fumeter; ol. fumaria, fumoterra. A földfüsti ’ujjas keltike’ (2.) Melius alkotása, a lat. Fumus terræ (Melius 180) fordításával hozta létre. A hüvelykes jelz t Melius így magyarázza: „h×uelykec vannac à ſÅarán mint à vad Borſónac” (Melius 180). Az odvas keltike ’odvas keltike’ (3.) hasonlóság alapján kapta nevét. Marzell Fumaria officinalis a.
földfüstike l. földfüst

fúvóka N. fuvóka (MagyGyógyn. 264). J: ’Datura stramonium; csattanó maszlag’. A fúvóka az uráli eredet fúj eredetibb v hiátustölt s fúv alakjának -ó melléknév és -ka kicsinyít képz s származéka, népi név. A névadás alapja, hogy a gyerekek fúvókának használták a növényt: „Belefújtak a tölcsérébe, l ttek vele a gyerekek” (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 227). MagyGyógyn. 264; UEWb. 411.; TESz. fúj a.; EWUng. fúj a.
f l. ábel~, agár~, agármony(~), aggó~, Alcibius-~, áldott~, alleluja~, álom~, álomhozó~, angolna~, angyalbocskor(~), angyal~, angyalital~ (→ angyalitalgyökér), angyalrúgta~, angyélika(~), anya~, anyaméh~, arany~, arannyal verseng ~, aranyvirágú~, árnyék~, árnyékszéktet ~, árnyékszeret ~, asszonyemberteste~, atlasz~ (→ atlaszér), atracél(~), avar~, bábaíre(~), bábakalács(~), bab~, babgyilkoló~, bablevel ~, báj~, bak~, bakszarvú~, báldrián(~), balzsam~, baracklevel ~, báránycsecs~, bárányfej ~, bárány~, báránynyelv(~), barátfej ~ (→ barátf ), barát~ (→ barátf ), barátmonyú~, bársonyvirág~, bazsalikom~, béka~, békavar~, belénd(~), benedek~, Bermuda-~, bervéng(~), bika~, bikás~, bikatök( ~), bimbó~, bisziók~, bojtorjánpárló~, bojtos~, boldogasszony~, bolha~, bolhaöl ~, bolond~, bolondító~, borágó(~), bordalap(~), borjúfark(~), borjúfej ~, borjúláb~, borjúorrú~, borostyán(~), borostyánlevel ~, borserej ~, bors~, borsocska(~), borsófojtó~, boszorkány~, boszorkánylépte~, bölény~, bösvény(~), búzalevel ~, buzér~, cámoly~, cickafark(~), cigány~, cinadónia(~), citrom~, csabaíre-vér~, csábító~, csap~, csarab(~), csattantó(~), cseng ~, cserlevel ~, csikorgó~, csillag~, csillaglevel ~, csillagszív~, csillár(~), csimáz~, csimázillatú~, csoda~, csókaorrú~, csuklya~, daruorrú~, diadalmas~, dics séges~, dinnye~, dinnyeíz ~, dinnyeszagú~ (→ dinnyeíz ~), dísz~, disznógyógyító~, dongó~ (→ dongóvirág), dög~, ebfej ~, ebfojtó~, ebgyógyító~ (→ ebgyógyítópázsit), ebmony~, ebnyelv( ~), ebrontó~, ecet~, édesgyöker ~ (→ édesgyökér), édeslevel ~, egércsecs~, egérfark(~), egér~, egérfül(~), egérszagú~, egér z ~ (→ egértövis), eketartó~, elalutó~, elfordult~, él haló~, emberer (~), emberkép ~, encián(~), epe~, eper(~), eperillatú~, er-

földikenyér 1775: Földi kenyér (Csapó 73); 1783: Földi-kenyér (NclB. 335). J: ’Cyclamen purpurascens; erdei ciklámen’. A földikenyér a ném. Erdbrod (Veszelszki 185) tükörfordítása. A névadás alapja, hogy a földben található gumókat fogyasztották. Marzell Cyclamen europaeum a.
fulák l. szulák

f

176

f

nike~, er s~, erszényes~, esztragorr(ú~), étetés ellen való ~, ezerjó~, ezerlevel ~, ezüstöshátú~, fagyöker ~, fal~, fárafolyó~ (→ felfutó), farbáló~, farkas~, farkasláb(~), farkasméreg(~), farkasnevet ~, farkasöl ~, farkastalp(~), fecske~, fehérgyöker ~ (→ fehérgyökér), fehérhátú~, fekély~, fent ~, feny (~), fest ~, fias~, fodorka(~), fogan tt(~), fogoly~, fogpiszkáló~, fokhagyma(~), fokhagymakánya~, fokhagymaszagú~, folyó~, forduló~, forrasztó~, földepe(~), fülbeereszt ~, fülbemászóf , fülemüle~, fülfájó(~), fül~, fürtös~, füst~, galagonya~, galamb~, galamboc~ (→ galamb~), gálna(~), gamandor(~), gelyva~, gémorr(ú~), gerent~, giliszta~, gímnyelv( ~), gólya~, gólyahúgytartó~, gólyaorr(ú~), golyvarontó~, görvély~, gyapjas~, gyapjú~, gyermeklánc~, gyík~, gyíklevel ~, gyopár(~), gyujtovány~, gy r ~, gy sz ~, habzó~, hagymás~, hagymaszagú~, hagymáz~, hajas~, háló~, hályog~, hanga(~), harag~, harangláb(~), harmat~, háromlevel ~, hasindító(~), haslágyító~, házon term zöld ~ (→ télizöld), héja~, hetvenhétlyukú~, hideglelés ellen való ~, hollóláb(ú~), húgyos~, hunyor(~), ín~, ínnyújtó~, istáp(~), istenkegyelme(~), istennyila(~), iszap(~), izsóphoz hasonlatos ~, kakasfark~, kakasláb(~), kakastaréj(~), kakukk~, kakukk~-vajvirág, kalap~, kaláris~, kalinca(~), kalincaín~, kanál~, kannamosó~, kánya~, kapor(~), kapotnyak(~), kása~, kavkáz~, kecske~, kecskeszakállú~, kecskeszarvú~, kegyelem~, kele~, kelés~, kéménytisztító~, kender(~), ken ~, keresztes~, kereszt~, kesely ~, keser ~, keser gyöker ~ (→ keser gyökér), keser magú~, kígyó~, kígyógyökér(~), kígyólevel ~, kígyómarást gyógyító ~ (→ mérges vad harapást gyógyító f ), kígyónyelv(~), kígyótrank~, kikeleti~, kína~, király~, kivágott gyöker ~, kontyos~, kopottnyak(~), korpa~, kosbor(~), kosz~, köcsög~, kökörcsin(~), köldök~, k risfalevel ~, k rontó~, köszvény~, kövér~, kristóf~, kút~, kutyadögleszt ~, kutyanyelv ~, lábmosó~, lakat~, lánc~ (→ gyermeklánc~), lángos~, lator koldus lába sebesít ~, laurus(~), legyez (~), légy~, lenlevel ~, lenvirágú~, lép~, lépkisebbít ~, lestyán(~), létra~, levestikon(~), libaláb(ú~), likas~, lófark~, lóköröm(~), lonc(~), lónyelv ~, lucián~, lúdláb(~), lúdnyelv ~, lúg~, lyukasgyöker ~, lyukaslevel ~, macska~, macskaméz(~), macs-

kanádra(~), macskatalp(~), madárkeser ~, máj~, május~, mák(~), málna(~), mályva(~), mária~, mátra~, medve~, medvetalp(~), méhekszeret ~, méh~, melissza(~), mell~, mennydörg ~, méreg~, méreggy z ~, méregnyomó~, méregöl ~, mereszt ~, mérges~, mérges vad harapást gyógyító ~, meténg(~), metter~, méz~, mindent gyógyító ~, minden zárt feltör ~, mirha~, mirigy~, misegyertya(~), mogyoróalja(~), moly~, mosó~, mustár(~), nadály(~), nádra~ (→ mátra~), nadragulya(~), nagy~, nagy~bingó, nagy~szilva, nagyszagú~, Nándor-~, naputánforgó~, nárdus(~), nátha~, nézsit~, n sz ~, nyelves~, nyúlárnyék(~), nyúl~, nyúlhere~, ny ~, ny öl ~, ón~, óra~, orbánc~, oroszlánfog(~), oroszlántalp(~), orrosfej ~, ökörfark(~), ökörnyelv(~), ökörszem( ~), ölyv~, ördögbordája~ (→ ördögborda), ördög~, ördögharapta~, örvény~, összeforrasztó~, összeplántáló~, ötlevel ~, ötujjú~, palacka~, palást~, pamut~, pápa~, pápa~bárcs, paponya(~), Páris-~, parlagi~, párló~, pásztortarsoly(~), pecsétes~, pemete~, pénzlevel ~, péra(~), pere~virág (→ péra ), pereszlény(~), perje(~), peszérce(~), pézsma(~), piliske~, pipe~, pipi~, pirító~, pirosító~ (→ pirosítógyökér), pityer~, poca~, podagra~, polaj(~), porcing~, porcinkula~ (→ porcing~), porcogó~, porcs~, porcsin(~), porcsinkeser ~, pörg ~, prüsszent ~, pukkantó(~), pulyka~, putnok~, ragadó~, rákfark~, rántó~, repcsény(~), rontást gyógyító ~, rontó~, rüh~, sár ellen való ~, sár~, sarkantyú~, sárkány~, sarkas~, sarló~, sas~, saskesely ~, sebesít ~, sebforrasztó~, seb~, sennyedék~, sepr ~, sikkantyú~, sikló(~), simító~, síp~, sír~, sisak~, skarlát~, skorbut~, sobrabori~, soktérd ~ (→ soktérd -gyökeres~), somkóró(~), sömör~, spárga~, süly~, szaka(~), szakadást gyógyító ~, szamárkörm ~ (→ szamárköröm), szapora~, szappan~, száraz~, szárcsa~, szár~, szarkaláb(~), szarvasgyökér~, szarvasnyelv ~, szász~, százbütyk ~, százforintos~, száz~, szeg~szagú~, szék~, széleslevel ~, szél~, szélhordta~, szem~ (→ szemnek gyönyör sége), Szent Antal ~ (→ Szent Antal tüze f ), Szent Antal tüze ~, Szent Iván ~ (→ Szent Iván virága), szépít ~, szerelem~, szilfalevel ~, szilvalevel ~, sziszeg ~, szíver sít ~ (→ szívgyógyító), szív~, szívkés~, sz l ~, sz rös~, szöszke~ (→ sz röske), szöszös~, szú~, szurok~, tajtékzó~, tálmosó~, ta-

fügelevel f

177

fülbemászóf

rack(~), tarló~ (→ tarlóvirág), tarsoly~, tavaszhozó~, tavaszi~, tea~, tehén~, tejes~, tejzsugorító~, tekertgyöker ~, temondád~, térdköt ~, terjék~, tetemtoldó~, tet ~, tisztes~, torma(~), torok~, torokgyík~, toroktisztító~, tökösség ellen való ~ (→ tökösséggygógyító), tömjén~, túró~, tüd ~, t z~, tyúkharapta~, tyúkláb(~), tyúkszem(~), uborka~, uborkaszagú~, ujjas~, úti~, üveg~, vakondok~, var~, varjúláb(~), vas~, vérállató~, vérehulló~, vérejáró~, veresell ~, veres~, vér~, vérhozó~, veronika(~), vérontó~, vidra~, vitéz~, vizeletindító~, víz~, víziméreg(~), zöld~, zsázsa(~), zsurló~ fücfa l. f z füdz rózsa l. rózsa

fügelevel f 1775: Füge levelü-fü (Csapó 92); 1783: Füge levelü fü (NclB. 382). J: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A fügelevel f Csapó alkotása; a lat. ficaria (< lat. ficus ’füge’) (Csapó 92) alapján hozta létre. Csapó a növény leveleit a füge leveléhez hasonlítja. Valójában azonban a névadás alapja, hogy a növény gyökércsomói hasonlítanak az aranyeres csomókhoz, golyvához, szemölcshöz (= lat. ficus) stb., ezért a növényt ezek gyógyítására használták. A lat. szakny.-i ficaria < lat. ficus jelentése kett s: 1. ’füge’; 2. ’vmi golyvaféle. Csapó nyilván nem ismerte az utóbbi, ’golyvaféle’ jelentést, ezért hasonlította a leveleket a füge leveleihez. Idegen nyelvi megfelel kre vö. FeigwarÅenkraut ’golyvaf ’, Feigwurz ’fügegyökér’. Genaust Ficária a.
fül l. borjú~, egér~, egér~hölgymál, nyúl~e

fülbecseppent N. fülbecseppent , fülcsöptetü (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbecseppent jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredet fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a cseppent (a csepeg ’cseppenként folyik’ származéka) összetétele. Az elnevezés szemléleti háttere, hogy a növény kipréselt levével a fülgyulladást kezelik. A névadás magyarázatára l. még fülf . UEWb. 370. fülbeereszt f 1. 1583: filbe erezto fiu

Sedum maius vulgare (Clusius–Beythe 7a: BotTört. 132). J: ’Sedum telephinum subsp. maximum; bablevel varjúháj’. ▌ 2. 1595: Filben ereztx fiju (Beythe 112); 1610 k: Semper Viva: Semper uiuum. Sydum maius: Filben ereztheô fÔ (Herb d): RMGl. 258); 1775: Fülben ereÐztö-fü (Csapó 97); — N. fübe ereszt t, fülbeereszt f , fülereszt (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. || fülbeereszt rózsa N. fülbeereszt rózsa (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbeereszt f jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredet fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és az ereszt ’csurgat, folyat’ - folyamatos melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. Az elnevezés szemléleti háttere, hogy a növényt kipréselt levét a fülbe csepegtetik, és fülgyulladást kezelnek vele. A fülbeereszt rózsa rózsa elemének magyarázatára l. fülf . UEWb. 370. fülbefacsaró 1775: Fülben fatsaró (Csapó 97); 1783: Fülbe-fatsaró (NclB. 371); 1798: FÍlben fatsaró (Veszelszki 404); — N. fülbecsavarító, fülbecsavaró, fülbecsavaru, fülbe facsaró (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. A fülbefacsaró jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredet fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a facsar ’nedvességet, levet kisajtol’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. Az elnevezést az indokolja, hogy a növény kifacsart levét a fülbe csepegtetik, és fülgyulladást kezelnek vele. Vö. fülf . UEWb. 370. fülbemászóf 1775: Fülben máÐzo-fü (Csapó 97); 1798: FÍlben máſzó-fÍ (Veszelszki 404). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. || fülbemászó N. filbemászó, fülbemászó (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A fülbenmászó jelölt határozós kapcsolatból keletkezett összetétel: a finnugor eredet fül ’hallószerv’ -be határozóragos alakjának és a mászik ’kúszik, lassan halad’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származé-

fülemülef

178

f szerkapor

kának az összetétele. A fülbemászóf elnevezés magyarázata, hogy a kövirózsa húsos levelének nedvét kifacsarják, és a levet a fájós fülbe csepegtetik. Vö. fülf . UEWb. 370. fülemülef 1775: Fülemüle-fü (Csapó 291); 1948: fülemülef (MagyGyógyn. 322); — N. fülemüle, fül ke, fül Ýke, fül jke (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 211); fülemülef (ÚMTSz.). J: ’Calendula officinalis; orvosi körömvirág’. || fülemülevirág 1783: Fülemile virág (NclB. 420). J: ’ua.’. A fülemülef a latin eredet fülemüle és a f összetétele, a név arra utalhat, hogy a növény akkor virágzik, amikor a fülemüle madár szól. fülemülesárgavirág 1519: fülemile sarga virág (SzT. 4: 463). J: ’Calendula sp.; körömvirág’. A fülemülesárgavirág többszörösen összetett szó, az el tagra l. fülemülef , az utótagra l.
sárgavirág.

zsához hasonló formájára utal, a házi jelz arra vonatkozik, hogy a kövirózsa sokszor a házak tetején fordul el . Vö. fülbecseppent , fülbeereszt f , fülbefacsaró, fülbemászóf , fülfájó.

Szabó, Melius 381.
f nek anyja l. anyaf fürd je l. Vénusz asszony ~ füröszt l. rüh ellen való ~ f (→ rühf ), var ellen való ~ f (→ varf ) fürt l. börzsönyvér~, tündér~, vér~

fülfájó N. fülfáju (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. — ~f N. fülfájó fü, fülfáju6füÇ fülfájófüjj, fülfájófüjjet gr., fülfáju-füjj (ÚMTsz.). J: ’ua.’. A fülfájó a finnugor eredet fül ’hallószerv’ és a fáj ’fájónak érez’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. Az elnevezés magyarázata, hogy a növényt gyulladt fül gyógyítására használják. Vö. fülf . fülf 1. 1578: F×l f× (Melius 32); 1590: Semper viua: Teli zôld, fél fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1775: Fül-fü (Csapó 97); 1998: fülf (Priszter 501); — N. fílf , fülf , fülfüvet gr., fülf t gr., fülf r l gr., fülfü, fülfüjj, füfüjj, f lf l (ÚMTsz.). J: ’Sempervivum tectorum; kövirózsa’. — házi ~ 1948: Házi fülf (MagyGyógyn. 336). J: ’ua.’. | rózsás ~ 1813: rózsás Fülf (Magy. F vészk. 2. 385). J: ’ua.’. ▌ 2. — kicsiny ~ 1783: Kitsin Fülfü (NclB. 369). J: ’Sedum album; fehér varjúháj’. A fülf a finnugor eredet fül ’hallószerv’ és a f összetétele, az elnevezés magyarázata, hogy a növény kipréselt levével a fülgyulladást kezelik, a népi gyógyászatban ma is használják. A rózsás jelz a növénynek a ró-

fürtösf 1578: F×rtes f× (Melius 50a); 1783: Fürtös-fü (NclB. 344). J: ’Chenopodium botrys; mirigyes libatop’. A fürtösf valószín leg a gör. Botrys ’sz l ’ (Melius 50a) és a ném. Traubenkraut (Melius 50a) hatására alakult ki, a név magyarázata a fürtszer virágzat. Vö. sz l f . füstf 1590: Chamaedrys: Czerfa leuelô fé, alii fést fé (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. A füstf valószín leg a lat. fumaria (< lat. fumus ’füst’) tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a növény aromás illatú félcserje. Vö. földfüst.
füsti l. földfüst füstike l. földfüst, likasír~

f szeránizs 1998: f szeránizs (Priszter 456). J: ’Pimpinella anisum; közönséges ánizs’. A f szeránizs összetett szó; a f szer el tagra l. f szerkapor, az utótagra l. ánizs. A név arra utal, hogy a növényt f szerként használják. f szerbors 1998: f szerbors (Priszter 458). J: ’Piper nigrum; fekete bors’. A f szerbors összetett szó; a f szer el tagra l. f szerkapor, az utótagra l. bors. Az elnevezés magyarázata az, hogy a termést f szerként használják. f szerkapor 1998: f szerkapor (Priszter 300). J: ’Anethum graveolens (convar. hortorum); f szerkapor’. A f szerkapor összetett szó, a növény mai hivatalos magyar elnevezése. A f szer (< f ’növény, növényféle’ + szer ’valamihez szükséges kellék’) el tag azt jelzi, hogy a növényt f szerként használják, az utótagra l. kapor. TESz. f szer a.; EWUng. f szer a.

f szerkömény

179

f z

f szerkömény 1998: f szerkömény (Priszter 328). J: ’Carum carvi; f szerkömény’. A f szerkömény összetett szó; a f szer el tagra l. f szerkapor, az utótagra l. kömény. A névadás magyarázata, hogy a növényt f szerként használják. f szersáfrány 1998: f szersáfrány (Priszter 348). J: ’Crocus sativus; jóféle sáfrány’. A f szersáfrány összetett szó, a ném. Gewürzsafran tükörfordítása. A f szer el tagra l. még f szerkapor, az utótagra l. sáfrány. A f szer el tag magyarázata, hogy a növényt régóta használják ételek ízesítésére. A monda szerint Zeusz a sáfrány illatától ittasult meg, amikor Ida hegyén Hérával (a házasság és születés istenn jével) nászt tartott. Gaea, a föld istenn je a nász színhelyén —szerelmük tiszteletére és dics ítésére — sáfrányt növesztett körülöttük. MagyGyógyn. 55.
füve l. Eszkulápiusz ~, Gencius király ~, görögpap~, jézus~, jóhenrik~, méhek ~ (→ méhf ), ölyv madár ~ (→ ölyvf ), Szent Barbara ~, Szent Benedek ~ (→ benedekf ), Szent Gellért ~, Szent György ~, Szent Ilona asszony ~, Szent Jakab ~, Szent János ~, Szent László király ~, Szent L rinc ~, Szent Magdolna ~, Szent Róbert ~, Szent Simeon ~, szeret k ~, vargák ~, Vénusz asszony ~ (→ Vénusz asszony haja)

f z — ~fa 1500 k.: De salice: fÿzfa (StrassbGl.: RMGl. 211); 1520 k.: Salix: fÿzfa (Herb. b): RMGl. 212); 1533: Salix: Eyn weydenbom: Fiz fa (Murm.: RMGl. 212);

1578: F×ÐÅ fa (Melius 10a); 1595: Fijſz fa (Beythe 17), fijz fanak gr. (Beythe 16a); 1998: f zfa (Priszter 489); — N. füc-fa (MTsz.); fícfa (Nyatl.). J: ’Salix sp.; f z’. — ezüstös ~ 1948: ezüstf z (MagyGyógyn. 63); 1998: ezüstös f z (Priszter 489); — N. f c (ÚMTsz.). J: ’Salix alba; ezüstös f z’. | fehér ~ 1948: Fehér f z (MagyGyógyn. 63); 1998: fehér f z (Priszter 489). J: ’ua.’. | ezüstös ~fa 1998: ezüstös f zfa (Priszter 489). J: ’ua.’. | fehér ~fa 1783: Fejér Füz-fa (NclB. 426); 1798: Fejér fÍz-fa (Veszelszki 391); 1998: fehér f zfa (Priszter 489). J: ’ua.’. A f z valószín leg si örökség a finnugor korból, a megfelelések vitatottak. 1. A legvalószín bb, hogy azonos a f z igével, az alapnyelvi igenévszó ’fon’ és ’f zfa’ jelentés lehetett, jelentésfejl dése: ’fonadék’ → ’fonásra, kötözésre szolgáló vessz ’ → ’f zfavessz ’ → ’f zfa’. Idegen nyelvi megfelel re vö. white willow ’fehér f z’; ném. Silberweide ’ezüst f z’, Weissweide ’fehér f z’. 2. A finnugor alapalak *peć‹ lehetett. Vö. zürj. I. pača ’a f zfa ágai, f zfa’; votj. Sz. pučê ’rügy, bimbó, fakadó barkavirágzat’, pučÏ ’kecskef z, bimbó’. 3. Összefügghet a lp. N. b#ssud"k ’sodrott f zfavessz vagy nyírfaágból készült kötél’ szóval; a lapp szóban szóbelseji korábbi *s vagy ** tehet fel, a magyar szóval csak az eredeti *s esetében tartozhat össze. TESz. f z2 a; EWUng. f z2 a.; UEWb. 367. — Ö: sár~.
füzéres akta, füzéres takta l. takta

G
gabonavirág 1948: gabonavirág (MagyGyógyn. 326). J: ’Centaurea cyanus; kék búzavirág’. A gabonavirág összetett szó; virág el tagja a növény közönséges tenyész helyére, a gabonatáblára utal. A gabonavirág a búzavirág szinonímája, azzal azonos szerkezet név. Idegen nyelvi megfelel kre l. ang. cornflower; ném. Kornblume; holl. korenbloem; dán kornblomst; svéd kornblomma. Marzell Centaurea cyanus a.; TESz. búzavirág a.; Genaust Cyanánthus a.; EWUng. búzavirág a. galagonya 1. 1327/1410: „Sub arbore Galagynya” (OklSz.); 1369: Galganya (OklSz.); XVI. sz. e. f.: Gelegonÿa (TESz.); 1541: ghelegheńenek gr. (TESz.); 1566: galogonya, galagannyáról gr. (TESz.); 1578: Galagonya (Melius 23); 1595: Geleginye (Beythe 13); 1798: Gelegenye (Veszelszki 25); 1807 e.: Galagonya (Julow 259); — N. galegenye, geleg(nye, gereginye (MTsz.); gelagunya (TESz.); geleginya (OrmSz.); gelegenye, geregenye, giligán (MagyGyógyn. 121); galaginnya, g™l™guny™, g(legonyát gr., gelegunya, gereg(nye (ÚMTsz.). J: 1327/1410: ’Crataegus sp.; galagonya’. | 1807 e.: ’Crataegus; galagonya’. — ~fa 1379: Galagonyafa (TESZ.); 1499: Gelyegenyeffa (TESz.). J: ’Crataegus sp.; galagonya’. ▌ 2. — csere~ 1807: tsere Galagonya (Magy. F vészk. 297); 1998: cseregalagonya (Priszter 346). J: ’Crataegus laevigata; cseregalagonya’. | kétbibés ~ 1998: kétbibés galagonya (Priszter 346). J: ’ua.’. | közönséges ~ 1841: közönséges galagonyának gr. (Barra 121). J: ’ua.’. — ~fa 1584:

gal.ginya fa (!) (Clusius–Beythe 23); 1783: Galagonya-fa (NclB. 373). J: ’ua.’. ▌ 3. — egybibés ~ 1998: egybibés galagonya (Priszter 346). J: ’Crataegus monogyna; egybibés galagonya’. | egymagvú ~ 1998: egymagvú galagonya (Priszter 346). J: ’ua.’. — ~fa 1583: galaginya fa (Clusius–Beythe 6: BotTört. 129). J: ’ua.’. A galagonya valószín leg déli szláv eredet , vö. blg. глогúна, N. глогúня ’galagonyacserje és a gyümölcse’; mac. глогuна ’ua.’; szb.-hv. glòginja ’a galagonya gyümölcse és a cserje’; szln. glogínja ’a galagonya gyümölcse’. A magyarba a déli szláv R. glogynja ’galagonya gyümölcse’ került át *gloginya alakban. A szó eleji mássalhangzótorlódást feloldották, a galagonya és gelegenye két irányú hangrendi kiegyenít déssel jött létre, a magas hangrend alakváltozatok az elhasonulásos g(l(gonya-félékb l is kialakulhattak. A csere, kétbibés (2.) és az egymagvú, egybibés (3.) jelz k két galagonyafajt különítenek el. A csere, kétbibés (2.) jelz ket az indokolja, hogy a termésben két mag található, a cseregalagonya Diószegi– Fazekas alkotása, a csere jelentése ’pár’, az el tag a bibék számára utal, Diószegi–Fazekas így magyarázza: „anyaſz[ára] 2–4” (Magy. F vészk. 297). Az egymagvú, egybibés jelz magyarázata, hogy a termésben egyetlen mag található. Idegen nyelvi megfelel re vö. ang. single-seed hawthorn; ném. Einkern-Weissdorn. TESz.; EWUng. galagonyacsipke N. geligán-csüpke (MagyGyógyn. 121). J: ’Crataegus laevigata; cseregalagonya’.

galagonyaf

181

galambf

A galagonyacsipke összetett szó; az el tagra l. galagonya, a csipke utótag eredeti jelentése gyep rózsa ’Rosa canina’, a galagonyacsipke növénynévben ’szúrós, tüskés növény’ jelentése van. galagonyaf 1578: Galagonnya f× (Melius 11a) J: ? ’Rosa canina; gyep rózsa’. A galagonyaf egyedi adat, Melius alkotása, az el tagra l. galagonya. A szövegkörnyezet alapján az ebcsipke és a galagonyaf azonos növények: „Eb cypke az az, Galagonnya f×” (Melius 11a). A gyep rózsa ’Rosa canina’ és a galagonya ’Crataegus sp.’ adatai mutatják, hogy a két növény szúrós, tüskés felépítése miatt — hasonlóságon alapuló névátvitellel — kaphatott azonos neveket; vö. a gyep rózsa és a galagonya egyéb azonos csipke és tüskefa elnevezéseivel, amelyek szintén a növények szúrósságára utalnak. Szabó Attila, Melius 370.
galagonyagyökér l. galanga

galaj 1. 1807 e.: Galaj (Julow 255); 1807: Galaj (Magy. F vészk. 126). J: ’Galium; galaj’. — ragadós ~ 1807: ragadó Galaj (Magy. F vészk. 127); 1948: Ragadós galaj (MagyGyógyn. 337); 1998: ragadós galaj (Priszter 381). J: ’Galium aparine; ragadós galaj’. ▌ 2. — tejoltó ~ 1807: Téjóltó Galaj (Magy. F vészk. 126); 1998: tejoltó galaj (Priszter 381). J: ’Galium verum; tejoltó galaj’. ▌ 3. — illatos ~ 1998: illatos galaj (Priszter 381). J: ’Galium odoratum; szagos müge’. A galaj Diószegi–Fazekas alkotása, a Galium nemzetség megnevezése. Valószín leg a F vészkönyvben az utána található Valaj ’Valantia’ (Magy. F vészk. 127) nemzetségnévvel állítható párhuzamba, mindkét növénynevet a latin név el tagjából képezték: Galium + aj > galaj, Valantia + aj > valaj. A ragadós galaj (1.), tejoltó galaj (2.) és a müge (3.) mind Galium-fajok, a növények felépítése hasonló. A ragadós jelz magyarázatára l. ragadóf . A tejoltó jelz magyarázatára l.
tejzsugorítóf .

galambbegy 1525 k.: Dragantum vel dragagantum: Galamb Bewgh (Ortus: RMGl. 106); 1578: Galamb bégynec gr. (Melius 179a); 1775: Galambbegy (Csapó 92); 1783:

Galambbegy (NclB. 382); — N. galambbegy (ÚMTsz.; SzlavSz.; SzegSz.). J: 1525 k.: ’salátanövény, talán Ranunculus sp.; boglárka’. | 1578: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A galambbegy összetett szó, a galamb el tag szláv eredet , az ismeretlen eredet begy ’a madár nyel csövének kiöblösöd része’ az els megjelenési adatban növénynév része (1525 k., l. fent), az ilyen alkalmazásnak feltétele, hogy a begy ’madárbegy’ jelentésben már korábban is közkelet volt. Azoknak a növényeknek adták a galambbegy nevet, amelyeket saláta gyanánt fogyasztottak. A névadási motiváció talán az, hogy a madarak, els sorban a tyúkok és galambok szívesen csipegetik a növény levelét. Szabó, Melius 440; TESz. begy a.; EWUng. begy a.; Nyr. 126: 59. galambbogyó 1998: galambbogyó (Priszter 455). J: ’Phytolacca americana; amerikai alkörmös’. A galambbogyó az ang. pigeon-berry tükörfordítása, a névadás magyarázata, hogy a madarak eszik a piros bogyókat. galambf 1. 1578: Galamb f× (Melius 144a); 1775: Galamb-fü (Csapó 246); 1783: Galamb-fü (NclB. 322). J: ’Verbena officinalis; vasf ’. ▌ 2. 1775: Galamb-fü (Csapó 107). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. || galambosf 1578: Galambosf× (Melius 144a). J: ’Verbena officinalis; vasf ’. || galambocf 1590: Verbenaca: Galambucz f× (SzikszF.: RMGl. 263); 1604: Galambotzf× (MA.: TESz.); 1775: Galambotz-fü (Csapó 246); 1783: Galambotz-fü (NclB. 322); 1798: Galambotz-fÍ (Veszelszki 439). J: ’ua.’. || galamboc 1807: Galambotz (Magy. F vészk. 338). J: ’Verbena; verbéna’. A galambf (1.) ~ galambosf Melius alkotása, lat. mintára jött létre, vö. lat. Columbaria, Columbaris (Melius 144a) (< lat. columba ’galamb’, columb#rius columbénus melléknév ’galamb-’). A galambos és galamboc származékszavak, a galambos -s melléknévképz vel, a galamboc -c kicsinyít képz vel keletkezett a galamb f névb l. A névadás alapja, hogy a galambok kedvelik a növényt, így ha pl. galambdúcba te-

galambgerely

182

galanga

szik, akkor az ismer s galambok visszatalálnak. A galamboc növénynevet nemzetségnévvé Diószegi–Fazekas tette, a galambocf névb l elvonással alkották. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ang. pigeon’s grass; ném. Taubenkraut; le. gołębie ziele; or. N. голубúнец. A galambf (2.) magyarázata, hogy a termések hosszú galamblábhoz hasonlóak, a növénynév Csapó alkotása, talán a növény galambláb nevéb l elvonással hozta létre a galambf nevet. Marzell Verbena officinalis a.; TESz. galambóc a.; EWUng. galambóc a.; Genaust columbária a., columbiánus a., columbínus a.; Nyr. 126: 60, 62. — Ö: szaporagalamboc. galambgerely 1807: galamb Gerely (Magy. F vészk. 393). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galambgerely összetett szó, Diószegi– Fazekas alkotása, a gerely ’Geranium’ nemzetségnév, az el tag magyarázatára l. galambf . Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a galambgerely nevet javasolja a R. vérállatóf , gólyaköröm, galambláb helyett. Nyr. 126: 61. galambláb 1. 1578: Galamb láb (Melius 162). J: ’Erodium cicutarium; bürökgémorr. Melius ebben a szakaszban több fajt tárgyal egyszerre, a név vonatkozhat Geranium-fajokra is: gólyaorr’. ▌ 2. 1775: Galambláb (Csapó 107); 1783: Galamb-láb (NclB. 398). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galambláb (1.) Melius alkotása, a lat. Pes Columbinus tükörfordításával hozta létre: „Mas neue, Pes Columbinus, Galamb láb” (Melius 162). A galambláb (2.) Csapó alkotása, a ném. Taubenfuß tükörfordítása. A névadás alapja mindkét esetben a növény hosszú szára, ill. a kapcsolódó szárnyas levelek, amelyek madárlábra emlékeztetnek, de a termések hosszú, lábhoz hasonló formája is hatással lehetett a névadásra. Idegen nyelvi megfelel re vö. ang. long-stalked cranesbill; cseh kakost holubiči; le. bodziszek gołębi; or. герань голубиная. Szabó, Melius 434; Weeds Geranium columbinum a.; Nyr. 126: 62. galamblábgólyaorr 1998: galamblábgó-

lyaorr (Priszter 384). J: ’Geranium columbinum; galamblábgólyaorr’. A galamblábgólyaorr összetett szó, tudományos név, az el tagra l. galambláb, az utótagra l. gólyaorr.
galamboc(f ), galambosf l. galambf

galambsaláta 1911: galambsaláta (Cserey, Növényszótár 120); — N. galambsaláta (Nyr. 12: 477; Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 278; ÚMTsz.). J: ’Ranunculus ficaria subsp. ficaria; nyugati salátaboglárka’. A galambsaláta összetett szó, a szláv eredet galamb és a saláta ’salátanövény’ összetétele, els sorban népi elnevezés. A névadás magyarázata, hogy a növényb l tavasszal kit n zöldsalátát készítenek, fiatal, zsenge, csíp s íz levele salátaként fogyasztható. Nyr. 126: 62. galambvirág 1798: Galamb-virág (Veszelszki 67); 1903: galambvirág (Hoffmann– Wagner 111); — N. galambvirág (ÚMTsz.). J: ’Aquilegia vulgaris; réti harangláb’. A galambvirág a réti harangláb R. lat. columbina (< lat. columba ’galamb’, columb#rius, columbénus melléknév ’galamb-’) nevének fordításával és a virág magyarázó utótag öszszetételével jött létre. A név magyarázata, hogy a növény szárán nem egy, hanem 4–6 apróbb virág nyílik, ezek emlékeztetnek az ágakon ül madarakra. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ném. Vogelkraut ’madárf ’; ang. dove’s foot ’galambláb’. Marzell Aquilegia vulgaris a.; Genaust columbária a., columbiánus a., columbínus a.; Nyr. 126: 63. galanga 1577 k.: galangath gr. (OrvK. 197/27); 1600 k.: galgantot gr. (Magyary– Kossa, OrvEml. 2: 256); 1998: galangál (Priszter 297). J: ’Alpinia galanga; sziámi gyömbér’. — ~-havasika 1805–13: „A’ Galanga Havasika néhány eÑztendfkig tartó plánta a’ melly Déli Indiában és Kínában vadon nf…” (Márton, Növ. XCI, 9: 8). J: ’ua.’. | ~gyökér 1783: Galánga gyökér (NclB. 319); — N. galagonyagyökér, Gálántgyökér (EtSz. 2: 835 galagonyagyökér a.; 2: 866 galang a.). J: ’ua.’. — jávai ~gyökér 1948: jávai galanga gyökér (Halmai 7). J: ’ua.’. A galanga latin eredet ; vö. k. lat. galan-

gálga

183

gálna

ga, galgana, galganum; az alakváltozatok közül a galgant németb l származik. Nemzetközi szó; vö. ang. galingale; ném. Galgant; sp. Galanga; fr. galanga; ol. galanga. A galagonyagyökér és a gálántgyökér népetimológiával keletkezett. A galanga-havasika Márton alkotása, a havasika utótag az uráli eredet hó szóból keletkezett -s melléknévképz vel és -ika kicsinyít képz vel; a névadás magyarázata, hogy a növény Indiában és Kínában, a magas hegyekben fordul el . A jávai jelz szintén a növény el fordulási helyét jelzi. Vö.
galagonya.

EtSz. galang a., galanga a., TESz.; EWUng.; UEWb. 204.
gálántgyökér l. galanga

gálga 1807 e.: Gálga (Julow 264). J: ’Galega; kecskeruta’. — kecskere ~ 1807: ketskere Gálga (Magy. F vészk. 420); 1841: kecskere Galga (Barra 109). J: ’Galega officinalis; orvosi kecskeruta’. A gálga a lat. szakny.-i Galega szó belseji e-jének kiejtésével keletkezett, nemzetségnév. A kecskere gálga Diószegi–Fazekas tudatos alkotása, az el tag a növény egyéb kecske (kecskehere, kecskeruta) el tagú neveib l származik, talán a kecskehere szó belseji -heszótagjának kiejtésével keletkezett, a névadás magyarázatára l. még kecskehere. Vö. gálya.
galganya l. galagonya

gálna 1. — ~bokor 1425: „Penes locum Kalnabokor sub arbore Ilicea” (OklSz.). J: 1425: ? ’Sorbus aucuparia; madárberkenye’. | ~fa 1998: gálnafa (Priszter 508). J: ’Sorbus aucuparia; madárberkenye’. ▌ 2. — ~fa 1500 k.: De genestra: rekethýefa, De genestra: Rekethÿeffa alias ý zalagh galnaffa (StrassbGl.: RMGl. 212). J: ’Genista tinctoria; fest rekettye’. | ~fabokor 1595: Genista: Ginsteren: Ganya fa bokor (Ver.: RMGl. 120). J: ’ua.’. ▌ 3. — ~fa 1520 k.: Agnvscastvs: galÿna fa (Herb b): RMGl. 212). J: ’Euonymus sp.; kecskerágó ’. ▌ 4. 1590: Ribes: Galna (SzikszF.: RMGl. 263). J: ’Ribes sp.; ribizli’. ▌ 5. — ~f 1590: Galna fé (SzikszF.: RMGl. 257); 1604: Gálnafü (MA.: MNy. 31: 248); 1745: Gálna fü (Torkos 8); 1775: Galna-fü (Csapó 289); 1783: Gálna-fü (NclB. 334); 1798: Gálna-fÍ

(Veszelszki 364). J: ’Pulmonaria officinalis; pettyegetett tüd f ’. || gálna 1793: Gálna (Földi 52); 1807 e.: Gálna (Julow 256); 1807: Gálna (Magy. F vészk. 154); 1867: gálna „Növénynem az öthímesek seregéb l és egyanyások rendéb l, mely tüd bajok ellen gyógyszerül használtatik” (CzF. 2: 1021). J: ’Pulmonaria; tüd f ’. — orvosi ~ 1841: orvosi, vagy pettegetett gálnának gr. (Barra 302). J: ’Pulmonaria officinalis; pettyegetett tüd f ’. | pettyegetett ~ 1807: Pettegetett Gálna (Magy. F vészk. 154); 1841: pettegetett gálnának gr. (Barra 302), petytyegetett Gálna (uo. 304). J: ’ua.’. ▌ 6. — ~f 1775: Gálna-fü (Csapó 102); 1783: Gálna-fü (NclB. 383); 1813: Gálnaf (Magy. F vészk. 2. 370). J: ’Helleborus foetidus; büdös hunyor’. ▌ 7. N. gány6 (Péntek–Szabó, Ember és növényvilág 208). J: ? ’Berberis vulgaris; sóskaborbolya’. ▌ 8. N. gálna (ÚMTSz.). J: ’Solanum dulcamara; kesernyés csucsor’. A gálna els ként gálnabokor (1425), majd gálnafa (1500 k.) és 1590-ben gálnaf összetételben t nt fel. A magyarázó utótag (bokor, fa, f ) nélküli gálna csak 1590-b l adatolható, és a nyelvújítás korában 1793-tól válik általánosan használt növénynévvé. A gálna szláv eredet ; vö. blg. калина ’kányabangita, Punica granatum, Sorbus aucuparia, Paeonia officinalis’; szb.-hv. kàlina ’fagyal; N. kányabangita’; szln. kalína ’kányabangita; fagyal’; szlk. kalina ’kányabangita’; or. калúна ’kányabangita’. Az sszláv *kalina etimológiája nincs teljesen tisztázva; talán az sszláv *kalъ ’sár’ származéka, és arra utal, hogy ezek a növények a lápos, nyirkos talajt kedvelik. A magyar alakváltozatok többszörös átvétel eredményei. Az újabb kalina közvetlen forrása a szlovák, a régebbi kálna ~ gálna stb.-féléké azonban nem állapítható meg közelebbr l. A fejl dés a málna, pálca stb. típusú szavakhoz hasonlóan ment végbe; a második nyílt szótag rövid magánhangzója kiesett: gálna (< or. калина; szb.-hv. kàlina), málna (< or. malína; szb.-hv. màlina; szlovén malína; cseh malína). A hangfejl dést a kánya madárnév népetimológiás hatása is befolyásolhatta. A gálna ’madárberkenye’ (1), ’fest rekettye’ (2.), ’kecskerágó’ (3.), ’ribizli’ (4.) jelentései

gálya

184

gégevirág

nagyobb bokor vagy kisebb faszer növényekre vonatkoznak. A gálna növénynév számtalan jelentése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre, valószín leg a jellegzetes piros szín jelenik meg mindegyik növényen, els sorban a termések színe pirosas, némelyiké barnáspiros. 1590-t l felt nnek a kisebb, f félékre vonatkozó adatok: a gálnaf ’pettyegetett tüd f ’ (5.) és a ’büdös hunyor’ (6.). Ezek a jelentések is hasonlóságon alapuló névátvitellel jöttek létre, mindegyik növény valamely részét piros szín jellemzi, a ’pettyegetett tüd f ’ (5.) virágja el ször pirosas-lilás, majd kék színbe vált át, a ’büdös hunyor’ (6.) zöld szín , de a csüng , harang alakú virágok széle piros. A ’büdös hunyor’ (6.) R. lat. nevei között szerepel a pulmonaria Vegetii (< lat. Pulmonaria < lat. pulmō, gen. pulmōnis ’tüd ’; lat. vegetus ’vidám, élénk’ < lat. vegeto ’élénkít, serkent’), ennek alapján is alkalmazhatták a gálnaf nevet a növényre, amely els sorban a pettyegetett tüd f (5.) megnevezése, lat. neve szintén Pulmonaria. A gálnaf legelterjedtebb jelentése a ’pettyegetett tüd f ’. A pettyegetett gálna Diószegi és Fazekas névalkotó munkájának eredménye; a Magyar f vészkönyv szerz i nemzetségnévként ’Pulmonaria’ a szláv eredet gálna elnevezést javasolják, a gálna nemzetségnév elé a növény levelén látható, jellegzetes foltokra utaló pettyegetett megkülönböztet jelz t illesztették. A pettegetett (’pettyes, foltos’) jelz hangutánzó-hangfest eredet , Gönczi Pál növénytanában a pettegetett mint a növénytani szakszó szerepel: „pettegetett, punctatum, mikor valamely szerv mintegy be van szurkálva, mint a Csillagcsín, Galatella levele; vagy átszurkáltnak látszik, mint a Cseng Linka, Hypericum perforatum levele, vagy mikor színesen van pontozva, mint a Pettegetett Gálna, Pulmonaria officinalis levele” (Gönczi, PestmegyeVir. 322). Ugyanezen a szemléleten alapul a pettyegetett gy sz virág (→ gy sz virág), pártája piros, belül piros pettyes; a jelz re l. még pettyegetett tüd f (→ tüd f ). A pettyegetett gálna nem maradt fenn, a növénytani irodalom csak a jelz t rizte meg; a Pulmonaria officionalis mai hivatalos elnevezése pettyegetett tüd f . A gálná-

ra vonatkozó népi adatok megjelennek f , fa magyarázó utótag nélkül is: ’sóskaborbolya’ (7.) és ’kesernyés csucsor’. (8.) jelentéssel, mindkét növény neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: jellegzetes piros termésük van. Marzell Helleborus foetidus a.; EtSz.; Kniezsa, SzlJsz. 178; NyK. 66: 60; TESz. gálna a.; EWUng. gálna a. gálya 1911: gálya (Cserey, Növényszótár 120). J: ’Galega officinalis; orvosi kecskeruta’. A gálya a kecskegálya összetételb l elvonással jött létre, az utótag a gálga ’Galega’ nemzetségnév népetimológiás változata. Ö: kecske~. gamandor 1807: Gamandor (Magy. F vészk. 342). J: ’Teucrium chamaedrys; sarlós gamandor’. | nemes ~ 1841: nemes kamandor (Barra 308). J: ’ua.’. | sarlós ~ 1998: sarlós gamandor (Priszter 520). J: ’ua.’. — ~f 1775: Gamandor-fü (Csapó 60); 1798: Kamandor-fÍ (Veszelszki 152). J: ’ua.’. A gamandor idegen szó, a ném. Gamander átvétele. A sarlós jelz re l. sarlósf .

Csapó 60. — Ö: gamandor~ (→ tarorja). gamó 1903: gamó (Hoffmann–Wagner 111). J: ’Aquilegia vulgaris; réti harangláb’. — ~virág 1783: Galamo-virág (!) (NclB. 380); 1813: Gamóvirág (Magy. F vészk. 2. 370). J: ’ua.’. A gamó talán hangfest eredet , jelentése ’kampó, ág-bog’, a névadás magyarázata, hogy a növény hosszú szárain bókoló virágok vannak kampó alakban görbült sarkantyúval. TESz. gamó a.; EWUng. gamó a.
gánya l. gálna gaz l. csattogó~ gége l. farkas~virág, farkasalma~virág gegenye l. jegenye

gégevirág 1807 e.: Gégevirág! (Julow 265); 1813: Gégevirág (Magy. F vészk. 2. 363). J: ’Aristolochia; farkasalma’. — kerek ~ 1807: kerek Gégevirág (Magy. F vészk. 500); 1841: kerek gégevirág (Barra 387). J: ’Aristolochia rotunda; kerekded farkasalma’. A gégevirág nemzetségnév, Diószegi–Fazekas alkotása. A gégevirág összetett szó, a

gelyvaf

185
orr.

Gencius király füve

hangutánzó eredet gége ’légcs , cs ’ és a virág összetétele, a név nyilván a növény ideoda hajló szárára utal. Diószegi—(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a Gégevirág (Magy. F vészk. 2. 363) nevet javasolja a R. farkasalma helyett. A gégevirág nevet nem fogadta be sem a köznyelv, sem a szaknyelv, a növény hivatalos neve ma a farkasalma, amelyet Diószegi–Fazekas elutasított. A kerek jelz megkülönböztet szerep , az almaszer termésre és a kerek gyökérgumóra utal, a lat. rotunda fordításával jött létre. TESz. gége a.; EWUng. gége a. — Ö: farkas~, farkasalma~. gelegenye, gelegunya l. galagonya geligáncsüpke l. galagonyacsipke

származéka -f magyarázó utótaggal. Vö. árGenaust Eródium a.; Weeds Erodium cicutarium a.; Nyr. 124: 480, 126: 311. — Ö:
bürök~.

gelyvaf N. gelyvaf (MagyGyógyn. 321). J: ’Senecio vulgaris; közönséges aggóf ’. A gelyvaf népi név, el tagja a szerb-horvát eredet gelyva arra utal, hogy a „dagadáſt … [a növény] ki-nyomott levével tiſztittani és gyógyíttani lehet” (Csapó 230). TESz. golyva a.; EWUng. golyva a. gémorr 1894: gémorr (PallasLex. 7: 890); 1998: gémorr (Priszter 370). J: ’Erodium cicutarium; bürökgémorr’. — büröklevel ~ 1903: Büröklevel gémorr (Hoffmann–Wagner 141). J: ’ua.’. | ~úf 1911: Gémorru f (Cserey, Növényszótár 122). J: ’Erodium; gémorr’. A gémorr növénynév csak a XIX. század végén jelent meg, kései felbukkanása valószín síti, hogy németb l való tükörfordítás; vö. ném. Reiherschnabel. Végs soron a lat. Erodium (gör. erōdiós ’szürkegém, kócsag’) ~ lat. herōdius, herōdio ’szürkegém, kócsag’ szóra vezethet vissza, a név a termés madárcs r alakjára céloz. Az elnevezés szemléleti alapja — csakúgy, mint a daruorr, gólyaorr, csókaorrúf esetében — a jellegzetes, 3–5 cm hosszú, a gém orrához hasonlatos, hasadó termés, melyb l csavarszer en megtekeredett függelékben végz d részterméskék válnak ki. A büröklevel jelz a lat. cicutarium (< lat. cic•ta ’bürök’) hatására jött létre, vö. bürökgémorr. Idegen nyelvi megfelel re vö. ang. common stork’s-bill. A gémorrúf Cserey alkotása, a gémorr -ú melléknévképz s

gencián 1. 1577 k.: gencianat gr. (OrvK. 343/27), „Genciananak kÿ fachÿarth leweth” (OrvK. 591/34); 1775: Gentiana (Csapó 260). J: ’Gentiana cruciata; kígyótárnics’. ▌ 2. 1578: Gentiana (Melius 142); 1783: Gentziána (NclB. 345). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. — ~gyökér 1577 k.: Genciana gÿeokereth gr. (OrvK. 591/2); — N. gencián gyökér (ÚMTsz.). J: ’Gentiana sp.; tárnics’. A kígyótárnics (1.) és a sárga tárnics (2.) a tárnicsfélék családjába tartozó, azonos felépítés növények. A gencián a lat. szakny.-i Gentiana (< gör. gentián# < gör. Génthios ’a király’) átvétele. Idegen nyelvi megfelel kre vö. ang. gentian; sp. genciana; fr. gentiane; ol. genziana. Melius adta a sárga tárnicsnak a genciána nevet, valószín leg nem ismert a növényre magyar népi elnevezést, így a lat. gentiana nevet vette át, amely a növényb l származó gyógyszertári nyersanyagot, a drogot jelentette. Melius így magyarázza a nevet: „Magyarúl is Gentiana neue” (Melius 142). Vö. encián, dancia, Gencius király füve. Mollay, Növénynevek 25–30.; TESz. encián a.; EWUng. encián a.; Marzell Gentiána a. Gencius király füve 1. 1578: Gentius Király f×ue (Melius 142); 1783: Gentius Király füve (NclB. 345); 1948: Gencius király füve (MagyGyógyn. 214). J: ’Gentiana lutea; sárga tárnics’. ▌ 2. XVII. sz.: „Cruciata: Madelgeer: Keresztes fÔ, Likas ir, Gentius király fÔve, Szent László király fÔve” (NéNy. 1935. 172). J: ’Gentiana cruciata; kígyótárnics’. A Gencius király füve elnevezés alapja a lat. szakny.-i Gentiana (< gör. gentián# < gör. Génthios ’a király’). A Gencius király füve Melius alkotása, a lat. szakny.-i Gentiana értelmezésével hozta létre, Melius így magyarázza: „Gentiana Gxrxg×l és Deákúl neue, az az, Gentius Király f×ue, mert Gentius Király lelte leg elxſÅer haſÅnát” (Melius 142). A növény „A nevét Dioskurides szerint Gentiustól

geny te

186

gerezdes

vagy Gentis-t l, Illiria királyától (élt Kr. e. a II. században) kapta, aki a pestis gyógyítására ajánlotta” (MagyGyógyn. 214). Melius a lat. szakny.-i Gentiana nevet lefordítja, s t értelmezi a latinul nem tudó és iskolázatlan, a mondát nem ismer olvasó számára. A magyar nép azonban nem fogadta be a Gencius királyról szóló mondát, a magyar nyelvben a Szent László királyról szóló legenda terjedt el, vö. a növény Szent László király füve elnevezésével. Mindkét uralkodó a pestis ellen egy Gentius-fajt ajánlott. A kígyótárnics (2.) Gencius király füve neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett, hasonló felépítés növények, azonos családba (tárnicsfélék) tartoznak. Vö. gencián. Mollay, Növénynevek 29–30, 39. geny te 1998: geny te (Priszter 308); — N. H le, geny te, Asphodelus albus (Nyr. 30: 529); geny te, genyéte, geny te (Tsz.); kenyéte (Bot.Közl. 35: 278–83). J: ’Asphodelus sp.; aszfodélusz | Asphodelus albus; fehér aszfodélusz’. A geny te ismeretlen eredet , Rapaics szerint a növény a gumója nyálkatartalmáról — amit a cipészek, nyergesek, könyvköt k ragasztószerként használtak — kapta a geny te vagyis gennyeske nevet (Természet 1937. 67). Mollay Erzsébet szerint a növénynévnek a bizonytalan eredet gennyett melléknévb l való származtatása valószín tlen, mivel a növény szépséges. Kassai a geny tét a ken szóból magyarázza (Kassai 2: 273–274). Ez jelentéstanilag esetleg elképzelhet , hisz a ragasztóanyag általában valami kencefice. A kenyéte alak esetleg a német anyanyelv Kitaibel „svábos” átírásának köszönhet . Mollay, Növénynevek 69; TESz. genny a.; EWUng. genny a.
gereginye l. galagonya

gerely 1806: gerely (TESz. 232); 1807 e.: Gerely (Julow 264); 1807: Gerely (Magy. F vészk. 391). J: ’Geranium; gólyaorr’. — bakb z ~ 1807: bakb z Gerely (Magy. F vészk. 393). J: ’Geranium robertianum; nehézszagú gólyaorr’. | rózsás ~ 1807: rózsás Gerely (Magy. F vészk. 391). J: ’Geranium sanguineum; piros gólyaorr’. A gerely ’Geranium’ nemzetségnév Dió-

szegi–Fazekas alkotása, a lat. Geranium szó eleji ger- részét -ly elemmel „értelmesítették”; a gerely valószín leg német eredet ; vö. kfn. gêrel ’hajítódárda’ (< az ófn., kfn. gêr(e) kicsinyít képz s származéka), a termések hosszú alakjára utal a név. A gerely növénynév nem lett köznyelvivé, a nemzetség hivatalos neve gólyaorr. A bakb z jelz magyarázata, hogy az egész növénynek kellemetlen szaga van. A rózsás jelz magyarázata, hogy a virág „szirmai nagyszép pirosak” (Magy. F vészk. 391). TESz. gerely a.; EWUng gerely a.; Nyr. 126: 304. — Ö: galamb~. gerentf 1. 1500 k.: De scabiosa: warfyw vel gerennth fyw (StrassbGl.: RMGl. 255); 1590: Scabiosa maior Matthioli: Var, vag, réh ellen valo fôrôztô fé, alii pesma, alii gerint fé, vocant (SzikszF.: RMGl. 257). J: ’Knautia arvensis; mezei varf ’. ▌ 2. 1500 k.: Celidonia: gerent f[ÿw] (Herb. a): RMGl. 255). J: ’Chelidonium majus; vérehulló fecskef ’. ▌ 3. 1792: „A májnak és lépnek keménysége ellen a gerény vagy gerents füvet szarvas nyelvel együtt f zd-meg borban” (Nedeliczi 86: NySz. I. 1082, 1083). J: ? ’Antirrhinum sp.; oroszlánszáj’. A gerentf ’mezei varf ’ (1.) mindkét adatának a szövegében a gerentf szinonimája a varf , ill. a var vagy rüh ellen való füröszt f (→ varf , → rühf ) (l. fent). Ennek a két adatnak az alapján feltehetjük, hogy a gerént ’var, fakadék’ jelentés , a ném. R. grint ~ grindt ~ grind ’ótvar, var, kosz’ átvétele, a szó eleji mássalhangzó-torlódást feloldották; vö. ném. R. grintwrtze, grindtkrut (Marzell Knautia arvensis [7] a.), Grindkraut (Melius 154). A vérehulló fecskef (2.) és az oroszlánszáj (3.) gerentf neve hasonlóság alapján keletkezhetett, a vérehulló fecskefüvet sebek gyógyítására használták, az oroszlánszáj azonosítása kétes. gerezdes 1. — piros ~ 1783: Piros Gerezdes (NclB. 391); 1791: Piros Gerezdes (Lumnitzer 265); 1807: piros gerézdes (Magy. F vészk. 362). J: ’Antirrhinum majus; kerti oroszlánszáj’. ▌ 2. — tavaszi ~ 1807: tavaszi Gerézdes (Magy. F vészk. 403). J: ’Corydalis cava; odvas keltike’. || tavaszi gerezdeske

gesztenye

187

gesztenye

Ö: ~tátika (→ tátika).

1783: TavaÐzi Gerezdeske (NclB. 400). J: ’ua.’. A gerezdes a laza fürtökben fejl d virágokra utal; vö. a szláv eredet gerezd els megjelenése: 1395 k.: „rachenus: Åelew gereÅd” (BesztSzj.: TESz. gerezd a.), jelentése: ’sz l fürt’. A gerézdeske a gerézd f névb l jött létre -s melléknévképz vel és -ke kicsinyít képz vel. A kerti oroszlánszáj (1.) és az odvas keltike (2.) gerezdes neve Benk alkotása, mindkét növénynek fürtszer virágzata van. A tavaszi jelz a növény virágzási idejére utal, a piros jelz a virág színére. TESz. gerézd a.; EWUng. gerézd a. —
gerezdeske l. gerezdes gerlice l. iglice

gesztenye 1. 1533: Geztxne (Murm.: TESz.); 1577 k.: GeÅtÿne (OrvK. 237); 1578: GeÐÅtenye (Melius 15); 1583: göztynye (Clusius–Beythe 3a: BotTört. 128); 1595: Geztinye (Beythe 18); 1600 e.: geszt nye (TESz.); 1796: geszténye (TESz.); 1805: g(szt(nye (TESz.); 1948: Gesztenye, geszkinye (MagyGyógyn. 68); 1998: gesztenye (Priszter 328); — N. g(szk(nye, geszk(nye (MTsz.); gesztene, gesztinye, gesztinnye, kesztene (ÚMTSz.). J: ’Castanea sativa; szelíd gesztenye(fa)’. — édes ~ 1998: édes gesztenye (Priszter 328). J: ’ua.’. | jóféle ~ 1903: Jóféle gesztenye (Hoffmann–Wagner 195). J: ’ua.’. | szelíd ~ 1798: Ðzelid geÐztenye (Veszelszki 139); 1807: szelíd gesztenye (Magy. F vészk. 243). J: ’ua.’. | ~fa 1364: „Veniret ad duas arbores vnam videlicet Geztenyefa et aliam Rakatyafa” (OklSz.); 1595: geztinye fanak gr. (Beythe 18); 1783: Geſztenye fa (NclB. 424); 1998: gesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. — édes ~fa 1998: édes gesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. | szelíd ~ fa 1998: szelídgesztenyefa (Priszter 328). J: ’ua.’. ▌ 2. — ágas~ 1590: Thlaspi, Thlaspidion, Thlaspe: Agas gesztyene, vag, palacka fu (SzikszF.: RMGl.: 267). J: ’Thlaspi arvense; mezei tarsóka’. ▌ 3. — vízi~ 1595: vizi geztinye (Beythe 98a); 1775: Vizi geÐztenye (Csapó 268); 1783: Vizi-geÐztenye (NclB. 331). J: ’Trapa natans; csemegesulyom’. ▌ 4. 1807 e.: Gesztenye (Julow 258). J: ’Aesculus; vad-

gesztenye(fa)’. — vad~ 1783: Vad GeÐztenye (NclB. 361); 1791: Vad Gesztenye (Lumnitzer 156); 1998: vadgesztenye (Priszter 292). J: ’Aesculus hippocastanum; közönséges vadgesztenye(fa)’. — fehér vad~ 1998: fehér vadgesztenye (Priszter 292). J: ’ua.’. | közönséges vad~ 1998: közönséges vadgesztenye (Priszter 292). J: ’ua.’. — vad~fa 1813: vad Gesztenyefa (Magy. F vészk. 2. 370); 1998: vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. — fehér vad~fa 1998: fehér vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. | közönséges vad~fa 1998: közönséges vadgesztenye(fa) (Priszter 292). J: ’ua.’. A gesztenye bajor-osztrák eredet ; vö. baj.-osztr. R. kestene ’szelídgesztenye’; h. baj.-osztr. kesten ’szelíd- és vadgesztenye’. Az európai nyelvekben a gör. κάστανον ’gesztenyefa’, lat. castanea ’ua.’ révén terjedt el; vö. fr. châtaigne; ol. castagna; le. kasztan ’ua.’. Az idegen földr l származó, nálunk csak a XVI. századtól meghonosított közönséges vadgesztenye(fa) (4.) a nevét a nálunk shonos szelíd gesztenyér l (1.) kapta, termésének, levelének hasonlósága alapján; rendszertanilag pedig igen távol állnak egymástól. Diószegi–Fazekas ezt írja a vadgesztenyefáról: „Magvát nem jó megenni: a’ szelíd gesztenye más nem fánn terem” (Magy. F vészk. 243). A vad jelz a hazánkban shonos szelíd gesztenyét l különbözteti meg; a vadgesztenye Benk alkotása, a ném. Wildcaſtanie (NclB. 361) fordításával hozta létre, a növény mai hivatalos magyar elnevezése lett. A fehér jelz a virágok színére vonatkozik. A jóféle jelz valószín leg német hatásra keletkezett; vö. ném. Edelkastanie. Az édes jelz ang. mintára jött létre; vö. ang. sweet chestnut. Az ágas gesztenye ’mezei tarsóka’ (2.) névadás alapja hasonlóság, a mezei tarsóka felépítése a gesztenye virágjához hasonló, a növényen apró ágacskák találhatók, a végükön kerek lencseszer terméssel, mint a gesztenyén. A csemegesulyom (3.) vízigesztenye neve a ném. Waſſercaſtanie tükörfordítása. A névadás magyarázata, hogy a növény vízben él, a termések diószer ek, ízük pedig a gesztenye ízéhez hasonlít: „A’ levelei közÍl Juniusban holmi apró fejér virágotskák nfnek ki, a’

gilisztavirág. J: ’Tanacetum vulgare. Genaust hippocástanum a. v. J: ’Dryopteris filix-mas. lúdláb gilisztavarádics 1807: giliszta Varádits (Magy. J: ’Aesculus hippocastanum. A névalkotásra hatással lehetett a ném. gímnyelv . erdei pajzsika’. F vészk. TESz. giliszta ki zésére is használták. hogy a pásztortáska hasznavehetetlen. Az adatok azonban egyértelm en azt mutatják. A gímharaszt gím eleme a R. giliszta z varádics’. az utótagra l. A gesztenyebokrétafa összetett szó. giliszta z N.: RMGl. közönséges pásztortáska’. 370) nevet javasolja a R. varádics. F vészk. TESz. Diószegi– Fazekas alkotása. az utótag nemzetségnév. 1664: Aquilegia Harang virág. A XVI. J: ’ua. — Ö: ló~. b): RMGl. EWUng. gilisztavirág 1783: GeleÐzta (ellen való) virág (NclB. Giliszta z (MagyGyógyn. közönséges pásztortáska’. Növényszótár 274). Szabó.gesztenyebokrétafa 188 gímharaszt mellyek helyén három ſzarú vízi fekete-diók következnek. a névadás alapja. Wurmfarren. sz. a növény hasonló szemléleten alapuló vérállatóf nevével. Éder. 465). a gesztenye el tag a növény R. magyarázatát l. Wurmkraut tükörfordítása. v. 2. ott. A giliszta z népi név. neve sanguinaria. tövises iglice’. mint pl. azokat kiÍzi” (Veszelszki 422). giliszta z varádics’. közönséges vadgesztenye(fa)’.’. hogy a növényt bélférgek ki zésére használták. Mollay. a gezemice valószín leg szintén ’pásztortáska’ jelentés . geleſzta-f× (Lippay I: 74). 1948: éplevel gímharaszt (Halmai 74). J: ’Aquilegia vulgaris. a név Diószegi–Fazekas alkotása. hogy a növényt bélférgek ellen használták: „Borban. 243).. gezemice 1500 k. szerint. gilisztaf 1590: Aquilegia: Gilizta fé gímharaszt 1948: Gimharaszt (MagyGyógyn. gilice l. iglice. réti harangláb’. A névadás alapja. A gilisztavarádics összetett szó. 1775: GeleÐzta-fü (Csapó 57).: ’egyfajta vérzést elállító f .. A gezemice valószín leg ikerszó. 1911: éplevelü gímharaszt (Cserey. iglice (SzikszF. Marzell Aquilegia vulgaris a. A giliceökörgúzs összetett szó. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a giliszta Varádits (Magy. EWUng. lat. gilisztavarádics. végér l származó adatban. alapja talán a geze-guza ’gizgaz’ (MTsz. Wurmfarn ’féregpáfrány’ . és arra utal a TESz. Vö.: Sanguinaria: gezemiche (De Herbis: RMGl. 1798: GeleÐzta-fü (Veszelszki 67). F vészk. gesztenyebokrétafa 1807: Gesztenye Bokrétafa (Magy. mivel a növény vérzéscsillapító hatású. magyarázatára l. ízekre a’ geſztenyékkel igen meg-eggyezfk” (Veszelszki 427). Benk 70. Marzell Aspidium filix-mas a. 35). Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a Gesztenye Bokrétafa (Magy. 33). 256). nevének átvétele. gilisztavirág helyett. a Capsella bursa-pastoris. sz. a növény felhasználását magyarázzák: giliszta ellen való virág.: Bursa pastoris: gezemicze (CasGl. J: ’Asplenium scolopendrium. hogy az 1500-as években a pásztortáska nagyon hasznos gyógynövény volt. melynek a jelentését az RMGl. F vészk. — éplevel ~ 1903: Éplevel gímharaszt (Hoffmann–Wagner 20). 2. 267). A bokrétafa utótag az Aesculus nemzetség elnevezése. A gilisztaf a ném. 267). vagy téjben fftt leveleinek levét ha a’ geleſztásokkal gyakran itatják. 370) nevet javasolja a R. XVI. J: ’Ononis spinosa. Vö. J: ’Tanacetum vulgare. az el tagra l. giliceökörgúzs 1798: Gelitze ökör-gú’s (Veszelszki 59). szarvasnyelvpáfrány’. vadgesztenyefa (→ gesztenye) és lógesztenye(fa) helyett. 414). Wurmkraut ’féregf ’. 1998: gilisztavirág (Priszter 518).: ’Capsella bursapastoris. Növénynevek 74.) lehet. A gilisztavirág korai adatai körülírásos nevek. így határozza meg: ’egyfajta vérzést elállító f ’ (267). J: 1500 k. A réti haranglábat gyógynövényként bélférgek. sz. | XVI. a gilice el tagra l. ökörgúzs. giliszta z lúdláb l. Melius 372. 1798: Geleſzta (ellen-való) virág (Veszelszki 422).. A giliszta z elnevezés kialakulására hatással lehetett a R. és R. ném.

nyelv alakú. 1807: Gódirtz (Magy. 296/38). citromillatú muskátli’. HirſchÅung (Csapó 249). — mocsári ~ 1807: motsári Gólyahír (Magy. A gímnyelv tükörfordítás. 312). gólyahír 1807 e. 104). csókaorrúf . Hirschzunge tükörfordítása. J: ’Chelidonium. || gólyahíradó N. 8: 95). Nyr. géranos ’daru’). glicoricia l. ném. gímnyelv 1525 k. A gódirc Diószegi–Fazekas alkotása. J: ’Caltha palustris. gólya l. A gólyahagyma népi név. A címnyelv f népetimológiával jött létre. 68)..: Gÿm nÿelw (Ortus: RMGl. gólyahír’.gímnyelv 189 gólyahír el tagjának átvétele. J: ’Chelidonium majus. gólahíradú (Csapody–Priszter. 2: 653). 126: 314. — gímnyelv f 1577 k. J: ’Asplenium scolopendrium. (OrvK. daruorrúf . ép szél .. J: ’Asplenium scolopendrium. Geranium (< gör. 151). F vészk.’. XVI. hogy a levelek széleinek összenövésében kis medence keletkezik. 528). Nyr.: Gódirtz (Julow 267). J: ’Geranium. a Geranium-fajok egyéb madár + orr ’cs r’ összetétel neveit: gólyaorr. 1998: gólyahír (Priszter 322).’. szarvasnyelvpáfrány’.) és a nehézszagú gólyaorr (3. F vészk. | 1998: ’Caltha palustris. tudományos neve — amely szintén hosszú cs r madárról kapta nevét —. J: ’ua. szarvasnyelvpáfrány’. 1807: Gólyahír (Magy. gódirc gódirc 1807 e. 8: 415). gliceriza. ▌ 2.) gólyaf neve nyilván a növény mocsaras el fordulási helyére utal. nehézszagú gólyaorr’. gímnyelv el tagjának átvétele. || gódavére N. gémorr. gólyahagyma N.: Gem Nÿelw fwet gr. 328). 1807: ’Caltha. mocsári gólyahír’. J: 1807 e. A mocsári gólyahír (2. gímpáfrány 1998: gímpáfrány (Priszter 308). a gólyák érkezésekor gy jtik. 328). 2. — jószagú ~ 1775: JóÐzagú golya-fü (Csapó 263). gólyaf 1. kígyóhagyma’.) gólyaf neve népi név. Genaust Geránium a. ma nincs ilyen nemzetségnév’. J: ’Dipsacus laciniatus. higviric gódavére l. Az éplevel jelz a növény ép szél . F vészk. F vészk. J: ’ua. 394). v. (OrvK. hogy a növény a harasztfélék családjába tartozik. a héjakútmácsonya (4. a növény páfrányféle. 528). gólya f (ÚMTsz. hanem mélyen hasadtak).: Gólyahír (Julow 259). gólyaorr’. lat. A gólyacs r kialakulására a növény lat. Gódavére (MagyGyógyn. a névadás magyarázatára l. héjakútmácsonya’. ▌ 4.) gólyaf nevét valószín leg a gólyaorr ~ gólyaorrúf névb l vonták el. vö. A névadás alapja az. is hatással lehetett. gólyaorr. J: ’ua. 12/4). N. galambláb~orr gólyabors l. elnevezés szarvasnyelv f . a R.’. talán a növény ném. vö. ▌ 3. — jószagú ~ 1948: Jószagú gólyaf (MagyGyógyn. A gímpáfrány a növény mai tudományos elnevezése. a gím a R. a páfrány utótag magyarázó szerep . || címnyelv f 1813: Tzímnyelv f (Magy. nyelv alakú leveleire utal (a páfrányok levelei általában nem ép szél ek. vérehulló fecskef ’. 1783: Gym nyelvü fü (NclB. J: ’Caltha palustris. A gólyaorrfélék (Geraniaceae) családjába tartozó citromillatú muskátli (1. J: ’Geranium robertianum. esztragorr.). 1798: Gym nyelvÍ-fÍ (Veszelszki 400). Goldwurz ’arany gyökér’ nevének elferdítésével keletkezett. 1879: gólyaf (Nyr. sz.’. 124: 480. A haraszt utótag arra vonatkozik. — éplevel ~ 1998: éplevel gímpáfrány (Priszter 308).: gymnielw (De Herbis: RMGl. 430). 126: 313. . ebb l a gólyák kiszedegetik az apró él lényeket. 1998: mocsári gólyahír (Priszter 322). hogy a növényt tavasszal. J: ’Allium scorodoprasum. hogy a növény levele lándzsás. gólyavirág gólyacs r 1894: gólyacs r (PallasLex. Gem nÿelwq fweth gr. a névadás alapja. amelyben az es víz összegy lik. ez jut kifejezésre a hosszú cs r madarak nevével képzett növénynevekben. mocsári gólyahír’. magyarázata. mocsári gólyahír’. J: ’ua. vö. Ö: cinadónia~. kócsagorr. a gódavére népetimológiával jött létre. J: ’Pelargonium odoratissimum. hogy a bibeszálak a virágban terméscs rré n nek ösz- sze. MNövSz. gólyahagyma (ÚMTsz. A gólyacs r név magyarázata.

pl. A gólyahír összetett szó. F vészk. nemzetségnév. berki szell rózsa’. fehér akác’. || gólyakörömke N. A gólyahíradó ugyanezt a szemléletet tükrözi. hogy a levelek által alkotott kis tekn ben összegy lik a víz.t l adatolható) jelentés . 1595: Golya kxrxm (Beythe 88). ezt a gólya gy jtögetés közben gondosan kiszedegeti. 2: 322). 2: 322). kányaköröm. || gólyahúgyf 1798: Gólya-húgy-fÍnek gr. az utótag a köröm -ke kicsinyít képz s származéka. A gólyahúgyf ’fehér aszfodélusz’ többszörösen összetett szó. fehér aszfodélusz’. a húgyf névadás alapja pedig az.. hogy a növény gyökerét vesek elhajtásra. vö. Idegen nyelvi megfelel re vö. héjakútmácsonya’. gólyaláb (Gyógysz. esztragorr ’gólyaorr’ (els megjelenése: 1578) megfelel je.a. apró csiga van. gólyaláb N. takácsmácsonya + erdei mácsonya’ (ÚMTSz. gólya. a gólya el tag magyarázata talán az. 1775: Golya köröm (Csapó 107). 2. J: 1583. összetett szó. hó-ſzámot. amelyek általában madárcs rhöz hasonlítják a termést. vö. J: ’Geranium robertianum. vizeletindításra használták: „Borban fftt gyökere’ leve vizelletet. gójahúgy. 34: 37). — nehézszagú ~ 1948: Nehézszagú gólyaorr (MagyGyógyn. ÚMTsz. — N. . Vö. piros gólyaorr’. héjakút. a névadás szemléleti alapja ennél az elnevezésnél a jelölt növények hosszú szára. nehézszagú gólyaorr’. a növénynévben az orr utótag ’cs r’ (1372 u.’. J: ’ua. erdei mácsonya’. ▌ 2. ném. hogy a növény tavasszal a legkorábban nyílik a víz partján. | 1813: ’Geranium columbinum. melyben az es víz összegy lik. A gólyahúgytartóf ’erdei mácsonya’ Aachs (Ács) Mihály alkotása (MNy. gólyakút N. a gólya madárnév és a kút ’gödör. 126: 313. Storchsblume. Vö. A gólyaköröm a gólya madárnév és az is- meretlen eredet köröm ’szaruképz dmény az ujjak végén’ összetétele. J: ’Anemone nemorosa. a növény virágzása megel zi a gólya tavaszi érkezését. A gólyakörömke népi név.gólyahúgytartóf 190 gólyaorr A gólyahír Diószegi–Fazekas alkotása. illatos gólyaorr’. 1595: ’Geranium. J: ’Geranium sanguineum. 151). ’gólyavirág’. || gólyahúgy 1807: Gólyahúgy (Magy. A mai tudományos gólyaorr ’Geranium’ nemzetségnév létrejöhetett az esztragorr kihalt esztrag el tagjának helyettesítésével. Nyr. a névadás alapja a fehér virágok körömre emlékeztet formája. 126: 314). NyIrK. Veszelszki alkotása. gólyakörömke (MagyGyógyn. és rendszerint a gólyamadár megérkezését hirdeti. F vészk. a végén enyhén meghajló formájára utal. A galamblábgólyaorr gólyaköröm elnevezése a termések hosszúkás. A gólyakút összetett szó. J: ’Dipsacus sylvestris. J: ’Asphodelus albus. 370). gólyaköröm 1583: golya koröm (Nyr. 147). Storchblume R. gólyaorr’. 1813: G[ólya] köröm (Magy. EWUng. erdei mácsonya’. 126: 314. gólyahúgynak gr. TESz. gólyahúgytartóf 1706: gólyahúgytartóf (MNy. galamblábgólyaorr’.. gólyaorrúf névb l elvonással. gólyakút (Jávorka 1057). 126: 313. — illatos ~ 1998: illatos gólyaorr (Priszter 384). hernyó. 373. A gólyaláb népi név. hogy az ellentétes állású levelek széleinek összenövésében kis medence keletkezik.). gó²jahugy ’Dipsacus fullonum. J: ’Geranium macrorrhizum. 122). vagy a R. — piros ~ 1998: piros gólyaorr (Priszter 384). amiben összegy lik a víz’ összetétele. 1998: nehézszagú gólyaorr (Priszter 384). Nyr. J: ’Geranium. gólyaorr’. népi név./1448 k. a névadás magyarázata. hogy a növény magasra nö: „Más-fél réfnyire fel-nf” (Veszelszki 79). ▌ 3. A gólyaorr a R. (Veszelszki 79). amiben gyakran sok rovar. gólyaorr 1. J: ’Dipsacus sylvestris. A gólyahúgy elvonással keletkezett a gólyahúgytartóf névb l. gólyacs r. 398).. és követ hajt” (Veszelszki 79). gólyahír a. Nyr. a bizonytalan eredet gólya madárnév és az ismeretlen eredet hír ’friss értesülés valamir l’ összetétele. A névadás magyarázata. 1998: gólyaorr (Priszter 383). a Geranium-fajok társneveivel. J: ’Robinia pseudacacia. magyarázata. ’Dipsacus laciniatus. de a névalkotásra az idegen nyelvi megfelel k is hatással lehettek. 126: 314. 1783: Gólya-köröm (NclB. Nyr.

leuele.) piros jelz jének magyarázata. sanguineus ’véres. A névadás alapja a hosszú termés. Végs forrása a lat. J: ’Gentiana sp. vadarticsóka’. még csicsiskoma. J: ’ua. 1948: szagos gólyaorrf (MagyGyógyn. gácsér. tárnics’. gorika 1533: Gentiana: Gentzion: Goryka (Murm. Kiſſebbic fxldi S×lf×nec” (Melius 179a–180). Storksblume tükörfordítása. gorzyczka. gárdo. Csapó így magyarázza: „A’ gyümöltsei ollyak mint egy hoſzſzú Darú vagy Golya orra” (Csapó 263). Scrophularia (< lat. hogy a virág színe élénkpiros. Az szi kikerics (2. 1783: Gordon (NclB. vö. nehézszagú gólyaorr’. vize. A golyvarontóf Melius alkotása lat. cardo. ▌ 3. Melius 179a–180. ſuccuſſa. J: ’Ranunculus ficaria subsp. 1798: Gordon (Veszelszki 136). A gólyaorrúf Csapó alkotása. || golyvarontó 1798: Golyvarontó (Veszelszki 158). esztragorr. 1948: gólyavirág (MagyGyógyn. J: ’Carthamus tinctorius. A nehézszagú gólyaorr (1. amikor a gólyák.. Genaust orr a. gordon1 a. A mocsári gólyahír (1. német mintára jöttek létre. nyugati salátaboglárka’. 1783: Golyva rontó fü (NclB. moſod gyakran.).) nehézszagú és szagos jelz inek magyarázata.) gólyavirág nevének magyarázata.: RMGl. J: ’Caltha palustris. 413). A gordon valószín leg olasz jövevényszó. 270. mert a növénynek nem volt megfelel magyar neve. 1813: Gólya virág (Magy. carduus ’bogáncs. nyilván ezek is hatással lehettek névadására. — N. vel attractilis: Gordon. J: ’Geranium columbinum. az az. mohar. — Ö: galambláb~. 1775: Golya oru-fü (Csapó 107). a névadás magyarázatára l. arra utal. vérvörös’ < lat. pora. Csapó említi még a növény Eſzterag orra és Darú orru-fü (Csapó 263) neveit. az az. 1775: Golyva-rontó-fü (Csapó 92).: RMGl.). a rontó magyarázó elem Melius növénynevében. Gelyua ronto f×” (Melius 179a). gójavirág (ÚMTsz. ▌ 2. ném. EWUng gordon1 a. sanguis ’vér’). mintára: „Scrophularia minor. || gordon 1590: Arractylis vel cartamus: Gordon: alii.: „colligunt (zednek) … de tribulis ficus i. Nyr. ol... k > g zöngésülésre vö. Mollay. 151). 1783: Gólya-orru-fü (NclB. 382). galamblábgólyaorr’. J: ’Colchicum autumnale. F vészk. hogy golyvákat gyógyítottak a növénnyel.’. citromillatú muskátli’. Genaust sanguinális a. A gorika a Gentiana lutea ’sárga tárnics’ le. TESz. Talán azért került ide. gójavirág (ÚMTsz. orr a. A névadás magyarázatára l. Cartamus syluestis [!]. 328). 398). els sorban vadsáfrány (Carthamus tinctorius)’. lat. a német Storchenſchnabel (Csapó 263) fordítása. sanguineus (< lat. guzsaly. 50). gordon — ~kóró 1456 k.e. goryza nevének átvétele. — N. hogy a növénynek er s illata van..: RMGl. daruorrúf . nyelvjárási gardXá. gαrdún. Mariſcas. az az. ném.. 1903: gólyavirág (Hoffmann–Wagner 73). Storchsschnabel. szi kikerics’. A szó eleji m. A névadás magyarázatára l. S×lxket el ronttya ha vęle kxtxzed.) gólyavirág neve a ném. A piros gólyaorr (2.. A névadás magyarázata. cardone ’bogáncs. Ezért hiyác Scrophularia minornac. cardo. Melius a névadást így indokolja: „A gyxkere. golyvarontóf 1578: Gelyua ronto f× (Melius 179a). l. az nagy Gelyuákat. még gólyahír.. Strumas. sülyf . 270). storks-bill. Vö. Marzell Colchicum autumnale a. még esztragorr. 270). a f magyarázó utótag. hogy a növény kora tavasszal virágzik. Marzell Geranium robertianum a. de herbis spinosis: boÿtorÿanokrol (gordonkorokrol figheket)” (SermDom. 124: 480. 398). gólyaorrúf 1. torokduzzanat’) fordítása. vadarticsóka’. ▌ 2. — szagos ~ 1775: Szagos golya orru-fü (Csapó 263). mocsári gólyahír’. J: . cardon. 270). Stinkender Storchschnabel. — szagos ~ 1783: Szagos Gólya-orru-fü (NclB. vö. Növénynevek 31–35. sáfrányszeklice’. J: ’Pelargonium odoratissimum.gólyaorrúf 191 göcsgyök ang. J: ’Geranium robertianum. A golyva a lat. TESz. gólyaorr. goryczka. RMGl. ficaria. J: ’gyomnövények fészekvirágzattal. bogáncshoz hasonló terméssel. scr#fulae ’torokdagadás. gólyavirág 1. hogy a termés tavasszal jelenik meg. vö. göcsgyök 1841: göcsgyök (Barra 354). mohar (SzikszF. ol.

J: ’Viola odorata. satnya’ utalva arra. görvély a. bodza a. 291). F vészk. 1998: büdös gönye (Priszter 319). TESz. az utótagra l. 294). J: ’Bryonia alba. F vészk. görvély a. | göcsös ~ 1948: Göcsös görvélyf (MagyGyógyn. foenum-graecum (< lat. ’kutya n sténye. A görögszéna a lat. 391) elnevezést javasolja. göcsös görvélyf ’. bodza a.’.. 2. A névadás alapja a növény gumósan megvastagodott gyökértörzsének alakja. 1775: Görög széna (Csapó 108). görögszéna 1578: Gxrxg ſÅéna (Melius 96a). hogy a növény a nyaki nyirokcsomók tuberkolózisának (torokgyík) gyógyítására alkalmazható. scr#fulae ’torokdagadás. J: ’Bellis perennis. 1998: görögszéna (Priszter 526). J: ’ua. 1595: Gxrxg zena (Beythe 28a). gönye — büdös ~ 1807: büdös Gfnye (Magy. A névadás alapja. foenum-graecum fordításával jött létre. EWUng. A gönye másik régi elnevezése a földitök (els megjelenése 1525 k.-i Scrophularia (< lat. gumi el tagja a fa sebzett törzséb l szivárgó gumiszer nyálkára utal. acacia átvétele. a fekete jelz a bogyók színére utal. ném. göcsös görvélyf ’. A görvély ’duzzanat. A TESz. 337).). foenum-~ gumiakácia 1998: gumiakácia (Priszter 288). Diószegi–Fazekas meg is jegyzi „A’ Tökt l és Ugorkától abbann külömböz. hogy a növény és apró fekete bogyótermése a tökhöz hasonlítva nevetségesen kicsi.. 179). A névadás alapja talán a virág. Idegen nyelvi megfelel re vö. ill. J: ’Acacia senegal. lat. 256). J: ’Trigonella foenum-graecum. A göcsgyök Barra alkotása. A görögpapfüve egyedi elnevezés.: Foenumgrecum: gôreogh szena: Bakszaru fÔ (Herb. Graecus ’görög’) fordítása. Vö. . Diószegi–Fazekas alkotása. — ~bogyó 1807 e. nodosa < lat. ibolya’. Knodenkraut (Veszelszki 402). a görög el tag a lat. 1998: göcsös görvélyf (Priszter 497). kunkorodó száráról kaphatta nevét” (TESz. 525). nodiflórus a. J: ’Scrophularia nodosa. TESz. Diószegi Orvosi f vészkönyve a R. görögszéna’. A gönye bizonytalan eredet .: Gönyebogyó (Julow 266).’. A büdös jelz a növény szagára. 258). A görbeszuka népi név. torokduzzanat’) fordítása. daganat. J: ’Bryonia. szakny. a szirmok t szer elhelyezkedése. A gumiakácia összetett szó. a szuka utótag északi szláv eredet . az utótag a nemzetségnév. amelynek alapján úgy vélték. görög pap’-ként értelmeztek. J: ’Trigonella foenum-graecum. f#num ’széna’. amelynek a göngyölít és családja is tagjai. F vészk. torokgyíkf . gömböst virág N. gömböst virág (MagyGyógyn. és Görögországban állatok etetésére használják.gömböst virág 192 gumiakácia ’Scrophularia nodosa.).. földitök nevet elutasítja. 525). helyette a büdös G nye (Magy. A göcsös jelz a lat. gönye a. | fekete ~ 1948: Fekete gönye (MagyGyógyn. A gönye jelentése valószín leg ’sovány. vadszázszorszép’. szerint „kérdéses a ’földitök’ jelentés növénynév idetartozása” „a növény esetleg kapaszkodó. gumiakácia’. akácia. 1610 k. görögpapfüve 1525 k. n#d#sus ’csomós’ < lat. gönye’. hogy gyüm ltse gömböly ded bogyó” (Magy. Genaust f##num-gr##cum a. esetleg abba a hangfest eredet szócsaládba tartozik. a növény gyökerén található csomókra utal. A gömböst virág népi név. a névadás magyarázatára l.. görvélyf — csomós ~ 1998: csomós görvélyf (Priszter 497). a névadás alapja a virág formája. Genaust Scrophulária a. görögszéna’.. hogy a növény széna illatú. görbeszuka (MagyGyógyn.. lat.: Fenumgrecum: Gewreghpapfÿwe (Ortus: RMGl. varjúmogyoró. A gönye nemzetségnév ’Bryonia’. büdös gönye’. d): RMGl. amely állatfejhez hasonlítható. griechisch Heu. a lat. graecum l. barnagyökér. n személy’ jelentés . A növénynév f eleme magyarázó szerep . földitök (→ tök). Vö. Idegen nyelvi megfelel re vö. EWUng. n#dus ’csomó’ fordításával jött létre. Graecus ’görög’. A gyök utótag elvonás a gyökér szóból. görbeszuka N. J: ’ua. vö. az el tag a göcs ’csomós’ f név. a nyaki nyirokmirigyek megduzzadással járó güm kóros megbetegedés’ el tag a lat. Vö. amelyet valószín leg ’görög ember.

. mintára jöttek létre. gúzs l. 1948: Gummi arabicum (MagyGyógyn. 7: 50. ném. akác a. 1948: guzsalyvirág (MagyGyógyn.’.: „elegÿch eoÅwe gummi arabicommal” gr. akácia a. vö. Spinnblumme ’guzsalyvirág’ (Veszelszki 168). hogy a növény virágzásával (kés sszel) kezd dnek a hosszú téli esték. amikor az emberek leülnek sz ni. guzsalyvirág. 70*/2). J: ’ua. szi kikerics’.’. (OrvK. A guzsalyül virág. 50). Vö. Marzell Colchicum autumnale a. fonni. (Melius 181). gumiarábikum 1577 k. LXXXIV. Görög akácia a. giliceökör~. guzsalyül virág guzsalyül virág 1783: Gu’sály-ülö virág . guzsalyül ném. eke~. Gummi arabicum átvétele. A névadás magyarázata. guzsalyvirág l. 1578: Gummi Arabicummal gr.. J: ’az Acacia senegal (gumiakácia) sebzett törzséb l szivárgó nedv’. 1798: Gúsály-ülf virág (Veszelszki 168). 360).gumiarábikum 193 guzsalyül virág Farkas. || guzsalyvirág 1903: guzsalyvirág (Hoffmann–Wagner 73). bába~ (NclB. Növ. J: ’ua. arabmézga. J: ’Colchicum autumnale. 349). TESz. arábiai facsipa (→ facsipa). 50). || guzsalyül 1948: guzsalyül (MagyGyógyn. A gumiarábikum összetett szó. ökör~ guzsaly l. EWUng. Márton. a lat.

szöszös ökörfarkkóró’. Vö. gyalogbodza. gyalogfeny boróka 1807: gyalogfeny Boróka (Magy. gyalogfeny .fÍ (Veszelszki 238). gyalog. A szöszös ökörfarkkóró (1. gyalogfeny 1450: „inter rubeta Gyalogfenyew vocata” (MNy. Wullkraut (Melius 146. 1903: gyapjasf (Hoffmann–Wagner 165).a. a bodzafától ’Sambucus nigra’ (bodza) különbözteti meg ezt a kisebb bodzafajtát.. hogy a növény apró levélkéi molyhosak. Idegen nyelvi megfelel re vö. parlagi macskatalp’. J: ’Verbascum phlomoides. A növénynév gyalog el tagú összetett szó. EWUng. gyalogbodza’. gyalogolajfa 1578: Gyalog olay fa (Melius 20a).) és a molyhos ökörfarkkóró (2. Chamelæa (Melius 20a) (< lat. 362). gyalog. a gyalogfeny el tag a növény R. 1807: Gyapjúf (Magy. közönséges boróka’. ve. 1798: Gyalog-Bozza (Veszelszki 194). || ~fa 1578: Gyalog fxnny× fa (Melius 9a). dwarf bay. A növénynek ugyanerre a tulajdonságára utal az aprófeny (→ feny ) elnevezés is. 427). J: ’Verbascum thapsus. 545). A gyapjasf el tagja az ótör. amely jelz s szerkezetb l forrt össze. ’a rendesnél. A gyalog származékszó. farkashárs’. laureola (< lat.a. gyalogfeny . J: ’ua. magyarázatára l. J: ’Sambucus ebulus. J: ’Juniperus communis. gyapjúf 1. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vész- TESz. amely jelz s szerkezetb l forrt össze. borsfeny helyett. Lorbeerkraut. szokásosnál kisebb. 1783: Gyalog Olaj-fa (NclB. a R. J: ’Antennaria dioica. Csapó 203) tükörfordítása. alacsonyabb’.. 1948: gyapjasf (Halmai 8). gyalog. F vészk. chamelea < lat. 1775: Gyapju-fü (Csapó 203). Feldcypresse ’földi ciprus’.a. az olajfa magyarázata talán az. gyal. a gyalog el tag a lat.GY gyalogbodza 1783: Gyalog Bozza (NclB. vö. chamae. . A gyalogolajfa Melius alkotása. 1578: Gyaptyu f× (Melius 146). A gyalog el tag azt fejezi ki.a. 1998: gyalogbodza (Priszter 491). Vö. ▌ 2.) gyapjúf neve a ném. 172). gyapjasf 1783: Gyapjas-fü (NclB. földiolajfa (→ olajfa). boróka. eredet gyapjú -s melléknévképz s származéka.alapszava si örökség a finnugor korból. gyalog. az el tag megkülönböztet szerep . TESz. 1783: Gyapjú-fü (NclB. 1798: Gyalog-fenyf (Veszelszki 265). A növénynév gyalog el tagú összetett szó. EWUng. 352). ne- könyve a gyalogfeny boróka nevet javasolja a R. a névadás alapja. A növény idegen nyelvi elnevezései a babérhoz való hasonlóság alapján keletkeztek. 339). F vészk. A növény hasonló szemléleten alapuló elnevezése a földibodza (→ bodza). 1798: Gyapjas. J: ’Daphne mezereum. ang. J: ’Juniperus communis. Vö. R. Genaust Chamaeálo( a. laurus ’babér’) név alapján jött létre a ném. lat. jelentése ’földhöz közeli’. hogy a közönséges boróka ’a rendes feny fajtáknál kisebb. 1783: Gyalog-fenyö (NclB. alacsonyabb’. hogy a növény bogyói és keskeny levelei emlékeztetnek az olajfára. ném.< gör. molyhos ökörfarkkóró’.’. az utótag nemzetségnév. 415). A gyalogfeny boróka Diószegi–Fazekas alkotása. 61: 486). közönséges boróka’. chamaí ’földön’) fordítása.

390). gyertya l. 1590: prunella: szilua fé. J: ’Rosa canina. Az utótag magyarázatára l. még gyep bodza. az el tag magyarázata valószín leg az. J: ’ua. — közönséges ~ 1998: közönséges gyíkf (Priszter 467). jegenye gyengegyökér 1690: „Az Himlxrxl … Az harmadik állapatban mikor varaÐodni kezd és Ðzárad:… s-moÐsák penig Bab-virág vizzel. gyapjaſſak” (Csapó 203). gyoŒboru (ÚMTSz. bodza. király~. Melius alkotása. J: ’Plantago lanceolata.. gyep a. gyep rózsa’. 1775: Gyenge gyökér (Csapó 236). bab~f gyilok l. 1783: ’Prunella vulgaris.. album. torokgyík gyógyítására használták. 78). 410). A gyengegyökér összetett szó. | 1775. gyíklevel f N.). J: ’ua. gyenge el tagja ’zsenge. torok~f gyep bodza 1911: gyepü bodza (Cserey. század elején elt nt nyelvünkb l. gyilkoló l. 1775: Gyik-fü (Csapó 281). A gyermekláncf összetett szó. J: ’Viscum album subsp. gyimbór (ÚMTSz. laciniata). Veszelszki is kiemeli a gyökér gyengeségét: „A’ gyökere fejér. méreg~ TESz. gyomboló. 291. J: ’Sambucus nigra. lila virágait. pl. || gyermeklánc 1798: Gyermek-lántz (Veszelszki 127). gyíkf ’. A gyep bodza összetett szó. A gyermeklánc és a láncf elvonással keletkezett a gyermekláncf névb l.. 78). rózsa. fekete bodza’. akadály’.’. A gyengegyökér növénynév a XIX. 279). gyíkf 1577 k. 257). gyomború. gyepár l. J: ’Polygonatum odoratum. és erfs ſzagú” (Veszelszki 354).’. gyopár gyermekláncf 1783: Gyermek lántz-fü (NclB. Növényszótár 266). gyep rózsa 1948: Gyep rózsa (MagyGyógyn. torokgyík a. gyegönye l. hogy a bodza eleven sövényt alkotott vadon. gyenge el tagja ’fiatal. „Az egész növény csillagsz rökt l sárgásan vagy szürkén molyhos” (Hoffmann–Wagner 38). 1578: ’Prunella sp.’. gyengevirág N. A gyíkf a torokgyík (1489: ’Diphterie’) betegségnévb l elvonással keletkezett.gyengegyökér 195 gyimbor mindkét növény molyhos. hogy a növényt a torok betegségeinek. vö. . Az utótagra l. mise~ gyík l. 1578: gyekf×nec gr. gek fé (SzikszF. hogy a növényb l láncot fonnak a gyerekek. 1998: gyíkf (Priszter 467). 179. gyenge. árokpartokon. a gyermek és a lánc ’egymásba kapcsolt karikákból álló eszköz’ összetétele. A gyíklevel f népi név. J: ’Taraxacum officinale. A gyengevirág népi név. 154). láncf (Csapody–Priszter. A névadás alapja. torokgyík a. zsenge’ jelentés . az el tagot az indokolja. 135). 179). egy újnyi temérdek. gyombolló. J: ’Viola odorata. MagyGyógyn.: „Gÿkfwnek es SÅakat feÿw fwnek leweth fachÿard kÿ” (OrvK. gyenge a. hogy a tüskés vadrózsa eleven sövényt alkotott. J: ’ua. a növény más elnevezésében is megjelenik állatnév betegség megnevezésére: békavarf . gyöngevirág (MagyGyógyn. TESz. gyapjas. a név magyarázata. lándzsás útif ’. EWUng. ibolya’. J: 1577 k. 295). magyarázatára l. || gyomború N. vö. soktérd -gyökeresf .). (P. 1783: Gyék-fü (NclB. pitypang’. gyomború (MagyGyógyn. hoſſzúkas. gyíklevelüf (MagyGyógyn. TESz. amelyen csomók találhatók. gyegenye.: RMGl. A gyík el tag azonos az állatnévvel. 331/13).. hogy a növény kora tavasszal bontja ki aprócska.’. bútzkós. EWUng. vulgaris + P.. A névadás alapja. A növény felhasználásán alapul a toroköröme és a t zf elnevezés is. (Melius 88a). 1998: gyepürózsa (Priszter 483). vag. TESz. gyombolyú. fagyöngy’. orvosi salamonpecsét’. gyimbor 1948: gyimbor (MagyGyógyn. közönséges gyíkf ’. MNövSz. gyep a. a névadás alapja. gyenge a. 1998: gyep bodza (Priszter 491). Csapó így jellemzi a molyhos ökörfarkkórót: „Levelei nagyok puhák. gyomboru. 1998: gyermekláncf (Priszter 518). er tlen’ jelentés . EWUng. || láncf N. s t neveltek is bel le sövényt. vagy Gyenge gy×kér vizzel” (PaxCorp. gyep 1225: ’sövény. hogy a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. EWUng. J: ’ua. a gyökér utótag a növény felhasználható részére utal. A gyep rózsa összetett szó.

J: ’Symphytum officinale. a növény felépítése a gyopárra ’Gnaphalium-fajok’ és a havasigyopárra ’Leontopodium-fajok’ emlékeztet.gyopár 196 gyopár A gyimbor és a gyombolyú népi nevek. Ember és növényvilág 208). szem~f (→ szemnek gyönyör sége).) gyopár neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a virágok hasonlóak. fal~ (→ falf ) gyomboló.: Origanum: Fekethe Gÿopar (Ortus: RMGl. Ember és növényvilág 199). hogy a növény szürkés. var~f (→ varf ). fekete nadályt ’. N. sz rös levelei. F vészk. 279). 1783: Sárga Gyopár (NclB. 279). gyopár | ? Origanum vulgare. 1807: fekete Gyopár (Magy. ? gyapár (Péntek–Szabó.’.) név hasonlóság alapján jött létre. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 1525 k. J: ’Bellis perennis.’. 132). — fekete~ 1470 k. F vészk. gyimbor gyógyító l. Feketegyopár (MagyGyógyn. „A’ gyapjat feketére feſtik vele” (Veszelszki 330). | 1577. illat’. sylvaticum’. a növény sárga.: ’Gnaphalium sp. 1500 k. közönséges szurokf ’. J: ’ua. — ~virág N. havasi gyopár (Péntek–Szabó. 1590: Origanum. fekete gyopár (ÚMTSz. gyomború l. yïpar. A közönséges szurokf (1. 468). hideglelést ~ f (→ hideglelés ellen való f ). Idegen nyelvi megfelel re vö.).) gyopár elnevezése népi név. ipar ’mosusz’). eb~f (→ eb~pázsit). — sárga~ 1583: sarga gyopar Sedum minus causticum (Clusius–Beythe 7a: BotTört.). 1395 k. gyombolyú. 368). a vad- . Wilder Edelweiß ’vadgyopár’. a termése gyöngy alakú. Ember és növényvilág 203). borsos varjúháj’. tökösség~. mint a gyopárnak ’Gnaphalium-fajok’. 279). szakadást ~ f . virágjára. feltehet leg a növény lilás/kékes virágaira (vö.: Origanum: Fekethe giopar (Herb. 218). szív~. (OrvK.: De origano: fekethe gyopar (StrassbGl. Origanum: fekethe [gio]-par (Herb. J: ’ua. J: ’ua. nyilvánvalóan azért. A 17.: Origanum: fekethew gypaar (Növ. parlagi macskatalp’.’. 279). macskatalp. kígyómarást ~ f (→ mérges vad harapást ~ f ). 1578: Gyopár (Melius 115). ujg. a): RMGl. — havasi~ N. d): RMGl.: TESz. csillag alakú virágai nyáron bogerny kben nyílnak. 415).). henye gyopár ’G. 352). oszm. J: 1395 k. (Lippay 166). ▌ 3. — fekete~f 1664: „Fekete gyopár f×vet” gr. J: ’ua.: RMGl.) már nem adatolható herbáriumokból.’. közönséges szurokf ’. F vészk. türk yïpar. orminium: Fekete gyopar (SzikszF. 1577: origanum: giapar (KolGl. A gyopár ’parlagi macskatalp’ (3. supinum’ stb. mert a gyopár elnevezést már más jelentésben használták: Gnaphalium + Pseudognaphalium (erdei gyopár ’G. CC. yïpar ’mosusz.: RMGl. gyimbor gyopár 1.’. | kétlaki~ 1807: kétlaki Gyopár (Magy. világ~ gyom l. 1520 k. A borsos varjúháj (2.) er s szagú f szernövény. A gyimbor a dombor ’kidudorodás’ (a domb f név -r képz s alakja) alakváltozata. 1578: ’Origanum vulgare. esetleg a növényben található fekete fest anyagra utal: „Ennek Lugjával a’ gyapjat ’s fonalat feketés Ðzinre változtattni lehet” (Csapó 106). 468). J: ’ua. Ember és növényvilág 199). eredet (vö. gyapár (Péntek– Szabó. gyoboru l. 279). disznó~f . gyepárvirág (Péntek–Szabó.: Fekete gÿoparth gr. rontást ~ f .: RMGl. A névadás alapja. J: ’ua. | parlagi~ 1783: Parlagi Gyopár (NclB. hosszú száron ül virágjai emlékeztetnek a gyopár és a havasigyopár levelére. — fekete~ N.. a gyomború ’domború’ ennek továbbképzett alakja. gyapárvirág. ▌ 2.) és a vadszázszorszép (5. köszvényt ~ f (→ köszvényf ).: Origanum: feketegyopar (CasGl. | hegyi~ 1903: hegyi gyopár (Hoffmann–Wagner 165). hosszú szára és levele van. A névadás alapja. 279). sárga gyopár ’Helichrysum arenarium’ a sárga szín virágról). 279). 1610 k. a): RMGl. vadszázszorszép’. 1807: parlagi Gyopár (Magy.: secat[us]: gyopar (BesztSzj. — N. J: ’Antennaria dioica. 1577 k. N. a növény különféle fafajtákon él sködik. J: ’ua. fekete jelz jének megkülönböztet szerepe van. a fekete nadályt nek érdesen sz rös. századtól a gyopár közönséges szurokf (1. mindent ~ f . J: ’Sedum acre. Falsches Edelweiß ’hamisgyopár’. A fekete nadályt (4. ▌ 4. sok apró gömböcske. ▌ 5. A kétlaki és a parlagi jelz k magyarázatára l. 279).’. 42/17). eredeti jelentése ’különféle er s szagú f szernövény’. hogy a fagyöngy kidudorodás a fákon.2: RMGl.’. A gyopár ótör.

sokszorosan elágazott’ jelentés . A gyömbér ’Zingiber officinale. J: ’Valeriana. A foltos kontyvirág (1. vagy meggyökönt” (Magy. — orvosi ~ 1841: orvosi. és ehhez illesztette a -ke kicsinyít képz t. gencián(~). sokszorosan elágazott’ (Magy. officinalis. 422). hasonlóan az ázsiai eredet f szergyömbér . kígyóf (~). alant~. így pl. tekert~ (→ tekertgyöker f ). Szent János ~e. SzófSz. A kés bbi herbáriumszerz k is a növény jellegzetesen elágazó gyökerét emelik ki. anya~.) és a kereklevel kapotnyak (3. a sziámi gyömbér (2. A gyökönke ’Valeriana’ nemzetségnév Diószegi–Fazekas alkotása. örmény~ (→ örvényf ). de ſok apró óldal ágai vannak” (Veszelszki 436). F vészk. Diószegi–Fazekas a „meggyökönt” ’meghajlítgatott. angyalédes~. angyalital~. gyopár a. kaporna(~). a’ matska szeret vele játszani” (Magy. EWUng. kereszt~ (→ keresztf ). TESz. gyömbér~ (→ gyömbéresgyökér).. a gyökkent ige ’fejét le-leejtve bóbiskol. Áron-~ (→ Áron szakálla). szegf szagú~f (→ szegf szagúf ). 77).. göcs~ gyökér l. elfordult gyöker f (→ elfordultf ). menny~. ugró~. MNy. galanga(~). (Barra 192). gingiber ’gyömbér’. benedikta~ (→ benedekf ). lyukacsos~f (→ lyukas~f ). 79). ▌ 3. macskagyökér’. kálmos(~). keser ~f (→ keser gyökér). k rontó~f (→ k rontóf ). galagonya~ (→ galanga). angyal~. ember~. vérhas~. édes~. szegf ~ (→ szegf szagúf ). szerencse~. gyopár a. ábrahám~ (→ ábrahámfa). vagy macska gyökönkének gr. 77).. h. pecsét~ (→ pecsétesf ). J: ’ua. ▌ 2. édes~fa (→ édesgyökér). fekete~. fehér~. macska~. farkashézag~. k. J: ’Alpinia galanga. F vészk. pirosító~. Diószegi–Fazekas így magyarázza a névadást: „tövönn eggyfelöl dútzos. a névadás magyarázata. ördögborda(~). 1783: Német gyömbér (NclB. kirágott ~ f (→ kivágott ~ f ).’. gyenge~. gyökint a. F vészk. vér~. kereklevel kapotnyak’. gyök l. J: ’Asarum europaeum. — sziámi ~ 1998: sziámi gyömbér (Priszter 297). f szergyömbér’ latin eredet (vö. madár~. fa~ paptöke (→ paptök). kígyó~f (→ kígyógyökér). foltos kontyvirág’. kígyó~. barna~. fecske~ (→ fecskef ). sokszorosan elágazó. 39: 359. vö. 77). nadály(~). lat. 77) igéb l elvonta a gyököntövet. 47).) gyömbér neve hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. F vészk. vadgyömbér (MagyGyógyn. elharapott ~ f (→ kivágott gyöker f ). lyukacsos~ (→ lyukasgyöker f ).). 211–215. TESz.. J: ’Valeriana officinalis subsp. elfordultf gyöker l. zingiber. — német~ 1775: Németgyömbér (Csapó 40). Marzell Antennaria dioica a. keresztes~ (→ keresztesf ). 77) valószín leg ’meghajlítgatott. A névadás alapja. üres~. mogyoró~. — vad~ 1948: N.gyökönke 197 gyömbér százszorszép t rózsájából kiemelked kis levelek és virágok a havasigyopárra ’Leontopodium-fajok’ emlékeztetnek. örvény~ (→ örvényf ). F vészk. kivágott ~ f . EWUng. vörös~ gyökere elfordult f l. hogy a növény gyökerét gyomorpanaszok gyógyítására használták.). mester~. fest ~. derékszögben meghajlítgat’ (ÚMTsz. barna~ (→ barnagyökér). 77). bécsisás~ (→ sás).. vad gyömbér (Jávorka 266). pecsétes~ (→ pecsétesf ). császár~. ebgyógyító~ (→ ebgyógyítópázsit). a névadás alapja. szarvas~f . J: ’Arum maculatum.) jelentésével. MNy. kénköves~. gálánt~ (→ galanga). sárkány~. farkas~. gyopár a. pirító~ (→ pirítóf ). A macskagyökönke macska el tagját a macskagyökér névb l vonták el. dancia(~). keser ~. A „meggyökönt” (Magy. gyömbér 1. fehér~f (→ fehérgyökér). szappan~ (→ szappanf ). Veszelszki ezt írja a növényr l: „a’ gyökere egy újnyi vaſtag. gömböly ~ farkasalma (→ farkasalma). hogy a növény gyökere s r . hézag~. lat. farkasöl ~. zingiberi ’gyömbér’). sziámi gyömbér’.: TESz.t b l származik. gyökint a. az ismeretlen eredet gyök. els megjelenése: 1395 k. || macskagyökönke 1807: matska Gyökönke (Magy.: zinziberíuÅ: genber” (BesztSzj. fa~f . lat. macskagyökér’. gyökkent a. k méz(~). 1948: németgyömbér (MagyGyógyn.. kígyó~ keser f (→ keser f ). DeutÐcher Ingwer tükörfordítása. hogy „Gyökere szagos. sok~f (→ soktérd -gyökeresf ). tekert~f gyökönke 1807: Gyökönke (Magy. kapotnyak(~). boszorkány~. k ~. angyélika(~). karácsony~.) németgyömbér neve a ném. tajték~ (→ tajtékzóf ). F vészk. A foltos kontyvirág (1. méreg~ (→ méregöl f ). 65: 136.

. buckó a. Növényszótár 132). J: ’Geum urbanum. a névadás alapja a növény er s.). gyöngyköles (MagyGyógyn. 1998: .’. 78). névadásuk alapja.. gyöngyajak’. gyöngybuckó N. Diószegi– Fazekas alkotása. J: ’Geum urbanum. 1998: szúrós gyöngyajak (Priszter 412). — erdei gyömbérgyökér 1998: erdei gyömbérgyökér (Priszter 384). erdei gyömbérgyökér’. a sziámi jelz arra vonatkozik. A sziámi gyömbér (2. gyöngyvirág (Péntek–Szabó. 376). Marzell Geum urbanum a. — Ö: eb~. J: ’Leonurus cardiaca. az elnevezés valószín leg a lila gyöngyszer virágokra utal. A gyömbéresgyökér magyar alkotás. az ótörök eredet gyöngy és az ugor eredet köles összetétele. hogy a szegf szeg és a gyömbér is nagyon illatos. összetett szó. 775). 11. J: ’Leonurus. 1807: Gyöngyvirág (Magy. hogy a gyöktörzs gumói összen nek. 1545: Uöttem göng uiragot mind fazekastol” (TESz. az ótörök eredet gyöngy és a hím ’hímzés. a gyömbérrel adták vissza.) vadgyömbér elnevezését a növénytani szakirodalom népi névként említi. 1998: közönséges gyömbérgyökér (Priszter 384). J: ’Leonurus. szúrós gyöngyhím (→ gyöngyajak). gyöngyköles N. F vészk. J: ’Leonurus cardiaca. hím utótagot ajakra cserélték. 232). gyöngyajak 1911: Gyöngyajak (Cserey. J: ’Viscum album subsp. A R. UEWb.: RMGl. album. szúrós gyöngyajak’. Vö. hogy a fagyöngy a fákon él sködik.. || gyömbérgyökér 1841: gyömbér gyökér (Barra 119). gyengevirág gyöngy l. 1998: gyöngyvirág (Priszter 342). A gyöngyajak valószín leg Diószegi–Fa- TESz. F vészk. 1590. F vészk. caryophyllon ’f szernövény: szegf szeg’) nevének mintájára jött létre. az el tag a gyömbér ’Zingiber officinale. 129). caryophyllata ’f szernövény: szegf szeg’ jelentését más f szernövénnyel. 218). 351). májusi gyöngyvirág’. erdei gyömbérgyökér’. | közönséges gyömbérgyökér 1948: Közönséges gyömbérgyökér (MagyGyógyn.). caryophyllata (< lat. hogy „tséſzéje ſzúrós” (Magy. A névalkotás talán a növény R. A gyöngyköles népi név. gyömbéresgyökér 1783: Gyömbéres-gyökér (NclB.: Gyöngyvirág (Julow 258)..) a gyömbérfélékhez tartozik. 1775: Gyöngy virág (Csapó 108). kidudorodás’ magyarázata. A kereklevel kapotnyak (3. (Melius 138). gyömbér a. 1578: Gyxngy virágnac gr.gyömbéresgyökér 198 gyöngyvirág ’Zingiber officinale’ gyökeréhez. a név magyarázata. hogy a növény „Porhonjainn üvegenn által ſzép apró gyöngyök látszanak” (Magy. — szúrós ~ 1903: Szúrós gyöngyajak (Hoffmann–Wagner 119). buckó a. A gyömbéresgyökér latin eredet . J: ’ua. F vészk. EWUng. a gyömbérgyökér elvonással keletkezett a gyömbéresgyökérb l. szúrós gyöngyajak’. — N. A szúrós jelz re l. gyömbéresgyökér gyöngevirág l. UEWb. a növény illatos gyökerére utal az elnevezés. a gyöktörzs a f szergyömbér ’Zingiber officinale’ gyökeréhez hasonlóan hasznosítható. — szúrós ~ 1807: szúrós Gyöngyhím (Magy. 351). az ajak az uráli eredet aj ’nyílás’ szóból -k kicsinyít képz vel jött létre. J: ’Symphytum officinale. 1807. A gyöngyhím nemzetségnév. el tagja a termés formájára utal. 1807 e. A szúrós jelz magyarázata. a buckó ’csomó. gyöngybuckó (MagyGyógyn. gyömbér a. lat.’. A gyöngybuckó ’gyöngycsomó’ népi név. gyöngyajak. 1578. fekete nadályt ’. a R. 351). TESz. 351). f szeres illata. TESz. lat. | 1807 e. J: 1545. gyöngyajak’. 1998: ’Convallaria majalis. hím2. 1998: gyömbérgyökér (Priszter 384). Genaust Caryophýllus a. gy(ngyvirág (MTsz. 861. J: ’ua. gyönggyel kivarrt minta’ öszszetétele. f szergyömbér’ -s melléknévképz s származéka. 1590: Lilium conuallium: Gyôngy virag (SzikszF. F vészk. gyömbérgyökér l. Ember és növényvilág 222). gyöngybuckuó (ÚMTsz). fa~ zekas gyöngyhím nemzetségnevének mintájára jött létre. gyöngyvirág 1. gyöngyhím 1807: Gyöngyhím (Magy. fagyöngy’. EWUng. 1775. 1798: Gyömbéres gyökér (Veszelszki 138).

soktérd -gyökeresf . gy jtvény l. közönséges gyujtoványf ’. hogy a növényt lázcsillapításra használták.’. F vészk. EWUng. szemnek ~ györgyike l..-i Polygonatum (< lat. fajnév. szent~ (→ szentgyörgyvirág) gy tény. fehér gyöngyhöz hasonló virágaira utal. kaláris forma ~ f (→ kalárisf ) gyümölcse l. A sokbötyk gyöngyvirág — Diószegi és Fazekas alkotása — nem maradt fenn. a gy r el tag csuvasos török eredet .). J: ’Convallaria majalis.gyujtoványf 199 gy z l. Vö. A májusi jelz a növény virágzási idejére vonatkozik.. F vészk. | veres ~ 1775: Veres gyürü-fü (Csapó 13). | májusi ~ 1807: májusi Gyöngyvirág (Magy. jelentése ’hideglelés. Maililie. J: ’Solidago virgaurea. gyujtoványlen 1841: gyujtovány lenünek gr. 1791: Gyujtován-fü (Lumnitzer 265). közönséges gyujtoványf ’. Maiglöckchen.’. 1798: Gyújtovány-fÍ (Veszelszki 278).) sokbötyk gyöngyvirág elnevezése Diószegi és Fazekas botanikai névalkotó munkájának eredménye. gyönyör sége l.’. jövötény gy r f — mezei veres ~ 1798: Mezei veres gyürÍ-fÍ (Veszelszki 170). Ember és növényvilág 222). gyövötény l. — sokbütyk -~ 1807: sokbötykÍ Gyöngyvirág (Magy. J: ’Linaria vulgaris. a gyujtovány a gyújt ige -vány képz s származéka. F vészk. a’ mellyekbfl egy borsónyi fekete bogyók leſznek” (Veszelszki 354). közönséges gyujtoványf ’. A gy r f hasonlóságon alapuló . az utótagra l. fehér ~ szederfa (→ szeder). a magyarba *Qürük alakban kerülhetett. F vészk. 1998: gyújtoványf (Priszter 416). — fehér ~ N. (Barra 353). aranyvessz ’. A gyujtoványpinty Diószegi–Fazekas alkotása. a’ levelek a’ ſzárokon egy más utánn állanak és azok’ elején két-két tfltsér-forma fejér virágok függnek. 282). EWUng. J: ’ua. gyöngyvirág’. J: ’Linaria vulgaris. 1998: májusi gyöngyvirág (Priszter 342). gyujtoványf . Az utótag nemzetségnév. magyarázatára l. ang.’. | vad~ 1948: vadgyöngyvirág (MagyGyógyn. 1783: Veres gyürüfü (NclB. 362). pinty . 362). — közönséges ~ (Magy1948: Közönséges gyujtoványf Gyógyn. Barra alkotása. szakny. ném. 1998: közönséges gyújtoványf (Priszter 416). polygonatos ’sok csomós’) mintájára alkották. ótör. gy jtény. szamár~. J: ’ua. ezt a lat. 271). len. F vészk. fehér ~ eperfa (→ eper). gyujtoványf a. gyöngyvirág a. 282) elnevezést javasolják. May lily. májusi gyöngyvirág’. orvosi salamonpecsét’. 232). jövötény gyümölcs l. Idegen nyelvi megfelel kre vö. de a salamonpecsét elnevezés. gyujtovány. A gy r f hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. A névadás magyarázata. A Magyar f vészkönyv szerz i — hasonlóság alapján — nemzetségnévként a Gyöngyvirág ’Convallaria’ (Magy. A gyujtoványf összetett szó. gyujtoványf a. a gyujtovány el tag a gyujtoványf növénynévb l elvonással jött létre. || gyujtovány 1793: Gyulytovány (Földi 52). J: ’ua. J: ’ua. 53). ▌ 2. 1903: gyujtoványpinty (Hoffmann–Wagner 128). J: ’ua. J: ’Linaria vulgaris. gyujtoványpinty 1807: Gyújtován Pintyf (Magy. méreg~f gy r f ’Convallaria. lázas betegség’ (1531-t l adatolható). amelyet Diószegi és Fazekas rossznak ítélt. 33: 178).’. 391).) összetett szó. isten~ TESz. J: ’Polygonatum odoratum. gyujtoványf 1649: Gyujtovány f (MNy. 416). Diószegi– Fazekas a Gyöngyvirág nemzetségnév elé a növény gyökerén található jellegzetes csomókra utaló sokbötykÍ megkülönböztet jelz t illesztette. Maiblume. a növény ma is használatos hivatalos elnevezése lett. A gy r (bokor) ’f ként juhar vagy somcserje’ els megjelenése 1268: Gyrowbukur (OklSz. magyarázatára l. Az orvosi salamonpecsét (2. az el tagra l. 1807: Gyújtován (Magy. gyöngyvirág a. gyöv f . A gyöngyvirág ’májusi gyöngyvirág’ (1. mivel a növény a gyöngyvirághoz hasonlít. A növény gyöngyvirághoz hasonlatos levelér l és virágjáról Veszelszki is megemlékezik: „a’ levelei majd igen olIyak mint a’ gyöngyvirágé. és elutasított. fehér gyöngyvirág (Péntek–Szabó. soktérd salamonpecsét (→ salamonpecsét). eredet gyöngy el tagja illatos. 1783: Gyujtován-fü (NclB. TESz.

gy r virág 200 gy sz virág névátvitellel keletkezett. A pettyegetett jelz magyarázatára l. A gy sz növénynevet Barra a gy sz virág névb l vonta el. | pettyegetett ~ 1998: pettyegetett gy sz virág (Priszter 359). 1807: GyÍszÍvirág (Magy.’. 1775: GyüÐzü-fü (Csapó 110). vel gyézô fé (SzikszF. A névadás alapja a gy r szer termés. hogy a virágok kocsánya és csészéje fehéren sz rözött.. J: ’ua. Ringelblumen tükörfordítása. Névadására nyilván hatással volt a növény gy sz f elnevezése. 1783: Gyürü (magú) virág (NclB. digit#le ’gy sz ’ < lat. mert ollyan mint a’ gy×ſz×” (Lippay I: 76). ▌ 2. piros gy sz virág’. 1998: gyapjas gy sz virág (Priszter 359). Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a gy sz virág nevet javasolja a R. — gyapjas ~ 1948: Gyapjas gy sz virág (MagyGyógyn. 363). 1664: Digítalis „Gy×ſz× virág. a ném. | 1807 e. A piros gy sz virág (1. 420). Idegen nyelvi megfelel re vö.) gyapjas jelz jének magyarázata. ang. 1998: ’Digita- lis. wolliger Fingerhut. 1775: ’Digitalis sp. gy r 1 a. ném. vö. A névadás alapja.’. A gyapjas gy sz virág (2. gy sz virág 1. TESz. orvosi körömvirág’. A gy r virág Melius alkotása. woolly ’gyapjas’ foxglove. valószín leg az aranyvessz hosszú szára és a sárgás virágzat emlékeztet a somcserjére.. 1775: Gyürü virág (Csapó 291). — kerti ~ 1841: kerti gyüszüvirág (Barra 354). gy sz virág’. digit#le ’gy sz ’ < lat. gyapjas gy sz virág’. A gy sz f a lat. gy r virág 1578: Gy×rx virág (Melius 71a).: Gy sz virág (Julow 263). Genaust Digitális a. 1998: gy sz virág (Priszter 359). 1807 e. digitális (vulg. A piros gy sz virág (1. J: 1578: ’Digitalis purpurea. még pettyegetett tüd f (→ tüd f ). || gy sz — piros ~ 1841: piros Gyüsz (Barra 357).. | piros ~ 1841: piros gyüszüvirág (Barra 354). Marzell Digitalis purpurea a. 1590: Digitalis: Vii fé. lat. mert ollyan mint a’ gy×ſz×” (Lippay I: 76). hogy a virágok gy sz höz hasonlítanak: „Gy×ſz× virág.) piros jelz je a virág színére utal. | 1590..’. Genaust Digitális a. A gy sz virág Lippay alkotása a lat. 1998: piros gy sz virág (Priszter 359). gy sz virág’.) és a gyapjas gy sz virág (2. és virág magyarázó utótaggal látta el. A jelz valószín leg idegen nyelvi minták alapján jött létre. gy r 1 a.: RMGl.) Digitalis-fajok. gy sz f 1578: Gy×ſÅx f× „à ſarga és verhenyegxs virági” (Melius 51). 1775: Gyüszü virág (Csapó 110). 1807. J: 1664. digitális (vulg. . J: ’Digitalis lanata.. Fingerhut. piros gy sz virág’. digit#lis ’ujj-’ < digitus ’ujj’) fordításával hozta létre. J: ’Calendula officinalis. lat. 257). Digitalis lanata a. J: ’ua. EWUng. a pettyegetett jelz pedig a virág belsejében lév pettyes pártatorokra. tehát a növények felépítése hasonló. J: ’ua. ném. 1775: ’Digitalis sp. digit#lis ’ujj-’ < digitus ’ujj’) fordításával keletkezett. J: ’Digitalis purpurea. ujjasf helyett. F vészk. gy sz virág’. azonos nemzetséghez tartoznak.. 277).

Marzell Allium schoenoprasum a. 289). neve porrum sectile (< lat. 225). medve~. pár~. sárgahagyma (Péntek–Szabó. piros a. 1998: vöröshagyma (Priszter 295). pirít is idetartozik. pirul. az igen korai pir ~ p(r ~ pör ~ por t b l származik.H habzóf 1948: habzóf (MagyGyógyn. 91). J: ’Asphodelus ramosus. hogy a gyökér a hagymáéhoz hasonló. póré~. fok~. vöröshagyma’. pirít a. UEWb.. mogyoró~. hágó l. szappanf ’. — N. A hagyma származékszó lehet. 289). 1583: hagyma (Clusius–Beythe 3a: BotTört. — vad~ 1525 k. J: ’ua.: RMGl. még vadfokhagyma (→ fokhagyma). F vészk. a hagymt finnugor kori örökség. TESz.: RMGl. tajtékzóf mintájára jött létre. J: ’Allium cepa.: weres hagma (Herb c): RMGl..: cepe: hagma (BesztSzj.’. hagyma a. 289). EWUng. A habzóf a R. a szóvégi a valószín leg képz . pirihagyma (Péntek– Szabó. posz~.. — keser ~ 1903: Keser -. A keser jelz megkülönböztet szerep . l. A pirihagyma el tagja (piri-) szintén a pirosas-barnás hagymalevelekre utal. J: ’Saponaria officinalis. a növény R. v9r9shagyma. 372). A metél hagyma (3. piros a. 289).: Affodillus: wadhagÿma (Ortus: RMGl. | vörös~ 1525 k. | pázsit~ 1903: pázsíthagyma (Hoffmann– Wagner 70). | metél ~ 1590: porrum sectiuum: Metelô hagyma (SzikszF. J: ’ua.’. gólya~.) lat. — piri~ N.: RMGl. — magvas ~ 1807: magvas Hagyma (Magy. A ágas aszfodélusz (2. kígyóhagyma’. A habzóf az uráli eredet hab -z igeképz s és -ó melléknévképz s alakja. 1595: vxrxs hagymanak gr. vöröshagyma (Pén9 tek–Szabó. eredetileg a sülés folyamatát kísér pattogás hangját elevenítette meg. 1911: pázsit hagyma (Cserey.. A névadás magyarázatára l. Ember és növényvilág 200). hagyma a.) vörös és sárga jelz jét a gumó küls száraz vöröses-barnás hagymaleveleir l kapta. ▌ 3. 1405 k. 1395 k. salotta~. 1998: metél hagyma (Priszter 295). 289). — Ö: burgonya~. J: ’ua. ▌ 2. a finnugor alapalak *koćm‹ vagy kaćm‹ lehetett. 1998: hagyma (Priszter 295). sectilis ’metszett’). tajtékzóf .: cepe: hagma (SchlSzj. varjú~ hagyma 1. 289). mintára jött létre. 164.’.’. metél hagyma’. A vöröshagyma (1. F vészk. Graslauch (Veszelszki 147) ’f hagyma’. 1664: Porrum ſectile Metélló-hagyma (Lippay II: 146). végs soron a piros. vagy pázsíthagyma (Hoffmann–Wagner 70). A pázsithagyma elnevezés alapja nyilván a növény f szer levele. 126). v(r(shagyma. Növényszótár 10). J: ’ua. | sárga~ N. 226). 226). idegen nyelvi megfelel re vö. pirít a.: Cepe: weres hagÿma (Ortus: RMGl. UEWb.’. 1807: metél Hagyma (Magy. ném. kígyó~. 203.) magvas jelz je a fokhagymaszer gerezdekre utal: „Gerézdjeir l a’ héjja könnyenn lekoppad” (Magy. 1590: Hastula regia alias asphodelus: Vad saphrany. vad hagyma (SzikszF. csóka~. Ember és növényvilág 200). ágas aszfodélusz’.(Beythe 47). ▌ 4... J: ’ua. . J: ’Allium scorodoprasum. sás~.) vadhagyma nevének alapja. 604). Ember és növényvilág 200). | török~ 1813: Török H[agyma] (Magy. J: ’ua. lat. J: ’Allium schoenoprasum. 1998: habzóf (Priszter 492). A kígyóhagyma (4.: RMGl. esetleg nomenverbum t lehetett. 2. F vészk. F vészk. 1540 k.’.

hajtó l. halálvirág (MagyGyógyn. vénusz~páfrány ~a. halálfejecske 1998: halálfejecske (Priszter 429). TESz. Wagner . haj a. egyedi adat. Vö. Növénynevek 80. árvalány~. bolha~ (→ bolhaf ) halálfa 1841: halálfának gr. amely a melegvér állatok szívm ködését és légzését bénítja: „a’ tiszafát mérges hatása miatt halálfának nevezték” (Barra 424).. A haloványka az uráli eredet hal. Mollay. J: ’Plantago lanceolata. még novemberben. az utótagra l. halok l. Veszelszki így magyarázza: „a’ korója gömbölyÍ. 1783: Hajas-fü (NclB. A névadás szemléleti háttere. -ván névszóképz -bokorral és -ka kicsinyít képz vel jött létre. a’ mellynek ágos-bogas tetején a’ sárga gombos virágok Ílnek. hogy a növénynek hagymára emlékeztet illata van. 119. Vö. 120. benedictus fordítása. vö. az el tag az ugor eredet haj ’a koponya sz rzete’ -s melléknévképz s származéka. hálóf (MagyGyógyn. 854. Vö. 279). A halálvirág népi elnevezés. fr. Ember és növényvilág 200). fokhagymaszagúf . UEWb. A hagymaszagúf népi név. hogy a növény jellegzetesen hosszanti erezet . jeken a’ hajak” (Veszelszki 407). halálvirág N. Az elnevezés magyarázata. hagymaszagú kányazsombor’. Vö. J: ’Alliaria petiolata. Vénusz asszony vénusz~. J: ’Senecio vulgaris. lapu. hagymaszagú kányazsombor’. hagymaszagu-f (Péntek–Szabó. Marzell Calendula officinalis a. J: ’Taxus baccata.’megsz nik élni’ igéb l vány-. J: ’Alliaria petiolata. hogy a termés halálfejre emlékeztet. 1903: hagymázf (Hoffmann– Wagner 138). lándzsás útif ’. A halálfejecske tükörfordítás. 322). szöszösTESz. A hajasf Melius alkotása. barnás. áldott bárcs’. 1775: Hájas-fü (Csapó 229). A hagymaszagú kányazsomborral els sorban sebeket kezeltek. haj l. az el tag az uráli eredet hal -ál képz s származéka. vetési oroszlánszáj’. hal a. tiszafa’. de lázcsillapításra is használtak. Totenblume. hogy a növénynek fehér bóbitájú kaszattermése van. A hagymaszagú kányazsombor hagymázf neve származhat a hagymáz ’lázas betegség’ betegségnévb l. mellyek fſz-felé ſzínte úgy meg-fſzÍlnek mint a’ meg-aggott öreg fe- hálóf N. a névadás magyarázatára l. a háló uráli örökség. Todtenköpfel fordítása. has~kökényfa (→ kökény) halál l.. a név magyarázata. EWUng. közönséges aggóf ’. EWUng haj a. a ném. A haloványka valószín leg Wagner alkotása. J: ’Cnicus benedictus. fokhagymaszagúf . hogy a tiszafa minden növényi része mérgez anyagot tartalmaz. Az áldott jelz a lat. hogy a zsenge növényi részek. él ~f hajasf 1578: haias f× (Melius 82). haloványka hagymalapu 1903: hagymalapú (Hoffmann–Wagner 138). J: ’Misopates orontium. fleur de mort. UEWb. J: ’Alliaria petiolata. J: ’Calendula officinalis. de a hagyma népetimológiás hatása is érvényesülhetett létrejöttében: a növénynek hagymaszaga van. 416). orvosi körömvirág’. alapja a növény kés i virágzási ideje. hal a. hagymásf 1948: hagymásf (Halmai 7). áldottf . az el tagra l. hagymaszagúf N. haló l. hagyma. a névadás alapja. (Barra 424). fokhagymaszagúf . J: ’Alliaria petiolata. Priszter 429. A halálfa összetett szó. UEWb.. 1948: hagymalapu (Halmai 7). fokhagymaszagúf . A hagymalapu összetett szó. Idegen nyelvi megfelel kre vö. A hagymás el tag a hagyma -s melléknévképz s származéka.hagymalapu 202 f . a lapuk megdörzsölve fokhagymaillatúak. A hálóf népi név. hagymaszagú kányazsombor’. a nagyobb levelek. A névadás magyarázata.. hagymaszagú kányazsombor’. élek~ haloványka — áldott ~ 1903: Áldott haloványka (Hoffmann–Wagner 170). hagymázf 1798: Hagymáz-fÍ (Veszelszki 36). a halottak napján is virágzik. A névadás magyarázata. üres. ném.

ném. a hályog ’különféle szembetegségek neve’ el tag a finnugor eredet hály -g kicsinyít képz s származéka. az utótagra l. — Ö: avar~. 257). hályogf N. A névadás alapja. vékony levélkéi emlékeztetnek a csa- rabra. 397). Jávorka 973). haragf 1590: Volubilis.szóból származik. lat. hólyag a. UEWb. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a harangcámoly nevet javasolja a R.: ’Calluna sp. — N.: TESz. szakny. A vadrepce bokros felépítése. ném. MNövSz. A hangarepcsény összetett szó. — ~fa 1783: Hanga-fa (NclB. ▌ 2. réti harangláb’. és az EWUng. J: ’Physalis alkekengi. vö. vel. fr. 318). Idegen nyelvi megfelel re vö. Ebben a növénynévben valószín síthet . UEWb. halvány a. hangarepcsény 1903: hangarepcsény (Hoffmann–Wagner 139).. bolondító beléndek’. erre utal a veres jelz . rep-csény~..: RMGl. vag folyo fé (SzikszF. 299). J: ’Aquilegia vulgaris. sztrichninfa’. haragja l. sz. lat. 1807 e.. 1783: Hanga-fü (NclB. zsidócseresznye’. halyag 1. harangvirág elnevezéséb l vonták el. veres hólyag (MagyGyógyn. vö. a -g névszóképz . EWUng. az el tagot a növény R. A névadás magyarázata. 121. J: ’Geum urbanum. || hánytatócserje 1998: hánytatócserje (Priszter 514). Heydekraut ’hangaf ’. erit eni[m] qu[asi] mirice in deferto: hanga (JászGl. Genaust nux-vómica a. hogy az erdei gyömbérgyökeret különféle szembetegségek gyógyítására használták. A harangcámoly összetett szó. Noix vomiques (Márton. — vereshólyag N. A haragf a finnugor eredet har. kakas~ harangcámoly 1807: harang Tzámoly (Magy.). hogy a növény rácsavarodik más növényekre. a névadás magyarázata valószín leg az. ganga (MNyTK.. szulák’. A csarab (1. hánytatófa 1966: hánytatófa (Csapody– Priszter. Genaust volúbilis a. az el tagra l. a cserje. 30). hogy a lampionszer vagy hólyagszer termésr l van szó. 1460 k. vadrepce’. J: 1460 k. J: ’ua. a névadás magyarázatára l. J: ’ua. halvány a.. gamóvirág . Hályogf (MagyGyógyn. hanga 1. A névadásra esetleg hatással lehetett a lat. hogy a bokor vagy kisebb fa nagyságú növényt hánytatásra használták. sztrichninfa’.. A vereshalyag ’zsidócseresznye’ (1. TESz. 129). EWUng.’. 2: 36). UEWb. 1807 e. A vereshólyag ’bolondító beléndek’ (2.. Brechnuß. Marzell Convolvulus arvensis a. csarab’. volubilis (< lat. magyarázatára l. J: ’Sinapis arvensis. szerint ismeretlen eredet . hogy a növény fészkének bels pikkelyei pókhálósak.halyag 203 harangcámoly alkotta talán utalva arra. EWUng.. Növ. volvere ’csavar’).) neve német mintára jött létre. J: ’Strychnos nux-vomica. XVI. | 1998: ’Calluna vulgaris.: maledict[us] homo. 259.. 119. isten~. 1998: hanga (Priszter 322).’.: Hanga (Julow 258).) halyag eleme a TESz.) hanga elnevezése ismeretlen eredet .. TESz.. 74. J: ’Sinapis arvensis. Idegen nyelvi megfelel re vö. hólyag a. Diószegi– Fazekas alkotása. még csodamag. 1798: Hanga-fa (Veszelszki 206). a ganga mássalhangzó-hasonulással keletkezett. vadrepce’. A hánytatófa ~ hánytatócserje idegen nyelvi minták alapján jött létre. halyag a. TESz. F vészk. 183). repcsény. fa magyarázó utótag. halyag a.) hólyag utótagja szintén ismeretlen eredet . Besewinde ’böse Winde’. — veres~ 1525 k.: Alkekengi: wereshalyag vel papmonya (Ortus: RMGl. csarab’. . volūbilis ’változékony’ < lat. conuoluulus: Harag fé. ill. A hályogf népi elnevezés. 220.. 362). Az utótag mezetségnév. hanga. ördög~f (→ ördögharaptaf ) harang l. cámoly. vomere ’hányni’).-i nux-vomica (lat. J: ’Strychnos nuxvomica. amely éréskor narancspirosra színez dik. — ~f 1775: Hanga-fü (Csapó 194). és szinte megfojtja azokat. J: ’Hyoscyamus niger. J: ’Convolvulus sp.. a termés hólyagszer burkára utal. Csapó hangaf ’vadrepce’ (2. nux ’dió’. ▌ 2. erdei gyömbérgyökér’. ném.

a névadásra hatással lehetett a ném. vessz . gilisztaf . N. J: ’Alnus sp. Glockenblume tükörfordítása. kesely f . A magyarba a déli és nyugati szláv *ch(v)rastъ ( sszl.). 1998: harangláb (Priszter 303).’. kerek lemez leveleit mirigysz rök borítják. és a rovarokat arra késztetik. közönséges kutyabenge’. puha káposztafej levelei’. EWUng. | 1998: ’Aquilegia. hogy a növény hosszú szárán nagy harangszer . chrast ’cserjés. J: ’ua. tyúk~f haraszt 1. réti harangláb’. a növény hosszú. — ~f N. hölgy~. хвóрост ’száraz gally. J: ’ua. hím~. haranglábvirág (ÚMTsz.. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. chrast ’egy fajta tölgy: Quercus aegilops’. hárs harmat l. harang a.). 1807: HarmatfÍ (Magy. Idegen nyelvi megfelel re vö.. A harmatf valószín leg a lat. A kereklevel jelz a lat. cserjés. nyeles. éger a.’. J: ’ua. harapás l. harasztfa (Csapody– Priszter. hogy a virágok kis cseng kre emlékeztetnek. A harangláb a török eredet harang ’hangadó eszköz’ és a láb ’a harangozó eszköz talpa’ összetétele. éger(fa)’. 370) nevét sem a köznyelv.). cserjéseket. fekete nadályt ’. harmatf ’. 1838: haraszt (Tzs. J: 1903: ’Aquilegia vulgaris.. harangláb 1. ördög~f . tenger~ harangvirág 1664: Aquilegia Harang virág. | 1807 e. háromlevel f — keser ~ 1775: KeÐerü három levelü-fü (Csapó 295). arannyal verseng f A haraszt szláv eredet . 1998: ’Drosera rotundifolia. harangvirág. réti harangláb’. ang.: Harmatf (Julow 257). zöldségféle levele’. láb a.) és a közönséges kutyabenge (3. J: ’Symphytum officinale.) harangláb elnevezésének alapja. hrást [hímnem ] ’ua. blg. haranglábf (MagyGyógyn. kereklevel harmatf ’. A réti harangláb (1. MagyGyógyn. J: ’Frangula alnus.. harcsfa l. harang a. 1783: Harmat-fü (NclB. 217).). храст ’bokor. A harangvirág a ném. N. Genaust Drosánthemum a. vö. F vészk. r zse.-hv. bozót’. ÚMTSz. 218. F vészk. ▌ 2. olyanok mintha harmatcseppek lennének. kampó alakban görbült sarkantyúval. tyúk~ harapást gyógyító f l. bozót’..). rotundifolia fordításával keletkezett. gím~. | réti ~ 1998: réti harangláb (Priszter 303). haraszt a. J: 1775.’. cseh chrast [hím. A fekete nadályt (2. haraszt a. — Ö: csík~.) haranglábf neve népi név. r&st ’tölgy’. Diószegi–Fazekas Harang Tzá- moly (Magy. 1903: harangvirág (Hoffmann–Wagner 111). ▌ 3. sasf helyett. réti harangláb’. A névadás alapja a növény levele: nyeles. ÚMTsz. hogy a növény leveleire telepedjenek. 1813: keser . 1998: harmatf (Priszter 362). Drosera (< gör. láb a. melyek ragadós váladékcsöppeket bocsátanak ki. 1775: Harangvirág (Csapó 57). Ezek a csöppek a napfényben csábítóan csillognak. hr&st [n nem ] ’r zse’. TESz.’. droserós ’harmatos’) fordítása. EWUng. a páfrány (2.’. 1783: KeÐerü Három levelü-fü (NclB. 353). cserje’. N. J: ’ua.’. — N. qui vocatur harast” (OklSz. 1903: harangláb (Hoffmann–Wagner 111). szlk. N. Az égerfa (1. 1998: kereklevel harmatf (Priszter 362). храс ’magas tölgy’. szln. harangszer virágja van. hogy a növénynek kis kékeslila. chřást ’répa. ▌ 2. lép~. *chvorstъ) került át többszörös átvétellel. geleſzta-f× (Lippay I: 74). harmatf 1775: Harmat-fü (Csapó 111).’. hogy ezek a növények kedvelik a nedves talajú berkeket. Ember és növényvilág 204. 1783.és n nem ] ’ua. — ~fa N. 2. рас ’ua.. harangláb | Aquilegia vulgaris. chrást. J: ’Aquilegia vulgaris.harangláb 204 háromlevel f (→ gamó). chriašt ’kifejletlen. mérges vad ~ harapta l. harangvirág (Péntek–Szabó. harangverseng l. or. 164). 1807 e. 335).. Sonnentau ’harmat’ (Csapó 111) is. 1232: In summitate montis est arbor. sundew. 1807: ’Drosera. sem a szaknyelv nem fogadta be. szb. F vészk.) haraszt elnevezésének magyarázata. a névadás magyarázata. — közönséges ~ 1998: közönséges harangláb (Priszter 303). | ~virág N. a névadás magyarázata. J: ’páfrány’. TESz. bókoló virágok találhatók. N. hr&st. — kereklevel ~ 1807: kereklevel HarmatfÍ (Magy. MNövSz. kanálszer leveleire utal.). 217).

: Tilia: Hars (De Herbis: RMGl.-i trifoliata (< lat. J: ’ua. J: ’Malva sylvestris. 179. 1395 k.’. — N. 2. A háromlevel f a lat. 1798: has indíttó-mag (Veszelszki 141). A hárs si örökség a finnugor. purgatoria (< lat. háromlevel -keser f (→ keser f ).: tilia: hasffa (KolGl. vidraf ’. kutyatej hasindítómag l. vö. hárs — ~fa 1158 e. kosku. magyarázatára l. 133). UEWb. 1578: Hárs fa. ScheiÅe ’szar.). h™s. 1583: hárs fa Tilia (Clusius–Beythe 8: BotTört. 211). has lagyito f×”(Melius 166a).hárs 205 haslágyítóf Háromlevel f (Magy. | széleslevel ~ 1998: széleslevel hárs (Priszter 523). Euphorbia lathyris a.’. | széleslevel ~fa 1948: széleslevel hársfa (MagyGyógyn. J: ’ua. Harsfa (Melius 17). háss (MTsz. Idegen nyelvi megfelel kre hársszódokfa 1807: Hárs Szódokfa (Magy. bisóma esetében. Trj. grossblÀttrige Linde ’nagylevel hárs’. puha’. A hasindító ’a növény. purgo ’tisztít. sz. 166).’. nyírfa) kérge alatti nyálkás réteg’. 174). haslágyító 1948: haslágyító (MagyGyógyn. 1801: hárts (TESz.. harcsfa. 1595: Has fa (Beythe 15). et Hasfa et Kurtuelfa” (TESz. TESz. 1998: nagylevel hárs (Priszter 523). takarít’) nevének. hasindító kutyatej l. a névadás magyarázata.). 1998: hárs (Priszter 523). ill. esetleg az uráli korból. magja a hasat m ködésbe hozza’ Melius alkotása. talán a növény R. hasindító kutyatej’. h#rsof™ (ÚMTsz. 213).). vö. az az. F vészk. J: ’ua. nagylevel hárs(fa)’. Marzell Euphorbia a. F vészk. szódok.’. V. hás volt. de idegen nyelvi példa is hatással lehetett névalkotására: „Gxrxg×l Malache. 212). 1550 k. hasindító haslágyítóf 1. kÏńť: Ç–[Ïńť ’a fa (feny . ▌ 3./1158/1323/1403: „Tricesima Belyz que ab oriente terminatur in Dedteluke. 166). ill. 211). Diószegi–Fazekas alkotása.) (MTsz. A névadás alapja a növény orvosi haszna: „Hasfa- . fassang vagy a birsalma ~ bisalma. 1998: széleslevel hársfa (Priszter 523). a ném. erdei mályva’. J: ’Menyanthes trifoliata. — Ö: farkas~. 214). hogy a növénynév el ször hársfa összetételben t nt fel. A hasindítómag mag eleme arra utal. hárs(fa)’. osztj. — nagylevel ~fa 1998: nagylevel hársfa (Priszter 523). 305).’. mint a farsang ~ fasang.: tilia: has fa (BesztSzj. Az el tagra l.: RMGl. broad-leaved lime ’széleslevel hárs’.: RMGl. lat.: ’Tilia sp. 32: 106). vér~gyökér hasindító 1578: Has indito (Melius 83a). — nagylevel ~ 1948: Nagylevel hárs (MagyGyógyn. kaťś ’a feny fa kérgének bels rétege’. J: ’ua. Treibkern ’hashajtó mag’. fajnév. ném. folium ’levél’) fordítása. 1335: hassufo (MNy. Grosslinde ’nagy hárs’. 1405 k. v. 314). kaťśka ’fakéreg’.. 373). Szilágy m. 1783: Has’ lágyíttó-fü (NclB. vö. háss (Göcsej. || hársszódok 1841: hárs Szódok (Barra 68). kerti mályvarózsa’. hogy els sorban a növény magját használták hashajtóként. ném. | ~mag 1775: Has indittó mag (Csapó 238). ang. J: ’ua. J: ’Malva neglecta.. A finnugor (uráli ?) alapalak * końćk‹ ~*koćk‹ lehetett. 1841: hasinditóf (Barra 389). Aruk et Owut. has l. A növény er s hashajtószer: „A ſárt.’. J: ’ua. ganéj’) hatására hozta létre Melius.1: RMGl. 1578: has lagyito f× (Melius 166a)... bigleaf lime ’nagylevel hárs’. Tilia: Lindenbaum: Haas-fa (Ver. large-leaved lime ’nagylevel hárs’. malacus ’lágy. Az el tag eredetibb alakja has. Az adatok azt mutatják. J: ’Alcea rosea. a nyelvjárásokban ma is hásfa (Erd vidék).: tilia: has fa (SchlSzj. 371). fi. 1998: hársfa (Priszter 523).’három’. 1525 k. észt kosk ’hosszú csíkokban lehántott lucfeny kéreg’. A hársszódok összetett szó. J: ’Tilia platyphyllos. J: ’ Tilia sp. A haslágyítóf ’a növény a kemény hasat lágyítja’ Melius alkotása.: Tilia: Haasfa (Ortus: RMGl. Vö. J: ’Euphorbia lathyris. zürj. koskus ’vastag fakéreg’.). Treibkraut ’hashajtó f ’. ScheiſÅkraut (Melius 83a) (< ném. nyalat. hasso-fa (MTsz. hogy a növény a víz színén lebeg hármas leveleivel. lat. — ~f 1783: Has indító fü (NclB. J: ’ua.). hárs.). — N. J: 1158 e. || hárs XVI. tri. az utótag nemzetségnév. ▌ 2. vö.: RMGl. szakny. ki hányattya” (Melius 84). fásáng. Genaust trifasciátus a. 399).’. P. papsajtmályva’. EWUng. hárs(fa)’.

Vö. bolondos’ jelentés . Diószegi–Fazekas alkotása. héjakútnak nevezi az es vizet.) a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozó. vel. A papsajtmályva (2. ▌ 2. közönséges farkasalma’.. egyedi adat. alii. A kacs ’a növény kapaszkodója’ utótag hangfest eredet . burjánkóró levelei által fölfogott es víz” (OrmSz. Nyr. a levelek által felfogott vízb l a madarak isznak. gólyavíz a. TESz. fehér~tövis (→ fehértövis) havasika l. mácsonya. 3. A hetvenhétlyukúf népi név. 323). hogy összefüggésben van a R. Veſénec. hetvenhétlikúf (MagyGyógyn. 371). MNövSz. héjakút a. 1775: Hézag- . tavaszi hérics’. kacs a. EWUng.) a mályvafélék (Malvaceae) családjába tartozik. az utótag nemzetségnév. hérics’. nyári hérics’. A héjaf a lat. magyarázatára l. 1784: hérits (TESz. 122). 1998: héjakútmácsonya (Priszter 360). dipsacus: Hea kut. F vészk.havaskacs 206 hézaggyökér yáſt.). J: ’Dipsacus laciniatus. Genaust Hierácium a. fehér~ bordon (→ bordon). bogacz koro (SzikszF. ölyvf .. 1807: Hérits (Magy. Siebenundsiebziglöcherkraut mintájára jött létre. havas ’bolondos. F vészk. kacs a. a növény sz l szer en kapaszkodik. ill. a növény virágain és levelein apró lyukacskák vannak. 323). A névadás hérics 1. csoda~. hetvenhétlyukúf N. herincs ’egy fajta gomba’ növénynévvel. 22. torma házizöld. A tavaszi jelz a lat. még lyukaslevel f . — N. k ~..). az el tagra l. ném.) haslágyító elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. sz. télizöld héjaf 1966: héjaf (Csapody–Priszter. hézaggyökér 1. hogy a növény er sen mérgez . A héjakútmácsonya összetett szó. 126: 316–7. — N. EWUng. here l. helyakupnak gr. és viztarto hoyagnac fayáſſát meg gyogyittya” (Melius 167). ami a levelekben megáll: „a babakóró v. fehér~lapu (→ lapu). hérics’. hogy a növény átellenes két levelének összenövéséb l víztartó keletkezik. gólyavíznek. 1813: hézag Gy[ökér] (Magy. héjakút. a név talán a ném. F vészk. tavaszi hérics’. J: ’Dipsacus laciniatus. hiérax ’héja. | 1998: ’Adonis vernalis. héjakút 1590: Carduus fullonum. J: 1784: ’Adonis sp. 1595: hezagh gyxker (Beythe 59a). TESz. A névadás magyarázatára l. Az OrmSz. hölgymál’. vernalis fordítása. J: ’Adonis vernalis. azonos felépítés növények. J: ’Hypericum perforatum. a növény kora tavasszal virágzik. J: ’Hieracium sp. kesernyés csucsor’. 2. ▌ 2. felhasználásuk is azonos volt. 440). F vészk. 122). héjakútmácsonya’. 10.). nyúl~f . 323). somkóróló~ havaskacs 1841: havaskacs (Barra 330). a kesernyés csucsor bolondító és felfutó ebsz l (→ ebsz l ) elnevezésével. herencs. kecske~. ezüstös~f . 1807: Héjakút (Magy. A havaskacs Barra alkotása..).. héjakútmácsonya’. amiben összegy lik a víz’ összetétele. — tavaszi ~ 1807: tavaszi Hérits (Magy. vö. A havas el tag ’holdkóros. hérics (Péntek–Szabó. fehér~f . héjakútmácsonya 1807: héjakút Mátsonya (Magy.: RMGl. seb~. hóbortos ember’ (ÚMTsz.. magyarázata. 2. a három növény (1. házon term zöld f l. összetett szó. Habichtskraut. TESz. 1998: hérics (Priszter 292). 1998: tavaszi hérics (Priszter 292). A tavaszi hérics (1. hárs hátú l. 81). MNyTK. Marzell Hypericum perforatum a. Hieracium (< gör. | 1807: ’Adonis. 1998: héjakút (Priszter 360). A héjakút a héja madárnév és a kút ’gödör. Az elnevezés motivációja. — nyári ~ 1807: nyári Hérits (Magy. F vészk. A hérics ismeretlen eredet . F vészk. galanga-~ (→ galanga) valószín leg népi megfigyelésen alapszik. A névadás magyarázatára l. hassofa l. Idegen nyelvi megfelel re vö. hó2 a. a nyári jelz a másik faj (nyári hérics) virágzási idejére vonatkozik.. közönséges orbáncf ’. J: ’Aristolochia clematitis. lehetséges. Ember és növényvilág 198). 177). ház helyén termett torma l. sólyom’) fordításával keletkezett. 1998: nyári hérics (Priszter 292).) és az erdei mályva (3. ’gyógynövényfajta’ (ÚMTsz. ló~. J: ’Solanum dulcamara.) és a nyári hérics (2. J: ’Adonis aestivalis.

TESz. A higviric létrejöttében népetimológia is szerepet játszhatott. 417). J: ’Glycyrrhiza glabra. híd a. igazi édesgyökér’. glycyrriza (< gör. 1783: HidegleléÐt gyógyittó fü (NclB. (Melius 67a).’. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a vizi Híd r (Magy. vízi híd r’. 1807: ’Alisma. 1841: hideglelésf (Barra 294). 1798: ’Glycyrrhiza glabra. 1807: Hidfr (Magy. hogy a növény gyökerének édes nedve van. J: ’ua. 1783. 163/11). hideglelés a. F vészk.) hideglelelés ellen való f neve a ném. Marzell Menyanthes trifoliata a. odvas.. 371). ill. a ném. F vészk. N. A híd r az alán eredet híd ’folyó feletti áthaladást biztosító létesítmény’ és az r ’vigyázó személy’ összetétele. híd a.) a közönséges farkasalma nevének átvétele hasonlóság alapján. r a. édesgyökér’. J: 1807 e.: Liquericia vulgariter dicitur Ricolicia alio nomine glicoricia (TemGl. liquor ’folyadék’ szóból) átvétele. 267). TESz. J: ’Corydalis cava. 2. hideglelésf l. 308). 1577 k. A vidraf (2. EWUng. A likoricium és a likviricia a lat. A hézaggyökér ’közönséges farkasalma’ összetett szó. legorizia. J: ’ua. odvas keltike’. 1798: Higviritz (Veszelszki 237).. A higviric a híg ’folyékony anyag. Lakritze. 2. ném. 345). ill. hideglelés ellen való f híd r 1807 e. A hézaggyökér ’odvas keltike’ (2. 345). igazi édesgyökér’. 1783: Hideglelés ellen való fü (NclB. 14/12). F vészk. láz csillapítására használták a növényt: „A’ régi orvosok még a’ lobbos természetü lázokban is használták” (Barra 274). J: ’Menyanthes trifoliata..’. higviric XVII.: „Liquiricianak kÿ fachÿart leweth igÿa” (OrvK. A névadás magyarázata. likrize. hogy hideglelés ’hidegrázás’.’. Glycyrrhiza. Csapó 86. 2. liquorice.. I. a növények gyökere hiányos. F vészk. gör. J: 1775. — hideglelést gyógyító 1813: Hidegleléstgyógyító (Magy. Hig viries (SzegSz. A kis ezerjóf (1. Süszholz. 394) nevet javasolja a R. glycyrrhiza. 417). — édes ~ 1807: édes Higviritz (Magy. 1783: Higviricz (NclB. Fieberklee ’lázhere’.. igen nagy hasznu” (Barra 294). 241)..: RMGl. hogy nedves területeken. A név nyilván azt jelzi. | 1998: ’Alisma plantago-aquatica. . italt ízesítenek vele. || likviricia 1470 k.. R. J: ’ua.’. F vészk. víziútif (→ útif ) helyett.’.’. || hideglelést gyógyító f 1775: Hideglelést gyógyíttó-fü (Csapó 85). idegen nyelvi megfelel re vö. ang. a): RMGl. glykýrrhiza < gör. a névadás alapja. „Liquiriciat magÿarul Edqs gÿeokernek hÿiak” (OrvK. J: ’ua. 1998: vízi híd r (Priszter 294). ném. EWUng. rhíza ’gyökér’) átvétele. liquiricium és liquiritia ’édesgyökér’ (< a lat. glycyrrhiza.’. 373). glykýs ’édes’. ol. || gliceriza 1500 k. hidak lábánál. — vízi ~ 1807: vízi Hidfr (Magy.: Hid r (Julow 258). 1841: édes higviricz (Barra 102). hideglelésf (MagyGyógyn.: Edes Gioker. 1998: híd r (Priszter 294). J: ’ua. lukrecja.. az ’Alisma’ nemzetség elnevezése.hideglelés ellen való f 207 higviric gyökér (Csapó 86). A gliceriza a lat. Fieberkraut (Melius 67a) ’lázf ’ körülírásos fordításával keletkezett. 459). Idegen nyelvi megfelel kre vö. a név farkashézaggyökér összetételben jelenik meg el ször. folyadék’ és a német eredet virics ’meglékelt fából kifolyó nedv. | 1807: ’Glycyrrhiza. 212). Marzell Glycyrrhiza glabra a. r a. hideglelés a.: Liquiricia: Likoricium (CasGl. J: ’Centaurium erythraea. 1775: Higviritz (Csapó 259). F vészk. a nehezen értelmezhet latin szavak (likviricia. — édes likviricia 1813: Édes Likritz (Magy. a gyökérf zet bes rítésével készül a medvecukor. || hideglelésf 1. hideglelés ellen való f 1578: hideglelés ellen valo f×nec gr. ételt. 1807: Higviritz (Magy. kis ezerjóf ’. — Ö: farkas~. növényi nedv’ összetétele. A hideglelés a hideg leli ’láza van’ szókapcsolat -és képz s származéka. J: ’ua. gliceriza) értelmesítésével hozták létre a higviric növénynevet. 404). Melius alkotása.) hideglelésf nevének alapja. F vészk. hogy a növényt szintén lázcsillapítóként használták: „az idült félbenhagyó lázban . (Melius 21). HolwurtÅ (Melius 180) tükörfordítása. ▌ 2. alacsony vízben fordul el a növény. 1578: Glicerizáual gr. A híd r Diószegi–Fazekas alkotása. le. J: ’ua. 241). hídr’. sz. vidraf ’.

hír l. páfrány szárnyasok lábára emlékeztetnek. 7: 105). a növény a harasztfélékhez tartozik. 354). öszszetett szó. kakasláb. EWUng. K. két~pázsit. hóvirág (Péntek–Szabó. hímpáfrány (→ páfrány). A név magyarázata az. hogy a növény tövises. Krähenfuss. J: ’Ranunculus sp. 523). A m. kúszó boglárka’. himper. erdei pajzsika’. hogy a növény szeldelt levelei hólyagcseresznye 1783: Hólyag-tsereÐznye (NclB. kúszó boglárka’. J: . J: 1578: ’Ranunculus sp. Ember és növényvilág 203). ricinus’.: els sorban a Ranunculus repens. kárpáti homoktövis’. carpatica. 523). J: ’Galanthus nivalis. homokos helyeken fordul el leginkább. vö. Vö. J: ’Dryopteris filix-mas. porzós virágai a term virágok alatt fejl dnek ki. A hóvirág összetett szó. halyag. 1948: himpér (MagyGyógyn. Seedorn. hölgyharaszt. [Hímje] Igen sok” (Magy. himpér és alakváltozatai f képpen a hazai bajor-osztrák nyelvjárásokból származnak. hártyával bé-vont bogyói következnek a’ fejér virágok’ helyén” (Veszelszki 242). A berki szell rózsa (2. veres~ himpér 1878: „himpér: himbeer” (Nyr. homoktövis — kárpáti ~ 1988: kárpáti homoktövis (Priszter 395). J: ’Physalis alkekengi. 122). Vö. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Marzell Hippophaë rhamnoides a. A hóvirág ’Galanthus nivalis’ (1. himp9r (MTsz. sallow-thorn.: els sorban a Ranunculus repens. A hímharaszt tudományos szaknyelvi szó. himpör. pl. zsidócseresznye’. kúszó boglárka’. hangyaboly’ összetétele.). Növényszótár 24). A himpér bajor-osztrák eredet . hollóláb (KertLap. berki szell rózsa’. hímpáfrány l. | 1775. — N. impZr˜. ném. hóvirág 1. A hím el tagra l. A névadás magyarázata. holtcsalán l. himper. a növény virágai fürtösek. izsóp hollóláb 1578: Hollo láb (Melius 175). ném. Idegen nyelvi megfelel re vö. gyöngy~. TESz. az utótagra l. 1783: ’Ranunculus repens. Melius a latinból fordított hollóláb növénynevet -ú melléknévképz vel és f magyarázó utótaggal látta el. tseresnye nagyságú. Vö. Himbeere. málna’. A homoktövis a ném. villa~ 208 hölgyharaszt hímboj — reped ~ 1807: reped Hímboj (Magy. ▌2. Rabenfuß. — N. 1798: Hólyag tseresnye (Veszelszki 242). A kárpáti jelz a lat. fr. A hímboj Diószegi–Fazekas alkotása. Melius 438.). Meerdorn. gólyahíradó (→ gólyahír) hisop l. ang. — ~úf 1578: Hollo lábuf× (Melius 175). a hólyag ’a termés hólyagszer burka’ és a szláv eredet cseresznye összetétele. T.) gyógynövényként jelentéktelen. és a hóvirághoz hasonlóan nagyon korán virágzik. 17: 244). 383). impr ’málna’. idaeus. Schneeglöckchen ’berki szell rózsa’. haraszt. F vészk. Idegen nyelvi megfelel kre vö. J: ’Ricinus communis. 1775: Hollóláb (Csapó 35). 1783: Hó-virág (NclB. ném. Szabó. a hím ’term virág’ és a boly ’valaminek a sokasága. A hólyagcseresznye összetett szó. az utótag magyarázó szerep . pied de corneille (NclB. h¢n˜pZre. carpatica fordítása. F vészk. ném. 340). Marzell Anemone nemorosa a. hölgyharaszt — erdei ~ 1911: erdei hölgyharaszt (Cserey. himpYir. tüskés. a név magyarázata. J: ’Anemone nemorosa. hogy a növény már a hó alatt virágzik. J: ’Hippophaë rhamnoides subsp. Sanddorn tükörfordítása. hímharaszt 1998: hímharaszt (Priszter 362). A hollóláb és hollólábúf Melius alkotása. N. „Pes Coruinus” (Melius 175) tükörfordítása. A hímboj a hím (term ) virágok sokaságára utal: „Hím. a hollóláb a lat.hímboj hím l. A név magyarázata. gólya~ híradó l. a hó ’jégkristályokból álló csapadék’ és a virág összetétele. szintén a hóvirág nevének átvétele. impör (ÚMTsz. hóvirág’. 331).) hóvirág elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett: a növény virágja fehér szín . 1783: Holló-láb (NclB.. hogy a cseresznyeszer termést hólyagszer burok borítja: „Szép piros. csalán hólyag l. sea buckthorn. J: ’Rubus idaeus subsp.

akár a n stény madár begye. UEWb. — fehér ~ 1525 k.: De polipodio: hwnÿor (StrassbGl. Hasenpfötlin ’nyuszitalpacska’. Diószegi–Fazekas emelte nemzetségnévvé a növénynevet. hölgy a. 391).: Elleborus niger: er ÿr vel fe- .: Veratrum album. 448).. J: ’Antennaria dioica. J: ’Hieracium murorum. 1520: Elleborus: hwnyor (Növ. A hölgy si finnugor örökség. 1807 e. A névadás magyarázata.. A hölgymál mint növénynév talán arra utal. hölgymál’. humor l. az erdei hölgymál (3. amely állattal kapcsolatos. EWUng. ném. TESz. urina ’vizelet. Pilosella minor purpureo flore.) k fali jelz je a lat. — ezüstös ~ 1998: ezüstös hölgymál (Priszter 395). erdei hölgymál’. UEWb. ezüstös hölgymál’. mūrus ’fal’) fordítása. J: 1525 k. közönséges édesgyöker -páfrány’. 1590: Helleborus albus: Feier hunyor (SzikszF. | 1998: ’Helleborus niger. 391) ’húgyf ’. hölgy a. Marzell Antennaria dioica a. ▌ 3.: RMGl. — tisztes ~ 1807: Tisztes Hunnyász (Magy. 340). Idegen nyelv megfelel re vö. hunyászkodik a. tisztesf ’. 340). az állat hasi része’. húgy’) tükörfordítása. — Ö: egérfül~. huny a. 340). A tisztes hunnyász fajnév Diószegi–Fazekas alkotása.: polipodia: humior (BesztSzj. J: ’Linaria vulgaris. Az ezüstös hölgymál (2. 1395 k. 126). az utótag jelentése itt a ’madár begye.. 208–9. a tisztes jelz t a növény R. ném.hölgymál 209 hunyor ’Dryopteris filix-mas. a finnugor alapalak *m!l‹. az utótagra l. fekete hunyor’.. F vészk. J: ’Hieracium pilosella. holgy mal (Clusius–Beythe 6a. hogy a növénnyel vizelési problémákat kezeltek: „a’ nehezen vizellfknek eſtve reggel haſznos ital.. | fekete ~ 1525 k. A húgyosf Melius alkotása. Hazai Tud.: RMGl. 1583: Pilosella minor albo flore. 340). TESz.) hasonlóságon alapuló névátvitellel kapták hölgymál nevüket. F vészk. 1500 k. hasznos tisztesf ’. Katzenpfötchen ’macskatalpacska’. 1807: Holgyomál (Magy. 116. hogy a növény sz rös. hunyor 1. hasznos tisztesf ’.: Elleborus albus: Feÿer Hwnÿor (Ortus: RMGl. 450). 1783: Hölgymal (NclB. mál a. 1807: ’Stachys. az utótag magyarázó szerep . lekonyúlnak” (Magy. vizeletindítóf . hogy idegen nyelvekben is számtalan neve van a növénynek. Harnkraut (NclB. 289–290.. — erdei ~ 1998: erdei hölgymál (Priszter 394).: RMGl. 224). 1405 k. 349). hunyor’.) és az erdei hölgymál (3. közönséges gyujtoványf ’.: BotTört.’. fekete hunyor’. 1610 k. parlagi macskatalp’. húgy l. Bärnpratzl ’medvepracli’. névadásuk ma is érvényes.: Hunnyász (Julow 263). az el tag jelentése ’n . Katzenpratzel ’macskapracli’. vö. tisztesf nevéb l vették át. 340). J: ’páfrányfélék. mál a. J: 1806: ’Stachys recta. J: ’Stachys recta. | 1807 e.. ▌ 2. Mausöhrlein ’egérfülecske’.: RMGl. felt n en sz rösek. F vészk. a mál finnugor kori örökség. 349). EWUng. Vö. murorum (< lat. F vészk. 1798: Hölgymal (Veszelszki 238). a hölgy el tagra l. hölgymál 1. Polypodium vulgare. a finnugor alapalak *kaδ’ßa vagy *kaδ’ß‹ lehetetett. 340). J: 1807 e..: RMGl.. d): RMGl. erdei pajzsika’. pl.: pelipodia: himur (SoprSzj. n stény páfrány (→ páfrány). F vészk.) ezüstös jelz je a levelek színére utal.: Holgyomál (Julow 265). 1435 k. a lat. J: ’Helleborus sp. 1807: ’Hieracium. 1903: Tiszteshunyász (Hoffmann–Wagner 122). A hunnyász az uráli eredet huny igéb l -ász gyakorítóképz vel keletkezett. 340). ▌ 2. huny a. 1998: fehér hunyor (Priszter 392). n stény’. 349). kánya~ (→ kányahunyor) húgyosf 1578: Hugyos f× (Melius 164a). 415). hunyászkodik a. 1807 e. haraszt. 1807: Hunnyász (Magy. J: ’ua. 340). „Herba vrinalis” (Melius 164a) (< lat. A névadást magyarázhatjuk azzal. Diószegi–Fazekas a hölgymál nevet a Hieracium növénynemzetség neveként rögzíti. a’ honnét húgyos-fÍ a’ neve” (Veszelszki 279). a növény a harasztfélékhez tartozik.: Elleborvs Albvs: Feÿer hunior (Herb. | k fali ~ 1807: k fali Holgyomál (Magy. gólya~tartóf 1783: Húgyos-fü (NclB.: RMGl. Az ezüstös hölgymál (2.. *m!lj‹ vagy *m!lk‹ lehetett. A hölgyharaszt összetett szó. fehér zászpa | ? Helleborus niger.. névadásukat így magyarázzák: „két nagyobb himſzálai a’ tenyéſzés utánn a’ virágból kétfelé kifordúlnak.: poliandrum: hunior (SchlSzj. dragollub. hunnyász 1806: Hunnyász (Kultsár.

340). J: ’ua. mÿnth aÅ Feÿer hunÿor.. hunyor. 1807 e. 93). 1590: Elleborus.v. J: ’Helleborus niger. J: ’Helleborus dumetorum subsp. hogy virágtalan növényekre vonatkozik. A növénynév 1395 k. 49). ▌ 3. közönséges édesgyöker -páfrány’ (1. fehér zászpa (6. orvosi salamonpecsét’. Bqrqk. 340). J: ’ua. 603/24). „ſÅęles leuel×” (Melius 186a). 340). 240). 1841: zöld húnyor (Barra 7). hérics stb. | kisvirágú ~ 1903: Kisvirágú hunyor (Hoffmann–Wagner 112). (Beythe 125).) hunyor neve 1783-ban t nt .: RMGl. — büdös ~ 1807: büdös Húnyor (Magy. Polypodium vulgare. J: ’Ranunculus sp. boglárka’. 1841: büd s húnyornak gr. 382). fekete hunyor’. 1577-ben pedig egyetlen ’mohára’ (3. J: ’Polygonatum odoratum. ezekre a növényekre az jellemz . J: ’moha’. J: ’ua. magyar hunyor (Halmai 38). hogy „aÅ [ember] SÅqmeÿ annÿra be hunÿodnak hogÿ NeheÅen nÿlÿk fql” (OrvK. pirosló hunyor’.hunyor 210 hunyor kethe hwnÿor (Ortus: RMGl. ▌ 4.). Kialakulására hatással lehetett a sömör (magyarázatára l. es tqbbek effelek” (OrvK. fekete zászpa’. 1540 k. Laurus fa lewelw roſa. J: ’ua. pl. a XVI. — magyar ~ 1948: magyar hunyor (Halmai 38). 1590-t l (!) adatolható növénynévként. | juhoktisztító~ 1578: Iuhoc tiſÅtito Hunyor (Melius 186a). — ~f 1590: Ranunculus: Sômôr fé. | pirosló ~ 1998: pirosló hunyor (Priszter 392). | zöld ~ 1807: z ld Húnyor (Magy. 86). hunyor’. A tavaszi hérics (8. | télizöld ~ 1998: télizöld hunyor (Priszter 392). | piros ~ 1903: Piros hunyor (Hoffmann–Wagner 111).’. 1998: kisvirágú hunyor (Priszter 392).’. boglárka (7). ▌ 12. XVI. 93). 1775: Vizi-hunyor (Csapó 26).: RMGl. J: ’Helleborus. borsos keser f (4). 1998: fekete hunyor (Priszter 392). (Barra 7). 1948: piros v. zöld hunyor’. vizi apium (SzikszF. XVI. ▌ 5.) kaphatták meg. Farkas haas.’. — vízi~ 1578: Vizi hunyor (Melius 174a). J: ’ua. 1595: feier hunyornak gr. büdös hunyor (Priszter 392). J: ’Helleborus purpurascens.2: RMGl. fekete zászpa (5. 1775: Fehér hunyor (Csapó 118).: Elleborvs Niger: Fekete hwnor (Herb. | hegyi fekete~ 1578: hegyi fekete Hunyor. a hunyorral együtt is el fordul). (Melius 187). — fehér~ 1948: fehérhunyor (MagyGyógyn. 328). J: ’Helleborus viridis. 328). valószín leg -r névszóképz vel létrejött származék. huniar (KolGl. 340). 1520-tól kezdve a hunyor ’különféle mérgez növény’ jelentés . dumetorum. 328). 340). J: ’Helleborus niger. fekete hunyor (2. ▌ 6. 1948: Fehérhunyor (MagyGyógyn. J: ’Veratrum nigrum. F vészk. 1948: Kisvirágú hunyor (MagyGyógyn. tavaszi hérics’. büdös hunyor’. F vészk. | hegyi fekete ~ 1578: hegyi fekete Hunyor (Melius 186a). J: ’Helleborus foetidus. ▌ 7.: Veratrum nigrum: fekete hunÿor (De Medicinali: RMGl. vagy beka fé. J: ’Persicaria hydropiper. ▌ 9. J: ’Veratrum album. borsos keser f ’. 1577: muscus: fa moha. A hunyor nevet különféle növények (vö. hunior fé.’. 618/33) [kiemelés t lem]. — sárga~ 1783: Sárga Húnyor (NclB. veratrum: Hunyor (SzikszF. aÅ magok mergqs termeÅętÿre valtoÅtattÿak. A hunyor magyar fejlemény: beletartozik a huny ige családjába.: Veratrum album: feÿer hunyor: Földi borostyan és Zazpa (De Medicinali: RMGl. ▌ 13. v. az OrvKM. századi Orvosi könyv részletesen ismerteti ezeket a növényeket (vö. 1520-tól kezdve az adatok a következ mérgez növényekre vonatkoznak: hunyor. fekete hunyor’. J: ’ua. a könyvben külön fejezetet kapnak a mérgez növények: „AÅ Fwek keoÅÅwl. F vészk. 1998: zöld hunyor (Priszter 392). 53). 1807: Húnyor (Magy. c): RMGl. aÅ melÿek ha megh Etethnek nem hogÿ taplalnak es Eltetnek aÅ Teſtôth.’. t nik fel ’páfrányféle. kisvirágú hunyor’. ez a két jelentés ’páfrányféle.’. aÅ Eledelnek termeÅetÿwel ellenkqÅnek telÿeſſeggel ees vÿaſkodnak mÿnd aÅok.) vonatkozó adat van.: Húnyor (Julow 259). J: ’ua. el is t nik. ▌ 8. — berki ~ 1998: berki hunyor (Priszter 392). | hamis fekete~ 1578: hamis fekete Hunyorral gr. J: ’Adonis vernalis. sz. moha’ abban azonos. sz. — fehér~ 1578: Feyér hunyor (Melius 187a). 1783: Vizi hunyor (NclB. ▌ 10. sömörf .). — fekete~ 1595: Fekete hunyor (Beythe 125a).’. zászpa. 1948: Hunyor (MagyGyógyn.). — nyugati ~ 1998: nyugati hunyor (Priszter 392). 340).) jelentéssel. 1998. fehér zászpa’. 363). ▌ 11. Sqth aÅ ÿol taplalth Teſtqth is.’. ez a jelentés 1500 k. páfrányféle. J: ’ua.

. A fehér hunyor (2. idegen nyelvi megfelel kre vö. A fekete zászpa (5. csibe~. vö. A nyugati jelz tudományos szakny. Idegen nyelvi megfelel kre vö. feltehet leg az el fordulási helyet jelöli. a hunyor utótag nemzetségnév. ném. A borsos keser f (4. ang. fehér~ .). Idegen nyelvi megfelel kre vö. lat.) kisvirágú jelz je a virág méretét jelzi: „Virága kicsiny” (Hoffmann–Wagner 112). innét kapta a juhoktisztítóhunyor nevet. EWUng. hogy ez nem az igazi hunyor.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. a sárga megkülönböztet jelz a virág színére utal. tyúk~ húsvét l. false hellebore ’hamis hunyor’. húr l.) hunyor neve népi név. A büdös hunyor (9. 1807-t l a hunyor nemzetségnév lesz. — Ö: kánya~. A pirosló hunyor (11.) jelz je a R. a büdös jelz a lat. kisvirágú hunyor (12. Elleborum album (Veratrum album) utótagjának fordítása. Szabó.. fr. pirosló hunyor (11. A zöld hunyor (10. ném. Genaust foetidus a.hunyor 211 hunyor fel. a „hamis fekete Hunyorral az Iuházoc à Iuhoc dxgét oruoſſollyác” (Melius 187).. lúd~. A fekete jelz a gyökér színére utal.) zöld jelz je a virág színére vonatkozik: „zxld virágja vagyon” (Lippay I: 77). 6..). a kisvirágú hunyor (12. a lat. madár~. foetidus ’b zl ’) fordítása.). white hellebore. A télizöld a növény örökzöld leveleit jelzi. harangszer formája emlékeztet a Helleborusra. Stinkkraut ’büdös f ’. Az orvosi salamonpecsét (13. hasonlóság alapján jött létre. pirosló jelz i a virágok színét jelzik.) vízi jelz je a növény el fordulási helyére vonatkozik. TESz. Adonis vernalis a..) fordítása.-i niger (5. Helleborus foetidus a. libacsillag~.-i jelz . R. hasonló szemlélet nevek idegen nyelvekben is megtalálhatók. pipa~ (→ pipehúr). zöld hunyor (10. ném. szakny. Diószegi–Fazekas a Helleborus nemzetséget nevezi így.).) piros. böhmische Nieswurz ’hamis hunyor’. ném. csillag~. R.. weisse Hellebore.-i foetidus (< lat. Benk alkotása. ez a név a virágok hasonlósága alapján jött létre.) hamis fekete jelz je arra utal. a virág csüng . falsche. Melius 443. szakny. A tavaszi hérics (8. Marzell Helleborus niger a. Wintergrün ’örökzöld’. pipe~. erba fétida. ang. ett l kezdve a hunyor nevet Helleborus-fajok kapják megkülönböztet jelz kkel: büdös hunyor (9.) Diószegi–Fazekas alkotása.

’. 420). kalincaínf ’.: RMGl. b-vé válását egykori bilabiális ejtése (ß) magyarázza. 1798: Ibolya. odorata fordítása. Az ibolya szóhasadás eredménye. J: ’ua. a szerecsendiószagú jelz t nyilván a lat. a latin eredet viola elkülönült változata. J: ’Hepatica nobilis. a névadás magyarázatára l.) és kalincaínf (2. áfonya’. Ember és növényvilág 240). J: ’Viola tricolor subsp. | kék ~ 1813: kék Ibolya (Magy. — mezei sz rös~ 1578: Mezei ſÅxrxs Iuollya (Melius 171). | mézesszagú~ 1903: mézesvagy szerecsendiószagú ibolya (Hoffmann– Wagner 119). | 1798: ’Ajuga chamaepitys. vimád > imád. hogy más növényekre. A növénynév el ször Meliusnál jelent meg orvosi körömvirág’ (1. Ibolya (NclB.) körülírásos nevek. kékiboja (Péntek–Szabó. J: ’Vaccinium myrtillus. többek között az Ajuga reptansra vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. 362). (Melius 171). | vad mezei~ 1578: vad mezei Iuollyánac gr. J: ’ua. — háromszín ~ 1998: háromszín ibolya (Priszter 538). | kék~ N. Í ibolya 1. kalincaínf ’. J: ’ua. ▌ 3.’. A mai hivatalos ibolya ’Viola odorata’ (4. SÅereczen dio ſÅágu Iuollya” (Melius 171). 1998: illatos ibolya (Priszter 538). kalincaínf ’. — illatos ~ 1948: Illatos ibolya (MagyGyógyn. móschos ’pézsma’) alapján alkotta: „Iuamoſchata. Azért hiyác vad mezei Iuollyánac” (Melius 171). A mezei sz rösivolya és vad mezeiivolya kalincaínf (2. J: ’ua. erdejiibója (Péntek–Szabó.’. J: ’ua. hogy az ibolya növénynév jelentése a korai adatokban illatos virág. névadását Melius így indokolja: „A virága óllyan mint à kerti Iuollyánac. J: ’ua. 2. szerecsendiószagú jelz k a növény er s illatára utal. N.’. hogy az „egész növény gyapjas” (Hoffmann– . J: ’Ajuga chamaepitys. A fenti adatok alapján kimutatható. orvosi körömvirág’. 373). Vacínium a. A szókezd v elmaradására vö. J: ’ua. 1998: márciusi ibolya (Priszter 538). J: ’Viola odorata. ▌ 5. 1798: vad mezei Ibolya (Veszelszki 261).’. 1903: szerecsendiószagú ibolya (Hoffmann–Wagner 119). 1998: ibolya (Priszter 538). 1775: Ibolya (Csapó 296). ivola ~ ivolya változat v-je hiátustölt . Ember és növényvilág 240).’. J: 1578: ’Ajuga chamaepitys. a növénynek kékeslilás virágja van.’. | jószagú sárga~ 1578: iò ſÅagu ſárga Iuolya (Melius 71a). R. (Melius 72). vadárvácska’.) elnevezés növény csak 1775ben t nt fel. 179). — sárga~ 1578: ſárga Iuollyánac gr. 344). ▌ 4. Ivolya (Veszelszki 443). — erdei~ N.) sárga virágú növény. ▌ 2. 1590: Vaccinium: Iuolya (SzikszF. 179). az illatos jelz a lat. A mézesszagú. 384).). 1783: Ivolya. 1604: Ivolyva (MA. nemes májvirág’. ▌ 6. A szerecsendiószagúivolya szintén Melius alkotása. a sz rös jelz arra. | szerecsendiószagú~ 1578: SÅereczen dio ſÅágu Iuollya (Melius 171). 1775: Vadmezei ibolya (Csapó 125). 1783: Vad mezei ibolya (NclB.) jelentésben. Ember és növényvilág 240). erdejiiboja. valószín azonban. A leírást Gombocz teljes egészében az Ajuga chamaepytisszel azonosítja. J: ’ua. 1578-ban az ibolya jelz je sárga.I. J: ’Calendula officinalis. Az ’orvosi körömvirág’ (1.’. iboja (Péntek–Szabó. még sárgavirág. az az. amelynek a színe általában kék. 1783: Ivolya (NclB. ibolya’. | márciusi ~ 1948: márciusi ibolya (MagyGyógyn. F vészk. A R. szintén Melius alkotásai. tricolor. moschátus (< gör.

N. — tövistelen ~ 1578: txuiſetlen Iglitzénec gr. ▌ 2. 1775: Iglitze-tövisk vagy tüske (Csapó 120). J: 1783. igric l. v. 1998: iglice. imola (ÚMTsz. A vadárvácska (6. szamárbogáncs | Ononis spinosa. иглúци ’egy fajta szúrós növény’. kék~ Marzell Anemone hepatica a. — N. — N. F vészk. 1583: iglicze Anonis (Clusius–Beythe 2a: BotTört. b): RMGl. pézsmabúzavirág’. 355). iglic (Priszter 438). J: XV.). Nyr. XV. imolya (MagyGyógyn. igar l. iglíca ’kis t . miatyánk abrus’. 142). tövises iglice’. 131).. imola’.’. blg. háromszín viola (→ viola). a lat. | 1998: ’Centaurea. 1998: imola (Priszter 330). Szabó. eper~f (→ eper) ilonka l. Vö.-hv. 1998: ’Centaurea cyanus. szb. Az iglice szláv eredet . Az imola ismeretlen eredet . imádságbokor’. — N. 1583. Imoja (Tsz. igrictüske (MagyGyógyn. Paternosterabrus ’páternoszter. a réti imolának ’Centauria jacea’ adta: 1807: Imola TsÍkÍllf (Magy. a tövises jelz magyarázata. J: ’Centaurea montana.. 126: 311–2. 1998: iglicetövis. a tövistelen jelz arra utal. ▌ 4. juhar iglice 1.) ibolya neve szintén hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 1783: Gelitze-tüske (NclB. | 1998: ’Ononis. a háromszín jelz magyarázatára l. ìglica ’kis t . 1998: imádságbokor (Priszter 288).’. A magyarba egy déli szláv vagy szlk. ahol az abrus a lat.). a virág és a növény felépítése is hasonló az ibolyáéhoz.iglice 213 imola Wagner 119). spinosa (spéna ’tövis’) fordításával keletkezett. csimáz~f . F vészk. gólyaorr’. 1500 k.: IglÿcÅe Tqwÿs (OrvK.-i Abrus precatorius név átvétele. 349). feltehet leg idegen nyelvi minták alapján hozták létre. szegf ~. R. ném. Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály az imola nevet náluk egy másik Centaureafajnak. 1500 k. ▌ 3. örvénygyökér’.: „Himulus vulgo komlo vel inula” (TemGl. szakny. a nemes májvirágot (4. sz. J: ’Inula helenium. — ~tövis 1577 k. hegyi imola’. iglice’.). giliceökörgúzs. | 1590: ’Onopordum acanthium. J: ’Abrus precatorius. 83). az imola a Centaurea nemzetség hivatalos . vö. tövises iglice’. — Ö: kakukk~. 1775: Iglitze-tövisk (Csapó 120). 427). 126: 311). 401). J: ’Genista tinctoria. Az imola valószín leg Benk alkotása.: RMGl. gilicetüske. Genaust moschatellínus a.) a virág kék színe és korai virágzása és felépítése alapján hasonlította a népnyelv az ibolyához. kék búzavirág’. szln. hogy a növény korallpiros magvaiból rózsafüzért készítettek. a növények felépítése hasonló. hogy a növénynek nincsenek tüskéi. ill. iglice | Ononis spinosa. 349).) Melius alkotása. a szláv szavak az sszláv *igla ’t ’ folytatójának kicsinyít képz s származékai. J: ’ua. A tüske. ▌ 2. 326). | ~tüske 1706: Girlicze tüske (TESz. 1783: Imola (NclB.’. imola (MagyGyógyn. J: ’ua. Imola (NomVeg. — hegyi ~ 1998: hegyi imola (Priszter 330). Vö. fest rekettye’. juhar illatú l.: Rannus: irglicze (CasGl. Vö.) ibolya neve feltehet leg a kék termés hatására jött létre. 1590: Anonis vel ononis: Iglicze (SzikszF. hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. az ſzarabul zederies viraga nx kxver zanto fxldxn terxm” (Beythe 64a). iglic(. 1775: ’Ononis spinosa. gilicetövis (Priszter 438).. 533).: RMGl. hogy a növény tüskés: „he xs mint imádságbokor 1966: imádságbokor (Csapody–Priszter. iglica ’iglice’ kerülhetett. v. egy nijl az txuiſſe. 297). 1775: Iglitze (Csapó 120). hogy ide tartozik-e a következ adat: 1500 k. sz. a növény egyéb elnevezéseivel. Melius 437. 1998: tövises iglice (Priszter 438). gólyaorr.: gilice (Nyr. 420). N. — illatos ~ 1998: illatos imola (Priszter 298). Az áfonya (3. Marzell Abrus precatorius a. 368). iglic™. A tövistelen iglice ’fest rekettye’ (2. 490). Az imádságbokor szaknyelvi elnevezés. tövis utótagok. iklic™. az imádság ’ima’ és a bokor összetétele. A névadás alapja az. ahol a névadás alapja ugyanez. 2. J: ’ua. (Melius 98a). 1775: Gelitze tüske (Csapó 120). Bizonytalan. — tövises ~ 1813: tövisses Iglitz (Magy. 1578: Iglitze txvisk (Melius 48). tövises iglice’. a gilice ~ gelice alakváltozatok a madárnév hatására alakultak. MNövSz. imola 1. J: ’Amberboa moschata. iglice ihar l.

J: ’Cichorium intybus.) Centaurea nemzetséghez tartozó fajok. irringó ’Eryngium campestre. hogy a növény tüskés. köszvény kezelésére használják. likas~füstike. iringál a. Marzell Centaurea montana a. Gichtkraut ’köszvényf ’. ez magyarázza imola nevüket. J: ’Gratiola officinalis. aranyistápf (ÚMTsz.. Az indás és a mászó jelz magyarázata.’. Berg-Flockenblume. ném. || arany~ 1813: arany Istáp (Magy. a névadás alapja. neve Inula nevének értelmesítésével jött létre.. Az indás ínf (2. a nevek nem maradtak fenn. 2. ▌ 2. többek között az indás ínf re ’Ajuga reptans’ vonatkozó részek is belekeveredtek a szócikkbe. iringó’. A hegyi (2) jelz a növény el fordulási helyére utal.. iringion.-t l mutatható ki ’ideg’ jelentésben. Melius ínf növénynevében az ín el tagnak ’ideg’ jelentése van. TESz. Az aranyos istáp elnevezés a lat. csaba~e. 1998: aranyos istápf (Priszter 507).). J: ’Eryngium. likas~. szeder~ ínf 1. J: ’Solidago virgaurea. | mászó ~ 1903: mászó inf (Hoffmann–Wagner 119). mezei iringó’ (ÚMTsz. hogy a növénynek „Gyökerez indái vannak” (Hoffmann–Wagner 119). 1783: ’Ajuga chamaepitys. J: ’Eryngium campestre. Intubus. hogy más növényekre. istáp — aranyos ~f 1775: Aranyos istáp-fü (Csapó 13). idegen nyelvi megfelel re vö. Az ínnyújtóf magyar alkotás. 2. 373).-i Eryngium (< lat. A leírást Gombocz teljes egészéban az Ajuga chamaepytisszel azonosítja. indás ínf ’. . 441. ín a. 1998: iringó (Priszter 370). orvosi csikorgóf ’. Az si uráli eredet ín szavunk 1405 k.) és a pézsmabúzavirág (3.) szintén az Ajuga nemzetséghez tartozik. F vészk. Az ínf valószín leg Melius alkotása. | 1775. ▌ 2. 1998: ínf (Priszter 293). a növény lat. a mezei iringónak érdekes sajátossága.. || aranyos ~ 1813: Aranyos istáp (Magy. 321). J: ’ua. 416).) imola neve népetimológiás alakulat. eringius. ínnyújtóf 1783: In-nyújtó-fü (NclB. UEWb. az ín ’lábszárín. 384). ín a. Diószegi–Fazekas alkotása. szakny. futtatja a mez kön.). intubus 1. 364). éntybon ’endívia’) (Melius 77a) átvétele. TESz. zsába a. bába~e. az indás ínf a növény hivatalos magyar neve. eryngos ’kecskeszakáll’) nemzetségnévb l alkották.. 1578: In f× (Melius 171). — indás ~ 1998: indás ínf (Priszter 294). az izmot a csonthoz er sít képz dmény’. J: ’ua. Genaust intybus a.ínf 214 istáp neve ma. 1775: Infü (Csapó 125).’. elhalt növényt sszel a szél görgeti. | 1998: ’Ajuga. kalincaínf ’. hogy a növényt reuma. — másik féle ~ 1578: maſic fęle Intybus (Melius 77a). zsába a. ínf ’. Az iringó nemzetségnév. Az örvénygyökér (4. taps~ iringó 1807: Iringó (Magy. 1998: mezei iringó (Priszter 370). — N. a két fajt erdei és másik féle jelz kkel különíti el. Az iringál ir. ín l. valószín azonban.alapszava ’fut’ jelentés . Az intubus Melius alkotása. F vészk. Idegen nyelvi megfelel re vö. 194). A nevek katángfélékre vonatkoznak. 193). — erdei ~ 1578: Erdei Intubus (Melius 78). EWUng. mezei katáng’. J: ’ua. 1783: Arannyas IÐtáp-fü (NclB. 1798: Ín-nyújtó-fÍ (Veszelszki 241). ízületi fájdalmak. Marzell Gratiola officinalis a. kalincaínf ’. J: ’Cichorium endivia. lat. aranyvessz ’. és az elszáradt. F vészk. kalinca~f . A hegyi imola (2. EWUng. J: ’Ajuga reptans. a lat. Intybus (< gör. Melius ezzel magyarázza a névadást: „Farſabáſt à ki nem iárhat igyeneſen meg gyogyirtya” (Melius 171a). — Ö: kalinca~. 1841: mezei iringó (Barra 158). a nyújt ’kiegyenesít’ és a magyarázó f utótag összetétele. A névadás magyarázata. — mezei ~ 1807: mezei Iringó (Magy. a növény R. 1783: In-fü (NclB. valamint a lat. Marzell Eryngium campestre a. — Ö: mósusz~. mezei iringó’. F vészk. yringus elnevezéseib l. J: 1578: ’Ajuga chamaepitys. Diószegi–Fazekas hosszúnak t n ostorindás (→ kacskanyak) jelz jéb l vonták el az indás jelz t. salátakatáng’. hogy a növényt heves idegfájdalom gyógyítására használták. — N.’. A névadásra valószín leg az iringál ’korcsolyázik’ is hatással volt.. iringál a. ír l.

ürömcserje’. Az istenabroszkája növénynév jelentése. kerek termésére utal. — N. istánfa (Péntek–Szabó. 135). kisebb kenyér’ a növény ehet . (OrvK. a növény R. istárj 1. isteni’) is hatással lehetett. 1798: IÐten-fája Abrotanum mas (Veszelszki 15). || átkozott-tövis 1775: Atkozott tövisk (Csapó 165). F vészk. J: ’Malva neglecta. istenátkozta jelz ket az indokolja. torzsikaboglárka’. ördögszekér. lignum Dei tükörfordítása.-i vírga-aurea (< lat. Az istenátkoztafa ’gyep rózsa’ tüskés növény. Isten kalapja (Csapody– Priszter. bot’ (1356: ? ’vessz ’. lignum Dei” Abrotonum (Clusius–Beythe 7). 1525 k. istenfa (Péntek–Szabó. istenfa 1. virga ’vessz ’. J: ’valamiféle mérgez növény. hogy az elszáradt. 1783: IÐten átkozta tövisk (NclB. 1595: Iſten faia (Beythe 67). J: ’ua./1448 k. Isten abroszkája (MagyGyógyn. 1783: átkozott tövisk (NclB. 1578: Iſten fáya (Melius 160a). Az istenfa ’mezei üröm’ (2. 76). mezei iringó’. 374). „Maſic à mezei” (Melius 160a). lat. nagyon hasonló az ürömcserjéhez (1). istenkecipója N. Az istenátkoztafa. átkozott-tövis. || istenátkoztatövis 1583: Isten atkozta touisk (Clusius–Beythe 4: BotTört. J: ’Aquilegia vulgaris.: Abrotanum: Isthenfaÿa (Ortus: RMGl. 212). és a gyümölcs ehet . MNövSz. a jelölt birtokos szerkezet kalap ’fejfed ’ utótagja a virág formája alapján jött létre. istenátkoztatövis növénynevek átkoz eleme ’átkot mond’ jelentés . istenabroszkája N. ezek a „megátkozott növények” er sen tüskések. Ember és növényvilág 205). istenkalapja N. tüskés iringót a szél görgeti sszel a mez kön. istenfa. mind a két jelentés er sen mérgez növényre vonatkozik. 1793: Istárj (Földi 25). a cipó ’kerek. — mezei ~ 1578: Iſten fáya. ▌ 2. libapimpó’. 2. aurea < aureus ’arany’) fordítása. istenharagja 1813: I[sten] kegyelme. 346).’. 121). 382). ném. N. J: ’Potentilla anserina. Ember és növényvilág 205). hogy a galagonya piros termését a természet felkínálja.) elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. az.: ’vessz ’). Az istenharagja valószín leg népi név. mezei üröm’. az istáp jelentése ’vessz . jelölt birtokos szerkezet. . a növény szintén ürömféle. J: ’Artemisia campestris.’. gyep rózsa’. 1372 u. istengyümölcse N. J: ’Rosa canina.istárj 215 istenkecipója szakny. Idegen nyelvi megfelel re vö. 346). Az istengyümölcse népi név. cseregalagonya’. J: ’Artemisia abrotanum. 1798: Iſtárj (Veszelszki 373). abrotanum nevének téves eredeztetése (< ábrotos ’halhatatlan. Hergottsbrot ’Isten kenyere’. a jelölt birtokos szerkezet gyümölcs ’termés’ utótagja ótörök eredet . vö. Az istenabroszkája népi név. orvosi csikorgóf ’. a lat. amelyek szívesen fogyasztják a libapimpót. J: ’Crataegus laevigata. talán Datura metel. ném. 1578: Iſtáry (Melius 86). A névadásra a növény lat. 1783: IÐtárj (NclB. 427/14). papsajtmályva’. istenátkoztafa N. J: ’Gratiola officinalis. lat. vö. Az istenkalapja népi elnevezés. réti harangláb’. Genaust abrótanum a. Idegen nyelvi megfelel re vö.: Iſthen faÿath gr. 175). 1998: istenfa (Priszter 306). ▌ 2. 1577 k. 126). aranyvessz . Vö. jelölt birtokos szerkezet. Gottes bäumchen. J: ’Eryngium campestre. A névadás magyarázatára l. 129). ill. talán a növény istenkegyelme elnevezésének mintájára jött létre. haragja (Magy. bábakalács. hogy a növény a természet által felkínált élelem f leg a szárnyasok számára. hogy a növényt felszentelésekkor használták. Az istenfa elnevezés alapja a növény gyógyító ereje. Az istárj ismeretlen eredet . J: ’Ranunculus sceleratus. Istenátkoztafa (MagyGyógyn. Istenke cipója (MagyGyógyn. J: ’ua. szúrósak. mivel Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyve a „Régi Nevek” közt említi. a mezei iringó növénynévben az átkozott. az utótag a szláv eredet abrosz ’terít ’ -ka kicsinyít képz s származéka. 1584: Iſten faya „Iſten faya hoc eſt. A névadás szemléleti háttere. Isten gyümölcse (MagyGyógyn. Az istenkecipója népi elnevezés. Abrotanum mas (Veszelszki 15) elnevezésével. mételmaszlag’.

▌ 2..) istennyila elnevezésének alapja. MNövSz. mirigyes libatop’. 1590: Hippuris minor: Isten nyla (SzikszF. gratia dei nevének tükörfordítása. A névadás szemléleti háttere. 321). terméses kocsányára érti: „Kettx à leuele. J: ’Trapa natans. b): RMGl. 1578: Iſten nyilánac gr. hogy a növény felépítése kulcshoz hasonlítható. helyette létrehozta a Szent György lova farka elnevezést. alii. 107. és a kés bbiekben már nem adatolható. alii Isten loua farka (SzikszF. N. a névadás magyarázata a növény papucsra emlékeztet virágja. sparga. N. „A kis Balatonban el forduló sulyom nev növény ehet termését nevezik igy” (Borbás. kerti oroszlánszáj’. Balaton 52).istenkegyelme 216 istenpapucsa Marzell Malva silvestris a. J: ’Orobanche alba. hogy mezei zsurló tavaszi. hogy a régiek a növény gyógyhatását nagyra tartották. || istenkegyelme 1813: I[sten] kegyelme (Magy. A fehér vajvirág (3. reumát. istenkeszty l. Isten papucsa (Csapody–Priszter. foltos kontyvirág virágzata’. keszty virág istenkenyere 1578: Iſten kenyere (Melius 50a). a füzérvirágzat képviseli a nyíl tollát. Növénynevek 100–101. a névadás alapja. istennyila 1. EWUng. ami lófarokhoz hasonlítható. MNövSz. ▌ 2. hogy a növény fogyasztható és finom. F vészk. er s hashajtószer. istenkulcsa 1813: I[sten] nyilaf . J: ’Chenopodium botrys. Isten papucsa (Csapody–Priszter. Melius a növénynevet egyértelm en nem az egész növényre. J: ’Equisetum arvense. ▌ 3.. 1798: Iſten’ kegyelme-fÍ (Veszelszki 241). istenlovafarka 1500 k. ill. Istennyila: Orobanche” (MA. 529). mezei zsurló’. orvosi csikorgóf ’. de lehet a mezei zsurló lófarkf nevének hatására létrejött elnevezés is. 1798: Iſten’ nyíla-fÍ (Veszelszki 332). Az istenlovafarka népi név. Ambroſiam ’Istenek eledele’ (Melius 50a) fordításával hozta létre. Diószegi–(Fazekas) Orvosi f vészkönyvében a Régi Nevek között t nik fel. Csapó kés bb az istenlovafarka nevet megbotránkoztatónak tartotta. TESz. fehér vajvirág’.: RMGl. köszvényt. 219). 344). J: ’Asparagus officinalis. 1783: IÐÐten-kenyere (NclB. hasonló szemlélet névadásra vö. jelölt birtokos szerkezet. sokféle betegséget gyógyítottak vele: pl. vö. a lat. Misegyertya. J: ’Gratiola officinalis. Az istennyila ’mezei zsurló’ (2.: Sparagus: Istenloafarka (CasGl. (Melius 89). spórafüzéres szára nyílvessz höz hasonlítható. F vészk. hogy a növény olyan. J: ’Antirrhinum majus. J: ’Aquilegia vulgaris. J: ’Arum maculatum virágzata. sár ellen való f .) név motivációja az. 76). — ~f 1783: IÐten nyila fü (NclB. a nyíl uráli eredet .) istennyila neve népi név. N. istenkegyelme — ~f 1783: IÐten kegyelme-fü (NclB. hogy a növény a szárakon t szer bokros levélzetet fejleszt. ▌ 4. 1604: „Orobanche: Isten nyíla. Iſten nyilánac hyiác à ki kxzép aránt terem benne” (Melius 89). 220).. fehér vajvirág’. mint valami égb l l tt. valószín leg népi név. az ezt körülvev fehér burkot pedig a kés bbiekben istenszakállának nevezték. Melius a bunkószer torzsavirágzatot nevezi isten nyilának. és földbe fúródott nyílvessz . J: ’ua. az utótag a szláv eredet kulcs. hanem annak virágos. J: ’Orobanche alba. 392). vajvirág’.. 374). Mollay. A réti harangláb (2. UEWb. 317. 374). kúltsa (Magy.’. A névadás alapja valószín leg az. A névadás alapja. Marzell Gratiola officinalis a. 1590: Orobanche: Isten nila. közönséges spárga’. csemegesulyom’. nyíl a. Muttergottesschüchelchen ’miasszonyunk papucsa’. Az istenpapucsa ’kerti oroszlánszáj’ (1. Az istenkegyelme a növény R.) istenpapucsa szintén népi elnevezés. a füzérvirágzat képviseli a kulcs tollát.: RMGl. a növény különféle betegségekre utaló neveivel: ínnyújtóf .) népi elnevezés. J: ’Orobanche sp. 141). 2. 1590: Asparagus: Nyul arnyek. 529).). istenpapucsa 1. Vö.: RMGl. nyíl a. ném. a virágok papucshoz hasonlóak. Az istenkulcsa jelölt birtokos szerkezet. köszvényburján. istennyila (Csapody–Priszter: MNövSz. Jávorka 749). . lat.) név Melius alkotása. 2. Az istennyila (1. Az istenkenyere Melius alkotása. mise gertya (SzikszF. réti harangláb’. A csemegesulyom (4.

LXXII. J: ’Solanum. papszakáll. iszapos területeken. vadárvácska’. az Áron szakálla elnevezés mintájára jöhetett létre. vö. (Csapó 41).: Capillus veneris: Kewÿ Ruta vel Isthenzakala (Ortus: RMGl. Csapó azt írja az istentáskája névr l: „Némelly Magyar Dictionariumokban ez fü Isten táskájának neveztetik de vétkeſſen” (Csapó 215). 1813: I[sten] szakálla (Magy. hogy a növények valamely része fehér. császárszakáll. kesernyés csucsor’. 364). 2. A mássalhangzó-torlódásos szókezdetnek i-vel való feloldására vö.: Isopus: isop (SoprSzj. ▌ 3. krisztustenyere Marzell Asplenium trichomanes a. Diószegi–(Fazekas) Orvosi könyvének „Igazító Laistrom”-ában a „Régi Nevek” között az iszalag szerepel. 1525 k. de a névadásra hatással lehetett más páfrányfaj elnevezése is (vö. paptarsoly. 176).-hv. 374). vel.: ’Solanum.: ÿſopus: ÿſíp (BesztSzj. 117). ném. kövi fodorka’. csucsor’. . Vénusz asszony haja). ▌ 2. EWUng. A szláv eredet iszap név magyarázata valószín leg az. F vészk. 1577 k. 1940–43: juszalag (MNy.istenszakálla 217 izsóp ném. Az istentáskája valószín leg magyar alkotás. szakáll a. Sandwinde ’homokszulák’. Kis Jézus táskája (MagyGyógyn. A névadás alapja. 117). Növ. J: ’Viola tricolor subsp. 162). J: ’Convolvulus arvensis. mivel a patikákban régen több páfrányfajt együtt hajnövel szerként árultak. isztrák l. foltos kontyvirág’. bursa pastoris ’pásztor táskája’ elnevezése. Az istenszakálla ’hasznos földitömjén’ (3. 6: 43). 45: 219).’. 1813: I[sten] szakálla (Magy.-hv. svl&k. isztár. istráng. A vadárvácska (4. 1948: juhszalag (Halmai 76). | ’Solanum dulcamara. — juhszalag 1816: Juszalag (Baumgarten I: 169). A névadás alapja. 1903: juszalag (Hoffmann– Wagner 40).: Hiſſop. J: ’ua.: RMGl. vagy szln. Unser Lieben Frau Handschuh ’miaszszonyunk papucsa’. vö. hasznos földitömjén’. a szakáll ’állon növ sz rzet’ ótörök eredet . istáp.: RMGl. 336). hogy a termések kis iszalag 1807 e. F vészk. 603). 11: 221. 1805–13: IÐzalag (Márton. TESz. 1816: Iszalag (Baumgarten I: 169). békatarsoly. iszap 1783: IÐzap (NclB. 10: 13.’. 683). A magyarba egy szb. a növény egyéb. F vészk. A foltos kontyvirág (2. 364). hiſopoth (OrvK. J: ’Capsella bursa-pastoris. 1435 k.: RMGl. J: ’Arum maculatum. vagy a laza levelek sokasága emlékeztet szakállra.) istenszakálla neve valószín leg magyar alkotás. szakáll a. talán Asplenium rutamuraria. szln. 1405 k. csucsor’. — ~f 1807: Iszapf (Magy. 1948: Isten táskája (MagyGyógyn. R. Marzell Aquilegia vulgaris a. pásztortarsoly. || kisjézustáskája N. 2. A kövi fodorka (1. 374).) névadás alapja. iskola. ibolya izsóp 1395 k. szerb-horvát vagy szlovén eredet . ju és a szalag népetimológiás beleértésének következménye. J: ’ua. Marzell Convolvulus arvensis a. Az iszalag alakváltozata a juhszalag ~ juszalag els sorban a juh ~ N. A névadás alapja a szakállra emlékeztet lecsüng . hasonló szemlélet nevei alapján alakult ki. 364). laza páfránylevelek tömege. tricolor. hogy a szárat egy szakállhoz hasonlítható zöldesfehér szín nagy buroklevél öleli körül. hogy a növény gyakran fordul el homokos.: RMGl. F vészk.) istenszakálla elnevezése talán tudatos magyar szóalkotás.) istenszakálla neve valószín leg a növény hasonló szemlélet elnevezései alapján keletkezett. hogy a fehér virágzat szakállhoz hasonlít. apró szulák’. vö. Nyr. farkasmaszlag~ ivolya l. 1807: Iszalag (Magy. a névadásra hatással lehetett a növény lat. vö. ispotály. táskához hasonlóak. | 1807: ’Solanum dulcamara. Isten taskaia (SzikszF. J: 1807 e. szb.: ysopus: ysop (SchlSzj. közönséges pásztortáska’. bakszakáll. — ~f 1775: Iſten-ſzakála-fünek gr. A kisjézustáskája népi név. TESz. MNy. Az istenszakálla jelölt birtokos szerkezet. 1841: iszalag (Barra 330). slak ’szulák’ kerülhetett át.: Iszalag (Julow 256). sl&k ’szulák’. ▌ 4.. a „Megállított Nevek” között már a keserédes csucsor-t (→ csucsor) olvashatjuk. istentenyere l.. istenszakálla 1. sl&k.. A névadás oka. kesernyés csucsor’. J: ’Pimpinella saxifraga. istentáskája 1590: Bursa pastoris: Beka tarsoly. J: ’páfrányfaj. Az iszalag szláv átvétel.

izsó (ÚMTsz. 1595: Iſop (Beythe 67a). hyss#pum. J: ’Hyssopus officinalis.oder Klosterysop. a XVI. hyss#pus. aristatus jöhet számításba. TESz. EWUng. Kalaſtromi. 256). fr. Melius leírásaiban a kerti változat els sorban a subsp. Melius 418–9. (Melius 121). Melius leírásaiban a vadon term és kolostori változatoknál mindenekel tt az subsp. Kloſter Iſop fordításával alkotta: „eſÅt Nemet×l Kloſter Iſop. | kerti ~ 1578: „Eggyic kerti” [Iſop] (Melius 121). izsóp a. fuladás. J: ’Origanum vulgare. Egyházi Hyſopnac hiyác (Melius 121–121a). Ilyen értelemben szerepel a Herbáriumban is: „Igen jò hurutás. lat. kerti izsóp’. is. (Melius 121a). Melius leírásaiban a vadon term és kolostori változatoknál mindenekel tt a subsp. 1783: I’sóp (NclB. hysope. Mindkett hasznos torok dagadása ellen. — egyházi ~ 1578: Egyházi Hyſopnac gr. ol.izsóphoz hasonlatos f 218 izsóphoz hasonlatos f 14. Beythe András azt írja. 1798: Isóp (Veszelszki 250). sipan. Mind az izsóp. kerti izsóp’. Csapó szerint: „Fulladozó Ember meg-épül tsak fözzön-meg egy Lót IÐopot egy ittze vizben ’s igya ezt a’ vizet” (Csapó 121). izsóp a. mind a szurokf hasznos fulladás ellen. officinalisra vonatkozhat. Egyházi Hyſopnac gr.és f szernövény. Ysop. #z#b ’izsóp’). A latin szó els sorban a bibliafordításokon keresztül bekerült az európai nyelvekbe: ang. izsóphoz hasonlatos f 1533: Origanum: Wolgemut: Isophoz hasonlatus fy (Murm. hys#pus < gör. Az izsóp latin eredet . Az izsóphoz hasonlatos f körülírásos forma. 1841: kerti izsóp (Barra 309). | hegyi ~ 1578: hegyi Hyſopnac gr. hýss#pos < héb. | klastromi ~ 1578: Kalaſtromi.. | réti ~ 1798: réti izsóp (Veszelszki 250). J: ’Hyssopus officinalis. izsóf (OrmSz. | kertbeli ~ 1798: kertbéli izsóp (Veszelszki 250). köptet hatású. | erdei ~ 1798: erdei izsóp (Veszelszki 250). Az egyházi és klastromi jelz k Melius alkotásai. 1583: Isôp (Clusius–Beythe 5: BotTört. Csapó József így ír az izsópról: „Toroknak belsö dagadását.). A növény görcsoldó. issopo. J: ’Hyssopus officinalis. kerti izsóp’. jó ezen fünek fött vizével gyakran öblögetni” (Csapó 121). es aÅÅal moÐÐad aÅ torkoth” (OrvK. íz l. kerti izsóp’. hogy a szurokf „fuladaÐt gogit. kerti izsóp’. Isop.’. J: ’ua. a közönséges szurokfüvet az izsóphoz ’Hyssopus officinalis’ hasonlítják: az izsóp és a szurokf illatos gyógy. közönséges szurokf ’. Kirchen. Genaust Hyssópus a. — N.). fert tlenít .: RMGl. 1798: mezei izsóp (Veszelszki 250). Hyſop (Melius 121a).. századi orvosi könyvben ezt olvashatjuk az szurokf r l: „Torok dagadasrol” (OrvK. ſÅomiuſág. J: ’Hyssopus officinalis. Szabó. hyssope. J: ’Hyssopus officinalis.. megkékült testrészek borogatására stb. az az.-i hyssopus (< lat. a ném. aristatus jöhet számításba. az izsóp gyógyító ereje hasonlít a szurokf hatásához.’. 385). dinnye~f . 131/8) „kÿ fachÿart leweth veogÿed. hyssop. Mindkét növény használható ütés vagy esés miatt megdagadt. | mezei ~ 1578: mezei Hyſop (Melius 121). (Melius 121a). vö. szakny. J: ’ua. 130). Melly fayás ellen” (Melius 122a). kerti izsóp’. 46). 1578: Iſop (Melius 121). J: ’Hyssopus officinalis. hv.. 1775: Isop (Csapó 121). kerti izsóp’. J: ’Hyssopus officinalis. 131/20). alkalmazása légcs hurut esetén javallott.” (Beythe 69). ném.

jámbor. gegenyefa.1: RMGl. TESz.: RMGl. mezei katáng’. 214). — ~fa 1500 k. — ~fa 1590: Populus nigra: Iegenie fa (SzikszF. 214). A jegenye szerb-horvát vagy szlovén eredet . jεgenε-fa (SzamSz. J: ’Picea abies. A jajkóró népi név. 1610: Popvlvs: Populus alba: Jeghenie fa (Herb. ▌ 3. gyegönye. 1540 k. 213). uag. a kóró ’a növény szára. J: ’Populus nigra.’. 131).: RMGl. — fekete ~fa 1798: Fekete Jegenye-fa (Veszelszki 31). — bemagos ~ 1903: bemagos-jegenye (Hoffmann–Wagner 186). az útszéleken gyakran letiporják. — N. vö. geg(nye-fa. 213). fehér nyár(fa)’. a): RMGl. nyár(fa) | Populus alba.). juhar jajkóró N. — N. 1239: „Uadit ad arborem que uulgo dicitur Jeguna” (OklSz. regönyefa (ÚMTSz.: „Terpentinat de ÿegqnÿe faÿeth” (OrvK. A névadás magyarázata az.: TESz. ▌ 4.). N. 1248: jegune (TESz. 131). 212).’.’. platán’. — fekete ~ 1583: fekete iégnye (Clusius–Beythe 6a: BotTört. N.: RMGl. nyár(fa) | Populus alba.: abies: Jegheneffa (KolGl. jáhor l.). 1783: Jegenye-fa (NclB. 1865: jeg nyé-t gr. reg(nyefa. ▌ 2. jávor l. J: ’ua.: RMGl.). jegényefí (Nyatl. — ~fa 1247: „Ad vnum arborem Jegeniefa wlgariter nominatum” (OklSz. CsángSz. 213). 464/32). egönye-fa. jeg(nye a. *agnę ’bárány’ származékai.: jeg(nye a. bársonyos virágzatával függ össze. jágned ’ua. legénye-fa (MTsz. fekete nyár(fa)’.: TESz). 1577 k.).: De populo et albaro: yegene (StrassbGl. gyeg(nye. A névadás a nyárfák bolyhos. egönye. a jaj ’érzelmet kifejez felkiáltás’ el tag önkéntelen hangkitörésb l keletkezett indulatszó f nevesülése. | 1453: ? ’Platanus. szb..: ’Abies alba. jaj a. jeginye. jagnjet ’fekete nyárfa’. közönséges jegenyefeny | Picea abies. 427). fekete nyárfa’. jàgnjēd. 1600 k. szln. 1584: fekete iégnye „ki-böllezön az Populeum ir” (Clusius– Beythe 25). Ebb l a magyar változatok hangrendi kiegyenlít déssel és a kicsinyít képz nek felfogott szóvégi d elha- jábor.). 1499: Jegenyewffa (UjMMúz. közönséges lucfeny ’.-hv. reg(nye. „Igqnÿe fan termqth Enÿwnek (OrvK. . jágnjed ’ua. 1500 k. hogy a mezei katáng 1. 1470 k.J J: ’Populus. c): RMGl.). EWUng.2 m magasra is megn . 1783: Fekete Jegenye (NclB. geg(nye. J: 1500 k.: Populus: yegynyefa (CasGl. 427). 211).: RMGl.). 61).). J: ’ua. regönyét gr. jeg(nye-fa a. 1948: Jegenyefa (MagyGyógyn. 1533: Abies: Eyn tann: Jegxnefa (Murm. 212). A magyarba egy szb. J: 1239: ? ’Populus. jáger..’. közönséges lucfeny ’.: Abies vulgo nominatur Jeghenefa (TemGl. jaj a. d): RMGl. szln.). 1578: Iegene fa (Melius 11).’. jagned. jegnye (Nyatl. J: ’Cichorium intybus. juhar jegenye 1.: RMGl. jàgnjeda ’rezg nyárfa.. jágor. luczfeniô fa (SzikszF. (ÚMTSz. 330). 1453: Penes arborem platani wlgo Jegenye vocati (OklSz. J: ’ua. 1533: Jegxne fa (Murm. 367). leginyefa.: Populvs: Jegine fa (Herb. 1583: iegnye fa (Clusius– Beythe 6a: BotTört. letörik.). Mindezek az sszl. 315/40). 214). 1550 k.). | magos ~ 1903: magos jegenye (Hoffmann– Wagner 186). 1255: jegnye (TESz.). 1590: Abies: Iegenie.-hv.: abies: Jegenÿe fa (BrassSzt. AgAnyAfa. kemény szára’ magyarázó elem. (TESz. jagnjed ’nyárfa’ kerülhetett át *jagnyéd alakban. fehér nyár(fa)’. jajkóró (MagyGyógyn.

J: 1783: ’Spartium junceum. igenyes nyár sz. Ginſter (NclB. 401) neveket vette át. A jegenyefa ’feny féle’ (2.) az eredeti ’Populus. az eredeti ’Populus. utótagja -fa vagy -feny . 1948: keresztes jegenye feny (Halmai 64). égerfa jeneszter 1. J: 1425: ’Populus sp. NyTan. TESz. F vészk. a ném. A jegenyenyár összetétel a fehér nyárfa két különböz eredet nevének összekapcsolásával keletkezett: el tagja a szláv eredet jegenye. jegenye a. jeneszter’. — keresztes ~ 1903: keresztes jegenyefeny (Hoffmann–Wagner 186). jégerfa l.. geg(nye-fa változatokra vö. a fehér nyárfa ’Populus alba’ korrelatív párja. SzófSz. feny ..). 4... 405). 1903: jeneszter (Hoffmann– Wagner 145).’.’. 232. Abies alba a. nyeg(nye nyárfa (ÚMTSz. Picea abies a. 1998: jeneszter (Priszter 510). 425). A jegenyefeny összetett szó. Populus alba a. J: ’ua. 1813: Jegenye Feny (Magy. 1911: jegenyefeny (Cserey. ▌ 2... jegenye. érce ~ N. A keresztes jelz a vízszintesen keresztszer en elálló ágakra utal. 401).) összetett szó. 1998: jegenyefeny (Priszter 287).. fehér nyár(fa)’. J: ’Abies alba. Növényszótár 1)..-i Populus nigra utótagjának fordításával jött létre. jegenyenyár 1425: „In medio duarum arborum Jegenyenyar vocatarum” (OklSz. A ’platán’ az eredeti ’Populus. legénye-fa népetimológia eredménye. 1807: Jeneszter (Magy.). a ném. J: 1911. Kniezsa. EWUng. 1998: ’Abies alba. genesta alakokra vezethe- .). a nemzetségnév ma nem létezik’. A N. jérce ~ N. 88). Genſter. 1783: Jegenye fenyö (NclB.. Marzell Abies alba a. jegenye fa a. Ember és növényvilág 272). Picea abies a. Marzell Abies balsamea a. A feny utótag magyarázó és megkülönböztet szerep . A feny félék (Pinaceae) családjába tartozó t levelel fákat.jegenyefeny 220 jeneszter gyásával alakultak ki. A bemagos ~ magos jelz k a feny hatalmas méretére utalnak. a névátvitel alapja valószín leg a fák óriási mérete. egönye-fa. 521). Populus nigra) különbözteti meg ezeket a feny fajtákat (Picea abies. UEWb. (Melius 11a). 1578: Iegene Nyárnac gr. genista. a fa sötét szín kérgére utal. A jeneszter növénynevet Benk alkotta.nyomatékosító szó. jegenyefeny | Abies alba. — Ö: balzsam-~feny (→ balzsamfeny fa). jeg(nye-nyár a. | 1998: ’Abies. Abies alba). jegenyenyár (Szamsz. F vészk. a f zfafélék (Salicaceae) családjába tartozó jegenyékt l (pl. SzlJsz. fehér nyárfa’ jelentésb l hasonlóságon alapuló névátvitellel fejl dött. a közönséges lucfeny t (1. — szagos ~ 1807: szagos Jeneszter (Magy. 324.) és a közönséges jegenyefeny t (2. — Ö: balzsam-~ (→ balzsamfeny fa). | 1578: ’Populus alba.) ’platán’ jelentéssel. amelyek végs fokon az ismeretlen eredet lat. — N. szakny. így pl. 405). | 1807: ’Spartium.’. J: ’Cytisus scoparius.) és ’közönséges jegenyefeny ’ (2. EWUng. Kniezsa. közönséges lucfeny ’. N. utótagja az si. 2. uráli eredet nyár.. Az 1453ból adatolt ’platán’ jelentés jegenyefa alak kétes. sepr zanót’. Populus alba. hasonlóképpen korai neveik is keveredtek.. J: ’ua. ennek kérge szürkésfehér. az el tagra l.) jelz je megkülönböztet szerep . közönséges jegenyefeny ’. jegenyefeny 1. A fekete jegenye (3.. SzlJsz. a be. jegenye a. — ~fa N. nyárfa’ jelentésb l hasonlóságon (valószín leg a fák magassága) alapuló névátvitellel fejl dött. vö. keresztesfeny (→ feny )..) a köznyelvben ma is gyakran összekeverik. ▌ 2. — közönséges ~ 1998: közönséges jegenyefeny (Priszter 287). Kreuztanne fordítása. Némelyik alakváltozat. feny a. 1/1: 48. 394). F vészk. A feny féle (Pinaceae) jelentés jegenye csak összetételben. SzegSz. tehát magyarázó utótaggal jelenik meg. 1783: JéniÐzter (NclB. TESz.. jegenyenyárfa ’Populus nigra’ (Péntek–Szabó. J: ’Picea abies. az utótagra l. A jegenyefeny ’közönséges lucfeny ’ (1. — ~fa 1807: Jegenye Fenyffa (Magy F vészk. nyár(fa)’. fehér nyárfa’ jelentésb l hasonlóságon alapuló névátvitellel fejl dött. közönséges jegenyefeny ’. J: ’ua. 232. fehér nyár(fa)’. (Csapody–Priszter. közönséges jegenyefeny ’. gérce. de nyelvjárásokban is megtalálható a jegenye fa (SzamSz. tükörfordítás. SzófSz. a lat. MNövSz. J: ’Populus alba.

a szó elején g > j változás érvényesült.). TsengetyÍ-virág. jézusfüve N. Ember és növényvilág 197). gy tin. | 1841: ’Convolvulus arvensis.’. gyüjtvény. Növényszótár 4). ném. Genaust Genísta a. Harang. 1903: gy tény (Hoffmann–Wagner 37). Növényszótár 4). jáhor. gyöv tény. Guter Heinrich tükörfordítása. gyövötény ’kúszó terjed gyomnövény’ a jön ige származéka -tény képz bokorral (a képz bokor t eleme deverbális nomenképz . jézus füve (ÚMTsz. ihar. | platánlevel ~ 1911: platánlevel jávor (Cserey.). 1: 362).). jávor a.). 1903: Jókori juhar (Hoffmann–Wagner 77). gyövötény. jávor-fa . EWUng. 251). 250). burjánzó növekedése: „Növötény. Marzell Chenopodium bonus-henricus a. dió jóhenrikfüve 1903: jó Henrikf ve (Hoffmann–Wagner 49). jövötény a. A növötény a n ige származéka. a növény felépítése hasonló a jeneszterhez (1. 1255: jaurfa (TESz. apró szulák’. apró szulák’. juhar a.).. F vészk. jávor a. cruce signatam (NyK. Gyövötény (Veszelszki 454). Fejér.’.) jeneszter neve hasonlóság alapján jött létre. | korai ~ 1998: korai juhar (Priszter 289). kisebb ~ 1798: „Kitsiny. gyüöti(ny. J: 1233: ’Acer. Fel futó. — ~fa 1232: „ad arborem ihor-fa.. gy jtény. Iſzap. Benk a ném. 1411: Jawor (OklSz. 1330: Johor (OklSz. a jövötény. Mollay. jövötény. Növénynevek 285. J: ’Acer platanoides. gy jtín. és eldörzsölve pirosra festi az ember kezét. 1841: jöv tiny (Barra 297). a svéd mondavilág szerint szent Henrik a növényb l minden sebet meggyógyító gyógyírt készített. bonus-henricus elnevezésre vezethet vissza.). jövötény a. juhar a. Ginster szóbelseji mássalhangzó-torlódását feloldotta.’. A jóhenrikfüve a ném. 331. hogy a levél felületén lév fekete mirigypontsorban hipericin nev vörös festékanyag van.).). J: ’Hypericum perforatum. jó l. tökjuh6r (Péntek–Szabó. gyövötin. — N. parajlibatop’.’.). Vas-Vármegy. Kristus-blaume. gyövötiny.). MNövSz. az el tagra l. gyütvény. jövötény jövötény 1735: „Vinca: Folyóf . A német név végs soron a lat. Herrgottskraut. az utótagra l. 88). jábor.). Súlák. közönséges orbáncf ’. A névadás alapja a növény gyors. A növötény ~ jövötény ~ gyövötény nyelvújítási alkotások.jézusfüve 221 juhar t k vissza.). Marzell Hypericum perforatum a. — hegyeslevel ~ 1903: hegyeslevel juhar (Hoffmann–Wagner 77). — kicsiny. apró szulák’.). növény a. Az elnevezés magyarázata a növény gyógyító ereje. jelölt birtokos szerkezet. J: ’ua. 1257: Ihar (OklSz. 1236: ihorfa (OklSz. pl. jöv tin. ez teremti meg aztán az asszociációt a keresztfáról lecsepeg vérrel. Az el és utótag jelentése azonos: ’kúszó. juhar j tény l. 1233/1345: Arbor que uocatur Jhor (OklSz. gyövü tín (MTsz.. tökjuhàr. Gyövötény: mert a’ vetemények köztt nfttön-nf (a’ mint fk ſzóllnak) alkalmatlankodik” (Veszelszki 454). J: ’ua. Jézus füve (Csapody–Priszter. gy tény. F vészk. gy tény” (MNy. gyöv tin. A sepr zanót (2. — Ö: sepr ~. Kristuskräut. 1279: jawar (TESz. 1807: Jávor (Magy. Kiſseb.). juhar 1233: Arbor que uulgo dicitur yhor (OklSz. gy tiny. jövötényszulák 1841: jöv tiny Szulák (Barra 299). juhar a. terjed . juhar a. joh$r (CsángSz. Az elnevezés alapja. gy tén. A jézusfüve népi név. 1484: Ihar (OklSz. A gy tény változat a növevény > növény mintájára alakult ki. szulák. | töklevel ~ 1911: töklevel jávor (Cserey. A jövötényszulák Barra alkotása. 1998: juhar (Priszter 289). juhar(fa)’.’. J: ’Convolvulus arvensis. kis meténg | Convolvulus arvensis.’. — N. gyütény (ÚMTsz. Idegen nyelvi megfelel kre vö. korai juhar(fa)’. ih™r. J: 1735: ? ’Vinca minor. — N. Növötény. tökjohàr. burjánzó gyomnövény’. a f magyarázó utótag. J: ’ua. J: ’Chenopodium bonus-henricus. TESz. jezsuitadió l.). gy tiny.). johar (ÚMTsz. növény a. összetett szó. J: ’ua. az n > ny kicsinyít képz ). piros Fulak. juhar a. gyöv tény. juhar-fa a. J: ’ua. 31: 245). J: ’ua. drága~ johor l. | kis ~ 1841: kis gyüv tény (Barra 297).. | jókori ~ 1807: jókori Jávor (Magy. 1397: Iavor (OklSz. 1325: Jaurfa (OklSz. Marzell Genista a.

Breitblatt ’széleslevel ’. MNövSz. 1366: Juharfa (OklSz.: blg. korai juhar(fa)’.. népnyelvi változatainak szórványos ’égerfa’ értelmezése is: 1395 k. ném. hunyor juhszalag l. hasonló szemlélet elnevezésre vö.. jávor ’juhar’.). jámborfa. juhfark N. jaharfa. A korai és jókori jelz arra vonatkozik.).). SzlJsz. a széleslevel és hegyeslevel jelz k a fa hatalmas. A juhar szláv eredet . 232. A névadás magyarázata. jahor ’hegyi juhar’. 1590: Ihar fa. jávor-fa a. jaor. N. 2. 1791: Iuhárfa (Lumnitzer 457). Kniezsa. EWUng. явор ’hegyi juhar’. jágerfa ~ igarfa) játszhatott közre. széles.). — Ö: cukor~. valamint a juhar változat.’. hegyes leveleire utanak. Marzell Acer platanoides a.). összetett szó. J: ’ua. juhorfa. 49). 1337: jwharfa. a. A juhfark népi név.. | széleslevel ~fa 1798: Széles levelÍ Jávor-.). Az alakváltozatok kés bb összekeveredtek. szln. hogy a növény tömött virágbugája 30–60 cm hosszú. iharfa (SzlavSz.: hyhar fa (BesztSzj. jáh#rfából. iharfa (OrmSz. juhar-fa.’. 89). A töklevel és platánlevel jelz k szintén a fa karéjos levélformáját jellemzik. großer spitzblÀttriger Ahorn ’nagyobb hegyeslevel juhar’. juhfark (MagyGyógyn.). jág rfácska (ÚMTsz. jágerfa (ÚMTsz. 1813: Juharfa (Magy. színe a fehérest l a zöldesig változó. A magyarba feltehet leg többszörös átvétellel került. jámbor-fa (MTsz. Erre mutat a juharnak. 1414: Jaworfa (OklSz. szlk. ih6rf6. fehér zászpa’.juhfark 222 juhfark a. jámborfa (SzegSz. — N. juhfarkhoz hasonlítható. jágerfa. R.-hv. jágérfának. A jávor a hosszú á-jával talán a szlovénb l való. jávor 1. Spitzahorn. ih#rfa. 211). idegen nyelvi megfelel kre vö. 394).). 213). hogy a fa tavasszal korán kezd hajtani. Juhar-fa (Veszelszki 19).: RMGl. Iauor fa (SzikszF. F vészk. jágorfa. jáborfa. juhoktisztítóhunyor l.: RMGl. vö.). SzófSz. illet leg alakváltozatainak. J: ’Veratrum album. iszalag . egy rövid ™-s szláv javor-ból v > h és ju > i változással fejl dött ki az ihar. javōr ’ua. 1405 k. 1998: juharfa (Priszter 289). or.’.: RMGl. J: ’Acer platanoides. TESz. iharfa. J: ’Acer. A szó- középi g-t tartalmazó alakok az égerfa név hatásával is magyarázhatók. a. szb. javor ’ua. égerfa a. j<borfa. — korai ~fa 1998: korai juharfa (Priszter 289).). явор ’hegyi juhar’. Weinblatt ’sz l levél’. juhar-fa a. a juh állatnév és a fark ’az állati test hátul kinyúló része’ összetétele. Breitlaub. Ihar-. igarfa (Csapody–Priszter. 211). juhar(fa)’. R. néhol meg népetimológia (jámborfa.: jauor fa (SchlSzj. joharfa (OklSz. ném.

állat fejének elüls részén lév nyílás’ összetétele. 1807: katskanyak (Magy. — ostorindás ~ 1807: ostorindás Katskanyak (Magy. 357). J: ? ’Polygonatum odoratum. kökörcsin kakascímer 1. J: ’Crataegus laevigata. Criſta gallinacea” (Melius 144a) (< crista ’taréj’. 1841: ostorindás Kacskanyak (Barra 317). A kakascímer Melius alkotása. 3: 13). kakalics l. 39: 161. orvosi salamonpecsét | Polygonatum verticillatum. cseregalagonya piros szín bogyója’. J: ’Sisymbrium officinale. kerti oroszlánszáj’. 322). kakasmandikó kacs l. kakasharang N. 3: 14). F vészk. indás ínf ’. A kacsanyak népetimológiával keletkezett. kakasbandikó. hogy a növény olyan. kacskanyak kacsaszáj 1. A kakasfarkf a szláv eredet kakas állatnév. kakasfarkf 1783: Kakas-fark-fü (NclB. — vad~ N. ínf ’. J: ’Ajuga reptans. amelynek formája szájhoz hasonló. MNövSz. a szláv eredet kakas és az ótörök eredet alma összetétele. A N. F vészk. 341).ben. kalincaínf ’. kacsaszáj növénynév a szlovák eredet kacsa és az uráli eredet száj ’ember. A névadás alapja a növények virágja. N. kacskanyak 1. A név alakleíró elnevezés. 341). kokasharang (Csapody– Priszter. F vészk. Csapó azt írta róla: „Kakas-tzimernek pedig helytelenül neveztetik” (Csapó 246). 1798: Kakas-tzimer (Veszelszki 439). 1578: Kakas cimer (Melius 144a). Pászt. kacsanyak (Herman.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre (szintén elágazó növény). 341). 1783: Kakas-tzimer (NclB. a szláv eredet . magyarázata. havas~ kacsanyak l. 1798: Kakas-fark-fÍ (Veszelszki 354). A kakasharang népi név. kakasalma (ÚMTsz. J: ’Linaria vulgaris.K kakasalma N. a fark ’a madár hátul kiálló tollainak öszszessége’ és a f magyarázó utótag összetétele. pávafarkú salamonpecsét’ (azonosította Priszter Szaniszló). ▌ 2. arra utal.: Katskanyak (Julow 263). 116). J: ’Pulsatilla grandis. szapora zsombor’. de már el tte az országban véleményezésre szétküldött elnevezések között megtalálható.) jelz Diószegi–Fazekas alkotása. ÚMTsz. kakics kakarics l. F vészk. J: ’Antirrhinum majus. 39: 161: 155). 492. 3: 27). J: ’Verbena officinalis. a lat. a névadás alapja a szétállóan elágazó növény. hogy a növény „gyökerér l ostorindákat botsát” (Magy. A kakasfarkf nevet a növény kiálló virágzata motiválta. J: ’Ajuga chamaepitys. kácsaszáj (MNy. || kacsanyak N. J: ’Ajuga. UEWb. közönséges gyujtoványf ’. ▌ 2. 1: 442). 1807 e. A névadás alapja a piros szín termés. A kakascímer ’vasf ’ (2. 678. vatkácsaszáj (MNy. Az ostorindás ’indás ínf ’ (2. Ö: kalinca~. kokasalma (SzamSz. A kacskanyak ’ínf ’ nemzetségnevet Diószegi–Fazekas véglegesítik a Magy. gall£na ’tyúk’) tükörfordítása. A kakasalma népi név. a kacskanyak nem vált köznyelvi szóvá. vasf ’. ÚMTsz. leánykökörcsin’. kakasbenderó l. ▌ 2. mint egy görbe nyak.

Ember és növényvilág 202). Az ujjas keltike (2. — N. 1578: Kakas láb (Melius 175). egyszerre használták Ranunculus ’boglárka’ és Corydalis ’keltike’ fajok megnevezésére hasonlóság alapján. J: ’Corydalis solida. odvas keltike’. 4: 32. ▌ 4. muskotályzsálya’. más képzéssel bëndérezik (Udvarhely m. kakasbenderó összetett szó. Criſta gallinacea (Melius 144a) (< crista ’taréj’. a Háromszék megyei Uzonból meger síti ezt az adatot: „a kakas megbenderészi a tyúkot: meghágja”.’. A kakastaréj ’muskotályzsálya’ (3. 1578: Kakas taré (Melius 180). európai kakasmandikó’.) nemi betegségek kezelésére használták. a lat. 3: 28). a kakas állatnév szláv eredet . kakasbenderó (MNy. kúszó boglárka’. J: ’ua. ÚMTsz. 1838–45: kakasmandika (Nyr. Erd vidék). ▌ 3. 1783: Kakas-láb (NclB. (OrvK. A névadás magyarázata. ▌ 2. ▌ 3. J: 1578: ’Ranunculus sp. az utótagok a benderészik ’bögyörészni’ igéb l származnak. szi kikerics’. odvas keltike’. kakasláb 1. ▌ 2. ▌ 4. N.) használja. J: ’Corydalis solida. 3. tyúkláb. 1578: Kakas tare (Melius 144a). els sorban az szi virág’. J: ’Corydalis solida. J: ’Ranunculus flammula. Szabó. (Melius 180). 1783: Kakas-lab (NclB. — fehér ~ 1578: Feyér Kakas láb (Melius 175a). A kakastaréj ’szapora zsombor’ (1..-i Pulsatilla (< lat. hogy az európai kakasmandikót (1. J: ’Colchicum autumnale. | 1783: ’Ranunculus repens. Mert hogy ki ix à fxldbxl ollyan mint à Kakaſnac à farka” (Melius 180). — szi~ N. 1998: kakasmandikó (Priszter 371). harangmozgást végez.) kakasmandikó elnevezése hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 1948: kakasmandikó (MagyGyógyn. 1775: Kakas-láb (Csapó 34). kúszó boglárka’. || kakasbenderó N. Vö.: els sorban a Ranunculus repens. kúszó boglárka’. és a szélben ide-oda ing. a bec termések a szárhoz simulnak. ÚMTsz. a növénynevet már Melius is három jelentésben (1. bókoló amaránt’. kakasbandikó. 400). A kakasláb ’ujjas keltike’ nevet Melius így magyarázza: „EſÅt hiyac Kakas lábnac. Feyér Kakas láb” (Melius 175a). 1783: Kakas ſorok (NclB. J: ’Erythronium dens-canis. Hanen f×s (Melius 175) tükörfordítása.) Melius tükörfordítása: „Német×l neue Weis Hanen f×s. 614/ 5). harangütés jelentés . A kakasbenderó ’kakas pénisze’ jelentés . szapora zsombor’. J: ’Ranunculus repens. A kakassarok a ném.: Kakas Lab fwrql gr. kakasmandikó 1. szi kokasmandikó (Péntek–Szabó. 2: 22. — ~f 1577 k. a növényeket szintén nemi betegségek gyógyítására használták.) és az szi kikerics (3. J: ’Amaranthus caudatus. J: ’ua. a névadás alapja a fürtös. J: ’Corydalis cava. J: ’Salvia sclarea. ▌ 3. mivel a növény virágja harangformájú. J: ’Ranunculus aconitifolius. A MTsz. — európai ~ 1998: európai kakasmandikó (Priszter 371). 400). bëndërëzzik (Székelyföld). A névadás magyarázatára a sarkantyúszer virágzat. 2. gall£na ’tyúk’) tükörfordítása. 126: 67). A kakasmandikó. 383). kakassarok 1. Ember és növényvilág 221). A fehér kakasláb ’sisakvirág-level boglárka’ (3. A lat. J: ’Corydalis solida.kakasláb 224 kakastaréj kakas állatnév és a török eredet harang öszszetétele. || kakasbandikó N. valószín leg ennek alapján kapta nevét. J: ’Sisymbrium officinale. ujjas keltike’. a leánykökörcsin harangszer virága motiválhatta az elnevezést. ujjas keltike’. J: ’ua. ▌ 2. Melius alkotása. J: ’Corydalis cava.) szintén Melius alkotása. ujjas keltike’. ujjas keltike’. ütés’) elnevezés is ugyanezen a szemléleten alapul. piros virágzat. szétállóan elágazó növény. Hanenſporn (Melius 180) tükörfordítása. ▌ 2.’. sisakvirág-level boglárka’. Genaust Pulsatílla a.’. békaboglárka’.. 3: 27).) és . Vö. kakas mándikó (NövTanKözl. szi kikerics. kakastaréj 1. 1903: kakas bandikó (Hoffmann–Wagner 143). hollóláb. 50). 126: 67). J: ’Colchicum autumnale.) Melius alkotása. 1578: Kakas lábnac gr. A kakasláb ~ kakaslábf a ném. kakastaréj (Péntek–Szabó. kankós. pulsatus ’csapás. kakas bandikó (Nyr. sarkantyúszer . az az. szakny. Melius 438. — ~f 1775: Kakastaréj-fü (Csapó 234). A kakastaréj ’ujjas keltike’ (2. 1578: kakas ſoroc (Melius 180).

Az utótagra l.’. TESz. kakukkf 1. 1578: Kakuc f× (Melius 116a). | magas ~ 1578: magos Kakuc f×hxz (Melius 118a).: sarphileum: kakuk fiw (SchlSzj.’. Kock ’kakas’. | kerti ~ 1841: kertikukukf (Barra 314). EWUng. || kakalics 1775: Kakalitz (Csapó 122). J: ’ua. J: ’ua. a kakukkf el tag magyarázata. hogy a növény klorofillhiányos. 1783: Kakits (NclB. || kakalics 1783: Kakalits (NclB. a névadás magyarázata. 409). 1798: kokas virág (Veszelszki 27). a démutka utótag nemzetségnév. | mezei ~ 1775: Mezei kakuk-fü (Csapó 123). 2. hogy a piros szín virágok kakastaréjhoz hasonlóak: „vir.) bordó szín virágzata a kakastaréj színéhez hasonló. azért a’ ki ſok kakuk ſzót akar érni. ott terem. vadkakukkf ’. 1813: Kakalits (Magy.’. 132). ▌ 2. N. (Melius 118a). a növény akkor virágzik. A kakasvirág növénynév Benk alkotása. J: ’ua. Colchicum autumnale a. | olasz ~ 1841: olasz kukukf (Barra 314). kakasvirág (MagyGyógyn. J: ’ua. 1998: mezei kakukkf (Priszter 521). J: ’Thymus vulgaris. 1998: kerti kakukkf (Priszter 522). A kerti kakukkf (2. F vészk. olasz kakukkf ’. ném. A névadás alapja. vadkakukkf ’. szi kikerics’.. mivel a’ virága a’ fü ſzárainak tetején meg-hajlott kaláſz formában állanak” (Csapó 234). 1998: vadkakukkf (Priszter 521). — északi ~ 1998: északi kakukkf (Priszter 521).’.’. | olasz ~ 1578: OlaſÅ Kakuc f×nec gr. 389). 1595: Kakijch (Beythe 38). a növénynév el tagja azonos a hangutánzó eredet kakukk madárnévvel. EWUng. . TESz. F vészk. Hahnenblume mintájára hozta létre. kakukkdémutka 1807: Kakuk Démutka (Magy. A névadás alapja talán az. cuculi herba (Clusius–Beythe 28) tükörfordítása. más növények. kakukkf elnevezéséb l vonták el. kakics 1. a muskotályzsálya (3. A kakics ismeretlen eredet . kakukkf a. ſzagáról.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. 374). szelíd csorbóka’. szúrós csorbóka’. Veszelszki így magyarázza a kakukkf nevet (tévesen): „Színérfl. J: ’ua. 243). J: ’Adonis aestivalis. J: ’ua. 1405 k. | keskenylevel ~ 1998: keskenylevel kakukkf (Priszter 521). 1395 k. … setét veresek” (Magy. kakukkvirág. 323). F vészk. ízérfl az esméretes fÍvek közÍl való. J: ’Thymus serpyllum. fehér vajvirág’. Marzell Adonis aestivalis a. ▌ 2. Vö.. 50).: sarpileum: kakuc fiu (BesztSzj.. ném. — kerti ~ 1775: Kerti kakuk-fü (Csapó 123). 1583: kakich (Clusius–Beythe 7a: BotTört. ahol a kakukk jár. A kakukkf -vajvirág összetett szó. A kakukkdémutka összetett szó. Az el tagot a növény R. 1791: Kakas-virág (Lumnitzer 227). 1783: Kakas virág (NclB. 409). J: ’Sonchus asper. vö. J: ’Colchicum autumnale. J: 1395 k. idegen nyelvi megfelel k alapján jött létre. | vad~ 1948: vadkakukf (MagyGyógyn.) népi elnevezés. gyakran a kakukkf gyökerén él sködik..) jelz i megkülönböztet szerep ek: „EſÅt Romai. az a’ kakuk-fÍvel így éljen: Ételben ſzinte olly jó mint a’ petré’selyem: mert az eméſztéſt ſegítti” (Veszelszki 409). 1998: ’Thymus serpyllum. 1775: Kakuk-fü (Csapó 123). kakukkf -vajvirág 1998: kakukkf -vajvirág (Priszter 441). kerti kakukkf ’. 374). vadkakukkf ’. 1783: Kerti Kakuk-fü (NclB.: RMGl. 1783: Mezei Kakukfü (NclB. J: ’ua. hogy a levelek közül hosszú száron kikucskáló termést tyúkhoz. 255).) kakastaréj nevének alapja: „nevezték kakastaréj fünek.: RMGl. kakukkf ’.kakasvirág 225 kakukkf -vajvirág ’bókoló amaránt’ (4.: ’Thymus sp. J: ’Orobanche alba. 381).’. Diószegi– Fazekas alkotása. vö. kakukkf a. nyári hérics’. ill. 2. 1775: Kakuk-fü (Csapó 123). J: ’ua.’. J: ’ua. | római ~ 1578: Romai Kakuc f× (Melius 118a). J: ’Thymus serpyllum. 353). ’szúrós csorbóka. ▌ 2. | 1775. kakasvirág 1. amikor a kakukk szól. J: ’ua. 1775: Kakits (Csapó 122). 1775: OlaÐz kakuk-fü (Csapó 123). kakashoz hasonlítják.’. salátanövény’ jelentés .’. J: ’Sonchus oleraceus.’. römischer (welscher) Quendel ’római. J: ’ua. 389). kákics a. F vészk. A kakukkf valószín leg a lat. kákics a. 1813: Kakits (Magy. A kakasvirág ’ szi kikerics’ (2. a bókoló amaránt (4. a nevet valószín leg a ném.’. 255). vagy OlaſÅ Kakuc f×nec hiyác” (Melius 118). 1998: kakukkf (Priszter 522). hogy a növény ott fordul el .

) a ném. ▌ 2. bába~körfény. kukuksaláta. F vészk. J: ’Ranunculus acris. N. J: ’Tragopogon pratensis. ang. kakukkvirág 1. nyugati salátaboglárka’. J: ’Tragopogon pratensis. ▌ 4. kalapf 1775: Kalap-fü (Csapó 190). tavaszi hérics’. 3: 33). ▌ 3.. akkor virágoznak. gauch < kfn.) és ’berki szell rózsa’ (3. Brot ’kenyér’ utótagot a pogácsa ’kenyérféle’ megfelel vel fordítja. a ném. ▌ 2. ezek a növények szintén kora tavasszal virítanak. kanáltorma heil(mittel) ’gyógyszer’) mintájára hozta létre. 226 kalapf kakukkibolya N. A kakukkvirág ’májusi gyöngyvirág’ (1. N. hogy a levelek kalap formájúak: „levelei kalaphoz vagy lókörömhöz hasonló alakot képeznek” (CzF. A kakukkterjék Melius alkotása. 408). Ember és növényvilág 277–8). A kalapf valószín leg a lat. 408). J: ’Petasites hybridus. 357). 1841: kakukterjék (Barra 261). ném. A kakukksaláta ’réti bakszakáll’ (1. 1775: Kakuk virág (Csapó 108). ficaria. májusi gyöngyvirág’. 2. terjék a. kakukkpogácsa. A kakukkibolya összetett szó. J: ’Anemone nemorosa. A névadás szemléleti háttere az. amikor a kakukk szól. réti boglárka’. ’tavaszi hérics’ (2. ficaria.) kakukkvirág elnevezése népi név. 1798: Kakuk-terjék (Veszelszki 50). az.’. Ember és növényvilág 198). Idegen nyelvi megfelel re vö. kakukkvirág (Péntek–Szabó. A névadás alapja a virág kék színe. a hangutánzó eredet kakukk madárnév és az ibolya összetétele. EWUng terjék a. kakukkterjék 1578: Kakuc terięc „veres virágu” (Melius 182). A terjék (els megjelenése: 1529. 1783: Kakuk-terjék (NclB. A kakukksaláta ’nyugati salátaboglárka’ (2. 161). kakukkpogácsa 1578: Kakoc pogácza (Melius 80a). ang. Kuckucksblume tükörfordítása. 1783: Kakuk Saláta (NclB. 1783: Kalap-fü (NclB. közönséges acsalapu’. tavasszal szól a kakukk. theriac. 1807: Kakuk-terjék (Magy. Ember és növényvilág 203). F vészk. Gauchbrot (Melius 80a) tükörfordítása. nemes májvirág’. J: ’Adonis vernalis. fr. vö. a névadás magyarázatára l. J: ’Ranunculus ficaria subsp. 336). kalács l. fehír kukuvirág (Péntek–Szabó. jelentése: ’gyógyszer’) utótag vándorszó. kakukkvirág (ÚMTsz. Theriak. Gauchheil (< ném. ökör~ kalamus l. A réti boglárka (4. J: ’Convallaria majalis.) kakukk el tagja a ném. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. — fehér ~ 1903: fehér kukukvirág (Hoffmann– Wagner 115). Marzell Anemone nemorosa a. baka~. kakuksaláta. Ember és növényvilág 203). amely az ibolya színéhez hasonló. 1775: Kakuk-Ðaláta (Csapó 23). vö. ill. a névadás alapja a növények kora tavaszi virágzása. A réti bakszakáll tápláléknövény volt. 1775: Kakuk terjék (Csapó 288). — N. bába~. hogy a növényt táplálékként használták. réti bakszakáll’. J: ’ua.) és nyugati salátaboglárka (5. kakukkibolya (Nyr. 416). . kakukksaláta 1. kukuksajáta (Péntek–Szabó. J: ’Anagallis arvensis. már Melius is els sorban mint tápláléknövényt ismerteti: „Igen iò fxve is. Petasítes (< gör. N. triaca. nyerſen is enni etzettel Saláta módra” (Melius 81). ol. hogy a növény virágzásakor. kakukvirág (Péntek–Szabó. A kakukkpogácsa Melius alkotása. kálmos kalánf . J: ’Ranunculus ficaria subsp.) kakukk el tagját a növény korai.kakukkibolya vajvirág. TESz. amikor a kakukk szól. réti bakszakáll’. berki szell rózsa’. még kakukkvirág. Marzell Anagallis arvensis a. Gouch ’kakukk’. és a salátaboglárkát salátaként fogyasztották. kukukvirág.. cuckooflower ’berki szell rózsa’. mezei tikszem’. kakukvirág (Péntek–Szabó. 390). 3: 340). a ném Gauchheyl (Melius 182). A saláta utótag magyarázata. Mélius a ném. 97: 333). thériaque. Ember és növényvilág 278). fehér kukukvirág. tavaszi virágzása motiválja. 1783: Kakuk pogátsa (NclB. ▌ 5.). 1813: kakuk T[erjék] (Magy. 1783: Kakuk virág (NclB. a sárga virágok akkor nyílnak. kalánlevel f l. N. N. nyugati salátaboglárka’. ném. J: ’Hepatica nobilis. Gauchbrot ’kakukk-kenyér’ (Melius 80a) átvétele. kanálf kalántorma l. petasítēs ’kalapformájú’) hatására jött létre.

| 1807: ’Acorus.-i Calendula átvétele. holl. v. 263). 2. 235). F vészk. kalárisf 227 kálmos kalárisf 1578: Kalaris f× (Melius 148). 235). A kaláris forma gyümölcs f körülírásos alak. 1807: Kalintza (Magy. 420). kalyinka (Hoffmann– Wagner 40). a gálna szláv eredetijének (< vö. kalína ’kányabangita. kalincakacskanyak 1807: Kalintza Katskanyak (Magy. Calamus aromaticust … tqrd erqſſen megh eÅqketh” (OrvK. 1998: orvosi kálmos (Priszter 291). EWUng. 64: 14.: „Aloeſt..: RMGl. 1783: Kalárisfü (NclB.).. kalinca 1590: Chamaepitys: Kalincza (SzikszF. J: ’ua. kalinka átvétele. szerz i kétesnek vélik a ’gelber Günsel’ (Ajuga chamaepitys. a név a ném. orvosi kálmos’. A m. A kalincaínf összetett szó. bizonytalan eredet . kalapja l. kalinca a. A kalincakacskanyak Diószegi–Fazekas alkotása. 1807: Klárisf (Magy.). Marzell Asparagus officinalis a. Vö. az utótagra l. ehhez megkülönböztet elemként illesztették a növény R. kalincaínf ’. — orvosi ~ 1807: orvos Kálmos (Magy. orvosi körömvirág’. kalina 1903: kalina. gálna a. 235). Genaust Caléndula a. F vészk. J: ’ua. kalincaínf ) jelentést az 1590-es adat esetében. 1813: Kalintza Katskanyak (Magy. || kaláris forma gyümölcs f XVI. 384).: ’Acorus calamus. J: ’ua. F vészk. Kaláris forma gy m lcsts f .’. 1775: Kaláris-fü (Csapó 270). (TESz.’. katyinka (Halmai 76). kálomistagyökér N. F vészk. összetett szó. 93). Spárga f . A névadás alapja a növény piros bogyója. szln. kalmusgyökér. kalina kálmos 1577 k. 377).kalárisf Genaust petasátus a. kalinca nevét. koraalkruid. gálna. kesernyés csucsor’. kálmos | Acorus calamus. J: ’Ajuga chamaepitys. F vészk. 1775: Kálmos (Csapó 126). kalmos-gyxkeret gr. — N. J: ’Asparagus officinalis. Kalyinka. szlk. népetimológiás változat. kalinca a szláv kalinica második nyílt szótagjának kiesésével keletkezett.’. MNövSz. sz. J: 1577 k. 359). 1948: kalina. — N. 1998: kalincaínf (Priszter 293).: Asparagus: Nÿwl’ arnik. kalinca. J: ’ua.’. or. 357).’. калина ’kányabangita’) kicsinyít képz s származéka.). 619). fagyal’. J: ’Solanum dulcamara. || N. 609/42). szójegyzékünkben. Koralkraut fordítása.). 1998: kálmos (Priszter 291). kalinca. J: ’Ajuga chamaepitys.. Idegen nyelvi megfelel kre vö. 1783: Kálmus (NclB. galangath. kalinka l. J: ’ua. 197/28). 1783: Kalintza-fü (NclB. sv. Nyúl árnyék f . Calamus odoratus (OrvK. A növény népies elnevezései közül a katyinka valószín leg a szláv növénynevek értelmesítésével. || kaláris 1798: Kaláris (Veszelszki 77). N. orvosi kálmos’. Vö. vö. kalina. 1903: Orvosi kálmos (Hoffmann–Wagner 73). 1290-t l 1604-ig dolgozta fel nyelvemlékeinket). Nyr. glosszánkban nem t nik fel (az RMGl. ka- linica ’fagyal’.-hv. 1798: Kálmus gyökér (Veszelszki 24). . 367). amely a növény két régi nevéb l jött létre. ínf . jelentésmegadásuk azonban pontos. kalyinka. szakny. Szabó. kalinca a. corallört. kalina ’kányabangita’. kaljinka (MagyGyógyn. J: ’ua. a kacskanyak nemzetségnév. 341). kalina. kálomistagyökér (Csapody–Priszter. — ~gyökér 1708: Kalmuß Kálmuß gyökér (TESz. kalincaínf ’. TESz. hogy a kalinca növénynév egyéb korai szótárunkban. a személynévre való utalással keletkezett. — ~f 1775: Kalintza-fü (Csapó 125). A kalárisf Melius alkotása. kalinka (ÚMTsz. kalina (Jávorka 978). 1745: Kálmuſz (Torkos 9). kalincaínf 1903: Kalincza inf (Hoffmann–Wagner 119).’. 341). J: ’Ajuga chamaepitys. a kalárisf nevet „a’ piros gyümöltseiröl” (Csapó 270) kapta. szb. kalmus gyökeret (ÚMTsz. F vészk. kalincaínf ’. 1608: „Jó illatú calamus” (TESz. J: ’Calendula officinalis. kalendula 1783: Kalendula (NclB.). gálna a. kalina. isten~ kaláris forma gyümölcs f l.). F vészk. 1787: kálmos (TESz. 1807: Kálmos ’Acorus’ (Magy. Sparga (De Herbis: RMGl. A kalina a szláv kalina. A kalendula a lat. érdekes. 232). A kalinca valószín leg szláv eredet szó. Az RMGl. Kálmus ’Acorus calamus’ (Magy. Melius 437. közönséges spárga’. az el tag magyarázatára l.

ol. cseh kalmus. camomille. kanálka N. fekete üröm’. a földre’. ném. (sweet) calamus. a kanál el tag magyarázatára l. 302). calamus ’nád. írónád. vö. calmus ’bozót’. vö.’. camomilla és kamomilla a latinból való. szakny. az sz-szel hangzók pedig a németb l származnak. kanállevel f l. A s-sel hangzó magyar alakváltozatok a latinból. J: ’Capsella bursa-pastoris. 1813/1900: „Székf .) rómaikamilla neve német mintára jött létre. J: ’Chamaemelum nobile. lat. Az elnevezés magyarázata a kamillavirágnak az almáéhoz hasonló illata. ném. Genaust Cochleánthus a. a kamilla szó vége latinosítás eredménye. Kalmus ’kál mos(gyökér)’. J: ’Artemisia vulgaris. c(h)amomilla közvetítésével jutott az európai nyelvekbe. chamomilla. A kálomistagyökér el tagja népetimológia eredménye. J: ’ua. || kanállevel f 1775: Kalán-levelüfü (Csapó 124).. hogy ahhoz hasonló módon használták. kamillapipitér N. ol. az el tagra l. m"lon kanálf 1664: Kalán-f× Cochlearia (Lippay II: 32). 117). lat. amely kanalakhoz hasonlít. A kanálf a lat. 1798: Kanál-levelÍ-fÍ (Veszelszki 167).. a magyar nyelvbe kerülhetett a latinból vagy a németb l is. F vészk. abszintüröm’. 393). fogyasztották a növényt. az utótagra l. kanálka (MagyGyógyn. kam(lla (ÚMTsz. vö. Patikaiszer ’s kristilybe is veszik. pipitér. a gyökér utótag magyarázó szerep . ▌ 2. J: ’Chamaemelum nobile. 1584: fiue Camomilla (Clusius–Beythe 11). chamaem#lon ’kamilla’ < gör. A kanáltorma összetett szó. 1775: Kalan-fü (Csapó 124).. Löffelkraut ’kanálf ’ (Veszelszki 167) is. A névadás alapja. orvosi kanálf ’. k. MNövSz. EWUng. a torma utótag arra utal. 299). — orvosi ~ 1998: orvosi kanálf (Priszter 340).. 1608) latin eredet . 1998: kamilla (Priszter 425).: ang. kálmos kálomistatapló l. Talán Camill” (TESz. közönséges pásztortáska’. kalyinka l. h. orvosi kanálf ’. römische Kamille. J: ’Cochlearia officinalis. 302). Különféle úton-módon bekerült számos európai nyelvbe. 1783: Kalán levelü fü (NclB.’. J: ’ua. || kálomistatapló 1903: kálomista tapló (Hoffmann–Wagner 163). J: ’Matricaria chamomilla. béka~ kálvinistatapló 1903: kálvinista tapló (Hoffmann–Wagner 163). úfn.. hogy a növény „levelei öblöÐsek mint a’ Kanál” (Veszelszki 167). orvosi kanálf ’. kálmos kálnabokor l. a f magyarázó utótag. kálmusz l. vö. 1797: [végy] római szegfüvet vagy Kamomillát két marokkal” (TESz. fr. a lat. A kamilla német eredet .). Marzell Matricaria chamomilla a. gör. rómaiszékf ’. konkoly . J: ’ua. NySz. J: ’Cochlearia officinalis. A névadás alapja a termés. J: ’Artemisia absinthium. — kis ~ 1841: kis kamilla (Barra 207). camomile.-i Acorus calamus utótagjának átvétele. a szárított növényt t zgyújtóként használták. vö. kálvinistatapló ’alma’). 374). taplóüröm. 93). ital keverésére szolgáló nyeles eszköz’ -ka kicsinyít képz s alakja. Genaust Chamaeálo( a. Kalmuß. kankaj l. orvosi székf ’. kanálf . J: ’Matricaria chamomilla. ang. magyarázatára l. orvosi székf ’. szakny. — római~ 1948: Római kamilla (MagyGyógyn. az ismeretlen eredet kanál ’étel. A m. A kálmos kett s átvétel. kamillapipitér (Csapody–Priszter. cochlear ’kanál’) fordítása. || ~virág 1948: kamillavirág (MagyGyógyn. kálmosnád’. kanálf kanáltorma 1807: kalán Torma (Magy. kanál l. A kanálka népi név. Kamille (< lat. chamaím#lon < gör. 1948: kamilla (MagyGyógyn. kalina kamilla 1.-i Cochlearia (< lat. A kamillapipitér összetett szó. 312). rómaiszékf ’. chamaí ’a földön. J: ’Cochlearia officinalis. chamomílla a. camomilla < lat.kálvinistatapló 228 kanáltorma A kalamus (1577 k.). A kálvinistatapló ~ kálomistatapló népi elnevezés. A rómaiszékf (2.). kamilla. nádsíp. kálmus. 1998: rómaikamilla (Priszter 334). — N. A görög szó a lat. A névadásra hatással lehetett a ném.’. ném. calamo (aromātico). TESz. 1948: kálvinista tapló (MagyGyógyn. camomillo. kalamus a. gálna kálomistagyökér l.

1775: Kánya-fü (Csapó 126). A szártalan ’szártalan kankalin’ jelz arra utal. valószín leg hangfest eredet szócsaládba tartozik. J: ’ua. kankoj l. A kányaf feltehet leg a ném. a növényt els sorban bizonyos gyulladásos b rbetegségek gyógyítására használták. A névadás magyarázata. hajlik’ jelentés lehetett. de létrejöttében a kökörcsin analógiás szerepe is közrejátszhatott. kankuska N. 209). ▌ 3. Habicht ’ölyv’) mintájára jött létre.. Ember és növényvilág 221). J: ’Primula vulgaris. konkoly z s származéka. kánya humor (Ethn. közönséges csillagpázsit’. kankó (Péntek–Szabó. Hippuris: Kanna moso fô (SzikszF. hogy a virág színe feketés. — veres ~ 1783: Veres Kankós (NclB. kányaköröm N.: RMGl. kányaf 1583: kányá fiu (Clusius–Beythe 2a: BotTört. A kankó ’ szi kikerics’ (2. A kányahumor népetimológiával keletkezett a kányahunyorból. szi kikerics. A névadás alapja. kankó a. kankalék származékszavak. | orvosi ~ 1948: Orvosi kankalin (MagyGyógyn. 257). ▌ 2. tavaszi kankalin’. amelynek a kacs. Habichtkraut (< ném. kankó N. kankalin (ÚMTsz. kuncsorog. Kankalék (Csapó 148). 335). J: ’Veratrum album. Kankalék (Veszelszki 72). fekete zászpa’. A kankalin. 1798: Kankalin. J: ’Descurainia sophia. Marzell Equisetum arvense a. hogy a növény szára nagyon rövid. J: ’ua. TESz. ▌ 2. J: ’Veratrum nigrum. hogy a növényt nemi betegségek kezelésére használták. 1783: Kankalin. szártalan kankalin’. a kánya madárnév és a hunyor növénynév összetétele. és abba a nem egészen tisztázott. Erdélyben alkalmazhatták a kankó ’fert z nemi betegség’ kezelésére is. kányahunyor (ÚMTsz. A kankós ’európai kakasmandikó’ (1. kankó a. veris. 1775: Kánna mosó-fü (Csapó 270). szikankó (Péntek–Szabó. kankuska (MagyGyógyn. fehér zászpa’.). J: ’ua. 356). | szártalan ~ 1998: szártalan kankalin (Priszter 467). a veres jelz a virág színére utal. A kányahunyor összetett szó. kannamosóf 1590: Equisetum. 1807: veres K[ankós] (Magy. ▌ 2. kankalíkf . hajlott. EWUng.’.kankalin kankalék l. Kankalék (NclB. mezei zsurló’. J: ’Equisetum arvense.’. — tavaszi ~ 1813: tavaszi Kankalin (Magy. J: ’Erythronium dens-canis.) a kankó (1808: ’fert z nemi betegség’) -s kép- kányahunyor N. f zelék. sebforrasztóf ’. TESz. J: ’ua. A kankós valószín leg erdélyi népi név. kankalin 229 kányaköröm kankalin 1. a névadás magyarázata. 2. európai kakasmandikó’. 228). mivel a növénnyel szintén nemi betegségeket gyógyítottak. N. J: ’Erodium cicutarium. kányahunyor kankós 1. J: ’Primula vulgaris. A kankuska ’közönséges csillagpázsit’ (3. EWUng.) népi név. hogy a növényt edények tisztítására használták. szártalan kankalin + Primula veris subsp. 49).). F vészk. J: ’Colchicum autumnale. 375). kankalinkó. Benk ezt írja a növényr l: „mellynek neve Közép-Ajtánn: Veres Kankós” (NclB. 5: 37). kányahumor (MagyGyógyn. bürökgémorr’. A kannamosóf a ném. tálmosóf . J: ’Primula veris subsp. és formája a hunyoréhoz hasonló. 1775: Kankalin. 1998: tavaszi kankalin (Priszter 466). a névadás magyarázatára l. ugyanezen a szemléleten alapul a növény kaszavirág elnevezése. veris.’. F vészk.’. hogy a kankalin virágja a száron mintegy kampószer en meghajolva függ. Vö. Kan(n)tenkraut. kányakörme (MagyGyógyn. hajlék). a kankó -s és -ka kicsinyít képz s alakja. — közönséges ~ 1998: közönséges kankalin (Priszter 467). 152). ölyvf . kunkorodik szavak is a tagjai. a kankalék végz dése képz (vö. Kannenkraut tükörfordítása. 356).. — N.) erdélyi népi elnevezés. jelölt birto- . || kannamosó 1798: Kanna-mosó (Veszelszki 205). tavaszi kankalin’. görbül. A kankalin ~ kankalék alaktanilag azonos felépítés ek. Az elnevezés alapja az lehetett. — szi ~ N. 132). 45). A kányakörme népi elnevezés. alapszavuk eredetileg ’görbe. els sorban az az szi virág’. Ö: fokhagyma~. kányahumor l. a kankalin végz dése talán szintén kicsinyít szerep képz elem. J: ’Cynodon dactylon. J: ’ua.’. 1584: Kanya fiu (Clusius– Beythe 7). Ember és növényvilág 221).

: RMGl. A név a termések hosszú alakjára utal. *koprъ kerülhetett át *kopr alakban.: ’Descurainia sophia. koprъ. a kánya madárnév és köröm ’szaruképz dmény az ujjak végén’ összetétele. — bécsi~ 1948: Bécsikapor (MagyGyógyn. 1583: kapor Anethum (Clusius–Beythe 2a. 1405 k. tövises kapri’. a növény társnevei madárcs rhöz hasonlítva alakultak. — tüskés ~ 1911: tüskés kaporna (Cserey. 56: 117).’. — mezei~ 1798: mezei kapor (Veszelszki 155).: kaporna (OrvK 205/7).) jelz a növény idegen eredetét jelzi. | olasz ~ 1841: olasz kapor (Barra 163). a kerek jelz a növény kerek levelére utal.(Veszelszki 55). Növényszótár 50). kapotnyak kapli l. 1590: Kaporna (SzikszF. 1577 k.: „Sophia Chirurgorum.: RMGl. 1813: olasz K[apor] (Magy. A kapor szláv eredet . J: ’ua. szlk.’. Barra a közönséges ánizshoz ’Pimpinella anisum’ való hasonlósága alapján alkotta meg a növény nevét: mindkét növény f szer. hortorum). EWUng. kapor. кóпър.).) jelz arra utal. | 1948. eb~. 250. J: . Sophienkraut. 1948: Kányazsombor (MagyGyógyn. f szerkapor’. szl. 312). 54). | hagymaszagú ~ 1903: Hagymaszagú kányazsombor (Hoffmann–Wagner 138). esetleg szlovák R. 375). | 1807: ’Capparis. a kánya el tag valószín leg a R. spinosa. kapar. J: ’ua. 380). SzlJsz. ▌ 4. kôpor. J: ’ua. kapri’.) névadás alapja valószín leg a növény kaporhoz hasonló. f szerkapor’. kopór (ÚMTsz. 13). 85: 211).) és ’édeskömény’ (4. az olasz ’édeskömény’ (4. 1590: Anethum: Kapor (SzikszF. 126).: RMGl. kerek kapor (Jávorka 266). 1570 k. TESz. J: ’Foeniculum vulgare.kányazsombor 230 kaporna kos szerkezet. 1585: Káporna (Cal. felépítésük is hasonló. 1783: Kapor (NclB. Ember és növényvilág 203). J: ’Anethum graveolens (convar. kapri kaponyák l. J: ’Asarum europaeum. A magyarba egy déli szláv.) való hasonlósága (vékony szeldelt levelek. 1998: kapor (Priszter 300).: BotTört. óe. kutya~. er s illata: „A’ leveleknek és a’ vékony hoſzſzú botkos gyökerének mint a’ borsnak olly erös ſzagok és izek vagyon” (Csapó 130).’. ánizs. — ~f 1791: Kapor-fü (Lumnitzer 121). 1998: kerti kapor (Priszter 300). ánizskapor. F vészk. ▌ 2.: kapornyath (MNy. Kányaf … Kánya zsombor” (Nyr. 1948: kerek kapor (MagyGyógyn. az utótagra l. 1798: OlaÐz-kaportól gr. kopar. 380). 351). kányazsombor 1790 k. — kerek~ 1783: Kerek kapor (NclB. 2. — Ö: ánizs~. 1543: kapornath (MNy. 56: 117). A kaporánizs összetett szó.: coaltum: capor (SchlSzj. büdös pipitér’.). kapÀr. 377). — fokhagymaszagú ~ 1948: foghagyma szagú kánya zsombor (Halmai 7). — f szeres ~ 1903: F szeres kapor (Hoffmann– Wagner 58). J: 1790 k. A kapor ’kereklevel kapotnyak’ (2. J: ’ua. kaporna 1516: Kaporna (OklSz. 1798: Kerti-kapor (Veszelszki 55). J: ’Anethum graveolens (convar. | olasz~ 1775: OlaÐz kapor (Csapó 128). f szer~. sebforrasztóf ’. F vészk. 1998: ’Alliaria petiolata. kaperli. Vö. J: ’ua. 1998: kányazsombor (Priszter 294). 1807: Kaporna (Magy. | kerti ~ 1783: Kerti Kapor (NclB. 1783: OlaÐz Kapor (NclB. 1798: Kerek-kapor (Veszelszki 75). kopòr.: anetum: capor (SchlGl. — N. A kapor ’büdös pipitér’ (3. hogy konyhai f szernövényként használják. hortorum). 1783: Kaporna (NclB. 1998: hagymaszagú kányazsombor (Priszter 294). édeskömény’. ▌ 3. 370). kapor (Péntek–Szabó. kapri kapiknyak.. 1578: Kapornya (Melius 22a). kereklevel kapotnyak’. 1645: Kaporna (MA. kányaf ’Descurainia sophia. 351). A f szeres ’f szerkapor’ (1. 351).). 335). J: ’ua. 198). kapitnyák l. sebforrasztó zsombor’ névb l keletkezett elvonással. mert a Sisymbrium ’zsombor’ nemzetséghez sorolták régebben. 380).’. a zsombor utótagot azért kapta a növény. kapotnyak kapor 1. kaperlin l. — N. J: 1516: ’Capparis spinosa subsp. az el tagra l.) a f szerkaporhoz (1. a növények er s illata) alapján kapta nevét. Kniezsa. J: ’ua. vö. gémorr. blg. kaporánizs 1841: kapor Ánizs (Barra 174).’.’. vö. 79). hagymaszagú kányazsombor’. J: ’Anthemis cotula. ezt követ en a szóvégi mássalhangzó-torlódás feloldódott.’. A kányazsombor összetett szó. 1430 k.’. J: ’ua. | római~ 1948: római kapor (MagyGyógyn. 198).

kapri. 226/31.: Asarvm: kapothnÿak (Herb. kопuтн_к.: Asarum: Kapothnak (Ortus: RMGl. 1798: Kapornya-fa (Veszelszki 123). N. F vészk. kaporna kaporrózsa 1783: Kapor-ró’sa (NclB. 1590: Asarum: Kapotnyak (SzikszF. A cserje. kopotnyak. *kopytьnikъ-ból származnak.). ném. 100. kereklevel kapotnyak’.: Kaponyak (StUnBB. c): RMGl. Kapotnyik (MagyGyógyn. A virág a rózsához hasonlítható. kapotnyak’. Marzell Adonis vernalis a. Kapotnaknak gr. 1583: kapatnok (Clusius–Beythe 3: BotTört. A kaporrózsa összetett szó.’. kopyten. kopîtnik. kapiknyak. 282). Etimológiailag összefügg a m. 1948: Kapotnyak. TESz. disznó~. blg. | ~bokor 1843: kapornabokor (Ballagi 174). sz. 343/9. Kniezsa szerint az n-es és ny-es változat két . kapotnyak. (OrvK. 344/41). ném. fa utótagú nevek német mintára jöttek létre. or. kappren. úfn.: Kapothnakot gr. 433). 380).kaporrózsa 231 kapotnyak ’Capparis spinosa subsp. kopytník. A kapotnyak a ’lópata’ jelentés szláv kopyto származéka. 305/18. 127).: TESz. tövises kapri’. 26. A névadást az magyarázza. A tüskés jelz a növény apró ágtöviseire utal. 336/34). 1903: Kaporrózsa (Hoffmann–Wagner 112). vö. 399/17).’. Perpénfa a. 1577 k.’. hogy a kapotnyak kerekded vese alakú levele a lópata lenyomatára emlékeztet. 16.-hv.’. szálasak. J: ’ua. kapitnyák. királyné asszony káposztája. копúтник.’. kapotnyak-féle alakváltozatok egy déli szláv R. valószín leg a növény német nevének felhasználásával hozta létre. A kaporrózsa Benk alkotása. 1540 k. Melius így jellemzi a növényt: „à leuele mint egy Kxménnec” (Melius 62a). (OrvK. J: ’ua. Kapotnakoth gr. J: ’ua. F vészk. 380). J: ’Asarum europaeum. | mogyoróalj ~ 1841: mogyoréaly Kapotnyak (Barra 387).: RMGl. gappern.: ’Asarum europaeum. *kopytьnjakъ-ból. sz. 1578: Kapotnyac (Melius 130a). | ~fa 1787–1793: Kapornya-fa (Mátyus I. — ~f 1604: Kapotnyik f× (MA. 282). a kerti kapor ’Anethum graveolens’. 2: 260: TESz. nyúl~ kapotnyak 1520 k. | ~gyökér 1733: Kaponyák gyökeri (Magyary-Kossa. amely hangrendi kiegyenlít déssel és a szóvégi mássalhangzó-torlódás feloldásával nyerte el a kaporna alakot. ném. Kapothnakoth gr. 1807: Kapotnyak (Magy. A m. 1525 k.: CzF. EWUng. Mollay 342. 1775: Kapotnyak (Csapó 130).). 1841: kerek kapotnyak (Barra 387). — ~cserje 1843: kapornacserje (Ballagi 174). 380). 79). 380). J: ’ua. — Ö: kapri~. Ó és Új Diaet. ukr. (OrvK. J: ’ua. Kaper ’kápri’. (OrvK. idegen nyelvi megfelel re vö. a kapotnyik-félék pedig egy déli szláv vagy szlovák R. Horváth. 1797: kaput-nyak-füvet gr.’. J: ’Adonis vernalis.. vége: Asarum: Kaponyak (De Medicinali: RMGl.’. FenchelblÀtterige ſchwarze Nieswurz ’kaporlevel fekete hunyor’ (NclB. Kappernstaude. — N. keskenyek. NémEl. A névadás alapja.). A magyar nyelvbe a ném. 1676: kopotnyikot gr. | ~gyökér 1745: Kaporna Gyökér (Torkos 2). (TESz.). tavaszi hérics’. kapta szláv eredetijével. Vö.). | 1807: ’Asarum. Kaper szó Kapern többes számú alakja került. J: ’ua. 1760: kapotnya gy×kér (TESz. 1958. (OrvK. vö. káposzta l. копúтняк. J: 1520 k. Mollay Károly szerint a kaporna szó újfelnémet eredet .: TESz. Adonisröschen ’Adonis-rózsácska’.: Asarum: kapothnak (Növ. bokor. J: ’ua. kereklevel kapotnyak’. Kappernstrauch. II. kapornya l. 380). 217/22). vö.. szlk. spinosa.). szb. 1: 163: TESz. kapotnyakot f zzön neki” (Népd. 1787: kapotnyák (Zavira 11: NSz. копúтник. | kereklevel ~ 1998: kereklevel kapotnyak (Priszter 307). 1791: Kapor róÐa (Lumnitzer 228). szln. a kapor és a rózsa növénynevek összetétele. XVI. cseh kopytnik. kopotnyikot (ÚMTSz. (TESz. ném. kòpitnīk. 206/23). vö. amelynek ’pata’ az els dleges jelentése. hogy a növény levelei hoszszúak. A kaporna német eredet . kopytnik. 3/16. 382). kòpitnjāk. Vulgago: Kapotniak (SzikszF.: RMGl. — kerek ~ 1807: kerek Kapotnyak (Magy. Kapotnakot gr. „Ki az urát nem szereti. A kapotnyak szláv eredet . a f szerkömény ’Carum carvi’.). kappern.’. J: ’ua. illetve a kerti édeskömény ’Foeniculum vulgare’ leveleihez hasonlóak. 380). 382). OrvEml. vö.: RMGl.).).

’. F vészk. amely a lat. herélt férfi’ és az r f név ’megfigyel ’ összetétele. kapri 1548: kapri (OklSz.. A folyamatot el segíthette a ném. hogy az árnika „Herélt hímszálai ritkánn látszanak a’ súgáronn” „Virágibann legtöbbſzör 5-hímſzál porhon nélk l” (Magy. átvételre mutatnak. Kappernstaude. vaniliát. kopottnyak.). caper. Diószegi és Fazekas botanikai névalkotó munkájának eredménye.: ’Arnica. cappari közvetítésével kerülhetett. ill. a ném. Csal. J: ’ua. kapri’.. 1807: Kápri (Magy. A növény kerek levelére utaló jelz s elnevezés. | tüskés ~ 1998: tövises kapri (Priszter 324). 251. kapparis). az n-esek a kopytnik-b l valók. câpre. eredet kappan ’herélt kakas. kaporna. Csokonai színm veiben is el fordul pl. mogyoróalja elnevezéséb l hozta létre. Kaper. ang. ol. tövises kapri’. Horváth. F vészk. sampanelt. | 1807: ’Capparis. vö. ném. a nevet a növény R.). NémEl. kaporna. 100. EWUng. amelyet f szernek gy jtenek’ révén terjedt el. ném. — hegyi ~ 1807: hegyi Kappanfr (Magy.’. A kápricserje tükörfordítás. Mindezek végs forrása az sperzsa käbär (> gör. Weihnachtswurz tükörfordítása. Szóhalm. A kappan r összetett szó. — tövises ~ 1998: tövises kapri (Priszter 324). Csokonai-szókincstár 255. SzlJsz. fekete hunyor’. J: ’ua. jövevény -li vég szók analógiája. 1793: Kápri (Grossinger 345). milanoi tzukkerpakkerait.’. || kapli 1799: „Külsö országi sago darát. kapotnyik l. A kapelli ~ kapli alakváltozatok közvetlen ném. kaplit. az el tag magyarázatára l. külön átvétel a szerbhorvátból. spinosa. SzófSz.’. a botanikai szaknyelvbe nem került be. de létrejöhetett a kapellib l is. or.’. kivált tavaſſzal” (Veszelszki 201). tövises kapri bogyója. Vö. a ragozhatatlan lat. Diószegi–Fazekas alkotása. karácsonygyökér 1578: „neuezéc Német×l. Cultura in: Csokonai Színm vek 167). A TESz. 479). strimfli. кáпeрсы (többes sz. 1841: kápri Káporna (Barra 48). A kappan r a nyelvújítás korában keletkezett. A tüskés jelz a növény apró ágtöviseire utal. A névadás magyarázata. spinosa. Vö. kapotnyak kappan r 1807 e. J: ’ua. 1843: Kápri (Bugát. J: ’ua. A karácsonygyökér könyvszó. 479). 375). Vö. kapri. a középs szótag kiesésével. hogy a’ Páſztor emberek meſſze ffldrfl-is el-jönnek oda gyökeret ásni. F vészk. . Mollay Károly szerint a kapri korai úfn. F vészk. árnika’. 479). 1617: Kaperli (uo. 312). Kniezsa. 61). Kappernstrauch. fr. 1841: hegyi kappan r (Barra 209). | 1948: ’Arnica montana. vö. vö. A kapitnyák újabb. 1948: kappan r (MagyGyógyn. J: ’Capparis spinosa subsp. A kapli kialakulhatott a kapriból r ~ l cserével. 227). A névadás motivációja az volt.: Kappan r (Julow 265). cappelit gr. 1483– 1490: kappry (SoprOkl. 318). capperi vagy a lat. spinosa. III: 57). cáppero. hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között” (Csokonai Vitéz Mihály. 1807: Kappanfr (Magy. A kapotnya korábbi kapotnyák-ból keletkezett a többesjelnek felfogott szóvégi k elhagyásával. az utótagra l. hegyi árnika’. J: ’Capparis spinosa subsp. egyéb efféléket a’ mellyek- hez én külsö országon hozzá szoktam. II/6: 262). J: 1807 e. Melius alkotása a ném. A kapiknyak közbüls k-ja hasonulás eredménye. || kapelli 1603: kaperlin (Radv. Karáczon gyxkęr neue” (Melius 187). J: ’ua. a stekli. A kapri vándorszó. tövises kapri’. A mogyoróalj kapotnyak növénynév Barra István alkotása. hazai bajor-osztrák eredet . f szer’. I: 689. F vészk. csak f szer jelentésben kerültek a nyelvünkbe: ’a növény bogyója’. TESz. szerint a magyarba esetleg az ol. (uo. 65). hogy a fekete hunyor karácsony tájékán virágzik. 1612: Kappelit gr. A kaprikaporna összetett szó. kaprikaporna 1807: Kápri Kaporna (Magy. J: ’Helleborus niger. Krisztusvirág. valamint a növény gyökerét használták: „Azt mondják az ott Lakosok. 60). cappari ’a káprinövény még ki nem nyílt bimbója.kappan r 232 karácsonygyökér külön átvétel: az ny-es változatok a kopytnjakból. capparis. — ~cserje 1925: Kápri-cserje (Jávorka 448). a kerek kapotnyak. (uo. J: 1548: ’Capparis spinosa subsp. 2.

répa 233 katibolha kásaf 1775: KáÐa-fü (Csapó 256). 406).. csalán > N. orbáncf . 1783: Katlan-kóró (NclB. 411).: kattangh (GyöngySzt. J: ’Cichorium intybus. J: ’Primula veris subsp. TESz. F vészk. katibolha N.’. J: ’ua. J: ’Agrimonia eupatoria. kásavirág 1584: kása virág (Clusius– Beythe 25). kása. | vad~ 1783: Vad Katáng (NclB. katibòlha (Péntek–Szabó. akácia katáng 1. katakóró. salátakatáng’. közönséges párlóf ’.’. katekhu akácia l. bojtorján > N. 330). . J: ’ua. 411). — ~kóró 1578: Kotangkorónac gr. A szóvégi g magyar fejlemény (vö.’. tavaszi kankalin’. veris. solsequium: Napra nezô fé. karikarépa l. Hasonló szemléleten alapul a növény kankalin elnevezése. A kásaorbánc összetett szó. J: ’Melilotus officinalis. kásaf .). 1783: Katáng (NclB.’. J: ’ua. 1998: katáng (Priszter 337). — sárga~ 1783: Fejér és Sárga Kotang (NclB.). a virágok követik a nap járását. J: ’ua. — N. amely beleakad a ruhába: „Gyaluban minden növényt katibolhának neveznek. tejoltó galaj’. kásaorbánc 1841: kása-orbáncz (Barra 189). — tavaszi ~ 1798: TavaÐzi kása-virág (Veszelszki 72). tavaszi kankalin’. 455). 411). naputám forgo fÖ (Cal. kasszia l. A névadás alapja a termés. 1775: Kattang-koro (Csapó 132). 1841: kattan (Barra 215). 257). (Melius 77a). kipcs. | ~kóróf XVI. A kásavirág ’kankalin’ elnevezés alapja.: kathang (BesztSzj.). 1395 k. EWUng. orvosi somkóró’. ab ungaris appellati. | kerti ~ 1783: Kerti Katáng (NclB.: RMGl. hogy a virág színe olyan. szintén a napra érzékeny növények. 411). 475). tavaszi kankalin’. saláta~. A nyelvjárási alakváltozatokat népetimológia hozta létre. bocér~ 1998: mezei katáng (Priszter 337). kaszavirág 1584: kaſa verag (Clusius– Beythe 25). 1590: Heliotropium. hoc est milii contriti flos. auag katang (SzikszF. 1783: KáÐa-fü (NclB. 1948: kattangóré.alapszó származéka -Ûan képz vel. veris. sz.’. 411). veris. J: ’ua. kávé~. 1585: heliotropium: Katung koro. Vö. hogy a növényt tápláléknövényként használták.) katáng elnevezése hasonlóság alapján keletkezett. sz rféreg. A katibolha népi név. J: ’Primula veris subsp. (Beythe 39). salátakatáng’. kottángkóré (ÚMTsz. colorem referat” (Clusius–Beythe 25). J: ’ua. vö. 1664: Cichorium Katankóró. Ember és növényvilág 199). katting kóré.’. — apró ~ 1775: Apró katang (Csapó 84). mint a köleskásáé. A kaszavirág szláv eredet kasza ’szálas termények levágására használatos hajlított él kézi szerszám’ el tagjának magyarázata. 411). — mezei ~ 1807: mezei Katáng (Magy. bojtorjáng. Vö.) és az orvosi somkóró (3. A sárga jelz a virág színére utal. a szláv eredet kása ’pépszer étel’ el tag magyarázata. 1775: KáÐa virág (Csapó 148). koldustet . 1783: Apró Katang (NclB. a növény pl. csaláng). J: ’Primula vulgaris. a tejet megaltatja. Clusius–Beythe m vében így magyarázzák a névadást: „kása virág. || katlankóró 1775: Katlan-koro (Csapó 132). A kásaf Csapó alkotása. mezei katáng’. Ember és növényvilág 199). qataÛan ’vadcikória. — Ö: endívia~. ▌ 3. szártalan kankalin + Primula veris subsp. szenna~ kata l. J: ’Cichorium endivia. J: ’ua. a kása el tagra l. bojtorjánka. amely egy qata.: RMGl. J: ’Galium verum. amelyek ugyancsak a horgas tüskéj termésükr l kapták nevüket: apróbojtorján (→ bojtorján). a kati személynév és a bolha ’apró vérszívó rovar’ köznév öszszeforrt. tejoltó galaj’. — ~kóró 1595: katang koronak gr. és köznevesült. amely beleakad a ruhába” (Péntek–Szabó. kattankóró (MagyGyógyn. a növény egyéb neveivel.: RMGl. az orbánc magyarázata. hogy a kankalin virágja a száron kaszaszer en meghajolva függ. A salátakatáng (2. 57: 357). tavaszi els virág.kásaf Marzell Helleborus niger a. 330).’. ▌ 2. A katáng valószín leg török eredet . Cicoria (Lippay II: 90). quod milii contrici. 1560 k. J: ’Galium verum. Katika-répa kárórépa l. 1998: katángkóró (Priszter 337). 1783: Kotáng-kóró (NclB.: kathan koro fw (MNy. hogy „Száraz virága az orbánczos daganatot eloszlatja” (Barra 190).

PPB. katáng katóka N. J: ’Ephedra distachya. A Katika-sisakvirág utótagjának magyarázatára l. J: ’ua. A Katikarépa és a Katika répája f elnevezések utótagjai magyarázó szerep ek. Katika-sisakvirág’.’. ). A névadás magyarázata. 302). kalina kávékatáng N. napellus. hogy a közönséges csikófark gallya elágazó. és petrezselyem helyett levesbe szokták tenni a’ francz. 1807: katona – Petrezselyem (Magy. 375). Benk 61. 317). a katona ’fegyveres’ és a latin eredet petrezselyem összetétele. mintára jött létre. 1843: katika Sisakvirág (Bugát. F vészk. indás ínf ’. katyinka l. kecskedísz 1807: Ketskedísz (Magy. Kathreinenbläume. Éder. A magyarság virágai 115. A névadás szemléleti háttere. vö. 1798: Katika-répája (Veszelszki 319). || Katika répája f 1775: Katika-répája-fü (Csapó 133). Genaust Anthemis nobilis a. F vészk. az oszmán-török eredet kávé ’italféle’ és a katáng összetétele. 106. a répa utótag lat. hogy a növényb l pótkávét készítettek.’. ▌ 2. Rácz János szerint Borbás Vincének „Annál is inkább igaza volt. napellus. — réti ~ 1807: réti Ketskedísz (Magy. 163. J: ’Knautia arvensis. J: ’Cichorium intybus.’.. mezei katáng’. katóka (MagyGyógyn. J: ’Glechoma hederacea. mivel a Pápai-Páriz-szótár latin–magyar részében ez található: karikarépa. Karika répa. 12. A kazuárbokor ~ kazuárcserje magyarázata. v. 1903: Katika répája (Hoffmann–Wagner 109). a Katalin személynév becéz Kató változatának -ka kicsinyít képz s alakja. katonapetrezselyem 1. Rapaics. F vészk. Nyr. kavkázf XVI. F vészk. || karikarépa 1708: Farkas répa. A kávékatáng népi név. orvosi székf ’. PPE. Katika-sisakvirág’. (PP. A katonapetrezselyem összetett szó. mert ez a növény német Apotheken-Eisenhut nevének szó szerinti megfelel je” (Nyr. 1998: Katika-sisakvirág (Priszter 291). kazuárbokor 1895: kazuárbokor (PallasLex. Borbás Vince szerint a Katika el tag a patika szó elírásával keletkezett: „a Katika jelz ebben az esetben minden bizonnyal sajtóhiba. sisakvirág. PallasLex. F vészk. mezei varf ’. hanem a karika szóé. J: ’Tragopogon pratensis. hogy az orvosi székfüvet szüléseknél is használták. J: ’Matricaria chamomilla. 10: 302). 330). || Katika-sisakvirág 1807: Katika Sisakvirág (Magy. 125: 187–202. lat. Idegen nyelvi megfelel kre vö. 58: 352).). Növényszótár 94). A Katika el tagú növénynevek alapja feltehet leg sajtóhiba. és ekkor szent Katalin segítségét kérték. Magy. || kazuárcserje 1903: kazuárcserje (Hoffmann–Wagner 206). 443). kávé katáng (MagyGyógyn. 13. gyökér’. közönséges csikófark’. 258). ami azonban nem a patika elírása. J: ’Aconitum napellus subsp. Aconitum napellus < n#pus ’répa. J: ’ua. összetett szó. J: ’Ajuga reptans. bakszakáll’.’. a növény hasonlít a kazuármadár szétálló tollazatához. J: ’ua. Szóhalm. 12. A névadás oka ismeretlen. (Megjegyzem a sisakvirág szó csupán 1807-t l adatolható.: Cavcáz [vagy Caucáz] f (De Herbis: RMGl. A névadás alapja talán az. 10: 302. réti bakszakáll’. tehát növényünk helyes neve patika sisakvirág lehet” (TermTudKözl. 170). Marzell Aconitum napellus a. innen vette a’ katona petrezselyem nevezetet” (Barra 312). 1807: Katika répa (Magy. . 317. 58: 352. A katóka népi név. || Katika 1813: Katika (Magy. PPE. 1948: katonapetrezselyem (Halmai 6). hogy „Tavaszszal gyenge levelét salátának. F vészk. 2. PPB. TermTudKözl. 346). kerek repkény’. 317). J: ’Aconitum napellus subsp. katlankóró l. 1783: Katika répája fü (NclB. a Katika el tagú név els ként Pápai-Páriz-szótárban jelenik meg: Katika-répa alakban. 125: 187– 202). F vészk. tehát szó szerinti megfelel je nem lehet!) Éder szerint a Katikarépa alakban valóban sajtóhiba van.Katika-répa 234 kecskedísz Katika-répa 1708: Katika répa (PP. ném. 1911: kazuár cserje (Cserey. 379–380). J: ’Tragopogon. Rapenblumen ’répavirág’. vö. 443). ném. sz. és angoly katonák. 379). R. J: ’ua. mivel a növénynek kicsi fekete répaszer gyökerei vannak.

: Agnus castus: Kechkeragofa (Ortus: RMGl. orvosi kecskeruta’. nemzetségnév. J: ’Consolida regalis. talán a kecskeszarv alakú magokról kapta a nevet. 1948: kecskef (Halmai 6). hogy Melius ismerte azt a fát. Marzell Galega officinalis a. 1500 k. az utótagra l.: ? ’Taxus baccata. N. A kecskehere a ném. Geißkraut ’kecskef ’ — ezek a nevek a magyar nyelvben is megtalálhatók) el sorban nem arra utalnak. A kecskerágó a török eredet kecske és a rág ’fogaival apró darabokra röl’ -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. Melius 370. kecskehere. ▌ 2. 212). a sz rkoronás. Delphinium consolida a. A ruta utótag magyarázata. kecskef 1. a kecskekörömre emlékeztetnek. Hornkümmel ’szarvkömény’. ném. pontos jelentéstartalmát ma már nehéz megállapítani. adat a m. Tragopogon (< trágos ’kecske’) részfordítása.: taxus: kechkerago ffa (KolGl. szb. kecskerágófa lehet. 168. | 1550 k. 212). a kecskerágó ’barátcserje’ (1578) megnevezés mindenképpen hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. hogy a növény kecskék tápláléka (bár részben növeli a kecskék tejhozamát). melyet magyarul kecskerágónak ’Euonymus sp. 1550 k. 213). pratensis fordítása. hogy a levelek tojásdadok. || kecskerágó 1578: Ketske rago maguát (Melius 10). Marzell kiemeli.v.) kecskef elnevezése népi név. 392. 1578: Ketske rago fa (Melius 10). 1998: kecskeruta (Priszter 380). orvosi kecskeruta’. J: ’Galega officinalis. tiszafa’. kecskehere 1813: ketske Here (Magy. 373). — gyógyító ~ 1998: gyógyító kecskeruta (Priszter 380). ném. 1590: Vitex: Keczkerago fa (SzikszF. J: 1395 k. mezei szarkaláb’. 1525 k. ol. Ember és növényvilág 222). Geißraute tükörfordítása. kecskere gálga l. | ’Vitex agnuscastus. Marzell Aegopodium podagraria a. ang. podagraf ’. 405). ill.]rago fa (BesztSzj. ném. Marzell Galega officinalis a.-hv. J: ’ua. a dísz ’ékesség’ utótagot Diószegi–Fazekas illesztette a névhez. NclB. gálga kecskeruta 1775: Ketske-ruta (Csapó 134). A mezei szarkaláb (2. A kecskeruta a ném.. Genaust tragophyllus a. J: ’ua. J: ’Galega officinalis. TESz. Szabó Attila feltételezi. 1783: Ketske Ruta (NclB. . Geißraute ’kecskeruta’. Geissfuss ’kecskeláb’. fehér termésekre utal.’. 97). 2.: RMGl. goutweed ’kecskegyom’. a névadás magyarázatára l. A here utótag magyarázatára l. J: ’Vitex agnus-castus.: Caprificus: [. viszont nem ismerte a barátcserjét ’Vitex agnus-castus’. szakny. ruta kozja. 1903: Kecske . barátcserje’.kecskef 235 kecskeruta A kecskedísz Diószegi–Fazekas alkotása. lúdlábf (Hoffmann–Wagner 55). Graumann 88. kecskerágófa 1395 k. kecskegálya 1909: kecskegálya (Graumann 88). ang. A kecskegálya összetett szó. 1783: Ketske rágó-fa (NclB. lóhere. pódion < poús ’láb’) részfordítása..-i Aegopodium (< aigós ’kecske’. ruta capraria. hogy a növény kecske el tagú nevei (pl.: RMGl.. néha kéthasábúak.’. Geißklee. goat’s rue.. vö. Szabó. F vészk. bár az el tag hiányzik. a mai Euonymus fajokhoz hasonló vagy azzal azonos cserjék megjelölésére használták. kecskehere. A réti jelz a lat. hanem a valódi. gálya. a f magyarázó utótag. A kecskerágó megnevezés a XIV.: RMGl.1: RMGl.: ’Euonymus sp. EWUng. A kecskef a lat. Ziegenklee tükörfordítása. századtól már használatos volt. 214). | orvosi ~ 1998: orvosi kecskeruta (Priszter 380). 1595: Kechke ragho (Beythe 16). Az 1395 k. J: ’Galega officinalis. hogy a növény a kerti rutához ’Ruta graveolens’ hasonlít. kerti rutától (Ruta graveolens) különbözteti meg az orvosi kecskerutát.: De fusano: kechkeragoffa (StrassbGl.. kecskerágó’. 392). 1966: kecskegálya (Csapody– Priszter.’ neveznek. Idegen nyelvi megfelel kre vö. kecskef (Péntek–Szabó. J: ’Aegopodium podagraria. orvosi kecskeruta’.. A névadás alapja. az el tag magyarázatára l. MNövSz. 584). Geißklee ’kecskehere’. Idegen nyelvi megfelel re vö. UEWb. A növénynév jelentése: ’a kecske rágja a fát/bokrot’. barátcserje’. A kecske el tag a lat.

1841: kegyelemf (Barra kegyelemf 352). a növény R. 128). nemes májvirág’. buza virag” (KolGl. ▌ 4. 179). goat’s beard. nyúl~csorbóka. pie~. A kecskeszakállú elvonással keletkezett a kecskeszakállúf névb l. J: ’Rubus caesius. 1783: Vadkék (NclB. J: ’Viola odorata. A kékbogyó elnevezés kék jelz je a szederfajta termésének színére utal. 1577 k.: vad kekkel gr. A kegyelemf a növény R. ▌ 3. a): RMGl. A kékicske népi név. Vö. nyúl~. 1775: Ketske-szakállu-fü (Csapó 134). — vad~ 1578: Vad kéc (Melius 75). 420).: RMGl. saláta’. J: ’Centaurea cyanus. J: ’Lactuca sp.: RMGl. ném. A névadás magyarázata a fehér hoszszú álerny kben elhelyezked virágzat. 1583: kek verág Cyanus. 1500 k. kelef 1540 k. — útféli ~ 1841: útféli kékvirág (Barra 215). | vad~ 1470 k. Kékbogyó (MagyGyógyn. J: ’ua. Marzell Anemone hepatica a. Az útféli kékvirág ’mezei katáng’ (2. kék búzavirág (→ búzavirág).’.: . kék búzavirág’. 201/14). isten~ kékbogyó N.: Endivia: vadkek (CasGl. ▌ 2. J: ’Hepatica nobilis. kekény l.) Barra alkotása. A kecskeszarvúf magyar alkotás. J: ’Hieracium murorum. bluebottle. 388). Az ótör. kekín. lat. 1798: Kék-virág (Veszelszki 185).) és az erdei hölgymál (3.2: RMGl. búzavirág a. A kékilonka népetimológiás alakulat az ibolya.: Endiuia siluestris: erdeÿ keek (Növ. 1775: Kék-virág (Csapó 47). görögszéna’. A kecskeszakállúf Melius alkotása. ▌ 2. c): RMGl.. réti legyez f ’. a lat. cseh sinokvět. a lat. mezei katáng’. Marzell Filipendula ulmaria a. magyarázata. a növényeket salátakánt fogyasztották. kecskeszarvúf 1590: Foenum graecum: Keczke szaruu fé (SzikszF. 775).) kék elnevezése hasonlóság alapján jött létre. 1775: Ketske Ðzarvu-fü (Csapó 108). plavica.: De endiuia: vad kyk (StrassbGl. Az ótörök eredet kék. Genaust Cyanánthus a. salátakatáng’.: RMGl. — vad~ 1595: Vad kek (Beythe 79a). ibolya’. flos frumenti (Clusius–Beythe: BotTört. kecskeszakállúf 1578: Ketske ſÅakálu f× (Melius 81). blaue Kornblume. a virág „szirmaiból igen szép kék festéket készithetni” (Barra 212).kecskeszakállúf 236 széna~. A salátakatáng (2. A virág jellemz kék színe a legtöbb idegen nyelvi megnevezésben megtalálható: ang. ném. plavcek. hamvas szeder’. capra ’kecske’) fordítása. kékicske (MagyGyógyn. bluecaps. 1395 k. barbula caprina. kékkonkoly (→ konkoly). orvosi csikorgóf ’. a bogyó ’apró gyümölcs’ jelentés .. hogy a kék virágú növény útszéleken fordul el . kékvirág 1. 388). hogy a virág színe kék. kék szín jelz a virág égszínkék színére utal. ang.: Capillvs Veneris: kwtfw et kele fw (Herb. eredet kék ’saláta’ jelentése 1395 k. lat.: lactuca: kek (BesztSzj. J: ’Filipendula ulmaria. a bakszarvúf mintájára jött létre. — erdei~ 1520 k. kékilonka N. kökény kékicske N. szl. nevei: barba caprae. J: 1540 k. gr#tia ’kegy’) elnevezésének alapján jött létre. ill. Idegen nyelvi megfelel re vö. kökény kék 1. A névadás magyarázata. búzavirág a. mezei csorbóka’. 388). GeiſÅbart (Melius 81). || kék szín virág 1577: „Cyanus: Kek szinyé virag. ill. (OrvK. barba szakáll. Gnadenkraut. hogy a régiek nagy gyógyhatásokat tulajdonítottak a növénynek. kýanos ’kék’) fordítása.’. 256). 410). J: ’Sonchus arvensis. amely szakállhoz hasonlít. EWUng. vö.. lat. 1783: Kék virág (NclB. A névadás szemléleti háttere. viola növénynévb l. Genaust Gratíola a.: RMGl. erdei hölgymál’. 256). Ember és növényvilág 240). J: ’Cichorium endivia. kekiny l. auagy. J: ’ua. kegyelme l. a névadás alapja a virág kék színe. J: ’Trigonella foenum-graecum. Barba caprina (Melius 81) (< lat.-t l adatolható. J: ’Cichorium intybus.. gratiola (< lat. J: ’Gratiola officinalis. 123). Idegen nyelvi megfelel kre vö. Marzell Centaurea cyanus a. ném. 388). kékilonka (Péntek–Szabó. cyanus (< gör. a kékicske a kék színnév -cske kicsinyít képz s származéka. kelef Ö: disznó~. TESz.

1775: Kénköves gyökér (Csapó 72). üzb.) jelz arra utal. hogy a növény gyakran a kender gyökerén él sködik. mezei varf ’. 16). hogy a páfrány a hajnövekedést el segítette. egykor gyomorer sít és skorbutellenes szer volt. a kel igéb l t befejezett melléknévi igenévképz vel és kicsinyít képz bokorral. F vészk. TESz.). kénkövesgyökér 1578: Kénkxues gyxkér (Melius 49a). 229). kender 1. J: ’Corydalis cava.) és a rétikender ’parlagi macskatalp’ (3. keltike 1. senyved a. bask.. 1798: Réti Kender (Veszelszki 238).. || kenderkef — piros ~ 1948: Piros kenderkef (MagyGyógyn. orvosi kocsord’. A kelyhbokál összetétel.kelésf 237 kénkövesgyökér ’bizonyos fajta gyógynövény. 387). kéménytisztítóf 1578: kemény tisſÅtito f× (Melius 56a). tat. 392).. hogy a növény kora tavasszal „kel”. kelésf 1578: Kelés f× (Melius 154).. A kel f név magyarázata talán az. szüle stb. vénuszhaj’. kel a. J: ’ua. kendir. A piros. TESz. kender’. A kéménytisztítóf a szláv eredet kémény ’kandallószer t zhely’ és a szláv eredet tiszta ’piszoktól mentes’ -ít és -ó képz s származékának az összetétele. 229). kinder. A kelésf Melius alkotása. bizonyos fajta páfrány | Adiantum capillus-veneris.. EWUng. EWUng kel a. 415). len’. J: ’Ruscus aculeatus. a ném. A magyarba egy török kändir ’kender. — ujjas ~ 1998: ujjas keltike (Priszter 344). 1948: kenderikef (MagyGyógyn. jelentése: ’talpas ivóedény’ és „z ld boríték. kirg. ▌ 3. || kenderikef 1783: Kenderike-fü (NclB.. a kender el tag arra utal. jelentése ’pohár’. ▌ 2. hogy a növényb l sepr t készítenek. J: ’Cannabis sp. A kenderkökörcsin Benk alkotása. J: ’Corydalis solida. èendir ’kender. 1395 k. a növényt kelések gyógyítására használják. len’ kerülhetett át. CC. a kelef alapszava valószín leg az si eredet kel ige.’. mod. Az odvas ’odvas keltike’ (1. J: ’Knautia arvensis. nog. — réti~ 1783: Réti kender (NclB. Diószegi–Fazekas a bokál ’palástf ’ nemzetségnevet véglegesítette a Magyar f vészkönyvben.’. 347).: Canapus: kender (TESz. kender kenderkökörcsin 1783: Kender Kökörtsin (NclB. ujg. 1775: Kelés-fü (Csapó 292). 1998: piros kenderkef (Priszter 380). A név magyarázatára és eredetére l. ném. hogy levelei pohárszer en felfogják a nedvességet.: Kelyhbokáll (Julow 267). J: ’Alchemilla. A kender ótörök eredet . A névadás magyarázata. J: ’Galeopsis ladanum. a névadás magyarázatára l. Az ujjas ’ujjas keltike’ (2. A bokál utótag olasz eredet .. J: ’Antennaria dioica. eredet . ▌ 2. oszm. kändir. parlagi macskatalp’. ujjas keltike’. Mind az el -. senyved a. kenderikef . Marzell Galeopsis speciosa a. még olaszok sepr je. AH. 1783: Kénköves gyökér (NclB. alt. Hanfwürger ’kenderfojtó’ (NclB. fehér vajvirág’.). — odvas ~ 1998: odvas keltike (Priszter 344). ném. Wilder Hanf ’vad kender’. -e végz dése melléknévi igenévképz (hasonlóan alakult a kerge. fekélyf stb.. hogy a növény gyökere keser . J: ’Peucedanum officinale. vö. öszszetett szó. A névadás magyarázata. szúrós csodabogyó’. A növény keser . 392). palástf ’. a kelyh ~ kehely el tag ném. veres jelz a virágok színére utal.. A kénkövesgyökér Melius alkotása. 387). a név mintájául nyilván a növény egyéb nevei szolgáltak: varf . varf . rühf . mind az utótag a növény azon jellemz jére utal. piros kenderkef ’.. melly a’ bokréta’ tövét kör lveſzi” (Magy.) jelz magyarázata: „murvái ujjasan hasadtak” (Hoffmann–Wagner 143). J: ’Orobanche alba.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A kelef egyedi adat. a kökörcsin utótag hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A kenderf és kenderikef (a kender -ike képz bokorral létrejött származéka) ’piros kenderkef ’ (2. odvas keltike’. J: ’ua. kenderkef l. A kénköves jelz magyarázata. — veres ~f 1783: Veres Kender-fü (NclB. Idegen nyelvi megfelel re vö. A keltike növénynév szóképzéssel keletkezett. Schwebel WurÅl (Melius 49a) tükörfordítása. hogy a növény gumója belül odvas. kelyhbokál 1807 e. tuv.

madármorzsa (Péntek–Szabó. 1775: kenyérbél virág (Csapó 291). cipó alakú termése. ném. a cickafark utótag nemzetségnév. || madármorzsa N. || kenyérbélcickóró 1807: Kenyérbél Tzitzkóró (Magy. Ganselkraut ’libaf ’. kenyérbél-cickóró. || keresztesgyökér 1783: KereÐztes gyökér (NclB. Ember és növényvilág 198). részben a növény gyökerének keresztmetszete. 344). 1798: Kereſztes gyökér (Veszelszki 235). gen. Diószegi és Fazekas alkotása. Ember és növényvilág 198. a madár el tag jelentése ’kicsi. barna. 346). parajlibatop’. peukedanós ’keser ’) elnevezés is. valamint az. J: ’ua. kenyérbél-cickafark kenyere l. KereſÅtesf× (Melius 157). Schmer ’ken cs’) hatására keletkezett. amely szétmorzsálva libák. kígyótárnics’. J: ’ua. J: ’ua. A madárkenyér névadás alapja a növény kicsi. illetve ’könnyen morzsálodó rész’ jelentés utótagot a növény levele motiválja. Cruciata (< lat. 1998: kenyérbélvirág (Priszter 322). k(nyérmòrzsa. 1664: Kenyár-bél-virágot gr. ném. „apró sziromleveleir l nevezték el” (Péntek–Szabó. 1813: Ken f (Magy. staurós ’kereszt’) felhasználásával jöttek létre: „Cruciata Staurotypos: az az. J: ’Chenopodium bonus-henricus. ill. kenyérbélvirág l. J: ’Calendula officinalis. a gyökérnek ebb l a különös. F vészk. vö. Brotkrümmelche ’kenyérmorzsa’. a kenyérbél el tag feltehet leg a növény apró kenyérbélhez. amely szétmorzsálható. küls tulajdonságából a növény varázserejére következtettek. J: ’ua. disznó~. Ember és növényvilág 198). Schneeballen ’hógolyó’. 1807: Kenyérbél virág (Magy. kenyérbélcickafark’. vö. Szent János ~ dárkenyir (Péntek–Szabó.. 484). madár~ (→ kenyérmorzsa) kenyérbél-cickafark 1911: kenyérbél cickafark (Cserey. A ken f növénynév a ném. 420).. az ’apró törmelék’. kenyér l. 533). Ember és növényvilág 198). orvosi körömvirág’. kerék l. a cickóró ’Achillea’ (1807) utótagot Diószegi és Fazekas nemzetségnévként használja. madarak tápláléka. gusinaja grečka. or. GÀnsegras. A kenyérmorzsa a kenyér ’gabonalisztb l sütött ennivaló’ és a morzsa ’apró törmelék. méz~. Fasankraut ’fácánf ’. sár~ kenyérmorzsa N.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A gyógyítás szempontjából legfontosabb növényi résznek. 1783: Kenyér-bél virág (NclB. ken f 1783: Kenö-fü (NclB. könnyen morzsálodó rész’ összetétele. Péntek–Szabó. a név a ragadós levelekre utal. KereſÅt formáyu f×” (Melius 157). Käsblume ’túróvirág’). földi~. k(nyírmorzsa (Péntek–Szabó. kenyérmorzsához hasonló hófehér virágára utal (vö. J: ’Achillea ptarmica. Weckbröselchen. crux. isten~. Növényszótár 4). kenyérbél-cickafark’. béle~.’. || keresztformájúf 1578: KereſÅt formáyu f× (Melius 157). 484). fácánok.ken f 238 keresztesf gyökerére utal lat. Schmerbel (< ném. ma- keresztesf 1577 k: „KereÅtes fwnek gÿqkeret Nÿerſet tqrÿ megh” (OrvK. 2. || kenyérbélvirág 1. 1998: kenyérbél-cickafark (Priszter 290). F vészk. az átlagosnál apróbb’. boszorkány~.’. sár~ (→ sárkerep) kerep l. Staurotypos (< gör.-i Peucedanum (Melius 49a) (< gör. Marzell Achillea ptarmica a. Genaust Peucédanum a. Marzell Achillea millefolium 15a. A madármorzsa összetett szó. F vészk. ▌ 2. 1578: KereſÅtes f×. A névadás magyarázata részben a kereszt formát mutató levélállás: „Levelei kettöſſek egymás ellenébe állok” (Csapó 260). 375). A kenyérbélcickóró összetetett növénynév. Talá- . magyarázatára l. A keresztesf és keresztformájúf elnevezések a lat.’. || madárkenyér N. A kenyérbél-cickafark összetett növénynév. gusinnik ’ua. Ember és növényvilág 198) kenyérmorzsának a növényt. fácánok. A kenyérbélvirág ’orvosi körömvirág’ (2. J: ’ua. J: ’Achillea ptarmica. cickafark.’. [! kenyér] (Lippay II: 23). ném. J: ’Gentiana cruciata. amely az edénynyalábok elrendez déséb l adódóan szintén keresztformát mutat A régiek képzeletét különösen ez utóbbi ragadta meg. crucis ’kereszt’) és a gör.’.’. hogy a szétmorzsált levél libák. madarak tápláléka. kenyérbél-cickafark’. Calendula officinalis a. J: ’Achillea ptarmica. a névadás alapja a bimbós virág. szakny. kenyérmorzsa.

: „Keſelÿw fwnek. Kreutzwurz (Veszelszki 407) fordítása.alapszava ugor kori. 1813: Keser f (Magy. még földepe. a hatóanyagok kivonata étvágyjavító hatású: „Igenkeserü. ▌ 4. keſerü kedvetlen izüek” (Csapó 246). keresztf kereszttövis — római ~ 1948: római kereszttövis (MagyGyógyn. ördög~ kesely f 1577 k. J: ’Centaurium erythraea. keresztesgyökér.: Genciana: Kesserw Gÿewker (Ortus: RMGl. fr. 2. vö. ▌ 7. 1783: KereÐzt-fü (NclB. a keser f utótag nemzetségnév ’Persicaria’. aquila ’sas’) fordítása. J: ’ua. J: ’Aquilegia vulgaris. J: ’Verbena officinalis. — borsos ~ 1948: Borsos keser f (MagyGyógyn. 82). Mollay. ’az epe ízéhez hasonló íz ’ jelentés .) keser f nevének alapja. A keresztf . J: ’Sisymbrium officinale. kígyógyöker keser f ’.) a növény mai hivatalos elnevezése. kígyótárnics’. Cre×tÅzwurtÅ (Melius 82). borsos keser f ’. ke- keresztf 1. a kígyógyöker jelz magyarázatára l. 345). A kereszttövis a ném. 416). 335). crusada. kis ezerjóf ’. hogy a növények valamely része kesernyés íz . F vészk. 564/ 28). UEWb. Creuzwurz (NclB. A keser f ’vasf ’ (1. 1775: KereÐzt-fü (Csapó 229). 1998: kígyógyöker keser f (Priszter 450). 346). 861. J: ’Alo( sp. vízibors (→ bors).) valószín leg a lat. 1783: KereÐzt-fü (NclB. 1775: Ke- serü-fü (Csapó 26). A kígyógyöker keser f ’kígyógyöker keser f ’ (7. vö. 1578: Keſer× gyxkér (Melius 142). Növénynevek 37–38.’.). A ’kis ezerjóf ’ (5. J: ’Persicaria hydropiper. eritaurin) tartalmaz. keser gyökér 1. 363). közönséges aggóf ’. 346) tükörfordítása. réti harangláb’. sárga tárnics’. varjútövis.-hv. vasf ’. A névadás magyarázatára l. vidraf ’.keresztf 239 keser gyökér lunk a keresztesf névre analógiát más európai nyelvekben. keresztformájúf resztesf l. keresztesf . A borsos ’borsos keser f ’ (3. A névadás szemléleti háttere a kereszt formát mutató (keresztben átellenes) levélállás. 346) is hatással lehetett a névalkotásra. keser gyükér (ÚMTsz. Mollay. 1841: keserüf (Barra 274). J: ’Gentiana cruciata. — kígyógyöker ~ 1948: Kígyógyöker keser f (MagyGyógyn. 375). Növénynevek 36–40. szb. de a ném. J: ’ua. (Melius 57).’. A keser f keser. A keresztf ’kígyótárnics’ (2. 1578: Keſer×gyxkeret gr. 163). porcsin~. 1783: KeÐerü-fü (NclB. ném. J: ’Menyanthes trifoliata. tövis utótagra l. Creuzwurz (NclB. kígyógyökér. J: ’ua. hogy a virágos szár keser anyagokat (pl. A kesely f a lat.) Csapó alkotása. 322). de szagtalan növény” (Barra 274). varjútövis’. — háromlevel -~ 1798: Három levelÍ keserÍ-fÍ (Veszelszki 454). nagyon öblöſſek. 280). 1775: KeÐelö-fü (Csapó 57). ▌ 6. Marzell Gentiana cruciata a.. 1783: keÐerü gyökér (NclB. 1525 k. ▌ 3. ▌ 2. keser f 1. 1578: Keſelx f× (Melius 63). 1841: keserüf (Barra 313). A keser f ’orvosi pemetef ’ (6. Kreuzdorn tükörfordítása. a háromlevel jelz re l.) jelz magyarázata. a névadást azzal indokolja. hogy a növény csíp s íz . J: ’Rhamnus cathartica. ▌ 5. J: ’Gentiana lutea. A névadás magyarázatára l. keresztgyökér l. hogy a növény „Levelei hoſzſzak. magyarázatára l. — N.) jelz t az indokolja. sasf . ol. kÿth deakul Aquilegianak hÿnak” (OrvK. Cruciata fordítása. ▌ 2. J: ’Marrubium vulgare. kering l. A keser ’vidraf ’ (2.’. 416). keser gyökér. szapora zsombor’. Ö: sas~.) a ném. J: ’Senecio vulgaris. . croisette.) a növény levelének ízére utal: „levele keserü izü” (Barra 313). J: ’Persicaria bistorta. 1775: KeÐerü-fü (Csapó 246). 1998: borsos keser f (Priszter 450). hogy a növény „levele igen keserü” (Barra 294). a keser f elnevezés növények névadásának alapja. keresztgyökér ’közönséges aggóf ’ (1. 1783: KereÐzt gyökér (NclB. 1798: KeserÍ-fÍ (Veszelszki 439).. Kreuzblum stb. || keser gyöker f 1775: KeÐerü gyökerü-fü (Csapó 260). 1783: keÐerü-fü (NclB. ▌ 2. orvosi pemetef ’. erythrocentaurin) és glikozidokat (pl. || keresztgyökér 1775: KereÐzt gyökér (Csapó 229). — Ö: madár~. 1775: KereÐzt-fü (Csapó 260). háromlevel f . križatica. aquilegia (< lat. A keresztesgyökér a ném.

) elnevezés valószín leg a növény régi lat. vö. kígyóf . hogy mikor kihajt a növény. pirosló hunyor’. — ~gyökér N. keszty virág 1775: KeÐztyü-virág (Csapó 148). illatos borjúpázsit’. a pázsit utótag szláv eredet . 346). A névadás alapja. 96). kéthímpázsit 1807 e. hogy a növény gyökere tekerg s. és a népi gyógyászat els sorban a növény gyökerét használja: „Chak az gyxkerenek vagyon hazna” (Beythe 58a). ▌ 3. J: ’ua. hogy a kankalin virágzata keszty höz hasonló. fekete hunyor’. serpentaria (lat. igazi édesgyökér’. melynek keser. hogy „Vir. A kígyóf ’kígyótárnics’ (3.. kígyógyökér 1813: kígyó. A keser gyökér ’aloé’ (2. b): RMGl. Veszelszki még azt is hozzáteszi. krisztus~ (→ krisztustenyere) keser lapubojtorján 1807: keser lapu Bojtorján (Magy. keser gyöker f l.’.) Melius alkotása. J: ’ua. Hele Better ’heilig Bitter’.). kétiksz repkény l. 1590: Serpentina: Kegyo fé (SzikszF. NaterwurÅ. A keser magúf egyedi adat. 1578: Kigyó f×nec gr.) a ném. borjúpázsit’. J: ’Anthoxanthum. basilisca (< gör. serpēns ’kígyó’. serpentis) fordításával jött létre. Bitterwurz tükörfordítása.: RMGl. veris. a névadás magyarázatára l. 1783: KeÐztyü-virág (NclB. J: ’Anthoxanthum odoratum. közönséges sárkánykontyvirág’. tavaszi kankalin’. veris. repkény keze l.keser lapubojtorján 240 kígyógyökér aloé’. SchlangwurÅ ’kígyóf ’. Mikor ki iò à fxldbxl ollyan mint à Kigyo nyelw. keser magúf 1533: Glycyrrhica uuglo liquiricia: Sießholcz: kxsserx mago fy (Murm. a név Diószegi–Fazekas alkotása. kígyóf gyökér. A kígyóf a lat. magyarázata. szártalan kankalin + Primula veris subsp. tavaszi kankalin’. J: ’Arctium lappa. a név arra utal. A keser gyökér ’sárga tárnics’ (1. 96). 1798: KeÐztyÍ-virág (Veszelszki 72). istenkesztyüje (ÚMTsz. F vészk. | 1798: ’Primula vulgaris.: RMGl. kígyótárnics’. J: ’Dracunculus vulgaris. lapu. az el tagra l. J: ’Helleborus purpurascens.) kígyóf neve hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. ném. 1520 k. Csapó így magyarázza: „Ez egy araſzni fünek keſztyü-forma virágai vagynak” (Csapó 148). kígyó’ kicsinyít képz s alakja) is hatással lehetett. 256).’. A névadás alapja.: Serpentaria: kegÿo fÿw (Herb. A névadásra a lat.: Kéthímpásit (Julow 266). kígyónyelv. 455). kígyóf (Péntek–Szabó. hogy a növény pázsitf féle. 1948: kígyóf (Halmai 38). 255).: RMGl. nagy bojtorján’. Marzell Aloe a. kígyóf 1500 k. A névadás alapja talán a növény hüvelytermésének jelentéktelen magja. dracunculus (< lat. Csapó azt írja: „A’ fekete hunyort kigyó-fünek helytelenül nevezik. basiliskos ’kígyó’) alapján jött létre. 861. a keser . 257). — N.’az epe ízéhez hasonló íz ’ alapszava ugor kori és a mag ’termés’ -ú melléknév képz s származékának az összetétele. || istenkeszty N. mert más fü az” (Csapó 117). Ember és növényvilág 198). J: 1775: ’Primula veris subsp. gen. 1903: Kígyóf (Hoffmann–Wagner 111). (Melius 89a). R. 335). A keszty virág elnevezést az indokolja. Marzell Glycyrrhiza glabra a. hogy véd a kígyócsípést l: „Ha pedig valaki a’ kezét e’ gyökérrel meg-dörsöli.: De serpentaria: kegÿo [trank] fyw (StrassbGl. A kéthím el tag magyarázata. 1775: Kigyó-fü (Csapó 116). Ember és növényvilág 198). J: ’Gentiana cruciata. UEWb. a bojtorján utótag nemzetségnév. keser gyökér A kéthímpázsit Diószegi–Fazekas alkotása. Idegen nyelvi megfelel re vö.) és pirosló hunyor (4. oly hegyes. — szagos ~ 1807: szagos Kéthímpázsit (Magy. F vészk. A keser lapubojtorján összetett szó. Mélius azzal magyarázza. kígyóf gyükér (Péntek–Szabó. hogy a növény hatóanyaga többek között az aloin nev keser anyag. az nap nem félhet a’ kígyó-tsipéÐtfl” (Veszelszki 194). J: ’Glycyrrhiza glabra. tekert Gy[ökér] . A fekete hunyor (2. ▌ 2. hegyes: „Kigyó f×nec is hiyác. hogy a növény gyökere keser íz . az ſÅára czepegtetxt ſÅin×” (Melius 89a). ▌ 4. dracō ’sárkány. 2-hím ” (Magy. J: ’Helleborus niger. 1783: Kigyó-fü (NclB. ném. ami megízlelve igen keser . 255). F vészk.

’. egy leuele. neve is: Echium (< lat. J: ’ua. 372). medvehagyma’. Echium fordítá- . valamint a növényt kígyóharapás ellen alkalmazták. Idegen nyelvi megfelel re vö. kígyóhagyma’. 82). 1783: Kigyó-gyökerü-fü (NclB. F vészk. F vészk. 1783: Kigyó nyelvü fü (NclB. 2.’. keser f kígyóhagyma 1. ▌ 2. 346). A névadás magyarázata a lomblevél nyeléb l kiágazó term füzér. Es az egy leuélbxl mint egy Kigyo nyelw ollyan ix ki” (Melius 90).) vadon növ hagymafajok. Marzell Gentiana cruciata a. A névadás magyarázata részben a növény képzelt erejével kapcsolatos. || kígyógyöker f 1775: Kigyó-gyökerü-fü (Csapó 274). basiliskos ’kígyó’) hatására jöhetett létre. kígyószisz’. A kígyóhagyma ’medvehagyma’ (1. kígyólevel f N.’. J: ’ua. 354). 1578: Kigyo nyelw f×uet gr. Naterzunglin (Melius 90). kígyógyom’. ▌ 2. ném. 429). azert íze. kígyógyöker keser f l. — egylevel ~ 1813: Eggylevel Kígyónyelv (Magy.’. kígyóhoz hasonlíthatóak. 1998: kígyónyelv (Priszter 439). 156). || kígyós hagyma 1813: kígyós Hagyma (Magy. közönséges kígyószisz’. Melius még a név ném. a kígyó el tag a lat. a névadás magyarázata. 2. || ~f 1948: Kígyógyökérf (MagyGyógyn. A növényt kígyóharapás ellen használták (sikertelenül). mellybfl egy kígyó-nyelvhez haſonló fúrkós. Mollay. (Melius 90a). F vészk. ill. basilisca (< gör. 2.. J: ’Allium scorodoprasum. Növénynevek 46–47. ereje mind egy bordából valók” (Veszelszki 401). Ember és növényvilág 221). — közönséges ~ 1998: közönséges kígyószisz (Priszter 365). id eſt Lingua Serpentis. 226). Kigyo nyelue (Melius 90). els sorban a növény tavaszi levelei’. J: ’Gentiana cruciata. 1807: ’Echium. kígyóf .kígyóhagyma 241 kígyószisz (Magy. mérges vad harapást gyógyító f kígyónyelv 1578: Kigyo nyelw. Natterwurz tükörfordítása. a lat. ang. A névadás magyarázata. Melius és Veszelszki így magyarázza: „egy koroya vagyon. 388). | 1998: ’Echium vulgare. ▌ 3. J: ’Allium ursinum. échis ’kígyó’ < óind. 1998: kígyószisz (Priszter 365).) névadás alapja részben a hosszú kígyószer levél. 1998: kígyóhagyma (Priszter 295). J: ’Colchicum autumnale. F vészk. || ~f 1. A kígyólevel f népi név. J: ’Plantago lanceolata. megfelel jét is megemlíti. 1783: Kigyó nyelvü-fü (NclB. J: ’Persicaria bistorta.) és ’kígyóhagyma’ (2. Schlangenknoblauch ’kígyófokhagyma’ részfordítása. erre utal a lat. 1775: Kigyo-nyelvü-fü (Csapó 139). Genaust ophiocárpus a. Kigyo nyelw” (Melius 90).) elnevezés valószín leg a növény régi lat. 372). 1783: Ki- gyó nyelv (NclB. gen. kígyólevelüf (MagyGyógyn. 528). részben pedig a kígyószer gyökérre utalhat. 363). Schlangenwurtz. hogy a növény gyökerei kígyószer ek.: Kígyószisz (Julow 256). Veszelszki ezt írja: „A’ fokhagyma’ mondérja van rajta. glôssa ’nyelv’). 1998: egylevel kígyónyelv (Priszter 439). szi kikerics.’. A kígyószisz nemzetségnév. 279). echidna ’kígyó’ < gör. A kígyógyökér ~ kígyógyöker f a ném. 1783: Kigyó-hagyma (NclB. Diószegi– Fazekas így magyarázza a nevét: „ſzára virágzás el tt kígyósonn öſzvetekeredik” (Magy.. J: ’ua. részben a kígyóhagymához való hasonlóság. A kígyóhagyma ’ szi kikerics’ (3. Lingua Serpentis ’kígyónyelv’ mintájára jött létre: „Opiogloſſon. | közönséges ~ 1998: közönséges kígyónyelv (Priszter 439). J: ’ua. J: 1807 e. óphis. 1590: Ophioglosson: Kegyo nyelé (SzikszF.’. J: ’ua. hosszúak. ſzaga. vö. lándzsás útif ’. F vészk. A kígyónyelv f ’kígyótárnics’ (2. N. Diószegi–Fazekas alkotása.’. 1783: Kigyó-hagyma (NclB. kígyótárnics’. óphios ’kígyó’. snake weed ’kígyóf . két-felfl ravatos ſzáratska magát ki-tolja” (Veszelszki 280). vö. 429). áhiA ’kígyó’). kígyószisz 1807 e. Ophioglossum (< gör. snake root ’kígyógyökér’. J: ’ua. A kígyóhagyma a ném. hogy a levelek vékonyak. kígyómarást gyógyító f l. A kígyónyelv(f ) Melius alkotása a lat. 355). 1807: Kígyószisz (Magy. échidna ’kígyó’ < gör. kígyógyöker keser f ’. „Ennek az egygyes kövér levele ollyan mint az úti-fÍvé. 1595: Kigyo hagyma (Beythe 48a). J: ’Ophioglossum vulgatum. J: ’ua.: RMGl. 1775: Kigyó-hagyma (Csapó 115). közönséges kígyónyelv’. kígyóhagyma (Péntek–Szabó.

kikerics. Genaust dracónis a. vö. kikirincs l. vízi peszérce’. F vészk.. Gencius ~ füve. Vö. J: ’Arum maculatum. 103). égi~ kininfa l. 376). Natternkopf ’kígyófej’. J: 1583: ? ’Dracunculus vulgaris.. közönséges sárkánykontyvirág’. A kikelet ’tavasz’ a kikel igéb l keletkezett -et képz vel. 716). terj ke~ kígyótárnics 1966: kígyótárnics Csapody–Priszter.: De serpentaria: kegÿo [trank] fyw (StrassbGl.) gyökere tekerg s. kígyóf .) kérgét. kincs l. 1813: Kígyótráng (Magy. ágas aszfodélusz’. illet leg a tövet. — N. — Ö: terj ke~. hogy „Hasonlít a’ kígyó’ sziszeg szájához” (Magy.: RMGl. kés bb megkékülnek. közönséges sárkánykontyvirág’. 1998: kígyótárnics (Priszter 383). hogy a növényt kígyóharapás ellen alkalmazták. kígyószisz l. hogy a ’közönséges sárkánykontyvirág’ (3. 520). Marzell Lycopus europaeus a. 1903: kikeleti f (Hoffmann–Wagner 115). J: ’Persicaria bistorta. Märzenblume ’márciusi virág’. F vészk. a név magyarázata. 255). J: ’Gentiana cruciata. snake flower ’kígyóvirág’. kikarics l. 112/18). ezek a kígyószájból kinyúló kígyónyelvre emlékeztetnek. Az elvont szóalak n járulékhang betoldásával (barlang. ▌ 4. tárkönyüröm’. J: ’Artemisia dracunculus. kígyógyöker keser f ’. 156). 1775: Kigyotrang (Csapó 137). 82). kivágott gyöker f király l. kikín. F vészk. valamint az. A kígyótrank ’foltos kontyvirág’ (2. ▌ 3. 1595: Kigyo trank (Beythe 51a). serpēns ’kígyó’) (Melius 89) fordítása. F vészk. ném. az utótag a hangutánzó eredet szisz. kikirics. 1807: Kígyotráng (Magy. J: ’Anemone nemorosa. 231). Marzell Anemone nemorosa a.: RMGl. kökörcsin kikeletif — fehér virágú ~ 1783: Fejér virágu kikeleti-fü (NclB. 422). a tráng utótag bizonytalan eredet .) és ’közönséges sárkánykontyvirág’ (3. MNövSz. szorong) és zöngétlenüléssel fejl dött tovább a magyarban. A kínaf a ném. mint a valódi kínafa (Cinchona sp. 1798: Kígyó-trank (Veszelszki 193). viper’s herb ’viperaf ’. J: ? ’Persicaria bistorta. 1578: Kigyo tranck (Melius 89).: Kegÿo Trangoth gr. || kígyótrank 1. hogy a növényt els sorban lázcsillapításra használták. (OrvK. 310). az el tagra l. 1807: Királydárda (Magy. A kígyótrank ’tárkonyüröm’ (4. 1783: Kigyó trang (NclB. 2. kígyógyöker keser f | ? Dracunculus vulgaris.kígyótárnics 242 királydárda sa.) valószín leg a ném. foltos kontyvirág’. A növény virágzata kék virágokból áll. tárnics.). 47). dracunculus szó volt. kígyótrankf 1500 k. el zménye talán a lat. amelyek nyíláskor pirosak. 1783: Kigyó-trank (NclB. holl. Natterkraut ’kígyóf ’. Marzell Echium vulgare a.. Échium a. 127). ang. — királydárdácskája 1664: „vad-foghagymának neveznek. berki szell rózsa’. mérges vad harapást gyógyító f . a virágokból emelkednek különböz hosszúságú. A kígyótárnics összetett szó. Osterblume ’húsvéti virág’. dracunculus ’kis sárkány’) részfordítása. 1948: kígyótráng (MagyGyógyn. EWUng. hogy a növény gyökerei kígyószer ek. Serpentaria (< lat. kökörcsin kínaf 1903: kina-f (Hoffmann–Wagner 6). A névadás alapja. Szent László ~ füve (→ Szent László füve) királydárda 1. a névadás alapja. 1948: kígyótrank (MagyGyógyn. 1583: kygyo trank Dracunculus (Clusius–Beythe 7: BotTört. ▌ 2. 1590: Dracunculus: kigyotrangh (SzikszF. 363). Genaust echídne a. kikeri. slangenkruid ’kígyóf ’.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. hajlott porzói. 1948: Kígyótrank (MagyGyógyn. | 1783: ’Dracunculus vulgaris. az el tag a lat. 1577 k. TESz. amib l a latinul jól tudó orvosbotanikusok elvonhatták az unculus képz t. kökény kirágott gyöker f l. Idegen nyelvi megfelel re vö. 381). Diószegi–Fazekas névadását azzal indokolja. kígyótráng (Csapody–Priszter. J: ’Asphodelus ramosus. MNövSz. J: ’Lycopus europaeus.. kikerincs. Schlangenkraut ’kígyóf ’ (< lat. kígyótárnics’. a névadás alapja a növény korai virágzása. terj ke (→ terjékf ). Chinakraut tükörfordítása. avagy Haſtula . A kígyótrank összetett szó. viper’s grass ’viperaf ’. közönséges sárkánykontyvirág’. az utótagra l.

ezért kapta a jelentéktelenséggel ellentétes királydinnye és királyné asszony dinnyéje nevet. 1520 k. királynéasszony káposztája (Varró 77). orvosi somkóró’. A királydárdácskája ~ királydárda a latin hastula regia tükörfordítása.’. királyf 1578: Király f×ue (Melius 95). hogy a növény és gömböly termése jelentéktelen. A királygyertya a lat. — N. királyné káposztája N. Király dárdácskának” (Lippay I: 75). J: ’ua. ▌ 2.’. A királyf a R. — földi ~ 1998: földi királydinnye (Priszter 525) J: ’ua. ▌ 3. 1998: királydinnye (Priszter 525). messzir l dárdához hasonlító formát mutat.’. | királyné káposztája N. — ~tartó 1841: királygyertya tartó (Barra 332). Növénynevek 75–77. 1590: Tribulus syluestris: Kiralyne aszony dinnyeie (SzikszF. 339). 1775: Király dárdátskája (Csapó 139). királydinnye királyné asszony káposztája 1. király káposztája l. 1775: Király-gyertya (Csapó 203). J: ’ua.’. 1578: Király gyortya (Melius 146). king’s clover. Herba Regia (Melius 95) tükörfordítása. 1903: királyné asszony káposztája (Hoffmann–Wagner 97). . F vészk. hogy ezeknek a növényeknek a hosszú. (Melius 95). J: ’ua. J: ’Melilotus officinalis. ▌ 2. A királydinnye és királyné asszony dinynyéje valószín leg magyar alkotások. F vészk. a hastula regia szabad fordítása.’. 357). — N. J: ’ua. a név nem maradt fenn. Candela Regia (Melius 146) tükörfordítása. kiráj-gyertya (Nyr. földi királydinynye’. 40: 104). 380). 172). 182). J: ’Verbascum thapsus.).királydinnye 243 királyné asszony káposztája Regia. tüskés. pompás virágzata. királydárdácskája l. Kxnigs kerÅen (Melius 146). Marzell Tribulus terrestris a. szöszös ökörfarkkóró’. J: ’Verbascum phlomoides. királydárda királydinnye 1807: Királydinnye (Magy. király nyila (Nyr. 1783: Király-gyertya (gyortya) (NclB. ſzáraz fövenyes utakon el-fut (Csapó 268). királyné asszony káposztája királyné asszony dinnyéje l. J: ’ua. N. J: ’Asphodelus albus. 1783: Király-fü- ve (NclB. 406). 1578: Királyné aſÅſÅony kapoſÅtayánac gr. felt n . hogy a növény homokos mez kön fordul el . és azért a királyé. Idegen nyelvi megfelel re vö. || királyné asszony dinnyéje 1525 k. Mollay.: Batis genus herbe aculeate sponte nasientis: kyralne azzony dinnye: vel: szamar tówys (GyöngySzt.: RMGl.: RMGl. királyné káposztája (MagyGyógyn. királygyertya alapján jöhetett létre. ang. Mollay. 1783: Király dárdátskája (NclB. a termése gömböly . A királynyila a királydárdácska hatására keletkezett. | királyné tüskés káposztája 1798: Királyné tüskés kápoÐztájának gr. közönséges párlóf ’. Az elnevezést a növény küls megjelenése motiválja: méternyire is megnöv egyenes szára. 280). királyné káposztája (Jávorka 536. mert a nagy. 159). J: ’ua. a királydinnye a szláv eredet király ’uralkodó’ és a szláv eredet dinnye összetétele. molyhos ökörfarkkóró’. fehér aszfodélusz’. lat. J: ’Verbascum phlomoides. J: ’Agrimonia eupatoria. Királydárda (MagyGyógyn. J: ’Tribulus terrestris. MagyGyógyn. J: ’Eryngium campestre. 268). 268). királynéaszszony káposztájának gr. „ſzára f ldreter lt” (Magy. virágos szára gyertyaszer en kiemelkedik a réteken. F vészk. szöszös ökörfark-kóró’. || királynyila N. a növények dárdaként állnak a réteken.: Tribulosa: keralne azzon dÿnÿeÿe (Ortus: RMGl. pompázatos dolgok gyakran kapják még a királyi jelz t. 159). (Veszelszki 144). J: ’Melilotus officinalis. (Egészség Isten patikájából 9). 1807: Királygyertya (Magy. 159).: Eupatorium: Keral kapozthaÿa (Ortus: RMGl. 1948: királygyertya (MagyGyógyn. 380). J: ’ua. 1775: Király-fü (Csapó 239). mezei iringó’. ▌ 3. amely alulról felfelé elkeskenyed . Melius alkotása. A szöszös ökörfarkkóró (2. Növénynevek 65.: Eupatorium: keralne azzon kapozthaya (Növ. A földi jelz magyarázata. 84). orvosi somkóró’. 1560 k.’. királyné gyertyája 1998: királyné gyertyája (Priszter 308). Idegen nyelvi megfelel re vö. 132). királygyertya 1.’. királygyertya (Szegsz.: RMGl. a névadás magyarázata. 1775: Királyné AÐzÐzony kápoÐztája (Csapó 239). | király káposztája 1525 k. ▌ 2. ném. 7: 381).) királydárda neve a R. a névadás magyarázata.’.

Idegen nyelvi megfelel re vö. Marzell Aconitum anthora a. ill. Reiherschnabel tükörfordítása. Herrgottsschühli. kisasszonypapucs (Péntek–Szabó. J: ’ua. Ember és növényvilág 198). N. J: ’Aconitum vulparia. sz. farkasöl sisakvirág’. Muttergottesschühlen ’Sz z Mária cipell je’. Marzell Erodium cicutarium a. Ulrich 7. Eupator király füve’ elnevezés is. kocsord a. hogy a ’mezei iringó’ (3. 152). medvesz l ’. Melius 410.. Kisasszony papucsa (MagyGyógyn. TESz. hogy a virágok formája szintén cipell kre emlékeztet. elharapottf ) mintájára keletkeztek. Genaust Succísa a. Szabó. F vészk. 35).) kisasszonypapucs nevének magyarázata. ördögharaptaf ’. J: ’ua. — fanyal ~ 1807: fanyal Kukojtza (Magy. 1775: El-harapott-fü (Csapó 210). EWUng. királydárda királyszín virág 1775: Király Ðzinü virág (Csapó 279). 329).’. 96). ördögharaptaf . 1807: Kotsord (Magy.’. Storchen ſchnabel ’gólyaorr’. J: ’Arctostaphylos. kökörcsin kivágott gyöker f 1578: ki vágot gyxkere f× (Melius 155). narancssárga. a név a virág formájára utal. A mezei szarkaláb (2. nagy sarkantyúka’. N. 377). succésus ’alul elvágni’ < succédere) mintájára jöttek létre. kivirics l. ördögharaptaf ’. sarkantyúvirág. kénkövesgyökér. F vészk. || elharapottf 1578: El harapot f× (Melius 155). Hasonló típusú névadásra l. J: ’Tropaeolum majus. F vészk. 262). ném. || elharapott gyöker f 1783: El-harapott gyökerü fü (NclB. J: ’ua. J: ’ua. fr. Aconitum napellus a. s t esetleg a ném. hogy a gyöktörzs vége olyan. lép~ Ki-rágott gyökerü-fü (Csapó 210). 200). 2.-i nevek (kivágott gyöker f . pirosas. 361). kokojsza 1. királyné káposztája valószín leg magyar alkotások. áfonya’. ▌ 2. 1798: El-harapott gyökerÍ-fÍ (Veszelszki 314–5).) szúrós.királyszín virág 244 kokojsza A királyné asszony káposztája. 1783: Király Ðzinü virág (NclB. Marzell Agrimonia eupatoria [6] a. Delphinium consolida a. F vészk. ▌ 2.. 329). 263). a növény társneveit: angyalbocskor. ang. F vészk.. királyné asszony káposztája királynyila l. ném. Königskraut ’király füve. a királyi színnek felel meg.: Kukojtza (Julow 258). eupatorium (< talán VI. hogy a virágok színe sárga.-i eupatoria. J: ’Consolida regalis. de a névadásra hatással lehetett a lat. kocsord a. 200). Genaust eupatória a. — kénköves ~ 1807: kénköves Kotsord (Magy.’. mezei szarkaláb’. 1783: Kukojza (NclB. 362).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. J: ’Succisa pratensis. A kisasszonypapucs ’farkasöl sisakvirág’ (1. A királyné káposztája ’orvosi somkóró’ (2. királyné káposztája l. A királyszín virág szláv eredet király ’uralkodó’ elemének magyarázata. mintha kiharapták volna vagy egy darabot kivágtak volna bel le. bürökgémorr’. Idegen nyelvi megfelel kre vö. a névadás magyarázata.) népi elnevezés. J: ’Peucedanum. Pantoufes de Marie. ang. J: ’Vaccinium myrtillus. || kirágott gyöker f 1775: kócsagorr 1948: kócsagorr (MagyGyógyn. szakny. Idegen nyelvi megfelel kre vö. a kénköves jelz re l. amelyek szépsége királyi. — vad~ 1813: vad Kukojtza (Magy. Idegen nyelvi megfelel kre vö. kocsord 1577 k. J: ’Succisa pratensis. kisasszonypapucs 1. AbbiſÅ. A kócsagorr valószín leg a ném. a tüskés jelz magyarázata. 1783: Ki-vágott gyökerü-fü (NclB. A kivágott gyöker f és az elharapottf nevek a lat. J: ’Arctostaphylos uva-ursi. J: ’Erodium cicutarium. Vö. kisebbít f l. | sziki ~ 1998: sziki kocsord (Priszter 451). A kocsord ismeretlen eredet .: Kochÿordot ecÅettel es roſa olaÿal teorÿ eoÅwe” (OrvK. orvosi kocsord’.) és ’mezei iringó’ (3. Eupator király nevéb l) név. devil’s bit ’ördög harapása’. ném. Muttergottesschucherl. A kirágott gyöker f és elharapott gyöker f a korai XVI. | orvosi ~ 1998: orvosi kocsord (Priszter 451). 1807 e. J: ’Peucedanum officinale.’. stork’s-bill ’gólyaorr’. orvosi medve- . 1807: Kukojtza (Magy.. kocsord’. király káposztája. succisa (< lat. TeuffelſbiſÅ ’ördögharapása’ (Melius 155).

vetési konkoly’. ang. Bettelläus tükörfordítása. J: ’Arctium lappa. szlk. coácă ă ’alacsony ribizli. nagy bojtorján’. 277). J: ’ua. к]клица sz. kokojsza a. A konkoly szláv eredet .) koldustet elnevezésének magyarázata szintén a növény tapadós termése. vadóc) neve’. konkoly | Agrostemma githago. J: ’Cynoglossum officinale. kankaj. konka. 1807: Konkoly (Magy.: TESz. J: ’ua. harvest lice. Melius 395). 1783: Kóldus tetü (NclB. Koldustet (Jávorka 536). F vészk. közönséges párlóf ’. áfonya’. piros terméssel. ▌ 2. 1578: Konkoly (Melius 63).. 1405 k. 276. or. vetési konkoly | a gabonát megrontó gyommag’ (Szabó. konkoj l. J: ’ua. TESz. konkáj. A földi királydinnye (1. Idegen nyelvi megfelel kre vö. hogy a növény „levele fanyar keserü izü er sit ” (Barra 254). N. ruhához ragadó termés. 470).) név keletkezésének indítéka a bojtorján tüskés. 326). 1998: konkoly (Priszter 293).-i conyza (Magy. — N. A koldustet ’közönséges párlóf ’ (4. 470).) koldustet elnevezésének alapja a tüskés. vetési konkoly’. F vészk. J: ’Centaurea cyanus. N. — búza között term ~ 1578: Buza kxzxt termx Konkoli (Melius 63). koma l. — berzedt ~ 1807: berzedt Kónizs (Magy. Ember és növényvilág 199).. megfelel szó megtalálható a többi szláv nyelvben is. erdei peremizs’.’. konkoj (Péntek–Szabó. szln. F vészk. A koldustet ’nagy bojtorján’ (3. J: ’Tribulus terrestris. kokojsza a. (Barra 254). csicsis~. számtalan bojtorjánhoz hasonló termésnek adták a tet elnevezést.’. kolandran l.koldustet 245 konkoly sz l ’. J: ’Agrostemma githago. N. coácăză. ▌ 2. F vészk. a név valószín leg a ném. EWUng. *kYkoljь . kunkoj (ÚMTsz.). ném. szb.). J: 1405 k. 470) névb l hozták létre. Marzell Arctium lappa a. kék búzavirág’. konkáj (Nyatl 1: 15). 470). a közönséges ebnyelv f (2. 1807: Kóldústet (Magy. blg. J: ’Agrimonia eupatoria. 276). | fanyar ~ 1841: fanyar kukojczának gr. egres. J: ’Conyza. 1775: Konkoly (Csapó 141). vö. F vészk.’. konkó (OrmSz. Diószegi–Fazekas így magyarázza a berzedt jelz t: „Berzedtt (Squarrosus) mikor az eggymást hátaló pikkelyek’ végei kihajolnak. 367). — kék~ 1948: kék konkoly (MagyGyógyn. kókolj. ▌ 4. A kónizs Diószegi–Fazekas alkotása. nemzetségnév. A fanyal ~ fanyar jelz k magyarázata.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. hogy a növény fészekpikkelyei felállók: „féſzke’ pikkelyi berzedtek” (Magy. EWUng. A magyarba egy közelebbr l meg nem határozható szláv nyelv R. кýколь ’konkoly’. konka (MTsz. | vetési ~ 1807: vetési Konkoly (Magy. konkoly konkoly 1. 1948: koldustet (MagyGyógyn. Pracherläuse. vö. — ~fa 1903: kukojczafa (Hoffmann–Wagner 86). beggar lice. 324).). Az újgör. ang. a lat. 126). к]кьл.: ném. berzenkedik a. Ðzéllyelberzednek” (Magy. F vészk. a közönséges párlóf egyéb elnevezéseivel. N. ▌ 3. prücsök~ kónizs 1807: Kónizs (Magy. koldustet (MagyGyógyn. berzenkedik a. szakny.). TESz. rom. A kokojsza ’orvosi medvesz l ’ hasonlóság alapján kapta nevét: alacsony. lator~ (→ lator koldus lába sebesít f ) koldustet 1. kankoj. κόγκολη ’egy fajta gyomnövény a gabonában’ a déli szláv nyelvekb l való. katibolha. koriander koldus l. | 1807: ’Agrostemma. ilyen nemzetség ma nincs’. sz rös virágfeje. 1998: vetési konkoly (Priszter 293). konko. földi királydinnye’. idegen nyelvi megfelel kre vö. Bubeläuse ’gazfickótet ’. A konkoly a vetésekben gyakori különféle gyomnövényeknek a neve. 1903: kódistet (Hoffmann–Wagner 31). ang. beggar’s buttons ’koldus gombja’. kúkoľ. közönséges ebnyelv f ’. 1583: konkoly (Clusius–Beythe 7: BotTört. örökzöld törpecserje bogyószer . J: ’Inula conyzae. Idegen nyelvi megfelel re vö.: ÅiÅania: concol (SchlSzj. F vészk. Agrimonia eupatoria a. 132). F vészk. sz rféreg.hv. Vö. kúkolj.. N. A berzedt jelz (berzed 1796: ’borzasan felmered’) arra utal. A kokojsza román eredet .: ’vetésekben gyakori gyomnövények (pl.. 1775: Koldus tetü (Csapó 268). 17). | 1578: ’Agrostemma githago. amelyek ugyancsak a horgas tüskéj termésr l kapták nevüket: bojtorjánka. 280).

520). amelybe a halottat eltemetik’ és a virág összetétele. — ~f 1708: Kapott-nyak fÍ (PP. | 1998: ’Arum maculatum. 1798: Koriánder (Veszelszki 172).. TESz. (Melius 89a). 1577 k. SzlJsz. érthet bb. A konyhakömény összetett szó.). és amelyben megtalálható a torzsavirágzat.). | mocskos ~ 1807: motskos Kontyvirág (Magy. 1872: kopotnyákot gr. F vészk. 91). J: ’Carum carvi. 25: TESz. 349). amely kontyszer en véd. A kontyvirág nemzetségnév. kontyosf 1807: Kontyosf (Magy. 1998: kontyvirág (Priszter 307). kopotnyik l. Perpenia a. v. másfel l pedig konkoj stb. koriander 1533: Coriandrum: Coriander: koriander (Murm. Diószegi–Fazekas alkotása. 1841: kopottnyak (Barra 387).: Coriandrum: Coriander (De Herbis: RMGl. J: ’ua. így adja meg a növény nevét: „Kapotnyak. 47). foltos kontyvirág’. J: ’Arum maculatum. (Melius 58).kontyosf 246 koriander ’gyomnövény. Ö: sárkány~. 1664: Coriander (Lippay II: 18). F vészk. az utótagra l. J: ’Arum maculatum’. J: ’Apium graveolens var.). 1595: Coriander (Beythe 79). (Barra 161). a növény el fordulási helyére utal. vagy inkább kopott-nyak” (75).. a névadás alapja. kékvirág. 1683: Kopottnyak (Nyr.és fÍszeres könyvében”. vö.. 1578: Colandran Coriandrum. 1783: Kóriándrom (NclB. kapor koporsóvirág N. F vészk. hoſzſzú gyenge ſzárakon állanak a’ virágok” (Csapó 131). de van fejér vagy fekete fólttal jegyes level is” (Magy. 1948: Konyhakömény (MagyGyógyn. 520). A kopottnyak-féle változatok népetimológiás alakulatok. a búzavirág egyéb kék jelz s neveivel: kék búzavirág (→ búzavirág). EWUng. kömény.: Coriandrum (OrvK. A konyhazeller összetett szó. f szerkömény’. foltos kontyvirág’. hogy a levelek kopasz szárakon állanak: „Mogyoró-fák alatt és nedves Erdökben terem: A’ ſetét zöld veſe forma és hoſzſzú kopaſz ſzárakon álló (az honnét a’ kopottnyak-fü neve-is eredhetett) leveleknek tövében. F vészk. 40: 111). 1807: Kontyvirág (Magy. 419). zeller. 1673: kopottnyák (Com. hasonlóan a vetési jelz . Veszelszki Antal is érezteti „fa. kontyvirág 1807 e. EWUng. kontyvirág’. szappanf ’. vége el tt. zeller a. A kékkonkoly ’kék búzavirág’ (2. ill. A konty el tag magyarázata a virág tölcsérszer . hogy a tölcsérszer buroklevelet belül lilás foltok díszítik. TESz. 191). foltos kontyvirág’. hogy a növényt f szerként használják. Coriander (Lippay II: 20). J: ’Asarum europaeum. zeller a. az utótagra l. 520). hogy a virág fehér. A kontyosf magyarázatára l. TESz. J: ’Arum maculatum. A foltos/mocskos jelz a lat.: TESz. hogy a növény f szerként használatos. maculatum ’foltos’ fordítása. A koporsóvirág az ótörök eredet koporsó ’ládaféle. a búzavirág jellemz kék szín virágjára utal. (TESz. sz. 1998: koriander. 278. A búza között term körülírás Melius alkotása. — foltos ~ 1998: foltos kontyvirág (Priszter 307). konyhazeller 1841: konyha Zeller (Barra 170). Kniezsa. az el tag arra utal. sz. magyarázata. 1798: kopott-nyak (Veszelszki 75). 85). 1807: ’Arum.’.: RMGl. 419).: Kontyvirág (Julow. Csapó József indokolja is a névadást azzal. XVI.. er sszagú zeller’. valószín leg az idegen eredet kapotnyak helyett az értelmesített kopott nyak jobban hangzott. ebb l egyfel l konkol > konkó > konkõ > konku. 520). kopar. hogy a kopott-nyak elnevezés jobb. kopor l. fehéres buroklevele. J: ’Saponaria officinalis. konyhakömény 1841: konyha köménynek gr. 265). hogy a búzavirág vetésekben gyakori gyomnövény. J: 1807 e. a konkoly pedig arra vonatkozik. kereklevel kapotnyak’. 1775: Kopottnyak-fü (Csapó 130). a konyha el tag jelzi.) jelz je (kék) megkülönböztet szerep . koporsóvirág (MagyGyógyn. fejl dött. a növény levele néha fehér foltos: „Lev. Jan. EWUng. 349). kapotnyak kopottnyak 1578: Kopot nyaknac gr. kontyvirág. 1948: kontyosf (MagyGyógyn. konkoly’ szava került át még a 10. koriánder (Priszter . tiszta z ldek. A legrégebbi alakváltozat a konkoly. és szívesen ültetik temet kbe. graveolens. Kolandran (NclB.

sepr ~ (→ sepr f ). Koriander. kosb r l. EWUng korpa a. — Ö: agár~. TESz. coriandro. Nxßxf× a. — Vö. F vészk. var’) fordítása. Bockhode ’bakhere’.koronafa 247 kotlóvirág 343). 556). J: ’ua. varádics(~) koronafa 1783: Korona-fa (NclB. szenna(~). J: ’ua. szamár~ (→ szamártövis). J: ’Lycopodium. sz. koszorú l. ang. jaj~. (ÚMTsz. Bocksbeutel ’bakzacskó’. 1577 k. varf . cukor~.: ’a b rr l lehámló apró fehér pikkely’) el tagjának magyarázata a növény pikkelyekkel borított termése: „Termése hoſzſzúdad F zér. coriandrum.. ol. 869. vö.) megrövidült változatával. EWUng. puncs~. ném. 1516: ’horgas vég eszköz’) vonatkozik. Az 1621-t l kezdve szótárból szótárba vándorló kosb r nyomdahiba eredménye. coriander. A koszf a lat. J: ’Orchis. és elhomályosult összetételként való magyarázata nem meggy z . fr.’. a szerelmi bájitalok és gyógyborok egyik fontos serkent növénye volt a kosbor. J: ’Robinia pseudacacia. Idegen nyelvi megfelel re vö. tavaszi hérics’. A korpaf szláv eredet korpa (vö. a . ballangó~. korpaf ’. campania~ kotlóvirág N. kenyérbél-cic~ (→ kenyérbélcickafark). Stendelwurtz’ (NéNy. 107). 1935: 184). egérfark(~). ném. scabiosa (< lat. kerti koriander’. szerint az el tag esetleg kapcsolatba hozható a kossal. kosmonyn sz . 1998: kerti koriander (Priszter 343). kosz. — kerti ~ 1775: Kerti koriandrom (Csapó 141). A kapcsos jelz az ívesen felálló oldalhajtásokra (vö.. és az EWUng. hiszen a szerelmi alkímiában nem csupán a nemi vágyat serkent növényeknek. J: ’Knautia arvensis. fedelékes pikkelyekb l” (Magy. J: ’Orchis morio. koleándert gr. κορίαννον. kapocs a. kosbor’. fehér akác’. bogáncs~. EWUNg. az utótag pedig a borral vagy a ’herezacskó’ jelentés borék (1835: Tzs. MNövSz. (Melius 154). gordon(~). 1775: KoÐz-fü (Csapó 292). κολίανδρον ’ua. kapocs a. TESz. kosbor kosmonyn sz XVI. a név magyarázatára l. кориáндр. ótvar. J: ’Adonis vernalis. Geschröt a. Ember és növényvilág 198). — kapcsos ~ 1807: kaptsos KorpafÍ (Magy. katáng(~). 421). J: ’Lycopodium clavatum.: Kosbor (Julow 265). 1807 e. A kotló ’költ tyúk’ a kotlik ’költ. κορίανδρον. A kosbornak az ótörök eredet kos állatnévvel való összefüggése nagyon valószín . a TESz. A koronafa a latin eredet korona ’a fa terebélyes része’ el tagjának magyarázata a növény nagy.). mely szerint a növénynek rontó hatása van a kotlóra. 1783: Kosborfü (NclB. agárkosbor’. cicfark~ (→ cickafark).. 494). lencse~. szerelmi vágyat gerjeszt ’ (l. 1798: Kerti Koriándrom (Veszelszki 172). F vészk. Az utótag valószín leg az ótörök eredet bor ’sz l b l készült ital’ szó. kolandrán (Csapody–Priszter. A kosbor a TESz.. kosbor 1585: crataegonon: Kosbor (Cal. kapcsos korpaf ’. 1998: kapcsos korpaf (Priszter 421). 1998: kosbor (Priszter 440). nyers’ < scabiēs ’rüh. or. 267).. kosbor’. a névadásnak mágikus hiedelem az alapja. — ~f 1834: kos-b r-f (Kassai 3: 202). agárkosbor’. — ~f 1775: Kosbor-fü (Csapó 297). sokáig egy helyben ül’ melléknévi igeneve. || kosb r 1621: kosbxr (MA. hanem az állati eredet kivonatoknak is fontos szerepük volt. coriandre. TESz. 1798: Korona-fa (Veszelszki 17). dut~. második fele: kosmonjnözö ’Satyrion trifolium. — N. 404). koszf 1578: koſÅ f×nec gr. Értekezések a Nyelv. F vészk. F vészk. az agármony névben) + n sz ’növel . J: ’Orchis.’. korpaf 1807: KorpafÍ (Magy. pézsma(~). látványos koronája. J: ’ua. som~lóhere. A kosmonyn sz elnevezésben a növény különböz elnevezései keverednek: a kos ’állatnév’ (l. 1807: Kosbor (Magy. mezei varf ’.és Széptud. a kosbor névben) + mony ’here’ (l. UEWb. som~. A lat. J: ’Coriandrum sativum. 556). scabiōsus ’durva. | vetési ~ 1841: vetési koriándrom (Barra 168). korpa a. kóró l. coliandrum (< gör. 556). ökörfark(~). A koriánder vándorszó. kotlòvirág (Péntek–Szabó.).’) átvétele. szerint ismeretlen eredet . 26/8: 16.’. a n sz f névben). J: ’Orchis morio.

376). a): RMGl. 2. MNövSz. „A következ hiedelmek élnek: a kotlóvirágot nem szabad leszedni. mert nem lesz csirkéje vagy nem tojik. kökén l.. csag..).: RMGl. köcsögf N.: cirius: keken fa (SchlSzj.: cirium: kwten (SchlSzj. 426).). steenkloover. J: ’ua.). nem tojik”. k gyökér (MagyGyógyn. J: ’Prunus spinosa. kikin-fa (MTsz. kum. ang.: cinis: keken fa (BesztSzj. 430) tükörfordítása. kökény’. J: ’Orobanche sp. gogan ’kökény’.. tyúkszem. szibarack. gö=em ’kökény’. 1998: kökény (Priszter 470). kükin (ÚMTsz. vö. F vészk. EWUng kotor a.: cinum: keken (BesztSzj. pikkelypáfrány’.’. UEWb. 211). 1: 112). kék’ szóból származhat. A tövis ma- . holl. kükény. 373). kikín. 213). 1470 k. 164). — fest ~ 1948: fest kökény (MagyGyógyn. (ÚMTsz. Vö. kökinye. — ~fa 1395 k. 1798: Kökeny-fa (Veszelszki 361). „A tyúkok közé dobták.: Acacia: kekyn (CasGl.).). MNövSz. 342). kininfa (Csapody–Priszter. 376). k(kény. 2. hogy ez a páfrányfaj a sziklákon. 1430 k. 110). Idegen nyelvi példára vö. A köcsögf ’öblös szájú edény’ jelentés köcsög el tagjának magyarázata. hogy a növény f zetével a tejes edényeket forrázták ki. kökäm ’kökény’. 132). TESz. kotronc 1903: Kotroncz (Hoffmann– Wagner 145). s t a növény orvosi hasznára is utalhat a név: „Holyagban lévö kö miatt melly ember kinlodik. 347. közönséges édesgyöker -páfrány’.: RMGl. Marzell Polypodium vulgare a. orvosi somkóró’. Növényszótár 22). k here 1948: k here (MagyGyógyn.. kotor a. 1798: Feſtf-kökény (Veszelszki 335). paprat od kamena. J: ’ua. F vészk. J: ’ua. kökény Péntek–Szabó. köcsögf . oszm. varjútövis’. mert nem lesz kotló. 36). | hashajtó~fa 1813: hashajtó K[ökényfa] (Magy.’. (Clusius–Beythe 7: BotTört. — N. Ember és növényvilág 198.’. vajvirág’. megszárított szára k keménység . J: ’Cytisus scoparius. kökén. Marzell Melilotus officinalis a.: RMGl. sepr zanót’. Ember és növényvilág 198).: RMGl. k fal 1911: k fal (Cserey. cinus: kekenffa (KolGl. J: ’Rhamnus cathartica. J: ’Polypodium vulgare. J: ’Frangula alnus. jelentése ’söpr ’ (vö. valamint a növény kökény 1. stone fern. J: ’ua. 1798: Hastiſztító kökény (Veszelszki 335).’. annak ezen füböl és Virágaiból fördöt kell kéſzitteni” (Csapó 240). 1255/1261: „Dumus qui uulgo kuken dicitur” (OklSz. — N. hogy a növényb l söpr t készítettek. a névadás magyarázata. kekiny. 1405 k. hogy a növény köves területeken fordul el . Vö. ▌ 3. me megláttya a tyúk.” „Ne vigyük be. kükíny (Nyatl. a névadás magyarázata a termés kék színe. 1590: Prunus syluestris: Kôkeny fa (SzikszF. tyúkvirág. közönséges kutyabenge’. k(kín. A kökény ótörök eredet . k gyökér N.: RMGl. AH. kökönnye. kökän ’szilva’. kipcs.’. kökönye (Csapody–Priszter. 426). az elnevezés szemléleti háttere az. kökönye (MTsz. 110). 1783: Kökény-tövis (NclB. vö. 342). 1578: Kxkény fa (Melius 26a). J: ’Melilotus officinalis. 163. 426). köcsögfüvet gr. — fest ~ 1783: FeÐtö-kökény (NclB. Steinfarn ’k páfrány’. 1395 k. — fest ~fa 1813: fest . kövek között n : „Terem a’ kfſziklák’ repedéseiben mint a’ kf-fali ruta” (Veszelszki 80). köcsögf nek gr. 426). 1583: Kökény fa Prunus sil. A török szó a kök ’ég. hv. ▌ 2.1: RMGl. | hastisztító~ 1783: Has’ tiÐztitó kökény (NclB.kotronc 248 kökény növényt nem szabad leszedni. A kotronc a hangutánzó eredet kotor származéka. kotor 1902: ’söpör’). A k here a ném. A k gyökér a ném. ném. hashajtó K[ökényfa] (Magy. J: ’ua. k kiny. Steinklee tükörfordítása. kökän ’szilva. A k fal a finnugor eredet k és a finnugor eredet fal összetétele. 145). 213). A névalkotás idegen nyelvi megfelel k alapján jöhetett létre. J: ’Asplenium ceterach. a név magyarázata. Steinwurze (NclB. a növény sziklákon fordul el . 211). k kény. | ~tövis 1578: Kxkény txuis (Melius 26). meggy’. k méz.: RMGl. Marzell Ceterach officinarum a. hogy tojjanak” (Péntek–Szabó. 1590: Acacia: Kôkkeny (SzikszF. A magyarba került török alak *kükän lehetett.

a): RMGl. Purgierwegdorn. J: 1395 k.). veris. „kiczin. | 1578: ’Pulsatilla grandis. a hashajtó jelz a lat. ▌ 7. 1595: kxkxrchin (Beythe 54).. J: 1775: ’Primula veris subsp. kökinye. 1470 k. ▌ kikerics 3. J: ’Colchicum autumnale. — N.: RMGl. J: ’Verbascum thapsus. N. — nagy~ N. 1798: kökörtsény (Veszelszki 168). TESz. J: 1798: ’Pulsatilla sp. 426). kökény a. (Veszelszki 366). kikirics. ▌ 8. 1783: Sárga Kükörtsin (NclB. J: ’Primula veris subsp. kökény a. 1395 k. kökörcsin’. az el tagra l.: ’Pulsatilla. 426). 380). pulsatilla: Kékôrcz. berki szell rózsa’. kökörcsiny. az éretten hamvas kékesfekete kökénytermések színe emlékeztet a szilvára. kökény. 126). 1798: kükirtz (Veszelszki 168). kikerics 1525 k. kökörcsin’. ném. — piros ~ 1966: piros kökörcsin (Csapody–Priszter. 50). — fekete ~ 1798: Fekete kökörtsin (Veszelszki 365). és festésre alkalmasak. molyhos ökörfarkkóró’. 1798: Sárga-kökörtsént gr. Ember és . A kökényszilva Diószegi–Fazekas alkotása. ▌ 5. — fekete kikerics 1775: Fekete kükörits (Csapó 146).. 1783: Fekete Kükörits (NclB.: Kökörtsin (Julow 259). vagy mézzel keſzítnek belfle” (Veszelszki 336). 380). kökörcsin’. tavaszi hérics’. scilicet latine primule veris (CasGl. 1903: Berki kökörcsin (Hoffmann–Wagner 115). J: ’Orchis morio. MNövSz. ▌ 2. Kökörtyén (Csapó 146). kikirics (Péntek–Szabó. kökörcsin’. kivirics (Csapody–Priszter. J: ’Anemone nemorosa. 1807 e.: ’Pulsatilla sp.: RMGl. A fest kökény ’közönséges kutyabenge’ (3. szi kikerics’. F vészk. Ember és növényvilág 198). J: ’Primula veris subsp. hogy a „kártya-feſtfk timsóval timporalva ſzép kellemetes zöld feſtéket kéſzítnek belfle” (uo. hamar kinx TauaſÅſÅal” (Melius 62a).. 426).’.: RMGl. kükörics (Csapody-Priszter. | sárga~ 1583: sarga kökörchin Helleborine Matthioli (Clusius– Beythe 5: BotTört. ▌ 3. 320). MNövSz. kökönye l. J: ’ua.’. 335). 1578: Kxkerczin „veres virága vagyon” (Me- lius 62a).’. 1775: KökörtÐin. nagykökörcsin (Péntek–Szabó. kikirics. 1998: kikerics (Priszter 340). kukerc. kükerc. 1578: Kxkerczin „maſiknac kéc és eggyiknec ſÅederies virága vagyon”. J: ’Pulsatilla sp. 426). — sárga~ 1903: sárga kökörcsin (Hoffmann– Wagner 38). — szi~ 1783: ÖÐzi Kükörtsin (NclB. amely hasonlít a kökény termésére.’.) kökény nevének magyarázata az. 360). kökény gyarázó utótag arra utal. a szilva utótag a Prunus ’szilva’ nemzetség megnevezése. Ember és növényvilág 198).: Premula veris: Kÿwkerchw (Ortus: RMGl. 1775: Kükirtz..: ad comedendum debent eis dare radicem kekerczin vulgariter. veris. ha megcsípte a dér: „bogyóit Octoberben a’ fagyas derek érlelikmeg” (Veszelszki 336). hogy a fekete bogyótermés. J: ’ua.: . nyári hérics’. 1590: Anemone.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 295). | szederjes ~ 1783: Szederjes Kükörtsin (NclB. leánykökörcsin’. kökény’. Färbeerbeere (Veszelszki 335) ’fest bogyó’. kökörcsin’. cathartica (< gör. tavaszi kankalin’. összetett szó. kökörcsin 1.: titipus: kwtwrchv (SchlSzj. 103). 1798: ſzederjes kökörtsin (Veszelszki 365). | szélindító~ 1578: ſÅél indito Kxkerczin (Melius 62a). Kükertz (Csapó 146). szártalan kankalin + Primula veris. hashajtó’) szóból származik: „purgáló ſirupot tzukorral. J: ’Adonis aestivalis.titipus: kikerchen” (BesztSzj. 103). ▌ 6. J: ’Prunus spinosa. 1584: kökörchijn Colchium (Clusius–Beythe 12). tavaszi kankalin’.: ’Pulsatilla sp. EWUng. 1903: sárga kökörcsin (Hoffmann–Wagner 112). kökényszilva 1807: Kökény Szilva (Magy. agárkosbor’. veris. J: ’Pulsatilla sp. kökércse (Péntek–Szabó. kökercsin (ÚMTSz. kathartikós ’tisztító. | 1798: ’Primula vulgaris. a varjútövis termése is októberben érik. A fest jelz t az indokolja. J: ’ua. J: 1405 k. | 1807 e. 426). ▌ 2. 19). kökiny. a fa fekete bogyói er sen fognak.. — berki~ 1807: berki Kökörtsín (Magy. J: ’ua. kökörcsin’. 1405 k.kökényszilva 249 kökörcsin kökércse. hogy a növény tüskés. || kikerics 1.. Idegen nyelvi megfelel re vö. k(kercsin. F vészk. MNövSz. kukerc (MagyGyógyn. tavaszi kankalin’. A varjútövis (2. — N. kikerics. — N.). 1948: kivisics. J: ’Adonis vernalis. tavaszi kankalin’. 382).. — sárgakikerics 1775: Sárga kükörits (Csapó 148). 1783: Sárga Kükörits (NclB. ▌ 4. Pulsatilla: Kôkercz (SzikszF.

szi kikerics’.. — sárgakikerics 1784: „sárga kükörts. 1405 k. rózsaszínes. a névadás magyarázata.’. A jelentésfejl dés egyértelm en a virágok hasonlósága alapján ment végbe. zászpakikerics. kökörics. tavaszi hérics’. és az EWUng. 7. A kikerics ~ kökörcsin viszony többféleképpen is magyarázható. bablevel varjúháj’. 427).’ (1. 1998: szi kikerics (Priszter 340). A kék színnév és a galamb madárnév kapcsolatára vö. édeskömény’. Melius 397. ’agárkosbor’. Az szi ’ szi kikerics’ (5. ’tavaszi hérics’. A kökörcsin török megfelel i csak ’galamb’ jelentésben mutathatók ki. a lat. de ennek lehet sége a kökörcsin lilás-kékes virága alapján mindenképpen megvolt. Ýszi kikirics (Péntek–Szabó. 376). mintára jött létre (< lat. 1533: Feniculum: Fenchel: kxmen (Murm.) növénynévnek a virágok hasonlósága alapján számtalan jelentése alakult ki: 2. a kés bbiekben els dleges jelentése azonban az ’ szi kikerics’ (3.) jelz Melius alkotása. A kikerics lehet egy feltett török *kükerč. kikeri. a szederjes és fekete jelz a virág színét jelzi.’. kukurícs (ÚMTsz. A szélindító ’tavaszi hérics’ (4. 1584: Komeny (Clusius–Beythe 14). J: ’ua. hogy a virágok a tavaszi szél kezdetekor (kora tavasszal) nyílnak. 5. küköritsvirág.: fenicullinum: kemen (SchlSzj. J: ’Sedum telephinum subsp.: RMGl. A kökörcsin ’Pulsatilla sp.’ és a szell rózsát ’Anemone sp. *kükürč ’kékes’ átvétele. Genaust autumnális a. Nabelkraut (Melius 35) tükörfordítása.) lett.). kömény 1.). hogy a levelek közepén köldökszer mélyedés található. 8. 1783: Köldök-fü (NclB.). szi kikerics. 3. 4. EWUng. J: ’Colchicum autumnale. kik(rincs. szi kikirics. pl.) jelz a növény virág- zási idejét jelzi. Genaust Cotylédon a. J: ’Adonis vernalis. Növénynévi alkalmazásban a szó a törökségb l nem mutatható ki. Anemone (< ánemos ’szél’) fordítása. A kivirics változat népetimológia eredménye a kivirít hatására. A köldökf a ném. ▌ 5. a két szóalak (kikerics ~ kökörcsin) elkülönülése a magyarban ment végbe valószín leg az ómagyar -n ~ -ny képz alapján vagy kökörcsin > kökörcs elvonással. A TESz. autumnālis ’ szi’). kukurics. J: ’Veratrum album. A kikerics eredeti jelentése szintén ’Pulsatilla sp.).: RMGl. ’tavaszi kankalin. kökörcsin a. Diószegi–Fazekas egy nemzetséghez sorolták a kökörcsint (Pulsatilla sp. MNövSz. гóлубь ’galamb’. maximum. Ember és növényvilág 221). | szi kikerics 1813: szi K[ükörits] (Magy.’. 1948: sárga kükercs (Halmai 90). — N. lókökörcsin. Marzell Adonis vernalis a.’ vonatkozó 1578-as adatot Szabó Attila azonosította. kükörtsén” (TESz. kökörcsf (Csapody-Priszter. igazolhatja ezt az.: RMGl.köldökf 250 kömény növényvilág 221). kikirícs. — sárgakikerics 1775: Sárga kükerts (Csapó 118). A kökörcsin török eredet . Anemóne a. TESz.’. or. Vénusz ~ köldökf 1578: Kxldxc f× (Melius 35). Szabó. szártalan kankalin’. kikirincs. 2. ’nyári hérics’.’. világoskék’.. hogy sszel virágzik. hérics a.. Melius körülírása jól mutatja a növény jellemz it: „Kxkerczin „maſiknac kéc és eggyiknec ſÅederies virága vagyon”. J: ’ua. J: ’Foeniculum vulgare. | szi kék kikerics 1783: ÖÐzi kék Kükerits (NclB. 368). ’berki szell rózsa’.. A kökörcsinre ’Pulsatilla sp. vagy esetleg kökörcs > kökörcsin képzéssel. gyöngy~ . virágzata halvány lilás. J: ’ua. голубóй ’égszínkék. „kiczin. kökörcsin’ (1. a török szó a kök ’kék’ melléknév származéka. 360). — kék kikerics 1775: Kék-kükörits (Csapó 146). 1430: feniculum: kwmen (SchlGl. — béköles l. hogy a régi botanikusok. kakarics. ▌ 4. lat. kükörtsin. szerint a kökörcsin és a kikerics egymáshoz való alaki viszonya nem világos. kökörcsin a. kenderkökörcsin.. török jövevényszavaink ótörök vagy kun-beseny rétegéb l. hamar kinx TauaſÅſÅal” (Melius 62a). fehér zászpa’. F vészk. ’molyhos ökörfarkkóró’. leánykökörcsin. pipacskökörcsin. a név magyarázata. tavasszal virágzó kökörcsint l. kikarics. — Ö: varjúkikerics. 103). — kikericsf N.. ’ szi kikerics’. a héricset ’Adonis sp. kökörcsin köldöke l. 427). szell rózsa. kikirics. A berki ’berki szell rózsa’ (7. 428). J: ’ua. amely abban különbözik a lila virágú.) jelz re l. kökörics l. 6.

’. kumin. mint a méz. lat. 351). A magyar nyelvbe feltehet leg egy kfn. | mezei ~ 1798: Mezei. — N.’. mezei jelz k létrejöhettek ném. J: ’ua. 377). borsoskömény’. EWUng. cuminum. J: ’Peucedanum officinale. R. 349). | kerti~ 1783: Kerti Kömény (NclB. ófn. k gyökér. F vészk.: Kömény (Julow 257). Kümmel. — bécsi ~ 1595: Bechij Kxmeny (Beythe 78).’. ir. 1435 k. Marzell Cuminum cyminum a. 1807: K méz (Magy. J: ’ua. — édes~ 1841: Édes kömény (Barra 163). orvosi kocsord’. 198).’. A kömény vándorszó. A réti. közönséges édesgyöker -páfrány’. Növényszótár 245). | erdei vad ~ 1578: Erdei vad kemény (Melius 49a).k méz 251 k mézpáfrány csi~ 1813: Bétsi K[ömény] (Magy. keminym™g. termése. | 1807 e. hv. 351).’. vö. J: ’Cuminum cyminum. a k el tag talán a ném. esetleg egy nyugati szláv R. Steinwurze (Veszelszki 355) ’k gyökér’ hatására jött létre.’. J: ’Cuminum cyminum. f#num ’széna’ kicsinyít képz s alakja) fordítása.). 1783: Erdei vad Kömény (NclB. ném. | egyiptomi~ 1998: egyiptomikömény (Priszter 349). A k méz összetett szó. UEWb. Fœnū [Foenum] porcinum (Melius 49a) (foeniculum < lat. 1948: Édeskömény (MagyGyógyn.’. 1998: vadkömény (Priszter 451). A orvosi kocsord (3.’. f szerkömény’. vagy réti-kömény (Veszelszki 133).’. J: ’ua. A névadás magyarázata. — Ö: disznó~. 1798: kerti-kömény (Veszelszki 58). ▌ 5. szln. J: ’ua. Feldkümmel. a méz utótag finnugor eredet .). kúmina. — borsos~ 1998: borsoskömény (Priszter 349). vö. 1775: Bötsi-kömény (Csapó 144). J: ’ua.’.. F vészk. Römischer Kümmel ’római kömény’. | réti ~ 1783: Réti Kömény (NclB. kümin.’. 2. | római~ 1998: rómaikömény (Priszter 349). ▌ 6. J: ’ua. mintára. 351).: semlinum: kemin (SoprSzj. J: ’ua. (Melius 49a). J: ’ua. — erdei~ 1813: erdei Kömény (Magy. 198). | német~ 1948: németkömény (MagyGyógyn.). Genaust foeniculáceus a. J: ’Anethum graveolens (convar. ’f szerkapor’ (6. erny s virágzata. J: ’ua. 351). ▌ 3. 1583: kömeny (Clusius–Beythe 4: BotTört. 1998: kömény (Priszter 328). Marzell Polypodium vulgare a.). 1783: Kömény (NclB. Italienischer Kümmel ’itáliai kömény’.: ’Carum carvi. f#niculum ’kömény’ < lat. | édes~ 1783: Édes Kömény (NclB.’. ▌ 2. hortorum). 198). névadás alapja. 1584: Kömeny (Clusius–Beythe 13). WieÐen oder Mattenkümmel (Veszelszki 133). J: ’ua. borsoskömény’.’. J: ’ua.’. felhasználása (f szernövények) hasonló. k mézpáfrány 1903: k méz páprágy (Hoffmann–Wagner 211). 430).’. J: 1435 k. gyökere édes. | kerti ~ 1775: Kerti-kömény (Csapó 144). TESz. 128). 427). A borsoskömény ’borsoskömény’ (4. lat. J: ’ua. *kъminъ kerülhetett be. 351). — hasznos ~ 1948: hasznos kömény (MagyGyógyn. 558). ném. | vad~ 1578: vad keménnec gr. 273. ’borsoskömény’ (4. A kömény ’f szerkömény’ (2. J: ’ua. 1783: Bétsi Kömény (NclB. Fœniculū [Foeniculum] porcinum. | olasz~ 1948: olaszkömény (MagyGyógyn. kumil.) kömény neve a R. 1798: Kf-méz (Veszelszki 355).: RMGl. kimimmag (ÚMTsz. kömény’. közönséges ánizs’. J: ’ua. hogy a növény íze a borshoz hasonló. J: ’Pimpinella anisum. Vö. ’orvosi kocsord’ (3. kumīn.. 1911: k miz páprágy (Cserey. тмин. J: ’ua. 191). 198). 2. f szerkapor’.) jelentései hasonlóságon alapuló névátvitellel jöttek létre: a növények felépítése. ’közönséges ánizs’ (5. kemímmag. J: ’ua. A növény termése a köményhez hasonlít. f szer~.). — ~gyökér 1948: k mézgyökér (MagyGyógyn. gör. 1807 e. 36). ▌ 4. 351).: ’Carum. J: ’ua. J: ’Polypodium vulgare. valamint a borshoz hasonlóan használták a növényt.’. hogy a növény sziklákon fordul el . . | konyhakerti ~ 1998: konyhakerti kömény (Priszter 328). F vészk. or.’. kemínym™g. | nagy~ 1948: nagykömény (MagyGyógyn. J: ’ua. 1775: Erdei vad-kömény (Csapó 72). κύµίνον. 1998: édeskömény (Priszter 377).. A szó a latin és a görög révén terjedt el az európai nyelvekben.’. Ägyptischer Kümmel ’egyiptomi kömény’. J: ’ua. | vad~ 1783: Vad Kömény (NclB. római és olasz jelz k a növény külföldi eredetére utalnak. k méz 1783: Kö-méz (NclB. 347). 1664: Kxmény (Lippay II: 98). 377). konyha~. ném.’. Idegen nyelvi megfelel kre vö. Az egyiptomi.). | olasz~ 1783: OlaÐz-kömény (NclB.

— vad~fa 1998: vadk risfa (Priszter 378). kevriš vagy küirüč kerülhetett. 1783: Kö-rontó-fü (NclB. (Melius 80a). J: ’ua. J: ’Saxifraga granulata. szamár~f (→ szamárköröm) k ris 1. Escherwurtz ’k risgyökér’. 367). 367). ▌ 4. — N. kérisfa (NyK.’. bibircses k tör f ’. | virágos ~fa 1841: virágos K risfa (Barra 266). kürüč ’ua. 211). | magas ~ 1948: Magas k ris (MagyGyógyn. J: ’Filipendula ulmaria. 1583: köris fa (Clusius– Beythe 4a: BotTört.).’). J: ’ua. ezerjóf . 1807: Kfrisfa (Magy. ▌ 5. 1578: Kx ronto f×nec gr. || k rislevel f 1807: K rislevel f (Magy. 1998: magas k ris (Priszter 378). közönséges falgyom’.’. — mezei~ 1841: mezei k rontóf (Barra 348). F vészk. 210). bask. 1783: Körös-fa levelü-fü (NclB.’. J: ’ua. tat.: ’Fraxinus. J: 1395 k. 31: 380: TESz. Diószegi–Fa- k rontóf 1.: RMGl. a magyarba a tör. saxum ’k ’. 336).: fraxinus: keres fa (SchlSzj. fraxinella (< lat. ▌ 2. F vészk. k ris(fa)’. A névadás magyarázata. J: ’ua. 1783: Körontó-fü (NclB. J: ’ua. J: 1807 e. A k risezerjó összetett szó.’. — Ö: manna~. saxifragus ’követ tör ’ < lat. 63). 261). zsidócseresznye’. nagyezerjóf ’. J: ’ua.’. J: ’ua. 63).. k rontóf A k mézpáfrány összetett szó. J: ’Senecio vulgaris. réti legyez f ’. a lat. ang. körfény l.). az el tag magyarázatára l. J: ’ua. — veres~ 1798: veres kfrontó-fÍ (Veszelszki 220).’.: RMGl.: ’Saxifraga sp. karacs. közönséges aggóf ’. göris. 1783: Köris-fa. al~. A néva- . || k rontógyöker f 1775: Körontó gyökerü-fü (Csapó 144). J: ’ua. J: ’Tragopogon pratensis.: fraxinus: kewres fa (BesztSzj. | virágos ~ 1998: virágos k ris (Priszter 378). EWUng. qoros aγas ’ua. a’ honnét a’ neve” (Veszelszki 190). ▌ 3.’. J: ’ua. k méz. k k risfalevel f 1775: Körös-fa levelü-fü (Csapó 86). europÀische Blütenesche. 1783: körontó gyökerü-fü (NclB. 129). 1405 k. k rislevel f l. — büdös ~ 1841: büdös k r s (Barra 264). k ris(fa)’. 284/26). J: ’Fraxinus ornus. | 1775: ’Saxifraga granulata. 1998: virágos k risfa (Priszter 378). J: ’Physalis alkekengi. bábakalács~ zekas alkotása. k rüs-fa (MTsz. J: ’Parietaria officinalis.: Fraxinvs: Kerisfa (Herb.. J: ’ua. Körös-fa (NclB.k ris 252 risfalevel f . hogy a növény levelei a k ris leveleihez hasonlítanak: „A’ levelei a’ Kfrös leveleihez igen közelítenek. csuv. mannak ris(fa)’. 1783: Kö-rontó fü (NclB. J: ’ua. | hegyi ~ 1998: hegyi k ris (Priszter 378). al~sz l körm l. J: ’Dictamnus albus. réti bakszakáll’. vö. ló~ szattyú (→ szattyú). — ~bokor 1193: „Inde ad Keureſ bocor” (TESz. F vészk.: K ris (Julow 266). k risezerjó 1807: k ris Ezerjó (Magy. k tör f ’.’. J: ’Fraxinus sp. k ris(fa)’. J: ’ua. 1590: parietaria: Kô ronto fé (SzikszF.: ’Fraxinus sp.’. | magas ~fa 1998: magas k risfa (Priszter 378). a): RMGl. ném. 416). ▌ 2. bibircses k tör f ’. || k ris 1807 e. 1775: Körontó-fü (Csapó 215). 1775: Köronto-fü (Csapó 89). Idegen nyelvi megfelel kre vö. 1500 k. 261). 1775: Kö-rontó-fü (Csapó 229). A k risfalevel f lat. 257).’. 340). qorïčagač ’k risfa’. 1578: Kxrxs fa (Melius 25a). ▌ 6. || k rislevel -csemete 1783: Köris levelü tsemete (NclB. kavrçś ’ua.’. 366). 429).’. flowering ash. J: 1577 k. páfrány. A k ris ótörök eredet . 366). k ris(fa)’. 212). Saxifraga (< lat. | hegyi ~fa 1998: hegyi k risfa (Priszter 378).)..’. fraxinus ’k ris’) fordítása. A virágos k ris idegen minták alapján jött létre. 1577 k. ném. az el tagra l. | nagyobb ~fa 1798: „A nagyobb Körös-fa’ héja” (Veszelszki 456). 1775: Körontó-fü (Csapó 144). magas k ris(fa)’. 75/37). az utótagra l.’. J: ’Fraxinus excelsior.: „MaÐfele kq ronto fwet kÿt Saxifragianak hÿnak deakul” (OrvK. F vészk.: RMGl. ló~lapu (→ lapu). az utótagra l. — büdös ~fa 1807: büdös Kfrisfa (Magy. k Ýricsfárol (ÚMTSz. J: ’Dictamnus albus.. vö. mintára jött létre.’. nagyezerjóf ’. k risfalevel f körmös l. Marzell Dictamnus albus a. — vad~ 1998: vadk ris (Priszter 378). TESz. frangere ’törik’) mintájára jött létre.: Kq rontho fweth kÿt parietarianak hÿnak (OrvK. | ~fa 1395 k. A k rontóf a lat. | 1807: ’Fraxinus. kavçrçś. | magyarországi ~fa 1841: magyarországi K risfa (Barra 266).). 1577 k.

a növény sugárvirág része (sárga festék. ▌ 2.): „az kxuet ronttya” (Melius 81). sziklarepedésekben terem: „Azert hijuiak k× fali Rutanak mert k× falok mellet zokot termenij” (Beythe 121a). szamár~. Genaust Rúta a. borban igyák.) orvosi haszna hasonló: „Fövént a’ vesékböl és követskéket a’ Holyagból ki-hajthatni ez Gyümöltsel” (Csapó 215). ang. Idegen nyelvi megfelel re vö. 430). A k ruta. 1783: KöÐzvény-fü (NclB. rúta-murária a. Steinraute részfordítása. k rontóf köröm l. feketesz l (→ sz l ). Ö: gólya~ (→ gólyaköröm). ſegít rajtok” (Veszelszki 220). a névadás magyarázatára l. körömvirág 1998: körömvirág (Priszter 322). süvöltény~ (→ süvölténykörte) dás magyarázata. J: ’Vaccinium vitis-idaea. J: ’Asplenium ceterach. Melius ezt írja a réti bakszakállról (3. k rontógyöker f l. J: ’ua. || k faliruta 1583: Keu fali ruta Adianthi genus illud. 367). disznó~. a növényt köszvény gyógyítására használták. 1783: Kövi rúta (NclB. 603). körömke (MagyGyógyn. Genaust saxícolus a. J: ’Asplenium ruta-muraria. ném. steenruit. Vö. sziklás helyeket.’. hogy vesek ellen hasznos:. köviruta elnevezéséb l került a növénynévbe. a kerti ruta (Ruta graveolens) leveleihez hasonlóak. a névadás alapjára l. k ruta 1. 1911: k ruta (Cserey. vörös áfonya’. a sz l magyarázó utótagra l. J: ’ua. 128). hogy ezeket a növényt vesek szétoszlatására használták.. ló~. Ruta muraria vulgo nuncupatum (Clusius–Beythe: BotTört. illóolaj készül bel le). idegen nyelvi megfelel kre vö. k rutabordalap l.) t levélrózsájának leveleinek hónaljában kis kövecskeszer sarjhagymák fejl dnek. és a növény kedveli a köves. Marzell Gratiola officinalis a.. a köröm ’szaruképz dmény az ujjak végén’ el tag a növény valamely részét jellemzi: a sas karmaihoz hasonló lehet pl. A k faliruta a lat. 1798: . k tör. Steinbeere ’k bogyó’ mintájára jött létre. orvosi körömvirág’. Rother Steinbruch [brech] (Veszelszki 220) tükörfordítása. Steinbrech (NclB. orvosi körömvirág’. J: ’ua. k fal. A névadás magyarázata. gólya~. A körömvirág a Calendula szaknyelvi neve. 1775: Közvény-fü (Csapó 125). „A’ nevét igazán hordozza: mert a’ kf. ha e’ fÍvet borban ffve iſſzák” (Veszelszki 399). A növény k falakon.-i ruta-muraria (< lat mūrus ’fal’) részfordítása. A ruta utótagot azért kapta a növény. 430). | orvosi ~ 1998: orvosi körömvirág (Priszter 322). varjú~ körömke N. a ruta el tagot változatlanul átvették. 1783: Köfali Rúta (NclB. 1745: Kö fal Rutha (Torkos 6). Az utótagra l. mert levelei hasogatottak. a zsidócseresznye (4. köszvényburján 1841: köszvény burján (Barra 352). A bibircses k tör f (2.’.körömke 253 köszvényf körte l. kövi fodorka’. bordalap k sz l 1841: k sz ll (Barra 252). 1903: k ruta (Hoffmann–Wagner 213). macska~. esetleg a növény görbe termése: „magvai tsónakos görbék” (Magy. 491). kánya~. és fövény ellen nagy Principalis. 322). J: ’Calendula officinalis. A k ruta ’Asplenium ceterach’ elnevezés hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. holl. 1998: kerti körömvirág (Priszter 322).’. köviruta valószín leg a ném. 384). stonerue. J: ’Gratiola officinalis. és a’ vese-kf miatt fanyalognak. burján. körömvirág. farkas~. || köviruta 1525 k. — kerti ~ 1948: Kerti körömvirág (MagyGyógyn. rontóf . Gichtkraut fordítása. orvosi csikorgóf ’. A réti legyez f (6.’. medve~. süvöltény~ körtvély l. 322). ezért azt tartják róla. A népnyelvi körömke a köröm ’szaruképz dmény az ujjak végén’ kicsinyít képz s alakja. köszvényf 1. pikkelypáfrány’. szakny. A k sz l a ném. 1948: k ruta (Halmai 10).) veresk rontóf neve a ném. J: ’Calendula officinalis.: Capillus veneris: Kewÿ Ruta vel Isthenzakala (Ortus: RMGl. J: ’ua. hogy „a’ gyökere verhenyeges hoſſzú” (Veszelszki 220) és „A’ kiknek vizelletek tseppeg. F vészk. 1595: K× fali Ruta (Beythe 121a). A köszvényburján a ném. a k el tag valószín leg a növény R. „Emberben termett kö ellen lenni mondatik” (Csapó 144). Marzell Asplenium ruta-muraria a. 1775: Köfali ruta (Csapó 231). Növényszótár 22).

J: ’Aegopodium podagraria. EWUng. a növényt köszvény gyógyítására használták. podagraf ’. 130). kén~gyökér kövirózsa 1775: KöviroÐa (Csapó 97). ▌ 5. arra utal. csillaghúr középnadályf l. J: ’Mentha pulegium. lat. sarjhagymák fejl dnek.) a ném. köszvényf (Péntek–Szabó. R. kövirózsa’. a lat. J: ’ua. 1911: Kristóff (Cserey. F vészk. Steinrose tükörfordítása. veris. Christoffelskraut. avagy ſáſa-f×vet gr. jichtkruid. J: ’Orobanche alba. — bibircses ~ 1807: bibirtsós Kftör (Magy. 2. F vészk. (Lippay II: 26).-i podagraria (< lat. Craſſula (< lat. bibircsók a. Marzell Aegopodium podagraria a. F vészk. 1775: KöÐzvény-menta (Csapó 69). A névadás magyarázata. saxifragus ’követ tör ’ < lat.. J: ’Actaea spicata.’. | házi ~ 1998: házi kövirózsa (Priszter 501). ▌ 4. grānum ’mag. k tör kövérf 1775: Kövér-fü (Csapó 19). J: ’Saxifraga. A köszvényf ’tavaszi kankalin’ (4. Genaust podagrária a. 263). bablevel varjúháj’.) és a fehér vajvirággal (5. bibircses k tör f ’. köszvényf ter 493). k ruta középcsillaghúr l. J: ’ua. ang. A k tör nemzetségnév. granulata (< lat. hogy a növényen kis bibircsókok. J: ’Ajuga chamaepitys. goutwort. Christophskraut. ▌ 2. hogy a tavaszi kankalinnal is gyógyítottak köszvényt. csombormenta’. Kristofeleskraut tükörfordítása. Vö. 1998: köszvényf (Priszter 292). nadály közökörnyelvf l. fr.köszvénymenta 254 kristóff KöÐzvény-fÍ (Veszelszki 154). J: ’Sedum telephinum subsp. podagra ’lábköszvény’) fordításával jött létre.) is köszvényt gyógyítottak. 1948: köszvényf (MagyGyógyn. A bibircses ’daganat’ jelz a lat. ném. crassus ’kövér’) (Csapó 19) fordítása. köszvénymenta 1583: kxzuény ménta Pulegium (Clusius–Beythe 7: BotTört. J: ’Saxifraga granulata. Diószegi–Fazekas alkotása.’. bibircsók a. a rózsa utótag magyarázata. nagy haſzonnal ihatjak ezen füröl fött vizet” (Csapó 125). fehér vajvirág’. A kristóff a ném. saxum ’k ’. kalincaínf ’. maximum. Saxifraga (< lat. a névadás oka. ▌ 3. köszvénymenta. szakny. Kres. 1813: Köszvényf (Magy. tavaszi kankalin’. TESz. A névadás magyarázata. 386). holl. köves l. A kövirózsa a ném. 341). J: ’Rorippa nasturtiumaquaticum.’. 1783: Kövér fü (NclB. A köszvényf a ném. BrunkreſÅ (Melius 107) ’forrás zsázsa’. 1948: köszvényt gyógyító f (Halmai 6). ném. goutweed. kristóff 1903: kristóff (Hoffmann– Wagner 110). J: ’Primula veris subsp. Növényszótár 5). F vészk. Genaust crássus a. A köszvényf és köszvényt gyógyító f ’podagraf ’ (2. 377). Ember és növényvilág 199). herbe aux goutteux. J: ’ua. Kristóf a pestises betegek véd szentje . frangere ’törik’) tükörfordítása. A kövérf a növény R. J: ’Sempervivum tectorum. 368). vízitorma’. || köszvényt gyógyító f 1903: köszvényt gyógyító f (Hoffmann– Wagner 56). Gichtkraut tükörfordítása. 1998: kövirózsa (Priszter 501). 1807: Köszvényf (Magy. J: ’ua. A köszvénymenta a lat. vö. N. és Szt. k tör f l. — fali ~ 1998: fali kövirózsa (Priszter 501). A csombormentával (2. Brunnenkresse. 1783: Kövi ró’sa (NclB. k rontóf . hogy a növényt a pestis ellenszereként használták.) a lat.) köszvény gyógyítására használták: „Kösvény fájdalmai miatt ſinlödök. Kresse ’zsázsa’ átvétele. 265). Gichtkraut tükörfordítása. || bibircses ~ f 1998: bibircses k tör f (Prisz- kres 1664: Kreſt. k tör f ’. fekete békabogyó’. köviruta l. 371). 209). a kalincaínfüvet (1. Marzell Sempervivum tectorum a.. hogy a növényt szintén köszvény gyógyítására használták. Gichtkraut. podagrica mentha (Clusius–Beythe 26) fordítása. a csombormenta magyarázatára l.’. Idegen nyelvi megfelel kre vö. csombormenta’. a f magyarázó utótag. ökörnyelv k tör 1807: Kftör (Magy. R. A kres a ném. szem’) mintájára jött létre. hogy a növény felépítése rózsaszer . J: ’Mentha pulegium. 1783: KöÐzvény Menta (NclB. köszvényt gyógyító f l.

J: ’Portulaca oleracea. a névadás magyarázatára l. — N. paraj. J: ’ua. palma Christi ’Krisztus pálma mag’. 425). N. kukucskál a. karácsonygyökér. fehér akác’. ang.). 1813: kún R[épa] (Magy.). Szabó. a névadás magyarázata nyilván az. kövér porcsin’. a névadás magyarázata a korai. Christblume tükörfordítása. c): RMGl. még csicsiskoma. ném. 2. erdei ciklámen’. szi kikerics’. tavaszi kankalin’. kakukkvirág kulcsa l. 147. kés sszel pedig csak nagy rózsaszín virág fejl dik. J: ’Robinia pseudacacia. héja~.. A kunrépa ’erdei ciklámen’ valaha az Alföldön is elterjedt növény volt. J: ’Helleborus niger. kukucskálnak ki. ricinus’. J: ’Ricinus communis. A répa utótagra l. Vö. Schlüsselblumen tükörfordítása. N. hogy a növény gumóiból kora tavasszal csak levelek kútf 1540 k. kéz’ elemet a pálma növénynévvel helyettesítették. Christuspalme ’Krisztuspálma’. kulcsvirág 1948: kulcsvirág (MagyGyógyn. J: ’Frangula alnus. Marzell Actaea spicata a. 1948: Krisztus virág (Halmai 38). pl. mohos források oldalán fordul el . hogy a növény Krisztus napján. fekete hunyor’. Melius 381. kulcsvirág (ÚMTsz. J: ’Cyclamen purpurascens. régi. — N. csuklyaf kukojsza l. kutyabenge (SzegSz. bokor alatt ~ (→ bokor alatt kucorgó) Krisztus-virág 1903: Krisztus-virág (Hoffmann–Wagner 112). Idegen nyelvi megfelel kre vö. Krisztus-pálma 1841: kristus pálma (Barra 390). 1783: Kriſtus tenyere (NclB.’. A kukucska ’fehér akác’ (2.) valószín leg hasonló szemléleten alapul. vö. A névadásra hatással lehetett a kunok paréja ’kövér porcsin’ elnevezés is. Palma Chriſti (Melius 82a) tükörfordítása. 1775: KriÐztus tenyere (Csapó 237). A névadás alapja.). disznórépa.). veris. J: ’Colchicum autumnale. A kunok paréja Melius elnevezése.Krisztus-pálma 255 kutyabenge volt. illatos virágfejl dés lehet. (Veszelszki 185). A Krisztus-virág a ném.: ’bizonyos fajta gyógynövény. Melius alkotásai (Melius 82a). 1903: Krisztus pálma (Hoffmann–Wagner 197). karácsony táján már virágzik.’. kút l. J: 1540 k. a kunok sütötték és fogyasztották gumóit. kunrépa. hogy a leveleken 5 nagyobb. ang. 256). ötujjúf . Christmas-flower.: Capillvs Veneris: kwtfw et kele fw (Herb. A névadás magyarázata. újra emlékeztet karéj látható. Marzell Helleborus niger a.. az utótagra l. bizonyos fajta páfrány | Adiantum capillus-veneris. 374). Vö. Idegen nyelvi megfelel re vö. Szent Péter ~ krisztustenyere 1578: Chriſtus tenyere (Melius 82a). F vészk. J: ’ua. J: ’Ricinus communis. || istentenyere 1813: I[sten] tenyere (Magy. TESz. Krisztuspálma. a lat. ricinus’. F vészk. kukucsk™ (ÚMTsz. 2. Marzell Colchicum autumnale [8] a. kucorgó l. Palma Chriſti (Melius 82a) mintájára jött létre. Szent Péter kulcsa. kunkoj l. kukicska (ÚMTsz. vénuszhaj’. 209). A kulcsvirág a ném. hogy a kunok salátaként fogyasztották a növényt. kukukvirág l. A névadás magyarázata. 178). isten~. — közönséges ~ 1998: közönséges kutyaben- . kukucska (MagyGyógyn. konkoly kunkorgó l. kunrépa 1798: Kún-répának gr. kukicska a. A krisztuskeze. || krisztuskeze 1578: Chriſt’ keze (Melius 82a). Vö. A Krisztus-pálma a lat. kokojsza kunok paréja 1578: Kunoc paréya (Melius 33a). krisztustenyere. a kút ’forrás’ el tag magyarázata talán az. ÚMTsz. héja~mácsonya kukucska 1. A kútf egyedi adat.). EWUng. palma ’tenyér. ▌ 2. J: ’Primula veris subsp.) talán a bizonytalan eredet kukucskál családjába tartozik. 385). kökörcsin kuklásf l. F vészk. közönséges kutyabenge’. kukucskál a. kutyabenge 1807: kutya Benge (Magy. Vö. A népnyelvi kukucska ’ szi kikerics’ (1. hogy a növény nedves helyeken. bokor alatt ~ kukerc l. krisztustenyere és istentenyere a lat.

— N. fekete csucsor | Solanum. fekete csucsor’. Diószegi–Fazekas alkotása. kutyapázsit 1824: kutyapázsit (MNy. — N. J: ’Colchicum autumnale. 79: 116–121). azt. holl. hogy jéges után büdös t le a határ” (Péntek–Szabó. Ember és növényvilág 227). 1758: kutyafa (SzT. J: ’Cynoglossum officinale. vad – v. ebkapor. Gürtelkraut (Veszelszki 317) fordítása. A kutyakapor ’nyári hérics’ magyarázata. kutyacseresznye 1. kutyaborostyán (Péntek–Szabó. 1783: Kutya Kapor (NclB. J: ’Cynodon dactylon. A kutyacseresznye a ném. a levelek állatnyelvhez hasonlítanak. 377). 38). Hunds-Elſebeere részfordítása. kutyakapor 1. Marzell Frangula alnus a. 374). a nevek a termések ’zelnicemeggy’ (1. ÚMTsz. madárberkenye’. A kutyaborostyán összetett szó. kutya bojó (ÚMTsz. a kutya el tag a növény mérgez voltára utal (hasonlóan a növény farkas el tagú nevei is: farkasboroszlán. idegen nyelvi megfelel kre vö. N. 2. farkashárs).) az ebnyelv mintájára jött létre. az utótag magyarázatára l. — ~fa 1783: Kutya TsereÐznye-fa (NclB. kutyalánc (MagyGyógyn. ’madárberkenye’ (2. ang. Ember és növényvilág 198). N. Hundsbaum tükörfordítása. A kutyabenge összetett szó.). hogy mérgez .) jelentéktelenségére utal.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. kutyadögleszt f (MagyGyógyn. J: ’ua. Ember és növényvilág 198. farkashárs’. A kutyanyelv f ’nagy útif ’ (2. Marzell Daphne mezereum a. J: ’Daphne mezereum.’. kutyanyelv f 1. farkasbors. Az elnevezés szemléleti alapja a növény alacsony. nagy útif ’. lat. Idegen nyelvi megfelel re vö. ill. Elymus repens’ a lat. benge. gerézdes . A névadás magyarázata. | 1813: ’Solanum nigrum. 45). kutyafa. Péntek–Szabó. Ember és növényvilág 198. — N. a cseresznye utótag magyarázata a növények kerek. A kutyapázsit feltehet leg ’közönséges tarackbúza. J: 1798: ’Solanum nigrum. a növény R. . az utótagra l. csucsor’. F vészk. — piros ~ 1783: Piros Kutya tsereÐznye (NclB. 373). kutyafa (SzegSz. gramen ’f . kutyaborostyán (ÚMTSz. J: ’Anthemis cotula. F vészk. A névadás alapja a növény értéktelen. 1813: kutya Ts[eresznye] (Magy. kutyapázsit (MagyGyógyn. törékeny. kutyanyelv f (MagyGyógyn. 1807: Kutyafa (Magy. földön szétfutó jellege. kutyakapor (Péntek–Szabó. 7: 679).) magyarázatára l. kutyaborostyán N. kutyalánc 1908: kutyalánc (Zelenyák 91). ▌ 2. közönséges ebnyelv f ’. mérgez bogyótermése. ▌ 2. ha szétmorzsoljuk: „Azt hiszik. ang. kutyadögleszt f N. gyep. hogy a fa hitvány.). Marzell Colchicum autumnale a. a név a növény haszontalanságát jelzi. J: ’ua. 50). idegen nyelvi megfelel re vö. borostyán. 1813: Kutyabogyó (Magy. 1807: kutya –v. A kutyadögleszt f a ném. kutyabogyó 1798: Kutya-bogyó (Veszelszki 414). 2. nyári hérics’. Hundsblume ’kutyavirág’ hatására alakult ki. kutyabogyó. J: ’Plantago major. kutyafa 1754: kutja fa (Nyr. — N. Gramen caninum (NclB. közönséges csillagpázsit’. neve frangula (< frangere ’törni’).)..’. J: ’ua. 419). F vészk. közönséges kutyabenge’. hound’s berry ’kutyabogyó’. 328) (< lat. szi kikerics’. dogwood. F vészk. J: ’Lycopodium clavatum. A kutyabogyó a német Hundsbeere tükörfordítása. 393). ÚMTsz. 1903: kutyanyelv f (Hoffmann–Wagner 31). hondjeshout.’. piros termése. 296). zelnicemeggy’. 178). vö. J: ’Frangula alnus. J: ’Sorbus aucuparia. J: ’Adonis aestivalis. 1798: Piros kutya-tseresnye (Veszelszki 416). hogy a növény illata büdös. 125: 428). A kutyalánc a ném.Tseresznye (Magy. Hundsbeere ’kutyabogyó’. az el tagra l. 281). R. ném. A kutyakapor ’büdös pipitér’ (1. 1798: kutya-kapor (Veszelszki 155). A kutyafa a ném. büdös pipitér’.kutyabogyó 256 kutyapázsit ge (Priszter 378). ▌ 2.).). J: ’Prunus padus. A kutyanyelv f ’közönséges ebnyelv f ’ (1. kapcsos korpaf ’.

odóntos ’fog’) is hatással lehetett. 1841: kutyasz l (Barra 331). sz l a. közönséges tarackbúza’. ném. J: ’Aethusa cynapium. A f ként nyelvjárási alakváltozatokban meglév l > ll (szöll ) kett s mássalhangzó hangzóközi geminálódás eredménye.). vö. jövevényszavunk. nyelv hatása sem. ebgyógyítópázsit. A kutyapetrezselyem valószín leg a ném. canénus ’kutya-’ melléknév. | keresztes ~ 1998: keresztes kutyatej (Priszter 373). gyep. Ember és növényvilág). kynós ’kutya’.’. A kutyarózsa a kés lat. J: ’Rosa canina. A névadás alapja a növény haszontalan. J: ’ua. farkaskutyatej’. fekete csucsor’. kutyatej — ~f 1761: A’ Kutya Tej f×nek a’ txvit” (TESz.. | 1998: ’Euphorbia. A tavaszi hérics (2. 375). Marzell Solanum nigrum a. Ember és növényvilág 218). Ember és növényvilág 218).. és kés bb tapadhatott hozzá a ’sz l ’ jelentés. J: ’Adonis vernalis. Vö. TESz. ezek a növények szintén fehér. ký#n. 328) (< lat. ebagyar). rosa canina (< lat.) hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. Hundswein tükörfordítása. rosa ’rózsa’. a tej utótag magyarázata. A kutyaperje valószín leg a lat. A kutya el tagra a növény egyéb kutya el tagú nevei (vö. 1783: Eb ró’sa (NclB. kutyarózsa (Péntek–Szabó. ádáz’. Péntek–Szabó. farkas-~. 349). — sárga~ N. ha leszakítják. — Ö: eb~. a kutya el tag a növény értéktelenségét. Cynodon (< gör.) kutyarózsa neve hasonlóság alapján jött létre. kutyatej’. gyep rózsa’. kutyasz l 1834: kutyasz l (Kassai 3: 220). sárgakutyatej (Péntek–Szabó.. a névadás magyarázatára l. kutyatej | Euphorbia cyparissias. pitypang’. kutyaperje 1783: Kutya-perje (NclB. vö. a kutya el tag a növény mérgez voltára utal. Nyr. Hundspeterlein (NclB. kutyatéÇ (Péntek–Szabó.) és ’vérehulló fecskef ’ (3.). Idegen nyelvi megfelel re vö. mérgez bogyótermése: „mírges a bogyója” (Nyr. ill. Vö.. ▌ 3. gen. A levelek formája a névadás motívuma: „F ként a levele. 125: 424. 1998: kutyatej (Priszter 372). 1998: kutyarózsa (Priszter 483). dog-rose. A kutyatej ’pitypang’ (2. N. Genaust cynápium a. kutyabogyó. 1948: kutyaperje (MagyGyógyn. 349). J: ’Elymus repens. || ebrózsa 1578: EbroſÅa (Melius 23a). A kutyatej a német Hundsmilch tükörfordítása. kutyatej’. perje. J: ’ua. — N. eredetileg valamilyen bogyótermést jelölhetett. 198). N. MNövSz. gramen ’f . hitványságát jelzi. J: ’Euphorbia sp. 44). kutyaté. 114). keser tejnedvet tartalmaznak. a névadás alapja hasonlóság: a növények f félék. ang. canis ’kutya’) fordítása. | keresztlevel ~ 1841: keresztlevelü kutyatéj (Barra 389). apium ’petrezselyem’). . N. hogy a növény tejnedvet tartalmaz. ký#n. tejesf . SzamSz. J: ’Euphorbia lathyris. J: ’ua. a virágok a gyep rózsa virágjára emlékeztetnek.kutyaperje 257 kutyatej pázsit’. canénus ’kutya-’ melléknév. J: ’Taraxacum officinale. kutyasz l (SzlavSz. | kerti ~ 1841: kerti kutyatéj (Barra 389). mindkét növény szárából nedv folyik. 104). Az utótagra l. Hunds-Petersilie tükörfordítása. 1791: Kutya Petre’elyem (Lumnitzer 116). J: 1798: ’Euphorbia sp. kutyatej (Csapody–Priszter. J: ’ua. ▌ 2. J: ’Solanum nigrum.-i cynapium (< gör. canis ’kutya’) tükörfordítása. 1: 571. „A’ petrezselyemt l és turbojától alól fényes levele külömbözteti” (Magy. Hundrose. lat. A növénynek egyéb tájnyelvi elnevezése is kialakult a kutya állatnévvel. A sz l utótag csuvasos jelleg ótör.’. kutyatej (MagyGyógyn.’. || kutyatej 1798: Kutya-tej (Veszelszki 211). lat. kutyarózsa 1. ebzeller. ▌ 2. TESz. pázsit’. A kutyasz l a ném. tavaszi hérics’. szakny. 1798: Kutya-perje (Veszelszki 240). lat. 86: 441).’. odoús. J: ’Chelidonium majus. F vészk. Ember és növényvilág 198). canis ’kutya’) fordítása. de nem zárható ki a lat. gen.’. vérehulló fecskef ’. kutyaszöllö (ÚMTsz. — hasindító ~ 1998: hasindító kutyatej (Priszter 373). veszedelmesen hasonlít a petrezselyemre” (Európa vadvirágai 176). kutyapetrezselyem 1783: Kutya Petre’selyem (NclB. kynós ’kutya’. gen. 328). lat. SzegSz. lat.. hasindító kutyatej’. Genaust canínus a. Marzell Aethusa cynapium a. Gramen caninum (NclB. a lat. J: ’ua. 2: 126. 1: 860. 1903: kutya petrezselyem (Hoffmann–Wagner 57).

A kutyazelnice összetett szó. 394). zelnicemeggy’. 2. valószín leg a kutyacseresznye mintájára jött létre. kutyóka l. 23: 423). A kutyócska ~ kutyóka a kutya f név -cska ~ -ka kicsinyít képz s alakja. Vö. kutyócska kükény l. vetési oroszlánszáj’. büdös gönye’. A kutyatök a ném. Nyr. 16. zelnicefa. a névadás magyarázata. ebfej f . kerti oroszlánszáj’. 31: 139..kutyatök 258 kutyócska kutyatök N. Nyr. J: ’Prunus padus. lat. kökény . || kutyóka 1903: kutyóka (Hoffmann–Wagner 128). J: ’Antirrhinum majus. J: ’Misopates orontium. kutyócska 1903: kutyócska (Hoffmann– Wagner 127). Idegen nyelvi megfelel re vö. cucurbita canina. kutyazelnice 1813: kutya Zelnitze (Magy. kutyatök (Nyr. kökörcsin kükin. hogy a növény magháza ebfejhez hasonló. 51: 15. J: ’Bryonia alba. az utótagra l. Hundskürbis tükörfordítása. kükiny l. Marzell Bryonia a. kökény kükerc l. F vészk.

farkas~.: lab moſo fweth gr. büdös libatop’. TESz. lakat a. a láb ’végtag’ és a mos -ó folyamatos melléknévi igenévképz s származékának az összetétele. lobodo (CsángSz. galamb~. N. 115). 1807 e. 2. 1775: Láb-mosó-fü (Csapó 245). a növény a népmesék minden lakatot nyitó füve. lajtorja tüsök (MagyGyógyn. F vészk. 1807: ’Chenopodium. A laboda szláv jövevényszó.). A lajtorjatüske népi név.). loboda. A lakatf népi név. éjjeli~ lámpavirág N. 377). holló~. or. 1395 k. bárány~virág (→ bárányvirág). lakat a.: RMGl. a vörös a növény vöröses szárára és levelére utal. лoбoдá ’ua. lakatf (MagyGyógyn. borjú~f . pitypang’. J: ’Verbena officinalis. Csapody–Priszter. hasonlóságon alapuló névátvitellel jött létre. J: ’ua. J: ’Taraxacum officinale. 2: 702). MNövSz. J: ’Chenopodium vulvaria. laboda (MagyGyógyn.. J: ’Saponaria officinalis. els sorban a libatop. vö. lator koldus ~a sebesít f . — büdös ~ 1783: Büdös Laboda (NclB. 182). F vészk. лóбода ’libatop’. 377). béka~. has~f lajtorjatüske N. A lábmosóf magyar alkotás. J: 1395 k. mezei iringó’. spenót. A tajtékzó jelz re l. ▌ 3. libatop’. ▌ 2. majd 1807-t l els sorban a Chenopodium-félék elnevezése különféle megkülönböztet jelz kkel: a büdös jelz a növény átható szagára.) népi név. (OrvK. a f magyarázó utótag. az ófrancia eredet lakat ’levehet függ zár’ és a f összetétele. tajtékzóf . a német eredet lajtorja ’létraszer szekéroldal’ és a tüske ’tüskés növény’ összetétele. vörös libatop’. lámpavirág (Csapody– Priszter.’.: bleta: laboda (BesztSzj. 1590: Hemerocalles: Labmoso fé (SzikszF. labogya l.’ (TESz. a növénynek is nagy levelei vannak. EWUng.: TESz. hogy a növény gyökerét szappanként használták. J: ’Chenopodium rubrum. 345). lámpa l.. MNövSz. J: ’Arctium lappa. harang~. lakatf N. 257). N.L láb l. A név valószín leg a tálmosóf növénynévvel párhuzamosan alakult ki.). — vörös~ 1813: veres L[aboda] (Magy. A laboda eredetileg ’különféle nagy level növény’ jelentés . galamb~gólyaorr. vö még tüskefa. lúd~. szappanf ’. | 1807 e. EWUng. nagy bojtorján’. szarka~. 1807: büdös Laboda (Magy. 324). 223. a névadás magyará- . лебедá. 405/12–13). J: ’Eryngium campestre. A lámpavirág népi név. labogya. ugyanezen a szemléleten alapul a növény ördögszekér elnevezése. réteken át. gömb alakú föld feletti száraz kóróját a szél sodorja a mez kön. A névadás magyarázata. — tajtékzó ~ 1578: Taytékozo láb moſo f× (Melius 54). TESz. liba~.: ’különféle nagy level növények neve. szlk.: Laboda (Julow 256). oroszlán~. — N. a lámpa ’világítótest’ és a f összetétele. 1798: Büdös laboda (Veszelszki 82). loboda (ÚMTsz. vasf ’. 2.. A laboda ’bojtorján’ (2. csóka~. laboda 1. daru~. szb-hv. tyúk~. A névadás magyarázata. blg. 115). kakas~. varjú~ lábmosóf 1577 k. bojtorján elnevezése’. gólya~. lobòda ’Atriplex’. hogy a növény szszel elszárad. laboda lágyító l.

: RMGl. J: ’ua.’. égetfk. 1096). 416). | szomjúhozó~ 1775: Szomjúhozó Lapu (Csapó 35). J: ’ua. J: ’ua. 377). Égetx langas f×” (Melius 175). lampionnövény 1966: lámpionnövény (Csapody–Priszter.. | fehérhátú~ 1775: Fehérhátulapunak gr. ném. 1998: lampionnövény (Priszter 454). kis bojtorján’. Az éget lángosf Melius alkotása. ▌ 3.-i flammula ’éget ’ felhasználásával alkotta: „Flamula. (Melius 11a). | parti~ 1841: partilapu (Barra 202). | mezei tövises~ 1578: „Mezei txuiſſes lapu” (Melius 43a).: lappa: lapow (BesztSzj. a lat. hogy a növény csíp s: „mindnyájan a’ nedves helyeken ſzeretnek tanyázni. közönséges acsalapu’. 1998: martilapu (Priszter 529). 1775: Égetö lángas-fü (Csapó 34). F vészk. szártalan bábakalács’. 448). vel.: RMGl. J: ’ua. J: ’Arctium sp. idegen nyelvi példák mintájára jött létre. J: ’Arctium lappa. bölénylapu (→ bölény). a’ mint a’ Magyar neveik-is ezt bizonyítják: Égetf Bolgár-virág. J: ’ua. 1783: Édes Lapu (NclB. — mindenkor szomjúhozó tövises~ 1578: Mindenkor ſÅomiuhozo txuiſſes Lapu (Melius 43). mostoha lapu (SzikszF. lanternplant. | keser nagy~ 1798: keserÍ nagy lapú (Veszelszki 87). gyermek~f .: RMGl. 1807: keser Lapu (Magy. | keser ~ 1577 k. | lókörm ~ 1775: Ló-körmülapu (Csapó 164).: lappa: lapho (SchlSzj. J: ’ua.’.’. máriatövis’. | széles~ 1583: zélos lapu (Clusius–Beythe 5a: BotTört.’. 1775: Nagy lapu (Csapó 151). J: ’ua. J: ’Dipsacus fullonum. 288/8). J: ’ua. piros csészék veszik körül.’.’. J: ? ’Tanacetum balsamita. J: ’Silybum marianum. J: ’ua. nádralapu lapu 1.: RMGl.: Feÿer Tqwÿſſes lapu kÿth pÿliſke fwnek es Baba kalacchÿanak is hÿnak (OrvK.: RMGl. ▌ 4. | tövises~ 1775: TöviÐÐes Lapu (Csapó 35). 1775: Édes lapu (Csapó 164).’. 448).’. 1798: édes lápú (Veszelszki 87). — tejes~ 1577 k. — apró~ 1590: Lappa minor: Tôuisses vagy apro lapu (SzikszF. 1395 k.’. | kis édes~ 1783: Kis édes Lapu (NclB. lány l. | keser ~ . martilapu’. és ſzárítók. Vö. hólyagszer . ▌ 8. takácsmácsonya + erdei mácsonya’. J: ’ua. | igen széles level keser ~ 1578: „igen ſÅeles leuel× Keſer× Lapu. J: ’ua. kÿth Teÿes lapunak is hÿnak (OrvK. J: ’ua. éjjelilámpa. 592/5). 455). J: ’Physalis alke-kengi.’. | keser széles~ 1813: keser . — édes~ 1590: Tussilago. Szabó. békaboglárka’. 416). F vészk. 2. 448). 448). J: ’Ranunculus flammula. J: ’Tussilago farfara. 1578: Keſer× Lapu (Melius 40a).’. ang. 378). J: ’ua. ▌ 5.’. és mindnyájan tsipfsek. Melius 438. J: ’Arctium minus. | tövises~ 1590: Lappa minor: Tôuisses vagy apro lapu (SzikszF. || lángosf 1813: Lángosf (Magy. Laternenpflanze. 609/21).’. J: ’ua. — fehér tövises~ 1577 k. ▌ 6. | sima~ 1585: „tussilago: Zamar lapu sima lapu zamar kxrxm” (Cal. 1590: Lappa maior: Szeles lapu (SzikszF. 448). J: ’ua. vag. 1783: Marti Lapu (NclB. ▌ 7. Égetf langas-fÍ” (Veszelszki 374). nagy Lapunac gr. vö. Boldogasszony tenyere’.’. J: ’ua.: RMGl. amelyek lámpásokhoz hasonlítanak. J: ’ua. | fehér kerti tövises~ 1578: Feyér kerti txuiſſes lapu (Melius 46a). 127). F vészk. J: ’Carlina acaulis. 2. szakny. lánc l. zsidócseresznye’. A névadás alapja. brusztujlapu. | marti~ 1775: Marti-lapu (Csapó 164). J: ’ua.: „Bodogh aÅÅonÿ tenerenek. A névadást Veszelszki azzal indokolja. | kisebb~ 1841: kissebb Lapu (Barra 238). hogy a növényen a bogyókat felfúvódott.’. kutya~ lángosf — éget ~ 1578: Égetx langas f× (Melius 175). vngula caballina: Edes lapu.’. J: ’ua.’. 448). nagy bojtorján’. árva~haj lap l.’. — nagy édes~ 1783: Nagy édes Lapu (NclB. J: ’Petasites hybridus. széles L[apu] (Magy. — édes~ 1775: Édes lapu (Csapó 151). | nagy~ 1578: Nagy Lapu (Melius 40a). 1405 k.: keſerw lapu (OrvK.’. 416). ▌ 2. à ki az Lò farkaban ragad” (Melius 40a). az az. 412).’. 115). — fehér kerti~ 1578: Feiér kerti lapu (Melius 46a). borda~ lapi l. bojtorján’. (Csapó 190).lampionnövény 260 lapu zata a lámpához hasonló bóbitás kaszattermésekb l álló gömbszer termés. | apró bojtorjános~ 1798: Apró bojtorjános lapú (Veszelszki 88). J: ’ua. MNövSz. A lampionnövény a zsidócseresznye hivatalos magyar elnevezése.

A nagy bojtorján (1. A további jelentések hasonlóság alapján fejl dtek ki. TESz.. A mezei iringó (9. tüskések. békaboglárka’. mart a. keser . sz. A è-val. szamár~. A latorkoldus.-t l adatolható ’vízpart’ jelentésben.) bogáncsra emlékeztet . hagyma~. medve~. mart a.) parti jelz je a növény el fordulási helyére utal. EWUng. tövises. keser nagy. bojtorjánszer termése van. a mezei tövises jelz k magyarázata. útilapu’. a névadás magyarázata. F vészk. tüskés level növény. . keser széles jelz i a levél formájára. 346). töviskés magyarázatára l. Lappa minor utótagjának fordítása. kis.) mindenkor szomjúhozó jelz je a lat. tészta~. a növényeknek általában nagy méret levelük. dípsakos.: Keserw lapu (SzegSz. A Boldogasszony tenyere (3.’. a levelek sokszor tüskések.’.) igen széles level keser . A fehérhátú. A lapu 1395 k. bogáncs~. hogy a’ kegyes embereket az alamisnálkodásra felindíttsák” (Veszelszki 374).. brusztuj~. bogáncsra emlékeztet termése van. Ezerjóf 82). ízére vonatkoznak. lapu a. dipsacus (< gör. — mezei tövises~ 1775: Mezei töviÐÐes lapu (Csapó 165).) nagy. ▌ 2.) fehér kertilapu és fehér kerti töviseslapu elnevezése Melius alkotása. erny s fürtben álló akaszkodó. A nagy bojtorján (1. mintára jöhetett létre. a növény t levelei nagyok.. EWUng.). szamárbogáncs’. J: ’ua. selyem~. ▌ 9.) tejes jelz je arra vonatkozik. friss tejes leveleit salátaként fogyasztják. hogy „Nedves partos helyeken ſzeret tanyázni források mellett a’ honnét-is leg-igazabb neve a’ Marti Lapu. hogy a levelek hátulja molyhosan fehéres-sz rös. Szent Ilona ~. fehéres fészekpikkelyekkel övezett virágzatra utalnak. A névadás magyarázata: „A’ világ tsaló kólduſok e’ fÍvel hólyagot ſzívatnak a’ teſteken. 733). — fehérhátú~ 1813: fejérhátú. levelének átmér je a 90 cm-t is elérheti. a névadást Melius így indokolja: „Lator Kuldús laba ſebeſitx f×. a lator jövevényszó. keser ~bojtorján. lator koldus lába sebesít f körülírásos nevek. mert à lator Kuldúſoc eſÅt è f×uet kxtic à lábokra azzal turoſittyác lábokat (Melius 175–175a). nádra~. vö. magyarázata.) mezei tövises. úti~. 131). lopúch ’nagy bojtorján. átkozott-tövis (→ istenátkoztafa). fehér tövises jelz i a szúrós levelekre és az ezüstös. Vö. dípsa ’szomjúság’) fordítása. lat. a lator jelentése ’gonosz. apró jelz je a lat. || latorkoldus 1. A martilapu (7. Genaust Dípsacus a.. fehértövis. F vészk. A máriatövis (4.’. boldogasszony~. bogáncsszer termésük van. — Ö: acsa~. vaj~ lator koldus lába sebesít f 1578: Lator Kuldús laba ſebeſitx f× (Melius 175). lapu a. hogy a növény csipkés. 378). amely állandó szomjúsággal jár’ < gör. A martilapu ’vízparti lapu’.) fehérhátú jelz jének magyarázata. J: ’Eryngium campestre.. dipsakós ’cukorbetegség. gömb alakú bokrot nevel növény. sz rös termése van. h-val hangzó régi adatok a szláv származás kétségtelen bizonyítékai. Weis Garten distel (Melius 46a) fordításával hozta létre. ▌ 10. Spinoſa lappa (Clusius–Beythe 22) fordítása. szlk. 382). marti~szattyú. ill. t nt fel ’nagy bojtorján’ (1. A lapu szláv eredet . hogy a növény leveleiben megáll a víz. vagyis parti” (Veszelszki 216). mezei iringó’.) korrelatív párja a kis bojtorján (6. lator a. sebesít f . J: ’ua. 1798: Lator kóldus (Veszelszki 373). lapúh ’martilapu’. A növény levelei fehéren márványosak. — N. elvetemült’ (els megjelenése: 1575). a ném. keser lapu (Szabó–Péntek. J: ’ua. szamárköröm. vö. TESz. a lókörm jelz magyará- zatára l. töviskéslapu neve a lat. sulyom~. A lator koldus lába sebesít f Melius alkotása. J: ’Ranunculus flammula. tövisses L[apu] (Magy. 1783: Lator koldus lábu ÐebeÐitö-fü (NclB. tüskés. A lator koldus lába sebesít f névb l elvonással keletkezett a latorkoldus. I. lator a. | töviskés~ 1583: töuiskes lapu Acanthium (Clusius– Beythe 2a: BotTört. J: ’Ranunculus sceleratus. a nagy jelz lat. hogy a növénynek tüskés. a mart 1395 k. 378).lator koldus lába sebesít f 261 lator koldus lába sebesít f XVI. | tövises~ 1813: tövisses L[apu] (Magy. bölény(~). atracél(~). 2. A szamárbogáncs (10. 2. ill. A közönséges acsalapu (8. az átadó nyelv vitatott. J: ’ua. J: ’Onopordum acanthium.’. vö. A takácsmácsonya és az erdei mácsonya (5. szln. 1775: Lator-koldus (Csapó 34). Csapó alkotása. 1783: Mezei töviÐes lapu (NclB. Lappa maior (Melius 40a). torzsikaboglárka’.) jelentésben. A szártalan bábakalács (2.

de az olasz nyelvnek is lehetett közvetít szerepe. laurus 262 leánysom laurus 1. leander ’leander’ átvétele. a növények felépítése azonos.) szintén a Pulsatilla nemzetséghez tartozó kökörcsinféle. J: ’Pulsatilla pratensis subsp. Az utótagra l. 381). közönséges babérfa’. J: ’Nerium oleander. leánder (Priszter 435). — kisebb ~ 1783: KiÐÐebb Leány Kükörtsin (NclB. leánykökörcsin’. a lat.’. dáphn# ’babér’) átvétele.). TESz. leányeper (ÚMTsz. leánder’. lónyelv csodabogyó’. l(jányep(r (Péntek–Szabó. lat. a laurfa el tagja elvonással keletkezett a laurusból. leányeper N.). Oleander. A leánder bécsi német eredet . babér’ (< gör. 359). vö.).’. — földi ~f 1578: Fxldi Laurus f× (Melius 185a). l9jányeper. a . ▌ 3. 4. A leánysom a leány ’hajadon. lejányep9r. oleandro ’leánder’. laurus növénynevet 4 jelentésben használja. 1998: leander. 1578: Lauruſnac gr. ▌ 3. 1590: pulsatilla saturatior. lányeper. — földi ~ 1578: Fxldi Laurus (Melius 56a).. 1867: leánder (TESz. leander a. ol. 1998: leánykökörcsin (Priszter 472). sóskaborbolya’. tavaszi hérics’. serotina: Lean kôkôrcz (SzikszF.) a R. Az európai nyelvekb l egyrészt a k. rózsa leánder 1857: „szeretem a leander csoportozatokat” (TESz.’.) Melius alkotása. B.’ változat továbbéléseként. nigricans. || oleánder 1664: „Nerion. 364). Melius a lat. a f utótag magyarázó. A fekete kökörcsin (2. amely fiatal lányok színe. J: ’ua. J: ’Berberis vulgaris. az oleánder a lat. a ném. a további jelentések hasonlóságon alapuló névátvitellel fejl dtek ki: a növények általában örökzöldek (3. vagy a levél formája hasonlít a babér leveléhez (2). fiatal n ’ és az uráli eredet eper összetétele. | kisebb ~ 1791: KiÐÐeb Leány-KükörtÐin (Lumnitzer 223). J: ’Pulsatilla grandis. lat. laurusborostyánf l. J: ’Adonis vernalis. 1911: sárga leánykökörcsin (Cserey. 1584: leyan Kökxrchyn „Virginis” Pulſatilla ſaturatior ſerotina (Clusius–Beythe 26). 1595: fxldi Laurus (Beythe 124). hajadon’) elemet lefordították. ▌ 2. J: ’ua.) növénynévvel helyettesítették. EWUng. A leánykökörcsin 1584-ben t nt fel. J: ’Ruscus hypoglossum. oléandre. A leányeper népi név. Az alexandriai laurus ’lónyelv csodabogyó’ (3. borostyán laurusfalevel -rózsa l. — Ö: ~borostyánf (→ borostyán). ném. még eper. oleander átvételeként mutatható ki.laurus laurfa l. 426).).: RMGl. hogy „haſonlo à Laurushoz” (Melius 56a). (Melius 7a). Ember és növényvilág 235). Növényszótár 5). leánysom 1783: Leány-Ðom (NclB. 1798: Leány-Ðom (Veszelszki 92). laurus ’orvosi salamonpecsét’ nevének átvétele. a sárga megkülönböztet jelz a virág színére utal. l(ánder (SzegSz. a leány ’hajadon. másrészt a lat. l(jáneper. — fekete ~ 1903: fekete leánykökörcsin (Hoffmann–Wagner 116).) földi laurus nevének magyarázata szintén az. fr. Genaust lauréola a. virgo ’sz z. erdei szamóca’.) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. A sárga leánykökörcsin ’tavaszi hérics’ (3. vagy Oleander. leandro. lorandrum ’ua. fekete kökörcsin’. szúrós csodabogyó’. leánykökörcsin 1. UEWb. Laurus Alexandrina (Melius 184) fordításával hozta létre. a névadás alapja valószín leg a termés piros színe. l(jányeper. J: ’Ruscus aculeatus. — sárga~ 1903: sárga leánykökörcsin (Hoffmann– Wagner 112). A szúrós csodabogyó (4. a lat. A földi laurusf ’orvosi salamonpecsét’ (2. ▌ 2. a leány el tag valószín leg a piros termésre utal. a földi jelz megkülönböztet szerep . — alexandriai ~ 1578: Alexandriai Laurus (Melius 184). J: ’Laurus nobilis. orvosi salamonpecsét’. a laurus eredeti jelentése ’közönséges babérfa’ (1. 1775: Leány-kökörtsin (Csapó 146). a név latin mintára jött létre. a növény bókoló virágja hasonló a leánykökörcsinhez. Pulsatilla növénynevet a török eredet kökörcsin (els megjelenése 1395 k. oleander (< gör.’. leander a. laurus ’babérfa. Olaſz-Orſzágban termx cſemete” (Lippay I: 107). A lat.. Virginis (Clusius–Beythe 26) (< lat. A laurus a lat. ▌ 4. lejányeper. fiatal n ’ és az ótörök eredet som összetétele. 836. J: ’ua. rhodódendron) átvétele. || laurfa 1783: Laur-fa (NclB. J: ’ua. l(jány9per. J: ’Polygonatum odoratum. — N. J: ’Fragaria vesca.).).

Marzell Berberis vulgaris a. — ~f 1813: Legyez f (Magy. A leánysóskafa népi név.leánysóskafa 263 lenlevel f bogyók a somhoz ’Cornus sp. lencse l. lenféle’ < lat. lencsekóró helyett. 1595: vad Lennek gr. hogy „Ha az ember ezen nyersf vel a’ ló testét jól megdörgöli a’ legyek és más bogarak nem szálnak rá. len 1. lenlevel f . Szabó. — Ö: asszony~. lán. — vad~ 1578: Vad len (Melius 164a). Mária ~ lenlevel f 1. 363). — mezei vad~ 1578: lencsekóró — vad~ 1578: Vad Lencze koro (Melius 21a). EWUng. len a. kerti oroszlánszáj’. A len (Linum sp. 1578: Len leuelx f× (Melius 164a). 1590: Linaria: Len leuelô fé. és nem háborgatják” (Barra 378–9). 401). 130). Melius 435. hogy a a határban csatangoló gyermekek a piros bogyókat eszegetik. J: ’Cytisus scoparius. Marzell Filipendula ulmaria a. 1783: Vad Len (NclB. A lenlevel f ’közönséges gyujtoványf ’ (1. szakny. a sepr zanót hüvelytermése emlékeztet a lencse termésére. 257). magyarázatára l. Wieſenwedel (NclB.: RMGl. Idegen nyelvi megfelel re vö. közönséges gyujtoványf ’. 378). 103). A névadás magyarázata. pillangós virágú hüvelyes növény’ (els megjelenése: 1395 k. A réti legyez a ném. leánysom. A borsos keser f légyf nevét Melius hozta létre.) és ’mezei szarkaláb’ (2. leginye l.-i Linaria (< lat. béka~. bolhaf . jegenye legyez — réti ~ 1783: Réti Legyezö (NclB. Melius a len növénynévhez level és f magyarázó utótagot f zött. közönséges gyujtoványf ’. hosszú szárú növények szálas levelekkel.. vagy. 375). 1595: Len leuelx fiju (Beythe 122a).’ hasonlóak. ▌ 2. lenje l. hogy a .-hv. béka~. Vö. F vészk. 1584: Vad len (Clusius– Beythe 19). 130). J: ’Consolida regalis. szb. 1948: réti legyez (MagyGyógyn. 1583: vad len Linaria (Clusius–Beythe 5a: BotTört. 1998: réti legyez f (Priszter 377).. J: ’ua. többszörösen összetett szó. J: ’Filipendula ulmaria. leánysóskafa N. ▌ 2. magyarázatára l. legyez bajnóca l. borsos keser f ’. A névadás magyarázata. (Beythe 122a). a névadás alapja a virágzat legyez formája. réti legyez f ’. mezei szarkaláb’. egyenes. leánysóskafa. || 1813: Lentsekóró (Magy. A len szláv eredet . J: ’ua. amelyek a házi lenre emlékeztetnek. bajnóca Mezei vad Len (Melius 165a). hogy a növény vadon n .: „lens: lenche”) és a kóró ’a növény száraz. J: ’Berberis vulgaris. szlk. A közönséges gyujtoványf (1. az utótagra l. vetési oroszlánszáj + ? Antirrhinum majus. 391). J: ’ua. vagy. J: ’Linaria vulgaris.: TESz. házi len) els megjelenése: 1395 k. — réti ~f 1948: Réti legyez f (MagyGyógyn. a sóskafa a növény R.). . Linum usitatissimum. 130). M×ckenkraut (Melius 174a) tükörfordítása. szln.) jelentései hasonlóságon alapuló névátvitellel jöttek létre. J: ? ’Misopates orontium.: línu[m]: len (BesztSzj. Diószegi–Fazekas f magyarázó utótaggal látta el a növénynevet. vad len (SzikszF. — Ö: nap~. 391). A lencsekóró ’sepr zanót’ hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. lén#rius ’len-. A len ’közönséges gyujtoványf ’ (1.’. vad len (SzikszF. leánysóskafa (MagyGyógyn. a leány el tag magyarázatára l.) jelentésben a lat. még som.’. 257).) vad jelz je arra utal. ördög~ légyf 1578: Légy f× (Melius 174a). A lencsekóró összetett szó. Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a sepr jeneszter nevet javasolja a R. J: ’Linaria vulgaris. elnevezésének átvétele (a fái sóska els megjelenése 1525 k. lan. TESz. 378). gyujtovány~. 1783: Vad lentse kóró (NclB. 2. sepr zanót’. sóskaborbolya’. sóska. J: ’Persicaria hydropiper.). kemény szára’ összetétele. 1783: Len levelü fü (NclB. a déli szláv eredet lencse ’Lens sp. l‚n. 1783: Légy fü (NclB. Fraue(n)laub ’lánylomb’.) és ’vetési oroszlánszáj + kerti oroszlánszáj’ (2. A névadás magyarázata. Vö. lénum ’len’) fordítása. 2. a ném. 375) tükörfordítása.’. len a.: RMGl. F vészk. 1590: Linaria: Len leuelô fé. 1578: Len leuelx f× (Melius 164a). 1775: Légy-fü (Csapó 26). vö. ném.

még foenum-graecum. | görög ~ 1948: Görög lepkeszeg (MagyGyógyn.lenvirágúf 264 lepkeszeg növények levelei hasonlóak a len leveléhez. — erdei nagyobb ~ 1798: Erdei nagyobb Lép-fÍ (Veszelszki 80). kacskaringós bordalap (→ bordalap). Genaust Linánthus a. — kis ~ 1783: Kis Lép-fü (NclB. görögszéna’. A lepke el tag a növény pillangóhoz hasonló virágaira utal (a pillangósvirágúak családjába tartozik).) hasonlóságon alapuló névátvitellel keletkezett. 257). F vészk.) korrelatív párja. | 1775: ’Asplenium scolopendrium. A névadás alapja. A lepkeszeg nemzetségnév. haraszt. Milzkraut ’lépf ’ fordításával jött létre.. feye. Növénynevek 66. 1783: Nagy Lép-fü (NclB. lepkeszeg 1807: Lepkeszeg (Magy. A lenvirágúf többszörösen összetett szó. J: ’Trigonella foenumgraecum. trig#nus ’háromszög ’ magyarázata. A lépf ’szarvasnyelvpáfrány’ (1. valamint a növények gyakorta fordulnak el lenvetésekben. — bakszarvú ~ 1807: bakszarvú Lepkeszeg (Magy. arra vonatkozik. Szabó. ▌ 3. J: ’Asplenium ceterach. 430). . A név a virágok hasonlósága alapján jött létre. asplenios. mivel a növény levelei méteresre is megn nek. pikkelypáfrány’. lenvirágúf 1590: Euphrasia: Len virago fé. hogy a virágzat háromszöget formál. lépet enyhít. Genaust Asplénium a. ásplēnos ’lép nélkül. J: ’ua. pikkelypáfrány’. J: ’Asplenium scolopendrium. hogy a növénnyel Görögországban az állatokat etették. hogy a növény a harasztfélék családjába tartozik. 1775: Lép-fü (Csapó 157). Melius 435. Idegen nyelvi megfelel kre vö. „kéc à virága” (Melius 164a) ’mezei szarkaláb’ (2. trig#nium ’háromszög’) hatására alkothatták. Diószegi–Fazekas alkotása. 1798: Lép-fÍ (Veszelszki 80). A pikkelypáfrányt (2. ſoc mag vagyon benne mint à Lenben” (Melius 91a). J: ’Euphrasia officinalis. 1577 k. gímharaszt. Graecus ’görög’.) nyilvánvalóan a tudós könyvekb l ismert lat. szintén páfrányfaj. szarvasnyelvpáfrány’.: „Lepfwbqlis kÿt Scolopendriának hÿnak deakul” (OrvK. görögszéna’. 427).’. szarvasnyelvpáfrány’. — kis ~ 1745: Kis Lép-fü (Torkos 8). 391) ’ua. már Melius (1578) leírja. hogy a növény hasonló a lenhez: „feyér à virága.) jelz je megkülönböztet szerep . SÅent Gyxrgy hóban mint à Lennec vgyan gubás à viraga. lat. vö. ném. A bakszarvú jelz re l. bakszarvúf . J: ’Trigonella. magyarázatára l. A névadás alapja. madár~ lépf 1. Vö. 430). Diószegi–Fazekas Orvosi f vészkönyve a kacskaringós bordalap (→ bordalap) nevet javasolja a R. Genaust f##num-gr##cum a. hogy a növény „Lépnek dagadtságát oſzlatja” (Csapó 249). 427).-i Asplenium (< gör. 1998: görög lepkeszeg (Priszter 526).-i foenum-graecum utótagjának fordításával jött létre. A görög magyarázatára l. csillapít’. F vészk. hogy a növényt lépbetegségek gyógyítására használták. A kacskaringós jelz magyarázatára l. a szláv eredet len.). J: ’ua. Mollay. szakny. lépf helyett. lépharaszt — kacskaringós ~ 1903: Kacskaringós lépharaszt (Hoffmann–Wagner 211). a szeg utótagot a lat. Vö.).’.) szintén lépbetegségek gyógyítására használták: „A’ leveleit meg-törvén ha borral megvegyítik. Trigonélla a. szakny. Melius a két növényt a virág színe alapján különíti el: „ſárga à virága” (Melius 164a) ’közönséges gyujtoványf ’ (1. a görög jelz a lat. orvosi szemvidító(f )’. az erdei nagyobb jelz megkülönböztet szerep . J: ’Dryopteris filix-mas. J: 1745: ? ’Asplenium ceterach. a level és a f magyarázó elemek összetétele. | nagy ~ 1745: Nagy Lép-fü (Torkos 8). azt el-oſzlatja” (Veszelszki 80). 1775: Nagy lép-fü (Csapó 249). Gemeines gelbes Flachskraut