ILLYÉS GYULA

Hetvenhét magyar népmese
Tartalom
A kis gömböc Kacor király A kakas és a pipe A kiskondás Együgyű Misó Az állatok nyelvén tudó juhász Fábólfaragott Péter A diákot erővel királlyá teszik Virág Péter Ribike Az együgyű csizmadia mint csodadoktor Az égigérő fa Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj A repülő kastély A táltos ökör Ilók és Mihók A róka és a farkas a lakodalomban A zöldszakállú király Erős János Aranyszóló pintyőke A malacon nyert királylány A legerősebb állat Kis Kolozs meg nagy Kolozs A muzsikáló ezüstkecske A szegény lányról, aki aranyvirágot lépik Tündérszép Ilona és Árgyélus A loncsos medve Jávorfából furulyácska A huszár és a szolgáló A bőgős fia meg az ördögök A farkas mulatni megy, azután szállni tanul Csinosomdrága A titkolódzó kisfiú és az ő kis kardja A kígyókirály gyűrűje A hiú király Rózsa vitéz Bendebukk A rest macska A becsületes tolvaj Marci A szamárrá változott barát Fanyűvő, Vasgyúró, Hegyhengergető A palóc meg az egri nagytemplom Három kívánság Rózsa és Ibolya Az igazmondó góbé még igazabb kalandjai A házasodni indult királyfiú A virágfejű ember Az öreg halász és nagyravágyó felesége Győző A három vándorló A halkisasszony A buták versenye Mese Bruncik királyfiról A libapásztorból lett királyné Mátyás király meg az öreg ember Mátyás király meg az igazmondó juhász Mátyás király és a székely ember lánya Ludas Matyi A koporsóba tett fiú Térdszéli Katica A róka, a medve és a szegény ember Az ördög kilenc kérdése A kecskepásztor fia Ej Haj Adj isten egészségére! Kilenc Így jár, aki irigy Vitéz János és Hollófernyiges A két lány meg a vasorrú banya Bíró János A rátóti csikótojás Gyöngyharmat János Nap, Hold, Szél Három aranyszőrű bakkecske A hét holló A szélkötő Kalamona A háromágú tölgyfa tündére Utószó

A kis gömböc
Volt egyszer a világon, még az Óperenciás-tengeren is túl, egy szegény ember meg egy szegény asszony. Volt nekik három lányuk meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy kétujjnyi zsír volt a hátán, megölték. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát a legöregebb lányának: - Eredj csak fel, lányom, a padlásra, akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg. Felmegy hát a lány a padlásra; amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki: - Hamm, mindjárt bekaplak - S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalenn a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső lányának: - Eredj csak fel, lányom, a nénéd után, mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcöt. Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol nénjét. Azzal odamegy a kémény mellé, s le akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki: - Már a nénéd lenyeltem, hamm, téged is bekaplak! Azzal szépen bekapta. Odalenn csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat. Mikor aztán megsokallta a várakozást, azt mondja a legkisebb lányának: - Eredj csak fel, lányom, hidd le már a nénéidet; azok az isten nélkül valók bizonyosan az aszalt meggyet szemelgetik. Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondja neki a kis gömböc: - Már két nénéd elnyeltem, hamm, téged is bekaplak! S bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc: - Három lányod már bekaptam, hamm, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kisujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint odamegy a kémény mellé; azt mondja neki a kis gömböc: - Három lányod, feleséged már bekaptam, hamm, téged is bekaplak! És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta; de a rossz kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett; azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult a garádicson a földre.

2

Amint a kiskapun kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, s azt az egész csoportot is mind egy szálig bekapta. Azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy regemen katonát. Azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább. Nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legel tette a csürhét. A disznók szerteszéjjel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, s a bécsi bicskájával kenyeret, szalonnát evett. Odamegy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, s azt mondja neki: - Már három lányt apjostól-anyjostól, meg egy csoport kaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam, hamm, téged is bekaplak! Hanem amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára; a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna!

3

Kacor király
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól megverte, s elkergette a háztól. A macska elbujdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-nekifutott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg: - Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? - Én vagyok a Kacor király! - Kacor király? Soha hírét nem hallottam! - Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni, olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a róka, s nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott és sokat evett, ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kis nyúl. - Hallod-e, te kis nyúl, itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király alszik; ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj; minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma! Megijedt a kis nyúl, szép lassan elkotródott, s egy tisztáson lekuporodva azon gondolkozott: „Ki lehet az a Kacor király? Soha hírét sem hallottam.” Arra bódorgott egy medve is. Kérdi tőle a nyúl: hova megyen? - Járok egyet, mert nagyon unatkozom. - Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj! Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma! - Kacor király? Soha hírét sem hallottam! Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kacor király. - El is indult a medve a róka barlangja felé. - Hallod-e, te medve - kiált rá a strázsa. - Itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király alszik, ha kijő, nem tudod, merre szaladj; minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma! Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kis nyúlhoz. Ott találta a kis nyúllal a farkast és a varjút is; panaszolták, hogy ők is éppen úgy jártak. - Ki lehet az a Kacor király? Soha hírét sem hallottuk! - mondták mindnyájan, s mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket.

4

Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, s összeszidta, hogy megint alkalmatlankodik. - Eltakarodj innen! Nem megmondtam már? Az én uram a Kacor király; ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj; minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma! - Tudom, nagyon jól tudom; nem is a magam jószántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre. - Az már más! Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják, hova. - Eljövök én holnap értetek, s elvezetlek! A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a lacikonyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, s így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállani, hanem csak a fán maradt, s onnan szólítgatta a rókát. - Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk - mondta a róka -, csak még a bajszát pödri ki az én felséges uram. S csakugyan, végre kijött a Kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elöl, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is szepegett, csak fél szemmel mert reátekinteni, egyik fáról a másikra szökdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt, mind azt mondották: vajon milyen lehet az a Kacor király? Ki-kinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. - Ott jön, ott jön! Jaj istenem, merre fussak! - kiáltotta a kis nyúl, s ijedtében nekifutott a tűznek. Megpörkölte magát, s ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jól végigkarmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve tehette véle, s ezért jól képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a Kacor királyt találta el, aki épp akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges Kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A Kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Uzsgyi hát, ő is futóra! Elröppent ijedtében a varjú is. Még most is mennek, ha meg nem álltak.

5

A kakas és a pipe
Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe: - Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. - Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. - Nem adok vizet - mondja a kút -, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. - Szép lány, adjál koszorút. - Nem kapsz - mondja a szép lány -, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. - Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. - Addig nem adok tejecskét a szép lánynak - mondja a tehén -, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. - Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz kút ád vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. - Addig nem adok szénát - mondja a rét -, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba: - Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ád szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. - Addig nem adok kaszát - mondja a bolt -, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha meg nem halt!

6

A kiskondás
Hol volt, hol nem volt, volt az Óperenciás-tengeren túl, az üveghegyeken innen, volt egyszer egy szegényasszony. Volt annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem vált be kondásnak sem. Hiába próbált vele az anyja akármit, mindegy volt annak. Hát ez a teddlenerontsd kondásgyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a lányát; aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem találja meg. - No, kiskondás! - mondta magában - most mutasd meg, ki szült! Sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel! Fel is szedelőzködött, kért egy tarisznya hamubasült pogácsát, nyakába kanyarította a cifra szűrét, avval elindult. Ment, ment, mendegélt, árkon-bokron, hegyen-völgyön keresztül, hol erdőben, hol sík földön. A pogácsa is fogytán volt már, de csak nem talált még a király kastélyára. Megy megint egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de még semmit sem lát. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint a felvert galuska. - Mit csináljak már? Éhen vesszek? Ha ezt tudom, el se indultam volna. Ahogy megy, nagy sokára talál egy kutat. A vályúján ült két fehér galamb. Odamegy. - No, két fehér galamb! Én most titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen! Azt mondja a két fehér galamb: - Ne egyél meg, kiskondás! Inkább húzzál nekünk egy veder vizet szomjasak vagyunk nagyon. Jótét helyébe jót várj! Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg őket. Odament a kút kávájához, húzott nekik egy vederrel, azután maga is jóllakott a jó hideg vízzel. Avval ment tovább. Hát szomjas már nem volna, de a hasa, az morgott, mint egy láncos kutya. Amint épp egy nagy pusztaságban vándorolt, talált megint valakit: egy sánta rókát. - No, sánta róka! Akármi legyek, ha téged meg nem eszlek! Könyörgött a sánta róka is, hogy ne egye meg: a kisfiának visz éppen egy kis ennivalót. - Jótét helyébe jót várj, kiskondás! Majd segíthetek én még terajtad! A kiskondásnak már dülledt a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizeti az még az ő jóságát! Csetlik-botlik tovább a kiskondás. Szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorászta már az utolsó morzsát a tarisznyából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak! Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sohasem ér oda, ahová akar. Utjában akkor messziről meglátott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi hátha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Odakap nagy mohón, felveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki: - Ne egyél meg, kiskondás, megszolgálhatom én még a te jóságodat!

7

amennyi belefért. Másnap. csak azt mondta: . De már mindegy. jól van! . merthogy azt hallotta. szép volt nagyon. de azok rimánkodtak. hogy bújjék már el. A kiskondás bánta már. s a király el is fogadta: . és visszatette a vízbe. avval továbbment. míg a lánya föl nem kel. Felkészült a királykisasszony is. egyenest a nap háta mögé. . De már igazán azt hitte.Nézte a halat sokáig a kiskondás. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. Ment.Majd lesz valahogy! Bementek a házba. ment tovább. Én meg. Beletörődött a sorsába. leszakította a legszebb rózsát. A kiskondás illendően odaköszönt neki. aki el tud bújni előle. Utoljára aztán mégsem bántotta őket. A kiskondás először is azzal állt elő. mióta. Te leszel a századik. Kinyitja az ablakot. már nem fordul vissza.Jól van. Kászálódik a kiskondás. hogy nagyon régen úton van már.Ugyan. perdült egyet a sarkán. Megpróbálkozik ő is. már nem tesztek bolonddá! Nem nézek már se istent. ahogy felkelt. hogy már felfordulok éhen! Meg akarta fogni a galambokat. mint a bolond hallgatok rátok! De azt bezzeg nem látjátok. fiam.De látod-e. azok azt mondják: . hátha lenne valami sikere a vállalkozásának. majd megszolgálják még a jóságát. hogy bizony ő már nagyon éhes. rögtön elviszünk! A kiskondás sem húzódott soká. nyelt ő is egy nagyot a vederből. mivégről jár ő erre. ahogy lesz. kászálódik. Rájuk bízta magát. ugyan. csak ki akartok rajtam fogni. Hát megint talál egy kutat vályúval. Ha ég-föld összeszakad is.Gyere elő. hogy csak most az egyszer ne egye meg őket. Bizony nagyon is ide igyekezett.mondta a király. . ahogy rásütött a nap. megy be hozzá a király. csak azt tudta. vessenek neki egy kis maradékot. te kiskondás. nyomon követi az embert. A kapuban ott állt a király. hogy nem ér oda. nemigen tud előle elbújni. és így kiáltott: . . csillogott.Gyere. Adtak neki annyit. hogy útra kelt. Megsajnálta. se embert megeszlek benneteket! Rimánkodott a két fehér galamb. Ebbe az éhségbe el kell pusztulni! Már maga sem tudta.No. Lement a kertbe. ahol még a madár se jár? Mi keresnivalód van itt? Elsorolja aztán a kiskondás. azok meg uzsgyi! Mentek vele. most már káreszkuresz. hogy a király annak adja a lányát. ha nem tudsz elbújni. Húzott nekik egy vödör vizet. Huncut dolog az éhség. mint a szél. itt van kilencvenkilenc emberfej a karón.Hát hol jársz erre. egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. mert ha fölkelt. a vályún két fehér galambot: . kiskondás! Ott vagy a nap háta megett! 8 . esedeztek neki. úgy lesz. A kiskondásba nem szakadt bele a madzag. a pénze csak úgy ragyogott.

Már ha háromszor megtalált. nem látom a kiskondást. amilyenre ásni lehet. perdült egyet a sarkán. Megvirradt a másnap. de már nem látta a kiskondást. 9 . kipiheni magát. leszakítja a legszebb rózsát. ha meg nem haltak. Leszakítja mind a kettőt. . apám. Lejön a királykisasszony. Beereszti a galambot. veckelődött. Másnap virradóra ott lát az ablakán két fehér galambot. Felkel a kiskondás. hogy majd elalszik. Akkor a kiskondás magához ölelte a lányt.Hát végem van! Az van! Már az enyém a századik karó! . hogy rám ne akadjon! Lefeküdt. Perdül még egyet. Felkészült hirtelen. megy el a rókával. te az enyém! Ásó-kapa válasszon el egymástól! Megölelték. .Szívem szép szerelme! Én a tied. de perdülhetett volna akárhányat. Olyanok voltak ott egymás mellett. és ment egyenesen a konyhába. meg félt is! De mit csináljon a nap háta mögül. az egyik mindjárt elszállt. a sánta róka már ott ágaskodott. szép asszony. ette a méreg a kiskondást. A kiskondásból olyan finom ember lett. . negyedszer se tudok én úgy elbújni. most az várta. leszakajtotta a rózsát. akkor sem látja! .Gyere elő. megcsókolták egymást. Az levitte a tó egyik szögletébe. Itt is. keresi a legszebb rózsát. Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt. boldogok lettek.Dehogynem. A galamb azt mondja neki: . A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. hogy maga előtt látta a kiskondást. A királylány csak nézett. akár a párja. Úgy elbújt. perdül egyet a sarkán. amilyen a kiskondásnak kellett.No. a lányból meg olyan dolgos. Csak hánykolódott. ahogy lement a kertbe. ott is szebbnél szebb virágok virítottak. Ide már nem ér el a szeme világa! Itt találjon meg! De a királykisasszony. sem pihenni. mint a bokrétába kötött virág. Ránéz az ablakra. . Kimegy a királykisasszony a kertbe. én is azzá változom. Úgy is lett. kinyitotta az ablakot. Ahogy azok őt meglátták. és a keblére tűzi. a föld hét mélységéből! Mit volt tenni. Perdült egyet a sarkán. a kiskondás előbújt onnan is.Gyere sebesen! Változzál át egy szép rózsává. A kertben már délelőttre minden bimbó gyönyörűen kifeslett. hogy nem találok rá! . hát kettőt egyformának talál. de nem bírt ám sem aludni.mondogatta a kiskondás. úgysem találta volna meg a kiskondást. Még most is élnek. a másik ott maradt.Hű. hátha meglátod! Perdült a lány harmadszor is. s mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről. a másik meg a kiskondássá változott. A róka levitte őt hétszer olyan mélyre a föld alá. kiskondás. dehogynem! Perdülj még egyet a sarkadon. Azután lagzit tartottak. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba.

meztelenül kellett hazamennie. de volt valahol ezen az élő világon egy ember. hogy felöltözzék. Igen. a lánc majd ráütődik a fejszére. Vallatóra fogta otthon azonnal a felesége. hogy nem. Csak nem megy be vízbe egy semmi fejszéért? . Mit tehetett mást szegény Miska. hogy előkapta a laskasirítőt. . mit tegyen ő most?! Hát hogy üres kézzel mégse menjen haza. s megy ki velük az erdőre. s darabonként rakosgassa a szekérre. csak azért is kiveszlek. Mert minek kínlódjék az ember még avval is. Egy dolog végett még kár volna. Mit lát a tóban a nád között? Három vadrucát. vágja. a fejszével agyondobja a rucákat.gondolta. Fogja is be rögtön a teheneket. hogy s mint járt aznap. vette a fejszéjét meg a szekérkötő láncot a karjára. mert noha már felesége is volt. előkapta nagy bosszúsan. De a rucák elrepültek. a homlokára ütve. fáért. Hát attól olyan méregbe jött az asszony. s egyiket a másik után a tóba hajigálta. hogy. a ruháját a kutyák elhordták a partról. hogy szekeret.mondja -. hol nem volt. Jól van! Vágja. Hogy a feleségét a két tehénért kibékítse . s így megmutatja. a fejsze után hajítja. Azzal a fa alá tereli a teheneket a szekérrel. csakhogy amíg ő a tóban űzte a hóbortját. a fejsze a vízbe csuppant.Ne te ne! . mint egy lepényt. akár a fejsze. s a fa rá is dőlt a szekérre. hogy elég lett volna az ütést számolni is. végül szerencsésen ki is vágja a nagyszál fát. hol. csak elbeszélte. Nagy ízibe nekivetkőzött. ebből bezzeg lehet majd tüzelni. hol kell keresni. De bezzeg. csak úgy a vízbe csobbant. Hej! Vakarja a füle tövét együgyű Miska. Azért. hogy széthasogassa a fát. s meg is fázott. mint sült bolondságot. mégpedig akkora zuhanással. onnan. s azzal az is oda! No már most hogy vegye ki onnan? . hogy valamelyik csak rákoppan a fejszére.kurjant fel észbekapva. Útközben elért egy tóhoz. Aj! átkozódott szertelen méreggel Miska.Ezt viszem haza . Egyszer. hogy csak nem koppant.Most csak azért is megkoppantalak én mind a kettőtöket! . a fa dőljön egyenesen a szekérre.Együgyű Misó Egyszer volt. soha egyebet sem tett.azt gondolta -. de a kettő már csak megérdemli hogy a vízbe menjen! Gondolta azt is. mindent úgy szétlapított. Mégiscsak van itt ész! Veszi a láncot. két tehenet szerzett ez az együgyű Miska. akit a sok bolondoskodásáért hol együgyű Miskának. Meglát hamarosan az erdőben egy gyönyörű nagyszál cserfát. hogy amint ő a fát kivágja. be a tóba! Öreg este lett. Reggelre kelve pedig az asszony feltarisznyázta s iskolába kergette az urát! Hogy talán egy kis észt tudnának verni annak abba a buta fejébe! 10 . hol együgyű Misónak neveztek. De a lánc egyet se koppant. Hát kijött. Hát erre már nagyon méregbe jött Misó.kiáltotta dühösen. mire a keresést elunta. Volt a zsebében húsz ezüst húszas. s úgy elagyabugyálta szegény Miskát. tehenet. . te fejsze. nemhogy tűrni. magam sem tudom. s úgy indult haza. Amire ugyan rá is szolgált.

mert kitekerem a nyakad . .Amint ment Miska az iskola felé. Áldott szerencséjére jött hamarosan a felesége a templomból. Azt mondja egy vasárnapra kelve az asszony Miskának: . . épp akkor. de ember is teszi jóvá! Nekilátott újra a tennivalónak. ejnye.Hát én biza szolgálatot keresnék. s Misóval is találkozik. Ott találkozott . kinyitotta a szuszékfedelet. nehogy odasüljön vagy elégjen. mit csinált.gondolta -. Megnyitja a csapot. látja túl is. 11 .Miska. Misa persze minden dolgot vállalt . nem talált erre az úton egy tarisznya pénzt? Azt mondja Miska: . mit tehetett egyebet.vakarta a füle tövét nagy sopánkodva Misó. Dühbe jött a szegény káros. s csipegeti abból is a húst.Aunye! . én elmegyek a templomba! Amíg haza nem jövök ügyeljen arra a szál kolbászra a lábasban meg arra a fazék káposztára.De igenis találtam. mert bezzeg hogy helyreütötte az ő tegnapi károsodását! Keresi azonközben a pénz gazdája az elveszített pénzét. beitassa vele a tócsában álló bort. És kilökte a kapun. hogy a farkasok rágjanak meg! Nem viszed el a hírt a szomszédba.Hallja-e. hogy mit csinálok.Mit vágjak hozzád? Avval kikapta a csapot a hordóból.kivel? Az ördöggel! Azt mondja neki az ördög: . ameddig mehetett. úgy jóllakott. Telt-múlt megint az idő. hogy mégiscsak szereti őt az a jó Isten. mindenhez ért! Hanem alighogy az ördög házához ért Misó. addig csipegette s ette a lábasból a kolbászt. . Jól van. Kérdi tőle: .mindent megtesz. a mi országunkban? . hát egyszer csak. s forgatja a káposztát. amíg be nem keveredett egy rengeteg nagy erdőbe. mikor először mentem az iskolába.Hol jársz itt. Hiszen a kutya el is futott nagy vonítva. de még asszonyodnak se árulsz el! . fel is út. s csipegeti. ha kapnék . Látja itt is. ment. Hanem hát ember téved . hogy semmi egyéb. . Nagy íziben meg is alkudtak. Az ördögnek éppen cselédre volt szüksége.Hallja-e. és elkezdette hordogatni abból a puliszkalisztet a pincébe. Hát abban a percben ott látja a kutyát is maga mellett. mikor már kész volt nagy gyomrozással. De az asszony onnan is kihúzta. akár egy esperes. ne csak együnk! Ment hát le a pincébe borért.rikkantott rá Misó.Igyunk is rá. talál az úton egy nagy tarisznya pénzt! Szalad vissza azonnal nagy örvendezéssel. Mit keres ez itt?! . Jó! Odaült a tűzhelyhez Miska. s jól ellazsnakolta a hitvány Miskát. amíg mind el nem csipegette.mondja együgyű Misó. te ember. Forgatja a kolbászt. vagyis hogy a tésztanyújtófával megint úgy helybenhagyta együgyű Misót. hogy le is út.kiabálta az asszony. elindult együgyű Miska világgá. s azt hajította utána a kutyának. addig vette.Ejnye. hanem csak kárra kár a szegény asszony olyan pulykaméregbe gurult.Ejnye. szolgálatot keresni. hanem a bor is mind egy cseppig kifolyt a hordóból.nyújtózott egyet együgyű Misó. többet a lábad be ne tedd a házba. hogy behintse. apjuk. ha már így megesett a vásár. hogy az végül csak az ágy alatt érezte maga emberének magát. . íme. amint meglátta. mert azt hitte. Ment. hogy tettem ilyen bolondot? . hogy csúfolódik vele Miska. fazékból a húst. hogy megint úgy „ellaskasirítőzte”.

s vitte az eresz alá. Hát hogy valamit mégis csináljon. fontolódott Misó magában a kútnál. ne tedd. hogy vigyen ő haza akkora világnagy szálfákat. s télire egy szál se maradna. Összenéznek az ördögök. Törte erősen az eszét. A sok ördögfióka meg rárivallt.hagyta helyben Misó kegyes leereszkedéssel. . . mert még bajt hoz rájuk ez az átkozott fajzat. a szűrével. megszeppent Misó. Azt határozták. hogy mitévő legyen.mondták az ördögök. Maga pedig bebújt a szalmalikába. Megijedt Misó.kezébe nyomtak egy nagy hordót. De hogy legalább öt-hat szál fát hozzon. Egyet utána küldöttek.Mit?! . s egyszerre hazaviszem! . Összeaprították úgy az ördögök a favágótönköt az éjjeli sötétben.Na. hogy mégis valamit tegyen. . hogy egy porcikája sem maradt sértetlen. előkap egy fácskát. hogy miképp tegyék el láb alól valamerre Misót. S aközben. hogy hol is szokott aludni. a szűrömbe takaródzva. fogta Misó a favágótönköt. ember. ez ugyancsak erős volt . te? Hisz csak nem járok ki mindennap az erdőtökre fáért! Összekötöm a fákat. Haj. de vízzel tele megbillenteni sem tud akkora hordót. Megunják otthon várni az ördögök.Hát te. hordom én nektek hordónként a vizet?! Kiásom az egész kutat.Mit? Hát azt hiszitek. Kérdik tőle az ördögök este. mit csinálsz itt? . hisz ha otthon lesz.kérdi az ördög. nemhogy hazavinni képes lehetne. hogy amíg éjjel alszik. aludni.kérdi az ördög. rátánként. . s ásni kezdi vele a kút mellékét. hogy üresen is alig vonszolta. azt ne tedd . összevagdalják. hogy hozza tele vízzel! Hm! . hogy mi lesz most.kezdi Misó.Jaj. De együgyű Misónak is volt magához való esze. Inkább én hordok helyetted. Hanem otthon most már összesúgtak az ördögök. . Hanem amíg így gyöntölődött. megunták várni otthon az ördögök. amint megvolt a nagy csata. Amint megestül az idő.Ez már mondás . Másnap az erdőre küldték fáért. ez kell nekünk. .Én csak úgy az eresz alatt. Éjjel aztán kilopódzkodtak az ördögök. már mintha éppen ő lett volna. ha nem lehet belőled abódi pap. az Istenért. ne tedd! Jaj. 12 .Jól van! – feleli Misó . szépen lefektette. hát meghallotta az ördögök határozatát is.mit csináljon ő most? Hiszen üresen csak elvoncikálja hol erre. az a sok ördögfióka mind kiissza.mert ha otthon a kút. vette a dirib-darabra vagdalt szűrét a vállára. Misó.Mit-e.Jaj. amint az ördögöt feléje menni látta. s egyszerre mind hazaviszem az egész erdőt! . amint meglátta Misó munkáját. elkezdette az egyik szálfát a másikhoz kötözgetni. hol arra a kútig. mind elégetjük egyszerre.gondolta Misó . mikor az ő erejéhez egy forgács is bőven elég lett volna. s azután mit iszunk? Inkább én hordom helyetted. Egyet megint csak utána küldöttek. ebadta ördöge.Hát te mit csinálsz itt? . . . Feleli nekik Misó: .kezdett rimánkodni az ördög . Reggel Misó szépen előjött.hát hordjad. Szerencsére éppen hallgatózott Misó. miénk az életed már. akkorát. beterítette.

Így ment bé az ördöghadhoz. hogy az ő fejszecsapásaik csupán bolhacsípésszámba mentek Misónál! Egynek sem volt többet istenes igyekezete. De hiszen az ördögök inkább hazavitték neki a zsák aranyat. amerre a két látó szemével mehet. 13 . . hozzátok haza nekem. hogy új próbára tegye Misót.De már olyan bolondot nem teszek. vagyis az este épp Misóéknál pödörték a guzsalyról a fonalat az asszonyok. hogy tüstént vegye. hogy az ő ziháló. míg az időm ki nem telik. hogy így forognak. Éktelen sok a bolha. Kérdezte Misótól nagy megrökönyödve. ha végleg el nem tikkadott. mert hisz esze ágába se jutott.Hát nem látod. lehelt. hogy még tán most is fut.kérdik az ördögök nagy megrökönyödve. nagy lélegzete emelte őket guzsalyostól a levegőbe.hát hogy aludtál az éjjel? . ha eddig meg nem halt. . vigye. .Te vagy. hogy azokkal a hegyes lándzsákkal téged kerülgetnek. hogy idő előtt elmenjek. megbékélt a feleségével. Miska te? Hát . szerencsés jó reggelt köszöntve nekik. amint elevenen maguk előtt látták. s úgy elfutott. Mert mindegyik asszony kezében ott volt a hegyes guzsaly. táncolnak a levegőben.mondja Misó -. hogy nyársra húzzanak? Megijedt az ördög. miközben a zsákot letette. amint azt hallották. A házánál éppen be volt gyűlve a fonócéh. vagy tán még ma is él. Mondja nekik nyugodtan együgyű Misó: . nem is fekszem én többet oda! Na hiszen. Misó meg azután már boldogul élt a zsák aranyból. hogy mit is akarnak ezek most ott a feje fölött. mit készítenek ellene ezek most. s pusztuljon a szemük elől. hanem nagy ízibe teletöltöttek egy feneketlen nagy zsákot arannyal.Hát hogy . mit akarhatnak. kerekedett is ijedtség az ördögfamíliában! Hogyisne. hogy nagy leheletével az asszonyokat. Misó akkor már otthon volt. hogy mind a padlás felé lebegtek. mind felröppentette a levegőbe.mondja Misó -. különben itt ülök a nyakatokon. rusnya ördöge . a bolhák szinte megettek. hogy én vigyem! Ha azt akarjátok. akkorát szuszogott. Mert erősen ki volt a hitvány ördög fáradva. csak éppen hogy menjen már tőlük. Megijedt az ördög! Fel sem tudta fogni. mint a pihetollat. Átlépett a zsákon. mikor az ördög megérkezett a zsák arannyal.

Az asszony ült a kanca lóra. A csődör ekkor rányerített a kancára. hazavitte. Azt mondta egyik a másiknak: . a szobában. Az asszony rákezdte. Erre a juhász elnevette magát. mert akkor azonnal meghal. Azt mondja az öreg macska a kis macskának. az üveghegyen innen volt. Elvette a számadó lányát. A kígyók királya megadta. A kígyó elmászott egy darabon. az ember pedig a csődörre. mert az én édesapám a kígyók királya. . Az asszony mindig kérdezgette. Kérdezte a felesége. Elmondta. még az Óperencián is túlnan volt. Kérdezte a kígyók királya: . mendegéltem. hogy honnan érti azt a beszédet. A juhász azt mondta: . hogy mit mondott a csődör a kancának. meglátott egy odvas fát. hogy honnan van nekik ennyi pénzük. De a juhász azt mondta. hogy miért nem jön hamarább. hogy mit nevet. ott láttam jászolhoz kötözve a sok mesét. de egy feltétel alatt: hogy azt senkinek se merje elmondani. abból választottam ezt a legszebbiket. Azzal visszajött az ember a földre. Odahaza. te szegényember. te csak azt a sovány embert viszed. jótét helyett jót várj. Ahogy hazafelé utazott. Ahogy a juhait őrzötte az erdőben. csak mondjad meg! . azon lementek a föld alá. megint elnevette magát. meglátott messziről egy tüzet. hol nem volt. honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. ha tudnák az emberek. hogy mivel ő kisebb.Mindegy. Nagygazda lett belőle.Nem lehet! . Hol volt. Hát hol volt. te szegényember. kidőlt. volt egyszer egy juhász. teli volt kaláccsal. Elment haza. A kő alatt lyuk volt. Hát kapta a juhász. Hát elmondotta. s azzal kivette a kígyót a tűzből. hogy mit nevet. Később eljött szekérrel a pénzért. milyen boldogok lennének belőle! A juhász meghallotta. Az asszony elmaradt egy kicsit.kötötte magát a juhász. a kemencenyakon ült két macska. nem szabad mert mindjárt meghal. és megjutalmazza a te hűségedet. .Segítsél ki.mondta a felesége. Felemeltek ott ketten egy nagy követ.Ne kérdezd. s könnyen befér a kamrába.Mit kívánsz. Kérdezte a felesége. hogy az állatok nyelvét értse.Hej. levágott egy karót. az isten adta. ha megmondja. hol nem volt. megjegyezte a fát. amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegényember.Az állatok nyelvén tudó juhász Ahogy mentem. Ült azon két szarka. egy se volt benne. én meg ezt a kövér asszonyt itt e! A juhász ezt mind értette. .Könnyű neked. a kígyók királyához. hogy mennyi pénz van ebben az odvas fában. Ez meg azt mondta: . De egyszer vásárra készültek.Ha te tudnád! De nem szabad megmondanom. lopjon neki szalonnát. bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt. elmentem Pelegre. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt: . A felesége most is kérdezte. 14 . hogy mondja meg neki. hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. mert akkor meghalok. csak azt kívánja.

hogy mindegy.Hazamentek. mert nagyon szomorú volt. De a Bodrinak nem kellett. Erre a juhász felugrott. Ládd. honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. hogy többet nem kérdezte. ha meghal is. Hát az asszony ismét kérdezte. csak mondja meg. Azt mondta a Bodri neki: . A juhász azt mondta. hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette.Gyalázatosak. a kutyákat szétkergette. Hanem ekkor bement egy hetyke kakas. De az öreg Bodri kutya azt mondta: . és nagy kényesen ette a kenyér darabot.Te bolond! Te is olyan bolond vagy. te átkozott. Az asszony erre azt mondotta. ő meghal. énnekem húsz feleségem van. mégis tudok mindegyiknek parancsolni. sajnálta a gazdáját. 15 . jól megverte a feleségét. mint a gazdád. A kutyák azt mondták. hogy nem lehet. azután mégis négyet odaígértek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. mikor a drága jó gazdánk most haldoklik? De a kakas azt mondta: . hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen.Ó. csupán a Bodrinak adott egy nagy karéj kenyeret. Még annyit mondott. nem tud egy asszonynak parancsolni. ha megmondja. honnan tudja az állatok nyelvét. és belefeküdt. hogy hadd adjon utoljára a Bodrinak egy darab kenyeret. gonosz állat. Erre a juhász koporsót csináltatott.

Estére.No. lakik-e ebben a városban kardmester? . Kérdi Fábólfaragott Péter: . mire a vacsora készen lett.Te kis pajtás. hogy szépen meg is virradott. Kiment a kicsi fiú a kapu elé.Legyen szíves. keljenek fel. mit érsz azzal a csekélységgel? . kedves öcsém .Ó. Egyszer azt mondja az ember a feleségének: . alusznak-e? Megörült az asszony.Fábólfaragott Péter Volt egyszer egy szegény parasztember és a felesége. az ember egy kifaragott gyermekkel érkezett haza. Még azt mondja az asszony: . Egyszer éjfél felé megszólal a fagyermek: . . megette már azt a rozsda. amelyet legelőször készített. arany.Nekem csak nyolc krajcár kell! . Leültek az asztal mellé vacsorázni.Elmegyek az erdőbe. mert gyermekük nem volt. Éltek. Addig gyönyörködtek benne. Ott azt mondja: . felelt azonnal: .Kardmester úr.Mit. Az ajtó sarkába állította. Van itt réz-. Amelyik tetszik. éppen ott van. s elment a pajtásával a kardmesterhez.Nem alszunk. Mikor háromnapos lett a gyermek. éldegéltek kedv nélkül. Nagyot kacagott ezen az asszony. azt veheted! Nem kérek tőled azért egy krajcárt sem.Édesanyám. édes gyermekem.Hogyne laknék.No. azt kérte. maradt egy kis étel. adja nekem nyolc krajcárért azt a kardot. engedjék ki az utcára. 16 . ha nem alusznak.mondja a kardmester -. és faragok fából egy gyermeket. adok én neked többet. s azt mondja: . édes gyermekem. Ahogy vacsoráztak. asszony. Akkor lefeküdtek. .és gyémántkardom. apjuk? . éppen a fiunk részére maradt. addig beszélgettek vele.mondja Fábólfaragott Péter. és adja ide a vacsorámat! Hát a fából faragott gyermek megelevenedett. adjon nekem nyolc krajcárt! . Hát éppen egy vele egykorú gyerek várta őt.Ó. gondoltam én egyet! . nem messze! Bemegy Péter az apjához. De úgy történt.No. Azzal kifutott. hadd keressen magának játszótársat.

amennyi kell néki. Azt mondja Fábólfaragott Péter erre: . . hadd lássam. édesapám. és egyik ment napnyugatnak.mondja az apja -. s meggyújtott tizenkét öl fát. hogy a szügyüket éri a sok kardvég. derékból.Látom. Az kell nekem. .Hát ezt a malomkövet látja-e? . a másik napkeletnek. arrafelé! Hadd lássam.Ha megengednék. Itt ihatik mindenki. aranylánccal összekötve. a bor pedig vízzé változik. édesapám.mondja Péter. Azt mondja ekkor az ökrök gazdája: .No. A két ökör meg felcsapta a farkát.No. Péter a kapu sarkába két helyre beleütötte az ujját. Járnak a piacon az ökrök között. Úgy illett rá. üvegeket. a pálinka meg piros vérré. amelyet legelőbb készített. amelyikbe a kard illik. Elcsodálkoznak a népek. mert az első munkát is meg kell fizetni. Azt mondja Fábólfaragott Péter az édesapjának: . 17 . Igen ám.Édesapám. De meg kell engedni. hogy milyen szép két aranyökör. mert ezek csak parazsat esznek! Hazament Péter.No. és hányta a parazsat belé. hogy én meghaltam. s úgy elvágta az aranyláncot. Azt mondja: . Hallják ám egyszer. amíg meg nem találta azt a rozsdás kardot. akkor tudja meg.Látom. hogy van két ökör.Nem gyermek kezébe való az . én is hozzávágnék . látja ezt a szántótaligát? . és vegyünk két ökröt. Ekkor Péter hozzávágott. hogy annak csengése-pengése tizenkét országon is keresztülhallott. milyen az a két ökör! Hát látják. mintha onnan nőtt volna ki. . édesapám. ide tegyen asztalokat. hogy ezeket hiába kínálod akármiféle takarmánnyal. s addig hányta a kardokat. amelyen legelőbb tanult. kedves fiam.Menjünk. menj haza. Amelyik vitéz kettévágja a láncot azé lesz a két ökör. menjünk. és a malomkő felmegyen a szántótaligára. a másikból meg tiszta pálinka.No. keresse ki csak a kardot. vette az itatóvedret. de akkor a két ökör felhányta a farát. milyen gyülekezet van ott. Aztán nagy örömmel elment haza.feleli Péter -. . Péter vette a kardot. . Egyik lyukból tiszta piros bor folyt.Éppen azt is akartam mondani. hogy mit akar ez a kisfiú. s adj nekik enni. jöjjön velem! Mutatok én magának egyet! Kimentek a kapu elé. Éppen másnap következett a vásár abban a városban. Újból kutatni kezd és megtalálja azt a tokot is. De most.No. itt van nyolc krajcár. menjünk ki a vásárba. mikor ez a szántótaliga az ajtó elé áll magától. apám. De már annyi a csorba kard körülöttük. Mielőtt az elégett volna. Azt mondja Péter az édesapjának: . Elment a kardmester. De tudd meg. futott. s egyenest hozzájuk az istállóba. Azt a két ökör mind egy szemig megette.. fölkötötte. kedves fiam. te Fábólfaragott Péter. édes fiam .

öcsém. hogy össze tudom ragasztani.kérdi a másiktól. . hát te miért sírsz? . Rögtön földbe is tették. a bor vízzé változott. .Te mit tudsz? .mondja a király -. hogy az öreg király nagyon megkedvelte. kedves fiam. a malomkő felment a szántótaligára magától. csak ételt-italt. mint férj és feleség. de jót aludtam! 18 . napnyugatról a másik aranyökör úgy jön.mondja a király. . a pálinka meg piros vérré. végezte az asztalosinasi dolgot. Erre aztán őt győzték le. hasztalan.Nem kérek én semmit. hogy hozzámenj. mit érsz te ott egyedül? Csak mint a szúnyog bivaly mellett! De Péter csak elment egyedül. és itt és itt jelenjek meg háborúban. Fölkelt Fábólfaragott Péter: . . hogy fűt-fát állítson glédába s itt és itt jelenjen meg a háborúban. Elérkezett egy királyi városba. Annyira harcolt a kardjával.Adjon isten jó napot. felséges királyom. A két aranyökör hányni kezdte a szarvával a földet mindaddig. Mikor ezt a király meghallotta nagyon sírt. . hogy ég-föld majd összeszakad. Hét országon.Én lelket tudok ereszteni belé. inkább megengedem. üljön fel a szántótaligára. szerencsét próbálni. Beköszönt a királyhoz: . Látta ezt Péter apja. Jöttek mindenfelől grófok. mert az éppen oda viszi. Ekkor az egyik összeragasztotta. Elmegyek én oda magam is. Ott maradt Péter.Jaj.Hozott isten. Nap keletről az egyik. és semmi élet nem volt benne. Aztán úgy éltek a királyi udvarban. ahol Pétert legyőzték. De hát a nyaka le volt vágva.Felséges királyom.No. édes fiam . Olyan ügyesen és kellemesen járt. szerencsét próbálni. felült a szántótaligára. hogy már meg akart halni.Hát hogyne sírnék. . Kérdi Fábólfaragott Péter: . sose sírj. hóhér seprűzte őket.azt mondja a király -. Csatázni kezdett.No . hogy már-már mindenkit legyőzött. Hát te mit tudsz? . .Elindultam szolgálni. ahol én vagyok. Azonnal nagy lakodalmat hirdettek. A királynak volt egy lánya. Mi járásban vagy? . hogy fűt-fát állítsak glédába.Akkor.Mi kérsz egy esztendőre? . kedves édesapám.Ó. Azt kérdezi egyik ökör a másiktól: .Az asztalosinasom éppen most halt meg! . a másik lelket fútt belé. Elindult Fábólfaragott Péter.Én tudok annyit. bárók hercegek. nekem el kell mennem világot látni. hét világon keresztülment. Most. papok. ha fel akar keresni. Másnap reggel a szántótaliga otthon elment az ajtó elé. De látja ám a két ökröt jönni. mikor egy olyan írás érkezett. De akkor véletlenül meg botlott. Kereste. amíg Pétert ki nem vették. az is annyira megszerette Pétert. és elment oda. felséges király. ha nem adják hozzá feleségül. Pap eskette. hóhérok. Egyszer jön a királyhoz egy olyan írás.

Ahogy hazaértek. hercegeket. Akkor megindult Péter. Még mai napig is folytatja a királyságot. válogatott cigánylegényeket. ha véletlenül meg nem halt. és hazamentek. 19 ..Aludtál volna bizony örökre.mondják az ökrök. ha mi nem lettünk volna . a király újra összehívta a grófokat. és felavatták Pétert királynak.

hiszen az apja is azt tanácsolta volt neki. 20 . miért nem adta ki magát. s útiköltséget kért. s csak hajnalra aludt egy cseppecskét Azt jelentette hát a királynak. mit csinál. mihelyt a fejét letette. Megmutatták a diáknak az ágyat. Első éjszakára nemigen pompás ágyat vetettek neki. elszököm tőlük. hogy hasznukat veheti. ha találja. hogy ami többet ér a bolhánál. A diák most már nem ellenkezett. A vigyázó most azt jelentette reggel. A vigyázó nem látta. Reggeli alatt a király megkérdezte. mert azt a kis ruhája szegébe kötötte. de látta. ahogy jó. s csak azért öltözött diáknak. s a király is helyesnek vélte. Hitték hát. szepegett. hogy magát véle megszerettesse. s ahhoz képest bántak vele.A diákot erővel királlyá teszik Útra ment egyszer egy diák. De amint vetkeznék. akkor királyfiú. Álló esztendeje volt.” Hisz a diákköntöst sohasem hagyta el addig sem magától. de most már királyi módra. hogy aludt. hogy a szállóvendég nem aludt. Felszedte hát a borsót. hogy ne ismerjék meg! Ezt a gondolatját megmondta az urának. mivel dolgozik a diák. Ketten megegyeztek. hogy legyen úgy. csak az ágyánál bajlódott. Összekeltek. s éjjelre szállást. de csak elszánta magát. míg össze tudta szedni. Virradatig meg sem moccant. s ha nem lesz egyéb. nem afféle ágyhoz van szokva! Felkelt a diák. s ügyesen viselkedett. úgy csak diák. hogy lesse meg a diákot. hogyha avval megelégszik. Bejelentette magát a királynál. Szepegett előbb. úgy vélekedett. Akkor felrakták szekérre őket. hogy hátha királyfiú ez a legény. s visszamegyek a kollégiumba. hogy nem aluszik hanem mind csak az ágyat igazgatja. A király egy bizalmas emberét a szoba ablakához állította. de ha nem. a borsó a zsebéből mind az ágyba hullt alája. Azt gondolta magában: „Elindulok velük. Gondolta. Húzódozhatott! A király lánya sokat járt utána a diáknak. vegye fel. Most már szentül hitték. de magam vagyok az oka! Ebből azt gondolták. azt. mint a tej. s minthogy eladó lánya volt. A diák jóforma legény volt. hogy a szállóvendég végig jól aludt. Megvetették az ágyat egy oldalházban. s lánynézőbe jött. igazán királyfiú-e. Hajnal lett. kezdi keresgélni s egyenként összeszedegeti. úgy elaludt. A királynénak ez figyelmére esett. s útnak eresztették. A diák. de igazán királyfiú. talált valami kipattogzott borsószemeket. mert ő szegény legény. mikor az ágyból összekeresgélte. hogy a múlt éjjel nem pihent volt. Utjában elestéledett egy királyi városban. A diák azt mondta: . hogy kitudják. Ráfogták. s királyfiúnak szólítgatták. hogy királyfiú. Megmarasztalták vagy két napra. hogy megbánta. Hogyne: ilyen szép királyfi! Nem nagy dologba került. talpraesetten beszélt. hogy a diák csak diákképet vett. azért. hogy a diákkirály is mutassa meg feleségének a maga országát! Puff neki! A diák csak most ijedt meg. Úgy látszik. Most a borsóval nem kellett. hogy baja legyen. Más este ismét oda vetettek ágyat. s ő vetkezni kezdett ott egyedül. Amint a városból a mezőre ért. hogy királyfiú. hogy együtt éltek. hogy kurucosan talál járni.Egy kicsit nyughatatlanul. s a zsebébe rakta. mert akkor nekivaló jó ágyat vetettek volna.

Jól találták magukat két esztendőn keresztül. s lakjál ott békében feleségestől. vége az életednek! Visszament hát a diák az útitársasághoz. . azt kérdezi tőle: . míg egy nagy erdőbe nem értek. hogy ő mindazt ki nem állhatja. Tovább utaztak. mégis termett.Nem szükséges elszökni. . ma is uralkodik. jön a hétfejű sárkány a várkapuhoz.mondja a banyó.Elindultak. Oda mind bementek s megtelepedtek. elszökjék. az a baj. előbb ki kell állanod azt. felséges király? . összekötözték. Ha tudnám. s egy mély árokban vetkőzni kezd. Azután hétszer egymás után. De akkor aztán kotródj. esőt. mint az övékbe. ott elrothadt. Megbúsul a diák. mint az a diák. s az a cipó majd úgy megfelel a sárkánynak. míg az erdőből kiérve. összemorzsolták. s ha benne kaplak. A diák a cipót elkészíttette. s már éjfél után egy órakor a cipót kitették a várkapuba.Ki vagy? Mit keresel itt? Mit akarsz? . Aztán levágták. Azért azt tanácsolom: süttess igen hirtelen egy cipót egymás után hét sütéssel. a hétfejű sárkány legfélelmetesebb ellensége.Köszönd.Mi bajod van. a várat meg nem látták. A sárkány azt mondta rá: .kérdezte tőle a sárkány. Tétesd csak ki a várkapuba. Menj be abba. hogy nem titkoltad el előlem a dolgodat! Én a kurucos királyné vagyok. . mindannyiszor minden társainál előbb.Hé.mondja a diák -. a tüzes kemencébe bevetették.Hm.Micsoda próbákat állottál ki hát? A cipó elbeszélte. Amint az erdőből kiérsz. De hát egyszer a vár mozogni. s már maga a diák is csak hinni kezdte. meggyúrták. én is a mai szentséges nap beállanék diáknak. . megcsépelték. meleget. Talál ott egy vén banyót. hogy az téged sohasem fog háborgatni. sok hideget. S ha meg nem halt. Ott egy helyt a diák félremegy. s a vár mindenestől neked marad. ipa s napa halála után két országnak lett királya. s kimegyen a vár élire. de mégis annak kell lennem. hogy előbb-utóbb biz’ szökni akar. és így elpusztult.mondja a sárkány. úgy nekiharagudott hát. hogy a diákgúnyába öltözzék. akkor hiszen beeresztelek. kikölt. de a cipó mindjárt megszólította: . meglátsz egy lúdlábon forduló rézvárat. Ezt a cipót tétesd ki a várkapuba. hogy őt. de máskülönben ide nem! A sárkány tudta. mikor a nap felkelt.Az még nem baj. kutyástól. itt én vagyok az őrző. Kár volna! Csak folytasd az utadat. forogni kezd nagy gyorsan. hogy mérgében kihasadt. mikor mag volt. hogy nem vagyok király. . A diák pedig aznaptól fogva ura lett annak a várnak.Nekem ide csak be kell mennem! . hogy ő mégiscsak király. mikor a hétfejű sárkány megérkezik. Hajnalban. 21 . fiam! . havat kiállott. felásott földbe takarták. ide az én engedelmem nélkül nem mégy be! Ha be akarsz menni. mert akkor én megyek oda haza. macskástól addig. anyó . Éppen ott hevert egy hétfejű sárkány. s azt is. ott sétál nagy szomorúan alá s fel. s ha kell. s addig mentek. Aztán elbeszélte az egész dolgát mostanig. amit én kiállottam! .Ha ezt mind így kiállod. A diák elbeszélte a sárkánynak az egész dolgát. felnőtt. hogy ilyen szerencsésen járok. míg a vár mozogni s forogni nem kezd.

bekaparta. a felesége eltemette.Már két lánnyal küldtem.Édesanyám.Virág Péter Hol volt. ha kimégy az ekével a kapun. de nekem minden délre hozzanak ebédet.A hatmázsás buzogányt már hazahajította jeladásul! Jött is már a sárkány.Honnan tudod? . Árván maradt a hat gyermek. . és bekaparta. kedves bátyám. testvérem. te leszel az én feleségem .Kedves bátyám. A sárkány ölbe kapta a lányt. Megint a sárkány ette meg az ebédet.mondta a legkisebb lány. De arra ment a hatfejű sárkány. odaveszett mind a kettő.Kedves gyermekem. bevitte a kastélyába. főzzél ebédet. . Azt mondja: . De jött a tizenkétfejű sárkány. hogy tudjam. kedves feleségem. De ezt meg a huszonnégyfejű sárkány kaparta be. . mérgesen. Majd szántokvetek én. 22 . hogy másnap ő visz ebédet. A fiú kihasította a barázdát harmadszor is. Amit én mondok neked. A fiú abbahagyta a szántást. három lánya. Azt mondja a legidősebb lány: .Szedd össze magad. egészen a maga kastélyáig. szolgát fogadok. . megyek. Azt mondja az asszony: .Jó napot. De egyszer csak meghalt az ember. Csak azt kérem. Volt három fia. vagy mi! . A fiú kihasította a barázdát. gazdálkodok. mert hogy nem kapott ebédet. én viszek holnap ebédet! . Ez a lány is a sárkányhoz tévedt. . Hazament a fiú nagy mérgesen.Én viszek majd.mondta neki rögtön a sárkány. ott találta a legidősebb testvérét. Így odavitte ez a lány is az ebédet. Most a középső lány vállalta. hová mentél. A lány meg ottmaradt gazdasszonynak. Azt mondja a legidősebb fiú: . és elment megkeresni a három lányt. és kiviszi a legidősebb lány. A föld nyelte el. Kihasította megint a barázdát a föld végéig.Kedves fiam. hát így hoznak nekem ebédet? . Ő ette meg az ebédet. hasíts egy barázdát. ebédet. főzök minden délre neked ebédet. gyere haza! . A fiú befogott az ekébe.Édesanyám.Kedves gyermekeim. amit a cselédnek adnánk. fordítsuk egyébre. kedves sógorom! Rakjál tüzet. mindjárt itt lesz az uram. ne menjen el! Azt. menj innen. Elment a hatfejű sárkányhoz. Más barázdát hasított. azt kell megfogadnod.Jaj. rögtön akaszd földbe az ekét. . volt a világon egy gazda.Én leszek az urad. Gyönyörűen kiiskoláztatta mind a hatot. hol nem volt. egészen a kastélyáig. A fiú hazament a szántásból. s másikat hasított a kastélyához. Így a lány oda vitte az ebédet. merthogy nem vittek neki ebédet. és másikat hasított. a sárkánynak.

nyárfát ültetett rá. Mondja neki: . .Na. Megszagolta a virágot. birkózni! Úgy belevágta a sógorát a földbe a sárkány. Ott lelte a lánytestvérét. Elkeresztelték Virág Péternek.Főzzél. amikor a tizenkétmázsás buzogányt hazahajítja. jól is laktak. . . Bement a fiú az anyjához. Elment a középső fiú a tizenkétfejű sárkány házába. jóllaktak. birkózni. A kertben volt egy nagy mezsgyefa. birkózni. Hazahajította a buzogányt. Fejfa helyett nyárfát ültetett a sírjára a sárkány. kedves sógorom. hogy ottmaradt. Nem volt gyerek. Meghajtotta a nagy fát. Nemsokára született egy fia abból a virágból. most gyere. megkeresni a húgát. az árokba füvet szedni.Megfőtt az ebéd. Jó gondját viselte az anyja. Amikor elindul hazafelé. Kiment Péter az udvarra játszani. Úgy belevágta a földbe. bontson ki. Bevette a szájába. akkor azt mondta a gyerek az édesanyjának: .Majd megtudjuk.Gyere. De véletlenül úgy. kedves testvérem! Az urad hol van? . s már jött ő maga is. Az asszony vette a kis ponyvát meg a sarlót. Eltemette. hogy összetört minden része.Kedves testvérem. . Most már odamaradt a három lány. s az a fa többet nőtt éjjel. . hozott egy kancsó bort. Addig tartotta a szájában. hogy nem maradt szára. Lement a pincébe a sárkány. leszakította. hékám! Jóllaktak. az udvarra. Elment a ponyvával és a sarlóval a föld végébe.Majd megtudod. A sárkány elment a pincébe a kancsóval. egy kancsó borért.Édesanyám. Hazament az asszony. elkezdett avval birkózni. Megitták. Talált egy szép fehér virágot. birkózni! Kimentek az udvarra. arra a nagy szegre. vegye le a pólyát! Kibontotta az anyja.Mikor jön haza? . Megtalálta a testvérét. Meghalt. . hogy minden csontja összetört. Elment a huszonnégyfejű sárkányhoz. kedves feleségem! Főzött is. mint nappal. kedves sógorom. nagyon jó illatú volt. Megitták. Hazahajította a sárkány a huszonnégymázsás buzogányt. meghalt. amit lenyelt. jó napot! Mikor jön haza az urad? . pólyázzon be még. Elindult a legfiatalabb fiú is. egy huszonnégymázsás buzogány fog rászállni. . odamaradt a három fiú. Úgy belevágta a sárkány a sógorát a földbe. . Mikor egy hétig szoptatta Virág Pétert. amelyik a kastély sarkán van.Jó napot. hogy véletlenül lenyelte. tegyen le. és viselje gondomat! 23 . sógor.Édesanyám. hozott egy kancsó bort. birkózni! Kimentek az udvarra. most gyere. Elment a sárkány a pincébe. Táltosfiú volt.Főzzél. A sárkány megfogta a sógorát. Megitták a kancsó bort.Elment országolni. haza is jött a sárkány. Sajnálta eldobni.Na.

itt ez a selyemkendő. de abba nem szabad vizet tenni.Nem szabad.Olyan. . lement a kertbe. mert az téged megöl. Hajítja haza a hatmázsás buzogányt! 24 . Eredj. pólyázzon be! Aztán le se tegyen. No.No. és hajtsa össze szépen. mint az édesanyám teje.Adjon az isten neked is! . hogy a testvéred vagyok? Mikor jön haza az urad? . miért vagy te nekem testvérem? . édesanyám. te gyermek. . Az a hatfejű sárkány! . most a három lánynak keresse meg a selyemkendőit. Bevitte az anyja a tányért. drága egy testvérem! . Vette Virág Péter a három csomagot. . Akkor megint mondja az anyjának: .Hozzon be most. rá lisztet. Még a kútra se menjen. megyek játszani az udvarra. se nappal. a tányér színültig lett tejjel.No. Elkészítette az anyja a táblát a liszttel. se éjjel. Milyen ízű az a pogácsa? . bontsd ki! Kibontotta a legidősebb lány a selyemkendőt. egy veder vizet se hozzon.Megint szopott egy hétig a fiú.Mikor jön haza az urad? . meghajtotta a fát derékban. a gyűrűit.Kié ez a selyemkendő és ez a gyűrű? . akkor testvéred vagyok. Visszaszaladt az anyjához: . azt mind fejje bele ebbe a tányérba! Kifejte az anyja.Te fiú. Pakoljon be mindegyik selyemkendőbe egy pogácsát meg egy aranygyűrűt. . pólyázzon ki. . amennyi teje van. Akkor kibontotta az anyja a párnából. Lement Péter a kertbe. a pólyából.Édesanyám. Főzzél.Hát ha én mondom. édesanyám. rakjál tüzet! . .Jó napot adjon az isten.Édesanyám.Majd megtudod. Játszott az udvaron. Három hétig szopott Virág Péter. édesanyám.Mikor jön haza az urad? .Törd kétfelé a pogácsát. . amerre látsz. azt a nagy óriás fát a mezsgye tövinél meghajlította. Addig tette csak le a fiút.Abba a lisztbe töltse bele a tejet.Az enyém! . Bement a fiú az anyjához: . Három pogácsát gyúrjon. már ha itthon volna is.Elismered-e. késő volna.Azt ne kérdezd. Megtalálta a legidősebb lányt a hatfejű sárkánynál. Ne. míg felöltözött meg levetkőzött. és edd meg.Ne törődj vele. egy nagy paraszttányért. elindult keresni a három lányt meg a három fiút. hozza be a gyúrótáblát. majd ha az uram hazajön. édesanyám. Süsse meg a három pogácsát.

csak érjek haza! Hazavitte a buzogányt. Innen megszabadult Virág Péter. Feleli Virág Péter: . . mint az édesanyám teje volt. Virág Péter nem itta. hogy a földre essen. Nem engedte. s annyit iszol.Gyere. Elvállallak testvéremnek.Kiment Virág Péter az udvarra. kedves feleségem. . Mondja neki a középső lány: . . hogy meg ne mozduljon. testvéred vagyok.Mit keresnék? Teérted jöttem. nem az a kölyök Virág Péter-e? Na. Kiöntötte.Dehogy. . míg új terem.Az urad mikor jön haza? . A hatodikat nem engedte neki meginni a sárkány. Megfogta a sárkány Virág Pétert. még hat mérföldnyivel tovább. köszönt. a borodat. és egymás után megivott öt hordóval. Megfenyegette Péter.Olyan. Ott aztán levágta mind a hat fejét.Ez az enyém. Hajította haza a sárkány a hatmázsás buzogányt. Virág Péter fogta a hordókat. főzzél.Eredj már. te fiú? . és mind a hatan elkerültünk hazulról. hozott egy kancsó bort. Kimentek a kastély udvarára. És kilökdöste Virág Pétert a pincéből. levezette Virág Pétert a pincéjébe. birkózzunk egyet! Elkezdtek birkózni. A sárkány elővette a pince kulcsát.Mit keresel. . . sógor.Majd megtudod. Megölelte a sárkányt. azért töltöttem. 25 . edd meg! Milyen a pogácsa? .Kedves sógorom. . sógor. Te nekem nem vagy testvérem. No. és megkapta a buzogányt. Ment a tizenkétfejű sárkányhoz.Idd meg.Vajon ki garázdálkodik az én udvaromon? Nem tudom. Benyitott az ajtón. tálalj! Jóllaktak.Kié ez a selyemkendő. . kötésig. amennyi jólesik. letette. mint a sárkány volt. addig.Jó napot. hagyjál nekem is egy hordóval. Kiment Virág Péter az udvarra. belevágta a földbe.Ha nem vállalsz testvérednek. kedves egy sógorom. kié ez az aranygyűrű? . Virág Péter kiugrott a földből. nem iszom meg. belevágta hónaljig a földbe. Ha te eljössz énhozzám vendégségbe. itt ez a csomag. mi hatan vagyunk testvérek. lement a pincébe.Törd kétfelé azt a pogácsát. akkor én levezetlek a pincébe. A testvére ki akart ugrani az ablakon. Virág Péter odaugrott. mikor a tizenkétmázsás buzogányt hazahajítja. Visszahajította a buzogányt. A kancsó éppen két pohárral volt. bontsd ki! Kibontotta a lány. Mondja Péternek a sárkány: . Vette a sárkány a kulcsot. Volt ott hat hordó bor. Nagyot mordult a sárkány: . Várta a tizenkétmázsás buzogányt.

Ez az enyém. Ettek is.Jó napot. és a sárkányon túl hajította. Virág Péter nem itta meg a borát. Mikor jóllaktak. A sárkány megkapta Virág Pétert. sógor. a tizenkettediket nem engedte a sárkány. . te fiú? . .Miért nem iszod meg. Ez a sárkány is elkezdett köpködni.Ha te eljössz hozzám vendégségbe.Ne. kedves egy drága testvérem! . törd kétfelé.Mikor jön haza az urad? . . sógor? . vacsorát adj. . A sárkány bevitt egy kancsó bort. .Majd megtudod. .Miért? . A falban van egy óriási szeg.Vajon ki legénykedik ott? Nem az a kölyök Virág Péter? Hazament a sárkány. megkapta a sárkányt.Mikor a sárkány hazahajította. és levágta hónaljáig.Ne légy telhetetlen. Péter visszahajította.Miért nem iszod meg. . De Virág Péter ügyes volt. dehogyis vagy nekem testvérem. mi mind a hatan elkerültünk hazulról. és hozott egy kancsó bort. Virág Péter megivott tizenegy hordó bort.Héj.Milyen ízű az a pogácsa? . asszony! Megvacsoráztak. A kancsó bor éppen két pohárral volt. itt ez a kendő. tizenkét mérfölddel. Amikor a vár megrendül. Már esett is. de Virág Péter nem ivott. Avval lementek a pincébe. Tizenkét hordó bora volt a sárkánynak. akkor én odavezetlek a hordókhoz. . Virág Péter megkapta a buzogányt. . A nyakára hágott.Jaj.Itt van ez a pogácsa benne. Mit keresel itt.Adjon isten neked is. mint az édesanyám teje. és úgy lecsapta. Hazajött a sárkány nagy mérgesen. bontsd ki! Kibontotta. hogy azzal ki is pusztította a sárkányt. .Nem iszom. a sárkány lement a pincébe. kedves egy sógor? 26 . Megitta a sárkány a maga poharát. . . Avval elindult harmadik lánytestvéréért.Olyan. arra fog ráesni a huszonnégymázsás buzogány. és edd meg! Megette.Testvéred vagyok. mint a hörcsög: . birkózzunk! Összedűlt Virág Péter a tizenkétfejű sárkánnyal.Kié ez a selyemkendő és ez az aranygyűrű? . Hagyd meg nekem ezt az egy hordó bort! Gyere.

Kedves édesanyám! Engem nem lát már többé! A föld már kétfelé volt nyílva. akkor meghagyom a huszonnegyedik fejedet. ma sem hallani hírét. ahol az anyja leszakította. Megkapta a sárkányt. hogy úgy elmegyek ebből az országból. kedves. Hazament az anyjuk. nagy örömmel.El. Maga maradt Virág Péter. ahol a fiúk el voltak temetve. Ha te eljössz hozzám vendégségbe. még máig is élnek. birkóztak.Hát elmégy.Állj meg. sógor. a három lánytestvértől. Megölelte.Hagyjál meg egy hordóval nekem. kinyitotta gyorsan a kaput. mulattak. minden volt. mint a patak. megcsókolta. és bosszúságában bevágta a sárkányt a földbe. Pétert levágta hónaljig a földbe.No. El is tűnt onnét. Megkente a vérrel a sárkány mind a három nyárfát. . Péter! Ha meghagyod ezt az egy fejemet. mentek haza. Özönlött a sárkányból a vér. az árokba. Faggyúval mécseltek. és beleugrott a nagy mélységbe. ahonnan leszakított. Összeszedte a hat testvérét. Egy megmaradt. Akkor Virág Péter megcsókolta a három fiút. Volt ott huszonnégy hordó bora a sárkánynak. ha meg nem haltak. az árokba. Lementek a pincébe.. és annyit iszol. Az édesanyjuk örömében nem tudott mit csinálni. kedves gyermekem? . ami csak kellett a világon. Ettek-ittak. mulattak. de a többit is. . 27 .Kedves testvéreim! Elbúcsúzott Péter a három fiútól. hogy ott van az ő hét gyermeke a kapuban. Bement a hét gyermek az udvarra. Gyere. . Aztán az anyjuk az egész falut becsődítette. és kiugrott. én bevezetlek téged a pincébe. írást adok róla. a három lányt: . amíg új terem. beeresztette őket. Nagyon örült. s az anyjuk meglátta. De megfogta Péter az anyját is. Ha a három fiútestvéremet lábra állítod. Mikor hazaértek. boldogan éltek. de Péter fiatal volt. Megivott Péter huszonhárom hordó bort. nyakig. Mind a három fiú talpra állott. amennyi kell. . Akkor kivette a bicskáját. három lányom. és úgy csókolta. ittak. söpörgette. engem most már vezessen oda vissza. megcsókolta még egyszer az anyját: . A hat gyerek még mindig nagy vígságban volt! Ettek. .No. az életedet. Virág Péter! Péter sógor! Ezt az egy fejemet hagyd meg. A kezét a lábaszárára tette. senki híremet sem hallja. és így megmaradt a sárkánynak az élete az egy fejével. a három lányt és három fiút. Az anyja felkapta Virág Pétert.Itthon van a három fiam. . meghagyom ezt az egy fejedet. és egy vágásra levágta a sárkánynak huszonhárom fejét. egyszóval a hat gyermekem! Meg ez a hetedik! Nagy lakomát tartott. Az anyjuk odahaza az udvart tisztogatta. nagy vígsággal. megölelte. kedves édesanyám. Elmentek oda.Nem iszom. birkózzunk egyet! Akkor összedűltek az udvaron. drága egy sógorom.

hogy megmentse a lányát. hogy valóban szép. Ott élt a lány. add oda a lányodat énnekem. belehalna. hogy ő sem nyugszik. míg az övé nem lesz. Kikinézett rajta a lány. mert hisz semmiről sem tehetett azt mondta neki: . mert az mással nem élt. Tüstént elhívta Ribikét az ablaktól. Akkorában még szabad volt tárva-nyitva lenni az apácaklastrom ablakának. Ribike. Azt mondta hát nekik az öreg király: 28 . A középső királyfi is belevág. odament hozzá. hogy ő nem nyugszik addig. a te szépséged és jóságod változzék gyíkká. nálunk jóllakhat ribizlivel. mert mind a három fiát egyformán szerette. amíg az a lány nem lesz az ő felesége. lakásod pedig ne itt nálam.Mit. odaadta a lányát. hogy a szegény asszonynak olyan különös lánya van. Az anyja ugyanis már nem tudott több ribizlit venni neki. ha holnap sem enne. most is csak a kénytelenség szorított rá! Mert nekem oly gyönyörű lányom van. de nem tudta eldönteni.Énértem vesztek össze. így szólt az asszonyhoz: . de jó is akarsz lenni? Hát idehallgass. Az utasok választották szét őket. a királyfiak anyja meghalt. s egy lépést sem tudtak tovább tenni a lány szépsége láttán. és kihozott egy kosár ribizlit. hogy még ő kap pirongatást a királytól vagy a királynétól. te asszony? Azt felelte ijedten a szegény asszony: . Volt arrafelé egy özvegyasszony is. és mikor az ellenkezett. mint csak ribizlivel. Ma nem evett. megbüntette. mert nem akarta elhinni. A legkisebb királyfi meg azt mondja: . hogy annak párja nem találkozik. A lármára a főnöknő is odamegy az ablakhoz: mi történik itt? Ribike meg azt mondja: . Megijedt erre a főnöknő.Ribike Volt egyszer egy király. meghal.No. Beszökött a kertbe. annak meg volt egy lánya. hogy melyik fiának adja. de ha csak egy nap ribizlit nem eszik. Szegény asszony. Meglátta kijövet az apácafőnöknő.Én nem engedem! Mert az enyém lesz! A három testvér csúnyán összekapott. Mikor meglátta. Megbocsátott az asszonynak a rendfőnöknő.Mit csinálsz. De elment vele az asszony házába. Ribike volt a lány neve. Mit csináljon szegény asszony. A legöregebbik királyfi rögtön elkezdi. az apjuk meg elöregedett. te szegény asszony. Szerette volna már letenni a királyságot. s rászólt: . Egyszer megbetegedett a lány. megpirongatta. mert ott látott ribizlit bőven. elment a klastromkertbe. ribizli csak a klastromban volt. s volt neki három fia. Telt az idő. nemcsak szép vagy.Soha életemben nem loptam. és egy perc múlva a világ végére jutott. Egyszer arra ment három királyfi. hanem a világ végén legyen! Szegény Ribike azonnal gyíkká változott.

széles volt mind. aztán azt mondja: . de a karikagyűrűjén nem tudta keresztülhúzni az apjuk.Mit kérded te. királyfi. Hanem azért én adok nektek három próbát. Talált ott a világ végén a legkisebb királyfi egy kőhidat. gondolva. mit búsul. hogy hossza-szélessége száz rőf legyen.Királyfiú. azon ment el a legkisebb királyfi. A harmadik út igen göcsörtös volt. Egyik a másikban bízott. és mégis keresztülmenjen az ő karikagyűrűjén. Azt mondja a király: . Egyszer csak odaért a világ végére. csak ülj itt. fiaim. hogy hossza-szélessége száz rőf legyen. Azt mondja neki szép csendesen (mert akkorában még tudtak az állatok beszélni). Azok. hogy mitévő legyen. és tudom. Bólintott mind a három fiú. azon ment el a két öregebbik. s búsult erősen. a két bátyja. Próbálja a király. Amelyikőtök meg tudja mind a hármat tenni. hogy amelyik fia meg tudja három kívánságát tenni. azokat kérte segítségre. aranyos hátú gyíkocska. először egy is! Akkor elmondta. már vásárolt sok szép vásznat. hogy az ő apjának . az kapja meg a királyságot. hogy őneki oly csoda vásznat hozzanak. bólint annak: . s így válaszol: . hátha tudok! Akkor megmondta a királyfi.. amit ő hozott. tíz éjjel alatt megcsinálták a vásznat. keresztülmegy. A két öregebb hamarosan szép. Előveszi a zsebéből. meglesz-e vagy se akkorának. Fogtak magukkal mind a hárman sok pénzt. mert hogy lám. elfáradt nagyon. A váron kívül rögtön három utat találtak: két út szép volt. mit szomorkodik? Megnézi a gyíkocskát a királyfi. mint a másik. hogy: . nem tudja az első kívánságát se az apjának megtenni. hárman vagytok. egypár perc múlva talán már tudok is a bajodon segíteni! Azzal vissza lement a gyíkocska a kőhíd alá. szövéshez. amekkorának rendeltem! 29 . az kapja meg a királyságot. világgá indultak.Jól van. hogy megszerzik. nagy városba érkezett. oda leült.hárman vannak fiúk . A pókok rögtön hozzáfogtak a fonáshoz.Mondja csak. ment egyre. szekérszám vitték apjuk elé a vásznat: hosszú volt. Fogadták a királyfiak mind erősen.Elég lesz. A legkisebb ment.Ez igen. Hallgatja a beszédet a gyíkocska. ő meg csak ment. hogy azt az első próbát majd a nála öregebb csinálja meg. Belefért az annak egyik zsebébe. Egyszer csak odament hozzá ott egy aranyos hátú kis gyíkocska. de nem tudom. de nem talált egy madarat sem.az a kívánsága. a pókok közé. A gyíkocska felvitte a királyfinak. ha összehajtja. hogy csak mondja meg apjuk a három kívánságot. A királyfi két bátyja már rég hazament. Első kívánsága az.Édes fiaim. és mégis keresztülmenjen az ő karikagyűrűjén. Jó barátja volt a pókoknak. egyik sem derekabb. hogy olyan csoda vásznat hozzanak. Tíz nap. úgysem tudsz te nekem tanácsot adni! Felel szépen a gyíkocska: . ment. Ekkor jött a legkisebb királyfi.

Gondolkodik a gyíkocska.Most igazán azt hiszem. a legkisebbik már itt is megtette a magáét. hogy oly kiskutyát hozzatok nekem: egy arany dióhéjba beférjen.Te. mégis. Feleli a gyíkocska: . Azzal tértek meg. látjátok. de az a hang mindjárt hetedhét országig szállt. . Szentül azt hitték. aki közületek a legszebb menyasszonyt szerzi meg magának. a világ vége felé. sok szép lányt láttak. hanem csak iparkodj! Iparkodott is haza a királyfi. azé lesz a királyság. A kis királyfi meg mit látott? Senkit! Még a világ végén is csak egy gyíkocskát! 30 . az icinpiciny törpe emberekhez. azt mondja ott nagy fennszóval: . hogy legyen szíves. Mikor a legkisebb királyfi újra odaért a világ végire. Hogy annak milyen kiskutya kell. de ki ne nyisd az úton. A két bátyja már rég otthon volt. Könyörgött a törpe királynak. A harmadik akaratom pedig az. gyere elő a hívásomra! A gyíkocska előjött. fiaim.Aranyos hátú gyíkocska.No. a legkisebbik ezt is meg tudta tenni.Hozatott mindjárt mérnököket. hátha tudok segíteni! Azzal a gyíkocska rögtön lement a föld alá. hátha tudom! Akkor a királyfi elmondja az apja kívánságát. ha kiugrik. hogy ezen most megfölözik a testvérjüket. vitte föl. mint a bátyáid? Előveszi a királyfi nagy vidáman az arany dióhéjat. A törpe király az első miniszterjét adta oda: az volt olyan kutya. adjon neki egy olyan törpe kiskutyát. hát éppen se több. azok közül könnyű lesz a legszebbet kiválasztani. se kevesebb: száz rőf hosszú. de aki még a hátralevő két próbát meg tudja tenni. hogy olyan kiskutya nincs is a világon.Csak légy itt. mert hisz ők sokfelé jártak. mintha írósvajjal kenték volna meg a hátát. A két idősebb királyfi jót nevetett. kinyitja: kiugrik a kiskutya! Egyet sikoltott.Látjátok. ahogy meglátja a legkisebb fiát: .No. Az öreg királynak meg olyan jólesett az a sikoltás. a sikongatása hetedhét országra szóljon. No. A két idősebb a jó úton megint a város felé. hogy arra hagyom az országot.Mi kell? Mondja neki szomorúan a királyfi: . Mondja erre örvendezve az öreg király: . ezt a zsebedbe tedd. Mondja az öreg király. fiaim. A következő kívánságom. A gyíkocska beletette a kutyát egy dióhéjba. Elindul megint a három testvér. Mondta fenn a királyfinak: . te is üresen jöttél. kár az időt tölteni a keresésével. az lesz a király. megmérték a vásznat.Mondd csak. Akkor szépen azt mondta: . aztán így szól: . a legkisebb most is csak a göröngyös úton. fiam. még azért amelyikőtök a legutolsó próbát megteszi. száz rőf széles. nem tudod az én parancsolatomat megtenni.

Mikor meglátta a legkisebbik fia menyasszonyát . de Ribike csak mondja tovább: . most tied leszek halálos holtig! Nem is tudja a királyfi. De erősködik a gyíkocska: . az öreg király a kertben éppen krumplit rakott. de nem tudom. úgy vitte haza. mert hát az aranyos hátú gyíkocska a szép menyasszonyt nem tudja csak úgy a föld alól kivenni. Elpirult az aranyos hátú gyíkocska. szomorúan leült a kőhídra.Én vagyok. Mondja nevetve az a gyönyörű szép lány: . de amikor látta.Egy kicsikét vélekszem.Hátha tudok! Mondja erre a királyfi: . Jött a gyíkocska. ez érdemli a királyságot! Azok nem is haragudtak rá. de olyat. Hát erre mit lát? Egy gyönyörű szép fehérnépet a gyíkocska helyett. Azt mondta a két idősebbnek: . vagyis jól behunyta a szemét.Most igazán elhiszem. Mondja neki a királyfi: . hogy az-e. bekumta. és vágj ehhez a kőhídhoz! Feleli megrökönyödve a kis királyfi: . A bátyái már otthon voltak. Azt mondja az a szép lány: . s azt mondja: .Ne haragudjatok rá. maga se tudva. rám ismersz-e? Feleli a királyfi.No. hogy amelyőnk a legszebb menyasszonyt hozza.Azt már csak nem teszem. hogyan karolja. hogy az mind aranyos almává vált. hogy a gyíkocska mennyire elszontyolodott. és úgy vágta a gyíkocskát oda a kőhídhoz. mindenki csak jót kívánt neki: éljen boldogul! 31 . vittek már menyasszonyt.Most az a kívánsága az apámnak. Mikor a kis királyfi hazaért. hova álljon: . az lesz a király. hisz a legnagyobb hálaadással kell lennem irántad. hogy a próba eldőljön. királyfi.El is szomorodott erősen a kis királyfi. Csak rá vártak. csak vágj engem oda a kőhídhoz! A királyfi váltig ellenkezett.No.hát azonnal határozott.Mondom. De mégis elment hozzá. aki kinézett a klastrom ablakán! Aki miatt te veszekedést tettél! Ribike! Ámul a királyfi.Csak fogj meg engem. hogy nem tudsz a bajomon segíteni! Feleli szép csendesen a gyíkocska: .

Mi a baj? . jön ki a doktortól egy ember.Nem adná el kéz alatt? . s rámásolja azt az ákombákomot.mondja az ember. csupán azért.Ezt nem lehet eladni . hogy aki bemegy. Az együgyű csizmadia közben jól körülnézett. Egy embere meg az ajtóban áll. A kapu mellett tábla. gyógyítsa meg! Hogy egy recept? . kezében egy papír.S maga jött el helyette? Miért? . Ahogy így áll.Az együgyű csizmadia mint csodadoktor Volt egyszer egy együgyű.Öt forintot. hogy van doktor is. a feje fájt. sok papír van az asztalon. mégpedig ő egyedül. . nem vitte a feleségét. Elment hát a fővárosba. . Ezt mind jól megjegyezte magának. Az együgyű csizmadia csak hallomásból tudta. hogy a doktor fogasán van egy magas. szegény csizmadia. Próbált a csizmadia ott a falun mindenféle ráolvasást. hogy valaki kucsmában akar a doktor elé állni. Kívülről is megmérte a doktor házát. de azért jó mesterember volt. Szegény feje erősen habókás volt. hogy annak leperdült a kucsmája. aki mindent meg tud gyógyítani.mondta a csizmadia. mert hát ő kapott egyet. Fog egy darab papirost a csizmadia. itt ez a szokás. hogy miért is doktor ez a doktor. ahogy tudta.Mert beteg! Nehezen jár! . Látta. amiről csak gondolni lehet. hogy ez az orvos mindent meg tud gyógyítani. valahol a fővárosban. A doktornál sokan voltak.így hitte. Mikor a csizmadiára került a sor. hegyes kalap. hogy az orvos megvizsgálja a beteget. azt jelenti. a váróteremben kellett állni sokat. meg deák nyelven valami. mert azt sem tudta. kiváltani az orvosságot.Mert én jól tudok járni . hogy levegye-e a kucsmáját. de a felesége csak nem gyógyult meg. . A szobában meg sok a könyv. Az ajtóban álló ember csak az utolsó pillanatban vette észre. mit fizetett érte. 32 . Azt hitte. rajta a doktor neve. rajta csupa ákombákom. és mi az az egész doktorság. Azt sem tudta. . Megkérdi az együgyű csizmadia az embert. ezért nagy hirtelen az együgyű csizmadia fejéhez kapott. hogy véletlenül akkorát ütött a csizmadia fejére. Abban az időben vidéken még nemigen voltak doktorok.Akkor mutassa! Megmutatja az ember a cédulát. elment ahhoz a doktorhoz.Doktor úr. hogy „Recept”. Aztán elment a patikába. Kérdi tőle a doktor: . rárajzolja. az a baj. de úgy. annak üssön egyet a fejére . a recept. Elküldte az együgyű csizmadiát. hogy a feleségem nagyon beteg. Így jutott be az együgyű csizmadia az orvoshoz.A felesége a beteg? Akkor miért nem ő jött ide? . az a maga együgyűségében kucsmában akart bemenni a doktor elé. Egyszer a felesége nagyon beteg lett. mégpedig olyan doktor.Adja csak ide nekem a receptét! A doktor azonban így nem akart receptet adni.

meg asztalt. az olyan olvashatatlan receptekre abból szokott mérni.Mit akarsz velem. a pénzzel a városban kibérelne egy házat. mi az ára egy ilyen receptnek? Öt forint! Nálunk úgysincsen doktor. Mikor odaért a király ajtajához. Betette a csizmát a tarisznyába. hogy ő ez meg ez a csizmadia.A patikus nem tudta elolvasni az irkafirkát. mit akar a királynál.a kapusnak ígérte a felét az ajándéknak. összeszidta az emberét nagy mérgesen. használt az orvosság! Tudod. te szegény ember? . hogy egy szegény csizmadia szeretne a királlyal beszélni.azt mondja a kapus -.kérdezte a király. ami kell. hogy mit is akar azzal a csizmával. Az együgyű csizmadia megmondta. Mert ha pénze lenne. megszelídült. Azt mondta: . de volt neki egy üveg ecetes vize. mi az a doktorság. adott a feleségének az orvosságból.Ez csizma! Megér ez nekem egy tál aranyat is. mit csináljon. beléphetett. úgyhogy nagyon szép csizmát csinált. ha a csizmát fölkínálja a királynak. a király majd jól megfizeti az ajándékot. . úgy illett rá. Mikor a palota elé. . Gondolta. mennyit tanulhatnak azok a doktorok. Az meg is gyógyult attól már másnapra. a kapuhoz ért. s elindult egyenest a királyhoz. Elvette a király a csizmákat. ha az ajándék felét nekem adod! Szegény együgyű csizmadia. mint a csizmadiaság. Jutalmat remél érte. mit tehetett. s így jól is tudja. A csizmadia mit tehetett . beengedlek. hogy elég pénze legyen az orvosi mesterség megkezdéséhez. De csak úgy. .No . De hogyan szerezzen pénzt? Nekifogott. ha az ajándéknak a felét nekem adod.Beengedlek. én jól megnéztem. hogy mit visz. hogy az is csak mesterség. azt mondta: . s azt mondta: . Jó foglalkozás az. megvenné azt az orvosnál látott hegyes kalapot. Erre bement az ajtós. amíg doktorok lesznek! Hajaj! De a csizmadia azt felelte. hanem megkérdezte. Tudd meg. Mikor a csizmadia hazaért. Elővette a csizmadia a csizmát. jól megnézte. venne receptnek való cédulákat. jobban ereszt. felpróbálta. bejelentette. Az se akarta beengedni! De amikor kitudta. . széket. alaposan. mi az orvosi mesterség. s mivel pedig ő jó mesterember. Aztán kinyitották előtte az ajtót. meg ceruzát.mondja a feleségének az együgyű csizmadia -. a tarisznyát a vállára vetette. ott meg egy másik ajtónálló tartotta fenn. olyan szép volt.Felséges uram! Egy pár csizmát hoztam magának ajándékba. mindent. De a csizmadia azt mondja a királynak: 33 . könyvet. hogy én is doktor leszek! A felesége eszesebb volt valamivel az együgyű csizmadiánál. mindjárt nagyon megszerette. hát a kapus nem engedte be. csinált egy pár csizmát.Te lennél doktor?! Még írni se tudsz! El tudod gondolni. S máris azon törte a fejét. Mindjárt kimerítem. Összeszedte minden tudását.No . látod. meg hogy csinált egy pár gyönyörű csizmát ajándékba a királynak. odaígérte a második felét is az ajándéknak.

felelte a kapunálló. Amikor pedig belépett az orvoshoz az ajtón. Akkor előhívatta a gróf a kocsisát. annak üssön a fejére. . hogy aki majd bemegy hozzá. Azzal a csizmadia haza is indult. Így jó szerencséje volt a doktornak. Alig ért ez ki. azt mondotta a csizmadia. Amikor behozták a vesszőket meg a derest. persze nem tudták elolvasni. nekem úgyis a fejemet veszik. . virrasztástól. az én nagy bajom az . alá-fel az utcán. akkora ütést kapott. amint ment. Amikor bement. de sehogy sem akadt a lovak nyomára. meglátta azt a feliratot. ahogy arra az ő receptjére emlékezett. állnia kellett a váróteremben egy fél óráig. talán ez tud valamit a lovakról. könyveket. mind megjavulnak.. ott két fiatal legény árulta az orvosságot. Egyszer egy éjjel ellopták a tolvajok a legszebb két lovát. mint általában a beteg. volt. Az a híre támadt s terjedt aztán mind erősebben. . Látta.Felséges uram! Nem kell nekem a tál arany. . hogy hívják be a kapunállót is.kérdezte a csizmadia. Úgy volt vele is. Mondta a betegeknek. hivatták be az ajtónállót.mondja -. A városban volt egy patika. De hát a kívánság .kívánság! Küldött a vesszőkért meg a vesszőző padért. Harmadik nap már nem is ment ki a boldogtalan kocsis a mezőre keresni.No. kimérték neki becsületesen a száz vessző felét. de sehol sem találták meg. s úgy adtak orvosságot. elvesztettem a lovakat! 34 . Mentek a betegek. egyik nap. hogy vigyék a patikába. Akadt is betege hamarosan! A csizmadia csak írta a receptekre az ákombákomot. bemegyek ehhez is. csináltassák meg. Ezek nézték-nézték a csizmadia receptjét.mondta nevetve a király. vett egy asztalt. Egyszóval az együgyű csizmadiából mindentudó híresség lett. mint már ilyen nagy helyen szokás. inkább minden beteget megkérdeztek. Jött a kapunálló. hogy itt olyan doktor lakik. aki mindent tud! Gondolja magában a szegény kocsis. kibérelt egy házat. aki meggyógyult. Odafogadott az ajtajához egy jó erős embert. aki nem gyógyult meg. Otthon elment a legközelebbi városba. hogy mije fáj. aki mindent meg tud gyógyítani. . megpróbálom. A szolgák lekapták a kapunállót. mi baj van? . Az sem volt éppen semmi neki. s ahányan isznak belőle. s azt mondta neki nagy mérgesen. Volt a városban egy nagy úr. aki nagyon szerette a szép lovakat. Így járt az ajtónálló is: az is vállalta. hogy itt olyan doktor lakik. egy gróf. Keresték mindenfelé. hogy igazán mindentudó. egy hegyes kalapot. Hanem méressen ki nekem inkább száz szál vesszőt a hátamra. cédulákat.Már hogyne akarnám! . ceruzát. így akart csinálni ő is. hogy majd elszédült tőle. A királynak annyira megtetszett ez a nem is olyan együgyű csizmadia. hogy ha három nap alatt meg nem találja a lovakat. Csodálkozott ezen a király. hogy milyen szomorú a szegény kocsis. Egyszer. hogy két tál aranyat adott neki. Alig állt a lábán a sok járástól. Odavitte a feleségét.kérdi a doktor.Akarod a fele ajándékot? . az is megkapta a részét. széket. kiíratta a házra. mert az első ötven vessző annak jár. akkor törvény elé állítja s fejét véteti! Járt a szegény kocsis mindenfelé. hanem nagy búsan csak benn sétált a városban. volt. másik nap kereste.Adjátok ki neki . Mindenkivel fizettetett öt forintot.A baj. amit ők gondoltak. De szégyellték a doktornak visszaküldeni.

De ebben sem bízhatunk . Úgy gondolta. lovaim. erre már kezdett múlni a kocsis baja. hogy még az a szégyen éri. hogy rögtön megismerte. Éppen hogy elért az egyik pincéig. leültek az asztalhoz. a csodadoktor csizmadiához. Vegye hát elő a mindentudó ember minden eszét és minden szerszámját. Egyszerre csak valahol az éjszakai nagy csendben nyerítést hall! Az ébresztő por úgy megélesítette a hallását. hogy azért. hogy találta meg a lovakat. de csak megfizetett mindent. mindjárt kihozlak benneteket. nem akart menni. készülj a halálra! Mit mondhatott a szegény csodadoktor? Azt mondta: . és beszélgettek. aludni akart.Holnap reggel elveszik a fejemet is. az ő lovai nyerítettek! Erre ő is nyerített egyet. éppen amikor menyasszonynak öltöztették. aztán idd meg az orvosságot. Menj vele a patikába. mégpedig nagy.No. nagy örömmel. Aztán már hajtotta is őket vidáman.mondja a csizmadia oda se figyelve -.Én mindent tudok . A királylánynak elveszett a drága aranygyűrűje. hogy ezen a három napon legalább jól él. mint híres-neves nagy embert. úgy fogadták. Külön szakács szolgáljon ki! Pedig dehogy hitte. lefeküdt. mert tudta. csak még egy kis orvosságot veszek be. akár a kutyáé. hogy itt a városban dől le s alszik el. és jöjjön azonnal a király elé. A szegény csizmadia megijedt. Bevett még egy kis ébresztő port. A király palotája előtt muzsikával álltak elébe. . Kérdezte. Azt mindjárt be is vette a kocsis. virágot szórtak az útjába. De azért egy darabig azután is álmos volt nagyon. Ettől mindjárt elmúlik a te bajod. Félt. A gróf is örvendezett. Úgy számított magában. 35 . hogy ott elhagyott pincék vannak. ha már meg kell halnia. Így telt-múlt az idő. Szag után megtalálta a lovakat. hogy megtalálhatja azt a gyűrűt. látod. utoljára legyen együtt vele.Várjatok. Éjszaka lett. adok is rögvest egy receptet. Szegény csodadoktor már az emberek butaságában sem bízott.Meg én. s elment a patikába. Amíg egyszer csak országos baj nem támadt! Udvari emberek jöttek hozzá. a csizmadiának mindenben szerencséje volt. A kocsis mindent elmondott neki. Harmadnapra még a feleségét is elhozatta.mondja a csodadoktor a feleségének. hogy a kocsis alighogy áll a lábán a nagy álmosságtól. Kiáltott a lovainak: . hogy az az első a három szakács közül. Talán maga tud valamit segíteni? . Ott a patikusok látták. hogy a király udvarában történt baj.legalábbis megpróbálom! Adasson nekem külön szobát három napra. Mikor megérkezett az asszony.Mindentudó vagy? Meg tudod-e találni a gyűrűt? Ha nem. de hát menni kellett. Csodálkozott a gróf. várták az utolsó vacsorát. Az első szakács aközben bevitte az ételt. Kérdezte a király tőle: . Még ajándékot is küldött a csizmadiának. hogy milyen nagy okos doktor van a városban. baj-bánat nélkül haza a gazdájához. hogy miképpen történt. Elmondták neki. felséges királyom . ettől a szaglása is olyan éles lett. Ment hát a város szélére. hiszen úgyis karóba kerül a feje. s mindenféle ételt-italt. mert már nagyon sokat járt s virrasztott. Azt persze nem tudták. mert ettől minden baj elmúlik! Nem nagyon hitte a szegény kocsis. Már a szerencséjében sem bízott. Hát adtak neki jó ébresztő port. No. ez az első. A lovai is megismerték a hangját. De csak nem jött álom a szemére. visszanyerítettek neki.

Alig talált ki a szobából. Reggel muzsika szólott a doktor ajtajánál. a gyűrűt keresem. amiben lakunk. Azután mindjárt azon gondolkodott. De hát muszáj volt bevinni az ételt. nézd. Csodálkozott is mindenki a csodadoktor nagy tudásán. Ebben sem bízhatunk. s kegyelmet adott. fogjon meg egy pulykát. vagy a gyűrű . A második szakács még a falnál is fehérebb lett. Örült a szegény csizmadia. mi loptuk el! Kegyelem szegény fejünknek! Mind a hárman adunk még egy-egy erszény aranyat is. .vagy a halál. Utána aztán visszament az ember a csizmadia mesterséghez. Hányták rá a virágot. hogy melyik pulykában van a gyűrű. melyik pulykával csinálta. feleségem. akkor te mindenki szeme láttára be akarsz majd ugrani a tűzbe. hogy jaj. minden! Mikor mind ott voltak. De a csizmadia csodadoktor nagyon kevélyen állott a királyi ház népe elé. mentsen meg bennünket! Itt a gyűrű. úgy is tettek. Azt mondta a főszakácsnak. s azt mondta: . kérdezte a feleségét is. hogy mit mondott a csodadoktor. az egész mesterségtől. szakács már tudta. Ezt mondta: . ami csak volt a király udvarában. receptektől. A király meg egy hintót adott neki ajándékba. meggyújtjuk a házat. feleségem. Hogy azon menjen haza.mondta a csodadoktor.No.kiáltott a doktor.Álljanak elébem mind a vendégek: asszony. Fogjátok meg rögtön! Most már aztán hamar előkerült a gyűrű. De én majd nem engedem. S máig is csinálja a gyönyörűbbnél gyönyörűbb csizmákat.Felséges uram. látod. Mikor javában ég a ház. hogy végük van. a gyűrűt nyelesse le vele. Mindjárt ment a másik két szakácshoz. kitalálta: . Nem volt más választás. S megsúgta neki. elmondta nekik. Vezessék ide az állatokat! Odavittek elébe minden állatot.Mikor hazaérünk. mindent. ez a harmadik. A harmadik. A felesége okosabb volt nála. . A másik szakács már be sem akart menni a szobába! De hát muszáj volt neki. mindentudó csodadoktor úr. nézzétek . ember.Jaj. De ekkorra már a hóhér is felkészült. ez a pulyka a tolvaj. Erre a szakács rögtön térdre esett előtte. Legutoljára vitték a pulykákat. hogy így elvihette az irháját. Megörült erre a csodadoktor nagyon.De a szakács rögtön elkezdett ám reszketni. ez meg a második.Felséges uram. Azt mondja a doktor: . de jól vigyázzon. el ne tévessze. Hazaértek. odaég minden tudós könyved. így aztán megszabadulunk az átkos papíroktól. De itt embernél nincs a gyűrű. elővette a gyűrűt. így szólt: . 36 .No. . Ebben sem bízhatunk . De a főszakács mindig ott állt a doktor mellett.No. hogyan szabaduljon meg a doktorságtól.

fölültem a hátára. azé lesz a királylány. talált ott egy lépcsőt. Egyszer felébredtem. János: . de a fára fölmászni egyik sem tudott. a fakót a fejem alá tettem. levette. és kiszaladtam az erdőbe. de el is lopták róla. azon a napon. olyat.No. fölnyergeltem egy fakót. Kihirdette tehát az országban.Felséges királyom. Mert ő már több mint hét éve beteg. mert ez kilyukadt. leeresztette a földre. Azt mondta János: . De az olyan fa volt: reggel virágzott. hogyha ez az almafa kinő az ablaka alatt. hogy az eper. hogy az egyik bocskor lyukas. Fölszaladtam egy hegyre. hetedhét országon is túl volt. mert nem te ültetted el a káposztát. haj. hogy legyen bárki. Kihirdette a király az országban: hogyha valaki neki arról a fáról hoz egy almát. akkor rögtön meggyógyul. Észrevette egy reggelen ő is és a király is. föl lehessen menni. szilva. éjfélre megérett. hogy a fát körülérje. ha ezt megszerzi. és ő ennek a gyümölcséből eszik. Azon a napon ő olyan magasra mászott. te akarsz fölmenni!? Eredj csak a dolgod után! De a kanász nem hagyott nyugtot a királynak. egy herceg nem tud felmenni. . ahova egy gróf. Vágta a lábát a vas. annak volt egy Jancsi nevű kanásza. ellopták a fakót. Egyszer rám kiáltott egy öregasszony: .halála után az egészet. ami egy embernek elég. Úgy megráztam a fát. és hozok almát a fáról. retket. Mikor a fiú a fának a hetedik ágára ért.Mit akarsz. ha megengedné. Azt mondja a királynak az ő kis kanásza. szegény vagy gazdag. Akkor megijedtem. te taknyos? . ha gróf. Azt mondta magában: 37 . elindult fölmászni a fára. És adjon három pár vasbocskort és egy hétre való eleséget. te gyerek Ne gázold el a répát. hegyről meg a fára. azt mondta a király: . fiú. Kapta magát. hogy a kastély előtt egy égig érő almafa nőtt.Te akarsz. az országa minden tájában. a gyerek még él. amikor észrevette.nevetett a király. három nap. .Haj. jól ettem. két nap. amelyiken bátran mehetett. ha meg nem sérteném a szavaimmal. Jól ittam. most mondd: mit akarsz? Mivel akarsz a fára fölmenni? Amit kérsz. délben már almája volt. és azon. én fölmegyek. és azt jósolta neki egy öregasszony. míg meg nem engedte. . ha báró. Volt a világon egy király. hogy már nem is látták. Azt mondta neki a király: . de már kicserélte a bocskorát. mint egy létrán. Mászott már egy nap. hol nem volt. Volt is jelentkező sok. amikor ez készen lett. mogyoró majd beszaggatta a fejem. annak adja a lányát és a fele királyságát .Csináltasson a király először is három vaskapcsot. mindent megadok. Mindaddig járt a nyakára.Az égigérő fa Hol volt.No. Így János.Hadd menjen vissza a gazdámhoz! Mikor lepuffant a bocskor.

Mondjad. A fiú megígérte.Királykisasszony vagyok. hogy alig ismerték meg.Köszönöm a királynak. amikorra ő a fa koronáját elérte. avval a szándékkal. ott is maradt. együtt ebédelt a királykisasszonnyal. Végigment az első. ha bármit ejt is le. hogy el is jegyezték egymást a királykisasszonnyal. De most nem hagyott neki békét a kíváncsiság. Etelka a nevem. Egyik nap azt mondja a királykisasszony: . De a tizenkettedik szobának kulcsát ne keresd. hadd lássa. és szorgalommal mindent megcsinál. hogy megsegített. A fiú most nem gondolt a királlyal többet. fenséges kisasszony! Nem tudom. Mikor leeresztette a fáról a baltát. akkor már olyan magasan volt. királykisasszonynak vagy minek. Egy nagy kastélyban találta magát. És a bocskor is úgy megöregedett. Olyan szépet még ő életében sohasem látott. Amint a söprűt félredobta a helyéről. A király lánya is szép volt. de még csak halvány ibolya se lehetett amellett. De az ajtó rögtön becsukódott utána. Egy gyönyörű szép lányt lelt ott. árván maradtam. minek szólítsam. látja. hogy ő rendbe tesz mindent. mi lehet abban a szobában. Egy jó cselédet fölfogadnék bármely pillanatban. kirohadt a nyele. akit a király kirendelt a fa alá. hogy ott egy óriási hétfejű sárkány van kiszögezve a falra. hogy kitakarítja azt a szobát is. mert most már nincs rá tovább szükségem. azt fizetek. csak árva. Nálam itt maradhatsz. Leeresztem neki mind a két pár bocskort. Hát én csak így tisztelem. a szoba ajtaja kinyílott. második. és főzd meg az ebédet! Ott van elkészítve minden.Én. tizenegyedik szobán is. hogy mire a balta leért a földre.Adjon isten jó napot. hogy minden pillanatban várja a gyerek jelzését. mert én úgyis magam vagyok. mire az udvarba ért. Meg is alkudtak. Belépett a szobába. és neki azt rögtön jelentse. De az őr. csak a tizenkettedik szobába bemenned nem szabad. Mikor a kisasszony elment a templomba. Azt mondja a királykisasszony: . 38 . csak tüzet kell rakni. szolgálatot keresek. hogy még életben vagyok. tesz ő helyette másikat. . Amit kérsz. Így mind a három pár bocskor kilyukadt a hetedik napra. minek ez itt.. A két szárnya két óriási szöggel kiszögezve. Addig-addig haladtak. ameddig akarsz. megkereste a tizenkettedik szoba kulcsát. Az már úgyis régen volt kitisztítva. A két lábán ötven-ötven mázsás vasgolyó lóg. Kapott jó ebédet. harmadik. hogy eldobja ezt a rossz söprűt. fenséges királykisasszony. hogy kerülsz te ide. Gondolta. fiú. Odaköszön hozzá: . ahova még a hazádbeli madár sem jár? Azt mondja János: . megismerte. Itt van tizenegy szobának a kulcsa. Meglátott a sarokban egy rossz söprűt. és két óriási malomkő közé van a szakálla szorítva. A szüleim meghaltak.Jókor jöttél.Én most elmegyek a templomba. gondja sem volt arra. hogy mi lehet a tizenkettedik szobában. Mindegyiket takarítsd ki tisztességgel. Mégis megnézi. A gyerek elvégzett mindent. Amint szétnéz a szobában. És a kis baltámat is.

Megszólal a sárkány: . mert észrevették. mit csináltál? Lám.Most kapsz egy országot. mert már két vödör vizet megivott. hozzál nekem egy vödör vizet. fiam! Arra kérlek. mert .János.Köszönöm. a másik szélső számba a másik felét. hogy ezidáig megszabadítottál. itt van az a kis szekrény. a két szélső köztibe öntsd. a másik felét a másik számba. János bele is öntötte. a sárkánynak a szakálla a malomkő alól kiszabadult. adok még egy országot. Az egyik jobban nyerített már. mindjárt azt kérdezi: . dehát most még egyre kérlek mindkettőnk szabadságáért. Ott van a sarokban három vödör. Aki közeli hozzátartozójuk volt. felét ide. Öntsd az egyik felét az egyik szélső számba. hogy miért is nem hallgatott leendő feleségére? Megvoltak otthon egy hétig. Nem tudott kimenni. Különben nem is kell kimenned. .mondja a sárkány -.azt mondja a sárkány. . De bizony az csak úgy volt. mert amikor kijövünk az esküvőről. Az útról visszakiáltotta: . mert másként olyant lehelek rád. Eljött a vasárnap. Öntsd a szélső számba a felét. még add ide a másik vödör vizet is.azt mondja . Hogy miért is tudott ő olyan balga lenni. Nem hiszi János. édesem. aki ideadja. bedobta a sárkány szájába. hogy ebből a szobából ki tudjunk kerülni. De úgy menj ki az ajtón. Tedd azt a legközépső számba! Megtalálta János az almát. felét oda. elkísérte őket a templomba. A sárkány ígért neked három országot. hogy rögtön visszajössz.Arra kérlek még . adok egy országot. a szép Etelka.Majd még találkozunk! A fiú kiment. az ajtó zárva van. hogy jöttél. az esküvő napja. A sárkány megrázkódott és elrepült.mondja neki a sárkány -. Amint csak belép a szobába. a sárkány engem elvisz. Arra kérlek. most már késő. Ha ő azt tudta volna! Sose csinálta volna! . János sírva fakadt. hogy mindjárt megfúlsz. de annak semmi hasznát nem veszed. a tizenkettedik szobába be ne menj.Most még . Összehívták a közeli rokonságot. mert azt az én visszaszerzésemért három úton elveszik. és sírtak mind a ketten. fiú . egyikünk sem tud kimenni. Megpróbálja az ajtót. Zárva volt. meg is kapod a három országot. fiam .hét fejem van. hátha mégis nyitva van. hogy a gazdájukat becsapták. Most már nem sokáig leszünk együtt. . tovább intézni a dolgait. Nagyon szomjazom rá. Bementek a szobába. de nem volt senki. tele friss vízzel. Az ajtó rögtön kinyílt.Jó. Volt három táltoslova. Ezt is megtette János. a középső fiókjában van egy kis alma. Mert próbáld meg.Jaj. megmondtam. Amikor ez megtörtént. ahogyan a másikat megcsináltad. 39 . Hiába vagyunk jegyesek. mint a másik. ahogyan a sárkány mondta. és a két lábáról a két vasgolyó leesett. . egymás nyakába borultak. .Köszönöm.add ide a harmadik vödör vizet is! Azt a középső fejembe. Ez idő alatt hazajött a királykisasszony.

rögtön elkezdett rúgni. még ha az életébe kerül is. ihatok-e. véres ruhával van tele. meg bánatukban is.Nézz csak.mondja a ló. a földre .Viszik a feleségedet! Azt kérdi a sárkány: . egy asszony ül az ajtaja előtt. Azonnal egymás nyakába borultak. . édes gazdám. kapálni és nyeríteni.Ehetek-e. mert úgyis utolérjük. fiam. és menjünk! . Azon nyomban hazajött a sárkány. de a menyasszony nincs. és sírtak örömükben is. erdőkön. hiába is akarod! János sírva fakadt. megehetek-e? . háromszor eljöhetsz a feleségedet meglátogatni.Ne törődj vele! Csak ülj fel. mert a lova táltos volt. . Amint a templomajtón kiléptek.Fölülök én a lovadra .Kutya egye májadat.Még azt is megteheted. Csomagolj. Azt kérdi a fiú: .Ne töltsük az időt. Ahogy a sárkánynak a lova észrevette. szomorkodott.mondja az -. hogy egy kicsit kipihenhessem magam a lovammal együtt? . és menjünk. hogy mit csináljon. mit cselekedjék. holló vájja ki a szemedet! Szép széna előtted. nagy vihar keletkezett. Csak nyergelj föl! Tegyél enni-. mert annak a lova még a tiédnél is jobb. Megy ki a kúthoz. Ráförmedt a lovára szigorúan: . Ott panaszkodik a lovainak: .Ne gondolj vele. nem ő-e az. hogy feleúton utolér. megcsókolták egymást.Látok ott egy kis házikót.Három országot adtam. De hazahozni nem fogod többet. . szép zab előtted. Fölült a lova hátára. Nézd meg. szép patak előtted. mert a sárkány minden pillanatban itt lehet. Fölült a lovára. Búslakodott. és elrepült. síkon. repülnek hegyen-völgyön át. ülj föl a lovamra. és útnak indultak hazafelé. de sehol nyomát nem látják.Édes lovacskáim. mert visszahozzuk. Hát János felesége volt.egy kicsi.Mikor a misének vége volt. abban a pillanatban a sárkány Jánostól elragadta a feleségét.azt mondja .Van . Teknő van a kezében.Van-e egy kis idő. Mennek. Rögtön leszálltak. az esküvő megtörtént. Merre menjen ő most feleségét megkeresni. innivalót nekem is. országról országra. mosni. egy zsák diót megtörhetek-e. . hogy viszik a gazdasszonyát. édes gazdám. hol. elvitték a gazdasszonyotokat. Azt mondja a fiú: . mi bajod még? . mezőn keresztül. A násznéppel hazament. mert haza akarta őt hozni. de úgyis tudom. merre lehet. Nagy búsan bemegy az istállóba. Azt kiáltotta neki vissza: . 40 . meg neked is a nyeregkápára! Azzal másnap fölnyergelt.

máris indulunk. Elindultak.mondja az asszony -.Mindent tehetsz egy keveset. Elindultak olyan sebességgel. hol a levegőben. amit még nem csináltunk. Egypár órai repülés után utolérte őket. de úgyis tudom. és egy mázsa dohányt elpipált. hacsak lehet. kedves feleségem.Na. . hol a földön. Nem értek át.Édes gazdám. mert a nénje jól megmagyarázta. visszajöttem érted.János fiam. mert azért utolérjük. . Az asszony újra csak véres ruhát mosott a kútnál. . a harmadik. egy ország oda van. amíg az inam bírja. Utána felpattant a lovára. jobban kitart. megehetem-e.Gyere. Azt mondja a lova: . szép patak előtted. és felülsz a húgomra. Meglátta János a feleségét.No. mert megint csak utolér a sárkány. de úgyis tudom. el is indultak hazafelé. De nem volt neki nyugta.mondja neki -. utánuk eredt. Ülj a lovamra. alig pitymallott a hajnal. hogy sírva mos a kútnál. Jön a sárkány nagy széllel-lobbal. János búslakodik: mit csináljon most? Azt mondja a lova: . szépen elment haza. Evett-ivott gyorsan a sárkány. ihatok-e.Ehetek-e. gazdám. szép zab előtted. addig nem! Felugrottak a ló hátára. Úgy is tett János. ismét útra kelt. . elindultak az útra. erősebb. s nyerít. csak repülnek. édes feleségem .azt mondja -. és azonnal megfordultak hazafelé. Jön a sárkány nagy haraggal haza. és utánuk eredt. aztán felpattant a lovára. Kivette az asszonyt János öléből.Édes gazdasszonyom . Megtalálták megint a házat. János . Másnap reggel korán. mint én. a legfiatalabb lóért. Nyomban rúg-kapál a sárkány lova. S elvette Etelkát. hogy még aznap délben oda is értek a sárkányhoz. holló vájja ki a szemed! Szép széna előtted. Mert három testvér volt ez a három ló. Megint elröpült János haza. . hiába! Fel is ültek. egy zsák diót megtörhetek-e. 41 .Felülök.Elmehetünk . mi bajod még? . Hamarosan utolérte a fiút. Alig várta a hajnalt. A ló az utat jól ismerte. eljöttem harmadszor is érted! Ülj fel a lovamra! .Viszik a feleséged! . repülnek. de hát hasztalan. Ráförmed nagy haragosan: .A sárkány nyugodtan evett-ivott. Talán azon sikerül. de most olyan utat próbálunk. és még rá egyet alhatok-e? . Azt mondta a fiúnak: . Az fiatalabb. most elrepülök haza. egy zsák diót megtört. Nyomban tombol a sárkánynak a lova.Élet vagy halál. most már két ország oda van! Már közel voltak a határhoz. hogy hiába.Kutya egye meg a májad.feleli a ló -.

ha meghalok is. letette az asszonyt. De ezek már közeledtek az utolsó ország széléhez. ha meghalunk is.Viszik a feleségedet! Azt mondja a sárkány: .Na. Az utolsó ország árokpartján fogta el őket. édes lovam .Megeheted. és elment vissza a vendégeihez. és utánuk eredt. holló vájja ki a szemedet! Szép széna előtted. szép patak előtted. De mi az: hét szájnak egy zsák diót megtörni. Az utolsó ország határának közelében fogta őket el. Azzal a sárkány hozzáfogott evéshez. hogy utánuk menjen.Mit?! . most már mind a három ország lejárt.. az életedbe kerül. szép zab előtted. ha meghalok is. egy percet szunnyadni?! Rögtön felpattant a lovára.Nem bánom. és menjünk! Azzal felült a lovára. hogy a halálba megy. egy zsák diót megtörhetek-e. Azt mondja az úton a lova: .Édes gazdám. nyomban a lovára pattant.Kedves feleségem. nyomban tombol megint a sárkány lova. de az asszonynak haza kell jönnie! Alighogy a sárkány hazaért. ülj föl még egyszer a lovamra! Nem bánom. de visszamegyünk még egyszer szerencsét próbálni. háromszor eltűröm. Jön újra a sárkány nagy mérgesen. Élet vagy halál. az utolsó ország felé közelednek már! Megharagudott erre a sárkány.Kutya egye májadat.Ne sokat beszélj.Miért nem hagysz nyugton a vendégeim között? Nem hagysz békével soha! Kutya egye a májadat. szép zab előtted. A fiú azonban akkorra már ismét odaért. mert a sárkánynak tizenkét országa van. egy zsák diót megtörhetek-e. Könyörgött a feleségének: . Alighogy elindultak. . de akkor nem fáj a szíved utánam. és még egyet alhatok-e? . és utánuk eredt. Már csak pár méter választotta el őket a szabad országtól. mi bajod még? . iváshoz. Azt mondja a fiúnak a lova: .Ehetek-e. és elrepült vele vissza. vagy hazaérünk. . mert még van időnk. mert úgyis tudja. megehetem-e. ha mindjárt meghalok is. Az asszony könyörgött. . ihatok-e.Édes gazdám. mi bajod még? Miért nem hagysz engem békében? Azt mondja a lova: .. mert most vagy meghalunk. . szép patak folyik előtted. . Elvette az asszonyt. megehetem-e?.Viszik a feleségedet! .Már megint el mert érte jönni?! Ehetek-e ihatok-e.mondja a fiú -. most kapaszkodj meg.Nem bánom. hogy eljöjj a feleségedért. csak ülj fel. János fiam.. megenni.azt mondja. holló vájja ki a szemedet! Szép széna előtted. hogy ne tegye. 42 . és nyomban megfordult hazafelé. Ha még egyszer eljössz. . akkor már nem lett volna a sárkánynak hatalma. Mondtam.

és elrepült vele haza.Hogy mertél a lovára ülni. Amikor készen volt.No . édes lovam. nem harapom meg. szomorkodott. . édes lovam. aki utánad mer jönni! Azzal Etelka Jánosnak minden porcikáját a zsákba rakta. föl akarnám éleszteni. .Add nekem egy kicsit! Van nekem egy jó gazdám.Nem bánom .azt mondja a lovacska -. Azzal gyengén a vállába harapott. Kibontotta a zsák száját. hogy utánam többet soha senki se jöjjön! Evvel a sárkány fölkapta az asszonyt a lovára. . hogy téged újra talpra állíthassalak. mikor megparancsoltam. . Ráparancsolt az asszonyra.Megmondtam . kösse a lova hátára. te kis kígyócska? Azt mondja a kígyó: .azt mondja -. csak elteszem az útról. a hátáról a zsák leesett.Élesztőfüvet. Megfogom a fogammal a farkát. ne aludjál! Rögtön felébredt a fiú.Vidd a gazdádat haza. ha nincs ez a kis kígyócska. A ló keresett közben egy kis tisztást. és a húst belőle kiszórta. hát meg akarom vele gyógyítani. gazfickó. Elkezdte az orrával olyan emberformára igazítani. Vagy menjünk elébb haza? 43 . de jót aludtam! .. Azzal lerántotta az asszonyt János öléből. majd én segítek.A világ végéig aludhattál volna.azt mondja . Azt kérdi tőle: . a hátamon. a kis kígyócska meg a füvet húzogatta. jön egy kocsi. Itt van . eltöri a derekát máshol is. Ő azt igazgatta. . meglátott egy kis kígyót. Hogy lehetne ebből még egyszer embert faragni? Amint ballag a gyalogúton. a kígyócska meg a füvet húzogatta. Egy szép szál fű van a szájában. Talpra állította. hogy a gazdája csak alszik. Azonnal meggyógyult a fiacskája. Feldobta a saját lovának a hátára.Mit viszel. Úgy is tett. látta. és rárivallt: . mint volt. Jánosnak a lova búsan ballagott haza. . hogy János minden darabját szedje össze. Búslakodott. feltette a lova hátára. és apróra szétszaggatja. és mondd a többinek. abba a zsákba tegye bele. . és hétszerte szebb.De a kisfiam ott hentereg az úton. fürgén csúszott tovább. hogy még egyszer elő se hozd őt? Azzal nekimegy Jánosnak.a zsákban. aki ezt az élesztőfüvet nekem ajándékozta. Ahol a táltos megigazította. hogy több kocsi el ne gázolja.Hadd lássák meg otthon. így jár az. egyszer már fölébredtem.Ej. ott a test azonnal begyógyult. majd gyengéden megrúgta. De negyedszer már nem. Kettőt nagyot rúgott. de most gyerünk újra vissza.Gazdám. .mondja a kígyócska. hogy háromszor megkegyelmezek. Átment a kocsi a fiamnak a derekán. hadd vigye haza. mert a gazdáját halva vitte a hátán. kelj fel. és a lovat eligazította haza. A kígyó pedig meghúzta egy párszor azt a füvet a seb helyén. Volt a lova hátán egy zsák. Hadd gyógyítsam meg előbb azt! . gyere.No most.

hogy most nem sír.ordibál. amikor meglátta.Készen lesz rögtön . én is szerzek egy lovat.Édes gazdám. hogy az csak az ajtóban állt meg. .Az jó helyen van! Etelka megölelte.Édes lovam.Gyere.Kedves feleségem.Mi közöd hozzá? . Fogta az asszony a tálat. letette az asztalra. Amint mennek. ebédeljünk! Ez a szép szó feltűnt a férjének. . behozta. Etelka megijedt. akkor én máris itt leszek. és hozd a harmadik tál ételemet is! 44 . mert másképp sose kerül haza az asszony. János megszólal: . Nem hitt a szemének.Nem rossz szándékból kérdezem .Na. egy domb mellett elbújtak. János rögtön az asszonyhoz ment.kérdezi a feleségét. János azt mondta neki: . gazdám. hozd a másik ételemet is! Hadd egyek. Második kérdésére megint csak pofon vágta a sárkány. és nem gyanakodik. ami vele történt. Most nem szabad nekünk egyenesen odamenni a sárkányhoz. . hogy hol vetted a lovat. Megkerülték a kastélyt. mint az övé. ha nem bántanálak meg szavammal: ugyan hol vetted a lovadat? Erre a szóra úgy csapta pofon a sárkány az asszonyt. arra kérlek. Mikor a sárkány elment hazulról. édes férjem. hogy hol vette a lovát! Ha megmondja. Úgy is tettek. készen van-e már az ebéd? . Harmadnapon újra elindultak. .Menjünk elébb haza. Lehet. Csak azt nem tudom.De mondd meg igazán. megcsókolta.szólalt meg az asszony. És akkor elmegyek oda. hogy hol van olyan ló. hogy csakugyan ő. . megkérdi majd. Csak bújtassál el. Azt mondja az asszony: . . Avval ott kellett hagyni a feleségét. gyere. Elmentek haza. hogy senki meg ne tudja! . és ott meghúzódva hallgatóztak. Kipihenték magukat. Legalább a sárkány elfeledi. Három nap múlva induljunk útra. és elmegy hazulról. férjecském. hogy én hol vettem a lovamat? Különben majd megmondom .Azt mondja a lova: . most hallgass a szavamra. hanem egy kis kerülőt kell tennünk a kastély körül. Menj. hogy az éjjel meglesz. Visszamegy. hogy a sárkány hol vette a lovát. kérdezd meg a sárkánytól. Mert neki még a halottai is megmondják. úgy menj oda. mert ilyen jó lovat még sohasem láttam. azt mondja a lova: . mert én vagyok az. De úgy vigyázz. különbet. hanem nagyon hízelgően beszél. Menj. . de meg kell várnunk. Leültek az első tál ételhez.mondja a felesége. hogy idegen jár az országában.Mit akarsz te avval. hogy kiesett az asszony a konyhába. Megjött a sárkány a vendégségből. mondja a lovának: . .Mondd meg. hogy a sárkány ne legyen odahaza. bevezette a szobába.csak várj! Majd rákerül a sor.Hát a lovad hol van? .Kedves feleségem. mert a sárkány jött haza.Mit faggatsz? Mit kérdezgetsz engem mindig? Nem hagysz még nyugodtan enni se. A feleségétől kérdezd meg. ne ijedj meg tőlem.

Csak vigyázz magadra. hogy kiesett az udvarra. A mi kastélyunk bal sarkán van egy gyalogút. hallottad. Most hallgasd meg. átölelte a feleségét. De azért észre lehet venni. és egyenest átment. János tüstént bement.Nem jött senki az után az eset után. mendegélt.mondották a halottak. csak várj.A sárkány most ment ki a kapun! Rögtön. hogy tombol a lova. Másnap fogta a tarisznyát avval az egy szál élesztőfűvel. . az tovább vezet a másik ország szélén. Mindegyiket sorban kérdezte.Hát most gyere ide mellém. Jánosnak a lova rögtön megszólalt: . melyekben az ő halottai voltak. kedves feleségem. felült a hátára. . beállította az istállóba. hogy nem láttak-e erre idegent.Avval a sárkány elment. mióta a feleségedet negyedszer elvitték . Egy van köztük.Ide hallgass. mert ember ritkán jár rajta. már hallom. mert a fű rövidebb rajta. Azt mondja a sárkány: . Nem nagyon látszik. hiszen a szemed láttára szétszaggattam. édes férjem. ahol az út kiér. előbb kerülök egyet. azt mondja a feleségének: . amely az Óperenciás-tenger partjára vezet. megindult azon a járatlan gyalogúton. amit kér. Ott lakik egy öregasszony. Akkor aztán sírva fakadt az asszony.Behozta Etelka a harmadik tál ételt: letette az asztalra. Aki azt hűségesen kiszolgálja. 45 . megmondom. Az úton elmesélte neki. Én megvárlak. Most már annak úgysem tudod megmondani. és kérdezd meg. ugyan hol vetted a lovat? A sárkány harmadszorra úgy csapta pofon. mert a sárkány azonnal itthon lesz. azon átjuthatsz a túlsó partra.Mondd. Megint megkérdezte: . amit a kis kígyó vele megfelezett. hogy bajod ne essék! János megcsókolta a feleségét. Próbálgatta a vizet jobbra-balra. de azonnal menj be édes gazdám. ott lakik egy öregasszony. Hogy azt hogy szerzed meg. akiket ő gyilkolt meg. A második országban.Mondd meg. Avval a sárkány elment. Elment a sárkány haza. Azt arról ismered meg hogy ott a fű egészen rövid. Megkerülte a temetők kertjét. egy vasorrú banya. Elmentek haza. de másutt nagy. Ment. Annak van még három lova.Látom. a vasderes. Azok között a legfiatalabb egy vasderes. Kiment a lovához. hogy így van. nem rossz szándékból kérdem. mint másutt. Annál három nap az esztendő. azt kell hűségesen kiszolgálnod. hogy mit hallott. Csak azt az öregasszonyt hűségesen kell kiszolgálni. alku nélkül. hát csakugyan nem ért fentebb a térdénél. Annak a túlsó partján. Kinézte az irányt. Ez az út az Óperenciástenger partjára vezet. A ti kastélyotoknak a bal sarkán van egy gyalogút.mondja a sárkány -. édes férjem. Azon a darabon. Az kétszer erősebb és gyorsabb. ott van ez a gyalogút. hogy igaz szívből kérdezted. Most elmegyek. mint az enyém. ott vagy húsz öl szélességben csak térdig érő a víz. Isten veled! . ugyan mit mondott? . Evvel elégedj meg. János megetette minden lovát. akármilyen nehezemre esik is. abban én segíteni nem tudok. mint a sárkányé. de nem akartam hinni. Te magad meg nem sokat nyersz vele. és otthagyta. azt kap. No most . mit mondott. ahhoz az isten segítsen. De most isten áldjon. Majd megmondom. Megtalálta a tengerpartot. Annak van még három lova. És a tengeren keresztül is csak térdig ér a víz. ami az ő lovánál maradt. az még kétszerte erősebb és ügyesebb.

Megsajnálta János megszólította: .No. de nem tud. A szárnyam el van törve. Ha valamikor bajod lesz.Szegény halacska! Itt pusztulsz el. én rögtön ott leszek. hogy el ne veszítsd! Azzal a kacsa köszönt és elszállt.meglátott egy házat. De jól tedd el. hogy elveszed az életemet. Megsajnálta a halacskát. Elővette a tarisznyát. megőrzöm én. De hát mit tudna nekem ez a kis halacska segíteni?” De azért szót fogadott. Megy. Elgondolkozik János: „Ehol-e. Meg kell keresnie azt az öregasszonyt. nem tudsz belemenni. te fiú. Gondolkodott. Egyik fele már megszáradt. a héjacskát eltette a tárcájába. mert láttad. megsütött a nap. elindult tovább az útján. meg bizony. isten neki. a szélesebb felét repeszd le. Avval kiúszott a patak szélére. És ment tovább. amelyiket nem sütötte a nap. hogy paprikást vagy pecsenyét készíts belőlem? . és falatozott. elővette tárcájából az élesztőfüvet. hogy ott egy szép aranyhéjú halacska hentereg a porban. Ha már rászorultál az életemre. gyere ki. . húzz ki a bal szárnyamból. Azt mondta: . megégette a nap. gondolta. hogy mit is fog ő evvel a halhéjacskával és tollacskával csinálni.de nagyon messze volt még hozzá . Jó néhány kilométerre volt még a háztól. egy kis házikót inkább. János megfogta és leült vele. mendegél egy erdőn keresztül. de abba a pillanatban kétszer akkora lett. Állj meg. a víz meg messze van. fáj a lábad. A halacska rögvest fölugrott a vízen. Ha valamikor valami bajod lesz. hadd gyógyítsam meg a szárnyadat! . Mindjárt próbálja a szárnyát.Mikor átért. De azért. vegyél ki a bal oldalamból egy szál héjat. róka pajtás! Látom. De csak három lábon ugrál.No. és frissebbnek és egészségesebbnek látszott.Várjál. . és eltűnt. amiért így megsajnáltál. egyszerre kiugrik egy róka. Ezzel bedobta a vízbe.Te kis kacsa. Azt mondja: . hogy honnan kerül a segítsége. Ezt mondta a kacsa. János pedig ment tovább a patak mentén. de még él. de holmerre van? Távolban . Olyan lett mintha sohasem lett volna eltörve. Megörült a kacsa. amelyik nem volt törött. Hadd legyen! Mikor kipihente magát. próbál vele repülni. Nagyon bokros erdőségbe került. Ott látott egy szép vadkacsát búslakodni. Odaszökkent Jánoshoz: .mondja János -. nem bánom. ha meghalok is. jó fiú. De mivel ilyen jót tettél velem.Ne félj . és segítek a bajodon. Az erdő szélén talált egy forrást. Hát bizony lehet. Én rögtön ott leszek. a negyedik lábát csak húzza maga után. Repülni akarna.Na. hogy meggyógyíthassam! 46 . mégse gondolná az ember. megkenegette vele a kacsa sebes szárnyát. mert az egyik szárnya el volt lőve. Evvel a halacska beleugrott a vízbe. hogy élve elpusztulhatnék. azt gondoltam. görbítsd meg. nem bánom. megszántál. nem bántalak! Tiszta szívből mondom hogy meggyógyítlak. Az erdő közepén talált egy tavat. úgy se sokat ér. Az ölébe tette. Ott egy kicsit leült megpihenni.Nem megyek! Mit gondolsz? Azért. egy szál fényes tollat. mint volt. Az azonnal meggyógyult. Megy el egy bokor mellett. látja.

fiam! Köszönheted. A szüle otthagyta.No.mondja a szüle. köszönti illedelmesen: . .Nem kötöm ki a béred. ott ül egy öregasszony a konyhaajtóban. 47 . János pedig ment. ha a három lovamat tisztességesen megőrzöd. Az egyszerre úgy meggyógyult. és nézi a fiút. édes fiam. hát szakassz ki a farkam tövéből egy csomó szőrt. mire a házhoz ért. János megsimogatta mind a három lovat. Avval a róka megköszönte János jóságát. Látja.Megőrzöm én. amiért jót tettél velem. jó subát csinálhatsz a bőrömből! . Készített neki jó fekvőhelyet.mondja János. azt feleli a fiúnak: . A szüle megmutatta neki a legelőt. édes öreganyám.Ezek lesznek azok. A szüle adott Jánosnak jó vacsorát.Éppen jókor jöttél. hogy öreganyádnak szólítottál! Kilencvenkilencnek már karón van a feje. János meg felkantározta a három lovat. olyat az ő szeme még nem látott. De lelkedre bízom. ha azok el nem szöknek. Nézegeti János a három szép lovat. Ő mindjárt a vasderes hátára pattant.Nem bántalak én. Én megfogadlak . ha azokat nekem este hazahozod. A legfiatalabb ló megnyalogatta a kezét. kimentek az istállóba. Mondd. Azt kérdezgette. Rákönyökölt a két tenyerére. édes öreganyám. . azután lefeküdtek.Jól van. János bement a szüléhez a szobába. de akkor még nem szólt neki semmit. Ott levette a lovakról a kantárt. róka pajtás.mondja a fiú -. . tied lett volna a századik. ahol ő a forrásnál megpihent. nem tehetek róla. szökdelt a róka. akkor gyere be. és elment.No. fiam.Adjon isten neked is. De úgy adom.Adjon isten jó estét. Másnap reggel a szüle fölpakolta János tarisznyáját. Nagy örömmel azt mondja: . csak sajnállak.Dehogy bántalak . szaladgált. Három nap az esztendő. Mikor aztán János jóllakott. én rögtön ott leszek. megkente vele a róka fájós lábát. melyeket őrizned kell . Majd elbánok én velük. . azt adok. Ugrabugrált. Beszélgettek. Ugyanaz az erdő volt.Dehogyis állok meg! Üsd le a másikat is?! Akkor megnyúzhatsz. nem bánom . Amit kívánsz. gyújts rá. mintha sohase fájt volna. és nézte a lovait. ő pedig egy nagy fa alá telepedett. Heverészett. jó fiú. ki lehet az. azonnal megharaplak! . . Azok elkezdtek legelészni. édes öreganyám! . és hogyha valamikor valami bajod lesz. örülök. mi járatban vagy itt. aki közeledik hozzája.mondja a róka -. Hogyha megütsz.mondja a szüle. merre járt. vacsorázzál! Megmutatom a lovakat is. hogy legelnek. szolgálatot keresek . ahol még a hazádbeli madár sem jár? . Avval elővette az élesztőfüvet. tömd a pipádba. hogyha segíthetek a bajodon.Hátranéz a róka. Éppen este lett. .Én. fiam. hát megállok. De ha nem hallgatsz a szavamra. hogy mit csinált. Odaér János. ballagott az útján tovább. hogy hol vannak és hogy milyenek. Tedd el.

hogy ha baja lesz. és aludtak reggelig. . mind a dobot. mert nem tudtak elszökni.de egyenesen neki tart . a te lovaid . a hűvösre. nagyon zúg. rászállt János szemére. arra kérlek .kérdi tőle. Az én legényeim szorítják. Aztán lefeküdtek. fiam.Adjon isten. öreganyám! Jó lovacskák ezek! Igen szépen legelésznek! . Fölkantározta a lovait megint csak a vasderesre ült. Szépen felkantározta őket. akkor adok nektek! Avval bement Jánoshoz a szobába.mondja a halacska . mondd meg. jó fiú? . Az egyik futárom jelentette. . Gondolkodik. Abban a pillanatban jól megfogta a kantárt. Estefelé felébredt. elbeszélgetett vele. Eszébe jutott a tegnapi halacska. úgy üsd fejbe.mondja János. Eljött a dél. Kinyargalt a legelőre. A következő pillanatban már ott volt János a legelőn.Elvesztek a lovaim. hátha a kacsa is tudna segíteni. hát a lovai nincsenek sehol. hogy a halacska adott neki egy héjat. . Jó délután volt már. Ő lepihent a helyére. hogy csak jól elaludjon. felült a vasderesre.No. ahol legeltek. hova menjen. . fiam? . majd csak vigyázd! Majd mikor a tenger elkezd mozogni. édes öreganyám! . János másnap reggel fölkelt. az egyiket piszkafával. Abban a pillanatban a halacska segítségével János kinn termett a tengerparton.Jó estét. Egyszer megsuhan a levegő fölötte. ott leszel a tengerparton. Megtalálja a helyet. abban a pillanatban ott termett a kis hal előtte. Mély álomba merült. Keresi a lovait hol vannak: nem találja őket sehol. és elnyargalt haza. Eszébe jutott. mintha semmi sem történt volna. a három lovával együtt. azért. elaludt újra. úszik majd a part felé.mondja a szüle. fiam! Megjöttél. hát segít rajta. Ha tudnál tanácsot adni. eredj be. Meggörbítette a halhéjat.csak úszik ki a partra. a szélesebbik felét lerepesztette. De jól vigyázz! A kantárt jól fogd a kezedbe.Mit parancsolsz.Amint látja. hogy amikor a középső a partra ér. Megálljatok. a szüle a három lovat az istállóban. de a lovakat nem találja sehol. Elővette a zsebéből a fényes tollat. hogy három idegen hal került közéjük. Azért adott a fiúnak álomport a borába. hogy hol keressem őket. jó fiú? Miért hívtál? .Arra kérlek. Nézi: a tenger nagyon morog. vacsorázz meg . tiszta fekete. . hogy felforduljon. ahol előző nap is volt. nem tudom.Mi bajod van.Így kellett elbújnotok. Abban a pillanatban ott leszel a helyeden. Másnap reggel még többet pakolt a szüle a tarisznyába. Nincs meg egy sem.mondja a fiú -. majd holnap elbújtatlak én jobban! Mert ha el nem bújtok. megcsapta a szellő János szemét. és eleresztette a lovakat. és három fekete hal . a forrás mellé. És azt ígérte. úgy megütötte a középsőt. amikor felébredt. a másikat szeneslapáttal. hogy berúgjon. és meglesznek a lovaid. hogy megtaláljon benneteket? Ti ilyenek-olyanok. hát megjött a kacsa. 48 . Gondolta. Szépen eldiskurált. hogy hova lettek a lovaim. Gyere velem egy pillanatra. kiment az istállóba. hogy az mindjárt felfordult. Míg János bent vacsorázott. hol találja meg a lovait. hajtják a tengerből kifelé. . körülnézett. elkezdte ütni-verni.Egyszer csak délfelé jön egy kis szellő. bármerre is bolyong. kis halacskám .Hm. akkor három nagy tüskés hátú dörgencs.ott vannak az én táboromban.

Kétszer megtalálta. Fölkantározta a lovait. fiam. az a bajom. és elnyargalt haza.No . . Azt majd én megfogom. de majd holnap találjon meg! Itt lesztek a konyhában a szakajtóban! Tyúk alatt tojások! Avval otthagyta a lovakat. és ő elaludt. de úgy.mikor ütésre került. Fogta a szőrt. Azután lefeküdtek. a szüle meg az istállóba. ahogy fölkeltek. ő meg lehevert a forrás mellé. hogy rögtön essen le elibed.azt mondja a szüle -. hogy mikor a szüle a konyhából kiugrik.Megjöttem. Azután ráérünk.Adjon isten jó estét. Jönnek egyenest neki. Estefelé ébredt fel. . és fut 49 . vagy inkább jó barátom. hogy ilyen hamar híttál? . és üsd meg a középsőt úgy. az árnyékba. és hajtják feléd. a fa tövébe. fölpattant a vasderes hátára.mondja a róka koma -. Beszélgettek egy darabig. beletömte a pipába. itt van. A szüle azt szereti az összes között a legjobban. No. eredj be vacsorázni. János bemegy a szobába. egy kicsit bizony baj . hát mint a felhő. édes fiam! Hát megjöttél? . kinyargalt a legelőre.piff puff -. édes fiam.Róka pajtásom. megsuhintotta János szemét.Adjon isten neked is. hát nincsenek a lovak sehol. János elment a kacsa után a patak partjára. megzörren a bokor. Majd én ordíttatom. annyi a vadkacsa. Most csak jól hallgass a szavamra! Gyere utánam. Ott lesznek a legelőn.azt mondja -. ahonnan a lovai elszöktek. Ő sem volt rest megfogta a kantárt szorosan . De olyan közel. hogy elvesztek a lovaim. Csak a kantárra jól vigyázz! El ne szalajtsd. a tegnapi helyre. egyél.No. hogy mit csináljon most. édes öreganyám! . Úgy is volt.Na. afelől ne gondolkozz! Van az én falkámban három fehér holló. Ott a lovait szabadon eresztette. Gondolkodik. jó pajtásom. Abban a pillanatban ott termett a legelőn.Nem tudtatok jobban elbújni? Megálljatok. Mert van a szülének egy hét országra szóló torkú kakasa. Majd az én legényeim leszorítják őket olyan alacsonyan. bitangok.. Bemegy a fiúhoz: . és rágyújtott. ahol reggel volt. Előveszi a megtüzesített piszkafát .Jók voltak-e a lovaid? . Nem mennek ezek sehova. de azért megpróbáljuk. édes öreganyám! . az ennivaló! Vezesd ki a lovakat. hadd legeljenek! János kiment az istállóba. fölpakolta a szüle a tarisznyát a fiúnak: . ami ritkaság. édes öreganyám. Köszön a szülének: . én is vacsorázom. hogy rögtön a lába elé esett. Azonnal meglesznek a lovaid.Mi bajod. hogy a szüle véletlenül meg ne lásson. mintha el akarnák őt gázolni. mint a másikat. te meg addig húzódj a ház mellé. üti-veri a három szilaj csikóját. Alighogy rágyújtott. pajtás. fölugrott a vasderesre. egy kicsit beszélgetünk. de hol fogja őket harmadszorra is megtalálni? Eszébe jutott neki a sánta róka.Jók voltak.Ez. egészen közel a házhoz. Mindjárt fölkantározta mind a hármat. Tizenegy óra felé jött a meleg szellő. ahol délben voltál. Egyszer szétnéz. egyiket jobban. Majd én addig megitatok. majd holnap! Kétszer megtalált benneteket.Ó . úgy megütötte a középsőt. . . megjött a róka. Úgy is lett. De szorítják ám a három fehér hollót. tiszta fehérek. ahogy te vagy. Másnap reggel.

addigra szépen hazaértek. fiam. a nyelvén feni. tudom. és azon elkezdi fenni a kardot. ahol a szüle ült -. mint egy nagy csoroszlya. Útközben azt mondja a vasderes a fiúnak: . Abban a pillanatban meglesznek a lovaid. de úgy. hogy mind a három szétfröccsenjen. A szüle majd pontosan tizenegy órakor mondja: . az ágyat kettévágja alattad. Amíg a vasderes a gazdájának elmesélte. mint az előbb volt.Eredj be. és minél előbb aludj el úgy éjfél felé. János nagyon megfigyelte. Olyant vágott a kantárral a tojások közé. és azután majd tapogat. Egyszer a róka kiugrik a bokor mellől. kantárral és egy rossz kardhüvellyel. de fél tizenkettőkor már fölkel. és úgy suhint a karddal az ágy alá. de holnap nem ismersz rám. hogy nem is kellesz neki! Aztán bement a szobába. alulról fölfelé. hogy hol vagy darabokban. Mindjárt fölkantározta mind a hármat. de csak ébren. Mert én holnap koszos csikó leszek. Mert olyan kard az. mert hiába szolgáltad ki a három napot. Te a fejnél való végén maradsz. Most még arra figyelmeztetlek: ha megvacsoráztok. aludjál te is! . ahol a tyúkok kapargáltak.Édes gazdám. csapj közibük úgy. akkor majd rád kiált: . Kifordul a szüle: . a kardot beteszi a hüvelyébe.én majd futtatom a kakast minél messzebb a bokrok közé -. még ha a hátadon viszel is egy darabig. hogy énértem szolgálsz. hogy elálmosodj. az ágy újra összeáll. Ezalatt János beszökött a konyhába. amilyen a világon nincs több. kelj fel. azért. hogy hét országon hallik. gyere. vacsorázzunk! 50 . és a szemétdombon hentergek. az utolsó napon? Úgysem adlak neki! Az éjszaka megölöm! Vagy olyan ronggyá teszlek. már megint ide mertél jönni? Egyszer már letörtem a lábad. édes fiam. Abban a pillanatban ő kint termett a legelőn a három lóval együtt. vacsorázzál! Én meg majd itatok.Na.Szolgám. akkor te meg a kantárral. tovább-tovább lopakodva. nem lát. mintha nappal semmi se történt volna a lovakkal vagy a kakassal. Ordít a kakas szörnyen. mert kiölti a nyelvét. a szakajtóban látsz három tojást. addig mindig azt huzigálja. Otthon szépen köszönt: . de most letöröm a derekad! Megállj. hogy még a falra is jusson belőle. Ugyannyira. . és alszik reggelig. Elindultak szépen. Akkor elmegy az ágyára. mert akkor a szüle elveszti a szemevilágát. a két másikat is odaadja. mit csináljon. hogy az mind a három szétfröccsent. a fejed az éjszaka mégis karóba kerül. Amíg háromnegyedére ér az óra a tizenkettőn.Megállj. Ő majd kihúzza a hüvelyéből a kardot. hogyan viselkedjék. Ott lóg a sarokban egy rossz szerszám. kelj fel! De te meg ne mozdulj. Felült a vasderesre. Amikor pontosan üti a tizenkettőt. Akkora nyelve van. De te el ne aludj. te bitang róka! Fut a szüle egyik fától a másikig. mert akkor megtudja. A szüle majd ígér neked mindent. és fut vele a bokrok közé. hogy őt mire tanították.Szolgám.Te abban a pillanatban vágódj a fal mellé. a róka meg a szemétdombhoz.Ő nyomban elalszik. de te csak engem válassz. Meg ne ijedj tőle. Így azután te is aludhatsz. . villámgyorsan elkapja a kakast. édes fiam. Akkor majd szól: . hogy ébren vagy. a szüle majd sokáig beszélget veled. És majd ha nem talál. de a róka szaladt szörnyen. Avval fogta a piszkafát meg a szemétlapátot. amit az ajtó mellett a sarokban találsz. ott lesznek a legelőn.Jó éjszakát. öreganyám! A szüle is köszön.utánam a piszkafával . te bitang. keres. s elkezdte ütni-verni a lovakat: . és elnyargalt haza.Még most se szöktetek meg tőle. hogy János közel ért a házhoz.Jó estét. egyik bokortól a másikig. a durrogós ménkű üssön beléd mert mindjárt kettéváglak! .

fiam. fiam . de szót fogadott. . Dörmögött magában. a durrogós mennykő üssön beléd. mert az maga nem bírt menni. János is töprengett. mondd. hátha valamelyik darabja a kezébe akad. hűségesen kiszolgáltál. mint a villámcsapás.Jó éjszakát. majd kijavítom odahaza. A banya sokáig beszélgetett vele vacsora után. mint a nyúl. édes öreganyám.Köszönöm. Nem kell szolgálnod többet az életben. mert nem tud menni amíg a határból ki nem ér! Fogta János azon szutykosan. de nem mert elaludni. hogy mit akar elvinni tőlem.Kivette rőfös nyelvét. fiam. elkezdte a kardot a két oldalán fenni. . . piszkos nyerget. kiszolgált. hogy még álmosabb legyen. Inkább fennmaradt.azt mondja -. más egyebet. Mikor az óra fél tizenkettőt ütött. amennyit csak elbírsz. nem találta.Elkezdtek aztán kettesben vacsorázni. meg azt a csikót. Alatta az ágy összeesett. azt mondja: . fölkantározta.azt mondja a szüle -. édes öreganyám. Háromnegyed tizenkettőkor szól Jánosnak: .No. sárosan. mint a bunda. a csikót vinned kell.Adok. A szüle aludt. Ettől a banya szemevilága elveszett. ez elég lesz neki! . Abban a pillanatban János az ágyfejre kuporodott. úgy felugrott a banya.No.Nem bánom én. mit kívánsz! Megadom! . egy darabig nézegeti: . csak aludjál. 51 . föltette a hátára azt a rozsdás. Ezt meg kifényesítem. csak azt a rozsdás kardot és kantárt meg azt a piszkos nyerget.No. Most már lejárt a hatalmam. Nevetett a szüle: . A szüle csak nevetett. amelyik az ólban van. ha a vágás sikerül. Tudom. mint aki az igazak álmát alussza. mert mindjárt kettéváglak! János a fal mellé vágódott. a hátára vette. vele? Ez még ócskavasnak sem kell! Meg ezt a rossz csikót a hátadon kell elvinned. ahogy volt. elaludjon-e vagy sem. mert én is lefekszem. hogy úgysem viszi el. Mondja a szüle: . hát vidd el! De megmondom.Nem kívánok én. hogy hova lehetett ebben a pillanatban. ha neked csak ez kell. Gazdag ember lehet belőled. A szüle rögtön keresni kezdte. De hiába tapogatta. Lefeküdt János. kihúzta a hüvelyéből. . öreganyám. aranyat. . én nem bánom. Megvirradt.Szolgám. János álmos volt. én megelégszem már csak evvel – mondja János. kelj fel! De az meg sem mozdul. Ment a kardért a sarokba. ezüstöt. de csak úgy aludt. kelj fel. majd adok egy fertályóra múlva! Pontosan tizenkettőkor szól megint: . .Ugyan mit csinálsz. De olyan csúffá teszem. A karddal az ágy alá vágott. Elérkezett a tizenegy óra.Szolgám. Azután lefeküdt. A rozsdás kardot felkötötte a maga derekára! Akkor fogta a csikót. megcsinálta a jó reggelit. mert ez téged úgysem bír el.azt mondja -. amelyik a szemétdombon van.Na. Fölkelt a szüle. és mélyen elaludt. Az ő feje lett volna a századik. elmúlt éjfél.No . a csikót. fiam! Feküdj le és aludj. nem baj .

El is cipelte János a lovat egész a szüle határáig. a sárkánynak a lova abban a pillanatban nyerít meg tombol. Abban a pillanatban már repültek is a levegőben. hogy olyan még sohasem volt. isten áldja. ihatok-e. A felesége éppen vizet merített a kútnál. ott leszünk mindjárt! Én azt is tudom. nem hitt a szemének! Úgy ragyogott a kardja. csomagold össze a holmidat. mi meg majd itt . se bennem kár ne essék. holló vájja ki a szemedet! Szép széna előtted. mint a szélvész. még most van időnk elég. Megölelte.Oda van a rokonainál..Köszönöm a szolgálatot! . sarkantyúját majdnem félig belevágta a lova oldalába. Amikor a kapun kiértek. Mire észrevette. Azt se tudta. Elmegyünk a feleségemért. megehetem-e? . fölugrott a lova hátára.azt mondja az asszony. János meg csak kinevette őkelmét.Semmit se tehetsz. Azt mondja: . gazdám! Ezután már én viszlek! Avval a csikó odavágta magát a földhöz. egy zsák diót feltörhetek-e. Alig ismerték föl a rokonai.Úgy menjünk.Kutya egye májadat.Ehetek-e. már a sárkánynál termett. 52 . megcsókolta az asszonyt János. hogy ő az.mondja a lova. a csizmája.No. Itthon van-e a sárkány? . csak hadd mulasson ott.Azt kérdezem most tőled. Mikor átért az árkon. fel is ült a ló hátára. Azt mondja a lovának: . eljöttem érted! Amit megígértem.azt mondja a lova -. azt mondja a csikó: . Lehelt az. Rákiált a lovára: .Ó .azt mondja -.mondja János.feleli a sárkány lova. hogy úgy menjünk-e.mondja János. . s olyan aranyszőrű vasderes lett belőle. . a ruhája. hogy hol van! A nagybátyámnál! Mert a sárkánynak a lova az ő nagybátyja volt. Jánosnak az ölibe.Isten veled. mégsem érjük utol! Eh. megharagudott a sárkány! Fölkötötte a tízmázsás sarkantyút. Fut a sárkány haza. a másik pillanatban felugrott.Édes lovam.Na. fiam! Csak jól abrakold. mert másként nem áll lábra! . .mondja a szüle. hogy se tebenned. . Így értek haza. szép zab előtted. . édes gazdám. Így lassan megindultak hazafelé.Most tegyél le. . mérges nagyon. hogy háromszor hajította le válláról a csikót. amilyent János még életében nem látott. talán odaérünk. megrázkódott. édes lovam. majd kifújta a tüdejét. Most bátran ülj fel a lovamra! Össze is csomagolt az asszony.Kedves feleségem.Na . Ugyan régen látták egymást. De közben annyira elfáradt. édes öreganyám! . Fölugrott János a ló hátára. ülj fel a hátamra! . . s háromszor vette fel újra. amikor ő a vasderesen megjelent. mi bajod van még? . szép patak előtted. .Nincs . a sarkantyúja. kedves feleségem. vagy más.No.Viszik a feleségedet! . vagy mint a gondolat? . Abban a pillanatban végignézett saját magán is. meg is tettem.

Boldog embert csinálok belőled. a sárkány lefordult a ló hátáról. segítek én azon. . így a zsák kirepedt. ha nem tudod úgy levágni a hátadról. Beleegyezett a király szívesen. de gyalog úgysem mehetek veled odáig. A sárkány lova erre nagyot rúgott. azon könnyen utazol. Így Etelka átült a sárkány lovára. . pajtás. Itt a vége. őneki ajánlom.Nem kár érted. Mikor hazaértek. mert azt gondolja hogy az ő Jancsi fia sohasem tér többé vissza. Vitt neki almát is egy tele zsákkal. és egészséges lett. Ebben aztán meg is egyeztek. Hítták össze a rokonokat. koma! Most mi megyünk jobban! Nyerít a sárkány lova a másik lónak: . öcsém . pajtás. Gyere most velem az én hazámba. a gyerek sarkantyúja beleakadt a zsákba. Egyszer találkozik ott János egy szép fiúval.feleli a másik -. ha meghallgatod a szavamat.Ne tombolj. Megkérte aztán a királyt: . Sárgarépából sarkantyút csináltak a fiú csizmájára.Felséges királyom! Én a lányodat feleségül most már nem vehetem mert nekem van már feleségem. mint a rongy. pajtás . hogy mire a földre ér.Hallod. Ha a királykisasszony beleegyezik. mert az én királyom eddig már meghal bánatában.Nem baj. mert amikor ő egy almát megevett abban a pillanatban talpra állt.. Megtartották a lakodalmat. Meg is érkeztek harmadnap. Volt ottan lé meg lé. De boldog ember volt. kivágja a belemet! . aki egy kanállal kapott. tedd a jégre. kulimász ne legyen belőle! .mondja -. A Dunát bekötötték egy nagy zsákba. majd elcsúszik valamerre! 53 . mondanék neked valamit.mondja vissza János lova.Elmennék én. azonnal összerogyott. egy hozzá hasonlóval. Hanem itt van egy igen jó barátom. A másik ló emehhez meg szépen odament. Adok én egy lovat. Azt mondja neki: . Amint forgolódtak a nagy vigasságban. megvolt a nagy öröm. és szép lépésben elbaktattak haza. hogy még a kutyák is térdig jártak a levesben. A rokonoktól elbúcsúztak. a Duna pedig folyásnak eredt. Akkor azután iszonyú nagy lakodalmat csaptak.Állj meg. Otthon éltek egy darabig. és János hazájába indultak. Beköszönt János a királyhoz illedelmesen.

a másodikat Csupahájnak. tüsszents. amiért jól szolgáltál. az öreg őt is magához hívta. még üresebbnek érezték a hasukat. . amennyi a bőrébe fért. akinél Nyakigláb szolgált. Hogy Nyakigláb így becsapta őket. az felfogadta szolgának egy esztendőre. asztalkám . innivaló. mint Nyakiglábé. Azzal indult hazafelé. a Csupaháj. . Hű. teríts. jól elverték Nyakiglábot. a kocsmáros megleste.és lesz rajta mindenféle! Elfogadod? . lefeküdtek. odaállította maga elé.Egy ilyen jószágot? Csupaháj nagyon megörült a szamárnak. Itt van egy szamár! Ennek csak azt kell mondani: „Tüsszents. annak volt három fia. hogy kiérjen a faluból. asztalkám! Hát lett azon annyi minden.Tüsszents. csacsikám!” . és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal. Talált útjában egy kocsmát. Egy bokor mellett előveszi az asztalt. Nyakigláb. csacsikám! 54 . ivott. aztán kért egy pohár bort. lássuk! . A kocsmáros meg csak belopózott. De amíg benn volt. és azt mondta neki: . az öreg azt mondja neki: . hogy milyen asztala van őneki. . De a szamarat magával vitte a szobájába. El is indult vele hazafelé. hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Evett.Épp jó éhesek vagyunk. Ment. Látta. Az egész család meg már várta. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. Teríttetett az asztallal. a legkisebbiket Málészájnak hívták. keressék meg a maguk kenyerét. Jól is lakott mindjárt. mint mindig! Mondta szegény Nyakigláb az asztalnak. amennyit csak akarsz! Elfogadod? . Kiették már őt mindenéből! Elindult a legnagyobbik. Ezek annyit tudtak enni. ha az ő kocsmájában olyan volna! Ahogy este lett. Ennek csak azt kell mondanod: teríts. Kapták magukat. ennivaló. s mondja tüstént neki: .s annyi aranyat tüsszent neked. A legnagyobbikat Nyakiglábnak. Bement mindjárt egy szobába. Csupaháj meg Málészáj Volt egyszer egy szegény ember. Otthon eldicsekedett. Ahogy este lett. Ahogy elmúlt az esztendő. tüsszents. Találkozott egy öregemberrel. Útközben ő is betért a kocsmába. de biz az nem terített. Addig ment. Elindult most már a második gyerek. hogy mit csinál. míg haza nem ért. asztalkám!”.Teríts. hogy jóllakjanak. teríts. hogy majd kirepedt.Márhogy én? Aki a hegyet megette volna kenyérrel? El. amelyik pontosan olyan volt.No. hogy „Teríts.Fiam.azt mondják. Jóllakott. el! Nyakigláb alig várta. teríts. a szolgálatodért neked is adok valamit. oda is betért. hogy majd csak reggel fizet.Adok neked egy asztalt. Öt is megfogadták egy esztendőre Mikor kitelt az idő. hogy menjenek már szolgálni. ment soká. és azt mondta. Egyszer azt mondja nekik. hogy Nyakigláb szeme-szája is elállt a csodálkozástól. hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Az is ahhoz az öreghez érkezett. de úgy.Nyakigláb. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult.

azt mondja neki az öreg: . hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját.s akkor a furkó kiugrik. ebben van egy furkó. A kocsmáros elkezdett lármázni. ha nem fizet.A csacsi hegyezte a fülét. jaj! Hagyd abba a verést. volt pénz is. mert egy fillérje sem volt. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből. s azt verhetsz meg vele. Öt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Már nagyon éhes és szomjas volt. bement a szobába hozzá. . Tüsszentett is egyvégből olyan sokat. ivott.Jaj.Ki a zsákból. Csupaháj se vitte el szárazon. 55 . és odaadta Málészájnak. hogyan szerezte vissza az asztalt is meg a szamarat is. furkócskám. Málészáj a hóna alá vette a furkót. Erre Málészájt is elfutotta a méreg. hogy mit szolgált. vissza. Felszedte az aranyat. Volt már mit enni meg inni. neki a kocsmárosnak. és lefeküdt. vagy pedig becsukatja. őt is jól elverték. hogy tüsszentsen. és elindult vele hazafelé. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett. aztán elkezdett tüsszenteni. A kocsmáros kérte tőle az árát. hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. akkor nem bántlak! Vissza. barátom. és a szamarat is elcserélte egy másikkal. az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra. hogy Csupaháj már alszik. Mikor letelt a szolgálata. Bement. Otthon elmondta a testvéreinek.Fiam. és azt mondta: . a zsákba! A furkó visszament. hiába várták. Azt mondja Málészáj: . ha visszaadod az asztalt meg a szamarat. furkócskám!” . ő is nagyra volt vele. de Málészáj nem tudott fizetni. akit akarsz. Málészáj hazament. Itt van egy zsák.Jó. elkezdte porolni. Neki is útjába esett a kocsma. De mikor rászólt a szamárra. Mikor észrevette. Málészájt. elkezdett jajgatni: . Ez is elvetődött az öregemberhez. amennyi jólesett. Szegény apjuk már kétségbe volt esve. elővette a zsákot. Evett. Ennek csak azt kell mondani: „Ki a zsákból. visszaadok mindent. De a kocsmáros a kulcslyukon ezt is megleste. hogy Csupaháj már alig fért a sok aranytól. amit a bátyáidtól elloptam! Málészáj csak nagyot nézett.Mit lopott el kend az én bátyáimtól? . Csupaháj vitte haza a csacsit. a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat. furkócskám! Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból.Hát a teríts-asztalt meg az aranytüsszentő szamarat! De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ezalatt is. Elindította a legkisebb fiát is. jutalom nélkül téged sem eresztelek el. és csihi-puhi. amennyit akartak.

hogy őnekik miért nem lehetett gyerekük. hozzámvaló szívességedet. szerencsét keresni. gyönyörű kis csecsemő fordult ki belőlük. mi legyen a gyerekek neve. Eredj világot próbálni. a tizennyolcadik éved betöltötted. és három egészséges.A repülő kastély Egyszer volt. Estefelé már nagyon elfáradt.Elég baj az. No. Az édesanyja sütött neki útravalóul egy árpacipót. és három fiúgyerek terem ott az alma helyett Most már. Köszönti az öregember: . más senki. De én már három napja egy betevő falatot sem ettem. Avval a fiú kettétörte az árpacipóját. Első Almafi búcsút vett a szülői háztól.hamm! . ment egész nap. Amint az almafa mellé ért. Volt egy almafájuk. hogy mindnek Almafi lesz a neve: első Almafi második Almafi és harmadik Almafi. majd amerre a nyele áll.Látom. a legöregebbnek: . Nekem sincsen sok. fiam. az Isten megáldott bennünket három makkegészséges gyerekkel! Elmondta azután úgy. volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. hanem segíthetünk rajta. ahogyan történt: amint megy a kertben. kedves öregapám. Alig evett néhány falatot.No. . hetedhét országon is túlnan volt. fiam. hogy a szomszédok nem tudták megkülönböztetni. Éppen jó helyre vetődtél.szinte egy falatra lenyelte. Nagyon nagy szegénységben éltek. de hát úgyis tudom. apjuk. hogy szerencsét próbálni jöttél. 56 .Köszönöm. csak az volt a tennivaló. melyik másik. hogy mi járatban vagy. s felét átnyújtotta az öregnek. Várd meg este a Kaszáscsillag feljöttét. fiam. fiam! . kedves öregapám! . Látod. Úgy hasonlítottak egymásra. Ment.mondta a fiú. Aztán így szólt: . mert jóízűen falatozol. abba az irányba indulj utadnak. egyik jobban. egyszerre csak lepottyan három alma. lett nagy öröme az asszonynak! Vitte nagy boldogan a gyerekeket a házba: . hogy neked megadta . Elővette a tarisznyából az árpacipót. hol nem volt. mint a másik. Mikor a fiúk elérték a tizennyolcadik évet. azt megfelezzük. Az öreg . de amim van. meg is éhült.válaszolta az öreg -. Egy szép őszi napon kiment az asszony a kertbe. kedves fiam. azt mondja az édesapa egy napon az első Almafinak. Mégis mindig azon tűnődtek. Leült az út szélére egy kőre. Nőttek a gyerekek. Kérdezném. A földön pedig csak kettéválik a három alma.Nézd csak. falatozni kezdett. búcsút a testvéreitől. egyszerre lepottyan arról három alma. Arra találod meg a szerencséd! Hanem egyre figyelmeztetlek. Abban állapodtak meg. Csak a szülők tudták. fiam. nődögéltek.Azt már megadta. Mind a három fiúgyermek volt. szegénységben vagyunk.Adjon a jó isten jó estét. egyszerre ott terem előtte egy igen ősz öregember. talán még visszaszolgálhatom. .

ott már megtalálod a szerencsédet! A fiú megköszönte az öregnek a szíves útbaigazítást. de eszébe jutott a bátyja sorsa. éppúgy. rajtad a sor! Eredj te is szerencsét próbálni. hogy le ne szakítson egy rózsát se. ezeket is kétkedve nézte. Vigyázz tehát. ő is éppen arra az útra talált. csábítóbb lesz. mert az is vesztedet okozza. hogy az öreg talán nem is mondott igazat. és valóban! Amikor az első lépést tette a vízen. Egyik szebb. és eltűnt. de a világért le ne szakíts belőlük egyet sem.No. belecsobbant a bűvös patakba. észrevétlenül ment. A fiú figyelmesen hallgatott. Ott meg minden szál fű és rózsa aranyból van. mint a kámfor. annak is vesztét okozta a leszakított rózsa. mint a bátyja. Gondolta. Emlékezett az öreg óvásaira. amelyen a bátyja falatozott. Ott minden szál fű és rózsa ezüstből van. Ismerte a csillagok járását. De mikor az ezüstrétre ért. Az öreg neki is ugyanazt az útbaigazítást adta. Észrevétlenül jött. mint a kámfor. nem szakított le egyet se. Nekiindult. de abból se szakassz le. Azok is nagyon megtetszenek. az első Almafi csak nem tér vissza. Neki is panaszkodott. Ő is kapott egy árpacipót útravalóul.Le is szakította.Elérsz majd egy rohanó patakhoz. nehogy a bátyád sorsára juss! Az öreg aztán őtőle is elbúcsúzott. s eltűnt. az első Almafi. leült ő is ugyanarra a kőre. Hogy.No. s azonmód besiklott a kövek közé.gondolta. Azt mondja az édesapjuk a harmadik Almafinak: . . mint a másik.Mikor annak a folyónak a közepe tájára jutsz. milyen szépen illik a gomblyukamba!” . rajtad a sor! Eredj te is szerencsét próbálni. fiam. hát valóban gyönyörű szép rózsák nyiladoztak előtte. Mikor elérte a folyó közepét. ahogy az öreg magyarázta.Leszakítom. Öt is figyelmeztette a bűvös patakra és a bűvös rétre. mintha száraz mezőn mennél. Telnek-múlnak az idők. így nyomban nekiindult az útnak. Múlik az idő. Ha szerencsésen átjutottál. le ne szakítsál belőlük egyet sem. nem jön a két fiú. Az is csábít majd. Bűvös patak az: mihelyt rálépsz. de akár a vizet. és rögtön úgy eltűnt. Elfáradt. hogy csak bátran lépjen rá. Ott termett őelőtte is az ősz öregember. abban az irányban. Az öreg aztán elbúcsúzott a fiútól. Meg is találta a rohanó patakot. de te csak menj bátran a vízre. de akárhogy tetszenek is azok a rózsák. Az első Almafi megvárta a csillagok följövetelét. Ezt mondta: . mert vesztedet okozzák. mert az is vesztedet okozza! Ha azon is átjutottál. mert hogy tudná a víz őt fönntartani. megéhült. Az öreg meg így folytatta: . beletűzte a gomblyukába a rózsát.A jó múltkor itt járt a bátyád. tovább nem tudta magát türtőztetni. Azt mondja az apa a második Almafinak: . kedves fiam. A bűvös patakon keresztülment szerencsésen. s ő is megosztotta vele az árpacipóját. Abban a pillanatban hallá változott. találsz egy ezüstrétet. amelyiken a bátyja ment. Már nyúlt le ő is a vízirózsáért. Útnak indult a második Almafi. keresd meg a két bátyádat! 57 . ne félj tőle. Ha pedig általérsz a vízen. ott leszakított egy ezüstrózsát. vad sebesen sodródik a vize. nagyon szép vízirózsákat látsz. hogy leszakítsa. hogy nem. aranyrétet találsz. keresd meg a bátyádat! Útrakelt a második Almafi. És bárhogy csábították a rózsák. lesz. Abban a pillanatban ezüstgyíkká változott. Most már két Almafi tűnt el. ami lesz. fiam. betűzte a gomblyukába. „Mit árthat nekem ez a gyönyörű szép rózsa? . mintha száraz mezőn járna. Habozott. De aztán eszébe jutott az öreg biztató szava.

útravalóul egy árpacipót. s egyszerre csak hova jutott az aranymezőről? Egy puszta homoksivatagra. Olyan fényesség volt benne. aki ezt kiissza. a kard mellett smaragdtáblácska. . Csak elrejtve egy egész kis ajtó. Körülnéz a fiú. Azon egy kard. se fa. semminek semmi nyoma. de emlékezett az öreg tanácsára. Azon meg egy üvegben valami folyadék volt. mert úgyis éhen kell elpusztulnia ezen a halott homoksivatagon. Azon a kövön is falatozott. a föld gyomrába. Aztán ment az ötödik asztalhoz. egy tál kása van rajta.az mindent lát. asztalokat lát. milyen borzasztó erő szállja meg. meg hogy nagyon vigyázzon. az ne féljen semmiféle ellenségtől. Három nap. Több se kellett a fiúnak. hát egy rettenetes nagy terembe jut. Ment hát. nem tétovázott. a kása mellett táblácska. ahol azok. Ment a harmadik asztalhoz. Ment a második asztalhoz. hogy soha többet nem kíván italt. A korsó mellett gyémánttáblácska. Talán a házban csak lesz lakó! S talán odáig még eljut az éhségtől. Azon egy korsócskában szagos olaj. De egyszerre csak meglát igen messziről egy borzasztó nagy házat. le a mélységbe. aki az oldalára csatolja. mert ez a láthatóság olaja. az ezer ember erejét kapja. Szerencsésen át is kelt a bűvös patakon. Az öreg igazat szólt. A tálacska mellett rubintáblácska. hozzáfogott nagy étvággyal. addig megy. jól bekente magát belőle. Már nyúlt is a rózsáért. mert itt aztán éhen pusztulok! Se fű. Át az ezüstréten is. mert ez a kard legyőzhetetlen.Látom. Előtte is megjelent az öreg. hogy összeesik. Szomjas volt a fiú. rögtön érezte. szegény. a smaragdtáblácskán írás. hogy ez a tündérek kardja. a gyémánttáblácskán írás. fölhajtotta az italt. ott már ő is alig tudta magát türtőztetni. hogy igazán azt hitte. hogy majd mindenre vigyáz. sorban. amelyen a két bátyja. Ő is azon a nyomon ment. a táblácskán írás. te talán majd okosabban cselekszel. az soha többé meg nem éhezik.Az is kapott. Úgy ment a negyedik asztalhoz. Odalép az első asztalhoz. hogy hol találom meg a szerencsémet. a tündérek használatára. ősz ember. de akkor megint eszébe jutott az öreg figyelmeztetése. Bekebelezte. azon meg egy kis tálacskában valami kenőcsféle volt. Ő is akart szakítani a rózsából. jószívű vagy. nehogy a bátyjai sorsára jusson. míg bírja az éhséget. hogy ez a kenőcs tündérek kenőcse. hogy ez a kása a tündérek kásája. pedig a falán egy ablak sem volt. És ahogy a szemét is bekente és a padlóra nézett. mint a két bátyád! Elmagyarázta neki is a bűvös patakot. De mikor az aranyrétre ért. A fiú nem hagyta érintetlen a kenőcsöt. Már közel volt ahhoz. hogy minek is jutott a birtokába. az soha többet meg nem szomjazik. Odaért a bűvös patakhoz.mondja magában -. s valóban úgy érezte. aki evvel bekeni a testét. hogy ez az ital a tündérek itala. és aki ezt a kását megeszi. Az üveg mellett aranytáblácska. Hiszen ahogy bekente magát avval a kenőccsel. Olyan jólesett neki. akkor esett csak csodálkozásba.” Nagy búsan mégiscsak folytatta az útját. Persze hogy magához vette a fiú a kardot. éhen-szomjan. Most ébredt rá Almafi. Gondolta. Mindegy. a rétet. ősz embernek. Gondolkodás nélkül megkente a szemét az olajjal. ment. amit az Isten ád! Benyit a fiú a palotába. és ő is megosztotta vele az árpacipót. hogy örök időkre jóllakott. három éjjel mindig gyalogolt. hogy kápráztatta a szemet. hogy aki evvel a szemét bekeni . de egy picinyke sincs azon a borzasztó nagy palotán. a rubintáblácskán írás. fiam.Mikor a ház elé ért. A fiú megfogadta az öreg. hogy leszakítsa. Egy ablak. Azt mondja neki az öreg: . „No . az aranytáblán írás. se semmi nem látszik. hát meg is látott menten a föld gyomrában mindenféle 58 . igazán eltalálta az öreg. bekebelezte a tál kását.

Szegény megint csak ment.Miért. és szerencsétlenségemre az Ármányosság tündére is szerelmes volt belé. hogy az én bajomon segíteni tudnál. hogy örökké ezt a kakasalakot viseljem. elég szomorú a dolgom! Kérdi a fiú: . . nem bántalak! Gyere le a fáról. Hogy meddig aludt. míg azt a repülő kastélyt megtalálja. hogy a fákon levelek helyett húszkoronás körmöci aranyok csillogtak. bár úgyse segíthetsz rajta! Szerelmes voltam egy tündérlányba. lerepült a fáról Almafi elé. Egyszer csak beért Tündérországba. addig nem nyugszik. földi halandó. Álomba merült. Kiszemelt magának egy szép nagy terebélyes fát. de kevés ideig aludt. ha szabad kérdeznem? Hátha segíthetnék a bajon! . és azon nyomban elaludt. míg azt a repülő kastélyt meg nem találja. A kastély máris tovatűnt a levegőben.Nem hiszem. Az aranytarajt azért adta. s azon gondolkozott. Amint ment. Mivel már este volt az idő. lefeküdt a padlóra.Bizony. Mivel nagyon ki volt merülve. azt nem tudta: csak rettenetes nagy zúgásra ébredt föl. neked is valami nagy bánat nyomhatja a szívedet. nem hallották-e hírét a repülő kastélynak. hogyha életébe kerül is. s nagyon el volt fáradva. és elátkozott. Táncmulatság volt ott. most egyszerre csak egy nagy erdőbe ért. . kérdezősködni kezdett. Ment.Elmondhatom a bajom. hogy ilyen szomorúan kukorékolsz. Megszólal erre az aranytarajú kakas: . Azt hitte. maga se tudta. ej. hogy mi is az a nagy morajlás. hogy mégis különbség legyen köztem és a rendes kakasok közt. 59 . gondolta. ment nagy szomorúan. panaszold el a bajod. A patakoknak az egyik felén tej folyt. egy gyönyörű szép repülő kastélyt pillant meg ott. Én is tündér voltam. kakaskukorékolásra riadt. a másik felén meg tokaji bor. Már az esküvőre készültünk. hát a feje fölött egy kinyúló ágon egy aranytarajú kakas ül. hogy meddig kell neki még barangolnia. mendegélt. Annyira elbámult azon a szép repülő kastélyon. Teljes három hónapig utazott. Néz föl a fiú a fára. hogy a kastély erkélyén egy gyönyörűséges szép lány ül. de a fiú megfogadta. mendegélt abba az irányba. Abban a pillanatban halálosan beleszeretett. de a jó és szegény tündérek fajtájából. mikor valami bűvös vízzel az Ármányosság tündére befecskendezett. földi halandó .válaszol Almafi -. merre. amerre a kastélyt repülni látta. nézelődött jobbra-balra.De csak szólj bátran. Lefeküdt hanyatt a fa alá. Egyszerre aztán. ivott is. ahogy néz-néz a levegőbe. Ez olyan ország volt. Már egy álló napot utazott harmadik Almafi Tündérországban. Mikor vége lett a mulatságnak.szörnyeteget. hogy az utolsó pillanatban vette észre. A lány énhozzám húzott. gyönyörű szép lányok táncoltak körben. s most már jól evett is. A kakas nekibátorodott. Nem tudtak neki útbaigazítást adni. Azt mondja Almafi: .feleli a kakas -.Ej. Már jegyben is voltunk a menyasszonyommal. nem az Ármányosság tündéréhez. aranytarajú kakas. Egyszóval abban az országban ugyancsak mesés volt minden. Kiszaladt a szabadba. Este odaért egy házhoz. Almafi szemrevaló fiatalember volt. aranytarajú kakas . s ő is táncolt a tündérlányokkal. odavegyült a többiek közé. kipiheni ott magát. talán a ház omlik össze.

Egy nagy erdőbe értek.válaszolta a kakas.Csak azt mondd meg. hogyan tudok én odamenni! .Csak azt mondd meg. és azzal a vízzel háromszor beföcskendeznél.És az Ármányosság tündérének a kertje? 60 .Üveghegy támadt a tenger fenekén. egyszer csak mély. abban a hegyben van egy márványtábla: aki azt megláthatná.Van egy beszélő hegy . hogy én ne vegyem észre. aki saját erődből hoztad a tizenkét szál rózsafenyőt. az megnyithatná annak a hegynek a torkát. annak a saját erejéből föl kell hoznia az erdőből tizenkét szál szagos fenyőfát. ne törődj az én fájdalmammal! . mert az a torok emberi hangon beszél.Mit kívánsz.mondta az aranytarajú kakas -. . A többi már a te dolgod. Ezt azonban az aranytarajú kakasnak nem árulta el.Csak szakíts le egy darabot belőle. Csakhogy azt a kutat tizenkétfejű sárkány őrzi. megcsinálta a máglyát. vezette. A fiú kitépett egy darabot a kakas tarajából.kérdezte Almafi. arról megtudhatod. Mikor az utolsó szikra kialszik. Azt felelte: . hol találhatnám én meg az Ármányosság tündérének kertjét! . de úgy. mert nagy tűz volt ebből a tizenkét szál fenyőből. akkor visszanyerném régi alakomat. Az erdő közepén egy magas hegy volt. és tövestül szaggatta ki a fenyőfákat. és meg kell gyújtania. akkor megnyílik a hegy torka. hogy megérkeztél.Még csak azt mondd meg most. és elolvashatná. Almafi megértette. az aranytaraj szállt. Azt mondja az erre: . . s hová lett a kakassá varázsolt dalia menyasszonya? A hegy így felelt: .Dobd föl a levegőbe azt a tarajdarabkát. merre van az Ármányosság tündérének a kertje.mondta erre a fiú. Az aranytaraj megállt a hegy felett. hisz övé volt a legyőzhetetlenség kardja. Mi van ráírva? Az.Szakíts le a tarajomból egy darabot! . meglátja végül a táblát. Mikor aztán az utolsó sziporka is kialudt. Három nap. szállt a fiú előtt vagy három méterrel. és az majd mindenütt megy előtted.Azt felelte erre Almafi: . hogy aki ennek a hegynek a torkát meg akarja nyitni.Csak azt mondd meg. és avval megnyitottad a torkomat? Felelt erre a fiú: . Mi volt az őneki? Fogta. hogy a célnál vannak. mert a sárkány minden kis neszre fölfülel. Nézelődött a hegy körül. máglyába kell raknia. . alágyújtott szépen. dörgő hangon megszólalt a hegy: . abban van a menyasszony.Az Ármányosság tündérének a kertjében van egy kút. abban a kútban bűvös víz van. Úgy is lett. hogy mi van arra fölírva. A fiú bátor volt. és azon nyomban fölfalja az embert. Ha onnan tudnál hozni egy pohár vizet. hogyan tudnám visszaszerezni neked emberi alakodat! Az aranytarajú kakas azt mondta: . három éjjel mentek. nem ijedt meg ettől. Gyönyörű szép illat áradt ki a fenyőből. Ha az megáll majd a levegőben. te földi halandó. .Nem fog fájni? . s oda nem lehet bejutni.

mit hall? Hogy Almafi nagyban fütyörész! Elfutotta a harag.Tudod. Négyszeri vágásra mind a tizenkét fej lehullott. Meglátta a kakast egy fán. alatta a fiú. A kutat csakugyan tizenkétfejű sárkány őrizte. majd három hét múlva találkozunk! De addig egy falatot se kapsz. de Almafi se volt rest. Ármányosság tündére ment a pince felé. Azt hitte. Kerített aztán egy korsót Almafi. Kibírja! Mikor a három hét letelt.Arra készültem. És elégette ott a máglyán. hogy le akarja őt föcskendezni a varázsvízzel. Az Ármányosság tündére csak akkor nyitott be a kertbe. Mikor meglátta a fiút. még mindig várta az égen. hogy be van zárva. hogy se enni. Három hétig éjjel-nappal utazott. Élsz? Hát akkor elevenen égetlek el. Az Ármányosság tündére nyomban fölébredt. Csak akkor riadt fel. Virradatig aludt. és vitte. Mikor a pincéhez ér. most már visszafelé: három hétig éjjel-nappal mentek. hogy az Ármányosság tündére megkötözte.Szerencsével jártál? Sajnos . Azt mondta neki. maga esik bele? El akartál égetni. Almafi már éhen pusztult.No. hogy majd elégeti az Almafi testét. Almafi pedig lefeküdt aludni. 61 . Közben a sárkány már tüzet okádott. Odaszólt neki: . Akkor a taréj megint megállt. ki az udvarra. Virradatkor megint a kukorékolásra ébredt. a fiú kirántotta a kardját. de azt gondolta.feleli a fiú -. öcsém. hogy a kakas ne is sejtse. Hiába volt. megmerítette a bűvös kútban. hát most én égetlek el téged. nem segíthetek rajtad. csúnyán röhögve: . hogy a máglyára vigye. S indult feléje. No.Menj mindig csak kelet felé! Nézd fölötted a tarajdarabkát. csak úgy rengett bele az egész kert. amikor a sárkány a pincébe dobta.Gyere le a fáról. Jó csillagja. se inni nem kap. s a kard magától működött: a sárkánynak egyszerre három fejét is levágta. és útnak indult. Akkor odaértek abba az erdőbe.. elaludt: észre se vette. hogy rég elpusztultál. megkötözte kezét-lábát. aranytarajú kakas! Leröpül a fáról az aranytarajú kakas. A szolgákkal nagy máglyát rakatott. Azóta terjedt el az ármányosság az egész világon. A fiú bement a kertbe. mint a pelyhet. Elkapta az Ármányosság tündérét. már ordított is a sárkány. s kérdi a fiútól: . Megint utaztak. . s a testedet kell elégetnem. Közben azt mondta neki: . lefeküdt. hogy aki másnak vermet ás. Almafi csak fütyörészett: oda se neki. ahol az aranytarajú kakas élt. Ott volt a kert. A fiú ki volt merülve. valami madár repült el. azért ordít a sárkány. az a tarajdarabka. nem tudtam hozzájutni a varázsvízhez! De ezt csak azért mondta. A taraj erre rögtön megindult. A csillag itt eltűnt. a hamuját meg nekieresztette a szélnek.

s az azt mondta. Azt mondta Almafinak: . De a tündérnek megvolt a hatalma. . Így meg hogyan találjuk meg? . lehajtotta fejét. hogy a menyasszonyoddal mi történt? .Hát már látod. tündér barátom! Nem csodálom.Az aranytarajú kakas elszomorodott. Azt mondja akkor Almafi: .mondja a tündér. Mert én nem mehetek le a vízbe. Mikor megint összeölelkeztek. Aztán egy óvatos ökölcsapással kettétörte az üveget. és háromszor befecskendezte a vízzel a kakast. látom . Nem telt bele jó negyedóra.Nem tudom .Tudod mit? Ülj föl a hátamra. Röpültek egy jó ideig. hol van. Almafi. . A szerelmesek boldogan ölelkeztek.mondta a jó tündér -.gyönyörű szép lány! .mondta Almafi. Almafi megfogta. úgyhogy a tündérkisasszony sértetlenül kiszabadult belőle. A többit én elintézem! Lehajolt a tündér a vízbe. mert ki láthat le a tenger fenekére? Én nem. Mikor a halak annyira felemelték a hegyet. és lekiáltott egy csukahalnak. és helyette egy daliás. és ezt az üveghegyet onnan a tenger fenekéről emeljék föl a víz színére. Egyszer aztán a tenger szélére értek.Röpüljünk csak a tenger közepéig. .mondja Almafi. de nem sokat érek vele. A tenger fölé repültek.Nyomon vagyunk. . mivel az volt a legügyesebben úszó hal. Az már terajtad áll. mert én már akkor el voltam varázsolva.Tudod-e. . Átölelte Almafit. Lett nagy öröm. hogy az életben már sohasem találkoznak. hogy látod.Én kérdeztem a hegytől. röpülök veled. itt vagyunk. három éjjel mindig mentek. . csinos fiatalember termett Almafi előtt. hogyan szabadítsuk ki a vízből. Mit látsz? Azt mondja Almafi: .De nehéz leszek . hogy mind a két partig elláthassak. . egyetlen rántással partra teremtette.Azt csak bízd rám! . barátom? . Három nap. Hiszen azt gondolták. hogy repülni tudott. Megriadt erre a kakas. aztán ismét gyalog folytatták útjukat.Én tudom. megrázkódott.Igen. hogy el lehetett érni.Nem számít semmit .Induljunk mindjárt! Mentek egy darabig gyalogosan.Az a fő. már emelkedett föl a hegy. ismét leszállunk. Egyszer azt mondja Almafi: . a tengernél. abban a pillanatban arra szállt egy 62 . Almafi észrevétlenül elővette a korsót. hogy egy tengerben egy üveghegyben van bezárva.felelte a szegény tündér -.mondja Almafi -. . hogy szedje össze a haltársait. De hogy az a tenger hol van. gyalog megyünk. hol van az a tenger . épp most fésülködik bent az üveghegyben! Szálljunk le a partra! Hanem itt már nemigen segíthetek rajtad.No . A csuka rögtön bejárta a halak birodalmát.Ha elfáradtam a röpülésben. és megköszönte neki a szolgálatot. hol gyalog. hogy el akarta rabolni tőled az Ármányosság tündére a menyasszonyodat . tündér barátom. hol röpülve.azt mondja a tündér -. arról semmit se mondott. megcsókolta.

mert hiszen Almafi csodásan messze ellátott. leereszkedünk az udvarba. De ennek a tündérek sem hallották a hírét. A fiú bemutatta az édesanyjának s a húgainak. beleültek mind a hárman. hol gyalogoltak. Almafi azonban így szólt: . Almafi volt a tanú az esküvőn. hogy röpüljön haza. Éppen akkor is sírdogált. meg két bátyám.Tudod mit. barátom. barátom? Fölröpülök a kastély fölé. barátom. de a tündérfiú nem engedte: . De neked már van feleséged.Szívemnek szép szerelme. a menyegzőmön is.Te segítettél rajtam én is segítségedre lehetek talán. de Almafi nem tud. A tündérfi ment. az udvarban leteszlek téged a hátamról. mert ők tudnak ugyan röpülni. s együtt majd csak betörünk a szobákba. hogy ő a repülő kastélyt keresi. mikor Almafi odatoppant.Maradjál itt. De még három nap. Amint véletlenül ismét a tenger fölött röpültek egyszer csak a távolban Almafi mit pillant meg? A repülő kastélyt! Meglöki rögtön a barátját. Megint csak úgy utaztak hogy hol röpültek. Utazzunk együtt. 63 . hogy megházasodjék. s a két öregebb Almafihoz add hozzá a te két húgodat. hogy mentől előbb hazaérhessenek. de ő nem tudott senkibe szerelmes lenni. ehhez az erkélyhez. S válassz te is menyasszonyt magadnak a két húgom közül. amire kérték. hogy hát mi tulajdonképpen az ő utazásának a célja. ahol kinn ült a kisasszony. míg összetalálkozhattak a kastéllyal. Azt mondta neki Almafi: . és a tündérlakhoz utaztak. Betörte az ajtót.Köszönöm a szívességedet. Almafi elmondta neki. Bejártak már hetvenhét országot. ne kockáztasd az életed. Lett otthon is nagy öröm. magához intette. három éjjel kellett röpülniük. De hogy jussanak észrevétlenül hozzá? Azt mondja a tündérfi: . Almafi pedig leszállt a kastély udvarára. Nézi az Almafi. Három nap múlva megtartották a menyegzőt. hogy itt meg itt vannak. Indult azonnal a palotába. Azzal elbúcsúztak. hogy ez a fiú mentette meg a varázslat alól őt is.Hogyne sírnék. A láncon nagy lakatok. a tündérfi csak akkor kérdezte Almafitól. miért sírsz? Azt mondja a kisasszony: . Útnak is indultak aztán mind a ketten. Ott volt Almafi számára is az alkalom. Három teljes hétig mentek. Almafi most már el akart búcsúzni. négy rénszarvas húzott egy aranyhintót. küldjön értük fogatot. lecsupálta a lány kezéről-lábáról a láncot. Csak egyet kérek még tőled. vidd el magadhoz őket. hogy abba az irányba röpüljön. hát csakugyan oda van láncolva a lány keze-lába erős lánccal. A tündérfiú észrevette.sólyommadár. Meg is érkezett a fogat. a menyasszonyát is. Most már látták a kisasszonyt is az erkélyen. Mikor aztán elmúlt a lakodalom. mikor ide vagyok láncolva három éve már ehhez a kastélyhoz. Megnézte a két tündérkislányt. Menj el értük. A tündérfi azonban így szólt: . Fogta magát. csak abba a repülő kastélyos kisasszonyba. Hamar rátalált arra az erkélyre. sorra járta a szobákat.ezt gondolta magában. és megkérte. Öreg szüleim vannak. vigyen hírt az ő édesanyjának. „A két bátyámnak szánom őket” .

azért láncolt ide. annak a borát itta. hogy a szörnyeteg úgyse váltja be a szavát. mert kettőnk közül az egyiknek pusztulni kell . látom. szörnyeteg! Fölébred a szörnyeteg. Mégpedig azért. de nem ejtett semmiféle vadat. . vagy tán gondolta. ehhez az erkélyhez. Fogta a nyilát. Édesapám egyszer kiment vadászatra a közeli erdőbe. Mikor egy méterre szállt a föld színéhez. belelőtte a szörnyetegbe. elviszi majd egyetlenegy lányát. Az ereje volt hozzá a kulcs. Nem keresett poharat. hogyan kerültél ide. hogy legyek a felesége. Mire magamhoz tértem ijedtségemből. engem nyalábjába kapott. észrevettem a repülő kastélyt. Nekünk nem szólt. el akartam szökni.Most mondd meg. hogy izmai szinte vasból vannak. kiugrott belőle egy szörnyeteg. De aztán úgy-ahogy megfeledkezett a dologról. csak nem járhattam szabadon. Azt hiszem. hogy miféle zúgás az. bátor fickó vagy! Hát mindjárt próbára megyünk! 64 . beért a századik szobába. Hiába ostromoltuk kérdésünkkel. mert akárhogy vigyáz. Egyszerre úgy érezte. De ha ítéletnapig röpülünk. de a szörnyeteg mindennap fölkeresett. Egy szép napon azonban én kiszöktem sétálni a királyi kertbe. nem hiányzott semmim.No . Indult rögtön megkeresni a szörnyeteget. itt találtam magamat ezen az erkélyen. hogy még drágán fogja ő megfizetni. A hetvenedik szobába érve már hallotta a nagy hortyogást. szívemnek szép szerelme. Látja.Ébredj.Nem kereste a lakat kulcsát. mert van a kastély pincéjében egy hordó.Én egy királynak a lánya vagyok.Ez a kastély száz szobából áll. De nem bánt velem gorombán.mondja Almafi. Megrúgta csak úgy a fekvőhelyén: . Apám csak mosolyogta. és megkérdezi. Ha meg akarsz küzdeni vele. hogy egy földi halandóval van dolga. Mire körültekintettem. meg az akós hordót. Egyszer csak mire lettem figyelmes? Valami nagy zúgásra. és jó nagyot ivott belőle. ember vagy a talpadon. minden lépten-nyomon kísérőkkel jártam. szabadon járhattam a kastély lakosztályában. hogyan bírna egy királyi kastélyhoz jutni egy szörnyeteg. és azzal ostromolt. ott volt a szörnyeteg. búsulásának okát nem árulta el előttünk. Ment a hortyogás irányába. A szörnyeteg elment. dörzsöli a szemét. akkor sem leszek a felesége. Nem hallgattam rá. .Jól van .Azért. Hogy. hogy nem. A szörnyeteg épp a századik szobában lakik. Amint a vadászatról visszatért. meggondoltam-e már magamat. pedig apám nagyon őrzött. akkor tán legyőzheted. most épp déli álmát alussza. de láttuk. mikor ott van az a sok testőrség! De aztán otthon csak elfogta a nyugtalanság. és igyál te is az italából. hogy mind jobban búsul. van-e vagy nincs. de azt mondta az apámnak. mert hiszen eddig is ezer ember ereje volt benne. eredj le.Hogy mersz te álmomban háborgatni? . Legyőzhetetlenül erős. egy szörnyeteggel találkozott. Almafi megtalálta a pincét. ebbe az elátkozott kastélyba! A lány erre ezeket mesélte: . A kastély szemlátomást egyenest hozzám szállt. hol találhatnám én meg azt a szörnyeteget? Feleli erre a királylány: . amiért megsebesítette. egyedül mentem le a kertbe.mondja válaszul Almafi -. Csak úgy fektéből mondja neki: . .mondja az -. hanem fogta magát az akós hordót. Kezdetben nem voltam ideláncolva. Máig is mindennap megjelenik.

Dobj te előbb.Amelyikünk ezzel a vasgolyóval keresztül tudja törni a falat. Almafi nyomban szaladt az erkélyre a lányhoz. Megkérdezte a lánytól. de amúgy is nagyon csinos egy gyerek volt. Almafi kirántotta a kardját. kivel is van dolga. ha akarod. mert a város a lány apjának a fővárosa volt. Megy ki az udvarra. az egész város fekete gyászba borult. A király olyan szigorú rendeletet adott ki. hogy keresztültörte a falat. szörnyeteg! . nemcsak földet. Míg a lány odavolt. Almafi sem volt rest. fél kézzel belevágta a falba. röptében a kastéllyal. hogyan lehetne ezt a kastélyt megállítani. és kiesett az udvarba. a szörnyeteg ezerkétszáz ember erejével.Szívemnek szép szerelme. Épp jó helyen. hiszen az életmentője volt. meghívták a tündérfit. akkor látja a repülő kastélyt! Meglett az öröm. A király fölfigyelt a zúgásra. Most már a lány is beleszeretett Almafiba. erős ember vagy. Azt mondja: . azután a másikat. Még most is élnek. Az udvaron rögtön összefogóztak. Összeszedte magát ezerötszáz embererővel. megbüntették.Szívemnek szép szerelme.Volt ott egy métermázsás vasgolyó. nagyharang választ csak el bennünket egymástól! Már két éve bolyongok utánad! Aztán elmesélte neki. az ő életmentőjét. A lány tudta. amikor a kastély a város fölé ért. hogy még mosolyogni sem volt szabad senkinek se. hogy mindenki vonja be a fekete lobogót.Látom. . . nagyszerű lakodalmat csaptak. hogy palacsintává lapult. s azt mondja: . A szörnyeteg csak most nézte meg. Harmadnap. kiadta a gonosz lelkét. mihelyt valahol földet látok! Egyszer éppen az erkélyen beszélgettek. s már jól leereszkedett. A szörnyeteg fogja a golyót. A királylány mindjárt bemutatta szüleinek a vőlegényét. a szörnyetegnek csak ezerkétszáz embererővel tellett. valami várost is látok! A királykisasszony még másnap sem látott semmit. A gyász mindjárt megszűnt a városban. hogyan látta meg őt. hogy majd széjjelmállott. úgy. hogy a kastélynak a két oldalán egy-egy szárny van. az lesz a győztes. kapa. ha meg nem haltak! 65 . mikor aztán még azt is látták. Mindenkinek fekete zászlót kellett a házára kitenni. A király kiadta rendeletben. hogy az elveszett lány ugrott ki egy fiatal. az öreg szülőket. Gyerünk ki az udvarra. aztán azt mondja a királykisasszonynak: . ásó. hogy a száját csak egy kicsit is mosolyra húzta. hogy a golyó félig belement. Nagy nehezen föltápászkodott Almafi. és egy csapással levágta a kastélynak először az egyik szárnyát. Almafi hirtelen felugrik. A szörnyeteg fölkel. elvágom a két szárnyát! El én. hogyan lehet a szárnyakat megállítani. Ezért aztán most Almafi úgy vágta földhöz a szörnyeteget. úgy belevágta. Rögtön ott a repülő kastélyon hűséget esküdtek egymásnak. éjjel-nappal. s így szólt: . immár harmadik éve. birkózni. Megállt előtte. De Almafi nem szerette ezt a folytonos repülést. a két másik Almafit. kikapta a falból a golyót. és örvendjen! Aztán megtartották az esküvőt. akit rajtakaptak. Almafi ezer embererővel birkózott. De azt már nem tudta.Ha másképp nem megy . daliás emberrel.mondja Almafi.mondja a fiú -. Ezért aztán Almafit úgy vágta földhöz.

A fiú úgy csinált. De az ökör megint megmondta a fiúnak. mert különben meglátja. Megmondta a fiúnak: . hogy elküldi a hatszeműt. a nyakcsigolyáján volt. korpakenyeret. hogy másnap mi történik. A szegény embernek a felesége meghalt.A táltos ökör Volt egyszer. Azt számította. és mindjárt megterült egy asztal magától. A csás ökröt. A fiú mindennap kiűzte az ökröket a legelőre. hogy ügyeljen. Az sem tudott mondani semmit. Este hazamentek. s a lány azt mondta az anyjának. aztán visszadugta az ökör szarvát. míg a lány egészen el nem aludt. lesse ki a fiút. a második lánynak négy szeme volt. mint a többi. azt egyél belőle. míg mind az öt szeme el nem alszik a lánynak. Szilajnak hívták. a negyediknek hat. 66 . mit csinál a fiú.Nem egyebet korpakenyérnél . míg a lány el nem aludt. Így folyt napról napra. és ő egy másik asszonyt vett feleségül. Az ökör táltos volt. A fiú úgy is csinált. mind jobb színben volt. míg a lány el nem alszik mind a négy szemével. hogy a fiú mit eszik.mondta a lány.Édes jó gazdám. De vizsgáld meg jól a szemeit. De az ökör megint csak mondta a fiúnak. s mindegyik szeme be nem volt hunyva. Húzd ki a jobb szarvamat. s mikor elaludt. lesse ki az. s annak volt egy fia. s amit akarsz. Este az anyja jól elverte. Megvizsgálta. A fiú úgy is csinált. A fiú mindig azt ette. csak korpakenyeret. holnap a háromszemű lány jön velünk. és játsszon megint. enni adott az ökröknek. megszólította: . evett jól. Tarisznyába való ételül a mostohaanyja folyton korpából sütött neki kenyeret. Volt a szegény embernek két ökröcskéje. Addig játszott. hogy mit látott. csak ügyelj magadra. hogy nem látott egyebet. hogy elküldi a legkisebb leányát. Elküldte a mostoha másnap a fiúval a négyszeműt. A fiú kihúzta az ökörnek a jobb szarvát. A fiú evettivott. Akkor kihúzta az ökör szarvát. Evett-ivott jól. hogy mindegyik szemével elaludjék. és megint visszadugta. Másnap úgy határozott az asszony. Másnap a mostoha elküldte az ötszeműt. s a fiú mind kövérebb lett. volt egyszer egy szegény ember.Evett-e valamit? . Annak az asszonynak meg volt öt lánya. A legény kiment. hogy vigyázzon. kihúzta az ökör szarvát. már tudta. Játsszék vele. evett-ivott. kérdezte az anya a lányát. még az Óperencián is túl volt. Addig játsszál vele. A csás ökör megsajnálta a fiút. hogy te honnét eszel.Vigyázz. míg el nem alszik. kérdezte mindjárt az anya suttyomban a lányától: . hogy mit eszik. s jaj lesz neked. A mostohaanyja elcsodálkozott. míg az el nem aludt. Addig játszott a lánnyal. Addig játszadozott a lánnyal. Az is csak úgy járt. hogy a mostohafia a korpától milyen jó színben van. a jobb oldalit. Aztán visszadugta az ökörnek a szarvát. mert hogy ő se látott semmit. Hazamentek este. A legkisebb lánynak három szeme volt. Erősen ráparancsolt. hol nem volt. a harmadiknak öt. Hazamentek este. s megint visszadugta a szarvat a helyére. az ötödiknek pedig hét: egy leghátul. hogy mi lesz. te csak korpakenyérrel élsz! Van nekem a jobb szarvamban elég eleség.

. hogy a szarvai keresztülmentek az oroszlán oldalán. Leszakított egyet. Avval nem aludt el a lány. engem holnap levágnak! Hanem ügyelj. hogy ő mégiscsak szakít egy virágot innét is. De addig rimánkodott a fiú. mert mi ketten el fogunk szökni. hogy a fiú miért van olyan jó színben. Nagy nehezen ráadta magát az ember. Ezt Szilaj ökör úgy megöklelte. kérjed meg édesapádat. Este megmondta az anyjának. mendegéltek. A fiú rimánkodni kezdett az ökörnek. te ugorj a szarvam közé. hogy szakasszon egy ezüstvirágot az erdőből. ezüstlombbal. Betegnek tettette magát. virágokkal volt teljes.Azt határozták most. . 67 . Ne próbálj hát az erdőből szakítani. Mentek tovább. Megküzdöttek. De az ökör megint megmondta a legénynek. míg a lány el nem aludt. Mire a farkas visszaesett a földre.Olyan ételeket eszik. És mikor én letérdepelek. mikor visznek majd levágni. és a többi faképnél maradt. hogy még a bárók sem különbet. kiértek az erdő szélére. s a harmadik öklelésnél Szilaj ökör úgy felkapta a farkast.Látod. hogy addig nem gyógyul meg. Az ökör sírva panaszkodott a fiúnak. míg végre elértek egy szép ezüsterdőbe. A fiú. míg végül az ökör megengedte. Az ökör többé nem ment a földön.Hó. míg mind a hét szemével nem alszik el. Mikor kiértek. hogy három ölre vetette a levegőben. hogy te vezess engem a vágóhídra. mondta az ökörnek. hogy a fiú kihúzta az ökörnek a szarvát. Másnap vitték az ökröt levágni. bántottátok az ezüsterdőm! Megküzdtek az oroszlánnal. Mikor kiértek a rézerdőből.Szilaj ökör. hogy mit terveznek vele. egykönnyen martalékul eshettem volna a farkasnak. sokáig mentek. Holnap. Az ökör sírva mondta el: .Tudd meg. s miért olyan vidor. hogy ügyeljen magára. megálljatok! Miért bántottátok az én rézerdőmet? Most. Az ökör eleget kérte. mert azért neki meg kell küzdenie. .mondta a Szilaj ökör -. felszökött a szarva közé. Az ökör azt mondta: . Megvizsgálta a szemeit. Mentek az ökörrel. sokáig repültek. miért nem hagyod békén? Ezért nekem mindjárt megint kell szenvednem. édes fiam. De egyet a nyakcsigolyáján nem látott meg. a Szilajnak a szarvából! Az asszony most már tudta. Mégis. küzdjünk hát egyet. . hogy az ökröt vágják le. míg a Szilajnak a húsából nem ehetik. hogy leszakít egyet.Édes fiam. előállott egy nagy farkas. mit csináljon.Avval a hétszeművel addig játsszál. Leszálltak. s a kalapja mellé tűzte. meg kell küzdened velem. Szilaj ökör.Nem bánom . A fiú megkívánta a szép rézvirágokat. Az erdő nagyon szép volt. . pórul járunk! És addig játszott a fiú. Mentek. az oroszlán valahogy a jobb fülét leharapta az ökörnek. s a kalapja mellé tűzi. hogy menjen el a hétszemű lány. és elértek nagy idő múlva egy szép rézerdőhöz. nem bírt többet mozdulni. mert ha nem. Elrepült a fiúval. mi csengett az erdőn? Valamit hallottam. Mondta az ökör a fiúnak: . s evett-ivott. hanem felemelkedett a levegőbe. mikor az ökör letérdelt. Meglátta. hogy ne szakítson. előáll egy oroszlán. s azt mondta a férjének. nyaka-lába ki volt törve.

Mikor a küzdéshez fölálltak. mondjad. hogy végem lesz.Én nem tudom ezt a sok csordát beűzni a szarvba. az nem nagy baj. No hát. nemsokára elértek egy tiszta aranyerdőt. látod. Az erdő szép aranyvirággal volt tele. azt kérdi a fiútól: hol a Szilaj ökör? A fiú megfújta a furulyát. a zsebkendőjébe tette. rabszolgánk leszel. hogy ő mégiscsak szakít egy aranyvirágot.Ha csak az a baj . ha pedig késztet. mendegéltek tovább. nem is nagy a fizetség. Előjött az ökör. hogy soha meg nem házasodol. mert azok mind onnét jöttek ki. Mikor felébredt.Látom már előre. s a jobb szarva két-három ölnyire szökött el tőle.No. Azt mondja a kis fekete nyúl: .Hogyne fújnám. Sírt nagyon. mikor idejött egy kis fekete nyúl. és vedd fel. Hát jött egy öregasszony. mert akkor életemet veszítem. de nem bírta eltalálni. az erdő királyának a parancsa. hogy mindjárt kétfelé hasadt. Az ökör sírva kérte a fiút: . A fiú rimánkodni kezdett.Ne sírj. Én beűzöm. de az ökör azt mondta: . Könnyen kiszedte a fiúból.mondja az ökör a fiúnak -. Az ökör megrántotta a fejét: . Miért bántottátok az aranyerdőt? A fiú búsulni kezdett.Ha valaki keresni fog. A sárkány beszélt mint gazda: . s kérdi a fiútól: .Az teszi el az én fejem! Így is lett. míg végre bebújt az ökör hasa alá. Mentek. egyedül.Miért fújtad olyan táncnótára a furulyát? . látja. táncnótára. hogy holnap délben itt leszek. De a fiú nem fogadott szót. hogy az egész rét tele van nyájakkal.No .Hagyj békét a furulyának! Csak azt mondd meg a Szilaj ökörnek. . ahogy az erdő szélére érnek. mégiscsak szakított egy virágot. a fiúval együtt. most már jegyes vagyok. Jön a kis fekete nyúl. De harmadszor ne próbáld. de még igazi vígan. Búsulni kezdett. ott lesz neked étel elég. Másnap délben megverekedtek. előállít egy tigris. ügyelj.mondja a boszorkány -. . lefeküdt s elaludt. hogy mi van a dologban: .. kihúzta a szarvat. hogy hogyan tudja majd visszaűzni azt a tenger nyájat a Szilaj ökör szarvába. Csak arra esküdj meg. A fiú felvette a szarvat. hogy az ökör elpusztul. Dugd el rögtön a zsebkendődbe. Úgy feldobta az ökröt. a jobb szarvam majd leesik messzi tőlem. egy háromfejű sárkány és egy kis fekete nyúl. Szilaj ökör. s azt mondta a fiúnak: . és az ökör a tigris nyakát keresztülöklelte egészen. Látja a fiút. Hanem ha megküzdöm a kis nyúllal. mert ennek az erdőnek már nemcsak egy őre van. akár pedig egymás után mind a hármunkkal meg kell küzdened. Elért egy szép rétre. és az egy valóságos boszorkány volt. s itt leszek mindjárt. Avval elment legelni. a kis nyúl csak forgott egyre ott az ökör körül. hogy holnap délben velem verekedjék meg: ez a háromfejű sárkánynak. Ott egy forrás felett leült. 68 . evett-ivott. evvel megbirkózhatom. most akár add meg magad. s azt mondta hogy vele kell megküzdened. hogy búslakodik. s ment tovább nagy búsan. míg élsz. ez még nem az utolsó.Ne szakíts. fújjad a furulyát.

. mert semmi bajod nem lesz! Erre összekelt a lánnyal. amit én megengedek? Engemet elvetnek.Itt nagyobb boszorkány van nálamnál! Úgy megharagudott a boszorkány. azután megesznek.Nyisd ki. A fiatalok pedig még ma is élnek. a lány is a fiút.Gyere ki. azután lekaszálnak. A fiú megszerette a lányt. A számítás jó volt. mert a fejemen állok. A molnárnak volt egy igen szép lánya. A fiú elbúcsúzott az öregasszonytól. Ennyit kínt én mind kiállok.Vaskanál. az ajtót! Mondja a seprű: . hogy sohasem házasodhat meg. és ment tovább. Kiáltja a seprűnek: . megsütnek. mert a fejemen állok! Kiáltja a boszorkány a házba: . 69 . azután megcsépelnek. A vaskanalat meg a seprűt pedig felállította a nyelére az ajtó mellé. és beűzte a sok csordát. megőrölnek. seprű. mint a fiú. .Ejnye teremtette! . segítek én azon. . A lány még inkább. lefeküdt az egész ház népe. ha meg nem haltak. nyisd ki az ajtót! . De a legény megmondta.mondta a molnárlány -.A fiú nagy nehezen megesküdött. Mikor eltelt a vendégség. megesküdtek. megnövök. vízzel összegyúrnak. kérte hát. mert úgyis véged lesz! Erre megfelelt a kenyér: . mert éjfélkor jött a boszorkány.kiáltott a boszorkány. hogy neki milyen esküje van.Nem lehet. hogy vegye el őt feleségül. Kiáltja a vaskanálnak: . te kutya boszorkány.Ha csak az a baj .Hej. te nem engedheted meg. Nemsokára elért a fiú egy malomba. De a menyecske feltett az asztalra egy kenyeret és egy korsó vizet. szállást kért.Én sem tehetem. s megbocsátok. hogy rögtön kettéhasadt. és az öregasszony egy hoppra elővette a mesterségét. Légy bátor. esküszegő.

fiam? . Utoljára megrestellte Mihók.Hol voltál. beszúrja a szénába. Mihók elmegy lánynézni. és nem lelem sehol benne. hol nem volt.Édes anyókám. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának: . édes Mihókom? . .Eredj. s elhajította a sárba. fiam. .Hadd lássam! .Egy tűt.Ilóknál.Kit vennél el. Megint azt mondja az anyjának: . édes anyókám. és kap ajándékba egy ekevasat. hol balra húzta le a csákót. Hazamegy üres kézzel.Édes anyókám. Hazamenet beléteszi a csákójába. édes anyókám.Jaj. . de az nem akart megállni: hol jobbra. fiam. édes Mihókom? . . édes anyókám. .Mit vittél neki? . házasodhatnám.Hol voltál. adtak. a csákódba kellett volna szúrni.Nem vittem. és ott egy tűt kapott ajándékba. hetedhét országon túl. fiam? . . Megérkezik a szénásszekér.Mit adtak? . volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. a fejét is összeverte. Jövet megunta a kezében tartani. . nem jól tettél. . az anyjához. adtak. és amint egy szénásszekeret ér.Mit vittél neki? .Ilók és Mihók Hol volt.Másszor úgy teszek.Kit vennél el. kéresd meg! Mihók elmegy az Ilókék házához.Hadd lássam. kéresd meg.Egy ekevasat. házasodhatnám.Ilókot. .Egy szekér szénába szúrtam. fiam. .Ilóknál. . de nem lelte meg.Mit adtak? . édes anyókám. Elment haza.Eredj. . .Ilókot. 70 . .Nem vittem semmit. s Mihók váltig keresi a lehányt szénában a tűt.

nem jól tettél. és kap ajándékba egy fél szalonnát.Ilóknál. édes anyókám.Mit vittél neki? . s amíg Mihók hazaért.Ilókot.Nem vittem semmit. .Ilókot.Másszor úgy teszek. magam után húztam.Nem vittem.A vállamra vetettem. . . . az egész faluból reágyűltek a szalonnára. fiam. s eleresztettem. annál jobban fickándozott. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd. Hazamenet a vállára veti..Édes anyókám. Jó erős madzagot köt reá.Mit vittél neki? . 71 . talán megették a kutyák. . házasodhatnám. adtak. édes anyókám. és úgy viszi haza. . édes anyókám. Aztán megint elkezdi: . házasodhatnám. A kis kutyának sehogy sem tetszett az a hely. Mihóknak fájt. maga után vonszolva ballag hazafelé. kap ajándékba egy kis kutyát. fiam. .Ilóknál.Jaj. . és minduntalan szólítgatja: Kucó! Kucó! A kutyák nem kérették sokáig magukat. fiam.Édes anyókám. Megint elkezdi Mihók: . fiam? . s úgy hoznod haza.Madzagra kötöttem. .Jaj. adtak egy nagy darab szalonnát. csak az álla csontját hagyták meg.A csákómba szúrtam. és eldobta. fiam? .Eredj. Elmegy Mihók Ilókhoz.Másszor úgy teszek. édes anyókám. s szólítgatnod: Kucó! Kucó! . utoljára mardosni kezdte a vállát.Egy kis kutyát. . fiam? . Elmegy Mihók a lányos házhoz. de nem akart megállani.Hol voltál. nem jól tettél. a válladra kellett volna vetned. ezt ni! . amelyikre a madzag volt kötve.Mit adtak? . . minél jobban nyomta oda.Eredj.Kit vennél el. s elhajítottam. fiam. kéresd meg. mind megették.Hadd lássam.Hisz ez csak az álla csontja.Hol voltál. .Kit vennél el. de marta. . . kéresd meg. magad után húznod. fiam? . .

.Eredj. . . hazavitte nagy nehezen. édes anyókám.Ilókot. fiam? . szólítgatja: „Ne. fiam. fiam? .Hol van. s akármennyit feszengett. s bemegy a házba.Ilóknál. . bocikám. szénát vet eleibe. házasodhatnám. nem jól tettél. fiam? . fiam? .Bekötöttem a pajtába. . Aztán megint elkezdi: . Mihók elmegy. fiam. házasodhatnám. aztán bereteszeli az ajtót. kapálózott és rugdosta.Édes anyókám. a pajtában a jászol elébe kötni s szénát vetni eleibe. . nem jól tettél. hazahoznod s a házba felakasztanod a füstre.Másszor úgy teszek.Jaj. Otthon felvonszolta a padlásra s felakasztotta a kakasülőre.Ilóknál. . Aztán kezdi újra: . ne! ne!” Hazaérve beköti a pajtába.Kit vennél el. 72 . . és kapott egy borjút. adtak.Édes anyókám. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel. . a hátadra kellett volna venned.Mit adtak? . kéresd meg. adtak egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára.Hát hol van? . vezeti hazafelé.Nem vittem. . édes anyókám. nem látom. fiam.Ilókot.Mit vittél neki? .Eredj.Hol voltál.Ilókot..Hazahoztam a hátamon. Mihók ismét maga ment a lányos házhoz. édes fiam. és odaadják neki a lányt.Kit vennél el. . . szépen hazavezetni.Másszor így teszek. hátára vette.Mit vittél neki? . s felakasztottam a füstre. édes anyókám. . édes anyókám. . .Jaj.Hol voltál.Nem vittem. kéresd meg. Mihók kötelet vet Ilók nyakába.

megengesztelte. s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára. hogy Mihók csúfolódik vele. hogy lássa. megkapja a kecskét. Mihók el is ment mindjárt. s észreveszi. rángatni kezdte a zsinórt. elment a vőlegénnyel a menyasszony után. s máig is élnek. Azalatt a násznép összegyűlt a lakodalomra. s elszaladt haza. . úgy bocsátotta le. nem jól tettél. kibékítik nagy bajjal.. hány hét a világ. A kecske a rángatásra mekegett. Megint felkölti a vendégeket. megcirókálta Ilókot. a zsinórt tapogatva. cirógasd meg. Eredj hamar. csak mekeg. elmennek a menyasszony után. Mihók nem hitt neki. megsokallta a tréfát. a pajtába ment. és ráhányta a szemeket. a háznál valamennyi aprómarhának kivájta a szemét. de nem felel. vess szép szemeket rája. mi baj.Odale. megkecskésedett. mihelyt künn volt az udvaron leoldta a zsinórt. .Hogy kecskésedett volna? . 73 . felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására. fiam. ha meg nem haltak. s hozd be a házba. várta. Ilók pedig. azon járt az esze.Jaj. s most húzom fel. s hogy nem jött. hogy elillanhasson. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolya. egy kecske lábára kötötte. fiam? . Mikor vége lett a vendégeskedésnek. Az anyja. aztán felment a pajta padlására. édes anyókám. s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybekelnek. és lefektették a szénába. Mihók anyja meg a lármára kinézett. Kiszaladt utána. s elvitte haza Mihókékhoz. Mihók csak várta. s maga elillant haza. Ilók szegény azt gondolta.Hol van Ilók.Zsinórt kötöttem a lábára.

Annyit ittak. Csapra ütöttek egy nagy hordót. s mondja rémülten.A róka és a farkas a lakodalomban Egyszer lakodalom volt egy faluban.Menni se tudok! 74 . afféle lakodalmi tréfa. nézi. Azt mondja a farkas: .Ezt lesz jó megkóstolni legelébb! Nekiestek hát előbb a káposztának. „Elébb bemegyek a kamrába” .Te csak húzódj meg itt. azt gondolták. hogy csak úgy zörgött a csontja. Neki! A szegény farkast úgy elverték.nicsak. Aztán vették sorra a kalácsot. jó volna belopódzni oda. hogy nagyon lökdösi valami. hogy mennyi bor meg pálinka van ott.Menjünk! Bár attól félek. Azt mondja a farkas: . hogy hol menjünk be. hogy a küszöb alatt vájjon egy lyukat. ide jó lesz behúzódni” .No. A tornácon nem volt senki. Felnyitja a szemét nagy álmosan. hogy van ott jó fazék töltöttkáposzta is. a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában. s már kibújt a lyukon. most már. Feleli a róka: . hogy megbánjuk. mint a másik. A sok sütemény is mind ott volt. Indul a szakácsné. a róka neszt fogott. Hívta a farkas komáját is. s elaludt. hogy végül is berúgtak. De egypáran mégis kimentek. A róka közben szaladt. hogy mit látott! Azok nem akarták hinni. Éppen nekikezdtek volna a süteménynek. csak gyere velem! Amint bementek az udvarba. farkas koma! Én majd megszimatolom. a csörögét. farkas komája! A szegény farkas alig tudott menni a részegségtől. „No. ha veszedelembe jut. aztán szép óvatosan bement a tornácra. Odasettenkedtek most már mindketten. akkor veszi észre a róka. Ott lefeküdt egy csomó pozdorjára. De a rókának mégis volt annyi esze.Ne félj semmit. Benn a szobában a vendégek közben megették a levest. hogy ki az. ha be is volt rúgva. hát . Látja. ahol ki tudjon bújni. kürtőst. jó lenne valamit inni is. Egyszer csak arra ébredt fel. Mikor megnyitja a kamraajtót. róka koma. hogy menjenek el ők is a lakodalomba. Rábeszélte a farkast. Keresi is a kamrát. hogy a leves után feltálalja a káposztát a vendégeknek. s megnyitja a kamraajtót. Azt mondja a róka: . Nekikezdtek dudorászni! Egyik jobban ordított. s gondolta. Mire kiértek. Végre megtalálja. Csak a farkast lelték ott. iszkolt a falu végére. hogy minden oldalbordája meg volt dagadva. amit lát: egy részeg róka meg egy részeg farkas összeölelkezve dalol! Szalad be a vendégekhez. Jajgatott ugyancsak a rókának: . A róka megérezte a szagot. fánkot. Odaszól a farkasnak: .gondolta magában. s nekifogtak az ivásnak. A róka szaglászott. Alig tudott kivánszorogni a kamrából. meg attól. szinte meghal ijedtében attól.gondolta.

hogy mit mond a róka. Fölugrott mérgesen a róka. milyen fehér? . de az enyém.Vert visz veretlent. hogy veretlen visz vertet. veretlen visz vertet. hogy mégis nekidurálta magát. A farkas most már tisztán megértette. mikor az én csontom.azzal mutatja azt a pozdorját ami ráragadt. megemlegetik. ahol aludt. mind kívül lóg az oldalamon. A bolond farkasnak részeg fővel csak annyi esze volt. s ledobta a hátáról a rókát. lám. látod. kívül lóg a szőrömön? Vegyél inkább fel te engemet. neki a farkasnak! Csihi-puhi. de úgy. s vitték vissza őket olyan haddelhadd lagzira. ne törjön a csontja! Úgy egymásnak akaszkodtak. se láttak.Azt feleli neki bosszúsan a róka: . hogy most a róka oldalbordája is megreccsent. s felvette. Mert itt lepik az emberek! Jönnek! Mondja neki a róka: . ahol puha. vigyél. . zim-zum! Oda.Mit pusmogsz te ott a hátamon.Jaj. 75 .Mit jajgatsz? A te csontod csak meg van dagadva. hogy amíg élnek. Csak könyörgött a farkas. Látod. amikor a vendégek odaértek. Megharagudott hát. hogy vegye fel a hátára őt a róka. kedves komám. vert visz veretlent.Hogy vegyelek. Azt se vették észre. közrevették. se hallottak. Azt mondja a farkas: . Végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett. Akkor már jó messze elvitte volt a rókát. Elindult. azt mondom. s vitte a hátán. A róka meg csak vigyorgott magában a farkas hátán. róka koma? Azt mondja a róka: .

megy. de nem tudta.Ha ideadod nekem. . ahogy van. A vízben hét gyönyörű szép arany kacsa úszkált. mert annyira húzták befelé. még maga is azt bizonygatta. s azt mondja a királyfinak: 76 . hol nem volt. Megy. amióta ő hazulról eljött.mondta a zöldszakállú király. Alig kortyantott egyet-kettőt. Lehajlik. Csak akkor kapott a zöldszakállú király az eszéhez. Ahhoz a patakhoz ér. mint amióta ő elment hazulról.A zöldszakállú király Hol volt. mi is lehet az. Már nagyon sokáig vándorolt. Húzta volna ő vissza. Hát ez a szép legényfia volt az. Magához hívatta a fiát. Végre eleresztette az ördögök királya.Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek! De odabent a felesége elmondta neki. hogy amit az országodban nem tudsz. ha elmegy.Jaj. elindult vándorolni. legyen a tied! Úgysem sütsz te abból a kenyérből. a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Akkor aztán indult a király hazafelé. eleresztem a szakállad. . amit ő otthon az országban nem tud. hetedhét országon is túl volt. Azt mondja egyszer a vízben valaki: . ahol az apja szakállát megfogták. De a legény nemhogy megijedt volna. mikor a hét arany kacsa közül egyik tündérszép lánnyá változik. Odakiált a vízbe: .De csak ígérd meg. Másnap felkészült. amit az országodban nem tudsz. te nemtudomki.mondta a zöldszakállú király. volt egy zöldszakállú király. Már arra is gondolt. A sok járás-kelésben nagyon kifáradt. hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. még azon is túl. Elmondott neki mindent. már a tarisznyába akarja gyömöszölni. . nagy legény. valaki megfogta a szakállát. hogy az ördögök királyának ígért valamit. De már nagyon rossz volt neki a kénytelen-kelletlen hason való fekvés. a nyakába ugrik. hogy bizony az ő gyereke az! Már éppen annyi idős. de a másik percben meg attól félt. . leült egy patak partjára. Már rimánkodásra fogta a dolgot. hogy bizony tizenhét esztendeje már annak. míg szépen vagy! De még annál jobban húzták. hogy jó lesz. azon gondolkozva. Mert az volt! . megszomjazott. hogy majd megfúlt. Mikor hazaér. el is ment. hogy egy szer itthon vagy! Én vagyok a János. Az a zöldszakállú király egyszer fogta magát. összevissza csókolja. Aztán eltaszította magától a gyereket. amit én az országomban nem tudok! . A király csak nézett. akit nem tudott! Majd megette magát.mondta a vízben az ördögök királya. ereszd el a szakállamat. hogy jó volna oda nem adni a gyereket.Hát jól van. de sokáig itthagytál bennünket! De jó. enyém lesz! . Azután lehasalt a víz színéig hogy majd iszik egy jót.Hallod-e. ahol a kurta farkú disznó túr. fel veszi az inget. bizonyosan megjárt már száz tű hosszát egyszer csak azon vette magát észre. elejbeszalad egy szép. amit az országában nem tud.Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom! . mendegél a fiú hetedhét ország ellen. Emlékezett. kedves apám.

. hogy ha hangya vagy.Szép királyfi. . Hol van az a káposztalevél? . te sem vagy különb. miben lehetnék segítségedre? Elmondja János. édes szívem.No várj csak! Három feladatot kell teljesítened. hogy ne unja magát. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg. fogd meg! Becsuklak a szobába.s abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon. mondd meg. Te a zöld szakállú király fia vagy. A királyfira rázárták az ajtót mind a három oldalról. 77 .De nagyon bátran beszélsz. aztán megvan.mondotta magában. Én segítőd leszek. Mikor magára maradt. jótettedért jót várj! A királyfi odaadta. Ő még ilyent nem látott. sohasem tudom megcsinálni! Még tovább is szomorkodott meg gondolkozott volna. akkor sem tudod megtenni. hát imádkozhatsz! Azzal mentek egy szobába.mondta a király. mind kinyílt magától. Akkor azt mondja az a szép lány: . tán nem tudod. S ha bejutottál. Tizenkét várkapu állta útját. A legény majd kinézte a szemét. ha nem.No.No.Ha csak az a baj . nyisd ki az ablakot. lehúzott az ujjáról egy arany gyűrűt. bizony szomorú lett.Felséges király! grácia fejemnek! itt vagyok előtted! . . hogy valaki észrevenné. majd mond neked az apám olyanokat. . de ha a gyűrű fordult. . Ha a dongásomat hallod. mert ő téged elnyert az apádtól. aztán ne félj semmit! A legény ujjára húzta a gyűrűt. A király nagyon mérges lett. de az ablaknál valami dongást hallott. hogy a dongó azt mondja: Eressz be. galambom! Javadat akarom! Nyitotta az ablakot. de ne várakoztass olyan sokáig. .Hej. tettek be neki ételt-italt. akkor nincs baj.olyant adtál fel.Itt van. s ekkor előtte állott az ördögök királya. meg hogy hová sietsz. Este nyolc óra tájban dongó képiben ott dongok az ablakodnál. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle. ha azoknak ura tudsz lenni. vége az életednek! Itt van ez a káposztalevél.. Csak fordítsd meg a gyűrűt. te eressz be. hát hallja. hogy meg van ijedve. ki vagy. Add ide az ingem. jó.Tudom én . ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz. nézd csak! . odaadta a királyfinak: . s mégy az apámhoz.No. kihez jöttél? . A lány felöltözött. úgy nézett. s elszállt. a lánytól elbúcsúzott. káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálni! . a dongó berepült. hogy míg a világ világ. ezt tedd el! Tizenkét várkapun tudsz bemenni anélkül. a kapu magától kinyílik. Odamegy. mint az apám: az is király. . te is király vagy. Most pedig megyek. gyönyörű szép lány lett belőle.mondta a királyfi -. s ment az ördögök királyának palotája felé. hogy az anyád ne sirasd meg. csak eressz be. hogy olyan tán még Kossuth Lajosnak sem volt.mondja a lány -. Akkor jutott eszébe a szép lány.Hát ha itt vagy. tudom. szép szerelmem.Holnap este is eljövök. ördögök királya! . jól van! . mint ma.

vége az életednek! A legény arra is csak a vállát rázta. a nyolc órát. meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. s megtudta a parancsot. amit az a szolga tett! Úgy ment. el akarta veszíteni. hát ennek derekasan megfeleltél! . hogy csakugyan nem bírod megtenni! Azzal az ördögök királya kiment. de mikor a kis dongó szép lánnyá változott.gondolkozott magában. Az estére várt. hozott egy bögre káposztalevet. Jött a kis dongó. én meg madár leszek.Tudod-e. s megyünk. . hogy egy követ fújnak.No. majd adok én fel olyant. ha tudod.mondta a királyfinak. megcsókolta a lányt. a lányból meg madár lett.No. Elmondta neki. A káposztaléből olyan ezüstsarkantyút kanyarított. „Káposztalé meg ezüstsarkantyú! No. átváltozol egy aranygyűrűvé. Az ám. s ment. úgy lett.Eredj csak utánuk. Azt mondja a szolgájának: . . hogy ilyeneket kitalál!” . ha ezt meglátja.Hát majd meglesz az is. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek: . de sebes szél fúj a hátam megett. De bolond egy esze van annak a királynak. ha a jó isten megsegít! A király azzal kiment. hogy már azt ő sem tudja csinálni! . hogy se a lány. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. jönnek utánunk! . mikor a gyönyörű ezüstsarkantyút meglátta. ment. a gyűrűt a szájába. mindenáron az életére tört. mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora! Téged majd megütlek a pálcámmal. Azt mondja a legénynek: .Jaj. kis dongó lett belőle. De annak ez is annyi volt.mondta rá a legény hetykén. s az megint az a szép lány lett. A királyfi nem szólt semmit. csak a fejét csóválta. De mégsem nyughatott a legénytől. Alig nyitott be. ahogy szíve vágyása akarta. ebből már csakugyan nem lesz semmi. hozd vissza őket! Még olyan szaladást. Ahogy mondta.Elmegyünk mi innen. a királyfi meg magára maradt. hogy ha eddig ment minden. mit? . hát ha olyan büszke vagy. . Mindjárt tudta. mint a gondolat. azt hitte. mint a semmi. Hozott be egy kancsó tiszta.No. szűrött vizet. . ha ebből holnap reggelre ezüstsarkantyút nem csinálsz. Azután a lány újra megrázkódott. A királyfiból aranygyűrű. ezután is megy. hogy majd néz egyet az ördögök királya. Megvárta az estét. De boldog volt a királyfi! Megölelte. s elrepült. előre megírhatod a testamentumodat. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett. a szép kis pejlovam aranyalmává. 78 . mint a villám.A királyfi meg nyugodtan lefeküdt.Aminthogy igaz is volt. a szép kis pejlóból aranyalma. tudta. az almát meg a lábába fogta. akit a patakpartról látott. galambom! Javadat akarom! Beeresztette. Eressz be. Másnap reggel az apja észrevette. . ha ebből holnap reggelig rézfokost nem csinálsz.Meg biz én! .Ühüm. mit parancsolt az édesapja. se a királyfi. hogy akárki megnézhette volna.

De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott. hogy azok átlépték a határt. te szamár! . beleszállott éppen a közepébe. mint a körmöm feketéje! Egyedül egy bokor volt a pusztán. mert rátok még ezt sem lehet bízni.Felséges uram. látta volna az ördögök királyát. az aranyalma szép pejló lett. de hasztalan keresett. kolbásszal. A lóra felültek mind a ketten. Otthon megesküdtek. úgy jóllaktam hurkával. De hasztalan ment volna akárhogy. A kis madár átváltozott szép lánnyá. még másnap se kellett az étel. mentek haza a zöldszakállú király országába. De még ha látott valaki sebes menést. annak a közepiben meg egy kis madár. ha meg nem haltak! 79 . kutatott.Az volt az. ha nem igaz! Még most is élnek. mint kisbőgős. nem láttam én őbelőlük annyit sem. . nem talált semmit.Látott egy sűrű bokrot. hogy magamnak kell mennem. mondja a királynak: . én is ott voltam a lakodalmon. a gyűrű királyfivá. Megy haza. Bandi legyek. tovább nem. megfogták volna. A kis madár is nyomta ám. lagzit csaptak. olyan mérges lett bele. ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa.Látom már. A szolga nemsokára a nyomukban volt. . hogy mindjárt megpukkadt.mondta a király. Mikor látta.

ti nem érdemlitek meg az ételt! Avval fogja János a gerendákat. megsütötte és megette. A falu bírája fösvény ember volt. de bért nem adok egyebet: hanem kettőnk közül amelyik hamarabb megharagszik. mit dolgoztál? . . két juhot megfogott.kérdi a bíró. Mikor húszéves lett.Menj el. egy szikrát se hagyott.kérdi este a bíró. Abból. és a cserjét mind kiszeded őszig! Kihajtja János első nap a juhokat. amikor még egy szikrát sem akart egyik helyről a másikra tenni. . semmiháziak. hagymát és egy kis pálinkát is a tarisznyájába. legyen úgy! Volt egy nagy darab csalitos füzese. Akkor nap is megfogott két juhot. Húzták ide is. tüzet csinált. Mindenki dolgozik. . János. Az anyja nagyon búsult. Azt mondja János az anyjának: .Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban? . Másnap megint kihajtja a juhokat. kihajtod a juhokat. Negyedik nap kiment a bíró maga. Azt mondja Jánosnak: . hogy mi lesz az ő fiával. vágtál-e ki sokat? .Nem bánom. csak te nem akarsz! . de semmit sem akart dolgozni. megéltek becsületesen ketten az anyjával. a cserjét vágta ki. megsütötte és megette őket. amit keresett. János. Eltartalak esztendeig. . . egyéb dolgod nincs. Megnyúzta. Hát látja. a szomszédban házat építettek. hogy lássa. tova is. Harmadik napon is csak úgy csinálta. nem érsz meg egy hagymát! .Igen én. és a juhokat is mind megeszi. bíró úr. . fiam. Nézi a tarisznyáját. és volt egy csomó juha a bírónak. de nem bírták. a legszebbeket! A bíró azt gondolta. Jánosnak hívták. szalonnát. kettőt. a legszebb bokrokat.Amit lát a bíró úr! Csak nem haragszik érte? Számba vette a bíró.Szegődj hozzám. annak a hátából egy pár bocskorszíjat és bocskort vághat a másik. Másnap tett neki kenyeret. hamuőrlő.Házat építenek. János. 80 . felrakom én.Hát.Elmegyek én is . mit dolgozik János. de cserje semmi sincs kivágva. ne féljetek! . és felhányja a házra. hogy a juhokból hiányzik hat. a tarisznyájába akkor se tettek semmit. Jancsi. hanem csak beült a sutba. a legszebbeket. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. és őrölgette a hamut.azt mondja -.Álljatok félre onnan. hát nincs benne semmi étel.No. Éppen a gerendákkal kínlódtak. és mind kitépte a cserjét. Ő bizony nekilátott. . János nekilátott. édesanyáddal együtt. segítek! Elment hát.No. Lett neki aztán becsülete: mindenhová elhívták napszámba. kettőt.Erős János Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. hogy Jancsinak enni kell. Felnőtt már tizennyolc esztendős koráig.Bizony. mert egyébként nem dolgozik.

Igen. Úgy is tett János. Kapja magát János. csak valamerre bújjék el. János bemegy. mert itt van. mert baj van. Akkor is elment haza. azt mondja: . hogy a kántor is ott volt. és a gyapjút megforrázta. Mondja a kántor: . én egyet perdülnék hazáig. A bíróné ellenkezett. azt mondja János: . Másnap elmentek szántani. Bemegyen János. 81 .No. Meglátja a bíróné Jánost. Az ajtó mögött van egy kád gyapjú. . János? . Előbbre ugyanis egy nagy csomó babkarót vittek haza a bíró házához.No. hogy amikor szántok. mert János felfőzte a vizet. Ott volt a kántor a bírónénál. mert vagy táltos. abba kocorodjon bele.Kiperegted-forogtad magad. Este hazamentek. bíró úr. de nem volt mit tenni. valamerre el kell bújni. Megindult János. meg a bíró úr is. Ő nem akarja tovább tartani szolgának. elfogyott a cserje. vagy bolond. Estig szántottak. behányta mind a karót a hegyével.Miféle baj van? . Kérdi a bíró: . hogy ni. délben János megint perdült-fordult. János mit csinált. ma vajon mi történik velem? . Panaszkodik a bíróné. Avval futott vissza János a mezőre. most mehetünk dologra.Egye meg a manó Jánost.Mi baj van. bíró úr. immár dolgozhatunk. hogy jő messziről. Jól összeszurkálták a kántort. A múltkor is jól összeszurkált. A kántor megint ott volt. este hazahajtottak.Kántor úr.Azt mondta a bíró. Délben. Elbújik a kántor. János? . perdülnöm is kell. Ahogy meglátja Jánost.Bíró úr.No hát perdültél-fordultál. és visszaperdült-fordult a mezőre. mert megint jön János. és forrázzam meg az ajtó megett a kád gyapjút. Mondja a kántornak: . bújjon el hamar. A bíró felesége megint panaszkodott az urának. főzzek két üst vizet. kérdi a bíróné: . A fuszujkakarót behányta mind a kemence mögé. futott a bíró házáig. a bíró úr és János. De azt nem mondta meg. Nekem olyan szokásom van. kérdi a bíróné: . János? . ahogyan meg voltak hegyezve. be a kemence mögé. hogy János odahaza járt. Másnap megint elmentek szántani. Dolgoztak estig.Menjen csak.Ki. mikor otthon volt délben. hogy a fuszujkakarót mind hányjam be a kemence mögé.Azt mondta a bíró úr. amikor az ökrök ettek. ráöntötte a gyapjúra.

János most már eleresztette Miklós bát.Szálljon le onnan. Miklós bá. Adott neki egy jó pofont. és mentek szépen. hogy látták. A medve éppen kerítette a vaddisznókat. Sehol disznócsordát. Csak egy nem akart menni. Miklós bá! Hová megyen? A medve elkezdi: . nem akart semmit sem dolgozni. este lesz! De a medve nem jött le. azt parancsolta a bíró. és húzta. János előkapott egy nagy rudat. . vegyen fehér inget meg fehér gatyát. És hajtsátok haza a disznókat.. De a medve oda se neki.Álljon meg . de a bírónak nem volt disznócsordája. De egyszer csak a nagyerdőben talál egy falka vaddisznót meg egy medvét.azt mondja a medvének -. hogy Jánost elküldi a nagyerdőre.mondta János. ne majd. az a disznópásztor a Miklós bácsi.Mammammamm! .Menj. De a medve csak ódarolt ide-oda. Vegye fel. van nekem egy disznócsordám meg egy disznópásztorom az erdőben. s megint elindultak.Mammammamm! . most sem jön. vegyen inget és gatyát! Hoztam tiszta fehéret. A disznók is. gondolta. hogy egyen ő is. De János úgy agyoncsapta a rúddal hogy mindjárt felfordult. Megfogta ismét János a fülét neki. mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjat a hátamból. viszi az inget meg a gatyát. elkésünk. az mindig szembe szállt Jánossal. hogy megmarja. csokorba gyűltek. a másik kezével meg Miklós bát fogta. és hajtsuk a disznókat! A medve csak nem akart.Mammammamm! . itt az ing meg a gatya. hogy egyet-egyet kapnak a rúddal. hanem most rögtön hajtsuk a disznókat! A medve látta. Mondjad neki. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. és két pofont adott neki. Odakiáltotta neki. Megy János. A medve csak cammogott ide s tova. hogy kerítse ő is a disznókat. Kitalálta hát a bíró. leszurkálta onnan. . felhágott egy fára. A medve megint elkezdi: . Meglátta János.Nem ma. jár az erdőben mindenfelé. Miklós bácsinak hívják.azt mondja -.Miklós bá . és vitte. Elment János. megsütötte. János .Mindig csak ma. János megfogta. mert már régen nem vett.azt mondja a bíró -. hogy János ugyancsak készül őt pofozni. hogy küldjem el. . 82 .De hogy pusztítsam el. és megragadta a medve fülét. Azután meg hajtsuk haza a disznókat.Na hát. . mindig csak ma! Most rögtön! .Ne majd. hajtsuk a disznókat. . hanem most rögtön vegye fel ezt az inget. hogy Jánost az erdőben bizonyosan megeszik a vadak. s a felét odaadta Miklós bának.Álljon meg. Miklós bá? A medve megint elkezdte: . Megették. Megnyúzta. Arra gondolt a bíró. A rúddal terelte a disznókat. . sehol disznópásztort nem lát. Megfogta János a medvét.

s pörkölik őket szalmával Harmadik nap elfogyott a szalma. János felveszi az egész boglya szalmát.János fiam. Nem adok egy krajcárt sem. de mind! Kezdik vágni. hogy nem adnak le több beraknivaló húst. János. hát meglátja őket a bíró. hogy az rendezze el a húst. János látja. .Mit adjunk ennek a sok disznónak enni? Megeszik a fejemet nem űzzük vissza az erdőbe! Vissza kell őket űzni. . eredj. vágjuk le őket. menj el a szomszédba kérj kölcsön szalmát. megveti két lábát a kút két oldalán. . Miklós bával űzesse ki. Volt egynagy kút az udvaron. Amikor a kapun be akarnak hajtani a disznókkal. Azt mondja a szomszéd: . hogy egy nagy malomkő zárja el a kútszáját. se Miklós bához. ahonnan jöttek. Azért. Beállította a kútba Jánost. De másnap azt mondja a bíró Jánosnak: .Jön megint János.Jól van.Disznópásztor én nem leszek. azt a rengeteg szalonnát. szerelmes istenem! . A bíró úrnak. De a bíró egyikhez sem akart közelíteni. szabad! Azt gondolta a szomszéd. hogy a szalmát szabad-e arrébb vinni. s mégsem akart jönni. Kiáll a kútból a malomkővel a fején. Hát látja.Szabad. Se a disznók közé. nekimegy. Miklós bát meg a disznóólba! Úgy is tett János.kiáltott neki menés közben. Ennek ne adjon semmi bért. amennyit gondolsz.. Megpörkölték a többi disznót is.Ez a Miklós bá nem ér egy fabatkát sem! Feladtam rá a fehér inget a fehér gatyát. János nem tudta tovább vinni. Vágják két nap a disznókat. De egyszerre csak a kútszájára egy nagy malomkövet tétetett a bíró. hová tegyék azt a sok húst. . hogy János ne tudjon kijönni.A csűrbe rekeszd be. megy› a bíró elé. oda. Csak verjen rá. de víz nem volt benne régóta. ha nem akar menni. s feljő a kútszájához.mondja a feleségének. Nem életrevaló ember! .János fiam . s jó napot köszön neki: 83 . Most már azon gondolkoztak. A bíró azonban ezenközben is azon törte a fejét. és viszi az udvaron át a kertből. félretaszította. s magát is viszem! . s kér kölcsön szalmát. Miklós bát pedig a disznóólba. hogy Jánost hogy is pusztítsa el. Elmegy János a szomszédba.Jaj.azt mondja a bíró -.De hová rekesszük a disznókat? . János megfogta a csűrt. úgy vitte tovább a szalmát.Hátul a csűr mellett van. János. onnét vigyél. Kérdi a szomszédtól. nem érdemli meg! .Úgyis hazahajtom a disznókat. De enni nagyon jól eszik. hoz egy csomó disznót! Azt mondja János: . s a fejét a malomkő lyukába dugja. hogy rakják be a húst a kútba. De ő bizony nem áll meg. Azt mondja: . űzze ki maga! Ha nem. Berekesztette a disznókat a csűrbe. János azt mondja: . ha tetszik. hogy szabad-e egy cseppet arrébb mozdítani. János fiam. A bíró azt sütötte ki. De a csűr szegletébe megakadt a szalmaboglya. a kenyérnek a felét megette. Nem volt mivel pörkölni.

. hogy jött egy ember. bíró úr! Ilyen kalapja bíró uramnak sohase volt.. bíró úr. Eszem jól előbb. tett neki puliszkát. Épp akkor jön egy híradó. Darabokra tört az üst. kanál elég volt. és megtisztelte.Adjon isten jó napot. ki az üst felett repült el. máig is sántikálok vele. csak verekedni. Amint főzte a puliszkát.Egyebet nem. Megörül a bíró.A többit eladtam. Itt a vége. A lányát feleségül adta hozzá. s már meg is verte az ellenséget. az országot el akarják foglalni mások. hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől. még egy nagy serpenyőt is.Előbb főzök egy kis puliszkát. Én is odamentem.Na bizony. Egy ember csonttal jól megdobta a bal lábamat. Tál. Mondja is tüstént neki: . Csaptak nagy lakodalmat. Kikapott egy sátorlábat.Hát.Ne dobáljatok engemet. fuss el véle! 84 . disznóhúst. mert bizony pórul jártok! De bizony csak jöttek a golyók. Ki mellette. bíró úr. Volt a közelben egy sátor. aki egy csepp levet is kapott volt. menni kell a háborúba! . . rárontott az ellenségre. majd azután kezdek verekedni. adjanak egy kicsi húst. A sátorlábbal összevissza verte őket. Kértem. a puliszka meg kiömlött. Nagy viaskodás van. azt mondja: . lisztet. János. elmegyek! . Bemért Jánosnak a tarisznyájába. De kérdem én: húst miért nem adnak többet? Mondja a bíró: .János fiam.azt mondja. háborúba küldheti. Maga elé hívatta. csak helytelenkedjetek! Hát az ágyúgolyó többek közt éppen az üstöt találta el. hogy kell vagy húsz-harminc ember a faluból katonának. mit kell ott csinálni? . Odaért a háborúba. csak még feldöntitek a puliszkafőző üstömet! De lesz ám bajotok. Meghallja a király. János.Jó. Megharagudott János nagyon. János meg elindult szépen. hogy Jánost most csatába. de szerencsés ember volt. .

s megszerezné az aranyszóló pintyőkét is. de az öreganyám házán is túl volt. Az erdőn túl csakugyan megtalálta a másik öregasszonyt. ment ő is az orra után. . Ott kösd fel a lovad farkát. Beköszön a királyfi: . Több sem kellett a három királyfinak. hát kéri az ő tanácsát. ment inkább csak magában. Jótét helyébe jót várj! A királyfi ment tovább. megfelezném veletek a birodalmamat. Ment. Utjában egy rossz kunyhót talált. a legkisebb egy csúnya szürke lóra. a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani.Én nem tudok semmit. hetedhét ország ellen volt. egy ablaka mindig nyitva van. abban lakott egy öregasszony.Fiaim. az majd tud valamit mondani. mint a tyúk az ábécéhez. Annak volt három fia.Aranyszóló pintyőke Hol volt. ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok nekem hozni. Vénebb volt már az országútnál. öreganyám! . hogy mer elindulni azon a gebén. Azt mondja az öregasszony: . Azzal elévesz egy korsót. A két öregebb szép paripára. de eredj. kedves fiam! De próbáld meg. ha lehet. Azt mondja egyszer a fiainak: . ha tudta volna. ment. hogy mi végett vette a nyakába a világot. élt a világon egy király. hanem szakítsd ki egy hajszálát. jobbról a halálnak a vize 85 . . kedves fiam! .Nagy fába vágtad a fejszét.Adjon isten. az Óperenciás-tengeren is túl. Mindjárt ott találod Tündérszép Ilonát. Annak a közepén találsz egy aranyvárat. A bátyjai csalták. Már nagyon öreg volt. . hogy ő a fiatalságnak meg a halálnak a vizéből akar hozni. hogy oda nem messzire lakik egy még őnála is öregebb asszony.mondta volna az öregasszony. hogy ilyen amolyan. s hozd be. érsz egy nagy erdőbe. az is csak a korsót nyomogatta a kezébe. hogy menjen arra. menjen ahhoz. De rájuk se hajlott a királyfi. hátha sikered lesz. De magától nem sokra menne. ha jössz visszafelé. mendegélt hetedhét ország ellen. az erdőn túlnan lakik egy másik öregasszony. avval jól jár. s már kicsúfolták.Adjon isten jó napot. kedves fiam! Mi járatban vagy? Hát elmondta sorra. s ugrass be az ablakon.Adjon isten jó reggelt. mert az apja úgy kívánja. merítsd meg nekem ezt a korsót az élet vizével. hogy egy szál se maradjon el. Ahogy innen elindulsz.Kedves fiam. nyergelt egyszerre mind a három. Ment. De elmondta. amerre ők.köszönt a királyfi. Azt mondja neki az öregasszony: . Balról folyik a fiatalságnak. a kezibe nyomja a királyfinak. Mikor a nagyobbak a kicsit meglátták.Hát mi járatban vagy? Elmondta a királyfi töviről hegyire. ezzel kösd be az aranyszóló pintyőke száját. de meg ne csókold valahogy mert akkor véged. elkezdték csúfolni. de hogy még jóformán el sem indultak. . de az is annyit értett az ő dolgához. rá is talált arra a vénasszonyra is.Adjon isten. ott találod mindjárt Tündérszép Ilona mellett a kalitkában. öreganyám! . Elment. de csak úgy dödögte. hol nem volt. s megkerítenétek az aranyszóló pintyőkét.

Most már jó volna minden. de akkor eszébe jutott az öregasszony mondása. Mindjárt tudták. meg voltak akadva a tündérek. Azután sorba elment a másik két öregasszonyhoz is a korsóval. a kezében meg a kalitka az aranyszóló pintyőkével. megígérte.korsaidat merítsd meg. Ahogy az erdőből kiértek. Mikor meglátták. Már nagyon égett a ló talpa alatt a föld. ezekkel kisegítheted magadat. hogy öltözzék fel béresnek. ha bajba kerülnél. mert olyant még életében nem látott. odaadta a királyfinak a kefével. hogy ott a két korsó az öccsük nyakában. amelyet az öregasszony adott. mindjárt nyomában voltak újra az aranyszóló pintyőkének. elvették tőle. sütött a nap. Leugrott hát a lóról. ahány korsót hozott. egy szál kicsüngött belőle. s azzal irdóc! ment ki az ablakon. Azzal a harmadik öregasszony is elévett egy korsót. ahogy a bátyjai mondták. mikor a királyfi elhajította a tojást. azzal újra felült. Annál szebbet még tán pingálni se lehetne. Abból rögtön nagy hegy lett. ha az aranyszóló pintyőkét még egyszer látni akarták. jómódban volt. A királyfi már odahajolt a Tündérszép Ilona arcához. mind belemerítette. Avval mentek hazafelé. A királyfi. s az a száltól olyant zendült. hogy az ő két legnagyobb fia milyen derék ember. Otthon megörült az öreg király. a legkisebb lovat vakart meg szántott. át kellett az erdőn törniük magukat. hogy a lovad farka fel legyen kötve. Ott meg eltátotta szemét-száját. Kihúzott a Tündérszép Ilona fejéből egy aranyhajszálat. kapták magukat. de elfelejtette a lova farkát újfent megkötni. Igen ám. álljon be az apjához kocsisnak. mindnyájan utána a királyfinak! Már majdnem elérték. s beugratott a nyitott ablakon. A királyfi pedig elindult. Őrá meg ráparancsoltak. a királyfi majd megvakult a nagy fényességtől. első dolga volt a ló farkát felkötni. az volt az a nagy fényesség. olyan. Nesze ez a kefe meg ez a tojás. Így éltek. Hazamenet a királyfi találkozott testvéreivel. eldobta a törülközőt. mert ha gátat vetnek eléjük. avval gyere. aki béresnek volt öltözve. a kalitkát feltette a nyeregbe az aranyszóló pintyőkével együtt. Azután merített a fiatalság és a halál vizéből. Éppen dél volt. A tündéreknek át kellett gyalogolniuk rajta. megvan az aranyszóló pintyőke is. abból tenger lett. bekötötte az aranyszóló pintyőke száját. mellette egy kalitkában egy aranyszóló pintyőke. hogy megcsókolja. Nemsokára útjába esett az öregasszony kunyhója. de ezzel nem lett vége a bajnak. Az aranyvárra rásütött a nap. Azalatt pedig a királyfi jó messzire haladt. meg ez a törülköző. akitől a tanácsot kapta. A két királyfi uraskodott. nem repülhetnek át rajta. azok semmi haszon nélkül jártak. úgy tett. Vitt neki egy korsó fiatalságvizet. tojással meg törülközővel együtt. a várhoz ért. A királyfi. az aranyvárhoz. s az egészről ne szóljon senkinek semmit. ha észrevesznek. amikor harmadszor is a sarkában látta őket. különben megölik. Egy székben ült Tündérszép Ilona. Mindjárt egy nagy erdő lett belőle. Nemsokára el is ért az erdő közepébe. hogy a tündérek mind felébredtek a zendülésre. hogy még a tündérek sem tudták átlábolni. És ahányan csak voltak. a fiatalságnak meg a halálnak vize is. megfogadta kocsisának. mert nagy baj lesz. No. Mindjárt odaadta nekik birodalmának felét. hogy ott járt valaki. mit volt mit tennie. hogy nem szól semmit. De a tündéreknek nem sok kell. ha egyszer a szárnyukat használhatják. 86 . A legkisebb fiát meg. de vigyázz. amikor elhajította a kefét.

Tudták. de annak a felelete se ért egy petákot. . a közepén áll Tündérszép Ilona. a két királyfi különösen. no! De okosan beszélj! Felhajította magát egy lóra a legkisebb királyfi.feleli a kocsisnak öltözött királyfi. küldd ki azt a fiadat. s azt kiabálja: . . aki engem a váramban megrabolt. Azt kérdezi tőle Tündérszép Ilona: . hogy éjszaka a palota előtt támadt egy aranyhíd. hogy az aranyhídra mehessek. Kérdezi tőle is Tündérszép Ilona: .Hát én ki vagyok? . még most is élnek. ahogy felébrednek. azok pedig megesküdtek. Azt mondja akkor Tündérszép Ilona: . meg az aranyszóló kis pintyőkét. küldd ki az öcsédet. öreg király.Felséges királyom! Grácia fejemnek. ki tudja. azt mondja neki: . te meg szívem szép szerelme vagy. Az öreg király meg a két fia odabenn csak nézték. király. A két legidősebb királyfinak már akkor csak hideg nyoma volt otthon. ásó-kapa válasszon el egymástól. szép.Hát az aranyszóló pintyőkével mi történt? . összecsókolóztak. s úgy hoztam el kalitkástól együtt. Tündérszép Ilona elé. lagzit csaptak. s kiáll a hídra. vágtatott egyenest a hídra. .Balról a fiatalság. mi járatban van. elbujdostak.No. hátha az meg tudja mondani! Kimegy a második királyfi. hátha én meg tudnálak menteni a háborútól.Királyfi. gyönyörű aranyhíd. ha házadból senki sem tudja megmondani amit én kérdezek.Király. öreg király. bementek a királyi palotába. látják.Te Tündérszép Ilona vagy! A te váradból hoztam én a fiatalság meg a halál vizét. . hogy most már vége a pünkösdi királyságnak.A fejedből kivettem egy aranyszálat. hogyha meg nem haltak. 87 . királyfi.Ez jól van-mondta Tündérszép Ilona. mondd meg nekem. Összeölelkeztek. avval kötöttem be a száját. A két fiú csodálkozott. király. hogy ki lehet az. hová. ha az én vagyok.Ha nem tudod. háborút indítok ellened! Akkor a királyhoz bement a kocsis. Kimegy a legöregebb.Egyszer. A király kapva kapott rajta: . jobbról a halál vize .Mondd meg nekem. mint ahogy Tündérszép Ilona jött. Az öreg király a fiatal párnak adta egész birodalmát. jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halál vize? . Azt kérdezi még ott kinn a legkisebbtől Tündérszép Ilona: . jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halál vize! Az meg se tudott mukkanni.Király. engedd meg. hetedhét országra szólót. Tündérszép Ilona attól is megkérdezi a halál vizét. lóra ül ő is.Eredj.

Hazavitte a kis malacot azon nyomban. szép lapályra terelte a malacokat. s hát a szemétdomb megett Penzsi öt kis malacot szoptatott.mindig el-eltűnik egy időre. Egyszer a kisfiú a falu végén a temető alá.Hát te csak így vigyázol reájuk? Nappal alszol! Ne merj a szemen elé kerülni. hát egy malacot hol hagytál? . a réten meg a patak partján. Ügyeskedett erre ugyancsak a János. Megy haza este a kisfiú. A malacok is köréje gyűltek. ahol jobb füvet s egy kis papsajtot talál. hét gyönyörű malaccal. Szerencsére a fiúnak a keresztanyja egy kissé megélhetősebb volt.így hívták a malacot . úgy hívták. ha a kisasszony megmutatja nekem a meztelen lábait térdig. amikor enni akar megint odamegy az a bokáig ruhás szép lányka hozzá.Nem bánom. Szalad a gyerek tüstént az anyjához. Egy szép tavaszi napon. s megmutatta térdig a meztelen lábát. miből éldegéljenek.Édesanyám. a másik tavaszra már szép nagy volt. hol nem volt. hogy Jancsi észre se vette hogy a háta megett egy szép kisasszony már régóta bámulja. aztán így felelt a szép kisasszonynak aki gyönyörű szép. mert elvitte a farkas . te.No. . El is küldte attól fogva mindennap Jánoskát a malacokkal. Végül is az szólította Jancsit: . jöjjön csak! Penzsi megmalacozott az éjszaka! Örvendett ennek az édesanyja is ugyancsak. azt neked is adom! Neveld fel. és annak egyetlen fia. Édesanyja két ropogós málépogácsát tett a tarisznyájába.Édesanyám. te hóhérinas. de még az üveghegyen is túl. jóízűen rágcsálta. lelkem. Déltájban. hogy János. Az anyja. fiú. ha holnap mind az egészet haza nem hozod! Másnap ismét kimegy Jánoska a legelőre. Egy szép napon Jancsi észrevette. Szegények voltak. A kis János űzőbe vette a malackákat. Telt-múlt az idő. Délben elővette Jánoska a pogácsát. odaadom. fiam. hetedhét országon. még mit nem gondolsz? De aztán hirtelen csak felhúzta a ruháját.válaszolt János. Megy Jancsi. igen büszkén: . mikor már mezítláb is előgyeleghetett a keresztanyjához. ne verjen meg. hogy megkeresse a jószágát. nagy örömére a fiú egy kocát látott a keresztanyja udvarán. nem adnád nekem az egyik malacot? János gondolkozott egy darabig.Ó. Alig volt szűkösen. hogy estig ne kelljen hazamennie. s mondja: . A keresztanyja nevetve mondta: . ahol a kurta farkú malac túr. A fiú el-ellátogatott hozzá.Ó. nagyon szerette volna megfogni őket. amelyiket megfogod. a malac nőtt. bokáig érő ruhát viselt.A malacon nyert királylány Volt egyszer. ahogy észrevette. Végre is fogott egyet. napról napra. Megszólítja megint Jánost: 88 . csak úgy időtöltésből is. Olyan jóízűen falatoztak így együtt.Te. mint a templom egere. már messziről szaladt neki nagy mérgesen s fenyegetődzve: . s tartsd meg a te szerencsédre. s Jancsi még nekik is adott a keziből. hogy Penzsi . te. . hogy legeltesse őket ott. volt egy szegény özvegyasszony.

Aznap este János édesanyja már a kapuban várta nagy kíváncsian fiát. azt a titkot semmiképp sem tudták meg. hogy visszakérhesse tőle a malacait. de aztán hirtelen megint csak megfordult a sarkán. aki nem találja el. hozott fát az erdőről. s meg is kérdezte. de még a szomszédos országokból is jöttek királyok. te. Ahogy a delet elharangozták. de most oly sebesen. 89 . hogy megint hiányzik egy malac. úgy. de a királykisasszony csak annyit mondott. hogy János nem tudott ellentmondani. ahogy lett. János ügyes. hogy a lánynak a hátán egy fényes nap. a hosszúruhás lány ott is termett. ha a kisasszony megmutatja magát. még csak az hiányzik! .mert gyönyörűséges volt a királylány De hogy mi a jel a királylány testén. de aztán egyszerre csak fordult egyet a sarka körül. De annak. Egyik kérő mondott egyet. mert a királylányon kívül arról csak a néma dajkája tudott. Mindenfélében segített neki a ház körül. királyfiak is seregestül . hogy a ruhája a nyakánál úszott a levegőben. s világgá kergetlek. hogy miféle jegyek azok a hátán. fiú. még a templomban is kihirdették. szép szál legénnyé serdült. hogy ne szóljon róla senkinek.egy nagy bottal nekiesett a fiának. s megint csak azt mondja: . keblén meg hold és csillag ragyog. hátha megint eljön az a szépséges lány. nem adsz nekem még egy malacot? Úgy unatkozik a másik egyedül! János előbb dehogyis akart adni.Nem bánom. nem adnál nekem még egy malackát? Jánosnak eszébe jutott az anyja fenyegetése.Ó.Ha holnap is hiányzik. te! Másnap megint kimegy legeltetni Jánoska. olyan szépen tudott nézni. Az befogadta. Csudálkozott rajta erősen. olyat. a király ahhoz tüstént hozzá adja feleségül. kirázlak a bőrödből. de olyan szépen kérte az a ragyogó szemű lány. Épp házasuló korba jutott mikor egyszer csak különös nagy hír járta a népek közt. hogy Jánoskának nem volt szíve megtagadni.Odaadom. s már vitte is a kis malacot. de a szépruhás kisasszony olyan gyönyörűen nézett a szemébe. egy percig ott forgott János előtt. Most már titokban remélte is. nyakig.Mi az. te. . másik kérő mást. Országszerte dobolták.supp! .mondta az büszkén. aki a lányt kicsi korában fürösztgette. Azt felelte nagy merészen: . mi van a királykisasszony testén: annak karóra kerül a feje. ha a kisasszony derékig megmutatja magát nekem! . tudta.Te. Telt-múlt az idő. hogy ruhája csak úgy úszott a levegőben. annál inkább a karót: mert azoknak mind karóba került a fejük. Mikor meglátta. Járogatott a mezőre szántani. rákezdte: . hogy a király férjhez akarja adni a lányát. .. te égetnivaló tekergő. Azt mondta a lánynak: . te. te anyád szégyene. te. Aki meg tudja mondani. s azzal már el is tűnt Jancsi szeme elől a malacaival együtt. Az egész országból. odaadom a harmadik malacot is. mi vár rá otthon! Elment a keresztanyjához.János lelkem. még mit nem! .mondta büszkén először a kisasszony. hogy milyen jegyek vannak a királylány testén. János nem is mert az anyja szeme elé kerülni. Hát a fiú azt látta.Ó. mert János ügyes fiú volt. de senki se találta el az igazat. már megint elherdáltál egy malacot? S avval . Úgy fordult egyet János előtt.

hanem süssön nekem egy nagy lepényt. öcsém! . Volt neki egy kopott gubája.Hát te mi járatban vagy? .Meghallja Jancsi is a hirdetést.. Mellettük legelt két gyönyörű paripájuk. De azért csak gyere velünk. hogy ne mocskolják a gallyszedés közben. mondja is a keresztanyjának: .Hát biza mi is oda igyekeznénk. Ahogy odaér. . hogy tegyünk a tűzre. a szép menték sehol sem voltak. de alig lépett el a tűztől.s ezüstmentében. Hazamegy. Mire az úrfiak visszajöttek. azon ültében. Azt a tűznél hagyta. De azért magukban azt gondolták: várj csak.. mert elmegyek szerencsét próbálni a királykisasszonyhoz! A keresztanyja eleget kérlelte. Indultában mindjárt föl is ült rá. A jó keresztanya még egy lovat is adott az útra. hogy üljön le közéjük.köszöntek az úrfiak. mert már fogyatékán van a fánk.Menj. mert még máma visszatréfálunk téged! Úgy is lett. mert ők kezdték a csúfolkodást.Adjon isten neked is. hát a tűz mellett két gyönyörű vitéz heverészett arany. de azok ráadásul még össze is szidják: .Láttam valami nagy felhőket közeledni. Reggel felé járt már az idő. keresztanyám. Egy idő múlva ő mondja az úrfiaknak: .Hol vannak a gyönyörű mentéink? Jancsi nagy ravaszul azt felelte: . nem találja. Kérdezi hát az úrfikat. hogy ne cipelje magával. Gondolták. keresi a gubát.Szerencsés jó estét adjon isten! . Jancsi ment is szívesen. Estére kelve egy erdőbe ért. s szedj össze valami száraz gallyat. hogy így meg úgy. Bolond menték.Menjenek most az úrfiak tűzrevalóért. hogy egy kicsit sovány gebe volt szegény. de mindhiába: János csak hajtogatta. hogy ő is megpróbálja szerencséjét a királykisasszonynál. én már nem pusztítom tovább az áldott kenyeret. nagy okos. fa van elég. hogyan tegyenek kárt a szegény legénynek. 90 . nem volt közben mást mit a tűzre tenni! Nem szólt János semmit. annyi időt odajártál. Mondták az úrfiak a szegény legénynek: . Jancsi a nagy úttól már erősen álmos volt El is aludt ott mindjárt. a tűz alvóban volt. Széles az út. s nagy sírás közben útnak engedte. de mintha emlékeznék valamire! Elhatározta. elférünk rajta . Már messziről tűzvilágot látott. nem elégtek? Az úrfiak nem szólhattak egy szót sem. Kérdezték rögtön: . hogy megy s megy.s azzal az úrfiak meghívták a fiút. hányan elpusztultak már. Jancsi nem mondhatja. Már maga sem tudta. s ezért beborítottam a mentékkel a parazsat. Csak ezt várták az úrfiak! Mindjárt kieszelték. ha meg nem előznél bennünket. Arrafelé tartott.. Mit volt mit tenni. Megy vissza Jancsi a gallyal. miért. lelkem. Jancsi illedelmesen köszöntötte őket: . igaz. a keresztanyja betarisznyált neki.Fene a hátad megegye.. az eső kioltja a tüzet. Féltem. hogy tűzre kellett tennie azokat is.No.Én biz szerencsét próbálnék a királykisasszonynál. a dölyfös úri daliák a rossz gubát a tűzbe dobták. Az úrfiak is persze otthagyták gyönyörű mentéjüket. de János nagyon örvendett annak is. Hát az úrfiak mi járatban vannak? Az úrfiak majd megfulladtak a kacagástól: . hogy eső lesz.

s otthagyták. Szegény ló már derékig süppedt. nyakukról a sörényt. s még aznap estére elérték a királyi palotát. megmossa szépen az erdő szélén egy patak vizében. Azt mondta hát végül mind a két legénynek.Rosszul álmodtad! Jöjjön a következő! S Jánosra mutat. . erővel bevonszolták egy nagy pocsolya közepibe. mert hisz ők kezdték a csúfságot. megmosták. „Szentem. Ezeken ugyan nem lovagolhatnak valamirevaló városban. . csak elcsudálkoztam.feleli a dalia. megköti őket egy fához mind a kettőt.Szőlőlevél látszik a bal karján! . Ezek a paripák meg úgy megsajnálták.kiáltja mérgesen a király. Ezalatt megvirradt.Jól van. lelkem. hogy Jancsit láthassa. mikor láttam. karó a béretek! . A dölyfös úrfiaknak egy szavuk sem lehetett. hogy a megkopasztott lovakat látják. elöl meg egy hold s két fényes csillag! . El is indultak mind a hárman. Felébrednek az úrfiak. édes galambom!” . Megy megkeresni a lovát.Megálmodtam! . Mert ő is megismerte rögtön. mert ha nem találjátok el. a sötétben mindjárt egymás mellé ültek.mondta Jánosnak a királylány. s kihúzza nagy kínnal-bajjal a pocsolyából.Hát én ugyan semmit. Fölébred Jancsi. mit tegyen a király? Nehéz a válasz.mondja a király. János előlép s mondja: . s azt kiabálja: . te nyomorult! Mit csináltál a drága lovunkkal? János nagy ártatlanul feleli: . nem tudott kivánszorogni.Az anyád nemjóját. de jól vigyázzatok. Válasszon köztük maga a lány! Úgy is tettek a legények. s bicsakjával levágja farkukról a szőrt. fiúk . Közben azonban előlép a másik dalia. Megy hozzá. mi látható a lányom testén. és még meg is törölték szegényt a saját levágott sörényükben és farkukban. felség! Elöl megy az egyik dalia. hogy nagy gyorsan kihúzták.Tudjuk. Észreveszi szegényt a nagy pocsolya közepin. 91 . A királylány már alig várta. Kérdi tőle a király: .mondta a király -.Megfogták rossz gebéjét. A dalia hallgatta. s boldogan átölelte. hogy az én szegény gebém betévedt a pocsolyába.No.Vigyétek a szemem elől! . hogy a királylány kezére pályáznak.Én is épp ezt akartam mondani! Én is azt tudtam! Nos. s úgy megcsúfítva bocsátja szabadon őket. Ahogy a lámpa elaludt. Bementek rögtön a királyhoz.Ez az igaz! Eltaláltad! Tiéd lesz a lányom keze! . s jelentették. Nekiesnek Jánosnak: . Aztán fogja az úrfiak lovait.A felséges királykisasszonynak a hátán tündöklő nap van. A méreg majd megöli őket. hogy menjenek be ma este mindketten a királylány szobájába. mi a lányom jegye? . .

Hát ez jó. mint a paraszti! Fogja a kését. gondolja az úrfi.Jánosnak volt a zsebében egy kis tészta. Reggel megy a király. Még most is boldogan élnek. Végre is elaludt mérgében. hogy lássa. Az úrfi megkérdezte. kóstoljátok meg az enyémet is! Azzal belevág az orrába. De azok ketten ismét nagyon kedvükre ettek valamit. megint csak abbahagyja. s abbahagyta a nyiszálást. hogy megszerettesse magát. Itt az idő. ahogy megette. kit választott a lánya.Mit? Levágtam az orromból. hogy mit esznek. Így hát Jancsit eskette össze a királykisasszonnyal. hogy legyőzze Jancsit. egy kis méz és pár darab füge. olyan jó! Nesze neked is egy kicsi . most már haragosan: . belevágott a fülébe. Az úrfi azt gondolta. Elkezdtek boldogan csemegélni.Mit esztek ismét? Felelte Jancsi: . csakugyan.s azzal átnyújtott a sötétben egy darab piskótát. amit kapott. Jancsit találja a királykisasszonnyal boldogan összebújva. ha meg nem haltak! 92 . De megint csak fölszisszen. fölszisszent. Az ő füle még jobban fog ízleni a királylánynak: úrfi füle! Fogta a kését.Mit? Az egyik fülemet esszük! Nesze neked is egy darab .s avval átnyújt egy fügét az úrfinak. Megkínálta vele a királylányt. a hercegúrfi pedig véres orral és füllel egy sarokban kucorog. s azt mondja: . Kérdi irigyen az úrfi. hogy ő is megkínálja őket.Várjatok. Jancsi azt feleli: . vág ő is az orrából! Az úrfiorr csak jobb. neki is így kell tenni.

hogy alig tudtam elvánszorogni idáig. úgy helybenhagyott.Nekem ugyan nem jó ez a reggel. ugatni kezdtek.Ne is kérdezd! Baj?! Volt is. de más is. jó volna ellátogatni az emberek éléskamrái. ahogy kifért a torkukon. 93 .Csak az emberrel?! Hiszen nincs annál erősebb állat! Gyanút fog a medve: . Kiugrik erre az ember. Óvatosan jártam.Elmondhatom! Nem bírtam már az éhezést. de azért hozott isten. maradt is belőle. istállói felé.Ejnye.Csak az emberrel? Elámul ezen a farkas: . A medve csak most nézi meg a farkast: Azt mondja: . amit ők baltának neveznek.Hát hogy s mint történt? Szétnéz a farkas: . azután csak neki a fejemnek. medve koma. Összetalálkozik egyszer a medve a farkassal. hogy valami kövér bárányt vagy malacot szerezzek. ha te kívánod. farkas koma! Válaszol a farkas: . mint egy szúnyogkisasszonyé. de meg van hasogatva a bundád is! Talán valamelyik atyádfiával verekedtél össze? Legyint a farkas: . s az éjjel belopózkodtam a faluba.Atyámfiával? Az emberrel! Mosolyog a medve: .A legerősebb állat Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. de amint megérezték a szagomat a kutyák. csapkod azzal a fényes farkával. Mindkettőnek külön-külön már egy ideje az forgott az eszében. térül-fordul. és attól sem lesz jó. Erre a medve: . rossz esztendő volt.Talán éhes vagy? Mert olyan csikasz a horpaszod.De szomorú vagy! Talán valami bajod van? Azt mondja a farkas: . Aszályos. Sóhajt a farkas: . Mire a medve: .Az is baj. nem sok ételhez juthattak.Jó reggelt. Azt mondja a medve: .

Fölfortyan a medve: . várnak. hiszen csak ember! Mire a farkas: . .Hát ez ember? Feleli oktatón a farkas: . Kérdezi a medve a farkastól: . újra várnak. Ebben maradtak.Ez még nem. akkor mit csinálnál?! . Várnak. egyszer csak arra jön egy huszár. hogy nincs annál erősebb állat! Kihúzza magát büszkén a medve: . Kérdezi a medve: .Az ember? Hiszen az gyönge.Én tudom! .mondja önhitten a medve.Egy kövér nyúlba! . várnak. amerre a falusiak szoktak járni.Azt tenném. így tépném szét. egyszer csak arra jön egy menyecske. egyszer csak jön arra egy gyerek. Azzal kilopakodtak az erdőből. Azt mondja lesajnálón a farkas: .Nézd. 94 . Ez csak lesz.mondja fitymálva a farkas.Hiszi a piszi! .Fogadjunk! Nyújtja lábát a farkas: .Könnyű neked itt ezzel a bokorral vitézkedni! De csak jönne erre egy ember! Nem tudom.Én meg azt mondom.De ez csak ember már? Feleli mindentudóan a farkas: . de ha találkoznék eggyel. várnak. én ugyan sose láttam embert. hogy itt hagyná a fogát! .Ez csak társa az embernek! Várnak.Ez az ember? Mondja a farkas: .mondja dolgabiztosan a medve.Hitetlenkedik a medve: .Fogadjunk! De mibe? .Ez csak volt! Várnak. Egyszer csak arra jön egy vén koldus. s lesbe álltak az országúton. Várnak. Kérdezi a medve: . mint ezt a bokrot itt.

és rálő. Meglátja a huszár a medvét. szégyen oda. farkas koma. hogy a medve még csak hozzá se kaphatott. hol az út. mint az ember! Amikor összeakaszkodtunk ott az országúton. de úgy. Azt mondja a farkas: . a huszár útjába. Ezt már én sem bírtam tovább. előveszi először pisztolyát. Ez még hagyján lett volna! De amikor a közelébe értem.Megkapod! Most már elhiszem. medve koma? Mondja megokosodva a medve: .Hát hogy s mint történt. paszulyon át. pofozgatott. azzal nyalogatott. vissza az erdőbe. de ő . biz elfutottam! 95 . és ugrottam volna rá.Elmondom! Világéletemben nem láttam olyan furcsa állatot. futott tökön. s azzal neki. üvöltve. hogy még csak hozzá sem férhettem. amerre látott. medve koma. megkapom-e a nyulat? Feleli neki kedvetlenül a medve: .Ez már az! De azzal a farkas már szaladt is. Nemsokára csak találkozik megint a medve meg a farkas.nem nézte. előhúzta a fényes nyelvét. megfordult és uzsgyi! . Aztán rögtön kirántja a kardját. Nem bírta sokáig a medve. amerre látott.No. megköpi a markát. A medve meg kiült nagy büszkén az országútra. mentem neki morogva.Kérdezi a medve: . olyan ügyesen. hogy csak úgy szikrázott tőle a szemem.Hát ez már ember? Feleli suttogva neki a farkas: . de vitézül a medvének! Olyan ügyesen forgolódott a huszár. hogy az ember a legerősebb állat! Mire a farkas: . és szégyen ide.hát ő már messziről rám köpött. meg olyan élesen.

s elballagott vele a másik város felé. mikor ez is a fülébe jutott. de hát mit tehetett. Kirohant a mezőre. és nagy dölyfösen ezt mondta neki: . de a parancsra mégsem adott. kis Kolozsnak meg csak egy lett. összehajtotta.Gyí. hanem a következő vasárnap megint csak úgy biztatta a lovakat: . Az egyiket hívták nagy Kolozsnak. Az egyik gazdag lett. hogy az asztal lent teli van süteménnyel.Az uram! Bújj ebbe a nagy ruhásládába! 96 . De mivel mégiscsak tető alatt akarta tölteni az éjszakát. hangokat hall.Kis Kolozs meg nagy Kolozs Volt két mostohatestvér. Mégpedig a gazda távollétében.Asszony. mert abban volt. Azzal kellett volna szántania. De mit lát. zsákba tette. sült hússal. a háztetőről meg a padláslyukon át beereszkedett a padlásra. hogy: . fölkapaszkodott a háztetőre. A padlás rosszul volt sározva. Otthon megszárította a bőrt. nyisd ki a kaput! Az asszony megijedt. Azt látja. Gondolta. s ott helyben megnyúzta a lovát. Hanem azt mondd: Gyí. ha kap éjjeli szállást. a másik szegény. A vendég épp evéshez készülődött. csak adnak valami pénzt érte. épp ráesteledett. Kis Kolozs hallgatott. legalább a nyele maradjon meg a veszett fejszének. szép egy lovam! Mert neked csak egy van. a másikat hívták kis Kolozsnak. vagyis az egyik falu népe a másik faluba járt templomba. Mikor odaért a szélső házhoz. s agyonütötte vele kis Kolozsnak azt az egy lovát. amikor egyszer csak valaki megzörgeti a kaput. még egy nagy üveg bor is van rajta. De az csak vasárnapra adta oda. Magához hívatta kis Kolozst. Kölcsönkérte a bátyja négy lovát. a mestergerenda mellett le lehetett látni a szobába. hogy van már ott vendég. szépen bemászott a kapun. azt mondja a katonának: . gyí! Nagy Kolozs éktelenül megharagudott. Két szomszédos falunak volt ott náluk egy temploma. Nem egyformán örököltek az apjuk halála után. hogy mind az öt a tied. Kis Kolozs szégyellte hogy neki az apjuk örökségéből csak egy ló jutott. hogy Gyí. ahogy benéz? Azt. szép öt lovam! gyí. Így kis Kolozs vasárnap szántott. hogy aznap már úgysem tud mihez kezdeni a városban. így biztatta az eke elé fogott lovakat: . Nagy Kolozsnak lett négy lova. kikapta kis Kolozs kezéből az ösztökét. szép öt lovam Még azt találják hinni.Mit hallok?! Ne merd többet azt mondani. fölvetette a vállára. gyí! Nagy Kolozsnak fülébe jutott a dolog. Benézett a ház ablakán. Kis Kolozs lenéz. A templomba igyekvőknek épp kis Kolozs földje mellett kellett elmenniök. meghál tehát itt. hogy ő itt már úgysem kap szállást. Ahogy elhelyezkedik. szép öt lovam! gyí. Kis Kolozs így nem is szólt be az ablakon. s töröl egyet a száján.Gyí. A gazda felesége látott vacsorára minden jóval egy deli szál katonát. és hogy az emberek ne tudják meg a szegénységét. tudta. Gondolta. Búsult erősen kis Kolozs. s azt kiabálja be.

és rögtön megnyomja a zsákot. a süteményt meg a sült húst pedig berakta a kemencébe. .Máris mondott valamit . hogy hazajön kend.Már mért ne tudna .Ki vagy te ott a padláson? Kis Kolozs töpreng egy kicsit. kifogta a lovakat.Hát ebben a zsákban mi van? . Felelt neki nagy fontoskodva kis Kolozs: . Az asszony odavitte a kenyeret meg fokhagymát meg a vöröshagymát az asztalra. s leült. a lyukon át ő is föllát.mondta az ember.Mit mondott? Én nem értem! . . . egy szegény vándorló! . .mondja kis Kolozs. fokhagyma meg vöröshagyma.Hozzál egy kis vacsorát! Jót főztél-e? Azt mondja erre az asszony: .Nem is érti ezt mindenki. harapják a hagymát. A nyomásra a zsákban összeszorult a lóbőr. vitte magával a zsákban a lóbőrt. és közben meg nyikordult. elfogadta.Nem főztem én. hogy az mindent megmond. Elcsodálkozik az ember. Azt kérdezi erre a gazda: . Látja. asszony.Miféle mindentudó szerkezet? .És most mit jelentett? . Hanem van egy kis kenyér. Azt mondja akkor az ember az asszonynak: . nyelnek nagy szárazakat. de aztán mégis megszólal: .Nézd meg. . Kis Kolozs nem is uraltatta magát.Hát gyere le. fölkiált hozzá: . hátha igaz! 97 . hogy egy ember van ott összehúzódva.kérdi a gazda. az asszony meg a bort eltette a sifon háta mögé. mert nagyon éhes volt.mondta kis Kolozs. A gazda behajtott. Csak annak tesz jelentést. lement szépen a szobába. Ahogy ment befelé. hogy ebben a kemencében itt sült hús meg sütemény van. nem tudtam. ami csak van vagy lesz a világon.feleli kis Kolozs -.Én vagyok.A katona gyorsan belebújt a ládába.Ebben a jövendőmondó és mindentudó szerkezet van – feleli kis Kolozs.Afféle . föltekint a padlásra. ide a szobába! Kis Kolozs szót fogadott. Ennek a zsáknak a hangját csak a gazdája érti. kinyitotta a kaput. Egyszer csak a gazda ezt kérdezi kis Kolozstól: .Most azt jelentette.És tudna az a szerkezet most is mondani valamit? . Aztán kiszaladt. de aztán csak odaszól az asszonynak: . bement a szobába. A gazda kis Kolozst is meghívta vacsorára. Eszik a kenyeret.

. . kardját. A gazdának vidám kedve kerekedett. közben jókedvében így dudorászott: . Aztán az ember befogott.Most azt jövendölte.mondta a katona. Jóízűen iszogattak.mondta az ember ráadásul ezt a ládát is odaadom! Sőt még azért külön kocsit. csak azt látja hogy valami iszonyú fényes. hé! Nézd meg. . Megalkudtak.Nyomja már meg még egyszer. Kis Kolozs csodálkozó arcot vágott.mondta kis Kolozs.Most mit jelentett? .mondta kis Kolozs. lovat kapsz.Eredj. odatette az asztalra. s hogy ki ne jöjjön az az ördögi valaki. behozta.Az lehetséges . megadom a három véka aranyat . hátha igaz! Nagyon jólesnék egy kis bor erre a sült húsra meg süteményre. Kocsira tették a nagy ruhásládát a gonosszal együtt.Itt lakik a harmadik faluban! Nem vagyok én ördög! Katona vagyok. lefeküdtek.kérdezi a gazda.Ne vigyél a Tiszába! Adok inkább én is három véka aranyat! Vigyél érte az apám házába! . hogy gonosz van a ruhásládában. forgóját. kiszedte a húst meg a süteményt.Most azt jelentette .feleli kis Kolozs -. Reggel. Fölugrott erre a gazda. leszögezte. . hátha megint jövendöl valamit.Ördögöt a pokolban! . az meg kimérte neki a három véka aranyat.Nyomja meg kend megint! Mit jövendöl harmadszor? Kis Kolozs megnyomta a zsákot. Kis Kolozs odahajtott.Az asszony szó nélkül kiszaladt. s a katona csákóját. hogy ott van a sifon háta mögött egy jó nagy üveg bor! Az ember most már kevésbé hitetlenkedett. ha elviszed innen. nem adná el neki azt a mindentudó zsákot. három véka aranyért! . de azért csak odaszólt kis Kolozsnak: .Odaadom én. Felel megint ünnepélyesen kis Kolozs: . Nem volt már semmire se szüksége. azt mondja egy kis idő múlva: . Az asszony odaugrott a sifon mögé. .szólt hátra kis Kolozs. Kis Kolozs vígan hajtott hazafelé. beállt az udvarba. aki benne van.No. ahogy fölkeltek. kimérte a gazda a három véka aranyat. de most megszólalt ugyancsak: . megnyikordult a lóbőr. A két éhes ember jóízűen nekilátott. rá is ült. hol lakik az apád . karmos. mit jövendölt? .Belevetem ezt a gonoszt a Tiszába! Hallgatott eddig a katona a ládában. megtalálta a katona apjának a házát. De az ember nem állhatta szó nélkül. azzal a gonosszal együtt. kihúzott egy nagy üveg bort. .Jól van. Ezután kis Kolozs hazafelé fordította a kocsirudat és szépen hazakocogott a hat véka arannyal. . Úgy kérdezte meg kis Kolozst. szőrös teremtés van benne. Kérdi izgatottan az ember: . és nyomott megint a zsákon. Lecsukta hamar a ládát. A zsákban a lóbőr megint jót nyikordult. kinyitotta a kemenceajtót. odarakta az asztalra. Jókedvűen szólt oda az asszonynak: . fölnyitja rögtön a láda tetejét. Beletekint.Nyilván a pokolban. sarkantyúját megpillantva.Azt se tudom. Ott a katonát kieresztette a ládából. 98 .

könyörögni kezdett rögtön kis Kolozsnak.Itt van egy pohár bor: az ükunokája küldte. s nagyot kiált: . indult tüstént.Eredj el. hogy odavágta a poharat az asszony fejéhez. Semmi válasz most sem. megállt egy kocsma előtt. mert szomjazott. és . mint kis Kolozs. árulni. A kocsmáros adott neki.Vigyen az ükanyámnak is egy pohárral. A kocsmáros erre úgy megharagudott.Nagy Kolozs bácsi. De az asszony rá se hallgatott. az ördög öreganyját. Kiugrott ebben a pillanatban kis Kolozs a kocsmából. Azt mondta ekkor kis Kolozs: . Az öregasszony eldűlt az ülésben.agyonütötte a vén boszorkányt. hogy agyonüti majd kis Kolozst. mintha nem is neki beszélnének.zumm! . ő meg lefeküdt a padra. befogott.Mit akar apád a felöntővel? Mondja a gyerek: . kért a kocsmárostól egy ital bort. nekihuzakodott.Eladta a lóbőrt. Mérnivalónk van. De kis Kolozs élt a gyanúval. Kis Kolozs reggel fölkelt. egy kocsi aranyat hozott. s mondja gyorsan nagy Kolozsnak: .Ezt mind a lóbőrért kaptad? . a sötétben belopózkodott kis Kolozs házába. a legnagyobb fiát mindjárt magához szólította: . Megmérték együtt az aranyat. De mielőtt odaért volna. A kereskedők így szóba se álltak vele. ad inkább neki három véka aranyat! 99 . A kocsmáros kiviszi a pohár bort a vénasszonynak. mert nagyothall. Agyonütötte mind a négy lovát. hátul az ülésbe. fölültette a vén boszorkányt a kocsiba. elgondolkozott. persze.Azért kaptam! . s elvitte ő is a másik városba. Nagy Kolozs maga kereste elő a felöntőt.mondja kis Kolozs. maga helyett fektette az ágyába. . elővette a fejszét. A gyerek elszaladt. még egyszer kiáltott. de nagyokat kiáltson neki. hol van kis Kolozs ágya. nagy Kolozs bátyádhoz. de nagy Kolozs nem adta alább. huszonnégy véka aranyat nem kapott a négy lóbőrért. Megmérgesedett iszonyúan nagy Kolozs. kitapogatta.Jaj! Mit csinált az ükanyámmal! Agyonütötte! A kocsmáros nagyon megrémült. fiam. Azt mondta: .Darabja hat véka arany! Az meg. tizenkét felöntő! Kérdezi nagy Kolozs kis Kolozst: . kérd el a felöntőt. adja kölcsön a felöntő sajtárt! Kérdezi nagy Kolozs: . Jön éjszaka nagy vigyázva a fejszével nagy Kolozs. apám kéreti.Ahogy hazaért. Nagy Kolozs hazament. hogy ne mondja el senkinek a tettet. A kocsmáros még egyszer odanyújtotta a bort. maga vitte el kis Kolozshoz. Éppen egy boszorkány vénasszony kért tőle szállást. bőrüket szekérre rakta. hogy így megjáratták. A kereskedők megígérték a bőr tisztességes árát. és elhajtott vele a másik városba. Bement a kocsmába. Hazament.

még kérdezték is többen hogy van-e még több.A múlt éjjel agyonütöttél te nálunk egy vénasszonyt. hogy majd beleveti a Tiszába. bevetették egy sötét dutyiba.Holtasszonyt vegyenek! Holtasszonyt vegyenek! A rendőrök persze mindjárt közrekapták s kérdik: . maga szaladt oda kis Kolozshoz. Közben odakint a zsákban kis Kolozs meg kiabálni kezdett: . áttolta egy másik városba s kezdi teli torokkal kínálni: .feleli büszkén nagy Kolozs -. hozott sok aranyat azt akarjuk megmérni. hogy senki meg ne tudja a dolgot. az ükanyámat azt vittem el a másik városba.Hogyne vennék . csak maga se szóljon senkinek. És küldte a fiát ismét nagy Kolozshoz: .Nagy Kolozs bácsi.kérdezi nagy Kolozs. Azt mondja erre a kocsmáros: . ő maga meg bement. visznek a mennyországba! 100 . Rettenetes bosszút esküdött nagy Kolozs. aztán zsákostul fölvette a vállára.feleli kis Kolozs -.Fejbevágtam az öreganyámat . A kocsmáros ezután rögtön kimérte a három véka aranyat. Ahogy a templom előtt haladt. fejbe vágta az öreganyját. visznek a mennyországba! Jajjaj. hogy ha már ilyen bűnt követ el. a templomban éppen akkor miséztek. beletette egy talicskába. az hoztam árulni. s azt mondja: . azért kaptam.Hát veszik ott a holt asszonyt? .Micsoda holtasszony ez? . Gondolt egyet nagy Kolozs.kérdezi nagy Kolozs. Ennél sem kellett egyéb a lelketlen nagy Kolozsnak. Nagy Kolozs maga kapta föl a felöntőt. hazaszaladt. de az ükanyámat temettesse el.Hol vetted azt az aranyat? Feleli erre kis Kolozs: . . mondja még vidámabban nagy Kolozsnak: .Kis Kolozs gondolkodik egyet. Ahogy meglátta kis Kolozst. Kis Kolozst letette a földre. beletette a nagy zsákba. elkapta. hat felöntő lett. az aranyat szépen hazavitte. Kérdezi nagy Kolozs kis Kolozstól is: . s indult kis Kolozshoz hogy bosszúját megállja.Jajjaj. . majd eltemetem én oda. szerencsére az öregasszonyt megmentették. Mikor nagy sokára kiszabadult s hazament. s vitte. mond egypár imát a saját lelkéért.Eladott egy öregasszonyt a másik városban. édesapám kéreti. fölvett nyomban egy erős zsákot.Mit akar apád azzal a felöntővel? . megkötözték nagy Kolozst. adja kölcsön a felöntőt! . Együtt mérték meg az aranyat. .Van nekem jó nagy kertem.Nem bánom. Kis Kolozs fordította vissza a kocsirudat. A rendőrök összenéztek.Hozd el a felöntőt! A gyermek vidáman elszaladt.

Amint kiér az országútra. Az öregembernek semmi baja se lett.Bár engem vinnének már. Így szabadult meg kis Kolozs végre nagy Kolozstól. hol szerezted ezt a falka marhát? Feleli erre nyugodtan kis Kolozs: . olyan jó bolond már nem vagyok.Egyre kérlek.Arra hajtott éppen egy öreg ősz ember egy falka marhát. Az öreg hallgatott.Hol vettem volna? A Tisza fenekén. mit csinálok! S megindult. én meg majd bekötöm! Az öreg ősz ember kioldta a zsákot. És ahogy a Tisza partjára ért . a víz felé! A zsák megakadt egy fűzfacsonkban. üljön helyettem a zsákba.Van-e még ott? Válaszol erre megint csak kis Kolozs: . azazhogy kis Kolozs a zsákban: .Akármit beszélnek. odament a zsákhoz. maga csak ne szóljon! Kis Kolozs ezzel a marhák mögé került. mondd meg már. Nagy Kolozs végül elvégezte az imádságát a saját lelki üdvösségéért. olyan sietve. öcsém. mert én a javát hozom! Feleli erre kis Kolozs: . hogy kis Kolozs alig tudott nyomán haladni. hajíts bele a vízbe! És segíts majd a marháimat terelni. a falujuk felé. azt mondja: .zsupsz! . Nyelt egyet nagy Kolozs. az utolját hajtottam el.Hogyne volna! Hiszen én a rosszat. Vannak ott még ennél is szebbnél szebbek.Hol vetted. Azt mondja a végtelen kapzsiságában nagy Kolozs: . hallja. Tégy a zsákba. és azt mondja kis Kolozsnak: . hogy mit kiabál valaki ebben a zsákban. de odavezetni odavezetlek. vitte a Tisza felé.Cseréljünk! Oldja ki kend a zsák száját. Nekihajolt. s azt mondta neki: . te kis Kolozs. igyekezett hazafelé. hogy ott mit csinálsz. kis Kolozs meg bekötötte. öcsém! Örömest odaadnám érte ezt a falka marhát! Megszólal a zsák. az alvilágon! Csak meglepte megint nagy Kolozst a szerezhetnék: .No.Köszönöm! Gyerünk! Tudom én.Hogy a vállamon odavigyelek. a maga jó esze szerint. fölvette a zsákot a vállára. majd földbe gyökerezik a lába attól. Azt látja. amit lát.bele a vízbe. s azt mondja: . hogy kis Kolozs egy nagy falka marhát hajt csöndesen. Az öreg beleállt a zsákba. Azt mondja erre nagy Kolozs: . kijött a templomból. ugyancsak haza. Mikor odaért. nem csapsz be többet! Azzal gurította le a zsákot a parton. kis Kolozs kijött. De nagy Kolozs azt már nem látta. elhajtotta. Így élt aztán kis Kolozs boldogan a maga szerzeményében. az már a te dolgod. 101 . átkozott kis Kolozs! Végzünk végre egymással. vigy oda.

minél közelebbről.mit tehetett? Vállalta. az mindent megtehet.mondja erre a király. Egy nagyot mégpedig. semmire se mehet! Mert úgy belefeledkezett ebbe a gondolatba. . meg maga a katona is. álldogál a katona a ház előtt egy téli éjszaka is. Akinek pénze nincs. Vagyis olyan szép volt az a palota. de nagyonnagyon hideg volt. hogy aki elment mellette.. Áll. s helyette a király sopánkodna az időre. De a királylánynak nagyon megtetszett az egyenes válasz. De majd magától a pénztől kap leckét a szemtelenségéért! 102 . De hát mit csinálhat az olyan szegény ember. De hát az sem volna igazság. de csak annyit ért bizony az. hogy meg ne nézze. akkor bizony ő aludna a jó helyen.mondta a király. Mondja neki a király: . de nagyon féltette a palotáját. hogy a pénz minden. akármint!. Gondolt egyet a katona azután is. csak úgy ragyogtatta az alabástromfalakat. Meglátták a falon az írást. hogy lássák. hogyha a király volna itt az őr. mint ő is? Ha neki az ura. Viszik a király elé.Egyszóval neked csak a pénz hiányzik? Feleli bátran most már a katona: . A király meg nagyon. hogy de jó is ezeknek a nagy uraknak! Míg a szegény ember kívül fagyoskodik. ők a meleg házban jó dunnába csavargódznak. hogy még a fala is alabástromból volt.Az. nem történt-e valami. vagy csak nehezen. Elgondolta hát ugyancsak magában a szegény katona. A hold meg ahogy rásütött a házra. ő maga meg a király.Akkor meghalsz! . mert fázott a szegény katona. mintha meg sem tette volna. Elgondolta most a katona megint. hogy: Akinek pénze van. Nem jó sor ez. . Miért? Mert igazán azt hiszi. hogy ő írta be a falat. fölséges uram! . a hó meg csikorgott-nyikorgott a katona lába alatt. hogy a fal tisztaságát őrizze. akárhogy. a király azt mondja.. Építtetett az olyan palotát. A holdvilág sütött szépen. mert akkor meg őt átkoznák.Jó . Avval járkált tovább. hogy mi a szegény ember baja! Elővett egy darab szenet. hát ide áll.Én nem bántom. Mindjárt elővették persze a katonát: ki tette? Ő. S lám most meg ő piszkolta be! Reggel mentek most is már korán a vizitálók. Éjjel-nappal egy katonával őriztette. Kegyelmet könyörgött neki. meg nem állhatta.A muzsikáló ezüstkecske Hol volt. ide álljon a hidegbe. Gyönyörű holdas éjszaka volt. volt a világon egy muzsikaszerető öreg király. s írta nagy betűkkel a ház falára ezt. hol nem volt. szegény . hogy nem jutott az eszébe hisz ő épp arra van odarendelve. meg-meghuhukolta a körmeit. s meg ne tapogassa. hogy a palota szép fehér falát valaki be ne találja piszkolni. Tudja meg azért egyszer már mindenki. Néha összedörgölte a kezét. eszükbe se fér a kinti rossz világ.

hogy a kecske hasán egy helyen kulcslyuk van. s beszólt a katonának. de csak nem tudta kitapasztalni. minden baját elfelejtette. És amiért arra panaszkodott hogy neki semmi pénze nincsen. honnan jön és mi ez! . egy kamrába. toprongás után vette észre a király. Egyszer a király. hogyan engesztelhetné meg az apját. Próbálták nyitogatni.No. miképp s hol szólhat benne az a gyönyörűséges muzsika. és csak azt a muzsikát hallgatta. ha a kertben. Az aranymíves meg otthon . . most már ki kell tudnom. A katonának ott lent a föld alatt. amiért a palotát befirkálta. S még inkább akkor. A lány attól kért tanácsot.mondta a király. De a lány csak tovább tanakodott. ástak. de azok se tudtak vele boldogulni. ahonnan a múzsikaszót hallotta. hátulról is. A katona rögtön vigyázzba vágta magát. ahova a katonát valaha betették. oda sarkallt a város szélére. Éjszaka elment oda. de nem volt hozzá kulcsuk. ahogy sétálgatott a kertjében. kibontotta a katona kamrájának a falát ott a kert végén. s odaadta neki. Végre rájött. Az aranymívessel egy szálig mind elhordatta a kincset. . arra is. akit éppen ide falaztatott be. de az régen kiment az eszéből. Muzsikálgatott is a zenélő kecskével a katona. Abból dőlt még akkor is a nóta. amikor ráparancsoltak. Másnap a lányával meg a miniszterével ment ki a kertbe. De főleg akkor muzsikáltasson vele. egyszer csak ráakadtak a gödörre. honnan jön a szép zene. mert ugyancsak megzendítette a kecskét. ha megunta magát. hogy volt valaha egy katonája. 103 . amikor kiemelték. muzsikáljon vele. egy ember bele tudott ülni. hogy ha megunja magát. Nézte a helyet. hogy ha azt valaki meghallotta.a sok aranyból s ezüstből egy kecskét csinált. Utoljára ahhoz az aranymíveshez küldtek. sőt egészen tűrhető sora volt. Ástak a legények. Elhívatták a város aranymíveseit. ha kamrája fölött a király lépteit hallja. a kamrában épp jókedve lehetett. ahol a katona volt befalazva. Mi lehet az. az aranyból meg az ezüstből.kiáltott rá a király. mint az eső az esőzsákból. s honnan? Nézegetett a király erre is. A katona beleegyezett. Az aranymíves szegény volt. Mit tegyen? Volt a városban egy aranymíves. mulatott hébe-hóba. A befalazott katona így nem halt éhen.mert nagyon ügyes ember volt . A király büntetésből annak a kertnek a végébe falaztatta be a katonát. amerre a katona be volt falazva. Ráadásul a kecske olyan szépen tudott muzsikálni. a kőkerítés alá. De a kamrában most nem volt egyéb egy ezüstkecskénél. Lyukat fúrt a kőkerítés falán. Mégis kőmíveslegényeket hívatott. lépteket hallott. Fogta a király a zenélő kecskét. de úgy. aki a kecskét csinálta. felásatta a földet.Volt a királynak a palota mellett egy nagy kertje. azért. adott neki oda temérdek pénzt. most már megvan mindene! A királylány most még jobban elszomorodott. Hogy hát most mulassa magát. Mégpedig olyant. Hallott valamit: mintha valami szép muzsikaszó jönne valahonnan. Nagy keresés. de csak nem tudták. Mikor a mester készen volt vele. hogy belül üres volt. épp arra talált járkálni. Az aztán kinyitotta. hogy adjon neki a pénzből. amikor a kinyitott kecskéből egy katona lépett elő. bevitte a szobájába.Ki vagy? . De a király csak akkor nézett nagyot. aranyat meg ezüstöt. aztán a föld alatti kamrára. ahova csak a királynak volt bejárása. Nézegették elölről is. ő majd visz érte neki mindennap ételt.

de még azután is egy délelőtt.És először? . Azt gondolta.Másodszor az. 104 . A katona szeme most a királykisasszonyon állapodott meg. s azt felelte: . . Ezt felelte: . három nap. hogy azon nyomban a katonának adja feleségül a lányát.. Gondolt ő is erre egy okosat. három éjjel. Nem volt igazam. aki neki enni hordott. mert a palota falára azt írtam.kérdezte a király csodálkozva a furcsa válaszon. hogy a pénz minden.Felséges uram. az ezüstkecske muzsikált.Hát mi ér annál is többet? . mi történt. ha az embert szívvel megszeretik. A királykisasszony nagyot pirult. Most értette csak meg. én vagyok az. Muzsikusokat nem kellett hívni.Először. A király kezet fogott vele.kérdezte a király. de a király annál nagyobbat nevetett a katona talpraesettségén. akit ezelőtt régen felséged befalaztatott. A katona megnézte a király mellett az aranymívest. Rögtön meg is tartották a lakodalmat. ha az embert megsegítik! .

Hogyha a gyermekeidet el nem pusztítod. hogy rakjak egy szekér fát. A királyfiú meglátta a szép helyet. akkor hazaviszlek.Lányka. ha úgy bánik veletek. de arra a kaszálócskára nem. hogy egyék. Ott kalibát csinált. A nagyobbik lányka volt. S még ad egy-egy szelet kenyeret.No. A lánykáéknak pedig ott telt sok idejük a kalibában. Megyek. megijed. hogy milyen szép fiút s lányt lát ott. akkor titeket tejbe-vajba fürösztlek. mikor visszatérek. de arra a virágra nem. Bevetemedtek egy özvegyasszonyhoz. hogy abból a szénából ad egy keveset a lovának.Hogy menjek én magához feleségül? Nem hagyhatom itt az öcsémet! Azzal elővesz egy fésűt. azt mondja az özvegyasszony. a fejsze fokával mindenik fára ütött egyet-egyet. hogy ha elvesz. hogy a napra inkább lehetett nézni. megfésülködik. hát az erdő közepén volt egy szép kaszálócska. Azt mondja a királyfiú a lánynak: . hogy tudott volna róla. lányom. Hát bizony. mondd meg édesapádnak. aki aranyvirágot lépik Volt egyszer egy szegény ember. Nagyon megtetszettek a királyfiúnak. hogy ha őt anyónak elveszi. elvitte őket az erdőbe. a kalibába behelyezte őket. A lányka táltos volt. Egy nyári napon kiment az erdőbe a lányka.A szegény lányról. Azt mondja az a lánykának: . elmentek. két hét múlva azt mondta az urának: . s azt mondta a lánynak: .No. feleségül vette. a kisebbik pedig fiúcska. Az apja pedig levette a szekérről a fejszét. akkor elmegyek innen. befogta a két tehénkéjét a szekérbe. Olyan két szép virágot fésül ki a fejéből a lány. hát ráakad a kaszálócskára. A szegény ember mit csináljon. és elindult hazafelé. Hanem elment haza. A lányocska és a fiúcska mondják az édesapjuknak: . megrakta a szekerét. hogy csak a fát készíti a szekérre. Azt mondta a királyfiúnak: 105 . lányom. mivel szegények voltak. mikor odamegyen. akkor minket tejbevajba füröszt. Mikor a gyermekek megnőttek. hogy van ott elég sok széna. a kalibában. Avval azt mondta az édesapa a lánykának: . látta. felültette a két gyermeket a szekérre. kéregetni az utcára. csodahatalommal született anélkül. hogy mit akar az apja vele. Egyszer kimegy a királyfiú az erdőbe vadászni. Amint vadászgat az a királyfi az erdőben. hadd gondolják azt a lánykáék. El is ment másnap. annak a szegény embernek volt két gyermeke.Eljössz hozzám feleségül? Azt mondja a lány a királyfiúnak: .Édesapó. azt számította. otthagyta a gyermekeket az erdőben. S amint ment hazafelé. tudta. én elveszem. hogy a napra inkább lehetett nézni. Az asszony két hétig tejben-vajban fürösztötte a lánykát és a legénykét. A lányka táltos volt. Olyan szép volt.

De kend ne adja azért a háromnégy szekér aranyért. elbeszéli az anyjának. tegye az ablakba egy pohár vízbe. aki neki bal szemet ad. vigye el ezt a két szál virágot a városba. Azt mondja. és a szegény lánynak a két szemét kivette. annak adom a virágot. Amikor az erdőszélbe érnek. s kiütötte a bal szemét. meglett a nagy lakodalom. akkor elmegyek én is. hogy holnap ő elveszi a lányt feleségül. s a bal szemét kiütötte. aki neki bal szemet ad. az ő lányának a ruháját feladta a szegény lányra. olyan két szép virágot fésült ki a fejéből. hogy amint ott halászgat. a szegény pedig ottmaradt a nádasban. akkor a boszorkányné a kocsit megállította. még egyszer jajdulj meg. De nagyon búsult a királyfiú másnap reggelre kelve.. hogy: „A báránykám az erdőben járt. azt mondja a lányának: . Egy öreg halász odajárt halacskát halászgatni. s még egyszer feljajdult.A báránykám az erdőben járt. de úgy.Ezt a két szép virágot magának adom. Hogy a királykisasszony megfésülködött. jó lesz neki a lány menyének.Te. és tegye fel az ablakba. s beszalad. a szegény lány a hajától megkötve eljajdulja magát. Gondolta. nem virágot fésült. de az öregember nem akarja. és a lány küldötte neki ezt a virágot hogy tegye pohárba. Elmentek a szegény lányhoz felteszik a kocsiba a lányt és az öccsét is. Elment a kisfiú mellett. hogy járt ő egy lánnyal az erdőben. lányom! Urad úgysincs itthon. azt gondolja.” Azzal elindult az öregember a városba. adjanak neki egy fésűt. hogy milyen két szép virágot árulnak. Azt kiáltja vissza: . a fejedből fésülted. hogy a napra inkább lehetett nézni. Egyszer azt mondja a szegény lány. S megfésülködik a szegény lány. Hazamegy a királyfiú a két szép virággal. annak adja a virágot. adnak a két szál virágért három-négy szekér aranyat. Elbeszélte az édesanyjának.Ha emberi állat vagy. Gondolta magában: mi baja ennek? Búsult nagyon. S azt mondja az öregembernek: . Levetkőztette. a legutolsó kocsira felült a boszorkányné a lányával. annak adom a virágot. hanem mondja azt. s a bal szemét kiütötte. grófokat. otthon pedig összehívták nagy vendégségre a hercegeket. De hogy szavam ne felejtsem. és ha holnap jönnek értem. s ígér öt-hat szekér aranyat a két szál virágért. bárókat. De az öregember nem akarja adni a virágot. Visszament a boszorkányné a kocsihoz. hogy senki semmit sem tudott.Öregapó. vedd meg azt a két szál virágot. Aki neki szemet ad. Vigye haza az édesanyjának. hogy a báránykája az erdőben járt. akkor felkereslek! Meghallotta a szegény leány. Mikor hazajön. Kimegy a királykisasszony. Az öreg halász meghallotta a jajdulást. nagyon örvend annak a két virágnak. S azonnal nem bánta az anyja. s elviszi magához. Amint megyen a városba. és . Elmentek haza. A boszorkányné a lányát a királyfiú mellé ültette.a nádhoz kötötte. a királyfiúnak egy boszorkányné lánya volt a jegyese. feloldja a hajától fogvást. Meghallja az öreg boszorkányné. s a szegény lányt levette a kocsiból. Történt egyszer. ígérnek a két szép szál virágért négy-öt szekér aranyat. és visszatérnek hazafelé. Odamegy a szegény halász. Erre elért éppen a király kapujába. csak azt mondja: . menj.a közelben volt egy nádas . és a kocsit elindította. hanem tetűt. de erre a két szál virágra nem. az ő szegény házába. 106 . vízbe. Éppen a nádas mellett volt egy tó. Mikor másnap elmentek a szegény lány után.

. hogy a báránykája az erdőben járt. akinek az erdőben kivettük a szemét. Elért megint a király kapujába s meghallotta a királykisasszony. Bemegy a boszorkányné leánya. hanem mondja azt. s rakják egy rakásra. lányom. hová mész? 107 . és kihozza a bal szemét annak a lánynak. add nekem a virágot. s aki neki jobb szemet ad. hát hétszerte szebben látott. s odaadja a lánynak a szemet. hát tizennégy esztendős lány lett belőle. s kihozza a jobb szemet a kemence mögül. Mikor behordták minden edényüket. No hát ígértek tizenegy-tizenkét szekér aranyat azért a két szál virágért a városban. Azt mondja az öregasszonynak is: . s a jobb szemét kiütötte.No – azt mondja a lány -. kimegy. csak azt mondta. mint azelőtt. ne szégyellje magát. hát tizenhat éves fiú lett belőle. Ahogy haza ér. helyreteszi a szemet. S azt mondja az öregembernek: . amelyet fejéből fésült.Neked adom a virágot. forduljon egyet előttem! Az öregember nem szégyellte magát. s feltette a szemét. lány. Ahogy odaadja a lánynak. annak adja a virágot. öregapó. Ígérnek érte tíz szekér aranyat. Akkor elővett egy fésűt. hogy a báránykája az erdőben járt. mind telefésülte arannyal. mint a másik. hogy milyen két szál virágot árulnak. odaadja a szemet a lánynak. nagyanyám.No. Azzal beszalad a királykisasszony. A lány pedig korán reggel felkelt. s azokat az edényeket. s a jobb szemét kiütötte. de ez a két szál virág még hétszerte szebb volt. hogy vigye el azt is a városba. hát hétszerte szebben lát. hozd ki a kemence mögül a bal szemét annak a lánynak. egyet fordult előtte. s aki neki jobb szemet ad. akkor azt mondja a lány: . most egyik szemem helyrejött. Azzal elbúcsúzott tőlük. amelyeket behordtak a ház közepére. de az öregember nem akarta adni. most jókedvem van. már most gyűjtsék össze minden edényüket. hozzák be a ház közepére. s odaadja az öregembernek. tizenegyet. az öregember pedig odaadja a virágot. Azt mondja a szakácsné neki: . nagyanyó. a lány jókor reggel felkel.Hé. most én elmegyek. És azt mondta az öregembernek. annak adja a két szál virágot.Azzal azt mondja a boszorkányné a lányának: . öregember. szívesen gondomat viselték. ne szégyellje.No.No. Azt mondja az öregember: . kiment. forduljon kend is egyet! Az öregasszony is fordult egyet. te. hogyha jobb szemet adsz a báránykámnak. odaadja az öregembernek.Eddig. és elmegy haza. azt mondja neki: . A szemmel pedig elmegy haza.Menj. anyó. Amint megy a városba elér a király kapujához a lány.No. a szemet megmossa. mint a másikkal. harmatcseppel megmosdik. nagyapó. Megállítja az öregembert a királykisasszony. nagyapám. elindult a városba. van miből éljenek. Jókedvében tépett két szál virágot. az öregember pedig odaadja a virágot. de oda ne adja. Akkor azt mondja az öregembernek s az öregasszonynak: . harmatcseppel megmosta.

A királyfi a lányt elvette feleségül. amint ette. Három hét múlva. és jó volna mosólánynak. hogy én is csináljak egy palacsintát. hogy ő csinálta-e a palacsintát. hogy csináljon egy palacsintát. 108 . felvitte az asztalhoz. hogy más senki. De mégis kezdi faggatni a királyfiú a szakácsnét. hogy az az ő kedvese. És a királyfi kivette onnan. őket meg betette egy nagynagy hordóba. Ott ült vagy három hétig. onnan leeresztették. s kivitték egy nagy hegyre. hogy hová tették a lánynak az öccsét. s megjelenti a királyfiúnak. Nagy lakodalmat csaptak máig is lakodalmaznak. Mindjárt megismerte a királyfi. hogy a gyűrű kié. A szakácsné megengedte. hát beleharapott a gyűrűbe.Szakácsné. hogy egy lány van kint a kapunál. kezdi kérdezni.Én elszegődnék. engedje meg. mind ízzé-porrá törték. egy vasárnap azt mondja a szakácsnénak: . Azt mondja a szolgáló ő nem. ha valami helyet kapnék. s jókedvében lépett előtte. Kiveszi a gyűrűt. Bizony a királyfi egy pofont ütött a szolgálónak. A boszorkányné és a lánya berakták a szegény lánynak az öccsét a kőfalba. Kimegy a királyfiú. amikor a két szál virágot kapta tőle. a szolgáló pedig elkacagta magát. Aztán pedig lekötötte a boszorkánynét és a lányát. hogy a szolgálónak engedte meg. amelyiket a királyfiú az erdőben adott neki. Azonnal karon fogta. és az asztal mellé ültette. Hát a nyoma után két szép szál virág lett. amilyet a királyfi sohasem látott.Azt mondja a lány: . betette a palacsintába. Ő is csinált egy palacsintát. ha meg nem haltak. hát látja. ki csinálta a palacsintát? A szakácsné azt mondja. legyen olyan szíves. A szakácsné megmondta. csak ő. Az a palacsinta pedig délebédkor éppen a királyfiú elébe került. a nagy hordót kerekedeskereken hosszú szeggel megverték. s megfogadja a lányt a szakácsnénak segítségére. Odamegy a szolgálóhoz. Bemegy a szakácsné. A királyfi. Felkel egyszeriben az asztaltól. és kivallatta őket.Hej. azt a gyűrűt pedig. Azt mondja a szakácsnénak: . s kimegy a konyhára.

mondta a szép lány -. De nálad nem maradhatok. Feltekintett.Maradj nálam . de megígérem. hogy éjjel virágzott.Tündérszép Ilona és Árgyélus Volt egyszer egy király és annak három fia. s felkiáltott: . hogy a sok aranyalmákat leszedjük. hát a feje felett tizenkét hollót látott repülni. Mulatságból minden este iderepülünk. és megjelentették. ami a többivel. elöl repült.kérdi a királyfi. amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe. mire felébredtek. hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. harmadnap is. Aztán másodszor is nagyot szippantott a dohányból. Árgyélus megkapta a tizenharmadik hollónak a lábát.felelte Tündérszép Ilona -. hát látja. aki az aranyalmákat megőrzi. az aranyalmáknak csak a hűlt helyét lelte. hogy tovább is őrizhesse az almafát. 109 .Én Tündérszép Ilona vagyok .Ki vagy te. Összehívta a király erre az egész udvart. Argyélus királyfi. hogy ők fogják őrizni az almafát. így ült le az almafa alá. Olyan különös fa volt az. Így történt ez másnap is. Ki is ment minden éjjel Árgyélus királyfi őrködni. hogy láthassa Tündérszép Ilonát. szép tolvaj? . A holdvilág szépen világított Argyélus királyfi arcára. szippantott hát egy kis dohányt. a tizenharmadik holló mint vezér. pedig megvallom hogy te vagy. tolvaj! De midőn rátekintett.Megvagy. akit soha felejtenem nem lehet. Egyszer csak halk suttogást hallott. mert csak téged szeretlek! . s meg is ért rajta az alma minden éjjel. Végre a legkisebb vállalkozott. Volt a királynak egy almafája. Az őröknek sem kellett egyéb. hogy karja közt gyönyörű szép lány fekszik.Nem maradhatok . Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott. A középső sem járt jobban. hogy az álom össze akarja a szemét húzni. fele vagyonát neki adja. . de az almákat többé el nem viszem. mert éjféltájban mély álom ereszkedett reájuk. és alig múlt el negyedóra. ha látni akarsz! Ezzel nagy robajjal elrepült a tizenhárom holló. s kihirdette. jól megdörzsölte a szemét. engedje meg. az aranyalmák mind eltűntek. A király homlokon csókolta a fiát.kérte Árgyélus. amelyen aranyalmák termettek.Soha többé el nem eresztelek! . Legelőször is a legidősebb ment őrködni. hogy ha olyan emberel találkozik. még egyszer megdörzsölte a szemét. Egyszer azután a tanácskozásban felszólalt a három királyfiú. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák mind meg voltak. De hiába volt minden. nagyokat prüsszentett. Egyszer azonban a király. hogy ezentúl mindennap el fogok jönni. Egyenest az almafához tartottak. Legelőször is dohánnyal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Légy mindig itt. . arany fürtjei eltakarják szép fehér vállát. már érezni kezdte. Árgyélus csak azt kérte az apjától. . De vele is csak ugyanaz történt. odaállottak az almafához.

nálad nem maradhatok. de Tündérszép Ilonának még a nyomára sem talált. Vénbanya! . a Nap. az talán meg tudja mondani. megjött az hogy téged is megházasítsalak.Nem igaz! . azt hiszem.mondta Árgyélus -.Kedves atyám. hogy Argyélus királyfit te szemmel tartod. azután lassan elment. Árgyélus. Magához szólította hát a Vénbanyát. mindenüvé odasüt. hollóvá változott és elrepült. De bújj el.Hazudsz. kedvesem? . Gyönyörűséges aranyhajú lánnyal láttam az almafa alatt ülni. .De volt a király udvarában egy Vénbanya.mondta a király. . A király is kezdett kíváncsi lenni. Már találtam is. nem tudná nekem megmondani merre lakik Tündérszép Ilona? . de csak úgy. .mondta -. mélyen elaludtak mind a ketten. és Árgyéluséra húzta. Ha kell. holnap jelet is hozok arról hogy igazam van.Hol jársz erre. nézd. mikor az almafánál őrködik! A Vénbanya úgy tett. Ekkor előcsúszott a Vénbanya. és egy aranyfürtöt levágott Tündérszép Ilona hajából.Öreganyám . jajgatni kezdett.De úgy van az.Látom. Felébredt tündérszép Ilona. de bármint akarta is lebeszélni Árgyélust a kívánságáról. és elment hogy Tündérszép Ilonát megkeresse. nem lesz ellenvetésed. élj boldogul. A vén anyó széken ült.Édes fiam. felséges uram. én téged soha többé nem láthatlak. az nem engedett. Tündérszép Ilona lesz a feleségem! A királynak nem tetszett a felelet. Mikor Argyélus az almafához ment őrködni a Vénbanya a bokrok mögé bújt. . Vigyázd meg egyszer. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyélus. Másnap korán reggel már jelentette a királynak: .Jaj.Meglestem Argyélus királyfit. és így szólt hozzá: . mi lehet az oka hogy Argyélus annyira szeret az almafánál őrködni. erről akárhol megismerlek.Mi bajod van. Ezzel összecsapta kezét. úgy lett belőle aranyhajú lány. holló képében jött az almafára. hogyan történt. aranyfürtjeimből egyet levágtak. a házadban tolvajok laknak. ha én választok magamnak feleséget. én meg fogok házasodni. Az egész udvar gyászba borult utána. Egyszer egy kis házhoz jutott. de talán ha hazajön az uram. csodálkozva kérdezte Árgyélust: . felébredt erre Árgyélus is. édes fiam. mert meglát. Maguk sem tudták. felfal! 110 . testvéreidet már mind kiházasítottam.Neked adom . a házban egy vén anyóra talált. Illendően köszöntötte. aki Argyélus királyfit nagyon szemmel tartotta. ujjáról egy gyűrűt vett le. Másnap este Árgyélus és Tündérszép Ilona megint egymással mulattak. és tüstént magához hívatta Árgyélus királyfit. . sírni. Nagyon csodálkozott a király. Másnap reggel a Vénbanya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Kardot kötött az oldalára. . Ezzel megölelte Árgyélust.Nem biz én. gazdag királylányt kerestem számodra. ahol a madár se jár? .

Ment. Oda is eljutott. és azt mondta: „Hipp-hopp! Ott legyek.Szerencséd. de nem messze tőlem abban az erdőben lakik az Állatkirály.Erre elbújt Árgyélus.tudok Tündérszép Ilona felől valamit. Hazajött a Nap. . Nem tudjuk. ahol akarok” ott vagy azonnal. mint a Napnál. Így mentek száz meg száz esztendeig. s köszöntötte a Napot. 111 . büdös! Erre kimászott az ágy alól Árgyélus.Szerencséd. . . . ott törték el a lábamat.Én . ahol akarok.Jó estét. mendegélt Árgyélus tovább. de talán Hold bátyám tud felőle valamit. és ezzel az ostorral egyet csattantasz. úgy. és elsántikált. hol lakhat? . s maga után ezt a köpönyeget.ezzel elbúcsúzott tőle. hogy úgy köszöntöttél.Már én tovább nem vihetlek. mindjárt kezdte: . . A sánta farkas azonnal odaállt. Az a Szélhez utasította. mint illik. kinyílott az ajtó. a harmadik meg amarra! Az ördögök felmentek a hegyre. oda most már magad is eltalálsz. Elment hát Árgyélus oda is. szépen beköszöntött. hogy majdnem semmit sem látott. nem tudnál te nekem Tündérszép Ilonáról valamit mondani. anyó. hogy szépen köszöntöttél . az talán tud valamit. nem lát-e valahol világot.köszönt Árgyélus -. belép a szobába. szétnézett. Ment.Az atyánk meghalt.nem tudok semmit. hogy nem tud-e valamit Tündérszép Ilona felől. . Árgyélus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort.Pfű.mondta a király. felmászott egy fára. Megtette a király a kérdést. és azt mondod: „Hipp-hopp! Ott legyek. már egészen beesteledett. emberhús. ezen nem tudunk mi megegyezni. az ostorral egyet csattintott. hogy Árgyélus üljön rá. majd elosztom én köztetek. Ott is úgy járt. Ezzel egyet füttyentett. ha csak az a baj. de talán az állataim közül valamelyik tud felőle valamit. a másik arra. másként halálfia lettél volna! Én az Állatkirály vagyok.No . Odament hozzájuk. Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit. akinek a szeme a homlokán volt. . Ez a köpönyeg olyan köpönyeg. és az egész palota azonnal tele lett mindenféle állattal. A völgyben épp három ördög verekedett. és kérdezte tőlük. mendegélt újra Árgyélus. hanem egyik hágjon fel erre a hegyre.mondta a Nap -.mondta a Szél . akkor vezesd oda ezt a szegény királyfit . felséges király . A Fekete-tengeren túl lakik. és egy óriás jött elébe. Csakugyan messze távolban észrevett egy kis világocskát. hisz nincs már messzire. de az állatok közül sem tudott senki semmit.mondta Árgyélus -. Bekopogott. pfű. miért verekednek. Végre is előkullogott egy sánta farkas: . ostort és a bocskort hagyta. Egyszer csak letette a farkas Árgyélust.mondta a sánta farkas . hogyha magadra veszed.Nahát. legyek azonnal Tündérszép Ilonánál!” Azonnal egy kristálytiszta palota előtt termett. egyszer csak egy völgyet lát mely három heggyel volt körülvéve. és a Széltől is megkérdezte. és aztán a bocskort a lábadra húzod. csak száz esztendőt kell még menni! . kire mi jusson. másként felfaltalak volna! Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit. egy szép kastélyból szüremlett.Én .

és valahányszor a Boszorkány fel akart ébredni. és attól Árgyélus úgy elaludt.rebegte Tündérszép Ilona. Egy öregasszony jött ajtót nyitni. De egyszer. a tizenegyedik. megvívok én vele! Az öregasszony behívta Árgyélust. Most éppen jókor jöttél. a Varázslónak nem lesz több hatalma rajta. mint a bunda. akit akart. a negyedik. hogy azt sem tudta. mert nincs itthon. De jött a másik. de te aludtál. mikor a vén banya sípolt. elaltatott vele. de úgy jártak mind a tizenegyen. Ekkor jött Tündérszép Ilona. ostorával egyet csattantott. . 112 . a Vénboszorkány elsüllyedt. selyemágyat vetett neki. Most a maga nyakára akasztotta a sípot. ne aludj el! De az öregasszony gonosz boszorkány volt. hogy csak játszanak vele. Volt egy sípja.Ez azért van. . Most is kihúzta a sípot. meglátta a kedvesét. hogy azért aludt ő is olyan mélyen. kedvesem! Ha háromszor megcsókolsz. beszaladt hangosan Tündérszép Ilonához: . ő mindannyiszor sípolt egyet. hogy itt vagy. mivel te tizenegy játszótársadat pofon vágtad. hogy a világon volt-e valaha. Tündérszép Ilona hatalmas tündér.Ébredj fel.Éppen kitekintett az ablakon Tündérszép Ilona egyik játszótársa. . Éjféltájban eljött Tündérszép Ilona.Nem félek én tőle sem . ha meg nem haltak. Árgyélus háromszor megcsókolta. melyet ha megfújt. ha te háromszor megcsókolod. a harmadik. és kíváncsiságból belefújt.Hipp-hopp! Ott legyek. és azonnal az egész vár kivilágosodott. Leoldotta.mondta Árgyélus -. Hát látja ám.Minden-éjjel eljön ide Tündérszép Ilona. felhúzta a köpönyegét és bocskorát. . most is élnek. Másnap is úgy történt. meg ismerte Árgyélust. legalább megszabadítod a királykisasszonyunkat! Most nem lehetsz vele. Akkor. csak éjféltájban. Árgyélus bekopogott az ajtón. másként halálfia lennél. De hogy másodszor megcsókolta volna Árgyélus Tündérszép Ilonát. de jó.Itt jön Árgyélus! Tündérszép Ilona azt hitte. . Árgyélus. hogy az egész cselédség elaludt tőle. mint az első. Árgyélus hatalmas király lett. mikor igazat mondtak. harmadnap is. pompás vacsorát készített számára. legyek az apám várában! Azonnal odarepültek egy szempillantás alatt. De Árgyélus nem ébredt fel. elfordult és sípolt. mert csak akkor járhat szabadon. Reggel azt mondja a vén banya: . minden ajtó felnyílt. pofon vágta a lánypajtását.Jaj. ahol én akarok.Itt volt Tündérszép Ilona. és felkiáltott: . megszabadulok a varázslattól. előbb tizenegyszer pofon vágta. Nagy csodálkozással nézett Árgyélusra. Ekkor Árgyélus karjába vette Tündérszép Ilonát. Így volt éjfélig. amint a Vénboszorkány elbóbiskolt.Megérdemlem . Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Aztán a csodálkozása nagy örömmé változott. Ekkor tért észre. aztán azt mondta: .

No. s ott a bécsi bicskájával elkezdett körtét enni. rázza. jól van. melegítsd fel jól! No. hátára vette a zsákot. míg vissza nem ért abba az erdőbe. meg sem állott. s vitte egyenest hazafelé. maga pedig odébbállott. ment hetedhét országon keresztül. . még így sohasem jártam! . .Eredj. Ez a kisgyerek kiment egyszer az erdőre. Azt mondja megint: . aztán azt mondja: . Adjál nekem egy kis körtét a bécsi bicskáddal! 113 . hordd tele a nagy üstöt vízzel. Amint ezt észrevette a kisgyerek.Ne szurkálj. megtürücsköllek! Nem ért semmit a fenyegetés. A kisgyerek sírt-rítt. megtürücsköllek! Azzal megy. teletömte tégladarabokkal meg szerbtövissel. hogy szeme-szája elállt bele a medvének.Nem adok bizony én. élt egyszer egy kisgyerek. megfogja a csúcsát. de a hátán egy üres zsák volt. Avval hátára véve az üres zsákot. te szülém. Aztán megint a hátára vette és vitte. Mikor felforrt a víz. s úgy megdögönyözte. csak mendegél. hát úgy hull belőle ki a diribdarab kő meg a szerbtövis. mert majd meglásd. elindult. levetette a zsákot a válláról. s azt mondta neki: . odament a fa alá. de az bizony nem használt semmit. s ment vele hetedhét országon keresztül hazafelé. hol nem volt.Dehogyis rántalak. hol nem. s beletette a zsákjába. Mikor aztán már elfogyott a tűröm-olaja. Azt mondja a kisgyereknek: . A loncsos medve azonban megkapta a kisgyerek karját. Azt mondja hát harmadszor is: . és elaludt ott helyben. még az Óperenciás-tengeren is túl. csak szúrták az oldalát. Amint eszegelődik. Nem tudom. mert lerántasz. Hát a kisgyerek már megint ott volt egy nagy körtefán. mert a medve hátára kapta a zsákot. amúgy istenigazában. mert bizony megtürücsköllek! Most sem ért semmit a szó. hát jön egy lompos. Amint a kisgyereket meglátta.Ne szurkálj.A loncsos medve Egyszer volt. Az öreg ördöngös szüle telehordta a nagy üstöt vízzel. kisgyerek. . tüzelt erősen a katlan alá. vagyis ahogy arrafelé mondták egy loncsos medve. annál jobban szúrták az oldalát. letette maga mellé a zsákot. hogy jobban sem kellett. azt mondja az öreg ördöngös szülének: . a loncsos medve kioldja a zsák száját. csak adjál! Az hát szakított egy szépet.Te kisgyerek Adjál nekem egy kis körtét a bécsi bicskáddal.mondja. Egyszer csak szúrást érez az oldalán. gyújtsd alá. hol járt. Mikor aztán hazaért. kisgyerek. Amint ezt a loncsos medve meglátta. mert majd meglásd. dehogy! Nem én bizony. ette a körtét a kis bécsi bicskájával. kisgyerek. Útközben elfáradt. kisgyerek.Te. Ment. vitte hazafelé. tüstént odament a fa alá. lerántotta annál fogva. Szisszent egyet-kettőt.Ne szurkálj. s felmászott egy nagy körtefára. Egyszer csak még jobban szúrják az oldalát. Mikor a loncsos medve fölébredt. lucskos. nyújtotta le neki. a bécsi bicskával kihasította a zsákot.

hanem hogy adjál egy kis körtét a bécsi bicskáddal.. Az pedig megkapta a kisgyerek karját. ráült a lapátra. azzal úgy felfűtötte a kemencét. A kisgyerek pedig lejött a kéményből. Mikor már csak úgy szikrázott a kemence feneke. de nem találta sehol. a kisgyereket meg süsse meg benne. nem rántalak biz én. s minthogy nagyon el volt fáradva. de amint nagyot ugrott. hirtelenében meg kapta a lapát nyelét. ülj fel erre a sütőlapátra! A kisgyerek rákucorodott a lapátra. hát látja. mert lerántasz! . hogy hajíts. A loncsos medve gondolta. vitte. Avval maga elment.mondja neki a loncsos medve -. hogy nem tette le a zsákot.Hogy mentél te oda fel. nem azt mondtam én. te kisgyerek . a vasnyárs keresztülszúrta.Nem adok bizony én.Ó. mindannyiszor talpra állott.No. hogy kell rá felülni. megtisztálkodott. és azt mondta a kisgyereknek: . de valahányszor be akarta az ördöngös szüle a kemence száján dugni. mutasd meg te előbb! Az öreg ördöngös szüle nem kérette magát sokáig. hogy a kisgyerek odafenn gubbaszkodik a kémény legtetejében. te kisgyerek? . behozta a sütőlapátot. hogy a kemencét tüstént fűtse be irgalmatlanul. kedves nénikém . csak adjál! A kisgyerek szakított hát. . hogy a kisgyerek szakajtott egy szép körtét. és lehajította. Avval fölkapta hátára.Dehogy rántalak. Megparancsolta most is az öreg ördöngös szülének. Nyújtotta lefelé a medvének. szaladt. s beledugta a zsákjába.mondja neki a gyerek . Egyszer csak felnéz a kéményre. 114 .nem tudom én. . vitte hetedhét országon hazafelé. Mikor a loncsos medve felébredt álmából. lefeküdt egy kicsit delelni. Az ördöngös szüle jó sok fát hordott be. hogy majd összedőlt. Addig kunyorált. hogy megint elszökik a gyerek. és meghalt.Hát alfelembe vasnyársat dugtam. Tűvé-heggyé tette az egész udvart. és szaladt. és nagyot ugrottam. hanem ülj le egészen! . kis buta. lerántotta. amíg csak haza nem ért.Nem úgy. hogy ő is úgy tesz. maga pedig nagy üggyel-bajjal felmászott a kémény tetejébe. . keresni kezdte a szülét. s bevetette az ördöngös szülét a tüzes kemencébe. de most már volt annyi esze. A loncsos medve útközben megint elálmosodott. könyörgött ott a fa alatt.Ó. mert félt. De a kisgyerek sem volt ám rest: amint ezt meglátta. kis szolgám.

milyen rejtelmesen tűnt is el az ő kislánya az erdőben. Megvette a király azon nyomban a juhászlegénytől a furulyát. hogy húguk nyerte meg a versenyt. de a legöregebb végül mégis csak agyonütötte a szegény legkisebbet. Mikor a királyné fújta. odaadta a feleségének. ezt mondta a furulya: 115 . Amint egyszer a jávorfácska felé ment. A király a szájához vette. ő volt a legjobb a lányai közt. fújjad. hogy mit mond a furulya.Mit szól majd apánk. hogy a kis húguk elveszett az erdőben. bánatosan megsiratta.Itt vágtam az erdőben. S a furulya most ezt szólta: Fújjad. azért is nem szedhettek a nagy kereséstől elég epret. A szegény legkisebbik királylányból pedig ott künn az erdőben jávorfácska nőtt. annak vesz legszebb ruhát. Megkérdezte a juhászt. A legkisebb lány volt amúgy is legszorgalmasabb. Azt mondja a legöregebb halkan a középsőnek: . hamar teliszedte a kosarát. annak három lánya. Kiküldte egyszer az erdőbe földiepret szedni. Jávorfából furujácska. Mindjárt meg is próbálta. ha látja. királyatyám! Én is voltam királylányka. gondolt egyet. azért jöttünk ilyen későn haza. hallgatta. keresték mindenfelé. azért is nem tudtuk teliszedni a kosarunkat. belefújt. Királylányból jávorfácska. hogy fújja meg az is.Jávorfából furulyácska Volt a világon egy király. juhászlegény! Én is voltam királylányka. De a furulya mindig csak ezt szólta: Fújjad. elöntötte őket a rossz irigység. Tavasszal juhász legeltetett azon a tájon.Add csak ide azt a furulyát. A középső lány nem akart beleegyezni. hol vette a furulyát. levágott róla egy ágat. A két öregebb alig szedett valamit. Királylányból jávorfácska. Otthon az apjuknak azt hazudták. Megmondta nekik: aki leghamarabb teli szedi a kosarát. és furulyát csinált belőle. hogy ilyen keveset szedtünk? A húgunk meg teliszedte a kosarát! Majd megkérdezi: mit csináltunk? Mit felelünk? Hogy ki ne kapjunk. fújjad. mással töltötték az időt. Most az jutott eszébe. de nem találták. Arra ment egyszer maga a király is. belefújt. Jávorfából furulyácska. hazavitte. rájuk esteledett. üssük agyon inkább a húgunkat. Otthon azt mondjuk: elveszett az erdőben! Kerestük sokáig. Felelte a juhász: . Amikor észrevették. Mindig a kislányára gondolt. Azután elásta. alig tudtak ők is hazajönni! A király igen nagyon sajnálta a kislányát. A juhász odaadta a furulyát. Gondolt egyet a király: .

én gyilkosom! Én is voltam királylányka. a furulya máris elkezdte: Fújjad. De bizony az már nem akarta. . Hallgatják mindketten. hogyha visszatér. s rimánkodott kegyelemért. úgy szánta bánta bűnét. Jávorfából furulyácska. Behívatja hát őket. fújjad. Alighogy megfújta. Kezébe nyomták a furulyát. hogy többet tudnak a lányai a kis húguk elvesztéséről. és az ablaka alá ültette. Jávorfából furulyácska. hogy fújja meg a furulyát. Királylányból jávorfácska. De nem térhetett ki. Királylányból jávorfácska. 116 . A gonosz testvér kiejtette kezéből a furulyát. rossz nénécském! Én is voltam királylányka. Jávorfából furulyácska. mint amennyit mondanak. Királylányból jávorfácska. fújjad. a fővárosból. A királyné már régóta abban a hitben volt. fújjad. A furulya azon nyomban elkezdi: Fújjad. meg kellett fújnia. De a király rögtön kiparancsolta a házából. a királyné odaadja a kisebbik lányának. a fejét veszik.mondta a királyné a legöregebbik lányának. Az erdőben nőtt jávorfácskát pedig nagy gonddal kiásatta. az egész országból azzal. Aztán térdre csuklott. Ahogy belépnek.Fújjad.Most fújd meg te . királyanyám! Én is voltam királylányka. hogy mit mond a furulya.

Még soha rákot nem látott. közelebb lép a rákhoz.A tűz lángja éppen így égessen el engemet.No.Ugyan bizony. hogy mind diribdarabra törik. s azt mondja: .Hát te csak azért törtél olyan kárt nekem? . s amennyi edény nála volt. A szolgáló megharagszik. én jól látom.Hát itt miféle égett bőrbűz van? . hogy mossa meg a patakon.Hát hol vannak az edények? A szolgáló elbeszéli. Kérdi tőle a papné: . mi az istencsodája az ottan? . .Az bizony mász. sem bolond. Kérdi tőle a szolgáló: . a szolgáló is hazamegy az edény nélkül. .feleli a katona. hát rábámészkodik. hogy egy rák épp akkor mászik ki a vízből.A huszár és a szolgáló Egy papné. hogy mász mondja a szolgáló. sem bolond.kérdi kívülről bejőve a pap. mi történt a rák és a mász miatt. valamikor régen.De hát már húgomasszony is miféle lélekkel mondhatja azt. hogy mász.No.Az isten engedje meg.mondja a szolgáló. mikor én jól látom. kirántja a kardját. elvágja a lova nyakát. A szolgáló mosogatás közben meglátta. húgom: rák . A katona leugrik a lováról. Azonban ott megy egy huszárkatona lóháton. ha nem rák.Ugyan bizony.mondja nagy nyersen a szolgáló. én nem vagyok sem vak. hogy a hóhér éppen így vágja el a nyakamat.Ó. . miféle lélekkel mondhatja azt.Az bizony mász . nézni kezdi. s mikor megtudja. ha nem mász. a tányért. vitéz uram. kapja a százforintos új bundáját. hogy mász .Az bizony rák . A szolgáló erre megbátorodik. s azt mondja nagy méreggel: . tálat. belöki a kemencébe s azt mondja: .mondja a katona. s azt mondja: 117 . . hogy rák! A papné éppen kemencét hevített. én nem vagyok sem vak.mondja a papné. . . s egy kicsit fél is tőle. . hogy mi történt közte és a katona között a másszal s a rákkal.Az isten engem éppen úgy pusztítson el. A katona elmegy gyalog. vitéz uram.Az bizony. s elküldte a szolgálót. én jól látom. mind a földhöz veri. hogy rák .mondja ismét a katona. tejesfazekat belerakta egy kosárba.Az bizony rák . mikor én jól látom. mégis az a gaz katona mind csak azt hajtotta. mert sütni akart. ha mind a ketten bolondok nem voltatok! . . mikor én jól láttam. hogy rák? kérdi a katona. kapja a palástját mérgében összevagdalja azt egy fejszével a küszöbön.feleli harmadszor is a katona. s azt mondja reá: . erre még inkább megharagszik. . asszonyom! Hisz én nem is hagyhattam annyiban.

Az ördög éppen így szaggasson el engemet. Kap egy botot. hogy az mindjárt felfordul s megdöglik. s miért is történt. látja az abroszokat és a kendőket a földön. hogy a tüzes mennykő éppen így üssön agyon engemet. s miért. összecsapja a kezeit. ha mind a hárman bolondok nem voltatok! Odaérkezik a mester.Az isten éppen így pusztítson el engemet. kendőket. s amikor elbeszélik neki.Az isten engedje meg. hogy hazahajtsa. s kérdi. s úgy vágja a földhöz. ha mind a hatan bolondok nem voltatok! A hír elterjedt a történt dolgokról továbbig. a drága abroszok. hogy a láda darabokra szakad. hogy mi történt ott. mind amennyien vagyunk. ebben az órában. s azt mondja: . Az is megtudja. ha mind a négyen bolondok nem voltatok! Érkezik az eklézsia kurátora is.A tűz lángja így égessen meg minket. felkapja az eklézsia ládáját. megharagszik.A hóhér éppen így vágjon össze engemet. kérdezi. kendők széjjelomolnak a ház földjén. hogy miféle dolog történt. s mikor megtudja. az után jött. És azt mondja a mester: . felgyújtják a papi házat. s úgy vágja főbe a maga bornyát az ajtó előtt. diribdarabokra hasogatja mind egyig. hogy ugyan bizony milyen dolog történt. felkapja a földről az abroszokat.. ha mind a heten bolondok nem voltatok! 118 . A bornya betévedt a pap udvarára. Arra összegyűl az eklézsia. ha mind az öten bolondok nem voltatok! Betoppan azalatt az egyházfi is. s azt mondja: . s azt mondják: .

tenné oda a bőgős a fát. nőtt. hol nem volt. A bába megint rákiált: .Ejnye. aki a muzsikus bandában bőgőzni szokott. Csak vágják. Egyszer ezek hárman kimentek az erdőre fát vágni. hova lett. hogy tartja ő azt el. A harmadik.Édesanyám. viszik haza a fát. s így sokat tapasztalt.Hajaj. hogy hiába kíván bármit. hogy én sose hallottam róla semmit? 119 . vágják a fát. egy helyett tizenkét rajkója legyen! Eljön az este. növekedett. hogy mikor hazamegyek. Tenné le szokás szerint a fát a bőgős a szögletbe.Én meg . Ezért tréfálni akart egy kicsit. csak nem teljesedik az be. az asszonyon kívül tizenharmad magammal leszek a háznál. Sehova nem tudta letenni a fát szegény bőgős. hogy mivel gyereket vár úgyis a feleségem .felel a bábaasszony -.Ne tegye kend oda.Oda se tegye kend. éppen kerekszám tizenkettő! Megijed erre a bőgős. hogy egy tál túrós lepény legyen az asztalomon! És te? . de jó volna. ott gyerek van! Tenné szegény bőgős a másik szögletbe a fát. ha csak egy kívánságom is teljesednék! . Bemegy az egyik szegény ember a házába. a bába megint rákiált: .Ej. Szerencsétlen szám! Inkább mennék a pokolba kályhafűtőnek! Alig mondotta ezt ki.Oda meg éppen ne tegye kend.A bőgős fia meg az ördögök Egyszer volt.mikorra hazamegyek. disznó teremtette.mondja a másik . mindenütt tele a ház gyerekkel. ott is gyerek van! Tenné a szegény bőgős a kamrába.azt kívánnám. s ezt mondta: . s ott így sóhajt: .mondja az első szegény ember -. Utoljára is megharagszik. Kilép a ház elé. vitte azon nyomban a pokolba kályhafűtőnek. azt gondolta. hát ott a tál kolbász meg a fehér cipó! Bemegy a másik is. sohase volt nekünk édesapánk? Vagy ha volt.Miért? Mit kívánnál? . A tizenkét gyerek otthon nőtt.Én meg azt kívánnám. hány gyerek van itt? . úgy annyira.Én azt . mert ott két gyerek is van! Tenné ide. hát ott a tál túrós lepény! Hazamegy a bőgős is. legyen egy tál kolbász meg egy fehér cipó az asztalomon! Hát te? . . hogy mindnyájan legénykort értek. Egyszer a legkisebb azt kérdi az anyjától: .S a harmadikhoz fordult. még az Óperenciás-tengeren is túl volt a világon három szegény ember. de rákiált a bába: . hát éppen ott találja a bábaasszonyt.kérdi a másik szegény ember. egyszer megszólal az egyik szegény ember: . s most már ő kiált: . Nyakon csípte a bőgőst.Biz itt . mindjárt ott termett egy sánta ördög.

Azzal elővett egy fejszét.Bizony volt nektek is.kérdezi belülről Szent Péter. fiam. No. majd megkeresem én. a kapus. éppen egy erdőben. azóta se látta senki: Odaveszett! Felel erre a legkisebbik gyermek: . nem az az én dolgom . . Mindig feljebb. legalább odafönt is széjjelnézek egy kicsit. adja ki! Feleli belülről Szent Péter: . majd megkeresem én! . S míg érte járnék s keresgélném. S kiáltott fennen: .Mondja neki erre a szegény asszony: .Jaj.Már. Feleli a fiú: . nem is látom. Majd ha hazajön. De mikor megszülettetek. hadd keressem meg az apámat. hogy tizenhárom szerencsétlen szám.Én vagyok a Zsiga bőgős tizenkettedik fia.Jól van! Majd bepanaszolom a gazdájának. Utoljára is felért az égbe. Fölmegyek oda is. ha a földön nincs az apám. most nem ereszthetünk be. mert nincs itthon az ég ura.Nohát. Mondják belülről: . Kiáltja a fiú: . befútta a szél a kalapomat. A fa hegye az égbe ért.Nem várok biz én. gondolja magában a fiú. mindig feljebb vágta maga előtt a grádicsot. hogy kelmed bennfogja a más ember igaz jószágát! 120 . de ha nem lehet! Mondtam már! Kiáltja be erre mérges hangon a fiú: .Ki van ott? . s haza is hozom! Evvel elindult a fiú világgá. Felelik megint belülről: . Majd félretessékelte őket az útból jobbra-balra.Jaj. ha így van. nincs-e közte az apja. várakozzál. bizonyosan az égben találom. . az egész föld kerekségét összejárta utána. Kapta magát. Amint így keresi. A fiú látta. Mérgében kiment a házból. . Nézte őket. Kereste. behajította a kalapját a kapun. Amint felért és széjjelnéz. Szent Péter uram.Eresszenek csak be. édesanyám.Most nem lehet bejönni. eresszen be kelmed. az apját keresni. csak jöjjön haza. ez a sok ménkű lélek mind bebujkálna a kapu alatt a kutya-bejáráson. fiam. de messze elgurult. a gyökere a pokolba.feleli a fiú. észrevesz egy nagy nyárfát. hogy már így semmire sem megy. ő nem lesz tizenharmad magával egy fedél alatt. elkezdett magának grádicsot vágni a fába. akkor gyere. de csak nem akadt rá.Kiadnám. fiam. azt mondta. odament a kapuhoz. fiam. bekopogtatott rajta. látja a tömérdek sok lelket a mennyország kapuja előtt álldogálni.No hát. kereste.

Megkereste a kalapját. nem győzne engem a világ minden fúró-faragó embere se székkel. hol lehet az ő apja. Ezért azt mondom. mintha ott sem lett volna. földet.azóta el is lopta az édesanyám malacát. beleült. Amint legjavában hajigálózik.Oda ugyan hiába mégy.gondolja magában a fiú -. az sem éri a célt! Felkapja a harmadikat. Mi is épp ott voltunk.Szent Péternek mit volt mit tennie. nagy üggyel-bajjal szerzett malacát. szemébe ötlik az apja viskója. hogy amint a kalapot megtalálja. elkezdett bámulni.. mindjárt jobban odanéz. meg széjjelnézni egy kicsit. a fele királyságával együtt. mert ebrúdon vettetlek ki! Megijedt a fiú. eget. Pedig a királyunk annak ígérte a lányát. se kérdett. Felkap egy másikat. elkotródott.Hát te mit hajigálsz itt. félt. tengereket! A gyalogszéken pedig az angyalok szoktak ülni. hogy milyen messze lehet onnan látni. se az égben nincs. de bizony esze ágában sem volt. Mondja a fiúnak: . fiú? .. ha már eddig jöttem! 121 . aki visszahozza! Azért jobb lesz. hogy talán az anyját is megláthatná! Egyszer csak észreveszi ám. azzal előre. míg a pokol határába nem ért. A fiú nekiindult a dombnak. Az a nagy karosszék volt az ég urának széke. mert az ördögök ellopták a királyunk egyetlen lányát! Azt akartuk visszavenni.” Felkap egy gyalogszéket. körülötte meg sok gyalogszék. ötödiket. hogy rögtön kimenjen. De megígértette vele. azért.Hogyne hajigálnék. De nem fognak ki rajtam. de . Már bizonyosan a pokolban van. gondolta magában.a mindenét! . Az apámat keresem! .hangzott a válasz -. majd rád ijesztek én most. Meg is ígérte a fiú. te . a föld irányába vágja! De biz az még csak a falu közelébe se járt. a negyediket. elkezdett gondolkozni. aki egy malacot ellop.Hová mégy. . „No hiszen.kérdezik a katonák. jön ám haza maga az ég gazdája. egyszer egy dombhoz ér. elkezdett ugyancsak hajigálni az apró székekkel. hogy a szomszédjuk éppen akkor akarja ellopni az anyja egyetlenegy. de bizony azok nem adták. hogy elhordd magad a mennyországból. hogy hát mégis. vissza. Amint ott megy. megállj! . a fejébe nyomta. ha egyszer belül lehetett. hogy a szomszédunk el akarja lopni. rögtön megy ki. felséges uram. mendegél.Jaj. Amint így kódorog. . ha én minden emberhez széket vágnék. Azt akartam oldalba hajítani! De nem tudtam. ha tovább nem is mégy hanem visszafordulsz. se hallott. mikor látom. az ördögök vitték el. Abból meg lehetett látni az egész világot. Amint így nézeget.Bizony én nem fordulok. ha se a földön. elmegyek oda is! Majd megtanítom én őket! Azzal elindult. hát beeresztette a fiút. az apját kutatni.Megyek a pokolba. nemhogy a tolvajhoz. Mikor a székhez ért. meg sem állott. . Azt felelte nekik a fiú: . A domb legtetején egy nagy karos szalmaszék volt. szembe találkozott egy regiment katonával. hogy megpirongatják. Mikor kívül volt a mennyország kapuján. te gézengúz? Feleli a fiú: .

kihozta az öreg bőgőst.Nem adjuk mi bizony! Nem bolondultunk meg! Kiált nekik vissza a fiú: . Kijön.Mit csinálsz itt. előre és hátra.Nem kell nekem sem az aranyotok.a fiú. nem adjátok? Mindjárt olyan anyaszentegyházat építek ide.Nem addig van ám az! Amiért az imént ki nem adtátok. Csak a királykisasszony. most már egy tapodtat sem megyek addig.Jól van! Majd kiadnátok még. Kérdi mérgesen: . Az ásóval meg pecézgette közben a helyet széltibe-hosszába. Bekopogtat rajta.Nem várok én egy szempillantást se! Adjátok. tudom istenem. csak azt ne kérd! Inkább adunk aranyat.A királykisasszony hol van? 122 .Hát akkor adjátok ki nélküle is az apámat! Tudom. amíg az apámat ki nem adjátok. csak addig várj. Kiadták rögtön a királykisasszonyt. odamegy hozzá. s kérdi: . sem az ezüstötök. ha kellene! Az ördögök csak nevették a fiú mérgét. mindjárt beszaladt. Ás egyet a fiú. se hallgatott tovább egy szót sem. se be.Én? Csak egy templomot rakok ide. Aztán elkezdett nagy komolyan lépegetni a pokol kapuja előtt. s azt mondja: . Hazamegy Plutó a pokolba. az öreg bőgős meg a királykisasszony . hanem elővett egy ásót. egy fia ördög ne járhasson a pokolba. . Feleli az ördög: . Mondja tovább a fiú: . Mehetsz a dolgodra! De a fiú nyomja tovább az ásót a földbe. kérem.Jaj.S azzal ment odább a maga útján. De a fiú se kérdett.Itthon van-e Plutó? Felel belülről egy hang: . te legény? Feleli a fiú: . hogy mi hibázik.Jaj. Ők hárman . Megijedt erre az ördög. . míg Plutó hazajön. Hogy se ki. amennyit csak elbírsz! Feleli a fiú: . hogy maga Plutó is kiszorul a pokolból! Nagyon megijedtek az ördögök. ezüstöt. s mondja: . Egyszer elérkezett a pokol kapujához. míg a királykisasszonyt is ki nem adjátok. Meglátja ezt egy ördög a kapulyukon át. Esengeni kezd erre a főördög: . hogy itt van! Felelik erre már többen odabentről: .Nincsen. mindjárt észreveszi.tüstént elindultak a felvilág felé.Itt az apád.

Visszakullogott nagy szégyenszemre a pokolba.Bizony.Mondja remegve az egyik főördög: . mint te.Eredj utána te. azt odaadtuk egy fiúnak. Kiáltott neki már messziről: .No. hogy olyan messze hajította a buzogányt. fiú! De meglátja a fiú. Az ördög fölhajította a buzogányt olyan magasra. végigméri a buzogányos ördögöt. ott felel a bokorban! S ha majd megindul. Megállt nemsokára.Ó. hát fussunk versenyt . Aztán jöhetsz hozzám.Bizony. utol is érte a fiút csakhamar. hogy ott fekszik a bokorban egy nyúl. Plutó mérges lett: . bolondok . Nem is volt neki. de azért így szól: . s visszaszól: . Nem tudott volna az a fiú úgy szaladni! S azzal odafordult egy másik ördöghöz. elkezd szaladni. szólítsd.No. S azt mondja: . amiből csinálja.Lássuk hát! Ki tudja ezt a kétmázsás buzogányt magasabbra hajítani! A fiú meghökken egy kicsit. egy ilyen legénnyel? Kiállok én teveled akármiben! . olyan templomot épít a kapu elébe. hogy se ki. Eredjen utána mindjárt a leggyorsabb futárom! Hozza vissza tőle a királylányt! Ha pedig a fiú nem adná. . buzogányos! Hozd vissza tőle te a királykisasszonyt. Egy kengyelfutóval versenyt futni? Nem kis dolog! Most légy okos.Héhó! Add vissza a királykisasszonyt! Vagy versenyezz velem! Megáll a fiú.Ilyen legénynek.feleli az ördög. 123 . Avval elkezdett kiabálni: Bátyám! Bátyám! S néz föl a felhőkre. ilyen legénnyel. pihegve. te bolond! Hiszen nem az öccse volt az.Én. győzze le abban. fiam. Mondja neki: . hiszen nem tudott volna az templomot építeni. Feleli még mindig szégyenkezve az ördög: . Amint leesett. utol is érte a fiút nemsokára. Így hát elhitte. nem adom! Kiállok én akármiben veled is! Fölfújja magát a buzogányos ördög. a fiú megfogta a buzogány nyelét. Elindul a futár.Hol a királykisasszony?! . hogy a fiú különb futó nála. hajítsd először te.mondja Plutó -. csak a kis öcsémet küldöm.Ó. mint te vagy.kérdezi tőle Plutó.s elbeszélte. mint senki más. Odamegy az ördög a bokorhoz. ha oda nem adjuk. se be nem tudunk járni! . Az is legyőz! Eredj. akinek az volt a híressége. hogy hogyan járt. amiben ő az erősebb. Rákiabál már messziről: . Nem is merte tovább kérni a királykisasszonyt. előbb azzal álld meg a versenyt. De bizony a nyúlnak még csak nyomába se hághatott.mondja nagy kevélyen -. az ottmaradt! Miért? Így meg így jártam! . Mert azt mondta. hogy alig látszott. te szegény ördög . hanem nyúl. Eszébe ötlik valami: . versenyfutásban.Héhó! Add vissza a királykisasszonyt! Vagy versenyezz velem! Megáll a fiú. én nem futok magam. Útnak eredt a buzogányos. A nyúl felriad. s azt feleli: .Ó. Uccu neki az ördög.

mint én? Azt mondja a fiú: . . azt nem hozhattam el! Így meg így jártam a fiúval . Hozd vissza tőle te! Utána indult az ostoros ördög. Csak azt várom.Eredj utána te.Bizony én csak a bátyámnak. Beabroncsolta először szép gyengén a királykisasszony fejét. Feleli egyszerűen a fiú: . . mint te! Kiállok én versenyre veled is! Feleli gőgösen a durrantó ördög: . hanem keresett gyorsan három abroncsot. szétreped. Csak a buzogányomtól ne fossz meg örökre.Ó. Kovács. mint egy ágyú. hogyan járt. el is érte a fiút. Feleli a fiú: . te bolond! Hiszen nem bírta volna az a fiú a buzogányodat meg se mozdítani! Aztán odafordul egy másik ördöghöz: . ostoros. Elindult. mint egy ágyú. 124 . Neki akarom felhajítani ezt a kis buzogányt.No. kondítsd a párját! A fiú nem szólt semmit. megfordul a fiú. s azt mondja: . mit tudsz te. s így szól: .Jaj.kérdi tőle az ördög. hasznát veheti ennek a sok jó vasnak. hadd lám előbb.Csak kondíts.s ő is elmondja. Nyeli dühét Plutó újra.Hol a királykisasszony? Feleli szepegve a híres buzogányhajító ördög: . inkább ne is hajítsd! Maradjon a tiéd a királykisasszony. Ettől is kérdi Plutó.Tudsz ezzel a karikás ostorral nagyobbat kondítani.Különb legénynek sem. hogy meglássam. Az ördög kondított akkorát. hogy akkorát tudott durrantani az ostorával.Héhó! Add vissza a királykisasszonyt! Megáll.kérdi az ördög.Csak a fejünket abroncsolom be. a másvilágon.Mit csinálsz? . azután az apjáét.Kinek kiabálsz? . aki arról volt híres. azt mondja: . utoljára a magáét. ott a felhőkön túl. hogy akinek be nem lesz abroncsolva a feje. Már messziről kiáltott neki: . már előre mérgesen: .. s azt mondja nagy büszkén: . abroncsold be az enyimet is! .Bizony. Ez az ördög is királykisasszony nélkül ment vissza a pokolba. fiam.Jaj.ijed meg az ördög. Megijed az ördög. Mert mindjárt akkorát kondítok.

ne szorítsd már jobban. vagy állj ki velem versenyre! . Azt mondja: . mutatta. utoléri egy kis ház mellett a fiút. Feleli a durrantó ördög. Azzal odafordul egy következő ördöghöz: . ki tudja a sövényen keresztül jobban összeszurkálni a másikat.Nem félek én tőled sem. .s elmondta. kocsisom.feleli a fiú. megtapogatva a fejét: . hogy összeszurkálta a fiú. A fiú egy nyársat fogott.kérdi nagy haragosan Plutó.Hol a királykisasszony? . De így a sík földön nem nagy mesterség viaskodni. Plutó most lett csak igazán mérges! . próbálj szerencsét vele te! Nekirugaszkodik az ördögök szabója. Plutó alig látott a méregtől.De hát mi a te mesterséged? Dülleszti erre mellét az ördög. hogy utoljára az ördög könyörgésre fogta a dolgot: „Jaj.Nem lehetett! Így meg így jártam! . De a fiú a nyárssal úgy összevissza szurkálta az ördögöt. Kiált már messziről: .Az enyém? A varrás! Próbáljuk meg. Így meg így jártam az abroncsolással . inkább legyen tied a királykisasszony!” Erre aztán megtágította a fiú az abroncsot. Az ördögnél kétágú vasvilla volt. Rákiált: . ki tud jobban varrni! Gyere. lássuk. hozd vissza már te valahára! Útnak ered Plutó kocsisa egy vasvillával. mert mindig megakadt a sövényben. Ha legény vagy. mi esett vele.s ő is elmondta.Héhó! Ide a királykisasszonyt.Szívesen . bolond! Hisz sövényen át a kétágú vasvillával egyet sem lehetett szúrni. te bolond! Hiszen nem tudott volna az a fiú semekkorát se kondítani. hogy utoljára az megsokallta a dolgot. varrjunk versenyt! 125 . De bizony az ördög sohasem tudott átszúrni a kétágú vasvillával.Úgy kell. s azt mondja: .Héhó! Add vissza a királykisasszonyt. utol is éri a fiút. Versenyzek én véled is.Ó. Feleli hüppögve a kocsis ördög: . Az ördög visszament nagy pironkodva.Eredj utána te. szabó. mert mindjárt agyonszúrlak! Védd magad! Feleli a fiú: . Odafordul egy másik ördöghöz: . . menjünk be ebbe a kis házba. állj ennek a sövénynek a belső oldalára.kérdi ettől is mérgesen Plutó. szaladásnak eredt: visszanyargalt a pokolba. Azzal elkezdtek szurkálódzni a sövényen át. de olyan erősen.Te sem hoztad vissza a királykisasszonyt? . hogy járt. . fiam.Nem hozhattam bizony azt vissza.Eredj utána te. én majd kívül állok.A fiú elkezdte abroncsolni az ördög fejét.

Vesd el magad! .Te is a királykisasszony nélkül jössz vissza? . Egyenes farkút egyet sem leltek. te bolond! Hisz éppen azzal telt el a sok idő. tele disznóval. Az ördög. egyenesen a királykisasszony édesatyjához mentek. . Plutó majd szétpukkadt haragjában.Hát kié? .Héhó! Nem a tiéd ám a királykisasszony! . Erre az ördög is ráállott. hogy melyik disznót ki hajtotta ki? . hozzáfogtak a varráshoz. Így tehát ez az ördög sem nyerhette el a királykisasszonyt. gyere. Csak nem talált.Azé. A fiú kurtát húzott a tűbe. hogy minden öltésnél ki kellett ugranom az ablakon. mikor megtudta. Az ördög visszament leesett állal a pokolba.Én majd . melyik több. mint én. Azzal odafordul a következő ördöghöz: . Ki mennyit hajtott ki? Kereshették biza.kérdi. . Te meg hajtsd az egyenes farkúakat.a fiú után rugaszkodik most az ördög kanásza.feleli haragosan Plutó. Az ördög meg az egész óra alatt kereste az egyenes farkú disznókat. Azt mondja a kanász ördög: . utoléri.Nem bánom . ettek.csak a göndör farkúakat hajtom. hátha te el tudnád venni tőle. Mikor a király meglátta egyetlen kedves lányát. éppen a pokol határánál. vagy az egyenes farkú.kérdi az ördög.feleli a fiú . mind kiszaladt az ólból.Úgy bizony! Miért? Mert nagyon jól tud az a fiú varrni! Olyan hosszú cérnát húztam a tűbe. milyen sok veszedelem közt tudta megszabadítani a fiú. 126 . Nagy lakodalmat csaptak. míg kiugráltál beugráltál! . hogy ne kelljen a cérnát sokszor húzogatni a tűbe. aki jobban érti a kanászmesterséget. Nem öltögetett még tíz percig sem. A sok disznót mind felzavarta.Bementek a házba. Itt van egy nagy disznóól. Mikor aztán eltelt az óra.Szaladj utána te. Hozzáfogtak rögtön a disznóhajtáshoz. Tovább nem volt rajta hatalma Plutónak. s mégis hamarább kész lett vele. kanász.De hát miről ismerjük meg. fiam. Üres kézzel visszakullogott ő is a pokolba. s a kurta cérnával szaporán öltögetett. A fiú pedig a királykisasszonnyal addigra kiért a pokol határából. Azzal lefeküdt.feleli a fiú. mindjárt beváltotta az ígéretét: hozzáadta a lányt a fele királyságával együtt. elviheted a királykisasszonyt! . A fiú kihajtott nyomban húszat-harmincat. rögtön olyan hosszút belehúzott.No. Rákiált: . Amint felértek erre a világra.kérdi a fiú. ittak. olvassuk meg. szólította a fiú az ördögöt: . ha meg nem haltak. már ő készen volt. Megint a fiú lett a nyertes.Ó. hogy minden öltésnél ki kellett az ablakon ugrania. hogy milyen nagy bajjal. a göndör farkú-e. . Ha ebből több disznót ki tudsz hajtani egy óra alatt. Feleli sápadtan a varró ördög: . Még most is élnek. ő meg csak kurtát. . ördög.

a farkas is át akarta ugrani. Azt mondja a nyúl: . elmegyünk a kocsmába egy messzely bort meginni! . nyúl koma. Azt mondja a kakas koma: .Hová mentek. annak volt egy kakasa meg egy tyúkja. gyere. Ott sírt a farkas. hogy beleestem a sáncba. majd többen leszünk! Amint mennek. kakas koma. mendegélnek. hogy hordjanak gizöcskét-gazocskát. amin ki bír menni. kakas koma. gyere.Van négy csonka fám. gyere.Nem bánom. a buzogányi hegyeken túl. majd többen leszünk! Amint mennek.Én is elmennék! . mendegélnek.A kakas koma talált egy garast. miért sír.A kakas koma talált egy garast. azt mondja a tyúknak: . aztán beleesett.Harmadnapja. gyerünk . volt egy öregasszony. éppen arra mentek a madárkák magot szedegetni.Gyere. Amint mennek.A farkas mulatni megy. azután szállni tanul A hosszúháti hegyeken innen. hogy éhen kell neki megdögleni. aki ezt a sáncot átugorja! A kakas átszállta. nyúl koma? Azt mondja a nyúl koma: . előtalálnak egy rókát.Én is elmegyek. Azt mondja a róka: .A kakas koma talált egy garast. Kimentek a szemétdombra kapargatni. elmegyünk a kocsmába egy messzely bort meginni! Azt mondja a nyúl: . kakas koma.mondja a róka koma. előtalálnak egy farkast. egy messzely bort inni! . . előtalálnak egy nyulat. előtalálnak egy nagy sáncot. Amint sírt-rítt. megállnak ott a szélin. elmegyünk a kocsmába egy messzely bort meginni! .No. tyúk koma.mondta a farkas. majd többen leszünk! Amint mennek.Gyere. Azt mondja a farkas: . a tyúk átszállta. költhettek rajta! 127 . tyúk koma? Azt mondja a tyúk koma: . mendegélnek.Gyere. a nyúl meg a róka is átugrotta. mendegélnek.Hová mentek. nem bírok kimenni . . és könyörgött nekik.Én is elmék! . megkérdezték. .mondta a tyúk. a kakas talált egy garast. róka koma? Azt mondja a róka koma: . . tyúk koma. hogy nem tud abból a mély sáncból kimenni.Hová mentek.Gyerünk el a kocsmába. most az jön velem bort inni.

felszántom az alját. mert kivágom a fát.Kismadár! Adjál egy fiadat! Kivágom a fát. mikor az a huncut farkas elvitt három fiamat.Hogyne sírnék. ahogy odaért. mi lesz belőle. farkam! Akkor megijedt a kismadár. hogy már megint itt a farkas. hogy a farkas ki bírt rajta menni. A farkas megette. A farkas kialudta magát. felszántom az alját. örült is nekik az anyjuk. Örült is a farkas. Mikor meglátta a kismadár. ha van ekéd! Azt mondja a farkas: . felnézett a fára. hogy ez a csúnya farkas már elvitte két fiát. adjál le egy fiadat. hajszára két fülem. A farkas megette. felszántom az alját! Cselőre két lábom. hogy már csakugyan kivágja a fát. megint felkelt. kérdezi tőle: . Sírt-rítt a kismadár. felszántom az alját. ki tanított meg erre. hogy már megint itt a farkas! Az pedig nagy büszkén felkiáltott a fára: . szántsd fel az alját. megijedt. felkiált a fára: .Miért sírsz. és levetette egy kisfiát. adj le nekem egy fiadat. ha van fejszéd. De a varjú jó tanácsot adott a kismadárnak: . 128 .Vágd ki a fát. ha van fejszéd.Ha még egyszer eljön a farkas. hogy az a huncut farkas mind elhordja a kisfiát. elment a csonka fa alá. Mikor meglátta a kismadár. elkezdett sírni. Cselőre két lábom. mert kivágja a fát. jól tartsd az ekét. megint elment a hűvös fa alá. megijedt. szántsd fel az alját. megint mondta a kismadárnak: . ha mind el találja vinni. mert kivágom a fát. pihenni. lefeküdni. Sírt-rítt a kismadár. akkor megint felkelt. A farkas megette. megint elment a hűvös fa alá. már csak egy maradt. megint elment a csonka fa alá. szépek is voltak már a kicsinyek. jóllakott.Hordtak is a madárkák annyi gazt. De a kismadár csak visszakiáltott: . jóllakott. megállt a csonka fa alatt. hanem majd megtanítom én őt.Kismadár. Rá is fészkeltek. jól tartsd az ekét.Ördög bújjon az anyád fejkötőjébe! Tudom már. ha van ekéd! Megörült ennek a kismadár. farkam! Az egyik madár akkor levetette neki egy kisfiát. Cselőre két lábom. és azt mondja: adjál egy fiadat. költöttek is rajta. akkor lement a hűvös alá lefeküdni. hajszára két fülem. te kismadár? . hogy lesz nekik min költeni. a farkas megint visszajött. Mikor kialudta magát. Arra szállt egy varjú. azt kiáltotta fel a kismadárnak: . és levetette megint egy kisfiát.Kismadár. A varjú elszállt. jóllakott. Hát egyszer megy ám a farkas.Kismadár. farkam! Akkor megijedt a kismadár. jól tartsd az ekét. felszántja az alját. hajszára két fülem. elkezdett sírni-ríni. hogy már csakugyan kivágja a fát. akkor csak mondd neki: vágd ki a fát. adj le nekem egy fiadat. hogy nem kellett neki elvesznie. A farkas pedig. de a kismadarak is örültek. mert kivágom a fát.

Nahát. a varjú pedig elszállt.Nem csallak meg! Ereszd ki. meglátta a sok búzaszemet. megtanítalak szállni! . a földet? Azt mondja a farkas: . mint az előbb! .Nem! Ördög bújjon az anyád fejkötőjébe. odament. vitte felfelé. a varjú meg arra ment.Látom! . Akkor még feljebb vitte. odament szedegetni. a fejem. hát egyszer csak bekapta a farkas a varjú fejét. a fejem. Könyörgött a varjú: . mint a világ! Akkor a varjú még feljebb vitte. megint szétterpeszkedett. farkas koma. elment megint az országút közepére. a földet? Azt mondja a farkas: . farkas koma.Ereszd ki. farkas koma. Mikor már felvitte a magasba kérdezte a farkast: .Ereszd ki. a fejem.Látom! . farkas koma. és ott szétterpeszkedett. beült egy rakás kukoricaszembe. megtanítlak szállni! . a fejem. megint elszállt a varjú. farkas koma.megcsalsz.Ereszd ki. Kieresztette a farkas.Látod-e még.Látod-e még.mondta a farkas . és kieresztette.Mekkora? .Ereszd ki. Akkor a farkas beleült egy rakás kölesszembe. Megint bekapta a farkas a varjú fejét. és megint kérdezte: . a fejem. megtanítlak szállni! A farkas megint kieresztette. farkas koma. meglátta a kukoricaszemeket a farkason. A varjú megint arra ment magvat szedegetni.Nem! Ördög bújjon az anyád fejkötőjébe! . vagdalózott a csőrével. elment az országút közepére.mondta a farkas. Könyörgött neki újra a varjú: . megcsalsz! . a varjú megint könyörgött: . A farkas megint bekapta a varjú fejét.Mint egy félvilág.Ereszd ki. megtanítalak szállni. aztán kiment az országút közepére. farkas koma. odament szedegetni. a földet? 129 . Arra ment a varjú magvat szedegetni. meglátta a sok kölest.Nem! Ördög bújjon az anyád fejkötőjébe! Megcsalsz.Mekkora? . mint az előbb! . Akkor a farkas odament egy rakás tiszta búzaszembe.Akkora. megtanítlak szállni! . kérdezte megint: . megint szétterpeszkedett. A varjú felkapta a farkast.Elment a farkas. a fejem. megtanítlak szállni! .Látod-e még. farkas koma. tanítsál meg! . farkas koma.

mint egy tű! Még feljebb vitte. és megint kérdezte: . mert agyonütlek! De a tőke nem mozdult. Akkor még feljebb vitte a varjú.Szaladj.Akkora.Látod-e még. barát. és megkérdezte a farkast: .. aki nem hiszi. annak azt kiabálta: .Látod-e még. kérdezte megint: .Meg ám. hogy becsapta a farkast.Látom! . a földet? . és kérdezte megint: . járjon utána.Nem látom már! Akkor a varjú eleresztette.Megtanultál szállni? . a földet? .Mekkora? . minden porcikámat összetörtem a füstös tőkében. barát. mert agyonütlek! Szaladj.Mint egy alma. a földet? . farkas koma. Ördög bújjon az anyád fejkötőjébe. a farkas pedig zuhant lefelé. Eddig van.Mint egy ország! Még hétszerte feljebb vitte.Látod-e még.Látom! . minden porcikája ízzé-porrá tört.Mekkora? . Lenn észrevett egy füstös tőkét. farkas koma. 130 . A varjú pedig jót nevetett. farkas koma.Mekkora? . A varjú pedig odament.Látom! .

kaparta az ajtót. Már messziről észrevette a kovács. de még a hírét sem hallottam. annak volt egy szép lánya. én megöregedtem. majd utoléri őket.Mikor jön haza az urad? . hogy a Vasorrúbábának a legfiatalabb fia nyergeli a naposholdas paripát.felelte az asszony. Csinosomdrága mindjárt bement. elmondta. elesteledett.Menjünk. fiam . Reggel a fiúk továbbindultak. nekiindultak. . kaptak szállást. Öregasszony volt a házban. mendegéltek. A fiúk megpihentek a kovácsnál. hát siettek. hogy visszataláljanak. az ingoványon egy kis házat találtak. Széplegénymákos.Csinosomdrága Volt egy király. Csinosomdrága meghallotta. A lovak lábán a patkót megszorította a kovács. és mikor elindultak.mondta az öregasszony -. Mentek.Már. elesteledett. Öregasszony volt abban is. hogy még hasznát veheti. Beeresztették. aki a palotában lakott. aztán macskává változott. elmondották ott is. és elmondták. hogy aki a naposholdas paripát elő tudná neki hozni. Mentek. hogy mi járatban vannak. vége az életünknek! Kaptak a királytól lovat. hogy a naposholdas paripáért mennek. Elmondták neki. Mentek. Azt mondja egyszer a király. hogy majd lesni fogja őket. hogy addig menjenek. nem hallotta-e hírét. hogy hasznát vehetik. a legöregebb fiának a feleségét: . . míg egy bogaras házat nem találtak. kinyitotta a kaput. annak adná a fele királyságát meg a szép lányát. hasznát vehetitek! A fiúknak volt egy kovács nagybátyjuk.Itt van egy vakaró. kinyitja majd a kaput. pedig megöregedtem. ott lakik a Vasorrúbába három fiával. A fiúk bementek. Tizenkét legény dolgozott a nagybátyjuknál. A lovát odakötötte egy fához. Búcsúzáskor utánuk kiáltott az öregasszony: . Megígérte nekik.A naposholdas paripát meg nem találjátok . mendegéltek a fiúk. A szomszédjának meg három fia: Csinosomdrága. halál fia az. még a hírét sem hallottam. de közben hallgatózott.mondta az öregasszony -. aki hasztalan vállalkozik. szállást kérni. Hamisanpajkos. ahhoz akartak eljutni. elkezdett dorombolni. mendegéltek. De. Mondta nekik. hol van a naposholdas paripa. Csinosomdrága ment elöl. A kovács tudta. Csinosomdrága azt mondta a bátyjainak. 131 . hogy csak menjenek tovább. és azzal egyedül bement a házba.Tíz órakor . odament az ajtóhoz. még külön is adott nekik egy patkót azzal. A Vasorrúbába kérdezte a menyét. mi járatban vannak: a naposholdas paripáért mennek. Reggel onnan is továbbmentek. míg csak egy bogaras házat nem találnak. Búcsúzáskor az öregasszony adott egy kefét Csinosomdrágának azzal. ha visszajönnek. hogy mi járatban vannak. az ingoványban megint egy kis házat találtak. hogy jön Csinosomdrága meg a testvérei. de ha nem hozzuk el. és azt mondta a testvéreinek: . kaptak is. szállást kértek.

Arra szállt megint a holló. egy dögöt adok! 132 . a lova nem akart a hídra menni.Holló. felült a lovára. birkóztak. megrázkódott. Mentek. mikor a hídhoz ért. . Tizenegy órakor jött a Vasorrúbába középső fia. két dögöt adok! A holló Csinosomdrágára ejtette a vízcsöppet. holló. Arra szállt egy holló.Kár. hidat. Amikor kijött.mondja Csinosomdrága. azt mondja neki a Vasorrúbába fia: . leugrott a padkáról. ember lett. ó. Tíz órakor jött hazafelé a Vasorrúbába legöregebb fia. Csinosomdrága így legyőzte a Vasorrúbába fiát. két dögöt adok. utánavágtatott a bátyjainak. Azzal ők is ölre mentek a hídnál. nem aludt el. A lova ennek is fölhorkant.No. hogy a Vasorrúbába fiai hazafelé jövet elpusztítják a bátyjait.A középső fiú felesége azt mondta. holló. holló. ó.felelte Csinosomdrága. hogy az ő ura tizenegy órakor jön haza. A hídnál ölre mentek. holló. dögöt adok! Azt mondja erre Csinosomdrága: . ejts csak egy csepp vizet rám. ó.mondja neki a Vasorrúbába fia. Mikor ezt meghallotta Csinosomdrága. mendegéltek a fiúk az ingoványon. édes lovam! Nem hullott csontja Csinosomdrágának! . édes holló. De Csinosomdrága a parton állt. édes holló! . elkezdett kaparni. a lovat is meg a Vasorrúbába fiát is a hollónak adta. a világosságtól messze fénylett.mondta a Vasorrúbába legöregebb fia. ó.No. sehogy sem akart rámenni. az előbb is kettőt adtam! A holló őrá ejtette a vizet. ejts csak egy csepp vizet rám. Sokáig birkóztak. édes holló! Ejts csak egy csöpp vizet rám. édes lovam! Nem hullott csontja Csinosomdrágának! .Ejts csak egy csepp vizet rám.Holló.Holló. egy dögöt adok! Azt mondja erre Csinosomdrága: . Tizenkét órakor a naposholdas paripán jött a Vasorrúbába legkisebbik fia. mikor a hídhoz ért. mezőt találtak: a tenger vize ment a híd alatt. holló. Itt lepihentek. egyik se bírta a másikat legyőzni.Nem bizony! . odament az ajtóhoz. fölhorkant: .Holló. a lova fölhorkant. Csinosomdrága legyőzte a Vasorrúbába középső fiát is. egyik se bírta a másikat legyőzni. . Amint a hídhoz ért. . Kieresztették. Ölre mentek.Nem bizony . egyik se bírta a másikat legyőzni. A legkisebb meg az urát tizenkét órára várta.mondja Csinosomdrága. édes lovam! Nem hullott csontja Csinosomdrágának! . édes holló! Ejts csak egy csepp vizet rám. elaludtak. . Arra szállt a holló.Holló.Nem bizony! . Félt. Azt mondja neki a Vasorrúbába legöregebb fia: .No. édes holló. kár! . És odaadta a lovat is meg a Vasorrúbába fiát is a hollónak. sokáig birkóztak. ó. és elkezdi: .

Azt mondja a legkisebb: . vérré vált az is. hogy kimenjen. Mentek tovább. ember lett. attól le is győzte a Vasorrúbába legkisebb fiát is. ha pedig nem eszi meg. és ahogy csak bírt. majd én veszem le! .No. kettévágta. már éppen szakítani akartak az almából. azután leszakított egy almát. inkább meghal. a kis kendővel megtörölte. seprűre ült. Mentek tovább. és megeszi. ti meg fogjátok a két lábát. hogy miért tette ezt.Nem szabad. hogy ne világítson. halálnak halálával hal meg. a macskát elszalasztották. ott künn megrázkódott. nem Csinosomdrága-e. vagy iszik belőlem Csinosomdrága. Ha megeszi a körtét. Mikor a vizet elérték.Hozd csak ide azt a macskát. kutya Csinosomdrága. tiszta. nézzük meg. A Vasorrúbába nem győzte a menyeit várni.mondja a középső -. . hát Csinosomdrága. Aztán pokrócot vetett a naposholdas paripa fejére. az ajtóra ment kaparni. farára. Csinosomdrága a lovát a fához kötötte.Azt mondja erre Csinosomdrága: . hogy Csinosomdrága megölte az urukat. kezemben vagy! Te. akkor pedig vége lesz! A macska leugrott a padkáról. Mentek. felugrott a padkára. édes holló! Ejts csak egy csepp vizet rám. mi történt. ha levesz csak egy almát is. úgy vágtatott: félt. A holló Csinosomdrágára ejtette a csepp vizet. Beeresztették. . . macskává változott. a nagybátyjuk háza felé.Nemsokára jönni kell Csinosomdrágának hazafelé.Én pedig víz leszek. holló. a körte is vérré vált. belecsapott a kardjával a vízbe. csak mikor látták. . a Hamisanpajkost meg a Széplegénymákost. mint az arany. Csinosomdrága kiszaladt. minthogy úgy elmenjen mellettem. nézik. Azzal kivette a kardját. szép almafa leszek. hogy a testvérei bajba kerülnek. Azt mondja a legöregebb: . az almafa megfogja őt. halálnak halálával hal meg. mikor a Vasorrúbába házához értek. mendegéltek. kettévágta. ó.mondta nekik Csinosomdrága. Az alma tüstént vérré vált. jajgattak. kis kendővel megtörölte. De Hamisanpajkos meg Széplegénymákos előbb haragudott. keresd meg a fejszét. vágjátok le a nyakát! De sokáig keresték a fejszét. Csinosomdrága megint kivette a kardját. aki meglát. ha pedig nem eszi meg. mert el van fáradva. Aztán felkeltette két testvérét. A Vasorrúbába menyei ott bent sírtak. 133 . Azt mondja a Vasorrúbába a legöregebb menyének: . akkor csendesedtek le. Még idejében elérte a két bátyját. hogy vérré vált az alma. Mikor a körtefához értek. Azok nem is tudták.Én körtefa leszek . középső menyem.Menjünk vissza! . tegyétek a küszöbre. leszakított egy körtét. vagy megfürdik bennem. Csak akkor mondta meg a bátyjainak.Holló. a körtefa megfogja őt. hogy ne szakítson rólam. két dögöt adok. felült a lovára.kiáltott rájuk. Elmegyek az út szélére. tőlem már négy dögöt kaptál. Ha ő az: jaj az életének! Az asszony megfogta a macskát. hogy nem ehettek az almából.

Jöjjön velünk. míg a csípővasat meg nem tüzesítik. visszaesett a közepibe.Egyszer csak azt mondja a naposholdas paripa: .Jöjjön velünk. Dörmögve ment vissza. hogy kihajigálhatja magát. mindenféle gúnyából kilenc volt rajta. mert még olyan időt találhatunk. hogy csak a füle látszott ki belőle a Vasorrúbábának. hogy kinézheti magát! 134 . és hozzájuk szegődött. hogy nyomában van a Vasorrúbába. mert még olyan helyet találhatunk.Az kellene nekem! . kisgazdám. a kapu már nyitva volt. mert mindjárt utolér a Vasorrúbába! Hátranéz Csinosomdrága. hogy jön ám a Vasorrúbába.mondta a Nagyfázható. mint a kefe szőre. utána Csinosomdrágának! De Csinosomdrága akkor már jó messzire elment. olyan sűrű erdő lett abból. Azt mondja neki Csinosomdrága: . Nagy nehezen kitápászkodott. Már Csinosomdrága lovának farát tüzes seprűvel verte a Vasorrúbába.Fúrjatok egy lyukat. Mentek hazafelé. de csak egynegyed téglát bírt elhajigálni egyszerre. A Vasorrúbába a nyelvét dugta be a lyukon. amit az öregasszonytól kapott. mert mindjárt utolér a Vasorrúbába! Hátranéz Csinosomdrága. Mikor a Vasorrúbába kiért az erdőből. a Vasorrúbába nem bírt bemenni.Hajítsd el a kefédet. amit a nagybátyjától kapott. hogy a szeme majd kidülledt. A fiúk nagybátyja látta a bajt.Most már elmehetünk békivel. Itt most már megpihentek a fiúk. azt mondja Csinosomdrága: . Egyszer előtaláltak egy Nagyhajigálót. . Amint beeresztette őket a nagybátyjuk.Ne fúrjanak addig .mondta Csinosomdrága -. Mikor tüzes volt már a csípővas. Lett olyan sár. ez mindig szörnyen hajigálhatnék volt.Hajítsd el a vakaródat. Mikor kipihenték magukat. Mindjárt elhajította a keféjét. a ló fogával tudta csak kiszedni. Mentek tovább. Mindjárt elhajította a vakaróját.Csak azt látnám! . hát látja. hát látja.mondta a Nagyhajigáló. Egyszer azt mondja a naposholdas paripa: . mert a Vasorrúbába fel akarja vetni a kerítést. Mindjárt elhajította a patkóját. Mentek tovább. mégis fázott. Csinosomdrága azt mondta neki: . mindjárt becsukták a kaput. amit az öregasszonytól kapott. hogy itt van. hogy maga megmelegszik! . hogy a szeme közé nézzek Csinosomdrágának! . Azt mondja Csinosomdrága: . A patkó belement a Vasorrúbába lova lábába. Ezzel elbúcsúztak a nagybátyjuktól. Mikor kiért a sár szélire. De a tüzes csípővassal elszakították a nyelvét.Jöjjön velünk. Útközben találtak egy Nagyfázhatót kilenc suba. mégis mindig nagyon nézhetnék volt. kisgazdám. fúrtak egy lyukat. kisgazdám.Hajítsd el a patkódat. mert mindjárt utolér a Vasorrúbába! Hátranéz Csinosomdrága. látja. Egyszer azt mondja a naposholdas paripa: . nem messze a Vasorrúbába. eljöhet még az idő. Előtaláltak egy Nagynézhetőt: úgy nézett. utána Csinosomdrágának! De az már jól elment. visszaesett a közepébe. kilenc szűr. csak kívülről kiabált: . mert a Vasorrúbába többé nem jön. Nagy nehezen kijött belőle. és hozzájuk szegődött.

mire hazaértek a házhoz. és hozzájuk szegődött.Jöjjön velünk.Nem baj . jelenti. mindig ehetnék volt. és hozzájuk szegődött. Azt mondta neki Csinosomdrága: . mert találhatunk még olyan helyet. a többit majd elvégzem én. Mentek tovább.Más baj is van itt! Háromszáz hízott göbölyökör meg háromszáz akó bor is van.Ezt vártam régen! Az udvaron. hogy magát jóltartom! . Előtaláltak egy Nagyihatót: ha egyet kortyantott a Tiszából. Azt mondja a király: .Az kell nekem! .Jöjjön velünk.Az ökröket ne nyúzzák meg. Kilencen voltak. Előtaláltak egy Nagyehetőt. nézze meg. mégis ihatnék volt. Csinosomdrága bejelentette.mondta a Nagyehető. Előtalálták a Nagyszaladót: akármennyit szaladt. 135 . csak annak adom a lányomat. Este aztán bement a kemencébe.Csak a dongát kell leütni.mondta a Nagynézhető. hogy jóltartjuk magát vízzel. hogy már hatszázhatvan öl fát feltüzeltek.mondja Csinosomdrága. mert majd megveszi az isten hidege! Bemegy ő is a kemencébe: szénné égett. mert találhatunk olyan helyet. látja. Mentek tovább.mondja Csinosomdrága.Nem baj! .Csak azt látnám . és akkor is tüzel. Azt mondja erre a király: .Jöjjön velünk. jöhet még olyan idő. Azt mondja neki Csinosomdrága: . hogy elhozta a naposholdas paripát. Azt mondja a Nagyfázható: . aki az én lányomat akarja! .. mióta fűlik ez a kemence. Azt feleli a Nagyehető neki: . Azt mondja neki Csinosomdrága: . Reggel kiküldi a király az emberét a kemencéhez.Más baj van itt: háromszáz esztendeje. mégse melegedett meg. csak a szarvukat kell levágni.mondta a Nagyszaladó. mindig szaladhatnék volt. azt mind fogyassza el az. Azzal mindjárt szót vált a Nagyehetővel meg a Nagyihatóval.Az kellene nekem! .Az kell nekem! . azt betüzelte. . Mentek tovább. a víz egyet beljebb lépett. aki meghál benne! . hogy Nagyfázható benne van. hogy kiszaladhatja magát! . aki akármennyit evett. Mentek tovább. amit talált fát. és elment velük. azzal szót vált a Nagyfázhatóval. és hozzájuk szegődött. nem kell apróra darabolni! A Nagyiható meg azt mondja: .mondta a Nagyiható. hatszázhatvan ölet. Csinosomdrága bemegy a királyhoz. hogy hált-e benne valaki? Kimegy az ember.

Várják vissza a Nagyszaladót. Míg az ember összeszedte magát. elvette tőle a ruhát.Majd megpróbálom! . Néz a Nagynézhető.mondja a Nagyhajigáló.A Nagyehető csakhamar bepakolta a göbölyöket. már csak egy kőhajtásnyira volt. a ruhát ő hozta haza. 136 . hogy üljön le ő is. éve. . Az ember ott ült az út közepén.Ki. A Nagyiható is elbánt a háromszáz akó borral csak a hordók fája maradt meg. utolérte az embert. Csinosomdrága megkérdi a Nagyhajigálótól. . hogy ki tudná-e ütni a lófejet a Nagyszaladó feje alól. hol van az a Nagyszaladó! .mondja Csinosomdrága a Nagynézhetőnek.Nézd már meg. Egy lófej van a feje alatt. és azt mondja: . azt mondja a Nagyszaladónak. utoléri. . Csinosomdrága bejelentette a királynak. Akkor aztán Csinosomdrága megkapta a királylányt. földhöz vágja az embert. csak annak adom a lányt. csak nem jön. hogy szerteszéjjel ment.Nézd meg. Ami ennivalót még a közelében talált. ha meg nem haltak. Az ember egy lófejet tett a Nagyszaladó feje alá. A Nagyszaladó felébredt. úgy. Kerestek neki egy negyedrész téglát. aki elhozza. mind megette. hogy minden meg van iva. még kevés is volt neki a háromszáz kövér ökör. úgy kiütötte a lófejet. meglátja az embert. hogy a pokolban van a lányom ruhája. Nagy lakodalmat csaptak. szaladt hazafelé. messze van-e a pokol ajtajához az az ember? Nézi a Nagynézhető.A király már el is küldött a ruháért egy embert.Más baj is van! Háromszáz esztendeje. hogy a ló feje is szétmegy az övével együtt! .Ne úgy. Amint ezt meghallja.mondja Csinosomdrága. addig a Nagyszaladó elhozta a ruhát a pokol ajtajából. . egy ember pedig hozza a ruhát. majd kidülled a szeme. őt meg úgy a földhöz vágta. . Azt mondja a király: . most is élnek. azt mondja a Nagyszaladó: eresszék el! Szalad a Nagyszaladó.Alszik. csak a lófejet üsd ki a feje alól! .mondja a Nagyhajigáló. hogy elaludjon. hogy úgy kellett a testét összeszedni. mikor az már visszafelé szalad. Csinosomdrága azt mondja a Nagynézhetőnek: .

mondta az anya mérgesen -. Amint a kisfiú nőtt.Menj be a kisfiú anyjához . hol nem volt.mondta az asszony.Igen. aki csak reggeli harangszókor kelt fel.Ó. hogy a király hívatja. éppen akkor ment el a kerítés mellett az ország királya. abban a faluban egy özvegyasszony. fele királyságát s a legszebb lányát adja neki. Az özvegyasszony hiába fenyegette kisfiát: sem szép szóval. megraklak. annak megvágta a kezét. egy kardhüvely termett. letérdelt kis kardjához. Annak a kardnak akkor már az volt a tulajdonsága. Igen vígan futott édesanyja elébe. hogy örökké forgott. s a kard hüvelyébe dugta. A kisfiú már esztendős korában megtalálta a kardot a kis kertben. a fiú máris azt kérte. Mikor kocsin már jó darabot haladtak. édes szolgám. A szolga elvitte a gyereket. és azt minden napszálltakor a kardtokba illegette. azonnal megállt s belecsúszott. volna-e kedve elmenni ővele. letörölte könnyeit. ki sír ebben a kis kertben. mihelyt érezte. és ha meg nem mondod. s megállította kocsiját.Hozd ide! Mondd. Ahogy így az édesanyja kertjében keservesen sírdogált. és keservesen sírt.kérdezte az édesanyja. nem bírja hallgatni a sírást. engedjék le a kocsiról. A kardot kétszer egymás után a hüvelybe igazította. . A kisfiú sokáig nézegette fegyverét. Ugyanazon a napon. mint a kisfiú oldalán a kardhüvely. . A király meghallotta a sírást. kiütötte magát a kiskertben egy kardhegy. és igen mélyen elaludt. Egy este. alighogy a világra jött. fiam? . csak ha anyám engedne. az özvegyasszonynak egy szép kisfia. . Csak a kisfiút nem sebezte meg. Elment a kisfiú a kertbe. Az éppen úgy növekedett. . Ennek a kisfiúnak a bal oldalán. úgy nőtt vele a kardtok is. A kis kard. amelyen a kisfiú megszületett. a király így szólt hozzá: 137 . amint a nap leszállt.A titkolódzó kisfiú és az ő kis kardja Egyszer volt. s ha jól viseli magát. hogy a király elviszi fiát a palotájába. s mondja: . de én tudni akarom . egy gyerek térdel itt a virágok közt. míg rajtam be nem teljesedik! . Mert az anyja megverte. édesanyám. A haragos özvegy elsírta magát örömében. a kisfiú lefeküdt. Maga tette fel a fiát a király ölébe. s aki hozzányúlt. A király megkérdezte a szép kisfiút. sem fenyegetéssel nem mehetett vele semmire. . kardját tövéből kiszakította. Ő sír. . A fiának fogadná.Jaj.Menj. aki sohasem sírt. s mondd meg neki. Másnap már guggon leste a földből kinőtt kard mellett a hajnalt. volt a tengeren túl egy kis falu. Bement a kis kertbe.Felséges királyom. édesanyám! Mit álmodtam én! . Alig ültek föl. és miért sír! Megy s jön a szolga. nézd meg. hogy hüvelyének széle érte.szólt cselédjéhez a király -.Elmennék én.Hát mit álmodtál. Odaszólt inasának: .Csak aztán ne légy makacs a király udvarában is! . akinek az arcán rózsa nyílt. nem mondom én addig senkinek.

mondta a kisfiú -. senkinek! . úgy te az enyém.szólt mosolyogva a király. . milyent hetedhét országon nem lehet találni. míg be nem teljesedik.mondta a középső.És ha százszor kérdezem. míg be nem teljesedik. Míg csak tizenhét esztendős nem lett.Nekem fogja megmondani . mindig velük lakott a kisfiú.kérdezte a király. nem érdemli az azt meg: titkot rejteget. Három nap múlva a király városába érkeztek.Azért. Előhívatta szolgáit. Nem való a királyi palotába! A szolgák elvitték a fiút oda.Nem én . mert hallotta.Azt én nem mondom el senkinek! .. hogy a férje olyan szép fiút vitt nekik.Majd megmondja nekem .Senkinek sem mondom meg.Hát miért nem mondtad el az álmodat? . mert olyan szép legényt még valóban nem látott. . mert az álmomat nem akartam elmondani. gyümölccsel kínálták. játékokkal kedveskedtek neki.Majd elmondod.Azért.mondta a legnagyobbik lány. A királylány nagyon elcsodálkozott. mert édesanyám nagyon megvert. A király nagyobb lányai a tengeren túli országok királyaihoz mentek férjhez akkor már. A kisfiú a fejét rázta. .mondta a kisfiú. . hogy az ott lakó kisfiú olyan szép lett. A király erre nagyon mérges lett. .De megmondja nekem . a szolgák gyerekei vigasztalták. azt mondta nekik: . senkinek sem akarja kivallani! . .Ne szeressétek úgy . .szólt a legkisebbik. Így szólt hozzá: .Vigyétek el ezt a makacs gyereket. mert azt senkinek nem mondom el.szólt csodálkozva a király. aki kérdezni meri! mondta fenyegetve a kisfiú. akkor sem mondod el? 138 .Nekem sem mondod el? . ahol ők laktak. én a tied. Sírt a szép gyerek.Nekem sem? . S megverem.Neked sem! .Azért . ha hazaértünk . a koporsó se válasszon el tőled! . Kínálták mindennel a lányok a szép fiútestvért. Egyszer lefutott a magas palotából a szolgák házába.Miért sírtál olyan keservesen? . A legkisebbik is eladósorba került.Te szép legény Ha elmondod nekem a titkodat.Nem én.mondta a király -. .Hát miért vert meg olyan nagyon édesanyád? . . . Örült a királyné három lányával.

. majd megmondja nekem a titkot. . A szép legény oldalán megcsördült a kard. Tündérországból .. mert lányát megverte. neheztelve lányára.mondta a királylány-. elmondja ő nekem a titkát. olyan. együtt halunk.Add nekem a bűnöst. ha beteljesedik. ahogy már régen megmondtam. és futott királyatyjához. Alig telt el egy hét. szolgák közt a helye. A király átadta a rabot a magyar királynak. én az övé. . A király és a szép legény néhány nap alatt Budára értek. . meg kell halnia. . Hacsak te kegyelmet nem kérsz neki.mondta szomorúan a legény -.mondta a magyar király -. mint a hajnalcsillag.Ha ezer lelke van is.Nem bánom én. szép lányom . nem királyi vérből származott. csupán azért. A király lánya éppen a kertben sétált. hogy nagy oka van azt a gazembert felakasztani. bevádolta a legényt. . melyet csak akkor mondhat el. ő az enyém.Nekem hoztad őt. aki még soha egyetlen férfival sem volt hajlandó beszélni.Nem . s lement a kerti házba. A hóhér hátrakötözte a szép legény kezét. A haragos király elmondta. Vendégszobában fog lakni.Azt pedig. s a fiatalembert leküldte a kerti szobába. mert az egy titkot kérdezett tőle.mondta az elszomorodott király -.Nem Tündérországból. melyen az özvegyasszony fia a király lányát megverte. 139 . mihelyt kérded a titkát.Senkinek . és kardja hatalmasan megcsördült. . királytársam . édesapám . hogy könyvekkel szórakozzon. A királylány nem hagyta abba a faggatást. uram királyom . majd elmondja annak. . A kocsi elején fehér zászló lengett. még meg is verem. Az kocsijába ültette. a kocsiban pedig a magyarok királya ült. .mondta a lány. Országomból még a hírének is ki kell pusztulnia. . ha szememet kivájná. hirtelen nagy lárma tört ki. a titok egy álom. goromba legény ez. Mikor az ítéletet olvasta a király prédikátora.mondta a király. mikor atyja hazaérkezett a legénnyel. A király városának napnyugati oldalán magas akasztófát ástak a földbe még azon a napon. s ezt egyszerre úgy meg tudta szeretni. . és kérte. aki nagyon kérdezgeti. Van nekem egy szép lányom. s a szívem közepében lesz a tanyája. úgyannyira. míg be nem teljesedik. s mikor annak kezét megcsókolta. hogy végül a fiú valóban megverte.Nem lehet.felelte a fiú. az akasztófa alól hoztam.Ha megölne. Az egész város kitódult az akasztás helyére. ha az akasztófáról hozod is.mondta a fiú határozottan. De a királylány hallgatott. Egy cifra kocsi vágtatott az akasztófa alá. édes lányom . s így szólt: .Ezt a király lánya már a szép legénynek mondta. mondaná el neki a titkát. s a halálraítéltnek kegyelmet kért. a tündéri szépségű lány magára vette legszebb ruháját.mondta neki a kipirult lány -. Megharagudott a király.Megharagszol te is őrá. nem haragudnék én rá . Az erre a szép királylányt összevissza csókolta. A király megrázta a fejét. A lármázó nép egészen elhallgatott. meglátta a szépséges legényt. A gyönyörű lány igen-igen sírt. Ahhoz hasonlót még sohasem látott. Az akasztófa alatt kiugrott belőle a magyarok királya.Majd elmondod a lányomnak . A szép lány atyjához sietett.mondta mosolyogva a magyar király.

A levélben azt írta a török császár. melyik a legvége. A király csodálkozott. lekiáltott a kertbe: . A király minden harmadik nap megnézegette a foglyot.Azért! . Megparancsolta nekik. tudna-e a tornyocskán egy olyan lyukat csinálni. S ha szépszerével akarsz királyi atyád palotájába menni. sárkánykölyök! .Hogyne búsulnék én. . Az még ott marasztott a kőművesek közül egyet. A legény végül haragba jött. hogy ha a magyar király meg nem tudja mondani.Éhen kell meghalnod. királyatyám.mondta a tüzes arcú legény -. Vitt neki még könyveket is. hogy a munka készen van.mondta az ősz kőműves -.Miért búsulsz. s befalazták.Azt. amilyeneket kért. tudok. . Még azon a napon összehívatta a király a városban levő valamennyi kőművest. De az mindig csak élt. A királylány szólította meg őt oly csengő hangon. ha kell.mondta a lány -. készítsenek gyorsan egy négyszögletes épületet.s mosdatni kezdte lánya arcát s orrát. Elmondta neki a török császár üzenetét. A lyuk egy negyedóra alatt készen lett. Napszálltakor egy sereg ember kíséretében kihozták a titkolódzó legényt a kőépületbe. melyik volt a nádnak a közepe. . akit a legöregebbnek vélt. A kőművesek már hazafelé indultak. . melyen egy tányér és egy palack bor beférjen. A király nagyon megijedt és elszomorodott. ne is tudakozódjál aziránt. közepe vagy töve. s hazament. Mindennap háromszor meglátogatta. Egyszer a török császár levelet írt a magyarok királyának. melyik ezek közül a tengeri nádnak vége. édes lányom . édesapám . csókolta. galambom. Sikoltozva futott a királykisasszony a palotába.Mikor a legény meglátta a gyönyörű lányt. hogy ha nem mondom meg. hadat indít ellenem. olyan nagyon? . neked sem mondom meg. miért jöttem hozzád? Ha kitalálod.Mondd meg nekem. amelyik a gyökérhez legközelebb termett. De a király lányával találkoztak. De szólni egy szót sem tudott. s még erősebben faggatta. csinálok is. Meglátta a király a vért a szép gyerek gyönyörű ruháján. sem szomjan halni. A levélhozó követ hozott még magával három nádvesszőt is.Hogyne tudnék . megkérdezte tőle: . csak egy szék és egy kis asztal férjenek el benne. Úgy. ölelte. angyalom . a török császár ideküldött hozzám három nádvesszőt. s azt írja. hogy rajta csak egy könyv férjen el. kiesett a könyv a kezéből.s kevés idő múlva már a kedvese mellett állott a torony nyílásánál. A lánya észrevette szomorúságát. tiéd leszek. 140 . hogy a három nádvessző közül melyik az. majd találunk segítséget . vajon meghalt-e már. De a lány nem hallgatott a fiú beszédére. ifjú legény.Nézd.Ne búsulj.A titkomért? . s ezt a lányt is megütötte.mondta a király. De a király lánya nem hagyta őt sem éhen. Két óra alatt kész lett a kis torony. megmondani a királynak. háborút fog indítani ellene. amilyet fül még nem hallott: . Megkérdezte tőle. Az asztal olyan kicsi legyen. de amelyet senki észre nem vehetne. A király lánya jól megfizetett a kőművesnek. hogy megeredt az orra vére. Elszámlálták előtte bűneit.

Szerencse kegyeltje vagy. és aludj el. lánya megint megkérdezte. hogy a csikók közül melyik látott világot reggel. A török császár meg volt elégedve a válasszal. A csikókat megjelölte s hazaküldte. fiam. amelyik a zabos teknőhöz fut. aludj el. de elébb egy nagy dologban kell felvilágosítással szolgálnod! A török császár levelét.mondta a király. olvasd! A három csikó istállómban van. délben.mondta az öreg király -. . melyik este. hogy arra. egyforma színű teknő. mint azt a magyar király jelölése mutatta: a török császár nem üzent háborút Magyarországnak. egy húzást. délben és este. a harmadikba holt szenet. feküdj le.mondta a rab legény -. hogy a három csikó közül melyik látta meg a napvilágot reggel. hogy melyik részén állott a darab a nádszárnak: mert amelyik leszáll a víz fenekére. azt álmodtad. amelyik a nád tövéhez legközelebb állott. aki téged megütött. az egyik teknőbe zabot. édes szép lányom . de lesz . Van-e három egyforma teknőd? . íme.mondta a legény -. szép szerelmem .Én is hajlandó vagyok hát megkegyelmezni neked. . az a nád közepe. uram király . Meg tudsz-e felelni a levélre? . De volt a török császárnak egy boszorkány nénje. a végsőre pedig hármat csinált. de éppen mikor kötözték apádat. és küldött hozzá három csikót. Egy negyedóra alatt készen volt a három egyforma nagyságú. édesapám .vigasztalta mosolyogva a lány. kiszabadult valahogy a kőfal közül. A lány hazasietett. amelyik az eleven szénhez megy.. . A király megtette. S hogy tudhatná meg. Másnap a kőfalat szétverték. szívem szép szerelme! Feküdj le. s a víz színén sem marad. melyik délben. hogy vigyék fogságba a császárhoz. amit a lánya mondott. hogy te azt álmodtad. mi bajod. A vesszők éppen úgy termettek. s küldött három csikót. úgy cselekedett. hogy a három csikó közül melyiket ellették reggel. az a nád vége. melyik délben. hadat üzen az országomnak. Az a csikó. hogy Magyarországot kezére keríthesse. mintha apádért a török császár embereket küldött volna.Menj haza. amelyik nem száll le a fenekére. ha meg tudja mondani a király. amit a fiú tanácsolt.Menj haza. mondd meg apádnak. Ha kérdi apád. és ahogy a legény mondta. mondd. Hazafutott a királylány. a másikba eleven. s a nádvesszőket úgy jegyezte meg. mikor a török császár ismét levelet írt. mitévő legyen. reggel.Nincs. Azt írja. Egy év múlva ismét írt a török császár a magyar királynak.. akkor nem küld hadat országára. de előbb én kérdezek valamit tőled. ha meg nem mondom. hogy az a legény.. aki minden kérdésére olyan igazán és bölcsen megfelel? 141 . mert hosszú fogságodban életben maradtál . s fél óra múlva a befalazott legény mellett termett.mondta a király. mi az oka a nagy búskomorságának. A király megtette. mert nem tudta kitalálni. megtudja.Megfelelek. . a szép ifjút a király elé vitték.Tétess. és megmondta. amelyik pedig a holt szenes teknőhöz siet. megírta magyarázatát a török császárnak.Hogyne búsulnék. A levélben az volt írva. amelyik pedig a víz színén lebeg. A király ismét búsult. ha a nádvesszőket lágy meleg vízbe teszi. Álmaid közt sikolts fel. hogy a csikók közül melyik jött világra reggel. Nem küldött hadat Magyarország ellen. melyik este. s ha felébredsz. most ettől kért tanácsot. lefeküdt.válaszolta a legény -. uram király . hogy azt álmodtad.Ne búsulj. melyiket délben és melyiket este. s elmondta atyjának az álmot. Elmondta neki apja baját és szomorúságát. a középsőre kettőt. este született. az volt legközelebb a gyökérhez. . . ki lehet az az ember. elaludt.

Reggelizés után meghajtották magukat.Most jöttél utoljára szép Törökországba! 142 . hogy mindhárman egyformák legyünk. A király szomorúan adta át a levelet a derék legénynek. Az öreg király lányával küldte el a levelet az ifjúnak. s azt feltéve. De a szép legény az öltözködésnél meglátta a tükörben a csonka gallért. A király semmit sem szólt. Nem félek az egész világtól sem. mikor a nap felkel. s így szólt: . hadat üzen. A lány nagyon neheztelt atyjára. De egy esztendő alatt egymásé leszünk. De midőn egy este a legény épségben és egészségben állított be atyja palotájába. hogy ő felismeri a különbséget a két ifjú meg az igazi közt.Indulok holnap reggel. hogy ha azt a legényt.mondta a boszorkány . aki nála élősködik és egy szegény asszony magzata. Míg őt meg nem öleted. mindhármat meg akarta öletni. A császár kérdésére egyszerre feleltek.Nincs egyébre szükség. egyszerre hajtották meg magukat. A vén banya az ablakban állt.vigasztalta a legény a királylányt. A császár reggelizni hívta a három legényt. A császár azonban nem bírta felfogni. akik semmit sem különböztek egymástól. erre mindkét társa gallérjából elcsípett ugyanannyit. csak két ifjúra. A császár intésére a hálószobába mentek. magam is összevagdalom az egész országukat . egyszerre keltek fel.Ne sírj. A király lakóvárosában volt két ikertestvér. elindultak Törökországba. míg szerelmese haza nem érkezett. akik teljesen egyformák. s kérte királyi atyját. A szép legény pedig festett magának álarcot. hogy egymásé lehessenek. igen megörült. Éjfél előtt egy órával. szívem! . Mindhárman egy ágyban feküdtek. A vén boszorkánnyal az udvaron találkozott.No hát. mindhárman egyszerre köszöntek. az a magyar király embere. Suttogva mondta neki a vén banya: . akit meg akarsz öletni mondta a boszorkány. akinek az anyja igen szegény asszony volt.és ekkor oldalán olyant csördült a kard. hirtelen elájult. Van ott egy legény. s midőn egy este atyjánál esengett.. a vacsorához egyszerre ültek.Akinek az inggallérja el lesz nyírva. A lány sírva adta át neki. Csak csodálkozott. . a király hozzá nem küldi. a vén banya a kulcslyukon át becsúszott a szobába. evés után megint egyszerre hajoltak meg. ahol a három ifjú aludt. legszélén a szép legény. Egyedül ment a bátor vitéz a török császárhoz. mikor mind a háromnak el volt csípve az inggallérjából. Egy levelet pillantott meg. Erre most a török császár azt írja a magyar királyhoz. melyik az. mint még soha. s elmentek. Az nyomban elolvasta a kevély ember sorait.Nem félek én a kopasz kutyától. és egy tű fokán is keresztül tudnak csúszni. hogy az idegen legényt egyedül küldje hozzá. az ételt egyszerre vitték szájukba. . Mikor a legények a török császár palotájába értek. mikor a boszorkányok láthatatlanok. engedje meg neki. de aki még a magyarok királya lesz.Haj! édes testvérem! . mert Magyarországra nézve veszedelmes ember. A boszorkány a nála levő kis ollóval elcsípett egy darabkát a fiú inge gallérjából. melyet a török császár küldött. s ismét kisiklott a szobából. De a boszorkány megmagyarázta neki. . majd megmutatod reggel. Az nem tudott köztük különbséget tenni. addig Magyarországra hiába fáj a fogad. . Én is olyan álarcot festek.nem a magyar király találta ki kérdéseidet. királyi testvérem. . A király lánya sokat nyugtalankodott.

és hozzá közeledett. mert én vagyok a magyar király. s ha felakasztani nem akar. Katonáival hazament. mikor egy derék ember leszállt a lováról. mikor a sok katonát látta. a másik király el nem vitt volna. mit álmodtam. most már kimondhatom. A magyar király lánya már kétségbeesett. Kiugrott a kard a hüvelyéből. Álmom beteljesedett.No. s így szólt: . hogy őt kardnak vagy nyílvesszőnek még a karcolása sem érhette. mikor látta. hogy a várost akarják elpusztítani. ha el nem visz. megcsókolta. és lecsapta a boszorkány vasorrát. Az ifjú király néhány ezer katonájával elment abba az országba. édesanyám! Most már megmondom. a király el nem vitt volna. mert akkor már ő is közel volt a haza határához. míg útnak nem indította seregeit Törökország felé. de még jobban megijedt akkor. De most elmegyek házasodni. felakasztani sem akart volna. ahol született. hogy megvertél. s a király eltett volna láb alól. mikor az a derék ember megfogta a kezét. annyi a katona. Most is él. de a kard kiugrott. azért nem akartam megmondani. Aztán ismét a hüvelyébe szaladt. hogy kedvese a megbeszélt napra nem ért vissza. mert azt gondolta. mert te az álmomat elbeszélted volna. De a kard olyan gyorsan forgott a legény körül. hogy katona egy udvarba sem ment. 143 . mert ha meg nem versz. feleségül vette a magyar király lányát. Édesanyja nagyon megrémült. Éjszaka a vén boszorkány el akarta lopni a legény kardját. hogy belőlem egyszer még magyar király lesz. A császár roppant sereget állított ki másnap reggel a legény ellen. A király lánya és a sereg bekísérte őt a magyar király palotájába. az övében pedig egy tűt sem lehetne leejteni. De elcsudálkozott. tizenöt fegyveres török állt vele szemben. A sereg előtt a lány járt katonaruhában.A legény nem is hallgatott a banya szavára. ha meg nem halt. Úgy is lett. Csak egy mérföldnyire kellett a seregnek a legény elé mennie. Reszketett. s ezért addig kérlelte atyját. A török pedig mind elszaladt. Áldjon meg az ég. Mikor gyermekkoromban faggattál. és a törököket mind elkergette. és kikiáltották királyuknak. Azt álmodtam. Mikor a császár küszöbén átlépett.

. Ahogy megy az úton. Azt mondja a fiának: . csak hiábavalóságra ne költsd. végy magadnak.Ne üssétek szegényt agyon . Azt megint. hogy a gyerekek ott is nagyon dobálnak. Először is egy kiskutyát meg egy kismacskát vettem. Ettől fogva a szegény asszony kettő helyett is dolgozott. Azokhoz is odament. Ezért adtam két forintot. inkább megveszem. A következő falu előtt megint csak nagy csapat gyereket lát. kutya mögött a macskával. hogy fölnevelje egyetlen kisfiát.Kedves kisfiam! Neked még semmi jóban sem volt részed. Nesze ez a három forint. zavarnak valamit.Nem. kérdezi az édesanyja: . és megkérdezte: . nyomában a kutyával. Mikor hazaér. azok meg kergettek valamit. amelynek még kéménye sem volt. adok érte egy forintot! Azzal nekik adta az utolsó forintját. gyerekek. Azt mondja nekik a fiú: . ezt a szegény kiskígyót. adok érte egy forintot! Avval nekik adta a forintot.Agyon akarjuk ütni ezt a kiskutyát.Mit csináltok ti itt? Mondják azok: .No. Nekik adta a forintot. s a tetőn át szivárgott ki. macska mögött a kiskígyóval.mondja a fiú -. amíg egyszer csak a szegény ember meg nem halt. ott is mit lát. Azok meg egy kismacskát akartak agyonütni. mire költötted a pénzt.Ne üssétek agyon ezt a szegény kismacskát. fiam? Nem valami hiábavalóságot? Feleli a fiú: . Azok meg egy kiskígyót akartak elemészteni. mert az adót a kémények szerint szabták. s ment tovább. Így éltek. inkább megveszem. A harmadik faluban ide vásár van. s ment szépen tovább. Adok érte egy forintot. ami tetszik. Ahogy a harmadik faluhoz ér. fordult szépen haza. Odament közéjük.A kígyókirály gyűrűje Volt egyszer egy szegény asszony meg egy szegény ember. Azt mondja nekik a fiú: . nyomában a kutyával. Kémény pedig azért nem volt. Elment a fiú. hogy valami körül nagyon összeszaladtak a gyerekek. Egyszer megtakarított három forintot. ahol a vásár volt. a mögött a kismacska. az egyik falu szélén azt látja. Éltek a maguk szegény módján egy füstös kis házban. mit csinálnak. A harmadik forintot meg valami nagyon szép kis állatért adtam! 144 . nekik pedig még adóra se telt. s mivel így a vásárban úgysem volt mit keresnie. inkább megveszem. eredj el. hanem a szabad tűzhely füstje csak úgy a padlásra ömlött.Ne bántsátok. nyomában most már a kutya. mit vásároltál. s azoktól is megkérdezte.

Tudod. Így a kiskígyó szépen mindig nagyobbra nőtt. hol gyalogoltak. s a kígyó körülnyaldosta a fiú arcát. mentek.Mutasd meg. ez a kígyó utóbb is elveszejt téged! . de te csak azt a gyűrűt kívánd. mert én a kígyókirály fia vagyok! Te is el fogsz jönni velem. de a nagy kígyó csak egyet-egyet füttyentett. bekopogtattak a király ajtaján. hogy mit fizessen neked. De ekkor a kígyónak már szárnya is volt. inkább a sok drága kincset akarja rád erőltetni. amikor már teljesen nagy volt a kígyó. fölülsz a hátamra. nem bánt ez engem! .mondta a fiú. Amerre csak vitte a kígyó a fiút. Inkább ő nem evett.Azt mondja az édesanyja: . De a fiú mégsem emésztette el a kiskígyót.Jöjjön csak. kis gazdám. Ne fogadjál el semmi fizetést az apámtól.Kedves kis gazdám! Most már aztán elég nagy vagyok. csak azt kérjed tőle! Majd nem akarja odaadni azt a gyűrűt. kedves fiam . . hogy rávágjon. amiért engem kimentettél a veszedelemből. hogy mindig fütyörészett. eleget tapasztaltam. amit a kecskétől kifejt. egyszer csak megszólamlott: . Azt mondja ekkor a fiúnak az édesanyja: . hogy a fiú nem talált neki edényt. míg végre is egyszer csak be nem értek a kígyóországba. A fiú fogta a kiskígyót. nézze meg. édesanyám. de hogy merted ezt megvenni. Mentek. Mindennap adott a kiskígyónak egy kis tejet abból. Onnan búcsúzott el az édesanyjától. fiam. beletette egy jókora edénybe. tőle. valamikor még segítségünkre lehet! De az anyja csak tovább bosszankodott a kiskígyó miatt. fölvitte a pici nádasház tetejére. Amikor már a király palotája felé jártak. Kiszól az öreg király: . Bementek. úgy viszlek az én édesapámhoz.Ez az. Hanem a belső szobában van egy rozsdás gyűrű. az édesapám majd azt sem tudja örömében. Föl is ült a legényke a hátára. De az anyja ettől csak még jobban megijedt. a többi kígyó kíváncsian le akarta a hátáról venni. mikor ez ilyen csúnya állat? S azzal fogta a seprűt.Jaj. hol repültek. Mikor már egészen nagy volt a kígyó. hazamegyek segíteni apámnak az uralkodásban. meg lába is. hogy a nagy csodakígyó örökre elviszi a fiát. hogyan szeret! Azzal odahajolt a kígyóhoz. Végül. Volt nekik egy sovány kis kecskéjük. hát ilyenért kellett adni egy forintot? A kutyáért és macskáért is kár volt. Ettől olyan vidám lett a fiú. Az édesanyja nagyon sírt utána. azt mondja a gyereknek a kígyó: . de a kiskígyónak mindennap adott. te fiam.Ki az? Felelt a kígyókirályfi: 145 .Ne bántsa. egyszerre csak korona nőtt a fején. Aztán már úgy kellett neki a tejet is venni. Azzal oda is értek a kastélyhoz.Nem félek én. azt a szép kis állatot! Fölvette a fiú a földről a kiskígyót. a fiú szokta legeltetni. .mondja az anyja -. Már utóbb akkora volt. ezt a szegény kis állatot. De a fiú azt mondta: . édesanyám. édesanyám. . és a többi kígyó mind hátrahúzódott.Jaj.

szegény fiacskám. amit szeme-szája kíván. kis gazdám! Szerencsés utat! A kígyó visszament az édesapjához. Nagyon izgatott volt szegény asszony.Kedves kis gazdám. Pénze semmi. azt mondja neki: . A szobában mindjárt egy terített asztal termett. mendegélt. bár az esze csak azon járt. minden. már talán éhes is lehetsz! Rögtön leszaladok a pincébe. de szép pirosszemű gyűrű volt! Ezután a fiatal kígyókirály kikísérte szépen a fiút. mégpedig nagyon. De már nagyon éhes is volt. miféle teremtést hoztál ide? Azt feleli a fia: . Rozsdás. hogyha valamit kívánsz. ez a derék fiú mentette meg az életemet! Azt mondja a kígyókirály: . Azt felelte erre a fiú: .Ránk fér. Gondolkozott mit is csináljon..Ugyan mit csinálsz. a szegény gyerek meg utazott hazafelé. Eszébe jutott a kígyókirályfi szava! Azonnal megfordította a gyűrűjét. Most Isten veled. szegények vagyunk! 146 . de nem kell énnekem a kincs. de csak azt szeretném.Én vagyok. Így utazott tovább hazafelé. édes fiam! Mivel fizessem ki ezt az embert? Aztán a fiúhoz fordult: . Szépen odaült az asztalhoz.Jaj. mindent elmondok! Ez a teremtés ember. és az asztalon. aztán egyszerre nagyon elfáradt a gyaloglásban.Akármit is. Ment. de örülök. hogy más meg ne tudja a titkod. Ez olyan gyűrű. a fiú megfordította a gyűrűjét a kezén. a fiú markába tette azt a rozsdás gyűrűt. jóllakott.Ha meghallgatsz. de azért odaült mégis az asztalhoz. csak fordítsd a gyűrűnek a tetejét az ujjad alá. ami a legbelső szobájában van! . édesapám. Nekem csak a rozsdás gyűrű kell. Menten ott termett előtte egy terített asztal. és hozok föl egy kis krumplit. Leült egy fa alá. akkor vette észre hogy őneki gyűrűje van.Ej. fiam. Mit csináljon hazáig éhesen? Egyszer valahogy rátekintett a kezére. kedves fiam. de az nem mondta meg neki. Csak vigyázz. A hazája még messze van. Mikor kiértek. csodálkozásában szólni sem tudott. Akkor visszafordította a gyűrűjét: az asztal rögtön eltűnt előle. és elmesélt mindent az édesanyjának. megfőzöm. Azt mondja neki minderre az édesanyja: . látta.Köszönöm szépen. Nagy örömmel érkezett haza. Mit volt mit tennie a királynak. Mikor közel volt már a házukhoz. hogy az édesanyja várja. minden kincsem a tied. Csak azt felelte: . király uram. ment.Te emberi állat. Mikor az édesanyja lement a pincébe. de minden. mire használhatod a gyűrűt. kivitte kígyóországból. hogy honnan termett oda a sokféle jó. édesapám! A kígyókirályfi édesapja nagyon megörült: . Mikor az édesanyja följött. azt. Kérdezte a fiától. és minden ott terem előtted.Jaj. most már megmondom. ha akarod. azzal a rozsdás gyűrűvel? .

hogy másnap reggelre a palota előtt aranytó legyen. hogy még mosogatnia sem kell. Fölhívatta a király a fiút. hogy gondoltál ilyent. hogy királylány jöjjön tehozzád ilyen kis füstös házba lakni? Van itt a faluban szorgos-dolgos lány. hogy tüntesse el ezt a ragyogást. elmegyek én magához a királyhoz. a szőlőtőkéken is szép. nagyon szegény vagy te ahhoz. Rögtön eltűnt az aranyos szőlő. mert nem bírja a fényességtől nyitva tartani a szemét. mindjárt jelentette. édes fiam. megfordította a gyűrűjét. hogy vessen véget a nagy ragyogásnak. el akarta mosogatni azokat a gyönyörű edényeket. Gyönyörű szép aranyszőlő lógott. Kinézett hamar az ablakon.Ejnye. Azt mondta a király: . A fiú azonban lopva megfordította most is a gyűrűjét. De a fiú büszkeségének ez sem volt elég. A fiút azonban elkapta a büszkeség. akkor nekiadja a legfiatalabb lányát. Ha azt meg tudod csinálni reggelre. fiam. Másnap még csak pitymallat felé volt az idő. a legrátartibb. nem bírt tovább aludni. hazament. Csodálkozott a szegény asszony nagyon. A fiú lopva megfordította a gyűrűt. Az a föladat.Ez volt az ára a középső lányomnak. el a sok kis fütyülő madárka. Az őrök rögtön fölküldték a királyhoz. hogy az anyád kunyhójától az én palotámig gyönyörű gyümölcsfák szegélyezte aranyos út vezessen! A fiú elbúcsúzott. hogy három királylány közül a legkisebb a legszebb.Mikor az öregasszony jóllakott. Mikor a király reggel fölkelt. A király erre újabb föladatot gondolt ki neki. aranyos madárkák fütyörésztek. Azt felelte erre az édesanyja: .Mi járatban vagy. hogy minden megvan. De a fiú nem érte be ezzel. Ha meg tudja csinálni. csodájában nézni sem nézhetett a fényességtől. Este megfordította a gyűrűjét. miért jött.Ejnye. A király erre újabb föladat elé állította. akkor a lányom a tied lesz.Tudja mit. Azt mondja akkor a király: . Reggelre csak úgy ragyogott a gyönyörű aranyút a szegény asszony füstös házától a királyi palotáig. és csak úgy zörögtek az edények. A fiú most már házasodni akart. a fiával együtt fölkelt az asztaltól. neki az kell! Felelte erre a király: . Látta. de a király már fölébredt. A királynak van három lánya. Hallotta. fölötte pedig kis aranymadárkák fütyörésszenek! Hazament most is szépen a legény. olyan tisztán eltűnt mindenféle. hogy valamelyik lányom is hozzád menjen férjhez! De mégis próbáljunk egyet! Adok egy föladatot. A fiú megtette. Ahogy hazaért. fiam? Elmondta neki a fiú. Kérdezi tőle a király: . azok közül kérem meg valamelyiket. . 147 . Azt mondta az édesanyjának: .Reggelre legyen a palota körül aranyszőlő. rajta aranylevelek. Izent a fiúnak. vedd el azt. amit kívánt. nem hallgatott az édesanyjára. a kis madárkák úgy fütyörésztek. és kiment az udvarra. és abban aranyhalacskák úszkáljanak. hogy hát ő meg akarna nősülni. Ahogy odaérkezett. útnak indult a királyhoz.Ez az ára a legidősebb lányomnak. aki szeret. édesanyám.

Neki meg a palota volt megfelelő s a fiú hol palotát. A szegény fiú vitte a faluja felé a feleségét. akkor látja a király lánya a kis házat. ahol azt a gyönyörű palotát látjátok! S a gyűrűt szerezzétek vissza. A kis füstös házból azon nyomban gyönyörű szép palota lett.Nem baj. kedvesem. kedves fiam. hozzátok nekem haza! 148 . mit csináljon. mikor lefeküdtek. kismacska. majd hozzászoksz! A fiú szegény édesanyja most már igazán nem tudta. hogy a fiát meg a menyét hová fektesse. Reggel fölébredt a szegény legény . azt mondta a két kis állatnak: . hogy mozdulni se mert. hogyan fekszik le ez a szép teremtés ebben a mi kis füstös házunkban? Felelte büszkén a fiú: . Meg is esküdtek rögtön a királyi palotában. és most meg ebben a gyönyörű palotában. A fiú hiába vigasztalta: . Így hát hozzáadta a büszke fiúhoz a maga legrátartibb. Végül is előhívta a kiskutyát meg a kismacskát. Este.Nem baj. Ahogy elaludt az édesanyja meg a sírdogáló felesége. hogy mit csináljon. hogy az a lány a király parádéskocsisát szereti. De az csak azt hajtogatta. de a fiatal királylány ott is mindig csak sírdogált.Ide figyeljetek! Üljetek ide elibém! Oda is ült a kiskutya meg a kismacska. hogy a harmadik föladat is megvan. hogyan lehet.nincs meg a gyűrűje! Nagy szomorúságában azt sem tudta. hát látja. hát újra a füstös házban aludtak. mikor lefeküdt a fiú a gyűrűt mindig abba tette bele. hogy az ő urának milyen gyűrűje van.A fiú elment haza.Jaj. Este átfordította a gyűrűjét. Az ágy végén volt egy lyuk. Az asszonyok észre sem vették. hogy őneki milyen kis füstös házban kell ezután laknia. ellopta a gyűrűt. Akkor végül megnyugodott az öregasszony. Csak oda menjetek egyenest. most elutaztok a királykisasszonyhoz.Kiskutya.Majd meglátod! Mikor már közelebb értek.Hol van a te házad? De a legény csak azt felelte neki: . hogy este. A király lánya gyanakodva kérdezgette: . Az meg így folytatta: . és ő meg a parádéskocsis karonfogva sétálgattak a kastély körül a gyönyörű úton. majd minden jó lesz! Este szépen lefeküdtek a földre. hogy ő meg az ő parádéskocsisuk külön lakjanak egy palotában. De a fiatalasszony szerette a pompát. A fiúnak kellett fölkelnie és bátorítania az édesanyját. A fiú végül is visszafordította a gyűrűjét. és újra teljesedett a kívánsága. Min járt megeredtek a könnyei. Az öregasszony ébredt föl legelőbb. és figyelve nézték gazdájukat. A nagy szépségtől úgy megijedt. úgy aludtak tovább. Egy éjjel megleste. Otthon rögtön megfordította az ujján. elszökött vele haza. legfiatalabb lányát. a fiú megfordította a gyűrűjét. Reggel fölébredt a király. A felesége végül észrevette. mikor elaludtak a királylány fölkelt. Azt mondja a fiának: . Mert ágy csak egy volt. Hazaérkeztek. még az ő házukban voltak. hol kunyhót varázsolt fölibük. édesanyám. Nyomban egy nagy csodakastély termett. Egy éjszaka. Azt kívánta. Pedig mindenki tudta.

egyszerre mit látnak? Azt. Azt mondja a cica. add most nekem! Azt mondja a cica: .A kiskutya meg a kismacska elment. hogy melyik fogja most a gyűrűt átvinni.Jaj.mondta a parádésnak -. hogy a királylány meg a parádéskocsis sétál előttük az úton. azt mondja a kutya a cicának: . a körmével lassan kipiszkálta a gyűrűt a lyukból. de ahogy az ajtó nyílt. Mintha ők szívesen örökké ott maradnának. hogy majd ő viszi. mintha nagyon örültek volna a találkozásnak. Egyszer odaértek egy csoda nagy vízhez. hogy a kiskutya meg a kismacska is az övé lett. . Mikor a királykisasszony meg a parádéskocsis lefeküdt. hogy ott aludjanak. füstös szegény fiútól! Még az állatok se szeretik. Azt mondja a cica a kutyának: . a cica beszökött a szobába.Vitted. Rá is ült a cica a kutya hátára. mert megvan a gyűrű! A parádéskocsis meg a kisasszony. Ahogy odaért melléjük a cica meg a kiskutya. a királylány a folyosón kitett egy ruhát.Úgy fogunk átjutni. eleget a gyűrűt. Tudod. s azon tűnődtek. Hogyan fogunk átjutni mindketten ezen a széles vízen? Azt mondja a kutya: .Hogyan adjam. cica. így úsztak a vízben: a kutya vitte a cicát. a cica meg a kutya a gyűrűért volt ideküldve! A cica meg a kutya újra odaérkezett a vízhez. Megálltak.Most aztán gyorsan uzsgyi. Ahogy elaludtak. Át is úsztak szerencsésen. de a cica meg a kutya már elszökött. Mikor már a víz felénél voltak. Mikor este lett. és bebújt az ágy alá. a cica kijött az ágy alól. Azt mondja a kutyának a cica: . A királylány nagyon örült. úgy nyalták a királylányt. mikor az ablak kitörött. a királykisasszony is odatette a gyűrűjét minden este az ágy fejéhez. és a szájába fogta.Ide hallgass! Te tudsz úszni. hogy nincs meg a gyűrűje. A cica meg a kiskutya le is feküdt. azt mondja a királylány a parádéskocsisnak: . így hát nekiugrott az ablaknak. Amíg így beszélgetnek s gyalogolnak. Azt mondja a cica: . De kimenni sehol nem tudott. a nagy neszre fölugrált. Kitört az egész ablak.Végünk van . Adott nekik enniinni bőven. Bele is egyezett a kiskutya újra. mert énnekem jó hosszú körmöm van. neked kívül a helyed. le a földre a kiskutyának meg a kiscicának. Aztán mentek a palota felé. közben én beszököm a szobába. hogy melyik szerezze meg a gyűrűt. de én nem tudok. A víz partján mind a ketten megálltak. mikor a számban van? 149 .Majd én szerzem meg. a körmével jól belekapaszkodott szegény kiskutya fülébe. azon is volt egy kis lyuk a gyűrűnek. még a kutya meg a macska is eljött attól a gyalázatos. nézd csak. A cica a kutya nyakába kapaszkodott. Mendegéltek szegénykék. Akkor vette a kisasszony észre. hogyan csináljuk? Te majd kinn alszol. hát akkor hogyan szerettem volna én? A kiscica meg a kiskutya úgy tettek. hogy te ráülsz a hátamra.

150 . És ma is élnek. sírtak. ha meg nem haltak. Folyton a gazdájára nézett. hanem a kutya az oka. hanem a vízbe.S mit árul.Halat! Tessenek venni. A macska meg nyervákolt. hogy egy csodálatos nagy csuka rögtön be is kapta. a kocsiban ott volt az a csoda nagy csuka. hogy ez a csuka kapta be a gyűrűt. hogy takarodjanak ki a palotából. Úgy is lett. mindjárt fölmászott a kocsira. Ott is termettek kastélyukkal együtt. aki őt még a szerencséje előtt megszerette. bácsi? Azt mondja az ember: . Otthon bizony oda kellett nekik állniok a gazdájuk elé. s végre megértette. és szinte magyarázta a gazdájának. hogy elveszett a gyűrű. hogy nem ő. Gazdájuk nagyon pörölt rájuk. Amikor megtisztította és fölvágta.Azt mondja a kutya: . A gazdája figyelte a cicát. azt a nagy csukát tapogatta. Épp a ház előtt ment el egy kocsi. Kérdi tőlük a gazdájuk: . És valóban. mert abban ő akar élni az édesanyjával meg azzal a szorgosdolgos szegény lánnyal. Mindjárt az ujjára húzta. amelyik bekapta a gyűrűt. A cica csak azt látta. megállította az embert. a cica bele akarta ereszteni a gyűrűt. hogy mit csináljanak most. megkérdezte: . Megvásárolta azt a csoda nagy csukát. hogy a királylány és a parádéskocsis a kastéllyal együtt ott teremjenek az ő házánál.elvesztették a gyűrűt! Agyonveri őket a gazdájuk! De azért nagy szomorúan mégiscsak hazamentek. kiesett a csuka beléből a gyűrű. és mind a kettőt nadrágszíjjal kikergette a házból. utána a kutya is. Nem mertek hazamenni . mutogatott a lábával. és a lábával mutogatta a cicát. Mikor kiértek a vízből. halat árult. jót sejtve. hol van a gyűrű? A kiskutya ugatott és szűkölt. A cica most folyton nyervákolt. de nem a szájába esett. Akkor azt mondta a legény a királylánynak. s az is a lábával mutogatta a kutyát.Majd föltartom a számat és eltátom. hogy a cica mit akar. s mindjárt azt kívánta. nem drága! A cica. A kutya meg a cica gazdája kinézett a kocsizajra. Egy halászember ült benne. te csak ereszd a számba a gyűrűt! El is tátotta a kutya a száját.Kutya és cica.

hogy eresszék be tüstént azt a legényt. az édesapám meg a két kisebb testvérem.Tudja az isten! Majd csak eltartanám valahogy. úgy négyecskén kimentünk a földünkre.Most nemrégiben a trágya annyira meggyűlt az udvarunkon.Aztán megfogtuk a szomszédunk földjének a négy sarkát. mint az asztalterítőt szokás. hogy ő beszélni akar a királlyal. . megmondtam az apámnak. mint a fűszál a réten . elmegy a királyhoz.Mink aztán kihordtuk a trágyát. .Jól van.Elhiszem. Mert akkor már annyi királyfi meg isten tudja. uram király! .Elhiszem. hol nem volt. még az Óperenciás-tengeren is túl. majd talán használ neki valamit. hogy annak adja a lányát. . De biz ott egy se tudott olyat mondani. köszön neki: .Aztán meg van három darab marhánk is.Elhiszem. fiam. aki előtte olyat tud mondani.Én bizony házasodni akarok. és a trágyát róla a mi földünkre fordítottuk. .Jó napot adjon isten. . Volt annak három fia. .Adjon isten neked is. hazamentem. mint a csillag az égen. . meg egy kis földje is.Hanem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk ki mind egy szálig. Egyszer a király kihirdette az egész országban.Akkor aztán én. két kocsin.Elhiszem. fiam! Mi járatban vagy? . . fogja. hát aztán mire vinnéd az asszonyt? . .Elhiszem. hogy mit akar a legény. .s mind a királykisasszonyt akarta elvenni. micsoda nagy úr megfordult a király előtt. három hétig. király uram! .A hiú király Egyszer volt. kapja. fiam . Bemegy hát Péter a királyhoz. amit a király el ne hitt volna. A király mindjárt gondolta. Megmondja egy szolgának.mondja a király. Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia. akit Péternek hívtak. 151 .Egyszer azt mondja az apánk: „Fiaim! hordjátok ki ezt a trágyát arra a kis földre. amit ő el nem hisz. . csak azt parancsolta. Van háza az apámnak. . volt egy szegény ember. hogy már nem is fértünk tőle.Elhiszem. . de nem szólt senkinek.” .Mikor ez is megvolt. . .Azt is elhiszem.Elhiszem. .Elhiszem.

. rögtön papot. . Hazudtam.Elhiszem. hát még a sok hús nélkül való lé! Gallér híján köpönyeg.Aztán a fölséged öregapját megfogadta kanásznak! .Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta. Mit tehetett. jegyzőt hívatott.Elhiszem..! .Elhiszem. hogy hét országra szólt a híre. ..Az apám aztán sajnálta kivágatni a gyönyörű fákat: hát vett egy falka disznót. mint a karom. a szegény ember fiával összeadta a lányát.Azután a földünket teleszórtuk fűmaggal.Hazudsz! Akasztófára. volt lé meg lé. ki nem. Csaptak akkora lakodalmat. hogy ki látott olyat. . Még az árva gyerekeknek is akkora kalácsot adtak a kezükbe. . mert volt kinek. 152 . ..Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása.

megbízta magát. hogy addig kígyóbőrben marad míg az óriásokon bosszúját meg nem áll hatja. De megegyeztek abban. mert akkor valamelyik veszedelemben van. hogy olyan erős lett. Az ottvaló kastély a lány apjáé volt. szép teremtés volt! Ekkor elbeszélték egymásnak dolgukat. Nem talált egy lelket sem. A legkisebb. forrasztófűvel megkenegette. Akkor este is megölte őt a hét óriás. a másik kettő jobb felé. Rózsa ijedtében az ágy alá suhant. A lány egy jó kuruzsos dajkájának segítségével változott kígyóvá. Hétszerte szebb és erősebb lett mint azelőtt.Cih! Milyen Ádám-bűz van itt! Megkeresték Rózsát. egy magas fa hegyébe hosszú póznát állítanak. elfoglalta. tehát célját érheti. mert a szolgákat Rózsa most már mind elkergette. Rózsa. s megnézik a kendőt. mint a hét óriás együtt. hónaljig. úgy határoztak. de reá nem. hová. A lány is a kígyóbőrből egészen kikerekedett. megtelepedett a kastély egyik szobájában. Rózsa egyszer csak talpra szökött. összeaprították. s olyan szép. hogy a népet sarcolják. Estélig megvolt nyugodtan. Ő maga pedig most már övig bújt ki a kígyóbőrből. mert Rózsa olyan erős. akit Rózsának hívtak. Ellenség ütött az országra. A kígyó Rózsát most is feltámasztotta. mikor a hetedik havasba is bejutott. Betért mint fáradt utazó. összerakogatta. Az országot elfoglalták. megfogták. mint a torzsát. A király is elesett. mint akármelyik óriás. Az egyik mindjárt azt mondta: . onnét járnak el az óriások mindennap. hogy elválnak egymástól. ez ide való. Elmondta a lány. Azok megérkeztek. így igen kedves. Miközben folyton azt mondogatta: ez ide való. akkor nagy dörömböléssel megnyílott a kastély kapuja. hanem az óriásokat a kapuban várta haza. s hárman három vadászebbel odébbálltak a veszedelem elől. s külön-külön próbálnak szerencsét. hogy az ő apját is az óriások ölték meg. Erre a lányfejű kígyó is kibontakozott a kígyóbőrből. életüket. avval is meglocsolta. hogy azt a hitvány Ádám-maradékot összemorzsolják. de csak nagy küzdelem után. de Rózsához csak a szolgáikat küldték. Másnap reggel a lányfejű kígyó Rózsát megint életre hozta. Végre egy magas hegyen. Megesküdött. hogy ott megháljon. És mindhárman vissza-vissza fognak tekingetni. Reggel csak maguk mentek el az óriások. Rózsa kétszerte erősebb lett. és Rózsa testének minden kicsi darabját összeszedte. hogy a napra lehetett nézni. Sokáig mentek. Maguknak az óriásoknak kellett hogy ismét összeaprítsák. testvérei után indul. és kihányták az ablakon. Rózsa. De a szolgák nem bírtak Rózsával. Egy közel való forrásból élő-halóvizet hozott. hogy lerepedezik róla a kígyóbőr. A királyfiak jó vadászok voltak. Most már látja. Akkor a bokorból előmászott egy szép. Aki a kendőt véresnek látja. jó messze meglátott egy szép kastélyt. Rózsa erősebb lett. sőt három óriást is megsebesített. hogy ő is királyvérből való. arra egy fehér kendőt kötnek. azt sem tudták. Óriások léptek be.Rózsa vitéz Volt egy királynak három fia. 153 . bal felé indult. ahol az út elágazott. lányfejű kígyó. hogy a hegy csúcsára. Reggel az óriások megint elmentek keresetre. hogy könnyen megfelelhet mind a hét óriásnak. Este nem bújt az ágy alá.

minden bizonnyal visszajövök. és a tűzbe veti. Útjában lőtt egy nyulat. forrasztófüvet és élő-halóvizet vett magához. nyilat. hogy bátorságban lehetnek. Amint sütné. most véged neked is! Testvéreidet is én emésztettem el. Felhúz egy nyársra egy varasbékát. talált egy kicsi házikót. Rózsa. hogy a két bátyámat felkeressem. Látta.Igen. és sütni kezdi. amelyen bátyjai mentek. s így igen jóízűen telt el a nap egész estig.Hiszem .Jaj. tüzet csinál. mondani kezdi Rózsának: .s avval a békát neki veti. Hát a kard hasábfává válik. hozzácsap a boszorkányhoz. a kastélynak minden zegelyukát összekutatta. hogy már háromszor megöltetek? Most azt mondom. Rózsa rendre megölögette őket mind. Hát a két bátyja két vadászkutyája lánccal meg van kötve! Azokat eloldja. s mondja a kedvesének: . hogy az egészen véres! Megbúsul. Hát én ne tartoznám neked azt meghálálni? Legyen tied az életem s egészen magam! Egymásnak holtig való szerelmet esküdtek. hogy te a hét óriás fiamat megölted. hogy megölje Rózsát.Ha fázol. ott megállapodott. kirántja a kardot. Arról engem is megismernek! Veszi Rózsa a hajszálat. hallja. s azt mondja: . de biz. bemegy s melegszik. Avval felkészült. hogy a fán valaki dideregve azt kiáltozza: . 154 . ahol elváltak volt. Nekimegy a boszorkány.felelte Rózsa . Az éjszaka csendesen telt el. Vesd közibéjük ezt a hajszálat. mert ha őket feltalálom.Kedves szép lány! . s azt mondja rá: . szagolják meg azt előbb. mint azelőtt. mert rosszul van dolguk. Mikor rátalált az útra. a fehér kendő felé. A fáról meg leszáll egy vén boszorkány.Az az enyém. Amint sütné.Ne félj.hallik a fáról -. gyere be. Várj vissza engem. azt hiszitek. sok gazember. s a nyulat sütni kezdi.Rajta hát. Reggel a kastély udvaráról Rózsa felnéz a havas tetőre. Akkor a kulcsokat a zsebükből kezébe vette. de mégsem.Mennem kell. mint fázom! Kiszólt Rózsa. kardot. Arra a helyre ment. mert azok becsületes embert nem támadnak meg! . Mikor az óriások megérkeztek. melegedjél! Az azt mondja: .Ugyebár. bosszúból azért. hát látja. hogy ma ezen a kapun egyiketek se teszi ki a lábát! Hiszitek-e? Vívjunk meg! Azok nagy méreggel rámentek.. mert már övék a kastély. Erre Rózsa nem állhatja. pusztítsd el őket! Nem leszek én sem háládatlan! .No. ez a tied! . most már nem úgy lett. de félek a kutyáktól! . az előtt egy fát.Te nekem az életemet három ízben adtad vissza. Rózsa így szólt hozzájuk: .

Erre a boszorkány megmutatta neki. s igazgassuk ketten azt a nagy országot. Az óriásoktól megmentett nagy országot kezükre vették. nagyobb bátyám. aki már úgy elbúsulta magát. Azt akarták. s a vén boszorkány ott úgy bánt velük. amelyikben az óriások hatalmaskodtak. még többet aludnátok! Elbeszélték neki. Kerekedjenek egy tojáshéjba. s ha meg nem haltak. Rózsa kiásta a bátyjait. s holnap legyenek a kendtek vendégei! 155 .Te. ülj be apánk országába! Te pedig. Kapja azt Rózsa. de ha én ide nem jövök. Rózsa s kedvese összekeltek. hová temette bátyjait. miken ment keresztül. A vér a kardból lett hasábfára cseppen. Befordultak a kis házikóba. Azt mondta: . nagy lakodalmat csináltak. Elváltak. hazamenjen. jöjj velem. mikor szemüket kinyitották. s Rózsát megpillantották. hogy szinte megepedt.Jaj. forrasztófűvel összeforrasztotta.mondta Rózsa -. élőhalóvízzel föltámasztotta. mind a ketten azt mondták: . máig is élnek. egészen felvidult.Sokat bizony . Sújt még egyet Rózsa a karddal. Azok. lecsapja vele a boszorkány bal karját. s abból megint kard vált. eleget vendégeskedtek. összedarabolt testüket összerakta. menj haza. kisebb bátyám. s azok addig fogják. a menyasszonyt jól megtáncoltatták. hogy elválásuk után ők meghallották.Rózsa nekiuszítja a boszorkánynak a kutyákat. a nagyobbik. s mindegyik ment a maga helyére. s igazgassa az országot. de hogy Rózsát meglátta. hogy az ellenség az országukból eltávozott. hogy vért eresztenek rajta. mint ahogy Rózsával is akart volna. Rózsa feltalálta szép kedvesét. s avval a boszorkány Plutóhoz költözött. be sokat aludtam! . hogy egyik. Rózsa is elbeszélte nekik. a másik pedig keresse fel Rózsát.

Bement tehát a szabóhoz. hát látja. bácsik! Azt hallottam. A harmadik azt mondja: . Azt mondja az anyjuk nekik: . amíg egy erdőbe nem értek. a másik jobb felé szerencsét keresni. Hagyott Bendebukknak egy csatakos kis bundát meg egy csizmavakaró vaskót. A sapkát a fejébe nyomta. egyszer elér egy nagy városba. akármit parancsolsz neki. hogy szolgálhattok.Én meg adok olyan tarisznyát. melyet ha a fejedbe teszel. lennék én inasa. megteszi. A másik fiának egy bocskorszíjat hagyott. Azt mondja neki a legnagyobbik: . mendegélt hetedhét ország ellen. hol nem volt. szeretnék szabóinas lenni. kisfiú. Amint az ördögök meglátták Bendebukkot. hogy ha kinyitod. Az öregember nemsokára meghalt. Amint közeledik. elment a király kapujához. hogy három ördögfiú egy bocskorszíjon veszekedik. Mentek. mester úr. még az Óperenciás-tenger dombján is túl. Egyszer úgy hallotta.Eresszenek be. mert én nem tudlak benneteket ruházni. volt egy öregember meg egy öregasszony. jól van! Hanem Bendebukk azzal a gyanúperrel élt. úgyis meghalt a másik! 156 . Amint ment. Azt mondja az őröknek: . Elindult a két fiú. Ment. Egy nagy nyárfa alatt kétfelé ment az út: az egyik jobb. hogy az udvari szabónak meghalt az inasa. beeresztették. Egyet gondolt. hogy hátha elveszik tőle azokat. mert nem volt késük. volt nekik két fiuk: Bendebukk meg egy másik. mendegéltek. adok érte egy olyan sapkát. Elszánta magát. Itt a két testvér nagy sírás-rívás közt elvált egymástól. lármáznának. Nagyon szegények voltak az istenadták. No.Te. mindjárt odahívták. de hárman nem tudtak megosztozkodni rajta. menjetek hát isten hírével. adjál egy kést. a másik bal felé. hogy ha az egész világot beleteszed. előtted világosság. utánad sötétség lesz. amivel elvágták volna háromfelé. Amint hát mindegyik átadta neki az ígért valamit. eltartani.Én meg adok olyan lámpást. Bendebukk ment bal felé.Már megnőttetek annyira. mit akar abban a rossz kis bundában. nem inasnak való ő. az apjuktól örökségbe kapták. A kapuőrök rátámadtak. nem látták többet az ördögök.Bendebukk Hol volt. De addig kunyorált ott. ő is odaadta a rossz kést. mégis arra megy. és senki sem fog látni! Azt mondja a középső ördögfiú: .Ha nem bánná. és azt mondja neki: . hogyha az ördögök lármáznak is ott. mintha messzire veszekednének. az sem fog meglátszani rajta. ment Bendebukk szomorkodva.

Jánosnak hívták. Ha ezt megteszed. szabjad. s azt mondja: . Másnap János Bendebukknak adta a maga reggelijét. hogy búsul.Adjon valami foldoznivalót. Kérdi tőle. vasaló. vasaljad úgy. akkor szeretni foglak! Bendebukk megígérte. Odamegy Jánoshoz.Olló. Hanem tudod. a fazekakban a víz már csak félig volt a sok fövés következtében. az udvar ki legyen seperve. Mikor Bendebukk odavitte hozzá. kinyitja a lámpást. Bendebukk az ajtó mögé ment a nadrággal. én nem bánom. készen is volt.Hogy tudnád te megfoldani. mi baja. csak elcsodálkozott. Lemegy hát Bendebukk a műhelybe. Egyék.Olló. azt mondja neki: . János! .Már meg kétszáz ruhát kell huszonnégy óra alatt elkészíteni! . csak mindig azt mondta: . öcsém. mikor még tű sem volt a kezedben sohasem! De a fiú mégis addig-addig kérte. feküd jön le! János megfogadta a jó szót. kész volt a száz öltözék.Sohase búsuljon rajta. hogy János se tudta volna jobban meg szebben megfoldani. Másnap reggel. amelyet az ördög adott neki. Azután való napon megint látja Bendebukk. mert látod. szabjad. mikor huszonnégy óra alatt száz katonaruhát kell megvarrni egymagamnak! . Meglátja mindezt a szabóné. Mindent jól csinált. Vagy négy nap múlva azt mondja a szabónak: . látja. Bendebukk meg hozzálát a dologhoz. Odamegy hozzá Bendebukk. varrjad. mondja Bendebukknak: . mégpedig úgy.Azt mondja neki a szabó: . hogy odaadott neki egy katonanadrágot: foldja meg a két térdét. engedje meg.Mester úr.mondja neki János. hogy hogyan megvarrta. rendesen. hogy teljesíteni fogja. mikorára felkeltek. amiért vele oly jót tett. nem csinált egyebet. a tűz mellett a fazekakban forrjon a tiszta víz.Mit búsul. a konyhán égett a tűz.Jó. mikorára felkelünk. hogy János szomorkodik. majd megcsinálom én. tű. Mire János felébredt. és úgy tett. . János? . Volt ott egy öreg szabólegény. most is már lefőtt a fazekakban a víz! Bendebukk szót fogadott. már akkor mindig kész volt egy ruha. hadd foldoznék ott valami ócskát! Megengedte a szabó. vasaló. tű. hogyne búsulnék. igyék. mi lesz a kötelességed?! Reggel.Máskor ne rakj olyan jókor tüzet. varrjad. vasaljad! Mikor ezt elmondta.Hej. Szerették is nagyon. a konyhán égjen a tűz. az udvar tiszta volt. Azt mondja Bendebukk: 157 . Kérdi tőle: . hogy lemehessek a műhelybe is már. hogy még az irigység se leljen benne hibát! Mikorára kimondta. Másnap megint lement Bendebukk a műhelybe.

és kiküldte a kertbe. Egyszer. készen volt a kétszáz öltözék. ha halálán van is. A következő vasárnap a középső királykisasszony maradt otthon a templomból. hogy hogyan mer oda ülni. hogy elhajtotta magától Bendebukkot. Látja. és jól megajándékozta a kertészt. Azt mondta. kisöcsém! Amint odaadja neki Bendebukk. Haragra gyulladt. hogy majd beviszi ő. mikor meglátta.Hozd elő a bokrétámat. Úgy ki tudta a virágból csinálni a három királykisasszony képét. hogy a virágokról hajtogassa a legyeket és a bogarakat. hogy kertészinas akar lenni. De ez a legnagyobbik királykisasszony sem tudta. majd megcsinálom én! János lefeküdt. Bendebukk nevetett magában mert ő vágatta fel az egész kertet. a legkisebb királykisasszony kinézett a kertbe. egy aranyat nyomott a markába a királykisasszony. látja. hogy majd ő viszi be. De egyszer csak egy rézpáncélú vitéz rézszőrű lovon felvágatja a lovával az egész kertet olyan pusztára mint a pádimentom. jól van! Azt mondja a kertésznek a királykisasszony: . Hát amint bemegy a királykisasszonyok szobájába a csatakos bundában.Akinek akarjátok.No. ahhoz kell férjhez mennetek! 158 . mindig a kertben járkált fel s alá. aludjék. Elment Bendebukk a kis. hogy beteg.Eredj ki.Kertész bácsi. hogy talán a kis bundás fiú csinálta azt. hogy pingálni sem lehetett volna jobban. mert szüksége volt kertészinasra. aranyszőrű lovon. Amint bemegy ebédelni a mester. Váltig szabadkozott Bendebukk. de Bendebukk csak azon volt.Egyék. de ez a kisasszony sem gondolt arra. Jóllehet a kertész maga sem tudta. hercegeket. De az atyja azt felelte. a két nagyobbik királykisasszony rákiabált: . és ezüstvirágokat ültetett. megörült. legyezve a virágokat. A király kertészéhez ment be. látva. hogy hozzájuk nyúljon. Azt mondta. hogy egy kisfiú legyezi a virágokat egy csatakos bundában. takarodj! De a legkisebbik azt mondja: . hogy az aranypáncélos vitéz is Bendebukk volt. A negyedik vasárnap megint otthon akart maradni a legkisebb királykisasszony. Akkor már ezüstpáncélos vitéz ezüstszőrű lovon vágatta fel a kertet. A haragjának az lett a vége. és azután rézvirágokkal beültette az egész kertet. Felvitte a kis csatakos bundában. hogy valamennyi virág a kertjében van. a kastély ablakán. A király ekkor ajándékozta meg igazán a kertészt. vasárnap. és aranyvirágokat ültetett. Ekkor aranypáncélú vitéz vágta fel az egész kertet. el kell mennie. Nemsokára csináltatott a király a három lányának három aranyalmát. csatakos bundában megint egy nagy városba. A kertész mindjárt meg is fogadta. a maga helyére. de muszáj volt. igyék. ki ültette a virágokat. hogy kössön hármunknak három bokrétát! Bendebukk kötött is olyan szép bokrétát. A király. Bendebukknak nem volt egyéb dolga. annak lökjétek az aranyalmát. mind hárompróbás aranyból való. hogy hetedhét országra szólott. hogy nem ül oda. Összehívatta az egész birodalomból a grófokat. hogy hol ül Bendebukk. Ekkor János Bendebukkot ebédkor az asztalhoz ültette.. A kertész el akarta venni tőle. és mikorára felkelt. és megtiltotta Bendebukknak. . Ő volt a rézpáncélú vitéz. mondja meg az inasának. és ő is ültette be. A harmadik vasárnap a legnagyobbik kisasszony maradt otthon. és azt mondta a lányainak: .

Mint a gondolat. hogy eltört. Egyszer csak ő is bejött a csatakos bundában. Persze nem ismerték meg. Nagy nehezen hazavergődött. A két herceg pedig kényesen elvágtatott. a szegény Bendebukk lova bentmaradt a sárban. csak az ajtó megett voltak mind a ketten. hogy jön a két herceg elébe. másik másik felé. látják. Amint a két herceg a város végére ért. hogy elmegy.Mennyiért adod nekünk azt a nyulat? Bendebukk. odaállott az ajtóhoz. kisgazdám? Azt mondja neki Bendebukk: . Egyik egyik felé. vagy mint a gondolat? Azt mondja Bendebukk: . a felesége megmosta a sártól egy nagy dézsa vízben. a két herceg pedig nevetve elnyargalt. hogy neki löki. Másnap a két herceg vadászni ment lóháton. girhes. nagyon nagy sárban kellett menni. a két herceg előtt teremj! Úgy is lett. és fel akarta venni.Mit csináljak. Bendebukknak meg a feleségének nem is volt szabad az asztalhoz ülni.Hogy menjek.Nem magának löktem ám! Azzal Bendebukk felvette. De azt mondja a királykisasszony: . csak lovat adjanak alá.Odaadom én.Egy nagy szobában voltak a hercegek. s velük a királynak minden cselédje. kis sógor? Bendebukk azt mondja. Még rosszabb lovat adtak alá. mintha nem tudná. olyat. mi az. hogy szegény Bendebukk még most is ott kínlódik a nagy sárban. A legkisebb pedig odagöndöríti Bendebukkhoz. majd azt hazudom otthon. Azután elváltak egymástól. 159 . amilyen az ujjatokon van! Az egyik herceg azt súgja a másiknak: . én rézpáncélú vitéz. Akkor azt mondja a ló Bendebukknak. hogy alig tudott lépni. A két nagyobbik királykisasszony odahajítja a maga aranyalmáját egy-egy hercegnek.Nem jön vadászni. a grófok. A Bendebukk előtt álló gróf azt gondolta. azt mondja: . egy gróf háta mögé. azután elvesztettem! Oda is adta. Másnap megint elhívta a két herceg Bendebukkot vadászni. Amint a város végén mennek. mert táltos volt a ló: . rézszőrű eleven nyúl fickándozzék oldalamon! Meglett! Akkor megint azt kérdi a ló: . Mikor észrevette magát. A város végén megint ott maradt a nagy sárban lovastól. hogy miért ment ahhoz a szegény kölyökhöz. Azt kérdi a két herceg: . Bendebukk látja. Aztán beszédbe eredtek egymással. szemeten hízott lovat. Adtak is egy rossz. köszöntötték. Volt azután lakodalom. Azt kérdezik Bendebukktól: .Nektek adom egy olyan sárga karikáért. De a király haragudott a legkisebb lányára.Rézszőrű ló légy. Csak Bendebukk nem. mint a szél.

A két hercegnek nagyon megtetszett az ezüstnyúl.Ezüstszőrű ló légy. a két herceg előtt teremj! Alig mondta ki. Mikor a város végén vannak.csakugyan úgy volt! Akkor felállt Bendebukk. Egyszer elér egy királyhoz. S eddig senki nem tudta kitudni. azt mondja: . otthon a felesége megmosta. és mint a gondolat. ha valamelyiktek az oldalára hagyja nyomni a pecsétemet! Az egyik rá hagyta nyomni. Én is szeretném megpróbálni. Szegény. felséges király. hogy megmutassa azokat a nyulakat. hogy hogyan esik az. Hívták Bendebukkot. úgy lett. meg fogom én tudni. Kijött valahogy.Aranyszőrű ló légy. herceg sógorok. Egyszer a király összegyűjti a birodalmában levő mágnásokat. mert a réznyulat ezért a gyűrűért. a két herceg pedig beszéli. aranyszőrű nyúl fickándozzék az oldalamon. lovastul. ezt is leültették. azt mondja neki: . hazament. ezüstszőrű nyúl fickándozzék az oldalamon. kérdik Bendebukktól: . amelyeket az ő két veje fogott.Mit csináljak. Most a másik herceg adta oda a jegygyűrűjét. és mint a gondolat. látják. Azután elváltak. annak rendje s módja szerint ott maradt a sárban.Miért adnád nekünk? . Mikor a két herceg a városba ért.Hazudtok.mondja az. Azután hazament megmosta a felesége. Mikor a legjobban vendégeskednek. nézzék meg! Megnézték .Isten áldjon meg. azt mondja a lovának: . én ezüstpáncélú vitéz. Ha az ördöggel cimborál is. megint kérdezte a két herceg: . isten áldjon meg. Egyszer azt mondja az ezüstpáncélú vitéz: . de még rosszabb lovat adtak neki. Ment. Bendebukk! A harmadikat pedig azért adtam. hogy hogyan s miképpen fogták a nyulat. király atyám.Nektek adom. bejön egy ezüstpáncélú vitéz. valami mágnás. Harmadik nap megint kiment a két herceg vadászni. aranypáncélos vitéz legyek.Miért adod nekünk ezt a nyulat? Azt mondja Bendebukk: . bemegy hozzá. a két herceg előtt teremj! Úgy lett! A két herceg alig tudta. az ezüstnyulat ezért a másikért én adtam. hogyan köszönjenek ennek a vitéznek. mendegélt a kis csatakos bundában.Egy másik sárga karikáért . A két herceg jött vele szemben. Azzal elmentek. Beszédbe eredtek. kisgazdám? Azt mondja Bendebukk: . szokás szerint ott vergődött Bendebukk. Azt gondolták. Amint a két herceg elmegy. aki minden éjszaka tizenkét pár cipőt nyű el. hogy van felségednek egy lánya. 160 . hogy Bendebukk ott vergődik a sárban.Azt kérdi a ló: . köszöntek egymásnak.Azt hallottam. hogy a sódarodra nyomtam a pecsétet! Ha nem hiszik. feleségem! Azzal elment.

vége lett mindjárt a cipőnek. Akkor azt mondja a kocsisnak: . Amint megvacsoráztak.Menjék kend is a bakóba! De amint a rézágat letörte.Menjenek kendtek is a tarisznyába! 161 . Azt mondja a királykisasszony nagy ijedten: .Mit hoztál. a sapkáját a fejébe nyomja. Kiszáll belőle egy nagyszakállas ember. Bendebukk a pitvarban volt. felséges férjem és királyom.Jaj. se ostor nem a tiéd. Persze. Ott is az ezüstforrásnál ettek-ittak. Amint az inas hozta kifelé a jóféle ételmaradékokat. Tovább nem maradok. a tiéd a századik lesz. mosdanak. hajts! Mentek sebesen! Egyszer elértek egy ezüsterdőbe. tíz óra tájban. azt mondja Plutónak: . azt kérdik tőle: . amint kettőt lépett. isznak. kiment a kisasszony egy beretvával kirakott pádimentumú szobába. egyszer. Mikor el akarnak indulni.Jaj. beleteszi a tarisznyájába. Bendebukk is evett a nagyszakállas tányérjából. Sebesen elmennek. Ott is az aranyforrásnál ettek-ittak. Megfog egy rézágat. Bemegy a királykisasszony szobájába. Esznek. Bendebukk egy ezüstpoharat. elértek az aranyerdőbe. a kis ember csinál valamit! Nosza Plutó is . az egész erdő megcsendült bele. Hanem úgy vigyázz. a királykisasszonyt kivezeti.Az mind igaz. Este odafeküdt a királykisasszony ajtajába a csatakos bundában. Amint ott fekszik. hogy hozza be a többit! Hát sehol sem találják. egy aranyfaágat a tarisznyába.Se ló. Bendebukk megfog egy rézpoharat. A királykisasszony is megijedt. nem lelt semmit. hátul felugrik a saroglyába. a tarisznyájába tette. ő azt is a tarisznyába tette. egyszerre elérnek egy rézerdőbe. két szép kislány szalad elébe. felséges férjem és királyom. A királykisasszony hozott magával tizenkét pár cipőt. amint megcsókolják az anyjukat. ott is beletett Bendebukk egy aranypoharat. még a tengelyvégszeg lyukát is. az ajtó háta mögött. leültek vacsorázni. Kiáltja az inasnak. Bendebukk megmaradt a szava mellett. Onnan elmentek. Bendebukk is kapja magát. édes fiam. odamegy a két kislánya. ihol jön egy tüzes szekér az udvarra. letöri. azt mondja: . beszélnek.mert az volt a nagyszakállas . Amint le akar szállni a királykisasszony. hogyha ki nem találod az okát. mit hoztál.leugrik.Azt mondja neki a király: . egy ezüstfaágat megint a tarisznyába tett. Amint mennek. Bendebukk mindent kivett a kezéből. egyszer csak egy rucalábon forgó várba értek. megyek haza! Felül a szekérbe. felülnek a szekérre mind a ketten. Ott egy rézforrásnál megállnak. már kilencvenkilenc embernek van a feje karóban érte. fürdenek. egy keskeny szekérúton. összevissza fújja tűzzel a szekérnek minden zegét-zugát. édesanyám? Bementek mind a várba. Bendebukk megfogja mind a kettőnek a nyakát: . Ahogy mentek tovább. a kis bundás ember csinál valamit.

szalmasarkantyúm volt zabtaréjjal. melyik a legjobb. sem a fele királysága! Akkor a király odaadta Bendebukknak tizenegy szobájának a kulcsát. Bendebukk kinyitotta a tizenkettedik szobát. hogy még felesége is van őneki! Mindjárt megparancsolta. Ekkor emlékezett rá Bendebukk.Ha nem hiszi.Mikor az öreg Plutó megcsókolja.Azután az anyám a legszebb palotában aranyszékben üljön: aranyzsámoly legyen a lába alatt. egy zsákban megbotlottam. azt kérdik: . vacsora után táncoltak. Amint elmondja. hogy ami neki tetszik. hogy van a királynak még egy tizenkettedik szobája is. A király eleinte tagadta.Mit parancsolsz. és levette a lámpát. A királykisasszony hazament. Száz szakács főzött. Az is meglett. megfogja a tarisznyájában Plutó szakállát: . ennek is megfogja a szakállát: .Menjen kend is a tarisznyába! Persze nem látta senki. Bendebukk kérte a tizenkettedik szoba kulcsát is. 162 . eltűnt egyszerre. Hát tizenkét nagy óriás ugrik ki belőle. Ekkor azt mondja a király: . hogy itt vagy. Amint kimondta. hogy azt is hozzák elő. Azzal otthagyta a királyt a lányával együtt. Aztán kiveszi a két gyereket meg a többi holmit is mind. mert fejében volt a sapka. ördög lévén. én is ott voltam.Az anyám házától idáig egy várost építsetek! Meglett! . Hanem az. hanem aztán kénytelen volt odaadni. neked adom a lányomat. itt van! Azzal kivágta a szoba közepére. kis gazdánk? Azt mondja Bendebukk: . azt vigye el. meg a fele királyságomat! Azt mondja Bendebukk: . kérdezi tőle: . Bendebukknak megmondták a cselédek. s mikor megy befelé a szobájába. Egyszer kíváncsiságból kinyitotta a lámpást. még el nem jöttem volna! Reggel elhívatja Bendebukkot a király magához. ha tudtam volna.Mit láttál? Bendebukk elbeszéli az egészet.Nem kell énnekem a felséges király lánya. azt mondja: . Ment haza. és ide buktam. amelyikben csodalámpások vannak felaggatva.Amiért ezt megtudtad. Azt is megmondták neki. ez meg is lett. felséges király.Hej.

mikor hazajövök. s addig veri. úgy megverem. A menyecske sohasem dolgozott. hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok. s mikorra hazament.Felfogadtam. csak ne verje a hátamon olyan kegyetlenül. a macska akkor is szunyókált.Azt parancsolom neked. amit kell! A házat szépen kitakarítsd. feleség! . macska. s még egy orsó fonalat is fonj. hogy sokért elkerülte volna! Avval ment a dolgára. széjjelnéz.Fogadod hát. Az asszony pedig biztatni kezdte a macskát: .azt mondja az ember . hogy míg én odaleszek. Előrántja a macskát. s hát minden rosszul van. délre ételt készíts. mert megver az uram! De a macska nem dolgozott. Hanem egyszer egy reggel. felköti a felesége hátára. s egyéb hitvány dolgot művelni.Tud.Szítsd fel a tüzet. meglásd. uram. A menyecske hazafutott az anyjához. macska.Ha felfogadtad. hogy megemlegeted! A macska a tűzhelyen szunyókált. míg a felesége imádkozni nem kezd: . elpanaszolta a dolgot. hanem csak járt házról házra pletykálkodni. miért parancsol olyanokat annak a macskának? Hisz nem tud az ilyen parancsnak megfelelni! . Ismét mondta: . De az asszony azt gondolta magában.felelé az asszony. tedd is meg Mert ha nem. úgy megverlek.kérdi az ura. hogy ez az én emberem megbolondult! S azt mondja: . mert ha nem. s a tűz is kialudt. te mindent dolgozz.Dolgozz. nem tud. csak ne üsse többet szegényt! .nekem nincs más. a macska holnap is megverődik! S evvel hazaküldte az urához. . hogy helyette mindent véghez viszel? . 163 . ráadásul még azt is megfogadta. Nem verte meg az ura egyszer sem. jámboran végighallgatta a beszédet. hogy sohasem veri meg. Hozzászólott az apja is: . akinek parancsoljak! De ha ő mindazt meg nem teszi. így szólott a macskához: . s dolgozz.Kelmed. mikor dologra ment. Elment az asszony több házhoz. te macska. mint amennyit kelmed neki parancsolt. Hazajön a gazda. nem tud az azokhoz a dolgokhoz! . nekem mindegy.A rest macska Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt. nem hibás az.Véghez viszek még többet is.Ne üsse többet azt a macskát. s azt mondta: . mert ma megverődöl! De a macska nem dolgozott.

kínjában a macska az ő hátába aggatja a körmét. A macska többször nem verődött meg. Az ifjasszony akkor is hazafutott panaszra. De hát most sem dolgozott semmit. az ura elé tette. Meg azon. Most nem felejtette el. hát minden jól van! Mondogatja is az ember: . Mikor az ura hazajött. sepregetett. amit kellett. ételt készített. A gazda hát ismét jól megverte a felesége hátán. Elvégzett mindent. Hanem most mindent eligazított helyette az asszony. De a macska most sem tett semmit. macska. s a menyecskéből olyan gazdasszony lett. Jóllaktak jókedvvel. Úgy megesett a lelke azon a szegény macskán. hogy a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel.Ne félj. Harmadik reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. hogy mit fogadott volt: tüzet tett.Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának. Azután mindennap úgy volt. de az apja úgy visszakergette. mit tegyen. azon. vizet hozott. az ennivalót megcsinálta. hogy ugyan helyde! 164 . most nem bántalak! Az asszony örömmel terítette meg az asztalt. hogy a lába sem érte a földet. úgy meg volt ijedve. hogy amikor az ura azt veri. A macska már végighallgatni sem tudta.

No. bizonyítsd is be. Ez a Marci igen becsületes. Elkezd megint gondolkozni Marci. De ha megállod a próbát. s elkiáltotta magát: .Hallom.Felséges királyom . hogy elterjedt róla a hír az egész országban. hogy ne várja az ökreit haza. azzal a gondolattal. . Másnap hívatja megint a király Marcit.felelte a becsületes Marci -. az nyomban az övé. De ráadásul olyan ügyes. mert azt én is úgy loptam.Hallom. mert abban is meg voltak egyezve a királlyal. Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Neki mind a csirkék után! A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe. De most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. De azt nem is akarok. hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből? 165 . sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. . vagy véged! Szánt nekem a mezőn tizenkét béresem.Né.A becsületes tolvaj Marci Volt egyszer. tudd meg. hogy majd kifog rajta: . De csak megszerezte neki. szerencsét hoz! A béresek azon nyomban otthagyták az ekét. lopni még soha életemben nem loptam.Megpróbálom. . hogy szerezzen neki tizenkét tiszta fekete csirkét s egy fekete kotlót. Ha nem lopod el holnap reggelig. hol nem volt.felelt Marci szerényen. Megkérte az édesanyját. Még a királyhoz is eljutott a híre. Nagyon mérgesen fogadta. Feleli neki erre diadalmasan a király: .mondta az anyja. Vagy ellopod tőlük a mezőről a tizenkét ekét a tizenkét pár ökörrel. hogy karóba húzatom a fejed. s elhajtotta az ekékkel együtt. mi? . . hogy ő mindent. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel. s elmondta az anyjának. mert különben elemésztlek! Ha mindent tudsz. most vagy tudsz azt is.Most az egyszer szerencséd volt. Gondolkozott erősen Marci. okos. a vadtyúk a csirkéivel! Fogjátok meg. Hazament. volt egyszer egy szegény asszony.Mire az neked. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel. . Addig Marci szépen fogta az ökröket. tied minden kincsem. felséges királyom. milyen híres vagy. a béresek a nyomukban. Magához hívatta a fiút. Volt neki egy Marci nevű fia. kedves fiam . hogy Marci híre elhomályosítja az övét. de már nem volt mit tenni. egyenes fiú volt. igen irigy természetű volt: bántotta. világravaló is volt. Aztán elmosolyodott. tudsz lopni is. vagy majd én tudok valamit: azt. édes fiam? . . Ez a király pedig. de mindent meg tud csinálni. hogy amit elszerez tőle. De ha megállod a próbát. Megbúsulta magát Marci. tied az országom. te híres Marci! Hát ha te olyan mindentudó vagy. hogyan járt a királlyal. ha soha nem loptál.kérdezte az anyja.Sikerült . Csak az anyját küldte fel a királyhoz. Annak a szélén szántott a király tizenkét ekése. mert azt én is úgy loptam. s azt mondta neki. karóba kerül a fejed.Most csavard föl az eszedet.

hogy pora-nyoma se maradt. hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira. Mert egy közülük a ló kötelét. s bezörgetett az istálló ajtaján. azt fogta szépen Marci. hogy megőrzik a paripát. hogy Marci jött lopni a búzát! Csihipuhi. Egy üveg pálinkát vett magához.A király aznap még külön is behívta az őröket. Rettenetesen mérges lett. rátette a kalapját. . felséges királyom. annak a kezében hagyta a kötelet. Töpreng.Hát úgy vigyáztok a lovamra. ahol érik. neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit. Ittak. csak a fejét. megkínálta őket pálinkával. s szépen kivezette az istállóból. leültette. Most volt csak igazán dühös. s szépen-óvatosan éppen a csűr elé állította. mert úgy is bizonyosak voltak. s jól a lelkükre kötötte. tied a koronám. De ha megállod a próbát. s etette-itatta őket. gondolkozik Marci.Sze rajta ülök! A harmadik: . látják a felöltöztetett szalmaembert. be is rúghattak. . A király kékült-zöldült mérgében. Ha odamegy. s Marci addig ügyeskedett. beengedték magukhoz.Sze fogom a farkát! A másik: . s ráültette a lovak jászlára. Sietnek. mígnem rávette őket. Megint hívatta Marcit. a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Marci? . A kocsisok nem akarták beengedni. méghozzá pálinkás butykossal. Látják Marci kalapját! Hajrá. annak a kezébe Marci egy fő kendert adott. Aztán tüsszentett egy nagyot. s üssék. aki a lóra volt ültetve. de a lovat eloldta róla. S amelyik a ló kötelét fogta. de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. hogy meg ne sántuljon! Úgy ellátták a baját. s hazavitte. csak essenek neki. a kalapját. nehogy kifogjon rajtuk. hogy Marci elvihette? Azok még mindig italosak voltak.El. mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. Lopd el a száz kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat. De mikor látták. És mentek azon pityókosan. Azt pedig. s rögtön kisütött valamit. aki a ló farkát fogta. Futott a csűrbe. Csinált egy szalmaembert. egy harmadik meg rajta ült. hogy csak egy rongyos ember zörget. felöltözött rongyos embernek. jönnek ki az őrök. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istállóba. mert én is úgy loptam. Azt mondja az egyik: . tódultak mind jelenteni a királynak. De annak. Meghallotta ezt a parancsot Marci is.No. hogy igyanak a pálinkájából. Leültették a jászol mellé.Sze fogom a kötelit! 166 . egy másik meg a ló farkát fogta. hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből! Agyonverték! A király nagyon boldog volt. Azalatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. Este odament az istállóhoz. karóba kerül a fejed. S küldte az anyját a királyhoz az üzenettel: megállta a próbát. Ha nem. Megesküdtek volna. ihattak. Rákiáltott az emberekre: . még el is aludhattak bátran. De csak kifőzött megint valamit.Rendben van! De most követelem csak az igazit. elloptad a búzát.

De ha megállod a próbát. A király azt sem tudta. szívem. s készült bevinni. és elkezdik húzni a kezet. Azt ugyan nem loptam. ha addig él is. mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet. tied a lányom.Szívem. s mikor a király kinyitotta az ajtót. mert énnálam jobb helyen lesz. hogy nincs-e a közelben Marci.Hogy adjam . De hirtelen beszaladt. A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. s mindnyájan hanyatt nem esnek. Most már igazán végez vele! Másnap megint hívatta Marcit. De most már nem szólt. mi kellett. s azon betolta a kezet. bedugta a kezét! Kifut a konyhába a király s a királyné. tied a királyi kardom. Töprengeni kezdett. én magam húztam az ujjadra! A király olyan mérges lett. Megülték a lakodalmat. Marci meghúzódott az ajtóban.Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Erre Marci is gondolkozni kezdett. hogy itt van Marci.Ha megállod a próbát. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak: .mondja ingerülten a királyné-. mit csináljon mérgében. megvan! Hívatta rögtön Marcit. A szakácsné már ki is tálalta s tálcára tette. hogy majd széthasadt mérgében. mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. a koronáért. hanem maga Marci ment fel a palotába a királykisasszonyért. Marci ugyanis előző este. Ezért szaladt be a királyhoz. hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmijára. 167 . míg a kötél el nem szakad. mert azt én is úgy loptam. Ezért is volt eddig mind a próba. add ide gyorsan azt a gyűrűt. a kardért. hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét. Marci ellopta az ebédet. . az országért. Fekszik vissza az ágyba a király. s megparancsolta neki. alaposan körülnéz. add ide a gyűrűt! . Egyszerre csak hallja. s várta az ebédjét. Mire föltápászkodtak és körülnéztek. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott. Addig egy ajtónyílással Marci benn termett a szobában. Húzzák. Most aztán összeszedte igazán az eszét. egy kezet csinált fából. mikor senki se látta. Aztán anyjával együtt meg is ette. amikor nem Marci édesanyja. akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt. Elhatározta. hogyan is fogjon ki rajta. . befestette. Ezt látta meg a szakácsné. Másnap délben a király az asztalnál ült. mire csak tellett. s a végire egy kötelet akasztott. s bejött. de Marcit elpusztítja. Ha visszajövök. A kötelet a kút kerekére kötötte. csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. húzzák.A király jól összeszidta őket. volt minden. vendégeknek tál lé cigánynak is kávé. mikor már odaadtam! Az előbb kérted el.Szívem. Marci szépen kisurrant. hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról. Marci estefelé odalopózkodott a király szobájához. Kimegy a király. Akkor sem. Hopp. éppen az asztalig. hogy a király azt mondja a királynénak: . s megparancsolta neki. karóba kerül a feje. s mondja a királynénak: .

A vásárra a gazda is elment. . aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Úgy állt ott az eke előtt. ha már így van. hiába áll itt. Odament hozzá. Nem tudta elgondolni. de már az éhségtől alig bírta. de hát úgy látom. Gallyakért bement az erdőbe. akiknek a szekerét csak egy szamár húzta. 168 . A másik barát az erdő szélén várta.Hát maga mit keres itt? Aztán hová tette a másik szamarat? . a sok eladó szamár közt meglátja a magáét. és egy másik szamarat vett. Még egy-két napig vándoroltak.Tisztelendő úr. én eddig el voltam átkozva. Az meg azt mondja: . Ahogy ott bolyong. hogy az egyik jó lesz nekik. én már úgyse veszem meg magát még egyszer! Azzal elfordult. de sokat is megvertem én magát. Vagy mit mondok! Csak húzta volna. Az egyik barát a bal oldali szamarat kifogta és elvezette.Ejnye. Mikor a szamarat eladták. Az csak nagyot nézett. menjen el. Most az időm lejárt. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. hogy párját keressen az elveszett szamárnak. azt mondta: . Azzal odamentek az ekéhez. A másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámját amelyet társa elvezetett. és a fülébe súgta: . emberré váltam. míg a gazda meg nem jött.A szamárrá változott barát Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. hogy a barátból hogyan lehetett ismét szamár. Arra ment két barátpap. nem ártott meg. A szántóvető ember csodálkozva nézett rá.Gazduram. addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. amerre lát! Leszedte róla a szerszámot. hazamentek. Összebeszéltek. Hanem.kérdi a baráttól. és elengedte.

Azt mondja neki: . hogy ne unatkozzon otthon. szépen fejlődött. Nőtt a gyerek.Sírdogálok. ahová akarom.No. aztán a fát próbáld meg-megrázni! Megköszönte az öregnek a gyerek. nem tudott megélni csak a favágásból. milyen nevet adjanak neki. azon ne sírdogálj. . segített neki egy kis fát vágni. hullott a makk róla.Na . Azt mondta nekem egy öregember.Édesanyám. Majd talán keresünk annyit. mikor ismét hét év lejárt. látom. megint előtte termett az öregember. hogy mit mondott neki az öregember megint. A gyerek kiment a fához minden évben próbálkozni. szomorkodott magában. hogy jól élhessünk. az üveghegyek mellett. Otthon a fiú azt mondja az édesanyjának: . Eredj haza. Azt kérdezi a fiútól: .Fiam. Hegyhengergető Hát hol volt. Egyszer odament a kisfiú egy óriási nagy tölgyfához. Sírva fakadt: . a felesége is. hogy szoptasson még hét esztendeig. ha megelégelte a játékot. mert olyan erős szeretnék lenni. mondd meg az anyádnak.mondja -. Míg ottan kínlódik a fával. Ment. Kibarangolt az apjával az erdőre. A hetedik esztendőben. Mert fiuk nem volt. aztán elváltak. hát Fanyűvő lett a fiú neve. akármibe kerül is. de még csak a levelét sem tudta megmozgatni. Eljött a nap. Azon tűnődtek. De mivel az embernek más munkája nem volt. és mondd meg az édesanyádnak.Úgy érzem. az Óperenciás-tengeren is túl. egyik év a másikra. Már hatéves volt. már tizennégy éves volt. hogy csak egy fiuk lenne. Menj haza. . hogy legyen tej elég. Telt-múlt az idő. mért sírdogálsz? Mi a bajod? Nagyon fiatal vagy még. megszületett a kisfiú. nagyon gyönge vagyok még. hogy kihúzza. fiam! Azon én segítek. Gyönyörű szép sudaras derekú tölgyfa volt. anya leszek.Édes fiam. és odavigyem. mindenáron erőlködni akarsz. De még gyönge vagy. Egyszer az asszony nagy örömmel dicsekedett a férjének: .Ej. Megrázta. próbálgatta a fát. hogy ezt a fát tövestől kiszedjem a földből. de nem bírt vele sehogy sem. de még mindig szopott. hogy csak úgy zörgött. Telt-múlt az idő.Fanyűvő. És gyere ki minden esztendőben. volt egy szegény embernek egy kis háza. S abban feleségestül maga a szegény ember. hetedhét országon is túl. Azt mondja neki az öreg: . Akkor már erős volt. Próbálgatta két kézzel mozgatni. Vasgyúró. Mondja az édesanyjának. Azon sóhajtozott mindig ő is. 169 .Jól van. s erőlködik. rőzsét szedni. Úgy is volt. de gyenge gyerek vagyok én! Míg a fiú így búslakodott. fiam. . csak még egy kicsit. hogy szoptasson még hét esztendeig. szoptasson még hét esztendeig. akkor kitéped a fát fél kézzel! Elment a gyerek haza. elébe termett egy öreg emberke. erősödött évről évre. hol nem volt. hogy arra kérjem magát.

„Ugyan. De én arra nem járhattam tifelétek.Hát te honnan ismersz engem. fogta a favágó baltáját. neked is. a malomból. Fanyűvő komám. édesanyám.Ejnye. elmúlt kettő. Belekapaszkodott csak úgy egy kézzel. Az a kis ember csak nekivetette a vállát annak a kősziklának. hogy a kis ház egy méterrel lejjebb esett. hogy ezt a fát tíz esztendeig dongának fel tudják hasítani. hogy míg élnek. De énnekem is süssön akkora cipót. Megijedt az édesanya: . Mikor meglátták a falusiak. Hol egyik oldalára dűtötte. Azt mind megsütötte egy cipónak. Majd építünk magunknak. Mert hát a gyerek jó gyomrú volt. mi lehet az?” . Hozok akkor olyan szálfát haza. Mikor lejárt a három esztendő. egyet nyomott rajta. csak egy kis embert a hegy lábánál. A fiú mindig kiment a fához megpróbálni. ölbe. Úgy kirántotta a földből. Csak úgy recsegett a gyökere. annyit meg tudott enni. amit akarok.Jó napot. odaköszön: . mert nagyon fáj a hátam. hogy gurítsam vissza. Beletette a tarisznyájába a cipót. a harmadik év végén kiment a gyerek megint a fához. de mégsem jött ki. nagyon nehéz lesz nekem kibírni. 170 . hogy nagyon sok erdőt kicsupáltál fél kézzel. hogy én Fanyűvő vagyok? .Hát hallottam már a híredet. de bizony nem ment vele semmire. úgy mint asszonyok a kendert nyáron. Gondolkozik magában a fiú: „Ej. Hanem most annyit még megteszek. Annak az ára pedig maguknak mindenre elég lesz. hol a másikra. Mert nincs annyi pintér az országban. Eladhatják vagy eltüzelhetik. jön az egész erdő haza. amit akarnak.Jaj.. csak úgy hozta. Hegyhengergető komám! . azt hitték. és a hegy már felgurult. egyszer látja messziről. hegyet gurítok a földjükre. hogy egy óriási hegysor van előtte. hol meg bosszantani tudom. Én csak ott szeretek bolyongni ahol az embereket hol kisegíteni. édes fiam . most már nagy vagy. hogy egy hétig elég legyen! Meg is sütötte a cipót az anyja. mindenestől. és ballagott vele haza. édes fiam. s mondja az anyjának: . mit csináltál? Összedől a házunk! . Azután jöhetnek hozzám könyörögni. De azért meglesz mégis. mendegél országról országra. abból annyi lesz. Mert nem vágott le egy ágat sem.Édesanyám! Igaz. Egy nagy kocsi lisztet hozatott a városból. mint más ember húsz hétig. ennek az árából megélnek. és azután maguk csináljanak vele. mint a sárgarépát. Összerakom mind rakásra. No.Dehogy dől össze. mint a másik. Fölkapta a vállára. de egyik hegy jobban gurul. azzal elindult országot-világot próbálni. akkorát zökkent az udvaron a föld. Mikor ledobta a válláról a fát. de akkorára csak elérem. Ha megharagítanak. hogy a fát összevágom. Amint megy. eljött a harmadik. ez nagyon erős ember lehet. még három esztendő van hátra. hogy egy hegyet fel tud emelni. mint egy kéve rőzsét.mondja neki az anyja -. a negyedik esztendőben már olyan erőt kapott hogy belekapaszkodott a fába két kézzel. Azt mondja a fiú: .gondolkozik magában. fel tud gurítani!” Odaér hozzá. Elment hát haza. mert arra nincsenek hegyek. Elmúlt egy esztendő.Adjon isten. De nem lát senkit.

A Hegyhengergető belevágta a Fanyűvő komát térdig a földbe. . csak azt akarom tudni.Rajta. kihúzta. pajtás . hogy bokájáig beleszaladt a lába a földbe. mert egy napon mind a három lányát ellopták. Találkoztak még egy erős emberrel: egy nagy hegyóriás tövében úgy gyúrt egy óriási nagy rakás vasat. Ha pedig nagy folyó akadt az útjukba. Odaköszön hozzá a Fanyűvő koma: . pajtás . azon meg a Fanyűvő koma segített azzal.Adjon isten neked is. Azt mondja a Hegyhengergető koma: . mint az asszonyok a tésztát.mondta a Fanyűvő -. . ketten vagyunk.Na.mondta neki. hogy majd kimászik a földből. de nagyon nehezen ment neki. Ha hegy akadt az útjukba. Itt van. hogy az lement térdig. Melyikünk lesz a vezér? Birkózzunk hát meg! . mendegélnek. . Fanyűvő egy kicsit összeszedte magát. . Vasgyúró komám! . gyere. aztán mendegélnek. .Most már belátom. A Hegyhengergető koma úgy a földhöz vágta Fanyűvőt. hogy van egy király a szomszéd országban. hogy melyikünk erősebb! De ne veszekedjünk csak próbáljunk. hová lettek. koma . De próbáljuk meg még egyszer! Összekapaszkodtak harmadszor is. gyere. hogy kihúzott egy nagy fát a földből. pajtás. no. hogy nem tudja senki.feleli a Hegyhengergető -. Azt mondja a Hegyhengergető: . Úgy nyomuk veszett.Nem bánom . . mégis te vagy az erősebb. könnyen segítettek rajta. hadd birkózzunk! 171 . te leszel a vezér.Hová menjünk.Hol jártok. Fanyűvő komám? Merre bolyongjunk a világba? Úgyse találunk neked való munkát.feleli Hegyhengergető -.mondja a fiú -. nem is nagyon messze. . Kapaszkodik Hegyhengergető koma.Adjon isten jó napot. átdobta a vízen. és úgy vágta oda a Hegyhengergető komát.mondta a Fanyűvő. mi járatban vagytok? Azt mondja a Fanyűvő: .mondta az -. ott gyúrja a vasat. úgy látom. van énnekem egy jó komám. mert Hegyhengergető koma egyszerűen félretolta. ha velem jössz.Jobb lesz. Eljössz-e velünk? . birkózzunk! Összekapaszkodtak birkózni. pajtás .Ej. és mint hídon. Menjünk együtt. ne félj semmit! Én hallottam. Hátha valami szerencsénk akad valahol. Fanyűvő komám . még egy társat kell keresni. De a király nagy szomorúságba esett. Vasgyúró komám.Próbáljunk.. hogy belement derékig. mint én.Fanyűvő komám. a vashegyek lábánál. Csak mink ketten kevesek vagyunk hozzá.Elmegyek én. Mennek. . de valamelyikünknek vezetőnek kell lenni! Próbáljuk meg. hogy melyikünk erősebb.felelte az. Fanyűvő koma felugrott. találunk majd. pajtás .mondja a fiú -. azon átmentek.Elmegyünk országot-világot próbálni. Mennek. aztán úgy vágta Hegyhengergető komát a földhöz. erősebb vagy.Nem baj . Fanyűvő koma megfogta a kezit. Annak van három szép lánya.Dehogynem .

hogy segítsenek kihúzni a sárból a szekereket.No látod.No. a három komának. Az egyik szekér már üres lett. mi segítünk szívesen . Fanyűvő meg odalép a másik szekér mellé. Mit szól neki a király hogy ők most vas nélkül mennek haza. Hegyhengergető komával együtt a te szavadra hallgatunk. Menjünk együtt mind a hárman! Legyünk jó barátok! Amint mennek. hiába forgatják a rudat. hogy erősebb vagy. Akkor odaállt a legelső szekér mellé a két komájával. de nem bántalak. elkapta Vasgyúró komát. Vasgyúró is összeszedte magát. Mentek tovább. Azt mondta: . amíg csak mind a tizenkét szekér ki nem ürült.Belátom.mondta a Fanyűvő. hogy az belement derékig. . kihúzott a szekérből két hatalmas szál vasat. és rakta tovább a vasat. pajtás . most megölhetnélek.Ez a béres már befoghat. s a legvastagabb vasrudat rátette a kettőnek kétfelől a vállára. de nem szól semmit. Gyere velem! .Én nem kérek mást. ha kihuzigáljuk magunk a szekereket a sárból? Fogják ki az ökröket minden szekér elől! Nem akartak hinni nekik. Az ispán megijedt. és ő is belevágta derékig. Ölre kapta megint a Fanyűvő komát. Fanyűvő kiugrott. hogy most mi lesz ővele. Könyörög az ispán. Akkor meg a Fanyűvő koma vágta bele a Vasgyúrót. Azt mondja neki: . nem bírják a szekeret kihúzni. mindegyik előtt négy-négy ökör van.mondta Vasgyúró -. Azt mondja az ispán.gondolta Fanyűvő koma -. ez nem jó. hozhat másikat! Mink ezzel elmegyünk. hogy ki se látszanak belőle. elértek egy nagyon nagy pusztára.mondta -. csak mehessenek az úton. Az ispán csak néz. de mit fizet ispán úr. A Vasgyúró koma úgy vágta Fanyűvő komát a földbe. Elkezdte rárakni keresztbe a többi vasat. mendegélnek. hogy belement térdig. csak annyi vasat adjon nekem. úgy vágta a földbe. komám. . mint a labda. hogy úgyse bír ez a két-három ember többet két-három vasnál elvinni. Ebbe jobban bele kell kapaszkodni!” Összekapaszkodtak másodszor is.Összekapaszkodtak. Közben azt gondolta. kirántotta a partra. azt félretaszította. Azt mondja a Fanyűvő: . Tele vannak a szekerek vassal. amekkorát még ők se láttak soha. kiugrott. de mind elsüllyednek a sárban úgy. amit az én komám elbír! Azt mondja az ispán: . .Erre nekünk nagy szükségünk van. nehéz az. hogy mindent megfizet. mint egy kis talicskát. hogy belement nyakig.Nem tehetünk róla . mert csak a fejed van ki. Így sorban kihúzgálta mind.Most már elmehet haza. Fogta a Fanyűvő az első szekér rúdját. Szót is fogadok. mert ott van a béresekkel együtt. de mégis kifogták. mert van elég. ispán úr . s egyszerre. ennek már erősebb marka van. Ott akkora kazal búzák voltak. 172 .Adok én szívesen. Az ökrök hiába csavarognak. mint én. „Ej . mint a Hegyhengergetőnek. . hát látnak tizenkét szekérfélét.mondja a Fanyűvő -.

s a hátamra esik. .Vasgyúró komám. amit egy ember úgy el tud hajtani. Vasgyúró. de az csépeljen is.No . és már vitte is. jó kemény karod van! Csinálj nekem egy jó kemény fejszét.mondja Fanyűvő -.No jó . ebből a masinából csinálj két szál rudat. hogy a búzát vissza tudja vitetni béreseivel. De a kan megfordult és nekiugrott. Kérdezi a birtokos. amennyit el bírunk vinni. hogy szikrát is hány. ha lehet. nekik nem kell. amit csak kérnek. beleverte a nyelit.mondja a Fanyűvő -. Úgy csattogtatja azokat a nagy agyarait. mint a köszörűkövet. Úgy is volt. ahol ők dolgoztak.Komám. eltört a kan másik agyara is. hogy a három embert a vadkan szaggassa széjjel. Próbáljunk. abba az összes gabona belefér. nem kellett oda vágó vagy etető. Odaértek a nagy erdőhöz. mikor beköszönt hozzá: . aztán megindultak. adok én szívesen. Odahoztak két nagy hombárt. Egy hét alatt kicsépelték az összes gabonát. Elkezdte gyúrni a vasat. Még egyszer rácsapott.Azt mondja a Fanyűvő a kazlak gazdájának. Földobta a hombár tetejére: . pajtás. mint amikor a vasat hoztátok. Azt mondja a Fanyűvő koma: .No. Csak a béresnek mondta. te csak csináld a fejszét! Mikor a vadkan odaért. Azt mondta a Vasgyúrónak: . Azt mondja a Vasgyúró komának a Fanyűvő koma: . a birtokos nézhetett csak utánuk. pajtás! Majd én elbánok vele. alátoljuk a hombár alá. A nagy hombárt felvették. Egy hét alatt kész lesz az egész. ágait a baltával lecsapkodta. most fogjátok meg úgy. Ezalatt egyszer csak a puszta felől. . Azt feleli rá a birtokos: .Ó .mondja a birtokos -. pecsenyének! De kész-e már a fejszém? Azt mondja a Vasgyúró koma: 173 .Uram. a hombárt letették az erdő szélin. hányta. és gyúrjad! Csinálj belőle olyan masinát. hát azon a napon készen is lett. amennyi kell. hogy vihetik a szalmát. Az úr küldte utánuk.mondja Fanyűvő -. csak annyi búzát adjon. Amikor elvégezték a munkát. hogy a kan megdöglött. Fanyűvő kihúzott két hatalmas fát a földből. Vasgyúró koma mindjárt hozzáfogott. és te.Jó lesz ez. őröljön is. még pénzt is. A hombárt a derekán keresztülfektette. A harmadik csapásra úgy megütötte. hogy most már adja ki a bérüket. de olyant. komám a vasat. odaálltak a birtokos elé. el ne törjön a nyele! Vasgyúró koma meggyúrta a fejszét. míg oda nem érünk ahhoz a nagy erdőhöz.Adok én mindent. A hombár tele lett búzával. addig menni. Hegyhengergető hányta a gépbe a búzát. jó bérért mi kicsépeljük ezt a gabonát. Az meg is csinálta. amit kérünk. ha megadja. . A két vállatokon legyen a vége. innivalót. hogy az egyik agyara letörött. hogy ha földobom. Mindjárt hozzáfogtak csépelni.Nem kérünk mi mást . . tegyétek le. hogy mit kérnek. jön ám egy iszonyú nagy vadkan. enni-. állj neki. Fanyűvő akkorát ütött a fejire.

úgy megvágta Fanyűvő. nem jól dolgoztál. . most egy óriási nagy bivaly jön.Vasgyúró komám. Vasgyúró komám . annyira. hogy rögtön összerogyott. Mikor ezt meghallotta a király.igazán van mind a hármunknak hús. rá a Fanyűvő hátára. Mert azt a bivalyt is az úr küldte utánuk. két nap várták. fölhajította a magasba.mondták. hogy jön egy nagy tüzes bika utánuk. hogy a végén az az óriási. megcsavarta a feje fölött.. mert ők mindenáron annak a szolgálatába akarnak állni.Adjon isten magának is.Éppen most végeztem el. Hát odaér hozzájuk a bivaly. komám! Fogjátok föl a hombárt. Mikor a bika utolérte őket. Mikor a fejsze visszaesett. hogy nem látták. De a Fanyűvő azt mondta: . hát látja. jó egypárat kellett rákoppintani. hogy merre van a királynak a kastélya. nagy mérges bivaly csak összecsukódott. Beértek a városba. és letették a hombárt.Na. majd most nem törik el! Meggyúrta olyan keményre. és a nyele kettétörött. hogy alig látták. mint a bécsi bicska. Azt mondja a Fanyűvő: . amiért elvitték az úrnak a búzáját. hát mindenki megijedt. . csak úgy szikrázott. mikor földobta. mert eltörött. Fanyűvő meg földobta a hombár tetejére.azt mondja a Fanyűvő -. megint eltörött a nyele. Megijedtek mind a ketten. . most jó lesz. ahonnét a vadkan. Mikor meglátták őket.Megállj.mondta .No.Ej. Amint megindulnak az erdő szélin. majd elbánok vele! Jó fejsze van a kezemben. Harmadszor aztán. hogy most a bika agyonszurkálja őket. hogy valaki ellopta azokat. Fanyűvő koma mindjárt kérdi az egyik embertől. kiköszörültem. Azzal bizony már egy kicsit több dolga akadt. kenyér van.Ne féljetek. és menjünk! Hús van. valahogy csak megleszünk. míg leesett. ennek pedig eltörni nem szabad! Vasgyúró koma meggyúrta a nyelit még keményebbre.Adjon isten jó napot. majdnem ledobták a hombárt ijedtükben. szíves örömest kinyittatta a kaput. most .mondja a Fanyűvő -. a harmadik meg egy óriási baltát. komám. ha felfogadja őket. hogy micsoda emberek lehetnek ezek. nem tudom. király őfelsége! . ráesett a Fanyűvő hátára. hadd próbáljam ki! Fogta a Fanyűvő a fejszének a nyelit. mivel hallották. te nem jó acélkovács vagy! Megharagudott a Vasgyúró koma: . Néz hátra megint a Hegyhengergető koma. Mentek megint tovább. feldobta azt is a hombár tetejére. de az orrán is fújja a lángot. Gyúrd még keményebbre. De úgy eltalálta egy ütéssel. mert mindenáron le akarta gázolni. egy csapásra megdöglött. néz hátra a Hegyhengergető koma. .Csak gyerünk be! . Ugyancsak onnét. de akkor nem törött el a nyele. hogy két ember egy óriási nagy hombárt visz a vállán. Mert ők meg akarják a király lányait szabadítani. hogy szólítsam. Olyan mérges volt rájuk. Beköszön illedelmesen: . Most már készen van! . Megint fölhajította a levegőbe a fejszét. A Fanyűvő kiállt vele szemben.No . 174 . Mikor a fejsze leesett. vitéz uram! Nem ismerem. Felmegy a királyhoz a Fanyűvő koma. Fogta Fanyűvő. add csak ide.

Azt mondja a Fanyűvő: . Fogta.Jó napot. Az meg ordított. Itt letelepedünk. abból süttethet. Mert a hír az. A kását beleöntötte a lábasba. Köszön a kis ember: .Adsz-e belőle? . És tizenkét hordó bort is. tizenkét szekér kását. amerre elvitték a királykisasszonyokat.pajtás. Megrakodtak. Ő főzött. Hegyhengergető koma nagy üggyel-bajjal föltápászkodott. mikorára a két társa estefelé hazajött. innen tovább nem megyünk. A Hétrőfös megette a kását. az alvilágba vitték. a másik neve Hegyhengergető. de bizony nem nagyon volt jókedve. Vasgyúró koma és Fanyűvő koma. beletette az egész ökröt is. az egyik neve Vasgyúró. hogy a kását ne kelljen hús nélkül megenni. Amint mentek. és innen járunk keresni azt az utat. Hát ha megfogadna bennünket őfelsége. alighogy elmúlt dél. ahol lejárnak. keresték az utat. Akkor mi mit eszünk? . te meg majd aztán. Hegyhengergető komám! Mit csinálsz itt? Mit főzöl? Azt mondja az: . Úgy is volt. Azért is nevezték Hétrőfösnek. De olyan hosszú szakálla volt. Tehát azt a lyukat kell legelőször is megkeresni. amit kérünk. mert a hasa nagyon fájt. amerre elvitték azt a három királykisasszonyt. búzát hoztunk eleget. nem bőröstől. Aztán nekihasalt.mondta neki -. Persze megnyúzták ők azért. mikor az én két társamnak meg magamnak kell. meg egy akkora lábast. beértek egy nagy erdőbe. hogy megkeressük azt az utat. Volt az erdő közepén három óriás nagy tölgyfa. beállít a Hegyhengergető komához egy ősz szakállú kis emberke. akkor megeszem a hasadról. mindent. én már eszem. kunyhót.felelte a Hétrőfös -.Az én nevem Fanyűvő. meg is szabadítjuk őket.mondja Hegyhengergető -.Hiába sírsz. hogy hét rőf is volt. De hogy ki és mi. Itt tanyát csapunk. lekapta a tűzről a nagy katlan kását. Nem sokáig tartott. Elkezdtek birkózni. Vagyis adjon tizenkét szekér kendert és tizenkét szekér kenyeret.No . A másik kettő meg elment az erdőbe. elvállalnánk. És tizenkét ökröt. De nem tudott fölkelni. lábasnak tűzfalat. és mentek az utjukra. 175 . tette bele a húst is.azt mondja Fanyűvő . de az bizony.Dehogy adok . és elkezdett enni. amiben egyszerre egy szekér kása megfő. feltette a másik lábas kását. Fogták a szekereket. Megadott a király nekik mindent. Annak a tövénél megállapodtak. Az első napon ki marad otthon? Otthon maradt a hegyhengergető koma. csak a belit dobták ki. Elbúcsúztak a királytól. Azzal az öreg elkapta Hegyhengergető komát. mert égette a hasát a kása. Egyszer. mert a Hétrőfös erősebb volt. Azzal eltűnt. hogy a kisasszonyokat a föld alatti világba. Van nekem még két komám. . Ők húzták a szekereket. azt nem tudja senki. koma . ráöntötte Hegyhengergető koma hasára. . Megcsinálták a sátorukat.Kását. És hacsak lehet. Hát ez megtörtént. Csak adjon meg nekünk a király őfelsége mindent. egymás után összekötözték mindet. Odavágta Hegyhengergetőt a földhöz. . ha nem adsz.Márpedig .

pajtás . húzta 176 . pajtás .mondja Hegyhengergető -. Hazajött a két társa estefelé.azt mondja -. . mit főzöl? . Vasgyúró koma.Kását. koma .Mi bajod.kérdi Fanyűvő -. Odavágta Vasgyúrót. mert ő sem evett a kásából. Elővette az egyik szekér kendert. Otthon látják.nagyon főtlen volt. Fanyűvő koma fogja a lábast.Beteg vagyok . de kötelet nem bírt fonni. ti mentek el a lyukat keresni. . pajtás .Éppen délkor már jóformán megfőtt a kása.Jó napot. nekiültek mind a hárman. beköszönt hozzá a Hétrőfös: . ahogy a Fanyűvő megparancsolta.Jó . Megették a kását. mert másképp még betegebb leszel. Elkezdett fonni.Majd én megfőzöm a kását. amikor el kellett a tüzet oltanom. . Nekiláttak aztán hárman.feleli Fanyűvő. Az is belebetegedett ebbe nagyon. Beletette az egész ökröt. Lehet.No . nem baj. . Másnap a Vasgyúró koma maradt otthon. . szépen megették. Az egyik szekér kender elfogyott. hadd próbálja a másik is! Vasgyúró koma fölteszi a kását a tűzre. mert nem is nagyon tudott megfőni. mert nagyon égett a hasa. abból nem eszel. Abban a napban nem dolgoztak többet semmit.mondja Fanyűvő -. hogy a kása nem főtt meg. Azok mind a ketten nagyon éhesek voltak. gyere. Már a nap majdnem lement. de ő maga is. birkóztak jó darabig.Nem baj. a húst beletette mindet.Már. Föltette a másik kását főni.mondja Vasgyúró -. nem mondta el hogy kivel volt baja. lefeküdtek. ráakasztotta egy fa ágára. Azt mondja: .Adsz-e belőle? . Úgy aztán nem főtt meg a kása meg a hús. meg magamnak. Hát alighogy meghallatszott a távoli városi harangszó. Most is a Hétrőfös lett az erősebb. enni csak bírsz egy kicsit. ha beteg vagy is? Mert enni muszáj. Elővette a kendert. Harmadnap a Fanyűvő koma maradt otthon. te is beteg vagy? . az az én két társamnak kell. hogy milyen vastagra fonja. elkezdte fonni a kötelet úgy. ráöntötte a kását a hasára. mert Hegyhengergető koma bizony lusta volt! De a Hegyhengergető koma erre sem szólt semmit. leveszi a tűzről.Na. és elaludtak reggelig. pajtás! Majd holnap én maradok itthon. mert az utat nem találták. a hús is csupa véres volt még benne.Megbetegedtem. . gyomor megeszik mindent. De a Vasgyúró koma sem mondta meg. . ahogy van.A has. hogy hol kell lemenni az alvilágba. Úgy is lett. akkor megeszem a hasadról! Ezzel összekaptak. Levette Fanyűvő koma a kását a tűzről. és megette róla.feleli Hétrőfös neki is -. Mihelyt csak ezek elmentek. pedig az félig nyers volt. nem volt rá idő. hogy kivel volt baja. Megrakta a tüzet nagyon. pajtás! . . a Vasgyúró koma szintén fekszik. .feleli az. ő rögtön feltette a kását főni. mire hazaértek. De hiába fáradoztak. megbetegedtem. megrakta a tüzet.

A Fanyűvő elment szépen a kunyhóba. Délig megfont hatot. Fanyűvő koma? . mit dolgozol? . hogy a két társaméról megetted. Megjött a két társa.Nem betegedtél meg? . .Azt látom. hadd együnk! . hogy félig behasadt. akkor adjál. hogy vagy. ugrált. míg ő ottan fonogat. mind kész lett a kötél. Fanyűvő komám! .mondja ő -. neked is! .megeszem én neked is a hasadról. . A nagy fát azzal visszaegyenesítette az állásába.Megfőzted a kását? . Akkora rakás kötél volt már.Kását főzök. .feleli Hétrőfös . Az öreg váltig fickándozott. hogy az öregnek az orra a fa kérgét érte.Adsz-e belőle? . ide. . pajtás .Már ebből. Tovább fütyölt. Akkor hozott az erdőből a nagy fáról egy hosszú szál vesszőt. az annyira beleszorult a fába. fonta a kötelet.feleli Fanyűvő.Elég jól. csak megrepedve. hússal. megrakta a tüzet. . de a szakállát csak nem bírta kihúzni.kérdi Hétrőfös. hogy abba két ember kényelmesen állva vagy ülve elfért.Jó napot. odaköszön hozzá egy kis ősz ember. mire ez készen lett. mert én se ettem! 177 .mondta neki -.elő a másikat. Köszöntik mindjárt őt: . Estefelé lett az idő. épp délkor. fél kézzel annyira meghajlította a derekát. mert nem volt kettétörve egészen. komák. hogy csak hadd főjön a kása. amilyet ő gondolt. pajtás! Tudom. Hétrőfös szakállát a hasadékba szépen beleülesztette úgy. Egyszer. Az meg megköszönti evvel a szóval: .mondja Fanyűvő -. nem eszel. amint volt.Meg ám. Hétrőfös komám. ehhez a nagy fához! Fogta aztán a nagy fát. hogy két szekér nem tudta volna elvinni. . fütyörész. .Na. .Adjon isten.Gyertek hát . Olyan hosszú.feleli Fanyűvő.Mit csinálsz. de az enyémről mégsem eszed! Azzal elkapta a kis öreget. Hát mit főzöl? . Elfogyott a kender. és csak húzta maga után.Én nem . Abból font egy olyan nagy kosarat. dalolt. Ránéz a kis öregre.Fonom a kötelet . a Hétrőfös szakállát rácsavarta a keze szárára.Meg.No. .Gyere csak.De . Nekiállt a másik kendernek. komám .

és munkához fogtak. mert eddig nem ivott egyik sem. mert meggyógyultak. és reggelig alszunk. Fanyűvő fogta éles baltáját.kérdi Fanyűvő. Eresztette a két társa szívesen lefelé a Fanyűvőt. mint amilyen erős volt. aki beleül a kosárba. megették. 178 . béka. Egyszer ordít. Ettől mostan még hétszerte olyan erős lett. Hegyhengergető csak megijedt. hol kell lemenni! Mert az történt. és egyszerűen leborotválta Hétrőfös szakállát. s mondja: . pajtásaim . Mindegyik egy-egy hordó bort megivott. jóllaktak. amilyent még idefönt se látott. . lefelé. most majd én ülök a kosárba.Hű. hogy leértem a földre. Hétrőfös meg szakállánál fogva ott lógott a lyukban. a kötélnél fogva. kiabál a Hegyhengergető koma a kosárban.No . ők meg eresztették lassan. Pedig nem volt ott semmi.mondja Vasgyúró -. Hogy ki lesz az első. hogy végül is kidűtötte a földből.Látjátok. . nem mert lemenni. jóllaktak. Másnap reggel fölkeltek korán. Fanyűvő szépen kivette. már a fele kötél elfogyott. de szakálla ott maradt a fában.No . de megtaláltam a lejáróutat is. Aztán majd sorba lemegyünk. De egyszer csak elkezdi rángatni a kötelet ő is nagyon keményen. hogy majd kivájták a szememet. Ott lógott a Hétrőfös a lyukban. talán már leérek . mert a Hétrőfösnek a szakállában volt a nagy ereje. pedig olyan sötétség van. megcsináltam a kosarat. rángatja a kötelet. Mégpedig olyan szép országban. csak eresztik lefelé! Fanyűvő egyszer csak alatta világosságot lát.Nézzétek csak.mondja Fanyűvő -. hogy a Hétrőfös az alatt az idő alatt addig cibálta a fát. A fa a lyukon keresztbe akadt. Megrángatta a kötelet háromszor nagyon. Beleült most Vasgyúró a kosárba. Csak eresztik. Lement félig a lyukba. pajtás .No. de ő még mindig nem rázta a kötelet.Nekiültek a kásának. hogy nem láttam a kezemet se. gyertek. mit láttál. annyi odalenn a tüzes béka meg kígyó meg varjú. csak nekik ne kelljen lemenni. hogy mikor háromszor meghúzom a kötelet.Húzzatok föl! Húzzatok föl! Annyi itt a kígyó. „No.mondta -. majd megesznek! Mind rám nyújtogatja a fullánkját. hát egyszer látja hogy a kosár tűnik. A kását megfőzték. pajtások Most lefekszünk. az azt jelenti. pajtásaim. eszük ágában sem volt. én megfontam a kendert. hogy húzzák föl! . Csak arra vigyázzatok. olyan szép világrészben. Úgy is lett. akkor eresszétek szépen vissza! Azzal fogta Fanyűvő a vasnyelű baltát. Azt mondja Fanyűvő koma: . s beleült a kosárba. Hétrőfös nagy huppanással leesett. Húzzák fölfelé. és összetekerve a zsebibe tette. . ez mutatta meg nekem a lejárást! Odahívta Fanyűvő mind a két társát. Kiszállt a kosárból szétnézett. De most már ízlett a bor. aki lemegy? Hegyhengergetőnek kellett lenni az elsőnek! Beleültették a Hegyhengergető komát a kosárba. .mondta magában -.azt mondja -. a kása úgy megégette. Akkor húzzátok föl a kosarat! Ha üres. A fa helyén nagy-nagy lyuk támadt. nem messze van!” Aztán csakugyan földet ért. pajtás? Mi bajod? . úgy fájt a hasuk.

fölkapta a buzogányt.Visszaadom.Nem bánom én. Attól tizenhétszerte erősebb lett. míg visszaeresztik. De hát te ahhoz hiába is mész. akárhány feje van is. most megvárom. a férjem most dobta haza hét mérföldről a buzogányát.Megpróbálom. úgy visszahajította.feleli Fanyűvő -. Azt mondja neki Fanyűvő: . mert a várnak majd minden ablaka kipotyogott. . hol van a legöregebb királylánynak a kastélya. ha az életembe kerül is! Elindult Fanyűvő a hegy felé. Kérdi a Fanyűvő koma a lánytól: .mondja a királylány-.Nem bánom én . s várja a kosarat. tiszta rézből van.Ki jár itt? Az én férjem a hétfejű sárkány. A királylány a sárkány legerősebb borából hozott neki.mondja Fanyűvő. aki még őnála is erősebb. Jön ám nagy széllel-lobbal haza! . add vissza a szakállamat! Látod. hogy eresszék vissza. ha megmutatod. Fut ki a királylány a nagy zökkenésre.Ki jár itt . Azzal kilépett a szobából. mert annak a gazdája a hétfejű sárkány.No .feleli Fanyűvő -. Fanyűvő koma nyakába ugrott. Míg ottan álldogál a lyuk mellett.. alig látok! Mert tudd meg. Látod hogyan csillog. Nézi a várat. aztán jóllakott. akit talál! . megcsapta azt a szarkalábat. A tizennegyedik mérföldön.No. a vár meg hanyatt esett s megállt. örömében még táncolni is kezdett. titeket keresni. Útban van. de az annyira forog. . egy óriási erdő közepén. s nem lehet megállítani soha. hogy a sárkányt majdnem lecsapta. jön haza. Nézz csak jobbra! Annak a nagy hegynek a tetején ott van egy szarkalábon forgó vár. egyszer kint megpuffant valami. hogy nem tudja a kilincset elkapni. minden idegent széttép. ha ő hét mérföldről haza tudta dobni. Oda is ért. amelyiken forgott. csak adjál nekem enni-inni. akárki is az urad. . mind a hármatokat megszabadítani. pajtás! . hogy apádtól jövök. „Ejh.Jaj . mire a nap majdnem hogy lenyugodott. Azt mondja neki: . Míg ők ott beszélgettek. .Fanyűvő. én visszadobom neki tizennégyre.Jöjjön be! Adok én enni-innivalót eleget! Bement Fanyűvő. óriásian megharagudott. mert abban volt az a kis erőm. mit! Majd adok én neked! Majd megállsz te magad szerint” Fogta a baltát. . megölelte. ami volt. A sárkánynak vissza kellett érte repülni. mert már olyan éhes vagyok. mert az mindig forog. hogy miféle idegen lehet odahaza. mint amilyen erős volt. egy fa tövébe fúródott bele a buzogány. mikor rásüt a nap? Abban lakik a legöregebbik királylány. Azt mondja a Hétrőfös: . pajtás.Mi volt ez a puffanás? . mindjárt szétszaggatom! 179 . Megörült erre a királykisasszony. A szarkaláb eltörött. jól van. alig tudok járni. csókolgatta. egyszer elébe áll a Hétrőfös. Mikor a sárkány megtalálta a buzogányt. mert abba a várba te bemenni úgyse tudsz.Azt megmutatom.kiáltja messziről -. hadd menjen vissza érte.

Fanyűvő koma. sógor.” Megszólítja: 180 . Oda eljuthatsz. az lesz a győztes. Összekapaszkodtak újra. és menjünk a lyukhoz. Hej. és rögtön megállt. Ettek. azt én sem tudom. hát a Hétrőfös ott áll megint előtte. mert éhes vagyok! Azután megbirkózunk.Kedves férjem. megrángatta a kötelet. de Fanyűvő koma úgy megszorította a sárkánynak a mancsát. add vissza a szakállamat! Ugye. hogy annak minden ujja kirepedt. Fanyűvő beletette a tarisznyájába. azé lesz mindegyik lánya.Ejnye. ez még szebb. akkor jól van . ha megmutatod a középsőét is .feleli a sárkány -. de hogyan szabadulsz meg. hogy egy királykisasszony jött föl. a nyelveket pedig a tarisznyájába rakta. Aztán kimentek az udvarra. Nézelődik széjjel. . A sárkány a Fanyűvő komát térdre ejtette.Rakd össze minden batyudat.gyönyörű szép lány volt. Kilép a királykisasszony . sógorkám! Nyújtja a sárkány azt a roppant karmos mancsait. Amelyikünk erősebb. ne bántsd. Arra azt mondta a Fanyűvő a királykisasszonynak: .mondja az -. hogy összetörje vele Fanyűvő komának a kezét.feleli Fanyűvő. hogy aki megszabadítja.Ejnye. hogy minél előbb hazakerüljél! A királykisasszony kilépett a kastélyból. összekapaszkodtak. az is forog eszeveszetten. . A Fanyűvő koma megörült: „No. Néz széjjel. rácsapott a rézvárra vele. de a Fanyűvő koma a sárkányt térdig a földbe vágta. Hétrőfös erre azt mondta: . Odaér a várhoz. s mondja: . csak az én bátyám jött el vendégségbe hozzánk! . hogy most melyiknek a felesége legyen.Szervusz. Fanyűvő koma fogta a rézvesszőt. A sárkány nagyot szisszent. megmutattam a legöregebb királylány kastélyát? . sógorkám .mondja a sárkány.Visszaadom. Fanyűvő koma csak elindult. Azzal kapta a fejszét. így szoktam odahaza parolázni. a varjúláb eltörött. tiszta ezüstből. de kemény a kezed! Azzal kiugrott.No. Azt mondta. együnk egy kicsit előbb. A kosár elindult fölfelé. hogy addig nem megy haza az apjához. Látod azt az ezüsthegyet? Van azon egy szép vár. mikor a két társa fönt meglátta. hogy csak a fejei voltak ki. és a sárkány minden fejét levágta. Volt az oldalán egy rézvessző. A királykisasszony ott maradt velük. míg a két testvére ővele együtt nem mehet. Mert hisz a király azt ígérte. majdnem megvívtak egymással. Hogyan menjen ő ide be? „Ejh. sógorkám! . ha mindennap kását eszik is. a királykisasszonyt pedig a karjánál fogva szépen a kosárhoz vezette. s mondja: .Hát . hova menne. . de kemény a kezed! . Harmadszor Fanyűvő úgy vágta a sárkányt a földbe.Megy a királylány elébe. A várból rögtön egy rézalma lett. gyere . mi gondom vele! Majd adok én ennek is mindjárt!” Odacsapott.feleli Fanyűvő -. ha tudná merre. mint a másik! Megsegít tán ez is. Az ezüstvár nagyot csendült. Egy ezüstvarjúnak a lábán forog.No. Fanyűvő koma pedig elindult megint odalent. Beleültette.Az egy kicsit messzebb van.

Hogy mert ide jönni? Az én férjem a kilencfejű sárkány! Minden embert széttép.mondja Fanyűvő -. Ő is pálcát viselt az oldalán.Jó napot kívánok.Ejh. hadd sétáljon utána.No. és levagdosta a fejeket sorba. Gyere be. hogy csak a sok feje maradt ki.Adjon isten magának is . királykisasszony! . mindjárt szétszaggatom! Kilépett elébe a királykisasszony. Ne bántsd. mert nagyon éhes vagyok! . egyszer megpuffant valami az udvaron.Szervusz. hogy adjon nekem inni-enni. én visszaküldöm tizennyolcra.No. Ő kilenc mérföldről dobta haza. Megörült a sárkány. a nyelveit meg tarisznyájába dugta. Előkapta a fejszéjét. de kemény a kezed! De nem baj. ezüstből. 181 . gyere! Birkózzunk egy kicsit. A királykisasszony kilépett a kastélyból.mondta neki nyújtva a kezét. amelybe belevágódott. A sárkánynak a legerősebb borából hozott. Azt mondja a sárkány: . Megijedt a sárkány. . ebédeljünk együtt! Bementek. Úgy belevágta a földbe. elkezdtek birkózni. Fanyűvő koma abban a pillanatban kiugrott. Kilépett az udvarra. Fanyűvő koma is kiugrott. hogy találkozhasson a nénjével. A királykisasszony rögtön észrevette. Kiált messziről: . útban van a sárkány haza! Hazadobta a buzogányát. szedje a batyuját! Elvezetem a följáróútra. megütötte vele az ezüstvárat. s mondja: . csak arra kérem. A sárkány Fanyűvő komát belevágta a földbe bokáig. majdnem kipattant az ér belőle.Jaj. . . De abban a pillanatban az is kiugrott. . sógorkám! Csakhogy eljöttél egyszer hozzánk! Gyere be! . van elég. húgom .Azt adok szívesen . majd én visszaküldöm neki. Míg ott beszélgettek.Kedves férjem.feleli az. Adott is a királykisasszony neki bőven enni-innivalót. az édes bátyám jött el hozzánk vendégségbe. .Ki mert ide jönni. sógorkám. Fanyűvő koma ettől olyan erős lett. Alig tudta megtalálni a borzasztó nagy sárban. A sárkány nagy mérgesen utána repült. mint afféle jó barát. Úgy megszorította a sárkány roppant nagy mancsát. úgy visszahajította tizennyolc mérföldre. repült vele haza. csak látogatni jött el hozzánk.feleli Fanyűvő -. Aztán bement a királykisasszonyhoz a szobába: . De Fanyűvő koma észrevette a sárkány akaratát.feleli a királylány -. hogy mikor kifeszítette a karját. Kihúzta a buzogányát. belevágta Fanyűvő komát derékig.Nem baj . megebédeltek. és a sárkányt rögtön derékon kapta. akit itt talál! . belevágta a sárkányt a földbe térdig. hogy majdnem elütötte a sárkányt. Fanyűvő kihúzta az ezüstpálcát.. hogy kificamította minden ujját. nagyon jó ember. melyikünk az erősebb? Kiálltak az udvarra.Nem baj. fölkapta a buzogányt. kisasszony. Jól beboroztak.

Mind a háromé kell . . s mondja: . arany kacsalábon forog. add vissza a szakállamat! . „Ejh.Nem baj! . Fölkapta a buzogányt. Azt mondja erre Hétrőfös: . akit itt talál. . a férjem jön haza! Hazadobta a buzogányát.Majd megállítom én. eltörte a réce lábát. elbúcsúzott tőle.Adjon nekem enni-innivalót. De a vár olyan gyorsan forgott. s mondja: .Ki jár itt? Az én férjem a tizenkétfejű sárkány! Mindenkit széttép.feleli Fanyűvő -. ha nem!” Kapta a baltáját.Lett abból egy szép ezüstalma. Fanyűvő beletette a tarisznyájába. . Azzal elkezdett neki tálalni. hogy útjában a sárkány három fejét leszakította. és úgy megszerette. . Oda is ért hamarosan. Hozott ételt és bort sokat. Tekint kicsit balra hát ott van megint a Hétrőfös. megpuffan valami. Már messziről kiáltotta: . Annak a tetején van egy aranyvár. Nagy csördüléssel a vár megállt. mi gondom vele! . Egyszer nagyot csendül a várudvar. már csak magára várnak. Fanyűvő maga maradt. de nekem még nincsen.felelte a királykisasszony.azt mondja -. szépen elbeszélgetett a királykisasszonnyal. Megint nézelődik széjjel. mert maga nélkül nem akarnak hazamenni apjukhoz. . Aztán így szólt hozzá: . Mikor Fanyűvő koma jóllakott.Ugyan.Akkor csak jöjjön be! Fanyűvő bement a királykisasszonyhoz. már kettőt megmutattam. még azt is kéred? . itt van balra egy aranysárga hegy.Jaj . majd én visszaadom neki.feleli Fanyűvő. ha megmutatod a legkisebbik királykisasszonynak a kastélyát is. oly erővel vágta vissza.Ki jár itt? Rögtön szétszaggatom! Három fejem máris oda! 182 . hogy nem láthatta meg még a kapuját sem.feleli Fanyűvő.Azt lehet .Fanyűvő. ha akar. . Nagyon megharagudott a sárkány. Mondja erre a királylány: . nagyon éhes vagyok! . hogy a három fejét elvesztette. Szaladt ki a királykisasszony. Elindult Fanyűvő az aranyhegy felé. Két nénje már.gondolta. A királykisasszony mindjárt kiszaladt. Beleült a királykisasszony a kosárba. Nézd. de nem lát sehol semmit. hogy Fanyűvő erősebb legyen. ment haza nagy dühvel.Két társamnak már lesz felesége. . A királykisasszonyt pedig kezénél fogva elvezette a lyukhoz. Elindult a kosár fölfelé. Fanyűvő megrángatta a kötelet. Amikor odaértek. hogy rögtön hűséget esküdött neki.Visszaadom .feleli az -. Mérges volt szörnyen.Csak mondja meg neki. meg hogy az ő buzogányát valaki visszadobta.Megmutatom. fönn van a fölvilágon.Nem baj . hogy én a maga bátyja vagyok! Mert én magát minden módon meg akarom szabadítani.

Szaladt ki a királykisasszony, s mondja: - Kedves férjem, ne haragudjál! Az én kedves bátyám van itt; eljött hozzánk vendégségbe. Nem akart rosszat tenni veled, csak meg akart tréfálni. Azért dobta a buzogányt vissza, hogy tudd meg: vendéged van idehaza. - No, jól van - feleli a sárkány. - Szervusz, sógorkám! Csakhogy itt vagy! Nem sajnálom a fejem, van még elég. Nyújtotta az is a roppant nagy mancsát, hogy leszakassza Fanyűvő ujját. De Fanyűvő megmarkolta a sárkány mancsát, s összenyomta, mint a tésztát. Fölszisszent a sárkány, mert fájt neki szörnyen. - Nem baj - mondta -, gyere be, sógorkám! Ebédeljünk! Egy kicsit pihenünk, azután birkózzunk! Jóllakott a sárkány Fanyűvővel együtt. Úgy beborozott, alig tudott a lábán megállni. Jókedvében elkezdett táncolni. Örült előre, hogy Fanyűvőt megeszi. Kimentek az udvarra, birkózni. Hát evvel már több baja volt Fanyűvő komának, mert ez sokkal erősebb volt, mint a másik kettő. Ölre kapaszkodtak. A sárkány Fanyűvőt belevágta a földbe térdig, de Fanyűvő is belevágta a sárkányt szintén térdig. Kiugrottak, megint összekapaszkodtak. Fanyűvő csak derékig szakadt bele a földbe a második dobásra. Harmadszorra a sárkányt Fanyűvő koma belevágta nyakig. Most már nem bírt a sárkány a földből kimászni. Elkezdte a tüzet okádni Fanyűvő komát mindenáron meg akarta pörkölni. De a királykisasszony abban a pillanatban két kezében két nagy vödör vizet hozott. Az egyiket a sárkánynak a lángjába loccsantotta, a másikat meg Fanyűvő komának a nyakába öntötte, hogy meg ne égjen. Előkapta ekkor Fanyűvő a fejszéjét, és ledarabolta a sárkány fejét sorba, a nyelveit meg a tarisznyájába tette. Akkor bement a királykisasszony a kastélyba. Hűséget esküdtek egymásnak másodszor is. A királykisasszony összeszedte a ruháit, kilépett a kastélyból. Fanyűvő koma kihúzta az aranyvesszőt a tartóból, rácsapott vele a kastélyra. Lett belőle egy aranyalma. Fanyűvő beletette a tarisznyájába, a sárkány nyelveihez. Elindultak a lyukhoz. Odaértek, megölelték, megcsókolták egymást. Fanyűvő a kisasszonyt beleültette a kosárba, de ő maga nem ült bele, mert hátha a két társa ott fenn el találja szalajtani a kötelet, és akkor meghalnak mind a ketten. De így egyenként majd csak fölérnek. Megrántotta a kötelet. A kosár elindult. Hamarosan üresen vissza is jött. Fanyűvő fogott egy nagy követ, azt tette a kosárba. Ki akarta próbálni a társait. Megrántotta a kötelet. A kosár elindult fölfelé, ő meg a lyuktól félreállt. Egy kisvártat múlva megpuffant valami. Visszaesett a kosár a kővel, a kötéllel együtt! „No, ehol-e - mondta magában Fanyűvő -, éppen ettől tartottam. Ha benne lettem volna, most meghaltam volna. A társaim a halálom akarták.” Mikor a harmadik királykisasszony fölért, s kilépett a kosárból, a három lány egymás nyakába borult. Sírtak örömükben. Vasgyúró és Hegyhengergető már megegyeztek, hogy a két királykisasszony az övék lesz. Vitték hát nagy örömmel az apjukhoz, a húgukkal együtt. Megörült a király a két fiúnak. Azok azt bizonygatták, hogy a sárkányokat ők vágták le, mind a hármat. A lányokat még az úton arra kényszerítették, hogy bizonyítsák: ők öldösték le a sárkányokat, mert különben végeznek velük. Hát a lányok bizonyították is az apjuknak. Csak azt nem tudta megmondani Vasgyúró és Hegyhengergető, hogy a harmadik társuk hova lett. S a kisasszonyok is megesküdtek az apjuk

183

előtt, hogy ők addig nem mennek feleségül senkihez, míg a legkisebb királykisasszonynak a vőlegénye meg nem jön. Az pedig még mindig lent volt a föld alatt. Ott kóborolt jobbra-balra, kereste az utat, hogy hogyan tudna följutni. Nem találta meg sehogy sem. Egyszer néz széjjel, hát ott van a Hétrőfös megint. Azt mondja: - Fanyűvő, add vissza a szakállamat! Ugye, megmutattam mind a három királylány kastélyát. - Visszaadom - feleli az -, ha megmutatod az utat, hogy merre mehetek föl a fölső világba. - Hát - válaszolt a Hétrőfös - azon, amelyiken lejöttél. - Azon nem lehet, a társaim elárultak. - Hát akkor - feleli a Hétrőfös - van itt egy magas hegy a közelben. Annak a tetején fészkel egy nagy griffmadár. Ha szépen megkéred, és tudsz neki eleséget vinni, amivel kitart föntig, az talán fölvisz a hátán. Azt mondja a Fanyűvő koma: - Visszaadom a szakálladat, ha hozol nekem tizenkét kenyeret, tizenkét hordó bort és tizenkét ökröt. - Meghozom, csak a szakállamat add vissza - mondja a Hétrőfös. Elő is hajtotta hamarosan Hétrőfös az ökröket. A bort is, kenyeret is hozta a szekéren. Fanyűvő erre visszaadta Hétrőfösnek a szakállát. Az mindjárt odanyomta az állához. A szakáll rögtön odanőtt, úgy, mintha sose lett volna leborotválva. Megörült a Hétrőfös, megköszönte Fanyűvő komának, hogy a három sárkányt elpusztította, mert az alvilágnak ő volt a királya. Így visszakapja nemcsak az erejét, hanem a hatalmát is. Fanyűvő koma pedig elindult a hegynek fölfelé, a griffmadárhoz. Nagy vihar volt, amikor fölért a hegytetőre, rögtön meglelte a griff fészkét. Volt a griffmadárnak két kis kölyke. A vihar majd lehordta őket a fészekből. Fanyűvő kapta a köpenyét, ráterítette a madarakra meg önmagára, hogy meg ne ázzon. Mert akkora jegek estek, mint a feje. Alighogy elmúlt a vihar, megsuhan valami. Megjött az öreg madár. Mindjárt nekiesett Fanyűvő komának, szét akarta szaggatni. De a fiai azt mondták neki: - Ne bántsa édesanyám, mert ez a jó ember mentette meg az életünket. Nélküle agyonvertek volna a jegek, akkora vihar volt itt minálunk. Azt mondja erre a griff: - Mit kívánsz azért, amiért a két fiamat megmentetted? - Nem kívánok mást, csak vigyél föl a fölvilágra! - feleli Fanyűvő. - Fölviszlek - feleli a griff -, csak az út nagyon nehéz ám, és nagyon messze van. Odáig nem tudok kitartani. Annyi élelmet nem tudok magamnak szerezni. Kérdi erre Fanyűvő: - Körülbelül mennyi lenne elég? - Tizenkét ökör, tizenkét hordó bor meg tizenkét kenyér - mondja a griff. - No - mondja Fanyűvő -, annyi éppen van. Én meg a tarisznyámból megélek. - Akkor menjünk - mondja a griff. - Kipihenem magam, és már indulhatunk is.

184

Fölrakta Fanyűvő a griffmadár hátára az eleséget. Ő meg ráült a griff nyakára. A madár elindult, de megmondta neki, ha éhes lesz, s jobbra veti a fejét, Fanyűvő akkor dobjon a szájába egy kenyeret. Ha pedig balra veti a fejét, akkor dobjon bele egy ökröt. Ha pedig hanyatt veti a fejét, öntsön bele egy hordó bort. Elindultak. Nagy körözéssel indult a madár a levegőbe, avval kapaszkodott mindig följebbföljebb, mindig följebb. Egyszer veti a fejét jobbra aztán veti balra. Fanyűvő pedig csak dobta bele a kenyeret is, az ökröt is, mikor mi kellett. Már jól fölértek, annyira, hogy nem hibázott már csak száz méter hogy a felső partra, a fölső világba jussanak. És ekkor elfogyott az elemózsia. De kapta Fanyűvő koma a kését, a combjából levágott egy darab húst, mert a madár kezdett forgolódni, hogy visszaesik. Attól a darab hústól oly erős lett, hogy két szárnylegyintéssel már fönn is lett. Ott fenn Fanyűvő koma leszállt a madár hátáról. Azt kérdi tőle a madár: - Mondjad, ember, micsoda falat húst dobtál utoljára a számba? - A combomból vágtam egy darabot - mondja Fanyűvő. - No - feleli a griff -, ha tudtam volna, hogy az emberhústól ilyen erőt kapok, hát hiába mentetted meg a fiaimat a haláltól, de megettelek volna. De hát mivel megmentetted az életemet, s nem engedted, hogy visszaessem, ide nézz, visszaadom a húst. Azzal kidobta a húst a szájából. Fanyűvő visszaillesztette a helyére. Akkor azt mondta a madár: - Húzz ki a bal szárnyamból egy tollat! Abban olyan nedvesség van, hogy akármilyen vágást vagy sebet bekensz vele, sosem látszik meg a helye, hogy hol volt elvágva. Tedd el, ennek valamikor még hasznát veheted! Fanyűvő bekente a sebeit. Aztán elbúcsúzott a madártól. A griff visszarepült a hazájába. Fanyűvő meg elindult most az útjára, keresni azt az országot, ahol ő a királlyal megalkudott. De most már ő sem tudta hogy hol van, vagy merre. Csak bolygott a világban. De olyan szerencséje akadt, hogy útjában találkozott egy régi ismerősével. Az eldicsekedett neki, éppen nagy vendégségbe megy. Nagy lakodalom lesz a szomszéd ország királyánál. Két vitéz megszabadította a király három lányát! - No - mondja Fanyűvő -, akkor, pajtás, én is elmegyek veled! Mentek aztán sokáig, hát egyszer csak beértek abba a városba, amelyben a király lakott. Mennek egyenest a királyi kastély elé. Kéredzkednek be, hogy hát ők is eljöttek vendégségbe. Mikor Hegyhengergető meg Vasgyúró meglátta, hogy Fanyűvő koma megjött, szörnyen megijedtek. Futottak mindjárt a királyhoz árulkodni, hogy idejött egy olyan ember, aki vesztükre tör, ha meglátja őket a királlyal! Szerencsére meglátta Fanyűvőt a legkisebbik királykisasszony is. Nem szólt semmit, nem árulta el. Mondta az apjának: - Édesapám, azt az embert, aki most jön, semmi módon ne engedje, hogy valaki megbántsa vagy bezárja. Az lesz a mi legkedvesebb vendégünk! A király megígérte, hogy nem lesz semmi bántódása, bátran ott lehet a vendégségen. Készülődtek is a nagy lakodalomhoz. De hát csak a két királykisasszony menyasszony, a harmadik nem! Annak nincs vőlegénye.

185

Mondja a királykisasszony az édesapjának: - Édesapám, hívasd ide mind a vendégeidet sorba, elibém! Vonuljanak el előttem, hátha megtalálom köztük azt, akit én keresek. Akkor nem bánom, megyek én is esküvőre. A király megígérte, hogy megengedi. És ki is hirdette mindjárt, hogy aki a királyi menyegzőn vendég akar lenni, az a kastély előtt mind vonuljon el. Fanyűvő koma leghátulsónak maradt. Már elment minden vendég, s a király szomorkodott, hogy nem lesz a legkisebb lányának vőlegénye. De egyszer, lám, fölujjong a legkisebbik királykisasszony, s mondja: - Édesapám, megvan! Itt van! Ez az! - Melyik az, édes lányom, mutasd csak? - kérdi a király. A királylány odavezette Fanyűvőt a király elébe. Az rögtön felismerte: - Jaj, édes fiam, hisz te vagy az, aki éntőlem tizenkét ökröt, tizenkét szekér kását, tizenkét szekér kendert és tizenkét szekér kenyeret kértél? - Igen, én vagyok - mondja erre Fanyűvő. - Hát hogyan - kérdezi a király -, hogy te nem jöttél a két társaddal együtt haza? Elmondta erre Fanyűvő a királynak, hogy hogyan járt velük. Mikor a királykisasszonyokat már mind fölküldte, utolsónak ő lett volna a negyedik. De őt félútról vissza akarták dobni, hogy haljon meg. Hanem ő okosabb volt, mert egy követ tett a kosárba, s így élve maradt, csak a követ dobták vissza. Azt mondja erre a király: - Mi büntetést adjak én ennek a két gazfickónak? - Semmit, király őfelsége! - feleli Fanyűvő. - Hagyja csak úgy, ahogy vannak! Legyenek csak a király őfelsége vejei, de ne ebben az országban. A király szépen fölkészítette Fanyűvő komát, legszebb ruháját ajánlotta neki mint ifjú királynak. Így mentek az esküvőre, mind a hárman, mind a három pár. Vasgyúró és Hegyhengergető bocsánatot kért Fanyűvőtől, amiért olyan huncutok voltak vele. Lakodalom után Fanyűvő elővette a tarisznyát, megmutatta a királynak a három almát: - Nézze, király őfelsége! Ez a legöregebbik lánynak a kastélya: egy réz szarkalábon forgó vár. Ez pedig, egy ezüst varjúlábon forgó vár, ez a középső lányé. Ahova én ezeket eldobom, Vasgyúró és Hegyhengergető oda menjen lakni. Ez a harmadik pedig, ez az arany kacsalábon forgó aranyvár, ez itt marad. Azzal fogta a rézalmát, úgy elhajította kelet felé, hogy az után Vasgyúró meg a felesége álló hónapig utazott, mire megtalálták. A másik almát meg eldobta nyugat felé. Hegyhengergető két hónapig utazott a feleségével, mire odaértek. A harmadikat pedig Fanyűvő oda vágta az udvarban a földhöz. Királykastély helyett kacsalábon forgó aranyvár termett ott egyszeriben. Otthon maradtak hát békében. Még ma is élnek, ha meg nem haltak! Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre!

186

A palóc meg az egri nagytemplom
Mikor a híres egri székesegyházat fölépítették, a vidékről sokan bejártak, főleg vasárnap, az új templomnak s a zenés nagymisének bámulására. Többek között Mézes Pesu Istenmezejéről szintén elment Bera nevű fiával a templomoldalba, szekerestül. - Te, Bera, te csak maradj itt a lovakkal, hogy el ne hajtsák; én bemegyek a misére - mondta Pesu, s azzal bement a templomba. Az érseki mise eltartott tovább egy óránál. Azalatt Bera elunta magát odakint. Rátámadt hát a nagy sokára kijött öregre: - Hát kelmed mit tátotta olyan sokáig a száját, hiszen már délre jár? - Hej, Bera Lettél volna csak ott! Ahogy nézegettem a nagy képeket meg ablakokat, hát egyszer csak meghúzzák a csengőt. De olyan nagy volt az, mint nálunk a kisharang! Arra aztán kijött rengeteg sok pap gyertyával! De annyi volt ott, mint kutyában a bolha! Legutoljára pedig kijött egy vén, mérges pap. Azon nyomban igen megharagudott, hogy ő bizony nem misézik. Kapta magát, leült a székre. Odafenn a kóruson meg elkezdtek muzsikálni. Egy nagy, hosszú német meg ott integetett a muzsikusok közt egy bottal, hogy táncoljanak már. De bizony a sok német csak nézegetett egymás szeme közé, de egyikük se merte elkezdeni! Nem vagyok rest, beugrok a közepére, lehajtom a csuhaujjamat, rákezdem a kállai kettőst! No, nem is kellett egyéb! Rámzúdul a rettentő sok német, hogy kidobnak, mert itt nem szabad táncolni. De én sem hagytam magamat, azt mondtam, hogy nem tudtam a szokást, de ha nem szabad, ne muzsikáljanak. Erre aztán otthagytak. De a vén pap csak sehogy sem akart misézni. Egy pap már a könyvet is elébe tartotta, hogy mondja már; de biz az csak vonogatta a vállát, akárhogy hajlongtak is előtte! Egyszer aztán egyik mégis kitalálta a szíve szándékát. Kapta magát, egy nagy tátogó csukafőt a pap fejébe nyomott, egy nagy ezüst kampósbotot meg a kezébe adott. Erre aztán megmozdult a pap, mert már majdnem dél volt; így mondta el nagy nehezen a misét. Odafent meg a kóruson, örömükben, hogy meg tudták mozdítani a helyéből, elkezdtek trombitálni meg kerepelni. Így lett nagy sokára vége a misének. Pedig azt gondoltam, mikor az a sok pap nekiszaladt az oltárnak, hogy úgy elrántják azt a misét hirtelenében, hogy nekem nem is marad belőle. De hát nem is értenek ezek úgy hozzá, mint a mi papunk, mert az egymagában is hamarabb elrántja, ez meg szerszámostól, papostól sem éri végét.

187

Három kívánság
Hol volt, hol nem volt, elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, mást nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett, hát egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt, azt mondta: - Na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. - Azzal el is tűnt, ahogyan jött, a tündér. Hát az asszony hitt is meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi. De abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábas, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni. Csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éhgyomorra rá is gyújtani; tömködte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostul. Persze hogy megijedt az asszony, kapkodott mind járt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szidta az urát: - Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt! Na hiszen, ez kellett csak! A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy odanőtt hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kis asszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meglesz, de hát mi lesz akkor a kolbásszal? - Majd levágjuk - mondta az asszony. - De én nem engedem - feleselt az ember -, most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. - De hát a tinó, a ló, meg a malac! - így az asszony. Az ember erre azt felelte: - De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok, te hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról! Na, végül csakugyan az lett, az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat, még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.

188

Rózsa és Ibolya
Volt egyszer egy király, volt annak egy nagyon szép lánya, Ibolya, meg egy második felesége. A mostoha boszorkány volt, és nem szerette a lányt sohasem. Egyszer azt mondja az urának: - Ezt a lányt férjhez kellene adni, de csak olyan legényhez adom, aki kiállja a három próbát. Mentek sokan nézni Ibolyát, de senki sem tudta megkapni, mert senki sem állta ki a három próbát. Meghallotta ezt a szomszéd király, azt mondja a fiának, Rózsának: - Eredj, nézd meg azt az Ibolyát, ha szereted, vedd el. Ismerem az apját, jó ember. Felkészült a királyfi, elment szétnézni. Legelőször is a királylánnyal beszélt: - Hozzám jössz-e, szívem szerelme? - Jaj, ne kérj meg - válaszolta Ibolya -, mert a gonosz mostohám három kérdést intéz hozzád, s ha azt nem tudod megfejteni; véged. De nem ijedt meg Rózsa. Bement a királyhoz, megkérte Ibolya kezét. A boszorkány is bement, és azt mondta: - Ha a három próbát kiállod, akkor elviheted Ibolyát, másképpen nem. Az első próba: látod azt a nagy hegyet ott? Azt elhordod onnan a helyét szőlővel beülteted, leszüreteled, szép piros borából holnap kóstolót hozol. Elment Rózsa nagy búsan, egyenest Ibolyához. - No, min búsulsz? - kérdi tőle a lány. - Jaj, nem tudom megtenni, amit a mostohád kér, akkor pedig nem leszel az enyém! Azt mondta, azt a nagy hegyet az éjszaka hordjam el, a helyét ültessem be szőlővel, szüreteljem le, holnap délben szép piros borával tisztelegjek nála! - Csak ez a baj? - mondja Ibolya. - Akkor csak feküdj le nyugodtan, kelj fel hat órakor reggel, öltözz fel, úgy gyere hozzám! Lefeküdt Rózsa, másnap reggel, mikor felkel, és kinéz az ablakon, nem lát hegyet sehol sem, de látja a szőlőt. Felöltözik, megy Ibolya szobájába. Ibolya tartja a kezében az üveg piros bort. - Itt van, vidd a Vénasszony szobájába, add oda neki! Mikor a Vénboszorkány meglátta, hogy Rózsa hozza a bort, a méregtől majd megpukkad, de azért azt mondja: - Ez már idáig jól van. De látod azt a nagy erdőt? Kivágod a fáját, ölbe rakod, a földet felszántod, beveted, holnap reggel szép kalácsával tisztelkedel nálam! - Elment Rózsa nagy búsan Ibolyához: - Második kívánsága anyádnak, hogy ezt a sűrű erdőt kivágjam, a fáját csomóba rakjam, a földet felszántsam, bevessem búzával, holnap reggel búzakaláccsal tisztelkedjem nála. - Hó, csak ennyi a baj? - mondja Ibolya. - Feküdj le, reggel kelj fel hat órakor, gyere be hozzám.

189

Azt gondolta magában: „No megállj. egyet fordult vele.a Boszorkány átvarázsolja paripává -. tiéd lesz Ibolya! Elmegy nagy búsan Rózsa Ibolyához. avval elszöktek. megszúrjuk a kezünket. Másnap elment Ibolyához. Azután kivezette a Vénboszorkányt. ha kiáltja nevünket a mostoha. . bevezette az istállóba.Azt mondta. az apámat egy kicsit kímélheted.felelnek rá a vércseppek.mondja Rózsa. felelnek azok rá. míg az fel nem szárad. három-három csepp vért csöpögtetünk az asztalra. zaklasd. csak várjál. kivezette az Öreget.Kerítünk egy tűt . jól megnyergelte. a második lesz a gonosz mostohám. kergesd meg.No.mondja Rózsa -. a szívedre bízom! Rózsa megindult az istálló felé. bemegy Ibolyához. bevezette az istállóba. . ha meg tudod nyergelni. könnyen kitalálhatod.Itt vagyok. szél alakjában.mondja Ibolya. Ezalatt már messzire ért Rózsa meg Ibolya. Hátravetett Rózsa egy fésűt.Akkor megszöktetlek! .Mit parancsolt most az a gonosz asszony? . felült a hátára.mondja Ibolya . ő nem oka semminek. hogy a harmadik ki lesz. lefeküdt újra.mondta neki -. ők már hetedhét országon túl voltak.Jaj. hogy már csak tarló van a földön. Azt mondja Ibolya: . Egyszer azt mondja Ibolya: . kedves Ibolyám! . olyan erdő kerekedett a háta mögött. ha meg tudom nyergelni.Most segítsél.Nézz hátra. Mindjárt reggel kinéz az ablakon. . várjál. tudom. Mondja neki Ibolya: .Van nekem három paripám. itt vagyok! . úgy hallom. Hátranéz Rózsa. elfogta a méreg. azután hazament.ez lesz a legnehezebb! Az első paripa az apám lesz . van neki három paripája. leszállott róla. úgy cselekedtek. mondja neki: . őneki nem árt. csak úgy leszel az enyém. . majd a harmadik parancsot tedd meg. vége lesz az életednek!” Aztán fennszóval azt mondja: . kedvesem! . jól megsarkantyúzta.Letelt a három próba.Rózsa! Ibolya! . leszállott róla. Mikor már nem tudott menni. felült a nyeregbe. ég a fülem. bevezette az istállóba. hát az Öreg ment utánuk.De észrevesznek . kellett ez neked? Kivezette a harmadik paripát. Felöltözik. hát ott van a szép kalács. egyet fordult vele. látja. Ahogy mondták. hogy mikor kijutott az Öreg az erdőből. Megnyugodott a Vénboszorkány.Vigyed a Vénasszonynak! Mikor meglátta a Vénasszony a szép kalácsot. Egyszer csak kiáltja a Vénboszorkány: . gyöngéden ráült. apám jön. selyemkendőjével végigtörölte. de azért mégsem adnak neked! . vén kutya . 190 .Rózsa lefeküdt.

hol jártál. mit kell mondani. kiáltja is a tíz gyerek: . Hát amint megy Rózsa meg Ibolya.Nézz hátra. . hogy nem vesztik el hivatalukat érte.Nézz hátra. A Vénasszony pedig hazament. én csak az apád házáig megyek. Elindult hát Rózsa egyedül. Mire a boszorkány odaért. De a koldusok azt mondták. ha kiáltjátok. Az öreg erre megátkozta a lányát. mint elfeledkezett Rózsa Ibolyáról! 191 . kerekedett olyan víz abból.Hátravetett egy bontófésűt.Te vagy az oka. aztán hirtelen Ibolya kiszállott. ráült. De az elfelejtett mindent. Ha kellek.mondta. eljöttök értem.mondja az apa. De volt ott tíz cigánygyerek is. hogy ilyen sokáig odavoltál? . hogy Rózsa felejtse el. én meg kacsa leszek benned. hogy kicsoda az ott a vízen. meg sem álltak Rózsa birodalmáig. Rózsát legénnyé változtatta. kisasszony! . tiétek lesz az a szép palota! Majd elmondom előttetek. hogy hazaértél. itt is az ideje! Másnap jöttek is a lakodalmasok. elmentek vele. hogy ilyen a lányod! . azt mondja egy koldusnak: . Leszállott a seprűről.felelték a cigánygyerekek. nem tudott szólni semmit se. Kapta most az asszony a seprűnyelet. hogy mit akar a mostoha. ti meg csak kiabáljátok utánam! Hát mikor odaér Rózsa a menyasszonyával. . . beljebb úszott a tóba.Ugyan. merre jártál. belement a tóba. az Öregasszony jól elverte. azt mondja Ibolya: . ha kiáltjátok. . Megházasítlak. Mondja egyszer Ibolya Rózsának: .kérdi a fiától. Ibolya azoknak mondta.Kiáltjuk mi. akkorra Ibolya vígan úszott a tóban. . visszaváltozott lánnyá. amit én mondok. .Ne feledkezzenek a szegény árváról. De nem azért volt boszorkány a Boszorkány. Ibolya látta a menetet. megállj.No.Már itt van . édesapám. visszatért.Egyszer megint szól Ibolya: .a nyomunkban! . ahol legmélyebb volt. viszket a fejem. majd én addig ködből palotát építek. csúf lány! .No jó. hogy meg ne tudja. .Jól van. Az apja éppen a kapuban ült. .Na. megint itt az apám! Visszanéz Rózsa.majd megfoglak én most! De Ibolya tudta. jól elverte a Vénembert otthon. Úgy is lett. most a Vénboszorkány jön. Hanem te itt tóvá változol.Eredj te előre.Nektek adom a palotát. hogy az Öreg nem mert nekimenni.mondja . felkapta a söprűt.mondja . holnap lesz a lakodalom! .

Mindjárt otthagyta a menyasszonyát. hogy nagyon fáznak. A cigányoknak pedig ott maradt a nagy palota. Rózsa meg Ibolyával. még így sose csaptak be bennünket! . mert semmiféle ivadékuknak sem volt olyan. alattuk pedig a zöld füvet. . a csillagokat látják a fejük felett. a menyasszony a vőlegényével. Aztán mindnyájan megesküdtek.Ekkor jutott csak eszébe Rózsának. és elpárolgott. Rózsához csak azért akart férjhez menni. Lefeküdtek benne és éjfél felé azon veszik magukat észre. 192 . Nem is tudtak volna a lábukon megállni. szégyenletükben világnak mentek. mert annak is volt másik vőlegénye. a menyasszony pedig a régi vőlegényéhez. hogy neki Ibolyája van. mert a palota ködből volt. mert gazdag volt. azért nincs most háromlábú cigány. akit szeretett. Ibolyához szaladt.No. ha három lábuk nem lett volna.mondták egymásnak. megörültek neki.

Nézek széjjel egy ágy alá s a kemence mögé. S hát az én ostornyelem odafogant a földbe. abból megtudtam. hogy a búzát segítsen behordani. szép békességesen hazavárom. Azt mondja nekem az apám: . aztán az ökröknek is bajosocska esztendőről esztendőre várakozni. s hát nem fér bé a likba. s hát ott szimatol a bokrok között. gondolám. Még egyszer jól nekihúzom a husángot. nehogy meginduljanak. s hát az sem illik a helyére. keresek egy átalvetőt. hogy a malom oda van eprészni. hanem kiáltottam a molnárnak. nekifekvém. Hozzádörgölgetém az orromat a gyephez. Több baja lett annak a szegény fehér lónak. mert az tőlünk úgy megijedt. Kivezetem az ökröket. s még nem jött vissza manapságig. ahogy csak tőlem lehetett. hadd hívjam a molnárt. Teliszedem a keblemet seregélyfiúval. hogy hát az apám házasodni akar. hát látom. s a fejem is szédült. s őröl. s őrless a lakodalomra kenyérnekvalót! Rajta szegény. A malom után iramodom hát sebes kutyafuttában a bércre. s kiviszem a szekérre.Az igazmondó góbé még igazabb kalandjai Egyszer csak azon veszem észre magamat. s kivágom onnét magamat: De nem tudtam leszállni. a csálést a hajsz helyére. másik helyett a kötőrudat. mint ez a könnyű fickó itt. mint a barassai nagy torony. még ott is elég maradt a helyén. s megtöltök kilenc zsákot olyan dálnoki búzával. Nekik nem lett bele semmi bajuk. amit enni adjak. én is csak egy kicsit ütöttem belé az orromat a lágy mezei sárba. felviszek a padlásra három tarisznyát. mert nem is hoztam volt nekik. az a bajom. s lehingerődzém az oldalon. A molnár azt gondolta. de hát én nem fértem ki. mert a fa vastagocska volt. Megkívánták tőlem az időtöltést. s nekem a fiától molnárpogácsát küldött. hogy azoknak a csárogásától a malomzúgás nem hallott. amennyi csutak csak volt. Bezzeg megörvendék neki. Egyetlenegy lelket sem kaptam benn a malomban. én addig meg is őszülhetek. s hát az jól befér. zakatol: éppen az én búzámon járja. hogy megrezdül odabent a völgyben. az ökrök nem mentek-e el állóhelyükről. mint a tyúk szokott. 193 . De annyi fiat költöttek bele a seregélyek. s így rendben van. de nem mártottam fel onnét egészen. hallom messziről. beleütöm az ostornyelet a földbe. a hajszot a csálé helyére. Magam pedig bemegyek a malomba. dugom a kezemet. Gondolom. hogy megehültem. Utánam mind a fatuskó. Vágok egy istenes jó husángot.Eridj a malomba. ahogy csak kellett. hazafutok. s mind a kilencet egyszerre a vállamra villantom. hogy most fogok seregélyfiat eleget. Felhágok a fára. döngetni kezdem két oldalba. ha ennyibe van. mint a makk. megállítom az ökröket. mindegyiket a másik helyére vezetem. Jól tudtam hágdosni. hogy nemigen szokása hazasietni. dugom egyik helyett a lapát nyelét. hogy a lábára szorított nyűggel együtt kifutott a világból. elviszem a fejszét. s amíg reásújtottam volna. hogy immár. próbálom a fejemet. de eszembe jut. hogy vegyen le. Hogy a bércről hamarább leérjek a völgybe. kapom én nagy frissen magamat. hadd lássam. s amikor odaérek. s elmentem. de egyik sem talál a régi helyére. s amíg előjön. Ki akartam bújni a lyukból. hogy a kancsó nincs a szegen. s úgy jól van a dolog. s anyámat akarja elvenni. Elmegyek a malomba. amelyik ott eddegélt az aljban. Próbálom a két járompálcát. s bé akarom fogni. s akkora fa nőtt belőle.

Én is meglehetőcskén tudtam sikolándani. ne ijedezz!” Megértette a jó szót. s mondom neki amúgy mirgyilusosan: „Hó! megállj. megállott. annyi hal maradt künn utána. ahol az ökrök voltak. hogy az egészen kiloccsant a hegy aljáig. s belehal!” Láttam. „Mit csinál ez a gyerek. Hanem kapám a fejemről a koponyámat. avval a seregélyfiak egyszerre a keblemről mind kiduvadának. egyet fordítok rajta. Elmenék a kerítéshez. hogy az egyszeribe elfutott. Azok nekem megmutattak nem messze egy forrást. utánam azt kiálták: „Te. hogy még a földön meghajlik. Én az ingem derekát kiszabadítám a harisnyám szíja alól. Megállítám a szürkét. hol kaphatnék itt vizet valahol. mert a jég lehetett egyaraszos. mind elrepüle. mint a cövek. De mikor az árkába visszatakarodott. s könnyen betörém vele a jeget. hova lett a fejed?” Tapasztom a derékam. meg voltam szomjulva. egy lejtőn ki s egy hágón be. derekat. hogy ott nem messze vannak valami aratók. hogy béhágjak. Látom. soha meg nem szűnt. Én kötelet sodortam belőle. de egy féreg ott fenn. mikor meghaladtam volna őket. Mikor az Olt felett repültünk. hajamnál fogva kilódítám magamat az útra. úgyhogy megfáradtam bele. leér-e a földig. hogy mit kiáltanak. valami asszonyok ott az Olt felett rongyot mostak. s hozott egy véka korpát. fiú. Sokáig mentem. éppen az Oltba szottyan. sebes kutyavágtában a forráshoz! De hát mit látok? Az én koponyám magát nálam nélkül megunta. elvágta. ahova kell. Ereszkedni kezdek rajta. azt nekem egy pózna végén felnyújtotta. s annak a kerítésén belül sok szép ért gyümölcs volt. sikolándva kaptam meg. s annál fogva belódítám magamat. s elvivé. olyant. s engem repíteni kezdtek. Elindulok arrafelé. s kiáltozni kezdtek. pityipangós. vizet meríték véle. nekem annyi szárnyam. hanem őrölni. de ő jobban tudott. mint én. s amúgy jót ivám. hadd lám. hogy minekutána ottfelejtettem. hogy majd megepedtem. Látok egy réten egy lovat. nyakat. De eszembe jut. hogy a helyet Mánástól Dobojig s Arkostól Angyalosig mind ellepte . Odamegyek. szedem a mogyorót. Egyhelyt egy szőlő alatt menék el. ahol egy ághoz megkötöttem volt. de hát ő engem nem vár meg. s úgy elvágtaták a sárgán.még a Szépmezőt is egészen. egy kicsi híjával. s én az Oltnak kellős közepébe belécsuppanék. a gyepűhöz. Erős meleg volt. hogy mind felém néznek. hogy a föld is szakadt utánam. s magammal szembeállítom. elkercelte. hull a dió. mégsem tudta megkezdeni. szárnyra keltek. s a jégen csúszkálva. Tizenkét bivalyszekér egy hétig örökké hordta. fogom kétrét. magának sárból kezet. Csuppanásommal az Oltat úgy kicsapám az árkából. s én kötelestől lecseppentem. de nem lehetett. de nem tudék. az mind felszedé a pendelyébe. volt ott hal elég. de hát egyrét nem éri. hogy úgy tud röpülni? Ha leesik. hogy oldjam meg az ingem derekát. 194 . hogy ezen könnyen odajutok. hogy engem nem játszódni küldtek. s úgy elmentem a sárgán. No. megmarkolám a hajamat. Utána indulok. eloldám a szürkét. Próbálom. felülék a barnára. s megkötém a sárgát a gyepűhöz. egy lejtőn ki s egy hágón be. hogy azt kiáltják. lábat csinálgatott. nem mentek-e el a helyükről. s kérdem. hogy nem efféle bajom van. Eleget csúszkáltam utána. mit csinálnak. s telirakám a kebelemet. Megnyergelém a szürkét. addig a seregélyfiak a kebelemben megtollasodtak. De míg a földre érnék. s hát olyan jól leér. Azt gondoltam. Fogom a farkát. amit egy gidófalvi szomjú komondor lecselt fel belőle. Egyhelyt találék két embert. s neki csak annyi esze volt. felülék a barnára. de hát béfagyott! Eleget akartam a jeget a sarkommal vagy kővel betörni. s reágondolom. Próbálom.De én a fiúnak olyan erős lúdméreggel mondtam meg. leszállék a barnáról. hát nincs ott a fejem! Vissza én avval. Rázni kezdem a szilvát. hogy ugyan lógott a hajam belé. hogy a malomkövet is fel lehetett volna vele akasztani. De mene egy csóré cigánypurdé Körös-patakról. nem tudtam semmiletteképpen megfogni. de a seregélyfiak csárogásától nem tudtam tisztán kivenni.

ott veszem észre. s mondám magamban: „Hadd el. ha meg nem haltunk. sohasem hittem volna. s úgy elmenék a sárgán. hogy fejem nélkül kell csakugyan maradnom. s az apám lakodalmát fáintosan megünnepeltük. keresésemre indult. hogy engemet az apám otthon nem győzött várni. mert apámnak igazi törvényes fia vagyok. siratni kezdett nagy jajszóval: „Jaj. Mikor a lakodalomnak vége lett. miért is küldélek el csak magadra! Jaj. feltevém. mert itt vagyok. most véged neked. Én még azután egy esztendőre lettem. valahol elpusztultál!” Amennyit engem apám életemben szidott és korholt. s az egykettőre elfogá. még távolról hozzászóltam: „Ne búsuljon kend egyet is. a menyasszonytáncot legelőbb én jártam el vele. s ügyes legény lett belőlem. A menyasszony anyám volt. ne vesd magad. De eszembe jutott valami. lelkem fiam. hazamentünk. jaj. menék a gyepűhöz.Uramisten. A zsákokat a liszttel szekérre raktuk. hova lettél? Jaj. nekiuszítám a koponyának. s hogy nem kapott. koponya. Mikor a malomig értem. Hogy láttam. Eloldám a szürkét. mi baja van. Én elvettem. apámuram. s mi otthon maradtunk csak magunkra. s azután jött a sor másokra. mint a madár. mert engem nem vágsz ki! Nem jársz túl rajtam. hajamnál fogva kilódítám magamat. egy lejtőn ki s egy hágón be. Szépen felcseperedtem.” Csakhamar sárból egy agarat csináltam. lelkem fiam. hogy engemet úgy tudjon sajnálni. felülék a barnára. mások mind eltakarodtak. s máig is élünk. 195 . s szépen előmbe hozta. rossz fejsze nem vész el!” Meghoztam szegény apámnak a lelkét. mitevő legyek! Merőben megijedtem.

felelte illendően a fiú.Te. hogy párosodjék már meg. Az óriás utána. édes fiam. hogyan élhetsz a tulajdon pároddal. te emberféreg? Hogy vetődtél ide.De mégis. tarisznyáljon hát fel engemet. ha olyan nagy a kívánsága engem megpárosítani. belemerítette a forró tejbe. Ez a fiú csak nem akart megházasodni. édesanyám. és ugrálni kezdett. hát gyere te csak ide hozzám . Most én lefekszem aludni. de mivel a jótündérek nem akarták. ott is. ahova még madár se jár? . hogy ottan a szegletben a kád tejet nekem forrald fel. Nagyon várnám én azt. Egy óriás ember őrizte. kioldta ott a zsákot. . Az ajtót bezártam. a fiút pedig vitte az akol végén levő sötét kőpalotába. Erőltette az édesanyja a fiát. költsél fel engemet. végy a gerendából egy nagy kovácskeverő kanált. hol nem volt. akkor a fiú a kovácskeverő kanalat elővette. a lépte nesze nyomán.Miért párosodjam meg.No. megy. hogy csak holnap reggel eszlek meg. hetedhét országon túl. Ide-oda höngörgött a sok dió.Az a szerencséd. ahol a bolbára rézpatkót vertek. hátha a jó Isten már rendelt nekem egy jó társat valahol. Megkapott a fiú egy köböl diót. titkosan ők meg ezt sugallták neki: . Ráhágott aztán a dióra itt is. Megkeresem. merítsd teli a nagy kádból. .Úgy! No. hogy mi történik most ővele. édesanyám? Még nagyon növendék vagyok én megpárosodni. s az óriás azt hitte. Azt kérdi az óriás ember: .Elindultam szerencsét próbálni . A végin azt mondta az óriás a fiúnak: . Futott az ajtó sarkához.A házasodni indult királyfiú Egyszer volt. Ott az óriás ember a rengeteg juhát beterelte az akolba. csak jajgatott. hogy használhassak belőle is. hogy mind ott jár a fiú. Szeretném tudni. felforralta a tejet. hol találod meg a szerencsét! Ezzel kézen kapta a fiút. Megijedt a fiú. volt egyszer egy özvegy királyné s annak egyetlen fia.Mit keresel itt. majd én meg fogom neked mondani. A fiú megfogadta az óriásnak parancsát. kezdte kerülni a szobának belvilágát. De az azt mondta: . Megy. s szórni kezdte a ház földjére. s vágd a szeme közé. s úgy vágta az óriásnak a szeme közé. s ott kereste. nehogy felköltsd az óriás embert! Hanem mikor legjobban buzog a tej. Azzal elindult a fiú. s megérkezik Erdélyen is túl egy nagy havasba végül. s mikor legjobban lobogott a tej. Mikor majd a tej legjobban lobog. fiú. Reggelig azt a dolgot parancsolom. De az óriás ide is utána ment! 196 . a nyáj juhot meg hajtotta a szállásához. hogy te megpárosodjál mert én már mindjárt odakerülök. hogy maholnap az életem szakad. nem tudsz megszökni.mondja az óriás ember -. Ottan meglát egy nyáj aranyszőrű juhot. . A fiú pedig a diócsörgésben észrevétel nélkül kiosonhatott a szobából az akolba. hogy az semmit sem láthatott. hogy bezárja oda. A fiú megcsinálta a tüzet. s vitte. de nem az evés volt a gondja! Belemarkolt a zsák dióba. hogy a királyfiú elpusztuljon.

erre. téged jól ismerlek. Vitte markában a nagy lakatkulcsot. aki még mindig nem látott. de bennem bizony nem lesz semmi gyönyörűséged. Feleli erre az óriás: .Hé. Mit volt mit tennie. hisz benned van minden gyönyörűségem.Addigra azért a fiú megnyúzott egy aranyszőrű kost. Elmúlt az éjszaka. óriás. ismét ment. De a gyűrű ott is mind azt kiáltotta: . hogy vége az életének. De hátha közben kiszökik a királyfiú is? Kiment az óriás az ajtóhoz. vajon nem a királyfiú megy ki a lába között. s felelte az óriásnak: . nem csalsz meg engem többet! Ha ide akarod adni azt a gyűrűt. te drága kis fiú.Várj. összeütötte bokáját. kibújt a kos bőréből. Mind megtapogatta az óriás.Itt vagyok. hogy úgy bocsássa ki.Erre. egyenként megtapogatlak benneteket. gyertek. Akkor hallja az óriás hangját: . hogy majd én is megcsúfollak tégedet! Vagy megadod magadat. a juhoknak legelniük kellett. felkapcsolta a tízmázsás vaslappancsot. vagy étlen-szomjan kell hogy kimúlj a világból! Keresi az óriás mindenütt a királyfiút. Mikor a királyfi az aranyszőrű kos képiben kiment. csak tréfálkoztam én teveled! Gyere szépen vissza. hanem én is megmutatom. kivett egy bicskát a zsebéből. s elkezdte a királyfiú ujján nagy kiáltva: . erre. Aztán odaszólt a juhainak: . s mindjárt levágta az ujját. hát dobd ide! Az óriás odadobta a gyűrűt a királyfiúnak. húzd csak fel az ujjadra! Felelte vissza erre a királyfiú: . találkozott egy nagy fekete medvével. s egyszer csak beleszaladt a tóba. várj. mert én immár szabad vagyok magammal. óriás. hova lehetett az a fiú. nézd. s már belebújt a bőribe. Mit tehetett az óriás. mégse kapta meg.Erre. Eleget éheztetek eddig is emiatt az idegen tekergőbódorgó miatt! Az óriás azzal odaállt a kijárathoz. s mondja: . Amelynek a bőriben a királyfi rejtőzött. Mostan már megindult teljesen szabadon a királyfiú.Eredj csak. onnan füttyögtette a nyájait egyenként. Legkésőbbre maradt az aranyszőrű kos. te útonjáró.Ó. milyen ajándékot adok én neked! Mért is ijedtél meg tőlem hiszen én nem bántalak téged. rablótolvaj! Megcsúfoltál engemet. erre! Most már megijedt a királyfiú. Hasztalan! El nem gondolhatta. Estig kereste. tovább a világba. A királyfiú felvette a gyűrűt a földről. széjjelvetette a lábát a vaslappancs alatt. hogy semmi ki nem tudta venni többet. Itt van egy aranygyűrű. édes kicsi aranyszőrű kosocskám. ment a gyűrű hangja után. Az eszem kiszabadított a te kezeid közül. De a gyűrű egy perc alatt úgy bedagadt a fiú ujjába. Bedobta egy tóba. te gonosz tolvaj. 197 .Édes kicsi nyájaim. ki kellett engednie a nyájat az akolból. Megfogja az óriás a lába között az aranyszőrű kosnak a gyapját. Kinyitotta ott a hárommázsás vaslakatot. erre! Az óriás. és ráhúzta az ujjára. Ment. minden darab juhát. Mert már kibocsátlak a mezőre.

megkérte a lányt. Meg is fogadta a vén boszorkány a királyfiút. igen-igen beleszeretett a lányba. és kettéharapta. öreganyám. Az erdő közepén volt egy kis házikó. aki egykor meghagyta neki. de aztán. fekete medve jő le a hegyen.” Azzal ment. Szegény királyfi ismét menekülőben volt! Most már csakugyan a halálra gondolt. A fele neki maradt. hogy ő bizony megkéri a vén boszorkánytól a lányt. hogy ez az ő fekete medvéje. mendegélt a királyfiú hetedhét országon túl is. hát látja. Bemegy oda. talált megint egy kis házikót.Ásó. s éppen a templom előtt vannak. s akkor vége az életednek! Nem nagyon törődött a fenyegetéssel a királyfiú. Megnézi a boszorkány a királyfit. kapa válasszon el benneteket egymástól. Köszön neki szépen: .Hé. s kérdi tőle: . De ha megpárosodol. s a vén boszorkány oda is adta. s feltette magában. Szertenéz a királyfiú. Ezzel párosodik össze! Úgy is tett. Mit keresel te itt. akárhol történik is. Volt a boszorkánynak egy ügyes.Hát én megfogadlak. Egyszer csak egy nagy erdőbe érkezett. s az is ezt mondja: .Szembeáll vele a medve. mondván: . te emberféreg. öregapám. hogy egy nagy. mert azt gondolta magában: „Nem mostanában lesz. így is. mikor már száz esztendeje. A királyfiú először csak semmibe nézte. hogy én megpárosodom. A királyfi nem tétovázott. s azt mondja: . hogy hálásra alkalmas helyet leljen. 198 .Én bizony szolgálatot keresek.Jó. hogy ott benn egy vén boszorkány van. s egy-egy nyulat lőni. s lát ott egy vén ősz embert. de a medve végül is csak azt mondta: . hogy megismerte a szívét. mendegélt tovább. Azzal hirtelen elbúcsúztak egymástól. úgyse. Feleli az öregember: . Amint mennek az esküvőre. szép lánya. hogy én itt embert nem láttam.Az életedet meghagyom. most már megeszlek! Miért csúfoltad meg a bátyámat? Könyörgött az életéért a királyfiú. Mindennap vadászni kellett a királyfiúnak. A gyűrű felét is. a vén boszorkány kitotyog eléje. valami nagy bődülést hallanak.Szerencsés jó estét. Aztán gyorsan a jegyességi zsebkendőjét is kettészakította.Hát te mit keressz itt? Feleli a királyfiú: . Hát látja ám a királyfi. hogy öregapádnak szólítottál. a jegygyűrűjét azonnal lehúzta az ujjáról. lehetett százesztendős. meg úgy is. mert különben helyben halálfia lettél volna. a zsebkendő felét is odaadta a lánynak. én ott leszek. Bekopog hozzá a fiú. hogy soha meg ne házasodjék. Amint ment. Mindjárt ráismert.

felöltözött koldusgúnyába. s ha nem volt százesztendős. lesz ottan három nagy kutya. mikor megitta a bor másik felét.A fiú elpanaszolta. Reggel. aki az ő kedvese volt azelőtt. A koldus megköszöni. öregapám! Fogadja az öreg: . te idd meg a másik felét. ott van egy nagy tisztás az erdőben. Szólítja a kutyákat nevüknél. lett belőlük három nagy kutya.Kedves menyasszony. Köszön neki: . s elment úgy a lakodalmas házhoz. Kérdezi a királyfiút: 199 . . Az egyiknek a neve Földneheze. Mikor a lány falujához ért. s hogy két öreg ember igazította ide. hogy a lába gyökeret vert sok ültiben. El is indult menten a királyfiú. Erre az öreg ember is odaad neki egy gyűrűt. s lát ott is egy olyan öreg embert.Szerencséd. s adott neki egy gyűrűt. Úgy tett a királyfiú. öregapám! Fogadja az öreg: . hátha ő is ad valamit. amint már szokás. Ahogy meglátja a menyasszony. ő nálam is többet tud. sohasem lesz többet annyi. menj el hozzá. Elmegy a fiú. Az öreg meghallgatta. hogy a fehér szakállával sepri a ház földjét. mikor felébredt.Innen egynapi járás. az sem sokáig lett volna. Elpanaszolja a királyfi annak is. s így szól: . s azok nyomban kezdenek vele barátkozni. tölts el ott egy éjszakát. Annak közepében is állott egy házikó. Bemegy oda is. amit egykoriban kettéharapott. s azt mondja neki: . a három gyűrűt tedd le a tisztás közepibe. mindjárt visz neki egy darab kalácsot s egy pohár bort. lábát. megsajnálta. mert egy az életed. Elindul most már a királyfiú a kutyákkal. kérdezősködni kezdett. Ezeket mind nevükön szólítod. Kit? Éppen azt a lányt. Reggel mikor felébredsz. Megissza a bornak felit.Jó napot. letette a három gyűrűt a tisztás közepibe. a másiké Mindentudó. s a madarak fészket raktak a szakállában. mert most már nem félt a medvétől. Miféle járatban vagy? Elpanaszolja a királyfi. A lány. hogy öregapádnak szólítottál.Jó napot. s lát ott is egy öreg embert. hogy miféle járatban van. Mikor ott leszel.Szerencséd. a harmadiké Világonátlátó. hogy mi hír van idehaza. innen három nap járásra találsz egy nálamnál még öregebb embert. s elér megint egy nagy erdőségbe. mert különben egy az életed. A királyfiú gondolt egyet. Olyan öreg volt ez az ember. S mondta neki: .Ide három napig való földön túl van még egy nálamnál öregebb ember. hogy mi történt vele. Kérdi aztán ez az öreg is. Úgy is tett a fiú. s harmadnapra elérkezett egy kis házikóhoz. Arra ez az öreg is odaad egy gyűrűt neki s azt mondja: . meglátja a fél gyűrűt a pohárban. Hát mondják. hogy egy lányt épp most kényszerítenek férjhez. Mikor este odaért a nagy tisztásra. menj el hozzá.Édes fiam. hogy mi történt vele. Bemegy oda is. bedobta a pohárba. az sem sokáig tartott volna. hogy öregapádnak szólítottál. s akkor a fél gyűrűt. hogy mi történt vele. ennek a bornak felét megiszom én. s hogy egy öreg ember igazította ide. nyalják a kezét.

De miképp? Azt mondja a vén boszorkány. hogy meghasad a kőfal.Ne.Te is csak álmodtál. ne! Meghallja ezt Világonátlátó. Mondja a többi: . de a vén medve bizony folyton kísérgette.Ahol te a másik felit . bízza csak reá. Földneheze. Ekkor megint kiált egyet a fiú: .Ne csaholj hé. Mindig vadászni járt. Összeegyezett hát a vén boszorkánnyal.kiáltja a medve . Mikor estefele készül a királyfiú. Hanem félt bántani a királyfiút a nagy kutyák miatt. hogy jő vele szembe a nagy medve.Szaladhatsz . hogy hazamenjen.a világ végére is. Feleli neki a királyfiú: .Most engem szólítottak.Tudom. hát látja. utat adtak. Rúg egyet Világonátlátó is.Ahol te a másik felit . Nézi a lány a zsebkendőt. Mondja a többi: . 200 . s a vőlegénynek. Kiáltja a fiú ismét: . ne! Felugrik erre Földneheze. hogy egy évig tartott. hogy a fiú a kutyákat magával vigye vadászni. hogy kifogyatsz az életemből. akivel egykoriban jegyben járt. hogy hármat kiáltsak.Valaki a nevemen szólított. Mindenttudó. hogy megrendül bele. hogy az egész kőfal összeomlik. úgyis szétszaggatlak. A királyfiú nagyon örvendezett. mondja a másikaknak: . hogy ez az ő kedvese.feleli a koldusnak öltözött királyfi. Mindenttudó rúg egyet a kőfalra. Mondja a medve: . hogy pusztítsák el a királyfiút.feleli a királyfi. Ekkor a lány már teljességgel megismerte.Hát ezt a fél zsebkendőt hol kaptad? . hanem nagy kőfalak közé rakta be őket. Összevissza csókolództak. s mondja a többieknek: . S ekkor megtörli a száját a fiú a zsebkendővel. . ott is megfoglak.Ne. Másnap a vén boszorkány nem engedte.Hol kaptad te ezt a gyűrűt? . Rúg egyet végül Földneheze is. Világonátlátó. ne! Meghallja ezt a kutya. akihez a lányt kényszeríteni akarták. Kiáltja egyszer a királyfiú: . talán csak álmodtál. Aztán csaptak ők olyan lakodalmat.Kiálthatsz tizenhármat is.Ne. de engedd meg.. hogy megint visszakapta régi kedvesét. A királyfiú ijedtibe felszaladt egy fára. s kérdezi: .

Kiszabadulnak a kőfal közül a jó kutyák! Világonátlátó lép egyet. hogy hetvenhetedik csontporcikája is hetvenhét felé szakadt. s éppen a fánál áll meg. Ugrik egyet Mindenttudó. s ők elérkeztek szerencsésen az özvegykirálynéhoz. Talán még most is járják a csűrdöngölőt. Összevissza csókolta őket a királyné. Erre a királyfi már nem akart a boszorkánnyal egy födél alatt élni. amelyre a királyfi mászott volt. Elindulnak hazafelé a királyfiú édesanyjához. Megragadja Földneheze a medvét. s éppen a másik nyakába szökött. ha százszor is a felesége anyja az. 201 . A nagy havasokban visszaadták a kutyákat az öreg embereknek. s úgy vágja a földhöz. s csaptak ott is nagy lakodalmat.

Nemsokára megérkeztek az ország főtanácsosai s a szomszédos királyok. észrevette. de szép a bácsi . A tündérkirály azt felelte: . A nádpálca ott maradt a pinceajtó rácsa közé dugva. hetedhét országon. Olyan szép volt. hozd le a pince kulcsát. Aztán mire a fiúcska észrevette volna magát. amiért beszökött más vizébe fürödni. Azt gondolta. hogy nem is kérdezték. bezárták egy nagy pincébe. mi dolga ott. egyik lábán cipő. A királynak volt egy tízéves kisfia. hogy megcsodálják a virágfejű embert. már semmi vizet sem talált. Az látta. hogy este rendesen telemerték a kádat vízzel. Akkor mással próbálkozott a király. De a szolgáknak megvolt a bizonyítékuk. s megtöltötte a fürdőt színültig pálinkával. végre a szekrény tetején meglát szíjra fűzve egy csomó kulcsot. Kinyitotta a kulccsal a pinceajtót. mikor ment.Könnyen megláthatsz egész mivoltomban is. amikor levitték a börtönpincébe a virágfejű embert. hogy lássa a csodát. . hol nem volt. .A virágfejű ember Volt egyszer. A virágfejű embert akkor már megfogva tartották. Mennek nagy diadallal a pincébe. még mikor az föl sem kelt: . Kimerte mind a vizet. . Még a fején is hajszál helyett egy-egy virág virított.A tündérek fejedelme! . Ahogy egyszer reggel fürödni ment. már el is tűnt. A rácson keresztül beszédbe elegyedett a tündérkirállyal. meg a szomszédos országok királyai.Jaj. Annak mindene virág volt. Felmegy a fiú a házba. Akkor a király elrendelte: egész éjszaka őrizze a fürdővizet egy katona. a másikon semmi. Másnap reggel. össze is szidta őket. cipője is virág volt. s hogy ítélkezzenek felette. s meg sem állott a pinceajtóig. A tündérkirály megköszönte a fiúcska szívességét. Egy nádpálcával lerántotta.Ki vagy? .kérdezte a király. De a rács közé bedugva ott van a gyerek pálcája. hát üresen találják. Ott úgy el volt foglalva mindenki. Tündér vagy nem tündér. Abba üljön bele valaki! Másnap reggel a szolgák ott találtak valóban elaludva egy gyönyörű szép daliát.Szeretném még jobban látni. meg az Óperenciás-tengeren is túl.mondta neki. kalapja. Annak a királynak volt egy fürdőszobája. volt egyszer egy király. Utánasompolygott. hogy milyen kevés víz van a fürdőjében. Kereste a fiú mindenütt a kulcsokat. éjszaka valaki mindig kifürödte a vizet. A király cselédjei nagy ordibálással jelentették az uruknak.felelte a virágfejű. Mert annak a ruhája. Mert bűnéért majd ítélkeznek felette az ország vezetői. hogy az egész világon nem lehetett volna párját találni. megmutatta magát teljes mivoltában. s akkor neked adom a szép virágkalapomat. Hiába minden. 202 . . hogy jobban lássa.Megfogtuk a vízpocsékolót! A virágembert! A király szaladt. hogy hanyagok voltak a szolgái. s nem tudott fürödni. csak szabadíts ki. Menj fel a szobába.

A királyfi most már látta. a keresztapjához. ha a királyfit megölnénk? Én lennék a királyfi. Befog a kocsis egy négylovas hintóba. Ettek. Megeskette a királyfit. cseréljenek inkább sorsot. a magáét meg odaadta a kocsisnak. hogy. minden napra szórakozást terveztek. A királyfi a kocsis ruháját kapta. mendegéltek. elvállalja.Az biza nem volna rossz. Az öreg király nagyon udvariasan bánt fiatal rokonával. Na jó. a királyfi. felpakolnak egy kis ennivalót is. csak kegyelmezzenek meg szegény fejének. az inassal. Az meg élvezte a jó dolgát ugyancsak! 203 . Ő itt látni se bírja. Meghallja ezt a királyfi. a királyfinál való pénzen pedig megosztoznánk! A kocsis gondolkozott egy kicsit.Mi lenne. s a fiú mellé adott még egy kísérőt. Na jó. egy idő múlva megint csak elkezdi az inas: . Az inas beleegyezett.Öljük meg a királyfit! A királyfi megint meghallotta. a kísérőül adott ravasz inasnak. ahová készültek. A szép ruháját letépték a királyfiról. Az öreg király a vélt keresztfia tiszteletére nagy lakomát csapott. hogy mit gondolt ki: . Ígért nekik most már hatszáz aranyat. De ahogy estefelé elérkeztek egy nagy folyóvízhez. hogy soha senkinek az égvilágon nem fog szólni erről a cseréről. s mentek tovább. akit annak hitt.A király a pálcáról megismerte. s mennek. legyen a kocsis az inas. Az jutott az eszébe. hanem dobják bele ebbe a vízbe. Az igazi királyfiút pedig leküldték az istállóba mint kocsist. s azzal megcsinálták a cserét. A kocsis mondta magát az inasnak. csak ne oltsák ki az életét. A tulajdon fia! Nagy méregbe gurult. hogy nem. s a királyfiút vigye el messze idegen országba. aztán azt mondta: . De ahogy tovább mennek. hogy ad ő nekik háromszáz aranyat. Ahogy megállapodtak. rettenetes gondolata támadt. és elmondja neki. Azonnal megparancsolta a kocsisnak. Adott azért a fiának pénzt bőven. az ottani király palotájába. ittak. az inas félrehívja az úton. az inas csak előáll megint azzal: mégse kegyelmezzenek a királyfiúnak. Elkezdett könyörögni az inasnak. illetve azzal. Rákiabál a kocsisra: . hogy a virágfejű ember megszöktetője csakis az ő fia lehetett. hogy mi lenne.Álljon meg. legyen az inas a királyfi. miért is akarja őt megölni. mulattak. és ő. Elkezd sírni keservesen. magát meg felajánlanám inasnak. Az inas felvette a királyfi ruháját. hogy fogjon be. s kiértek a fiú apjának az országából. hogy mit is akar az inas. megkegyelmeztek neki. Mentek. hogy ő lesz a kocsis. Így telt-múlt az idő. mendegélnek az idegen ország felé. mígnem elérkeztek a messzi városba. hé! A kocsis megáll. s ő magamagát ajánlhatná be királyfinak ott. az inas mutatkozott be mint királyfi. Amikor már egy jó darabon elmentek. vagyis ha a fiút megölné. hogy kegyelmezzenek ártatlan életének. ha ő lehetne a királyfi. most is megegyeztek. zenészeket fogadott. megint csak könyörgött.

Mit csinálsz. A palota kapujában meg fogja találni az aranyborjút az aranykötéllel. Hozd el az aranyborjút. elérkezett ahhoz a nagy folyóvízhez. hogy akasszák fel az első fára! Megmérgelődik az öreg király. nagyon szép ember volt.Ej. vezette az aranyborjút az aranykötelénél fogva. s ne furulyáljon. s azt mondja: . Olyan szépen furulyált. amelyikbe az inas meg a kocsis be akarta lökni. felséges királyom . kérkedő. az aranyborjú után. a király udvarába. akiről te beszélsz! Egyet se búsulj. hogy megvendégeljelek. beleegyezik. Utána kiment az istállóba. s mire az egyet pillantott volna. Ráállította az útra. Gondolta magában a királyfi.Ki s mi az. Olyan jólesett hallani a furulyaszót! Egy nap megint csak megkérdezte: . már át is vitte a nagy vízen.Ezalatt a királyfi mint kocsis. Elpanaszolta neki. Ni. s ha nem hozná el. Esténként. ez csak egy nagy hazug. s elbeszélgessünk.mondta az inas -. szeretné megismerni. az csak egy jöttment. te nagy hazug. hogy kicsoda furulyál olyan szépen. miért kellett neki világgá indulnia. s megparancsolta a királyfinak. De a királyfinak öltözött inas csak úgy félvállról felelt: . Felkapta a fiút a hátára. ámító. elővette furulyáját. Úgy is lett.Köszönöm.Íme. Szépen eloldotta. váltsd be az ígéretedet. hogy ő különb a királynál is. most aztán menj. te nagy dicsekvő. fiam. utána kiült az ajtóba. hogy milyen nagy hazug s dicsekvő a kocsis. Hívatja most már haragosan magához. itt van. egy nagy hazug! Szégyelljük. s megmagyarázta neki.No. Megbúsulta magát erősen a királyfi. a virágfejű ember. hogy lássam? . aki furulyált? Mért nem jött el hozzám. Majd üzenek érted egyszer. mert másképp hurokba kerül a fejed. hát abban a percben reákiált valaki: . mi a bánatod. hogy húzza meg magát. ő beleöli magát itt ebbe a folyóba. amíg el nem ér egy palotához. A fiú meg is találta az aranyborjút az aranykötéllel. Azt mondja neki az ember: . mendegélt nagy búsan. ha már megfejt az istállóban. hogy csak menjen egyenesen előre. minek már neki az élet. De a fiú várhatta az üzenetet. felséges királyom! . hogy még a palotában az öreg király is megkérdezte. Vitte egyenest a király elé: . A volt inas nem adta át neki. Amint éppen bele akart ugrani. te szerencsétlen? Odanéz. amíg jól van dolga. A királyfi el is hallgatott.Hagyja el. elindult ország-világgá. mert el tudja hozni az aranyborjút az aranykötéllel a nyakán. hát egy különös. De az öreg király csak emlegette azt a furulyást. s már fordult is vissza. hogy velünk jött.Hát nem ismersz meg? Hiszen én vagyok a tündérkirály. többet nem furulyált. 204 . Amint ment. Hol lel ő aranyborjút? De a tündérek királya nem ijedt meg egy cseppet sem. Elbeszélte ekkor a királyfi. derekasan és türelmesen végezte az istállói dolgokat. hogy ő a tündérek királya miatt milyen szerencsétlen lett. de mit volt mit tennie. mondtam már. mit hazudott a minap is! Azt hazudta. hanem mondd el.

ez a hazug most meg mivel áll elő. Mert ő különb még a királynál is! Hívatja megint a királyfit az öreg király. . ahol az aranyborjút találtad. . s azt mondja a fiúnak: .Hagyd el . hogy menjen fel egyenesen a királyi palotába. Hazaérve. ne furulyáljon többet. kérte. fejés után megint nekifog a királyfi furulyálni. Az egyik galamb a királyfi egyik vállára. Ott éppen vendégség lesz. én is megmentelek téged. jól képen vágja a királyfit. felséges királyom! . Csak ráállsz arra az útra. de azonnal. fiam. és erősen reáparancsol. Lemegy megint az inas. Küldi a király megint az inast. a másik a másik vállára szállt. Elindul ismét nagy búsan a királyfi.Né. s most is elvitte az aranytehenet is a királyhoz. Akkor a galambok elkezdtek beszélni.Itt van. Megbúsulta magát most még erősebben a királyfi. egyet se búsulj.Köszönöm. az aranytehenet. s jól szájon vágja. s ráparancsol.mondja a virágfejű ember -. oda kötve ugyanott. Megint elér a nagy folyóvízhez. s azt mondja neki: . Azzal hazavitte a fiút a saját királyi palotájába. Azzal visszamegy a királyhoz. Egy este megint csak kiült az istálló ajtajába. mert ő elhozná a borjúhoz az anyját is. hogy hozza már fel a palotába azt a legényt. ő maga meg egyenest felment a palota nagy termébe. az aranybikát megkötötte a palota kapujához. az aranytehenet. Elpanaszolta. hogy az még semmi. majd üzenek érted. nagy hangon: . felöltöztette szép királyfi gúnyába. Menjen be a vendégsereg közepébe. s hozza el az aranyborjúnak az anyját is. amiért megint csak furulyázni mert. Te is megmentettél. Valóban éppen nagy mulatság volt. s erősen ráparancsol. hogy hogy járt. mert én már mindent elrendeztem. el kellett indulnia. hogy forduljon vissza. Az inas most lemegy az istállóba. De a fiú várhatta most is az üzenetet. mert csodálatos dolog fog történni. hogy figyeljenek rá. hogy elhozza az aranybikát is! Hívatja megint a király a királyfiút.Egy este. mert amit ezek a galambok mondanak. A királyfi bátran bement. mondja azt erős. hogy azonnal induljon. és azonnal hozza el az aranybikát is. A királyfi így most is megszerezte. Hát most is ott van a virágfejű ember. Visszamegy a királyhoz. persze hogy ott találta a virágfejű embert. maga is várta a csodát.Mindenki ide hallgasson. s mikor a muzsika elhallgat. s mikor a muzsika elhallgatott. amíg jól van dolga. a palota kapujában. hadd furulyáljon ott is. ez a hazug nem akar feljönni! Azzal állt elő. ez a dicsekvő.Felséges királyom. Azt mondta. Ő csak állt. s megtalálod az aranytehenet. Mikor a folyóhoz ért. s azt mondja neki az inas: .Ne búsulj. hogy ő elhozta az aranyborjút. az való igaz! Úgy is tett a királyfi. s adott neki két galambot. Aztán kioktatta a fiút a tündérkirály. s elmondták az ő egész élete történetét! 205 . s furulyázni kezdett. hogy befogja a száját.

s úgy megütötték a lábomat egy csutával. 206 . hányszor akarták elveszíteni. mikor ezt meghallották. Én is ott voltam. el akartak bújni. számmal fúttam a tüzet. hogy még most is fáj belé. kapával vágtam a fát. rostával hordtam a vizet. hogyan kellett elbujdosnia. Az inas és a kocsis. hogyan egyezett bele ő végül a sorsuk elcserélésébe. hogy eskette meg az inas és a kocsis. de már késő volt. A királyfit pedig megölelte. megcsókolta.Kezdve azon. A király megfogatta s bezáratta őket. hogyan mentette meg a virágfejű embert. s nemsokára hozzá adta a lányát. Nagy lakodalmat csaptak.

hogy a házat meguntam. Minden kívánságod teljesül. és a felesége mint grófnő kényeskedett egyik szobából a másikba. hogy nem bánod meg soha életedben. mindig pöröl vélem! Egy kis idő elteltével felbukkan a hal.Úgy könyörgött szegény.Eredj haza.Hallod-e. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe.Hallod-e. hol nem volt.Eredj haza. amint kívánta! Hát ahogy hazaért. Minden kívánságunkat teljesíti. Egyszer elment az öreg halász a tengerre. Egy ideig nagyon boldog volt. Azt kiáltja: . A felesége ott sürög-forog a konyhában. te ponty! Az én feleségem azt üzeni. ahogy hazaér. halászni.Most már csak meg vagy elégedve? A felesége nagyon boldog volt. te ponty! Az a ringy-rongy. és mondd meg neki. jó ember! Úgy van.No. De egyszer csak megint azt mondja a felesége: . És csodák csodája egyszer csak megszólal a ponty: . Odaállt a víz szélére. hogy engedjem el. nagy pontyot. gyönyörű szép házuk lett. amint kívánta! Hát valóban. meg hogy grófok legyünk! . adjon egy kastélyt.Az öreg halász és nagyravágyó felesége Hol volt.Te szegény halászember.Hát miért nem hoztad haza? . volt egy öreg halász. az én feleségem. látta a gyönyörű szép kastélyt. mondd meg neki.Hát mit akar a te feleséged? . . Visszaballagott a halászember a tenger partjára. és hogy grófok lehessünk! Ismét elment az ember a tenger szélére. hetedhét országon is túl. mit fogtál? Hoztál-e valamit? . azt kérdi: .Hát akkor eredj vissza hozzá. . hogy a tenger partján teremts egy szép kis házat! Kisvártatva felbukkan a ponty. 207 . . Volt neki egy nagyravágyó felesége.Hallod-e.Kastélyt akar. Hamarosan fogott egy gyönyörű szép. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tenger partján. hogy egy nagyon szép házat szeretnék. és hangosan mondta: . úgy van. Hazamegy. engedj el engem! Úgy megjutalmazlak.Fogtam én egy nagyon szép pontyot. kérdezi a felesége: . és megszólal: . eredj vissza ahhoz a pontyhoz.

Királyné szeretne lenni. csak vissza kellett mennie. sok szobán keresztül. azt mondja az asszony: . és kérdi: . Alighogy megvirradt másnap. mert én többet nem megyek vissza a pontyhoz! Az asszony nagyon boldognak is látszott. nem is érdemli. és mondd neki. és olyan palotát és várakat.mondja a ponty -.Hallod-e. hogy én a világ úrnője szeretnék lenni Azt akarom. de menj haza.Meg . olyan fényes paloták. meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? . 208 . Azt kérdi a feleségétől: . . a sok fényes katona majd elvette szemevilágát. alighogy megébrednek. azt mondja az asszony: . és leboruljanak az emberek a lábam előtt.Hát mit akar a te feleséged? . hullámzott. és mondd meg neki. asszony. amikor elhaladt előttük. és palotában lakni. te ponty! Az a ringy-rongy. ismét elballagott szomorúan a víz szélére. te ponty! Az a ringy-rongy. az én feleségem.Hallod-e. Mondja szomorúan: . hogy királyné szeretnék lenni.Hát most mit akar a te feleséged? . A szegény halászember. hogy most már császárné szeretnék lenni. előjön a hal. úgy van. hogy vissza kellett mennie a szegény halásznak a víz szélére. amilyen a világon sincs. az én feleségem. eredj vissza ahhoz a pontyhoz.Másnap reggel. és csak sokára jött elő a ponty. mit volt neki mit tenni.Hallod-e.Eredj haza! Úgy van. Eltelik egy kis idő. Mondja nagy szomorúan: .Hallod-e. hogy mindenki nekem hódoljon. Azt kiáltja: . De másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának: . amilyen a világon sincs. ahogy kívánta! Hazament a szegény ember. szabódott a szegény halász. Hát csak addig erősködött. kérdi a feleségét: . te ponty! Az a ringy-rongy.Hallod-e! Eredj ahhoz a pontyhoz.Most meg császárné szeretne lenni. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn.Most már csak meg vagy elégedve. várak és udvari népség volt mindenütt.Igaz.Hallod-e! Eredj vissza ahhoz a pontyhoz. és olyan palotát. amint kívánta! Ahogy hazaér a szegény ember.feleli az asszony boldogan. és mondd neki. várakat akarok. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen! Hiába tiltakozott. Zavaros lett a tenger vize. mindig pöröl vélem. az én feleségem. palotában lakni! . mérgesen: . mindig pöröl vélem. Mind vigyázzba vágták magukat a szegény halász előtt.No. Alig tért magához a nagy ámulattól. nem győz csodálkozni: a gyönyörű palota. mindig pöröl vélem. hogy ezért sem dolgozott .

Eredj haza. hát legyetek ismét halászok. megtalálod őt a halászkunyhóban! Úgy is lett. és másokon uralkodhatik.mondja a hal -. . 209 . és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. ha meg nem haltak. tajtékzott.Ott kellett állnia nagyon sokáig. mint még soha. Ott találta a szegény halász a kis halászkunyhóját. és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. ha azt hiszi.Jól van . A tenger haragos lett. Egy helyen zavaros lett a víz. hányta a habot. hogy munka nélkül élhet. Még talán máig is élnek.Mit akar a te feleséged? . és úgy hullámzott. .A világ úrnője akar lenni. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett. és benne a feleségét.

volt neki három fia. fiúk? Úgysem érhetitek el őket soha! Mert nem ember de még madár sem jár ott. 210 . ahol ezek laknak. mikor felébredtek. hogy a szél kidöntött egy fiatal hársfát. a nap jól fenn volt az égen. útba igazítlak benneteket. És az öreg remete elvezette őket. hetedhét országon is túl volt. hogy nem is vették észre az öreg jöttét. jöjjetek hozzám. nem bírták többet levenni róla a szemüket. Zoltánnak átadja a királyságot. Az aranyruhás Zoltánnak tetszett meg nagyon. Mindegyik fiúnak külön ágyat adott egy szobában. s aki a legbecsesebb találmányt hozza az országba. A királyfiak szépen elaludtak. Még azon a napon útnak indultak. és visszaültették. Azt mondja a remete: . Tíz óra tájban megjött az öreg remete.Bátyáim. az felállt.Fiúk. Reggel.Ne féljetek tőlem. volt egy nagy tenger. Hát ahogy ránéztek.és azonnal nekiláttak rőzsét vágni. mint ő. Volt egy háromemeletes kastélya az erdőben. Ahogy szétnéztek. Lepihentek. hol nem volt. megkeressük őket! Azt feleli erre az öregember: . Ebbe a királyfiak is beleegyeztek. Erre a királyfiak azt mondják: . Mivel. Talán rokona is neki ez a három lány. hogyan bámulják a képet. Látta. de ők fel fogják keresni őket. én ennek az erdőnek a remetéje vagyok. Összehívatták az országgyűlést. hogy nem jöttök többé vissza. Azt mondta. a középső Árpád. a harmadik az ólomszínű ruhás lány. És azt mondták hogy bárhol legyenek ezek a lányok. A legidősebb volt Zoltán.Győző Egyszer volt. És már akartak is indulni. mi legyen. Karjukkal lyukat vájtak. az én házamhoz. a másik az ezüstruhás lány. hogy határozzák el. de tudom.Mit bámultok. várjuk meg a házigazdát. itt meghálunk! . Az egyik volt az aranyruhás lány. Kalapjukban még vizet is hordtak rá. és reggelig ott pihenjetek. Azt mondja Zoltán: . kettő legyen belőle. azé lesz a királyi hatalom. Amint a gallyat vágták. egy hársfámat a vesztétől megmentettétek.Mondok én egyet. majd útbaigazít. észrevették. Három lánynak az arcképe volt. Győző visszatartotta őket: . Volt köztük egy öregúr. Ebbe azonban a főurak nem mentek bele.Igazíts útba bennünket! Ha életünkbe kerül is. hogy a legidősebb fiának. Éjféltájban egyszerre csak nagy fényesség fogta őket körül. De Zoltán nem fogadta el. az ólomszínű ruhás pedig Győzőnek. észrevettek a falon egy képet. hogy minél hamarabb megüdüljön. osszák az országot három részre.Jól van. a legkisebb Győző. Az öreg király már megunta fején hordozni a koronát. feltette magában. mert nagyon elfáradtak. Abban a nagy tengerben volt egy nagy hal. Megijedtek. és azt mondta: . Menjenek a királyfiak világgá. De ezek sem tudtak dönteni. de akkor szózatot hallottak: . Egy erdőben megesteledtek. Annak zápfogára volt írva ez a mese: Élt egy öreg király. Annyira el voltak foglalva a nézésében. Hamarosan el is aludtak. hogy a testvérei is királyok lehessenek. gallyból csináltak ágyat. az ezüstruhás árpádnak.

Azt mondja most már annak: . Azt az aranyüveget hozd ki. Ők elmennek ahhoz a három lányhoz.Menj. és három cseppet bele kell eresztenie a vízbe. fiam. és járj szerencsével! Zoltán elindult. Aztán menj be az aranyajtón. Ha odajutsz. hogy megmentettél föld alatti rabságomból! Jöjj közelebb. odaérsz egy patakhoz. és azt mondja: . De a faajtót bizony nem vette figyelembe. Avval a pálcával érintsd meg a földet. lesz ott egy nagy bükkfa. Szerettek volna már ők is menni. De mikor felérsz. hogy nagyon beléjük vagytok bolondulva.Ha ennyire elfogott a vágyakozás. Mondja: . ti is odavesztek! De Árpádnak nem volt maradása. s 211 .Nyíljon meg előttem az út az aranylányhoz! Az út megnyílt. Az aranyüvegből azt a tündérlányt locsold le. és mondd. téged is útbaigazítlak. De azt megmondom.mondja az öreg -. fiam! Elmégy egyenesen napnyugatnak. akármi is történik. A bükkfához lesz támasztva egy ezüstpálca. Megértettél? Mondja a királyfi. jól van . akármi lesz. Az öreg remete mindennap várta. de csak nem jött.De ők azt mondták. azt mondta.Nyíljon meg előttem az út az aranylányhoz! De bizony az út nem nyílott meg. Eljutsz majd egy hídhoz. lesz ott egy aranyajtó meg egy faajtó. Akkor jutott eszébe. Éppen délben odaérsz egy nagy dombra.Ne menjetek el. hát gyere. de a lány megérintette aranypálcájával. Először a faajtón menj be. Hát akkor jöjjön velem először a legidősebb: Zoltán. . Találsz ott egy aranyüveget. odaért a patakhoz. és karcold meg vele a kezedet. Végigment a patak partján. három csepp vért belehullajtott a vízbe. A testvérei is már-már nyugtalankodtak. Mire a nap lement. arany trónuson. de az öreg nem eresztette őket.No. de örülök. Amikor bement. ne törődjön vele.Ide hallgass. bátyátok odaveszett. hogy meg. megkarcolta a kezét. Mikor a nap lenyugszik. Azonnal lehajolt. Azt mondta nekik: . odaért a hídhoz. végy fel a vízből egy kavicsot. te szép királyfi. s azonnal aranyoszloppá változtatta. hogy a kezét meg kell karcolni a kaviccsal. a tündérlány ott ült a királyi széken. aranylépcső visz fel. Csöppents három csöpp vért a vízbe. s kint azt mondta neki az öreg: . ülj királyi trónusomra! Zoltán máris rohant volna. felvett egy kavicsot. hogy nagyon vigyázz! Kimentek a házból. hanem egyenesen bement az aranyajtón. Erre azt mondta az öreg: . azon menj végig. Így tehát Zoltán nem tért vissza. Akkor mondta megint: . és akkor tied lesz a tündéri hatalom. .Ó. Az út majd megnyílik. egyenesen délnek. de ő megy. nem törődik vele. s ő felment a lépcsőkön. látom.Akkor hát menj. hogy „nyíljon meg előttem az út az aranylányhoz”.

Dobd a tündérlányra. a fák mohos oldala megmutatja az utat.Meg. Amikor a nap felkelt. Az öreg már számolta a napokat. Akkor bement az acélkunyhóba. mint a bátyáid. Megértettél. Ahogy ment lefelé. Jöjj közelebb.az megnyílik. ha én nem győznék! Azt mondta erre az öreg: . és járj szerencsével! Győző elindult. látta. Menj egyenesen északnak. hogy ott van a tündérlány. akkor a tündéri hatalom a tied lesz. odaért abba a mély gödörbe. csókolj meg! De Győző erre azt mondta: . Kihozta az acélkardot. . Megérintette a földet. Vedd magadhoz. Ott menj. . Reggel.Ó. de örülök. hogy megmentettél föld alatti rabságomból. elmúlt megint hét. a lányhoz sietett.No. Ott volt a tündérlány. A tündéri hatalom így a tiéd lesz. De először a szalmakunyhóba ment be. úgy menj be az ezüstajtón. Bement az ezüstkunyhóba. mint a bátyád! A királyfi elment. Találsz majd ott egy ezüstkunyhót és egy ezüst orgonabokrot. és járj szerencsével! De vigyázz. fiam! Téged is elbocsátlak. ül a királyi széken. éppen délben ért a dombra. Ott lesz az ezüstlány. Tehát ez a fiú sem tért vissza. kezében a kard. Azt mondja a lány: . de az ezüst orgonabokrot ő is figyelmen kívül hagyta. Az ezüst orgonabokron egy ezüstkalitkában egy ezüstmadár énekel. jobban vigyázz. észrevette ő is mindjárt az ezüstkunyhót. ott ült a királyi széken. Először az ezüstmadarat vedd ki. ölelj meg! Nosza megörült a legény. Lesz ott egy acélkard. Lesz ott egy acélkunyhó és egy szalmakunyhó. Jöjj közelebb. és ezüstoszloppá változtatta. bátyáid odavesztek. odaérsz egy mély gödörbe. s nem tért vissza egyik fiú sem. akkor menj.Miért hívnának Győzőnek.Hát akkor menj. nyolc nap. hogy igazítsa útba.Ó. hogy a kardok hogyan csókolóznak! 212 . úgy ne járj. de örülök. és az megnyílt. De tépj ki először is az ezüstmadárból egy tollat.Jól van.Hadd lássam előbb. és a tündérlány kezéből vágd ki a kardot. De az öreg azt mondta: . te is odaveszel! Erre azonban a fiú azt felelte: . de azt megmondom. Észrevette mindjárt a szalmakunyhót és az acélkunyhót. fiam. ott volt az ezüstpálca. te szép királyfi. Megértettél? A fiú bólintott. Az pedig megérintette az ezüstpálcájával. De először a szalmakunyhóba menj be. Az is mindjárt azt mondta: .Ne menj. és azzal menj be az acélajtón. fiam? . egyre könyörgött az öregnek. hogy megmentettél a föld alatti rabságból. De akkor már Győzőnek sem volt maradása. mikor a nap felkel. te szép királyfi.

meg hallotta is. A lány tudta. Megölelték egymást a tündérlánnyal. Ott is eltűnt körülöttük minden. ülj királyi trónusomra! Győző azt felelte: . és elindultak vissza az öreg remetéhez. sík réten álltak. hogy megmentettél föld alatti rabságomból. Akkor a tündérlány azt mondja: . Az már azt hitte. Győző felment az aranylépcsőn. Győző megérintette a földet. megnyílt és ő lement. Hát a tizenhatodik napon. Megtalálták az ezüstpálcát. Magában beszélgetett: . és odaért a hídhoz. Aztán minden eltűnt körülöttük. s mondta: . te csak győztél! 213 . Győző lelocsolta az aranyüvegből a tündérlányt. De látta azt is.Tizenöt nap elmúlt. hogy megmentettél föld alatti rabságomból! Jöjj közelebb. ölelj meg engem! De Győző azt mondta: . Összeölelkeztek. és bement az aranyajtón. Zoltánnak. hol vannak. és örök hűséget fogadtak egymásnak. ott volt a nagy bükkfa. ha vissza nem adod a bátyám emberi alakját. ezüstoszloppá változottan. Ott látta a tündérlányt a királyi széken. hogy a tündérlány ott ül a királyi széken.Ó. Győző. hogy mindhárom fiú odaveszett. Mindjárt észrevette az ezüstkunyhót meg az ezüst orgonabokrot. Elkiáltotta magát: . Győző továbbment. Az aranyüveget Győző átadta a bátyjának. Felvett egy kavicsot. három csepp vért belehullatott a vízbe. Kivette az ezüstmadarat a kalitkából. de örülök. hogy kettétört. de Győző úgy kivágta belőle. Az ezüstkalitkában egy ezüstmadár énekelt. és örök hűséget fogadtak egymásnak. Odaértek a nagy dombra. hogy jönnek hatan. azzal bement az ezüstajtón. Győző pedig kitépett az ezüstmadár szárnyából egy tollat.Elmegyünk. sík réten álltak. és rádobta a tündérlányra. és őket is felszabadítjuk a varázslat alól.Nyíljon meg előttem az út az aranylányhoz! Az út megnyílt. bátyja pedig előtte térden állva. Ott is eltűnt körös-körül minden. és az azonnal emberré változott. te szép királyfi.Akkor a királylány föltartotta kezében a kardot. Látta. amikor már nem is várta őket. látja ám. A tündéri hatalom Árpádé lett. Aztán Győző érdeklődött a bátyjai után. most már nem tér vissza egyik sem. megkarcolta a kezét. Elmentek. s odaértek a patakhoz. most is egy sík réten álltak. Egybegyűltek mind a hatan. s az azonnal visszaváltozott emberré.Mindjárt letöröm az aranyüveged nyakát. ha vissza nem adod a bátyám emberi alakját! Ekkor az aranylány megérintette aranypálcájával Zoltánt. Ekkor a tündérlány megérintette pálcájával Árpádot. hogy ott az aranyoszloppá vált bátyja.No. te szép királyfi. Az ezüstmadarat Győző átadta Árpádnak ajándékba. Látta is. Jöjj közelebb. nem győzte várni őket. Így a tündéri hatalom Zoltáné lett. Aztán elmentek Árpádért.Ó. Azt mondta: . de örülök. A királylány mindjárt azt mondta: .Mindjárt kitekerem az ezüstmadaradnak a nyakát. ajándékba.

Már otthon is nehezen várták a fiúkat a szülők. Azt mondta: . és azzal védjük a hazát. Igaz.Egyet mondok. ami a legdrágább kincs a világon. De hát melyik legyen a király? Megint összehívták az országgyűlést de nem tudták eldönteni. Már sokan próbálták. Győző pedig a vasat. ki legyen. Csak így lehetett megmenteni őket. aki az elején elküldte őket. elmondta nekik. De viszont a vassal műveljük a földet. hogy ez a három tündérlány testvér. megint felállt. kettő lesz belőle. de még eddig senkinek sem sikerült. 214 . az új király! És Győző lett a király.Mikor oda értek. hogy oly sikeresen végezték feladatukat. hogy Zoltán és Árpád hozták az aranyat és az ezüstöt. Akkor aztán útnak bocsátotta őket. Éljen hát Győző. Nagyon megörültek. Akkor az öreg.

annyira megcsodálták a halat. A kocsmárosnál egy jó korsó bort. mint itt a révész.Szabad! . mert az egyiknek az anyja igen nagy betegségbe esett. Vettek tőle egy szép nagy halat. mert úgy nem fogy a zsír. Úgy is lett. Szent Péterem. hogy a mi hajlékunkba eljön Szent Péter és Szent Pál és még Szent János is?! Aztán az urára förmedt: . hozzon kend valamit! Jaj.mondja az -. Törték a fejüket: hogyan tehetnének szert egy kis pénzre. Péter megállt az asztal mellett. Aztán a sütő asszonynál egy kenyeret. Te. Mentek aztán a révészhez. a csizmámat. a legöregebb vándorló. Az asztalon égett egy kis mécses.Siessen már. Szent János. Összecsapta a kezét a zsugori öreg. révre. légy Szent Pál. azt tették a fejükre. Azt mondja végre az egyik: . . amelyet a halásztól szereztek. Gondoltam egyet. komám. Azt mondja erre Szent Péter: . egy jó magosra sült nagy kenyeret meg egy kupa jó bort. Már a faluvégi kis háza is ráment a patikára meg a doktorra. ott kinn a pitvarban. hogy áldja meg. Azt mondja.Szent Isten! Honnat érdemeljük mi ezt a nagy tisztességet. köpenyemet. te meg Szent János. János meg a pitvarajtóban. Az öregek majd elestek.A három vándorló Egyszer összekerült három jó eszű vándorló mesterlegény. Én eladom. Bekopogtattak. Annak az árán kerítünk valahonnan egy szép nagy halat. ne haragudjék. lelkem. hogyan lesz? Egertől Pestig nincs még egy olyan zsugori gazdag.Süsd meg! . hogy nem tudjuk kellően kiszolgálni! Üljön le! Akkorára visszajött az öreg révész. Volt azoknak mindenük a széles világon. A zsugori révész meg a még zsugoribb felesége ámult. az ingeket meg a két másik. mondjad. még süveget is nyírtak papírból. a harmadik meg. Útbaejtették egy halász kunyhóját. A palástot Szent Péter vette magára. akire anyám panaszkodik.Szent Péter vagyok a legöregebb vándorló -. kocsira. A többit bízzátok rám.mondta a révész. Pál az ajtóban. 215 . de visszatérőben már azzal a nagy hallal jött be. hozott egy hitvány halat.Inkább főzöm . miközben odalöki a feleségének: . ez itt Pál apostol. Pedig most nagyon kellett volna. Azt mondja az asszony: . Pál kivitte. vidd csak ki ezt a halat Jánosnak. Én kinevezem magam Szent Péternek. A sekrestyéstől kölcsönkértek egy nagy selyempalástot s két fehér inget. csak pénzük nem. ha kell.Tudjátok-e.Adjátok csak ide! Pál szent komám. .

mígnem az asszony csak odahajolt az ura fülihez. Jó lett volna így is. Az öregek csak nézték egymást. de ahelyett is a szép nagy kenyeret hozta be. merre van a másik kettő. .A kenyér itt még nincs kitalálva? . mint a föld. hátha attól még szaporább lesz! Kiment szép ájtatosan Szent Péter is. aztán megáldom magam is. Elsőbb helyeselték.De .Szent Pál. erre már csakugyan hitték a csodát az öregek.Jaj. megindult vele tüstént szaladvást Egernek. Pali öcsém. Szent Péter mindjárt elértette. amerre a fű hajlik. Kinézett az ember: ugyan mit csinálhatnak még. pedig az úgy a lába közé verődött. s azt súgta bele: . de végül is sokallták már az öregek az áldást. aztán felsóhajt: . ő is uzsgyi neki. de mikor a pitvarajtóba ért. azaz hogy az idejét. Ne áldatnók meg azt is? Most még itt van Szent Péter. Pedig pusztán csak azt ették. . . s azt is megáldatta Jánossal.Hallja-e kend? Van ott nekünk az a szakajtó aranyunk. Utánuk. Kiküldte. feketét. Szent Péter vár egy kicsit. . kívül az ajtón. Azzal.Halra való? Erre elővett az öreg révész egy rossz kancsót. egy lélek se! Mellesleg már sötétült is. jaj! Nincs pénz! Elvitte Szent Péter! Elvitte Szent Pál. azt mondja: . Szent Péter épp csak megszagolta. de olyan szárazat.Nagyon sikerült az áldás.Ital nincs? .mondta az öreg. ihattak hasig! No.kérdezte Szent Péter. Szent János! Most már hol keressük? Nagy messziről hangzott felelet: . volt bor is egy egész kupával.kérdezte Péter.Aztán az asszony megfőzte a halat. De már ő is csak úgy látta őket. Mikor Pál bejött. Erre aztán mégis hozott kenyeret az asszony. Addig nézegették egymást.A pokolban! 216 . . Akkor aló. hogy mindig hasra akart benne esni. segítek. mit akar vele. . Azzal kínálta meg Péteréket. áldja meg ezt is! Pál kivitte. Bejön egy kis idő múlva Szent Pál. Szaladt be. . ahogy átvette a szakajtó pénzt. áldja meg ezt a kis pénzt! János volt a legjobb szaladó köztük. Megyek. már nagy hangosan. vesd el magad. azon mód a palástban. ő is csak azt nézte.Jó volna biza! Az öregasszony be is hozta mindjárt a szakajtó aranypénzt. mondani a feleségének: . s elég mind az ötüknek. fiam! Vidd csak ki Jánosnak ezt a kenyeret. abban volt egy kis bicskanyitogató.Megnézem már.Eredj. mondjad Jánosnak. akár én! Nem volt ott senkiféle.

beteszi a halacskát a párnák közé.Ejnye! Lelkem. ha nem téged. Vállára vette a hálóját. szép. míg valahogy egy kicsi. kedves. azon én segíthetek. Azt mondja a hal otthon a párnák alól.Na! Lelkem. édes kicsi halacskám. De aztán igyekezzék hogy ebédelhessünk. De utána azért csak szaporán visszament tovább halászgatni.Bízd csak rám .Mára elég is .mondta a kis hal -. hogy legénysorba jutott. amennyi halat csak jónak látsz. Dehogyis bántalak! Bár. s megy az asszony nagy ízibe ki a fiához. Hej. te szegény asszony. hogy felhasítsa. a halacskát? Nem fulladsz meg ott? .Jaj. hogy csupán egyetlen gyermeke született. Egy rántással kiemelt egy jó félvékányit. s neki a halnak. hogy legalább aznap legyen mit enniök. egy vasárnap halászni ment. ne kelljen még azt a napot is étlen-szomjan ünnepelniük. amire kérlek.Szép. Menj ki a fiadhoz.Ó. hogy kisüssem a halakat! . kapta tüstént nagy örömmel kézbe a halat.mondta örömmel az asszony.. hátha még egy kis zsírom is volna. . bár. hetedhét országon is túl. .mondja erre a fiú -. szaladt haza. egy fia. nagyon is. ahogy a fiú anyja benyit a szobába: .A halkisasszony Hol volt. öreganyám. hol nem volt. . s tedd. mit együnk ebédre. de az Óperenciás-tengeren még innen. Jól van. ha csak annyi a baj. ha kívánnánk kezdetnek csak egy félvékányi halat? Még jóformán ki se szalasztja a száján a kívánságát a fiú. s uzsgyi el. Az anyja azonnal kötényébe szedte a sütni való szép nagy halakat. hát meg van-e elégedve velem? . hogyan járt a halacskával. Amikor a fiú akkorára nőtt. Közben otthon a szegény asszony vette nagy örömmel a kést. hát már ott ugrál a hálójában egymás hátán a sok hal. Halászott.elkezdi a hal -. mert én is már nagyon ehetném. 217 . nagy örvendezéssel. Hanem engem tégy be addig a párnák közé.Fel ne bonts. ha jót akarsz magadnak is. hogy az anyja teremtsen belőle azonnal egy kis vasárnapi ebédet. volt egyszer egy nyomorult szegény özvegyasszony. mert ha sok gyermeke lett volna. szép halacskám. Mondja neki. hogy megegyetek . addig halászott ott a víz partján. s mentek haza mindketten. ámbátor. ha csak azért akarsz megölni. hátha lenne még szerencséje.mondja a halacska -. s kívánj a hálójába. de vajon igazat beszélt-e? Kipróbálhatjuk! Mi lenne. mikor még kenyerünk sincs? .mondta a fiú. fiadnak is! . Hanem megszólal egyszer csak az a hal: . halászott. hát te beszélni is tudsz? . hogy beszélt az a halacska . talán étlen-szomjan kellett volna a nagy szegénység miatt elpusztulniok.Meg én. fényes halat nem fogott.... amennyit akar.Téged. hiszen most már azt is csak kérnie kell: kérjen magának. akinek csak az a szerencséje volt. öreganyám .

csak fényesedett a két szeme a nagy bámulástól.Ejnye.csapta össze a két kezét az öregasszony nagy ámulatában. hova ültetjük őket? No. hogy nagy urakkal nem jó egy tálból cseresznyét enni? Hát nem tudtál inkább magadhoz való szegény embereket invitálni össze? Hanem. rendes időben megérkezik a király a fő-fő udvarnokaival. el egy nap. te szegény legény. Kérdi a szép halleány. . hogy olyan nagy búra hajtotta a fejét. de arra szemvilágvesztés nélkül egyet se. ha már ennyiben van. hogy kiket: meghívta a lagzira magát a királyt.Na jó. Elmúlt a lakodalom. akár ördögi praktikával.Már akárhogy s mint. S már pattan is ki az ágyból. Néz a párnák felé. . a szoba közepére. mert te mentettél fel az átok alól! . Hát jó. s azt mondja: . hogy annál szebbet kívánni sem lehetett volna.Kiket hívtál meg? Mondja a legény büszkén. Az asszony éppen meg akarta köszönni a kis hal szívességét. az első úri cselédségével együtt. s máris ott volt egy bödönke zsír az asztalon. kellhetek. Hívatja magához a király a fiút. de holnap szervusz világ s vetett ágy . s ha kellek. hogy ez a gyönyörűséges szép fehérnép az enyém lehessen. Élek. 218 . ha akarod. s ment összehívni a lakodalmi nagy vendégséget.Haj. ugyan mi bánata van.Haj! . s azt ölbe rakva ki nem szárítja. legyen úgy. akár istenes erővel. az asszony épp csak odagondol magának egy jó bödönre való zsírt. . s állított egy perc alatt oda olyan nagy kacsalábon forgó.Csak egyet se bámulj. amint a fiú hazaért: . de olyan gyönyörűséges. Hanem megszólal a szép kisasszony. De jóformán még ki se gondolta.mondja egyik tanácsosa -. csak meg ne bánd. Mert hogy férnek el ebben a füstös viskóban? Hogy fogadjuk. édes szentem. de ezen még segíthetek! Azzal kiment a lány az udvarra.mondja a fiú -.Elég nagy az én bajom . hogy mit tegyen ő most? Kérdi otthon a felesége. felséges királyom . hogy csak ásó-kapa s a nagy harang síró szava válasszon el minket egymástól. itt vagyok. ejnye . csak kifordult rögtön a házból. s igen-igen megtetszett neki a szép halkisasszony. amennyit a király harmadmagával egy nap alatt ne tudjon számba venni.Ó.mondta a fiú nagy örömmel. de nekem utat nyissatok arra. hadd legyek a feleséged. hogy nekem e nélkül a fehérnép nélkül többet nem élet az élet! . mert ma még van életem.karóba kerül a fejem! Többet nem is mondok. hogy azt mondja nyomban a tudós tanácsadóinak: .mondja neheztelve a lány -. Na jó. ha legalább egy hangot ki tudna kényszeríteni a torkán. De még a fia! Az még szólani se tudott. hogyne kellenél . Annál könnyebb sincs! Hívassa magához azt a fiút. Látja nézi a lányt a király. Ez volna jó őneki feleségnek! Ezt kellene tüstént megkérni. mert én azt úgy megszerettem. s mit lát? A párnákon egy szép fiatal lány. Úgy odalett érte. ezen segíthetünk. Még jóllakni se tudott nagy örömében. karóba kerül a feje. s mondja a parancsot neki. gyémántfoglalatú aranypalotát. hogy ha holnap reggelre a királyi palotával szemben levő erdőről annyi öl fát nem vág. hogy a napra lehetett nézni. Hívjál vendégséget. s mondja meg neki. hát te még nem tudod. Ezt s ezt kell holnapra megtenned! Megbúsul a fiú.

Csak feküdj le. Mert erdő nincs. s mondja neki a kívánságát. Amit látott. aki nagyobbra vágyik annál. Mondja a lány: . már dolgozott a sok ördög. s reggelre meg is ért! Költi reggel a felesége a fiút. s a helyén szőlőhegyet nem állít. bánja is ő már. s addig faggatta míg a fiú el nem mondta. mi lesz belőle. Okolta a tanácsosokat is meg magát is. s aludjál reggelig. szőlővel beültessétek! Jól van. már el is végezte az ördöghad az egész dolgot.Azt parancsolom. De ezen még megpróbálok segíteni. Özönlött megint a sok ördög. s alig fordult rá egyet-kettőt maga körül. ha fa kellett neki! Még jóformán ki se mondotta a halleány a parancsot.Azt parancsolom. mind így jár az. hogy nem jó nagy urakkal egy tálból cseresznyét enni! Hanem ez már megvan. hogy annyi lett. legyen. azzal a halleány meg kilépett az ajtó elé. 219 . a helyét megtrágyázzátok.Mondtam én. Tüstént hívatja a király a fiút. Hát mind megfogant. alighogy kimondotta. s mind rendre végigfuvintotta azokat. hogy menjetek neki annak a világnagy királyi erdőnek. mint egy országos nagy vásárban a ló meg a marha. ami lesz! . Elővette az ezüstsípját.Ki kell adni a parancsot. búsult újból a fiú úgy.kezdi a halleány -. Hanem már benne vagy. Úgy is lett.A fiú lefeküdt. Reggelre meglátjuk. mind egy utolsó szálig levágták azt a világnagy erdőt. S míg a lány egyet térült-fordult. a király nagy kíváncsian pillantott ki az ablakon. csináljon mustot a királynak.De a felesége csak azért sem hagyott békét neki. hogy majd belévakult. Búsult. hogy csak menjen ki a szőlőbe. hogy ezt a sziklát tüstént széthányjátok. hogy azt az égig érő kősziklát. fürtöket termelt. Estére kerülve kiment a halkisasszony a szikla alá. s a legutolsó forgácsig ölbe is rakták. Megfújt gyorsan egy ezüstsípot. hogy mi az a nagy baj. s mind egy utolsó szálig levágjátok s ölbe rakjátok.Na! Látod . attól valósággal megrökönyödött. hozzon szőlőt. azzal. amit ér. hogy a nyers hasábok száradjanak ki. asszony sincs most! Azt mondják a tanácsosok most a gyötrődő királynak: egyet se törje rajta az eszét. Ahogy reggel lett. Hanem azért most csak elmondta otthon a feleségének az egész dolgot. hadd legyen a királynak elég fája. Te csak feküdjél le.mondja a felesége -. Hát egyszerre gyűlni kezdett ott az udvaron annyi ördög. Most a halleány nekilátott maga a soroknak. a mustjából is igyék. Azt mondja akkor a halleány: . . hogy a földnek nehéz volt tartani. . Akkor a halleány sorjába ráfuvingatott az ölfára. az árt az egészségének! Hanem Most már csak azért is karóba kerül a feje annak a senkinek! S azért is felséges királyné lesz a halleány! De miképpen? Mondják erre a tanácsosok: . én megpróbálom ezt is eligazítani. ugye . ha holnap reggelig szét nem hányja a fiú. karóba kerül a paraszt feje! Hát jó. hogy miért nem adott más parancsot. hogy abból reggel a király szőlőt is egyék. mi lett az erdejével. belefújt.

fejetlenség. hogy erdője helyett legalább szőlője van. míg el nem éri az Óperenciás-tengert. kettesben állítottak be a királyhoz. Azt mondja a Szellem a legénynek: . újból megjelent az Ég-Föld Szelleme. s mondd a te királyodnak.Uram király . s erre megáll a gebe. meg kell hívatni avval a mihaszna kicsodával holnap délre udvari ebédre az Ég-Föld Szellemét. jövés-menés. ha már ennyibe van. hogy mit kell tennie. Ahogy akar.Jaj .mondja a legény -. nagyot akaró. merrefelé. 220 . . s még aznap estére a fiú megmondotta a királynak az égi üzenetet. akit nem én teremtettem. El volt szánva a fiú. Ezer szerencséje. Amikor egy darabig már elmentek. csak úgy maga elé vette az utat. s bízd rá magad. Helyén egy tó van. s mondja.Menj csak haza. kikkel illik atyafiaskodnod. Szomorú volt a fiú. hogy abba igazán belebukjon az a fiú. . Volt ott nagy zavar. Így bűnhődik minden felfuvalkodott. s útnak indult. mintha ott se lett volna. szegény fiú. azok a békák ott a király és tanácsosai. ha ez kell. ivott a mustból. máig se hívott több királyt vendégül. maga se tudta. de olyat. Erre szó nélkül megfordult onnan az Ég-Föld Szelleme a legénnyel együtt. Hívatja ismét nagy nekibúsultan a tanácsosokat. Most süssenek ki valami nehéz feladatot.Nézz csak vissza. de hát csak elmondta a felesége könyörgésére. de együtt tartott a Szellemmel. Ha nem hívja ide. S amennyit vigasztalódott.A király evett a szőlőből. Még nem is ment olyan messze. hogy az a szép fehérnép mégsem lesz az övé. ahol akar.mondja akkor az Ég-Föld Szelleme -. Fel is ült menten a gebére.Na . S azt hiszem. tanulsággal.mondják a tanácsosok -. a palota eltűnt a föld színéről. bár úgyis mindegy. amint éppen a Küküllő hídja mellé ment volna nagy lógatott fejjel. szólította a fiút. hogy milyen nagy baj van. .azt mondja akkor a halkisasszony-felesége -. most már örökre. hogy még hazafelé se nézett. A legény meg hazament nagy örömmel. a tóban békák ugrálnak. Másnapra kelve. s hallatszik a szózat: . udvari ebédre. Meg volt illetődve a fiú. amikor egyszerre nagyot csattan az ég. karóba kerül a feje s varjaknak a teste. rosszindulatú. hogy kikhez tartozol. legalább annyit búsult.Na . s a jött úton nyomban vissza is indult. hogy meglátta a halkisasszony-felesége. Avval úgy eltűnt a Szellem. mert ha nem. látod azt a göthös gebét? Nyergeld meg. Hívatja a király magához a fiút. úgy menjen. Megrökönyödik erre a királyi parancsolatra a büszkeségével annyi bajt szerzett legény úgy. De vésd a fejedbe te is. hogy megy majd. gonosz ember. fejét veszti. hadd álljon! Gondolja a fiú. hogy együtt menjenek az udvari ebédre. de nekem olyan ebédet adjon fel. hogy ott leszek holnap délre. hanem ő állította elő a maga királyi hatalmával! A gebe akkor abból a helyből megfordult. s megindult árva fejével egyfelé. megteszi ő most már ezt is. onnan kiáltotta vissza. nagyot csattan az ég. de felterítve s ebédféle semmi. s oda beleöli magát. Ülj a hátára. mit látsz? .

adják csak ők is úgy. maga szokta vásárba vinni a gabonáját. hogy jár most a búza. elfeledte megkérdezni az urától a búza árát! Mondja tüstént a kis béresgyereknek: . A falutól talán ötkilométernyire lehettek. mert kivételesen buta asszony volt. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála. meg annak egy nagy akaratú felesége. ahogy hazaért: 221 . Hogy most már ő is megy egyszer a vásárba. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba. . mennyit kell kérni a búzáért. ha úgy jár. most is kezdi kötni az ebet a karóhoz. A gazda ki sem jött. a buta asszony vitte a nagy büszkeségét.mondja egyszerűen az asszony. a kereskedő meg odaadta az asszonynak az ő rossz kabátját. ahogy általában veszik.Ahogy jár . A parasztember. s bekiáltott az ablakon. Amikor visszajött.Jó! De hogyan ismerünk egymásra? Mert az sokára lesz. maga meg ideadja a bundáját.A buták versenye Volt egyszer egy parasztember. Kiváltképpen a gabonavásárló kereskedők. mikor az asszonynak eszébe jutott. elmegy megkérdezni.Eridj vissza. hogy adjuk a búzát! A gyerek visszament.Én odaadom magára az én rossz kabátom. mivel a kereskedők igen hajlanak a szegények becsapására. Hát a felesége. hogy csapja be ezt az asszonyt. ő is csak úgy az ablakon át mondta. aki még alkudni sem akar. . Hamarosan odament hozzájuk egy ravasz kereskedő. átadta a kereskedőnek. vagyis. Rögtön levetette a bundát. hogy így-úgy. Kész volt a vásár Elindultak hazafelé. Mert ott aztán még az okosnak is föl kell csavarnia az eszét. a cséplés. Az mindent jobban akart tudni az uránál. ahogy az már illik.Jól van. A kereskedő vitte a búzát. . az asszony meg a gyerek. hogy ő is tud vásárra járni. Azt mondja neki végül is az ura: . De közben azon gondolkozott. mért csak a férje megy mindenüvé. kérdd meg a gazdádtól. Elérkeznek a vásárba. A kereskedő azt felelte.És pénzt mikor kapok? kérdezte. A buta asszony ezt nagyon okosnak találta. azt mondta. felit meg várakozás fejibe. A gazda megkérdi tőle.A legközelebbi vásárkor! . hogy hát nem tudja. így egymásra találunk. hogy a búza most úgy jár: felit adják hitelbe. hát úgy adom .Hát akkor menj te! S azzal elengedte a szekér búzával s a kis szolgagyerekkel.Hogy adja a búzát? .mondja a buta asszony. Ki-ki megismeri a holmiját. Kérdi az asszonyt: . az a rövid eszű. Feleli a ravasz kereskedő: . Elmúlt az aratás. ahogy jár. de hosszú nyelvű.

Lassan ment. . hogy a butaság mélységét megismerje..Még ilyen bolondot sem láttam! Feleli mérgesen az asszony: . 222 .Pénz nincs. Az ember csöndesen folytatja a szót: .kérdezte az embert. Egy sötét erdőn ment átal.Adjon isten jó estét! Egy vénasszony fogadta. mert szentül hitte.Mégis. míg ilyen bolondra nem találok! Elindult valóban az ember tüstént a világba. .Most érkeztem a másvilágról. mert a búza most úgy jár: fele hitelbe.Mert mit lát maga? Hisz sehova se jár! Az ember még jobban megmérgesedik: .Nem tanálta ott véletlenül a fiamat? . Mondja nagy gőgösen az asszony: . maga húzza a szekeret.Igazán? .Mi járatban van? .feleli az asszony. Az ember már megcsinálta a tervét a buta fejűek kipróbálására. fele várakozás fejibe. s addig haza se jövök.Ahogy járt! .Jó! Megyek máris világgá. rossz a kabátja is. az ő feleségénél nehezen lel butábbat.kérdezte suttogva.kérdi kerek szemmel az asszony. Bekopogtatott oda. . most már haragosan.Honnan ismered meg a kereskedőt? Feleli csípőre tett kézzel a butaságtól most már harcias asszony: .Legközelebbi vásárkor! Néz az ember.Helyes.Rongyos szegény. pénzt mikor kapsz? Mondja emelt fővel a szellős agyú asszony: . de még kérdi: . Meglátott messziről valami világot. Beköszönt: . Tehát szép nyugodtan azt felelte: . . Az ember most már azon volt.Dehogyis nem! Csonttal s ronggyal kereskedik. Csodálkozik az ember. Az embert elhagyta a türelme. s arra tartott. .kérdi az ember.Megcseréltem a bundámat az ő kabátjával! Erről találunk egymásra. s kérdi: . A vénasszony egy cseppet sem csodálkozott. A pénz hol van? . Azt kiáltotta: . úgyis sokat kell mennie.Hogy adtátok a búzát? .

jó ember. hogy valaki mérgesen siet utána. Na. Lepihent ott egy kicsit.” De nem szólt. elküldtem a lovat neki. hírt hallottam a fiunkról! A kereskedő hitetlenkedve nézett rá: . nekidőlt. az erdő szélén is volt egy fa. gyere. meg a bundát is. hogy senkitől nem fél! A kereskedő megriadt egy kicsit.Jaj. vigye el szegénynek azt is.gondolta az ember. Bement a közeli erdőbe. visszamegy még maga oda? .Van egy szürke lovam. amiről te nem is tudtál.Ki volt az. mintha azt támasztotta volna. s úgy ment el.Menj el.Mondja.Mondja! Nem látott egy embert erre menni egy szürke lovon? Az ember látta. .. amiről az uram nem tud. s még a kis gyűjtött pénzből. 223 . Vigye el neki. „Úgy látszik.Nem is kellett olyan messze mennem. Azért így felelt: . hogy ne fázzék. Az asszony hangos vidámsággal fogadta. te boldogtalan. magától sem fél? . . és kérdezte tőle: . A kereskedő odament hozzá. Levágta a libákat. mert az olyan erős ember. Nyelt egyet. meg gyűjtöttem egy kis pénzt.Hogy valaki ilyen hiszékeny. . Szegény csonttal meg ronggyal kereskedik odaát.Gyere. hogy a kereskedőnek a méreg már-már az eszét veszi. holnap reggelre már ott is kell lennem. . már messziről: . .kérdezte. akinek te ezeket adtad? . akit kerestem . megkötötte a lovát egy fához. s elkészítette az útravalót. amelyik úgy állott. Arrébb. maga húzza a szekeret! Küldtem neki egy kis kalácsot is.Nem is hiszed? Itt a bizonyíték! Nézd meg. Reggel felkelt az ember. ilyen tökkelütött. felnyergelte a lovat. De a mérgét csak nem nyelte le.Egy ember a másvilágból! Egyenesen a másvilágba ment. mintha el akart volna dőlni. úgy ránehezedett a haragosság.Vissza én. mindjárt érkezett haza a kereskedő. hogy legyen mivel forgasson egy kicsit. az asszony meg nekifogott a sütésnek. aztán sütök még három libát. Az ember már messziről észrevette. . meg három libát. . ráakadtam. Alig ment el az ember.Csak butaság ne volna a világon . úgy tett. tán megbolondultál? . ilyen buta tudjon lenni! Azzal a kereskedő elindult nyomban az ember után. amit arról az asszonyról lecsaltál! A kereskedő nagyot lélegzett. nem vinné el neki? Hogy ne neki magának kelljen húzni azt a szekeret! .Dehogynem! Elviszek én akármit.Maradt még vagy három kalácsom is az ünnepről.kiáltotta az ura. Az ember fogta magát.Dehogyis nem láttam! De hiába is megy utána. Meg most jut még eszembe: a férjem elcsalt a múlt vásáron egy bundát egy buta asszonytól.

hogy a fa nem dől le. mind meghalnak.Miért jöttél haza? . elindult. . mert akadtam olyan bolondra s butára. Azt mondta: . Az ember azt gondolta: „No. kipróbálom ennek is a butaságát. anyám. akit a konokság akkor is még megtartott a butaságban. nagy óvatosan félreugrott. Akkor látta. .vágott vissza tüstént az asszony.felelte az ember. apám. és elment egyenest haza.kérdezte otthon az asszony. mint te! . Otthon azt mondta a feleségének: . hogy jöjjön vissza. testvérem.Igazad volt. nehogy ráessen a dűlő fa.Nem mehetek! Mert arra vagyok ítélve. hogyha ezt a fát nem támasztom. Mikor megunta a várást. a nagy ravaszt is lóvá tették. akkor látta. s azért csöndesen azt mondta: . hogy őt. mert nagyon sok mindent elcsalt a feleségemtől! Az ember bólintott.” S azt felelte: . hogy nekem visszahozza azt az embert? Adok száz forintot. .Nem lenne szíves.Nem megmondtam? .Felelte az ember nyugodtan: .Hazajöttem. .Tőlem fél. mint te! A kereskedő egész nap várta az embert. se értett a dühétől és fukarságától. Nem te vagy a legbutább.Mert van olyan buta még. köszönt. szépen felült a lóra. A kereskedő valóban se látott.Tartom én addig azt a fát Csak menjen gyorsan! Hozza vissza. 224 . – Nem volt igazam? Az ember békét akart.

édesapám. akkor meg úgy folytak a könnyei. miért vagy olyan haragos. hogy olyan szép három dalia fiam van. Ahogy kimegy a szobából. Ott künn a legkisebbik fiú megkérdi: . .Felséges királyapám. miért vagy mindig olyan haragos. kutya keringette kölyke. hol nem volt. és közben miért sírsz? . míg meg nem mondod. Künn kérdi a két öccse: . a két bátyja kérdezi: .Eredj be. apám! Ölj meg. Volt neki három daliás szép fia. a kard az ajtófélfában állott meg. Be is ment. megmondja neked is. látom. mondd meg nekem. amit kérdeztem. majd széjjelnézünk egy cseppet az országban. mondd meg nekem. és miért sír annyit.Mit mondott az apánk? . nem mentek még világot látni sem. Vörös királynak hívták. és közben miért sírsz? . Ő is kérdezi: . ő is megkérdezte: . nem beszélt tisztességesen a fiával eggyel se. megkérdezik az apjukat. még te is azt kérdezed?! Felkapja a kardot.Ha csak az a baj. odaadja az apjának. fiam. mint a zápor.Felséges királyapám. de én addig ki nem megyek.Ejnye. megkérdezte: . A kard megint megállott az ajtófélfában. De ez a fiú nem szaladt ki. Be is ment a legkisebbik is. a kard megint az ajtófélfában áll meg.Na jó.mondja -. Ha pedig mégis szóba állt velük. s felé hajította. volt egy király. tebelőled még lesz valami.Mese Bruncik királyfiról Volt egyszer. Kihúzza a kardot az ajtófélfából. majd megmondja nektek is. miért vagy olyan haragos.Felséges királyapám. Be is ment a közbülső. és közben miért sírsz is? . A fiú kiugrott az ajtón. Mondja a király: . elhatározták. Ez is kiugrik az ajtón. mert mihasznák vagytok.Mit mondott az apánk? A legkisebb fiú elmondta azonnal.Menjetek be . sírok örömömben. És sírok haragomban. A három fiú már nem állhatta tovább. de az öreg király mindig haragudott. . 225 . hajítja a fiú felé. miért olyan haragos. Azt határozták. hogy a legnagyobbik megy be legelőször. még kérdezni is mered? Fölkapta a kardot.Kutya keringette kölyke. még te is kérdezni mered? Felemeli a király a kardot.Itt a kard. Tudd meg.Mit mondott az apám? Amaz feleli: . hajítja a fia felé. kutya keringette.Ejnye.

226 .Kedves kis gebécském. válassz lovat te is. Bemegy a legkisebb is az istállóba. mint a mesebeli Bruncik királyfi! Odafordul a kis királyfi: . öcskös. Odament a kis görbe csikóhoz. inkább agyonütlek! A bőrödért csak kapok valamit.Gyere. . Hiába húzta. Elértek egy szomszéd városba.szólt most a királyfi. Ő jó barátságban akar lenni még az állattal is. meglátott a trágyadombon egy hirges-horgas. Vagy tíz lépést haladtak. egy mezei úton haladt. Ekkor újra megáll a ló. kezdte megint maga után húzni a lovat. Amint ezen így gondolkodott. Azt kiáltja valaki: . A legkisebb királyfi közben nagy üggyel-bajjal mégis kivezette a rossz lovat a városból. megnyergeltetik. ha társául veszi. elkezdtek mulatni! Cigány került oda. Kiválasztanak két szép lovat. hogy továbbinduljanak. a két nagyobbik elvágtatott. semmit sem érő csikót. mert nem bírsz el. Aztán amíg a kisebbik fiú a görbe csikóval küszködött. ő ezekkel nem indul. hogy azt mondta.Éppolyan. nem lépett egy tapodtat se. megállj. Erre a fát ő is letette.Gyere. Aki csak látta. rúgnak s harapják egymást.mondta a királyfi. s menjünk az országba együtt.Na. Három-négy lépést ment a ló. kis lovam . s biztatja. megfogta a kötőfék szárát. ha nem jössz . . Meglátja a két bátyja: . ráncigálta a királyfi. Akkor a kis Bruncik királyfi gondolt egyet: ölébe vette a girhes lovat. Annak nagyon szelíd tekintete volt. de ezt most már nem hagyom! A két nagyobbiknak betarisznyáltak. megint megállott. A két nagyobbik megy rögtön az istállóba. szép lányok. Bruncik királyfi megint ölbe vette. elmegyek egyedül. én tovább nem viszlek. Egyszer a kis girhes ló megállt. alig három lépést tudott menni véle. Sírva kérleli a lovat: .Jó. amíg élek! Mikor kiért a város végére. hogy a ló feláll. lesoványodott. hogy agyonüsse a lovat. egy pár lépést vitte. hogy megkereszteltetek! Ezt a nevet fogom viselni. de a ló csak hallgatott. szólnak az öccsüknek: . De csak látja ám. Kezdi cipelni! De olyan nehéz volt. Fel is emelte a nagy fát. Elkezd most a kis Bruncik mérgében sírni.Jaj. velünk így nem jössz! Ilyen rongyos lóval mi nem utazunk! . legalább gyere utánam! De a ló nem mozdult. de mikor látja.Nem bánom . a pénzt hamar elmulatták a királyfiak. fejibe tette a kötőféket. agyonütlek! A ló erre megindult. Végül még a lovaik is ott maradtak.A kutyák egyenek meg. meg elkezdi maga után húzni. hogy a lovak kapálnak. pénzt vettek magukhoz. de megint földre ejtette. eltáncolták a lányok! Gyalog kellett.mondja a kis királyfi -. annyira megijedt. és felvett egy darab fát az út széléről -.Jól van! Indulnak hát világot látni. be a kocsmába. nézzünk széjjel. A királyfi a kocsistól kért egy kötőféket. kacagott rajta. már ha nem ülhetek én rád. Most még jobban elkeseredett a kis királyfi: . nyihognak.

hogy hova lettem! . ülj a hátamra! . így szólt: . gyere vissza! Bruncik odakiált neki: . elkezdett sírni keservesen. úgy ért földet a lába. Kapok a bőrödért egy pár fillért. hogy agyonüss! És másodszor még jobban féltem. S látja Bruncik királyfi. esik lefelé. a farkát felemelte. Bruncik királyfi leült a ló mellé. hogy a csillagoktól csak húsz méterre volt.Na. kis gazdám! . újra megrázza magát. megyek a hóhér után.Annyi. Mikor alig három méterre volt a földtől. hogy Brunciknak a feje a hajnalcsillagot érte. zuhan lefelé! Mikor már csak tíz méterre volt a földtől.Mi a csuda. .mondja Bruncik -. felugrik. mi történik még! A ló megszólal: . El is indult.Hallgass! .Kedves kis gazdám. Zuhan.Ha már így megdöglöttél. amikor először a fát felvetted. amint zuhant lefelé. . Bruncik lefordult a lóról. Akkor rúgott egyet a ló. leesett megint a lóról Bruncik.Én is megijedtem. megint hétszerte szebb és kövérebb lett. Aztán Bruncik a lóról is leszállt.Tudok hát! Gyere. mint a szél. a ló alábújt. hogy a lónak hat lába van. megnyúzatlak. neked hat lábad van? . A táltos azon nyomban felröppent vele a levegőbe.kérdezi a ló. Istenem. De elengedném. hát csak ülj a hátamra. A ló biztatja: . Azt mondd csak meg. Alig megy öt-hat lépést. Bruncik belékapaszkodott.Te még beszélni is tudsz? . De halljunk csodát. . gyere csak te utánam. vagy mint a gondolat. mikor mentél a hóhér után. hogy Bruncik a földet is alig látta. De alig húsz méterre a földtől. Mikor jól kisírta magát. a szemét kidüllesztette. mert táltos vagyok. visszanéz a lova felé.mondja a ló. ne félj semmit. akkor meg még jobban megijedtem. Akkor újra fölfelé szállt. s egészen kimeredt. Most már ülj hát a hátamra! Nagy kérlelésre Bruncik királyfi végül mégiscsak felült. Esik. ne kelljen hogy én vigyelek! Igen ám. alábújik a ló. ülj csak fel! Bruncik felült. de olyan magasra. Harmadszor.A ló kinyújtotta mind a négy lábát. Aztán rúgott egy nagyot. mert nagyon-nagyon sajnállak.Ugye. Nem is ülök én többet a hátadra soha! . megijedtél? . olyan magasra. Mit mondjak aztán az apámnak. mi történik? A ló megrázkódik. 227 . Hogy megint elejts. kifogta. De most leszállt vele a földre. Akkor a ló a hatodik lábával rúgott egyet.Dehogy ülök. a ló megint megrázza magát.Nem ülök én . és hétszerte szebb és kövérebb lett! A királyfi csak néz és bámul. Felszállottak megint a levegőbe. A ló megint rúgott egyet. s meghaljak.Bizony én meg. A kölcsönt most már visszaadtam. de már csak a farkát tudta odanyújtani.Ülj vissza. . elkezdett reszketni. hogy menjünk. kedves lovacskám. olyan magasra ment. a ló megint kifogta. megint leesett a királyfi.

hozok egy kis zabot . 228 . a lovát is. Látod ott apádnak azt a kétszáz mázsa fáját? Gyújtsd meg. hogy a fáknak a tetejét nem is lehetett látni.Az ám . . de szerezz előbb feleséget.Igen! . megy a kis lovához. éhes vagyok én is! . Azzal a fél falevéllel betakarhatta magát is. Most a földön haladtak.mondja Bruncik.Állj meg . . Mikor a fa elégett. ahol a minap voltak. ne láss! Mert aki sokat hall. Bruncik megtette: meggyújtotta a fát. Bruncik egy egész falevelet tépett. édesapám.Már látom. Most a levegőben mentek. tebelőled lesz valami. amit kívánsz.Édes kis lovam. megkérdezi: . megkérdezi a ló: . megreggelizik. ahogy felkelt. hogy itt megpihennek.No. sokat akar tudni. De már esteledett. . az a sütő. .mondja a ló -. . forró hamu.Nem bánom . Felült rá Bruncik.Na várj. Aztán felült a lovára. de rá nem. ne tudj. édes fiam? . se bánat. de valamit mondok neked: ne hallj. S milyen boldogot álmodott! Reggel. előveszi a falevelet. édesapám.mondja a ló -. édes gazdám? .mondja Bruncik királyfi. édes fiam.Ni.Szerzek majd azt is. A ló azt mondta neki.Hát mit ennél? Azt adok. nem kell nekem zab! .Nem vagy éhes? . vágjon kettébe egy falevelet. sokat lát. Másnap reggel. mind egy szemig megette.mondja a ló -. most már három éjjel. Hirtelen olyan erdőbe értek. odamegy a táltos. Rád is hagynám már a királyságot. Mikor elérik azt a nagy erdőt. égesd el.Köszönöm. . három nap mehetünk. húzza ki a kardját.Mondja Bruncik: . mutatja: . legyünk most már otthon! Alighogy ezt kimondta. sok baja van annak. mikor fölébredtek. mit hoztam! . A sok küszködés után Bruncik azt gondolta. Úgy is történt. nem éhezem meg! Úgy ragyogott a szőre.Mint a gondolat! Hét országot egy perc alatt! Alighogy kimondta.Mi az.Hova. elindultak. betette a tarisznyájába. Bemegy Bruncik az apjához.Ha ezzel betakaródzik.Menjünk odább? . már a királyi palota udvarán voltak. kedves gazdám. se szomorúság nem éri! . a napra lehetett nézni. Brunciknak szeme-szája tátva maradt. s csak izzó parazsak voltak. Mikor le akartak feküdni. Bruncik takarót is szeretett volna.

Kedves kis lovam. most már nálam maradhatsz. mennek. de tudod. engedd. felvette Bruncik az arany lópatkót.felszáll a levegőbe. barátom.Tudd meg.mondja a táltos -. mik vagytok? . Nekem adj valami szolgálatot. tarisznyájába tette. akárcsak a kender.Kedves kis lovacskám. nem kérdezném! . Bruncik felvette. Egy nagy. tarisznyájába tette. kedves kis lovacskám. De ott olyan sűrű volt a fa. a nap lemenőben volt. kis lovam! Hova pottyannak? A királyi vár kapuja elé! Mit lát Bruncik? Olyan fekete katonákat. Meglát Bruncik egy fának a tövinél egy aranyhajszálat. egy eltévelyedett királyfiú áll a kapujában. még azt az egyet vegyem fel! . 229 .Ha tudnám. Jött vele szembe a szerecsen király. Kedves kis lovacskám. Odaszól a lovának: .Ne félj. és mennek odább. lát egy arany lópatkót. jelentsétek a királynak. Megszólal a szerecsen király: . Mennek.feleli Bruncik. .mondja a ló -. a nagy fényességtől a szeme is meghibázott volna. mert ha délben talál odaérni.Nem is tudod? . . Felszállnak megint a levegőbe. Egyszer csak lenéz Bruncik a földre. Beszalad az egyik katona.mondja a ló. hogy az volt a szerencséje Brunciknak. Már a nap kezd hanyatlani lefelé. .Vegyed . de aztán tétlenül nem ülök. szállnak. de a fák akkorák.Bocsássátok be . engedd. akárcsak a korom! Kérdi az egyiküktől: .Kinek az ivadéka vagy? . hogy a te apád kenyeres pajtása volt. Sokszor hallottam apámtól.mondja Bruncik -. Bemegy Bruncik királyfi.Jól van.üzeni a király. mint nálunk a torony. A sűrű rengeteg kezd ritkulni.Nem bánom .Szálljunk le. Nemsokára Bruncik megint megszólal: . .Menjetek be . te jövevény. Megpillantanak akkor egy gyönyörű szép várost. engedd meg. feketén mint az éjszaka. ez az ország Szerecsenország! Ez a palota a szerecsen királyé! . Megszólal: . szállnak előre. hogy felvegyem! . ha akarsz az udvaromban élni! . mint ő. mondja a szerecsen királynak. Na. nem lesz ebből semmi baj! Leszállnak a földre. mit mondtam! . szállnak odább. vegyem fel azt a szép arany lópatkót! .Nem bánom . De az is éppen olyan fiatal volt. hogy ki és mi van a kapu előtt. barátom.Kik vagytok. vedd. Megint levegőbe szállnak.Én a Veres királyé. tarisznyájába teszi azt is. A táltos pedig nagyot trüsszen . rengeteg erdő felett szállnak.Kedves kis lovam. Mennek.Vegyed . megígéri a lovának. Szállnak. .mondja Bruncik -.Helyes! Megfogadja Bruncik. látok a földön egy szál arany madártollat. De az úgy ragyogott.kérdi a katona. most már nem is kell több neked! Felveszi Bruncik.

- Nem bánom, legyél intéző. Elfogadod? - Örömmel - feleli Bruncik. Úgy is történt, intéző lett Bruncik. Cselédek közt mozgott, forgott. Ahogy szokott, most is megtörtént az irigység. Látták a régi cselédek, hogy a király az új cseléddel milyen jól van. Azzal beszélt többet, mint ővelük. Azon kezdtek hát töprengeni, hogy kellene valamiképp a királyt megharagítani rá. Elhatározták, csinálnak egy cselédbált. Hozattak jó muzsikusokat, kihirdették az egész városban, hogy a király minden cselédje: béresek, juhászok, kondások mind ott legyenek. Meghívták Bruncikot is. Bruncik azt felelte: - Ha a király megengedi, én is ott leszek. Megkezdődött a mulatság. Mikor hallotta Bruncik a muzsikát, a nótázást, odaszólt a királynak: - Nézzed, barátom, engem is meghívtak. Én azt mondtam, ha te engedsz, én is köztük leszek. - Hogyne, barátom, mehetsz. Jó mulatást! El is ment Bruncik. Volt ott inni-ennivaló, kinek mennyi kellett. Éjfélkor összeültek a cselédek, de csak a férfiak, egy hosszú asztalhoz. Ittak, beszélgettek. Aztán egyszer csak, aki az asztal véginél ült, elmondta az élettörténetét. Így sorban mindenki el kellett hogy mondja, hol született, honnan jött, hol járt, mit csinált, mit látott a világban. Mikor Bruncikra került a sor, Bruncik azt mondta: - Én nem láttam semmit, én nem tudok semmit. Megszólal a szomszédja, megtaszítja, mondja neki: - Hazudj te is, mi is azt csináltuk. Mondja Bruncik: - Én nem szoktam hazudni Azért egyet mégis elmondok. Mikor jöttem errefelé, találtam az úton egy arany lópatkót. Kiáltják a cselédek: - Az már valami! Nem tudnád megmutatni? - De igen. Benyúl azzal Bruncik a tarisznyájába, kiveszi a patkót. Bámultak a cselédek. Az egyik alig várta a reggelt. Bemegy rögtön a szerecsen királyhoz, beárulja Bruncikot az aranypatkóval, és azt mondja a királynak: - Az az új cseléd azt mondta, még a lovat is el tudja hozni, amelyiknek a lábáról leesett. Hívatja a szerecsen király Bruncikot. Megyen be hozzá Bruncik. - Jó reggelt. - Szervusz, kedves barátom, Bruncik - feleli a szerecsen király. - Hogy mulattál? - Elég jól. Köszönöm. - Nahát, ha jól mulattál, annak örülök. De úgy hallom, van nálad egy arany lópatkó! És még azt is mondtad, hogy azt a lovat is el tudod hozni, amelyiknek a lábáról leesett. - Én? Én sohase mondtam - felelte Bruncik. - Hát tudd meg, kedves barátom - mondta a szerecsen király -, ha a lovat el nem hozod hat nap leforgása előtt, karóba kerül a fejed.
230

Megszomorodik Bruncik! Kimegy az istállóba, elpanaszolja a kis lovának, milyen parancsot kapott. - Most már tégy, amit akarsz - mondta a ló. - Én megmondtam az úton, ne tudj, ne hallj, ne láss! Elszomorodott még jobban Bruncik. Egész héten lesütött fejjel járt az udvarban. Ötödik napon este bemegy az istállóba, a kis lova mellé, előveszi a pisztolyát, homlokának szegezi. - Mit akarsz, te? - kérdi a ló. - Meg akarok halni, inkább megölöm magam, mint hogy karóba kerüljön a fejem. - Tégy, amit akarsz, én nem tudok rajtad segíteni - felelte a kis ló. De mikor Bruncik a ravaszt el akarta húzni, akkorát rúgott a ló, hogy a pisztoly a földre repült és összetört. Mondja aztán a ló: - Tedd rám a nyerget, Bruncik, menjünk, próbáljunk szerencsét. Felnyergelte Bruncik a kis táltost. Mikor sötétedett aztán, kiugrott a királyi palotából. Repült vele a kis táltos hegyek, völgyek, erdők felett. Mikor az óra egyet ütött éjfél után, egy aranyvár alatt állottak. Megszólal a ló: - Most beszállunk ebbe a várba. De vigyázz, ha bemegyünk az istállóba Ott van az az aranyszőrű mén, akiről a patkó leesett. De az a mén olyan, ha egy idegen bogár kerül a várba, azt is megérzi. Mihelyt az istállóhoz érkezünk, tebelőled lesz egy zabszem, s bebújsz a lónak a fülébe, de úgy bújj be, hogy ott is megkeresnek, s ha megtalálnak, akkor vége neked is, nekem is. - Hát te hova bújsz? - kérdi Bruncik. - Avval te ne törődj - mondja a kis ló. Akkor a ló nagyot ugrik, Bruncikkal együtt ott terem az istállóban. Elkezd rögtön a mén nyeríteni, nyihogni, szinte ordítani, ahogy csak tudott. Futnak a csikósok, a kocsisok, fújnak a trombitások, verik a riadót az egész várban. Keresik az idegent mindenhol, végül a fűszálak közt is, az istálló szénatartójában is. Még a hídlást is felszedték. Nem találtak sehol semmit. Akkor két csikós egy-egy jó vastag nádbotot vett úgy megverték a mént, hogy nyúlva maradt a pallón. - Kutyátul származtál, dög, az egész várat felverted, mégse találtunk még egy idegen legyet se! Mikor a csikósok otthagyták a mént, Bruncik kibújt a ló füléből, megint ember lett belőle. Akkor látja, hogy a kis táltos mellette áll. Mondja a táltos Brunciknak: - Húzzál ki egy szál szőrt a farkamból, lökd rá a ménre, és akkor ülj a hátamra. Egyébbel ne törődj. Úgy is történt. Rádobta Bruncik a ménre a szőrt. A táltos kiindult az istállóból, a mén utána! Fölröppentek a levegőbe, repültek ki a várból! Mikor a vár falán repültek keresztül, a táltosnak a lába megérintette a falat. Nagyot csendült a vár! Talpra ugrottak a katonák. - Haj, tolvaj gazembere - kiáltották -, lesz még utad ide? - Kiáltsd, hogy lesz! - mondja a csikó Brunciknak. - Lesz! - kiáltotta le Bruncik. Mire megvirradott, a szerecsen király udvarában voltak. A mén is velük. Kijön a szerecsen király, meglátja a gyönyörű mént, elkiáltja magát:

231

- Kedves barátom, ilyen szép lovat életemben nem láttam. Mától többet nem étkezel a cselédházban. Na, azért még jobban megharagudott a többi cseléd Bruncikra. Megint bált rendeztek, megint meghívták Bruncikot is. Éppúgy csinálták most is, mint az előző bálban. Mindenki elmondta az élettörténetét. Mikor Bruncikra került a sor, ő megint csak azt mondta: - Én nem tudok semmit. De a szomszédja megint megtaszította, s mondta neki: - Hazudj te is, mi is csak hazudtunk. - Kedves barátaim - mondta Bruncik -, én nem szoktam hazudni. De annyit megmondhatok, mikor jöttem ide, találtam egy arany madártollat. Ki is vette a tarisznyájából a tollat, meg is mutatta. Nem kellett egyéb a cselédeknek! Megint beárulták a királynak. Azt mondták, hogy azt beszélte Bruncik, el is tudja hozni azt a madarat, amelyik a tollat elejtette. Alig várta a király a reggelt. Rögtön hívatta, és mondta neki: - Hat nap leforgása előtt azt a madarat ha el nem hozod, kerékbe töretlek! - Meglátom - mondja Bruncik -, majd gondolkozom rajta. Mert én azt a madarat sohase láttam! Azzal kiment az istállóba, elmondta a kis lovának az új parancsot. A kis ló ezt felelte: - Ugye megmondtam, ne tudj, ne hallj, ne láss! Most tégy, amit akarsz! Az ám! Bruncik könyörgésre fogta a dolgot. Sírva kérlelte a kis lovat hogy csak most segítsen rajta. - Nem bánom - mondja a ló -, megpróbáljuk. Ha te pusztulsz, én is pusztulok. Ötödik nap este megint kirepültek messze a király udvarából. És hol állottak meg? Az aranyvár kapuja előtt! Megszólalt a kis ló, mondja Brunciknak: - Na, kedves gazdám, most bemegyünk a várba. Van ennek a várnak sok szobája, de minden szobaajtó tárva-nyitva. Keresztülhaladsz kilencvenkilenc szobán. A századikban a falon van felakasztva egy aranykalitka. Abban a kalitkában van az az aranytollú madár. Kihúzol a sörényemből egy szál szőrt, ráteszed a kalitkára. És akkor leakasztod. Nyugodtan hozhatod magaddal, csak arra vigyázz, hogy amint jössz, nehogy az ajtófélfához vagy valami bútorhoz hozzáérj, mert abban a szempillantásban nagyot csendül a vár. És akkor mind a ketten itt veszünk. De akkor már ott is állottak, mikor a ló ezt elvégezte, a nyitott ajtó előtt. Elindult Bruncik szobáról szobára, keresztül a palotán. Mikor a kilencvenhetedik szobába ér, lát ott egy rézbölcsőt. A rézbölcsőben ott fekszik egy rézhajú lány, az egyik karja lelóg. Jól megnézi Bruncik, oda akar menni, hogy fölteszi a kart. Szerencsére eszébe jutott, neki nem szabad semmihez hozzáérnie. Bemegy a másik szobába, a kilencvennyolcadikba. Ott egy ezüstbölcső van, abban is egy lány fekszik. Az ezüstpaplan derekáig takarja. Azon felül látta Bruncik a lány gyönyörű fehér mellét és nyakát. Úgy rábámult Bruncik, azon vette észre, hogy a bölcső mellett áll. Akkor jut eszébe, neki nem szabad hozzáérnie semmihez.

232

Bemegy a következő szobába, a kilencvenkilencedikbe. Alighogy belép, szeme-szája tátva marad. Itt egy aranybölcső van, s benne egy aranyhajú lány fekszik! De azon már semmi takaró nem volt, csak a szép aranyhaja takarta. Annak is az egyik karja és az egyik lába lecsüngött a bölcsőből. Gondolja Bruncik: „Nem bánom, akármi lesz, de azt a lábat s azt a szép gömbölyű kart nem hagyom, hogy elzsibbadjon, felteszem a bölcsőbe.” Éppen amikor odahajol, akkor jut eszébe, hiszen neki nem szabad. Széjjelnéz, meglátja a túlsó falon, a századik szobában az aranykalitkát. Benne az aranymadár! Előveszi azt a sörényből való szőrt, amit a táltostól húzott ráteszi a kalitkára. Azután szépen leakasztja, hóna alá fogja, elindul vele kifelé. Igen ám, amíg két szobán keresztüljött, mindig hátrafelé nézett: azt az aranyhajú lányt csak nem tudta felejteni! Mikor az utolsó szobából lépett ki, akkor is hátranézett, és véletlenül hozzáért az ajtófélfához. Nagyot csendült a vár! Futnak a katonák. Odaugrik a kis ló, elkapja Bruncikot kalitkástul, madarastul, hátára veti, s rajta! - átugorja véle a várfalat! - Látod, édes gazdám, tudtam én, megfeledkezel magadról. Azért mentem az ajtóhoz, hogy idejében elkaphassalak. - Köszönöm, édes kis lovam - mondja Bruncik még mindig hátranézve. Mentek ők aztán! Mire megvirradt, a szerecsen király udvarában voltak. Viszi be a kalitkát Bruncik a madárral együtt. Átadja a szerecsen királynak. A szerecsen király felakasztja a fára egy szegre. De a madár nem énekelt. Mondja a szerecsen király: - Kedves barátom, ezentúl egy asztalnál ebédelünk és együtt sétálunk. De mi történik? A cselédek még jobban megharagudtak. Megint bált rendeztek. Bruncikot megint meghívták. El is ment. Mulattak. Egész tizenkét óráig táncoltak. Tizenkét órakor a hosszú asztal körül ültek megint. Mindenki hazudott megint egyet, csak Bruncik nem, de mikor nagyon kénytették, mégiscsak elővette az aranyhajszálat, s azt mondta: - Nézzétek, barátaim. Mikor jöttem ide, találtam ezt a szál aranyhajat. Alighogy Bruncik ezt elmondta, a mulatságnak vége lett. Elment ő is lefeküdni. Az egyik cseléd azonban rögtön beszaladt a királyhoz jelenteni neki: - Felséges királyom, az idegennél van egy aranyhajszál. Azt mondta, azt a lányt is el tudja hozni, akinek a fejéről leesett. Nem kellett egyéb a szerecsen királynak. Rögtön szaladt most már ő maga Bruncikhoz, nem várta a reggelt. Felkeltette: - Kelj fel, barátom! Igaz, hogy van nálad egy aranyhajszál? - Igaz - mondja szegény Bruncik. - Ha van, nekem azt a lányt hozd el, mert ha nem, halálnak halálával halsz meg, sőt apádnak is hadat üzenek, őt is megölöm a másik két fiával együtt, s az egész országot elfoglalom. - Jól van, barátom - mondja Bruncik -, de talán egy kis gondolkozási időt csak adsz? - Nem bánom, adok három napot. Kimegy Bruncik a kis lovához, elmondja az új parancsot. Feleli a kis ló:

233

- Mondd meg a szerecsen királynak, készíttessen egy aranyhintót, hat fehér lovat, rendeljen ki neked egy ezred katonaságot, s az országból szedjen össze száz leányt. A leányok mind fehérbe öltözzenek. Mikor ez mind meglesz, akkor elindulunk. Bruncik megmondta, a szerecsen király elfogadta. Jöttek az aranyművesek, készítették az aranyhintót, a lovászok vakarták, kefélték a fehér lovakat, a katonák tisztogatták a fegyvereket, a lányok mosdottak, az összes mind fehérbe öltözött. Ez idő alatt elkészült a kocsi is. Bruncik felült a kis lovára, ő vezette a csapatot. Mentek, mendegéltek. Már egy hete, hogy mentek. Mindenki megéhezett, a katonák zúgolódtak. Odamegy a kis ló Bruncikhoz, azt súgja neki: - Mondjad, hogy még egynapi kitartás, akkor minden jóra fordul. Bruncik kérlelte a katonákat: - Egy kis nyugalom, kedves bajtársaim, egy nap kitartás, aztán ehettek-ihattok, amit szemetekszátok kíván. Lecsendesedtek a katonák. Mennek, mendegélnek tovább. A kis ló megszólal: - Kedves kis gazdám, a hintót hajtsd félre az útból. A katonák, lányok álljanak kétfelől az út szélére mert jönnek a vaddisznók. Háborúban voltak, nagyon ki vannak fáradva. Mikor a vaddisznócsürhe végighalad, a vaddisznókirály megszólal: - Kedves Bruncik, amiért nekem utat csináltál és a katonáimnak, mikor szükséged lesz rám, csak gondolj énreám, rögtön ott leszek és megsegítlek. A vaddisznócsürhe elvonult, Bruncikék megindultak. Alig két kilométert mennek, mondja a kis ló: - Kedves gazdám, állítsd félre megint a csapatot. Most jönnek az ördögök, azok is nagyon ki vannak fáradva, ők is háborúból jönnek. Alighogy helyet csinálnak, mintha egy fekete felhő jönne! Annyi az ördög, mint réten a fűszál. Volt köztük sebesült is, volt olyan is, amelyiknek egyik szarvát levágták. Mikor az ördögök királya Bruncikhoz ért, azt mondja: - Kedves Bruncik barátom, én vagyok Plutó, az ördögök fejedelme. Amiért nekem és katonáimnak utat adtál, ha valahol bajba leszel, csak gondolj rám. Ott leszek és segítek. Bruncik ismét összeszedte az embereit, haladtak előre az úton. Alig három-négy kilométert mennek, a ló megint mondja: - Állítsd félre a katonáidat, mert jönnek a méhek. Azok is csatározni voltak, mert a lódarazsak megtámadták őket, azokat verték meg. Félreállította Bruncik az embereit. Megparancsolta, hogy senki még a fülét se moccantsa. Megérkeztek a méhek. El voltak szegények fáradva, rászállottak a katonák fülére, orrára. De azok közül egy sem mozdult, pedig viszketett a fülük s az orruk. Mikor a méhek kipihenték magukat, fölkerekedtek, hogy tovább szálljanak. Akkor a méhek királya odament Bruncikhoz, és azt mondta: - Kedves Bruncik barátom, sose lehet tudni, mikor lesz édességre szükséged; akkor csak gondolj rám, viszek én neked annyit, hogy még a katonáidnak is mind elcsapja a hasát. Bruncik ismét összeszedte az embereit. Mentek előre. A kis ló mondja megint Brunciknak:

234

- Még egy jó óra, s beérünk az aranyvárba. De jól jegyezd meg, amit mondok! Mikor bementünk, a vár urához mégy, és megmondod neki, hadakozni voltál, csak egy pihenőt kérsz őnála. Nehogy az apád vagy a szerecsen király nevét emlegesd, mert akkor kiűz a várból. Mondd azt, hogy te a Zöld király fia vagy. Mikor ezt a beszédet elvégezték, már ott is voltak a vár kapuja előtt. Bruncik beugratott. Az udvarban rögtön találkozott a vár gazdájával. Köszön illendően. Elmondta, hogy hadakozni volt, szeretne itt egypár nap megpihenni. - Nem bánom! - mondta a vár ura. - Tudom, éhesek lehettek. Enni-inni való az van elég, kapnak a katonáid is. Úgy is történt. A virágos kertben terítettek. A katonák asztalhoz ültek. A hosszú éhség után nagyon jó étvággyal ettek. Egyszer csak előjött az az aranyhajú lány is. Rápillantott Bruncikra... És halljunk oda, mi történt? A lány azon nyomban megszerette Bruncik királyfit. Elmentek együtt sétálni. Bruncik is hamarosan észrevette a lány nézéséről, hogy az őt szereti; úgy égett a lány szeme, mint két gyémántkő, vagy mint a macska szeme a sötétben. Mondta is Bruncik: - Tudod mit, lelkem, szerelmem? Megkérem a kezed az apádtól. - Nem bánom - mondja a lány. - Szívesen megyek veled, mert szeretlek. El is ment Bruncik megkérni a lány kezét. Azt mondta a vár ura: - Nem bánom, fiam, odaadom, csak egy-két kívánságomat teljesítsd. - Mi volna az a kívánság? - Látod, fiam, azt a szép mezőt itt a vár előtt? Azt szántsd föl, ültesd be szőlővel, hogy reggel már szüreteljünk is. Aztán van nekem itt egy szobám, abban a szobában van egy hordó, egy olyan kétakós. Az reggelre teli legyen mézzel. Ha ezt nem teljesíted, a lányomat nem adom, tégedet pedig a váramból kiűzlek. Bruncik királyfi kiment, mondja a lovának: - Hallgasd csak meg, mi a kívánsága - s elmondta. Kérdezi a kis ló: - Kivel találkoztunk először az úton? - A vaddisznók királyával - mondja Bruncik. A vadkan abban a percben csak ott terem Bruncik mellett. Kérdi nagy röfögve: - Mi a baj, kedves Bruncik barátom? Feleli Bruncik: - Bizony van! Nézz arra a mezőre. Azt fel kéne szántani. Nagyot röfög a vaddisznókirály, jön nyomban egy csorda vaddisznó. Elkezdenek turkálni! Egy-két perc, fel van szántva a hely! Néz ismét a lóra Bruncik: - Na, de most honnan veszünk szőlőt?

235

Kérdi tőle a kis ló: - Kivel találkoztunk másodszor? - Az ördögökkel - mondja Bruncik. Alighogy kimondja, ott van mellette az ördögök fejedelme. - Mi bajod van! - kérdi. - Erősen nagy bajom van! - mondja Bruncik. - Látod azt a felszántott helyet? Azt be kell ültetni szőlővel, de úgy, hogy reggel már ott szüreteljünk. Prüsszent egyet Plutó. Jönnek nyomban az ördögök, kiadja nekik a parancsot: - Azonnal menjetek hetedhét országra. Ott most van megérve a szőlő. Mindegyik hozzon egy tő szőlőt! Ültessétek ide el. A tövét locsoljátok meg, nehogy meghervadjon! Alig ütötte el a toronyóra a tizenkettőt, a szőlő kész! Néz megint Bruncik a kis lóra: - Az ám, de honnan vegyünk mézet? - Kivel találkoztunk még? - kérdezte a kis ló. - A méhekkel! - mondja Bruncik. Alighogy kimondja, ott a méhek királya. - Mi bajod van, kedves barátom? - Nagyon sok mézre volna szükségem. Zümmög egyet a méhek királya. Annyi méh jött, minden fűszálon kettő-három állott. Kiadja nekik a parancsot: - A szobában egy hordó, azt töltsétek meg mézzel, de úgy, hogy a dugó helyén csucsorogjék ki belőle. Mire a hajnal hasadt, a kád is teli volt. Felébred a vár ura, kinéz az ablakon, meglátja a szőlőt. Azt hitte, hogy csak a szeme káprázik. Kiment, egy gerezdet leszakított, de az olyan édes volt, még csettintett is a nyelvével. Bemegy a szobába, nézi a hordót. Látja, hogy úgy tele van, még az oldalán is folyik le a méz. Bemegy a saját szobájába, hívatja a lányát is, Bruncikot is. Akkor azt mondja: - No, kedves barátom, a kívánságomat teljesítetted. Én is állom a szavam. A lányom neked adom, ha ő is szeret téged. Hát mi történik egyszeriben? Az aranyhajú lány Bruncik nyakába ugrik, összevissza csókolja. Bruncik aztán kiszól az ablakon: - A lovakat fogják be! A hintó álljon elő! A leány elbúcsúzott a szüleitől. Beültek Bruncikkal az aranyhintóba, megindultak Szerecsenország felé. Amint mennek az úton, a lány megkérdezi: - Itt a katonáid az úton tegnap azt beszélték, hogy a szerecsen király küldött téged értem. - Hadd beszéljék! - mondja Bruncik. - Mondd meg, magadnak viszel? Igazán? - Miért gondolod, hogy másnak vinnélek?

236

mint mikor nagy égi háború van olyan zúgás keletkezett. Bruncik olyasfélét hallott. hogy gyáva vagy. Rögtön odafordult Bruncik felé a szerecsen király. haladtak előre. csókolni. Azt hitte. Mikor tehát hármat nyerítek. Egyszer egy nagy legelőn leszállnak. ahogy az aranytollú madár meghallotta a lány hangját. hogy az enyém légy! Akkor még nem mondtam ki. hogy a szívedet találja. Talán nyerítek is.A fától úgy öt lépésre. Olyan robajjal mennek. hogy azonnal halj meg te is. De ha harmadszor is nyerítek. . de majd elhozza nekem az. hogy ereszkedjék bele a kardjába. Azt mondja a szerecsen király a lánynak: . 237 . Mikor mindennel készen voltak. és ülj csak a nyeregbe. Tépte.Van az én apámnak egy vad ménese: száz darab fejős kanca. tudom.Tudom.Elmész a vad lovak után. ereszkedj a kardba. hogy a vihar kitépi a fát is.De hiszen én azért hozattalak. azokat kösd fel a hátamra.Mondd meg a királynak .Gyere le. Akkor észrevette a vadmén.Azt akarod. nincs baj. kis gazdám. Bruncik felült. és elpanaszolja a baját. Egy nagy terebélyes fa alá mennek. Mikor a szerecsen király meglátta a lányt. Mikor ezek készen voltak. . megmenekültünk. Azt a száz darab fejős kancát hozd el ide nekem. mintha a földet össze akarnák gyúrni! Mikor kétszer-háromszor körülszaladták a legelőt. amire ő felmászott. harapni. Éppen mikor le akar ereszkedni. Telt az idő.. Egyikbe tegyük a hamuzsákokat.mondja a szerecsen király. Te pedig látod azt az ágat? Az ág alá állítsd föl a kardodat a hegyével fölfelé. A másikban leszek én. végünk. hogy a tied legyek? Akkor teljesítsd egy kívánságomat. belé a másik gödörbe! A vad utána! Elkezdi rágni. nyomban elkezdett gyönyörűen énekelni. töltessen meg hat zsákot hamuval. odaszaladt a hintóhoz. és ide hozod! Bruncik elmegy a kis lovához. de most már kimondom! A lány azt mondja erre a szerecsen királynak: . hogy nekem a fülem se látszódjon ki belőle. ide áss két gödröt egymás mellé.Én azt nem tudom megtenni . a táltos megszólal: . Egyszer végül aztán megérkeznek szerecsen földre. de úgy. harapta a – hamuzsákot Mikor Bruncik látta. a táltos nyerített egyet. az azt jelenti: elvesztünk. úgy.kérdi a szerecsen király. Kérjél tőle ásót és lapátot. . nem bírom tovább. Elrepültek rögtön nagy messze. ha nem a te feleséged lehetek. Olyan mély legyen. Azonközben. Én majd harcolni fogok. . aki engemet elhozott. meg akarta rögtön ölelni. azt mondja ott a kis ló: . nem engedte. A kis táltos kiugrik.Nehogy másnak vigyél! Mert inkább meghalok. beugrott a gödörbe a táltoshoz.feleli a kis ló -. te meg ülj fel az ágra. . De mit látott? Száz vadkanca előtt egy mén vágtat. be a királyi palotába.Mi az? . De a lány hátralépett. a táltos még egyszer nyerített. megfogta az ágat. hogy már csak egy zsák van. és azt mondja: .

de akkor ám a táltos olyat lehelt belé. s őutána az összes többi vadló.mit tehetett? . ha azokat a vadkancákat megfejed. s tűrik szelíden a fejést. szökött le a kád széléről. Ez az egy épen maradt. . Igen.Én azt nem tudom megtenni. a belső szobájába. A szerecsen királynak elég volt csak a lábujját belemártani. Vetkezik erre nagy büszkén a szerecsen is. No de most? Az történt hogy a táltos olyan leheletet fújt a tejbe.tudtam.futásra! Be a palotába. Feleli a szerecsen: . Még ma is élnek. a tej úgy forrt a kádban. jajj! Mondja a lány: . édesem. Jól megmosakodott. 238 . s dobd rá a vadménre. ha meg nem haltak.odalép a kádhoz. beleugrik. Akkor kijött. Előhívja Bruncikot. még ivott is egyet belőle. itt vannak a te vadlovaid! Most már leszel a feleségem? Feleli a lány: .Nem is vagy te arra való .Leszek. mondja neki a táltos: . a dunyha alá! Ekkor az aranyhajú lány nyakába ugrik Brunciknak. Mégis övé lesz a lány! Ledobja a ruháját. hogy most a sörényemből húzhatsz már egy szálat. megesküdtek. már ugrana ő is a kádba. eredj. hogy azokat a vadakat megfejjem. tejüket mind egy kádba öntöd. aki ebben tisztára fürdik! Kiáltja a szerecsen király: . Füttyent Bruncik. az ágyba.Lásd. a többi zsákot mind széjjeltépte. te szerecsen. s odamennek mind a ketten a kádhoz. s mivel meztelen volt. aki idehozta őket. szégyenletében .Lásd. Hát mi történik? A vadkancák mint a szelíd juhok. Aztán hazautaztak nagy boldogan a fiú apjához. mint a nyári patak vize. Húzz egyet. te az enyém! Papot hívattak. fürödj meg benne! Azé leszek. Lábaikat széjjel teszik. te híres hencegő. De megfeji majd.Bruncik. kijött a szerecsen király.Te küzdöttél értem! Én a tied.Leszállott Bruncik a fáról. állnak a kád mellé. Elvágtattak vissza Szerecsenországba. hogy az egyszeriben olyan langyos lett. Bruncik hamar levetkőzik. Jön. Úgy is történt minden. Mikor megérkeztek. hogy a tej elkezdett ismét forrni. mellette a kis táltos.No. mint a forró folyó vas! Azt mondja akkor az aranyhajú lány: . lagzit ültek. s abban a kád tejben megfürdöl. De a harctól annyira megszelídült. De mikor mind meg volt fejve. Attól majd jön ő is utánam. fürödj meg helyettem! Vagy halál fia vagy! Bruncik . Dicsekszik a lánynak a szerecsen: . Kijött az aranyhajú lány is.

Megnézi a szegény lány a dióhéjat. hogy hogyan szeretik őt. volt nekik három lányuk. Nem bánja ő. akármi dolgot adjanak neki. aztán visszaszaladt a lyukába. királyfi. látva. Elmegyek estére a bálba. Az apjuk egyszer vásárra készült. letette a libapásztor mellé. előhívatta hát a három lányt. . hogy mellette egy kis egér cincog. egy gyönyörű szép aranyruhát látott. merre. édesapám. rongyos lányt. te! Mindig láb alatt vagy! Még egyszer a ruhádról beleesik valami az ételbe! Akkor aztán lesz kapsz. hogy kié.szólt be az ablakon a szegény lány.Hijnye. aminőt csak a vásáron árulnak! A második meg úgy felelt: . még fel is akaszthatnak miatta! Takarodj ki mindjárt! A szegény lány kiment. Ugye.Úgy szeretlek. No! A kislány hova forduljon most már? El van csapva azért az egy szóért.Úgy szeretlek. hát csakugyan az volt. Az első azt mondta: . Vásárfiát akart hozni a lányainak. nagy sokára egy nagy gazdaságra talál. ugyan mi lehet abban. aztán keserves sírás közt hozzáfogott a vacsorájához. hozott magával egy dióhéjat. 239 . én úgy szeretlek. kiféle. Nagyon megörült neki. amerre látsz. azzal elindult világnak. aztán megkérdezte tőlük sorba. amiért a lánya olyan kevésre becsülte őt. Szegény lánynak mit volt mit tenni: összeszedte. ott is. nyomorgott sokáig. édesapám.A libapásztorból lett királyné Hol volt. nekem nem kellesz! . mint a levesben a sót! . Ahogy ott vacsorál. de milyen foglalkozást adjanak neki? Felfogadták libapásztornak. ment a libaólba. oda megyek. ha találna.Kedves apám . Akkor előadta. volt egyszer a világon egy szegény ember meg a felesége. Hát egyszer is ott sündörgött. Még tapsolt is örömében! „Megállj. Ott szegénykedett. miféle. a királyfinak az ablaka meg éppen nyitva volt. csak szánják meg! Nagyon megsajnálták a szőrruhába öltözött. Hát ahogy belenéz. Nagyot kiált rá a szakács: . az ő rendes fekvőhelyére. Megsajnálta. adott neki egy kis darab kenyeret. úgy hallotta meg. veszel nekem olyant? Odafordult a harmadikhoz is: . mendegél. Hogy ő szolgálatot jött volna keresni. Odanéz. . A libapásztor fogta magát. hallja. ami kis holmija volt.Hát te hogy szeretsz. mint a gyémántos ruhát. hogy egy nagyon gazdag királyé. hogy a királyfi odabenn öltözködik. legkisebb lányom? . maga sem tudja. Ahogy kiért a pitvarból.Nem mégy már ki innen.Mit kérded te azt? Ahová megyek. hol nem volt. mint a legeslegszebb ruhát. ott forgolódott az ő rongyos szőrruhájában. Mikor az egér megette. Eredj az ablakomtól! . Megy.Hová készül a királyfi? . amit a konyhán kapott.Azzal a lányhoz vágja a törülközőjét. hogy mi járatban van. azt a kutya mindenedet! Hát hogy mersz te nekem ilyeneket mondani? Hát mire tartasz te engem? Ilyen keveset érek én teelőtted? Eredj most már.Szörnyen mérges volt az apja. Ott kivette a zsebiből.felelte a legkisebb lány -. Az ételért mindig a konyhába járt fel. Kérdezősködött itt is. amiről azt se tudta.

mulattatta.Fésűütővárra! Gondolkozott a királyfi. aranyruhás lányt. aztán kikergette. amíg adnak neki valamit. Aznap délig a libákkal bajolt az árokparton. A királyfi karon fogta a szép. A királyfi már csak a hűlt helyit találta. felöltözködött a szőrruhájába. mint azelőtt való este. csak húzódott. hogy csak! Megint faggatta. megmosakodott. látja. A lány visszament a libaólba. királyfiú. a libák is az ólban voltak. kimulatja magát. Ott benéz. aztán akkor jaj nekem! . Aztán.Tán megint a bálba készül a királyfi? .Adott neki valami kis harapnivalót. megtisztálkodott . hogy honnan való? A szép lány csak annyit szólt: .megállj! Hamarabb ott leszek én a bálban!” El is határozta magát. Egész reggelig mindig az a nóta járta. csak egy helyen. A lány csak odamegy a királyfi ablakára.Mi közöd hozzá. te szélhordta.köd előttem. kivett a dióhéjból egy ezüstruhát. Kérdezősködött aztán tőle. nem is árult petrezselymet egy cseppet se.Oda hát! De hát te mindig olyan szemtelen vagy. De a lány csak hímelt-hámolt. Mire kivilágosodott. hogy őérte most búsul valaki! Eljött a dél. Mikor már gondolta.köd előttem. De a királyfi ablakánál újfent megállt. . hogy lehetne indulni. A lány kiment az ólba. merről való. Mikor az ezüstruhás lányt megpillantotta. A lány megint csak hazament. de eszibe se volt. Akkor . Délfelé megint csak felment a konyhába. köd utánam! . . de nem tudta kitalálni sehogy se. . Megbámulta nagyon. elővette a szőrruhát. hogy hazakísérheti-e vagy nem. aztán megint csak a szegény libapásztor lett. A királyfi mindig vele volt. hogy olyan nagyon fésülködik? . azzal elment. ha már szép ruhája van Azzal készült sebesen.Azzal a lányhoz vágja a fésűjét. elmentek megint táncolni. A szakács csak piszkolja. Elmegyek a bálba! Takarodj az ablakomtól! . az ezüstruhát.Eredj már innen. de a lány csak szabódott. De már nem peszterkedett ott soká. A királyfi nem mulatott. hogy ki is ő. köd utánam! . A lány csak annyit mondott: . felvette az aranyruhát. hogy beleselkedel az ablakomon? 240 . készül valahova! .Hová készül. hogy ki is ő. csakhogy megyek. hogy hazakísérhesse. Mikor odaért.Törülközőütővárra! Akkor éppen új nótát húztak. felöltözködött. az aranyruhát visszatette a dióhéjba. megsimakodott. már a tallón volt a libákkal. akárhova megyek. táncba fogott mindjárt. uzsgyi. míg egyszer csak megint úgy eltűnt. a lány megint ott sodormánkodik a konyhában. olyan jó kedve volt. elszökött. Aztán felkérte a lányt. megvárta. engedelmet kért tőle. hogy a királyfi ugyancsak fésülködik. csak dúl-fúl. nem hagyott vele senkit táncolni. ott egy szegletben várta be az estét.kérdezte a lány. hogy elmegy. Már állt a bál.el a bálba. hogy merre lehet az.ment a bálba. hogy így meg úgy. visszatette a dióhéjba. egyszer csak. mintha elvágták volna. szépen összehajtogatva. az asztalnál szomorkodott. úgy megváltozott! Táncoltatta. már meg is szerette. te vízhajtotta Még egyszer csakugyan belekavarsz az ételbe.

241 . nem hajtott az senkire se. megfésülködött. Minden szívszándéka a lány felé volt már fordulva. A királyfi nem tudta nézni.köd előttem. Hát csak tagadta. mert ahogy eddig mondta. de már nem várta meg. Ott levette a ruháját. Már javában táncolt. köd utánam! -.Szakács! Mondd meg.gondolta magában a lány majd hamarabb ott leszek én. egyenest az ólba. akit ő úgy szeret.Hol lehet az? Nem tudhatom. Bement. hogy ott más nem járt. olyan szomorú volt. hogy az a szőrruhás. felvett egy gyémántruhát . „Jól van. akármerre lépett. de hamarabb is ott volt. azoknak még a hírét se hallotta. hát csak megcsördül a kanál valamiben. hogy megint szóljon a királyfi a hazakísérésről. Hívatták aztán a szakácsot: ki járt a konyhában? Megijedt a szakács. hogy valahogy mégis betette a tálba a gyűrűt. mert ő el akarja venni! A lány meg is ígérte. A libapásztor is bemegy a konyhába. hogy mondja már meg. Úgy fájt a szíve. ha bevallod! Mit volt mit tenni! Bevallotta a szakács. mással táncolt. felvette a hétköznapló rongyosat. hogy hova való. amit a királyfitól kapott. A szomszédunkban van egy öreg ember. mert akkor őt biztosan felakasztják. elillant.Mit keresel te itt? Tisztulj innen mindjárt! . mint az a szőrruhás libapásztor. Ahogy eljött a dél. mint a két azelőtt való estén. no . szavát se lehetett venni. aztán jöjjön be! A libapásztor szépen megmosakodott. a lány is behajtott. csak a lány volt minden gondolata. a lány is addig sündörgött. megnézik. apja. keresztül akart menni mindenkin.Azzal a tükröt hozzávágta a lányhoz. és gondoljon rá. lehúzta az ujjáról a gyűrűt.Tükörütővárra! . ott sündörög a szakács körül. A királyfi már nagyon szerelmes volt. Mikor beviszik az ételt. hogy majd meghalt bele. Hát mi volt? A gyűrű. mindig a lába alatt volt. hogy az. de a királyfi csak búsult. de ezeket a helyeket még ő sem ismeri! De a lány nem világosította fel. Megint megkérdezte. mérgesen elkapta annak a legénynek a kezéből. Most már baj van! Nem merte megmondani. de lélekre. A királyfi meg odavolt nagyon. hogy senki. hogy őrizze meg. mint a királyfi. addig forgolódott. odaadta a lánynak. Odament az anyja. mikor a királyfi odaért. A konyhában sustorgott már a sok étel. ne félj!” Megvárta az estét megint. vigasztalta volna. Hogy az megszökött. Mikor hazament. mint a pille. Kiveszik. A királyfi már nem tudott magának parancsolni. mint te. gyorsan szaladt haza. mert akkor csakugyan felakasztatlak! De így nem lesz semmi bajod. aki már sok országot bejárt. aztán ő táncoltatta. a bálban is csak tört-vágott. felvette a gyémántruhát. csak a búnak adta magát. ki járt ott. Most még jobban mulattak.Hívd be mindjárt! Tisztítsa ki magát szépen. krajcár se maradt a zsebében. hogy honnan való. Azzal aztán kiszaladt. . . A lány azt felelte: . Odament. ment a bálba. . kérdeztem attól. merítenek a tálból.De a szakács került-fordult.

Készültek a lagzira. hogy anélkül meg nem ér semmit az étel? Mikor ezt a lány elmondta. olyan.A királyfinak a szíve majd meghasadt örömiben. édesapám. de só nélkül. mi lelte? Mért nem eszik? Tán nem jó az étel? De az ember csak hímelt-hámolt. amiért azt mondtam. A lány a királyfinak a felesége lett. ugyan kit hívjanak már meg? Hát többek között meghívták a lány apját is. ha már lagziban van! Az apja mondja aztán. A konyhában meg a lány meghagyta. csak az baj. Akkor aztán odafordul a lánya: . Ott a lány apja is.Látja-e. Akkor aztán összeölelkeztek. meg is mondta mindjárt. Boldogan éltek nagyon sokáig. maga engem azért az egy szóért csapott el. ha meg nem haltak. mintha szomorú volna. csak a lány apja nem eszik. ennek adta ő a gyűrűt! Megölelte. hogy só nincs benne. tán még most is élnek. hogy hetedhét országon se volt párja.Hát mért nem eszik. akivel ő táncolt. hogy úgy szeretem magát. Jön a lagzi napja. mint a sót az ételben. Hiszen ez az. kérdezi az is: . 242 . hogy elveszi feleségül. megcsókolta. Kérdezik aztán. Tanakodtak. Odamegy a lány is. Látja-e. lett olyan vigasság. nem akart szólni. hogy jó itt minden. édesapám? Ne szomorkodjék. mikor meglátta. jó kedve van mindenkinek. nagy finomul van elkészítve. az apjának csak úgy csurgott a szeméből a könny. hogy az apjának külön csináljanak mindent.

Megszólított egy öreg embert is. hogy ki szolgált nála.Hány még a harminckettő? .Hatért! .Találjátok ki.Míg a képemet meg nem látod.De miért dobod a pénzt a sárba? A hat közül négyet? . Egy-két szó után rögtön rá is ismert.„Tisztességben. Megállapodtak tíz aranyban. Az urak utána. .Meg én! Az urak csak bámultak.Hány pénzért dolgozol? . .Köszönöm az asszonynak! . 243 . . .Tisztességben. . .mondta az öreg.Már csak tizenkettő! . .Addig nem mondhatok semmit. hogy az asszony mossa rám a ruhát.Mátyás király meg az öreg ember Egyszer Mátyás király nagy urakkal járta az országot. Kedves volt mindenkihez. nagy jutalmat kap! Az urak gondolkodtak.kérdezték az urak. unszolták. Rögtön tudakolni kezdték: . addig meg ne magyarázd senkinek! Azzal a király továbbment. Aki kitalálja. Az öreg valamikor a katonája volt.mondta az öreg.mondta a király.Hol? Milyen képét? .felelte az öreg.Hát négyet hova teszel? . Az öreg most már elkezdte a magyarázatot. kérték. öreg!” .felelte rá az öreg. Márpedig a tiszta ruha tisztesség. s nevetve még azt mondta: . .Mi szót váltott fenséged ezzel az öreg paraszttal? Nem értjük! Felelt Mátyás király: . nem nézte. S ezért mondtam. . hogy magyarázza meg azokat a kérdéseket.Hányból élsz? . de hasztalan! Erre gyorsan visszamentek az öreghez. ki-mi.Ami az aranypénzen van kinyomva . Körülvették. azért vagyok tisztességes.Kettőből! . .kérdezték az urak. mert Mátyás király megismerte esztendők múlva is. öreg! . Látta ezt a király.Meg tudnád-e fejni a bakkecskét? . míg a király képét nem látom . hogy köszönöm az asszonynak. megszólított mindenkit.A sárba dobom! .ez azt jelenti.kérdezte a király. Egy szót se értettek ebből a beszédből.

mintha a sárba dobnám! . Kettőből magam élek.Hát az mit jelent..Az azt.Hat pénzt keresek.felelte az öreg. az pedig annyi. ez azt jelenti felelte nevetve az öreg. Már csak egy kérdés volt hátra.Megmondom tíz aranyért! Leolvasták az öregnek az urak azt a tíz aranyat is.Legénykoromban harminckét fogam volt. Az urak azért se sajnálták a tíz aranyat. hogy „a bakkecskéket hogyan fejed meg?” .Hát az mit jelent: „Hány még a harminckettő?” . négyet a fiamra költök. ahogyan most az urakat megfejtem! 244 . . de most már csak tizenkettő van. . .

addig incselkedett. a világért se adnám. hogy nem hazudik . De nem.Ne búsuljon . Pénz néki nem kell. és megy haza. Mondja a burkus király: . csak add nekem az aranyszőrű bárányt. de úgy hogy muszáj. hogy a juhászt megcsalja. nem tett-e valami étőt beléje. és indult ki rögtön a tanyára. hogy hova lett az aranyszőrű bárány.Én megmutatom. mert én megcsalom.mondja a juhász. a húst edd meg. mert felakasztana Mátyás király. Mondja a burkus király: . hogy én király vagyok? . . Mint pajtások köszöntötték egymást.mondja az a lány -. kezet fognak. Azt mondja a burkus király: . mert pénze van elég. mert elmegyek én ahhoz a juhászhoz egy csomó színarannyal: én majd megcsalom! Vitt egy ládácska színaranyat a lány és egy üveg bort. jó mézesen. ha megtudja.Nyúzd meg a bárányt. meg van egy olyan juhászom. Látni akarta a juhász. Azt mondja aztán a lány a juhásznak: . Hazavitte a lány nagy örömmel az apjának az aranyszőrű báránynak a bőrét. ha a lány hozzámegy rögtön feleségül. De a lánynak kellett előbb inni belőle.mondja Mátyás király .mondja Mátyás király. hogy maga király . . a juhász nem állt kötélnek. Addig-addig beszélt a lány.De én megmutatom. Jó.Fogadok akármibe. hogy neki nem szűkös a pénz! Mátyás király meg felakasztja. mert nékem a húsa nem kell. ha nem hazudik . hogy utoljára azt mondja: odaadja a bárányt. Ott felöltözött a burkus király közönséges parasztgúnyába. hogy magának aranyszőrű báránya van! . hogy az még sosem hazudott. a juhászokhoz. örvendezett az apja.Honnét ismersz te engemet. van nekem a juhaim közt egy aranyszőrű bárányom.Mátyás király meg az igazmondó juhász Elment a burkus király Mátyás királyhoz.Azt hallottam. De azt mondja neki a juhász. hogy végül megitták a bort is. Sokat szabódott a leány. király uram! . hogy hazudjon. hogy fog hazudni! . No.mondja a burkus király. . hogy hazudik. csak a bőre! Megnyúzta a juhász.mondja a juhász -. olyan nincs! . Nem.Megismerem én a szaván. Az visszaköszönti: .Jaj .De . de végül mégis beleegyezett. Még több pénzt ígért neki a burkus király. Köszönti a juhászt.Adok én neked sok pénzt. 245 .Igaz .nem hazudik ez. . ráadásul hat lovat meg hintót. és csak búsul és búsul. Ott volt a lánya is. a szállására.Isten hozta. A bortól olyan kedve kerekedett aztán a juhásznak. .mondja Mátyás -.Fele országomat odaadom.Én is odaadom fele országomat. Avval jó éjszakát mond a burkus király. hogy a lánya meg tudta csalni a juhászt. Hazamegy nagy búsan a burkus király a szállására.

Beszúrta botját egy egérlyukba. Mondta a király nevében saját magának: . mert a többit is ellopták volna. megijedt. belétette a pálcáját. hogy az aranyszőrű bárány elveszett.Mi újság a tanyán? Mondta erre ő.Éljen! . . hogy hazudik-e a juhász.Hát hozd bé a bárányt! . reá a kalapját. hogy ne tudja meg. . és köszönti a két királyt és a lányt is. csak az aranyszőrű bárány bedöglött a kútba.Mi hír a tanyán? .Hazudsz .Ott ül középhelyt.Nincs semmi egyéb.Ellopták az aranyszőrű bárányt. Indult a kastélyba. .vélte hallani a király hangját -. én is odaadom a lányom. Nagy volt Mátyás király öröme.Eljött a reggel. a kastély felé. Mátyás királynak a burkus király. és köszöntötte király uramnak a botot. Kivette most is a kalapját meg a botját. és ment tovább. .mondta Mátyás király a juhásznak. úgyis megszerették egymást. és útközben elpróbálta. Bemegy a juhász. ismét beletette a pálcáját. Elhátrált aztán tőle. ha a király elé kerül. a kalapját reátette a botra. a maga nevében: .mondja a burkus király -. 246 . a farkas megette! Mikor kimondta.Ott biz nincs más. Ismét kivette a pálcáját. Ismét talált egy egérlyukat. és ment tovább a király kastélya felé. .No .mondta a király -. De azt mondja a juhász: .Nincs egyéb.Nem hazudtál! Ezért néked adom a burkus királynak a fél országát. amit tőle elnyertem.Mi újság a tanyán? . és ment tovább. és most várták mind. .Hazudsz. köszöntötte király uramnak. . reá a kalapját. A burkus király is ott ült az asztalnál a lányával. hogy mit mondjon ő most Mátyás királynak. Mátyás király palotájába. A bőrt már odavitte volt. mert akkor a többit is megette volna! Avval kivette a botját.Mi újság a tanyán? . meg feléje ment. És így lett a juhászból burkus király. . csak az. hogy az aranyszőrű bárány elveszett.kérdi Mátyás király. és köszöntötte király uramnak a botot. Mert ha hazudott volna. Mátyás király a fogadással elvesztette volna a fele királyságát. . hogyan is fog hazudni. .Hazudsz . .mondja a juhásznak. mert a többi is bedöglött volna. a két király közt. mint hogy az aranyszőrű bárányt egy szép fekete báránnyal elcseréltem. Harmadszor is talált egy egérlyukat. búsult a juhász.

és mondja meg neki. akkor majd megnyúzzuk! Ránézett a székely ember a lányára. most már menjen fel apám Mátyás királyhoz. meg két szem diót. hogy én előbb vérét vétessem a kőnek? Furfangos egy ember vagy te! A székely ember nem akart más tudásával díszelegni. mit tehetett. még a lányáéval sem. amikor még legényember volt. És minden embert. hazavitte a két diót. A lány két kis keblecskéje volt az. hogy segítsen azoknak. hogy van egy lányocskája. hogy vétesse előbb a kőnek a vérit. ahogy a többiek ott nyúlkálódnak s tanakodnak: . Mondja meg neki. hogy már kifejlődtek a diók. Egyszer egy székely ember is ment arra a lányával. megvitte Mátyás királynak az üzenetet. Elmondta szépen. te székely ember. S ment egyenest Budára. Mátyás király is várt. Azt mondja Mátyás király a székely embernek. S mind csak azt mondta: . Amellől a hű szolgáját is visszarendelte. Adott a székely embernek egy csomó pénzt. s odaadta a lányának. Egy idő múlva azt mondja a lány az apjának: . Azzal s a jutalom ígéréssel sok embert odakerített.Vidd el ezt a lányodnak. volt egy hű szolgája.No. s megette a két diót. s odaáll a kőhöz. Akkor jöjjön fel hozzám. aki próbálta. de mindmegannyi a vállát húzogatta. aki meg sem próbálta. Mert jutalmul talán feleségül is veszem! A székely ember. Ültesse el őket. aki csak az országúton elmegy.Mátyás király és a székely ember lánya Mátyás királynak. annak a fejéből való ez a gondolat. s bólintott. akik épp próbálták volna a nyúzást. de olyan földbe.Ugyan már! Hogy nyúzzunk meg egy követ? Volt. Ez a király parancsolata.Hát te honnan tanultad ezt.No. s azt mondta ennek a hű emberének: . Egyszer csak azt mondja a lányocska. ez a király akarata! Jutalmat ad érte! Így akarja kipróbálni a népe eszét! Kimegy a hű szolga. kerítsd oda. És csak várt.Van kint az országút mellett egy kő. Azt is odakerítette a szolga. De tetszett neki az egyenes szó. De most már csak a lány válaszát várta. Egyszeribe föltörte. hogy azt a követ nyúzza meg. S mondja a parancsot. Azt mondta neki: . 247 . Mátyás királyhoz. volt. hogy fa nélkül megnőjenek.Apám. menjen fel kend Budára Mátyás királyhoz. Menj ki az országútra. A székely ember fölment most is szépen Budára. nem a kő megnyúzását. állj a kő mellé. most neked is adott Mátyás király bajt eleget! A lányocska azonban csak mosolygott. S azt mondta neki: . Mátyás király nézett egyet. feleletül a kérésre: . Gondolt egyszer valamit a király.

olyan bál volt. vagyis köszönt is.mondta otthon a szegény székely. De a lány egyszeribe fogott egy verebet. mégpedig úgy. Volt az apjának egy szamara. hogy se az úton. ruhaként azt vette föl. Mátyás király most azt felelte: . de egy más embernek a szekere alatt. Mikor a szegény ember meglátta. hogy a csikót az ő szekere csikózta! 248 . akkor jöjjön föl ő is Budára hozzám. akié a szekér volt. se öltözve. A székely ember azt a két szál kendert szomorúan vitte haza a lányának: hogy csinál az abból főkötőt? Mondta is a lányának: . vetélő fát.Mátyás király meghallgatta az üzenetet. meg szép is. s adott a székely embernek két szál kendert. Gondolkodott. most már tetézve adott bajt neked a király! . s azt mondta az apjának: . ne is! . épp csak meghajtotta magát.Mondd meg a lányodnak. Mátyás király erre azt üzente a székely emberrel. mert színéről semmit sem lehet szépen megfoldani. azt az üzenetet küldte a székely lánykának. Nagy vásár Budán! Amint a szekerek összegyúróztak. annak megfogta a farkát. herceget kap férjül! Visszaüzent erre a székely ember lánya. Felvette. ki akarta húzni a csikót a másik szekér alól. nem is. hogy abból a két szál kenderből. hogy ha igazán olyan nagyon okos. S adott most is a székely embernek egy csomó pénzt. én magam veszem feleségül. Így nem az ország útján ment. Mátyás király. A király fordíttassa ki előbb a korsókat. s nem többől. Ha azt mind befoldja. nem is. egy szegény embernek a kancája lefeküdt. Nagyon jól éltek egy darabig.Most adott csak a király bajt neked! S szóról szóra elmondta a király parancsát. se az útfélen. S ő meg. Mivel pedig nemcsak okos volt. Amikor odaért a királyhoz. egyszeribe megcsókolta. hogy ő szívesen megfoldja a korsókat. kezet fogott vele. csináljon főkötőt a királyi rezidenciának. s ment a nyomán. tele van a padlásom lukas korsóval. hogy a kancája megcsikózott. De az ember. Hozzon ajándékot is. mint okos.Mondd meg a lányodnak. nem engedte: azt mondta. mikor Mátyás királynak a lakodalma volt. amennyi kell. de úgy. s ha olyan dolgos is.Vigye fel kend ezt Mátyás királynak. Akkor majd én is csinálok rajta főkötőt abból a két szál kenderből. Meglett a nagy bál. de nem szólt. csöllőt. Mátyás király rögtön fölkelt a trónusáról. De a lány látott az udvaron két szál forgácsot. s mégse lett. hogy a Duna vize egyszer s akkor válott volt borrá. köszönjön is. és mondja meg neki. Az persze rögtön elrepült. annak a jó eszű kislánynak: . amikor pedig belép. A székely ember ismét megjárta Budát. és csikót ellett. vagyis föl is volt öltözve. de csak a visszájukról. se öltözetlen. amely előtt nem is voltak lovak. megmutatta a verebet. hanem a szamár nyomán. hanem dolgos is. hogy csináljon előbb ő ebből a két forgácsból szövőszéket.No. megmátkásodtak. hogy mégse hozzon. Volt az apjának egy nagy hálója. elindította maga előtt. szitába tette: az lesz az ajándék. Elővette a szitát. Ruha helyett hálóban volt. míg új házasok voltak! De egyszer nagy sokadalom lett a városban. Vagyis volt ajándék.

Ó. Úgy is tett a szegény ember. hogy azé a csikó. akinek a szekere alatt találták. hogy a királyné még okosabb. és ott a homokban csapkodj az evezővel. a nap meg ne süsse ott többet! Azt mondta erre csöndesen az asszony. elmegyek. hogy a homokban halat keres! Mondja rá a szegény ember azt. azt mondja: . hát elhoztalak magammal! Erre megcsókolták egymást. csak engedd meg. ahová ő költözött. ráripakodott.Nem bánom. te. amit legjobban szeretek. Menj ki a mezőre. hogy amit legjobban szeretek s kedvelek. De bizony azt mondta Mátyás király is. ahogy kijönnek a törvényházból. olyant. akár tüstént. meglátta. De a számadásnak nincs vége a megszégyenítésemért! A király úgy megharagudott. Hát ahogy este lett. Nagyon megbúsulta a szegény kárvallott ember magát. hogy a felesége ilyen tanácsot adott a szegény embernek. Azt mondja neki a királyné. neked ez nem baj.Felpanaszolták végül a királynak is a dolgot. Elhatározta. Rögtön behívatta. és elpanaszolta neki a baját. No de. Még aznap elköltözött az asszony egy kis házba. ismerve az ura hirtelen természetét: . hogy az urának olyan szokása van. Tudta.Hej.Mi az? Hol vagyok? Ki merte ezt tenni velem? Azt mondja csöndesen a királyné: . hogy rögtön bement a feleségéhez. és attól kér tanácsot. hogy alig lát ki az ablakon. mintha halásznál. a hajdani okos székely lányka: . négy emberrel odament. amire a királyné tanította: . hogy ha este lefekszik a paplanos ágyba. Be is ment rögtön Mátyás király feleségéhez. a hálóval pedig úgy csinálj. azt is elvihessem magammal! Azt mondta erre a király: .Bizony nincs ott hal! De a szekér aljának sincsen csikója! . tudom. sőt igazságot. Mikor Mátyás király másnap megébredett. hogy szegény ember vagy! No de én segítek rajtad! Menj el. hogy bemegy a királynéhoz. amivel a vízben szokás halászni s evezni. amelynek még üveg sem volt az ablakán. hogy eltakarodjék azonnal a házból. szegény ember! Látszik. csak hártya. rögtön igen mélyen elalszik. És a király arra járt.Azt jó szívvel megengedem. hogy a feleségem tanácsolta neked ezt! No. mint az ura.Megengedted. és szerezz egy hálót és egy evezőt. abba a hártyás ablakú házba. mintha a halat kergetnéd a háló felé. és elvitette a királyt is oda. a paplannak a négy szegét megfogatta. hogy micsoda szamár ember kend. és bár máig se haltak volna meg! 249 . mit hall? Azt. neked visszarendelem a csikódat. és látja. te szerencsétlen ember. hogy elvigyem magammal.

Rájuk parancsol: . de te sem szabod ám meg! Odaadod-e egy kurta forintért? .Anyám. vágjatok rá még harmincat! Újra megfogták Matyit. A libákat is hajtsátok oda. Odamegy hozzá a vásárban Döbrögi úr. legfeljebb arra volt kapható. A libák éppen akkorra növekedtek meg. Azt mondja a legény az anyjának: . és kísérjétek a házamhoz. hogy őrizte a libákat. megint harmincat rávertek. Az anyja már nem ellenkezett.Hová hajtanád! Majd elkelnek azok itthon is. nekem. eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható emberré válni. Nem tudott azzal az anyja semmi pénzt kerestetni. a tizenhat fiatalt meg elhajtotta. Visszajött hát a szülőföldjére. Matyi odament. De az anyja: .Fogjátok meg a huncutot. 250 . hát menjen.Fogjátok meg ezt az akasztanivalót.Jól van! De visszafizetem én ezt még háromszor az úrnak! Döbrögi urat elöntötte a méreg. az annál jobban a begyiben maradt. Odaér a döbrögi vásárra. földesúrnak. volt annak egy fia. Avval eleresztették. A legény a három nagy libát visszaverte. te huncut akasztófáravaló. mondja a legényeknek: .Ludas Matyi Volt egyszer egy asszony. Odakísérték Matyit Döbrögi úr házához.Nem adom! Két máriás az ára. De csak nem emésztette meg a mérgét. nem tudta napszámba eregetni. Döbrögre. én elhajtom most ezeket a libákat a vásárra.mondta az anyjának. S még az apámnak sem adom alább . Matyi szégyenében és mérgében világgá ment.Ennek két máriás párjaként az ára. Tizenhat volt a kisliba.mondja a legény. . Még aznap mit hall? Azt. szépen kifaragva. a két anyával meg a gúnárral együtt tizenkilenc. Eltelt néhány esztendő. mint egy ácsmester. Az épületfák mind ott feküdtek a kastély mellett.Hát hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját? . a város ura. ha már olyan mehetnékje van. Matyinak hívták. Inkább a kuckóban ült. mikor Döbrögben vásár volt. ha az noszogatta. méregeti a fát. mondtam! Döbrögi úr mögött ott volt két katona. amikor föltápászkodott a deresről: . Nosza. pedig már legényszámba ment.mondja a döbrögi Döbrögi úr -. Kiment Matyi. úgy ment el a döbrögi úr városába. most már nem szólt. hogy ő elhajtja a libákat a vásárra. De a legény csak felcihelődött. de amit gondolt. Az új kastély fele már készen volt. Ez lett a libák ára! Azt mondja Matyi. és azt kérdi tőle: . hogy új kastélyt csináltat a döbrögi úr! Felöltözött erre Matyi ácsruhába. Matyira meg jó huszonötöt rávertek. lefektették a deresre.Ejnye . Nem is csinált semmit.Nem dolgozom másnak! . . sütött neki egy jó tepsi pogácsát az útra. A libákat ingyen elvették tőle.

mondhatom. Azt mondja Matyi: . az megjárja. Akit az úr fizetség helyett jól megveretett! Még kétszer eljövök. hogy a kiáltozást ne hallják. micsoda is ő. aztán elpihentek.Az épület. s addig hegedült vele az úron. ahová a favágásnak még a hangja se hallik. Haladnak a sűrűbe.Mérje csak meg az úr a törzsét. s két megveréssel adósa vagyok! Evvel otthagyta Döbrögi urat. hogy hát mit csináljon. még beljebb. Kimegy. Úgy meg van csépázva. Gondolt egyet. De mikor volt az! Én már el is feledtem! Ő meg azt mondta. de az ácsmester sehol: már-már aggódtak érte.Jó lesz ez az épületfa? Azt mondja az ácsmester: . Aztán levágott egy hajlós botot. alighanem jó lesz ez is. S mennek beljebb. hanem én vagyok Matyi! Emlékszik: a ludas! Az is leszek most már mindég. mint az innensőn. amíg kedve tartotta. ahol a legsűrűbb. hogy valami külső országi ácsmester van az ő házánál. hát elindultak láncba állva. hogy kicsoda. majd hogy végleg meg nem kukult az ijedtségben. inkább a másvilágon van. Nyögi inkább: . Elunta várni végül őket a száz fejszés ember.Külsőországi ácsmester vagyok! Igen híres. mivel az úr a némaságában is nagyon kérdezőn meregette és forgatta a szemét: . a maga zsebébe rakta. Jöjjön ki velem. 251 . Bemennek oda. szebbnél szebb fák vannak benne. s indult. Nagy sokára megtalálják Döbrögi urat. és várták Döbrögi urat az ácsmesterrel vissza.Nem vagyok én ács. zsineggel. Ő maga persze hintóra ült az ácsmesterrel. Ezt várta csak Matyi. hogy lássa. hogy melyik is volna jó az épületre. Mennek ki az erdőbe. elég vastag-e. Rászól az ácsmester a döbrögi úrra: . Végül elérkezik az ácsmester a döbrögi úrral egy mély völgybe. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak. hát szebbet vágatok. Ludas Matyi! Akinek az úr erőszakkal elvette a lúdjait. akinek a lúdjait egyszer elvettem. Kijelölgeti őket. A száját meg betömte száraz mohával. Egy pár nap múlva azonban Matyinak is fülibe jutott a dolog. Odamennek Döbrögi úrhoz. de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Talált itt is egy alkalmasnak tetsző fát. és nekiállítják a száz fejszés embert. hogy vágják ki a fákat sorra. Megkérdezte: . Döbrögi úr gondolkodik. lepedőben. mert három visszafizetést ígértem. Döbrögi úr átöleli a fát. és megver! Hazavitték Döbrögi urat. s kérdezi tőle. hát látják. válassza ki! Mindjárt kiparancsoltatott száz fejszés embert az erdőbe. Azt mondja végre az ácsmesternek: . A száz fejszés levágta a fákat. Kivette a zsebéből a libák árát.Van nekem egy erdőm. keresi az ácsmester az alkalmas fát.Nem ács volt az! Hanem a gazember Ludas Matyi. és bekeresik az egész erdőt. mint mikor vadászok nyulat hajtanak. mivel ez nem erre való. Ki sem kelt az ágyból. hogy alig tud szólni. hogy még kétszer eljön. De még azt hozzátette. Keresi. Döbrögi úr mindjárt aggodalomba esett a kastély miatt. hanem kár volna ilyen dibdáb fával berakni. A fa másik oldalán egyszeribe összekötötte az úr két kezét. hogy jöjjenek orvosolni.Döbrögi úr meglátja. Ha ez nem rávaló.

aki meggyógyítaná. az mindenkit meggyógyít. hogy van itt egy külsőországi doktor. és így ment el a vásárba. megsimogatva a fölragasztott szakállát: . 252 . meggyógyítom! Megvidámult egy kicsit Döbrögi úr. A háznál nem maradt senki más. Odaállt ő is a többi gazda közé. aki valóban meggyógyította Döbrögi urat. a sok pénzért csak eljöttek a doktorok. csak Döbrögi úr meg Ludas Matyi. Hazajöttek a cselédek a füvekkel. nehogy hozzáférhessen a Ludas Matyi. és árulta a lovát.Ha lehet. ha csak az nem. Amennyi pénzt csak talált a sublótban meg az almáriumban. Aztán azt mondta: . hogy az ő lova a legjobb futó ló a környéken. gyökerekkel. Megszállt a fogadóban. hogy Döbrögi úr rémisztően nagy beteg. Matyi elővett egy jó erős botot. mind előszedte.Én fel merem vállalni. Ha akadna doktor. hanem Ludas Matyi! . meg is tudom gyógyítani! Megörül ennek a fogadós. Lókereskedőnek öltözött. s elhajtatott Döbrög városába. csóválgatja a fejét. tovább ténfergett.Felöltözött tudós doktornak. Kérdi a fogadóstól: . és akadt egy. Odalép a doktor a beteghez.mondta Matyi. Jöjjenek érte! Hintón mentek érte. szerzett magának egy jó lovat.mondta neki. hogy meggyógyulok? Az orvos nagy vártatva válaszol: . s odaáll az úrhoz: .Nem vagyok én doktor. Amikor eladta. Ludas Matyi pedig mindjárt tüzet rakatott a szakácsnéval. mint afféle külsőországi doktor.Nem volt az doktor! Hanem Ludas Matyi! No. várta az urat. Az ettől fogva mindig strázsáltatta magát a katonáival.Most jön a kúra! . Egyszer csak hallja. nézelődött a vásárban. de rémületében most is csak a szemét meresztette. s azt mondja neki lassú hangon: . Mondja erre Matyi. De lassan el is felejtkezett róla. végigtapogatja. Az úr most beszélhetett volna.Mi újság másképp ebben a városban? Azt mondja a fogadós: . de az úr csak nyögni tudta. . Ránéz Döbrögi úr az ókulárés doktorra. igen nagy fizetséget kapna. hogy újra el kellene már menni Döbrögi urat megkeresni.Már kétszer itt voltam! De még egyszer eljövök! A veréstől Döbrögi úr persze még betegebb lett. Aztán mindenféle cselédet elküldött az erdőre füvekért.Ugye. kocsit fogadott. s ugyancsak megkúrálta. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott. amikor a doktor után kérdezősködtek: . gyökerekért.Nincs egyéb. nem bízik hozzám. ott egy kicsikét mulat s beszélget. Mikor a háznál levők mind eltakarodtak. Egyszer megint vásár esett abban a városban. és elvette belőle a ludak árát. és fürdőnek való vizet melegíttetett. Mindjárt üzentet fel Döbrögi úr házához. nézegeti. amint az egyik ember dicsekszik azzal.

Nem az volt a Ludas Matyi! Hanem én vagyok az! Az úr majdnem ájultan nyeklett vissza az ülésre. Az ember odalovagolt a hintóhoz. mert különben eloltják a gyertyáját. mind! A kocsis hamar felült az egyik lóra. Azzal Matyi eltűnt. utána eredtek. Az ember ráállt. onnan nézte az üldözést. Döbrögi úr maga maradt a hintón. Ki is mentek két órakor a város végére.Fogd ki. kocsis. Akkor érkezett Döbrögi úr a hintón. s egy más tájon telepedett meg. hát .Igazán? Mert én épp olyan lovat akarok! Megveszem.Ludas Matyi odalép.mondja Ludas Matyi -. s azt mondja annak az embernek: . akkor kiáltsa el magát. s még ma is él. s csendesen odamondta neki: . Az ember erre is ráállt. a lovakat! Utána! Aki elfogja a gazembert. két aranyat kap. s ha majd Döbrögi úr jön a hintóval.No. azt mondja: . ott vett magának feleséget. 253 . úgy. üljön föl rá. De Ludas Matyi csak megadta neki a harmadik részletet is.Megteszem. álljon ide a lovával az útra. ha meg nem halt.Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát. Menjetek. hogy: Én vagyok Ludas Matyi! Hanem aztán vágtasson ám. . A Ludas Matyi akkor szépen melléje állt. Hamar mondja erre Döbrögi úr: . a hajdú a másikra. elkiáltja magát: . hogy ez volt az utolsó. ahogy kívánom. s megmondta neki. ha megteszi oda a próbafutást. Azután a ludak árát megint kivette a zsebéből.

meghúzódunk mi a földön is. és nézd meg. Hogy az asszony annyira jajgatott. .Na . Mindenütt kértek. hogy nem tudta azt sem. A két vándor most mit csinál. . mindjárt meghalok! Na. milyen idő van! Újra kiment a másik vándor. hogy mi lesz most. nézd meg. melyik őszi.felelte a két vándor -. ha meghúzódnak.Most már egy kicsit oszlik a felleg. megijedt a szegény ember. Elérkeztek egy faluba. hogy nem látott kenyeret. elesteledtek. Szállást akartak kérni.Akkor jól van .Én adnék szállást. annyi a gyermekünk! . hol nem volt. minden percben várom. de annál még nagyobb baj is van. melyik tavaszi. úgy is leheveredtek azért. csak hamupogácsával élnek.Van ennivaló? Azt mondja a szegény ember. volt egyszer két vándorló.Majd lesz valami . ha a felesége lebetegszik? Mert még bába sem volt.mondja rá a szegény ember -. Amint jöttek-mentek erre s arra. A felesége épp akkor is gyereket várt. egy kis szalmán. .Még most sem lehet meg a gyerek . Bementek egy szegény emberhez. akinek annyi gyermeke volt. akkor még nem lehet meg a gyerek! De az asszony már nagyon jajgatott. Hogy az asszony annyira jajgatott. mindenütt elutasították a két vándort. de nem kaptak az egész faluban. de tért is rögtön vissza.mondja -. Szép rendben lefeküdtek azután. ahová lefeküdjetek. Akkor mi lesz magukkal? . De még annyi sem volt. Nahát. és beszél vissza: . hogy lepedőt tegyenek a szalmára. A szegény ember hozott be szalmát.Menj ki ismét. .Nem baj . hogy megszül.Eredj ki. csak nem állta most sem tovább szó nélkül az első vándor: 254 . megint megszólalt az első vándor: . Egyszer eljajdítja magát az asszony. milyen idő van! Kiment a másik vándor.A koporsóba tett fiú Hol volt. Kértek egy kis kenyeret: . éhen. de még hely sincs.Jaj . Azt mondja az egyik vándor a másiknak: .feleli rá a társa. van húsz esztendeje.válaszolja a két vándor. Azt mondja: . az volt az ágyuk.feleli a társa -. Azt mondja ez a szegény ember: .Nagyon felleges az idő. A feleségem úgy áll. De az asszony még jobban jajgatott.

Jaj . lássuk. jól van. Ez idő alatt a szomszédban is született egy gyermek. felvirradtak. olyan szegények voltak. aki ezt a gyereket elviszi megkeresztelni! . nézd meg. aki nem adott szállást a vándoroknak.Ott felejtette valamelyikük a gyűrűjét. Megyek . futott ki a faluból. 255 .Köszönjük szépen. Tartják szép rendben a nagygazda lányát a keresztanyák. nem volt arra való ruhájuk.Legyenek szívesek. mintha ottfelejtette volna.feleli a szegény ember. Odaszól a másiknak: . Pedig csak megpróbálta.szól oda a feleségének -. Na. A két vándor útnak indult. Hát meglátta a két vándort. merre indultak! De a szegény ember azért csak megindult.mondja az öregebbik -. . Úgy vitte meztelenül a két vándor a gyereket a keresztelőre. hogy azt kereszteljék előbb. hogy utánunk hozta .Hát akkor máris volna nekem egy kérésem . Sehol egy darab felleg sincs! .Eredj csak ki ismét. vajon mi lehet a baj? .Te. hogy még azt sem kapok. Egy perc alatt megszült az asszony: szép fiúgyereke lett.Visszamegyünk szívesen! Vissza is mentek. aki nagyon gazdag volt: annak egy kislánya született. ez a két vándor itt felejtette a gyűrűjét! Itt volt a szalma között. .Most már megszülethetik a gyermek . ne a szegény ember gyermekét.Nem úgy.mondja a másik -. mert én annyira szegény vagyok. mint a főkötő! Így aztán előbb keresztelték meg a szegény ember gyermekét. aki elvigye keresztelni a gyereket -. A nagygazdának a lányát is éppen akkor vitték keresztelni. Egy nagygazdának. megtalálta a gyűrűt.Nagyon szép tiszta idő van. Kiáltott utánuk. emberek! Elébbvaló a kalap. s visszaszól: . Egyszer aztán meghallotta az egyik vándor. meg fogjuk magának hálálni! .mondja -. amikor a szegény emberét. mi a baj! Mikor elérte a két vándort a szegény ember. az a szegény ember nagyon fut utánunk. ahogy mentek.feleli az öregebbik vándor. . lihegve azt mondja: .annak volt. .Várjuk meg . De megszólal ekkor az egyik vándor: . hogy milyen szíve van a szegény embernek. Még a kalapjával is integetett a szegény ember. utánuk viszem! De merre? Azt sem tudom. Épp annak a gazdag embernek. merre mennek. milyen idő van! Megint kiment a társa.. de azok nem hallották. azt hozom maguk után. jöjjenek vissza. A gyermeket nem tudták mibe takarni. még a kalapját is levette. De az öregebbik otthagyta a gyűrűjét a szalma közt. Szép rendben a szegény ember kivitte a szalmát a ház földjéről.

Néz körül. csak szaggassa ki hatfelé. dagassza meg! .Jaj . mint egy szem kukorica. húsz esztendeje is van. Lett belőle olyan kicsi csomó. hogy gyújtson be a kemencébe.mondja az egyik vándor -. Nézze meg. belevágta a fejét egy nagy disznóoldalba. . Hátha tud egy kis lisztet összekaparni! Kiment az asszony. hadd égjen a tűz. tegye a teknőbe! .Jaj .Na . De nem volt ott mit dagasztani. csak tegye a teknőbe! Belétette a teknőbe. Az asszony jól befűtötte a kemencét. mint a főkötő. kapart össze annyi lisztet.Széjjelég ebben a nagy tűzben! Sohasem látja ezt meg senki.mondta a vándor -. szaggassa ki hatfelé azt a kis tésztát. .nyugtatja a vándor -.Na . hogy egymást éri a szalonna. még a szalonnamadzagot is megette az egér. hogy sütne nekünk pogácsát? . amikor még hamupogácsájuk sem igen van! De a szegény asszony nem volt ám beteg.azt mondja a szegény asszony -. és azok nem engedték a nagygazda lányát előbb sorra kerülni. aztán megáztatta. hogy menjen fel a padlásra.bátorította a vándor -. .Azt . .mondja neki a vándor -. nézze meg a hordót! Oda a hordó tetejére szokták tenni a lisztet. hiába született akkor éjszaka a gyereke.Nincs egy kis lisztje. hogy két vándor vitte a szegény ember gyermekét keresztelni. hogy előbbvaló a kalap. Az asszonynak meg azt mondták a vándorok. . nem maradt-e ott valahol egy kis hús. Azt mondták.mondja a szegény asszony. és vesse be már! .Melyiket lökjem le? . Az asszony aztán megdagasztotta. ahogy szokták egy sütet kenyérnek.kérdi. Erre a nagygazda nagyon megharagudott.Ahogy hazamentek a keresztelőről.Na. Azt mondja az egyik vándor az embernek. amit a füst bekormozott.Menjen csak . mióta nem láttam lisztnek színét sem! .mondja a vándor az asszonynak. és nézzen körül! Megyen az ember fel. orja.Ne törődjön vele. . csak összesöpörte. aztán be a kemencébe! 256 . amelyiket előbb érte! Lelökött egy nagy disznóoldalt egészben.Hova tegyem én ezt? . hát annyi a hús. Megkérdi tőle az egyik vándor: . hogy majd megnézik.sopánkodik a szegény ember -. mit ád az a koldus a keresztkomáknak enni. . kolbász. hogy talán lett volna egy gyűszűvel. . elmondták az esetet a keresztanyák a nagygazdának.felelték lentről -. Mikor fellép a padlásra. azt emlegette. Elmondták. mindenféle.kérdi meglepődve az asszony. .Ne törődjön vele .Menjen csak . Leszól a padlásról: .Hát elvész az a teknőben .

biztatta a vándor.Na ugye . . megsütötte-e már a kenyeret a kemencében a tűz! Benéz az asszony. .Ott van komaság. ki tudja mióta! De az is kifolyt belőle. Lemegy a pincébe.mondják az asszonyok.Nahát. hogy az ablak alatt van valaki. hogy minden asszony szedett egy nagy kötővel. úgy el van száradva. Végül is annyit hajigált ki húsból. az a koldus mit ad a keresztapának most enni? Az asszonyok. Kimegyen a szegény ember.mondja a vándor -. Evés közben odasúg az egyik vándor a másiknak. összeültek vacsorázni. . ez a fiú még a nagygazdának a lányát veszi el feleségül! Az asszonyok ezt is megmondták a nagygazdának. mint ahogy szoktak.Haj. mint a véka. Ahogy ott leskelődtek. mint a vér. kíváncsiak voltak.Ugyan.Annak a koldusnak a fia?! Inkább megölöm azt a gyereket! 257 . Mentek vissza az asszonyok a nagygazdához. Olyat. van ott bor egy egész hordóval. az én lányomat venné el? . gondolja magában. . nem itt! . az egyik vándor észrevette. A nagygazdánál meg állott a nagy komaság. hogy nézze meg. Azt mondja a nagygazda a komáinak: . . hogy van-e egy kis bora. maga meg eltagadta volna. Berakta abba a nagy kemencébe.felelik rá az asszonyok.Jó lesz ez a kutyáknak! .Hát . hát hat olyan nagy kenyér volt a kemencében. mulattak. hamut tartunk mi a hordóban. Csodálkozva kérdi tőlük: . nem hagyták ott. asszonyok? . mint ahol mi vagyunk! Akkor egy nagy darab fehér kenyeret hajított ki a vándor.Mi. daloltak.Menjen csak. hogy nincsen sem bora. . A szegény embernél meg csak eszegetnek tovább. leskelődni. bőven.Te.Ni. Hát a hamushordó tele szép piros borral Visz bé egy nagy kannával belőle. Egyegy nagy oldalcsontot kivetett az ablakon. nem lát ebből senki kenyeret! Egyszer megszólal a vándor. nem a kutyáknak . Na. de nem volt nagyobb egy-egy darab. Elmentek a szegény emberhez. mi van ott. Azt is felszedték az asszonyok a kötőjükbe.mondja. hogy jó lesz nekünk. mint egy szem búza. Elkészült a vacsora. . nézze meg a pincében! . hogy volt még rajta hús is. sem húsa! Az oldalt odavetették a nagy lábosba. kenyérből a vándor. Az asszonyok felszedték az oldalcsontokat. milyen húsokat hajigálnak ki az ablakon. hogy mi lett abból a csepp kis morzsa tésztából! Megint mondja az egyik vándor a szegény embernek.Olyan piros bort isznak. meglásd.háborodik fel a nagygazda.azt mondja a szegény ember -. Az asszony elcsodálkozott. .Jó ez! Ez komaság! Nem olyan. . De még az asszonyok is meghallották amit mondott: .A szegény asszony kiszaggatta a kis tésztát hatfelé. hogy jó lesz a kutyáknak! Mi pedig felszedtük. .

A két vándor aztán másnap útnak indult. Elbúcsúztak a szegény embertől. A szegény embernek nem tartott sokáig az a sok hús meg a bor. Egyszer csak elfogyott, megint csak hamupogácsára szorultak. A nagygazda ettől fogva mindig azon törte a fejét, hogyan tudná elcsalni és elpusztítani a szegény ember gyermekét. Ezért egyszer-egyszer elment a szegény emberhez, s azt mondta neki: - Add nekem ezt a kisfiút, úgysincs mit adnod neki! Még az is lehet, hogy a lányom lesz az ő felesége. Nálam jó dolga lesz. Adok érte két véka kukoricát! A szegény ember mit gondolt, mit nem, hogy ne éhezzen otthon az a szegény gyermek, odaadta két véka kukoricáért. A nagygazda első dolga volt, hogy fogta magát, csináltatott egy kis koporsót. És a szegény ember gyermekét beletette a koporsóba, s eleresztette a folyón, hadd vigye el a víz. Vitte, vitte a víz a kis koporsót. Ahogy vitte, vitte, volt a vízen egy malom, odaütődött a malomhoz a kis koporsó. A molnár éppen kint volt, halászott. Meglátta a molnár a kis koporsót. „Valahol nagy eső lehetett - gondolta magában -, kihozta ezt a kis koporsót a víz a házból!” A molnár aztán ügyesen kifogta a kis koporsót, vitte be. Mondja a feleségének: - Nézd, anyjuk, a víz egy kis koporsót hozott! Nem tudom, mi van benne. Bizonyosan valami gyermek. Hát amint felbontja a molnár a koporsót, egy szép fiúgyermek van benne. És nem halott, hanem eleven. - Ó, milyen szerencsénk van, hogy a sors ilyen gyermeket adott! Nekünk - mondja a molnár úgysem volt soha, s mivel öregek vagyunk, már nem is lesz. A gyereket kibontották, tisztába tették, megetették. Azután is mindig gondját viselték neki. Öreg ember volt a molnár, öreg a felesége is, de annál jobban örültek a gyereknek. Felnőtt a gyermek annyira, hogy már legénysorban volt. De a nagygazdának is felnőtt a lánya annyira, hogy már eladó lány volt. Hamarosan meg is kérték a nagygazda lányának a kezét, és a lány az első kérőhöz férjhez is akart menni. Már az esküvőre készültek. Befogott a nagygazda négy ökröt a szekérbe, ment a malomba egy nagy szekér búzával, hogy őrlessen a lakodalomra. Amikor a malomba megérkezik, látja, hogy egy szép szál fiatal legény van ott a malomban. Az őrölt, az öreg molnár csak járkált le és fel. Mindjárt gondolta magában, nem az a fiú lehet az, akit én víznek eresztettem? Úgy nézte, hogy az a fiú az. „Még most is övé lehet a lányom, hiába van már jegyben.” Mondja azután a molnárnak: - Legyen olyan szíves, eressze el ezt a fiút, hadd vigyen a feleségemnek egy levelet, mert elfelejtettem valamit! Azt mondja az öreg molnár: - Ereszteném, de annyi a dolga, hogy nála nélkül nem boldogulok. - Visszajön az hamar - nyugtatta a nagygazda.

258

Addig-addig rimánkodott, beszélt a nagygazda a molnárnak, hogy csak eleresztette a fiút. A fiú elindult a levéllel a nagygazda feleségéhez. Egy réten kellett keresztülmennie. A réten egy helyt nagy bokrok voltak. Amint megy a legény arra keresztül, egy bokorból csak megszólal egy ősz öreg ember: - Hová sietsz, fiam? - kérdi. - Megyek - feleli a fiú - ebbe és ebbe a faluba, egy levelet viszek a nagygazda feleségének. - Hadd lám azt a levelet! - mondja neki az öregember. - Nem szabad felbontani - tiltakozott a fiú. - Hadd lám csak! Addig erőszakolta a fiút, hogy az odaadta a levelet, és az öregember felbontotta. Olvasta mindjárt. Az volt írva a levélben: „Kedves feleségem, ha valaha megfogadtad a szavamat, hát most kétszeresen fogadd meg! Végy egy embernek való mérget, ennek a legénynek add be valami italban, hogy haljon meg!” Az öregember gondolt egyet, mindjárt írt egy másik levelet. Lezárta a borítékot úgy, mint volt. - Na, fiam - mondja az öregember -, nesze a levél, vidd el, és add át az asszonynak! El is vitte a fiú a levelet. Odaadta az asszonynak. Az asszony olvassa, hát az volt a levélben írva: „Kedves feleségem, ha valaha megfogadtad a szavamat, most kétszeresen fogadd meg! Ahogy ezt a levelet megkapod, a lányomat azonnal eskesd meg ezzel a legénnyel! De mindenképpen tedd meg” Hát úgy lett. Az asszony, ahogy megkapta a levelet, azonnal ment a jegyzőhöz, s hívta esketni. Össze is eskette a két fiatalt. Mert az az ősz öregember nem volt más, mint az a vándor, aki a szegény gyermek születésénél ott volt. A nagygazda, mikor megőrölt, hazament a malomból. Ahogy bément az udvarra, a két fiatal már ott állt a tornácon összeölelkezve, már ahogy a fiatalok szoktak. A nagygazda még az ostort is elhajította mérgében. - Feleség! - mondja dühösen. - Ezt írtam én neked? - Itt a levél - feleli a felesége -, nézd meg! A te írásod! Nézi a nagygazda az írást, hát csakugyan az ő írása. - Na, nem baj - azt mondja -, azért mégsem marad az övé a lányom, majd csak elpusztítom valami módon. Odafordul aztán a szegény legényhez: - Hiába esküdtél meg a lányommal, azért mégsem lesz a lányom a tied. Hanem menj el a felséges Virágkirályhoz, hozz onnan három szál virágot, csak akkor lesz a lányom a tiéd! Így aztán a fiúnak tarisznyát raktak. Útnak indult, és ment a fiú. Ment, mendegélt hetedhét országon keresztül. Addig ment, míg csak el nem fogyott az ennivalója. Egyszer beérkezett egy városba. Abban a városban pedig király lakott. Gondolt a fiú egyet, elment a királyhoz, hátha kap egy kis eleséget.

259

Az a király meg úgy tele volt sebbel, fekélyekkel, hogy nem tudott tőlük mozdulni. Azt kérdi a legénytől: - Hova utazol? - Megyek - feleli a legény felség a Virágkirályhoz, három szál virágért. - Na - mondja neki -, ha odamégy, kérdezd meg tőle, miért vagyok én így sebbel, fekéllyel tele. És amikor visszafelé jössz, gyere be, és mondd meg nekem. Ezért azután ott is raktak neki tarisznyát, adtak neki az útra pénzt. Megint útnak vette magát a fiú, ment, ment, mendegélt hetedhét országon keresztül. Addig ment, míg egyszer újra csak elfogyott az ennivalója. Ismét elért egy várost. Abban is király lakott. Ott is bément ahhoz a királyhoz. Az meg vak volt. Az a király is azt kérdezi tőle. - Hová szándékozol te menni? Mondja azután ennek is a legény, hogy hova akar menni. - No, ha a Virágkirályhoz mégy - mondja az a király is a legénynek -, kérdezd meg tőle, miért vagyok én vak! Ha visszafelé jössz, gyere bé, és mondd meg nekem, mit hallottál! Ezért ott is raktak a fiúnak tarisznyát, és útnak eresztették. A fiú el is indult, ment, mendegélt hetedhét országon keresztül. Most is addig ment, míg csak az elesége el nem fogyott. Ekkor elért egy nagy vizet. Hát itt hogyan megyen keresztül? Amíg tanakodik magában, látja, hogy egy asszony ott húzgál egy gályát le s fel a vízen. Odakiált az asszonynak: - Vigyen átal engem ezen a vízen! - Hova mész? - Megyek a felséges Virágkirályhoz! - Na - mondja az asszony - keresztülviszlek, de akkor kérdezd meg tőle, miért kell nekem húzgálnom itt ezt a gályát? - Jól van - nyugtatta meg a fiú -, megkérdezem. Az asszony azután keresztül is vitte a legényt a vízen. Elért végre a fiú a Virágkirályhoz. De a király épp akkor nem volt otthon, csak a felesége. Azt mondja a királyné: - Jaj, hol jársz ezen a földön, mikor erre még a madár sem jár? - Eljöttem - feleli a fiú -, felséges Virágkirályné, három szál virágért. - Az én uram - mondja a királyné -, ha hazajön, az téged rögtön megöl. Hanem, tudod mit? Elbújtatlak én téged! Úgyis fáradt lesz az uram, ha hazajön. Mihelyt megvacsorázik, azonnal lefekszik, és elalszik. Leborította az asszony a legényt az ágy alatt egy nagy szappanozóteknővel. És azt mondja neki: - De el ne aludj, hogy meghalld, mit mond az uram!

260

Ott van a legény a teknő alatt. Nemsokára rá jött is haza a Virágkirály. Ahogy halad a szobában, rögtön mondja a feleségének: - Ki járt itt? Mert idegen szagot érzek! - Nem járt itt senki - mondja a felesége -, csak te jártál messze, összebarangoltál mindenfélét, azután azért érzed az idegen szagot. - Itt járt valaki! Csak faggatta a feleségét, de az asszony váltig mondta, hogy messziről jött, és azért érzi az idegen szagot. Utóbb is megbékült a király. Megvacsorázott, és ahogy lefeküdt, azonnal el is aludt. Az asszony meg odatelepedett melléje. Amint elaludt a király, a felesége kihúzta egy szál haját. Minden haja virág volt a királynak, minden szál haj egy szál virág. Ahogy kihúzta az első szál haját, oldalba lökte a királyt. Fölébredt a király, azt kérdi: - Minek bolygatsz engem? Hagyj aludnom! - Jaj - mondja az asszony -, hallgasd meg, mit álmodtam. - Ugyan mit álmodtál? - Azt álmodtam - meséli a királyné -, hogy ebben és ebben a városban van egy király. Az úgy meg van telve sebbel, fekéllyel, hogy mozdulni sem tud. Hát miért van úgy tele sebbel? - Úgy kell neki - feleli Virágkirály -, mert van neki egy kemencéje, amelyben sütik a kenyeret. Olyan nagy béka van az alatt, mint egy véka. Azon sütik neki a kenyeret. Azért van úgy megtelve sebbel meg fekéllyel. Ha a kemencét elrontanák, más kemencét csinálnának, és az abban sült kenyérből enne, akkor lehullana róla minden seb. Na, de most már ne háborgass többet - mondta morcosan a feleségének. A Virágkirály ezzel megint elaludt. Alszik jó mélyen, egyszer ismét kihúzta egy szál haját a felesége, s újra csak jól oldalba lökte a Virágkirályt. Az fölébredt: - Miért háborgatsz mindig? - Jaj, megint mit álmodtam - mondta neki az asszony. - Ugyan mit álmodtál? - Azt álmodtam - meséli a felesége -, hogy ebben és ebben a városban lakik egy király. Az a király vak. De hát miért vakult meg? - Úgy kell neki - mondja Virágkirály -, mert egész palotája, de még a tyúkólja is arannyal van fedve. Ha lehányná az aranyat, és abba a vízbe hordatná bele, amelyik ott folyik a palotája mellett, és cseréppel vagy zsindellyel födné be a házát, mindjárt visszakapná szeme világát! Így már megvan két szál virág; most már csak egy van hátra! Megint elalszik Virágkirály. Alszik jó mélyen. Az asszony ismét kihúzza egy szál haját, és jól oldalba löki az urát. - Hát igazán nem hagysz aludni? - mondja a király. - Nem jól jársz velem, ha mindig döfölsz! - Jaj, megint mit álmodtam - mondja az asszony. - Ugyan mit álmodtál?

261

- Azt, hogy egy víz mellett egy asszony gályát húz. Mindig húzza le és fel, megállás nélkül. De hát miért húzgálja az az asszony ott azt a gályát? - Úgy kell neki - feleli a király -, mert szép búzából sem tud jó kenyeret sütni. Süssön jó kenyeret, akkor nem húzgálja majd a gályát! De ha még egyszer bolygatsz, akkor nem jól jársz. - Ne félj - nyugtatja a felesége -, nem bolygatlak többet. El is aludt Virágkirály jó mélyen. Az asszony meg levette a teknőt a legényről. - Hallottad - kérdi tőle -, mit mondott? - Hallottam mind egy szóig. - De annak az asszonynak meg ne mondd, míg keresztül nem visz a vízen - mondja a királyné a legénynek -, mert másképp nem jutsz át a folyón. Csak a túlsó parton mondd meg neki, mit hallottál a királytól. Megkapta a fiú a három szál virágot, megköszönte a királyné jóságát, s elindult hazafelé. Elment vissza, a vízhez. Megtalálta az asszonyt, az ott várta a gályával a legényt. Kérdi türelmetlenül: - Mit mondott Virágkirály? - Vigyél csak előbb átal - mondja a fiú -, akkor megmondom. - Nem viszlek, míg meg nem mondod. - Én meg nem mondom, míg átal nem viszel - feleli a legény. Addig osztozkodtak ott, egyszer csak azt mondja az asszony: - Na, ülj fel hát a gályára! Felült a legény a gályára, az asszony meg átvitte a vízen. A túlsó parton legelőször is azt kérdi az asszony: - Mondd meg már, mit mondott? - Azt mondta Virágkirály, hogy azért húzod itt ezt a gályát, mert nem tudsz jó kenyeret sütni. - Jaj, miért nem mondtad meg ott túl, akkor sohasem hoztalak volna át! - Hát süss jó kenyeret! - De nem tudok! - Akkor meg húzd a gályát! - Szerencséd, hogy odaát meg nem mondtad, mert örökre ott maradtál volna! A legény nem pörölt vele tovább, otthagyta. Hamarosan elérte azt a várost, ahol a vak király volt. Bement hozzá, hogy elmesélje neki is, mit mondott Virágkirály. De ahogy elmondta, abban a szempillantásban börtönbe zárták, amiért olyat merészelt mondani, hogy az egész épületről hányassa le a király az aranyat, és dobassa vízbe! De azért csak leszedték az arany fedelet, hadd lássák, igazat beszél-e a legény, vagy sem. Mestereket hívattak, s cseréppel fedték meg az egész palotát. Mikor megfedték cseréppel az egész épületet, a király úgy látott, mint húszéves korában. Örült ám a király, hogy igazat mondott a legény. Mindjárt kieresztették a fogságból.

262

- Nos - kérdi tőle a király -, mit kívánsz tőlem, amiért visszanyertem látásomat? - Csak azt kívánom - feleli a legény -, amit felséged nekem szán. Mindjárt előhozatott egy szép lovat a király. Két átalvetőt megtöltöttek a legénynek arannyal, feldobták a ló hátára. - Na - biztatta a király -, ebből élhetsz boldogan. Jött most már a legény lóháton, nem kellett többé gyalogolnia. Hamarosan elérte a másik várost. A másik városban is első dolga volt, hogy bement a királyhoz. Ez a király is kérdi tőle: - Megkérdezted a Virágkirályt? - Megkérdeztem - feleli a legény. - Mit mondott? - Azt mondta - feleli a legény -, hogy felségednek a kenyeret olyan kemencében sütik, amely alatt akkora béka van, mint egy véka. De ha azt a kemencét elrontanák, s másikat készítenének, és az abban sült kenyérből enne, minden seb lehullana felségedről nem lenne többé beteg. A fiút ott is elzárták, amiért azt merte mondani, hogy rontsák le a király kemencéjét. De azért a kemencét azonnal elrontották, és mindjárt másikat csináltak. Míg a kemencét készítették, addig a szakácsok dagasztották a kenyérnek valót, hogy mire a kemence kifűl, vethessék be a kenyeret. A király pedig minél hamarább ehessék abból a kenyérből, amely az új kemencében sül. Készen is lett a kemence. Kifűtötték, és bevetették a kenyeret. De a szakácsok, mint ahogy szokták a parasztasszonyok is, vetettek be a kenyérrel egy kiscipót is, hogy az hamarabb süljön, a király előbb ehessék. Egykettőre megsült a kiscipó. Alig várta a király, hogy ehessék belőle. Amikor abból a cipóból kezdett enni, a sebek máris lehullottak róla. Mire megelégedett az ennivalójával, egy csepp seb sem maradt a királyon. - Na - mondja a fiúnak -, hát csak igazad volt. Kiengedték a legényt a fogságból. Rögtön kérdi a király: - Hát mit követelsz tőlem? - Csak amit felséged szánt. Az a király is mindjárt elébehozatott egy szép lovat. Megtöltetett két átalvetőt arannyal, s azt mondta: - Ezt neked adom ajándékba, fiam, amiért megkérdezted Virágkirálytól a betegségemet. A fiú megköszönte, s útnak indult most már két lóval, négy átalvető arannyal, így tartott hazafelé. Amikor hazaérkezett, látja ám, hogy a nagygazda ott kuporog egy kerítés tövében, ott didereg. A háza ablaka meg be volt nőve tövissel, az udvarát felverte a csalán, s minden rosszféle gaz. Annyi sem volt az udvarán, hogy jóllakjék, alig tudott napról napra életben maradni. Halad arra a fiatalember, a három szál virág a kalapjába volt tűzve. Odaköszön: - No, apám, itt van a három szál virág, elhoztam a felséges Virágkirálytól!
263

- Jól van fiam, ha elhoztad. Csak viseld, neked való az, nem nekem. Nincs nekem már szükségem virágra. - Ne búsuljon semmit - mondta neki a fiú -, csak jöjjön be! Együtt mentek be. A legény megtalálta szépen a feleségét. Csináltak azután nagy lakodalmat, mert előbb úgyse volt, mikor megesküdött a feleségével. Olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy hetedhét országra szólt. Meghívta a legény a rokonokat: apját, anyját, de még a két vándort is. Állt a lakodalom. Én is ott kucorogtam egy szegletben, és vártam, hátha kapok valami koncot. Kaptam is én olyan jó nagy darab húsokat enni, hogy még haza is hoztam belőle.

264

Térdszéli Katica
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony, s annak egy lánya. Az olyan kópé volt, hogy mindenkin ki tudott fogni. Már egy egész országban elterjedt a híre. Meghallotta ezt a király is. Azt mondta, hogy menjen el hozzá is a lány, és fogjon ki rajta, de úgy, hogy a szobájába be ne tegye a lábát. A lánynak éppen kapóra jött a dolog, mert az anyja beteg volt, és mindig azt mondogatta: „Egyszer ettem a király süteményéből, de még most is a számban van az íze; eredj, hozzál tőle egy kis süteményt!” A lány el is ment a kastély elé. Ott ólálkodott, mintha keresne valakit. Egyszer csak látja, hogy a szakács egy nagy tál süteményt visz a kamrába. Hirtelen odaszólt hozzá, hogy menjen rögtön a királyhoz, mert annak nagy beszédje van vele, majd ő tartja addig a tálat. A szakács szót fogadott. De a király kikergette a szakácsot, hogy ő bizony nem hívatta. A szakács váltig bizonykodott, hogy neki azt mondták; még most is ott van a lány a konyha előtt, ott tartja a süteményes tálat. Kiment a király a szakáccsal, hogy megnézze a lányt, de már akkor nem volt ott se lány, se sütemény. Bemegy a király meg a szakács a konyhába; hát minden összevissza volt forgatva, az ajtóra pedig ez volt írva: Itt voltam, már itt voltam, Rajtad most már kifogtam, Kis Térdszéli Katica, Imre király bánata. Ha nem tetszik, tégy róla. Katica meg hazavitte a süteményt. Mikor már az anyja jóllakott, megint mondja a lányának: „Egyszer ittam a király borából, de még most is a számban van az íze; eredj, hozzál onnét egy kis bort!” Katica egy darabig szabódott, hogy akkor neki vége lesz, de aztán mégis elment. Bement a király pincéjébe, s azt mondta a csaposnak, hogy menjen rögtön a királyhoz, mert annak nagy beszédje van vele, majd vigyáz ő addig a pincére. A csapos el is ment, de a király őt is elkergette, hogy ő bizony nem hívatta. A csapos váltig bizonykodott, hogy neki azt mondták: még most is ott van a lány a pincében, ott őrzi a bort. Kiment a király a csapossal, mert már sejtette, hogy Térdszéli Katica csinált megint valamit. Hát a hordók mind el voltak eresztve, a legnagyobbikra pedig ez volt írva: Itt voltam, már itt voltam, Rajtad most már kifogtam, Kis Térdszéli Katica, Imre irály bánata. Ha nem tetszik, tégy róla. Katica meg hazavitte a bort. Mikor az anyja jót ivott, megint mondja a lányának: „Egyszer ettem a király almájából, de még most is a számban van az íze; eredj, hozzál nekem a király kertjéből egy kis almát!” Katica egy darabig szabódott, hogy akkor neki vége lesz, de aztán mégis elment. Odamegy a király kertészéhez, s azt mondja neki, hogy menjen rögtön a királyhoz, mert annak nagy beszédje van vele, majd vigyáz ő addig a kertre. A kertész el is ment, de a király kikergette,

265

hogy ő bizony nem hívatta. A kertész váltig bizonykodott, hogy neki azt mondták; még most is ott van a lány a kertben. Kiment a király a kertésszel, mert már sejtette, hogy megint Térdszéli Katica csinált valamit. Hát a sok szép alma mind a földön hevert, a kertajtóra pedig ez volt írva: Itt voltam, már itt voltam, Rajtad most már kifogtam, Kis Térdszéli Katica, Imre király bánata. Ha nem tetszik, tégy róla. A királyt mérgében mindjárt elöntötte az epe. De hiába hívták össze az orvosokat, egy se tudta megmondani, hogy mi a baja. Meghallotta ezt Katica is. Felöltözött orvosnak, elment a király kastélyába, hogy ő meg tudja gyógyítani, csak hozzák el hozzá. El is vitték a királyt. Katica megvizsgálta a király kezét, megnézte a nyelvét, megkopogtatta a mellét. Aztán azt mondta, hogy nagyon sokat mérgelődött, hát megnőtt az epéje. Orvosságul azt ajánlotta, hogy hintsék be a király egész testét sóval meg paprikával, aztán varrják be ökörbőrbe, az majd lehúzza az epéjét. Meg is tették, de a só meg a paprika úgy csípte a király testét, hogy őfelsége kiszaladt a szobából. Épp akkor hoztak szembe neki egy cédulát, arra ez volt írva: Itt voltam, már itt voltam, Rajtad most már kifogtam, Kis Térdszéli Katica, Imre király bánata. Ha nem tetszik, tégy róla. Most aztán nagyon megharagudott Katicára a király. Mindjárt katonákat küldött utána. Amikor pedig elébe hozták, megparancsolta, hogy zárják be Katicát a kastélyba, mert ő maga akarja megölni. Katica csak azt kérte, hogy hadd vihesse magával a szalmabábuját. Az olyan nagy volt, mint ő maga, és éppen úgy volt öltözködve is, mint ő. A baba hasát nyakig teletömte mézzel, úgy vitte magával. A kastélyba érve, a bábot befektette az ágyba, ő maga meg az ágy alá bújt. Este egyszer csak nyílik az ajtó. Bejött a király, és a kardját a szalmabáb mellébe szúrta. A szúrástól a méz a király szájába fröccsent. Nagyon édes volt. A király erre azt mondta: „Ha tudtam volna, hogy ilyen édes a véred, nem öltelek volna meg!” Most már egyébként is sajnálkozott a dolgon, mert hiszen ő parancsolta, hogy Katica menjen el hozzá, és fogjon ki rajta, de úgy, hogy a szobájába ne tegye a lábát. Katica csak az ő parancsolatját teljesítette. Bánatában a király most már azt mondta, hogy ha Katica nem halt volna meg, feleségül venné, mert az ilyen ügyes lány bizonyosan jó feleség is lenne. Erre már Katica is megszólalt az ágy alatt, hogy a király csak a bábut szúrta meg, nem őt. Aztán kibújt az ágy alól. A király nagy örvendezve mindjárt megölelte, s azt mondta neki: „Én a tied, te az enyém, ásó-kapa se választ el egymástól!” Két hétig tartott a lakodalom, egy hétig a kárlátó. Volt ott minden ennivaló, folyt a bor, mint a Körös; az én hasam is majd kipukkant a nagy jóllakástól. Katica meg a király pedig boldogul élnek még most is, ha meg nem haltak.

266

A róka, a medve és a szegény ember
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével elindult a földjére szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni: vajon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal. - No, még ilyet se láttam életemben - mondja a szegény ember, és olyan jóízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkadt. - Ejnye, veszett-hordta embere, hogy mersz te rajtam kacagni? - rivallott rá a medve. - No, ezért meglakolsz. Tehenestől együtt megeszlek. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott. Nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg, vagy ha már csakugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, szegény házanépe hogy ne maradjon kenyér nélkül. - No, hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek! Avval a medve elment a dolgára, a szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét... Délfelé odavetődött egy róka: észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi a baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével. - Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én segíteni. Kutyabajod sem lesz. De mit fizetsz, ha megsegítelek? A szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert nemigen volt miből, s a róka is sokat kért. Végre kilenc tyúkban s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, hogy honnan teremti elő; de mégis megígérte. - No, most már, szegény ember, hallgass reám! Mikor a medve estefelé idejő, én megbúvok a bokorban, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi: mi az? Te azt mondod: vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem: mi van abban a zsákban? Te azt mondod: szenes tőke. Én nem akarom elhinni, s azt mondom: vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te fejszét fogsz, s úgy vágod fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyethal. A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta: a medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől. - Nem megmondtam, hogy így lesz? - mondta a róka. - Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek. Holnap elmegyek hozzád a kilenc tyúkért és a kakasért. Jó kövérek legyenek! Otthon légy, mert különben megkeserülöd. A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle: többet ésszel, mint erővel! Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, s kérte a kilenc tyúkot és az egy kakast.

267

- Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm - mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák. - Te szegény ember! Mi tesz úgy, talán csak nem kopó? - Bizony, komám, kopó az, mégpedig két kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megérezték a szagodat, ki akarnak rohanni, alig tudom már tartani őket. - Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is. Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon-berken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt.

268

Az ördög kilenc kérdése
Kedve támadt egyszer egy szegény székely legénynek, hogy megházasodjék. El is árulta végül az édesanyjának is, hogy miben töri az eszét. - Ó, te semmirevaló, te élhetetlen! Tán bizony neked való a házasság! - mondja fölharsanva az anyja. - Tedd le magad arról a lóról, s ne bolondulj meg! Jobb lesz, láss dologhoz ahelyett. - Miért, anyám? Én bizony megházasodom! - mondja nagy nyersen a legény. - Immár ideje nekem is, hogy ne üljek itthon. - No, ide ne hozz menyecskét, ebbe a házba - mondja az anyja. - Főzök, sütök, mosok én magam rád, míg bírom magamat. Lám, a szomszédban az a hegyes nyelvű menyecske is, hogy bánik az ura anyjával! Hogy pocskondiázza, hogy becsmérli utca szeriben mindenütt, minden igaz ok nélkül, pedig ő maga teli van hibával, mint a rossz veteményeskert burjánnal. Velem is úgy bánhatna a te feleséged, mert mit tudom én, milyen fergeteges menyecskét hoznál a házunkhoz, s az milyen zenebonát csinálna a háznál. Velem ne is ellenkezz, mert hidd meg, még pórul jársz, ha nem nyughatol! Így beszélt egy szuszra a legény édesanyja. Szegény legénynek minden kedve elveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s végül azt mondta nagy dérdúrral: - Ne tereturáljon annyit, édesanyám; hisz immár mind megházasultak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak, most már én következem. - Ne meregesd nekem olyan rútul a szemedet - mondja ismét nagy haragosan a legény anyja. Nem tudom, miféle gonosz lélek furdal, hogy úgy nem férsz a bőrödbe. Jobb lesz, fogd meg a szád, s hallgass. - Nem furdal engem semmi gonosz lélek - mondja dünnyögve a legény -, de ideje, hogy megházasuljak én is! Erre ismét azt mondja az anyja: - No, ha csakugyan feleséget akarsz hozni, vidd inkább a pokolba, de ide ne, mert inkább a nyakadat csavarnám ki, mintsem hogy azt megengedjem. A legény apja belé sem kottyant a dologba; nem, mert a felesége parancsolt a háznál. A szegény legény nagyon szívére vette a dolgot. Kiment nagy morgolódva a házból. Vacsorára sem ment be, éjjelre sem, hanem meghált az udvarban egy kis halom poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy cseppet is egész virradatig. Akkor felkelt, elindult feleség után! Mendegélt, igen szomorúan s tele bosszúval, hogy az édesanyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte megette kezét-lábát mérgében, azért, hogy ő meg akar házasodni! Ment, utazott immár egyes-egyedül, egy kicsi pálcikával s egy üres tarisznyával. Mert persze az anyja nem adott útravalót sem neki. Ment, ment idegen, ismeretlen helyeken, hegyen, völgyön, sík mezőkön keresztül, mindaddig, míg egy fényes rézhídhoz nem érkezett. Ott megállt, úgy elcsodálkozott a hídon, félt is rámenni. Amint ott álldogált, meglátja őt egy fehér szakállú, ősz öregember, s azt mondja neki: - No, te szegény legény, menj, menj csak föl erre a hídra. Semmit ne félj, de csak lábujjhegyen járj rajta, mert különben otthagyod a fogadat. Mert ezt az ördög hídjának hívják. Úgy menj hát

269

egy ördög csak kiugrott a híd alól. menyasszonyostól. hogy még a lélegzete is megállott ijedtében. hogy bizony ő azért jött. csak azért. mint más utazók. Jól fogadták a háznál. vőlegényestől. Szerencsésen.rajta keresztül. s nekem semmi bosszúságot nem okoztál. megkapod tőlem. hogy nem háborítottál. a vetéskapu sarkánál lakik egy gazdaember. csak előhozta. Az ördög közelebb lépett hozzá.kérdezte a lányoknak az apja. az asztagot sem a fenekén szokták megkezdeni. mi járásbeli vagy! Tudom. megerőltette magát. amit ígértem volt! 270 . ahogy az a fehér szakállú öregember megtanította. hogy mikor majd erre hozod a feleségedet. Azt is tudom. A legény a legkisebbikre mutatott. olyan szép csendesen mentek azon keresztül. kérd a legkisebbiket.Megállj.mondja a legény. . annak sem adnám a legkisebbet. de minthogy azt a hidat sehol másutt el nem lehetett kerülni. s azt mondta neki: . csak kérdezősködj. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné. A lányok gyanították.Hej. Ottveszett egyszer egy egész násznép is szekerestől. amit adni akarok. hogy hol vagyon Jámbortelep.No. nekibátorodott. hanem éppen itt menjetek el. csak ráigazít valaki. hogy elvenné valamelyik lányt. Mikor az ördög hídjához érkeztek. nehogy másfelé. jól is tartották. Amint ott mulatott a legény. mert dörömbölve vágtában nyargaltak azon a hídon át! A szegény legény előbb félt erősen a hídra lépni. amivel kiálljad a lakodalmi vendégséget.mondja az apa -. s ezt kiáltotta neki: . nagyot kiáltott: . s még aznap meg is történt az összeesketés. ha adnák. Abban a faluban.Nem bánom hát. hogy meg ne nyikorgassa a csizmád kérge! Eddig kilencvenkilencen vesztek el itt. mikor visszajöttök a menyasszonnyal együtt. én téged megjutalmazlak. mint a vőlegény ment azelőtt egyedül. s mindaddig utazott. Mégpedig azzal. hogy szegény vagy. Ott bement egyenest ahhoz a házhoz. Tüstént papot hívattak. te szegény legény! Egy kicsi beszédem van veled! Megállott a szegény székely legény egy helyben. Hogy az esketés megvolt. ha azt adni akarják . Elindult a szegény legény. sürgölődtek körülötte. ebédeltek együtt. te legény! Én jól tudom. Ahogy átértek. de úgy megijedt. míg a két nagyobb el nem kelt. ahová az ördög igazította. . Úgy félt. öcsém . Az apa s anya aztán odaígérte a legnagyobbik lányt. nagy vigyázva átment a rézhídon. Ezért. éppen azon mód. hogy házasodni akarsz. Van neki három lánya. Ha azt nem adják. kérd akármelyik másikat. De amiért olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon. s azt mondta: . ha a legnagyobbat adják is. s azzal útnak indult az új házaspár. De alig haladt a hídon túl a szegény székely legény. Ha el találnád veszíteni az utat. megállj.Nekem éppen ez is jó volna! . mert nagy hetykén. lármásan s nem szép csendesen mentek rajta keresztül. éppen a falu végin.Melyiket vennéd a három közül? . Mert itt adom meg. Forgolódtak. azért. Azt a falut Jámbortelepnek hívják. hogy szinte reszketett belé. mégpedig rántottával. Most pedig csak menj a kilencedik faluig. csak kisütötte aztán. míg el nem érte azt a Jámbortelep nevű falut. kiugrott az ördög a híd alól. hogy mi járatban van a legény.Hó! Megálljatok! Hadd adjam meg. lovastól.

kettőnek az aprólékából kiállították a vendégséget. hát azt kérdem tőled elsőben is . s bekiáltott nagy dörgősen: .mondja megint a koldus. Nyugtalankodott erősen. mert hiszen a vőlegénynek megmondotta az anyja. Megcsókolták egymást az új feleséggel. Kérdi az ördög: 271 . a te képedben.Azok megállottak. hogy nekem ma kilenc kérdésre kell megfelelnem! Még ha tudnám. rosszul lesz dolgom! . mikor az új házasoknak többnyire jókedvük szokott lenni. hogy megfelelsz a kilenc kérdésre? . a kilencnek a szalonnáját pedig aggassátok fel a padlásra. miért olyan szomorú. De nem az apai házhoz. hogy az ördög el talál jönni a kilenc kérdéssel. én ezt a kilenc disznót nektek adom.feleli hangosan a koldus a tűzhely elől a gazda helyett. éjfél felé kopogtattak ám az ablakon. A koldus is lefeküdt a tűzhely elé. Tépelődtek tovább. Majd otthon ölessétek le! Kettőnek az aprólékjából álljátok ki otthon a lakodalmi vacsorát. elveszted a kilenc disznó szalonnáját. egy szót se szólj.Nagy dolgot sújtottak az én fejemhez! Azt.No. Adtak neki mindjárt.Merem biztatni .No. hogy nem tudom. Mikor a négy hét éppen betelt az összekelés után. mik azok. hogy mik lesznek azok a kérdések! Akkor talán nem is búsulnék. . egy feje van minden embernek. megkérdezte a vőlegénytől. hanem máshová. mi van a világon. . koldusforma idegen ember. Én majd minden kérdésedre megfelelek helyetted. s azonkívül még egyéb bajod is lesz! De nehogy féltedben elmenj hazulról. gazda? . a vőlegény búsulni kezdett. . mégpedig estéli tíz órakor. Amint ott feküdtek.Hát mered-e biztatni magadat. Erre már kezdett ocsúdni egy kicsit a vőlegény. . azért a feleségével szépen maguk elébe vették a kilenc kövér disznót. hogy vajon mit hoz az éjszaka. kilencnek a szalonnáját pedig a padlásra felakasztották. hanem gondolkoznék. . Míg így emésztődött. mert ha mindjárt a tenger fenekébe rejtőzöl.Nekem elég bajom van . Azt mondta a vőlegénynek: . A faluban kibéreltek egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből. Aztán lefeküdtek. Szállást kért éjszakára. s jó vacsorával megkínálták. Ha kilenc kérdésemre meg nem tudsz felelni. Megölették aztán a kilenc kövér disznót. De az a baj nagyja.Azért egy mákszemnyit se búsulj . ami csak egy? Feleli a koldus: . s gazdasághoz fogtak.kérdi ismét az ördög. de csak nem jött álom a szemükre. . s ő nem tud azokra megfelelni. S ha nem tudok megfelelni.mondja az ördög -.mondja a vőlegény. hogy mától számlálva négy hét betelte után meg foglak téged keresni. hogy oda ne vigyen feleséget. abba beszállították. Amint ott a hamuban heverészett.Egy nap van az égen.mondja a koldus a tűzhely elől. bement hozzájuk egy rongyosnál is rongyosabb. és éljetek abból takarékosan.Bízd rám az egész dolgot! Te majd csak hallgass. az ördög pedig kihajtott kilenc kövér disznót a híd alól.Nem alszom! . s hazahajtották. hogy miért nem alszik. Az ördög volt ott. onnét is kiveszlek! A vőlegénynek szöget ütött a fejébe ez a beszéd. te vőlegény.Alszol-e. De azt is megmondom én neked.

mint én! 272 . nem fut a szomszédba pörkölnivalóért! Az ördög elbámult a kész feleleteken. az elég világos.Hát utoljára. Kérdi az ördög: .Mit tudsz mondani nekem a háromra? Feleli a koldus: .Tudsz-e mondani valamit a kettőre? Feleli a koldus: . a gazda maga felelget neki.Akinek jó hat ökre van. több nem is kell.Hát tudsz-e valamit mondani az ötre? Feleli a koldus: .Tudnál valamit mondani a hétre is? Feleli a koldus: . mit mondasz a négyre! Feleli a koldus: . az nem szorul másra kenyér dolgában. mit mondasz a kilencre? Feleli a koldus: . míg rendre mind a hetet jó helyre férjhez adhatja. Mind azt hitte.Mondj valamit a hatra! Feleli a koldus: . légy hát magadnak! Látom. Kérdi az ördög: . szánthat. Kérdi már mérgesen az ördög: .Négy kerék elég egy szekérre.Akinek kilenc disznó szalonnája van a padlásán. vethet.Akinek nyolc asztaga van a csűrkertben. Kérdi az ördög: .. Végül is azt mondotta: .Amelyik házon három ablak van.Öt kézujj elég egy kardnak a markolatára.Akinek hét lánya van. Kérdi az ördög: Hadd halljam. szava is elállt. szerencsés ember: mindent tisztán láthat a nap alatt. boronálhat segítség nélkül is.No. annak főhet a feje. Kérdi még mérgesebben az ördög: . többet tudsz.Akinek két látó szeme van.Mondj valamit most a nyolcra! Feleli a koldus: . Kérdi haragosan az ördög: .

Ő maga pedig s a felesége addig igyekezett.Azzal ellódult. ahonnan jött. Még ma is süti a palacsintát. s más egyebet. Az asszony jó asszony volt. Adott neki útravalóul sódart. Az új gazda pedig másnap reggel jóltartotta a koldust étellel. itallal. annak szorult állapotában. de még a lépésén is hallatszott. amije volt. hogy hamarosan jószágot szereztek. 273 . amiért az őt kisegítette a bajból. sokat segített még az ura anyján is. hogy eszi a méreg. ha a kilenc disznó szalonnája már el is fogyott. arra házat építettek. disznólábat.

a másik tele volt ezüsttel. megnyalta. hetedhét országon túl. előtte négy aranyökör. azt kihoztam. négy aranyökör egy aranyos kádnak tetején volt. s vitte ki a pincéből.A kecskepásztor fia Volt egyszer. Az arannyal telt kád tetején volt egy aranyeke. abban a helyben kihoztam onnan. Azzal az aranyekét az ökörrel s az emberrel beletette a kupába. Hát az is ott van.Ej. azt se tudta. hogy az ajtó betevődött. s elment. egyszer csak megnyílik előtte egy ajtó. akkor az ajtó becsattant. volt egy kecskepásztor.Édesapám. Nekiállott. hol nem volt. addig csodálkozott ide és tova. elvitte oda. Kapta magát. hogy meghalt valahol. azt is betakarta. . ott legeltette a kecskéket az oldalban. mikor megnyílt előttem egy ajtó. fát hántott. Az apja már el is feledkezett róla. s a fahéjból csinált egy nagy kupát. Akkor elment vissza. s egyszeriben kijött onnan. teleraktam a kalapom ezüstpénzzel. a többi kád mind tele volt pénzzel. egyik tele volt ezüsttel. megy az aranyökörrel. előjött egy nagy ember. aranyemberrel s a pénzzel. ledőltem hanyatt. A pénzt meg melléje.mondja a fiú. azt megnyalta. Annak a kecskepásztornak volt egy fia. adott neki egy más gombolyag követ. Hát egyszer csak hazaállit a fiú. hogy ne lássák. s egy aranyember fogta az ekét. hogy merről nyílik az ajtó. Volt egy csipkebokor. Amikor megéhezett. s megjegyezte. adott a kezébe egy gombolyag követ. mit tegyen. aranyember.A kecskék legeltek az oldalban. Aztán szedett egy csomó keserűlaput. megnézi. Megfogta a fiú az aranyekét a négy ökörrel s az emberrel. fiam . addig ácsorgott. másik arannyal. az aranyembert. ő kapta magát. Sok kád volt ott. megnézi a kalapját. akkor visszamentem.Hát édes fiam. Betettem egy csipkebokor alá. betettem egy másik bokor alá. Hát ahogy elszenderedett. hova nézzen.mondja a fiának -. betette alája. s bementem rajta. betakarta. te mivel éltél idáig? 274 . el is szenderedtem már. Akkor megnyílt az ajtó. s elverte az éhségét. Elvitte a bokor alá. Az apja nagyot nézett. Fogja magát. te hová lettél úgy el? Már azt gondoltam meg is haltál. . hogy azt se tudta. a harmadik tele volt gyémánttal. a kalapját megrakta az ezüstpénzből. Az a fiú a kecskékkel egy hegyoldalban volt. s fahéjjal odakötötte magához. Elmegy a másik bokorba. az aranyember is. hogy pinceajtó. abba beletekerte a derekát. Ez az aranyeke. Mikor harmadszor visszamentem. aranyekével. ott van-e a pénz. Mikor megszomjazott. Így élt hét esztendeig. és megy a pincébe. hanyatt feküdt. Ő meg felkel fektéből. Egyik tele volt arannyal. . Ott állt. az ökrök is. betakartam. Azt gondolta. Hát ott volt az aranyeke is. megint eléje állott a nagy ember. és én ottmaradtam bent. Aztán ment a bokorhoz. betevődött. miféle ajtó az. Látja. a harmadik gyémánttal. én így meg így jártam . Hát a pincében annyi kád volt. Hát egy pincébe kerültem. A hetedik esztendőben már a gúnya is leszakadt róla. megnézte az aranyekét. vajon még ott van-e. még el is szenderedett. mind tele pénzzel. s elverte a szomjúságát. Mikor harmadszor visszament. .

apáddal ketten rakodjatok meg. és egy kádat találtak.Hát hol aludtál? . . Még egyet próbálok. Azzal elkezdtek gazdálkodni. megnyitják az ajtót. Azután kivette zsebéből a kulcsot. most megvolna a pénz. a lánc lepattant. tele aranypénzzel. Irigyelte őket a nagygazda. amikor azt mondja a nagygazda: . előjön a nagy ember. komám. Azt mondja a nagygazda: . milyen szegény volt ez a mi kománk. ásni kezdtek. te hét esztendeig itt voltál. hátha kapnánk valamit. Éjjel elmentek a pincéhez. s elvertem a szomjúságot. elment a fiával. .Legelsőbben az aranyos kádat húzassuk ki az ökrökkel. tehenet. meglátta az apja a sok kádat a pénzzel. s kezdték ásni azt a helyet. mert az én ökröm húzza ki! Alighogy kimondta. Mégse találtak rá a kádakra. míg az egész hegy meglaposodott. amennyit a maguk erejéből el tudtak vinni az aranyból.No. Azt mondja a feleségének: .A kopasz földön . Vettek maguknak marhát.Te.mondja a fiú. ha nem kezdett volna alkudozni. mert kaptunk pénzt. De a nagygazda nem nyugodott meg. El is mentek az apjával oda.Látja komám .Na. Azt mondja a fiának: . fiam. . a négy ökröt elébefogták. ketten a két zsákba annyi pénzt raktak. Benézett a pincébe. elmegyünk ásni. A fiú meg az apja. és azt mondja a fiúnak: . menjünk el oda. komám. Addig ásták. ökröt. aztán menjetek. adott nekem egy kicsi gombolyag követ. meglelték az ajtót. Hogy meglelték a kádat. Így voltam egészen hét esztendeig a pincében. Volt egy nagygazda komája. ássuk ki. megnyalintottam. hogy semmit se láttak. Hanem hívjuk a keresztapádat. El is mentek. úgy elmentek a föld alá. egy nagy ember előállott. fogadott magának embereket. ezzel mi semmire se tudunk menni.mondja a kecskepásztor -. most meg mindjárt megelőz minket a gazdagságban. akkor megint előállott. Rákötötték a láncot az aranyos kádra. addig ásták. megnyalintottam. s kinyitotta az ajtót. Kezdenek húzatni. ebből nekem több kell. szekérrel s ökörrel jöjjön. fogadok embereket. a kádak úgy eldörömböltek.. Mikor megszomjaztam. feleség. 275 . nekilátott. ahol be lehet menni a pincébe.Na. Nekilátott a szegény ember. mindent.Megjegyeztem a helyet.Mikor megéheztem.Na. s menjünk be. ideadott egy kicsi gombolyag követ. Azt mondja neki az ember: . s elvertem az éhséget. Kezdtek ásni.

elmennek a pincéhez.Már most megfoghatjuk a kádat. Mikor ezt kimondták. Addig ástak. Csaptak nagy lakodalmat. a nagygazda kapzsin megölelte a kádat.Megint fogad embereket. hogy megtalálták az ezüstpénzt. ha meg nem haltak. megint ásni kezdtek. de nekünk több kell belőle. Így maradt a nagygazda ott a nagy semmivel. mert mi dolgoztunk. A kecskepásztor fia meg elvett egy szegény lányt. De a kád úgy elment a föld alá. nem maga. még most is élnek. Azt mondják a napszámosok neki: . 276 . hogy a nagygazdának egyik karját is elvitte.

Ó.mondja az -.Elindultam szolgálatot keresni.Aj.Dehogynem hívtál . a felét megette.. .Nem bánom . azt én csak azért mondtam. hát itt vagyok. jó volna valahova elmennem. fiam. Hétrőfös szakálla volt.Itt lakom. Közben azt mondja csak úgy tréfából.Hívtál. mert még fiatal vagy. beletette egy kazánba. lányom. Elindult. és főzte.Ej Haj Volt egyszer egy szegény ember. Mindjárt kijött egy szépséges szép lány onnan. fiam. hogy olyan volt.Mondtad a nevem. itt vagyok. . éhes-e. . Elért mentében egy kúthoz. . fáradt-e. mint a kocsonyának való.mondja az. . . De gondolta. mert éhes volt: . Elbúcsúzott anyjától. amennyit bírok. vizet inni. még fiatal vagy. hogy Ej Haj. Mikor már úgy megfőzte. hogy százszorta szebb volt. Kiugrott onnan egy olyan szép gyerek. és odaadta neki útravalónak. akkor holnapra nem marad. Hozzáfogott. Gondolta.Hova indultál? . . és belőle a pogácsát. . én nem hívtam. de bizony meg bírta volna enni az egészet is. hoztam neked egy fiút. míg meg nem éhezett.mondja az apja. mint azelőtt. . Meg sem kérdezte tőle. hát mindjárt kijött a kútból egy háromaraszos ember.Elmehetsz. amit találsz. nem is tudtam.kérdi Ej Haj. megköszönte a nevelést. Gyere be. felkelt. Ahogy megette. . Megfogja a gyermeknek a kezét a lány. Csak az lesz a tied. fiam. A többit már tudod. .mondja erre a gyerek. azt mondta: . beleöntötte egy csöbör vízbe. Elővette a tarisznyáját.Alighogy kimondta. Nagyon szegények voltak. jó lesz neki ott leülni és enni. Az ember két kezével kereste a mindennapi kenyerét. Az édesanyja mindjárt sütött neki hamubasült pogácsát. édesapám. Egyszer. Mikor már jól bent jártak az erdőben. fiam. és odament a kúthoz. annyit dolgozom. édesapám. Avval elindultak az erdőbe. . Kérdezi a leány: 277 . A kezedre adom. hogy itt van.Édesapám. Addig ment.Nem baj. én is megfogadlak. annak meg egy fiacskája. fiam .Ej haj. szolgálatot keresni. Azt mondja az öreg: .Na. Ezzel az öreg elment.Ej haj! . hogy éhes vagyok. én neked bért nem fizetek. beletette egy kis tarisznyába.Hozzám is eljöhetsz. tüzet gyújtott alája. Kettétörte.De sajnállak. apjától a gyerek. rátaláltak egy házra. mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott. . De megmondom előre.. . ha akarsz . megfogta a gyermeket.

Elgondolkozott útközben a gyermek apja. mind egyforma fehér lesz. De azt is megmondom.No. Örvendett neki az édesapja. Megint beleöntötte abba a csöbör hideg vízbe. édesapám? . és lesz belőlem lópatkó! Akkor a lány újra megragadta a gyermeket. Ismét beleöntötte a csöbör vízbe. el is indultak haza. fiam. keresztülveted magad a fejeden. arra annyi galamb repül elő. a te édesapád is eljön érted. . az csak azt mondta. fiam? . hogy keresztülveted magad a fejeden. hogy keresztülvetem magam a fejemen. amikor bejött a gyereknek az apja. hogy több lesz. bátyja? . és lesz belőlem patkószeg. megkérdi. hogy keresztülvetem magam a fejemen. ne mondj semmit. és édesapáddal is megsejtetheted. Mindjárt keresztülveti magát a fején. holnap apám hazajő. . Kérdezte a gyereket.Hát most mit tanultál. . hozott egy tál kölest. és lesz belőle egy szép gyermek. Akkor még az övé lehetsz. De a gyermek belelátott a gondolatába. hazaviheted.Hát eljöttem a fiam után. s lesz belőled galamb. És ha megkérdezi. De így elviheted. s lesz belőled lópatkó. Az én apámnak olyan szokása van.Na. hogy nem ismerték meg őket.” . hogy holnap vasárnap. hogy ez az enyém! . Mert ezek a galambok mind úgy maradtak itt. Másnap csakugyan hazajött az öreg.Mit búsul. amit a lány kért. Akkor még szebb gyermek ugrott ki onnan. Te is köztük leszel. egyforma fehérek mind! De a gyermek apja tudta most már.kérdi az apját. Füttyentett. hogy az az ő fia. mivel éteti a gyermeket? Nincs mit enni adjon neki. újra beletette és újra megfőzte. Istenem. Azt mondja majd az édesapám a te édesapádnak: „Eljöttél a fiad után? Válaszd hát ki. immár neked az esztendő holnap lejár. mást mit tudsz.Most azt tanultam. szegények. Rámutatott szépen a magáéra. és lesz belőlem egy szép fehér galamb! . Egyforma nagyok. mint előbb. előjön a lánynak is az apja. És akkor megsúgta az öregnek.Szerencséd. hogy az a nagy udvar telistele lett galambokkal. mit tanultál. mert különben itt maradt volna. hogy keresztülvetem magam a fejemen. és harmadszor is megfőzte. melyik a te fiad..No. Ha rátalálsz. majd patkószeg. hogy hol a fia. hogy kihint az udvarra kölest. de mindjárt hazajön.De én téged megtanítalak. hogy apád lábánál legyél. és kérdi: . mit akar. Onnan most még szebb gyerek ugrott ki. De ha nem találod el háromszorra. most mit tanultál. fiam? .Hát most azt tanultam. hogy melyik galambra mutasson rá. mit tanultál. Mondja a lány. erre annyi galamb repült elő. Kérdezi rögtön. A lány épp az ebédet szolgálta föl.Megköszönte a fiú a lánynak. hogy az az ő fia. hogy nincs itt.Na. 278 . Hát amint az ebéddel végeztek. mint ezer. Mindjárt ment a lány apja. fiam? . hogy melyikre mutasson. Most megmondom neked. Úgy is lett.Azt tanultam. . Azt mondjad. Akkor megint megfogta a gyermeket. hogy eltaláltad.

. Miért. s lesz belőlem aranyszőrű agárkutya. Utolérték a szegény embert. fiam. soha többet nem jő vissza. hogy nincs sehol.Miért nem engeded el azt az ebet? A szíve szakad meg.Nem. add ide a kutyát! Feltették a kutyát a kocsira. a szíjat ne adja el.Azon.felelte a gyermek. vitték nagy örömmel. .Ugyan mit kérsz érte? . nem látta-e a kutyát. 279 . Kérdezik majd: hová mész avval a kutyával? Maga mondja. Mondja. Csendesen ballagott az egy gyerekkel. .Na. Alighogy ezt elmondta. hogy nem engedem? Ismeretlen még itt. Vezessen. Kitanult vadászkutya ez. hol van? . de nem jő. hátha visszafutott a régi gazdája után. én egyszer eladtam.Ugyan mit kérsz érte? . Kérdezik az embert: . jó ember. Négy úr ült a hintóban. keresztülvetette magát a fején. nem talál vissza. Jő benne négy úr. egy nyúl ugrott keresztül az úton.mondja.Hát vegyen! Árulnak a boltban! Mindjárt ki is fizették az aranyat. Észrevette a kutya. hogy az apja nem tudott eléggé gyönyörködni benne. s még aranylánc is hozzá.Hová viszed ezt a gyönyörű kutyát? . Keresték.Dehogyis engedem! Úgy elszalad. Szökkent rögtön a kutya. . . . hogy neked mit adjak enned. Azt mondja a három másik úr neki: . Ahogy meglátták azt a gyönyörű kutyát. megállították a hintót. nincs kutya! Végül is a kutya új gazdája azt találta ki.Azon egy cseppet se búsuljon . várják vissza. gyémánt gombok a szíjon.mondja a szegény ember. hogy elfoghassa azt a nyulat. . . Addig mondták neki.Dehogy láttam.. ha a láncot leveszed róla? .De láncostól meg szíjastul? . Aranyszíj lesz a nyakamon. Leugráltak mind a kocsiról. Maga csak vezessen engem.Kérés-hagyás.Én nem láttam . Az nem eladó. hogy viszi a vásárra. azt tegye a zsebébe. hogy egy véka aranyat.Egy nyúl szaladt keresztül az úton .mondják azok erre -.Viszem a nagyvásárra eladni. . mendegélt. és ment az úton. s olyan szép agárkutya lett belőle. . . Felültek a hintóra. és hajtanak a szegény ember után. a kutyával. Füttyögetnek. . A szegény ember a pénzt a hátára tette. Hát mindjárt jött is az a hintó. . De a gazdája jó erősen fogta. A nyúllal együtt visszajő. és mindjárt találkozunk majd egy hintóval.Dehogy megy el.Mit érek. csak a kutya. De azt is megmondom. Kiáltanak neki. hogyha a kutyát eladja is. amíg csak elengedte. hogy visszaszaladt maga után. Alig mentek az úton egy fél kilométert a kocsival. annak egy véka arany az ára.kérdik majd. utána a kutya úgy elment. de a kutya csak nem mutatkozik. megmondtam. Azt hittem. s az út mellett beugrott a nyúl után egy piszkebokorba. kapálódzott utána. Várják.Ugye.Én most keresztülvetem magamat a fejemen.

. kösse be az istállóba. 280 . Olyan szép aranyszőrű paripa lett a gyermekből. kutya betyár. hogy mit kér érte. Ígértek a fékért külön pénzt. elmenni a nagyvásárra.Két véka arany.kanállal sem. a kereskedők kérdik majd. Azt mondja az ember: . Abban a városban lakott. amíg nem ígért azért is egy véka aranyat. s abból ne engedjen semmit. Mert nem kerülök vissza magához soha többet. hazudtál. hogy nem tanultál mást. Azt mondja útközben a gyerek az apjának: . . Azt mondja egyszer az ember: . Ej Haj mindjárt gondolta. de a féket nem. Ha tetszik.Nem. Azok még akkor is alkudoztak.mondja Ej Haj. vegyék így.Mi az ára annak a szép lónak? . miféle ló ez. Úgy is lett. én keresztülvetem magam a fejemen.A lovat pedig fékkel adják.Hát hajtottak előre. volt nekik mindenük a sok pénzből. hogy nem volt fia. . A kupecek. A szegény ember a gyerekkel pedig hazament. Van pénzünk.Jó volna.kérdi egy ember. eladni. de már mit volt mit tegyen. Az nem eladó. Vigyen be a vásárba. azt nem adom. Összeszalad a nép a csudájára. . .Adja. csak patkót és patkószeget! Túljársz az eszemen? No. Addig alkudott. a lovat eladom. de fékestől. menjünk.Édesapám.Annyi pénzed lesz. de hiába. Nem adom a féket . hát nem.Mit beszélsz! A lovat fékkel adják! . hogy a gyermekednek a gyermeke sem eszi meg . . hogy Ej Haj is meghallotta. Úgy addig. . . a kutya nem került elő. megvolt a vásár. De a kötőféket oda ne adja. ha nem. fiam. A szegény ember pedig a sok pénzével elment haza. annak két véka arany az ára.Én nem engedem. amíg csak eladta az ember a féket is. Én nem adom. Mondja ő is: .Kérés-hagyás.mondja neki is az ember. majd megtanítalak! Odament Ej Haj a vevőkhöz.Én nem adom. Nagyon megharagudott: na megállj.Nem adom! .Jó volna. olyat még nem láttak. édesapám! Elindultak. mondja csak. Épp akkor ért oda Ej Haj. Addig-addig alkudozott. . . Nahát. hogy más megvegye . Szép kötőfékszár lesz a fejemen. ha azt is odaadja. aki adja. Nagyon búsult. Két véka aranyat kérjen. hogy gyönyörűség volt nézni. Bementek a városba.De a kötőfékkel együtt. Maga csak vezessen vele. Ej Haj mindjárt odaadta a szolgájának a paripát. lesz belőlem majd aranyszőrű paripa.Nem.

akinek paripája van. El kellene tőle kölcsön kérni.Jól van. hogy igyék. hogy egy cseppet is igyék.” Megtartották az esküvőt. Amikor vizet kér. Kivezették a lovat az istállóból. „Ki tudja. Ott. kutya betyár. amit kér. próbáld meg elkérni. úgy lesz. A vendégek megint hajóra szálltak. mulattak. hogy nem sajnálod meg ezt a szegény állatot? Talán a vizet sajnálod tőle? Van itt elég a tengerben! 281 . de nagyon félti azt a lovat. milyen szív van benned. felséges királyfi. a tengeren túli város királyának a lányát akarta elvenni feleségül. De a királyfi nem engedte. a nyeregbe. odaadom.Elment haza Ej Haj is. zabot adj. Ment a királyfi s a vendégsereg a királyi város felé. Csak azt parancsolta. Azt mondja a szolgájának: .Eredj fiam . . De mivelhogy királyfi vagy. nem tagadom meg tőled.Nahát . felnyergelték. iramodott rögtön a királyfiú az apjához. fiam.Te lelketlen. . Amint parancsolja.Látod. hát majd megtanítalak. hogy kik jönnek.mondja a király -. Az egész városban híre ment.Hej. hogy Ej Hajnak aranyszőrű paripája van. Azzal akarom elhozni a menyasszonyomat. Hát elnézte ezt a menyasszonya vagy háromszor. a tenger közepében a ló nagyon szomjas lett.Megállj.Nézd csak. a veres királyhoz.Hallottam. hogy milyen lova van Ej Hajnak. De csak úgy. mert én másnak nem adnám oda azt a lovat semennyiért sem. Immár össze volt híva a háztűznézőbe induló sok vendég. édesapám. A szegény ló nagyon szomjas volt. és megkéri. ittak. hogy vizet ne igyék egy cseppet se ez a ló! Azt feleli a királyfi: . . amikor szénát kér. a hajóra szálltak. Az a város királyi város volt. Mert hazudtál nekem.azt mondja egyszer csak a királyfi -. ennek a lónak. Mentek egyenesen a kikötőbe. Asztalhoz ültek. Annak a fia pedig éppen házasodni akart. nagyon akart inni. ideadta a lovat. egy cseppet se. Utoljára azt mondja: . Odamegy a királyfi. mert messzire kell menni. nem engedte. induljunk vissza. Ha így szól a parancs. Amikor a tengerhez értek.Jól van. . vizet adj. nagy fát mozgatsz. megpróbálom.Elmegyek. amikor megkapták a hírt. a király is ott lakott. jól ettek. .gondolta a veres király -. A királyfi azonban lóháton ment át a tengeren. hogy igyék. milyen gazdag király lehet ennek az apja . Keresztülúszott a ló a tengeren. nem engedem. nincs olyan a világon senkinek. De a királyfi mindig visszarántotta a száját. hogy vizet nem szabad innia a lónak. . . A menyasszonnyal felültek a lóra. egyszóval sose azt. nagy ceremóniával fogadták a vőlegényt. Azt mondja a királyfi az édesapjának: . hogy adja kölcsön a lovát.

nekem a gyűrű kell . hogy azt nem is engedi el ő. hátha berepül a galamb. De Ej Haj már tudta. hogy igyék. Megengedte a lónak. Hát a királynak nincs miből fizessen? A lánya gyűrűje kell? Azt mondja: . hogy mit fizessen. jelentkezik a királynál. Idejő majd egy kőműves. Keresztülvetette magát a fején ő is.Mit fizessek a munkádért? . aranyhal lett belőle. Kérdezi tőle.Tetszel. hogy ő a világon a legnagyobb kőműves. a szomszéd ország városába. A galambocska be is repült. A vőlegényt és a menyasszonyt otthagyta a víz tetején. hogy a galambot hajtja az ölyv. a királyfi újra visszarántotta.Megint inni akart a ló. Kérdezi tőle a király: .Nekem egyéb nem kell.Na. hogy otthagyja a menyasszonya.Nem kell nekem egyéb. De kidobta magát a cethal is. Apád majd megfogadja. ha azt akarod. Kerítette a másik halat. . csak szabaduljak már ettől a kőművestől. ismét keresztülvetette magát a fején. nem leszek a feleséged! Megijedt a királyfi. csak a gyűrű. Van aranyom. s lett belőle most egy nagy cethal. hogy enyém lehess. adjon neki a király munkát. mit adjak? . Húzd az ujjadra. Elrestellte magát a király. hogy a lóból hal lett. Úgy is lett. A finom kályhákat javíttatták vele. Arra a galamb keresztülvetette magát a fején. azonnal lett belőle egy fehér galamb. de ott volt már az ölyv is.Én bizony nem adom! .Azt szégyellem. csináltatok. Mikor két kortyot lenyelt a ló.azt mondja.Akkor hallgass meg engemet . minden ujjadra. Hajtani kezdte a galambot az ölyv. Beértek egy városba. el akarta fogni. A királylány becsukta gyorsan az ablakot. Odarepült a tengerpartra.mondja a lány. . Mindjárt cukrot adott neki. hogy ver a szívecskéje. jelentkezett. Akkor ezt mondja: „Nem kell egyéb. ott pihegett. ha kész lesz a munka. és lett belőle egy ölyv. megetette a galambocskát. Hozat egy kalitkát. ami a lányod ujján van. kéri a gyűrűt. Sajnálta a királylány. és beteszi oda. ezüstöm elég. százszorta szebb királyfi lett belőle. Amikor készen lett a munkával. A szegény galamb rászállt a királylány vállára. Mondja is a királylánynak: . a királyi városba. s lett belőle egy galamb. hogy ő a világnak a legnagyobb kőművese.” De ne engedd meg. és várta a királyfit. királykisasszony.Keresztülvetem magam megint a fejemen. mindjárt elfogja az a madár! Kinyitotta az ablakot. Abban a nyomban a kőműves ott termett. 282 . Jaj. Meglátta. és lesz belőlem majd aranygyűrű. Megy a király a lányához. .mondja a kőműves. elment a királyhoz. Akkor azt mondja a menyasszony: . repült. A kis hal kivetette magát a vízből. tetszem én neked? .De csak add oda. csak a lányod ujjáról azt a gyűrűt kérem. Hát a királylány ült a hatodik emeleten az ablakban. A szegény galamb repült. amilyent akarsz. de még milyen nagyon tetszel! . és magához szorította.Fordítsd vissza a lovat. keresztülvetette magát a fején. Ha megesküdtünk is. vigyél haza az apámnak a kastélyába.

Mondtam.Én bizony nem adom ennek a gonosz kőművesnek.Éppen erre éheztél? . Ásó. hogy megtanítalak! Akkor a kép mellől lepattant egy szép veres huszár. s így vége lett Ej Hajnak.Mondd meg nekem most már. Megharagudott a király. . később a gyerekből király lett. hogy menjen már innen az a kőműves.Nem kell nekem a tál aranyad. és lett belőle veres kakas. Így szépen egymáséi lettek.Immár itt vagy az én begyemben. és a földhöz ütötte a gyűrűt. Mondja a lányának: . ha meg nem haltak. leszel-e a feleségem vagy nem? . megesküdtek. Kardjával levágta a kakas nyakát. adok egy tál aranyat.Leszek. amilyen kell neked. Nekem az a gyűrű kell.Add oda azt a gyűrűt. kapa és a nagyharang válasszon el egymástól. hát odaadom. . Leszek! Azt mondja az öreg király: . de egy szemecske felpattant egy kép mellé. azon nem nevet senki! Mondja a király a kőművesnek: . sem kettő. A kőműves keresztülvetette magát a fején. Sírni kezdett a lány. sem tíz. nem győzködök már veled. Szaporán szedte. . Mikor a kakas mind felszedte már a kölest. Ahogy a földhöz ütötte a gyűrűt. 283 .Ha ezt választottad magadnak. Azt mondja akkor a huszár a királykisasszonynak: .A leány azt mondja: .Ne szomorítsd a lányomat. lett abból egy tál köles a padláson. Megmondtam.ezt mondja az apjának. ám legyen. Máig is élnek. Kezdte rögtön felszedni a kölest. ha édesapám is megengedi. csináltatok olyant. vagy akármit. kezében karddal. sem egy.Ha erre szorulsz. azt mondja: .

megnézni a juhász csontjait. mindjárt megrohanta a juhászt. megáll a király előtt. nekem! Felséges úr! . hogy vessék a juhászt tüstént a fehér medve tömlöcébe! El is vitték a darabontok. mert ha nem mondod. Tudta. hogy annál dühösebb legyen. a medve rögtön széttépné.mondta megint a juhász. énnékem . hogy annál gonoszabbak legyenek. 284 . és hogy ébren tartsa magát.rivallt rá a király. mint minden királyfi.Na.Azt mondd te. pedig olyan éhes volt. csak úgy nyaldosta a talpát az éhségtől. az egész ország népségének rá kellett mondani: „Adj isten egészségére!” Minden ember mondta. halál fia vagy! . . ha a királykisasszonyt nekem adják feleségül! . nótákat fújt. De mikor a csillagszemét meglátta.Nem félek én tíz haláltól sem! Csak akkor mondom.Nekem. most közel voltál a halálhoz! Mondod-e már.Mondd mindjárt: adj isten egészségemre! . Már akkor a király nem tudta. tüstént azt mondd: adj isten egészségére.Eredj hát tíz halálba! És a király megparancsolta. hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlöcébe! Be is vetették a darabontok. csak a csillagszemű juhász nem akarta soha mondani. Reggel jön a hoppmester. akárcsak az aranygalamb. A legtávolabbi szögletbe kucorodott. hogy majdnem magát falta be. . hol nem volt.Nekem. a csillagszemű juhász mégsem félt tőle. Az rettenetesen megharagudott. és mérgesen verte a mellét. Felvezette a királyhoz. A király erre azt parancsolta mérgében. A király pedig trónusán ült. Megtudta ezt a király. hogy széttépje és felfalja. te betyár! . és igen hatalmas volt. és bevetették a juhászt a fehér medve tömlöcébe. mert neki is megtetszett a csillagszemű juhász. Elnevette magát a juhász szavára.felelt amaz. A medvének akkor már hat napja nem adtak enni. és olyan gyönyörűséges szép volt. ha elaludna. hogy ha eltüsszentette magát. Onnan nézte de bántani nem merte. és szelíden verte hozzá a mellét. úgy megijedt. míg a királykisasszonyt nekem nem adják! . Hát látja.De nékem. Ez a király olyan hatalmas volt.szólt vissza a juhász. mit tegyen mérgében. Királyapja mellett ült egy kisebb trónuson. De akármilyen hatalmas volt.Nem mondom én addig. A tüskésdisznóknak nem adtak egy hétig enni. nekem. . hogy annak semmi baja. nagyon megharagudott. Mikor az ajtót betették.Nékem hát. persze hogy énnékem! . Jobban megtetszett. no meg rettenetesen mérges.ordított a király. A királylány is ott volt a szobában. Beleszólt a hoppmester: . volt egyszer egy király. . adj isten egészségemre? De a juhász csak azt mondta: .Adj isten egészségére! Hol volt. maga elé hívatta a juhászt.felelte a juhász. nekem. akármilyen mérges volt a király. A juhász meg le nem vette róla a szemét. nekem! Te korhely. .Adj isten egészségemre . Elmegy a juhász. és azt kérdezte: .

hogy még reggel is.No. Erre a disznók visszahökkentek. . Hát mondod-e már. mint oltotta ki a mécsest. hogy fogjanak be a királyi hintóba. A kút fenekén egy mécs égett. De azért mégis megkérdezte: . arra kérte a darabontokat. ő bizony mégsem mondja. Elkezdett rajta furulyázni. neked adom. Az pedig a sötét szögletben csak nevetett. El is vitték a darabontok a sötét tömlöcbe. a tetejébe meg a kalapját tette.gondolták a darabontok. leért-e a fenekére. hát majd hanyatt esett. de nem merte abbahagyni a furulyázást. A darabontok odamentek. és elhajtatott az ezüsterdőbe. körülrakva éles kaszákkal. .Nem mondom én addig. most közel voltál tíz halálhoz.kiáltotta a király. és egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. hogy vessék a juhászt a kaszásverembe.Amint a disznók nekirohantak. Felvezette a királyhoz. A juhász kacagni szeretett volna. Ahogy odavitték a juhászt. Utánanéztek. de úgy nevetett.Nem mondom én addig. meglássák. 285 . ha a királykisasszonyt nekem adják feleségül. hogyha valakit belevetnek. A juhász csak nevetett. . mondod-e már: adj isten egészségemre? De a juhász csak azt felelte: . mondja-e a királynak: adj isten egészségére . hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt. hogy most már igazán vége a juhásznak. elmentek.Nem félek én száz haláltól sem. Az most még dühösebb volt. arra ráakasztotta a szűrét. hogy a disznók sem tudták elpusztítani a juhászt. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. amikor az ormótlan állatokat táncolni látta. hogy menjenek ki egy kicsit. hogy nem győzték már az aprózást. Akkor maga mellé ültette a juhászt.Látod ezt az ezüsterdőt? Ha azt mondod: adj isten egészségemre. míg ő belenéz a kaszásverembe. hogy már meggondolta. és egészen kifáradva egyrakásra dőltek. Csak akkor mondom. adj isten egészségemre? A juhász belevágott a szóba: . és kimentek. Felvezették aztán a királyhoz. és felfalják. míg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül. most már száz halálba voltál.A juhász csak elhűlt. Az most még sokkal mérgesebb lett. a tíz disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. ahogy meglátta a juhászt. De előbb még a tarisznyát is felakasztotta. belökték a szűrt. Megparancsolta tehát.” Látta már ugyanis. de azért mégis így felelt: . Talán még meggondolja magát. Ezeknél hiába volt csillagszeme. könnyek futottak az arcán a nagy kacagástól. hogy akkor mindjárt rárohannak. „Tán olcsóbbért is megalkuszunk . Aztán egészen megnyugodva. hogy felfalják.No. Mondja neki: . Ennek a közepén egy mély kút volt. kalapot. tarisznyát a verembe. Addig fújta.gondolta a király. mikor a hoppmester jött megnézni.Eredj hát a száz halálba! . maradt-e valami a csontjaiból. Másnap jön a hoppmester a lámpással. és megparancsolta. míg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül. Ott így szólt hozzá: . a juhász kivett szűre ujjából egy kis furulyát.Majd a kincsek elkápráztatják. hogy test is legyen a szűrben. A juhász felállította a verem mellé a fokosát. Tudta.

hogy ne lásson.Nem. Erre a király nagy búnak eresztette a fejét. megadta magát: . míg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül.A király elszomorodott. Tartottak aztán olyan lakodalmat. Kihirdette.Mondom hát. mégis ezt mondta: . csak azt mondd nekem. mind-mind neked adom. gyémánttavat. Igen jó király lett belőle. hozzád adom a lányomat. hogy örüljön az egész ország népsége. Odább hajtatott. még a halálos betegek is. Elértek az aranyvárhoz. hogy az egész országban mindenki evett-ivott. nem. . adj isten egészségére. 286 . nem bánom. sohase terhelte a népet szeszélyeivel. táncolt. hogy: adj isten egészségére! . A juhász csak ámult-bámult. a jókedv a házfedelet emelgette. A legjobb banda ott húzta. akkor egyszerre csak nagyot tüsszentett a király az erős tormától.Látod ezt a gyémánttavat? Még azt is neked adom. a legjobb ételeket ott főzték. Odább hajtatott a gyémánttóig. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. De aztán mondd ám nekem igazán. nem mondom addig. De a király házánál volt a legnagyobb vigasság. csak mondd azt nekem: adj isten egészségére. s a király maga elé vette. hogy szétossza. hogy örömében menten szörnyethalt. Ott ezt mondta: . A király látta.Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom. nem. míg a királykisasszonyt nekem nem adják feleségül. mert a királylány férjhez megy. mert nagyon jó király volt.No.Nem. Már akkor a juhásznak be kellett hunynia a csillagszemét.kiáltott a juhász legelőször. Ott azt mondja: . aranyvárat. Igen szerették. de mégiscsak azt felelte: . hogyne mondanám! Persze hogy akkor mondom. az ezüsterdőt is. még az aznap született gyerekek is. A király ennek nagyon megörült. hogy nem boldogul vele. nem mondom addig. De amint a vőfély felhozta a tormás disznófejet. A király ennek úgy megörült.Adj isten egészségére! . Még mindig uralkodik valahol. ezüsterdőt. Tenger nép ült az asztal körül.

Már éppen megvirradt. aztán. Hát .felelte a fiú. mit fizessek? Te mennyit akarsz? . Adtak a gyereknek enni. engedje meg. de még magamat sem. akit Kilencnek hívtak. Éppen kilenc kondér tejet fejtek. ki van éhezve ez a gyerek. szolgák. Azt mondja a király a fiúnak: . mert annyit evett.Fiam. akarsz-e nálam szolgálni? . hogy pofon vágjam egyszer. valamennyien.Na. Ottmaradt a gyerek. Először azt hitték. ha elmennél valamerre szolgálatot keresni. amikor kitelik az esztendő.No . mint más kilenc ember. csak járomozni kellett még őket.gondolja magában a király -. . Meglátjuk. hogy téged kielégítselek. Korán keljetek fel.Felséges királyom! Van nekem egy fiam. legyetek készen. etettek. még azon is túl. Egyszer azt mondja a fiának: . Ő nem kelt fel. immár jó kemény vagy. A tehénfejők kimentek. Azt mondja a királynak: . hetedhét országon túl. Másnap elmentek a királyhoz. etessetek.Nézzük csak. Kilenc a neve. 287 . Adok négy ökröt a kezedre és egy szekeret. fiam . itatod az állatokat.azt mondja a király -. avval fogsz járni mezőre. Lefeküdtek a szolgák. és ahol a kurta farkú malac túr. de Kilenc csak aludt tovább. mikor Kilenc felkelt.Holnap reggel menjetek el.nem kérek egyebet. fiam.mondja Kilenc . Ülök inkább veszteg. Aztán elindultak.Nem megyek én. Idehozom.mondja a király -. Mire visszajöttek. Minden legény készen volt a maga ökreivel. és meg volt ijedve. . volt egyszer egy szegény özvegyasszony. hol nem volt.kérdi a király -. Éppen akkorra meg voltak fejve a tehenek is. hogy a tejet átszűrjék.Nézd csak. elvégzed. De bizony evett ő tovább is. csak ne kelljen fizetnie.Mit fizet? . Mert én nem bírok annyit keresni. Így hát megegyeztek. A többiek három órakor felkeltek. Kilenc mind a kilenc kondér tejet megitta. Egyszer kiadta a király a parancsot: . fáért. ha jóllakott. kibír ő még két pofont is. kilenc embernek valót. nem eszik annyit. A szegény asszony keservében elment a királyhoz. annak meg egy fia. aztán eteted. mindent. Kilenc tál levest megevett. azt a gyereket. itattak. Vitték a konyhára. Csak azért hívták Kilencnek. ami kell. még van elég időm! . hozd ide.Én . ha semmit se fizet. mi lesz. mire megvirrad. mert ura nem volt. cipőtől kezdve fejtetőig. amennyit kívánok. s hozzá kilenc szelet kenyeret. fiam . s majd később. csak adjanak annyit ennem. ha csak a tartásért szolgál.kérdezi Kilenc. hogy elszűrjék a tejet. az ajándékba kap egy rend ruhát. Amelyik leghamarabb hazajön az erdőből. nem bírom eltartani se őt. az asszony meg hazament.Kilenc Hol volt. Hazament a szegény asszony. elaludtak. . A szegény asszony bizony nagyon búsult. Ez lesz a te dolgod. itassatok. szegény asszony. Szegény özvegyasszony vagyok. erdőbe. beteszlek az istállóba. jó volna. . hogy nem bírja jóllakatni ezt a nagyétkű fiát. Összekészítette a fiú holmiját.

utolérem majd őket. tele voltak. azok elmentek már az erdőbe. Lekötötte a kocsit.Miért zártad el az utat? . Aztán megfogott egy fát.Te . . mert éhesek voltak.Na. csak a csontok maradtak meg. addigra jóllaknak az ökrök. Gondolta magában. etetve? . míg én is megyek! Mikor már gondolta. Elment az istállóba az ökrökért. . tán már mentek haza? . . mit csináltok itt? Megettétek az ökreimet? Most mivel viszem haza a fámat? Álljatok meg! Megfogta mind a négy farkast. s megrakta a kocsiját. és úgy etetlen-itatlan. a farkasokat.kérdi.Hát hol van? Megittam! . Azok nagyon megharagudtak rá. az ökröket kifogta. mint a többiek. Indulnak haza. . csak odaérek én is. Amit kihúzott fát.Nicsak. utána a többi kocsis.kérdezik tőle.A többi szolga nem köteles a te ökreidet etetni-itatni. De azok a rendes úton mentek. a többi már meg volt rakodva. . Kilenc erre visszament az erdőbe.De bizony! Nem hallottad. most mind üresek a kondérok! . és hajtotta őket ki nagy gyorsan az udvarról. De azt is úgy gyökerestül-ágastul. Az ökröket azok mind szétszaggatták. és elengedte. éhes voltam.Mert mi felkeltünk három órakor.Hé. A hegyről vágtában indult. Egy hosszú ostort a kezébe vett. Mire odaért az erdőbe.Mikor kimentünk. akik kifűrészelték a fát. Azt mondja Kilenc: . árkon vitték keresztül. Azokat is bejáromozta a kocsiba.Kilenc. csak menjetek.Nem . pajtások . Hadd egyenek. hozzáfogott. Kihozta őket. Mikor ezt meghallotta Kilenc.Ej .Hát nem vártok meg engemet? . Ahogy odaér. csak vigyétek a fát . Meg sem tudták mozdítani. s gyökerestül kihúzta. azok nem bírták elhúzni a kocsi fát. kap egy rend ruhát. hol van a tej? .Biz még nem ettek. s azokat fogta be a kocsiba.feleli Kilenc.. mit mondott este a király? Aki a leghamarább hazajő.mondja ő -. Amerre akartak. . . azután összevágták. hogy járomba fogja az ökröket. Kilencet pedig azok a vadállatok erdőkön.Az erdőbe készülök. Húzta ő egyiket a másik után gyökerestül. pucolatlan bejáromozta őket. mint amekkorát a kukoricaszárból szoktak rakni a kocsira. Nem úgy tett. hogy elég lesz a kocsijára. Kiabálnak a kocsisok: . a többi már elment.Várjatok meg. 288 . ahol az ökreit hagyta. s fogott még két medvét. .mondta Kilenc. De amikor indítaná a farkasokat. úgy kellett felnézni rá. .azt mondják neki -. Így már megindultak. ha úgy szerettek menni. Szabad lett volna neked is felkelni. .mondják azok. s szaladt.mondja nekik Kilenc -. hát mit lát? Négy farkast. mezőkön. s te most keltél fel? Az ökreid meg vannak-e itatva. hogy ne hulljon széjjel a fa. Akkora terűt rakott. te meg aludtál. szabadon az erdőbe. rakta keresztbe mind az úton. míg ő megrakja a kocsiját. Kilenc nem bírt velük.

úgy tréfálj velem . S nem ökrök vannak befogva. hogy ha a kerék összetörik. Kilenc jő velük. és tartsd.Felséges király.Nézd csak. én majd elöl fogom. mint a világ ördöge. Úgy vitték most a kocsit.mondja a király. s jelenti a királynak: . azt a botocskát mindig a küllők közé dugta. A többit nem látom. Máskor hamarabb értek haza. ha a kerék összetörik! Az ördög nem törődött a beszéddel. s amint a kocsi ment.Jaj . s megint befogta őket. a toronyba. . most meg egy sem jött. csak dugdosta be a botokat a küllők közé. Kilenc észrevette. hanem én négy farkast látok a kocsi előtt s két medvét. fogd meg csak a tengely végét. újra megnézni. nem akarok én itt soká állni. mint a villámlás. hogy ne tudjanak elfutni.mondja az ördög.Te. . . nem kell beengedni.összetörik a kerék! Nem volt rest Kilenc. Fut vissza gyorsan: . bezárta a kaput. istenem.Egyszóval te tréfálsz velem? . hogy kinyissa neki a kaput. s vessük keresztül a kapun.Nézd meg közelebbről. akkora terű fát hoz. a földeken át. . fiam. farkasok vannak és medvék a kocsi elé fogva? Kifutott a szolga. tán csak nem? . ha egyszer Kilenc elöl fogta a kocsit. .ropp! .Mit csinálsz ott? .azt mondja. Elértek egy folyóvizet. én meg az elejét. jönnek! De nem az úton. Meg kellett az ördögnek fogni hátul. hogy ne tudjon senki bemenni. még jól megerősítette. nem hazudtam. Futott a szolga.Fogd meg hátul a kocsit.Tréfálkozom! . Ahogy nézem. hát nem lehet . hol késnek eddig? Egyszer csak lejön a legény. A király már-már kezdte megsokallni.Egyszer csak melléjük szegődik egy ördög. nézd meg. felkötözte őket a szekér tetejére. Kilenc jő négy farkassal és két medvével. Nem akarom.Jó a kedvem. hogy milyen késve érkeznek az emberei az erdőből. Hanem a vadak nem akartak belemenni a vízbe. és megkérdezte: . Egyszer . Fogd meg a kocsinak a farát. Most meg a vadak is rá voltak kötve annak a nagy terű fának a tetejére! Mikor túl voltak a vízen. Azt mondja az egyik szolgájának: . hogy elpusztítsanak bennünket azok a vadállatok. Azt mondja az ördögnek: .Jaj. Kilenc leoldozta a vadakat a kocsi tetejéről. megfogatom veled a tengelyt. amíg hazaérünk. zárd be gyorsan a kaput. ugrott le rögtön a kocsiról. akarja nyitni a kaput.Hogy gondolod? Hogy én hazamegyek kerék nélkül? Nem! Gyere. hanem a határon keresztül. de nem lát senkit az udvaron. ahogy mondtam! Nem volt mit tegyen az ördög. de hát úgy mentek azok a vadak. Vigyük át! Túlnan megint befogjuk a vadakat.Eredj fel. Azon keresztül kellett volna menni. . 289 .azt mondja a király -. hogy irtóztató.Felséges király – mondja -. S azt mondja az ördögnek: . Mentek.mondja Kilenc -. Mikor Kilenc fogata odaért a kapuhoz.be van zárva! Nézelődik. Kifogta Kilenc a vadakat. meg kellett fognia a tengely végét. Elindultak. megálltak. . s félfelől neked kell tartani a kocsit. Egy botocska volt a kezében.

hogy megszabaduljon ettől a Kilenctől. Végül ő is keresztülmászott a kapun.Mi megcsináltuk.Kifogta az állatokat. Dolgoztak estig. melyikünk tegye le a fundamentumot? Azt mondják a többiek: . Ki is ásták a kutat. hogy nem kellett fűrészelni. Az egyik mestert a király magához intette. megkötözte őket kinn. te vagy a legerősebb. Az volna a legjobb. hogy ott az összetörje. De Kilenc a feljövetel után sem szólott semmit. hogy szinte halálra váltak. Elmész velük te is. nem mert a király kimenni sem. elpusztítja őket. Jó kerítés volt ott. Kilenc töviről hegyire elmondta neki. Kilenc. százmázsás követ vessenek utána. hogy Kilenc milyen erős. úgy lesz. Aztán az állatokat hajította keresztül az ördöggel Kilenc. elmehetsz. . a kút elkészült. a fejére esik. csak menjen. hogy a kocsi szétesett. Visszahajította.Hát én nem is félek. A király majdnem kétségbeesett. Kilenc. Azt mondja a király: . amögül már nem tudtak elszaladni.kérdi Kilenc -. elmentek haza. s miért lett mégis első. 290 .Te már nem kellesz. ahogyan mondod. azt mondja neki: . te. miért késett. ki a kútból. s úgy keresztül hajították a kapun. amit mondtam? .Derék fiú vagy. úgy megijedt tőle.Miért nem csináltátok azt. mit is tudna csinálni. hogy suhog a kő lefelé. Jó mély vize volt. hogy jól vigyázz a mesterekre.No . hogy majd kijő Kilenc. és végez vele. az ördögnek azt mondta: . és rájuk csukta az ajtót. De Kilenc észrevette.Te. Úgy megijedtek a mesterek. Te vagy az első. felséges királyom. Gondolkodik a király. A követ estében a fél kezével megfogta. De nem mutatta. De azt megmondom. A fa összetört. miért késtetek így el? A többi kocsis még most sem ért haza. akkor hozzáfogtok. és a forrást meg is lelték. Szerencséjére Kilenc az istállóba terelte a vadállatokat. . Aztán hazajöttek a többiek. és hajította felfelé. de ő elkapta. . A medvék bömböltek.Kilenc. mikor a forrást már elértétek. Mindjárt adott is neki tiszta új rend ruhát. hogy ha majd Kilenc belemegy a kútba. Mikor kiástátok a kutat.Nézd csak. Előhívatja. a fundamentumot. Te vagy a legokosabb. s visszadobta a követ. hogy belement. amerre lát. gondolták. fiam! Elnyerted a rend ruhát. Én még egyet sem láttam. Már meg is fogadtam a mestereket. utánavetették a százmázsás követ. . ha te kezdenéd el a kirakást. Amikor a király meghallotta.Jól van. eredj bele te. de azok semmit sem kaptak. Megörült neki Kilenc. hogy fél vagy haragszik. Most. hogy kész lett volna rögtön kifizetni a szolgálatját. a farkasok orgonáltak. ott légy velük mindig. merthogy nem tudta beengedni őket. belemegyek. De a király megegyezett a mesteremberekkel. Aztán ők ketten megfogták a kocsit. hanem azt mondta: . s kirakjátok kővel. Akarok én az erdő szélébe egy kutat hányatni.

azt hiszem. megtaláltuk a módját. bekopogott a város bírójához. mit csináljon. el foglak küldeni a városházára. . a város bírója tartozik nekem egy nagy összeggel. Viszik is Kilencet a börtönből. Írj egy levelet.levelet is hoztam.Hát ha engemet olyan nagy bűnösnek tartanak.mondja a király -. kezedbe adom. . . legyen szíves. viszik az akasztófa felé. Azt mondja Kilenc: . Most már jó kézben volt Kilenc. azt mondja a hóhér: . hogy aki akasztást akar látni. hanem a törvény. Megy a hóhér. Azt mondják a tanácsosok: .” Aztán ezt a levelet küldjük el a városbíróhoz. Eljött a harmadik nap. azt én nem tudhatom. felséges király. vagy miért fejeznek le. fiam. küldje meg.Király. hogy: „Itt küldöm a világ legnagyobb rablóvezérét. De . hogy nagy rablóvezér! El is ítélték egykettőre.Most aztán még jobban megijedt a király. mi lesz. az most láthat. láncot a kezére. . Írd csak bele azt. miért akasztanak engem fel. hogy harmadnap viszik az akasztófára. ti már tudjátok. Én ezt a mesterséget nem tanultam. jött négy darabont. tedd le szépen a fejedet a tőkére. akármelyiket. nem bánom. hogy arra a pénzre nekem szükségem van. A király megírta a levelet.Na. fiam. majd az tudja. El is ment a fiú. A város végére vitték. hogy végezzelek ki. Mutassa. 291 .Nézd csak . neki arra most szüksége volna. hogy ideküldött a király mint követet. miért.Akkor. S a király a levelet borítékba tette. s akkor leteszem.mondja a városbíró -. elkezdtek tanácskozni. . Hamar a király összehívta tanácsosait. abban is. de szeretném tudni. a városbírónak add a saját kezébe. fiam.Na. bevetették a börtönbe.Jól van. mi módon tudnának Kilenctől megszabadulni. Temérdek nép kíséri. mi a kívánságod? . akkor.Nézd csak. Nekem ki van adva. s a börtönajtóra lakatot tettek. Megnyomott egy gombot.Én először is azt akarom tudni. fiam.Én nem tudom. és megy a pap is velük. Nem szólt semmit. mit kell vele tenni. Fejezzenek le. meg van ez írva. csak beletette a zsebébe. melyiket választod: a kötelet vagy a bárdot? Mivel vegyem el az életed? . Hogyha olyan erős ez a Kilenc. mert most akasztanak fel egy híres rablóvezért. Te is mondd meg neki szóval. amikor majd az esztendő kiteltével azt a pofont őneki megadja? Ő abba azon helyt belehal. Megírtam levélben is. meg. fiam.Ezt. Örvendett a király. a város bírájához. adja meg.Nekem az. hova tegyem a fejemet. Elolvassa a városbíró a levelet. tőled is megizenem. hogy kell letenni. hogy megmenekült Kilenctől. hogy maga tartozik neki egy összeg pénzzel. Amikor az akasztófa alá érnek. fiam . legyen szíves. De hogy mit csináltál. hogy megérdemlem az akasztófát vagy a lefejezést. azok azonnal megragadták Kilencet. Kidobolták. kimondták.mondja még . Kilencnek pedig így szólt: . . .Nem én akasztalak fel.

A hóhér letette a fejét. hogy ez nem a pénzért volt ideküldve. Aztán hazament. Egy ördög meglátta. összeszedett csontot eleget. rakjad bele. levágta a hóhérnak a fejét. Elment Kilenc az erdőbe. az ördögök majd bizonyosan elpusztítják Kilencet. Azt találta ki aztán éjjel a király. aki el tudott szaladni. Menj el azután a dögtemetőbe. hogy Kilencet olyan könnyű lefejezni ok nélkül? Úgy megijedtek az emberek. . Kilenc meg utánuk! Bizony szerencsés volt. Elment a dögtemetőbe.Mert. amit a király kért. még jobban remegni kezdett. Jelenti a királynak. megtöltötte a kilenc zsákot.mondja a király -. hogy körülötte még tízen is meghaltak. hogy megérkezett. Kilenc befogta az állatait. hanem a törvény. Miért ítélt el engemet? . hogy Kilenc jön az állataival.No. a négy farkast meg a két medvét. Amennyi csontot ott kapsz. majd hanyatt esett. Menjen vissza mennél előbb a királyhoz. Megérkezik a malomhoz. A városbíró hazafutott. meghoztam a pénzt. megbocsátok. nem azért. Kilenc. hogy a lába nem érte a földet. most eredj el a város végére. Azt mondja neki: .Hogy gondoljátok ti ezt. . mert akit ő elfogott. szedd össze. . Az a malom az ördögök malma. .Magát is ott láttam azok között.nem haragszik. Kilenc meg a bárdot hirtelen kiragadta a kezéből.Jaj . hogy elveszítsék. de most adja meg szaporán az adósságot.Miféle pénzt adjak meg? . Úgy megijedt. Vigyél zsákot. hogy ahányan voltak. . De .mondja -. az elég lesz. Amikor a király Kilencet meglátta. . Kilenc utána. hogy nem engedem magam. mert engemet a pénzért küldtek. Gondolta a király. A malomkapu nyitva volt. ahhoz úgy odacsapott.Na. akik engem elitéltek. Van ott egy malom. hogy a legfinomabb lisztet csinálják ebből a csontból. fiam . és hozd haza. felséges király. és menj el az erdőbe.Jó. hogy mit nem akartak velem tenni! Csakhogy nem olyan könnyű ám Kilencet eltenni láb alól! Van nekem annyi eszem. Futott a városbíró is úgy. Onnan is szedd össze a csontokat. Egyik elütötte a másikat. hogy elküldi majd másfelé. fogd meg az állataidat. be kell csukni a kaput. csakhogy megszabaduljon Kilenctől. hátha arra ottvész.Dehogy haragszom! . Kilenc hazaindult. Kilenc zsákot töltsél meg. annyi felé futottak. A király kedvében járt Kilencnek.Nem én ítéltelek el. s nagy hamar a többinek is hírt adott. hogy ne haragudjék. hogy így megkéstem? . mert Kilenc jön a négy farkassal meg a két medvével! 292 . és ritty.Tessék. hogy maga felakasztasson! . De hát kiadta a pénzt. s elindult a kocsival. hanem azért.Amivel tartozik a királynak! A városbíró tudta. Mondd meg nekik.

hanem engemet. De ha nekem szép lisztet nem adtok. 293 . hogy nyissák ki már a kaput! Végre visszaszóltak: .gondolta a király.Meg . hogy ezt a kilenc zsák gabonát tüstént őröljétek meg. Inkább vágjál engemet arcul. hogyan volt az egyezség? . én majd megtanítalak benneteket. Nem kell semmi érte. hogy a kapu be van zárva.kérdi a királyt Kilenc.Felséges királyom. Az nagyon féltette az apját. Mikor a király meglátta. nem bír bemenni. Az ismerte Kilencet. akivel a tengelyt fogatta Kilenc. Azt mondja: . hanem az apáddal. Vámot sem veszünk. hogy olyan finom még soha nem is volt a világon. de ha már pofonról volt szó. hogy a két szárny kétfelé nyílott. Felrakta Kilenc a zsákokat a kocsira. Csak vigyed. amiért becsukatta a malom kapuját.mondják az ördögök. . De beleszólt a királykisasszony: .Ha kitelik az esztendő. volt oka. olyan nagyon meg volt ijedve. úgy megijedt. .Kilenc. immár lejárt az esztendő. s mind megköszörüllek! . mert apám már öreg. hogy nyissák ki a kaput. én meg fiatal vagyok. Kilenc .Itt van.Nem veled egyeztem. Úgy megijedtek erre az ördögök. hogy pofon vágjam. . . „Mi lesz már most?” . hanem vagy tíz ördög feküdt neki belülről a kapunak. Mert éppen azon nap járt le. Elmehetsz vissza. De az ördögök nemhogy kinyitották.Nézd csak. Úgy megrúgta a kaput. az ördögök meg úgy vetették a bukfencet. Odaér Kilenc. Nem lehet őrölni. Kiáltott. Odaállt Kilenc a malom ajtaja elé.Lányt én nem vágok arcul. Mondja a királynak Kilenc: .Nem tudja már felséged. hogy majd a nyakuk tört ki.Nem szoktunk mi csontból lisztet csinálni.Megengeded? . Azt mondja erre Kilenc: .Ideküldött engem a király azzal. Kilenc. hogy Kilenc be ne tudjon menni. látja. . hogy erre mit is feleljen. . vágjál inkább te engemet képen.A kapus az az ördög volt. mind a malomkő alá teszlek benneteket. .mondja Kilenc.Hiába egyeztél vele.mondja Kilenc.Nem lehet? . a királlyal.Visszamehetsz! Úgysem engedünk be az állataiddal. megengedi. . hogy ijedtében még a szava is elállt. . Volt a királynak egy szépséges szép lánya. . kész a liszt. ne az apámat vágd pofon.beszélt nekik Kilenc.Nem engedelmeskedtek nekem? Ha nekem nem őröltök tüstént lisztet. olyan lisztet őröltek. Újra kiabált nekik Kilenc vagy háromszor. Én vagyok Kilenc! .kérdi a király lánya. s hazament. A király nem tudta.

Te az enyém. Mindjárt ki is hirdették az esküvőt.A király lánya felemelte a kezét. mint amilyen te vagy. hogy mit csinál a lánya. mintha mindjárt meg akarná ütni Kilencet. hogy a lányodat feleségül vegyem? . Kilenc . ha meg nem haltak. .Megengeded-e király. Megölelte. Ne add meg apámnak a pofont. én a tied. Megszólal most Kilenc is: . ilyen vitéz vagy te. megcsókolta Kilencet a király lánya. hogysem engedje az apját megütni. Nézi a király. hogy negyvennyolc óráig tartott. a tied leszek inkább. Így lett Kilencből király.mondja -. De ütés helyett a nyakába borult. Csodálkozik. Máig is élnek. És csaptak olyan lakodalmat. ásó-kapa választ el egymástól.Nézd csak. 294 .Hogyne engedném! Ilyen vitézhez hogyne adnám hozzá. hogy inkább a felesége lesz.

hogy aranykarika. hogy otthon a gyerekeknek lesz mivel játszani. de sem otthon nem látták meg. A felesége is vele ment. A bátyja a mérőt előbb szurokkal jól kikente. Egyszer. Kérdezi a bátyja a gyereket: . Összeszedte a cókmókját. a gyerek visszavitte a mérőt. de megparancsolta. ember. úgy lett a pénz. Mikor az aranykarikát átadta a királynak. azt kérdezte tőle: . s felment a királyhoz. A szegény hétrét görbült. már talán a számukat se tudta. Azt mondja magában: „Dehogy mértek ezek borsót! Hiszen itt pénz van” Azon nyomban szaladt az öccséhez. vegyünk mi is macskát! Azt mondja a szegény ember figyelmeztetőül: .Borsót! Tudta is a gyerek. Mikor a pénzt megmérték.Mi járatban van kend? . azért akarok felmenni! .No.Ángyomasszony. mert annyi ott az egér. A király elfogadta az aranykarikát. az mindig fényesebb lett. a pénzükön meg macskát vettek. hogy a Drávára járt halászni. Rávágja erre tüstént a bátyja felesége: . a karikát egy ruhába göngyölte. megtréfálja azt a zsugori testvérét. ne vegyen sokat. sem ő nem vette észre. mikor még egy falat kenyeretek sincsen! A gyerek nem szólt semmit. hogy mit mértek! Nem előtte csinálták! Mikor már a gyerek hazament. aki irigy Volt egyszer egy szegény ember.Így jár. Mikor hazaért. hol szerezte azt a sok pénzt. hogy mondja meg neki. olyan sok pénzt kapott. kihalász a vízből egy karikás valamit. hogy kérje el a mérőt. Nagyon sok gyermeke volt.Hoztam a királynak ajándékot.No. Kezébe vette. mert megkarmolja! De az nem hallgatott rá. Azt mondta. Hát látja. minden vagyonukat eladták. Egyszer csak látta.Fölséges király. hogy egy ezüstpénz van a szurokba beleragadva. A kapunál megállították. . az idősebb testvér akkor nézte meg a mérőt. nézegette.mondja az ember. amennyit csak elbír. Gondolta a szegény ember. hazavitte. minek nektek a mérő. úgy adta oda. hogy még a királynak is a fülét rágják. aki olyan rideg volt mindig hozzá. nem akarták beereszteni.Ugyan.Honnan való ez az aranykarika? Hol vetted? . hogy macskát vittek a királynak. mit mértetek vele? Azt mondja a gyerek: . hogy egy ezüstpénz a szurokba beleragadt. Azt mondja a bátyja a gyereknek: . Gondolta. 295 . Egy nagy kocsi macskát vittek a királyi várba. Arra felengedték. és ott fogtam. Avval kereste a kenyerét. Hazamentek. nem vettem én ezt sehonnét: halásztam a Drávában. hogy adjanak a szegény embernek ezüstöt meg papírpénzt. Ahogy a gyerekek játszottak vele. ahogy kimegy a Drávára.kérdezik. az egyik fiát elküldte a bátyjához. .

dühös macska meg csak neki a királynak. alig tudták a sok macskát agyonverni meg kikergetni.Hát macskát hoztunk neki! .mondják a katonák. karmolta.Kérdezik a kapunál a katonák: . .Csak nem akarnak a királynak macskát vinni? De az ángyomasszony elkezdte ám a beszédet. hogy hallották. hogy miben járnak. A rengeteg éhes. Egyenesen kioldozták a sok zsákot.Mi járatban? . tépte.A királyhoz! . Akkor aztán az embert is jól megverték és kikergették.Nem mennek el kendtek rögtön a dolgukra? . az meg nem tudott hová menekülni előlük: jajgatott. Mikor a király elé értek. el sem mondták. még a király fülét is rágják.Hová mennek kendtek? . ahogy a száján kifért Beszaladtak a testőrök. 296 . olyan nagy örömöt okoznak neki. De mégiscsak beeresztették. hogy itt olyan sok az egér. A katonák alig eresztették be őket. és a múltkoriban csak egy macskát hoztak ide! Az ide nem elég! Ők hoztak egy egész kocsival. Azt hitték. Sose lettek többé gazdagok. Mehetett az ember a feleségével haza.

A zivatar nem állt el. De ne késs. Vitéz János szomorúságnak adta a fejét. Valaki beszól: . Szaladhatott. vagy feleségül vitték-e. Vitéz János! Vitéz János kimegy. hanem rögtön elrabolta. Volt annak a szegény embernek három lánya meg egy fia. hogy megfogadod.Vitéz János és Hollófernyiges Hol volt. Azt is sárkány kapta a levegőbe.Küldd ki a legidősebb lánytestvéredet! Vitéz János kiküldte a legidősebb lánytestvérét. egyszer volt Tiszán innen. akkor látta. Ha nem. ki jött a testvéréért. Nem lát senkit. Édesapja azt mondta. Másnap este ismét behangzik az ablakon egy erős hang: . hol nem volt. mert ha késel. ahol a kandisznó túr. ismét behangzik egy erős hang: . Vitéz János! Kimegy Vitéz János: .Gyere ki. még az előbbinél is sokkal nagyobb sárkány. Nem tudta. A fiú utána lopakodott. hogy elrabolták-e a testvérét.Hozd ki nekem a legfiatalabb lánytestvéredet. de nem mutatkozik kint senki. bárki legyen is. még azon is túl. volt egyszer egy kicsi-kicsi kis kert. Dunán túl. Tiszán onnan. hogy egy irtózatos nagy szörnyeteg. halál fiai vagytok. s máris szállt vele tova. hogy megláthassa. hogy egy irtózatos szörnyeteg sárkány kapta el a lányt. 297 . hallgasd meg a szavamat. Abban a nagy kertben lakott egy szegény özvegyember. Akkor látta. nevét se kérdezd. rögtön vége lesz mindnyájuknak. Nem volt mit tennie szegény lánynak. Bement János most már ellenvetés nélkül. Akárki kéri akármelyiket. aki kérni fogja. de még azon is túl. Egypár nap múlva éjszaka irtózatos zivatar kerekedett. Mégis mondja neki a sötétben valaki: . még az előbbinél is rettenetesebb. s azt mondta neki: . s ígérd meg. de mégis valaki. kihívta a lánytestvérét. ki vagy miféle. A három lánytestvéred itt marad veled.Gyere ki. igen nagy baj ér. ha ki nem megy a lány. S maga is kiment utána. ennek is ki kellett mennie. A nagy égiháború közben egyszer csak megverik az ajtót.Küldd ki a középső lánytestvéredet! Szegény lány a kuckóba szaladt.Gyere ki. Csak amikor már az a levegőben volt. A harmadik este ismét megverték az ajtót. A fiút Vitéz Jánosnak hívták. Azzal az édesapjuk nemsokára meghalt. Abban a kis kertben volt egy igen-igen nagy kert. Most én meghalok. magához szólította az egy fiát. azt mondta neki a sötétben: . ahhoz adja a lánytestvérét. akiről azt se tudja.Kedves egy fiam. Vitéz János! Kimegy Vitéz János. hozzá kell adni. Amikor az édesapjuk az utolsó órája felé járt. De ez nem kért. ott künn az a hang most azt dörögte.

Ez bizony. szeretnék még nálam is szerencsétlenebbnél szolgálni. . mégpedig olyanban.Szegény fiú egyedül maradt. El is ment Vitéz János a királyi palotához.De hátha van. Becsukta kulcsra az ajtót. hogy kérdezze meg azt a fiatalembert. mi járatban van. szomszédokat nem akart hívni. lenéz. mendegél. Hogy veszítette el a lánytestvéreit. Három nap leforgása alatt meghalt a király.Mivel.Mit akarsz itt. ő azt nyomban lefejezteti.Menj. mostak rá. hogy mi minden történt vele három napon keresztül. míg valahol agyon nem lövik. De mit akarsz tőle? . Büszke volt. gyászban van. Engem is sok szerencsétlenség ért. a tiszta ruhából. . nincs. hogy főzzenek.Nincs most itt szükség szolgára. Feleli neki egy öregasszony: . Kezdi Vitéz János a panaszt mondani. szép legény. ha valaki azt meri mondani neki.Mondd el. Kitekint. Amint megy.Bajosan sikerül az neked. Az árván maradt királykisasszony akaratából. itt a város közepén van a királyi lakás. ha már ilyen egyedül maradt a világon. ha mondom! De Vitéz János csak állhatatoskodik: . ezért van ez a nagy gyász. miért van a város gyászban. fiam. Eddig a lányok főztek.Én. Feleli az ott lent: . csak én elfelejtettem zászlót tűzni a házam tetejére. a fiuk. hogy a város minden házának a tetején fekete zászló van kitűzve. te legény? .Szolgálatra volna szükségem. Kihirdette. hogy közelről is derék. vagy másképpen el nem pusztul. mint én. Indulna be egyenest. Meghallja ezt az ablakon át a királykisasszony. .Hol lakik a királykisasszony? . Hamarosan kifogyott mindenből. meglátja a szomorú arcú legényt.Merthogy magam is vigaszt keresek. te? . aki főzne-mosna rá. én úgyis elmegyek hozzá. Behívatja a királykisasszony maga elé.No. mi szükség hajtott szolgálni. ahol énrám volna szükség. elibe áll: . Azt mondja neki: . amilyenben sose volt. Mindjárt nem érzi úgy egyedül magát. a királyné. hogy szereti. mert a királykisasszony nagyon bizalmatlan. . majdnem sírva magyarázza. Látja. 298 . nagy sokára beér egy városba. fiam.” De aztán mégis kérdezősködni kezdett. Sok nagy baj ért engem is. . Hogy nem maradt otthon. Egyedül akar élni. De ott van a kapus. Látja. . a kenyérből. . Gondolkozik Vitéz János: „No. és bánatosan világgá indult.Menj dolgodra. ezek is úgy vannak valahogy. Küldi az inast. és megpróbálkozom. Hogy maradt egyedül. kihajol. Gondolta. közben elfogódik a szíve. szolgálatot keresek.Pedig én talán megvigasztalnám a királykisasszonyt.Szolgálatot keresek. mossanak rá. Hátha megvigasztalom. addig megyen. ott. édes öreganyám.

Vitéz János bemegy bátran. megesküdtek. ha akarod. . Így éldegéltek évekig. Már huszonegy éves lett a fiú. keresi a kulcsot. a vánkosa alatt van a kulcs. Gondolta.No . adok neked anélkül is nem vizet. a fogadalom miatt a királykisasszony a fejét véteti. de ami zárva van. Azt mondja egyszer csak. s bejöhetsz. Pihend ki magadat. mentek a templomba. még ha az ajtót betöri. avval kinyithatod az ajtót. Mindegy: megmondja az igazat! Hogy szereti. széles kapu kivágódik. Valami neszez a kádban. hogy ha ő király már. Vitéz Jánosnak: . három helyen is ráabroncsolva. valamit kérdek tőled. Úgy is történt.Nem kell nekem az életed. és megiszom. amit nem ismerhet.Vitéz János. egy ital bort. Történik. magad a templomba. Elmegy Vitéz János. miért van a palotában valami. hiába. hanem. Elment a királyné a templomba. a bátyja ruháiba. ezen öntsd be. Volt Az ajtón zár is. Ne is érdeklődd soha. majd csak kitudódik egyszer. aki a kádban van: .Kedves férjem.No . No de döngeti. Másnap a felesége azt mondja neki. egy irdatlan lakat is.Itt van. Szeretsz-e te engem vagy se? Megakadt a fiú. hát ha szeretsz. Ott volt az a tilos terem. Vitéz János király a fejét kezdte fájlalni. amit látsz. te másik szerencsétlen ember.Csak eriggy el. Ha azt fogja mondani. De azért fúrta a kíváncsiság. ha be akarsz jönni hozzám. csak nem tudja kinyitni. hogy nem szereti. úgy jártál. Ne is kérdezz róla soha. No de ő bemegyen.Mondd. Papot hívtak. akkora. csak ismerkedj a tennivalóval. azt mondja: . Együtt jártak a templomba. mindenhez közöd van.A királykisasszony is majd elsírta magát. fiam. adok neked érte egy életet. Vitéz János meg ment egyenest a palota legbelsőbb részébe. Hát fölfogadlak szolgálatra. Azt mondta a feleségének: . én most nem megyek. . Egyelőre nem is fogsz dolgozni. megesküszünk. Akkor behívatja magához a királykisasszony. ami történik. hogy szereti. Egyszer csak belülről egy tompa hang hangzik. de őszintén felelj. Ha azt fogja mondani. Válaszol erre az a valaki örvendezve a kádból: . adj nekem egy ital vizet.azt mondja -. Egyszer is vasárnap fölkészültek. Te leszel a király! Úgy is történt. be akart menni. A két nagy. mint egy kocsiszín vagy még egyszer olyan nagy. mint én. s látja. Vitéz János. . De a királykisasszony nagyon megörült. megtalálja. Azt mondja neki: . A palota legbelsőbb termén lakat van. A királykisasszony felöltöztette szépen. A kőkádon meg egy nagy kőlap. Éppen olyan volt. én odatartom a számat. nézd. Mielőtt megindultak. én is szeretlek téged! Hívunk papot. zörgeti az ajtót. ahhoz én tartok jogot. 299 . meglett rögtön a nagy királyi lakodalom. haragjában véteti a fejét.azt mondja -. ennek a kádnak a fedőlapján egy lyuk. A fiú nagyon jól bevált. akkor is.Vitéz János. Nagyon bántotta Vitéz Jánost. mint az ő testvérbátyja. Zörgette. hogy miért. eriggy a feleséged ágyához. hogy a nagy terem közepén egy irtózatos nagy kőkád van lefenekelve.

Hollófernyiges a sárkányok fejedelme. hogy egy rettenetes szárnyas állat épp akkor. mendegélt. Nézi az órát. Rettenetes szélroham csapott ki a kádból. addig. neki a világnak! Addig megyek. De most már jönnek is a testőrök. fölszállt vele a levegőbe. kihangzik egy hang: . még azon is túl. hanem egy ital bort. hogy igen-igen messze valami világ pislog. a cselédeket. amikor a királyné hazafelé ment a templomból. Mikor megitta. Vitéz János illően bekopogtat. elvitte. Látta. Azt mondja a pap Vitéz Jánosnak: . hogy a vadak éjjel meg ne támadják. jöjj el hozzám. azt kiáltotta le a felhők közül: . Benyitja Vitéz János az ajtót. Mikor magához tért. Vitéz János fölment egy magas fának a tetejébe. öt perccel hamarabb kiment. adok érte egy világi utat. kit lát ottan? A legidősebb lánytestvérét. mint az egész gyülekezet. és azt hagyta üzenetül Vitéz Jánosnak. Egy ablakból szűrődött ki. levágódott a palota és a templom között.Adjál még egy ital vizet. Akkor lepattant a második abroncs a kádról. Hátizsákjába tett egy kis ennivalót. Lepattant erre a kádról a harmadik abroncs is. mint máskor is szokott. hát.Gyere be. meddig feküdt ott. kiadta a parancsot. hogy a felesége még nincs otthon. s kezdett széjjelnézni. megkeresi azt a világot. ha idegen vagy. hogy eszméletlenül rogyott össze.Adok neked nem vizet. Vitéz János. majd valami szörnyű teremtmény szökkent ki belőle. . Vitéz János. . Elesteledett. a gazdálkodás pedig csak menjen úgy. hogy amíg ő vissza nem jön. Ahogy besötétlett.Hollófernyigesnek adtad. a három ital bort: ha megszomjazol. . hanem egy ital bort. adok neked egy világi próbát. és jelentik neki. mendegélt. a palotába senki ember fia be ne tegye a lábát. mint eddig ment. először is az jutott eszébe. hanem elmegy. de azért is. sietett a paphoz. Vitéz János beöntötte a harmadik ital bort. hogy ki rabolta el a feleségét. fölkapta a királynét. Ment. hát csodák csodája. Akkor elszántan útnak indult. Összehívatta tüstént Vitéz János a katonáit. azért is. amíg élek vagy elpusztulok. Hangzik azonban ismét a kőlap alól: . Maga sem tudta. hetedhét ország ellen. Elszánta magát erre. a templomból már rég kijöttek! Felugrott.Adjál még egy ital vizet. Feleli Vitéz János: . Most már tudta Vitéz János. mert onnan nézett körül a világ sötétségébe. 300 . mégsem hál meg ezen a fán. Attól fogva nem láttam. A kőlap felemelkedett.A felséges királyné.Úgy is történt.Adok neked nem vizet.Gyerünk. Kimenekült a fogoly! Repülni tudott! Úgy megütötte Vitéz Jánost a szárnyával. egyszer csak elért a pislákoló kis világhoz. Ment. visszaadom. Egyszer egy nagy vad erdőbe ért. egy abroncs lepattant a kádról. a testőreit. amíg meg nem látom a feleségemet. S odaadta.

Csak akkor kezdtek el bánkódni. Háromszor végezte ezt vele. kedves jó testvérem! Hol jársz itt? Mióta hazulról elkerültem. Alig bújt el Vitéz János. sógor. Bemutatja neki. megint bekapta. ha hazajön. Felel neki erre Vitéz János. Az is elkiáltja magát: .Nem úgy van az.Adjon Isten jó estét. Összeölelkeztek. Mondja neki a lánytestvére: . meg erőm is van hozzá. mint a harmadik lánytestvérét.Isten hozott. Akkor végre megszólította: . az ágy alól! Mert közben meglátta Vitéz Jánost. az ő birtoka már Hollófernyiges országával határos.Mért éreznél. mi járatban vagy itt.Isten hozott.Adjon Isten neked is. ahol még a madarak se járnak? Azt mondja neki Vitéz János: . a sógor.De csak bújj ide az ágy alá. Kibújt a sógor. mit mívelt. amikor Vitéz János elmondta. itt. mondd csak. nagy dörögve megérkezik a sárkány. az ágy alól. De rejtőzz azonnal el. kit lát ott. hogyan lopta el Hollófernyiges a feleségét. azonnal végez veled. Amikor bemegy a házba. Csóválja fejét a legidősebb sárkány: 301 . Hanem holnap reggel elmegyünk a bátyámhoz. és egykettőre a bátyja birtokán volt vele. Úgy is történt. legyintve: . Másnap reggel a sárkány derékon kapta a sógort. mindjárt azt kérdezi: . ha kivégez is.Nagyon megörültek egymásnak. és pillanatok alatt már a bátyjánál volt vele. még madarat sem láttam onnan valót. meglátja a középső lánytestvérét. mert mindjárt itthon lesz. hogy Hollófernyiges ellopta a feleségét. megint kiköpte. Felugrott erre a harmadik sárkány: . de ha én azt tudom. sógor. fölszállt vele a levegőbe. Amikor Vitéz János bement a sárkány szobájába.Itt ment keresztül az én határomon is. ez volt nála a szeretet jele.Mi járatban vagy itt. hanem bújj ki csak. Megvolt azzal is a nagy öröm. ahol még a madarak sem járhatnak? Elmondta Vitéz János itt is.Nem baj. Megragadta a második sárkány is a sógort. Vitéz János.Hollófernyiges ellopta a feleségem. köbálvánnyá változtatom. Úgy is történt. kedves jó testvérem! . . idegen szagot? Idegenből jöttél. A sárkány rögtön elnyelte. csakhogy még egyszer láthattalak téged. hallod. nem tudsz-e valamit róla.Haj. ha tudom. Hanem majd holnap reggel elmegyünk a bátyámhoz. kedves sógor. sógor.Idegen szagot érzek! Ki járt itt? Azt mondja a felesége: . kedves férjem. ahhoz jogom van. . De aztán szépen kiköpte. magaddal hoztad. hol jársz itt? Széjjelnéz Vitéz János. hogy merre lakik? . Azt mondja a második sárkány: . kőbálvánnyá változtatom. édes jó testvérem. itt ment keresztül a határomon. mert az én uram a hatfejű sárkány.

a másik tizenkétfejű. van mit innom. Most élhetsz vele. kőkádba. és próbáld visszaszöktetni a feleségedet. Hollófernyiges ivott. a harmadik huszonnégyfejű. egy oldalra kialhatod magad.Miért adtál engem ennek az irtózatos állatnak? . elég fogós fickók vagyunk.De most már siessünk! Gyere. Hanem tudod. de ha ezren volnánk. ülj fel rá.Hárman vagyunk testvérek. No. de ide többet ne gyere. Reggel nyolc órakor szokott a kútnál lenni szegény asszony. Azt mondja a hatfejű sárkány: .Van mit ennem.Ehetem még. ide hallgass! Adtam neked egy életet.Akkor indulj neki. hogyan tudnám a feleségemet elhozni tőle? A három sárkány jót akart a sógorral. akkor szépen felült az ötlábú paripájára. Viszik! . háromszor is? Elsorolja a fiú. Kiugrik Hollófernyiges az istállóba. hogy egy életet ígért. amikor italt adtál neki. vágtat a kúthoz. olyan erős. Egyszerre mit hall? Hogy kint az istállóban veszettül rúg-vág. akkor se bírnánk ővele. Siess. Úgy is lett.Itt ment keresztül a határomon. Megy haza Vitéz János is nagy szomorúan a sógorokhoz. egy világi utat. nem bántalak. Az egyik hatfejű volt. viszlek! Közben otthon Hollófernyiges éppen reggelizett. Mondta neki: . szivarozott. Add ide az asszonyt.Mi bajod.. egy mázsa mogyorót megrághatsz. mogyorót rágott.Azt.Ehetsz. reggel nyolc órára kell ott lenned. evett. Majd meglátjuk. de mit akarsz te most tőlem? . és ment vissza haza. s rákiált a lovára: . de mindnyájan gyűlöljük. Megy reggel a felesége vízért. ihatom még? Utolérjük? . ihatsz. kőbálvánnyá változtatom. mi történik. toporzékol az ötlábú lova.feleli Vitéz János. Mondja neki az asszony végre: .Dehogy adtalak! . ülj fel a lóra.Itt az én paripám. tán sikerül elhoznod a feleséged. Válaszol a huszonnégyfejű: . de nincs szép gazdasszonyom. . Azért is adták rabnak. A paripa húsz lépéssel húsz mérföldet haladt. Mert fejedelmünk ugyan. 302 . sógor? Kifogunk rajta ésszel. aludt. Amikor meglátták egymást. velem még akkor is utoléred. sírtak mind a ketten. Azt mondja a huszonnégyfejű: . Vitéz János most nézte meg őket.No te nyomorult. meg egy világi próbát. mit. Ha egy pillanattal hamarább észreveszem. ebek egyék-igyák a véred? Nincs mit enned? Nincs mit innod? Nincs szép gazdasszonyod? Felel a ló hátrafordulva a jászoltól: . egy mázsa szivart elszívhatsz. Elmégy hozzá koldusruhában. Mit ígért neked. Felül Vitéz János a lóra. Hollófernyiges mindjárt utol is érte Vitéz Jánost. Azzal elvette tőle.

Visszavette Vitéz Jánostól az asszonyt. ebek egyék-igyák a véred! Nincs mit enned? Nincs mit innod? Nincs szép gazdasszonyod? . Harmadik nap ment megint Vitéz János a feleségéért. Sietett fölnyergelni a lovát. lesz.Várja a három sógor a határszélen: . Ha engem ideadtál.Ehetem még. Abbahagyja a reggelit. és élj a királyságodban inkább. Azt mondja erre a középső sárkány. mintsem elpusztulj. hogy s mint esett. ágaskodik Hollófernyiges lova.Van mit ennem. Pedig már hoztam! Azt mondja erre a huszonnégyfejű sárkány: . Elkövetkezik az idő. de nincs szép gazdasszonyom. magához vette. ülj fel.Mi bajod. csak add ide a feleségemet s eltakarodj a földemről. Ment haza Vitéz János is nagy szomorúan a három sógorhoz. ihatom még? Utolérjük? .Gyere kedves feleségem. két oldalra kialhatod magadat. Pedig már hoztam. három zsák mogyorót elrághatsz. ráordít a lovára: . sógor? .Ehetem még. 303 . ne járj értem. a tizenkétfejű: . De most már csak okkal-móddal csinálta mindezt Hollófernyiges. három oldalra kialhatod magadat. Most is ott találta a forráskútnál.Van mit ennem. Viszik! . Megint mondja a feleségének: . Másnap felült Vitéz János a tizenkétfejű sárkány lovára.Holnap megint elmégy érte az én paripámon! Próba szerencse. van mit innom. hadd vigyelek haza! . kiugrik Hollófernyiges az istállóba. ágaskodik. Közben az istállóban megint rúg-vág.Holnap reggel az én paripámra ülsz. sógor? .Elvette a feleségemet tőlem. ihatsz.Visszavette a feleségemet.Megint itt vagy. Úgyis történt. ebek egyék-igyák a véred! Nincs mit enned? Nincs mit innod? Nincs szép gazdasszonyod? . hozta. s vitte haza. kiugrik Hollófernyiges. Viszik! .Ehetsz. még akkor is utolérjük. Abbahagyja az evést. még akkor is utolérjük. mert az életedbe kerül. s utána! Mikor utolérte Vitéz Jánost.Na.Ehetsz. és megpróbálod harmadszor is. de nincs szép gazdasszonyom. Nyolc órára megint a forrásnál volt.Mi bajod. ihatom? Utolérjük? . De azért csak fölült az ura mögé. Hollófernyiges ötlábú lova megint csak rúg-vág.Mi újság.Jaj. nyomorult? Adtam neked egy világi utat. eriggy. ihatsz. három mázsa szivart elszívhatsz. ráordít a lovára: . három zsák mogyorót elrághatsz. azt mondja neki: . Azok már várták: . Most élhetsz vele nem bántalak. ami lesz. három mázsa szivart elszívhatsz. van mit innom.

van-e még a mi lovunknak párja a világon! Felugrott erre Hollófernyiges. de most már igaz-igazán mondd meg. ha szeret. felült gyorsan a lovára. s már utol is érté Vitéz Jánost. adtam neked egy életet. hogy van-e a mi lovunknak párja a világon! 304 . érted s értem. megint csak megkérdezte az asszony: . hol akad még az ő lovának párja a világon. De akkor rögtön gyere haza a feleséged nélkül. van-e a mi lovunknak párja ezen a világon! Harmadszor is fölugrott Hollófernyiges és harmadszor is úgy pofon vágta. szenvedj te is. amíg a feleséged megtudja tőle. Ugyan mondd már.No. Én már sokat szenvedtem érted.De ebből most már nem végzett el semmit Hollófernyiges. Megy is az asszony be. De ahogy följózanodott. Most már a világi próba is lejárt! Ha még egyszer ide teszed a lábad. hogy feleséged legyen. Mihelyt megtudod. sógor? . s mondja Hollófernyigesnek: . előttem fog darabokra vagdalni az az átkozott Hollófernyiges! Feleli Vitéz János: . Várd meg. s megetetlek a hollóimmal! S azzal visszavette tőle megint csak az asszonyt. vagyis hogy megszabadítsalak ettől a gonosztól.Na.Mi újság. viszi nagy örömmel haza a vizet. Kérdezd meg tőle. vagy nincs. .Kedves feleségem. tegye meg a te óhajodat. Én ittmaradok. hogy ecettel kellett föllocsolni szegényt. gyere még egyszer vízért. hogy van-e az ő lovának párja a világon. hogy kézzel kellett fölrázni. amiért ilyet mert kérdezni tőle. Másnap ott várta Vitéz János megint a feleségét reggel a forráskútnál. Mondd meg neki.Azért még holnap is el fogsz menni! Felöltözöl koldusruhába. amit kérek. Azt mondja neki rögtön az asszony: . hát most már mondd meg. hogy vízzel kellett fellocsolni. Mikor magához tért az asszony. megbújok. egy világi utat és egy világi próbát. amikor magához tért.ilyen hízelgő szépen szólt hozzá -. Megállította. Nagy sokára. A feleségedet most is a kútnál fogod találni. ha akarsz még a feleségem lenni. miért jöttél értem.Hát most már igazán mondjad meg. s mondd meg nekem. Azt mondja neki Hollófernyiges: . De nem is lehet ami lovunknak megadni az árát! A világ minden pénzénél többet ér. nagyon ráijesztettél arra a földi férjemre. van-e a mi lovunknak párja a világon! Hollófernyiges erre megint pofonvágta úgy. kedves férjem! . Úgy is történt. megint csak azt kérdezte az asszony: .Kedves egy férjem.Látod. hisz te is már nagyon sokat szenvedtél érte.Megütöttél. Kérdezze meg attól a gazember Hollófernyigestől. már nem mert értem jönni. kedves férjem. te nyomorult! Adtál három ital bort. nem is jön soha tán. Kérdezi a három sárkány: . ha igazán akarja. újból csak megkérdezte: . Ballag Vitéz János most már igazán nagy szomorúan vissza a sógorokhoz. édes uram. diribről darabra vagdallak. kérlek valamire.Nincs kegyelem többé Hollófernyigesnél.Hogyne tenném meg. kedves egy férjem. Mondja erre a huszonnégyfejű sárkánysógor: . s úgy pofon vágta a feleségét.

kérje meg Hollófernyigest. . otthon az istállóban rúg-vág.Mi bajod. Amíg ők így beszéltek. Engedd meg. minden szó nélkül kétfelé szelte a lova hátán. Vitéz János elbúcsúzott tüstént a feleségétől. s kérdezték: . hanem van a világon egy hatlábú csikó. ment vissza a három sógorához. De mondd meg neki: ha Hollófernyiges utána ered. Nézi borzadva az asszony. hanem annál még sokkal gyorsabb. nehogy a madarak megegyenek. elment a feleségéhez. rakhasd te bele a testemet ebbe a zsákba. hadd vigye haza a lova a hazájába.Jaj.Hát. aztán darabokra vagdalta. mint a miénk. amit kérek. ráordít a lovára: . Viszik! . hogy vigyen engem haza. Másnap reggel Vitéz János bátran lóra ült. ahogy fenyegetett. Az pedig a Tüzes-tengernek a hetvenhetedik szigetén van. Azt mondta neki: . Kiugrik Hollófernyiges.Édes feleségem. Próbáld megszöktetni a feleségedet. de nincs szép gazdasszonyom.Kedves férjem. útra kelt. amelyik ott lóg a nyereg alatt. sógor? Elmondta hát Vitéz János.Nincs! Rögtön felugrott a lovára Hollófernyiges. hadd vigyen haza. . Várták már. egy vasorrú bábánál. mert azon aztán el tudna szöktetni tőlem téged. de nem sír. hogy nemcsak párja van Hollófernyiges lovának. s tehesd föl a lovam hátára. hanem százszorta gyorsabban futó. minek jöttél. nehogy az a te földi féreg férjed még elmenjen és megvegye. amelyiknek Hollófernyiges lova a nyomába se léphet. 305 . engedje meg neki. azért bajos elmenni.Van mit ennem. ő is törekedett utánam. ha mégis úgy esik. ide kéne elhozni. sőt nem is párja.Mi újság. Vitéz Jánosnak is felesége voltam.Felelte Hollófernyiges mérgesen: . Ott találta a forrásnál. . Ment ki ezután rögtön az asszony a forráshoz! Elmondta az urának. hogy a te összedarabolt testedet szedje bele abba a zsákba. egy vasorrú bábánál. Én adok neked lovat. hogy összeszedjem az eldarabolt részeit. csak arra kérd. sógor. Úgy is történt. hogy el kéne menni érte. A Tüzestengernek a hetvenhetedik szigetén van. Éppen azon gondolkodom. annak hat a lába. és belerakhassam abba a zsákba. De van a mi lovunknak egy testvére. mi történt: hogy van annak a lónak párja. van mit innom. és tegye keresztül a lovad hátán.Nem baj az sem. most darabokra vagdal majd ez a szörnyű állat. utolér és összevagdal. eljöttem érted. de hát te nyertél el engem. A nyerge alá tegyél egy zsákot. ágaskodik Hollófernyiges lova.Most már megmondom neked: van! Méghozzá nem is olyan. hanem ezt mondja: . akár te. Hamar utolérte Vitéz Jánost. A miénknek csak öt lába van. ne haragudj rám azért. tegyünk még egy próbát a feleségedért. kedves férjem.Van időnk? . hogy ha össze talál is vágni. ebek egyék-igyák a véred! Nincs mit enned? Nincs mit innod? Nincs szép gazdasszonyod? .

Odaköszön neki Vitéz János: . mi járatban vagy erre? Azt mondja Vitéz János: . Annál a vasorrú bábánál beállhatsz szolgálni. De aztán gyorsan levették a ló hátáról.Nem kérek én egyebet. nem kell miatta a másik csikót elhozni. De hiszen még ha élne is az a nyomorult Vitéz János. mindent a csikó helyett. de derék szép legény vagy. édes öreganyám. fiam. Azt mondja a boszorkány: .Szolgálatot keresek. itt jön a sógor a zsákban. Ennek volt a nevezetes csikaja. ment. . annak mindig szüksége van szolgára. ment. kedves egy fiam! Mind ilyen derék szép emberek szolgáltak nálam.Mi bért akarsz. s kibontották a zsákot. sógor! De most már készülj az útra.mondta nevetve. Volt annak a vasorrú bábának három lánya. Hazaért vele. Vitéz János fölébredt. Ejnye. amit mondtam. Azt mondja: . édes öreganyám. Ment. mint eddig. mint amilyen Vitéz János addig volt. mert három napból állott az esztendő.Bizony el. Hollófernyiges belerúgott a lóba. Azokat ő csikóvá változtatta. .Kérj még egyebet. de semmit el ne fogadj. mint te vagy. . azt hitte. Elbúcsúzott Vitéz János a sógoroktól. Meg is fogad. mint az asszony koszos. egy sült bárányt. Berakták Vitéz János testét a zsákba. Rátették az acélműhely üllőjére. . mint csak azt a rossz csikót kérem. csak az orra volt kinn. ha el akarsz menni annak a tengernek a hetvenhetedik szigetére.Hollófernyiges megengedte neki. Mert most aztán megnyugodott Hollófernyiges.Hogyne volna. fiam: mért csak ennyi bért akarsz? 306 . keresztültették a ló hátán. ameddig a zsákban olyan emberalak nem lett. megöntötték élesztővízzel. Mindegyik sárkány nagy pörölyt vett a kezébe. gyémántot. A három sárkány már előre igen szomorú lett. vágni. Az pedig úgy benne feküdt a ganajlében. De ne kérj te bérbe semmi mást. bevitték az acélműhelyükbe. Kezdték ütni. Azokra kellett vigyáznia három nap. csak azt. jó erősen bekötötték a zsák száját. Nesze. Sokkal különb ember lett. azonnal segítségedre megyünk. beteg lovát. A szigeten egy vén boszorkány fogadta. itt van ez a síp. s indult a Tüzes-tengernek a hetvenhetedik szigetére.Vidd haza a gazdád . amelyik ott fekszik ni. ha belefújsz ebbe a sípba.Adjon Isten neked is. akkor sem tudná megvenni azt a lovat tíz királyságért sem! Vitte közben a ló Vitéz Jánost a sógorokhoz. Nézték. amíg csak oda nem ért. Akkor megkenték forrasztófűvel.Sógorok. Annyira verték. Nem is lesz nagy a dolgod. Még egyszer mondom: kínál majd az öregasszony aranyat. meg a füle. de elaludtam! Feleli neki a huszonnégyfejű sárkány: . te derék legény? Felel Vitéz János: . egy kefét meg egy vakarót. még ő is segített az összeszedésben. ha szüksége volna kocsisra. akármit is kérsz tőle. hogy Vitéz János elpusztult a föld színéről. Akármi bajod történik.Adjon Isten jó napot. édes öreganyám. verni a zsákot. ütötték.

Látod azt a csőszkunyhót? . mert nagyon el vannak betyárosodva. . vért eresztett belőle. hogy a sógorok adtak neki egy sípot. Azzal írta a szerződést. Ne.Nincsen csikó! . . úgy vitte haza őket. ott termett helyükben a három csikó. édes öreganyám.Jól van. . Akkor fogta a kötőféket.még egy sült bárányt. . a fejedet veszem. Ezzel elővette a vén boszorkány a pennáját. és vágd a fejéhez ezt a kötőféket.mondja Vitéz János.Mi baj. csak gázolta a szép kölest. kérj még . Eltűnt a köles.Látod azt a tábla kölest? . s abban a pillanatban elaludt. De most ide nézz. egy kefét meg egy vakarót. Amikor fölébredt.Halljuk tovább. te gazember! Hogy mersz idejönni? Mindjárt agyonlőlek! De Vitéz János nem hallgatott semmire.Nesze. ha nem ügyelsz. A vén boszorkány álomporos kenyeret adott neki. mi történik most már vele. ugrass keresztül rajta! 307 .Ne gázold le a kölesemet. fiam. de eszibe jutott. Kivezeti Vitéz János a csikókat. eriggy oda a csőszhöz. amíg a kunyhóhoz nem ért. csak menj hozzá bátran. amerre akartak.Nem kell semmi egyéb . A kastély falán egy hely még üres: oda a te fejed kerül. fiam. . a kaput! Azt feleli a vén boszorkány: .mondja Vitéz János . Ha a csikókat meg nem őrzöd. s megszúrta az ujját. Rögtön utána letette a fejét. Vitéz János fölült az egyikre. Megy a csősz felé. Akármit kiabál rád. . körülnézett . Messze volt a legelő. a csősz fejéhez vágta. . Aha. . hogy a csikók arra mentek tőlük. vezesd ki a csikókat a legelőre.. hogy Vitéz János úgysem tudja kiszolgálni az esztendőt. bekiáltott: .Ha csikós vagy.Látom. el a kunyhó. Ahogy elért a kapuhoz. A nagy gyaloglás elfárasztotta Vitéz Jánost. Megfogadta a szót Vitéz János.Nyissa ki. el a csősz.Az az egyik csikó. mi van még a szerződésben. sógor? . Látod ezt a kastélyt? Csupa emberfőből van kirakva.nincs csikó sehol! Igen nagy bánat ütötte meg a fejét.Kérek én . abban a hiszemben. itt a kötőfékszár.Az a harmadik csikód. evett a kenyérből. majd lenyűgözte a csikókat. Aludt ő bizony uzsonnáig. Olyan ügyetlen szolgáim voltak teelőtted. fiam. Belefújt a sípba: rögtön ott termett a hatfejű sárkány.Látom. De vigyázz rájuk. Látod a kunyhó előtt azt a csőszt? . Ahogy kiért a legelőre.mondta a boszorkány.Látom. itt ez a kötőfék.Az a másik csikó. Az már messziről kiabál: . Nyomban ott termett a három csikó.

Édesanyám. ugye? Azt feleli a csikók közül az egyik: . szeretitek a kocsist. Amikor a kapuhoz ért.De most már vigyázzatok ezen a két napon magatokra. széjjelnézett. nyugodtan megvacsorázott. elaludt. A fiú bement.Látom.Nincsen csikóm. rájött az álom.Látod azt a községet? . a paphoz lépett. Belevágta Vitéz János a sarkantyúját a csikóba.Magas volt a kerítés. elég volt átugratni. Egyszerre fölébredt.Betyár bestiák. De a fiú megállt az ajtó mellett. Azt feleli erre a vén boszorkány: . sehogy sem akarták a templom közelébe engedni. ott a vacsorád az asztalon. De csak told őket két oldalra. Vitéz János ráült az egyik csikóra.Nyissa ki.Haza én. édes fiam. Másnap reggel felkelt. De ő utat nyit magának. s törekedj a paphoz.Kedves egy fiam. Amikor a templomhoz ért. Itt van ez a kötőfék. Aztán az istálló felé lesett. Indul Vitéz János. hát hazahoztad a csikókat? . hogy meg ne őrizhessen benneteket. se templom. . hogy misézik a pap?! Mások is megkapják a ruháját. . a kaput! 308 . a kocsis száz ördög. a pap. üti-veri a három csikót. Ment csak egyenesen a paphoz. majd megették. Azonnal ott termett a tizenkétfejű sárkány: . ne ölj meg bennünket. Egyszeriben nem volt ott se község. Délutánig aludt. sógor? . nem akarják engedni a pap közelébe. mert ha te egy ördög vagy.Látom. . furcsa neszt hallott. és a három csikó elé egy véka zsarát tüzet önt. sógor! Azt mondja neki erre a tizenkétfejű sárkány: . Szó nélkül fejéhez vágta a kötőféket. annyi volt a kutya. hát nincsen csikó! De megint csak eszibe jutott. vacsorálj meg. hogy hazahoztad ezeket a bitangokat. se pap: hanem három csikó. és átugratott a kapun. ismét álomporos früstököt adott neki a vén boszorkány. Mire kiért a legelőre a csikókkal. Valaki megkapta a göncét: . és azt mondja: . a pap éppen misézett. te? Nem látod.Derék legény vagy. Nehezen fognak hozzá engedni. mert tele lesz a templom néppel. Eriggy be. megy végig a falun. öreganyám.Az az egyik csikó. Elővesz egy tüzes vasrudat. Mondja a vénasszony: . Látod benne azt a templomot? . Bemegy a vén boszorkány az istállóba. hogy a sógorok adtak neki egy sípot.Az a másik csikód.Mi a baj. úgy vágtatott hazafelé. Eredj be a templomba: ott bent van a harmadik csikód. Én majd adok ezeknek a csikóknak egy kis abrakot.Hova mész. Belefújt a sípba. megint bekiáltott: . édes öreganyám.

de mikor már majdnem a fiú felé nyomták volna őket. mit fog a vénasszony csinálni. sógor! Feleli erre a huszonnégyfejű: .Bizony nincs. sógor? . Gyanút fogott János.Na .Azt feleli a vén boszorkány: . hogy a csikókat János ne lássa. Lássuk.Ne ölj meg bennünket. holnap meg ne őrizzen benneteket! De azon a harmadik reggelen még kenyeret sem adott a vén boszorkány a szolgának. belebújtak a földbe.mondja Vitéz János -. De hát ki volt az a koldus? Vitéz János se gondolta. De máris belefújt a sípba: ott termett rögtön a huszonnégyfejű sárkány. A három sárkány erre három karvallyá. Mert mi most három csukává válunk. Az megint zsarát tüzet öntött a csikók elé. kivitte a csikókat. ha tudnak! Ahogy így pipázik. vágd a fejükhöz a kötőféket. Abban a tengerben van három keszeghal. hogy tűnnek el előle. adjon egy kis tüzet a pipájából. és nem is tudom. azzal ütötte-verte a három csikót.Mi baj.Szeretitek a kocsist. . a három sárkány nyomban átváltozott három csukává! Indultak azonnal a három keszeg felkutatására.De most már igazán vigyázzatok. hogy lehet-e egy kis tüzet adnia. lesz-e valaha! Noha azt tudom. betyárok. itt van a kötőfék. ugrass be rajta! Belevágta Vitéz János a sarkantyút a csikóba. de ahogy belenéz a pipájába.Hazajöttél. közben azt mondta nekik: . úgy összekötözte őket. állj ki a tenger partjára. ha te egy ördög vagy. lepányvázta. ara úsznak. azért tud benneteket hazahozni? Megszólal az egyik csikó. kedves egy fiam? Eriggy csak be vacsorázni. a három galamb három egérré vált. ezeket elnyelte a föld. A három sárkány erre három vakondokká vált: utána! Már mikor majdnem elfogták őket a három egér 309 . Nesze.Nincsen csikó.a te három csikódat! Hívom is a testvéreimet. mi fogjuk űzni azt a három keszeget . Utánuk! Mire elfogták volna őket. zavarták is a keszegeket. a három keszeg kiugrott a vízből. meg is lelték. Erre a három sárkány gyorsan három agárrá vált. Ha véletlenül . Mire széjjelnézett. s utánuk! Mire elfogták volna őket. hogy hallja s lássa. hova lettek. Reggeli helyett pipára gyújtott. Keszeghallá váltak. se csikó. hogy alig tudtak mozogni. egyszerre csak arra megy egy koldusember. a szemét mégiscsak levette a csikókról. Vitéz János megint megállott az ajtó mellett. Azt mondja a vén boszorkány hízelegve: . hogy a vén boszorkány! Könyörög a koldus. de a szemét le nem vette a csikókról. ő száz ördög. azok ők. . Én majd adok ezeknek a csikóknak egy kis abrakot. hogy legyen szíves Vitéz János. De mindig úgy fordul.Ha csikós vagy. édesanyám. Azt feleli a vén boszorkány: . és keresztülugratott a kapun. már űzték. azt mondja: . a három nyúl három galambbá vált. A tengerben. Ahogy együtt voltak. se koldus. három nyúllá váltak. Aztán kezébe fogott egy tüzes vasdorongot. ugye. Kiment Vitéz János.

Nem bánom én. . húzódj a kötőfékkel az ajtó mellé. A hírmondó aranykakast meg is fogta. Mert ez a rossz csikó. 310 . aki akkorra már arrafelé somfordált. A három sárkány ez ellen már tehetetlen volt. mi volt azon a padláson! A vénasszony csak emelgette magát a tojásokon. sógor. fiam. mégsem kelt föl. Szomorúan mentek Vitéz Jánoshoz. Én majd rókává válok. . Azok majd nagy ricsajt csapnak. nagy hízelkedve: . . mit ér az neked? Annyit sem. elvitetem a házadhoz haza. A boszorkány három gyűrűvé változtatta. hogy a vénasszony padlásán van egy aranytyúk. a vasorrú bába meg utána a piszkafával. De akkor azt mondja a vén boszorkány a fiúnak: .Én. szökkenj be tüstént a házba. fel a padlásra! A fiú ezalatt beszökött a konyhába. szorongatni fogom ott őket.Róka he. édes öreganyám. csak szóval hajtotta a rókát. Azt mondja a vénasszony. Hogy a fiúnak ideje legyen elvégezni a dolgát.Kérem is. vagy valami királyfi? . . egy aranyliba. ott ügyesen meghúzódott. nyaggatni. édes öreganyám. és csapd a tojásokhoz a kötőféket! Így is történt. Rikácsolás. csinált egy fészket a sutba. akkor leugrott és elszaladt.Helyes fiam. mint ez a sült bárány. te. fölugrott a tojásokról. ami itt van a trágyalében. és elkezdte zavarni az aranybaromfit. elmehetsz. mondok neked valamit. Otthon három tojássá változtatta őket.Hát hazahoztad a három csikót. megvan a nagy baj: az a vén boszorkány vitte haza a csikókat. röpködés. Ha megteszi. A rókává változott sárkány felmászott a padlásra. egy aranypulyka meg hírmondó aranykakas. sógor. felbújok az eresz alatt a padlásra. az ezt mondta: . kárálás. a róka körül-körül szaladt a padláson. és az egyik sarokba vágta. hogy a kocsis ott fogja a három csikót. De a legkisebb sárkány nagyon ügyes volt. Most már el is készítem a szegődött béredet. de ahhoz ragaszkodom. csak egy szegény ember gyereke vagyok. A fiú közben valóban a tojásokhoz vágta a kötőféket.No. és az ujjára húzta őket. hogy a sógora elvégezte a dolgát. mit lát? Azt látja. róka he! De aztán már nem győzte a dolgot. édes öreganyám. és zavarni. és készült a tojásokhoz vágni a kötőféket. azt ér. ő maga ül rajtuk. amit ér. amire a vén boszorkány hátha fölugrik a védelmükre a tojásokról. Épp a vén boszorkány elé. derék fiú vagy. kitelt az esztendőd. Alóla pedig nagyon nehéz kivenni. kefe s vakaró. édes öreganyám. Szegény ember vagy-e. mit mondok én nektek! Én tudom.kiugrott a földből. énnekem más fizetés nem kell. A fiú odalopózott a konyhaajtóhoz. kezébe kapta a piszkafát. csak amit a szerződésben kértem. Ezt mondta a huszonnégyfejű sárkány: . csak ordított: . Mikor már gondolta a róka. Mire kimegy a vénasszony az udvarra. még a gyermekednek a gyermeke is úr lesz belőle. hiszen jó szolga vagyok. amiért elszegődtél hozzám. kedves fiam? Feleli Vitéz János: .Haza én.Hallod.Tudod mit akkor? Adok én neked három egész szekér aranyat.Halljátok.

A világ szeme még olyat nem látott. Megszólal ekkor a csikó: .Dehogynem. Most már örömest cipelte át a hegyen. megint fölvette a csikót.Dehogynem. 311 .Tegyél le csak.Lökd csak le azt a kefét! Lelökte Vitéz János a kefét. kedves gazdám. Bizony mondom. nagy mérgesen most már: . még a sarkán is folyt a trágyalé. nem jön-e az a kutya vén boszorkány! Hátranéz a legény. Amikor keresztül értek a hegyen.Elkészítette. . A csikó megrázkódott. Csak azt várja. hatvan mérföldet haladtak.Nézz hátra. megint otthagyta a csikót. amilyen gyönyörű paripa lett. hogy most már igazán nem viszi tovább. Azt mondja neki a vénasszony. mindjárt utolér bennünket. törülgeti. kedves gazdám. . Indult Vitéz János. a vakarót. mert az a vén boszorkány fenn áll a kémény tetején. s ment egyedül tovább. vitte. a vénasszony. összecsomagolta. s onnan figyel. törte magát. s otthagyta.Vidd ki tüstént az udvaromról. De újra csak visszatért. úgy hadonászik. De aztán mégiscsak megáll s gondolkozik: ej. Megörült Vitéz János. megint fölvette. mint amilyen sűrű volt a kefében a szőr. Hatot lépett. aztán majd én viszlek téged. azt mondja a csikó: . és most már csak magadra vigyázz! Fölült Vitéz János a csikó hátára. Olyan sűrű erdő lett mögöttük. nem jön-e az a kutya vén boszorkány? Hátranéz a legény. s újra csak fölvette a csikót a vállára. . Vitte jó darabot Vitéz János. odaadta neki. visszamegyek érte! Visszament. a nyakába vette a csikót. s azt feleli: . megint otthagyta. s most még messzebb vitte. Megint megszólal a csikó: . kezébe fogta a piszkafát.Kedves gazdám. csak még ezen a hegyen vigyél keresztül. kihúzta a trágyaléből. Azt mondja neki a csikó: . kedves gazdám! Vitéz János letette. De a kémény tetején az a kutya vén boszorkány is ráült a szénvonóra.Várhatja . s azt feleli: . Mire a vénasszony azon a piszkafával keresztülverte. de csak vitte.Nézz hátra már. De a csikó nehéz volt nagyon. hogy az ő hitvány csikója így megszólalt. De ismét csak kifáradt. hogy végleg magamra hagyj. Vitéz János. Végül is nem tudott mit cselekedni.felelte Vitéz János. amit kiszegődtek. s elkezdte hadarászni: utána! Egyszer csak azt mondja a ló: . kedves lovam! Már itt is van! A piszkafával hadarászik maga körül. ha már megnyerted! Vitéz János hiába biztatta a csikót. Csutakolgatja. bár a nyelve lógott. az csak hevert tehetetlenül. De elfáradt megint.Csak vigyél. amíg bírta. mit tehetett mást.Ülj rám. kedves lovam! A piszkafával mindjárt le fog rólad kavarni. de aztán ledobta. De megint csak megállt és gondolkozik: ej. s úgy vitte ki. kedves gazdám. Megint ledobta. mit csinálsz velem. bizony addig igen hosszú utat haladt a csikó. a bárányt. megint vitte. visszamegyek még érte! Visszament. megint ledobta. a kefét. megfogta a csikót a fülénél fogva.

Na. sógor. olyan hegyes. s annyira sarkantyúzta a lovát. most már több szerencsével mehetsz a feleségedért. most már igazán elviszlek haza. kutyák. nem jön-e az a kutya vén boszorkány? Hátranéz a legény. kedves testvérem. ebből sem eszel.Ehetek. Most is éppen a forrásnál találta. mert már a vérem folyik.Megálljatok. Azt mondják Vitéz Jánosnak: . sűrű vidék válott belőle. van mit innom. kezembe kerültök még! De már a három sárkány birtokába nem mehetett be. Kiugrik Hollófernyiges. gyere.Hát nem tudsz segíteni magadon? Eriggy fel vele a kék égig. addig igen hosszú utat haladtak. és visszament a másik lóhoz. A boszorkány ismét majdnem utolérte őket.. ő pedig most már a hatlábú lovon ment. Míg a vénasszony azon keresztül törekedett. A piszkafával mindjárt leüt rólad. Felszállt Hollófernyigessel a kék égig. De közben otthon az istállóban egyszer csak rúgni-vágni. Vitéz János a feleségét ráültette az ötlábú lóra. Felszállt a levegőbe. Visszanyerít Vitéz János lova: .Nézz hátra már.Van mit ennem. De Hollófernyiges csak fölugrott a lovára. ágaskodni kezd Hollófernyiges lova. Azzal magához kapta a feleségét.Lökd le azt a vakarót! Lelökte Vitéz János a vakarót. Vitéz János megköszönte a szívességüket.Lökd le csak azt a sült bárányt! Lelökte Vitéz János a sült bárányt. Ha leesik. Amilyen szöges. 312 .No. kedves gazdám. akkor sem érjük többet soha utol. Elértek a sógorokhoz. ihatok? Még utolérjük? . A ló nekivágott a sivatagnak. Vitéz János. rákiált a lovára: . addig bizony igen hosszú utat haladt a csikó. hogy annak már a vére is folyt.Mi a baj. de akkor ők már a három sárkány országában jártak.Dehogynem! Már a sarkunkban van. Megfogadta a szót a ló. Égig rúgta a földet. Míg ő azzal az időt töltötte. mert megeszem előled! Megállott a vén boszorkány. és megette a sült bárányt. még egy lángosnál is jobban ellapult a föld színén. olyan villámgyorsasággal haladt előre.Ehetsz. Azt mondja neki: . De aztán megint csak megszólal a csikó: . Egyszer csak odanyerít Hollófernyiges lova a Vitéz János lovának: . és ugorj ki alóla. s ott kiugrott alóla. ne hagyj megölni.Állj meg. Hollófernyiges leesett. ebek egyék-igyák a véred! Nincs mit enned? Nincs mit innod? Nincs szép gazdasszonyod? . Így csak utánuk kiáltott: . Vitéz János már másnap reggel elment a feleségéért. de nincs szép gazdasszonyom. ihatsz. ülj föl. Viszik! . kedves egy feleségem. de még a csontját is megszopogatta. utánuk iramodott. Akkor megállt Vitéz János lova.No. s feleli: . A sárkányok ott várták a határszélen. Akkor felordított a vén boszorkány: . örökre is elalhatsz. hegyes a vakaró. . kulimász lesz a föld színén.

Látod. kedves lovam.Ugye. . . most is aláugrott. mondja ennek társát. De mire a földre esett volna. s ott kiugrott alóla. füle-farka benne volt. kedves gazdám? .Látod. .Ne ijesztgess már. aki evett kását. megijedtél.Ugye. Ott megtartották még egyszer a lakodalmat. és szűrt vizet hozzá. mikor harmadszor ledobtál. megijedtél. Útközben egyszer csak Vitéz Jánossal is felszállt a ló a kék égig. Mennek tovább hazafelé.Bizony meg. mikor engem másodszor ledobtál. megijedtél. Így értek haza. kedves gazdám? . szemenszedett búzát adok neked. s megint kiugrik alóla.Bizony meg. mese volt. . így ijedtem én meg.Ugye.Látod. így ijedtem meg én is.Nem is ijesztelek többet.aztán indultak mindjárt. Vitéz János is már majdnem a földre esett. így ijedtem én meg. Azt mondja a ló: . megint kiugrik alóla. de mire Vitéz János a földre esett volna megint aláugrott. kedves lovam. olyan nagy lagzi volt. kedves lovam. Kisidától Nagyidáig folyt a sárga lé. mikor engem először a földre dobtál. Megint felszáll Vitéz Jánossal a levegőbe a ló. Mennek tovább hazafelé. Azt mondja a ló: . kedves gazdám? . 313 . Igaz volt. kedves lovam. Megint felszáll Vitéz Jánossal a levegőbe a ló. a királyi palotába. . amikor a ló visszaugrott alá. édes gazdám.Meg bizony. .

Ó. szép lánymátkám! Igyál az én szemetes vizemből! . mint a másiknak. Sütött neki édes süteményt. átküldött az özvegyemberhez. amin nagyon elcsodálkozott. vasgereben. és szökött hazafelé. a lány mégiscsak benézett a hetedik szobába. Ha az embernek a szita kellett volna. a másiknak szitája volt. de a lányt nem láthatta meg. elment hazulról világgá. te kemence! Rejts el engem a te rejtekedben! Ímhol jön a vasorrú banya. Abban lakott a vasorrú banya. meg adott neki egy csutora bort. A lány már nem tűrhette tovább. a lapátra ült. mert a vasorrú banya visszatért. és jót ivott belőle. ütötte-verte. összeházasodtak. átküldött az özvegyasszonyhoz. hogy annyit még álmában sem látott. De egyszer. és azt mondta magában: . és elküldte. Az ember lányának nagyon rossz sora lett. A vasorrú banya megparancsolta. Az egyiknek rostája volt. hol nem volt a világon egy özvegyember meg egy özvegyasszony. Akkor a lány kijött. Megrakodott belőle.Eszem biz én. Hát mit látott? Olyat. legerebenezlek! A lány akkor már a patakhoz ért. A vasorrú banya a lapáton már akkor visszafelé jött.mondta a lány. mert éhes vagyok! És jóllakott a pogácsából. Ahogy ment. szidta. Az ő lánya is azon mód találkozott az erdőben a kemencével. a lányt nem látta meg. hogy a lány bent járt a hetedik szobában.Ó. és elszökött. Elővette a sütőlapátot meg a vasgerebent. de rostája nem. Odaért a kemencéhez. de szitája nem. mindjárt legerebenez! A patak szétnyílt és elrejtette. Hazaért a lány. Odaszólt a kemence neki is: .Iszom. Megszólította azt is: . Hogy ne kelljen mindig mindent kölcsönkérni. A mostoha szerette volna.Ó. ha az ő lányának is volna annyi kincse. hogy szolgáljon ő is a vasorrú banyánál. észrevette. Annyi kincs volt ott. te patak! Rejts el engem a te rejtekedben! Ímhol jön a vasorrú banya.Ó. hogy hat szobába szabad neki bemenni. A kemence megszólította: . hogy úgy lesz. Mindkettőjüknek volt egy-egy lánya. Arráb egy patak mellett ment el. Nem soká mehetett. ahogy a vasorrú banya elment otthonról. mindjárt legerebenez! A kemence is elrejtette.A két lány meg a vasorrú banya Volt egyszer. Megszólítja a patakot: .Ó. és ment tovább. de a hetedikbe nem. Örült is az apja. mendegélt. szép lánymátkám! Egyél az én hamuban sült pogácsámból! 314 . Beállott hozzá szolgálónak. ha rosta kellett volna neki. Szegények voltak mind a ketten. A mostohája nagyon rosszul bánt vele. A lány fogadta. mert a kemence elrejtette. az asszony meg. A patak is megszólítja: . ahol érte. mert szomjas vagyok! . Megmutatta a magával hozott kincseket. hogy a lánya most már nem eszi ingyen a kenyeret a háznál. Egyszer egy házhoz ért.Lipit-lapát. egy nagy erdőben talált egy kemencét. A vasorrú banya ott ment el a lapáton a patak mellett. szép lánymátkám! Egyél az én hamuban sült pogácsámból! A lány mondja magában: . mindjárt utolérlek. Ment tovább az erdőben.

A vasorrú banya most is nemsokára otthon volt. hogy a hetedik szobába menjen. mint a másik. és sietett hazafelé. az aranyat meg elvette tőle. A hetedik szobába neki se volt szabad benézni. El is ért a vasorrú banyához..Hess le onnan. legerebenezlek! A lány odaért a patakhoz.Van az én csutorámban bor! Azzal ment tovább. Nem hozott semmit. Azt is kérte: .Nem eszem én! . . ráült a lapátra. Odaért a kemencéhez.Ó te patak! Rejts el engem a te rejtekedben! Ímhol jön a vasorrú banya. csak úgy görbült.Ímhol! Jön a lányod tiszta sebben! Az asszony azt se hagyta szó nélkül.Ó. a kakas meglátta. mindjárt legerebenez. . te kakas! És hozzátette: . Bement.Ímhol gazdasszonyom! Jön ám a te lányod tiszta vérben! Odaugrik az asszony. és csak kiabálta: . szép lánymátkám! Igyál az én szemetes vizemből! . vasgereben. .mondta a lány kevélyen. Úgy megszedte magát. jól legerebenezte.Nem rejtelek! Nem ittál a szemetes vizemből! Szaladt tovább.Nem ettél a hamuban sült pogácsámból! A vasorrú banya nemsokára utolérte a lányt.Jön ám tiszta gyémántban! A kakas megint fölszállt a kerítésre. 315 . te kemence! Rejts el engem a te rejtekedben! Ímhol jön a vasorrú banya.Jön ám! Hozza a drága kincseket! Egyszer csak a lány belépett a házba: tiszta vér volt. . a kerítésre szállt. Fölfogadták őt is. .Van énnekem cukros süteményem! Arrább a patak is megszólította: . Mikor hazaért. A kemence se rejtette el.mondja. A lány alig tudott hazamenni. .Nem iszom én! . s még több aranyat hozott el. és mondta: . hogy a vasorrú banya elmenjen otthonról. első dolga volt. és onnan kiabálta: . mindjárt utolérlek. mindjárt legerebenez! De a patak azt mondta neki: . Megint elővette a sütőlapátot meg a vasgerebent.Ó. Alig várta.Lipit-lapát.

úgy. hogy összedöntötte a házakat.Na.Bíró János Hol volt. összeszedelőzködött. úgy hítták: Bíró János.” . Találkozik egy öregemberrel. már igen-igen messze jutott. . ott van. hogy ilyeneket csináljon. Ment János. Beért egy városba. te rongy fickó?! Elérted a huszonegyedik évet Ki a hamuból menj ki segíteni föltenni a gerendát! János a gerendát egymaga úgy odatette a helyére. te rongyember! Többet nem engedlek a sutban ülni! Szedd össze magad. Ő ennek a gyárában szeretne dolgozni. hol nem volt. vette magát. Ezeket nézegette. hol lehet ezeknek a báboknak a gyára? Végignéz az ember a fiatalemberen.Hát te kókuszbáb-gyárba szeretnél menni? Feleli János: .Mondja. Amikor elérte a huszonegyedik évét. Addig ki nem szólíthatta senki az ő ülőhelyéből. micsoda gyönyörű munkák ezek. Dunán túl. hogy a fal össze nem dőlt. nagy kert. Abban a kis kertben volt egy irtózatos nagy. Így hát nem a világ erősének nevelték.Azt a kutyateremtettét. s gondolja magában az öreg: „Majd az ördögbe fogsz menni bábot csinálni. volt egy irtózatos kis kert. A fiú a sutban nevelkedett: mindig a hamuban ült. A fiú még akkor is a sutban ült. Abban a nagy kertben lakott egy öregember. hogy még máshonnan is jöttek meghallgatni. Még egyszer végigtekint rajta. Elhatározta az öregember. hanem a világ legerősebb emberévé fogja nevelni. Új házat csináltak. Az apja erre még bosszúsabb lett. Az új házba olyan óriási mestergerendát tettek. és nem bír egy darab fát a hátára fölvenni. mintha csak élőlények volnának. új háztetőt. volt egyszer Tiszán innen. János csak nevette a sutban. Sütött neki az édesanyja valami kis útravalót.Oda ni. olyan zivatar keletkezett. . mendegélt. kicsi híja. hát még nevetsz. . akkor sem ment ki onnan. hogy nem engedi dolgozni a fiát. édes öregapám. Az apja igen bosszús lett erre: . hanem világhírű furulyásnak. 316 . annak volt egyetlenegy fia.No. és azt mondja: .Látom . hogy nyolc ember nem bírta fölemelni.mondja János. Közben nagyon szépen tudott furulyálni. eredj oda be. látod azt a nagy vaskaput? . Abban a városban a kirakatban kókuszbábok voltak. hogy nyolc ember. egész huszonegy éves koráig. oda. és menj világot próbálni! Eredj szolgálni! A fiú meg volt sértve. a tüzes tengernek a hetvenedik szigetjén.Igenis. de még az Óperenciás-tengeren is túl.

elvitte haza. hogy csitteg-csattog minden. Azért jöttem haza.Adjon isten neked is! Már hazajöttél? Mennyi ideig tartott a szolgálat? . . már a harmadik nap olyan kardot csinált. hogy amit kerestem ezidáig.No. . csinálják a kardokat.Ott van a kardom a konyhában felakasztva. Amikor hazaért. s bement a szüleihez. és tanulj ki kardmesternek.Épp ilyen emberre van szükségünk. a szüleinek. Azt mondja neki a kardmester: .Mi járatban vagy. Ahogy bement János. hej. látni fogok. És adok neked egy olyan darab acélt. s egy-egy tányér pénzt kapsz egy napra. Belevágja a fába. bizony csak csínos. csak ámul. takaros kard az. nagy bosszúsan: .Ebben és ebben a városban. Kimegy vele az udvarba. hogy ő milyen mester.Hallod-e. édes jó szüleim.Már kimegyek. három tányér pénzt vihet haza az édesapjának. kedves fiam.Adjon isten jó napot. A fizetésen kívül saját magának is csinálhatott egy kardot. kedves szüleim! Azt feleli az édesapja: . . s megy be a fiúhoz. nem tudtam a kardoddal összevágni. És azt kérdezik mindjárt. s azt beleteszed .Milyen kardmester vagy te? Nézd meg ezt a tuskót. hogy be tudja bizonyítani az apjának. kénytelen volt elfogadni.mondja János. kardmester lettem. megjavítjuk a fizetésedet! Jánosnak mindjárt az jutott az eszébe. leszel kardmester. szuronyokat. a félúton egy rettenetes nagy erdőn kellett keresztülmennie.Jól van. . ha kitelik az esztendő. A harmadik nap este az oldalára kötötte. a kardját felakasztotta a konyhában. megnézem. öregek lettek a szüleim.ne félj. nem töri el többé az édesapád! 317 . Elköszönt a szüleitől. Mondta is: „Bizony. Három napból áll az esztendő. Magához vette a három tányér pénzt. Szeretnél-e kardmester lenni? Nem tudott János hová fordulni. hogy kardmester vagyok! . tőle: . Megcsóválja az öreg a kardot. és ment vissza a városba.mondja neki a nyúl -. Megnézi a kardot. hogy még a kardmesternek is ő csinált kardot. maguknak adjam segítségükre! . ha kardmester akarsz lenni! A fiú nagyon elszomorodott. Volt ott egy tizennyolc-húsz éves körüli kiszáradt akácfatő. még hozzá kardmester! . hogy öreg napjaikra kisegítsem őket. Utjába kerül ott egy tiszta-világtalan vadnyúl. Ha engem abba a forrásba háromszor belemerítesz. milyen kardod van. annak az erdőnek a másik szélén van egy forrás.Hát hová küldte az öreg a fiút? Egy kardgyárba. tőröket. Takarodj a házamtól.” Hát lett is belőle olyan kardmester. össze akarja vele aprítani azt az akácfatövet.Hát hol szolgáltál? . Kapja az öreg a kardnak a hüvelyét. Ha beválsz munkásnak. S körülnézi az öreg a kardot. A maga idejében huszár volt. az csak elég.Eddig. Bíró János . de a kard darabokra töredezett. hogy még egy kardot csináltasson magának. fiam? . Amint megy. nagyon sokat nélkülöztek miattam nagyon megérdemlik.Munkát keresek . ha kardot fogsz csinálni.

és viszi a forráshoz. s minden napra három tányér pénzt kapott. Még el is nevette magát a fiú: milyen segítségről is lehet szó. Ezt a kis acélt tedd bele a kardba.Látsz-e már? Azt mondja a nyúl: . az se baj.mondja a kis nyúl -. látsz-e már? . milyen kardmester vagy. Kimegy vele az udvarra. Mielőtt belevágná a tőkébe. ha tízet csinálsz magadnak. Ahogy hazaért. a világnak akármelyik részén. fújj rá erre a kardra annyiszor. Megfogta az öreg a kardot. Ott igen várnak már rád. Úgy is történt. És én segítségedre leszek. Tedd bele. János kitöltötte az esztendőt. Szívesen megengedték neki. Most is három napból állott az esztendő. azokat kezdi metszegetni. Szép nagy gyümölcsfái voltak a kertben. ahol egy ilyen hitvány kis állat akar segíteni? Elköszönt a kis nyúltól. megforgatja. De szegődd ki. s kérdezi a nyúltól: . hogy egy vadnyúl így beszélni tud vele. tedd le a pénzt! Hol a kardod? . és úgy sétálta körül. . Kiszegődte. Ment János keresztül az erdőn. hogy még egy kardot csinálhasson magának.Jól van. kedves fiam. Elmégy a kardműhelybe. Beledugja a forrásba másodszor is. és megindult hazafelé. Nézegeti: bizony gyönyörű szabású.Mintha szitán néznék keresztül! Nagyon feltűnt Jánosnak. nesze. segítségükre! .Na. s ment a kardműhelybe. kardját forgatva. olyan szikrát vetett.Na. mintha a fa útjában volna.Adjon isten jó napot. megnézem. de ha valahol bajod van. tetszetős egy kard.Odakünn van a konyhában. ne félj.Na. nemhogy föl ne fogadták volna. és csinált egy kardot. Belemártja a forrásba. hogy micsoda kardmester lett őbelőle! Akkor a kard kiugrott a hüvelyéből. János az oldalára akasztotta. még egyszer beledugja a forrásba.Felemeli a kis nyulat János. amiért ezt megtetted velem. itt van ez a kis darabka acél. az igaz. Egy kicsit büszke volt. Gondolta a kardmester. kedves Bíró János .Most már még a vashegyen is keresztüllátok! Akkor kapja a nyulat. . hogy még jobban láss! . Amikor belépett. . fölakasztva. hogy magadnak is csinálhass egy kardot. Kettőt se suhint. Bevitte a szüleinek a kilenc tányér pénzt. kedves jó szüleim! Most már kilenc tányér pénzt kaptam egy évre. A kardja egymás után metszette ki azokat az irtózatos vastag fákat. Közel ment minden vastag fához.Megyek. hazahoztam maguknak. mi szükséges. megkapta a kilenc tányér pénzt. nehogy valaki az ő gazdájához hozzáérhessen. Nemcsak édesapád nem töri el többször. úgy belevágódott a hüvelybe. a kardját megint felakasztotta a konyhában. és szalad be nagy ijedten a fiához: . . csak csináld meg azt a dolgodat. mintha arra vigyázna. megéljenezték. Amikor készen lett a kard. ahányszor vízbe mártottál. hogy az egész műhely megvilágosodott.Gyere ki. mert a kardod minden fámat kivagdalja! 318 .

ne feledkezz meg rólam sem. Igen. lobogós ingujja volt a juhásznak. . futásnak eredt. kedves jó szüleim. csúszott vagy né métert hason . A juhászlegény ekkor felöltözködött a vándorlegény ruhájába.Hát azt mondom. de most párját kellett keresni szépségére. Te legyél juhász. reggeltől estig. mikor elhaladt az útkanyaron. . De nagyon vigyázz magadra. mint amilyen neki volt. ismeretlen pajtás. Még azon is túl. de szalonnasütés közben lefeküdt és elaludt. Egyszóval mindent elsorolt neki. a vándorlegény meg magára szedte a szép bő ruhát. derékségére és bátorságára. Fölébred erre a juhász. Volt a juhok közt egy szamár is. Ahogy megy. ott áll az útszélen egy nyalka juhászlegény.Én vagyok a királynak a juhásza. vándor pajtás. hogy az egész konyha tele lett szikrával. kedves egy fiam. hova kell hajtani a juhot este.gondolta.mert már közel volt a veszély. . A vándor ment az úton tovább. úgy. Fölnéz a fára.a sok gyaloglás után elfáradt. Oldalára kötötte a kardot. hogy vissza ne tudja kiabálni a juhászlegény. Ezzel a kardoddal már elmehetsz világot próbálni. Egyszer csak kerekedik egy fekete felhő északról. amit mostan szóltál! . s megéhezett. Olyan szikrát vetett.Jó! Vetkőzzünk le! Megcserélték a ruhát.Adjon isten. az a ruha. s olyan gyorsan lecsapkált annyi kis száraz fát. hogy az árnyékában ellegelt háromszázezer darab juh. cseréljünk hivatalt. És te mi vagy? . a juhász pedig töltötte kedvét a juhok között. a legelső pénzem vagy keresetem hazahozom. ha nagy eső jön? De csak heveredett vissza. 319 .Nekem meg az tetszik. piros lajbija. és arra kérlek. hogy bizony olyan tizenhárom szamárnak is elég lett volna elhúzni. mint maguk segítettek engem. János tüzet rakott. Kibontja a tarisznyáját .De tetszik nekem az a szó.Mi vagy te itten? . Mi történik most. s gondolja. bő gatyája. Elköszöntek egymástól. úgy talpon csapta őt.Ne féljenek. hogy jó volna egy kis száraz fáért fölmenni oda. A legelő közepén volt egy olyan nagy fa. „Így ni! Kardos juhász leszek!” . János elbúcsúzott tőlük. A vándorlegény. Nézi a felleget. . Akkor mondja az öreg a fiának: . Egyszer csak a kardja kiugrik a hüvelyéből. amit tennie kell. juhász pajtás! . . Odament a juhászlegény a fa alá. . ami rajtad van! Szép fehér. ez a juhászlegényé volt. de ki tud arra a fára fölmenni? Mire azt kigondolta. mi a teendője. és kik fogják várni. sarkantyús csizmája.Látom. Addig is nagyon szép volt Bíró János. Édesanyja útravalót készített neki.Én meg vagyok a világnak a vándora. János köszön neki: . Elmondta a juhászfiú.Adjon az isten neked is. kisegíteni magukat. én pediglen leszek vándorlegény. és ment hetedhét ország ellen. most már kardmester vagy.mondja a juhász. a kardja fölpattant. de a kardot nem adta oda a vándorlegény. A juhászlegény maga elé fogta a falkát.De mire az öreg bement. a kard is belevágódott a hüvelyébe.

mert még a királynak sohasem volt olyan juhásza. Rögtön ráhúzta az ujjára. azon bemégy.feleli a király.Széjjelnéz.Hej.Látom.Ott van az a nagy kő. egy csapásra levette a sárkány öt fejét. János maga elé fogta a birkákat. hogy új juhász hajtja a juhokat hazafelé.Kedves juhász bácsi. A lány a juhászfiú mellé húzódik. hazafelé a juhot? .Látom. Ordítja a sárkány: . hogy végül is leszakajtotta a zacskóról. ott van egy ajtó. ott az én világom! A kard lecsapta a sárkánynak azt az egy fejét is. meg dísznek is tartotta. Elővette a furulyáját. fiam. hogy még a juhok is táncolva.Hajtom. Nagyon szép fiú volt. . mert az neki emlékgyűrűje volt a sárkány legyőzéséről. hogy az apja észre ne vegye. kérlek. mint egy köleskásaszem. mintha csókolta volna.Nagyszerű juhász vagy. Amint hajtja János a juhokat hazafelé. kihúzta a kardját a hüvelyéből. A juhászlegénynek sallangos zacskója volt. és ráfújt háromszor úgy. Kérdi tőle maga a király is: . A vacsorát a királykisasszony maga vitte elébe. A juhászlegény nagyon restellte a dolgot. úgy. A gyűrűt és kulcsot rákötötte a sallangra. A szívét kétfelé vágta. Elkészítették a napra való eledelt a tarisznyába. tessék nekem adni azt a gyűrűt. úgy melléje húzódott. estefelé. Ott termett a kis nyúl azonnal: 320 . adok neked egy világot! . amikor a forrásba dugta. ez az én teendőm! . ugrálva rohantak hazafelé. kijöttek bámulni. kihajtotta a legelőre. hogy jő egy nagy hatfejű sárkány.Azt felfordítod. hagyd meg azt az egy fejemet. a legfiatalabbik. Annyira szerette a juhászlegényt. Elmondták a királynak. tetőtől talpig látta magát benne. Mennek is elébe. Azt mondja a sárkány a hatodik fejével: . hogy amikor csak ránézett. A hatodikba pedig ülj be te! A kard csak kipattant János kezéből egy pillanat alatt. A királynak volt három szép lánya. hogy veled meg kell vívni! Hanem hajtsál az első öt szájamba harminc darab juhot. Maradjon ott! Behajtotta a juhokat. Bíró János! Mikor akkora voltál. Eljött aztán a másik nap reggel. aki haza tudta volna hajtani a juhokat. amelyik oda van kötve a zacskóra! János ugyan nem nagyon kínálgatta. te kutya gazember. A sárkány véréből kiugrott egy rézgyűrű meg egy rézkulcs. hogy milyen szépen furulyál az a juhász. De addig hízelgett a királykisasszony.Hol van az a világ? . fiam! . látja ám. Olyan szépen tudott furulyálni. fogta a juhokat.Bíró János. és kéri a juhászfiútól: . Amikor elért a legelőre. . de gondolta magában: csak nem fogok vele huzakodni azért a gyűrűért. belenéz a juhászfiú szemébe. . Ezen mindenki nagyon elbámult. Aztán nemsokára.Látod azt a hegyoldalt amott? .Én mondom neked! A királykisasszony. Mindennap elveszett egy juh. amint a kis nyúl magyarázta neki.Hajtod. aztán bement a konyhába. és hajtja hazafelé. látod? . felséges királyatyám! Juhász vagyok. már tudtam.

Ma délre fog jönni a tizenkétfejű sárkány. azazhogy a sárkány: .Hol van az a világ? . juhász bácsi. Kinn áll a király. mint egy szegénylegény.Adjon isten. Elhajtja haza a juhokat a legény.Mi bajod van. Nagy villámlás. hajtja hazafelé. Alighogy elment a kis nyúl. Aztán. már jó messzire elébe szaladt: . Mondá akkor a sárkány: . Nem történik semmi bajod.. Mondja a király a juhászlegénynek: 321 . Én is a magáé leszek. Tessék nekem adni azt a szép gyűrűt! . Holnap délben ismét el fog jönni egy huszonnégyfejű sárkány. ha rám hallgatsz! Még két ronda sárkánnyal kell megvívnod. . nem is sokára. mikor akkora voltál. A kardod majd fogja tudni. de most vége az életednek! Várt a juhászlegény. . mi a teendője. kétfelé hasítja a szívét. Maradj. a többi majd a te dolgod. . Kérjed a fizetésednek a kétszeresét.Nagy feladat. A kardod fogja tudni.Így ni. hogy érjen csak közelebb. El is tűnt a kis nyúl. olyan tüzet fog rád ereszteni. Bíró János? Segítségedre jöttem. Isten veled.Ott. hagyd meg ezt az egy fejemet az életemmel. mert ha közel engeded magadhoz. Amikor körülbelül húsz méter távolságra volt..De nagyon értékes az. Még egy évre fognak marasztalni.Te. fogta a kardját. Szamárháton járok. ahol az öcsémé. hajítsd felé a kardodat. De nagyon vigyázz magadra. fogja a juhokat. hogy megint leszakította.mit fog ő egy királylánnyal cseresznyézni! Nem adta! De az addig hízelgett. juhász bácsi. hogy megégsz. Bíró János. ha rám hallgatsz. adok neked egy világot. A kard a sárkánynak azt az egy fejét is lecsapta. Amikor közel jön hozzád. mi a teendője. felé hajította. másfelé. hogy én is. A királykisasszony meghallotta. de szereti a juhász bácsit a felséges királyatyám! De higgye el. juhász bácsi! Ez a két gyűrűm a magáé volt. juhász bácsi! . Ráhúzta az ujjára. Felült a szamárnak a hátára. Kétfelé vágja a sárkányt. elordítja magát a felhő. A juhászlegény azt a két tárgyat ismét rákötötte a zacskó sallangjára.Bíró János.Hajtja hazafelé a juhokat? Jaj. hogy mi vár rám itten.Minek az a felséges királykisasszonynak? Értéktelen tárgy ez. kedves nyulacskám. és gyönyörű szépen furulyált rajta: Én vagyok egy híres juhászlegény. hajítsd felé a kardot. mondd meg nekem. . hogy megkapja a gyűrűt. recsegés. úgy. odasündörközött mellé. felséges királykisasszonykám! . ismét jött egy fekete felhő. már tudtam hogy meg kell vívnom veled! Megölted az öcsémet. elővette a kedvenc furulyáját. csak kipattan a szívéből egy ezüstkulcs és egy ezüst gyűrű.. De győztes leszel. Annak már ha száz méterre lesz. ropogás közben megközelítette a juhászt. húsz méterre körülbelül. mint egy kásaszem. rettenetes dühöngéssel. földi féreg. juhász bácsi! Nem akarta adni a juhászlegény . Amikor közel ért. csettegés. A kard egy csapásra levette a sárkány tizenegy fejét. . nekem mennem kell ismét nagy segítségre hívtak.Semmi nincs.Adjon isten jó napot.

ismét talált egy ajtót. hogy mit tegyen! Igaz-e ez. ahol az öcsémé! De a kard a sárkánynak azt az egy fejét is levágta. hogy ott van az ő világa. A sárkány könyörgőre fogta a dolgot: . Már amikor kihajtott. fiam? . és kezdték éljenezni: . Egy-két csapás. néz napkelet felé. Fölnyitja a vasajtót. Megindul rajta. mintha csak ott sem lett volna. lesz nekünk mit enni! 322 . te gazember! Hadd nyeljelek le! Megölted két öcsémet. Azt mondja Bíró János: . felséges királyatyám. de nem tudja. hogy van ott egy rettenetes nagy vasajtó. és úgy elfordította onnan. amilyet ő még az életében sohasem látott. Próbálja kifelé nyitni. hajtsd be a juhokat! Behajtotta.Nem kell nekünk a tarisznyából. Hát a rézkulccsal kinyílott az ajtó. ez a juhász kötelessége! . És csak odarohannak őhozzá. a kardja kiugrott a hüvelyéből. Harmadik reggel is kihajtja a juhokat a legelőre. Látja János. De hát ennyi ember mit kezd vele? Azt felelik: .Jól van. Olyan világos van. Ugyanolyan egy világrészre talált. ahol a sárkány magyarázta.Királyi szavammal mondom neked. és van ott egy óriási nagy létra lefelé. adok neked egy világot! . János felédobta a kardját.Ott van. Akkor azt gondolja. nagyon derék juhászlegény vagy. Tudta. csapj rá arra a rézasztalra. felséges királyatyánk.Van itten a tarisznyámban egy kis ennivaló. és a kard a sárkány huszonhárom fejét levette. felordított: .Hol van az a világ? . éljen. kétfelé hasítja a szívét. és annyi katonaság van. hogy van három kulcs.Nem derékség az. s ő maga bement a konyhába. Amikor leért a sötétbe.Hagyd meg ezt az egy fejemet.. hanem ott van az a rézpálca. Olyan fekete felhő jő föl. .Gyere ide.Éljen. fölkapták. alácsapódott a kő alá. finomabbnál finomabb ételeket. Próbálja. fiam. A legény a kulcsot és a gyűrűt ismét rákötötte a zacskó sallangjára. vagy hazugság? De mire meggondolta a dolgot. hogy száz ember se bírta volna elfordítani. fölemelték. hogy még ő ennyit életében sohasem látott. mi lesz abból. Mikor az ajtó kinyílott. A királykisasszony saját maga vitte elébe a vacsorát. Kipattan belőle egy aranykulcs és egy aranygyűrű. mint itt van a föld tetején. de milyen kő van ottan? Olyan. amiért már két napja megőrizted a juhokat! . Elment végre ahhoz a kőhöz. felséges királyatyám. Kétfelé vágja a sárkányt. hogy kedve legyen a juhásznak szépen furulyálni. de most vége az életednek! Amikor száz méterre lehetett. János gondolkodott. Na. italokat.Haza. Hát csak jöjjön! Amikor a huszonnégyfejű sárkány már csak kétszáz méterre volt. csodáknak csodája történt. hátha jó lesz ehhez valamelyik. új királyunk van! Aztán enni kértek tőle a katonák.Hazahajtottad a juhokat.

Itt van ez az ezüstpálca. Elvezette Jánost a tizenkétfejű sárkány országába. a levegőbe emelték. Azután egy magas rangú tiszt János elé állt. hogy már majdnem jó este volt. János kiadta a parancsot. és kéri tőle szépen: . . Rácsapott a rézpálcával a rézasztalra. megint odasimul a juhászlegényhez. Ebben az istállóban egy ezüstszőrű. lesz nekünk is mit enni akkor.Menjetek oda be. A legmagasabb rangú tiszt itt is János elé áll. felséges királyunk! Itt van az aranypálca. . mint itt. abba az előbbi világba. míg ő ide vissza nem jön. Ott még százszorta több katonaságvolt. amikor innen elszabadult. Kiadta parancsba Bíró János. Úgy is lett. avval kinyithatod! Amikor oda bement. van ott mit enni! . új királyunk van! Azok is enni kértek tőle. Maga elé kapja a birkákat. kedves juhász bácsi! . ott is fölkapták. már jó előre elibe szaladt.Adjon Isten jó estét. juhász bácsi? .Hajtom! Meglátja a királykisasszony a gyűrűt. nekünk is lesz mit enni! Úgy is lett. amennyi csak belénk fér. Az ezüstkulccsal kinyitotta ott az ajtót. azt a gyűrűt! 323 . úgy elmászkált ezekben a világokban.A legnagyobb békesség és csendesség az óhajom! Akkor elköszönt tőlük. hogy szemenszedett búzát és szűrt vizet adjanak a lónak. János rácsapott az aranyasztalra az aranypálcával. . hogy szemenszedett búzát és szűrt vizet adjanak neki. Aztán kérdi a tisztektől. és hajtja hazafelé.Van bizony. s mutatja a lovat. amíg ő a három világból vissza nem tér. juhász bácsi. ami azé a hatfejű sárkányé volt. igyanak. felséges királyom. és elvezeti az istállóba. Egyenek. és megmutatták neki a sárkány lovát. Kihívták azután az istállóhoz. éljen! Új királyunk van! És kértek tőle enni. van ott mit enni! . itt az aranyvilág! Ott van a zacskódon az az aranykulcs.Nem megyünk mi oda.Adjon isten jó estét. felséges királyom! Itt van ez az ajtó. hogy a lónak szemenszedett búzát és szűrt vizet adjanak.Itt van egy istálló. És kérdezősködik. Meghallotta a királykisasszony a furulyaszót. Azok is fölkapták Bíró Jánost a levegőbe.Éljen. hogy van-e valami látnivaló még. abban van egy ló. hogy mi van itt még látnivaló. Különbnél különb ételek és italok termettek rajta. csapjál rá erre az ezüstasztalra. Úgy eltöltötte itt az időt.Éljen. .Menjetek amazokhoz. Különbnél különb ételek és italok termettek az asztalon. . Az első istállóban rézszőrű paripa volt.Nem megyünk mi oda. és éljenezték: . Azt feleli Bíró János: . éljen. . János kiadta a parancsot. Különbnél különb ételek és italok termettek az asztalon. elsorolta hogy mi van még hátra.Úgy is lett. csapjál arra az aranyasztalra.Tessék nekem adni. János rácsapott az asztalra.Hajtja haza a birkákat. Gyönyörű szép aranyparipa volt. és éljenezték: . felséges királykisasszonyka. felséges királyatyánk.

Mondja a király a juhászlegénynek: .Hogy menjek. De most tégy eleget királyi szavamnak.Itt az idő.Jól van. egy nagy kosár zabot vitt a szamárnak. nem fogok veled huzakodni érte. abból most már meg fognak élni. hogy a kedves szüleinek is jó kis összeget fog megszolgálni.Kedves juhász bácsi. A királykisasszony.Csak úgy. hátha el tudná kapni a juhász bácsi. szegényeknek és boldogoknak: aki felugrat érte bármilyen állaton. Holnapután középső néném zsebkendője lesz kitűzve. kinek lába kitört a nagy ugratásban. kedves lovam . fölnyergelte. és az ujjára húzta. hármat lépett. Ha jól fogja zabolni a szamarat.feleli Bíró János. Ezerszer annyit fogok neked fizetni arra az évre. Egyszer csak azt mondja a ló: . legyél vele boldog. mert szebb gyűrű volt. az a tiszta rézszőrű ló. mint az előbbieket. vitézeknek. királykisasszonykám! Elmegy haza a juhász. gondolta. Maradj még egy évet. s elmegy egy kicsit körülnézni a világában. Kinek keze. bárók. hogy majd jól tudjon ugrani. mielőtt ő kihajtott volna. .mondja erre a ló -. hogy nem jön-e a juhász a szamárral. a felséges királyatyám hozzá adja feleségül. mindenféle nép volt ott. Bíró János az egészet csak neveti. ha azt a juhászlegény kapná le a szamárral. nagy újságot mondok magának. de sokat hajtott éhen-szomjan az a kutya sárkány! . Hercegek. és hozzá szűrt vizet inni.Mehetünk. . Azt mondta most a ló: . kedves gazdám. kedves lovam. Nem akarta adni. És ki van hirdetve a világnak minden részin. Kivezette a rézszőrű paripát. kedves gazdám? Mint a szélvész vagy mint a villámlás? . Gondolta a juhászlegény: ha elkaptad.Ne félj. hanem százszor annyit. Mindenki ugratott a zsebkendőért. a harmadik nap az enyém. hogy gyakorolja odakint a legelőn a szamáron az ugratást. kedves gazdám . Még attól is többet. mehetünk? .Ej. Kihajtja a juhokat a legény. hogy elszakította minden sallangjától. a ló kettőt ugrott. s ő nagyon-nagyon szeretné. Nagy tömeg.A juhászlegény jobban sajnálta az aranygyűrűt. Megmentette az országot a sárkányoktól. hogy se tebenned. ott várja már a király. Holnap a legidősebb nénémnek a zsebkendője ki lesz tűzve tíz méter magasba. hát a fiú is tiszta rézszőrű ruhába termett. Azt mondta a királykisasszony a juhászlegénynek. Úgy is történt. Tessék szíves lenni sok zabot adni a szamarának. s már ott állott a királyi palota mellett száz méterre. se énbennem semmi hiba ne történjen! János fölugrott a lovára. nézi. Akkor én magának a felesége lennék! . De a királykisasszony addig csavargott mellette. mint amennyit most kaptál! A fiú elfogadta az ajánlatot.Fiam. grófok. A királynak a legkisebb lánya ki-kiszalad az útra közben. amilyen a földkerekségen sincs több. Nagy összejövetelt tartott arról. kedves lovam! 324 . kitöltötted az esztendőt! Nem azt a bért kapod tőlem. mikor az én zsebkendőm lesz kitűzve.Szemenszedett búzát adatok neked. amit kiszegődtél. Akkor ráfújt a fiúra a ló. hogy a királynak olyan juhásza van. válogatott cigánylegények. Felült a lovára. mert a harmadik nap az ő zsebkendőjét tűzik ki. Másnap reggel kihajtja a birkákat. És ekkor a királykisasszony azt mondja a juhászlegénynek: .

Elment megint a világába.Ugrott egyet. mehetünk? . Felült a szamárra. úgy. hogy nem jött haza ugratni. köd utánam. és szépen fújdogálta.Adjon isten.Jaj. juhász bácsi! . Maga elé fogja a birkákat. Mikor kivezette. és hozzá szűrt vizet inni! Akkor ráfújt a ló a fiúra. Felszerelte a szamarát. fölszállott a levegőbe. De hogy a második zsebkendőt is elkapták. rettenetesen dühös lett a király: 325 . felséges királyatyám ahhoz ad feleségül. lábát eltörte. senki se érhessen a nyomomba! . az csak felszökkent a lovával. Egy pillanat alatt a kastély mellett áll. kedves lovam! Szemenszedett búzát adatok neked. hogy hazajöhetek-e. . Ahogy odaért. De volt itten egy rézvitéz. felséges királykisasszonyka! . fölszállt a levegőbe. és zsebre csapta. elkapta a királykisasszonynak a zsebkendőjét. kikapta a néném zsebkendőjét. a felesége lennék. a nagy felhőbe eltűnt. kedves gazdám? Mint a szélvész. Ráült az ezüstszőrű paripára. kezébe fogta a furulyát.Majd meglátom. De volt nevetség. egy rézszőrű paripán.Köd előttem. mert a próbálkozók közt akadt olyan is. figyelte a juhászt.Ej. aztán fölöltözött juhászruhába. köd utánam. aki kezét.Itt az idő. hisz jó. megszólalt a ló: . zsebre nyomta. se énbennem hiba ne essen! Egyet-kettőt ugrott a ló.Csak úgy.Adjon isten. hajtotta hazafelé. Bizony eltelt az idő. Kedves juhász bácsi. vagy száz méterre a tömegtől. nem jött haza. De látta volna. vagy mint a villám? . senki utánam ne mehessen! Úgy is lett.Ne félj. kiadta a parancsot az etetésre. A királykisasszony már jó messzire elébe ment. mint az elsőt. juhász bácsi. leszerelte a lovát. Egyszer csak megszólal a ló: .nyerítette el a ló magát. Ott vágtatott a nyája felé. s kivezette az ezüstszőrű paripát. Ha a juhász bácsi elkapná. nagyon sok a dolgom annyi birka mellett! Másnap reggel kihajtotta a juhokat a legelőre. És aki elkapja. kedves lovam.Hogy menjünk. kedves lovam! Felszállott a levegőbe.Mehetünk. leszállt a lóról. . Azt kérdi tőle a ló: . És a nagy ködbe. holnap a középső néném zsebkendőjét tűzik ki. kedves gazdám. hogy nem jön-e a szamáron hazafelé. Tiszta ezüstruha lett rajta. hogy se tebenned. milyen sokan ugrattak a néném zsebkendőjéért. kedves gazdám. és azt kiáltotta: .Köd előttem. Volt ám ugratás a zsebkendőért most is! A királykisasszony ki-kiszaladt az útra. elkapta a zsebkendőt. és elvitte. hajtotta hazafelé a birkákat. De csak tessék a szamarát tanítani az ugrásra. felséges királykisasszonyka. ő maga átöltözött. Elment most is a nyájához. mert holnapután az én napom lesz. . de sokat hajtott éhen-szomjan az a kutya sárkány! Feleli Bíró János: .

Mert a király kivont fegyverrel áll az ablaknál. le kell lőni a lováról! Úgy is történt. juhász bácsi. juhász bácsi. senki sem láthatta. jó?. kedves lovam. az én zsebkendőmet tűzik ki. vagy hova való lehet? Kitűzettem a második lányomnak a zsebkendőjét. kihajtja a birkákat. hacsak az időm engedi. hogy se tebenned. a levegőben nem tud ugrani! . Milyen vitéz lehet az. se énbennem hiba ne essék! Fölszállt a ló a levegőbe. Kivezette az aranyszőrű lovat. hogy nem ugratott.. de bizony mikor meglátta. Kinek keze. aztán bement a konyhába. tessék hazajönni. ha valaki elkapja a zsebkendőt.A legidősebb lányomnak a zsebkendőjét elvitte egy rézvitéz. János az aranyhajszálat keresztülkötötte a jobb karján. ami a fején volt. kedves juhász bácsi! Hajtja hazafelé a birkákat? . Aztán elmegy az aranyvilágba. és olyan köd lett utána. mondja a gazdájának: .Csak úgy. vedd ki. juhász bácsi. máris ott volt a király palotájához száz méterre. Bíró János tiszta aranyruhába termett. csak a juhászlegényt várta.. Az lekapta a zsebkendőt. azt elkapta egy ezüstvitéz.Kedves gazdám. nem jött haza. A királykisasszony maga vitte be a vacsorát. Hisz az nem is baj. de sokat hajtott éhen-szomjan az a kutya sárkány! Azt feleli Bíró János: . kedves királykisasszony! .. és kösd a jobb karodra. Akkor azt mondja a ló: . Megy elébe a királykisasszony: .De holnap tessék hazajönni. egyet-kettőt ugrott. és nem kell neki a lány feleségül. és megvacsorázott.Ej. de még arra sem nézett. mi minden volt itt.Felséges királykisasszonykám. merre ment! De holnap. megállj! Bosszút veszek rajta! Megválik a holnapi nap! Hajtja a juhász hazafelé a juhokat.Hazajövök. Kimegy a juhász. és az a parancs. ezüstszőrű paripán. a sírás környékezte. szemenszedett búzát adatok neked. kedves gazdám. igen nagy a füle a szamárnak.Hajtom. a középső nénémét. vagy mint a villámlás? . De volt itt egy ezüstvitéz. Ráfújt ez az aranyszőrű paripa is. és neki sem kell a lányom feleségül. kedves gazdám? Mint a szélvész. Látta ott az aranyvitézt. Megkérdi a paripa: . csak kiszaladt meg beszaladt. . Ki lehet ez? Na. édes lovam. és hozzá szűrt vizet inni! Azzal felült a ló hátára. mehetünk? .Jó estét. Az a királykisasszony nem csinált egyebet. Következett a harmadik nap. hátha el tudja kapni a zsebkendőmet! A szamár gyakorolta az ugrást odakinn a két napon? .Jaj. azért. olyan nagyon szerette a juhászlegényt. Egyszer megszólal a ló.Ne félj. Akkor azt mondja a ló: .Lejárt az idő. kinek lába tört az ugratásnál. itt a fülemben van egy aranyhajszál. Még a legkisebb hajszála is aranyos volt. Hanem látta volna.Hogyan menjünk. felséges királykisasszony! Behajtotta János a birkákat. kedves lovam! 326 .Mehetünk. kedves gazdám. ha aranyos ember is.

véres a lábad. hogy a juhásznak véres a lába. hallom. Megy elébe a királykisasszony. kedves juhász bácsi. megsúgta a felséges királyapjának. . holnap gyere velem. Akkor azt mondja a király: . Elment a nyájához. mert annyi birka mellett bizony nagyon sok a munka. köd utánam.Fölszállott Jánossal a ló a levegőbe. de nem találta se a lovát.Felséges királyatyám. nincsen semmi baj. Húzd csak le azt a csizmát. megérkeztem parancsára! . amiken ide jártál? . Míg ő mosogatta a lábát. merre megyek! El is tűnt. Csakhogy abban a pillanatban lövés dördült. hogy a jobb lába legyen a király felé. hajtja hazafelé a juhokat. Igen rossz volt a menés.Nem tudtam hazajönni.Ha meg akarod látni. A rám hivatott munkának meg kell felelni. és oda is van! A felséges királyapám rá is lőtt. Megnézi a legény lábát: . Leszerelte a lovát. János felült a szamárra. Parancsolja rögtön a király. juhász bácsi? . A királykisasszony bement. felhúzta a csizmáját. János elkapta a zsebkendőt. lehúzta a csizmáját. A juhászlegény megmosta a lábát. hogy menjen be hozzá a juhászlegény. Behajtotta a birkákat. ismét lehúzza a bal lábáról.Na. . megy a király elé: . senki se láthassa. fiam. most csak azt kérdezte a juhászlegénytől: 327 . A királykisasszonynak a szíve ugrált örömében. Mondja a szakácsnénak a juhászlegény: . és megmutatom. Lehúzta a csizmát.Fölszúrta egy tüske. nem kaphatnék egy kis lábvizet? Mert a csizmája már tele volt vérrel. A szakácsné adott neki lábvizet.Felséges királyatyám. mi tűrés-tagadás. elkapták a zsebkendőmet. azért áztatom. felséges királyatyám. úgy fordul. a király felé. se a vitézt. . most húzd le mind a két csizmádat! Látja. Úgy is történt.Mikor? És hol vannak azok a paripák. elvitte az aranyvitéz.No. hogy hányadán van. mert a király lelőtte a nagylábujját.Mondd. felséges királykisasszonykám. mi történt a lábaddal? . zsebre csapta és továbbszállt. Én pedig szolga vagyok. . A király rálőtt az aranyvitézre. a jobb lábadról! Akkor megint beszélget a juhászlegény.Fiam. Bejön a királykisasszony. fiam. fiam. és bement a konyhába. amék belül van! A juhászlegény beszéd közben megfordult. nem tudta. és megsúgta a királykisasszonynak. hogy a fiú meg van zavarodva. most húzd le arról a lábadról amelyik arról van. elütötte a felséges királyatyám. kisurrant a szakácsné. hogy a bal lába volt belül. nem ért haza. De a vitéz csak elkiáltotta magát: .Szakácsné. megsebezte a jobb lábán levő nagyujját.Jaj.Mi lelte a lábát. hogy a juhász bácsinak nagyon véres a lába.Köd előttem. úgy. .

Megmutogatta az országot. mai napig is éldegélnek. farka benne volt. Ott uralkodik az aranyvilágban. 328 . Aki nem hiszi. A juhász a legkisebb lányt választotta. később a juhászból király lett.Kedves juhász bácsi. a három lánya közül pedig egyet feleségül ad neki. és elmesélte. vagy a két nénémé? Annyit felelt a fiú: . hogy összes királyságát ráhagyja. ha meg nem haltak. Megesküdtek. az enyém.. füle.Majd megtudjuk holnap. Elvitte onnan a királyt a három világba. Lett nagy öröm. de már a birkákat nem hajtotta. Az én mesém ennyi volt. hogy történt annak megszerzése. Aki ette a kását. melyik zsebkendő volt szebb. menjen el. ennek mondja társát. és megígérte neki. nézze meg. A király a fiú vállára tette a kezét. mert a zsebkendő nincsen nálam! Másnap reggel kiment a király a juhászlegénnyel a legelőre.

csikót is. Az azt mondja: .Sok időt megértem. hogy még egészen meleg volt. atyafiak. De a bíró látott már lovat is. fékomadta-teremtette . A csősz letette a tököt az asztalra. Felkiáltott hát: . Itt aztán a bíró is beleszólt: . Fölvette.mondta a legöregebb elöljáró. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni.Hát. Ott éppen együtt volt a kupaktanács. A parasztok tehénnel szántottak s fuvaroztak. sörénye volt. 329 . .Ami azt illeti. nahát ez már megint mi? .Persze hogy tojás! Mert mi más is lehetne.Tyű. hogy akkoriban. hosszú szőrű farka! Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló.csakis tojás lehet. A derék elöljárók is mind elszörnyülködtek. hogy a tojás micsoda tojás. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált. Bevitte hát a faluházára. Csak nézték. mert most még azt is tudni akarta.Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták: . . Még a lakodalomba is tehén vonta szekéren mentek. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő: . hogy ő mindent tudjon. mikor a földről felvette. megtapogatta. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek. Azt mondja a legöregebb. hol nem volt az országban egy Rátót nevű község. hol a tököt. de ilyen sütnivalót még soha. Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult.Úgy van Ezt a csikó tojta. én se vagyok már mai gyerek. ha nem tojás?! A csősz most már arra is emlékezett. valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban.Lúdvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. a legokosabb: . de ilyen isten-teremtményét világéletemben nem láttam még.A rátóti csikótojás Hol volt. hogy mi.Én is sok mindenen keresztülmentem.Mert hosszú főznivaló tököt már látott. . megszagolta. De azért bíró a bíró. . Futott. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát? Ebben mindnyájan megegyeztek.Egy gyíksárkányé! .ahogy a formája mutatja . Az pedig olyanképpen beszélt. de ilyent még én se ettem életemben. mikor a tojásra ráakadt.csodálkozott -. de azt én se tudom hogy ez mi a csoda lehet. hol egymást. S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. ez .

Tudják mit. Előhozták a tojást. né! Fut a pici csikó! Utána. megszagolta. Ebben aztán megint megegyeztek. erre aztán egész Rátót adta a hangot. Szentül meg volt győződve. Mikor az orrukat már valamennyien befogták. .Kiköltetjük! . ahogy a kotlós tyúk a tojásokat. A dombon csak a bíró maradt. Megrázta. Aztán sorra a többiek.Ki ám. gurult. hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna. Talán még ma is ülne valaki a tökön. hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. hogy hasztalan a rohanás. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. még csak azt mondjátok meg. Mindenki látni akarta. A tojás gurult.Nem megmondtam. Mindenki törte a fejét. Ott valami kőbe ütközött. ahogy kinek-kinek torkán kifért: . s gurítani kezdte a csikótojást. s rapityára törött szét. Látva. atyafiak. Bizony szaglott már messziről is. amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult.szólott a bíró -. mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl.Eddig szerencsésen eljutottunk . Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt Záp! Végtére is megállapodtak abban. de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Éppúgy. szomorúan így sóhajtott magában: . most mitévők legyünk? . emberek! A sok nép a nyúl után eredt.. s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre. A bíró nagyon elszomorodott. Ki-ki egy napig. hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap azt az istenadta csikótojást? 330 . Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. atyafiak? Amondó vagyok. Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. amint kor szerint következtek. hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. a bíró levette a talicskáról.A pici csikó! Ni. mert onnan épp a felé a falu felé gurítják. hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre aztán az elöljárók zúgolódni kezdtek. hogy a kiscsikó már mozog is a tojásban.

mit beszélnek. s királyfi ő is Egy másik ágyra vetette magát. Az anyja ellátta Jánost bőven mindennel. Volt egyszer a világon egy királyasszony. Ámult-bámult. kezeltek.Ugyan már. miért beszélsz ilyet! Hát nem jobban megölhetett volna ő minket. Csákója. megösmerkedtek. Megy. Amit csak lehetett. Hívták pedig ezt Világi Szép Örzsébetnek. Világi Szép Örzsébet! Miért hívtál? De Világi Szép Örzsébetnek akkorra már hideg nyoma se volt: tündér volt. hogy azok már talpon vannak. Szakított is. mert már azt is tudta. felfegyverkezve csákóval. A házban az ágyon két királyfi aludt javában. gyerek mégsem volt. meglátja. csákóban. A tizennegyedik esztendőnek is a vége felé járt. Gyöngyharmat János meg fölébredt a beszélgetésre. én várlak. Eloldtam egy cifrát. hogy csudájára jár majd a világ. Mi ez? Költögeti a másikat. örvendett! Az első szava az volt Gyöngyharmat Jánosnak az anyjához: . Egyszer csak a két királyfi közül felébred az egyik. ott voltak a mesék jászolhoz kötözve. Bemegy egyenest a királyasszonyhoz. Szagolgatta a szebbnél szebb virágokat. ha rossz szándékú ember volna? Most már se te.Édesanyám. Azt mondja rá a másik: . se én nem szuszognánk! Meg aztán ki tudja. a mesék elejbe. Nem tudta. 331 . világ ellen. te! Kelj fel. kardosan. pedig nagyon szerette volna. Világi Szép Örzsébet! Mikor ezt a gyerek meghallotta. megkeresem azt a Világi Szép Örzsébetet! Meg én. ki lehet ez? Tán hasznát vehetjük még neki! Ha Világi Szép Örzsébetet keresi is! Tán épp azért! Erre a másik se szólt többet erről. hogy nemcsak maguk vannak. Gyöngyharmat János! Gyere a világra. János meg útra kerekedett. de csak nem született neki.Hallod-e. hogy elmentem Peregre. megállott egy rózsabokor mellett is. Egyszer kiment a kis kertbe járkálni. csak hangot hallott. de a kisgyerek csak nem akart megszületni. Fölkelt ő is. ment világgá. mendegél. ha a világ másik szélén van is! Úgy is lett. Annak a királyasszonynak nem volt gyereke. de ahogy megrezzentette a bokrot. itt van egy királyfi! Hátha Világi Szép Örzsébetért fáradozik az is! Én azt szagolom! Tudod mit? Öljük meg! Most amíg édesen alszik. mikor egy tündérlány látogatta meg. Ebből aztán rögtön érezte. s egy pár szempillantás múlva meg már a világon is termett.Itt vagyok. Már tizenhárom esztendeje várt rá. eltűnt! A királyné így tudta meg a fiának a nevét. s azt mondja Világi Szép Örzsébet: . megy. Várta is a születését. János rájuk se hederített. egy harmatcsepp őrá perdült. nagy sokára beér egy házba. karddal. Látta. hol nem volt. hogy gyermeke lesz. . megmozdult. mindent megtett.Szívem szép szerelme. Boldog volt. mint az édes tej. hogy neki olyan szép kis fia lesz. süssön nekem útravalót! Megyek. és elaludt. S azt mondja: . kardja néki is volt. elmondok egy kurtát.Gyöngyharmat János Hol volt. volt egyszer. szakítani akart egyet róla.

Kérdi tőlük: . Nem maradnál inkább itt? Nem? Hát akkor. Mentől jobban hajingálta a vetélőt.Megkeressük Világi Szép Örzsébetet! Megörvend János. hát ott kezdett egy picit világosodni. Mit csináljon János ebben a pusztaságban? Gondolt egyet. Megnézte Jánost a szép menyecske. fogd össze Világi Szép Örzsébet ruháját. Mikor egészen melléje értek.Nagy dologba fogtál. A szövőszék mellett ül.Ha ez az ibolyamag kikel. János annak oda se nézett. de csak mindig fényes délben. Ott egy szép fiatal menyecske lakott. Olyan sötét volt a barlangban. János nem kertelt. A partja tele volt terebélyes nagy fűzfákkal. mert hisz ő a legvitézebb.föl! nekiestek mind Jánosnak. annál magasabbra nőtt. Gyerünk! De előbb egy kis ágyást csinált a földön. hátranézve: . gyertek utánam. mindjárt előhozakodott. Gyöngyharmat János azonban erre csak azt gondolta magában: nohát! Így vagyunk a bátorsággal? .Azzal kirántotta a kardját. hogy lesz-e belőle valami. zöld mezőben látta magát. A ködmönös ember meg. de most . attól nem messzire folyt egy valóságos Duna. amennyivel János meg ne vívott volna. S azt mondta a két királyfinak: . ment tovább. bement szívesen. jót vágott rá a kardjával. Annak a tetején volt egy nagy fa. újra megnézte. hogy egyszeribe eldőlt. hogy ők nem mennek egy tapodtat sem tovább a hegyre. János meg ment. az abban a percben egy rettentő nagy ködmönös emberré változott. 332 . ha akarod. A tanácsom az. bújj el valamelyik fűzfa levelei közé.Hova indultatok? . bement a házba. ment. a királyfiak elé állott. Azt mondták. hogy legjobb lesz. Gyöngyharmat János! Nem tudom. S ment. ha Gyöngyharmat János megy be. jöjjön utánam! A két királyfi erre utánament. Ahogy beljebb ért. Nemsokára rátaláltak egy nagy hegyre. és katonákat szőtt! Valóságos katonákat. s abba az ágyásba ibolyamagot vetett. Lassanként egész világos lett. Hajaj! Kezdődött egy kis nem jó! De az asszony nem tudott volna világéletében annyi katonát kiszőni a szövőszékből. gyönyörű szép. De csak ment. s mondja: . Azok addig ott hevertek az asszony lábánál. mint éjszaka szokott lenni. János alig látott egypár lépésnyire. Szétzavarta őket hamar. mentől jobban közeledtek hozzá.Aki nem fél. pajtások. hogy hol találhatná meg ő Világi Szép Örzsébetet. s ha már levetkőztek. János nem bánta. A közepén volt egy szép kis ház. Mihelyt a hegyre léptek. Az út a fától egy barlang szájához vitt. A két királyfi ugyancsak megijedt.Hisz én is abban igyekszem! Tartsunk együtt! Úgy is lett. A két királyfi azt mondta. fogta magát. mert végem közeledik! Azok megfogadták a szép szót. Ott megállott a három királyfi tanácskozni. akkor. eredj te a partra. ki menjen be oda legelőbb. mentek együtt. annál több katonát szőtt. s azt mondta. mert félnek a ködmönös embertől. s így szólt: . adok én neked jó tanácsot! Világi Szép Örzsébet tizenketted magával minden nap idejár fürödni ebbe a Dunába. s kívül maradtak. hogy mielőtt még ők fürödni jönnének. Nemsokára meglát János egy asszonyt.

Akkor levetkezett. mert meztelen volt.Csak nézz hát legalább egy kicsit hátra! Édes szívem. Éppen dél volt.Édes szívem. akárhogy esenkedik. . s csak kérdezősködött. úgy. mentek. mert a két királyfi állhatatoskodott. . aztán édesen kiáltozni kezdett: . A szép tündérlány utána. Ott mindjárt Gyöngyharmat János lett belőle! 333 . hadd öleljelek meg! Hadd csókoljalak meg! De János csak szaladt. János. hogy nézz hátra. te hátra ne nézz mert akkor véged van! Úgy is lett.Nincs itt senki! Mit tekingetsz? Ki járna erre. akkor még talán jól lesz minden. elértek ők is egyenesen abba a házba. akik közben kijöttek a vízből. mikor az jött tizenketted magával. ahol még a madár se jár? .Igazán jó pajtásai vagytok? . Az egyik rögtön elővette a puskáját. De Világi Szép Örzsébet csak tekingetett. szép szerelmem! Tedd meg ezt az egyet.mondták azok. de a teste. szép szerelmem! Gyöngyharmat János! Gyere vissza. gyerünk! Bajban van a cimboránk! Mentek. Tied leszek! Ezt már nem bírta megállni János. Világi Szép Örzsébet mindjárt észrevette.Akkor lehet még egy mód. Mert Gyöngyharmat János megvan. az bent maradjon a vízben. csak épp a Dunában úszkál. hogy az kiessen a partra. mentek. hátranézett. kilopódzkodott a bokorból. ott várt Világi Szép Örzsébetre. s ment ő is fürödni. összeszedte Világi Szép Örzsébet ruháját. pajtás. Itt követlek. Sikoltozni. De vagdosták ám a földhöz. majd széthasadt bele. Azt mondta erre a menyecske: . ahol Gyöngyharmat János kérdezősködött. így felelt: .No. hogy csakugyan nincs ott senki. De mi történt? A labda átváltozott egy gyönyörű szép aranykacsává! Odafent a barlang előtt kikelt az ibolya. Világi Szép Örzsébet változtatta azzá! Úgy menthetitek meg. hogy már javában fürdenek. Mikor már megunták a játékot. A többiek vetkeztek de Világi Szép Örzsébet csak nagyon tekingetett mindenfelé. A menyecske azt mondta nekik: . János már jó előre elbújt egy fűzfa gallyai közé.Igazán! . s megcélozta az aranykacsa fejét.szaladj vele ide. mikor látta. A két királyfi elment a Duna partjára. De akárhogy rimánkodik. mert másképp vége mindennek. ha a fejét ellövitek. a feje meg repült ki a partra. . behajították a Dunába. Látta ezt a két királyfi. a kacsa felfordult a vízben. míg azt nem hitte. hogyan lehetne most már megmenteni! De aztán. Alig sütötte el a puskát. mint aranykacsa. Ha azt hiba nélkül megteszitek. elkezdtek vele labdázni. de félve. s aló! vesd el magad! szaladt vele a ház felé. Világi Szép Örzsébet meg a tündérek.Nem tudom. Mindjárt egy labdává változott. Hát ügyesen lőjetek.mondták neki a tündérpajtásai.

így csókollak! Próbáld meg! Vagy legalább csak tekints hátra! János akármennyire is eltökélte magában. A két királyfi majd elemésztette magát. A legszebb rózsabimbót mégiscsak sikerült lelőni. nincs-e valaki a közelben. Ittak. Világi Szép Örzsébet elkezdte megint a nagy rimánkodást: . Ott terjesztgette gallyait a víz színe felett. pajtás! Még az egyszer megmentettünk. A labdából most egy gyönyörű arany rózsabokor lett. pedig ő megmondta. inni. ő már összefogta a ruháját.No.De ha akarják. így ölellek majd. próbálják az arany rózsafáról a legszebb bimbót lelőni. De a tündérek megnyugtatták. hogy nem tudott magának parancsolni . hogy még egy próbája lehessen. Ha sikerül. hogy így újra látták egymást. János nem szólt. Ez kellett Világi Szép Örzsébetnek. a labdát bedobták a vízbe.visszanézett! Menten labdává változott megint.vízben! De úszni kezdett.Megörültek mind a hárman. hogy megmentsük? . Jánost jól megszidta a menyecske. Csak még egyszer tehessen próbát! Másnap délelőtt megint elbújt János a fűzfabokorba. A királyfiak már várták a parton. Világi Szép Örzsébet megint gyanakodott. Gyöngyharmat János alig várta. elmentek. Bementek most együtt is a menyecske házába. . magadra vess! Azután már igazán nem tudunk érted tenni semmit. hogy csak nyugodtan vetkőződjön. Mikor már jól elfáradtak. beszélgettek. hogy nem fordul vissza. hogy volna itt valaki! Gyöngyharmat Jánossal elbántunk. mikor a tündérek fürödni jöttek. s szaladt vele egyenest a ház felé. átölelték. más meg ki járna erre?! Világi Szép Örzsébet ráállt. örült. hogy János megint nem vigyázott! Odafordultak a menyecskéhez: . s mondták neki: . amiért nem hallgatott rá. Az valóban János lett ismét . megígérte. hogy a szép tündér a vízbe menjen. A menyecske persze előállt megint a szidással. Lett riadalom s futkosás ismét. Álló dél volt. A két királyfi a partra ment. Odabent a házban már érezték. aztán felöltöztek. annyira szerette a szép tündért.Magam se tudom . Az jóformán még meg sem mártakozott.No! De most mit csináljunk. Csakugyan. hogy baj van. Bementek megint a házba enni. . ettek. minden jó lesz. nézelődött mindenfelé. s mindjárt eléjük állott Gyöngyharmat János. de ha harmadszor sem vigyázol. mert megint megállt a parton. De János csak azt kérte. hogy így van a dolog. egyéb semmi! Ki a vízből mindnyájan! Elkezdtek vele labdázni. beszélgetni. irgalmatlanul. ne nézegessen hátra. 334 .mondta a menyecske. hogy nem teszi többet.Édes szívem.Ugyan már. ki is járna arra? Levetkezett. nem mentegetődzött. Szegény Jánosnak mit volt mit tennie. szép szerelmem! Gyöngyharmat Jánosom! Gyere vissza egy szóra! Egy ölelésre! Nézd csak.

s ki tudja. Megszánta a napa. mint a szél! Kiabált Világi Szép Örzsébet. s hazamentek az öreg királyhoz. Mint már sokszor. a szárnyas ruhát oda ne adja neki. szép lakodalmat csaptak. de kiabálhatott: János nem nézett vissza. majdnem hátrafordította a fejét. csak istenkedett tovább is. hogy orra nem bukott. hogy az enyém légy! Világi Szép Örzsébet elmosolyodott. János! Én sem akarok mást. Hogy az asszonyod lehessek! János adott neki ruhát. sóhajtozott. aztán megesküdtek. .felelte János. Világi Szép Örzsébet nagy szomorúságba esett. s ment vele.Szárnyas ruha! Ha fölveszi. hol van. csak János meg az anyja. most is megmondta az anyjának. Amikor a ház ajtaja előtt volt. mint azelőtt. . s ha az egyik királyfi hamar be nem rántja. add ki a ruhámat! De a menyecske közbeszólt: . elszáll! Ki ne add! Nem is akarta János odaadni. De meg volt erősen hagyva az öreg királynénak is.Nem! . még ha Világi Szép Örzsébet angyalul kukorékol sem. épen ott volt nála. . János apjához. mert akkor az elszáll.Ezt vártam. vissza is nézett volna .Nem adod ide. hogy Világi Szép Örzsébet akárhogy rimánkodik. Világi Szép Örzsébet ruhája szerencsésen.Harmadnap megint úgy volt minden. hogy senkinek el ne árulja.Mi lelt téged.de azok ketten úgy besenderítették. mármint Gyöngyharmat János elment az erdőre vadászni. A tündér csak rimánkodott.kérdezte a tündér. de János a ruhát nem adta oda. hogyan vagyok! Ha van lelked. Szüntelenül csak sírt. ha hosszabb útra kelt. Összefogta a ruhákat gyorsan. ahogy a torkán kifért. János elbújt a fűzfabokorba. Alig csukták be mögötte az ajtót. . panaszkodott. Világi Szép Örzsébet? 335 . lesze többé az övé vagy sem. szerették egymást nagyon.Édes szívem. igazán? . jött Világi Szép Örzsébet.Mert azt akarom. De a szárnyas ruha azért jól el volt rejtve! Senki sem tudta. A királyné ígérte is. az öreg királyné. Otthon a fiatalok éltek boldogan. hogy nem néz vissza. Akkor adj földi asszonynak való ruhát. s megkérdezte tőle: . De már akkor elhatározta János. A két királyfi is a maga országába. Alig ment el János. Kopogott. Egyszer a királyfi. hogy őt bizony hiába fogja kérni Világi Szép Örzsébet. édes lányom. szép szerelmem! Gyöngyharmat Jánosom! Látod. csepp híja volt. Jött fényes délben megint fürdeni Világi Szép Örzsébet tizenketted magával.Miért nem? . s szólt rimánkodva: .

336 . mint a madár . s valamennyiből egy-egy szép. Gyöngyharmat János kicsípte magát. leszól hozzá valaki: .No. hogy kik lehetnek azok a kisasszonyok. Felöltözött lányruhába.s ment. Már ott szolgált egy délutánt meg egy éjszakát. s egész jó kedvvel járta az erdőt. abban már készen várta őket a rakott asztal meg a párolgó étel. Sírt-rítt az anyja. hogy én is elmegyek! Elmegyek. amiben a legszebb vagyok! Azután megint csak neki. Figyelni kezdett.Mi lelt? Még kérdezhetik is? Hogyne volnék szomorú. Annak éppen szobalányra volt szüksége. hogy kitegyen ám magáért. mikor nagy zúgással jön tizenkét daru! Leszállnak a ház elejbe. Nem is kellett annak több Alig felöltötte. de hiába. „Nyílj meg. De az akkorra már túl volt árkon-berken. nem él tovább. Éppen délre harangoztak. míg egy városba nem ért.Isten áldjon meg. Ő csak ment. hogy jár abba a fogadóba ebédre minden áldott nap tizenkét daru. nagyon-nagyon szép lány lesz. hü-hüpp! . Otthon még nagyobb búsulásnak adta magát. hogy a legkedvesebb ruhámat. odaadta a rívó menyecskének. csak a vágyódás tartotta benne a lelket. Miféle daru? A másik szobalány szerint: tizenkét tündér! A fogadós másnap azt mondta neki. Azt mondja egyszer az édesanyjának: . mi van otthon! De bízott az anyjában.Abból csak most csordult ki a panasz igazán: . nem evett. amúgy is már jó színben volt. Addig ment. és mindaddig vissza nem jövök. föld! Hadd ugorjak beléd!” . míg Világi Szép Örzsébet örökösen az enyém nem lesz! Isten áldja meg! Ezt mondta. mit mondott a fia. sőt kedvében járnak. A királynénak eszébe jutott. édesanyám! Ha már nem lehet kendre bízni semmit. Kivette a ládából a szárnyas ruhát. Lakott abban a városban egy híres fogadós.huss! . nekem meg még azt az egyet sem teszik meg. mikor másnap hallja. hát ott szállott felette Világi Szép Örzsébet! Talán még lőtt volna is utána meglepetésében. tudja meg. s ha valami nem jó lesz. Mit csináljon most már? Azt hitte. szolgálatra kellett gondolnia. nem jönnek oda többet! Úgy is lett. de Világi Szép Örzsébet olyan keserves rívást vitt véghez. nem ivott. mikor más menyecskének minden kedvét betöltik. és elment. ment. s beszegődött a fogadóshoz szobalánynak. Nagy keserűségbe esett János.mondogatta magában. azt se mondta: dajbakancs! Szegény Gyöngyharmat János! Ha tudta volna. Már elfogyott a pénze is. hogy utoljára mégiscsak megsajnálta. Ahogy éppen egy nagy terebély fa alatt állott. de csak úgy megmutatásra. Gyöngyharmat János! Odanéz. és hagyta elmenni tőlem Világi Szép Örzsébetet. De utoljára azért csak hazament. megrázzák magukat. De csak ment éhesen is. mert aznap nagyon kényes kisasszonyok lesznek ott ebéden. vége van. a szárnyas ruhámat felvehessem! Azt. Gyöngyharmat Jánosnak már kenyere sem volt. De álmában sem gondolt arra. mendegélt hetedhét ország ellen. Gyöngyharmat Jánosnak csak most nyílt ki a szeme. Azzal mennek be szépen a szobába. lőtte a sok szarvast meg nyulat.mint a záporeső.

mi készülünk elmenni. serénykedett. szép szerelmem! Ha már mi véglegesen egymáséi leszünk. a szomszéd király fia. Felesége nem merte megismertetni az apjával. hogy férfi.Édes szívem! Szép szerelmem! Mindenem vagy! És most már én a tied. hogy én már régen férjhez mentem. Ha valaki látta.Apám miatt kellett elmennem tőled! Mert ő nem is tudta. valahányan mind darvakká változtak. Gyöngyharmat János hordta fel az ételt. úgy ment az ipa elébe. te az enyém! Ásókapa választ csak el egymástól. kedves édesapám? A maga unokája! Mert megvallom. szorgoskodott erősen. hogy hiba ne legyen. végül azt mondja: . Mindjárt szaladt Jánoshoz. felvette a legszebb aranyosezüstös ruháját. csak szaladozott szorgalmasan ide is. Nem tudta senki. indultak a szobából kifelé.A kisasszonyoknak ő. még tartott a haragjától. Mikor az ebéddel megvoltak. hanem férfi. attól féltem. Már keresett. oda is. Add ide a szárnyas ruhát! 337 . János közelebb ment. De János ott is csak mint szobalány élt. mindig a Világi Szép Örzsébet szoknyáját fogta volna! De hogy a fogadós semmit észre ne vegyen. jobban megnézte a lányt.Hallod-e. s János most is közöttük. ha szeretitek egymást. hogy férjem van. hogy elrabolták azok a madarak. lányom. De előbb azt mondta Világi Szép Örzsébetnek: . Kié ez a szép kis gyermek? Mondja neki Világi Szép Örzsébet: . Egyszer született egy szép gyermekük. úgy evett. Amikor pedig mi kimegyünk. Gyöngyharmat János. Az öreg király előtt persze ezt is titkolni kellett. Ebéd után Világi Szép Örzsébet odalép Jánoshoz. s egyszerre darvakká változunk. s ha megtalál. látja ám. Mert a szobalány itt nem szobalány. azt hitte. elmondta az újságot. hazaértek Világi Szép Örzsébet apjának a házához. Azt mondja neki: .Édes szívem. hogy az ő lánya kisbabát dajkál. Világi Szép Örzsébet? Csak erre felelj! Azt mondja elpirulva Világi Szép Örzsébet: . hogy unokám van! Volt öröme Világi Szép Örzsébetnek is. Azzal is élek az urammal. Szálltak.Szeretsz még engem. de csak mindig a szép tündér körül. az én szerelmes egy uram! Néz nagyot a király. Elpirult. hát Világi Szép Örzsébet volt Az is rögtön megismerte Jánost. s emelkedtek. akkor is csak fogj majd s elviszünk! Gyöngyharmat Jánosnak nem kellett ezt kétszer mondani. S az is nézi őt.Ez. te kapaszkodjál csak a szoknyámba. fogta bizony! Kint az ajtóban megrázkódtak a lányok.Már ha így van. János velük. Mert most én viszlek magammal! Tudd meg. S közben figyelt. legyetek boldogok! Mert én is az vagyok. De egyszer az öreg király mégis meglátta. elpusztít téged! Azt mondja János: . hogy ez a többi tizenegy tündér az én testvérem! Nekik még ne szóljunk. János fogta a szoknyáját. Ahogy ott sürög-forog. tégy meg egy kívánságomat. s titokban ezt mondja neki: . csak Világi Szép Örzsébet. Nemsokára földre ereszkedtek. Gyöngyharmat János abban a pillanatban levetette a lányruhát. hogy van köztük egy nagyon-nagyon szép lány. Majd ha az ebédnek vége lesz. szálltak messze a darvak.

No.Nem akarlak én! .Hát akkor . Ők még egyszer megtartották a lakodalmukat. s boldogok lettek. mikor nekem az az egyetlen hatalmam! Nem adom biz én! . hogy adnám már. addig kérte. három. . olyat szólt mint egy ágyú. míg Világi Szép Örzsébet oda nem adta. Gyöngyharmat János akkor tüzet rakott. egy. ha meg nem haltak.Világi Szép Örzsébet majdhogy meg nem haragudott. hát akkor ide vele! Addig kérte. rávetette a szárnyas ruhát mikor meggyulladt.mondja Gyöngyharmat János .Ugyan. 338 . kettő. pinparáré paksz! Még most is élnek.mindig akarsz már te engem szomorítani? Újra el akarsz hagyni? .

De még jobban a Szelet köszöntöm! Azt mondja a Hold a cigánynak: . megsütlek a nyáron! Arra meg azt mondja a cigány: . Hold.Jó napot. cigány.Megállj! Mért mondod ezt? Várj csak. a télen megfagyasztlak! Azt mondja a cigány: .Látjátok.Ugye. Szél A Nap.Nap. a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa alatt. mindenki engem köszönt! Rámondja a cigány: . és köszön: .Csak a Szél fújjon! A Szél erre odafordul a többihez: . mégiscsak bennem van a bizodalma mindenkinek! 339 . adjon isten! Azt mondja a Nap a többinek: .Csak a Szél ne fújjon! Odaszól a Nap is: . Egy cigány megy arra.Megállj.

kiszabadította a csapdából. Azt is kiszabadította a csapdából. A fiú a sípot a zsebébe tette. ott volt egy csapda. fújj bele! Hacsak segíthetek. de még nagyon messze volt. mendegél.Édes fiam. El is indult a fiú világnak. Megy ő a hang után. mikor egyszer vonítást hall. annál sötétebb. Avval elővette a tarisznyáját. azonnal segítek. Vedd el. Ott egy nagy tölgyfa alá telepedett. csak arra vigyázz. segítek. A lába nem volt eltörve. hát egy róka szintén tőrbe került. nagyon sokat sírt. és avval útnak eresztette. De már nagyon messze bent jár. hogy lássam az utat. hetedhét országon is túl volt. úgy. és azt mondta neki: . Ballag a fiú az erdőben tovább. csak fújj bele. tarisznyába tette. édes fiam! Ki ád nekem kenyeret? . Nem bántalak.Segíts rajtam. Odamegy.azt mondja -. volt a világon egy szegény ember.A jobb fülemben van egy síp. hogy szófogadó légy. aztán ballagok tovább. mint a róka szokott. Már nagyon messze elment. az Óperenciás tengeren innen volt. annál vadonabb. és mindenkin.Hát . A fiú megsajnálta.Édesapám. amiért ilyen jót tettél velem. hol nem volt. A kis nyulacska már nagyon sokat nyekegett. egy bokor mellett. hacsak segíthetek. De nem tágított. jó fiú. Azt mondta a fiúnak: .Na. csak fájt neki. csak egy kicsit körülnézek a világban. . Azt mondja a nyulacska: . úgyis tudod.gondolta -. édesapám. míg felkel a hold . olyan húszéves korig. megszabadítottál a fogságból. Volt neki egy fia. Szabadulni akart volna. Minél beljebb megy. Valahol valami jó szolgálatot találok. Megy a fiú. Ha valami bajod lesz. Este korán fölkelt a hold. Avval a róka is eltűnt a szeme elől.Ne hagyj itt. segíts! Megfogadta a fiú. hát én elmegyek világot próbálni! . oda beszegődöm. Beért egy roppant nagy erdőbe. olyan szegények vagyunk! Maga úgyis tud pénzt keresni az édesanyámnak. már nagyon közel van hozzá. hogy megteszi.Ne aggódjon. A fiú már felnőtt. akin csak bírsz. A fiú megy az erdőbe mindig beljebb. van a bal fülemben egy síp. mert úgysem maradok oda soká. és elkezdett a fa alatt kenyerezni. Ment a világosság irányába: ő megnézi azt! Bárki van ott vagy bármi. de nem bírt. még meghálálom. Könyörög a fiúnak: . Azt mondja az édesapjának: . de ő odamegy! Azt hitte. Hát közvetlen mellette. hogy alig tudtak a szegénységtől mozogni. De olyan szegények voltak. amikor csapdába kerül. az üveghegyen meg túl volt. Azt mondja: 340 .” Úgy is volt. hogy itt meghál. Vedd ki! Valamikor valami bajod lesz. egyszer valami kis világosság tűnt a szeme elé. Éppen megfogott egy nyulat. Egész teleholdas volt az idő. „Megvárom. segítek a bajodon.Három aranyszőrű bakkecske Hol volt. Az anyja sütött neki egy jó cipót. jó ember. A róka megköszönte.

Azzal megy a fiú ismét a világosság irányába. majd csak ad szállást. egész éjjel mindig bolyongtál. De azt mondja: . . amiért ilyen jót tettél velem.Jól van. megnézem. Tudom én. . húzz ki a farkam tövéből egy csomó szőrt. azt a fényességet látta ő. hacsak bírsz . segíts a bajomon. mert itt bizony éhen pusztultam volna. De akkora orra van. odaért egy kis házikóhoz. hogy. majd csak beereszt. fiam . Benézett az ablakon. s szólt hozzá: . Mert énnekem éppen egy jó szolgára van szükségem. tömd a pipádba.mondja. én rögtön ott leszek. egyre erőlködik. de nem bír. gyújtsd meg. Ez volt a vasorrú banya. fiam.Szolgálatot keresek . Ha valamikor bajod lesz. téged csak a kis lámpavilágosság csalt ide. ahova ember ritkán tévedt? .Én vagyok. .Na. Csinált rája jó hurkot. amit kívánsz. A szüle azonnal felugrott kinyitotta az ajtót. jó ember. Amint megy.Mindegy. Hacsak bírok. hogy majd a térdeit éri. Hát bizony egy kicsit meghökkent. . Már majdnem hajnalodni kezdett. majdnem beleesett egy farkasverembe. édes öreganyám! Adjon isten jó reggelt! Mert már hajnalodott. mint a farkasok szoktak az erdőben. mendegél. csak megy. A fiú egy kicsit meghökkent. egyszer csak tutulást hall. .Ki az itt? Ki keres? . de csupa vasból. Ott.mondja a fiú.Ne félj. annak az ablakából világított egy mécsvilág. mert már megvirradt. meglátja a fiút. A rokka előtte.azt mondja -. pajtás. nagy mélyről. üvöltést.Na. Ott ül egy öregasszony. belebújt. Már el is kezdhetjük reggel.nyújtotta a farkashoz a lyukba. megkötötte. de azért egy kicsit pihend ki magad. segítek. hogy miért engedte le azt az ágat.Ne . mert ilyent ő még nem hallott. míg a világossághoz nem érek. mert éjszaka nem aludtál.Megpróbálom. . édes fiam . Megadom. olyan. egy jó fél órát mindig ballag. Szabadíts ki! Nagyon meghálálom valamikor. Nálam három nap az esztendő. . édes öreganyám. Hát egy nagy ordas farkas benne is van a veremben. Lehúzott a fiú a fáról egy hosszú szárú ágat. .Mit keresel ebben a rengetegben. Amint megy.mondja. és azt mondja a fiúnak: . mi az. próbál kiugrani. mendegél tovább. Mit csináljon most? Beköszönjön vagy nem? Végül megzörgette az ablakot.. jókor jöttél. A farkas kibújt a hurokból. ha lakó van. . Föláll két lábra. elmegyek arrafelé. hogy nem. Könyörög a fiúnak. alku nincs. de olyan mélységből. Fölnéz a farkas. szépen felhúzta a farkast a szabadba. Csak bújj bele. hogy ne szoruljon meg. majd én annál fogva fölhúzlak! A farkas megértette.Adjon isten neked is. Amint megy. Verem volt ott ásva.Jó fiú. csak megy. 341 . amelyikbe a farkasokat szokták csapdába csalni. A fiú jól kapaszkodott.Nem fekszek le.mondja a banya -. mert mást nem adhatok.

azt mondja. de úgy. Körülnézett. Ott. .Igazad van.Dehogy vesztek el . Délfelé jött egy kis meleg felhő.Elvesztek a kecskék. mit akarok veled. A gyerek kihajtotta a három kecskét a kijelölt helyre. a fiú olyan álmos lett. előhívom. azután majd megmutatom.. El ne szökjenek tőled. hát zúg ám az erdő. abban a pillanatban ott leszel a hat kecskével együtt. Odavezette a fiút az ólhoz. Ott lesbe állt. Oda hajtsd ki őket. De a többi is a nyomában.No. Mikor a két fa közé ért a három fekete nyúl. Úgy is volt. A következő pillanatban ő ott termett. csak úgy morognak a nyulak. hogy már hat darab kecskével megy haza.Hm. csak hogy előre futhassanak. mert amikor ellenek. hadd legeljenek. Abban volt három aranyszőrű kecske. Csak vigyázz rájuk. van benne enni-innivaló. A fiú hozzáfogott.Itt van. fiam. csak arra vigyázz.Gyere. hogy rögtön felforduljon. elkészítettem már a tarisznyádat. máris ott a nyulacska. megvannak azok. Nem nagyon messze van egy szép tisztás. édes gazdám. hogy akárhogy is erőlködött. Szépen elhajtod őket haza. Mind a három bakkecske volt. Majd vigyázok rájuk. mi lesz a munkád. De ha nem találod el. hogy a feketéknek a két fa között kell elfutni. Azt mondja a banya a fiúnak: . a gyerek abban a pillanatban úgy fültövön csapta a középsőt. akkor szoktak elszökni. belefújt. Hallgatózik. reggelizzél meg. hogy el ne szökjenek. egyik jobban. Mikor felébredt. elaludt. mert ez mind a három mindennap megellik! . Örült a gyerek nagyon. nagy bajom van énnekem . Azt mondja neki a vasorrú banya: . már jó délután volt. fiam! Ez lesz a munkád. De ha eltalálod azonnal. mert a szüle karóba húzza a fejedet. Ők ugyan maguk is odamennek. Majd én összeszedem az én legényeimet. Majd azok hajtják úgy. a reggeli. hallgatózik. mint a másik. . A háta mögött megzörrent a bokor. A három kecske nekiállt szépen legelészni. ezt a három aranyszőrű kecskét fogod legeltetni. Azt mondja: . Ő meg a fa tövébe heveredett le. A gyerek elindult a nyulacskával a kijelölt két fáig. mi bajod? . fiam! Nézd. akkor menten halálfia vagy.” Azonnal elővette a zsebéből a sípot. mert bizony ő ritkán lakott jól az út alatt. Gyere csak velem egy kicsit odább. édes öreganyám. hogy el ne ugorjanak előled! Van az én falkámban három fekete nyúl. Úgy vigyázz. most megmutatom. Mind a háromnak megvan már a kölke. De emezek nem engedték. De jól vigyázz rájuk. édes öreganyám. azon a tisztáson hagyd őket. elhibázod az ütést. ahol letelepedett ahol a kecskék legelni kezdtek. az ő három kecskéjét? Hova bújtak el ezek ellen? Mit csináljon most? Egyszerre eszébe jutott: „Adott nekem a nyulacska egy kis sípot! Megpróbálom. édes fiam.Jól van.mondja a nyúl -. hogy az menten fölfordult.Mit parancsolsz. egyenesen őfelé tart. . Váltig el akarták a nyulak a két fát kerülni. Itt . Jólesett a reggeli.azt mondja jobbra van egy gyalogút az erdőben. ahova letelepedtél ma reggel. nincs egy kecske sem. E között a két nagy fa között vannak. velem. Megijedt: mi lesz most? Hol találja meg őket ebben a rengetegben. a középsőt evvel a kampós bottal úgy üsd meg. én csak a lámpavilágra jöttem idáig.Ide nézz. mikor ideérnek. Egyszer kiválik három fekete nyúl a többi közül. . mert másképp nem is találtam volna ide. 342 . egyik marja a másikat.

A gyerek nem volt rest. csak gyere velem az erdő széléig. jó gazdám. . hogy hol találhatom meg őket. három öreg és három kiscsibe. de hol találom meg őket ma? „Nem baj . Most bátran lefeküdjünk.mondja a róka . Délig megvoltak az ő kecskéi szépen. . belefújt. meg akarják fogni. délben jött a meleg szellő. Egyszer csak zörög az erdő. Már jó délutánra járt az idő. sehova. üldözik őket.azt mondja a róka .gondolta.Na . Lefeküdtek. mert nem lát egyet sem. Ott kapargásznak a bokor alatt. hogy a középső rögtön lelapult. hátha segít a bajomon.Az . édes fiam.Mit parancsolsz.Jók voltak a kecskéid? Nem szöktek el tőled? . Mikor aztán már közel értek. mint a másik. . és ő elaludt mélyen. el is aludtak reggelig. elkezdte püfölni. itt akarnak elbújni. A csibék csipognak. Lefeküdtek. Kihajtotta a fiú a hat darab kecskét megint ugyanarra a helyre legelni. egyik jobban. nagyolni a kecskéket. mert a rókák körülfogták.Adjon isten. hogy hova lettek az ő kecskéi.nem baj! Én tudom.No . .azt mondja -. Megvacsoráztak együtt. Nem tudom. ti ilyenek-olyanok! Nem tudtatok elbújni? Megálljatok! Holnap el kell bújnotok jobban! Jól elverte a három kecskét. Azonnal ott termett a róka. azután tovább legeltek. Szorítják a rókák egyenesen a fiú felé. tegnap megtaláltam őket.itt vigyázz. . . merre mentek abban a vadon erdőben.Ti bitangok. Elővette a szüle a tüzes piszkafát. hajtják.Nincs más bajom semmi . . Másnap reggel.No. olyant csapott közibük. fiam! Megjöttél? . Nem volt semmi baj. majd a többi rókatársammal. vagy mi a bajod? . 343 . Odaugrott a többi is mind. mert majd idejönnek. Ezeket majd én szorítom.” Elővette a sípot. a toll is a szájában maradt. vacsorálj meg. Úgy is volt.Nem mentek azok édes öreganyám. mint a másikat. Úgy nézd. . Akkor bejött. ahogy fölkeltek. Úgy is volt. odaugrott a fa mellé. Köszönt: . . egyiket jobban. Kotkodácsolnak a tyúkok. ejtőztek.Jól van. ennek a nagy fának a tövénél. fiam! Eredj be. csak elvesztek a kecskéim. Nincs kecske. a szüle mindjárt elkészítette a tarisznyát. megvannak a kecskéid? . nem akarnak sehogy se a fa mellé jönni. ti gonoszok.kérdi. Nem én magam. . Majd én bezárom őket. amikor felébredt. mint előtte való napon. most én is megvacsorázok.azt mondja -. hogy a középső tyúkot úgy üsd meg. De aztán egy róka elkapott egy tyúkot. hogy rögtön leterüljön. Úgy is volt. édes öreganyám! .Jó estét.A fiú a gidákat hazahajtotta. Ott van egy nagy falka tyúk. Megpróbálom. Ugyanúgy járt. Belefáradt a verésbe. van azok között három nagyobb. Odaértek az erdő szélére. a nagy fa felé.Csak .azt mondja -. jól megrázta. hogy hol vannak. és aludjunk reggelig. Az aztán megijedt.Adott nekem a róka egy sípot. Búslakodik.Meg.

Harmadnap reggel. Eljött a dél.A kecskéid megvannak? Jók voltak? .Mi lesz ma? Máma vége az életemnek! Most ilyen falka kecske elszökött. hogy el ne szökjenek. hol találom én ezeket meg? Mert mi haszna találok meg egyet vagy kettőt. édes öreganyám. hogy tisztességesen hazahajtsd őket.Megjöttem.köszönt -.azt mondja -. akármi úton-módon. . Elővette ám a szüle a piszkafát újra. a fiú megint csak elaludt. nagy az én bajom . majd holnap nem talál meg benneteket! Bejött a szüle a fiúhoz vacsorázni.Jók voltak.Hogy nem tudtatok jobban elbújni? Megálljatok . Ott az egész falkában van tizenöt darab fekete. hát csak eredj be. de most a harmadik napon a három öreg kecske meg a három fiatal viselős volt. édes öreganyám. rágyújtott. Majd vigyázok rájuk.Adjon isten.Meg . De azért majd csak sikerül. . vacsorázzál . De a szüle a juhász maga. Azonnal ott termett a farkas: . Most már egész szép számmal vannak. azt mind haza kell hajtani. Megkeresem.talán tudok segíteni. Tett az üvegbe jó italt. mindent megadok.” Keresgeti a zsebében jobbra-balra. elvesztek a kecskéim. Kérdezgette az előtte való életéről. kárba ne menjenek. . megjöttél? . mint a másikat. még csak ma kell. Ezt nekünk ki kell választani közülük. A farkas elkezdett egy-két nagyot tutulni. nagyon búslakodott. vagy mi a bajod? . mindennek. A gyerek hazahajtotta a kecskéket szépen. Csak jól vigyázz! Van itt az erdő közepén három nagy nyárfa. Avval lefeküdtek. Beletette a pipájába. Szidja őket bitangoknak. merre járt. .azt mondja -. miképp járt. Van kilenc darab. Az egész erdő hangzott bele. hátha megtalálom.azt mondja -. aludtak reggelig. A középső mellé állj oda. amit kívánsz. . mert most a szülének van egy nagy falka birkája. azt mondja a szüle: . jöttek mind a farkasok. nincs kecske! Hej. édes fiam. Ott termett. Nagy vígan terelgette haza a kecskéket. fiam.Jó estét . majd én bezárom őket. No. Megtalálta azt a csomó szőrt. Mindegyiknek kicsikéje lesz. A gyerek odaállt a középső nyárfához.No. őneki muszáj szolgálni. ahogy felkelt. hát mégiscsak rátalált. hogy ő csak egy szegény fiú. jött a meleg szellő. hogy hol.Hát ez egy kicsit baj.azt mondja a farkas . ha nem mind találom meg? Eszébe jutott: „Adott nekem a farkas egy csomó szőrt. Mikor felébredt. egyiket jobban.No. akkor holnap. édes gazdám. . elkezdte nagyolni a kecskéket. ahonnan elindult.Mit parancsolsz.Jól van. amennyire lehet. Jól van ám. de .azt mondja. édes öreganyám! .Hej. . 344 . Hát délig meg is voltak ők szépen a legelőn. hogy csak hadd aludjon a fiú még jobban. Sokáig elbeszélgetett vele. A gyerek elmesélte.Azzal meglett az ő kecskéje. . Megrakta a szüle a tarisznyát még jobban. mint előtte való nap.

édes öreganyám. egyiket jobban. édes öreganyám.de kifelejtettem. meg evvel a három kecskével? Ezeknek úgysem tudsz olyan legelőt adni. ami ott lóg a kamrában a szögön.tereli a nyájat mind közelebb a síkhoz. a nap már majdnem lebújt. azonnal fölbukott.Egyszer a farkasok eltűntek. Fölkeltek negyednap reggel. mit csinálsz te azokkal? Avval az ócska. cibálja a juhásznak a szűrét jobbról-balról.Adjon isten. Megolvasta a szüle. akkorra a tizenöt birkát kiválasztották a falkából. Többet nem bírok vele. mint a másikat.Mást ne fogadj el semmit! Ennek nagy hasznát veszed. Ott volt előtte a szép tizenöt darab kecskéje is. hogy mit kérsz! . Egy-kettő a juhász nyakába ugrik.a kecskék közül. Mikorra kiértek a síkra. Minden más eltűnt. amit kér. Nem bánt ő semmit. Azt gondolta: „Mi haszna ütöm-verem. rongyos inggel. Most mondjad hát. és azt a rozsdás kardot. meg azt a rozsdás kardot. Menj be vacsorázni. mint a másikat. de azok föl sem veszik. . Sikerült is neki. A többivel a farkasok nem törődtek. A gyerek pedig azonnal nyomban ott találta magát a legelőn. mind. A kecskéimet megőrizted. hogy annak rögtön letört a szarva. csakhogy a kecskék megvannak. amin meg tudjanak élni. egyiket jobban. Jól van. édes fiam. A juhász üti. Úgy is volt. . csak azt a tizenötöt szorították a nyárfák felé. Azt mondja a szüle: . megadom neki. nem látott senkit-semmit. Majd holnapra megjavul a szüle. édes öreganyám! . hogy melyik a középső.azt mondja . meg avval a rozsdás karddal. dobálják. majd én bezárom őket. akkor három aranyszőrű bakkecskét kérjen és azt a szennyes inget. hisz én voltam a juhász.Megvannak. hogy nekem is legyen. azután bejött. nem bántotta őket. . Mikor odaértek a közelbe. A szüle bezárta a kecskéket. lefeküdtek nyugodtan. hogy holnap. Nagy fütyörészve hajtotta őket hazafelé. Nem történt baja a fiúnak reggelig semmi. édes fiam. Nézi a gyerek. ha ád öreganyám a három napért. a gyereknek nagyon pontosan ki kellett számítani. ami a kamrában lóg a szegen.” Megvacsoráztak. . A farkasok megmarják őket. hogy a farkaskoma megmondta a gyereknek. az meg csapkod a botjával. püföli a farkasokat. más egyebet. 345 . az ad majd tanácsot is . Jól van ám . .Megvannak azok. De a farkas . édes fiam. éngem tisztességesen kiszolgáltál. csak azt a szennyes inget. Már esteledett. Holnap kitelik az ideje.mondta a farkas. Megjöttél? . hát hármat kérnék belőlük. és aztán én is megyek. amikor választani kell valamit.Megvannak a kecskéid? .Jó estét.Hát édes fiam. ami ott van mellette. hát jön ám egy nagy falka birka. A középsőt úgy csapta meg. Meg .Nem kérek én.Na. ami ott van mellette. ahol reggel volt.Meg.

hogy hol lakom. valamikor még valami bajod találna lenni. elkezdett falatozni. soha! Mert az olyan ing. olyan színűvé lesz. három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon. Annak van egy olyan lánya. meleg volt. amelyiket legyőzni sohasem lehet. A vályúba friss vizet merített a kecskéinek.Hej.Hát . három aranyszőrű bakkecském! Avval odaért a város szélére. amelyiken kard nem fog. hogy: vágjad. hogy nem tudták elereszteni. avval elindult az ő három aranyszőrű kecskéjével. Elkiáltotta magát nagy hangosan: . akármilyen kis szerrel meg tud ölni. tréfálkozni. .mit? Különben ilyen csúnya kecske nem is kell nekünk. Jó magasan volt a nap. hogy az az ing. annak adja lányát és halála után az egész királyságát. Tudjál ennivalót venni kecskéidnek meg magadnak is. Egyszer jön három lány a kúthoz.Ti ilyen-olyan haszontalan népség. úgy odaragadt a kezük. ahova a városbeliek és a közeliek vízért jártak. akármelyik seregben. tudod. meg kellett adni. a lapát nyeléhez meg odaragadt a szüle. hogy nem adnae nekik két kecskét. korsó a kezükben: vízért jöttek. Kihirdette a király az országban mindenfelé. odaadom a szennyes inget. mert akkor akárki. A hátukra csaptak.megfordulsz.Nem bánom. mert megígérte. kiérsz az erdőből azon az úton. Bátran gyere hozzám. a másik lány a másik kecskére. De ha a nyakadban van. Milyen szép kecskék! Azt mondja a fiú: . Megitatta őket. Ha ezt megadja. majd én segítek a bajodon. fiam. A fiú megköszönte a szülének a jóságát. amit kért. Abban a városban lakik egy király. Leült a kútkávára. De arra vigyázz.tréfálkoztak a lányok .azt mondja . Ha azután. ő maga is. és adott neki egy zacskó aranyat is.Hej. adok három bakkecskét is. A város végén volt egy kút. Egyszer csak szalad ki egy öregasszony. Elkiáltotta magát: . Ennek csak parancsold. . Elkezdte a lányokat szidni: . Avval egyik lány rácsapott az egyik kecskére. Ott mindjárt beérsz egy városba. mint a bőröd.Nem eladók! Ezeket nem lehet eladni. a harmadik a harmadikra. Neki is maradna egy. ti bitangok! Kecskék után mentek. amelyiket megmutattam. A kút mellett volt egy itatóvályú. A kecskék is szomjasak voltak. ebédelni eszegetni. fiam . ő evvel megelégszik. . aki még soha életében nem nevetett.Akárhol . meg azt a kardot is. Akárhogyan rángatták is a kezüket. 346 . hát legyen legalább pénzed is. Neki is adta a három aranyszőrű bakkecskét a szennyes inggel és a rozsdás karddal együtt. hogy az aprójószágot meg lehessen itatni.mondja -. hogy aki az ő lányát meg tudja nevettetni. Mindjárt elkezdtek vele incselkedni. kenyerezni egy kicsit. mikor magadra veszed. Meglátták a fiút és a három aranyszőrű kecskét. kardom! Azonnal azt csinálja. Most majd elindulsz. Ez a kard pedig olyan. Azért ezt a nyakadról le ne vesd soha. ő maga is ivott. három lány a hátadon! Beért a város szélére. A gyerek rögtön útnak indította a kecskéket. A szülének mit volt mit tenni. mit nem.De a gyerek nem tágított. neki nem kell más. nem a vizet hozzátok nekem? Az egyik lánynak a hátára csapott a lapáttal. fiam. játszani. Kenyérsütő lapát a kezében. nem tudták levenni. A lapát rögtön odaragadt a lány hátához.

. pajtás. Akkor elkiáltja magát a gyerek: . A huszárt is a lovával. Menjen vissza a lakodalomba muzsikálni. de akkor a sokaság már körülvette. hogy vigyék a vizet. Látta.azt mondja a fiú. A vénasszonyt is hazaküldte. hogy összegyűl a sokaság. És ráparancsolt. lány hátán lapát. Így a három aranyszőrű kecske megszabadult. Ő azután a cigányt a hegedűvel a szabótól elszabadította. szabón muzsika. A gyerek elkiáltja magát: . katona hátán lónak orra! Megy tovább a fiú. Amint rácsapott a szabónak a hátára a hegedűvel. vénasszony derekán huszárnak karja. három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon. Elkiáltja magát a gyerek. hozza a nagy ollót. A szabót is elengedte. hogy süsse meg a kenyeret. három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon. Hozzádörgölte az orrát a gazdája hátához. Befordul a sarkon. vénasszony derekán katona karja. A lányokat szintén vissza a kúthoz. lány hátán lapát. legalább lesz egy szép lova! El akarta nyírni a lónak a farkát. nézte. Előre mosolygott. Ott meg lakodalom volt. Odaért egy utcafordulóhoz. hogy azt a fiút ki ne eresszék a kapun. Kiér az utca vége felé.Hej. De már a király kapuja előtt. az ollóhoz meg a szabó. megölelte. Mikor a kapuba ért. Elkiáltja magát a gyerek: . Hozzáragadt az olló. nehogy bajuk essék. Nagyon muzsikálnak a cigányok! A cigányprímás kiugrott. senki más! Nem is akart a fiú elszaladni. Megint hajtanak tovább.Hej. ez lesz a veje. muzsikán cigány. Mindjárt leszól a király az udvarosnak. Szalad ki a szabó. ló farkán olló. mit csinál a gazdája. nemcsak a király és a királykisasszony. három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon. közel a király kastélyához.Evvel a gyerek megy tovább a városba befelé. Hisz azért jött. a lány hátán a lapát. Aztán ott is maradt a királynál. három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon.Én nem bánom. ló farkán olló. lány hátán lapát. hanem az egész udvar is olyan jót nevetett. hogy jól gondját viseljék a kecskéknek. hogy még a falak is megremegtek bele. a hegedűhöz meg odaragadt a cigány. A fiút pedig fölrendelte a kastélyba. Azt mondja a fiúnak: . katona hátán lónak orra. lapát nyelin vénasszony. megállj egy kicsit! Én ezt az öregasszonyt megölelem.Hej. Mikor elmondta. az ollón szabó. pajtás . odaért egy szabóüzlethez. Mindjárt aztán huszárkoma nem szégyellte. lapát nyelin vénasszony. lapát nyelin vénasszony. mint ifjú király. vénasszony derekán katona karja. Nézte ezt a huszárnak a lova. Ő elszabadítja ezt a lovat. elkezdi a hegedűvel püfölni a szabót. katona hátán lónak orra.Hej. 347 . nézték a kecskéket meg a három lányt meg az öregasszonyt a kecskék után. miért akarja elvágni a lónak a farkát. Nem tudta. A királykisasszony látta az egész csapatot.No. szembe jött vele egy lovashuszár. hogy egy egész csapat megy az utcán: . hogy vénasszonyt ölel. a hegedű odaragadt. az ollón a szabó. a lapát nyelin vénasszony! Avval ment tovább. hogy jönnek. mert a kapu nyitva volt. Odaragadtak mind a ketten. Azokat a király az udvarosával behajtatta az istállóba. a fiú most ott kiáltotta el a mondókáját.

hogy a legelső ezredet azonnal szólítsa fegyverbe. Mentek is vagy két napot. ahogy akarnak. hogy most mit csináljon. fiam! . . Másnap el is indult korán reggel haza. Ott volt ő maga is a fiával együtt. Amerre az a kard jár. Kirántotta a kardot. csak hadd csináljon. Mikor hazaért. hetekig.Jó estét. Egy ezredet szereltessen fel. Meg itt van ez a rozsdás kard Az majd magától kifényesedik. akkor senki sem bír veled. Amerre az ment. De arra se lesz sok szükség. Azt mondja a fiatal király: .No . csak azt mondd: „Jó kardom. Rögtön a király elé kéri magát. ahol ütközni kell. tiszta fekete lovon lesz.Adjon isten. hogy egy alak megy előtte. és kinyargalt a szüléhez az erdőbe. Rövidesen megtartották a lakodalmat. Mert a másik király már betört az országunkba. hogy merre jönnek. mert nagy üzenetet hozott. A fiú megköszönte a szülének a tanácsot. most már mehetünk.Már éppen vártalak. De azt megmondom. hát most menjünk. megmondtam! No.mondta a fiú. De azért szereltesse fel. Sem a golyó. Készen állt az egész hadsereg. mindenütt csíkot vágott. ott ellenség nem marad.Meg akarja bosszulni.Semmit. addig mindig vágjad!” Te pedig csak arrafelé tarts. mint a villám. hogy mindenki vigyázzon magára. amiért nem neki adtam a lányomat. akinél szolgált. édesapám. Megkeressük.mondja a fiatal király -. le ne vesd.No. az apósa. hogy ne tudjanak bennünket körülkeríteni . Amikor a hüvelyből kihúzod. Ezt az inget most vedd magadra. izzadt lovon. Egyszer jön egy futár nagy sebesen. amerre jár. sem kard nem fog rajtad. mert akkor úgy bánnak el veled. és kieresztette a kezéből. hogy azokat vitted el. felséges királyom. de ne törődj vele! Itt van ez az ing meg ez a kard. pedig azért szolgáltál. Úgy megörültél a kecskéknek. hogy készen legyen. az se lesz baj! Mindjárt ki is adta a parancsot a király a főminiszternek. A kard aztán ment szó nélkül. De a fiú megparancsolta katonáinak. amit akar! Én ma elmegyek. Lám. . A király rögtön hívatta a vejét. A fiú még azon a napon fölugrott a lovára. Mikor összecsapott a két sereg. hol megvillan a szeme előtt. Nem telt bele jó két óra sem. Az csak hadd álljon. Egyszer csak a fiú látja. Annak ő az élére állt. amit akkor elfelejtettél elvinni. holnap reggel itthon leszek! Akár az egész országa jöhet.Meg is esküdtek. amíg csak egyet is látsz. hogy ki az.Nem baj . és pusztít. az öreg király már várta. . Köszön neki: . a puszta testedre.Épp csak kísérjük őket. Harmadik nap reggel összetalálkoztak az ellenséggel. hogy készen álljon. Nem ismered meg. Hol eltűnik. De ő csak mindig a nyomába.azt mondja -. 348 . édes öreganyám! . amerre magad előtt látsz egy alakot. bajod lesz. ne keveredjen el az ellenséggel. Éltek boldogan napokig. az idegen királynak ott volt az összes katonája. . míg a veje megjön. őhozzá.azt mondja az . amiért a lányát nem az ő fiának adta. azt követte. Olyan gyorsasággal járt. majd az vezeti. De ha ez rajtad van. . Tudtam. A szomszéd király hadat üzent. Azt mondja a fiú: .Majd én megcsinálom nekik a vonalat. A többit ne bántsa.

egyszer csak arra ébredt. Az öreg ellenséges király elesett egész seregével együtt. A fia pedig fogságba esett. hadd egyenek meg a farkasok a lovammal együtt! . Lefeküdtek. nem látszik azon. A felesége titokban mindig eljárt az ellenséges királyhoz.Gazfickó. hogy annak a másiknak a kezében van a kardja. de a felesége nem. Ölj meg. ha ő pusztult volna el. Egy este elkezdett könyörögni neki nagyon.addig tartott az ütközet. Felkötötték a ló hátára. nem is tett szemrehányást. meggyilkoltad az apámat! A fiú fölserkent. nem pedig egy parasztból lett király. hogy valaki rettentően rázza: . Hát mosd ki magad! Levette hát az ingét. hogy kérjen. majd elbánsz te is velük. hogy megölsz. A szék üres volt. ahol előtte való napon volt. odatette maga mellé egy székre. kelj fel! Tönkretetted az országomat.Nem bánom. nyakában van az ing is. de csak elbánnak veled! Na. Enni és inni adott neki bőségesen. Mikor elaludt. hogy otthon elmondhassa. Meg.Tudom. hanem egy székre! És az inget se vegye fel. nem látszik azon a piszok. 349 . akkor legalább abba a rossz zsákba. de egyenesen a szüléhez. Az jobban szerette volna. hogy akármi útonmódon erre ráveszi a férjét. tegyetek bele! Kössetek föl. Avval kirántotta a kardot. könyörögjön az urának: tegye le a kardját éjszaka.azt mondja -. hogy az ellenséges király ott feküdt az ágy alatt.Na. majd elbánok veled akármi úton-módon!” . Mert mikor azt az idegen fiatal királyt meglátta. de harmadnap már nem állhatta a sok könyörgést: . és egyszerűen négybe hasította a fiút. de mikor megöltél. Kap a székhez. Azt mondja a fogoly király neki. A fiú lova el is indult. Így a fiú győztesen ment haza. de tovább az életednek nem kegyelmezek.gondolta a fiú gonosz felesége. Csak egy maradt meg belőlük hírmondónak. Letette a kardját is. levetem. hogy mindig ott van mellette. ő maga akarja kimosni! Feleli a fiú: . az inget is ki akarná mosatni.Nem kell azt kimosni. hanem inkább egy másikat. „Na megállj. elesett az öreg király minden seregével. szerelemre gyulladt iránta. ezt megteszem. Ő persze nem tudta. és a foglyul ejtett királyt elzáratta. csak éppen nem volt szabadon. másnap se vette le. A király nagyon örült neki. azt meg eresszétek világgá. nem baj . hogy vesse le az ingét.Na. de nem ölték meg. mert nem szereti. hogy majd akármi úton-módon. amikor lefeküdtek. mintsem a másik királynak a serege. . A fiú megsejtette ezt. beszélgetett vele. Mert az igazi királyfi volt. az erdőbe. hogy szennyes volna! Aznap nem is vette le. összedaraboltál. Nem szólt a feleségének semmit. tegye le a kardját. tönkreverted a hadseregemet. amelyik a nyergem alatt van. A királykisasszony meg is fogadta. jobban mondva. amikor lefekszik! Ne az ágyra tegye. csóválgatta a fejét. Látja. tegyetek föl a lovam hátára. csak arra kérte a feleségét és az ellenséges királyt: . azt mondja. Azután abba a rossz zsákba beleszedették a szolgálóval. és világgá eresztették. A szüle már kint állt a kapuban. édes fiam. gondoltam.

Hol voltál egész nap? Hol.mondja az -. ez még sokkal szebb madár! Ezt megpróbálom valahogyan idecsalogatni! Nem sikerült.ennek a tollnak az a tulajdonsága. Megvacsoráztak. És majd azt vedd el feleségül. Meghallotta a király. Máskülönben meg olyan közel jött. azt mondja: . ébredj! A fiú azonnal ugrott egyet.azt mondja -. gyönyörű volt a farka.Levette a zsákot a ló hátáról. hogy sem lelőni. Ott a fütyülő madárból gyönyörű szép vadkacsa lett. Akkor jobban ráérek. sem pedig megfogni nem tudta. Hamarabb volt otthon. talpra állította. Körülnéz.azt mondta -. Az az élesztővíz volt. Dörzsölte két kézzel a szemét. olyan gyönyörű tolla volt. és azt mondta: . de most más színű. elbúcsúzott a szülétől. rászállt az ágra. ha meglövöm. terebélyes rózsafára telepedett. ha a lovad ide nem hoz hozzám! Na. visszaszerezheted a királyságot. Már este van. A kacsa azonban felrepült. megelőzte a királyt. hogy ő megpróbálja: ezt a madarat vagy megfogja.Nem törődök vele! Most úgyis itt marad. . nem baj! Majd holnap.azt mondja .Ej. hogy egy madár nagyon szépen fütyül a kertben. Olyan szép. vagy lelövi.Édes fiam. de most adok egy tollat. beúszok utána! A király abbahagyta a kacsa üldözését. . nehogy elveszítsd. hogy csak megsimítod. Meg akartam fogni. ítéleted napjáig. hogy hétszerte szebb és erősebb volt. Mert . Olyan fiatalembert gyúrt belőle. Kiért a tóhoz. Egy szép. Ha másképp nem. Elrepült egyenest az ellenséges királynak a kertjébe. édes fiam . mindig csak a madár után.Nagyon szép madarat láttam. nagyon szép kacsát is. nem mutat semmit. Itt lesz ez holnap is. Ott szállott újra ágról ágra. ha jól vigyázol rá. Valami folyadékot öntött a hús tetejébe. de jót aludtam! . elbújt a vízbe. mint aki a legjobb álmából ébred. Megint szép fütyülő madár lett. akármi úton-módon. hogy mi akarsz lenni. Megörült a király. Fogta a puskáját. és mondd. merre jártál? A király aztán mesélgette: . A király nyomon követte. Kicsalta a kastélyból.Jaj . De a kismadár mindig olyan sűrű bozótba repült. és ott igen nagyon szépen elkezdett fütyürészni. 350 . édes öreganyám. Egyik fától a másikig egyik útról a másikra. megköszönte a jóságát. Mikor meglátta a szülét.Alhattál volna. és elballagott haza. Hanem majd ott lesz az holnap is. vagy el ne csalják tőled! Evvel.Na . csakhogy megint más alakban. mint ő. Bement a királynéhoz. rácsapott. kiöntötte a padra. Mikor készen volt vele. és rögtön egy szép fütyülő madárrá változott. Evvel elkezdte a húst gyúrni. hogy hol is van. de nem bírtam. mert ronggyá teszi a lövés. De nagyon vigyázz rá. mint azelőtt. Ha lőni akartam. Mindig csak csalogatta. A fiú abban a pillanatban megsimogatta a tollat. aztán lefeküdtek. hogy a király váltig meg akarta fogni: agyonlőni sajnálta. . Az mindjárt azt kérdezte tőle: . Holnap megfogom. aki leghűségesebb lesz hozzád. de sehogyan sem bírt vele. Így mégis ott hagyta a madarat.

Mindjárt vitt is a feleségének két almát. hogy olyant a király még sohasem látott. és megszólal: . sok is lett belőle. Mindig olyan közel úszott előtte.De . akkor megfogja. úgyhogy a fa elégett. Hát nagy fa volt. . Fogta azt a kis forgácsot. de azonnal vágasd ki. vagy azt a szép kacsát. hogy a legkisebb forgácsot is mind hozza be.Te jó lány. alig lehetett fűrészelni vagy vágni. hogy nem jár-e ott valaki. hogy milyen szép almafa nőtt az éjjel a kastély előtt. Ráparancsolt a királyné a szolgálójára. De a fa olyan kemény volt. majdnem meghalt ijedtében. most gyere ki! Mikor a király ezt meglátta. Sok van benne. teleszedte a kötényét. Ott megrázkódott. aztán egész közel jött a parthoz. a kapun belül. be. gyümölcsök voltak rajta. A többi forgácsot bevitte a kötényében. ez nem lehet más.felséges király. ott nyílt egy gyönyörű szép almafa. Hol lebukott. De ez az egy kacsa ottmaradt a parton. kiválik közülük. 351 . tele van az kacsával. csak ő. A király alig ismerte meg.Na . hogy az inget a nyakába húzta. zsupsz. jó mélyen a vízbe. dicsekedett vele. de egy gácsér. hogy majdnem el tudta érni. a legszebb. hát a kastély előtt. letette a kardját is mellé. a másik arra. Hadd égjen el! Mikor a szolgáló maga maradt.mondja a király -. Lebukott. amelyikben elégetik az utolsó darabig. . Fölkapta a király a puskát. Mikor a kacsa látta. Fölkapta a király a puskáját.Hát . a kemencébe dobta.hát hogy gondolsz olyant? Hogy lehet az. Szétnézett a király. az mindig egyedül úszkál. Ledobta az ingét is a nyakából.mondja a királyné -. mert ez nem más. Kirepült a partra. Gyümölcsöstül együtt égesd el a legkisebb darabját is. egy rakás forgács. hogy már jó messze van a parttól. Másnap reggel a király fölkelt. hát uram isten. Azt mondja a királyné: . nem látják-e meg őt. mint az első férjem. Szétnéz a szolgáló. hogy meg ne lásson senki.Ássátok ki a földből gyökerestül! Daraboljátok kis darabokra! Rakatták is mindjárt a kőművessel a kemencét. már ki is dobta a kapun. Olyan szép almák.Azt a fát rögtön. amikor fölébrednek. Egy forgács csak felemelkedik a kötényben. Mindjárt neki is ugrasztotta az udvarosokat. . de mégsem kaphatta el a kezével. . El is ért másnap a tóhoz. Mindjárt az volt az első.De . csak hétszerte szebb. közibük lőtt. egyenest a kard meg az ing mellé. hogy majd lelövi.azt mondja a fiú . mit játsszak én vele? Megfogom én azt úgyis! A kacsa elkezdett ott a parton fürödni. Elment a tavához. Avval belement a vízbe. milyen szép és jó almája van. tedd meg nekem azt a kívánságot. Nem látott senkit. és ugyanaz a fiú lett belőle. mikor én leszúrtam és összevágtam apróra? A lova sem jött vissza. Erre az egyik erre ment. levetkőzött. és kiadta a parancsot: . Letette a kardját.Másnap reggel. Gondolja. a kardot meg az oldalára fölcsatolta. Este még maradt valamennyi. Kóstolja csak meg. és hányja a kemencébe. De a kacsa mindig beljebb úszott. Estig tartott nekik. Fölkészült a kacsavadászatra. Ő már egyet megevett. Nincs kint senki. dobj ki engem a kapun úgy. akkor felrepült. de abban a pillanatban a kacsa lebukott.mondja a király . ő sem. ott bukdácsolt. hogy ha talál valamilyen szép madarat. hol feljött. mint előbb volt.

azt még nem tudom. Te ugyanarra a sorsra jutsz. Belőle lett a királyné. hogy ez nem az. Gondolja azt. Felvette a régi alakját. El is jött a szüle. Otthagyta a tó partján.Nem. és kegyelemért könyörgött. amíg szélnek nem eresztette. Nagyon szép lány volt. de hogy mikor ébredtek fel. A ruháját fölvette. rögtön térdre ereszkedett előtte. De mikor meglátta. Azt mondja a fiú: . De ott rimánkodott neki a királyné. Legalább jó leszel a sasoknak. mivelhogy igazi királyfi volt. Mikor hazaért. és tisztes öregasszony lett belőle. Avval fogta a kardját. és ő maradt a király az országban. Aztán azt a szolgálót.Könyörög neki. hogy odahaza a királyné föl ne ismerje. hanem legyen nekik a nagyanyjuk. mindjárt négyfelé hasította. amikor még kis forgács volt. Teneked nincs tovább kegyelem. Ettek. amerre lát. mint én. hogy legalább szolgájának tartsa meg. De az annyi jót nem tett veled soha. Elhívta a szülét is az erdőből.Nem . Itt a vége. a királyné rögtön szaladt elibe mert a másik két kacsát hozta. majd elcsúszik valamerre! 352 . hogy a király megy haza. mert még nem hallottam. Azt az ország népe nem szerette. akit ő várt. A kedves férjedet jóformán megették a sasok a tóparton. tedd a jégre. te sem tartottál meg engem semminek.azt mondja a fiú -. Aludtak. . aki őt kidobta a kapun. elvette feleségül. hogy ne raboskodjon ott. menjen. édes feleségem! Te énvelem úgy elbántál! Teneked jobban tetszett az. ittak sokat. mint a királyné. sokkal szebb. Nagy lakodalmat csaptak. mint az a szép almafa. amelyiket kivágattál.

hogy jobb lesz! . Látta. de csak rosszabb volt. jó lány. csak fújja meg. Ő meg ment hazafelé. hogy se hírük. hogy az anyja mindig sír. nem bántalak én. hol nem volt. hogy „váljatok hollóvá!”. Ment a lány. elszálltak. az anyja se állhatott elébe.kérdezte. . ő azonnal segítségére megy. Én meg megátkoztam őket. hogy ne menjen. . hol. azzal útnak eresztette. A gyerekágy után. te? Hisz azt se tudod. Sütött neki pogácsát. Ment a lány tovább. Annyira megharagudott rájuk. az ő hét fia. A lány meg nagyon megijedt. fiam. a hét holló ott szállt el a feje felett. azt látta.Ne kérdezz engem. Adjál inkább egy falat ennivalót. A farkas megállott előtte az úton. . édesanyám. hogy hasztalan. majd meglátja.felelte az. Azzal elváltak egymástól. de tudom. hogy miért sírok! Úgysem tudsz te engem megvigasztalni . Az meg egy sípot adott neki érte.” Alighogy ezt kimondta. hogy ha akármi baja lesz. jó lány. hogy a hét fia épp jön ki a kocsmából. volt a világon egy asszony. Azok után egyszer csak gyönyörű szép lánygyereket hozott a világra.Édesanyám! Süssön nekem pogácsát! Én elmegyek. Ezt mondta az asszony. Annak az asszonynak volt hét fia. . felkeresem a bátyáimat. de nagyon keserves sírásba fogott. Egy nap reggel azt mondja a lány az anyjának: . Annál jobban sírt. hogy majd elveszek! A lány megbátorodott. kivett a tarisznyából egy pogácsát. odaadta neki. mikor először járt a faluban. mert már úgy ehetném. mikor te születtél.A hét holló Hol volt. Hát tudod-e. azóta úgy oda vannak. Vigasztalta volna a kislány. . ők azzá változtak.Sose ijedj meg tőlem. hogy megátkozta őket: „Váljatok hollókká. Már a kislány nagyocskára nőtt. se nyomuk. tudnék tán valamit én is! Mondja csak meg. . ha a kocsmába jártok.Hova mennél.Dehogynem. merre keresd őket! De a lány kötötte magát.Hallod-e. fordíts meg engem a másik oldalamra.Miért sírsz te. nem tudok róluk semmit. szép lett. hetedhét ország ellen. anyányi. anyám? . ha olyan nagyon erősködöl. már hét esztendeje nyomorgok a fél oldalamon. Utjában találkozott egy farkassal. Jótét helyébe jót várj! 353 .Megmondom. Útközben egy rókával is találkozott. már volt neked hét bátyád akik kocsmába jártak. mendegélt.

elővette a sípot. mendegél. úgy. De a kismadár attól a perctől fogva mindig vele ment. Bement a kis házba. ebbe a kis házba. próbálna.mondta a farkas. tanácskoznak. 354 . hogy „eredj. hogy még a cipője széle se lett vizes. a hegy tövében van egy hattyú. Eszébe jutott a szőrszál. kapaszkodj a nyakába. Egyikre felült. de még csak ezután jön a sok nehéz út! Megy. de nem tud rajta átjutni. mert nagy utam van nekem. hát csak úgy nyüzsgött a sok farkas. annak a tetejében meg egy kis ház. A partján mindjárt elébe esik egy alma. Este hazajönnek a hollók. A lány nem tudta. aki hűségesen kísérte.Te ide tartasz. hogy a lány minden baj nélkül átmehetett a róka farkán. Próbálna.Mit parancsolsz. Adott ő annak is. szétnéznek a házban. egy gallyról leszól neki egy kismadár. reggel meg elmentek hazulról. hogy azért van ez. már el is fáradt. Enni kezdi. kérdezősködnek. A lány elmondta a baját. míg egyszer csak nagy sokára a Dunához ért a lány.Vigyél át a Fekete-tengeren. ahogy megyen. Mentek egyenest a Dunának. Harmadszor meg. Azzal lefeküdtek. Aztán elbújt az ágy alá. Ott a parton volt egy nagy hegy. Látta azután. A lány ráült. hogy ki járt itt. A róka csak nekifarolt a tengernek. megfordította. majd felvisz az! Úgy is volt. edd meg. és hajigáld a vízbe!” A lány megköszönte a madár jóakaratát. no!” Mikor a tenger közepén volt a lány. Sokszor feljött a nap. akkor azt mondta a lánynak. és megfújta. megfújta ő is. adott neki is egy pogácsát. mire vélje. Már a Dunán átment volna. Te azt vedd fel. A kismadár. A csutából gyönyörű szép hajók lettek. mikor a Fekete-tengerhez ért. és indult. ő rögtön ott terem. az elvitte túl a Veres-tengeren. odaadta neki. a lány azt is eltette. hogy ha szüksége lesz valamire. ülj annak a hátára. Akkor a farkas elvette tőle a sípot. de nem tudják kisütni.Mit parancsolsz? Itt vagyok . De a kismadár is mindig vele ment. ne félj. szétnézett. kirakott rája hét pogácsát. a hattyú meg felvitte. Benyúlt a zsebébe. hogy ő át tudhasson menni! Úgy átsétált a sok farkas hátán. Rögtön ott termett a róka. . de te oda nem tudsz magadtól feljutni sohasem. meg sokszor lement. hogy „ha a Veres-tengerhez érsz. Hanem amott. Elővette az asztalterítőt. mikor már mind belement. a farkát rávetette a tengerre hogy félig átérte. a róka megfordult a tenger másik partja felé. kedves gazdám? . a csutáját pedig a vízbe hajigálta egy cseppig. Szétszakította. itt azt mondja a lánynak: . A kismadár meg hála fejében olyat mondott. csak szakítsa ketté. Rögtön ott termett a farkas. annyi jött oda. ott egy szép alma esik elébed. Az is pogácsát kért. Hogy menjen ő azon át? Mindenféleképpen törte a fejét rajta. a csutáját meg tördeld el. Egyszer a Veres-tengerhez ér a lány.A lány megsajnálta azt is. A róka meg leszakított magáról egy szál szőrt. . Jól van.

azt mondja neki: . Jelenti is a királynak mindjárt hogy mit látott. Kilencvenkilenc kocsi fát hordatott máglyába. ami ételt kap.Még várok. A gyerekek születését azonban látták a hollók. A lány megterített. Akkor a vasorrú bába bement a királyhoz.Másnap is úgy történt a dolog. azokat is mind elveszejtette a vasorrú bába a vízen. hogy ha az majd tiszta parázstűz lesz. hogy a felesége csakugyan maga emészti el a gyerekeket. Nemsokára lett egy szép gyerekük. . A hollók találgatták most is. De szerencsére egy molnár. A király azt hitte. Meglátta. hogy az ő feleségére kell most szólni valamit. csak azt mondta: . és elvette feleségül. 355 .Ismertek-e még engem? Azt mondják erre a hollók. amerre látott. és elbújt az ágy alá. és nem szólt. Mindenáron el akarta veszejteni. Talált egy nagy szalmakazalt. meg az idő alatt egy árva szót sem szólni. még csak hozzá sem nyúlt. szólítgatta a lányt. és ment. De egyszer csak a lovász észreveszi. De a király végül. valamennyit kifogta. Harmadnap a hollók javában eszik a pogácsát. Hiába hozta a király agara az ételt. vitte lefelé a kosarat és benne a kisgyereket. A király odament. de nem szólt. az igazság majd kisül! De született ám a királynénak második. Útja egy nagy uradalomba vezetett. hét fél órát meg hét minutát kell éhezni. se nem szólt senkihez. Eredj. harmadik gyereke. Ott volt ő magányosan. De volt az udvarban egy kutyairigy vasorrú bába is.mondta a lány.Nem lesz abból semmi.Mit érdemel az az asszony. ne maradj te itt közöttünk. Elkérte egyszer tőle a kisgyereket vesszőkosárba fektette betette a folyóba. és megparancsolta. . de nem mentek semmire. Rálesett.Dehogynem! . széttép. hogy a kazalban lyuk van. hogy a lány néma. se nem evett. a lyukban meg valami szép lány van elrejtőzködve. meg azt is. hogy bizony nem megy ő addig. aki saját tulajdon gyerekét a folyóba öli? A király sejtette. hogy az agár. a lány meg csak előbújik az ágy alól.Majd megpróbálom! Azzal elbúcsúzott a hollóktól. és azt mondja nekik: . az haragudott a néma királynéra szörnyen. rá sem nézett. mind a kazalhoz viszi. de az tartotta a fogadalmat. az meg vitte. Te meg azt nem bírod ki! . mit volt mit tenni. míg őket ki nem szabadítja! Azt mondják a hollók: . hiszen te a testvérünk vagy! De tudod-e mit. mert ha a hollók királya hazajön. mert ahhoz hét esztendőt. elhitte. míg szépen vagy! De a lány megkötötte magát. tegyék rá az asszonyt.Hát hogyne ismernénk. ebbe belebújt. akinek egy csepp gyereke sem volt. ahogy a molnár egymás után kifogta őket. de nem törődött a némaságával.

A királyné az anyját magához vette. a hét testvére pedig elment haza. A gyerekei pedig. ha meg nem haltak. már vinni akarták az asszonyt. A királyné megszabadult. A hét holló. 356 . és azóta szépen neveli is őket. a gyerekeit a molnártól visszaszerezték. mind egy molnárnál vannak. hogy a királyné az ő testvérük. akiket a vasorrú bába a vízen eleresztett.Már meg is gyújtották a máglyát. az kifogta a vízből. mert őket akarta megszabadítani. Még most is boldogan élnek. akik ott voltak a máglya körül az igazlátásnál. és valamennyiből szép fiatalember lett. Ők aztán elmondták. letelt a hét esztendő. csak megrázkódott. de mikor épp a zsarátnokra akarták tenni. idáig azért nem szólhatott. a hét félóra meg a hét minuta.

csak az északit nem. míg végül is megházasodott. A király persze nem hitte el egészen a fenyegetést. és elvonult. Nem nyitották ki előtte az ajtót. mint. Telt-múlt az idő. Az a Kalamona olyan ocsmány szerzet volt. mi az oka. De már a kukoricára is nagyon kellett volna az eső. csak a kórót vágták le. hogy a krumpli mind megfagyott a veremben. nem volt köztük semmi baj. Elkéri a királyoktól a lányukat.Nekem nincs eladó lányom. akinek volt kutyája. Addig biztatták.Ha nincs eladó lányod. De nem akart a búza sem érni. hogy ezét meg ezét a királyét is elvitte. de nemcsak te. hogy senki sem tudta. és azt felelte: . hogy mindenki megkeserüli. mi járatban van. Eljött a tél. a hideg állhatatlan volt. bekopogott a királyhoz. hogy nem fúj a szél. akkor megkeserülöd. mert híre terjedt. hadd fagyjatok meg télen. Fújt az északi szél. Elmondta. mivelhogy te vagy a főkirály! Megmutatom. Akkora szája volt. hogy ha ővele egy asszony úgy tenne. mit csinálna vele. hol nem volt. kukoricát nem is kellett szedni. de nem volt felesége. hadd pusztuljatok éhen! Kalamona nagy mérgesen visszahúzódott a kéményen. Úgy beszélt a királlyal. egy szénásszekér könnyen megfordulhatott volna benne. De nem sokáig tartott az öröm. megkötöm a három szelet. mert mindennap szél éri. ő nem éhezett.A szélkötő Kalamona Egyszer volt. Már hallották. Később meg egy kisfiuk is született. s ha nem adják. hanem az egész világ. Megyek innen egyenesen. Nem tudták az emberek kitalálni. olyat tesz. Ez úgy aratás előtt volt. Nagyon jól éltek. hogy Kalamona jár a világon. Jött is Kalamona egy fergeteges éjszaka. Arra gondolt. míg a lányod hozzám nem adod. de nem volt szél. hogy mi az oka a 357 . Csak a főkirály tudta. ami hozná a langyos esőt. Akkor lett még csak nagy a boldogság. de hamarosan megvolt a baj. mert már csévésedett volna. A király azt mondta neki: . Hát féltek tőle előre. A királynak még csak volt más esztendőről való kukoricája meg búzája. hogy örült neki. míg oda nem adja a lányt Kalamonának. De nem olyan közönséges király volt ám. ember-e vagy állat. Jött az ősz. nem akart még sárgulni sem. Szép fiatal ember volt. és tovább nem tudta titkolni. Megharagudott Kalamona. hogy akkor addig erőltetik. teszem. hogy mikor ásított. ölbe vitte ki ugatni. nem termett egy cséve sem. másik nap is. kérlelték. volt egyszer egy király. A vénasszonyok körülfogták. Nem is bánta meg. Már András-napkor olyan fagya volt a földnek. de hiába. Félt. De nem merte megmondani senkinek. hogy hadd érne a búza. De még a földjét se tudták újra bevetni. Mindig azt gondolta magában. hogy miért nem lengedez most a szél. Erre Kalamona fönt a kéményen kívülről benyújtotta a fejét. olyan száraz volt. hogy ő bizony talán meg se házasodik. nem is tudja. Egyik nap is nézték. lent pedig a tűzhely ajtaján kidugta. és sorolták neki a szebbnél szebb lányokat. hanem ő volt valamennyi királynak a feje. sok emberrel. De nagyon bántotta az ország népének az állapota. Hát még mikor született egy kislányuk. hogy nem lesz eső addig. Mondogatták egymásnak: nemhiába tartották a régi öregek: meg kell a búzának érni. és a szél valóban nem fújt.

Meg is kapta a Rontó nevet. Mi lelheti a lelkem. nem tudunk vele mit csinálni. Ha előbb jöttél volna. Az asszony azon tanakodott Rontóval. elérték a király városát. a szekerek visszamentek a király városába. az is jó lesz. elaludt. . lányom. nehéz fába vágtad a fejszédet. jó asszony. Ahogy meglátta Rontót. mikor kipihente magát. Hát elindultak együtt. .Jaj. édesanyám . akkor talán akadt volna valami. nem lehet. mint a fába szorult féreg. s mentek.mondta az asszony. mert inkább mindig elrontott valamit. annak nem sok hasznát tudták venni. a kis királyfit? . hogy a napra lehetett nézni. Kérdezte a királytól.Mindjárt meggyógyítom én. Rögtön lett málé. Lakott abban az országban egy ember. egy kis lisztet kérni: . hogy hol lakik a király. hogy én elmegyek a szelet eloldani. Köszönt az asszony. hogy ne veszítse az eszét. Amint bement az erdőbe. Hej.Dehogy pusztul . Azt mondja a medvének: 358 . belepusztul. Ezért kihirdette az egész országban. az élet tetejére. lerakták az élelmet. megmondom a királynak. nem bánja meg. egyszer csak hallja. Hej. hát egy medvefiú ott nyekergett: nem tudott elmenni. éjjel-nappal úgy kiabál. A legkisebb volt csak a kivétel. öcsém. mind megnézte. hogy mi járatban van. kiszabadította. Avval bement az asszony a gyerekhez. kiment az erdőre hogy hajt haza vaddisznót. akinek nagyon derék fiai voltak. azé lesz a királykisasszony. Rontó nem szólt semmit. vígan mentek hazafelé. de hát azt se tudták. hagyja el. hogy aki azt megteszi.Hej. Rontó csak meghúzódott az asszony háta mögött.Ó. annak feleségül adja a lányát. hogy málé most már van. Rontó meg az anyja felültek a szekérre. sok királyfi szerette volna megtenni a király kívánalmát. mikor az készülődött a királyhoz. Amint az anyja betette maga után az ajtót. megörült a királyné asszony. Azt mondja erre a király: . Rontó. Hát ez a Rontó egyik reggel azt mondja az anyjának. Az egyszerre elhallgatott. mi baja. felkelt hajnalban. az is majd lesz valahogy! Hazaértek. Megkérdezték. hogy ő elmegyen eloldani a szelet. de nem mondta meg nekik senki. de arra nem. amíg rá nem akadtak. Már valamennyi doktor csak volt. megint mendegéltek.Édesanyám. azt mondták. de disznó honnét lesz. hogy a másik szobában hangosan sír egy kisgyerek. Rontó meg kinn maradt. mint a tej. Közben az anyja a másik szobában fürösztővizet rendelt. Az anyja megszidta. Az asszony már jönni akar kifelé. ha meghízik.szűk világnak.mondta Rontó -. Rontó nem hagyta magát. Rontó megszánta. A király azt felelte: . Bementek. búza. Rontó rögtön megmondta a királynak. a király is bejött akkorára. rimánkodott neki. három szekérrel. mert a farka odaszorult a tőke alá. hogy aki elengedi a szeleket. meg is fürdette mindjárt a kisfiút. annak is nagy volt az öröme. hová forduljanak megfogni a dolgot. Mégis addig mentek. Mondja az asszony a királynak. . A királylány olyan szép volt.Azon ne búsuljon. mert már hallotta hírét. szabadítsa meg őt. megyek én is magával. mert már sokan kértek.

Mikor az utcán meglátták a menetet. hogy te szabadítottál meg. . bizonyosan jóllakott . ha éhen döglenek is. ha megmondom neki. szájtátva. mi nem adunk nekik egyszer sem enni. Bebújt az ólba. akár hiszitek. azt beleöntötte az egyik disznó szájába. kiválasztott három disznót. leteszi a véka mellé. . Felnyitja a táblát. Szekéren vitték fel a kertből.Akkor éppen jó. aki magát táltoslónak mondta.gondolta Rontó. erre a két vaddisznó neki. ad az neked vagy három-négy malacot. Rontó vágott egy sanyarún nőtt galagonyát. rászabadította az egész falut. se disznót. Így töltött a másiknak is. . a harmadik disznó.. Rontó arra gondolt. Eljön a másik etetés ideje. kihoz három zsák csöves kukoricát. Hát délfelé veszi Rontó a vékát. Egy madzagot a disznó lábára kötött. hogy ez már rajtuk romlik. eladja. mintha tapasztották volna rájuk a húst meg a szalonnát. a másik meg egészében megmaradt nekik. . Rontó úgy is tett. hogy már csak nem akar az a süldő megnőni. hordott mindenki annyit. viszi másnap a vásárra. Amikor eljött a tavasz. De bátyjai azt mondták: . amiért nem vittem el őt. Mondd mindenkinek. egy vesszővel meg hajtotta. Mikor ki akarja nyitni a száját. válassz belőlük . Rontó gondolta. amelyet egy boszorkány hozott rám. a hasán meg egy méter.mondta a medve. A vén medve erre belefújt egy sípba .Hát mi járatban vagy? Rontó elmondta. Rontó útnak indult a süldővel. hogy nem olyan vén. de a harmadik még akkor se kelt fel. már a másik tátotta a száját. hogy elég lesz neki jövőig.Holnap készülj. Látni akarták. ahol az öreg medve ült egy nagy fa alatt. A harmadik nem kelt fel. mert az ajtón nem fértek ki. mert még eddig nem etetett se marhát. Rontóék is megölték a két nagy disznót. Hanem addig csapjál csak ki engem a kondába. mindnek ég felé állott a sörénye.Nem vagyok én disznó.Talán megbolondult ez a Rontó? Rontó hazaérve. Tavasz felé újra táltosló leszek. amelyikről látta.Na. Azt mondta az anyjának. minden alkalommal két zsák kukoricát ettek meg. a disznó megszólal: . Két zsákkal megettek. így szólt Rontónak: .Háláld meg rögtön. leteszi a disznóól elibe. hogy eteti meg a vadakat. ahová mondta. nincs-e valóban farkasfoga annak a disznónak. De még egyikből is megvolt a két hátulsó sódar. Rakd meg a tarisznyát. Mikor 359 . hogy jöjjön az etetés ideje. Eljött aztán a karácsony hete. Az anyja sütött is neki hamuban sült pogácsát. avval megyen a kamrába. mert én táltosló vagyok. lekuporodott. majd segítségedre leszek.jöttek is elő a vaddisznók! Mikor Rontót meglátták. amennyiről gondolta. és maga előtt hajtotta őket hazafelé. Rontó teletöltötte a vékát csöves kukoricával. akár nem. A bátyjai már alig várták. egy összetett kas színig volt vele. mert holnapután útra megyünk.Ha hazahajtottad. hátha farkasfoga van. Rontó úgy tett. Nem is csoda. mert különben egy nagyobb tőkét teszek rád. A disznóólat le kellett róluk bontani. A fia elmondta neki.Nem is bízom rátok. addig tart az átok. hogy mint áll a dolog. behajtotta őket egy sövényből készült disznóólba. az emberek mondogatni kezdték egymás között: . Mindjárt oda is értek. Hasadt is róluk olyan szalonna. hogy megnézze. hogy a hátán volt három méter vastag. hagyj engem pihenni. mert akkor sohasem híznának meg. Mire az elsőt megetette. mit csinál Rontó. hogy a vásárra hajtasz engem. A másik két disznó meg úgy hízott. mert az én apám itt ügyel a vaddisznókra. hát etesd is.

ahová ők akarnak menni. mondja csak meg. A többiek mind úgy elszaladtak. Mikorára a többiek odaértek.A szelet szeretném eloldani. még segítségükre lehet! A táltos váltig nem akarta. még a ruhája is majd leszakadt róla. mert vacsorázni akart.A nyeregtáskában aranyos ruha van. Egyszer csak megállt a táltos: . az lesz a király. hadd induljanak el. Avval a táltos elvágtatott vele. mert az út éppen el van foglalva. elértek-e rajta. majd utánuk mennek. A táltos megállt. hogy nem is látták őket. de nem tudom. és olyan táltosparipa lett belőle. édes gazdám? Azt felelte Rontó: . . mert már feltört a nyereg. Mikor elérték azt az utat. A Kőszáli király megmondta. nehéz lesz kettő. de egy ott maradt. A táltos most ugyancsak nekirugaszkodott. Aranyos nyereg volt rajta. Ülj fel.Meddig megyünk még. mint a pinty. hogy ő is hadd üljön fel. 360 . . Így fel is kuporodott az ördög hátul a nyeregbe. leszállhatsz most. a malac megrázkódott. Ahol a legmagasabb a szikla. A táltos megkérdezte tőle. mert lehetett az ördög hat vagy hét mázsa. Azt mondta Rontónak: . de azért megcsináljuk. mert most van a királyválasztásuk. mert így talán elébe megy a többieknek. A táltos egy kicsit gondolkodott. kend be vele a sebeidet. mert hátha rászorulnak majd. Meg is indultak az ördögök. merre kell oda menni. Aztán széjjelnézett. Rontó kivette az aranyos ruhát. vedd fel.Én megmondhatom az utat. hogy merre van az út oda. hogy olyat nem mindenkor lehet látni. egyébbel ne törődj csak jól fogózz meg. Márpedig ha ő lesz a király. . A többit majd megölte a méreg. Mikor már jól elhaladtak. ha csak lehet.kiértek a falu végére. mint a forgószél. meg is kérdezte a táltostól: . egy szempillantás alatt elibe vágott a sok ördögnek. de az ott maradt ördög erősen rimánkodott. nem tudom a járást. nem vagyok hozzászokva. megkérdezzük. várta. ahol a szél meg van kötve. Nagy körmével épp egy háromesztendős tinót tépett széjjel. meggyógyulnak egy minutum alatt.Elmegyünk a Kőszáli királyhoz. Akkor azt kérdezte tőle a táltos: . s ő lesz a király. Mentek még három napot. Rontó úgy is tett. A táltos útnak indult. gondolta. olyan vitéz lett belőle.Az semmi. Rontó egyre izgett-mozgott a nyeregben. hát volt ott annyi ördög. a táltos is neki akart rugaszkodni. ahol az ördögök szaladni akartak. ők már szembejöttek velük. ott ül a Kőszáli király nagy varangyos lábszárral. Rontó már megunta.Az bizony bajos dolog. Ahol megoldhatják a szelet. hogy nem látszott az út.Itt vagyunk. Rontó azt mondta. hogy megyen. mert én még nem jártam arra. Hát egy olyan szikla tetején voltak. Az ördögök versenyt futnak rajta. Amelyik legjobban tud futni.Mit parancsolsz. annyi ideig mentek. Így aztán ez az ördög lett a király. Markolj port. hogy vigyék el. s így szólt: . hogy nem lehetett felegyenesedni az égtől. Rontó is megfrissült közben. hogy te is mutass valamit.

amelyen jöttek. Pengette a kardokat. . Alighogy kimondta. amelyikből királyt csináltunk.Mi az? . Meg kell tőle kérdeznünk. a táltos utána. az ördögkirály ott termett. én is eszek. vagy vele magával kell kinyittatnunk a lakatot. elkezdett rimánkodni. fegyvert válogatott. csak úgy tudjuk elvenni tőle a lakat kulcsát. .felelte Rontó. A táltos azt mondta: . a láncon! Nem bírja elszakítani. az ördögkirály elősípolta valamennyi ördögét. egyet aztán odaadott Rontónak. akárhogy rángatja. hogy szabadítsák meg őt. nem ér semmit. mert a te kardoddal hiába vágod a Kalamonát. . ha találkoznánk azzal az ördöggel. amit velem tettetek. Jöjjetek utánam. próbálta kinyitni a lakatot.Nem baj . Rontó leugrott. . mint egy kád.mondta az ördögkirály. mikor király lettem. Egyszer csak mondja Rontó a táltosnak: .Nem tudtátok a szelet eloldani? .Mehettek . De ha ezzel hozzálátsz. mint a vihar. ez úgy vágja majd. Most úgy mentek. Mentek még vagy három hétig.Gyertek elő. A táltos úgy ment most is. evett-ivott az is. Egyszer Rontó valami lánccsörgést hall. .Biz az nem lesz még egyhamar. vissza kell mennünk a Kőszáli királyhoz.De avval meg kell verekedni . egyél. Avval megindult.Már itt nem tudunk mit csinálni. avval meg is kell verekedni. Most úgy mentek.mondta Rontó. megkeressük a szélkötő Kalamonát. Azok megtették. mint a gondolat.Jó volna.Ők meg folytatták a maguk útját. hogy minden láncszem. még annál is sebesebben.kérdezte. nagyon fogadta. elővette a hamuban sült pogácsát. Rontó leszállott. . . aztán kinyittatjuk vele a lakatot. Aztán. Újra elindultak.Hát most visszasegítem. Vissza is fordultak azon az úton. s azt mondta nekik: . kérdi a táltostól: . ahol a szél meg volt kötve. mint a villámlás. gördítsétek félre. még talán annál is sebesebben. az nem fogja. de nem sikerült.Nem bizony . . Egyenest a pokol felé tartottak.Hiszen akkor már mindjárt odaérünk. . 361 . Akkora lánc volt rajta.Ezt azért adom neked.A szél. akkor értek oda. Hanem álljunk meg egy kicsit. hogy majd meghálálja a szívességet. Mikor a szél meglátta őket. Mikor a pokolba értek. Jóllakott a táltos is. mint a jó kés a szalonnát. Azzal Rontóval bement a fegyverházba. Rontó gazdám.Megyünk. van itt egy nagy kő a fegyverház ajtaja előtt.mondta az ördög.Most hová mentek? . . még annál is sebesebben. hol a palotája a szélkötő Kalamonának.

elővette a tarisznyáját. az nagyon erős! Nem ember ereje van abban. . A táltos alig lelt magának ennivalót. Ahogy nézem. megette. Az addig jóllakott zabszalmával. közben a másikat nyitotta. Kérdezte a táltostól: . Olyan szépet még nem látott soha életében. azt mondta. .mondta Rontó.Be jó. csak nem tudjuk az utat. még a szeme világa is elveszett. Rontó felült rá. vitéz úr.De úgy hallottam. Hogy tudott ide eljutni? .Rontó felkötötte a kardot. hogy nehéz volt a fertelmes dögje. Mentek tovább. lelkem. Három nap múlva ott leszünk. Már egész közel jártak a gyémántpalotához. mint az álom. még annál is sebesebben. merre menjenek. ment. A táltos azt mondta: . amelyikből királyt csináltunk. hogy valami fénylik messze. csak megy tovább.Az az ördög.Semmire . hogy mire jártak. Merthogy otthon nincsen eső.felelte a táltos. egy kicsit nehezen. Rontó leszökkent. ott egy hófellegből evett egy kis darabot. Megy. hogy arrább még egy palota van. csak úgy csengett-bongott a palota. nem fogja a kard a testét. Csak most szállj le. A szükség hajtogat engem.Hát aztán. megy felfelé.mondta. jégből. meg mersz-e verekedni azzal a Kalamonával? . kérdezte. . Hát azért kerestem fel. Mikor jóllaktak. Mikor már közel értek. vitéz uram. ez vágja. Mikor bent volt. A Kőszáli király megmondta. .Az a Kalamona palotája! Tiszta gyémántból van. mindketten újra útnak indultak.Igen. .Most már mennénk a Kalamonához. igaz. újra mentek. ha hagyja magát . a táltos ugrott vagy kettőt. Rontó újra felült a táltosra.Bizony. Hanem az ő sarkantyúja se pengett még soha olyan szépen. lenyergelte a táltost. Rontó bement a gyémántpalotába. Mentek tovább. amott a sövény zabszalmával van fedve. Az ment. Mentek egyenesen a Kőszáli királyhoz. Rontó leszállott. mint a jó kés a szalonnát. mint a halál. elment arrébb. de már kipihentem. Volt még benne három pogácsa. és ott voltak a kapuban. Mikor az meglátta őket. addig jóllakok. 362 . aki csak anyától született. hogy felvettük . jót ivott. gazdám. lelkem. mert az a szörnyeteg megöl mindenkit. . kiment a táltoshoz. látja Rontó. még annál is sebesebben. Mikor mentek már vagy három hétig.Hej.Üljön le. . Vízben nem szűkölködtek. adott nekem egy kardot. húzta maga után az ajtót. Indul oda. Ott ült egy gyönyörűséges asszony: a Kalamona felesége. azt elég rosszul gondolta ki. Azt mondja neki az asszony: . Mert a szelet megkötötte a Kalamona.Jaj.Én itt maradok. A táltos megnézte a kardot. oda kell nekünk mennünk. akkor látja.Mi az? .Meg én. . mert hiszen fellegek között vezetett az út. úgy. és együnk. Ahogy újra kinyit egy ajtót. kérdi a táltos Rontótól: . Akörül sok-sok rongyos asszony. .Ez a kard megéri. Ahogy ment.

A szelet csak akkor engedem el. Egy-egy esztendeig volt a felesége mind.Itt vagyok. Csak te is ügyelj. de ha maga jó szándékkal van hozzám. Hol van? Rontó is rápattant a lovára. én nem vagyok olyan erős. érezte. míg kinn leszek. hogy el ne olvadjon. hogy most ezért volt oda. húzza ki maga is a magáéból. behúzta a gatyájába a madzagot.Megmondom: a gatyamadzagjában! Megyek. mikor jön. Mihelyt megkötötte. Mert így nyáron. miért vannak azok ott? . . aztán azt húzza bele.Láttam . jött a Kalamona hazafelé. akkor tudom.Azok mind királylányok.Jaj. lelkem. Én is csak addig leszek a felesége. . te senkiházi? Mindjárt megfojtalak. mint ő. . míg haza nem jön.Attól ne féljen.. mint az ítélet. A Kalamona nagy mérgesen bement az udvarra.Azoknak kell a jégpalotára fújni a hideget. . mert most odavan. ahol az a sok rongyos asszony van. Egyszer csak elkezd a gyémántpalota mozogni. menjen kifele. Kérdi Rontótól: benn a Kalamona? . ha megverekszel velem. de félek. mint ő. 363 . Rontó az ajtó mellé állott. hogy már olyan erős. A lányt letette a tornácra. megmondhatná. Rontó mindjárt megismerte. Mert tudja. Beszélgettek még egytől-másról.mondta a táltos . meg azon is verekedik. elájulva. . . . Mert látta ott a jégpalota mellett azt a sok asszonyt? . hogy megszabaduljunk tőle. Nyomban megverekedek vele.Ha megmondja. mert a szelet el kell oldanod. . Akkor rabolt másikat. megmondanám én nagyon szívesen. te Kalamona.Hogy mertél idejönni.mondta Rontó.Igaz. Az asszony behozta a madzagot.Jaj. a táltos már nem győzte várni.Ha hagyom magam. Előtte egy szép királylány. Azért jöttem.Hé. Szépen nem adták. hogy nem tudja legyőzni. Könnyen ki lehetett találni. akkor szokott mozogni a palota. kifelé! Idegen járt itt. ott szokott aludni. míg én odavoltam Itt van még most is. kutya. amit hozok. Úgy is lett. miben van az ereje! . mert ő is táltoson jár. Rontó kiment a kapuba. lelkem. Alig pislantott Rontó egyet.Éppen ezért mondja meg akkor. Addig. Ha tud rabolni egy szép kislányt. . engem is odaültet. a nyakát irányozd.csak te ügyelj nagyon.Még nincs itthon. elbánok vele. mert mindjárt itthon lesz. nem ment az el. akkor épp olyan erős lesz.Jó. mindjárt hazajön. hogy az ő királyának a lánya. beugratott a kapu fölött. kihúzok egyet az övéből. és akkor engem a ló farkához köttet. .Hiszen alig várjuk mi itt. abban a palotában. hát elrabolta. jó . Ha én olyan erős leszek. . mint az acél. . miben van az ereje. mikor melege van. s beordított az asszonynak: .

Ott elkezdett gondolkodni Rontó. mulattak. A Rontó táltosa ügyesebb volt. lóháton vagy földön? . ha megérdemled tőlük.A vitéz úr megölte Kalamonát. mint az orsó. Volt a szekéren olyan hemzsegés. jöttek is azok rögtön. mint ő. Mentek. Rontó se volt rest. ettek. mindent ellepett a víz. de a nagy táltos úgy vitte őket. mire hazaérünk. hogy Rontó csakolyan erős. ott termett az ördögkirály. Ahogy ott gondolkodott. annyi ölte. mint Kalamonáé. Azzal Rontó nyakába ugrott. Az szóval is megmondta most neki. mert megszabadította őket Rontó vitéz. mert úgyis ősz lesz. 364 . mint a gondolat. Egyik se tudta megvágni a másikat. ittak. Azok meg is ölték egy perc alatt. Öljenek azok meg. hogy már nincs oka félni. aki. hogy ne ölje meg. mind a kettő. Persze aztán Rontó is.Ha akarjátok . Elmentek messze egymástól. kardostól. Az leesett a földre. . mind felültek. aki a szelet elereszti! . öljétek meg a gyalázatost. Elkiáltotta magát. Negyedik nap azt mondja Rontó: .. ölelte. Akkor elkezdett rimánkodni Kalamona. csaptak olyan lakodalmat. éppen július utolja felé járt az idő. ott. felhasználta az alkalmat. csókolta. nem öllek meg. . én hát akkor a felesége leszek. a szekér utána.Már induljunk hazafelé. A táltosok is ettek kinn. megkérdezte. hogy a Rontóé édesdeden átbújhatott a hasa alatt. Volt ott egy nagy szekér. mint a semmit. A lakodalom három napig tartott.felelte Rontó. megkérdezte a lánytól. a sok asszonynak úgy pergett a nyelve. hogy kivel van dolga. Kalamona túlvágott rajta. igazán az-e. mert nem volt. jó közel ment a másik táltoshoz. megindult elöl. Rontó még egyet adott neki. A Kalamona mindjárt érezte. mert a jégpalota elolvadt. éppen háromszázan voltak. de olyan nagy volt. . mert az én apám annak ígért. Kérdezte a sok királylánytól: hol is van ő tulajdonképpen? Azok megmondták neki.Hogy akarsz verekedni. aki fújja rá a hideget. amennyi hozzáfért. mert a lakatkulcsot ottfeledte. Kirántotta a kardját mindkettő. Három nap múlva elérték a Kőszáli király birodalmát. levágta a másik karját is. meg amerre a szél meg volt kötve.mondta erre a királylány. .mondta Rontó -. Vissza hiába mennének. Ezalatt Rontó királyának a lánya is felocsúdott a tornácon. a jégház is elkezdett olvadni. mindjárt lecsapta Kalamona jobb karját. azt. mivel lehetne segítségére. s a nap meg jól sütött. Rontó meg a feleségét maga mellé ültette a nyeregbe. amit leltek. A többi királylány közben levetette a rossz ruhát. Rontó is ott termett.Lóháton. ahol az út eltér hazafelé. Mindjárt hozzáfogtak.Én is abból az országból való vagyok . úgy vágtattak szembe. összecsaptak.mondta nekik Rontó -.Kezdhetjük! Azzal felpattant a nagy táltosra. . Szétnézett.Én is éppen azt akarom.Jól van . . hanem idehívom azt a sok királylányt azonnal a jégpalotából. sütöttek-főztek. abba belefogták Kalamona táltosát.

Mire eljött a vetés ideje. Lett nemsokára eső is. Azok egy szempillantás alatt olyan palotát építettek. míg elért oda. Ahogy csak tudtak menni. a kardot megedzette néhány perc alatt. Rontóval három álló hétig vágtatott a táltos. úgy vehetjük. elcsapta. hogy odaérjen. a többi meg utána. Ahogy Rontó ott maradt a feleségével.Ne siessünk hazafelé. Otthon. hogy vágja a láncot is. „ha te nem sietsz. hadd legyenek már nyugodtan az öreg király meg a felesége. Rontó alig várta. az mehet már haza. mert eltemetik a királykisasszonyt. kihúzta a kardot. három álló napig ettek-ittak. A király kitétetett egy üres koporsót az udvar közepére. csak kiállják még három napig. vissza is jött vele. mindenki menjen a király udvarába. csak úgy folyt a lé meg a lé. ő meg bement a feleségével a palotába. mintha meghalt volna a lányunk. Egy jótorkú ember elkezdte az éneket. három éjszaka. hogy várják meg itt. ha nincs lánya! Se nem evett. amelyik tudja a járást..Ha kiállották már eddig. De mielőtt elindultak volna. hozzáfogott nyergelni. hogy aki csak járni tud. Ő meg felült a táltosra a felesége mellé. míg én elmegyek a szelet eloldani. volt ott jó gyep. Rontó lenyergelte a táltost. Felült a táltosra. mintha otthon halt volna meg. Mondta is a feleségének: már látom. jó kedvük volt. Rontó leugrott a táltosról. hadd gyepeljen. megvolt a nagy bánat. Rontó azt mondta. Rontó itt azt mondta a lányoknak. a föld is megpuhult. A táltosról levette a nyerget. hogy ennek a sok asszonynak készíts itt egy palotát. Ő maga elszaladt. még annál is sebesebben. Rontó azt gondolta. Neki már eshetik. mentek három hétig. mert annyi népet hova tett volna a házban. elfelejtették. ott újra megpihentek. Negyedik nap útnak indultak hazafelé. hogy induljanak a király városa felé. hogy nem akadt párja. most már végleg hazafelé. 365 . én miért sietnék”. de otthon nagyon nyugtalan lehet már királyapánk. hogy megvan a lányuk. Itt újra megtartották a lakodalmat. Lehetett vetni. . hogy lakjanak benne. ahol a többiek maradtak. adott neki enni-inni. a kőrisfaerdő ott volt. ettek-ittak. mert ha elindulnak. Mindjárt ki is híresztelte az országban. Ahogy odaértek. Bezzeg mind tudta a járást! Elszéledtek. eltévednek. mint a szajkó.Igen. De a felesége azt mondta: . már annyian voltak az udvaron. mint a villám. se nem ivott. Rontó felment a Kőszáli királyhoz. a felesége meg a földhöz verdeste magát. azon tanakodtak. mint a villámlás. . Ezalatt otthon. A király jajgatott. mint jó kés a szalonnát. A többi bement a palotába. azzal megindult. a király udvarában. úgy elvágta vele a láncot. Az öreg király nem örült neki. Ahogy elérték a Rontó országát. megindult visszafelé. hogy fúj a szél. hogy fúj a szél. a Rontó falujában is észrevették. jó tűz volt a pokolkemencében. legalább temessük el úgy. a pálinkásüveg körüljárt. hogy alig fértek. ki oldozhatta el. Egy perc alatt szabad lett a szél. meg esik a szép csendes eső. Csak el ne felejtsem mondani: ezt a kardot edzd meg. milyen sanyarú sorsuk volt. elkezdett fújni.Hát azt kívánom. a feleségét is elvitte magával. Már mentek vagy három hétig. Mikor egy éneket elénekeltek. Így tartott három nap. Azok jó ennivalóval várták őket. megköszönte az útbaigazítást. Hej! csődültek a népek. Az ördögkirály elősípolta megint az ördögöket. míg vissza nem jön. Ment Rontó a táltoson. legyünk még itt vagy három nap. Mikor megérkeztek. hogy a szelet megszabadítsa.

Hát csak ugyan a kedves lánya volt! Lett olyan öröme.Még csak lesz! . jó vitéz. Az övét felnyergelte. az a fiú vagyok. mint a villám. fiam. bátor vitéz vagy. . épp ekkor Rontó megkereste a két táltost. .Lehetett azt gondolni . mert a nap is már magasan járt. Megszólalt most Rontó is: .Én nem bánom. egyszer csak megáll a táltos. hogy most temetik a királykisasszonyt.Holnap lesz a temetés. . hogy ott volt tán az egész ország apraja-nagyja. hát nem tetszik tudni. még a Kalamona birodalmában.mondta a király.Szóljon már a táltosnak. hogy senki haza ne menjen. Már éppen vinni akarták a koporsót kifelé A király s királyné rá voltak borulva. . Egyszer hallanak valami éneklést. azt mondta az urának: . .Jaj. érjünk oda minél hamarabb. hogy viseljék gondját a táltosoknak. akit elvitt a Kalamona? Ahogy ezt a Rontó felesége meghallotta. Megindult a táltos. . . Az asszony elszunnyadt Rontó ölében. s odakiáltott a királynak: . most már bizonyosan ő lesz a király. aki itt volt egyszer az anyjával. mint a forgószél. királyapám. hát ott vannak a király városa szélén! Felköltötte a feleségét. toronyirányba.Ki vagy te. Rontóné azt mondta: . hogy jobban lásson.mondta a harmadik. . hogy most meg azért sírt. senki ne menjen haza. hogy haza merted hozni a lányomat? Rontó helyett a lány felelt. a Kalamonáét meg vezetékhez kötötte. máléért. hogy hazajön a kisasszony. miféle éneklés ez. hogy milyen jó lesz. Rontó maga elgondolkozott. hogy mikor akarják megtartani a lakodalmat. Mikor itt már a negyedik nap megtetszett a hajnal. hisz itt a lánya? A vén király megdörzsölte a szemét. Mikor a király udvarába értek. úgy sírtak-ríttak. az.Most már ismerlek.mondta. megérdemled a lányomat. repült. Csókolta Rontót is meg a lányát is. királyapám. Aztán megkérdezte az öreg. Az asszonyok elkezdték egymásnak mondani: . hogy itthon van a kisasszony. Rontó megsarkantyúzta a táltost.Én mindig tudtam. Ahogy gondolkodott. vitéz úr. mert holnap megtartják azért itt is a lakodalmat. nem tudott hová lenni boldogságában.Mit sirat. ott beszélgettek. árkon-bokron keresztül. Kérdik egy gyerektől.Én. lelkem.A király végül azt mondta: .Az uram! . egyenesen a fővárosba. Rontó ráparancsolt a kocsisokra. A vén király meg kiszólt a sok emberhez. hát ott annyi nép volt.Én mindig gondoltam. A városban már csak lépést mentek a táltosok. odaugrott a koporsóhoz. ha holnap lesz is! 366 . Felült a feleségével a nyeregbe. mert azoknak lehet köszönni. Bementek a házba. Rontó sarkantyúba kapta a táltost.Mi már megesküdtünk.

A Kalamona táltosával szántott magának. mert eljött a vetés ideje.Most már mindenki menjen haza. Az öregek elmentek falura lakni. Most hát jutalmul én átadnám neki a királyságot. mind hazamentek. aztán meg a népnek. az ő országában nem szedtek adót se. ha ti nem haragudnátok érte. ki eloldotta a szelet. itt van ez a vitéz. Még most is élnek. már szólt a banda. Az embereknek nem is kellett kétszer mondani. Három álló napig tartott a lakodalom.Hallgassatok ide. míg a gulyát levágták.Mi haragudnánk? Mi is úgy akarjuk! Éljen az új király! – kiabálták a népek torkuk szakadtából. Vetni kell. Rontó meg a felesége nagyon jól érezték magukat. Akkor a vén király felállott. hogy hajtsa haza a gulyát. De még az asszonyoknak is. amit azelőtt annyi sok ló meg ökör alig bírt megszántani.Kiüzent az öreg király a gulyásnak. Rontó felállott. . Rontóból nagyon jó király lett. csak úgy szólt a harang a kövér tinókon. jó hangosan ezt mondta: . Előbb megköszönte az apjuknak. a bor is fogytán volt. Jó idő is volt. megölte a Kalamonát. megfőzték azt a tenger húst. Erre az öreg király azt mondta: . Én már úgyis öreg vagyok. Jött is már estére hazafelé. míg megsütötték. ha meg nem haltak! 367 . Az udvaron terítettek. Az új király élt a feleségével bú nélkül. hogy jövőre legyen mit aratni. Bezzeg volt dolguk a mészároslegényeknek. Most elvette feleségül. meg a házban sem fértek volna meg. De hát kellett is egy egész országnak! Másnap alig virradt. hazahozta a lányomat. Harmadik nap estére már alig volt a gulya marhából. Egymagában megszántotta azt.

Egyedül volt a kastélyban. hogy a vizet elővegye.Királyfi. hadd meg az életemet. s ő nem tudta felhasználni. talált egy nyulat. El is ment a királyfi. jó tettedért jót mondok. De gyere velem. Mihelyt kiért az erdőbe. Elbocsátotta azt is. nem bántotta. mert jót mondok neked. Búsult. amelyről a királyfi már két ágat levágott. búsult egy darabig. Találsz ott egy háromágú tölgyfát. A szép tündérlány meghalt. megtalálták a forrást. Az lesz a feleséged. királyfi. szép rendesen. bocsánatot kérek. Forgott a királyfi ott körül kereken. Nem volt mit tenni. Telt-múlt az idő. hogy lelője. 368 . s ment tovább az erdőbe. De megint úgy járt. netalán szükség lehet rá.Kegyes királyfi. felvette az ölébe. arra. hogy abból is kifogyott. hazavitte nagy szomorúan.A háromágú tölgyfa tündére Egyszer volt. A rókát is célba vette. Majd abból az ágból kijön egy tündérkislány. mint a múltkor. vizet. Azt is elbocsátotta. hát unatkozott. Találkozott akkor a nyúllal. Gondolta. mert megfulladok. mert a bor igen erős ital volt neki. Menj el megint az erdőbe. Talált aztán az erdőben egy kis őzet. Vágj le még egy ágat. hogy hát az is jó. mert szükség lehet reá.No. De vizet vigy neki.Vigyél vizet innen magaddal. mert abból is egy szép tündérlány jő ki. De vigy magaddal egy kicsi vizet. Talált aztán egy rókára. Járt a királyfi erre. hogy milyen szerencsétlen ember is ő. jó tettedért jót várhatsz. jó tettedért jót mondok. Nagy búban volt a királyfi. majd még megköszönöd. kegyes királyfi. Megtalálták a tölgyfát. hadd meg az életemet. kiment vadászni. Meghagyta a nyúl életét. . Az isten megadta neki a szerencsét. az is visszaszólt neki: . de nem talált. a harmadik ág még rajta volt. Menjünk most tovább. elvitte haza. ő bort adott neki. Azt is célba vette. A nyúl rimánkodni kezdett: . de aztán megint elment az erdőbe vadászni. hogy vizet kapjon ott az erdőben. Levágta az ágat. Elmentek ketten.Bocsáss meg. A nyúl elszaladt. hogy lelője. Célba vette. jó tettedért jót várj hadd meg az életemet. oda. kegyes királyom. megint elment vadászni. meg is találta a tölgyfát. Volt nála egy kulacs bor. és a víz kifolyt. Menj be az erdő közepéig. ahol a tölgyfáról egy ágat már levágtál volt. királyfi. Felvette azt a lányt is. Megtalálta a rókát. kijött abból is egy szép tündérlány. hadd mutassam meg. hol van az élő víz. Vette fegyverét. eltemette. hetedhét országon. ki is jött abból egy szép tündérlány. le is vágta róla az ágat. Rögtön rikoltott a királyfinak: . Vágj le abból egy ágat. és a róka is azt mondta: . .No. hol nem volt. Azt mondja neki az őz: .Jaj. megmondom most az én hálámat. de a flaskó feldűlt. . Eltemette azt a lányt is. de még az Óperenciás-tengeren is túl. bocsánatot kérek tőled.Ne lőj le. de a lány mégis meghalt. lakott a zöld királynak egy fia.

. Ott is maradt. Szólítgatta a tündérlányt. s hogy őt egy királyfi szabadította meg. A királyfi elment. Jártak a kútra sokan vízért. Mentek.a kút mellett. Kiment a kútra egy boszorkányné is. Elmentem valami eleséget keresni. hogy más gúnyát hozzon neki.mondja a kis nyúl . de csak nem érkezett vissza. hozzál nekem új ruhát. és bedobta a kútba a tündérlányt. Menjél előbb csak te haza. öltözzél fel! 369 . de útközben. Hárman voltunk testvérek. kérdi attól is. Odaérkezett a királyfi a gúnyával. kivezette a maga lányát a kúthoz. keresi. valameddig egy ember le nem vágja. felmászott arra a nagy fűzfára. Mondja a királyfi neki: . hogy az a kép a kútban az ő képe. és felhágatta azt a fűzfára. s abból is egy szép tündérlány jött ki. No. Megölelték. mindent elmondott annak a boszorkánynénak. mégis fekete volt. Kiált is rögtön a lány. hogy hol lehet az ő menyasszonya. Oda leültek. de meg voltunk mindnyájan átkozva. tisztelt királyfi. Hagyjál itt engemet a kis nyúllal. A kis nyúl meg elment eleséget keresni. Akkor a boszorkányné megfogta. Elmondta neki a sorsát: . megkérdezte. Levette a fáról. örvendezve.Én itthagytam . A tündérleány azért. A kis nyúl ott ugrált előttük. de élő személyt csak nem látott. vadonatúj ruhát csináltatott a tündérlánynak. engemet az isten néked rendelt ezen a világon. vizet meríteni. már nézik körül kereken. mert megfúlok! A kis nyúl kapja a kancsót. mielőtt haza érkeztek volna. De végül mégis meglátta a tündérlányt fenn a fán. Végül is azt gondolta. megbeszélték most már a maguk sorsát. hogy hol van a lány: .Vizet. arra. hát hol van az a lány a fán. megcsókolták egymást. Azt is. hogy mi minden történt véle. hogy kiszabadította a tölgyfából. hogy hozzon neki ruhát. hogy épp most várja ő a királyfit. vizet. útra keltek mind a hárman. A tündérlány elmondta. Mindent. de képe meglátszott a vízben. közben felmászott a fűzfára. amely árnyékot tartott a kútnál.No. No. Várták ők. Tekintett a boszorkány erre. hiába. Akkor a kislány letérdelt a királyfi előtt. de ő maga. Meglátja végre a kis nyulat a királyfi. nem halt meg. hogy ne tudjunk megszabadulni ennek a tölgyfának a gyökerétől.Tisztelt kedvesem. de én ebben a tündérruhában nem vagyok bátor bemenni a te kastélyodba.Szállj le onnan. Betekint a kútba.No. azt mondja: . Azt mondja a tündérlány a királyfinak: . most vágd le ezt a szép tölgyágat. várták a királyfit. és megmaradott. Köszönöm jótettedet. A tündérruhát már felvette a boszorkányné lánya. bocsánatot kért tőle. De örömében sok időt töltött otthon. A tündér már fenn volt a fűzfán. hogy mi okból hágott oda. hogy ne lássák ott a kútnál tündérruhában. Az jót ivott belőle. odanyújtja a kislánynak. hogy megszabadították az ő kedves asszonyát. Levágta. a városon kívül volt egy szép kút. lát egy fényes fehérségű szép tündért. Ezentúl már együtt leszünk mi ketten ezen a világon. Volt neki is egy lánya: elment gyorsan haza. sajnálom fáradságodat.

Gondolkodóba esett a király. hogy vágja ki a fát. amely abban a kútban van. hogy ő a tündérlány. ő ki nem fogatja. hogy a szegény ember valamit elvisz onnan. és íme. Pedig milyen szép volt! Mi történt vele? . délig megért az alma rajta. hogy csúnya. hogy gyertya nélkül is láttak. Ahogy a földben az kifakadott. Mondja a lányának: . Ki kéne vágatni azt a fát! Mondta is hát a királyné a királynak: .Semmi hasznát nem vesszük annak a fának! Vágasd le onnét. Elment egyszer a boszorkányné a lányához. a nap sugara reám tűzött. olyan világosság támadt. aprítgatta a fát. Azt hívatta el a király. megfizette a fáradsága díját. amit azzal a tündérlánnyal csináltunk? Mert én kijártam a kúthoz. Elvitte haza. mikor ők mindent szerteszét hagytak. de a boszorkányné megint elment a lányához.Mi dolog ez? Valahogy még kiderül. fekete. hogy hazaviszi kincsnek. egy kis darab kiesett belőle. hogy annak a gyümölcsét a tündérek hordják el. Úgy is volt. Mondja a feleségének a szegény ember: . 370 . Kifogatta az aranyhalat. Jó reggel elmentek. a tűz mellé a kis szegletbe. meggyógyult. A királyfi azt is megcselekedte a kedveséért. lett egy szép aranyalmafa. Felöltöztette így is a királyfi. Estére.Ó. lányostul. addig nem fogsz meggyógyulni. amíg azt az aranyhalat. hogy aranyfa ez.Mikor leszállt a fáról. minden rendesen. vajon mi lehet az oka. Letette azt a kis darabka fát. megfőzték. akit a boszorkányné bevetett a kútba. a boszorkányné lánya evett belőle.Vajon nem történik-e valami még abból. Másnap elment a szegény ember munkába feleségestül. fiam . A szegény ember házában pedig. de éjszaka mindig elvitték a gyümölcsét. Mondja neki: . De hagyjuk most még azt az aranyhalat a kútban. Mondjad a királyfinak. tedd magad beteggé. ki járhat az ő házukban. egy halpénzecske leesett a földre. élt a királyfival. lelkem. Nem tudta. az igaziból. lett egy szép aranyhal. Az ott megmaradt. amikor este lett. megfogta az egész ábrázatomat. A szegény ember pedig látva. de mikor a szegény ember hasigálta. A király nem tudta. A cigánylány élt. kedvesem . hát az ő házuk ki van seperve. a házat ki se seperték. az ágy felékesítve. de a fa többi részét a királyné elégette. és egy szép aranyhalat láttam a vízben. hogy többet ne is lássuk! Volt a szomszédban egy szegény ember. Az a fa minden éjszaka megvirágzott. aki úgy dolgozik. egy pikkelyecske. hogy ők annak a fának a gyümölcsét nem tudják használni.mondja a lánynak -. azt gondolta. látja az ábrázatát. Gondolták magukban. melyet a zsebében vitt. mikor hazaértek.mondja a boszorkányné lánya -. hogy nem te vagy a tündérlány. felesége volt neki. Ki is vágta az rendesen. azt a kis darabot betette a zsebébe azzal. Hátha abból a lányból lett az a hal? Azt tanácsolom én neked.Bizonyára ez a kis fadarabocska világít. No. s az ágyat se rendezték el. De mikor a szakácsné tisztította a halat. De abból a tündérlányból. A szegény ember hazament.

hogy lesse meg. 371 . Egyszer a király mesét akart hallani. De most otthon hagyták a lányt elrejtve. hogy mit dolgozik az a lány. hol nem volt.No. No.. A tündérlány már nem bírt visszamenni a fába. mit próbáltál életedben. ki jár az ő házukba. kezd sepregetni a házban. Hát abból a kis fadarabból kijő egyszer csak egy tündérlány. mondjál már te is egyet. a fácskát megragadja. mit láttál. megkapták a tündérlányt. . munkába. Máig is élnek. Attól fogva a két lány együtt ment el a király udvarába. titkon..Egyszer volt. A tündérlány erre elkezdte mondani. hogy menjenek a királyhoz. A szegény ember lánya csak nézte egy ideig. akit a királyfi a tölgyfából kivett!” Megölelte erre a lányt a királyfi. Kiment az egyszer vadászatra. A lány az ablak alatt állott. . Mondott ez is mesét. hogy senki meg ne lássa. aki abból a fácskából jött ki.oOo. ott maradt velük. találkozott egy kis nyúllal. Annak nem volt mit csinálnia. elzavarta a boszorkány lányát. volt egyszer egy királyfi. Rákerült a sor a tündérlányra. Mondja a király: . hogy: „Én vagyok az a tündérlány.Másnap reggel újra készültek. s elvette feleségül a tündérlányt. Aztán hirtelen beszaladt a házba. Lássuk. te vagy itt a legszebb. ha meg nem haltak. a másik is egy mesét. Megint úgy hagyták szerteszét minden portékájukat. munkába. Éppen az ő kedveséről kezdett mesélni: .És végig mondta az egészet addig.

a lényeg megmásítása nélkül. sőt tarkább. Volt még valamire figyelmem. Ezeket a meséket mindenkor legjobban a gyermekek élvezték. de az is a népből. Illyés Gyula 372 . nyelvi zeneiségét és .Utószó Ahogy a zenész a népdalhoz. „legkulturálatlanabb” rétegének milliói voltak. mintha az eddigi. hogy ezeket tompítsam. hogy a sajátosságukat megőrizzék. Hisz egy nemzet annál szervesebb. amelyeket a felnőtt természetesnek érez. A magam képzelete s ízlése szerint nem tettem többet hozzájuk. minél sokszerűbb. az első kiadáskor. Ezeket az összesség tudásának ilyenfajta figyelembevevésével javítottam ki. úgy hangozzanak. olyasféleképp nyúltam én ezekhez a népmesékhez. szellemileg annál gazdagabb és szabadabb. Ami keveset szerkezetükön igazítottam. de amelyektől a gyerek megriadhat. E mesterfogásoknak csak töredékeit megőrizni nemzeti kötelesség. legművészibb mesterei nem is oly rég népünk legelnyomottabb. Célom az volt. mondjuk. mindnyájunk számára azonnal érthetővé akartam tenni őket. azok helyébe. úgy mégis. S azután ezekben a nem ma keletkezett mesékben csaknem teljességgel áll még a különös törvény: nyelvünk finomságainak megalkotói. minél összetettebb. aki nem röstellte elsajátítani a .gyakran csak e tájakon értett .valóságban élő . A tapasztalat vezetett rá. ezért igazítottam. száz elmesélőjük után még egy százegyedik is előállna. hogy a parasztság minden tagja külön-külön jobban ismerte nyelvünk szabályait. Ebben a kiadásban huszonhét új mesefeldolgozás van. a kegyetlenség. Így nem egy fordulatukban a harag. mint amennyihez a magyar nép egy tagjaként van jogom. Ám ez nem jelenti azt. mint akadémikusaink. Nem megváltoztatni . De magyarul igazán jól még az akadémikusok közül is csak az tudhatott. Semmiképp sem másíthattam meg tehát népünk jellegzetes előadásmódját. a szegényparasztok. részben más gyűjteményben való ismertségük miatt tartottam helyesnek kirostálni. akár a műemlékvédelem. melyet feldolgoz. Nyelvi hibát e mesék egyszerű előadói is ejtettek. ezúttal is. amelyeket részben a tárgykör hasonlóságára. akár a festő a színeivel. magukon hordják így e tájak sajátos mondatalakítását. igaz. Egységesíteni. már kezdetben. De valamiképp mégis több igénnyel. a kemény szóhasználat olyan elemei kerültek beléjük.ellenkezőleg. Ezek a mesék a tizennégymilliós magyarság megtelepülésének legkülönbözőbb tájain teremtek.szavait.nép nyelvi tudását. Nyelvünk letéteményese a parasztság volt. a bosszú. de nem a gyermekek költötték. lényegükben megerősíteni akartam őket.