P. 1
Francia gasztrónomiai zsebszótár

Francia gasztrónomiai zsebszótár

5.0

|Views: 3,990|Likes:
Published by Berecz Edgár
Amikor teljesen kezdõként belecsöppentem Japánban a francia gasztronómia világába, a legnagyobb problémát a szakkifejezések ismeretének hiánya okozta.
Amikor teljesen kezdõként belecsöppentem Japánban a francia gasztronómia világába, a legnagyobb problémát a szakkifejezések ismeretének hiánya okozta.

More info:

Published by: Berecz Edgár on Dec 30, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/09/2015

B%2%#: E$'<2

F2!.#)! '!3:42/.D-)!)
:3%"3:D4<2
I$B: 973-8405-09-2
S:@+%,95$6!2(%,9, 2003
Minden jog fenntartva
A86-*2 .5I4E<BF=E<: %8927?.<= K/=.
A86-*: I7/89;27= K/=.
&,12=* M*<*12=87*4 <BL5.=E<7*92 *3C7-E4>5.
Papi
Ez a könyv nem jelent volna meg az alábbi cégek
és magánszemélyek közremködése nélk!l:
Fõtámogató:
Ma!'a "l&$ $#l.
H!%el edel(eI$$
#86*;=* LB5.=
$2,>5>< &=*BC<2 I;8-*
F;2.<4. "*7
MC=A>< K*=*527
*0A I<=?C7
#86*7< H*3-J K/=.
d86+A G*+;2.55* M 7E6.= /8;-F=G
C87=*,= C869>=.; KH7A?.5E<2 I;8-*
$. C. a6+;>< $#l.
K8;87* "*7B2G E< "*5*,<27=*+C;
M*38; lG;C7=
l.1.5 KL;=I<1CB
%*6C< '27,.
"2BB* 21
B81E6 ?.7-E05I
!CB2< /*0A2BG
B%6%:%4F
a62 48; =.5 3. <.7 4.B -I 4E7= +. 5. ,<H9 9.7 =.6 J* -
9C7 +*7 * /;*7 ,2* 0*<B= ;8 7G 62* ?2 5C 0C +*, * 5.0 7* -
0A8++ 9;8+ 5E 6C= * <B*4 42 /. 3. BE <.4 2< 6. ;. =E 7.4 12 C -
7A* 848B =*. a7 7*4 .5 5. 7E ;., 180A d86272:>. d8> -
,.=, *B ! B*;:>2718, * )*,,8 "5*=A9>< E< * C1.B J2 -
;8>- /;*7 ,2* E= =.; 6.4 +.7 * <B. 6E5A B.= 7*0A ;E <B. 3* -
9C7 ?85=, * 487A 1C +*7 +. <BE5= 7A.5? =8 ?C++ ;* 2< *
/;*7 ,2* 6* ;*-=, 62 ?.5 * <E/ 7.6 => -8== 3* 9C 7>5, E< *
=> 5*3 -8 78< .B B.5 2< <B. ;.= =. ?85 7* 1*70 <J 5A8B 72 *B E= -
=. ;.6 62 5A.7 <E 0E=, +. C5 5F =8== <C 0C=.
$84 <B8; 6.0 =H; =E7=, 180A 1* ?* 5* 62= 4E; =.4,
?*0A 1* .5 4L5- =.4 ?* 5* 62 E;=, 7.6 *B= ?2= =.6, *62=
4.5 5.== ?85 7*, 6.;= .0A <B. ;K .7 7.6 E; =.= =.6 6.0 *
4E;= -8 580 7. ?E=, -. *BE;= 627 -20 ?2= =.6 ?* 5* 62=,
180A 7. 5C< <* 7*4 L;.< 4EB B.5. aB 25A.7 6.5 5E /8 0C -
<84 /H 5H= =E++ 6> 5*= <C 08 <*4 ?85 =*4, 7E 1* 6.0 .5 4. -
<. ;F =I .7 +8< <B*7 =G *4.
e0A 2-I >=C7 6C; ;.7- <B. ;. <.7 4.B- =.6 3. 0A.B 72
627 -.7 /E 5. <B* ?* 4*= E< 42 /. 3. BE <. 4.=, *62 4.= * 487A -
1C +*7 1*5 58= =*6. e+ +. * 4H7A? +., *6. 5A.= 68<= * 4. -
BE +.7 =*;= * K.- ?.< !5 ?* <G, 85A*7 <B* ?* 4*= ?C 58 0*= -
=*6 +., *6. 5A.4 * 5.0 0A*4 ;*+ +*7 /8; ->5 7*4 .5I *
/;*7 ,2* 487A 1* 7A.5? +.7 E< J0A ?E5 .6, 180A 1*<B 78 -
<*4 2< 5. 1.= 7.4.
a F;*7 ,2* 0*<B= ;8 7G 62 *2 B<.+ <BG =C;= .5 <I <8; -
+*7 4.B -I <B* 4C ,<84 7*4 E< 927 ,E ;.4 7.4 *3C7 586
5
/2 0A.5 6E +., /I 5.0 85A* 784 7*4, *424 4L5 /H5- H7 <B. -
;.= 7E 7.4 -85 08B 72, .0A /;*7 ,2* <E/ 4. B. *5*==.
%>- 72 ?* 5G, 180A * 6* 0A*; 487A 1C= 2< 3. 5.7 =I<
/;*7 ,2* 1* =C< E; =., J0A *B FB.4 +.7, 627= *B .5 7. ?. BE -
<.4 +.7. a6.77A2 +.7 * 1* B*2 ?.7 -E0 5C =G <84 +I ?F =. -
72 <B. ;.= 7E4 2< 6. ;. =. 2 4.=, ?*0A 727 ,<. 7.4 =2<B =C +*7
.0A-.0A 42 /. 3. BE< <.5, <BC 6>4 ;* 2< *4*- ,<. 6. 0EB 72 -
?* 5G .+ +.7 * 4H7A? +.7. %.; 6E <B. =. <.7 * B84 ;* 2<
087 -85 =*6, *424 F;*7 ,2 * 8; <BC0 +* 4E <BL5 7.4, 62 ?.5
.0A F7A.7, <BC 6C ;* *B E= 5*9 E99 85A*7 /87 =8<, 627=
* =E; 4E9. M27 -.7 3G E= 4. BE< *B B*5 * 4E; -E< <.5 4.B -I -
-24, 180A OM2= ;.7 -.5 3.4?N ?*0A 180A OM2= ?C; 1* -
=84 * ?2 -E4 487A 1C 3C =G5 E< +8 ;8< 927 ,E 3E =I5?N
a /;*7 ,2* E= 5*9 7E 1* 85A*7, 627= .0A 5* +2 ;27 =><,
*B .5 20* B8 -C< * 4L 5H7 +H BI 42 /. 3. BE <.4 J= ?.<B =I 3E -
+.7 <84 <B8; =H++ 2-I= ?.<B /.5, 627= 087 -85 7C74.
#. 6E 5.6, .B * 4H7A? <. 0F= <E 0.= 7AJ3= *B84 7*4
2<, *424 7.6 +. <BE 524 * 7A.5 ?.=, -. *BE;= <B. ;.= 7E4
=>- 72, 180A 62 *B E=.5 /I++ H<<B. =. ?I 3., ?*0A 180A
.0A +2 B8 7A8< .5 4E <BF =E <2 6G- 62= =* 4*;.
a Szer zõ
2003. /.+;> C; 20. $BE4.5A>-?*;1.5A
6
A
A"!)3% M 5.?E5=E<B=*
A "!33%3 #!,/2)%3
M 4*5G;2*<B.0E7A
A"!43 I +.5<I<E0.4
A"!4)3 I ,<2;4.*9;G5E4
A"!4)3 $'/)%
I 52+**9 ;G5E4
A",% I * 5*B*,18B 1* -
<87 5G 1*5
A"2)#/4 I <C;0*+*;*,4
A##5.##)!45 I 48;B24*2
;* 08>= 5G-, +C;C7A-
E< L;L1J<+G5, 4;>69 -
52?*5 4H;F=?.
A#%2"% M /*7A*;, 4.<.; -
7AE<, ,<F9I<
A#(!2$3 I BH5-<E0.4-
+I5 E< 0AL6H5,<H4-
+I5 4E <BL5= .5IE=.5
6>< =C ;8< ?27*20 ;.= -
=.-6C; =C<<*5
A #(/)8 I =.=<BE< <B. ;27=
A#)$% I <*?*7AJ
A$$)4)/. I <BC65*
A'!2-!'!2 I =.70.;2 *5 -
0*, /I5.0 * ?.0. =C ;2 -
C 7>< 487A1* 1*<B -
7C5 3*
A'!2)# I ,<29.;4.086 -
+C 18B 7*0A87 1* -
<87 5F=G 086 +*
A'.%!5 I +C;C7A
A'.%!5 $% ,!)4
I <B8 9G< +C;C7A
A'.%!5 = ,! 02/6%.?! ,%
I 9*;*-2,<866*5,
/841*0A6C?*5 E< 8 -
52 ?*+80AG?*5 .5 4E -
<BF =.== +C;C7A1J<
A)'2% I <*?*7AJ
A)'2% $/58 I E-.<-<* -
?* 7AJ
A)'2% &). I /85=8< =I4.1*5
A)'2%,%4 I <*?*7A4C<
A)'2%52 M <*?*7AJ<C0
A)'5),,%44%3 I 1*5 ?*0A
1J<,<F484
A), - /841*0A6*
A), $/58 I /841*0A 6C -
?*5 FB.<F=?.
A),% I <BC;7A
A),%2/.3 I ,<2;4.;<BC;7A
A"!-A),
7
A),%2/.3 $% 2!)% !58
#>0 2%3 I ;C3*><B87A
4*9;2+80AG6C;=C<<*5
A),,!$% I 9;8?*7<B2 /84 -
1*0A6*6C;=C<. E -
6.5A ?2-E4.7 * /84 -
1*0A6C?*5 E< 8 5*3 3*5
FB.<F=.== 4. 7A. ;.=
7. ?.B24 F0A
A),,!$% $% 6%!5 I +8; -
3J 1J<48,4C4 /84 -
1*0A 6* 6C; =C<<*5
A),,/,) I /841*0A6C<
6* 387EB6C;=C<
H ,' !-%2)#!).% I * 6. ;2 -
4*2 6G-;*. H*5 . <. =E -
+.7 48 7A*48<, 9* ;* -
-2 ,<8 68<-=.3 <BF 7.<
<BG< <B*5, <BC; 7A*< . -
<. =E+.7 4> 48 ;2,C?*5
E< E-.< 4;>69 52?*5
4E <BL5= E=.5.= 3.5.7=
H ,' !-)2!, I *-62;C52<
6G-;*, 8<B=;20C?*5,
086+C?*5, <B*;?*<-
086+C?*5 E< 186C;-
?*33*5 ?*0A ;C4?*33*5
.54E<BF=?.
H ,' !.#)%..% I 45*<B -
<B2 4>< 6G-;*, 1*57C5
/.1E;+8;6C;=C<<*5,
086+C?*5, 1*0A6C-
?*5 E< 9.=;.B<.5A.6-
6.5 .54E<BF=?.. $BC; -
7A*<7C5 1*0A 6C ?*5
E< 086+C?*5.
H ,' !.$!,/53% I *7 -* -
5JB 6G-;*, 9*9;24C-
?*5, ;2BB<.5, 9*;*-2 -
,<86 6*5 E< 9*-52 -
B<C7 7*5 .54E<BF=?.
H ,' !,3!#)%..% I .5BC <B2
6G-;*, 4C98<B=C?*5
?*0A <*?*7AJ 4C -
98<B =C?*5, 485+C<B -
<B*5 E< 4;>6952?*5
?*0A 52+*6C33*5 E<
<B*; ?*<086+C?*5 .5 -
4E <BF=?.
H ,'%30!'./,% M <9*7A85
6G-;*, 9*;*-2,<86-
<BG<<B*5, 9*9;24C?*5
E< 1*0A6* 4* ;2 4C4 -
4*5 .54E<BF=?.
H ,'@456@% M 0IB+.7
4E<BL5=
A),-H ,'%
8
H ,'/2)%.4!,% M 4.5.=2
6G- ;*, 1J<7C5 9* ;* -
-2 ,<86<BG<<B*5 E<
=H5 =H== 9*;*-2,<86-
6*5, 1*57C5 85F?*8 -
5*3 3*5, /.1E;+8;;*5, E -
-.< 4H6E77A.5, +* -
+E; 5. ?E 5.5, <C/;C7A -
7A*5, ,2= ;866*5 E<
/84 1*0A 6C?*5 .54E -
<BF= ?.
H ,! "2/#(% I 7AC;<87-
<L5=
H ,! "!315!)3% I +*<B4
6G-;*, 0A*4;*7 9*9 -
;24C?*5 E< /84 1*0A -
6C<-9*;*-2,<868<
<BG<<B*5
H ,! "!9/..!)3% M ?*; -
0C 7AC?*5 E< 7A.;<
<87 4C?*5 .54E<BF=?.
H ,! "/..% &%--% M 3G -
*< <B87A 6G-;*, 086 -
+C?*5, 0AH70A 1*0A -
6C ?*5, E< ,2=;865E -
?.5 4E<BF=.== /.1E;+8 -
;8< 6C;=C<= 3.5.7=,
6. 5A1.B <C;0*;E9C=,
B.5 5.;= E< 4L5H7/E5.
/K <B.;.4.= 2< 5.1.=
*- 72.
H ,! "/2$%,!)3% M +8;-
-G2 6G-;*, 0AH70A-
1*0A6C?*5, 4* 4>44 -
/K ?.5, 9.=;.B<.5A.6-
6.5 E< 6*;1*,<87= -
?. 5I?.5 4E<BL5= ?H -
;H< +8;8< 6C;=C<
H ,! "2%4/..% M +;.=87
6G- ;*, ?*3+G5, 1*0A -
6C<+G5, /.1E;+8;+G5,
9* ;*-2 ,<865 E+I5 ,
9.= ;.B<.5A.6+I5 E<
/84 1*0A6C+G5 4E -
<BF =.== 6C;=C<
H ,! #!2$).!, M +F+8;8<
6G-;*, 186C;;*5,
<B*; ?*<086+C?*5 E<
=.3<BF7.< 6C;=C<<*5
.54E<BF=?.
H ,! $!50()./)3%
M 4;>6952?*5
H ,! $@,)#)%53% M 986-
9C< 6G-;*, 1855*7-2
<BG<<B*5 E< 9*;*-2 -
,<866*5
H ,K/IH ,!
9
H ,! $)*/..!)3 M -23872
6G-;* 4E<BL5= E=.5,
/.1E;+8;8< 1*0A6C<
<BG<<B*5
H ,! '2%15% M 0H;H0
6G-;*, 85*3+G5, /. -
1E; +8;+G5, ,2=;86-
+G5, /841*0A6C+G5
E< /K<B.;7H?E7A.4-
+I5 4E<BL5= H7=.==.5
H ,! ,/22!).% M 58= 1* ;27 -
02 *2 6G-;* .54E <BF -
=.==, 9C;85= ?H ;H< 4C -
98<B =C?*5 ?*0A <* -
?* 7AJ4C 98<B =C?*5
E< 4;>69 52 086 +G, -
,*5
H ,! ,9/..!)3% M 52872
6G-;*, /.1E;+8;+G5,
0AH70A1*0A6C+G5
E< /841*0A6C+G5 4E -
<BL5= <BG<B+*7
H ,! -),!.!)3% M 62 5C 7G2
6G-;*, 9*; 6. BC7 -
7*5, <B*;?*<086 +C -
?*5, <874C?*5, 086 -
+C?*5 E< 9*;*-2 ,<86 -
<BG<<B*5 .54E <BF= ?.
H ,! -/%,,% M 6*;1* -
,<87=?.5I?.5
H ,! -!2).)A2% M 6*= -
;GB 6G-;*, 4*0A 5G -
5E ?.5, /.1E;+8;;*5,
1*0A 6C?*5 E< /K<B. -
;.4 4.5
H ,! -@.!'A2% M 1CB2-
*<<B87A 6G-;*, <C;-
0*;E9C?*5, +8;<G?*5,
+*++*5 E< 1*0A6C-
?*5 .54E<BF=?.
H ,! -%.5)@2% M 685 -
7C; 7E 6G-;* 4E <BF= -
?., 42<<E +. 52<B =.B -
?., ?*3+*7 6.0 <L=?.
E< ,2=;86 4* ;24C44*5
=C5*5?*
H ,! .!.4!)3 M 7*7=.<M2
6G- ;* .54E<BF=?.,
/. 1E; ;E9C?*5, +8;<G-
?*5 E< 4;>6952 9L ;E -
?.5
H ,! ./2-!.$% M 78;-
6*7-2 6G-;*, ?*3*<
=.3<BF7.< 6C;=C<+*7
086 +C?*5 E< *56* -
+8; ;*5 FB.<F=?.
H ,!IH ,!
10
H ,! .)?/)3% M 72BB*2
6G- ;*, 9*;*-2,<86-
+G5, /841*0A6C+G5,
8 5*3+G5, =C;487A+G5,
85 F ?*+80AG4+G5 ,
<B*; -.55*/25E4+I5 E<
4*9 ;2+80AG+G5 4E -
<BL5= 6C;=C<+*7
M ,! 0!2)3)%.% M 9C;2B<2
6G-;*, 4;>6952?*5,
086+C?*5 E< =H5=H==
*;=2,<G4C?*5
H ,! 0%2)'/52$).%
M <B*; ?*<086+C?*5
.54E<BF=?.
H ,! 0%23),,!$% M .,.= -
=.5, 85*33*5 E< 9.= ;. -
B<. 5A.6BH5--.5
H ,! 0/245'!)3% M 98; -
=> 0C5 6G-;* 4E<BF= -
?., 1*0A 6C<, 9*;* -
-2 ,<868<, +8;8< 6C; -
=C<<*5
H ,! 02).4!.)A2% M =* ?* -
<B2 6G-;*, /2*=*5 <C; -
0* ;E9C?*5, BH5-+8; -
<G ?*5, +*++*5 E<
<9C; 0C?*5
H ,! 02/6%.?!,% M 9;8 -
?*7 <B2 6G-;*, 9* ;* -
-2 ,<86<BG<<B*5, 85*3 -
3*5, /84 1*0A6C?*5
E< 9.= ;.B<.5A.66.5
.5 4E <BF=?.
H ,! 4/245% M +*B<*52 -
486 6*5, 4*4>44/K -
?.5, +*+E;5.?E55.5 E<
6* 38;C77C?*5 /K<B. -
;.B ?.
H ,! 6!0%!52 M 0IBI5=
A,)#/4 I +*<B4 .0A=C5 -
<9. ,2*52=C<. C<2;4. -
*9 ;G 5E4+G5 E< /L<=H5=
<B*5877C+G5 4E<BF -
=24.
A,)'/4 I 4;>69529L;E
<*3= =*5
A,,-9-/,) I 4*=*5C7 /84 -
1*0A 6C< 6*387EB -
6C; =C<
A,/3% I *5GB*
A,/3% &!2#)% !5 &/52
I =H5 =H== *5GB* <L =I -
+.7 6.0 <L=?.
A,/5%44% I 9*,<2;=*
A,/9!5 I +E5<BF7
H ,!IA,/
11
A,/9!5 = ,! "2/#(% = ,!
,!. $!)3% I +8;+*7
9C,85=, /K <B.;7H ?E -
7A.4 4.5 FB.<F=.== +E5 -
<BF7, *62= 9C,85C<
>=C7 7AC;<87 6.0 -
<L= 7.4
A-!.$% I 6*7->5*
A-%2 I 4.<.;K
A-3%, I /.4.=.;20G
A.!.!3 I *7*7C<B
A.!.!3 ')62@
I *7* 7C<B /*0A5*5=, *
0AL 6H5,< 1E3C+*7
/.5 <B85 0C5?*
A.#(/)!$% I 9;8?*7<B2
6C;=C< <B*;-.55C+G5,
/841*0A6C+G5 E< 8 -
5*3+G5
A.#(/)!$% = ,! 02/ -
6%. ?!,% I <B*; -.5 5* -
4;E66.5 6.0 4.7=
92;F=G<, .5IE=.5
A.#(/)3 I <B*;-.55*
A.#(/)3 -!2).@3 I /;2<<
<B*;-.55*/25E4 9C ,85 -
?*, BH5- <E0 C0A87,
12 -.0.7 =C5*5?*
A.$/5),,% I 485+C<B
A.$/5),,% #(!5$%
I 6. 5.0.7 =C5*5= 485-
+C<B
A.$/5),,% = ,! 0/B,%
I <.;9.7AI+.7 6.0 -
<L =H== 485 +C<B-<B. 5. -
=.4
A.$/5),,% $% 6)2%
I /L< =H5= 485+C<B
A.$/5),%44% I +.5<I <E -
0.4+I5 4E<BL5= 485-
+C<B
A.$/5),%44% $% -/54/.
I L;L1J<+G5 4E<BL5=
485+C<B
A.$/5),%44%3 = ,!
342!3"/52'%/)3%
I 485+C<B <*?*7AJ -
4C 98<B =C?*5
A.$/5),%44% $% T2/9%3
I -2<B7G485+C<B
A.$/5),%44% !5 6).
",!.# I 1*0A6C?*5
4.?.;= /.1E;+8;+*7
6.0 /IBH== 485+C<B
A.%4( I 4*98;
A.'5),,% I *70857*
A,/-A.'
12
A.'5),,% $% B)#/5 I 9* -
;* -2,<86, 1*0A 6*
E< /841*0A 6* /.5-
1*<B7C5C<C?*5 .5 4E -
<BF=.== *7 085 7*
A.'5),,% = ,! "/2$%,! ) 3%
I *70857* ?H;H<+8;-
6C;=C<<*5
A.'5),,% $% -%2 I =.7-
0.;2 *70857*
A.'5),,% &2)4% I /;2==F;8-
B8== *70857*
A.'5),,% !58 (%2"%3
I *70857* 4L5H7+H -
BI /K <B.;7H ?E 7A.4 -
4.5
A.'5),,% -!2).@% G!- -
" 2).53 I <H;+.7 9C -
,85= *70857*
A.'5),,% %. -!4%,/4%
I *7 0857*;*08>= ?H -
;H< +8;6C;=C<+*7 M
086 +C ?*5, 0AH70A -
1*0A 6C?*5 E< /K -
<B.; 7H ?E 7A.4 4.5 .5 -
4E <BF= ?.
A.'5),,% 2E4)% I <L5= *7 -
085 7*
A.'5),,% = ,! 2/5%..!)3
I *70857* ;>.72
6G- ;*: *B *70857C=
?H;H<+8;+*7 6.0 /I -
B24, 086+* E< 8<B= -
;2 0* 4H ;F =E<<.5 =C5*5 -
3C4
A.'5),,% !5 6%2*53
I 0;25 5.B.== *70857*,
* 62 ;. <K5E< 4HB+.7
E ;.= 5.7 <BI5I 5.?E=
,<. 9.0=.=24
A.'5),,% !5 6). ",!.#
I *70857* /.1E;+8;-
+*7
A.'5,!3 I *70857*2 ?* -
-E4
A.'52)%3 I 0H;H0-27A -
7A. 4869G=
A.)3 I C72B<
A0@2)4)& I *B E=4.BE<.4
.5I== /80A*<B=8== 2=*5
A 0/).4 I ;H?2- 2-.20
<L =H== 6*;1*1J<,
<BF 7. 92;8<*< ;GB<* -
<BF7
A0/'/. I ?H;H<6C;7*-
/E5.
A.'-A0/
13
A0/4!'% A52/2% M =H4-
5.?.< 9*;*-2,<86-
6*5 E< 4;>6952?*5
A2$@#(/)3 I 0.<B =. 7A. -
9L ;E?.5 =H5 =H== =8;=*
A2B4% I 1*5<BC54*
A2-/2)#!).%3 I +.587
8<B= ;20*
A2E-% I 255*=, *;86* -
*7A*084
A2/-!4%3 I /K<B.;.4
A22!)'.@% $% -%2
I =.7 0.;2 9G4
A24)#(!54 I *;=2,<G4*
A24)#(!54 = ,'!)/,)
I /I== *;=2,<G4*, /84 -
1*0A 6C< 6*387EB -
6C; =C<<*5
A24)#(!543 = ,! #!../)3%
I *;=2,<G4* <87 4C -
+G5, 086+C+G5 E<
+8; +G5 4E<BL5= <BG<B -
+*7
A24)#(!543 = ,! &,/2%.-
4).% I *;=2,<G4* /. -
1E; +8;;*5, <9.7G==*5
E< 9*;*-2,<866*5
.5 4E<BF=?.
A24)#(!543 %. -!2).! $%
I 42<, /2*=*5 *; =2 ,<G -
4C= .0A .,.=-8 5*3 E<
/K<B.; 7H ?E 7A.4 +I5
4E <BL5= 9C, 5E+.7
6.0 /IB24, E< 12-.-
0.7, .5IE=.57.4 =C -
5*5 3C4
A24)#(!543 !5 .!452%,
I /I== *;=2,<G4*
A24)#(!543 = ,! 0/ )6 2! $%
I *;=2,<G4*<*5C=*
85* 38<-+8;<8< 9C, 5E -
+.7
A30%2'%3 I <9C;0*
A30%2'%3 C(!.4),,9
I <9C ;0* =.3<BF7.<-
6* 38 7EB.< <BG<B+*7
A30%2'%3 = ,! #2A-%
I <9C; 0* =.3<BF7.<
6C; =C<+*7
A30%2'%3 ,! F/.4%.%,,%
I <9C;0* =83C<<*5 E<
85 ?*<B=8== ?*33*5 5. -
H7= ?.
A30%2'%3 !5 '2!4).
I <*3= =*5 0;*=27F;8-
B8== <9C;0*
A0/IA30
14
A30%2'%3 = ,'(5),%
I <9C; 0* 85*38< 9C, -
+*7
A30%2'%3 !5 *!-"/-
I <9C;0* <874C?*5
A30%2'%3 = ,! -) ,! .! ) 3%
I <9C;0* 625C7G2
6G- ;*, <*3==*5 6.0 -
<L= ?.
A30%2'%3 !5 .!452%,
I /I== <9C;0*
A30%2'%3 = ,! 0/,/.!)3
I <9C;0* 5.70A.5
6G- ;*: 85?*<B=8==
?*3 3*5 E< *9;G;* ?C -
08== /I== =83C<<*5
=C5*5= <9C;0*
A30%2'%3 = ,! 3!5#%
",!. #(% I <9C;0* /. -
1E; 6C;=C<<*5
A30%2'%3 6%24%3
I BH5- <9C;0*
A30%2'%3 6).!)'2%44%
I <9C;0*<*5C=*
A30)# I *<B924, 48,<8 -
7A*
A30)# $% &/)% '2!3 I 48 -
,<87ACB8== 52+* 6C3
A33!)3/..@ I /K<B.;. -
B.==
A33!)3/..%-%.4
I /K <B. ;.BE<
A33%: #5)4, ")%. #5)4
I 3G5 C= <L =H== 6*;1* -
<B. 5.=
A33)%44% !.',!)3%
I 12 -.0 1J<84+G5,
/.5 ?C08==*4+G5 E<
485 +C <B84 +G5 H<<B. -
C5 5F=8== 12 -.0=C5
A33/24) I ?.0A.<
A33/24)-%.4 $% #(!52 -
#5 4%2)% I /.5 ?C08= -
=*4 +G5 H< <B. C55F=8==
12-.0=C5
A5"%2').% I 9*-52B<C7
A5"%2').%3 = ,'!), %4 =
,'!. #(/)3 I 12-.0
9*- 52B<C79L;E /84 -
1*0A 6C?*5, 1*0A -
6C ?*5 E< <B*;-.55C-
?*5 FB.<F=?.
A5"%2').%3 %. "%)' .%43
I 9*5*,<27=* =E<B =C -
+*7 42<L=H== 9*-52 -
B<C7
A30IA5"
15
A5"%2').%3 &!2#)%3 = ,!
.)?/)3% I <B*;-.55*,
9*; 6.BC7 E< =83C<
4. ?.;E4E?.5 =H5=H==
9*- 52B<C7
A5"%2').%3 = ,'/%5&
I <*3=, =83C< E< <B*-
5877* 4.?.;E4E?.5
=H5 =H== 9*-52B<C7
A5"%2').%3 = ,! 45215%
I 9*-52B<C7 =H;H4
6G- ;*, -* ;C5= L;L -
1J< <*5 =H5=?.
A5 #(!2"/. $% "/)3
M /*<BE79*;CB<87
<L5=
A5 &/52 I <L=I+.7 <L5=
A5*52$'(5) ,% #(%& 6/53
2%#/--!.$%
M * 487A1*/I7H4
7*92 *3C75*=*
A5 .!452%, M <G<?FB+.7
/I==
A58 !2/-!4%3 I /K<B. -
;.4 4.5 E< /K<B.;7H -
?E 7A.44.5 FB.<F=?.
A58 &).%3 (%2"%3 M /;2<<
/K<B.;7H?E7A.44.5:
9.=;.B<.5A.66.5,
6.=E5I1*0A6C?*5,
=C;4877A*5 <=+.
A58 ,%.4),,%3 M 5.7,<E -
?.5
A58 0)34!#(%3 M 92<B=C-
,2C?*5
A6%,).%3 I /H5-2680A8 -
;G
A6/#!4 I *?84C-G
A6/#!43 !5 #2!"% I =.7 -
0.;2 ;C44*5 =H5=H==
*?84C-G
A6/#!4 6).!)'2%44%
I *?8 4*-G ?27*20 -
;.= =.-6C;=C<+*7
A5"IA6/
16
B
B!"! !5 2(5- I 4.5=-
=E<B=* ;>68< ,>48-
;<B2;>9+* CB=*=?* E<
<C;0*+*; *,4F BB.5
6.0 4.7?.
B!#!,!/ = ,! ")3#!).!
I =I4.1*5 9* ;* -2 -
,<86 <BG<B+*7 9*9 -
;2 4*,<F4844*5. B*<B4
<9.,2*52=C<
B!$)!.% I C72B<,<255*0
B!'.! #!5$! I 9;8?*7-
<B2 <BG<B. '*3+G5, 8 -
5*3 +G5, /841*0A 6C -
+G5 E< <B*;-.55C+G5
4E <BF=.7.4. e++. 4.55
6C;=*72 * BH5- <E0 -
-*;*+84*=. (42<<E 1* -
<87 5F= * /87->.-;.)
B!'5%44% I 18<<BJ /;*7-
,2* /.1E;4.7AE;, 4+.
250 0.
B!)%3 $% '%.)A62%
I +8;G4*+80AG
B!)% $% 2/.#%3 I <B.-.;
B!,%).% I +C57*
B!,,/4).% I O42< 0H7 0AH -
5.0N, 42,<87=8B8==
<BC;7A*<, *6.5A.=
6.0=H5=.7.4, /.5 0H7 -
0AH57.4 E< H<<B . -
=KB7.4
B!,,/4).% $'!'.%!5 = ,!
02/6%.?!,% I /K <B.; -
7H?E7A.44.5 E< /84 -
1*0A 6C?*5 6.0=H5 -
=H== +C;C7A;>5C-
B!-"/5 I +*6+><B
B!.!.% I +*7C7
B!.4!- M =H;9. =AJ4
B!2 I =.70.;2 <L0E;
B!2 "2!)3@ !5 #(!- -
0!' .% I 9.B<0I?.5
.54E<BF=.== =.70.;2
<L 0E;
B!2 = ,! ./2-!.$%
I /I== =.70.;2 <L0E;
*56*+8;+G5, ?*3+G5
E< =.3<BF7+I5 4E<BL5=
6C;=C<<*5
B!2"% $% #!05#).
I 4.<.;K ,24G;2*/*3=*
B!"IB!2
17
B!2"%!5, "!2"),,!5,
"!2 "),,/. I 6C;7*
B!2"5% I ;86+><B1*5
B!2$@, "!2$@% I +*; -F -
;8 B8==, <B*5877*,<F -
484 +* ,<*?*;=
B!2/. I +C;C7A,86+
?*0A +C;C7A0.;27,
B!215%44%3 I =H5=H== ;E -
=.< =E<B=*-,<G7*484
B!215%44%3 $'(5)42%3 =
,! ./2-!.$% I ;E -
=.< =E<B=*-,<G7*484
8<B=;20C?*5, 086+C-
?*5 =H5=?., ?*36C; -
=C< <*5
B!24%6%,,% I 7AF;/*3-
B!3),)# I +*B<52486
B!4!6)! I BH5- ?*0A ?H -
;H <.< <BF7K <* 5C =*
B>4/..%43 I E-.< <L =. -
6E7A ;>-*4
B!5$2/)% M H;-H01*5
B!6%44% M FB5.=.<, 5E-J<
<=.*4
B@!4),,%3 M +.5<I<E0.4,
627= +C;C7A62;20A,
4*4*<=*;E3, ?.<., <=+.
B@#!33% M .;-.2 <B*5874*
B@#!33).% M <B*5874*
B@#!33%!5 M /2*=*5 <B*-
5874*
B%#-&)'5% M +*;C=98<BC-
=*, /L0.,<29.0.=I
B%)'.%4 M 1F0 9*5*,<27-
=*=E<B=C+* 6C;=8== E<
/8;;G 85*3+* 42<L=H==
BH5-<E0 ?*0A 0AL -
6H5,<
B%,/. M /.1E; 1J<J 8<B= -
;2 0*, .B * 5.0-;C -
0C++ /*3=*
B%2.!#(% M ?*-52+*/*3=*
BB4% 2/533% M /2*=*5 ?*- -
-2<B7G
B%44% M 6*7085-
B%44% "/5),,)% M * <9. -
7G= 18B 1*<875G*7
6.0 /IBH== 6*7085- -
5.?.5.4
B%44%6!2%3 M ,E45*
B%44%6!2%3 #(!5$%3 !
,! 02/6%.#!,% M /8; -
;G ,E45* 85F?*853*-
+*7, /841*0A6C?*5
FB.<F=?.
B!2IB%4
18
B%522% M ?*3
B%522% ",!.# M 6.09> -
1F =8== ?*3 +8;;*5 E<
0AH70A1*0A6C?*5
FB.<F=?.
B%522% #,!2)&)% M /8 5AE -
487A =2<B=F=8== ?*3
B%522% $'%3#!2'/4 M /K -
<B.; 7H?E7A.4 18B -
BC *-C<C?*5 4E<BF=.==
?*34;E6
B%522% ->)42 $'(/4%,
M 9.= ;.B<.5A.66.5,
6. =E 5I 1*0A 6C ?*5
,2=;865E?.5, <G?*5 E<
+8;< <*5 .54.?.;= ?*3 -
4;E6
B%522% $% M/.40%,,)%2
M /K<B.;7H?E7A.4 -
4.5, 0AH70A1*0A6C-
?*5, <B*;-.55C?*5, > -
+8; 4C?*5 E< 4*9;2+ 8 -
0AG ?*5 .54.?.;= ?*3 -
4;E6
B%522% ./)2 M +*;7* ?*3,
.,.==.5, 9.=;. B<. -
5A.66.5 E< 4*9 ;2 -
+80AG?*5 /K<B.;. B ?.
B%522% ./)3%44% M .7A-
1E7 6.0+*;7F=8== ?*3
B%522% 6)%2'% M <G?*5,
+8;<<*5 E< ,2=;86-
5E?.5 1*+8<;* 4*?*;=
?*3
B)#(% M <B*;?*<=.1E7
B)%. #5)4 M 6*;1*<B.5.=
3G5 C=<L=?.
B)%2% M <H;
B)%2% "25.% M +*;7*<H;
B)&4%#+ M +../<=.*4,
6*; 1*<B.5.=
B)&4%#+ = ,! "/2$%,!)3%
M 6*;1*<B.5.= ?H ;H< -
+8;8<-0AH70A 1*0A -
6C< <BG<<B*5
B)&4%#+ = ,! 4!24!2%
M =*; =C;+2/<B=.4. FK -
<B. ;.44.5, 4*9;2+8 -
0AG ?*5, 1*0A6C?*5
E< =83C<<*5 424.?.;=
7A.;< 6*;1*1J<
B)'/2.%!58 M =.70.;2
,<20*
B)2%7%#+! M .5BC<B2
0AL 6H5,<4.7AE;
B)2/..%3 M <L=I=H4
B%5IB)2
19
B)3#/4).3 M E-.< *9;G <L -
=. 6E7A
B)315% M 4;E65.?.<,
=H++7A2;. 186C;+G5
B)315% $'@#2%6)33%3
M ;C484+G5 4E<BL5=
4;E65.?.<
B,!.# M .;.-.=2 3.5.7=E -
<. /.1E;, <*3=847C5
9. -20 /;2<<.= 3.5.7=
B,!.# $% 0/5,%4 &!2#)
M =H5=H== ,<2;4.6.55
B,!.# $% 45"/4 M ;86-
+><B1*5/25E
B,!.#(!),,%3 I <9;8==72
(42< =.70.;2 1*5)
B,!.#(% !58 #>02%3
M /.1E;6C;=C< 4*9;2 -
+8 0AG?*5
B,!.#()2 M +5*7<F;8BC<
B,!.15%44% M /.1E; 9H; -
4H5= =83C<<*5 E< =.3 -
<BF7 7.5 4E<BF=?.
B,!.# -!.'%2 M /.1E;,
E -.< 4;E6, 6*7-> -
5C ?*5 FB.<F=?.
B,%5 M 6*3-7.6 7A.;<
6*; 1*<L5=
B,).)3 M 42< 1*3-27*9* 5* -
,<27 =C4, /8;;G7 85 -
?*<B =8== ?*33*5, =.3 -
/H5 5.5 E< 4*?2C;;*5
=C5*5?*
B/%5& M 6*;1*1J<
B/%5& ! ,! "/52'/ )' -
./. .% M 6*;1*1J<
+>; 0>7-2 6G-;*,
1*0A 6C?*5, ?H;H<-
+8;+*7 .54E<BF=?.
B/%5& %. $!5"% = ,!
02/ 6%.#!,% M /.1E;-
+8;+*7 9C,85= 6*; -
1* 1J<, /K<B.;7H?E -
7A.4 4.5, <B*5877C-
?*5 E< /841*0A6C-
?*5 .54E<BF=?., 9;8 -
?*7 <B2 6G-;*
B/%5& ! ,! '!2$)!.%
M 6*; 1*1J<;*08>=
<B.4/K<B.00.5, 85F -
?* +80AG?*5, 4;>6-
952?*5 E< <B*5877C?*5
B/%5& !5 '2/3 3%, M /I==
6*; 1*1J< 5.?.< -
BH5- <E00.5 E< -*;*-
+8< <G?*5
B)3IB/%
20
B/%5& 3!,@ M /L<=H5= 6*; -
1*<B.0A
B/%5& 6).!)'2%44%
M 6*; 1*1J<<*5C=* . -
,. =.<-85*38< 9C, 5E -
+.7
B/)33/.3 I 2=*584
B/)33/. #/-02)3%
M *B 2=*5 *B C;+*7
/805*5=*=24
B/)33/. ./. #/-02)3%
M *B 2=*5 727,< +.77.
*B C;+*7
B/,%4 M ?*;0C7A*086+*
B/."/. M ,>48;4*
B/.)4% M 42< =871*5
B/2$%!58 M +8;-G2
B/5#!.@ M /L<=H5=
B/5#(%2)% M 1J<LB5.=
B/5#(@% M 5.?.5.< =E<B -
=C +G5 4E<BF=.== /8; -
6*, *62= +C;625A.7
E=.55.5 6.0 5.1.= =H5-
=.72
B/5#(@% $% &/)% '2!3
#(> 4%,!).% M 52 +* 6C3 -
3*5 =H5=H== *;=2 ,<G 4*
B/5#(/. M ->0G
B/5$). ",!.# $'A62! . -
#(%3 M 0;255.B.== /. -
1E; 1>;4*. d2<B 7G -
1J< +G5, 6C3+G5 E<
<B* 5877C+G5 4E<BL5
B/5$). ",!.# $% R%4 (%,
M /.1E;1>;4* ,<2; 4. -
6.55 +I5, =83C<<C; 0C -
+G5, =.3<BF7+I5 E<
<B* 5877C+G5
B/5$). $% "2/#(%4
M ,<> 4C+G5 4E<BL5=
086+G,84
B/5$). ! ,! ,!.'5%
M -2<B 7G?E;+I5 E<
7A.5?+I5 4E<BL5= ?E -
;.< 1>;4*
B/5$). ./)2% M -2<B7G -
?E; +I5 E< -2<B7G+.5-
<I<E0+I5 4E<BL5= ?E -
;.<1>;4*
B/5$). ./)2% !58 0/- -
-%3 M -*;*+84;* ?C -
08== E< *56C?*5 . -
0AL== 6.0<L=H== ?E -
;.< 1>;4*
B/5),,!"!)33% M 1F;.<
-E5-/;*7,2* 1*55.?.<
B/%IB/5
21
B/5),,%452% M *70857* -
;* 08>= ?H;H<+8;;*5
E< <B25?C?*5
B/5),,) M /I==
B/5),,/. M 1J<5.?.<
B/5,%44%3 $% 0/--%3 $%
4%22% M +>;087AC+G5
4E <BL5= 086+G,84
B/5),.!$% M 4*=*5C7 1*5 -
5.?.<
B/515%4 M 7*0A 0*;7E -
5* ;C4
B/515%4-'!2.) M ,<8 -
48; +* 4H=H== /;2<< /K -
<B.; 7H?E7A.4 (9.= -
;. B<.5A.6, 4* 4>44 -
/K, +*B<*52486, ;8B -
6* ;270, =C;487A
<=+.)
B/52'/'.% M +>;0>7-2
B/522)$% M 9;8?*7<B2
1*5 5.?.<, =83C<<*5 E<
/84 1*0A6C< 6* 38 -
7EB B.5 <K;F=?.
B/54%),,% M 9*5*,4
B/54%),,% = 6). M +8;8< -
98 1C;
B2!)3% M 9C;85=
B2!.$!$% $% -/25%
M =I 4.1*59L;E, <B*; -
?*< 086+C?*5 ?*0A
/84 1*0A6C?*5 FB. -
<F= ?.
B2!.$/. ./2-!.$
M *56*=8;=*, /8;;G7
<B850C53C4 /.5
B2!/5 "/5&&!4 M 92;. 7. -
> <2 BH5-<E05.?.<
B2@")3 M 3J1
B2@*!5$! M <B*5877C+G5
E< 4C98<B=C+G5 4E -
<BL5= 5.?.<
B2%-% M 4.<B.0
B2%34/)3 M =83C<+G5 E<
6*7 ->5C+G5 4E<BL5=
=8;=*
B2)$%2 M +;2-F;8BC<, * 1J -
<84*= * /8;6* 6.0 I; -
BE <. ?E0.== 4H BE9.7
B<27G;;*5 C=4H=24
B2)/,/ M 0.<B=.7A.52<B=-
+I5 4E<BL5= 9L;E
B2)-"%,,%3 M C/87A*
B2)/#(% M 4.5= =E<B=C+G5
4E<BL5=, 42<<E E-.<
<L=.6E7A
B/5IB2)
22
B2)/#(% $% &/)2% '2!3
M 52+*6C33*5 4E<BL5=
+;28,1.
B2)/#(% !5 &2/-!'%
M <*3==*5 .54E<BF=.==
+;28,1.
B2/##!.! M 1J<9C<=E-
=86
B2/#(% M 7AC;<
B2/#(%4 M ,<>4*
B2/#(%4 !5 &/52 M <L=I -
+.7 <L5= ,<>4*
B2/#(%4/. M ,<>4*2 ?* -
-E4
B2/#(%44% M 42< ?*<7AC;<
B2/#(%44% $% !'.%!5
M 7AC;<87 <L5= +C -
;C7A 1J</*5*=84
B2/#(%44% $% #/15),,%3
S!).4IJ!15%3
7AC; <87 <L5= /E<K-
4*0A5G
B2/#(%44% 6!2)@% M 4L -
5H7 /E5. 1J<84+G5
H< <B. C55F=8== 7AC;-
<87<L5=
B2/#/,) M +;844852
B2/#/,) %. -!2).!$%
M /I== +;844852 ,2=-
;865E?.5 E< 85*33*5
?*0A ?27*20;.==. 6C; -
=C<+*7
B2/5%4 M 5.?.<
B2/5),,!$% 0@2)'/52-
$).% M =83C<;C7=8==*
<B*;?*<086+C?*5
B2/5),,%3 M =83C<;C7=8==*
B2/9% M * 9>52<B4C18B
1*<875G 4>48;2,*E-
=.5
B25'./. M 7.4=*;27,
489*<B I<B2+*;*,4
B25./)3% $% ,@'5-%3
M .0E<B.7 *9;G 48, -
4C4 ;* ?C08== 5.?.< -
BH5- <E0
B5#!2$% M <BF?4*00A5G
B5&&,% M +2?*5A
B5,,%44%3 $% 6)!.$%
M 1J<086+G,84
B52"/4 M 6.7A1*5
B5492%58 M ?*3 =*;=*56J
B2)IB54
23
C
C!"),,!5$ M =I4.1*5
C!"),,!5$ 3!54@ !58
4/ -!4%3 M 9*;*-2 -
,<86 6*5 .54E<BF=.==
=I4.1*5
C!"2) M 4.,<4.02-*
C!"53 M /.1E;4C98<B=*
C!#!(5A4% M /H5-268-
0A8;G
C!#!/ M 4*4*G
C!'/5),,%3 M E=2,<20*
C!'/5,% M ,<20*;*08>=
C!),,% M /L;3
C!),,% !5 2): R)#(%,)%5 M
/8085A ;2BB<.5, 9* ;* -
-2,<866*5 E< 086 -
+C?*5
C!)/. M 9C,85= -2<B7G1J<
C!&@ M 4C?E
C!&@ !5 ,!)4 M 4C?E =.33.5
C!&@ #2%-@ M 4C?E=.3 -
<BF7 1*+
C!&@ ./)2 M /.4.=.4C?E
C!&@-4)%2% I 4C?E<4*7C5
C!+% = ,',/2!.'%
M 7*;*7,<<L=.6E7A
C!,!00% M B<.+;C4
C!,#!)2% #/56).)%.
M ,<8485C-E+86+*
C!,-!23 M =27=*1*5
C!,6),,% M 1F;.< 78;6*7-
-2*2 *56*/*3=*
C!.!0@3 M 487A*44*5
E< <B*;?*<086+C?*5
FB.<F=.==, ?*33*5 .5 4. -
?.;= 52+*6C39C<=E-
=86 /.1E;4.7AE;-
<B. 5.=.4;. 4.7?.
C!.!2$ M 4*,<*
C!.!2$ = ,! "/52'5)' -
./. .% M 4*,<* ?H -
;H< +8;7C;=C<<*5
C!.!2$ '!6@ M =H5=H==
4* ,<*
C!.!2$ 3!56!'% M ?*--
4*,<*
C!.%4/. M /2*=*5 4*,<*
C!.%44% M 42<4*,<*
C!..%,,% M /*1E3
C!.4!,/50 M -277A./*3=*
C!.4!2A5 M <BL;4. ,<20*
C>02%3 M 4*9;2+80AG
C!"IC!0
24
C!2!-%, M 4*;*6.55
C!2!6!.% $% $%33%24
M =C5*5G48,<2;G5 /.5-
<B850C5= -.<<B.;=
C!24% M E=5*9
C!24% $5 */52 M 7*92 E= -
5*9
C!2"/..!$% M 6*;1* -
1J< <B.5.= <BG< < B*5
E< 92;F=8== 1*0A6* -
<B. 5.=.44.5
C!2"/..!$% $% "/%5& =
,! &,!-!.$% M 6*; -
1*<B.5.=.4 /K<B.;.<,
<H;H< <BG<B+*7
C!2#!33% M <BC;7A*<-
,<87=?CB
C!2$/. M <9*7A85 *;=2-
,<G4*
C!2%,,%44 M 5.9E7A1*5
C!2'/,!$% M 0;255.B.==
E=2,<20*
C!29 M ,>;;A
C!29 $% -/54/.
M ,>;;A< L;L1J<
C!2/44%3 M <C;0*;E9*
C!2/44%3 ',!#@%3
M /E 7A. B.== <C;0*;E9*
C!2/44%3 = V)#(9 M ?*3 -
+*7 -27<B=.5= <C;0* -
;E 9*, 9.=;.B<.5A.6-
6.5 6.0<BG;?*
C!20% M 987=A
C!20% !)'2%I$/58
M E-.< <*?*7AJ 987=A
C!20% = ,'!,3!#)%..%
M /.1E;+8;+*7 /I==
=H5 =H== 987=A <*?* -
7AJ 4C98<B=C?*5
C!20% = ,! *5)6% M 48 -
,<8 7ACB8== 987=A
C!20),,/. M 987=A2?* -E4
C!22@ M 0.;27,
C!22@ $'!'.%!5
M +C;C7A 0.;27,
C!22@ $'!'.%!5 = ,!
"/. .% &%--%
M +C ;C7A 0.;27, <B*-
5877C?*5, 1*0A6C-
?*5 E< 4;>69 52?*5
C!22@ $'!'.%!5 = ,!
4/5 ,/53!).% M <L5=
+C ;C7A0.;27, =858><2
6G-;*, <B*;?*<086-
+C?*5, 086+C?*5 E<
52+*6C33*5
C!2IC!2
25
C!22@ $% 0/2# = ,! ,) -
-/ 53).% M <L5= -2<B -
7G 0.;27, ?H;H<4C-
98<B=C?*5
C!22%,%4 M 5.9E7A1*5
C!33!4% M ,*<<*=*, 85*<B
/*0A 5*5=4L5H7 5. 0.< -
<E0 4*7-F;8B8== 0AL -
6H5,,<.5
C!33%-./)8 M -2G=H;I
C!33%2/,% M /*BE4
C!33%2/. M =27=*1*5
C!33)3 M /.4.=. ;2+2B52
C!33)33).%3 M /.4.=. ;2 -
+2B 52?.5 FB.<F=.== ,> -
48; 4*
C!33/,%44% $'%#2%6)33%3
M <.;9.7AI+.7 4E -
<BL5= E=.5 ;C484+G5
C!33/5,%4 M /.1E; +*+-
+G5 E< 4*,<*- ?*0A
52+*1J<+G5 4E<BL5=
.0A=C5E=.5
C!4)'!5 $'!.'5),,%3
M *7 0857*;*0> 1*0A -
6C?*5, 9*;*-2,<86-
6*5 E< /841*0A6C?*5
C!5$)A2% M 1*55.?.<
C!6!),,/. M E-.<, *;8 -
6C< -277A./*3=*
C!6)!2 M 4*?2C;
C!6)!2 ",).) M 1*3-27* -
9* 5*,<27=C4 4*?2C;-
;*5, 85?*<B=8== ?*33*5,
=.3/H55.5 =C5*5?*
C!6)!2 = .)?/)3% M 72BB*2
4*?2C;, *9;G;* ?C 08==
852?*+80AG?*5, <B*; -
-.5 5C?*5, 4*9 ;2+8 -
0AG ?*5, +* B<* 52486 -
6*5 E< 85*3 3*5
C@,%2) %. "2!.#(%3
M B.55.;1*3=C<
C@,%2) 2!6% M B.55.;0> 6G
C@,%2)-2!6% 2@-/5,!$%
M ;.<B.5= B.55.;0>6G
;.6>5*-. 6C;=C<<*5
C%.$2% M 1*6>
C%.$)%2 M 1*6>=*;=G
CA0% M ?*;0C7A*
CA0%3 = ,! "/2$%,!)3%
M ?*;0C7A* 0AH70A-
1*0A6C<, ?H;H<+8 -
;8< 6C;=C<+*7
C%2& M <B*;?*<
C%2)3% M ,<.;.<B7A.
C!2IC%2
26
C%26%,,%3 M ?.5I
C%26%,,%3 $% "2/#(%4
M 4;>6952+G5 E< ,<> -
4C+G5 4E<BL5= 485-
+C<B
C%26%,,% M *0A
C%26%,,% !5 "%522% ./)2
M *0A +*;7* ?*36C; -
=C< +*7
C(!,5-%!5 M <BF?G<BC5
C(!-/)3 M B.;0.
C(!-0!'.% M 9.B<0I
C(!-0)'./. M 086+*, *
/;*7,2C4 627-.7 . 1. -
=I 086+*/*3=C;* .B= *
42/.3.BE<= 1*<B 7C5 3C4
C(!-0)'./.3 $% "/)3
M .;-.2 086+*
C(!-0)'./.3 = ,! "/2-
$%,!)33% M 0AH70A-
1*0A6C?*5, /84 -
1*0A 6C?*5, 85*33*5
E< 9.= ;. B<.5A.66.5
.5 4E <BF =.== 086+*
?H ;H< +8 ;8< 6C;=C<-
+*7 =C5*5?*
C(!-0)'./.3 $% #/5# (%
M ,<29.;4.086+*
C(!.4!2%,,%
M ;G4* 086 +*
C(!0%,52%
M B<.65.68;B<*
C(!0/. M 4*99*7
C(!0/. M /841*0A6C-
?*5 +.-H;B<H5=, 92;F-
=8== /.1E;4.7AE;
C(!2"/..@% M ;8<=87<L5=
C(!2#54!),,%3
M 485 +C<B /E5E4
C(!2#54%2)% M /.5?C08==
C(!2)/4 $%3 $%33%243
M /.5 <BG50C5G 48,<2 -
;G5 <B.;?F;8B8== 4L -
5H7 +HBI -.<<B.;=.4
C(!2,/44% !58 &2!)3%3
M 92<4G=*=E<B=C+G5,
. 9.;+I5 E< ?*7F52* -
4;E6 +I5 4E<BL5=
-.< <B.;=
C(!2/,!)3 M /.1E; <B*; -
?*< 6*;1*/*3=*, 6.5A -
7.4 4L5H75.0.<.7 FB -
5. =.< E< 98;1*7AG<
1J <* ?*7
C(!33%,!3 $/2@ M /.1E;
-.<<B.;=<BI5I
C%2IC(!
27
C(>4!)'.% M 7.6.< -
0.<B =.7A.
C(!5$ M 6.5.0
C(!5$-&2/)$ M ,<2;4. 48 -
,<87A*, ?*-1J<+G5
4E<BL5= 48,<8 7A*
C(!5$-&2/)$ $% 0/5,,%4
M 48,<87ACB8== ,<2; 4.
C(!5$2@% M 1*55.?.<,
1*5 ;*08>=
C(!533/. M ;E=.<=E<B=*
C(!533/. !58 0/--%3
M *56C< ;E=.<
C(A62% M 4.,<4.
C(%62%!5 M 4.,<4.02-*
C(%62%44% M IB<>=*
C(%62%5), M IB
C()#/2A% M .7-2?2*
C()&&/.!$% M 4.<4.7A
,<F 484;* ?C08== <* 5C -
=*, <9.7G= ?*0A <G< 4*
C()&&/.!$% $'/33%),,%
M <G<4*5.?.<
C()./)3 M <9.,2C52< <BK -
;I, *6.5A7.4 * ?E0.
=H5 ,<E; <B. ;K .7 .5 4.< -
4.7A.-24
C()0)2/. M =27=*1*5
C()0/,!4! M /841*0A -
6C< 485+C<B
C(/#/,!4 M ,<8485C-E
C(/#/,!4 !5 #/'.!#
$'A. '/5,B-%
M ,<8 485C-E+87+87
487A*44*5
C(/#/,!4 = #2/15%2
M 4.<.;K ,<8485C-E
C(/#/,!4 !5 ,!)4
M =.3,<8485C-E
C(/)8 $% 0>4)33%2)%3
M * <L=.6E7A =.=<BE<
<B.;27= ?C5*<B=1*=G
C(/03 $'!'.%!5 '2),,@3
M 0;255.B.== +C;C7A -
48= 5.==
C(/5 M 4C98<B=*
C(/5 $% B258%,,%3
M 4.5 +26+G
C(/5 $% M),!. M 4.54C-
98<B=*
C(/5 0!.!#(@3 !5 #)4-
2/. M ;.<B.5= ?*0A
0A*5>5= /.1E; E< ?H -
;H< 4C98<B=* ,2= ;8 -
68<-85*38< H7=.==.5,
/K<B.;.44.5 FB.<F=?.
C(!IC(/
28
C(/5 &!2#) M ;2B<, 9*; -
6. BC7 E< =83C< 4. -
?. ;E4E?.5 =H5=H== 4C -
98<B =*=.4.;,<.4
C(/5I&,%52 M 4.5?2;C0
C(/58I.!6%43 M 4*;G -
;E 9*
C(/5I2!6% M 4*;*5C+E
C(/5 2/5'% M ?H;H<4C-
98<B=*
C(/5 2/5'% !58 ,!2-
$/.3 M ?H;H<4C-
98<B=*<*5C=* <B*587-
7*48,4C44*5
C(/5 6%24 M /.1E;4C-
98<B=*
C(/5 6%24 !5 "%522%
M /.1E;4C98<B=* ?* -
3*< 6C;=C<+*7
C(/5#2/54% M <*?*7AJ -
4C 98<B=*
C(/5#2/54% !,3!#)%..%
M .5BC<B2 <*?*7AJ -
4C 98<B=* B<F;;*5, /. -
1E; +8;;*5 E< *56C?*5
.54E<BF=?.
C(/58 "2/++/,)3
M +;84 4852
C)"/5,% M =*?*<B2 1*0A-
6*
C)"/5,%44% M 6.=E5I -
1*0A 6*
C)$2% M *56*+8;
C)'!2% M <B2?*;
C)'!2%44% M ,20*;.==*
C)42/. M ,2=;86
C)42/. #/.&)4 M 4*7 -F -
;8 B8== ,2=;86
C)42/. 6%24 M 526.==
(BH5- ,2=;86)
C)42/.%,,% M ,2=;86/K
C)42/5),,% M =H4
C)6%4 M ?*-;*08>=
C)6%4 $% #(%62%5), !5
'%.)A62% M IB;*08>=
+8;G4*+80AG?*5
C)6%4 $% ,)A62% M 7AJ5-
;*08>=
C(!0/. M 4*99*7
C(!4%!5"2)!.$ M +E5 -
<BF7 <B.5.=
C,/5 $% ')2/&,% M <B.4 -
/K <B.0
C,/54@, #,/54@% M =KB -.5=
C/#(/. $% ,!)4 M <B8 9G< -
6*5*,
C(/IC/#
29
C/#(/.!),,%3 M -2<B7G -
1J< +G5 4E<BL5= 485-
+C<B84 E< =.;;27.4
C/#/ M 4G4><B-2G
C/%52 M <BF?
C/%52 $% '!,/9!5 M *
+E5 <BF7-*;*+ 4HB.9.
C/%52 $'!24)#(!543
M *; =2,<G4*<BF?.4
C/%52 = ,! #2A-%
M =.3<BF7 .9.;;.5
C/%523 $% 0!,-)%2
M 9C56*<BF?
C/%52 $% 6%!5 M +8;-
3J<BF?
C/%52 $% 6%!5 = ,!
.) ?/ )3% M <B*5877C-
?*5 E< <B*;-.55C?*5
=KB -.5= +8;3J<BF?, * -
62= 6* -.2;C< 9*;* -2 -
,<86 <BG<B+*7 /IB -
7.4 6.0
C/).' M +2;<*56*
C/,). M =.70.;2 5*B*,
C/,)%2 $% "/%5&
M * 6*;1* 7A*4;E<B.
C/,)%2 $% -/54/.
M * +24* 7A*4;E<B.
C/,/-").%3 M 0;FBB.5
?*0A 9*;6.BC7<*3=*5
9*7F;8B8== 1J<086-
+G,84
C/, 6%24 M ?*-4*,<*
C/-%34)",% M .1.=I
C/--% $% #(%: ./53
M * 62 E==.;6L74
<B.;27= .54E<BF=?.
C/-0/4% M 4869G=
C/-0/4% $'!"2)#/43
M <C;0*+*;*,4486-
9G=
C/-0/4% $% ,!0%2%!5
!58 &25)43 M 7AJ51J<
0AL6H5,<H44.5 9* -
;* -2,<86<BG<B +*7
C/.#!33%2 M 7*0A8++
48, 4C4;* ?C08== ?*0A
->;?C;* ?*0 -*5= 9* ;* -
-2 ,<86
C/.#%.42@ $% 4/-!4%3
M 487,.7=;C5= 9*;* -
-2 ,<865E
C/.#/-"2% M >+8;4*
C/.$)-%.43 M /K<B.;.4,
FB*7A*084
C/.&)4 M =*;=G<F=8==
C/#IC/.
30
C/.&)4 $% #!.!2$
M <* 3C= B<F;3C+*7 6.0 -
/IBH== E< =*;=G<F=8==
4*,<*
C/.&)4 $'/)% M <*3C= B<F;-
3C+*7 6.0/IBH== E<
=*;=G<F=8== 52+*
C/.&)4 $% 0/2# M <*3C=
B<F; 3C+*7 6.0/IBH==
E< =*;=G<F=8== -2<B 7G -
1J<
C/.&)452% M -B<.6
C/.&)452% $'!"2)#/43
M <C;0*+*;*,4-B<.6
C/.'2% M =.70.;2 *7085-
7*
C/.15% M 4*0A5G
C/.3/--@ M .;I5.?.<
C/.3/--@ !.$!,/53%
M BH5-<E00.5, <874C-
?*5, 9*;*-2,<866*5
E< ;2BB<.5 4E<BF=.==
.;I5.?.<
C/.3/--@ ",!.#
3)-0,% M .0A<B.;K
.;I 5.?.<
C/.3/--@ &2/)$
M 12-.0 .;I5.?.<
C/.3/--@ '2!"$%
-!2 -)4% M 6*;1* -
1J< 5.?.< BH5-<E00.5
C/.3/--@ *5,)%..%
M ,<F 484;* ?C08==
BH5-<E00.5 4E<BL5=
.;I5.?.<
C/.3/--@ !58 15% -
.%, ,%3 M .;I5.?.<
086 +G,,*5
C/.3/--@ = ,! 15%5%
$% "/%5& M H4H; /* -
;84 5 .?.<
C/.3/--@ 3)-0,% $%
0/)33/. M .0A<B.;K
.;I5.?.< 1*5+G5
C/.3/--@ 3)-0,% $%
6/,!),,% M =AJ41J<-
+G5 4E<BL5= .;I5.?.<
C/.42%&),%4 M 6*;1*+8;-
-*
C/1 M 4*4*<
C/1 !5 R)%3,).' M /. -
1E; +8;+*7 /I== 4*4*<
C/1 !5 6). M 4*4*< <K;K
?H;H<+8;6C;=C<+*7
C/1 $% "259%2% M <24.=-
/*3-
C/.IC/1
31
C/15%3 M <BF?4*0A5G
C/15% $5 L/4 M ,2=;86
E< 7*;*7,<*;86C?*5
4E <BL5= 1J<?E=2 <L =. -
6E7A
C/15%,%4 M 42<4*4*<
C/15%4)%2 M =83C<=*;=G
C/15),,!'%3 M 4*0A5G /E -
5E4
C/15),,%3 '2!4).@%3
M 0*;=27F;8B8== 4*0A 5G
C/15),,%3 S!).4-J!#15%3
M /E<K4*0A5G
C/15),,%3 S!).4-J!#15%3
= ,! 02/6%.#!,%
M -F7<B=.5= /E<K 4*0A -
5G /841*0A 6C< ?*33*5
C/2!), M * 186C; E< *
5*7 0><B=* 24;C3*
C/2"%),,% $% &25)43
M 4L 5H7+HBI /;2<<
0AL 6H5,<H4
C/2"%),,% = 0!).
M 4. 7AE; 48<C;
C/2)!.$2% M ,20C7A9.=-
;.B<.5A.6, 48;2*7-.;
C/2.)#(/.3 M *9;G .,. -
=.< >+8;4*
CE4% M +8;-*
CE4% $'!'.%!5
M +C;C7A 48=5.==
CE4% $'!'.%!5 LC!&@
$% 0!2)3J M +C;C7A -
48= 5.== /K<B.;7H ?E -
7A.4 4.5 FB.<F=.==
?*3 3*5
CE4% $% "/%5& M 6*; 1* -
+ 8;-*
CE4% $% "/%5& = ,!
-/%, ,% M 6*;1*+8;-
-* ,<87?.5I?.5
CE4% $% 0/2# M -2<B7G -
48= 5.==
CE4% $% 0/2# = ,'!,3! -
#)%. .% M -2<B7G 85 -
-* 5*< .5BC<B2 6G-;*,
<* ?*7AJ4C98<B=C?*5
CE4% $% 0/2# '2!.$
'-% 2% M -2<B7G85 -* -
5*< 1*0A6C?*5, ?*3-
3*5 E< =83C<<*5
CE4% $% 6%!5 M +8;3J -
+8;-*
CE4% $% 6%!5 = ,! &%2 -
-) A2% M +8;3J48=5.==
?.0A.< J3BH5-<E00.5
C/1IC/4
32
CE4% $% 6%!5 = ,! .! -
0/ ,)4!).% M +8;3J -
48= 5.== 7C985A2 6G- -
;* <9*0.==2?.5 E< 9* -
;* -2,<866*5
CE4% $% 6%!5 0%23),,@%
M +8;3J48=5.== 9.= ;. -
B<.5A .6BH5-.< 6C; -
=C< +*7
CE4,%44% M 48=5.==
CE4,%44% $'!'.%!5 M +C -
;C7A 48=5.==
CE4,%44% $% #(%62%5),
M IB 48=5.==
CE4,%44% $% 0/2#
M -2<B7G48=5.==
C/2"%),,% = 0!).
M 4.7AE; 48<C;
C/5 M 7A*4
C/5 &!2#). 0%2)'/52$).
M -2<B7G1J<<*5, <B*; -
?*<086+C?*5 E< 52 -
+* 6C39C<=E=866*5
=H5 =H== 52+*7A*4
C/5,,)")!# M /8;;G 1*5 -
9C< =E=86
C/5,)3 $'@#2%6)33%3
M ;C45.?.<
C/5,)3 $% 4/-!4%3
M 9*;*-2,<869L;E
C/50% #)'!2%3 M <B2?*; -
?C0G
C/50% M%,"! M E-.< -
<E0, ?*7F52* /*0A 5*5= -
;* 1.5A.B.== I<B2+* -
;*,4, =.3<BF77.5 E<
6C57*<BH;99.5 5. -
H7= ?.
C/52'% M =H4
C/52'%44% M ,>44272
C/52'%44% = ,! .)#/)3%
M ,>44272 9*;*-2 -
,<86 6*5 E< 1*0A -
6C ?*5
C/524-"5),,/. M 1*5+G5
?*0A 1J<+G5 4E<BL5=
*5*95E
C/53#/53 M 4><B4><B
C/53).%44% M BH5- 5.?.<
/K<B.;7H?E7A.4+I5,
6*7085-, ,24G;2* E<
<G<4* /.51*<B7C5C<C-
?*5
C/54%!5 M 4E<
C/54%!5 = "%522%
M ?*34E<
C/4IC/5
33
C/54%!5 = #!6)!2
M 4*?2C;4E<
C/54%!5 = &2/-!'%
M <*3=4E<
C/54%!5 = 0/)33/.
M 1*54E<
C/54%!5 $% -%2 M 4.< -
4.7A, 18<<BJ =.70.;2
4*0A5G
C/56%24 M ,<86*085C<2
-F3
C2!"% M =*;2<B7A*;C4
C2!"% &2/)$ M /I== =* ;2<B -
7A*;C4. M* 38 7EB -
6C;=C<<*5 ?*0A /K -
<B.; 7H?E7A.4+I5 4E -
<BL5= 6C;=C<<*5 =C5*5 -
3C4
C2!"% 4/524%!5
M =*;2<B 7A*;C4
C2!-)15% M 6*B<85C<
<L=.7E7A
C2!15%,). M E-.< <L =. -
6E7A
C2!15%,/4 M .7A1E7 <G -
B8== /L<=H5= 1.;270
C2A-% M =.3<BF7 ?*0A
4;E6 5.?.<
C2A-% !.',!)3% M =.3<8 -
-G =.3+I5, ,>48;+G5
E< =83C<+G5
C2A-% $'!24)#(!543
M *;=2,<G4*4;E65.?.<
C2A-% $'!30%2'%3
",!.# (%3 M /.1E;
<9C;0C+G5 4E<BL5=
4;E65.?.<
C2A-% A52/2% M .9.;-
+I5, 6C57C+G5 ?*0A
;2+2B52+I5 4E<BL5=
4;E65.?.<
C2A-% "!6!2/)3%
M 4H7 7AK +*38; ?* -
7F 52*4;E6
C2A-% #!2!-%, M 4* ;* -
6.5 5*4;E6
C2A-% D5"!229 M =.3 -
<BF 77.5 <K;F=.== 4.5 -
?2 ;C05.?.<
C2A-% &2!)#(% M .7A1E7
<*?*7AJ =.3<BF7 30%
B<F;=*;=*5866*5
C2A-% &2!.')0!.%
M 6*7->5*4;E6
C2B0% M ?E487A 9*5* -
,<2 7=*
C/5IC2%
34
C2B0% $% ",@ ./)2
M 1*3 -27*9*5*,<27=*
C2B0% $% #!2!-%, M ?E -
487A 9*5*,<27=* 4* -
;* 6.55*4;E66.5
C2B0% !58 #(!-0)'. /.3
M 086+C?*5 =H5 =H==
?E487A 9*5*,<27=*
C2B0% S5:%44% M 7*;*7,< -
524I;;.5 /5*6+F;8B8==
9*5*,<27=*
C2%0).%44%3 M 42,<2, 5* -
98< 485+C<B4C4
C2@0).%44%3 $% #(%6 2%5 ),
S!).4 H5"%24 M 52 +* -
6C33*5 E< <B*;?*< -
086 +C?*5 4E<BL5=
IB /*<F;=
C2%33/. M B<CB<*
C2%6%44%3 M 7*0A8++ ;C -
484
C2%6%44%3 '2)3%3 M 42<,
<BL;4. 0*;7E5*;C484
C2/)33!.4 M /;*7,2* 42/ 52,
;.00.5 /8 0A*<B=3C4
C2/15!.4 M ;8980G<
C2/15%--/.3)%52 M 92 ;F -
=G< <874C?*5 E< <*3= =*5
C2/15%43 M E-.<, ;8 98 -
0G< 4.4<B
C2/15%43 $% B/2$%!58
M 6*7->5*4.4<B
C2/15%44%3 M =H++/E5.
E=.5/E5E+I5 4E<BL5=
42< 1>;4*/8;6C4, * -
6. 5A.= +.9*7F;8B-
7*4 6*3- 42<L=7.4
C2/15%44%3 $% 0/--%3
$% 4%22% M 4;>6952 -
+G5 4E<BL5= 4;84.==
C2/534),,%3 M ;G<.3+72
C2/54/.3 M ?*3+*7 6.0 -
<L=H== /.1E;4.7AE;-
-*;*+84 ?*0A 4. -
7AE; 48, 4C4, *62= *
5. ?.< 6.55E <B850C5-
7*4 /.5
C2/G4% M /.1E;4.7AE; -
<B. 5.=, ?*0A 987 0A8 -
5C +*7 *B*B 9*5*,<27 -
=* =E<B=C+*7 42<L=H==
E =.5.4
C2/G4% !58 #(!-0)'-
./,3 M ?*3+*7 6. 0 -
92 ;F=8== /.1E;4. 7AE; -
<B. 5.=.4 086+C?*5
C2%IC2/
35
C2/G4% !58 &2/-!&%
M 4.7AE;<B. 5. =.4 <*3= -
=*5 E< +.,1* 6.5 6C; -
=C< <*5 6.0 <L= ?.
C2/G4% ,!.$!)3% M 52 +* -
6C3 92;F=G<87 <*3= -
6C; =C<<*5
C2/G4% = ,! ./2-!.$%
M * /.1E;4.7AE;<B. -
5. =.4.= =.3+. E< =8 -
3C< +* 6C;=3C4, 6*3-
6.0 <L=24 E< *56* -* -
;* +844*5 E< *56* -
6C; =C<<*5 =C5*53C4
C2/G4%3 M ?*<=*0, 85F?* -
8 5*33*5 +. 4.7= 4. -
7AE; <B.5.=.4, 92 ;F =?*
E< /841*0A 6C ?*5 +. -
-H;B<H5?.
C2/G4/. M 92;F=8== /. -
1E; 4.7AE;-*;*+84
C25 M 7A.;<
C25$)4@3 M 7A.;<48<B= *
<B.B87=G5 E< * BH5--
<E0/E5E4=I5 /L00I.7
C2534!#@3 M =.70.;2 C5 -
5* =84 (186C;, ;C484)
C5),,A2% M 4*7C5
C5),,A2% = $%33%24
M -.<<B.;=4*7C5
C5),,A2% = ',%#%
M 3.0.<4*7C5
C5),,A2% = /%5& M =83C< -
4*7C5
C5),,A2% = 3/50@
M 5.?.<.<4*7C5
C5),,A2% = 4(% M =.C< 4* -
7C5
C5)3).% M 487A1*
C5)3).% -).#%52
M -2E=C< E=.5.4
C5)33% M ,86+
C5)33%3 $% '2%./5),,%3
M +E4*,86+
C5)33%3 $% '2%./5),,%3
= ,! 02/6!.#!,%
M <L5= +E4*,86+84
/K<B.;7H?E7A.44.5
C5)33%!5 M +8;3J,86+
C5)33/4 $% #(%62%5),
M IB,86+
C5,/44% $% "/%5&
M H4H;/*;84
C5-). M 4H6E7A
C52%-$%.4 M /80?C3G
C2/IC52
36
D
D!'5%4 M /2*=*5 <B*;?*<
D!)- M -C6?*-
D!-% ",!.#( M ?*7F52* -
/*0A5*5=+G5 E< 4* ;* -
6.55 4;E6+I5 4E<BL5=
-.<<B.;=
D!2.% M 1*5<B.5.=
D!2.% $% 3!5-/. = ,!
"@!2.!)3% M 0;255. -
B.== 5*B*,<B.5.= +E -
*; 72 6C;=C<<*5
D!44% M -*=85A*
D!5"% M 9C;85C<
D!5"% = ,! .)#/)3%
M 9C ,85= 6*;1*1J< -
48, 4C4+G5 4E<BL5=
9H; 4H5= ?*;0C7AC?*5
E< +8;;*5
D@#/#4)/. M /8;;*5C<,
/IBE<
D@'2!3)%2 M 5.1*+8B72
?*0A 5.B<F;8B72
D@'534%2 M 6.04G<=8572
D@'534!4)/. '2!45)4%
M 270A.7.< +8;4G<-
=85G
D@'534!4)/. $% -/5,%3
M 4*0A5G4G<=85G
D@'534!4)/. $% 6).
M +8;4G<=85G
D@*%5.%2 M .+E-
D@,)#% M * 1J< ?*0A * 1*5
5.038++ ;E<B.
D%-) M /E5
D%-)-$5:!).% M /E5=>,*=
D%-) ',!#% M +*;7* * 5*9 -
6C;=C<, /IBE<<.5 +. -
<K;F=24, 48,<8 7A* 5E -
?.5 E< .;I< +8; 3J 1J< -
5. ?.<<.5 3*?F=3C4 /.5
D%-/)3%,,%3 $% C(%2 -
"/52' M 42< 186C;
?*0A 7*0A 0*;7E 5* -
;C4 C1.;+8>;0 4H; -
7AE 4E;I5
D%.4-$%-,/50 M 92;F=G<-
+G5 42?C08== 1C;86-
<BH0.4
D@0/5),,%2 M 7AJB72
(7A>5*= ?*0A *7085-
7C=)
D!'ID%0
37
D@3/33%2 M 42,<87=8B72
D%33%24 M -.<<B.;=
D%3 0%#(%523 M 1*5C<B
6G-;*
D)!"@4)15%4 M ,>48;-
+.=.0
D)@4@4)15% M -2E=C<
D)'%34)& M *B E=4.BE< ?E -
0E7 /.5<B850C5= 2=*5,
* 62 <.0F=2 *B .6E<B -
=E<=
D).$% M 9>5A4*
D).$% 2/)-3/,%), M ?E;.<
1>;4C?*5 =H5=H==
9>5A 4*
D).$/. M 9>5A4*4*4*<
D).$/..%!5 M /2*=*5
9>5A4*
D).$/..%!5 "/.(/- -
-% ./2-!.$ M *5 -
6C ?*5, 1*0A6C?*5,
086 +C?*5 E< 1J<<*5
=H5=H== /2*=*5 9>5A4*
D).%2 M ?*,<8;*
D)0,/-!4% M =83C<4;E6
4*7-F;8B8== 0AL -
6H5,,<.5 E< 92<4G=C-
?*5
D)6%23 M 4L5H7+HBI
D/$).% M 9C<=E=86/E5.
D/)'4 $% $!-% M *9;G -
<L =.6E7A
D/2!$% M *;*7A8</.3K
1*5
D/2#( M =I4.1*5
D/2@ M 6.0+*;7F=8==
D/5",% M ->95*
D/5",% M ?*33*5 E< <*3=-
=*5 =H5=H== 4E= 1*3-2-
7*9*5*,<27=*
D/5#%523 M E-.<<E0.4
D/58 M E-.<
D2!'@%3 M ,>48;;*5 +. -
?87= 6*7->5*
D2!'/. $% -%2 M <C; -
4C7A 1*5
D250% M ,<87=1E33*<
0AL 6H5,<
D5#(%33%3 M ,<8485C -E -
+87+87
D52 M 4.6E7A
D58%,,%3 M 086+C+G5,
0AH70A1*0A6C+G5
E< /K<B.;7H?E7A.4-
+I5 4E<BL5= =H5=.5E4
D@3ID58
38
E
E!5 M ?FB
E!5 0/4!",% M 21*=G ?FB
E!5 '!:%53% M <BE7<* -
?*< C<?C7A?FB
E!5 .!452%,,% M <F6* ?FB
E#!),,%2 $%3 (5)42%3
M *B 8<B=;20C4 427A2 -
=C<*
;#!,% M 4.6E7A 1E3,
-2G 1E3
;#(!,/4% M 0AH70A -
1*0A 6*
;#/2#% M ,2=;></E5E4 1E -
3*
;#2%6)33% M /85A*62 ;C4
;#2%6)33% = ,! .!'%
M +8;8<, /K<B.;7H ?E -
7A.< 5E+.7 /I== ;C 4 84
;#2%6)33% = ,! 02/6!. -
?!,% M /85A*62 ;C -
484 1*0A6C+G5, <C; -
0* ;E9C+G5, +8;+G5,
9*;*-2,<86+G5 E<
/K <B.;7H?E7A.4+I5
4E<BL5= 6C;=C<+*7
;$5,#/2!.4 M E-.<F=I-
<B.;
E&&),/#(@ M 20.7 ?E487A
,<F484;* ?C08==
;',!.4).% M ,<294.+80AG
;,/0% M * 1.;2701.B =*; -
=8 BG 1*5
E-"2/#(% M 7AC;<;*
1J B8==
;-).#@ M 20.7 ?E487A
<B .5.=.4;. ?C08==
;-).#@ $% 6%!5 M <B. -
5. =.4;. ?C 08== +8;3J -
1J< /. 1E; +8;8<-=.3 -
<BF 7.< 6C;=C<<*5
E. #!20!#% M O9C7,E5-
+*7 =C5*5=N, ;C484 E<
.0AE+ =.70.;2 C55*-
=84 <*3C= 9C7,E53>4-
+*7 ?*5G =C5*5C<*
E.#/2.%4 M =27=*1*5
E.#/2.%43 = ,! 0/245-
'!)3% M =27=*1*5 98;-
=>0C5 6G-;*, 12-.0,
/K <B.;.< 9*;* -2 ,<86 -
6C; =C< +*7
E. $@3 M 48,4C;* ?C08==
E.$)6% M .7-F?2*
E!5IE.$
39
E.$)6%3 !5 '2!4).
M 0;*=27F;8B8== .7-2-
?2* <*3=6C;=C<+*7
E.$)6%3 !5 *!-"/.
M <874C+* ,<*?*;= E<
<*3==*5 6.0<L=H== .7 -
-F?2*
E.$)6%3 = ,! -%.5)A2%
M ?*3+*7 <L5= .7-F ?2*
E. 0!0),/44% M /G52C+*7
?*0A 9.;0*6.79* -
9F; +*7 <L=?.
E.4)%2 M .0E<B
E.42%#E4% M 6*;1*1C=-
<BF7
E.42%#E4% = ,! "/2$%-
,!)3% M 6*;1*1C=<BF7
?H;H<+8;+G5 ,<87= -
?. 5I+I5 E< 0AH70A -
1*0A6C+G5 4E<BL5=
6C;=C<+*7
E.42%#E4% $/5",% H%.2)
IV. M 6*;1*1C=<BF7
;8< =87, 92;F=8== B<.6 -
5E?.5 E< +E*;72 6C; -
=C< <*5 =C5*5?*. KH ;.= -
4E7= *;=2,<G4* E< <L5=
4;>6952 3C; 18BBC.
E.42%#E4% -).54%
M 20.7 ;H?2- 2-.20
<L=H== 6*;1*1C=<BF7
E.42%#5)33% M * <BC; -
7A* <84 /.5<I ,86+3*
E.42@% M 4HBE9/80C< *B
.5IE=.5 E< * /IE=.5
4H BH==
E.42%-%43 M E-.<<E0.4
;0!5,% M 5*98,4*-*;*+
;0!5,% $'!'.%!5
M +C;C7A5*98,4*
;0!5,% $'$!'.%!5 = ,!
'!3#/..% M <874C-
?*5, 1*0A6C?*5, /84 -
1*0A6C?*5, 9.= ;. -
B<. 5A.66.5 E< =8 -
3C< <*5 =H5=H== +C;C7A -
5* 98,4* BH5-<E 0.4 -
4.5 6.0<L=?.
;0!5,% $% -/54/.
M L;L5*98,4*
;0!5,% $% -/54/. = ,!
"!315!)3% M L;L 5* -
98, 4* +*<B4 6G-;*,
9*9;24C?*5 =H5=?.
;0!5,% $% 6%!5 M +8;-
3J5*98,4*
E.$IE0!
40
E0%2,!.3 M 5*B*,/*3=*
;0)#%3 M /K<B.;.4
;0).!2$3 M <9.7G=
;0).!2$3 !5 "%522%
M ?*3+*7 9C;85= <9. -
7G=
;0).!2$3 %. 3/5&,%
M <9.7G=/.5/J3=
;0)3 $% -!)3 M ,<H?.<
4>48;2,*
;0,5#(@ M 1C68B8==
;0/.'% = ,'/2!.'%
M 7*;*7,<<B2;>99*5
C=2=*=8== <L=.6E7A
E3#!"A#(% $% 0/)33/.3
M <L5= 1*52?*-E4 <* -
?* 7AJ 9C,5E+.7
E3#!,/0% M 1J<<B.5.=
E3#!,/0% &!2#)% M =H5=H==
1J<<B.5.=
E3#!,/0% $% &/)% '2!3
M 52+*6C3<B.5.=.4 9* -
7F;8B?* E< 6.0 <L= ?.
E3#!,/0% $% 0!.@%
M 9*7F;8B8== <B. 5.=
E3#!,/0% $% 0/2#
M .0A <B.5.= -2<B 7G -
1J<
E3#!,/0% $% 2)3 $% 6%!5
M 9*7F;8B8== E< 42 <L -
=H== +8;3J62;F0A <B. -
5.=
E3#!,/0% $% 3!5-/. =
,'/3%),,% M 5*B*,<B. -
5.= <G<4C?*5
E3#!,/0% $% 6%!5
M +8; 3J<B.5.=
E3#!,/0% $% 6%!5 !5
6). 2/5'% M +8;3J -
<B. 5.= ?H;H<+8;8<
6C; =C<+*7 086+C-
?*5
E3#!,/0% $% 6%!5 = ,!
02/ 6%.?!,% M +8;3J -
<B.5.= /K<B.; 7H ?E -
7A.4 4.5, /841*0A -
6C<-9*;*-2,<868<-
+8;8< 6C;=C<+*7
E3#!,/0% 6)%../)3%
M +E,<2 <B.5.=
E3#!2'/4 M E=2,<20*
E3#!2'/43 = ,! "/52-
'5)'./..% M E=2,<2-
0*, /K<B.;7H?E 7A.4 -
4.5 FB.<F=.== ?*33*5
=C5*53C4
E0%IE3#
41
E3#!2'/43 = ,! #(!- 0% -
./)3% M 9.B<0I?.5
.5 4E<BF=.== E=2 ,<20*
E3#!2'/43 &!2#)3
M =H5=H== E=2,<20*
E3#!2'/43 !5 S!.#%22%
M E=2,<20* /.1E;+8;-
+*7
E3#!2'/43 = ,! 6)' .% -
2/. .% M E=2,<20* +8 -
;8<, 1*0A6C< 6C; -
=C<+ *7
E3#!2/,% M .7-F?2*
E30!$/. M 4*;-1*5
E302/4 M <9;8==72
E342!'/. M =C;487A
E33%.#% $'%342!'/.
M +8;+*7 ?*0A . ,.= -
+.7 =*;=G<F=8== =C; -
487A
E34/5&&!$% $% "/%5&
M 6*;1*<B.5.=.4 ?H -
;H<+8;;*5 <B* 587 7C -
?*5, 0AH70A 1*0A 6C -
?*5 E< 9.= ;.B<.5A.6 -
6.5 H<<B./IB?.
E3452'%/. M =841*5
E3452'%/. = ,! "/2$%-
,!)3% M =841*5 +8;8<
6C;=C<+*7, 0AH70A-
1*0A6C?*5, 9*;*-2 -
,<86 6*5, 086+C?*5
E< /K<B.;7H ?E 7A.4 -
4.5 .54E<BF=?.
;456@ M 9C;85=
E. @6%.4!), M 5.0A. BI -
<B. ;K.7 =C5*5?*
E8#%,,%.4 M 42=K7I
E815)3 M 9869C<
E842!)4 M 42?87*=
E3#IE84
42
F
F!'/5% M +8;3J62;F0A
F!)- M E1<E0
F!)3!. M /C,C7
F!)3!. = ,'!,3!#)%..%
M /C,C7 .5BC<B2 6G- -
;*, <*?*7AJ4C98<B -
=C ?*5 E< <B*5877C?*5
F!)3!. %. #/.3/--@
M .;I5.?.< /C,C71J<-
<*5
F!)3!. = ,! ./2-!.$%
M /C,C7 =.3<BF77.5,
*56*-*;*+844*5 E<
*5 6*9C5274C?*5
F!)3!.$%!5 M /2*=*5 /C -
,C7
F!,.%3 ./2-!.$%3
M ?E 487A /*1E3*<
4.4<B.4
F!,5#(% M 7*0A 4.;.4
5* 98< 4.7AE;, *62=
/8;;G7 /80A*<B=*7*4
F!.%3 $% 2!$)3 M ;.=.4-
5.?.5.4 (<*5C=C7*4)
F!/. M IB ?*0A <B*;?*<-
02-G
F!2#) M =H5=H==
F!2#% M 1J<+G5, 086-
+C+G5, =83C<+G5, /K -
<B.; 7H?E7A.4+I5
4E <BL5= =H5=.5E4
F!2@% M =H5=H==4C98<B=*
F!2).!$% M 0.<B=. 7A. -
52<B=
F!2).% M 52<B=
F!2#% M =H5=.5E4
F!5"/..% M /.1E;+*+-
+G5 E< /;2<< BH5-<E0-
+I5 4E<BL5= 5.?.<
F!58 &),%4 M +E5<BF7<B. -
5.=
F!6/5),,% M 42< ;C4
F!9/4 M <BC;*B+*+
F@#5,% M 4.6E7AF=I
F%./5), M E-.<4H6E7A
F%./5), %. -!2).!$%
M 9C,85= E-.<4H -
6E7A <B.5.=.4, 48 -
;2*7 -.;;.5 E< /;2<<
/K <B.;7H?E7A.44.5
F%5 $% "/)3 M /*<BE79* -
;CB<
F!'IF%5
43
F%5),,% $% ,!52)%2 M +* -
+E; 5.?E5
F%5),,%3 $% 6)'.% M <BI -
5I 5.?E5
F%5),,%3 $% 6)'.% &!2#)%3
M ;2BB<.5 E< 1J<<*5
=H5=H== <BI5I 5. ?. 5.4
F%5),,%4!'% M ;E=.<=E<B=*
F%5),,%4@ $% "2/#(%4
M ,<>4*9C<=E=86
F%5),,%4@ $% &!)3!.
M ;E=.<=E<B=C+* =H5 -
=H== E< 6.0<L=H== /C -
,C7 9C<=E=86
F%5),,%4@ !58 &25)4 &2!)3
M ;E=.<=E<B=*=8;=*
/;2<< 0AL6H5,<H44.5
F)"2%58 M ;8<=8<
F)#%,,% M 18<<BJ, ?E -
487A /.1E;4.7AE;
F)'5% M /L0.
F)'5% 6%24% M BH5- /L0.
F),!-%.43 $% ,@'5-%3
M ,E;7*?E487A <C 0J -
;* 6.=E5= BH5-<E0
F),%4 M /25E
F),%4 $% "/%5& M 6*;1* -
<B. 5.= (+E5<BF7)
F),%4 $% "/%5& %. '%,@%
M 48,<87ACB8== 6*; -
1* <B.5.=
F),%4 $% "/%5& 3!2,! $! )3%
M <L5= 6*;1*<B.5.=
4;>6952?*5, <B*;?*< -
086 +C?*5 E< 52+* -
6C3 3*5
F),%4 $% "/%5& W%,,).' -
4/. M 086+C?*5 E< 52 -
+*6C33*5 =H5=H== 6*; -
1*<B.5.=, *6.5A.= ?* -
3*< =E<B=C+* ,<8 6* -
085 ?* 6.0 <L= 7.4
F),%4 $% "2/#(%4 = ,!
#2@-% M ,<>4*/25E
=.3<BF7.< 6C;=C<+*7
F),%4 $% (!2%.' M 1. -
;270 /25E
F),%43 $% (!2%.', 0/- -
-%3 = ,'(5),% M 1. -
;270 /25E 4;>6952 <* -
5C =C?*5
F),%4 $% -!15%2%!5 = ,!
$)%00/)3% M 6*4 ;E -
5*/25E /.1E;+8;8< 6C; -
=C<+*7 8<B=;20C?*5,
;C44*5 E< 4*0A 5G ?*5
F%5IF),
44
F),%4 $% -!15%2%!5 352
,)4 $'/)'./.3
M 6* 4;E5*/25E -F7<B -
=.5= 1*0A6C?*5
F),%4 -)'./. $% 0/2#
M <.;=E<-<BKBE;6E4
F),%4 -)./. $% 6%!5
M <BKBE;6E4 +8;3J -
1J< +G5
F),%4 $% 3/, M 7A.5?1*5 -
/2 5E
F),%4 $% 3/, = ,'!.',!)3%
M ?*3+*7 <L5= 7A.5? -
1*5 /25E
F),%4 $% 3/,% "/..%
&%- -% M 7A.5?1*5-
/25E 3G *<<B87A 6G- ;*,
9.= ;. B<.5A.66.5,
086 +C?*5 E< 0AH70A -
1*0A 6C?*5, /.1E;+8 -
;8< 6C;=C<+*7
F),%4 $% 3/,% O2,9
M 7A.5? 1*5/25E +>7 -
-C +*7
F).%3 $% B%,/. M B.587
8<B=;20*
F).%3 $% C,!)2%3
M C5* 2;. 8<B=;20*
F,!'%/,%43 M BH5-9*<B>5A
F,!-"@ M /5*6+F;8B8==
F,!-)#(% M <L=I=H4+I5
4E<BL5= =8;=*
F,!-533% !58 0/--%3
M 5*98< *56*=8;=*
F,!. !58 !"2)#/43
M <C;0*+*;*,4=8;=*
F,!. !5 &/2-!'% M <*3=-
=8;=*
F,!. $% 0/)2%3 M 4H;=.-
=8;=*
F,!.$2% M 5*98<1*5
F,%52/.3 M /E5185-*4
;E =.<=E<B=C+G5
F,%523 $% #/52'% &!2#)%3
M =H5=H== =H4?2 ;C0
F,%52%3 $% 4(9-
M 4*4>44 /K?2;C0
F,/54%3 M 4;>6952086-
+G,
F,/.$2% M E;-.< 5.9E7A-
1*5
F/)% M 6C3
F/)% $'!'.%!5 M +C;C7A -
6C3
F/)%3 ",/.$3 M ?25C08<
<BF7K <BC;7A*<6C3
F),IF/)
45
F/)% $% "/%5& M 6*; 1* -
6C3
F/)% $% #!.!2$ M 4*,<* -
6C3
F/)% '2!3 M =H5=H== 52+*
?*0A 4*,<* 6C3*
F/)% '2!3 &2!)3 M /;2<<
52 +*6C3
F/)% '2!3 0@2)'/52$).%
M 52+*6C3 <B*;?*<-
086+C< 6C;=C<<*5
F/)% $'/)% M 52+*6C3
F/)% $% 6%!5 M +8;3J 6C3
F/)% $% 6%!5 B%2#9
M 0;25 5.B.== +8;3J6C3
0AH70A 1*0A6C<, /. -
1E; +8;8< 6C;=C<+*7.
F/)% $% 6%!5 = ,! "/2 -
$% ,!)3% M +8;3J6C3
0AH70A 1*0A6C< ?H -
;H< +8;8< 6C;=C<+*7
F/)% $% 6%!5 = ,! 02/ -
6%. ?!,% M +8;3J6C3
9* ;*-2,<86<BG<<B*5,
/84 1*0A6C?*5 E< 9.= -
;.B<.5A.66.5
F/)% $% 0/2# M -2<B 7G -
6C3
F/)% $% 6%!5 M +8;3J -
6C3
F/)% $% 6/,!),,% M ,<2; -
4. 6C3
F/.$ M ?25C08< ?*0A
+*; 7* *5*95E
F/.$3 $'!24)#(!543
M *;=2,<G4*=*59*4
F/.$3 $'!24)#(!543 =
,')4!,)%..% M *;=2,<G -
4* =*59*4 85*<B 6G- -
;*, 9C;6*2 <874C?*5
<B.;?F;8B?*
F/.$3 $% #5)3).% M 1C -
B2 5*0 4E<BL5= 6*; 1*-
?*0A <BC;7A*< 1J< 5. -
?.<
F/.$!.4 M ,>48;6CB
F/.$5% M /8;;G <*3=6C; -
=C<
F/.$5% !5 &2/-!'%
M <*3=/87->., /8;;G
<*3= 6C;=C<
F/52#(%44% M ?255*
F2!)3 M /;2<<
F2!)3% M .9.;
F2!)3%3 $%3 "/)3 M <B*-
6G,*
F/)IF2!
46
F2!)33%3 R/-!./&&
M .9.; 98;=G2?*5 E<
=.3 <BF71*++*5
F2!-"/)3% M 6C57*
F2!-"/)3% !5 #(!--
0!'.% M 6C57* 9.B< -
0I+.7
F2!00@ M /;*99F;8B8==,
3E00.5 5.1K=H==
F2!00%--!). M ?H;H< -
9. ,<.7A.
F2%3352% $'!'.%!5
M +C;C7A+.5<I<E0.4-
+I5 E< ?*;0C7AC+G5
4E<BL5= ;*08>=
F2%3352% $% 0/2# M -2<B -
7G+.5<I<E0+I5, 1*0A -
6C+G5 E< /K<B.; 7H -
?E 7A.4+I5 4E<BL5=
;* 08>= ?H;H<+8;8<
6C; =C<<*5
F2)!.$ M 42< 485+C<<B*5
=H5=H== ;E=.<=E<B=*
F2)#!$%,,% $% "/%5&
M /*<F;= 6*;1*1J<+G5
F2)#!.$%!5 M +8;3J1C=-
<BF7 <B.5.=, 5.0=H++-
<BH; -F7<B=.5?.
F2)#!33@% M +8;3J1J<+G5
4E<BL5= /.1E; ;*08>=,
1J< 5.?.<+I5, =83C< -
<C; 0*, =.3<BF7 E< ,2=-
;865E 18BBC*-C<C?*5
F2)#!33@% $% 0/5,%4
M ,<2;4./;2,*<<BE
F2)#/4 M ;*0>5.?.<
F2)4% M /;2==F;8B8==
F2)4%3 M 1*<C++>;087A*
F2)44/.3 M =.9.;=AK
F2/)$ M 12-.0
F2/-!'% M <*3=
F2/-!'%3 !33/24)3
M 4L5H7+HBI <*3=84
F2/-!'% ",!.# M =J;G
F2/-!'% $% 4B4% M -2<B -
7G /I<*3=
F2/-!'% &2!)3 M /;2<<,
E;.=5.7 <*3=
F2/-!'% $% 6!2)@3
M 4L5H7+HBI <*3=84
F2/-!'% 0%23),,@ M 9. -
7E <B.< <*3=
F2/-%.4 M +JB*
F25)43 M 0AL6H5,<H4
F25)43 #/.&)43 M 4*7 -F -
;8 B8== 0AL6H5,<H4
F2!IF25
47
F25)43 $% ,! 0!33)/.
M 6*;*4>3*
F25)43 0/#(@ !5 &2/-! -
'%-",!.# M -F7<B=.5=
0AL6H5,< =J;G?*5
F25)43 2!&2!)#()3 M 0AL -
6H5,<<*5C=*
F25)43 $% -%2 M * =.7 -
0.; 0AL6H5,<.2
F25)43 $% 3!)3/. M <B. -
B87 0AL6H5,<H4
F5-@ M /L<=H5=
F5-%4 M *B E=.5.4 255*=*
?*0A 1*5+G5, 1J<+G5
.<.=5.0 BH5-<E0+I5
4E<BL5= *5*95E
F/52#(%44% = $%33%24
M -.<<B.;=?255*
F/52#(%44% = &25)43
M 0AL6H5,<?255*
F/52#(%44% = (/-!2$
M 186C;?255*
F/52#(%44% = (5)42%3
M 8<B=;20*?255*
F25IF/5
48
G!$IG!4
49
G
G!$% M 92;8<;2+2B52
G!$%,,% M 92;8<;2+2B52
G!,!.4).% M B<.5EB.==
1J<9C<=E=86
G!,%44% ,9/.!)3 M 52872
4;>6952=8;=*
G!,)#)%. M 92<B=C,2* =8; =*
G!2"52% M .;I<, =*;=*5-
6*< 9*;*<B=5.?.<, /I
*5*9*7A*0* * 4C -
98<B =*, * <874* E< *
<B* 5877*
G!2.) M 4H;F=E<<.5
G!2.)452% M 4H;F=E<
G!2.)452% = ,'!,3!#)%. .%
M .5BC<B2 4H;F=E<<.5,
<874C=, <*?*7AJ4C-
98<B=C= E< 52+* 6C3 -
9C< =E=868= =*;=*5-
6*B
G!2.)452% $% ,%'5-%3
M BH5-<E04H;F=E<
G!2.)452% $% 3!)3/.
M *B E?<B*47*4 6.0 -
/.5.5I 4H;F=E<
G!30!#(/ M 12-.0 <9* -
7A85 BH5-<E05.?.<
G>4%!5 M <L=.6E7A
G>4%!5 $'!-!$%!
M 6*7->5*=8;=*
G>4%!5 $% ")3#5)43 = ,!
#5),,%2 M 92<4G=* -
=E<B =* ;>66*5
G>4%!5 "2%4/. !58
0/- -%3 M +;.=87
*5 6*=8;=*
G>4%!5 !58 #%2)3%3
M ,<.;.<B7A. <L=. -
6E7A
G>4%!5 $'!5 #(/#/,!4
M ,<8485C-E=8;=*
G>4%!5 $% &/)% $% 0/2#
M -2<B7G6C39C<=E-
=86
G>4%!5 $% ,!0).
M 7AJ59C<=E=86
G>4%!5 -!)3/. M *B E= -
=.;.6 =;*-F,2G2 <B. -
;27= 4E<BF=.== <L =. -
6E7A
G>4%!5 !58 /)'./.3
M 1*0A6*=8;=* <B* -
587 7C?*5
G!4IG).
50
G>4%!5 $% 0/--%3 $%
4%22% M 4;>69529> -
-270 =83C<<*5, <*3==*5
G>4%!5 $% 2): M ;2B<-
/.5/J3=
G>4%!5 $% 3%-/5,%
M 0;2B/.5/J3=
G!5$%3 M 985.7=*
G!5&2%44% M 42< 8<=A*
G@,!4).% M B<.5*=27
G%,@% M B<.5E, 48,<87A*
G%,@% $% '2/3%),,%3
M ;2+2B5248,<87A*
G%,)./44% M ,<C<BC;6* -
-C;
G%.$!2-% M /L<=H5= 1. -
;270
G%.)A 62% M +8;G4*+8-
0AG
G%2-%3 $% "!-"/.
M +*6 +><B;L0A
G%2-%3 $% 3/9!
M <BG3*+*+,<F;*
G%26!)3 M 4;E6<*3=
G)"%,/44% $% ,!0).
M 7AJ5/;24*<<BE /. -
1E;- ?*0A ?H;H<+8;-
;*5
G)"%,/44% $% ,!0). $%
'! 2%..% M ?*-7AJ5 -
/;2 4*<<BE /.1E;+8;-
;*5 E< ;8B6*;277*5
G)")%2 = 0/), M ?*-*4
G)")%2 $% 0,5-% M ?*--
<BC;7A*<84
G)'/4 M <874*, ,86+
G)'/4 $'!'.%!5
M +C;C7A,86+
G)'/4 $% #!.!2$
M 4* ,<* ,86+
G)'/4 $% #(%62%5),
M IB ,86+
G)'/4 $% -/54/. "2!) 3@
M 9C;85= L;L,86+
G)'/4 $% 02@-3!,@
M L;L ,86+ 85A*7
C55*=84+G5, *6.5A.4
* =.70.;9*;=87 5. -
0.5 =.4
G)'5% $% #(%62%5),
'2!.$ 6%.%52
M IB,86+ +8;<8<
6C; =C<+*7, =.3<BF7-
7.5 E< ;2+2B5248,<8 -
7AC?*5
G).'%-"2% M 0AH6+E;
G)2IG2!
51
G)2/&,% M <B.4/K<B.0
G)2/,,% M ;G4*086+*
G)62@% $'!.!.!3 M *7* -
7C<B /*0A5*5= * 0AL -
6H5,< 1E33C+*7
G,!#% M /*0A5*5=
G,!#% !5 #)42/.
M ,2=;86/*0A5*5=
G,!#% !5 #(/#/,!4
M ,<8485C-E/*0A5*5=
G,!#% !5 #(/)8 M /*0A-
5*5= ?C5*<B=C< <B.;27=
G,!#% -!)3/. M *B E= =. -
;.6 ;.,.9=3. <B.;27=
.54E<BF=.== /*0A5*5=
G,!#% 0!.!#(@%
M ?. 0A.< /*0A5*5=
G,!#@ M /*0A*<B=8==
G,!.% M 1*;,<*
G/"%,%4 M 981C;
G/-"/ M 84;*, +C62*
G/2%4 M <B89G<6*5*,
G/5,!#(% M 0>5AC<
G/5,!#(% = ,! (/.' 2/ ) 3%
M 6*0A*; 0>5AC<
G/52-!.$ M 85A*7 .6 -
+.;, *42 <84*= E< <BF -
?. <.7 .<B24
G/52-%4 M F7A.7,
G/533% $'!), M /84 1*0A -
6*,244
G/54 M FB
G2!).%3 $% -/54!2$%
M 6><=C;6*0
G2!).3 $% #!&@
M 4C?E+*+
G2!)33% M B<F;
G2!)33% ./2-!.$% M *
/IBE<1.B 1*<B7C5=
-2<B7GB<F; E< * +8; -
3J ?.<E;I5 7A.;= B<F -
;* -E4 4.?.;E4.
G2!)33% $'/)% M 52+*B<F;
G2!.)4@ M <BH;+.= ?*0A
?2 B.< /*0A5*5=, <B. -
;. 9. *B E=.5.4 FBE -
7.4 <.6 5.0.<F=E<.,
.0A 6C< =G5 .5?C5*<B -
=C <*. a 1*5 E< * 1J<
4H BH== <B84=C4 /8 -
0A*<B =*72.
G2!00% M <BI5I
G2!3 M B<F;
G2!3 $/5",% M <874C-
?*5 E< BH5-<E00.5
4E <BL5= 9*,*5;*08>=
G2!3 $/5",% ,9/..!)3
M 9*,*5;*08>= 52872
6G-;*, 1*0A6C?*5
E< 9.=;.B<.5A.66.5
G2!4). M 0;*=27F;8B8==
E=.5, * <L=I+.7 *- -20
92;F=3C4, *6F0 * /. 5L -
5.=. +*;7* E< ;8 98 -
0G< 5.<B
G2!4). $!50()./)3
M 4;>6952/.5/J3= =.3 -
<BF7 7.5, =.33.5 E<
<*3= =*5
G2!4). $% -!#!2/.)
M 6*4*;G72/.5/J3=
G2!4).@ M B<.65.68; -
B<C ?*5 ?*0A <*3==*5
4E <BL5= E=.5, *62= <L -
=I +.7 4E<BF=.7.4 .5
G2!6%44%3 M *9;G 8<B=;2-
0*
G2%.!$% M 0;C7C=*56*
G2%./5),,% M +E4*,86+
G2%./5),,% = ,! ,9/..! )3
M +E4*,86+ 52 8 72
6G- ;*, <L5= 1*0A 6* -
4* ;24C44*5, ,2=;86 5 E -
?.5 E< +*; 7F =8== ?*33*5
G2%./5),,%3 3!54@%3 =
,! 02/6%.#!,% M +E -
4* ,86+ 9;8?*7<B2
6G-87, /841*0A 6C<
?*3+* E< 9.= ;. B<. -
5A.6 6.5
G2%6%44% '2)3% M 0*;7E -
5* ;C4
G2)",%44% M 0;255E=.5.4
G2),,!$% M ;8<=87<L5=
G2),,!$% $% -/54/.
M 0;255.B.== L;L 48= -
5.==, ?.<E< 485+C<B84
G2),,@ M 0;255.B.==
G2),,@ !58 3!2-%.43
M ?.7A20E7 0;255. B.==
G2)/44% M 6.00A
G2)6% M ;20G
G2/.$). M 68;0G1*5
G2/33%),,% M ;2+2B52
G2/3%),,% ./)2%, #!33)3
M /.4.=.;2+2B52
G2/3%),,% 2/5'% M 92;8<
;2+2B52
G2/3%),,% 6%24% M .0;.<
G2/3 3%, M ->;?C;* I;H5=
<G?*5
G5@2)$/. M =C5*5G*<B=*5
G2!IG5@
52
H
H!#(@ M ?*0-*5=
H!#()3 M ?*0-*5= 1J< /2 -
786 ?*3*< =E<B=C+*7
H!#()3 0!2-%.4)%2
M ?*0-*5= 6*;1*1J<
4;>69529L;E?.5
H!,)#/4 $% -/54/.
M L;L;*08>= /.1E;;E -
9C?*5, 4;>6952?*5 E<
+*++*5
H!2%.' M 1.;270
H!2%.' "!,# M /;2<< 1. -
;270
H!2%.' &5-@ M /L<=H5=
1. ;270
H!2%.'3 &5-@3 = ,!
"25 8%,,/)3% M 9* 7F -
;8 B8== E< 0;255.B.==
/L< =H5= 1.;270
H!2%.' -!2).@
M 9C ,85= 1.;270
H!2%.' 0%# M /;2<<.7
<GB8== 1.;270
H!2%.' 3!,@ M <GB8==
1.;270
H!2)#/43 ",!.#3
M /.1E; +*+
H!2)#/43 ",!.#3 %. 3! ,! -
$% M /.1E;+*+<*5C=*
H!2)#/43 2/5'%3
M ?H;H< +*+
H!2)#/43 6%243
M BH5-+*+
H!2)#/43 6%243 -!)42%
$'(/4%, M ?*3+*7 9C -
;85= BH5-+*+ 9.= ;. -
B<. 5A.6BH5--.5 E<
,2= ;865E?.5
H%2"%3 M /K<B.;7H?E7A
H%2"%3 0/4!'%2%3
M 487A 1*4.;=2 7H ?E -
7A.4
HA2% M 18 1G7*98<=G5 2
E ?.<20 * <B*;?*<= 7. -
?. B24 F0A
H/,,!.$!)3% M 1855*7-2
6C; =C< ?*3+G5 E< =8 -
3C< <C;0C3C+G5
H/-!2$ M 186C;
H/-!2$ A,%8!.$2%
D5 -!3 M 487A*44*5
/5*6+F;8B8== E< <*3=-
=*5 <L=H== 186C;
H!#IH/-
53
H/-!2$ = ,'!2-/2)#!) -
.% M 9*;*-2 ,<86 6*5,
/K<B.;7H ?E 7A.4 4.5 E<
/84 1*0A 6C?*5 .5 4E -
<BF =.== 186C;
H/-!2$ '2),,@ -!)42%
$'(/4%, M 0;255.B.==
186C; /K<B.;?*33*5
H/23 $'/%562% M .5IE=.5
H/23 $'/%562%3 6!2)@3
M ?.0A.< .5IE=.5.4
H/34%,,%2)% M ?.7-E05I
F7A.7, 4L5H75.0.< -
<E 0.44.5
H/5",/. M 4865G
H5),% M 85*3
H5),% $'!2!#()$% M /H5 -
-2 680A8;G85*3
H5),% $% ./)8 M -2G85*3
H5),% $'/,)6%
M 85F?*85*3
H5),% $'/,)6% 6)%'2%
M 12-.0.7 9;E<.5=
85F?*85*3
H5),% $% 0@0). $% 2!)3).
M <BI5I6*0+G5 9;E -
<.5= 85*3
H5)42%3 M 8<B=;20*
H5)42%3 $'A2#(!#(/.
M "8;=>0*2<. 8<B=;2-
0*
H5)42%3 $% M!2%..%3
M M*;.77.< 8<B=;20*
H5)42%3 -!2).@%3
M 9C ,85= 8<B=;20*
H52% M -2<B7G/.3+I5 4E -
<BL5= 48,<87A*
H52% $% *!-"/.
M <87 4* 48,<87A*
H52% $% 3!5-/. !5
#)4 2/. M 5*B*,48,<8 -
7A* ,2=;866*5
H/-IH52
54
J
J!-"/. M <874*
J!-"/. "/52'5)'./.
M <874* ?H;H<+8;-
6C;=C<+*7
J!-"/. "2!)3@ !5
0/)6 2% 6%24 M /I==
<87 4* ?H;H<+8;+G5
4E<BL5= <BG<<B*5
J!-"/. 3/53 #%.$2%
M 1*6>+*7 ?*0A
;E=.<=E<B=C+*7 <L5=
<874*
J!-"/. #5)4 M /I== <874*
J!-"/. &5-@ M /L<=H5=
<874*
J!-"/. $% -/26!.
M 5.?.0I7 <BC;F=8==
<874*
J!-"/. .!452%, M /I==
<874* <BG<B 7E54L5
J!-"/. !58 /%5&3
M <874* =L4H;=83C<-
<*5
J!-"/. $% P!2)3
M /I== <874*
J!-"/. $% 3!.',)%2
M ?*--2<B7G<874*
J!-"/..%!5 M ,<L5H4
J!2$).)A2% $% ,%'5-%3
M ?.0A.< /;2<< BH5--
<E0.4
J!5.% $'/%5&
M =83C< <C; 0C 3*
J!22%43 $% 6%!5
M +8; 3J ,<L5H4
J%43 $% "!-"/5
M +*6+><B;L0A
J%43 $% (/5",/.
M 4865G;L0A
J/5@% M <874*9C<=E=86
J5,)%..% M ,<F484;* ?C -
08== BH5-<E0 ?*0A
1J<
J53 M 5E
J53 $% #%2)3%
M ,<.;.<B 7A. 5E
J53 $% '2/3%),,%
M ;2+2B 525E
J53 $'/2!.'% M 7*;*7,<5E
J53 $% 0/--%3 M *56*5E
J53 $% 2!)3).)3 M <BI5I5E
J53 $% 4/-!4% M 9*;*-2-
,<865E
J!-IJ53
55
K
K!+) M -*=85A*<B25?*
K!2) M ,>;;A
K.%0&%. M 086+G,84
K5'%,(/0& M 4>05G/ .5 -
BC<B +G5
L
L'!33)%44% M =C7AE;
L'!33)%44% = $%33%24
M -.<<B.;==C7AE;
L'!33)%44% #2%53%
M 5*98<=C7AE;
L'!33)%44% 0,!4
M 6E5A=C7AE;
L!)4 M =.3
L!)4!'% I =.3.< E=.5
L!)4 $% #/#/ M 4G4><B -
=.3
L!)45% M /.3.<<*5C=*
L!)45% 2/-!).% M ;G 6*2
<*5C=*
L! -!)3/. %34 &%2-@%
,% ,5.$) M *B E==.;.6
1E=/I7 BC;?* ?*7
L!-02/)% I 8;<G1*5
L!.'% $% 6%!5 I +8;3J
+E5<BF7
L!.'/534% M 5*70><B=*
L!.'/534% = ,! #!2$).!,
M <*3==*5 <L=H== 5*7 -
0><B=*
K!+IL!.
56
L!.'/534% !5 .!452%,
M /I== 5*70><B=*
L!.'/534).%3
M 42< 5*70><B=*,
<,*692
L!.'5% M 7A.5?
L!.'5% $% "/%5&
M 6*;1*7A.5?
L!.'5%3 $% #!4 M 6*,< -
4* 7A.5?, 42< 5*98<
4.4<B
L!.'5% $% -/54/.
M L;L7A.5?
L!.'5% $% 6%!5
M +8;3J7A.5?
L!0%2%!5 M /2*=*5 ?*--
7AJ5
L!0). M 7AJ5
L!0). #(!33%52 M 7AJ5
+8 ;8<, 086+C< <BG<B -
+*7
L!0). = ,! $)*/..!)3%
M 7AJ5 -23872 6G-;*,
6>< =C;;*5 <L=?.
L!0). $/-%34)15%
M 1CB27AJ5
L!0). $% '!2%..%
M ?*-7AJ5
L!0). 3!54@ #(!33%52
M 7AJ5;*08>= +8;8<
086+C< <BG<B+*7
L!0). 3!54@ = ,! 02/ -
6%. ?!,% M 7AJ5 9;8 -
?*7 <B2 6G-;*, * 7A> -
5*= 086+*, 1*0A 6*
E< 9*;* -2 ,<86 18B-
BC*-C<C?*5 9C ;85 3C4
L!2$ M <B*5877*
L!2$@ M <B*5877*<B. 5. -
=.4 4.5 =LB-.5=
L!2$%2 M 5*;-F;8BC<, *B
E =.5.4 ?E487A <B* -
587 7*-*;*+844*5 ?* -
5G 6.0=KB-.5E<.
L!2$ &5-@
M /L<=H5= <B* 5877*
L!52)%2 M +*+E;5.?E5
L'%!5 $% 6). M 9C5274*
LA #(% M ?E487A 4. 7AE;-
?*0A 1*5<B.5.=
L@'%2 M 4H77AK
L@'5-%3 M BH5-<E0
L@'5-%3 = ,! '2%15%
M /I== E< 9C,85= BH5--
<E0, *62= 12-.0.7
=C5*57*4
L!.IL%'
57
L%.4),,%3 M 5.7,<.
L%6!). M 48?C<B
L%62!54 M 2M4 1G7*98<
7AJ5
L%62%4!54 M .0E<B.7
/2* =*5 7AJ5, 4+. 2 1G -
7* 98< 48;C20 7. ?. -
B24 F0A
L%652% M E5.<B=I
L'(/4% M ?.7-E0
L)!)3/. I *B E=.5.4 <K ;F -
=E <E;. 1*<B7C5= =8 -
3C< <C;0* ?*0A =.3<BF7
L)%62% M 7AJ5
L)-!.$% I 5.9E7A1*5
L)-/.!$% M 52687C-E
L)15%52 M 524I;
L/.'% M ?.<.9.,<.7A.
L/.'% $% 6%!5 M +8;3J -
?. <. <L=?.
L/5 &!335. M =H5=H== 4C -
98<B =*=.4.;,<.4
L/50 $% -%2 I =.70.;2
<L55I
L/4% I =*;4* 6.7A1*5
L/5#(% M 6.;I4*7C5
L5-!3 M E=2,<20C+G5 4E -
<BL5= ;*08>=
L%.IL5-
58
M
M!#!2/. M ,>4;8< 6*7-
->5C< <L=.6E7A
M!#!2/.)3 M 6*4*;G72
M!#!2/.)3 = ,'!,3!#)%. -
.% M 6*4*;G72 .5 BC -
<B2 6G-;*, ,<2;4. 1J< -
<*5 E< <*3==*5 <L=?.
M!#!2/.)3 !5 '!24).
M 6*4*;G72/.5/J3=
<*3==*5
M!#@$/).% M 7A.;<
?*0A /I== BH5=<E0.4-
+I5 ?*0A 0AL6H5 -
,<H4 +I5 4E<BF=.== <* -
5C=*
M!#@$/).% $% &25)43
M 0AL6H5,<<*5C=*
M!#@$/).% $% ,@'5-%3
M BH5-<E0<*5C=*
M!#@2@ M 9C,85=
M!#(% M 6*-C;<*5C=*
M!$%,%).%3 M 42< 4*0A -
5G /8;6C3J 92<4G=*
M!$A2% M 6*-.2;* 6C; -
=C<
M!'2%4 $% #!.!2$
M ;GB<*<BF7K;. <L=H==
E< <B.5.=.4;. ?C08==
4*,<*6.55
M!)'2% M <8?C7A
M!)3 M 4>48;2,*
M!)3 "5),,) M /I== 4>48-
;2,* ?*33*5
M!)3 '2),,@ M 5.?.5.2+.7
/I==, 6*3- 0;255.B.==
4>48;2,*
M!)3/. M .;.-.=2 3.5.7-
=E<.: 1CB, *B E= 5* 987
*B E==.;.6 .5 4E <BF -
=E<. <B.;27= /8;->5
.5I
M!,4 M 6*5C=*
M!.$!2).% M 6*7-*;27
M!.'%2 M .772
M!.'% 4/54 M /2*=*5 +*+
M!.'5% M 6*70G
M!./5),3 M <874C< /K -
<B. ;.< =H5=.5E44.5
=H5 =H== 9*,*5
M!15%2%!5 M 6*4;E5*
M!15%2%!5 !)'2% $/58
M E-.<M<*?*7AJ 6*4 -
;E5*
M!#IM!1
59
M!15%2%!5 !5 "%522%
./)2 M 6*4;E5* +*; -
7* ?*36C;=C<+*7
M!15%2%!5 = ,! &,! -
-!. $% M 6*4;E5*
/5* 6*7- 6G-;* /K -
<B.; 7H?E7A.44.5 /G -
52C +*7 6.0<L=?.
M!15%2%!5 = ,! -!)42%
$'(/4%, M ?*3+*7
<L5= 6*4;E5*, *62;.
,2= ;865.?.= ,<.9.0 -
=.= 7.4
M!2#!33). M /2*=*5 ?*--
-2<B7G
M!2@% $5 */52 M ?.0A.<
=.70.;2 0AL6H5,<H4
E< 1*5*4
M!2).!$% $% ",!.# $%
0/5 ,!2$% M 924C7-
<*7 /K<B.;.B.== *5*9 -
5E ,<2;4.6.55+I5
M!2).!$% M <G< 5E+.7
9C,85= 1J< ?*0A 1*5
M!2)'.!. M <B2;>99*5
E< 524I;;.5 C=2=*=8==
<L=.6E7A
M!2'!2). I 6*;0*;27
M!2*/,!).%
M 6*38;C77*
M!2-)4% M * 487A1C+*7
1*<B7C5*=8< *0A*0 . -
-E7A
M!2-)4% $)%00/)3%
M .0A=C5E=.5 1*5+G5,
4;>6952+G5 E< BH5--
<E0+I5
M!22/. M 7.6.<0. <B -
=.7A.
M!22/.3 !5 "%522%
M 7. 6.< 0.<B=.7A.
?*3+*7
M!22/.3 ',!#@3
M 4*7 -F ;8B8== 7. -
6.< 0.<B =.7A.
M!22/.3 !5 "/5),,/.
M /I== 7.6.<0.<B =. -
7A.
M!25.! $% I .,.=*5*9J
5E
M!33%0!).3 M 6*;,29C7
M!4%,/4% M ;*08>= E -.< -
?F B2 1*5*4+G5
M!4%,/4% $'!.'5),,%
M *7 0857*;*0> ?H ;H< -
+8;;*5 E< 086 +C ?*5
M!1IM!4
60
M!4%,/4% $% 0%4)43 S!).4
P)%22% I $B.7= "E=.;
1*5*
M!9/..!)3% M 6*387EB
M!9/..!)3% 6%24 M /;2<<
/K<B.;7H ?E 7A.44.5
H<<B.4.?.;= 6* 38 -
7EB
M!:!2). M 4*7-F;8B8==
0AL 6H5,<H44.5 =H5 -
=H== <L=.6E7A
M@$!,)/. $% 6%!5
M +8; 3J<BKBE;6E4
M@$!,)/. $% 6%!5 !5
&/)% $'/)% M +8;3J -
<BKB E;6E4 /;2<< 52 -
+* 6C387
M@$!,)/. $% 6%!5 V), -
,%2/9 M +8;3J<BKBE;-
6E4 <B*;?*<086-
+C<-, <874C< 6C;=C<-
+*7
M@,!.'@ M ?.0A.<, 4. -
?.;=
M%,%2 M 4.?.;72
M%,/. M 4*7=*5>9-277A.
M%,/. $'%!5 M 0H;H0 -
-27 7A.
M%,/. !58 &25)43
M 0AL6H5,<<*5C=C?*5
E< *5481855*5 =H5=H==
0H;H0-277A.
M%,/. ',!#@ M 3E0+.-
1K=H== -277A.
M%,/. !5 0/24/ M -27A -
7A. 98;=G2?*5
M%./. M <L5= 4.,<4.0.
M%.5 = 02)8 &)8% M 6.0 -
<B*+8== C;J 6.7L
M%.5 = 42%.4% &2!.#3
M 30 /;*748< 6.7L
M%.5 '!342/./-)15%
M =H++ 627= 7E0A /8 -
0C< +G5 C55G 6.7L
M%.5 452)34)15%
M =>;2< =*6.7L
M%2).'5% M 1*+,<G4
M%2,!.3 I =I4.1*5
M%2,5 M =.70.;2 ,<>4*
M%2,5#(% I =I4.1*5
M%2,5 %. 3!5#% 6%24%
M =.70.;2 ,<>4* BH5- -
6C;=C<+*7, BH5- +8; -
<G ?*5, /K<B.;7H ?E -
7A.4 4.5 E< BH5- <9C; -
0C?*5
M!4IM%2
61
M) !-%2 M /E520 4.<.;K
M)% M 4.7AE;68;B<*
M)% $% 0!). I /;2<< 4. -
7AE; -*;*+84 1E3 7E5 -
4L5
M)%, M 6EB
M)%, $% 2/-!2).
M ;8B6*;276EB
M)%, $% 4/52.%3/,
M 7*9 ;*/8;0G6EB
M)'./. $% 6%!5
M +8;3J<B.5.=
M)'./..%44% M ->;?C;*
<BE==H;= /.4.=. ?*0A
/.1E;+8;<<B.6.4
M)*/4@ M 5*<<*7 9C;85=
M),!.!)3 M 42< 4.;.4
C72B< <L=.6E7A
M),,!3 M 985.7=*
M),,%I&%5),,%
M ;E=.< =E<B =*
M),,% &%5),,% $% 2)3 $%
6%!5 M ;E=.<=E<B=*
+8; 3J62;200A.5
M)2%0/)8 M 48,4C;* ?C -
08== 5.?.<BH5-<E0, * -
6. 5A.= ?*3+*7 6.0-
9C;85=*4
M)2/4/. $% "/%5& M /I==
6*;1*1J< 1*0A6* -
<BG<B +*7
M)3% %. 0,!#% I .5I 4E -
<BL 5.=.4 * 487A1C -
+*7
M/##! M 6844*4C?E
M/%,,% M 6*;1*,<87=-
?. 5I
M/,,%4 M 9>1*
M/25% M =I4.1*5
M/25% !5 "%522% ./)2
M =I4.1*5 +*;7* ?*3 -
6C; =C<+*7
M/25% &2!)#(% I /;2<<
=I 4.1*5
M/25% = ,! ,9/..!)3%
M =I 4.1*5 92;F=8==
4;>6952<B.5.=.44.5,
1*0A6C?*5 E< 9.= ;. -
B<. 5A.6BH5--.5
M/5 M =L-I
M/5,%3 M .1.=I /.4.=.
4*0A5G
M/5,%3 = ,! #2A-%
M .1.=I /.4.=. 4*0A -
5G =.3<BF7.< 6C;=C<-
<*5
M)!IM/5
62
M/5,%3 -!2).)A2%3
M +8;+*7 1*0A6C?*5
E< /K<B.;7H ?E 7A.4 -
4.5 6.0/IBH== 4*0A 5G
M/5,%3 2!6)'/4% M .,. -
=.<, 85*38< <BG<B+*7
=C 5*5= 4*0A 5G
M/5,%3 !5 2): 0),!&
M ;2 B<.< 4*0A5G ,>;-
;A<BG<<B*5
M/5,). = 0/)62% M +8;< -
-* ;C5G
M/533% M 1*+4;E6
M/533% $% "2/#(%4 !58
15%5%3 $'@#2%6)33%3
M ,<>4* 1*+4;E6
;C4 /*;844*5
M/533% !5 #!&@ M 4C?E
1*+4;E6
M53%!5 $% "/%5&
M H4H;<BC3
M/533% !5 #(/#/,!4
M ,<8485C-E1*+ 4;E6
M/533% $% (/-!2$
M 186C;1*+4;E6
M/533% $% *!-"/. !58
%0).!2$ M <874*-
1*+4;E6 <9.7G==*5
M/533% !5 +)23#(
M ,<.;.<B7A.1*+ 4;E6
M/533%58 M 1*+BG
M/54 I 6><=C;
M/54!2$% M 6><=C;
M/54!2$)%2 M 6><=C;-
=*;=G
M/54!2$% = ,'!.#)%..%
M <B.6,<E< 6><=C;
M/54!2$% $% D)*/.
M -23872 6><=C;
M/54!2$%,,% M =8;6* -
/* 3 =*
M/54/. M L;L
M/54/. %. $!5",%
M +8;+*7 9C,85= L;L -
1J<, BH5- <E0.44.5,
/K <B.; 7H?E7A.44.5
M/9%5 M ;E02 42/.3.BE<
* =83C<<C;0C3C;*
M5,%4 I 6><=C;
M5,%4 $/2A I =.70.;2
*;*7A9E;
M52% M <B.-.;
M53#!4 M 6><48=C5A
M53#!$% M <B.;.,<.7 -
-2G
M924),,%3 M C/87A*
M/5IM92
63
N
N!'% M 5E, /IBI5E
N!'%/)2% M ><B87A
N!00%2/. I 42< *<B=*5-
=.;F=I
N!4!)3 M 42< 6*7->5C<
<L=.6E7A
N!00@ M <BG<<B*5 ?*0A
B<.5E?.5 +.?87?*
N!44% M 4.7AE;=E<B=C+G5
/87= ,89/
N!452% M 7*=J;, <*3C= 5. -
?E +.7 /I==
N!6!2). M ;*08>=
N!6!2). 02).4!.)%2
M L;L ;*08>= 9;26I; -
BH5- <E00.5
N!6%43 M 42< /.1E;;E9*
N!6%43 -!22).@%3
M .; 3.<B =.==, 9C,85=
4*;G ;E9*
N@'53 M 9>1* 4*;*6.55*
N@2/,) M 42< <L=.6E7A
6*7 ->5C?*5 E< 7* -
;*7,,<*5 FB.<F=?.
N)$3 $% 0/--%3 $%
4%2 2% M ;.<B.5= +>; -
08 7AC+G5 4E<BL5= 48 -
<C; 4C4
N/)3%44% M 680A8;G
N/)3%44%3 M 42< 4.;.4
1J<<B.5.=.4, <BKBE;-
6E4
N/)3%44% $'!'.%!5
M +C;C7A <BKBE;6E4
N/)3%44% $% #(%62%5),
S!).4 H5"%24
M IB <BKB E;6E4 086 -
+* 6C; =C<<*5
N/)3%44% $% 6%!5 '2!4) -
.@% M +8;3J<BKBE;-
6E4 <*3==*5 0;*=2 7F -
;8B ?*
N/)8 M -2G
N/)8 $5 "2@3), M 9*;* -2G
N/)8 $% #/#/
M 4G4><B -2G
N/)8 #/.&)4%
M 4*7-F;8B8== -2G
N/)8 -53#!$%
M <B.;. ,<.7 -2G
N/)8 $% S!).4 J!#15%3
M * /E<K4*0A5G 1J <*
N!'IN/)
64
N/)8 $% 6%!5
M +8;3J 1C= <BF7
N/15%3 M 784.-52
N/5),,%3 M ,E;7*6.=E5=
N/5),,%3 = ,'!.#)%..%
M ,E;7*6.=E5= B<.6-
5.68;B<C?*5 E< ?*33*5
N/5),,%3 !5 "%522%
M ,E;7*6.=E5= ?*33*5
N/5),,%3 !5 &2!)#(%3
(-!)3/.)
M /;2<< 1C B2 =E<B=*
N/522!). M <L5-I6*5*,
N/56%,,% #5)3).%
M OJ3 487A1*N
N/9!5 M ,<87=1E33*<
0AL6H5,< 6*03*
N/)IN/9
65
O
O$%52 I 255*=
O%5& M =83C<
O%5&3 M =83C<E=.5.4
O%5&3 B%2#9 M =83C< -2<B -
7G485+C<<B*5
O%5&3 "2/5),,@3
M =83C<;C7=8==*
O%5&3 "2/5),,@3 = ,!
&/ 2%3 4)A2% M =83C<-
;C7=8==* 4*0A5G?*5
E< 086 +C?*5
O%5&3 "2/5),,@3 M/2@./
M 9*;*-2 ,<86 6*5,
1*0A6C?*5 E< 9.= ;. -
B<. 5A. 6 BH5- -.5 .5 -
4E <BF=.== ;C7=8==*
O%5&3 $% #!),,% !5 #! -
6)!2 M /L;3=83C<84
4*?2C;;*5
O%5&3 = ,! #!-0!'.!2 $%
M 4;>6952/.5/J3= =8 -
3C< <*5, <*3==*5 E< =.3 -
<BF7 7.5
O%5& = ,! #/15%
M 1F0 =8 3C<
O%5&3 $523
M 4.6E7A=83C<
O%5&3 $523 = ,! "@#(! -
-%, M 4.6E7A=83C<
+.<*6.56C;=C<<*5
O%5&3 $523 &!2#)3 !58
!.#(/)3 M 4.6E7A-
=83C< <B*;-.55C?*5
=H5=?.
O%5&3 $523 &!2#)3 #2% -
6%4 4%3 M 4.6E7A=8-
3C< 0*;7E5*;C44*5
=H5= ?.
O%5&3 $523 = ,! -! 9/. -
.!)3% M 4.6E7A=83C<
68387EBB.5
O%5&3 $523 %. 3!,!$%
M =83C<<*5C=*
O%5&3 %. '%,@% M =83C<
*<B924+*7
O%5&3 M!'$! M ;C7=8==*
<*3==*5, /K<B.;7H ?E -
7A.4 4.5 E< 6><=C;;*5
O%5&3 O0@2! M =L4H;=8-
3C< ,<2;4.6C33*5 E<
<9C;0C?*5
O$%IO%5
66
O%5&3 352 ,% 0,!4, !5
0,!4 M =H4H;=83C<
O%5&3 352 ,% 0,!4 !5
"! #/. M =L4H;=83C<
<B*5877C?*5
O%5&3 !5 0,!4 = ,! ./2-
-!.$% M =L4H;=83C<
=.3 <BF77.5 E< 8<B=;2 -
0C ?*5
O%5&3 0/#(A3 M 98<F;8-
B8== (+>00A*7=8==)
=83C<
O%5&3 = ,! 02/6%.#!,%
M 9*;*-2,<866*5,
1J<<*5, /841*0A6C-
?*5 E< +8;;*5 4E<BF -
=.== =83C<
O%5&3 = ,! 2533%
M 8;8<B =83C<
O%5&3 = ,! 42)0% M ?25C-
08< <BG<B+*7 1*0A -
6C ?*5 =C5*5= =83C< -
<B. 5.=.4
O)'./.!$% M ;.70.=.0
*9 ;G;* ?C08== E<
6.0 -F7<B=.5= 1*0A -
6C ?*5 4E<BL5= ;*0>
O)% M 52+*
O)% #/.&)4 M <*3C= B<F;3C -
+*7 6.0/IBH== 52+*
O)% %. $!5"% = ,! ./2-
-!.$% M 1J< E< *5 -
6* 4.?.;E4E+I5 4E -
<BL5= =H5 =.5E44.5 =H5 -
=H== 52 +*
O)% 2/4)% = ,! -/$% $%
T/5,/53% M <L5= 52+*,
086 +*, 6C 3, <B*; -.5 -
5* E< /K <B.; 7H ?E 7A-
4. ?. ;E4 4.5 =H5=?.
O)% 3!56!'% I ?*-52+*
O)'./. M 1*0A6*
O)'./.3 = ,! '2%15%
M 1*0A6* 0H;H0
6G- ;*, 1*0A6* 85*3 -
+G5, /K<B.;7H?E 7A.4 -
+I5, ,2=;865E+I5 E<
/.1E;+8;+G5 4E<BL5=
9C,5E+.7
O)'./.% %. -!2).!$%
M 9C,85= 1*0A6*, *
=* ?*<B2 1*0A6C= 6* -
B<8 5C?*5 E< /K <B.; 7H -
?E 7A.44.5 +8; E<
. ,.= 4.?.;E4E+.7
6.0 /IB24
O%5IO)'
67
O)3%!5 M 6*-C;
O)3%!5 3!.3 4B4% M =H5 -
=H== 6*;1*=.4.;,<
O)3/. M /2*=*5 52+*
O,)6% M 85*3+80AG
O-"2% #(%6!,)%2
M <B.65270
O-,%44% M 865.==
O-,%44% !58 #/15%3
M 865.== 4*0A5G?*5
O-,%44% = ,! #/23%
M 865.== 4.,<4.<*3==*5
O-,%44% = ,! ,9/..!)3%
M 1*0A6*-865.==
O-,%44% .)6%2.!)3%
M 5*98< 865.== <G< -
4C ?*5, <874C?*5 E<
6. =E5I1*0A6C?*5
O-,%44% ./2-!.$%
M 086 +C?*5, 8<B=;2 -
0C ?*5, ;C44*5 4E<BL5=
865.== ?25C08< ?*3 -
6C; =C<+*7
O-,%44% = ,! 02/6%.?!,%
M 865.== 1*0A 6C ?*5,
9*;*-2,<866*5 E<
/K<B.;7H ?E 7A.4 4.5
FB.<F=?.
O-,%44% !5 ,!2$
M <B*5877C< 865.==
O-,%44% !5 *!-"/.
M <874C< 865.==
O-,%44% !58 &).%3 (%2 -
"%3 M BH5-<E00.5
=H5 =H== 865.==
O-,%44% 3!6/9!2$%
M 865.== 4;>6952?*5,
=.3<BF77.5 E< <*3==*5
O.',%4 $% "/%5&
M 6*; 1* 1J<<B.5.=
O2!.'% M 7*;*7,<
O2!.'%!$% M 7*;*7,<52 -
68 7C-E
O2!.'%3 C(!.4),,9
M 7*;*7,<8<, =.3<BF -
7.< -.<<B.;= 7* ;*7,< -
+*7 /.5<B850C5?*
O2!.'%3 M!302/.%
M 7*;*7,<-.<<B.;=
O2!.'%3 = ,'/2)%.4!,%
M -F7<B=.5= 7*;*7,<
C>;*D*G?*5 ?*0A
;>6 6*5
O2!.').%
M 7*;*7,<<L =. 6E7A
O2$).!)2% M .0A<B.;K
O)3IO2$
68
O2%),,%3 $% 0/2#
M -2<B 7G /L5
O2%),,% $% 6%!5 &!2#)%3
M =H5=H== +8;3J/L5
O2)'!. M 8;.0C7G
O20()% I ,<I;H< ,<>4*
O24)% M ,<*5C7
O24/,!. M <C;6C7A
O3 M ,<87=
O3 = -/%,,% M 5C+<BC; -
,<87=, ?.5I= =*;=*5-
6*BG ,<87=
O3%),,% M <G<4*
O5",)% I =H5,<E;8<=A*
O523 M 6.-?.
O523). $% -%2
M =.70.;2 <L7
O54!2$% I =JB84
O2%IO54
69
P
P!),,% M <B*56*<BC5
P!). M 4.7AE;
P!). ")3 M +*;7* 4.7AE;
P!). "2)/#(@ M .7A1E7
E-.< 4.7AE;
P!). $% "2/#(%4 M
,<> 4* 9C<=E=86
P!). $!533@ M 1*0A 6* -
9L ;E 4.7AE;<B. 5. =. -
4.7
P!). $'@#2%6)33%3
M 1*5 9C< =E=86 ;C4 -
/*; 4*4 4*5
P!). $'@0)#%3
M 6EB.< 98 0C,<*
P!). $% &/)% '2!3 &2!)3
M /;2<< 52+*6C3+G5
4E <BL5= 6C31*+
P!). $% ,!0). $!50()-
./)3 M 7AJ5086+G-
,84 =.3<BF7.< 6C; -
=C< +*7
P!). $% -)% M 92;F=G<
P!). -/,,%4 M <B2?*,<8<
/.1E;4.7AE;
P!). $'/%5& !5 #!2!-%,
M 4*;*6.54;E6
P!). 0%2$5
M +>7-C<4.7AE;
P!). $% 0/--%3 $%3
P)#!2$3 M <L5= *5 6C -
+G5 4E<BL5= 4869G=
P!). 2533%
M /.4.=. 4. 7AE;
P!). 3!.7)#( M 18<<BJ -
4C< B<.65.
P!). $% 3%)',%
M ;8B< 4. 7AE;
P!). $% 3/5
M +*;7* 4. 7AE;
P!)2% M 9C;
P!,!)3 $% "/%5&
M H4H; <BC3 9*-5C<
P!,%43 $% $!-%3 M ?* 7F -
52 C?*5 E< 7*;*7,,<*5
/K <B.;.B.== 4.4<B
P!,%44% $% 0/2#
M -2<B 7G 5*98,4*
P!,-)%2 M -2<B7G/L5
P!,/52$% M ?E7><B -
4*0A5G
P!)IP!,
70
P!,/52$%3 &!2#)3%3 = ,!
02/6%.?!,% M =H5=H==
?E 7><B4*0A5G 9;8 -
?*7 <B2 6G-;*, /84 -
1*0A 6C< ?*33*5
P!-0,%-/533%
M 0;*9.-/;>2=
P!.!#(@ M ?.0A.<
P!.!#(@ $% ,! -%2
M ?.0A.< =.70.;2
0AL 6H5,<H4
P!.!$% M 4.7AE;5.?.<
P!.!)3 M 9*<B=.7C4
P!.@ M 9*7F;8B8==
P!.%2 M 9*7F;8BC<
P!..%15%43 $% &25)43
$% -%2 M * =.70.;
0AL 6H5,<.2?.5 =H5 -
=H== 9*5*,<27=*
P!02)+! M 9*9;24*98;
P!2%2 $%3 0/)2%3 M 4H; -
=. 6.01C68BC<*
P!2&!)4 $% &/)% '2!3
&2!)3 M /;2<< 52 +* 6C3 -
+G5 4E<BL5= 1*+
P!2&5-%2 I 9*;/L6C5C<
*;86C4 E< FB/8 48 -
BG4 18BBC*-C<C?*5
P!2-% M 9C;6*2 <874*
P!2-%3!. M 9C;6*2 <*3=
P!3#!,).% $'!'.%!5
M 1J<?E=2 +C;C7A
P!34%15%
M 0H;H0-27 7A.
P!4!4%3 $/5#%3
M E-.< 4;>69 52
P>4%3 M =E<B=*7.6K
P>4%3 &2!C#(%3
M /;2<< =E<B =*
P>4%3 )-0@2)!58
M =*?* <B2 =.4.;,<
P>4@ M 9C<=E=86, 0A*4 -
;*7 ;E=.<=E<B=C+*7
6.0 <L=?.
P>4@ $% #!-0!'.%
M -2<B 7G1J<<*5 4E -
<BL5= 9*;*<B=9C<=E-
=86
P>4@ #(!5$
M 6.5.0 9C< =E=86
P>4@ %. #2/G4% M 9C<=E-
=86 ;E=.<=E<B=C+*7
P>4@ $% &2/-!'%
M =J ;G 9C< =E=86
P>4@ -!)3/.
M 1CB29C< =E =86
P!,IP!4
71
P>4@ $5 P@2)'/2$ M 52 +* -
6C3+G5 E< <B*; ?*< -
086+C+G5 4E <BL5=
9C<=E=86
P>4@ $% 4B4% $% #/#(/.
M -2<B7G/.348,<87A*
P>4)33%2)% M <L=.6E7A
P>4)33%2)% -!)3/. M *B
E= =.;.6 ;.,.9=3. <B. -
;27= 4E<BL5= <L=. 6E7A
P!50)%44% M =.4.;,<
P!50)%44% $% 3/,%
M 7A.5?1*5=.4.;,<
P!50)%44% $% 6%!5
M +8;3J=.4.;,<
P!6@ $% 3!5-/. M 5* B*, -
9C<=E=86 *<B924+*7
P!6/4 M 6C4
P!-9 !, M /841*0A6C?*5
E< 85*33*5 +.-H;B<H5=
4.7AE;
P%!5 M 1E3, +I;
PB#(% M <C;0*+*;*,4
PB#(% #!2$).!, M /I==
+* ;*,4 6C57*9L;E?.5
PB#(% M%,"! M ?*7F52* -
/*0A 5*5=;* 1.5A.B.==
<C; 0*+*;*,4
PB#(% = ,! 02/6!.?!,%
M *B .5/.5.B.== +* ;*, -
484*= /L0.9L;E?.5
E< =.3<BF71*++*5 =H5 -
=24 6.0
PB#(%3 3/5&,@%3
M +*;*,4 /.5/J3=
P%,52% M 1E3, 1*0A6*1E3
P%,52% $% 425&&%3
M <B*; ?*<086+* 1E3
P%2$2%!5 M /2*=*5 /8085A
P%2$2%!5 = ,! #!4!,!.%
M /8085A 4*=*5C7
6G- ;*, <874C?*5 /84 -
1*0A6C<, 9* ;* -2 ,<8 -
68< <BG<B+*7
P%2$2%!5 = ,! ./2-!. $%
M /8085A 78;6*7
6G-;*, ?*3*<, =.3 <BF -
7.< 6C;=C<+*7 *56C-
?*5 E< C*56*7-8<<*5
P%2$2%!5 = ,! 02/6%. -
?!,% M /8085A 9;8 -
?*7 <B2 6G-;*, 9* ;* -
-2 ,<868< 6C;=C<+*7
4*4>44/K?.5
P%2$2)8 M /8085A
P%2#(% M <L0E;
P!4IP%2
72
P%2#(% $% -%2
M =.70. ;2 <L0E;
P%23),
M 9.=;.B<.5A.6 BH5-
P%23), &2)4 M /;2==F;8B8==
9.=;.B<.5A.6BH5-
P%23),,!$% M *9;G;* ?*0 -
-*5= 9.=;.B<.5A.6 -
BH5- E< /841*0A6*
4. ?.;E4.
P%23),,@ M 1J<7C5 6C; ?C -
7A8 B8==*= 3.5.7=, 62 -
48; * 1J<= ?E487A
B<F; .;.4 1C5GBBC4
+., * <*3=7C5 4E4 9. -
7E<B
P@4@2!. M L;L- E< +8;-
3J1J<+G5 4E<BL5= ;* -
08>= 4;>6952?*5
P%4)4 M 42<
P%4)4 "%522%
M 42< ?* 3*< 4.4<B
P%4)4 "/5#(@% !5 &2/-
-!'% M <*3==*5 =H5 -
=H== 42< ;E=.<=E<B=* -
9C< =E=86
P%4)4 $%*5.%2
M 42< ;.0 0.52
P%4)4 &/523 M 42<<.++/*3 -
=* <L=. 6E7A, *6.-
5A.= *B E= 4. BE< ?E0.
/.5E <B85 0C5 7*4 /.5
P%4)4 '>4%!5
M =.*<L=. 6E7A
P%4)4 0!). M B<.65.
P%4)43 0/)3 M BH5-+8;<G
P%4)43 0/)3 = ,'!.',!)3%
M BH5-+8;<G *708 58 -
<*7, <G<?FB+.7 6.0 -
/IB ?. E< ?*3+*7
6.0 /8;0*=?*
P%4)4 ./)2 M 42< *-*0
20.7 .;I< /.4.=.4C?E
P%4)4%-/)% M 52+**9;G5E4
P%4)4 2!$)3
M =*?*<B2 ;. =.4
P)A#% M -*;*+
P)%$ M 5C+
P)%$3 $% #/#(/.
M -2<B 7G 5C+
P)%$ $% &%./5),,%
M E -.< 4H6E7A0>6G
P)%$3 $% -/.4/.
M L;L5C+
P)%$3 $% 0/2#
M -2<B7G 5C+
P%2IP)%
73
P)%$3 $% 6%!5
M +8;3J 5C+
P)%562% M 98529
P)'%/. M 0*5*6+
P)'%/. = ,! #2!0!5$).%
M 9*7F;8B8== E< 0;25 -
5. B.== 0*5*6+
P)'%/..%!5
M /2*=*5 0* 5*6+
P)'%/. 3!56!'%
M ?*- 0* 5*6+
P)'./.3 M /.7AI6*0
P)-%.43 $/58 M 9*9;24*
P).#% M /80G
P).#@% M ,<29.=
P).4!$% M 0AH70A=AJ4
P).4!$% 352 #!.!0@
M 0AH70A=AJ4<B. 5. -
=.4 92;F=8== 4. 7AE ;.7
/.5<B850C5?*
P).4!$% !5 .)$ M <L5=
0AH70A =AJ4 <B*56* -
4;>69 52+G5 42*5*4F-
=8== 48<C;4C+*7
P).4!$%!5
M /2*=*5 0AH70A =AJ4
P)2% $% F2!.#&/24 M .0A
9C; /;*74/>;=2 ?2;<52
P)33!,!$)A2% M /;*7,2*
1*0A 6*=8;=* /.4.=.
85F ?*+80AG?*5, <B*; -
-.5 5C?*5
P)33%.,)4
M 0A.;6.4 5C7, /K
P)33%.,)43 M 0A.;6.4-
5C7,/K<*5C=*
P)34!#(% M 92<B=C,2*
P)34),3 $% 3!&2!.
M <C/ ;C7A ,<F484
P)34/5 M /841*0A6C+G5,
9*;6.BC7+G5, +*B<*-
52486+G5 E< 85F?*8-
5*3+G5 4E<BF=.== 4;E6
P)15!.4 I .;I<, /K<B.;.<
P,!4 #5)3).@ M 4E<BE=.5
P,!4 $5 */52
M 7*92 *3C7 5*=
P,!4 $5 */52 '!2.)
M 7*92 *3C7 5*= 4H;F -
=E< <.5
P,!4 02).#)0!, M /IE=.5
P,!4%!5 M =C5,*, <L=I5*9
P,!4%!5 $% #2534!#@3
M 4L5H7+HBI /;2<<.7
/I== =.70.;2 C55*=84-
+G5 H<<B.C55F=8== =C5
P)%IP,!
74
P,!4%!5 $% &2/-!'%
M <*3==C5
P,!4%!5 $% (5)42%3 6!-
2)@%3 M ?.0A.< 8<B= -
;2 0*=C5 +*;7*4.7AE;-
;.5 E< ?*33*5
P,)% I 5.9E7A1*5
P/#(@ M /I==, 98<F;8B8==
P/#(/.
M 5.?.<6.;I 4* 7C5
P/%,@
M <.;9.7AI+.7 <L5=
P/'.% M 0AL6H5,<=8;=*
P/).4%3 $'!30%2'%3
M <9C;0*1.0A.4
P/)2% M 4H;=.
P/2)%!5 M 9G;E1*0A6*
P/)2% "%,,% A.'%6).%
M 4H;=. <B2;>9+*7
3E00.5 E< 524I;;.5
P/)2% "%,,% H@,A.%
M .5/.5.B.== 4H;=E4
?* 7F52*/*0A5*5=87 E<
/8; ;G ,<8485C-E 6C; -
=C< <*5 5.H7=?.
P/)2% "/52$!,/5% M /I==
4H;=. ?*7F52*4;E6-
6.5
P/)2%3 $)*/..!)3 M ?H -
;H< +8;+*7 /I== 4H;=.
P/)2% M%,"! M ?*7F52* -
/*0A5*5=;* 1.5A.B.==
4H; =., 6C57*9L;E?.5
+.?87?*
P/)2%!5 M 9G;E1*0A6*
P/)2%!58 !"2!)3@3
M -F7<B=.5= 9G;E -
1*0A 6*
P/)2%!58 = ,! 02/6%. -
?!,% M 9*;*-2,<86-
6*5, 85F?*+80AG?*5
E< ,2=;865E?.5 /IBH==
9G;E1*0A6*
P/)2%!58 6).!)'2%44%
M 9G ;E1*0A6* .,. -
=.<-85*38< 9C,5E+.7
P/)3 #()#(%3
M ,<2,<.;2+8;<G
P/)3 '/52-!.$3
M ,> 48; +8;<G
P/)3 3%#3 M <BC;*B+8;<G
P/)33/. M 1*5
P/)33/. #(!4
M =H;9. 1*; ,<*
P/)33/. $'%!5 $/5#%
M E-.<?FB2 1*5
P,!IP/)
75
P/)33/. $% -%2
M =.70.;2 1*5
P/)33/. $% 2)6)A2%
M /85A*62 1*5
P/)33/. 0,!4 M 5.9E7A1*5
P/)42).% M <B.0A
P/)42).% $'/)% M /L<=H5=
52+*6.55
P/)42).% $% 6%!5
M +8; 3J <B.0A
P/)42).% $% 6%!5 = ,'!,-
3!#)%..% M =H5=H==
+8; 3J<B.0A, * =H5=. 5E4
BH5-<E0+I5 4E <BL5
P/)62!$% M .0E<B.7 /2* -
=*5 *;=2,<G4*
P/)62% M +8;<
P/)62@ M +8;<8B8==
P/)62% 6%24 M BH5- +8;<
P/)62/. M 9*9;24*
P/)62/.3 &!2#)3 = ,!
.) ?/ )3% M <B*5877*,
;2B<, 9*;6.BC7, =83C<
4.?.;E4E?.5 =H5=H==
9*9;24*
P/)62/.3 '2),,@3 M 0;25 -
5. B.== 9*9;24* ?27*2-
0;.==. 6C;=C<<*5
P/,%.4% M 985.7=*
P/,%.4% !5 '2!4). M ?*3-
3*5, 85*33*5 E< 9*; 6. -
BC7 7*5 0;*=27F;8B8==
985.7=*
P/--% M *56*
P/--%3 !"2)#/4@%3
M <C;0*+*;*,45.4 -
?C; ;*5 +.?87= =H5=H==
*56*
P/--%3 !5 "%522%
M /8;;G E-.<<E0 *5 -
6* 9L;E+I5, <L=I+.7
6.0<L=?.
P/--%3 "/..% &%--%
M *56* 3G*<<B87A
6G-;*, 1C68B8== E<
=H5=H== <L5=*56* /. -
4. =.;2+2B52B<.5E?.5
P/--% %. 2/"% M *56*
9870A85C+*7
P/--%3 $% 4%22%
M 4;>6952
P/--%3 $% 4%22%
A,0(/.3% M 4;>69 -
52 /.5/J3= <*3==*5, 9.= -
;. B<.5A.6BH5--.5 E<
,2=;865E?.5
P/)IP/-
76
P/--%3 $% 4%22% ! -! -
$) .%3 M 4;>6952 4;8 -
4.== 6*7->5C?*5
P/--%3 $% 4%22% =
,'!.' ,!)3 M /I== 4;>6-
952 85?*<B=8== ?*33*5 E<
9.=;.B<.5A.6BH5--.5
P/--%3 $% 4%22% A..!
M ?*3+*7 <L5= 4;>69 -
52<B.5.=.4
P/--%3 $% 4%22% !,,5 -
.%4 4%3 M 0A>/*<BC5 -
?*< =*0 <C0J;* ?C08==
E< 6.0<L=H== +>;-
087A*
P/--%3 $% 4%22% !2 -
'%. 4@%3 M *5>/G52C -
+*7 <L5= 4;>6952
P/--%3 $% 4%22% = ,!
"!315%)3% M +*<B4
6G-;*, 9*;* -2 ,<86 -
6*5, 9*9;24C?*5, <87 -
4C?*5 E< 9.= ;. B<. -
5A.6 6.5 =H5=H==, <L5=
4;>69 52
P/--%3 $% 4%22% B9 2/.
M <*3==*5 <L=H==
4;>69 529L;E
P/--%3 $% 4%22% #()03
M ;G<.3+72
P/--%3 $% 4%22% &!2#)%3
M =H5=H== 4;>6952
P/--%3 $% 4%22% &2)4%3
M <B*56*4;>6952
P/--%3 $% 4%22% !5
&2/ -!'% M 4;>6952 -
/.5 /J3= <*3==*5
P/--%3 $% 4%22% G2!. -
6),,% M /I== 4;>6952
8<B=;20C?*5 E< 086 -
+C ?*5 ?25C08< ?*3 -
6C; =C<+*7
P/--% = ,'(5),%3
M 4;>6952<*5C=*
P/--%3 $% 4%22% *5 -
2!3 3)%..%3 M 4;>6-
952/.5/J3= <*3==*5
P/--%3 $% 4%22% = ,!
,9/ ..!)3 M <L5=+>; -
08 7A* <84 1*0A6C-
?*5
P/--%3 $% 4%22% -!)4 2%
$'(/4%, M /I== +>; -
087A* 9.= ;. B<. -
5A.6 BH5--.5 E< ?*3-
3*5 FB.<F=?.
P/-IP/-
77
P/--%3 $% 4%22% %.
-! 4%,/44% M +>;08 -
7A* ;*0> ?H;H<+8;;*5
P/--%3 $% 4%22% .! 45 2%
M 7*=J; /I==4;>652
<G?*5
P/--%3 $% 4%22% ./2-
-!.$%3 M ?*3*<, =.3 -
<BF 7.< 4;>6952 <B. -
;. ,<.7-2G?*5
P/--%3 $% 4%22% 0!),,%
M <B*56*4;>6952
P/--%3 $% 4%22% %.
05 2@% M +>;087A* -
9L ;E
P/--%3 $% 4%22% 0%2-
3),,@%3 M 9.=;.B<.5A-
6.< 4;>6952
P/--%3 $% 4%22% %.
2/"% $% #(!-"2%
M 1E3C+*7 /I== +>;-
087A*
P/--%3 $% 4%22% %.
3!,!$% M +>;087A* -
<* 5C=*
P/--%3 $% 4%22% 6! -
0%52 M 9C;85= +>;-
087A*
P/2# M -2<B7G
P/2# 2/4) = ,! 3!5'%
M -2<B7G<L5= B<C5A* -
6C; =C<<*5
P/2#%,%4 M <L5=6*5*,
P/2#(%44% M =H5=H== E<
6.0 <L=H== 6*5*,
P/24/ M 98;=G2
P/4 M /*BE4
P/4!'% M 5.?.<
P/44!'% !58 !"!44)3 $%
6/,!),,% M ,<2;4.*9 -
;G 5E45.?.<
P/4!'% "!315% M +*<B4
5. ?.< BH5-+*++*5,
4;>6952?*5 E< 4. -
7AE; <B.5.=.44.5, * -
6.5A;. <*3=8= ;. <B.5 -
7.4
P/4!'% "2!"!.#/.
M <H;5 .?.< 4.5+26+G-
?*5, <B*5877C?*5, B.5 -
5.;;.5, 4;>6952?*5,
;2BB<.5 E< =83C<<*5
P/4!'% "2%4/.% M 1F0
5. ?.< C=9*<BF;8B8==
/. 1E;+*++G5 E< 9G ;E -
1*0A6C+G5
P/-IP/4
78
P/4!'% = ,! C/.4)
M 5.7 ,<. 5.?.< /K -
<B.; 7H ?E 7A.44.5 E<
=.3 <BF7 7.5
P/4!'% C2@#9 M C=9* <BF -
;8B8== <C;0*;E9* 5. -
?.<
P/4!'% #2A-% $'!30%2 -
'%3 M <9C;0*4;E6-
5.?.<
P/4!'% #2A-% $% #B,%2)
M B.55.;4;E65.?.<
P/4!'% #2A-% $%
#(!- 0)'./.%
M 086+*4;E65.?.<
P/4!'% #2A-% $% 6/,!),,%
M <BC;7A*<*9;G5E4 -
4;E65.?.<
P/4!'% #5,4)6!4%52
M BH5- <E05.?.<
P/4!'% E33!5
M 5.7,<.5.?.<
P/4!'% = ,! &%2-)A2%
M BH5-<E05.?.<
P/4!'% G%2-).9
M BH5-<E05.?.< <G< -
4C ?*5, =83C<<*5 E<
=.3 <BF77.5
P/4!'% )4!,)%. M 4C 98<B -
=*5.?.< ;2BB<.5 E<
<*3==*5
P/4!'% $% */52
M 7*92 5.?.<
P/4!'% !58 -%.)%23
M 086+*5.?.<
P/4!'% /8I4!), #,!)2
M H4H; /*;45.?.< M* -
-. 2;C?*5 (<.; ;A ?.5)
P/4!'% 0!2-%.4)%2
M 4;>69525.?.< =.3 -
<BF7 7.5
P/4!'% !5 0/4)2/.
M =H4 5.?.<
P/4!'% 02).4!.)%2
M =* ?* <B2 5.?.< 9;2 -
6I; BH5- <E0+I5
P/4!'% = ,! 052)@% $%
(!2)#/43 "!,.#3
M 9*<<BF;8B8== /.1E;
+*++G5 4E<BL5= 5.?.<
P/4!'% $% 15%5% "/%5&
M H4H;/*;4 5. ?.<
P/4!'% S!).4IG%2-!).
M +8;<G5.?.<
P/4!'% 6%,/54@
M 4;E65.?.<
P/4IP/4
79
P/4!'% !58 6%2-)#%,,%3
M =E<B=*5.?.<
P/4-!5-&%5 M .0A=C5E=.5
6*;1*1J<+G5, BH5- -
<E 0.4+I5 E< /K<B. -
;.4 +I5
P/4 $% &),%43 $% (!2%.'3
M 9C,85= 1.;270/25E4
P/4@% M .0A=C5E=.5 4C -
98<B =C+G5, 4;>6952 -
+G5 E< <B*5877C+G5
P/4)2/. M <L=I=H4
P/5#(/53% M ;*08>= E -
-.< ?FB2 1*5*4+G5 /. -
1E; +8;;*5 .54E<BF=?.
P/5$).' M 9>-270
P/5$).' "/52'5)'./.
M =83C<8< 4*;*6.55.<
9>-270
P/5$).' $% 2):
M ;2B< 9> -270
P/5$2% $% #522)% M ,>; ;A
P/5),,!2$ M /2*=*5 /8085A
P/5,!2$% M /2*=*5 4*4*<
P/5,% M =AJ4
P/5,% %. 0!4% M =AJ4 -
9C< =E=86 ;E=.<=E<B -
=C +*7
P/5,% !5 0/4 M 5.?.5.< -
BH5- <E00.5 .0AL== /I -
BH== =AJ4, .0A=C5E=.5
P/5,% $% .%)'% M 1G/*3-
P/5,%4 M ,<2;4.
P/5,%4 %. "%2"/5),,%
M ,<2;4. <9.,2C52<
<BG<<B*5, *6.5A1.B
* ?E;E= 2< /.51*<B 7C5 -
=C4
P/5,%4 "!315% M ,<2;4.
+*<B4 6G-;*, 9*9 ;2 -
4C<-, 9*;*-2,<868<-,
086+C< 6C;=C<+*7
P/5,%4 ",!.# M /I== ,<2; -
4. 086+C<-, =.3 <BF -
7.< /.1E;6C;=C<+*7
P/5,%4 "/..% &%--%
M <L5= ,<2;4. 3G*<B-
<B87A 6G-;*, 4;>6-
952?*5 E< <B*5877* -
<B. 5.=.44.5 =C5*5?*
P/5,%4 = ,! "/2$%,!)3%
M ,<2;4. +8;-G2 6G- -
;*, ?*;0C7AC?*5 E<
0AH70A1*0A6C+G5
6.0 ?H;H<+8;+G5 4E -
<BL5= 6C;=C<<*5
P/4IP/5
80
P/5,%4 $% "/52'/'.%
M ,<2;4. /.1E;+8;8<
0AH70A1* 0A6C <
6C; =C<+*7
P/5,%4 $% B2%33%
M * 5.0 38++ 62 7I -
<E0K ,<2;4. B;.< <. -
+I5
P/5,%4 %. &2)#!33@%
M ,<2;4./;24*<<BE
P/5,%4 $% '2!). M 85A*7
,<2;4., *6.5A.= ,<*4
0*+87C?*5 .=.==.4
P/5,%4 '2),,@ 0!,!#%
M 0;25 5,<2;4. 48 7A* -
48<-, =C;487A8< 6C; -
=C<<*5
P/5,%4 = ,! .)?/)3%
M ,<2;4. 72,8<2*2
6G-;*, +8;;*5, /84 -
1*0A 6C ?*5, 85F?*+8-
0AG?*5 E< 086+C?*5
.5 4E <BF=?.
P/5,%4 = ,! 02/6%.?!,%
M 9*;*-2,<86 E< /. -
4.=. 85F?*+80AG /.5-
1*<B7C5C<C?*5 .54E -
<BF =.== ,<2;4.
P/5,%4 %. 3!5#% M ,<2; -
4. /.1E;+8;8<-, =.3 -
<BF 7.< 6C;=C<+*7
P/5,%4 3!54@ = ,! #2A-%
M <L5= ,<2;4.-*;*+84
086+C<-, =.3<BF7.<
6C;=C<<*5
P/5@%44% M /2*=*5 ,<2;4.
P/50,% M 98529
P/50,% = ,! .)#/)3%
M 98529 .;I<.7 /K <B. -
;.B.== 9*;*-2,<86 -
6C;=C<+*7
P/52#%!5 M <.;=E<
P/5.4!2) M 4C98<B=*=.4-
.;,<.4 1J<8<, <B*-
5877C< =H5=.5E44.5
P/50!24 M 42< ;C48,< 4C4
P/533%3 $% "!-"/5
M +*6+><B;L0A
P/533). M ,<2+.
P2!)2% M ?E7><B4*0A5G
P2!,).% M 9H;4H5= ,>4;8<
6*7->5*
P2@0!2%2 5. 0/)33/.
M .0A 1*5 <BC54C27*4
*B .5=C?85F=C<* * ?.7 -
-E0 *<B=*5C7C5
P/5IP2%
81
P2@ 3!,@ M 85A*7 C55*=84
1J<*, *6.5A.4 <G<
6. BI4H7 5.0.5=.4
P2@4 M 4E<B
P2)-%523 M 9;26I;
P2)8 I C;
P2)8 .%43 M * /.5<B85-
0C5C<2 -F3 *B C;+*7
/805*5=*=24
P2/&)4%2/,%3 M 4E9?2<. -
5I /C7418B 1*<875G
<L=.6E7A, *6.5A.=
=.3<BF71*++*5 =H5 -
=.7.4
P25.% M <B25?*
P25.%!5 M *<B*5=<B25?*
P25.%!58 = ,'A2-!' -
.!# M *<B*5= <B25?*
a;6*07*,+*7
P25.%!58 !5 4(@
M *<B*5= <B25?* =.C -
+*7
P52@% M 9L;E
P52@% $% -!22/.3
M 0.<B =.7A.9L;E
P52@% $% /)'./.3
M 9L ;F=.== 1*0A6* -
5.?.<
P52@% $% 0/)2%!58
M 9L;F=.== 9G;E1*0A-
6*5.?.<
P52@ !58 0/)8 #!33@3
M 9L;F=.== +8;<G5.?.<
P52@% $% 0/--%3 $%
4%22% M 4;>69529L;E
P52@% 3/5")3%
M 1*0A6*9L;E
P2%IP52
82
Q
Q5!24 M .0A 7.0A.-
Q5!3) $% 6%!5 M * +8;-
3J,86+ 4HB.9E+I5
.0A -*;*+
Q5!42%-@0)#%3
M /.4.=. 4H6E7A
Q5!42% -%.$)!.43
M /L0E+I5, 6*B<8 5C -
+G5, 680A8;G+G5 E<
6*7->5C+G5 4E<BL5=
-.<<B.;=
Q5!42% 15!243 !5 #(/ -
#/ ,!4 M ,<8485C-E-
=8;=*
Q5%.%,,%3 M 4H77AK
086 +G,84
Q5%.%,,%3 $% "2/#(%4
M C==H;= ,<>4C+G5 4E -
<BF =.== 086+G,84
Q5%.%,,%3 $% &!2).%
M 52<B=086+G,84
Q5%.%,,%3 !5 &/)% $%
6%!5 M +8;3J6C3+G5
4E<BL5= 086+G,84
Q5%.%,,%3 ,9/..!)3%3 =
,! &).!.#)A2% M ,<> -
4* 086+G,84 086 -
+* 6C;=C<+*7
Q5%43#(% M <B25?*
Q5%5% M /*;84
Q5%5% $% "/%5& = ,!
"258%,,/)3% M H4H;-
/*;84 *<B*5=<B25?C?*5
Q5%5%3 $'@#2%6)33%3
M ;C4/*;4*4
Q5%5%3 $% ,!.'/534) -
.%3 '2),,@%3 M 0;25 5. -
B.== 5*70><B=*/*;4*4
Q5)#(% !5 &2/-!'%
M <G< <*3==8;=*
Q5)#(% ,/22!).%
M <B*5877*=8;=*
Q5)#(% !58 /)'./.3
M 1*0A6*=8;=*
Q5)'./. M 4*;E3 4.7AE;
Q)544!.#% M 7A>0=*
Q5!IQ)5
83
R
R>",% M 1C=<BF7-*;*+
R>",% $% ,!0).
M 7AJ50.;27,
R>",% $% ,)A62% = ,!
#!5 #(/)3% M =LB-.5=
7AJ50.;27,, 6>< =C -
;8<-, =.3<BF7.<-, +8 -
;8< 6C;=C<+*7
R!"/4% M *56* 9870A8 -
5C+*7
R!$)3 M ;.=.4
R!$)3 ./)2 M /.4.=. ;. =.4
R!'/G4 $% "/%5&
M 6*; 1* ;*08>=
R!'/G4 $% (!2)#/43
",!.#3 = ,! .)?/)3%
M L;L- E< -2<B7G1J<-
+G5 4E<BL5= ;*08>=
/. 1E;+*++*5 E< /84 -
1*0A 6C?*5
R!'/G4 $% -/54/.
"%2 "A2% M L;L;*08>=
<C; 0*+*;*,44*5, /* -
1E3 3*5, <C/;C77*5 E<
BH5- <E0.44.5
R!'/G4 $% 0/2# M -2<B -
7G 1J<+G5 4E<BL5= ;* -
08>=
R!)% M ;C3*
R!)% !5 "%522% ",!.#
M ;C3* ?25C08< ?*3*<-
6C;=C<+*7
R!)% !5 "%522% ./)2
M ;C3* +*;7* ?*3*< -
6C; =C<+*7 4*9;2+8 -
0AG ?*5
R!)3).3 M <BI5I<B.6.4
R!)3). ",!.#
M /.1E; <BI 5I<B.6.4
R!)3). ./)2% M /.4.=.
<BI5I<B.6.4
R!)3). 3%# $% S-92.%
M 6*B<85*
R!0@ M ;.<B.5=
R!0)$% M 0A8;<*7
R!3#!33% M 7245*1*5
R!4!4/5),,% M .0A=C5E=.5
BH5-<E0.4+I5, * 45*<B -
<B24>< ;.,.9= <B.;27=
9*-52B<C7=, 9*9;24C=,
9* ;*-2,<868=, ,>4 42 -
72= E< /84 1*0A6C=
1*<B 7C5 7*4 /.5 18BBC
R!"IR!4
84
R%#/-!.$@ M *3C758==
R%$5#4)/. M /IBE<<.5 =H; -
=E7I +.<K;F=E< *B FB.4
/848BC<* E; -. 4E+.7
R%-/5),,!'% M 6C<8-24
* 5*95E, *62= * ,<87-
=84 6C<8-<B8;2 42 -
/I BE<E?.5 7A.;7.4
R%..% M ;E7<B*;?*<
R%0!3 M E=4.BE<
R(5"!2"% M ;.+*;+*;*
R)&/24 M =8;6*
R),,%44%3 M -2<B7G1J<+G5
E< B<F;+G5 4E<BF=.==
9C<=E=86
R),,%44%3 $% /)%
M 52+* 9C< =E=86
R)3 $'!'.%!5
M +C;C7A 62 ;20A
R)3 $% 6%!5
M +8;3J 62 ;20A
R)3 $% 6%!5 !5 "%522%
./)2 M +8;3J62;20A
+*;7* ?*36C;=C<+*7
R)3 $% 6%!5 C,!-!24
M <B.5.=.4;. ?C08==
E< 6.0<L=H== +8;3J -
62 ;20A BH5+8;<G?*5
R)3 $% 6%!5 = ,! -!2@ -
#(!, M <9C; 0C?*5 E<
<B*; ?*< 086+C?*5 .5 -
4E <BF=.== +8;3J62-
;20A
R)3/44/ M 85F?*85*3+*7
-F7<B=.5= 1*0A6* E<
;2B<, *62= 1J<5.?.<-
<.5 E< +8;;*5 /.5H7=. -
7.4, ,<87=?.5I?.5,
<C/ ;C77A*5, <G?*5,
+8;< <*5 FB.<F=.7.4 E<
?E 0L5 ;.<B.5= 9*; 6. -
BC7 7*5 6.0<BG;7*4
R)3/44/ = ,! .)?/)3% M ;2 -
B8= =G 72BB*2 6G-;*,
9* ;*-2,<866*5, <C/ -
;C7 7A*5, 4*0A5G44*5,
;C 4844*5 ?*0A /. -
7AI 6*00*5, 85F?* -
+8 0AG?*5 E< 6*B<8 -
5C ?*5 .54E<BF=?.
R)3/,% M =H5=H== ;E =.< -
=E<B =*-=C<4C4, *6.-
5A.4.= /;2==F;8B7*4
R)3/,,% $5 B5'%9 M9C< -
=E =866*5 =H5=H== ;E -
=.< =E<B=*
R%#IR)3
85
R)33/,% 35#2@% M E-.<
;E =.<B=E<B=*-=C<4C4
6*7 ->5 *4;E66.5
=H5= ?.
R)33/,%2 M 92;F=8==
R): M ;2B<
R): #/.$@ M =.3+.;2B<
=8 3C<<*5, <C;0* +* -
;*,4 4*5, E< 4*7-F;8-
B8== ,<.;.<B7AE?.5
R): #/.$@ = ,! -!,4!)3%
M =.3+.;2B< 6C5=*2
6G-;*, 7*;*7,<5E?.5
E< 0AL6H5,<H44.5
R): = ,! #2@/,%
M /I== ;2B< ?*33*5
R): !5 #5229
M ,>;;A< ;2B<
R): !5 ,!)4 M =.3+.;2B<
R): = ,! -/$% $% R! -
9/. .% M <874C?*5,
<*3= =*5 E< =83C<<*5
4E<BL5= ;2B8==G
R): = ,! .)?/)3% M ;2B< -
<* 5C=* 85F?*+80AG-
?*5, >+8;4C?*5, 9*9 -
;2 4C?*5 E< /K<B.; 7H -
?E 7A.44.5
R/'./..!$% $% 6%!5
M <L5= +8;3J?.<.
R/'./.3 M ?.<.
R/'./.3 $% "/%5&
M 6*;1*?.<.
R/'./.3 3!54@3 #(!3-
3%52 M 9C;85= ?.<.
/.1E;+8;8< 6C;=C<-
<*5 E< 086+C?*5
R/'./.3 = ,! 3!6/9!2 $%
M ?.<. 9G;E1*0A 6C -
?*5
R/'./.3 $% 6%!5
M +8;3J?.<.
R/'./.3 $% 6%!5 = ,!
"!315!)3% M +8;3J -
?. <. +*<B4 6G-;*, *
?.<E= 0;255.B24 E< 9* -
;*-2,<868<-, 086 -
+C< ;2BB<.5 4H;F=24
R/'./.3 = ,! "/2$%,! )3%
M ?.<. 086+C<-,
?H;H<+8;8< 6C;=C<-
+*7
R/'./.3 $% 6%!5 #(! -
2%.4 !)3 M +8;3J?.<.
/K <B.;7H?E7A.4+I5
4E <BL5= 6C;=C<+*7
R)3IR/'
86
R/'./.3 $% 6%!5 &,!--
"@3 = ,! $)*/..!)3
M /5*6+F;8B8== +8; -
3J ?.<. 6><=C;6C; -
=C< <*5
R/-!2). M ;8B6*;27
R/.#). !58 #(%2)3%3
M =8 3C<+G5, =.3+I5 E<
,<. ;.<B7AE+I5 4E -
<BL5= 9>-270
R/.$% $%3 &2/-!'%3
M <*3==C5
R/.$%,,% $% 3!5#)33%
M 485+C<B/E5E4+I5
H< <B.C55F=8== ?.0A.< -
=C5
R/15%&/24 M ;84/8;=2 <*3=
R/3")& M 6*;1*<L5=
R/3")& 3!)'.!.4 M 6*; -
1*<L5= *70858<*7
R/3%-!2). M ;8B6*;270
R/3%44% $'E',%4/.
M -2<B7G485+C<B <B* -
5877C?*5
R/3%44% $% L9/.
M -2<B 7G485+C<B <B* -
5877C?*5, +8;<<*5 E<
/84 1*0A 6C?*5
RE4) M <L5=
RE4) $% "/%5&
M 6*; 1* <L5=
RE4) $% 0/2#
M -2<B7G <L5=
RE4) $% 0/2# = ,! "/5 -
,!.A2% M -2<B7G<L5=
4;>6952?*5 E< 1*0A -
6C ?*5
RE4) $% 0/2# M/.4 -/ -
2%.#9 M -2<B7G<L5=
?H;H<+8;8< 6C;=C<-
<*5 E< ,<.;.<B7AE?.5
=C5*5?*
RE4) $% 0/2# %. 3!.' -
,)%2 M -2<B7G<L5=, ?* -
-*< 9C,5E?.5 .54E -
<BF= ?.
RE4) $% 6%!5 M +8;3J<L5=
RE4)2 M <L=72
R/5%,,% M <B.5.=
R/5%,,% $% 6%!5
M +8; 3J <B.5.=
R/5'% !5 0)-%.4
M 92 ;8< 9*9;24* 6C; -
=C<
R/5'%4 "!2"%4
M ?H;H<6C;7*
R/'IR/5
87
R/5'%43 = ,! #!4!,!.%
M ?H ;H<6C;7* 9* ;* -
-2 ,<866*5, ;2BB<.5,
9*9 ;24C?*5 E< E-.< -
4H 6E77A.5
R/5'%43 = ,! #2A-%
M ?H ;H<6C;7* =.3 <BF -
7.< 6C;=C<<*5
R/5'%4 '2),,@ M 0;25 5. -
B.== ?H;H<6C;7*
R/5,!$% I 0H70AH5= 1J<
R/58 M ;C7=C<
R/58 ",!.#
M ?25C08< ;C7 =C<
R/58 "25.
M +*;7* 6C; =C<
R/5IR/5
88
S
S!##(!2)&A2%
M ,>48;=*;=*56J
S!##(!2).% I <B*1*;27
S!&2!. M <C/;C7A
S!'/5 M <BC0G
S!)'.!.4 M ?E;.<;. <L -
=H== 6*;1*<B.5.=
S!).$/58 M -2<B7GB<F;
S!).4 J!#15%3
M /E<K 4*0A5G
S!,!$% M <*5C=*
S!,!$)%2 M <*5C=C<=C5
S!,!$% = ,! &2!.?!)3%
M .7-2?2*<*5C=* .,. -
=.<-, 85*38< 9C,5E+.7
.54E<BF=?.
S!,!$% = ,'(5),% $% ./)8
M -2G85*33*5 4E<BL5=
<*5C=*
S!,!$% !-@2)#!).%
M *6.;24*2 <*5C=*.
F. 3.< <*5C=C+G5, <*3=-
+G5, 4. 6E7A =83C<+G5
E< <B*;-.55C+G5 4E -
<BF =24 .5.
S!,!$% !2,%15). M 0AL -
6H5,< <*5C=* ,<.;.<B -
7A. 9C5274C?*5
S!,!$% !5 ,!2$
M <B* 587 7*9H; ,H4 -
4.5 4E <BL5= <*5C=*
S!,!$% = ,! 6).!)'2%44%
M .,.=.<-, 85*38< H7 -
=.= =.5 4E<BL5= <*5C=*
S!,!$% "!4!6)!
M ?H;H <.< <BF7K /. -
3.< <*5C=*
S!,!$% "%!5#!)2/)3%
M B.55.;, ,<2;4. 1J<,
<874*, 086 +*, *5 6*,
4;>6952 E< ,E45* /.5-
1*<B7C5C<C?*5 4E <BF -
=.== <*5C=*
S!,!$% #!4!,!.%
M 9* ;* -2 ,<86+G5,
85F?*+80AG+G5 E<
=87 1*5+G5 4E<BL5=
<* 5C=*
S!,!$% #/-0/3@%
M ?. 0A.< <*5C=*
S!,!$% #25% M 7A.;<
BH5 -<E0.4+I5 4E <BF -
=.== <*5C=*
S!#IS!,
89
S!,!$% #5)4% M BH5-<E0 -
<* 5C=*
S!,!$% $% "/%5& = ,!
0! 2)3)%..% M 6*; -
1* 1J< <*5C=* 9C;2B<2 -
* <*7, 4.6E7A=83C<-
<*5, E< BH5-<E00.5
S!,!$% $% #2!"%3
M ;C4 1J< <*5C=*
S!,!$% $% #(/5#2/54%
M 4C98<B=*<*5C=*
S!,!$% $% #/.#/-"2%
M >+8;4*<*5C=*
S!,!$% $% (!2)#/43 &2!)3
M BH5-+*+<<*5C=*
S!,!$% $% (/-!2$ !58
425&&%3 M 186C;<* -
5C =* <B*;?*<086+C-
?*5
S!,!$% )-0%2)!,%
M BH5- +*++G5, <9C; -
0C +G5 E< <B*;?*< -
086 +C+G5 4E<BL5=
<* 5C=*
S!,!$% $% ,!)45%
M /. 3.< <*5C=*
S!,!$% $% ,!.'/534%
M 5*70><B=*484=E5
S!,!$% $% ,@'5-%3
M BH5-<E0<*5C=*
S!,!$% $% ,%.4),,%3
M 5.7 ,<.<*5C=*
S!,!$% $% -/).%
M 6*-C;<*5C=*
S!,!$% $% 0/--%3 $%
4%22% M 4;>6952<*5C=*
S!,!$% $% 02).4%-03
M =*?*<B2 <*5C=*
S!,!$% .)?/)3% M 72BB*2
<*5C=*, 9*;*-2,<86-
+G5, >+8;4C+G5, /. -
1E; +*++G5, *;=2,<G 4C -
+G5, BH5-9*9 ;2 4C +G5,
1*0A6C+G5, 4. 6E7A -
=83C<+G5, <B*; -.5 5C+G5
E< 85F ?*+8 0AG +G5
S!,!$% 0!.!#(@%
M ?. 0A.< <*5C=*
S!,!$% $% 0)-%.43 $/58
M 9*9;24*<*5C=*
S!,!$% 2533% M 8;8<B <* -
5C =* /I== BH5-<E0+I5,
4;>695248,4C44*5,
E< 6*387EBB.5
S!,!$% $% 3!)3/.
M <B.B87<*5C=*
S!,IS!,
90
S!,!$% $% 3%)#(%3 M 9C -
,85= =27=*1*5+G5 4E -
<BL5= <*5C=*
S!,!$% 6!2)@%
M ?.0A.< <*5C=*
S!,!$% 6%24%
M /.3.<<* 5C =*
S!,!-!.$%2 M ;C,<8<
487A 1*2 <B.;<BC6, *
0;* =27F;8BC<7C5 1*<B -
7C5*=8<
S!,@ M <GB8==
S!,)@2% M <G=*;=G
S!,3)&)3 M +*5<B*4C55
S!,-)3 M ?*-1J<+G5 4E -
<BL5= ;*08>=
S!,-)3 &2/)$ M 12-.0 ;* -
08>=
S!,-)3 $% 0%2$2%!5
M /8 085A+G5 4E<BL5=
;* 08>= 086+C?*5 E<
<B*;?*<086+C?*5
S!-)'/.$)3 M 4L5H7/E5.
1J <84+G5 4E<BL5=
;*08>=
S!.$2@ M <L55I
S!.$7)#( M <B.7-?2,<
S!.' M ?E;
S!.',)%2 M ?*--2<B7G
S!.',)%2 -!2).@ 2E4)
M 9C,85= ?*--2<B 7G -
+G5 4E<BL5= <L5=
S!.'5).% M ?E;7*;*7,<
S!2"/.!$% M ;*08>=.
d2<B 7G1J<+G5, <87 -
4C +G5 E< BH5-<E0+I5
4E<BL5.
S!2$).% M <B*;-F72*
S!2$).%3 "%522% M ?*3 -
+*7 <L=H== <B*;-F 72*
S!2$).%3 = ,'(5),%
M <B*;-F72* 85*3+*7
S!2$).%3 = ,! -%.5)A2%
M * <B*;-F72* 1*5*4;*
,2=;865.?.= ,<. 9.0 -
=.= 7.4, +.52<B=.B24
E< 6.0<L=24
S!3 M <B2=*
S!5#% M <BG<B
S!5#% = ,! #2A-% M ?* -
3*<, =.3<BF7.< 6C;=C<
6.5A.= +8;<<*5 E<
<B. ;.,<.7-2G?*5 FB. -
<F =.7.4
S!5#% = ,! &,/2%.4).%
M <9.7G=6C;=C<
S!,IS!5
91
S!5#% = ,! .%)'2%
M 6* 38 7EB+I5 E<
/.5?.;= =.3 <BF71*++G5
4E <BF =.== 6C;=C<
S!5#% A,"5&@2!
M ?25C08< <BG<B +8; -
3J62 ;20A 1.B ?*0A
<BC; 7A*< 18B
S!5#% !.$!,/53%
M 6* 38 7EB6C;=C< 92 -
;8< 9*9 ;24* E< 9*;* -
-2 ,<86 9L;E 18BBC* -
- C <C ?*5
S!5#% !5 "%522%
M ?* 3*< 6C;=C< ?*3 -
+G5, 52<B= +G5, =83C< -
<C; 0C+G5 E< =.3<BF7-
+I5
S!5#% !5 2!)&/24
M =8;6*6C;=C<
S!5#% "@!2.!)3%
M +E*; 72 6C;=C<
0AH70A1*0A6C+G5,
=8 3C< <C; 0C+G5, ?*3 -
+G5 E< =C; 487A+G5
S!5#% "@#(!-%, M +. <* -
6.56C;=C< 52<B=+I5,
=.3+I5 E< ?*3+G5
S!5#% B%2#9 M 1*55E?.5,
/. 1E;+8;;*5, 0AH70A -
1*0A6C?*5 E< <84
?*3 3*5 4E<BF=.== 6C; -
=C<
S!5#% ",%.#(% M ?25C-
08< ?*3*<6C;=C<
S!5#% ",!.#(% = ,'%34 -
2! '/. M ?25C08< ?* -
3*< 6C;=C< =C;4877A*5
S!5#% "2%4/..% M +;.=87
6C;=C< ?*3+G5, 1*0A -
6C+G5, /84 1*0A 6C -
+G5, 9.=;. B<. 5A.6 -
BH5- +I5 E< /.1E;+8;-
+G5
S!5#% #)6%4 M +*;7* 6C; -
=C<, *62= ?E;;.5 <K ;F -
=.7.4
S!5#% $% #2%6%44%3
M ?2 5C 08< 6C;=C< =.3 -
<BF77.5, 1*55E?.5,
0*; 7E5*?*33*5 E< ;C -
484 4*5
S!5#% #/524%
M <K;K 6C; =C<
S!5#% #(!-0)'./.3
M 086+*6C;=C<
S!5IS!5
92
S!5#% $% 3!'% M ?25C08<
B<C5A*6C;=C<
S!5#% $%-) ',!#% M +*; -
7* *5*96C;=C<, *6.-
5A.= +8;3J1J<5.?.<-
<.5 3*?F=*7*4 /.5
S!5#% %342!'/.
M ?25C08< 6C;=C< =C; -
4877A*5
S!5#% &).!.#)A2%
M +*;7*6C;=C< <B*; -
?*< 086+*42?87*==*5
S!5#% '2!.$ 6%.%52
M ?*-+G5 4E<BL5=
*5*9 5E?.5, ?H;H<+8;-
;*5, C*A.77.+8;<<*5
E< /.4.=.;2+2B52 48 -
,<8 7AC?*5 FB.<F=.==
6C; =C<
S!5#% (/2$%,!)3%
M ?H ;H< +8;6C;=C<
0AH70A1*0A6C+G5,
4*4>44/K+I5 E< 086 -
+C+G5
S!5#% (/,,!.$!)3%
M 1855*7-2 6C;=C<,
?*3 3*5, ,2=;865E?.5 E<
=83C<<C;0C?*5 4E <BL5
S!5#% ,/.'5%
M 1F0 6C; =C<
S!5#% -!$A2% M +*;7*
6C;=C< /.1E;+8;;* E<
M*-.2;C?*5
S!5#% -!,4!)3% M 185 5*7 -
-2 6C;=C< 7* ;*7,< 5E -
?.5 E< 7*;*7,< 1E33*5
S!5#% -!9/..!)3%
M 1C B25*0 4E<BF=.==
6*387EB6C;=C<
S!5#% -/54!2$%
M 6>< =C;6C;=C<
S!5#% 0/)62!$%
M +8;< 6C; =C<
S!5#% 2!6)'/44% M ?2 7* -
2 0;.==.6C;=C< 4*9;2-
+80AG?*5, 1*0A6C-
?*5 E< /K<B.; 7H ?E -
7A.4 4.5
S!5#% 4!24!2%
M 6* 38 7EB 6C;=C< *9 -
;G;* ?C 08== /K<B.; -
7H ?E 7A.4 4.5
S!5#% 4/-!4% #25
M 7A.;< 9*;*-2,<86-
+G5 4E<BF=.== 12-.0
6C;=C<
S!5IS!5
93
S!5#% 6%,/54@ M ?25C08<
6C;=C< =83C<<C;0C?*5
E< =.3<BF77.5
S!5#% 6%24 M 6*38 7EB -
6C; =C< /K<B.;7H ?E -
7A.4 4.5
S!5#)3% M 485+C<B
S!5#)3% $% F2!.#&/24
M /;*74/>;=2 ?2;<52
S!5#)33/. $% &/)%
M 6C 3*< 485+C<B
S!5#)3/. 3%# M <BC;*B
-2<B 7G485+C<B /84 -
1*0A 6C?*5 FB.<F=?.
S!5'% M B<C5A*
S!5-/. M 5*B*,
S!5-/. !5 #(!-0!' .%
M 9.B<0I+.7 /I== 5* -
B*,
S!5-/. &2!)3 -!2).@ =
,' A.%4( M G;*?.-
l*@
S!5-/. &5-@ M /L<=H5=
5*B*,
S!5-/. '2),,@ = ,! 02/ -
6%. ?!,% M /K <B.; 7H -
?E 7A.44.5 0;25 5. B.==
5*B*,
S!5-/. %. 0!0),,/4%
!5 "%522% ",!.#
M /G52C+*7 <L5= 5*B*,,
?25C08< ?*36C;=C<<*5
=C5*53C4
S!5-/. 0/#(@
M /I== 5* B*,
S!52@ M <GB8== E< /L<=H5=
S!54@ M ;*0>
S!54@ $'!'.%!5
M +C;C7A ;*0>
S!54@ $% "/%5& "/52-
'5)'./. M 6*;1* ;* -
0> ?H;H<+8;;*5 E<
1*0A 6C?*5
S!54@ $% #(%62%5),
M IB;*0>
S!54@ $% ,!0).
M 7AJ5;*0>
S!54@ $% -/54/. %3 0!' -
./, M L;L;*0>, 9* -
;*-2,<86<BG<<B*5 E<
85F?*+80AG?*5 =C5*5 -
3C4
S!54@ $% 6%!5 02).4! -
.)%2 M +8;3J;*0> /2* -
=*5 BH5-<E0.44.5 E<
+>;087AC?*5
S!5IS!5
94
S!6!2). M 4.;.4 4.5=-
=E<B=*, 6.5A.= ;> 687
,>48;<B2;>9+* 6C;-
=*7*4
S%# M <BC;*B
S%)#(% M =27=*1*5
S%)#(% &2)4% M +>7-C+*7
<L5= =27=*1*5-*;*+84
S%, M <G
S%,,% $'!'.%!5
M +C;C7A 0.;27,
S%,,% $% #(%62%5),
M IB0.;27,
S%,/. '2/33%52 (S. G.) M
6E;.= <B.;27=
S%-/5,% M 0;2B
S@0)! M =27=*1*5
S%26)#% #/-02)3 (S.C.)
M * /.5<B850C5C<2 -F3
*B C;+*7 /805*5=*=24
S%26)#% ./. #/-02)3
(S.N.C.) M * /.5<B85-
0C5C<2 -F3 *B C;+*7
727,< +.77.
S%43 $% (/5",/.
M 4865G;L0A
S)2/0 $'@2!",%
M 3>1*; <B2 ;>9
S)25,% /. G,!.)3
M 1*; ,<*
S/,% M 7A.5?1*5
S/,% = ,! "2%4/..%
M 7A.5?1*5 086+C-
?*5 E< /.1E;+8;8<
=.3 <BF 7.< 6C;=C<<*5
S/,% = ,! &%2-)@2%
M 7A.5?1*5 ?H;H<+8 -
;8< 086+C< 6C; =C< <*5
S/,% '2!.$ 6%.%52
M 7A.5? 1*5 +*;7*
+8;<6C;=C<<*5
S/,% '2),,@% = ,'%342! -
'/. M 0;255.B.==
7A.5? 1*5 =C;487A8<,
,2=;868< ?*33*5
S/--%,)%2 M +8;927,E;
S/2"%4 M ?2B.< /*0A5*5=
S/2"%4 !5 #!33)3 M /.4.-
=.;2+2B52+I5 4E<BL5=
<BH;+.=
S/2"%4 !5 #)42/. M ,2=-
;86 FB.<F=E<K <BH;+.=
S/2"%4 !58 &25)43
M 0AL6H5,<<BH;+.=
S/2"%4 = ,! '2/3%),,%
M ;2+2B52<BH;+.=
S!6IS/2
95
S/2"%4 !5 R(5-
M ;>6 6*5 4E<BL5=
<BH;+.=
S/5")3% M 1*0A6*<BG<B
S/5&&,@ M /.5/J3=
S/5&&,@ !5 #)42/.
M ,2=;86/.5/J3=
S/5&&,@ !5 &2/-!'%
!6%# *!-"/. M <*3=-
/.5/J3= <874C?*5
S/5&&,@ $% *!-"/. = ,!
342!3"/52'%/)3%
M <874*/.5/J3= 52+* -
6C3 3*5 E< <B*;?*< -
086 +C?*5
S/5&&,@ $% 2):
M ;2B</.5/J3=
S/50% M 5.?.<
S/50% !58 #(/58
M 4.54C98<B=*5.?.<
S/50% = ,'/)'./.
M 1*0A6*5.?.<
S/50% = ,! 0)% M ?H;H<-
+8;8< 5.?.<
S/50% !5 0)34/. M BH5--
<E05.?.< +*B<*5248-
68< /841*0A6C<
4;E66.5
S/50% !58 42)0%3
M 9* ,*5 5.?.<
S/50% "!315% M 1*55. -
?.< =.70.;2 ,<> 4C -
+G5, 1*0A6C?*5 E<
/K <B.;.44.5
S/50% $'@0!542% M BH5- -
<E05.?.< L;L1J<<*5
S/50% $% 0/)33/. M 1*5-
5.?.<
S/50% $% 0/)33/. = ,!
02/6!.?!,% M 9;8 -
?*7 <B2 1*55.?.< =.7-
0.;2 1*5*4+G5, 9* ;* -
-2 ,<86+G5 E< /K -
<B.; 7H?E7A.4+I5
S/50% $5 "%2'%2
M 1*0A6*5.?.< BH5- -
<E0.44.5 E< <*3==*5
S/50% &!2#) M .0A=C5E=.5
=H5=H== 4C98<B=*=.-
4.;,<.44.5
S/56!2/6 M 5.4?C;;*5
=H5=H== 4.4<B.4
S0@#)!,)4@3 $% ,! -!)3/.
M *B E==.;.6 <9.,2* -
52 =C<*2
S4%!+ M 6*;1*<B.5.=
S/2IS4%
96
S4%!+ = #(%6!, M 6*; 1* -
<B.5.= =L4H;=83C<<*5
S4%!+ = 0/).4 M ;GB<* -
<BF 7K, /E520 <L5= 6*; -
1* <B.5.=
S4%!+ !5 0/)62% 6%24
M BH5- +8;<<*5 /K<B. -
;. B.== 6*;1*<B.5.=
S4%!+ ")%. #5)4 M 3G5 C= -
<L =H== 6*;1*<B.5.=
S4%!+ ",%5 M 6*3-7.6
7A.;< 6*;1*<B.5.=
S4%!+ 3!)'.!.4
M *7 08 58 <*7 <L=H==
6*; 1* <B.5.=
S4%!+ 4!24!2% M =*;=C;
+2/ <B=.4, -*;C5= 6*; -
1* 1J<, =83C<<C;0*,
4* 9;2+80AG E< /K -
<B. ;.4 4.?.;E4.
S4%2,%44 M 4.,<.0.
S5#2% M ,>48;
S5#2@ M ,>4;8B8==, E-.<
S5#2% %. -/2#%!58
M 48,4*,>48;
S5#2% %. 0/5$2%
M 98;,>48;
S5#2)%2% M ,>48;=*;=G
S5#2). M <C;0*-277A.
S5''%34)/. $5 */52
M 7*92 *3C75*=
S502B-% M * <BC;7A*-
<84 <B.5.=.4;. ?C -
08== 6.55.1J<* ?*0A
* 1*5 5.038++ ;E<B.2
<B.5.=.5?.
S52%!5 M +8-B*
S52'@,@ M /*0A*<B=8==
S4%IS52
97
T
T!",% $'(E4%, M 6.0-
<B*+8== C;J 6.7L
T!",)%2 $% 3!0%52
M 0;F55.B.== 9*,*5
+.<*6.56C;=C<<*5
T!,)"523 !58 0/--%3
M *56* 9870A85C+*7
T!-)3 M <B2=*
T!.#(% M ,869G
T!33% M ,<E<B.
T!33% = #!&@
M 4C?E<,<E <B.
T!33% = 4(% M =.C<,<E <B.
T!24% M 5*98< 0AL 6H5,< -
=8;=*
T!24% = ,! #2A-%
M 4;E 6.< 5.9E7A
T!24% !,3!#)%..%
M .5BC<B2 6*7->5*-
=8;=*
T!24% !58 !-!.$%3
M 6*7->5C?*5 E< =.3 -
<BF7 1*++*5 =H5=H==
=8; =*
T!24% &2!.')0!.% = ,!
/2!.'% M 6*7->5C<
7*;*7,<=8;=*
T!24% !5 &2/-!'%
M <*3==8;=*
T!24% !5 &25)43
M 0AL 6H5,< =8;=*
T!24% !58 0/--%3 =
,'!,3!#)%..%
M .5BC <B2 *56*=8;=*
T!24% !5 2): M ;2B<=8;=*
T!24%,%44% M 42<6E;.=K
=8; =*, 0AL6H5,<H4 4.5
T!24).% M ?*3*<4.7AE;
T!24).% $% #/.&,)452%
M 5.4?C;8<4.7AE;
T!33% M ,<E<B.
T!33%2'!, M ?E;.70BI
6*4;*1*5
T%22!0%.% M 42<6E;.=K
=.47I<
T%22).% M =E05*5*9 *5*4J
* 0A*0.-E7A+.7 <L -
=H== 9C<=E=86
T%22).% $% #!.!2$ !5
0/)62% 6%24 M 4*,<* -
9C< =E=86 BH5- +8;< -
<*5 FB.<F=?.
T!"IT%2
98
T%22).% $5 #(%& M 1CB2
9C<=E=86 * 487A1* -
/I 7H4 ;.,.9=3. <B. -
;27=
T%22).% $% &/)% '2!3
M 52+*6C39C<=E=86
T%22).% -!)3/. M 1J<-
+G5 E< 6C3+G5 4E <BF -
=.== 9C<=E=86, *B E= -
=. ;.6 ;.,.9=3. <B. -
;27=
TB4% M /.3
TB4% $'!,/9!5 M 1C=<BF7
TB4% $% 6%!5 M +8;3J/.3
TB4% $% 6%!5 = ,! ./2-
-!.$% M +8;3J/.3
1J <* ?25C08< ?*3*<-
6C;=C<+*7
TB4%3 $'!30!2'%3
M <9C;0*/.3.4
T@4).% $% 6%!5
M =.1E7=I0A
T@42!3 M <24.=/*3-
T(@ M =.*
T(@ !5 #)42/.
M ,2=;868< =.*
T(@ !5 ,!)4 M =.3.< =.*
T(@)A2% I =.C<4*77*
T(/. M =871*5
T(9- M 4*4>44/K
T)-"!,% M 9C<=E=86
T)-"!,% $% "2/#(%4
M ,<>4*9C<=E=86
T)2%-"/5#(/.
M ->0G 1J BG
T/!34 M 92;F=G<
T/-!4%3 M 9*;*-2,<86
T/-!4%3 = ,! !.4)"/)3%
M =871*55*5, =83C<<*5
E< /K<B.;7H?E 7A.4 -
4.5 =H5=H== 9*;*-2 -
,<86
T/-!4%3 !5 4(/.
M =87 1*5 5*5 =H5=H==
9* ;* -2 ,<86
T/-!4%3 '2),,@%3
M 0;25 5. B.== 9*;*-2 -
,<86
T/245% M =.70.;2 =.47I<-
+E4*
T/52.%$/3 M ?*<=*0 6*; -
1*<B.5.=.4
T/52.%$/3 = ,! "/2$%-
,!)3% M 6*;1*<B. 5. -
=.4 ?H;H<+8;6C;=C<-
<*5
T%2IT/5
99
T/52.%$/3 '2),,@ = ,!
&/2%34)A2% M 6*;1* -
<B. 5.=.4 /.1E;+8 ;8<
086+C< 6C; =C < <*5
T/52.%$/3 R/33).)
M 6*;1*<B.5.=.4 52 -
+* 6C33*5 E< <B*;?*< -
086 +C?*5, 6* -. 2 ;*-
6C;=C<<*5
T/52.%$/3 S!).4 G%2 -
-!). M 6*;1*<B. 5. -
=.4 +8;<G9L;E?.5 E<
<C; 0*;E9C?*5
T/524% = ,! 6)!.$%
M 1J<9C<=E=86
T/524% !5 &2/-!'%
M E-.< <*3==8;=*
T/524% #(!5$% M 6.5.0
9C<=E=86
T/53 ,%3 6)!.$%3 %4 0/)3-
3/.3 3/.4 '!2.)3
M *B H<<B.< 1J<- E<
1*5 E=.5 4H;F=E<<.5
.0AL== <B.;?F;8BG-24
T2!.#(% M <B.5.=
T2!.#(% $% "/%5& '2),-
,@% = ,! 0/%,% M <L5=
6*; 1*<B.5.=.4
T2)0!$% M ;C7=8==* <9C; -
0C ?*5
T2)0%3 M 9*,*5
T2)0%3 = ,! ,9/..!)3
M 1*0A6C<-9.= ;. B<. -
5A.6.< <L5= 9*,*5
T25&&% M <B*;?*<086+*
T25&&%3 3/53 ,! #%.$2%
M /8;;G 1*6>+*7 <L5=
<B*;?*<086+*
T25&&% S/56!2/&&
M <B*; ?*<086+*5.?.<
T25)4% M 92<B=;C70
T25)4% !2#-%.-#)%, M <B2 -
?C; ?C7A8< 92<B=;C70
T25)4% ",%5 M 4E4;. /I -
BH== 92<B=;C70
T25)4% %. #(%-)3% M 9.; -
0*6.7+.7 <L5= 92<B= -
;C70 /K<B.;?*33*5
T25)4% &5-@ M /L<=H5=
92<B=;C70
T25)4% %. '%,@% M 48 ,<8 -
7ACB8== 92<B=;C70
T25)4% $% 2)6)@2%
M /85A*62 92<B=;C70
T25)4% $% ,!# M =*?2 92<B= -
;C70
T/5IT25
100
V
V!#(% M =.1E7
V!.),,% M ?*7F52*
V!2%#( M *50*
V%!5 M +8;3J
V%!5 "2!)3@ !58 ')2/, ,%3
M +8;3J1J<+G5 E< ;G -
4*086+C+G5 4E <BL5=
9H;4H5=/E5.
V%!5 &!2#) M +8;3J=. 4.;,<
6C33*5 E< /K <B.; 7H ?E -
7A.4 4.5 =H5= ?.
V%!5 &2/)$ !5 4(/.
M 12-.0 +8;3J<L5=
=87 1*5*<-<B*;-.55C<
6C;=C<<*5
V%!5 !58 4/-!4%3
M +8;3J1J<+G5 4E -
<BL5= ;*0> 9*;* -2 -
,<86 6*5
V%,/54@ M <K;K 5.?.<
V%,/54@ $% #2%6%44%3
M <K;K 5.?.< ;C484-
+G5, 8<B=;20C+G5 E<
BH5-<E0.4+I5
V%,/54@ $% &A6%3
M 9L;F =.== 5.?.< /. -
1E; +*++G5
V!,/54@ $% 0/)33/.
M <K;K 1*55.?.<
V%,/54@ $% 4/-!4%3
M 9L;F=.== 9*;*-2 -
,<86 5.?.<
V%.!)3/. M ?*-1J<
V@2)4!",% M .;.-.=2
V%2-)#%,,%3
M ,E;7* 6. =E5=
V%24-02@ M <G<4C?*5, /K -
<B.; 7H?E7A.44.5 E<
0A>/*<BC54;>6952-
?*5
V%22% M 981C;
V%22% = ")%2
M <H;H<981C;
V%22!4 M ?*-4*7
V)!.$% M 1J<
V)!.$%3 M 1J<E=.5.4
V)!.$% &2/)$%
M 12-.0 <L5=
V)#(933/)3% M 12-.0 =.3 -
<BF 7.< <K;K 5.?.< 9G -
;E 1*0A6* E< +>;08 -
7A* /.51*<B7C5C <C ?*5
V!#IV)#
101
V). M +8;
V).!)'2% M .,.=
V).!)'2% $% 6).
M +8;.,.=
V).!)'2% $% A2@3
M <1.;;AM.,.=
V).!)'2%44% M .,.=.<-
85*38< <*5C=*H7=.=
V). !6%# &25)43 M +G5E
V). ",!.# M /.1E;+8;
V). "25,@ M /8;;*5= +8;
V). ,%'%2 M 4H77AK +8;
V). $% 0/)33/. M 1*5E=. -
5.4 1.B 255I +8;
V). $% 4!",%
M *<B=*52 +8;
V). $% 2E4) M =.<=.< ?H -
;H< +8;, 42/. 3. B.==.7
* <L5= 1J <84 18B 25524
V). -/533%58
M 9.B<0I +8;
V). 2/3@% M ;8<E+8;
V). 2/5'% M ?H;H<+8;
V). 3%# M <BC;*B +8;
V/,!),,% M <BC;7A*<
V/,!),,% &2/)$
M 12-.0 <BC;7A*<<L5=
V/,-!5-6%.4 M 7*0A 9C< -
=E =86 ;E=.<=E<B=C+G5,
086+C?*5 E< 1J<<*5
=H5= ?., *6.5A.= /8;-
;G7 <B.;?F;8B7*4
V).IV/,
102
e5I4E<BL5.=+.7 * Japán konyhatolmács. P;=*
B.;.,B e-0C;. $BCB 85-*587 0*B-*0 E< ?C580*=8==
=*;=*5866*5 <BE9 42C55F=C<+*7 3.5.77.4 6.0 * 3*9C7
487A1*6K?E<B.= ;.6.4.2. KL5H7 6.05.9.=E< *
4H7A? +.7 * /.4.=.-/.1E; E< * <BF7.< 4E9.4 <8;8B*-
=*, ;.7-4F?L5 E;-.4.< 6*0A*;CBG <BH?.00.5.
B.;.,B e-0C; 4H7A?. * 12?*=C<8< <B*4C,<8 -
487 4F?L5 * 7*0A4HBH7<E0 <BC6C;* 2< E99.7 *77A2
E;-.4.<<E0.= 4F7C5 627= * J*9C7+* >=*BG47*4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->