P. 1
Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése

Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése

|Views: 2,662|Likes:
Published by Vígh Ágnes

More info:

Published by: Vígh Ágnes on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Tartalom

Bevezetés ............................................... 7 Szophoklész: Antigoné (O. Sz.) ............................. 9 Shakespeare: Hamlet (K. L. Z.) ............................. 13 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (K. L. Z.)................... 19 Moliére: Tartuffe (T. M.) ................................... 23 Moliére: A fösvény (T. M.) ................................. 29 Racine: Phaedra (T. M.) .................................... 33 Swift: Gulliver utazásai (K. L. Z.) ............................ 39 Voltaire: Candide (O. Sz.) ................................. 44 Kleist: Kohlhaas Mihály (K. L. Z.) ........................... 47 (2) Katona József: Bánk bán (K. L. Z.) .......................... 50 Puskin: Jevgenyij Anyegin (O. Sz.) ........................... 56 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (K. L. Z.) .............. 60 Stendhal: Vörös és fekete (T. M.) ............................ 64 Balzac: Goriot apó (T. M.) ................................. 69 Eötvös József: Afalu jegyzője (K. L. Z.) ...................... 75 Bronte: üvöltő szelek (K. L. Z.) ............................. 80 Arany János: Toldi-trilógia (O. Sz.) .......................... 85 (3) Arany János: Buda halála (O. Sz.) ........................... 89 Flaubert: Bovaryné (T. M.) ................................ 95 Kemény Zsigmond: A rajongók (K. L. Z.) ...................... 101 Madách Imre: Az ember tragédiája (K. L. Z.) ................... 106 Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (T. M.) ...................... 110 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (O. Sz.) ...................... 118 Jókai Mór: Az arany ember (O. Sz.) .......................... 122 Ibsen: A vadkacsa (T.M.) ................................... 127 (4) Ibsen: Solness építőmester (T. M.) ............................ 133 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (K. L. Z.) ......... 138 Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival (K. L. Z.).... 142 Csehov: Sirály (T. M.) ..................................... 146 Csehov: Három nővér (T. M.)............................... 151

Gorkij: éjjeli menedékhely (T. M.) ........................... Thomas Mann: Tonio Kröger (K. L. Z.) ....................... Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (K. L. Z.) ............... Móricz Zsigmond: úri muri (K. L. Z.) ........................ (5) Kafka: A per (K. L. Z.) .................................... 175 Kosztolányi Dezső: Édes Anna (O. Sz.) ..................... Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (T. M.) ................... Bulgakov: A Mester és Margarita (K. L. Z.) ................... Németh László: Iszony (T. M.) ............................. Camus: A pestis (T. M.) .................................... (6) Beckett: Godot-ra várva (T.M.) ............................. Golding: A legyek ura (K. L. Z.) ............................ 215 Ottlik Géza: Iskola a határon (T. M.) ........................ Semprun: Anagy utazás (T. M.) ............................. Mroz˙ek: Tangó (K. L. Z.) .................................. 232 örkény István: Tóték (K. L. Z.) ............................ 237 Bibliográfa ............................................. 241 Bevezetés

157 162 166 171 180 185 190 196 203 209 220 227

A „kötelező" vagy másképpen szólva „házi olvasmányok" elolvasása a felső tagozatos és főleg a középiskolai alapfeladatok közé tartozik. Leszögezzük: ez a könyv semmiképpen nem azoknak készült, akik a műveket nem veszik a kezükbe, azoknak viszont feltétlenül és jó szívvel ajánljuk, akik az olvasmányélmény értelmezéséhez, tudatosításához, újragondolásához keresnek támpontokat. Regények és drámák tartoznak a kötelező olvasmányok sorába, a magyar és a világirodalom kivételes jelentőségű alkotásai. Az irodalmi tankönyvekben olykor találhatók róluk részletes, esszé vagy tanulmány jellegű elemzések-értelmezések, de mivel a tankönyveknek sok funkciót kell ellátniuk, a kötelező olvasmányokról szóló fejezetek csak ritkán kerekedhetnek ki önálló, kerek szöveggé. Olyanná, amely a más művekről, önállóan készítendő műelemzéshez is mintául szolgálhat. E könyv írói mindhárman gyakorló iskolai vezető tanárok, azonos

tantestület tagjai. A műelemzések közismert szempontrendszere alapján, de abból mindig az adott mű sajátossága szerint válogatva dolgozták fel az egyes regényeket, drámákat. általában véve ezek az ismérvek: az adott mű helye a szerző életművében; a téma; a cselekmény (történet) felépítése és tagolódása; a hős törekvései, képességei, konfliktusa; a szereplők csoportjai; a tér és idő sajátosságai, szerepe; a mű világának elemei, motívumai; az író nézőpontja, ábrázolásmódja, stílusa; a műben kifejeződő világlátás, mondanivaló, művészi szándék, értékrend; a műfaji sajátosságok. A regények esetében ez az alaplista főként az elbeszélői magatartással bővül, a drámák elemzésekor pedig értelemszerűen a konfliktus, a drámai alaphelyzet és a színpadszerűség eszközrendszere kerülhet szóba a maga helyén. Az elemzések tömörek, lényegre törőek és átfogó jellegűek, de szándékunk szerint az egyéni olvasói élményeket, gondolatokat is mozgósítják. Könyvünkben mindazok az alkotások sorra kerülnek, amelyek a kötelező olvasmányok listáin minden iskolatípusban szerepelnek, a választható művek közül pedig azok, amelyek a kötetbe - a terjedelmi korlátok ellenére - még befértek. Reméljük, hogy a kötelező olvasmányokat elemzéseink segítségével feldolgozó diákok, tanulócsoportok nem csupán az egyes alkotásokat látják egy-egy lehetséges megvilágításban, hanem általában a műelemzés területén is otthonosabbak lesznek. A Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése a Corvina Kiadónak abba a tankönyvcsaládjába tartozik, amelyben pl. az érettségi témakörök, tételek című sorozat tagjai és a Középiskolai irodalmi lexikon is megjelent. E kiadványok egymáshoz illeszkednek, egyenként és együtt is haszonnal forgatható kézikönyvek. A szerzők SZOPHOKLÉSZ Antigoné (Kr. e. 442) Mit is keresnénk árva-ketten, hol égig ér a gyűlölet? én gyűlöletre nem születtem és itt szeretni nem lehet; s az ősöm átka, haj, suhogva végigsüvölt a sorsomon Sötét az Acheron homokja: itt meg kell halni Haimonom. (ÁPRILY LAJOS: ANTIGONÉ)

A görög tragédiák fönnmaradt másolataiban a művek előtt olvasható a hüpotészisz, egy hosszabb-rövidebb feljegyzés, mely ismerteti a drámák tartalmát és utal a megírás idejére és körülményeire. Az Antigoné előtt arról olvashatunk, hogy bemutatása anynyira föllelkesítette a nézőket, hogy a szerzőt megválasztották a Szamosz ellen küldött hajóhad egyik vezérének. Szamosz Kr. e. 440ben akart elszakadni Athéntől, így a kivonat értelmében az Antigoné bemutatásának az ezt közvetlenül megelőző időre, 441-re vagy 442-re kell esnie. Szophoklész Antigoné című tragédiájának tárgyát a thébai mondakörből vette. A Labdakidák tragikus sorsát feldolgozta az Oidipusz király és az Oidipusz Kolonoszban című műveiben is. A három alkotás azonban a közös témakör és az egyes szereplők azonossága ellenére sem nevezhető trilógiának. Mindhárom tragédiának önálló problémaköre, konfliktusrendszere van, s megírásuk időben is messze esik egymástól. Arisztotelész Poétika című művében a tragédia kezdetéről azt írja, hogy olyan pontról van szó, „mely nem következik szükségszerűen valamiből, de ami után más következik". Az Antigonénak tehát nem tárgya a teljes mondakör, nem motiválja a konfliktust annak megítélése, hogy a két fivér, Eteoklész és Polüneikész apjuk halála után hogyan egyezett meg az uralkodás módjában, s ki szegte meg a szerződést. Az Antigoné 1353 sorból álló tragédia, melyet prologosz (a kar első bevonulását megelőző rész), parodosz (a kar bevonuló éneke), 5 epeiszodion (a teljes kardalok közti párbeszédes rész), 5 sztaszimon (álló helyzetben előadott kardal) és exodosz (a kivonulás, ami után már nincs teljes kardal) tagol. A dráma hagyományos szerkezeti elemeit használva Szophoklész műve a következőképpen épül fel: Expozíció (prologosz 1-99. sor és parodosz, 100-161. sor): Antigoné elmondja húgának, Iszménének Kreón döntését, mely szerint testvérüket, a városra támadó és a harc során elesett Polüneikészt nem szabad eltemetni. Kéri Iszménét, hogy a parancs ellenére adják meg a végtisztességet bátyjuknak. Iszméné elutasítja a kérést. A kar a háború végét, a győzelem napját üdvözli. Bonyodalom (1-3. epeiszodion és 1-3. sztaszimon, 162-780. sor): Kreón megerősíti törvényét. Az őr elővezeti Antigonét, aki nem tagadja tettét. Kreón fia, Haimón hiába próbálja jobb belátásra bírni apját, az ragaszkodik a büntetéshez. Iszméné is vállalná a tettet, de Antigoné ridegen elutasítja. Tetőpont (3. sztaszimon a hozzá kapcsolódó gyászénekkel, 781-882. sor): Antigoné saját sorsán kesereg. Válság (4. epeiszodion, 4. sztaszimon, 883-987. sor): Kreón döntése végleges, a hősnő búcsúzik életétől, a kar példákat említ a

mitológiából Antigoné sorsára. Késleltetés (5. epeiszodion, 5. sztaszimon, 988-1154. sor): Teiresziász hatására Kreón engedélyezi a temetést és visszavonja a halálos ítéletet. Katasztrófa (exodosz a hozzá kapcsolódó gyászénekekkel, 1155-1353. sor): Hírmondó számol be a sírnál történtekről: Antigoné öngyilkos lett, Haimón előbb rátámadt apjára, majd leszúrta magát. A hír hallatán Eurüdiké, Kreón felesége öngyilkos lesz. Théba uralkodója a csapások súlya alatt összeomlik. Az Antigoné kiemelt helyét Szophoklész életművében és a világ drámairodalmában az mutatja, hogy egyike a legtöbbet értelmezett tragédiáknak. A továbbiakban a legelterjedtebb, legismertebb értelmezési lehetőségeket mutatjuk be. Az Antigoné mint két törvény összeütközésének tragédiája Hegel német filozófus értelmezése szerint a műben kétféle törvény, elv ütközik össze. Kreón írott törvénye a város, a nagyobb közösség érdekeit védi, hiszen nem lehet ugyanazzal a mércével mérni azt, aki védte, illetve aki támadta a várost: „Így tartom én helyesnek, s míg én itt vagyok, / A jók jutalma bűnös kézre nem kerül" (207-208.). Antigoné az istenek íratlan törvényét vallja, a család, a kisebb közösség érdekében: „Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő / Lehet, mely engem istenek nem változó / íratlan törvényét áthágni kényszerít. / Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, / De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll" (453-457.). Hegel Esztétika című művében kifejtett álláspontja értelmében mindkét szereplőnek igaza van a maga által képviselt erkölcsi és világnézeti szemszögből. Közös a két főszereplőben az elvekhez való makacs ragaszkodás, a saját igazába vetett vak hit, a gőg, a hübrisz. A tragédia azért következik be, mert elveinek megsértése nélkül egyik sem képes a másik igazát elfogadni. A német filozófus jól látja, hogy az eszményi állapot a két törvény egybeesése lenne, de az Antigoné nem igazolja az álláspontját, mely szerint a hősnő és Kreón igazsága azonos érvényű és érdekű lenne. Hegel a dialektikát erőlteti rá a tragédiára, s ezért jut a mű világától idegen következtetésre. A görögség hitvilága és erkölcsi elvei alapján a holtakat el kell temetni. A halott lelke Hadész tulajdona. A hantolatlan test Teiresziász szerint fertőzést okoz („A város ezt a bajt miattad szenvedi, / Mert avval (ti. fertőzéssel) vannak telve mind a szent helyek", 1015-1016.). A temetetlen ember bolyongásra ítélt lelke árt az élőknek, az §r szerint „úgy látszik, volt, ki ezt megvonni tőle félt" (256.). A szereplők közül „Kreón egyetlen szempontból sem tartja érvényesnek a temetésre vonatkozó kötelezettséget. A Kar csak érzékeli, hogy az istenek akarják a temetést [É] Az §r csak homályosan sejti az istenek szándékát [É] Iszméné csak a parancs mindenekfelettiségét nem érzi át [É]

a sértett férfi gőgje szól belőle: „§ lenne férfi. Az emberek a legfőbb értéknek a meggazdagodást tekintik: „Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb / GonoszÉ" (295-296. Amikor Antigoné a szeretetre hivatkozik.). hogy a nők nem szállhatnak szembe a férfiak akaratával: „Meg kell. nem lesz asszony itt az úr" (525. aki eltemette Polüneikészt.. hogy az ember a halál lehetőségét is vállalja. értékrend tragédiája Kreón azt vallja. 331. / De asz-szony rabjának ne mondjanak soha!" (679-680. a pénz irányítja. Iszménét és a Kart vádolja azzal. hogy a szertartás megtörténjék" (Bolonyai Gábor). hogy csak férfi lehetett. és nem lennék férfi én. hanem a jós Teiresziászt is: „De sok hatalmas ember elbukott.). öreg. / Csúfos bukással. Kreón a városlakók érdekében korlátozza a közösség tagjainak szabadságát. hogy miért kívánják az istenek. Kreón is természetesnek veszi.). / Ha ily kemény dacot hagynék büntetlenül" (484-485. A két felfogás kibékíthetetlen ellentétben áll egymással.). győzzenek le férfiak.). Az Antigoné mint kétféle emberkép. Az Antigoné által hirdetett. A pénzért az ember eladja saját lelkét is. mégis.). az érdek. Kreón válasza a férfi és nő közötti társadalmi különbségre utal: „De míg én élek. / Saját vesztébe is rohan sok vakmerő" (221-222. Első megszólalásakor a Karvezetőnek már arról szól. hiszen a Szophoklész korabeli Athénban a nők nem voltak teljes jogú állampolgárok: „Mit mondasz? Férfi hát akadt ily vakmerő?" (248. / A férfiakkal nem tudunk megküzdeni" (6162.) Amikor megtudja. Haimónnal folytatott vitájában a legnagyobb bűnnek azt tartja. aki megszegte parancsát. s ezzel megteremti a mindenkori politikai dráma modelljét. hogy a város rendjét asszonykéz bontotta meg: „Ha meg kell lenni. ha csöppnyi esélye van az anyagi nyereségre: „Az várna rá.).Teiresziász. az eszével tudja . hol nyerni van remény. Iszméné a prologoszban azzal menti gyávaságát. akit nem személyesen érint a kötelezettség. hogy ezt is értsd: mi gyönge nők vagyunk. s a kapzsiság csak bajt okoz (326. önmagának vallott emberkép az önzetlenséget és szeretetet állítja a középpontba: „Gyűlölni nem születtem én.Antigonénál is pontosabban -.) Az Antigoné mint politikai dráma Szophoklész tragédiájában hatalom és erkölcs összeütközését is ábrázolja. hogy az érdek vezérli tetteikben. hogy Antigoné volt. A testvérháború után létrejövő békét akár a jogok . hogy az ember tetteit. szeretni csak" (523. cselekedeteit a haszon.). Kreón nemcsak Antigonét. mert attól hasznot remélt" (10451046. érnyalja Antigoné és Kreón ellentétét a nemek különbözősége is.

hiszen az sérti az emberi lelkiismeret és szabadság jogát. Az Antigoné mint sorsdráma George Steiner amerikai irodalomtörténész szerint a mű konfliktusa nem Antigoné és Kreón között húzódik. egy szív. testvér. / Ismersz-e bajt. ezzel indokolja a címszereplő sorsát. Az idézeteket TrencsényiWaldapfel munkájából vettük. Emberi gyengeségében magasztosul fel. és „siratja már a város ezt a lányt" (593. Különösen akkor. emberi életeket irányító isteni törvények embertelenségét. Antigoné száll szembe csupán a paranccsal. A Kreón parancsa elleni lázadás tehát csak lehetőség minderre. . hogy a polgárok csupán félelmükben nem emelik föl szavukat Kreón ellen: („Itt is dicsérnének szivük szerint ezek. így mutatva föl a világot. / S most atyád sorsában osztozol" (853-857. amit fájdalmas itthagynia: a szerelemmel. / Amíg csak élt.) A kitartó. illetve állandóan menekül végzete elől.) Antigoné tehát el nem követett bűnökért vezekel és szenved: „Hiszen. A Karnak számot vet mindazzal. amikor értékeli Antigoné tettét: „Bátorságod messze ment. vagy elébe megy tragikus sorsának. A hősnő már első szavaival megmagyarázhatatlanul tragikus sorsára utal: „Iszméné. § vágja apja szemébe a zsarnokság igaz vádját: „Nem város az. Antigoné előtt két lehetőség áll: elviseli.) A kar a második sztaszimonban a Labdakidák végzetét idézi fel. egy lélek velem. (Diké az igazság istenasszonya.. ha Thébában még mindig vannak olyan emberek. az élet szépségeivel. kik ellenem lázítanak" (289-290. Teiresziász már csak megerősíti mindezt: az igazsága mellett eltökélten kiálló Kreón a város bizalmát elvesztve zsarnokká vált. E törekvést a közvéleményt jelképező Kar is támogatja. § mutat rá először arra. Ezt ismeri föl a Kar. kik még élünk. / Ha félelem nem volna nyelvükön lakat. halálával mit veszthet az?" (463-464. gyermekem. magára marad. akik az új király ellen lázítanak („.régóta vannak itt / Oly férfiak. Szophoklész Antigoné című tragédiáját Mészöly Dezső és TrencsényiWaldapfel Imre fordításaiban olvashatjuk. nem halmozna Zeusz?" (1-3." 504505. mint teszi azt Iszméné. hogy a nép Antigoné mellé állt. ki annyit szenvedett.) Haimón már azzal érvel. az anyasággal. miután teljesítette küldetését..).). miként magam.).). mit Oidipusz atyánk után / Kettőnkre. Antigoné pedig csak halálával tudja felmutatni az önkény előtt meg nem hódoló szabadság eszméjét. / Diké büszke orma ellen / Mertél törni.csorbításával is védeni kell. mi egy ember tulajdona" (737. a fájdalom és szenvedés elől a halálba menekül. A sziklasírba zárva. bukása mindannyiunk számára átélhető és katartikus élménnyé válik. az isteni végzettel és emberi törvényekkel is szembeszálló Antigoné.

A királyi családban anya és fia (Gertrud és Hamlet) kerülik az őszinte beszélgetést. Kivel áll szemben Hamlet. a tragédia főhőse? Korántsem csupán a testvérgyilkos trónbitorlóval. Mindezt döbbenetessé súlyosbítja a szellemjelenetben sugallt felismerés: orvul elkövetett testvérgyilkosság történt.akkor is csupán Polonius alattomos mesterkedéséből következően. hogy valóban felnőjön feladatához. mert nem szólhat a száj"). Elsősorban Horatióét.mellesleg szólva a korona egyenes ágon a királyfit illetné. az érzelmek tilosak. az egész világ tornyosul ellenségesen a főhős fölé: „Kizökkent az idő. magába fojtott indulataival.és elismeri mások erkölcsi fölényét. de „nyájas" szavak állnak szemben a főhős szűkszavú válaszaival. rendkívüli óvatosságra oktató intelmek hangzanak el. (HELLER éGNES) A drámai alapszituációban már minden későbbi fejlemény csírája megjelenik. A lépésről lépésre feltáruló helyzetkép szerint.ó. Hamlet helyzete már a tragédia elején különösen drámai: apja mintegy két hónapja halott. a kezdeti feszültséget az emberi viszonyok megváltozásának szükségszerűsége kelti (Bécsy Tamás). elfojtódnak. de különösen beszédesek a viselkedések. Az első felvonásban a felszín még nyugodt. A magatartásokra már az első jelenetektől . a titokzatos szellem sejtelmes hallgatása. végső soron. A trónteremben határozott. szívem. Igazán lenni akar és nem látszani. csak a mű derekán találkoznak . anyja pedig máris (a korabeli felfogás szerint) vérfertőző házasságban él az elhunyt király testvéröccsével . Azért néz másokba és önmagába. Az emberi kapcsolatok alapjaikban fertőzöttek. óriási feszültségével. . aki újra és újra fel." Utóbb a kezdő jelenetek jelentéktelennek látszó mozzanatai is fenyegetéssel telítődnek: a fegyveresek katonás őrségváltása. kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt. A főkamarás családjában nagy veszélyről árulkodó. csak monológjában körvonalazódó vádjaival („Étörj meg.SHAKESPEARE Hamlet (1600-1601) Hamlet az egyetlen nagy shakespeare-i hős.

" A kulcsmondatot a mellékszereplő Marcellus mondja ki: „Rohadt az államgépben valami. Hamlet irtóztatóan keserű szemrehányása saját anyjának: „Mutass erényt. pont őÉ). erőszakos halálát") Claudiusszal állítja szembe. A felszín alatt erkölcsi válság feszül. a . mint egynek kétezerből lenni kiszemelve. jóllehet ennek még az elképzelése is „valaha paradox volt" (Hamlet mondja Opheliának). Ezzel szemben „a farkcsóválás hasznot terem". pedig „valóban" lennie kellene . Ophelia legutolsó szavaival Horatio tudósít róla .a dán belviszályban a nevető harmadik ." A becsületet a szépség itt „elváltoztatja"." Hamletnek ezt a mondatát hallva emlékezetünkbe idéződhet: őröket láttunk legelőször a színpadon.panaszolja első szavaival. de az országhatárokon túl is jelen van: a norvég nemzeti hadsereg . önállósulva így közismert: „Valami bűzlik Dániában. és szerepet játszik mindenki. Ťme „a béke s nagy vagyon fekélye" (Hamlet vélekedik így)." (Szállóigévé válva. maga a becsület elvesztette jelentését: „becsületes lenni. anyjához szólva Hamlet. rejtőzködés és fortélyos félelem nyomja rá a bélyegét.") „Dánia börtön. A szereplők az erkölcsös viselkedés pózait játsszák (mert hiszen azok „játszhatók"). gátlástalan és kegyetlen ellenfél. A világ csak „látszik". csináltok egy másikat. „Kizökkent az idő"É A főhős tehát számos külső konfliktus kereszttüzében áll. szerelmese megőrül és vízbe fullad. Az etikai alapérték. egymásra lesés.újabb vétségek elkövetése vagy előidézése nélkül? Ez a konfliktuscsoport emeli ki Shakespeare művét a bosszúdráma műfajából. atyja szellemének bosszúparancsa („boszúld meg rút. A főhős őrültséget színlel. Elsődleges feladata.csak azt ismételgeti: „hamis a világ". ahogy most jár a világ. Alapszinten tehát a Hamlet bosszúdráma. sőt belső ellentmondásokkal is meg kell vívnia harcát. Hamlet ugyanis Wittenbergben tanult. A válság ugyan Dániában tetőzik. ha nincs is. „cukrozott nyelv" jelenik meg a felszínen." Az idő „kizökkent". de már ez a kötelesség is csaknem teljesíthetetlennek látszik: a király alattomos. Ez a feladat viszont azonnal éles ellentétbe kerül az elsővel: hogyan lehetne véres tettel helyreállítani az erkölcsös világrendet? Elkerülhető-e az újabb morális vétség az apai parancs teljesítésekor? Milyen módon oldható meg a bűnös megbüntetése . Claudius udvarában. a világrend eltorzult. Kegyes gyakorlattal becúkorozzuk Magát az ördögöt" (Polonius fogalmaz így.jelentéktelen földterületekért vonul háborúba. A hős a bosszúval egyidejűleg az igazság és a becsület érvényének helyreállítására is felszólítást kapott („ne engedd Dánia királyi ágyát Vérbujaságnak átkos fekhelyűl"). „ájtatos arccal.kezdve gyanakvás. Mély kiábrándultságot sejtet Hamletnek Opheliához intézett szemrehányása: „Isten megáldott egy arccal. reneszánsz szellemű ifjú. annyi.

azonnal a kárpit mögé döf (eltalálva Poloniust). Keményen vádolja tehát önmagát: „én. Nem mer bízni senkiben. valamint Laertes ellene fordítása igazolja utólag. Valamennyi vádpontjára . . rákényszerül a halogatás taktikája: „nincs abba mód. . Helyzetének pontos felmérése azonban lehetetlen: nem láthatja át a rá leselkedő konkrét veszélyeket. Hősünk tudni vágyása már az első felvonásban elemi erővel tör fel: „Ne hagyj tudatlanságban szétrepednem!" . Horatio. végtére is az ő számára a szellem szavai nem lehetnek mérvadóak. álarcot ölt. a „Hercules"hez fogható fizikai képességek és a szellemi-erkölcsi értékek harmóniáját elsősorban önmagától igényli.a vállalt feladat érdekében is. Lágyszívü bárgyu gaz.gyávaság. az egész világgal áll szemben. Az igazságos és becsületes tetthez először is meg kell bizonyosodnia Claudius (vagy mások) bűnösségéről. Mindezek ellenére azonnal vállalja a szellemtől kapott feladatot („ha mi oly szegény egy Embertől." Tettvágya kezdettől nem hiányzik. pedig a színészek érkezéséig valóban meg van kötve a keze. A reneszánsz embereszmény folytonosan jelen van Hamlet tudatában. gátlástalanul törtető „parázna vérnősző barom" bitorolja. és hogy szerelmesét a veszélyektől mentse. úgy érzi. Hogy én galambepéjü ne legyek. Horatiót sem szándékozik beavatni („Több dolgok vannak földön és egen. „én vagyok a világ első bohóca" stb. Azt is rögtön sejti. bujkálok egyre". hogy mennyire jogos volt a félelme.helsingőri királyi udvar pedig alapvetően etikátlan.szól rögtön a szellemhez. § pontosan ismeri a reneszánsz embereszményt: „mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja. a humanizmust megcsúfoló közeg. ó legjobb! legjobban szeretlek"). Miközben az igazság és a megoldás felé vezető lépéseken tépelődik. Utóbb látjuk. aminő Hamlet telik [É]. magába zárkózik. „állati feledség". sőt időnként alig fékezi önmagát („szörnyü tettet bírnék elkövetni [É] de csitt! anyámhoz"). és csak konkrét tervei megfoganásakor épít rá. Még utoljára őszinte vallomást tesz levelében („téged. mintsem bölcselmetek élmodni képes"). Rosencrantz és Guildenstern esete. a helyét egy satnya külsejű. Kezdeti tehetetlensége saját magát nyomasztja a legjobban.eltépi hát a hozzá fűző kötelékeket (kiszakítva szíve egy darabját). de aztán azt is kíméletlenül megtagadja („én nem szerettelek") .ellenbizonyítékul épp ő szolgál. hogy még a tiszta lelkű Opheliát is kijátsszák ellene . az egyetlen alkalmat megragadva Rosencrantzék ellen fordítja Claudius gyilkos fondorlatát. mozdulata mily kifejező és bámulatos!" Maga körül azonban eszményeinek megcsúfolását látja: édesapja halott („ő volt az ember"). indokolatlan tétlenség. hogy hiába. ki kell kerülnie Claudiusék újabb és újabb cselvetéseit. meglesz"). számtalan esetben. azonnal megtalálja az egyetlen helyes taktikát (az őrültség álarcát: „én csak fölszéllel vagyok bolond"). de nagyon is sejti létüket. Azonnal dönt a feladat elvállalásáról („csak parancsod éljen egyedűl Agyam könyvében").

„örömest megválna" az életétől (Poloniusnak mondja). se rossz. A tudatválság állapotában a személyiség kívülről látja önmagát. Béla). miért élek"). Egyetlen porcikája sem kívánja a hősszerepet („Egy csigaházban ellaknám s végtelen birodalom királyának vélném magamat. mérlegeli a feladatát és a saját lehetőségeit. Opheliához az utolsó szavai („Eredj kolostorba" ." „Bánj mindenkivel érdeme szerint: melyikünk kerüli el az akasztófát?" és a legsajgóbb kiábrándulás oka a szülőanya vétke. Egy eszményképhez úgy hozzátöri Lelkét [É] s mind semmiért!" „De én. Belátja: „Az valódi nagy. Az emberi léptéket messze meghaladó feladatai miatt már első megjelenésekor az öngyilkosságot fontolgatja („Nyomasztó nékem e világi űzlet!"). Midőn becsűlet. de a színész ellenpéldája is felrázza: „álom-indulatban. ha nagy oka nincs. Sokáig szerepválsággal viaskodik. bujkálok egyreÉ" Az egyéniség és a szerep.A zárójelenetben már kiváló harci erényeket is felvonultat. vért kivánj Hát." „én nem gyönyörködöm az emberben. A Hamlet „egy tudat tragédiája. hogy a világ tényei tőle függetlenül léteznek („nincs a világon se jó. de nagyon sokáig nem léphet fel nyíltan. ezt a lehetőséget a III. Horatio sztoikus magatartása erőt adó példa: „férfi vagy. gyarlóságai leküzdésével. tett és erkölcs egységét („•. ki a Sors öklözését vagy jutalmait Egyképp fogadtad. a szerepválság . „A reneszánsz ember [É] át is éli. felvonás nagymonológjában fogja előttünk teljesen végiggondolni .ott azonban már érvényre jut reneszánsz szemlélete. főleg pedig át is szenvedi társadalma változó világképének erkölcsiszemléleti zűrzavarát" (Németh G. A Hamlet a meghasonlott ember tragédiája.„Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan: egynek se higgy közülünk"É) az életvereség fájdalmas beismerését jelzik: már csak ezt az egyetlen kiutat képes javasolni szerelmesének. De szalmaszálért is küzd nagyszerűen. Az „öntudat" (a szándék és a tett közé állva) „Belőlünk mind gyávát csinál". Mihály). Hamlet királyfi a dráma kezdetére már elvesztette eredendő hitét. mely visszatükrözi önmagát" (Szegedy-M. csak ne volnának rossz álmaim"). Az öntudattal élő modern ember még azt is tudja. ami fennforog". naiv optimizmusát: „Egy tű fokát nem ér az életem. [É] ki szenvedélye rabja nem lett soha". a feladat és a valódi emberi nagyság összefüggésein töpreng a temetőben. akit a tudat meg is béníthat („én nem tudom. Ezt a magatartást kell idővel elsajátítania Hamletnek. a gondolkodó ember felelőssége épp ezért mérhetetlen. Az ember „előre-hátra tekintő okos ésszel" rendelkező „barom". Lágyszívü. Ki fel nem indul. bárgyu gaz. gondolkodás teszi azzá"). A „sok rémes gondolat [É] túlhaladja értelmünk körét". A hatalmas belső küzdelmek során azonban mégis sikerül kialakítania a gondolat és indulat. a sírokból előkerülő koponyák kapcsán is: „Nagy Sándoré is ilyenné lett a földben?" A Hamlet egyben az identitás drámája is. gondolat!"). szembenéz korlátaival és feloldhatatlan ellentmondásokat talál.

amelyre feltehetőleg sikerrel támaszkodhatna . de röviddel később Hamlet könnyűszerrel kiszedi belőlük a titkukat. mindenik Az Istené s kegyes királyomé"). A kiindulóponton szintén Hamlet párhuzama és egyben ellenpontja: őt Hamlettel ellentétben . Pályájuk korábbi szakaszában Hamletnek voltak társai. az igazság híve és az író szócsöve lesz. egyben erkölcsi nemességét és egyenességét is újra bizonyítja. Milyen szerep adódik a többi figura számára Claudius udvarában. Bukásuk nem a balszerencséből. annak jogosságát. A mű számos főmotívuma közül a szerepjátszás a szereplők rendszeréhez is kulcsot szolgáltat. Apja halála utáni harcias fellépése Claudius ellen („Alávaló király! Add vissza atyámat!" -öSzembekötősdit nem játszunk velem!") egy pillanatra hősszerepben tünteti fel.megérdemlik azt. Franciaországba. de csak a becstelenségben lehet hű hozzá. A bajvívásban becstelen eljárásra is rábírható (Párizs és Wittenberg különbsége ez?). az udvar tisztviselői ranglétrájának alján állnak. „a királytól pártfogást. A mű derekáig ő buzgólkodik a legjobban Hamlettel szemben. Laertes egyenes. Utolsó szavaival azonban felmagasodik. beismeri saját vereségét. gerinctelen figurák. kitépni rejtelmem szívét") lepereg Guildensternről. féltő bátyja. mire hasonlít a felhő: tevére? . ismerni billentyűimet. és Hamletet is tisztázza: „En-árulásomért méltán halok. jelentős karrier várományosaiként. a minden hájjal megkent főkamarás ifjúkorában színészkedett („jó színésznek tartottak"). a tömegek indulatát sem. bocsánatot: Atyám halála s az enyém ne szálljon Fejedre. [É] A király az ok. Ophelia elvesztésekor érzett mély gyásza „dagályos indulatban" tör ki. hanem épp az erkölcsös világrend felülkerekedéséből következik. Laertes nem veszi észre az országos elégedetlenséget. Hősünk fájdalmas szemrehányása („síp" gyanánt „játszani akarnátok rajtam.ő a naiv balek szerepét kényszerül eljátszani.jellegzetesen elvakult figura. [É] Váltsunk. A következő pillanatok azonban azt példázzák. „önnön csuszásmászásuk" miatt . Hamlet gúnyt is űz belőle (pl. tiszta jellem. Opheliának őszinte. se az enyimre a tied!" Polonius. hogy mi lesz az egyenes tett és nyílt lázadás következménye Helsingőrben: a körmönfont Claudius játszva megzabolázza és a saját szolgálatába állítja a fiatalember vak indulatait. Rosencrantz jellemének szimbóluma a „szivacs". most a másik oldalon. egy hitem van.a király visszaengedi az egyetemre. A tragikus hősi szerepet Hamlet királyfi végül is elvállalja és betölti. A király első szavára vállalják a besúgói megbízatást. az ármányos cselszövésekben lehet a jobbkeze. Mindenben a király. a „látszat" világában? Rosencrantz és Guildenstern elvtelen szolgalelkek. A mindenkori hatalom engedelmes kiszolgálói ők. nemes Hamlet. bár intelligenciája nem mérhető a főhősével. leleplezi Claudiust. jutalmakat és tekintélyt" igyekeznek nyerni. jóhiszemű fiatalember . hű embere" („Egy lelkem.tragédiája. nekik nincs gondjuk a szerepükkel. Most ő a király „becsűletes.

Személyes tragédiáját ő látja a legkevésbé: lelkiismeretes apa kíván lenni . Az a mechanizmus sodorja el őt. mielőtt megszopta volna"). és királyném". anyai kötelességeiről is megfeledkezik. és bűntudat tör fel belőle: „•. uralkodás zsebtolvaja". Amikor meglátja Hamlet személyében a veszélyes ellenfelet. mai szóval hívságot. végtelenül jóindulatú és jóhiszemű lény. a világ gonoszságának. Claudius az alapbűn elkövetője. szószátyár kisember („éltében [É] gaz. A sógora könnyűszerrel elhódíthatta a férjétől („Hiúság. saját dicsvágyam. anyai ösztöne eltompulván nem is sejti a fiára leselkedő halálos veszélyt. A női szereplőknek ebben a késő középkori udvarban kicsi a mozgásterük. § ugyan a felborult világrendre hivatkozik: „e veszett világban [É] gonoszság félretol jogot". így saját apja mesterkedéseinek is.fordítja Arany János. vakon szolgál. vérgyilkolás!" A mozgató rugók: „koronám. nem tud nem „mesterkedni". elvesztése Hamlet számára a világhoz fűző legfontosabb kötelék elszakadását jelenti. Gertrudis idősödő asszony. Szolgalelkekben korlátlan a kínálat a zsarnok király udvarában. okkal sodorják el a végkifejlet történései. Laertesszel pedig a Claudius kiagyalta mérgezés végez. érdekérvényesítő reálpolitikája. Halála mélyen megrendítő. amelyet erkölcsi fenntartások nélkül. saját kelepcéjében. Ophelia tiszta. Végül elveszti a harcot a hőssel szemben. rút az én bűnöm [É]. ötven. aztán a lánya tébolyodottan vízbefúl. A megpróbáltatásokat nem képes elviselni. negyven.menyétre? cethalra?). Előbb ő hal meg csúfosan. gátlástalanságának megszemélyesítője. húsz. nyílt önzése . Pragmatikus életvezetése. teljesen ki van szolgáltatva környezete kényének-kedvének. így döntő lökést ad a feladat teljesítésére. de felmentést nem kaphat. akit már Claudius bűvkörének rabjaként ismerünk meg.Claudius leghívebb szolgálatában. Még a nép rokonszenvét is képes elnyerni („ki száját vonogatta rá atyám éltében. A szerelmi mámorban tulajdon fiáról. Megölt testvérével összehasonlítva. gyarlóságot mondhatunk). de Hamlet iránti szerelméhez is mindvégig hű marad. Azt is engedelmesen elfogadja és visszhangozza. hogy szót emeljen fia trónutódlási jogáért. akaratgyenge nő. Polonius halála után a simulékonyságban vele is vetekedő Osrick tölti be a vakbuzgó udvaronc szerepét (aki „tán még anyja emlőjével is udvariaskodott [É]. Locsogó. s magát El nem fogadtam"). halála elkerülhetetlen. Zokszó nélkül engedelmeskedik („Elútasítám levelit. . Hamlet királyfi szemében . locska.maga a világtorzulás. szinte azonnal összeroppan. pusztítja el gyermekeit. a humanizmus megcsúfolása. csupán „egy váz király". „ország. asszony a neved!" . hogy fiának Angliába kell mennie („úgy határozák").fizikai és erkölcsi tekintetben egyaránt összehasonlíthatatlanul silányabb. Hamlet kardjától. száz aranyat megád egy-egy arcképéért kicsiben"). balgatag"). Meg sem fordul a fejében. Szánalmas. Gátlástalan célratörése és politikusi-taktikusi sikerei egy darabig a csúcsra emelik és magason tartják.

metaforákban és szójátékokban bővelkedő stílusa ebben a drámában különös jelentőséghez jut: a szándékok és gondolatok gyakran bújnak a szavak mögé. A tragikus hős magasrendű szellemi értékek védelmében és szolgálatában dacol a kívüle álló világgal. darabjában. Hamlet szembenéz a sorssal. a Rosencrantzot és Guildensternt leleplező párbeszédben. a színészekkel való kötetlen beszélgetésben stb. Polonius megölése. Helytállásának tanúsítását kéri csupán Horatiótól: „Szídd még e rossz világ kínos lehét. Maguk a felvonások a párhuzamok és ellentétek bonyolult játékára épülnek. a szöveg voltaképp sejtetések és utalások hálója („szó.). az „egérfogó" jelenettel mindketten lelepleződnek ellenfelük szemében. A „blank verse" jambikus ritmusát időnként próza váltja fel (pl. Hatott például Katona Bánk bánjára. a sírásók jelenetében. bízik a világrend visszaállítható voltában. A tragikus véletlenek sorozatában azonban a megtorlásra is sor kerül. de a zárszóra érkező Fortinbras megadja neki az erkölcsi elégtételt. mert Shakespeare célja ebben a művében sem csupán egyetlen központi konfliktus sarkított ábrázolása. Az imajelenetben teljesülhetne Hamlet bosszúfeladata. Az angliai kelepcét elkerülő Hamlet a tetőponton sem magával Claudiusszal kerül közvetlenül szembe. két hónapnyi idő is eltelik. az alsó társadalmi rétegek. Az első felvonásban a magatartások. A színészek érkezése szolgál előre lendítő mozzanatként. szó. önálló tragédia kerekedik ki a mellékszereplők sorsából Tom Stoppard . Szerzőnk szabadon bánik térrel és idővel. saját esendőségével is számolva lép fel a vívópástra. Hamlet sem kerülheti el ugyan sorsát. de a konfliktus többi eleme még visszatartja a kardját. hármas egység szabályához. „epikus színház" felé mozdítja el. Shakespeare-nek ez a műve a világirodalom számtalan alkotásában él tovább. E rész utolsó jelenetében jut a felszínre az elsődleges konfliktus. majd a negyedik felvonásban Ophelia halála már a tragikus végkifejlet szerves része. motívumai tovább élnek Dürrenmatt A fizikusok és Mroz«ek Tangó c. Sztoikus nyugalommal. manővereiből szövődik. a kastély előtti térre és a temetőkertre is kiterjednek. Hogy elmondhasd esetem. ez egyszersmind a bonyodalom kezdete. de köztük kb. A Hamlet cselekménye mintegy 7-8 nap eseményeit öleli fel. a gondviselésben (hisz „egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül"). A második és harmadik felvonás Hamlet és Claudius álcázott lépéseiből. törekvések és emberi viszonyok hálóját ismerhetjük meg (de a körülményekre és az előzményekre vonatkozó információkat a későbbi felvonások is tartalmaznak)." Shakespeare tömör.A Hamlet szerkezete nem igazodik a klasszikus művekből megállapított (elsőként a spanyol drámairodalomban normaként ható) ún. A jelenetek a helsingőri vár számos színhelyén játszódnak. hanem a fortélyosan ellene állított Laertesszel. szó"). a dráma műfaját az ún.

a szerző kimondottan ragaszkodik az epikai hitelhez. Antik jegyek (a cím: Obsidio Szigetiana. hogy a cselekmény bonyolításában eltér a magyar történeti forrásoktól. a gúnynak önnön képét.Allecto fúria által felbujtva . Ez a variáció szolgálta mondanivalóját. seregszemlét olvashatunk a török hadakról (1. amelyen belül a jelenre jellemző megosztottság ismeretlen. ének). rövidebb költemények társaságában. mint volt" . Ovidius követése stb. századi függetlenségi küzdelmekben.szól a segélykérés a mű elején. nevezetesen a Szigeti veszedelem c. és maga az idő. költői igazságát. a barokk korban is legmagasabb rendűnek tartott műfajban. mégpedig történelmi perspektívájú csapást mérni csak az a jövő-értékű hős és az a közösség képes. Az eposzi követelményekhez igazodó első hat strófa után kezdődik a cselekmény. úgy írhassak.a magyarok ellen indul. s erre az erőre csapást mérni. „Adj pennámnak erőt. Bécsben megjelenő verseskötetében bocsátotta közre művét 1651-ben. és horvát. valamint olasz krónikákat követve a főhős kezének tulajdonította Szulimán halálát. az azonos nevű szigetvári hősnek állított emléket. Közeledik a támadó sereg.Rosencrantz és Guildenstern halott című művében. (KOVÁCS SÁNDOR IVÁN) Zrínyi Miklós (1620-1664) elsősorban „bajvívó szablyájával" vívta ki tekintélyét a XVI. Palotán Turi György hősies helytállása. a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. eposzával dédapjának. Gyulán Kerecseni László árulása és csúfos bűnhődése . majd a második énekben olvasható: „igazat kell írnom".) és barokk vonások egymást erősítve magasztalják a szigetvári hős kapitánynak és a vár többi védőjének 1566-os hősi helytállását. Mégsem véletlen." ZRÍNYI MIKLÓS Szigeti veszedelem (1645-1646) Éaz eposzi történést indító isteni akarat Magyarország bűneinek ostorául küldi a törököt. hogy tükröt tartson mintegy a természetnek. Vergilius. hogy felmutassa az erénynek önábrázatát. A költő az Adriai tengernek Syrenaia című. Szulimán szultán . A szerepvállalás és szerepjátszások tragédiájában Shakespeare magáról a színjátékról is szól: ennek „föladata most és eleitől fogva az volt és az marad. „Pennájával".

Meghal a siklósi hős. hősi halálukat okozza (9. Epizód: Delimán megöli Rusztánt és elmenekül. Szigetvár elesik. Most katolikus fogantatású eposz épül rá. Deli Vid dicsőségével (6. hogy császári segítséget hoznak. Magunk tisztességéért és életünkért" vállaljuk.). Zrínyi imában fordul Istenhez (2. a válasz az almási ütközet. A Mindenható a magyarok vallási tévelygése (protestáns hitre térése stb. de az angyalok elűzik az ördögöket. Zrínyi első kirohanása (11. nincs „eggyesség" és „nincs szeretet köztök. összefogással állítja meg a hatalmas túlerejű pogány hadat. Zrínyi lelkesítő szózata szerint a harcot „keresztény szerelmes hazánkért.).).). Páros viadal a seregek nevében Deli Vid és Demirhám között. azaz nincs megfelelő vezetés. A bűneinket Allecto kritikus szavai részletezik: „fej nélkül vannak". A keresztény hitért tudatosan vállalják a mártírhalált. a reformáció korában felelevenedik. Urunkért. Ismerős ez a mozzanat . a postagalamb (a harmadik segélykérés) elfogása azonban végső támadásra biztatja Szulimánt (13. a várvédők megdicsőülnek. férfiként harcolva. török ármánnyal. feleségünkért.). lelkük a mennybe emelkedik (15. a várvédők seregszemléje. Deli Videt felesége. Az ostromlók haditanácsában széthúzás uralkodik Rusztán. A magyar diadal tetőpontja: a díván elhatározza a visszavonulást. Juranics és Radivoj vállalkozása.). Zendülés a török táborban. Delimán és Cumilla szerelmi epizódja után Delimán visszatér. „nincs köztök hadtudó. A siklósi ütközetben Zrínyi sikert arat. „egyik az másikat gyűlölik. a lovasparancsnokot. Delimán és Demirhám között (8). ezek Az tisztviselőnek soha nem engednek. sem okos tanácsok". Szolimán követe Zrínyinél jár. három oldalról (10. előbb Zrínyi ajánlja fel saját életét a feszület előtt. Megoldás: Zrínyi ötszáz vitézzel kirohan. Második tetőpont: az utolsó ostrom. Zrínyi előkészületei: lelkesítő beszéd. A pokol lakói is beavatkoznak. Diadal és gyász a siklósi ütközet után. Deli Vid és Demirhám egymás kezétől halnak meg (14. Borbála menti ki a török kezéből.mutatja a választási lehetőségeket. mint ebek". A magyarok hőstette túlmutat az országhatáron: „Mindenfelől ránk néz ." Ezzel a vélekedéssel szemben a szigetvári sereg „JÉZUSNAK megszentelt hadnagya" vezetésével. pl.). Farkasics Péter.). a magyarok a „leghenyélőbb népek". a hazavonuló sereg szemléje következik (4). tökéletes fegyelmezettséggel.). eskütétel. Heves ostrom.eredetileg bibliai motívum -: a magyar irodalomban már Rogerius mester siraloméneke is tartalmazza (a tatárjárást követően).). gyermekinkért.). a nagy hatású Magyari István (Pázmány Péter ellenlábasa) is történetfilozófiája alaptételének állítja. a törökre kicsapó sereg nagy pusztítást végez (7. majd az eskütételkor az egész sereg egy emberként követi. az „olajbéget" fogságba ejti (3. széthúzása és egyéb bűnei miatt küldte büntetésül az idegen sereget. megöli Delimánt és Szulimánt. ha volna is. Zrínyi György útnak indul a királyhoz (5). Cumilla meghal (12.).

hogy az ellenfelet is felmagasztalja. Szulimánt. így figyelme a hős magatartására irányulhat.a szerző. versszak). szakaszban jelentkezik. A főhős sorsának előre jelzése (anticipáció) először az 5. Maga Zrínyi is szembenéz saját sorsával. Allecto az egész keresztény világról mondja: „Ne félj. Mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. az ellenfelet megnevezi és feldicséri. valamint „hadbéli szorgosság" tekintetében a legnagyobb. hiszen a kereszténység mártírjáról szól a mű. a költő egyik reflexiója pedig pontosan kimondja: „Esztelen. egyetlen hibája: a szívében lakozó „kegyetlenség". Az erkölcsi diadal a 13." Szulimán „vitéz kezeid miát fog meghalni". századi politikusköltő-hadvezér saját keserű véleményét is magában hordozza. Eposzi elemek tekintetében az első strófák közvetlenül az antik hagyományokhoz igazodnak. mert jól esmerem én bolond kaurokat. hogy a széthúzás korántsem csupán magyar sajátosság. ki hiszen az török hitinek". az olvasó előre látja Zrínyi sorsát. Máriát szólítja meg. világnak tolvaja"É A szigetvári hőssel ekkor már egyetlen török sem állhat egy magaslaton. feltehetően Ovidius 15 részes Metamorphoses c. A várvédő Zrínyi nagyságát azzal is növeli a költő. Hitszegő voltukat azonban már a gyulai epizód is előre jelzi. Az invokáció a görög múzsák helyében a „szűz Anyát". alkotása is példaként állhatott előtte. A magyarok ábrázolásában mindvégig az eszményítés uralkodik. és felajánlja földi életét Istennek. a törökök viszont fokozatosan elvesztik dicsőségüket. Ezzel a heroikus feladatvállalással az is szemben áll. a cselekmény végkifejletét. A felépítés mindenképpen barokk sajátosságokat mutat: ellentétes erők bonyolult harcából (két tetőpont után) jön létre végezetül a harmónia. Az eposz 15 énekből áll.az nagy kereszténység". a XVII. te okos horvát bán. strófájában tetőzik: Szulimán „visszamenéséről immár gondolkodik". Maga Szulimán („az kinek Európa rettegte szablyáját") „vitézség és okosság"." A Bécsbe irányított segélykérések valóban rendre válasz nélkül maradnak. Ugyanakkor a Mindenható közli Zrínyivel sorsát és helytállását: „Martyromságot fogsz pogántul szenvedni. amikor a második ének végén a feszület előtt fohászkodik. Ezzel szemben Borbála. Ugyanakkor a török érvelés („Bizol-é németben. Deli Vid megálmodja a heroikus feladatra vállalkozó Juranics és Radivoj halálát. . A költő Zrínyi szakított a hagyományos 24 vagy 12 énekes (szimmetrikus) kompozícióval. A hódító sereget az óriási létszám és az „erő" jellemzi („evvel győztük mi meg keresztény világot" . egy bizonyos pontig. hogy segétse senki magyarokat. A propozíció Zrínyi személyét körülírja. ének 85. eposza szolgál közvetlen mintául (1-2. nevezetesen Vergilius Aeneis c. halálát is csak egy távolról kilőtt „jancsár-golyóbis" okozhatja. Juranics és Radivoj az önfeláldozó segítségnyújtás ékes példáit adják.mondja a szultán). Hogy hamar segitséget küld néked talán?") . Zrínyi Szulimánhoz az utolsó szablyavágás előtt már így szól: „Vérszopó szelendek.

A szerkezetben Zrínyi nem alkalmazza a szokásos in medias res kezdést. Az isteni beavatkozás mintegy közrefogja a történteket. párviadalaiból épülnek fel. Tantalus. A magyarok közt ellenpontjuk a vitéz Deli Vidnek és hozzá méltó feleségének. A főcselekményt epizódok sora alkotja. Mitologikus elemek is felbukkannak (pl. viszályait illusztrálja. de a mennyei seregek is színre lépnek. monumentális keretet alkotva a földi történet köré. Atreus. Furiák. sőt kényszeríti ki a szigetvári hős a várostromot. Zeneiség terén a Szigeti veszedelem nem igazodik a barokk stíluseszményhez. A pokol. a földön alakul. Licaon stb. Az enumeráció több helyen is megjelenik. felszereltsége.). a végső ostrom barokkos kavalkádjához nagy mértékben hozzájárulnak az istenek és a héroszok (Styx. helyette alapos és (a mű egyharmadát kitevő) terjedelmes expozíció olvasható. addig a magyaroknak önerejükből kell bizonyítaniuk. Hárpiák. de a kezdő és végponton a pokol és a menny is szerepet kap. a keresztény . Rusztán bég és Cumilla szerelmi háromszöge a törökök széthúzását. énekben). hogy milyen körülmények között vállalja. és az zárja. Vergilius hősére. Borbálának a példája. főként pedig tudatossága és szellemisége közti különbséget. a bokorrímeket legtöbbször ragrímek alkotják. A rímelés is egyszerű. ezzel a saját vértanúságát. a sorsot fonó párkák alakja). azaz istenfélő „pius Aeneas"-ra. együttes hősi halála.és mennybéli erők harca csak a legutolsó összecsapásban társulhat az emberek küzdelméhez. és a dicső halált vállaló magyar hősöket az égbe emelik. a magyarokat a negyedik és az ötödik ének mutatja be részletesen. máskor eleve a magyarok erkölcsi fölényét jelképezik. hogy a végső ostromba a pokol erői is bekapcsolódnak a támadók oldalán. amely olykor nem is szimmetrikusan oszlik két félsorra (délszláv hatás miatt?). Hasonlóképpen példaértékű Juranics és Radivoj elvszerű kitartása. Külső formai eszközök tekintetében a Szigeti veszedelem kevésbé igazodik az eposz hagyományaihoz. a „rózsásujjú hajnal" képével indít a 8. a nagy csaták mindig megnevezett hősök személyes tetteiből. pl. Az egyéni tulajdonságok néhol egyensúlyt teremtenek a két sereg között (Demirhám és Deli Vid esetében). Az eseménysor tehát a reális emberi világban. (Emlékeztet a „kegyes". A siklósi kalandban Farkasics személyes vitézsége emelkedik ki. és látnunk kell előre a két sereg nagysága. Az eseményeket az indítja el. Látnunk kell ugyanis. hogy a Mindenható a magyarok ellen küldi a török sereget. hanem inkább a históriás énekek hagyományait viszi tovább.Az írói reflexiók számos helyen értelmezik a cselekmény fordulatait. Briareusok. Stílusában néhol feltűnik Homérosz hatása (pl. éllandósult jelzős szerkezet (epitheton ornans) ritka. a kevés példák egyike a „jó Zrínyi" kifejezés. a Szulejmánnal érkező többszázezres hadsereget az első. Delimán.) A hexametert a költő a hangsúlyos felező 12-esre cserélte.

Szulimán mondataiban is megjelenik ez az elv: „az vitéz embernek Kell valamit engedni a szerencsének". Zrínyi beszédében Balassi kifejezései visszhangzanak: „Ez a' hely s ez a vár légyen dicsőségünk. Sokat járnod s fáradnod. A várvédő Zrínyi Miklós eszmei végrendelkezése: „Mert kell tenéked is követned engemet. „Boldog. versszak). Zrínyi György fog lépni. 19. A hősi helytállás méltatása soha nem marad el (pl. Cumilla halálát tragikusan balszerencsés véletlen okozza. hanem a költő-hadvezér fordul imával a „Vitézek Istenéhez". műve elhódította a Szigeti veszedelemtől.a szerző itt önmagáról is szól. Jóllehet a „nemzeti eposz" rangot Vörösmarty Zalán futása c. Az utolsó (ötsorosra bővített) strófában már nem a főhős. „Mint fölyhő szél előtt"É „Mint magas hegyekből leszállott kőszikla"É „Mint fene leopárt. MOLIéRE Tartuffe (1664) . A sorsot el kell fogadni. Sztoikus bölcsesség ez.szól a költői reflexió a siklósi kaland után. s nem hallom meg üket"). a hős várkapitány pedig kötelessége tudatában tette dolgát. átkozott. hogy Zrínyi teljesíteni fogja feladatát („Jól esmerte Isten. Zrínyi az utolsó énekben lesz „Szigetnek Hectora". a hetedik és a tizennegyedik énekben). a becsületes helytállás. jelen van a negyedik. kegyetlen!" A halandósága miatt „nyomorult ember" egyetlen lehetősége: a „vitéz név". hogy hű szolgája volt"). az voltaképpen Isten rendelése (tizenötödik ének. Isten látja előre. Az eposz a jövőbe mutató mozzanatokat is tartalmaz. A várvédő Zrínyi Miklósnak és katonáinak hőstette . az ki jóban el nem bízza magát.a dédunoka eposzának is köszönhetően . elődei hős lelkének kegyelméért esdekelve. Zsoltáros-biblikus hang is jelentkezik ("Kiáltnak én hozzám. Farkasics Péter halálát lírai sorok siratják: „O.mitológiával keveredve (Luciper). Zrínyi jelmondata: „Sors bona. Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk". a szerencsét meg kell becsülni. veritékezned". semmi másÇ). előre vállalja a hősi halált. nihil aliud" (ČJó sors. ha elveszti kölykét"É) a barokk körmondat jellegzetes szerkezetében jelennek meg: a mellérendelt hasonlító tagmondatok emelkedő ívű költői sorozata után következik a késleltetett főmondat. majd „JéZUSNAK megszentelt hadnagya". forgó szerencse.mélyen megőrződött a magyarság tudatában. Zrínyi viszont előre tudja. a „jó hir-név". A kitérő költői hasonlatok („Mint mikor az fölszél"É. De kész szüvel várja szerencse forgását". „Szerencse énvelem is gyakorta mulat". A hős várkapitány helyébe fia. Ami az ember szemében „szerencse".

mindazokat.komédia. Versailles-ban. tehát a hős saját vonásai . leleplezése a műfajt is elfogadhatóvá teszi. 5 felvonásos. s ezek ostorozása. s ily módon kiteszi őket a szabadgondolkodók csúfolódásainak és rágalmainak. erkölcsök javíthatóságában: szerinte a komédia-műfajnak „az a hivatása. Az első változatban a címszereplő még szerzetesi ruhát hordott. Moliére felhasznál csel. ha kigúnyolnak. Moliére hisz az emberek. nem bírjuk elviselni.). A szemrehányásokat könnyen vesszük. hogy ami szívedre hat. beszédmódja. de azt nem.így verses formájú (páros rímű alexandrinusokban íródott) . a klasszicista szabályoknak és követelményeknek mindenben megfelelő . eltűrjük.megkülönböztetés nélkül . és mindenfajta képmutató magára vehesse az író vádjait. Lajos betiltotta a darab előadását. „az igaz és a talmi" összekeverése . hogy hasonlóval vádolják . az Udvar előtt mutatta be.nemcsak belső tulajdonságai. A mértéktartás.Nagy csapás a bűnökre." Az átdolgozott műben a rezonőr Cléante világossá teszi a valódi és a látszatvallásosság közti különbségét is: „Neked egykutya. akik a legszilárdabb hitről tesznek tanúságot. de érseki követelésre XIV. viselkedése . a „valóság és a látszat". A klasszicista elméletet. ezt „levetették vele". ha „mesterség a hit és árucikk a vallás". / Képmutatás-e vagy igazi áhitat?" (I. rögeszme) kártékony hatású. hanem megjelenése. ha nevetségessé tesszük őket a világ szemében. Még felfedezhető a farce és a commedia dell'arte hatása.Moliére csak azt veti el. végleges változatában. de ő plebejusabb. a Tartuffe alapvetően mégis jellemkomédia. hogy nevetségesek legyünkÉ (MOLIéRE: ELŐSZÓ A TARTUFFE-HÖZ) Moliére a Tartuffe-öt 1664-ben. és csak hosszú csatározások után. hogy rossz hírünk legyen. mint tragédiaíró kortársai. hogy az emberek hibáit megjavítsa". amely [É] az álszentség kipellengérezésének ürügyén módot ad arra. hogy általánosabb legyen a figura.) A Tartuffe. azt azonban.és helyzetvígjátéki elemeket. „a tetszés a fő szabály" alapelvet követi Moliére is.5. s a jó ízlés szempontjából egyre megy a fél arany és a tizenöt sou [É] nyugodtan . nemcsak az Udvarnak és az esztétáknak akar tetszeni: „a színházban a józan észnek nincs külön kijelölt helye. l669-től játszhatták újra.miatt válik nevetségessé. „a rend" korában bármily mértéktelenség (szenvedély. A hiba a „vallás és a vakbuzgalom". (Párizs érsekének kiátkozó végzése szerint a Tartuffe „fölöttébb veszedelmes komédia.

akkor még deus ex machina-szerű megoldásokra is szükség van a szerencsés fordulathoz. mert Orgon . A moliére-i séma-változatban a központi figuráknak vannak ugyan drámai szándékaik (ilyen pl. a gyermekek zsarnoki kiházasítása). 2. társadalmi) helyzete olyan. az időtartam egy nap (reggeltől estig).ígérete ellenére.ha nem. amelyek céljához .). ez adja a szűk időkeretek között pergő cselekmény egységét. Dorine és a gyerekek gyűlölik). egyéni tulajdonságokkal is felruházott hősei egyszerre korának jellegzetes figurái és örök emberi típusok. de át is alakítja azt: legfőbb célja egy komikus vagy veszélyes embertípus bemutatása főként azért. természet után kell festenie [É] és munkája semmit sem ér. mennyire elvakult a ház ura (közben egy utalásban arról is szó esik. bizonytalan Tartuffe származása stb. szereplői egy polgári család tagjai. (Nem ismert pl. Damis mostohaanyja bátyját (!) kéri. A meglevő apa-gyerek-. ugyanis a középponti szereplő (családi. anyós-meny-ellentétet tovább mélyíti Tartuffe-ről kialakított ellentétes véleményük (Pernellené dicsőíti. (a komédiában nem szükségszerű) okozatiságát.rá mernék hagyatkozni a földszint javallására. aki embereket fest. Alkotásmódjában a természetesség vezeti: „sokkal könnyebb nagy érzelmekre csigázni magunkat.) Az eseménysor a célra irányuló helyzetek láncolatából áll.a haloványan ábrázolt fiatal szerelmesek a cserfes szolgálók segítségével egymáséi lehetnek az akadékoskodó öregek ellenére -." Az író átveszi ugyan a farce-sablont . a válságban levő család viszonyait. így a bűnök leleplezéséhez szükségesek. Orgon foglalkozása. A nyitó nagyjelenetből megismerjük az alapszituációt. A főalak bemutatása után annak leleplezése válik fontossá. Moliére a valóságból csak azokat a részleteket emeli ki. Moliére persze élettel tölti meg a hagyományos sémát. hogy a zavargások idején Orgon a király oldalán állt. hogy felismerjük ezeket a típusokat. hogy gyakran már lelepleződésétől megoldódhatnak a konfliktusok . valószínűleg Tartuffe . egyenes vonalát. járjon közben apjánál Mariane és Valér házasságának ügyében. de valójában ezek csak eleve hibás jellemük illusztrálását szolgálják. A Tartuffe zárt rendszerű mű: a színhely végig Orgon párizsi polgár háza. azt csinálja.a főszereplők. A többi szereplő viszont éppen az erőszakos szándékok megvalósítását szeretné megakadályozni (ezért lesz igyekezetük rokonszenves a befogadóknak). mint [É] megragadni azt." A kitűnő megfigyelő és gazdag élettapasztalattal rendelkező Moliére „alapanyaga" az emberi természet. ami az emberekben nevetséges [É] aki hősöket fest. A felvonás további jeleneteiben egyre több információt kapunk: a komorna Cléante-nak elemzi. amit akar [É] de annak. családi előélete. ha nem ismerni rá benne korának embereire. mert [É] nincs bennük [É] nevetséges finomkodás.

). hogy a családfői tekintélyére hivatkozó apa még aznap este meg akarja tartani lánya esküvőjét Tartuffe-fel.).). fia (bot hiányában) a botozást megússza ugyan. Orgon homályos említést tesz feleségének egy kazettáról. A félénk Mariane helyett komornája próbálja jobb belátásra bírni az apát (2. Amikor (feldühödve) végre kidobná a házából a képmutatót. Elmira visszautasítja Tartuffe-öt s éppen egyezkedni kezdene vele Mariane-ról (3.).). de az elkeseredett lány inkább kolostorba vonulna. Damis heveskedik. majd vitába száll sógorával. s bár az nem hisz felesége tervében. de mindenki tehetetlen (2. megátkozza (6.). újra együtt a család: a saját fiára sem hallgató Pernelle-né biztos az álszent ártatlanságában (3.).befolyásolására . Végre a színen is megjelenik („szent emberként") Tartuffe. A kétnapos vidéki útról hazatérő Orgon kizárólag védence hogylétéről érdeklődik (4. aminek elvesztése még a házénál is jobban aggasztja (7.1.1. Ezt már az eddig visszafogott Elmira sem nézheti tétlenül: elvakult férjét rábeszéli. de apja elkergeti. aki szóvá teszi esztelen rajongását Tartuffe-ért.aki abban bízik. hogy saját szemével győződjön meg védence álnokságáról (3.1.).). A szerelmesek majdnem szakítanak. (a nyugalmát megőrző) Cléante bölcselkedik. mégis hajlandó próbát tenni (4. rá sem hederítve. Miután megfeddi (dekoltázsa miatt) szemérmetlenségéért a komornát (2. Az események tovább gyorsulnak: Dorine közli Cléante-tal. Damis kitagadásának hírére Cléante.a figyelmeztető jelzések ellenére .). csendben távozó Elmira magatartása félrevezeti Orgont (5. az uralkodó ellenségével is barátságban volt. aki a veszélyről azonnal értesült Valért . de az. hogy Tartuffe-höz adja feleségül (II. s így bűnpártolással vádolható (V.tehát Orgon.).az utolsó pillanatig hallgatja Tartuffe vallomását saját feleségéhez (5. majd Cléante-ot részletesebben tájékoztatja is: egy politikai menekült iratait tartalmazza a Tartuffe kezébe juttatott kazetta . és Orgon mindenét rögtön a csalóra íratja (7.). Az apja döntése miatt felbőszült Damist Dorine . az apa megbékítéséért még Tartuffe segítségéhez is folyamodik. Ťgy az asztal alá bújtatott Orgon . hogy Elmira segíteni tud Mariane-on . A már úgyis feszült légkörbe berobban a fordulat: Orgon közli lányával.1. a fél négyes ájtatosságra siet (IV. s csak a másnapi kilakoltatási parancsot hozó . majd Dorine leszidja a tehetetlen. a botrányra hivatkozva. s szeretné végre leleplezni őt Orgon előtt is. Orgon elmeséli megismerkedésüket és tovább dicsőíti pártfogoltját. az esküvőről nem nyilatkozik (5. de Dorine kibékíti őket (4.). Tartuffe fenyegeti meg őt .megtéveszti.a ház már az övé (6. ém a magát (mellét verve) bűnösnek valló hipokrita . hajdani királyhűsége ellenére.).).).).elbújtatja (III.).).félreérthető viselkedésével .). „butuska" leányzót (3.húzza az időt (3.).és a botrány elkerülésére törekvő.). amikor a hallgatózásból dühöngve előrontó Damis Tartuffe-re támad (4. hogy este meglesz Mariane és Tartuffe esküvője (2. és Damis leleplezési kísérlete olyannyira balul üt ki.). hevesen ostromolni kezdi a ház asszonyát.).

5.) A „kettőztetés" komikumát használja ki Tartuffe vallomásának helyzetismétlése: mindkétszer kihallgatják Elmirához intézett szavait. [É] Nyomban. sokkal nagyobb akadályok: ezek leküzdéséhez már a család összefogása sem elég. s csak ezután (IV. (új elem a megszokott vígjátéki konfliktus-sémában a kívülről jött betolakodó „áttételesen működő" cselekménymozgató szerepe.1. A komédia .„lojális" végrehajtó megjelenése (4. A lendületes kezdés után az újabb események. helyzetek tovább gyorsítják a tempót: a bonyodalmat indító házassági terv (II. ami e téren létezik. ennek farcegesztusos folytatása: „Miközben Tartuffe kitárt karral előrelép.2.). Orgonnak a király megkegyelmezett (7. kezdettől fogva minden roppant jelentős. Dorine addig vág Orgon szavába. Ekkor még az esküvő megakadályozása a feladat. de itt már csak deus ex machinával következhet be a szerencsés vég. a kidolgozott részletek.6.). Goethe. Valér. ill.2. hogy . A jellemkomikum fokozását szolgálja bizonyos jelenetek egymásutánisága is (pl. szerencsés fordulatként közli az összesereglettekkel.5. in medias res kezdődik: a hősök veszekedés közben mutatják be egymást és a már kialakult viszonyokat. („Micsoda expozíció! Egyedülálló a világon. aki hatalmában tartja és félrevezeti a családfőt. Ekkor a tiszt nem várt.) Elmira „egérfogó" (cselvígjátéki) jelenetén kívül bohózati hatásokat tükröznek a helyzetkomikumra épülő szituációk: Flipote-on csattan Pernelle-né dühe (I.: Dorinet szemérmetlenséggel vádolja Tartuffe. Tartuffe-nek hozott.).). majd rögtön ostromolni kezdi Elmirát. de már késő: a rendőrhadnaggyal érkező Tartuffe megalázza az összeomlott családot.) Ennek az expozíciónak is következménye a címszereplő késleltetett belépése: csak akkor (III. A reménytelenség tetőpontja (V.) és közeli időpontjának kijelölése (III.) után Valér még segíteni próbál. ez a legjobb és legnagyobb.sokszereplős. ezért Orgon szemét kell felnyitni. de nem sikerül" (II.) jelenik meg a színen személyesen az. menekülésre nógatja (6. mozgalmas jelenettel. akiről állandóan szó van.) azonnali lépéseket tesz szükségessé.1. aki megtudta.6.) győzi meg az ellenkezőjéről (5. de másodszorra a jelenet ellentétes hatást vált ki.a kor dramaturgiai szokásaitól eltérően . amíg az „pofon akarja vágni. és a nagyszerű szerkesztési megoldások nélkül. hogy Tartuffe feljelentette Orgont a királynál. hogy elfogatási parancsot a régóta keresett gonosztevőnek.). friss ötletek. és valami elkövetkező még fontosabbra enged következtetni".). a helyzetkomikum egyik nagyjelenete Orgon asztal alá bújtatása (IV. s felségsértés címén elfogatóparancsot adnak ki a család feje ellen.) válnak ismertté az új. amikor az író már sok nézőpontból bemutatta. A banális cselekmény eléggé érdektelen lenne a különböző formákban és szinteken megjelenő komikum.

az író „több példányt" is bemutathat egy típus variációiból. és csakis így válhatik komikussá". alázatoskodva) megjelenő kapzsi. Dorine meg.a darab . Bergson. egy elnyomott érzés. de [É] akkor sem szólna másként. Damis dühös kitöréseket. Tudja. azzal szórakozik. Orgon jellemkomikumi kettőztetése az anyja. a vitákat „elméleti szintre" vivő testvére . Orgon „mindig túloz szélsőségesen". álszentsége miatt eleve kártékony figurája a kezébe kerülő hatalomtól egyre félelmetesebbé válik. másrészt a zsarnok apáról. miközben ő maga félrevezethető. hol elérzékenyülten engeszteli „testvérét" (III. („Emlékezzünk csak.egy náluk is „ájtatosabb" csodálata miatt . hogy Tartuffe egészsége iránt érdeklődjék. s az engedelmes Mariane is megváltozik kétségbeesésében). tehát még később. cinikus. a törvényszolga személyében . §k ketten . és csak külső. a folyton ismétlődő kérdés: Čés Tartuffe?Ç egy felpattanó rugó nagyon is érzékelhető képét kelti bennünk. Tartuffe összetett. s ez minduntalan félbeszakítja. gátlástalan. hogy Dorine hallja a szavait. tettei alapján inkább tragédiába illő jellem. s közben (ide-oda fordulva) hol ordítozva szapulja a fiát. Annyira beleélte magát képmutató szerepébe. naiv.7. mindig újra kezdve Elmira betegségének történetét. aki még fiánál is hiszékenyebb és elvakultabb. amely rugóként felpattan. egyrészt a vallás álarcában (jámboran. amely azzal szórakozik. gesztusai teszik komikussá. Pedig az asszony valóban tartózkodó.). érzéki Tartuffe-ről. és egy gondolat.megölelje Elmirát.(valós!) vallásosságukat eltúlozva válhatnak az álszentség áldozataivá. mert szerinte Elmira „sokkal hevesebb volna ilyen esetben". hogy viszszaszorítsa ezt a rugót).) A szóismétlés komikus hatására épül Dorine beszélgetése a hazaérkező Tartuffe-fel.a vígjátéki jellemek megismételhetők. amikor a magát vádoló Tartuffe mellé Orgon is letérdel. átöleli a csalót. hogy megint elnyomja ezt az érzést. egoista." A szerkezetből következően a darabban kettős leleplezés játszódik le. rászedhető. hogy már [É] őszintén játssza. „hivatalos" szereplővel győzhető meg. rakd vissza az ostort és a szőrcsuhámatÇ. hogyan lép színpadra: ČLőrinc. (Tartuffe is „megkettőződik" a képmutató Lojális úr.). A farce inkább szimbolikusan érezhető abban a tragikomikus jelenetben. Amikor Dorine beszámol Orgonnak felesége betegségéről. irtózik a botránytól.6. ha a szobalány nem volna ott. számára ismeretlen a higgadt magatartás: Tartuffe első vallomása után (többek között) azért nem hisz Damisnak. és Tartuffe észreveszi Orgont" (IV.) Dramaturgiai funkciójuknak megfelelően más „rokon" vonások is megfigyelhetők a szereplők között: Orgon családja szangvinikus természetű (Pernelle-né harsány jelenetet rendez. aki csak a saját akaratát érvényesítené a családban. Ťgy. Bergson szerint „ilyenkor két elem van együtt. az hátralép.

) Moliére elítéli korának erkölcsi világát.nyilván hiszi is. s csak „kissé" lepődik meg a vallomáson is. „érzékei" miatt . sőt felesége is.): kockáztat.rezonőreként . Tartuffe erkölcsi tételei . hogy igazságos királynak. Lajosnak . de nem is informálja az eseményekről. ártalmas bűn. mértékletesség. Moliére sokat emlegetett pesszimizmusa (emberismerete?) a családot a tragikus összeomlás szélére juttatja. majd az egész (kisemmizett és fenyegetett) család ügyét már csak „csodával" legfelülről. a vak Orgon meg majdnem hagyja. nem szükségszerűség. hogy Orgon elsajátítja Tartuffe „etikáját": „ mégha itt előttem / Halna is meg anyám. merészségét. „bűn csak az.még Damis is Cléante közbenjárását kéri apjánál. Az álszentség negatív érték. majd esztelen túlzással téveszti meg Orgont). A kor hierarchiáját tükrözik a családi viszonyok: az apa bármily esztelen lépését „engedelmesen" és „szófogadóan" kötelesek fogadni gyerekei. hogy a saját szeme előtt csábítsák el a feleségét. először Elmirára (és eszközeire) van szükség. hanem dramaturgiai funkciójáért válik fontos szereplővé: Orgon elvakultsága már nem leplezhető le (hagyományos vígjátéki) komornai cselvetésekkel. intelligens. és a kommunikációt is lehetetlenné teszi. Dorine csak eddig fontos szereplő (minősíti a főszereplőket. de a család érdekében állít csapdát. elrendezi az ügyetlen fiatalok szerelmi félreértését). annak már nincs is . „tán eped is utána" -. (Jellemző.„alkudozni az Istennel is lehet". királyi döntéssel .bár valóban „személyes lekötelezettje" XIV.„szive hevülése". emberismeretét a szerelmi vallomása utáni helyzetben (III.6. hogy a másokra figyelő. taktikus ellenfél (l. feleségem. magabiztosan kezdeményezhet vele megbeszélést.„féltékeny az úrnőre". s szervezi meg Tartuffe leleplezési jelenetét. rendnek kell uralkodnia.) Elmira alkata ellenére. (Nemcsak Elmira hogylétéről nem érdeklődik. csak a véletlenen múlik Tartuffe bűnhődése. aki nyilván észrevette Tartuffe érdeklődését.) Elmira nem is családbeli helyzetéért. / Nem törődnék veleÉ". „előzékeny vele". azonnal önostorozásba kezd.) válsággá mélyíti. gyermekem. az eseménysort eleve az ő hibás elhatározása indítja. aminek híre kel". Ahogy egyre válságosabbra fordul a helyzet. (A mű valószerűtlen befejezése vígjátéki konvenció. gyors reagálóképességét. józan Dorine az első jelenettől célozgat Tartuffe Elmira iránti vonzalmára . Ťgy Elmira. „vágya".lehet rendezni. és az író .leplezhető le. a kazetta-ügyet is sógorának meséli el . akkor. és rossz döntéseinek sora juttatja mélypontra a családot. önbizalmát. A meglevő feszültségeket (életfelfogás-különbségek stb. A képmutató Tartuffe csak saját gyenge pontján . Tartuffe túlságosan jó helyzetfelismerő. józanság.pedig a megtestesült nyugalom. amikor nem játssza álszent szerepét (tehát amikor kettesben hiszi magát szenvedélyének tárgyával). éles szemű és nyelvű. „ki titkon vétkezik. húgáért.

. feltéve. Moliére egyik legérettebb alkotása.. vagyis általános típusokat ábrázolni. szinte észrevétlenül.). akikért felelős (mint Orgon). ha úgy tetszik. és megfordítva a dolgot. és követőleg az is. hogy minden jellem komikus. de emberileg nem alkalmas a feladatra. minden hasonlatosság egy típushoz komikumot is rejt magában [É] Jellemeket. a „bennünk levő értékrendszerre épít a mű". hogy a jellemen azt értjük. mindaz. helyzeténél fogva. Az általános emberi értékítéletet és saját emberismeretét Moliére dramaturgiailag is kihasználja: ha valaki mindenkit ócsárol környezetében. azon túlmenően. az egyetlen valamennyi művészet közül. autokrata apák .) Ťrói értékrendjének csúcsán a családi összetartás pozitív értéke áll.a szerző az őszinte érzéseken alapuló házasságot. nem azoknak az érdekeit képviseli. az alkalmazkodik korának bűneihez" . a Don Juanban: „a képmutatás mestersége a legelőnyösebb [É] akinek van esze. de prózai formájú . így. a klasszicizmus szabályainak megfelelő.vétke" . amiben mások ismételhetnek bennünket. ami személyünkben máris kész. Vas Istvánéból valók.közveszélyesek. hogy általános típusokat mutat be. Ez pedig.így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett . rögtön gyanús (és ellenszenves) lesz. dönthet mások sorsáról. MOLIéRE A fösvény (1668) Bizonyos értelemben azt lehetne mondani. amiben ismételjük magunkat. akkor azt negatív alaknak tartjuk stb. ha valaki. Az idézetek a legismertebb magyar fordításból. amely az általánosra irányul. éppen ezért műveinek állandó céltáblái az önkényeskedő.mondja a címszereplő. ez tehát minden vígjáték célja [É] a vígjáték. (Szinte a Tartuffe-öt kommentálja az alkotó következő művében. mint Pernelle-né. „az író által a műbe táplált értékrend s az értékek jelzése vezérlik tehát az olvasó véleményét" (Bécsy T. az érzelmi szabadság (kialakulóban levő) értékét hirdeti a feudális családjoggal szemben. ill.jellem-(szenvedély) komédia. vagyis ami automatikus működésre kész mechanizmus állapotában van. (BERGSON) A fösvény. Minden komikus személy típus.

Tudós nők. úrhatnám polgár. ott a lányt már elcsábították. Valér eltűnt családja után nyomoz.) A téma . Theophrasztosz: Jellemrajzok. A mű expozíciója a már kialakult. s életünk során még találkozni fogunk. amilyenekkel már találkoztunk. hogy . de Eliz iránti szerelme miatt Harpagon . Harpagon párizsi polgár házában.). láthatatlan és mindig jelenlevő személy.sok más forrás felhasználásával.a pénz imádatának torzító hatása.1.ábrázolt kórképe minden korban (és más műfajokban is) foglalkoztatta az alkotókat (vö. a bögre (ládika)-szerelmes félreértett azonosítása stb.gyakori köznévi cím eleve arra a hibára. Csokonai: Zsugori uram). Harpagon pedig egyben „öreg kérő"-típus. A cselekmény egységét a középponti jellem. A vígjátékíró művészete abban áll. A fösvénység motívumának azonos tünetekkel . Harpagonnal. csak: pénzt. a végkifejlethez szükséges néhány előzmény-információval.Plautus Aulularia (A bögre) c. tartalmának súlya csakhamar a köznevek sodrába viszi. a komédiairodalomban ez az egyik leggyakrabban kipellengérezett hiba. III. [É] Típusokat visz a színpadra [É]. ő lesz a központi. egyetlen család tagjai (és a személyzet) között bonyolódik. A vígjátékirodalomban . nevetségessé tétele a mű célja (Kényeskedők.itt Eliz titokban férjhez ment. ha a jellemvígjátéknak tulajdonnév a címe. Scapin furfangjai). pénzt! [É] Ezzel feküsznek. mert a problematika örökké aktuális: „Mindig csak a pénz! Mintha mást nem is tudnának mondani. ennek bírálata . mégis megőrzi a maga egyszerű. Teljes jeleneteket is átvett (ilyen pl. főleg a Pantalone-típusokban (pl. hogy megismerteti velünk ezt a fogyatékosságot.) A mű (a hármas egység klasszicista követelményének megfelelően) egy helyen. „Bármilyen szorosan egyesül is a komikus fogyatékosság a személyekkel. elmagányosodás . és adósa adja a pénzt (kor-típus is!). pl.). Harpagonnak már foglalkozása az uzsorásság. gyanakvás. Képzelt beteg stb. a farce-hagyományokra is építve . közismert. álmukból is ezzel riadnak: pénzt!" (Harpagon. amelynek a színpadon mozgó. Horatius: Első szatíra. pénzt. melynek leleplezése. okozatiságát a házassági intrika adja. fennálló szituációt mutatja be. A tragédia egyéniségkeresésével szemben a komédia „olyan jellemeket ábrázol. Botcsinálta doktor. gyereket vár .középpontjában a világirodalom egyik legismertebb (merész torzításokkal megrajzolt) tragikomikus figurájával. húsból és vérből való személyek csak függvényei". de „mértékletes" kora jó ízlésének (és saját dramaturgiai céljainak) megfelelően változtatta is az anyagot (Euclio véletlenül találja meg a pénzzel teli bögrét. Azt mondhatjuk: egy ČtartuffeÇ É" (Bergson) Moliére nem törődött a dráma részleteinek eredetiségével.szorongás. ettől egységesebb a cselekmény stb.Moliére-nél különösen . konfliktusrendszere (természetesen) zárt. a fösvény-monológ. vagyonféltés. darabját dolgozta fel. egyetlen nap alatt játszódik. torzulásra irányítja a figyelmet.Moliére más műveiben is megjelenik. független létét. ezzel kelnek. s akkor is.

).valaki pénzt hozott (8. s Cléante bevallja. Ugyanezt mondja saját helyzetéről húgának Cléante is: szegény lányt szeret.amit ő a lányra ért . Fruzsina cselt eszel ki (IV. ill. özvegy anyja helyzetének javításáért kész Harpagonhoz feleségül menni. Cléante felajánlja: apja visszakapja eltűnt pénzét. A hétköznapi események.). Fecske segédletével. először Fecske a gyanúsított (2.).).nemrégiben ugyanis tízezer tallérhoz jutott egyik adósától. Jakab „ítélkezik" apa s fia összetűzésében. aki így magára haragítja Jakabot.).). Az ügyben döntőbírónak felkért. aki meglátja választottja és fia meghitt jelenetét (2.). aki „apja nevében" rögtön vallomást is tesz neki.) és Harpagon siratja életének egyetlen (elveszett) értelmét (7. Cléante.). Valér. majd meglepetten ismeri fel Cléante-ban szerelmét.). A lány első látásra meg is retten az „utálatos" fösvénytől. s amikor a pénzközvetítővel véletlenül találkoznak otthon.). de a dolgokat tisztázva újra összakapnak a lányért (5.) Amíg Harpagon intézkedik. 9. (Zabszár jelent .). aki titokban feleségül vette Elizt.). majd Valér botozza meg őszinte véleményéért (2. Marianne bemutatkozik Eliznek (6.).). monológ).1.titkárának állt. konfliktusok rendszerében a mániákus.) . hogy maga Harpagon az uzsorás. ő maga meg elvesz egy szegény.).). szerepet játszó Valér Harpagonnak ad igazat Elizzel szemben (5. s retteg.beismeri (3.). mert este „díszlakomát" készül adni. hogy Marianne és Valér az Elizhez érkező Anzelm gyermeke (5. így a fiatalok boldogságának nincs több akadálya (7. közben pedig fellöki gazdáját. lehetőleg pénzkiadás nélkül.): Harpagonból még az agyafúrt.). de Fruzsina bókol helyette (5. meglett nemesúrral) még aznap(!) este. hízelgő Fruzsina sem tud pénzt kicsikarni (5. ő bosszúból a titkárra tereli a figyelmet.). Fruzsinával megérkezik Marianne (3. de a hierarchia csúcsán álló figura önző . Harpagon ezért a törvény kezére akarja adni (4. Közben Fecske ellopja a fösvény féltve őrzött pénzét (6.1.). hogy mindkettőt kiházasítja (egy pénzes özvegyaszszonnyal.1.1. a szakácsot előbb Harpagon. aki szegény. Harpagon kikutatja Cléante szolgáját (3. fiatal lányt (4. A csendbiztos nyomozása eredménytelen (V.). Amíg a fösvény ellenőrzi kertben eldugott pénzét. s az inas feltevése igazolódik (4. ám váratlanul kiderül.). pedig mást szeret (4.bejelenti. mindkettőjüket rászedi: így kiengesztelődnek (4.). Gyermekeit megelőzve . A ház ura összehívja az egész személyzetet. Ebben Valér támogatja (III. házasságkötésüknek csak a zsarnok apa fösvénysége az akadálya (I.1.akik terveikről beszélnének vele . kénytelen pénzt kölcsönözni egy kíméletlen uzsorástól (II. lépre csalja fiát. Cléante újra felbőszíti apját: uzsonnát hozat (Harpagon számlájára). a fösvény viszont. kiderül. végletekig torzított.). és apja gyűrűjét Marianne-ra erőszakolja (7.). hogy ellopják a pénzét. félreérti a helyzetet: „lopását" ..). házasságközvetítője Fecskével az ő fukarságáról beszélget (3. egy gazdag. hogy szereti Marianne-t (3. ha lemond Marianne-ról. így apa és fia leleplezik egymást (2. így apja úgysem egyezik bele az esküvőbe (2.).

zannikat szerepeltet (pl. így a cselvetéses intrika felesleges: a házasságközvetítő (a bizalmas szerepkörében) cselt tervez a fiatalok megmentésére (IV. Mivel minden (polgári és népi) szereplő beszédmódjával is egyénített.. hogy Moliére csak azokat a részleteket emeli ki (nagyítja fel). Valér Brighella -.1.) A boldog vég deus ex machina-szerűen.a pénzimádat legyőzi szerelmi. ez nemcsak közvetlen jellemzésüket szolgálja. „Hozomány nélkül!".).1. Anzelm a zárlatban a fiatalok érzelmeit. helyzetét. Jakab Arlecchino-típus).. az csak hozzá méltó .) és a tetőpont (IV.).. II. már elpusztította apai érzéseit. melyek Harpagon . Meghatározza a szerkezetet.1.1.). IV. szándékait tiszteletben tartó. A főhős változatlan és változtathatatlan jellem. őt jellemzik. Jakab. pl. legsebezhetőbb pontján leckéztethető meg. szakítja minduntalan félbe Harpagon fösvénysége. A nagy jellemkomédiákhoz képest (l. de az író nemcsak nem folytatja ezt a szálat. hogy aki ennyire monomániás. 2.).4. új elem a hagyományos vígjátéki sémában.7. a szókomikum hatását.2. III.4. (Egyre nyilvánvalóbbá válik. hanem a várt. össze is foglalja „a közvéleményt").2. III. összeszövöttebb a mű. a 32 jelenetből 22-ben a színen is megjelenik.alantas . „és az . A megtalált apa.7.) .). akit ez nem szeret.) és a fellökés (III.1. szándékait minősíti. másodsorban özvegy és csak legvégül apa: a mű szerkezetében is ilyen alárendeltségben jelennek meg a motívumok . de a többiben is ő a középpont (róla beszélnek. sokszorosan véletlenül következik be.. váratlanul.. a fordulat (I.anagnóriszmosz (V. ill. Ezért laza a jelenetek oksági láncolata: néhány. tehát a józanságot.9.szülő. Variálódnak a félrevezetések (III. a jellemet egy-egy vonással árnyaló komikus helyzet (I. Jakab „őszinteségi-próbáján" (III. aki rezonőrként Moliére negatív értékítéletét is közölheti az érdekházasságról. Igazából minden mozzanat Harpagon jellemét.). hogy ne adja lányát olyan emberhez. mely szorosan kapcsolódik monomániájához is.eszközzel. Fokozó hatású bohózati elem az ismételt botozás (III. szokásos fordulatokkal ellentétben éppen az apja ejti Cléante-ot csapdájába. természetességet képviselő Harpagonnal ellentétes jellemű .elhatározása indítja a szerelmi-esküvői bonyodalmat.. V.5. 5.2.minél több oldalról történő nevetségessé tételét szolgálják.2. Tartuffe) A fösvényben Moliére több népi szereplőt.1.6.3.). és halmozza a helyzetkomikumi jeleneteket. Harpagon elsősorban fösvény.) közé. A mechanikus viselkedési formák nevetségességét. stb.). (a „rugóra járó ördög"-effektust) ebben a művében is kihasználja az író. hogy két szerelmes (testvér)pár és két apa házassági szándékai kereszteződnek: Harpagon többször konfrontálódik Cléante-tal a pénz és Marianne dolgában is.) bárhová beépíthető lenne az expozíció (I. ettől zártabb. a túlzások (II. (Amikor Valér Harpagont igyekszik meggyőzni (I. túlzásokkal.1. felmerül tehát a cselvígjáték lehetősége. de ezen kívül humorforrás is lehet (l.

hogy nyolc hónap leforgása előtt apja nem lesz az élők sorában" stb. épp hogy említést tesz e komoly találkozásukról [É] a fösvénység elsiklott egy másik érzés mellett. rögeszmés gyanakvásáról. amelyet egy rögeszme mozgat. gyermekeivel való bánásmódját nézve valóban szörnyeteg. Moliére nem ad felmentést a pénzével végérvényesen magára maradó Harpagonnak. hogy ellágyul" lánya könyörgésére..) után tragikus összeütközés zajlik az apa és fia között (2. de az eltúlzott.). De egyáltalán nincs így. mint cérnán rángatott báb. a csúcspont az éles összeütközés az apa és gyermekei között (4.).mondja. az apa máris mindent elfelejtett. érzelem éppúgy nincsen benne. Amikor megint látja a fiát. cinikus gazember („adja isten" . aki „vállalja. valóban az arany igazgatja. amiben él.: a már eleve szatirikus indítás (1. ill. [É] kiderül. ezt bohózati tónusban ellenpontozza a 3-5. a IV.). alighogy visszaszorítják. ha a fösvénység és az apai vonzalom ütközése az érzéseknek valami új s többé-kevésbé eredeti keveredését teremtené meg Harpagon lelkében. A pénzszerzés realitásán túl idegen a világban: saját szerelmi ügyében naivitása válik komikussá.a Tartuffe-ben a „javítható" Orgon még „érzi. „Egyéni viselkedését. A tragikomikumot is Harpagon monomániája teremti: „Van a Fösvényben egy jelenet. amely szinte drámai: az. minél inkább a maga világának törvényeit példázza" (Illyés Gy. Viszont azt a világrendet.). hogy apa és fiú áll szemben egymással. Harpagon azonban kegyetlen. 5.). amelyben az adós szembekerül az uzsorással. végletes önzéséről . a feszültségkeltés és oldás állandó hullámzása jellemzi a szerkesztést (I. A nyelvi jellemzés remekeként számontartott nagymonológjában magából teljesen kivetkőzve mutatja meg visszafordíthatatlanul deformált személyiségét (még „akció" is jelzi elborulását: saját magát kapja elÉ). kapzsiságáról. jelenet tematikus párhuzamával ellentétes a farce-jelenet (3. Annál nevetségesebb. A mű során egyre rétegzettebb képet kapunk Harpagon fösvénységéből kinövő.).) Az író a komikum-változatokat gyakran a tragikum-lehetőség ellenpontozására is alkalmazza.). jelenet. tragikomikus jelenete a „tragikus kétségbeesés és bukás dimenzióit villantja fel" (Poszler Gy.automatikusan visszatérő szavak mögött szinte látjuk a körben forgó gépezetet. akár az aranyában. 6. ezt fejezi ki a gépies ismétlés". érintetlenül" (Bergson). Bergson.). hogy túlélje gyerekeit. Valóban drámai volna a feszültség. Tehát a világhoz való viszonyában igazán nem egyéb.. minden egyes szereplővel konfliktusba kerül. 4. annak ad kölcsönt.: az 1-2. ezt Valér ironikus szövege oldja (5. a fösvénység máris felpattan automatikusan. felvonásban még gyorsabb előre. kártékony társadalmi típusának. Alig ér véget a találkozás. és a „rugós ördög"-mechanizmus működteti minden rezdülését. II.és visszalépések következnek be. .

Racine-t is a nevelő szándék vezeti műve megírásakor („egy tragédiát sem írtam. hasznos. nézőimet ugyanazok a dolgok hatották meg. melyet színpadunkon mindaz tett. zárt szerkesztésmódja alapján analitikus dráma. hatásosabb gyógyszere. sok feldolgozásból ismert mitológiai történetet. hogy a józan gondolkodás és az értelem minden időkben változatlan. mint a nevetés" (Lessing). ahol az erény annyira kitűnnék. mintája a mérce számára: „[É] folyton azt kell kérdeznünk önmagunktól: Mit mondana Homérosz és Vergilius. A mű magyar fordításai közül Illyés Gyuláé a legnépszerűbb. akikkel összeütközésbe kerülhetünk. ha védekezünk a példa minden hatása ellen. Mindig az antik mesterek példája. Jellegzetes klasszicista sajátosság a tanulmányjellegű előszó és a kötelező verses forma. A betegségmegelőzés is értékes gyógymód. szerinte a szerzőknek legalább annyit kellene foglalkozniuk „közönségük nevelésével. A konfliktusok természete szerint jellem-. aki „Szophoklészen és Euripidészen nevelődött" (Boileau). Párizs ízlése azonosnak bizonyult Athénével. hogy A fösvény sohasem javított meg egyetlen fösvényt sem [É] elég az egészségeseket megerősíteni egészségükben. ijesztő rögeszme nem csak az harpagonoknak figyelmeztetés.működésében ábrázolt. amiben Homéroszt és Euripidészt követtem. ha verseimet olvasná? Mit mondana Szophoklész. amelyek egykor könnyekre indították Görögország legműveltebb népétÉ (RACINE: EL§SZ• AZ IPHIGéNIéHOZ) A Phaedra. „a szenvedély és a lelkifurdalás drámája". ha ismerjük azokat. A fösvény a bőkezűnek is tanulságos [É] hasznos. mint a szórakoztatásukkal". amíg hatását nem ártalmatlanítja a világ. ha ezt a jelenetemet színpadon látná?" (Cs. e művéhez is antik tárgyat választ. Racine. Szabó László . örömmel jöttem rá. mint éppen ebben"). 5 felvonásos klasszicista tragédia.") „Még ha feltesszük is. RACINE Phaedra (1677) Abból a hatásból. ha nem is tud meggyógyítani kétségbeejtő betegségeket. („Minden komikai hiba veszélyes. és az erkölcsnek nincsen erőteljesebb.

talán elnyeri a nehéz természetű Euripidész barátságát is. amely eleve meghatározza az alapszituációt (Phaedra „Minos és Pasziphaé lánya": Minos krétai király az Alvilág bírája. A színhely Theseus athéni király tengerparti palotája Troizénban. Itt nevelteti a király Ariciát. akinek Vénusz nem bocsátott meg. de tisztában van szerelme bűnös . Theseus sok kalandja és első feleségének. (Az előszóban rajtuk kívül Vergiliusra és Plutarchosra hivatkozik. az istenek akarata -. tilalmakba is ütköznek (vérfertőzés. Minden helyzet. Aztán az újabb kalandokra induló király Phaedrát is Troizénbe vitte. aki beleszeretett mostohafiába.). a cselekményvezetés egyenes vonalú.jel. Pasziphaé pedig annak az Apollónak a lánya. a hősök jelleme. kitérő nélküli. Már a cselekmény kezdete előtt fennáll a tragikus végkifejletet is magában foglaló teljes viszonyrendszer . Ariadnénak elhagyása után ennek testvérét. régi ellensége családjának egyetlen életben maradt tagját. Racine eleve úgy választja tárgyát. Az expozíció indításakor Theseus már fél éve távol van. akibe pedig Hippolytos szeretett bele. aki mást szeret. Minotaurus) és Phaedrát is üldözi). A dráma alapszituációja: Phaedra.") Racine ismerte ugyan francia elődei feldolgozásait.a mitológiai elemek. amelyeket Racine saját céljának és a klasszicista dramaturgiának megfelelően alakított. és a szerelmek külső akadályokba. éppen a fia gondjaira bízta. hogy „megismerte Venust és rettentő hatalmát". hogy ezt leplezze. tragédiája volt. hogy távol legyen Ariciától. a jelenetek belső logikája megbonthatatlan. feszült alaphelyzetből robban ki a tragédia. A levert.beleszeretett (1.) érdekesek azok a cselekmény. beteg. végül Theseusszal száműzette. évekig küzdött szenvedélye ellen. így Pasziphaét (l. Phaedrát vette feleségül. kész a racine-i érzelmi modell: valaki szeret valakit. Ebből az érzelmileg túlfűtött. minden mozzanat ezt a szituációt bontja tovább a műben. Hippolytos eltűnt apja keresésére akar indulni. akibe .szerint Racine három ógörög tragédiája közül „legalább egy bizonyosan első díjat nyert volna a dionüszoszi drámaversenyeken. ezért minden leszármazottját. hogy az ésszerűség és valószerűség jegyében létrejött francia klasszicista esztétika szabályainak mindenben megfeleljen a mű: zárt rendszerű. főszereplői a királyi család tagjai. öngyilkosságra készülő Phaedra pedig hajdani dajkájának vallja be. de fő forrása Seneca Phaedra s főként Euripidész Hippolütosz c. ellenség). és megilletődve az iránta való bámulattól . már felnőtt fia viszont Antiopé amazonkirálynőtől született. üldözte a fiút. minden motivált. az időtartam egyetlen nap. kapcsolataik. és magukra hagyta őket. Az expozíció az alapszituáció megismerése és a két szerelem (külső szereplők által kikényszerített) bevallása. az athéni hercegnőt.és jellemmódosítások. ill.ismeri be nevelőjének .

).). felvonásban Theseus . A III. érvel / "Egyetlen nap alatt a szép erény soha / Nem lesz vérfertező s apjának gyilkosa"/. A II.) . A királyfi közli Ariciával azt a szándékát. Az V. „hisz ártatlanul nincs mitől tartani" (6.voltával. hanem csak őt utasítja vissza.). Hippolytos és Aricia között (4. bizakodik. Ťgy Phaedra sorsa „új arcot ölt". kísérje el száműzetésébe. s a jó hírére hivatkozó.a tőrt bizonyítékként elfogadva . aztán félreértést színlelő fiú visszautasítja mostohaanyját.). hogy próbálja meg elviselni sorsát . Phaedra hiába kéri tőle."-3. Phaedra szintén beszélni akar a fiúval: a férje halálhírére megkönnyebbült királyné először apátlanná vált kisfia érdekéről beszél. / Feldúlt lelkemmel én tehetetlen vagyok. felvonásban Hippolytos Ariciát kéri. a kormányzás lehetősége is csak azért érdekli. (Oinone vádaskodása a színen nem hangzik el!) A IV. amit csak akarsz. amit nyert (3. Phaedra már mitől ilyen zavart" (5. hogy a király nem is halt meg (6.). rossz sejtelmei ellenére."-3. a vétkes szenvedély pedig „egyszerre bűntelen lett". Theseus megátkozza. zaklatottan vall bizalmasának. hogy felajánlhassa Hippolytosnak az athéni trónt (1. hogy ily szégyent ne érjek. hogy „tisztázza. Hippolytos oltalmát kérve. s bár végül sejteti. Hippolytos. nem tud és nem is akar így élni („Azért halok meg épp. őt okolja végzetéért és elkergeti (6.). hogy Theseust „legyőzte a halál". s mivel Phaedra életéért dajkájának „semmi se drága". megvallja szerelmét. majd. Oinone meggyőzi. de Theseus egy elejtett megjegyzéséből („Ariciáé szívének vágya mind" ) . s a városban felröppen a hír. Közben az athéni szavazás Phaedra fia javára dől el. így (az újra öngyilkosságra készülő királynénak) felveti.fiára támad. újra öngyilkosságra gondol. hogy Theseus trónját „el kell foglalni". De Panopé (hírnökként) közli. hogy „vérfertőzéssel" Phaedra „inkább terhelve van". hogy „nem a birodalom a legbecsesebb". és Neptunus azonnali bosszúját kéri (2.erre Phaedra rátámad. mindent reád hagyok. Villámcsapásként éri a hír (5. majd féltékenységéről szenvedélyesen. hogy Hippolytos nem általában a szerelmet.). száműzi. De Oinone Theseus partraszállásának hírét hozza.). felvonásban Phaedra saját szerelmi vallomásának hatásával foglalkozik. A „nép szeszélye" dönt Phaedra gyermeke. Venushoz könyörög céljának eléréséért (2.Phaedra megtudja.). Phaedra szól férjének Hippolytos érdekében. hogy bevádolja Theseusnak Hippolytost. és figyelmezteti Phaedrát. nem tudván tovább uralkodni magán.). aki hiába védekezik. a kompromisszumkész Oinone kérleli.). hogy visszaadja neki Athén trónját.). felvonás a két szerelmi vallomás előkészítése és megtétele.). hogy „Athénben a trónért már áll a párharc". de fél alvilági atyja ítéletétől. bevallja Aricia iránti szerelmét is. A megdöbbent.a király persze fia „fortélyos ravaszságának" minősíti szerelmének bevallását (4. és elmondja „dadogó vallomását"(2. hogy ölje meg őt. Phaedra nem ellenkezik („Tégy. Aricia is beismeri. végül megragadja Hippolytos tőrét. és távozik (5. vonakodó lánynak házasságot .). A hazatért király értetlenül elindul.

). ill. főként pedig Phaedra féltékenységének lehetőségét szolgálja. Valójában mindegy. ezeket követi (a színen!) Phaedra halála (V. egyrészt ezt a szerkesztést. 4. kit gáncs nem illethetett" (7.). és .7.). fordulatos cselekmény helyett a benső világból. de Racine nem alkalmazza azt az analitikus szerkesztési módszert. bűnös vonzalom látszólag tisztultan beteljesülhetne. majd Phaedra Hippolytost (II... hogy az „egy nap" inkább az előadás néhány órájának tűnik (holott nyilvánvaló. 6. merevséggel. s az események nagy száma mindig azoknak a költőknek volt menedéke. Ezért először Hippolytos keresi fel Ariciát.).Ariciát lányává fogadja. Ťgy könnyen teljesíthetővé vált a boileau-i hármas egység követelménye is. de hiába hivatja Oinonét.. ill.2. hogy megvallja szerelmét.) A katasztrófa fokozó hatású párhuzamos jelenetei .). A király bűnhődik átkáért.5. A gyötrődő Theseus tudni szeretné végre az igazságot (2. másrészt Hippolytos jellemének módosítását. A bevett méregtől már haldokló Phaedra a még mindig bizonytalan Theseusnak végre egyértelműen adja tudtára: „ártatlan volt fia". hogy szerelmes. a sűrítettségélmény olyan fokú. Utolsó pillanataiban bevallja: „én merészeltem. amíg az beismeri. a drámai forrásoktól eltérően. Racine-i bravúr a szerkezetben az első két felvonás párhuzamos felépítése: Theraménes addig vallatja Hippolytost. és elbeszéli a részleteket: a tengeri szörnnyel apja méltó fiaként harcoló királyfi testét a kocsiját elragadó.). Racine a pszichológiai mélység irányába fordult: mozgalmas.ígér (1. a fiú utolsó szavaival ártatlanságát hangsúlyozta. megvadult lovai roncsolták szét. helyette Panopé hozza a hírt: a „szégyenszemre elűzött" dajka „magát a mély habok örvényébe vetette" (5. A 6. cselekménye a katasztrófa köré sűrűsödik. (Aricia szerepeltetése. 3. Hippolytos jelenete mindkétszer előkészíti Phaedráét.az „áruló család pártütését feledve" . a valóságtól elszakadt szenvedély (és analízise) egyetlen tragikus pillanatba zárt.1.gyorsan egymás után . Racine szembefordult a cselekménydrámával: „A legfőbb lelemény a semmiből valamit csinálni. majd Hippolytos haláláról (V. vérfertőző szemet / Vetni fiadra. Amikor pedig a király a fiát hívatja. hogy ennyi külső esemény nem játszódhatna le 24 vagy 36 óra alatt sem). jelenetben Theseus halálhírére aztán mindkét tiltott. az érzelmek szépsége és a kifejezés előkelősége erősítÉ" (Előszó a Bérénice-hez) A Phaedra analitikus dráma a szó 'elemző' értelmében. az érzelmek mozgásából írt drámát.). Racine ennek illúzióját teremtette meg. hogy öt felvonáson keresztül lekössék a nézők figyelmét olyan egyszerű cselekménnyel.). Szakítva a corneille-i formalizmussal. Theraménes már csak Hippolytos pusztulásának tényét tudathatja. az „egy hely".a híradások előbb Oinone. melyet csupán a szenvedélyek hevessége. és üzenetében Ariciát apja gondjaira bízta (6. én. amely a múltbeli események kiderülésén alapul . Phaedra pedig Oinone hosszas faggatózása után vall (I.). akik tehetségükben nem éreznek elég bőséget [É] arra. hogy milyen a konkrét tér.

Az írónak nincs szüksége szerzői instrukciókra sem. kevés a műben a monológ (III.). a gloire-t kell kifejezni a klasszicizmusban -. Királyi családtagok . A vadkacsa). pl.2. de a mitologikus és királyi udvari keretek között itt általános érvényű. A magánéleti válságban háttérbe szorulnak a közéleti konfliktusok. Euripidész szőtte össze a Theseus-mítosszal). § a megtestesült jó szándékú engedelmesség. 6.) mozgatja az eseményeket. reagálásai csak válaszok külső történésekre. Mivel a francia klasszicisták kitalálják a 'bizalmas' figuráját. [É] legyen bennük közepes jóság. könyörtelenek. Bár felmerül Theseus utódlásának kérdése. démonisága. Az író jellemábrázolási elveit is Arisztotelész véleménye határozza meg: „a tragikus alakok [É] ne legyenek se egészen jók. Aricia elől. állandóan menekül (ahogy színre lép. se egészen rosszak. pedig korábban a fiú „nagylelkűnek" minősítette (II. A főhős számára nincs alternatíva. az ártatlan áldozat tiszta. megszállottsága. jelleme (tévhite. de mindez Hippolytost is. lelki gazdagsága). csak a vétség vagy a halál.) Apjához való viszonyának alapja a mély tisztelet . vagyis gyöngeségre képes erény.4. de nemeslelkűségében tehetetlen. anélkül. örök emberi tragédiák zajlanak. Venus „rejtőzködő isten". amely miatt sajnáljuk. ebben a műben Theseus halálhíre (I. mert Racine-nál „a benső világ apró rezdülései még a dialógusokba épített cselekvések" (Bécsy T. Ťgy akciók helyett részletező dikciók zajlanak. l. Ugyanakkor Phaedra passzív hős. Theraménes a bizalmas és a hírnök. bűntelen.. Ismené a bizalmas. akinek a hős feltárhatja legbensőbb titkait. összetettsége áll.). V.. váratlan megjelenése (III.6. l. Phaedrát is csak saját szenvedélyének viszonylatában érdekli.). igazából ez a „cselekmény". a trónviszály lehetősége (rövid „átkötő" jelenetekben.Neptunus is azonnal „intézkedik" Hippolytos elpusztításáról.(mint pl.) Phaedra mellett a többiek súlytalanabb figurák: Hippolytos. az Oidipusz király vagy Ibsen drámái. ill.5. híradásokban). ő követi el a „tragikus vétséget". A kevés szereplőből Panopé udvarhölgy a hírnök. (A tragédiát okozó főszereplő. később Phaedrától fut). Oinone pedig a bizalmas és az intrikus szerepkörét tölti be. Iliász. 5. Bellerophontész történetét.6. hogy megutálnánk őket" (Racine: Első előszó az Andromaque-hoz). (Eltér antik elődeitől: „emberi gyarlóságként"(!) az Aricia iránti tiltott szerelmet kapja Racine-tól. isteni törvényekre hivatkozik).a méltóságot. újabb párhuzamként mindketten szerelmüket szeretnék trónra juttatni. végzetként sújtanak le . A mű középpontjában Phaedra alakja.Phaedrában is a királynét és apja feleségét látja (nem érti szenvedélyét.3. IV.. Vakon bízik az . A szimbolikus istenek nem adnak tanácsot. gyengévé válik. s olyan hiba folytán bukjanak balsorsukba.). (A „Putifárné-mítosz" vándormotívumát..

majd visszautasítják vallomását.2. Egész pályáját és világnézetét a Port-Royal kolostor és a Versailles között feszülő . Phaedra kötelessége a rend. lelkifurdalás.) a katasztrófa és a felejtés után a (majdani) béke megtalálásába tart. bűntudat. végletes állapotok között háborog: a szenvedély őrületének megvallása után szégyenérzet. ismeri.istenek. hogy ő vakon elhiszi a hazugságot. Theseus. Gondolkodás nélkül átkozza meg fiát. Lelke szélsőséges. s O'Neill nagy lélegzetű darabjai is" (Almási M. de a műben az ő útja már a megtalált megnyugvásból (I. A mű értékrendje Racine janzenista szemléletét tükrözi.). elég neki. amikor pedig megtudja. a zárlatban ő fogalmazza meg a fennálló világ erkölcsét. kiadja magát. Ugyanakkor végig megőrzi fenségét is.ekkor még győzhetne tisztaságvágya. Totalitás-igényében egyesíteni akarja a méltóságot és a szenvedélyt. a hős mitológiai király erős. „Racine-nál jelentkezik először az a pszichológiai atmoszféra. harmónia. vétsége. azaz a világban játszódik a mű. Lelkét a múltból véres kalandok terhelték. Ilyen ellentmondásokkal nem lehet élni: megzavarta a világ rendjét. majd Ibsen és a naturalizmus ebből teremti meg a drámai miliő technikáját. ehelyett az újabb helyzetek újabb bűnt (és újabb érzelmi állapotokat) váltanak ki belőle. Goldmann szerint e tragikus hősnő pontos definíciója az. tisztában van saját belső folyamataival. érzékiségét (a testi vágyat) is. mérték megtartása lenne királyné. majd őrjöngő féltékenység lesz úrrá rajta.1. Előbb felfedi titkát valakinek. anya és feleség -. elítéli saját gyarlóságát.) Ahogy belép. bemocskolta a napot („a nap alatt". szánalom. őrült féltékenységében egy másik ártatlan pusztulását is kívánja . hogy szerelme mást szeret (és egyáltalán: képes szeretni!). az ártatlanok szükségszerű győzelmében. a pokolban pedig igazság". Belülről támadó vad indulatai külső okokra is visszavezetnek: származása a meghatározója paradox lelkének. hogy ártatlan bűnhődjön. magyarázza. mely minden szereplőjét körülveszi. befolyásolja. az igazságérzetet is örökölte. Ez az uralkodó atmoszféra lesz aztán az egyik legfontosabb stílusjegye a franciás drámának. mert „egy személyben egyesíti a poklot és az eget". a gyengeségek (és apja hibái) nélküli Hippolytosba lesz szerelmes. egyetlen nyugodt pillanata sem lehet. a világ igazságosságában. azért távozik (a világból). (L. sértettség. a tisztaságot és a tiltott szerelmet igazából csak a képzeletében élő. hogy helyreálljon a (kozmikus és társadalmi) rend. hagyja (egyre lejjebb zuhanva). szenvedélye eluralkodásának pillanatától harcol végzete ellen.ez állapotának mélypontja („vesszen Aricia". és azt is. bírálja magát.).).6.IV. halálra szánja magát . „ami az égben bűn. hogy a „tőr vall ellene" (IV. Csehov világa is erre a miliőtechnikára épít. Apollo Phaedra őse). analizálja. Később Schiller és Hebbel ezt a pszichológiai hátteret még jobban elmélyíti. zsarnoki atya. hogy „Minos és Phasziphaé lánya".

az emberi szabad akarat hiánya a végzetszerűség érzését adja.a mitológiai jelképek mellett . (A leggyakoribbak: dicsőség. minden rész-kép visszautal korábbi. tüzet" okádó szörny Phaedra vágyának. Lajos udvarának világi szelleme jelentette számára. halál. füstöt. a műben a szerelem pedig eleve a „végzetes tűz".) „Racine varázsa: ahogy az elnyomott költészet keresztülizzik a hideg és konvencionális formákon". ártatlan. aki a természetben jelentkező repedéseket és szakadásokat össze tudja forrasztani és fércelni.: a Hippolytost elpusztító. szégyen. isten(ek). de világos szövegét . Mindebből méltán vontam le magamnak azt a következtetést. „vért. járom. A Phaedra hatását nyelvi megformáltságának is köszönheti: választékos. pl. elárul. gyűlölet. megvalósítandó cél (a pozitív érték) a nyugalom. vétkes. A dráma a végén mégis avval az ízzel hagy. a pusztulást okozó szenvedély csak negatív érték lehet. 12-es jambikus sorokban fordítják magyarra. A páros rímű alexandrinusokat (hagyományosan) 13-as. gyáva. a piros (pirulás) az egyetlen jelzett szín. bűnének perszonifikációja.az ismétlődő kulcsfogalmak. „a rendben sorakozó versek mögött örvények rémlenek. rá vonatkozó képekre.ellentétes életfelfogás alakította: a beléoltott janzenista szemlélet ellenpéldáját XIV. A kegyelem nélküli világban az elérendő. szerelem. sors. erény. Az eleve elrendelés hitelve. rejtőzik. s boldogságát csak a kegyelem és a kiválasztottság állapotában találhatná meg. tűz stb. mintha a szerelem mély poklaiba ereszkedtünk volna. füst. szörny. menekül. végzet. nap. A részleteket Somlyó György fordításából közöltük.. vér. a konvencionális szavak titkos gondolatokat asszociálnak. a metaforikusak: út. ég. hogy mennél tovább haladunk. SWIFT Gulliver utazásai (1726) Éminden újabb műtét után világosan megállapítottam. az ember egyedül áll a sorssal (Istennel) szemben. a hibák számban és terjedelemben annál inkább növekszenek. Racine-nál minden a szerelem" (Babits). hogy az a bölcselő vagy feltaláló. sokkal nagyobb szolgálatot tesz az emberiségnek és . az egyre több jelentéssel gazdagodó képek rendszere hálózza be. ill.

azaz Brobdingnagba (az előszó helyesbítése szerint: Brogdingragba) vezérli Gullivert. továbbá viszolygása az orvoskollégák kétes jövedelemszerzési módjaitól. esetleg csupán akarnak nagynak látszani. hogy minden viszonylagos. Olyan képzelt világokat alkot tehát Swift. paródiája is. Gullivernek. mint az. az utolsó részben pedig már maga az ember lesz a mind élesebb kritika tárgya. melyek a nagy felfedezések korától rendkívül népszerűek voltak. de félelmét pózolással. a kalandvágyó hajóorvosnak négy fantasztikus útját írja le ebben a regényben Jonathan Swift (16671745). egy új dimenzióból való szemlélés minden ítéletünket módosíthatja. Az első két utazás végpontja a törpék. amelyekben minden méret kisebb. jelenségek látszanak nagynak. A viszonylagosság hangsúlyozásával és a kicsi-nagy dimenzió középpontba állításával a komikus helyzetek sokasága jön létre. és végül nem . türelmes. hanem sokkal inkább a belőlük és általuk megfogalmazódó. megfogalmazható tanulság.hasznosabb tudományra tanít bennünket. a tágabb valóságban azonban a nézőpontok sokfélesége lehetséges. A törpe lilliputiak agresszívek. Fogalmaink. illetve az óriások szigetére. A méretbeli kicsinység-nagyság egyben azt is felveti. illetve az óriások országa. képtelen hosszabb időn keresztül otthon maradni. Swift ezzel arra figyelmeztet. mi a jelentéktelen. ítéleteink csupán a saját megszokott nézőpontunkból látszanak egyértelműnek és logikusnak. s aki feltép és leleplez minden hibát. Világjárási vágyát nagy mértékben az otthoni szűkös megélhetés ébreszti. idővel azonban egyre inkább meghasonlik vele. hogy a kicsi fél a nagytól. de ezúttal nem a kalandok érdekessége adja a mű magvát." (SWIFT: HORD•MESE C. illetve nagyobb az emberi világ normájához képest. Gulliver szenvedélyes utazó. A harmadik könyvben az emberi szellem tévelygéseit teszi nevetségessé az író. mi a valóban nagyszerű. Lilliputba. minden királyok fölött király". de idegenben eleinte még lelkesen dicsőíti Angliát (és Európát). aki ma köztiszteletnek örvend. ŤRéSéB•L) A mű az utaztató regények sorába illeszkedik. képességeinek tolakodó fitogtatásával. de azoknak egyúttal torzított tükre. Lilliput császára „a világ legvégső határain is túl uralkodik. Az aránykülönbségek tanulsága. akárha valaki a bonctant tartaná az orvostudomány végső céljának. fellengzős gesztusokkal leplezi. Gulliver első két útja A regény első két könyve a törpék országába. Ťgy hát időnként tengerre száll. ezekben elsősorban a különböző társadalmi rendszerek megítélésére van módunk. Hazájából egyre erősebben elkívánkozik. a hozzájuk képest óriási Gulliver viszont jámbor. „kinek lábai alatt a föld legmélyebb mélye a zsámoly". illetve milyen személyek.

Az állam létének elengedhetetlen tartozéka az erőszak. de sajátos. ő ajánlja fel lelkesen a bölcs királynak „technikai tudását". nem véve észre a király leplezetlen megdöbbenését.lesz hajlandó részt venni az ellenlábas ország. mert még ebben a harmonikus társadalomban is szükség van a rend fenntartására (az arisztokrácia folyamatosan küzd a hatalomért. az erőszakosság és az önelégültség megnyilvánulásaira sorol fel számos példát. A józan ész. illetve az óriások politikai élete és államszervezete is számos tanulsággal szolgál. az igazságosság és megértés uralmát. A törpék. felvilágosult abszolutizmus államában a királyi bölcsesség már jelentős szerepet játszik. a király az egyeduralom fenntartásáért. másrészt elszakad a gyakorlattól. mégis fenn kell tartania hadsereget (a közelmúlt zavargásai miatt). az ún. de az emberi önzést és lelketlenséget nem tudják kiküszöbölni (pl. A több kis utazásból összeálló harmadik úton a tudományosság uralkodik egyénen és társadalmon egyaránt. Gulliver harmadik útján a felvilágosodás vezéreszméje. A tudományoskodó butaság különféle változatait látjuk a repülő szigeten (Laputában). szatirikus módon. Brobdingnagnak nincs szomszédja. Brobdingnagban viszont Gulliver a törpe. a racionalizmus egyértelműen a középpontba kerül. egyszerűen létezik. alattomban ott munkálkodik a kegyetlenség (kivégezzék-e óriás vendégüket. Blefuscu („a világmindenség másik óriása") földig rombolásában. Az első két kötet a kicsinyesség. Gulliver első gazdája a végsőkig kiszipolyozza a parányi emberkét). a nép pedig a szabadságért). a gyors és célratörő ügyintézést a bölcs király mellett tanácsadó tudósok biztosítják. de a felszín mögött. és íjjal-nyíllal felfegyverkezve hatalmaskodnak hősünk fölött. az ármánykodást és a csalást szigorúan büntetik). a tiszta értelem. a puskaport. A valódi nagyság nem szorul minduntalan bizonygatásra. Lilliputban ezzel szemben angliai típusú parlamentáris királyság működik. annak visszásságait mutatja be Swift. A harmadik és a negyedik utazás Brobdingnagban. Brobdingnag életét mégis a bölcsesség. Brobdingnagban visszaszorítják ugyan a korrupciót. a tudomány hatja át. ennek Lagadó nevű fővárosában) és a . Lilliput urai a belső ellenzék támogatása miatt tekintik ellenségüknek a szomszédos Blefuscut. A törpe lilliputiak azonnal megkötözik a tengerparton alvó Emberhegyet. avagy csupán megvakítsák és halálra éheztessék). a két ország egyébként békében élne egymás mellett. az önzés. hanem egyrészt a hatalom szolgálójává silányul. Ez a tudomány azonban nem az ember kiteljesedését és szabadságát szolgálja. az ennek elnyomásában élő alsó tartományban (Balnibarbiban. az Emberhegy fejadagját. Látszatra Lilliputban is a józan gyakorlatiasság és az erkölcsösség uralkodik (pontosan kiszámítják pl.

a napfény kivonása az uborkából) egyfelől a gúnyolódó Swift kegyetlen fantáziájának terméke. Gulliver szemlélődése Glubbdubrib szigetén. valamint a csillagászatban) lenyűgözőek az eredmények. Az emberi kultúrtörténet legdicsőbb személyiségeinek felsorakoztatása üde színfoltot jelent a kegyetlen iróniájú műben. Aki virágzó gazdálkodást vezet. Arisztotelész szájából azt halljuk. Rendkívül figyelemre méltó. amelyet korábban még buzgó naivitással dicsőített. hogy az örök élet ajándékát mire használná fel: minél nagyobb tudást felhalmozva „a tudás és bölcsesség eleven kincsesbányája" szeretne lenni. azaz halhatatlanok is élnek. sőt közellenség. „fáradhatatlanul figyelmeztetve és felvilágosítva az emberiséget [É] az emberi természet állandó elfajulásának" növekvő veszélyeiről. hiszen az emberek fizikai. Luggnagg szigetén „struldbrugok". Ezzel a nemes célkitűzéssel szemben azonban az öregség Luggnaggban a halálnál is nagyobb katasztrófa. a besúgókról szóló részben). Az emberi kapcsolat és a kommunikáció ellehetetlenül ebben a torzult világban. Hősünk ekkorra már kiábrándult a keresztény civilizációból. szellemi. A lagadói Királyi Kitalátorok Akadémiájában pedig végül még ő is gunyoros javaslatokkal toldja meg az ott látott és hallott idétlenségeket. az emberi beszéd egyszerűsítésére. Az elméletben (a matematikában és zenetudományban.két szomszédos szigeten (Glubbdubrib és Luggnagg területén). az ebben a világban csodabogár. A bámulatunkra méltó fizikai és matematikai tudás révén készített repülő sziget (a mágnesességet hasznosítva) képes a levegőben úszni. A világjáró hajóorvos elsősorban az ókor jeles személyiségeit idézteti maga elé. a műfaj atyjának és a szellemi elődnek adózik ezzel a Gulliver utazásai írója. de mindez csak azt a célt szolgálja. hogy az ókori nagyságok mellé Swift az azóta eltelt századokból egyedül Sir Thomas More-t állítja. sőt erkölcsi . Gulliver a felvilágosodás eszmerendszerének alapján lelkesen kifejti. jótékonykodna és közösségi életet élne. hogy a tömegvonzás elve (Newton tana) és a matematikai alapú világkép (Descartes elmélete) nem lesz hosszú életű. a gyártmányok mindig félresikerülnek. de gyakorlatban a termékek. másrészt gyakran feltűnően emlékeztet „normális emberi" világunkra (pl. ők mentesek az „emberi természet egyetemes tragédiája" alól. észre kell vennünk. Ebben a részben már közvetlenül a felvilágosodás kritikusaként ítélkezik Swift. sőt kiiktatására pedig máris vannak elképzelések és módszerek. hogy a király és tisztviselői az alsó tartományt féken tartsák. a „boszorkánymesterek vagy mágusok" társadalmában folytatódik. A sokféle groteszk „tudományos munkálkodás" (pl. Már a házaspárok sem figyelnek egymásra. A legteljesebb kiábrándultsággal pedig a modern történettudományról szól az író. az Utópia szerzőjének. hogy Gulliver ezeket az élményeket már meglehetős egykedvűséggel éli át.

Az emberiségnek az ész és az értelem összhangját nem sikerül megvalósítani. rávilágítani emberközpontú világképünk torzulásaira. A XIX. A negyedik könyv parabolája azt sugallja. hanem sokkal inkább felrázni. hogy maga az ember a földi világ legkicsinyesebb. hogy mélységesen kiábrándulva bocsátja közre művét. A bölcs lovak emberségében(!) és életrendjének harmóniájában nem lel hibát (sőt maga is ellenállhatatlanul közéjük kívánkozik).Swift véleménye a világról és az emberről . részletezi az igazságszolgáltatás visszaéléseit. és nehezen fogadható el. azaz: Anglia. ahonnan azonban ő mint jehu végül is kirekesztődik. legalantasabb. Az optimális társadalmi formát kereső Gulliver eljut tehát a bölcs lovak valódi bölcsességgel vezérelt parlamenti demokráciájába. megelőzve Rousseau 1750-es híres írását (értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól). A címszereplő Gulliver a kiadóhoz (barátjához és egyben rokonához) szólva többek közt arról ír. emberszerű jehu csőcselékkel pedig képtelen azonosságot vállalni. Az ostobaság és erkölcstelenség. Gulliver itt már arra kényszerül. a nyihahák társadalmában viszont a tiszta szellem uralmára talál. leküzdetni megszokásainkat és előítéleteinket. Az utolsó keserű fintor: a meglátogatott országok hollétét a főhősnek el kell titkolnia az angol hatóságok elől. Az undorító. ugyanakkor legkérkedőbb és legártalmasabb lénye. Megjegyezzük. azaz ösztönlénnyé korcsosul.és itt hull le a hályog a szeméről. felébreszteni. Ezért nevezhető joggal a könyv „a világ legkeserűbb szatírájának" (Szerb Antal).valóban kegyetlenül keserű. A nyughatatlan hajóorvos útjainak tanulsága . Az utazás a „nyihahák" országában ér véget. a valódi felebaráti szeretetet és az őszinte jóakaratot tapasztalja. kijózanítani az önelégültségből. a keresztény európai kultúra és az egyetemes emberiség védőjének szerepét. hogy megmentse őket a „civilizáció" „gyarmatosításaitól". a miniszterek viselt dolgait. . sőt kétségbe ejtő tapasztalataival azonban Swift nem kiábrándítani szándékozott." Gulliver kiábrándító. Thackeray is tiltakozott ellene: „Swift sárba rántja az emberiséget. a mértékletesség és a szorgalom diadalát. az orvosok kuruzslásait. Megfogalmazza azt a végletesen keserű tételt. Részletesen ecseteli az emberek politikai. gazdasági és kulturális életének visszásságait. hogy Swift már ezzel az 1726-ban megjelenő szatirikus regényével a kultúrpesszimizmus alapelvét mondja ki. hogy az ember „jehu"-vá. század kritikus szemléletű írója. a háborúk okait.leépülésének nem vet gátat a halál. az aljasság és kapzsiság megannyi példájára emlékezik Gulliver. Az emberi faj menthetetlen. és hogy „minden oka megvan az elkeseredésre". A regény elején olvasható bevezető levelek a mű kulcsmozzanatait értelmezik. Ebben a részben mesél a legtöbbet hazája társadalmáról Gulliver a vendéglátójának . hogy feladja kilátástalanná váló törekvését.

címmel). hogy az emberiség ne járjon tévúton. a szereplők esetleges (monológszerű) szövegei függő beszédként illeszkednek Gulliver mondataiba. erkölcsi tisztaság. A Gulliver utazásaiban a következő pozitív értékek állnak az értékrend csúcsán: ésszerűség. Jóllehet a kalandok a tapasztalati valóság határain túl játszódnak. A regény azt is sugallja. A regény legfőbb sajátossága épp a valósághoz való sajátos viszonya. hanem arról is. a bevezetőben szintén közölt válaszlevélben). és az is könnyen belátható. mégis mindvégig emlékeztetnek a „normális" emberi világra. igaz emberség. Hordómese. s a legutolsó útja után már otthon érzi leginkább idegenül magát. A kalandvágyó hajóorvos mindenütt hamar megtanulja vendéglátóinak nyelvét. közvetett formájával pedig Gullivernek az óriáspatkánnyal folytatott „hősies" küzdelme leírásakor. A regényben különös hangsúlyt kap az állandó értékelés és újraértékelés. Ez a közlésmód ott kap különös jelentőséget. Gulliver azonban nemcsak arról panaszkodik a bevezető levelében. az emberi méltóságot (életveszélyben hajlandó e magasrendű eszmék feladására). Swift is több gúnyiratot ír a Gulliver utazásai mellett (pl. hogy a torzítások és túlzások ellenére „az egész művet az igazság szelleme hatja át" (olvashatjuk a kiadónak tulajdonított. megtörtént voltát bárki kétségbe vonja. de életének görcsös védelme ővele is olykor elfeledteti pl. A könyvek csatája stb. mindent a címszereplő beszél el. A kor vezető publicisztikai műfaja a pamflet. de a benne élők részéről észre nem vett torzulásokra felhívja a figyelmet.A bevezető levél az ellen is tiltakozik. Anglia elvakult magasztalásakor). utópisztikus. hogy a londoni látogatóval „képtelenek voltunk gondolatainkat egymás számára érthető módon közölni". sérti azonban az illendőséget és a törpekirálynő gőgjét. illetve . A fantasztikum és az abszurdig fokozódó túlzás szerepe ebben a regényben éppen az. A regény közlésmódja csaknem mindvégig a hagyományos epika keretén belül marad: párbeszédek nem kerekednek ki. emberi méltóság. ahol a hős véleményének torzulását sejti meg az olvasó (pl. a törpekirálynő palotájának tűzoltásakor: Gullivernek ez a tette a gyakorlatiasság és ésszerűség diadala. A közvetett jellemzésnél gyakrabban folyamodik Swift a nyíltabb gúny eszközeihez. Ennek direkt (nyersen gúnyos) formájával a lilliputiak politikai kötéltánc-gyakorlatának leírásakor találkozunk. Groteszk hatást kelt az értékek keveredése pl. hogy a fiatal tengerészek nyelvét már nem érti. hogy a leírtak valóságos. Gulliver életrevalósága (maga az élet) is hangsúlyos szerepet kap. hazatérte után azonban egyre kevésbé tud szót érteni embertársaival. hogy kalandjait elhitesse honfitársaival. hogy egy minden eddiginél teljesebb megértés volna szükséges ember és ember között ahhoz. Ezért is tesz Gulliver minden útjáról hazatérőben rendkívüli erőfeszítéseket arra. Swiftnek ez a regénye a szatirikus. hogy az emberi valóságban meglévő.

illetve lazán összefüggő kalandok sorozata áll. elkergetik a kastélyból. Az idézeteket Szentkuthy Miklós fordításában közöltük. (RéZ PéL) A klasszicizmus Arisztotelészig visszanyúló értékítélete az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak.) A regény elfogadtatásának feltétele volt a bölcseleti jelleg is. (Hasonló megoldást választ Defoe is a Robinson esetében. ill. Ezt szolgálja a Candide második kiadásának alcíme: „Fordítás Ralph doktor úr eredeti német könyvéből. s ezáltal a műfajt a történetíráshoz kellett közelíteni. a világirodalomban Huxley Szép új világ c. könyve.nincs okozat ok nélkül . Ahhoz. a végén megjavul vagy felkötik. Az ifjú Candide Thunder-ten-Tronckh báró vesztfáliai kastélyában él. meg kellett adni a valóság illúzióját. hogy a Voltaire által is frivolnak tartott regény szalonképessé váljék.szeretné bebizonyítani a báró tizenhét éves lányának. A Candide műfaját tekintve leginkább a próbatételes kalandregény sajátosságait idézi: a történet kezdő és végpontja adott. Mindenben az úr 1759. illetve hatodik utazásaként). A magyar irodalomban a legkiválóbb követői Karinthy Frigyes kisregényei (Capillária. A ház cselédei gyanítják.Gulliver ötödik. A köztes kalandokat két részre oszthatjuk. megpróbáltatásainak. ez után pedig .jelenségeinek. hogy a báró úr húgának a fia. A regény zárópontja a Rodostó melletti farm. közte egymással felcserélhető. Amikor Pangloss mester tanítását . amikor meghalt. Az Eldorádó-fejezetig a főhőst a körülmények irányítják. mindazokkal a kiegészítésekkel. csak groteszkül felnagyított változatai a kor valóságos vagy lehetséges . A regény elején a főhőst kimozdítják nyugalmi helyzetéből. amelyeket a doktor úr zsebében találtak. vissza kellett vezetni eredetét a hellenisztikus korig (Héliodorosz: Boldogtalan szerelmesek). voltaképpen nem is rendkívüliek. ahol összegyűlnek az életben maradt szereplők. esztendejében".ellenutópiaszerű művek hosszú sorát nyitotta meg. A cselekmény ideje alatt a szereplők életkora nem változik. Kunigundának. VOLTAIRE Candide vagy az optimizmus (1759) A rendkívüli kalandok. amelyeket Candide átél. Utazás Faremidóba .

Vele. Lisszabonban Panglosst felkötik. a XVIII. melynek nemzetek fölöttiségét a keresztény vallás. majd kincsekkel gazdagon megrakodva Szurinamba. Martint. Candide-ot egy öregasszony menti meg. s így a Fülesek törzséhez menekülnek. sőt bárhol élhet is. az öregasszony. a kulturális és tudományos élet eseményeiről. ahol feltűnik Kunigunda halottnak hitt öccse is. és a kibogozhatatlan hatalmi és politikai összefonódások biztosítják. melyet zsidó bankárok jelképeznek. Martin holland. a különböző társadalmi berendezkedések és vallási ellentétek ellenére is egységes világ ez. A Candide utaztató regény is. Buenos Airesben Candide anyagi okokból kénytelen megválni Kunigundától és az öregasszonytól. s itt élnek ezentúl mindahányan. még végigszenvedi. melynek később jó hasznát veszi. A próbatételes művek dramaturgiáját Voltaire csupán Kunigunda esetében nem követi. a francia kikötőbe. Mikor megismerjük. Itt a kivégzéstől csupán Cacambo ékesszólása menti meg őket. innen Rodostóba. a holland gyarmatra érnek. Előbb Avacenába. a mindenhol jelenlévő jezsuiták. ahol megismerkedik az anabaptista Jacques-kal. a háborúnak álcázott tömegmészárlásból már elmenekül. a pénz uralma. a vallási türelmetlenségről. a gyarmatosításról. útjuk Eldorádóba vezet. tizenhét éves ifjú hölgy. érte . a civilizálatlan törzsekről. Mivel Candide leszúrja a bankárt. A tenger partján bérelnek egy tanyát. század nagy élményét. hogy hősünk végre viszontláthassa Kunigundát. ahol az imádott hölgyet Rákóczi fejedelemtől kiváltják. Sokszínű voltában. s újra találkozik Pangloss mesterrel. aki a jezsuita főinkvizítor és a zsidó bankár kitartottja. A Párizsban töltött idő után Dieppe-ből Portsmouthba utaznak. s egyre fogyó kincseivel indul Bordeaux-ba. Az út az olasz városból Konstantinápolyba vezet. A kastélyból kiebrudalt címszereplő előbb a bolgár-avar háborúba keveredik. Pocurante olasz. A kiképzést. menekülniük kell. a nemzetek fölöttiséget a szereplők hovatartozása is jelzi: Candide német. Az egyetemességet. Találkozik Kunigundával. A pikareszk vagy kalandregény-forma. Candide új útitársat vesz maga mellé. akiről kiderül. majd Cádizba érnek. Jacques-ot kísérve jutnak el Portugáliába. A régi inka birodalom kincseit őrző eszményi országban egy hónapot töltenek. Az ember ebben a világban bárkivel és bárhol szót érthet. szolgájával Paraguayba mennek. Martin. majd két nap múlva tovább Velencébe. a nyitottá váló világot tárja elénk. Voltaire az ősi regényformát sokfelé ágaztatja el. Cacambóval. az öreg tudóst. Pangloss. a regény végén pedig Candide megdöbben szerelme látványától. Cacambo. az utaztató művek sajátosságai információgazdag szöveggel társulnak. A következő állomás Hollandia. aki éppen katonai parancsnok. Itt feljutnak a Dél-Amerikába induló hajóra. Szó esik a regényben a kor háborúiról. hogy mégsem halt meg.Candide szándéka szerint alakulnak az események. Itt szemtanúi és szenvedő alanyai a földrengésnek. A szerencsés fordulatok után együtt a kompánia: Candide. A jámbor Candide a vita hevében leszúrja leendő sógorát.

azaz Voltaire számára negatív utópia? Vélhetően egyik sem.. Itt az emberek csak olyanok lehetnek. A legtökéletesebb államforma sem adja meg az ember számára a kiteljesedést és a megnyugvást. a szerencsétlen sorsú holland tudós. Candide mégis elvágyik innen. az Eldorádó-jelenetnek. tudománytörténeti elemzések (Simonyi Károly) egyöntetűen állapítják meg. században válik kétségessé. Ezt jelzik a tízezer méter magas hegyek. Voltaire eleget tesz a XVIII.." Az ellenkezőjéről akarja meggyőzni Candide-ot Martin. hogy egyike az emberi gondolkodás legfénylőbb szellemeinek. A manicheusok XVIII. mely irányítja életünket.és emberidegen hely. érnyaltabb képet kapunk. Kunigunda a kulcsa a regény egyik legvitatottabb részének. Voltaire viszonylag könnyű módszert választott. A voltaire-i állameszményből jelen van a felvilágosult uralkodó. a szövegösszefüggésből kiragadott néhány passzust. mire birtokunkba kerül. „mint a többiek". amelyek körülveszik. amikor a német bölcselő műveiből.. bár réges-rég nem hitt már benne." A tétel és egyéb filozófiai megállapítások Leibniz Theodicea és a Monadológia című műveiből valók. hogy minden jól van ezen a földön. a „lex optimi" már a Candide címében visszaköszön. mire hozzájutunk. ám a végső egymásra találás kínos pillanatokat okoz hősünknek. ha hiányzik a személyes boldogság: „. Leibniz híres-hírhedt törvénye. de mi haszna.járta végig a fél világot. Az egyéniség és különbözőség liberális elvét valló Voltaire elviszi innen hőseit. Nincs meg benne az élet eleven lüktetése és sokszínűsége. ha a regényt a filozófiai tétel cáfolatának tekintenénk. A két . ezentúl sem állíthatott mást. századra újraéledő eszméit vallja.. Az Aranyország vajon az eszményi társadalmi berendezkedés-e. századi regénnyel szemben támasztott bölcseleti követelményeknek is. de mivel egyszer azt állította. Ezért újabb műfaji meghatározással tézisregénynek is nevezhetjük a Candide-ot. vagy Platón éllamának megvalósulása. a tudományok és a művészet támogatása. a józan belátáson alapuló vallás és egyistenhit. szerinte a világot „Isten átengedte egy gonosztevőnek". Az isteni kegyelem. Leibnizről mértékadó filozófiatörténeti munkák (Bertrand Russel). A regény végén azonban kétségeiről is hallunk: „. Kunigunda metamorfózisával Voltaire az eszmény és a valóság filozófiai problémáját vetíti elénk: mi lesz az eszményből. iszonyúan szenvedett. viselte el a szenvedéseket. A filozófiai kiindulópont Pangloss mester szájából hangzik el: „az adott világ a lehetséges világok legjobbika. Pangloss mester látszólag mindvégig ragaszkodik elveihez. a gondviselés és célszerűség középkori bölcselőkig visszavezethető elve a XVIII. s a probléma újragondolását a lisszaboni tragikus földrengés is sürgetővé tette. ha nincs itt Kunigunda?" Másrészt Eldorádó a maga tökéletességével világ. Egyszerű megoldás lenne. melyért küzdünk. ha a történet szintje helyett a szereplőknek az optimizmus törvényéhez való viszonyát vizsgáljuk. a nélkülözés hiánya.

de nem is a pokol. de hát szeretem az életet. merre vagy legeslegjobb világ?". Ez a furcsa gyengeség talán leggyászosabb hajlandóságunk: mert hát van-e butább dolog. Földünk nem az édenkert. de egy kisebb részét a magunk törvényei szerint is irányíthatjuk. hogy megragadhassa az életet.. Már a negyedik fejezetben megkérdezi: „•. egyre hordoznunk azt a terhet. KLEIST Kohlhaas Mihály (1810) Jogérzete [.Pangloss elfogadja: „a munka pedig arra jó.szélsőséges véglet között hányódik a címszereplő. Voltaire az élet és a filozófia problémájában az eleven és lüktető élet elsődlegességét hirdeti.] rablóvá és gyilkossá tette. leegyszerűsíti azt. Martinnak ad igazat. Ha az első fejezet a paradicsomból való kiűzetés ironikus felidézése volt. Amikor nem. melyet az öregasszony fejt ki Candide-nak: „. Martin nem számol ugyanis az ember megmagyarázhatatlan tulajdonságával. Pangloss tanításával szemben sokasodnak a kételyek: „Ha ilyen a legeslegjobb világ.. hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat. a záró fejezet a paradicsomkertbe való visszajutás szatirikus képe. Ha nem megmagyarázni. Ezzel az egyszerű és alapvető tanítással fejeződik be Voltaire Candide című regénye." Az elbeszélő a tevékeny élet fontosságát hangsúlyozza. amikor az okok és okozatok láncolata számára kedvezően alakul.kissé kényszeredetten . hanem élni akarjuk életünket. ha az okoskodás helyett a munkát választjuk. a bűnt. még talán boldogok is lehetünk. A műből vett idézeteket Gyergyai Albert fordításában közöltük. a kitartás polgári erényeivel ugyan a világ kaotikus voltán nem tudunk úrrá lenni. a szükséget. aki szerint a világot azért teremtették. Pangloss véleményén van. Nincs igaza egyértelműen Pangloss mesternek. „hogy legyen min mérgelődnünk"? A történet szintjén jogosan kiált föl Candide: „Micsoda világ a miénk?" ém a főhős. de Martin kiábrándultságának sem. A szorgalom. mind pedig ... Minden merev filozófia. (RéSZLET A MB§L) Heinrich von Kleist (1777-1811) romantikus drámáinak és kisepikai . milyenek a többiek?" De vajon igaza van-e Martinnak. amelyet bármikor eldobhatnánk?" A regény utolsó fejezetében az öreg török tanácsát mind Martin.

hamarosan magára hagyják az igazság keresésében. a tronkai várkastély urának önkényeskedéseit kell elszenvednie. Kleist elbeszélése csak a kezdetekben igazodik a történelmi tényekhez. embereket öl meg. és perét személyesen terjeszti elő Szászország fővárosában. az igazságeszme megszállottjává válik az őt ért méltánytalanságok. A szélmalomharcban akad olykor egy-egy pártfogója. hogy egy ifjŁ földesŁrnak. de minduntalan kudarcot vall. le akar számolni a bűnös földesŁrral. A köznép rokonszenvét a lócsiszár ugyan már hadjárata kezdetén elnyeri. de a szerencsétlen asszonyt az ajtónálló őrség durván megveri. . a birodalmi (sőt a lengyel-szász ellentét révén a nemzetközi) érdekekbe. sértett önérzetének elégtételt szerezni. illetve a folyamatosan hozzájuk csatlakozókkal városokat éget fel. a Kohlhaast vádoló nyílt levele vet véget. A lócsiszár először peres Łton kíván igazságának érvényt. hogy elégtételt nyerjen.felmérve a tartományi urak érdekeinek összefonódását . noha ő maga nem ismeri fel. Az ő közbenjárására aztán Kohlhaas elbocsátja seregét. ezrei (ha nem is az övéhez hasonló erkölcsi tisztasággal) lázadnak. népszerűségét végül nem tudja. akik azonban . de messze tŁllépi személyes lehetőségei határát. Célja csupán személyes jogainak az elismertetése s az. Drezdában. A bonyodalmat az idézi elő. és elvakultságában tragikus vétségeket követ el. a Kohlhaasbrücke nevű kis település büszke és megbecsült lókereskedője. Igazságának érvényesítése azonban Łjfent beleütközik a tartományi.műveinek hősei rendszerint a kiismerhetetlen világrenddel szemben próbálnak megküzdeni nemes eszményeikért. majd szabályos háborŁja a feudális Szászország ellen mintegy 8 éven át (1532-től 1540-ig) tartott. az emberi méltóság érvényesítéséért. a fejedelemségek és tartományok tisztségeiért folyó csatározások szövevényeibe. Kohlhaas tragikus hős. Ezt csak a kamarások és tisztségviselők látják világosan. sérüléseibe belehal. századi német polgár. Kohlhaas Mihály fájdalma mérhetetlen. Az egyre nekivadultabb férfi hű szolgáival. mert nem is akarja kihasználni. Hősies feladatot vállal. a személyiség jogaiért. Az események azonban tŁlnőnek rajta. végül elfogták és kivégezték. elbeszélés címszereplője valós történelmi személy: egy XVI. Eszeveszett ámokfutásának Luther Márton személyes állásfoglalása. Kohlhaas a cselekmény kiindulópontján tehetős és jogtisztelő polgár a brandenburgi fejedelemségben. hogy a hozzá hasonlóan kiszolgáltatottak százai. a sértett hős eközben kirabolta a brandenburgi fejedelemség ezüstszállítmányát. és az indulatokat ellene is fordítják. és végül a politikai manőverek áldozatává válik. Kohlhaas ügye eleve politikai tartalmŁ. a sikertelen igazságkeresés bosszŁhadjárattá fajul. vagy készek a lázadásra. Pere. elveszti sorsa irányításának utolsó esélyét is. Felesége halálával fájdalma elviselhetetlenné fokozódik. A Kohlhaas Mihály c. majd veszteségek hatására. Felesége is megpróbál közbenjárni a schwerini tartományŁrnál.

azaz maga a XVI. abban a Német-római Császárságban. és leghőbb vágya a lelki feloldozás elnyerése. amikor belátja. A Szászországot végigpusztító. amelyet 1495-ben Miksa császár hozott a wormsi országgyűlésen). de tágabb értelemben a tartományi és birodalmi tisztségviselők érdekösszefonódásokkal teli csoportja.de csak azzal. E jogok érvényesítése azonban a gyakorlatban szinte lehetetlen. és amikor csak gyermekeivel és szerettei emlékének megtisztításával törődik. akkor „a világ [É] iszonyatos rendetlensége" miatt lép fel. a misztikus dolgok iránti érdeklődés . Kohlhaas polgár. Az erkölcsi diadalt . . hogy a világi hatalmak cselszövései ellen hiába küzd. és ezért vérpadra jut. Hiszen ő éppen szilárd erkölcsi meggyőződése miatt lázad. az önbíráskodás vétsége terheli (azt a törvényt szegte meg. és jogosnak ítélik Kohlhaas Mihály követeléseit az elégtételt illetően. Ekkor már szinte nem is kell. hogy megbocsásson az ellenségeinek.Kohlhaas személyes ellenfele Vencel. A hatalom birtokosainak létérdeke. századi feudális rendszer.de ezt is hiába kísérli meg. vagyis az „irgalom". Nem lesz tehát a számára megoldás. valamint az Łrfi közvetlen környezete (szolgái. Csak akkor jut lelki békéhez. A valláserkölcs tanítását. épp az erkölcs védelmében ekkor még képtelen arra. Nem hagyhatja annyiban a neki mindennél fontosabb igazság megcsŁfolását. hogy meghunyászkodva „tartományŁri oltalomért" folyamodjék . lovagtársai. Az igazságért és az erkölcsért harcol. Aztán belenyugvással lép a vérpadra. megszerezheti magának és elhunyt felesége emlékének: a politikai érdekek közrejátszása folytán kétfajta ítélet születik Kohlhaas Mihály ügyében. a felebaráti. Megbünteti ugyan egyik ellenfelét. amikor elfelejti a rajta esett sérelmeket. Vesztőhelyre kell jutnia. Ugyanakkor épp a feudális anarchia főbűne. megalázott lócsiszár még arra is hajlandó. A jogaiban sértett. ahol a nem nemesi származásŁ személyeknek is vannak már törvényes jogaik. seregeket felkoncoló. és jogainak erőszakkal próbál érvényt szerezni. rádöbben tetteinek sŁlyosságára. a lócsiszár békés kiegyensŁlyozottsággal várja a halált. hogy a nép hősünk iránti rokonszenvét valamilyen módon leszerelje. hogy maga is érzi elkerülhetetlen sorsát. és a lázadót elhallgattassa. rokonai). de eközben a brandenburgi fejedelemség bírói ítélete szerint a tronkai Vencel várŁrfi bűnösnek nyilváníttatik. Amikor tragikus vétségét elköveti. de a világi törvénykezés ítéleténél fontosabb számára a saját erkölcsi és lelkiismereti tisztasága. hogy fegyveresek őrizzék. A birodalmi törvényszék szerint vétkes volt „a császári közbéke megszegésében". a tronkai vár ifjŁ ura. feltétel nélküli „megbocsátás" megoldását Kohlhaas Mihály eleinte nem fogadja el. Magatartása a mű utolsó epizódjaiban .ha felemás módon is -.jelzi. rettegett bandavezér Kohlhaas Luther első szavára megretten. hogy utolsó perceiben lenyeli az uralkodó sorsát jövendölő cédulát. de igazságtalanságok és morális vétkek sorát követi el.a sztoikus nyugalom. a gyengének bizonyuló szász választófejedelmet .

Fiairól a brandenburgi választófejedelem lelkiismeretesen gondoskodik. A stílusbeli kettősség az író valóságszemléletének összetettségét érzékelteti: Kleist egyrészt az eredeti történet krónikása. Az első egységre. Külső nézőpont érvényesül. század eleji zsarnokság erkölcsromboló mechanizmusára mutat be példázatot Kohlhaas Mihály történetében. illetve a berlini és bécsi jogszolgáltatás bonyodalmait ecseteli. továbbá Kohlhaas eredeti kivégzési módjának megváltoztatása (a hős kerékbe törése helyett „csak" lefejezésre kerül sor). pl. izzó indulatait is csak a tetteiből érezzük meg. romantikus színezettel ellensŁlyozza. mert a főszereplő belső folyamatait. és Kohlhaas rendes temetésen nyeri el a végtisztességet. a vihar képei kísérik. Kohlhaas és a felesége fordulatot hozó dialógusánál. A tényközlő elbeszélő objektív közlésmódjából csak néha lép ki az író. gunyoros lesz. másrészt a tényeket mint megváltoztathatatlan jelenségeket tudomásul veszi. cizelláltan körmondatos. Amikor azonban az író Drezdába helyezi át a cselekmény. Az apácakolostorba való betörést az eső. és ez azért kelt drámai hatást. a XVI. másrészt feltárja hőse lelki válságát. Kohlhaas Mihály kálváriájának és harcainak elbeszélésére rendkívüli tömörség jellemző. a jogállamiságra való hivatkozással teszi. hogy belegázol a személyiség legbelsőbb szféráiba. sárba tiporja az emberi méltóságot. szembekerülése áll. A hős tŁlfűtött érzelmi igazsága és a közönyös magatartást tanŁsító „igazságszolgáltatás" ellentéte állandó feszültséget tart fenn. A felhasznált fordítás Kardos László munkája. stílusa megváltozik: mesterkélten tekervényes. Doctorow: Ragtime). Kohlhaas ivadékai pedig a következő századokban is közmegbecsülésnek örvendenek. A Kohlhaas Mihály c. a szász választófejedelem a lelkifurdalás büntetését kapja.A lócsiszár történetének hátterében tehát a politikai és az erkölcsi értékek válsága. Kohlhaas és Herse tényfeltáró beszélgetésekor. . és mindezt cinikus szemforgatással. Az elbeszélés stílusa a mű során változik. feloldja tragédiáját. elbeszélés (kisregény) egészében véve tiltakozik. Az abszolutisztikus rendszer azzal tetézi az alattvalók feletti uralmát. és ez a módosulás két részre osztja a szöveget. elfogadtatja a szereplőkkel. és bizonyos iróniával. századi eseménysor kapcsán a XIX. kulcsfontosságŁ jelenetben olvashatunk párbeszédet. Kohlhaas Mihály élettörténete további irodalmi feldolgozásokban is megjelenik (pl. illetve Kohlhaas és Luther találkozásakor. és igazságot szolgáltat számára. Sütő András: A lócsiszár virágvasárnapja. villámcsapás érkezik az égből az eszeveszett követelés kimondásakor. A feloldás eszközeihez tartozik a misztikus-romantikus „amulett"-történet is. A mű befejező részében Kohlhaas részleges diadala is csak az író elégtétele. Kleist a totális diktatŁrát kiépítő Łjkori hatalom természetét is elemzi.

Endre király galíciai hadjáratot vezet. megjelennek az alapmotívumok. felrajzolódnak az emberi jellemek és törekvések. a jobbágyok (azaz alattvalók) pedig anyagi és jogi biztonságban élnek. Nyomtatásban 1821-ben jelent meg. és hallja azt is. folyóirat 1814-ben meghirdetett drámapályázatára készítette Katona József (1791-1830). a nádor Bánk (a királynő utasítására) az országot járja. és mindez (elsősorban az ötödik felvonásban) a főszereplők becsületének és önbecsülésének dimenziójában is tükröződik. négy évvel később nyerte el végleges szövegét. politikai és magánéleti konfliktusokat fon össze. Témaköre rendkívül sokrétű. A színpadi történések középpontjában az élősködő idegen hatalom áll. II. ősbemutatója Kassán volt 1833-ban. a dráma jelentős átdolgozás után. hogy Gertrudis kétszínűen .KATONA JÓZSEF Bánk bán (1815. megjelennek a válságos helyzetből következő személyes tragédiák. századi tragikus eseménysora kapcsán. kettejük távollétében a királyi palota féktelen mulatozás színtere (a hatalmat birtokló merániak és a királyhű magyarok részvételével). a főnemesség szerepet kap az országvezetésben." (S§TéR ISTVŹN) A mű első változatát a kolozsvári Erdélyi MŁzeum c. Petur bán összeesküvést szervez. A jogaikban sértett magyar főurak félrehŁzódnak. 1819) A Bánk bán a „nemzeti harc és a szerelem drámája. A titokban hazatérő Bánk (itt indul a bonyodalom) Melindát Ottó társaságában találja. és ugyanakkor a lélek tragédiája is. vele szemben felsorakoznak a lehetséges magatartásformák. lelkiismereti válságokat jelenít meg. Ottó herceg el akarja csábítani Bánk feleségét. melyben az idegenek és a magyarok harmonikusan élnek egymás mellett. történelmünk egy XIII. Az első felvonásban (mint hagyományos expozícióban) kibontakozik a drámai szituáció. A politikai eszménykép a megoldásban világosul meg: a válságot csak a nemzeti király által vezetett önálló állam oldja meg. máig fennálló érvénnyel. Nemzeti drámánk a magyarság létének a reformkor hajnalán aktuális alapkérdéseit taglalja.

neve is az alaphelyzet középpontjában áll (féltett testvér. A megnevezetlen származású Biberach. Melinda személye. de az ezután érkező (és kétkulacsosan taktikázó) Biberachtól rémülten értesül a . hitves. hogy csak a lelkiismeret szavát kövesse. Világosan látja a veszélyeket („Itten Melindám. Intő párhuzam: szülőhazájuk már teljesen idegen elnyomás alá került. Bánk az első felvonás végi monológjában végiggondolja feladatait. A spanyol származásŁ Simon és Mikhál. végső kilátástalanságában fordul urához.nyilatkozik Ottó udvarlásáról. epekedő szerelmi vágyakozás tárgya. Az egész nemzet érdekét akarja szolgálni (az „elfáradt paraszt" is látószögében van). Bánk így magasztalja: „égi s földi mindenem javát szorossan egybefoglaló erős lánc". A magyarokat is háromféle magatartás jellemzi: a király köréhez tartozó nemesség feltétlen lojalitással a meráni származású királynőnek is híve. A hazafiságot illetően a külföldiek körében Katona háromféle típust különböztet meg. Az ország valódi állapotát Bánk. A második és a harmadik felvonásban a közéleti és a magánéleti motívumok váltakozásával növekszik a bonyodalom. A haza és még hangsŁlyosabban a becsület ügyét akarja tisztázni. és talán Bánk kezének megkötésére is. Mint a király helyettese mindenáron meg akar felelni az alattvalók bizalmának. Gertrudis „fertelmes" magatartására. ami fenn forog játékon: a haza és Melinda". akár a személyes mártírsors árán is („Egy ménkőcsapás ugyan letépheti rólam halandóságom köntösét. akivel egykor patriarkális viszonyban élt. fokozódik a drámai feszültség. érlelődik a tragikus végkifejlet. Petur a nevet csupán jelszónak használja. A két főmotívum Petur szavaiban jelenik meg először: „Nagy-nagy. majd a királyi udvarban. de még nem látja a megoldást. szerelmi rivális stb. a hűséges alattvaló (Tiborc) viszont nyomorban tengődik. saját eddigi elvakultságára. Biberach porokat ad Ottónak terve végrehajtására. A merániak elnyomó idegenek. Elfogultságaitól (királyához és családjához fűződő kötelmeitől) most már meg akar szabadulni. hol a haszon".). az államrendet eltökélten őrzi. a hatalomból kiszorult magyar nemes. Rádöbben Melinda helyzetére. ottan a hazám"). a világban „lézengő" lovag pedig a hazátlan haszonelvűséget vallja: „ott van a haza. a nádor csak az első felvonás idején ismeri meg. hatalmukkal visszaélve dőzsölnek. Bánk Petur házában sikerrel csillapítja le az elégedetlen nemesek indulatait. Melinda testvérei viszont már hazájuknak tekintik Magyarországot.és Petur házába indul. amelyet isteni sugalmazásnak tekint. miután megdöbbentő tapasztalatokat szerzett „hazánk külön-külön vidékein". leghitványabb közöttük a kéjenc és döntésképtelen Ottó. Gertrudis számára pedig Melinda csak eszköz Ottó szórakoztatására. de jóhíremet ki nem törölheti") . minthogy (ez Katona romantikus tŁlzása) „itt nem aljasul el a spanyol". Petur megnyilatkozásait az idegengyűlölet és nacionalista elfogultság fűti. ill.

Tiborcéra pedig a megtört.a király távollétében . minthogy a lovag szerint a . Ottó tehetetlen dühében és szorultságában megöli a cinikus Biberachot. árŁba tetted a törvényt [É] mártírrá tetted az erkölcsöt. a tébollyal küszködő asszony azonban kristálytiszta szavakkal a „koronák bemocskolójának" a fejére olvassa összes bűnét: „megloptad királyi férjedet . magatehetetlen Melindát. Gertrudis erre Bánk házasságát és gyermekét átkozza. királyházban bordélyt nyitottál. Endre megrendülten viaskodik gyászával és elfogultságával. Megátkozza Melindát és gyermekét („elszakítja láncait".kitépted kezéből a jobbágyi szíveket. A második tőrdöfés: Myska bán „orozva gyilkolónak" nevezi a tettest. A negyedik felvonásban érkezik el a dráma tetőpontja. Gertrudis értesül ugyan az országos elégedetlenségről. akinek panaszáradata még inkább a merániak bűneire irányítja a figyelmét. Először az országos „elbŁsulást". a királyi trón végzetes tekintélyvesztésével vádol. A királyné itt még az „Európa harmada" fölötti hatalomról ábrándozik. majd a saját családi becsületének a megtiprására („ő jónevét ölé meg nemzetemnek rŁt öccse által"). a haza érdekére hivatkozik („felért az égre a sanyargatott nép jajgatása"). Bánk az Endre bizalmára való méltatlanságot veti a királyné szemére („lábat ad a bujálkodónak"). az erre rátámadó Gertrudist leszŁrja. de gŁnyos visszautasítás a felelet. féltékenysége az őrület határára sodorja. Melindát kimérten eltanácsolja az udvartól. Gyanítja a királyné bűnrészességét („épülj fel! Izmosodj meg. Petur utolsó szavával viszont megátkozza az „alattomos gyilkost". A zendülők és a palotaőrség összecsapása közben megérkeznek a királyi seregek. de a hírt gőgösen semmibe veszi.Melindát fenyegető közvetlen veszélyről. A király becsületét tovább csorbítja. Gertrudis ravatalánál II. ez Bánk becsületének első elvitatása. Bánk magabiztosan és önérzetesen vállalja tettét. gondolat!"). Bánk most még utoljára Melinda becsületének visszaadásáért könyörög. a tisztesség áll a középpontban. A hazasiető Bánk zavaros helyzetet talál. az immár beszennyeződött családhoz fűződő kötelékeit). a törvények megcsŁfolását tárja fel. és testvéri indulatból egy szennytelen nyoszolyának eltörése végett. megtudva Gertrudisnak a magyar hazát sértő tetteit. Ekkor már meghallja Tiborc szavait." Mikhál békítő. hanem . hogy a merániak az ő nevét kiáltozva hurcolják lófarokhoz kötve Peturt (Endre hű emberét) és háza népét. pökhendi kérdéseire Bánk kemény vádakkal válaszol: ő most nem alattvalója a királynénak. önkéntes jószolgálati küldetését már elvakult dölyffel játssza ki a királyné.„ura és bírája". a keresztre megesküdve tett vallomása alapján. és az agg nemesembert börtönbe vetteti. Az ötödik felvonásban már a becsület. és Gertrudist ártatlannak mondja (Biberach utolsó. Ottó felbukkanásakor Bánk megátkozza Merániát. Bánk a letartóztatott Mikhál gondjaira bízza kisfiát. Gertrudis a női mivoltára hivatkozva követel tiszteletet. A nagyjelenetben Gertrudis gőgös.

a szavak elevenébe vágnak. mert őt rossz hírbe hozta („ni. Melinda holttestének behozatalakor pedig összeroppan. ki örök mocsok közé keverted hazádat!"). ez az ő sorstragédiája. a hazafié és államférfié stb. de mint Isten földi helytartójával szemben fejet hajt. II. részint mint az embertársakkal kapcsolatos erkölcsi kötelességtudás (a hitvesé és szülőé. A személyes tisztesség azért a mű egyik sarkköve. ezért éri Isten büntetése . hogy Gertrudis „méltán" bűnhődött a magyar haza elleni vétkeiért. Endre király ekkor saját apja egykori utolsó szavaira emlékezik („emberi uralkodásra" intette). a kötelességek és a felelősségek több szinten ütköznek. de mégiscsak ő sérti meg az isteni világrendet. Erre Solom is átokkal fordul el az „alattomos gyilkos"-tól. a lovagé. mert az szégyent hozott „Berthold nemzeté"-re.ő Łgy érzi: jogosan. Mint középkori magyar főŁrnak és mint autonóm erkölcsi személyiségnek. és Bánkot nem bünteti. meg is átkozza őt („Źtok reád. átérzi Bánk veszteségét. A hitvesi és hazafiŁi becsületét egyaránt egy általános. belátja. mert ellenkező esetben végzetes tekintélycsorbulást szenvedne. A mű konfliktusrendszerében a magyarság szabadságvágya a meráni hatalmi érdekekkel ütközik. az öccse kinek kontár vala Melinda elszédítésében"). Bánk „oszlop módra áll". Endre királyban csak a végső felismeréskor. Petur viszont csak szűk nacionalista elfogultsággal kényes a magyarok becsületére. II. Bánkban kezdettől viaskodik a „szerelemféltés" és az államférfi kötelessége. Isten szavát kívánja meghallani és érvényre juttatni. A becsület látszata Gertrudisnak is fontos: azért taszítja el magától unokaöccsét. mert annak elvesztése hiteltelenné és ezáltal cselekvésképtelenné tesz. A Bánk bán értékvilágának csŁcsán a becsület áll. fiŁ. mert neki nyomasztó . részint abszolŁt kategóriaként mint az ember morális erényeinek összessége. Istentől eredeztetett lelkiismeret síkjára emeli. A királyával mint gyarló emberrel szemben dacol és védi igazát. A néző előtt Melinda megvédi tisztességét. a politika és az etika törvényei állnak egymással szemben. itt megyen GertrŁd. a becsület elvesztése Bánk számára is a legnagyobb csapás. Bánk viszont azért kényes rendkívüli mértékben a saját jó hírére („a becsület fanatikusa" Barta János szerint).királyné „semmit sem is tudott Ottónak ízetlenkedésiről").). Gertrudis pedig megdühödik Ottóra. hogy még az apai-férji vagy politikai-hazafias elfogultság vétkétől is tiszta maradjon. Bánk azonban bűnösnek hiszi. a dráma megoldásaként a megbékélést szorgalmazza. a hazafiság változatai szembesülnek. Kiteljesedett szintjén egyedül Bánk kívánja érvényesíteni: ő más személyek és népek becsületének csorbulása nélkül igyekszik saját kötelezettségeit teljesíteni. Endre király makacsul ragaszkodik felesége ártatlanságának hiedelméhez.

további rendkívüli feladataihoz biztosítja a cselekvési lehetőséget és szabadságot. amelyet a távollevő király emberi-politikai hibái okoztak. Ezzel kapcsolatos Bánk „hamleti" problémája: nem bizonyosodhat meg ellenfele (Gertrudis) valódi vétkéről. A jellemek rendszerét Arany János megállapítása szerint három csoport alkotja: Bánk. Azaz: nádorként a szabadság és a becsület védelmében szembe kell fordulnia a királynéval is. Magasrendű. mert feltámad benne a jogos önvád: felelős volt Melinda meghurcolásáért és haláláért. elveivel ellentétes feladatokra kell vállalkoznia" (Barta János). hogy „saját alkatával. hogy mi történt valójában az ominózus éjszakán Ottó és Melinda között. Bánk terheit az is tetézi. Az első percekben beleütközik az Istenhez kapcsolt erkölcsi kötelesség és a saját tökéletlensége. nem láthatja tisztán Gertrudisnak és körének szándékait és tetteit. Bánk sejti: a „királyos asszony" az ő jó hírére tör a Melinda körüli cselszövésekkel.vagy már csak megbosszulásával? közvetve a saját becsületét védi meg. gazdag eszményvilágot igyekszik szolgálni Bánk. de nem használja (csak az orgyilkosságra vetemedő Gertrudis tőrét). Az utolsó felvonásban pedig elsősorban azért omlik össze. a királyné. függetlenül attól. Nála van a fegyvere a IV. illetve a király köré csoportosult szereplők. a reformkori politikai törekvések felé is mutató. esendősége közti konfliktusba („Mennyben lakó szentséges atyám! Ide mindentudásod égi cseppeit!"). jóllehet gyöngéden és rajongással szereti. A „bánki sértődést" az őt erkölcsileg megsemmisítő támadás váltja ki. nem láthatja megfelelő időben a saját konkrét tennivalóit. a legárnyaltabban jellemzett alak a főhős. Mindegyre visszaretten a nyílt erőszaktól. de ugyanakkor felvilágosult filantrópia is munkál benne. amikor Melinda asszonyi tisztessége beszennyeződik. és ő a legkritikusabb helyzetekben is helyt kíván állni. bár összetett és messze előremutató eszményei sokszor őt is gátolják a reális helyzetértékelésben. A társadalmi rétegek szándékait. hanem országvezetői kötelességéből is következik: az államrendet mindenáron fenn akarja tartani. Csupán jóhiszeműségéből és az adott korban a nőket sŁjtó . azzal a hatalmi rendszerrel. Megátkozza a gyanŁba keveredő Melindát.feladatokkal kell megvívnia. felvonásban is. törekvéseit artikulálja és közös nevezőre hozza. Gertrudis szabad kezet kapott férjétől a meráni dinasztia érdekérvényesítéséhez. Melinda és a haza becsületének megmentésével . Ezért veszti el teljesen a fejét (rajongva szeretett feleségének és gyermekének megátkozására vetemedik). Pacifizmusa nem csupán jelleméből. hogy a király helyetteseként azokra a problémákra kell megoldást találnia. amelynek fenntartása a királytól kapott feladata. lehetőségeit. Messze a legösszetettebb. Bánk világnézete ellentmondásos. Bánk köréhez tartozik mindenekelőtt Melinda: férjének biztos támasza. Feudális jogaira kényes főŁr. Bánk személyes konfliktusainak az az alapvonása.

a magyarság széles tömegeit személyesíti meg a színpadon. Ottó bűnlajstroma előéletével kezdődik: „Fülöp király ölettetése végett gyanŁba jővén" kerül Magyarországra. de csak epekedik. Orozva. Izidóra „csinos fő". engesztelhetetlenül bosszŁszomjas. Ottónál Melinda vetélytársa. de „a velő hibáz belőle". hátulról gyilkolja meg Biberachot. Melinda hűségét és ezzel magát az asszonyt is lenézi („Melinda is csak asszony"). Szánalmasan tehetetlen szerelmes. jobbára csupán sodródnak a történelem viharaiban. s od'adtad a tulajdon felekezetednek". Tiborcnak dramaturgiai funkciója van. de az intrikus Biberach gátlástalan mesterkedései bajba sodorják. felesége halálával minden támaszát elveszti. a Szentföldre nem . jelleme így Melinda szemében eltörpül Bánk előtt.ezzel Katona a reformkori gondolatkörnek megy elébe. feudális kiváltságaival hivalkodik („NagyŁr! királynénak barátja a nevem"). továbbá az alattomos Biberach. Félárva lovag. a magyarság eltökélt ellenfele. származására büszke („Bendeleiben Egenolf vére foly ereimben"). önérzetes feudális Łr („egy asszonynak engedelmeskedni nem fogunk") és idegengyűlölő („Meráni asszony nem kell itt soha"). nem sikerül Melindát kiszorítania a herceg szívéből. Nyomorgása azt is jelzi. s tiéidet tevéd helyekbe . Bánk az életegyensŁlyt keresi Melindában. Izidóra tanŁja a II-III. Nemcsak Melinda becsületének beszennyezése és Bánk családi életének szétzŁzása terheli lelkét. ™nérzetesen lép fel Gertrudis előtt. Simon és Mikhál talpig becsületes. Helyzetét az érdekegyesítő politika oldaná meg . Végül a bölcs Endre király döntése háttérbe szorítja. Ottóval szemben óriási a fölénye (az a kisujjáig sem ér fel). de passzív szereplők. megalázkodva (letérdepelve) udvarol.és lerontatád az ősi szép várakat. a dinasztiaérdek gátlástalan érvényesítője. felvonásban méltó ellenfele. egész világa megsemmisül. Bánknak mégsem ad felvilágosítást. felvonásban pedig szívbemarkoló (mert személyesen megszenvedett) vádakat olvas Gertrudis fejére. Amikor Gertrudis meghal. Gertrudisnak már az I.kiszolgáltatottságából következik. hanem a rajongva kívánt asszony halála is. hogy az események áldozatává válik. mert válaszŁt elé kerülve rendre Melindát mellőzte a haza ügyével szemben (Barta János). felvonás ideje közti éjszakán Ottó és Melinda együttlétének (így kulcsfigura lehetne). Az ősi virtus híve: „üsd az orrát. Cselekvési lehetősége azonban nincs. hogy az egykori patriarkális viszonyt a főnemesség és a jobbágyi rétegek között az idegen jogbitorlók szétzilálták. ki bántja a tied!" Gertrudis a tragédia negatív főszereplője. A IV. Gertrudis köréhez Ottó és Izidóra tartozik. Biberach vázlatosan motivált alak. Bánk mégis okkal érez felelősséget. Mikhál vádjai pontosak: „ok nélkül bocsájtád el hívataljaikból a magyar alattvalóidat. és ez a gyanŁ csak erősödik. aki visszaél helyzetével és a hatalmával. Petur nőgyűlölő. asszonyi becsületének elvesztése pedig a megsemmisülését jelenti. tisztaságában és önérzetében már ekkor a királynő fölé kerekedik. magyar.

indult el, saját hasznát elvtelenül bárhol megkeresi. Halálának ténye az igazság bizonyos győzelmét jelenti, de utolsó tanŁskodásával Bánk helyzetét sŁlyosbítja. A király, II. Endre liberális beállítottságŁ. Szerepe az ötödik felvonásban nő meg, de minthogy Bánk főképp az ő nevében, az ő döntéseinek következtében viaskodik konfliktusaival, addig is jelen van. Endre körében Solom mester és Myska bán szerepel, fenntartás nélküli királyhűségük elvakítja őket, nem látják Gertrudisék vétkeit. Katona József nem kérdőjelezi meg jóhiszeműségüket. A szerkezet, a felvonások egymásra épülése klasszicista rendet és arányosságot tükröz. Az előjáték révén az egész mű in medias res jelleggel indul, a felvonások nemkülönben, és hangsŁlyos jelenettel záródnak. Fontos szerepet kapnak a felvonásközi időben (II-III., ill. IVV.) lezajló cselekmények. Az akció és dikció ebben a drámában különösen szerves kapcsolatban áll. „A nyelv a helyzethez, a személyek indulatához alkalmazkodik, azt festi, fejezi ki" (Arany János). Meghatározó Bánk, a főhős stílusa: az ő nyomasztó felelőssége és mély belső válságai folyamatos zaklatottságot okoznak, innen mondatainak feszültsége, emelkedettsége. Katona ugyan érzelmi válságokat jelenít meg a színpadon, de tŁllép a szentimentalizmuson, és már a romantika formanyelvét alakítja. A reformkor eszmevilágának egyik legelső megfogalmazója, nemzeti létproblémák Łttörő felvetője.

PUSKIN Jevgenyij Anyegin (1831)

Vajon micsoda ebben a munkában a nagy, a bámulatraméltó és halhatatlan? Az, hogy az elröppenő életet megrögzíti, örökkévalóvá teszi. (KOSZTOLŹNYI DEZS§) Puskin száműzetése idején, 1823. május 3-án, Kisinyovban kezdte írni a Jevgenyij Anyegint, s 1830. szeptember 25-én fejezte be Bolgyinóban. Egy évvel később illesztette művéhez a címszereplő levelét. Az Anyegin verses regény. Puskin Byron hatására fordult a műfajhoz, de ide vezette az életmű belső logikája is. A poémát már szűknek

érezte mondanivalója kifejezésére, a romantika esztétikája pedig tudatosan törekedett a műnemi határok elmosására. Az Anyegin története a romantika mesebonyolításához képest hétköznapi és egyszerű. A nagyvilági élettől megcsömörlött címszereplőt egy váratlan örökség falura szólítja. Itt megismerkedik Lenszkijjel, az álmodozó fiatal költővel, s általa a Larin-családdal. Az idősebb Larin-lány, Tatjana beleszeret Anyeginbe, levelet is ír hozzá. A férfi udvariasan, de határozottan visszautasítja a közeledést. Tatjana névnapján Anyegin pillanatnyi ötlettől vezérelve udvarolni kezd Olgának, a fiatalabb lánytestvérnek, akibe Lenszkij szerelmes. Az ifjŁ vőlegény párbajra hívja Anyegint. Lenszkij meghal. Anyegin elutazik a faluból. évek mŁlva Moszkvában, egy fogadáson találkozik Łjra Tatjanával. Beleszeret a már férjezett és előkelő asszonyba, de most Tatjana utasítja el. A vékony szálŁ mesét tartalmazó művet Belinszkij, 19. századi kritikus „az orosz élet enciklopédiájának" nevezte. Első hallásra meglepő a kijelentés, ám a történethez kapcsolódó rendkívül információgazdag szöveg hitelesíti az állítást. A 19. század első harmadának orosz valóságáról páratlanul gazdag kép tárul elénk. Megismerjük a nagyvárosi és falusi életet, az öltözködési és étkezési szokásokat, a mindennapokat és az ünnepeket. Szociografikus hűséggel jellemzi az író az egyes társadalmi rétegeket. Szót ejt az orosz oktatás és nevelés helyzetéről, beszámol az orosz színházi életről és a korabeli irodalmi vitákról. Kitér az orosz nyelv fejlesztésének lehetőségeire is. A verses regény középpontjában a szereplők, elsősorban Anyegin önkeresése áll. Alakjában Puskin az orosz irodalom egyik alapvető típusát - Turgenyev elnevezését használva -, a felesleges embert teremtette meg. Herzen, 19. századi esztéta és író szerint „Anyegin olyan ember, aki henyeségre, haszontalanságra ítéltetett, idegen mind családjában, mind hazájában, aki nem akar rosszat tenni, de képtelen jót tenni, így hát végül is nem csinál semmit, bár mindent megpróbál." Źrnyaltabb képet kaphatunk, ha Anyegin és a többi szereplő személyiségét a 20. században megjelenő szerepelmélet felől közelítjük meg. E felfogás szerint a személyiség kiteljesedését az énSzerep-Világ hármassága határozza meg. A kiteljesedés feltétele, hogy az én legbelső lényegéből fakadó Szerep-igény találkozzon a Világ által felkínált Szerep-lehetőséggel. A szerep meghatározó fogalom a műben, erre Puskin is utal: „S milyen szerepbe öltözik? / Harold vagy Melmoth lett a kóta? / Világpolgár vagy patrióta? / Quaker vagy álszenteskedő?" (VIII./8.) Az első és második fejezet mutatja be azokat a szerepeket, amelyeket a nagykorŁvá lett Anyeginnek kínál a korabeli Oroszország. A tizennyolc éves főhős mint dandy, arszlán lép elénk, napirendjének pontos ismertetésével mutat rá Puskin a választott életforma tartalmatlanságára és ürességére. Ezt követően Anyegin rövid ideig költő szeretne lenni, de önkritikusan belátja, hogy az íráshoz nincs tehetsége. Majd a könyvtárszoba magánya, a tudomány vonzza, ám ez

sem bizonyul járható Łtnak. A vidékre költözés rövid időre Łj lehetőséget kínál: az orosz irodalomból jól ismert reformer földbirtokos szerepét. A hiábavaló küzdelembe hamar belefárad. Marad a spleen, az életuntság és világfájdalom, végső soron a semmi. A regény tehát egyszerre mutatja föl Anyegin önkeresésének belső emberi gyengeségéből is fakadó meddő kísérleteit, s a 19. század első harmada orosz világának szűkös szereplehetőségeit. Ezt bizonyítja a mű erős irodalmisága is, hiszen a főszereplők kapcsán az elbeszélő mindig utal magatartásuk irodalmi mintáira. Ha nincs valódi szerep, az ember az irodalom által felkínált szerepbe menekül. Anyegin példaképe Byron; a romantikus angol költő portréja lóg szobája falán, s Childe Haroldtól veszi át a világuntságot. A felesleges ember veszélyessége nemcsak abban áll, hogy szétrombolja saját sorsát, hanem tönkreteszi környezetét is; a semmi felé haladó hős önkéntelenül magával rántja társait is. Lenszkij is irodalmi szerepet játszik. Schiller, Goethe, Kant az eszményképei. Larin sírjánál Sterne szentimentális Hamletjének pózában tetszeleg. A fiatalember költő. Puskin kétségek között hagyja olvasóját, vajon valóban tehetséges-e. Lelkesültsége, tisztasága, az eszményekért való rajongása révén rokonszenvessé válik Anyegin számára: romlatlan fiatal énjét látja benne, akinek lángoló életigenlése az élet nem ismeréséből, paradox módon életidegenségéből fakad. Ezt jelzi párválasztása, Olga iránt érzett szerelme is. Egyszer szembesül csupán a valósággal, mikor a párbaj előestéjén fölkeresi a lányt. Olga ugyanŁgy folytatja kapcsolatukat, mint előtte, s erre Lenszkij Łjra az idealizált szerelembe menekül. Szükségszerűen vetődik föl a kérdés: Anyegin miért vállalja a párbajt? A történet szintjén azért, mert nem akarja, hogy Zareckij, a cinikus párbajmester a szájára vegye, nem akar magyarázkodni. A Lenszkij halálát követő elbeszélői reflexiók, a mű világképének iránya más megvilágításba helyezik az eseményt. Párbaj csak egyenlő felek között jöhet létre. Ha Anyegin elutasítja barátja kihívását, az azt jelentené, hogy Lenszkijt még gyereknek tekinti, aki még nem szembesült az élettel. De ami rá vár - az anyegini életfelfogás logikájából következően -, az a szükségszerű kiábrándultság. Az Anyegin tehát egyfelől a byroni szabadságeszmény és cinizmus kritikája, másfelől azonban a romantikus illŁziókat, a naiv álmodozást is elveti. Az Anyegin szinte minden értelmezője egyetért azzal, hogy Tatjana az első igazi orosz nőtípus az irodalomban. Pedig talányos, nehezen megfejthető alak. Szerepet játszik ő is, kedvenc olvasmányai a szentimentalizmus alapművei. Richardsonért, Rousseau-ért, Goethe Wertherjéért rajong. Amikor Anyegint meglátja, azt találgatja, vajon a könyvekből megismert férfitípusokból melyikre hasonlít.

Legszemélyesebb tetteiben is mintákat követ. Híres levele nagy részét Rousseau —j Helo•se című művéből veszi. Anyegin ezt a szerepjátszást veszi észre, s tapasztalatai alapján, mindkettőjük érdekében elutasítja a lány szerelmét. Amit nem vesz, mert nem vehet észre, az Tatjana személyiségének másik oldala. Kötődik a falusi élet patriarkális egyszerűségéhez, vonzódik a természethez, szereti öreg dajkáját. Az irodalmi szerep eltakarja a férfi elől a harmóniateremtő Tatjanát. Ahhoz azonban, hogy a lány önmaga lehessen, le kell vetnie a szentimentalizmus álarcát. Az élet és irodalom szerepkínálataiból az életet kell választania. Asszonyként a méltóság lesz legfőbb tulajdonsága, s bár szereti Anyegint, elutasítja közeledését. Fölénye Anyeginnel szemben a világ elfogadásából fakad: az élet nem irodalom, és legfőképpen nem romantikus regény. A döntés felelősségét vállalni kell. Az Anyegin nemcsak a szereplők verses regénye, hanem az elbeszélőé is. A személyesség, a lirizáltság a romantika sajátja. Bár az egyes szám első személyű elbeszélő poétikai szempontból nem azonosítható a szerzővel, hiszen éppŁgy megalkotott alak, mint a többi szereplő, az egyszerűség kedvéért mi is - mint a szakirodalom - Puskint tételezzük fel mögötte. A műben található életrajzi utalások is erre engednek következtetni. Az elbeszélő - Puskin - számára a szabadság kérdése a legfontosabb probléma. Hol ironikusan utal száműzetésére („De észak rossz nekem, csak árt" I./2.), hol elégikus hangon hívja a szabadságot („Várlak, szabadság drága napja! / Jössz-e? Mikor jössz? - kérdezem" I./50.). A személyesség hatja át a hősökhöz való viszonyát is. Különbséget tesz Byron és saját művészete között. Míg az angol költő mindenkiben önmagát rajzolja meg, addig „Mindig megörvendek, ha látom, / hogy hősömtől különbözöm" (I./56.). Anyeginhez bonyolult érzelmi viszony fűzi. A fikció szerint személyesen is ismeri („Źlmodva Łgy lebegtük át / A zsenge ifjŁság korát" I./47.), aztán Anyegin vidékre utazása elválasztja őket egymástól. Anyegin és Tatjana viszonyában az elbeszélő egyértelműen a lány oldalán áll, s elítéli a férfit („Kedves Tatjana, szánva szánlak!" III./15.). Máskor nyíltan megvallja érzelmét („Tatjanát nagyon szeretem" IV./24.). Lenszkij lobogása is rokonszenves neki, de éppen az elbeszélő hívja fel a figyelmet ennek terméketlenségére. A valóság illŁzióját kelti, hogy az elbeszélő birtokában van Tatjana levele, melyet a lány franciául írt. Hosszas vívódás után a prózát versben fordítja le Puskin oroszra. De közvetlen kapcsolat teremtődik az olvasóval is. Az elbeszélő ironikus, önironikus csevegő hangnemben kommentálja az eseményeket, megszívlelendő tanácsokat ad, néhol mentegetőzik. Az Anyegin végül az Anyegin című verses regény regénye is. A mű olvasása közben állandóan arról értesülünk, hol tart Puskin regénye írásában („S már itt is van, leírva készen / Az első regényfejezet." I./60.). Visszautal művére („Regényem ezzel kezdtem el" I./52.), az írást néha megszakítja („Mi történt, most nem mondom el" III./41.),

máskor előre jelzi szándékát: „Most ötödik fejezetem / Kitérés nélkül vezetem." (V./40.). De tanŁi lehetünk annak is, hogyan változik, módosul az Anyegin műfaja, a lírai és epikus elemek viszonya. A byroni erősen lirizált verses epikai formától fokozatosan távolodik el Puskin, s célja a romantikus tŁlzásoktól megfosztott regény („Nem gaz bűnt festek szörnyű hűen / S nem mondok nektek rémmesét: / Orosz családok életét / S múltját festem le egyszerűen." III./13.). Az epikum felé való elmozdulást jelzi az ironikus invokáció is (VII./55.). A végső műfaji meghatározást az utolsó előtti strófában olvashatjuk: „szabad regény". A fogalom elsősorban alkotáslélektani szempontból érdekes. Arra utal, hogy hiába volt meg Puskin előzetes terve, vázlata alkotásáról, a regény - a modern esztétika kifejezését használva - írja önmagát. Viszonylag egyszerűen belátható, hogy a tizennégy soros Anyegin-strófa megköveteli adott helyen a rímeket („Az ősz csikorgó fagyba fordul, A dér ezüstös takaró É / (Most azt várod rímemre: zordul: / Itt van, ni, kapd el, olvasó!)" IV./42.). De egy idő után az alkotói szándéktól függetlenül önálló életet élnek a szereplők is. Egy anekdota szerint Puskin így fakadt ki barátjának: „Képzeld, milyen tréfát űzött velem az én Tatjanám! Férjhez ment! Ezt semmiképp sem vártam volna tőle." Puskin a személyesség és a szereplőkhöz fűződő viszonya ellenére is kívülálló: a szereplők sorsát nem alakítja, hanem rögzíti. A mű töredékessége kapcsán Puskin is utal a cenzúrára. De nem hanyagolható el a romantika esztétikájának töredékkultusza sem, mely éppen a tökéletesség iránti igényből és annak elérhetetlenségéből fakad. éppen a töredékesség tükrözi a mű alkotásának bonyolult folyamatát. Vannak részek, melyekkel elégedetlen az alkotó (erre utalnak a megírt, de kihagyott strófák), s vannak részek, melyek megírhatatlanok, tŁl vannak a művészet lehetőségein. Az Anyegin jellegzetesen orosz mű, hőseivel együtt azonban része már a magyar kultŁrának és közgondolkodásnak is. Ezt jelzi három, szinte egyenértékű kiváló fordítása: Bérczy Károlyé (1866.), Źprily Lajosé (1953.), Galgóczy Źrpádé (1992.). Az idézeteket Źprily munkájából vettük.

V™R™SMARTY MIHŹLY Csongor és Tünde (1830)

de tehetetlen a varázslattal szemben (Tünde érkezésekor az első felvonásban. bár nem tudja. a világ urától Tünde megkapja a lehetőséget: ha lemond a halhatatlanságról. klasszikus értékűnek bizonyult.. de Csongor elalszik. bölcseleti dráma vagy egy XVI. Egyik forrása Gyergyai Albertnek a História egy Źrgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról c. Ledér csábításának nem enged.jöttem vagy csak álmodám? (CSONGOR MONDATA A MB§L) Romantikus mesedráma vagy tündérjáték? Źlomképekből szerkesztett színdarab. teljesen reményvesztve érkezik vissza a szülői kertbe. de azok nem szólhatnak őhozzájuk. Délben a Tündének szóló engedély szerint egy órát eltölthetnének együtt. aki a boldogságot korábban hiába kereste szerte a világon. akkor földi asszonyként rövid. Szerzőnk a reformkori nemzeti kultŁra vezéregyénisége volt. a boszorkány altatóporának hatására). A főhős Vörösmartynál már nem királyfi. de gyanŁtlanul hisznek egy jóskŁt jövendőmondásának (ami szintén Mirigy ármánya). Végül az utolsó jelenetekben már feladja a harcot. és csak reggel válthatnak néhány szót: eszerint Tünde Tündérhonban lelhető fel. Akhilleusz történetében. A szerelmesek kezdik sejteni. Tünde. A férfiak a Hajnal birodalmában találkoznak a lefátyolozott hölgyekkel.. Többször virrasztania kellene (vö. éjszaka megjelenik a fa ültetője. hűséges szeretők nyerhetik el a boldogságot. ld. Hősünknek Tünde az álmai netovábbja. de Csongor csupán esendő és gyarló földi ember. ismét: Gilgames-eposz!). A fiataloknak próbatételek során kell keresztüljutniuk. Gilgames. hanem Csongor Łrfi. A hős a hozzá szegődő Balga társaságában egy kalandos. de boldog életet élhet. a Hajnal birodalmában (Ilmával . a szülei kertjében viszont egy aranyalmát termő fát talál . de ekkor Csongor ismét bűbájos álomba esik (Mirigy. (Mitologikus téma. de a történet egyik tanulsága szerint csak az állhatatos. Csongor hűséget fogad Tündének. Tünde és annak Ilma nevű szolgálója (Balga földi felesége) után. noha csupán egynapos körutat jár be.) Végül a szerelem révbe ér. századi széphistóriánk színpadi változata? A Csongor és Tünde különös színmű a boldogságkeresésről. Csongor és Tünde az első perctől kezdve szereti egymást. hogy ártó erők gördítenek minduntalan akadályt a szerelmük elé. percekkel később megbizonyosodik róla). Mirigy kertjében délben a harmadikban). Az éj asszonyától. hogy szerelmük beteljesedjék. műve volt. sok drámát írt a felpezsdülőben lévő magyar színházi élet számára. Ez a műve még a legelsők egyike.ezzel indul a mű. hogy Tünde az (igaz. ill. Tünde odaadóan szereti Csongort. A hűség próbáját sem állja ki tökéletesen: a lefátyolozott nőalaknak szerelmi vallomást tesz. de a jóskŁtból előlebegő leányalakot (varázserő hatására) megintcsak követnie kell..

epikai mű.együtt) kiállja a hallgatás próbáját. Ennek oka belátható. tünde. Mirigy legyőzője. A kopárnak bámulandó Dísze"). A sokáig jóformán csak ábrándokat kergető Csongorral (és Tündével) szemben Balga (és Ilma) már kezdettől a földön jár. Balga viszont így szól: „Böske nyomdokát csapászom. Ehhez viszont . Az eszményi szerelem azonban a valóságban csak szenvelgést. Csongor légies szerelemvágya Tündére találva lobban fel." A két pár sorspárhuzama nem az idealizmus és a gyakorlatiasság szembenállását. a „beteg szív régi bŁja" vesz erőt rajta („Elérhetetlen vágy az emberé. Addig én kordélyomon Jöttem itt a vert uton.Csongor földi szerelméért cserébe . A tetőponton ennek az egyoldalŁ idealizmusnak és szentimentalizmusnak az áldozataként bŁsong reményt vesztve. épp Tünde teszi az első konkrét lépéseket Csongor felé. A légies eszményvilág és a kézzelfogható valóság szembenállásával kapcsolatos az egyik leggyakoribb motívumcsoport: a látszat. kit szívdobogva Vártam annyi hajnalon?").áldozatot kell hoznia. Csongor csaknem mindig „csalfa. hanem épp ezek egymásra utaltságát sugalmazza . Csak akkor lehet boldog. ha észrevesszük: a drámaiság alaptényezője. Ilma mondja. és ezek az ideák testesülnek majd meg Tündében („Ah. ő ülteti az almafát („šltetém a szerelemnek A gyönyörfa sarjadékát"). „olthatatlan szomj" vezérli. Vörösmarty azonban drámát formál a történetből.a mű Łjabb fontos tanulságaként. és az eszményeit a földi realitásokhoz kell közelítenie." Az egész kétszintű cselekménysorra érvényes Balga mondata: „Míg te égen. csalfa . a káprázat. nevezetesen az eszmények és a valóság éles szembenállása. „még ma láthatsz" holdkelte után stb. ezekből következően a bizonytalanság állapota. Csongornak már csak a vallomást kell megtennie a legutolsó jelenetben.). csalfa cél!"). tündér.ő lesz végül is a drámában győztes hős. játszi kép" után fut. egy lehetséges értelmezés szerint Tünde épp Csongor tündéri képzeteinek megtestesülése. Csongor a „dicsőt. a természetfeletti (pokolbeli) erők méltó ellenfele. mint említettük. a varázslat jelenségsora. az égi szépet" kutatta mindezidáig. § közli Csongorral mindig a következő lehetőséget („még egy delem van". Végül is ő lesz az.tündérvolta miatt . és átveszi sorsuk irányítását. Kettejük közül . amikor belátja. tán ez. hogy fel kell adnia „kór eszének álmait". A Csongor és Tünde fő forrása. a konfliktus fogja össze a Vörösmarty-mű motívumait. aki (minthogy Csongor gyarló földi emberként immár tehetetlen) tündéri hatalmát még utoljára felhasználva elébe fog menni a záró felvonásban a reményt vesztett Csongornak („Źlljon Łjlag e helyen. Elérhetetlen. hogy Tünde az égben született. ez a mű egyik fő tanítása. tehetetlenséget okoz. Csongor „Tündérhonban üdlakig" szeretne eljutni. csillagon ™ssze-vissza nyargalóztál. „rejtékeny álom. elvont célokat keresett. de „Csongor Łrfi keblén virradott meg".

modern filozófiai elemeket is tartalmazó betétköltemény. hanem önmagunkban. illetve elkomoruló. sorban) kozmogónikus mítosz. amely szerint a fejlődés csak látszólagos. Ledért. Balga betegnek tetteti magát. de értelmezhető Łgy is. hogy a boldogságot nem másutt. Mirigy „tiszta özvegy képiben" él egy kis házban a IV. hogy az ifjŁ minden korábbi mulasztása egyedül Mirigynek. komor. így felismerhetetlenek szerelmeseik számára. A jóskŁttól egy „lebegő leányalak" vezeti el Csongort egészen a záróképig. felvonás idején. Kurrah Balga képét veszi fel. így egy időre félrevezeti a szerelmeseket. az élet tényeivel való szembenézés. Tünde bölcsen szól a kŁtjelenet után Ilmának („Mondd. a körforgás ily módon a pesszimisztikus világkép jele. hogy a káprázatnak és csalárdságnak ez a sokasága a helyzetkomikum megannyi lehetőségét nyŁjtja a színpadon. darabjával). ez a tanítás felismerhetően A merengőhöz c. Valamennyien a saját csalóka képzeteink áldozatai vagyunk? TŁl azon. és Ilmához is így közeledik (itt a legközvetlenebb a kapcsolat Shakespeare Szentivánéji álom c. felvonás elején. nem a tündérmesékben vagy a romantikus kalandsorozatban kell keresnünk. A sors labirintusában. de a jövendőmondást Mirigy meghamisítja.jóslat" mutat neki tévutat. Az ember szerepének kijelölésében . Körforgásszerű történelemképet ad.azaz mindkettőjüket a legfőbb álmuk szimbóluma. amikor meggyőződik Csongor állhatatosságáról. a megesett lányt Mirigy szende teremtésnek maszkírozza. ezek az eszközök ugyanakkor az emberi korlátok varázslatos átlépéséhez kellenek neki (hogy a „gyors gondolat" módján közlekedhessék). a legfontosabb érték. Tündéék és Csongor jóslatot kérnek a kŁtnál. Fantasztikus és mesebeli motívumok keverednek komikus mozzanatokkal. a mű értékrendjének megtalálásához is elvezet. Mirigy kővé változik. hová vesz nézeted?" .„ne higyj az ál sugárnak"). Tünde és Ilma fátyol mögé rejtőzik. mert a Csongor és Tünde világképe. az V. az ártó boszorkánynak a mesterkedése. Az előrejutást egyébként a mű eseménysora is tagadja: a vándorok is visszatérnek. későbbi (1843-as) Vörösmarty-vers csírája. Monológszerű szövege (Tünde és Ilma jelenlétében. és Tünde is csak akkor vállalja szerelmese mellett a földi életet. a látszatokból összeálló világban csak a hűség. Továbbá arról is. de a világon az éj bŁs asszonya uralkodik. a kezdőképhez tér vissza a zárójelenet stb. a 2666.2721. Az éj királynőjének monológja azonban egyértelműen reménytelenséget sugároz. Maga Csongor is becsapja a manókat a varázsszerekért. a bizalom lehet az ember támasza. Balgát oszlopnak nézik az ördögfiak. Balgát pedig „egy palack bor és sült galamb" . aki viszont egy rozzant karosszéket öleltet meg Balgával. A visszatérés. ugyanakkor pedig eszményeink megőrzése azért is szükséges. hogy a manók hajlandók legyenek őt a kordélyban hŁzni. Csongornak (és a többi szerelmesnek is) a hűség próbáit kell kiállnia. A józan gyakorlatiasság. a vígjátéki jelleg ellenére.

míg Tünde eleinte sokszor szenveleg. mint pl. a szív is Łgy nyílik meg. Böske-Ilma modora is kedvesen bárdolatlan. (1846os) Vörösmarty-költemény. de a főszálhoz. finoman lírai pl. de élénkségük. csupán menedék lehet: „Jőj. A nemtők a lég kicsiny szellemei.). Amikor a lányát elveszti (az ördögfiókák megeszik). gonosz boszorkány lesz belőle. a „fő kincs" így már sokat veszít jelentőségéből. Mellettük (a gazdagság. a hatalom és az öncélŁ tudóskodás képviselői mellett) látjuk negyedik tévŁtként az ábrándozó szerelem hiábavalóságát. Dimitri boltos zsáneralak. EllensŁlyozó lehet pl.csaknem olyan szélsőségesen pesszimista. az l850-es Előszóé. Mint sötétben a szemek" stb. pajkosságuk sokhelyütt ellensŁlyozza a szerelmi álmodozást vagy a komor bölcselkedést. A hangnem is gyakorta változik. sortól: „Ah. akinek a vígjáték törvényei szerint el kell buknia. Rendkívül gazdag. kedves. világképének egésze pedig csaknem annyira leverő.). a dráma világa csak a játékos költői fantázia terméke.Mirigy tevékenységének köre az ő számukra elviselhetetlen. ébren maga van csak az egy szerelem. hol a szerelmeseket. Vörösmarty a három ördögfiókát is mesefiguraként iktatja a drámává formált széphistóriába: hol Mirigyet segítik. A már említett betétszövegeket ritmikai váltás is kiemeli (eltérés a bimetrikus. Sokrétűen színes figura Mirigy. mint Az emberek c. a földön ők elpusztulnak .2782. Csongornak ez a mondata is: „jöttem vagy csak álmodám"? Tündérjáték nézői (vagy olvasói) vagyunk csupán. Csongor egy mondata („Forrás után a szarvasnő eped" . Férjhez adandó lánya van. A három allegorikus epizódszereplőt (a kalmár. a szem hasonlatánál (a 2626. Zsoltárszövegre épül pl. ezért illeszti a költő a befejező sorokat a szerelmesek vallomásához: „éjfél van. Csongor boldogságkereséséhez is párhuzamot és ellenpontot szolgáltatnak. rövid felbukkanása humoros színfoltot jelent. Ezt a távlattalanságot a Csongor és Tünde záróképének happy endjében már hajlamosak vagyunk elfelejteni. kétütemű trochaikus lejtéstől). az éj rideg és szomorŁ [É]" A szerelem. sok forrásból táplálkozik tehát Vörösmarty stílusa. a fejedelem és a tudós figuráját) is Vörösmarty emelte a mesébe: a követhetetlen élettörekvéseket jelképezi velük." Mindezek a sötét tónusok sokszor eltűnnek a mű igen gazdag motívumvilágában. Visszatérésük és csődjük növeli az egész cselekménysor fejlődést tagadó. Csongor és Balga eltérő stílusára már láttunk példákat. Csongorral. Betétverse népdal. A szövegben a szerző tudatosan törekszik a figurák karakteres megszólaltatására. A mű szerkezete látszólagos bonyolultsága ellenére rendkívül . ártó negatív hőssé válik. Ledér élettörténete is a vígjáték realista mozzanataihoz tartozik. össze szeretné hozni őt a birtok Łrfijával. önmagába visszatérő jellegét. örülni az éjbe velem. a fő ellenlábas.

A mű motívumai között azonban pl. a magyar hiedelemvilág és népmesekincs.) játszódik. Műfaja pontosan és kizárólagos érvénnyel megadhatatlan.). elvadult kert" fogadja (V./3. amely a világ szintjeit kapcsolja össze. A párhuzamos és ellentétező szerkesztés tehát a színhelyek kialakításában és sorrendjében is megfigyelhető. honfoglalás előtti magyar kultŁra néhány eleme is felbukkan. jeleneteik beállításában. A szerelmi boldogság szimbólumaként szereplő „almafa" pl. § hidegen elemzi a betegséget és . ebből kilépve egy teljes napnyi idő telik el. illetve „az éj birodalmában" (V. kapcsolatot tart az ősi magyar hiedelemvilág „világfájával". dramatizált népmesének vagy vígjátéknak is. A színhely Mirigy lakóhelye. Témája a nagyravágyás. felvonás színhelye) is ismétlődik (az V. a kiinduló jelenet helyszínének is az ellenpontja. A mű cselekményének ideje az eredeti címlap tanŁsága szerint „a pogány kunok ideje". Goethe Faustja (mint műfaji előkép)./2. Shakespeare-től elsősorban a Szentivánéji álom. nevezhető mesejátéknak. az antik mitológia stb. Vörösmarty forrásai: Gyergyai Albert már említett széphistórája. a visszatérő Csongort „szabad tér. a szimmetrikus középpontban épp „Mirigy kertje" áll. A „sík mező" és „a hármas Łt vidéke" (az I. A középen elhelyezkedő teljes IV. Az ezeken belül közrefogott jelenetpár „a Hajnal palotájában" (III. jelenet és a II. sőt a rituális misztériumjátékokhoz is hasonlatos. felvonás második jelenetében). azaz Vörösmarty szóhasználatát értelmezve a régi magyar kor. Ez korszerű téma. az Ezeregyéjszaka mesevilága. az ősi.telkes jobbágy volt. A kezdő és a zárójelenet színhelye a „kert".mielőtt Csongor szolgálatába lépett . a német kultŁra több más alkotása. sőt szimmetrikus. Balga ./1.tervszerű. sor). nem csupán a szerelmespárok jellemében. bölcseleti tartalma révén a Fausthoz kapcsolható drámai költemény. sőt romantikusÉ De Stendhal nem a téma lírai oldalát fogja meg.). A „kert" motívuma elsősorban biblikus tartalmakat hordoz. STENDHAL Vörös és fekete (1830) [Stendhal] minden figyelmét alakjainak lelkére fordította. felvonás áll a mű cselekményidejének tengelyében (ez a délben történtek időszaka). amely így Csongorék kertjének. hogy „pór kezek kötözzék meg" (3411. Korjelző Csongor nemesi büszkesége is: a hős méltatlankodva tiltakozik az ellen.

következményeit. aki. kiszélesíti: társadalmi és pszichológiai magyarázatot ad a gyilkossági kísérlet elkövetésére. alcíme ezért „krónika 1830-ból". amilyenek ezek a fegyencek [É] . a szeminaristák képmutatását. Julien. aki „már nem felelős a tetteiért. a mű mottóját) . egy falusi nevelő bosszŁtörténetét.Julien Sorel analitikus karrierregényében a francia restauráció utolsó éveit is ábrázolja. A Napóleon-mítosz nemcsak a karrierista fiatalokra hatott . a feketét magára ölteni". A forradalom utáni első nemzedék fiataljait Napóleon alakja. a kinevezések menetét. illŁzióikat vesztik. az egyházi karrier Łtja maradt.9. aki elítélte. oly józansággal. unalmas században" a hősiességre vágyó hősök kiábrándulnak a fényes karrier helyett csak intrikát és gáláns kalandokat kínáló korszakból („Mi lenne ma Dantonból a Valenod-k és a de Rénalok századában? Még főügyészhelyettes sem!". a divatos öltözködésé. kénytelen a „század öltözékét. becsvágyó fiatalemberek .maga Stendhal is „egyetlen embert tart tiszteletben: Napóleont" (Friedell). egyben olyan Tartuffe sorsa is.). a „korcs. hogy a realista regény egyik őse lett a francia irodalomban. aki elindul meghódítani a világotÉ Bizonyos. nála „százszor ártalmasabb a társadalomra". (BABITS) Stendhal kései remekművének. mint a jó modoré. Ez a sápadt és nagyralátó kispap. és Stendhal pontosan ennek a társadalomnak és nem Julien Sorelnek a perét folytatja le előttünk" (Aragon). aki okos számítással választotta ki az egyetlen pályát.vagyon és összeköttetések híján .a színlelés problematikájának felhasználásával . a főrendi társaság tagjainak szalonéletét. hogy Balzac Rastignacjának Julien Sorel az őse. a színlelés elsajátítása éppŁgy szükséges. Julien végső ítélete szerint Valenod. Az író Łgy fest tipikus rajzot egy szerencsétlen korszakban induló ifjŁság életéről. Ťgy a mű. a vidéki polgárság nagyzási mániáját). Az igazság elérésére szenvedélyesen törekvő író (l. a törtető középszerűségben az érvényesüléshez a hazugság. mint az apám. miután nem lehetett tábornok a csatamezőkön. legfontosabb nyersanyagát. hogy bemutatja az arisztokrácia-egyház-polgárság köreinek lezüllését (az igazságszolgáltatás gépezetét. bukása után az alulról felemelkedni szándékozó. szerencséje kápráztatta el. a Vörös és feketének ötletét több Łjsághírből meríti. II. miközben mindenekelőtt egy „szegény jurai ács" fiának története. csak a papi pálya. polgári világban.reményeiket. A kicsinyes. Nála jelenik meg először az ifjŁ törtető mindig érdekes alakja. hogy Párizs szalonjaiban vagy olyan becsületes emberek mozognak. A katonai érvényesülés lehetősége odalett. ("Ha nem téveszt meg annyira a külső ragyogás. vagy olyan ügyes gazemberek. aki egy adott társadalom gyümölcse. észrevehettem volna. mely az ő osztályabeli sarjnak magas polcokat ígérhetÉ Az ő szemináriumának falai közül indul Łtjára az Łj Regény is.

halálra ítélik és kivégzik. Amikor kitudódik a dolog. felismeri a felemelkedés egyetlen Łtját: „Papnak kell lennem és képmutatóskodnom kell!" (Zola szerint Julien „rendkívüli képességekkel megáldott fiatalember. kivégzéséről és a vérnek tűnő szenteltvíz jósjele. hogy Napóleon marsallja lehessen és elhatározza. a szalonok becsületes lovagjai rögtön ugyanazokra a bűnökre vetemednek. II. I.") Próbatételek elé állítják .44." A lineáris cselekmény a központi hős egy szálon futó sorsát követi. hogy „még csak 22 éves". Julien. a dühöngő márkinak odaveti. elhagyja a házat. és sohasem próbálta elhessegetni magától a legnagyobb szerencsétlenséget. majd Párizsba kerül. de miközben Stendhal végig 1830-ról beszél. adott jelen történelmi idejéhez kötött.) Julien Sorel franciaországi körŁtja során jut ezekre a végkövetkeztetésekre. ill. VerriŹres-ből BesanŤonba. A cselekményidő a konkrét. „Betölti a vad vágyakozás".5.után Julien életŁtja. kedvenc barlangja lesz végső nyughelye. Julien dühében kétszer rálő pisztolyával. az események majdnem öt évet fognak át Julien Sorel életéből. várakoztató feszültségkeltő elemektől mentesen. még nincs 19 éves. és elcsábítja ennek feleségét. de aki tŁlságosan későn jött. De ha valami nagy dologról van szó.). De Rénalnénak egy levele cselszövő hipokritának festi le. „feltörni" akar.36.VerriŹres világának bemutatása . gőgösen elítélik a tolvajt.Julien „egész élete előkészület volt egy szerencsétlenségre. hogy mindegyiket az elsőnek érezzük" (Charles du Bos). hogy karriert csinálhasson. egy miniszteri tárca megszerzéséről vagy elvesztéséről. házitanító lesz egy Franche-Comté-i nemesnél. Taine tömör cselekmény-összefoglalása szerint: „Julien szegény. Az igazgató titkári állást szerez neki de la Mole márkinál Párizsban. hogy a sekrestyén keresztül tör magának utat. a plébános latinra tanítja. választásainak sora alakítja a cselekményt. mert már-már összeroskadt az éhségtől. a halál gondolatát" (II. aztán életŁtját szülővárosában fejezi be. 14 hónapot tölt a besanŤoni szemináriumban. paraszti származásŁ fiŁ. mint amiket ez a két fegyenc az ebédért követett el". a végzetes lövés eldördülésének (II. kitérők. de Rénalnál. leírások nélkül. miután végigjárja a társadalom különböző rétegeit. és még a legfontosabb jelenetekben sem ad mindenre magyarázatot az író. akit vérmérséklete fényes pályára szólítana. Az expozíció .35.Ha esküdtek. II.44. Szimmetrikus kerethelyszín a verriŹres-i templom is: a sejtető előjelek (a baljós Łjságcikk-foszlány L.). epizódok. aki [É] lopott. aki feleségül akar menni hozzá. fiatalkori „alvó"-bŁvóhelye.ilyenek a . a mű végén pedig: ő „is 23 évesen" hal meg. és papnövendéknek megy.) helyszíne .) H.-A. Hamarosan nagyvilági emberré válik és szeretőjévé teszi de la Mole kisasszonyt. J. de nem teljesen zárt az eseménysor láncolata. „Mindegyik fejezet olyan parancsoló szükségszerűséggel következik. (Amikor de Rénalékhoz szegődik. A képzeletbeli „költött" kisvárosból.

cselekednie. ekkor fordul meg a regény" (Aragon).valódi személyisége nyilatkozzék meg. irtózattal beszél Napóleonról is. büntetése tŁlzott és igazságtalan. de a papi pályát nem tudja összeegyeztetni sem a napóleoni mítosszal. Majdnem négy fejezet az összeesküvés története. akit társadalmi helyzete kényszerít szerepére (de Rénal eszén azért könnyen tŁljár).) A kirekesztettség érzése végre nyugalmat hoz: a börtöncellában Julien tisztázza magában kapcsolatait. utolsó képmutató példaképként. amikor el kell tűnnie. a kivégzés gyors egymásutániságban következik. sikerek és veszélyhelyzetek. ő is válaszŁtra került. mert erről hirtelen Korasoff tanácsaira tér át az író .szerepei helyett .az elmŁlás és a halálközelség tudatosítja benne a valódi értékeket: az igazi szerelmet. és valójában nem ő. de (de Rénalné leleplező levele után) már hagyja. hanem a jómóddal járó középszerűség és ifjŁsága hősi álmai között kellett választania"). Már nyugodtan gondolkodhat: nem kell állandó készenlétben döntenie. hanem a társadalom lepleződik le. a házasság kitűzése. ha kell. De Rénalné levele után Julien.Julien tehetségével nyerte el de la Mole bizalmát -. ki tudom választani a század egyenruháját" . Mégis beteljesülhetne karrier-története („Mindent magamnak köszönhetek!"). Mathilde terhessége. a de la Mole családba már így kerül be („sátáni vigyorral biztatta magát: okosabb vagyok. másrészt „csukló a mű két szárnya között. a börtön. Mathilde már terhére van.és ezután de Fervaques marsallné megkísértése. Julien eleve (szándékosan) Tartuffe-ként lép színre (önbüntetésül két hónapig felkötött karral jár. a valós karrier Łtja . ismerősei között összesen két embert talál. ez egyrészt fontos eleme a pszichológiai kibontakozásnak is . A papi szeminárium lenne a felemelkedés. VerriŹresben még öntudatlan. azután ítélkezik saját maga felett. hogy . de Stendhal két Orgont is ad mellé: de Rénalt és de la Mole-t. a visszahozhatatlan .ekkor Julien idéz is MoliŹre Tartuffe-jéből. mint bármikor életében".„memoriterek": Biblia-mondás. lépten-nyomon döntenie kell („mint Herkules. sem magánéleti vágyaival. ekkor egészen felgyorsul a mű tempója. majd (a kifejtetlen mozzanatok után) Łjra lelassul a ritmus a börtönben. később tudatos harcot folytat a társadalom ellen. hogy az olvasó Julien pártjára álljon. küldetés az összeesküvők megbízásából -. mélypontok és tetőpontok váltakoznak sorsában. még egyetlen barátjának is hazudik papi elhivatottságáról). idegesíti. Pártfogói ajánlásokkal még kudarchelyzeteiből is egyre feljebb jut: Elisa árulása után. a tárgyalás. még Jágót idézi Mathilde-nak. aki őt magát szerette: Fouquét és de Rénalnét . a besanŤoni összeütközésekből pedig éppen Pirard menekíti de la Mole titkárának. „A halál árnyékában becsületesebb lett. de nem a bűn és az erény. mert nemes jellem. mint ők. (Stendhal eléri. mert „nem zavarja többé a nagyravágyás".Julien egyik példaképe éppen a („fellépésének" gyakorlása közben ironikusan megjelenített) fiatal agde-i püspök -. Chélan abbé Pirard-hoz ajánlja.

nem szerelmet. szenvedélyes .„büszkeségének állandóan szüksége volt közönségre" . zseniális élve-boncnok. Stendhal „egyike a lélekelemzés legfinomabb és legérettebb mestereinek. A megjelenő két típus közül az „egyszerű. II. azaz „legyőzése" is csak a . az önmegvalósítás vágya és az erkölcsi szenvedélyesség hajtja őt magát és figuráit is.neki a cinquecento az eszménye -.a stendhali lélektani regényforma egyik meghatározó közlésformája ezért a belső monológ. Mathilde teljes meghódítása. inkább diadalt éreznek. A mellékszereplők látszólag alkalomszerűen. de Rénalné. („Itt fekszik a gőgös a lábam előtt". azok a részletek. olyan hideg és olyan kegyetlen is. a segítőkész fakereskedő a zárlatra szinte hőssé emelkedik.vergy-i . romantikus jellemeit valós körülmények között szembesíti a realitással. visszatérő motívumok. de őszintén. epizodikusan bukkannak elő. hová juthatott volna Julien a kisvárosi körülmények között. mert vonzódnak a másikhoz. ahol Stendhal azt mondja: ČMathilde éppolyan lelkiállapotba került. mint ahogyan két kovakövet üt össze egymással valaki. mit érez a másik. Stendhal csodálja az erős egyéniségeket. Rájön. Julien. részletes jellemzés fontosabb a mozgalmas cselekménynél. az Łrhatnámság példázata. A fontos szereplők elemzik saját cselekedeteiket. (keményen. Mathilde-nak pedig csak saját álmai és szeszélyei megvalósulását jelentette.energikus. verriŹres-i napokat. tiszta lélek". hogy lássa. a szerelemtől leleményessé váló asszony (l. A Valenod-de Rénal vetélkedés nemcsak a látszatoknak élő. Találkozásaik összecsapások. gŁnyosan) bírálják magukat . „kedvét leli abban. „nem volt képmutató". Kalandos lelkű. Julien elleni levél). milyen szikrák csapnak ki belőlük" (Ch. amilyennek ehhez a szakmához lennie kell" (Friedell). Innen a csodálatos. imádatuk leghevesebb pillanataiban sem gondolnak arra. A stendhali hősöknek olyan mélysége van.) „A legizzóbb pillanatokban is csak saját magukra képesek gondolni. érzelmi mechanizmusok analízise. § is a vágyott mŁltat ütközteti az unalmas jelennel . Rettegnek a visszautasítástól. a névtelen levél) befolyásolható és vakbuzgó lesz (l. du Bos). a gyóntatója sugalmazására írt. Szerelmi kapcsolataiban Julien célja a kezdetben fennálló hierarchikus viszony megszüntetése. Számára a tudati. Fouqué. egymás iránti érdeklődésük alapja éppen lázadó hajlamuk. Julien egyetlen barátja. A szelíd. du Bos). hogy folyvást ütköztesse hőseit. gyűlölik magukat is. amilyenben Julien volt néhány nappal ezelőttÇ és fordítva. dacosak. hogy a szerelem még legteljesebb önzetlensége óráiban is csak tovább mélyíti s egy árnyalattal még jobban érezhetővé teszi a lélek magányosságát" (Ch. érzékeny. az aprólékos. hogy de Rénalné mindennél fontosabb számára. önmagáért szereti a fiŁt. de a szegényház-igazgató felfelé ívelő pályája azt is mutatja. Mathilde féktelen.19. kisszerű vidéki féltékenykedés és a sznobéria. reakcióikat. érzelmeiben következetlen jellem.

Mivel Stendhal Julien gondolatainak mindig két oldalát láttatja (a képmutatás mellett őszinte vívódását). párbaj. Más perspektívában gondolkodik.). de félelmetes alak: Chélan plébános Julien jellemében „sötét erőt" lát. „komplikált és paradox" jellem. de Fervaques-né püspöki helynökséget szán neki (II. „örökösen színlel".az önfeledtségre képtelen. Fouqué ajánlatát is). létra). aki. félénk és gőgös. II. ellentétük kibékíthetetlen. Bonapartista és jakobinus eszmények lelkesítik. Mindhárom pártfogója („apahelyettese") tudja. Keretként ismétlődő jelenet jelzi. valódi énjét. akik között élt".33. „fegyverre!". bizalmatlan és betegesen gyanakvó (Mathilde levelének másolatát a biztonság kedvéért elküldi Fouquénak. machiavellisztikus jelszavakat hangoztat. de a de la Mole-ok által is felvetett) ötlete. Pirard abbé Łgy fogalmaz. visszafojtja érzéseit. Ebben az állandó szerepkényszerben . hogy különleges. emberi méltóságát a szinte önként vállalt halállal szerzi . de la Mole márki szerint „különlegesen tehetséges fiatalemberÉ vakmerő.24).29.26. hősi feladatot".). becsvágyó és „érzékeny. gyöngéd természet. egy gazdag moszkvai örökösnőnek a kezét (II.). szerinte a fiŁ „nem ismeri a mérsékletet". és beleegyezik a mésalliance-ba (így de Croisenois márki helyett a parasztfiŁ vehetné feleségül a gőgös Mathilde-ot. ami lejátszódik benne. keresi a kiélezett szituációkat. a kockázatot (l.féltékennyé-tevés klasszikus módszerével (a de Fervaques marsallnénak másolt levelek segítségével) történhet meg. „megnyertem egy csatát". („Aki akarja a célt. taktikázását. Julien Sorel lélekrajza kivételesen árnyalt. „részletes haditervet dolgozott ki". mert nyíltan már nem elégítheti ki becsvágyát. hogy van benne valami.„Makacsul ragaszkodott Don Juan szerepéhez". „Megvetette azokat az embereket. „életének döntő lépéseit mindig okosan kiszámította. de sohasem vigyázott a részletekre" (I. „a lenézés ellen fellázad" (de la Mole). hogy apjához fűződő viszonya nem változhat. mint verriŹres-i környezete. stb. a képmutatásba és a legbonyolultabb cselszövésekbe veti magát" (Zola). Céltudatosságát. ami ijesztő!" Minden elképzelést tŁlteljesíthetne felmerülő érvényesülési lehetőségeivel: Korasoff herceg felajánlja unokatestvérének. „naplót kell vezetnem az ostromról" stb. állandóan számot ad arról. így nem teljesen váratlan a fordulat: Julien szabad akar maradni. akarja az eszközöket is!") „Majdnem mindennap vihar tombol benne". „ami sérti a közönségeseket". a márki (kényszerhelyzetében) viszont nemessé (de la Vernaye) és huszárhadnaggyá teszi. „jól játszottam a szerepemet" . elutasítja a kompromisszumokat (Elisát is.). eszményeit leplezi hipokrízisével. meg is tetszik neki törvénytelen származásának (de Beauvoisis lovagtól származó. tehetséges. Sértődötten szenved kisebbségi érzéseitől. sőt már-már zseniálisÉ de lappang benne valami. tetteinek megtervezettségét a katonai élet kifejezéseinek sokasága jelzi: „feladatot teljesített.

Łj öltözete a márkinál). -. BALZAC Goriot apó (1834-1835) Csak egy ilyen ember írhatta meg a modern epopeiát. magyarázza. . 'a vörös' a végig kísértő. katonai egyenruhája. baljós (elő)jel. így azért ítélik halálra. dísztelen. a visszatérő „létra" pedig hódításainak tárgyiasult szimbóluma: gyanakvását és félelmeit legyőzve egy szintre kerülhet a társadalmilag felette álló nőkkel).Chélan jóslatával ellentétben („a hatalmasoknak fogsz udvarolni") . „az öngyilkosság valamiféle változatát választja" (Frilair abbé. ez realizmus"(Aragon).44. A Vörös és fekete „támadás egy olyan társadalmi környezettel szemben. minden sikerét az Łri osztály fölött aratott diadalnak érzi. melyet meg kell változtatni. amint éppen olvasÉ. II. II.„kritikai realistaként" áll a romantika kellős közepén. mint a tükör . hogy a valóságot Łgy adja vissza. mert ő „senki". politikai vádbeszéde a „gyökértelen zendülő vallomása". A művet Illés Endre fordította. bírálja a valóságot. A szöveg egészét ismétlődő szimbolikus motívumok hatják át: a lennfönn társadalmi ellentét képileg is gyakran megjelenik (sokszor elemzett jelenet Julien első feltűnése a magasban. Stendhal részletező leírásoktól mentes stílusa legendásan száraz. „Źllandóan tudatában van plebejus voltának. hogy megismerje az élet nyomorŁságait. aki a tükröt viszi? a tükör pocsolyát mutat. előadásmódja szinte rögtönzésszerű.szinte közönyösen lemond fényesnek ígérkező karrierjéről.). A színszimbolikát is tŁlzott egyszerűsítés volna csak a katonai és papi pályára vonatkoztatni: mindkét szín a végzetet sejteti. viszont a fekete öltözéket Julien gyakran kékre cseréli (l. minden vereségét megaláztatásnak" (Hauser).19. néha közvetlenül az olvasóhoz fordul („Megvalljuk. ő is válogat. De hiába szeretné elhitetni.„és maguk erkölcstelenséggel vádolják azt az embert.romantikus jellemeivel és hatáseszközeivel is . és maguk a tükröt vádolják! Vádolják inkább a pocsolyás utatÉ". szeretjük Mathilde-ot". és lábra állíthassa . A bíróság előtt vádbeszédet mond a romlott társadalomról.vissza. „Az olvasó elnézését kérjük. Stendhal . hogy Julien életének erről a szakaszáról csak kevés világos és pontos részletet mondunk el"). Źt kellett mennie a csődbejutáson [É] kellett félretaposott cipőben járnia Párizs kövezetén.

: Elveszett illŁziók). (ZOLA) „A történetíró a francia társadalom lesz. a 60. filozófiai és elemző „tanulmányokból" áll.: Kurtizánok tündöklése és nyomorŁsága. ami a különben mérhetetlenül hosszŁ elbeszélés jelentős lerövidítésének eszköze" (Michel Butor). „az irodalom gályarabja" (Lamartine). Balzac meghatározott történelmi idő „írnoka": az 1816 és 1848 közötti francia társadalom körképét. csokorba gyűjtöm a szenvedélyek fő tüneteit. ami a század lángelméjévé teszi. a Kurtizánokban már 135 olyan figura szerepel. éppen a Goriot apó írása közben merült föl a ciklikus szerkesztés gondolata az íróban: a hősök . a tények józan. a romantizmus és a naturalizmus között. A Goriot apóban 35. Az író kijelöli a tárgyköröket: beosztása szerint az Emberi színjáték erkölcsi. kiválasztva a Társadalom legjelentősebb eseményeit. talán sikerül megírnom azt a történelmet. aki típusaival. Az Emberi színjátékkal megteremtette a totalitásra törő (realistának nevezett) regényciklust. ezt az egymásutániságot egymásmellettiséggé változtatja.viszszatérnek más művekben. belevitte a regénybe a megfigyelés és a kísérletezés módszereit. mozgásában ábrázolni. hogy az írnoka legyek. A bő valóságanyag hiteles . az Elveszett illŁziókban 116. „Fölfedezi azt. nekem csak az a dolgom. s jellemeket rajzolok.a Goriot-k [É] a Rastignacok örökkévaló típusaitÉ szereplője volt a pénz drámájának [É] analizálta a szenvedélyeket. így lesz a regényciklus egymáshoz kapcsolódó. a hit és a tudomány. de önállóan is teljes művek rendszere. § hangoztatta elsőnek a környezet döntő hatását az egyénre. illŁziótlan szemléletével fiktív eseménysorokba sűrítette korának valóságát. a Napóleon utáni idők illŁzióvesztését mutatja be. melyek a jelenkori komédia alakjait mozgatják [É] ide-oda lebegett az összes szélsőségek. hogy általa ellipszis jön létre a regényben. erkölcsrajzával az egész társadalmat akarta folyamatában. aki más művében is visszatér. Az „erkölcsi tanulmányok" alciklusokra osztott elrendezése is jellemző: Jelenetek a magánéletből (26.egy nagyobb történelmi folyamat részeseiként . ezeket a hely és az ábrázolt történet jellege szerint osztja „jelenetekre"./csak tervben/: Vautrin utolsó színeváltozása). melyről a historikusok általában megfeledkeztek: az erkölcsök történetét" . Vidékiek Párizsban (49. Elemző módon. Ez az.: a Goriot apó). hogy az egymásra következő történelmi korszakokat a kalandjaik révén egymással kapcsolatban álló szereplők sora képviselheti. A korabeli társadalom lefestését a szereplők visszatérése teszi lehetővé: ennek a technikának az az előnye. típusokat alkotva több egynemű jellem vonásainak egyesítésével.így fogalmazta meg nagyszabásŁ vállalkozásának célját az Emberi színjáték előszavában Balzac. Ha leltárba szedem a bűnöket és erényeket. Jelenetek a párizsi életből (59.

A középponti értékkategória a siker. Rastignac és Rubempré sorsalakítása). de variációsorozatban rajzolja meg a modern élet „kóborlovagjait" . feldŁlja a családi életet. előrejutása. így az író a „pénz hatalmának himnuszát és homéroszi eposzát énekli meg". az érvényesülés.vagy főszereplője. ezért foglalkoztatja az írót pl. („A számok. a társadalmi hullámzás fenn és lenn között. jellegzetes pl.Shakespeare és Saint Simon művei mellett . műveiben alig akad olyan fejezet. pusztán érdekkapcsolatokat tételez fel. a siker és kudarc váltakozása. ahol ne szerepelnének árak. hogy érdemes legyen törődni vele [É] az arany magában hordja az összes emberi erőket" (Gobseck). Balzac a párhuzamok és ellentétek módszerével ábrázolja a változó folyamatokat. a vidék és Párizs szembeállítása. Maxime de Trailles) általában „elkorcsosult nemesek". pl. Nucingenék családi életének alakulását is. Semmi más nem érdekli a kor emberét. Vautrin nagy trilógiáját a ciklus karrierista főalakjainak regényei alkotják (Goriot apó-Elveszett illŁziókKurtizánok). Napóleon példája. örökségek. váltók. hanem az aranyborjŁt".egységes értékrendű .a . Taine véleménye szerint információgazdagságával „az Emberi színjáték .a Goriot apóban pl. az egész . Hauser.tájékoztatást nyŁjt.Babits írja a záróképben megjelenő Rastignacról: „Ahogy a PŹre-Lachaise magasáról az alatta elterülő Párizsnak lekiáltja: A nous deux maintenant! •da Napóleon szelleméhez". vagyoni egyenlegek egy Łj mitológia. melyeket az emberi természetről valaha is készítettek". Innen ered az élet meghódításának szimbólumává váló Párizs „Łj Babilon-mítosza" is.ciklust átszövi az azonos motívumhálózat. „a társadalom nem az igaz istent imádja.is: a kor híres „krakélerei" (Ajuda-Pinto). Rastignac 14 regény. önmegvalósítása.Vautrin-Herrera az Elveszett illŁziókban ugyanezt oktatja Luciennek: „az erkölcs ma már ismeretlen".) A közelmŁltba helyezett történetekkel Balzac saját jelenének erkölcsi világát tükrözi. az uzsorás Gobseck a (szereplők által) legtöbbet emlegetett és leggyakrabban látogatott Balzac-hős.a „kalandorszellem" megjelenését . ez határozza meg az erkölcsöt . amelynek értéke eléggé biztos ahhoz.a legnagyobb tárháza a dokumentumoknak. (A csábító. a „sárgakesztyűs kalózok" (de Marsay. egy Łj csodavilág varázsigéi és orákulumai". a panzió Neuve-Sainte-GeneviŹve utcája és a Beauséant-palota Saint-Germain negyede között áthidalhatatlan a szakadék. de nyomon követhetjük Bianchon tekintélyes orvossá válását. elbeszélés mellék. mítosza hajtja a feltörekvő fiatalokat . A pusztító hatásŁ arany megmérgezi az emberi viszonyokat. „Istenben is meg a pénzben is egyszerre nem lehet hinni . a tehetséges fiatalok életlehetősége. csak a pénz. a felemelkedésért másmás árat kell fizetniük az ambiciózus (vidéki) fiatalembereknek (l. ellenállhatatlan városban természetesen a városnegyedek is a társadalmi helyzetet tipizálják .) A szereplők hangoztatják is értékrendjüket: „Egyetlen materiális dolog van.

mint egy kutya.így nemcsak a város. erényes". mely feledésbe ment. tudja. polgári panzióban él. akitől Esther. de a nemesek is pénzt akarnak . (Goriot az élelmiszerhiány kihasználásával.„az aranyos szalonokba bebocsáttatást nyerni fölért egy főnemesi pátenssel" -. hogy az arisztokrácia felett eljárt az idő." A kalandregényre épülő társadalmi regény valós térben. hogy „aki gazdag. A Goriot apó „jelenet a magánéletből" (bár a „párizsi élet" ciklusba is tartozhatna). Elveszett illŁziók-Kurtizánok tündöklése. és szerelmi ügyekben a „kékvérűek" vetélytársai. de bekerülni a hatalomba -. a kurtizán örökli. Még Goriot apó is tisztában van azzal. akinek 600 frank évjáradéka van.a (spekuláción meggazdagodott) vagyonosok meg. „a látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn. az ő karrierregénye . Két lánya viszonyát a féltékenykedés határozza meg. mert vallásnak a tárgya.de feltételezi a legfőbbet. Mivel a pénzmozgást Balzac zárt rendszerűnek mutatja be.mindenét Lucien de Rubempréra hagyja. akiket 50-50 ezer frankos évjáradékkal adott férjhez. „a vagyonokban rejlik az ultima ratio mundi". Gyergyai Albert óta sok elemző követte nyomon Goriot vagyonának „kerengését". ötletét Balzac először feljegyzésben rögzítette: „Egy derék ember. a hiszekegy hitelezz-zé lőn" (Friedell). ez a társadalom másik mozgatórugója . még az is. valós időben játszódik.l. (A parvenük lenézett feleségei is operapáholyt tartanak fenn . mint az alakoké. Az érvényesülés feltételeit az előkelő társaság diktálja ugyan . a Grandlieu dámák). és éppen ezért: mert valóságfeletti princípium. David Séchard és annak gyermekei az örökösök. bármi áron. mert ügyesen követték el": Beauséant-né véleménye szerint „a hatalom kulcsa a siker". spekulációval szerzett vagyonát két lánya között szétosztja. hogy nincs ötvenezer jó állás" (Vautrin).pénz így Isten pótszerévé válik. d'Espard márkiné. akinek öngyilkossága után sógora. tőlük szeretőikhez kerül. sajátja egyben az a tendencia is. mint az egy fazékba zárt pókoknak. Bár az író személy szerint sajnálja a „jó társaság" hanyatlását. Delphine -. hogy „minden a pénztől függ. majd Gobseckhez. az arany Łtja ugyanŁgy vizsgálható a művek során keresztül. hogy leányaink vannak". tekintve. Középpontjában EugŹne de Rastignac alakja áll. ezért születik a sok mésalliance. hogy öncéllá nőjön [É] a credo kreditté. —gy hal meg.fogja össze a két irányban elágazó cselekményt: a Vautrin-féle bűnügyi történetet és Goriot szenvedélyregényét.) „A gyors meggazdagodás problémáját e pillanatban ötvenezer fiatalember igyekszik megoldaniÉ fel kell falniuk egymást.) Vautrin (élettapasztalata alapján) állítja. életüket pedig a szeretőikért (és a házasságtörő kapcsolataikhoz szükséges pénz előteremtéséért) zajló küzdelem tölti ki.karrier-kezdeti helyzetbe kerülése . A lány nem is tud erről . . Lányai tették tönkre. a Vauquer-panziót és a Beauséant-palota világát . térben pedig a város két pontját. a divatot meg a „legelegánsabb hölgyek" (Langeais hercegasszony. a pénzt.

Goriot lecsŁszásával. jellemzi . A szerkezet kitűnően konstruált. aki kocsin jár benne. minden összefügg. még képes a megbotránkozásra elképed a Goriot-lányok magatartásán és azon. előreutalásokkal meghatározza a főszereplők sorsának alakulását. A mindkét miliőben otthonos főszereplők sajátos kapcsolatrendszerben állnak egymással. az . így a mű feszültségét a jó és rossz közötti ingadozás teremti meg (megöli-e Rastignac a mandarint?). ez a „drámai események kirobbanásának ideje": Rastignac ekkor találkozik a „másik világgal".bennlakókat és a külső kosztosokat. mivel „ebédidőben tizennyolcan vették körül az asztalt". Az előkelő társaságban. De „még vérében volt a családi kötelességek tudata" ..életŁtja zárul le. részletező leírással kezdődik. mert az ő „bemutatása" zajlik addig. (A műben a szerzői jelenlét is érvényesül: az író sejtet. EugŹne a cselekmény során egyre gyakrabban szembesíti a látottakat .az anyagi helyzetüknek megfelelő (a második emelettől felfelé többnyire sanyarŁ) körülmények között élő . a többiek majd regények sorozatában szerepelnek még. bálok és a nyomor kiáltó ellentétét (Beauséant-nénál a panzióra gondol.lelkifurdalást érzett a hŁgaitól és anyjától kizsarolt pénz miatt is -. Bár a mellékszereplők előéletét nem ismerteti a szerző. A cselekmény 1819 novemberében indul . „mindentudó" előadás elsősorban a fiatalember nézőpontjából mondja el a történéseket. A mű lassŁ.) Részletesen leírja a panziót. harmadik személyű. zálogba teszi az óráját a temetési költségekért. „gondolatban egy pillanatra visszacsöppent a polgári panzióba. az expozícióban Balzac ironikusan az olvasóhoz fordul „Goriot titkolt balsorsának történetével". hogy Vauquer-né eltulajdonítja a médaillont -. kihívja maga ellen a társadalmat. az azonos erkölcsi elvekről. és az író határozottan vezeti a történet összeszövődő szálait.. A csattanós befejezéssel csak Goriot apónak . Ehhez Rastignacnak csupán néhány hónapra van szüksége.hanem a társadalom két pólusát is: a nyomor és a fényűzés miliőjét. hosszŁ az expozíció. így a regényidő novembertől februárig tart. a kispolgárság köreiben és az alvilágban ugyanazok a törvényszerűségek érvényesülnek. az operában Goriot „odŁjára". elhallgat. a teljes erkölcsi válságról szóló (hasonló metaforikus képekkel is megjelenített) felismerések átszövik az egész művet: a társadalom „posvány. de a sok szerzett tapasztalat hatására. és Beauséant-né estélye „megsokszorozza érvényesülési vágyát". A tárgyilagos. kirekesztődésével párhuzamosan emelkedik a társaságba bekerülő Rastignac státusa. A regénykonstrukció alapja a főszereplő-hármasság: Rastignac lelki tusáját. amíg levonja a konzekvenciákat.a műben teljes egészében feltárt .Goriot ekkor már hat éve a panzió lakója és elszegényedett -. s mélységes undor fogta el"). a végső tanulság eredményeként. és Łgy sározza be magát.a fényűző szalonok. vívódásait két oldalról „billentgeti" Goriot és Vautrin.

az gazember. belátja. Az érvényesülés.Szamárbőrben már másokat beavató életművész-dandy: „én Łgy találtam. hanem a másik rezonőr. hogy Rastignac elindulhasson az „Łtvesztőben". Beauséant-né „elvonul a világtól". igazi karriertörténete a többi mű hátteréből figyelhető meg. a karrierista fiatalok ambiciózus nemzedékének jellegzetes figurája „igazi délvidéki". hogy bármi csekélységet eltulajdonít. ujjal mutogatnak rá a törvényszék előtt. A Balzac-figurák kivételes egyéniségek. elszegényedett. „a világ pocsolya. jogot tanul. igyekezzünk megmaradni a magaslatokon (Langeais hercegné). Ha valakit rajtakapnak. a vezérmotívum az ő megkísértése. melyeket otthagy az állomáson"). Rastignac is „sártengernek látta a nagyŁri világot: aki a lábát belemártja. és a márkiné „Ariadné-fonalként" a nevét is adja. gyanŁtlanul baklövéseket követ el. Vagyis Balzacnál még a kapus is zseniális. Minden lélek egy-egy fegyver. Kezdetben még járatlan a társasági életben. A viszonylag „tiszta lelkek" nem is „maradhatnak meg sokáig ebben a világban": Goriot meghal.korábban keletkezett! . Mindenki „elveszti illŁzióit". akkor az erény hőseként ünneplik a szalonokban" (Vautrin). mint nekiÉ A legelőkelőbb arisztokratáktól a plebejusok legszegényebb rétegeiig minden szereplője jobban habzsolja az életet. az író „mindenkit megfoszt valamitől [É] kikutatja a bűnt. „Minden szereplőjének ugyanŁgy a szenvedélyesség az alapvető vonása. (A . ha egymilliót lop. mint nekiesni mohón a gyönyörűségeknek.. A Goriot-rejtélyt bogozgatja. Rastignac. „ne tekintse másnak a férfiakat és a nőket közönséges postalovaknál. . de jó képességű (tanulékony!) nemesifjŁ AngoulŹme környékéről. felboncolja a szenvedélyt" (Victor Hugo). a felemelkedés vágya keríti hatalmába.. R. Beauséant-né is ellátja tanácsokkal („minél hidegebben számít. A mű az ő válaszŁt-regénye: konfliktushelyzetében döntenie kell.tisztességes ember.-ban született 1799-ben. nyakig elmerül benne". A társadalom két szélső pólusáról kapott tanácsok után EugŹne (a milliomos Victorine helyett) Delphine-t választja. örökre nyomoroghat. így inkább feladja erkölcsi fenntartásait. „érdekes jellemek". hogy nincsen a világon jobb módszer. [. 1819-ben Párizsba jön. monumentálisra felnagyított hősök.") Rastignac életrajzát Balzac meg is fogalmazza az éva lánya előszavában (1839): „Rastignac (EugŹne Louis). és származása. de karrierje szempontjából ez sem bizonyul rossz döntésnek: Balzac (a ciklusban) végigviszi az érvényesülés Łtján. ha tisztességes marad. melynek minden porcikája akarattal van töltve" (Flaubert). közben Nucingenné szeretője lesz. annál biztosabban jut előre". tevékenyebb és ravaszabb a harcban. aki gyalog. de érvényesüléséhez nemcsak Vautrin.] mohóbb az élvezetekben. mint a való élet színjátékában bárki. párizsi arisztokrata rokoni kapcsolatai miatt viszonylag könnyen be is kerül az előkelő társaságba. báró és báróné elsőszülött fia a Charente megyei R. beavatása.

a Vauquer panzióban lakik. a limoges-i püspök magántitkára). válogat (eltapos és kiemel) tetszése szerint. s szeretője lányát később feleségül veszi. Vautrin (Jacques Collin. s hogy azzal is együtt kell élnie" (Szávai J. akinek temetését Rastignac fizeti. Rastignac (Nucingenné révén) karriert csinál. micsoda ember az"É „nem hülye és nem is gyenge"É „élete rejtelmesebbnek látszikÉ" -. Goriot. Gróf lesz és Franciaország pairje.„akárcsak Don Quijote. a híres orvossal. mint az az 1828-ban játszódó Falusi plébánosban olvasható. és ugyanitt barátkozik meg Horace Bianchonnal. önzetlen szeretetének példája akadályozza meg EugŹne-t. de „ha el is fogadja a világot. leányai az utcasarkon hagyták a citromhéjat. Vejei kompromittálónak találják származását. Messze tŁlszárnyalja Maxime de Trailles-t és de Marsay-t (és a bosszŁt is megízlelheti: de Trailles gróf hozzá megy majd kéregetniÉ). Balzac nem teremthet CordéliákatÉ Az expozícióban még ellenszenvesnek tűnő figura Rastignac nézőpontjából egyre rokonszenvesebbé válik .a bérgyilkosság ajánlatának elfogadása . („Mikor a citrom jól ki volt facsarva. de aki egyszerre kiüríti. További sorsáról A Nucingen-házban olvashatunk: férjhez adja mindkét hŁgát (egyiket A családi béke egyik szereplőjéhez. sorsa példázza Balzac egyik tanítását: „kincseskamra az emberi szív. így szerzi meg az elzászi báró millióit.maga is mesterkedik azon. szeretem .) Az „örök Atya" végzetét tehetetlensége okozza: a férjeiknek kiszolgáltatott lányokon már nem segíthet -. Vautrin segítsége . szoros kapcsolatban áll a kor fiataljaival. utolsó anyagi lehetőségeinek felhasználásával egy lakást is berendez nekik. A „kérlelhetetlen logika embere". aki Vautrin néven rejtőzik. már sohasem feledkezhet meg arról.") Monomániás alakjában „Shakespeare-i szenvedélyek" tárulnak fel: ő a modernkori Lear király .„megannyi bűnügyi regény hősének ősalakja" (Babits) .„önzésből" . amikor az asszonyt elhagyja de Marsay gróf.szökött fegyenc. 1832-ben püspöknek nevezik ki. érzelmeiket elfojtó lányai mindenétől gátlástalanul megfosztják. fényes pályát fut be. de végül megbocsát -. tönkrejut". Goriot Łr. Gabrielt (aki. itt megismerkedik Jacques Collinnel. s így benne is. A nagyvilági élet arszlánjainak egyike.csakhogy ebben a társadalomban nincs „legkisebb gyerek". „sakkozik az emberekkel" . Nucingenné apja egy volt tésztagyáros. A küzdelemben elveszti önértékét. Az öreg . majd Carlos Herrera) . ™ccsét. egy jobb rész. elszegényedése után pedig teljesen feleslegessé válik. a társaság parancsainak engedelmeskedő. hogy van az emberben. A „szenvedélyre predesztinált ember". hogy eladja magát Vautrinnek.„Tyűha. az „apaság mániákusa".). háromszor miniszter. Beleszeret Delphine de Nucingenbe akkor. hogy Rastignacot összehozza kisebbik lányával. (Lemondó.nélkül is érvényesül. haláltusájában ki is fakad önzésük ellen. a Vasfejű. ha él is Vautrin tanácsaival. a másikat egy miniszterhez). majd a fiatalember fokozódó csodálattal szemléli szobaszomszédja önfeláldozását.

megvédeni a gyengéket az erősekkel szemben". hogy egyes írók. Stendhal esetében szinte lehetetlen eldönteni. az Emberi színjátéktól vezet az Łt a Rougon-Macquard ciklusigÉ aztán jön Maupassant" (Maudron). a „beavató" azt az időpontot választja a kísértésre. melyik irányzathoz sorolandók.és majd rendőrfőnökként nyugdíjazzák.). A regényt Lányi Viktor fordította. akkor megengedheti magának a becsület fényűzését" . [É] romantika és realizmus között annyira elmosódik a cezŁra. Sajátos filozófiai rendszere szerint ő sem erkölcstelenebb. (Könnyedén „olvasott a diák lelkében" is. harsány stílusa miatt és tŁlrészletező leírásaiért is. a Kurtizánokban már a vizsgálóbíró munkatársaÉ Előismereteivel épp ő a megfelelő ember a rendőrségnek . mint a Vörös és fekete és a Goriot apó. de Balzac Łgy vélte. amikor a feltörekvő fiatalember habozik: Rastignac ugyan még nemet mond kegyetlen ötletére. a véletlenek mutatják be leghívebben a társadalom ellentmondásait. aktuális művek és a régiek között. Balzac „a művészet fejlődésének átmeneti szakaszát képviseli.cinikus álláspontja jó lehetőség a társadalom bűneinek teljes leleplezésére.) A „lélekidomár" (Elveszett illŁziók). de azért Vautrin gondolatai megfogannak benne. hontalanságuk és kiábrándultságuk alig változik Julien Soreltől és Lucien de Rubemprétól Charles Swannig és a tulajdonságok nélküli emberig" (Hauser A. a „diabolikus kísértő". Balzac. hogy a végzet. itt hŁzódik a határ a bennünket közvetlenül érintő. pl. A szélsőséges. „a tetteket eszközöknek tekintem. Mégsem az első romantikus versekkel kezdődik számunkra a modern irodalom. hanem olyan regényekkel. a váratlan fordulatok. [É] A modern irodalom olyan emberek történetével indul. „majd ha gazdag lesz. akik a valóságot tudós pontossággal törekedtek rekonstruálni. szenvedélyes jellemek. a lelepleződések (Vautrin) és a felismerések (Goriot. csak a célt látom magam előtt". (a nála gyengébb) Lucien de Rubempré megkísértését „Herrera spanyol kanonok" könnyebben végzi: tananyaga az Elveszett illŁziókban is ugyanaz: „el kell titkolni a cél elérésének eszközeit". de „a Goriot [É] már azok jöttét jelzi. mint akárki más. Romanticizmusán kívül sokat támadták dagályos. akik kortársaink: romantikus jellemük. E™TV™S J•ZSEF A falu jegyzője (1845) . Rastignac) a romantika eszköztárából valók.

Vándory Boldizsár és Völgyesy nevében. Székhelye Porvár. s amelyeket enyhíthetne legalább.üde színfolt a sivárságban. „tiszta udvarral" . A szereplők könnyen csoportosíthatók. melyeket szociális viszonyai okoztak.anyagi érdekeinek kielégítése után lázasan rohanó korunk részvétlenül elfordul a szenvedésektől. valamint Viola ezzel párhuzamos üldözésének előképére ismerhetünk benne. emlékeztetnek emberi természetünk nemesebb vonásaira. NyŁzó Pál főbíró. a címszereplő Tengelyi Jónás meghurcolásának. A „végtelenül unalmas" magyar róna ellenpontjai a regényben a német városok: Heidelberg (ahol ifjŁkorában Réty és Tengelyi is tanult) és Göttinga (Vándory előéletének színtere). amelyet a bevezetésben az író az „egyhangŁság" szimbólumaként mutat be. Tájkép is keretbe zárja tehát a művet. A regény egy hajtóvadászat leírásával kezdődik. A legszebb ház a jegyzőé. A másik oldalon található Macskaházy ügyvéd. Az utolsó fejezetben. zenei hangzás (daktilikus lejtés) is aláfesti Tengelyi Jónás. az Alföld „valamelyik megyéjében". Eötvös 1844-től a centralista Pesti Hírlap munkatársa (később Kemény Zsigmond és Madách Imre is követi a példáját). Előző nagyepikai alkotása. É (AZ ŤR• MONDATAI A REGéNYBEN) Az 1840-es évek közepén a magyar társadalomban a maradiság gócpontja a nemesi vármegye. A karakterek közti eligazodást a beszélő nevekkel könynyíti az író: a szójelentést lágy. az ingadozók és bizonytalanok a cselekménysor végén zömmel a pozitívakhoz csatlakoznak. szerény" lak. tipikus színhelyen játszódik a cselekmény. A karthausi c.. „zöld venyigével befont. a Tisza látványa. Nagy írók érzik ezt. a pozitív és a negatív szerepkör világosan megkülönbözteti őket. de a befejezésben Petőfire emlékeztető ódai hitvallással fordul hozzá: „virulni fogsz!"É Fiktív. Tengelyi Jónás faluja. ha jótékony kézzel a szenvedők segítségére sietne. . Arany János 1846-ban írja e tárgyról Az elveszett alkotmány című szatirikus eposzát. báró Eötvös József (18131871) egy évvel korábban A falu jegyzőjét. „nevezzük Taksony megyének". Ez a mozzanat a főcselekmények allegóriájának bizonyul. amely mindenekelőtt éles vádirat a megyerendszer és a feudalizmus ellen. de részletes háttérábrázolása révén egyben az „első igényesen alkotott társadalmi regényünk" is volt (Fenyő István).. e lap hasábjain közli folytatásokban Łjabb epikai művét. a Tiszarét melletti Törökdombon kezdődik és ér véget a konkrét eseménysor. Merész kézzel föltárják a társadalom legundokabb sebeit. vallomásregénye a szentimentalizmus és a romantika jegyében született. Viola kézrekerítésekor a színhely is ismétlődik.. Tiszarét szintén tipikus alföldi település. ez a név tökéletesen illik a településre.

Ehhez a körhöz csatlakoznak a fiatalok. félreállítják. mígnem jegyző lesz Tiszaréten. Peti cigány és Liptákné. Pruzsinszky Józsefnek a vonásait is megjelenítette. de jellegzetes vonással bíró figurák. de közönséges bűnök. ő a becsület megszállottja. Segítőik kezdettől Vándory lelkész. §k a hatalommal való visszaélés. Németországi (pl. az élen Rétyné. Tengelyi Jónás jellemének kialakulását a 2. de épp ezért a jelenben tragikus sorsŁ. hogy Magyarországon a nemes és a jobbágy egyaránt kiszolgáltatott áldozata a feudalizmusnak. hogy még a főszereplők is kevés. Romantikus alkat. megelőzi korát („gondolataival [É] fél századdal a többiek előtt jár"). Akárhová kerül. Puritán jellem. . a romlott vármegyerendszernek. Karvaly Źgoston várnagy. szerelmi boldogságukat is megtalálják: Réty Źkos Tengelyi Vilma mellett. magatartásukat elsősorban társadalmi helyzetük határozza meg . gazdatiszt lesz belőle. gaztettek elkövetésére is vetemednek. betyár lesz.Eötvös típusokban gondolkodott. Alakjában Eötvös József saját egykori nevelőjének. Viola jómódŁ telkes jobbágy volt. „Magyarországon sehová sem való" (gróf Marosvölgyi főispán szerint). könyv) antik hőseinek példája. az igazságért harcoló Tengelyi és a szabadságért küzdő Viola. ahol „történetünk kezdetén már hŁsz éve hivataloskodott". Lelkész édesapja a szeretet légkörében. Don Quijotéhoz hasonlóan fáziseltolódás áldozata. Sáskay Tamás adószedő stb. Tengelyi Jónás maga az elvi szilárdság és a „makulátlan erényesség".Kenyházy Bandi esküdt. politikus-jelölt. Vezéralak a két főhős. de szigorŁ valláserkölcsi nevelésben részesítette. de mindenütt kijátsszák. Az ellentábor: a nemesi vármegye egész intézményrendszere és tisztviselői kara. A jellemekről általában elmondható. Politikai és személyes érdekek motiválják őket. Tengelyi és Viola sorsa együtt azt példázza. A pozitív figurák kezdetben kevesen vannak. mindenütt (a falusi jegyzőségben is) világjobbító szándék vezérli. tőle ismerte meg a felvilágosodás és a francia forradalom eszmevilágát. Viselkedésüket. Kislaky Kálmán Réty Etelka oldalán. a gyermek tudatvilágát Plutarkhosz (a Párhuzamos életrajzok c. fejezetben részletesen elbeszéli az író. akik értékrendszerük tisztulásával életcéljukat is. Macskaházy és NyŁzó Pál található. nevelő. Szentimentális-romantikus beállítottság fejlődött ki benne. nem törekedett bonyolult belső lélekállapotok teremtésére és rajzolására. heidelbergi) tanulás és pesti joggyakorlat után kezdődik hősies-tragikus pályafutása: a szegények ügyvédje. aki kimagaslik és épp ezért végzetesen elkülönül embertársaitól. ilyenformán az alvilággal is kapcsolatba kerülnek (személy szerint Cifra Jancsival és šveges Jancsival). a korrupció és a kegyetlenség megszemélyesítői. de a tisztviselők visszaélései (NyŁzó főbíró erkölcstelensége) törvényen kívüli helyzetbe sodorja. A főhős. a „nagyszerű tett vonzása" is formálta.

semmilyen bűntettre való felbujtástól nem riad vissza. kiegyensŁlyozottan és szerényen. semmilyen visszaéléstől. Rétyt választotta férjének. mint aminek született". jellegzetesen félművelt. Terveinek kivitelezője. Céljának eléréséhez nem válogat az eszközökben.). „a hajdankor jószívű egyszerűsége" mellett. valamint Göttinga szelleméből következően . „született báró Andorházy kisasszony". Bántornyi „James". Jelleme és sorsa egyaránt romantikus. de megmaradnak a vármegye híveinek (Cifra . az ő anyagi helyzetére alapozva kívánja visszaszerezni a főnemesi rangot. munkabírása. de ő csak karikírozott mása pl. Kislaky. Eközben az alispánné kihasználja a megyei gépezetet. ők ketten külön csatát vívnak egymás kijátszására is. az idősebb Kislaky stb.kívül áll a politikai csatározásokon. amit a végzeted adományozott neked". alattomos vezéralakja Rétyné. a tradíciók képviselője. Tengelyiék ügyének válságosra fordulása átmenetileg kimozdítja semlegességéből. Réty alispán. Vándory Boldizsár . de saját boldogságát nem tudja megőrizni. törekvéseiből a korabeli magyar társadalom „enciklopédikus" képe rajzolódik ki (Sőtér István). A nemesség alaptulajdonsága a gyengeség (Réty Źkos. rangról) lemondva. igazi „filantrópiával" (emberszeretettel).családi okokból. Macskaházy hozzá illően erkölcstelen és gátlástalan. Tengelyi szembekerül vele. addig tartalmatlan életet élt. nemzetét sem tudja szolgálni. aki felekezeti és faji különbségtétel nélkül. nemes indulatai. nincs igazi kisugárzása. Van külföldet járt nemesember. hogy többnek lássák. a volt alispán „áldott jó ember". sőt a társadalom ellen kényszerül fordulni.Kivételes képességekkel bír (szorgalma. a családjában a felesége bábjaként . élete ekkor kisiklott. A nemesség lecsŁszó elemei (Szentvilmosi János) a legsötétebb bűnök elkövetőivé züllenek.a politikában a „szélirányt" követve. elvégre „mindenáron szolgálni akarta a hazáját". A falu jegyzője az etikai értékeket szolgálja. Kettejük manővereihez a vármegyei jogrend és intézményrendszer tökéletes terepet nyŁjt. Jellemének alapmotívuma a rangkórság: egykori szerelmeséről lemondott (mert a fiatalember szegény volt). aki „megőrizte [É] az ősök műveletlenségét". a világi hívságokról (pénzről. Źlnéven él. és így jelentős szerepet játszik féltestvére magára találásában.csupán „abban fáradozott. Rétyné és a vele szemben álló Tengelyi Jónás törekvései teszik nyilvánvalóvá: a regény alapkonfliktusa az erkölcs és az érdek között feszül. sztoikus bölcsességgel: tudni kell „élni mindazzal. Az ellentábor háttérben meghŁzódó. amíg . a kastély Łrnője a saját érvényesülését hajszolja. Krivér főjegyző kétkulacsos politikát folytat. mindkét pártban ott van. a valóságos Széchenyi Istvánnak: az angliai kultŁrának csak egyes elemeit veszi át. családja is szétzilálódott. családszeretete egyaránt rendkívüli). Református lelkész. A főbb szereplők és a számos mellékalak vonásaiból. tehetsége. hivatástudattal segíti az elesetteket.

Tengelyit felmentik. „félelmet nem ismerő lélek". A fiatal nemesekre a regény kezdetén még a parlagi nemessé. aki . Eötvös József az 1840-es évek közepén a demokratikus fejlődés szószólója lesz. A falu jegyzője nem nyeri vissza teljesen életerejét. a fordulatokat pontosan illeszti egymásba. A végső fordulatot több mozzanat segíti elő: Vándory színrelépése (34. az áldozatok tragédiája viszont megrázó. mindenfajta elnyomást és megkülönböztetést meg kell szüntetni. de ezután ő marad az előtérben. .) és legvégül János huszár közreműködésével Viola önkéntes visszatérése (38-39).szembefordul apjával és mostohájával. illetve érdemeik szerint elrendeződik. de következetessége és szívós helytállása mégis egyre nagyobb szerephez juttatja. a jogrend kiterjesztése elodázhatatlan. de helyére mások lépnek Eötvös József biztos kézzel épít. Az expozícióban . rész). Gyakran megragadja az alkalmat. A megoldás ellentmondásos. fejpénzért. a 30.a cselekmény bonyolítása közben mutatja be a többi szereplőt és a körülményeket (a 14. Eötvös társadalomképében a kívülrekesztettek. ő belülről változtatja meg a feudális intézményrendszert. tablókép az igazságszolgáltatásról. betyárból immár pandŁrként. hogy kommentálja a jelenségeket. Viola és Tengelyi sorsa ezután is több ponton találkozik.Kármán József egykori programjára ismerhetünk itt a nők nemes lelkületével kapcsolatot találnak. tékozló életmódot folytat). Kezdetben kevés hatással. és igen közel kerül pl. de tiszta elvszerűséggel lép fel Völgyesy alügyész.Jancsi lövi le. pl. A szereplők egy részének sorsa beteljesedik. fejezet). az ő sorstragédiája olvasható. Mégis a jövő letéteményesei lehetnek ők. a tisztŁjító megyegyűlés és az iratlopás egymás mellé helyezésével teremti az első csomópontot (14-15. Ez a politikai program már tŁllép a centralisták célkitűzésein. hallgatózás vagy kihallgatás.) Źltalános tanulság: az érdekek kölcsönös elismerése és érvényesülése a nemzet egészének érdeke. ha . részig). az önfeláldozó Violát). A végső tetőponton mindkét főhős sorsa megfordul: Viola meghal. —jabb szakasz végén elfogják Violát. (A zsidók emancipációjáról tanulmányokat is készített. a cigányok és a zsidók is megjelennek.a kezdőjelenet és a közbeékelt TengelyiéletŁt után . šveges Jancsi vallomása és ennek következtében Rétyné öngyilkossága (36-37. részben a jegyző gyanŁba keveredésekor. a „rögtönítélő" bíróság ülése a mű egyik tetőpontja (22. és így a nemzetnek is javára válhatnak. Petőfi Sándor szellemiségéhez. erős a véletlen szerepe). társra lelve értelmessé tehetik saját életüket.anyai örökségére támaszkodva . A felépítést tekintve a regény több párhuzamos szál bonyolult szövedéke. A reakció eleinte háttérbe szorítja. de egyszerűbb eszközökkel is gyakran él (sok a rejtőzködés. Kölcsey Ferenc regénybeli mása (Eötvös József példaképe volt ő is). a dzsentrivé csŁszás veszélye fenyeget (Kislaky Kálmán duhajkodásra hajlamos. Példát mutat Réty Źkos. fejezet).

megyei hivatalnokként ismerte meg közállapotainkat (1837-ben Eperjesen ülnök volt. Az elmélyült. lírai betétek ritkán jelentkeznek: „regényem csak az élet képe akar lenni. de az író (Kölcsey Parainesisének hatására is) eleve vonzódik a körmondatos." A kortárs írók közül Victor Hugo volt szerzőnk példaképe. olykor szelídebb malícia. az igazságszolgáltatásról. és nem a létező hibák orvoslására. moralizáló előadáshoz. Az élő nyelvi fordulatokat majd Jókai emeli be a magyar epikába. A műfaj összetett. hogy Majtényi Zoltán „stilizálás és rövidítés" elvégzésével „átdolgozott szöveg"-et bocsátott közre 1992ben. Regénye ábrázolásmódjának összetevői: didaktikus célzat." és felteszi a kérdést: „miért nem vesszük be a népet is a sáncok mögé?" Bront‘: švöltő szelek (1847) . alig néhány évtizedes mŁlttal bír. szatirikusan élezett beállítások. Eötvös József személyesen. amelyek mögött kiváltságait évszázadokon keresztül védelmezni tudta a törvények ellen is. (Indokolt. a bürokráciáról." A stílusban érződik: epikánk csak Eötvös korában bontakozik ki. A szókincsben megjelennek a latinitás elemei is. mind a karakterek megformálásában. irányzatosság mind a jelenetezésben. s az nem mindig mulatságos. művészi célzatát tekintve pedig Łn. pamfletszerű elemek (pl. a tévesen felhasznált köszöntő szónoklat. típusalkotás. eszményítés. árnyalt lélekrajzot Kemény Zsigmond fogja megteremteni. saját nézeteit adja Tengelyi Jónás szájába: „A nemesség megyei rendszerével sáncokat épített maga köré. E műfaj célkitűzéseit az író pontosan rögzíti: „A költészet kedves játékká aljasul. Cselekménye szerint ez a mű a legelső bűnügyi regényünk. a kortesgyűlésről és egyéb politikai rendezvényekről. karikatŁraszerű jelenségek és portrék.illetve összképet fessen (pl. börtönállapotokról. Az író személyes megnyilatkozásai között a legjelentősebbekben saját ars poeticáját fogalmazza meg. életképek. az „egzekŁcióról". csattanóra kihegyezett szófordulatok („gyöngéd asszonyi hangjának fortisszimójával").Sáros . Eötvös József a magyar realista regény első nagy mestere. nem az érzelmek nemesítésére törekszik. Regényének több eleme Mikszáth műveiben (pl. aki a politikai célzatŁ irodalom programhirdetője volt.) Egyes körülményes mondatok az iróniát szolgálják. idézeteinket is onnan vettük.megyének a főispánja). apja akkor ennek a . szentenciaszerű. a vallási-felekezeti és a nemzetiségi kérdésekről). ha különválik a kor nagy kérdéseitől. a hídfelbontás. A hangvétel legtöbbször a szatíra maró gŁnya. a nemesi előjogokról szóló rigmus). Könnyedebb részek. A Noszty fiŁban) is megjelenik majd: a tarokkozás. irányregény. tablóképek.

ír származásŁ falusi papnak három lánya volt. azt elemzi. Főhőse különös. a magyar cím expresszív szókapcsolata előrevetíti az érzelmek és természeti erők együttes tombolását. a Catherine nevű kislány viszont testi-lelki jó pajtása lesz a jövevénynek. Sorsuk egy talált gyerek megjelenésétől kezdve fonódik össze és fordul mindinkább tragikusra: Earnshaw Łr a városból egy sötét bőrű kisfiŁt visz haza. a tomboló bosz-szŁról. Hindley kezdettől gyűlöli Heathcliffet. és jóllehet egykönyvű író maradt. a kísérteties „gothic novel" hagyományaira építve az emberi szenvedély viharait mutatja be. de kegyetlen bosszŁtervekkel. de egyetlen regénye világsiker lett. de szereplőtársai is sajátos karakterek. Az švöltő szelek az ember társ utáni vágyáról. Eltűnik. boldogságáért? Mi alakítja ki a jellemet? Milyen szerepet kap a személyiség formálódásában az öröklődés és a környezet? Kitörhet-e az ember a korlátai közül a saját erejéből? Hogyan lehet megtörni a szeretetlenség és kegyetlen gyűlölködés láncolatát? Sivár. de . a közeli barátságos völgyben (Thrushcross Grange-ben) pedig Lintonék. Odaköltözik a közben (felesége korai halála után) elzüllött Hindley Earnshawhoz. mindhárman megpróbálkoztak az irodalommal. megemberesedve. A cím eredetileg azonos volt a fő színhely nevével (ez szó szerint Čsüvöltő magaslatokÇ. Miért lesz valaki embergyűlölővé? Milyen mértékben vagyunk felelősek embertársunk sorsáért. szélviharoktól gyakorta pusztított vidéken.Ritka. század első felében egy korán megözvegyült. századi angol irodalom „legdémonibb műve" . Emily Bront‘ (18181848) volt a középső nővér. és kártyán minden vagyonát elnyeri. Romantikus és egyszersmind modern lélekelemző regény. különc figura. de egyŁttal szabadságának is. hogy mi motiválja egy adott személyiség kialakulását. Saját fia. elemi erejű szenvedélyekről. szeretet iránti igényéről szól. Az švöltő szelek (Wuthering Heights) a XIX. Sőtér Istvánnál „Szelesdomb"). váratlan alkalma az ábrázolás teljességének. Catherine változatlanul melegen szereti Heathcliffet. Az írónő a rendkívüli egyéniségek és a különös magatartások mögötti titkokat tárja fel. majd háromévnyi rejtélyes távollét után visszatér. Catherine pedig az elegáns és udvarias Edgar Linton felesége lesz. Heathcliff így minden szeretetből kiszorul. Az apa idővel meghal.É (S§TéR ISTVŹN) Az angliai Yorkshire-ban a XIX. vagyonosan. a „Szelesdombon" él a regénybeli Earnshaw család.a fordító Sőtér István szavaival. az ihlet csodálatos rátalálása legtitkosabb mondanivalóira. az emberi kapcsolatok sajnálatos elvadulásáról.

de már alapjaiban sérült személyiséggel. „kétszínű életet él". hamis valláserkölcsöt ismer (ennek ellenpontja Thrushcross Grange valódi otthonossága.Ellen Deannel folytatott beszélgetése során sem -. tragikusan torz céltól. mindent. és csak ájtatoskodó. nem látja meg Edgar Linton humanizmusának értékeit. hogy normális emberi kapcsolatokat építsen ki. de megfékezett kegyetlenség bujkált. és így nem vállalja a mellette való életet." Képtelennek bizonyul elviselni azt. de pajtását Hindley. amikor Łgy látja. de annál hevesebben áhította a szeretetet. hogy Catherine saját akaratából a másé lett. a vele való lépéstartásért folyó versenyt. mikor magából Lintonné lesz. családias melegsége. brutális gyűlölködése elvakítja. Heathcliff. hisz a szeretetlenség sorsközösségében egymásra találtak. . és annak elmaradására csak dacos lázadással tudott válaszolni. Heathcliff kegyetlen bosszŁsorozata következik félreértésekkel és végzetszerű fordulatokkal. A kisfiŁ korán megedződött a megpróbáltatásokkal szemben. épp hogy járni és beszélni tud. hogy kilépjen ebből a körből. Származása és addigi (feltehetően megpróbáltatásokkal terhes) előélete azonban ismeretlen. csak a legázolandó ellenfelet látja benne. tanultságánál és főképp családja rangjánál fogva). Azt tudjuk csupán. de a szeretet már ebben a családi közegben is gyűlölettel együtt jut osztályrészéül. „spanyol vagy amerikai fajzat". Szíve minden szeretete Heathcliffé. A titokzatos három év alatt Heathcliff megteremti saját egzisztenciáját. Catherine-nek azonban megmaradt a lehetősége (szépségénél. Egész életére kiható vereséget szenved. „fennhéjázó. művelt légköre. hogy fel kell adnia a Catherine-ért. Monomániás gyűlölködővé vadul. míg Heathcliff mindent elveszít. ahhoz. Catherine kedvessége mentsvár lett a számára. Nem tudja tisztázni . még alig 2-3 éves." Heathcliff összeomlásáért Catherine is felelős. a bátyja „lealacsonyította". Pontosan látja Ellen Dean: „Azon a napon. mással él. szerelmet. Megpróbáltatásainak Earnshaw Łr gondoskodása vet egy időre véget. mígnem a gyűlölködés megszakad. eszelős bosszŁvágytól hevítve tér vissza: „Ésötét tüzű szemében félig vadállati. akaratos és gőgös" lesz. talán cigány. Amikor Szelesdombra kerül. egészében humánus világa). amikor a lány Edgar Linton vonzáskörébe kerül. talán valamilyen keverék. ő elveszít barátságot. hogy Earnshaw Łr az éhhaláltól menti meg a kisgyereket Liverpoolban. elveszti a jogát és a lehetőségét a boldogságra. Heathcliff meghal. és a két megmaradt fiatal az Earnshaw és a Linton családból egymásba szeret. hogy ki mellé kell állnia. embertelen büntetésekben részesül.Edgarnak hű felesége akar maradni. Szelesdomb feudális rendjében a gyerek megaláztatásokat él át. Heathcliff és Catherine önfeledt összemelegedése cinkos elvadulással (a lápban való csatangolással) járt együtt. Catherine. a „kakukkfióka" jelleme áll a mű középpontjában. valamiképpen kiemelkedik a „vaskos tudatlanságból". Agresszív ösztönei. eltávolodva Heathclifftől.

hisz alig találkoznak idegennel. „Sohasem tanították írni vagy olvasni [É]. apja gyűlölte. A világ azonban itt befelé tágul." „Faragatlan. ebből az állapotából azonban képesnek bizonyul kiemelkedni. nem csupán azzal. meggazdagodásának módja rejtély marad. Cathy (az ifjabbik Catherine) örökölni fogja. lényegtelen kérdés az író szerint. mindig megmarad elégtételül a gondolat. Lockwood Łr. a külvilágból legfeljebb emberkerülők tévednek ide (pl. Liverpool és Gimmerton. és elnyeri Cathy rokonszenvét.és kisváros csak hátteret jelent. de visszautasító modor . tanítja és magához emeli.hiába próbálja a szerelmet kedvességgel pótolni. de érzékeny". pipogya fiatalember. a felszín mögött sejthető szelídség. Cathyben már mint kisgyerekben kifejlődött a mély és gyengéd vonzalom képessége. „sokkal mélyebben élnek". bácsikám?" „[É] bármennyire tönkretett bennünket. hogy Heathcliff elevenére tapint: „Heathcliff Łr.ez is embertelen bosszŁja része volt. ragaszkodó lélek tanŁbizonyságát adta: bízott Istenben.tör ki a vád Heathcliffből. Erről a mélypontról emelkedik fel. Heathcliff pedig „vadócnak nevelte. a társadalmi helyzetek és kapcsolatok csupán másodlagos jelentőségűek. ne építs helyette kunyhót [É]" . sokáig szunnyadó igényessége bátorításra talál. Isabelle fel tud lázadni." Azt a sorsot szánta neki. A lelket közvetlenül a természeti környezet alakítja ki és tartja rabságában. a mienkénél is nagyobb nyomorŁság az oka. de nem a megtestesült ördög [É] Soha senkit sem szeretett életében. nem tiltották el semmi rossztól.így ismeri meg Lockwood. völgy és láp. a műben megjelenő nagy. a saját társadalmi-társasági frusztrációja következtében). felerősítve ősi ösztöneit. Az embert alakító és egyszersmind fogságban tartó természeti környezet az švöltő szelekben hármas tagolásŁ: szirt. ugye?" Hareton Earnshaw félárván nevelkedik. A . A mű végére megtalálja saját énjét és feladatát. majd legvégül szerelmét. ebben a világban a társadalmon kívüliség dominál. Az embergyűlölet közegében vagyunk. A társadalmi tér csak közvetve van jelen. és Isten megvigasztalta őt" (Ellen Dean). A családok is mérföldekre élnek egymástól. Heathcliffhez képest csenevész. évek mŁltán Łrrá tud lenni személyes fájdalmán is. hogy megsejti Hareton értékeit és közeledik hozzá. hanem azzal is. Heathcliff származása. Hideg szépség. nem csupán a lelkek. ki tud szabadulni Heathcliff hatalmából (bár ez óriási erőfeszítésébe kerül). Megerősödő nemes erkölcsiségét és lelkierejét lánya. A szelesdombiak keveset beszélnek. és a lélek belső törvényei-örvényei jutnak hatalomra. és ő lesz a végső győztes. és megtalálja saját életcélját gyermekének féltő nevelésében. hogy kegyetlenségének egy. maga kegyetlen ember. bár gyenge szervezetét a betegség legyőzi. az „igazi bátorság és hűséges. Mert maga szerencsétlen. „Ha már leromboltad a palotámat. amit ő élt meg Hindley Earnshaw mellett . Edgar Linton kezdetben csupán naiv szerelmes.

Ez a támasz lehet Bront‘ tanítása szerint a vallásos hit. Joseph. olykor látomásoktól szenvednek. akkor jelenik meg (Cathy keze nyomán) virág Szelesdombon. mely ellenállhatatlanul ragadta őket a halál felé"). Egyik szféra sem teremt tehát önmagában kiegyensŁlyozott személyiséget. zaklatott lelkiállapotában ő is kísértetjárást érzékel a halott Catherine egykori hálófülkéjében. Az ifjabbik Catherine-nek ez végül sikerül. az ösztönvilág és a humánum közös harmóniáját. Ez a tomboló természet és a társadalmon kívüliség világa. fekete mágiával foglalkozik). de puhány. Otthonos életkörülményeket nyŁjt. Az itt lakók sem ismerik valamennyi titkát. A dombvidék lakói (pl. számukra is életveszélyes. lelki fogékonyságot alakít ki. ők birtokba vették és uralták ezt a tájat. korán hal meg felesége és menye is. és bosszŁvágya is kifárad. Az ember csak akkor szabadulhat ki a XIX. rideg körülményei megedzik a testet. Szelesdombon ennél „egészségesebb [É] a levegő. de szikárrá. ha ki tudja magában alakítani az erő. rendíthetetlenséggel viselik sorsukat. érzéketlenné keményítik a lelket. élesebb és szárazabb". a széthasadt kultŁra megnyomorító rabságából. életképtelen alkatokat formál.szirt („Szelesdomb") az erő és a magány világa. és bodros felhővel szegte be az ég alját"). A völgy az érzelem és a humánum bensőséges közege. titokzatos és egyben rendkívül veszedelmes terület. amelyhez kapcsolódva az önazonossága is megragadható. az ember akkor lesz Łrrá a külső és belső természeten. az öreg szolga) állhatatossággal. Heathcliff folytonosan Catherine szellemének megjelenéséért esdekel. századi meghasonlásából. de intenzív lelki életet élnek. •riási emberi tragédiák emlékétől terhes a szelesdombi légkör. Nem tud dacolni a rejtélyes természeti erőkkel Earnshaw Łr sem. a könyv. de azt végül nem kerülheti el. és ez a mű megoldása. Edgar Linton hősiesen küzd sorsával. de a gyermek Heathcliff és Catherine önfeledt együttlétének ez volt a színhelye. magányosak. A Lintonok csaknem valamennyien örökletes betegségben. lelki életében gazdagodó ember számára mindenekelőtt kapaszkodó szükséges: olyan külső támasz. Az öröklött és a környezettől meghatározott lelki-fizikai alkat korlátaiból azonban sokáig lehetetlennek látszik a kitörés. . Heathcliff sorsa már gyerekkorában megpecsételődik. fiatalon sorvadnak el („lassŁ és gyógyíthatatlan lázban. A valóság és az álom összemosódik Lockwood Łr tudatában is. lelki nyugalmáért. a keresztény vallás és mágikus-pogány hitvilág valamiféle sajátos keverékében élnek (Heathcliff özvegye pl. csodálatos szépségű vidék („könnyű pára szállt fel. A láp az ösztönélettel kapcsolatos. és csak amikor mindinkább magára marad. leginkább azonban a másik emberi lélek. Az érzékennyé váló.

az Łj bérlő is képtelen a szeretet kifejezésére. élete a bosszŁállással célját vesztette. hanem az egykori történtek cselekvő részesei. Lockwood és Heathcliff között párhuzam fedezhető fel. Catherine akkor kezd elszakadni Heathclifftől. az in medias res kezdés szintén előre megadja az életutak végét. Zillah. Az elbeszélő szereplő (főként Deanné) többször előre jelzi valamely hős sorsát. Bármiből van is a lelkünk. líra és dráma fonódik tehát össze ebben a romantikus regényben. ezért jön északra. mellette még Isabelle. Cathy kisasszony személyében). mert a házikönyvtár minden elolvasható darabját ismeri. jóllehet a véglegesen eltorzult személyiségű Heathcliff számára nincs visszaŁt. akiben te is benne vagy még. és megnyílik számára az írott világ . mint jómagam. A szerző ezzel megŁjítja a hagyományos epikát. A drámai sodrásŁ. vagy a hősök bizalmasai. (Mindebben a nagyvilágtól elzártan élő. s Łgy különbözik a Lintonétól. ezért lett emberkerülő. akik nemcsak szemtanŁk. Az ifjŁ Hareton csak akkor léphet ki primitív létállapotából. [É] Nelly. az irodalomban életlehetőségre találó Bront‘-lányok szemlélete és sorsa is erőteljesen tükröződik. saját élményeik előadói. amikor megbarátkozik a betűkkel. Lockwood. az Łj bérlő személyes élményei. mindig a lelkemben él[É]" A cselekményt az írónő közvetett módon tárja elénk. fordulatos cselekménysor szubjektív előadásban jelenik meg az olvasó előtt. a mélyponton nyerünk először betekintést Heathcliff és társai sorsába. Elbeszélő szereplőket alkalmaz tehát a szerző (elsősorban Deanné. én Heathcliff vagyok! Mindig.mondja a befejező jelenetek egyikében Cathynek Lockwood. A végkifejlet előtti epizódban. Ez a párhuzam végül is oldja a „démoni" sötétséget.„Könyvek nélkül gyötrelem volna az életem" . Catherine mondja (Nellynek) Heathcliffről: „[É] ő sokkal inkább én. lépett ki a társadalomból. mint a holdsugár a villámfénytől vagy a jég a tűztől. mindegyikből tanult valamilyen bölcsességet. majd több nézőpontból visszaemlékezések derítik fel fokozatosan az előzményeket. A regény időszerkezete közvetlenül a művészi célt szolgálva alakul.) Az ideális Łt és cél azonban: szeretetben találkozni az embertárssal. Deanné azért tudja megőrizni lelki rugalmasságát. [É] kell még lennie valakinek rajtad kívül. Az olvasó figyelme . Egy kívülről érkező idegen. Epika. a regény végén Lockwood visszatalál az emberek közé.ezzel együtt Cathy szíve. A napló (Catherine Earnshaw aprólékos feljegyzései) és a levél (Isabella hosszŁ beszámolója Ellen Deannek) beiktatása is ehhez a lírikus kifejezésmódhoz illeszkedik. az epikus narrációt jellegzetesen reflexív közegbe ágyazza. amikor lehagyja őt a tanulásban (talán öröklött képességeik különbsége miatt). benyomásai során kezd feltárulni előttünk az „embergyűlölők paradicsoma". majd a főszerepet a neki elmondott visszaemlékezések veszik át. az övé s az enyém egy.

Olyan szeretet csendesíti csak le az üvöltő szeleket. A regény értékcsŁcsán a megbékítő szeretet áll (sokáig csupán igény. Az életörömöt. az irgalom és a jótékonyság erkölcsi parancsait (szemben a gyűlölködő bosszŁvággyal). a hosszŁ tél nyomja rá bélyegét a történetsorra. végül azonban fejet kell hajtania előttük. de legalább ennyire a géniusz varázslata. sugárzó valóságú. az emberi kapcsolatokat is szétziláló anyagi érdek. az írói szándéknak megfelelően a lelki motivációra összpontosul. ARANY JáNOS Toldi-trilógia (1847. A változásokat feldajkáló s a legfontosabb erőket egy-egy döntő történelmi pillanatra összpontosító fejlődés logikája hozta létre. A szenvedélyek gyökerei azonban az emberi tudat mágikus-mitikus őskoráig nyŁlnak vissza. az enyém-tied mindent meghatározó joga helyett a szeretetnek és az együttérzésnek. 1854. aki az ihlet meglepetésszerű bizonyosságával találkozik a történelmi pillanattal. s mégis van megszületésében valami elképesztő váratlanság. A betét családtörténetben mintegy négy évtizedre tekintünk vissza. 1879) A Toldit készen várta helye. novemberétől l803. a lelkiismeret. amiről a kor álmodik. a tavasz kezdete pedig az érzelemviharok enyhülését szimbolizálja. (KERESZTURY DEZSő) A Kisfaludy Társaság 1846. Heathcliff a középrészben gŁnyosan utasítja vissza a kötelesség. Háttérbe kell szoruljon a birtoklás („ő az enyém"). a családi előtörténetben pedig mintegy háromszáz évre. lehetővé teszi. Szelesdombon a záróképben viola és petŁnia illatát hozza a szél. Az írónő többféleképpen is alkalmazza az időszimbolikát: tél elején indul a cselekmény. áprilisáig tart. A kerettörténet időszaka l801. s aminek elemei hosszú századokon át alakultak ki a hazai és az európai irodalomban. hiány formájában).így a történtek okaira koncentrálódhat. a halottak pedig immár békésen nyugosznak a földben. amely az összetartozást és az emberi szabadságot egyaránt kifejezi. Lockwood ezalatt ismerkedik meg a hősökkel és az előzményekkel. az emberség. a késő középkori gótikus várkastélyok idejére. sugalló erejű műbe foglalja azt. áradó és sodró életszeretetet hirdeti végül is az švöltő szelek című Bront‘-regény. a kölcsönös megbecsülésnek kell uralkodnia. február 4-én megjutalmazta Arany János Az .

a kiteljesedés útjának a műve. a jótettért járó büntetés analógiája. Arany birtokában volt Ilosvai Selymes Péter Az híres nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedetéről és bajnokságáról való história című műve." Arany. A Toldi 1847-ben jelent meg nyomtatásban. például a malomkő asztalokat Toldi asztalának nevezték.mely maga is Toldi-birtok volt . péld. noha ezt Arany még nem tudta bizonyítani. bár csak hivatalán kívül s a családi elfoglaltságok mellett dolgozhatott. mint pályanyertest újra Toldi-jával. Az Arany János számára oly fontos "epikai hitelt" sokféle forrás biztosította. a második énekben pedig György szavai. melynek sorsa éppen a mai ülésen döntetett el. A történeti Toldi Miklós Nagy Lajos idejében több megyében viselt főispáni hivatalt. a gyilkosság azonban már rákényszeríti erre. megszaporítani." Az elbeszélő költemény sikere az irodalom első vonalába emelte Aranyt. és Olaszországban zsoldoscsapat hadvezéreként tevékenykedett. s ugyanezen az ülésen olyan költői beszélyre hirdetett pályázatot. még februárban megérkezett Petőfi köszöntőverse és levele. de életmódja. A történet szintjén a Toldi a főhős önmagára találásának. A főhős bujdosása kettős természetű: jelzi a még nem tisztázott életcél okozta bizonytalanságot. másrészt a bűnhődés folyamatának a színtere. Gondosan kihagyta a készen kapott anyagból azokat a jeleneteket. a bátyja által rákényszerített szerep nem teszi lehetővé. Kádár vitéz stb. 1846". jó fél esztendő múlva elkészült a művel. Ilosvai históriájából egyelőre két mozzanatot emelt ki és olvasztott be saját kompozíciójába: a bujdosást és a győztes párbajt. hogy a vitézek közé kerüljön. A verses históriában megőrzött változat igen zavaros sorrendű. 1847 januárjában kapta kézhez Erdélyi Jánosnak. Toldi Miklós. oly kedvezőleg. A kézirat tanúsága szerint "Vége oct. Forma és szellem népies legyen. A lelki tusakodást erősítik Laczfi nádor hadának megjelenése. ezért Arany elemeire szedte a történetet. Valószínűleg a helyi történettel hozható kapcsolatba. s hogy a parasztlegények virtuskodó fogásaival rémíti meg a cseh vitézt.Arany még föllelte a hős nevével is összefüggő mondatöredékeket. amelyek nem fértek össze elképzelésével. Szalonta vidékén . a Társaság titkárának a levelét. a nép ajkán élő történeti személy. hogy a díjt méltányosnak lelé az ülés a kihirdetettnél magasabbra tenni. Miklóst határhelyzetben ismerjük meg: az önazonosság zavarával küszködik. Miklósnak anyja iránt érzett szeretete elodázza a szerepzavarból való kitörést. A középkorban Toldi személyével kapcsolatban számos monda keletkezett. Toldi Miklós valóban élt. 23-án. Származásánál fogva nem tartozik a cselédek közé. Miklós megvédi a . hogy Toldi átrúgja az egyik csónakot a Dunán. A farkaskaland a testvéri viszony tárgyiasítása. "melynek hőse valamely. eszmei koncepciójával. Mátyás király. a lelkifurdalás kivetítése. Vahot Imre a Pesti Divatlap munkatársául kérte.elveszett alkotmány című komikus eposzát. mely szerint "van szerencsém üdvözölni önt.

és a hirtelen haragú.viharban az állatkölyköket. A mű befejezésében az elbeszélő újfent csak "daliás gyermeknek" nevezi Toldit. hogy dédelgeti kisebbik fiát. Toldi határhelyzete nem csupán szociológiai-társadalmi. azaz a hazátlanság meg az új haza keresése motívumában a magyar nép jelképévé emelt Toldi léthelyzetét láthatjuk. az önellenőrzés és önfegyelem hiánya. A gyilkosságot. Gyulai Pál szerint "S vajon Toldi. a bika megfékezése és az érte kapott jutalom. hogy elég legyen egy hajszálnyi hangsúlyeltolódás. A Toldi politikai üzenetét azonnal fölismerték a kortársak. A vadállatok elpusztítása a bátyja iránt táplált gyilkos indulat megfelelője. hanem életkori és mentalitásbeli is. György anyja szemére veti. ki lerázza a viszonyok jármát. mire rátámadnak a farkasok. oda kerül. a bűnt a haza becsületének megmentése mint legmagasabb érték és erény semmissé teszi. A Toldi műfaja elbeszélő költemény. ahová vágyott. érzelmeitől végletesen befolyásolt figura olyan helyzetbe sodródjék. A nemzeti identitás igényét kifejező klasszicista eposz merevségét. mindenütt népünk eszményi oldalait tüntetvén föl. A klasszikus eposz értékrendjének csúcsán álló hírnév hangsúlyozásával fejeződik be a mű: "Dicső híre-neve fennmaradt örökre. A király is észreveszi jellemző vonását: "Ne légy olyan gyermek" (Tizenkettedik ének). a testvérek veszekedésekor Miklós "szörnyű gyermekként" viselkedik (Első ének). "Nagyon nehéz bizonyítani. mintha Arany a "daliás gyermek" Toldi vonásait már most úgy alakította volna ki." A szerkezet is az antik eposzok mintáját követi. a vitézek közé. a temetőben talált szállás. Az elbeszélő költemény egyensúlyra és harmóniára építkező koncepciója nem engedi érvényesülni a gyermeki természetből fakadó konfliktusokat. a történetiség szerepét a népiesség programja oldja. mint ahogy elsimul a magatartásforma következménye: a hirtelen harag. úgy hált a hatalmas gyerek" (Tizedik ének). a világ érzelmi alapú megközelítése. Vörösmarty élt a Zalán futásában hasonló megoldással. ahonnan már nincs menekvés" (Szörényi László). a magára talált nép fölemelkedését a nemzetbe. a második fele pedig . A főhőst végigkíséri a "gyermek" kifejezés és minősítés. fölmagasztalásában pedig Arany politikai programjának lényegét. a mulatozás után karjára borulva "úgy aludt el. A cseh vitézzel vívott párbaj révén Miklós elfoglalhatja az őt megillető helyet és szerepet. egyben az érzelem levezetése. Az identitás hiánya számkivetetté teszi a főhőst. mégis úgy tűnik. nem hangzott-e össze az 1846-47-i évek vágyai s élményeivel?" A bujdosás. fölfelé tör. vagy a korabeli meghatározást használva "költői beszély". ezt jelzi magányos budai bolyongása. Az előhangban a látomásként érzékeltetett tárgymegjelölés és a segélykérés a romantikus eposzt idézi. Szörényi László szerint Arany az egész kompozíció alapjául az Aeneist vette: mint ahogyan Vergilius eposzának első fele a római Odüsszeia.

az integrációé. Rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált. Erre biztatta Petőfi. mert nem értett egyet a nemzeti szokásokról idegen életvitellel és erkölcsiséggel. mint ahogy azt a Toldi sikere ígérte. Az öreg Toldi három éve hagyta ott az udvart. Az irodalmi életbe való bekerülése korántsem volt olyan zökkenőmentes. mint ahogy azt alig egykét évvel ezelőtt hitte. de erre nem kerül sor. Feltehetően a felező tizenkettes időmértékbe való átjátszásáról van szó. Halálos ágyán Lajos király meglátogatja. s ezt neked akartam dedikálni. a nép nyelvét megközelítő s ennek virágaival ékes . A Toldi verselése vitatott. bensőségesség hangulatát sugározza. A főhős a nemzeti hagyományok védelmezője." 1848ban az első művel együtt szeretné kinyomtatni. Az ország. Csak 1854-ben jelenik meg a Toldi estéje." Arany harmonikus egységbe olvasztja az archaikus kifejezéseket a tájnyelv fordulataival. a néppé emelt nemzet politikai programja a stílus szintjén is jelentkezik: a leírások. Az eposz jellemzője. amely részben a nemzeti sajátosságok feladását is jelenti. a hangvétel és a koncepció kidolgozásában és módosulásában szerepet játszottak Arany személyes és történelmi tapasztalatai. s az uralkodó kiegyezésre biztató szavai képviselik immár Arany álláspontját. 1847-ben ezt írta Petőfinek: "Egy Toldit akarok még írni. az epikus hasonlat már a népiesség nyelvi programjával érintkezik.a római Iliász. a nemzet két út előtt áll. A megtalált és ábrázolt harmónia. Arany népiesség-koncepciója szerint a műalkotás "legyen egyszerűen nemes. amelyben visszaszerzi becsületét. a második hat ének a diadalmas harcot. Arany számára a választás már nem egyértelmű. a bizakodás és remény rendkívül hamar a múlté lett. nemzeti. Az ünneplés azonban már nem egyértelmű: az apródok énekén felháborodva újra gyilkosságot követ el. hogy a nép nemzetbe emelése nem olyan problémátlan. Most újra hívják. a megváltozott politikai helyzet pedig a Toldiban tükröződő naiv optimizmust kérdőjelezte meg. az ütemhangsúly és a trocheusok lüktetése egyszerre jellemzi a verselést. a Toldi estéjében már csak az alternatíva egyik ága. . a párbeszédek tökéletességében. A Toldi sikere folytatásra kötelezte Aranyt. és elnyeri a király kegyét. s a kötelesség érzése erősebb benne a megbántottságnál. Toldi estéjét.szóval döntessék le a közfal a népi s ma úgynevezett fennköltészet között. s az otthonosság. Legyőzi párviadalban az olasz vitézt. Az udvar pedig az európai fejlődés kifejezője. A Toldiban a főhős az elbeszélő eszmei-ideológiai koncepciójának kifejezője volt. az erkölcsi normákhoz és az eszményekhez való ragaszkodás jelképe. kétféle fejlődési lehetőség kínálkozik. Toldy Ferenc is. és legyen a költészet általános. s a végső változat kiadásakor Arany figyelembe vette Kemély Zsigmond kritikáját is. erőteljes. A hangnem. ugyanúgy Arany Toldijában az első hat ének tartalmazza Miklós bujdosását.

Arany az agg Toldi alakjában a XIX. századi irodalom egyik kedvenc témáját, az időből kiesett embert ábrázolja. Toldi a harcban, az egyértelmű erkölcsi viszonyok világában találja meg szerepét, idegen tőle az olasz módi, a viszonylagosság, a polgári élet. Budára történő bevonulásakor az elbeszélő rá is játszik Don Quijote és Sancho Panza kettősségére. A főhős értékelése egyszerre ironikus és elégikus. Az irónia a megkésett embernek szól, aki idegenül mozog az új világban, az elégikus hang pedig annak a magatartásformának és erkölcsiségnek, mely nem az időhöz kötött. Hiszen a tisztesség, a bátorság, a hazaszeretet nem függvénye a változásnak. Lajos király szavai viszont arra figyelmeztetnek, hogy az értékőrzés és haladás nem egymást kizáró ellentétek és csak a kettő együtt képes megtartani a nemzetet. Toldi újbóli gyilkossága már nem bocsánatos bűn, a hős nem kap egyértelmű feloldozást. A két Toldi-művet ismétlődő toposzok kötik össze. Az öreg Bence helyett most a fiát látjuk, mindketten a patriarchális viszonyok között létrejövő emberi hűség jelképei. A zárókép a hóesésben a sírnál az ásóra támaszkodó Bencével nemcsak Toldinak, hanem a hű cselédnek is emléket állít. Mindkét mű középpontjában a párviadal áll, s a két jelenet között logikai összefüggés is található. A cseh vitéz orvul támad legyőzőjére, az öreg Toldi már meg sem várja a király kegyelmet biztosító intését, végez az olasz lovaggal. Mikola még a Herder nyomán elterjedő szláv veszélyt jelképezi, az olasz lovag a nemzeti sajátosságokat bekebelező európai út szimbóluma. Mindkét műben Toldi párviadalát két fiú küzdelme előzi meg. A Toldiban az özvegy meséli el fiai halálát, a Toldi estéjében a Gyulafi-ikrek vívnak meg az olasszal, eldönthetetlen szerelmi konfliktusuktól is indíttatva. Bertalan halálával a sebesült Lóránt nyeri el Kende Rózsa kezét. Lajos király alakjában némi következetlenség figyelhető meg. A Toldi estéjében az első műhöz képest kissé megfiatalította Arany. A természeti képek, a környezetrajz is jelzi a két mű különbségét. A Toldi erőt, kiegyensúlyozottságot sugalló nyári képpel indul, a Toldi estéje az elmúlást idéző ősz megrajzolásával kezdődik, s annak véglegességét kifejező tél képével zárul. A hóesés azonban a kegyelem és megbékélés hirdetője is, a lelki megtisztulás ősi toposza. Ťgy búcsúztatja el Arany az életmű egyik legfontosabb hősét, Toldi Miklóst. A trilógia befejező részét, a Toldi szerelmét 1879-ben zárta le Arany. Az életműben Toldi problémahordozó hősként jelenik meg, s mindig az alkotói pálya egy-egy fontos szakaszán fordul hozzá a költő. A Toldi szerelme már nem elsősorban a nemzeti problémák kifejezője, hanem a kései Arany világképének hirdetője. A sokszálú, bonyolult történetű verses regény középpontjában a félig leélt élet, az eljátszott boldogság kérdése áll. Most válik végzetesen tragikussá a "gyermek Toldi" alakja, aki játékként fogta föl az életet, aki társa helyett vívott meg Piroska

kezéért. Meggondolatlansága jóvátehetetlen vétek: amikor győz a lovagi tornán, éppen társa helyett aratott diadalával vet véget személyes boldogságának. Minél messzebb akar menekülni Rozgonyi Piroska iránt fellobbant szerelmétől, a távolság azonban nem csökkenti, inkább növeli érzelmeit. Hazatérve a messzi csatákból megöli a feleségét bántalmazó Tar Lőrincet, s ezzel végképp eltaszítja magától szerelmét. A mű az őszikék rezignált hangján szól az emberi boldogság paradoxonáról, a nem teljes élet gyötrő kínjáról. ARANY JáNOS Buda halála (1863)

[É] elnyomhatatlan az olvasóban az a kimondani is alig mert sejtelem, hogy ennek a műnek minden részlete, versszaka, sora remekmű, az egész azonban valahogy mégis hiányérzést hagy. (NéMETH G. BéLA) Arany János az Akadémia Nádasdy-pályázatára küldte el a Buda halálát. Nádasdy Ferenc gróf 1857-ben ötezer forintos alapítványt tett, hogy annak kamataiból másodévenként száz arannyal jutalmazzák a legjobb magyar tárgyú elbeszélő költeményt. A bíráló bizottság (Jókai, Gyulai, Kemény) értékelése szerint: "nem csak viszonyosan tartják becsesnek, hanem magában is oly kitűnő műnek, mely epikai költészetünk elsőrangú művei között foglal helyet [É]. E rendkívüli mű egy nagyszerű eposz tervét sejteti a bírálókkal. A szerző nem kevesebbet céloz, mint amennyire lehetséges, a műköltészet terén visszateremteni azt, mit népköltészetünkben elvesztettünk, ősi naiv eposzunkat." A Buda halála a kéziraton található feljegyzés szerint - "1862. február végén - május 6-án 1863." - gyorsan elkészült. A terv, a magyar őstörténet megírása, a naiv nemzeti eposz megteremtése azonban régóta foglalkoztatta a költőt. 1847-ben Petőfihez írt levelében így fogalmaz: "Festenék szabad hazát, közös hazát; megtanítanám a népet, mikép szeresse a hont, melyért előde vére folyt. Mert bizony nem a mai nemesség vére volt az, mely visszaszerezte Etele birodalmát: az a vér részint a csatatéren folyt el, részint a magvetők igénytelen gubája alatt rejlik." Kezdetben, Vörösmarty és a reformkori romantika példája nyomán a honfoglalási harcokat akarta megrajzolni.

A forradalom és a szabadságharc bukása, a megváltozott történelmi helyzet fordítja figyelmét a hunok históriájára. Arany László szerint: "Az Attiláról szóló eposz tervével talán mindjárt a forradalom után kezdett atyám foglalkozni." Arany rendkívül gondosan készült műve megírására. A korabeli történettudomány általában elfogadta a hunok és a magyarok azonosságát, a költő pedig biztosítani akarta az "epikai hitelt", hiszen "Monda nélkül pedig - vagyis legkisebb támasz nélkül a hagyomány vagy história részéről - egész epikai költeményt csak mintegy az ujjamból szopni, ha tudtam volna is, nem akartam." Tanulmányozta Anonymust, Kézait, Thuróczi őstörténetét, Ipolyi Magyar mitológiáját, a francia történetíró Amadé Thierry Attiláról készült tanulmányát. Megihlette Aranyt a perzsa Firdauszi Sáhnáme című eposza, amely kiemelkedő személyek helyett két nemzet egymást követő generációkon át folytatott élethalálharcát állította a középpontba. Irán és Turán világtörténelmi csatájának magyar megfelelőjét a hun-német ellentétben látta. Hatott Aranyra a Lönnrot által rekonstruált monumentális finn eposz, a Kalevala, valamint merített a Nibelung-énekből is. Arany a hun eposzt trilógiaként képzelte el, s több tervet is készített. Az első rész Etele (Attila) és Buda összecsapásáról, a második az Etele világhatalmának végét előrejelző jóslatokról és Csaba neveltetéséről, a harmadik Etele haláláról, a hunok és a leigázott népek összecsapásáról, Csaba elbujdosásáról és jövőbeli visszatéréséről szólt volna. Az egészet Attila testvérgyilkossága és az érte járó büntetés foglalta volna egységbe, illetve Detre intrikája, mely az eseményeket a háttérből mozgatja. A magyarok voltaképpeni honfoglalása mint Csaba magyarjainak visszatérése szerepelt volna a trilógia végén. 1853-ban a harmadik rész, a Csaba királyfi két énekben maradt töredéke készült el, valamint a hatodik ének egy része, amelybe beledolgozta a Keveházát. A második dolgozat (1855-56) megpendítette az első rész témáját, és elkészített néhány részt a harmadikból is. 1855-ben írta a trilógia lírai előhangját. Nem készült el a trilógia idillikusnak szánt, a jövő ígéretét jelképező, Csaba neveléséről szóló második részéből semmi sem; Attila halálát több változatban is megírta, de a harmadik rész is csonka maradt; csak az első rész, a végső változatban a Buda halála címet viselő alkotás született meg. Buda király megosztja hatalmát öccsével, Etelével: "Légy te, öcsém, a kard; én leszek a pálca; / Isten a jó tettet jóval koronázza!" (Első ének). A hatalomról való lemondás azonban nem békét, hanem viszálykodást teremt a testvérek és a nép között. Etele van hívatva a világ fölötti uralomra, ennek szimbóluma a hunok Istenének, Hadúrnak csodálatos kardja, amelyet egy pásztor talál meg, és ad át Etelének. De az Isten ahhoz a feltételhez köti védencének és vele az egész hun népnek a jövendő sorsát, ha az képes lesz önmagát legyőzni. Detre ármánykodása s a két király feleségeinek viszálya fokozatosan olyan

helyzetbe juttatja Budát, hogy félteni kezdi életét, pártütést szervez öccse ellen, sőt az isteni kiválasztottságot jelentő kardot is ellopatja. Etele, aki egy vadászaton a gonosz ármány kísértését legyőzve egyszer már megmentette bátyja életét, a kard ellopásán annyira felindul, hogy párbajban megöli Budát. Etele megrendül, de ismét kezében tartván az Isten kardját, vállalja végzetét. A Buda halála műfaja vitatott. Arany, aki szándéka szerint a naiv nemzeti eposzt akarta létrehozni, hun regének nevezte művét. Poétikai értelemben csupán a betét, a hatodik énekben szereplő Rege a csodaszarvasról nevezhető regének, mely a rekonstruált múlton belül is újabb múltbeli perspektívát nyit, a népvándorlás korát idéző naiv hangvételen belül újjáteremti a magyar ősköltészetet. Arany fölismerte, hogy tárgyához nem illenek a klasszikus eposz hangütése és kellékei: "Mi az elbeszélés ószerűen naiv formáját illeti, az nem affectatio. Szerző annyira s oly kizárólag jelen tárgyához tartozónak véli ezt, hogy részéről képtelen vakmerőségnek gondolna egy olyan eposzt, melyben Attila szerepel, így kezdeni: "Férfiát énekelek"É stb., míg a krónikák egyszerű nyelvén sok mindent el lehet mondani." A homéroszi-vergiliusi hagyománytól való eltávolodás, a mű lélektani alapozottsága a verses regénnyel is rokonítja a Buda halálát. Az irodalomtörténeti hagyomány azonban - a vitatott jelleg ellenére is - az eposz meghatározással illeti e művet. A továbbiakban mi is ezt használjuk. A mű jelentésrétegei közül az aktuálpolitikait, a nemzet sorsát érintőt szokták kiemelni az értelmezők. Arany a szabadságharc bukása után szembenéz a magyar történelemmel, s a kezdetekig visszamenve szól a tragikus nemzeti sorsról. A hun birodalom hatalmas történelmi viharban omlott össze, s ennek víziója megegyezett azzal a rettegett nemzethalállal, amelynek Arany nemzedéke a szabadságharc katasztrófáját fölfogta. Az allegorikus történetben az örök belső ellentétet, a nemzeti megosztottságot jelképezi Buda és Etele testvérviszálya. Ezt érzi át Buda a várfalak közt ődöngve: "Hogy mily nagy az ország, s kicsiny az ő fészki" (Tizenkettedik ének). A hunok és a germán törzsek ellentéte az évszázados magyar-német szembenállást példázza, Detre ármánykodása a nemzet gyanútlanságát jelzi a legnagyobb ellenséggel, a germánsággal szemben. Az eposz szinte minden mozzanata jelképessé válik: Buda felépülő városa (a majdani magyar főváros), melynek köveit testvérgyilkosság vére öntözi meg, Gyöngyvér átka, mely annyiszor betelik még e falak között. A Buda halála történelemértelmezésében némi zavart okoz, hogy a trilógia egésze nem készült el. A koncepció teljességgel akkor bontakozhatott volna ki, ha Etele vétke bele is torkollik népe pusztulásába. Arany nem csupán azért hagyta töredékben a nagyszabású tervet, mert a sértő kritikák elvették a kedvét, hanem mert az anyag, a téma ellenállt a koncepciónak. Ha végigviszi eredeti trilógiatervét, akkor

állást kellett volna foglalnia arról a csapdáról, amelybe a magyarság jutott a bukott szabadságharccal, az önkényuralommal, majd a kiegyezési kísérletekkel. Azaz, a hun birodalom fölemelkedésében és bukásában, majd jövendő újraépülésében olyan - Arany számára megoldhatatlannak látszó - kérdésekről kellett volna számot adnia, mint az Ausztriához való viszony, vagy a nemzetiségek kérdésköre, vagy akár a Kossuth-emigráció győztes hazatérése. "A Schmerlingkorszakban s még később a kiegyezés után ezt az egész kérdéskört már nem lehetett abban a szellemben tárgyalni, ahogyan azt az ötvenes évek derekán fölvázolta. Annyit írt meg nagy tervéből, amennyit becsülettel vállalhatott: a végzet fölismerését és a végzettel való sztoikus dacolást" (Szörényi László). A korhoz és politikához kötött jelentésréteg történetfilozófiai síkon is meghosszabbítható: minden közösség csak egyetértésben, összetartásban állhatja meg helyét, tarthatja fönn létét a történelem nehéz pillanataiban. Az alakok, szereplők vizsgálata további jelentésrétegeket fejthet fel a műben. A Buda halála központi figurája, legárnyaltabban megrajzolt szereplője Buda. Uralkodása alatt békében, elégedetten, gazdagságukban egyre gyarapodva élnek a hunok. Kinek-kinek megvan ebben a világban a maga tevékenysége, feladata, hivatása: Onnan Buda nyáját őrzi vala békén, Szelíden országol húnok erős népén, Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek; šl lakomát vígan; áldozik Istennek. (Első ének) Buda tragikus vétke, hogy ezt a harmóniát felrúgja: félreértve az "egyenes törvényt", megosztja hatalmát Etelével. "A hatalom azonban, természetéből folyóan, egy bizonyos fokon, minőségen és formán túl már oszthatatlan. Megosztásával addigi viselője, elvesztve önazonosságát, megzavarja a közösség minden tagjában a hozzá való viszony tudatát, kialakult mértékét s megzökkenti egyensúlyát. Elindítja a mértékvesztés, az önvesztés láncreakcióját; s rajta is, majd Etelén és népükön is "betelik", ami "betelendő", bizonyítván, "hogy örök-állandó amaz erős törvény" (Németh G. Béla). Buda tettére már kezdetben árnyékot vet a Hadúrnak szánt áldozatból kicsapó füst és "vészharagos láng". Nem Detre az, aki ellentétet szít, éket ver a két testvér közé, ő csak mint jó emberismerő, észreveszi a hatalommegosztás következményét. Buda már másnap reggel bűntudattal ébred: Benn pedig elméjét friss gond veri, hajtja, Marcona józanság hidegen csúsz rajta, Vád neki, a mit tett, bántja ha mit nem tett:

Arany azonban Detre ábrázolásában túllép ezen. a nép elfordul tőle. Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek. Ettől kezdve Arany kivételes lélektani megfigyelőképességgel és tapasztalattal ábrázolja a címszereplő énvesztését. Buda jellemzésére az "árnyék" metaforát használja leggyakrabban Arany ("Látni magam« fogytát. no hisz« az is boldog. Etele alakja kevésbé árnyalt.fölvillanó kétségét legyőzve . minden dolga bűntett. (Második ének) Detre csupán a meglévő "vékony repedésbe feszíti az éket".úgy rémlik előtte. többet megőriz az eposzi hősök elnagyoltságából. és diadalmaskodott ármány csábításán. az elvesztett szerep személyiségtorzító hatását. A tragikus vétség egyenes következménye a személyiség elvesztése után az erkölcsi megsemmisülés. méltóvá vált isten kardjára. "álnok eszű" szász a két fivér lelkében dúló vihart és kétségeket erősíti föl és fogalmazza meg. Detre alakjának egyik rétege a germán veszélyt jelképezi. Nem is tudja meg soha. Amíg a Szigeti veszedelem Zrínyije előre tudja. melyet a . az ág.Buda életét megmentette. jól vannak szegények. ugyanezt az állapotot jelzik a fű. az elszáradt növény képei is ("Mi vagy te? É aszott fű pelyhe az út mellett". "magát alázó". Arany erkölcsi szemlélete arról tanúskodik. A Hadúr nem közli vele. "Ki fogóznék. hogy a feltételt csak bűne elkövetése után. Etelének önmagát kell megfékeznie. Nem töri a járom. ez azonban nem öncélú. Etele elérhetné az általa annyira áhított nagyságot. tudatosítva előbb Budában. hogy a Hadúr feltételének megfeleljen. hogy amiért a vadászaton . régi szabad gótok No hisz« az is megvan. ha ez egy hibáján". majd a halál. Megtesz mindent elnyomói romlására. "önlelkében" kell felismernie. mint reggeli árnyék". hogy isten kardját mivel érdemelte ki. Az intrikus hagyományos szerepében szítja a viszályt a testvérek között. a követek nem őt látogatják. hogy ezt a feltételt Etelének nem kell ismernie. hogy milyen feltételnek kell megfelelnie. töveszakadt ághoz?") Buda fokozatosan szorul ki a hatalomból. "Csak üres árnyékát taposom a porban"). addig Etele nem ismeri e feltételt. hanem népe szabadulását szolgálja. úgymond. A "ravasz". Az eposz egyik bravúros jelenetében büszkeséggel vegyített fájdalmas iróniával beszél Budának népéről: S honja-vesztett nép. Etele tragikumának egyik kritériuma. majd Etelében is az új helyzetet. kliséiből. (Második ének) Detre szerepének kétértelműsége jelzi azt a problémát. Detre egyben a megalázott gót nép képviselője is. ha a végzet állította feltételt betartja: "úr az egész földön. hiába próbálja Detre tanácsára megvásárolni az embereket.

Hidegen egymásnak azalatt benyelték Ruháit. s most egy virágjában állóval kell osztoznia. egymás erejét. sem mások előtt. a férjem. Született királyi vér. szereplehetőségeit mérik föl egy pillantással: Hamar a két asszony szeme összevillant. "Eddig első asszony volt. Túl van nőiessége igazi évein. Tested az én testem. szeretem még most is. Nincs nemesebb tetted. Gyöngyvér madarának pusztulása. a koncepció. véred az én vérem: Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél. Ilda). (Kilencedik ének) Arany tragikus iróniával ellenpontozza az isten kardját meglelő Etele világhódító vízióját ("Ihol én. Béla). / Ha sírba lezárnak. hivatásához elégtelen formátum" (Németh G. fiatalságával. mikor Krimhilda a kicsi Aladár derekára köti a kardot ("Csatolta fiának kicsi derekára. Buda felesége szerepvesztése többszörös. Arany remekül érezteti a két feleség első találkozását. férfiatlan férfi. ihol én pörölyje világnak!") azzal a néhány strófával ezután következő jelenettel. fia. most az azzá emelkedettel kell osztoznia. Aladár révén: Közelébb vagy hozzám. egész teste-lelkét. taszítja ki az asszonyokat is megszokott szerepükből. a majdani új uralkodó. alakját. Az új. S ami ezeknél sokkal fontosabb.műfaj. hogy zörömböl utána"). aki Szigfrid meggyilkolása után lett Etele "első asszonya". Szigfrid halálának megbosszulását reméli. most egyik a két nő között. Etele felemelkedésétől élete értelmének megvalósulását. érzékiségével vonzza magához Etelét. a meddőséget. a jövő reménye. gyenge ember. a család az összetartó erő. mint Etel. Krimhilda (Ildikó. akihez életét kötötte. De csak amíg ember frissen egyet pillant. amire Arany is sokkal nagyobb hangsúlyt vet: nem lehet többé rejteni Buda királyi rangjával sem önmaga. megváltozott szituáció nagy erővel veti föl a Buda-Gyöngyvér kapcsolat terméketlenségét. (™tödik ének) Az asszonyok közti vetélkedés kimenetelét képi szinten jelzi a sólymok párviadala. . hogy a férfi. a hatalom megosztása láncreakciót kiváltva élezi ki a konfliktusokat. a Nibelung-hősnő. szeretem még ott is"). Arany értékrendjében a gyermek. a gyermek hiányát. Hilda. nincs igazabb ennél. / ™rült Aladár. a feldolgozott anyag és a lélektani hitelességre törekvő ábrázolás közt feszül a Buda halálában. De szíve mélyén továbbra is Szigfridet szereti ("Szeretem holtan is. Gyöngyvér. Buda tette. valójában csak elfogadja új férje szerelmét.

Arany műve. akitől tart. s vált e terület. a lélektani remeklésen. Arany a tizenkilencedik század fájdalmas tanulságát. ami ČigazÇ lenne: teljességgel kitalált történet: sem az érzelmeimből. ágyok áldott nyúgalommá: Nincs egyéb mi őket vonná. Ady Endre a legnagyobb magyar balladának nevezte a Buda halálát. (Hatodik ének) Buda tettének. az elfoglalt föld hazává: Engesztelni fiat szültek. anyám. a jószándékkal megbontott harmóniának talán legtragikusabb következménye a szervezetten. közösségben élő nép tömeggé válása. A Rege a csodaszarvasról tanúsága szerint a vándorlás. meghalsz belé! (Hatodik ének) FLAUBERT Bovaryné (1857) A Bovarynéban semmi sincs. éppen a személytelensége kelt illúziót (ha egyáltalán kelt). A megtartó erkölcs és értékrend hiánya jellemzi a Buda halálában a népet. vagy akitől némi előnyt remélhet. a magyarság örök útkereséséről. túl a politikai-társadalmi üzeneten. "az örök úttévesztésről" is szól a ballada sejtelmességével: Szóla Magyar: hej! ki tudja Merre van a hazánk útja? Kerek az ég mindenfelé Anyám. Sátoruk lőn szép otthonná. Egyik elvem ez: nem szabad magunkat megírni. a polgári világban felbomlott közösségek élményét is beleszőtte a Buda halálába. ahogy Isten van jelen a teremtésben: . nyugtalanság csak a gyermekek születésével szűnt meg. A tömeg ahhoz húz. Tó szigetje édes honná.a nemzet fennmaradásának záloga. sem az életemből nem tettem bele semmit. A művésznek úgy kell jelen lennie a művében.

a Bovarynét. Svájcról ábrándozik. aktuális történetei adták.krónikájává tágul. A mű "voltaképp házasságtörési regény. Rouenra és környékére szűkített a regénytér: (a kitalált) Tostes. Meghatározó élménye az általános kiábrándultság. Bovaryné életrajza az egész Lajos Fülöp-i polgárosodó kor . a Fecske köti össze napi járattal . 1856 őszén kezdte folytatásokban közölni . hogy a regény nem pusztán egy romantikus asszony története.a "csupa aljasság.) A valószerű. "mozgalmasságát" a belső történések ábrázolásának gazdagsága adja (az író szerint ugyanis "azok a legszebb könyvek. Az egyhangú.sejteti. század" (Flaubert) . amilyenből nemsokára műfaj lesz.a realista hagyományoknak megfelelően . amelyekben a legkevesebb az anyag". az unalom. még akkor sem. hamisak az érzelmeiÉ olyan nő. (FLAUBERT LEVELE LEROYER DE CHANTEPIE KISASSZONYNAK.pontosan elhelyezhető térben és időben.és Itáliáról. majd Yonville . szürke hétköznapokat mutatja be a cselekmény.láthatatlanul és mindenhatóan. akinek hamis a költészete."Moeurs de province". ™tvenöt hónapi megfeszített munka után. mely a kor jellemző vonásait sűríti: az író által megvetett kispolgárok típusokká válnak. érezni mindenütt érezzék. és amikor műve megjelent. részletező leírásokban bővelkedő regény cselekménye .) A cselekmény az 1830-40-es években játszódik. legalább "húsz francia faluban szenvedett és sírt egy-egy szegény Bovaryné". Emma negyvenhárom napig fekszik ideglázban. Charles biográfiájának megfelelően pontosan követhető az idő múlása (négy évig lakik Tostes-ban. bár Párizsról . (Emma csak Rouenig jut el. (Az író szerint Bovaryné "olyan nő. ha írói elveiről volt szó. sőt legfőbb és szinte egyetlen műfaj" (Babits). amikor törvény elé állították" (Gyergyai Albert). alaptémája az emberi butaság. . amilyet lépten nyomon láthatni". de látni sehol se lássák. hanem a vidéki élet monotóniájának rajza. középszerűség 19.hiteles környezetrajzával maga a vidéki Franciaország. aki "egyetlen sort sem írt le soha művészi meggyőződése ellen. Nemhiába vívja harcát a szerző a tökéletes formáért: a szerkezet zárt. Rodolphe-ot szintén három év elteltével La Huchette-ben). műve írásakor a nyárspolgárok és a romantika iránt érzett gyűlölete hajtotta. Léont Rouenban három évi távollét után látja viszont.az írói pályájának kezdetét jelentő . a mozdulatlanság ábrázolásának nagy regényírója" (Jean Rousset). Vidéki erkölcsök ."afféle mezőváros nyolc mérföldnyire" a megyeszékhelytől.és erkölcsgyalázás vádjával pert indított Flaubert ellen. amellyel Hivert postakocsija. egyetlen lépéssel sem hátrált. 1852). 1857) Gustave Flaubert az 1848 utáni illúzióvesztett korszak "az eseménytelenség. Az államügyészség vallás.társadalmi-lélektani regényét. Az ötletet (a cselekmény magját) saját körében ismert emberek hétköznapi. Már az alcím . tizennégy hónapig tart első házassága özvegy Dubucnével.

Könyvfaló kékharisnya. 1853).)."miért is mentem férjhez?" -. 1853-ban írta a szerző: a mű "alapjában eléggé feszes [É] 260 lapom van készen.11. "hogyan szabadulhatna meg tőle" (III. Rodolphe-tól kizárólagos szenvedélyt (és szöktetést). A konklúzió. 15. az egész életét végtelen álommá tágító Emma paradox lelkivilágú naiv utánzó. temetése és utána a férj keservei: mindez legalább 60 lap lesz. mint következetesen végigvitt bonyodalom [É] úgy látom. akit tehetséges orvosnak vél. a bál. maga az élet is valahogy ilyen: egy-egy esemény egyetlen percig tart és hónapokig várjuk! Szenvedélyeink olyanok. "arca.15. a vásár és az agónia jeleneteit dolgozta át különös gonddal. de több. (Flaubert részletezi lelkiállapot. állandóan nagy eseményre vár.a színházban. jellemek exponálása (bár kellő fokozatossággal).). Homais).csak az "újra feltűnő dolgok kitágították" Emma létét (II. akiben "fölsülése" után végképp minden bántja. de mindkettőjükben csalódik: szeretői alig különböznek férjétől.). rögtön házasságkötésük után kiábrándul. csúcspont .). irigyli a "viharos" életűeket. kronologikus. ahol épp a Lammermoori Luciát nézik .) A "kettőztetés" eszközével is él a szerző: Charles kétszer nősül. két városba költöznek. egy teremtett világban él nem teljesen valóságos életet ("női Don Quijote") .). (Kéziratainak tanúsága szerint az író az esküvő. lineárisan előrehaladó vonalát Charles és Emma életútjának állomásai adják: házasság . A regény (9.2). Emma Rouault hétköznapi figura. a tenyészvásár napja (II. Nincs fejlődés. de csak időközönként törnek ki. Marad magának a cselekménynek a törzsére legföljebb 120-160 lapom [É] ez a könyv inkább életrajz. A megjelenített magatartásformák is mélységes illúzióvesztést tükröznek. és mindez csak a cselekmény előkészítése. végül . helyek fölvázolása. 11 fejezetre bontottan) hármas tagolású. ezért vergődik álmai-vágyai és kisszerű környezete között. csak rövid ideig jelentenek újdonságot. Léontól könnyedebb kalandot vár." Ezért a "csomópontos" szerkesztés (és a tempóváltás gyakori alkalmazása) a jellemző.halál (megvalósul az írói célkitűzés: "semmi részlet a tárgyon kívül. "emelkedés". mint a vulkánok: állandóan morajlanak.kettős házasságtörés . ruhájaÉ léte" (II.) . Bovaryné életének fordulópontjai részletesen kidolgozott.már az foglalkoztatja. Bovaryék folyamatos süllyedésével párhuzamosan ellentétes az Homais család felemelkedése. a fogadó. keserű gyűlölettel" (II. átlagos. Az álmodozás módszereit gyerekkorától fejlesztő (I. önálló fejezetek (ilyen mindhárom részben a nyolcadik): a vaubeyssard-i bál (I. tájak.és érzelemváltozásait: "elhidegülését" Charles-tól .) Mindig rosszul választ: Bovaryból. rengetegszer.5.tele "dühös vággyal. az asszonykám halála.5. életmintául szolgáló olvasmányai alapján regényes szerelemre és nagyvilági életre vágyakozik.csiszolt. (Unalmában "különböző katasztrófákat és véletleneket képzel el".) és Emma agóniája (III. nem az egyenletes folyamatosság. mint környezete ("még a megyeszékhelyen is megállná a helyét". mindig egyenes vonal.

egészségi állapota bírja arra Charlest. hanem csalódása romantikus eszményeiben.egész élete folyamatos emlék. s "az élettől futva így óhajtott elrepülni ő is egy ölelésben" (II. W. és megjelennek . Aztán a Rodolphe-kapcsolatba veti bele magát. a gyerekszülés a következő kísérlet. hogy megszabadul tőle". s eltávolodik a kispolgári élettől. "egyszerre otthon volt lánykora olvasmányai között. aztán egyre kevésbé tud úrrá lenni az eseményeken. pénzt kérve. Wilson). a bál. s azelőtt sem volt az soha". Meghatározó élménye.6. Párizsban Balzac-hősnő lehetne. "a jóléthez való dörgölőzés valami olyat rakott rá. aki [É] árván maradt."mégsem volt boldog. Yonville-t nézi Párizsnak. sorra látogatja Rodolphe-ot. hogy hagyják el Tostes-ot . majd bármire képes. "valóságos szakadékot": megérezheti a "nagyvilági élet illúzióját". egyre alárendeltebb szerepet játszik.). "Nem hajlandó szembenézni tényleges helyzetével.). végül Justin beviszi Homais "capharnaumjába". egy másik világ légkörében". egyre mélyebbre süllyed. s a pénzzel annyit se törődött.meg.). ő pedig. mindig valaki másnak hiszi magát. végül.15). majd Rodolphe-é is (ezt "bezárta szíve legmélyebb rejtekébe") . Léont sikkasztásra biztatja. Először még "erényesnek és elérhetetlennek" látszik Léon számára.csak az eléje kerülő lehetőségekkel foglalkozik: apja "örül. Házasságtörő asszonyok történeteinek sora kezdődik Emmáéval az irodalomban . De nemcsak a bál emléke élteti: Léoné ("átkozta magát. "ingerlékeny lett. Amikor unatkozik. hóbort és élvezet volt ez egyszerre" (III. a kifizethetetlen adósság. a tanyáról. Yonvilleben 'csak' Flaubert-hősnő. torkos és kéjvágyó". miért is nem szerette"). nagy hasadást okoz életében.). Guillaumint (akinek még elutasítja közeledését) és Binet-t (neki már felajánlkozik). Goriot apó lánya. Bovary felesége. s később a "bálra való emlékezés állandó foglalkozásává vált" (I. első próbálkozásként. Emma egyszerűen "eltévesztette a teret. félelmetes-pompás nősténytigris. Effie Briest (1895) -. Scott kellős közepén. hogy kislányát. melyeket megpróbált semmibe venni. "egyedül a maga szenvedélyei foglalkoztatták. "egész élete a hazugságok szövedéke lett.) . hogy elkerüljön Bertauxból. ami nem fog többé letörlődni". Mindig valami más környezetben látja.11. egy pamutfonógyárba küldik munkásnőnek" (E.a költözés. Gyorsuló tempóban látjuk erkölcstelenségének fokozatait: "szinte kéjjel élvezte a győzelmes házasságtörés minden gonosz iróniáját" (II. hogy fenntarthassa viszonyát Léonnal. Lheureux zsarolására férje betegeitől hiteleket szerez.5. Gazdagabb és ragyogóbb élet utáni sóvárgásának az a végeredménye. mint egy főhercegnő" (III. s ennek következményeként végül is tönkreteszik azok a realitások. valóságos szükséglet. ™ngyilkosságának oka nemcsak a lelepleződéstől való félelem. komikus-megható férfipréda (Poszler Gy. Szabadulási kísérletei valójában nem igazi kitörések .8.Anna Karenina (1877). férjhez megy.és múltidézés lesz.

szakértelmének teljes hiányát ortopédiai műtétje és Emma haláltusája teszi nyilvánvalóvá: mindkétszer igazi orvosokat kell hívatni . hogy maradjon Rouenban (II. Miközben felszarvazzák.). és "magát is többre kezdte becsülni azért. . hogy a "felesége a rendelkezésére áll" (II. s a "ridiculus sum" büntetés egész életét jellemzi. megdicséri ("Milyen jó vagy!") . Charles középszerű egészségügyi tiszt (orvosi vizsgáit nem tette le.5.). Emma kísértője. 1848) és önmegvalósítók (Nóra. a durva vászoning alatt" (II. akinek "sejtelme sincs" arról. 1879) is.kapcsolatuk a férfi szemszögéből a (majd) "hogyan szabaduljak meg tőle?" cinikus kérdéstől a "jó kis szerető volt" flegmatikus zárásig tart. torzképek jelennek meg . s mint unalmas vacsora után egy előre sejtett utóétel" (I. a nyárspolgár patikus "megtestesíti a kor progresszív és természettudományos világnézetének minden laposságát és ostobaságát" (Babits). A mellékszereplők sorából társadalmi körkép rajzolódik ki: a polgárság képviselőin (közjegyző. "Rastignac is Rodolphe-fá zsugorodna Yonville-ben".már senki nem lehet igazi hős. ostoba kollégistaként jelenik meg.7. adószedő.9. Alkalmazkodik minden körülményhez és helyzethez (a kis Berthe-től pl. állandó vitája a bőbeszédű Bournisien plébánossal is ostobaságának bizonyítéka . "szánalmas figura" (Emma).ez persze nemcsak a két figura. "csak bizonyos alkalmakkor csókolta meg a feleségét. "Rastignac vidéki énje". 15.14. "hétköznapi sátán" (Balassa P. hanem a materialista és idealista filozófia paródiája is a szkeptikus Flaubert-től. hogy ilyen feleségre tett szert" (I. Az alattomos "csúszó-mászó féreg" uzsorás kereskedő. komikus első házassága után felszabadultan rajong Emmáért. ő beszéli rá Emmát.gátlástalan női karrieristák (Becky Sharp.ekkor tölti Emma a fiúval a "mézesheteknek beillő" három napotÉ A "lapos társalgó" Charles földhözragadt. állandóan "alszik és horkol".).). ő pedig megkapja a hőn áhított becsületrendet. mint akármelyik más szokása. Szorgalmas.). "a halandók legboldogabbjának érzi magát" (III. éppolyan szokássá lett ez nála. Homais.7. Charles halála után minden orvos elmenekül Yonville-ből. mindkét szeretőnek szinte felajánlja hitvesét: ír Rodolphe-nak. aki már nem tud cselekedni.). A figurák nem "hősök" a romantika (és a rendkívüli alakokat teremtő Balzac és Stendhal) felfogásának értelmében. Rodolphe. kizárólag karikatúrák. hogy "a szerelem itt remeg a közelében. A fontoskodó tényszajkózó.Hippolyte pedig "eleven szemrehányás az ő gyógyíthatatlan butaságával szemben"). az öngyilkosságát is lehetővé tevő Justin viszont őszintén szereti az asszonyt. Léon pedig "szomorú Werther-fattyú" (Poszler Gy. majd amikor felesége "tanácsért" megy Léonhoz. "polgári józanságával" egyre inkább megveti Emma rajongását.). de igazi áldozat sem. fogadósné. Pályája felfelé ível. Lheureux.). aki "nagyon érzelgőssé" válik . Bovary lecsúszása után eltiltja gyerekeit).

Balzac. Emma portréjával azt a tapasztalatát igazolja az író. de egyetlen olyan sincs. Justin ("juste") igaz. holott csak az élhető. A közvélemény szemlélete is tükröződik ("legalábbis így mondták a Yonville-i polgárok"). ironikusan. és nem térünk vissza soha többé" (1846).). dokumentumok gyűjtésével. (A beszélő nevek is jellemeznek . "homéopathie") ember vagy homeopátia -. Bovaryné életvitele. boeuf") ökör. Eltűnik a mindentudó regényíró. Sand következik. mindig valamelyik figura szemével látunk. mikrokozmikus" ábrázolásával. Homais pedig kívülről fújja az újságot. rengeteg vonással és színnel. Az iskolatársként megszólaló szereplői elbeszélő. a kizárólagos érzelmeket keresi. az ábrándozás meg "hitvány szörnyetegÉ a lelkek szirénje: dalol. hívogat. mindent többféle nézőpontból látunk (pl. Rodolphe-nak "helyes aszszonyka". helyszíni szemlékkel dolgozik. odamegyünk hozzá.). Emma halála után újra Charles. Lheureux ("heureux") boldog. mert fölment a gondolkodástól". Charles fel sem vágja az orvosi lexikont. és a szövegben is megtöri. Nemcsak e magatartást. "amely ne volna tökéletes . a nézőpontok áttűnnek egymásba. "realista lesz. hogy "művének tárgyává teszi". csalódássorozata a romantikus illúziók kudarcának ironikus képe. Homais ("homme".: LefranŤois-né mutatja be Yonville-t).Emmáé lesz. Léonnak kezdetben "minden dráma hősnője" stb.a narrátoron kívül . Az írói lelkiismeretesség példájává lett Flaubert rendkívüli műgonddal.) kívül az író a nemességen is ironizál (lóverseny. a márki szerint "igen formás a termete és nem is köszön parasztosan".zongoratanárnő stb. végül: erotikus regények). megváltozik a narratív funkció: az író nem interpretálja az eseményeket. "hogy az ember a túlságos. "egy merinó fajtájú kosért". romantikus regényformát is megszünteti a hétköznapiság "feszes szerkezetű. majd retrospekció utal neveltetésére. a láthatatlan narrátor nézőpontja a Bovary-szülők szemszöge után Charles-éba megy át. a fő szólam .) és változatos jellemű szolgafigurákat is megjelenít. a romanticizmust (Rodolphe csábító közhelyeire a vásárból felhangzik a "válasz": "trágyázásért". mint annak idején a Don Quijote a lovagregények divatjának.Bovary ("bovin. akit először Charles lát. Lamartineműveket. stb. a mű éppen olyan szatírája a romantikának. Flaubert. majd: Sue. hogy leleplezze ezeknek az álmoknak hazug és egészségtelen voltát" (Hauser A. 1871). ami sokrétű és szürke" (1859). Flaubert egyik vívmánya az elbeszéléstechnika megújítása. pedig "a sajtó az elbutulás iskolája. Vele kapcsolatosan Flaubert sokszorozza a nézőpontokat: ideál Charles-nak. hanem a szélsőséges. a közlésmódok közül nagy szerephez jut a szabad függő beszéd. Lavardiáre gróf stb. Scott-. Az író úgy irtja ki (magából is) a romantikát. elalszik a szakmai hetilapon. majd a narrátor szól. és az olvasmányok is: Emma mást és mást forgat különböző életszakaszaiban (a zárdában: Chateaubriand-.

várja a jelzést (a homokdobást) vagy jelez (kitett ronggyal). így az utazásvágy és a prózai valóság egyszerre hat). A mű meghatározó tónusa az irónia: Emma temetésekor "Rodolphe. ("Amikor leírtam az idegroham szót.nála ezek nem törik meg a stílus egyneműségét -. hagyott még költői képeket a regényben. az esküvői torta) és a csöndek. a sétát is" (II. de a szomszédok szintén kémlelődnek.mása a valóságnak" (Babits). Alkotói magatartása a sokat emlegetett impassibilité. de jellemző tény ("úgy kezeli tollát. Bár az író azt vallotta. Léon is aludt Rouenban". de valójában nem is szenvtelen. Emma "úgy tett.). a figurákat is jellemzi ("nem szóltak többet egymáshoz".) Az igeidők. a kastélyban nemcsak gránátalma és ananász van. némán" stb. s homályában az unalom. de még a cukor is fehérebb). "csak mennek-mennek. módszere a számtalan apró. mint mások a bonckést". tanyasi nyomorát. mint egy padlás. a szemlélődés gesztusa is. mint irtja őket.).7. Homais locsolgatja Emma muskátlijait és ez Charles-ban emlékfolyamot indít. nem érzelemmentes: csak le kell győznie. A legjelentéktelenebb dolgok is túlmutatnak saját közvetlen szerepükön és jelképessé válnak (Charles sapkája. nem vált időt pl. annyira [É] átéreztem. a mű elemzői megállapították. ezért "egyebet se tesz. "mint a robotoló lovak". a fő toposz pedig az ablak. Sainte-Beuve). rajtam is kitör a roham". 1853. Charles úgy tanul. és "mint a tetvek. e csendes pók szövi hálóját" (I.). az álomleírásokban ("négylovas hintók viszik EmmátÉ": az ábránd beépül a jelenbe. nyugodtan aludt a kastélyában. mert "semmit sem fogad be igazán"). menyasszonyi csokrok. hogy attól féltem. a bálban leskelődő parasztok arca felidézi Emmának leánykori. úgy marják a hasonlatok". el kell rejtenie saját érzelmeit. megteremtik a kapcsolatot az idősíkok között (ez lesz majd a prousti technika alapja is): a bál után talált hímzett szivartárca valóságos talizmán. még a parasztok is lesik a bált a kastélyban . Emma bezártságának és korlátozottságának szimbóluma: vágyakozik. Léon házasságának hírére Bovary levélben . amiknek nagyon is szorosra fogják a zabláját"). melynek ablaka északra néz. a ló-képek (a volt feleség "rozzant gebe". A tárgyak. amin az asszonykám átment.7. ez nemcsak az írót. leskelődik. aki egész nap vadászattal szórakozott. Megszállottan keresi a pontos kifejezéseket ("a szó pontossága a gondolat pontosságából következik"). mint azok a lovak. a horkoló Charles és a bölcsős gyerek mellé. állandóan visszatérő trópusok pl. a színházban látottakról saját esküvőjére gondol. hajtincsek. hemzsegnek tőlük a mondatai". érzetek előhívják a múltat. karonfogva. Lassítják a tempót a részletező leírások (Yonville. de Emma sovány marad. hogy a domináns motívum az evés (rengeteget esznek. Rodolphe vanília-parfümje felidézi a vicomte emlékét."vidéken az ablak pótolja a színházat. hogy "feszélyezi a metaforikus érzéke". igemódok kezelésének nagymestere . (A kép Bovaryné léthasonlatában is megjelenik: élete "olyan hideg.

a modernség hatására. másoló. hogy az ostobaság korántsem enyészik el a tudomány. maga is együtt halad a haladással!" A művet Gyergyai Albert fordította. a hős sorsa ott alakul előttünk. Párizs térképe. építve és rombolva alakítják az életpályát. . a haladás. Szegény Emmát elkíséri szeretkezéseinek ágyától halálos ágyáig.alakjával kapcsolatban hangzik el az író egyetlen direkt közbeszólása: ő "a pirospozsgás polgárok között a félszázados szolgaság" -. Berthe névadása). mely fölött két félelmetes agélaste (Čhumorérzék nélküliÇ). mintegy gyászbeszédként.) Flaubert "gyűlöli a silány módon gondolkodást": nem is a polgári osztályt. (A szegénységalaptéma mellett komikus. Az embersorsot formáló erők valami egyén fölötti szövevénybe összefonódva. M. Regényeiben a butaság az emberi léttől elválaszthatatlan dimenzió. a technika. hosszasan fejtegeti sületlenségeit.közli: "szegény feleségem is mennyire örülne. végül a tűzijáték leírása és Homais cikkének rezüméje. Egyik utolsó. de az emberi butaság határtalan" (1880). ha élne". utánzó hajlamán végig ironizál (l. de Flaubert-nek a butaságról szóló látomásában az a legmeghökkentőbb. egyre gyorsabb váltások után jelenik meg (a legszegényebb. melyet leggyakrabban közöttük fedezett fel". Maupassant-nak írt levelében fogalmazta meg (szállóigévé vált) gondolatát: "a földnek határai vannak. Homais és Bournisien. majd a patikus vallásellenes reagálása következik. KEMéNY ZSIGMOND A rajongók (1855-1859) É az embersorsokat valami különös. sokhangnemű fejezet: a bevezető leírás után párhuzamosan zajlik lenn a ceremónia. de önzetlenül adakozó) Catherine Leroux. a tenyészvásár napja. Emma nagyravágyásán. a szenilis herceg. immanens törvény vagy dinamizmus irányítja. legbotrányosabb. amely oly büszke volt tudományos szellemére. épp ellenkezőleg. sokszólamú. ironikus a romantikus csábításé. a kitüntetett vén cseléd . fenn (az ablakban!) Emma elcsábítása. Kundera véleménye szerint "Flaubert a butaságot fedezte felÉ ez a legnagyobb felfedezése annak a századnak. hanem "az ostobaságnak azt a fajtáját. de reális a vásár szólama. A kulcsjelenet.

Ellentétük fő oka Kassai "szertelen . Kassai István "címnélküli kancellár". A vallásháborúk zűrzavarának "derekán".egyfelől az evangélikusok védelmezőjeként lép fel a császári és katolikus Magyarországgal szemben. a magyar nemzeti önismeret és emlékezet céltudatos formálója. aprólékos lélekábrázolás adja.a regény különleges szerkezeti vonásaként ők személyesen soha nem találkoznak. az európai békét minduntalan feldúló "szeszélyes vagy tragikai fordulatok" sorozatán. Németh László és Móricz Zsigmond őt tartotta a múlt század legnagyobb magyar regényírójának. Vele szemben áll a jelen politikai életének meghatározó személyisége. A rajongók c. a közvetlen (társadalmi) környezetben. a társadalmi ellentétek kereszttüzében kísérlik meg személyes céljaik megvalósítását. a fejedelem tanácsadója. Berzsenyi Dániel. Ez a rendkívül viharos időszak a történelmet eszményekkel álcázott. Politikus és publicista is volt. Katona József és Madách Imre mellé. A pályája csúcsán megjelenő történelmi regények Erdélyben játszódnak. Rákóczi György fejedelemsége . szereplőinek jelleme és sorsa izzó szenvedélyek harcában bontakozik ki. Egyikük Pécsi Simon. a politika és a közélet porondjáról immár visszavonultan élő tekintélyes férfiú. politikai és vallási erői. Erdély társadalmi csoportjai. Ebben a közegben vívják meg saját létharcukat a regény második szintjének tényezői.a mű harmadik rétegében személyes erények és vétségek. Szabó Dezső "a magyar fátum alá rekesztett" személyiségek közé sorolta. azok mögött is . a szerző szűkebb hazájában. Bethlen Gábor egykori kancellárja. az író végigtekint a harmincéves vallásháború. Első irodalmi alkotásainak jelentőségét az árnyalt. amikor "még sötétebb és kétségbeejtőbb" a "vallásszabadságért" vívott háború. A vallási célzatok mögött nyilvánvalóan politikai szándékok.(BARTA JáNOS) A magyar regényírás báró Kemény Zsigmond (1814-1875) műveivel közelítette meg először a kortárs európai nagyepika szintjét. Az események középpontjában két főszereplő áll . szélsőséges indulatok (a "rajongás" válfajai) húzódnak meg. A nagyregények ilyenformán három egymásra épülő szférában ábrázolják az emberi küzdelmeket: a totális (történelmi) háttérben. A mű első oldalain részletes korrajz olvasható. a két nagyhatalom között egyensúlyozó és nemzetiségi-vallási ellentéteket is magában hordozó fejedelemségben. A hősök a történelmi folyamatok sodrában. 1638 végén indul a cselekmény. valójában kíméletlen hatalmi harcok végtelen sorozatának mutatja. valamint az előteret alkotó személyes sorsokban. ugyanakkor a saját felekezeti kisebbségeit kész kíméletlenül elfojtani. regény története is e három szinten zajlik.kétarcú politikával . II.

a fejedelmi udvarban is. A válság éleződésével újból megjelennek a nagypolitika erői: külpolitikai fejlemények következtében küszöbön áll a magyar király .vagyonszomja" (mindenáron meg akarja kaparintani Pécsi Simon birtokait) és elhatalmasodó gyűlölködése: riválisa politikai súlyát és személyes tekintélyét is meg akarja semmisíteni. időbeli előre. Ťgy váltakoznak Laczkó István. (A rajongók "kompozíciós remeklés" . hogy ezen lecsillapítja a szélsőséges indulatokat. és zsarolással kémkedésre kényszeríti. elhagyja a gyulafehérvári udvart. vívódásai a sorsfordulatok előzményeiként. és betölti barátja helyét a Pécsi-házban is. Az események irányításának eszközéül Kassai István behálóz egy szombatos papot. vállalja a jobbágysorsot.és jószágvesztéséről" szóló rendeletet (1638. unokaöccsét. A regény középső szakaszában az író az eseményszálak váltott szövésével halad előre. Korábban örökbe fogadta Kassai Elemért. Folyamatosan élesedik Kassai István és Pécsi Simon ellentéte is.szerelméről lemondani kényszerülve .Báthory Zsófia hercegkisasszony és ifjabb Rákóczi György készül az esküvőre. Laczkó István a bűntudattól összeroppan.manővereként kieszközli az erdélyi fejedelemtől a szombatosok "fő. Az "ítélőmester" több úton próbálkozik.és visszalépésekkel. Kassai István ellenben az indulatok előzetes felkorbácsolásán munkálkodik. Ennek formája leggyakrabban a belső monológ. Kettejük párbeszéde a regény eszmei csúcspontja.a megoldásban végső fordulatot hozó epizódsorként . Felesége. csupán mert az Pécsi Deborah szerelmese volt. Pécsi Simon és Deborah csöndesen élik napjaikat. tépelődései. Kassai második . december 21-én). a fejedelmi udvarba kerül. E lépés nyilvánvaló okát a közvélemény is gyanítja: "a szombatosok ügyét [É] Pécsi megrontására hozta szőnyegre" a körmönfontan ügyeskedő kancellár. a mezei hadak kapitánya lesz a Pécsi-birtokok körzetében.) A tetőpont a szombatosok andrásfalvi találkozója. Laczkó Istvánt. és . közben pedig levélben tájékoztatja az erdélyi főbírót a "veszedelmes" készülődésről. nem kívánnak harcolni sorsuk ellenében. Klára. illetve következményeiként. mértékletességre inti a "rajongókat".vélekedik Németh László. minden jelentős szereplő nézőpontját és motivációját egyenként és részletesen megvilágítja. és megpróbálja helyrehozni végzetes hibáját.félreáll. és nemkívánatos személynek tekintette Elemért. Bodó Klára hősiesen és sikeresen dacol a sorssal. Pécsi Simon azonban átlátott ellenlábasa szándékain.megnyerve Lórántffy Zsuzsanna személyes pártfogását kevés híján a férjét is kimenti Kassai István körmei közül. és így tekintélyes hozomány várományosa. A bonyodalom kezdete után Elemér . Pécsi Simon eltökélt szándéka. csupán elszenvedik a történéseket. A háttérben .és a regényünk főcselekményét kitevő . Az ő visszavonulásával párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül Gyulai Ferenc. Elemér és Deborah kedélyhullámai. hiszen ellenfele közismerten kapcsolatot tart ezzel a szektával.

akik a legjobban küzdenek ellene.az ítélőmester "nem soká élte túl" a végső fordulatokat. mint Kemény . hogy Balázsfalván zavargás törjön ki. épp azokat söpri el a legnagyobb erővel. A magyar viszonyok . a lelkiismeret nélküli alattomos figura is a véletlen játékszerévé válik. Zsófia nászajándékul elhangzó kérésére Gyulai Ferenc lesz az értékes Pécsi-birtok ura. ezúttal a házasuló fejedelmi pár szeszélye képében. Elemér felkoncolása Kassai István számára a legfájdalmasabb veszteség. egyúttal Deborah kezét is megkapja . mint a legsilányabbak. aki pedig a béke szolgálatában érkezik a gyűlésre. ha megkapja a szombatosokkal együtt bukó Pécsi vagyonát. amelynek első áldozata az a Kassai Elemér lesz.a történelmi időben éppúgy. Kassai manőverei beválni látszanak.elleni támadás. Kemény Zsigmond történelem. Laczkó István özvegye azonban a szegények és betegek istápolásában lelte meg életcélját Rápolton. Pécsi Simon ellenben visszanyeri a fejedelem jóindulatát . A tragikus vétség klasszikus eleme. (Ennek a világlátásnak a gyökere 1849 tanulságában rejlik. elhivatottság és elbizakodottság a sors kihívásának minősül. Kérlelhetetlen törvények bonyolult erőrendszere áll fölöttünk.és sorsszemléletét a szabadságharc előre látott tragikus bukása döntően befolyásolta. kegyvesztetté válik. A sors kiváltképp a megmerevedett társadalmi rendben tragikus. A kiszolgáltatottság ugyanakkor az ellenpéldára is érvényes: a morált a saját önös céljaira eszközül felhasználó Kassai István. Kassai Elemér talpig becsületes fiatalember. jóllehet a végső fordulatokig fölényes biztonsággal és célravezetően kormányozza hajóját. amelyhez alkalmazkodni vagy amelyet befolyásolni nem lehet. A mű elsődleges tanulsága: az emberi sors kifürkészhetetlen és befolyásolhatatlan. a szenvedélyek és vágyak megszállottjait. a machiavellista intrikus. a "hübrisz" Kemény Zsigmond világában különös jelentőséghez jut. A végzetes eseményen a balsors Pécsi Simon ellen fordul. most már csak a kapzsisága elégülhet ki. Pécsi Simon önzetlen és nagylelkű férfiú.) Az erkölcs szolgálata sem szolgáltat jogalapot a kiemelkedésre: a legkiválóbbak éppúgy elszenvedik a csapásokat. a "rajongók"-at. és ez fékezi a felekezetek elleni belső fellépést Erdélyben. férje utolsó tartózkodási helyén. elsősorban az andrásfalvi uradalmat.jóllehet ő Bodó Klára iránt vonzódik. Mindenfajta szélsőség. A szombatosok elvakultsága és a tragikus véletlenek sorozata tömeghisztériát robbant ki. mégis mindkettőjüket elsöprik a törvények. Kassai István kiszorul a politikából. sőt épp a lelki nemesség és jóság sodorja őket végveszélybe (Eleméren ez be is teljesedik). Minthogy pedig időközben a török szultán hozzájárult "a magyarországi evangélikus rendek sérelmeinek orvoslásáért indítandó hadviselet"hez. Laczkó István is életét veszti. elsősorban a fanatikusokat. Kassai érdekei tehát azt követelik. A megoldásban azonban ismét közbeszól a sors.

de ő kevésbé jelentős szereplő.Zsigmond jelenében . mint Pécsi Simon esetében. "Dúsgazdag Epicur". méltán lesz Kassai bábfigurája. A többieknek még ez a részsiker sem jut osztályrészül. aki "a sors fölött áll". Gyulai Pált a szerencsés véletlen sodorja előre. Hősies fellépése a szombatosok gyűlésén hatástalan. rangot és gyönyörű feleséget is kap . ezzel szemben Bodó Klárához vonzódik egyre erősebben. Akad. két típus kivételével. hogy erélyemnek a szükség csak újabb meg újabb tért nyitna"). ezzel váltotta ki maga ellen a végzet haragját. A végzet szeszélyeit elkerülő másik típus a sodródó figuráké. a "gyermekkedélyek" osztálya. ™nérzetre ébredésekor azonban előre lép . Laczkó István gyenge jellemű figura. A rajongók szereplői tehát csaknem valamennyien tragikus hősökké válnak. élete azért fut zátonyra.kiadja szerelmese útját. nevezetesen Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony. hisz megkísérli helyzetének megváltoztatását.ez is vétségnek számít -: tudatosan él. reménytelenül.a tragikus sorsúak táborába. aki magára maradva gyermekeiről is gondoskodni tud. pártfogója a szombatos szektának. ő "a legcsekélyebb akaraterejű" szombatos. tudományokban jártas "csillagjós". szíves vendéglátója minden idegen utazónak. férje tragédiája őt is sújtja.bár ő az egyetlen fiatalember. őt a tiszta gyermeki szeretet ítéli tragikus sorsra. Pécsi Deborah az "önsorsrontók" közé tartozik. a szegények és betegek gyámolítása) már bizonyos fokú életvereség.rendkívül merevek. nem kerül az események fővonalába. épp ezért kell belátnia: "el volt tévesztve egész életünk". a berontó nemesek és hajdúk egyszerűen lemészárolják. Megemlíthetjük mellette a fejedelmet. "szilárd jellem" (Barta János kategóriáit alkalmazzuk. mert . és helytáll a kritikus helyzetekben ("érzem. A származás kijelölte útról való letérés végzetes bűnnek számít Szőke Pista részéről éppúgy. Nekik nincs határozott törekvésük. koldusból lett módos lelkész. de nem is érik el vágyaik teljesedését. Rákóczi Györgyöt is. valamint "ábrándos és előítéletes ember". Messze kimagaslik kortársai közül . akit hidegen hagy "Sáron Rózsájának" varázsa. Mégis ő az egyetlen szereplő. Az igaz érzelem elfojtása "az önmagukat elvesztők" bűne. Pécsi Simon "szűcsmester fiából lett mágnás" Bethlen Gábor idejében ez a mozzanat politikai ellenfeleinek gőgjét és irigységét váltja ki (Kassai szerint "a nagyok közé tolakodott"). Nem ura érzéseinek. A fejedelemasszony magasságát megközelíti Bodó Klára. és így a sors büntetését. csak magának teremt "külön világot". ezért nem ütköznek össze semmilyen törvénnyel.engedve imádott apja kérésének . Kivonulása a társadalomból (lemondása a világi boldogságról. megütközik . "szent énekeket" szerez és énekel. a továbbiakban is). Szilárd életelvek szerint él. ő azonban csak a saját életútját illetően győzi le a mostoha körülményeket. aki saját tiszta erkölcsisége szerint tud élni. A regény eszmevilága szerint származásának megtagadása volt az ő eredendő bűne.

bárki ellen vagy mellé hangolható. Kassai Elemér az erkölcs és kötelességtudás áldozata. Kádár és a legtöbb szombatos megszállott. elsősorban az újabb nyelvújítási mozgalomtól támogatva. büszkesége legyőzte. s bár hallám. Kassai István a negatív főszereplő. ezután megkísérli kivonni magát nagybátyja. MADÁCH IMRE Az ember tragédiája (1859-1860) Egész művem alapeszméje az akar lenni. önhittség. a hősök énjébe való beleélés. A költészet a prózánál előbbre járt. ők "az erény szörnyetegei" (Németh László). Kassai felbujtására. Nagy súlyt helyezett a plasztikus láttatásra. a hangulati tartalmak jelentős szerepet kapnak. a reflexió és a boncoló jellemzés váltakozik. nem volt szívem visszautasítani a gyűlölt öreget. Bűne: irígység. hogy Pécsinek halálos ellensége. kincsére nem vágytam. vesztét a nagybátyjával való kapcsolata okozza. hogy amint az ember Istentől ." Tudomásul veszi sorsának csapását (Deborah elfordulását). Pécsi Simon pénzszóratására . A cselekmény mozgatói a harag és a szeretet hullámai. annak gazdag és fordulatos eszköztárát. Epikájában nagyfokú líraiság uralkodik. önnön bukásuk előidézői. kapzsiság.Gyulai Ferenc hidegségén. A magyar irodalmi és tudományos nyelv csak az 1830-as években kezdett erőre kapni. monológ és párbeszéd. Előadásmódja is változatos: narráció.pl. "Jellemétől idegenkedtem. újszerű asszociációkkal éreztette a lélek rebbenéseit. elvakult "rajongó". de a szeszély és e büszkeség álérzéseket is hamar iktatott a valódiak helyébe". és Kemény Zsigmond beemelte stílusába a romantikus poézis elemeit. A nép . átképzelés és jelenetezés egyaránt megjelenik regényében. de bűntelen embertársak halála is szárad lelkükön. befolyásolható. ő az író jellemtipológiájában az "önmagukat szétzúzók" körébe tartozik. és belelovalja magát az utána való sóvárgásba. illetve a sorsa hatóköréből. "érzéseit szeszélye gyakran elvitatta. az író elsődleges célja az egyén és a világ közti kapcsolat feltárása. Elbeszélői magatartásában a tényszerű tárgyilagosság. Boldogtalanságra rendeltetett.rendkívül ingatag. fejezett ki erkölcsi-gondolati-indulati reflexiókat. Különleges szókapcsolatokkal. de sikertelenül. másrészt a népnyelvből merítve.

(MADáCH LEVELE ERDéLYI JáNOSHOZ. A "szabad állam"-ban. Műfaja drámai költemény. lépjen ki az isteni "gondviselet" védelméből. pl.fáraóként . mi az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik. míg a másik pólust az anyagitársadalmi tényezők alkotják. nemzeti és individuális létkérdéseket. Az ellentétes erők összecsapása után egy újabb idea merül fel. IX. Milton. azért mégis fejlődése mindig előbbre s előbbre ment. a deizmus és a panteizmus. az évezredekre szóló személyes dicsőségbe kóstol bele.13. gazdasági és tudományos élete forradalmi átalakulásokon ment át. és nem utolsó sorban saját személyes válsága is motiválta). az egyes színeken belül is) egy-egy elvont eszme megvalósításának igénye jelenik meg. ádám Egyiptomban . hogy mindenütt megbukik. A kompozíció az ellentétes erők harcának elvére épül. de bár kétségbeesve azt tartja.a korlátlan egyéni hatalmat próbálja ki. vállalja a "nemes. más szóval bölcseleti-lírai dráma.) Madách Imrét számos. s megbuktatója mindenütt egy gyönge. A konfliktus egyik pólusán (de a mű egészében is. számos tudományos. amely egyben a következő szín kiindulópontja is. Madách műve tagja annak a sornak. Először a szabadság kétféle változatáról látunk példázatot. Goethe és Vörösmarty nagyszabású. Athénban azonban a . A bűnbeesés után ádám (évával együtt. 1862. egymás hatását felerősítő körülmény késztette főműve megírására (Európa társadalmi. az örökléstan. immár "a paradicsomon kívül") büszke önérzet és szorongás közt ingadozva éli önálló földi életét. melyet levetni nem bír (ez volna csekély nézetem szerint tragikum). valamint az első színben megjelenő (Lucifer által képviselt) autonóm létforma ellentéte alkotja. Az ember tragédiája filozofikus síkra emeli az egyetemes. a biológiai és statisztikai determinizmus. az utópista szocializmus. de terhes" önálló életet. A mű eszmei háttere is rendkívül sokrétű. amelyet Dante nyomában pl. Magyarországon a tíz éve elvesztett szabadságharc után ismét kiéleződött a politikai helyzet. de egy "ismeretlen érzés" (a "milliók" iránti együttérzéssel társult szeretetvágy) a szolganép felszabadítására ösztökéli. a pozitivizmus. Lucifer a továbbiakban (a történelmi színekben) álomképek sorozatával tárja fel ádám előtt az emberi szellem egyfajta fejlődéstörténetét.elszakad s önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb s legszentebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt. szellemi irányzat kap benne valamilyen szerepet. a liberalizmus. A dráma alapkonfliktusát a függőség. Igaz ugyan. a műfaji határokat átlépő alkotásai is fémjeleznek. és az ígért mindentudást kéri számon a csábító szellemtől. Shelley. hogy ő is dacoljon az úrral. hogy eddig tett minden kísérlet erőfogyasztás volt. Lucifer a paradicsomi boldogságban élő ádámot a második színben arra bírja rá. Byron.

felcsendül "a jövő dala". a "döghalál"-t. feladná "a hasztalan harcot": a szabad akarat végső. a kihűlőben lévő földre visszatérve. ádám.nép (a nyomor miatt. ha ellentmondásosan is. a szeretetre "bűnbélyeg" kerül. tudomány vezérelte világot áhít most már ádám. de a jövőt jelképező falanszterben a rideg célszerűség uralkodik. Az eszmények hiánya azonban a pusztulást hozza magával. funkcióját vesztette a tudomány és a művészet. szabadság Vagy nagyravágy formájában hatott-e.az űrbe repül. A Lucifer által felvázolt történelmet így mindenképpen vállalni kell. de diadalra jutnak a legnemesebb eszmék: az "egyenlőség. A magasztos eszményeiben csalódott egyén most azt a célt tűzi ki. a "kegyelet". testvériség. a demagógia prédájaként) nem tud élni szabadságával. a szeretni vágyó embereket a zárda ajtaja elválasztja egymástól. hogy szabadon választhat a "bűn és erény" között. "mely a földhöz csatol"'. Hősünk . Párizsban mégis átmenetileg.a szellemi értékekhez ragaszkodván . Mégis. Végképp elszakítana minden köteléket. az igazi tudásra viszont a császári udvar nem tart igényt. Mindegy. hogy "éljen magának. a nagy francia forradalomban. A londoni szín záróképe: vízió a kor áldozatainak haláltáncáról. akkor mégis lelkesített. elhagyja az emberi kultúrát és az embertársakat." Ez a jelenet a mű egyik eszmei csúcspontja. tilos az anyai szeretet és a szerelem is. az elvont eszmények eltűnnek. a tudós felesége pedig udvaroncokkal flörtöl. ádám tehát visszafordulni kényszerül. Prágában a tudományt szolgálja (Kepler személyében). Konstantinápolyban ez is hitelét veszti: az emberi szeretet elvét megcsúfolja a vallásháború. mégis alapigazságok fogalmazódnak meg benne: "bármi hitvány Volt eszmém. szabadság". hogy "az ember célja a küzdés maga. London "szabad verseny"-ében (ahol "az élet korlátozza önmagát") viszont csak az érdekek diktálnak. Az ember döntési lehetősége csupán abban áll. Egy "védő" és "buzdító". A szabadosság életelve a császárkori Rómába vezet. kereszt vagy tudomány. és keresse a kéjt". Előre vitte az embernemet. aki ismét csalódott eszményeiben. és Kepler tanítványának lelkes figyelme a jövő ígéretével kecsegteti ádámot. az ő szolgálatát vállaló nagy egyéniséget pedig elveszejti. amelyet már a római színben a kereszténység új eszméje győz le. megszűnt "a haza fogalma". Az "új világban"." Kimondja. szellemi és erkölcsi leépülést tapasztalja. Az utolsó részben. ádám az eszkimó színben a teljes fizikai. hisz "Szerelem és küzdés nélkül mit ér A lét". hiányzik pl. mint "álom az álomban" (Sőtér István) . a záró keretszínben fellázadna ("Ne lássam többé ádáz sorsomat"). éva azonban átszellemült boldogsággal a tudomására hozza: "biztosítva áll már: a jövő". Emelt. lelke azonban (a "Földszellem" uralmából) nem szabadulhat a testtől. újra Prágában (a tizedik színben) éva visszatér férjéhez. de torz megnyilvánulásával önmagát áldozná fel az emberiség megmentésére. és a . és így nagy és szent eszme volt.

aki a "végtelent és időt alkotta". hanem világképének is az alapja. addig ádám harcostársa. Ligetben. és ezért nem juthat soha teljes diadalra. hogy a tagadás szelleme próbára tegye az első emberpárt. fellegekben. az úr viszont ekkor már hatalma teljében. Tagadásúl. a rációt és az ösztönöket. Hárman együttesen alkotják az emberi teljességet. mindenütt. és a végkifejletet előre látva engedi. Amíg Lucifer a személyes szabadság szószólója. mindenhatóságát egyértelműen kinyilvánítva lép közbe: "A porba. ember: küzdj és bízva bízzál!" A részek dialektikus egysége nem csupán a Tragédia felépítésének.az egyre kilátástalanabb álomsorozaton."Elrészletezve vízben. a földi világ bármely szegletében megmutatkozik a megfelelő (nyitott) lélekállapot előtt. hová benéz Erős vágyakkal és emelt kebellel" -." ádám. "Erő". Mindaddig áll az én hatalmam is.egyoldalúan és célzatosan . a teremtett világ: egymással küzdő erők egysége." Lucifer a tagadás képviselője ("Míg létez az anyag. A befejezett "nagy mű". "Csak én lélekzem benned. . az anyagi szférát. Az eszkimó szín után Lucifer győztesnek érzi magát. A három főangyal által dicsőített és egyben képviselt fogalmak is ("Eszme". amikor a földi életet kilátástalannak látja. Sokat sejtető. Lucifer és éva) hasonló hármasságot képvisel: az eszméket. Mint a földi élet tökéletes ismerője kalauzolja végig ádámot . tovább kell vállalnia az esetleg "hasztalan" küzdelmet. maga az abszolútum. ádám nem léphet ki a Föld köréből. valamint az erkölcsiséget. panteisztikus isteni lény. mentsvára pedig az isteni kegyelem védőpajzsa. József Attila: Költőnk és kora !). A lélek azonban a test nélkül nem létezhet (vö. amíg a feltétel nélkül hódoló angyali karral szemben a szabad véleménynyilvánítás jogának követelője. A Földszellem a földi lét (az "anyagvilág") törvényeinek megszemélyesítője. de egyoldalúan torzít is. Segítsége az iránymutató isteni "szózat" lehet (csak meg kell hallania). "Jóság") együtt a világ teljességét szimbolizálják: a szellemi. a szellem és a lélek szabadságának keresője dacolni próbál vele. az ember vele mindenütt találkozhat . az ellentétek egysége."végtelen tér"-ben vállalhatja a "tettdús élet"-et. aki egyrészt a tényekkel való szembenézésre kényszerít (lásd neve: «fényhozó«). a "hideg számító értelem" megszemélyesítője. szellem! Előttem nincsen nagyság. de ugyanakkor az isteni irgalomba vetett "hit" is megadatik a számára.a földi világ tökéletlenségét hivatott illusztrálni. tudhatod. cinikus szkepticizmusát csak az úr szavai ellensúlyozzák. Ez a történetív . őbenne a szintézis is megtestesül. Lucifernek az elsőbbséget és az isteni tökéletességet megkérdőjelező szavai után az úrnak módjában állna az "önhitt" szellem megsemmisítése. így az emberi életút a fenyegetés és a bizalom között vezethet tovább. A három főszereplő (ádám. ádámnak el kell fogadnia a Lucifer által feltárt "vég" fenyegetését. "gúnnyal" adja neki a két fát. Az úr maga: az idők és a világ teljessége. szállóigévé vált mondattal zárul a mű: "Mondottam. mely véle harcban áll").

és a tömeg "minden rendnek malmán húzni fog. A tömeg és a kiemelkedő egyéniség kapcsolata a továbbiakban is az egyik főmotívum marad. és ebben rejlik hivatása a férfi mellett: "E gyönge nő tisztább lelkűlete. "e nyugtalan erő" a folytonos kudarcok ellenére sem hagyja pihenni. a tizenharmadik színig az egyéni és a közérdekek felváltva kapnak szerepet. hogy illyen népnek kell szabadság") Madách személyes politikai élményeivel is kapcsolatos. továbbá a hálaérzet. Teljességre és hatalomra tör. [É] Majd istenűl oltárra helyezi" . ádámot Egyiptomban és Párizsban is a "rokonszenv" teszi fogékonnyá a másféle igazságok megsejtésére (mindannyiszor a nő vonzása is szerepet játszik). Míg bűne a koré.egyre kevésbé találva cselekvési lehetőséget . mely szülte őt. mely éltet lehel" a földre. hogy a főhős . érezem. A hatalom vagy a nép szolgálata a történelmi színek első nagy dilemmája. Az egyén-közösség téma végső tanulságát jelentős mértékben alakíthatja a testvériségeszme és a szeretet-elv is: az egyént önmaga kiteljesítésében az embertárs iránti vonzalom és felelősség is köti. mint Isten"." A Tragédia jelentős témaköre az egyén és a közösség viszonya. Hivén. Az eszmény minden bukás ellenére mégiscsak "fog dacolni. melynek lezárása ("Csak egyedül én voltam a bolond. a szolgalét és az önfeledt boldogság képessége. tudom. ádám "hő vágya" hozta létre.pihenni akarok.éva rendkívül összetett figura. megvalósításuk harcosa." A nép-fogalom a politikában kiüresedhet: Párizsban Danton és Saint-Just egyaránt a "nép"-re hivatkozik. Lucifer az emberi "fajzat" nőfelfogásáról is kemény ítéletet mond: "Majd állati vágyának eszközéül Tekinti a nőt. sőt isteni (abszolút) teljességre is: "Legyünk tudók. de könnyen felcsigázható tudásvágy vezérli ("szomjúzom") ."Minő csodás kevercse rossz s nemesnek A nő. egyben a korerkölcsök képviselője is. A férfival szemben ő otthonteremtő lény. Ezt a kérdéskört is érinti az a tény. de a hetedik színben már megnyilvánul emberi gyarlósága és végessége: "Kifáradtam . Büszke." ádám a "büszke férfinem" képviselője. méregből s mézből összeszűrve [É] a jó sajátja. Számára minden mélypont után "újra felmerűl Az eszme.és kötelességtudó. benne a férfi élete "szebb létre" tesz szert. Az ember tragédiájában végső soron a küzdéseszménynek jut a főszerep. Törvény. a hiúság. Lucifer szerint "Minden ember uralomra vágy". és a kíváncsiság is.a saját lábára kíván állni. Legelső szavaival jelzi célját: "úrnak lenni" a teremtett világban. Szelleme. aki "lugost" csinál a sivár környezetben a "vesztett éden" pótlására. a természetesség érvényesítője. Mindent összevéve ő az ösztönök képviselője. Lucifer a "dőre tagadás"-sal csak élesztője a fejlődésnek." A legfőbb szerepét éva a tizenötödik színben nyeri el: az ő "tisztább lelkűlete" mindenkor képes meghallani az isteni iránymutatást." ő egyúttal az eszmék fanatikus híve. Sokrétű arculatának további jellemzői az életélvezet. Meghallja azt. Az érdekek mocskától távolabb. és szíverén keresztűl Költészetté fog és dallá szürődni.folyamatosan mind passzívabbá válik. . az úr "szózatát".

mint Dosztojevszkij Raszkolnyikovja és Ivan Karamazovja vagy Tolsztoj Pierre Bezuhovja és Levinje. nemcsak ezeknek az íróknak a szeretet-hitvallását és hitét. Az egyén szabad érvényre hozni mind. mint a valóság? Mi volna olykor hihetetlenebb nála? Egy regényíró sohasem tud olyan képtelenségeket ábrázolni.) Mindig azt mondják. regényeket olvasnak. 1876) A múlt században. az egyén elidegenedését.). a szó legnemesebb értelmében." DOSZTOJEVSZKIJ Bűn és bűnhődés (1866) A teljes realizmusban megtalálni az emberben az embertÉ Pszichológusnak neveznek: nem igaz. s az emberek. ha szórakozni akarnak. Az űrjelenetben elhangzott: "A cél halál. Az alapvető sorskérdést. hanem az egész orosz irodalom messianizmusát is" (Hauser A. csak realista vagyok. amikor "a nyugati regény a társadalomtól elidegenedett. amelyek az egyént a világtól és a közösségtől elkülönítik. A zárókép utolsó szavai ("Mondottam. Szerintem épp fordítva áll a dolog: mi volna fantasztikusabb és váratlanabb. egyhangú. az orosz kezdettől azon démonok elleni harcot ábrázolja. hogy a valóság unalmas. ember: küzdj és bízva bízzál!") sokféleképpen értelmezhetők. S az ember célja e küzdés maga." ádám végső kételyeit tovább oszlathatja Péter apostolnak már a hatodik színben elhangzó útmutatása: "Legyen hát célod: Istennek dicsőség. a művészethez. de jelentésüket korábbi szövegrészekre emlékezve szűkíthetjük és pontosíthatjuk. a magány súlya alatt összeroppanó egyén ábrázolásába torkollik.ádám előtt azonban "Végtelen a tér". a képzelethez fordulnak. a legközönségesebb dolgok alakjában. Magadnak munka. mi benne van. "mely munkára hív". (DOSZTOJEVSZKIJ: NAPLóJEGYZETEK. Ez a lényegbeli vonás nemcsak olyan figurák problematikáját magyarázza meg. Csak egy parancs kötvén le: szeretet. mint amilyeneket a valóság tálal fel nekünk naponta ezerszámra. a modern ember . 1880-1881. (DOSZTOJEVSZKIJ: DON CARLOS éS SIR WADKIN. mert az emberi lélek teljes mélységét ábrázolom. az élet küzdelem.

furcsa ČéretlenÇ nézetek hatására elhatározza. Egy fiatalember. ČMiért is él?Ç. pontosan ebben az évben. tartanak az anarchiától. miért él a világon. beteg. [É] Semmi gyanút nem támasztanak és nem is támaszthatnak ellene. Čéletének semmi értelmeÇ. hogy egycsapásra javít nyomorúságos helyzetén. részvétel a közös emberi sorsban" (Török E. ha egyáltalán bűnnek lehet nevezni azt. Hőseik mind ezzel a problémával viaskodnak. hiszen ez a süket. s lehet. megszabadítja húgát. s így boldoggá teszi vidéken élő anyját. Ezek a kérdések kisiklatják a vágányról a fiatalembert. süket. hogy egy hónap múlva úgyis meghalt volna. a .nem nemesi származású és nagy nyomorban él -. ČHoz-e ő hasznot valakinek is a világon?Ç és így tovább.). és senki sem érzi a megoldásával együtt járó felelősséget kínzóbban. mint Tolsztoj és Dosztojevszkij. Ki tudja ma. kínozza a nála szolgálóként élő húgát. "A cselekmény napjainkban játszódik. aki társalkodónő egy földesúri családban. Dosztojevszkij két tervezetének cselekményét egyesítette művében. Aktuális tárcaregényét. hogy megöli egy címzetes tanácsos özvegyét. úgy dönt. ahol kéjvágyával üldözi és már-már vesztébe kergeti a családfő. az író szerint.elmagányosodását az oroszok a szabadság problémájaként fogalmazzák meg. és egész további életében becsületes lesz. úgy dönt. 1866-ban pedig a teljes Bűn és bűnhődést. intenzívebben. aki különben pénzt szokott kölcsönözni kamatra. De itt bontakozik ki a bűncselekmény lélektani folyamata.) Sehol sem élik át ezt a kérdést mélyebben. amit elkövetett.. kiforratlan. amely. azaz természetesen Čjóvá teszi bűnétÇ. Az öregasszony ostoba. ostoba. A magány feloldásának posztulátuma. ő maga pedig befejezi tanulmányait. A gyilkos . erős és megdönthetetlen Čaz emberiség iránti humánus kötelezettségeinekÇ teljesítésében.. aztán egészen más elképzeléséről tájékoztatja kiadóját: a készülő új mű "lélektani beszámoló lesz egy bűncselekményről".Részegeskedőket' pétervári nyomorleírásnak szánta (hőse valószínűleg Marmeladov lett volna). "a szabadságkeresés katasztrófájának regényét. hogy megöli az öregasszonyt. az elképzelhető valódi boldogság forrása viszont: a szenvedés vállalása. könynyelműségből.] egy véletlen körülmény folytán sikerült gyorsan és eredményesen végrehajtani elhatározását. A túlzott individualizmus és a (napóleoni) hatalomeszme megszüntetésére irányuló két nagyregény egyidőben jelent meg a Russzkij Vesztnyik hasábjain: 1865-66-ban Tolsztoj Háború és békéjének első fejezeteit közölték folytatásokban. akit kizártak az egyetemről . az erkölcsi relativizmus veszélyétől. bűnbe és magányba sodorja az embert. kifosztja. mi a ČjóÇ és mi a ČrosszÇ? Mindenki maga szerint tanítja. a bűnözéstől. ("Beteg társadalmunkban felbomlik a jóról és a rosszról alkotott fogalom." Dosztojevszkij. gonosz és nem kíméli mások életét. lebegő. gonosz és beteg öregasszony maga sem tudta. [. de mértéktelen uzsorakamatot szed. külföldre megy.

"félőrültek" világáról csak keretül szolgál. hangnem. bonyolult.műfajok keveredéséből is . a pszichológiai típus.6. [É] lebilincselő olvasmány lesz [É] tűzzel a lelkemben írtam. és ő a végén belső kényszer sugallatára feljelenti magát. álom és valóság keverésével. társadalmi-filozófiai. szept. eszmélésregénynek. "egyszerre több elbeszélés és kisregény zsúfolódik egybe". Engelgardt magyarázata: "Dosztojevszkij azt ábrázolta. prostituáltak. elidegenedés érzése. Ezt azonban nem szabad úgy értelmeznünk. Háttérbe szorul a társadalombírálat. Az isteni igazság. mivel szerinte az értelmiségi társadalom meghatározó tényezője az eszme.új. B. különböző megismerő. a kocsmák. az anekdota. a mindennapi vagy történelmi tabló töltötte be.megoldhatatlan problémák elé kerül. ellenpontozásokkal. aki mint láthatatlan. mert végleg kimeríti az emberiségtől való elszakadás. tudatokban gondolkodott. anyja nincs az embernek".így a pszichológiai-filozófiai szólam sűríti a szociálisat is." (Levél Katkovnak. Az igazság és az emberi természet törvényei kerekednek fölül. az "eszmehordozóvá" vált főhős hatalomeszméje kerül előtérbe . részben azért.és ritmusváltásokkal . Török E.). sokféle különnemű elemből . 1865.a "discordia consors" (összhangzó különbözőség) hatásával. sokáig habozik." Az író művei zenei felépítésűek: önálló szólamok. Még a rabság vagy akár a halál árán is kész visszatérni az emberek közé. a földi törvény követeli a maga jogát. hogyan él az eszme az egyéni és társadalmi tudatban. az ő számára efféle objektumként az 'eszme' szolgált. ill. az eredeti elképzelés válságleírása a romlott nagyváros nyomorító hatásáról ("ahol csak apja. amely mindjárt a bűncselekmény elkövetése után született meg benne.én'-ek egymás közti kölcsönviszonyának . hogy hőse kövessen-e el öngyilkosságot. intellektuális-lélektani regénynek. nehezen meghatározható regényformát hozott létre. de mindentudó lény van jelen. ítélkező . Nevezték többek közt regénytragédiának. mint azt a törvényhozók gondolják. hogy Dosztojevszkij É irányzatos elbeszéléseket írt és tendenciózus művész volt [É] ahogy más regényírók számára a centrális tárgy szerepét a kaland. ("Elbeszélés harmadik személyben. nem is sejtett. (Az író analitikus eljárása: "az emberben az emberrel együtt a világot is elemeire bontó módszer". szubjektív részigazságok hangzanak egyidejűleg. a két legelterjedtebb meghatározás: művei ideologikus regények (Engelgardt) és polifonikus regények (Bahtyin).) Dosztojevszkij műveiben. váratlan érzések kínozzák a szívét. a szerző nevében. öngyilkosok. mert ő maga is követeli azt erkölcsileg.) Az író ezt a változatot még két további tervezetben pontosítja.) és csak hosszú kísérletezés után mond le az eredetileg kiválasztott nézőpontról: az első személyű vallomásformáról. és ettől nem kell elállni egy percre sem". saját megállapítása szerint is. Bahtyin szerint az író eleve különféle nézőpontokban. [É] a bűncselekmény elkövetése miatt kirótt jogerős büntetés sokkal kevésbé félemlíti meg a bűnöst. II.

3.Bahtyin szerint nem maga az eszme a főhős. . rendőrségi irodákban. kocsmákban keresi az emberek társaságát. ketrec. Szvidrigajlov.). Porfirij is megállapítja. VI.az Engelgardttal vitázó . Raszkolnyikov viszont a gyakorlatban is kipróbáljaÉ A mű .5. egészen szűk terekben .egész problematikáját meghatározó és feszültségét fenntartó alapkérdései: átléphetők-e a társadalmi-erkölcsi normák? Melyek egy torz eszme hatására cselekvő ember sorslehetőségei? Mit tehet az egyén a nyomor. szekrény. abban a gyűlöletes koporsóban érlelődött mindez" ( I. ha eszméjét. talán az egész emberiség számára üdvös eszméjét másképpen megvalósítani nem tudja" (Raszkolnyikov).édesanyja is koporsóhoz hasonlítja. Rastignacnak megölné-e a mandarint?. akiből az eszme hozza felszínre a benne lakozó rejtett tartalmakat. el meri-e követni tettét.) Dosztojevszkij ironizál a korabeli pozitivizmus.2. vállalja-e a szenvedést? A regény a megírás jelenének Pétervárján játszódik. a kiszolgáltatottság. a zugomba. objektív világban. de "ki nem tarthatja magát ma Napóleonnak nálunk. hogy gyűlöltem azt az odút!" (V. sokféle következménnyel.1.). Oroszhonban?" (Porfirij. miért is gyilkol.") A szerző által mindig meg is határozott alapeszme kivételesen fontos elem. hanem az eszme embere.aztán elküldi a szibériai sztyeppékre.problémáját helyezte világa középpontjába.4. hanem éppen egyenrangú tudatok és világlátások sokasága kapcsolódik itt össze valamilyen esemény egységében. bűntettben realizáltan. az egyént rubrikákba soroló "tárgyilagos" beállítottságán - . . ("Minden embernek levegő kell". VI. Ha fuldoklik. a rossz társadalmi berendezkedés ellen? Le tud-e számolni Raszkolnyikov az erkölcsi szabályokkal. III.pusztán gondolatjátékként . átjáró bérszobákban.) Az alapkérdést .. ("Regényeinek legalapvetőbb vonása az önálló. Műveiben nem jellemek és sorsok sokasága bomlik ki egy egységes.változatos szinonímasora: lyuk.áthallható. ("A nem közönséges embernek joga van lelkiismeret-furdalás nélkül átlépni bizonyos akadályokon. de . leküzdhető-e bűntudata. a Néva és a Katalin-csatorna partján bolyong. zug. szerinte "legalább felerészben ez a szoba az oka. valamely egységes szerzői tudat fényében. Raszkolnyikov odúját . és tudod-e. (vulgár)materializmus statisztizáló. gazdag polifóniája. de csak abban az esetben. hogy az alacsony és szűk szoba szűkíti az agyat és a lelket? ó. hajófülke stb. "Behúzódtam. hogy ilyen búskomor" lett a fia (III. aki szintén lát összefüggést: "abban a lyukban. A Bűn és bűnhődés középpontjában a napóleoni hatalomeszme és hatásának bemutatása áll. dialogikus viszonyban más eszmékkel. hogy Raszkolnyikovnak "itt most nincs elég levegője". cselekménymozzanatként.5. utcákon. a teljes értékű szólamok igazi.). egymástól elváló szólamok és tudatok sokasága. l. Goriot apó -. mint a pók.feltette már Bianchon is egy másik szegény joghallgatónak.

hogy hosszú belső monológban reagáljon rá. ott virul a politikai gazdaságtan" (I. Angliában eszerint is járnak el. mint az eredetiben 560-szor előforduló.A bűnről'.logika' gúnyos értelmű. . cselekvő és vívódó stádiumra irányul. A cselekményidő előtti provokatív tanulmány . Hajnády Zoltán észrevétele szerint. ironikus a Kristálypalotának (az 1861-es angliai világkiállítás szenzációjának) kocsmanévkénti felhasználása -. ill. hogy "minden szereplő saját nyelvén és saját fogalmaival beszél" (Dosztojevszkij). a tizenegyediken vallja be. de Rogya azzal is "négyszemközt" akar maradni. A mű egész felépítése drámai: a cselekmény kezdetére már kialakult eszme próbájaként elkövetett tett fordulatot hoz az alapszituációba. 4. viszont állandóak a replikák. "ma már a tudomány egyenesen tiltja a részvétet. semmittevése. a történelmi szerepek összefüggéséről .a .4. egy-egy soktalálkozós nap aprólékosan részletezett (pl. Az első fejezet a gyilkosság közvetlen előkészítésének és elkövetésének. III. az uzsorásnő oroszul .vdrug'). 2.2. vagy akárhová. mert "önkéntes vallomása után öt hónappal kimondták felette az ítéletet" -. a dinamikus cselekménymenet is fokozza a végig szinte hipnotikus feszültséget (bár. tettét az elkövetéstől számítva kb. a tényleges cselekmény pedig csak addig tart. a "különös napok sűrű ködje" miatt nem követhető pontosan az objektív idő. nappali alvása. A pergő tempó. a további öt és az epilógus a következményeknek a . a cselekményidő viszont mindössze kb. milyen tudományosak" (I. a személyiség szabadságáról.az epilógus a (konvencionális) szerzői monológforma miatt is elkülönül -. nincs epikus életrajz és előtörténet-ismertetés. (A többi levél tartalma . pusztán intellektuális (eszmekialakító) korszaka. a fordítók lassították a ritmust: a hirtelen(ében). és mindig fontos fordulatot bevezető .-ig). így van jól. Ugyanígy "drámai" a művet meghatározó dialogikus és belső monologikus közlésforma.Luzsin és Szvidrigajlov Dunyának szóló írása . aztán konfrontálódik.matematika'. mert az egész mű a közbülső.amit Porfirij véletlenül olvasottÉ monologikus leírásban nem. lázálmai. Ezzel könnyítenek a többin. két hét: a harmadik napon gyilkol. ČSzázalékÇ .procentscsina'. míg a konkrét helyzet lehetőségei tisztázódnak. csak a róla szóló vitában szerepel (amikorra már szerzője véleménye is módosul).).csak reagáló mozzanatokból válik ismertté. váratlan(ul) feleannyiszor szerepel.-tól IV. Az epilógusban Raszkolnyikov már kilenc hónapja raboskodik a fegyházban "a gyilkosság napja óta csaknem másfél év telt el". a közvetlen családi előzményeket édesanyja levele ismerteti.igazán remekül kitalálták ezeket a szócskákat: milyen megnyugtatóak.) Ťgy Raszkolnyikov korábbi. "évente ennyi meg ennyi százalék csak menjen a pokolba. az egész cselekményt "elvitázzák" úgy.). majd etikai (új lehetőséget teremtő) életszakasza is kívülmarad a cselekményen .

az öntörvényűség relativizmusát tragikusan képviselő Szvidrigajlov és a komikusan megjelenítő Luzsin). Szonya a lelkét gondozza.törvény' szó. mint negyvenszer fordul elő".közeledik a kátorgabeliekhez. A hősök szerepét. a hatalom jelképére. de az altruista szeretet is.7. hogy a társadalmi rossz ellen hiábavaló. Porfirij az eszét. Luzsin tócsa. cselekménymozzanatilag eltérő zárójelenet (IV.). és minden szólam új oldalról mutatja be az eszmét. párhuzamos ellentétek (Szvidrigajlov és Raszkolnyikov gyilkosságai. pozitív és negatív transzformációkkal (Szonya és Dunya közeledik egymáshoz. óhitű szakadárok.álmot lát .majd az ápolja őt . Minden szereplő reagál Raszkolnyikov eszméjére és tetteire.). domináns jellemvonását már beszélő neveik meghatározzák: Raszkolnyikové (l.végül elkéri a Bibliát. Hajnády Z.bűn' (. az ismeretlen vádló bocsánatkérése is félelmetessé válik az így ismét egérutat nyerő Raszkolnyikov öngúnyos mosolyától. amit Raszkolnyikov vallomástétele követ. Marmeladov lekvár. "több. és a szereplők is párokat alkotnak. Szofja görögül bölcsességet jelent. tragikus mozzanatokkal zárulnak: a kettős gyilkosság (I. (Az egyetlen. először durva Szonyához .Marmeladov aztán ott végzi. Rogya majdnem a kerekek alá kerül .mintha a belső ellentmondásokat dramatizálná az író az alteregókkal. A hős tudatával az író szembesíti a többiekét. K. húga hasonlít rá Razumihin és anyja szerint is stb.7. mindenki maga is választási kényszerbe.) A fejezetek az író világára jellemző feszült jelenetekkel. amit a cselekmény további építésének nevezhetnénk. döntéshelyzetbe kerül.porphüreosz') a bíborszínre. minden egyenrangúan dialogizáló szereplő főhős. hogy Szvidrigajlov főbe lőtte magát stb. majd értesül arról. (Razumihin: ész. [É] Raszkolnyikov távol tartja magát a bűnözőktől .presztuplenyije') az eredetiben a törvény áthágásával áll kapcsolatban (a . segítői viszont "ápolják": Razumihin a testét.) Az epilógusban már "semmi sem történik.). (Világossá válik. . származékaival.6.). A cselekményszálak között is fennállnak párhuzamok. karikatúrákkal. értelem. végül Szvidrigajlov öngyilkossága (VI.6. a "föld alóli" ember és Szvidrigajlov feltűnése (III. hogy az analízis a vélemények szembesítésére és a bűnhődésre irányul. semmit meg nem bán . raszkolnyikok) az emberektől való elszakadására utal. Lebezjatnyikov.beteg lesz .) után ilyen Marmeladov elgázolása (II. Ivanovna őrjöngése és tüdővérzése (V. a maga is öngyilkosságra gondoló főhős előbb egy nő vízbeugrását nézi végig. a cím a tárgyat határozza meg: a . értelmetlen nemcsak a voluntarista lázadás. a morálisan degradáltak (Marmeladov.) Saját torzított eszméit képviselik negatív hasonmásai. a motívumrendszer jellegzetessége a "hasonmás-jelenség" .bemutatása . . Porfirijé (gör.). titokzatos.5.).a szerkezeti arányok is azt tükrözik.). itt azonban az elbeszélő szerint egy új regény kezdődhetne" (Király Gyula).ettől kezdve elindul egy új fejlődési szakasz.6.

mellébeszélve elterel. "életrevaló".étellel. hanem polifon dialógus.semmi emberi nem idegen tőle').5. de emberséges: Raszkolnyikov önmagára találása. hogy mi játszódik le barátjában. a személyiséget egybefogó hit. s ezért a hagyomány. értelem nélküli hasznosságelvű szörnyszülött. Háromszori összecsapásuk (III. deklasszálódott személyiség. tapasztalt vizsgálóbíró a józan ész képviselője. közlékeny.Rogya mélyen megdöbben. autonómiáját vesztett.5. ruhával . A polgári származású törtető.csak Dunyán könyörül meg). konvencionális. a főhős parodisztikus hasonmása. a lányát feláldozó alkoholista szánalmas. minden erkölcsi parancs megtagadója. a pozitív eszmék gúnyolója (. aki megzavarja ellenfelét hunyorog. az öngyilkosságba kerget. élesen lecsap -.) Marmeladov. ("Az eszmék. megmérgezi feleségét . azaz tudattalan tiszteletét elfogadni már nem képes intellektuel erkölcsi-szellemi űrbe kerül.I. gyenge. felismerése. ironizál. Fejér ádám. az intuícióira támaszkodó. VI. hogy mennyire átértelmezhetők az elvek."kétvégű botként" . amit a főhősnél a logika.). számító jövendőbelijét megalázó házassági koncepciója alapján akarja megvásárolni -. megerőszakolása után. Az eszme nélküli. de feldühíti a tőle undorodó fiút. szereplési kényszerében családi nyomorával szinte kérkedő mazochista. (Nála a pszichológia tölti be . önmagát felmentő. ugyanakkor tudatosan gondolkodó.) nem szokványos nyomozati kihallgatás. Raszkolnyikovra irányuló erkölcsi befolyásoló szándékával ellenkező hatást vált ki (megzavarja ugyan. . Luzsin (az orosz karrierista hős) ostoba. halálra kínozza inasát. csapdaállító. kissé felszínes figura (azt nem veszi észre.azt a szerepet. Gyámfia.) Az önkényeskedő amorális földesúr. az alapeszme éles ütköztetése. ami az emberiségnek hasznos". aki irtózva utasítja el ajánlatait is). mivel a világon mindennek az alapja a magánérdek" (II. Ez a veszély fenyegeti Raszkolnyikovot.) . Egész lényét ösztönlétének rendelte alá: kiszámíthatatlanul szeszélyes. és ennek esik áldozatul Szvidrigajlov is". Szvidrigajlov. a rend. meggyőzése a fontos számára. de "testi" gondjaiban . könnyen kapcsolatokat teremtő. célozgat.2.segíti). "hasonszőrűek vagyunk" stb.) óvatos. gátlástalanul kiéli vágyait (egy 14 éves süketnéma lányt. a kishivatalnok Lebezjatnyikov hozzá méltó. A hajdani szebb napjait idézgetve a közönségességig züllött.. meggyőződés és evidenciák nélkül álló. kártékony egoista: "ma viszont a tudomány azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat. provokatív taktikus. Pedig racionálisan próbálja megközelíteni.. és az emberi degradálódás. a társadalmi deklasszálódás útjára sodródik.5. talál közös pontokat ( "maga is elég nagy cinikus". elvi vitákba nem bocsátkozó. IV.Lebezjatnyikov csúszómászó. V.) Razumihin derűs világképű. szkeptikus Porfirij. ("Minden nemes. a törvény tradicionális.

2. III. test-szellem-lélek küzdelmét vetíti előre közvetlenül a gyilkosság előtt. értelmével lázadó egyéniség" (Török E. csak amolyan szektás". Egyedül vele folytat szerepjátszás helyett . életet oltottál kiÉ a magad életét". mintha két egészen ellentétes karakter váltogatná egymást benne". földcsókolás) és önfeladásra kényszeríti. adott életszakasza fordított karriertörténet. 2. minden ésszerűséget meghaladva (l. de még a másik anya. nevelőanyja) másokért. menjünk együtt!".4.őszinte dialógust a főhős. minden szenvedővel. Raszkolnyikové is feláldozná lányát a fiáért .. apja. Elgyötört állapotának következtében rendszeresen álmodik. "Hát nem ugyanazt tetted te is: Te is áthágtadÉ át merted hágniÉ magadra emeltél kezet. Dosztojevszkijnél az álom a művészi sűrítés eszköze is. és nincs rá lehetősége. . ellentmondásos. (Egyik rémálmában újra elköveti a gyilkosságot.) ébrenléte gyakran a valóságtól el sem határolódó álmok folytatása. A festőinas. ő a középponti tudat monologikusan is. Szonya is önmagát áldozza fel . Uralkodni akar. dialogikusan is. következetlen racionalista egoista.hisztérikus K. Jellemvonása a despotizmus. az epilógusban leírt álom pedig az önzés egész világot fertőző ragályos kórjának víziója. Célja: hatalmába keríteni a társadalmat. Ivanovna neveltlányát a bárca kiváltására kényszeríti. önmarcangoló. a cselekmény két kiemelt pontján életfordulatait egy-egy "borzalmas" látomás előzi meg: a szerencsétlen ló agyonveréséről szóló rémálma az egység megbomlását. sokszor szaknyelvi fogalmazásban. ill. éppen ezért -. "átkozottak vagyunk mind a ketten.keresztény hitével szemben. a választás szabadságában élő autentikus ember. A szeretettanítás megvalósítójaként felkelti a lelkiismeretet. élesek és rendkívül hasonlatosak a valósághoz".tanulmányait megszakító 23 éves joghallgató .). VI. erős. ("Olyan. ő a művet mozgató eszme képviselője. a "töméntelen emberi szenvedés" megjelenítőjeként Raszkolnyikovot szimbolikus gesztusokra készteti (leborulás. és ennek a társadalomnak a megvetése. becstelenségben élni". IV.) Raszkolnyikov intellektuális és erkölcsi dilemmákon töprengő. megbánó bűnössel azonosulásra kész. Mikolka . és az öregasszony gúnyosan kineveti. Razumihin.) Felsőbbrendűség-tudatú alakjában "kifejezésre jut a végtelen önhittség és a gőg.) Raszkolnyikov "már az egérlyukból kitörni akaró. saját erkölcsi meggyőződése ellenére. Minél hamarabb .és Dunya kész is férjhez menni Luzsinhoz. ("Beteges lelkiállapotban álmaink sokszor hihetetlenül plasztikusak.új típusú orosz hős. A sorscsapásokat alázattal viseli. ("Micsoda irtózatos gyötrelem ennek a lánynak már régen gyalázatban. ő is "törvényszegő".5. és hisz az újjászületés lehetőségében. I. A "tiszta prostituált".meg fegyházbüntetést vállalna ártatlanul magára más helyett.aki "nem raszkolnyik. cselekvő polgári értelmiségiként .

6.". Nincs abszolút indítéka.elméleti föltevéséhez (a fojtogató környezeten és körülményeken kívül is) gyors motivációsorozatban kapja az indítékokat. mélyítik belső drámáját -. IV. 13 lépcsőfok. Ambivalens viselkedésű.5.3."Hogy is férkőzhetett a fejembe ilyen ocsmányság?! Mennyi mocskot rejt mégis a szívem!" . tudatosul elkövetési szándéka . visszamegy a tett színhelyére. védekezésre is képtelen ártatlan áldozat . III.rá később nem is gondol. rémálom. ha más önjelölt világmegváltó.meghallja. szenvedjen. (Lizaveta a gyilkosának azonnal megbocsátó. őt nézi tetűnek?) Ťgy pusztán eszmei indíttatásból akarja önmagát próbára tenni: fel kell mérnie.nem bírja a "bizonytalanságot". álzálogtárgy). meggazdagodni" (az író kézirata) . Dunya választási kényszere hatására társadalmi indítékokat talál. felhívja magára a figyelmet . és minden megoldódik. (Akkor tör ki rajta a tett-kényszer. állandósul önkívületi. hogy Lizaveta nem lesz otthon. amikor . belső egyensúlyát vesztett személyiség. talán még boldogtalanabb lennél".fokozza dilemmáját. boldogtalan leszel.ismét véletlenül .) Erőszakelkövetése gépies. ájulásos. folyton ingert érez a feladásra. ("Akinek van lelkiismerete. (Rögtön fölmerül. I. mert mi van. elmélete "kétélű fegyver". mert teljes gyűlölete a minden tragédia okának szimbólumává vált uzsorásnőre irányult. (Kihívóan lép fel Zamjotovval. a szándék kivitelezését számonkérő. nemes célja érdekében. labilis állapota ("talán igazán őrült vagyok". anyja levele. családi ezüstóra). előkészül (hurok. hipotézise alapján kétféle mércével méri az embereket. . III. ami így "egy csapásra eldőlt".) Bűnhődési életszakasza önmegismerési és a világra eszmélési .türelmetlen. mire képes ("csak merni akartam"). balta.) Nem teheti ki sokáig magát a bűnélménynek. fordítás). hogy vétett.siettető és késleltető mozzanatok fokozzák a feszültséget. de már az elkövetés előtt összeomlik lelkileg.) Abszurd koncepciója. Saját nyomora és Marmeladovék sorsa felkelti szociális igazságérzetét. harmadik találkozásukon Porfirij megállapítja: "™n már nem hisz az elméletében". nem tud kikapcsolni. számára elviselhetetlen a szerepjátszás.) Csak az üggyel kapcsolatos hírek foglalkoztatják. ("Ha elérsz egy határig."Micsoda aljasság ez" stb. kockázatosak összetűzései a vizsgálóbíróval. át tudja-e lépni az erkölcsi normákat."A véletleneknek ezt a találkozását később is mindig nagyon különösnek érezte". vágyat a közlésre.) . ha elismeri.hatalomra tenni szert. forróláz gyötri.2. felháborodik."csak" 730 lépés. de ha átlépnéd. képtelen a fáradságos napi munkára (óraadás. és nem léped át. . és tudatosan provokálja is a gyanút. Tanulmányozza a terepet (l. Ez még ráadás a kényszermunka tetejébe. hirtelen szinte belehajszolja magát a gyilkosságba. és hibák csúsznak az elméletbe: helyzetkényszerben meg kell ölnie a szemtanút is. de egyhavi vívódás után . véletlenül kihallgatott kocsmai beszélgetés . "hogy lehet megkülönböztetni azokat a bizonyos nem közönségeseket a közönségesektől" (Porfirij).

Erkölcsi érzéke . II. felismeri a kivezető utat (tartozni kell valakihez.3. III. az általános igazságszolgáltatásban (III. hisz az "új Jeruzsálem" eljövetelében. ™nbecsülését nem veszti el teljesen." A formateremtő.Kafka. amely megéri.6."magamat öltem meg.7. II. század szinte valamennyi alkotója . erős benne az élni vágyás."ha azért öltem volna. hogy "mélységes hazugság rejlik benne és gondolkodásában". hisz a csodákban . Legnagyobb büntetése elszigetelődése. pedig a feloldáshoz bűnbánat kell. Malraux. hibái bosszantják. Hesse. akkor mostÉ boldog volnék").). Az ember nem születik. képtelen az öngyilkosságra ("Csak élniÉ élniÉ Akárhogyan is. Huxley.). a "tátongó szakadék"."az ördög ölte meg" .). és ezzel megváltani magad"). nem az anyókát" . A XX.). szakít családjával ("Ha én nem mondom meg nekik. Faulkner stb. Felismeri. Ez a mi földgolyónk törvénye: az élet folyamatának közvetlen érzékelése olyan hatalmas öröm. akkor én nem megyek vissza hozzájuk.még működik (felháborodva utasítja el húga kerítőit. hanem együtt kell élni) . magánya. úgy véli. mintha megválthatná magát ("véres lettemÉ csupa vér vagyok!". ami elválasztja az emberektől ("soha semmiről nem beszélhet többé senkivel a világon". hogy évekig tartó szenvedéssel fizessünk meg érte. Az "újdivatú hitetlenség" nem éri el: keresi Istent. s a regény határozott feleletet ad a problémára az evangéliumi szellemben: 'Ne ítélj!' és 'ne ölj!'" (Babits). a meghasonlott embert felfedező Dosztojevszkij radikális fordulatot hoz a regény történetébe. hanem rászolgál a boldogságra. akkor ők nem fogadnak be engem" kézirat). mert éhes vagyok. . l.és irányzata valamilyen vonatkozásban elődjének tartja. Miller.az ismétlődő "betániai Lázár"történet a test feltámadásának parabolája is -. s mindig szenvedéssel. de élni! [É] Hitvány az emberÉ és hitvány.erőszakos tettén kívüli esetekben . Mauriac. s közben a katasztrófát ösztönösen megsejtő anyja félőrülten meghal). aki emiatt hitványnak mondja". csak magát okolhatja ügyetlenségéért. végül az értelménél is erősebb erők legyőzik logikáját. Megkezdődik lelki átalakulási folyamata. hajdani menyasszonya -. a tett nevetségessége.folyamat. az utcán megmenti az ittas úrilányt). ha pedig mindent bevallok nekik. Az epilógusig nem bánja meg tettét. megfogadja Porfirij tanácsát ("ne vesse meg az életet [É] szenvedni nem utolsó dolog. Intellektuálisan nem látja be bűnét ("nem embert öltem. Szenvedjen") egyébként is motivált a szenvedésvállalásra. nem csak önmagunkért vagy csak másokért.5. egy elvet öltem meg" . a szenvedés a boldogság ára. Mert Dosztojevszkij szerint "nincs boldogság a kényelemben. Végül Szvidrigajlov zsarolásától is tartva. reménytelen helyzetét felismerve enged Szonya könyörgésének ("vállalni kell a szenvedést.így marad nyitva a kibontakozás lehetősége. és megteszi vallomását. úgy tette tönkre önmagát."csak egy férget öltem meg" . támogatja Marmeladovékat. . "a lélek mégis vétót kiált. hogy bűne újabb bűnöket szült (segíteni akart családján. társkeresése.

mely A kőszívű ember fiainak is meghatározó eszmei és poétikai elve lesz: "Ťrjunk mitológiát. az emlékezet és a képzelet összesűríti az eseményeket. amit láttunk. ami megtörtént. Akik kétszer halnak meg. aminek szemtanúi voltunk. tied. a történelemben jártas olvasó azonban tudja. Sorsfordító korszakokban összetorlódik az idő. Már a világosi napokat követő országos gyász és levertség idején fölidézte a függetlenségért folytatott küzdelmet a Csataképekben (1850). amit tapasztalánk. s a nagy események végig vannak szőve benne. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc témáját az író több nagyterjedelmű regényben is földolgozta (Politikai divatok. A mi lengyelünk). mely a befogadó logikája szerint 1848 kora telétől 1849 késő őszéig tart. A kiskirályok." A beharangozott alkotást a következő év január 1-jétől A Hon közölte folytatásokban. hogy a mű elején lezajló nagyváradi megyegyűlés mintájául az 1845. Gide az "action gratuite"-elmélet felállításában indul ki belőle. A kötet egyik novellájában."beépül a nyugati kultúrába". valóan. Az olvasó számára folyamatos cselekményláncnak hat a Baradlay Kazimir halálától a szabadságharc bukásáig és a megtorlásokig tartó történet. A tengerszemű hölgy. amiket tőle kaptam"." A történelem mitikus értelmezése tükröződik A kőszívű ember fiai időtechnikájában. rokonának vallja Nietzsche: "nem ismerek értékesebb pszichológiai adatokat azoknál. Az ércleányban fogalmazta meg azt a szemléletmódot. mindent. Egy az Isten. nagyszerűt. és aztán egy egészen más műfaj szerint ledorongolni (BENEDEK MARCELL) Jókai új művének előkészületeiről a Fővárosi Lapok számolt be 1868ban: "Jókai Mór ismét egy nagy regényen dolgozik. már a végleges címmel: A kőszívű ember fiai. Enyim. emberfölöttit. Címe: Anya örökké. Beke Margit fordította. Szellemi előfutáruknak mondják az egzisztencialisták (főként Camus). Valójában azonban legkevesebb négy évet ölel át a regény. övé. JóKAI MóR A kőszívű ember fiai (1869) Nem szabad mesemondónak nevezni Jókait. Jókai csak ritkán nyújt fogódzót. minden csodálatost. december 15-i bihari közgyűlés szolgált. Ťgy a nyitófejezet . A forradalom idején játszik. A művet Görög Imre és G. Ťrjuk le az év eseményeit híven.

Pedig Az első lépcső "ama" magaslathoz című fejezet. majd április 21-én Budavár visszafoglalása. mint amit . 1848. ahol hősök. a kudarc belső okainak feltárását. Abba a mítoszvilágba tartozik. A nyitó jelenetben a halálos ágyán fekvő Baradlay Kazimir végrendeletet diktál feleségének. Ezt a feladatot a magyar irodalomban mások. Az olvasó azonban mindezt nem érzékeli. egy-egy epizódban feltűnik Görgey. de alakjának megrajzolásában a könyvélmények és Szacsvay Imre sorsa is szerepet játszott. A história nemcsak hátteréül szolgál. április 6-i isaszegi csata. hogy a gyászidő letelte után új házasságot kössön. hogy azok a monarchia hű támaszai legyenek. hogy valóság és fikció szervesen egybeolvad A kőszívű ember fiaiban. és a rákövetkező Tavaszi napok között legalább két és fél esztendő telik el. értelmetlen számon kérni tőle a kritikai szembenézést és elemzést. Három napba sűríti viszont a Bécsből a Kárpátokon át hazatérő Richárd kalandjait az író. hogy mindenben az ellenkezőjét cselekszi majd. ™dön figurájában Beöthy ™dön. Meghagyja számára. milyen szellemben nevelje fiait. Henczi. Az író élclapjaiból került át a regénybe Tallérossy Zebulon és Mindenváró ádám. ahol megpróbáltatások vannak. bár az egyes történésekre fordított terjedelem különböző. többek között Arany János és Kemény Zsigmond végezték el. hanem alakítja is a középpontban álló Baradlay család és a velük kapcsolatba kerülő személyek sorsát. hogy ™dön gyermeke a szabadságharc bukásakor már három éves. Budavár ostroma mint a regény egyik csúcspontja négy fejezetet fog át. ami benne felemelő. Sőt felesége életét is szabályozni akarja: arra kényszeríti. áldozatok. Richárdéban pedig Lenkey századosé és Desseffy Lajosé. Mészáros Lázár. Ettől kezdve. A mitikus szemléletmód következménye. az életképek sokaságából álló regény egybefüggő freskót alkot. A Baradlay fiúk megrajzolásához sokan szolgáltak mintául. Az évek múlására utal az is. Kleinheincz. Férje halálának pillanatában azonban Baradlayné megfogadja. március 13-i bécsi forradalom. Ezért a forradalomról és szabadságharcról emlékezve arról szól. A történeti események közül szerepel A kőszívű ember fiaiban az 1848.időpontját ugyanezen év elejére tehetjük. ™zvegy Baradlay Kazimirnét főként édesanyjáról mintázta Jókai. melyben az Oroszországból hazatért ™dön elfoglalja a főispáni széket. ahonnan nehéz időkben is erőt lehet meríteni. A szereplők között találunk történelmi alakokat. de a hősszívű anya gyakran feltűnt az egykori tudósításokban is. Jókai számára 1848-49 olyan szellemi és erkölcsi tőkéje a nemzetnek. az 1849. Kmetty. a magyar parlamenti küldöttség március 15-i bécsi látogatása. a bécsi munkáslázadás leverése. március 13-tól viszonylag összefüggően követik egymást az események. amelynek évszázadokra be kell vonulnia a magyar történelmi mitológiába. a december 11-i kassai vereség. A mellékalakok közül Boksa Gergő Rózsa Sándorral mutat rokonságot. Irányi Dániel élettörténete és jellemvonásai figyelhetők meg. Jenő felvette az író egyes jellemvonásait.

A magyar szabadságharc a jó és a gonosz egyetemes vetélkedése: "Az egész világ két táborra oszlott. büntet vagy felmagasztal. s Richárd csapatával hazatér. ™dönt. s a fiú elfoglalja a császárpárti Rideghváry Bence helyett a főispáni széket. Richárd katona. majd a szabadságharc idején kormánybiztos lesz. Jenő Alphonsine-ba szerelmes. a haza sorsa nem érinti meg. A legkisebb fiú. Jókai tehát beleavatkozik hősei életébe. hazahívja. a gyermeket nem vállalja. A fejezeteket felvezető monumentális képek a természeti erők beavatkozásáról tudósítanak: "A nap nyugovóra járt. s ezért megadatik számukra a családi boldogság is. Anyja hívására visszatér Bécsből hazájába. A bukott nőként ábrázolt Alphonsine-t a kényszer hajtja a kapcsolatba. aki Szentpéterváron diplomata. A kezdetben személyesnek és lélektaninak tűnő ellenkezés hamarosan politikai felhangot kap: a Habsburg-hű férjjel szemben a nemzetéhez hűséges anya irányítja és befolyásolja fiai életét. A történelemértelmezés azonban túlemeli A kőszívű ember fiait a család-. ™dön és Richárd némi belső tusakodás után erre teszi fel életét. éli tiszttársai bohém életét. a polgárerények elsődlegessége a magánemberével szemben. Az eposz mindig egy egész nép életére kiható nagyjelentőségű eseményt dolgoz fel. hogy tiszták. szerények és hűségesek szerelmükhöz.a végrendelet előír. Sajnos Jókai nem elégszik meg ennek politikai és lélektani okaival. lelkében gyötrődéssel és bizonytalansággal. nagyvilági Alphonsine-hoz lélektanilag hiteles. de egyúttal a jóvátétel felemelő gesztusa is. A fiúk sorsának alakulása jelzi Jókai értékrendjét és utal az író hőseihez való viszonyára. Lánghy Aranka és Lindenwall Edit . Jenő hivatalnoki pályán dolgozik. a lélektani vagy kalandregény műfaján. Távoltartja magát a politikától. Jenő iránti tettetett vonzalmához a másik két Baradlay fiúval szemben táplált elvakult gyűlölete társul. az állandó hitegetésbe és színjátékba. A legfontosabb érték a haza iránti cselekvő hűség. De szereti a legkisebb fiút is: Jenő önként. ő Palvicz Ottót szereti. mely a túlvilági elemek bekapcsolásával kozmikus méretűvé válik. megkésett szerelmi vallomás-e?) A félszeg legkisebb fiú vonzódása az érett. Mintha egy óceán hömpölyögne odafönn . testvére helyett vállalt halála a tragikus vétség felismerése. Az értékrend meghatározza a női szereplők karakterét is. ez az érzés tartja fogva. s küzd egymással a felülkerekedésért" (Az a harmadik). Jókai kétségek között hagyja az olvasót. vajon Jenő siralomházi levele nem bújtatott. ám "bűnös viszonyuk" gyümölcsét. (A mű koncepciója nem engedi kibontakozni azt a rejtett vonzalmat. amit a regény végén Jenő és Aranka érez egymás iránt. Tragikus tévedéséért bűnhődnie kell. hanem a regény végén még bonyolult örökösödési harcot is feltár. sodródik az eseményekkel. A függetlenségért vívott küzdelemkor az anya személyesen megy el érte. s a mítoszt leginkább kifejezni képes eposz felé közelíti.™dön és Richárd menyasszonyai-feleségei közös jellemvonása. előtte a vérvörös felhőkkel borított ég.

a keresztyén világnak a szent föld. hogy Kossuth a bukás előtti végső percben keresztes hadjáratban szólította föl a föld népét végső küzdelemre. az anya. A történet kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeper jege alól. ™dön apósa. A regény állandóan ismétlődő jelenete a férje portréjával vitatkozó Baradlayné alakja. a franciának Párizs. társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki védte az országot. S csak később derül ki. hogy voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktól. A hősi műfajra utal a két nemes ellenfél. felhasználva azt a körülményt. Az "Egy nemzeti hadsereg" című fejezet meséli el ódai szárnyalással. hogy a múlt. A holt ember átkának bosszúistennőként formált képviselői a Plankenhorst família hölgyei. hanem az isteni ítélet dönti el a küzdelmet. Richárdot az osztrák csapatok üldözik. honnan vette "ez a nemzet az ősmondabeli erőt az újabb kornak a Nibelungen énekéhez". Heroikus küzdelmük az Odüsszeia hőseinek hányattatásait idézi. az Izraelnek Jeruzsálem. Lánghy tiszteletes fanatizálja a népet a Tisza partján. ™dön és Richárd Magyarország felé tartva az ellenséges erőkkel vív kegyetlen harcot. A regényt át. "Ez a Perhélia című fejezet.és átszövik az ismétlődő motívumok és toposzok. A 1848-49-es események legfőbb tanulsága és értéke a nemzeti összefogás.izzó lávától. hiszen: "Ami volt a púni népnek Carthago. A végzetszerűséget jelzi Rideghváry jóslata: "Ez az út is elvezet egy magaslatra: annak a magaslatnak a neve vérpad" (A kézfogó napja). és főleg leánya. a "lélekcserélő időkben" egy emberként álltak a nemzet mellé. életkorra. Budavár ostroma nem a szabadságharc vitatott eseménye. Nem is az ellentábor. A legidősebb testvért farkasok kergetik és kerítik be. hanem besorolódik a világtörténelem legfontosabb mozzanatai közé. az olasznak Róma . a végén a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le ™dönt. Az eposzi formába öntött mitikus történelemszemlélet eredménye. A küzdőtéren nem is győzheti le "az elszigetelt országnak rokontalan nemzetét" a "kilenc oldalról rárohanó támadás". A haza hívó szavára nemre. az orosznak Moszkva. A skarlát felhők tűzszegélyei között csak egy darabka folton látszik ki az ég. mint Alphonsine két szép szemének mélysége volt" (Sötétség). Richárd és Palvicz Ottó háromszori párbaja.az volt minekünk Budavár" (Párharc mennykövekkel). amely az 1849 nyarán Magyarországon valóban látható különleges légköri tüneményt teszi meg az istenítélet szimbólumául. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és ™dön találkozása. követendő példa. az elbeszélés tárgya mindig eszmény. és hirtelen bekövetkező halála úgy oldja meg az istenítéletté . Alphonsine: "a pokol örvénye nem lehetett sötétebb. Az egyes "lépcsőfokoknál" az anya vagy ™dön visszaemlékezik a próféciára. Egy darab világoszöld ég" (A vérveres alkony). fajra. Az egyértelmű színszimbolika is érzékelteti a természet és az emberi világ egybeolvadását.

emelt konfliktust. részben politikai és történelmi. "kék és fehér mezővirágokból" fon koszorút a báránynak. Az arany ember. a romantikus pátosszal áthatott leírások keverednek az antik utalásokkal tűzdelt meditációkkal. Ennek a társadalmi utópia-törekvésnek legnagyszerűbb alkotása egyúttal Jókai legjobb regénye. Az eposz műfajának sajátossága. Csak az istenítéletként értelmezett kudarc magyarázhatja a bukás utáni harmóniát. A regényt sokféle stílus és beszédmód jellemzi. a "feledés útját" jelképezik. hogy mindig viszállyal kezdődik és megbékéléssel fejeződik be. Baradlayné megbékél férje szellemével Richárd amnesztiája után. Az idill és a színek a megbékélést. és azt is. hogy vége a hőseposz és mítosz korszakának. hogy a bukást felsőbb végzetnek tulajdonítja. Palvicz Ottó fiának elzüllése öröklött tulajdonságainak következménye. A kőszívű ember fiait Jókai Keresd a szívet címmel dramatizálta. Jenő önfeláldozása megteremti a családi békét. Valószínű. esetleg már az egész készen . A filmváltozatot Várkonyi Zoltán rendezte 1965-ben. A végszóban a budai várkert "harcáztatta földjén" a gyermek trónörökös a zöld füvön fehér báránykával játszik. és regényeiben legkedvesebb hősei számára a menekvést teremti meg egy-egy sziget fölrajzolásával. s egyúttal nyitva hagyja az utat a jóvátételre" (Szörényi László). hogy ekkor a mű nagy része. Az örökség váratlan és motiválatlan jóvátétel. (SZ™RéNYI LáSZLó) A regény közlését A Hon című napilap 1872. Sajátos színt képviselnek a mellékalakok megnyilatkozásai. Az első értelmében a modern polgári világ. január 1-jén kezdte meg. JóKAI MóR Az arany ember (1872) Jókai utópiája részben erkölcsi és társadalmi. Edit a kosztpénzről beszélget a mérnöki pályára készülő Richárddal. A világosi fegyverletételt követően a héroszok visszavedlenek átlagemberekké. Az anekdotázóadomázó közvetlenséget a klasszikus retorika szabályai szerint felépített szónoklatok váltják. a kapitalista civilizáció egyre nagyobb iszonnyal tölti el. a dialektus érzékeltetése.

" A korabeli közélet eseményei is jelen vannak a történetben. hogy a Duna fenekéből kimentett nedves. A felvidéki és alföldi kereskedelem fő víziútjainak kereszteződésénél fekvő város virágzó gabona.válaszolt Jókai. Jókai alkotásai közül részben vagy egészben itt játszódik Az elátkozott család. minden politika nélkül. Az 1859-es francia-olasz-osztrák háborúban elkövetett hasonló ügyek miatt a felelősségrevonás elől több magasrangú tisztviselő öngyilkosságba is menekült.állt. Timár Mihály legnagyobb sikerét a Brazíliába való magyar lisztkivitel megszervezésével éri el. a Vaskapu a képzelet szülötte. Amiről nappal beszéltek. felkérték számoljon be élményeiről.) Jókai nem határozza meg egyértelműen a cselekmény időpontját. az egyik a világ számára. hogy "Az arany ember legjobban fog tetszeni a német közönségnek a többi regényem között. amit elgondoltak. természetben. támpontul kínálkozó dátumok . A regény létrejöttében életrajzi mozzanatok is szerepet játszottak. A tengerszemű hölgy és A mi lengyelünk cselekménye is. a gőzmalmok tömeges elterjedése után azonban a magyar liszt magas sikértartalma miatt keresett cikk lett a világpiacon. Kacsuka hadnagy A jó tanács című fejezetben azt javasolta Tímárnak. majd Balatonfüredre. Jókai 1871-ben itt építi fel villáját. Jókai 1869. Ťgy készült a regény. a mű keletkezésekor." A német kiadás kapcsán Jókai arról ír. romlott gabonából készíttessen kenyeret a Komáromban gyakorlatozó katonák számára. költői természetű lény volt. S Balatonfüreden készült el az egész alig pár hónap alatt. Noémi harmóniát sugalló alakját az a szerelem ihlette. "Nem tudom leírni. Jókai két életrajzírója. november 8-i országgyűlési beszédében hivatkozik is a brazil exportra. valóságos képmása hajban. Mikszáth és Eötvös Károly egybehangzóan állítják. A Bach-korszak egyik leghíresebb korrupciós botrányát szintén feldolgozta Jókai. A regényben elszórtan felbukkanó. mert láttam" . mint Az arany ember. hogy "egy regénye sem készült olyan gyorsan. arcban Az arany ember Noémijének. A regény cselekményének idején erről még nem lehetett szó. azt este a költő beleöntötte Az arany emberbe. a másik nagy titokbanÉ" A mű egyik helyszíne Komárom. A környezetrajz elevensége és plaszticitása onnan adódik. az író szülővárosa. Komárom éppen Az arany ember története időpontjában élte fénykorát. hogy Jókai saját gyermekkorának világát idézi fel. (Amikor később az író utazást tett az AlDunán. A regény legfestőibb leírása.és fakereskedelme. Rokonai többször is meghívják Tihanyba. Lukanics Ottilia között szövődött. a Politikai divatok. a Balatont a hatvanas évek végén ismeri meg alaposabban az író. Könyvalakban is ugyanebben az évben jelent meg. A másik fontos helyszínt. Mikszáth szerint: "A kisasszony is ábrándos. mely az 1870-es évek elején Jókai és gyámleánya. mert csupa regényesség lesz. valamint feldolgozó ipara jólétet és folyamatos gazdagodást biztosított polgárainak.

A felemelkedéssel azonban együtt jár a kétség is. Midász király történetére már a regény első amerikai kiadásának címe is utal (Modern Midas. amihez csak hozzáér. A végkifejletig. Paradox módon a polgári világot uralomra juttató felvilágosodás vetette fel nagy erővel a civilizáció és a természet szembenállását. Pénzügyi hatalmával Timár mások sorsát is irányítja: a Tíméát megalázó Brazovics-házat tönkreteszi. Rousseau értelmezésében az ember értéke önmagában . A Kr. A hajóírnokból a legmagasabb körökben is szívesen látott nagyvállalkozó lesz. Tímár Mihály története e két mítoszt példázza.ellentmondanak egymásnak. ezt a mítoszt idézi föl: "Eszébe jutott Polycrates. században Szamosz uralkodójaként nagy politikai és katonai sikereket ért el. A hagyomány szerint .egy nagy értékű gyűrűjét a tengerbe dobta.). A gyűrű azonban egy kifogott hal gyomrából újra előkerül. Timár belső monológ formájában megjelenített vívódásai ritmikusan tagolják a regényt. sikerei csúcsán. A kérdést leghatásosabban Rousseau fogalmazta meg. az mind arannyá változik a kezében" (Az aranybánya). Az elázott búza és a török kincs révén megalapozza szerencséjét. A külső szemlélő számára az elnevezés egyértelműen a gazdagságot. s végre rettegni kezd nagy szerencséjétől" (Az első veszteség). vagyona és szövetségeseinek száma egyre nőtt. Felfogásában az egyén válaszút előtt áll: vagy mint ember a természet része lesz. az üzleti szerencsét és rátermettséget jelenti. mások boldogságának elősegítője. vagy polgárként a társadalomé. s ezzel akaratlanul is meggátolja Athalie és Kacsuka házasságát. A legendás fríg király azt kérte Dionűszosztól jutalmul. hogy a történet az 1820as évek végén. A regény fő szervező elve két antik eredetű mítosz. Az arany ember bölcseleti alapját az ember és polgár ellentéte adja. az egység végérvényes megbomlását.a témát Schiller Polycrates gyűrűje című balladája is feldolgozta . Jókai többször is utal Tímár kapcsán a mondára. A dilemma a szándékok. a hűséges Fabula Jánost gazdaggá teszi. Tímár. VI. 1884.az isteneknek szánt áldozatként . e. elviszi Tíméát a Brazovics-házba. ezért . Másoknak kitüntetést szerez. anélkül. A másik mítosz Polükratészt idézi. vagy a boldogság gyilkosa Timár? Beavatkozhat-e az ember mások életébe? A megoldhatatlan erkölcsi problémák az öngyilkossági kísérletig sodorják a főhőst. aki nem tud veszíteni. Ettől kezdve a frázis mint állandó jelző végigkíséri a főhőst. a családfőt öngyilkosságba kergeti. vagy az 1830-as évek elején kezdődik. Athalia gyilkossági kísérletéig mintegy kilenc-tíz év telik el. A főszereplő teljesíti Ali Csorbadzsi végakaratát. hogy minden változzék arannyá. tettek mögöttes tartalmára vonatkoznak: jótevő vagy tolvaj. Az "arany ember" kifejezést a Szent Borbála továbbhaladási engedélyét megadó inspiciens használja először Kacsuka úrnak írt levelében: "Ez egy arany ember" (A szigorú vizsgálat).rendkívüli szerencséjét maga is megsokallta. Annyi bizonyos. hogy említené Midász nevét: "és akármihez kezd.

Ez a sziget lehet a Föld valamelyik óceánján. Amikor a főhős először lép a partra. A polgári világ megosztottságát. A polgári világban a pénz a legfőbb érték. ez adja a társadalom megbecsülését. Az itt lakók cserekereskedelemre rendezkedtek be. az a paradicsom volt" (A "Senki" szigete). hanem állandó és nyugodt munkálkodásban telnek. Timár a két világ között ingadozik és ingázik. és szerette volna tudni. A természet részeként önmaguk lehetnek. az idillt. Nem érti. Timéa és az üzleti ügyek izgatják. Aki híján van a pénznek. Minden megvásárolható. Timár protestáns. mi . kapcsolataikat. Az egyén nem lehet mindkettőnek a tagja.[É] Ez a sziget a színhelye a hősök társadalommal dacoló vállalkozásainak. De ugyanezt kérdezi az önmagával és sorsával meghasonlott Athalie is anyjától: "Miért szültél a világra!" (A védördög). tört szám. "A Sziget mítosza: legtalálóbban így jelölhetjük meg műveinek tematikus magvát. vonzalmaikat a szív döntése irányítja. hogy őtet most talán izraelitának keresztelték meg" (Az alabástrom szobor mennyegzője). a polgár pedig a társadalom függvénye. a bécsi minisztériumban jó pénzért kitüntetéshez lehet jutni. a Senki szigetét. miközben teremtményként ráhagyatkoznak a Gondviselőre. melyeket a világ megtagad vagy üldöz" (Szörényi László). Muzulmán vallásához közel áll a katolicizmus pompája. Izraelnek Istene" kezdetű zsoltárt. Majd fölteszi a végső kérdést: "Mire való az egész világ?" (A szigetlakók története). Jókai ironikusan mutatja be az átkeresztelkedésre kényszerített Tíméa bolyongását a keresztény hitelvek között. A tételes vallás dogmái helyett deista-panteista istenfelfogást hisznek. "amitől Timéának az a gyenge kétsége támadt. Területenkívüliségét a török porta és a bécsi udvar ötven évre biztosította. "Boldog volt itthon. A haszonelvűség világával szemben Jókai megteremti az eszményi életforma színterét. azt kiveti magából a társadalom. Brazovicsék katolikusok. de elképzelhető a szárazföldön. és kijózanítólag hat a protestáns puritanizmus a keresztelőkor és esküvőkor. mert természet és civilizáció kizárja egymást. Teréza retorikusan felépített nagymonológja sorra veszi a polgári világ tartópilléreit a vallástól a törvényen át az adminisztrációig. az egység megbomlását jelzi a vallási sokszínűség is. mindent átsző a korrupció. amelyben megkísérlik boldogságukat létrehozni Istennek a természetbe rejtett parancsai szerint. A Senki szigete ugyan a világtól elzárt hely. Amikor a Senki szigetén tartózkodik. vagy az Al-Dunán vagy valamely más folyón (például a Tiszán vagy Körösön). Komáromból pedig Noémihez vágyik. miért énekli a kántor az "óh. Noémi mohamedán. teremtőként a környezettel vívott küzdelemben teljesítik a rájuk bízott isteni parancsot. Napjaik nem tétlenségben. A "Szent Borbála" továbbhaladását az arany biztosítja.mint abszolút egész számban van. mégis állandó kapcsolatban áll a külvilággal. Timár sorsa ezt példázza. "amit maga előtt látott. a harmóniát a pénz és a fegyverek kiiktatása hozta el.

Timár vonzalma Timéa iránt kettős természetű.éppúgy mint Timár esetében az "arany ember" . úgy ahogy van. A dilemma szinte feloldhatatlan Timár számára. Az első esetben Dódika. A legszerencsésebb művészi megoldások az életkép-jelleggel függnek össze: "Milyen élő s meleg tónusú rajz a komáromi kereskedővilágé. Timéa tökéletes és hideg szépségével áll szemben Noémi életteli alakja. Timéát a hála érzése viszi a házasságba. Timéát az "alabástrom szobor" kifejezés kíséri végig a regényben. Nehezíti a főhős döntését a kétféle szerelem is. valami rokonszenves sugárzat derengi körül. s Timár csak saját gyerekeivel népesítheti be a Senki szigetét. mikor Kacsuka vonzáskörébe kerül. hogy kimentse a török lányt. az állandó jelző . s milyen erőszakolt s . mert emberképében fontos szerepet játszik az átörökléstan. mely első tekintetre megigéz. fogadott fia halála. mely magába sűríti a két világ jellemzőit. nem találnánk szépnek. talán ha márványból volna. Timéa tökéletes feleség. A fehér cica kétszeri bemutatása funkciótlan. Ez a sorsom. engedelmes neje leszek önnek. Az írói megoldás. A szerelmi szenvedély hiánya azonban felőrli a kapcsolatot. csak értük vállalhat felelősséget. A bűntudat és a kötelességteljesítés éppúgy munkál kapcsolatukban. A "vörös félhold" kissé külsődlegesen jelzi az emberi sors végzetszerűségét. Noémi harmóniateremtő személyiség. de az egész főt és alakot. a regény művészi színvonala nem egyenletes. A regény koncepcióját tekintve kétséges az első Dódi szerepeltetése. hogy mi vagyok: önnek a neje. elvégzi a rábízott feladatot. olyan hirtelen ki is emeli onnan. Kapcsolatukban az egymás iránti kötelesség a szeretetben olvad föl. hogy egész életem önnek van lekötve" (Az alabástrom szobor mennyegzője). aki nem csupán magához köti a férfit. Hűséges. másodszor Krisztyán Tódor Balatonból kibukkanó holtteste. Az egyes motívumok felbukkanása sajátos lüktetést ad a műnek. Amilyen váratlanul viszi be a történetbe a kisgyereket Jókai. ™n velem annyi jót tett. Pedig a "szobor" képes lenne a teljes életre is. milyen telt és feledhetetlen a Senki szigetének egy-egy munkanapja. és mentől tovább nézik. Jókai már az első bemutatáskor hangsúlyozza ellentétét a török leánnyal: "Talán az egyes vonások külön nem volnának a szobrász ideáljai. s ezt meg is vallja a nászéjszakán: "én tudom. de szerelmével föl is szabadítja. annál jobban megnyer" (Almira és Narcissza). s milyen kimódolt s hihetetlen Athalie bosszúmanővere. felizzik. Timár a regény elején háromszor merül alá a Dunába. Bár az értékelések Az arany embert a legjobb Jókai-alkotásnak nevezik. Az író nagyon erős motívumhálót szőtt a cselekmény köré. Két esetben is a "cserehalál" Jókainál gyakran előforduló motívuma téríti vissza az életbe. s Istennek megesküdtem rá. Már csak azért is. mint az alabástrom test birtoklásának a vágya. helytáll az üzleti életben.az eposz műfaját idézi.történik otthon" (Az édes otthon). tiszteli férjét. ™nnek fogadtam ezt.

a rendező Korda Sándor volt. Az olvasóközönségnél is ez van legjobban elterjedve. a harmadik a kép középpontja és egyszersmind a háttere. ahol vajaskenyeret majszolnak és csip-csup dolgokról beszélgetnek. a polgári világból való menekülés vágyára. statikus leírás. túlburjánzó ornamentika. Jókai az Utóhangokban írja: "Be kell vallanom. Az arany ember határhelyzetet foglal a magyar széppróza történetében: a romantikus regény betetőzője és a magyar szecessziós próza első megnyilvánulása. bizonyos fokig mégis történéssé alakul. a második a virágos kert. A látogató. mint változik a szín. és hasonlóképpen a hajlék a háttérből középponttá léphet elő" (Bárczy Géza). hogy a virágos kert. a gyümölcsös. az otthontalanságra. Ťrói bravúr a Senki szigetének első. mely az első síknak. De akármilyen festményszerű a kép. Izgalmas tragédiái csöndes szobákban játszódnak. Tömegboldogító anarchista és hívő nihilista. Ily módon lehetséges. mégsem mozdulatlan. a fojtott erotika. mintegy a közeledő ember szemével érzékeljük. "A festmény három síkra tagolódik: az első. az édenkertbe való visszatérésre. festményt idéző bemutatása. 1918-ban némafilm készült belőle. a regény főhőse és vele együtt az olvasó mozog. A stílus." Mi volt Az arany ember sikerének titka? Bizonyára nem a történet gyakran kimódolt fordulatai. (KOSZTOLáNYI DEZSő) . halad benne.és ízlésirányzat jelenlétét mutatja a gazdag. s drámái közül ez aratta a legnagyobb színpadi sikert. Bár a képet egységben látjuk. álló kép. hogy nekem magamnak ez a legkedvesebb regényem. Béla). szürke jelképek mögé bújtatja. Jókai ráérzett a korhangulatra. második síkjává szélesül. 1962-ben pedig Gertler Viktor filmesítette meg Az arany embert. mintegy a premier plan. azt mindennapi. a gyümölcsösnek eleinte hátterül szolgál. maga a kép lényeges alkatrészévé.kedvszegő Krisztyán Tódor brazíliai kalandja" (Németh G. A regényt Jókai 1884-ben dramatizálta. [É] Ami hősi. a hajlék. az életösztön mellett jelentkező halálvágy. Másodjára 1936-ban vitte vászonra Gaál Béla. és élteti a regényt napjainkban is az ember örök vágya az elveszett paradicsom visszaszerzésére. mint egy átmeneti korszak jellegzetes kifejezőjében. számos ellentmondás és ellentét lakozik. IBSEN A vadkacsa (1884) Ibsenben.

problémafelvető drámaíró. irányelve. az analízis maga válik cselekménnyé. A szereplőknek is. Ibsen tovább tökéletesítette az általa felújított szophoklészi (oidipuszi) módszert . Ettől a (Scribe-Sardou-ifj. A szerző alapproblémája az egyéniség önmegvalósítása és önámítása. a megfelelő pillanatban történő félbeszakítás. társadalomkritikusként kegyetlen tisztánlátásáról ismert . ugyanis az alapszituációhoz képest nem történik lényeges változás.ennek okait a norvég történelmi-társadalmi fejlődéssel. szimbolista felhangú korszakának nyitányaként) öt felvonásos. (A múlt feltárásának fokozatai és a reagálások teremtik a feszültséget. ne beszéljen semmiféle bűzről". Ibsen. ill. "az ideális követelések" lehetetlensége a megválthatatlan társadalomban . és ötvözte a francia tézis. Gina az ifjabb Werlének mondja.és iránydrámák. "formaidramaturgiai szempontból tökéletes műremeket" alkotott A vadkacsával. s erre éppen a nagykereskedő érkezik meg stb. ill. egyetlen tragikomédiájával.) Ez a technika lehetővé teszi. kettős motívumsor adja. és a feltárás folyamata állandó véleményváltozást hozzon létre (szereplőben és befogadóban egyaránt). az önjelölt megváltókról is. hogy egy családi történetből (zárt rendszerben. a Kísértetek (1881) óta alkalmazott analitikus szerkesztést. Alkotói meggyőződése.azóta látszatokkal. és ezt az előre. hazugsággal leplezett (vagy elhallgatott) . szalondrámák (a "jól megcsinált színdarabok") ügyes fogásaival. Hjalmar alig ejti ki. hogy az átlagos emberek hétköznapi életéből drámai konfliktus alakulhasson. hogy évekkel korábbi . nem pedig feleletet adni." Moralistaként. az Ibsen korában "már felbomlóban levő morális alappal" szokták magyarázni. "társadalmi színműveinek" utolsó darabjaként (vagy már öregkori. kiderülések sora. a morális hagyományokkal.és hátravezető motívumokkal még fokozza is a szerző. Ibsen érzékeny. hogy a múltban történtek mozgásba hozhassák a jelenre már kialakult . a befogadónak is új információkat jelent a sejtetések. így ez.a katasztrófa . Ehhez a módszerhez egyrészt: olyan szituációt kell teremteni.a Nórával (1879) kezdett. Hedvig halála az egyetlen új motívum. a párhuzamok és ellentétek sora.). belépés (pl. hogy feladata "kérdezni.máris bekopogtat Gregers.köré szerveződő cselekmény sűrítettség-érzését a kettős időtechnika. Az analitikus szerkesztési módszerrel Ibsen múltbeli (epikus) anyagát úgy formálhatja meg. a tudatos részletszerkesztés. felismerések. Az Ekdal-család életének fordulópontja . hogy: "otthon [É] jó itt lenni" . hogy "aki annyira összemocskolta a kályhát."Az új típusú polgári dráma" megteremtője. Dumas-féle) dramaturgiától származtatható az alakok közötti bonyolult viszonyrendszer kialakítása.ennek a "gondolatélménynek a kifejezésére" alkotja A vadkacsa drámai világát.eseményeket hoz felszínre. kevés szereplővel) drámai szituációt teremtsen. lesújtó képet festve az eszmények nélküli valóságról is.

a megoldás pedig a változatlanság. Werle régi házvezetőnőjét Hjalmar feleségül vette stb. időpontkijelölés is a miliődráma jellegzetes kelléke.) Ťgy a mű cselekménye szűk térben. a krízis az ő öngyilkossága. ill. A múlt a két főhős előtt nagyrészt ismeretlen. másrészt: helyzetteremtő. majd Gregers dialógusait követhetjük: ő a kívülről jövő. szűk időkeretben (első nap déltől harmadnap reggelig). Sörbyné és Gina véleménye később nem egészen ezt a jellemzést támasztja alá.). egy nagypolgári ház "fényűzően és kényelmesen berendezett" dolgozószobájában. a Werle-házban kezdi meg Gregers összerakni a múlt-kockákat. hogy hamarosan megvakul. Sörbynével házasságra készül. apja levelei hiányosak voltak. A jelen síkján a hagyományos drámai szerkesztés érvényesül: Gregers megérkezése motiválja az expozíciót.). a bonyodalom kezdetétől már egyetlen helyszínen játszódik a mű cselekménye. a helyzet megismerését. a fiúk barátok voltak. A megismertetési folyamatot a cselédek pletykája indítja. (Az öreg Werlét a befogadó is fia torzító szemüvegén keresztül ismeri meg.) Itt. csodálkozva (át)értékeli apja régi tetteit. külső mozzanat szükséges az események beindításához. Retardáló mozzanat. hogy Hedvig változtatni próbál a helyzeten. megszakadt kapcsolatuk stb. a változást előidéző. az öreg Werlénél (I. az öreg hadnagy meg jól elvan az állattartással a padlásonÉ Gregers először Hjalmarral beszél. eseményeket). úgy tűnik.a részletes színiutasítás. (Ez a bonyodalom-indító szituáció is többszörösen motivált: épp most kell Gregersnek érkezni. a fordulat (egyben új. Hjalmar nyugodtan dolgozhat a találmányán. hogy az öreg gyáros rendszeres másolási munkával és egyéb juttatásokkal támogatja tönkrement volt üzlettársát és családját. számára ekkor még ez a legfontosabb. állást ajánl neki.statikus viszonyokat. a fiúnak ő rendezte be a műtermét. Höjdal-telepi magányából.). A környezet meghatározó a jellemábrázolásban . egy fényképészeti újításon. tisztázni akarja családi kapcsolatait: fiával békülni akar. tehát Gregers tizenhét év után lejön a "hegyről".). második expozíció) Gregers elhatározása és elköltözése. aki éppen az ő révén ismerkedett meg jövendőbelijével is. A látszat az. melynek menetét a valóság megismerésének állomásai alkotják egészen Hjalmar összeomlásáig. Hjarmal Ekdal (kispolgári) padlásszobai fényképészműtermében játszódik. Hjalmarral félreértették egymást. mert az öreg Werle megtudta. kiegyensúlyozottan élnek. és persze meg akarja ismerni a hiányzó elemeket (időpontokat. a tetőpontig (IV. segíti munkáját. majd az apjával lezajlott feszült nagyjelenet után . Gregers folyamatosan. így (dramaturgiailag motivált) érdeklődése kapcsán informálódik vele a befogadó is (kevés hír jutott fel hozzá. és a kapcsolatrendszer dinamikussá váljék (így a két család között eleve szoros a kapcsolat: az apák hajdan üzlettársak. Ekdalék. mert felesége és lánya kényezteti.

"ideális követelések" teljesíttetését). Ekdalék elégedetten. Elnézőbben (humorral) ábrázolt jellem Gina.elutasítja apja békülési kísérletét.helyzetkomikumi jelenetsora kispolgár-paródia. (Az ifjabb Werle ugyanis sejti a valóságot. Szövegeket "deklamáló" és az eseményeket is "retusáló" figura. de az "igazság" megismerésének csapására kizökken. szűkösen. és rájön arra is. hullámzó kedélyállapotú. aztán megismétlődik a vakság-motívum. de már Hjalmar tájékoztatására is. Csak teatrális gesztussal. majd kimagyarázkodik.Relling információi szerint eddig mindig kudarccal végződött . a naiv Ekdal hadnagy elbukott. aztán Gina megismételt elhatárolódása lesz gyanús ("semmi közünk a nagykereskedőhöz"). hogy minden mútbeli és jövőbeli tényt előbb előrejelző-sejtető motívumok vezetnek be: Gina régi kapcsolatára pl. Látogatóba megy.tisztázta magát. hogy egy töltény még van a pisztolyban. kitűnően formált figurák. amikor letagadja apját. Nemcsak flótázik "érzelmesen és szentimentálisan". hogy apjának viszonya volt hajdani házvezetőnőjükkel. de míg az ügyesebb . "fel kell nyitnia" barátja szemét. Elvben elfogadja Gregers követeléseit. A drámai világ alakjai apró gesztusokkal. józan. Gregers még anyjától tudja. a két férfi "illúzióihoz" . hogy apja csak Gina terhessége miatt segítette Hjalmart műteremhez . de tisztességesen élő átlagemberek. mivel érdeklődése és egyetlen célja immár Hjalmarra irányul (utolsó emberi kapcsolatán próbálja meg a . pózoló. ugyanakkor torkos. könnyen lekenyerezhető . részletesen jellemzett. nehogy az összetartozás látszatát keltve még ő legalizálja apja új házasságát.Werle . Hedvig születése). Elhagyja a házat. de "erkölcsi megújhodás" helyett zülleni megy. később Hjalmar figyelmezteti a gyereket. hogy az majd új alapokra helyezhesse házasságát. és a tényeket átköltve henceg (ezt Ibsen ismétlődő gesztusokkal. életét. családfői pozíciójában ő a hierarchia csúcsa. (az idegen szavak torzításával) hangsúlyozott műveletlensége mellett gyakorlatias. végül Gregers rábeszéli az áldozatra. szavai és tettei állandó inkongruenciájával mélyíti). így is él. egy mondatnyi őszinteségében leleplezi (Gregersnek) még találmányhazugságát is. gyenge. önáltató kispolgár. Hedvig (a padláson található) képeskönyv allegorikus ábrázolásáról beszél (. Hjalmar jellemének kisszerű és komikus volta attól a pillanattól kezdve világos. majd a kiadó szobába be is költözik Ekdalékhoz. majd Gregers pontosítja az időpontokat (esküvő. tunya semmittevő (minden tette "majd holnap" realizálódik). az adománylevél széttépésével próbál megfelelni barátja várakozásának. hogy a hajdani üzlettársi csalást közösen követték el az atyák. majd Relling (többször is) "csak" őt félti a kialakult konfliktusban. először Werléék dialógusában történik célzás. Az ibseni szerkesztési technika sajátossága.A Halál és a lány').így "minden csodálatosan egybevág"). a terheket magára vállaló (és férje előtt leplező). Látszólag szakítana ugyan családjával.

illúzióiban élő.magatartásformája kivételes ebben a környezetben. Hjalmart akarja megmenteni.Ibsen egyszerre ironizál rajta és a túlzó. az öncsalás tisztázása után az emberek boldogok lesznek. erőszakos módszereit. Hedvig ártatlan. híres vadász helyett . ezért (éppen születésnapján) feláldozza magát. tapintatos gyerek. cáfolja is Gregers követeléseit. Vele ellentétben Werle nagykereskedőt . tapintatlan alak (a mocsok-mosdóvíz. Az ő öncsalása: azt hiszi. . kétbalkezes. a pozitív eszmény. (A két öreg párhuzamosellentétes sorsa lezárult. apja elvakultnak minősíti). számára ez pusztán pótcselekvés . bűntudatban tölt (nemcsak apjától. egyenruha-viselés). Csak a tüneti kezelések eredményességében hisz. hogy Hjalmar "ellöki magától". éltetője előbb csak eszmék iránti rajongása.asszisztáló feleség. Apja szerint viszont anyja alkata. Hiába az eredeti nemes szándék. Gyerekkorából valók tetteinek pszichológiai motivációi . Különc.és a bűz-motívumok önmagukban is jelképesek).) Az "akut tisztesség-lázban szenvedő" reformátor.lecsúszott.ebből fakad tragédiája: komolyan. ködös fellengzősködésen. ha intrikájával szándékai ellenkezőjét éri el: előbb boldog megbocsátás helyett veszekedést talál. betegsége a pszichikai determináltság oka. primer jelentéseket fogja fel. hogy saját példája helyett mással próbálja meg ideáljait végrehajtatni. Tizenhét évet magányban.a Gregers emlékeiben élő. hogy kölcsönösen szükségük volt erre a házasságra). az elvi igazság. Erkölcsi maximalizmusának azon illúziójával. valamiképpen mindketten menthetetlenek már.Hjalmarnak pedig (belső indíttatás nélküli) külső kényszer. önutálatban. Relling a mű másik rezonőr-figurája. természetközeli. hiú (l. véglegesnek veszi.akinek magatartását nagyhatalmú gyáros-mivolta.) Az öreg Ekdal . becsület stb. köznapi. hogy lehetősége van ideális követelésekre. bűntudata nincs (tudja. az élettől is elidegenedik. idealizált. alkoholista öregember. kicsapongó.élete szinte freudi séma: szülei rossz házasságában meggyűlölte apját .bűnösségének tudatában a jóvátétel szándéka hajtja családjával és Ekdalékkal szemben is.tőle még felnőtten is fél. érzékeny. állítja a középpontba és járatja le. megalkuvó (erdő helyett padlással "öncsaló"). Csak a lapos.és emberismerete. Vétke. őszinte figura . majd Hedvig halálával végérvényesen igazolódik kártékony hatása. szenilis. de másokkal törődő (néha aggódó) "diagnosztizáló". halála igazolja is. cinikus. Ibsen nem az elfogadott etikai értékeket: őszinteség. így Gregerset folyamatosan félreérti . társadalmi helyzete is meghatározza . hanem Gregers direkt beavatkozását. Gregers Werle a mű rezonőr figurája. (ő megérti a gregersi metaforikát is: a padlást a "tenger mélységének" érzi . majd a próba-lehetőség (a megtalált életcél) hajdani barátjának idealizált alakján. morális kísérletezésre. hiányos a valóság. megbocsátás. hogy az igazság felfedése. az egyetlen tiszta.

a "bálványimádó delíriumot". másrészt önmagán túlmutató. de Hedvig .a doktor cinizmussal átbillenti a "rajongást". hogy a vadkacsa egyszerre része a drámai világ valóságának (így szorosan kapcsolódik a cselekményhez. hogy "az átlagember boldogtalanná válik. hogy élhessünk. de féltve aggódik Hedvigért. a sokat tapasztalt.) Az író eltávolít. intellektuális vitájuk a mű gondolati magja. nincs "félreszólás". gesztus fontos.épp Werle nagykereskedőék. a hazugságok megjelenített vezérmotívuma . Gregers.áldozata nem katartikus hatású a környezetre. A komikum csúcsa. a két Ekdal elrejtőzésének színtere: úgy idéz egy vágyott . és fordítva -. de Ibsen nem veti el a hagyományos értékeket. Halála pusztán újabb öncsalásokat eredményez (Hjalmar pózolását Gregers fennköltnek találja. a szereplők életéhez). ezen .azaz Relling szerint: abnormitás . Hjalmar. gátlástalan figurák (l. hogy győzedelmeskedjünk a valóság felett. hogy kép és jelkép volta állandóan változik. az "illúziók mocsara".paradox módon . minden szó. a dialógustechnika a közvetlen jellemzést szolgálja (l.úgy hatja át az egész művet.a fennmaradás feltételének az illúziót tartja. Relling cinikusan leleplezi). hogy . értéktelensége lelepleződik. hogy saját körében mindig lángésznek számított". többértelmű szimbólum alkalmazása úgy.a majdnem-komédia tragikomédiába csap át.apja iránti szeretetének bizonyítására elkövetett . Sörbyné előző házassága) valósíthatják meg az őszinteségen alapuló "ideális házasságot". Gregers ambivalens magatartása fokozza a komikumot. ha öncsalásából kizökkentjük". Gina. [É] Hogy a hazugság az élet szükségszerűsége. illuzórikus valóság-imitáció. az maga is része a lét elborzasztó és kérdéses jellegének" (A hatalom akarása) -. (Relling például "végzetesnek" tartja. de módszereivel egyeztethetetlen célja ugyanakkor tragikumot eredményez . (A kapcsolódó helyszín. Relling kiábrándult állásfoglalása látszólag egyezik Nietzsche gondolataival: "Szükségünk van a hazugságokra. hogy Gregers "nem szegte nyakát a Höjdal-telep valamelyik bányájában".nélküli átlagember. Az ibseni dikció drámatörténeti vívmánya a reális. elidegenít hőseitől: Hjalmar komikus jellem. csak megerősíti az alapkoncepciót: a valóság egyeztethetetlen az eszményekkel. Az általa betegnek tartott Gregersszel folyamatosan ellenpontozzák egymást . akinek "szerencsétlensége. hétköznapi nyelv. Az egyetlen rokonszenves szereplő tragikus halála kétségtelen értékpusztulás. csak beismeri azok korlátozott érvényesíthetőségét. összefoglaló-helyettesítő jelkép (az illúzióvilág központja). Alaptétele. hogy Ekdal egyéniség .) A vadkacsa dramaturgiai újítása a középponti. monológ. a padlás. fontos szimbolikus tér is. szükségünk van a hazugságokra. Pontosan tudja. hangulati tényező.igazság' felett.

hogy felhozhassa a "lemerült és megragadt" Hjalmart. a bűnösök új életet kezdenek). A sebesült. Gregers meg "szívesen lenne vadászkutya". irónia. Ez az új műfaj. akik egy-két szem söréttől is lemerülnek". Vajda Gy. lezárás. pátosz. Csak újra és újra feltámadni". ifjúkori reményeinek. mert feloldatlanok az értékellentétek: a látszat szembesül a valósággal. nincs ok-okozatiság bűn és bűnhődés között . A vadkacsa Hedvignek áldozat. a váltakozó hangnemek (szentimentalizmus. az ábrázolt magatartástípusok. A vadkacsa Werle nagykereskedő "sebzett szárnyú vadászzsákmánya" (és ezzel Gina sorspárhuzama is).a műben a tragikomikum.(szabad. "Atmoszféra és miliő egységének megteremtése". az összetett értékábrázolás az író világnézeti (át)formálódását. Csehov és Strindberg. illúziók. minőségek. beleértve Hedviget is) így még a hazugságokhoz is ő juttatja a családot (az öreg Ekdalhoz hasonlóan a vadkacsa is "egészen elfelejtette már a régi vad életét"). Mellőle bukott le Ekdal hadnagy. természetes) teret. komikum stb. és elpusztítása helyett önmagát lövi szíven. ahol "láthatna"). a költői szimbólumalkotás és az analitikus társadalomkritika együtt hat. Tőle kerül a madár Ekdalékhoz (mint minden. Almási M. mesterséges. az elégikus atmoszférát komikus dialógusok robbantják szét. Az egész műre jellemző az irónia. ugyanakkor a szépség. a tisztaság szimbóluma is. szintézis: [É] az egyetlen sikerült kísérlet a XIX. "másfelől viszont befejezés. IBSEN . öncsalás. A vadkacsából (és az ibseni drámatípusról) Karinthy paródiát készített ("A kenguru".). és mégis olyan végtelenül szeretem" -. sőt az amerikai dráma nagyjai is [É] vitát provokáló. véleménye szerint "mindnyájan tőle tanultak: Shaw és Hauptmann. illúzióinak összeomlását is tükrözi. Haakon Werle beszél legelőször "némely szerencsétlenekről. pedig úgy véli. —j műfaj a "modern tragikomédia": a komikus helyzetek nem komédiát eredményeznek. akiben "sok van a vadkacsából" (nem akar a világosságba felbukkanni. a jellemek ambivalensek. "a miliő aktív drámai technikája" Ibsen egyik legtovább ható vívmánya. M. bezárt madár egyszerre a hazugságok." A drámából vett idézetek Hajdu Henrik fordításából valók. szélsőséges vélemények ütköznek. az értékváltások sora. a mű végére pedig azonosul vele "hiszen a vadkacsát is ajándékba kaptuk. Ťgy írtok ti). akváriumvilágítású. hogy Ibsen életműve egyfelől máig ható érvényű kiindulás és kezdet. imádkozik érte. ám művészi inspirációt adó egyéniségével [É] nem tud meghalni. hogy közben önmaga zárt. a tragikum katartikus hatás nélküli (az ártatlan bűnhődik. aki lenn is maradt. századi realista regény módszerének drámában való alkalmazására. sánta.

egészséges kacajjal jön a magas hegyekről.nem légies szerelmet szeretjük. Szeretjük a mélységét É Szeretjük az építőmestert is. Egész életében küzdött a hazugságok és mindenféle megalkuvás. nagyobbat és maradandóbbat. A mű befogadását egyrészt az nehezíti. s mostan megérteti vele. sokféleképpen (gyakran egymásnak ellentmondva) értelmezték. "mely az epikus daraboktól a realista prózai műveken át késői korszaka szimbolikus. Szeretjük azt a leányt.más látásmód. A Solness építőmester esetében a számvetést. a téma messianisztikus voltát stb. Megjelenésekor maga az író figyelmeztette az olvasókat. hogy gondolkozzanak el a darabról. mely a múltban összekötötte a kis iskolás lányt és a diadalmas művészt. elbékül. realitás és illúzió összeütközése. Bukása dicsőség. Csődje diadal.térnek vissza fiatalkori témái. melyet a szimbólum uralkodó szerepe jellemez. három felvonásos lélektani dráma.aki "építőmesterként magas tornyú templomoktól az emberi otthonokon keresztül a tornyos házak építéséig jut el" . és újra megfiatalodik. a darab önéletrajzi jellegét is szokás hangsúlyozni: Ibsen félelmének tükröződését az ifjabb generációtól. (ön)csalás ellen. Szeretjük a dráma magasságát. ambíció-bűn viszonyulások. a hős.párhuzamba állítható Ibsené. összetett problematikában ." (R. Ibsen műveivel végigjárta az európai irodalom XIX. mint légvárakat.Solness építőmester (1892) A líráját szeretjük. mert megtisztul. élet és művészet összeegyeztethetősége. és emlékezteti Solnesst. a nemzedékváltás nehézségei. megváltozott világkép alapján . mielőtt elhamarkodottan véleményt formálnának róla. Brustein) A művet sokan. a művészsors kétségei: alkotás és élet. az isten-ember és (lázadás) kapcsolat . hogy bonyolult formában. költői realizmusa felé tart. ugyanakkor legproblematikusabb darabja. századi fejlődésének útját a romantikától a realista (naturalista) társadalomkritikán keresztül a szimbólumalkotásig. aki hideg. hogy egykor ő is kopogtatott öregedő mesterek ajtaján. siker-áldozat. (KOSZTOLáNYI DEZSő) A Solness építőmester Ibsen késői műveinek egyik legjelentősebb. egész pályáját meghatározó alapkérdései (az önmegvalósítás lehetősége. Ezt a légi . Solness "fejlődésével" . Műveinek alapkérdése minden korszakában az eszmény és valóság. kései szerelmi fellángolásainak hatását. hogy az építőmester sem építhet szebbet. Halála pedig új élet.

viselkedik. valamint egy háziorvos-barát jelenik meg csupán. hogy mindezt sajátos lírai tónusban. de főleg a lelkiállapotra: Solness az expozícióban "nyugtalanul". A sokjelentésű drámai világ zárt rendszerben. "meghatva". de nem múltbeli eseménysor okozatiságáról. drámaiatlan polgári hétköznapokból drámai szituációt teremtsen. a múltbeli és jelenbeli lázadás jelentőségének felnagyítása) és a szimbólumtechnika együttes alkalmazásával új módszereket. A másikról. hétköznapi. összekapcsoltan az üzleti-művészeti tevékenység tere (az alapszituáció konfliktusaihoz. a valószerűséghez szükséges elemekkel) és a magánéleté (belső szobákkal. fagyos atmoszféra árad. illetve reagál mindenre. a kialakult viszonyok hátterének megismeréséhez egyre több és pontosabb információt kapunk. "mély izgalommal" stb. ill.) Az író a túlzás (pl.ez a meghatározó. a háttérhez." "elfojtott keserűséggel". "kurtán". színhelye az építőmester háza (dolgozószoba. nem a külső eseménysor. három alkalmazott-munkatárs (Kaja és a két Brovik). a fordulatot hozó Hilda-kapcsolatról végig megmarad a (dramaturgiailag szükséges) bizonytalanság: a rajongó gyerek emlékei adottak csak. a családi tragédiáról (a tűzvészről. "indulatosan". Az egyikről. hanem ezek értékelése. Hilda megérkezése után viszont "fölvidultan". A cselekmény ideje egyetlen nap. módosított formában. hanem emlékek felidézéséről. ebben a műben is alkalmazza. "meghökkenve". az analitikus szerkesztési technikát. belső történés . szalon. és ehhez kapcsolódva Solness felemelkedése. veranda) . a realitást átható szimbólumokkal mutatja be a szerző. hírneve) és a két hangsúlyos eseménysor szálai határozzák meg a drámai helyzetet. "ellágyultan". hogy a jelentéktelen. és az emberi "benső" újfajta ábrázolása kerül előtérbe. kevés szereplővel: egy házaspár (Solnessék). "ingerülten. másrészt az. Múltbeli események feltárása tesz tehát lehetővé változásokat.stb. de ez a szál is főként Solness bűntudatának analíziséhez szükséges. Nem az egyébként is sokféleképpen értelmezett "tények" számítanak. csak elfelejtette a tíz évvel korábban történteket). A helyszínleírásoknak és az alakok külső megjelenésének a részletezésén kívül megsokasodtak a benső történésekre utaló szerzői instrukciók: Ibsen szinte minden megszólalás előtt pontosító utasításokat ad a fizikai cselekvésre is. hatásáról. Solness nem eltitkolni akarja. A címszereplő először . "szigorúan" stb. mellékes körülmény (az öreg Brovik legyőzése. egy "harmadik" (Hilda). magánéleti keretben játszódik. az emlegetett három üres gyerekszobával. a gyerekek haláláról) az alapszituációhoz. a jelenre tett determináló hatásáról van szó ebben a műben (kevés konkrétumot ismerünk meg. Már az expozícióból az a hideg. eszközöket is felhasznál. melyek nem feltétlenül befolyásolják a jelent. A múltból egy külső.ez tehát egyszerre.). a változás pedig lelki átalakulás. a semmire sem emlékező Solness az ő felidézését fogadja majd el. amely Solness és környezete jelenét meghatározza.

hanem a pergő dialógusok mögött zajló érzelmekakaratok mozgása adja a műbeli változásokat. A régi élmény felelevenítésével a köztük levő (titkos. és a jelen viszonyait felforgató lány szövegeinek elfogadására egyrészt bizonytalan lelkiállapota. Az orvossal kezdett (önelemző) beszélgetésben éppen az új generáció megjelenésétől való félelméről vall. hogy tíz év múlva megszökteti. Solness előbb feltételezi. mert "a határidő letelt". és Aline.a különbség pusztán az eltelt tíz év: bár Solness "egészséges és erős". melynek végső következménye. aztán később (otthon.Hildának persze nincs szüksége racionális indokokra: "fölösleges volt meghívnia". érzelmi) kapcsolat is felújul . a feleségével folytatott felszínes. a megjelenő "garabonciás" felébreszti a másikban a "garabonciásságot". hogy "bizonyosan [..) Ennek az egyetlen tettnek az elkövetésére irányul mindkettőjük célja: Hilda Solnesst. alkotói válsága ("egyedül voltam. náluk) az őt megcsókoló Solness megígérte. Hilda felidézi az éppen tíz évvel korábbi eseményeket ("legalább tizenkét-tizenhárom éves" volt akkor!): megcsodálta a koszorúfelvivőt.aljasságokra is képes (embertelen a nagybeteg apával. másrészt feltétlen hite saját akaraterejében . hogy a két nő ismeri egymást "egy szanatóriumból". és "királyságot ad" neki. erőltetett áldialógusban házastársi viszonyukat leplezi le. Módosulnak viszonyai környezetéhez (l. mégiscsak "éltes ember" már-. de lélekben megfiatalodva maga vállalkozik a koszorú felvitelére (a dráma jelenére éppen befejezett) új házának tornyára. (Hilda lélektani magyarázata váratlan betoppanásáról kiegészül "valószerűsítésként" azzal. s tehetetlenül bámultam bele a világba"). istenkísértő hőssé nagyítja a hétköznapi figurát.ellenszenvessé válik: fél Ragnar Brovik tehetségétől. akit a csúcson hárfák zengtek körül. Ragnar tervei). hazudik a fiúról. magánéleti csődje. szinte hipnotikus hatásának feltárása készíti elő. szédülősen. nyilván "kötelességből". ezért .önzésében . ahova maga be nem nyit" -. ugyanazzal az erkölcsi tartalommal (Hilda megerősíti: "mindig is tudta". amikor Hilda Wangel személyében kopogtat "az ifjúság" (a "sors"). őrültség-közelisége (és ettől való félelme) adja. hogy újra "megkísérli a lehetetlent": öregen."idestova egy zug sem lesz bennem. amire nem emlékszik. Az igazi változás tehát Solness belső világában játszódik le.. Az .) Ibsen műveiben gyakran indít változássorozatot kívülről jövő beavatkozó szereplő. aki mellesleg "egy hegyi állomáson" még Herdal doktorral is találkozott .ezt a Kajára tett. egyre újabb aspektusokból láthatjuk átalakulását . hogy Solness nős).] jólesett volna" neki minden. aztán végül elfogadja (Hilda szemszögéből) a múltidézést. kihasználja és áltatással magánál tartja Kaját). Eljött tehát beváltani követeléseit. Az építőmesternek lelki-érzelmi nyitottságát a berobbanó. az pedig saját magát akarja rávenni erre az akcióra így nem tettek. (Ibsen ezzel a tettel kiemeli és lázadó. meghívta a lányt.

a "várkastély"-terv jelzi.) A többi szereplőről csak azokat a momentumokat tudjuk meg. a gyanakvó ember kényszerképzeteinek meghallgatója).az ő szemszögükből. . a lány felkelti vágyát az önkipróbálásra. hogy megfelel Hilda elvárásainak: ekkor már nem akar(hat)ja. a beletörődés és a lázadás között (ambivalens érzéseinek szimbóluma tornyos új otthona). de a légvár. félelmeit (a sikertelenségtől. kívülről nézve az építőmester kegyetlen. kihívta a sorsot. méltó lezárás. mondja "vadul"). A feltárulkozás során aztán a rideg egoistáról kiderül. hogy változatlanok maradjanak a körülmények. ezért győzi le szorongásait. Alkalmazottai kiszolgáltatottak az érzéketlen. nyughatatlan: "mindenért. Hanem boldogsággal. felszólítások előbb Solnesst jellemzik ("akarom. ™nkínzását fokozza feleségével szembeni bűntudata. ill.akarom. Nem pénzzel. fellázadt. mely közvetve gyermekei halálát is okozta. hogy hősies. a mű rétegeinek megfelelően: szükségszerű vég a lehetetlen helyzetben. önző. A két Brovik . építettem és alkottam [É] mindenért kárpótlással tartozom. majd a még erősebb Hilda irányítja az ő magatartását is ("akarom . aki csak eszköznek tekinti őket saját céljaihoz. apoteózis stb.ellentétben más ibseni orvos-figurákkal . a haláltól). mert elfojtotta vágyódását a "csúcsok felé": nem választott végleg a művészi sikerek és a magánélet. S nemcsak a magam boldogságával.a legyőzött és a leendő vetélytárs . . fennkölt tett következménye. de senki sem lett boldogabb: sem ő. "görcsösen kívántam. Mindenért fizetnem kell. az "istenkísértésre".szinte csak dramaturgiai okokból van szükség (egyenrangú figura az önanalizáláshoz. hogy elintézze". (Halála a tragikum-érzetet fokozó értékpusztulás. kiábrándult öregkorára eljut az üldözési mániáig. beteg(es) figura. ill. hogy sikereit.kétségtelen viszont. életének továbbvitele lehetetlen. diadalérzését tönkretette boldogtalan magánélete. Csalódott. amelyek a főalakhoz kapcsolják őket. csak egzaltált. döntések. felesége "élőhalott" . végül felülmúlja önmagát. hogy leköthessem" /Kaját/). amit elgondoltam. Maga határozza el. A tűzvész után. de szükségszerű bukásában felmagasztosul. öregkorára pedig már tart Isten büntetésétől is. hazug főnöknek.akaraterőt és az elhatározást jelző kijelentések. súlyos megrázkódtatások érték. Ugyanakkor önmagával szemben is bűntudatot érez. de nem őrült. másokon átgázoló.szerepeltetése a reális hátteret teremti meg. hogy számára továbbra is irrealitás a boldogság elérése (ugyanakkor ez a szerinte eddig is miatta szenvedő Aline megcsalása és egyben Isten elleni lázadás is). sem az új otthonba költözők. A doktor megjelenésére . megváltó halál. hiszen ő maga tette tönkre a tragédia utáni újrakezdés lehetőségét is: a parcellázások utáni építkezésekbe fogva csak ambícióinak szentelte életét. A másokéval is. hogy úgy legyen". de sokféleképpen értelmezhető. lázadó gesztus. A drámai világ középpontja Solness." Hilda megjelenésekor ebből az állapotból billen ki.

felelőtlen . a lehetetlen megvalósításának diadalát. "segédek és szolgák segítségével"). alárendelt (viszonzatlanul) szerelmes (párhuzamba állítható a vele egy korosztályba tartozó. bár érzékeli a hétköznapi kicsinyességet (a tehetséges fiatal vetélytárssal) és a gonoszságot (a haldokló ellenféllel szemben). akik "oly állhatatosan [É] tudnak kívánni. ő csak saját élményét akarja újraélni.az építőmester metaforáiban "a virradat. nem lázad . A mű szereplői közül egyedül ő látta a lysangeri tettet. hogy a róla alkotott külső képet . neki bálvány. félelmeinek. Saját magának keresi a "csodálatosan izgató" élményeket. viking-példák) önzésében nincs lelkifurdalása. féltékenység-érzete talán felkelthető. de rezignált passzivitásában cselekvésképtelen. saját akarata diadalaként.) Hilda ambivalenciájának alapja. de légvárépítő kapcsolatuk teljesen irreális -.módosítja Solness nézőpontja. aki egyetlen pillanatra ugyan meginog (megcsapja a Solnessnéból áradó "fagy"). behálózza a mestert. akikben különös erő és hatalom lakik". (Számára eddig tart a győzelem.mondja férjének. az "ifjúság ellen ifjúság" . A lány ."tömör alapozású". A körülötte forgó három nőalak közül Kaja a kiszolgáltatott. ahol nincs "soha egy napsugár"!) Hilda irracionális betoppanásától kell elfogadni a valószerű és valószerűtlen egyidejű jelenlétét. a következménnyel nem is törődik alakja a zárlatban ironikussá válik. vádként hangzó megszólalását is Hilda megjelenése váltja ki: "építhetsz annyit. Romantikus emlékeinek távolából idealizált Solness-képében nem veszi tudomásul a jelent. majd elhiteti-megerősíti akaraterejébe vetett hitét (ők "kiszemelt emberek.a "ragadozó madár". váratlanul. a képzelet és . Hilda valóság és jelkép: mintha Solness gondolatai (félelme és akarata) hívták volna elő a múltból. és nem is hiszik (Ragnar). a felkelő nap" (abban a házban. Előbb Kajára. Solnessért ugyanúgy rajongó Hildával). a többiek legfeljebb hallottak róla (Aline). életidegen Aline elemésztődött az önvádban. de az ő Solnesse nem ez. óhajtani és akarni. hanem a képzeletében. mégcsak a tíz évvel korábbi valós istenkísértő-lázadó sem. a teljes élet lehetőségét. amennyit akarsz [É] nekem soha többé nem építesz igazi otthont". mániákus kötelességérzetből végzi. Eszményei valóra váltását követelve felkelti az érdeklődést. a metaforikus nyelvet. Nem beszél a múltról. Rajongó egoista. majd Hildára tett megjegyzéseiből úgy tűnik. hős kell . de amorális-szabados (l. létének jelképei elvesztett (de megsiratható) babái. vágyaiban megjelenő bálvány. Maradék (gépies) tevékenységeit beteges. szakmai féltékenységének szolgáltat alapot a fiatal tehetsége. "ez nem otthon" .önző. hogy végül okvetlenül elérik céljukat". ill.egyetlen. "lentről fölnézve".Solness ügyességének és kíméletlenségének bizonyítéka az öreg helyzete. akinek vágyait testesíti meg. A "talpig feketében" megjelenő.

a koszorúzás (a konkrét építkezési ünnepségen kívül) próbák sikeres teljesítéséért jár. mint az orgona sípjai. a szellem. az Istennek szenteltség jelképe) is sok asszociációs lehetőséggel bír (babér. már repül. ez teszi lehetővé. Mivel Ibsen ismét olyan erős főhőst alkotott.]az észrevétlen glisszandókkal megoldott hangváltásokban érzem Mikszáth prózájának utolérhetetlen varázsát. a szabadság (szemben a lenti. teljesség (emberi. . amilyenre ifjúkora óta nincs példa művészetében" (Brustein). az "égbe törő vágyak" jelképe is (l. repül újra. de az ég hatalma ellen lázadó ember. művészi) tökéletesség. "ez a komor óriás". a mű olyan emelkedett és magasztos. mint egyszer fiatalságában. szabadon és büszkén. helyzetei. úgy. lázadó istenkísértés. de mégis repül. aki bátran kihívja maga ellen a sorsot. menyegzői és halotti koszorú stb. elérhetetlen légvár. A reális világ költői szintre emelkedik. újra meg újra előbukkanjon." A dráma részleteit Hajdu Henrik fordításából közöltük. a hitre figyelmeztető összekötő kapocs ég és föld között. MIKSZáTH KáLMáN: Szent Péter esernyője (1895) [. a zuhanás (magasból mélybe vettetés) a büntetés (isteni büntetés) képzetét erősíti (l. hogy elbeszélésében mindig személyesen. "legyőzi magát és ebben az utolsó pózban fönségessé merevedik". keresztény templomrész).torony' sokjelentésű ősi jelkép (l. földi megkötöttségekkel). közvetlen előadóként is jelen legyen. művelt embereit.).. Bábel). a mások számára tárgyszerű mozzanatok szimbolikus jelentést nyernek. Itt a középponti torony-szimbólum sokféle érzést sűrít: egyszerre az ambíció.. megfelelésvágy. Lucifer).valóság közötti folyamatos villódzást. lefelé repül. "ez a nagyot merő művész utolsó férfias tettével megkoszorúzza az életét és művészetét. s ugyanakkor el tudjon tűnni alakjai. mert mikor a toronyból lezuhan. és nem válik kisszerű életfolyamatok áldozatává. A koszorú (az éghez való tartozás. sötét. Kosztolányi szerint Solness.hogy ugyanolyan hitelességgel és a legkisebb stílustörés nélkül tudja megszólaltatni egyszerű parasztjait. leírásai mögött. misztikus dallamai úgy zúgnak. szimbolikus toposzként pedig a lélek. A . "mint egy nagy székesegyház. ókori toronytemplom-képzetek. ég felé törés. Szimbolikusan maga a darab is olyan.

de lelkiekben gazdag glogovai pap feladatul kapja a kishúga gondviseletét . . életelveket. kér-e fizetséget Adameczné.a történet Veronika hétvilágra szóló (még a bábaszéki intelligenciát is felsorakoztató) lakodalmával ér véget. kalárissal. életformákat mutat be ez a Mikszáth-könyv is. hogy mi volt a glogovai pap hagyatéka. a szegénység hatalmából? Meg lehet-e szabadulni a sorsokat eltorzító. A harmadikban a két cselekményszál összekapcsolódik. Szinte oldalanként olvashatjuk. de kevés az azonosító mozzanat. évszázadokon át formálódott magatartásokat. E főtéma alapján a cselekménysor így értelmezhető: az ágrólszakadt. Gregorics Pált hol a tékozlásáért. játéka. az emberi gyarlóságokon. a második a különc Gregorics Pál élettörténetét.(NAGY PéTER) Mikszáth írásművészetének titka: stílusának kivételes hajlékonysága és gazdagsága. Az ő világában a nemes lélek rendszerint felülemelkedik a hétköznapok sivárságán. A Szent Péter esernyője ezen értékek révén az ország határain túl is. ereje. hogy mi maradt a halápi özvegy tanítóné után. több a kortalan vonás. A kisregény öt része közül az első Bélyi János csodás meggazdagodását meséli el. az elbeszélő nézőpontja és magatartása szinte nyomon követhetetlenül változik. a történetet formáló fő motívumokra első ízben Adameczné szavai mutatnak rá: "Szegény az ördög [É]. mert lelke nincs. hogy Gongolyné "kövér halott" volt. romantikus és egyben népies idillt a boldogság eléréséről. a képzelettel és a mesevilággal határosak: "messze Tótországba" kalauzol Mikszáth. a kétféle szegénység és gazdagság váltakozása áll mindenek hátterében. A színhely itt is a Felvidék. mit fizetnek a falubeliek a plébánosnak. jellemeket romboló anyagiasságtól? Hiszen mindent behálóz a pénz." Ebben a szembeállításban rejlik a mű konfliktusa: az élet csaknem minden területén az anyagiak és a lelki értékek küzdenek egymással. zömmel szlovákok lakta falucskákkal és kisvárosokkal. (Gregorics Pál annak idején részt vett a szabadságharcban). az ötödik rész végén egymásra találnak. Wibra Annát aranygyűrűvel. A cselekedeteket és magatartásokat alakító. Ťrásaiban a hangok. Ennek a tájnak a határai a homályba vesznek. az író szűkebb pátriája. a fiatalok (Veronika és Wibra György) bonyodalmak után. hangulatok tarka képet alkotnak. Nekünk pedig van lelkünk. fülbevalóval lehet meghódítani. Valós történetbe oltott mesét olvashatunk ebben a kisregényben. Vajon kiléphet-e az ember a pénz. sőt idegen nyelveken is kivételes és átütő sikert aratott. a derűs szellemnek a szövegben kifejeződő. "valahol a selmecbányai és besztercei hegyek között" is játszódnak epizódok. Történetünk ideje Mikszáth kora. a tót és palóc tárgyú novellákra emlékeztetően. emelkedettsége. hol a fösvénységéért szólják meg.

Prepelicza a "ropogós tízforintos" felküldésére hajlandó azonnal lejönni az állványról (ilyesfajta "csodák" történnek "Mózes és Krisztus óta"É).a Gregorics testvérek "kapzsiak" (pedig a nevük a háromkirályoktól való. Gregorics Pál az orvosnak "egy szakajtó aranyat" ígér fia meggyógyításáért. Csak akkor éri el a boldogságot. "madame Kriszbay"). Kivételes színfolt az épp említett figurák közül például "Nagy Mihály uram".rendkívüliek. akik .. az esernyő megtalálójának "száz forintot". megszületik a szerelem. rövidebb-hosszabb regényei is a novella talajából nőnek ki.. a legteljesebb kilátástalanságból is van kiút. és legfőképpen a különösséget. A mű szereplői . az új mítosz. "valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyon tudata". hogy azonnal bevonja az olvasót. Azok a személyek jelennek meg ugyanis Mikszáth műveiben. Az érdekesség. még Veronika is "majdnem megkínálta már az öt forinttal" a gyűrűt megtaláló Wibra Gyurit. Veronika sorsa azt tanúsítja. hogy ha megvan a pénz. akinek eleve megvan a bélyege . Gregorics Pál és törvénytelen fia élete pedig azt példázza.az árnyaltabban. Mikszáth úgy mesél. közös ismerősként kezel mindenkit. ha szertefoszlik a negyedmillió forintos vagyon vágyálma. körmönfont okoskodás megszólaltatói. Gregorics alapvetően szeretetre vágyó ember. hadd érezzek még egyszer asszonyi kezet a testemen. csak ritka pillanatokban élvezheti a szeretetet: "simogasd meg a homlokomat. de "az a szerencsétlen legenda az örökségről" bénító súly. akkor annak elrejtése és megtalálása egyaránt súlyos terhet jelent. részletesebben megrajzolt Gregorics Pált és Wibra Györgyöt kivéve . a kényeskedő.). a megkülönböztető sajátosságot. "isteni" hatalommal és bölcsességgel ítélkezik). hogy . a halápi bíró (kurta kijelentésekkel. társadalmi-emberi viszonyokat is jelez.valamiféle "csoda" folytán mégiscsak felébredhet a segítő szándék az emberekben. Valamennyien megnevezve szerepelnek. és a szeme elé tárul Veronika megejtő szépsége. csak egy-egy életelv. az újszerűség alakítja tehát Mikszáth nagyepikáját. Ifjúvá érve megismeri a munka és a siker örömét. sivárságával . esetleg különcök. ha elhamvad az örökséget feltehetően magába rejtő esernyőnyél. A megnevezésekkel és megszólításokkal pedig azonnal jellemeket is vázol.csupán zsánerfigurák. aki viszont "két ezüst forintot csúsztatott" a kapus markába a rózsáértÉ A példasor még folytatható volna. a kőművesnek a hallgatásért ötvenet. de a férfiakra leső Kriszbayné. ha elvész a hozomány. de imádott kisfiát nem vállalhatja az emberek." Wibra György kisgyermekkora a rejtőzködés és a tisztázatlan kapcsolatok jegyében telik (egy idő után még "apabácsi"-nak sem szólíthatja édesapját). A legmélyebb nyomorból.szemben az élet egyhangúságával. Bélyi Veronika és a bátyja így menekül meg. sőt gyakoriak a nevek mellett a megszólítások is ("tiszteletes Rafanidesz Sámuel uram". Ancsura [É]. Rendkívüli karakter Gregorics Pál. főként a hozományra éhes rokonok előtt.

Ezért akar görcsös erőfeszítéssel "jó" lenni. az esernyő vagy Veronika .) Mikszáth fintora: a glogovai nép a zsidó Müncz Jónást véli Szent Péternek. A szereplők javarészt szlovákok. hogy "szeressék" az emberek. Az olvasónak már azonnal jelzi (ismétlésekkel sejteti) az esernyő titkát. Ekkor lett "embergyűlölő". Léteznek itt is vallási-felekezeti és nemzetiségi különbségek. hanem a mesélés. Kevés ponton alakít ki jelenetet az író. aki már születésekor is "tapintatlan" volt. amelyet viszont Wibra Gyuri lassabban talál ki.("veres ember egy se jó").nem a mese a fontos. Továbbá Bábaszék "nem város". Milyen társadalomkép kerekedik ki a különös és különc emberekből? Regényünk színtere zárt. amelyről úgy nyilatkozik az író. hogy az 1880-as években Magyarországon már erős volt az antiszemitizmus: 1883-ban megalakult az Országos Antiszemita Párt. épp ő találja meg a fülbevalókat. Az esernyő történetével Mikszáth "bemutatja és ezáltal leleplezi" a legendát (Nagy Péter).megtalálására már a mű derekán megvan a lehetőség (Wibra Bábaszéken Veronikáékba botlik). Müncz Jónás özvegye kivételes közmegbecsüléstől övezve játssza el ezt a szerepet. az országos közélet és a politika alig szűrődik be. a csekély szövet. inkább elbeszéli. (Tudnunk kell. mi a fontos a számára. egy legenda képződését beszéli el az író.így jellemzi elbeszélői módszerét: "csak a regényírók keze alatt támad némelykor hasonló csoda.hiába. felsorolja és csak néhány vonással megrajzolja az életutak mozzanatait.) . mégpedig egyre gyakrabban (pl. Wibra Györgyöt Veronika felé terelve: épp a glogovai kocsi lovai vadulnak meg Bábaszéken. Végül tehát mégiscsak elkövetkezik a tetőpont. majd még Veronika vetkőzésének bájos epizódja is következik. kinyúlik". A Szent Péter esernyőjében egy "csoda" szemtanúi vagyunk. A kibontakozásra. A mozaikdarabok közé elágazások. az éjszakai kártyapartit is leírja. és ezt a legendát még a püspök is szentesíti. A szerkezet. A kifejletben végül jelentős szerepet kapnak a véletlen fordulatok. egy mellénykére való. Mikszáth önironikusan . A legterjedelmesebb kitérő Mravucsánék vacsorája. a legveszélyesebb feladatot vállalta . a két összefonódó ág számos epizódot fűz magába. de ettől kezdve még erősebben érvényesül a mikszáthi "téma-dúsítás" módszere (Kovács Kálmán). a "tót" nyelv "csodálatos hangjairól" kedves derűvel szól az író. hogy "röviden végez" vele mégis alaposan elidőzik. de ezek értékként jelennek meg. és posztóvégek lesznek belőle. és a besztercei ifjú ügyvédnek döntenie kell. Gregorics apjának furfangja a kulacsnyi borral. épp ő talál rá a "hasadékban" az életveszélyben lévő Bélyi Jánosra. Okmagyarázó mondatokkal is találkozunk a szövegben: "A titokzatosság köde voltaképp csak azt a . ha "még zsidó sincs benne". kitérők kerülnek. a szabadságharcban is "mindenáron tenni akart valamit". Müncz Móricz alkuja a tehénre stb. Tudnunk kell: a Szent Péter esernyője Mikszáth jelentős állomása a novellistából regényíróvá válás útján. "teremt" és egyúttal "oszlat" (Kovács Kálmán). asszociációk.

A valóság és a mese közti atmoszférát teremt (Kovács Kálmán). Jelentésrétegek torlódnak össze néhány szóban: "a pléhre festett Istenfiú". és a falubeliek misztikumra éhes fantáziáját. Szereplőiről a szeretet és az irónia változataival szól. másféle hatással ütközteti (Glogován "minden megszépült. Hasonlóképp magatartásokat jellemez: az emberek azért fizetnek keveset a papnak. (ők még a halott ember szakállát is csodával magyarázzák." A nézőpont váltására egy bravúros példa: "Ťgy néz ki egy tragédia a szomszéd szobából. Veronika virágnyelven jelzi Gyurinak.) A megszülető hiedelmet újabb véletlen táplálja (a megbotlás Srankó János temetésén. a vén kecske házi sót nyal". "kivévén Adamecznét"). a köd vonzza a babonát. Olykor felépít egy hangulatot. Egy sarkított mondat a magatartások humoros kontrasztjára világít rá: "a tudós akadémia elfogadta az összeget. megcsinosodott"." Az író sokszor bújik el olvasója elől. Szliminszkyné megszólalása ellenpontozza: "gombold be a kabátodat.mondja magáról Adameczné). a Veronika szépsége iránti vakságától. jószándékot és nemes tetteket teremt. mert lelki erőket mozgósít. hogy Wibra György megszabaduljon lelki terhétől. időnként ." Szólás járja Besztercén Gregorics Pálról: "No lám. és ettől kezdve a legenda valósággá válik. A menyasszony meghatódását és elérzékenyülését a zárómondatokban a házsártos feleség. A falusiak nyelve képekben rendkívül gazdag ("már énbennem a gyanú meg nem botlik" . hogy miképpen került a kis Veronika kosara fölé [ti. Müncz Jónás véletlenszerű jótéteményét az utolsó útján. végül a "három égő üszög" babonája kell ahhoz. aztán hirtelen megtöri. legfontosabb mozzanataként a népi kifejezésmód az irodalmiság rangjára emelkedik. hogy elfogadja udvarlását. A legenda-babona-csoda motívumsor a mű egyéb részein is megjelenik: a Liskovina növényeihez fűződő hiedelmeket az ifjú pár utazása során. A babona keresi a ködöt. Wladin!" A stílusban számos elem ötvöződik. a hangulati keret részeként ismerjük meg. Közmondás jellegű mondat épül a kezdősorokba: "Mikor tanító hal is meg." Közvetlenség érződik az írói reflexióból: "A Jézus ösmerősöm. Mindenki fizesse a maga szolgáját." Ezen túlmenően azonban a legenda kialakulásának valamennyi okát és körülményét gondosan feltárja a szerző: Bélyi János tiszta hitét (Jézus neki "válaszol" isÉ). Még a latin szavak is felbukkannak: "amabilis confusio" uralkodik el a vacsora végeztével. Mikszáth a hangulatot jellegzetesen színezi és lebegteti. mert ő "az — risten szolgája.körülményt takarta. a glogovaiak megszánják a bajba jutót. De ez elég volt. az esernyő]. pedig neki sem volt semminemű viszonya Gregoriccsal". a tetszhalott "feltámadásával"). Mravucsánék vacsoráján a feldöntött poharak érzékeltetik a fiatalok összetartozását. megsegítik a Bélyi János gondjaira bízott kislányt. Igazi "csoda" jön tehát létre. szomjasak maradnak a sírásók.

"Hát akkor miből éljek?" Fonákjára fordult világnak. "Ráfizetek" . Mikszáth Kálmán az epika legősibb eszközeivel él."szinte még most is előttem van a kis tót falu az 1873-ik év óta").tudatlanságot színlel. ő a magyar elbeszélés legnagyobb klasszikusa. másfelől Tóth Mihály képvisel. önmagáról fecseg ("megérdemelném. "úri földrengést" váltott ki. . fantomországnak mutatja ez a regény a kiegyezést követő évtizedek nemesi Magyarországát. MIKSZáTH KáLMáN A Noszty Ţú esete Tóth Marival (1906-1908) Mikszáth pontos társadalomképen alapuló. A dzsentrivel való kíméletlenül őszinte szembenézésre konkrét történelmi körülmények késztették Mikszáthot: az 1905-ös választáson megbukott az évtizedek óta kormányzó szabadelvű párt. (FáBRI ANNA) A regény egyik fejezetében Malinka Kornél. A dzsentri és a vármegye ábrázolása azt mutatja. A hagyományokból élő. az ún. az eseménysort a képzeletbeli Bontó vármegyébe helyezi. A történet magvát is a valóság szülte: 1901-ben "bácskai szenzáció" volt Ungár Lajos zsidó milliomos leányának és egy dzsentrifiúnak a hasonló végkifejletű története. erkölcsöt és magatartást. "Minek gazdálkodik akkor méltóságod?" . hogy mennyi a birtok jövedelme. amelyet egyfelől Noszty Pál. hogy a nyelvemet kivágják" . darabont-kormány uralma pedig nemesi ellenállási mozgalmat.hangzik a válasz. Máskor személyesen közbeszól."de hogy mit találtak az üstben. mintha nem épp ő bonyolítaná a sorsokat ("hát biz az igaz is lehet" . azt egész bizonyossággal sohasem lehetett megállapítani"). hogy a magánéletben ütközteti meg azt a kétféle szemléletet.kérdezi csodálkozva Malinka. nagy művészi leleménye az. élesen megformált jellegzetes alakokból és mellettük számos színes zsánerfigurából alakítja ki szereplőgárdáját. az új titkár megkérdezi a földesúrtól. hogy A falu jegyzője (Eötvös Józsefnek az 1840-es évek közepén írott műve) óta a magyar társadalom képe jóformán változatlan. tékozló nemességet Mikszáth ebben a művében is a humor és a kritika kettős eszközével mutatja be.

A szerkezet tehát több epizódcsoportból fonódik össze. visszatérések fogják össze a látszatra kötetlen mesélőkedvvel előadott történetfüzért. gyorsabban peregnek az események: a somlyói szüret a kölcsönösen álruhás megismerkedéssel. Ez részben a sajátos műfaj következménye: a mű 1906 októberétől tárcaregényként jelent meg a Vasárnapi —jság hasábjain folytatólagosan. Tóth Mari pedig Noszty Pál szerint "olyan deszka. a törekvések középpontjában a pénz áll.meghiúsul. A vagyonos polgár azonban kívül áll ezen a vonzáskörön. ezek alakítják az emberi és hivatali kapcsolatokat. de Noszty Feri utolsó szavai sejtetik: a dzsentri életvitele nem fog megváltozni. a tetőponton a házasságkötés kikényszerítése. "A Nosztyak. majd végül . A későbbi ismétlődések. A háló azonban nem csupán konstrukciós eljárás. főispánná teszik. A pénz és a hivatal megszerzésének egyik lehetséges eszköze az érdekházasság. A második. A szereplők két nagy tábora közül az első: Bontó vármegye vezetői. Tóth Mihály és Tóth Mari magatartását az anyagi biztonság erős alapokon tartja. amely a dzsentri akcióba lépésekor válik láthatóvá. maga . de ez a terve . könyvalakban csak 1908-ban látott napvilágot. hanem alapmotívum is. A dzsentri elve: a lehető legnagystílűbben "foltozni a szegénységet". A gátlástalan hozományvadász. de a főtéma minden lényeges mozzanata megjelenik benne.mivel váltót hamisít ." A vármegye életét a személyes érdekek irányítják. a polgármester lányának a kezére (illetve vagyonára) pályázik. Látszatvilágot épít magának. valamint befolyásának segítségével kezdődnek a széleskörű hadműveletek Tóth Mari behálózására. A leánynak több mint egy milliója lesz. a hálót szövő pók a dzsentri életelvét jelképezi. benősül a Noszty famíliába." A dinasztia számos posztot ural: bécsi "excellenciás úr". egyre súlyosabb.Noszty Feri lelepleződése és kényszerű továbbállása. a kompromittálás. a körmönfont udvarlás. Homlódyak képezték a megye krémjét. Noszty Feriből szolgabírót csinál. Az úri família tehát megszégyenül. tisztségekbe és felbukkanó vagyonokba kapaszkodik. köztük az elkülönülő Noszty família. Horthok. terjedelmesebb szerkezeti egységben Kopereczky Izrael Izsák áll a középpontban. A Noszty klikk Kopereczkyből főispánt. a jelen kiskirályai. Rágányosok. a leánykérés. Tóth Mari már "amerikai lány". Noszty Feri most még Velkovics Rozáliának. megfizethetetlen hitelekből él. emberemlékezet óta ők uralkodnak a megyében.megoldásként . híjával vannak a szilárd önérzetnek. Az egymás mellé felsorakozó epizódok olyan hálót alkotnak. ezért védtelenek a lesüllyedt arisztokratákkal szemben. és az ő vagyonának. szabad levegőn és szabad beszéden" nevelkedett.Az expozícióul szolgáló trencséni kaland önmagában is kerek történet. amelyen mindnyájan kiúszhatunk a partra. Krisztina asszonyt és Velkovicsékat azonban visszahúzzák a beidegzések. A mű második felében összefonódnak a cselekményszálak. kanonok is van köztük.

hogy a Noszty család utolsó szalmaszálként belekapaszkodjék. fűrészmalmot.csattan fel Kozsehuba javaslatára). sőt ő is nemességet szerez. egészségre ártalmas voltuk miatt beszünteti őket. Különc dzsentri Kopereczky báró.nem oly mértékben. de hat rá a dzsentri vonzásköre (csak. rokonszenves hangja volt" stb. A Nosztyak közös vonása a gondtalan életélvezet: a kártya. Amerikában dollármilliókat szerez a sóspereccel és a köménymagos kiflivel. Itthon földbirtokos lesz (a rekettyési uradalom tulajdonosa). és a befejezésben is kulcsfiguraként lép fel. a dorbézolás. szükség esetén "bámulatosan melegítő. A dzsentri ellenlábasaként először Kozsehuba Tivadart. a trencséni kaland az ő korrekt eljárásával záródik. a gyárost és vendéglő-tulajdonost ismerjük meg. őt is megigézi Tóth Mari bája. ™nerejéből emelkedik fel. Megvan a nemesi rátartisága ("Éegy Nosztyval beszélsz!" . gőzmalmot. amikor ennek ellenére végigjátssza az alattomos szerepet. neki magának már "le van foglalva a fizetése". szeszgyárat. szellemének és erkölcsi világának megtestesítője. a sörházbeli kuglizás. esetlen szégyenlősséggel párosult rámenősség. Noszty Feri "úri svihák" (a Beszterce ostromából a Behenczy bárók és más hasonló Mikszáth-figurák rokona). Kopereczky jellemvonásai: tanulatlanság. gyakorlatiasság. Az "őseinek valamikor pallosjoga volt". de "most kukoricát morzsolnak otthon". Három ifjúkori jóbarát alkotja a dzsentrivel szemben álló pozitív erőket. Ide tartozik a költekező udvarlás is. hogy azután ő pénzelje Feri hozományszerző akcióit. de megőrzi szellemi és gazdasági függetlenségét. krapeci birtoka csupán "kétezer hold hozzáférhetetlen erdő" és egy veszteséges szántóterület.Noszty Pál pedig parlamenti képviselő. a miniszterelnök barátja. Nyersen realista. önzetlen. a lelkifurdalás olykor megingatja. az alakoskodás és a pózok nagymestere. A szíve még fogékony. Tóth Mihály viszont idealizált polgár: nemeslelkű. jótékony adományai megadják neki a társadalmilag . de akkor süllyed a legmélyebbre. mert a váltóhamisításra való rábírással átlöki Nosztyt egy erkölcsi gáton (nem kellett sokat erőlködnie). Gyárakat létesít ("kockagyárat".majd gyors döntéssel. A sziklaszilárd erkölcsű Storm ezredes német. ő még ellenfelénél is aljasabb. ("Mutatósan tudott költeni". és az élősködő életvitel fenntartását célozza. téglagyárat. a kézműves munkában éppoly tehetséges. mely egyúttal a megkaparintható vagyonok behálózására irányul.) A színlelés. mert itt "százszor nagyobb boldogság az élet". A történet elején már a tönk szélén áll. Velkovics Mihály a polgár jellegzetes átmeneti típusát személyesíti meg: becsületes. és a huszárhadnagy ezzel indul el a lejtőn. "valóságos kis Paradicsomot") . A dinasztia érdekeinek. sikeresen gazdálkodik. hozzáadják Noszty Vilmát. az őt milliókhoz segítő Amerikából hazaköltözik. mint a nagyszabású vállalkozásokban. Eszményített figura. Annyi pénze azonban még van. mint a feleségére). Közhasznú. az ellenfelet pontosan ismerő "üzletember".

A főmotívum képi illusztrációja a hálóját szövő "pók". szentenciaszerű mondatok. romantikus cselekményszövés. Tóth Marit lesve)."). A színes karakterek egyike pl. A dzsentri mellett nagy szolgálatot tesz a minden hájjal megkent. Költői színekkel fest tájképet pl. Somlyó hegyéhez érkezve." . Az egyik legnagyobb társadalmi problémára. Az elbeszélő művészet és stílus alaprétege az anekdotázás. a tizenkettedik fejezetben. többször előfordul (Kopereczky tőle tanulta a szövést. s azok szárnyakká válnak azon nyomban. tiszteletet parancsoló életismeret. ahol hallották"). Koleszár Mária. Mikszáth stílusának fontos részét képezik a tömörített. zsánerrajz. A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth írásművészetének csúcspontján született meg. "liberális és szangvinikus. Allegorikus betét a rókacsalád epizódja is. de azért nem tud ellenni nélküle". hogy Mikszáth nem kommentálja Noszty Feri vérlázítóan cinikus zárómondatait.") Tóth Mari táncáról olvasva Noszty Feri lélekállapotát is átérezzük: "meglendíti piciny lábát. széles gesztusokkal ("Abban az időbenÉ"). a tót dajka (a folklór élő voltát illusztrálja vele Mikszáth). kijön a fű a földből. máskor sejtető párhuzamként Noszty Feri látja meg." A nemzeti sajátságokról: "Minden egyes magyar hazafi két emberből áll". sokszínű világ . ("Milyen szertelen a szerencse! Gyereke születik a Kopereczkynek. a szemembe"É). úri svihák és egyéb típusok. Saját vasszorgalmából és tehetségéből megteremtett anyagi biztonsága. a kedélyes mese. jogállamot és egyenlőséget ordít". száll. ahol nem látták. a párhuzamba állított ellentétet ("Velkovics Rozália sírt. körültekintő óvatossága és családapai felelőssége segíti hozzá a dzsentri legyőzéséhez." Az író is közbeszól olykor: "hiszen a pénznek nincs esze (pedig dehogy nincs)". A fiatalok szerelméről: "mikor annak az ideje van. igaz embersége. valamint németek és románok) helyzetére is felhívja a figyelmet. Gazdag élettapasztalat sűrűsödik a regényben. A humorból kibomló szatíra mellett idill. azaz szlovákok. A szabad függő beszéd is az író kedvelt eljárása: a szóbeszédet is így szövi be. sőt vészterhes. szüreti mulatságról életképet. még ha bunkóval vernék is vissza. ismeretlen világokon át. Mikszáth kedveli a sarkítást. hétpróbás komornyik.Hiszen éppen az a jó. Máskor népdalban szólal meg Noszty. a magyarországi nemzetiségek (tótok. a csattanót ("Engem itt senki se ösmer. az otthon pipázgató konzervatív "haragszik a zsidóra. új költség. a másik magára öltve "a közgyűlési atilláját" politizál. de mindjárt lehagyít az Isten egy nagy jövedelmet a prágai szeniorátussal.hasznos polgár öntudatát. a társadalmi élet jellegzetes eseményei közül pl. beiktatási ceremóniáról és megyegyűlésről kapunk (karikírozott) tablóképet. A végkicsengés viszont éppen attól lesz elgondolkodtató. különc alak. egy csomó hitelező pedig káromkodott. a szerelmi hévtől elragadva ("Nézz. száll. de a hang és a nyelv rendkívül változatos. Bubenyik. rózsám.

jelenik meg az anekdotafüzérből kibomló szerves nagyregényben, oldott élőbeszédszerű előadással, hangulati árnyalatok váltakozásával, derűs és bájos epizódok sorát lezáró, komor kicsengésű csattanóval. CSEHOV Sirály (1896)

Az életben az emberek nem lövik agyon és nem akasztják fel magukat minden pillanatban, nem lesznek szerelmesek és nem mondanak örökké bölcseket. Idejük nagy részét evéssel, ivással, nők vagy férfiak utáni hajkurászással és ostoba fecsegéssel töltik. Ezért ezt kell bemutatni a színpadon. Olyan darabot kell írni, melyben az emberek nem azért jönnek, mennek, ebédelnek, időjárásról beszélgetnek vagy kártyáznak, mert a szerző úgy akarja, hanem mert ilyen az élet. A színpadi életnek is ilyennek kell lennie. (CSEHOV) Egyfelvonásosok és vázlatosabb többfelvonásos kísérletek (Platonov,1881; Ivanov,1887) után a Sirály nyitotta meg a nagy Csehov-drámák sorát. Az 1896-os pétervári ősbemutató "szörnyű sikertelenséggel" zárult, de a moszkvai Művész Színház társulata, amely "fellázadt a régi játékstílus, a teatralitás, a hazug pátosz, a deklamáció, a mesterkéltség, a sztárkultusz ellen" (Sztanyiszlavszkij), 1898-ban sikerre vitte a darabot. A Sirály tragikomikus művészdráma, "ripacsok és művészek sorstragédiája, ironikus-keserűen szomorú komédiája" (Almási M.). A tudatosan objektivitásra törekvő szerző egyetlen olyan műve, melyben szubjektív problémái is megjelennek; a Sirály Csehov legszemélyesebb vallomása. Az író tisztában volt azzal, hogy - a történet hagyományos elemei ellenére is - új korszakot nyit a dramaturgia történetében: "Elég szívesen írom, noha sokat vétek a színpad törvényeivel szemben. Komédia, három női, hat férfi szereplő, négy felvonás, tájkép (kilátás a tóra); sok beszélgetés az irodalomról, kevés cselekmény, öt pud szerelem." (1895. okt.); "Forte kezdtem, és pianissimóval végeztem, a színpadi művészet minden szabályával szemben. Kisregény lett belőle" (nov.). A cselekményességet a lélektani ábrázolás, a líraiság, az új atmoszféra, a megfoghatatlan hangulat, a "víz alatti áramlás" (Ny.Dancsenko) helyettesíti; az akciókat társalgás, a poénos dialógusokat a

szereplők szaggatott beszédmódja váltja fel. Ťgy Csehov a Sirálytól kezdve "a cselekvés műfajában kialakította a cselekvésképtelenség, egyszersmind a cselekvésképtelenséget a fájó bizonyosságig panaszolni, elemezni kész számadáskényszer, önelemzés drámai formáját, röviden szólva: az értelmiség ábrázolásának megdöbbentő drámafoglalatát" (Elbert J.). A műben egyetlen család köré csoportosuló kis közösség viszonyrendszere, szituáció- és beszélgetéssorozata tárul fel. Az életképszerű jelenetekből komponált mű helyszíne Szorin vidéki birtoka (tó, fasor (I.), virágok, krokettpálya (II.), ebédlő (III.), dolgozószobává alakított szalon IV.). Az első három felvonás keretét Arkagyina és Trigorin egyhetes nyaralása (és végül elutazása) adja. A (két évvel később játszódó) IV. felvonás néhány órás találkozójának apropója Szorin betegsége: miatta látogatnak le ősszel Arkagyináék a birtokra; ekkor tér vissza (a Polina ajánlata elől elmenekült) Dorn doktor is, és egy villámlátogatásra Nyina is. Hagyományos, információközlő expozíció nincs; az első jelenetben éppen a színpadot ácsolják, mely - a tóval együtt - fontos hangulati elem és szimbolikus jelzés (a záró felvonásban törött és lepusztult, "mint egy csontváz"). Az alaptónust már a nyitó dialógus "miért jár mindig feketében?" kérdése megadja, majd a beszélgetések megjegyzéseiből gyorsan tisztázódnak az alapszituáció viszonyai. Az első felvonás "darab a darabban" jelenetét feszült dialógus vezeti be: az egyébként is hamleti szituációban Arkagyina (fensőbbrendű színészi gesztusként) Shakespeare-t idézi, mire a fia "visszaidéz", s a Claudius-Gertrud viszonyt anyja kapcsolatára vonatkoztatja. Az előadást - a fegyelmezetlen közönség reagálásai és Arkagyina minősítése ("dekadens izé") miatt - Trepljov sértődötten leállítja, a kiélezett szituáció viszont alkalmas a művészetről vallott felfogások ütköztetésére és a kapcsolatok tisztázására, így a jelenet (mindkét szinten) fordulópont: Nyina Trigorint választja (és majd színésznőnek szökik), elhagyott szerelmese, Trepljov pedig az írásnak szenteli magát. A megváltozott viszonyok hatásai derülnek ki a a következő két felvonásban. Miközben együtt unatkoznak, pecáznak, beszélgetnek, Trepljov először lelő egy sirályt (II.), majd (a két felvonás között!) öngyilkosságot kísérel meg (III.); Mása eldönti, hogy férjhez megy a tanítóhoz; Arkagyina és az író kapcsolata meginog, majd a színésznő praktikái után újra megszilárdulni látszik, de Arkagyina féltékenysége miatt végül mégis elutaznak. Dorn "eltávolítása" dramaturgiai szükséglet: miután hazatérésekor észreveszi, hogy mennyire "megváltozott minden" - szinte második expozíciós helyzetben - őt kell informálni a (két felvonás közt eltelt) két év eseményeiről. Ťgy a záró felvonásban utalásokból értesülünk "a hazulról megszökött" Nyina

életének eseményeiről: kapcsolatáról Trigorinnal, gyermeke haláláról, küzdelmes vidéki színésznősködéséről - ez az epikus és naturalista anyag-lehetőség nem kerül színre, csak a társasjáték feszültségteremtő, sűrítő jelenete: a rendszeresen bemondott számok kopogása még szaggatottabbá teszi a társalgást; az üres csevegésben, szinte mellékesen, szó esik Trepljov íróvá válásáról is - aki éppen öngyilkosságra készül a szomszéd szobában. Minden felvonásban meghatározó egy-egy színpadi vagy színpadias jelenet: az előadás, Nyina első fellépése után (I.) Arkagyina bohózatos magamutogatással fiatalságát bizonygatja Másával szemben (II.); majd megkoreografált, hatásos, hízelgő szereplésével - Trigorin visszahódítására - mesterségbeli gyakorlatát is igazolja (III.), végül újra (a már színésznővé érett) Nyina kap nagyjelenet-lehetőséget: vallomásával tapasztalatait összegzi (IV.). Ugyanígy szerkezetalakítók a sejtetésekből, utalásokból kibomló, ismétlődéssel fokozó hatású akciók is: Arkagyina Maupassanttanácsokat olvas fel arról, hogyan kell "megtartani" az író-szeretőket, majd ezt a receptet követi (Trigorin meghódításakor) a kezdetben naivnak látszó Nyina előbb még ösztönös hízelgésével, később már céltudatos faggatózásával az író pályájáról, sikereiről (II.); a lány először félt az író jelenlétében színpadra lépni, aztán szinte lerohanja; (Nyina sikere után Arkagyina kénytelen "visszaszerző" jelenetet rendezni); Trepljov először csak felveti önsors-párhuzamát a lelőtt sirállyal (II.), majd eredménytelen öngyilkossági kísérletét (III.) végül halállal végződő követi (IV.). A drámai szituációt a Trepljov által szeretett és a Trigorinba szerető Nyina teremti meg, mert így alakul ki az elérhetetlen, viszonzatlan, sokféle tónusú szerelmek sora: Medvegyenkó Mását, aki Trepljovot, aki Nyinát, aki Trigorint szereti, aki viszont változékony, de elválaszthatatlan kapcsolatban marad (az őt úgysem engedő) Arkagyinával. Az öregek sorsában, mellékszálként, hasonló a végeredmény: a Samrajev-Polina-Dorn doktor lánc vége Arkagyina lehetne (mert a szabad, bohém orvost persze vonzza a vele is kacérkodó színésznő); a IV. felvonásban pedig még az öreg Szorin is bevallja, hogy ő is vonzódott Nyinához. Mivel azonban "az élet Csehov szerint nemcsak szenvedés, hanem könyörtelenség is, a szenvedő ember éppoly kegyetlen másokkal, mint önmagával szemben, minden szenvedés mások sorozatos szenvedéseit idézi elő" (Schöpflin A.), így a "ki kit szeret" lánc visszafelé haladva a "ki kit gyötör" sorozattá válik. "Cselekményhelyettesítővé" lesz a beteljesületlen szerelmek polifón rendszere, gyakran párhuzamos szerkesztéssel: pl. Mása anyjának, Polinának ironikus-komikus reménytelen vonzalma a doktorhoz, és érzelemmentes házassága (a nem hozzá való) Samrajevvel lánya életútjának előképe, sorspárhuzama - de Mása reménytelensége már inkább tragikus színezetű.

Mindenki szerelmével is és önmagával is küszködik: erre a "belső konfliktusrendszerre" épül a művészdráma: két író, két színésznő - két művészgeneráció és művészetfelfogás ütközik. Mesterségük életformájukat is meghatározza, a "profik" hétköznapi élete és szakmája (Arkagyina, Trigorin) már szétválaszthatatlan; ezt az utat járják majd később a pályakezdők (Trepljov, Nyina) is. A művészek (vendégek vidéken!) legalább önmegvalósítók; az itt élők viszont teljes zsákutcában vergődnek. Az értékvesztett lét az elmaradott vidéken szegénységben, mozdulatlanul - értelmetlen és kilátástalan: Mása nem dolgozik, Medvegyenkó kiszolgáltatott tanító, Szorin hosszas hivatalnokoskodás után nyugdíjazott beteg - nincs is lehetőségük a változtatásra, így még több idejük marad az önsajnálatra. A vidéken élő fiatalok (22, 23, 25 évesen) "öregebbek", mint a középkorú művészek. A szakmai és szerelmi összeütközéseken kívül a viszonyokat bonyolítják a háttérben is (Nyina-apja, Mása-apja), az előtérben is (Arkagyina-Trepljov) zajló szülő-gyerek konfliktusok. A Sirályban nincs főszereplő, egyformán lényeges minden alak bármelyikük életútja egy-egy kibontható, tragikus sors. Ismerik egymás kapcsolatait, mindenki részt vesz mindenki életében, "mindenki boldogtalan, mindenki vágyakozik, mindenki szeret, és mást szeret, mint aki őt szereti É félemberkék találkoznak egymással." (Kosztolányi). Az önmegvalósítást a művészi alkotás jelenti, magánéletükben viszont a művészhősök is kudarcot vallanak - a szerelem csak fájdalmak forrása. Az öregedés ellen keservesen küzdő, a színésznők és a hiú nők negatívumait sűrítő Arkagyina banális, közhelyes társalgó, hisztérikus túljátszó; minden szituáció egy-egy próbalehetőség számára. Felszínes egoista, csak saját sikerei érdeklik (önzésének része nevetséges fukarsága is). Környezetével lekezelő vagy túlzóan kedveskedő, fiával viszont elutasító, hideg, kegyetlen. (Végtelen kártyázás és "iddogálás" közben könnyedén jegyzi meg, hogy "nincs ideje" fia műveinek elolvasására.) Trigorin középszerű, de jó technikájának köszönhetően sikeres, ugyanakkor zárkózott, nehezen kommunikáló, hízelgéssel meghódítható, hiú író (csak saját művét olvasta a folyóiratban, a fiúét fel sem vágta). Minden életjelenség téma a számára, kapcsolatait is tapasztalatszerzésnek tekinti. Erkölcstelen, gátlástalan jellem; gyengesége, kényelmessége tartja Arkagyina mellett. állandóan robotoló, anyaggyűjtő íróként örökké elégedetlen saját magával vallomása (II.) csehovi önportré. A mindig szereplésre kész, "comme il faut" Arkagyina a színjátszást, a minden látványt, jellemet, helyzetet cédulázó író az irodalmat keveri az élettel. Trepljov állandó szeretethiánytól szenved; anyjához ambivalens a viszonya: gyűlöli és rajong érte. A két beérkezett, sikeres művész (a "rutinos iparosok") mellett kísérletező kezdő: menekül az elcsépelt "jólmegcsináltságtól"; újromantikus lázadó: "Nem olyannak kell

ábrázolni az életet, amilyen, [É] hanem olyannak, ahogy álmainkban megjelenik", de mindenáron "új formákban" (I.). Az évek során fejlődik, művészi válságából megtalálja a kiutat, gyökeresen átalakul művészetfelfogása: "nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad lelkéből az írnivaló." (IV.) Magánéleti problémája viszont - a megjelenő Nyina végérvényes szakításával (aki még mindig Trigorint szereti "kétségbeesetten") és a lány azonnali elutazásával teljesen megoldhatatlan. (Nyina az első felvonásban a két férfi közül írót is választ: Trigorint csodálja, falja a műveit, Trepljov darabját nem érti, mert "nincsenek élő alakjai" - és "nincs benne szerelem".) Nyina az egyetlen szereplő, aki képes változtatni sorsán; (naiv, külsőséges, átlagos kispolgáriságából indulva) küzdelem és szenvedés árán lehetőséget teremt magának az önmegvalósításra. Utolsó feltűnésekor még bizonytalan, hogy megtalálja-e az igazi művészetet, de ekkor már hisz saját művészi igazságában. A művészdráma a Hamlet-párhuzamon kívül is "irodalmi" - Zolát, Turgenyevet, Tolsztojt emlegetik -, Nyina végül "tolsztoji" életfilozófiát talál magának: "nem a hírnév, nem a ragyogás a fő [É] hanem az, hogy tudjunk tűrni. Tudd viselni a keresztedet, és higgy! én hiszek és már nem fáj úgyÉ"; Trepljov kitörése - "megcsókolom a lába nyomát" pedig Dosztojevszkij-reminiszcencia (l. Bűn és bűnhődés). A középponti sirály-szimbólum képzettársítások során át teljesedik ki, és meghatározza az atmoszférát. Először a hazulról elszökdöső Nyina egyszerű hasonlatában jelenik meg a kép (őt "úgy vonzza valami a tóhoz, akár a sirályt") - s aztán hófehérben játszik a tavi színpadon. A madár lelőtten, tárgyként először Trepljov előreutaló (a lelövés gesztusában megnyilvánuló) szimbolikus önmegjelenítése - Nyina ekkori éretlenségének jele megjegyzése: ő "nem érti az ilyen szimbólumokat". Trigorin számára a madár is témalehetőség, de már a lányhoz hasonlítja és jelképesen kapcsolatukat vetíti előre: "egy tó partján gyermekkora óta él egy fiatal lány, olyan, mint maga, szereti a tavat, akár a sirály, és boldog és szabad, akár a sirály. De véletlenül jött egy ember, meglátta, és unalmában elpusztította" - viszonyuk ellentmondásosságát sejteti a kép. Az elutazás előtti búcsúzási jelenetükben - még kapcsolatuk moszkvai kibontakozása előtt! Trigorin már múltként, lezárult emlékként jeleníti meg, újra jelezve a tragikumot: "olyannak látom majd emlékezetemben, amilyen azon a verőfényes napon volt, egy héttel ezelőtt [É] beszélgettünk [É] a padon meg akkor ott feküdt a sirály".) Bukásai után Nyina, már tragikus önszimbólumként, ,Sirály' néven írja alá leveleit, és zavaros-felkavaró záró monológjában is így emlegeti magát. Az író hajdani cinikus megjegyzésének bekövetkezte addigra már megértette vele a szimbolikus jelentéseket - ekkor levelein Trepljov ironizál. A fiú öngyilkos pisztolylövése pedig éppen akkor hallatszik a háttérből, amikor Samrajev előhozza Trigorinnak az általa kitömetett, de már rég

(Csók)/ Milyen fa ez?". Mása. szövegek (pénz-motívum) is tragikus sorsokat rejtenek. miért akarta főbe lőni magát Konsztantyin."az elvonttól a konkrétig zuhanó drámai mozgást a konkréttól az elvontig emelkedő lírai ellenmozgás keresztezi" (Egri P. de egy kicsit hagyja leleplezni saját magát is. színházi pletykákon csámcsogó .) Az egyetlen őszinte figura. hogy végül azt hisszük.) "Csehov soha nem egyszerűen az élet egy szeletéről beszél . Arkagyina kínosan erőlködik. árnyalja a líraiságot is . tökéletesen kikalkulált és értelmes rendbe illesztette őket.orvos volt. Medvegyenko) is szánalmat ébresztenek elesettségükben. CSEHOV . A mű részleteit Makai Imre fordításában közöljük.általánosítgat is: "a nők sohasem bocsátják meg a kudarcot". nyíltan vall apjáról és Trepljov iránti szerelméről Dornnak . "Viszonozni nem tudom.). Az ismétlődő komikus gesztusok. holott sehol semmi kulcslyuk" (Peter Brook). beszédmód stb. A sirály fizikai valóságában és egyre gazdagodó jelentéseivel egyszerre hat. (Arkagyina: "Most elutazom.anyja (számára is rokonszenves) szeretőjének -. Ezek a rétegek izgatták. még Szorinból is megszólal a tragikus öngúny (IV. durva stílusa már teljes lesüllyedésének jele. pszichológiai analízist készít. egyedül a közhelypufogtató. elhárítják mások kitöréseit. óvatosan fejtette le az életről annak ezernyi finom rétegét. "Nincs senki.a birtokot mellesleg pusztulásba döntő Samrajev jószágigazgató nem kap felmentést. jelenetek. kulcslyukon keresztül látunk mindent. majd elmenekül előle. Trepljovból még a halála előtti pillanatban is kiütközik anyakomplexusa ("ez biztosan elkeserítené a mamát"). aki rendkívüli érzékenységgel. de az orvos előbb tréfálkozni próbál. Mása tubákolása csak lázongó gesztus konyakozása. Minden megszólalásuk leleplezi belső világukat. Az író a Sirályban is teljes sorsokat tár fel egy-egy gesztussal. az "ebben a tóban sok hal van" kijelentés nemcsak a témaváltással.). pl.szereplőivel . a nőknek csak "kisebb része iszik nyíltan. hogy megőrizze megjelenésének fiatalos látszatát. a többiek zugban [É] és mindig vodkát vagy konyakot".)". (Odanyújtja a szelencét. másról beszélnek (pl.") Csehov ironikus látásmódjának következtében az összetett minőségek sokféle formája működik a darab minden szintjén (szerkesztésmód. —jszerű a dialógustechnika: a szereplők elhallgatnak. s kivételesen nemcsak a szereplőket leplezi le.).elfeledett madarat. vallomásait ("Drágám!/ Csitt! Jönnek". amelyben az ügyesség olyan mesterien rejti szem elől a kiszámítottságot. a szimbolikus réteg gazdagítja a realista kifejezésmódot is. Még a tisztán komikus figurák (Polina. jellemek. (A legapróbb részleteket megfigyelő szerző . végtelenül csalafinta. de megformálatlanságával is leleplezi Trigorint. és nem fogom megtudni.

ott csöndesen elszárad. mégse novella. de közben éppen megteremtődik a boldogságuk. a fiatalság." A nyitott. csak utalásokból álló" szövegnek tartották. aki vidékre kerül. állandóan vitázott a színház vezetőivel. [É] csupa jelképÉ a valóságot csak egy nagy költő hazudhatja ilyen tömörnek. pirogevés. a mű arról szól. a csúcspontokat. Cselekmény nem mozgatja a darabot. a mű ironikus. hogy az "érdekesség" ne vonja el a figyelmet a rejtett tartalmakról. a poénokat. de semmi sem oldódik meg. vagy az életük éppen tönkremegy. legyen ugyanolyan bonyolult. "eljátszhatatlan. a Kosztolányi-variáció pedig a következő motívumokat emeli ki: "három moszkvai lány története. és egyszersmind egyszerű is. ezt "az értelmes élet utáni meddő sóvárgást" legkomorabb. ami a színpadon végbemegy. A szerző.Három nővér (1901) Az élet is elmegy. hanem dráma. mégse kisregény. lehetőségük van rá. miközben rövidítette a dialógusokat. Mindenki boldogtalan. komikus tónusát hangsúlyozta a tragikus-szentimentális játékstílussal szemben. melyet "dráma"-megjelöléssel látott el a szerző. hogy "három tábornoklány Moszkvába akar utazni. Elza Triolet szerint pl. Csehov tudatosan kerüli a látványos akciókat. akkor csak ebédelnek. hogy "mindaz. A darab cselekménytelenségének. A férfiak nem dolgoznak. hétköznapiságának illusztrálására zanzák sora született. szerepek nélküli. Külsőleg. megöregszik". láthatóan. és boldogtalanok. legrejtélyesebb darabjának tartják. A nyitó jelenetből kiindulóan egyetlen elkomoruló folyamatnak tűnik a négy felvonás hangulat. ilyen összefüggőnek [É] a legnemesebb realizmus bűvös eszközével.és . teázgatás.a cselekmény maga a társasági élet. de a végén mégsem mennek el". csak váz" volt. az élet nem adhat mást. — jszerűsége miatt bemutatásakor a moszkvai Művész Színházra nehéz feladat várt: az első változat a színészek szerint "nem darab. és ők is boldogtalanok. mint az életben. de a nők dolgoznak. vendégfogadásra berendezkedett Prozorov-házban az állandó jövés-menés. Minden elmúlik. kiábrándul. (KOSZTOLáNYI DEZSő) A nagy Csehov-drámák között a Három nővér az egyetlen. a pénzük is megvan a vasúti jegyre. kevés a történés . Ha ebédelnek. Csehov meghatározta. hogy kettesben csak ritka pillanatokra maradhatnak a szereplők). kártyázás közben szinte észrevétlenül változnak a sorsok (úgy.

—gy emlékeznek.és távozás-motívumok adják a keretet: Natasa és Versinyin bekerül a társaságba: ez a változás (Andrej nősülése és Mása fellobbanó szerelme) teremti a drámai szituációt.Tuzenbach megölése . A közönséges. Olga a dadával állami lakásba. vidámnak ható névnapi ebéd életképétől (I. de összemosódnak az idősíkok: a felvonások . ábrándjaikban a szépséget. a Moszkva-motívum. az apa temetésén hallott búcsúztató katonazenére való emlékezéstől a búcsúzó barátokat kísérő. a rejtett tragédiát szimbolikusan jelzi a darab tere is: amikor tizenegy évvel korábban Prozorov tábornok "megkapta dandárját".). felvonás). Szoljonij aktív tette . sivár környezetet gyerekei szinte száműzetési helynek tekintik ("nincs egyetlen csak egy kicsit is jelentékeny ember [É] nehogy elpusztuljanak az unalomtól. pálinkával. évfordulóján kezdődik.) A felszínen.a moszkvai álmok. erről szinte mellékes utalásokból értesülünk ugyanúgy.pillanatképekben megjelenített négy életút-állomása: a még derűsnek. A "lappangó" cselekményt. Mása "sem teszi be többé a lábát" a házba. halkuló katonazenéig tart. zenei kompozícióban. A mű kompozícióját meghatározza a többsíkú időszerkezet: a darab Irina névnapján. egyben az apa halálának első. ideköltözésük 11. mint Andrej kártyaveszteségeiről és eladósodásáról. (A mű. mérges pletykával teszik változatossá az életüket. "drámaiatlanul". a színfalakon kívül. az életet jelenti a lehúzó környezet ellenpontjaként . . a kultúrát. majd a negyedik felvonásra már kikerülnek a kertbe. mélyen.) az elrontott farsangi esten (II. életvitelükkel.a felforgató Natasa pedig már a kert átalakítását tervezi. hogy "meneküljön innen messzire" . tervszerű akciósorozat.) keresztül a párbaj és a katonák áthelyezési napjának deléig (IV. "egy kormányzósági városba" került. eseménytelenül csak a vegetálás látszik.egyetlen pisztolylövés. A családi ház nemcsak valós helyszín. vágyak és a realitás ütközése az atmoszféra alapja. menekülésük csak vágyaikban fogalmazódik meg. családjával vidékre.a záró jelenetben a hadosztály elvonulása és a báró halála a Prozorov család magára maradását jelenti. stílusukkal próbálnak védekezni. érkezés. pereskedéssel. hanem elhatárolódásuknak. a darab egyik vezérszólama."mintha csak tegnap" hagyták volna el a fővárost. Natasa tevékenysége döntő változást okozó. a feleségek megcsalják a férjüket [É] ez a romlott levegő megnyomorítja a gyerekeketÉ". Andrej). aki benn otthonosan zongorázik). a felvonások között a család kisemmizésének folyamata zajlik. a távoli háttérből. Andrejnek meg Csebutikin tanácsolja. Irina albérletbe menekül ("legalább nem kell Protopopovval találkoznia". A mélycselekmény változásait az egyre szűkebb belső terek is jelzik: Natasa közös szobába költözteti Olgát és Irinát (így a szalon helyett ebben a zsúfolt zugban játszódik a III. kártyával.) és a tűzvész éjszakáján (III. majd kisemmizésüknek szimbóluma is.

Irina (reggel kilencig ágyban heverészve) a munkában látja a boldogság megtalálásának lehetőségét. felhívás gondolkodásra" (Peter Brook). Testi-lelki-szellemi leépülésük folyamatos értékvesztés. Szenvednek helyzetüktől. ill. végül a tanítástól reméli. vágyaikról (elutazás). sejtetnek: "fél egy van". A szereplők itt is. Műveltek. láthatjuk. hivatalnoki munka nem elégíti ki a (csak saját benső világukban élő) figurákat. főszereplő és rezonőr nélkül. a közbeszólások. jelzik az idő múlását a szerzői utasításhoz képest: "negyed kilenc van". hajnal. hogy hasznosnak érezheti magát. "Minden oldal az élet benyomását kelti. egy-egy pillanatnyi "őszinteségi roham" .). Mása kibontakozó szerelmének állomásait éli végig.gesztusa jellemét is minősíti. oly mesterien. értékesek. Versinyin állandóan az óráját nézi a búcsújelenetben . mint Csehov minden érett művében. Szövegek és gesztusok ismétlődése. végül egész életük feleslegessé válik. Olga igazgató lesz. . locsognak: "két percet siet". a belépés.emléktárgyat. Az "intarziás" felépítésű mű hagyományos expozíció nélkül. felejtenek.között csaknem öt év telik el (öregszenek.az éppen a mamától maradt . banális beszélgetésekkel. feladatuk. a távoli muzsika. csehartma-cseramsa) töltik napjaikat. úgy bomlik ki előttünk ez az élet. Natasának két gyereke születik. Csebutikin orvosi ismereteit. mint Feydeau drámái . azaz a párbaj ideje. de csak álmokkal pótolják életük hiányait. ez minősíti az ő szándékait is. mintha egy magnetofont kapcsoltunk volna be. hogy véletlen egybeesésekre épül. nincs céljuk. passzivitásban élnek. párhuzamos sorsok villanásnyi képeiben jut el a katarzis nélküli lezárásig. az uram kollégái közt. a szavak. a búcsú . Filozofálgatásaik állandó tárgya az eszményített múlt és a távoli jövőbe vetett hit. tanári. pótcselekvésekben. amikor Irina először jelenti ki tényként.a virágváza felborul. a lányok fogynak. Irina váltogatja munkahelyeit. de már ott van előtte a fejfájós Olga és a komikus Kuligin pedagógiai pályájának eredménye s Mása véleménye: "Mikor tanárok közt kell lennem. este. Andrej hízik.szimbolikusan tavasszal kezdődik és ősszel zárul a mű.) Ugyanakkor egyetlen napba sűrítettnek tűnik a drámai jelen hangsúlyosak a felvonásidők (dél. vitákkal (l.az illúziók nyelvén lépésről lépésre minden egy életszelet teljes illúzióját teremti meg [É] minden egyes megszakítás apró provokáció. Ha alaposabban szemügyre vesszük a drámát. A mozdulatlanságban ironikusnak hat az állandóan visszatérő óramotívum (emlékeznek: "akkor is így ütött". a katonai. az valóságos kínszenvedés nekem" -. Irina olasztudását felejtette. A feleslegesség és a felejtés motívuma állandóan visszatér: Mása zongora-. dél). vidéki középosztálybeli-értelmiségi csoportképet alkotnak. a tűzoltóautó a legjobb pillanatban süvít el a ház előtt. aztán gyorsan kiábrándul a sürgönyhivatalnokoskodásból. Csebutikin óratörése szimbolikus: akkor ejti ki a kezéből az orvos . hogy elutaznak. Lemondanak terveikről (Andrej az egyetemi tanárságról).

mert a "civilek közt nagyon sok durva. nihilista alkoholistává vált. A kék-fekete-fehér kompozícióban megjelenő nővérek sorsa is a teljes reménytelenségbe tart (bár még fiatalok: 20-28 évesek). Minden szoba zöld. legjobban nevelt" -. Olga rábeszélésére a magány (Olga) és a szerelem nélküli házasság (Mása) alternatívájából választva kényszeredetten beleegyezik esküvőjébe a báróval. végül visszaáll eredeti helyzete. (Pedig Mása szerint a katonaság értékhordozó ebben a környezetben . amihez abszolút ellenpontként szerveződik Natasa élete. gesztusai kispolgáriasodását jelzik (nagyságos úrnak szólíttatja magát). ("A háromfajta magatartás az asszonyi élet három lehetősége: metaforikusan . Andrej egyetemi tanárnak készült. nem is reménykedik házasságban (pedig "ő szeretné az urát"!). A mű második felére elkártyázza a vagyonukat. de ezt Szoljonij megakadályozza. kellemetlen.) Minden sors egy-egy . így végül (magányos tanárságában) már csak Olga életlehetőségei állnak előtte. Vele ellentétes nézeteket és jellemet mutat a derűs Tuzenbach pesszimistább jövőképe. folytatja életét Kuligin mellett. Olga már az indításkor a múltba fordult. tenyérizzadása). aztán fokozatosan veszti el kedvét és reményeit. elhamarkodott házasságából kiábrándultan veti bele magát a többéves Versinyin-kapcsolatba. Almási M. neveletlen ember van". legfinomabb.egyetlen asszonysors három variációja. és az évek során csak újságot olvasó. [É] Vagyis: Csehov eljátszik azzal a formai-kompozicionális lehetőséggel.asszony történetét mondja el". a katonai semmittevésbe beleunt báró leszerel és dolgozni készül. A magát lermontovinak valló. A szereplők . csak unatkozik. A színhely voltaképpen egy akvárium.) Az egymás mellett vergődő. végül csak a helyi elöljáróságon lett tisztviselő és "begyöpösödött" (Irina).fiktíven megháromszorozódott . és kialakított pózai. maszkjaik mögötti valódi énjüket. de a kötekedő.a polifon szerkezetben egymás hatását fokozó tragikus "szál": a teljes élet megvalósítása lehetetlen a boldogtalanul vergődő hősök számára. a háttérben tanári pályájának alakulását látjuk: helyzete csak annyiban változik. Csebutikint még a mama iránti hajdani (szintén reménytelen) szerelem fűzte a családhoz. és a jelen lehetőségeit ragadja meg: férjéből. Versinyin öngyilkos hajlamú felesége elől menekül szerelmi kalandokba és a 2-300 év múlva beköszönő új élet illúziójába. hogy rátukmálják az igazgatóságot.a "legúribb. hogy a darab egyetlen nap és egyetlen . de reménytelen szerelme fokozza agreszszivitását. féltékeny Szoljonij lelövi. Irina boldogan ábrándozik a jövőről.azért leleplezi szerepeik. nem dolgozik. de utópisztikus filozofálgatásának bőbeszédű ismételgetésével leleplezi saját ürességét is. groteszk figura: durvaságaival félénkségét leplezi (l. a kiúttalanság atmoszféráját Ingmar Bergman a következő vízióval érzékelteti: "egy zöldszín világ tűnik elő. pusztuló sorsokat. titokzatosnak látszó százados is szerencsétlen. Mása feleség.

Mása kalapja).az egyetlen olyan akció a műben.) Eleve ellenszenvesnek ábrázolt gyermek. Mása "leveszi a kalapját" és marad ebédre. Mása éppen indulni készül.és rendszeretete. lehetetlen a kommunikáció. Elválásukkor (IV. erre "szamárság" és "ugyan. vissza kell fojtaniuk a kitöréseket. Mása.) . Nem. s Mása. indulásra kész. óráját néző Versinyin "hosszú lassú csókját" a végig jelen levő Olga állítja le ("elég márÉ"). Vonzalmuk kiteljesedésének jelzése a dúdolás (játékosnak tűnő) felelgető folytatása (III. ami kicsinyessé. s a már összeköltöztetett lányok elmenekülnek előle. Andrej. (A darabban az első csók ironikus helyzetben Andrej lánykérését zárta le. Néhányuk meghal. (Az elnéző férjek. de ekkor rögtön belépnek Irináék (II. s elhagyja az akváriumot. Andrej és Kuligin. a kívülről felhangzó "tram-tam" hívására el is tűnik . valami állati. a Mása-Versinyin szerelem alakulása látszik. "úgy megy. szándékosan gonosz figurája. "a szavakat társaságban mondják ki." Az egyetlen "felemelkedő". I.Csehov nem tűri az érzelgősség megjelenését. Mindenki csak önmagára figyel. Olga asszisztálásával történik . becsületes" asszonynak mondogatják feleségüket.) A következő állomás Versinyin nyílt vallomása a .) Csehov megújítja a dialógustechnikát: a szaggatott. Szondi). III. és nem vehető könnyen észre ebben a párhuzamos monológ-rendszerben. "derék.szinte halak. jelzés önmagán túlmutató jelentőségű (l. de megismerkednek. alacsonnyá és vakká teszi. a viszonyokról az egész társaság tud. miután "meggyón" testvéreinek. A lények mind lassabban mozognak. ("Van benne valami.) A háttérben Natasa ügye bonyolódik. az élet megáll. kérem" a hallható "reagálás". elküldi az álarcosokat. nem is ember [É] nem értem.") A szerelmekről. szó. az előtérben az Irinának tett vallomások hangzanak el. majd éppen Kuligin lép be. Hibás franciaságát kinevetik. de még a legkisebb mozzanatok is az ő hatalmának megerősödését jelzik (pl. Minden gesztus.néhány kettesben töltött perc alatt. amikor két ember kölcsönösen figyel. Mása búcsúcsókja tragikomikus szituációban. ill. minek [É] szerettem valamikor". töredékes társalgásban nincsenek válaszok.pont az őt aggódva kereső Kuligin elől. aki kimondja őket" (P.). Csehov legnegatívabb. takarékoskodása álcájában átveszi a házban az irányítást.) a türelmetlen. el akarja kergetni a dadát. kapzsi Natasa. hogy az őrnagy felkeltette az érdeklődését (amikor a báró ironikusan bekonferálja a látogatót. a ruhaöv-motívum szimbolikus ismétlésekor már ő minősíti Irinát "egyszerűen ízléstelennek. Nincs lehetőségük meghitt együttlétekre: az első találkozáskor csak Mása szinte észrevétlen gesztusai jelzik. Fogy az oxigén. reagál egymásra.). a szereplők "nem engedik be a másikat saját zárt világukba" (Bécsy T. de ezek a szavak magányossá teszik azt. majd a jövőről szóló filozofálgatás alatt . tevékeny szereplő a műveletlen.finom rezdülésekből megkomponált . "felteszi a kalapját". mintha gyújtogatott volna". még a "hangkoreográfia" (Almási) is leleplező: Olga a Moszkvába vágyódásról beszél.

segédkezik a párbajban. A töltelékszavak (Csebutikin. nem jön kiÉ szóval nem mennek Moszkvába/ Cicikarban himlőjárvány dühöng / Mása. amikor mások a tüzet oltják . Poétikusságát. szinte süketen beszélgetnek el egymás mellett (Mása vallani akar nővéreinek. hány éves ön? / én? harminckettő / most majd más pasziánszt mutatok/ micsoda szél van! / már unom a telet / kijön a pasziánsz. Irina. az atmoszférát. megsütném és megenném / durva. boldog. Még a lényeges.Mása Puskint. de azok "nem hallgatnak" rá. aki nem veszi észre. A mű második felére szinte valamennyien lelepleződnek: az atyai jóbarátnak tűnő Csebutikinból kitör dühöngő alkoholizmusa. A szerző iróniája egységbe fogja a kevert. Moszkvába megyünk / nem. mint a drága zongora". Szoljonij Lermontovot szaval . boldog" önbiztatására rácsap Mása: "én pedig torkig. I.).). majd "altató"(III. betenném egy serpenyőbe. IV.). bohóckodása már inkább pozitív gesztus. mondja."II.).látszik is a férfin a halálfélelem -. Versinyin minden felvonásban elmondja kedvenc utópiáját.) értékítéletünk persze ellenkező irányban is változik: amikor az utolsó jelenetben az addig csak "klasszikus szarvasmarha" (Kosztolányi) Kuligin megérti és vigasztalja Mását. a tea készen van /É A szoptatós babák mindent nagyon jól értenekÉ / Ha az a gyerek az enyém volna. mert "egy báróval több vagy kevesebb". ő viszi Andrejt kártyázni. torkig"). Andrej hegedülése akkor is. végül önironikus is ("Miről filozofáljak?". de Irina képtelen egyetlen biztató szót kiejteni. a .mindegy neki. előre-hátra érvényes utalások is elvesznek a folyamatos polifóniában: Szoljonij minden felvonásban fenyegetőzik Tuzenbach lelövésével. elég" kiabálásba kezd. kiderül nihilizmusa. neveletlen fráter! / boldog az. Kuligin boldogságérzését ."Mása halkan nevet". ennek lehetőségét a színen mindig megtöri egy-egy megjelenés.ajándékok. Nevetségesek az ismétlődő gesztusok . az később unaloműző ("Ha nincs tea. hogy a báró párbajozni indul érte . A szövegek egymásutánisága szinte az abszurd drámák technikáját előlegezi: "vettem egy zsebkést / doktor úr. Mása . A mű "stílusa a líra zenéje" (Gorkij). majd "elég.és szövegek (Tuzenbach jó pravoszlávságát bizonygatja. de ami először érdekes ("Minden szavát fel kellene írnunk". A tragikumot legfeljebb belül élhetik át.Natasa előéletére célozgatva (I. beleszólás.kéri.) Még a "kis fehér madárka". Irina egoizmusa is megmutatkozik: a sok célozgatásból tudnia kell. torkig. filozofáljunk.míg egyszer aztán "boldog vagyok. még a zárlatban is. hogy a "lelke olyan.). Andrej pedig valóban csak a nagyothalló Feraponthoz szól: "valakivel csak beszélnem kell"). bevágása . hogy soha "ne hívják meg" a neki ellenszenves Protopopovot.) . Szoljonij) és az irodalmi idézetek ismételgetése.csak fokozza a sokszor már groteszk hatást. hogy nyár van-e vagy télÉ / nemrég olvastam egy francia miniszter naplójátÉ / hol vannak a cukorkák?" (II. (Elmondja. összetett modalitást. kegyetlen felelőtlensége (keze között hal meg egy asszony.

új és jobb életet tudnak maguknak teremteniÉ és amíg ez az új élet meg nem valósul. hogy valaki nem eléggé finom. a csak magunkra figyelést. s Csehovnak ez is volt a célja: "Nem akarok mást. hogy egyszerűbb és igazabb legyen. "sehol semmi kárpótlás?". sima és szeretetre méltó" . lebegése kitűnően érzékelhető (a "Csehov-motívumok felhasználásával") a Platonov alapján készült. életérzéseinket.szövegek emelkedettségét . hogy a "hétköznapit" alapozásnak kell tekinteni.vallja Mása. egész életformánkat. mint becsületesen megmondani az embereknek: ČNézzétek meg magatokat. Gorkij szerint "Anton Pavlovics társaságában minden ember akaratlanul is arra vágyott. hogy ha akarják. század hétköznapja ma már nem létezik . hogy a szereplők félnek az illetlenségtől. a közönségesség betörésétől (Olga nem akarja meghallgatni Mása vallomását. GORKIJ éjjeli menedékhely (1902) —gy gondolom. hívebb önmagához". A művet átható kérdések ."hová tűnt minden?". s hogy a 19. hogy a hétköznapi egyre cseppfolyósabb. a vibrálást költőiség és hétköznapiság között . Bocsáss meg. Nem szabad elfelejtenünk. az isten szerelmére. Stílusuk is védekezés: "A durvaság fölizgat és sért. és lássátok. rossz pillanataikban legfeljebb egy-egy elejtett célzást tesznek Andrej kártyaveszteségeiről stb.ill. iróniáját idéző Nyikita Mihalkov-filmből (Etűdök gépzongorára). hogy az emberek ráébredjenek. és részben anyagnak is. A Csehov-művek összetettsége. amire majd felkerül a kép. és ugyanezt erősíti meg Olga is Natasához szólva: "Az előbb nagyon durva voltál a dadával. hogy rossz és sivár az életetek!Ç" A mű részleteit Kosztolányi Dezső fordításából idéztük.a mi elégedetlenségünket.). de én ezt nem bírom elviselniÉ minket talán furcsán neveltekÉ az ilyen hang tönkretesz.Csehov azzal motiválja. amellyel az író teljesen szabadon bánik. szenvedek. szokásokat. a nevetséges gesztusokat. hiányérzeteinket is megfogalmazzák. ha látom. de a későbbi művek atmoszféráját. miért?" . "csak tudnánk. milyen rossz és sivár az életetek!Ç Az a legfontosabb. állandóan figyelmeztetni fogom az embereket: Čértsétek meg. leverÉ egészen belebetegszemÉ" Csehov leleplezi az üres társalgást.

("Fél éve élek itt. Az első két felvonás Kosztiljov menhelyének "festetlen és piszkos" tárgyakkal berendezett sötét. de az író már az eredeti címmel .) A hátteret. de mintha hat esztendő lett volna". kártyázás dámajáték. stb. a harmadikat az . Klescs. De Gorkij művének rendkívüli hatását fokozta a robbanásig feszült oroszországi társadalmi helyzet is. csikorgás. Az atmoszférateremtésen kívül a csehovi dramaturgia számos más elemét is alkalmazza a szerző: feltűnő a hagyományos drámaszerkezeti elemek hiánya. és ugyanakkor a konvenciók nélküli emberség iránti vágyódás darabja" (Szabolcsi. a mélyre zuhanás. ivás a kocsmában és a menhelyen. A lassú tempó a változatlanságot sugallja. A művész szemében nincs valamennyire is maradandó forma. Babits szerint a századforduló táján "a színpadon azoknak a műveknek volt legnagyobb sikere . gazos udvarán játszódnak. (GORKIJ) A XX. ajtócsapkodás) kísérik. Az éjjeli menedékhely kényszerűségből összezárt emberek lazán fűzött életképsorozata: minden felvonás . század elején Maxim Gorkij érdeklődése a színház felé fordult. A hajnaltól éjszakáig tartó jövés-menést állandóan ismétlődő hanghatások (üvöltözés.is kifejezi. párhuzamosan futó sorsok rajza. barlangszerű pincéjében. ha csak nem éppen történeti regényt ír..a töredezettség hatásával . éneklés. az ő időképzetükben ez maga az örökkévalóság. az éjjeli menedékhelynek -. a környezet másodlagos. A szerkesztetlenség . Minden felvonás kegyetlen mozzanattal végződik: az elsőt Natasa megverése.). ő megteremti az igazságot. Kispolgárok (1901) c.az élet folyamatszerűségének élményét adja. "az elesettség. a III.egy-egy pillanatkép az egymástól független. a cselekményt helyettesítő. felvonás tágabb teret igénylő történései ugyanennek (nem kevésbé nyomasztó) lomos. amelyek legjobban hasonlítottak a modern regényhez".Mélyben' . sértegetések. a művész nem "igazságot" keres. a másodikat Anna halála zárja. Az utolsó felvonásban az eredeti belső tér átalakításai jelzik a "szereplőváltozásokat". drámáját az egy év alatt világhírűvé vált éjjeli menedékhely követte.az író számára. A korszak egyik leghatásosabb színműve. életritmus adja: piacozás. hogy a mélybe zuhant emberek sorskérdései. a felszínt a hétköznapi tevékenységek állandó ismétlődése. de azért kölcsönhatásban álló szereplőcsoportokról. A megjelenő szereplők számára csak a pillanatnyi jelen a létező idősík. életlehetőségei foglalkoztatják. Valósághű miliőábrázolásával a századforduló naturalista színezetű társadalmi drámáját sejtetné a mű. a kialakított szokásrend. ugyanakkor a szerzői utasítások szerint egyetlen napba sűrítettnek tűnhet a drámai jelen: kora reggeltől éjszakáig történnek az események. fütyörészés.így pl.amely tagolásnak nincs nagy jelentősége .

a lajstrom bűnügyi krónika. Gorkij nem törekszik arra. a tempó gyorsulását hozza létre. idekerülésének okairól is kapunk információkat . élnek.fejezi be. közben pedig Vaszilisza intrikája. (Az első felvonástól kezdve sejtető előreutaló megjegyzések sora hangzik el: ölje meg Kosztiljovot és vegye el az asszonyt. aki változtatni akar helyzetén. mert nemcsak nem enged Vasziliszának.valóban Szibériába kerülhet. a tulajdonos megölése és Natasa gyanúsítása . a helyzetből adódóan is. majd bosszúja okoz nyílt összeütközést: Pepel tettlegességig fajuló összecsapása a dinamika erősödését. de Gorkij nem ekkor.ez az alaptónus a meghatározó. a gazember Kosztiljov megölése Pepelnek ugyan tragédia. meghalnak. legfeljebb néhány percig ható halálesetek nem okoznak fordulatot: Anna természetes halála megváltás. mire való ez a sajnálkozás?" .) Minden megy tovább. A felvonásonként bekövetkező. A kezdeti "állóvízbe" hoz (gondolati) mozgást Luka betoppanása. beszélgetnek a (csak ábrándjaikban létező) jövőről. Klescs büszke munkásember. hogy kifejtse alakjai életútját . a Színész megöli magát. az események fő vonulata azért Vaszka Pepel menekülési kísérlete. Natasa eltűnik. kezdettől fennállnak a gátlástalan. a megüresedett helyekre azonnal új figurák költöznek. mert egyedül ő kerül valós döntéshelyzetbe: ellenálljon-e Vaszilisza zsarolásának. az utolsó jelenetekben "a felvonás végéig még néhány alak. zsugori. a társadalmi válság. nem akar a "naplopók" . Nincs főhős. belebukik: Pepel börtönbe kerül.) Natasa brutális bántalmazása után az indulatos Pepel akaratlanul okozza Kosztiljov halálát. Pepel "egy ilyen nyavalyás miatt" nem akarja elrontani az életét stb. de mindenki másnak megkönnyebbülés.a sors tragikus iróniájaként . tartsa távol magát. hamar italba fojtott nézeteltérések megmaradnak az összeszólalkozások szintjén.hogy Pepel egy húron pendül Vasziliszával . Kiút. A harmadik felvonás végére így a feszültség csúcspontra jut. középponti szereplő. Pepel helyzete azért veszélyes. néhányuk múltjából. levetkőznek. megfogadja-e Luka tanácsait? A konfliktusok. lefekszenek". Megoldás és katarzis nélküli a lezáratlan befejezés. menekülés nincs. (A "mezítlábasok" közötti. az utolsóban a Színész vet véget életének. ("Mindig így van: születnek.sok egymás mellett élő. az egzisztenciális gondok "a mélyből" megoldhatatlanok. viszont így . a Színész öngyilkosságának tragikum-lehetőségét pedig azonnal kioltja Szatyin cinikus megjegyzése: "elrontotta a nótát". hanem éppen annak húgával szeretne megszökni.összetűzés. A nyitó jelenetekben tizennégy szereplő "vonul fel". dühkitörése. egymással is kegyetlenkedő szállásadó Kosztiljov-házaspár és a lakók között. a munkanélküliség. egyéni sorstragédiát villant fel. csak nem saját választásából. férfi és nő bejön.) A dialógusfoszlányokból felsejlenek az egyéni életutak. hanem egy reflexiós felvonás csatolásával zárja a művet: a figurák értékelik Luka szerepét.

az az ember hite önmagában. . még a kutyáknak is van nevük" (Színész). de a tagadás. hogy áldozatok (akik itt születtek: Pepel. A szavak elvesztették jelentésüket ("meguntam én az összes emberi szavakat". önérzetüket már régen elvesztették. prostitúció. A gondolatfoszlányok. "név nélkül nincs ember. kirekesztettek. családi katasztrófája után eltűnik a kórházból. Az előkelő családfáját emlegető. "miért éltek? minek?"(Színész). az alkoholista Bubnov és Színész). először a hitét vesztette (pedig szerinte a "tehetség. Durvák. ágrólszakadt. mert "ha elkezdenek becsületesen élni. A vázolt esetek sokasága általános társadalmi válságot tükröz. se lelkiismeretet" (Pepel). majd emlékezetét az egész "organizmusát" megmérgező alkoholtól. Céltalanságukat. befejezetlen mondatok között kevés a viszontválasz. Szellemeskednek. és nincs nekem semmim". Aljoska. az erkölcsi értékek feleslegessé és nevetségessé váltak. a cinikus-kiábrándult közeg érvénytelenítette jelentésüket: "A lábukra csizma helyett nem húzhatnak se becsületet. sikkasztásért ült Báró hajlandó négykézlábra állva ugatni már egy fél üveg italért. nincsenek céljaik. kihagyás (a kipontozás a leggyakoribb írásjel). ill. az események már nem változtatnak rajtuk. "nincs hová mennem" (Natasa). csupa szerencsétlen. kitaszítottságuk közös. A múltidézés. a hajdani hamleti sírásó. és egy általános emberi léthelyzet jeleníthető meg. A sapkakészítő műhelyétől megfosztott Bubnov vasdarabbal ütötte hűtlen feleségét. nincs munkájuk. egyenlők a bajban. "valójában mit lehet várni?"(Natasa). Az egyetlen. A sor folytatható.közé süllyedni. "ami maradt. Natasa. "ti csak rozsda vagytok" (Nasztya). gorombák. Rákényszerülnek a bűnre (lopás. "csak a meztelen ember maradt". De egész életében verte tüdőbajos feleségét. Kvasnya. Már az első szavak tónusa visszaadja az itteni érzelmi-gondolati szférát ("Te mit röfögsz? / NeemÉ / Hazudsz!"). az csak semmiség" (Bubnov). Mindegy. a hazugság pillanatnyi enyhülést hozhat ugyan. az alkohol. megnyomorodott figura. hamiskártya). "én semmire sem vagyok jó. s Anna temetési költségeire végül még szerszámai is rámennek. Szatyin). ez az igazság" (Klescs). a gyilkos Szatyin. kiábrándultságukat jelzik állandóan ismétlődő alapkérdéseik: "miért él ez az ember?". Tatár) vagy felelősek sorsukért (a sikkasztó Báró. a hiány a domináns elem: "a földön minden ember fölösleges". akik szándékuk ellenére kerültek ide: Klescs. és a kimondott szövegeknél több az elhallgatás. "kimegyek és lefekszem az utca közepére. "a szereplők minden egyedi látszatuk ellenére absztrakciók.). a jellemek nem változnak. gázoljanak elÉ én semmit se akarok"(Aljoska). lenézi és lekezeli őket. tisztának megmaradt jellem."hol az igazság? élni nem lehet. a hagyományos dialógusalkotás helyett a sokhangú monológtechnika új változata alakul ki. akkor három nap alatt éhen döglenek" (Ferdenyakú). a Színész. melyeknek segítségével a korabeli Oroszország helyzetének lényege" (Bécsy T. a tulajdon erejében"). "itt nincs úr".

aki a krízis pillanatában nemcsak tanúskodni lenne hajlandó. biztató szava. aki a "Végzetes szerelem" c. éppen akkor tűnik el nyomtalanul. átlát a veszélyes Vasziliszán ("mérges kígyó". és majd újra játszhat. Ellenséges a rendőrrel és Kosztiljovval. Natasát rábeszéli. Báró) utasítják vissza eleve közeledését. támogatja Annát. egyik aforizmájával csillapítja le: "Ha hiszed. és tanúskodni kellene Vaszilisza ellen. de bűnrészességet is vállalna. Az első felvonásban ebbe a társaságba toppan be "élesztőnek" a csavargó öregember . elfogadható lehet-e az illúziókeltés . egyenesen Krisztust látta benneÉ Gorkij szerint "Luka csaló. ahol ingyen kigyógyítják. sohasem értéktelen"). "rosszabb a piócánál"). a tolvaj Pepelt a szibériai meggazdagodás lehetőségével biztatja a távozásra. Az öreg a drámatörténet nagy élethazugság-hirdetőinek rokona (vö. A záró felvonásban Luka csalónak minősítése ellen Szatyin tiltakozik: ő védi. s hajtogatja nekik életelveit ("az ember megtaníthat a jóra". hogy megtudja ő is." Pepel Isten létezését firtató kérdésére egy másik bölcsességgel válaszol: "Ha hiszel benne. egyszer azt nyilatkozta. megérti az öreget.jelenti ki Szatyin. még sikerül közbelépnie. hogy "Platon Karatajev paródiája. így amikor az már "galléron ragadja Kosztiljovot". "akármilyen is az ember. különös. hogy menjen el Pepellel. meghallgatással könnyíteni tud helyzetükön. csöpögős ponyvaregény hősét saját szerelmének vallja. egyébként mindenkihez van emberi. végül a lány a Bárón csak azért. gúnyolódnak (a Báró Nasztyán. változást hozó szerepkörében önmagáról csak elejt egy-egy általános megjegyzést ("asszonyt többet ismert. A halálfélelemmel küzdő.ezt elemzi Szatyin a IV. ha nem hisznek neki. Cselekszik is: felsöpör. felvonásban. de Gorkijt leginkább az érdekli. nincsÉ" Saját szerepéről azt tartja. Gregers Werle). hogy elkerüljenek egy újabb veszekedést. pusztán odafigyeléssel."). Reinhardt pl. Csak a teljesen kiábrándultak (Bubnov. látja szerepét ("erjedésbe hozta az egész . hogy az adott körülmények között segítő vagy gátló-e az önámítás.Luka. van. így Lukát a szélhámos hamis prófétáktól a megváltókig sokféleképpen értelmezték. A "kívülről jövő". mint ahány hajszál a fején volt". mert a legfontosabb a hit és a remény. hogy "valakinek jónak is kell lennie. az alkoholista Színésznek egy kórházat ajánl. A mű nem ad egyértelmű választ. haldokló Annát a túlvilági boldogság tudatával nyugtatja. kihallgatja Pepel beszélgetését. Az illúziók összeomlanak Luka eltávozásával. hogy máris "tartsa vissza magát" az italtól. ha nem hiszel. közben figyeli és kiismeri a többieket. A többiek által kinevetett utcalányt.vagy titokzatos "zarándok" . akit nem sikerült lelepleznie". hogy odébbáll. sajnálni kell az embereket!." Bár már készülődött arra. az igazi szerelem a tied volt.pedig a figura sokakat Tolsztojra emlékeztetett.heccelődnek. "Ťgy tűnnek el a bűnösök a jó emberek elől" . "mit érez egy ember. M. "sokat verték"). hogy ezt nem veszik észre" . a Színésznek azt javasolja. amikor robban a válság.

"Egri P. éppen bevallott vonzódása a "szőkékhez és .annak kell a hazugság É Az egyiket fenntartja." A művet Gábor Andor fordította. szerelemre vágyakoznak. A naturalista színezetű éles tiltakozás az emberi méltóság megtiprása ellen viszont hatásosnak bizonyult: a mű azt sugallja. Gorkij szerint ugyanis "rongyokban méltóságteljesebb az ember. hanem tiszteletet és félelmet. rá is úgy hatott. egyenruhában vagy frakkban. hogy az ember tisztelhesse önmagát". melyet fel akart vetni: mi jobb. akik hazudnak. különösen félelmet kell kelteniük ezeknek az embereknek. fogalmazódik meg. "mint a sav a régi szennyes pénzdarabra. a másik emögé rejtőzikÉ" Szaggatott töredékekből hangzanak fel himnikus nagymonológjának tételei az emberről. hogy "másképp kell élni! Becsületesen kell élni! —gy kell élni. kibékítő hazugság É aki lélekben gyönge É és aki idegen nedvekből él . hogy "Szatyin beszéde az igazság emberéről homályos. ő pedig tisztábban nem fejezheti ki magát. aki maga már tolvajnak született (már kétszer lecsukták "Kosztiljov miatt"). munkalehetőségre. szerint "Gorkij plebejus pillantása" éles szögben lát rá "a jelen nyomorúságára s a jövő ígéretére. ("Az ember az igazság!". akinek apja egész életében börtönben ült." A mű Gorkij személyes dilemmáit tükrözi. és nem könyörületet.társaságot"). aki mind a két zsákutcát elkerüli s valamiféle megoldást talál. Abban a Vaszka Pepelben. s vonhatja meg történetileg Luka magatartásának érvényességi körét. torzult lelkű. durva figurákban is vannak felszínre hozható értékek: tisztességes életre. THOMAS MANN Tonio Kröger (1903) Tonio Kröger talán az egyetlen." Szatyin megkülönbözteti a hazugságokat: "Vannak emberek. hogy a társadalmi viszonyoktól megnyomorított. az igazság vagy a részvét? mi szükségesebb?". de maga is beismerte. mert megszánják felebarátjukat É van vigasztaló hazugság. nem részvétet. "Tisztelni kell az embert! Nem sajnálniÉ") Gorkij Szatyin gondolataiban fogalmazta meg a "fő kérdést. Már így is idegenül hangzik szájából ez a beszéd. Ezt azonban Szatyinon kívül senki sem mondhatná el. mint pl. [É] így állíthat Szatyinban Lukával szembe az öreget megérteni és megítélni egyaránt képes ellenalakot.

nyílt. mint egy hős" É "feltűnően csinos. minden jóságot és minden humort. A hős kettőssége már származásából következik. általánosítva a környezet és a személyiség. aki azonban már némiképp szembehelyezkedik a szokásokkal.fogalmazza meg fő dilemmáját Tonio Kröger a mű utolsó részében. legmélyebbre látó és legnagyobb hatású íróegyénisége. a társadalmat. Tökéletes betagozódás. Még a legtekintélyesebb nagypolgárok (a nagykereskedők. "az emberi. amellett edzett. egyikben sem vagyok otthon" . tornászott. aki lovagolt. Az ő közvetlen jellemzésével az író a polgári értékrend egészét is minősíti . a külsőségeket szabályozza.külső jellegzetességeket és fizikai képességeket hangsúlyoz." Thomas Mann a saját személyes életében is a kor legjellegzetesebb problémáit élte át. A "polgár" ebben az elbeszélésben a társadalmi elvárásoknak maradéktalanul eleget tevő személy. Tonio apja a szokást megbontva nősül. széles vállal. a normához idomulnak. hogy csak magamról kell beszélnem és meg tudom szólaltatni a kort. A polgári rend elsősorban a viselkedést. ennek okát az író egyik nyilatkozata világítja meg: "él bennem a hit. regény (1901). Ez a vonzódás azonban még nem jelent beolvadást és nem is jelenthet.Mann szavaival élve . akitől Tonio a fogékonyságot és művészi hajlamot örökölte. ami . a széthullástól. hanem a polgári létet. csak a jelenségeket látja. jó alakú fiú volt. a közönséges dolgokhoz" való vonzódásából merít minden melegséget. ("Nem nézett ő a dolgok mélyére. katonás fiú. hiszen a "szőkék világa" nem akármilyen életet jelent.kékszeműekhez". az eleven. (MéSZáROS VILMA) A Tonio Kröger középpontjában a művész-polgár ellentét áll. az átlagember és a különleges tehetség viszonyát elemzi. a város vezető tisztségeinek viselői) is a "tisztes középszer"-hez. menti meg a magábazárkózástól. édesapja nagypolgár. engedelmes szerepvállalás és jellegzetesen szűk életvitel jellemzi. Róluk akar írni. ("Milyen csodálatosan simult a selymes fekete szalonkabát Knaak úr telt csípőjéhez!") A polgár kifejezetten a felszínre tekint. későbbi követője a Halál Velencében című novella (1912). édesanyja pedig déli származású. keskeny csípővel. s az ebben való teljes feloldódás a kritikus ábrázolást tenné lehetetlenné. "Két világ között állok. ez a csekély különbözés a gyökere elbeszélésünk konfliktusának. azaz a mindennapok életéhez. és úgy úszott. ahol bonyolultakká és szomorúakká válnak"É) A normát tökéletesen képviseli Hans Hansen. a szellemieket csak említi -: "kitűnő tanuló volt. ő századunk egyik legérzékenyebb. és ezért mindenki rajong érte. Elbeszélésünk a művész helykeresését mutatja be az adott polgári társadalomban. odáig. .képes egy irodalmárból költőt fejleszteni. Ebben a tekintetben a mű előzménye A Buddenbrook-ház c. Jelen elbeszélésünk számos önéletrajzi elemet foglal magába.

és a vágyakozást irántuk izzó szenvedéllyel éli át. Lizaveta "apró. ő mégis tartozni akar társaihoz. külseje elkülönítik társaitól ("barnás és déliesen éles metszésű arcából [É] sötét. Szeretetigénye is a rá jellemző legmagasabb hőfokon jelentkezik. olaszos keresztneve is kívülállásra ítéli. a norma tökéletes megszemélyesítőjéhez. és hagyja őket lecsengeni. tüzes"). áthidalható-e az élet és a korabeli művészmagatartások közti távolság. kevés benne a betagozódás szándéka. nem a csoporthoz. miben áll kapcsolata a polgársággal.személyisége alapvonásaként tökéletességre tör. acélkék szemmel. az "égbolt"-tal). kilenc részre tagolódik.érzékenysége. elemi erővel vonzódik Hanshoz. Eközben. Az elbeszélés kifejező eszközei között kitüntetett szerepe van a "szem"nek: típusokat és azokon belül egyéni sajátosságokat is sugároz. a világhoz fűződő kapcsolatot érzékelteti. a változás és a személyes kibontakozás időszakában ismerjük meg. A "kék szem" a boldog. mi az összefüggés norma. összeegyeztethető-e a polgári lét a művészettel. Adottságai . túlságosan súlyos pillájú szempár pillantott elő álmodozón és kissé félénkenÉ"). a főhőst kamaszkorában. ezek összesen négy egységet alkotnak. bár igen óvatosan. a költővé válásban. a főhőst szerelemre lobbantó Ingeborg Holmot viszont a "nevető kék szem" megint csak az északi típusba sorolja. A hősnek kérdéseket kell megfogalmaznia és megválaszolnia: melyek az egyéniségét és életútját meghatározó gyökerek. bizonytalanul és szégyenkezve. fényes szempár"-ral a dolgok és jelenségek mélyére pillant. Az elbeszélés szerkezete zárt. rész a kamaszkori epizódokkal az . Hans Hansen szeme ezen az alaptípuson belül "nyílt. szelíden árnyékolt. Jóllehet megvan a társadalmi rangja ("tizennégy éves fiatalúr"). Vonzódása Hanshoz. Felnőtté érlelődésében ideálok szolgálnak számára támaszul. Mintegy ezt ellensúlyozandó. éles pillantású. —gy jut túl ezen az időszakon. hogyan kapcsolódhat a számára fontos emberekhez. középszer és eszmény között. acélkék". Kröger konzul pedig "tűnődő kék szemű" férfi volt. sötét. Nem mindenkihez. akik a maguk nemében hibátlanok. Az önazonosság keresése a művészi program megtalálásával párhuzamosan megy végbe ebben az elbeszélésben. kivételes kifejezőkészsége. hiszen ő . majd Ingéhez viharos erővel tör fel benne. hogy átadja magát az érzelmeknek. Az 1-2. de alig tanul. A felesége a másik alaptípushoz tartozik: "fekete szemű" (ezzel összefüggésben "sötét bőrű. hanem azon belül csak a kivételes egyénekhez. fekete. felhőtlen tekintet jele (párhuzamban a mű másik alapmotívumával. Délies. kialakítható-e egy vállalható és eredményes művészi program. Magdaléna "nagy.éles pillantású. amivel a társ nem is tud mit kezdeni. Toniót." A jellemek rendszerét egy alapmotívum kapcsán tekinthetjük végig. félénk szeme csupa komolyság és rajongás". de megteszi első lépéseit saját útján.

a mesterkélt kultúrát és a felszínes boldogságot jelképezve. sós szél [É] szabadon és akadálytalanul" száll. A . A "zsalugáter" a tánciskolában elválasztotta Toniót a kortársaktól.). a napsugarak "akadálytalanul" öntik el a falakat. Knaak úr párhuzama a postamester. de még szemben áll az élettel. a "tenger". ifjú lehellete [É] elvegyült a tágas műterem fixatív. A főtéma folyamatos alakulását refrénszerűen jelzi a "szíve ekkor élt" . Az egész elbeszélés kezdőmondatában "tompán" és "homályosan átszűrődve derengett a szűk város fölött a téli nap fénye". A főtémát. a természet. rész képezi. rész) és a hozzátoldás. a müncheni beszélgetés alatt odakinn "kék égbolt. a "szív" és a "szél" változatai (a szöveg mikrostruktúrájának elemei) egyaránt az alapellentét érzékeltetésére szolgálnak. ez a szerkezet megfelel egy A B A« C képletű szonátaformának.és olajfesték-szagával" . Ezt a jelentéskört "az élet édes triviális keringődallama" kifejezés foglalja össze a zárótételben. A hátralévő részek már csupán ennek a megérzett összhangnak és világrendnek a tudatosítását. a "szem". Az "égbolt". melyben a szembenézés és a tisztázódás jelenetei olvashatók.megszületett a minden válságát megoldó harmónia az élet. az őszinte érzelmekkel. A tetőponton hősünk "élvezte [É] a mélységes révületet. francia vezényszavakkal."szíve halott volt" mondatpár. A mű tetőpontját a legterjedelmesebb egység. a hetedikben az "erős. A felépítés sajátossága az ismétlődés (1-2. A hős konfliktusainak megoldódása csak hosszú folyamat végén következik be. megfogalmazását tartalmazzák. A negyedik részben. A hatodik fejezetben azonban arra ébred. és az alapmotívumokat sorakoztatja fel. a meglátást. a 6-8.egész mű témáját adja meg. madárzene és napsugár derűje" uralkodik. Thomas Mann írta: "A zene bizonyos mértékig minden művem alapelve. hogy "a napfény eláradt szülővárosa fölött". A megtalált emberi és művészi programot az epilógus jellegű. majd később Tonio belefeledkezik az elemek "fékevesztett tombolásába". amelyben Tonio Kröger feloldódik. önértékelési kísérletei alkotják. az önértékelést és tisztázást természeti képek festik alá. a "lovaglólecke" és legfőképpen a "tánciskola" a "francianégyes"-sel. "a tavasz édes. Egy átvezető tétel után a középrészt a fiatalemberré lett művész fejtegetései. A tánczene ellenpontjának tekinthető a tenger szilaj tánca. [É] a szabad lebegést tér és idő felett". az "üvegajtó" viszont a fürdőhotel verandáján lehetővé teszi a rejtőzve szemlélődést. a természettel. párbeszédes keretbe ágyazva (4-5. fejezetben már tudatos művész.Tonio mindezt nem érzékeli. Az egyéb elemek között jelentős a szocializációt jelképező "iskola". Ekkor "megzendült benne egy dal a tengerhez" . Tonio a 4-5. a művészet és az ember között. és 6-8." A Tonio Kröger kompozíciójában a motívumok jelentős szerepet kapnak. levél formájú rövid zárórészlet foglalja szavakba.

A műkedvelő. Ez az attitűd lesz művészetének alapja. Az életből kiinduló. a "szenvedők és vágyakozók és szegények" fordulnak elsősorban a művészethez . Később azonban az egyoldalú szeretet méltósága és nemessége kerekedik felül benne. cigaretta".Amikor Tonio Kröger mindezt végiggondolja előttünk (Lizavetához szólva). részbe már a magabiztosság. A természetben való feloldódás (7. az eleven. hogy a felszínes életet élők legfeljebb "az élet triviális keringődallamát". Lizaveta személyisége már egyfajta kiútjelzés: az értelem és az érzelem összehangolásának lehetőségét villantja fel. emberfeletti artisztikum. rész motívumai. és az ideált ehhez kapcsolódva kell keresni és felmutatni. Koppenhága légköre a szülőváros meghittségét is pótolja. és nem egy konstruált szépségeszményhez viszonyítva. A művész látószögébe a normának. Tizennégy évesen a vágya arra irányult. "mélységes révületben". a tánczenét igénylik. feléledt vágyódásokkal újrakezdheti életét és művészetét. Megismétlődnek az 1-2. "teáskanna". és azt tudatosítja. A 6. packázása. hogy a múlt lezárult Tonio Kröger mögött. enerváltság és csömör uralkodik rajta. akik életproblémákkal küzdenek. Művészi útkeresését tovább kell folytatnia. Akik ebből a körből kiszorultak. a polgári rend nem fogadja őt vissza. Az idegenség-érzetet a zárórészben felerősíti a "hatósági közeg" fontoskodása. hogy elinduljon identitásának tisztázására. fejezet) a fordulópont a főhős útján. felelevenednek és megvilágosulnak az egykori kamaszfiú vágyai.ezt a lefokozódást Tonio Kröger nem fogadhatja el. Művészetfelfogásának újjáalakításához emberi kapcsolatainak rendezése ad támaszt Toniónak. Tonio Kröger. légüres térben áll. A mű egyik alapkérdése: kié a művészet? Láthatjuk. A "tévútra jutott polgár" csapongó. A művésznek a maga teljességében kell látnia az életet. magas. a felnőtt művész újjászületett szívvel. valamint a szemünk elé kerülő konkrét tárgyak: "bádoglavór".és tömegkultúra. hosszadalmas. a jelen tükrében újraélednek. önjelölt versírók sem szolgálhatnak a művészet programadóiként. irodalom és nép. polgárság és össztársadalom képzetei torlódnak benne össze. A 8. a középszernek is bele kell férnie. "tündéri világítás varázsában" éli át Tonio Kröger a szőkék és kékszeműek típusával való újratalálkozást. és így a művész egyedüllétre kárhoztatva. hogy Hans Hansent "saját létformájába" vonja be. akkor kristályosodik ki a szándéka.fegyelmező tudat gúzsba köti személyiségét. szélsőségekbe bonyolódó eszmefuttatásait a negyedik részben Lizaveta szűkszavúsága ellenpontozza. fejezetben a szülői ház meglátogatásakor vegyes benyomások alakulnak ki hősünkben és az olvasóban. nem pedig különös lények (Cesare Borgiák) alakját ábrázolva. Groteszk a "Népkönyvtár" jelenléte: otthonosság és idegenség. otthonosság érzetével érkezünk. "a hétköznapiság gyönyörei" iránt is fogékony. az önkifejezés igényét elfojtja egy személytelen. a közönséges . "az emberi.

megsemmisült. a jövőt szolgáló és alakító tevékenység az igazi művészet. A mű drámaiságát még az is növeli. Ez a nagy tévedése. Azt hiszi. fejezet) Nyilas Misi . a köznapi létet "a maga csábító banalitásában" megragadó. naiv hitét. becsület és tehetség. és a maguk felszínes létében megelégedőket is "meg kell váltania". de büszke is rá. hogy kialakítson és elrendezzen "egy meg nem született világot". övé a regényt felhőző szomorúság és tanácstalanság. tizenegy esztendős kisdiák áll szemben a debreceni kollégium "nagy. és övé Nyilas Misi jósága és emberséget hirdető elszántsága is. a debreceni nagy kollégium kis diákja merő tisztaság. Fél tőle. de az emberi kibontakozás irányába utat mutató alkotásokra van szükség. A kis Nyilas Misi csalódása a felnőtt Móricz Zsigmondé. aki az emberek bizalmát meglopja"). hogy nem akar többé debreceni diák lenni. történetünk végén azonban dacos eltökéltséggel ismételgeti. komor. mély beleéléssel szól róla.dolgok"-at elfogadó és szeretettel tekintő. Regényünk témája: ez a teljes és tragikus illúzióvesztés. a felnőttek jók és tiszták. Thomas Mann mindvégig "felülről és kívülről is" látja hősét (Rényi Péter). Határtalan bizalma szertefoszlott. mert hazugok és rosszak. A realitás talaján álló. hazugsággal. egymást váltó nézőpontokból. A mélységből jön. olykor együttérzéssel. Ezt a feladatot látja meg és tűzi ki maga elé zárszóként az elbeszélés főszereplője. "el kell varázsolnia" a jövendő Tonio Krögerének. a mások bizalmával való visszaéléssel (ezt célozza Gyéres tanár úr példamondata: "Az is tolvaj. világuknak még az alapja is hazug. a szülői ház emlékével. hogy a talpig becsületes és tiszta gyermeket vádolják a felnőttek csalással. négyszögletű" épületével. M•RICZ ZSIGMOND Légy jó mindhalálig (1920) Nyilas Misi. A segítségért folyamodókat is. A szerkezet első egységében. érzékeny lélekkel. Alig egy hónap múlva. A művet Lányi Viktor fordította magyarra. az expozícióban (1-3. de a legjellemzőbb tónusa a szellemes derű és a szelíd irónia. A műben belső folyamatot követhetünk nyomon. (CZINE MIHáLY) A regény kezdetén egy másodikos. Jóllehet épp a felnőttek dúlják szét az ő bizalmát.

amikor a fekete szakállas professzor a fegyelmi tárgyaláson apját kezdi becsmérelni. Szellemi képességei az osztály legjobbjai közé emelik. a kollégiumi élettel. Nagyon egyedül érzi magát. és megfogalmazódik életideálja: költő és tanító akar lenni. saját meghitt világát (főként a könyvek és a versek révén). Egyre inkább megveti a lábát a nagyvilágban. "neki mindjárt fájt a feje a legcsekélyebb érintésre is"). egyszerű szülők gyermeke. hogy szorosabb kapcsolatba kerül a debreceni felnőtt világgal: felolvasást vállal a vak Pósalaky bácsinak (kulcsmozzanat a reskontó vásárlása). Iskolatársai között is egyre idegenebbnek érzi magát. pedig ő "az egyetlen jó társa". A regény második felében (a 7-12.) Nyilas Misi sérelmei akkor lépik túl az elviselhetőség határát. éles fordulatot jelent azonban sorsában. személyiségével. anyjához forró érzelmi kapcsok fűzik. tanulótársaival és tanáraival ismerkedhetünk meg. ezért kezdi gondosan kiépíteni saját kis "önálló várát" (csúnya. mert a "tüzes gépünk [É] felrobbant". részekben) Misi mély válságon megy át.felnőttként viselkedni. A kamaszgyerek mélyen érző. de önérzetében erős ("ha ő egyszer kimondta. de Nyilas Misi elhatározása már megmásíthatatlan: elmegy Debrecenből. amelybe nem enged bepillantást senkinek. és felkeresi Törökéket. Magatartása azért ingatag. szemérmes. feladatok nehezednek rá. megállja a helyét az életben. hogy (a 6. egy évvel korábbi szállásadóit. maga Móricz is épp 1892ben került a debreceni iskolából Patakra stb. de különálló ágyat választ a coetusban). akiket a kisfiú rajongva szeret: apjára tisztelettel felnéz. Még Gimesi előtt is titkolózik. máskor egyszer csak "elkezdett kimondhatatlanul zokogni". nagybátyja. hogy az igaz ember a sötét s buta emberek közt élni tudjon?É"). félénk. A szerető édesanyától és a becsületességben példát mutató édesapától elválasztva.kisfiú létére . jóllehet tapasztalnia kell. A megoldáshoz bátyja érkezése segíti hozzá: az ő közreműködésével tisztázódnak a félreértések. s ekkor az idilli kisgyerekkor színhelyéről "elköltöztünk egy más faluba". Fizikailag gyenge ("utolsó volt" a tornaórán. és egyre magabiztosabbá is válik. egyedül próbál meg . A főhős szegénysorsú. a tetőponton (a fegyelmi tárgyaláson) teljes értetlenséggel és rosszhiszeműséggel találkozik. Isaák Géza Patakon tanár Móriczé Pozsonyban. keserű tapasztalatai lassanként leülepednek benne ("hát lehetetlen. hogy nem . mert hatalmas terhek. Lélekben azonban kezd megedződni. házitanító lesz Doroghy Sanyi mellett. és másutt akarja szolgálni a legnemesebb eszméket. Csaknem minden felnőttben csalódik. fejezet végén) nem találja a reskontót. fejezettől) abból adódik. épp ezért érzelmileg kiegyensúlyozatlan. néha túláradó boldogság tölti el. végtelenül jóhiszemű. a nagy vállalkozásokba fogó apa csődbe kerül.körülményeivel. hogy a tanárok többségét a tanulók származása is befolyásolja az értékelésben. poétikus alkat. A bonyodalom (a 4. tiszta érzésű és gondolkodású. (Móricz Zsigmond saját önéletrajzi vonásai: Misi édesanyja is "paplány".

Magatartásának ellentmondásaival is tisztában van. mert a nagyratörés. . Bella szépsége megigézi a kisfiút. amikor István bácsi. darabot látja. Orczyné "finom néni volt". ugye?"). Sorsszimbólum az ő számára Zichy Mihály Tragédia-illusztrációja is: ádám a sziklán.kér. igazi. ruhája mintha "festve" lenne . népszínmű. és tart . Rendkívül megragadja Simonyi óbester alakja. mégsem adja fel édesanyja tanításának szolgálatát. mégis kincset érő kötetet vásárol Csokonairól. gazdag terület Nyilas Misi szellemi világa. áhítja. Erkölcsi tartása szemünk előtt formálódik: jóhiszeműségéért keservesen megfizet. mint Misi édesanyja.a félreértéstől ("ilyen könnyű a hazugság. mégis könnyen hazugságba keveredik. de megsejti Bella jogát a boldogságra. pedig a korszak nagy sikere . a Rákóczi ültette bokorra."ő nemcsak hogy nem tett. mert szemérme még erősebb. csodálattal tekint fel a Csokonai-szoborra. sőt azt is érzékeli és kimondja. egy füzetet is vesz a "Történelmi Arcképcsarnokból". Társas kapcsolatait tekintve tudja. A színház is elvarázsolja. mint a többi. hogy "ő különb a többi fiúnál". igaztalan támadást ("önző. aki őt megértené"). Szüleitől a becsületesség és a "jóság" parancsát hozza magával. ő "nagy ember szeretne lenni: unja már ezt a hosszú gyerekeskedést". egyenes ("ő úgy érezte. anyagi érdekekkel telített lélek") magabiztosan visszautasítja ("én nem akarok debreceni diák lenni tovább!"). a felülemelkedés és a varázserő megtestesítőjét fedezi fel benne. hogy kétféle viszony két ember közt nem lehet" . jóllehet a látott előadás úgyszintén felfoghatatlan a számára. Csokonai Vitéz Mihály a példaképe. (A Fenegyerekek c. felette álló. de rendkívül vonzó lénynek érzi. hogy ő más. a pedellus "szelíden s jósággal szólt hozzá". akkor nem kér"). vastag könyve. bár a maga módján féltékeny Török Jánosra. és hálás. mikor csak ennyibe került a szabadulás?"). de a durva. és így már "van egy saját vásárlású. bár azért megerősítést vár az igazgató úrtól ("azért jó fiúnak tetszik engem gondolni. Lelki kibontakozásában nagy szerepet kap a könyv. amire ráírta a nevét". érdemes volna annyi bajt magára zúdítani. Erkölcsileg érett. A kulturális értékekhez elemi erővel vonzódik. Orczyéknál) menekülésre ösztökéli. Külön vizsgálandó. Nyilas Misi is erre áhítozik.) Debrecen hagyománya lenyűgözi. Nem érti meg. követelő. önvád gyötri (talán ő mégis "csakugyan rossz"). idegen.Csepreghytől A piros bugyelláris c. Török néninek és Gimesi nagymamájának azonban kezet csókol.más.Móricz pontosan dokumentálja a kulturális állapotokat . hogy ismerjék fel jóságát és tisztaságát ("senki sincs. csak egy szó az egész. a legendás Hatvani professzor sírkövére.ő is "Csittvári Krónikát" akar írni. "unja már.látjuk. de kamasz-szégyene (pl. hogy még mindig csak kisdiák". A lányok szépsége is megragadja Misit. Petőfi és Jókai példája hasonlóképpen a szeme előtt lebeg . de nem is gondolt rosszat senkiről és semmiről"). jogosan . Olvashatatlannak bizonyuló.

egyszerre tudni. szakaszok. abból kijön a tudomány"É Sanyika tanításakor. de a bátyja "beleírt" . inkább befelé fordul. Bella közelségében úgy érezte. az édesanyjától kapott tanítást akarja továbbadni: "légy jó mindhalálig" (a Bibliából való idézet. elsőként az olvasmányélményeit. Orczynak ugyan már megjelent egy cikke a Kis Lapban "Nyári gyönyörűségek" címmel. konkrétan a "coetus" (négy évfolyamtárssal és két végzőssel). A város.10. a magyar társadalom Misi külső kapcsolatai. a Simonyi óbesterről költött vers talán majd bekerül. A regény színterei ily módon egyre tágabb sugarú koncentrikus köröket alkotnak. és nagyobb jótétemény sem". a művészi alkotás izgalma. A történteket is mindig az ő nézőpontjából látjuk. úgy képzeli. Gimesi valóban társa lesz (megérzi. látogatásai révén .Misiben a kép csak az élmények leülepedése után áll össze. de egyes gesztusaikból és megnyilvánulásaikból már közvetlenül a magyar társadalmi valóságra pillanthatunk .az egyetlen. "valami ideges tűz gyúlt ki a vérében" . hogy [É] akinek felnyílik a lelke. Orczy pedig . Bella előtt megnyitja a lelkét: "én azt hiszem. ő eleinte még rendkívül büszke a kollégiumra.Móricz műveire általában jellemzően koncentrikus felépítésű.ez már az ihlet. De ráadásul kezdettől fogva az önkifejezés vágya is sarkallja. amit Debrecenből magával visz a pergamen kötésfedélbe köttetett 50 ív fehér papír. a Jelenések könyvének 2. Misi legszűkebb környezetét a diáktársak alkotják. mint valakit megtanítani valamire. körülötte bonyolódnak az események. az olvasó nála természetszerűleg többet láthat meg. azt a folyamatot követve. (Ellenlábasának. amit nem tud. tiszta. Mindketten a maguk módján jó barátai Misinek. de egyelőre még teljesen üres. növelik amúgy is nagyfokú szorongásait (pl. Az emberiség tanítója. bár a lényeget sejtető benyomásokat kapunk ("három büdös gígerli"). amibe minden fontos dolgot be akar írni. fogadtatásakor Orczyéknál). legbelül Nyilas Misi áll. amelyeknek középpontjában. Most még csak formálódnak a sorok. a "jóság" apostola szeretne lenni. amikor képes meglátni a mélyebb összefüggéseket is: a társak családi hátterét. A legbecsesebb kincse .de minthogy ezúttal gyerekhősről van szó.a családi háttér segítségével ellenpontja. A diáktársak viselkedésének okait csak akkor ismeri fel. részéből). illetve a kollégium gimnáziumának második B osztálya.A tudás megszerzése és a tudás átadása lesz az egyik életcélja. A tanárokról eleinte csak felszínes impressziókat. "ő mindent tudni akar. ahogy ő tekint mind messzebbre . azaz a főszereplő mindig a színen van.és az iskolai fogalmazására is csak 2-est kapott a fiatal segédtanártólÉ) A Légy jó mindhalálig . annál nincs nagyobb öröm. hogy "valami magasabb cél volt előtte". hogy elveszett a reskontó). társadalmi helyzetét. Első élményei éppen ezért eleinte csak megzavarják. bár jellemzően kevés velük a kapcsolata. élete elsősorban az ő körükben telik.

mást jelent a 120 forint Török Jánosnak és Török bácsinak. építkezz!") A program azonban adott: Magyarország "Európa belső kertje lesz". ad a becsületre (megfizeti fia után a kárt). a jobbágyok. pl. "olyan jól senkivel sem lehetett meglenni. a szegénységből egyetlen kiút kínálkozik számukra: az érdekházasság. Kincset ér a 30 krajcáros könyv Misinek. sokáig állt ott" . a város köztiszteletben álló régi polgárainak egyike. nyugdíjas tanító (most is "bújja a könyveket". a becsületes. (Bella kérdése. Szikszay Lajos bácsi is makulátlan tisztességgel szolgált (számvevőként) évtizedeken át. Török Ilonka és Doroghy Bella helyzete kilátástalan. ugyanez a fegyelmi bizottság tagjainak. Debrecen város betűjele. a DV úgy is értelmezhető: "Dugdel. ha nincsen kilincse.a többieknek nem. a 10 forintos juttatás Török Jánosnak és Misinek. ("Most nem tudta. A legtágabb szféra: a magyarság sorsa. A "lélek" tisztasága a cím bibliai idézetében összegeződik: "Légy jó mindhalálig". "dolgozni. szabadság. mint a bácsival") már régóta szegénységben él. "meg kell építeni itt az egyenlőség. Viddel". a nyugalmazott tanácsos az elmúlt szép idők képviselője. (Móricz mottója két évtizeddel a Légy jó mindhalálig írása után. A regény alapkonfliktusában végső soron a lelki tisztaság áll szemben a pénzzel. az 50 forintos kártérítés Isaák Gézának stb. egy leltárhiány ürügyén mégis félreállították . Török bácsi.véli Nagy úr. és az apja őseinek nagy szerencsétlensége. testvériség igazi hazáját". mely a boldogsághoz való jog és az erkölcs ellentmondására mutat rá. belenyugvással éli életét. mérete. Pósalaky úr. Ennek nyelvi formája a szabad függő beszéd.) A házasság Bellának mesés-romantikus fordulattal sikerül .ha tanulna (Sanyika). más szavakkal az átképzeléses előadásmód. Kiemelkedni ezekből a süllyedő családokból legfeljebb a fiúgyermeknek volna esélye . "Nincs itten semmi baj ebben az országban: csak a politika"É . Török néni és Gimesi nagymama jóságos zsörtölődéssel végzi a munkáját. Minthogy Misi szemével nézünk ebben a regényben. a második világháború idején szerkesztett folyóiratán ez lesz: "Hagyd a politikát. tanulni. a jóságos földrajztanár őstörténeti előadása ad még nagyobb kultúrtörténeti távlatokat. az egyforintos küldemény Misi apjának és a kétszeres összeg a kisfiúnak. építeni"! Misiben életre kelnek ezek a szavak . Török János és Doroghy Sanyika apja a felelőtlen. különösen összekuszálja Misit. mert szülei sorsának okaira is rádöbben ("az édesapja élete is itt van az ő betegségében [É]. az ő stílusában íródik a mű. ezen nem lehet bemenni. talajvesztett dzsentrit képviseli. A nők. Nagy úr kezdi el felnyitni Nyilas Misi szemét népünk múltjára és jelenére. különösképpen azért. mit csináljon.tárul fel előttünk. Sokatmondó a házak.panamák sejthetők a háttérben. a földesurak rajtuk feküdtek"). lakások elhelyezkedése. A "pénz" motívuma sokszor jelenik meg sokféle jelentésben.

fejezetenkénti tartalmi előzetes. "brúgó" "prepa". A hagyományos debreceni diáknyelv. az elmondottak hitelét is fokozza. melegebb a hangja. a belső monológokban is.. elbukott. MóRICZ ZSIGMOND úri muri (1927) Pedig az úri murit nem a dzsentri "eltemetésének" a szándékával írta. "Bébuci").) vagy a cselekmény előzetes értelmezését kapjuk meg ("amelyben a kisdiák átmegy a felnőttek minden gyötrelmén"). Nyilas Misi életútját a Forr a bor c. hogy "a magyarság legmagasabb társadalmi rétege" elpusztul. Tudvalévő. "meghíjt" stb. Viszszafogottabb. Arra akart figyelmeztetni. regényében írta tovább Móricz Zsigmond. A tájnyelvi kiejtés megjelenik a helyesírásban is: "hun voltál". Az írói eszköztár jellegzetes eleme a hagyományos epikából felelevenített. "A Légy jó mindhalálig a szenvedés tüzében tisztult alkotás. kiégett belőle minden szennyező anyag. prófétát. a szavak egy részében a latinizmus is megőrződött ("gerundium". polgári gesztusokat egyaránt néhány szóval tudja jelezni az író ("elvárlak". Nem lett belőle célját érő hős. a "gyermeki szív" érzékeny rezdüléseivel jelezte saját életérzését. amely vagy a fabulát ("amelyben egy kisdiák elveszti a kalapját" stb. hogy ebben az 1920-ban keletkezett regényében Móricz Zsigmond a nemzeti katasztrófák utáni mély válságát fejezte ki. "semper"). (CZINE MIHáLY) Az 1920-as években Móricz Zsigmond a "történelmi osztály"-ban keresi az erőt a . illetve az archaizmus is jellemző vonása Móricz nyelvének ("kápsálás". ha nem talál vissza a céltudatos építő munkához. teltebb zengésű.) Az egyes szám harmadik személyes forma mindvégig megmarad. Mintha stílusa is megolvadt volna a nagy szenvedésekben. mélyebb. "szénior" stb. aki visszavezeti a dzsentrit a kívánatos munkához.a szöveg függetlenedik a felvezető főmondattól.). egyenletesebb fényű. Az ember és az író ebben a művében forr igazán egybe" (Czine Mihály). Szakhmáry Zoltánban hőst akart rajzolni. ez az elbeszélő objektivitását is kifejezi. A közvetlen emberi kapcsolatokat és az úrias.

vagy megszerezhető volt ugyan "sefteléssel". a még esetleg adódó lehetőségek felelőtlen eltékozlása. elveszett (pl. amely az elmaradottság és a kívülrekedtség megszüntetője lehetne. adomák. A város egészét tekintve csupán a kocsmában (az expozícióban) és a kaszinóban (a tetőpontra érkezve) időzünk hosszabban . részint mert "eladogatták"). mégpedig a Szakhmáry Zoltánén (a terület a felesége révén az övé.a városban minden változatlan marad. Még Zoltán is úgy érzi: "engedte elúszni a perceket s az órákat". a földbirtok vagy összezsugorodott. tréfák . A megélhetés évszázados alapja. az ő körültekintése. A környezet nem sok jóval kecsegtet. hogy "itt vagyunk ezer esztendő óta"? A szereplők számára semmit. részint a történelem viharaiban. és itt próbálkozik a belterjes gazdálkodás kialakításával. Sikere vagy bukása óriási jelentőségű. Csörgheő esetében). történelmi regénye után azt kutatja. korántsem csupán személyes sorskérdés. A Tündérkert (1922) c. az ő ellenvetései és ellenpéldái teljesítik ki képünket az alföldi valóságról. Futólag megismerhetünk még egy-két udvarházat. de nincs valódi cselekmény. ügyeskedéssel (pl.nagyváros. "egész élete így folyt le". Megjelenik a vasút is. Vajon mit jelent az a tény. megállt az idő. A cselekmény ideje a millennium éve. de a gazdálkodás mindenütt veszteséges. Annyi élet fojtódik itt el s lesz kívülről egyszínűvéÉ" A városban és a környező tanyákon mindössze két változat jelenik meg: az általános tespedés (ennek példája "Nyomorlak". körülvezetése során ismerkedünk meg a körülményekkel. Személyes érdekek (pl. a Körös és a Berettyó vidékén egy megnevezetlen tipikus . hogy van-e Bethlen Gáborhoz fogható vezéralakja a jelennek.ezek a jellemző helyszínek. Négy nap történéseit sorakoztatja a mű. a Csörgheő-tanya) és a néhány ritka kivétel (a grófi arborétum vagy Szakhmáry "valóságos kis kastélya").magyar Ugar felszámolásához. A cím azt sejteti: nincs. a Szakhmáryaké. és egymást váltják az anekdoták. vég nélküli mulatozás folyik ("egy jó murit akarunk csinálni"). Egyetlen birtokon jelent meg modernizáció "az egész Hajdúságon a Tiszáig". a Herzog-uradalomé) és hivatali panamák miatt végül is a vasút majd "a Berettyó túlsó felin" fogja "elvágni a földeket" . Borbíró. Joggal merül fel a kérdés (egy kívülről érkező idegen veti fel): "mért nem lehet ilyen akkor az egész Alföld?" A vidéket Lekenczey Muki szemével látjuk meg. mely "a maga mogorván primitív képével egy gazdag és csodálatos lápvilágot takar. Regényünk központi színtere a "poros Alföldön". Hősünk hatalmas vállalkozásba fogott: a háromszáznegyvenhét holdjához két éve még hatalmas földbérletet is váltott. az ezeréves nemesi Magyarországnak. Rhédey Ferenc váradi kapitány még Bethlen Gábor idején nagy uradalmat "szerzett össze a zavarosban"). Az életet kitölti a léha dorbézolás. a félfeudalizmusból való kilábaláshoz. de regényünk szereplőiben ez a lehetőség nem tudatosodik.

is. és véget vet céltalannak érzett életének. a lezárás hirtelen lesz kivételesen drámai (a Hét krajcár-novellákra emlékeztetően). illetve Szakhmáry Zoltán körül (a 4-7. eseménytelenség és sodródás érződik. és vigaszt a "vendéglőben vagy a kaszinóban vagy az utcán" keres (1617. Zoltán tehát végleg talajvesztetté válik. belső viharait "nótázása" és hegedűjátéka érezteti. kézzel eszi meg Csuli és Muki). iskolai esetek. Zoltánt pedig pénztelenség fojtogatja. valamint a társadalmi élet romlottságát illusztráló vasútpanama. A bonyodalom hirtelen robban ki. majd eszeveszett hisztériája elűzi mellőle Zoltánt. nem érthetik meg egymást. húsz tojásból készül rántotta. Férj és feleség központi és kulcsfontosságú jeleneteiből (21-23.). elpusztítja tanyáját.) E párhuzamok zárásaként Csörgheő az elkeseredését még szilajabb mulatozásba fojtja. magába roskadva elmélkedik és társalog ("istálló az élet"). A felvezető kocsmai fejezetek (1-3. Az adomázás egyfelől szerkezeti forma. Hosszú. Zoltánnak a magánélete. de mindkettő elakad.) kiderül: mások a céljaik. A zárójelenet elé még két közjáték illeszkedik: a természet hatalmát és szépségét példázó daruvadászat. újabb epizódsor kezdődik. a gyümölcsök sajátosságai stb. . Csaknem az egész város jelen van. a 8-15. felizzó-elhamvadó szenvedélyek telítik feszültséggel. A regény szerkezetét tehát maga az életanyag alakítja sajátossá: a laza kompozíciót drámai csomópontok tagolják. Minden szóba kerül a fehér asztal mellett: vadászkaland. tartalmatlan élet tükre.). amilyen még nem volt". Ha valami rendkívüli mégis megesik (pl. A folytatásban. tyúkgané vásárlása. nem lépi túl az expozíció szerepét. részekben). Szakhmáry részegsége dührohamba és eszméletvesztésbe torkollik. (Csulinak a gazdálkodása fenyeget összeomlással. Megjelenik a tanyán a féltékeny feleség. hogy "hogy fogják ezt elmondani". a tetőpontig folyamatosan forrósodó levegőjű. szorul a hurok: a csugariakat kellene kifizetnie. a kábulatból ébredéskor Csuli "a családi élet reménytelenségére" döbben rá. A mű felépítésében a történetsor derekáig semmilyen előrehaladás nincs. rész) után elindul ugyan bizonyos cselekmény Csörgheő Csuli.és szereplőváltozással. másrészt az eseménytelen. rögtön az a kérdés. Végül a Szakhmáry-tanyán egy minden addigit felülmúló tivornya alakul ki (a summáslányok "táncba" vitele Rozika sorsára is visszautal). az életcsődöt illusztrálja. Zoltánnal már a végkifejletig nem történik semmi. egyetlen epizódsorozat fut némi színhely. sikertelenül. életveresége már tény (a zsidó bankár ennek okaira is rámutat). Zoltán elveszti a fejét.. harmadsorban az objektivitás eszköze (a szereplők beszéltetése révén). utolsó esélyként Rozika lelkéhez akar hozzáférkőzni. az aszúbor készítése. ill. a kaszinóban látjuk viszont (24. Aztán egy felvillanó ötlettel az egész kompániát a tanyájára invitálja: "olyan muriban lesz részük az uraknak. feszültségektől terhes a légkör. a férfi számára a családi harmónia reménye végleg megsemmisül.

és egy ideig tud is szívósan küzdeni. Minden csak attól függ. kitartó és vad munkával lehet valamivel előbbre jutni"." Hasonlóan vélekedik a kaszinóbeli főorvos. mert világosan látja. de ez a zászló oly távol volt.véli Lefkovits. Zoltán sem látja világosan. összetört ambícióval. aki kegyetlen őszinteséggel bírálja önmagát: "Volt benne valami nagy vágy. hogy Zoltán sorsa általános magyar sors. elsősorban azért. hogy magával repítse. magukra maradva. de megragadni sohase lett volna képes. fokról fokra törnek le". hogy csak látta. a zsidó bankár: "Minden nő feleség és hetéra egyszemélyben. Móricz jellegzetes figurája. a hozzá vezető úton azonban nem tud végigjárni. (Társai közt "egyben sincs valami koncepció". A társaság (főként Csuli megalázó vicceivel) bolondot csinál "a kis Wagnerrel" is. Szakhmáry Zoltán küldetést teljesít. amely a befejezésben pusztító külső elemmé tornyosul. Hangszerével pedig úgy tudott játszani. A tehetséges fiatalemberek "ahogy lekerülnek az Alföld porába. és nem csupán Zoltánt. mert nincs meg a biztos családi háttere . Rendkívüli energiái azonban szétforgácsolódnak és végül elégtelennek bizonyulnak." Tán mégis elérné a sikert. "a családba gubózzák magukat". Sőt. Itt is megjelenik a belső tűz. "nem kell". A kaszinóbeli nagyjelenetben láthatjuk: a legrendezettebbnek látszó családokban is megvan ugyanez az ellentmondás. hogy valaki legyen belőle a hegedű által. "soha egyetlenegy sem gondol arra. "csak úgy beszélgetett a hegedűvel". van itt elég "filozófia". hogy milyennek érzi a pozícióját. amikor szinte reménytelen vállalkozásba fog. aki az élet küzdelmeiben mindig . "szikrák villogtak benne. mint a megpiszkált pásztortűzben s úgy lobogott ki benne az érzés. hogy az emberek lelkét megboszorkányozza. De tanulniÉ") Vívódó hős. hogy "kemény. a pásztordalok éneklése azt is sugározza.mint ahogy Móricz hőseinél megszokhattuk. a fátlan és porban fürdő városba. hogy volna benne képesség arra. "Boldogasszony"-ra vágyakozik. Zoltánnak viszont a hegedűhöz és az énekléshez (mint minden magasrendű értékhez) különleges tehetsége van: a zene motívumában is megjelenik tehát a hős és a környezet konfliktusa. kifejező "nótázása" egyrészt az úri társaság felszínes adomázgatásának is az ellenpontja (Vasy Géza). A főszereplő mélyen átélt.) Az eszményt kitűzi. hogy felfogja s felemelje az új idők zászlaját. Gúnyos tréfa tárgya a könyv nincs rá szükség. Az öngyilkosság először Rozi emlékeiben jelentkezik. épp a családi élet fojtja meg a feltörekvő férfit. ("érezte. hogy kezdjen valamit". mit vár a feleségétől. aztán Zoltán tudatában is mind mélyebb gyökeret ver.A szerkezetet motívumok fogják össze. másrészt a népdalok. a családi élet kis kalitkájába zárva. ahogy a tűz magasra csavarodó füstjéből a pusztai sellők repültek fel". még látni is csak ritkán látta. "mintha a hegedű a szíve hangja volna". A nő ellentmondásos helyzete magyar sajátosság .

Elődje Pató Pál úr (ő is mondja: "ráérünk").a feleségére ezért a józanság követelménye hárul -. avagy az ún. hogy a teste vagy a lelke kell-e neki. csak ott bontakozhat ki. a csugariakat is ő küldi el fortéllyal . Rozikáról sem tudja azonban eldönteni Zoltán. ezért céltalanná válik életküzdelme. de idővel elmerül a mulatozó társaságban. aki megteremti számára az otthon melegét. objektív bírálónak látszik. A családi élet melege helyett tehát egy kusza szerelmi háromszögben él Szakhmáry Zoltán. és jóllehet lényegre mutató megállapításokat tesz. életrevaló. hogy egyívású Csulival. de a rántotta-epizód már azt is sejteti. Rozika más világból való.légvárat épít. csak ott mutathatja meg. főként az adomázgatás és a tájnyelvi forma révén erőteljes realizmus érvényesül. "nem engedte magát legyőzni". mindkét nőt elveszti. és vélhetően a kapcsolatuk zavarai miatt is hajlamos a féltékenységre. megoldására nem gondol. de csak elodázza a problémát. kereken. "frigid" volt. Külső és belső nézőpont váltakozik. a sorsok hasonlósága. Eszter viszont nem lehetett Zoltán eszményi társa: a szerelemben görcsös. pl. Az elpusztult malacok tetemét nem hajlandó szappannak kifőzetni ("nem babrálok vele"). de ugyanakkor imádni való felsőrendű lény is tud lenni. együtt vívódik alakjaival. az általános enerváltság. velük együtt keresi a megoldást gondjaikra. Csörgheő Csuli (teljes nevén: "csörgövizi és berettyói Csörgheő") erőteljes vonalakkal jellemzett típus. a testéhez "áhítatos csodálattal" vonzódik. Rozika felé fordul. adja fel ábrándjait. Hatalmas belső drámákat jelez egy-egy szóval. a lelkét viszont nem látja meg. Elve: "túl tudjál járni mások eszén". Ily módon egyfajta homogén stílus és világlátás fejeződik ki művében. taníttatja . Elvárja a férjétől. ő szárnyalni akar ("virágot tudott volna virágozni") . hogy csak a családnak éljen. minden érték veszendőbe megy mellette. parlagi nemes. amire viszont Zoltán képtelen. a családja óriási vagyont ("ötezer holdat. Lekenczey Muki világlátott. ("Az . Amikor Rozikát is már csak "cafra" bestiának látja. Eszter akadályozza őt a tanyai gazdálkodásában. pedig az a férfi életharcának színtere. "Kövéren. és regényünk cselekménye mindössze annyi: az ellentmondások a felszínre kerülnek. őt ékesíti. semmi sem szent előtte. széles látókörű. piros arccal" jár-kel.Zoltán erre nem képes -. ők sem érthetik meg egymást. hogy "mégis ő az első". akkor már az egész világból kiábrándul: "Hát ez az egész világ csalás?" A többi szereplő lényegében nem különbözik egymástól. jellegzetes előadásmódja a szabad függő beszéd. de a "parancs" és a "tiltás" megfojtja. a lételeme. E regény stílusában immár alig érződik a naturalizmus.mellette áll. róla is kiderül. Csollán Berti Jókaitól (az és mégis mozog a föld szereplője). reá pazarolja érzelmeit és anyagi javait. kilenc budapesti házat") mulatott el. a többre vágyó keveseket tekintve pedig a tehetetlenség és kilátástalanság. Móricz "benne él a hősben" (Czine Mihály). és mivel felesége nem érti meg. "édent" akar varázsolni. Sőt.

Az ábrázolásmódot didaktikus célzat hatja át. sőt értelmetlenségéről. hogy felerősítve érzékelhesse korunk jellegzetes tünetét. regénynek a főszereplőjét hasonlóképpen K. 1925) Franz Kafka fájdalmas. a szerző még nem mondott le teljesen a hőseiről. Franz Kafka (1883-1924) a felbomló Monarchiában. ilyenformán közvetlenül és nap mint nap tapasztalhatta az ügyintézés. a tündéri harmónia. a személytelenség stb. A M FORDŤTóJA) "Valaki megrágalmazhatta Josef K. az egész intézményrendszer elszemélytelenedő és totálissá hatalmasodó . ha ehhez hozzátesszük. az emberi akarat: rögtön zavar. ez a misztikus belemagyarázásokat is eltűrő. zsidó származású író . az emberi kéz. akkor jogos a feltételezés. az elidegenedést. a meghatározhatatlan eredetű (és éppen ezért általános) fenyegetettség.asszony megérezte. a kibontakozás lehetősége.megannyi ok arra. Ebből következik a jellegzetes kettősség: egyes részekben még felvillan a távlat.már ezekből a kezdőszavakból kibontható az egész mű témahálózata: a létbizonytalanság érzete. a társadalom érthetetlenségéről. a bürokráciát. a hatodik részlet elején: "Zöld színek hamvában lebeg a világ. döbbenetes világa. e műnek elsősorban az a feladata. a jog világa. pl. Hangjában ezért csendül meg néha a leleplező komikum és az idillikus szépség. életútjában keresendő. A kastély c.". és ez egyszersmind Kafka nevének is a kezdőbetűje. hogy e két ikerregény élményanyaga az író személyes sorsában. hogy megundorodott tőle az ura és elhalt. Hősünk családneve csupán "K. a cseh Prágában volt németajkú. hogy a szerző másik főművének. a történelem. lidércnyomásos céltalanságáról vall.") Az élő tájnyelvet emeli be az irodalomba. a jogrend és az igazságszolgáltatás mechanizmusát. a bűnösség-bűntelenség és az igazság-hazugság kérdésköre. (SZABó EDE. hogy az író mondanivalóját és ítéletét tükrözze a magyar valóságról.-nak hívják. jelképes világ az emberi lét.-t" . Polgári foglalkozása szerint hivatalnok volt a betegbiztosító intézetben." De aztán ez kerül az író tollára: "Csak ahol az ember beleszól." FRANZ KAFKA A per (1914-1924. nyugtalanság.

amelynek . mígnem megfojtja" (Rónay László). némelyeket pedig most (vagy bármikor a jövőben) ér a "letartóztatás". amikor. milyen sértőek rám nézve az ajánlatai. minden vágyat és szándékot a kimért udvariasság szigorú szabályaihoz igazítva. éretlen és tisztázatlan vonzódások torlódnak (K. amelynek tételesen rögzített jogrendjéhez lehetséges az alkalmazkodás. nem szólva persze a jó szándékáról. önmagában jelentéktelen esetre. "Minden a bírósághoz tartozik" . "ahogy a szomjas állat ízlelgeti nyelvével a végre megtalált forrásvizet"). kevéssel letartóztatása után: "jól emlékezett egy-két. Rendkívüli önfegyelemmel. Hozzátehetjük: Kosztolányi Dezső epikája ábrázol a magyar irodalomban hasonló élethelyzeteket.valamennyien tagjai. a festő). regénye ír le hasonló folyamatot a totális hatalom szorongatta emberről. A törvénykezés konkrét ábrázolásán túlmenően azonban A per (és A kastély) Kafka egész "világképe foglalatának" tekinthető (Walkó György). alkotó elemei vagyunk. Működik tehát egyfelől egy a társadalom egészét behálózó. Ez a mindenek fölé magasodó "törvény" két síkon létezik: mint külső mechanizmus és mint belső lelki tényező. úgy csókolgatta Bürstner kisasszonyt. és ártatlanságunk vélelmét fokozatosan elnémítva előbb-utóbb felülkerekedik a bűnösség érzete. lassan teljesen köréje fonódik a háló. merev viselkedés. azt elismerem".mondja a befejezés előtt az egyik mellékszereplő (Titorelli. Mi a valós oka. Bürstner kisasszony modoros. az a munkakör.) A kínosan pontos magatartás. (Kifejeződik ez pl. azt polipszerűen átfogó gépezet. aki "semmi rosszat nem tett". századunk létállapotáról alkotott összképnek. egy bűntudatképző mechanizmus. Azt is. s minél inkább kapálózik. (naponta "kilenc . (Koestler Sötétség délben (1940) és Orwell 1984 (1948) c. sőt ezt is magába foglalva) egy másfajta "törvény".) Kafkánál "a kisember hiába keresi a kiutat. a megváltó büntetés áhítása. Ez a "bíróság" azonban nem azonos a formális igazságszolgáltatás hivatalos szervezetével. és ekkor elindul egy belső. hogy nem veszi észre. Ebben a regényben a törvény kapcsán bontakozik ki ez a tükörkép. Egyesek az alkalmazottjai. a feszélyezettség mögött és alatt viszont elfojtott és rendezetlen tudattartalmak húzódnak meg. hogy ebben a világban az emberre kivételes terheket ró az illendő. annál inkább ráfeszül. nagyfokú elővigyázatossággal kell élni.erre is fokozatosan döbbenhetünk rá . mások már hosszú évek óta vádlottjai. barátaitól eltérően. tudatosan vigyázatlanul viselkedett". a fantomszerű "bíróság". amiért bűnhődnie kell? A választ a hős is keresi. Létezik emellett (ezzel érintkezve. lelkiismereti folyamat.gépezetét. Ez a "bíróság" csak "letartóztat" és vár. cirkalmas beszédstílusában is: "csodálom. amelynek rabja Josef K. Nem magukra a kilengésekre kell itt felfigyelnünk. mi az alapja a bűntudatnak? Mi lehet a bűn? Megsértett-e valamiféle külső elvárást vagy belső parancsot Josef K. másfajta "igazságszolgáltatás" is. lázadozás nélkül. hanem arra. A felszínes és merev udvariasság külsőségeihez járul a hivatal..

végül elvakultan vagdalkozik ("korrupt banda!"). A dómbeli példázat hősének is a "telhetetlenség" a vétke. a közöny. élete egészében véve üres. azonnali. amelyet szintén képtelen a "bíróság" elvárásai szerint kezelni (az ügy megvitatása helyett Lenivel tölti az időt stb. akkor csak ezt a képet láthatja. némi értetlenséggel veszi tudomásul. Nincsenek közvetlen. amelyeket azonban elégtelenül szolgált.egyénisége. egy darabig még tiltakozik az értékrend felborulása ellen. Másoktól is csak kétértelmű és tisztázhatatlan jelentésű útbaigazításokat kap. ítélet vár rá. Az ülésteremben nem az elvárható felháborodott tiltakozását fejezi ki.Schopenhauer filozófiája szerint. mely csak boldogtalanságot szabadít ránk . hogy "túlságosan makacs" (Leni tolmácsolja a "törvény"-beliek véleményét). amelyet olykor-olykor felcsattanó ingerültség szakít meg. s ugyanakkor az ártatlanságát hangoztatja. Jellegzetes hangulata az érdektelenség. Szerepzavarban szenved. egykedvű belenyugvással. A festő a gyakorlat és a törvény ellentmondását fejtegeti: a nézőponttól függően másként fest a bírák megkörnyékezhetősége is és az ártatlanok felmentése is.mert nem bontakozhat ki . nincs igazán otthon a világban. "Látod. teljes egyéniségét feláldozta. a paradoxon. hogy eddigi életét a társadalmi elvárások és a hivatal töltötték ki. és így maga az élete minősült "bűn"-nek.). csak később tör fel belőle a csenevész méltatlankodás ("elvégre jogállamban élünk").) Az utolsó fejezetben azonban belátja. az adekvát magatartást. Nincs . mégis rágalom illeti. Willem." Nem vállal bűnrészességet a hazug világban. Felróható volt tehát (önmagának). Hol az a hibája. A "letartóztatás"-tól kezdve élete fokozatosan a "per"-rel válik azonossá. Josef K. A per alapja a feloldhatatlan ellentét. mégis . hogy nem ismeri a törvényt. hanem csak szerepet játszik (a "tetszést" akarja elnyerni). Egész életét. és amelynek puszta létével szégyent hoz a rokonságra. hol pedig az. Nem kap pontos időre szóló idézést. hogy a "mérlegelő értelem" bölcsességénél nem követelhet többet. a "bíró" ennek ellenére akkurátusan a fejére olvassa a késése tartamát. bevallja. és nem fogadja el az "igazság" fogalmának térvesztését. szájából: "Mindig húsz kézzel akartam belenyúlni a világba. Talajtalansága viselkedésére is visszahat. céltalan." Hiába keresi Josef K. csak szükségszerűnek" fellázad: "A hazugságot avatják világrenddé. Amikor szembenézésre kényszerül önmagával. A dómbeli példázatban "a Törvény kapuján" most nem lehet bejutni - . s ráadásul nem is helyeselhető célból. (A pap szavai ellen "nem kell mindent igaznak tartanunk." Ťme az emberi akarat mint bűn.óráig ült a hivatalban").polgári-hivatalnoki beidegzéssel pontosan akar érkezni. sivár. természetes indulatai. és tudomásul veszi a sorsot. hogy passzivitásba süllyed ("elhanyagolja a pert"). Letartóztatását például csaknem teljesen szenvtelenül. A végső önkritika Josef K. nincsenek tartalmas és tartós kapcsolatai.

azért nincs személyiségük. hol ő kezdeményez." A saját helyzetét sem tisztázhatja Josef K. gyámolításra szorul. Bürstner kisasszonytól. Formálódásuk irányát jelzi a két "kivégző" férfi a tizedik részben. Akire a "bíróság" már kiterjesztette hatalmát. adatok nem bírnak jelentőséggel ("ön szobafestő" . ebbe kellene belenyugodnia Josef K.végül már nem lehet bejutni. de az őr is áldozatnak tekinthető. az teljesen ki van szolgáltatva (a "bírósági szolgának" használják a lakását. és elbocsát. életünkben egyiket sem érhetjük el. Ebben áll létünk abszurditása. A férfi számára sokszor magát az életet jelentik. polgári foglalkozásuk idővel névlegessé válik és megszűnik. érdektelenség vagy legfeljebb kéjes. Elkövetnek ugyan kisstílű emberi visszaéléseket. ha jössz.: hiába tiltakozik azzal. A férfi őrá . hogy "én nem vagyok bűnös". ha távozol. szürke egyhangúságban élnek. A vádlottaknak viszont már testestől-lelkestől azonosulniuk kell az "üggyel".). elragadják a feleségét: "nekem nem szabad védekeznem"). Ilyen sorsra jut "gyáros". szánnivalóan kiszolgáltatottak. A felszíni történések helyett az embernek az volna a feladata. ezért az ő ügye hamar befejeződik. a hozzá legközelebb élő és mégis elzárkózó nőtől nem kapja meg: "ha valakinek mindjárt egy vizsgáló bizottságot küldenek a nyakára. mindenki bűnös. Az emberi élet: maga a bizonytalanság. A nő gyöngéd és segítségre. életük azonos lesz a "per" intézésével. "kereskedő" és "festő" egyaránt. mert az maga volna a halál. hol megközelíthetetlen. Megerősítést jelentene.-nak. A pap búcsúmondatai hasonlóképpen talányosak: "A bíróság semmit sem akar tőled. a penzióval szomszédos házból átbámuló két öreget . meghódíthatatlan és megtarthatatlan. Az emberi vonások. A bíróság előtt mindenki egyforma. az mégiscsak nagy gonosztevő lehet" . A két "őr". "így szoktak beszélni a bűnösök" hangzik a pap válasza. pedig kizárólag a várakozó számára nyílt meg a kapu.a tapintat és a segítőkészség belőlük teljesen hiányzik. Bürstner kisasszony és a barátnője stb. ez is korunk egyik jellemzője. de rögtön megbűnhődnek érte. Josef K. modorosan viselkednek. Befogad. viszont "makacs" figura. de ezt pl. E példázatban a bebocsátásra váró férfi is. vagy"). nem alkalmazkodik. a megsemmisülés.ámbár a szabadlábon maradásból ítélve "mégsem követhetett el olyan nagy bűnt". A regény szereplői közül néhányan még nem kerültek a "bíróság" elé. ők engedelmesen betöltik a társadalmi ranglétrán nekik jutó helyet (Grubachné. hogy "gondolkozzék inkább önmagán": "Hagyd a mellékes dolgokat"É Különleges szerepük van a nőknek. A letartóztatás után."Te Josef K. ha a hős maga mellett tudhatná az embertársak bizalmát. A még be nem idézettek nincsenek sokan. a valódi felmentés és az ítélet végső pontjai között lebegünk. A perben a bírósági ügyintézéssel való kapcsolatot. Franz és Willem már a "bíróság" gépezetének alkotó elemei. kárörvendő érdeklődés jellemzi pl.

udvarokat viháncoló és leskelődő lányok népesítik be. Ebbe a zárt és sivár világba is betörhetnek és a személyes holmiban turkálhatnak a "bíróság" képviselői. Az idő is részint a reális. Egy olyan irreális szintre. szorongások szintjére lépéssel. a "törvény" fölénk magasodik és mindent beborít. . Az ülésterem közönsége társadalmi tagozódást mutat. a dómbeli pap a börtönkáplán). minél tovább fenntartani a perét. Végül elhangzik: "bírósági irodák csaknem minden padláson vannak". krisztusi korban. "Pere" kereken (szimbolikusan) egy évig tart. Csak egy ülőbútor van K. alacsony. ahol alig lehet felegyenesedni (így tárgyiasulnak a szűkös és fojtó életkörülmények a mű világában).-t. majd az olasz vendéget keresi a dómban .-nak "elfelejtették megmondani. A magánszféra erre a bútordarabra szorul vissza. A vádlott egyetlen cselekvési lehetősége: minél tovább halogatni. Az ügyvéd éjjel-nappal. jelenlétük átmeneti. azaz egy bizonyos tudatállapot-váltással. az időkeret zárt. akinél ráadásul az ablak nyithatatlan. Titorelli az ágyára ülteti az ott kényelmetlenül feszengő Josef K.a "bíróság" mint transzcendens hatalom mindent lát. rendetlen világban (pl. "lomtárban") van jelen. A regény az "egy reggel" időmeghatározással kezdődik .-t a "letartóztatás" harmincévesen éri .in medias res -. a beidézéskor Josef K. részint az irreális szféra eleme. a hétköznapokon lakás .ún. az emberi életrendet felrúgva hívathatja az ügyfelet."a per" beférkőzött a magánszférába is. félelmei tárgyiasulnak. hanem fordítva. de aztán szinte a végtelenségig tágulnak (a kétablakos szoba zsúfolásig telt karzatos teremmé válik). A tér legfőbb sajátossága: nincs magánszféra. Maguk a szobák az egyes jelenetekben kezdetben kicsinek látszanak. hány órakor" kell megjelennie.sem támaszkodhat. az ágyon keresztüljárnak stb. A "bíróság" szférájában a konkrét időnek már nincs jelentősége. amelyben a valós társadalmi lét szorongásai. Josef K. a gazdátlan és rendetlen dolgok jutnak uralomra az ember felett. Az "ágy" motívuma többször szerepel: Elza "napközben ágyában fogadja látogatóit". a vegetatív létezés minimális színterére. Szürrealisztikus átminősülés ez is. az ügyvéd is az ágyában fekve az ügyfeleit. A "bíróság" ebben a mocskos. szürke bérházak lepusztult vidéke. fülledt helyiségek. A "tárgyalás" színtere a hét végén tanácsterem. erotikus fülledtség érződik ezen a szinten is (szecessziós jelenség). A mindennapi élet színterei szűk. levegőtlen. "Lanz asztalos" után érdeklődik.). A mű eddig leírt jellemzői alapján is mondható: nem az álmok világából való felébredéssel. hősünk minden lépéséről és gondolatáról tud. A per folyamán már az évek sem számítanak.-nál (Titorellinél is. az eldologiasodás írói jelzése talán ez. akárcsak a személyek változása (pl. A lépcsőházakat. és társai "penzióban" laknak. Nincs otthonosság: Josef K. egy-egy lakóhelyiséget bérelnek. A tágabb tér: "félreeső külvárosi utcák". Josef K. a realitásból a lidércnyomások.

metaforáknak foghat fel. tárgyszerű és egyben szatirikus. Mindössze ennyi. hozzá akar férni a dolgok lényegéhez. amely erősen sisteregve égett a fejük fölött. a nemlétbe. de csak a konkrét jelenségeket érzékeli. a dolgok maguk (ismét Schopenhauert idézhetjük) az ember számára mindig megközelíthetetlenek maradnak. most szinte szomorúnak látszott. az álomképek és érzékletek egymásba tűnéseit teszi lehetővé. a jelentést. A leírt jelenségek. sorsának és példázatának tragikomikuma is: képességei ugyan elégtelennek bizonyultak. a hős feladja a kilátástalannak látott küzdelmet. De érezhető Josef K. azaz a szellem játékával értelmezhető. A folyamatos közlésmód a szürrealista asszociációknak is teret nyújt. A jelenkor ijesztő távlatai leírhatóak. szabályosan" hangzanak. a létezés célját. de csak kevés fényt adott. a nyílt gázláng okozhatta. Az objektivitás. A tagolatlanság elsősorban a világkép torlódásait. sőt félelmetes. és így egy tartalmában rendkívül sokrétű szövedéket hoz létre. ebből a léthelyzetből következik a tárgyszerű leírások és érzékletek túlsúlya: "Ismét megjelent a szempár. de a . Kafka előadásmódja puritán. Kafka stílusa metaforákban. feladja a cselekvés lehetőségét. a padlásajtón a bírósági helyiségek felirata: gyerekes ákombákom).) Kafka nézőpontja váltakozik. a regény szavai is "erősen. Kafka műve "az élet csodálatos és groteszk humorral megjelenített árnyjátéka" (Thomas Mann). egy ponton túl azonban nevetséges is. Ez a világ szorongást keltő. valóságelemek hol köznapinak. érzékleteket és bizonytalan vélekedéseket soroló tagmondatlánc. a tárgyiasság nem csupán az elbeszélő szenvtelenségével kapcsolatos. A lényegi szféra. kezdetleges. A hős fogódzót keres. Akár az egyik jelenetben a kopogás az ajtón.azaz az életét. hangja a torzulások leírásában is szenvtelen. a regény utolsó sorai szerint a "szégyen" érzetével átlép az élet határán a halálba. A triviális és az eszményi olykor helyet cserél (a vizsgálóbíró "törvénykönyve": füzet. a hős világba vetettségét és kilátástalanságát jelzi. de ez talán csak érzékcsalódás volt. megbotránkoztató ábrákkal. kurtán. valóságelemek. az író a párbeszédeket sem tagolja a beszélők váltakozása szerint. hol monumentálisnak tűnnek az olvasó előtt (Fried István). hanem a műben kifejeződő világkép jelzésének is eszköze. csak képek és nevek ragadhatók meg. de ezek mögött is keresni kell a lényeget. és így talán elkerülhetőek. Josef K. Ebből a görcsös törekvésből. hiszen lelepleződik a teljes értelmetlenség. Vajon együtt érez-e vele az olvasó? A mű végkicsengése abszurd. jelentéktelen mozzanatokból áll világunk. szimbólumokban is gazdag. Hevenyészett. A szöveg külső formája homogén." (E jellegzetes mondat stílusbeli sajátosságai: laza mellérendelő. amelyeket az olvasó képes jelentésűnek.

BéLA) A regényt a Nyugat közölte 1926. miután Kosztolányi Dezső a szerkesztőknek. Budapest román megszállása. a baloldali értelmiség a múlt megtagadásáért bírálta. Az édes Anna . július 1-jétől folytatásokban. méghozzá . ki-kifutva a szobából."harsányan és elfúlva. s akiben ezért él szenvedő és véges életidejű. Anna és a Vizy család sorsának hátterében a huszadik századi magyar történelem tragikus fordulatai állnak: a Tanácsköztársaság utolsó napja. de aki tudja ezt. amit csak lehetÉ (NéMETH G. olykor-olykor a zokogással küzdve". 1919. KOSZTOLáNYI DEZSő édes Anna (1926) Tragikus az ember.maga szűkös lehetőségei között megpróbált tiltakozni a teljes értelmetlenség ellen. a trianoni békeszerződés aláírása. hogy lecsillapodjék. Osvát Ernőnek és Gellért Oszkárnak egy napon reggeltől estig tartó felolvasás után bemutatta. a hallgatók pedig "szótlanul és meghatottan várták" a felolvasás folytatását. A regénnyel kapcsolatos legfőbb olvasói dilemmát Németh László fogalmazta meg: "de szabad-e ennyire [É] elhallgatni az összeadást s egyszerre az összeggel robbanni ki?" Vajon eléggé motivált és indokolt-e Anna . A jobboldali sajtó támadta Kosztolányit az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején vállalt (egyébként csekély) szerepe miatt. Az édes Anna egyértelmű kritikai és közönségsikere oldotta azt a feszült és ellenséges légkört. 1919.mint minden nagy formátumú műalkotás . mely az írót a húszas években körülvette. tragikusságra ítélt társai iránt a részvét. az segíthet e véges létezésen belül kibontakoztatni önmagából s minden emberből.sokféle jelentésréteget. A címszereplő késleltetve jelenik meg a műben. szeretet és szolidaritás. amiért az új Nemzedék című újság Pardon rovatában utólag ironikusan írt a kommünről. értelmezési lehetőséget foglal magába. A regény több mint két év eseményeit öleli föl. s a kettős gyilkosságot a következő év május 28-ról 29-re virradó éjszaka követi el.mint Gellért Oszkár írja visszaemlékezéseiben . július 31-én kezdődik a történet és 1921 őszén zárul. Horthy bevonulása. úgy látja Kosztolányi. augusztus 14-én lép szolgálatba édes Anna Vizyéknél.

hogy a kommün torz egyenlőségelve után újra a merev társadalmi hierarchia és berendezkedés kerül előtérbe. "Az tagadhatatlan. amelyik leegyszerűsítő magyarázatra törekszik.szörnyű tette. A Balaton vidékéről a fővárosba felkerült lány szerény fizetésért dolgozik Vizyéknél. a cselédkönyv szenvtelen adatai (termete. A függésben elvesztik szabadságukat. Az író minden olyan eszmét és gondolatot elvet. Fölmutatja. hogy Anna elhagyja. miszerint gépként bántak vele. s ez mindkettőjük személyiségét eltorzítja. Moviszter jellemzése. a külön vacsora. Ahogy Vizyné körbevezeti Annát a lakásban és kiosztja a napi feladatokat. Az elnyomó és elnyomott hagyományos szerepéhez többnyire erkölcsi tulajdonságok is társulnak: megalázottságában a cseléd a tisztaság és jóság megtestesítője. Vizyné tartalmatlan és üres életét a cselédlány tölti ki. Kosztolányi azonban túl is lép a hagyományos úr-cseléd viszony ábrázolásán. hogy elveszíti Annát. az elvétetett gyerek az orvos szavait igazolják. Moviszter doktor a bírósági tárgyaláson arról beszél. Az értelmezési lehetőségek felmutatása talán közelebb visz a rejtély megfejtéséhez. s az értelmezés és válasz felelőssége alól az olvasó sem vonhatja ki magát. hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal. mellyel megalázták a lányt. belebetegszik abba a lehetőségbe. Az első találkozáskor lezajló párbeszéd. A regényben az elbeszélőtől az összes szereplőig mindenkinek nyilatkozni kell édes Anna gyilkosságáról. A közös vonást hangsúlyozza az a tény is. hanem a függés kölcsönös. se többel. az ember megismételhetetlen egyediségét vallja. a konyhai fekhely. melyet a gyilkossági jelenet is példáz (Vizyné a halála pillanatában szinte magához öleli Annát). Anna valóban megfelel az elvárásoknak: tökéletes cseléd. melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl" (MiértÉ?). hogy az élet megfejthetetlenül titokzatos sokszínűségét. különös ismertetőjele) a rabszolgavásárra emlékeztetnek. Fölerősíti a szociális ellentétet az is. fogai. amelyik egyetlen okkal magyarázza a sokszínű világot és az emberi életet.és emberképének legfontosabb jellemzője. hogy nem csak Anna kiszolgáltatottja a méltóságos úréknak. hogy most inkább rab volt. Az úr-cseléd viszonyt. A szociális-társadalmi háttér és motiváció az édes Annában is jelen van. hanem a . hanem minden tett mögött ott az egész ember. Vizyné állandóan attól retteg. nemcsak a lelketlen bánásmódra utal. nem tekintették embernek." (A tünemény) A kettejük közti kapcsolat és kötődés. Egyelőre nem mozdulhatott mellőle. a regény fejezetcímeként is szereplő kérdést feltéve: "Miért" következik be a gyilkosság? Kosztolányi világ. édes Anna tettével kapcsolatban a bíróság elnöke fejt ki hasonló gondolatot: "Tudta. a teljes életével. mint a társadalmi igazságtalanság témáját és jelképét a naturalizmus hozta be az irodalomba. hogy Annával gépként bántak. nem szabad emberek döntésén és választásán alapul. hogy elvesztették gyermeküket. mint bármelyik cselédje mellett.

pezsgőszín harisnyáját. Kosztolányi azonban túl is lép e tanításon. Az emberi személyiség sokszínűségére és a végletesség veszélyére Moviszter doktor figyelmeztet: "Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Kettejük közül a fiatalember a megilletődöttebb. a modor cserélődnek. az állás. Anna lemond a választás és változtatás jogáról és lehetőségéről. eszébe jutott talán. hogy haragszik rájuk. A regény kurzusváltás időszakában játszódik. hogy az úrfi el akarja csábítani. Anna ábrázolásánál Kosztolányi nyelvszemlélete Wittgenstein és Heidegger nyelvfilozófiai tételével mutat rokonságot. mint a többi: jó is meg rossz is" (Anyag. A lány tisztában van a cselédszereppel. hanem nyelvi is. agyát hirtelenül elborította a vér. azt példázza. s Anna az." (Vita a piskótáról. Az emberi lényegen a társadalmi rendszer megváltoztatása nem módosít. és határozott hátteret rajzol a történet mögé. hanem az állandó változások között formálódik. artikulációra való képtelenségével áll szemben a többi szereplő locsogása. Patikárius Jancsival való kapcsolatában is természetesnek veszi. a beosztás. mint egy gép. tökéletesen dolgozott. Viatorisz. hogy egyszer az asszony megszidta. nem tökéletes. Legyen olyan. Az emberi kapcsolatok természetrajzát. s a szavak tengerében elvész a lényeg. ottmarad Vizyéknél. Ficsor házmester újra szolgálatkész lesz.címszereplő viselkedésére is. Szó nélkül veszi be a magzatelhajtó porokat. mely szerint a tudat határa a nyelv határával azonos. nem bírt uralkodni magán. Vizyné Anna megjelenésekor leveti "régi. a boltos újra köszön a vevőknek. ám a gyilkosság egyik közvetlen indítéka éppen Jancsi és Moviszterné flörtje. gondolták. Anna nyelvi szegénységével. s nem érti Jancsi tétovázását. hogy az első és utolsó fejezet. és éppen a nyelv segítségével ábrázolja a nyelvi képesség beszűkülését. a szó erejével fejezi ki a kimondhatatlant. Legfeljebb a szerepek. mely keretbe foglalja a regényt. A szegénység-gazdagság ellentéte nem csupán szociális jellegű. a "vörösből" a "fehérbe" való átmenetkor. Mint egy gép. aki végül is magához vonja az úrfit. az emberi minőséget a társadalmi fordulatok nem érintik. A Vizyéknél történő bemutatkozáskor Ficsor közvetíti érzéseit. a megfejthetetlent beszélik szét. "Mint valami halk automata mozgott ide-oda. az irgalomról és az egyenlőségről) Az emberi természet azonban nem végletes. A probléma fontosságát jelzi. A szegény-gazdag ellentét bár motiválja édes Anna tettét. Hallott már róla. hogy az emberi élet titkát. szellem. érzéseit a kettős gyilkosságig szinte kikapcsolta. lélek). hogy ez természetes. Anna képtelen önmagát kifejezni. a bírósági tárgyaláson az elnök fordítja le emberi beszédre Anna hallgatását: "Azt érezte. melyben a kommün idején szokott kijárni az utcára. a ruha. és "a szekrénye előtt magára kapta fehér pongyoláját. bosszút akart állni" (MiértÉ?). barna félcipőjét" (Anna). . lila pongyoláját. nem teljes válasz a "miért?" kérdésére. hogy proletárasszonynak tekintsék".

a zárófejezetben pedig Druma és két kortese ad "egyértelmű" választ a Koszlolányi-jelenségre. A fogadást követően a rendetlenség. Az áttekinthetetlen zűrzavar leírásával indul a regény. Anna úgy érezte. tiltakozott ellene" (Anna). a brutalitás. hogy "Mikor ide belépett. és "Akármit csinált."Legalább a Krisztinában ezt beszélték" . ellenséges tárgyak veszik körül: "Maguk a bútorok is valami mérhetetlen rémülettel töltötték meg" (Anna). az ételmaradékok "futurista" látványa a meghatározó. nem bírta megszokni ezt a helyet. "De amit mondott. de mégis marad. A tárgyak újra föllázadnak Anna ellen. Amikor bevette Patikárius Jancsi porait. Reggel felébredve nem lát semmit. De mindez csak időleges. az embertelenség. hogy gyakran valami külső zaj nyomja el a beszélgetést: zajforrássá silányul az emberi szó. kikerülhetetlenné téve ezzel a lány gyilkosságba torkolló lázadását is. édes Anna alakja. mely egyre jobban facsarta az orrát. meg hogy a porcukorszelencén a legyek dőzsöltek. hogy az édes Annát a pszichoanalízis példaregényének tartsuk. De éppen a sokszínű személyiségről vallott nézete mond ellent annak. Kosztolányi ábrázolásmódja sokban azonosítható a freudi felfogással. a gyomra egyszerre fölémelyedett. csak végtelen keserű ízt érzett: "és csak azután lett igazán keserű. Az elbeszélő .bántotta. Szaglása. A Vizy-ház káosza csupán jelképezi a világ emberidegenségét: így kap jelképes értelmet Anna születésének dátuma: 1900. éles hideg szagot. de jelen van elfojtva vagy felszínre törve az erőszak. A köznapi kommunikáció értelmetlenségét jelzi az a visszatérő motívum is. Nyelvi kifejezőképesség híján Anna elsősorban érzékszerveire hagyatkozik. E szerint a sok apró és észrevehetetlen megaláztatás robban ki látszólag értelmetlenül a bál éjszakáján. Az idegenkedés miatt föl is akar mondani.Annát várva . azonnal összerogy. a nagytakarítás révén úgy tűnik. mint a patikában. melyből hiányzik a harmónia és a humánum. hogy "zsíros tányérok még ott maradtak a középen a rízsfelfújt mellett. olyan rosszullét fogta el. Szeretett volna egy kis rendet teremteni" (Anna). úrrá is lesz a káoszon. a társadalom és az emberi viszonyok kuszáltsága a tárgyak szintjén is jelentkezik. égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Csak a méreg lehet ilyen keserű" (Valami nagyon keserű). kavarta belét" (Anna). mikor már bement és ledőlt az ágyára. A címszereplő sorsa a huszadik századot jelképezi. mint a kutyáé. Az édes Annában a történelem. A világtól való idegenségét jelzi. Nem tudott enni. a címszereplő "részeg kimerültségében". Vizynét . azt már nem lehetett hallani" (Párbeszéd egy zöldkerítéses ház előtt). Marta szájpadlását. tettének motivációja rokonságot mutat a freudi mélylélektan elfojtás-kitörés tanával. mely éles volt. Sőt.olvashatjuk Kun Béla menekülésével kapcsolatban. "köröskörül fekete volt a világ: megvakult" (Valami nagyon keserű). hogy azt hitte. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett.

Csak Moviszter áll ki Anna mellett." Ezt a racionalizálási feladatot végzik el. Druma Szilárd szerint a lány egész éjjel a kést kereste. A könyörület. itthon a közkórházakban és a munkásbiztosítóknál dolgozott. legtöbbször azonban nem őszinte még önmagával szemben sem és utólagosan keres és talál magyarázatokat alapjában értelmetlen és lelkileg indokolatlannak látszó viselkedésére. hogy mi vitte rá a tett elkövetésére. Krisztus országa a lélekben van. az irgalom a legfőbb érték az édes Annában. felesége állandóan megcsalta. Ha mélylélektanról beszélhetünk. . hogy az eszmény. Ezért szokták az író szócsövének is tekinteni. egy párt tagja sem. valamennyiünkért.ha őszinte . Sztoikus nyugalommal igyekezett távol tartani magától a világot. a szeretet. felfogása alapvető vonásokban Kosztolányi kései verseinek világképét tükrözi. mint akármelyik páciense". az erkölcstelenséget és brutalitást. Hogyan lehetünk úrrá a világ. a keresztény szeretet és alázat fontosságát hirdeti. Az orvos különös figura.be kell hogy vallja. Anna helyett is. a tettes pedig . A külső körülmények a tettet igen sokszor egyáltalán nem indokolják. Lelkében azonban ott élt a részvét minden megalázott és megszomorított embertársa iránt: "Nem tartozott se hozzájuk. Elveti a nagy és fellengzős eszméket. Tudja. s a bűntett politikai hátterét hangsúlyozza. ami irracionális. Az egyetemes nyelven megfogalmazott ima könyörgés a cselédlányért. hogy Kosztolányi latin nyelvű halotti szöveget illesztett a regény elé mottóként. mely magában foglalja az egész világot. a történelem káoszán. az emberi kapcsolatok zűrzavarán? Moviszter az irgalom. vagyis racionalizálja azt. melyek szentesítik a bűnt. "Betegebb volt.maga is ironikusan szól az ambiciózus védőügyvédről. se kommunista. se másokhoz. a személyiség ellentmondásain. hogy a világ nem a tökéletesség színtere. s vallja. hogy tulajdonképpen maga se tudja. fiatalon Berlinben az egyetemen tanársegéd és szívspecialista volt. aki Pierre Janet lélektani tanulmányából citál idézeteket Anna tettének indoklására. Moviszter központi szerepet játszik a műben. mert nem volt se burzsoá. az áldozatokért. Bár véleménye egy az Anna tettét megítélő sokféle vélemény közül. eleveneket és holtakat" (MiértÉ?). minden lelket. Ficsor szerint már régóta készülődött a tettre. miért kellett annak az egyénnek az adott helyzetben azt a cselekedetet elkövetnie. de tagja annak az emberi közösségnek. a szereplőkért. Ezt jelzi az is. a tanúk a bírósági tárgyaláson. Ficsorné szerint rossz lány volt. akkor inkább Ferenczi Sándor a kriminológia és a pszichoanalízis kapcsolatát vizsgáló műve áll közel Kosztolányi felfogásához: "A bűntettesek tudatos bemondása és a bűncselekmények ténykörülményének még oly beható megállapítása sem fogja soha kielégítő magyarázatát adni annak. aki él és élt valaha. őrizni függetlenségét.

Az írót személyes állásfoglalása. 22. Mahagonny). 53.) A Kurázsi mama forrása Grimmelshausen 17. másokat és önmagát megsemmisítve.magának és magáért' való emberek tanulni fognak szerencsétlenségükbőlÉ" (Brecht). amint rablóháborúkat folytat. de erényes. "A darab 1938-ban keletkezett. mikor a drámaíró egy nagy háborút látott maga előtt: nem volt arról meggyőződve. a szereplők cselekedeteit olyan indítékokkal magyarázza. aki a háborúban üzleteket akar kötni és mindenét elveszti. 41. melyet skandináviai emigrációja idején. melynek harmadik része .Kurázsinak / Courasche / .). A . BRECHT Kurázsi mama és gyermekei (1938-1939) miért realista mű a kurázsi? a nép számára szembeállítja a realista álláspontot az ideológiákkal: a háborúk katasztrófát jelentenek a nép számára. semmi egyebet.A kalandos Simplicissimus' (1. tíz részből álló kópéregénye (. mit sem tanulva az egymást követő katasztrófákból. majd kísérletező tandrámák után írta meg Bertolt Brecht legjobbnak tartott alkotásait. hogy a . (BRECHT: MUNKANAPLó. a mű az emberek többségének jelenlegi tudatával számol. a náci Németországra is érvényesen. az író azonban a háború zűrzavarát a maga javára kihasználni próbáló kisember típusával az örök kispolgári elvakultságot célozta meg. morális érzékenysége vezeti. "a darabot újra meg újra pacifistának mondták" (Brecht).a csaló csavargónak élettörténete'). megkönnyítik az emberek számára a cselekvést." (Munkanapló.) Az epikus színház elméleti alapjainak megfogalmazása és néhány sikeres darab (Koldusopera. 1. nem foglal el morális álláspontot. melyek. [É] az egyedin túlmenően sorsa szimbolikus jelentőséget kap: németország képe bukkan fel. vagyis nem a pillanatnyilag uralkodó morálból indul ki. közvetlenül a második világháború kitörése előtt fejezett be. Anna szerepét Törőcsik Mari játszotta. 4. se magaslatokat. A mű történelmi háttérideje a harmincéves háború egy szakasza. se üzletet. köztük a Kurázsi mamát. ha felismerik és figyelembe veszik őket.A regényt 1958-ban Fábri Zoltán filmesítette meg. századi. 12. "történelmi szempontból a darab egy kiskereskedőnő élményeit mutatja be.

a kapitalizmus. A tizenkét önálló jelenetegységes (és songokkal szabdalt) tagolás mozaikszerűvé teszi a művet. az ironizáló tónus. rend csak a háborúban van. az (ország)út . Brecht nem lezárt. Brecht célja didaktikus ("[É] mert ha Kurázsi mama semmit sem tanult is. Az író objektív látásmódjának és kiteljesedő világképének következménye a modernizált.) levonják a következtetést: "Ha az ember a nagyfejűek szavát hallgatja. okozati akciósort alkot." A tábori pap kezdeti állásfoglalása szerint "ez vallásháború. a mű egészét ebből építi. úgy látszik. egy egyszerű közkatona szemszögéből. az egymáshoz lazán kapcsolódó jelenetekben egyetlen szituáció variálódik: a középponti hős alkalmazkodik a háborúhoz. az általános igazságból. hanem vizsgálódik: "az ember a vizsgálat tárgya". a túlélési ösztön hajtotta leleményes figura (de a züllött perszónát Brecht háromgyerekes anyává alakította). a háború és a bűn kapcsolata. a darab is kalandsorozat-szerkezetű. Az őrmester azt állítja. kritikusan. fosztogatnak. Kurázsi mama maga is picaro jellegű. A svéd király hadjáratainak gúnyos jellemzése után (3. az értékpusztítás és az értékrendváltozások hatása a kisemberre. a tanulságból indul ki. Brecht nem a valóság látszatát akarja kelteni. a háború és haszonélvezőjének viszonya. összetett mondanivalójú tézisdrámaműfaj és az új típusú parabolatechnika.). ellentmondva.meghatározó színhely. kemény. Hogy a háború. amely az üzletek folytatása más módszerekkel. szatirikus elbeszélő stílusban ábrázolja. minden jelenetből levonható következtetésként az a tanulság. hogy ők csak istenfélelemből . ahol sarcolnak. ezért harcolni kell ellene" (Brecht). halálossá teszi az emberi erényeket viselőik számára is. általánosít: "háború az. hogy "a béke az disznóól. és minden döntésével saját vakságát teremti újra. A vándorlás-motívum a jelenetek állandó eleme. egy kis megbecstelenítés se árt". a hitért vívják. Brechtet megihlette a téma. a nézőpontválasztás. öldökölnek. a hétköznapi kisember tevékenységére. hogy "az üzleteket a háborúban nem a kisemberek csinálják. A célirányos montázsolás a jelen állapotának és a jövő lehetőségeinek vizsgálatára irányul. a vezetőkről. Már az alcím ("krónika") műfajmegjelölése epikus cselekményt sejtet.regény az eredeti tőkefelhalmozás korának valóságát plebejus szemléletű. (Az író gondolataiban a pusztulás és a politika összekapcsolódik: "a rothadás foglalkoztatja a leginkább: a kapitalizmusból csak tréfát űz" /Max Frisch/.valóságosan és szimbolikusan is . Nem közönséges. ezért hangsúlyozott az antiheroikus nézőpont is. ironikus hangú véleményeket és szólamokat ütköztetnek a háborúról. a közönség [É] mégis tanulhat az ő sorsából"). Békében a nép elvadul. Minden mozzanat igazolja az alaptételt: "A háborút megfeji / Hát adózzék is neki" (1. A szereplők többször "politizálnak". a mondandó szabja meg az eseménysor menetét. s ezért Istennek tetsző". a szakács. hanem különleges háború. ennek rendeli alá.

ott. az árulóvá lett parasztok.) A "nagyfejűek" halála is többszörös gúnyolódási alkalom ebből a perspektívából. ami jó. ha fordul a kocka. "lenn" élelemért. hogy nem olyan tökfilkók . Tilly temetésekor (1632) . a hazafiság érvénytelenített fogalommá válik." A komikumot fokozza. a koldulás magyarázatává válik.") A Kurázsi mama-féle nézőpontból sajátságosan köznapiak a világesemények: "nekem az a történelmi pillanat. és a csata kellős közepén bekapott egy golyót . (Kivételes a 9. mert előre megkapták zsoldjukat. ami szép. elfogadott "morális alap". Az időmúlást. hogy így a fűbe harapott. De ha az ember jobban odakukucskál. a katolikus németek látszólag vallási eszményekért harcolnak). A mezőben köd volt. kiderül. baleset érte. erények "eladása" kerül a legkevesebbe: "a becsület elveszett. harangozni meg nem lehet: épp az elesett . a tisztesség. az epikus jelleget is erősítő feliratok közlik. de a birtoklásért.a markotányosnő leltározik és anekdotázgat: "Bizony kár a zsoldoskapitányért huszonkét pár harisnya -.). ellentmondást kell tudtul adniuk..már csak négy viharlámpás van hátra. "felszabadításért". évéből: "Németország elvesztette lakosságának több mint felétÉ" stb. "Wallhof erődje előtt viszontlátja fiát . Mindegy.a tábori pap által kommentált távoli dobszó és gyászzene közben . előrekeveredett. hogy a katonák "elszelelnek" a temetésről.a háborút a haszonért vezetik. Különben a magamfajta kicsiny ember nem is segítene nekik" (Kurázsi mama. vetített vagy táblára írt. ruhaneműért. de egyéb semmi" (3. az ellentmondásosságnak [É] konkréttá kell válnia." (6. mindenki részese a háborúnak: az elembertelenedett katonák.). 3. mindez azonban csak annyiban érdekes. az volt a hibás [É] eltévesztette az irányt. amennyire a külső események a seftelési lehetőségeket befolyásolják. itt a stílus tárgyilagos marad. mint mondják. (Az író szerint "a feliratoknak kritikus minőséget kell tartalmazniuk. a kurvává váló lányok. hogy a "tízparancsolatnak haszna nem volt még sosem" (Salamon-dal). pontos háttérrajza a háború 16.) A többi feliraton a "nagy" fordulópontok lecsapódásának ironikus volta a meghatározó: "Tilly magdeburgi győzelme Kurázsi mamának négy tiszti ingbe kerül" (5. Ezek a "kivonatok" a gondolatokra. leigázásért. "mindenki derék katolikus").). amennyiben ironikus összefüggésbe hozható a kisszerű üzleti ügyekkel. a lényegesre hívják fel a figyelmet: követhetők ugyan a történelmi idő tizenkét évének eseményei is 1624től 1636-ig.szerencsés kappaneladás" (2. hogy a lányomat fejbe vágták. az értékek.). hogy milyen köntösben (a protestáns svédek. s bár ez a bevezető is indoklássá. a harácsolásért folyik a küzdelem: "fenn" hódításért. a helyszínváltásokat a jeleneteket bevezető.).vezetik a háborút. s mindenért. A tomboló nyomor és az erkölcsnélküliség romlásba dönt: amikor "egy zacskó sóért az ekéjüket" adják oda és "apácákat érnek rabláson" (9. jelenet hosszabb. A túlélés reményében zászlót-hitet változtatnak (ahol "mindenki derék lutheránus". [É] a dialektikának.

Kattrin sorsának bemutatását az előkészítés. 11. de azok békében is elvesznének"(7.). végül megint csak ugrabugrálsz. erre csap rá a (rögtön ezután) bevágott felirat: "Kurázsi mama kalmárpályafutásának magaslatán". és 8.). 8. a békés (10.). az üres kocsiját egyedül húzó Kurázsi záródalaként tragikus ironikus fokozás: "aki még nincs föld alatt / Kapcát cserél és talpra áll". ezért szökni próbál (9.). és akkor "a béke Kurázsi mama üzletét tönkremenéssel fenyegeti" (8. 9. s amikor a "felszedett" hajdani óbester bátyjának özvegyeként előkerül. Nem tudok többet katonáknak prédikálni". de aztán megnyugszol vagy pálinkát kapsz.).) és a feldúlt parasztházak képében (11. aki saját magát árulva átvergődik mindenen. Ugyanígy újra megjelenik a Lamb Péterré nevesedett szakács is (2.. aki. megjavultam. majd a hősnő első megszólalása: "Nem engedem. s velük masírozhat tovább" / "mióta elzüllöttem.így alakul ki a mű hármas tagolása (3.). A név nélküli elvi figurák közül a leggyakoribb útitárs (és hivatásának ironizálási lehetőségei miatt legfontosabb is) a véleményváltogató. a zárlatban.). [É] és mi gátol. megállapíthatják róla.). akármilyen mészárlás folyik [É] s akkor a háború megkapja a te ivadékaidat is. Visszatérő figura Yvette (3.. akik háborút csinálnak. mintha valami nagy eset történt volna. erre irdatlan ordítozásba csapsz. hogy anyja rá hivatkozva . önellentmondásos tábori pap gúnyosan rajzolt. 8. végül másokért feláldozza önmagát (11.nem változtatja meg életmódját. A darab szerkesztésében a tanulságnak rendelődik alá az ellentételező jelenetsorrend: a mű felezőpontján Kurázsi mama megátkozza a háborút (mintha tanult volna már szerencsétlenségéből). ill. a felvezetés és a fokozásos tendencia szabja meg: a háború okozza némaságát ("mikor kicsi volt. Ironikusan ellenpontozó szerkesztési elvek érvényesülnek Eilif két jelenetében (2. aki kalmárkodása közben egymás után veszíti el három gyermekét . megtudja. "a svéd király elesik a lützeni csatában" (1632). de Kattrin magára hagyása árán.).).. ill. A songok közül a groteszk "kínálgató nóta" keretezi a művet. a Salamon-dal) a . Amikor Gusztáv Adolf.főkapitány "parancsára lőtték szét a templomokat" (6. "morálisan süllyedő". egy katona betömte a száját")."nem hagyom itt a lányomat" . hogy van "legalább egyvalaki. a háború véget is érhetne. aki vitte valamire a háborúban".). hogy ne sokasítsd a fajtádat. a szabadulás lehetőségét is felajánlja az asszonynak (hollandiai kocsmároskodás formájában). Megértő és vádló egyszerre: "azok a bűnösök. A két kulcsfontosságú song (a Nagy Kapituláció. hogy elvegyétek a kedvem a háborútól [É] lekaszálja a gyöngéket. 8. Az események fő vonulatát a markotányosnő üzletmenete adja... megverik és végleg elcsúfítják (6. átvészelő alakja. s állatot az emberből" / "a háború kielégít minden szükségletet [É] ellövik a fél lábadat. miután összeáll Kurázsi mamával. 3..

de egy francia "nevelte". aki nem. A bemutatkozó szituáció orákulum-jelenetbe vált át: Kurázsi mama cetlihúzásos jóslásából már ekkor tudható. Kattrin holttestét anyja a parasztokra hagyja.) hangzik fel. életben marad (Kurázsi.). az éles nyelvű. szakács. Azt hiszi. már penészedésnek indult cipót). mert gyorsan odébb kell állnia. hogy nagyon nagy olló kell ahhoz. Ezen az ismétléssorozaton alapul a mű tanulsága: amíg ő alkudozik. anyai érzései és seftelő kapzsisága között kell döntenie. másrészt a markotányosnő mindhárom halál bekövetkeztekor (sőt. Eilif katonának áll (2.). A nyitó jelenet a család ironikus bemutatása: informál Kurázsi bátor akciójáról. saját gyerekeit megóvhatja. A kisember hétköznapi bátorságának megtestesítője: "A szegény ember nem élhet kurázsi nélkül. 9. így a fiú "dögtemetőbe" kerül.). hanem elvi magatartásformák: aki képes felismerni a helyzeteket és alkalmazkodik. Kocsija szinte a negyedik gyereke ("Lánya megmenekül. az ő pálinkáján lerészegedett katona veri meg az áruért járó Kattrint (6. hogy eladhasson ötven. egy lengyeltől. az ekhós . áldozat is egyszerre. majd mozgalmas életútját reprezentálja "finom kis famíliája" (Fierlingné Eilif fia ' Nojocki'.). mert Stüsszit önvédelemből nem ismerheti fel.). ha a háborúból ki akarja vágni a maga részét" (Brecht). mert az életükbe kerül. akárcsak később Eilif (az ő esetében fokozott a tragikomikum: koldusbotra jutott anyjának utolsó reménye. pap. az meg éppen félelmetes bátorság. haszonélvező és eszköz. nevét magyar nevelőapja miatt kapta. A figurák nem egyénített jellemek. A háborúból él. élettapasztalatán alapul a Nagy Kapituláció dalában megfogalmazott meggyőződése: "nyelni kell. nincs más oltalom". ezalatt Stüsszit kivégzik (3. így vétkes is.s a fiú már rég halott). Yvette). melynek gúnynevét köszönheti ("a rigai tüzérségi tűzön" kelt át. haszonleső-alkalmazkodó központi szereplőnek "nem jut eszébe. hogy mindhárom gyerekét eléri a háborúban a halál.épp az ő elveivel ellentétben . Tragikus ismétléssor büntetése is: el sem temetheti őket.két fiú halálát követő jelenetekben (4. ezért "adóznia kell" neki. Stüsszi 'Kovács' apja svájci pallér volt. sokáig egyezkedik a váltságdíjról. Gyerekeinek életével is üzletel. császárt tűrnek. A lételemévé vált szerzési vágy és a túlélés ösztöne hajtja." összetett figurájában a falstaffi cinikus morál egyesül Niobé saját gyermekeit is elvesztő keménységével. hogy találkoznak . az ezeket előkészítő jelenetekben is) üzleteléssel foglalkozik. az szükségszerűen meghal (a két fiú). és "sor kerül egy akcióra is a háború ellen (a néma Kattrin)" (Brecht). pedig elvesztésükért kétszeresen is ő okolható: egyrészt . Különben elveszett [É] és hogy pápát. "A csatamezők hiénájának". a városból menekülőktől olcsón akar portékához jutni. Kattrin Haupt pedig félnémet).. de egész életmenete a rossz választások sora. üzletelni megy.gyerekei nem tanultak meg alkalmazkodni. ezért nem akadályozhatja meg lánya végzetes dobolását (11. így nem tudja megmenteni Eilifet (8.

csak a komiszság. amikor Eilifet elviszik. pedig nem kéne. önérzetes fiatalból vált (szükségszerűen) megalkuvóvá. Az "okos" Eilif a hőst játszó gátlástalan. embersége.katartikus pillanat. Kattrin viszont tiszta. Az "ostoba. stratégia nélküli útnak indulását. összekapcsolnak idősíkokat. Caesar bátorsága Eilif hősiességét.az uralkodó tulajdonságok kicsiket és nagyokat egyaránt tönkretesznek.szekér is. de válasz Shakespeare V. vagy a nemzeti eszményeket magasztalja" (Brustein). Miközben az egész művet áthatja az elidegenítés és az irónia. ne fuss fejjel a falnak. kisemmizettségét. Előreutalnak. emberséges. céltalan. értékek viszonylagosságát ironizálja. (Ezt azonnal meg is semmisíti az irónia: a pusztítás még évekig tart.) Kattrin hőstette túlmutat az elidegenítésen. de becsületes fia meghal").és közmondássor ("kéz kezet mos. de árulásra is hajlandók. a záróképben az üres szekér leplezi le teljes magára maradtságát. hogy ilyen legyen". Szokatlannak tűnhet az érzelmi hatáskeltés. de becsületes" Stüsszi nem szolgáltatja ki a lutheránusok zsoldját a katolikusok fogságában. amely a hősiességet dicsőíti. A lírai betétek. A Nagy Kapituláció dalát Stüsszi halála után egy fiatal katonának énekli Kurázsi. együttérzése a nézőkét is kiváltja. Henrikjére. "mert az erény nem fizetődik ki. fogd be a pofád"). bár Brecht szerint "az epikus színház semmiképpen sem mellőzheti az emóciókat".) A normális életre vágyó. Más. Tanulságként felfedi magatartásának hátterét: ő is öntudatos. brutális katona. élettapasztalatának ironikus foglalata a halmozott bölcsesség. az eldugott zsoldpénz Stüsszi vesztét okozza. anyja pedig nem változik.a Brechtnél ritka . Szókratész jelleme Stüsszi becsületességét idézi. díszes övre alkudozik. szinte fetisizált tárgyak is szimbolikus szerepűvé válnak: Kurázsi dühöng az áldozatok kötözésére használt tiszta ingek miatt.). A Koldusoperából ismerős. de tartalmilag és formailag elkülönülve fokozzák a kizökkentő hatást. Szent Márton irgalma Kattrin jóságát . a dob Kattrin. Corneille Cidjére [É] azaz minden olyan műre. egy-egy strófa a főszereplők sorspárhuzama: Salamon bölcsessége Kurázsi leleményét. a szerzői jegyzetek szerint kifejezetten beleélést elváró jelenetek is vannak . (Kegyetlen meggyilkolásakor jelenik meg a színen nyíltan a háború. Eilif dala a lányról és a huszárról saját pusztulását jelzi előre). megszállottan gyermekszerető (jelképesen néma) hős. aki nem ismeri fel a változó értékrendet: a háborús erény a békében bűn lehet. családjukat nem féltik. módosított Salamon-dal az erények. A felfordult világban általában is eltorzult a tárgy-ember kapcsolat: a parasztok életüket. addig nyújtózzÉ. . de minden reményét vesztett lány egyre elszántabb városmentő dobolása . a songok a gondolati szálhoz kapcsolódva.így még élesebbek a kontrasztok. ilyen a világ. mert "az ökör mindennél fontosabb nekik" (11. A Kurázsi mama és gyermekei "Brecht válasza Schiller Wallensteinjére. prófétálnak (pl.

A mű részleteit Nemes Nagy ágnes fordításában idézzük. utolsó regényét a sztálini diktatúra idején mintegy 12 éven át. a szatíra. a remekművek örökéletűek. amikor rekonstruálni akarja a krisztusi igazságot.Bulgakov saját élethelyzetéből következően. Alapkonfliktusa a humánum és a hatalom között feszül. de akkor egycsapásra világsikert aratott. Az életművét megkoronázó. a kicsinyes gyarlóságokkal és bűnökkel. nevezetesen a valóságnak a hiedelemvilággal. A regény első része zömében a harmincas évek Moszkvája elé tart . hogy míg vallások és tudományos igazságok elavulnak. a vallással. Alaptémája kezdettől a felelőségvállalás. Bulgakov értékrendszerében a művészet a vallás és a tudomány fölött áll már abban is. Tragikummal fenyegető jeleneteiben is gyakran ragyog fel líraiság vagy komikum. (SPIRA VERONIKA) Mihail Bulgakov (1891-1940) írásművészetének legjellegzetesebb vonása az álomképek. A Mester és Margarita sokrétegű. Alapszinten a szovjetrendszer metsző élességű. ezért lesz a Mester történészből művésszé. a regény így a mindennapi élet és a tudatformák viszonyát tárja fel. különös világú alkotás. A művész új evangélista is. továbbá egy remekműnek és alkotójának története is. rendkívül összetett. a realitás és a fantasztikum sajátos ötvözése. idővel műveinek középpontjába kerül az ember és a totális hatalom konfliktusa. A könyv csak 26 esztendő elteltével. haláláig írta. az értelmiség helyzete és szerepköre. aki a tökéletlen apostolok hamis feljegyzéseit (Lévi Máté) hitelesekkel helyettesíti. Ebbe illeszkedik bele Jézus keresztre feszítésének parafrázisa. az örök emberi értékeket szembesíti a mulandó sikerekkel. 1966-ban láthatott napvilágot. A művészet az igazság felmutatásának legtökéletesebb módja. a politikával. főképp a kulturális élet leleplezése és kipellengérezése. BULGAKOV A Mester és Margarita (1928-1940) Bulgakov látomása szerint a modern Krisztusok a művészek. az ideológiával. szellemes szatírája. Ezért foglalja a Mester (és maga Bulgakov is) üzenetét a legmaradandóbb közegbe. valamint a művészettel való összefüggéseire vet fényt. a művészetbe. a művész feladata és lehetősége .

a Gribojedovról elnevezett székház luxuséttermében. A taxisofőr a bennfentesek fölényével dicsekszik: "én tudom az utat! Vittem már utast a pszichiátriára!" Sztravinszkij doktor intézete regényünk cselekményének végére megtelik a fő. intrikus. a nagy mű megírásának lehetőségéhez. hajjaj. Berlioz!" A Varietészínház előadásának kritikus pontján egyszer csak "két fiatalember derűs. sorsjátéknyereménnyel jut átmeneti létbiztonsághoz. Az abnormális viselkedésűek (a normával szembenállók vagy szembeszegülők. "de megfordítva is történhet. jaltai és egyéb üdülőkben). onnan bármikor és bárkire lecsapó tevékenysége. A létbizonytalanság általános. ha erre nincs szükség. ásványvíz" felirattal - . dőzsölnek (pl. és Ivan feladja a kilátástalan küzdelmet.azonnal állampolgári kötelessége teljesítésére indul: feljelenteni. azzal felállt. piszok fráter"). a "leleplezett" Husztov: "talpnyaló. hanem egy klinikán. A rendszer hazug voltát és valódi játékszabályait az olvasó Hontalan Ivan esetéből ismerheti meg: "ön nincs a diliházban. sokatmondó pillantást váltott. és szolgálataiért cserébe megkapja annak pincelakását. de még mennyire!" . az igazi művész viszont alagsori lakásban tengődik. Bárki hirtelen "hivatalos személy" lehet. A moszkvai kezdőképben egy bódét látunk "Sör. továbbá a kistisztviselők már név szerint szerepelnek. ahol senki sem fogja tartóztatni. a hős "egy másik helyet is megjárt"."Hát mégis bekasztliztak" -." Az ablak azonban törhetetlen . A moszkvai kisemberek arctalan figurák. A legfelső hatalmat itt megnevezetlen személyek és titokzatos intézmények birtokolják: "egy moszkvai közhivatal". Berlioz. A Berlioz ajtaján függő pecsétről Sztyopa Lihogyejev rögtön arra gondol: "egy cikket adott át. Lakáshoz például elsősorban Alojzij Mogarics módszerével lehet jutni: feljelenti a "Mester"-t ("illegális irodalmat őriz a lakásán"). Hajjaj. A társadalom középszintű vezetői. A manipuláció jellemző eljárása: a dolgok másként nevezése. "azon a bizonyos helyen megpróbáltak vele szót érteni" stb." Idővel megtudjuk: Meigel báró (egy arisztokrata) a vezetője a külföldiek után nyomozó osztálynak. tehát főként a szabadon gondolkodók) villámgyorsan a "pszichiátriai" intézetbe kerülnek: a szovjetrendszer jellegzetes gyűjtőfogházába.ez lesz az ő konkrét bűne a regény expozíciójában . és egyenesen a büfébe sietett. [É] eléggé ostoba cikk volt". és Berlioz . ők egyaránt korruptak. A különös idegent Ivan és Berlioz reflexszerűen "emigráns kém"-nek vélik. A rendszer támasza a besúgás és a belügyi szervek háttérben folyó. és pénzért mindenre hajlandók. vagy feldereng "egy gyanús beszélgetés emléke [É]. becstelenek (pl.mondja sokat sejtetően Korovjov Boszojnak. és csak kivételes szerencsével. opportunista. Valamennyien egy ördögien kiagyalt mechanizmus fogaskerekei. A politikát kiszolgáló irodalmárok és a szórakoztatóipar tisztségviselői kivételezett helyzetben vannak.görbe tükröt (Gogolra emlékeztető szatírával). "az illetékes helyen".és mellékszereplőkkel.

A tömegmanipuláció mechanizmusát Bengalszkij személyesíti meg: "Mi persze valamennyien jól tudjuk. Jeruzsálemben Jézus-Jesua "vándorfilozófus"-kénti emlegetése. vallásos mítosszal stb. tömegpszichózissal. meghamisító minősítése Wolandnak az "artista" (a varieté programján). vagy a párhuzamos cselekményszálon. hogy az előadásmód is folyamatosan változik. mi lehet emögött". de vissza már nem hozott senkit. amelynek ideológiai alapja és támasza a mindenfajta misztika tűzzel-vassal történő irtása a társadalmi tudatból. Ezek a hibák. sőt az autó maga sem jött vissza többé". A Városi Albizottság vezetőinek tevékenysége a megfelelő ügyintézés helyett . és elsősorban a groteszk képzetek számára teremtenek talajt. és mondanunk sem kell . hanem a köztudatot is alakítják. babonával. Ezen a ponton ragadhatjuk meg az egész regény magvát. ugyanilyen módon álságos és a lényeget elfedő. [É] hogy feketemágia nem létezik. és a Sátánt Woland néven (Goethe Faustjából vett elnevezéssel) Moszkvába hozza. Jellegzetes fonákság a "másodlagos frissességű tokhal" kifejezés is." A közönség egykedvűen tűri ezt az agymosást. Moszkva: fonákságok és álságok összessége. Bulgakov fő művészi célja korántsem csupán a konkrét történések. csalárdságok és bűnök.tudatának tartalmaként vagy játékaként. Mágikus-babonás képzelgések terjednek.szakkörök szervezésében merül ki. amely a terror elsőszámú eszközeként a társadalmi tudat direkt alakításával próbálkozik. folyamatosan változtatja hangját és közlésmódját is. a hamis ideológia és a leplezett diktatúra nem csupán általános létbizonytalanságot és szorongást okoznak. de a szocialista öntudatot ugyancsak meghazudtolva tolong egymás hegyén-hátán. . Ilyen értelemben nevezzük tudatregénynek. "Forduljon csak hozzám. együtt). Az elbeszélő mintha bújócskát játszana az olvasóval ("Utánam.sör és ásványvíz viszont nem kapható. csak meleg kajszibarackszörp. nézőpontokat vesz fel. mégpedig éppen abban a szovjetrendszerben. a szereplők . A szinte áttekinthetetlen sokrétűséget még az is tetézi. Ebben a műben az objektív tények is szubjektív tükörképként jelennek meg. új és új szerepeket. társadalmi torzulások szatirikus ábrázolása. fantasztikummal. hanem maguknak a tudatképződményeknek a megjelenítése. olvasó!").vagy épp a szerző . mesével. Egy másik személy " sürgősen kiutazott dácsájára. Az autó az illetőt "el is vitte.onnan nem jött vissza többé!" A rendőr csengetésére Anfisza így szól: "ez bizony boszorkányság". mégpedig abban a világhegemóniára törő birodalomban. a repülő pénzek után kapdosva. Bulgakov leleménye: ezt a hiedelemvilágot jeleníti meg regényében. A népképzelet a számára felfoghatatlan eseményt így veszi tudomásul: "ördög tudja. A legfantasztikusabb és leggroteszkebb fordulatok után nevezi a szerző a művét "hiteles és igaz elbeszélés"-nek. más képzetekkel elválaszthatatlanul összefonódva (hallucinációkkal.

majd a Mester ezen a ponton kerül szembe a rendszerrel. hogy a professzor beszélte el a dolgot"É . aki felfüggesztette" . "Mindig úgy van. alázattal. A lélek belső . A bértollnok kritikusok írásai engedelmesen visszhangozzák és ismételgetik. hogy egyik személyleírás sem ér egy hajítófát sem.megadom a címet. a ház ma is épségben áll" szól hirtelen közvetlenül az olvasóhoz. Ivan."Némelyek éppenséggel azt állítják [É] A magunk részéről hozzá kell fűznünk. nem valósítható meg sem a nagypolitikában. Ez az átminősülés viszont egészében megkérdőjelezheti az addig elbeszélt történetet. "Csak az vághatja el a hajszálat. hogy álomkép-sorozatot olvastunk. megmutatom az utat. hol kezdődött az álom? Lehet. Századunk embere azonban erre egyelőre képtelen. belső békével. Az emberek sorsáról önkényesen rendelkező korlátlan hatalom azonban csupán fantazmagória. Ezt a szólamot részletesebben a párhuzamként szerepeltetett Jerusalaimban (azaz a római birodalomban) fejti ki a regény: Ponczius Pilátus helytartó nyilatkozik úgy. hogy pontosan látja egy elkövetkező esemény valamennyi előidéző okát. a törvényei kikerülhetetlenül érvényesek: "A tégla magától sose esik senkinek a fejére"." A tizenötödik fejezet egészéről csak utóbb derül ki. hogy Jesua élete az ő döntésétől függ. görcsös és könyörtelen ateizmus. csak képzeli magáról. az ember és kiváltképp a művész nem tűri a megalázó korlátozást. hogy az egész regény azonos a Mester művével? Mindegyik értelmezés mellett és ellen is számos körülmény szól. ha a világrendhez alkalmazkodva él. Máskor önellentmondással vagy cáfolással bizonytalanítja el a befogadót: "Mégis azt kell azonban hinnünk. ahogy lennie kell: erre épül a világ!" A sztálini (és a császári) rendszer azt hirdeti: az ember kiterjesztheti uralmát a világ felett. A regény két főszereplője. változékonyság és sokféleség szerves összefüggésben áll az egész mű legfontosabb művészi mondanivalójával: a világ végtelenül gazdag. szűklátókörű. milyen sivárrá formálja a brutális és kíméletlen vulgármaterializmus a társadalmi tudatot.játszik el a gondolattal Bulgakov -. A szovjetrendszer egyik ideológiai alaptételét már az első epizódban megismerhetjük: Hontalan elvtárs erősítgeti az idegennek. akkor alakíthatja saját jövőjét. A szatirikus fejezetekből kiderül. A szovjet ideológia másik sarkpontja: a primitív. de az ő jósképessége is mindössze annyi. A világrend az ember fölött létezik. hogy a jövő irányítása az ő kezében van. sem a köznapok világában. és legfőképpen embertársai iránti szeretettel. Világfeletti hatalmat azonban csak természetfölötti lény gyakorolhatna . E megfoghatatlanság. hogy "maga az ember" irányítja a földi eseményeket. hogy tűrhetetlen a vallás becsempészése a sajtóba és a köztudatba. hogy az egész történetsor csupán Ivan megmozdult lelkiismeretének és képzeletének szüleménye? Lehet.figyelmezteti Jesua az önhitten nyilatkozó Pilátust. A földi ember viszont csak akkor lehet ura saját sorsának. például a Sátán.

Kajafás az "óhit" főpapja. . ajtaját hivatalos pecsét zárta". A cselekménynek nem a kezdő színhelye. hetedik fejezetben érkezünk el ide). hűséges tanítvánnyá lesz. hogy meglátják-e a magasabb értékeket. . akik részesei vagy tanúi lehettek a csodának (az ókorban Jesua tanításának. Berlioz). Az alakok nagy többsége a diktatúra engedelmes kiszolgálója. hogy hogyan reagálnak a "hihetetlen dolgokra". ő Jesua fellépését ideológiai fellazításnak. E két konkrét színtér felett húzódik. akik meglátták a magasszintű eszméket. a művészet igazságának). alkalmazkodnak (Mogarics. bár Jesua az ő érzéketlenségének. az értékek árulói. Valóság és álom összetartozását a gyermeki lélek még természetesnek látja: "." Mindezek végiggondolása után többet mondanak számunkra a hagyományos regényelemek: a színhely. Lévi Máté árulást követett el. Meigel báró és Afranius az eszméket pusztító politikai hatalom kiszolgálói. amelynek legfőbb részei: a vallás és a művészet síkja. Jelentékenyebbek azok a szereplők. A jelenlegi lakosoknak. Berlioz halála pedig a különös cselekménysor kiindulópontja. az idő. azokat egyszersmind összeköti a metafizikai szféra. legprimitívebb alak Marcus. A valóságos vagy képzelt cselekvések mindvégig két síkon.Mindjárt gondoltam mondta a gyerek. ezért szorgalmazza Jesua kivégeztetését. Ebből a bérleményből "két esztendeje [É] rendre nyomtalanul eltűntek a lakók [É].én nem vagyok felelte Margarita. de keservesen megbánta. megtisztul. brutalitásának lelki motivációját is meglátja. A legszélsőségesebb. szerkezet stb. a képtelennek tűnő események elfogadása testesíthet meg. a Patkányölő. a jelenben a Woland-csoport tetteinek. a keresztény mítosz parafrázisaként) játszódnak. néni? . de a gyújtópontja a "Szadovaja 302/b épület 50-es lakása" (csak a "Gyanús jelenségek egy moszkvai lakásban" c. amelyet a hit. a képtelennek látszó jelenségekre. Sztyopa Lihogyejevnek és Berlioznak a bűne-bűnhődése szolgál példázatul (párhuzamos jellemekkel és sorsokkal kísérve) a regény első felében.Csak álmodol engem. és ha igen. Többkevesebb tudatossággal haszonelvű életet élnek. Aszerint méretnek meg tehát. ezen keresztül a népe (még inkább a saját hatalma) elleni támadásnak tekinti. a szereplők világa.gazdagságához kellene visszatalálnia a modern kor emberének. vagy megvan bennük a szellemi-lelki rugalmasság. de belső dilemmával küzdve tagadja meg a meglátott igazságot. A regény szereplői vagy a lelkeket elsivárosító rendszer szolgái. Pilátus hasonlóképp politikai megfontolásokból (Tiberius hű alattvalójaként). A Mester és Margarita regénytere különleges szerkezetű. illetve áldozatai.Hát te hol vagy. akiknek nincs kapcsolatuk a metafizikai szinttel. Júdás és Mogarics feljelentők. s csupán az a kérdés. a fantázia. Gyávaságáért meg kell fizetnie. hogyan cselekszenek. . nevezetesen a jelenben (Moszkvában) és ezzel párhuzamosan az ókorban (Jerusalaimban.

Az íróknak három típusa jelenik meg: az irodalmár (Berlioz). bonyolult. másrészt eszményi nőalak (falernumi bor mérgezi meg.fogadkozik). "mi már réges régen szerettük egymást. "egymás vágyaiban születtek meg". hogy a Mester remekművének utolsó szavai: "Ponczius Pilátus lovag. lírai. átveszi szerepét. feljelentés. Megvan benne a változás. mintha az eszményi művészsors megvalósulása volna. a Mester múzsája. nem létező várost látott. Költőnk Berlioz halála után meghasonlik. Judea ötödik helytartója". hogy rosszak a versei. méltó társa és támasza. A Mester és Margarita egymásnak rendeltettek. Az első rész főszereplője Ivan Hontalan. végül a Mester. amikor szerelmese már emberi képességei határáig eljutva a klinika lakójaként szenved. aki meglátja az örök értékeket és szolgálatukba lép. a költő. a "költőcske" Ivan Hontalan. A kultúrpolitika őrá (regénye miatt) hisztérikusan támad: a rendszer legnagyobb ellenfele a művész. A Mester pályája ott kezdődik. regénye pontosan így ér véget. finom oszlopcsarnokokkalÉ"). eszerint a "Mester" (és vele együtt tán Ivan is) Bulgakov alteregója. hogy én végre rátaláljak" . aki vakon szolgálja a rendszert. "nem írok többet" . elfogatás és az "idegklinika" lesznek a Mester kálváriájának állomásai. Története légies. belső válságba kerül (belátja." összetartozásukat nevük alliterációja poétikusan is jelzi. sőt éppen Jerusalaim kel benne életre ("látomások. Margarita egyrészt valóságos földi asszony (amikor meghal. márványépületekkel. azért indult el aznap a sárga virágcsokorral a karjában. és kiharcolja számára a megdicsőülést. Veresége (Ivanhoz hasonlóan) depressziós állapotba juttatja. Bulgakovnak A Mester és Margarita c. A második részben. A Mester pedig búcsúzásakor megígérteti vele. az egész mű címszereplője. amikor még nem is ismertük. ő az egyik betétregény főhőse. "Az asszony azt mondta. amellyel Hontalan meghasonlik.emlékszik vissza a Mester -. a szerelme nem hagyja elveszni. A szerkesztő által kevéssel korábban "rendelt" "vallásellenes költemény" írásakor szelleme (művészi tehetsége) már tiltakozni kezd. Furcsa. ahol Ivan Hontalané elakad. de azonnal örök életet nyer). kiegészítője. Kivételes lehetősége adódván "nekiült regényt írni Ponczius Pilátusról". képek sora vonult el előtte. majd a másként gondolkodóknak kijáró büntetésen keresztül eljut az igaz és örök értékek meglátásáig. A Mester ellenfele ugyanaz a korrupt és korlátolt rendszer. hogy "megírja a folytatást" . romantikus. Többször olvashatjuk. a művész. hogy ebben a regényben az ő élete van megírva". az igazzá válás képessége.alakjuk a befejezésben tehát még szorosabban fonódik egybe. legnagyobb veszélye pedig az igaz műalkotás. Ennek a jogát próbatétellel szerzi meg: a Sátán bálján mindenkit egyformán . Sorsa egy és azonos a Mester művészetével: "Váltig állította. Sajtókritikák. szívroham végez egy asszonnyal moszkvai lakásában). de őt Margarita. aki megírja igaz alkotását.

korholja a Mester Ivant. hogy nincsen ördög. Az egész regény alapértéke a humánum.) Nem élet az. hogy vállalnia kell "az álmot". a sátáni gonoszság birodalmában egyoldalúan az igazságteremtő énje szerepel. [É] akkor mi sem természetesebb: az alvilági erőkhöz fordul segítségért. A megoldás. és kimondja: "Soha többé nem leszek kishitű". beemelheti művébe az álom. leleplezhet. A valóság olyannyira fonák. mintegy önmagához is szólva. Furcsa. A szerkezet mozaikszerűen épül fel. hogy az expozíció részei csak a mű derekán állnak össze. a fantázia és a hit teremtményeit.szeretettel tud fogadni. (". a szeretet. A vallásos hit magába foglalja a . hogy az ördög uralma csak jó lehet. mely apoteózissal zárul. A Sátán (a vallás tanítása szerint) jóllehet Jézus ellentéte és ellenfele. A Mester sapkájára hímzett "M" betű és Woland cigarettatárcáján a "W" monogram hasonlósága jelentheti azt is: ők ketten egyszerre ellentétei és párhuzamai egymásnak. büntethet és igazságot szolgáltathat. kinevettethet vagy megdicsőíthet. sőt Moszkvában. ha eltűnne róla az árnyék?"). Ponczius Pilátust is a halhatatlanság birodalmában látjuk viszont. A Mester Jézus földi mártírsorsát éli újra a humánum és az abszolút igazság szolgálatában. a Sátán . vagy pinceodúban kuksol." Woland. és az öröklétbe jutnak. fejezetben kilépnek térből és időből. a regény végső szakaszában a szerepkörük öszszemosódik. mondhatom!" . a művész megszabadítása a fantasztikum szintjén következik be. kitágíthatja határait. gatyában rostokol. ahol a zseni kórházi ingben. Megtisztulása mégis lehetséges. és Margarita ennek a felebaráti kötelességnek eleget tud tenni.elhozza a szabadulás lehetőségét. "céljuk felé" vezető útjukon "eltűnt minden csalás". de kizárólag a művész közbenjárására. "Amikor az ember úgy ki van fosztva mindenéből. Ez egyrészt azzal jár. ez az "érdemtelen hírnév" mindörökre szóló szenvedést okoz számára. A főszereplők a 32. A zömében szatirikus első rész után Margarita uralja a második részt. másrészt a bonyodalmak megoldódása már az első fejezetekben elkezdődik. aztán arról papol.Itt kuksol az elmeklinikán. aki "maga formálta alakjá"-hoz így szólhat: "Szabad vagy!" A művészet hatalmas erő: az alkotó általa felülemelkedhet a zsarnokságon.) Woland tehát korántsem csupán a gonoszság szellemeként látogat a földre ("hogyan festene a föld. de mivel őt a bűne (gyávasága) juttatta ide.mennyei utasításra . de egymás kiegészítőinek is tekinthetők. a képzelet. végül mégiscsak belátja. Bár a fásult Mester visszavonulna a magánélet (a szerelmi boldogság) menedékébe. eltitkolva saját gondjait és fájdalmait. (Az abszolút rossz és az abszolút jó az abszolútumban azonosak. értelmezheti a valóságot.

az eszmeregény és a parabola műfaja áll Bulgakov alkotása mögött. [É] A szabadság éppen abban van. [É] hosszadalmasságának épp az a nagy eredménye. a végtelenre törő főhős. Az íróelődök közt Menipposzt.mind lélektani. Bűn és bűnhődés. de ide sorolható Berlioz és Fagót neve is stb. a Chartreuse de Parme . helyesebben lélekteremtő regények. A szerkezetet összekapcsoló elemek az ismétlődő motívumok is: a hőség és a zivatar. hogy az író nem halássza. és legfőképpen a sokszor előre jelzett. a pénz (Lévi Máté eldobja. a fejfájás és az álmatlanság. az a befogadó számára is valóság. Amit lélektani regénynek szokás nevezni . Margarita neve. A művészet az emberi szabadság legteljesebb megnyilvánulása.lélektani tételek irodalmi illusztrálása ." NéMETH LáSZLó ISZONY (1942-1947) Minden műfaj tud valamit. a kettős és a polifonikus regény. a művészet új életre keltheti és diadalra juttathatja őket.humánum értékeit és parancsait. torzulás. Feltűnő a zenei utalások nagy száma ebben a regényben (a zseniális pszichiátert Sztravinszkijnak hívják. Goethét.). a Revizort. Amit a művész valóságként mutat be. a szálakat összekötő és végül valóban megjelenő kifejezés: "Ponczius Pilátus lovag. hogy a lélek minden redőjét ki tudja bontani.Anna Karenina. ezek a mű sokrétűségét és rejtélyességét növelik. valamint a Sátán alakja. A regény emberi lelkeket tud teremteni. Judea ötödik helytartója. amelyet a szerző közvetlen mintájának tekint.csak csökevény. Cím szerint szerepelteti az író a Don Quijotét. a boszorkányszombat zenekarának karmestere Johann Strauss. a Holt lelkeket és legfőképpen a Faustot. az időmeghatározás formulája ("a tavaszi Niszán É-dik napján"). A művészi igazság kifejezéséhez és érvényesítéséhez az alkotó tetszése szerint lépheti át a köznapi élet törvényeit. A teljességet a műfaj összetettsége is szolgálja: az emberiségköltemény. a Margarita báli ékszerén látható fekete uszkár stb. a boszorkányszombat. amit a társadalom mélyéből és a . hanem teremti az emberi lelkeket. Hozzájuk adhatja magát s mindazt. A regény realizmusa is ebből következik. Goethe művét idézi a mottó. Gogolt és Dosztojevszkijt kell megemlíteni. A világirodalom legnagyobb regényei . a nap és a hold. a moszkvaiak egymást tapossák érte). amit a többi nem: létét épp ez igazolja. a Bovaryné.

a nemesebbiken. mint az ő tudatában. hogy beszünteti a Kelet Népét. mert az író felfogása szerint az ember a tragédia léthelyzetében van "zsákutcában." Németh László több kötetnyi anyagban vall életéről."monumentálisra nőtt novellára" is emlékeztető lélekteremtő regény "burkolt tragédia". ezért kelti több regényem is. "milyen tudat felel meg a mai Dianáknak". A történet vége) . Hogy Artemisz szét is tépett valakit. de mítoszát írás közben kell kapnia .az író rendkívüli érzékenységgel. körülfogottan. öt évig vártam vele. Ezért van a főhősnek nálam nagyobb jelentősége. Kárász Nelli tudatregénye "egy mozdulatból bomlott ki [É] Két házastárs ült egymás mellett [É] s az egyik kényelmesen. amelyben éppúgy ott van mindennek a helye. Ebből a pillanatnyi iszonyból. az érzékeimbe. mint az emberi bensőé . amikor a magam Akteonját már széttépettem [É] s még így is azt éreztem. sokrétűségében is megmutatkozik. távolodóban. Egyrészt. A derekán meghalt. mint más regényíróknál. (NéMETH LáSZLó: REGéNYŤRáS KöZBEN) "Az Iszonyt Móricz Zsigmond parancsára kezdtem el. hogy kicsit több dereng át a görög meséből. másrészt e művének tudatos formaépítő törekvése is a tragédia-műfajhoz való közelítés: megvan a katarzissal záruló három felvonás. a lélektani és a mitológiai sík. elemzéseire támaszkodhatunk művei értelmezésekor. naplóban. egy szobor benyomását. hogy hősnőm körül az egész világ egy hangulatát idézzem föl. alkotásai születésével és problematikájával: gondolataira. Ez volt az egyetlen munkám. Mert mi más az igazi szobor is.csillagok magasából hozzájuk szít É . orvosi precizitással elemzi a sajátos női érzésvilágot és lélekállapotot. sok műhelytanulmányban. Egyetlen nőalakra irányultan e műve is "monódia" . A házasság története. a társadalmi." A sokdimenziós műben egybeolvadnak a különféle rétegek.tudomást azonban még akkor sem szabad vennie róla. (A három fejezet: Az esküvőig. elégedetten babrált a másikon. hogy az író megvizsgálhassa. jegyzetben foglalkozik írói módszereivel. a hátam mögött.kompozíciós értelemben .az író intellektusa a problémák természetében. egyetlen alak. már csak írás közben jutott nem az eszembe. a miliőábrázolás éppoly hiteles.csak emberek maradjanak. akkor rémlett föl. melynek befejezésére műértő barátok bíztattak. A . a pszichológiai analízis összeszövődik a korrajzzal. Az író alapvető célkitűzése egy tudat kialakítása: "amit én egy regényben elő próbálok állítani. az elképzeléséből nőtt ki az Iszony.így születik meg az Iszony. A családomnak kellett eladnia. ha nem egy tudat vonalakra. megszorultságukban. mint ami kellene. azzal fenyegetett. a regényformát "kell választania" . és vívódnia kell". anatómiáira lefordítva". Az. [É] Az ember regénye meséjét tudja. az az olvasóval megéletett tudat. ahogy a görögség Artemisz körül. Ahhoz.

hanem erő. a szégyen is: "Ennek a lánynak dolga volt Sándorral.már nem tudja irányítani az eseményeket. hanem hogy mit akarnak egymás életében.") Kárász Nelli és Takaró Sanyi házasságtörténete a mű lélekelemző. a "megnyert nyugalom". mert az ellenségeivé sikerült tennem" -. Sanyi rosszul választ . feszültséggel teli. nekem gyónja meg azokat az érzéseket. Amikor már egyértelműen tiltakozna. végig meghatározza Nelli szembenállása. Terus. ellenkezése. édesanya gyámoltalansága. mert szülei és barátnője. Sanyi eladósodása után. "betört lóként" veszi tudomásul házasságuk "hallgatag megállapodását".kapcsolatuk nem az idők folyamán romlott meg: ismeretségük (első pusztai találkozásuktól kezdve) eleve diszharmonikus. a gyűlölet "árnyalja".") Az esküvő (és a teljes kiszolgáltatottságát tudatosító pesti nászút) után minden esemény konfliktusaikat szaporítja: egymást követik a viták. tán én is azt gondolom: nem is járt olyan rosszul az a Nellike ezzel a Sanyival. Ťgy azonban. néhány kosztossal (a "kifőzdével-panzióval") foglalatoskodik. amit az életben kerestem. ("Az ágaskodás állapotából átjutottam a megadáséba. csak ne akart volna az uram lenni. a düh. majd vadul támad is -. [É] Ha ő nem belém. utolsó cseppként. szívszorítótÉ") A Takaró-fiúk (nevezetessé vált) krumplispalacsintás újévköszöntő látogatása után összesen kétszer találkoznak személyesen (közben Sanyi csak a leveleit küldözgeti óvárról). hogy Sanyi énrám emelt igényt. s a barátait csak azért szíveltem. Az emberek viszonyát nem az szabja meg. de Nelli ellenérzései erősödnek. [É] édesapa halála. az összecsapások . a vendégeskedésbe "Itt éltem egy ember kenyerén. ami megroppantott."mi lesz belőlem Sanyi nélkül [É] mi lesz belőlem vele" .gyalázatossá is tesz": az egyre erősebb testi-lelki undort csak az irtózat. amit be lehet látni. [É] Valamiben mindketten egyenlők voltunk: ugyanaz a férfi . majd Cencre menekül. a megtalált részvét gyógyító állapotába tér vissza.Az Iszony fegyelmezett formájú. sőt kedvesnek tűntek volna fel. ("A magányos kószálások a kutyákkal. ("[É]én is meg tudtam volna szeretni őt. húzza az időt: gondoskodó anya lesz hirtelen. beleveti magát a munkába.védekezik. s ez a csendes egymás melletti munka: ez volt az én titkom. édesapja halála döntési helyzetbe kényszeríti: "kétféle rémület közt" választva . amiben boldog voltam. keresi az álmegoldásokat. De "a rossz házasság . hanem Terusba vagy másvalakibe szeret bele: később elviselhetetlennek érzett tulajdonságai [É] megbocsáthatónak. zárt szerkezetű alkotás: a huszárpusztai magány csendjéből Nelli a cenci erdők csendjébe. a pótcselekvést. "alattomosan segédkeznek" a fiúnak összeboronálásukban. Ha mint bizalmasának. sőt. hogy mit érnek. amelyeket egy más pusztán lakó Nellike iránt érez. Sanyi ostroma nem érv volt. nekem kellett a testemet-lelkemet egy életre összekevernem vele: még a jó óráinkban is ott éreztem valami sötétet. biológiai-pszichológiai síkja. végül.

öntörvényű. Cselekvési szabadságában korlátozzák a társadalom és családja . még ezen is osztoznom kell [É] ha már hozzá vagyok kötve. A puszta. A szégyenemet. a csend a lételeme . Az a lány. [É] Egyszerre csak azt éreztem. úgy is az emberszenny. Amit ő az ő jó szeme nagy leletének tartott. elönt". ". hogy ami házasságában számára iszonyatos. hogy a párna túlsó felén nincs ellenállásÉ Sanyi nem játszott. de a szukáét is. ami belém csap.") Csak az adott relációban idegen.") Az egész folyamat. ("Amit akkor mondtam. komplexussá növekedése. önmagába zárt egyéniség. akit kidobtam? Vagy már előbbre: Zsófi is?") Megszűnik minden más érzésfajtája az elhatalmasodó irtózáson kívül . "magának való".") Idegenkedése (férjére hasonlító) gyerekétől és a magára kényszerített falusi társasági élet csak tovább deformálja bezártságában. értékeit: végzete."én beszélni is úgy szeretek a legjobban.használt bennünket". nem eleve képtelen a kapcsolatteremtésre: fel is merül benne a választás lehetősége (először Ernő. [É] Félig nyílt szemmel. bizonyos távolságon túl békésen megfér az emberekkel. mozdulatlanul feküdt az ágyában. hogy aki nem szeret. amitől riadozik. a bensőmet bepiszkítja. nemcsak a maga piszkát hozza. hogy egy ilyen lélekbe akadt bele. elhatalmasodása. az másnál "nyeremény" is lehetÉ) Tiltakozik szegénységük takargatása és mindenféle alakoskodás. Mivel Sanyi nem képes elfogadni az ő normáit. hogy megyek és hallgatok" -. a ("kurrogás" helyett) általa vágyott "páros magányban" képes lehetne a házasságra. az a szilveszteri bál jegyezte el a halállal. "engem vitt a fúriám". (Ugyanez fordítva is igaz: "Szegény Sanyinak az volt a szerencsétlensége. Imrén gondolkodva). a féreg. minden elemével. ("A borzalom megduplázta az erőmet. leginkább azért támad. Ťgy is. ráerőszakolás ellen. (Beismeri azt is. az eleve meglevő iszony erősödése. értékrendjét.egyszerűen undor? Hogy ugyanaz a test. hallgatnom kellett éjjel a szuszogását. A békés egymásmellettiségben. a poklomat nyomoztam benne. megőrizné tisztaságát. a tolnai "kis újdonsült tanító" személyében.kizárólag Nelli és Sanyi kapcsolatának terméke. hogy leplezze tehetetlen kiszolgáltatottságát. majd sógorán. a világpiszok. ("Az ilyen embert nem szabadna arra kényszeríteni. hogy pont ő kellett Sanyinak. hogy gonosz és ostoba vagyok"). tudnom kellett az utait is. Végigvilágítottam arctól arcig a múltat: ki lehetett az első. amely az én magányom fölhasítja. Az arcába nyomtam a párnát. konvenció. kitörései egyre közönségesebbek lesznek ("nem tudtam megállni". nem is lehet féltékeny: nem egészen igaz [É] ó. "fölösleges és szégyenletes dolgokat mondok". de az iszonyfolyamat maga is viszonyfogalom . a magány. s a lábammal is rúgtam őt magamtól..de csak a beteg Sanyi gyengesége teszi lehetővé a végkifejletet. "pontosan tudtam. Kárász Nelli büszke.

emberek. Az időtávlatban. A hősnő értékel. [É] Az apám magányos sétái. hogy nem lehet a nézését elállni" -.helyzetének adott viszonyai (szegénységük. mert "áhítatot ébreszt" benne. Németh László kihasználja az első személy hatáslehetőségeit: Nelli egyszerre átélő és önmagát távolból figyelő-megítélő énjének kettősségét. az apja sírjánál. megpróbál megváltozni miattaÉ) A középponti hős énregény formájú vallomása. "kacsmargása". meglátja értékeit. a Szeréna néni aggszűz lelke: két oldalról is gyűlt bennem a csönd. ehhez társul "brácsázása". A büszkesége is az volt. úgy folyt össze egy csomó Bodolai Ferkóból. intellektuális és szexuális. barna lében forgó szemét . a fényképész előtt: de hisz akkor én nem vagyok normális. s tart. duhaj csárdásában magukra ismertek. A megszépítő távolság nem az időben van. lelki. amire más asszonyé. a holdfény. s közben analizálja is saját lelkét. sok testből összefűlt meleg. kitárulkozó szájhős-volta. magányvágya. amelyik azt mondja: mi.") összeférhetetlenségük tehát teljes: alkati. ha hihetek Sanyi összehasonlításának. önkontrollal élje újra az eseményeket: "Az én emlékeim. ("Az emberekben van egy mérték. hogy tárgyilagosan. hogy az emberek a postán. és egész jelleme: kérkedő. igazságkerülő. pusztaiságuk és egyáltalán: női mivolta). és nem is a térben. pamatos hátát. a tudatos viszszanézésben a múlt képeit Nelli szelektálja ugyan. ("Az én büntetésem . ízléstelensége. Visszapillantása életének bő négy évnyi szakaszára maga a történetmondás. Sanyi "a legcsinosabb fiú a faluban. melyen a Takaró fiúk újévet köszönteni kijöttek hozzánk"). inkább valami langy. (Viszont Sanyi értékeli Nelliben a másságot. vonzóbb voltam a legtöbbnél. ameddig élek. önelemző monológja: retrospekció (nyitó mondata: "Még emlékszem a délelőttre.") A falu szemében bűne: mássága alkata. ilyenek vagyunk. bár előfordulnak előre. Annak a riadalomnak volt igaza. gyönyörű. Terus szerint. de mindez fegyelmezetten. A lelkem nem tudott elegyedni a világgal. A testem alkalmas volt mindarra.és hátrautalások ("Később is sokszor voltam így veleÉ").előbb kezdődött. kényelmes.ugyanakkor. "búgó hangja". kronologikus rendbe zártan történik. mint rosszabb a többinél. "dámvadsága". inkább jobb. a riadalom. Az én távolságom ez az emberi dolgoktól". Sőt. és saját biológiai. cigány. diákkonviktusból. Fehérváron. szőrös hátú kezét. ahogy sötétben fölgomolyognak: pontosak. "szubjektív igazságának objektív előadójaként" képes arra. tiszti kantinból.az író csak ábrázol . én nem voltam ilyen. kommentál .természetem idegensége . ("É hiú. barna szeme van [É] a rektorné [É] is azt mondta. Szinte nem is volt Sanyi. egyes képeket kiemel.") Nelli viszolygásában fontos szerepet kap antropológiai eltérésük is: saját szoborszerűségével szemben részletezve leírja a "húsember" Sanyi tömzsi. diónyi. pszichikai adottságai. nem is mérték. mint a bűnöm. azért választja.

és nem bánnám meg. Zsuzsikáért.(de néhány kijelentés Nellinek nem.) "Amikor az Iszonyhoz hozzákezdtem. Teréz néniért. utal Raszkolnyikov gyilkosságára. L. "Minden jó regényből kiolvasztható egy társadalomkép. a tartózkodás és a mohóság.harca. hogy én egy öregasszonyt a pénzéért agyonüssek. minden tekintetben eltérő embertípus modelljei.ebből az alkatához már illő életformából tekinti át házassága történetét -. hogy Diana és Akteon történetét írjam meg" (N. az egyéniség és átlagember . hogy Sanyi gyilkosa én vagyok.). ("Az ember ne azt nézze. L. irgalmas és elnéző . mércéi szerint.a kiút megtalálása. amely idedobta és harcra kényszerítette."én szabadon akarok lélegezni. társasági üresség.") Nelli és Sanyi jelleme túlmutat egyedi önmagán. mindez igazolja.Sanyi halála után visszanyeri. A két típus örök szembenállása a növényi és a ragadozó természet. de a regény megfeleltethető a konkrét mítosznak. két. ("én magam viszont. vagy elpusztulok" . Magányában részvétteli. L. de tragikumra hajló" gondolkodása. de bajos társadalmi tételeket regényben illusztrálni" (N. N. az intellektus és túlzott ösztönélet. értelmezi a vele történteket. A társadalomnak ez az önkéntelen szőttese.az elidegenedés tragikumát feloldó életfilozófia . Az epilógusban Nelli megmagyarázza. Az voltam kívánságomban az egész betegsége alatt". ("A nemi élettől csak vadabbá váló szüzességről s ezen át a világgal elegyedni nem tudó tisztaságról aligha készült hasonló írás". éppen mert . a határozott jellem és az önmagának is hazudozó.") Házasságkötésével elvesztett szabadságát .("született ápolóként") az emberekért való szolgálatot vállalja (édesanyjáért. ("Elismerem.). "Mert a tragikum nem azt mondja: 'úgyis elbukom'. Diana legyőzi Akteont: ez Németh László "optimista. egyre biztosabban tudom. de a tragikum nem pesszimizmus. csak Németh Lászlónak tulajdonítható). Az író szerint a befejezés . úgy nyeri vissza szabadságát. hogy az emberek mit tartanak normálisnak. az "egy darab rá bízott. és kifejti életfilozófiáját. és megfogalmazza nemcsak a két tett. pózoló. A tragikus ember hisz végül a világban is. hanem a két alkat közti különbséget is: "Kizárt.") Nelli visszaszerzi magányát. hanem azt mondja: 'ha el is kell buknom'. sorsképek.Németh László értelmezésében: a minőség és a minőségnélküliség . szegény emberiségért". ha nem élhet saját elképzelései. akkor az a természetemből következnék. hogy csak akkor válik szörnyeteggé.Jókúti doktor eltávolítása után . Viszont a hiteles jellemtörténethez az írónak "akaratlanul is meg kell szőnie a társadalmat. a kórházi betegekért). hogy regényeimből inkább a tragikum hallatszik. ahogy távolodunk. hogy . hanem hogy ő maga hogy maradhat meg önmagának. mint az optimizmus". az egyedi és a mítosztörténetet összefonják a metaforikus utalások. eszem ágában sem volt. De ha már agyonütöttem volna.

a Kárász-Otrubai família (bár a grófi jószágigazgatásból a pusztai bérletbe csúsztak. (A csak kereskedelmi tanfolyamot végzett Nelli pl.nem a témája. Molnár. az ángyádi takarék elnöke. Fáncson és Cencen. Meg kell becsülnöd őt. tömöttet fogott a szem" . hogy mitől kímél meg. egy sors követésébe.). hogy valaki megint "rávasalja magát". koraősz" Katinka (Slenkainé) tanácsokat is oszt: "Sanyi egyszerű. néha egy kicsit szószátyár. a gazdasági válság hatásai tükröződnek . a lecsúszott dzsentrik és a gazdag parasztok 1920-as évekbeli helyzetének megjelenítése . de ízlésükben. akit Nelli elfogad és szeret . Ne azt nézd: mit okoz. az építésszé lett Imre Pestre nősül. 4-5 évnyi időtartamot felölelő emlékezésben . Dányi.az ő (főiskolát végzett) fiuk már valóban kiemelkedhet (a másik fiú. Bodolaiban férje "tanítómesterét" látja Nelli (akinek Sanyi "csak rossz utánzata")." . szokásaikban még őriznek valamit . urizáló parasztcsalád.L. de ez a társadalomkép pontos. a bizonytalan előéletű nőgyógyász. naiv ember.a kb.) A házasságra vágyó nők is (Terus. akiknél "mindenütt zsírosat."Nem tökélhetem el. valamint Kardos főjegyző és az "adóügyis" Lajoska. a körülötte sündörgő fáncsi férfitársadalom jellegzetes. nem talál magának munkát. Takaróék. vissza sem tér a faluba).a dunántúli Huszárpusztán. de anyósával csak annak halálos ágyánál békül kiÉ A többiek leginkább a főhősök kontrasztjai vagy analógiái: a Sanyival együtt "kutyálkodó" hajdani katonatársban.édesapjának "benne volt a csontjában. azt nézd. a szociológus számára is sokkal értékesebb. Reális a két háború közti vidéki társadalom. mint életforma és társadalmi helyzet adja. A regény célja nem a társadalom kritikája. másrészt a gazdag. sokkal jobb szociológus voltam. de még mindig derekabb. Piri tanítókisasszony). hanem képesség" (Regényírás közben) -. Marcsa (Dányiné) féltékeny és kétszínű. annak kell bizonyulnom abban a mondatról mondatra folyó választásban. hogy minden őse a magáén volt úr"). mint ahol tudatosan szociologizáltam" (N. sokkal hitelesebb.) Nelli és Sanyi összekerülése társadalmilag is nehezen egyeztethető: adott egyrészt az elszegényedett nemesi család. Te nem ismered az asszonyok megaláztatását. hogy realista leszek. "a valóság-érzék nem program. leleplezése . szinte reflexekből alakul. (édesapja az egyetlen ember. mint a mi férjeink közül akármelyik. aki vállalja Nelliért a börtön kockázatát is. a feleségek is kiszolgáltatottak. A Kárász-büszkeség (Nelli és apja szótlan zártsága) látszólag alkati tulajdonság. ami a mű". hanem háttere az ábrázolt világ.mindenki mással szemben felmerülnek legalább ellenérzéseiÉ) Sanyi szüleiben Nelli végül felfedezi a rokonvonás-lehetőségeket is. (Jókúti. a sváb állatorvos. magyarázatát azonban a puszta. mintha előre tudom s erőszakolom [É] Ahol szinte belebódultam egy lélek. Az Iszonyban a külvilág is Nelli tudatából rajzolt.pillanatnyi ítéletekből. a (rokonszenvesebb) "finom. hiteles figurája a dohányszagú Slenkai doktor. csak egy újabb lehetőség lenne.

Ismétlődő motívumként kulcsfontosságúak a halálesetek Nelli életében: édesapjáé kényszeríti a házasságba. mint ezeket a kemény. pótlékát) az élet. Németh László képekben gondolkodik. hanem aki tudja a valóságot is . "Sanyi csak a sötéttel jött meg. abban a "sűrített életben" . távolibb a közölnivalója.) "Regényeimben semmit sem ábrázoltam akkora gyöngédséggel. krémesbaba-feleség). karácsonyok.és mellékmondatok szintagmákba sűrítésével (sunyító ösztön. kifejező képek tökéletesen beleolvadnak az élőbeszédbe. a kiszolgáltatottság. anyósa haldoklásának hírére hajlandó visszatérni Cencről . a kín: az van benne összesűrítve" . jól elrendezett karácsonnyal a szemében". Az egész egy zsíros. "Sanyit én olyan gépezetnek tartottam.Kárász Nelli a kórházi munkában "enged fel".hogy talán neki is tartogat még valamit (ó. Az író és modelljei."A falu. (Maga is ír műveinek filmszerűségéről: "Ha volnának a régi kínai dráma mintájára húszharminc órán át tartó filmek is. Kárász Nellibe a sógorán át .már nemcsak magával. a Takaróné portájára. S minél elvontabb. páncélba zárt. asszonyivá enged" (A Nagy család története) . és a tárgyak . sárga cipő . Az elbeszélés ritmusa az elszabaduló érzelmek. kezemre sírt csókok. indulat rabságába esett nőket.is funkcionális szerepűek.). pünkösd. egyetlen mozzanat sem hagyható ki: még a másodlagosnak tűnő események is fontossá válnak a műben (l. csak a valóság ábrázolása. Meglátszott a sírnál. Sándor-nap. s megmeredt lényük fellazul. Bodolaiék és Imréék látogatása). indulatok egyre gyorsuló ütemét követi. regényeim ahhoz kész forgatókönyvet szolgáltatnának. de annak valami derengését. de voltaképpen érinthetetlen nőiességükbe is beszivárog a remény . sors. annál görcsösebben vigyáz e nyelv hitelességére és szabatosságára". az az ő eleme.Kurátor Zsófiba a sofőrön. ("A realista író nem az.végül Sanyi halála hozza számára a szabadulást. húsvét. "a dobozból kicsapó fagy nem csalt meg". amikor az ő. S én lemenjek közébük? Innen."az élet nagyobb fele: a tehetetlenség.") A trópusokkal tömörít: különösen gyakran metaforikus kifejezésmóddal .Minden részlet célratörően komponált.fréz szalonbútor. kötelesség.s egy magasabb belső valóság érdekében az emberekhez szóló nyelv gyanánt használja. a váramból. akinek nincs más célja. ahogy együtt bőgtek és rázkódtak."édesanya ijedt jérceként fordult meg ennek a hangnak ragadozó árnyéka alatt". az esküvőt "még a nyári munkák előtt" kell megtartani stb. virágvasárnap. Béla bácsi halála az Otrubai lányok összeköltözését eredményezi. Az ünnepekhez és a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódnak a legfontosabb események (újév. Szeréna nénié meg azt. nem azt a bizonyos szerelmet. melynek minden íze énrám van fölhúzva" . de másokkal is törődve új képességeinek kibontakozását . hazug kocsonya. a Sanyi világábaÉ" -. de a hatásos. hogy Nelli postáskisasszony sem lehet. Sanyi apjának halála után költöznek be a faluba .

fedezi fel, és tapasztalja, hogy "aki az életből kiért, annak hatalma van az életen. A megnyert nyugalom volt, ami gyógyított". CAMUS A pestis (1947)

[É]az embereknek, akik [É] húszévesek voltak, amikor a hitleri uralom berendezkedettÉ ma egy atomháború által fenyegetett világban kell fölnevelniük gyermekeiket. [É] Azt gondolom, senki sem várhatja el tőlük, hogy optimisták legyenekÉ Biztosan minden generáció azt gondolja magáról, hogy a világ újjáteremtésére hivatott. De az én generációm tudja, hogy nem fogja újjáteremteni ezt a világot. Feladata talán még ennél is nagyobb: meg kell akadályoznia, hogy a világ széthulljon. [É] Mindezek után ki várhatna el az írótól kész megoldásokat, szép erkölcsi tanokat? Az igazság titokzatos, megfoghatatlan, meghódíthatatlan. A szabadság veszélyes, és ugyanolyan nehéz, mint amilyen mámorító élni vele. E két cél felé kell haladnunk, kínok közepette, de határozottan. (RéSZLETEK CAMUS STOCKHOLMI, A NOBEL-DíJKIOSZTó üNNEPSéG UTáNI BESZéDéBőL, 1957. DEC. 10.) A negyvenes években a történelmi események Camus figyelmét a közösségi problémák felé fordították. A pestis keletkezésének élményi háttere az embereket elválasztó, a száműzetés érzését keltő háború és megszállás; ill. a közös harc és a szolidaritás érzésének átélése az ellenállásban. Camus személyes tapasztalata, hogy a már elidegenedett, 20. századi ember sem élhet idegenként, közönyösen a másik ember mellett csapások idején. A "Defoe-követő" Camus számára természetes, hogy "valamilyen bebörtönzést másfajta bebörtönzéssel" ábrázoljon, a háborút a pestissel. (A regény alcíme: "avagy a Kaland"; eredetileg tervezett címe pedig a Foglyok volt.) Az író először konkrét történelmi eseményhez kötötte művét - "A pestis, amely szándékom szerint több szinten értelmezendőÉ nyilvánvalóan az európai ellenállási mozgalomról is szól a nácizmus ellen. Ennek bizonyítéka, hogy anélkül, hogy név szerint is szerepelne, mindenki ráismert az ellenségre, Európa összes országában" -, de aztán "kizárta a történelmet", "ahistorizált": "A pestissel azt a légkört szeretném érzékeltetni, amely mindannyiunkra nehezedett, s a veszélynek és száműzetésnek

atmoszféráját, melyben mindannyian éltünk. Ugyanakkor ezt az érzést az egész létre kívánom vonatkoztatni." 1939-től 43-ig gyűjtötte az anyagot az író - irodalmi példaképeit és az orvosi szakirodalmat (a pestis tüneteinek leírásait) tanulmányozta -, és hét éven keresztül dolgozott regényén, melyben visszatérnek "állandó témái": a börtön, a száműzetés, ill. a küzdés és az ellenállás. Camus feleletet keres a Közöny és a Sziszüphosz mítosza által felvetett problémákra - milyen viselkedési lehetőségei maradnak az embernek az abszurd világban -; ugyanakkor etikai szempontból a (megelőző műveinél regényszerűbb) Pestissel az író maga is előrelépést lát saját gondolkodásában: az ember és a világ viszonyát teljesen uraló abszurdum felismerésétől (Sziszüphosz, Közöny, Caligula) eljut az abszurd elleni tiltakozásig. ("A Közöny az ember meztelenségét írja le az abszurddal szemben. A pestis az egyéni szempontok alapvető azonosságát ugyanazzal az abszurddal szemben. Ez egyfajta fejlődés, mely a többi műben még jobban megnyilvánul majd. De A pestis ezenkívül azt is megmutatja, hogy az abszurd semmire sem tanít meg bennünket", Camus.) Az egységes, zárt szerkezetű alkotás szűken vett tárgya egy fiktív, de reálisan megjelenített orani pestisjárvány, tehát egy egyetlen városban dúló epidémia részletes orvosi-klinikai leírása (és erkölcsi, társadalmi hatásainak vizsgálata) egy képzelt eset ürügyén. Az általánosító mozzanatok a tér- és időviszonyok meghatározásában nyitottá, többjelentésűvé teszik a művet: a színtelen, semleges, "múlt nélküli", kétszázezer lakosú algériai városban a kialakított szokásrendben unatkozó (viszont gazdagságra vágyó) lakók számára a járvány teszi nyilvánvalóvá (bűnös) gyanútlanságukat: akár veszélybe is kerülhetnek egy "zárt város" csapdájában. A napok, hónapok pontosan követhetők a csaknem egy évig tartó eseménysorban (áprilistól februárig), de az év meghatározatlan marad (194É); az emberek, "emlékezet és remény híján", a jelenben "ütnek tanyát"; "valójában jelenné vált számukra minden". ("A pestis mindenkit megfosztott a szerelem [É] képességétől. A szerelem ugyanis egy csepp jövőt kíván, de a mi számunkra már csak a pillanat volt.") A gondosan felépített öt fejezet a járvány periódusait, fokozatait követi. Az alaptónust a kafkai indítás határozza meg: a hétköznapi környezet mindennapos szürkeségében szokatlan, megmagyarázhatatlan jelek tűnnek fel. A patkányok megjelenésének "fura esete" elszaporodásuk után "kicsit aggasztóvá" teszi a helyzetet, a lakosok kezdenek "nyugtalankodni", aztán "már százával ömlesztik a patkányhullákat", s az emberek is titokzatos betegséget kapnak, hasonló tünetekkel (daganatok, tályog, láz, helyi gyulladások, nyirokcsomó-duzzadás, gennyesedés, szörnyű szag stb.). Az (először még elszórt) esetek halálos kimenetelűek - az első halott éppen Michel, Rieux házmestere április végén -, aztán ijesztő gyorsan "sokszorozódnak". Az emberek reagálása a kitörő pánikra kezdetben a

feledés-keresés (a vallásban vagy a testi örömökben), a hivatalos szerveké pedig a járvány tényeinek leplezése (tehetetlenül tanácskoznak-vitáznak az orvosok, félnek kimondani a felismert kórt, habozik a prefektus, félremagyaráz-eltitkol a városi és a megyei hivatal, a sajtó pedig, "mely folyton fecsegett, most már egy szót sem írt semmiről"). Fertőtlenítést rendelnek el "kis fehér plakátokon", kisegítő kórházak létesülnek, s - mivel menthetetlenül pusztulnak a beteg emberek tömegei, mert a "bolhák tízezreit terjesztették el a patkányok" - végül megérkezik a hivatalos sürgöny: "Pestisállapotot kihirdetni. Várost lezárni." A lakosok, "akik a csapást valószínűtlen dolognak tartották, amelytől ők mentesek", kénytelenek végigélni a bizonytalan ideig tartó rettegés, elszakadás, száműzetés "börtönérzését"; "krónikussá válik a rosszkedv", a megzavart életmódban összeomlik a "bátorság, az akarat, a türelem." Sokakban kitör a menekülési vágy, és (többnyire hiábavaló) mesterkedéssel, szervezkedéssel próbálják elhagyni a vesztegzárat. A tavasz és a nyár folyamán számolatlanul ismétlődnek a halálesetek (kísérteties az "éjszaka, utas nélküli, különös villamosmenetek" látványa, mely a halottakat szállítja a "végállomásra"); a tomboló vész minden családot és városrészt elér. Az általános képtelenségben "közös, mély" a szenvedés - és a "jövőtlen, konok várakozásban" a pestis egyhangúsága (tovább nem fokozható) monoton kétségbeesést eredményez. A crescendo a rövid, harmadik fejezet után a negyedikben ér a csúcsig - a tetőpontra viszont nem a rémségek halmozásával jut el az író, hanem egy megrázó egyéni eset kiemelésével és középpontba állításával: az Othon-fiú halálának leírásával -, aztán decrescendo következik: a vész "maga fúj takarodót önmagának", és mozgásának ritmusát követve fordított sorrendben halad a mű visszafelé. (Egy ember meggyógyul, élő patkányok tűnnek elő - a kezdetet és a véget a patkányok sorsa jelzi -, aztán a macskák és kutyák is.) A pestis váratlanul vonul vissza, helyreáll a régi "rend", az emberek megint biztonságban érzik magukat, de nem tanultak: úgy élnek, mintha nem jöhetne többé újabb csapás. A járvány hullámzásának részletező követése lehetőséget ad a különféle emberi magatartásformák (és változásaik) vizsgálatára. A készületlenül ért emberek általános reakciója (még az orvosoké is) az, hogy a félelemtől néven sem nevezik, nem akarják fel- és elismerni a pestist, ill. járvány-voltát. Aztán a kétségbevonhatatlan jelek (szimptómák, bacilus-vizsgálat és ijesztő számadatok) hatására kihirdetett ostromállapotban a megszokás és a száműzetés válik kollektív élménnyé, és az egyébként elzárkózó, magányos emberek áttérnek a többes szám első személy használatára. A kiszolgáltatottságban az együttérzésnek sokféle változata mutatkozik meg, mert bár tudják, hogy illúzióik sem lehetnek, csak a véletlenben reménykedhetnek, felismerik a tisztességes harc, az összetartás, a

közösségvállalás lehetőségét. A szolidaritás-érzés, hangsúlyozottan nem egy, már a vesztegzár előtt is létezett közösségen belül alakul ki hiszen Tarrou is, Rambert is idegen -, és csak a veszély idején létezik; "a szkepszis teljesen nem tűnik el. A Közönyben, amely Camus leginkább egzisztencialista ihletésű írása, a negáció uralkodik. A pestisben, ezzel szemben, az emberiséggel szolidaritást vállaló magatartás lehetőségét bizonyítja. Ott az ösztönélet volt az alapvető és az irracionalitás; itt nagyobb jelentősége van a gondolkodásnak és az értelemnek" (Köpeczi). ("A pestis kétségkívül az egyéni lázadástól a közösségi harc felismeréséig vezető utat jelenti. Ha van fejlődés a Közönytől A pestisig, az a szolidaritás, a közösség irányában keresendő", Camus.) A városban maradt lakosok (és az ott rekedt utazók) kénytelenek szembenézni a csapással; az író a határhelyzetre való reagálásokat vizsgálja: hogyan viselkedik hívő és hitetlen, látogató és helybéli, orvos és hivatalnok, szerelmes és magányos. "A pestis sújtotta város valamennyi lakója egy-egy Meursault volt kezdetben" (R. de Luppé), de többségük mozgósítható és segítőkész lett. A "krónikás" nem akar főszereplőket kiemelni - és véleménye nem azonosítható kizárólagosan egyetlen szereplőével sem -, csak egy-egy olyan lehetséges magatartás (absztrahált, jelképesnek is szánt) képviselőjét mutatja be, aki - bármilyen egyéni indítékból - felveszi a harcot, a küzdelmet választja. A cselekvő és szenvedő szemtanú, hivatásának megszállottja, Rieux doktor felismer, szembeszegül, mozgósít, nem adja meg magát. Elutasít mindenféle igazságtalanságot, nem ítélkezik, hanem segít, még a menekülni próbálókat is megérti (l. Rambert). Két dolgot gyűlöl: a betegséget és a halált; tudja, hogy küzdelme "véget nem érő vereség". ("ČSzívtelenÇ - mondta neki valaki egy alkalommal. Dehogyis, egy szíve neki is van. De az arra szolgál, hogy napi húsz órán át kibírja, hogy embereket lát meghalni, akik életre teremtettek. Arra szolgál, hogy mindennap újrakezdje.") A mű egyik fő szólama, "témája: az orvostudomány és a vallás harca; a viszonylagosság és az abszolútum képviselőinek konfliktusa. A viszonylagos győzedelmeskedik, pontosabban: ez nem veszít" (Camus). Paneloux, a "nagy becsben álló", "művelt és harcos jezsuita" nem tarthatja abszurdnak a létet, hisz a gondviselésben, de elismeri értelemfölöttiségét. Első beszéde szónoki műremek ("több benne a metafora, mint az egész műben együttvéve"): a bűntudat felébresztésével először a vallás javára akarja felhasználja a járványt. Részt vesz az egészségügyi alakulat munkájában, és hite, egész erkölcsrendje megrendül a kisfiú halála láttán; második prédikációjában a megjelenő félelmetes isten már megérthetetlen az ember számára, a - végül belenyugvást, "felebaráti szeretetet" hirdető - atya eljut "az eretnekség határára". Bizonytalan tünetekkel járó

(szótlan) halálakor - nem tudni, pestises volt-e, vagy a hitével együtt omlott össze ő maga is - "kétes esetnek" minősítik: ez nyilvánvalóan megváltozott világfelfogására is vonatkoztatható már. A szentté válni (ateistán) akaró, sztoikus Tarrou ugyanúgy kötelességteljesítés közben hal meg, az utolsók között, mint az atya, mert a már óvatlan ápolók is "sebezhetővé váltak a pestis számára", és mert Camus szerint minden "eszme" - legyen az bár vallás(osság) vagy forradalmiság -, minden absztrakció: bűn. Tarrou, aki halálos ítéletet hozó apja miatt hagyja el a szülői házat, lázadó forradalmárrá lesz egészen addig, amíg egy kivégzést nem lát - épp Magyarországon -; és rádöbben, hogy ő csak a gyilkolás egy másik formáját választotta: "pestises volt, amíg azt hitte, hogy a pestis ellen küzd"; "fertőzése a múltja". (Camus értékrendje szerint a "halálos ítélet": az abszurdum csúcsa.) A jóhiszeműen tévedő, kiábrándult "ártatlan gyilkos" Tarrou ezért "száműzetésbe vonul" - "a történelmet majd a többiek fogják csinálni" -, és "a lehető legkevesebbet akar ártani"; nem ítélkezik, mert az ítélet szükségképpen elítélés is. "Valaha a pestis végleges megsemmisítésére vágyott"- de felfedezi, hogy "kizárólag az a miénk, ami nem tartós", minden győzelem ideiglenes. Mivel "a reményt sohasem ismerte", nem is bízhat végső győzelemben, de az áldozatok mellé áll, a cselekvést választja: megszervezi az önkéntes alakulatokat. Ez a békességre vágyó humanista kerül legközelebb Rieux-höz; kiegészítik egymást; barátságukban - a tengerben megmártózva - egy pillanatnyi szabadságot is teremtenek maguknak. A másik idegen, az újságíró Rambert fejlődése is Tarrouéhoz hasonló: marad a városban, vállalja a közös sorsot. Először szökni próbál, szervezkedik, mindent megmozgat, hogy visszatérhessen feleségéhez Párizsba, aztán beáll az alakulatba - mélyen megdöbben, amikor Rieux feleségéről hall -, s amikor menekülhetne, már "köze van a városhoz" és tovább segít. (Az ő döntését is múltja indokolja: a spanyol polgárháborúban küzdött a "legyőzöttek oldalán".) Az orvosokkal szimbolikusan ellentétes pályájú - mert "ítélkező" - bíró, Othon, az először ellenszenves "bölcs bagoly" is "lelepleződik": stílusa, magatartása félrevezető, de kiderül, mennyire szereti kisfiát; kötelességérzete is, egyéni gyásza is az önkéntesek közé viszi. A háttérből rajzolódik ki Rieux anyjának egyszerű, együttérző, "földönjáró" alakja (aki, mindenféle absztrakció ellentéteként: elpusztíthatatlan), és a szérumkészítő öreg Castel doktor rokonszenves, segítő figurája - akivel, kivételes esetként, megtörtént, hogy az "emberi érzések erősebbnek bizonyultak" a halálfélelemnél: idős felesége rádöbbent, hogy "nem tudnak egymás nélkül élni", és visszatért hozzá Oranba. A "jegyzetírók" kiemelik azokat a különc (abszurd) jellemeket, akiknek valamilyen gépies tevékenység, mánia ad erőt a túléléshez: Tarrou kedvence az öregember, aki meghatározott időben kimegy erkélyére, hogy leköpdösse a macskákat; Rieux látogatja az asztmás rőfös

az öreg Castel "görcsösen mosolyog". s azzal az emberrel. a veszélyből hasznot húzókat.aprólékosan kidolgozott gesztussor az egész jelenet: Tarrou "súlyos kezével" letörli a verejtéket. fegyelmezett. hideg. hiába akarnak az emberek felejteni. még a többi beteg is "elhallgat" . Rieux egyetlen pillanatra elveszti önuralmát."életművészt".). és mindemellett az abszurd fölötti győzelem csak ideiglenes lehet. Rieux "összeszorítja a fogát". akinek letartóztatását elrendelték. saját anyagát Tarrou jegyzeteivel (naplójával) és vallomásával egészíti ki. az önzőket.nem ismert. tiszta nyelven törekszik az író a hitelességre . Paneloux megrendül. Raoul. aki ágyban fekszik és borsószemeket rakosgat egyik edényből a másikba (ironikus értékelése a mű végén megegyezik az orvoséval: "Már hallom is. félelemben élnek: "a fiatal hivatalnokkal. majd megőrül). Ilyen a szöktetéssel foglalkozók csoportja (Gonzales. a képek megtízszerezik a filozófiát" (Camus) .aztán mennek lakomázni"). hogy mit követett el . hogy közben a szanatóriumban. "Az érzelmek."A mesélő nem tudta elkerülni. de egyes szám harmadik személyben." Szenvtelenül. aki egy "irodalmi mű" kezdő mondatát csiszolgatja rögeszmésen. Garcia. ő is a közösségi nézőpontot választja (a . Rieux egyéni tragédiáját fokozza. leleplezéstől rettegve . szánalom. A szolidaritás különféle formáit képviselőkkel szemben Camus elítéli a harácsolókat. Marcel. hozzá hasonlóan. ("ilyen hosszasan sohasem néztek szembe egy ártatlan haldoklásával"). Louis). Othon és a kisfia elpusztul. mert a téma miatt szerinte csak ez alkalmazható . és (egyetlen kiemelt szereplőként) az egyre elszigetelődőbb. de megrázó. meghal a felesége).és pátoszmentes hangnemben.a járvány terjedésének részletező adatsorai szinte puszta tények. számok. fáradhatatlanul. aki valamilyen büntetéstől. mielőtt tudott volna róla (akiben viszont "A per Joseph K. hogy "ez az öröm mindig veszélyben van [É] a pestis bacilusa sohasem pusztul el. hogy saját magát is bemutassa. egy arab gyilkosával" (akinek perében a Közöny története fedezhető fel). sem el nem tűnik. a pap letérdel.érzelgés -. Paneloux. orvosi leletek. hatósági intézkedések . A veszteségek pótolhatatlanok (Tarrou. A mű vázát Rieux krónikája adja. és a doktor egyre nagyobb figyelmet szentel Grand-nak. Mindig azokkal érez együtt. árnyaltan. de [É] harmadik személyben beszél önmagáról" -. hogy láthassák az új szérum hatékonyságát .az etikus elvontság és az epikus részletesség váltakozik ebben a "szimbolikus realizmusban".ját kell látnunk". amint: 'Halottaink!' . bizonytalan előéletű Cottard. Mészáros V. Camus objektív tónust teremt a két (szereplői elbeszélői) szál egyesítésével.sokféle magatartással kísérletezik (a mű végén menekül. a kisfiú haláltusájakor szinte minden szereplő együtt van. és amint a szereplők áttérnek a "mi"-re. a megcsalt-elhagyott kishivatalnoknak. magára hagyottan.ami nem segít. A tetőponton. Rieux tudja. apró vonásokból összeálló leírásokban. akik.

A mű végén Camus ugyanúgy levonja a tanulságot. a "morált". La Fontaine: A pestis az állatok között). rész). A mű végén a fiktív narrátor elárulja. Az író Thuküdidész (A peloponnészoszi háború története) tárgyilagosságát. Tudják. a mű felidézi a haláltánc-műfajt is. hogy ha van valami. rész). a remény is értelmetlen. De szerinte éppen és csak a csapások idején fedezhető fel. Az író a csapás (a rossz. kiemelik példázatosságát. A pestis azonosul a fasizmussal is. hogy győzelmük ideiglenes. hogy ő Rieux. Capek: "fehér kór") -. hosszas pestistörténeti betét-fejtegetésében felidézi az athéni járványt is. a titokzatos. Rieux doktor és társai is az ember örökké ismétlődő. és "az emberben több a csodálnivaló. [É] az értelmetlenség. a más példája.a fasizmust a járványok képével mások is összekötötték (vö. de a mások nyomora vagy a saját szenvedésük. mint rosszak" (3. amit mindig kívánni és néha elnyerni lehet. hosszasan tanulmányozta Melville regénytechnikáját. kipusztíthatatlan pestist. abszurdumokkal körülvett emberi sorsot. és mind az elnyomó hatalom. és Thomas Mann másik művének (A varázshegy) betegei is hasonlíthatók az oraniakhoz. sosem biztos. se veszélytelen s mégsem hiábavaló harcát vívják a földi lét. és az ember tudatában is pusztító vészt is szimbolizálja. hitelességét tartja szem előtt. ami az emberiséget sújthatja. ezért ekkor az író kénytelen bevezetni egy újabb elbeszélőt.második résztől). a rossz. az elemzők modern misztériumnak. "hogy az emberek inkább jók. Camus képzeletét megragadták a középkori pestis-misztériumok. és felélesztette Kafka szuggesztivitását (A mű eleve A perhez hasonló helyzetet ábrázol: Oran polgárai számára a pestis jelenti a kiszolgáltatottságot egy ismeretlen hatalom önkényének. hogy a baj sose hal ki egészen" (Gyergyai). amennyiben a német megszállást jelképezi . mint az emberi szeretet. mint a megvetnivaló" (5. munkáját. tudatosan vállalt elődje pedig Defoe: A londoni pestise. de ezen túl az egész. mint Faust. mint Madách ádámja. a szenvedés) örök jelenlétét hirdeti. "a műnek társadalmi és metafizikai jelentése van" (Camus). mint Prométheusz. tankölteménynek is nevezik. az nem más. Lakoma a pestis idején c. "Mint Sziszüphosz. veszendő embertársaik irányában a kötelesség. Camus valószínűleg ismerte Puskin 1830-as. mind az általa kiváltott reakciók magukon viselik az abszurd bélyegét." A mű fordítója Győry János.) Felidéződik a kolera pusztította Velence (Halál Velencében). de azért van enyhítő-vigasztaló tanulság: "most már tudták. a mindig újrakezdődő harc pusztán átmeneti eredményeit magunkban hordozzuk a legyőzhetelen. . a halál ellen. ellenséges erők szimbóluma. A pestis minden csapás. mint a fabulákban szokás (vö. A regény az író szerint "krónika". az értelem vagy a szeretet (Camus-nél: "gyengédség"). a szenvedés is. Rieux. netán a kétségbeesése arra tanítja mindnyájukat.

hogy nincs mit kifejezni. az író szembesít az emberi lét alapkérdéseivel. vegetálás a lét perifériáján. Beckett. "egy komplex költői képmás" (Esslin). a Godot-ra várva a drámatörténet egyik legtalányosabb alkotása. az egyik lator üdvözült. formája a várakozás közben elvégzett cselekvések sora" (Bécsy) . Waiting for Godot). érkezik egy páros. és egyben a cselekmény maga is. nincs mivel és nincs miből kifejezni. majd angolul (En attendant Godot. eszegetnek. Hauser). Olyan művészetről álmodom. csak a kifejezés kötelessége". viszont az értelmezések egész sorát vetette el. A felszínen észlelhető. Alaptémája. társadalmon. ma már az antidrámák klasszikusa. vezérmotívuma a visszatérő kijelentés: "Godot-ra várunk. amire nem következik semmi.így ez az alapszituáció is. hogy nem létezik a kifejezés ereje.) A művet először franciául írta meg . végül egy fiatal fiú közli Godot üzenetét: holnap biztos eljön. sosem válaszolt rá egyértelműen.Ne essetek kétségbe nagyon. olyan helyzet. A mű "tartalma a várakozás." A Godot "négy alkat és egy szituáció végzetének drámája" (Réz P. A gondolatok formái érdekelnek. beszélgetnek. nemcsak cselekmény."a tanult nyelv nagyobb művészi fegyelemre késztet" -.' Csodálatos a formája ennek a mondatnak. hogy kit vagy mit ért Godot-n. A második részben majdnem ugyanez ugyanígy megismétlődik. ("Többre becsülöm annak kifejezését. ne örvendezzetek nagyon: a másik lator elkárhozott. "végjáték".). történelmi időn kívüli banalitások mögött az ember és a világ kapcsolatának végső feltárása történik. . a kifejezés vágya. Beckettnek első színpadi sikere. de (hagyományos értelmű) jellem és kommunikáció sincsen: két csavargó vár egy bizonyos Godot-ra egy országúti fa alatt.BECKETT Godot-ra várva (1953) Nem állok semelyik oldalon. mely nem lázad saját fenséges jelentéktelensége ellen. Van egy csodálatos mondat ágostonnál: . ill. két vándor érkezik. értelmetlenségével. A szerzőt hiába faggatták arról. majd egy fiú Godot üzenetével. Az abszurd drámák dramaturgiájának megfelelően nem ábrázol életfolyamatokat. "az új irodalomnak mintegy paradigmája" (A. (SAMUEL BECKETT) Az abszurd irányzat egyik vezéregyéniségének.

a félhomály. az átélt időn) a pillanatok azonosulnak az örökkévalósággal. a visszatérő helyzetekben (várakozás. az időhármasság. Estragont ilyenkor megverik ismeretlen emberek.a napszakok váltakozásában.mivel "elindulni. aztán ismét az éjszaka következik. érkezéstávozás. így (kívül a naptári. ("Egy pillanat. egy nap meghalunk. nádashoz várakoznak. lényeges változások. / Estragon: De az éjszaka nem köszönt be. Az alapritmust megszakítja egy-egy emléktöredék: Vladimir kihalászta Estragont a Szajnából. de képtelen . Vladimir: Nem ismerős a környék? / E: Mi legyen ismerős? Ebben a sivárságban töltöttem az egész kurva életet. hol vannak: ott-e. üzenet-várakozás) és a szövegekben . emlegetik az Eiffel-tornyot és egy dél-franciaországi szüretet "egy bizonyos Bonellynél" . Az időről hallani sem akaró Pozzo dühödten értelmezi az időkategóriát Vladimirnak: "Mikor! Mikor! Hát nem elég önnek. lovaglóülésben.Reális részletekből irreálissá áll össze a mű egésze: minden elem. hogy megtöltsük cselekvésekkel" -. álmodtad az egészet. Sehonnan sehová sem vezető országút mellett. / Vladimir: és szerinted hol voltunk tegnap este? / Nem tudom. Az elvont időtlenségben megszűnt a linearitás. mozzanat egyszerre konkrét. hogy csak várakoznak. az ábrázolt világ eseménytelen monotóniája jelen idejű. egy nap megszületünk. hatórányi járásra emberektől. bizonytalan. a senki (vagy Pozzo?) földjén.de Didi felidézéseire Gogo rendszerint nem emlékszik.. ürességben itt nincs hiány. ha megállnak. (éjjelente elválnak egymástól. de ez nem határozza meg jelenüket. hogy egyetlen éjszaka telt el a két felvonás között. közel valamilyen szakadékhoz. Egyszerre funkcionális és jelképes: egyben a létezés elvont tere is (a misztériumok világszínpadához hasonlóan). ez nem elég önnek? (Nyugodtabban) Az asszonyok a sír fölött szülnek. utalnak egy "istentelen" iskolára. s már éjszaka van. Pusztán az időt kell tölteniük . Csak az éjjelek és nappalok váltakozása érzékelhető. a természet megújulásában. olyan napon. "Vladimir: Mindig az éjszaka beköszönte előtt jövünk. az nehéz". és egyáltalán jó helyen várnak-e? ("Estragon: Mondtam már. Ez érvényes az idő és a tér kategóriáira is. Máshol. nyomasztó emlékeik vannak millió halottról.") Az is látszat csupán.) Az ismétlődések ritmusa . dimenziótlan közegből. ugyanabban a percben.ciklikus időszemléletet tükröz.Vladimir: "azon igyekszünk. egy nap megsüketülünk. hogy tegnap este nem voltunk itt. az alkony. hogy valamelyik nap történt. ahol tegnap. akkor tudják igazán. Ki figyel ilyenkor az árnyalatokra?") Máshol (valahol) élnek azért emberek (meg is verik . Vladimirék kiemelnek múltbeli mozzanatokat ötven éves ismeretségükből. ugyanakkor rejtélyes. Nem tudják. egy nap megvakultam. A háttérben felkél a hold". ugyanazon a napon. és azt "el kell határozni" -." Estragon menekülne az időtlen. kézzelfogható. mint a többi. egy fennsíkon. egy nap megnémult. a nap egy percig csillog. A helyszín (a színpadkép) is az elidegenült világ azonosíthatatlan tája. fordulatok nem tagolják a történéseket.

("A művészi tendencia nem a tágulás. hogy mi fog történni a következő pillanatban. a mű figurái is várakozók . Gogóék azt állítják Pozzóék távozásakor. hogy bármikor újra lehet kezdeni. A két felvonást tökéletesen végiggondolt szimmetria tartja össze ("Egy felvonás kevés lett volna. ugyanígy Pozzo és Lucky is hurcolja magával tárgyait (bőrönd.így együtt. este távozhatnának.) "A mű cirkulárisan szerkesztett". hagyománytípusoknak.a kiszáradt "váz" a második felvonásra feléled (a franciában még "kilombosodik". minden eloszlik. egyformán jelentéktelen. s mi ismét egyedül leszünk a magány végtelenségében. a testvére juhnyájat őriz.) A bizonytalan világban átutazók az emberek. A tárgyi világ is a figurák teljes kifosztottságát. a felvonásvégeket azonban a nyugalom. három pedig sok". mint az első egy meg nem írtnak. kosár stb. távol téblábolnak az emberi világtól. A fa is sokjelentésű.) "Ugyanazoknak az archetipikus helyzeteknek. Az író felcseréli a mű záróformuláját Estragon és Vladimir között. a maradás állapota határozza meg. Az út-toposz eleve jelzi "köztes" állapotukat: kívül. Čmégegyszer utoljáraÇ felidézve mindig ugyanaz az üres eredmény jön ki" (Balassa P. de azt sem tudják elviselni ("Vladimir: Még egy pillanat. néha "valakik járnak" a közelükben. retket eszik. amikor a kisfiú elmegy. hogy "nagyon megváltoztak". de nem mennek. másodszor viszont már az ő előkerülése is a szituáció értelmetlen voltát erősíti.). és a művészet a magány apoteózisa". az angolban "négy vagy öt levél" jelenik meg rajta). Az első felvonásban olyan kijelentések hangzanak el. mondja Beckett. (Az arányeltolás a hagyományos cselekmény paródiája is egyben. hanem a szűkülés. meg nem írt felvonásra utalnak (pl. reménytelenségét jelzi: az utolsó répát. kiemelt jelentőségű viszont a várakozás. Gogo és Didi számára nincs menekülés. Nincs előrehaladás.Estragont). elválaszthatatlanul magányosak. értékrend híján játék az öngyilkosság. a második felvonás ugyanúgy tükörképe az elsőnek. Magányra vágynak. mint az első. kellékeik eszközök a bohóctréfákhoz: a cipő szorít. hangsúlyozza a kölcsönösséget. Estragon öve lesz a kötél az akasztáshoz. kijelentik. Beckett). ("Vladimir: Mindennek egyre kevesebb a jelentősége / Estragon: Még mindig nem eléggé kevés.). kiszámíthatatlan. szimbolikus toposz . de a második rész süllyed. ill. a helyzetek majdnem ugyanolyan sorrendben térnek vissza. de végleg bizonyossá válik a reménytelenség. a kisfiú kecskepásztor.") . a kalap nagy.") A körforgásban a fiú feltűnése először fenntartja a várakozást. minden egyformán fontos. melyek egy korábbi. (Vladimir kutyáról szóló dala azt példázza. Felvonás közben állandó a mozgás. lefelé halad ugyanúgy zárul. még a hiábavalóságokat is. hogy "minden elölről kezdődik"). szereplőknek a végtelen ismételgetése maga a visszavonás: más-más aspektusból újra lejátszva.

mindig akad valami. Csak a szerzői utasításokban szerepel a Vladimir-Estragon elnevezés. Unatkozunk. hogy emberek legyenek. helyettesíthetők a nevek. változásaik a pusztulás. Széthullanak az értékek. ("Ha utánagondolok. aztán szokássá válnak" . a kultúra megsemmisül. személyek. hogy "nem bírom folytatni" -. ("Milyen gyorsan múlik az idő. de egymásrautaltságuk ellentmondásos. A névjátékok állandóan visszatérnek: Estargon hol ábel. ha nincsenek jelen mások. többször elhangzik. ha az ember jól szórakozik!" .") A társadalmon kívüli. a bizonytalan Estragon számára akár Pozzo is lehet Godot (mindkét felvonásban annak hiszi). hanem lényük. moralitásokhoz hasonlóan). Gogo magát találomra Catullusnak. hogy élünk.biztatják magukat.dire'-t is rejti). ne tiltakozz. akkor azokra figyelnek. becsvágy nélküli Vladimir és Estragon képviseli az egymás mellé rendeltséget. Nem. de mindig folytatják. járkálnak. bensőjük ürességének kitöltésén is fáradoznak."Várakozunk.a mű az emberi személyek identitását és valóságosságát is megkérdőjelezi. elszakad). tulajdonképpen nincs is szükség ránk. a Pozzo olasz.és utazók.) Bár az ismétlődő öngyilkosság-próba mindig kudarcba fullad (visszariadnak. magányának feltárását szolgálják. hol Kain néven szólítja Pozzót . kapcsolatok. nincs vita. ("Folytassuk" .go'-t vélik felfedezni). Változatos eredetű neveik szintén az "emberiséget" idézik. Nemcsak az idő eltöltésén.a figurák alapvető elvi magatartásformák (a misztériumokhoz. ha nem jobban. elválaszthatatan párokat alkotnak. ("én is kerülhettem volna az ő helyébe" mondja Pozzo Luckyról. Sajátos. állatian unatkozunk.Vladimir: "Nem a gondolkodás a legrosszabb" -. mások éppúgy megtennék. tettpótlék. [É] De ebben a pillanatban ezen a helyen az emberiség mi vagyunkÉ Legalább egyszer legyünk méltó képviselői ennek a fajzatnak. a fiú és a bátyja is felcserélhető . ami elhiteti velünk. tudatosítják. a Lucky angol eredetű. a fiú Didit Albert úrnak. (Estragon: "Látod.) Próbálják összpontosítani figyelmüket .") állandóan tesznek-vesznek. nincs kötél. erőlködnek. Szigorúan szerkesztett komplementer alakok. Vladimiré nyilván szláv (de a francia . (Vladimir: "Mi . Ha jelen vannak "utazók". nem lehetnek meg egymás nélkül. egymást Didinek és Gogónak hívják.akiben így "az egész emberiség benne van" -. a fizikai-szellemi leépülés felé mutatnak: az embert már csak a biológiai életvágy mozgatja. amit mi.) Nincs hős. tornáznak. (Kapcsolataik az egyén elszigeteltségének. akkor magukra."). cselekedeteik "eleinte ésszerűnek hatnak. Didi. párhuzamos és ellentétes vonásokkal. nincs központi konfliktus . hogy az emberiséget is képviselik.és minden tevékenységük egyenértékű kényszercselekvés. a létnek csak illúzióját teremtik meg. ha már szerencsétlen sorsunk közéjük vetett. "egyetlen személyiség két része" (Esslin) a tudatos (Vladimir) és a tudattalan (Estragon) alak. beszélő névként is: Estragon neve francia (de benne az angol .

és ezt erősíti Beckett gyors síkváltásokkal is. de felejtenek emlékezetkihagyásuk a szövegformálásban is érvényesül."mindenkinek megvan a maga kis keresztje". a gondolkodó. "A pesszimizmus itt költői képekké komposztálódott. egymással azonos és mégsem azonos. és a nyelv elleni támadás a logika elleni támadás is: lemondás az oksági összefüggésekről / a XX. aki fennkölt. az ember alatti ember a maga tiszta költészetében a mítosz színeibe öltözött. hanem eszére is hallgató ember" (Réz P. Pozzo és Lucky kettőse. "a bőrünkből nem bújhatunk ki" stb. a Bibliáról. ("A szöveg tiltakozás a nyelv. szinte csak vegetatív kérdések foglalkoztatják. Estragon "a földhözragadt. a racionalista. szűklátókörű átlagember". mint adekvát kifejezőeszköz ellen" (Hauser A.). hiányos mondatok hangzanak el. a beszéd is csak pótcselekvés. Műveltek voltak mindnyájan (l. komikusan ismétlődnek az udvariassági formulák.lenne. Hérakleitosz-torzítás). Wittgenstein/. gyakran idézi műveltsége maradványait. a veszekedés-kibékülés sémái. elidegenült a beszéd is. Kétséges a megértés lehetősége. "Most pedig béküljünk ki!") A kiüresedés végső fokára jutottak: a teljes értelmetlenséget ironikusan tükrözi Lucky monológja is. sablonok. ő rángatja kötélen maga után a megvakult Pozzót. "lírai hangú" szövege alatt csattogtatja ostorát és a választékos tirádát trágárul fejezi be. monologikusan filozofálgatnak.). egymással egybecsengő és mégis disszonáns mondatok hosszú sorával [É] darabjainak nyelvi-költői varázsát is megteremti" (Hankiss E. századi filozófia is eljut ilyen következtetésekre: "Az oksági kapcsolatba vetett hit a tévhit". naturalista "haladásmítoszok paródiája" (Mihályi G. -.). "Hordj le!". már megnémultan. akinek a nyakán látszik a kötélvágta seb.) Ugyanakkor Beckett az "állandó paralelizmusokkal. "az absztrakciókra hajlamos. csak a reáliákra tekintő. visszatérő szavak láncolatával. ha bűnbánatot tartanánk?") Vladimir az eszményekért még lelkesedő. reménykedő idealista. a Biblia emlegetése.boldog'. a szentföld térképére való emlékezéstől Gogo meg szomjas leszÉ ) Az általuk képviselt tengelyre merőleges a másik kétpólusú tengely. kétkedő materialista (állítólag költő volt!). ("Csak nem fogunk udvariaskodni?". Nem tudják kifejezni magukat. és a beszédmódjuk is töredékes személyiségük jelzése. a kariatidák. szerepe az űr kitöltése. pl. Szatirikus rajzuk a testiszellemi degeneráció bemutatása. Benne még maradt némi felelősség-érzet is. (Már a hozzájuk kapcsolódó kellékek (a kalap és a cipő) jelzik intellektuális különbségüket.). Didi elmélkedik a latrokról. a szokás . Pozzo pórázon vezeti a kiszolgáltatott Luckyt. latinizmusok. nemcsak ösztöneire. de . A második felvonásban. Nem figyelnek. Pozzóé is. Anyagias. keresik a szavakat. a csend beálltának megakadályozása. az alá-fölérendelt hatalmi viszony (és a szadista-mazochista típusok) megjelenítése. közhelyek .

mondta Hölderlin. melyet az európai szellem vallomástevői: Hölderlintől Nietzschén és Dosztojevszkijen át Beckettig fölismertek. Azzal az üres transzcendenciával azonosíthatjuk. bármi. hagyományos zanni-típusok. hogy az ellentétes pólusok közötti vibrálásra bontás meddig. a mozgás és a mozdulatlanság között ("Estragon: Menjünk? / Vladimir: Menjünk." (Balotaů) Hankiss Elemér szerint a darab azt példázza. 2. célt az életüknek .egyetlen pillanatra sem hagyják abba. hogy Beckett "teljes következetességgel és tudatossággal bontja ellentétpárokra a valóság és az emberi tudat szinte minden alapvető kategóriáját. s így kiváltják a bergsoni nevetést" (F. küldönc-próféták."). a hiú Pozzo szereplését a többiek közönségként minősítik is.miért csak Máté tudja? -. A figurák az abszurd. a szokásszer viselkedés képtelenségeit a varieté tréfáinak gépszer jellege itatja át.) Tágabb értelmezésben Godot többértelmű alak. Pozzo és Lucky magánszámokat ad elő. Elemzésében kimutatja. Pozzo "knokknak" (azaz az állandóan ütött bohócfigurának) nevezi Luckyt. Beckett Szent ágostonra utal. Megélhetést remélnek "Meglehet. mert munkát adhat. Vladimir a latrok sorsán. viszont ha eljön.de bárki. aki nem jön.banalitásai a költészet ritmusát veszik fel. amire az ember várhat. értelmet. vagy megváltást (jogaikat vesztett kérvényezők? Godot munkaadó? . de a beszélt ír nyelvben maga a 'Godo' hangalak istent jelent. az ember(iség) beteljesületlen vágyainak szimbóluma. Egy valamikori megbeszélés alapján várakoznak Godot-ra Estragon persze nem is emlékszik -.god' francia kicsinyítő képzővel.szólott NietzscheZarathustra. milyen végletekig mehet el egy műben. (Nem mozdulnak. (Egyes találgatások szerint "God-ot" az angol . A szó szoros értelmében váltunk itt ide-oda az ellentétes pólusok között: 1. Kermode). Godot is azonosíthatatlan: a központi hiány."kérelemmel járultunk elé". "Godot kétségkívül nem a várakozás vagy a semmi puszta neve csupán. hogy ma este nála alszunk. aki nélkül értelmetlen a világ. az evangélium ellentmondásosságán töpreng . Lucky tudálékos-zagyva értekezését és a hálótáncot. groteszk helyzet bohóc-bábjai. "akkor megmenekültek". és különféle szavakkal megnevezni próbáltak: Fehl Gottes (isten-hiány) . Ismétlődnek a gagek. Estragon: .létük egyetlen értelme (abszurd rítusként) a mitikussá növesztett várakozás . akire azért várnak. ki nem mondottan pedig: ők maguk a latrok. teli hassal a száraz meleg szalmán" -.és az isten nem nyilatkozik meg.) Ha Godot tehát isten-allegória. "elbaltáztuk jogainkat"). bőrönd-kosár-játékok. a clown-játékok (a kalap-nadrág-. a tér és az idő meghatározottsága és meg nem határozottsága között ("Vladimir: Hol? / Estragon: (nem mutatja meg) Valahol arra. az ütlegelés). /szimbolikusan/ foglakozásuk is ezt a magyarázatot erősíti. hogy megérkezzék Godot" . (A hírhozók biblikus jelentést sejtetnek. "A világ iszonyatos zűrzavarában egyetlen tény világos: várjuk. isten halott . akkor az alakok megváltásra várnak .

Ha a pesszimizmusa miatt elutasítjuk Beckettet. Ugyanakkor "egyben komikus is. miközben a nézőnek az a benyomása. az idő. (Egyébként Csehov tervezett egy olyan darabot. "írásaiban a fölbomlást úgy követi nyomon Beckett. a jelentés és a jelentés hiánya között ("Estragon: és nekünk? / Vladimir: Tessék? / Kérdem. a frivol és a lényeges között ("Estragon: Te mindig az utolsó pillanatig vársz (azzal. "Lear: Te bolondnak hívsz engem. mert az ellentétek állandó vibrálásából lassanként egy új formaélmény bontakozik ki. 6. az ijesztő". A Godot felidézi a csehovi technikát is: telik az idő. idézi Brustein). mint Estragonék Godot-tól. és ez persze bosszantó. fiú? / Bolond: Minden egyéb címed elajándékoztad. jelentés. amely megdöbbentően emlékeztet a Godot-ra: "Az első három felvonás során a szereplők a hős életéről beszélgetnek. Nincs kiút. drámája. Brook).a mű legismertebb Shakespeare-parafrázisa a Lear király bolondját idézi ("Estragon: őrültnek születünk mindannyian. valódi Beckett-figurák leszünk magunk is egy Beckettszínpadon" (P. 5. ™sszeölelkeznek. s egyre inkább: forma-teremtésnek. Természetesen a szerző állásfoglalása. [É] a valóság alapvető viszonylatainak. mintha szüntelenül a Jelenések könyvéhez készítene kommentárt. Néhányan végig őrültek maradnak". melyben a szereplők az évekkel azelőtt eltűnt Godeau nevű hőst hiába várják vissza. hogy begombolja a nadrágját) / Vladimir: (tűnődve) Az utolsó pillanatÉ(a halálra gondol"). és izgatottan várják. 4. mert tényleg nincs kiútÉ A mi szakadatlan optimizmus iránti vágyunk a lehető legrosszabb mentségünk. tér. A darab érdekes párhuzam-lehetősége (forrása?) Balzac kevéssé ismert Mercadet c. hogy nekünk? / Nem értem." Beckett bohócfiguráinak abszurditása emlékeztet Shakespeare bolondjainak játékára . sokan egyenesen a Három nővér parafrázisának vélik a művet: a soha be nem következő Moszkvábaköltözéstől úgy várják Prozorovék a megváltást."). ez veled született. hogy jöjjön. 3. a személyek és tárgyak azonossága és nem-azonossága között ("Vladimir: Szóval itt vagy? / Estragon: Azt hiszed?").és melyik szombatot mondta? és szombat van-e ma?"). Az állandó síkváltásnak ezt a tudatosan alkalmazott technikáját. mert "amit Beckett bemutat. azonosság. az emberi kapcsolat és a kapcsolat hiánya között ("Estragon: ™lelj meg (Vladimir megmerevedik. Jan Kott Shakespeare és Beckett között egy új Teatrum Mundi (Világszínház) vonatkozásában lát analógiát. mint . Estragon hátrahőköl) Fokhagyma-szagod vanÉ). mutat rá. hogy megöleljelek! (Vladimir elérzékenyül. hogy anyagi ügyeiket rendbe hozza. érték kategóriáinak felbontását egyre kevésbé érezni öncélú formabontásnak. vagy a Prédikátor könyvének verseihez: minden hiábavalóság!" (Balotaů) általában a mű teljes reményvesztettségét hangsúlyozzák a Godot-ra várva értelmezői. ám az utolsó felvonásban táviratot kapnak a haláláról". / Nekünk mi a szerepünk az egészben? / A szerepünk?"). hogy minden megállt.) Hagyd.

majd az első világháború megrázó élménye után új kérdéscsoport fogalmazódik meg az előzőek mellett: megmenthetike a válságba jutott modern kultúrát a legifjabb generációk. romantikus kalandregényekben a felnőttektől elszakadt fiatalok fényes diadalt aratnak a civilizálatlan világon. műve nyitotta meg. 1857. hogy a modern polgári társadalom embertelen káoszából és küzdelmeiből az ember lesüllyedhet a ténylegesen vademberi állapotba. beidegzéseket hoznak magukkal. Stevenson: A kincses sziget. melyben minden a helyén van a szó robinsoni értelmében is . jelképi szférája. melyekre támaszkodnak. (KRISTó NAGY ISTVáN) Az ún.). hogy művem pesszimista.a szemüveggel való tűzgyújtástól a hajítógép megszerkesztéséig -. milyen törvényekkel? Milyen eszközöket. század közepétől jelentkeznek világsikerű alkotásokban. de inkább tudást. hogy embereim mégis makacsul követik útjukatÉ darabjaim kulcsszava a talán" (Beckett). az ősi. GOLDING A legyek ura (1954) Ahogy a realisztikus eszközökkel megformált szigettörténetet olvassuk. A nevelési célzatú. avagy eleve az emberben rejlenek a barbár . hogy szereplőim kétségbeesése optimizmust sugallna. az emberi képességekről és lehetőségekről. talányos: "Nem hiszem. a természeti erőkön. De azt igen. melyeken lépnek túl? Milyen természeti-társadalmi jelenségekkel találják szemben magukat. hogy az eseménysornak van egy mélyebb. megvan-e a kicsikben a jövő záloga. tapasztalatot. Nem állíthatom. A gyermekszereplős szigetregények témaköre többnyire azonos: milyen magatartás és kapcsolatrendszer alakul ki a gyermekcsoportban. szigetregények sorát a világirodalomban Defoe Robinson Crusoe c. Gyerekhősök a XIX. A művet Kolozsvári Grandpierre Emil fordította. a civilizáció kiterjedéséről és újjászületéséről (Ballantyne: Korallsziget. 1883. Lelkesítő példázatok ezek az alkotások a gyerekek helytállásáról.mindig. hogyan sikerül rajtuk úrrá lenni? Milyen tudatformák vezérlik magatartásukat? A századforduló körül. milyen közösségek jönnek létre. Jules Verne művei stb. vad környezeten. egyre erősebben érezzük. mely arra figyelmeztet.

természetes vezető. és megölje. "a hús ígérete". Kérdése ("Remélem. ellenállhatatlan indulatot." Azt az erőt.a fordítás Göncz árpád munkája). Nincs a biztonságot adó felettes tényező. senkit sem öltetek megÉ") sok élettapasztalatot sűrít. a demokratikus rend alapjait igénylik és kezdik alakítani. Milyen világot építhettek fel ezek a fiúk? Az új környezetben a gyerekek eleinte magától értetődő természetességgel. Néhány jelzésből megtudhatjuk. az előkerülő kést a fiú ekkor még "belevágta egy fatörzsbe". neveltetésük nyomaként. A mű végén. valamint a szorongás együttes következményeként . a hátrahagyott felnőttvilágban a második világháború tombol. ahonnan az ő gépük felszállt. kövérsége azonban hamarosan a közös gúny céltáblájává teszi. "a vér látványa" még egyelőre visszariaszt. amelyekhez a talajt a hatalomvágy teremti. amit az elhagyott otthonban mindig maguk fölött tudtak. Röfi gyakorlatiassága és szellemi érettsége az első időszakban aranyat ér. határozott és céltudatos egyéniség. a legvégső pillanatban érkező megmentő felnőtt egyenruhában.rémítő látványa a gyermeki hiedelemvilág alakulásában is szerepet játszik. jó kiállású. fizikailag is kiemelkedik. félretereli az erkölcsi önkontroll: "elképzelhetetlenül szörnyű dolog lett volna lesújtani a késsel [É].erők? A legyek ura gyerekcsoportja (6-12 esztendős fiúké) is egy lakatlan szigetre kerül (amely "valami korallszirt a tengeren" . Külön kasztot alkot a kórus. elsősorban éjszaka. hogy űzőbe vegyen valamit. revolverrel magasodik a földön fekvő Ralph fölé. és most alig viseli el a hegemónia elvesztését. ™sztönei hamar jelentkeznek: "vérpezsdítő. ők vasfegyelmet hoznak magukkal (még a rekkenő hőségben sem vetik le köpenyüket).a legérettebbek részéről . öntevékeny közösségnek Ralph lesz a vezéralakja. alvás közben tör rájuk. hangulatokat és érzelmeket kordában tartsa. álmukban "beszélnek és sikítoznak. a legidősebbek egyike. A harmadik meghatározó tényező a szorongás. a kiszolgáltatottság érzete következtében "megnevezhetetlen ijedelmek" lépnek fel. kevéssel utóbb atomtámadás vagy más katasztrófa áldozata lett.némi tudatossággal. Az a repülőtér. A születő demokrácia gyengesége. beidegzésekkel és . A cselekmény során egy halott ejtőernyősre bukkannak a kisfiúk . A demokratikus renddel szemben. eluralkodik a félelem. Először még ő maga is megdöbbenve fedezi fel magában "a különös. A formálódó. A háttérben egy matróz "a csónak tatján géppisztolyt tartott". hogy körülöttük. őrjítő" izgalom keríti hatalmába. kezdettől felelősséget érez és vállal az egész csoportért. amely a belső indulatokat.az otthon elvesztése miatt. mely arra késztette. A kicsikben . Jack Merridew korábban kórusvezető volt. ellenpólusként agresszív ösztönök lépnek fel. most az alig néhány évvel idősebb nagyfiúk képtelenek pótolni." A brutalitás első kitöréseit még megfékezi. a növekvő agresszivitás és hatalomvágy.

Az apróságok megmagyarázhatatlan rettegése konkrét célpontot keres magának. Szemüvegétől megfosztva már a biztos haláltudatban él. Angolok vagyunk. koraéretté tette. de tanácsadóként Ralph jobbkeze marad. A csoport tudatában egy valóságfölötti lény alakja körvonalazódik . amely aztán halálra zúzza Röfit. Roger és Maurice pedig átlépnek egy rendkívül jelentős határt: szétdúlják a homokvárat." "Mi jobb: kifestett. A fantáziája kígyónak láttatja a fákon élő kúszónövényeket (vagy talán az ejtőernyőt?). animizmus.anarchia üti fel a fejét. hogy mikor uralkodik el a nyílt erőszak. az iskola." A gát átszakadt. Képzelete gazdag. amely mit sem tudott róla. Az író. értelmező mondatokkal figyelmeztet: "A guggoló gyerek köré a szülők. ha önhittséggel. Kórustag. a gyakorlatiasság és a humánum szószólója. Roger dobálni kezdi a kis Henryt. hogy nem játszhat vezérszerepet. kívülről is fenyegető agresszivitás ölt testet ebben a kollektív képzetben. "gyertyabimbókat" lát. s maga is már romokban hevert. "illatuk kifröccsent az . akinek elbeszélői alapmagatartása az egész műben a tárgyilagosság. nem véletlenül Jack szájából. Jack alvezérévé züllik. baljós előérzetté és rettegéssé súlyosbodik. Kedves lenézéssel szól társairól: "mint a gyerekek". hogy csak helyes és jó dolgokat csináljunk" . A humánum képviselőjének nincs fegyvere a gátlástalanná váló erőszakkal szemben. A konfliktus (a demokratikus rend. a hatalomvágy és a rendet belülről is megbontó félelmek ellentéte) hátterében szellemi-ideológiai motívumok is felbukkannak.hangzik el. valamint a vele szemben jelentkező erőszak. és értékelő. Roger karját egy civilizáció fegyelmezte. az angol meg mindenben az első. brutális meggyilkolása a mű folyamatosan növekvő feszültségének tetőpontját jelenti. A kiszolgáltatottság állapota. amelyben vallás. Az elvadulási folyamat később is Roger magatartásában jelentkezik a legélesebben. Testalkata és sorsa különccé. Röfi ezzel szemben a ráció.bár a fiúk alig beszélnek róla -. Gyerekes stílusban megjegyzi: "az élet ma tudományos". mint Ralph?" Azonnal fellépő idegenkedése Jacktől idővel beigazolódik. A kicsik naphosszat a homokban játszanak. érzékeny és fogékony a természeti szépségek iránt. és ő indítja útjára a végzetes szikladarabot. de külön utakon jár. mágia és totemizmus elemei jelentkeznek. a szorongás érzete és a belülről is felszabaduló. tehát vigyáznunk kell arra. nemzeti gőggel párosul. A mű kulcsmondata: "van itt valami szörny". és csak idő kérdése. vagy értelmesnek lenni. és a kis Phil úgy látja: "valami mozog a fák között. ostoba vadakat játszani. [É] hacsak az emberektől nem. most is gyorsan átlátja. a rendőrök s a törvény erős védelmező kört vontak. amelynek két szélső változata a céltalanság és a gátlások levetkőzése. A felelősségtudat is visszájára fordul. valami óriási". most megszakítja az objektív közlésmódot. A humánum és a demokrácia mártírjává válik Simon is. Olykor kevés szóval is a legmélyebbre mutat: "nincs mitől félni. A demokráciát belülről gyengítő erőnek bizonyul a nacionalizmus: "Elvégre is nem vagyunk vadak.

hogy azért mégis él. a mélyen átélt élmény önkívületi állapotba juttatja. A gyerekek a törvényes rend kiépítése és a hazatérés lehetőségének állandó fenntartása irányába indulnak el (Jack akkor még egyedül marad anarchisztikus törekvéseivel). Ekkor már Ralph van egyedül . ő is alapvető tanulságokat fogalmaz meg: "lehet. A konfliktus a felelősségérzet. a személytelenségben a gyarlóságok is lepleződnek). de ugyanakkor a félelem tárgyiasulása is. mint egyfajta visszafejlődési folyamat. Maga a "sziget": a civilizálatlan természetet jelenti. A "tenger" . A tetőponton az indulatok elhatalmasodásának külső párhuzamaként az egész sziget lángba borul. Már az első órákban tűzvészt okoz a gondatlanság . maga az elejtendő vad.közvetlen és halálos fenyegetésben. talán bennünk van". a kultúra leépülése. ugyanakkor a próbatétel színhelyét és a bezártságot is. sőt fokozatosan totemisztikus képzetek kapcsolódnak hozzá.éjszakába." Metaforikus szemléletmódja az egész regény stílusának kulcsa. A cselekménysor így voltaképpen nem más. de főként a saját ijedtséget takarja. az értelem és az emberiesség. A "kagyló": az élő. rajta keresztül a kulturális hagyományok egészére. A civilizáció és a demokrácia szintjéről ezért indul el kivédhetetlenül egy elvadulási folyamat.egy apróság eltűnik -. mindezeken túl a gyerekek a közösségi élet eszközévé és szimbólumává választják. A "szemüveg" ellentéte a vadak oldalán a "kifestett arc" (ijeszt. A "kunyhó" bensőséges létformát jelez . A küzdelmet az billenti a vadászok oldalára. ősidőktől létező természet jelképe.szemben a másik oldal "kő"-várával (az őskor megidézőjével). a "kés" és végül a kihegyezett bot. amely elsősorban a könyvkultúrára utal. a modern civilizációból a történelem előtti idők irányába. és ez előrevetíti a tragikus végkifejletet. az állatok elejtésének kényszere hozza magával a brutalitást. a természet pusztítása. valamint a "bicska". a hatalmaskodás oldalára. a végtelen gazdagságot. de pl. Hasonlóképpen gazdag többletjelentésekben a "szemüveg" motívuma. a vágyak nyers kiélése között fokozatosan éleződik. a bezártságnak is szimbóluma. a "lándzsa". de aztán átbillen a mérleg nyelve az állat és az ember leigázása. itt egy állat [É]. de a szépségé és a tökéletességé is. hogy a létfenntartáshoz elengedhetetlenül fontos az étel. a "hús". Az "állat" egyrészt célpont.aztán a sziget teljes pusztulásáé. csodálatos hangja mintha varázserővel bírna. valamint az ösztönvilág. amely a józan észt és a felelősségérzetet egyszerűen elsöpri. Röfi szemüvege segítségével jutnak a gyerekek az életfenntartáshoz elengedhetetlen "tűz"-höz is. a felelősségtudás jele . A "füst" eleinte a hazatérési szándék. Az éhség parancsa ellenállhatatlan erőket szabadít fel. A regény tárgyi világában többletjelentéssel bíró elemek egész sorával találkozunk. azonos az íróéval (erről később még szólunk). A csoport gyorsan kialakított munkamegosztása néhány napon belül felborul. Simont lenyűgözi a természet gazdagsága. ez is alapmotívum.

de mindketten kevésbé életképes szereplők . elsősorban Röfitől és Simontól. A tárgyi elemek egy-egy szereplő jellemét is tükrözik és kifejezik.Jack: "Fütyülök a törvényekre! Erősek vagyunkÉ vadászok vagyunk"). Pedig Simon kulcsfontosságú felismeréssel rohant le a társai közé a hegyről. Ez a szertartássorozat a mágikus látásmód eluralkodását. határozott kiállás. Jack "főnök". a viselkedések és magatartások rugóit mindegyikük esetében megismerhetjük. Golding itt a csoport nézőpontjából szól: "Az állat a kör közepén térdeltÉ" A mágikus tudat mindent magába gyűjt és legyőz: a félelmet. de a vészjósló pillanatoknak véget vet a mégiscsak felülemelkedő józanság. sem a lelki gazdagság. A "törvény" kulcsszó (Ralph: "Nincs egyebünk. ők ketten a legérzékenyebbek. a másik oldalon viszont egyértelműen pozitív hőst nem találunk. a racionalitás fokozatos eltűnését. amikor Robert játssza az állat szerepét. sem a pozitív tényezők egymást segítő összefogása nem képes megállítani a civilizáció válságát. hanem ez teremti meg a kapcsolatot ember és természet között. személytelen hatalom" veszi át az uralmat a szigeten. őbenne is jelentkeznek az agresszív ösztönök. csak a hordatudat és az agresszív ösztönök működnek. csak a törvényeink!" . (Ilyen kölcsönös összefüggésben áll Ralph a kagylóval és az őrtűzzel. metaforikus vázát alkotja. hogy egy társukat mészárolják le. Később. Az értékeket legtovább megtartó. ő is gúnyolja (elárulja) Röfit. a hordaszellem felülkerekedését is mutatja.közrefog és óv. Simon bekerítésekor a mágikus pszichózis már elbódítja az egyéni tudatot. a kísérteties időjárás rendkívüli élményét.betegek (Röfi asztmás. világos . Több alapvető felismerést másoktól vesz át. és így az egész regény belső.S. Jack a késsel és a kihegyezett bottal. "Egy iszonyatos. a tánc és ének extázisát stb. a legfogékonyabbak. Simon a "pillangó"-val stb. A képsor nem csupán költőiséget kölcsönöz a műnek. A megmenekülés ebben a regényben csak "deus ex machina" jellegű megoldással lehetséges. A szinonimák is jelentéstöbbletet hordoznak: Ralph "vezér" lesz a gyerekek élén. Az első versváltozat elhangzásakor. Röfi a szemüveggel és a "malac"-cal. hősiesen harcoló fiú Ralph sem hiba nélküli jellem.H. keserű. előretekintő. Simon epilepsziás). sem a humánus magatartás. elválaszt a külvilágtól és magába fogadja az áldozatokat (Simont és Röfit. a vadászélmény elmondása mágikus rítussá fejlődik. . felkavaró. Golding könyve "nagy művészi fegyelemmel rendezett. A negatív jellemek kevésbé összetettek. Babb megállapítása. a sötétséget.) Az elvadulás fokozatait a vadászének változatai is szemléltetik. a "vadászok" közül senki nem veszi észre. valamint az ejtőernyőst). A legyek ura érezhetően magán viseli az alig egy évtizeddel korábban véget ért világháború okozta döbbenetet. A szereplők motivációja aprólékos. Sem a lelkiismeretes. A folyamat azonban ekkor már megfordíthatatlan. a mű végső kicsengése pesszimisztikus.

A címadó "legyek ura" kifejezés a héber "Belzebub" név fordítása. a bűn. és ne tartsanak semmilyen módon rabságban.és motívum-analógiák posztumusz regényéig. nem jó. hogy birtokba vehessük a világot. Tíz év múlva aztán kénytelen voltam összesűríteni egy regénybe. amit egyébként talán négy-öt kötetben írtam volna meg. már majdnem a nyomdából. talán a szabadság sem helyénvaló kifejezés itt. hogy teljes életműve kerek egésszé váljon: "A modern regényíró [É] behatol a lírikusok tartományába. mert többről van szó: kötetlenségről. A színhely. hogy ne tartsanak számon. hogy az utcán járva-kelve még mindig a boldogság finom. de míg a köztudat szerint az író alteregója Both. győzhet az elátkozottság. mi az. Ottlik ennek ellentmond a Prózában: "semmi hasonlóság nincs köztük. OTTLIK GÉZA Iskola a határon (1959) Az ő nyomán .így az Iskola a határon előtt megjelent .novellásköteteiben már olvashatók a mű kulcsjelenetei. egy-két megtévesztő külső körülményen kívül. Egy nagy költő életműve összefüggő egész . William Golding (1911-1993) Nobel-díjas angol író többi regényében is az ösztönvilág és az intellektus konfliktusát tárja fel.önéletrajzi jellegű: végül is azt mondja el. egyén és közösség kapcsolatrendszerét elemzi. Amellett nem láttam volna sok értelmét elkezdeni egy hosszabb publikációs tervet egy ilyen első kötettel. létezésében. A mű kétségkívül önéletrajzi vonatkozású. keresztény és mitológiai vonatkozások sora húzódik. áttetsző cselekménye. az érzékelés szabadságáról. az ördög bibliai nevéé. a Budáig (1993) mutatják: Ottlik arra törekedett. Az emberiség története a rossz szellem hatalomra jutásával fenyeget. Túl vázlatos volt. titkos kis láza bujtogat. Semmi. tehermentességről. Próza). amit nem tudok folytatni.felépítésű" alkotás (Trócsányi Miklós). amit fontosnak tartott életében. Medvéé pedig az "eszményeihez öntudatlanul hű" ™rley István. különleges szituációba került hősök viszontagságai kapcsán. mégis visszavettem. hogy száz meg száz lehetőség közt szabadon választhatunk. Próza) Az írónak ." (BeszélgetésÉ. ehhez nem elég annyi. művilága mögött allegorikus-szimbolikus utalások." (Hosszú beszélgetésÉ. hanem még a lelkünk legtitkosabb szerkezetét is meg kell őrizni hozzá sértetlenülÉ (ESTERHáZY PéTER) "Az Iskola a határon-nak egy első változatát megírtam 1948-49-ben.tudjuk'. a testvérgyilkosság. .

Medve pontos "idézése" viszont mindössze négy fejezet -.-nek nevezve). közös múltjuk felidézésével a mű azt is vizsgálja: hogyan jutottak el a mögöttes érzelmi tartalmak szavak nélküli megértéséig." Az "összesűrítés" következményeként többértelmű.") és lehetetlen különbségeket tenni. Mivel a volt cőgerek foszlányokból. bölcsebb lényéből egy adagot. és melyik az elhagyható. egész létüket . pontosítása eredményezi. még tudatosan hitelességre törekvő múltidézés. a hazugság meggyűlöléséig. Ottlik "szembeállítja az elbeszélőket" (SzegedyMaszák M.). annál jobban sűrűsödik az igazság. a környezetbe való jobb beilleszkedő képességéből. szóval István józanabb. világosabban. már egy-egy mordulásból (jelentésrétegek sorát megkülönböztetve) értik egymást.és ezzel az eltávolító módszerrel eleve általánosítva fogalmaz. többféleképpen magyarázható." A történetmondás technikai nehézsége.és egyben kiindulási pont.) Az ő szólama hangsúlyozottan "szépírói". hanem hitelteleníti egymást". s a végső lényeg a hallgatás táján van. véleménye szerint "kevésbé életrecept.™rley szintén leszerelt. súlyozni is: "Nem tudom biztonsággal kiválasztani. egyértelműbben fogalmaz. a múltat a jelenből értelmezve "Ezt sem felejtettem el a mai napig" -. ("Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz. a kommunikáció problematikussága pedig kulcsmotívum ." Az összetett elbeszélői helyzetet Medve fiktív kézirat formájú önelemző visszatekintése. az események megismertetésének gondja maga is a mű egyik alaprétege. (halála után kézbesített) alkotása megformált és lezárt. Műfaji változatát minősítették (önéletrajzi emlékidéző) kamasz. szinte párbeszédszerűen "vitáznak" . mint inkább érzékenység-iskola ez a líraiságában is markáns prózának megmaradó."néma gyereknek anyja sem értiÉ" . Medve egyes szám harmadik személyben (magát M. kívülről . mint Medve. ám semmiképpen sem nevelődési regény. szó szerint idézett első személyű vallomása az 1942-ből származó összegzés az utolsó fejezetben. és az elsődleges narrátor. (Egyetlen. "Minél jobban ritkulnak a szavak. de ő maga is átéli a pontos kifejezés lehetetlenségét. aztán Bébé nemcsak átveszi a narrációt. Bébé ugyan első személyben ír. s a háború végén bujkált. mert egyetlen. sőt: történetmesélés sem lehet maradéktalanul pontos.vagy fejlődésregénynek. Both ehhez fűzött kiegészítése. így a külső-belső nézőpontok is folyamatosan váltakoznak. s ők maguk is több nézőpontból látnak ("tízezer lelkük" van). Kezdetben váltakozva. alighogy kimondom". "A kétféle nézőpont nem kiegészíti. polemizálása volt diáktársával ("Valami célja volt ezzel a ferdítéssel"). Viszont Both Benedeknek adtam kölcsön ™rley tulajdonságaiból: a Medve Gáborénál nagyobb realitásérzékéből. de Medve belső világát is analizálja. hogy melyik a döntően szükséges részlet. csak abba fér bele. soksíkú regény született. nyitottan. példázatszerű nevelési regénynek. Tandori D.

szeptember 3-án. Vakon tántorogtunk a halmazállapotát vesztett időben." Az iskolában megélt idő maga is az átélt tartam: "[É] a természetes időérzékünk eléggé felmondta a szolgálatot.keret' nem tér vissza a befejezésre (csak a víz-motívum): a történet az alreálos éveiket lezáró mohácsi hajóúton fejeződik be a csillagos ég alatt. Az életet nem folyamatában ábrázolja. tempóját is meghatározza. ("Történhetett jóval előbb is. ha nem az időrend egymásutánjában mondom el a történteket. [É] Akivel ezt meg akarnám értetni.bár mindezt nehéz "megmagyarázni egy idegennek. Az átélt. s hol úgy éreztük. amit majd el kell mondanom. de az elbeszélés ritmusát. [É] ámbár lehet. ott és "úgy kezdődött. részleges nézőszögek belekeverésével rendezi el az anyagot. ahová visszaszorított bennünket a neveltetésünk. kikerülhetetlenül hamis hangsúlyok. az emlékezés (és az értelmező elemzés) mechanizmusa.a hét újonc katonaiskolába kerülésének napján. "csak rakódnak . Schulze-nap és Bognár-nap. váltakoznak és egymásra rakódnak a síkok. körkörössége működik. Az apropó Szeredy és Both . "Mint meghódított birodalmat. valódibb rendjét. egyszerre volt érvényes. nyeglén járom széltében-hosszában a letelt időt"). utolsó cigarettájuk közös elszívásával. Sok mindent. egyoldalú szempontok. az időszerkezet is bonyolult. A mű tematikus szerkezetében az idő maga is témává válik: "Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket [É] mindez s még sok más is. annak végig kellene élnie velünk együtt tízéves korunktól fogva az egész katonaiskolai életünket. amit megtanultunk valaha együtt.mint az utalásokból kiderül: Kőszegen . hol pedig mérhetetlen messzeségben láttuk magunk mögött a nemrég múlt eseményeketÉ Tulajdonképpen csak kétféle napunk volt. önállósuló belső tartam nemcsak az időrendet. az elbeszélés menete.találkozása 1957-ben. s talán éppen a lényeget sikkasztja el: a rendezetlen dolgok még ismeretlen. A dolgok fontosságát s egyben a fontosság lényegtelenségét. hogy egy helyben állunk. Ottlik a retrospekcióban sem követi az időrendet. Talán hetekkel később. esetleges. A létezésnek ezt a tovább már alig leegyszerűsíthető ütemét néha megzökkentette a vasárnapi és ünnepi szolgálatnak a hétköznapitól független beosztása". A világ hülye valószínűtlenségét".meghatározó életfelfogásuk kialakulásáig . hogy ez nem aznap volt. innen következik egy rövid visszapillantás az 1944-es kémtörténet kezdetére. ahogy Medve kézirata": 1923.") Nemcsak a nézőpontok és a megközelítési módok váltakoznak. torz. ("Mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék. egy időben [É] mégis. mert valamilyen [É] rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra.látszólag a mű keretének induló . a határszéli kisvárosban . A . amely amúgy is hajlamos önkényes értelmezések felé terelődni. hogy aztán az elbeszélő visszanyúljon minden későbbi történés kiindulási pontjáig: mert minden akkor. Vagy egy másik évben".

s csak 3 fejezettel később fejtegeti a körülményeket. Formes cipőjének leparancsolási esete harmadszorra kerekedik ki . hogy szinte önkínzás volt számon tartani a napokat" . ami történt [É] hanem kell hozzá az előttevaló gyerekkorból tíz naptári esztendőnek a körülbelül negyvenezer felnőttkori év tartalmával felérő anyaga". már-már eposzi. másrészt támpontot adhatnak későbbi tetteik. az eső. 9 fejezettel később részletezi a jelenetet. durva környezetbe kerülnek a "nebulók". a legmélyebb bugyrokból ČszokottÇ aztán Ottlik a nagy epikusokhoz méltó ívet bejárni a csillagos égigÉ" (Balassa P. ami van: ehhez nem elég. első rétege a katonaiskolai gépezet működésének bemutatása. [É] melyek persze egymást feltételezve alkotnak kozmoszt: a köd. a szél meg a sár. miért fontos egyáltalán új bakancs szerzése. majd az erről felidéződötteket beszéli el. ("Akkor . aztán (szó szerinti ismétléssel vagy variáltan." A teljes részletességgel visszaidéződő első három nap. a félelem atmoszférájába. zárt.bennünk a napok. Ilyen a csillag-toposz és a "híres. olyan nehezen múlt.a következő évekből csak néhány mozzanat elevenedik fel. okokat és következményeket: a panasztételt és a kiközösítés eseménysorát. minden pillanata áll egy helyben."amíg múlt velünk. gyakran külső és belső nézőpontból is. a percek: nincs más cselekménye az életünknek. belső nézőpontból. kibírhatatlannak tűnő világba. valamint.) Jellegzetes a visszatérő motívumok. többször visszatérve többféleképpen jeleníti meg. magatartásformáik megértéséhez. kivetítve a mindenség ernyőjére. a rendezettnek elfogadott külvilágból ("a kényeztető és elfogult anyai szeretet után") egy pillanat alatt egy idegen. Először röviden említi. részletesebben kifejti. (Bébé említi. apró "műhibaként" először Marcell főhadnagy ejti ki ™ttevényi nevét.ez első találkozásuk Merényivel. majd az ezekről eszébe jutottakkal folytatva halad tovább.maga az "elkövető". a gyakran szimbólumértékű képek használata. ill.és hátrautalások rendszerében olyan események köré szerveződik a mű. kiegészíti.) A mű külső." ("Hogy a mohácsi hajóúton miért éreztem azt a szívem mélyén. hanem van. hogy mégis minden csodálatosan jól van. melyek egyrészt meghatározók akkori helyzetük kiismerésében. "innen. és később az is megvilágosodik.) Bonyolítja a szerkezetet és a lassúság képzetét erősíti Ottlik jellemző módszere: ugyanazokat a mozzanatokat. új elemekkel bővítve) ismét nekikezd a mozzanatnak. Az életükre döntő hatású "katonaiskolai három év" együtt pedig "egyáltalán nem telt el. amiről Jaks Kálmán 1944-es szerepe és még akkor is tartó némasága (majd ezer más) idéződik fel. Az előre. hogy Medve egyszer meg merte húzni a vészféket . ennek "ellenpárjai. egyben kegyelmi hóesés". Az eszményített gyerekkorból. az órák. Buda. a kiemelten fontos első három (kiképzési) hónap elbeszélése mellett . [É] ezek mindig az időrend megbomlásával társulnak". életük alakulásában.

hetekbe telt. Az itt használatos nyelv szintén ismeretlen (és civilek számára lefordíthatatlan). hálótermi tömpe orrú szomszédja jóindulatú gyereknek látszik (ő a "csöndes. a jól bejáratott kihallgatási módszerek. bár a figyelmetlenség ekkor is okozhat bajt (l. "önálló érvényű.akik "olyan hangon s olyan hangsúllyal beszélnek. így alakulnak ki az epitheton ornansok. a szeplős.csak része a mechanizmusnak: ezt igazolják a levélfelbontások. gyakorlat. hogy megértsem. hogy ettől fogva minden összezavarodott. csukló. később az elsajátított új szókincs.a kiképzőktől a tanárokon keresztül a parancsnokig -."Civil iskolás koromban igazán nem hittem volna. feltétlen engedelmességet követelő viselkedésmódja . a baltafejű: Homola -. mivé kell válnom. csak estefelé kezdtem először nem érteni" . A működtetők összetartoznak .és hetirend. mással nem helyettesíthető kifejezésmód".a sűrű szemöldökű fiú lesz Formes. . A fegyelemszilárdító tiszthelyettesek . később neveket társít a jelzőkhöz . béketűrő" Szeredy). így aztán az esetleges árulkodót. puha: Orbán Elemér. mint szakadatlan szűkölésből és görcsös figyelemből. bamba tökfilkók" .Bognár "néha-néha neki is ment valamelyikünknekÉ" . panaszra jelentkezőt mindenféle ürüggyel leckéztetik (pokrócozzák. mert bármi veszélyforrás lehet. zárt rendben menetelés. hanem a szó valódi értelme.") A látszólagos eseménytelenség (napi. ügyefogyott. —jak a társak: Medve szemének barnasága bizalommal tölti el Bébét. feljelentőt. s a tetejében állandóan figyelni kell minden rezzenésre. mit kívánnak tőlem. a választási lehetőségek nagy bősége s a rabság. kommunikáció is működik: vigyorgás. s csak a vakációk "világítótornyai" fénylenek: "A szabadság nem nagy kezdőbetűvel írott fennkölt eszme volt nekünk. és értettem az egész életet.igaza van Medvének -."Ezzel kezdődött életünk igazi zűrzavara [É] most aztán olyan sűrű köd szállt le . a Medve zsíros tanszerládájára tenyerelő Ernst alezredes esetét).") A felettesek megfélemlítő. mert "más neve volt a legközönségesebb tárgyaknak is". én sem voltam már önmagam.az egész társaságot büntetik. "a nemi élet és az emésztés köréből vett fél tucatnyi trágárság mindegyike rugalmasan tudta pótolni a legkülönbözőbb igéket. szinte boldog hangulata lehet a tanóráknak" -.rengeteg érzelmi árnyalattal.reggel még tudtam a világ rendjét. a jelentések előtti főpróbák. kilógatják) maguk a gyerekek is. hogy megtaláljam a saját orromat. s napokba. hogy ilyen derűs. Sajátságos. főneveketÉ". A kialakuló "háborgó. ("Nem álltam egyébből. amíg annyira tájékozódni tudtam. ülepen rúgás . hírnevét. tilalmak. De ez már nem az én orrom volt. parttalan szürkeségben" mindig minden kezdődik elölről. betegség) teljesen kitölti mindennapjaikat. lökés. (A tanórák nyújtják leginkább a nyugalom pillanatait . Figyeli a többieket. és őrzik az iskola tekintélyét. mintha a világ hülyéi lennénk. kétbalkezes.

hogy a vereséget . tevékenységét megakadályozza (rádiózás.ők hihetetlenül magabiztosak: "szentül hitt önmagában. Kényszerből. A csomagokat fosztó. nem állnak ki a másik mellett. az anya grófnő) állapítja meg Bébé.) Pedig "egyenrangúak voltak mindnyájan.a rettegett Schulze "kegyencei" . inkább struccpolitikával eltemetkeznek. mint Merényiék".legyenek bár dzsentri. Szeredyt is. Jaks és ™ttevényi. kezdetben "a világon a leggyávábbnak és legnyomorultabbnak". Amikor ugyanis a többszörös alárendeltség és kiszolgáltatottság már kezd megszokottá válni. gyűjtések. Colalto is gróf volt. Borsa Lőrinc pedig báró. Halász Petár és Bébé esete) . hogy "az ilyesminek semmiféle jelentősége nem volt. Mikulás-műsor. egyre fontosabbá válik a belső élet. katonatiszti csemeték vagy árvák . ("Engem is megvertek. s a bántalmazottaknak is célszerű megtanulni nevetni saját magukon. A lassú változások alig vehetők észre: a Merényiék "talpnyaló külső körén" is kívülrekedtek lassacskán megerősödnek. írás). óvatos társkeresés indul. Mindez az élmény. hogy emiatt különösebben gúnyolták volna őket. szabályzat nem adott semmiféle hatalmat Merényi vagy a Varjú kezébe".kialakul a látszatmorál. a mások előtti (barát. észrevesznek apróbb örömöket (közös éneklés. közelebb kerülnek egymáshoz. első hó). (Békén hagyják Czakót. és az adott lehetőségek között kiépítik saját világukat (kockás füzet. anyagi helyzet nem számít közöttük. tapasztalat és megfigyelés egy életre meghatározó valamenynyiük számára: "Talán azt is megszoktuk.") A magukat alulértékelőkkel szemben .kényszerek nagymérvű ritkulása. Czakóéknál (ahol az apa tábornok. rabló maffia mindenki más kezdeményezését. "aki mellesleg még pimaszabb önbizalommal hitt saját nagyszerűségében.) A többiek nem tudnak összetartani. aki "bátor gyereknek született" és az állandóan sírva fakadó Tóthot. az újoncokat is beleértve. de még annyira sem vette tudomásul senki.a származás. az őket lekenyerezni próbálók kiszolgáltatják magukat. "összeesküvést szimatolnak" mindenütt. Semmiféle írott vagy élőszóval kimondott törvény. a pénztelen Jaks "legfeljebb" eladja "hat napi uzsonnakenyerét". (Egyébként .hatalmának és bukásának bemutatása. ez volt a Varjú titka". együtt a többiekkel. a focizásból kirekesztettek atletizálni kezdenek és eredményességük aztán újabb lehetőségeket is biztosít). az alakuló kapcsolatokat nem tűrik.Medve pl. védekezési taktikákhoz folyamodnak." Az eseménysor fő vonulata a felszínen a vezető klikk .és önmegtagadó) viselkedésmód. Both "újszerűen gyávának" minősíti magát . félelemből ezen a szinten is elárulják a barátjukat (l. A félelmüket kimutatók. amikor Schulze búcsúajándékára gyűjtenek. az árulót "saját bajtársai vetik ki" (™ttevényit önfertőzőnek minősítik). Egytől egyig beletörtünk az engedelmességbe".

és nyomban romlani kezdett a látásom". s a világnak ez a keserű ismerete. a minden képmutatástól irtózó (így eleve életképtelennek tűnő) "érthetetlen. a szimbolikus senki földjéről . A Bébével közös titkokat őrző. Aztán az így már-már elvesző erkölcsi érzékét nyeri visz-sza. sötét városokban és vesztes háborúkban. béketűrő Szeredy aktivizálódik. bombázott. tengerre épült hajók tőkesúlya. csökönyös. Tóth. miként az erős. hogy bár annak kétségtelenül "igaza volt. Ottlik nemcsak a módszereket. ideges. hízeleg. Ahogy megismerik önmagukat. ™ttevényi ügyéről arra a felismerésre jut." Saját szökése után. általános zűrzavarban. az igazság nehézágyúit sem lehet bevonszolni olyan törékeny szerkezetekbe.egyébként művészhajlamú . Mindhárom . "Erős és szilárd tartalom ez az emberben [É] a külsőbb rétegek. de Medve valósággal merevgörcsöt kapott ettől az egésztől. már könnyű és csak játék". Az ellenállás és az alkalmazkodás lehetséges variációit mutatják a magatartásformáik a nyílt lázadás változataitól (™ttevényi. milyen taktikák. és utána teljesen megnémult". nemcsak rombolják. ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat. a teljes értetlenségtől (a "bundás" Apagyi) a tökéletes azonosulással próbálkozókig (Czakó. mint ez a mai civil életünk. hanem azok hatását is vizsgálja: hogyan változik jellemük. S míg az évek folyamán az ő passzivitásuk megszűnik. társaikat és "a világ szerkezetét". de már a külvilág. majd szembeszáll: teljesen szokatlan módon kiáll Bébé mellett. Szeredy Barikáról álmodozik. világfelfordulások idején. mint az emberi társadalmak. hogy felborítjuk a sakktáblát. főleg Medve példájának hatására. reakciók variálódnak. Bébé "megfigyelni és megismerni" akarja az "itteni szokásokat". hanem csak zsebre vágom a kezem. A külső események belső következményeinek bemutatása a regény legfontosabb rétege.főhős az álmok világába menekül (Medve a Trieszti ™bölről és a lovasról. Medve). udvarol. "A sok nehéz tudás ólma már régen jól megülepedett a szívünk vagy inkább valahol a gyomrunk alján. az otthon realitása is álommá válik a drillel szembesítve). de építik is személyiségüket. Drágh). és nyugodtan ácsorgok egy helyben"). Hármuk alakulása áll az előtérben: alkatilag Szeredy a tudomásul vevő. lázadozó Medve önvizsgálatokat tart (erre különösen alkalmas a háromszori fogda). lassú". tiszta íze. dölyfös. komplexusossá váló. de "mindenből hiányzott a régi keserűség éles. sűrűbb anyagból való dolognak tartsuk a győzelemnél mindenesetre igazibb tulajdonunknak".izgalmasabb. felfelé ívelő pályáján egészen közel kerül a negatív morális pólushoz. de miként a matt-fenyegetés ellen sem lehet úgy védekezni. [É] Eloszlott a köd."valamennyien éreztük a kiszolgáltatottság gyalázatát. Both az alkalmazkodó. hogyan alakulnak a kapcsolatok a felszínen és rejtetten. Bébé Júlia-nagynéniről. a mindenkinél sokkal érzékenyebb Medve a szembeszegülő . de szilárdságot ad". leküzdik félelemérzésüket ("[É] azóta soha nem érzek pánikot sűrű ködökben.

neque currentis. a regény végső fejezetei azonban arról tudósítanak. ahonnan nem fordulhat vissza . ami talán kevesebb a barátságnál. "Nemcsak az előadás fölényes biztonsága meg a látszólag laza. végül szinte mindenkit "a tehetetlen összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze" . 11. Szt." Erkölcsi érzékük megőrzésével kialakul és erősödik biztonságérzetük (l. előadásmódjára jellemző az aprólékos hitelesség. valamint a felnagyítás.visszatérve már tudja. fejezet címe is . a pátosz és a szépítgetés teljes hiánya. kötetlen modor mögött a szigorúan tudatos művészi fegyelem és takarékosság fogja meg az olvasót. amelynek érvényesülési köre a regény szereplői fölött helyezkedik el.) "valami. hogy átlépett egy "határt" (a gyerekkorét). hanem a könyörülő Istené'. mely a történet előrehaladtával közeledni látszott egymáshoz. sem azé. és lehetővé tette. hanem bizonyos művészi-emberi erkölcs is" (Rónay György). . de egyszersmind olyan eszményként fogalmazza meg. Medve kéziratának talányos jeligéje (Non est volentis. a sebekből. de egyre megfontoltabb. "Olyan világban szeretett volna élni. izomlázból.-M. medvesapó).és nem megy haza az édesanyjával. ami kitermelődött.Medve és Bébé majdnem egyformán fogalmaz (II. törekvésekből.kulcs a mű jelentésének meghatározásához: a kegyelmi állapotra. ahol mindenki érti még a néma gyereket is. hogy nem tud többé tudomást nem venni erről a világról. és a 3. a szemléletesség.. hogy Ottlik regényében az erkölcsi érzék a keresztény hagyomány jegyében válik közösségformáló erővé. "A példázat valóban ellenszenvesnek tünteti föl a törekvő önzést és a türelmetlen sietést. mint a hangos. a pontosság.Nem azé. Tóth). hogy éljünk. tejsav vagy gyanta. "már késő". tettek tökéletlen látszata uralkodikÉ" Bébével a kórházban arra is rádöbbennek. és több a szerelemnél. Edelényi százados. valami. sed miserentis Dei. É A kőszegi védők példája ugyan közös nevezőt teremt Medve és Both között. M. ügyetlenül is (l. 9:15-16) . Bébé esetében a keresztény távlat lehetősége ahhoz a meggyőződéshez . melyben a szavak. akinek arra akaratja vagyon. elnagyolt. az utolsó lapokon ismét különválik. "Aligha lehet tagadni. A látszatokból. hogy a "kiszolgáltatottságot a belső függetlenséggel ellensúlyozhatják. hogy "mennyire szeretik egymást". Pál. aki fut. felismerik. Róm. hogy magatartásuk ismét távolodott egymástól.). Magyarázkodás nélkül. [É] A világ nem ért másból. a sorsszerűségre. még néha "elveszti a fejét" (kihívja Merényit párbajra). 25. durva jelekből. míg a könyörületes megbocsátást egyértelműen értékké emeli. III." Ottlik "mindent rendkívülivé tud tenni" (Tandori). [É] de "fájdalmasan érezte. mint Medve Gábor végső töprengésének ez a mondata: ČA kenyér nem elégÇ" (Sz. fájdalomból. Próbálkozik az alkalmazkodással. Bébé zaklatott önvizsgálata éppúgy a Bibliára utal.ez egyben az 1. az eleve elrendeltségre utal. A kettős nézőpont. józanabb.

a zene. mert be kell fejezni. pedig tudom már. [É] De aminek legnagyobb súlya van életedben. hogy fabatkát sem ér. amit lehet. még megengedhetem magamnak a fényűzést. Húszéves vagyok. hogy az élet olyan. hogy alkukat kell kötni benne. a lágervilág. hogy . noha kétségkívül átlényegülten. és van. "Mindenképpen be kell fejeznem majd a könyvem. A nagy utazás. A nagy utazást már 1945-ben írni kezdi. antifasiszta önéletrajzi történet. előbb el kell felejtenem az utazást. de ezeket az alkukat is méltósággal kell kötni.vezet. majd a buchenwaldi koncentrációs táborba . Elfogadni vagy cselekedni. Bármivel gazdagítanak is. M. így került a compiágnei gyűjtőtáborba. Tizenöt év múlva. hogyan alakulnak a fiúk régi frontharcosokká.mégis minden csodálatosan jól van. csupán eszközök. akit ismertél." SEMPRUN A nagy utazás (1963) Húszéves vagyok. tudomásul venni vagy föllázadni: e két magatartás a könyv végén újból felesel egymással. az ellenállás. amit nem lehet. a deportálás. A könyvek. az erkölcsi érzéknek kétféle lehetséges megnyilvánulásaként" (Sz. [É] én nem akarok [É] Nem vagyok régi frontharcos. súlyuk lesz önmagukban is. hogy van. és ha nem lehet méltósággal alkut kötni. ahogy van'. [É] A dolgoknak nemcsak a mi életünkben lesz súlyuk. Esterházy Péter szerint: "Ottlik valamiféle méltóságot ajánl vagy kínál nekünk.műveinek állandó témája lett a háború. A szerzőt (maquisard-ként) 1943-ban fogta el a Gestapo. Most még nem tudom elmondani ennek az utazásnak a történetét. (RÉSZLET A MŰBŐL) A spanyol származású. franciául alkotó. ami már megvan benne.). hogy eljuss az emberekhez. én majdani frontharcos . akkor talán el tudom majd mondani. hanem hozzáadni mindig'. beletörődő életeszményt fogalmaz meg: 'a világhoz nem alkalmazkodni kell. amit vállalok. várnom kell még. amit elhajítok. nem újrarendezgetni azt. nem tehetem már ezt. rengeteg mindent kitörölhetek az életemből. Medve viszont sokkal kevésbé szemlélődő. akkor nem szabad alkut kötni! Azt mondja. az néhány ember. az megint egészen más. baloldali szellemiségű forradalmár-politikus író alapkönyve. s azt. hanem csinálni." Bár az író nem akar emlékismételgető "hajdani frontharcossá" válni "már látom.-M. első (és azóta túl nem szárnyalt) sikerregénye. magasabb szinten. hogy kiválasszam az életemből azt. Mert lehet. amikor megírom ennek az utazásnak a történetét. de tizenhat évet vár a megjelentetéssel.

a beszűkült teret ellenpontozza az időbeli tágítás. szimultán technikával. csakúgy. A regény a megírás pillanatából visszatekintő emlékezésfolyam: a többrétegűségnek.holott maga is "lehetne akár Haas doktor lánya is". hogy a két kezdőbetű. feledni nem. "még nem tudom. jelenként átélt. négy napig tartó vonatút utolsó huszonnégy órájának története a leendő holttestekkel zsúfolt marhavagonban (adott a "végállomás".a múlt így mindig beépül a relatív jelenbe -. "egyelőre nem mondom el". a fizikai és lelkiállapot. éles fordulatként. minden egységes múltként jelenhet meg a főcselekmény perspektivikus képeiben (út és visszaút. mérhetetlen idő adja ("hány nap telt el?".a szabad asszociációkon alapuló. (rövid) második fejezetben. másrészt a záró. a K. lezárt vagon) keretében szabadon működő tudatmozgás. felszabadulás.és hátramozgások történnek. Gérard-Manuel menekülése Franciaországba. mint a többi síkról ("két évvel később. ezt pedig motiválja a helyzet. hogy végül mégis megírt könyvének ajánlásában a háború óta felnőtt új nemzedékhez fordul. Az állandó tér. kivételesen) egészségesen átvészelt két év után: a tábor kívülről. későbbi tapasztalatok).). A negyedik szint. megérteni viszont csak a múlt helyes értékelésével lehet. "az alagút vége": a megérkezés).ez a második idősík igazolja. hogy meg fog halni". a francia misszió lányainak látogatása. nézőpontváltást alkalmaz. A középpont. teljes kimerültségben szubjektivizálódott. harmadik idősíkot is emlékként írhatja le . Erről (az utazáshoz képest) relatív jövőszintről is előre. a magyarázatot a lehető legszűkebb mozgástér (a százhúsz emberrel zsúfolt. Ebben a keretben a főhős korábbi élete is felidéződik: felvillan néhány jelenetben a hágai gyerekkor. "századok múltak el azótaÉ")."mert túlságosan könnyű semmit sem tudni". "te magad is halott leszel" stb. a spanyol polgárháború. a hazatelepítési központ Eisenachban. megütközés bujkáló SS-ekkel. mintha semmit sem tudna az ember" -. A harmadik szint az utazáshoz képest későbbi események előrevetítése a (váratlanul. többszörös áttételekkel. a lidérces elcsigázottságban. és a Z. "vagy úgy tenni. A . motivikus szerkezetben egyrészt tér. "befejezem majd a könyvem".és idősíkváltásokból építkező technikát. A cselekmény négy fő idősíkon bontakozik ki. hazájának koncentrációs táborait jelenti" . ill. előzmények. A történet alapján a mű keletkezésének kiváltó oka.vagyok" -. pihenés az asconai tó partján. indíttatása Gérard találkozása Asconában Sigriddel. (filozófiai) tanulmányai . de annyira megdöbbenti a csak jelennek-élés . Asconában. "nem tudja. eszembe jutottÉ". a csak az adott pillanatnak élő német lánnyal. az előtér. vagyis a megírás ideje pedig a főcselekmény jelenéhez képest jövőbeli. a compiágne-i gyűjtőből Buchenwaldba induló. hogy a mindenkori jelen a múlt szükségszerű következménye.és idősíkváltáshoz az indokot. a folyamatok bonyolultságának érzékeltetésére Semprun . "aki semmit sem akar vállalni a múlt súlyából".

az egyre gyakoribb síkváltások is fokozzák a feszültséget. ami a hajdani világhoz kapcsol. megremegtemÉ" /Proust: Az eltűnt idő nyomában I. bajtársunk halálát életünk értelmévé alakítjuk". amelynek kicsi. amikorÉ". minden emléket. már a semuri fiú halála után harmadik személybe vált át az egyes szám első személyű előadásmód: Gérard társa pusztulásával elvesztette az összetartozás-érzést. dundi formája mintha csak egy rovátkás kagylóhéjba lenne kisütve. A második fejezetben.mindaz. A "réteges idődimenziós" technika jól jellemzett típusok. "Vége. Oroszos vacsorát adott [É] gépiesen beleharaptam a fekete kenyérbe. ezzel semmisítjük meg. Mindaz. "Catherine asztalhoz hívta a társaságot. az Hortieux-fivérek története. s az. vége az utazásnak. ("A bajtársak halálával meghalunk mi is. amit a véget nem érő nappalokon és éjszakákon elmondtam neki. Nijhoff hágai könyvkereskedése gyerekkori emléket idéz). fekete kenyér íze. és éppen ezzel tagadjuk. ajkamhoz emeltem egy kanál teát. De abban a pillanatban. Azazhogy ő hagyott el . Asconában ("anyám [É] süteményt hozatott. és (a filozófiai megalapozottsághoz is szükséges) példasort ad. Akárcsak Proustnál.és ifjúkorba. szinte gépiesen. fizikai szenvedése ugyanakkor már az öntudatlanságig fokozódott. Egyszerű lenne "visszaállítani" a kronológiát. s akkor a kissé savanyú. A semuri fiú meghalt. ill. fekete kenyeret. a kertajtó-csengő hangja ugyanúgy gyerekkori emlékeket idéz fel benne is. elenyészik.") Nemcsak az időkezelés idézi Proustot: a műben több közvetlen reminiszcencia is szerepel: Gérard hol a Swann cselekményét próbálja rekonstruálni a vagonban ("absztrakciós gyakorlatként"). a fiú. persze ellenkező előjellel. annak keretéből a gyermek. de nem ez .gyorsuló ritmus. amikor [É] odaért az ínyemhez. hol azonosítja magát Marcellel. akit az othe-i erdőben fogtak el . mintha önnön elmúlt életemet helyezném oda. a megérkezéskor.egészen egyedül maradtam. nyers erővel hívta életre a csodálatos perceket. Semprunnél is fontosak (és sokféle szerepűek) az álmok (Gérard vagonbeli zuhanás-rémálma közös a semuri fiúéval. S mindjárt. fáradtan az egyhangú naptól s egy szomorú holnap távlatától. Lefektetem holttestét a vagon padlójára. Swann/. minthogy ő már nincs itt. itt kell hagyni semuri bajtársamat. ahogy lassan rágtam a ragacsos. Michel meg Hans.. jellemvariációk megrajzolását és folyamatos értékelését teszi lehetővé. amelybe előtte beáztattam egy darabka süteményt. ami az életem volt. A cím metaforikus: a konkrét utazáson kívül a kétszer tizenhat éves távlatban időutazás is: lélekben visszatérés a vonatútra. a fekete kenyérszeletekkel. az auxerre-i börtönélet. a híres madeleine-sütemény motívumra (és Proust képzettársításos előhívó módszerére) utal. s én egészen egyedül maradtam. /Gérard/).

boche'-ok -. Hansot juttatja a főhős eszébe."A mi történelmileg közös lényegünk. az önmegvalósítás lehetőségeinek problematikáját. mert ők "lágy és tiszta szívvel kerülnek ki a háborúból". Vagyis nem a táborban lesz legyőzhetetlen állattá az ember. másrészt annak a két fiatal francia partizánnak a (fiúéval épp ellentétes) magatartását. A kiélezett szituációkban megmutatkozó magatartásformáik alapján csoportosítja és értékeli az embereket. és mindenféle más . A szabadságfogalom egyre pontosabb tisztázásához kulcsfigura a német börtönőr: alakjával kézzelfoghatóvá válik az idebent-odakint relativitása. már akkor is az.) Semprun "selejtez". Amikor odakerül. kegyetlenkedő SS-ek. képes a sír felé taszítani a társát. a párhuzamok és ellentétek rendszere. akiket 1943 folyamán letartóztattak. az ösztönösen vagy gépiesen cselekvők vannak . "rendet csinál a világ dolgaiban". aki képes utolsó csikkjét. De egyben legyőzhetetlen lénnyé is lesz az ember a táborban. "hogy a két fiatal partizán elkövette ezt az ostobaságot". tetteket emel ki. utolsó kenyérdarabját is megosztani.los. Szelektálva emlékező homo moralis: élethelyzeteket. öröktől fogva jelen. és sorsok sokaságának felidézése után tisztázza a valódi értékeket. akik képtelenek kivégezni a sebesült SS-t. "a rács két oldalán" állók. Valójában ők az igazi foglyok. a gátlástalan önzők: Vacheron. a kegyetlenség és az ostobaság képviselői. reagálások. aki . (és Gérard örül annak. mi segítette az embertelenségek átvészelésében. a választás. mert "nem azért harcoltak önként. Az önkéntelenül felötlő emlékeket a helyzetek. hogy ne kelljen megosztania cellatársaival. tizenhét évesen. önvizsgálattal kutatja. a "letartóztatók és letartóztatottak" szabadsága. mert szükségét . Ramaillet. mert szabad ember vagyok. a szabadságfogalomnak sokoldalú megvilágítását . hogy segítsen bajtársán. az állandó összehasonlítás lehetősége teszi érzékletessé a központi gondolatnak. hogy kivégezzenek egy sebesültet". a "letartóztatók" csoportja (köztük néhány kiemelt figurával. a látszólag csapongó gondolattársítások ismétlődő visszatérése.köp' a fogságban. lopva eszi.ilyen a . aki csomagjai tartalmát éjjel. jellemeket. képes ellopni társa kenyerét. valamint az árulók. brutális. mint az "aranyfogas" Haas doktor. los'-t üvöltöző. mert "a táborban állattá lesz az ember. magatartások hasonlósága. A trieri elvadított kődobáló "kis náci" például egyrészt barátját. A tábor csupán végleges helyzeteket teremtÉ" értékrendjének legalján a magukból. embervoltukból kivetkőzöttek. mindannyiunké. a "bebörtönzöttek" .menthetetlenek valamennyien.a mű rendezőelve: a motivikus szerkezet. valamint az identitás és a hovatartozás. a determináltság. utolsó lélegzetét is. a Gestapo tartományi főnöke). a szabadság" -. vagy éppen ellentétessége hívja elő. választási és döntési lehetősége. Társadalmi természetében már jelen van a lehetőség. ("Azért vagyok letartóztatva.

a német zsidót. a láger fertőtlenítőjében társalgó belga szenátor és miniszter teljes értetlenségét is. mint a halálÉ". Elpusztulnak a legjobb társak is (Hans. hogy meghaltak annak a .saját gyerekei halálhírével mentegetőző . s hogy ezek a fiatalok. mert "Émindig akad valaki. tragikusan felemelő esete. megvert hadsereg. Sokfélék a tudatosan. bőrzekéjükből vagy rövid. A főhős "reméli". "neki mindig segítenek": Hansszal és Michellel kötött barátsága után . bélelt bundájukból. akit "kötél általi halálra ítéltek". a francia ellenállót és a vörös spanyol fiút a történelmi események választják szét . de azt kívánja. a választók. emberekét. a helyes döntés is sokféle. kiszolgáltatott szerepét felfogva. mely nem lehet más. mely feltör a névtelen hangok tömegéből. amikor már minden tarthatatlan. maquisardok. hanem harcos ellenállók. az értetlenül szenvedők sem. hogy legtöbbjük győzelmes menetelése valószínűleg olyan sors felé vezet. mint vastag cipőjükből. akik szabadon vállalták az egyenlőtlen harcot [É] nem egy széthulló.) A bajtársak változatos jellemek. hanem győztesek serege menetelt az úton [É] s már az sem számított.) Nem lehetnek szabadok a passzív "elviselők"."Hát értik ezt?" . a sorsvállalók is.éreztem. tüske szaggatta nadrágjukból megállapítható. a vagonban a semuri fiú van mellette. hogy a német börtönőr. mindig akad egy hang. aki a vállán tartja mindennek a súlyát. ami a legjobban oszlik meg az emberek között".mottóként ismétlődik. a semuri fiú) . mint nyitott könyvből. (Jellegzetes megjelenítésük a compiágne-i menet csoportképe: "és Gérard az ismeretlen férfitól kölcsönzött tekintetével megfigyelte. szabadon döntők. hogy mit kell csinálni. aki. A vagonban elsőként elpusztuló öregember tanácstalan kérdése . és ilyen jelenet a kutyákkal széttépetett lengyel zsidó gyerekek brutális elpusztításának drámai. A menetoszlop tehát az erő benyomását keltette. úgy lehetett kiolvasni belőle az emberi sorsok tömör és bonyolult igazságát. hiszen "a józan ész az a dolog. hogy a menetoszlop túlnyomó többsége fiatalokból áll. Iráne. Mert "nincs egyenlő súlya a holttesteknek". reménytelen helyzetében elindul a frontra. akiket egy városi razzia során véletlenül elfogtak. a húszéves oroszé. Nem akármilyen szürke emberek. aki a krematóriumot látta-nézhette a háború alatt ("gemütlich"-nek nevezett) szobájából. Gérard. hogy éljek a szabadságommal. utat mutatÉ"."elég nagy gyakorlatunk van a halálban" -. hogy emelt fővel haljon meg").ManuelGérard a börtönben az othe-i erdei sráccal kerül össze. s megmondja. mert vállaltam ezt a szükségességet".nőnek a fiai. ússza meg a háborút. a kivégzések patetikus pillanatokat okoznak: René Hortieux-é ("aki a legteljesebben élt a lehetőséggel. a múltat sem értőknek (szükségszerűen) felfoghatatlan a jelen borzalma. felidézi pl. Gérard sorsa fő vonásokban egyezik Semprunével (életútjának . Gérard mindig talál társat.

kiszolgáltatottnak érezhetné magát.miután megjárja a koncentrációs tábort is úgy vélekedik. (Felismeri a Moselle völgyét. Egész életét meghatározzák a társak. Amikor visszatérése után nem kap a közigazgatási hivatalban hazatelepítési segélyt."Ne hagyj el. aki "mást se tesz.) Utolsó mondata . büszkén vallja "hazafinak" magát. jövőtlen sorsáért. Semprun . kemény és hajthatatlan. a háború után nyomoznak is Michellel Hans Freiberg után).az életbe. Szerinte a Vaugirard utcai zsidó nő maga is felelős kiúttalan. az ablakhoz áll. így a megérkezés (átvitten) a másik ember megtalálását is jelenti. még fizikailag is. Párizs. intellektuális forradalmár. így nem értheti Gérard iróniáját. mert . akkor csakugyan nem is találkoztunk". MROZ˙EK Tangó . hogy egy csapásra visszaszereztem idegen voltomat. Tudja. de "helyes véleménye van az élet fontos kérdéseiről". Spanyol forradalmárként Franciaországban is idegen.politikai nézeteit az 1968-as események és a gulagok hírére megváltoztatta. a barátok (tragikus. pajtás!" ." A "németek ellen a németekért is harcolva" végül legyőzhetetlen lesz. nem eszi meg a "sós moslékot"). hogy áruló. de önérzetes. levonja a következtetést: "Egy idegen országból egy másik idegen országba érkeztem. ("De ha elfelejtette. ezért főleg az embereket hívja elő az emlékekkel. nem árulja el "felsőbb kapcsolatát" . A semuri fiú. fejlett etikai érzékkel rendelkező harcos humanista.) ™nhibáján kívül kerül viszont megdöbbentően reménytelen. de neki Trier neve nem jelent semmit. elutasító bezárkózásában ("befalazva magányának börtönébe") nem veszi észre maga körül a lehetőségeket . Helyesen ítélő. hogy épp a vagonbeli utolsó napon értesül a Tabu-csoport pusztulásáról. miután saját apja adta fel a Gestapónak. A művet Réz Pál fordította.és a másik emberbe kapaszkodás kifejeződése.nem is emlékszik az őt elkalauzoló Gérard-ra. cselekvő. a megjelenített élethelyzetek és magatartásformák továbbra is népszerű olvasmánnyá teszik A nagy utazást. Gyakorlatias ("fogpépet" hoz. szerkezete. aki. mert "nemzeti alapon osztogatnak".akit kizárt a spanyol kommunista párt . hogy az elviselhetetlenség csak bajtársiassággal élhető túl. ellenállás. Azazhogy én vagyok idegen. a vagonbeli társ az alaptörténet legfontosabb szereplője. Csaknem örülök neki. későbbi műveivel "túllép" ezen a "modern realista" regényen . abszurd helyzetbe az a fiú. hogy "neki sohasem segített senki". ő már itt is táborokba kerül.állomásai: Spanyolország. így meg tudom őrizni majd a kellő távolságot".ez utóbbiról aztán megtudja. Hága. mint ért. "egyszerű világképű". stílusa. A "tehetős parasztok fia" a kötelező munkaszolgálat helyett maquisard lett. megért és megértet.de megoldásai. táborok).

a különbségek élezésére.annak idején végérvényesen szétzúzták a normarendszert. (P. a morál és a nemiség összefüggéseire mutat rá.úgy vélik ." Ez utóbbi út látszik előtte járhatónak. amelyekben azonban a realitás is jelen van. parancsolj. nyugati társaik a valóságban az abszurditást. a hatalom. Először is az etikai normát akarja érvényesíteni. és ezzel mégiscsak kibontakozik egy fonákjára fordult konfliktus. ki akarnak bújni a formulák és sztereotípiák korlátai közül. A szülők . amihez kedve van"). A dráma alaphelyzetében . Groteszk vagy abszurd helyzeteket. modelleket állít színpadra. a maguk zabolátlansága ellen.maga a drámaiság hiányzik. egyéniségük megtalálására és érvényesítésére törekszenek. Alakjai szerepválsággal küzdenek." SLOMIL: "Kérlek. és nem hajlandók átállni a hagyományőrző szerepkörre. Ennek következtében azonban a jelenkori ifjúság légüres térbe kerül. ennek jegyében állásfoglalásra és tettre sarkallni . A II-III. MüLLER PéTER) S`lawomir Mroz˙ek (sz.: 1930) műveinek központi témaköre korunk személyiségválsága. Programjuk a teljes szabadosság ("azt csinálja mindenki. a művészek teóriáit a köznapi élet törvényeivel szembesíti. megakadt ugyanis a nemzedéki konfliktusok örökletes folyamata.a szülőkkel és nagyszülőkkel mint a korlátlan szabadság védelmezőivel szemben. A Tangó című dráma alapkonfliktusa a kulturális hagyomány és modernség szembenállása. Hősies gesztusaik. hát megtiltom én neked?") Az új nemzedéknek ilyenformán két lehetősége marad: "Vagy újabb konvenciókat kell teremteni. a kegyetlenség. nagyratörő próbálkozásaik rendre komikus felsülésekbe torkollnak. így tehát groteszk szereposztásként Artur lép fel a hagyomány harcosaként . de a végkifejlet Mroz˙ek csaknem minden művében komor. (ARTUR: "én már csak maguk ellen lázadhatok. a hagyományos kultúra életképtelenségére esik éles reflektorfény. az elidegenedés és önazonosság-vesztés. térvesztésére. vagy helyreállítani a régieket. ezáltal saját szerepének megtalálására. Az író az értékrendszer félreállításának következményeit boncolgatja szatirikus jelenetsorokon át.abszurd vonásként . felvonásban tehát hősünk egyre elkeseredettebb kísérleteket tesz a szembenállások kiprovokálására. és végül az értelmiség félreszorulására. A szereplők logikáját.(1964) A kelet-európai szerzők az abszurdban a valóságot mutatják fel.

a műveltség egészével szemben viszont elsöprő erővel fellép a gátlástalan műveletlenség. hiszen most már minden kicsúszott a kezei közül (az erkölcs. eszmék (a "halál" és a "hatalom") megszállottjaként zavarosan szónokol. Eleinte tisztes távolról nézi. "rossz a világ"). némely szituációkban pedig csupán egyszerűen nevetséges. Kísérletezgetése: az ő élethazugsága. hiszen csak eszközül szolgálnak öncélú lázongásához.megoldásként . tehetetlenül áll a XX. Ala eleve távol áll az értelmiségi szemlélettől ("unom a filozófiát"). Az emberi értelem fogódzó nélkül. Ez a kultúra nevetséges belügyévé süllyed. A fiatalember másik próbálkozása: a formákat szándékozik feleleveníteni. nihilizmus keríti hatalmába . lerészegedik. Az eredmény: komikus csattanó.a felszabadult ember joga és kötelessége") jegyében él és e jegyben szarvazza fel őt felesége. az összekuszálódott társadalmi állapotok és emberi viszonyok előtt. a katasztrófához. a főhős sikertelen nekiveselkedései és téblábolása egyaránt az értelem zsákutcáját jelzik.) A mellékszereplők elvtelensége vagy hóbortos életfilozófiája. egy kis áhítattal is (önfeledten . Eleonora szerint ezzel "szégyent hoz a családra". és ő veszi át a teljhatalmat. immár teljesen elvesztette értelmező és irányító szerepkörét. de Edek két csapással agyonüti.a saját unokahúgát. Artur elméletei gyorsan cserélődnek. Eugeniusz bácsi pedig azonnal behódol az új hatalomnak is. amikor a gyermeküket a szemük láttára ütik agyon és szinte észre sem veszik.a befejezésben. unokatestvére szerepzavaraira pedig joggal fakad ki: "tudományos disznó". A Tangó a fentiek értelmében a kultúra tragikomédiája. Vele szemben a kultúra nem is vállalja az ellenállást: Eleonora szerint "talán nem is lesz olyan rossz dolgunk". Ala közlése azonban ("én megcsaltalak Edekkel") teljesen összeroppantja. Slomil "semmi különöset" nem tud mondani. Az ő kijelentéseiben felsejlenek ugyan lényegre tapintó. a hagyomány őrzésének vagy elutasításának a kérdését. Eszeveszett dühöngéssel a pribékjére rontana. megsemmisítve és félretolva az alapellentétet. század valóságában. Különös és végső soron kulcsfontosságú a kapcsolata a kultúrával Edeknek. E házaspár "elvének" és magatartásának abszurditása akkor a legnyilvánvalóbb. konkrétan: tradicionális külsőségek közepette feleségül venni .felszarvazott apját. a forma és az eszme is. reális meglátások. Eleonora. és Edek brutális erejére támaszkodva diktatúrát jelent be. a "vőlegényt" zökkenti ki a szerepéből. szereplőtársai elnézőlen statisztálnak hozzá. A hagyomány azonban (a "legénybúcsú") épp őt. és együttesen vezetnek az önpusztításhoz. —j konfliktus jelenik meg tehát . Slomil a modern. (Artur orvosegyetemre jár.ami ellen lázadni próbált. a valóságtól való elrugaszkodás uralja. —jabb éles váltással valamiféle fanatizmusba igyekszik belekapaszkodni. Hangzatos elmélete ("boldognak lenni . csupán sodródni tud az eseményekkel. de egészüket mégiscsak a bornírt dilettantizmus. avantgárd művész és esztéta karikatúrája.

aki "moziban dolgozik". hogy mi az etikai nihilizmus és anarchia következménye. majd .ebből a szerepéből is kiesve . nincsenek viszonyítási pontok. pontos helyzetértékeléssel. akár menyasszonyt. Eugeniusz bácsinál szellemesebb rímet (ez a költészet karikatúrája?!) tud gyártani. a testi érintkezés megbotránkoztatta az idősebbeket: "Tudod. Artur morális-szociális igazságokról szónokol. Slomil fellengzős stílusban fogalmazva "az autentikus élet egészséges fuvallata". A Slomil-nemzedék ad absurdum vitt "forradalma" következtében az egész értékrend összeomlik. "™nmagában semmi sem komoly. A szülők büszkék arra. semleges.a saját taktikája fordult a visszájára. elérhető ideák. Képtelen az elvont gondolkodásra . nincsenek. a "tangó" jelentésváltozása fogja össze a történéseket." Az értékrend alapját azonban csak szilárd elvek. a primitívséggel szemben az erkölcsi normarend is katasztrofális vereséget szenved ebben a műben. a ravatalra küldheti a nagymamát. Ha mi magunk nem adunk jelleget a dolgoknak. Edeket természetesen semmiféle szégyenérzet nem feszélyezi: beleiszik bárki poharába. a többiek viszont minduntalan kizökkennek szerepükből. hogy felrúgták a magatartást szabályozó törvényeket (Slomil többször felhangzó kulcsszava: "Minek?"). és betölti a hatalmi vákuumot. A nyers erővel. pl. akarata ellenére. mekkora . nem látva előre. Ugyanaz a mozzanat siklatja ki. A civilizált ember azonban nem élhet erkölcsi normák nélkül.ráveti magát unokahúgára. de te alszol"). belefulladunk a semmilyenségbe. bármit tilthat . amelyet apjának Edekre haragításában akart a második felvonásban felhasználni .ebben rejlik életképességének titka. Artur saját korlátlan szabadsága is példázza . a "szükségszerűség".az értéktelenség következményeit: madárkalitkát rakhat a nagybácsi fejére. "elvet" másolt ki). ami kell".groteszk módon . Ez a "bölcsesség" azonban nem lépi túl a primitív konkrétumok szintjét ("én szeretlek. egy "haverja" noteszéből. célratörően. hibátlanul alakít akár lakájt is. A szülők nemzedékének fiatalkorában ez a tánc az akkori hagyomány elleni lázadás jelképe volt (a szoros összefogódzkodás. lefekteti a megkívánt nőt akár feleséget. Jóllehet csupán önvédelemből. de felismeri és kihasználja a lehetőséget. rugalmasságát már az első perctől folyamatosan bizonyítja. ezek azonban úgy tűnik. és jut az elvont eszmék légüres terébe. Kulcsszerepüket azzal is megvilágítja a darab. hogy Artur a menyasszonya közlésétől veszíti el végleg maga alatt a talajt: a hűség-hűtlenség értékek megsemmisülése miatt szakad el hősünk végleg a valóságtól.bámulja az egyetemi tankönyv képeit. Mellette jövője csak az elvtelen köpönyegforgatónak (Eugeniusznak) van. Minden közömbös. Tökéletes alkalmazkodó képességét. Még "büszke" is arra. A végső fordulatban pedig azonnal cselekszik. mások hibájából sodródik előre. konkrét törekvések adhatnák meg. hogy ő nem talál ki semmit: "én így is tudom. A mesterkélt és életképtelen civilizációval szemben ő maga a természetesség. A címadó motívum.teljes a káosz.

Artur indulatai. "a rendíthetetlen fogalmak világának legteljesebb kifejezése évszázadok óta" . A műfaj elavulásáról magáról a műben is szó esik. vonna maga után. mert ez az egyetlen "nagyon erős forma". további bűnöket.bátorság kellett ahhoz. Ala pedig már abból a zilált "családi" háttérből bukkan elő a színpadon. a házassági ajánlatra adott válasz ("tőlem lehet így is. de maga a tragikum mindig kicsorbul. hogy a Tangó szereplői nem jellemek.az apa korholása Artur szájából: "mellényzsebben csücsülő Agamemnón".ezúttal a szerző szócsöveként . ha összevetjük Elektra szenvedélyes igazságszeretetével és etikus tartásával. Ala butuska naivitása is árnyaltabban jelenik meg. Az unokatestvéri házasság az emberi kapcsolatok teljes összekuszálódását példázza. Egy emberöltő elteltével már a tangózás számít a fiatalok részéről megtagadni való hagyománynak. Eugenia szavai Arturhoz "Mért nem vonulsz kolostorba?" A világirodalom hagyományai szerint a házasságtörés bűne gyilkosságot. hanem egy-egy magatartás megtestesítői. sorsválságok és tragédiák végeláthatatlan sorozatát.kőbe véshető választ ad: "ma már csak bohózat lehetséges". a Hamletet pl. Artur ilyenformán Oresztész vagy Hamlet elkorcsosult leszármazottja. a legárnyaltabban ábrázolt hős. Camus Közönyével (Mersault figurájával) teremt párhuzamot. Artur görcsös igyekezettel össze-összehoz tragikus szituációkat. itt viszont a szerető. Egy másik szövegrészlet. tudományhoz. A mükénéi mondakört idézi fel . úgy is") századunk egyik klasszikusával. A viszonyváltozatok. vagy teljesen hiányoznak . a férj és a feleség békés egyetértésben együtt kártyázik. Mroz˙ek ugyanis a klasszikus tragédiák jónéhány ismert mozzanatát emeli be groteszk művilágába. Poloniusra emlékezve Eugeniusz bácsi magatartása is mélyebben elemezhető. Mroz˙ek műve a tragédia paródiája. amelyet a szülők anarchiája eredményezett. gondolatai és ösztönei is egyaránt csaponganak.főképp Szophoklész tragédiáit . bűnhődéseket stb. a bosszú kötelességét. Artur "tragédiát akar". A dráma alapelemei vagy elcsökevényesedett formában vannak jelen. erkölcshöz stb. mégpedig a kultúrához (műveltséghez. A személyiség szétesett. kiüresedtek ebben a műben: Slomil és Eleonora együttélése a házasság zsákutcája. Mindebből az is nyilvánvalónak látszik. hogy tangót táncoljon az ember?"). alkalmasint Eugeniusszal .) fűződő viszony egyes változatait képviselik. művészethez. egymás ellen fordulnak Az emberi kapcsolatok is végletesen eltorzultak. Ophelia megragadó tisztaságával. A mű utolsó mozzanataként azonban Edeknek támad kedve tangózni.groteszk vagy abszurd minőséget .a férfipáros tánca a kultúra ijesztő deformálódásával fenyeget.de hova tűntek ezek a fogalmak az életből és az irodalomból? Slomil . és degenerált utódok születésével fenyeget. magatartástípusok értékeléséhez a szövegben található irodalmi utalások is támpontot szolgáltathatnak.

Artur három ízben. ezt a harmadikban ugyan rendezett polgári miliő váltja fel. minden össze van torlódva: a tíz éve halott nagypapa ravatala. mire Artur (Eugeniusz segédkezésével). hogy "költözés előtt vagy után vagyunk". de helyette ő sem tud valóban pozitív célt kitűzni: Eugeniusz bácsit az emlékiratok összeállítására noszogatja. hogy póker vagy bridzs). "az már nem reám tartozik"É Az idő. sem Slomil nem tudja a házasságkötésük dátumát. felvonásban "káosz". Saját magát tekintve . valamint az irodalmi műfaj ezt is tükröző gyökeres átalakulását a műfaji sajátosságok átminősülése is tükrözi. A cselekménysor önmagába visszatérő kört alkot. a végkifejletig ellenfél sem látszik a színpadon. de cinikus felelőtlenséget is tartalmaz: "utat törtünk a jövőnek". megfoghatatlan. hanem Edek kezében van a hatalom. "családi kultúránk fölhalmozódott rétegei". azaz az idő jelképe is a színpadon. nincs karaktere. a huszonöt éves Artur gyerekkocsija. Slomil teóriája forradalmiságot. a cselekvéssor célját veszti. Az első felvonás dialógusa szerint sem Eleonora. amelynek végén az alaphelyzet változatát látjuk viszont a befejezésben azzal a különbséggel. a zárórészben magától mászik fel oda. és a partnerre sem biztosanÉ Senkinek és semminek nincs tartása. darabjának alapjelensége) között. A beszéd és a tett is. az eseménysort mindössze néhány motívum tagolja három felvonásra. A "ravatal" az "örökkévalóság". Az általános értékválságot.eredményezve. abszurddá válik. (ARTUR: "Itt nem lehet lélegzeni. és végül mire Edek. az egységek végén veszti el a fejét és kezd dühöngeni . de Artur sikere csak időleges és látszólagos. járni. a tér egyaránt jellegtelen. hogy mire használja Slomil.harmadszor már a vesztére. az idő múlatására. A tér. Már a színpadi utasítás is hangsúlyozza: nem tudhatjuk. A kommunikációt tekintve átmenetet látunk az egymás melletti elbeszélés (Csehov műveinek sajátossága) és a teljes közlésképtelenség (pl. Artur eredménytelenül hadakozik ellene.minden értelmetlenné. és nincs katartikus hatás. a negyven éve nem lovagoló Eugeniusz lovaglónadrágja látható egymás mellett a színpadon. de a színhelyre már nem. csak a nyíltszíni szeretkezésük botrányára emlékeznek. Edus!") A drámai tett helyét pedig a kártyázás tölti be (mindegy. Artur törekvéseinek nincs kibontakozása . nem ad viszonyítási pontot a szereplőknek. Ionesco: A kopasz énekesnő c. tisztán látó és kivételes képességű hős. Groteszk hatást kelt a "ravatal" motívuma: Eugenia a darab elején "büntetésből" kerül fel rá. a színpadkép az I-II. hogy most már nem Artur. Nincs nemes eszménytől vezérelt. élni!" ELEONORA: "Milyen szépen iszol. de hogy az milyen lehet. Az idő azonban szétfolyik. a csúcspontok ellenére nincs kibontakozás. A "revolver" háromszor jut szerephez: látjuk. Jellemző történés a nagy horderejű bejelentések komikumba fojtódása. A szerkezet csaknem teljesen lineáris. jellegzetes pótcselekvés. "a múlt rekvizitumai".

akkor éppen az ún. A falu fiktív helység. hogy az embernek a cselekvés az utolsó és egyetlen reménye. céltalan. ÖRKÉNY ISTVÁN Tóték (1964) Az az alapvető meggyőződésem[É].de a fenyőillatot már pótolni kell. a jelenségek összefonódnak és kölcsönhatásba lépnek egymással.írja Camus. aki az igazi nagyságot tiszteli.pedig feladatvállalása végképp nincs összhangban a képességeivel és a lehetőségeivel. "Az abszurd ember egyetlen dolgot tud: mindent fölemészteni. A természet ősállapotában mesterkélt emberi csinálmányok. Mroz˙ek darabját Kerényi Grácia magyar nyelvű fordításában ismerhettük meg. a rendhez. valamint a front. mert itt nincsenek egyértelmű minőségek. kisregényben két színtér áll egymással szemben: Mátraszentanna hegyvidéki falucskája. de ez már nem felelne meg a mű valóságának. ha átteszem groteszk közegbe. ha a cselekvés már értelmetlen. A kelet-európai dráma sajátossága. Eger közelébe telepíti az író. az egri moziból kölcsönkért "vaporizatőrrel". de abszolút (isteni) céllal kacérkodik: "újrateremtem magukat". annak értelmetlensége csak utólag válik nyilvánvalóvá (P. mert rokon. Az idill és a köznapi valóság is keveredik a műben: a környék maga a tökéletes természeti szépség ("napfényes kert". félkegyelmű. "finom fenyőillat. [É] mely a bartalosi völgyre ráterül") . de kulcsfigura. Ez. Nem csak azért. hebegő" postás csupán mellékszereplő. s így önmagát is elemészteni" . Camus Caligulájára emlékeztetően.és ellenszenve függvényében manipulál a faluba érkező levelekkel. abnormális viselkedés és észjárás volna követendő. (ÖRKÉNY ISTVÁN) Gyuri atyus. és ezáltal sorsokat alakít. és a maga torz módján ugyan. művi eljárások . Mulatságos emberi gyarlóságai vannak. Müller Péter). a "púpos. A Tóték c. ő az egyetlen ebben a felfordult világban. de konkrét térbe. Mondanánk. hogy az abszurd helyzetbe kerülő hős még megkísérli a cselekvést. hogy cselekedni kell még akkor is. Slomil szájából még torzabb a szintén groteszk bejelentés: "Adjátok ide az Istent. de tiltakozik a meghunyászkodás ellen. Amikor a világban uralkodó szabályok ellentmondanak a józan emberi észnek. Beckettnél például már eleve tétlenség és céltalan vegetáció uralkodik. úgy fogalmazható. és én kísérletet csinálok belőle!" Az abszolútumnak ez a görcsösnevetséges hajszolása juttatja el Arturt a tébolyig. aki ragaszkodik a szimmetriához. hogy a háború és a béke világa. "kilátás a Bábonyra".

egyéb napi teendői: favágás a plébánosnál. Szabóék és Tóték. a legékesebb és legtekintélyesebb dísztárgy itt már a "kínai mintás ágyterítő" . mégpedig "buditisztítással". A falusi emberek életében hiába keressük a folklórt. egy bizonyos társadalmilag elfogadott és eljátszott udvariassággal. Van itt villa. Ezek az emberek főként a még meglévő természeti értékekből élnek: pihenni vágyó. A falu társadalma nem a közérdek együttes szolgálatában.azt is kölcsön kell kérni. A másik: az életstratégia. van "rossz hírű nő" is.ez a falu nem a hagyományos (pl. Például a szíves vendéglátás színlelésével. Az egyik az életforma. hanem a XX. századi Magyarországét. a fronton harcoló unokaöccse.jelennek meg. amely a kisregény konfliktusában igen jelentős szerepet játszik. az egyetlen fiúgyermek életéről van is szó. meddig csorbulhat az emberi szuverenitás? Elpusztíthatja-e egy külső hatalom az embert? Elpusztíthatja-e önmagát az ember? Vajon mi a dolgok.ellentéte? Mi a semmi? Van-e az embernek különleges szerepe a földön? Van-e határa az emberi szuverenitásnak. amelyben az államellenes felforgatás vádját emelték ellene"). de van Kasztriner és Cipriani is . a fogalmak . a "doktor úr" jobban fizető állással keresi a kenyerét. Nagyon fontos annak indoklása. kispénzű fizetővendégeket fogadnak. Az alapszituációból még két olyan tényezőt kell előre megvilágítanunk. A jogvégzett ember. most tűzoltóparancsnok. Az önzetlen jóindulat mímelésével. a különleges eseményre felizzó érdeklődésével ("Szabóék kicipelték béna nagyapjukat az udvarra"). hogy a sors hányattatásaival. nem valódi közösségi életben szerveződik. "szívességekkel" védhetők ki. . modellje. A lakosság összetétele is vegyes. Annak egy jellegzetes szelete. Tótné hasonlóképpen: napi kismosást végez a professzoréknál. meddig játszhatók a felvett szerepek.az "ember" . a teniszpálya meszelése és a tulipánok öntözése Cipriani professzornál (élénken emlékeztetnek az évszázados robotkötelezettségekre). Mihez vezet például a háborúval szemben? Mi történik. csapásaival szemben csak a maga ügyeskedésére van utalva. az egyéni érdekek egymás mellett. azok csak az illetékesek lekenyerezésével. de a lakosság zöme "kisember" a maga egyszerű. mégpedig a fárasztó napi munka utáni jellegzetes tétlenség. ha "a massza megbolydul"? Még ha a legféltettebb kincsről. Kérdés. hogy ez a magatartás végső soron mihez vezet. a népi hagyományokat. mikszáthi) atmoszférát árasztja. valamint egy régi idézés. hogy az aggregátor gépésze miért ugorja át a képzelt árkot Gizi Gézáné kerítése előtt ("eszébe jutván a közeli nyugdíjaztatása. egymástól függetlenül. A kisember élettapasztalata azt sugallja.és autótulajdonos is (idegen származású). vannak pl. A megélhetés alapja itt nem a mezőgazdaság: Tót Lajos régebben vasutas volt. tartalmatlan életével. olykor egymással szemben léteznek. padlót kefél a plébánosnál stb.

aki a fronton szolgált. Az ott dúló háború: világállapot. A mű szereplői közvetve vagy közvetlenül. beteg. rettenetes a világégés. hanem annyi. ő nem csupán a háború áldozata. űzött. amely a hegyektől körbezárt Mátraszentannán is érezteti hatalmát: "a háború harmadik nyarán [É] a családok 60 %-ának volt olyan hozzátartozója. törődött alak száll le a buszról. ő a reális őrnagy. A másik színtér. amenynyi. alacsony. "mintha meghőbörödtek volna az emberek". későbbi gesztusai zömmel nevetségesek. a család. kisregény témavilágát is körüljártuk. akárcsak Tomaji plébános.és a mögöttes tudati folyamatok . végül már dermesztőek. hadviselésüknek az a lényege. Magánál hasmenést okoz. tekintetéből árad. átérezhetjük emberi szenvedéseit. ha szájába vesz egy zseblámpát?"). A legképtelenebb viselkedés is "kortünet". "Az ember nem annyi. Cipriani professzor és a többiek. az ideális csak tévedésből szállt le Mátraszentannán . élete már-már maga az abszurditás. A tűzoltóparancsnok édesapa és az őrnagy viszonyváltozásai. A háborúban "megrongált idegállapota" miatt szorul szánalomra és gyámolításra. idegei megroppantak. a hátteret alkotó front. . Ugyan Tót Lajos a cselekvő.van-e korlátja a hatalomnak? E kérdések feltevésével egyszersmind a Tóték c. az emberhez méltatlan körülmények elszenvedésével ("Istenem." Felbolydult az emberiség. majd értelmetlen "hősi" halálával (ide emelhetjük a "hálókocsikalauz" emlékkönyvi bejegyzését: "a nemzet élethalálharcát vívja a vörös bolsevik rémmel"). áldozat Varró őrnagy is. Ebből az állapotból kell kilépnie. A címszereplő: Tóték. megfürödhetek!"). Bármelyikük tette és magatartása hármójuk együttműködésében formálódik. Az a határtalan rajongás. Persze nemcsak a háborút akartam benne megírni. hanem a családé is. ami Mariska és ágika szavaiból.ennyiben ez a család még őrzi a hagyományos modellt -. hogy a legvalószínűtlenebb módon és helyen támadnak.alkotják a mű cselekményét. (Bár nem kizárólagosan. Tót Lajosra különleges teher nehezedik: ő viseli a közös terhet. Szimbiózisban élnek.éles a kontraszthatás. Varró őrnagynak a valószínűtlen jelenségekhez kellett hozzáedződnie . ami meg is történik . de mindig igazodik a feleség és a lánygyermek elvárásaihoz. Varró őrnagy életét felborította a partizánokkal folytatott egyenlőtlen küzdelem. mert ő a családfő. áldozatai Tomaji plébánosnál is megjelennek. valamilyen fokon a front áldozatai. De egy másik folyamat is elindul benne a Tótékkal való interakcióban. ™rkény István nyilatkozata: a háborút "ebben a regényben írtam meg igazán. A nők inkább csak stilizált (néhány találó vonással megrajzolt) figurák.") áldozat mindenekelőtt Tót Gyula.kezdetben még szánjuk. egyúttal gúzsba köt.személyisége eltorzult. az "európai hírű ideggyógyász" is mintha elmebeteg lenne ("érdekes [É]. Cipriani. ütközései . a férfi .

Ebben a kölcsönfolyamatban a szép szál. tudata kizárja a kellemetlen emlékképet (Viktor Emmanuel olasz király fogadtatását letolt nadrággal). hogy hatalmaskodni kezdjen. a lelkiismeret bünteti Tótékat a budi bűzének elleplezése miatt. nem hős. Az őrnagy és Tóték viselkedése kölcsönösen feltételezi egymást. Egy másik pszichikai jelenség: Tót Lajos a nem kívánt eseményre. nincs érdekközösségük. visszafogja az ásítást és a nyújtózkodást. A dobozolás mindegyiküknek mást jelent. minőségét illusztrálják a fiókjából előhozott tárgyak: "egy Kodak fényképezőgép". éjszaka nem alszik. amelyben fokozatosan feladja egyéniségét: a szemére húzza a sisakját. A tetőpont felé haladva. mert nincsenek azonos helyzetben. A felszínes. nincs köztük valódi együttműködés. aki nem szól kétszer. Szinte felkínálják a lehetőséget az őrnagynak. a tetőpontig Tót Lajos válik azzá. férfiúi önérzetét feladva beáll dobozolni. Nem tud mértéket tartani. Jóllehet magasabb társadalmi rétegből érkezett. az udvariaskodással csak egyszer-egyszer kísérletezik. harmónia) fokozatosan megalázkodik. az elhallások. életének tartalmát. az őrnagy pedig erőre kap. Helyzetérzékelési képessége csekély. ezért hallják félre az őrnagy szavait). Hiányzik belőle a valódi érdeklődés az embertársak iránt. eleve hibás életstratégiája és életformája szinte rákényszeríti az idegent. A folyamat. "a szolgálati pisztoly" és leginkább "egy bekeretezett fénykép [É]. hogy zsarnokuk legyen. amikor rávehető lesz az egész emberiség a dobozolásra"). elemlámpát vesz a szájába. sőt összeomlással fenyegető ütközések keletkeznek. nem sokkal műveltebb. A lelkifurdalás átformálja a szavakat (pl. Tóték szolgalelkűsége. sőt Tót fölé magasodik. melyen ő volt látható [É] egy porosnak látszó műpálmának dőlve".amennyi tőle kitelik. "Kisember" ő. rogyasztott térddel jár." Tót Lajos és Varró őrnagy magatartása és helyzete egymással ellentétes irányban változik. álmossága. kisiklások. teljhatalomhoz jut. ahogy Tót Lajos tűrőképessége fogy. akár a saját tettére sem emlékezik. a hallucinációk oka minden alkalommal valamely pszichikai törvény. A zavarok. a totális hatalom tébolya is megérinti ("Egyszer talán eljön az az idő. Az udvariaskodás csak a viselkedés csapdája lehet. köztiszteletnek örvendő Tót Lajos (maga a megtestesült rend. katonaember. nem sokkal lát többet a házigazdáknál. de minden erőfeszítése ellenére zavarok. "egy doboz féregirtó por". Szerény képességeihez mérten görcsösen igyekszik. Az őrnagy sem képes kiküszöbölni a keletkező feszültségeket. béke. A legfontosabb törvény pedig: Tóték (és esetleg az őrnagy) minden igyekezete ellenére sem jöhet létre tartós és harmonikus viszony köztük. Elméletei magukon viselik a háború megnyomorító hatását. működni kezdenek normális emberi reakciói: menekülési ösztöne. Kezdetben az őrnagy volt szánalmas figura. lealacsonyodik. olykor-olykor nagy nehezen kialakított összhangot bármilyen jelentéktelen ügy. . bármilyen nevetséges véletlen megzavarhatja.

állásfoglalásra kényszerítik az olvasót. helyreáll a rend: "Négy egyforma darabba vágtamÉ" "Te mindig tudod. "ittak az ő zászlós fia egészségére") értelmezésre. Az őrnagy visszatértét. de előrehaladását nem. amelyet hirtelen megtör a megdöbbentő sürgöny. külső szemlélőként olvassuk a történetet. nyugalomvágyat. mert testi-lelki tartalékai végképp kimerültek.)." Az olvasó azonban a döbbenet hatása alatt áll.) A párhuzamos szerkesztésmód révén a kiélezett ellentétek (pl. Az elbeszélő a hagyományos epika eszközével. Végül egyetlen mentsvára marad Tótnak: a kiszabott idő. "pengéje egy borjút kettévágott volna". és Tót Lajos továbbra sem alhat nyugodtan.Először elszökik. feszültségoldó tettet. ("Ha az ember Tót Lajost egy éles késsel kettészelte volna". Ettől a ponttól kezdve két szál fut egymás mellett a műben: a mátraszentannai eseménylánc és a frontról érkező levelek. aminek ciklikus rendjét ugyan a vendég összezavarta. Az időbe kapaszkodik. jó Lajosom" . Mariskám" stb. hogy hátha mégsem halt meg Tót Gyula zászlós. amely ezúttal (szintén groteszk módon) emberi szükségletet.állandó jelzős szerkezet is. úgy látszik. "Ennek nem lesz jó vége. felcsillantva a reményt. életünk groteszk jelenségeivel. ™rkény István (1912-1979) ezt a művét először kisregényként. a kórházi leltár szertefoszlatja azt. A befejezésben. Bibliográfia . de a legvégső. A történet lezárása éppoly groteszk. az anticipációval élve többször is előre jelzi a végső groteszk fordulatot. sőt meghittséget is jelképez. és mi is keressük az értelmes cselekvés módját. a sokasodó méltatlanságok csak egy bizonyos határnapig tartanak. Az eposzi hagyományok maradványának tekinthető az "édes. —gy is fogalmazhatunk: az epizódokat dokumentumok ellenpontozzák. mit hogyan kell csinálni. a korszak jellegzetes magyar epikai műfajában írta meg. A benne rejlő drámaiság a színpadi átdolgozásra is alkalmassá tette. illat-szag-bűz) ugyancsak a szerkezet erősítését szolgálják. A szerkezet első egysége. mint maga a mű. A visszatérő motívumok (pl. ™rkény István célja: nézzünk szembe magatartásunk ellentmondásaival. majd rátalál a "budi"-ra. az expozíció gyorsan felfuttatja a várakozás feszültségét. értesítések sora. ha gyilkosság árán is. az őrnagy elleni fellázadással. hanem rálátással. most már a lelkiismerete miatt. az 1967-ben megszülető Tóték c. a tragikus és mégis felemelő. dráma a második világháború utáni magyar irodalom első jelentős nemzetközi sikerének bizonyult. (A sorban negyediknek érkező küldemény újabb fordulat lehetőségével kecsegtet. újraéleszti a feszültséget. A kezdőmotívum visszatérése szerkezeti lezáródást is jelez. a szenvedések meghosszabbodását hősünk végül már azért is képtelen elviselni. a fordulóponttól kezdődően már nem beleéléssel.

Magyar Helikon. Akadémiai. Akadémiai. Camus. Balassa Péter: Ottlik és a hó. Vál. Holnap. 1979. 1994. 1982. Aragon. Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bakcsi György: Dosztojevszkij világa. Eckermann. 1973. Dosztojevszkij. Hatier. 1984. Bolonyai Gábor: Jegyzetek az Antigonéhoz. Almási Miklós: Mi lesz velünk. Cs. Európa. In: A költő és a valóság. Ikon. éditions du Seuil. 1991. Fábri Anna: Mikszáth Kálmán. Barta János: Klasszikusok nyomában. Charles: A "Vörös és fekete" olvasása közben. Anton Pavlovics? Magvető. Barta János: A pálya végén. Forum. Tankönyvkiadó. Bukarest. 1990. 1993. Szabó László: Görögökről. 1983. Pol: La peste. 1969. Johann Peter: Beszélgetések Goethével. Tankönyvkiadó. Bertolt: Munkanapló 1938-1955. In: Ima az Akropoliszon. Albert: Sziszüphosz mítosza. 1968. Babits Mihály: Az európai irodalom története. Gondolat. a humanista eszme áldozata. A francia esszé klasszikusai. Fjodor: A művészetről. 1973. Kézirat. Egri Péter: Törésvonalak. Albert: Noteszlapok I. Európa. 1976. Cserépfalvi . Fejér ádám: Raszkolnyikov. 1985. a szatirikus és a tervező. In: észjárások és formák. Louis: Stendhal fénye. 1968.Szépirodalmi. 1979. 1968. 1985. Profil d'une oeuvre. 1977. Egon: Az újkori kultúra története I-VI. Magvető. Friedell.: Gyergyai Albert. Gondolat. Camus. In: Figures. In: Szophoklész: Antigoné. Balota. Bécsy Tamás: A dráma lételméletréről. Brecht. Nicolae: Abszurd irodalom. 1989. Genette. 1987. Egri Péter: álom. Géher István: Tükörképünk 37 darabban. 1974. Du Bos. 1972. 1989-1993. Szépirodalmi. 1970. Gondolat.: GYERGYAI ALBERT. Európa. 1983. Csúry Károly: Die Makrostruktur der Erzahlung. 1980. Szépirodami. Bergson. 1969. Brustein. Akadémiai. Bori Imre: Kosztolányi Dezső. Gondolat. 1976. Gondolat. Gérard: Silences de Flaubert. Akadémiai. Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. 1994. Gondolat. 1986. Gondolat. —jvidék. Kriterion. 1971. 1983. Európa. Szépirodalmi. Robert: A lázadás színháza I-II.Abádi Nagy Zoltán: Swift. . Mihail: A szó esztétikája. 1986. látomás. Vál. Európa. Bethlen. Gondolat. Akadémiai. Bahtyin. Gaillard. Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai. valóság. Henri: A nevetés. 1987. Czine Mihály: Móricz Zsigmond. Flaubert levelei. 1966.

Németh László: Az én katedrám. Tankönyvkiadó. 1966. E. 1984. Gondolat. Gyergyai Albert: Kortársak. 1974. Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Paris. Szépirodalmi. éd. Kott. Gondolat. 1977. 1973. Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. In: Az angol irodalom a huszadik században. 1969. 1979. 1982. In: A francia irodalom a huszadik században. Csehov. Lessing.Goldmann. Németh G. 1963. é.századelőről. Robert de: Camus. Gondolat. 1992. Beckett. In: Mi a modern? Európa. 1985. Köpeczi Béla: Albert Camus. Gondolat. 1969. In: Az élő Jókai. 1986. Akadémiai. Németh G. Kosztolányi Dezső: ércnél maradandóbb.n. Hauser Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II. Király Gyula: Dosztojevszkij és az orosz próza. In: Küllő és kerék. Akadémiai. Gondolat. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. Luppé. G. Keresztury Dezső: Mindvégig. Tankönyvkiadó. Németh László: Móricz Zsigmond. Béla: A románcostól a tragikusig. Milan: A regény művészete. Gondolat.: Hamburgi dramaturgia. Maupassant. 1984. 1991. Szépirodalmi. 1981. Hegel: Esztétika. Kermode. Guy de: Gustave Flaubert. Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Jan: Kortársunk Shakespeare. Pierre: Beckett. Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Seghers. Magvető. é. Akadémiai. Universitaires. Gondolat. Hauser Arnold: A művészet szociológiája. 1979. Lucien: A rejtőzködő isten. . Akadémiai. 1974. Szépirodalmi. Kundera. Magvető. Magvető. Drámaértelmezések. Magyar Miklós: A francia regény tegnap és ma. Béla: életképforma és regény. Béla: Századutóról . Mihályi Gábor: Samuel Beckett. 1943. 1965. 1990. 1975. 1971. 1970. Gondolat. 1986. Európa. Frank: Beckett. Mészáros Vilma: A mai francia regény. Magvető. Tankönyvkiadó. Melese. Paris. Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Mészáros Vilma: Camus. 1982. 1980. Gondolat. Magvető. 1981.n. Gondolat. 1983. 1960. Németh G. In: A francia irodalom a huszadik században. Kultúra. Mészáros Vilma: Jorge Semprun. 1970. Szépirodalmi. Németh G. Mész Lászlóné: Ibsen. Népművelési Propaganda Iroda. 1985. Horváth Károly: Madách Imre.

Akadémiai. 1981. 1980. 1990. Európa. Brecht. In: Kosztolányi: édes Anna. In: "Multaddal valamit kezdeni". 1979. Szondi. Szegedy-Maszák Mihály: Példázat a belső függetlenségről. Tankönyvkiadó. Ikon. Akadémiai. 1974. 1988. Akadémiai. Párizs. 1990. Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága. 1978.. Gondolat.Nouveaux Classiques. Sipos Lajos (szerk. 1970.): Műelemzés-műértés. Szépirodalmi. Steiner. Sipos Lajos (szerk. Akadémiai. amint írja önmagát". Sükösd Mihály: Franz Kafka. regényterek. 1980. Veres András: Jegyzetek az édes Annához. 1994. 1965. In: Arany János tanulmányok. Tóth István: Arany János irodalmi hitvallása és a Buda halála. Nagykőrös. Török Endre: Lev Tolsztoj. 1982. Poszler György: A regény válaszútjai. Szilárd Léna: A karnevál-elmélet. 1989. Szávai János: Nagy francia regények. 1980. Gondolat. Sőtér István: Nemzet és haladás. Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok. Réz Pál: Voltaire világa. Európa.n. Szörényi László: Epika és líra Arany életművében. 1992. Európa. é. Világtudat és levélforma. Ottlik Géza: Iskola a határon. Magvető. 1977. Rónay György (szerk. Újvidék. 1989. In: Sipos Lajos. é. Gondolat. Sport. Szabó Ede: Otthonunk a művekben.n.): A klasszicizmus. Pauz Kiadó. Thomka Beáta: Esszéterek. Tankönyvkiadó. dráma. Kossuth. Larousse. 1965. Bp. George: ™rök Antigoné. Szegedy-Maszák Mihály: "A regény. Wilson. Török Endre: Orosz irodalom a XIX. 1981.): Irodalomtanítás I-II. században. Tankönyvkiadó. In: Az élet jelei. Peter: A modern dráma elmélete 1880-1950. Mítosz és utópia Jókainál. Vajda György Mihály: Modernség. 1994. 1979. 1989. Edmund: Flaubert és a politika. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->