Tartalom

Bevezetés ............................................... 7 Szophoklész: Antigoné (O. Sz.) ............................. 9 Shakespeare: Hamlet (K. L. Z.) ............................. 13 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (K. L. Z.)................... 19 Moliére: Tartuffe (T. M.) ................................... 23 Moliére: A fösvény (T. M.) ................................. 29 Racine: Phaedra (T. M.) .................................... 33 Swift: Gulliver utazásai (K. L. Z.) ............................ 39 Voltaire: Candide (O. Sz.) ................................. 44 Kleist: Kohlhaas Mihály (K. L. Z.) ........................... 47 (2) Katona József: Bánk bán (K. L. Z.) .......................... 50 Puskin: Jevgenyij Anyegin (O. Sz.) ........................... 56 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (K. L. Z.) .............. 60 Stendhal: Vörös és fekete (T. M.) ............................ 64 Balzac: Goriot apó (T. M.) ................................. 69 Eötvös József: Afalu jegyzője (K. L. Z.) ...................... 75 Bronte: üvöltő szelek (K. L. Z.) ............................. 80 Arany János: Toldi-trilógia (O. Sz.) .......................... 85 (3) Arany János: Buda halála (O. Sz.) ........................... 89 Flaubert: Bovaryné (T. M.) ................................ 95 Kemény Zsigmond: A rajongók (K. L. Z.) ...................... 101 Madách Imre: Az ember tragédiája (K. L. Z.) ................... 106 Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (T. M.) ...................... 110 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (O. Sz.) ...................... 118 Jókai Mór: Az arany ember (O. Sz.) .......................... 122 Ibsen: A vadkacsa (T.M.) ................................... 127 (4) Ibsen: Solness építőmester (T. M.) ............................ 133 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (K. L. Z.) ......... 138 Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival (K. L. Z.).... 142 Csehov: Sirály (T. M.) ..................................... 146 Csehov: Három nővér (T. M.)............................... 151

Gorkij: éjjeli menedékhely (T. M.) ........................... Thomas Mann: Tonio Kröger (K. L. Z.) ....................... Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (K. L. Z.) ............... Móricz Zsigmond: úri muri (K. L. Z.) ........................ (5) Kafka: A per (K. L. Z.) .................................... 175 Kosztolányi Dezső: Édes Anna (O. Sz.) ..................... Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (T. M.) ................... Bulgakov: A Mester és Margarita (K. L. Z.) ................... Németh László: Iszony (T. M.) ............................. Camus: A pestis (T. M.) .................................... (6) Beckett: Godot-ra várva (T.M.) ............................. Golding: A legyek ura (K. L. Z.) ............................ 215 Ottlik Géza: Iskola a határon (T. M.) ........................ Semprun: Anagy utazás (T. M.) ............................. Mroz˙ek: Tangó (K. L. Z.) .................................. 232 örkény István: Tóték (K. L. Z.) ............................ 237 Bibliográfa ............................................. 241 Bevezetés

157 162 166 171 180 185 190 196 203 209 220 227

A „kötelező" vagy másképpen szólva „házi olvasmányok" elolvasása a felső tagozatos és főleg a középiskolai alapfeladatok közé tartozik. Leszögezzük: ez a könyv semmiképpen nem azoknak készült, akik a műveket nem veszik a kezükbe, azoknak viszont feltétlenül és jó szívvel ajánljuk, akik az olvasmányélmény értelmezéséhez, tudatosításához, újragondolásához keresnek támpontokat. Regények és drámák tartoznak a kötelező olvasmányok sorába, a magyar és a világirodalom kivételes jelentőségű alkotásai. Az irodalmi tankönyvekben olykor találhatók róluk részletes, esszé vagy tanulmány jellegű elemzések-értelmezések, de mivel a tankönyveknek sok funkciót kell ellátniuk, a kötelező olvasmányokról szóló fejezetek csak ritkán kerekedhetnek ki önálló, kerek szöveggé. Olyanná, amely a más művekről, önállóan készítendő műelemzéshez is mintául szolgálhat. E könyv írói mindhárman gyakorló iskolai vezető tanárok, azonos

tantestület tagjai. A műelemzések közismert szempontrendszere alapján, de abból mindig az adott mű sajátossága szerint válogatva dolgozták fel az egyes regényeket, drámákat. általában véve ezek az ismérvek: az adott mű helye a szerző életművében; a téma; a cselekmény (történet) felépítése és tagolódása; a hős törekvései, képességei, konfliktusa; a szereplők csoportjai; a tér és idő sajátosságai, szerepe; a mű világának elemei, motívumai; az író nézőpontja, ábrázolásmódja, stílusa; a műben kifejeződő világlátás, mondanivaló, művészi szándék, értékrend; a műfaji sajátosságok. A regények esetében ez az alaplista főként az elbeszélői magatartással bővül, a drámák elemzésekor pedig értelemszerűen a konfliktus, a drámai alaphelyzet és a színpadszerűség eszközrendszere kerülhet szóba a maga helyén. Az elemzések tömörek, lényegre törőek és átfogó jellegűek, de szándékunk szerint az egyéni olvasói élményeket, gondolatokat is mozgósítják. Könyvünkben mindazok az alkotások sorra kerülnek, amelyek a kötelező olvasmányok listáin minden iskolatípusban szerepelnek, a választható művek közül pedig azok, amelyek a kötetbe - a terjedelmi korlátok ellenére - még befértek. Reméljük, hogy a kötelező olvasmányokat elemzéseink segítségével feldolgozó diákok, tanulócsoportok nem csupán az egyes alkotásokat látják egy-egy lehetséges megvilágításban, hanem általában a műelemzés területén is otthonosabbak lesznek. A Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése a Corvina Kiadónak abba a tankönyvcsaládjába tartozik, amelyben pl. az érettségi témakörök, tételek című sorozat tagjai és a Középiskolai irodalmi lexikon is megjelent. E kiadványok egymáshoz illeszkednek, egyenként és együtt is haszonnal forgatható kézikönyvek. A szerzők SZOPHOKLÉSZ Antigoné (Kr. e. 442) Mit is keresnénk árva-ketten, hol égig ér a gyűlölet? én gyűlöletre nem születtem és itt szeretni nem lehet; s az ősöm átka, haj, suhogva végigsüvölt a sorsomon Sötét az Acheron homokja: itt meg kell halni Haimonom. (ÁPRILY LAJOS: ANTIGONÉ)

A görög tragédiák fönnmaradt másolataiban a művek előtt olvasható a hüpotészisz, egy hosszabb-rövidebb feljegyzés, mely ismerteti a drámák tartalmát és utal a megírás idejére és körülményeire. Az Antigoné előtt arról olvashatunk, hogy bemutatása anynyira föllelkesítette a nézőket, hogy a szerzőt megválasztották a Szamosz ellen küldött hajóhad egyik vezérének. Szamosz Kr. e. 440ben akart elszakadni Athéntől, így a kivonat értelmében az Antigoné bemutatásának az ezt közvetlenül megelőző időre, 441-re vagy 442-re kell esnie. Szophoklész Antigoné című tragédiájának tárgyát a thébai mondakörből vette. A Labdakidák tragikus sorsát feldolgozta az Oidipusz király és az Oidipusz Kolonoszban című műveiben is. A három alkotás azonban a közös témakör és az egyes szereplők azonossága ellenére sem nevezhető trilógiának. Mindhárom tragédiának önálló problémaköre, konfliktusrendszere van, s megírásuk időben is messze esik egymástól. Arisztotelész Poétika című művében a tragédia kezdetéről azt írja, hogy olyan pontról van szó, „mely nem következik szükségszerűen valamiből, de ami után más következik". Az Antigonénak tehát nem tárgya a teljes mondakör, nem motiválja a konfliktust annak megítélése, hogy a két fivér, Eteoklész és Polüneikész apjuk halála után hogyan egyezett meg az uralkodás módjában, s ki szegte meg a szerződést. Az Antigoné 1353 sorból álló tragédia, melyet prologosz (a kar első bevonulását megelőző rész), parodosz (a kar bevonuló éneke), 5 epeiszodion (a teljes kardalok közti párbeszédes rész), 5 sztaszimon (álló helyzetben előadott kardal) és exodosz (a kivonulás, ami után már nincs teljes kardal) tagol. A dráma hagyományos szerkezeti elemeit használva Szophoklész műve a következőképpen épül fel: Expozíció (prologosz 1-99. sor és parodosz, 100-161. sor): Antigoné elmondja húgának, Iszménének Kreón döntését, mely szerint testvérüket, a városra támadó és a harc során elesett Polüneikészt nem szabad eltemetni. Kéri Iszménét, hogy a parancs ellenére adják meg a végtisztességet bátyjuknak. Iszméné elutasítja a kérést. A kar a háború végét, a győzelem napját üdvözli. Bonyodalom (1-3. epeiszodion és 1-3. sztaszimon, 162-780. sor): Kreón megerősíti törvényét. Az őr elővezeti Antigonét, aki nem tagadja tettét. Kreón fia, Haimón hiába próbálja jobb belátásra bírni apját, az ragaszkodik a büntetéshez. Iszméné is vállalná a tettet, de Antigoné ridegen elutasítja. Tetőpont (3. sztaszimon a hozzá kapcsolódó gyászénekkel, 781-882. sor): Antigoné saját sorsán kesereg. Válság (4. epeiszodion, 4. sztaszimon, 883-987. sor): Kreón döntése végleges, a hősnő búcsúzik életétől, a kar példákat említ a

mitológiából Antigoné sorsára. Késleltetés (5. epeiszodion, 5. sztaszimon, 988-1154. sor): Teiresziász hatására Kreón engedélyezi a temetést és visszavonja a halálos ítéletet. Katasztrófa (exodosz a hozzá kapcsolódó gyászénekekkel, 1155-1353. sor): Hírmondó számol be a sírnál történtekről: Antigoné öngyilkos lett, Haimón előbb rátámadt apjára, majd leszúrta magát. A hír hallatán Eurüdiké, Kreón felesége öngyilkos lesz. Théba uralkodója a csapások súlya alatt összeomlik. Az Antigoné kiemelt helyét Szophoklész életművében és a világ drámairodalmában az mutatja, hogy egyike a legtöbbet értelmezett tragédiáknak. A továbbiakban a legelterjedtebb, legismertebb értelmezési lehetőségeket mutatjuk be. Az Antigoné mint két törvény összeütközésének tragédiája Hegel német filozófus értelmezése szerint a műben kétféle törvény, elv ütközik össze. Kreón írott törvénye a város, a nagyobb közösség érdekeit védi, hiszen nem lehet ugyanazzal a mércével mérni azt, aki védte, illetve aki támadta a várost: „Így tartom én helyesnek, s míg én itt vagyok, / A jók jutalma bűnös kézre nem kerül" (207-208.). Antigoné az istenek íratlan törvényét vallja, a család, a kisebb közösség érdekében: „Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő / Lehet, mely engem istenek nem változó / íratlan törvényét áthágni kényszerít. / Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, / De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll" (453-457.). Hegel Esztétika című művében kifejtett álláspontja értelmében mindkét szereplőnek igaza van a maga által képviselt erkölcsi és világnézeti szemszögből. Közös a két főszereplőben az elvekhez való makacs ragaszkodás, a saját igazába vetett vak hit, a gőg, a hübrisz. A tragédia azért következik be, mert elveinek megsértése nélkül egyik sem képes a másik igazát elfogadni. A német filozófus jól látja, hogy az eszményi állapot a két törvény egybeesése lenne, de az Antigoné nem igazolja az álláspontját, mely szerint a hősnő és Kreón igazsága azonos érvényű és érdekű lenne. Hegel a dialektikát erőlteti rá a tragédiára, s ezért jut a mű világától idegen következtetésre. A görögség hitvilága és erkölcsi elvei alapján a holtakat el kell temetni. A halott lelke Hadész tulajdona. A hantolatlan test Teiresziász szerint fertőzést okoz („A város ezt a bajt miattad szenvedi, / Mert avval (ti. fertőzéssel) vannak telve mind a szent helyek", 1015-1016.). A temetetlen ember bolyongásra ítélt lelke árt az élőknek, az §r szerint „úgy látszik, volt, ki ezt megvonni tőle félt" (256.). A szereplők közül „Kreón egyetlen szempontból sem tartja érvényesnek a temetésre vonatkozó kötelezettséget. A Kar csak érzékeli, hogy az istenek akarják a temetést [É] Az §r csak homályosan sejti az istenek szándékát [É] Iszméné csak a parancs mindenekfelettiségét nem érzi át [É]

Első megszólalásakor a Karvezetőnek már arról szól. hol nyerni van remény. Az Antigoné által hirdetett.).). öreg. hogy ezt is értsd: mi gyönge nők vagyunk. értékrend tragédiája Kreón azt vallja. / A férfiakkal nem tudunk megküzdeni" (6162. és nem lennék férfi én. Iszménét és a Kart vádolja azzal. ha csöppnyi esélye van az anyagi nyereségre: „Az várna rá.). hogy a város rendjét asszonykéz bontotta meg: „Ha meg kell lenni. hogy az ember tetteit. a sértett férfi gőgje szól belőle: „§ lenne férfi. az érdek. A pénzért az ember eladja saját lelkét is. 331. cselekedeteit a haszon. aki megszegte parancsát. érnyalja Antigoné és Kreón ellentétét a nemek különbözősége is. a pénz irányítja.).). hogy a szertartás megtörténjék" (Bolonyai Gábor). Az emberek a legfőbb értéknek a meggazdagodást tekintik: „Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb / GonoszÉ" (295-296. hogy miért kívánják az istenek. A két felfogás kibékíthetetlen ellentétben áll egymással. hiszen a Szophoklész korabeli Athénban a nők nem voltak teljes jogú állampolgárok: „Mit mondasz? Férfi hát akadt ily vakmerő?" (248. nem lesz asszony itt az úr" (525.). s a kapzsiság csak bajt okoz (326. / Saját vesztébe is rohan sok vakmerő" (221-222. hogy az ember a halál lehetőségét is vállalja. aki eltemette Polüneikészt. Amikor Antigoné a szeretetre hivatkozik.Teiresziász. önmagának vallott emberkép az önzetlenséget és szeretetet állítja a középpontba: „Gyűlölni nem születtem én. hogy Antigoné volt. hanem a jós Teiresziászt is: „De sok hatalmas ember elbukott. Kreón a városlakók érdekében korlátozza a közösség tagjainak szabadságát. / Ha ily kemény dacot hagynék büntetlenül" (484-485. győzzenek le férfiak.. Kreón válasza a férfi és nő közötti társadalmi különbségre utal: „De míg én élek. s ezzel megteremti a mindenkori politikai dráma modelljét. az eszével tudja .) Az Antigoné mint politikai dráma Szophoklész tragédiájában hatalom és erkölcs összeütközését is ábrázolja. / De asz-szony rabjának ne mondjanak soha!" (679-680. mégis. A testvérháború után létrejövő békét akár a jogok . Iszméné a prologoszban azzal menti gyávaságát. / Csúfos bukással. hogy csak férfi lehetett.Antigonénál is pontosabban -. Kreón nemcsak Antigonét. hogy a nők nem szállhatnak szembe a férfiak akaratával: „Meg kell. mert attól hasznot remélt" (10451046. hogy az érdek vezérli tetteikben. Az Antigoné mint kétféle emberkép.). Kreón is természetesnek veszi. Haimónnal folytatott vitájában a legnagyobb bűnnek azt tartja.) Amikor megtudja. akit nem személyesen érint a kötelezettség.). szeretni csak" (523.

Emberi gyengeségében magasztosul fel. Különösen akkor.). vagy elébe megy tragikus sorsának. egy szív. kik még élünk. miután teljesítette küldetését.. halálával mit veszthet az?" (463-464. a fájdalom és szenvedés elől a halálba menekül.) Haimón már azzal érvel. ezzel indokolja a címszereplő sorsát.csorbításával is védeni kell. A hősnő már első szavaival megmagyarázhatatlanul tragikus sorsára utal: „Iszméné.) A kar a második sztaszimonban a Labdakidák végzetét idézi fel. gyermekem.). / Ismersz-e bajt. Antigoné előtt két lehetőség áll: elviseli. A sziklasírba zárva. § mutat rá először arra.) A kitartó. Ezt ismeri föl a Kar. így mutatva föl a világot.). és „siratja már a város ezt a lányt" (593. E törekvést a közvéleményt jelképező Kar is támogatja. az isteni végzettel és emberi törvényekkel is szembeszálló Antigoné. amikor értékeli Antigoné tettét: „Bátorságod messze ment. egy lélek velem. / Diké büszke orma ellen / Mertél törni. testvér. / Ha félelem nem volna nyelvükön lakat. emberi életeket irányító isteni törvények embertelenségét. illetve állandóan menekül végzete elől. ki annyit szenvedett.). Az idézeteket TrencsényiWaldapfel munkájából vettük. ha Thébában még mindig vannak olyan emberek. § vágja apja szemébe a zsarnokság igaz vádját: „Nem város az. Antigoné pedig csak halálával tudja felmutatni az önkény előtt meg nem hódoló szabadság eszméjét. A Kreón parancsa elleni lázadás tehát csak lehetőség minderre. Az Antigoné mint sorsdráma George Steiner amerikai irodalomtörténész szerint a mű konfliktusa nem Antigoné és Kreón között húzódik. A Karnak számot vet mindazzal. az anyasággal.. Teiresziász már csak megerősíti mindezt: az igazsága mellett eltökélten kiálló Kreón a város bizalmát elvesztve zsarnokká vált. / Amíg csak élt. hiszen az sérti az emberi lelkiismeret és szabadság jogát. . Antigoné száll szembe csupán a paranccsal. hogy a nép Antigoné mellé állt.) Antigoné tehát el nem követett bűnökért vezekel és szenved: „Hiszen. bukása mindannyiunk számára átélhető és katartikus élménnyé válik. miként magam. mit Oidipusz atyánk után / Kettőnkre. az élet szépségeivel. mint teszi azt Iszméné. Szophoklész Antigoné című tragédiáját Mészöly Dezső és TrencsényiWaldapfel Imre fordításaiban olvashatjuk. amit fájdalmas itthagynia: a szerelemmel. / S most atyád sorsában osztozol" (853-857. nem halmozna Zeusz?" (1-3. mi egy ember tulajdona" (737. akik az új király ellen lázítanak („. kik ellenem lázítanak" (289-290." 504505. (Diké az igazság istenasszonya.régóta vannak itt / Oly férfiak. hogy a polgárok csupán félelmükben nem emelik föl szavukat Kreón ellen: („Itt is dicsérnének szivük szerint ezek. magára marad.

hogy valóban felnőjön feladatához. de „nyájas" szavak állnak szemben a főhős szűkszavú válaszaival." Utóbb a kezdő jelenetek jelentéktelennek látszó mozzanatai is fenyegetéssel telítődnek: a fegyveresek katonás őrségváltása.akkor is csupán Polonius alattomos mesterkedéséből következően. szívem. Kivel áll szemben Hamlet. óriási feszültségével. az érzelmek tilosak. Elsősorban Horatióét.SHAKESPEARE Hamlet (1600-1601) Hamlet az egyetlen nagy shakespeare-i hős. anyja pedig máris (a korabeli felfogás szerint) vérfertőző házasságban él az elhunyt király testvéröccsével . mert nem szólhat a száj"). A lépésről lépésre feltáruló helyzetkép szerint. A főkamarás családjában nagy veszélyről árulkodó. Az emberi kapcsolatok alapjaikban fertőzöttek.ó. Igazán lenni akar és nem látszani. elfojtódnak. (HELLER éGNES) A drámai alapszituációban már minden későbbi fejlemény csírája megjelenik. de különösen beszédesek a viselkedések. A királyi családban anya és fia (Gertrud és Hamlet) kerülik az őszinte beszélgetést. csak a mű derekán találkoznak . Hamlet helyzete már a tragédia elején különösen drámai: apja mintegy két hónapja halott. Azért néz másokba és önmagába. az egész világ tornyosul ellenségesen a főhős fölé: „Kizökkent az idő. kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt. . magába fojtott indulataival. a titokzatos szellem sejtelmes hallgatása. csak monológjában körvonalazódó vádjaival („Étörj meg. végső soron. Mindezt döbbenetessé súlyosbítja a szellemjelenetben sugallt felismerés: orvul elkövetett testvérgyilkosság történt. a tragédia főhőse? Korántsem csupán a testvérgyilkos trónbitorlóval. a kezdeti feszültséget az emberi viszonyok megváltozásának szükségszerűsége kelti (Bécsy Tamás). aki újra és újra fel.mellesleg szólva a korona egyenes ágon a királyfit illetné.és elismeri mások erkölcsi fölényét. A trónteremben határozott. Az első felvonásban a felszín még nyugodt. rendkívüli óvatosságra oktató intelmek hangzanak el. A magatartásokra már az első jelenetektől .

Ezzel szemben „a farkcsóválás hasznot terem". A világ csak „látszik"." Hamletnek ezt a mondatát hallva emlékezetünkbe idéződhet: őröket láttunk legelőször a színpadon. Hamlet ugyanis Wittenbergben tanult. pont őÉ). „cukrozott nyelv" jelenik meg a felszínen.") „Dánia börtön. A hős a bosszúval egyidejűleg az igazság és a becsület érvényének helyreállítására is felszólítást kapott („ne engedd Dánia királyi ágyát Vérbujaságnak átkos fekhelyűl"). és szerepet játszik mindenki. Claudius udvarában." (Szállóigévé válva. csináltok egy másikat. de már ez a kötelesség is csaknem teljesíthetetlennek látszik: a király alattomos." A becsületet a szépség itt „elváltoztatja".kezdve gyanakvás. önállósulva így közismert: „Valami bűzlik Dániában.újabb vétségek elkövetése vagy előidézése nélkül? Ez a konfliktuscsoport emeli ki Shakespeare művét a bosszúdráma műfajából. reneszánsz szellemű ifjú. szerelmese megőrül és vízbe fullad.jelentéktelen földterületekért vonul háborúba. Kegyes gyakorlattal becúkorozzuk Magát az ördögöt" (Polonius fogalmaz így. a . Hamlet irtóztatóan keserű szemrehányása saját anyjának: „Mutass erényt. erőszakos halálát") Claudiusszal állítja szembe. Alapszinten tehát a Hamlet bosszúdráma. egymásra lesés. annyi. A válság ugyan Dániában tetőzik. Az etikai alapérték. Ťme „a béke s nagy vagyon fekélye" (Hamlet vélekedik így). de az országhatárokon túl is jelen van: a norvég nemzeti hadsereg ." A kulcsmondatot a mellékszereplő Marcellus mondja ki: „Rohadt az államgépben valami.a dán belviszályban a nevető harmadik . A felszín alatt erkölcsi válság feszül.csak azt ismételgeti: „hamis a világ". rejtőzködés és fortélyos félelem nyomja rá a bélyegét. „Kizökkent az idő"É A főhős tehát számos külső konfliktus kereszttüzében áll. A főhős őrültséget színlel. maga a becsület elvesztette jelentését: „becsületes lenni. anyjához szólva Hamlet. jóllehet ennek még az elképzelése is „valaha paradox volt" (Hamlet mondja Opheliának). Mély kiábrándultságot sejtet Hamletnek Opheliához intézett szemrehányása: „Isten megáldott egy arccal. pedig „valóban" lennie kellene . Elsődleges feladata." Az idő „kizökkent". ha nincs is. atyja szellemének bosszúparancsa („boszúld meg rút. ahogy most jár a világ.panaszolja első szavaival. A szereplők az erkölcsös viselkedés pózait játsszák (mert hiszen azok „játszhatók"). Ez a feladat viszont azonnal éles ellentétbe kerül az elsővel: hogyan lehetne véres tettel helyreállítani az erkölcsös világrendet? Elkerülhető-e az újabb morális vétség az apai parancs teljesítésekor? Milyen módon oldható meg a bűnös megbüntetése . „ájtatos arccal. Ophelia legutolsó szavaival Horatio tudósít róla . gátlástalan és kegyetlen ellenfél. sőt belső ellentmondásokkal is meg kell vívnia harcát. a világrend eltorzult. mint egynek kétezerből lenni kiszemelve.

úgy érzi. hogy még a tiszta lelkű Opheliát is kijátsszák ellene . végtére is az ő számára a szellem szavai nem lehetnek mérvadóak. sőt időnként alig fékezi önmagát („szörnyü tettet bírnék elkövetni [É] de csitt! anyámhoz"). azonnal megtalálja az egyetlen helyes taktikát (az őrültség álarcát: „én csak fölszéllel vagyok bolond"). . . meglesz"). „én vagyok a világ első bohóca" stb. a humanizmust megcsúfoló közeg. de aztán azt is kíméletlenül megtagadja („én nem szerettelek") ." Tettvágya kezdettől nem hiányzik. Horatio. Még utoljára őszinte vallomást tesz levelében („téged. A reneszánsz embereszmény folytonosan jelen van Hamlet tudatában. álarcot ölt. Utóbb látjuk. Miközben az igazság és a megoldás felé vezető lépéseken tépelődik. Helyzetének pontos felmérése azonban lehetetlen: nem láthatja át a rá leselkedő konkrét veszélyeket. rákényszerül a halogatás taktikája: „nincs abba mód. indokolatlan tétlenség. de nagyon is sejti létüket. § pontosan ismeri a reneszánsz embereszményt: „mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja.szól rögtön a szellemhez. Keményen vádolja tehát önmagát: „én. Horatiót sem szándékozik beavatni („Több dolgok vannak földön és egen. Azonnal dönt a feladat elvállalásáról („csak parancsod éljen egyedűl Agyam könyvében"). valamint Laertes ellene fordítása igazolja utólag. Kezdeti tehetetlensége saját magát nyomasztja a legjobban.eltépi hát a hozzá fűző kötelékeket (kiszakítva szíve egy darabját). Hősünk tudni vágyása már az első felvonásban elemi erővel tör fel: „Ne hagyj tudatlanságban szétrepednem!" . és csak konkrét tervei megfoganásakor épít rá. Nem mer bízni senkiben. magába zárkózik. az egész világgal áll szemben. bujkálok egyre". azonnal a kárpit mögé döf (eltalálva Poloniust). Azt is rögtön sejti.ellenbizonyítékul épp ő szolgál. ó legjobb! legjobban szeretlek"). mozdulata mily kifejező és bámulatos!" Maga körül azonban eszményeinek megcsúfolását látja: édesapja halott („ő volt az ember"). Az igazságos és becsületes tetthez először is meg kell bizonyosodnia Claudius (vagy mások) bűnösségéről. hogy hiába. a helyét egy satnya külsejű. ki kell kerülnie Claudiusék újabb és újabb cselvetéseit. Mindezek ellenére azonnal vállalja a szellemtől kapott feladatot („ha mi oly szegény egy Embertől. aminő Hamlet telik [É]. Rosencrantz és Guildenstern esete. „állati feledség".gyávaság. Hogy én galambepéjü ne legyek.a vállalt feladat érdekében is. Lágyszívü bárgyu gaz. pedig a színészek érkezéséig valóban meg van kötve a keze. hogy mennyire jogos volt a félelme.helsingőri királyi udvar pedig alapvetően etikátlan. és hogy szerelmesét a veszélyektől mentse. az egyetlen alkalmat megragadva Rosencrantzék ellen fordítja Claudius gyilkos fondorlatát. a „Hercules"hez fogható fizikai képességek és a szellemi-erkölcsi értékek harmóniáját elsősorban önmagától igényli. mintsem bölcselmetek élmodni képes"). gátlástalanul törtető „parázna vérnősző barom" bitorolja. Valamennyi vádpontjára . számtalan esetben.

de a színész ellenpéldája is felrázza: „álom-indulatban. Béla). mérlegeli a feladatát és a saját lehetőségeit. a gondolkodó ember felelőssége épp ezért mérhetetlen. a feladat és a valódi emberi nagyság összefüggésein töpreng a temetőben. gyarlóságai leküzdésével. „A reneszánsz ember [É] át is éli. szembenéz korlátaival és feloldhatatlan ellentmondásokat talál. A Hamlet a meghasonlott ember tragédiája. A hatalmas belső küzdelmek során azonban mégis sikerül kialakítania a gondolat és indulat. Ki fel nem indul. [É] ki szenvedélye rabja nem lett soha". Horatio sztoikus magatartása erőt adó példa: „férfi vagy. se rossz. Az emberi léptéket messze meghaladó feladatai miatt már első megjelenésekor az öngyilkosságot fontolgatja („Nyomasztó nékem e világi űzlet!")." „Bánj mindenkivel érdeme szerint: melyikünk kerüli el az akasztófát?" és a legsajgóbb kiábrándulás oka a szülőanya vétke. Belátja: „Az valódi nagy. naiv optimizmusát: „Egy tű fokát nem ér az életem. ki a Sors öklözését vagy jutalmait Egyképp fogadtad. bárgyu gaz. Hamlet királyfi a dráma kezdetére már elvesztette eredendő hitét. gondolat!"). csak ne volnának rossz álmaim"). felvonás nagymonológjában fogja előttünk teljesen végiggondolni . gondolkodás teszi azzá"). bujkálok egyreÉ" Az egyéniség és a szerep. Ezt a magatartást kell idővel elsajátítania Hamletnek. A Hamlet „egy tudat tragédiája. Az öntudattal élő modern ember még azt is tudja.ott azonban már érvényre jut reneszánsz szemlélete. Sokáig szerepválsággal viaskodik. a szerepválság . főleg pedig át is szenvedi társadalma változó világképének erkölcsiszemléleti zűrzavarát" (Németh G. A tudatválság állapotában a személyiség kívülről látja önmagát. A „sok rémes gondolat [É] túlhaladja értelmünk körét". „örömest megválna" az életétől (Poloniusnak mondja). Az „öntudat" (a szándék és a tett közé állva) „Belőlünk mind gyávát csinál". hogy a világ tényei tőle függetlenül léteznek („nincs a világon se jó. mely visszatükrözi önmagát" (Szegedy-M. Midőn becsűlet. Az ember „előre-hátra tekintő okos ésszel" rendelkező „barom". a sírokból előkerülő koponyák kapcsán is: „Nagy Sándoré is ilyenné lett a földben?" A Hamlet egyben az identitás drámája is. Egyetlen porcikája sem kívánja a hősszerepet („Egy csigaházban ellaknám s végtelen birodalom királyának vélném magamat. De szalmaszálért is küzd nagyszerűen." „én nem gyönyörködöm az emberben.„Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan: egynek se higgy közülünk"É) az életvereség fájdalmas beismerését jelzik: már csak ezt az egyetlen kiutat képes javasolni szerelmesének. Opheliához az utolsó szavai („Eredj kolostorba" . ha nagy oka nincs. de nagyon sokáig nem léphet fel nyíltan. vért kivánj Hát. akit a tudat meg is béníthat („én nem tudom. ami fennforog". Egy eszményképhez úgy hozzátöri Lelkét [É] s mind semmiért!" „De én.A zárójelenetben már kiváló harci erényeket is felvonultat. miért élek"). tett és erkölcs egységét („•. Lágyszívü. Mihály). ezt a lehetőséget a III.

A király első szavára vállalják a besúgói megbízatást. Mindenben a király. Utolsó szavaival azonban felmagasodik. az udvar tisztviselői ranglétrájának alján állnak. amelyre feltehetőleg sikerrel támaszkodhatna . A mű derekáig ő buzgólkodik a legjobban Hamlettel szemben. nekik nincs gondjuk a szerepükkel. jelentős karrier várományosaiként. Franciaországba. de csak a becstelenségben lehet hű hozzá. Pályájuk korábbi szakaszában Hamletnek voltak társai. A tragikus hősi szerepet Hamlet királyfi végül is elvállalja és betölti. tiszta jellem.ő a naiv balek szerepét kényszerül eljátszani. beismeri saját vereségét. A kiindulóponton szintén Hamlet párhuzama és egyben ellenpontja: őt Hamlettel ellentétben . kitépni rejtelmem szívét") lepereg Guildensternről. de röviddel később Hamlet könnyűszerrel kiszedi belőlük a titkukat. Bukásuk nem a balszerencséből. bocsánatot: Atyám halála s az enyém ne szálljon Fejedre. „a királytól pártfogást. bár intelligenciája nem mérhető a főhősével. Opheliának őszinte. [É] Váltsunk. Laertes nem veszi észre az országos elégedetlenséget. egyben erkölcsi nemességét és egyenességét is újra bizonyítja. „önnön csuszásmászásuk" miatt . gerinctelen figurák. mire hasonlít a felhő: tevére? . Laertes egyenes. hű embere" („Egy lelkem. az ármányos cselszövésekben lehet a jobbkeze. A mű számos főmotívuma közül a szerepjátszás a szereplők rendszeréhez is kulcsot szolgáltat. a „látszat" világában? Rosencrantz és Guildenstern elvtelen szolgalelkek. Milyen szerep adódik a többi figura számára Claudius udvarában. Hősünk fájdalmas szemrehányása („síp" gyanánt „játszani akarnátok rajtam. A következő pillanatok azonban azt példázzák. Hamlet gúnyt is űz belőle (pl. a tömegek indulatát sem. A bajvívásban becstelen eljárásra is rábírható (Párizs és Wittenberg különbsége ez?). [É] A király az ok. egy hitem van.megérdemlik azt. annak jogosságát. jutalmakat és tekintélyt" igyekeznek nyerni. Ophelia elvesztésekor érzett mély gyásza „dagályos indulatban" tör ki. hanem épp az erkölcsös világrend felülkerekedéséből következik. a minden hájjal megkent főkamarás ifjúkorában színészkedett („jó színésznek tartottak"). A mindenkori hatalom engedelmes kiszolgálói ők. leleplezi Claudiust. nemes Hamlet. jóhiszemű fiatalember . féltő bátyja. Apja halála utáni harcias fellépése Claudius ellen („Alávaló király! Add vissza atyámat!" -öSzembekötősdit nem játszunk velem!") egy pillanatra hősszerepben tünteti fel.jellegzetesen elvakult figura. most a másik oldalon.tragédiája. hogy mi lesz az egyenes tett és nyílt lázadás következménye Helsingőrben: a körmönfont Claudius játszva megzabolázza és a saját szolgálatába állítja a fiatalember vak indulatait. és Hamletet is tisztázza: „En-árulásomért méltán halok. az igazság híve és az író szócsöve lesz. mindenik Az Istené s kegyes királyomé"). Rosencrantz jellemének szimbóluma a „szivacs". Most ő a király „becsűletes. se az enyimre a tied!" Polonius. ismerni billentyűimet.a király visszaengedi az egyetemre.

okkal sodorják el a végkifejlet történései. mai szóval hívságot. csupán „egy váz király". a humanizmus megcsúfolása. akaratgyenge nő. Gertrudis idősödő asszony. és bűntudat tör fel belőle: „•. így saját apja mesterkedéseinek is. Még a nép rokonszenvét is képes elnyerni („ki száját vonogatta rá atyám éltében. vérgyilkolás!" A mozgató rugók: „koronám. s magát El nem fogadtam"). Az a mechanizmus sodorja el őt. pusztítja el gyermekeit. A női szereplőknek ebben a késő középkori udvarban kicsi a mozgásterük. gátlástalanságának megszemélyesítője. nem tud nem „mesterkedni".Claudius leghívebb szolgálatában. halála elkerülhetetlen. saját dicsvágyam. hogy szót emeljen fia trónutódlási jogáért.fizikai és erkölcsi tekintetben egyaránt összehasonlíthatatlanul silányabb. nyílt önzése . „ország. Előbb ő hal meg csúfosan.menyétre? cethalra?).maga a világtorzulás. Megölt testvérével összehasonlítva. ötven. vakon szolgál. rút az én bűnöm [É]. Amikor meglátja Hamlet személyében a veszélyes ellenfelet. Ophelia tiszta. Hamlet királyfi szemében . § ugyan a felborult világrendre hivatkozik: „e veszett világban [É] gonoszság félretol jogot". saját kelepcéjében. amelyet erkölcsi fenntartások nélkül. Halála mélyen megrendítő. a világ gonoszságának. asszony a neved!" . . húsz. hogy fiának Angliába kell mennie („úgy határozák"). Zokszó nélkül engedelmeskedik („Elútasítám levelit. elvesztése Hamlet számára a világhoz fűző legfontosabb kötelék elszakadását jelenti. anyai kötelességeiről is megfeledkezik. szószátyár kisember („éltében [É] gaz. Szánalmas. A szerelmi mámorban tulajdon fiáról. végtelenül jóindulatú és jóhiszemű lény. Gátlástalan célratörése és politikusi-taktikusi sikerei egy darabig a csúcsra emelik és magason tartják. és királyném". érdekérvényesítő reálpolitikája. Meg sem fordul a fejében. A sógora könnyűszerrel elhódíthatta a férjétől („Hiúság. Pragmatikus életvezetése. de felmentést nem kaphat. negyven. balgatag"). Személyes tragédiáját ő látja a legkevésbé: lelkiismeretes apa kíván lenni . Hamlet kardjától. Szolgalelkekben korlátlan a kínálat a zsarnok király udvarában. Polonius halála után a simulékonyságban vele is vetekedő Osrick tölti be a vakbuzgó udvaronc szerepét (aki „tán még anyja emlőjével is udvariaskodott [É]. Laertesszel pedig a Claudius kiagyalta mérgezés végez. szinte azonnal összeroppan.fordítja Arany János. Azt is engedelmesen elfogadja és visszhangozza. Végül elveszti a harcot a hőssel szemben. anyai ösztöne eltompulván nem is sejti a fiára leselkedő halálos veszélyt. aztán a lánya tébolyodottan vízbefúl. akit már Claudius bűvkörének rabjaként ismerünk meg. A megpróbáltatásokat nem képes elviselni. Claudius az alapbűn elkövetője. mielőtt megszopta volna"). teljesen ki van szolgáltatva környezete kényének-kedvének. így döntő lökést ad a feladat teljesítésére. gyarlóságot mondhatunk). de Hamlet iránti szerelméhez is mindvégig hű marad. Locsogó. locska. száz aranyat megád egy-egy arcképéért kicsiben"). uralkodás zsebtolvaja".

A tragikus véletlenek sorozatában azonban a megtorlásra is sor kerül. Hogy elmondhasd esetem. Polonius megölése. A második és harmadik felvonás Hamlet és Claudius álcázott lépéseiből. a színészekkel való kötetlen beszélgetésben stb. motívumai tovább élnek Dürrenmatt A fizikusok és Mroz«ek Tangó c. ez egyszersmind a bonyodalom kezdete. A Hamlet cselekménye mintegy 7-8 nap eseményeit öleli fel. E rész utolsó jelenetében jut a felszínre az elsődleges konfliktus. az alsó társadalmi rétegek. A jelenetek a helsingőri vár számos színhelyén játszódnak.A Hamlet szerkezete nem igazodik a klasszikus művekből megállapított (elsőként a spanyol drámairodalomban normaként ható) ún. az „egérfogó" jelenettel mindketten lelepleződnek ellenfelük szemében. a Rosencrantzot és Guildensternt leleplező párbeszédben. hármas egység szabályához. Az első felvonásban a magatartások. Hamlet sem kerülheti el ugyan sorsát. Hamlet szembenéz a sorssal. törekvések és emberi viszonyok hálóját ismerhetjük meg (de a körülményekre és az előzményekre vonatkozó információkat a későbbi felvonások is tartalmaznak). A színészek érkezése szolgál előre lendítő mozzanatként. de köztük kb. hanem a fortélyosan ellene állított Laertesszel. majd a negyedik felvonásban Ophelia halála már a tragikus végkifejlet szerves része. „epikus színház" felé mozdítja el. Hatott például Katona Bánk bánjára. Maguk a felvonások a párhuzamok és ellentétek bonyolult játékára épülnek. manővereiből szövődik. a szöveg voltaképp sejtetések és utalások hálója („szó. Szerzőnk szabadon bánik térrel és idővel. de a konfliktus többi eleme még visszatartja a kardját. Helytállásának tanúsítását kéri csupán Horatiótól: „Szídd még e rossz világ kínos lehét. a kastély előtti térre és a temetőkertre is kiterjednek. önálló tragédia kerekedik ki a mellékszereplők sorsából Tom Stoppard . szó"). de a zárszóra érkező Fortinbras megadja neki az erkölcsi elégtételt. A tragikus hős magasrendű szellemi értékek védelmében és szolgálatában dacol a kívüle álló világgal." Shakespeare tömör.). Az angliai kelepcét elkerülő Hamlet a tetőponton sem magával Claudiusszal kerül közvetlenül szembe. Az imajelenetben teljesülhetne Hamlet bosszúfeladata. szó. Shakespeare-nek ez a műve a világirodalom számtalan alkotásában él tovább. a dráma műfaját az ún. a gondviselésben (hisz „egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül"). bízik a világrend visszaállítható voltában. A „blank verse" jambikus ritmusát időnként próza váltja fel (pl. metaforákban és szójátékokban bővelkedő stílusa ebben a drámában különös jelentőséghez jut: a szándékok és gondolatok gyakran bújnak a szavak mögé. Sztoikus nyugalommal. saját esendőségével is számolva lép fel a vívópástra. két hónapnyi idő is eltelik. a sírásók jelenetében. darabjában. mert Shakespeare célja ebben a művében sem csupán egyetlen központi konfliktus sarkított ábrázolása.

A költő az Adriai tengernek Syrenaia című.Allecto fúria által felbujtva . költői igazságát. Ovidius követése stb. a szerző kimondottan ragaszkodik az epikai hitelhez. nevezetesen a Szigeti veszedelem c. Vergilius. Mégsem véletlen. a barokk korban is legmagasabb rendűnek tartott műfajban. Palotán Turi György hősies helytállása. úgy írhassak. seregszemlét olvashatunk a török hadakról (1. hogy felmutassa az erénynek önábrázatát. hogy tükröt tartson mintegy a természetnek. a gúnynak önnön képét." ZRÍNYI MIKLÓS Szigeti veszedelem (1645-1646) Éaz eposzi történést indító isteni akarat Magyarország bűneinek ostorául küldi a törököt. rövidebb költemények társaságában.) és barokk vonások egymást erősítve magasztalják a szigetvári hős kapitánynak és a vár többi védőjének 1566-os hősi helytállását. (KOVÁCS SÁNDOR IVÁN) Zrínyi Miklós (1620-1664) elsősorban „bajvívó szablyájával" vívta ki tekintélyét a XVI. mégpedig történelmi perspektívájú csapást mérni csak az a jövő-értékű hős és az a közösség képes. eposzával dédapjának. ének). Az eposzi követelményekhez igazodó első hat strófa után kezdődik a cselekmény. Bécsben megjelenő verseskötetében bocsátotta közre művét 1651-ben. Antik jegyek (a cím: Obsidio Szigetiana. Szulimán szultán . a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. az azonos nevű szigetvári hősnek állított emléket. és maga az idő. s erre az erőre csapást mérni.Rosencrantz és Guildenstern halott című művében. „Pennájával". Közeledik a támadó sereg. századi függetlenségi küzdelmekben. mint volt" . Ez a variáció szolgálta mondanivalóját. hogy a cselekmény bonyolításában eltér a magyar történeti forrásoktól. A szerepvállalás és szerepjátszások tragédiájában Shakespeare magáról a színjátékról is szól: ennek „föladata most és eleitől fogva az volt és az marad. és horvát.a magyarok ellen indul. valamint olasz krónikákat követve a főhős kezének tulajdonította Szulimán halálát. „Adj pennámnak erőt. amelyen belül a jelenre jellemző megosztottság ismeretlen. majd a második énekben olvasható: „igazat kell írnom". Gyulán Kerecseni László árulása és csúfos bűnhődése .szól a segélykérés a mű elején.

Diadal és gyász a siklósi ütközet után. a várvédők megdicsőülnek. Zrínyi imában fordul Istenhez (2. az „olajbéget" fogságba ejti (3. Zrínyi lelkesítő szózata szerint a harcot „keresztény szerelmes hazánkért. Deli Vid és Demirhám egymás kezétől halnak meg (14. férfiként harcolva. a postagalamb (a harmadik segélykérés) elfogása azonban végső támadásra biztatja Szulimánt (13. lelkük a mennybe emelkedik (15. a nagy hatású Magyari István (Pázmány Péter ellenlábasa) is történetfilozófiája alaptételének állítja. megöli Delimánt és Szulimánt. „egyik az másikat gyűlölik. de az angyalok elűzik az ördögöket. „nincs köztök hadtudó. ezek Az tisztviselőnek soha nem engednek. A bűneinket Allecto kritikus szavai részletezik: „fej nélkül vannak". sem okos tanácsok". Epizód: Delimán megöli Rusztánt és elmenekül. Ismerős ez a mozzanat . Juranics és Radivoj vállalkozása. Deli Vid dicsőségével (6. széthúzása és egyéb bűnei miatt küldte büntetésül az idegen sereget.).). hogy császári segítséget hoznak. a hazavonuló sereg szemléje következik (4)." Ezzel a vélekedéssel szemben a szigetvári sereg „JÉZUSNAK megszentelt hadnagya" vezetésével. három oldalról (10. hősi halálukat okozza (9. török ármánnyal. a várvédők seregszemléje. Heves ostrom. A keresztény hitért tudatosan vállalják a mártírhalált. ha volna is. Megoldás: Zrínyi ötszáz vitézzel kirohan. Delimán és Demirhám között (8). Páros viadal a seregek nevében Deli Vid és Demirhám között.). feleségünkért. eskütétel.). A magyarok hőstette túlmutat az országhatáron: „Mindenfelől ránk néz . Magunk tisztességéért és életünkért" vállaljuk. pl. Zrínyi előkészületei: lelkesítő beszéd. A siklósi ütközetben Zrínyi sikert arat. Most katolikus fogantatású eposz épül rá. Farkasics Péter. mint ebek". gyermekinkért. nincs „eggyesség" és „nincs szeretet köztök. Zendülés a török táborban. A pokol lakói is beavatkoznak. Zrínyi első kirohanása (11. a válasz az almási ütközet. Az ostromlók haditanácsában széthúzás uralkodik Rusztán. előbb Zrínyi ajánlja fel saját életét a feszület előtt. A Mindenható a magyarok vallási tévelygése (protestáns hitre térése stb. Meghal a siklósi hős. Zrínyi György útnak indul a királyhoz (5). tökéletes fegyelmezettséggel. Második tetőpont: az utolsó ostrom. azaz nincs megfelelő vezetés. Urunkért. Szigetvár elesik. A magyar diadal tetőpontja: a díván elhatározza a visszavonulást. a lovasparancsnokot.mutatja a választási lehetőségeket.).).). Deli Videt felesége. a magyarok a „leghenyélőbb népek". a törökre kicsapó sereg nagy pusztítást végez (7. Delimán és Cumilla szerelmi epizódja után Delimán visszatér.eredetileg bibliai motívum -: a magyar irodalomban már Rogerius mester siraloméneke is tartalmazza (a tatárjárást követően). összefogással állítja meg a hatalmas túlerejű pogány hadat. Cumilla meghal (12. Szolimán követe Zrínyinél jár. Borbála menti ki a török kezéből. a reformáció korában felelevenedik.).).).).). majd az eskütételkor az egész sereg egy emberként követi.

mondja a szultán). ki hiszen az török hitinek". mert jól esmerem én bolond kaurokat. strófájában tetőzik: Szulimán „visszamenéséről immár gondolkodik". századi politikusköltő-hadvezér saját keserű véleményét is magában hordozza. Hitszegő voltukat azonban már a gyulai epizód is előre jelzi. nevezetesen Vergilius Aeneis c. alkotása is példaként állhatott előtte. Ugyanakkor a Mindenható közli Zrínyivel sorsát és helytállását: „Martyromságot fogsz pogántul szenvedni. te okos horvát bán. az olvasó előre látja Zrínyi sorsát." A Bécsbe irányított segélykérések valóban rendre válasz nélkül maradnak." Szulimán „vitéz kezeid miát fog meghalni". ének 85.a szerző. a XVII. Az erkölcsi diadal a 13. versszak). hogy segétse senki magyarokat. Hogy hamar segitséget küld néked talán?") . valamint „hadbéli szorgosság" tekintetében a legnagyobb. A hódító sereget az óriási létszám és az „erő" jellemzi („evvel győztük mi meg keresztény világot" . Zrínyi Szulimánhoz az utolsó szablyavágás előtt már így szól: „Vérszopó szelendek. hogy az ellenfelet is felmagasztalja. Ezzel szemben Borbála.az nagy kereszténység". Ezzel a heroikus feladatvállalással az is szemben áll. Ugyanakkor a török érvelés („Bizol-é németben. halálát is csak egy távolról kilőtt „jancsár-golyóbis" okozhatja. amikor a második ének végén a feszület előtt fohászkodik. A propozíció Zrínyi személyét körülírja. egyetlen hibája: a szívében lakozó „kegyetlenség". Allecto az egész keresztény világról mondja: „Ne félj. . szakaszban jelentkezik. A várvédő Zrínyi nagyságát azzal is növeli a költő. eposza szolgál közvetlen mintául (1-2. Mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. A költő Zrínyi szakított a hagyományos 24 vagy 12 énekes (szimmetrikus) kompozícióval. A főhős sorsának előre jelzése (anticipáció) először az 5. hiszen a kereszténység mártírjáról szól a mű. Maga Zrínyi is szembenéz saját sorsával. Az eposz 15 énekből áll. a költő egyik reflexiója pedig pontosan kimondja: „Esztelen. Eposzi elemek tekintetében az első strófák közvetlenül az antik hagyományokhoz igazodnak. A felépítés mindenképpen barokk sajátosságokat mutat: ellentétes erők bonyolult harcából (két tetőpont után) jön létre végezetül a harmónia. Juranics és Radivoj az önfeláldozó segítségnyújtás ékes példáit adják. a cselekmény végkifejletét. világnak tolvaja"É A szigetvári hőssel ekkor már egyetlen török sem állhat egy magaslaton. hogy a széthúzás korántsem csupán magyar sajátosság. Szulimánt. és felajánlja földi életét Istennek. így figyelme a hős magatartására irányulhat. feltehetően Ovidius 15 részes Metamorphoses c. Az invokáció a görög múzsák helyében a „szűz Anyát". Deli Vid megálmodja a heroikus feladatra vállalkozó Juranics és Radivoj halálát. Maga Szulimán („az kinek Európa rettegte szablyáját") „vitézség és okosság". A magyarok ábrázolásában mindvégig az eszményítés uralkodik. egy bizonyos pontig. az ellenfelet megnevezi és feldicséri. Máriát szólítja meg. a törökök viszont fokozatosan elvesztik dicsőségüket.

Stílusában néhol feltűnik Homérosz hatása (pl. addig a magyaroknak önerejükből kell bizonyítaniuk. Hárpiák. (Emlékeztet a „kegyes". monumentális keretet alkotva a földi történet köré.). A magyarok közt ellenpontjuk a vitéz Deli Vidnek és hozzá méltó feleségének. A pokol. hogy a végső ostromba a pokol erői is bekapcsolódnak a támadók oldalán. a végső ostrom barokkos kavalkádjához nagy mértékben hozzájárulnak az istenek és a héroszok (Styx. Licaon stb. Az egyéni tulajdonságok néhol egyensúlyt teremtenek a két sereg között (Demirhám és Deli Vid esetében). helyette alapos és (a mű egyharmadát kitevő) terjedelmes expozíció olvasható. énekben). együttes hősi halála. párviadalaiból épülnek fel. sőt kényszeríti ki a szigetvári hős a várostromot. főként pedig tudatossága és szellemisége közti különbséget. de a kezdő és végponton a pokol és a menny is szerepet kap. hogy milyen körülmények között vállalja. a földön alakul. a bokorrímeket legtöbbször ragrímek alkotják. máskor eleve a magyarok erkölcsi fölényét jelképezik. Briareusok. Látnunk kell ugyanis. a keresztény . amely olykor nem is szimmetrikusan oszlik két félsorra (délszláv hatás miatt?). és a dicső halált vállaló magyar hősöket az égbe emelik. pl. Tantalus. a „rózsásujjú hajnal" képével indít a 8. Az enumeráció több helyen is megjelenik. Rusztán bég és Cumilla szerelmi háromszöge a törökök széthúzását. Furiák. Az eseménysor tehát a reális emberi világban. viszályait illusztrálja.) A hexametert a költő a hangsúlyos felező 12-esre cserélte. Hasonlóképpen példaértékű Juranics és Radivoj elvszerű kitartása. A főcselekményt epizódok sora alkotja. Mitologikus elemek is felbukkannak (pl. de a mennyei seregek is színre lépnek. ezzel a saját vértanúságát. A siklósi kalandban Farkasics személyes vitézsége emelkedik ki. éllandósult jelzős szerkezet (epitheton ornans) ritka. a kevés példák egyike a „jó Zrínyi" kifejezés. a Szulejmánnal érkező többszázezres hadsereget az első. és az zárja. Az eseményeket az indítja el. Az isteni beavatkozás mintegy közrefogja a történteket. azaz istenfélő „pius Aeneas"-ra. hanem inkább a históriás énekek hagyományait viszi tovább. Delimán. Zeneiség terén a Szigeti veszedelem nem igazodik a barokk stíluseszményhez. a sorsot fonó párkák alakja).és mennybéli erők harca csak a legutolsó összecsapásban társulhat az emberek küzdelméhez. felszereltsége. hogy a Mindenható a magyarok ellen küldi a török sereget. Atreus. A szerkezetben Zrínyi nem alkalmazza a szokásos in medias res kezdést. A rímelés is egyszerű. a nagy csaták mindig megnevezett hősök személyes tetteiből. Vergilius hősére.Az írói reflexiók számos helyen értelmezik a cselekmény fordulatait. Külső formai eszközök tekintetében a Szigeti veszedelem kevésbé igazodik az eposz hagyományaihoz. a magyarokat a negyedik és az ötödik ének mutatja be részletesen. Borbálának a példája. és látnunk kell előre a két sereg nagysága.

MOLIéRE Tartuffe (1664) . Ami az ember szemében „szerencse". Zrínyi György fog lépni.mitológiával keveredve (Luciper). a becsületes helytállás. Cumilla halálát tragikusan balszerencsés véletlen okozza. versszak). nihil aliud" (ČJó sors. műve elhódította a Szigeti veszedelemtől. hogy Zrínyi teljesíteni fogja feladatát („Jól esmerte Isten. az ki jóban el nem bízza magát. veritékezned". semmi másÇ). ha elveszti kölykét"É) a barokk körmondat jellegzetes szerkezetében jelennek meg: a mellérendelt hasonlító tagmondatok emelkedő ívű költői sorozata után következik a késleltetett főmondat. Zrínyi beszédében Balassi kifejezései visszhangzanak: „Ez a' hely s ez a vár légyen dicsőségünk. kegyetlen!" A halandósága miatt „nyomorult ember" egyetlen lehetősége: a „vitéz név". Farkasics Péter halálát lírai sorok siratják: „O. Az utolsó (ötsorosra bővített) strófában már nem a főhős.a szerző itt önmagáról is szól. az voltaképpen Isten rendelése (tizenötödik ének.mélyen megőrződött a magyarság tudatában. A hős várkapitány helyébe fia. hogy hű szolgája volt"). hanem a költő-hadvezér fordul imával a „Vitézek Istenéhez". A várvédő Zrínyi Miklós eszmei végrendelkezése: „Mert kell tenéked is követned engemet. Az eposz a jövőbe mutató mozzanatokat is tartalmaz. A várvédő Zrínyi Miklósnak és katonáinak hőstette . Zrínyi jelmondata: „Sors bona. „Mint fölyhő szél előtt"É „Mint magas hegyekből leszállott kőszikla"É „Mint fene leopárt. Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk". átkozott. Zrínyi az utolsó énekben lesz „Szigetnek Hectora". a hetedik és a tizennegyedik énekben). A kitérő költői hasonlatok („Mint mikor az fölszél"É. a hős várkapitány pedig kötelessége tudatában tette dolgát. elődei hős lelkének kegyelméért esdekelve. De kész szüvel várja szerencse forgását". majd „JéZUSNAK megszentelt hadnagya". „Boldog. Jóllehet a „nemzeti eposz" rangot Vörösmarty Zalán futása c. „Szerencse énvelem is gyakorta mulat". jelen van a negyedik. Isten látja előre. forgó szerencse. 19. Sokat járnod s fáradnod. s nem hallom meg üket"). Sztoikus bölcsesség ez.a dédunoka eposzának is köszönhetően .szól a költői reflexió a siklósi kaland után. a szerencsét meg kell becsülni. Zsoltáros-biblikus hang is jelentkezik ("Kiáltnak én hozzám. Szulimán mondataiban is megjelenik ez az elv: „az vitéz embernek Kell valamit engedni a szerencsének". A sorsot el kell fogadni. Zrínyi viszont előre tudja. a „jó hir-név". előre vállalja a hősi halált. A hősi helytállás méltatása soha nem marad el (pl.

„a rend" korában bármily mértéktelenség (szenvedély.5. ha kigúnyolnak.) A Tartuffe.megkülönböztetés nélkül . ha nevetségessé tesszük őket a világ szemében. tehát a hős saját vonásai . hogy hasonlóval vádolják . végleges változatában. l669-től játszhatták újra. akik a legszilárdabb hitről tesznek tanúságot. Moliére hisz az emberek. rögeszme) kártékony hatású. hogy nevetségesek legyünkÉ (MOLIéRE: ELŐSZÓ A TARTUFFE-HÖZ) Moliére a Tartuffe-öt 1664-ben. hogy ami szívedre hat.miatt válik nevetségessé. 5 felvonásos. hanem megjelenése. A szemrehányásokat könnyen vesszük. ha „mesterség a hit és árucikk a vallás". s ily módon kiteszi őket a szabadgondolkodók csúfolódásainak és rágalmainak. és csak hosszú csatározások után. azt azonban. nem bírjuk elviselni. a klasszicista szabályoknak és követelményeknek mindenben megfelelő .). (Párizs érsekének kiátkozó végzése szerint a Tartuffe „fölöttébb veszedelmes komédia. a „valóság és a látszat". hogy általánosabb legyen a figura. „az igaz és a talmi" összekeverése .komédia. hogy az emberek hibáit megjavítsa". A hiba a „vallás és a vakbuzgalom". de érseki követelésre XIV.Moliére csak azt veti el. / Képmutatás-e vagy igazi áhitat?" (I. de azt nem. eltűrjük. erkölcsök javíthatóságában: szerinte a komédia-műfajnak „az a hivatása. hogy rossz hírünk legyen. ezt „levetették vele". s ezek ostorozása. a Tartuffe alapvetően mégis jellemkomédia. Az első változatban a címszereplő még szerzetesi ruhát hordott.Nagy csapás a bűnökre.így verses formájú (páros rímű alexandrinusokban íródott) . A mértéktartás.mindazokat. Lajos betiltotta a darab előadását. s a jó ízlés szempontjából egyre megy a fél arany és a tizenöt sou [É] nyugodtan . viselkedése . de ő plebejusabb. mint tragédiaíró kortársai. beszédmódja.és helyzetvígjátéki elemeket." Az átdolgozott műben a rezonőr Cléante világossá teszi a valódi és a látszatvallásosság közti különbségét is: „Neked egykutya. Moliére felhasznál csel. leleplezése a műfajt is elfogadhatóvá teszi. nemcsak az Udvarnak és az esztétáknak akar tetszeni: „a színházban a józan észnek nincs külön kijelölt helye.nemcsak belső tulajdonságai. A klasszicista elméletet. és mindenfajta képmutató magára vehesse az író vádjait. az Udvar előtt mutatta be. Még felfedezhető a farce és a commedia dell'arte hatása. amely [É] az álszentség kipellengérezésének ürügyén módot ad arra. „a tetszés a fő szabály" alapelvet követi Moliére is. Versailles-ban.

egyenes vonalát. egyéni tulajdonságokkal is felruházott hősei egyszerre korának jellegzetes figurái és örök emberi típusok." Az író átveszi ugyan a farce-sablont . így a bűnök leleplezéséhez szükségesek. ami az emberekben nevetséges [É] aki hősöket fest. bizonytalan Tartuffe származása stb. azt csinálja.) Az eseménysor a célra irányuló helyzetek láncolatából áll.a főszereplők. A többi szereplő viszont éppen az erőszakos szándékok megvalósítását szeretné megakadályozni (ezért lesz igyekezetük rokonszenves a befogadóknak). mert Orgon . ha nem ismerni rá benne korának embereire. mert [É] nincs bennük [É] nevetséges finomkodás. hogy felismerjük ezeket a típusokat. a válságban levő család viszonyait. de valójában ezek csak eleve hibás jellemük illusztrálását szolgálják. amelyek céljához . Orgon foglalkozása. szereplői egy polgári család tagjai. A felvonás további jeleneteiben egyre több információt kapunk: a komorna Cléante-nak elemzi. valószínűleg Tartuffe . hogy a zavargások idején Orgon a király oldalán állt. A meglevő apa-gyerek-. akkor még deus ex machina-szerű megoldásokra is szükség van a szerencsés fordulathoz. mint [É] megragadni azt. ez adja a szűk időkeretek között pergő cselekmény egységét. A nyitó nagyjelenetből megismerjük az alapszituációt. családi előélete. anyós-meny-ellentétet tovább mélyíti Tartuffe-ről kialakított ellentétes véleményük (Pernellené dicsőíti. amit akar [É] de annak. Dorine és a gyerekek gyűlölik). de át is alakítja azt: legfőbb célja egy komikus vagy veszélyes embertípus bemutatása főként azért. társadalmi) helyzete olyan. mennyire elvakult a ház ura (közben egy utalásban arról is szó esik. A Tartuffe zárt rendszerű mű: a színhely végig Orgon párizsi polgár háza.rá mernék hagyatkozni a földszint javallására.). természet után kell festenie [É] és munkája semmit sem ér. 2. az időtartam egy nap (reggeltől estig). Alkotásmódjában a természetesség vezeti: „sokkal könnyebb nagy érzelmekre csigázni magunkat.ha nem. aki embereket fest.a haloványan ábrázolt fiatal szerelmesek a cserfes szolgálók segítségével egymáséi lehetnek az akadékoskodó öregek ellenére -. Moliére a valóságból csak azokat a részleteket emeli ki. A moliére-i séma-változatban a központi figuráknak vannak ugyan drámai szándékaik (ilyen pl.ígérete ellenére. a gyermekek zsarnoki kiházasítása). (Nem ismert pl. A főalak bemutatása után annak leleplezése válik fontossá. Moliére persze élettel tölti meg a hagyományos sémát." A kitűnő megfigyelő és gazdag élettapasztalattal rendelkező Moliére „alapanyaga" az emberi természet. járjon közben apjánál Mariane és Valér házasságának ügyében. Damis mostohaanyja bátyját (!) kéri. ugyanis a középponti szereplő (családi. (a komédiában nem szükségszerű) okozatiságát. hogy gyakran már lelepleződésétől megoldódhatnak a konfliktusok .

). Tartuffe fenyegeti meg őt . A szerelmesek majdnem szakítanak.). s bár az nem hisz felesége tervében. s így bűnpártolással vádolható (V. majd Cléante-ot részletesebben tájékoztatja is: egy politikai menekült iratait tartalmazza a Tartuffe kezébe juttatott kazetta .félreérthető viselkedésével . (a nyugalmát megőrző) Cléante bölcselkedik.). amikor a hallgatózásból dühöngve előrontó Damis Tartuffe-re támad (4. csendben távozó Elmira magatartása félrevezeti Orgont (5. fia (bot hiányában) a botozást megússza ugyan.). de Dorine kibékíti őket (4. a fél négyes ájtatosságra siet (IV. de az elkeseredett lány inkább kolostorba vonulna. hogy a családfői tekintélyére hivatkozó apa még aznap este meg akarja tartani lánya esküvőjét Tartuffe-fel.).tehát Orgon.).). újra együtt a család: a saját fiára sem hallgató Pernelle-né biztos az álszent ártatlanságában (3.).).).1. Damis heveskedik. hogy Elmira segíteni tud Mariane-on . Végre a színen is megjelenik („szent emberként") Tartuffe.megtéveszti.elbújtatja (III.a figyelmeztető jelzések ellenére .). hogy este meglesz Mariane és Tartuffe esküvője (2.a ház már az övé (6.). A már úgyis feszült légkörbe berobban a fordulat: Orgon közli lányával. és Damis leleplezési kísérlete olyannyira balul üt ki. az uralkodó ellenségével is barátságban volt.). aki a veszélyről azonnal értesült Valért . aminek elvesztése még a házénál is jobban aggasztja (7. s szeretné végre leleplezni őt Orgon előtt is. a botrányra hivatkozva. de apja elkergeti.). Damis kitagadásának hírére Cléante. majd Dorine leszidja a tehetetlen. mégis hajlandó próbát tenni (4.aki abban bízik. megátkozza (6. Orgon elmeséli megismerkedésüket és tovább dicsőíti pártfogoltját.az utolsó pillanatig hallgatja Tartuffe vallomását saját feleségéhez (5. ém a magát (mellét verve) bűnösnek valló hipokrita . Orgon homályos említést tesz feleségének egy kazettáról.).). A kétnapos vidéki útról hazatérő Orgon kizárólag védence hogylétéről érdeklődik (4.1. az apa megbékítéséért még Tartuffe segítségéhez is folyamodik. Elmira visszautasítja Tartuffe-öt s éppen egyezkedni kezdene vele Mariane-ról (3. és Orgon mindenét rögtön a csalóra íratja (7. aki szóvá teszi esztelen rajongását Tartuffe-ért. s csak a másnapi kilakoltatási parancsot hozó . Az apja döntése miatt felbőszült Damist Dorine . Miután megfeddi (dekoltázsa miatt) szemérmetlenségéért a komornát (2.). Az események tovább gyorsulnak: Dorine közli Cléante-tal. rá sem hederítve. az esküvőről nem nyilatkozik (5. „butuska" leányzót (3.). A félénk Mariane helyett komornája próbálja jobb belátásra bírni az apát (2.befolyásolására .).). Ťgy az asztal alá bújtatott Orgon . hogy Tartuffe-höz adja feleségül (II. Ezt már az eddig visszafogott Elmira sem nézheti tétlenül: elvakult férjét rábeszéli.húzza az időt (3. majd vitába száll sógorával.).1. hevesen ostromolni kezdi a ház asszonyát.). de mindenki tehetetlen (2.és a botrány elkerülésére törekvő. Amikor (feldühödve) végre kidobná a házából a képmutatót. hogy saját szemével győződjön meg védence álnokságáról (3.).1.). hajdani királyhűsége ellenére. de az.

Dorine addig vág Orgon szavába. majd rögtön ostromolni kezdi Elmirát. szerencsés fordulatként közli az összesereglettekkel.) és közeli időpontjának kijelölése (III.) A „kettőztetés" komikumát használja ki Tartuffe vallomásának helyzetismétlése: mindkétszer kihallgatják Elmirához intézett szavait.) győzi meg az ellenkezőjéről (5. Tartuffe-nek hozott.) jelenik meg a színen személyesen az.6.) után Valér még segíteni próbál. hogy Tartuffe feljelentette Orgont a királynál.2. ez a legjobb és legnagyobb.).5. kezdettől fogva minden roppant jelentős. A banális cselekmény eléggé érdektelen lenne a különböző formákban és szinteken megjelenő komikum. amikor az író már sok nézőpontból bemutatta.: Dorinet szemérmetlenséggel vádolja Tartuffe. amíg az „pofon akarja vágni. mozgalmas jelenettel.sokszereplős. hogy . ennek farcegesztusos folytatása: „Miközben Tartuffe kitárt karral előrelép. Goethe.). menekülésre nógatja (6. Ekkor a tiszt nem várt.).) Elmira „egérfogó" (cselvígjátéki) jelenetén kívül bohózati hatásokat tükröznek a helyzetkomikumra épülő szituációk: Flipote-on csattan Pernelle-né dühe (I. (új elem a megszokott vígjátéki konfliktus-sémában a kívülről jött betolakodó „áttételesen működő" cselekménymozgató szerepe. s felségsértés címén elfogatóparancsot adnak ki a család feje ellen.2. ezért Orgon szemét kell felnyitni. helyzetek tovább gyorsítják a tempót: a bonyodalmat indító házassági terv (II. és a nagyszerű szerkesztési megoldások nélkül. és valami elkövetkező még fontosabbra enged következtetni".6. akiről állandóan szó van. aki megtudta. hogy elfogatási parancsot a régóta keresett gonosztevőnek.1. [É] Nyomban. A komédia . de már késő: a rendőrhadnaggyal érkező Tartuffe megalázza az összeomlott családot. sokkal nagyobb akadályok: ezek leküzdéséhez már a család összefogása sem elég. a kidolgozott részletek.). Orgonnak a király megkegyelmezett (7.1.) Ennek az expozíciónak is következménye a címszereplő késleltetett belépése: csak akkor (III.). de nem sikerül" (II. s csak ezután (IV.). friss ötletek. A reménytelenség tetőpontja (V.„lojális" végrehajtó megjelenése (4. Valér. ill. in medias res kezdődik: a hősök veszekedés közben mutatják be egymást és a már kialakult viszonyokat. Ekkor még az esküvő megakadályozása a feladat.) válnak ismertté az új.a kor dramaturgiai szokásaitól eltérően . („Micsoda expozíció! Egyedülálló a világon. A jellemkomikum fokozását szolgálja bizonyos jelenetek egymásutánisága is (pl.5. de itt már csak deus ex machinával következhet be a szerencsés vég. a helyzetkomikum egyik nagyjelenete Orgon asztal alá bújtatása (IV. aki hatalmában tartja és félrevezeti a családfőt. de másodszorra a jelenet ellentétes hatást vált ki. ami e téren létezik.) azonnali lépéseket tesz szükségessé. A lendületes kezdés után az újabb események.

egoista. alázatoskodva) megjelenő kapzsi. számára ismeretlen a higgadt magatartás: Tartuffe első vallomása után (többek között) azért nem hisz Damisnak. hogy megint elnyomja ezt az érzést. s ez minduntalan félbeszakítja. ha a szobalány nem volna ott. hol elérzékenyülten engeszteli „testvérét" (III.). §k ketten . átöleli a csalót. Orgon jellemkomikumi kettőztetése az anyja.6. aki csak a saját akaratát érvényesítené a családban. Ťgy.egy náluk is „ájtatosabb" csodálata miatt . hogyan lép színpadra: ČLőrinc. cinikus. miközben ő maga félrevezethető.) Dramaturgiai funkciójuknak megfelelően más „rokon" vonások is megfigyelhetők a szereplők között: Orgon családja szangvinikus természetű (Pernelle-né harsány jelenetet rendez. álszentsége miatt eleve kártékony figurája a kezébe kerülő hatalomtól egyre félelmetesebbé válik. Bergson. hogy Dorine hallja a szavait. („Emlékezzünk csak. tettei alapján inkább tragédiába illő jellem. irtózik a botránytól. érzéki Tartuffe-ről. Amikor Dorine beszámol Orgonnak felesége betegségéről. (Tartuffe is „megkettőződik" a képmutató Lojális úr. gátlástalan. gesztusai teszik komikussá. hogy már [É] őszintén játssza. Annyira beleélte magát képmutató szerepébe. Orgon „mindig túloz szélsőségesen". és csak külső. a folyton ismétlődő kérdés: Čés Tartuffe?Ç egy felpattanó rugó nagyon is érzékelhető képét kelti bennünk.a vígjátéki jellemek megismételhetők. rakd vissza az ostort és a szőrcsuhámatÇ. aki még fiánál is hiszékenyebb és elvakultabb. mert szerinte Elmira „sokkal hevesebb volna ilyen esetben". mindig újra kezdve Elmira betegségének történetét. a törvényszolga személyében . és csakis így válhatik komikussá". hogy Tartuffe egészsége iránt érdeklődjék.7. a vitákat „elméleti szintre" vivő testvére . egyrészt a vallás álarcában (jámboran.) A szóismétlés komikus hatására épül Dorine beszélgetése a hazaérkező Tartuffe-fel. Bergson szerint „ilyenkor két elem van együtt. és egy gondolat. s az engedelmes Mariane is megváltozik kétségbeesésében). egy elnyomott érzés. Damis dühös kitöréseket. Tudja. tehát még később.a darab . és Tartuffe észreveszi Orgont" (IV. amikor a magát vádoló Tartuffe mellé Orgon is letérdel. „hivatalos" szereplővel győzhető meg. másrészt a zsarnok apáról. amely azzal szórakozik. Dorine meg." A szerkezetből következően a darabban kettős leleplezés játszódik le.(valós!) vallásosságukat eltúlozva válhatnak az álszentség áldozataivá. Pedig az asszony valóban tartózkodó. rászedhető. Tartuffe összetett. az író „több példányt" is bemutathat egy típus variációiból. az hátralép. naiv. s közben (ide-oda fordulva) hol ordítozva szapulja a fiát. A farce inkább szimbolikusan érezhető abban a tragikomikus jelenetben. de [É] akkor sem szólna másként.).megölelje Elmirát. hogy viszszaszorítsa ezt a rugót). amely rugóként felpattan. azzal szórakozik.

„szive hevülése". aki nyilván észrevette Tartuffe érdeklődését. éles szemű és nyelvű. magabiztosan kezdeményezhet vele megbeszélést. „ki titkon vétkezik. s szervezi meg Tartuffe leleplezési jelenetét. feleségem. intelligens. hogy igazságos királynak.„féltékeny az úrnőre". „tán eped is utána" -. az eseménysort eleve az ő hibás elhatározása indítja.) Elmira nem is családbeli helyzetéért.6. majd esztelen túlzással téveszti meg Orgont).) Elmira alkata ellenére.pedig a megtestesült nyugalom.) Moliére elítéli korának erkölcsi világát. rendnek kell uralkodnia. de a család érdekében állít csapdát. amikor nem játssza álszent szerepét (tehát amikor kettesben hiszi magát szenvedélyének tárgyával). „előzékeny vele". gyermekem. „vágya".lehet rendezni. hogy a másokra figyelő. királyi döntéssel . csak a véletlenen múlik Tartuffe bűnhődése. emberismeretét a szerelmi vallomása utáni helyzetben (III. (Jellemző. hogy a saját szeme előtt csábítsák el a feleségét. Az álszentség negatív érték. Ťgy Elmira. taktikus ellenfél (l. de nem is informálja az eseményekről. (Nemcsak Elmira hogylétéről nem érdeklődik. és rossz döntéseinek sora juttatja mélypontra a családot. először Elmirára (és eszközeire) van szükség.rezonőreként . „érzékei" miatt . nem szükségszerűség. józanság. hanem dramaturgiai funkciójáért válik fontos szereplővé: Orgon elvakultsága már nem leplezhető le (hagyományos vígjátéki) komornai cselvetésekkel.még Damis is Cléante közbenjárását kéri apjánál. annak már nincs is . azonnal önostorozásba kezd.nyilván hiszi is. merészségét. A kor hierarchiáját tükrözik a családi viszonyok: az apa bármily esztelen lépését „engedelmesen" és „szófogadóan" kötelesek fogadni gyerekei. elrendezi az ügyetlen fiatalok szerelmi félreértését). Moliére sokat emlegetett pesszimizmusa (emberismerete?) a családot a tragikus összeomlás szélére juttatja. Tartuffe erkölcsi tételei .) válsággá mélyíti. (A mű valószerűtlen befejezése vígjátéki konvenció. gyors reagálóképességét. Tartuffe túlságosan jó helyzetfelismerő. akkor.leplezhető le. Dorine csak eddig fontos szereplő (minősíti a főszereplőket. és az író . „bűn csak az. sőt felesége is. A képmutató Tartuffe csak saját gyenge pontján . / Nem törődnék veleÉ". s csak „kissé" lepődik meg a vallomáson is.„alkudozni az Istennel is lehet". mértékletesség. Ahogy egyre válságosabbra fordul a helyzet.): kockáztat. a vak Orgon meg majdnem hagyja. önbizalmát. és a kommunikációt is lehetetlenné teszi.bár valóban „személyes lekötelezettje" XIV. A meglevő feszültségeket (életfelfogás-különbségek stb. húgáért. ártalmas bűn. Lajosnak . majd az egész (kisemmizett és fenyegetett) család ügyét már csak „csodával" legfelülről. józan Dorine az első jelenettől célozgat Tartuffe Elmira iránti vonzalmára . a kazetta-ügyet is sógorának meséli el . aminek híre kel". hogy Orgon elsajátítja Tartuffe „etikáját": „ mégha itt előttem / Halna is meg anyám.

). akkor azt negatív alaknak tartjuk stb. amely az általánosra irányul.a szerző az őszinte érzéseken alapuló házasságot. a Don Juanban: „a képmutatás mestersége a legelőnyösebb [É] akinek van esze. rögtön gyanús (és ellenszenves) lesz. minden hasonlatosság egy típushoz komikumot is rejt magában [É] Jellemeket. (BERGSON) A fösvény. ha valaki. azon túlmenően. dönthet mások sorsáról.vétke" . ha úgy tetszik. autokrata apák . de emberileg nem alkalmas a feladatra. mint Pernelle-né. Az általános emberi értékítéletet és saját emberismeretét Moliére dramaturgiailag is kihasználja: ha valaki mindenkit ócsárol környezetében. a klasszicizmus szabályainak megfelelő. a „bennünk levő értékrendszerre épít a mű". MOLIéRE A fösvény (1668) Bizonyos értelemben azt lehetne mondani.közveszélyesek. és megfordítva a dolgot. feltéve. Ez pedig. az alkalmazkodik korának bűneihez" . Minden komikus személy típus. és követőleg az is. helyzeténél fogva. Az idézetek a legismertebb magyar fordításból. így. vagyis általános típusokat ábrázolni. éppen ezért műveinek állandó céltáblái az önkényeskedő. Moliére egyik legérettebb alkotása. az érzelmi szabadság (kialakulóban levő) értékét hirdeti a feudális családjoggal szemben.. nem azoknak az érdekeit képviseli. ami személyünkben máris kész.) Ťrói értékrendjének csúcsán a családi összetartás pozitív értéke áll. Vas Istvánéból valók. hogy a jellemen azt értjük. „az író által a műbe táplált értékrend s az értékek jelzése vezérlik tehát az olvasó véleményét" (Bécsy T.mondja a címszereplő. mindaz. ez tehát minden vígjáték célja [É] a vígjáték. vagyis ami automatikus működésre kész mechanizmus állapotában van. amiben ismételjük magunkat. hogy minden jellem komikus. ill. de prózai formájú . (Szinte a Tartuffe-öt kommentálja az alkotó következő művében. szinte észrevétlenül. az egyetlen valamennyi művészet közül.jellem-(szenvedély) komédia. . akikért felelős (mint Orgon).így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett . amiben mások ismételhetnek bennünket. hogy általános típusokat mutat be.

húsból és vérből való személyek csak függvényei". Teljes jeleneteket is átvett (ilyen pl. A mű expozíciója a már kialakult. „Bármilyen szorosan egyesül is a komikus fogyatékosság a személyekkel. a végkifejlethez szükséges néhány előzmény-információval. hogy megismerteti velünk ezt a fogyatékosságot. a fösvény-monológ. nevetségessé tétele a mű célja (Kényeskedők. a komédiairodalomban ez az egyik leggyakrabban kipellengérezett hiba. úrhatnám polgár. Tudós nők.Moliére más műveiben is megjelenik.sok más forrás felhasználásával. láthatatlan és mindig jelenlevő személy. torzulásra irányítja a figyelmet. konfliktusrendszere (természetesen) zárt. mégis megőrzi a maga egyszerű. ennek bírálata . Valér eltűnt családja után nyomoz.ábrázolt kórképe minden korban (és más műfajokban is) foglalkoztatta az alkotókat (vö. ettől egységesebb a cselekmény stb. Harpagonnal. A cselekmény egységét a középponti jellem. Harpagon pedig egyben „öreg kérő"-típus. főleg a Pantalone-típusokban (pl. pl. s életünk során még találkozni fogunk. és adósa adja a pénzt (kor-típus is!). de Eliz iránti szerelme miatt Harpagon .középpontjában a világirodalom egyik legismertebb (merész torzításokkal megrajzolt) tragikomikus figurájával. amelynek a színpadon mozgó. Harpagonnak már foglalkozása az uzsorásság.Moliére-nél különösen . okozatiságát a házassági intrika adja.) A téma . csak: pénzt. de „mértékletes" kora jó ízlésének (és saját dramaturgiai céljainak) megfelelően változtatta is az anyagot (Euclio véletlenül találja meg a pénzzel teli bögrét. elmagányosodás . Képzelt beteg stb.itt Eliz titokban férjhez ment. tartalmának súlya csakhamar a köznevek sodrába viszi. A fösvénység motívumának azonos tünetekkel . s akkor is. Scapin furfangjai). vagyonféltés. a farce-hagyományokra is építve . ő lesz a központi.). Botcsinálta doktor.szorongás. A tragédia egyéniségkeresésével szemben a komédia „olyan jellemeket ábrázol. A vígjátékirodalomban . A vígjátékíró művészete abban áll. Horatius: Első szatíra.gyakori köznévi cím eleve arra a hibára.Plautus Aulularia (A bögre) c. egyetlen család tagjai (és a személyzet) között bonyolódik. a bögre (ládika)-szerelmes félreértett azonosítása stb. pénzt! [É] Ezzel feküsznek. független létét.1. Csokonai: Zsugori uram). ha a jellemvígjátéknak tulajdonnév a címe. [É] Típusokat visz a színpadra [É]. hogy . egyetlen nap alatt játszódik. ezzel kelnek.a pénz imádatának torzító hatása. Azt mondhatjuk: egy ČtartuffeÇ É" (Bergson) Moliére nem törődött a dráma részleteinek eredetiségével.). Theophrasztosz: Jellemrajzok. ott a lányt már elcsábították. gyereket vár . mert a problematika örökké aktuális: „Mindig csak a pénz! Mintha mást nem is tudnának mondani. amilyenekkel már találkoztunk. darabját dolgozta fel. III. Harpagon párizsi polgár házában. közismert. pénzt. gyanakvás. melynek leleplezése. fennálló szituációt mutatja be.) A mű (a hármas egység klasszicista követelményének megfelelően) egy helyen. álmukból is ezzel riadnak: pénzt!" (Harpagon.

kénytelen pénzt kölcsönözni egy kíméletlen uzsorástól (II. Cléante felajánlja: apja visszakapja eltűnt pénzét. félreérti a helyzetet: „lopását" . Marianne bemutatkozik Eliznek (6.1.1.). Az ügyben döntőbírónak felkért. s retteg. hogy maga Harpagon az uzsorás. hogy mindkettőt kiházasítja (egy pénzes özvegyaszszonnyal.). Cléante újra felbőszíti apját: uzsonnát hozat (Harpagon számlájára).amit ő a lányra ért . hízelgő Fruzsina sem tud pénzt kicsikarni (5. Fecske segédletével. házasságközvetítője Fecskével az ő fukarságáról beszélget (3.titkárának állt.) és Harpagon siratja életének egyetlen (elveszett) értelmét (7. Fruzsina cselt eszel ki (IV. ha lemond Marianne-ról. hogy Marianne és Valér az Elizhez érkező Anzelm gyermeke (5. Harpagon kikutatja Cléante szolgáját (3. de a hierarchia csúcsán álló figura önző . s amikor a pénzközvetítővel véletlenül találkoznak otthon. aki titokban feleségül vette Elizt. Ebben Valér támogatja (III.nemrégiben ugyanis tízezer tallérhoz jutott egyik adósától. aki meglátja választottja és fia meghitt jelenetét (2. Közben Fecske ellopja a fösvény féltve őrzött pénzét (6. hogy szereti Marianne-t (3. Jakab „ítélkezik" apa s fia összetűzésében. monológ). először Fecske a gyanúsított (2. kiderül. Gyermekeit megelőzve .).). s az inas feltevése igazolódik (4. Cléante. A hétköznapi események. Valér.).akik terveikről beszélnének vele .. aki szegény. (Zabszár jelent . mindkettőjüket rászedi: így kiengesztelődnek (4.).). A ház ura összehívja az egész személyzetet. ő bosszúból a titkárra tereli a figyelmet.) Amíg Harpagon intézkedik.) . hogy ellopják a pénzét.).). fiatal lányt (4. konfliktusok rendszerében a mániákus. a fösvény viszont.). közben pedig fellöki gazdáját. aki így magára haragítja Jakabot.1.).1.).).).). és apja gyűrűjét Marianne-ra erőszakolja (7.).).beismeri (3. ő maga meg elvesz egy szegény.). s Cléante bevallja. aki „apja nevében" rögtön vallomást is tesz neki. majd meglepetten ismeri fel Cléante-ban szerelmét. özvegy anyja helyzetének javításáért kész Harpagonhoz feleségül menni.): Harpagonból még az agyafúrt.).). így apja úgysem egyezik bele az esküvőbe (2. lehetőleg pénzkiadás nélkül. így a fiatalok boldogságának nincs több akadálya (7. A csendbiztos nyomozása eredménytelen (V. lépre csalja fiát. de a dolgokat tisztázva újra összakapnak a lányért (5.).). A lány első látásra meg is retten az „utálatos" fösvénytől. Ugyanezt mondja saját helyzetéről húgának Cléante is: szegény lányt szeret. Fruzsinával megérkezik Marianne (3. de Fruzsina bókol helyette (5.). a szakácsot előbb Harpagon.bejelenti.valaki pénzt hozott (8. így apa és fia leleplezik egymást (2. pedig mást szeret (4. egy gazdag.).1. ám váratlanul kiderül.). meglett nemesúrral) még aznap(!) este. végletekig torzított. 9.). szerepet játszó Valér Harpagonnak ad igazat Elizzel szemben (5. mert este „díszlakomát" készül adni.). Amíg a fösvény ellenőrzi kertben eldugott pénzét. Harpagon ezért a törvény kezére akarja adni (4. ill. majd Valér botozza meg őszinte véleményéért (2. házasságkötésüknek csak a zsarnok apa fösvénysége az akadálya (I.

Meghatározza a szerkezetet. őt jellemzik. V. (Amikor Valér Harpagont igyekszik meggyőzni (I.. III.).2. már elpusztította apai érzéseit. felmerül tehát a cselvígjáték lehetősége. tehát a józanságot.2. a 32 jelenetből 22-ben a színen is megjelenik.5. 2. az csak hozzá méltó .) és a tetőpont (IV.) A boldog vég deus ex machina-szerűen.. hogy ne adja lányát olyan emberhez.7. a jellemet egy-egy vonással árnyaló komikus helyzet (I.. ez nemcsak közvetlen jellemzésüket szolgálja. szakítja minduntalan félbe Harpagon fösvénysége. Jakab Arlecchino-típus). akit ez nem szeret. aki rezonőrként Moliére negatív értékítéletét is közölheti az érdekházasságról. ill.4.). a túlzások (II.elhatározása indítja a szerelmi-esküvői bonyodalmat. Variálódnak a félrevezetések (III.. legsebezhetőbb pontján leckéztethető meg. (a „rugóra járó ördög"-effektust) ebben a művében is kihasználja az író. Anzelm a zárlatban a fiatalok érzelmeit.).szülő. „és az . váratlanul. melyek Harpagon .2..6. össze is foglalja „a közvéleményt"). II. szándékait minősíti. de ezen kívül humorforrás is lehet (l. zannikat szerepeltet (pl. túlzásokkal.alantas . de az író nemcsak nem folytatja ezt a szálat.1. a fordulat (I.3. IV.9. de a többiben is ő a középpont (róla beszélnek.).eszközzel.a pénzimádat legyőzi szerelmi.) .7. hogy két szerelmes (testvér)pár és két apa házassági szándékai kereszteződnek: Harpagon többször konfrontálódik Cléante-tal a pénz és Marianne dolgában is. A megtalált apa. A főhős változatlan és változtathatatlan jellem. a szókomikum hatását.1. III. Jakab.). hanem a várt. ettől zártabb.).). mely szorosan kapcsolódik monomániájához is. pl.).) közé. hogy Moliére csak azokat a részleteket emeli ki (nagyítja fel).1.anagnóriszmosz (V.) és a fellökés (III. szándékait tiszteletben tartó. helyzetét. Mivel minden (polgári és népi) szereplő beszédmódjával is egyénített. másodsorban özvegy és csak legvégül apa: a mű szerkezetében is ilyen alárendeltségben jelennek meg a motívumok .minél több oldalról történő nevetségessé tételét szolgálják. Valér Brighella -. Tartuffe) A fösvényben Moliére több népi szereplőt. természetességet képviselő Harpagonnal ellentétes jellemű . hogy aki ennyire monomániás. új elem a hagyományos vígjátéki sémában. így a cselvetéses intrika felesleges: a házasságközvetítő (a bizalmas szerepkörében) cselt tervez a fiatalok megmentésére (IV.1.1. Igazából minden mozzanat Harpagon jellemét.. Ezért laza a jelenetek oksági láncolata: néhány. Harpagon elsősorban fösvény.4. „Hozomány nélkül!". A mechanikus viselkedési formák nevetségességét.) bárhová beépíthető lenne az expozíció (I. A nagy jellemkomédiákhoz képest (l. és halmozza a helyzetkomikumi jeleneteket.1. Jakab „őszinteségi-próbáján" (III. sokszorosan véletlenül következik be. (Egyre nyilvánvalóbbá válik. Fokozó hatású bohózati elem az ismételt botozás (III.1. összeszövöttebb a mű.2. szokásos fordulatokkal ellentétben éppen az apja ejti Cléante-ot csapdájába. stb. 5.

hogy túlélje gyerekeit. . annak ad kölcsönt.. Annál nevetségesebb. és a „rugós ördög"-mechanizmus működteti minden rezdülését.). De egyáltalán nincs így. Bergson. 6. jelenet tematikus párhuzamával ellentétes a farce-jelenet (3. 5. minden egyes szereplővel konfliktusba kerül. cinikus gazember („adja isten" . amelyben az adós szembekerül az uzsorással. érintetlenül" (Bergson). Amikor megint látja a fiát. A mű során egyre rétegzettebb képet kapunk Harpagon fösvénységéből kinövő. Tehát a világhoz való viszonyában igazán nem egyéb. a fösvénység máris felpattan automatikusan. gyermekeivel való bánásmódját nézve valóban szörnyeteg.). ezt fejezi ki a gépies ismétlés". amelyet egy rögeszme mozgat. II. ha a fösvénység és az apai vonzalom ütközése az érzéseknek valami új s többé-kevésbé eredeti keveredését teremtené meg Harpagon lelkében. de az eltúlzott. a feszültségkeltés és oldás állandó hullámzása jellemzi a szerkesztést (I. rögeszmés gyanakvásáról. épp hogy említést tesz e komoly találkozásukról [É] a fösvénység elsiklott egy másik érzés mellett. Alig ér véget a találkozás. valóban az arany igazgatja. jelenet.). ill. aki „vállalja. érzelem éppúgy nincsen benne. kártékony társadalmi típusának. Valóban drámai volna a feszültség. hogy nyolc hónap leforgása előtt apja nem lesz az élők sorában" stb. a csúcspont az éles összeütközés az apa és gyermekei között (4. tragikomikus jelenete a „tragikus kétségbeesés és bukás dimenzióit villantja fel" (Poszler Gy. 4.) után tragikus összeütközés zajlik az apa és fia között (2.: az 1-2.és visszalépések következnek be. mint cérnán rángatott báb. a IV. Viszont azt a világrendet.automatikusan visszatérő szavak mögött szinte látjuk a körben forgó gépezetet. amiben él. hogy ellágyul" lánya könyörgésére. ezt bohózati tónusban ellenpontozza a 3-5..). Moliére nem ad felmentést a pénzével végérvényesen magára maradó Harpagonnak. [É] kiderül. A tragikomikumot is Harpagon monomániája teremti: „Van a Fösvényben egy jelenet. Harpagon azonban kegyetlen. „Egyéni viselkedését. végletes önzéséről . alighogy visszaszorítják.) Az író a komikum-változatokat gyakran a tragikum-lehetőség ellenpontozására is alkalmazza.). hogy apa és fiú áll szemben egymással.a Tartuffe-ben a „javítható" Orgon még „érzi. ezt Valér ironikus szövege oldja (5.).mondja.). akár az aranyában. minél inkább a maga világának törvényeit példázza" (Illyés Gy. amely szinte drámai: az. A pénzszerzés realitásán túl idegen a világban: saját szerelmi ügyében naivitása válik komikussá. felvonásban még gyorsabb előre.).: a már eleve szatirikus indítás (1. A nyelvi jellemzés remekeként számontartott nagymonológjában magából teljesen kivetkőzve mutatja meg visszafordíthatatlanul deformált személyiségét (még „akció" is jelzi elborulását: saját magát kapja elÉ). az apa máris mindent elfelejtett. kapzsiságáról.

ha védekezünk a példa minden hatása ellen. ijesztő rögeszme nem csak az harpagonoknak figyelmeztetés.") „Még ha feltesszük is. és az erkölcsnek nincsen erőteljesebb. aki „Szophoklészen és Euripidészen nevelődött" (Boileau). amelyek egykor könnyekre indították Görögország legműveltebb népétÉ (RACINE: EL§SZ• AZ IPHIGéNIéHOZ) A Phaedra. Szabó László . Párizs ízlése azonosnak bizonyult Athénével. A konfliktusok természete szerint jellem-. A mű magyar fordításai közül Illyés Gyuláé a legnépszerűbb.működésében ábrázolt. RACINE Phaedra (1677) Abból a hatásból. e művéhez is antik tárgyat választ. hogy A fösvény sohasem javított meg egyetlen fösvényt sem [É] elég az egészségeseket megerősíteni egészségükben. A fösvény a bőkezűnek is tanulságos [É] hasznos. akikkel összeütközésbe kerülhetünk. ahol az erény annyira kitűnnék. Racine-t is a nevelő szándék vezeti műve megírásakor („egy tragédiát sem írtam. zárt szerkesztésmódja alapján analitikus dráma. Jellegzetes klasszicista sajátosság a tanulmányjellegű előszó és a kötelező verses forma. örömmel jöttem rá. 5 felvonásos klasszicista tragédia. amiben Homéroszt és Euripidészt követtem. mint a szórakoztatásukkal". amíg hatását nem ártalmatlanítja a világ. ha nem is tud meggyógyítani kétségbeejtő betegségeket. hasznos. („Minden komikai hiba veszélyes. „a szenvedély és a lelkifurdalás drámája". ha ismerjük azokat. szerinte a szerzőknek legalább annyit kellene foglalkozniuk „közönségük nevelésével. nézőimet ugyanazok a dolgok hatották meg. melyet színpadunkon mindaz tett. ha ezt a jelenetemet színpadon látná?" (Cs. mint a nevetés" (Lessing). sok feldolgozásból ismert mitológiai történetet. mint éppen ebben"). Racine. mintája a mérce számára: „[É] folyton azt kell kérdeznünk önmagunktól: Mit mondana Homérosz és Vergilius. Mindig az antik mesterek példája. ha verseimet olvasná? Mit mondana Szophoklész. A betegségmegelőzés is értékes gyógymód. hogy a józan gondolkodás és az értelem minden időkben változatlan. hatásosabb gyógyszere.

beteg. ellenség). már felnőtt fia viszont Antiopé amazonkirálynőtől született. és megilletődve az iránta való bámulattól . az athéni hercegnőt.) érdekesek azok a cselekmény. évekig küzdött szenvedélye ellen. akinek Vénusz nem bocsátott meg. aki mást szeret. Pasziphaé pedig annak az Apollónak a lánya.talán elnyeri a nehéz természetű Euripidész barátságát is. Az expozíció az alapszituáció megismerése és a két szerelem (külső szereplők által kikényszerített) bevallása. a jelenetek belső logikája megbonthatatlan.beleszeretett (1. Ebből az érzelmileg túlfűtött. tragédiája volt. de fő forrása Seneca Phaedra s főként Euripidész Hippolütosz c. üldözte a fiút. A dráma alapszituációja: Phaedra. de tisztában van szerelme bűnös . Aztán az újabb kalandokra induló király Phaedrát is Troizénbe vitte. Az expozíció indításakor Theseus már fél éve távol van.szerint Racine három ógörög tragédiája közül „legalább egy bizonyosan első díjat nyert volna a dionüszoszi drámaversenyeken.). aki beleszeretett mostohafiába. tilalmakba is ütköznek (vérfertőzés.") Racine ismerte ugyan francia elődei feldolgozásait. (Az előszóban rajtuk kívül Vergiliusra és Plutarchosra hivatkozik.jel. minden mozzanat ezt a szituációt bontja tovább a műben. amelyeket Racine saját céljának és a klasszicista dramaturgiának megfelelően alakított. az időtartam egyetlen nap. Hippolytos eltűnt apja keresésére akar indulni. Már a cselekmény kezdete előtt fennáll a tragikus végkifejletet is magában foglaló teljes viszonyrendszer . éppen a fia gondjaira bízta. Phaedrát vette feleségül. amely eleve meghatározza az alapszituációt (Phaedra „Minos és Pasziphaé lánya": Minos krétai király az Alvilág bírája. A színhely Theseus athéni király tengerparti palotája Troizénban.ismeri be nevelőjének . hogy ezt leplezze. Theseus sok kalandja és első feleségének. hogy „megismerte Venust és rettentő hatalmát". A levert. kitérő nélküli. ill. minden motivált. így Pasziphaét (l. hogy távol legyen Ariciától. és magukra hagyta őket. akibe pedig Hippolytos szeretett bele. kész a racine-i érzelmi modell: valaki szeret valakit. öngyilkosságra készülő Phaedra pedig hajdani dajkájának vallja be. Itt nevelteti a király Ariciát. Minden helyzet. az istenek akarata -. akibe . hogy az ésszerűség és valószerűség jegyében létrejött francia klasszicista esztétika szabályainak mindenben megfeleljen a mű: zárt rendszerű. ezért minden leszármazottját. a cselekményvezetés egyenes vonalú. végül Theseusszal száműzette. feszült alaphelyzetből robban ki a tragédia. Racine eleve úgy választja tárgyát. kapcsolataik. és a szerelmek külső akadályokba. Ariadnénak elhagyása után ennek testvérét. a hősök jelleme.a mitológiai elemek.és jellemmódosítások. Minotaurus) és Phaedrát is üldözi). régi ellensége családjának egyetlen életben maradt tagját. főszereplői a királyi család tagjai.

A „nép szeszélye" dönt Phaedra gyermeke.Phaedra megtudja.). Theseus megátkozza. hogy „tisztázza. Oinone meggyőzi. de Theseus egy elejtett megjegyzéséből („Ariciáé szívének vágya mind" ) .). s a városban felröppen a hír. hogy bevádolja Theseusnak Hippolytost. Aricia is beismeri. De Panopé (hírnökként) közli. Az V.). hogy a király nem is halt meg (6. felvonásban Hippolytos Ariciát kéri. hogy Theseus trónját „el kell foglalni". de fél alvilági atyja ítéletétől. végül megragadja Hippolytos tőrét. Közben az athéni szavazás Phaedra fia javára dől el. amit csak akarsz. érvel / "Egyetlen nap alatt a szép erény soha / Nem lesz vérfertező s apjának gyilkosa"/. felvonásban Theseus . (Oinone vádaskodása a színen nem hangzik el!) A IV. és Neptunus azonnali bosszúját kéri (2. hogy felajánlhassa Hippolytosnak az athéni trónt (1. A megdöbbent. hanem csak őt utasítja vissza.).) . amit nyert (3.fiára támad. rossz sejtelmei ellenére."-3. Hippolytos és Aricia között (4. őt okolja végzetéért és elkergeti (6.a tőrt bizonyítékként elfogadva . A királyfi közli Ariciával azt a szándékát. s a jó hírére hivatkozó.). hogy Hippolytos nem általában a szerelmet. így (az újra öngyilkosságra készülő királynénak) felveti. hogy „vérfertőzéssel" Phaedra „inkább terhelve van". A II. megvallja szerelmét. és figyelmezteti Phaedrát. zaklatottan vall bizalmasának. a kormányzás lehetősége is csak azért érdekli. felvonás a két szerelmi vallomás előkészítése és megtétele. száműzi. bizakodik. hogy Theseust „legyőzte a halál". felvonásban Phaedra saját szerelmi vallomásának hatásával foglalkozik. vonakodó lánynak házasságot . hogy próbálja meg elviselni sorsát . Phaedra szól férjének Hippolytos érdekében. bevallja Aricia iránti szerelmét is. hogy „nem a birodalom a legbecsesebb".).). aki hiába védekezik. Villámcsapásként éri a hír (5. a vétkes szenvedély pedig „egyszerre bűntelen lett". A III. újra öngyilkosságra gondol. De Oinone Theseus partraszállásának hírét hozza. „hisz ártatlanul nincs mitől tartani" (6. a kompromisszumkész Oinone kérleli. Hippolytos oltalmát kérve. Phaedra hiába kéri tőle. aztán félreértést színlelő fiú visszautasítja mostohaanyját.).erre Phaedra rátámad. hogy visszaadja neki Athén trónját.). majd. Venushoz könyörög céljának eléréséért (2. / Feldúlt lelkemmel én tehetetlen vagyok.).a király persze fia „fortélyos ravaszságának" minősíti szerelmének bevallását (4. és távozik (5. Hippolytos. és elmondja „dadogó vallomását"(2. A hazatért király értetlenül elindul."-3. s bár végül sejteti. kísérje el száműzetésébe.). Phaedra nem ellenkezik („Tégy. hogy „Athénben a trónért már áll a párharc". hogy ily szégyent ne érjek.). hogy ölje meg őt. nem tud és nem is akar így élni („Azért halok meg épp. mindent reád hagyok. s mivel Phaedra életéért dajkájának „semmi se drága".). Ťgy Phaedra sorsa „új arcot ölt".). majd féltékenységéről szenvedélyesen. Phaedra már mitől ilyen zavart" (5. nem tudván tovább uralkodni magán.voltával. Phaedra szintén beszélni akar a fiúval: a férje halálhírére megkönnyebbült királyné először apátlanná vált kisfia érdekéről beszél.

de Racine nem alkalmazza azt az analitikus szerkesztési módszert. jelenetben Theseus halálhírére aztán mindkét tiltott. és . a drámai forrásoktól eltérően.. vérfertőző szemet / Vetni fiadra.1.gyorsan egymás után .ígér (1. a sűrítettségélmény olyan fokú. merevséggel. Ťgy könnyen teljesíthetővé vált a boileau-i hármas egység követelménye is. helyette Panopé hozza a hírt: a „szégyenszemre elűzött" dajka „magát a mély habok örvényébe vetette" (5.). (Aricia szerepeltetése. Racine a pszichológiai mélység irányába fordult: mozgalmas. 4. Racine-i bravúr a szerkezetben az első két felvonás párhuzamos felépítése: Theraménes addig vallatja Hippolytost.7. Ezért először Hippolytos keresi fel Ariciát.). másrészt Hippolytos jellemének módosítását. majd Phaedra Hippolytost (II. amíg az beismeri. kit gáncs nem illethetett" (7.). bűnös vonzalom látszólag tisztultan beteljesülhetne. s az események nagy száma mindig azoknak a költőknek volt menedéke. és elbeszéli a részleteket: a tengeri szörnnyel apja méltó fiaként harcoló királyfi testét a kocsiját elragadó. majd Hippolytos haláláról (V. az „egy hely".a híradások előbb Oinone. Szakítva a corneille-i formalizmussal. Valójában mindegy.). cselekménye a katasztrófa köré sűrűsödik. Amikor pedig a király a fiát hívatja.).. hogy megvallja szerelmét. hogy milyen a konkrét tér. egyrészt ezt a szerkesztést. a valóságtól elszakadt szenvedély (és analízise) egyetlen tragikus pillanatba zárt.). ill. Hippolytos jelenete mindkétszer előkészíti Phaedráét. hogy szerelmes.Ariciát lányává fogadja.). A bevett méregtől már haldokló Phaedra a még mindig bizonytalan Theseusnak végre egyértelműen adja tudtára: „ártatlan volt fia". Racine szembefordult a cselekménydrámával: „A legfőbb lelemény a semmiből valamit csinálni. hogy az „egy nap" inkább az előadás néhány órájának tűnik (holott nyilvánvaló. az érzelmek szépsége és a kifejezés előkelősége erősítÉ" (Előszó a Bérénice-hez) A Phaedra analitikus dráma a szó 'elemző' értelmében. a fiú utolsó szavaival ártatlanságát hangsúlyozta. 3.5. Theraménes már csak Hippolytos pusztulásának tényét tudathatja.). főként pedig Phaedra féltékenységének lehetőségét szolgálja. Racine ennek illúzióját teremtette meg. ill. 6. az érzelmek mozgásából írt drámát. hogy öt felvonáson keresztül lekössék a nézők figyelmét olyan egyszerű cselekménnyel. akik tehetségükben nem éreznek elég bőséget [É] arra. A 6. Phaedra pedig Oinone hosszas faggatózása után vall (I. fordulatos cselekmény helyett a benső világból. hogy ennyi külső esemény nem játszódhatna le 24 vagy 36 óra alatt sem). megvadult lovai roncsolták szét.) A katasztrófa fokozó hatású párhuzamos jelenetei . Utolsó pillanataiban bevallja: „én merészeltem. de hiába hivatja Oinonét. A gyötrődő Theseus tudni szeretné végre az igazságot (2. amely a múltbeli események kiderülésén alapul . ezeket követi (a színen!) Phaedra halála (V.az „áruló család pártütését feledve" . és üzenetében Ariciát apja gondjaira bízta (6.). én.. A király bűnhődik átkáért. melyet csupán a szenvedélyek hevessége.2.

A vadkacsa). [É] legyen bennük közepes jóság.a méltóságot. (A „Putifárné-mítosz" vándormotívumát.. örök emberi tragédiák zajlanak. Euripidész szőtte össze a Theseus-mítosszal).4.5. Aricia elől.Neptunus is azonnal „intézkedik" Hippolytos elpusztításáról. A magánéleti válságban háttérbe szorulnak a közéleti konfliktusok. híradásokban). jelleme (tévhite. a trónviszály lehetősége (rövid „átkötő" jelenetekben.) mozgatja az eseményeket. könyörtelenek. amely miatt sajnáljuk.Phaedrában is a királynét és apja feleségét látja (nem érti szenvedélyét. összetettsége áll.) Apjához való viszonyának alapja a mély tisztelet . bűntelen.6. állandóan menekül (ahogy színre lép.. ő követi el a „tragikus vétséget". (Eltér antik elődeitől: „emberi gyarlóságként"(!) az Aricia iránti tiltott szerelmet kapja Racine-tól. l. pedig korábban a fiú „nagylelkűnek" minősítette (II. A kevés szereplőből Panopé udvarhölgy a hírnök. A szimbolikus istenek nem adnak tanácsot. Ismené a bizalmas. A főhős számára nincs alternatíva. A mű középpontjában Phaedra alakja. váratlan megjelenése (III. Theraménes a bizalmas és a hírnök. mert Racine-nál „a benső világ apró rezdülései még a dialógusokba épített cselekvések" (Bécsy T. Venus „rejtőzködő isten".). s olyan hiba folytán bukjanak balsorsukba. IV. hogy megutálnánk őket" (Racine: Első előszó az Andromaque-hoz). végzetként sújtanak le .(mint pl.3.. 5. ill. kevés a műben a monológ (III. újabb párhuzamként mindketten szerelmüket szeretnék trónra juttatni. Oinone pedig a bizalmas és az intrikus szerepkörét tölti be. se egészen rosszak. megszállottsága. isteni törvényekre hivatkozik). az ártatlan áldozat tiszta. reagálásai csak válaszok külső történésekre. akinek a hős feltárhatja legbensőbb titkait.).2. Bellerophontész történetét.). Iliász. anélkül. később Phaedrától fut). Az írónak nincs szüksége szerzői instrukciókra sem. 6.) Phaedra mellett a többiek súlytalanabb figurák: Hippolytos. lelki gazdagsága). csak a vétség vagy a halál. Mivel a francia klasszicisták kitalálják a 'bizalmas' figuráját. ebben a műben Theseus halálhíre (I. Ťgy akciók helyett részletező dikciók zajlanak. Királyi családtagok . igazából ez a „cselekmény". az Oidipusz király vagy Ibsen drámái.. Ugyanakkor Phaedra passzív hős. Az író jellemábrázolási elveit is Arisztotelész véleménye határozza meg: „a tragikus alakok [É] ne legyenek se egészen jók. a gloire-t kell kifejezni a klasszicizmusban -. pl. vagyis gyöngeségre képes erény. démonisága. Vakon bízik az . gyengévé válik. l. Bár felmerül Theseus utódlásának kérdése. § a megtestesült jó szándékú engedelmesség. Phaedrát is csak saját szenvedélyének viszonylatában érdekli. de a mitologikus és királyi udvari keretek között itt általános érvényű.6. V. de nemeslelkűségében tehetetlen. (A tragédiát okozó főszereplő. de mindez Hippolytost is.).

Később Schiller és Hebbel ezt a pszichológiai hátteret még jobban elmélyíti. hagyja (egyre lejjebb zuhanva). harmónia. a pokolban pedig igazság". bűntudat. mely minden szereplőjét körülveszi.istenek. majd Ibsen és a naturalizmus ebből teremti meg a drámai miliő technikáját. az igazságérzetet is örökölte. hogy „Minos és Phasziphaé lánya". a gyengeségek (és apja hibái) nélküli Hippolytosba lesz szerelmes. Lelkét a múltból véres kalandok terhelték.). „Racine-nál jelentkezik először az a pszichológiai atmoszféra. kiadja magát.ekkor még győzhetne tisztaságvágya. azaz a világban játszódik a mű. tisztában van saját belső folyamataival. halálra szánja magát . hogy szerelme mást szeret (és egyáltalán: képes szeretni!). a tisztaságot és a tiltott szerelmet igazából csak a képzeletében élő. Totalitás-igényében egyesíteni akarja a méltóságot és a szenvedélyt. érzékiségét (a testi vágyat) is. mérték megtartása lenne királyné. mert „egy személyben egyesíti a poklot és az eget". bemocskolta a napot („a nap alatt". hogy a „tőr vall ellene" (IV. „ami az égben bűn. Belülről támadó vad indulatai külső okokra is visszavezetnek: származása a meghatározója paradox lelkének. elég neki. Ilyen ellentmondásokkal nem lehet élni: megzavarta a világ rendjét. amikor pedig megtudja. hogy ő vakon elhiszi a hazugságot. lelkifurdalás. őrült féltékenységében egy másik ártatlan pusztulását is kívánja .). Lelke szélsőséges. majd őrjöngő féltékenység lesz úrrá rajta. Apollo Phaedra őse). azért távozik (a világból). az ártatlanok szükségszerű győzelmében. befolyásolja. (L. elítéli saját gyarlóságát. végletes állapotok között háborog: a szenvedély őrületének megvallása után szégyenérzet. a zárlatban ő fogalmazza meg a fennálló világ erkölcsét. majd visszautasítják vallomását. Előbb felfedi titkát valakinek. Goldmann szerint e tragikus hősnő pontos definíciója az. szánalom. Phaedra kötelessége a rend. sértettség. hogy helyreálljon a (kozmikus és társadalmi) rend. zsarnoki atya.2.IV. anya és feleség -. de a műben az ő útja már a megtalált megnyugvásból (I. Ez az uralkodó atmoszféra lesz aztán az egyik legfontosabb stílusjegye a franciás drámának. a világ igazságosságában. szenvedélye eluralkodásának pillanatától harcol végzete ellen. analizálja.). A mű értékrendje Racine janzenista szemléletét tükrözi. Ugyanakkor végig megőrzi fenségét is. ismeri.) Ahogy belép. magyarázza.1.ez állapotának mélypontja („vesszen Aricia". egyetlen nyugodt pillanata sem lehet.6. vétsége.) a katasztrófa és a felejtés után a (majdani) béke megtalálásába tart. s O'Neill nagy lélegzetű darabjai is" (Almási M. Csehov világa is erre a miliőtechnikára épít. ehelyett az újabb helyzetek újabb bűnt (és újabb érzelmi állapotokat) váltanak ki belőle. hogy ártatlan bűnhődjön. bírálja magát. Theseus. a hős mitológiai király erős. és azt is. Egész pályáját és világnézetét a Port-Royal kolostor és a Versailles között feszülő . Gondolkodás nélkül átkozza meg fiát.

hogy az a bölcselő vagy feltaláló. a piros (pirulás) az egyetlen jelzett szín.. A részleteket Somlyó György fordításából közöltük. SWIFT Gulliver utazásai (1726) Éminden újabb műtét után világosan megállapítottam. megvalósítandó cél (a pozitív érték) a nyugalom.az ismétlődő kulcsfogalmak. bűnének perszonifikációja. járom. szörny. menekül. tűz stb.: a Hippolytost elpusztító. szerelem. 12-es jambikus sorokban fordítják magyarra. Racine-nál minden a szerelem" (Babits). a pusztulást okozó szenvedély csak negatív érték lehet. ill. „vért. erény. minden rész-kép visszautal korábbi. végzet. a konvencionális szavak titkos gondolatokat asszociálnak. hogy mennél tovább haladunk. rejtőzik. ég. elárul. de világos szövegét . ártatlan. gyáva. füstöt. aki a természetben jelentkező repedéseket és szakadásokat össze tudja forrasztani és fércelni. Mindebből méltán vontam le magamnak azt a következtetést. mintha a szerelem mély poklaiba ereszkedtünk volna. szégyen. isten(ek). sokkal nagyobb szolgálatot tesz az emberiségnek és . vétkes. A kegyelem nélküli világban az elérendő. az egyre több jelentéssel gazdagodó képek rendszere hálózza be. sors. A páros rímű alexandrinusokat (hagyományosan) 13-as. tüzet" okádó szörny Phaedra vágyának. füst. a metaforikusak: út. (A leggyakoribbak: dicsőség. A dráma a végén mégis avval az ízzel hagy. Lajos udvarának világi szelleme jelentette számára.) „Racine varázsa: ahogy az elnyomott költészet keresztülizzik a hideg és konvencionális formákon". rá vonatkozó képekre.a mitológiai jelképek mellett . Az eleve elrendelés hitelve. A Phaedra hatását nyelvi megformáltságának is köszönheti: választékos. pl. halál. az emberi szabad akarat hiánya a végzetszerűség érzését adja. az ember egyedül áll a sorssal (Istennel) szemben. a műben a szerelem pedig eleve a „végzetes tűz". s boldogságát csak a kegyelem és a kiválasztottság állapotában találhatná meg.ellentétes életfelfogás alakította: a beléoltott janzenista szemlélet ellenpéldáját XIV. „a rendben sorakozó versek mögött örvények rémlenek. gyűlölet. nap. a hibák számban és terjedelemben annál inkább növekszenek. vér.

aki ma köztiszteletnek örvend.hasznosabb tudományra tanít bennünket. A viszonylagosság hangsúlyozásával és a kicsi-nagy dimenzió középpontba állításával a komikus helyzetek sokasága jön létre. a tágabb valóságban azonban a nézőpontok sokfélesége lehetséges. illetve nagyobb az emberi világ normájához képest. Lilliputba. Hazájából egyre erősebben elkívánkozik. de azoknak egyúttal torzított tükre. megfogalmazható tanulság. illetve az óriások szigetére. Lilliput császára „a világ legvégső határain is túl uralkodik. A törpe lilliputiak agresszívek. mi a valóban nagyszerű. s aki feltép és leleplez minden hibát. az utolsó részben pedig már maga az ember lesz a mind élesebb kritika tárgya. mint az. Az első két utazás végpontja a törpék. hanem sokkal inkább a belőlük és általuk megfogalmazódó. mi a jelentéktelen. Gulliver szenvedélyes utazó. képességeinek tolakodó fitogtatásával. de félelmét pózolással. A méretbeli kicsinység-nagyság egyben azt is felveti. képtelen hosszabb időn keresztül otthon maradni. illetve milyen személyek. Swift ezzel arra figyelmeztet. a kalandvágyó hajóorvosnak négy fantasztikus útját írja le ebben a regényben Jonathan Swift (16671745). esetleg csupán akarnak nagynak látszani. paródiája is. és végül nem ." (SWIFT: HORD•MESE C. melyek a nagy felfedezések korától rendkívül népszerűek voltak. azaz Brobdingnagba (az előszó helyesbítése szerint: Brogdingragba) vezérli Gullivert. Gulliver első két útja A regény első két könyve a törpék országába. akárha valaki a bonctant tartaná az orvostudomány végső céljának. hogy a kicsi fél a nagytól. Az aránykülönbségek tanulsága. amelyekben minden méret kisebb. Fogalmaink. Ťgy hát időnként tengerre száll. hogy minden viszonylagos. idővel azonban egyre inkább meghasonlik vele. A harmadik könyvben az emberi szellem tévelygéseit teszi nevetségessé az író. Gullivernek. fellengzős gesztusokkal leplezi. ŤRéSéB•L) A mű az utaztató regények sorába illeszkedik. ezekben elsősorban a különböző társadalmi rendszerek megítélésére van módunk. Olyan képzelt világokat alkot tehát Swift. minden királyok fölött király". türelmes. de ezúttal nem a kalandok érdekessége adja a mű magvát. jelenségek látszanak nagynak. illetve az óriások országa. „kinek lábai alatt a föld legmélyebb mélye a zsámoly". a hozzájuk képest óriási Gulliver viszont jámbor. Világjárási vágyát nagy mértékben az otthoni szűkös megélhetés ébreszti. de idegenben eleinte még lelkesen dicsőíti Angliát (és Európát). egy új dimenzióból való szemlélés minden ítéletünket módosíthatja. továbbá viszolygása az orvoskollégák kétes jövedelemszerzési módjaitól. ítéleteink csupán a saját megszokott nézőpontunkból látszanak egyértelműnek és logikusnak.

avagy csupán megvakítsák és halálra éheztessék). az önzés.lesz hajlandó részt venni az ellenlábas ország. és íjjal-nyíllal felfegyverkezve hatalmaskodnak hősünk fölött. a két ország egyébként békében élne egymás mellett. a tiszta értelem. A törpék. Látszatra Lilliputban is a józan gyakorlatiasság és az erkölcsösség uralkodik (pontosan kiszámítják pl. mégis fenn kell tartania hadsereget (a közelmúlt zavargásai miatt). nem véve észre a király leplezetlen megdöbbenését. másrészt elszakad a gyakorlattól. Brobdingnagban visszaszorítják ugyan a korrupciót. Lilliput urai a belső ellenzék támogatása miatt tekintik ellenségüknek a szomszédos Blefuscut. Gulliver harmadik útján a felvilágosodás vezéreszméje. annak visszásságait mutatja be Swift. a király az egyeduralom fenntartásáért. de sajátos. a puskaport. ennek Lagadó nevű fővárosában) és a . A törpe lilliputiak azonnal megkötözik a tengerparton alvó Emberhegyet. az Emberhegy fejadagját. a gyors és célratörő ügyintézést a bölcs király mellett tanácsadó tudósok biztosítják. az igazságosság és megértés uralmát. hanem egyrészt a hatalom szolgálójává silányul. A több kis utazásból összeálló harmadik úton a tudományosság uralkodik egyénen és társadalmon egyaránt. Brobdingnagban viszont Gulliver a törpe. de a felszín mögött. szatirikus módon. Lilliputban ezzel szemben angliai típusú parlamentáris királyság működik. mert még ebben a harmonikus társadalomban is szükség van a rend fenntartására (az arisztokrácia folyamatosan küzd a hatalomért. alattomban ott munkálkodik a kegyetlenség (kivégezzék-e óriás vendégüket. ő ajánlja fel lelkesen a bölcs királynak „technikai tudását". az ennek elnyomásában élő alsó tartományban (Balnibarbiban. Brobdingnagnak nincs szomszédja. Blefuscu („a világmindenség másik óriása") földig rombolásában. A harmadik és a negyedik utazás Brobdingnagban. az ármánykodást és a csalást szigorúan büntetik). Ez a tudomány azonban nem az ember kiteljesedését és szabadságát szolgálja. egyszerűen létezik. illetve az óriások politikai élete és államszervezete is számos tanulsággal szolgál. A tudományoskodó butaság különféle változatait látjuk a repülő szigeten (Laputában). az erőszakosság és az önelégültség megnyilvánulásaira sorol fel számos példát. A valódi nagyság nem szorul minduntalan bizonygatásra. a nép pedig a szabadságért). Gulliver első gazdája a végsőkig kiszipolyozza a parányi emberkét). az ún. de az emberi önzést és lelketlenséget nem tudják kiküszöbölni (pl. a tudomány hatja át. a racionalizmus egyértelműen a középpontba kerül. A józan ész. Brobdingnag életét mégis a bölcsesség. felvilágosult abszolutizmus államában a királyi bölcsesség már jelentős szerepet játszik. Az állam létének elengedhetetlen tartozéka az erőszak. Az első két kötet a kicsinyesség.

A sokféle groteszk „tudományos munkálkodás" (pl. amelyet korábban még buzgó naivitással dicsőített. hiszen az emberek fizikai. A bámulatunkra méltó fizikai és matematikai tudás révén készített repülő sziget (a mágnesességet hasznosítva) képes a levegőben úszni. de gyakorlatban a termékek. A világjáró hajóorvos elsősorban az ókor jeles személyiségeit idézteti maga elé. hogy Gulliver ezeket az élményeket már meglehetős egykedvűséggel éli át. sőt erkölcsi . az Utópia szerzőjének. szellemi. Ezzel a nemes célkitűzéssel szemben azonban az öregség Luggnaggban a halálnál is nagyobb katasztrófa. Hősünk ekkorra már kiábrándult a keresztény civilizációból. az emberi beszéd egyszerűsítésére. Aki virágzó gazdálkodást vezet. a műfaj atyjának és a szellemi elődnek adózik ezzel a Gulliver utazásai írója. „fáradhatatlanul figyelmeztetve és felvilágosítva az emberiséget [É] az emberi természet állandó elfajulásának" növekvő veszélyeiről. Arisztotelész szájából azt halljuk. Már a házaspárok sem figyelnek egymásra. hogy az ókori nagyságok mellé Swift az azóta eltelt századokból egyedül Sir Thomas More-t állítja. az ebben a világban csodabogár. Ebben a részben már közvetlenül a felvilágosodás kritikusaként ítélkezik Swift. másrészt gyakran feltűnően emlékeztet „normális emberi" világunkra (pl. sőt közellenség. Gulliver a felvilágosodás eszmerendszerének alapján lelkesen kifejti. Gulliver szemlélődése Glubbdubrib szigetén. hogy a tömegvonzás elve (Newton tana) és a matematikai alapú világkép (Descartes elmélete) nem lesz hosszú életű. valamint a csillagászatban) lenyűgözőek az eredmények. Az emberi kultúrtörténet legdicsőbb személyiségeinek felsorakoztatása üde színfoltot jelent a kegyetlen iróniájú műben. Az emberi kapcsolat és a kommunikáció ellehetetlenül ebben a torzult világban. ők mentesek az „emberi természet egyetemes tragédiája" alól. azaz halhatatlanok is élnek. Luggnagg szigetén „struldbrugok". a napfény kivonása az uborkából) egyfelől a gúnyolódó Swift kegyetlen fantáziájának terméke. a besúgókról szóló részben). hogy az örök élet ajándékát mire használná fel: minél nagyobb tudást felhalmozva „a tudás és bölcsesség eleven kincsesbányája" szeretne lenni.két szomszédos szigeten (Glubbdubrib és Luggnagg területén). Az elméletben (a matematikában és zenetudományban. A legteljesebb kiábrándultsággal pedig a modern történettudományról szól az író. A lagadói Királyi Kitalátorok Akadémiájában pedig végül még ő is gunyoros javaslatokkal toldja meg az ott látott és hallott idétlenségeket. de mindez csak azt a célt szolgálja. hogy a király és tisztviselői az alsó tartományt féken tartsák. jótékonykodna és közösségi életet élne. sőt kiiktatására pedig máris vannak elképzelések és módszerek. a „boszorkánymesterek vagy mágusok" társadalmában folytatódik. észre kell vennünk. Rendkívül figyelemre méltó. a gyártmányok mindig félresikerülnek.

hogy mélységesen kiábrándulva bocsátja közre művét. felébreszteni.leépülésének nem vet gátat a halál. a keresztény európai kultúra és az egyetemes emberiség védőjének szerepét. Megjegyezzük. a nyihahák társadalmában viszont a tiszta szellem uralmára talál. Az utazás a „nyihahák" országában ér véget. Ezért nevezhető joggal a könyv „a világ legkeserűbb szatírájának" (Szerb Antal). a mértékletesség és a szorgalom diadalát. A negyedik könyv parabolája azt sugallja.Swift véleménye a világról és az emberről . kijózanítani az önelégültségből. a háborúk okait. Thackeray is tiltakozott ellene: „Swift sárba rántja az emberiséget. Az emberi faj menthetetlen.valóban kegyetlenül keserű. megelőzve Rousseau 1750-es híres írását (értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól). A XIX. a valódi felebaráti szeretetet és az őszinte jóakaratot tapasztalja. hogy maga az ember a földi világ legkicsinyesebb. gazdasági és kulturális életének visszásságait. emberszerű jehu csőcselékkel pedig képtelen azonosságot vállalni. az orvosok kuruzslásait.és itt hull le a hályog a szeméről. század kritikus szemléletű írója. hogy feladja kilátástalanná váló törekvését. hogy Swift már ezzel az 1726-ban megjelenő szatirikus regényével a kultúrpesszimizmus alapelvét mondja ki. ahonnan azonban ő mint jehu végül is kirekesztődik. és hogy „minden oka megvan az elkeseredésre". Az ostobaság és erkölcstelenség. a miniszterek viselt dolgait. leküzdetni megszokásainkat és előítéleteinket. Gulliver itt már arra kényszerül. hanem sokkal inkább felrázni. sőt kétségbe ejtő tapasztalataival azonban Swift nem kiábrándítani szándékozott. Megfogalmazza azt a végletesen keserű tételt." Gulliver kiábrándító. hogy megmentse őket a „civilizáció" „gyarmatosításaitól". Ebben a részben mesél a legtöbbet hazája társadalmáról Gulliver a vendéglátójának . részletezi az igazságszolgáltatás visszaéléseit. A regény elején olvasható bevezető levelek a mű kulcsmozzanatait értelmezik. A címszereplő Gulliver a kiadóhoz (barátjához és egyben rokonához) szólva többek közt arról ír. hogy az ember „jehu"-vá. Az utolsó keserű fintor: a meglátogatott országok hollétét a főhősnek el kell titkolnia az angol hatóságok elől. Az emberiségnek az ész és az értelem összhangját nem sikerül megvalósítani. A nyughatatlan hajóorvos útjainak tanulsága . azaz: Anglia. Részletesen ecseteli az emberek politikai. rávilágítani emberközpontú világképünk torzulásaira. Az undorító. legalantasabb. és nehezen fogadható el. az aljasság és kapzsiság megannyi példájára emlékezik Gulliver. . azaz ösztönlénnyé korcsosul. ugyanakkor legkérkedőbb és legártalmasabb lénye. Az optimális társadalmi formát kereső Gulliver eljut tehát a bölcs lovak valódi bölcsességgel vezérelt parlamenti demokráciájába. A bölcs lovak emberségében(!) és életrendjének harmóniájában nem lel hibát (sőt maga is ellenállhatatlanul közéjük kívánkozik).

A könyvek csatája stb. Ez a közlésmód ott kap különös jelentőséget. és az is könnyen belátható. Ennek direkt (nyersen gúnyos) formájával a lilliputiak politikai kötéltánc-gyakorlatának leírásakor találkozunk. hogy a londoni látogatóval „képtelenek voltunk gondolatainkat egymás számára érthető módon közölni". A közvetett jellemzésnél gyakrabban folyamodik Swift a nyíltabb gúny eszközeihez.A bevezető levél az ellen is tiltakozik. ahol a hős véleményének torzulását sejti meg az olvasó (pl. a szereplők esetleges (monológszerű) szövegei függő beszédként illeszkednek Gulliver mondataiba. Gulliver azonban nemcsak arról panaszkodik a bevezető levelében. A kalandvágyó hajóorvos mindenütt hamar megtanulja vendéglátóinak nyelvét. A Gulliver utazásaiban a következő pozitív értékek állnak az értékrend csúcsán: ésszerűség. a bevezetőben szintén közölt válaszlevélben). Gulliver életrevalósága (maga az élet) is hangsúlyos szerepet kap. A regényben különös hangsúlyt kap az állandó értékelés és újraértékelés. Swiftnek ez a regénye a szatirikus. de életének görcsös védelme ővele is olykor elfeledteti pl. Ezért is tesz Gulliver minden útjáról hazatérőben rendkívüli erőfeszítéseket arra. A kor vezető publicisztikai műfaja a pamflet. Hordómese. A regény legfőbb sajátossága épp a valósághoz való sajátos viszonya. Swift is több gúnyiratot ír a Gulliver utazásai mellett (pl. illetve . hogy az emberi valóságban meglévő. hogy a torzítások és túlzások ellenére „az egész művet az igazság szelleme hatja át" (olvashatjuk a kiadónak tulajdonított. hogy a fiatal tengerészek nyelvét már nem érti. megtörtént voltát bárki kétségbe vonja. de a benne élők részéről észre nem vett torzulásokra felhívja a figyelmet. közvetett formájával pedig Gullivernek az óriáspatkánnyal folytatott „hősies" küzdelme leírásakor. Anglia elvakult magasztalásakor). emberi méltóság. mégis mindvégig emlékeztetnek a „normális" emberi világra. utópisztikus. igaz emberség. A regény közlésmódja csaknem mindvégig a hagyományos epika keretén belül marad: párbeszédek nem kerekednek ki. hogy az emberiség ne járjon tévúton. hogy egy minden eddiginél teljesebb megértés volna szükséges ember és ember között ahhoz. az emberi méltóságot (életveszélyben hajlandó e magasrendű eszmék feladására). hogy a leírtak valóságos. hogy kalandjait elhitesse honfitársaival. mindent a címszereplő beszél el. a törpekirálynő palotájának tűzoltásakor: Gullivernek ez a tette a gyakorlatiasság és ésszerűség diadala. hanem arról is. hazatérte után azonban egyre kevésbé tud szót érteni embertársaival. A regény azt is sugallja. Groteszk hatást kelt az értékek keveredése pl. A fantasztikum és az abszurdig fokozódó túlzás szerepe ebben a regényben éppen az. sérti azonban az illendőséget és a törpekirálynő gőgjét. címmel). erkölcsi tisztaság. Jóllehet a kalandok a tapasztalati valóság határain túl játszódnak. s a legutolsó útja után már otthon érzi leginkább idegenül magát.

elkergetik a kastélyból. Ahhoz.nincs okozat ok nélkül . VOLTAIRE Candide vagy az optimizmus (1759) A rendkívüli kalandok. ez után pedig . amelyeket Candide átél. Az ifjú Candide Thunder-ten-Tronckh báró vesztfáliai kastélyában él. illetve lazán összefüggő kalandok sorozata áll. Az Eldorádó-fejezetig a főhőst a körülmények irányítják. meg kellett adni a valóság illúzióját. a végén megjavul vagy felkötik. A ház cselédei gyanítják. illetve hatodik utazásaként). A köztes kalandokat két részre oszthatjuk. A regény zárópontja a Rodostó melletti farm. közte egymással felcserélhető. A regény elején a főhőst kimozdítják nyugalmi helyzetéből. (RéZ PéL) A klasszicizmus Arisztotelészig visszanyúló értékítélete az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak. Az idézeteket Szentkuthy Miklós fordításában közöltük.ellenutópiaszerű művek hosszú sorát nyitotta meg. mindazokkal a kiegészítésekkel. hogy a báró úr húgának a fia. Kunigundának. hogy a Voltaire által is frivolnak tartott regény szalonképessé váljék. ill. vissza kellett vezetni eredetét a hellenisztikus korig (Héliodorosz: Boldogtalan szerelmesek). A magyar irodalomban a legkiválóbb követői Karinthy Frigyes kisregényei (Capillária. megpróbáltatásainak. Amikor Pangloss mester tanítását .) A regény elfogadtatásának feltétele volt a bölcseleti jelleg is. Mindenben az úr 1759. könyve. ahol összegyűlnek az életben maradt szereplők. A Candide műfaját tekintve leginkább a próbatételes kalandregény sajátosságait idézi: a történet kezdő és végpontja adott. A cselekmény ideje alatt a szereplők életkora nem változik. (Hasonló megoldást választ Defoe is a Robinson esetében. Ezt szolgálja a Candide második kiadásának alcíme: „Fordítás Ralph doktor úr eredeti német könyvéből. csak groteszkül felnagyított változatai a kor valóságos vagy lehetséges . Utazás Faremidóba .Gulliver ötödik. a világirodalomban Huxley Szép új világ c. voltaképpen nem is rendkívüliek. esztendejében". s ezáltal a műfajt a történetíráshoz kellett közelíteni.jelenségeinek. amikor meghalt. amelyeket a doktor úr zsebében találtak.szeretné bebizonyítani a báró tizenhét éves lányának.

A következő állomás Hollandia. Itt szemtanúi és szenvedő alanyai a földrengésnek. Vele. Szó esik a regényben a kor háborúiról. Cacambo. A tenger partján bérelnek egy tanyát. hogy mégsem halt meg. A szerencsés fordulatok után együtt a kompánia: Candide. aki a jezsuita főinkvizítor és a zsidó bankár kitartottja. melyet zsidó bankárok jelképeznek. a nyitottá váló világot tárja elénk. A jámbor Candide a vita hevében leszúrja leendő sógorát. a civilizálatlan törzsekről. Mivel Candide leszúrja a bankárt. Mikor megismerjük. Buenos Airesben Candide anyagi okokból kénytelen megválni Kunigundától és az öregasszonytól. század nagy élményét. a vallási türelmetlenségről. Sokszínű voltában. A Candide utaztató regény is. az utaztató művek sajátosságai információgazdag szöveggel társulnak. Itt feljutnak a Dél-Amerikába induló hajóra. a háborúnak álcázott tömegmészárlásból már elmenekül. Az ember ebben a világban bárkivel és bárhol szót érthet.Candide szándéka szerint alakulnak az események. tizenhét éves ifjú hölgy. majd két nap múlva tovább Velencébe. Jacques-ot kísérve jutnak el Portugáliába. a XVIII. s újra találkozik Pangloss mesterrel. sőt bárhol élhet is. Lisszabonban Panglosst felkötik. Martint. melynek nemzetek fölöttiségét a keresztény vallás. a gyarmatosításról. szolgájával Paraguayba mennek. A Párizsban töltött idő után Dieppe-ből Portsmouthba utaznak. majd Cádizba érnek. A próbatételes művek dramaturgiáját Voltaire csupán Kunigunda esetében nem követi. útjuk Eldorádóba vezet. hogy hősünk végre viszontláthassa Kunigundát. s egyre fogyó kincseivel indul Bordeaux-ba. Martin holland. A régi inka birodalom kincseit őrző eszményi országban egy hónapot töltenek. Cacambóval. a holland gyarmatra érnek. s így a Fülesek törzséhez menekülnek. ahol feltűnik Kunigunda halottnak hitt öccse is. A kastélyból kiebrudalt címszereplő előbb a bolgár-avar háborúba keveredik. ahol az imádott hölgyet Rákóczi fejedelemtől kiváltják. menekülniük kell. a francia kikötőbe. még végigszenvedi. majd kincsekkel gazdagon megrakodva Szurinamba. Találkozik Kunigundával. a pénz uralma. érte . A kiképzést. a különböző társadalmi berendezkedések és vallási ellentétek ellenére is egységes világ ez. Az út az olasz városból Konstantinápolyba vezet. akiről kiderül. Az egyetemességet. A pikareszk vagy kalandregény-forma. Előbb Avacenába. Pocurante olasz. melynek később jó hasznát veszi. a nemzetek fölöttiséget a szereplők hovatartozása is jelzi: Candide német. Voltaire az ősi regényformát sokfelé ágaztatja el. az öreg tudóst. ahol megismerkedik az anabaptista Jacques-kal. Itt a kivégzéstől csupán Cacambo ékesszólása menti meg őket. a kulturális és tudományos élet eseményeiről. Candide-ot egy öregasszony menti meg. a mindenhol jelenlévő jezsuiták. innen Rodostóba. az öregasszony. aki éppen katonai parancsnok. s itt élnek ezentúl mindahányan. Candide új útitársat vesz maga mellé. Martin. a regény végén pedig Candide megdöbben szerelme látványától. Pangloss. és a kibogozhatatlan hatalmi és politikai összefonódások biztosítják.

Nincs meg benne az élet eleven lüktetése és sokszínűsége. vagy Platón éllamának megvalósulása. a szövegösszefüggésből kiragadott néhány passzust. ám a végső egymásra találás kínos pillanatokat okoz hősünknek. A manicheusok XVIII. A két . Itt az emberek csak olyanok lehetnek. amikor a német bölcselő műveiből. mire birtokunkba kerül. Az egyéniség és különbözőség liberális elvét valló Voltaire elviszi innen hőseit. Az isteni kegyelem.. századra újraéledő eszméit vallja. tudománytörténeti elemzések (Simonyi Károly) egyöntetűen állapítják meg. mire hozzájutunk.. mely irányítja életünket. az Eldorádó-jelenetnek. iszonyúan szenvedett. szerinte a világot „Isten átengedte egy gonosztevőnek". hogy egyike az emberi gondolkodás legfénylőbb szellemeinek. a tudományok és a művészet támogatása.. A filozófiai kiindulópont Pangloss mester szájából hangzik el: „az adott világ a lehetséges világok legjobbika. században válik kétségessé. A regény végén azonban kétségeiről is hallunk: „. a gondviselés és célszerűség középkori bölcselőkig visszavezethető elve a XVIII. Ezért újabb műfaji meghatározással tézisregénynek is nevezhetjük a Candide-ot. „mint a többiek".és emberidegen hely. a szerencsétlen sorsú holland tudós. a „lex optimi" már a Candide címében visszaköszön. ha a regényt a filozófiai tétel cáfolatának tekintenénk. ha hiányzik a személyes boldogság: „. érnyaltabb képet kapunk. a nélkülözés hiánya. Pangloss mester látszólag mindvégig ragaszkodik elveihez. melyért küzdünk.járta végig a fél világot.. Ezt jelzik a tízezer méter magas hegyek. de mivel egyszer azt állította. Kunigunda metamorfózisával Voltaire az eszmény és a valóság filozófiai problémáját vetíti elénk: mi lesz az eszményből. azaz Voltaire számára negatív utópia? Vélhetően egyik sem. A legtökéletesebb államforma sem adja meg az ember számára a kiteljesedést és a megnyugvást. századi regénnyel szemben támasztott bölcseleti követelményeknek is. Voltaire eleget tesz a XVIII. A voltaire-i állameszményből jelen van a felvilágosult uralkodó. amelyek körülveszik." A tétel és egyéb filozófiai megállapítások Leibniz Theodicea és a Monadológia című műveiből valók. Leibnizről mértékadó filozófiatörténeti munkák (Bertrand Russel). Az Aranyország vajon az eszményi társadalmi berendezkedés-e. Leibniz híres-hírhedt törvénye. ha a történet szintje helyett a szereplőknek az optimizmus törvényéhez való viszonyát vizsgáljuk. hogy minden jól van ezen a földön. ha nincs itt Kunigunda?" Másrészt Eldorádó a maga tökéletességével világ. viselte el a szenvedéseket. Candide mégis elvágyik innen. bár réges-rég nem hitt már benne. a józan belátáson alapuló vallás és egyistenhit. Kunigunda a kulcsa a regény egyik legvitatottabb részének." Az ellenkezőjéről akarja meggyőzni Candide-ot Martin. ezentúl sem állíthatott mást. s a probléma újragondolását a lisszaboni tragikus földrengés is sürgetővé tette. de mi haszna. Voltaire viszonylag könnyű módszert választott. Egyszerű megoldás lenne.

leegyszerűsíti azt.szélsőséges véglet között hányódik a címszereplő. Ezzel az egyszerű és alapvető tanítással fejeződik be Voltaire Candide című regénye. amikor az okok és okozatok láncolata számára kedvezően alakul. mind pedig . Ez a furcsa gyengeség talán leggyászosabb hajlandóságunk: mert hát van-e butább dolog. Amikor nem.] rablóvá és gyilkossá tette. aki szerint a világot azért teremtették. A szorgalom.kissé kényszeredetten .Pangloss elfogadja: „a munka pedig arra jó. Minden merev filozófia. milyenek a többiek?" De vajon igaza van-e Martinnak. a záró fejezet a paradicsomkertbe való visszajutás szatirikus képe. de nem is a pokol.. Ha nem megmagyarázni. Már a negyedik fejezetben megkérdezi: „•. de hát szeretem az életet. egyre hordoznunk azt a terhet. de egy kisebb részét a magunk törvényei szerint is irányíthatjuk.. de Martin kiábrándultságának sem. hogy megragadhassa az életet. amelyet bármikor eldobhatnánk?" A regény utolsó fejezetében az öreg török tanácsát mind Martin. A műből vett idézeteket Gyergyai Albert fordításában közöltük. KLEIST Kohlhaas Mihály (1810) Jogérzete [. Földünk nem az édenkert. hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat. még talán boldogok is lehetünk. merre vagy legeslegjobb világ?". hanem élni akarjuk életünket. a bűnt. melyet az öregasszony fejt ki Candide-nak: „. Martinnak ad igazat.. Pangloss tanításával szemben sokasodnak a kételyek: „Ha ilyen a legeslegjobb világ. (RéSZLET A MB§L) Heinrich von Kleist (1777-1811) romantikus drámáinak és kisepikai . „hogy legyen min mérgelődnünk"? A történet szintjén jogosan kiált föl Candide: „Micsoda világ a miénk?" ém a főhős.. a szükséget. Pangloss véleményén van. Ha az első fejezet a paradicsomból való kiűzetés ironikus felidézése volt. Voltaire az élet és a filozófia problémájában az eleven és lüktető élet elsődlegességét hirdeti. Martin nem számol ugyanis az ember megmagyarázhatatlan tulajdonságával. a kitartás polgári erényeivel ugyan a világ kaotikus voltán nem tudunk úrrá lenni. ha az okoskodás helyett a munkát választjuk." Az elbeszélő a tevékeny élet fontosságát hangsúlyozza. Nincs igaza egyértelműen Pangloss mesternek.

Ezt csak a kamarások és tisztségviselők látják világosan.műveinek hősei rendszerint a kiismerhetetlen világrenddel szemben próbálnak megküzdeni nemes eszményeikért.hamarosan magára hagyják az igazság keresésében. a tronkai várkastély urának önkényeskedéseit kell elszenvednie. Hősies feladatot vállal. Kohlhaas tragikus hős. A lócsiszár először peres Łton kíván igazságának érvényt. Pere. vagy készek a lázadásra. és perét személyesen terjeszti elő Szászország fővárosában. századi német polgár. a sikertelen igazságkeresés bosszŁhadjárattá fajul. sértett önérzetének elégtételt szerezni. és elvakultságában tragikus vétségeket követ el. az igazságeszme megszállottjává válik az őt ért méltánytalanságok. de messze tŁllépi személyes lehetőségei határát. akik azonban . végül elfogták és kivégezték. Az események azonban tŁlnőnek rajta. Az egyre nekivadultabb férfi hű szolgáival. majd szabályos háborŁja a feudális Szászország ellen mintegy 8 éven át (1532-től 1540-ig) tartott. a birodalmi (sőt a lengyel-szász ellentét révén a nemzetközi) érdekekbe. noha ő maga nem ismeri fel. hogy elégtételt nyerjen. elbeszélés címszereplője valós történelmi személy: egy XVI. népszerűségét végül nem tudja. ezrei (ha nem is az övéhez hasonló erkölcsi tisztasággal) lázadnak. A bonyodalmat az idézi elő. Igazságának érvényesítése azonban Łjfent beleütközik a tartományi. A szélmalomharcban akad olykor egy-egy pártfogója. és az indulatokat ellene is fordítják. Célja csupán személyes jogainak az elismertetése s az. a Kohlhaast vádoló nyílt levele vet véget. a személyiség jogaiért. Eszeveszett ámokfutásának Luther Márton személyes állásfoglalása. Kleist elbeszélése csak a kezdetekben igazodik a történelmi tényekhez. elveszti sorsa irányításának utolsó esélyét is. embereket öl meg. Kohlhaas Mihály fájdalma mérhetetlen. a Kohlhaasbrücke nevű kis település büszke és megbecsült lókereskedője. de a szerencsétlen asszonyt az ajtónálló őrség durván megveri. A köznép rokonszenvét a lócsiszár ugyan már hadjárata kezdetén elnyeri. a sértett hős eközben kirabolta a brandenburgi fejedelemség ezüstszállítmányát. mert nem is akarja kihasználni. majd veszteségek hatására. az emberi méltóság érvényesítéséért. A Kohlhaas Mihály c. Felesége halálával fájdalma elviselhetetlenné fokozódik. hogy a hozzá hasonlóan kiszolgáltatottak százai. Az ő közbenjárására aztán Kohlhaas elbocsátja seregét. hogy egy ifjŁ földesŁrnak. és végül a politikai manőverek áldozatává válik. .felmérve a tartományi urak érdekeinek összefonódását . Kohlhaas a cselekmény kiindulópontján tehetős és jogtisztelő polgár a brandenburgi fejedelemségben. le akar számolni a bűnös földesŁrral. sérüléseibe belehal. de minduntalan kudarcot vall. a fejedelemségek és tartományok tisztségeiért folyó csatározások szövevényeibe. Kohlhaas ügye eleve politikai tartalmŁ. Drezdában. Felesége is megpróbál közbenjárni a schwerini tartományŁrnál. illetve a folyamatosan hozzájuk csatlakozókkal városokat éget fel.

és amikor csak gyermekeivel és szerettei emlékének megtisztításával törődik. hogy a nép hősünk iránti rokonszenvét valamilyen módon leszerelje. rádöbben tetteinek sŁlyosságára. valamint az Łrfi közvetlen környezete (szolgái. az önbíráskodás vétsége terheli (azt a törvényt szegte meg.jelzi.a sztoikus nyugalom. rokonai). Az igazságért és az erkölcsért harcol. amikor elfelejti a rajta esett sérelmeket. a felebaráti. amelyet 1495-ben Miksa császár hozott a wormsi országgyűlésen). Nem lesz tehát a számára megoldás. ahol a nem nemesi származásŁ személyeknek is vannak már törvényes jogaik. hogy utolsó perceiben lenyeli az uralkodó sorsát jövendölő cédulát. Kohlhaas polgár. seregeket felkoncoló. megalázott lócsiszár még arra is hajlandó. de eközben a brandenburgi fejedelemség bírói ítélete szerint a tronkai Vencel várŁrfi bűnösnek nyilváníttatik. A valláserkölcs tanítását. hogy maga is érzi elkerülhetetlen sorsát. Ekkor már szinte nem is kell. Hiszen ő éppen szilárd erkölcsi meggyőződése miatt lázad. épp az erkölcs védelmében ekkor még képtelen arra.ha felemás módon is -. és ezért vérpadra jut. a tronkai vár ifjŁ ura. rettegett bandavezér Kohlhaas Luther első szavára megretten. A jogaiban sértett. Amikor tragikus vétségét elköveti.de csak azzal. de igazságtalanságok és morális vétkek sorát követi el. Ugyanakkor épp a feudális anarchia főbűne. Megbünteti ugyan egyik ellenfelét. A Szászországot végigpusztító. hogy a világi hatalmak cselszövései ellen hiába küzd. hogy fegyveresek őrizzék. és jogosnak ítélik Kohlhaas Mihály követeléseit az elégtételt illetően. feltétel nélküli „megbocsátás" megoldását Kohlhaas Mihály eleinte nem fogadja el.de ezt is hiába kísérli meg. a gyengének bizonyuló szász választófejedelmet . lovagtársai. hogy megbocsásson az ellenségeinek. hogy meghunyászkodva „tartományŁri oltalomért" folyamodjék . megszerezheti magának és elhunyt felesége emlékének: a politikai érdekek közrejátszása folytán kétfajta ítélet születik Kohlhaas Mihály ügyében. a lócsiszár békés kiegyensŁlyozottsággal várja a halált. Vesztőhelyre kell jutnia. de tágabb értelemben a tartományi és birodalmi tisztségviselők érdekösszefonódásokkal teli csoportja.Kohlhaas személyes ellenfele Vencel. Magatartása a mű utolsó epizódjaiban . Csak akkor jut lelki békéhez. a misztikus dolgok iránti érdeklődés . E jogok érvényesítése azonban a gyakorlatban szinte lehetetlen. Az erkölcsi diadalt . Aztán belenyugvással lép a vérpadra. amikor belátja. századi feudális rendszer. és leghőbb vágya a lelki feloldozás elnyerése. de a világi törvénykezés ítéleténél fontosabb számára a saját erkölcsi és lelkiismereti tisztasága. és a lázadót elhallgattassa. Nem hagyhatja annyiban a neki mindennél fontosabb igazság megcsŁfolását. azaz maga a XVI. . A birodalmi törvényszék szerint vétkes volt „a császári közbéke megszegésében". akkor „a világ [É] iszonyatos rendetlensége" miatt lép fel. és jogainak erőszakkal próbál érvényt szerezni. abban a Német-római Császárságban. vagyis az „irgalom". A hatalom birtokosainak létérdeke.

Kleist a totális diktatŁrát kiépítő Łjkori hatalom természetét is elemzi. izzó indulatait is csak a tetteiből érezzük meg. Kohlhaas Mihály kálváriájának és harcainak elbeszélésére rendkívüli tömörség jellemző. szembekerülése áll. és ez a módosulás két részre osztja a szöveget. és bizonyos iróniával. és ez azért kelt drámai hatást. feloldja tragédiáját. romantikus színezettel ellensŁlyozza. elbeszélés (kisregény) egészében véve tiltakozik. és igazságot szolgáltat számára. A mű befejező részében Kohlhaas részleges diadala is csak az író elégtétele. Az elbeszélés stílusa a mű során változik. és Kohlhaas rendes temetésen nyeri el a végtisztességet. a XVI. . kulcsfontosságŁ jelenetben olvashatunk párbeszédet. Kohlhaas ivadékai pedig a következő századokban is közmegbecsülésnek örvendenek. A feloldás eszközeihez tartozik a misztikus-romantikus „amulett"-történet is. sárba tiporja az emberi méltóságot. Az abszolutisztikus rendszer azzal tetézi az alattvalók feletti uralmát. illetve Kohlhaas és Luther találkozásakor. pl. Az apácakolostorba való betörést az eső. stílusa megváltozik: mesterkélten tekervényes. a szász választófejedelem a lelkifurdalás büntetését kapja. Kohlhaas és a felesége fordulatot hozó dialógusánál. a vihar képei kísérik. Kohlhaas és Herse tényfeltáró beszélgetésekor. A felhasznált fordítás Kardos László munkája. Külső nézőpont érvényesül. villámcsapás érkezik az égből az eszeveszett követelés kimondásakor. hogy belegázol a személyiség legbelsőbb szféráiba. gunyoros lesz. elfogadtatja a szereplőkkel. A stílusbeli kettősség az író valóságszemléletének összetettségét érzékelteti: Kleist egyrészt az eredeti történet krónikása. századi eseménysor kapcsán a XIX. illetve a berlini és bécsi jogszolgáltatás bonyodalmait ecseteli. század eleji zsarnokság erkölcsromboló mechanizmusára mutat be példázatot Kohlhaas Mihály történetében. és mindezt cinikus szemforgatással.A lócsiszár történetének hátterében tehát a politikai és az erkölcsi értékek válsága. Doctorow: Ragtime). mert a főszereplő belső folyamatait. Az első egységre. Amikor azonban az író Drezdába helyezi át a cselekmény. cizelláltan körmondatos. a jogállamiságra való hivatkozással teszi. A tényközlő elbeszélő objektív közlésmódjából csak néha lép ki az író. másrészt feltárja hőse lelki válságát. Sütő András: A lócsiszár virágvasárnapja. Kohlhaas Mihály élettörténete további irodalmi feldolgozásokban is megjelenik (pl. Fiairól a brandenburgi választófejedelem lelkiismeretesen gondoskodik. A Kohlhaas Mihály c. továbbá Kohlhaas eredeti kivégzési módjának megváltoztatása (a hős kerékbe törése helyett „csak" lefejezésre kerül sor). másrészt a tényeket mint megváltoztathatatlan jelenségeket tudomásul veszi. A hős tŁlfűtött érzelmi igazsága és a közönyös magatartást tanŁsító „igazságszolgáltatás" ellentéte állandó feszültséget tart fenn.

folyóirat 1814-ben meghirdetett drámapályázatára készítette Katona József (1791-1830). századi tragikus eseménysora kapcsán. Az első felvonásban (mint hagyományos expozícióban) kibontakozik a drámai szituáció. máig fennálló érvénnyel. Témaköre rendkívül sokrétű. megjelennek az alapmotívumok. a jobbágyok (azaz alattvalók) pedig anyagi és jogi biztonságban élnek. A jogaikban sértett magyar főurak félrehŁzódnak. politikai és magánéleti konfliktusokat fon össze. hogy Gertrudis kétszínűen . ősbemutatója Kassán volt 1833-ban. és ugyanakkor a lélek tragédiája is. Nemzeti drámánk a magyarság létének a reformkor hajnalán aktuális alapkérdéseit taglalja. a nádor Bánk (a királynő utasítására) az országot járja. II. kettejük távollétében a királyi palota féktelen mulatozás színtere (a hatalmat birtokló merániak és a királyhű magyarok részvételével). Nyomtatásban 1821-ben jelent meg. Ottó herceg el akarja csábítani Bánk feleségét. a főnemesség szerepet kap az országvezetésben. A színpadi történések középpontjában az élősködő idegen hatalom áll. vele szemben felsorakoznak a lehetséges magatartásformák. és mindez (elsősorban az ötödik felvonásban) a főszereplők becsületének és önbecsülésének dimenziójában is tükröződik.KATONA JÓZSEF Bánk bán (1815. Petur bán összeesküvést szervez. megjelennek a válságos helyzetből következő személyes tragédiák. melyben az idegenek és a magyarok harmonikusan élnek egymás mellett. lelkiismereti válságokat jelenít meg. A politikai eszménykép a megoldásban világosul meg: a válságot csak a nemzeti király által vezetett önálló állam oldja meg. a dráma jelentős átdolgozás után. Endre király galíciai hadjáratot vezet. történelmünk egy XIII. A titokban hazatérő Bánk (itt indul a bonyodalom) Melindát Ottó társaságában találja. 1819) A Bánk bán a „nemzeti harc és a szerelem drámája." (S§TéR ISTVŹN) A mű első változatát a kolozsvári Erdélyi MŁzeum c. felrajzolódnak az emberi jellemek és törekvések. és hallja azt is. négy évvel később nyerte el végleges szövegét.

miután megdöbbentő tapasztalatokat szerzett „hazánk külön-külön vidékein". Világosan látja a veszélyeket („Itten Melindám. hogy csak a lelkiismeret szavát kövesse. és talán Bánk kezének megkötésére is. akár a személyes mártírsors árán is („Egy ménkőcsapás ugyan letépheti rólam halandóságom köntösét. amelyet isteni sugalmazásnak tekint. neve is az alaphelyzet középpontjában áll (féltett testvér. A hazafiságot illetően a külföldiek körében Katona háromféle típust különböztet meg. Rádöbben Melinda helyzetére. a világban „lézengő" lovag pedig a hazátlan haszonelvűséget vallja: „ott van a haza. az államrendet eltökélten őrzi. Bánk az első felvonás végi monológjában végiggondolja feladatait. ottan a hazám").nyilatkozik Ottó udvarlásáról. a hatalomból kiszorult magyar nemes. akivel egykor patriarkális viszonyban élt. saját eddigi elvakultságára. érlelődik a tragikus végkifejlet. Intő párhuzam: szülőhazájuk már teljesen idegen elnyomás alá került. epekedő szerelmi vágyakozás tárgya.és Petur házába indul. ill. a hűséges alattvaló (Tiborc) viszont nyomorban tengődik. fokozódik a drámai feszültség. A spanyol származásŁ Simon és Mikhál. Gertrudis számára pedig Melinda csak eszköz Ottó szórakoztatására. Petur megnyilatkozásait az idegengyűlölet és nacionalista elfogultság fűti. szerelmi rivális stb. majd a királyi udvarban. A haza és még hangsŁlyosabban a becsület ügyét akarja tisztázni. minthogy (ez Katona romantikus tŁlzása) „itt nem aljasul el a spanyol". hitves. Bánk Petur házában sikerrel csillapítja le az elégedetlen nemesek indulatait. Melinda testvérei viszont már hazájuknak tekintik Magyarországot. Melinda személye. Biberach porokat ad Ottónak terve végrehajtására. A megnevezetlen származású Biberach. A magyarokat is háromféle magatartás jellemzi: a király köréhez tartozó nemesség feltétlen lojalitással a meráni származású királynőnek is híve. végső kilátástalanságában fordul urához.). A két főmotívum Petur szavaiban jelenik meg először: „Nagy-nagy. Petur a nevet csupán jelszónak használja. hol a haszon". de még nem látja a megoldást. de az ezután érkező (és kétkulacsosan taktikázó) Biberachtól rémülten értesül a . de jóhíremet ki nem törölheti") . A merániak elnyomó idegenek. Az egész nemzet érdekét akarja szolgálni (az „elfáradt paraszt" is látószögében van). Bánk így magasztalja: „égi s földi mindenem javát szorossan egybefoglaló erős lánc". Elfogultságaitól (királyához és családjához fűződő kötelmeitől) most már meg akar szabadulni. leghitványabb közöttük a kéjenc és döntésképtelen Ottó. Az ország valódi állapotát Bánk. Mint a király helyettese mindenáron meg akar felelni az alattvalók bizalmának. a nádor csak az első felvonás idején ismeri meg. hatalmukkal visszaélve dőzsölnek. ami fenn forog játékon: a haza és Melinda". Gertrudis „fertelmes" magatartására. A második és a harmadik felvonásban a közéleti és a magánéleti motívumok váltakozásával növekszik a bonyodalom.

Endre megrendülten viaskodik gyászával és elfogultságával. pökhendi kérdéseire Bánk kemény vádakkal válaszol: ő most nem alattvalója a királynénak. magatehetetlen Melindát. akinek panaszáradata még inkább a merániak bűneire irányítja a figyelmét. Az ötödik felvonásban már a becsület. féltékenysége az őrület határára sodorja. és testvéri indulatból egy szennytelen nyoszolyának eltörése végett. Ottó tehetetlen dühében és szorultságában megöli a cinikus Biberachot. önkéntes jószolgálati küldetését már elvakult dölyffel játssza ki a királyné. A hazasiető Bánk zavaros helyzetet talál.Melindát fenyegető közvetlen veszélyről. A negyedik felvonásban érkezik el a dráma tetőpontja. Bánk a letartóztatott Mikhál gondjaira bízza kisfiát.a király távollétében . megtudva Gertrudisnak a magyar hazát sértő tetteit. a keresztre megesküdve tett vallomása alapján. a haza érdekére hivatkozik („felért az égre a sanyargatott nép jajgatása"). királyházban bordélyt nyitottál. majd a saját családi becsületének a megtiprására („ő jónevét ölé meg nemzetemnek rŁt öccse által")." Mikhál békítő. a tisztesség áll a középpontban. Gertrudis a női mivoltára hivatkozva követel tiszteletet. Először az országos „elbŁsulást". Bánk az Endre bizalmára való méltatlanságot veti a királyné szemére („lábat ad a bujálkodónak"). Tiborcéra pedig a megtört.kitépted kezéből a jobbágyi szíveket. Gertrudis erre Bánk házasságát és gyermekét átkozza. de a hírt gőgösen semmibe veszi. de gŁnyos visszautasítás a felelet. Bánk magabiztosan és önérzetesen vállalja tettét. Gyanítja a királyné bűnrészességét („épülj fel! Izmosodj meg. A nagyjelenetben Gertrudis gőgös. Megátkozza Melindát és gyermekét („elszakítja láncait". Petur utolsó szavával viszont megátkozza az „alattomos gyilkost". és az agg nemesembert börtönbe vetteti. Gertrudis ravatalánál II. A király becsületét tovább csorbítja. Gertrudis értesül ugyan az országos elégedetlenségről. az erre rátámadó Gertrudist leszŁrja. A királyné itt még az „Európa harmada" fölötti hatalomról ábrándozik. és Gertrudist ártatlannak mondja (Biberach utolsó. gondolat!"). az immár beszennyeződött családhoz fűződő kötelékeit). minthogy a lovag szerint a . a törvények megcsŁfolását tárja fel. a királyi trón végzetes tekintélyvesztésével vádol.„ura és bírája". Ottó felbukkanásakor Bánk megátkozza Merániát. ez Bánk becsületének első elvitatása. Ekkor már meghallja Tiborc szavait. árŁba tetted a törvényt [É] mártírrá tetted az erkölcsöt. a tébollyal küszködő asszony azonban kristálytiszta szavakkal a „koronák bemocskolójának" a fejére olvassa összes bűnét: „megloptad királyi férjedet . Melindát kimérten eltanácsolja az udvartól. hanem . hogy a merániak az ő nevét kiáltozva hurcolják lófarokhoz kötve Peturt (Endre hű emberét) és háza népét. A zendülők és a palotaőrség összecsapása közben megérkeznek a királyi seregek. Bánk most még utoljára Melinda becsületének visszaadásáért könyörög. A második tőrdöfés: Myska bán „orozva gyilkolónak" nevezi a tettest.

Erre Solom is átokkal fordul el az „alattomos gyilkos"-tól. mert annak elvesztése hiteltelenné és ezáltal cselekvésképtelenné tesz. a hazafiság változatai szembesülnek. Mint középkori magyar főŁrnak és mint autonóm erkölcsi személyiségnek. a hazafié és államférfié stb. de mégiscsak ő sérti meg az isteni világrendet. mert az szégyent hozott „Berthold nemzeté"-re. Petur viszont csak szűk nacionalista elfogultsággal kényes a magyarok becsületére. A hitvesi és hazafiŁi becsületét egyaránt egy általános. A becsület látszata Gertrudisnak is fontos: azért taszítja el magától unokaöccsét. részint abszolŁt kategóriaként mint az ember morális erényeinek összessége. Melinda holttestének behozatalakor pedig összeroppan. A személyes tisztesség azért a mű egyik sarkköve. és Bánkot nem bünteti. ezért éri Isten büntetése . ez az ő sorstragédiája. a kötelességek és a felelősségek több szinten ütköznek.). Bánk „oszlop módra áll". mert neki nyomasztó . a politika és az etika törvényei állnak egymással szemben. itt megyen GertrŁd. hogy Gertrudis „méltán" bűnhődött a magyar haza elleni vétkeiért. fiŁ. ki örök mocsok közé keverted hazádat!").ő Łgy érzi: jogosan. A néző előtt Melinda megvédi tisztességét. a becsület elvesztése Bánk számára is a legnagyobb csapás. hogy még az apai-férji vagy politikai-hazafias elfogultság vétkétől is tiszta maradjon. Endre királyban csak a végső felismeréskor. A királyával mint gyarló emberrel szemben dacol és védi igazát. Bánk viszont azért kényes rendkívüli mértékben a saját jó hírére („a becsület fanatikusa" Barta János szerint). A Bánk bán értékvilágának csŁcsán a becsület áll. A mű konfliktusrendszerében a magyarság szabadságvágya a meráni hatalmi érdekekkel ütközik.királyné „semmit sem is tudott Ottónak ízetlenkedésiről"). az öccse kinek kontár vala Melinda elszédítésében"). Istentől eredeztetett lelkiismeret síkjára emeli. mert ellenkező esetben végzetes tekintélycsorbulást szenvedne. Gertrudis pedig megdühödik Ottóra. de mint Isten földi helytartójával szemben fejet hajt. Isten szavát kívánja meghallani és érvényre juttatni. Kiteljesedett szintjén egyedül Bánk kívánja érvényesíteni: ő más személyek és népek becsületének csorbulása nélkül igyekszik saját kötelezettségeit teljesíteni. Bánkban kezdettől viaskodik a „szerelemféltés" és az államférfi kötelessége. II. átérzi Bánk veszteségét. II. a szavak elevenébe vágnak. belátja. mert őt rossz hírbe hozta („ni. Endre király ekkor saját apja egykori utolsó szavaira emlékezik („emberi uralkodásra" intette). meg is átkozza őt („Źtok reád. a lovagé. a dráma megoldásaként a megbékélést szorgalmazza. Endre király makacsul ragaszkodik felesége ártatlanságának hiedelméhez. Bánk azonban bűnösnek hiszi. részint mint az embertársakkal kapcsolatos erkölcsi kötelességtudás (a hitvesé és szülőé.

hanem országvezetői kötelességéből is következik: az államrendet mindenáron fenn akarja tartani. Messze a legösszetettebb. Bánk köréhez tartozik mindenekelőtt Melinda: férjének biztos támasza. A jellemek rendszerét Arany János megállapítása szerint három csoport alkotja: Bánk. hogy a király helyetteseként azokra a problémákra kell megoldást találnia. a királyné. amikor Melinda asszonyi tisztessége beszennyeződik. Az utolsó felvonásban pedig elsősorban azért omlik össze. Nála van a fegyvere a IV. elveivel ellentétes feladatokra kell vállalkoznia" (Barta János). mert feltámad benne a jogos önvád: felelős volt Melinda meghurcolásáért és haláláért. törekvéseit artikulálja és közös nevezőre hozza. Pacifizmusa nem csupán jelleméből. Megátkozza a gyanŁba keveredő Melindát. jóllehet gyöngéden és rajongással szereti.vagy már csak megbosszulásával? közvetve a saját becsületét védi meg. A „bánki sértődést" az őt erkölcsileg megsemmisítő támadás váltja ki. de ugyanakkor felvilágosult filantrópia is munkál benne. amelyet a távollevő király emberi-politikai hibái okoztak. de nem használja (csak az orgyilkosságra vetemedő Gertrudis tőrét). Feudális jogaira kényes főŁr. Ezzel kapcsolatos Bánk „hamleti" problémája: nem bizonyosodhat meg ellenfele (Gertrudis) valódi vétkéről. további rendkívüli feladataihoz biztosítja a cselekvési lehetőséget és szabadságot. bár összetett és messze előremutató eszményei sokszor őt is gátolják a reális helyzetértékelésben. Gertrudis szabad kezet kapott férjétől a meráni dinasztia érdekérvényesítéséhez. a legárnyaltabban jellemzett alak a főhős. Bánk világnézete ellentmondásos. felvonásban is. esendősége közti konfliktusba („Mennyben lakó szentséges atyám! Ide mindentudásod égi cseppeit!"). Bánk személyes konfliktusainak az az alapvonása. Az első percekben beleütközik az Istenhez kapcsolt erkölcsi kötelesség és a saját tökéletlensége. Magasrendű. Bánk sejti: a „királyos asszony" az ő jó hírére tör a Melinda körüli cselszövésekkel. nem láthatja megfelelő időben a saját konkrét tennivalóit. a reformkori politikai törekvések felé is mutató. függetlenül attól. A társadalmi rétegek szándékait. nem láthatja tisztán Gertrudisnak és körének szándékait és tetteit. Azaz: nádorként a szabadság és a becsület védelmében szembe kell fordulnia a királynéval is. Melinda és a haza becsületének megmentésével . gazdag eszményvilágot igyekszik szolgálni Bánk.feladatokkal kell megvívnia. hogy „saját alkatával. Mindegyre visszaretten a nyílt erőszaktól. lehetőségeit. azzal a hatalmi rendszerrel. Bánk terheit az is tetézi. amelynek fenntartása a királytól kapott feladata. illetve a király köré csoportosult szereplők. és ő a legkritikusabb helyzetekben is helyt kíván állni. Ezért veszti el teljesen a fejét (rajongva szeretett feleségének és gyermekének megátkozására vetemedik). hogy mi történt valójában az ominózus éjszakán Ottó és Melinda között. Csupán jóhiszeműségéből és az adott korban a nőket sŁjtó .

engesztelhetetlenül bosszŁszomjas. Izidóra „csinos fő". származására büszke („Bendeleiben Egenolf vére foly ereimben"). Melinda hűségét és ezzel magát az asszonyt is lenézi („Melinda is csak asszony"). önérzetes feudális Łr („egy asszonynak engedelmeskedni nem fogunk") és idegengyűlölő („Meráni asszony nem kell itt soha"). és ez a gyanŁ csak erősödik. Nemcsak Melinda becsületének beszennyezése és Bánk családi életének szétzŁzása terheli lelkét. asszonyi becsületének elvesztése pedig a megsemmisülését jelenti. Simon és Mikhál talpig becsületes. s tiéidet tevéd helyekbe . a Szentföldre nem . felvonás ideje közti éjszakán Ottó és Melinda együttlétének (így kulcsfigura lehetne). hátulról gyilkolja meg Biberachot. Orozva. de csak epekedik. aki visszaél helyzetével és a hatalmával. Izidóra tanŁja a II-III. Cselekvési lehetősége azonban nincs. Petur nőgyűlölő. jelleme így Melinda szemében eltörpül Bánk előtt. ki bántja a tied!" Gertrudis a tragédia negatív főszereplője. Az ősi virtus híve: „üsd az orrát. Bánk az életegyensŁlyt keresi Melindában. Nyomorgása azt is jelzi. a magyarság eltökélt ellenfele. hanem a rajongva kívánt asszony halála is. felvonásban méltó ellenfele. Biberach vázlatosan motivált alak. hogy az egykori patriarkális viszonyt a főnemesség és a jobbágyi rétegek között az idegen jogbitorlók szétzilálták. Ottónál Melinda vetélytársa. mert válaszŁt elé kerülve rendre Melindát mellőzte a haza ügyével szemben (Barta János). de az intrikus Biberach gátlástalan mesterkedései bajba sodorják. Mikhál vádjai pontosak: „ok nélkül bocsájtád el hívataljaikból a magyar alattvalóidat. feudális kiváltságaival hivalkodik („NagyŁr! királynénak barátja a nevem"). továbbá az alattomos Biberach. Ottóval szemben óriási a fölénye (az a kisujjáig sem ér fel). Gertrudisnak már az I.és lerontatád az ősi szép várakat. egész világa megsemmisül. jobbára csupán sodródnak a történelem viharaiban. tisztaságában és önérzetében már ekkor a királynő fölé kerekedik. A IV.kiszolgáltatottságából következik. magyar. Helyzetét az érdekegyesítő politika oldaná meg . megalázkodva (letérdepelve) udvarol. de „a velő hibáz belőle". felesége halálával minden támaszát elveszti. Amikor Gertrudis meghal. a magyarság széles tömegeit személyesíti meg a színpadon. Bánknak mégsem ad felvilágosítást. Végül a bölcs Endre király döntése háttérbe szorítja. a dinasztiaérdek gátlástalan érvényesítője.ezzel Katona a reformkori gondolatkörnek megy elébe. Bánk mégis okkal érez felelősséget. Ottó bűnlajstroma előéletével kezdődik: „Fülöp király ölettetése végett gyanŁba jővén" kerül Magyarországra. nem sikerül Melindát kiszorítania a herceg szívéből. Gertrudis köréhez Ottó és Izidóra tartozik. ™nérzetesen lép fel Gertrudis előtt. Félárva lovag. s od'adtad a tulajdon felekezetednek". de passzív szereplők. hogy az események áldozatává válik. Szánalmasan tehetetlen szerelmes. felvonásban pedig szívbemarkoló (mert személyesen megszenvedett) vádakat olvas Gertrudis fejére. Tiborcnak dramaturgiai funkciója van.

indult el, saját hasznát elvtelenül bárhol megkeresi. Halálának ténye az igazság bizonyos győzelmét jelenti, de utolsó tanŁskodásával Bánk helyzetét sŁlyosbítja. A király, II. Endre liberális beállítottságŁ. Szerepe az ötödik felvonásban nő meg, de minthogy Bánk főképp az ő nevében, az ő döntéseinek következtében viaskodik konfliktusaival, addig is jelen van. Endre körében Solom mester és Myska bán szerepel, fenntartás nélküli királyhűségük elvakítja őket, nem látják Gertrudisék vétkeit. Katona József nem kérdőjelezi meg jóhiszeműségüket. A szerkezet, a felvonások egymásra épülése klasszicista rendet és arányosságot tükröz. Az előjáték révén az egész mű in medias res jelleggel indul, a felvonások nemkülönben, és hangsŁlyos jelenettel záródnak. Fontos szerepet kapnak a felvonásközi időben (II-III., ill. IVV.) lezajló cselekmények. Az akció és dikció ebben a drámában különösen szerves kapcsolatban áll. „A nyelv a helyzethez, a személyek indulatához alkalmazkodik, azt festi, fejezi ki" (Arany János). Meghatározó Bánk, a főhős stílusa: az ő nyomasztó felelőssége és mély belső válságai folyamatos zaklatottságot okoznak, innen mondatainak feszültsége, emelkedettsége. Katona ugyan érzelmi válságokat jelenít meg a színpadon, de tŁllép a szentimentalizmuson, és már a romantika formanyelvét alakítja. A reformkor eszmevilágának egyik legelső megfogalmazója, nemzeti létproblémák Łttörő felvetője.

PUSKIN Jevgenyij Anyegin (1831)

Vajon micsoda ebben a munkában a nagy, a bámulatraméltó és halhatatlan? Az, hogy az elröppenő életet megrögzíti, örökkévalóvá teszi. (KOSZTOLŹNYI DEZS§) Puskin száműzetése idején, 1823. május 3-án, Kisinyovban kezdte írni a Jevgenyij Anyegint, s 1830. szeptember 25-én fejezte be Bolgyinóban. Egy évvel később illesztette művéhez a címszereplő levelét. Az Anyegin verses regény. Puskin Byron hatására fordult a műfajhoz, de ide vezette az életmű belső logikája is. A poémát már szűknek

érezte mondanivalója kifejezésére, a romantika esztétikája pedig tudatosan törekedett a műnemi határok elmosására. Az Anyegin története a romantika mesebonyolításához képest hétköznapi és egyszerű. A nagyvilági élettől megcsömörlött címszereplőt egy váratlan örökség falura szólítja. Itt megismerkedik Lenszkijjel, az álmodozó fiatal költővel, s általa a Larin-családdal. Az idősebb Larin-lány, Tatjana beleszeret Anyeginbe, levelet is ír hozzá. A férfi udvariasan, de határozottan visszautasítja a közeledést. Tatjana névnapján Anyegin pillanatnyi ötlettől vezérelve udvarolni kezd Olgának, a fiatalabb lánytestvérnek, akibe Lenszkij szerelmes. Az ifjŁ vőlegény párbajra hívja Anyegint. Lenszkij meghal. Anyegin elutazik a faluból. évek mŁlva Moszkvában, egy fogadáson találkozik Łjra Tatjanával. Beleszeret a már férjezett és előkelő asszonyba, de most Tatjana utasítja el. A vékony szálŁ mesét tartalmazó művet Belinszkij, 19. századi kritikus „az orosz élet enciklopédiájának" nevezte. Első hallásra meglepő a kijelentés, ám a történethez kapcsolódó rendkívül információgazdag szöveg hitelesíti az állítást. A 19. század első harmadának orosz valóságáról páratlanul gazdag kép tárul elénk. Megismerjük a nagyvárosi és falusi életet, az öltözködési és étkezési szokásokat, a mindennapokat és az ünnepeket. Szociografikus hűséggel jellemzi az író az egyes társadalmi rétegeket. Szót ejt az orosz oktatás és nevelés helyzetéről, beszámol az orosz színházi életről és a korabeli irodalmi vitákról. Kitér az orosz nyelv fejlesztésének lehetőségeire is. A verses regény középpontjában a szereplők, elsősorban Anyegin önkeresése áll. Alakjában Puskin az orosz irodalom egyik alapvető típusát - Turgenyev elnevezését használva -, a felesleges embert teremtette meg. Herzen, 19. századi esztéta és író szerint „Anyegin olyan ember, aki henyeségre, haszontalanságra ítéltetett, idegen mind családjában, mind hazájában, aki nem akar rosszat tenni, de képtelen jót tenni, így hát végül is nem csinál semmit, bár mindent megpróbál." Źrnyaltabb képet kaphatunk, ha Anyegin és a többi szereplő személyiségét a 20. században megjelenő szerepelmélet felől közelítjük meg. E felfogás szerint a személyiség kiteljesedését az énSzerep-Világ hármassága határozza meg. A kiteljesedés feltétele, hogy az én legbelső lényegéből fakadó Szerep-igény találkozzon a Világ által felkínált Szerep-lehetőséggel. A szerep meghatározó fogalom a műben, erre Puskin is utal: „S milyen szerepbe öltözik? / Harold vagy Melmoth lett a kóta? / Világpolgár vagy patrióta? / Quaker vagy álszenteskedő?" (VIII./8.) Az első és második fejezet mutatja be azokat a szerepeket, amelyeket a nagykorŁvá lett Anyeginnek kínál a korabeli Oroszország. A tizennyolc éves főhős mint dandy, arszlán lép elénk, napirendjének pontos ismertetésével mutat rá Puskin a választott életforma tartalmatlanságára és ürességére. Ezt követően Anyegin rövid ideig költő szeretne lenni, de önkritikusan belátja, hogy az íráshoz nincs tehetsége. Majd a könyvtárszoba magánya, a tudomány vonzza, ám ez

sem bizonyul járható Łtnak. A vidékre költözés rövid időre Łj lehetőséget kínál: az orosz irodalomból jól ismert reformer földbirtokos szerepét. A hiábavaló küzdelembe hamar belefárad. Marad a spleen, az életuntság és világfájdalom, végső soron a semmi. A regény tehát egyszerre mutatja föl Anyegin önkeresésének belső emberi gyengeségéből is fakadó meddő kísérleteit, s a 19. század első harmada orosz világának szűkös szereplehetőségeit. Ezt bizonyítja a mű erős irodalmisága is, hiszen a főszereplők kapcsán az elbeszélő mindig utal magatartásuk irodalmi mintáira. Ha nincs valódi szerep, az ember az irodalom által felkínált szerepbe menekül. Anyegin példaképe Byron; a romantikus angol költő portréja lóg szobája falán, s Childe Haroldtól veszi át a világuntságot. A felesleges ember veszélyessége nemcsak abban áll, hogy szétrombolja saját sorsát, hanem tönkreteszi környezetét is; a semmi felé haladó hős önkéntelenül magával rántja társait is. Lenszkij is irodalmi szerepet játszik. Schiller, Goethe, Kant az eszményképei. Larin sírjánál Sterne szentimentális Hamletjének pózában tetszeleg. A fiatalember költő. Puskin kétségek között hagyja olvasóját, vajon valóban tehetséges-e. Lelkesültsége, tisztasága, az eszményekért való rajongása révén rokonszenvessé válik Anyegin számára: romlatlan fiatal énjét látja benne, akinek lángoló életigenlése az élet nem ismeréséből, paradox módon életidegenségéből fakad. Ezt jelzi párválasztása, Olga iránt érzett szerelme is. Egyszer szembesül csupán a valósággal, mikor a párbaj előestéjén fölkeresi a lányt. Olga ugyanŁgy folytatja kapcsolatukat, mint előtte, s erre Lenszkij Łjra az idealizált szerelembe menekül. Szükségszerűen vetődik föl a kérdés: Anyegin miért vállalja a párbajt? A történet szintjén azért, mert nem akarja, hogy Zareckij, a cinikus párbajmester a szájára vegye, nem akar magyarázkodni. A Lenszkij halálát követő elbeszélői reflexiók, a mű világképének iránya más megvilágításba helyezik az eseményt. Párbaj csak egyenlő felek között jöhet létre. Ha Anyegin elutasítja barátja kihívását, az azt jelentené, hogy Lenszkijt még gyereknek tekinti, aki még nem szembesült az élettel. De ami rá vár - az anyegini életfelfogás logikájából következően -, az a szükségszerű kiábrándultság. Az Anyegin tehát egyfelől a byroni szabadságeszmény és cinizmus kritikája, másfelől azonban a romantikus illŁziókat, a naiv álmodozást is elveti. Az Anyegin szinte minden értelmezője egyetért azzal, hogy Tatjana az első igazi orosz nőtípus az irodalomban. Pedig talányos, nehezen megfejthető alak. Szerepet játszik ő is, kedvenc olvasmányai a szentimentalizmus alapművei. Richardsonért, Rousseau-ért, Goethe Wertherjéért rajong. Amikor Anyegint meglátja, azt találgatja, vajon a könyvekből megismert férfitípusokból melyikre hasonlít.

Legszemélyesebb tetteiben is mintákat követ. Híres levele nagy részét Rousseau —j Helo•se című művéből veszi. Anyegin ezt a szerepjátszást veszi észre, s tapasztalatai alapján, mindkettőjük érdekében elutasítja a lány szerelmét. Amit nem vesz, mert nem vehet észre, az Tatjana személyiségének másik oldala. Kötődik a falusi élet patriarkális egyszerűségéhez, vonzódik a természethez, szereti öreg dajkáját. Az irodalmi szerep eltakarja a férfi elől a harmóniateremtő Tatjanát. Ahhoz azonban, hogy a lány önmaga lehessen, le kell vetnie a szentimentalizmus álarcát. Az élet és irodalom szerepkínálataiból az életet kell választania. Asszonyként a méltóság lesz legfőbb tulajdonsága, s bár szereti Anyegint, elutasítja közeledését. Fölénye Anyeginnel szemben a világ elfogadásából fakad: az élet nem irodalom, és legfőképpen nem romantikus regény. A döntés felelősségét vállalni kell. Az Anyegin nemcsak a szereplők verses regénye, hanem az elbeszélőé is. A személyesség, a lirizáltság a romantika sajátja. Bár az egyes szám első személyű elbeszélő poétikai szempontból nem azonosítható a szerzővel, hiszen éppŁgy megalkotott alak, mint a többi szereplő, az egyszerűség kedvéért mi is - mint a szakirodalom - Puskint tételezzük fel mögötte. A műben található életrajzi utalások is erre engednek következtetni. Az elbeszélő - Puskin - számára a szabadság kérdése a legfontosabb probléma. Hol ironikusan utal száműzetésére („De észak rossz nekem, csak árt" I./2.), hol elégikus hangon hívja a szabadságot („Várlak, szabadság drága napja! / Jössz-e? Mikor jössz? - kérdezem" I./50.). A személyesség hatja át a hősökhöz való viszonyát is. Különbséget tesz Byron és saját művészete között. Míg az angol költő mindenkiben önmagát rajzolja meg, addig „Mindig megörvendek, ha látom, / hogy hősömtől különbözöm" (I./56.). Anyeginhez bonyolult érzelmi viszony fűzi. A fikció szerint személyesen is ismeri („Źlmodva Łgy lebegtük át / A zsenge ifjŁság korát" I./47.), aztán Anyegin vidékre utazása elválasztja őket egymástól. Anyegin és Tatjana viszonyában az elbeszélő egyértelműen a lány oldalán áll, s elítéli a férfit („Kedves Tatjana, szánva szánlak!" III./15.). Máskor nyíltan megvallja érzelmét („Tatjanát nagyon szeretem" IV./24.). Lenszkij lobogása is rokonszenves neki, de éppen az elbeszélő hívja fel a figyelmet ennek terméketlenségére. A valóság illŁzióját kelti, hogy az elbeszélő birtokában van Tatjana levele, melyet a lány franciául írt. Hosszas vívódás után a prózát versben fordítja le Puskin oroszra. De közvetlen kapcsolat teremtődik az olvasóval is. Az elbeszélő ironikus, önironikus csevegő hangnemben kommentálja az eseményeket, megszívlelendő tanácsokat ad, néhol mentegetőzik. Az Anyegin végül az Anyegin című verses regény regénye is. A mű olvasása közben állandóan arról értesülünk, hol tart Puskin regénye írásában („S már itt is van, leírva készen / Az első regényfejezet." I./60.). Visszautal művére („Regényem ezzel kezdtem el" I./52.), az írást néha megszakítja („Mi történt, most nem mondom el" III./41.),

máskor előre jelzi szándékát: „Most ötödik fejezetem / Kitérés nélkül vezetem." (V./40.). De tanŁi lehetünk annak is, hogyan változik, módosul az Anyegin műfaja, a lírai és epikus elemek viszonya. A byroni erősen lirizált verses epikai formától fokozatosan távolodik el Puskin, s célja a romantikus tŁlzásoktól megfosztott regény („Nem gaz bűnt festek szörnyű hűen / S nem mondok nektek rémmesét: / Orosz családok életét / S múltját festem le egyszerűen." III./13.). Az epikum felé való elmozdulást jelzi az ironikus invokáció is (VII./55.). A végső műfaji meghatározást az utolsó előtti strófában olvashatjuk: „szabad regény". A fogalom elsősorban alkotáslélektani szempontból érdekes. Arra utal, hogy hiába volt meg Puskin előzetes terve, vázlata alkotásáról, a regény - a modern esztétika kifejezését használva - írja önmagát. Viszonylag egyszerűen belátható, hogy a tizennégy soros Anyegin-strófa megköveteli adott helyen a rímeket („Az ősz csikorgó fagyba fordul, A dér ezüstös takaró É / (Most azt várod rímemre: zordul: / Itt van, ni, kapd el, olvasó!)" IV./42.). De egy idő után az alkotói szándéktól függetlenül önálló életet élnek a szereplők is. Egy anekdota szerint Puskin így fakadt ki barátjának: „Képzeld, milyen tréfát űzött velem az én Tatjanám! Férjhez ment! Ezt semmiképp sem vártam volna tőle." Puskin a személyesség és a szereplőkhöz fűződő viszonya ellenére is kívülálló: a szereplők sorsát nem alakítja, hanem rögzíti. A mű töredékessége kapcsán Puskin is utal a cenzúrára. De nem hanyagolható el a romantika esztétikájának töredékkultusza sem, mely éppen a tökéletesség iránti igényből és annak elérhetetlenségéből fakad. éppen a töredékesség tükrözi a mű alkotásának bonyolult folyamatát. Vannak részek, melyekkel elégedetlen az alkotó (erre utalnak a megírt, de kihagyott strófák), s vannak részek, melyek megírhatatlanok, tŁl vannak a művészet lehetőségein. Az Anyegin jellegzetesen orosz mű, hőseivel együtt azonban része már a magyar kultŁrának és közgondolkodásnak is. Ezt jelzi három, szinte egyenértékű kiváló fordítása: Bérczy Károlyé (1866.), Źprily Lajosé (1953.), Galgóczy Źrpádé (1992.). Az idézeteket Źprily munkájából vettük.

V™R™SMARTY MIHŹLY Csongor és Tünde (1830)

a Hajnal birodalmában (Ilmával . Délben a Tündének szóló engedély szerint egy órát eltölthetnének együtt. A szerelmesek kezdik sejteni. akkor földi asszonyként rövid. ismét: Gilgames-eposz!). bár nem tudja. Tünde. Ledér csábításának nem enged. teljesen reményvesztve érkezik vissza a szülői kertbe. de a jóskŁtból előlebegő leányalakot (varázserő hatására) megintcsak követnie kell. Tünde és annak Ilma nevű szolgálója (Balga földi felesége) után. Csongor hűséget fogad Tündének. a világ urától Tünde megkapja a lehetőséget: ha lemond a halhatatlanságról. Gilgames. Szerzőnk a reformkori nemzeti kultŁra vezéregyénisége volt. Tünde odaadóan szereti Csongort. (Mitologikus téma. hogy Tünde az (igaz. A hős a hozzá szegődő Balga társaságában egy kalandos. klasszikus értékűnek bizonyult. hűséges szeretők nyerhetik el a boldogságot. de Csongor csupán esendő és gyarló földi ember. Akhilleusz történetében. de Csongor elalszik. de ekkor Csongor ismét bűbájos álomba esik (Mirigy. A főhős Vörösmartynál már nem királyfi. de tehetetlen a varázslattal szemben (Tünde érkezésekor az első felvonásban. műve volt. de a történet egyik tanulsága szerint csak az állhatatos. de boldog életet élhet. ld. Mirigy kertjében délben a harmadikban). Végül az utolsó jelenetekben már feladja a harcot. Csongor és Tünde az első perctől kezdve szereti egymást. de gyanŁtlanul hisznek egy jóskŁt jövendőmondásának (ami szintén Mirigy ármánya).... A férfiak a Hajnal birodalmában találkoznak a lefátyolozott hölgyekkel. de azok nem szólhatnak őhozzájuk. A hűség próbáját sem állja ki tökéletesen: a lefátyolozott nőalaknak szerelmi vallomást tesz. bölcseleti dráma vagy egy XVI. sok drámát írt a felpezsdülőben lévő magyar színházi élet számára. A fiataloknak próbatételek során kell keresztüljutniuk. a boszorkány altatóporának hatására). Egyik forrása Gyergyai Albertnek a História egy Źrgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról c. percekkel később megbizonyosodik róla). hogy ártó erők gördítenek minduntalan akadályt a szerelmük elé. a szülei kertjében viszont egy aranyalmát termő fát talál .ezzel indul a mű. éjszaka megjelenik a fa ültetője. Az éj asszonyától. aki a boldogságot korábban hiába kereste szerte a világon. Hősünknek Tünde az álmai netovábbja. és csak reggel válthatnak néhány szót: eszerint Tünde Tündérhonban lelhető fel. Többször virrasztania kellene (vö. ill. hogy szerelmük beteljesedjék. századi széphistóriánk színpadi változata? A Csongor és Tünde különös színmű a boldogságkeresésről.) Végül a szerelem révbe ér.jöttem vagy csak álmodám? (CSONGOR MONDATA A MB§L) Romantikus mesedráma vagy tündérjáték? Źlomképekből szerkesztett színdarab. noha csupán egynapos körutat jár be. hanem Csongor Łrfi. Ez a műve még a legelsők egyike.

a konfliktus fogja össze a Vörösmarty-mű motívumait. csalfa . és az eszményeit a földi realitásokhoz kell közelítenie. A tetőponton ennek az egyoldalŁ idealizmusnak és szentimentalizmusnak az áldozataként bŁsong reményt vesztve. epikai mű. Ilma mondja. § közli Csongorral mindig a következő lehetőséget („még egy delem van". egy lehetséges értelmezés szerint Tünde épp Csongor tündéri képzeteinek megtestesülése. a természetfeletti (pokolbeli) erők méltó ellenfele. tünde. a „beteg szív régi bŁja" vesz erőt rajta („Elérhetetlen vágy az emberé. csillagon ™ssze-vissza nyargalóztál. csalfa cél!"). aki (minthogy Csongor gyarló földi emberként immár tehetetlen) tündéri hatalmát még utoljára felhasználva elébe fog menni a záró felvonásban a reményt vesztett Csongornak („Źlljon Łjlag e helyen. ő ülteti az almafát („šltetém a szerelemnek A gyönyörfa sarjadékát"). mint említettük." Az egész kétszintű cselekménysorra érvényes Balga mondata: „Míg te égen. Mirigy legyőzője. kit szívdobogva Vártam annyi hajnalon?"). ezekből következően a bizonytalanság állapota. a varázslat jelenségsora. Csongor csaknem mindig „csalfa. Végül is ő lesz az. elvont célokat keresett.ő lesz végül is a drámában győztes hős. A Csongor és Tünde fő forrása. „rejtékeny álom. A kopárnak bámulandó Dísze"). a káprázat. „még ma láthatsz" holdkelte után stb. épp Tünde teszi az első konkrét lépéseket Csongor felé. de „Csongor Łrfi keblén virradott meg". Csongornak már csak a vallomást kell megtennie a legutolsó jelenetben. hogy fel kell adnia „kór eszének álmait". és ezek az ideák testesülnek majd meg Tündében („Ah. hanem épp ezek egymásra utaltságát sugalmazza . Csongor a „dicsőt. Ennek oka belátható. Az eszményi szerelem azonban a valóságban csak szenvelgést. és átveszi sorsuk irányítását.áldozatot kell hoznia. ez a mű egyik fő tanítása. Addig én kordélyomon Jöttem itt a vert uton.tündérvolta miatt . Csak akkor lehet boldog. Csongor légies szerelemvágya Tündére találva lobban fel. amikor belátja. az égi szépet" kutatta mindezidáig.). Ehhez viszont . Balga viszont így szól: „Böske nyomdokát csapászom. tehetetlenséget okoz. Kettejük közül .Csongor földi szerelméért cserébe . Vörösmarty azonban drámát formál a történetből. játszi kép" után fut. A sokáig jóformán csak ábrándokat kergető Csongorral (és Tündével) szemben Balga (és Ilma) már kezdettől a földön jár.a mű Łjabb fontos tanulságaként. „olthatatlan szomj" vezérli." A két pár sorspárhuzama nem az idealizmus és a gyakorlatiasság szembenállását. A légies eszményvilág és a kézzelfogható valóság szembenállásával kapcsolatos az egyik leggyakoribb motívumcsoport: a látszat.együtt) kiállja a hallgatás próbáját. tán ez. nevezetesen az eszmények és a valóság éles szembenállása. hogy Tünde az égben született. Elérhetetlen. Csongor „Tündérhonban üdlakig" szeretne eljutni. tündér. ha észrevesszük: a drámaiság alaptényezője.

aki viszont egy rozzant karosszéket öleltet meg Balgával. Monológszerű szövege (Tünde és Ilma jelenlétében. a vígjátéki jelleg ellenére. Az éj királynőjének monológja azonban egyértelműen reménytelenséget sugároz. hogy a boldogságot nem másutt.„ne higyj az ál sugárnak"). és Ilmához is így közeledik (itt a legközvetlenebb a kapcsolat Shakespeare Szentivánéji álom c. hogy a káprázatnak és csalárdságnak ez a sokasága a helyzetkomikum megannyi lehetőségét nyŁjtja a színpadon. komor. A visszatérés. későbbi (1843-as) Vörösmarty-vers csírája. darabjával). Mirigy kővé változik. a látszatokból összeálló világban csak a hűség. Tünde bölcsen szól a kŁtjelenet után Ilmának („Mondd. felvonás elején. Fantasztikus és mesebeli motívumok keverednek komikus mozzanatokkal. ugyanakkor pedig eszményeink megőrzése azért is szükséges. a mű értékrendjének megtalálásához is elvezet. így felismerhetetlenek szerelmeseik számára. mert a Csongor és Tünde világképe. Mirigy „tiszta özvegy képiben" él egy kis házban a IV. Maga Csongor is becsapja a manókat a varázsszerekért. A józan gyakorlatiasság. hogy az ifjŁ minden korábbi mulasztása egyedül Mirigynek. az V. a kezdőképhez tér vissza a zárójelenet stb. A jóskŁttól egy „lebegő leányalak" vezeti el Csongort egészen a záróképig. felvonás idején.2721. az élet tényeivel való szembenézés. Balgát oszlopnak nézik az ördögfiak. Valamennyien a saját csalóka képzeteink áldozatai vagyunk? TŁl azon. modern filozófiai elemeket is tartalmazó betétköltemény. de értelmezhető Łgy is. hogy a manók hajlandók legyenek őt a kordélyban hŁzni. így egy időre félrevezeti a szerelmeseket. Balga betegnek tetteti magát. de a jövendőmondást Mirigy meghamisítja. és Tünde is csak akkor vállalja szerelmese mellett a földi életet. nem a tündérmesékben vagy a romantikus kalandsorozatban kell keresnünk. Balgát pedig „egy palack bor és sült galamb" . ezek az eszközök ugyanakkor az emberi korlátok varázslatos átlépéséhez kellenek neki (hogy a „gyors gondolat" módján közlekedhessék). Tündéék és Csongor jóslatot kérnek a kŁtnál. Körforgásszerű történelemképet ad. Továbbá arról is. amely szerint a fejlődés csak látszólagos. Az ember szerepének kijelölésében . A sors labirintusában. de a világon az éj bŁs asszonya uralkodik. a körforgás ily módon a pesszimisztikus világkép jele. hanem önmagunkban. a 2666. illetve elkomoruló. Az előrejutást egyébként a mű eseménysora is tagadja: a vándorok is visszatérnek. a bizalom lehet az ember támasza. hová vesz nézeted?" . sorban) kozmogónikus mítosz. ez a tanítás felismerhetően A merengőhöz c.azaz mindkettőjüket a legfőbb álmuk szimbóluma. Csongornak (és a többi szerelmesnek is) a hűség próbáit kell kiállnia. amikor meggyőződik Csongor állhatatosságáról. az ártó boszorkánynak a mesterkedése. a legfontosabb érték. Kurrah Balga képét veszi fel. a megesett lányt Mirigy szende teremtésnek maszkírozza.jóslat" mutat neki tévutat. Ledért. Tünde és Ilma fátyol mögé rejtőzik.

a szem hasonlatánál (a 2626. akinek a vígjáték törvényei szerint el kell buknia. kedves. A már említett betétszövegeket ritmikai váltás is kiemeli (eltérés a bimetrikus. finoman lírai pl. az éj rideg és szomorŁ [É]" A szerelem. pajkosságuk sokhelyütt ellensŁlyozza a szerelmi álmodozást vagy a komor bölcselkedést. Csongor egy mondata („Forrás után a szarvasnő eped" . EllensŁlyozó lehet pl. örülni az éjbe velem. a fejedelem és a tudós figuráját) is Vörösmarty emelte a mesébe: a követhetetlen élettörekvéseket jelképezi velük. a földön ők elpusztulnak . világképének egésze pedig csaknem annyira leverő. Mint sötétben a szemek" stb. mint pl. Rendkívül gazdag. Csongornak ez a mondata is: „jöttem vagy csak álmodám"? Tündérjáték nézői (vagy olvasói) vagyunk csupán. de élénkségük. sortól: „Ah.csaknem olyan szélsőségesen pesszimista. a dráma világa csak a játékos költői fantázia terméke. a hatalom és az öncélŁ tudóskodás képviselői mellett) látjuk negyedik tévŁtként az ábrándozó szerelem hiábavalóságát. az l850-es Előszóé. de a főszálhoz. rövid felbukkanása humoros színfoltot jelent. a fő ellenlábas. ártó negatív hőssé válik. A szövegben a szerző tudatosan törekszik a figurák karakteres megszólaltatására. Böske-Ilma modora is kedvesen bárdolatlan. önmagába visszatérő jellegét. Csongor boldogságkereséséhez is párhuzamot és ellenpontot szolgáltatnak. össze szeretné hozni őt a birtok Łrfijával. Vörösmarty a három ördögfiókát is mesefiguraként iktatja a drámává formált széphistóriába: hol Mirigyet segítik." Mindezek a sötét tónusok sokszor eltűnnek a mű igen gazdag motívumvilágában. A három allegorikus epizódszereplőt (a kalmár. Mellettük (a gazdagság. a szív is Łgy nyílik meg. Csongor és Balga eltérő stílusára már láttunk példákat. hol a szerelmeseket. (1846os) Vörösmarty-költemény.). Ezt a távlattalanságot a Csongor és Tünde záróképének happy endjében már hajlamosak vagyunk elfelejteni. A hangnem is gyakorta változik. mint Az emberek c.Mirigy tevékenységének köre az ő számukra elviselhetetlen. ébren maga van csak az egy szerelem. Zsoltárszövegre épül pl.). Sokrétűen színes figura Mirigy. Férjhez adandó lánya van. Dimitri boltos zsáneralak. csupán menedék lehet: „Jőj. A mű szerkezete látszólagos bonyolultsága ellenére rendkívül . Amikor a lányát elveszti (az ördögfiókák megeszik). a „fő kincs" így már sokat veszít jelentőségéből. sok forrásból táplálkozik tehát Vörösmarty stílusa. ezért illeszti a költő a befejező sorokat a szerelmesek vallomásához: „éjfél van. Csongorral. Ledér élettörténete is a vígjáték realista mozzanataihoz tartozik. Visszatérésük és csődjük növeli az egész cselekménysor fejlődést tagadó. kétütemű trochaikus lejtéstől). A nemtők a lég kicsiny szellemei. míg Tünde eleinte sokszor szenveleg. gonosz boszorkány lesz belőle. Betétverse népdal.2782.

Vörösmarty forrásai: Gyergyai Albert már említett széphistórája. A „kert" motívuma elsősorban biblikus tartalmakat hordoz. sőt szimmetrikus. Az ezeken belül közrefogott jelenetpár „a Hajnal palotájában" (III.) játszódik. a német kultŁra több más alkotása. A „sík mező" és „a hármas Łt vidéke" (az I. felvonás színhelye) is ismétlődik (az V./3. a visszatérő Csongort „szabad tér. A kezdő és a zárójelenet színhelye a „kert". sőt a rituális misztériumjátékokhoz is hasonlatos.telkes jobbágy volt. A középen elhelyezkedő teljes IV. nevezhető mesejátéknak. A párhuzamos és ellentétező szerkesztés tehát a színhelyek kialakításában és sorrendjében is megfigyelhető. A színhely Mirigy lakóhelye. Shakespeare-től elsősorban a Szentivánéji álom. A mű cselekményének ideje az eredeti címlap tanŁsága szerint „a pogány kunok ideje". nem csupán a szerelmespárok jellemében. amely a világ szintjeit kapcsolja össze. jeleneteik beállításában.mielőtt Csongor szolgálatába lépett . bölcseleti tartalma révén a Fausthoz kapcsolható drámai költemény. Korjelző Csongor nemesi büszkesége is: a hős méltatlankodva tiltakozik az ellen. az ősi. felvonás második jelenetében)./1. amely így Csongorék kertjének.). sőt romantikusÉ De Stendhal nem a téma lírai oldalát fogja meg. A szerelmi boldogság szimbólumaként szereplő „almafa" pl. Témája a nagyravágyás. a szimmetrikus középpontban épp „Mirigy kertje" áll. azaz Vörösmarty szóhasználatát értelmezve a régi magyar kor. Műfaja pontosan és kizárólagos érvénnyel megadhatatlan. felvonás áll a mű cselekményidejének tengelyében (ez a délben történtek időszaka). hogy „pór kezek kötözzék meg" (3411.). STENDHAL Vörös és fekete (1830) [Stendhal] minden figyelmét alakjainak lelkére fordította. Goethe Faustja (mint műfaji előkép). a kiinduló jelenet helyszínének is az ellenpontja.tervszerű. a magyar hiedelemvilág és népmesekincs. illetve „az éj birodalmában" (V. A mű motívumai között azonban pl. ebből kilépve egy teljes napnyi idő telik el. honfoglalás előtti magyar kultŁra néhány eleme is felbukkan. Balga . az Ezeregyéjszaka mesevilága. jelenet és a II. az antik mitológia stb. Ez korszerű téma. elvadult kert" fogadja (V./2. kapcsolatot tart az ősi magyar hiedelemvilág „világfájával". sor). § hidegen elemzi a betegséget és . dramatizált népmesének vagy vígjátéknak is.

polgári világban. a „korcs. hogy Párizs szalonjaiban vagy olyan becsületes emberek mozognak. bukása után az alulról felemelkedni szándékozó. nála „százszor ártalmasabb a társadalomra". és Stendhal pontosan ennek a társadalomnak és nem Julien Sorelnek a perét folytatja le előttünk" (Aragon). aki elindul meghódítani a világotÉ Bizonyos.maga Stendhal is „egyetlen embert tart tiszteletben: Napóleont" (Friedell). egyben olyan Tartuffe sorsa is. aki „már nem felelős a tetteiért. alcíme ezért „krónika 1830-ból". mely az ő osztályabeli sarjnak magas polcokat ígérhetÉ Az ő szemináriumának falai közül indul Łtjára az Łj Regény is. a szeminaristák képmutatását. unalmas században" a hősiességre vágyó hősök kiábrándulnak a fényes karrier helyett csak intrikát és gáláns kalandokat kínáló korszakból („Mi lenne ma Dantonból a Valenod-k és a de Rénalok századában? Még főügyészhelyettes sem!". hogy bemutatja az arisztokrácia-egyház-polgárság köreinek lezüllését (az igazságszolgáltatás gépezetét. oly józansággal. a kinevezések menetét. kiszélesíti: társadalmi és pszichológiai magyarázatot ad a gyilkossági kísérlet elkövetésére. Nála jelenik meg először az ifjŁ törtető mindig érdekes alakja. a Vörös és feketének ötletét több Łjsághírből meríti. Julien.következményeit.vagyon és összeköttetések híján . aki. Az író Łgy fest tipikus rajzot egy szerencsétlen korszakban induló ifjŁság életéről. kénytelen a „század öltözékét. a törtető középszerűségben az érvényesüléshez a hazugság. (BABITS) Stendhal kései remekművének. egy falusi nevelő bosszŁtörténetét. aki egy adott társadalom gyümölcse. miközben mindenekelőtt egy „szegény jurai ács" fiának története. a főrendi társaság tagjainak szalonéletét. a mű mottóját) . illŁzióikat vesztik. II.9. a vidéki polgárság nagyzási mániáját). hogy a realista regény egyik őse lett a francia irodalomban. A kicsinyes. ("Ha nem téveszt meg annyira a külső ragyogás. aki elítélte. hogy Balzac Rastignacjának Julien Sorel az őse. az egyházi karrier Łtja maradt. aki okos számítással választotta ki az egyetlen pályát. Ťgy a mű.). Julien végső ítélete szerint Valenod. A Napóleon-mítosz nemcsak a karrierista fiatalokra hatott . Az igazság elérésére szenvedélyesen törekvő író (l. A forradalom utáni első nemzedék fiataljait Napóleon alakja. a feketét magára ölteni". amilyenek ezek a fegyencek [É] . szerencséje kápráztatta el. észrevehettem volna.reményeiket. legfontosabb nyersanyagát. becsvágyó fiatalemberek . mint az apám. mint a jó modoré. vagy olyan ügyes gazemberek. csak a papi pálya. a divatos öltözködésé.Julien Sorel analitikus karrierregényében a francia restauráció utolsó éveit is ábrázolja.a színlelés problematikájának felhasználásával . a színlelés elsajátítása éppŁgy szükséges. A katonai érvényesülés lehetősége odalett. Ez a sápadt és nagyralátó kispap. miután nem lehetett tábornok a csatamezőkön.

Az igazgató titkári állást szerez neki de la Mole márkinál Párizsban. várakoztató feszültségkeltő elemektől mentesen. halálra ítélik és kivégzik. paraszti származásŁ fiŁ. Az expozíció . gőgösen elítélik a tolvajt. II. (Amikor de Rénalékhoz szegődik.). epizódok. hogy mindegyiket az elsőnek érezzük" (Charles du Bos). „Mindegyik fejezet olyan parancsoló szükségszerűséggel következik. II. és papnövendéknek megy. A képzeletbeli „költött" kisvárosból.VerriŹres világának bemutatása .5.Ha esküdtek. kedvenc barlangja lesz végső nyughelye.). a halál gondolatát" (II. kivégzéséről és a vérnek tűnő szenteltvíz jósjele.) helyszíne . Szimmetrikus kerethelyszín a verriŹres-i templom is: a sejtető előjelek (a baljós Łjságcikk-foszlány L. fiatalkori „alvó"-bŁvóhelye. de Rénalnál. a végzetes lövés eldördülésének (II. aki feleségül akar menni hozzá. hogy karriert csinálhasson." A lineáris cselekmény a központi hős egy szálon futó sorsát követi. elhagyja a házat.után Julien életŁtja. és sohasem próbálta elhessegetni magától a legnagyobb szerencsétlenséget. akit vérmérséklete fényes pályára szólítana. Taine tömör cselekmény-összefoglalása szerint: „Julien szegény. aztán életŁtját szülővárosában fejezi be. „Betölti a vad vágyakozás".) Julien Sorel franciaországi körŁtja során jut ezekre a végkövetkeztetésekre. házitanító lesz egy Franche-Comté-i nemesnél. 14 hónapot tölt a besanŤoni szemináriumban. még nincs 19 éves. a mű végén pedig: ő „is 23 évesen" hal meg. aki [É] lopott. de aki tŁlságosan későn jött. miután végigjárja a társadalom különböző rétegeit. adott jelen történelmi idejéhez kötött. A cselekményidő a konkrét. hogy a sekrestyén keresztül tör magának utat. és még a legfontosabb jelenetekben sem ad mindenre magyarázatot az író. Amikor kitudódik a dolog. a szalonok becsületes lovagjai rögtön ugyanazokra a bűnökre vetemednek.36. hogy Napóleon marsallja lehessen és elhatározza. de nem teljesen zárt az eseménysor láncolata. mert már-már összeroskadt az éhségtől. De Rénalnénak egy levele cselszövő hipokritának festi le.) H. Hamarosan nagyvilági emberré válik és szeretőjévé teszi de la Mole kisasszonyt.ilyenek a .44.35.-A. hogy „még csak 22 éves". majd Párizsba kerül. Julien dühében kétszer rálő pisztolyával. a plébános latinra tanítja. I. és elcsábítja ennek feleségét. az események majdnem öt évet fognak át Julien Sorel életéből. egy miniszteri tárca megszerzéséről vagy elvesztéséről. leírások nélkül. a dühöngő márkinak odaveti.Julien „egész élete előkészület volt egy szerencsétlenségre. De ha valami nagy dologról van szó. J. mint amiket ez a két fegyenc az ebédért követett el". VerriŹres-ből BesanŤonba. választásainak sora alakítja a cselekményt. felismeri a felemelkedés egyetlen Łtját: „Papnak kell lennem és képmutatóskodnom kell!" (Zola szerint Julien „rendkívüli képességekkel megáldott fiatalember. „feltörni" akar. ill.44. Julien. de miközben Stendhal végig 1830-ról beszél. kitérők.") Próbatételek elé állítják .

majd (a kifejtetlen mozzanatok után) Łjra lelassul a ritmus a börtönben. a besanŤoni összeütközésekből pedig éppen Pirard menekíti de la Mole titkárának. büntetése tŁlzott és igazságtalan. a kivégzés gyors egymásutániságban következik.Julien tehetségével nyerte el de la Mole bizalmát -. később tudatos harcot folytat a társadalom ellen. ha kell. másrészt „csukló a mű két szárnya között.) A kirekesztettség érzése végre nyugalmat hoz: a börtöncellában Julien tisztázza magában kapcsolatait.az elmŁlás és a halálközelség tudatosítja benne a valódi értékeket: az igazi szerelmet. A papi szeminárium lenne a felemelkedés. hogy az olvasó Julien pártjára álljon. mint bármikor életében". hanem a jómóddal járó középszerűség és ifjŁsága hősi álmai között kellett választania"). amikor el kell tűnnie. a börtön. a valós karrier Łtja . Julien eleve (szándékosan) Tartuffe-ként lép színre (önbüntetésül két hónapig felkötött karral jár.és ezután de Fervaques marsallné megkísértése. mint ők. aki őt magát szerette: Fouquét és de Rénalnét . Chélan abbé Pirard-hoz ajánlja.„memoriterek": Biblia-mondás.szerepei helyett . a visszahozhatatlan . utolsó képmutató példaképként. ekkor fordul meg a regény" (Aragon). Már nyugodtan gondolkodhat: nem kell állandó készenlétben döntenie. ismerősei között összesen két embert talál. cselekednie.valódi személyisége nyilatkozzék meg. sikerek és veszélyhelyzetek. sem magánéleti vágyaival.Julien egyik példaképe éppen a („fellépésének" gyakorlása közben ironikusan megjelenített) fiatal agde-i püspök -. és valójában nem ő. VerriŹresben még öntudatlan. de a papi pályát nem tudja összeegyeztetni sem a napóleoni mítosszal. Mathilde már terhére van. Pártfogói ajánlásokkal még kudarchelyzeteiből is egyre feljebb jut: Elisa árulása után. akit társadalmi helyzete kényszerít szerepére (de Rénal eszén azért könnyen tŁljár).ekkor Julien idéz is MoliŹre Tartuffe-jéből. küldetés az összeesküvők megbízásából -. ki tudom választani a század egyenruháját" . De Rénalné levele után Julien. ő is válaszŁtra került. de Stendhal két Orgont is ad mellé: de Rénalt és de la Mole-t. Mégis beteljesülhetne karrier-története („Mindent magamnak köszönhetek!"). Majdnem négy fejezet az összeesküvés története. a de la Mole családba már így kerül be („sátáni vigyorral biztatta magát: okosabb vagyok. a házasság kitűzése. még egyetlen barátjának is hazudik papi elhivatottságáról). még Jágót idézi Mathilde-nak. hanem a társadalom lepleződik le. a tárgyalás. irtózattal beszél Napóleonról is. de nem a bűn és az erény. Mathilde terhessége. (Stendhal eléri. mert erről hirtelen Korasoff tanácsaira tér át az író . azután ítélkezik saját maga felett. ez egyrészt fontos eleme a pszichológiai kibontakozásnak is . de (de Rénalné leleplező levele után) már hagyja. ekkor egészen felgyorsul a mű tempója. „A halál árnyékában becsületesebb lett. mert „nem zavarja többé a nagyravágyás". hogy . idegesíti. mert nemes jellem. mélypontok és tetőpontok váltakoznak sorsában. lépten-nyomon döntenie kell („mint Herkules.

Szerelmi kapcsolataiban Julien célja a kezdetben fennálló hierarchikus viszony megszüntetése. a segítőkész fakereskedő a zárlatra szinte hőssé emelkedik. Julien egyetlen barátja.19. II.energikus.vergy-i . A mellékszereplők látszólag alkalomszerűen. du Bos). romantikus jellemeit valós körülmények között szembesíti a realitással. A megjelenő két típus közül az „egyszerű.) „A legizzóbb pillanatokban is csak saját magukra képesek gondolni. zseniális élve-boncnok. olyan hideg és olyan kegyetlen is.neki a cinquecento az eszménye -. Kalandos lelkű. gŁnyosan) bírálják magukat . de őszintén. „nem volt képmutató". hogy folyvást ütköztesse hőseit. egymás iránti érdeklődésük alapja éppen lázadó hajlamuk. ahol Stendhal azt mondja: ČMathilde éppolyan lelkiállapotba került. dacosak. az aprólékos. (keményen. inkább diadalt éreznek. hogy a szerelem még legteljesebb önzetlensége óráiban is csak tovább mélyíti s egy árnyalattal még jobban érezhetővé teszi a lélek magányosságát" (Ch. A Valenod-de Rénal vetélkedés nemcsak a látszatoknak élő. Rettegnek a visszautasítástól. azaz „legyőzése" is csak a . érzelmi mechanizmusok analízise. § is a vágyott mŁltat ütközteti az unalmas jelennel . Számára a tudati. visszatérő motívumok. imádatuk leghevesebb pillanataiban sem gondolnak arra. Mathilde-nak pedig csak saját álmai és szeszélyei megvalósulását jelentette. Rájön. Julien elleni levél). gyűlölik magukat is. hogy de Rénalné mindennél fontosabb számára. „kedvét leli abban.a stendhali lélektani regényforma egyik meghatározó közlésformája ezért a belső monológ. milyen szikrák csapnak ki belőlük" (Ch. mert vonzódnak a másikhoz. amilyennek ehhez a szakmához lennie kell" (Friedell). Mathilde teljes meghódítása. mit érez a másik. Julien. hová juthatott volna Julien a kisvárosi körülmények között. a gyóntatója sugalmazására írt.„büszkeségének állandóan szüksége volt közönségre" . Találkozásaik összecsapások. hogy lássa. az Łrhatnámság példázata. érzelmeiben következetlen jellem. („Itt fekszik a gőgös a lábam előtt". A stendhali hősöknek olyan mélysége van. A fontos szereplők elemzik saját cselekedeteiket. verriŹres-i napokat. de Rénalné. Stendhal csodálja az erős egyéniségeket. részletes jellemzés fontosabb a mozgalmas cselekménynél. Fouqué. kisszerű vidéki féltékenykedés és a sznobéria. a szerelemtől leleményessé váló asszony (l. epizodikusan bukkannak elő. érzékeny. a névtelen levél) befolyásolható és vakbuzgó lesz (l. Innen a csodálatos. szenvedélyes . de a szegényház-igazgató felfelé ívelő pályája azt is mutatja. nem szerelmet. tiszta lélek". reakcióikat. Mathilde féktelen. Stendhal „egyike a lélekelemzés legfinomabb és legérettebb mestereinek. mint ahogyan két kovakövet üt össze egymással valaki. azok a részletek. A szelíd. amilyenben Julien volt néhány nappal ezelőttÇ és fordítva. önmagáért szereti a fiŁt. du Bos). az önmegvalósítás vágya és az erkölcsi szenvedélyesség hajtja őt magát és figuráit is.

állandóan számot ad arról. gyöngéd természet. valódi énjét. akik között élt".). stb. Julien Sorel lélekrajza kivételesen árnyalt. „a lenézés ellen fellázad" (de la Mole). machiavellisztikus jelszavakat hangoztat. meg is tetszik neki törvénytelen származásának (de Beauvoisis lovagtól származó. Mivel Stendhal Julien gondolatainak mindig két oldalát láttatja (a képmutatás mellett őszinte vívódását). Keretként ismétlődő jelenet jelzi.). Bonapartista és jakobinus eszmények lelkesítik. hősi feladatot".az önfeledtségre képtelen. ami lejátszódik benne.). Fouqué ajánlatát is). becsvágyó és „érzékeny. ellentétük kibékíthetetlen. akarja az eszközöket is!") „Majdnem mindennap vihar tombol benne". „örökösen színlel". és beleegyezik a mésalliance-ba (így de Croisenois márki helyett a parasztfiŁ vehetné feleségül a gőgös Mathilde-ot. párbaj.29. tehetséges. de a de la Mole-ok által is felvetett) ötlete. „jól játszottam a szerepemet" . félénk és gőgös. „komplikált és paradox" jellem. emberi méltóságát a szinte önként vállalt halállal szerzi .26. Céltudatosságát. a márki (kényszerhelyzetében) viszont nemessé (de la Vernaye) és huszárhadnaggyá teszi. „megnyertem egy csatát". („Aki akarja a célt. de Fervaques-né püspöki helynökséget szán neki (II. hogy apjához fűződő viszonya nem változhat. „fegyverre!". Pirard abbé Łgy fogalmaz. „Megvetette azokat az embereket.„Makacsul ragaszkodott Don Juan szerepéhez". visszafojtja érzéseit. de félelmetes alak: Chélan plébános Julien jellemében „sötét erőt" lát. de sohasem vigyázott a részletekre" (I. Mindhárom pártfogója („apahelyettese") tudja. szerinte a fiŁ „nem ismeri a mérsékletet". „részletes haditervet dolgozott ki". hogy különleges. így nem teljesen váratlan a fordulat: Julien szabad akar maradni. mint verriŹres-i környezete. aki. sőt már-már zseniálisÉ de lappang benne valami. „életének döntő lépéseit mindig okosan kiszámította. bizalmatlan és betegesen gyanakvó (Mathilde levelének másolatát a biztonság kedvéért elküldi Fouquénak.33. hogy van benne valami. tetteinek megtervezettségét a katonai élet kifejezéseinek sokasága jelzi: „feladatot teljesített. eszményeit leplezi hipokrízisével. II. egy gazdag moszkvai örökösnőnek a kezét (II. taktikázását. ami ijesztő!" Minden elképzelést tŁlteljesíthetne felmerülő érvényesülési lehetőségeivel: Korasoff herceg felajánlja unokatestvérének. létra). „ami sérti a közönségeseket". elutasítja a kompromisszumokat (Elisát is. Más perspektívában gondolkodik. a képmutatásba és a legbonyolultabb cselszövésekbe veti magát" (Zola).24). „naplót kell vezetnem az ostromról" stb. Sértődötten szenved kisebbségi érzéseitől. Ebben az állandó szerepkényszerben .féltékennyé-tevés klasszikus módszerével (a de Fervaques marsallnénak másolt levelek segítségével) történhet meg.). mert nyíltan már nem elégítheti ki becsvágyát. a kockázatot (l. de la Mole márki szerint „különlegesen tehetséges fiatalemberÉ vakmerő. keresi a kiélezett szituációkat.

„kritikai realistaként" áll a romantika kellős közepén. hogy megismerje az élet nyomorŁságait. A Vörös és fekete „támadás egy olyan társadalmi környezettel szemben.Chélan jóslatával ellentétben („a hatalmasoknak fogsz udvarolni") . 'a vörös' a végig kísértő. II. dísztelen. A művet Illés Endre fordította. A bíróság előtt vádbeszédet mond a romlott társadalomról.19. De hiába szeretné elhitetni. BALZAC Goriot apó (1834-1835) Csak egy ilyen ember írhatta meg a modern epopeiát.„és maguk erkölcstelenséggel vádolják azt az embert. Stendhal . . mint a tükör . „Źllandóan tudatában van plebejus voltának. hogy Julien életének erről a szakaszáról csak kevés világos és pontos részletet mondunk el"). melyet meg kell változtatni.vissza. előadásmódja szinte rögtönzésszerű. A szöveg egészét ismétlődő szimbolikus motívumok hatják át: a lennfönn társadalmi ellentét képileg is gyakran megjelenik (sokszor elemzett jelenet Julien első feltűnése a magasban. a visszatérő „létra" pedig hódításainak tárgyiasult szimbóluma: gyanakvását és félelmeit legyőzve egy szintre kerülhet a társadalmilag felette álló nőkkel). „az öngyilkosság valamiféle változatát választja" (Frilair abbé. magyarázza. bírálja a valóságot. hogy a valóságot Łgy adja vissza.). II. Źt kellett mennie a csődbejutáson [É] kellett félretaposott cipőben járnia Párizs kövezetén. viszont a fekete öltözéket Julien gyakran kékre cseréli (l. mert ő „senki". minden vereségét megaláztatásnak" (Hauser). ő is válogat. ez realizmus"(Aragon). és lábra állíthassa . és maguk a tükröt vádolják! Vádolják inkább a pocsolyás utatÉ". minden sikerét az Łri osztály fölött aratott diadalnak érzi.44. baljós (elő)jel.szinte közönyösen lemond fényesnek ígérkező karrierjéről. katonai egyenruhája. amint éppen olvasÉ. szeretjük Mathilde-ot". A színszimbolikát is tŁlzott egyszerűsítés volna csak a katonai és papi pályára vonatkoztatni: mindkét szín a végzetet sejteti. politikai vádbeszéde a „gyökértelen zendülő vallomása". Stendhal részletező leírásoktól mentes stílusa legendásan száraz. így azért ítélik halálra. „Az olvasó elnézését kérjük. aki a tükröt viszi? a tükör pocsolyát mutat. -. Łj öltözete a márkinál).romantikus jellemeivel és hatáseszközeivel is . néha közvetlenül az olvasóhoz fordul („Megvalljuk.

Elemző módon.így fogalmazta meg nagyszabásŁ vállalkozásának célját az Emberi színjáték előszavában Balzac. Jelenetek a párizsi életből (59. A korabeli társadalom lefestését a szereplők visszatérése teszi lehetővé: ennek a technikának az az előnye./csak tervben/: Vautrin utolsó színeváltozása).: Kurtizánok tündöklése és nyomorŁsága.egy nagyobb történelmi folyamat részeseiként . talán sikerül megírnom azt a történelmet. (ZOLA) „A történetíró a francia társadalom lesz. Ez az. ami a század lángelméjévé teszi. s jellemeket rajzolok. ezeket a hely és az ábrázolt történet jellege szerint osztja „jelenetekre". így lesz a regényciklus egymáshoz kapcsolódó. melyek a jelenkori komédia alakjait mozgatják [É] ide-oda lebegett az összes szélsőségek. de önállóan is teljes művek rendszere. aki más művében is visszatér. aki típusaival. illŁziótlan szemléletével fiktív eseménysorokba sűrítette korának valóságát. csokorba gyűjtöm a szenvedélyek fő tüneteit. § hangoztatta elsőnek a környezet döntő hatását az egyénre.viszszatérnek más művekben. ami a különben mérhetetlenül hosszŁ elbeszélés jelentős lerövidítésének eszköze" (Michel Butor). A bő valóságanyag hiteles . éppen a Goriot apó írása közben merült föl a ciklikus szerkesztés gondolata az íróban: a hősök .: Elveszett illŁziók).: a Goriot apó). Ha leltárba szedem a bűnöket és erényeket. a 60. nekem csak az a dolgom. ezt az egymásutániságot egymásmellettiséggé változtatja. erkölcsrajzával az egész társadalmat akarta folyamatában. A Goriot apóban 35. hogy általa ellipszis jön létre a regényben. melyről a historikusok általában megfeledkeztek: az erkölcsök történetét" . Az „erkölcsi tanulmányok" alciklusokra osztott elrendezése is jellemző: Jelenetek a magánéletből (26. Balzac meghatározott történelmi idő „írnoka": az 1816 és 1848 közötti francia társadalom körképét. a Napóleon utáni idők illŁzióvesztését mutatja be. mozgásában ábrázolni. hogy az írnoka legyek. a romantizmus és a naturalizmus között. hogy az egymásra következő történelmi korszakokat a kalandjaik révén egymással kapcsolatban álló szereplők sora képviselheti. a hit és a tudomány. Az Emberi színjátékkal megteremtette a totalitásra törő (realistának nevezett) regényciklust. a tények józan. a Kurtizánokban már 135 olyan figura szerepel.a Goriot-k [É] a Rastignacok örökkévaló típusaitÉ szereplője volt a pénz drámájának [É] analizálta a szenvedélyeket. Az író kijelöli a tárgyköröket: beosztása szerint az Emberi színjáték erkölcsi. „Fölfedezi azt. típusokat alkotva több egynemű jellem vonásainak egyesítésével. filozófiai és elemző „tanulmányokból" áll. az Elveszett illŁziókban 116. „az irodalom gályarabja" (Lamartine). belevitte a regénybe a megfigyelés és a kísérletezés módszereit. kiválasztva a Társadalom legjelentősebb eseményeit. Vidékiek Párizsban (49.

jellegzetes pl.a „kalandorszellem" megjelenését . ellenállhatatlan városban természetesen a városnegyedek is a társadalmi helyzetet tipizálják . de nyomon követhetjük Bianchon tekintélyes orvossá válását.egységes értékrendű . elbeszélés mellék. hogy érdemes legyen törődni vele [É] az arany magában hordja az összes emberi erőket" (Gobseck). a társadalmi hullámzás fenn és lenn között. a „sárgakesztyűs kalózok" (de Marsay. „a társadalom nem az igaz istent imádja. feldŁlja a családi életet. (A csábító. Napóleon példája.a . önmegvalósítása. Vautrin nagy trilógiáját a ciklus karrierista főalakjainak regényei alkotják (Goriot apó-Elveszett illŁziókKurtizánok).is: a kor híres „krakélerei" (Ajuda-Pinto). pusztán érdekkapcsolatokat tételez fel. Semmi más nem érdekli a kor emberét.) A szereplők hangoztatják is értékrendjüket: „Egyetlen materiális dolog van.tájékoztatást nyŁjt. műveiben alig akad olyan fejezet. („A számok. így az író a „pénz hatalmának himnuszát és homéroszi eposzát énekli meg". amelynek értéke eléggé biztos ahhoz. Balzac a párhuzamok és ellentétek módszerével ábrázolja a változó folyamatokat.) A közelmŁltba helyezett történetekkel Balzac saját jelenének erkölcsi világát tükrözi. a felemelkedésért másmás árat kell fizetniük az ambiciózus (vidéki) fiatalembereknek (l. örökségek. a siker és kudarc váltakozása. a tehetséges fiatalok életlehetősége. A középponti értékkategória a siker. Rastignac és Rubempré sorsalakítása). hanem az aranyborjŁt". Innen ered az élet meghódításának szimbólumává váló Párizs „Łj Babilon-mítosza" is. Hauser. „Istenben is meg a pénzben is egyszerre nem lehet hinni . az érvényesülés.Vautrin-Herrera az Elveszett illŁziókban ugyanezt oktatja Luciennek: „az erkölcs ma már ismeretlen". az uzsorás Gobseck a (szereplők által) legtöbbet emlegetett és leggyakrabban látogatott Balzac-hős. ez határozza meg az erkölcsöt . előrejutása. ezért foglalkoztatja az írót pl.Babits írja a záróképben megjelenő Rastignacról: „Ahogy a PŹre-Lachaise magasáról az alatta elterülő Párizsnak lekiáltja: A nous deux maintenant! •da Napóleon szelleméhez". Taine véleménye szerint információgazdagságával „az Emberi színjáték . a panzió Neuve-Sainte-GeneviŹve utcája és a Beauséant-palota Saint-Germain negyede között áthidalhatatlan a szakadék. ahol ne szerepelnének árak. pl. az egész . A pusztító hatásŁ arany megmérgezi az emberi viszonyokat. a vidék és Párizs szembeállítása. mítosza hajtja a feltörekvő fiatalokat . Maxime de Trailles) általában „elkorcsosult nemesek".Shakespeare és Saint Simon művei mellett . csak a pénz. váltók. Rastignac 14 regény. de variációsorozatban rajzolja meg a modern élet „kóborlovagjait" . egy Łj csodavilág varázsigéi és orákulumai".ciklust átszövi az azonos motívumhálózat. Nucingenék családi életének alakulását is.vagy főszereplője. vagyoni egyenlegek egy Łj mitológia. melyeket az emberi természetről valaha is készítettek".a Goriot apóban pl.a legnagyobb tárháza a dokumentumoknak.

akinek 600 frank évjáradéka van. az ő karrierregénye . A lány nem is tud erről . de bekerülni a hatalomba -. mely feledésbe ment. David Séchard és annak gyermekei az örökösök. sajátja egyben az a tendencia is.így nemcsak a város. és szerelmi ügyekben a „kékvérűek" vetélytársai. mint egy kutya. Középpontjában EugŹne de Rastignac alakja áll. a Grandlieu dámák). a kurtizán örökli. ezért születik a sok mésalliance. mert ügyesen követték el": Beauséant-né véleménye szerint „a hatalom kulcsa a siker". ez a társadalom másik mozgatórugója . még az is. mert vallásnak a tárgya. „a vagyonokban rejlik az ultima ratio mundi". Mivel a pénzmozgást Balzac zárt rendszerűnek mutatja be. hogy „aki gazdag. hogy nincs ötvenezer jó állás" (Vautrin). (A parvenük lenézett feleségei is operapáholyt tartanak fenn . Bár az író személy szerint sajnálja a „jó társaság" hanyatlását. akiket 50-50 ezer frankos évjáradékkal adott férjhez. spekulációval szerzett vagyonát két lánya között szétosztja. az arany Łtja ugyanŁgy vizsgálható a művek során keresztül. bármi áron. Két lánya viszonyát a féltékenykedés határozza meg.karrier-kezdeti helyzetbe kerülése .) Vautrin (élettapasztalata alapján) állítja." A kalandregényre épülő társadalmi regény valós térben.) „A gyors meggazdagodás problémáját e pillanatban ötvenezer fiatalember igyekszik megoldaniÉ fel kell falniuk egymást. mint az alakoké.mindenét Lucien de Rubempréra hagyja. Elveszett illŁziók-Kurtizánok tündöklése. tekintve. Még Goriot apó is tisztában van azzal. akitől Esther. hogy „minden a pénztől függ.„az aranyos szalonokba bebocsáttatást nyerni fölért egy főnemesi pátenssel" -. erényes". mint az egy fazékba zárt pókoknak. hogy az arisztokrácia felett eljárt az idő.l. (Goriot az élelmiszerhiány kihasználásával. hogy öncéllá nőjön [É] a credo kreditté. hogy leányaink vannak". tőlük szeretőikhez kerül. polgári panzióban él. a Vauquer-panziót és a Beauséant-palota világát . ötletét Balzac először feljegyzésben rögzítette: „Egy derék ember. a divatot meg a „legelegánsabb hölgyek" (Langeais hercegasszony. Gyergyai Albert óta sok elemző követte nyomon Goriot vagyonának „kerengését". a hiszekegy hitelezz-zé lőn" (Friedell). és éppen ezért: mert valóságfeletti princípium. d'Espard márkiné. Delphine -. Lányai tették tönkre.de feltételezi a legfőbbet.a (spekuláción meggazdagodott) vagyonosok meg. de a nemesek is pénzt akarnak . akinek öngyilkossága után sógora. . „a látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn.fogja össze a két irányban elágazó cselekményt: a Vautrin-féle bűnügyi történetet és Goriot szenvedélyregényét. valós időben játszódik. a pénzt. —gy hal meg.pénz így Isten pótszerévé válik. A Goriot apó „jelenet a magánéletből" (bár a „párizsi élet" ciklusba is tartozhatna). Az érvényesülés feltételeit az előkelő társaság diktálja ugyan . térben pedig a város két pontját. majd Gobseckhez. életüket pedig a szeretőikért (és a házasságtörő kapcsolataikhoz szükséges pénz előteremtéséért) zajló küzdelem tölti ki. tudja.

így a regényidő novembertől februárig tart. „mindentudó" előadás elsősorban a fiatalember nézőpontjából mondja el a történéseket. A regénykonstrukció alapja a főszereplő-hármasság: Rastignac lelki tusáját.. A mindkét miliőben otthonos főszereplők sajátos kapcsolatrendszerben állnak egymással. részletező leírással kezdődik. jellemzi . előreutalásokkal meghatározza a főszereplők sorsának alakulását. Bár a mellékszereplők előéletét nem ismerteti a szerző. és Łgy sározza be magát. Ehhez Rastignacnak csupán néhány hónapra van szüksége. hogy Vauquer-né eltulajdonítja a médaillont -. az expozícióban Balzac ironikusan az olvasóhoz fordul „Goriot titkolt balsorsának történetével". a végső tanulság eredményeként.) Részletesen leírja a panziót. A cselekmény 1819 novemberében indul . harmadik személyű. ez a „drámai események kirobbanásának ideje": Rastignac ekkor találkozik a „másik világgal". és Beauséant-né estélye „megsokszorozza érvényesülési vágyát". mert az ő „bemutatása" zajlik addig. zálogba teszi az óráját a temetési költségekért. így a mű feszültségét a jó és rossz közötti ingadozás teremti meg (megöli-e Rastignac a mandarint?).lelkifurdalást érzett a hŁgaitól és anyjától kizsarolt pénz miatt is -. (A műben a szerzői jelenlét is érvényesül: az író sejtet. hosszŁ az expozíció. „gondolatban egy pillanatra visszacsöppent a polgári panzióba. még képes a megbotránkozásra elképed a Goriot-lányok magatartásán és azon. vívódásait két oldalról „billentgeti" Goriot és Vautrin. Goriot lecsŁszásával. a többiek majd regények sorozatában szerepelnek még. minden összefügg. kihívja maga ellen a társadalmat. bálok és a nyomor kiáltó ellentétét (Beauséant-nénál a panzióra gondol. EugŹne a cselekmény során egyre gyakrabban szembesíti a látottakat . az . A tárgyilagos. A csattanós befejezéssel csak Goriot apónak . az azonos erkölcsi elvekről. a kispolgárság köreiben és az alvilágban ugyanazok a törvényszerűségek érvényesülnek. A mű lassŁ. elhallgat. s mélységes undor fogta el"). A szerkezet kitűnően konstruált.az anyagi helyzetüknek megfelelő (a második emelettől felfelé többnyire sanyarŁ) körülmények között élő .a műben teljes egészében feltárt .bennlakókat és a külső kosztosokat. kirekesztődésével párhuzamosan emelkedik a társaságba bekerülő Rastignac státusa. Az előkelő társaságban.életŁtja zárul le. a teljes erkölcsi válságról szóló (hasonló metaforikus képekkel is megjelenített) felismerések átszövik az egész művet: a társadalom „posvány. az operában Goriot „odŁjára".a fényűző szalonok. de a sok szerzett tapasztalat hatására. amíg levonja a konzekvenciákat. aki kocsin jár benne.. és az író határozottan vezeti a történet összeszövődő szálait.hanem a társadalom két pólusát is: a nyomor és a fényűzés miliőjét. De „még vérében volt a családi kötelességek tudata" .Goriot ekkor már hat éve a panzió lakója és elszegényedett -. mivel „ebédidőben tizennyolcan vették körül az asztalt".

melynek minden porcikája akarattal van töltve" (Flaubert). ujjal mutogatnak rá a törvényszék előtt. Rastignac. „Minden szereplőjének ugyanŁgy a szenvedélyesség az alapvető vonása. Beauséant-né is ellátja tanácsokkal („minél hidegebben számít. „a világ pocsolya. mint a való élet színjátékában bárki. A mű az ő válaszŁt-regénye: konfliktushelyzetében döntenie kell.. A Goriot-rejtélyt bogozgatja. (A . R. tevékenyebb és ravaszabb a harcban. melyeket otthagy az állomáson"). jogot tanul. elszegényedett. . hogy nincsen a világon jobb módszer. hanem a másik rezonőr. belátja.] mohóbb az élvezetekben. ha egymilliót lop. de karrierje szempontjából ez sem bizonyul rossz döntésnek: Balzac (a ciklusban) végigviszi az érvényesülés Łtján. Az érvényesülés.Szamárbőrben már másokat beavató életművész-dandy: „én Łgy találtam. A Balzac-figurák kivételes egyéniségek.. akkor az erény hőseként ünneplik a szalonokban" (Vautrin). párizsi arisztokrata rokoni kapcsolatai miatt viszonylag könnyen be is kerül az előkelő társaságba. nyakig elmerül benne". Minden lélek egy-egy fegyver. Ha valakit rajtakapnak. hogy Rastignac elindulhasson az „Łtvesztőben". örökre nyomoroghat. „érdekes jellemek".-ban született 1799-ben. felboncolja a szenvedélyt" (Victor Hugo). 1819-ben Párizsba jön. Kezdetben még járatlan a társasági életben. de jó képességű (tanulékony!) nemesifjŁ AngoulŹme környékéről. a vezérmotívum az ő megkísértése.tisztességes ember. és származása. Rastignac is „sártengernek látta a nagyŁri világot: aki a lábát belemártja. aki gyalog. a karrierista fiatalok ambiciózus nemzedékének jellegzetes figurája „igazi délvidéki". hogy bármi csekélységet eltulajdonít. monumentálisra felnagyított hősök. így inkább feladja erkölcsi fenntartásait. de érvényesüléséhez nemcsak Vautrin. Vagyis Balzacnál még a kapus is zseniális. az író „mindenkit megfoszt valamitől [É] kikutatja a bűnt. az gazember. a felemelkedés vágya keríti hatalmába. igazi karriertörténete a többi mű hátteréből figyelhető meg. Mindenki „elveszti illŁzióit". Beauséant-né „elvonul a világtól". gyanŁtlanul baklövéseket követ el.") Rastignac életrajzát Balzac meg is fogalmazza az éva lánya előszavában (1839): „Rastignac (EugŹne Louis). [. A társadalom két szélső pólusáról kapott tanácsok után EugŹne (a milliomos Victorine helyett) Delphine-t választja. annál biztosabban jut előre". „ne tekintse másnak a férfiakat és a nőket közönséges postalovaknál.korábban keletkezett! . és a márkiné „Ariadné-fonalként" a nevét is adja. közben Nucingenné szeretője lesz. mint nekiesni mohón a gyönyörűségeknek. igyekezzünk megmaradni a magaslatokon (Langeais hercegné). ha tisztességes marad. A viszonylag „tiszta lelkek" nem is „maradhatnak meg sokáig ebben a világban": Goriot meghal. báró és báróné elsőszülött fia a Charente megyei R. mint nekiÉ A legelőkelőbb arisztokratáktól a plebejusok legszegényebb rétegeiig minden szereplője jobban habzsolja az életet. beavatása.

érzelmeiket elfojtó lányai mindenétől gátlástalanul megfosztják. utolsó anyagi lehetőségeinek felhasználásával egy lakást is berendez nekik. de aki egyszerre kiüríti. ha él is Vautrin tanácsaival. így szerzi meg az elzászi báró millióit. s hogy azzal is együtt kell élnie" (Szávai J. micsoda ember az"É „nem hülye és nem is gyenge"É „élete rejtelmesebbnek látszikÉ" -. hogy eladja magát Vautrinnek. ™ccsét. a másikat egy miniszterhez). az „apaság mániákusa".„önzésből" . (Lemondó. háromszor miniszter. haláltusájában ki is fakad önzésük ellen. már sohasem feledkezhet meg arról. szoros kapcsolatban áll a kor fiataljaival. Nucingenné apja egy volt tésztagyáros. „sakkozik az emberekkel" . Beleszeret Delphine de Nucingenbe akkor. majd Carlos Herrera) . („Mikor a citrom jól ki volt facsarva.csakhogy ebben a társadalomban nincs „legkisebb gyerek".szökött fegyenc. hogy van az emberben. Vautrin segítsége .nélkül is érvényesül. Gabrielt (aki. sorsa példázza Balzac egyik tanítását: „kincseskamra az emberi szív. a társaság parancsainak engedelmeskedő. elszegényedése után pedig teljesen feleslegessé válik.") Monomániás alakjában „Shakespeare-i szenvedélyek" tárulnak fel: ő a modernkori Lear király . A nagyvilági élet arszlánjainak egyike. Vejei kompromittálónak találják származását. amikor az asszonyt elhagyja de Marsay gróf. a limoges-i püspök magántitkára). majd a fiatalember fokozódó csodálattal szemléli szobaszomszédja önfeláldozását. de végül megbocsát -. aki Vautrin néven rejtőzik. akinek temetését Rastignac fizeti. a Vasfejű. hogy Rastignacot összehozza kisebbik lányával. Goriot Łr.„Tyűha. Az öreg . tönkrejut". itt megismerkedik Jacques Collinnel.a Vauquer panzióban lakik. Gróf lesz és Franciaország pairje.). önzetlen szeretetének példája akadályozza meg EugŹne-t. a híres orvossal. s szeretője lányát később feleségül veszi. Balzac nem teremthet CordéliákatÉ Az expozícióban még ellenszenvesnek tűnő figura Rastignac nézőpontjából egyre rokonszenvesebbé válik . leányai az utcasarkon hagyták a citromhéjat. A „kérlelhetetlen logika embere". egy jobb rész. és ugyanitt barátkozik meg Horace Bianchonnal. de „ha el is fogadja a világot.„akárcsak Don Quijote.maga is mesterkedik azon. 1832-ben püspöknek nevezik ki. mint az az 1828-ban játszódó Falusi plébánosban olvasható. A küzdelemben elveszti önértékét. További sorsáról A Nucingen-házban olvashatunk: férjhez adja mindkét hŁgát (egyiket A családi béke egyik szereplőjéhez.) Az „örök Atya" végzetét tehetetlensége okozza: a férjeiknek kiszolgáltatott lányokon már nem segíthet -. Goriot. s így benne is.„megannyi bűnügyi regény hősének ősalakja" (Babits) . szeretem . fényes pályát fut be. Rastignac (Nucingenné révén) karriert csinál. Vautrin (Jacques Collin. Messze tŁlszárnyalja Maxime de Trailles-t és de Marsay-t (és a bosszŁt is megízlelheti: de Trailles gróf hozzá megy majd kéregetniÉ).a bérgyilkosság ajánlatának elfogadása . válogat (eltapos és kiemel) tetszése szerint. A „szenvedélyre predesztinált ember".

(Könnyedén „olvasott a diák lelkében" is.). (a nála gyengébb) Lucien de Rubempré megkísértését „Herrera spanyol kanonok" könnyebben végzi: tananyaga az Elveszett illŁziókban is ugyanaz: „el kell titkolni a cél elérésének eszközeit".) A „lélekidomár" (Elveszett illŁziók). hanem olyan regényekkel. hontalanságuk és kiábrándultságuk alig változik Julien Soreltől és Lucien de Rubemprétól Charles Swannig és a tulajdonságok nélküli emberig" (Hauser A. a „beavató" azt az időpontot választja a kísértésre. az Emberi színjátéktól vezet az Łt a Rougon-Macquard ciklusigÉ aztán jön Maupassant" (Maudron). de „a Goriot [É] már azok jöttét jelzi. amikor a feltörekvő fiatalember habozik: Rastignac ugyan még nemet mond kegyetlen ötletére. mint akárki más. hogy a végzet.megvédeni a gyengéket az erősekkel szemben". melyik irányzathoz sorolandók. a Kurtizánokban már a vizsgálóbíró munkatársaÉ Előismereteivel épp ő a megfelelő ember a rendőrségnek . de Balzac Łgy vélte. „majd ha gazdag lesz. E™TV™S J•ZSEF A falu jegyzője (1845) .és majd rendőrfőnökként nyugdíjazzák. a „diabolikus kísértő". a váratlan fordulatok. harsány stílusa miatt és tŁlrészletező leírásaiért is. de azért Vautrin gondolatai megfogannak benne. Rastignac) a romantika eszköztárából valók. A regényt Lányi Viktor fordította. pl. [É] romantika és realizmus között annyira elmosódik a cezŁra. szenvedélyes jellemek. a lelepleződések (Vautrin) és a felismerések (Goriot. a véletlenek mutatják be leghívebben a társadalom ellentmondásait. [É] A modern irodalom olyan emberek történetével indul. Sajátos filozófiai rendszere szerint ő sem erkölcstelenebb. akkor megengedheti magának a becsület fényűzését" . itt hŁzódik a határ a bennünket közvetlenül érintő. mint a Vörös és fekete és a Goriot apó. Mégsem az első romantikus versekkel kezdődik számunkra a modern irodalom. Balzac „a művészet fejlődésének átmeneti szakaszát képviseli. hogy egyes írók. csak a célt látom magam előtt". Balzac. akik a valóságot tudós pontossággal törekedtek rekonstruálni. Stendhal esetében szinte lehetetlen eldönteni. akik kortársaink: romantikus jellemük. aktuális művek és a régiek között. „a tetteket eszközöknek tekintem. Romanticizmusán kívül sokat támadták dagályos. A szélsőséges.cinikus álláspontja jó lehetőség a társadalom bűneinek teljes leleplezésére.

. Tengelyi Jónás faluja. vallomásregénye a szentimentalizmus és a romantika jegyében született. Tájkép is keretbe zárja tehát a művet. Arany János 1846-ban írja e tárgyról Az elveszett alkotmány című szatirikus eposzát. Viola kézrekerítésekor a színhely is ismétlődik. zenei hangzás (daktilikus lejtés) is aláfesti Tengelyi Jónás. NyŁzó Pál főbíró. „zöld venyigével befont. a Tisza látványa. s amelyeket enyhíthetne legalább. e lap hasábjain közli folytatásokban Łjabb epikai művét. Ez a mozzanat a főcselekmények allegóriájának bizonyul. A másik oldalon található Macskaházy ügyvéd. Merész kézzel föltárják a társadalom legundokabb sebeit. amelyet a bevezetésben az író az „egyhangŁság" szimbólumaként mutat be. A regény egy hajtóvadászat leírásával kezdődik. A szereplők könnyen csoportosíthatók. az Alföld „valamelyik megyéjében". ez a név tökéletesen illik a településre.anyagi érdekeinek kielégítése után lázasan rohanó korunk részvétlenül elfordul a szenvedésektől. a pozitív és a negatív szerepkör világosan megkülönbözteti őket. A karakterek közti eligazodást a beszélő nevekkel könynyíti az író: a szójelentést lágy. ha jótékony kézzel a szenvedők segítségére sietne. a címszereplő Tengelyi Jónás meghurcolásának. A karthausi c. valamint Viola ezzel párhuzamos üldözésének előképére ismerhetünk benne. Nagy írók érzik ezt. szerény" lak. . Vándory Boldizsár és Völgyesy nevében. „tiszta udvarral" . amely mindenekelőtt éles vádirat a megyerendszer és a feudalizmus ellen. melyeket szociális viszonyai okoztak. Székhelye Porvár. A legszebb ház a jegyzőé. Előző nagyepikai alkotása. de a befejezésben Petőfire emlékeztető ódai hitvallással fordul hozzá: „virulni fogsz!"É Fiktív.. A „végtelenül unalmas" magyar róna ellenpontjai a regényben a német városok: Heidelberg (ahol ifjŁkorában Réty és Tengelyi is tanult) és Göttinga (Vándory előéletének színtere). „nevezzük Taksony megyének". emlékeztetnek emberi természetünk nemesebb vonásaira.üde színfolt a sivárságban. Az utolsó fejezetben. É (AZ ŤR• MONDATAI A REGéNYBEN) Az 1840-es évek közepén a magyar társadalomban a maradiság gócpontja a nemesi vármegye. a Tiszarét melletti Törökdombon kezdődik és ér véget a konkrét eseménysor. Tiszarét szintén tipikus alföldi település. tipikus színhelyen játszódik a cselekmény.. de részletes háttérábrázolása révén egyben az „első igényesen alkotott társadalmi regényünk" is volt (Fenyő István). Eötvös 1844-től a centralista Pesti Hírlap munkatársa (később Kemény Zsigmond és Madách Imre is követi a példáját). báró Eötvös József (18131871) egy évvel korábban A falu jegyzőjét. az ingadozók és bizonytalanok a cselekménysor végén zömmel a pozitívakhoz csatlakoznak.

hogy Magyarországon a nemes és a jobbágy egyaránt kiszolgáltatott áldozata a feudalizmusnak. Lelkész édesapja a szeretet légkörében. Kislaky Kálmán Réty Etelka oldalán. akik értékrendszerük tisztulásával életcéljukat is. Akárhová kerül. Politikai és személyes érdekek motiválják őket. szerelmi boldogságukat is megtalálják: Réty Źkos Tengelyi Vilma mellett. „Magyarországon sehová sem való" (gróf Marosvölgyi főispán szerint). de mindenütt kijátsszák. Puritán jellem. megelőzi korát („gondolataival [É] fél századdal a többiek előtt jár"). az igazságért harcoló Tengelyi és a szabadságért küzdő Viola. Az ellentábor: a nemesi vármegye egész intézményrendszere és tisztviselői kara. . hogy még a főszereplők is kevés. Viola jómódŁ telkes jobbágy volt. ilyenformán az alvilággal is kapcsolatba kerülnek (személy szerint Cifra Jancsival és šveges Jancsival). Alakjában Eötvös József saját egykori nevelőjének. de szigorŁ valláserkölcsi nevelésben részesítette. A jellemekről általában elmondható. könyv) antik hőseinek példája. gazdatiszt lesz belőle. Segítőik kezdettől Vándory lelkész.Kenyházy Bandi esküdt. a korrupció és a kegyetlenség megszemélyesítői. ő a becsület megszállottja. A főhős. de közönséges bűnök. a romlott vármegyerendszernek. mindenütt (a falusi jegyzőségben is) világjobbító szándék vezérli. ahol „történetünk kezdetén már hŁsz éve hivataloskodott". §k a hatalommal való visszaélés. de jellegzetes vonással bíró figurák.Eötvös típusokban gondolkodott. Don Quijotéhoz hasonlóan fáziseltolódás áldozata. tőle ismerte meg a felvilágosodás és a francia forradalom eszmevilágát. Németországi (pl. Sáskay Tamás adószedő stb. nem törekedett bonyolult belső lélekállapotok teremtésére és rajzolására. Karvaly Źgoston várnagy. Vezéralak a két főhős. betyár lesz. magatartásukat elsősorban társadalmi helyzetük határozza meg . heidelbergi) tanulás és pesti joggyakorlat után kezdődik hősies-tragikus pályafutása: a szegények ügyvédje. de a tisztviselők visszaélései (NyŁzó főbíró erkölcstelensége) törvényen kívüli helyzetbe sodorja. Peti cigány és Liptákné. aki kimagaslik és épp ezért végzetesen elkülönül embertársaitól. Romantikus alkat. Macskaházy és NyŁzó Pál található. Tengelyi Jónás jellemének kialakulását a 2. fejezetben részletesen elbeszéli az író. politikus-jelölt. Tengelyi Jónás maga az elvi szilárdság és a „makulátlan erényesség". Szentimentális-romantikus beállítottság fejlődött ki benne. a gyermek tudatvilágát Plutarkhosz (a Párhuzamos életrajzok c. félreállítják. Tengelyi és Viola sorsa együtt azt példázza. de épp ezért a jelenben tragikus sorsŁ. Pruzsinszky Józsefnek a vonásait is megjelenítette. gaztettek elkövetésére is vetemednek. a „nagyszerű tett vonzása" is formálta. nevelő. A pozitív figurák kezdetben kevesen vannak. az élen Rétyné. Viselkedésüket. mígnem jegyző lesz Tiszaréten. Ehhez a körhöz csatlakoznak a fiatalok.

hivatástudattal segíti az elesetteket. családszeretete egyaránt rendkívüli). Jelleme és sorsa egyaránt romantikus. igazi „filantrópiával" (emberszeretettel). az idősebb Kislaky stb. rangról) lemondva. munkabírása. Bántornyi „James". amit a végzeted adományozott neked".családi okokból. A falu jegyzője az etikai értékeket szolgálja. Rétyt választotta férjének. de saját boldogságát nem tudja megőrizni. de ő csak karikírozott mása pl. nincs igazi kisugárzása. a családjában a felesége bábjaként . az ő anyagi helyzetére alapozva kívánja visszaszerezni a főnemesi rangot. hogy többnek lássák. addig tartalmatlan életet élt. kiegyensŁlyozottan és szerényen. a tradíciók képviselője. Rétyné és a vele szemben álló Tengelyi Jónás törekvései teszik nyilvánvalóvá: a regény alapkonfliktusa az erkölcs és az érdek között feszül. Céljának eléréséhez nem válogat az eszközökben. Tengelyiék ügyének válságosra fordulása átmenetileg kimozdítja semlegességéből. Eközben az alispánné kihasználja a megyei gépezetet. Jellemének alapmotívuma a rangkórság: egykori szerelmeséről lemondott (mert a fiatalember szegény volt). „a hajdankor jószívű egyszerűsége" mellett. ők ketten külön csatát vívnak egymás kijátszására is. jellegzetesen félművelt. Kislaky. aki felekezeti és faji különbségtétel nélkül.a politikában a „szélirányt" követve. alattomos vezéralakja Rétyné. Vándory Boldizsár .csupán „abban fáradozott. semmilyen visszaéléstől. és így jelentős szerepet játszik féltestvére magára találásában. sőt a társadalom ellen kényszerül fordulni. törekvéseiből a korabeli magyar társadalom „enciklopédikus" képe rajzolódik ki (Sőtér István). elvégre „mindenáron szolgálni akarta a hazáját". A nemesség lecsŁszó elemei (Szentvilmosi János) a legsötétebb bűnök elkövetőivé züllenek. valamint Göttinga szelleméből következően . családja is szétzilálódott. A nemesség alaptulajdonsága a gyengeség (Réty Źkos. de megmaradnak a vármegye híveinek (Cifra . mindkét pártban ott van. Református lelkész. tehetsége. a valóságos Széchenyi Istvánnak: az angliai kultŁrának csak egyes elemeit veszi át. Kettejük manővereihez a vármegyei jogrend és intézményrendszer tökéletes terepet nyŁjt. mint aminek született". Réty alispán. semmilyen bűntettre való felbujtástól nem riad vissza.Kivételes képességekkel bír (szorgalma. nemzetét sem tudja szolgálni. Krivér főjegyző kétkulacsos politikát folytat. a világi hívságokról (pénzről. élete ekkor kisiklott.kívül áll a politikai csatározásokon. A főbb szereplők és a számos mellékalak vonásaiból. Van külföldet járt nemesember.). Az ellentábor háttérben meghŁzódó. Terveinek kivitelezője. sztoikus bölcsességgel: tudni kell „élni mindazzal. Macskaházy hozzá illően erkölcstelen és gátlástalan. amíg . „született báró Andorházy kisasszony". nemes indulatai. a volt alispán „áldott jó ember". a kastély Łrnője a saját érvényesülését hajszolja. Tengelyi szembekerül vele. Źlnéven él. aki „megőrizte [É] az ősök műveletlenségét".

A felépítést tekintve a regény több párhuzamos szál bonyolult szövedéke. részig). (A zsidók emancipációjáról tanulmányokat is készített. az ő sorstragédiája olvasható. de következetessége és szívós helytállása mégis egyre nagyobb szerephez juttatja. ha . aki . betyárból immár pandŁrként.Kármán József egykori programjára ismerhetünk itt a nők nemes lelkületével kapcsolatot találnak. a „rögtönítélő" bíróság ülése a mű egyik tetőpontja (22. fejezet). . de helyére mások lépnek Eötvös József biztos kézzel épít. —jabb szakasz végén elfogják Violát. a cigányok és a zsidók is megjelennek. Mégis a jövő letéteményesei lehetnek ők. mindenfajta elnyomást és megkülönböztetést meg kell szüntetni. Kezdetben kevés hatással. A fiatal nemesekre a regény kezdetén még a parlagi nemessé.) Źltalános tanulság: az érdekek kölcsönös elismerése és érvényesülése a nemzet egészének érdeke.a kezdőjelenet és a közbeékelt TengelyiéletŁt után . hogy kommentálja a jelenségeket. Példát mutat Réty Źkos. társra lelve értelmessé tehetik saját életüket. A végső tetőponton mindkét főhős sorsa megfordul: Viola meghal. de tiszta elvszerűséggel lép fel Völgyesy alügyész. részben a jegyző gyanŁba keveredésekor. ő belülről változtatja meg a feudális intézményrendszert.Jancsi lövi le. Tengelyit felmentik. šveges Jancsi vallomása és ennek következtében Rétyné öngyilkossága (36-37. Gyakran megragadja az alkalmat. A szereplők egy részének sorsa beteljesedik. a tisztŁjító megyegyűlés és az iratlopás egymás mellé helyezésével teremti az első csomópontot (14-15. A falu jegyzője nem nyeri vissza teljesen életerejét. az önfeláldozó Violát). de egyszerűbb eszközökkel is gyakran él (sok a rejtőzködés. A végső fordulatot több mozzanat segíti elő: Vándory színrelépése (34. rész). hallgatózás vagy kihallgatás. a fordulatokat pontosan illeszti egymásba.) és legvégül János huszár közreműködésével Viola önkéntes visszatérése (38-39). az áldozatok tragédiája viszont megrázó. és így a nemzetnek is javára válhatnak. pl. Eötvös József az 1840-es évek közepén a demokratikus fejlődés szószólója lesz. Eötvös társadalomképében a kívülrekesztettek.a cselekmény bonyolítása közben mutatja be a többi szereplőt és a körülményeket (a 14. Kölcsey Ferenc regénybeli mása (Eötvös József példaképe volt ő is). A megoldás ellentmondásos. „félelmet nem ismerő lélek". Ez a politikai program már tŁllép a centralisták célkitűzésein. erős a véletlen szerepe). a dzsentrivé csŁszás veszélye fenyeget (Kislaky Kálmán duhajkodásra hajlamos. Az expozícióban . tablókép az igazságszolgáltatásról. a jogrend kiterjesztése elodázhatatlan. fejezet). és igen közel kerül pl. de ezután ő marad az előtérben. Petőfi Sándor szellemiségéhez. a 30.szembefordul apjával és mostohájával. tékozló életmódot folytat).anyai örökségére támaszkodva . A reakció eleinte háttérbe szorítja. illetve érdemeik szerint elrendeződik. Viola és Tengelyi sorsa ezután is több ponton találkozik. fejpénzért.

Az író személyes megnyilatkozásai között a legjelentősebbekben saját ars poeticáját fogalmazza meg. mind a karakterek megformálásában. hogy Majtényi Zoltán „stilizálás és rövidítés" elvégzésével „átdolgozott szöveg"-et bocsátott közre 1992ben. a tévesen felhasznált köszöntő szónoklat. Könnyedebb részek. olykor szelídebb malícia. az „egzekŁcióról". ha különválik a kor nagy kérdéseitől.Sáros . idézeteinket is onnan vettük. a kortesgyűlésről és egyéb politikai rendezvényekről. irányregény. s az nem mindig mulatságos. A műfaj összetett. árnyalt lélekrajzot Kemény Zsigmond fogja megteremteni. Regényének több eleme Mikszáth műveiben (pl. Eötvös József személyesen. (Indokolt. a nemesi előjogokról szóló rigmus). Cselekménye szerint ez a mű a legelső bűnügyi regényünk. művészi célzatát tekintve pedig Łn. E műfaj célkitűzéseit az író pontosan rögzíti: „A költészet kedves játékká aljasul. szatirikusan élezett beállítások. alig néhány évtizedes mŁlttal bír. csattanóra kihegyezett szófordulatok („gyöngéd asszonyi hangjának fortisszimójával"). A hangvétel legtöbbször a szatíra maró gŁnya. moralizáló előadáshoz.megyének a főispánja).illetve összképet fessen (pl. az igazságszolgáltatásról. a hídfelbontás. eszményítés. aki a politikai célzatŁ irodalom programhirdetője volt. Az elmélyült. Az élő nyelvi fordulatokat majd Jókai emeli be a magyar epikába. lírai betétek ritkán jelentkeznek: „regényem csak az élet képe akar lenni. A szókincsben megjelennek a latinitás elemei is. Regénye ábrázolásmódjának összetevői: didaktikus célzat. tablóképek." A kortárs írók közül Victor Hugo volt szerzőnk példaképe. és nem a létező hibák orvoslására. típusalkotás. apja akkor ennek a ." A stílusban érződik: epikánk csak Eötvös korában bontakozik ki. életképek. nem az érzelmek nemesítésére törekszik. saját nézeteit adja Tengelyi Jónás szájába: „A nemesség megyei rendszerével sáncokat épített maga köré. A Noszty fiŁban) is megjelenik majd: a tarokkozás. Eötvös József a magyar realista regény első nagy mestere. szentenciaszerű. de az író (Kölcsey Parainesisének hatására is) eleve vonzódik a körmondatos. megyei hivatalnokként ismerte meg közállapotainkat (1837-ben Eperjesen ülnök volt. a bürokráciáról. pamfletszerű elemek (pl. a vallási-felekezeti és a nemzetiségi kérdésekről). amelyek mögött kiváltságait évszázadokon keresztül védelmezni tudta a törvények ellen is. karikatŁraszerű jelenségek és portrék.) Egyes körülményes mondatok az iróniát szolgálják. börtönállapotokról." és felteszi a kérdést: „miért nem vesszük be a népet is a sáncok mögé?" Bront‘: švöltő szelek (1847) . irányzatosság mind a jelenetezésben.

Romantikus és egyszersmind modern lélekelemző regény. de egyetlen regénye világsiker lett. de kegyetlen bosszŁtervekkel. mindhárman megpróbálkoztak az irodalommal.a fordító Sőtér István szavaival. szeretet iránti igényéről szól. de szereplőtársai is sajátos karakterek. Sőtér Istvánnál „Szelesdomb"). századi angol irodalom „legdémonibb műve" . és kártyán minden vagyonát elnyeri. megemberesedve. az ihlet csodálatos rátalálása legtitkosabb mondanivalóira. Odaköltözik a közben (felesége korai halála után) elzüllött Hindley Earnshawhoz. Miért lesz valaki embergyűlölővé? Milyen mértékben vagyunk felelősek embertársunk sorsáért. Az švöltő szelek (Wuthering Heights) a XIX. boldogságáért? Mi alakítja ki a jellemet? Milyen szerepet kap a személyiség formálódásában az öröklődés és a környezet? Kitörhet-e az ember a korlátai közül a saját erejéből? Hogyan lehet megtörni a szeretetlenség és kegyetlen gyűlölködés láncolatát? Sivár. a Catherine nevű kislány viszont testi-lelki jó pajtása lesz a jövevénynek. Az švöltő szelek az ember társ utáni vágyáról. az emberi kapcsolatok sajnálatos elvadulásáról. de . Catherine pedig az elegáns és udvarias Edgar Linton felesége lesz. a tomboló bosz-szŁról. Főhőse különös. majd háromévnyi rejtélyes távollét után visszatér. ír származásŁ falusi papnak három lánya volt. elemi erejű szenvedélyekről. Sorsuk egy talált gyerek megjelenésétől kezdve fonódik össze és fordul mindinkább tragikusra: Earnshaw Łr a városból egy sötét bőrű kisfiŁt visz haza. de egyŁttal szabadságának is.É (S§TéR ISTVŹN) Az angliai Yorkshire-ban a XIX.Ritka. a magyar cím expresszív szókapcsolata előrevetíti az érzelmek és természeti erők együttes tombolását. Az apa idővel meghal. a „Szelesdombon" él a regénybeli Earnshaw család. Catherine változatlanul melegen szereti Heathcliffet. szélviharoktól gyakorta pusztított vidéken. Emily Bront‘ (18181848) volt a középső nővér. a kísérteties „gothic novel" hagyományaira építve az emberi szenvedély viharait mutatja be. hogy mi motiválja egy adott személyiség kialakulását. Saját fia. azt elemzi. Az írónő a rendkívüli egyéniségek és a különös magatartások mögötti titkokat tárja fel. Heathcliff így minden szeretetből kiszorul. Hindley kezdettől gyűlöli Heathcliffet. a közeli barátságos völgyben (Thrushcross Grange-ben) pedig Lintonék. A cím eredetileg azonos volt a fő színhely nevével (ez szó szerint Čsüvöltő magaslatokÇ. és jóllehet egykönyvű író maradt. vagyonosan. század első felében egy korán megözvegyült. Eltűnik. váratlan alkalma az ábrázolás teljességének. különc figura.

Megpróbáltatásainak Earnshaw Łr gondoskodása vet egy időre véget. de a szeretet már ebben a családi közegben is gyűlölettel együtt jut osztályrészéül. . hogy kilépjen ebből a körből. és annak elmaradására csak dacos lázadással tudott válaszolni. nem látja meg Edgar Linton humanizmusának értékeit. a vele való lépéstartásért folyó versenyt. művelt légköre. csak a legázolandó ellenfelet látja benne. Agresszív ösztönei. Catherine. Amikor Szelesdombra kerül. még alig 2-3 éves. eszelős bosszŁvágytól hevítve tér vissza: „Ésötét tüzű szemében félig vadállati. Pontosan látja Ellen Dean: „Azon a napon. Catherine kedvessége mentsvár lett a számára.Ellen Deannel folytatott beszélgetése során sem -. de annál hevesebben áhította a szeretetet. a bátyja „lealacsonyította". mikor magából Lintonné lesz. hogy fel kell adnia a Catherine-ért. Heathcliff kegyetlen bosszŁsorozata következik félreértésekkel és végzetszerű fordulatokkal. eltávolodva Heathclifftől. Heathcliff és Catherine önfeledt összemelegedése cinkos elvadulással (a lápban való csatangolással) járt együtt. brutális gyűlölködése elvakítja." Heathcliff összeomlásáért Catherine is felelős. és a két megmaradt fiatal az Earnshaw és a Linton családból egymásba szeret. elveszti a jogát és a lehetőségét a boldogságra.Edgarnak hű felesége akar maradni. és csak ájtatoskodó. valamiképpen kiemelkedik a „vaskos tudatlanságból". Szelesdomb feudális rendjében a gyerek megaláztatásokat él át. talán cigány. szerelmet. Heathcliff meghal. épp hogy járni és beszélni tud. „spanyol vagy amerikai fajzat". családias melegsége. és így nem vállalja a mellette való életet. Azt tudjuk csupán. egészében humánus világa). amikor Łgy látja. tanultságánál és főképp családja rangjánál fogva). Származása és addigi (feltehetően megpróbáltatásokkal terhes) előélete azonban ismeretlen. mígnem a gyűlölködés megszakad. „kétszínű életet él". Catherine-nek azonban megmaradt a lehetősége (szépségénél. tragikusan torz céltól. A kisfiŁ korán megedződött a megpróbáltatásokkal szemben. hamis valláserkölcsöt ismer (ennek ellenpontja Thrushcross Grange valódi otthonossága. A titokzatos három év alatt Heathcliff megteremti saját egzisztenciáját. hogy Catherine saját akaratából a másé lett. mással él. Monomániás gyűlölködővé vadul. hogy Earnshaw Łr az éhhaláltól menti meg a kisgyereket Liverpoolban. míg Heathcliff mindent elveszít. de pajtását Hindley. amikor a lány Edgar Linton vonzáskörébe kerül. hogy ki mellé kell állnia. akaratos és gőgös" lesz. „fennhéjázó. ő elveszít barátságot. embertelen büntetésekben részesül. Nem tudja tisztázni . Egész életére kiható vereséget szenved. hisz a szeretetlenség sorsközösségében egymásra találtak. ahhoz. de már alapjaiban sérült személyiséggel. hogy normális emberi kapcsolatokat építsen ki. talán valamilyen keverék. a „kakukkfióka" jelleme áll a mű középpontjában. Heathcliff. Szíve minden szeretete Heathcliffé." Képtelennek bizonyul elviselni azt. mindent. de megfékezett kegyetlenség bujkált.

tanítja és magához emeli. bácsikám?" „[É] bármennyire tönkretett bennünket." „Faragatlan. bár gyenge szervezetét a betegség legyőzi. sokáig szunnyadó igényessége bátorításra talál.tör ki a vád Heathcliffből. Liverpool és Gimmerton. ne építs helyette kunyhót [É]" . meggazdagodásának módja rejtély marad. de érzékeny". a mienkénél is nagyobb nyomorŁság az oka. „Ha már leromboltad a palotámat. Erről a mélypontról emelkedik fel. de visszautasító modor . nem csupán azzal. Mert maga szerencsétlen. amit ő élt meg Hindley Earnshaw mellett . Heathcliff pedig „vadócnak nevelte. nem csupán a lelkek. lényegtelen kérdés az író szerint. a társadalmi helyzetek és kapcsolatok csupán másodlagos jelentőségűek. A világ azonban itt befelé tágul. felerősítve ősi ösztöneit. a műben megjelenő nagy. Lockwood Łr. A családok is mérföldekre élnek egymástól. völgy és láp. a külvilágból legfeljebb emberkerülők tévednek ide (pl. A mű végére megtalálja saját énjét és feladatát. és ő lesz a végső győztes. Edgar Linton kezdetben csupán naiv szerelmes. hanem azzal is. Cathy (az ifjabbik Catherine) örökölni fogja. A társadalmi tér csak közvetve van jelen. A lelket közvetlenül a természeti környezet alakítja ki és tartja rabságában. nem tiltották el semmi rossztól. Hideg szépség. Heathcliff származása. ki tud szabadulni Heathcliff hatalmából (bár ez óriási erőfeszítésébe kerül). „Sohasem tanították írni vagy olvasni [É]. ebből az állapotából azonban képesnek bizonyul kiemelkedni. majd legvégül szerelmét.és kisváros csak hátteret jelent. „sokkal mélyebben élnek". és megtalálja saját életcélját gyermekének féltő nevelésében. de nem a megtestesült ördög [É] Soha senkit sem szeretett életében. hogy megsejti Hareton értékeit és közeledik hozzá. apja gyűlölte. Az embergyűlölet közegében vagyunk. és a lélek belső törvényei-örvényei jutnak hatalomra. ugye?" Hareton Earnshaw félárván nevelkedik. az „igazi bátorság és hűséges. a felszín mögött sejthető szelídség. Heathcliffhez képest csenevész. Cathyben már mint kisgyerekben kifejlődött a mély és gyengéd vonzalom képessége. ebben a világban a társadalmon kívüliség dominál. A szelesdombiak keveset beszélnek. a saját társadalmi-társasági frusztrációja következtében). hisz alig találkoznak idegennel. maga kegyetlen ember. hogy Heathcliff elevenére tapint: „Heathcliff Łr.így ismeri meg Lockwood. Az embert alakító és egyszersmind fogságban tartó természeti környezet az švöltő szelekben hármas tagolásŁ: szirt. ragaszkodó lélek tanŁbizonyságát adta: bízott Istenben.ez is embertelen bosszŁja része volt. Megerősödő nemes erkölcsiségét és lelkierejét lánya. mindig megmarad elégtételül a gondolat. és Isten megvigasztalta őt" (Ellen Dean). A . évek mŁltán Łrrá tud lenni személyes fájdalmán is.hiába próbálja a szerelmet kedvességgel pótolni." Azt a sorsot szánta neki. és elnyeri Cathy rokonszenvét. Isabelle fel tud lázadni. pipogya fiatalember. hogy kegyetlenségének egy.

titokzatos és egyben rendkívül veszedelmes terület.szirt („Szelesdomb") az erő és a magány világa. az öreg szolga) állhatatossággal. századi meghasonlásából. magányosak. fekete mágiával foglalkozik). csodálatos szépségű vidék („könnyű pára szállt fel. A Lintonok csaknem valamennyien örökletes betegségben. és ez a mű megoldása. ha ki tudja magában alakítani az erő. ők birtokba vették és uralták ezt a tájat. zaklatott lelkiállapotában ő is kísértetjárást érzékel a halott Catherine egykori hálófülkéjében. Az öröklött és a környezettől meghatározott lelki-fizikai alkat korlátaiból azonban sokáig lehetetlennek látszik a kitörés. Ez a tomboló természet és a társadalmon kívüliség világa. de a gyermek Heathcliff és Catherine önfeledt együttlétének ez volt a színhelye. fiatalon sorvadnak el („lassŁ és gyógyíthatatlan lázban. lelki fogékonyságot alakít ki. Otthonos életkörülményeket nyŁjt. a könyv. érzéketlenné keményítik a lelket. Joseph. olykor látomásoktól szenvednek. A völgy az érzelem és a humánum bensőséges közege. Nem tud dacolni a rejtélyes természeti erőkkel Earnshaw Łr sem. Heathcliff folytonosan Catherine szellemének megjelenéséért esdekel. Az ifjabbik Catherine-nek ez végül sikerül. lelki életében gazdagodó ember számára mindenekelőtt kapaszkodó szükséges: olyan külső támasz. de azt végül nem kerülheti el. lelki nyugalmáért. a széthasadt kultŁra megnyomorító rabságából. Ez a támasz lehet Bront‘ tanítása szerint a vallásos hit. de intenzív lelki életet élnek. A láp az ösztönélettel kapcsolatos. akkor jelenik meg (Cathy keze nyomán) virág Szelesdombon. élesebb és szárazabb". leginkább azonban a másik emberi lélek. Heathcliff sorsa már gyerekkorában megpecsételődik. rendíthetetlenséggel viselik sorsukat. rideg körülményei megedzik a testet. Az itt lakók sem ismerik valamennyi titkát. mely ellenállhatatlanul ragadta őket a halál felé"). életképtelen alkatokat formál. korán hal meg felesége és menye is. Edgar Linton hősiesen küzd sorsával. számukra is életveszélyes. és bosszŁvágya is kifárad. és bodros felhővel szegte be az ég alját"). A dombvidék lakói (pl. Szelesdombon ennél „egészségesebb [É] a levegő. és csak amikor mindinkább magára marad. •riási emberi tragédiák emlékétől terhes a szelesdombi légkör. Az ember csak akkor szabadulhat ki a XIX. A valóság és az álom összemosódik Lockwood Łr tudatában is. de puhány. a keresztény vallás és mágikus-pogány hitvilág valamiféle sajátos keverékében élnek (Heathcliff özvegye pl. Egyik szféra sem teremt tehát önmagában kiegyensŁlyozott személyiséget. amelyhez kapcsolódva az önazonossága is megragadható. Az érzékennyé váló. az ösztönvilág és a humánum közös harmóniáját. . de szikárrá. az ember akkor lesz Łrrá a külső és belső természeten.

jóllehet a véglegesen eltorzult személyiségű Heathcliff számára nincs visszaŁt. A drámai sodrásŁ. mindegyikből tanult valamilyen bölcsességet. ezért lett emberkerülő. Lockwood és Heathcliff között párhuzam fedezhető fel. Deanné azért tudja megőrizni lelki rugalmasságát. Bármiből van is a lelkünk. az Łj bérlő is képtelen a szeretet kifejezésére. és megnyílik számára az írott világ . s Łgy különbözik a Lintonétól. majd több nézőpontból visszaemlékezések derítik fel fokozatosan az előzményeket. Az elbeszélő szereplő (főként Deanné) többször előre jelzi valamely hős sorsát. (Mindebben a nagyvilágtól elzártan élő. Az ifjŁ Hareton csak akkor léphet ki primitív létállapotából. az in medias res kezdés szintén előre megadja az életutak végét. fordulatos cselekménysor szubjektív előadásban jelenik meg az olvasó előtt. élete a bosszŁállással célját vesztette. Catherine akkor kezd elszakadni Heathclifftől. ezért jön északra. Lockwood. Catherine mondja (Nellynek) Heathcliffről: „[É] ő sokkal inkább én.„Könyvek nélkül gyötrelem volna az életem" .) Az ideális Łt és cél azonban: szeretetben találkozni az embertárssal. mindig a lelkemben él[É]" A cselekményt az írónő közvetett módon tárja elénk. A napló (Catherine Earnshaw aprólékos feljegyzései) és a levél (Isabella hosszŁ beszámolója Ellen Deannek) beiktatása is ehhez a lírikus kifejezésmódhoz illeszkedik. mint jómagam. Az olvasó figyelme . az epikus narrációt jellegzetesen reflexív közegbe ágyazza. Ez a párhuzam végül is oldja a „démoni" sötétséget. akik nemcsak szemtanŁk. az övé s az enyém egy. A regény időszerkezete közvetlenül a művészi célt szolgálva alakul. hanem az egykori történtek cselekvő részesei. [É] Nelly. az irodalomban életlehetőségre találó Bront‘-lányok szemlélete és sorsa is erőteljesen tükröződik. A szerző ezzel megŁjítja a hagyományos epikát.mondja a befejező jelenetek egyikében Cathynek Lockwood. a regény végén Lockwood visszatalál az emberek közé. a mélyponton nyerünk először betekintést Heathcliff és társai sorsába. Elbeszélő szereplőket alkalmaz tehát a szerző (elsősorban Deanné. én Heathcliff vagyok! Mindig. vagy a hősök bizalmasai. amikor megbarátkozik a betűkkel. Epika. amikor lehagyja őt a tanulásban (talán öröklött képességeik különbsége miatt). akiben te is benne vagy még. benyomásai során kezd feltárulni előttünk az „embergyűlölők paradicsoma". majd a főszerepet a neki elmondott visszaemlékezések veszik át. A végkifejlet előtti epizódban. Egy kívülről érkező idegen. mert a házikönyvtár minden elolvasható darabját ismeri. saját élményeik előadói.ezzel együtt Cathy szíve. lépett ki a társadalomból. líra és dráma fonódik tehát össze ebben a romantikus regényben. az Łj bérlő személyes élményei. [É] kell még lennie valakinek rajtad kívül. mint a holdsugár a villámfénytől vagy a jég a tűztől. mellette még Isabelle. Cathy kisasszony személyében). Zillah.

A szenvedélyek gyökerei azonban az emberi tudat mágikus-mitikus őskoráig nyŁlnak vissza. s mégis van megszületésében valami elképesztő váratlanság. az írói szándéknak megfelelően a lelki motivációra összpontosul. hiány formájában). az enyém-tied mindent meghatározó joga helyett a szeretetnek és az együttérzésnek. az emberség. a kölcsönös megbecsülésnek kell uralkodnia. Az írónő többféleképpen is alkalmazza az időszimbolikát: tél elején indul a cselekmény. 1854. a késő középkori gótikus várkastélyok idejére. áradó és sodró életszeretetet hirdeti végül is az švöltő szelek című Bront‘-regény. s aminek elemei hosszú századokon át alakultak ki a hazai és az európai irodalomban. Olyan szeretet csendesíti csak le az üvöltő szeleket. Heathcliff a középrészben gŁnyosan utasítja vissza a kötelesség. a hosszŁ tél nyomja rá bélyegét a történetsorra. sugalló erejű műbe foglalja azt. A betét családtörténetben mintegy négy évtizedre tekintünk vissza. amiről a kor álmodik. a lelkiismeret. aki az ihlet meglepetésszerű bizonyosságával találkozik a történelmi pillanattal. amely az összetartozást és az emberi szabadságot egyaránt kifejezi. Lockwood ezalatt ismerkedik meg a hősökkel és az előzményekkel. Háttérbe kell szoruljon a birtoklás („ő az enyém"). a családi előtörténetben pedig mintegy háromszáz évre. áprilisáig tart.így a történtek okaira koncentrálódhat. Az életörömöt. február 4-én megjutalmazta Arany János Az . A kerettörténet időszaka l801. a halottak pedig immár békésen nyugosznak a földben. A regény értékcsŁcsán a megbékítő szeretet áll (sokáig csupán igény. ARANY JáNOS Toldi-trilógia (1847. az irgalom és a jótékonyság erkölcsi parancsait (szemben a gyűlölködő bosszŁvággyal). sugárzó valóságú. Szelesdombon a záróképben viola és petŁnia illatát hozza a szél. de legalább ennyire a géniusz varázslata. lehetővé teszi. 1879) A Toldit készen várta helye. novemberétől l803. végül azonban fejet kell hajtania előttük. a tavasz kezdete pedig az érzelemviharok enyhülését szimbolizálja. A változásokat feldajkáló s a legfontosabb erőket egy-egy döntő történelmi pillanatra összpontosító fejlődés logikája hozta létre. (KERESZTURY DEZSő) A Kisfaludy Társaság 1846. az emberi kapcsolatokat is szétziláló anyagi érdek.

hogy a vitézek közé kerüljön. A kézirat tanúsága szerint "Vége oct. Valószínűleg a helyi történettel hozható kapcsolatba. a lelkifurdalás kivetítése. melynek sorsa éppen a mai ülésen döntetett el. 1846". Arany birtokában volt Ilosvai Selymes Péter Az híres nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedetéről és bajnokságáról való história című műve.elveszett alkotmány című komikus eposzát. A lelki tusakodást erősítik Laczfi nádor hadának megjelenése. Miklós megvédi a . péld. Származásánál fogva nem tartozik a cselédek közé. megszaporítani. Az Arany János számára oly fontos "epikai hitelt" sokféle forrás biztosította. hogy a díjt méltányosnak lelé az ülés a kihirdetettnél magasabbra tenni." Arany. A verses históriában megőrzött változat igen zavaros sorrendű. A főhős bujdosása kettős természetű: jelzi a még nem tisztázott életcél okozta bizonytalanságot. mely szerint "van szerencsém üdvözölni önt. a Társaság titkárának a levelét. Toldi Miklós valóban élt. de életmódja. és Olaszországban zsoldoscsapat hadvezéreként tevékenykedett. mint pályanyertest újra Toldi-jával. noha ezt Arany még nem tudta bizonyítani. a második énekben pedig György szavai. hogy Toldi átrúgja az egyik csónakot a Dunán. oly kedvezőleg. Vahot Imre a Pesti Divatlap munkatársául kérte. Toldi Miklós. a bátyja által rákényszerített szerep nem teszi lehetővé. a gyilkosság azonban már rákényszeríti erre. Mátyás király. Forma és szellem népies legyen. 23-án. A történeti Toldi Miklós Nagy Lajos idejében több megyében viselt főispáni hivatalt.Arany még föllelte a hős nevével is összefüggő mondatöredékeket. még februárban megérkezett Petőfi köszöntőverse és levele. Szalonta vidékén . A középkorban Toldi személyével kapcsolatban számos monda keletkezett. amelyek nem fértek össze elképzelésével. A farkaskaland a testvéri viszony tárgyiasítása. a kiteljesedés útjának a műve. A történet szintjén a Toldi a főhős önmagára találásának. ezért Arany elemeire szedte a történetet. másrészt a bűnhődés folyamatának a színtere. Kádár vitéz stb. a jótettért járó büntetés analógiája. Ilosvai históriájából egyelőre két mozzanatot emelt ki és olvasztott be saját kompozíciójába: a bujdosást és a győztes párbajt. Miklósnak anyja iránt érzett szeretete elodázza a szerepzavarból való kitörést." Az elbeszélő költemény sikere az irodalom első vonalába emelte Aranyt.mely maga is Toldi-birtok volt . például a malomkő asztalokat Toldi asztalának nevezték. eszmei koncepciójával. jó fél esztendő múlva elkészült a művel. a nép ajkán élő történeti személy. 1847 januárjában kapta kézhez Erdélyi Jánosnak. "melynek hőse valamely. s ugyanezen az ülésen olyan költői beszélyre hirdetett pályázatot. Gondosan kihagyta a készen kapott anyagból azokat a jeleneteket. s hogy a parasztlegények virtuskodó fogásaival rémíti meg a cseh vitézt. bár csak hivatalán kívül s a családi elfoglaltságok mellett dolgozhatott. A Toldi 1847-ben jelent meg nyomtatásban. Miklóst határhelyzetben ismerjük meg: az önazonosság zavarával küszködik.

A cseh vitézzel vívott párbaj révén Miklós elfoglalhatja az őt megillető helyet és szerepet. mindenütt népünk eszményi oldalait tüntetvén föl. azaz a hazátlanság meg az új haza keresése motívumában a magyar nép jelképévé emelt Toldi léthelyzetét láthatjuk. a világ érzelmi alapú megközelítése. Az elbeszélő költemény egyensúlyra és harmóniára építkező koncepciója nem engedi érvényesülni a gyermeki természetből fakadó konfliktusokat. a temetőben talált szállás. Gyulai Pál szerint "S vajon Toldi. a bika megfékezése és az érte kapott jutalom. mint ahogy elsimul a magatartásforma következménye: a hirtelen harag. oda kerül. mintha Arany a "daliás gyermek" Toldi vonásait már most úgy alakította volna ki. hogy dédelgeti kisebbik fiát. az önellenőrzés és önfegyelem hiánya. a második fele pedig . A vadállatok elpusztítása a bátyja iránt táplált gyilkos indulat megfelelője. mégis úgy tűnik. A főhőst végigkíséri a "gyermek" kifejezés és minősítés. A király is észreveszi jellemző vonását: "Ne légy olyan gyermek" (Tizenkettedik ének). vagy a korabeli meghatározást használva "költői beszély". ahová vágyott. ezt jelzi magányos budai bolyongása. a vitézek közé. Toldi határhelyzete nem csupán szociológiai-társadalmi." A szerkezet is az antik eposzok mintáját követi. ki lerázza a viszonyok jármát. "Nagyon nehéz bizonyítani. nem hangzott-e össze az 1846-47-i évek vágyai s élményeivel?" A bujdosás. a bűnt a haza becsületének megmentése mint legmagasabb érték és erény semmissé teszi. Szörényi László szerint Arany az egész kompozíció alapjául az Aeneist vette: mint ahogyan Vergilius eposzának első fele a római Odüsszeia. hogy elég legyen egy hajszálnyi hangsúlyeltolódás. érzelmeitől végletesen befolyásolt figura olyan helyzetbe sodródjék. Az előhangban a látomásként érzékeltetett tárgymegjelölés és a segélykérés a romantikus eposzt idézi. úgy hált a hatalmas gyerek" (Tizedik ének). egyben az érzelem levezetése. A gyilkosságot. fölfelé tör. A klasszikus eposz értékrendjének csúcsán álló hírnév hangsúlyozásával fejeződik be a mű: "Dicső híre-neve fennmaradt örökre. fölmagasztalásában pedig Arany politikai programjának lényegét. a testvérek veszekedésekor Miklós "szörnyű gyermekként" viselkedik (Első ének). a magára talált nép fölemelkedését a nemzetbe. a történetiség szerepét a népiesség programja oldja. György anyja szemére veti.viharban az állatkölyköket. a mulatozás után karjára borulva "úgy aludt el. Az identitás hiánya számkivetetté teszi a főhőst. Vörösmarty élt a Zalán futásában hasonló megoldással. és a hirtelen haragú. A mű befejezésében az elbeszélő újfent csak "daliás gyermeknek" nevezi Toldit. A nemzeti identitás igényét kifejező klasszicista eposz merevségét. ahonnan már nincs menekvés" (Szörényi László). A Toldi műfaja elbeszélő költemény. hanem életkori és mentalitásbeli is. A Toldi politikai üzenetét azonnal fölismerték a kortársak. mire rátámadnak a farkasok.

szóval döntessék le a közfal a népi s ma úgynevezett fennköltészet között. a második hat ének a diadalmas harcot. A Toldi verselése vitatott. Csak 1854-ben jelenik meg a Toldi estéje. s ezt neked akartam dedikálni. Feltehetően a felező tizenkettes időmértékbe való átjátszásáról van szó. A főhős a nemzeti hagyományok védelmezője. Az ünneplés azonban már nem egyértelmű: az apródok énekén felháborodva újra gyilkosságot követ el. amely részben a nemzeti sajátosságok feladását is jelenti. az integrációé. a megváltozott politikai helyzet pedig a Toldiban tükröződő naiv optimizmust kérdőjelezte meg. mert nem értett egyet a nemzeti szokásokról idegen életvitellel és erkölcsiséggel. mint ahogy azt a Toldi sikere ígérte. Halálos ágyán Lajos király meglátogatja. A Toldi sikere folytatásra kötelezte Aranyt. az epikus hasonlat már a népiesség nyelvi programjával érintkezik. a nép nyelvét megközelítő s ennek virágaival ékes . Legyőzi párviadalban az olasz vitézt. Arany számára a választás már nem egyértelmű. a Toldi estéjében már csak az alternatíva egyik ága." 1848ban az első művel együtt szeretné kinyomtatni. A hangnem. a hangvétel és a koncepció kidolgozásában és módosulásában szerepet játszottak Arany személyes és történelmi tapasztalatai. Erre biztatta Petőfi. és elnyeri a király kegyét. a párbeszédek tökéletességében. hogy a nép nemzetbe emelése nem olyan problémátlan." Arany harmonikus egységbe olvasztja az archaikus kifejezéseket a tájnyelv fordulataival. A Toldiban a főhős az elbeszélő eszmei-ideológiai koncepciójának kifejezője volt. s a végső változat kiadásakor Arany figyelembe vette Kemély Zsigmond kritikáját is. amelyben visszaszerzi becsületét. ugyanúgy Arany Toldijában az első hat ének tartalmazza Miklós bujdosását. s az uralkodó kiegyezésre biztató szavai képviselik immár Arany álláspontját. A megtalált és ábrázolt harmónia.a római Iliász. s a kötelesség érzése erősebb benne a megbántottságnál. Az eposz jellemzője. 1847-ben ezt írta Petőfinek: "Egy Toldit akarok még írni. Toldi estéjét. Az irodalmi életbe való bekerülése korántsem volt olyan zökkenőmentes. az ütemhangsúly és a trocheusok lüktetése egyszerre jellemzi a verselést. az erkölcsi normákhoz és az eszményekhez való ragaszkodás jelképe. erőteljes. Arany népiesség-koncepciója szerint a műalkotás "legyen egyszerűen nemes. s az otthonosság. nemzeti. Toldy Ferenc is. mint ahogy azt alig egykét évvel ezelőtt hitte. Az udvar pedig az európai fejlődés kifejezője. bensőségesség hangulatát sugározza. Rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált. Az ország. a nemzet két út előtt áll. a néppé emelt nemzet politikai programja a stílus szintjén is jelentkezik: a leírások. Most újra hívják. Az öreg Toldi három éve hagyta ott az udvart. a bizakodás és remény rendkívül hamar a múlté lett. de erre nem kerül sor. kétféle fejlődési lehetőség kínálkozik. és legyen a költészet általános. .

Arany az agg Toldi alakjában a XIX. századi irodalom egyik kedvenc témáját, az időből kiesett embert ábrázolja. Toldi a harcban, az egyértelmű erkölcsi viszonyok világában találja meg szerepét, idegen tőle az olasz módi, a viszonylagosság, a polgári élet. Budára történő bevonulásakor az elbeszélő rá is játszik Don Quijote és Sancho Panza kettősségére. A főhős értékelése egyszerre ironikus és elégikus. Az irónia a megkésett embernek szól, aki idegenül mozog az új világban, az elégikus hang pedig annak a magatartásformának és erkölcsiségnek, mely nem az időhöz kötött. Hiszen a tisztesség, a bátorság, a hazaszeretet nem függvénye a változásnak. Lajos király szavai viszont arra figyelmeztetnek, hogy az értékőrzés és haladás nem egymást kizáró ellentétek és csak a kettő együtt képes megtartani a nemzetet. Toldi újbóli gyilkossága már nem bocsánatos bűn, a hős nem kap egyértelmű feloldozást. A két Toldi-művet ismétlődő toposzok kötik össze. Az öreg Bence helyett most a fiát látjuk, mindketten a patriarchális viszonyok között létrejövő emberi hűség jelképei. A zárókép a hóesésben a sírnál az ásóra támaszkodó Bencével nemcsak Toldinak, hanem a hű cselédnek is emléket állít. Mindkét mű középpontjában a párviadal áll, s a két jelenet között logikai összefüggés is található. A cseh vitéz orvul támad legyőzőjére, az öreg Toldi már meg sem várja a király kegyelmet biztosító intését, végez az olasz lovaggal. Mikola még a Herder nyomán elterjedő szláv veszélyt jelképezi, az olasz lovag a nemzeti sajátosságokat bekebelező európai út szimbóluma. Mindkét műben Toldi párviadalát két fiú küzdelme előzi meg. A Toldiban az özvegy meséli el fiai halálát, a Toldi estéjében a Gyulafi-ikrek vívnak meg az olasszal, eldönthetetlen szerelmi konfliktusuktól is indíttatva. Bertalan halálával a sebesült Lóránt nyeri el Kende Rózsa kezét. Lajos király alakjában némi következetlenség figyelhető meg. A Toldi estéjében az első műhöz képest kissé megfiatalította Arany. A természeti képek, a környezetrajz is jelzi a két mű különbségét. A Toldi erőt, kiegyensúlyozottságot sugalló nyári képpel indul, a Toldi estéje az elmúlást idéző ősz megrajzolásával kezdődik, s annak véglegességét kifejező tél képével zárul. A hóesés azonban a kegyelem és megbékélés hirdetője is, a lelki megtisztulás ősi toposza. Ťgy búcsúztatja el Arany az életmű egyik legfontosabb hősét, Toldi Miklóst. A trilógia befejező részét, a Toldi szerelmét 1879-ben zárta le Arany. Az életműben Toldi problémahordozó hősként jelenik meg, s mindig az alkotói pálya egy-egy fontos szakaszán fordul hozzá a költő. A Toldi szerelme már nem elsősorban a nemzeti problémák kifejezője, hanem a kései Arany világképének hirdetője. A sokszálú, bonyolult történetű verses regény középpontjában a félig leélt élet, az eljátszott boldogság kérdése áll. Most válik végzetesen tragikussá a "gyermek Toldi" alakja, aki játékként fogta föl az életet, aki társa helyett vívott meg Piroska

kezéért. Meggondolatlansága jóvátehetetlen vétek: amikor győz a lovagi tornán, éppen társa helyett aratott diadalával vet véget személyes boldogságának. Minél messzebb akar menekülni Rozgonyi Piroska iránt fellobbant szerelmétől, a távolság azonban nem csökkenti, inkább növeli érzelmeit. Hazatérve a messzi csatákból megöli a feleségét bántalmazó Tar Lőrincet, s ezzel végképp eltaszítja magától szerelmét. A mű az őszikék rezignált hangján szól az emberi boldogság paradoxonáról, a nem teljes élet gyötrő kínjáról. ARANY JáNOS Buda halála (1863)

[É] elnyomhatatlan az olvasóban az a kimondani is alig mert sejtelem, hogy ennek a műnek minden részlete, versszaka, sora remekmű, az egész azonban valahogy mégis hiányérzést hagy. (NéMETH G. BéLA) Arany János az Akadémia Nádasdy-pályázatára küldte el a Buda halálát. Nádasdy Ferenc gróf 1857-ben ötezer forintos alapítványt tett, hogy annak kamataiból másodévenként száz arannyal jutalmazzák a legjobb magyar tárgyú elbeszélő költeményt. A bíráló bizottság (Jókai, Gyulai, Kemény) értékelése szerint: "nem csak viszonyosan tartják becsesnek, hanem magában is oly kitűnő műnek, mely epikai költészetünk elsőrangú művei között foglal helyet [É]. E rendkívüli mű egy nagyszerű eposz tervét sejteti a bírálókkal. A szerző nem kevesebbet céloz, mint amennyire lehetséges, a műköltészet terén visszateremteni azt, mit népköltészetünkben elvesztettünk, ősi naiv eposzunkat." A Buda halála a kéziraton található feljegyzés szerint - "1862. február végén - május 6-án 1863." - gyorsan elkészült. A terv, a magyar őstörténet megírása, a naiv nemzeti eposz megteremtése azonban régóta foglalkoztatta a költőt. 1847-ben Petőfihez írt levelében így fogalmaz: "Festenék szabad hazát, közös hazát; megtanítanám a népet, mikép szeresse a hont, melyért előde vére folyt. Mert bizony nem a mai nemesség vére volt az, mely visszaszerezte Etele birodalmát: az a vér részint a csatatéren folyt el, részint a magvetők igénytelen gubája alatt rejlik." Kezdetben, Vörösmarty és a reformkori romantika példája nyomán a honfoglalási harcokat akarta megrajzolni.

A forradalom és a szabadságharc bukása, a megváltozott történelmi helyzet fordítja figyelmét a hunok históriájára. Arany László szerint: "Az Attiláról szóló eposz tervével talán mindjárt a forradalom után kezdett atyám foglalkozni." Arany rendkívül gondosan készült műve megírására. A korabeli történettudomány általában elfogadta a hunok és a magyarok azonosságát, a költő pedig biztosítani akarta az "epikai hitelt", hiszen "Monda nélkül pedig - vagyis legkisebb támasz nélkül a hagyomány vagy história részéről - egész epikai költeményt csak mintegy az ujjamból szopni, ha tudtam volna is, nem akartam." Tanulmányozta Anonymust, Kézait, Thuróczi őstörténetét, Ipolyi Magyar mitológiáját, a francia történetíró Amadé Thierry Attiláról készült tanulmányát. Megihlette Aranyt a perzsa Firdauszi Sáhnáme című eposza, amely kiemelkedő személyek helyett két nemzet egymást követő generációkon át folytatott élethalálharcát állította a középpontba. Irán és Turán világtörténelmi csatájának magyar megfelelőjét a hun-német ellentétben látta. Hatott Aranyra a Lönnrot által rekonstruált monumentális finn eposz, a Kalevala, valamint merített a Nibelung-énekből is. Arany a hun eposzt trilógiaként képzelte el, s több tervet is készített. Az első rész Etele (Attila) és Buda összecsapásáról, a második az Etele világhatalmának végét előrejelző jóslatokról és Csaba neveltetéséről, a harmadik Etele haláláról, a hunok és a leigázott népek összecsapásáról, Csaba elbujdosásáról és jövőbeli visszatéréséről szólt volna. Az egészet Attila testvérgyilkossága és az érte járó büntetés foglalta volna egységbe, illetve Detre intrikája, mely az eseményeket a háttérből mozgatja. A magyarok voltaképpeni honfoglalása mint Csaba magyarjainak visszatérése szerepelt volna a trilógia végén. 1853-ban a harmadik rész, a Csaba királyfi két énekben maradt töredéke készült el, valamint a hatodik ének egy része, amelybe beledolgozta a Keveházát. A második dolgozat (1855-56) megpendítette az első rész témáját, és elkészített néhány részt a harmadikból is. 1855-ben írta a trilógia lírai előhangját. Nem készült el a trilógia idillikusnak szánt, a jövő ígéretét jelképező, Csaba neveléséről szóló második részéből semmi sem; Attila halálát több változatban is megírta, de a harmadik rész is csonka maradt; csak az első rész, a végső változatban a Buda halála címet viselő alkotás született meg. Buda király megosztja hatalmát öccsével, Etelével: "Légy te, öcsém, a kard; én leszek a pálca; / Isten a jó tettet jóval koronázza!" (Első ének). A hatalomról való lemondás azonban nem békét, hanem viszálykodást teremt a testvérek és a nép között. Etele van hívatva a világ fölötti uralomra, ennek szimbóluma a hunok Istenének, Hadúrnak csodálatos kardja, amelyet egy pásztor talál meg, és ad át Etelének. De az Isten ahhoz a feltételhez köti védencének és vele az egész hun népnek a jövendő sorsát, ha az képes lesz önmagát legyőzni. Detre ármánykodása s a két király feleségeinek viszálya fokozatosan olyan

helyzetbe juttatja Budát, hogy félteni kezdi életét, pártütést szervez öccse ellen, sőt az isteni kiválasztottságot jelentő kardot is ellopatja. Etele, aki egy vadászaton a gonosz ármány kísértését legyőzve egyszer már megmentette bátyja életét, a kard ellopásán annyira felindul, hogy párbajban megöli Budát. Etele megrendül, de ismét kezében tartván az Isten kardját, vállalja végzetét. A Buda halála műfaja vitatott. Arany, aki szándéka szerint a naiv nemzeti eposzt akarta létrehozni, hun regének nevezte művét. Poétikai értelemben csupán a betét, a hatodik énekben szereplő Rege a csodaszarvasról nevezhető regének, mely a rekonstruált múlton belül is újabb múltbeli perspektívát nyit, a népvándorlás korát idéző naiv hangvételen belül újjáteremti a magyar ősköltészetet. Arany fölismerte, hogy tárgyához nem illenek a klasszikus eposz hangütése és kellékei: "Mi az elbeszélés ószerűen naiv formáját illeti, az nem affectatio. Szerző annyira s oly kizárólag jelen tárgyához tartozónak véli ezt, hogy részéről képtelen vakmerőségnek gondolna egy olyan eposzt, melyben Attila szerepel, így kezdeni: "Férfiát énekelek"É stb., míg a krónikák egyszerű nyelvén sok mindent el lehet mondani." A homéroszi-vergiliusi hagyománytól való eltávolodás, a mű lélektani alapozottsága a verses regénnyel is rokonítja a Buda halálát. Az irodalomtörténeti hagyomány azonban - a vitatott jelleg ellenére is - az eposz meghatározással illeti e művet. A továbbiakban mi is ezt használjuk. A mű jelentésrétegei közül az aktuálpolitikait, a nemzet sorsát érintőt szokták kiemelni az értelmezők. Arany a szabadságharc bukása után szembenéz a magyar történelemmel, s a kezdetekig visszamenve szól a tragikus nemzeti sorsról. A hun birodalom hatalmas történelmi viharban omlott össze, s ennek víziója megegyezett azzal a rettegett nemzethalállal, amelynek Arany nemzedéke a szabadságharc katasztrófáját fölfogta. Az allegorikus történetben az örök belső ellentétet, a nemzeti megosztottságot jelképezi Buda és Etele testvérviszálya. Ezt érzi át Buda a várfalak közt ődöngve: "Hogy mily nagy az ország, s kicsiny az ő fészki" (Tizenkettedik ének). A hunok és a germán törzsek ellentéte az évszázados magyar-német szembenállást példázza, Detre ármánykodása a nemzet gyanútlanságát jelzi a legnagyobb ellenséggel, a germánsággal szemben. Az eposz szinte minden mozzanata jelképessé válik: Buda felépülő városa (a majdani magyar főváros), melynek köveit testvérgyilkosság vére öntözi meg, Gyöngyvér átka, mely annyiszor betelik még e falak között. A Buda halála történelemértelmezésében némi zavart okoz, hogy a trilógia egésze nem készült el. A koncepció teljességgel akkor bontakozhatott volna ki, ha Etele vétke bele is torkollik népe pusztulásába. Arany nem csupán azért hagyta töredékben a nagyszabású tervet, mert a sértő kritikák elvették a kedvét, hanem mert az anyag, a téma ellenállt a koncepciónak. Ha végigviszi eredeti trilógiatervét, akkor

állást kellett volna foglalnia arról a csapdáról, amelybe a magyarság jutott a bukott szabadságharccal, az önkényuralommal, majd a kiegyezési kísérletekkel. Azaz, a hun birodalom fölemelkedésében és bukásában, majd jövendő újraépülésében olyan - Arany számára megoldhatatlannak látszó - kérdésekről kellett volna számot adnia, mint az Ausztriához való viszony, vagy a nemzetiségek kérdésköre, vagy akár a Kossuth-emigráció győztes hazatérése. "A Schmerlingkorszakban s még később a kiegyezés után ezt az egész kérdéskört már nem lehetett abban a szellemben tárgyalni, ahogyan azt az ötvenes évek derekán fölvázolta. Annyit írt meg nagy tervéből, amennyit becsülettel vállalhatott: a végzet fölismerését és a végzettel való sztoikus dacolást" (Szörényi László). A korhoz és politikához kötött jelentésréteg történetfilozófiai síkon is meghosszabbítható: minden közösség csak egyetértésben, összetartásban állhatja meg helyét, tarthatja fönn létét a történelem nehéz pillanataiban. Az alakok, szereplők vizsgálata további jelentésrétegeket fejthet fel a műben. A Buda halála központi figurája, legárnyaltabban megrajzolt szereplője Buda. Uralkodása alatt békében, elégedetten, gazdagságukban egyre gyarapodva élnek a hunok. Kinek-kinek megvan ebben a világban a maga tevékenysége, feladata, hivatása: Onnan Buda nyáját őrzi vala békén, Szelíden országol húnok erős népén, Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek; šl lakomát vígan; áldozik Istennek. (Első ének) Buda tragikus vétke, hogy ezt a harmóniát felrúgja: félreértve az "egyenes törvényt", megosztja hatalmát Etelével. "A hatalom azonban, természetéből folyóan, egy bizonyos fokon, minőségen és formán túl már oszthatatlan. Megosztásával addigi viselője, elvesztve önazonosságát, megzavarja a közösség minden tagjában a hozzá való viszony tudatát, kialakult mértékét s megzökkenti egyensúlyát. Elindítja a mértékvesztés, az önvesztés láncreakcióját; s rajta is, majd Etelén és népükön is "betelik", ami "betelendő", bizonyítván, "hogy örök-állandó amaz erős törvény" (Németh G. Béla). Buda tettére már kezdetben árnyékot vet a Hadúrnak szánt áldozatból kicsapó füst és "vészharagos láng". Nem Detre az, aki ellentétet szít, éket ver a két testvér közé, ő csak mint jó emberismerő, észreveszi a hatalommegosztás következményét. Buda már másnap reggel bűntudattal ébred: Benn pedig elméjét friss gond veri, hajtja, Marcona józanság hidegen csúsz rajta, Vád neki, a mit tett, bántja ha mit nem tett:

méltóvá vált isten kardjára. melyet a . az ág. majd Etelében is az új helyzetet. Ettől kezdve Arany kivételes lélektani megfigyelőképességgel és tapasztalattal ábrázolja a címszereplő énvesztését. hogy amiért a vadászaton . Etele elérhetné az általa annyira áhított nagyságot. minden dolga bűntett. no hisz« az is boldog. Detre egyben a megalázott gót nép képviselője is. a nép elfordul tőle. mint reggeli árnyék". hogy isten kardját mivel érdemelte ki. A tragikus vétség egyenes következménye a személyiség elvesztése után az erkölcsi megsemmisülés. töveszakadt ághoz?") Buda fokozatosan szorul ki a hatalomból. hanem népe szabadulását szolgálja. tudatosítva előbb Budában. jól vannak szegények. addig Etele nem ismeri e feltételt. "magát alázó". "Ki fogóznék. Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek. Az intrikus hagyományos szerepében szítja a viszályt a testvérek között. majd a halál. az elszáradt növény képei is ("Mi vagy te? É aszott fű pelyhe az út mellett". Az eposz egyik bravúros jelenetében büszkeséggel vegyített fájdalmas iróniával beszél Budának népéről: S honja-vesztett nép. kliséiből. A Hadúr nem közli vele. Detre alakjának egyik rétege a germán veszélyt jelképezi. "Csak üres árnyékát taposom a porban"). és diadalmaskodott ármány csábításán. "önlelkében" kell felismernie.fölvillanó kétségét legyőzve . régi szabad gótok No hisz« az is megvan. ha a végzet állította feltételt betartja: "úr az egész földön. úgymond.úgy rémlik előtte. Buda jellemzésére az "árnyék" metaforát használja leggyakrabban Arany ("Látni magam« fogytát. A "ravasz". Nem is tudja meg soha. ha ez egy hibáján". "álnok eszű" szász a két fivér lelkében dúló vihart és kétségeket erősíti föl és fogalmazza meg. Arany erkölcsi szemlélete arról tanúskodik. Etelének önmagát kell megfékeznie. (Második ének) Detre szerepének kétértelműsége jelzi azt a problémát. Megtesz mindent elnyomói romlására. az elvesztett szerep személyiségtorzító hatását. ugyanezt az állapotot jelzik a fű. a követek nem őt látogatják. Arany azonban Detre ábrázolásában túllép ezen. Amíg a Szigeti veszedelem Zrínyije előre tudja.Buda életét megmentette. Nem töri a járom. hiába próbálja Detre tanácsára megvásárolni az embereket. Etele tragikumának egyik kritériuma. hogy a Hadúr feltételének megfeleljen. (Második ének) Detre csupán a meglévő "vékony repedésbe feszíti az éket". többet megőriz az eposzi hősök elnagyoltságából. hogy milyen feltételnek kell megfelelnie. ez azonban nem öncélú. hogy ezt a feltételt Etelének nem kell ismernie. Etele alakja kevésbé árnyalt. hogy a feltételt csak bűne elkövetése után.

véred az én vérem: Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél. Buda felesége szerepvesztése többszörös. gyenge ember. / ™rült Aladár. valójában csak elfogadja új férje szerelmét. a hatalom megosztása láncreakciót kiváltva élezi ki a konfliktusokat. Aladár révén: Közelébb vagy hozzám. Tested az én testem. s most egy virágjában állóval kell osztoznia. hogy zörömböl utána"). a gyermek hiányát. Hilda. "Eddig első asszony volt. Túl van nőiessége igazi évein. Ilda). fiatalságával. egymás erejét. férfiatlan férfi. mint Etel. a jövő reménye. Arany remekül érezteti a két feleség első találkozását. a feldolgozott anyag és a lélektani hitelességre törekvő ábrázolás közt feszül a Buda halálában. hivatásához elégtelen formátum" (Németh G. a Nibelung-hősnő. a meddőséget. De szíve mélyén továbbra is Szigfridet szereti ("Szeretem holtan is. . Gyöngyvér madarának pusztulása. Az új. Hidegen egymásnak azalatt benyelték Ruháit. Arany értékrendjében a gyermek. (™tödik ének) Az asszonyok közti vetélkedés kimenetelét képi szinten jelzi a sólymok párviadala. mikor Krimhilda a kicsi Aladár derekára köti a kardot ("Csatolta fiának kicsi derekára. nincs igazabb ennél. érzékiségével vonzza magához Etelét. Buda tette. (Kilencedik ének) Arany tragikus iróniával ellenpontozza az isten kardját meglelő Etele világhódító vízióját ("Ihol én. Béla). amire Arany is sokkal nagyobb hangsúlyt vet: nem lehet többé rejteni Buda királyi rangjával sem önmaga. megváltozott szituáció nagy erővel veti föl a Buda-Gyöngyvér kapcsolat terméketlenségét.műfaj. alakját. most az azzá emelkedettel kell osztoznia. De csak amíg ember frissen egyet pillant. Gyöngyvér. sem mások előtt. egész teste-lelkét. Született királyi vér. szeretem még ott is"). Etele felemelkedésétől élete értelmének megvalósulását. a család az összetartó erő. Szigfrid halálának megbosszulását reméli. akihez életét kötötte. taszítja ki az asszonyokat is megszokott szerepükből. Nincs nemesebb tetted. hogy a férfi. aki Szigfrid meggyilkolása után lett Etele "első asszonya". szeretem még most is. fia. szereplehetőségeit mérik föl egy pillantással: Hamar a két asszony szeme összevillant. a majdani új uralkodó. Krimhilda (Ildikó. a koncepció. ihol én pörölyje világnak!") azzal a néhány strófával ezután következő jelenettel. most egyik a két nő között. S ami ezeknél sokkal fontosabb. / Ha sírba lezárnak. a férjem.

az elfoglalt föld hazává: Engesztelni fiat szültek. nyugtalanság csak a gyermekek születésével szűnt meg. Ady Endre a legnagyobb magyar balladának nevezte a Buda halálát. A tömeg ahhoz húz. a magyarság örök útkereséséről. A megtartó erkölcs és értékrend hiánya jellemzi a Buda halálában a népet. anyám. éppen a személytelensége kelt illúziót (ha egyáltalán kelt). ami ČigazÇ lenne: teljességgel kitalált történet: sem az érzelmeimből. ágyok áldott nyúgalommá: Nincs egyéb mi őket vonná. akitől tart. Sátoruk lőn szép otthonná. közösségben élő nép tömeggé válása. túl a politikai-társadalmi üzeneten. (Hatodik ének) Buda tettének. Arany műve. a lélektani remeklésen. Arany a tizenkilencedik század fájdalmas tanulságát. sem az életemből nem tettem bele semmit. "az örök úttévesztésről" is szól a ballada sejtelmességével: Szóla Magyar: hej! ki tudja Merre van a hazánk útja? Kerek az ég mindenfelé Anyám. a polgári világban felbomlott közösségek élményét is beleszőtte a Buda halálába. A művésznek úgy kell jelen lennie a művében. meghalsz belé! (Hatodik ének) FLAUBERT Bovaryné (1857) A Bovarynéban semmi sincs. Egyik elvem ez: nem szabad magunkat megírni. a jószándékkal megbontott harmóniának talán legtragikusabb következménye a szervezetten. ahogy Isten van jelen a teremtésben: . A Rege a csodaszarvasról tanúsága szerint a vándorlás. vagy akitől némi előnyt remélhet. Tó szigetje édes honná. s vált e terület.a nemzet fennmaradásának záloga.

Már az alcím . a Bovarynét. és amikor műve megjelent. 1857) Gustave Flaubert az 1848 utáni illúzióvesztett korszak "az eseménytelenség. . még akkor sem. amellyel Hivert postakocsija. érezni mindenütt érezzék. amelyekben a legkevesebb az anyag". Vidéki erkölcsök . Léont Rouenban három évi távollét után látja viszont. majd Yonville . szürke hétköznapokat mutatja be a cselekmény.) A valószerű. egyetlen lépéssel sem hátrált. Emma negyvenhárom napig fekszik ideglázban. Bovaryné életrajza az egész Lajos Fülöp-i polgárosodó kor . akinek hamis a költészete.és erkölcsgyalázás vádjával pert indított Flaubert ellen. Svájcról ábrándozik.pontosan elhelyezhető térben és időben. ha írói elveiről volt szó. mely a kor jellemző vonásait sűríti: az író által megvetett kispolgárok típusokká válnak.) A cselekmény az 1830-40-es években játszódik. Rodolphe-ot szintén három év elteltével La Huchette-ben). A mű "voltaképp házasságtörési regény.krónikájává tágul. "mozgalmasságát" a belső történések ábrázolásának gazdagsága adja (az író szerint ugyanis "azok a legszebb könyvek.hiteles környezetrajzával maga a vidéki Franciaország."afféle mezőváros nyolc mérföldnyire" a megyeszékhelytől. sőt legfőbb és szinte egyetlen műfaj" (Babits). Meghatározó élménye az általános kiábrándultság. az unalom.az írói pályájának kezdetét jelentő . hamisak az érzelmeiÉ olyan nő. Az ötletet (a cselekmény magját) saját körében ismert emberek hétköznapi.a "csupa aljasság. aktuális történetei adták. alaptémája az emberi butaság. Az egyhangú. Charles biográfiájának megfelelően pontosan követhető az idő múlása (négy évig lakik Tostes-ban. amilyet lépten nyomon láthatni". bár Párizsról . amikor törvény elé állították" (Gyergyai Albert). ™tvenöt hónapi megfeszített munka után. 1852). hanem a vidéki élet monotóniájának rajza."Moeurs de province". de látni sehol se lássák. hogy a regény nem pusztán egy romantikus asszony története. középszerűség 19. (Az író szerint Bovaryné "olyan nő. részletező leírásokban bővelkedő regény cselekménye .társadalmi-lélektani regényét. a Fecske köti össze napi járattal . legalább "húsz francia faluban szenvedett és sírt egy-egy szegény Bovaryné". Az államügyészség vallás.és Itáliáról. amilyenből nemsokára műfaj lesz. Nemhiába vívja harcát a szerző a tökéletes formáért: a szerkezet zárt. század" (Flaubert) . a mozdulatlanság ábrázolásának nagy regényírója" (Jean Rousset). 1856 őszén kezdte folytatásokban közölni . Rouenra és környékére szűkített a regénytér: (a kitalált) Tostes. (FLAUBERT LEVELE LEROYER DE CHANTEPIE KISASSZONYNAK. műve írásakor a nyárspolgárok és a romantika iránt érzett gyűlölete hajtotta. tizennégy hónapig tart első házassága özvegy Dubucnével. (Emma csak Rouenig jut el.a realista hagyományoknak megfelelően .sejteti.láthatatlanul és mindenhatóan. aki "egyetlen sort sem írt le soha művészi meggyőződése ellen.

maga az élet is valahogy ilyen: egy-egy esemény egyetlen percig tart és hónapokig várjuk! Szenvedélyeink olyanok. a bál. helyek fölvázolása. irigyli a "viharos" életűeket. rögtön házasságkötésük után kiábrándul. Homais). tájak.15.11. akiben "fölsülése" után végképp minden bántja.tele "dühös vággyal. temetése és utána a férj keservei: mindez legalább 60 lap lesz. A megjelenített magatartásformák is mélységes illúzióvesztést tükröznek. 15. Nincs fejlődés.).). "emelkedés". de csak időközönként törnek ki. Az álmodozás módszereit gyerekkorától fejlesztő (I.) . és mindez csak a cselekmény előkészítése. Emma Rouault hétköznapi figura. két városba költöznek.) és Emma agóniája (III.már az foglalkoztatja. Bovaryék folyamatos süllyedésével párhuzamosan ellentétes az Homais család felemelkedése. (Kéziratainak tanúsága szerint az író az esküvő. ruhájaÉ léte" (II. egy teremtett világban él nem teljesen valóságos életet ("női Don Quijote") . állandóan nagy eseményre vár. lineárisan előrehaladó vonalát Charles és Emma életútjának állomásai adják: házasság . 1853).a színházban. az asszonykám halála. Marad magának a cselekménynek a törzsére legföljebb 120-160 lapom [É] ez a könyv inkább életrajz. akit tehetséges orvosnak vél. Rodolphe-tól kizárólagos szenvedélyt (és szöktetést). (Flaubert részletezi lelkiállapot. végül .csak az "újra feltűnő dolgok kitágították" Emma létét (II. (Unalmában "különböző katasztrófákat és véletleneket képzel el".) A "kettőztetés" eszközével is él a szerző: Charles kétszer nősül. "hogyan szabadulhatna meg tőle" (III. ahol épp a Lammermoori Luciát nézik . életmintául szolgáló olvasmányai alapján regényes szerelemre és nagyvilági életre vágyakozik. az egész életét végtelen álommá tágító Emma paradox lelkivilágú naiv utánzó. önálló fejezetek (ilyen mindhárom részben a nyolcadik): a vaubeyssard-i bál (I. de több.halál (megvalósul az írói célkitűzés: "semmi részlet a tárgyon kívül.kettős házasságtörés . rengetegszer. 1853-ban írta a szerző: a mű "alapjában eléggé feszes [É] 260 lapom van készen." Ezért a "csomópontos" szerkesztés (és a tempóváltás gyakori alkalmazása) a jellemző. átlagos.).5. mint következetesen végigvitt bonyodalom [É] úgy látom. mint a vulkánok: állandóan morajlanak. ezért vergődik álmai-vágyai és kisszerű környezete között. mint környezete ("még a megyeszékhelyen is megállná a helyét"."miért is mentem férjhez?" -.). de mindkettőjükben csalódik: szeretői alig különböznek férjétől.5. kronologikus.csiszolt. keserű gyűlölettel" (II.). Bovaryné életének fordulópontjai részletesen kidolgozott. jellemek exponálása (bár kellő fokozatossággal). A regény (9. Könyvfaló kékharisnya. "arca. mindig egyenes vonal. 11 fejezetre bontottan) hármas tagolású.) Mindig rosszul választ: Bovaryból.2). a tenyészvásár napja (II. a vásár és az agónia jeleneteit dolgozta át különös gonddal. csúcspont . a fogadó.és érzelemváltozásait: "elhidegülését" Charles-tól . csak rövid ideig jelentenek újdonságot. nem az egyenletes folyamatosság. A konklúzió. Léontól könnyedebb kalandot vár.

egyre mélyebbre süllyed. Aztán a Rodolphe-kapcsolatba veti bele magát. s "az élettől futva így óhajtott elrepülni ő is egy ölelésben" (II. "ingerlékeny lett. Scott kellős közepén. s eltávolodik a kispolgári élettől. Bovary felesége. majd bármire képes. Először még "erényesnek és elérhetetlennek" látszik Léon számára. "egyszerre otthon volt lánykora olvasmányai között. egészségi állapota bírja arra Charlest. valóságos szükséglet.és múltidézés lesz. "egész élete a hazugságok szövedéke lett. Szabadulási kísérletei valójában nem igazi kitörések . a gyerekszülés a következő kísérlet.) . Mindig valami más környezetben látja. Meghatározó élménye. s azelőtt sem volt az soha". sorra látogatja Rodolphe-ot.). pénzt kérve. Lheureux zsarolására férje betegeitől hiteleket szerez. egyre alárendeltebb szerepet játszik. s ennek következményeként végül is tönkreteszik azok a realitások. Párizsban Balzac-hősnő lehetne. egy másik világ légkörében".a költözés. s később a "bálra való emlékezés állandó foglalkozásává vált" (I. aki [É] árván maradt. a bál. hóbort és élvezet volt ez egyszerre" (III. Yonville-t nézi Párizsnak. majd Rodolphe-é is (ezt "bezárta szíve legmélyebb rejtekébe") . mindig valaki másnak hiszi magát.5. komikus-megható férfipréda (Poszler Gy.meg. Emma egyszerűen "eltévesztette a teret. hanem csalódása romantikus eszményeiben. első próbálkozásként. "Nem hajlandó szembenézni tényleges helyzetével. Effie Briest (1895) -. hogy elkerüljön Bertauxból. torkos és kéjvágyó".). W. "valóságos szakadékot": megérezheti a "nagyvilági élet illúzióját". Gazdagabb és ragyogóbb élet utáni sóvárgásának az a végeredménye.). miért is nem szerette"). félelmetes-pompás nősténytigris. Wilson).8. nagy hasadást okoz életében. ami nem fog többé letörlődni".csak az eléje kerülő lehetőségekkel foglalkozik: apja "örül. melyeket megpróbált semmibe venni. egy pamutfonógyárba küldik munkásnőnek" (E. ™ngyilkosságának oka nemcsak a lelepleződéstől való félelem. hogy megszabadul tőle". "a jóléthez való dörgölőzés valami olyat rakott rá.).6.11."mégsem volt boldog. Goriot apó lánya. és megjelennek . Gyorsuló tempóban látjuk erkölcstelenségének fokozatait: "szinte kéjjel élvezte a győzelmes házasságtörés minden gonosz iróniáját" (II. a kifizethetetlen adósság.egész élete folyamatos emlék. a tanyáról. Léont sikkasztásra biztatja. hogy kislányát. Házasságtörő asszonyok történeteinek sora kezdődik Emmáéval az irodalomban . s a pénzzel annyit se törődött. aztán egyre kevésbé tud úrrá lenni az eseményeken.Anna Karenina (1877).15). Yonvilleben 'csak' Flaubert-hősnő. hogy hagyják el Tostes-ot . Guillaumint (akinek még elutasítja közeledését) és Binet-t (neki már felajánlkozik). De nemcsak a bál emléke élteti: Léoné ("átkozta magát. végül. hogy fenntarthassa viszonyát Léonnal. "egyedül a maga szenvedélyei foglalkoztatták. Amikor unatkozik. mint egy főhercegnő" (III. férjhez megy. végül Justin beviszi Homais "capharnaumjába". ő pedig.

Lheureux.9. megdicséri ("Milyen jó vagy!") . s a "ridiculus sum" büntetés egész életét jellemzi. "szánalmas figura" (Emma). fogadósné. adószedő. Bovary lecsúszása után eltiltja gyerekeit). Szorgalmas.). A figurák nem "hősök" a romantika (és a rendkívüli alakokat teremtő Balzac és Stendhal) felfogásának értelmében. s mint unalmas vacsora után egy előre sejtett utóétel" (I. Pályája felfelé ível. szakértelmének teljes hiányát ortopédiai műtétje és Emma haláltusája teszi nyilvánvalóvá: mindkétszer igazi orvosokat kell hívatni .ekkor tölti Emma a fiúval a "mézesheteknek beillő" három napotÉ A "lapos társalgó" Charles földhözragadt. "Rastignac vidéki énje".). Homais. A fontoskodó tényszajkózó. Rodolphe.). 15. Emma kísértője. és "magát is többre kezdte becsülni azért. ő pedig megkapja a hőn áhított becsületrendet. hogy maradjon Rouenban (II.14. "Rastignac is Rodolphe-fá zsugorodna Yonville-ben". 1879) is. hogy a "felesége a rendelkezésére áll" (II. Alkalmazkodik minden körülményhez és helyzethez (a kis Berthe-től pl.5. hogy "a szerelem itt remeg a közelében.7. torzképek jelennek meg . akinek "sejtelme sincs" arról. Léon pedig "szomorú Werther-fattyú" (Poszler Gy. mindkét szeretőnek szinte felajánlja hitvesét: ír Rodolphe-nak. a durva vászoning alatt" (II.kapcsolatuk a férfi szemszögéből a (majd) "hogyan szabaduljak meg tőle?" cinikus kérdéstől a "jó kis szerető volt" flegmatikus zárásig tart.). "polgári józanságával" egyre inkább megveti Emma rajongását. "hétköznapi sátán" (Balassa P. kizárólag karikatúrák. ő beszéli rá Emmát. Charles középszerű egészségügyi tiszt (orvosi vizsgáit nem tette le. komikus első házassága után felszabadultan rajong Emmáért. éppolyan szokássá lett ez nála. hanem a materialista és idealista filozófia paródiája is a szkeptikus Flaubert-től. ostoba kollégistaként jelenik meg. aki már nem tud cselekedni.). 1848) és önmegvalósítók (Nóra. "a halandók legboldogabbjának érzi magát" (III. Charles halála után minden orvos elmenekül Yonville-ből. Az alattomos "csúszó-mászó féreg" uzsorás kereskedő. aki "nagyon érzelgőssé" válik . hogy ilyen feleségre tett szert" (I.).). A mellékszereplők sorából társadalmi körkép rajzolódik ki: a polgárság képviselőin (közjegyző. állandó vitája a bőbeszédű Bournisien plébánossal is ostobaságának bizonyítéka .). az öngyilkosságát is lehetővé tevő Justin viszont őszintén szereti az asszonyt.már senki nem lehet igazi hős. állandóan "alszik és horkol". . de igazi áldozat sem. a nyárspolgár patikus "megtestesíti a kor progresszív és természettudományos világnézetének minden laposságát és ostobaságát" (Babits). "csak bizonyos alkalmakkor csókolta meg a feleségét. majd amikor felesége "tanácsért" megy Léonhoz.ez persze nemcsak a két figura.7.Hippolyte pedig "eleven szemrehányás az ő gyógyíthatatlan butaságával szemben").gátlástalan női karrieristák (Becky Sharp. Miközben felszarvazzák. mint akármelyik más szokása.

Lheureux ("heureux") boldog. Bovaryné életvitele. helyszíni szemlékkel dolgozik. mikrokozmikus" ábrázolásával. A közvélemény szemlélete is tükröződik ("legalábbis így mondták a Yonville-i polgárok"). Emma halála után újra Charles. romantikus regényformát is megszünteti a hétköznapiság "feszes szerkezetű. Flaubert egyik vívmánya az elbeszéléstechnika megújítása. majd: Sue. Flaubert. a láthatatlan narrátor nézőpontja a Bovary-szülők szemszöge után Charles-éba megy át. stb. Balzac. Az írói lelkiismeretesség példájává lett Flaubert rendkívüli műgonddal.). az ábrándozás meg "hitvány szörnyetegÉ a lelkek szirénje: dalol.Bovary ("bovin. hanem a szélsőséges. Homais pedig kívülről fújja az újságot.) kívül az író a nemességen is ironizál (lóverseny. mindent többféle nézőpontból látunk (pl. a mű éppen olyan szatírája a romantikának.) és változatos jellemű szolgafigurákat is megjelenít. odamegyünk hozzá.a narrátoron kívül . Nemcsak e magatartást. és nem térünk vissza soha többé" (1846). majd retrospekció utal neveltetésére. rengeteg vonással és színnel. elalszik a szakmai hetilapon. boeuf") ökör. Scott-. csalódássorozata a romantikus illúziók kudarcának ironikus képe. hívogat. mindig valamelyik figura szemével látunk.). Az író úgy irtja ki (magából is) a romantikát. Az iskolatársként megszólaló szereplői elbeszélő. végül: erotikus regények). ami sokrétű és szürke" (1859).zongoratanárnő stb. akit először Charles lát. hogy leleplezze ezeknek az álmoknak hazug és egészségtelen voltát" (Hauser A. mint annak idején a Don Quijote a lovagregények divatjának. és az olvasmányok is: Emma mást és mást forgat különböző életszakaszaiban (a zárdában: Chateaubriand-. Rodolphe-nak "helyes aszszonyka". "amely ne volna tökéletes . megváltozik a narratív funkció: az író nem interpretálja az eseményeket. a márki szerint "igen formás a termete és nem is köszön parasztosan". Léonnak kezdetben "minden dráma hősnője" stb. Lavardiáre gróf stb. dokumentumok gyűjtésével. hogy "művének tárgyává teszi". "homéopathie") ember vagy homeopátia -. ironikusan. (A beszélő nevek is jellemeznek . mert fölment a gondolkodástól". Charles fel sem vágja az orvosi lexikont. Homais ("homme". pedig "a sajtó az elbutulás iskolája. de egyetlen olyan sincs. a közlésmódok közül nagy szerephez jut a szabad függő beszéd. Justin ("juste") igaz. 1871). a kizárólagos érzelmeket keresi. Eltűnik a mindentudó regényíró. a romanticizmust (Rodolphe csábító közhelyeire a vásárból felhangzik a "válasz": "trágyázásért". Lamartineműveket.: LefranŤois-né mutatja be Yonville-t). majd a narrátor szól. "hogy az ember a túlságos. Emma portréjával azt a tapasztalatát igazolja az író. "realista lesz.Emmáé lesz. "egy merinó fajtájú kosért". és a szövegben is megtöri. Vele kapcsolatosan Flaubert sokszorozza a nézőpontokat: ideál Charles-nak. a nézőpontok áttűnnek egymásba. holott csak az élhető. a fő szólam . Sand következik.

az esküvői torta) és a csöndek. hogy attól féltem. a horkoló Charles és a bölcsős gyerek mellé. a figurákat is jellemzi ("nem szóltak többet egymáshoz". Megszállottan keresi a pontos kifejezéseket ("a szó pontossága a gondolat pontosságából következik"). várja a jelzést (a homokdobást) vagy jelez (kitett ronggyal).) Az igeidők. a ló-képek (a volt feleség "rozzant gebe". némán" stb.). Rodolphe vanília-parfümje felidézi a vicomte emlékét. el kell rejtenie saját érzelmeit. megteremtik a kapcsolatot az idősíkok között (ez lesz majd a prousti technika alapja is): a bál után talált hímzett szivartárca valóságos talizmán.7. mint irtja őket. amiknek nagyon is szorosra fogják a zabláját"). a fő toposz pedig az ablak. Léon házasságának hírére Bovary levélben . nem vált időt pl. A mű meghatározó tónusa az irónia: Emma temetésekor "Rodolphe. mert "semmit sem fogad be igazán"). de valójában nem is szenvtelen. rajtam is kitör a roham". a mű elemzői megállapították. ("Amikor leírtam az idegroham szót. igemódok kezelésének nagymestere . még a parasztok is lesik a bált a kastélyban . melynek ablaka északra néz. hagyott még költői képeket a regényben. hogy "feszélyezi a metaforikus érzéke". A tárgyak. a kastélyban nemcsak gránátalma és ananász van. "mint a robotoló lovak". aki egész nap vadászattal szórakozott. Emma "úgy tett. állandóan visszatérő trópusok pl. a sétát is" (II. de Emma sovány marad.mása a valóságnak" (Babits). és "mint a tetvek. leskelődik.nála ezek nem törik meg a stílus egyneműségét -. tanyasi nyomorát. mint mások a bonckést". "csak mennek-mennek. A legjelentéktelenebb dolgok is túlmutatnak saját közvetlen szerepükön és jelképessé válnak (Charles sapkája. ezért "egyebet se tesz. nyugodtan aludt a kastélyában.7. Bár az író azt vallotta. mint azok a lovak. hemzsegnek tőlük a mondatai". az álomleírásokban ("négylovas hintók viszik EmmátÉ": az ábránd beépül a jelenbe. Lassítják a tempót a részletező leírások (Yonville. (A kép Bovaryné léthasonlatában is megjelenik: élete "olyan hideg. Homais locsolgatja Emma muskátlijait és ez Charles-ban emlékfolyamot indít. a színházban látottakról saját esküvőjére gondol. de még a cukor is fehérebb). Alkotói magatartása a sokat emlegetett impassibilité.). Emma bezártságának és korlátozottságának szimbóluma: vágyakozik. így az utazásvágy és a prózai valóság egyszerre hat). módszere a számtalan apró. a bálban leskelődő parasztok arca felidézi Emmának leánykori. úgy marják a hasonlatok". Charles úgy tanul. nem érzelemmentes: csak le kell győznie. annyira [É] átéreztem. Léon is aludt Rouenban". ez nemcsak az írót. mint egy padlás.). s homályában az unalom. e csendes pók szövi hálóját" (I. amin az asszonykám átment. hogy a domináns motívum az evés (rengeteget esznek. hajtincsek. 1853. de jellemző tény ("úgy kezeli tollát. karonfogva. a szemlélődés gesztusa is. érzetek előhívják a múltat. Sainte-Beuve). de a szomszédok szintén kémlelődnek. menyasszonyi csokrok."vidéken az ablak pótolja a színházat.

Emma nagyravágyásán. de reális a vásár szólama. hogy az ostobaság korántsem enyészik el a tudomány.) Flaubert "gyűlöli a silány módon gondolkodást": nem is a polgári osztályt. végül a tűzijáték leírása és Homais cikkének rezüméje. majd a patikus vallásellenes reagálása következik. a tenyészvásár napja. Maupassant-nak írt levelében fogalmazta meg (szállóigévé vált) gondolatát: "a földnek határai vannak. a hős sorsa ott alakul előttünk. a haladás. de Flaubert-nek a butaságról szóló látomásában az a legmeghökkentőbb. Az embersorsot formáló erők valami egyén fölötti szövevénybe összefonódva. Szegény Emmát elkíséri szeretkezéseinek ágyától halálos ágyáig. M. Homais és Bournisien. Berthe névadása). A kulcsjelenet. Regényeiben a butaság az emberi léttől elválaszthatatlan dimenzió. mintegy gyászbeszédként. immanens törvény vagy dinamizmus irányítja. hosszasan fejtegeti sületlenségeit. maga is együtt halad a haladással!" A művet Gyergyai Albert fordította. a modernség hatására. de az emberi butaság határtalan" (1880). sokszólamú. Párizs térképe. hanem "az ostobaságnak azt a fajtáját. (A szegénységalaptéma mellett komikus. mely fölött két félelmetes agélaste (Čhumorérzék nélküliÇ). Egyik utolsó.alakjával kapcsolatban hangzik el az író egyetlen direkt közbeszólása: ő "a pirospozsgás polgárok között a félszázados szolgaság" -. . KEMéNY ZSIGMOND A rajongók (1855-1859) É az embersorsokat valami különös. egyre gyorsabb váltások után jelenik meg (a legszegényebb. másoló. ha élne".közli: "szegény feleségem is mennyire örülne. utánzó hajlamán végig ironizál (l. legbotrányosabb. Kundera véleménye szerint "Flaubert a butaságot fedezte felÉ ez a legnagyobb felfedezése annak a századnak. melyet leggyakrabban közöttük fedezett fel". ironikus a romantikus csábításé. sokhangnemű fejezet: a bevezető leírás után párhuzamosan zajlik lenn a ceremónia. fenn (az ablakban!) Emma elcsábítása. a szenilis herceg. építve és rombolva alakítják az életpályát. de önzetlenül adakozó) Catherine Leroux. épp ellenkezőleg. a kitüntetett vén cseléd . a technika. amely oly büszke volt tudományos szellemére.

a két nagyhatalom között egyensúlyozó és nemzetiségi-vallási ellentéteket is magában hordozó fejedelemségben. Erdély társadalmi csoportjai.a regény különleges szerkezeti vonásaként ők személyesen soha nem találkoznak. A rajongók c. az író végigtekint a harmincéves vallásháború. aprólékos lélekábrázolás adja. A vallásháborúk zűrzavarának "derekán". Katona József és Madách Imre mellé.a mű harmadik rétegében személyes erények és vétségek. Az események középpontjában két főszereplő áll . Németh László és Móricz Zsigmond őt tartotta a múlt század legnagyobb magyar regényírójának. Szabó Dezső "a magyar fátum alá rekesztett" személyiségek közé sorolta. a fejedelem tanácsadója. A hősök a történelmi folyamatok sodrában. regény története is e három szinten zajlik. A pályája csúcsán megjelenő történelmi regények Erdélyben játszódnak. II. Ebben a közegben vívják meg saját létharcukat a regény második szintjének tényezői. Politikus és publicista is volt. 1638 végén indul a cselekmény. amikor "még sötétebb és kétségbeejtőbb" a "vallásszabadságért" vívott háború. Első irodalmi alkotásainak jelentőségét az árnyalt. szereplőinek jelleme és sorsa izzó szenvedélyek harcában bontakozik ki. valamint az előteret alkotó személyes sorsokban. a társadalmi ellentétek kereszttüzében kísérlik meg személyes céljaik megvalósítását. valójában kíméletlen hatalmi harcok végtelen sorozatának mutatja. szélsőséges indulatok (a "rajongás" válfajai) húzódnak meg. a magyar nemzeti önismeret és emlékezet céltudatos formálója. a közvetlen (társadalmi) környezetben. az európai békét minduntalan feldúló "szeszélyes vagy tragikai fordulatok" sorozatán. politikai és vallási erői. a politika és a közélet porondjáról immár visszavonultan élő tekintélyes férfiú.egyfelől az evangélikusok védelmezőjeként lép fel a császári és katolikus Magyarországgal szemben. Ellentétük fő oka Kassai "szertelen . Vele szemben áll a jelen politikai életének meghatározó személyisége. azok mögött is . a szerző szűkebb hazájában. Kassai István "címnélküli kancellár". A nagyregények ilyenformán három egymásra épülő szférában ábrázolják az emberi küzdelmeket: a totális (történelmi) háttérben. Bethlen Gábor egykori kancellárja.(BARTA JáNOS) A magyar regényírás báró Kemény Zsigmond (1814-1875) műveivel közelítette meg először a kortárs európai nagyepika szintjét. Berzsenyi Dániel. Egyikük Pécsi Simon. Rákóczi György fejedelemsége . ugyanakkor a saját felekezeti kisebbségeit kész kíméletlenül elfojtani. Ez a rendkívül viharos időszak a történelmet eszményekkel álcázott.kétarcú politikával . A mű első oldalain részletes korrajz olvasható. A vallási célzatok mögött nyilvánvalóan politikai szándékok.

nem kívánnak harcolni sorsuk ellenében. Kettejük párbeszéde a regény eszmei csúcspontja.és jószágvesztéséről" szóló rendeletet (1638. (A rajongók "kompozíciós remeklés" . Elemér és Deborah kedélyhullámai. minden jelentős szereplő nézőpontját és motivációját egyenként és részletesen megvilágítja.vélekedik Németh László. Ennek formája leggyakrabban a belső monológ. elhagyja a gyulafehérvári udvart. december 21-én). hogy ezen lecsillapítja a szélsőséges indulatokat. Az "ítélőmester" több úton próbálkozik. Felesége. és megpróbálja helyrehozni végzetes hibáját.manővereként kieszközli az erdélyi fejedelemtől a szombatosok "fő. Laczkó Istvánt. Kassai második . Bodó Klára hősiesen és sikeresen dacol a sorssal. és nemkívánatos személynek tekintette Elemért. Az események irányításának eszközéül Kassai István behálóz egy szombatos papot.a megoldásban végső fordulatot hozó epizódsorként . Folyamatosan élesedik Kassai István és Pécsi Simon ellentéte is. csupán elszenvedik a történéseket. A háttérben . és így tekintélyes hozomány várományosa.és visszalépésekkel. a fejedelmi udvarba kerül. Laczkó István a bűntudattól összeroppan. időbeli előre. Ťgy váltakoznak Laczkó István. mértékletességre inti a "rajongókat". vívódásai a sorsfordulatok előzményeiként. Kassai István ellenben az indulatok előzetes felkorbácsolásán munkálkodik. Pécsi Simon és Deborah csöndesen élik napjaikat.és a regényünk főcselekményét kitevő . A válság éleződésével újból megjelennek a nagypolitika erői: külpolitikai fejlemények következtében küszöbön áll a magyar király . a mezei hadak kapitánya lesz a Pécsi-birtokok körzetében. A regény középső szakaszában az író az eseményszálak váltott szövésével halad előre. E lépés nyilvánvaló okát a közvélemény is gyanítja: "a szombatosok ügyét [É] Pécsi megrontására hozta szőnyegre" a körmönfontan ügyeskedő kancellár.szerelméről lemondani kényszerülve .vagyonszomja" (mindenáron meg akarja kaparintani Pécsi Simon birtokait) és elhatalmasodó gyűlölködése: riválisa politikai súlyát és személyes tekintélyét is meg akarja semmisíteni. A bonyodalom kezdete után Elemér . Az ő visszavonulásával párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül Gyulai Ferenc. és betölti barátja helyét a Pécsi-házban is. vállalja a jobbágysorsot. és . Korábban örökbe fogadta Kassai Elemért. hiszen ellenfele közismerten kapcsolatot tart ezzel a szektával. Klára. unokaöccsét.Báthory Zsófia hercegkisasszony és ifjabb Rákóczi György készül az esküvőre. közben pedig levélben tájékoztatja az erdélyi főbírót a "veszedelmes" készülődésről. tépelődései. és zsarolással kémkedésre kényszeríti. illetve következményeiként. a fejedelmi udvarban is. Pécsi Simon eltökélt szándéka.) A tetőpont a szombatosok andrásfalvi találkozója. csupán mert az Pécsi Deborah szerelmese volt.megnyerve Lórántffy Zsuzsanna személyes pártfogását kevés híján a férjét is kimenti Kassai István körmei közül.félreáll. Pécsi Simon azonban átlátott ellenlábasa szándékain.

A tragikus vétség klasszikus eleme.a történelmi időben éppúgy. Zsófia nászajándékul elhangzó kérésére Gyulai Ferenc lesz az értékes Pécsi-birtok ura. mint Kemény . Pécsi Simon önzetlen és nagylelkű férfiú. Laczkó István özvegye azonban a szegények és betegek istápolásában lelte meg életcélját Rápolton. A szombatosok elvakultsága és a tragikus véletlenek sorozata tömeghisztériát robbant ki. sőt épp a lelki nemesség és jóság sodorja őket végveszélybe (Eleméren ez be is teljesedik). kegyvesztetté válik. (Ennek a világlátásnak a gyökere 1849 tanulságában rejlik. épp azokat söpri el a legnagyobb erővel. ezúttal a házasuló fejedelmi pár szeszélye képében. hogy Balázsfalván zavargás törjön ki. ha megkapja a szombatosokkal együtt bukó Pécsi vagyonát.elleni támadás. mint a legsilányabbak. A magyar viszonyok . férje utolsó tartózkodási helyén. Mindenfajta szélsőség. és ez fékezi a felekezetek elleni belső fellépést Erdélyben. a lelkiismeret nélküli alattomos figura is a véletlen játékszerévé válik. egyúttal Deborah kezét is megkapja . akik a legjobban küzdenek ellene. Kassai manőverei beválni látszanak.az ítélőmester "nem soká élte túl" a végső fordulatokat. A mű elsődleges tanulsága: az emberi sors kifürkészhetetlen és befolyásolhatatlan. Kemény Zsigmond történelem. a szenvedélyek és vágyak megszállottjait. mégis mindkettőjüket elsöprik a törvények. most már csak a kapzsisága elégülhet ki. elhivatottság és elbizakodottság a sors kihívásának minősül. jóllehet a végső fordulatokig fölényes biztonsággal és célravezetően kormányozza hajóját. Pécsi Simon ellenben visszanyeri a fejedelem jóindulatát . Minthogy pedig időközben a török szultán hozzájárult "a magyarországi evangélikus rendek sérelmeinek orvoslásáért indítandó hadviselet"hez. Laczkó István is életét veszti.és sorsszemléletét a szabadságharc előre látott tragikus bukása döntően befolyásolta. elsősorban az andrásfalvi uradalmat. a machiavellista intrikus. aki pedig a béke szolgálatában érkezik a gyűlésre. Kassai érdekei tehát azt követelik. elsősorban a fanatikusokat. Kassai István kiszorul a politikából. a "hübrisz" Kemény Zsigmond világában különös jelentőséghez jut.) Az erkölcs szolgálata sem szolgáltat jogalapot a kiemelkedésre: a legkiválóbbak éppúgy elszenvedik a csapásokat. A sors kiváltképp a megmerevedett társadalmi rendben tragikus. amelynek első áldozata az a Kassai Elemér lesz. Kassai Elemér talpig becsületes fiatalember. Elemér felkoncolása Kassai István számára a legfájdalmasabb veszteség. Kérlelhetetlen törvények bonyolult erőrendszere áll fölöttünk. amelyhez alkalmazkodni vagy amelyet befolyásolni nem lehet. A megoldásban azonban ismét közbeszól a sors. a "rajongók"-at.jóllehet ő Bodó Klára iránt vonzódik. A kiszolgáltatottság ugyanakkor az ellenpéldára is érvényes: a morált a saját önös céljaira eszközül felhasználó Kassai István. A végzetes eseményen a balsors Pécsi Simon ellen fordul.

méltán lesz Kassai bábfigurája. Az igaz érzelem elfojtása "az önmagukat elvesztők" bűne.a tragikus sorsúak táborába. két típus kivételével.engedve imádott apja kérésének . A származás kijelölte útról való letérés végzetes bűnnek számít Szőke Pista részéről éppúgy. Hősies fellépése a szombatosok gyűlésén hatástalan. Rákóczi Györgyöt is. a berontó nemesek és hajdúk egyszerűen lemészárolják. a "gyermekkedélyek" osztálya. hogy erélyemnek a szükség csak újabb meg újabb tért nyitna"). aki "a sors fölött áll". nevezetesen Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony. a szegények és betegek gyámolítása) már bizonyos fokú életvereség.Zsigmond jelenében . tudományokban jártas "csillagjós". ezzel szemben Bodó Klárához vonzódik egyre erősebben. ezért nem ütköznek össze semmilyen törvénnyel.bár ő az egyetlen fiatalember. A végzet szeszélyeit elkerülő másik típus a sodródó figuráké. Nem ura érzéseinek. és így a sors büntetését. és helytáll a kritikus helyzetekben ("érzem. Megemlíthetjük mellette a fejedelmet. őt a tiszta gyermeki szeretet ítéli tragikus sorsra. szíves vendéglátója minden idegen utazónak. reménytelenül. Gyulai Pált a szerencsés véletlen sodorja előre. aki magára maradva gyermekeiről is gondoskodni tud.ez is vétségnek számít -: tudatosan él. Szilárd életelvek szerint él. Pécsi Simon "szűcsmester fiából lett mágnás" Bethlen Gábor idejében ez a mozzanat politikai ellenfeleinek gőgjét és irigységét váltja ki (Kassai szerint "a nagyok közé tolakodott"). aki saját tiszta erkölcsisége szerint tud élni. a továbbiakban is). csak magának teremt "külön világot". A rajongók szereplői tehát csaknem valamennyien tragikus hősökké válnak. akit hidegen hagy "Sáron Rózsájának" varázsa. de ő kevésbé jelentős szereplő. nem kerül az események fővonalába. Messze kimagaslik kortársai közül . élete azért fut zátonyra. "Dúsgazdag Epicur". mert . ő azonban csak a saját életútját illetően győzi le a mostoha körülményeket. mint Pécsi Simon esetében. Laczkó István gyenge jellemű figura. megütközik . Pécsi Deborah az "önsorsrontók" közé tartozik. Akad. Mégis ő az egyetlen szereplő. ő "a legcsekélyebb akaraterejű" szombatos. rangot és gyönyörű feleséget is kap . koldusból lett módos lelkész. Kivonulása a társadalomból (lemondása a világi boldogságról. épp ezért kell belátnia: "el volt tévesztve egész életünk". "szilárd jellem" (Barta János kategóriáit alkalmazzuk. "szent énekeket" szerez és énekel. A fejedelemasszony magasságát megközelíti Bodó Klára. Nekik nincs határozott törekvésük. hisz megkísérli helyzetének megváltoztatását. pártfogója a szombatos szektának. férje tragédiája őt is sújtja. A többieknek még ez a részsiker sem jut osztályrészül. valamint "ábrándos és előítéletes ember".rendkívül merevek. A regény eszmevilága szerint származásának megtagadása volt az ő eredendő bűne.kiadja szerelmese útját. ezzel váltotta ki maga ellen a végzet haragját. de nem is érik el vágyaik teljesedését. ™nérzetre ébredésekor azonban előre lép .

a hősök énjébe való beleélés. de sikertelenül. s bár hallám. monológ és párbeszéd.rendkívül ingatag. ő az író jellemtipológiájában az "önmagukat szétzúzók" körébe tartozik. Nagy súlyt helyezett a plasztikus láttatásra. önhittség. Elbeszélői magatartásában a tényszerű tárgyilagosság. büszkesége legyőzte.Gyulai Ferenc hidegségén. MADÁCH IMRE Az ember tragédiája (1859-1860) Egész művem alapeszméje az akar lenni. az író elsődleges célja az egyén és a világ közti kapcsolat feltárása. másrészt a népnyelvből merítve. bárki ellen vagy mellé hangolható. A költészet a prózánál előbbre járt. Előadásmódja is változatos: narráció. hogy Pécsinek halálos ellensége. Különleges szókapcsolatokkal. annak gazdag és fordulatos eszköztárát. Pécsi Simon pénzszóratására . és belelovalja magát az utána való sóvárgásba. "érzéseit szeszélye gyakran elvitatta. elvakult "rajongó". nem volt szívem visszautasítani a gyűlölt öreget. a hangulati tartalmak jelentős szerepet kapnak. vesztét a nagybátyjával való kapcsolata okozza. a reflexió és a boncoló jellemzés váltakozik.pl. Kassai felbujtására. Kádár és a legtöbb szombatos megszállott. ők "az erény szörnyetegei" (Németh László). önnön bukásuk előidézői. Kassai Elemér az erkölcs és kötelességtudás áldozata. de bűntelen embertársak halála is szárad lelkükön. befolyásolható. újszerű asszociációkkal éreztette a lélek rebbenéseit. hogy amint az ember Istentől . illetve a sorsa hatóköréből. kapzsiság. fejezett ki erkölcsi-gondolati-indulati reflexiókat." Tudomásul veszi sorsának csapását (Deborah elfordulását). Kassai István a negatív főszereplő. elsősorban az újabb nyelvújítási mozgalomtól támogatva. A nép . Boldogtalanságra rendeltetett. A magyar irodalmi és tudományos nyelv csak az 1830-as években kezdett erőre kapni. "Jellemétől idegenkedtem. Bűne: irígység. A cselekmény mozgatói a harag és a szeretet hullámai. de a szeszély és e büszkeség álérzéseket is hamar iktatott a valódiak helyébe". és Kemény Zsigmond beemelte stílusába a romantikus poézis elemeit. ezután megkísérli kivonni magát nagybátyja. Epikájában nagyfokú líraiság uralkodik. kincsére nem vágytam. átképzelés és jelenetezés egyaránt megjelenik regényében.

hogy ő is dacoljon az úrral. immár "a paradicsomon kívül") büszke önérzet és szorongás közt ingadozva éli önálló földi életét. a deizmus és a panteizmus. gazdasági és tudományos élete forradalmi átalakulásokon ment át. ádám Egyiptomban . Magyarországon a tíz éve elvesztett szabadságharc után ismét kiéleződött a politikai helyzet. Műfaja drámai költemény. Igaz ugyan. A "szabad állam"-ban. lépjen ki az isteni "gondviselet" védelméből. Az ember tragédiája filozofikus síkra emeli az egyetemes. hogy mindenütt megbukik. amelyet Dante nyomában pl. Milton. Először a szabadság kétféle változatáról látunk példázatot. Madách műve tagja annak a sornak. Az ellentétes erők összecsapása után egy újabb idea merül fel. de terhes" önálló életet. mi az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik. A konfliktus egyik pólusán (de a mű egészében is. Lucifer a továbbiakban (a történelmi színekben) álomképek sorozatával tárja fel ádám előtt az emberi szellem egyfajta fejlődéstörténetét. más szóval bölcseleti-lírai dráma. Shelley. A mű eszmei háttere is rendkívül sokrétű. szellemi irányzat kap benne valamilyen szerepet.elszakad s önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb s legszentebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt. A bűnbeesés után ádám (évával együtt. s megbuktatója mindenütt egy gyönge. A dráma alapkonfliktusát a függőség. de bár kétségbeesve azt tartja. és nem utolsó sorban saját személyes válsága is motiválta). pl. de egy "ismeretlen érzés" (a "milliók" iránti együttérzéssel társult szeretetvágy) a szolganép felszabadítására ösztökéli. (MADáCH LEVELE ERDéLYI JáNOSHOZ. míg a másik pólust az anyagitársadalmi tényezők alkotják. melyet levetni nem bír (ez volna csekély nézetem szerint tragikum). az örökléstan. az egyes színeken belül is) egy-egy elvont eszme megvalósításának igénye jelenik meg. amely egyben a következő szín kiindulópontja is. IX. Lucifer a paradicsomi boldogságban élő ádámot a második színben arra bírja rá. egymás hatását felerősítő körülmény késztette főműve megírására (Európa társadalmi. az évezredekre szóló személyes dicsőségbe kóstol bele.a korlátlan egyéni hatalmat próbálja ki. a liberalizmus.) Madách Imrét számos. vállalja a "nemes. valamint az első színben megjelenő (Lucifer által képviselt) autonóm létforma ellentéte alkotja. 1862. a műfaji határokat átlépő alkotásai is fémjeleznek. az utópista szocializmus. Athénban azonban a . A kompozíció az ellentétes erők harcának elvére épül. és az ígért mindentudást kéri számon a csábító szellemtől.13. Goethe és Vörösmarty nagyszabású. hogy eddig tett minden kísérlet erőfogyasztás volt. nemzeti és individuális létkérdéseket. azért mégis fejlődése mindig előbbre s előbbre ment. a biológiai és statisztikai determinizmus.fáraóként . a pozitivizmus. Byron. számos tudományos.

ádám. az elvont eszmények eltűnnek. hogy szabadon választhat a "bűn és erény" között. a demagógia prédájaként) nem tud élni szabadságával. szellemi és erkölcsi leépülést tapasztalja. szabadság". ádám tehát visszafordulni kényszerül. amelyet már a római színben a kereszténység új eszméje győz le. tudomány vezérelte világot áhít most már ádám. akkor mégis lelkesített. A szabadosság életelve a császárkori Rómába vezet. A magasztos eszményeiben csalódott egyén most azt a célt tűzi ki. a tudós felesége pedig udvaroncokkal flörtöl. Az utolsó részben. a záró keretszínben fellázadna ("Ne lássam többé ádáz sorsomat"). London "szabad verseny"-ében (ahol "az élet korlátozza önmagát") viszont csak az érdekek diktálnak. a szeretetre "bűnbélyeg" kerül. és így nagy és szent eszme volt. Mégis. ádám az eszkimó színben a teljes fizikai. A Lucifer által felvázolt történelmet így mindenképpen vállalni kell. megszűnt "a haza fogalma". funkcióját vesztette a tudomány és a művészet. hogy "az ember célja a küzdés maga. tilos az anyai szeretet és a szerelem is. mint "álom az álomban" (Sőtér István) . hiányzik pl. de a jövőt jelképező falanszterben a rideg célszerűség uralkodik. hisz "Szerelem és küzdés nélkül mit ér A lét". az igazi tudásra viszont a császári udvar nem tart igényt. Egy "védő" és "buzdító". Hősünk . Mindegy. a kihűlőben lévő földre visszatérve. de diadalra jutnak a legnemesebb eszmék: az "egyenlőség. az ő szolgálatát vállaló nagy egyéniséget pedig elveszejti." Kimondja. éva azonban átszellemült boldogsággal a tudomására hozza: "biztosítva áll már: a jövő". "mely a földhöz csatol"'. szabadság Vagy nagyravágy formájában hatott-e. hogy "éljen magának.a szellemi értékekhez ragaszkodván . Prágában a tudományt szolgálja (Kepler személyében). és keresse a kéjt"." Ez a jelenet a mű egyik eszmei csúcspontja. a "döghalál"-t.nép (a nyomor miatt. A londoni szín záróképe: vízió a kor áldozatainak haláltáncáról. testvériség. Párizsban mégis átmenetileg. Az eszmények hiánya azonban a pusztulást hozza magával. a nagy francia forradalomban. a "kegyelet". feladná "a hasztalan harcot": a szabad akarat végső.az űrbe repül. Az ember döntési lehetősége csupán abban áll. Emelt. de torz megnyilvánulásával önmagát áldozná fel az emberiség megmentésére. ha ellentmondásosan is. elhagyja az emberi kultúrát és az embertársakat. aki ismét csalódott eszményeiben. Végképp elszakítana minden köteléket. Az "új világban". és Kepler tanítványának lelkes figyelme a jövő ígéretével kecsegteti ádámot.felcsendül "a jövő dala". a szeretni vágyó embereket a zárda ajtaja elválasztja egymástól. Konstantinápolyban ez is hitelét veszti: az emberi szeretet elvét megcsúfolja a vallásháború. és a . mégis alapigazságok fogalmazódnak meg benne: "bármi hitvány Volt eszmém. lelke azonban (a "Földszellem" uralmából) nem szabadulhat a testtől. újra Prágában (a tizedik színben) éva visszatér férjéhez. kereszt vagy tudomány. Előre vitte az embernemet.

amíg a feltétel nélkül hódoló angyali karral szemben a szabad véleménynyilvánítás jogának követelője. így az emberi életút a fenyegetés és a bizalom között vezethet tovább. "gúnnyal" adja neki a két fát. aki egyrészt a tényekkel való szembenézésre kényszerít (lásd neve: «fényhozó«)." ádám. ádám nem léphet ki a Föld köréből. A lélek azonban a test nélkül nem létezhet (vö. az ember vele mindenütt találkozhat . és ezért nem juthat soha teljes diadalra. . Mindaddig áll az én hatalmam is. mindenhatóságát egyértelműen kinyilvánítva lép közbe: "A porba. Segítsége az iránymutató isteni "szózat" lehet (csak meg kell hallania). az anyagi szférát."Elrészletezve vízben. szellem! Előttem nincsen nagyság. hová benéz Erős vágyakkal és emelt kebellel" -. cinikus szkepticizmusát csak az úr szavai ellensúlyozzák. a földi világ bármely szegletében megmutatkozik a megfelelő (nyitott) lélekállapot előtt. de egyoldalúan torzít is. a teremtett világ: egymással küzdő erők egysége. Amíg Lucifer a személyes szabadság szószólója. ember: küzdj és bízva bízzál!" A részek dialektikus egysége nem csupán a Tragédia felépítésének. Hárman együttesen alkotják az emberi teljességet. "Jóság") együtt a világ teljességét szimbolizálják: a szellemi. hanem világképének is az alapja. hogy a tagadás szelleme próbára tegye az első emberpárt. Ligetben. "Erő". az úr viszont ekkor már hatalma teljében. addig ádám harcostársa.egyoldalúan és célzatosan . Ez a történetív . A három főszereplő (ádám. tovább kell vállalnia az esetleg "hasztalan" küzdelmet. József Attila: Költőnk és kora !). szállóigévé vált mondattal zárul a mű: "Mondottam. maga az abszolútum. a "hideg számító értelem" megszemélyesítője. amikor a földi életet kilátástalannak látja. fellegekben."végtelen tér"-ben vállalhatja a "tettdús élet"-et. Sokat sejtető. őbenne a szintézis is megtestesül. mentsvára pedig az isteni kegyelem védőpajzsa. a szellem és a lélek szabadságának keresője dacolni próbál vele.a földi világ tökéletlenségét hivatott illusztrálni. A befejezett "nagy mű". Mint a földi élet tökéletes ismerője kalauzolja végig ádámot . és a végkifejletet előre látva engedi." Lucifer a tagadás képviselője ("Míg létez az anyag. panteisztikus isteni lény. Az eszkimó szín után Lucifer győztesnek érzi magát. ádámnak el kell fogadnia a Lucifer által feltárt "vég" fenyegetését. tudhatod. de ugyanakkor az isteni irgalomba vetett "hit" is megadatik a számára. mindenütt. valamint az erkölcsiséget. Lucifernek az elsőbbséget és az isteni tökéletességet megkérdőjelező szavai után az úrnak módjában állna az "önhitt" szellem megsemmisítése. Lucifer és éva) hasonló hármasságot képvisel: az eszméket. Az úr maga: az idők és a világ teljessége. Tagadásúl. az ellentétek egysége. a rációt és az ösztönöket. A Földszellem a földi lét (az "anyagvilág") törvényeinek megszemélyesítője. "Csak én lélekzem benned.az egyre kilátástalanabb álomsorozaton. A három főangyal által dicsőített és egyben képviselt fogalmak is ("Eszme". aki a "végtelent és időt alkotta". mely véle harcban áll").

Ezt a kérdéskört is érinti az a tény. és szíverén keresztűl Költészetté fog és dallá szürődni. sőt isteni (abszolút) teljességre is: "Legyünk tudók. aki "lugost" csinál a sivár környezetben a "vesztett éden" pótlására. mint Isten". Az érdekek mocskától távolabb. benne a férfi élete "szebb létre" tesz szert.éva rendkívül összetett figura. A férfival szemben ő otthonteremtő lény. Szelleme.a saját lábára kíván állni." A legfőbb szerepét éva a tizenötödik színben nyeri el: az ő "tisztább lelkűlete" mindenkor képes meghallani az isteni iránymutatást. [É] Majd istenűl oltárra helyezi" . Büszke. ádám "hő vágya" hozta létre. megvalósításuk harcosa. az úr "szózatát". Teljességre és hatalomra tör." A Tragédia jelentős témaköre az egyén és a közösség viszonya. "e nyugtalan erő" a folytonos kudarcok ellenére sem hagyja pihenni. hogy a főhős . Az eszmény minden bukás ellenére mégiscsak "fog dacolni. Az ember tragédiájában végső soron a küzdéseszménynek jut a főszerep." ádám a "büszke férfinem" képviselője." A nép-fogalom a politikában kiüresedhet: Párizsban Danton és Saint-Just egyaránt a "nép"-re hivatkozik. Számára minden mélypont után "újra felmerűl Az eszme. de a hetedik színben már megnyilvánul emberi gyarlósága és végessége: "Kifáradtam . A tömeg és a kiemelkedő egyéniség kapcsolata a továbbiakban is az egyik főmotívum marad. a hiúság. a természetesség érvényesítője. tudom. Lucifer az emberi "fajzat" nőfelfogásáról is kemény ítéletet mond: "Majd állati vágyának eszközéül Tekinti a nőt. Sokrétű arculatának további jellemzői az életélvezet. méregből s mézből összeszűrve [É] a jó sajátja. . továbbá a hálaérzet. és ebben rejlik hivatása a férfi mellett: "E gyönge nő tisztább lelkűlete. ádámot Egyiptomban és Párizsban is a "rokonszenv" teszi fogékonnyá a másféle igazságok megsejtésére (mindannyiszor a nő vonzása is szerepet játszik). Lucifer a "dőre tagadás"-sal csak élesztője a fejlődésnek. A hatalom vagy a nép szolgálata a történelmi színek első nagy dilemmája. Hivén. Meghallja azt. hogy illyen népnek kell szabadság") Madách személyes politikai élményeivel is kapcsolatos. és a tömeg "minden rendnek malmán húzni fog. Lucifer szerint "Minden ember uralomra vágy". egyben a korerkölcsök képviselője is. a szolgalét és az önfeledt boldogság képessége. melynek lezárása ("Csak egyedül én voltam a bolond. és a kíváncsiság is. Az egyén-közösség téma végső tanulságát jelentős mértékben alakíthatja a testvériségeszme és a szeretet-elv is: az egyént önmaga kiteljesítésében az embertárs iránti vonzalom és felelősség is köti. mely éltet lehel" a földre. Törvény. mely szülte őt. érezem.egyre kevésbé találva cselekvési lehetőséget ." ő egyúttal az eszmék fanatikus híve. Mindent összevéve ő az ösztönök képviselője. Legelső szavaival jelzi célját: "úrnak lenni" a teremtett világban.folyamatosan mind passzívabbá válik."Minő csodás kevercse rossz s nemesnek A nő. Míg bűne a koré.és kötelességtudó.pihenni akarok. a tizenharmadik színig az egyéni és a közérdekek felváltva kapnak szerepet. de könnyen felcsigázható tudásvágy vezérli ("szomjúzom") .

Az űrjelenetben elhangzott: "A cél halál.). mint amilyeneket a valóság tálal fel nekünk naponta ezerszámra. (DOSZTOJEVSZKIJ: DON CARLOS éS SIR WADKIN. S az ember célja e küzdés maga. mi benne van. de jelentésüket korábbi szövegrészekre emlékezve szűkíthetjük és pontosíthatjuk. a szó legnemesebb értelmében. az orosz kezdettől azon démonok elleni harcot ábrázolja. a magány súlya alatt összeroppanó egyén ábrázolásába torkollik. Csak egy parancs kötvén le: szeretet. amelyek az egyént a világtól és a közösségtől elkülönítik. amikor "a nyugati regény a társadalomtól elidegenedett.) Mindig azt mondják. Szerintem épp fordítva áll a dolog: mi volna fantasztikusabb és váratlanabb. a művészethez. regényeket olvasnak. az egyén elidegenedését. mert az emberi lélek teljes mélységét ábrázolom. ember: küzdj és bízva bízzál!") sokféleképpen értelmezhetők. hogy a valóság unalmas.ádám előtt azonban "Végtelen a tér". csak realista vagyok. Ez a lényegbeli vonás nemcsak olyan figurák problematikáját magyarázza meg. A zárókép utolsó szavai ("Mondottam. a modern ember . 1880-1881. (DOSZTOJEVSZKIJ: NAPLóJEGYZETEK. 1876) A múlt században. mint Dosztojevszkij Raszkolnyikovja és Ivan Karamazovja vagy Tolsztoj Pierre Bezuhovja és Levinje. az élet küzdelem. Magadnak munka. a legközönségesebb dolgok alakjában. hanem az egész orosz irodalom messianizmusát is" (Hauser A. egyhangú. Az alapvető sorskérdést. mint a valóság? Mi volna olykor hihetetlenebb nála? Egy regényíró sohasem tud olyan képtelenségeket ábrázolni." DOSZTOJEVSZKIJ Bűn és bűnhődés (1866) A teljes realizmusban megtalálni az emberben az embertÉ Pszichológusnak neveznek: nem igaz. s az emberek." ádám végső kételyeit tovább oszlathatja Péter apostolnak már a hatodik színben elhangzó útmutatása: "Legyen hát célod: Istennek dicsőség. Az egyén szabad érvényre hozni mind. "mely munkára hív". ha szórakozni akarnak. nemcsak ezeknek az íróknak a szeretet-hitvallását és hitét. a képzelethez fordulnak.

azaz természetesen Čjóvá teszi bűnétÇ. [. hogy megöli egy címzetes tanácsos özvegyét. süket. külföldre megy. erős és megdönthetetlen Čaz emberiség iránti humánus kötelezettségeinekÇ teljesítésében. az író szerint. kiforratlan. amit elkövetett. Dosztojevszkij két tervezetének cselekményét egyesítette művében.nem nemesi származású és nagy nyomorban él -. és senki sem érzi a megoldásával együtt járó felelősséget kínzóbban. Hőseik mind ezzel a problémával viaskodnak. úgy dönt. furcsa ČéretlenÇ nézetek hatására elhatározza. mi a ČjóÇ és mi a ČrosszÇ? Mindenki maga szerint tanítja." Dosztojevszkij. ČHoz-e ő hasznot valakinek is a világon?Ç és így tovább. bűnbe és magányba sodorja az embert.. könynyelműségből. Aktuális tárcaregényét. Egy fiatalember. kínozza a nála szolgálóként élő húgát. Čéletének semmi értelmeÇ.. A gyilkos . úgy dönt. beteg. mint Tolsztoj és Dosztojevszkij. megszabadítja húgát. pontosan ebben az évben. a . ahol kéjvágyával üldözi és már-már vesztébe kergeti a családfő. s így boldoggá teszi vidéken élő anyját. A magány feloldásának posztulátuma. hiszen ez a süket. "A cselekmény napjainkban játszódik. [É] Semmi gyanút nem támasztanak és nem is támaszthatnak ellene. ő maga pedig befejezi tanulmányait. az elképzelhető valódi boldogság forrása viszont: a szenvedés vállalása. akit kizártak az egyetemről .Részegeskedőket' pétervári nyomorleírásnak szánta (hőse valószínűleg Marmeladov lett volna). A túlzott individualizmus és a (napóleoni) hatalomeszme megszüntetésére irányuló két nagyregény egyidőben jelent meg a Russzkij Vesztnyik hasábjain: 1865-66-ban Tolsztoj Háború és békéjének első fejezeteit közölték folytatásokban.). részvétel a közös emberi sorsban" (Török E. és egész további életében becsületes lesz.elmagányosodását az oroszok a szabadság problémájaként fogalmazzák meg. hogy megöli az öregasszonyt. Ki tudja ma. hogy egy hónap múlva úgyis meghalt volna. lebegő.] egy véletlen körülmény folytán sikerült gyorsan és eredményesen végrehajtani elhatározását. Ezek a kérdések kisiklatják a vágányról a fiatalembert. de mértéktelen uzsorakamatot szed. aki társalkodónő egy földesúri családban. tartanak az anarchiától. intenzívebben. aztán egészen más elképzeléséről tájékoztatja kiadóját: a készülő új mű "lélektani beszámoló lesz egy bűncselekményről". Az öregasszony ostoba. s lehet. ČMiért is él?Ç. 1866-ban pedig a teljes Bűn és bűnhődést. De itt bontakozik ki a bűncselekmény lélektani folyamata.) Sehol sem élik át ezt a kérdést mélyebben. "a szabadságkeresés katasztrófájának regényét. gonosz és nem kíméli mások életét. ha egyáltalán bűnnek lehet nevezni azt. miért él a világon. hogy egycsapásra javít nyomorúságos helyzetén. aki különben pénzt szokott kölcsönözni kamatra. a bűnözéstől. kifosztja. ("Beteg társadalmunkban felbomlik a jóról és a rosszról alkotott fogalom. ostoba. gonosz és beteg öregasszony maga sem tudta. amely. az erkölcsi relativizmus veszélyétől.

különböző megismerő. sokáig habozik. Az igazság és az emberi természet törvényei kerekednek fölül. az "eszmehordozóvá" vált főhős hatalomeszméje kerül előtérbe .műfajok keveredéséből is . ("Elbeszélés harmadik személyben. a mindennapi vagy történelmi tabló töltötte be. mert ő maga is követeli azt erkölcsileg. szept. hogy hőse kövessen-e el öngyilkosságot. a pszichológiai típus. álom és valóság keverésével. bonyolult. az ő számára efféle objektumként az 'eszme' szolgált. Bahtyin szerint az író eleve különféle nézőpontokban.új." (Levél Katkovnak. amely mindjárt a bűncselekmény elkövetése után született meg benne. eszmélésregénynek. aki mint láthatatlan.megoldhatatlan problémák elé kerül. [É] lebilincselő olvasmány lesz [É] tűzzel a lelkemben írtam. Az isteni igazság. elidegenedés érzése. hogyan él az eszme az egyéni és társadalmi tudatban. nehezen meghatározható regényformát hozott létre. Engelgardt magyarázata: "Dosztojevszkij azt ábrázolta. mint azt a törvényhozók gondolják. és ettől nem kell elállni egy percre sem". sokféle különnemű elemből .6. szubjektív részigazságok hangzanak egyidejűleg. tudatokban gondolkodott." Az író művei zenei felépítésűek: önálló szólamok. intellektuális-lélektani regénynek. de mindentudó lény van jelen.) és csak hosszú kísérletezés után mond le az eredetileg kiválasztott nézőpontról: az első személyű vallomásformáról. társadalmi-filozófiai. és ő a végén belső kényszer sugallatára feljelenti magát. nem is sejtett. [É] a bűncselekmény elkövetése miatt kirótt jogerős büntetés sokkal kevésbé félemlíti meg a bűnöst. prostituáltak. öngyilkosok. a szerző nevében. Török E. 1865. (Az író analitikus eljárása: "az emberben az emberrel együtt a világot is elemeire bontó módszer". Még a rabság vagy akár a halál árán is kész visszatérni az emberek közé. saját megállapítása szerint is. II. a két legelterjedtebb meghatározás: művei ideologikus regények (Engelgardt) és polifonikus regények (Bahtyin). "egyszerre több elbeszélés és kisregény zsúfolódik egybe". váratlan érzések kínozzák a szívét. Ezt azonban nem szabad úgy értelmeznünk. mert végleg kimeríti az emberiségtől való elszakadás.) Az író ezt a változatot még két további tervezetben pontosítja. anyja nincs az embernek". B. ítélkező . az anekdota. ill.és ritmusváltásokkal . hogy Dosztojevszkij É irányzatos elbeszéléseket írt és tendenciózus művész volt [É] ahogy más regényírók számára a centrális tárgy szerepét a kaland. Nevezték többek közt regénytragédiának.) Dosztojevszkij műveiben. az eredeti elképzelés válságleírása a romlott nagyváros nyomorító hatásáról ("ahol csak apja. hangnem. Háttérbe szorul a társadalombírálat.). a kocsmák.így a pszichológiai-filozófiai szólam sűríti a szociálisat is. részben azért. "félőrültek" világáról csak keretül szolgál. mivel szerinte az értelmiségi társadalom meghatározó tényezője az eszme. ellenpontozásokkal. a földi törvény követeli a maga jogát.a "discordia consors" (összhangzó különbözőség) hatásával.én'-ek egymás közti kölcsönviszonyának .

el meri-e követni tettét. Raszkolnyikov odúját . a rossz társadalmi berendezkedés ellen? Le tud-e számolni Raszkolnyikov az erkölcsi szabályokkal.egész problematikáját meghatározó és feszültségét fenntartó alapkérdései: átléphetők-e a társadalmi-erkölcsi normák? Melyek egy torz eszme hatására cselekvő ember sorslehetőségei? Mit tehet az egyén a nyomor. miért is gyilkol.aztán elküldi a szibériai sztyeppékre.pusztán gondolatjátékként .4. a teljes értékű szólamok igazi. ha eszméjét. kocsmákban keresi az emberek társaságát. akiből az eszme hozza felszínre a benne lakozó rejtett tartalmakat. talán az egész emberiség számára üdvös eszméjét másképpen megvalósítani nem tudja" (Raszkolnyikov). hogy az alacsony és szűk szoba szűkíti az agyat és a lelket? ó.2.). egymástól elváló szólamok és tudatok sokasága.5. Porfirij is megállapítja. Goriot apó -. Műveiben nem jellemek és sorsok sokasága bomlik ki egy egységes. bűntettben realizáltan. de . utcákon. hanem éppen egyenrangú tudatok és világlátások sokasága kapcsolódik itt össze valamilyen esemény egységében. III. aki szintén lát összefüggést: "abban a lyukban.problémáját helyezte világa középpontjába.) Az alapkérdést . Ha fuldoklik. a kiszolgáltatottság. hogy ilyen búskomor" lett a fia (III.1. hogy Raszkolnyikovnak "itt most nincs elég levegője". de csak abban az esetben. l. ("Minden embernek levegő kell". zug.).") A szerző által mindig meg is határozott alapeszme kivételesen fontos elem.édesanyja is koporsóhoz hasonlítja. "Behúzódtam.áthallható. leküzdhető-e bűntudata. egészen szűk terekben . Oroszhonban?" (Porfirij.) Dosztojevszkij ironizál a korabeli pozitivizmus.. rendőrségi irodákban. objektív világban. cselekménymozzanatként. Rastignacnak megölné-e a mandarint?.). az egyént rubrikákba soroló "tárgyilagos" beállítottságán - . szekrény.3. ("A nem közönséges embernek joga van lelkiismeret-furdalás nélkül átlépni bizonyos akadályokon. és tudod-e. a Néva és a Katalin-csatorna partján bolyong. valamely egységes szerzői tudat fényében. mint a pók. hajófülke stb. ketrec.változatos szinonímasora: lyuk.az Engelgardttal vitázó . hogy gyűlöltem azt az odút!" (V.5. Szvidrigajlov. abban a gyűlöletes koporsóban érlelődött mindez" ( I.Bahtyin szerint nem maga az eszme a főhős. VI. vállalja-e a szenvedést? A regény a megírás jelenének Pétervárján játszódik. VI. hanem az eszme embere. átjáró bérszobákban. (vulgár)materializmus statisztizáló. . Raszkolnyikov viszont a gyakorlatban is kipróbáljaÉ A mű . ("Regényeinek legalapvetőbb vonása az önálló. gazdag polifóniája. . szerinte "legalább felerészben ez a szoba az oka. de "ki nem tarthatja magát ma Napóleonnak nálunk. sokféle következménnyel. a zugomba. A Bűn és bűnhődés középpontjában a napóleoni hatalomeszme és hatásának bemutatása áll. dialogikus viszonyban más eszmékkel.feltette már Bianchon is egy másik szegény joghallgatónak.

a közvetlen családi előzményeket édesanyja levele ismerteti.vdrug'). a személyiség szabadságáról. tettét az elkövetéstől számítva kb. A cselekményidő előtti provokatív tanulmány . III. viszont állandóak a replikák. lázálmai. a "különös napok sűrű ködje" miatt nem követhető pontosan az objektív idő. ČSzázalékÇ . a fordítók lassították a ritmust: a hirtelen(ében). váratlan(ul) feleannyiszor szerepel.A bűnről'. az egész cselekményt "elvitázzák" úgy. egy-egy soktalálkozós nap aprólékosan részletezett (pl. milyen tudományosak" (I. mint az eredetiben 560-szor előforduló.procentscsina'.). mert "önkéntes vallomása után öt hónappal kimondták felette az ítéletet" -. hogy "minden szereplő saját nyelvén és saját fogalmaival beszél" (Dosztojevszkij). 4. majd etikai (új lehetőséget teremtő) életszakasza is kívülmarad a cselekményen .). pusztán intellektuális (eszmekialakító) korszaka. Az epilógusban Raszkolnyikov már kilenc hónapja raboskodik a fegyházban "a gyilkosság napja óta csaknem másfél év telt el". a további öt és az epilógus a következményeknek a .a . "évente ennyi meg ennyi százalék csak menjen a pokolba. Ugyanígy "drámai" a művet meghatározó dialogikus és belső monologikus közlésforma. nincs epikus életrajz és előtörténet-ismertetés. Angliában eszerint is járnak el. A mű egész felépítése drámai: a cselekmény kezdetére már kialakult eszme próbájaként elkövetett tett fordulatot hoz az alapszituációba. "ma már a tudomány egyenesen tiltja a részvétet.matematika'. 2. Hajnády Zoltán észrevétele szerint. (A többi levél tartalma .csak reagáló mozzanatokból válik ismertté. csak a róla szóló vitában szerepel (amikorra már szerzője véleménye is módosul).az epilógus a (konvencionális) szerzői monológforma miatt is elkülönül -. a dinamikus cselekménymenet is fokozza a végig szinte hipnotikus feszültséget (bár.logika' gúnyos értelmű. aztán konfrontálódik. két hét: a harmadik napon gyilkol.2. cselekvő és vívódó stádiumra irányul. az uzsorásnő oroszul . a cselekményidő viszont mindössze kb. és mindig fontos fordulatot bevezető . .) Ťgy Raszkolnyikov korábbi.amit Porfirij véletlenül olvasottÉ monologikus leírásban nem. vagy akárhová. semmittevése.4. a tizenegyediken vallja be. nappali alvása. ill. de Rogya azzal is "négyszemközt" akar maradni.-tól IV.Luzsin és Szvidrigajlov Dunyának szóló írása .igazán remekül kitalálták ezeket a szócskákat: milyen megnyugtatóak. így van jól. ironikus a Kristálypalotának (az 1861-es angliai világkiállítás szenzációjának) kocsmanévkénti felhasználása -.-ig). A pergő tempó. Az első fejezet a gyilkosság közvetlen előkészítésének és elkövetésének. a történelmi szerepek összefüggéséről . Ezzel könnyítenek a többin. a tényleges cselekmény pedig csak addig tart. hogy hosszú belső monológban reagáljon rá. míg a konkrét helyzet lehetőségei tisztázódnak. mert az egész mű a közbülső. ott virul a politikai gazdaságtan" (I.

karikatúrákkal.) Az epilógusban már "semmi sem történik. hogy az analízis a vélemények szembesítésére és a bűnhődésre irányul.álmot lát . Szofja görögül bölcsességet jelent.6. először durva Szonyához . Luzsin tócsa.közeledik a kátorgabeliekhez. pozitív és negatív transzformációkkal (Szonya és Dunya közeledik egymáshoz. mindenki maga is választási kényszerbe. itt azonban az elbeszélő szerint egy új regény kezdődhetne" (Király Gyula). Ivanovna őrjöngése és tüdővérzése (V. a cím a tárgyat határozza meg: a .majd az ápolja őt . az ismeretlen vádló bocsánatkérése is félelmetessé válik az így ismét egérutat nyerő Raszkolnyikov öngúnyos mosolyától. a hatalom jelképére.). párhuzamos ellentétek (Szvidrigajlov és Raszkolnyikov gyilkosságai.a szerkezeti arányok is azt tükrözik. domináns jellemvonását már beszélő neveik meghatározzák: Raszkolnyikové (l. az öntörvényűség relativizmusát tragikusan képviselő Szvidrigajlov és a komikusan megjelenítő Luzsin). mint negyvenszer fordul elő". a "föld alóli" ember és Szvidrigajlov feltűnése (III.). (Az egyetlen.presztuplenyije') az eredetiben a törvény áthágásával áll kapcsolatban (a . és a szereplők is párokat alkotnak.6.végül elkéri a Bibliát.bűn' (. Rogya majdnem a kerekek alá kerül . és minden szólam új oldalról mutatja be az eszmét. amit Raszkolnyikov vallomástétele követ.Marmeladov aztán ott végzi. értelmetlen nemcsak a voluntarista lázadás. Lebezjatnyikov. döntéshelyzetbe kerül.). (Világossá válik. húga hasonlít rá Razumihin és anyja szerint is stb. tragikus mozzanatokkal zárulnak: a kettős gyilkosság (I. raszkolnyikok) az emberektől való elszakadására utal. Marmeladov lekvár.). a maga is öngyilkosságra gondoló főhős előbb egy nő vízbeugrását nézi végig. segítői viszont "ápolják": Razumihin a testét.) A fejezetek az író világára jellemző feszült jelenetekkel. cselekménymozzanatilag eltérő zárójelenet (IV. A cselekményszálak között is fennállnak párhuzamok. . [É] Raszkolnyikov távol tartja magát a bűnözőktől .).beteg lesz .mintha a belső ellentmondásokat dramatizálná az író az alteregókkal.6. majd értesül arról. de az altruista szeretet is. Minden szereplő reagál Raszkolnyikov eszméjére és tetteire. a motívumrendszer jellegzetessége a "hasonmás-jelenség" . "több.) Saját torzított eszméit képviselik negatív hasonmásai.porphüreosz') a bíborszínre. a morálisan degradáltak (Marmeladov. .7.7. végül Szvidrigajlov öngyilkossága (VI. Porfirij az eszét. Porfirijé (gör.törvény' szó.). óhitű szakadárok.) után ilyen Marmeladov elgázolása (II. értelem.ettől kezdve elindul egy új fejlődési szakasz. K.bemutatása .5. Hajnády Z. A hősök szerepét.). amit a cselekmény további építésének nevezhetnénk. A hős tudatával az író szembesíti a többiekét. hogy a társadalmi rossz ellen hiábavaló. minden egyenrangúan dialogizáló szereplő főhős. származékaival. semmit meg nem bán . (Razumihin: ész. hogy Szvidrigajlov főbe lőtte magát stb. titokzatos. Szonya a lelkét gondozza.

Egész lényét ösztönlétének rendelte alá: kiszámíthatatlanul szeszélyes. és az emberi degradálódás. a főhős parodisztikus hasonmása. ironizál. közlékeny. értelem nélküli hasznosságelvű szörnyszülött. ugyanakkor tudatosan gondolkodó. Pedig racionálisan próbálja megközelíteni. A hajdani szebb napjait idézgetve a közönségességig züllött. gyenge.Lebezjatnyikov csúszómászó.azt a szerepet. Szvidrigajlov.). VI.Rogya mélyen megdöbben. gátlástalanul kiéli vágyait (egy 14 éves süketnéma lányt. ("Minden nemes. kártékony egoista: "ma viszont a tudomány azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat.) nem szokványos nyomozati kihallgatás. aki irtózva utasítja el ajánlatait is).étellel. IV. . Luzsin (az orosz karrierista hős) ostoba. Ez a veszély fenyegeti Raszkolnyikovot. önmagát felmentő. az alapeszme éles ütköztetése. V. mellébeszélve elterel. az intuícióira támaszkodó. "hasonszőrűek vagyunk" stb. a törvény tradicionális.I. hanem polifon dialógus. szereplési kényszerében családi nyomorával szinte kérkedő mazochista. Háromszori összecsapásuk (III. hogy mennyire átértelmezhetők az elvek. provokatív taktikus. de "testi" gondjaiban . konvencionális. élesen lecsap -. azaz tudattalan tiszteletét elfogadni már nem képes intellektuel erkölcsi-szellemi űrbe kerül.segíti). de feldühíti a tőle undorodó fiút. meggyőződés és evidenciák nélkül álló. a pozitív eszmék gúnyolója (. minden erkölcsi parancs megtagadója. célozgat. Az eszme nélküli.5. "életrevaló".2. szkeptikus Porfirij. a lányát feláldozó alkoholista szánalmas. mivel a világon mindennek az alapja a magánérdek" (II. talál közös pontokat ( "maga is elég nagy cinikus". ami az emberiségnek hasznos". halálra kínozza inasát.) óvatos. amit a főhősnél a logika.5.) . és ennek esik áldozatul Szvidrigajlov is". megerőszakolása után.semmi emberi nem idegen tőle').) Razumihin derűs világképű. (Nála a pszichológia tölti be . s ezért a hagyomány. autonómiáját vesztett. Gyámfia.5.) Marmeladov. ("Az eszmék. ruhával . a rend. hogy mi játszódik le barátjában. kissé felszínes figura (azt nem veszi észre."kétvégű botként" . az öngyilkosságba kerget. a társadalmi deklasszálódás útjára sodródik. könnyen kapcsolatokat teremtő. felismerése. Fejér ádám. a személyiséget egybefogó hit. aki megzavarja ellenfelét hunyorog. számító jövendőbelijét megalázó házassági koncepciója alapján akarja megvásárolni -.. a kishivatalnok Lebezjatnyikov hozzá méltó. meggyőzése a fontos számára. Raszkolnyikovra irányuló erkölcsi befolyásoló szándékával ellenkező hatást vált ki (megzavarja ugyan.csak Dunyán könyörül meg).) Az önkényeskedő amorális földesúr. tapasztalt vizsgálóbíró a józan ész képviselője. megmérgezi feleségét . A polgári származású törtető.. csapdaállító. deklasszálódott személyiség. de emberséges: Raszkolnyikov önmagára találása. elvi vitákba nem bocsátkozó.

a cselekmény két kiemelt pontján életfordulatait egy-egy "borzalmas" látomás előzi meg: a szerencsétlen ló agyonveréséről szóló rémálma az egység megbomlását. az epilógusban leírt álom pedig az önzés egész világot fertőző ragályos kórjának víziója. A festőinas. 2. ("Olyan. és nincs rá lehetősége. VI.) Raszkolnyikov intellektuális és erkölcsi dilemmákon töprengő. Célja: hatalmába keríteni a társadalmat. ő is "törvényszegő". következetlen racionalista egoista. és hisz az újjászületés lehetőségében.hisztérikus K. Mikolka .őszinte dialógust a főhős. a választás szabadságában élő autentikus ember. ("Micsoda irtózatos gyötrelem ennek a lánynak már régen gyalázatban. csak amolyan szektás".meg fegyházbüntetést vállalna ártatlanul magára más helyett. Dosztojevszkijnél az álom a művészi sűrítés eszköze is. ellentmondásos. Minél hamarabb . I. "átkozottak vagyunk mind a ketten. és az öregasszony gúnyosan kineveti. becstelenségben élni". élesek és rendkívül hasonlatosak a valósághoz". Egyedül vele folytat szerepjátszás helyett . életet oltottál kiÉ a magad életét". Ivanovna neveltlányát a bárca kiváltására kényszeríti.). test-szellem-lélek küzdelmét vetíti előre közvetlenül a gyilkosság előtt. Jellemvonása a despotizmus.és Dunya kész is férjhez menni Luzsinhoz.) ébrenléte gyakran a valóságtól el sem határolódó álmok folytatása.) Felsőbbrendűség-tudatú alakjában "kifejezésre jut a végtelen önhittség és a gőg. A "tiszta prostituált". (Egyik rémálmában újra elköveti a gyilkosságot. . saját erkölcsi meggyőződése ellenére. mintha két egészen ellentétes karakter váltogatná egymást benne". és ennek a társadalomnak a megvetése. Szonya is önmagát áldozza fel . Elgyötört állapotának következtében rendszeresen álmodik.4. ("Beteges lelkiállapotban álmaink sokszor hihetetlenül plasztikusak. III. sokszor szaknyelvi fogalmazásban. cselekvő polgári értelmiségiként .keresztény hitével szemben.aki "nem raszkolnyik.2. apja. minden szenvedővel. A sorscsapásokat alázattal viseli. de még a másik anya. földcsókolás) és önfeladásra kényszeríti. Razumihin.tanulmányait megszakító 23 éves joghallgató . menjünk együtt!". megbánó bűnössel azonosulásra kész. Raszkolnyikové is feláldozná lányát a fiáért . IV. "Hát nem ugyanazt tetted te is: Te is áthágtadÉ át merted hágniÉ magadra emeltél kezet. nevelőanyja) másokért. önmarcangoló. ő a művet mozgató eszme képviselője.új típusú orosz hős. A szeretettanítás megvalósítójaként felkelti a lelkiismeretet. dialogikusan is. ill. éppen ezért -. értelmével lázadó egyéniség" (Török E. erős.) Raszkolnyikov "már az egérlyukból kitörni akaró. Uralkodni akar. adott életszakasza fordított karriertörténet. a "töméntelen emberi szenvedés" megjelenítőjeként Raszkolnyikovot szimbolikus gesztusokra készteti (leborulás.5. minden ésszerűséget meghaladva (l.. ő a középponti tudat monologikusan is.

türelmetlen. Nincs abszolút indítéka. ájulásos. (Akkor tör ki rajta a tett-kényszer. I. álzálogtárgy). kockázatosak összetűzései a vizsgálóbíróval. IV. labilis állapota ("talán igazán őrült vagyok".rá később nem is gondol."csak" 730 lépés. tudatosul elkövetési szándéka ."Hogy is férkőzhetett a fejembe ilyen ocsmányság?! Mennyi mocskot rejt mégis a szívem!" . III. (Lizaveta a gyilkosának azonnal megbocsátó. véletlenül kihallgatott kocsmai beszélgetés . belső egyensúlyát vesztett személyiség. előkészül (hurok."Micsoda aljasság ez" stb. anyja levele. és tudatosan provokálja is a gyanút."A véletleneknek ezt a találkozását később is mindig nagyon különösnek érezte". visszamegy a tett színhelyére. mert mi van. rémálom. hogy Lizaveta nem lesz otthon. át tudja-e lépni az erkölcsi normákat.) Bűnhődési életszakasza önmegismerési és a világra eszmélési . védekezésre is képtelen ártatlan áldozat . folyton ingert érez a feladásra. talán még boldogtalanabb lennél".) Abszurd koncepciója. hipotézise alapján kétféle mércével méri az embereket.elméleti föltevéséhez (a fojtogató környezeten és körülményeken kívül is) gyors motivációsorozatban kapja az indítékokat.3. . és nem léped át. "hogy lehet megkülönböztetni azokat a bizonyos nem közönségeseket a közönségesektől" (Porfirij).fokozza dilemmáját. és hibák csúsznak az elméletbe: helyzetkényszerben meg kell ölnie a szemtanút is. felháborodik. mélyítik belső drámáját -. a szándék kivitelezését számonkérő. ha más önjelölt világmegváltó. Ez még ráadás a kényszermunka tetejébe. boldogtalan leszel. ("Ha elérsz egy határig. amikor . Tanulmányozza a terepet (l.) Csak az üggyel kapcsolatos hírek foglalkoztatják.5.6. harmadik találkozásukon Porfirij megállapítja: "™n már nem hisz az elméletében".hatalomra tenni szert.siettető és késleltető mozzanatok fokozzák a feszültséget. (Kihívóan lép fel Zamjotovval. számára elviselhetetlen a szerepjátszás. de már az elkövetés előtt összeomlik lelkileg. (Rögtön fölmerül. állandósul önkívületi. felhívja magára a figyelmet . családi ezüstóra).meghallja. hogy vétett. Saját nyomora és Marmeladovék sorsa felkelti szociális igazságérzetét. 13 lépcsőfok. de egyhavi vívódás után . nem tud kikapcsolni.) Nem teheti ki sokáig magát a bűnélménynek. mire képes ("csak merni akartam"). őt nézi tetűnek?) Ťgy pusztán eszmei indíttatásból akarja önmagát próbára tenni: fel kell mérnie. forróláz gyötri. mert teljes gyűlölete a minden tragédia okának szimbólumává vált uzsorásnőre irányult. szenvedjen. ha elismeri. nemes célja érdekében. hirtelen szinte belehajszolja magát a gyilkosságba. Dunya választási kényszere hatására társadalmi indítékokat talál. ami így "egy csapásra eldőlt".nem bírja a "bizonytalanságot". meggazdagodni" (az író kézirata) . és minden megoldódik. Ambivalens viselkedésű.ismét véletlenül . . III. fordítás).) . de ha átlépnéd. ("Akinek van lelkiismerete. elmélete "kétélű fegyver". balta.) Erőszakelkövetése gépies. vágyat a közlésre. képtelen a fáradságos napi munkára (óraadás.".2.

hogy évekig tartó szenvedéssel fizessünk meg érte.így marad nyitva a kibontakozás lehetősége. Megkezdődik lelki átalakulási folyamata.még működik (felháborodva utasítja el húga kerítőit.Kafka. hanem rászolgál a boldogságra.). Erkölcsi érzéke . erős benne az élni vágyás."magamat öltem meg. ha pedig mindent bevallok nekik. de élni! [É] Hitvány az emberÉ és hitvány. Végül Szvidrigajlov zsarolásától is tartva. amely megéri."ha azért öltem volna. aki emiatt hitványnak mondja". s mindig szenvedéssel.). Ez a mi földgolyónk törvénye: az élet folyamatának közvetlen érzékelése olyan hatalmas öröm.6. nem az anyókát" . Mauriac. Az epilógusig nem bánja meg tettét. nem csak önmagunkért vagy csak másokért. akkor ők nem fogadnak be engem" kézirat). s közben a katasztrófát ösztönösen megsejtő anyja félőrülten meghal). hanem együtt kell élni) . mert éhes vagyok. Az ember nem születik. Szenvedjen") egyébként is motivált a szenvedésvállalásra. a tett nevetségessége. Malraux. A XX. egy elvet öltem meg" . a meghasonlott embert felfedező Dosztojevszkij radikális fordulatot hoz a regény történetébe.az ismétlődő "betániai Lázár"történet a test feltámadásának parabolája is -." A formateremtő. Miller. Intellektuálisan nem látja be bűnét ("nem embert öltem. pedig a feloldáshoz bűnbánat kell.3. Az "újdivatú hitetlenség" nem éri el: keresi Istent. . hogy "mélységes hazugság rejlik benne és gondolkodásában".erőszakos tettén kívüli esetekben .folyamat. hisz az "új Jeruzsálem" eljövetelében.)."az ördög ölte meg" . a szenvedés a boldogság ára. Huxley. mintha megválthatná magát ("véres lettemÉ csupa vér vagyok!". képtelen az öngyilkosságra ("Csak élniÉ élniÉ Akárhogyan is. "a lélek mégis vétót kiált. szakít családjával ("Ha én nem mondom meg nekik. akkor mostÉ boldog volnék"). l. ™nbecsülését nem veszti el teljesen. reménytelen helyzetét felismerve enged Szonya könyörgésének ("vállalni kell a szenvedést.7. . Legnagyobb büntetése elszigetelődése. ami elválasztja az emberektől ("soha semmiről nem beszélhet többé senkivel a világon". és megteszi vallomását. megfogadja Porfirij tanácsát ("ne vesse meg az életet [É] szenvedni nem utolsó dolog. társkeresése. az utcán megmenti az ittas úrilányt). s a regény határozott feleletet ad a problémára az evangéliumi szellemben: 'Ne ítélj!' és 'ne ölj!'" (Babits). Mert Dosztojevszkij szerint "nincs boldogság a kényelemben. a "tátongó szakadék". Faulkner stb. csak magát okolhatja ügyetlenségéért. támogatja Marmeladovékat. század szinte valamennyi alkotója .és irányzata valamilyen vonatkozásban elődjének tartja. az általános igazságszolgáltatásban (III. magánya. Felismeri. hibái bosszantják. úgy véli."csak egy férget öltem meg" . hajdani menyasszonya -.5. felismeri a kivezető utat (tartozni kell valakihez. hogy bűne újabb bűnöket szült (segíteni akart családján. Hesse. II. akkor én nem megyek vissza hozzájuk. és ezzel megváltani magad"). végül az értelménél is erősebb erők legyőzik logikáját. II. úgy tette tönkre önmagát. III. hisz a csodákban .).

Jókai csak ritkán nyújt fogódzót." A beharangozott alkotást a következő év január 1-jétől A Hon közölte folytatásokban. A művet Görög Imre és G. aminek szemtanúi voltunk. Enyim. A forradalom idején játszik." A történelem mitikus értelmezése tükröződik A kőszívű ember fiai időtechnikájában. Szellemi előfutáruknak mondják az egzisztencialisták (főként Camus). Gide az "action gratuite"-elmélet felállításában indul ki belőle. mely a befogadó logikája szerint 1848 kora telétől 1849 késő őszéig tart. ami megtörtént. nagyszerűt. hogy a mű elején lezajló nagyváradi megyegyűlés mintájául az 1845. amit láttunk. Címe: Anya örökké. a történelemben jártas olvasó azonban tudja. és aztán egy egészen más műfaj szerint ledorongolni (BENEDEK MARCELL) Jókai új művének előkészületeiről a Fővárosi Lapok számolt be 1868ban: "Jókai Mór ismét egy nagy regényen dolgozik. A tengerszemű hölgy. Beke Margit fordította. A kiskirályok. amit tapasztalánk. JóKAI MóR A kőszívű ember fiai (1869) Nem szabad mesemondónak nevezni Jókait. s a nagy események végig vannak szőve benne. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc témáját az író több nagyterjedelmű regényben is földolgozta (Politikai divatok. december 15-i bihari közgyűlés szolgált. valóan. Egy az Isten."beépül a nyugati kultúrába". mindent. minden csodálatost. Már a világosi napokat követő országos gyász és levertség idején fölidézte a függetlenségért folytatott küzdelmet a Csataképekben (1850). Valójában azonban legkevesebb négy évet ölel át a regény. A mi lengyelünk). már a végleges címmel: A kőszívű ember fiai. Akik kétszer halnak meg. Ťrjuk le az év eseményeit híven. amiket tőle kaptam". Az olvasó számára folyamatos cselekményláncnak hat a Baradlay Kazimir halálától a szabadságharc bukásáig és a megtorlásokig tartó történet. mely A kőszívű ember fiainak is meghatározó eszmei és poétikai elve lesz: "Ťrjunk mitológiát. Sorsfordító korszakokban összetorlódik az idő. A kötet egyik novellájában. tied. emberfölöttit. Az ércleányban fogalmazta meg azt a szemléletmódot. az emlékezet és a képzelet összesűríti az eseményeket. övé. rokonának vallja Nietzsche: "nem ismerek értékesebb pszichológiai adatokat azoknál. Ťgy a nyitófejezet .

de alakjának megrajzolásában a könyvélmények és Szacsvay Imre sorsa is szerepet játszott. hanem alakítja is a középpontban álló Baradlay család és a velük kapcsolatba kerülő személyek sorsát. bár az egyes történésekre fordított terjedelem különböző. A mellékalakok közül Boksa Gergő Rózsa Sándorral mutat rokonságot. Az író élclapjaiból került át a regénybe Tallérossy Zebulon és Mindenváró ádám. A história nemcsak hátteréül szolgál. többek között Arany János és Kemény Zsigmond végezték el. de a hősszívű anya gyakran feltűnt az egykori tudósításokban is. a bécsi munkáslázadás leverése. ami benne felemelő. egy-egy epizódban feltűnik Görgey. Meghagyja számára. hogy a gyászidő letelte után új házasságot kössön. mint amit . Pedig Az első lépcső "ama" magaslathoz című fejezet.időpontját ugyanezen év elejére tehetjük. Irányi Dániel élettörténete és jellemvonásai figyelhetők meg. Három napba sűríti viszont a Bécsből a Kárpátokon át hazatérő Richárd kalandjait az író. ™zvegy Baradlay Kazimirnét főként édesanyjáról mintázta Jókai. hogy ™dön gyermeke a szabadságharc bukásakor már három éves. majd április 21-én Budavár visszafoglalása. A mitikus szemléletmód következménye. milyen szellemben nevelje fiait. Ezért a forradalomról és szabadságharcról emlékezve arról szól. értelmetlen számon kérni tőle a kritikai szembenézést és elemzést. Az olvasó azonban mindezt nem érzékeli. 1848. hogy azok a monarchia hű támaszai legyenek. hogy mindenben az ellenkezőjét cselekszi majd. Budavár ostroma mint a regény egyik csúcspontja négy fejezetet fog át. ahol megpróbáltatások vannak. amelynek évszázadokra be kell vonulnia a magyar történelmi mitológiába. Kleinheincz. és a rákövetkező Tavaszi napok között legalább két és fél esztendő telik el. Férje halálának pillanatában azonban Baradlayné megfogadja. Richárdéban pedig Lenkey századosé és Desseffy Lajosé. Ettől kezdve. ahol hősök. a december 11-i kassai vereség. hogy valóság és fikció szervesen egybeolvad A kőszívű ember fiaiban. az életképek sokaságából álló regény egybefüggő freskót alkot. Abba a mítoszvilágba tartozik. április 6-i isaszegi csata. Mészáros Lázár. Jenő felvette az író egyes jellemvonásait. Henczi. A szereplők között találunk történelmi alakokat. Kmetty. áldozatok. Sőt felesége életét is szabályozni akarja: arra kényszeríti. a magyar parlamenti küldöttség március 15-i bécsi látogatása. az 1849. Ezt a feladatot a magyar irodalomban mások. A Baradlay fiúk megrajzolásához sokan szolgáltak mintául. Az évek múlására utal az is. a kudarc belső okainak feltárását. ™dön figurájában Beöthy ™dön. A nyitó jelenetben a halálos ágyán fekvő Baradlay Kazimir végrendeletet diktál feleségének. A történeti események közül szerepel A kőszívű ember fiaiban az 1848. március 13-tól viszonylag összefüggően követik egymást az események. ahonnan nehéz időkben is erőt lehet meríteni. március 13-i bécsi forradalom. Jókai számára 1848-49 olyan szellemi és erkölcsi tőkéje a nemzetnek. melyben az Oroszországból hazatért ™dön elfoglalja a főispáni széket.

De szereti a legkisebb fiút is: Jenő önként. (A mű koncepciója nem engedi kibontakozni azt a rejtett vonzalmat. Jókai kétségek között hagyja az olvasót. A fiúk sorsának alakulása jelzi Jókai értékrendjét és utal az író hőseihez való viszonyára. a polgárerények elsődlegessége a magánemberével szemben.a végrendelet előír. Jenő iránti tettetett vonzalmához a másik két Baradlay fiúval szemben táplált elvakult gyűlölete társul. hazahívja. ™dön és Richárd némi belső tusakodás után erre teszi fel életét. A legfontosabb érték a haza iránti cselekvő hűség. A legkisebb fiú. az állandó hitegetésbe és színjátékba. amit a regény végén Jenő és Aranka érez egymás iránt. A függetlenségért vívott küzdelemkor az anya személyesen megy el érte. Jókai tehát beleavatkozik hősei életébe. Mintha egy óceán hömpölyögne odafönn . Richárd katona. hogy tiszták. a haza sorsa nem érinti meg. A bukott nőként ábrázolt Alphonsine-t a kényszer hajtja a kapcsolatba. Jenő hivatalnoki pályán dolgozik. ™dönt. sodródik az eseményekkel. A kezdetben személyesnek és lélektaninak tűnő ellenkezés hamarosan politikai felhangot kap: a Habsburg-hű férjjel szemben a nemzetéhez hűséges anya irányítja és befolyásolja fiai életét. Tragikus tévedéséért bűnhődnie kell. lelkében gyötrődéssel és bizonytalansággal. ő Palvicz Ottót szereti. megkésett szerelmi vallomás-e?) A félszeg legkisebb fiú vonzódása az érett. a gyermeket nem vállalja. Az értékrend meghatározza a női szereplők karakterét is. aki Szentpéterváron diplomata. vajon Jenő siralomházi levele nem bújtatott. s a mítoszt leginkább kifejezni képes eposz felé közelíti. szerények és hűségesek szerelmükhöz. büntet vagy felmagasztal. Jenő Alphonsine-ba szerelmes. előtte a vérvörös felhőkkel borított ég. a lélektani vagy kalandregény műfaján.™dön és Richárd menyasszonyai-feleségei közös jellemvonása. A magyar szabadságharc a jó és a gonosz egyetemes vetélkedése: "Az egész világ két táborra oszlott. s küzd egymással a felülkerekedésért" (Az a harmadik). Anyja hívására visszatér Bécsből hazájába. hanem a regény végén még bonyolult örökösödési harcot is feltár. mely a túlvilági elemek bekapcsolásával kozmikus méretűvé válik. majd a szabadságharc idején kormánybiztos lesz. Távoltartja magát a politikától. A fejezeteket felvezető monumentális képek a természeti erők beavatkozásáról tudósítanak: "A nap nyugovóra járt. A történelemértelmezés azonban túlemeli A kőszívű ember fiait a család-. ez az érzés tartja fogva. s a fiú elfoglalja a császárpárti Rideghváry Bence helyett a főispáni széket. Lánghy Aranka és Lindenwall Edit . Az eposz mindig egy egész nép életére kiható nagyjelentőségű eseményt dolgoz fel. testvére helyett vállalt halála a tragikus vétség felismerése. ám "bűnös viszonyuk" gyümölcsét. de egyúttal a jóvátétel felemelő gesztusa is. s Richárd csapatával hazatér. Sajnos Jókai nem elégszik meg ennek politikai és lélektani okaival. nagyvilági Alphonsine-hoz lélektanilag hiteles. s ezért megadatik számukra a családi boldogság is. éli tiszttársai bohém életét.

A holt ember átkának bosszúistennőként formált képviselői a Plankenhorst família hölgyei. hanem az isteni ítélet dönti el a küzdelmet. követendő példa. A 1848-49-es események legfőbb tanulsága és értéke a nemzeti összefogás. hogy Kossuth a bukás előtti végső percben keresztes hadjáratban szólította föl a föld népét végső küzdelemre. A haza hívó szavára nemre. mint Alphonsine két szép szemének mélysége volt" (Sötétség). Nem is az ellentábor. "Ez a Perhélia című fejezet. és hirtelen bekövetkező halála úgy oldja meg az istenítéletté . hogy voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktól. az anya. a keresztyén világnak a szent föld.izzó lávától. A regényt át. A skarlát felhők tűzszegélyei között csak egy darabka folton látszik ki az ég. Az egyes "lépcsőfokoknál" az anya vagy ™dön visszaemlékezik a próféciára. hanem besorolódik a világtörténelem legfontosabb mozzanatai közé. ™dön apósa. A küzdőtéren nem is győzheti le "az elszigetelt országnak rokontalan nemzetét" a "kilenc oldalról rárohanó támadás". amely az 1849 nyarán Magyarországon valóban látható különleges légköri tüneményt teszi meg az istenítélet szimbólumául. honnan vette "ez a nemzet az ősmondabeli erőt az újabb kornak a Nibelungen énekéhez". az orosznak Moszkva. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és ™dön találkozása. hogy a múlt. Richárdot az osztrák csapatok üldözik. Az "Egy nemzeti hadsereg" című fejezet meséli el ódai szárnyalással. a végén a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le ™dönt. az Izraelnek Jeruzsálem. az elbeszélés tárgya mindig eszmény. az olasznak Róma . Heroikus küzdelmük az Odüsszeia hőseinek hányattatásait idézi.és átszövik az ismétlődő motívumok és toposzok. Budavár ostroma nem a szabadságharc vitatott eseménye. A regény állandóan ismétlődő jelenete a férje portréjával vitatkozó Baradlayné alakja. fajra. Richárd és Palvicz Ottó háromszori párbaja. és főleg leánya. a franciának Párizs. A hősi műfajra utal a két nemes ellenfél. hiszen: "Ami volt a púni népnek Carthago. S csak később derül ki. Lánghy tiszteletes fanatizálja a népet a Tisza partján. A legidősebb testvért farkasok kergetik és kerítik be. Alphonsine: "a pokol örvénye nem lehetett sötétebb. Az eposzi formába öntött mitikus történelemszemlélet eredménye. a "lélekcserélő időkben" egy emberként álltak a nemzet mellé. A végzetszerűséget jelzi Rideghváry jóslata: "Ez az út is elvezet egy magaslatra: annak a magaslatnak a neve vérpad" (A kézfogó napja). Az egyértelmű színszimbolika is érzékelteti a természet és az emberi világ egybeolvadását. társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki védte az országot. életkorra. ™dön és Richárd Magyarország felé tartva az ellenséges erőkkel vív kegyetlen harcot. felhasználva azt a körülményt. Egy darab világoszöld ég" (A vérveres alkony). A történet kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeper jege alól.az volt minekünk Budavár" (Párharc mennykövekkel).

A kőszívű ember fiait Jókai Keresd a szívet címmel dramatizálta. A világosi fegyverletételt követően a héroszok visszavedlenek átlagemberekké.emelt konfliktust. Az első értelmében a modern polgári világ. A végszóban a budai várkert "harcáztatta földjén" a gyermek trónörökös a zöld füvön fehér báránykával játszik. hogy vége a hőseposz és mítosz korszakának. Csak az istenítéletként értelmezett kudarc magyarázhatja a bukás utáni harmóniát. Palvicz Ottó fiának elzüllése öröklött tulajdonságainak következménye. a "feledés útját" jelképezik. Sajátos színt képviselnek a mellékalakok megnyilatkozásai. esetleg már az egész készen . hogy ekkor a mű nagy része. s egyúttal nyitva hagyja az utat a jóvátételre" (Szörényi László). Jenő önfeláldozása megteremti a családi békét. JóKAI MóR Az arany ember (1872) Jókai utópiája részben erkölcsi és társadalmi. hogy mindig viszállyal kezdődik és megbékéléssel fejeződik be. Az örökség váratlan és motiválatlan jóvátétel. Az arany ember. Az eposz műfajának sajátossága. a romantikus pátosszal áthatott leírások keverednek az antik utalásokkal tűzdelt meditációkkal. Edit a kosztpénzről beszélget a mérnöki pályára készülő Richárddal. Az idill és a színek a megbékélést. Ennek a társadalmi utópia-törekvésnek legnagyszerűbb alkotása egyúttal Jókai legjobb regénye. Valószínű. A regényt sokféle stílus és beszédmód jellemzi. A filmváltozatot Várkonyi Zoltán rendezte 1965-ben. Az anekdotázóadomázó közvetlenséget a klasszikus retorika szabályai szerint felépített szónoklatok váltják. január 1-jén kezdte meg. Baradlayné megbékél férje szellemével Richárd amnesztiája után. (SZ™RéNYI LáSZLó) A regény közlését A Hon című napilap 1872. részben politikai és történelmi. hogy a bukást felsőbb végzetnek tulajdonítja. a dialektus érzékeltetése. "kék és fehér mezővirágokból" fon koszorút a báránynak. és regényeiben legkedvesebb hősei számára a menekvést teremti meg egy-egy sziget fölrajzolásával. és azt is. a kapitalista civilizáció egyre nagyobb iszonnyal tölti el.

természetben. "Nem tudom leírni. azt este a költő beleöntötte Az arany emberbe. Jókai 1871-ben itt építi fel villáját. hogy "Az arany ember legjobban fog tetszeni a német közönségnek a többi regényem között. a gőzmalmok tömeges elterjedése után azonban a magyar liszt magas sikértartalma miatt keresett cikk lett a világpiacon. A Bach-korszak egyik leghíresebb korrupciós botrányát szintén feldolgozta Jókai. Jókai 1869. a Politikai divatok. (Amikor később az író utazást tett az AlDunán. valamint feldolgozó ipara jólétet és folyamatos gazdagodást biztosított polgárainak.állt. majd Balatonfüredre. Jókai két életrajzírója. Az 1859-es francia-olasz-osztrák háborúban elkövetett hasonló ügyek miatt a felelősségrevonás elől több magasrangú tisztviselő öngyilkosságba is menekült. mert csupa regényesség lesz. mely az 1870-es évek elején Jókai és gyámleánya. költői természetű lény volt." A német kiadás kapcsán Jókai arról ír.és fakereskedelme.) Jókai nem határozza meg egyértelműen a cselekmény időpontját. mint Az arany ember. S Balatonfüreden készült el az egész alig pár hónap alatt. hogy Jókai saját gyermekkorának világát idézi fel. Mikszáth szerint: "A kisasszony is ábrándos. A regény cselekményének idején erről még nem lehetett szó.válaszolt Jókai. minden politika nélkül. Ťgy készült a regény. a mű keletkezésekor. A felvidéki és alföldi kereskedelem fő víziútjainak kereszteződésénél fekvő város virágzó gabona. valóságos képmása hajban. A tengerszemű hölgy és A mi lengyelünk cselekménye is." A korabeli közélet eseményei is jelen vannak a történetben. hogy a Duna fenekéből kimentett nedves. A másik fontos helyszínt. Kacsuka hadnagy A jó tanács című fejezetben azt javasolta Tímárnak. a Balatont a hatvanas évek végén ismeri meg alaposabban az író. a Vaskapu a képzelet szülötte. felkérték számoljon be élményeiről. hogy "egy regénye sem készült olyan gyorsan. amit elgondoltak. támpontul kínálkozó dátumok . Timár Mihály legnagyobb sikerét a Brazíliába való magyar lisztkivitel megszervezésével éri el. Rokonai többször is meghívják Tihanyba. november 8-i országgyűlési beszédében hivatkozik is a brazil exportra. az egyik a világ számára. Könyvalakban is ugyanebben az évben jelent meg. mert láttam" . A környezetrajz elevensége és plaszticitása onnan adódik. A regény létrejöttében életrajzi mozzanatok is szerepet játszottak. A regényben elszórtan felbukkanó. Komárom éppen Az arany ember története időpontjában élte fénykorát. romlott gabonából készíttessen kenyeret a Komáromban gyakorlatozó katonák számára. Mikszáth és Eötvös Károly egybehangzóan állítják. Lukanics Ottilia között szövődött. az író szülővárosa. arcban Az arany ember Noémijének. a másik nagy titokbanÉ" A mű egyik helyszíne Komárom. Noémi harmóniát sugalló alakját az a szerelem ihlette. A regény legfestőibb leírása. Amiről nappal beszéltek. Jókai alkotásai közül részben vagy egészben itt játszódik Az elátkozott család.

e. amihez csak hozzáér.ellentmondanak egymásnak. vagy az 1830-as évek elején kezdődik. A hagyomány szerint .az isteneknek szánt áldozatként . anélkül.a témát Schiller Polycrates gyűrűje című balladája is feldolgozta . VI. a családfőt öngyilkosságba kergeti. sikerei csúcsán. Az arany ember bölcseleti alapját az ember és polgár ellentéte adja. ezt a mítoszt idézi föl: "Eszébe jutott Polycrates. A hajóírnokból a legmagasabb körökben is szívesen látott nagyvállalkozó lesz. Paradox módon a polgári világot uralomra juttató felvilágosodás vetette fel nagy erővel a civilizáció és a természet szembenállását. tettek mögöttes tartalmára vonatkoznak: jótevő vagy tolvaj. Midász király történetére már a regény első amerikai kiadásának címe is utal (Modern Midas. hogy minden változzék arannyá.egy nagy értékű gyűrűjét a tengerbe dobta. mások boldogságának elősegítője. hogy a történet az 1820as évek végén. A másik mítosz Polükratészt idézi. Ettől kezdve a frázis mint állandó jelző végigkíséri a főhőst. A felemelkedéssel azonban együtt jár a kétség is. Felfogásában az egyén válaszút előtt áll: vagy mint ember a természet része lesz. aki nem tud veszíteni. Rousseau értelmezésében az ember értéke önmagában . A kérdést leghatásosabban Rousseau fogalmazta meg. Jókai többször is utal Tímár kapcsán a mondára. az üzleti szerencsét és rátermettséget jelenti. A regény fő szervező elve két antik eredetű mítosz. a hűséges Fabula Jánost gazdaggá teszi. s ezzel akaratlanul is meggátolja Athalie és Kacsuka házasságát. században Szamosz uralkodójaként nagy politikai és katonai sikereket ért el. Annyi bizonyos. Pénzügyi hatalmával Timár mások sorsát is irányítja: a Tíméát megalázó Brazovics-házat tönkreteszi. A dilemma a szándékok. elviszi Tíméát a Brazovics-házba. Az "arany ember" kifejezést a Szent Borbála továbbhaladási engedélyét megadó inspiciens használja először Kacsuka úrnak írt levelében: "Ez egy arany ember" (A szigorú vizsgálat). Másoknak kitüntetést szerez.rendkívüli szerencséjét maga is megsokallta. ezért . az mind arannyá változik a kezében" (Az aranybánya). s végre rettegni kezd nagy szerencséjétől" (Az első veszteség). A legendás fríg király azt kérte Dionűszosztól jutalmul. Tímár. 1884. az egység végérvényes megbomlását. A főszereplő teljesíti Ali Csorbadzsi végakaratát. Az elázott búza és a török kincs révén megalapozza szerencséjét. A gyűrű azonban egy kifogott hal gyomrából újra előkerül. hogy említené Midász nevét: "és akármihez kezd. vagy a boldogság gyilkosa Timár? Beavatkozhat-e az ember mások életébe? A megoldhatatlan erkölcsi problémák az öngyilkossági kísérletig sodorják a főhőst. A külső szemlélő számára az elnevezés egyértelműen a gazdagságot. vagyona és szövetségeseinek száma egyre nőtt. A végkifejletig. Tímár Mihály története e két mítoszt példázza. Timár belső monológ formájában megjelenített vívódásai ritmikusan tagolják a regényt.). A Kr. Athalia gyilkossági kísérletéig mintegy kilenc-tíz év telik el. vagy polgárként a társadalomé.

Napjaik nem tétlenségben. A Senki szigete ugyan a világtól elzárt hely. "A Sziget mítosza: legtalálóbban így jelölhetjük meg műveinek tematikus magvát. teremtőként a környezettel vívott küzdelemben teljesítik a rájuk bízott isteni parancsot. Amikor a Senki szigetén tartózkodik. hogy őtet most talán izraelitának keresztelték meg" (Az alabástrom szobor mennyegzője). a Senki szigetét. miért énekli a kántor az "óh. melyeket a világ megtagad vagy üldöz" (Szörényi László). A "Szent Borbála" továbbhaladását az arany biztosítja. mert természet és civilizáció kizárja egymást. Ez a sziget lehet a Föld valamelyik óceánján. kapcsolataikat. Amikor a főhős először lép a partra. Az egyén nem lehet mindkettőnek a tagja. A tételes vallás dogmái helyett deista-panteista istenfelfogást hisznek. "amit maga előtt látott. a harmóniát a pénz és a fegyverek kiiktatása hozta el.mint abszolút egész számban van. Teréza retorikusan felépített nagymonológja sorra veszi a polgári világ tartópilléreit a vallástól a törvényen át az adminisztrációig. Aki híján van a pénznek. vonzalmaikat a szív döntése irányítja. Komáromból pedig Noémihez vágyik. A haszonelvűség világával szemben Jókai megteremti az eszményi életforma színterét. Izraelnek Istene" kezdetű zsoltárt. miközben teremtményként ráhagyatkoznak a Gondviselőre. ez adja a társadalom megbecsülését. a polgár pedig a társadalom függvénye. mindent átsző a korrupció. az idillt. Noémi mohamedán. "Boldog volt itthon. Minden megvásárolható. amelyben megkísérlik boldogságukat létrehozni Istennek a természetbe rejtett parancsai szerint. Területenkívüliségét a török porta és a bécsi udvar ötven évre biztosította. és kijózanítólag hat a protestáns puritanizmus a keresztelőkor és esküvőkor. azt kiveti magából a társadalom. A természet részeként önmaguk lehetnek. A polgári világ megosztottságát. de elképzelhető a szárazföldön. Timár protestáns. tört szám. De ugyanezt kérdezi az önmagával és sorsával meghasonlott Athalie is anyjától: "Miért szültél a világra!" (A védördög). vagy az Al-Dunán vagy valamely más folyón (például a Tiszán vagy Körösön). Nem érti. mi . Timár a két világ között ingadozik és ingázik. Az itt lakók cserekereskedelemre rendezkedtek be. Timéa és az üzleti ügyek izgatják. Jókai ironikusan mutatja be az átkeresztelkedésre kényszerített Tíméa bolyongását a keresztény hitelvek között.[É] Ez a sziget a színhelye a hősök társadalommal dacoló vállalkozásainak. mégis állandó kapcsolatban áll a külvilággal. az egység megbomlását jelzi a vallási sokszínűség is. A polgári világban a pénz a legfőbb érték. és szerette volna tudni. hanem állandó és nyugodt munkálkodásban telnek. Timár sorsa ezt példázza. Brazovicsék katolikusok. Muzulmán vallásához közel áll a katolicizmus pompája. az a paradicsom volt" (A "Senki" szigete). "amitől Timéának az a gyenge kétsége támadt. a bécsi minisztériumban jó pénzért kitüntetéshez lehet jutni. Majd fölteszi a végső kérdést: "Mire való az egész világ?" (A szigetlakók története).

mint az alabástrom test birtoklásának a vágya. helytáll az üzleti életben. Timár vonzalma Timéa iránt kettős természetű. A fehér cica kétszeri bemutatása funkciótlan. annál jobban megnyer" (Almira és Narcissza). Már csak azért is. Hűséges. Timéa tökéletes és hideg szépségével áll szemben Noémi életteli alakja. A bűntudat és a kötelességteljesítés éppúgy munkál kapcsolatukban.történik otthon" (Az édes otthon). A legszerencsésebb művészi megoldások az életkép-jelleggel függnek össze: "Milyen élő s meleg tónusú rajz a komáromi kereskedővilágé. s ezt meg is vallja a nászéjszakán: "én tudom. ™nnek fogadtam ezt. mikor Kacsuka vonzáskörébe kerül. s Istennek megesküdtem rá. A "vörös félhold" kissé külsődlegesen jelzi az emberi sors végzetszerűségét. Timéát a hála érzése viszi a házasságba. mert emberképében fontos szerepet játszik az átörökléstan. elvégzi a rábízott feladatot. Timár a regény elején háromszor merül alá a Dunába. de szerelmével föl is szabadítja. az állandó jelző . A szerelmi szenvedély hiánya azonban felőrli a kapcsolatot. tiszteli férjét. Az író nagyon erős motívumhálót szőtt a cselekmény köré. milyen telt és feledhetetlen a Senki szigetének egy-egy munkanapja. csak értük vállalhat felelősséget. talán ha márványból volna. s Timár csak saját gyerekeivel népesítheti be a Senki szigetét. hogy kimentse a török lányt. Az első esetben Dódika. s milyen erőszakolt s . A regény koncepcióját tekintve kétséges az első Dódi szerepeltetése. hogy egész életem önnek van lekötve" (Az alabástrom szobor mennyegzője). Az írói megoldás. ™n velem annyi jót tett. másodszor Krisztyán Tódor Balatonból kibukkanó holtteste. mely magába sűríti a két világ jellemzőit. Pedig a "szobor" képes lenne a teljes életre is. olyan hirtelen ki is emeli onnan. Amilyen váratlanul viszi be a történetbe a kisgyereket Jókai. Timéát az "alabástrom szobor" kifejezés kíséri végig a regényben. de az egész főt és alakot. felizzik. fogadott fia halála.éppúgy mint Timár esetében az "arany ember" . Noémi harmóniateremtő személyiség. valami rokonszenves sugárzat derengi körül. hogy mi vagyok: önnek a neje. nem találnánk szépnek. Kapcsolatukban az egymás iránti kötelesség a szeretetben olvad föl. Timéa tökéletes feleség. Nehezíti a főhős döntését a kétféle szerelem is. mely első tekintetre megigéz. a regény művészi színvonala nem egyenletes. s milyen kimódolt s hihetetlen Athalie bosszúmanővere.az eposz műfaját idézi. és mentől tovább nézik. engedelmes neje leszek önnek. Bár az értékelések Az arany embert a legjobb Jókai-alkotásnak nevezik. aki nem csupán magához köti a férfit. A dilemma szinte feloldhatatlan Timár számára. Ez a sorsom. Az egyes motívumok felbukkanása sajátos lüktetést ad a műnek. úgy ahogy van. Jókai már az első bemutatáskor hangsúlyozza ellentétét a török leánnyal: "Talán az egyes vonások külön nem volnának a szobrász ideáljai. Két esetben is a "cserehalál" Jókainál gyakran előforduló motívuma téríti vissza az életbe.

[É] Ami hősi. halad benne. maga a kép lényeges alkatrészévé. 1918-ban némafilm készült belőle. Béla). hogy a virágos kert. Izgalmas tragédiái csöndes szobákban játszódnak. az életösztön mellett jelentkező halálvágy. 1962-ben pedig Gertler Viktor filmesítette meg Az arany embert. Ily módon lehetséges. Az olvasóközönségnél is ez van legjobban elterjedve. A látogató. Ťrói bravúr a Senki szigetének első. mint egy átmeneti korszak jellegzetes kifejezőjében. statikus leírás. második síkjává szélesül. mintegy a premier plan. a gyümölcsös. álló kép. (KOSZTOLáNYI DEZSő) . A regényt Jókai 1884-ben dramatizálta. a fojtott erotika. és élteti a regényt napjainkban is az ember örök vágya az elveszett paradicsom visszaszerzésére. és hasonlóképpen a hajlék a háttérből középponttá léphet elő" (Bárczy Géza). Jókai az Utóhangokban írja: "Be kell vallanom. túlburjánzó ornamentika. festményt idéző bemutatása. a második a virágos kert. "A festmény három síkra tagolódik: az első. IBSEN A vadkacsa (1884) Ibsenben. a hajlék. bizonyos fokig mégis történéssé alakul. s drámái közül ez aratta a legnagyobb színpadi sikert. A stílus.kedvszegő Krisztyán Tódor brazíliai kalandja" (Németh G. a polgári világból való menekülés vágyára. De akármilyen festményszerű a kép. a harmadik a kép középpontja és egyszersmind a háttere. azt mindennapi. az édenkertbe való visszatérésre. hogy nekem magamnak ez a legkedvesebb regényem. a regény főhőse és vele együtt az olvasó mozog. Másodjára 1936-ban vitte vászonra Gaál Béla. Jókai ráérzett a korhangulatra. számos ellentmondás és ellentét lakozik. mintegy a közeledő ember szemével érzékeljük. Tömegboldogító anarchista és hívő nihilista. mint változik a szín. az otthontalanságra. mégsem mozdulatlan. Bár a képet egységben látjuk. szürke jelképek mögé bújtatja.és ízlésirányzat jelenlétét mutatja a gazdag. Az arany ember határhelyzetet foglal a magyar széppróza történetében: a romantikus regény betetőzője és a magyar szecessziós próza első megnyilvánulása. mely az első síknak." Mi volt Az arany ember sikerének titka? Bizonyára nem a történet gyakran kimódolt fordulatai. a gyümölcsösnek eleinte hátterül szolgál. a rendező Korda Sándor volt. ahol vajaskenyeret majszolnak és csip-csup dolgokról beszélgetnek.

a párhuzamok és ellentétek sora. s erre éppen a nagykereskedő érkezik meg stb. hogy évekkel korábbi . szimbolista felhangú korszakának nyitányaként) öt felvonásos. így ez. Dumas-féle) dramaturgiától származtatható az alakok közötti bonyolult viszonyrendszer kialakítása.) Ez a technika lehetővé teszi. egyetlen tragikomédiájával. Hjalmar alig ejti ki. hogy feladata "kérdezni.máris bekopogtat Gregers. Gina az ifjabb Werlének mondja. "formaidramaturgiai szempontból tökéletes műremeket" alkotott A vadkacsával."Az új típusú polgári dráma" megteremtője. a morális hagyományokkal.azóta látszatokkal.köré szerveződő cselekmény sűrítettség-érzését a kettős időtechnika. "az ideális követelések" lehetetlensége a megválthatatlan társadalomban . Hedvig halála az egyetlen új motívum. ill. a tudatos részletszerkesztés. hogy az átlagos emberek hétköznapi életéből drámai konfliktus alakulhasson. kettős motívumsor adja.és hátravezető motívumokkal még fokozza is a szerző. Ehhez a módszerhez egyrészt: olyan szituációt kell teremteni. ill. hogy egy családi történetből (zárt rendszerben.ennek a "gondolatélménynek a kifejezésére" alkotja A vadkacsa drámai világát. kiderülések sora. lesújtó képet festve az eszmények nélküli valóságról is.a Nórával (1879) kezdett. és ötvözte a francia tézis. Az analitikus szerkesztési módszerrel Ibsen múltbeli (epikus) anyagát úgy formálhatja meg. kevés szereplővel) drámai szituációt teremtsen. szalondrámák (a "jól megcsinált színdarabok") ügyes fogásaival. felismerések.a katasztrófa . a Kísértetek (1881) óta alkalmazott analitikus szerkesztést. hogy: "otthon [É] jó itt lenni" . az Ibsen korában "már felbomlóban levő morális alappal" szokták magyarázni.ennek okait a norvég történelmi-társadalmi fejlődéssel. "társadalmi színműveinek" utolsó darabjaként (vagy már öregkori. A szerző alapproblémája az egyéniség önmegvalósítása és önámítása.és iránydrámák. (A múlt feltárásának fokozatai és a reagálások teremtik a feszültséget." Moralistaként. hazugsággal leplezett (vagy elhallgatott) . hogy a múltban történtek mozgásba hozhassák a jelenre már kialakult . Ibsen.). problémafelvető drámaíró. a megfelelő pillanatban történő félbeszakítás. A szereplőknek is. ne beszéljen semmiféle bűzről". Ibsen érzékeny. társadalomkritikusként kegyetlen tisztánlátásáról ismert . nem pedig feleletet adni. és ezt az előre. az analízis maga válik cselekménnyé. irányelve.eseményeket hoz felszínre. hogy "aki annyira összemocskolta a kályhát. ugyanis az alapszituációhoz képest nem történik lényeges változás. Ettől a (Scribe-Sardou-ifj. Alkotói meggyőződése. Az Ekdal-család életének fordulópontja . és a feltárás folyamata állandó véleményváltozást hozzon létre (szereplőben és befogadóban egyaránt). az önjelölt megváltókról is. belépés (pl. a befogadónak is új információkat jelent a sejtetések. Ibsen tovább tökéletesítette az általa felújított szophoklészi (oidipuszi) módszert .

mert felesége és lánya kényezteti. A jelen síkján a hagyományos drámai szerkesztés érvényesül: Gregers megérkezése motiválja az expozíciót. a fiúk barátok voltak. az öreg Werlénél (I. szűk időkeretben (első nap déltől harmadnap reggelig). a megoldás pedig a változatlanság.). Höjdal-telepi magányából. eseményeket).). megszakadt kapcsolatuk stb. hogy Hedvig változtatni próbál a helyzeten. majd Gregers dialógusait követhetjük: ő a kívülről jövő. Hjalmarral félreértették egymást. majd az apjával lezajlott feszült nagyjelenet után . A megismertetési folyamatot a cselédek pletykája indítja. Sörbyné és Gina véleménye később nem egészen ezt a jellemzést támasztja alá. hogy az öreg gyáros rendszeres másolási munkával és egyéb juttatásokkal támogatja tönkrement volt üzlettársát és családját. A látszat az. tehát Gregers tizenhét év után lejön a "hegyről". mert az öreg Werle megtudta.) Ťgy a mű cselekménye szűk térben. így (dramaturgiailag motivált) érdeklődése kapcsán informálódik vele a befogadó is (kevés hír jutott fel hozzá. kiegyensúlyozottan élnek. ill. időpontkijelölés is a miliődráma jellegzetes kelléke. A múlt a két főhős előtt nagyrészt ismeretlen. egy nagypolgári ház "fényűzően és kényelmesen berendezett" dolgozószobájában. (Az öreg Werlét a befogadó is fia torzító szemüvegén keresztül ismeri meg. a tetőpontig (IV. külső mozzanat szükséges az események beindításához. és a kapcsolatrendszer dinamikussá váljék (így a két család között eleve szoros a kapcsolat: az apák hajdan üzlettársak. tisztázni akarja családi kapcsolatait: fiával békülni akar. a helyzet megismerését. a fordulat (egyben új. (Ez a bonyodalom-indító szituáció is többszörösen motivált: épp most kell Gregersnek érkezni.a részletes színiutasítás. állást ajánl neki. apja levelei hiányosak voltak. egy fényképészeti újításon. aki éppen az ő révén ismerkedett meg jövendőbelijével is.statikus viszonyokat. a változást előidéző.). Ekdalék. számára ekkor még ez a legfontosabb. Hjarmal Ekdal (kispolgári) padlásszobai fényképészműtermében játszódik. az öreg hadnagy meg jól elvan az állattartással a padlásonÉ Gregers először Hjalmarral beszél. Retardáló mozzanat. Werle régi házvezetőnőjét Hjalmar feleségül vette stb. a fiúnak ő rendezte be a műtermét. A környezet meghatározó a jellemábrázolásban . és persze meg akarja ismerni a hiányzó elemeket (időpontokat. második expozíció) Gregers elhatározása és elköltözése. Hjalmar nyugodtan dolgozhat a találmányán.) Itt.). csodálkozva (át)értékeli apja régi tetteit. másrészt: helyzetteremtő. a bonyodalom kezdetétől már egyetlen helyszínen játszódik a mű cselekménye. hogy hamarosan megvakul. a krízis az ő öngyilkossága. Gregers folyamatosan. a Werle-házban kezdi meg Gregers összerakni a múlt-kockákat. segíti munkáját. úgy tűnik. melynek menetét a valóság megismerésének állomásai alkotják egészen Hjalmar összeomlásáig. Sörbynével házasságra készül.

(az idegen szavak torzításával) hangsúlyozott műveletlensége mellett gyakorlatias.Relling információi szerint eddig mindig kudarccal végződött . aztán Gina megismételt elhatárolódása lesz gyanús ("semmi közünk a nagykereskedőhöz"). Látszólag szakítana ugyan családjával. Csak teatrális gesztussal. ugyanakkor torkos. végül Gregers rábeszéli az áldozatra."ideális követelések" teljesíttetését). de tisztességesen élő átlagemberek. aztán megismétlődik a vakság-motívum. Az ibseni szerkesztési technika sajátossága. mivel érdeklődése és egyetlen célja immár Hjalmarra irányul (utolsó emberi kapcsolatán próbálja meg a . de "erkölcsi megújhodás" helyett zülleni megy. de míg az ügyesebb .így "minden csodálatosan egybevág"). hogy apjának viszonya volt hajdani házvezetőnőjükkel. Nemcsak flótázik "érzelmesen és szentimentálisan". így is él. Ekdalék elégedetten. kitűnően formált figurák.elutasítja apja békülési kísérletét. amikor letagadja apját. Gregers még anyjától tudja. Elhagyja a házat. szavai és tettei állandó inkongruenciájával mélyíti). pózoló.helyzetkomikumi jelenetsora kispolgár-paródia. józan. szűkösen. Elnézőbben (humorral) ábrázolt jellem Gina. majd kimagyarázkodik. könnyen lekenyerezhető . (Az ifjabb Werle ugyanis sejti a valóságot. de az "igazság" megismerésének csapására kizökken. hullámzó kedélyállapotú. Hedvig születése). de már Hjalmar tájékoztatására is. "fel kell nyitnia" barátja szemét. a két férfi "illúzióihoz" . a terheket magára vállaló (és férje előtt leplező). A drámai világ alakjai apró gesztusokkal. egy mondatnyi őszinteségében leleplezi (Gregersnek) még találmányhazugságát is. hogy a hajdani üzlettársi csalást közösen követték el az atyák. a naiv Ekdal hadnagy elbukott.Werle . részletesen jellemzett. később Hjalmar figyelmezteti a gyereket. családfői pozíciójában ő a hierarchia csúcsa. Szövegeket "deklamáló" és az eseményeket is "retusáló" figura. önáltató kispolgár. és rájön arra is. életét. az adománylevél széttépésével próbál megfelelni barátja várakozásának. Hedvig (a padláson található) képeskönyv allegorikus ábrázolásáról beszél (. majd Relling (többször is) "csak" őt félti a kialakult konfliktusban. nehogy az összetartozás látszatát keltve még ő legalizálja apja új házasságát. majd a kiadó szobába be is költözik Ekdalékhoz. hogy apja csak Gina terhessége miatt segítette Hjalmart műteremhez .A Halál és a lány'). először Werléék dialógusában történik célzás. tunya semmittevő (minden tette "majd holnap" realizálódik). hogy minden mútbeli és jövőbeli tényt előbb előrejelző-sejtető motívumok vezetnek be: Gina régi kapcsolatára pl.tisztázta magát. gyenge. Elvben elfogadja Gregers követeléseit. hogy egy töltény még van a pisztolyban. Hjalmar jellemének kisszerű és komikus volta attól a pillanattól kezdve világos. majd Gregers pontosítja az időpontokat (esküvő. Látogatóba megy. hogy az majd új alapokra helyezhesse házasságát. és a tényeket átköltve henceg (ezt Ibsen ismétlődő gesztusokkal.

Ibsen nem az elfogadott etikai értékeket: őszinteség. tapintatos gyerek. egyenruha-viselés). ködös fellengzősködésen. az élettől is elidegenedik. számára ez pusztán pótcselekvés . ezért (éppen születésnapján) feláldozza magát. így Gregerset folyamatosan félreérti .ebből fakad tragédiája: komolyan. Tizenhét évet magányban. hogy saját példája helyett mással próbálja meg ideáljait végrehajtatni. Különc. az egyetlen tiszta.asszisztáló feleség. de másokkal törődő (néha aggódó) "diagnosztizáló".) Az "akut tisztesség-lázban szenvedő" reformátor. Relling a mű másik rezonőr-figurája. megbocsátás. Vele ellentétben Werle nagykereskedőt . hogy lehetősége van ideális követelésekre. kétbalkezes. Csak a tüneti kezelések eredményességében hisz. Hiába az eredeti nemes szándék. majd Hedvig halálával végérvényesen igazolódik kártékony hatása. az öncsalás tisztázása után az emberek boldogok lesznek.akinek magatartását nagyhatalmú gyáros-mivolta. hogy kölcsönösen szükségük volt erre a házasságra). valamiképpen mindketten menthetetlenek már. bűntudatban tölt (nemcsak apjától. köznapi. illúzióiban élő. Csak a lapos.a Gregers emlékeiben élő. hiú (l. cáfolja is Gregers követeléseit. Gyerekkorából valók tetteinek pszichológiai motivációi . a pozitív eszmény. természetközeli. bűntudata nincs (tudja. megalkuvó (erdő helyett padlással "öncsaló"). társadalmi helyzete is meghatározza . idealizált. állítja a középpontba és járatja le. morális kísérletezésre. (ő megérti a gregersi metaforikát is: a padlást a "tenger mélységének" érzi . Erkölcsi maximalizmusának azon illúziójával. az elvi igazság. betegsége a pszichikai determináltság oka. primer jelentéseket fogja fel.élete szinte freudi séma: szülei rossz házasságában meggyűlölte apját . majd a próba-lehetőség (a megtalált életcél) hajdani barátjának idealizált alakján. híres vadász helyett .és emberismerete. ha intrikájával szándékai ellenkezőjét éri el: előbb boldog megbocsátás helyett veszekedést talál. Az ő öncsalása: azt hiszi. kicsapongó.bűnösségének tudatában a jóvátétel szándéka hajtja családjával és Ekdalékkal szemben is. apja elvakultnak minősíti). Vétke. erőszakos módszereit.és a bűz-motívumok önmagukban is jelképesek). (A két öreg párhuzamosellentétes sorsa lezárult.Hjalmarnak pedig (belső indíttatás nélküli) külső kényszer. .lecsúszott. halála igazolja is. Gregers Werle a mű rezonőr figurája. hogy Hjalmar "ellöki magától". Apja szerint viszont anyja alkata. hiányos a valóság. becsület stb. véglegesnek veszi. Hjalmart akarja megmenteni. szenilis.) Az öreg Ekdal . éltetője előbb csak eszmék iránti rajongása. hanem Gregers direkt beavatkozását. őszinte figura .magatartásformája kivételes ebben a környezetben. önutálatban. cinikus. érzékeny. Hedvig ártatlan.tőle még felnőtten is fél.Ibsen egyszerre ironizál rajta és a túlzó. tapintatlan alak (a mocsok-mosdóvíz. hogy az igazság felfedése. alkoholista öregember.

a fennmaradás feltételének az illúziót tartja. intellektuális vitájuk a mű gondolati magja. monológ.áldozata nem katartikus hatású a környezetre.épp Werle nagykereskedőék. gátlástalan figurák (l. (A kapcsolódó helyszín. az "illúziók mocsara". Pontosan tudja. és fordítva -. Gina. a dialógustechnika a közvetlen jellemzést szolgálja (l. Gregers. nincs "félreszólás". hogy saját körében mindig lángésznek számított".a majdnem-komédia tragikomédiába csap át. hogy élhessünk. akinek "szerencsétlensége. de Hedvig . de Ibsen nem veti el a hagyományos értékeket. gesztus fontos. Az általa betegnek tartott Gregersszel folyamatosan ellenpontozzák egymást . hogy kép és jelkép volta állandóan változik.igazság' felett. illuzórikus valóság-imitáció.) Az író eltávolít. ezen . csak beismeri azok korlátozott érvényesíthetőségét. szükségünk van a hazugságokra. Relling kiábrándult állásfoglalása látszólag egyezik Nietzsche gondolataival: "Szükségünk van a hazugságokra.a doktor cinizmussal átbillenti a "rajongást". ha öncsalásából kizökkentjük". hétköznapi nyelv. A komikum csúcsa. de féltve aggódik Hedvigért.úgy hatja át az egész művet. [É] Hogy a hazugság az élet szükségszerűsége. Az egyetlen rokonszenves szereplő tragikus halála kétségtelen értékpusztulás.) A vadkacsa dramaturgiai újítása a középponti. a "bálványimádó delíriumot". a hazugságok megjelenített vezérmotívuma . másrészt önmagán túlmutató.nélküli átlagember. de módszereivel egyeztethetetlen célja ugyanakkor tragikumot eredményez . Hjalmar. hogy győzedelmeskedjünk a valóság felett. a padlás. minden szó. Relling cinikusan leleplezi). Alaptétele. Halála pusztán újabb öncsalásokat eredményez (Hjalmar pózolását Gregers fennköltnek találja. összefoglaló-helyettesítő jelkép (az illúzióvilág központja). többértelmű szimbólum alkalmazása úgy.paradox módon . hogy "az átlagember boldogtalanná válik.azaz Relling szerint: abnormitás . Az ibseni dikció drámatörténeti vívmánya a reális. csak megerősíti az alapkoncepciót: a valóság egyeztethetetlen az eszményekkel. hangulati tényező. hogy . Gregers ambivalens magatartása fokozza a komikumot. a két Ekdal elrejtőzésének színtere: úgy idéz egy vágyott . hogy Ekdal egyéniség . hogy Gregers "nem szegte nyakát a Höjdal-telep valamelyik bányájában". hogy a vadkacsa egyszerre része a drámai világ valóságának (így szorosan kapcsolódik a cselekményhez. elidegenít hőseitől: Hjalmar komikus jellem. Sörbyné előző házassága) valósíthatják meg az őszinteségen alapuló "ideális házasságot". fontos szimbolikus tér is. az maga is része a lét elborzasztó és kérdéses jellegének" (A hatalom akarása) -. értéktelensége lelepleződik. (Relling például "végzetesnek" tartja. a szereplők életéhez). a sokat tapasztalt.apja iránti szeretetének bizonyítására elkövetett .

hogy felhozhassa a "lemerült és megragadt" Hjalmart. századi realista regény módszerének drámában való alkalmazására. mert feloldatlanok az értékellentétek: a látszat szembesül a valósággal. irónia. Ťgy írtok ti). hogy Ibsen életműve egyfelől máig ható érvényű kiindulás és kezdet. az ábrázolt magatartástípusok. —j műfaj a "modern tragikomédia": a komikus helyzetek nem komédiát eredményeznek. aki lenn is maradt. Mellőle bukott le Ekdal hadnagy. ifjúkori reményeinek. beleértve Hedviget is) így még a hazugságokhoz is ő juttatja a családot (az öreg Ekdalhoz hasonlóan a vadkacsa is "egészen elfelejtette már a régi vad életét"). A vadkacsa Werle nagykereskedő "sebzett szárnyú vadászzsákmánya" (és ezzel Gina sorspárhuzama is). sőt az amerikai dráma nagyjai is [É] vitát provokáló. véleménye szerint "mindnyájan tőle tanultak: Shaw és Hauptmann." A drámából vett idézetek Hajdu Henrik fordításából valók.). M. "a miliő aktív drámai technikája" Ibsen egyik legtovább ható vívmánya. Ez az új műfaj. mesterséges. a költői szimbólumalkotás és az analitikus társadalomkritika együtt hat. A sebesült. és mégis olyan végtelenül szeretem" -. imádkozik érte. szintézis: [É] az egyetlen sikerült kísérlet a XIX. az értékváltások sora. akváriumvilágítású. Haakon Werle beszél legelőször "némely szerencsétlenekről. a mű végére pedig azonosul vele "hiszen a vadkacsát is ajándékba kaptuk. sánta. a váltakozó hangnemek (szentimentalizmus. "Atmoszféra és miliő egységének megteremtése". A vadkacsa Hedvignek áldozat. természetes) teret.(szabad. illúzióinak összeomlását is tükrözi. ahol "láthatna"). a tisztaság szimbóluma is. Tőle kerül a madár Ekdalékhoz (mint minden. Csak újra és újra feltámadni". a bűnösök új életet kezdenek). IBSEN . Gregers meg "szívesen lenne vadászkutya". öncsalás. pedig úgy véli. bezárt madár egyszerre a hazugságok. Almási M. pátosz. ám művészi inspirációt adó egyéniségével [É] nem tud meghalni. nincs ok-okozatiság bűn és bűnhődés között . Csehov és Strindberg. az összetett értékábrázolás az író világnézeti (át)formálódását. szélsőséges vélemények ütköznek. hogy közben önmaga zárt. A vadkacsából (és az ibseni drámatípusról) Karinthy paródiát készített ("A kenguru". Az egész műre jellemző az irónia. a tragikum katartikus hatás nélküli (az ártatlan bűnhődik. és elpusztítása helyett önmagát lövi szíven. minőségek. akik egy-két szem söréttől is lemerülnek". ugyanakkor a szépség. Vajda Gy. illúziók. az elégikus atmoszférát komikus dialógusok robbantják szét. akiben "sok van a vadkacsából" (nem akar a világosságba felbukkanni. a jellemek ambivalensek. komikum stb. "másfelől viszont befejezés. lezárás.a műben a tragikomikum.

siker-áldozat." (R. megváltozott világkép alapján . hogy egykor ő is kopogtatott öregedő mesterek ajtaján. s mostan megérteti vele. a nemzedékváltás nehézségei. sokféleképpen (gyakran egymásnak ellentmondva) értelmezték. nagyobbat és maradandóbbat. mielőtt elhamarkodottan véleményt formálnának róla. Bukása dicsőség. Szeretjük azt a leányt. A Solness építőmester esetében a számvetést. hogy bonyolult formában. hogy gondolkozzanak el a darabról. egész pályáját meghatározó alapkérdései (az önmegvalósítás lehetősége. élet és művészet összeegyeztethetősége. mely a múltban összekötötte a kis iskolás lányt és a diadalmas művészt. kései szerelmi fellángolásainak hatását.nem légies szerelmet szeretjük.térnek vissza fiatalkori témái. (KOSZTOLáNYI DEZSő) A Solness építőmester Ibsen késői műveinek egyik legjelentősebb. aki hideg. a darab önéletrajzi jellegét is szokás hangsúlyozni: Ibsen félelmének tükröződését az ifjabb generációtól. Megjelenésekor maga az író figyelmeztette az olvasókat. Ibsen műveivel végigjárta az európai irodalom XIX. századi fejlődésének útját a romantikától a realista (naturalista) társadalomkritikán keresztül a szimbólumalkotásig. a téma messianisztikus voltát stb. a művészsors kétségei: alkotás és élet. melyet a szimbólum uralkodó szerepe jellemez. hogy az építőmester sem építhet szebbet. és újra megfiatalodik. az isten-ember és (lázadás) kapcsolat .aki "építőmesterként magas tornyú templomoktól az emberi otthonokon keresztül a tornyos házak építéséig jut el" . költői realizmusa felé tart. egészséges kacajjal jön a magas hegyekről. mint légvárakat. elbékül. (ön)csalás ellen. ugyanakkor legproblematikusabb darabja. Egész életében küzdött a hazugságok és mindenféle megalkuvás.más látásmód. három felvonásos lélektani dráma. és emlékezteti Solnesst. Szeretjük a mélységét É Szeretjük az építőmestert is. Csődje diadal. A mű befogadását egyrészt az nehezíti. "mely az epikus daraboktól a realista prózai műveken át késői korszaka szimbolikus.párhuzamba állítható Ibsené. Szeretjük a dráma magasságát.Solness építőmester (1892) A líráját szeretjük. ambíció-bűn viszonyulások. realitás és illúzió összeütközése. Ezt a légi . a hős. Brustein) A művet sokan. összetett problematikában . Halála pedig új élet. Műveinek alapkérdése minden korszakában az eszmény és valóság. Solness "fejlődésével" . mert megtisztul.

belső történés . hírneve) és a két hangsúlyos eseménysor szálai határozzák meg a drámai helyzetet. a múltbeli és jelenbeli lázadás jelentőségének felnagyítása) és a szimbólumtechnika együttes alkalmazásával új módszereket.) Az író a túlzás (pl. Az egyikről. ill. eszközöket is felhasznál.). a jelenre tett determináló hatásáról van szó ebben a műben (kevés konkrétumot ismerünk meg. melyek nem feltétlenül befolyásolják a jelent. A másikról. "ellágyultan". ebben a műben is alkalmazza. hétköznapi. magánéleti keretben játszódik. kevés szereplővel: egy házaspár (Solnessék). az analitikus szerkesztési technikát. Múltbeli események feltárása tesz tehát lehetővé változásokat.stb. másrészt az. szalon. csak elfelejtette a tíz évvel korábban történteket). módosított formában. "kurtán". Már az expozícióból az a hideg. A sokjelentésű drámai világ zárt rendszerben. "mély izgalommal" stb. "meghatva". hanem ezek értékelése. a kialakult viszonyok hátterének megismeréséhez egyre több és pontosabb információt kapunk.ez tehát egyszerre. de ez a szál is főként Solness bűntudatának analíziséhez szükséges. hatásáról. a valószerűséghez szükséges elemekkel) és a magánéleté (belső szobákkal. három alkalmazott-munkatárs (Kaja és a két Brovik). hogy a jelentéktelen.ez a meghatározó. A címszereplő először . hanem emlékek felidézéséről. a realitást átható szimbólumokkal mutatja be a szerző. a semmire sem emlékező Solness az ő felidézését fogadja majd el. amely Solness és környezete jelenét meghatározza. illetve reagál mindenre. viselkedik. drámaiatlan polgári hétköznapokból drámai szituációt teremtsen. a családi tragédiáról (a tűzvészről. a gyerekek haláláról) az alapszituációhoz. hogy mindezt sajátos lírai tónusban. a fordulatot hozó Hilda-kapcsolatról végig megmarad a (dramaturgiailag szükséges) bizonytalanság: a rajongó gyerek emlékei adottak csak. Nem az egyébként is sokféleképpen értelmezett "tények" számítanak. nem a külső eseménysor. A múltból egy külső. A cselekmény ideje egyetlen nap. de nem múltbeli eseménysor okozatiságáról." "elfojtott keserűséggel". és az emberi "benső" újfajta ábrázolása kerül előtérbe. egy "harmadik" (Hilda). Solness nem eltitkolni akarja. összekapcsoltan az üzleti-művészeti tevékenység tere (az alapszituáció konfliktusaihoz. fagyos atmoszféra árad. színhelye az építőmester háza (dolgozószoba. valamint egy háziorvos-barát jelenik meg csupán. az emlegetett három üres gyerekszobával. A helyszínleírásoknak és az alakok külső megjelenésének a részletezésén kívül megsokasodtak a benső történésekre utaló szerzői instrukciók: Ibsen szinte minden megszólalás előtt pontosító utasításokat ad a fizikai cselekvésre is. a változás pedig lelki átalakulás. Hilda megérkezése után viszont "fölvidultan". veranda) . "indulatosan". a háttérhez. "szigorúan" stb. és ehhez kapcsolódva Solness felemelkedése. "meghökkenve". mellékes körülmény (az öreg Brovik legyőzése. de főleg a lelkiállapotra: Solness az expozícióban "nyugtalanul". "ingerülten.

Az . és a jelen viszonyait felforgató lány szövegeinek elfogadására egyrészt bizonytalan lelkiállapota. s tehetetlenül bámultam bele a világba").ezt a Kajára tett. aztán végül elfogadja (Hilda szemszögéből) a múltidézést. érzelmi) kapcsolat is felújul . és "királyságot ad" neki. hazudik a fiúról. Módosulnak viszonyai környezetéhez (l.ellenszenvessé válik: fél Ragnar Brovik tehetségétől. istenkísértő hőssé nagyítja a hétköznapi figurát. náluk) az őt megcsókoló Solness megígérte. amire nem emlékszik. másrészt feltétlen hite saját akaraterejében .. szédülősen.) Ibsen műveiben gyakran indít változássorozatot kívülről jövő beavatkozó szereplő. aztán később (otthon. Ragnar tervei). hogy "bizonyosan [. Az igazi változás tehát Solness belső világában játszódik le. a feleségével folytatott felszínes. hogy tíz év múlva megszökteti. egyre újabb aspektusokból láthatjuk átalakulását .) Ennek az egyetlen tettnek az elkövetésére irányul mindkettőjük célja: Hilda Solnesst. az pedig saját magát akarja rávenni erre az akcióra így nem tettek.] jólesett volna" neki minden. őrültség-közelisége (és ettől való félelme) adja. melynek végső következménye. erőltetett áldialógusban házastársi viszonyukat leplezi le. akit a csúcson hárfák zengtek körül. hogy Solness nős). (Hilda lélektani magyarázata váratlan betoppanásáról kiegészül "valószerűsítésként" azzal. hogy a két nő ismeri egymást "egy szanatóriumból". alkotói válsága ("egyedül voltam. amikor Hilda Wangel személyében kopogtat "az ifjúság" (a "sors"). mégiscsak "éltes ember" már-. Az építőmesternek lelki-érzelmi nyitottságát a berobbanó. Eljött tehát beváltani követeléseit. hogy újra "megkísérli a lehetetlent": öregen. mert "a határidő letelt". és Aline. ahova maga be nem nyit" -.. magánéleti csődje. szinte hipnotikus hatásának feltárása készíti elő.aljasságokra is képes (embertelen a nagybeteg apával. de lélekben megfiatalodva maga vállalkozik a koszorú felvitelére (a dráma jelenére éppen befejezett) új házának tornyára. aki mellesleg "egy hegyi állomáson" még Herdal doktorral is találkozott . hanem a pergő dialógusok mögött zajló érzelmekakaratok mozgása adja a műbeli változásokat.Hildának persze nincs szüksége racionális indokokra: "fölösleges volt meghívnia". meghívta a lányt.a különbség pusztán az eltelt tíz év: bár Solness "egészséges és erős"."idestova egy zug sem lesz bennem. Hilda felidézi az éppen tíz évvel korábbi eseményeket ("legalább tizenkét-tizenhárom éves" volt akkor!): megcsodálta a koszorúfelvivőt. Solness előbb feltételezi. (Ibsen ezzel a tettel kiemeli és lázadó. nyilván "kötelességből". kihasználja és áltatással magánál tartja Kaját). Az orvossal kezdett (önelemző) beszélgetésben éppen az új generáció megjelenésétől való félelméről vall. ugyanazzal az erkölcsi tartalommal (Hilda megerősíti: "mindig is tudta". ezért . a megjelenő "garabonciás" felébreszti a másikban a "garabonciásságot".önzésében . A régi élmény felelevenítésével a köztük levő (titkos.

hogy leköthessem" /Kaját/).szerepeltetése a reális hátteret teremti meg. de sokféleképpen értelmezhető. "görcsösen kívántam. kiábrándult öregkorára eljut az üldözési mániáig. ill. diadalérzését tönkretette boldogtalan magánélete. . Csalódott. építettem és alkottam [É] mindenért kárpótlással tartozom. az "istenkísértésre".a legyőzött és a leendő vetélytárs . sem az új otthonba költözők. kívülről nézve az építőmester kegyetlen. (Halála a tragikum-érzetet fokozó értékpusztulás. beteg(es) figura. a mű rétegeinek megfelelően: szükségszerű vég a lehetetlen helyzetben. ™nkínzását fokozza feleségével szembeni bűntudata. nyughatatlan: "mindenért.) A többi szereplőről csak azokat a momentumokat tudjuk meg. a beletörődés és a lázadás között (ambivalens érzéseinek szimbóluma tornyos új otthona). csak egzaltált. fennkölt tett következménye.akarom. Maga határozza el. mondja "vadul"). majd a még erősebb Hilda irányítja az ő magatartását is ("akarom . lázadó gesztus. aki csak eszköznek tekinti őket saját céljaihoz. kihívta a sorsot. felesége "élőhalott" . mert elfojtotta vágyódását a "csúcsok felé": nem választott végleg a művészi sikerek és a magánélet. hogy számára továbbra is irrealitás a boldogság elérése (ugyanakkor ez a szerinte eddig is miatta szenvedő Aline megcsalása és egyben Isten elleni lázadás is). hogy hősies. ezért győzi le szorongásait. hazug főnöknek. de senki sem lett boldogabb: sem ő. de nem őrült. Hanem boldogsággal. A másokéval is. a "várkastély"-terv jelzi. hogy úgy legyen". méltó lezárás. apoteózis stb. életének továbbvitele lehetetlen. hogy megfelel Hilda elvárásainak: ekkor már nem akar(hat)ja. Ugyanakkor önmagával szemben is bűntudatot érez. hogy elintézze". A két Brovik . a gyanakvó ember kényszerképzeteinek meghallgatója). felszólítások előbb Solnesst jellemzik ("akarom. amelyek a főalakhoz kapcsolják őket. megváltó halál. Mindenért fizetnem kell. . amit elgondoltam. A feltárulkozás során aztán a rideg egoistáról kiderül. hogy változatlanok maradjanak a körülmények.ellentétben más ibseni orvos-figurákkal ." Hilda megjelenésekor ebből az állapotból billen ki. de szükségszerű bukásában felmagasztosul. Alkalmazottai kiszolgáltatottak az érzéketlen. félelmeit (a sikertelenségtől.szinte csak dramaturgiai okokból van szükség (egyenrangú figura az önanalizáláshoz. önző.kétségtelen viszont. súlyos megrázkódtatások érték. hiszen ő maga tette tönkre a tragédia utáni újrakezdés lehetőségét is: a parcellázások utáni építkezésekbe fogva csak ambícióinak szentelte életét. másokon átgázoló. de a légvár. S nemcsak a magam boldogságával. végül felülmúlja önmagát. mely közvetve gyermekei halálát is okozta. döntések. öregkorára pedig már tart Isten büntetésétől is. fellázadt.akaraterőt és az elhatározást jelző kijelentések. hogy sikereit. a haláltól).az ő szemszögükből. Nem pénzzel. A drámai világ középpontja Solness. a lány felkelti vágyát az önkipróbálásra. ill. A tűzvész után. A doktor megjelenésére .

bár érzékeli a hétköznapi kicsinyességet (a tehetséges fiatal vetélytárssal) és a gonoszságot (a haldokló ellenféllel szemben). viking-példák) önzésében nincs lelkifurdalása. majd elhiteti-megerősíti akaraterejébe vetett hitét (ők "kiszemelt emberek.Solness ügyességének és kíméletlenségének bizonyítéka az öreg helyzete. "ez nem otthon" . amennyit akarsz [É] nekem soha többé nem építesz igazi otthont".az építőmester metaforáiban "a virradat. Eszményei valóra váltását követelve felkelti az érdeklődést. aki egyetlen pillanatra ugyan meginog (megcsapja a Solnessnéból áradó "fagy"). Saját magának keresi a "csodálatosan izgató" élményeket. az "ifjúság ellen ifjúság" . szakmai féltékenységének szolgáltat alapot a fiatal tehetsége. életidegen Aline elemésztődött az önvádban. "lentről fölnézve".a "ragadozó madár". majd Hildára tett megjegyzéseiből úgy tűnik. A lány . alárendelt (viszonzatlanul) szerelmes (párhuzamba állítható a vele egy korosztályba tartozó. A körülötte forgó három nőalak közül Kaja a kiszolgáltatott."tömör alapozású". Maradék (gépies) tevékenységeit beteges. Solnessért ugyanúgy rajongó Hildával). (Számára eddig tart a győzelem. de az ő Solnesse nem ez. ő csak saját élményét akarja újraélni. neki bálvány. a lehetetlen megvalósításának diadalát. és nem is hiszik (Ragnar). A mű szereplői közül egyedül ő látta a lysangeri tettet. mániákus kötelességérzetből végzi. óhajtani és akarni. féltékenység-érzete talán felkelthető. hogy végül okvetlenül elérik céljukat". de amorális-szabados (l. akik "oly állhatatosan [É] tudnak kívánni. Előbb Kajára. akikben különös erő és hatalom lakik". ill. A "talpig feketében" megjelenő. mégcsak a tíz évvel korábbi valós istenkísértő-lázadó sem. behálózza a mestert. felelőtlen . de légvárépítő kapcsolatuk teljesen irreális -. a metaforikus nyelvet. hős kell . vágyaiban megjelenő bálvány. hanem a képzeletében. Hilda valóság és jelkép: mintha Solness gondolatai (félelme és akarata) hívták volna elő a múltból. váratlanul. a következménnyel nem is törődik alakja a zárlatban ironikussá válik.mondja férjének. létének jelképei elvesztett (de megsiratható) babái.módosítja Solness nézőpontja.) Hilda ambivalenciájának alapja. de rezignált passzivitásában cselekvésképtelen. "segédek és szolgák segítségével"). akinek vágyait testesíti meg. Nem beszél a múltról. a teljes élet lehetőségét. félelmeinek. saját akarata diadalaként. vádként hangzó megszólalását is Hilda megjelenése váltja ki: "építhetsz annyit. Romantikus emlékeinek távolából idealizált Solness-képében nem veszi tudomásul a jelent. a többiek legfeljebb hallottak róla (Aline). a felkelő nap" (abban a házban. a képzelet és . nem lázad . hogy a róla alkotott külső képet . ahol nincs "soha egy napsugár"!) Hilda irracionális betoppanásától kell elfogadni a valószerű és valószerűtlen egyidejű jelenlétét. Rajongó egoista.egyetlen.önző.

művészi) tökéletesség. hogy elbeszélésében mindig személyesen. repül újra. s ugyanakkor el tudjon tűnni alakjai. megfelelésvágy. "ez a nagyot merő művész utolsó férfias tettével megkoszorúzza az életét és művészetét. lefelé repül.torony' sokjelentésű ősi jelkép (l. a szellem. lázadó istenkísértés. a szabadság (szemben a lenti.. újra meg újra előbukkanjon. mint egyszer fiatalságában. az "égbe törő vágyak" jelképe is (l.). a zuhanás (magasból mélybe vettetés) a büntetés (isteni büntetés) képzetét erősíti (l. a mások számára tárgyszerű mozzanatok szimbolikus jelentést nyernek. A reális világ költői szintre emelkedik. Szimbolikusan maga a darab is olyan. Mivel Ibsen ismét olyan erős főhőst alkotott. de mégis repül. ez teszi lehetővé. sötét. "ez a komor óriás". mert mikor a toronyból lezuhan. és nem válik kisszerű életfolyamatok áldozatává. "legyőzi magát és ebben az utolsó pózban fönségessé merevedik". szabadon és büszkén. közvetlen előadóként is jelen legyen. "mint egy nagy székesegyház." A dráma részleteit Hajdu Henrik fordításából közöltük. keresztény templomrész). menyegzői és halotti koszorú stb. A koszorú (az éghez való tartozás. a hitre figyelmeztető összekötő kapocs ég és föld között. az Istennek szenteltség jelképe) is sok asszociációs lehetőséggel bír (babér. helyzetei. művelt embereit. már repül. misztikus dallamai úgy zúgnak. teljesség (emberi.. mint az orgona sípjai. Itt a középponti torony-szimbólum sokféle érzést sűrít: egyszerre az ambíció. Bábel). A . amilyenre ifjúkora óta nincs példa művészetében" (Brustein). szimbolikus toposzként pedig a lélek. MIKSZáTH KáLMáN: Szent Péter esernyője (1895) [.hogy ugyanolyan hitelességgel és a legkisebb stílustörés nélkül tudja megszólaltatni egyszerű parasztjait.valóság közötti folyamatos villódzást. úgy. ég felé törés. a koszorúzás (a konkrét építkezési ünnepségen kívül) próbák sikeres teljesítéséért jár. földi megkötöttségekkel). a mű olyan emelkedett és magasztos. aki bátran kihívja maga ellen a sorsot. leírásai mögött. de az ég hatalma ellen lázadó ember.]az észrevétlen glisszandókkal megoldott hangváltásokban érzem Mikszáth prózájának utolérhetetlen varázsát. ókori toronytemplom-képzetek. elérhetetlen légvár. . Lucifer). Kosztolányi szerint Solness.

Valós történetbe oltott mesét olvashatunk ebben a kisregényben. a derűs szellemnek a szövegben kifejeződő. A Szent Péter esernyője ezen értékek révén az ország határain túl is. Ťrásaiban a hangok. kalárissal. hogy Gongolyné "kövér halott" volt. a második a különc Gregorics Pál élettörténetét. emelkedettsége. E főtéma alapján a cselekménysor így értelmezhető: az ágrólszakadt. játéka. az író szűkebb pátriája. Az ő világában a nemes lélek rendszerint felülemelkedik a hétköznapok sivárságán. hogy mi maradt a halápi özvegy tanítóné után. de kevés az azonosító mozzanat. A harmadikban a két cselekményszál összekapcsolódik. ereje. a szegénység hatalmából? Meg lehet-e szabadulni a sorsokat eltorzító. több a kortalan vonás. a történetet formáló fő motívumokra első ízben Adameczné szavai mutatnak rá: "Szegény az ördög [É]. romantikus és egyben népies idillt a boldogság eléréséről. jellemeket romboló anyagiasságtól? Hiszen mindent behálóz a pénz. Szinte oldalanként olvashatjuk.a történet Veronika hétvilágra szóló (még a bábaszéki intelligenciát is felsorakoztató) lakodalmával ér véget. fülbevalóval lehet meghódítani. az emberi gyarlóságokon. az elbeszélő nézőpontja és magatartása szinte nyomon követhetetlenül változik. hangulatok tarka képet alkotnak. A cselekedeteket és magatartásokat alakító. kér-e fizetséget Adameczné. életelveket. Ennek a tájnak a határai a homályba vesznek. zömmel szlovákok lakta falucskákkal és kisvárosokkal. Gregorics Pált hol a tékozlásáért. az ötödik rész végén egymásra találnak. a kétféle szegénység és gazdagság váltakozása áll mindenek hátterében. A színhely itt is a Felvidék. a tót és palóc tárgyú novellákra emlékeztetően.(NAGY PéTER) Mikszáth írásművészetének titka: stílusának kivételes hajlékonysága és gazdagsága. életformákat mutat be ez a Mikszáth-könyv is. mit fizetnek a falubeliek a plébánosnak. Történetünk ideje Mikszáth kora. sőt idegen nyelveken is kivételes és átütő sikert aratott. a fiatalok (Veronika és Wibra György) bonyodalmak után. . "valahol a selmecbányai és besztercei hegyek között" is játszódnak epizódok. évszázadokon át formálódott magatartásokat. Nekünk pedig van lelkünk. hol a fösvénységéért szólják meg. mert lelke nincs. Vajon kiléphet-e az ember a pénz." Ebben a szembeállításban rejlik a mű konfliktusa: az élet csaknem minden területén az anyagiak és a lelki értékek küzdenek egymással. Wibra Annát aranygyűrűvel. (Gregorics Pál annak idején részt vett a szabadságharcban). A kisregény öt része közül az első Bélyi János csodás meggazdagodását meséli el. a képzelettel és a mesevilággal határosak: "messze Tótországba" kalauzol Mikszáth. hogy mi volt a glogovai pap hagyatéka. de lelkiekben gazdag glogovai pap feladatul kapja a kishúga gondviseletét .

de a férfiakra leső Kriszbayné. sőt gyakoriak a nevek mellett a megszólítások is ("tiszteletes Rafanidesz Sámuel uram".valamiféle "csoda" folytán mégiscsak felébredhet a segítő szándék az emberekben. "madame Kriszbay"). az újszerűség alakítja tehát Mikszáth nagyepikáját.. Ancsura [É]. még Veronika is "majdnem megkínálta már az öt forinttal" a gyűrűt megtaláló Wibra Gyurit. ha elhamvad az örökséget feltehetően magába rejtő esernyőnyél. A legmélyebb nyomorból. Gregorics Pál az orvosnak "egy szakajtó aranyat" ígér fia meggyógyításáért. Gregorics alapvetően szeretetre vágyó ember.szemben az élet egyhangúságával. Mikszáth úgy mesél. közös ismerősként kezel mindenkit. a legteljesebb kilátástalanságból is van kiút. Bélyi Veronika és a bátyja így menekül meg. a kőművesnek a hallgatásért ötvenet. és a szeme elé tárul Veronika megejtő szépsége. és legfőképpen a különösséget. de "az a szerencsétlen legenda az örökségről" bénító súly. Ifjúvá érve megismeri a munka és a siker örömét. Veronika sorsa azt tanúsítja. a halápi bíró (kurta kijelentésekkel. megszületik a szerelem. rövidebb-hosszabb regényei is a novella talajából nőnek ki. A megnevezésekkel és megszólításokkal pedig azonnal jellemeket is vázol. Rendkívüli karakter Gregorics Pál.). főként a hozományra éhes rokonok előtt. akik . ha elvész a hozomány. részletesebben megrajzolt Gregorics Pált és Wibra Györgyöt kivéve .csupán zsánerfigurák. sivárságával . Kivételes színfolt az épp említett figurák közül például "Nagy Mihály uram". Azok a személyek jelennek meg ugyanis Mikszáth műveiben. "isteni" hatalommal és bölcsességgel ítélkezik). Prepelicza a "ropogós tízforintos" felküldésére hajlandó azonnal lejönni az állványról (ilyesfajta "csodák" történnek "Mózes és Krisztus óta"É).a Gregorics testvérek "kapzsiak" (pedig a nevük a háromkirályoktól való. aki viszont "két ezüst forintot csúsztatott" a kapus markába a rózsáértÉ A példasor még folytatható volna.rendkívüliek. körmönfont okoskodás megszólaltatói. Valamennyien megnevezve szerepelnek." Wibra György kisgyermekkora a rejtőzködés és a tisztázatlan kapcsolatok jegyében telik (egy idő után még "apabácsi"-nak sem szólíthatja édesapját). társadalmi-emberi viszonyokat is jelez. az új mítosz. Gregorics Pál és törvénytelen fia élete pedig azt példázza. hogy ha megvan a pénz. Csak akkor éri el a boldogságot. A mű szereplői . "valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyon tudata". akkor annak elrejtése és megtalálása egyaránt súlyos terhet jelent.az árnyaltabban.. ha szertefoszlik a negyedmillió forintos vagyon vágyálma. hadd érezzek még egyszer asszonyi kezet a testemen. csak egy-egy életelv. az esernyő megtalálójának "száz forintot". akinek eleve megvan a bélyege . esetleg különcök. csak ritka pillanatokban élvezheti a szeretetet: "simogasd meg a homlokomat. a kényeskedő. Az érdekesség. hogy azonnal bevonja az olvasót. de imádott kisfiát nem vállalhatja az emberek. a megkülönböztető sajátosságot. hogy .

("veres ember egy se jó"). az esernyő vagy Veronika . Mikszáth önironikusan . aki már születésekor is "tapintatlan" volt. Léteznek itt is vallási-felekezeti és nemzetiségi különbségek. Milyen társadalomkép kerekedik ki a különös és különc emberekből? Regényünk színtere zárt. inkább elbeszéli. és ezt a legendát még a püspök is szentesíti. hanem a mesélés. Végül tehát mégiscsak elkövetkezik a tetőpont. az országos közélet és a politika alig szűrődik be. asszociációk. épp ő talál rá a "hasadékban" az életveszélyben lévő Bélyi Jánosra. amelyet viszont Wibra Gyuri lassabban talál ki. (Tudnunk kell. majd még Veronika vetkőzésének bájos epizódja is következik. A Szent Péter esernyőjében egy "csoda" szemtanúi vagyunk. Az esernyő történetével Mikszáth "bemutatja és ezáltal leleplezi" a legendát (Nagy Péter). a szabadságharcban is "mindenáron tenni akart valamit".nem a mese a fontos. A szereplők javarészt szlovákok.így jellemzi elbeszélői módszerét: "csak a regényírók keze alatt támad némelykor hasonló csoda. és posztóvégek lesznek belőle. a "tót" nyelv "csodálatos hangjairól" kedves derűvel szól az író. és a besztercei ifjú ügyvédnek döntenie kell. kinyúlik". a legveszélyesebb feladatot vállalta . felsorolja és csak néhány vonással megrajzolja az életutak mozzanatait. A szerkezet. A kibontakozásra. de ettől kezdve még erősebben érvényesül a mikszáthi "téma-dúsítás" módszere (Kovács Kálmán). az éjszakai kártyapartit is leírja.) Mikszáth fintora: a glogovai nép a zsidó Müncz Jónást véli Szent Péternek. hogy az 1880-as években Magyarországon már erős volt az antiszemitizmus: 1883-ban megalakult az Országos Antiszemita Párt. Ekkor lett "embergyűlölő". hogy "szeressék" az emberek. Gregorics apjának furfangja a kulacsnyi borral. ha "még zsidó sincs benne". Továbbá Bábaszék "nem város". Wibra Györgyöt Veronika felé terelve: épp a glogovai kocsi lovai vadulnak meg Bábaszéken. "teremt" és egyúttal "oszlat" (Kovács Kálmán). amelyről úgy nyilatkozik az író. egy mellénykére való. Okmagyarázó mondatokkal is találkozunk a szövegben: "A titokzatosság köde voltaképp csak azt a . Az olvasónak már azonnal jelzi (ismétlésekkel sejteti) az esernyő titkát. de ezek értékként jelennek meg. kitérők kerülnek. épp ő találja meg a fülbevalókat.) . Kevés ponton alakít ki jelenetet az író. A mozaikdarabok közé elágazások. A kifejletben végül jelentős szerepet kapnak a véletlen fordulatok. hogy "röviden végez" vele mégis alaposan elidőzik. a két összefonódó ág számos epizódot fűz magába. a csekély szövet. mégpedig egyre gyakrabban (pl. Tudnunk kell: a Szent Péter esernyője Mikszáth jelentős állomása a novellistából regényíróvá válás útján. Müncz Móricz alkuja a tehénre stb. Müncz Jónás özvegye kivételes közmegbecsüléstől övezve játssza el ezt a szerepet.hiába.megtalálására már a mű derekán megvan a lehetőség (Wibra Bábaszéken Veronikáékba botlik). A legterjedelmesebb kitérő Mravucsánék vacsorája. Ezért akar görcsös erőfeszítéssel "jó" lenni. mi a fontos a számára. egy legenda képződését beszéli el az író.

és a falubeliek misztikumra éhes fantáziáját. jószándékot és nemes tetteket teremt. a hangulati keret részeként ismerjük meg. az esernyő]. (ők még a halott ember szakállát is csodával magyarázzák. "kivévén Adamecznét"). és ettől kezdve a legenda valósággá válik. másféle hatással ütközteti (Glogován "minden megszépült. Müncz Jónás véletlenszerű jótéteményét az utolsó útján. Mikszáth a hangulatot jellegzetesen színezi és lebegteti. mert ő "az — risten szolgája." Közvetlenség érződik az írói reflexióból: "A Jézus ösmerősöm. Még a latin szavak is felbukkannak: "amabilis confusio" uralkodik el a vacsora végeztével. a vén kecske házi sót nyal". megcsinosodott". Szereplőiről a szeretet és az irónia változataival szól. legfontosabb mozzanataként a népi kifejezésmód az irodalmiság rangjára emelkedik. Szliminszkyné megszólalása ellenpontozza: "gombold be a kabátodat. a köd vonzza a babonát. Egy sarkított mondat a magatartások humoros kontrasztjára világít rá: "a tudós akadémia elfogadta az összeget." Az író sokszor bújik el olvasója elől. A legenda-babona-csoda motívumsor a mű egyéb részein is megjelenik: a Liskovina növényeihez fűződő hiedelmeket az ifjú pár utazása során. megsegítik a Bélyi János gondjaira bízott kislányt. pedig neki sem volt semminemű viszonya Gregoriccsal". a Veronika szépsége iránti vakságától. végül a "három égő üszög" babonája kell ahhoz. Hasonlóképp magatartásokat jellemez: az emberek azért fizetnek keveset a papnak.mondja magáról Adameczné). A babona keresi a ködöt. hogy Wibra György megszabaduljon lelki terhétől. Mravucsánék vacsoráján a feldöntött poharak érzékeltetik a fiatalok összetartozását. mert lelki erőket mozgósít." Ezen túlmenően azonban a legenda kialakulásának valamennyi okát és körülményét gondosan feltárja a szerző: Bélyi János tiszta hitét (Jézus neki "válaszol" isÉ)." Szólás járja Besztercén Gregorics Pálról: "No lám. Közmondás jellegű mondat épül a kezdősorokba: "Mikor tanító hal is meg. De ez elég volt. hogy miképpen került a kis Veronika kosara fölé [ti." A nézőpont váltására egy bravúros példa: "Ťgy néz ki egy tragédia a szomszéd szobából. időnként . hogy elfogadja udvarlását. A menyasszony meghatódását és elérzékenyülését a zárómondatokban a házsártos feleség. Jelentésrétegek torlódnak össze néhány szóban: "a pléhre festett Istenfiú". A falusiak nyelve képekben rendkívül gazdag ("már énbennem a gyanú meg nem botlik" . Olykor felépít egy hangulatot. szomjasak maradnak a sírásók. a tetszhalott "feltámadásával"). Wladin!" A stílusban számos elem ötvöződik. aztán hirtelen megtöri.körülményt takarta. Mindenki fizesse a maga szolgáját.) A megszülető hiedelmet újabb véletlen táplálja (a megbotlás Srankó János temetésén. A valóság és a mese közti atmoszférát teremt (Kovács Kálmán). Igazi "csoda" jön tehát létre. a glogovaiak megszánják a bajba jutót. Veronika virágnyelven jelzi Gyurinak.

(FáBRI ANNA) A regény egyik fejezetében Malinka Kornél. Máskor személyesen közbeszól."de hogy mit találtak az üstben.tudatlanságot színlel. fantomországnak mutatja ez a regény a kiegyezést követő évtizedek nemesi Magyarországát. A történet magvát is a valóság szülte: 1901-ben "bácskai szenzáció" volt Ungár Lajos zsidó milliomos leányának és egy dzsentrifiúnak a hasonló végkifejletű története. "úri földrengést" váltott ki. erkölcsöt és magatartást. az eseménysort a képzeletbeli Bontó vármegyébe helyezi."szinte még most is előttem van a kis tót falu az 1873-ik év óta"). A dzsentri és a vármegye ábrázolása azt mutatja. "Ráfizetek" .hangzik a válasz. azt egész bizonyossággal sohasem lehetett megállapítani"). . A dzsentrivel való kíméletlenül őszinte szembenézésre konkrét történelmi körülmények késztették Mikszáthot: az 1905-ös választáson megbukott az évtizedek óta kormányzó szabadelvű párt. ő a magyar elbeszélés legnagyobb klasszikusa. hogy mennyi a birtok jövedelme. "Hát akkor miből éljek?" Fonákjára fordult világnak. nagy művészi leleménye az. MIKSZáTH KáLMáN A Noszty Ţú esete Tóth Marival (1906-1908) Mikszáth pontos társadalomképen alapuló. az új titkár megkérdezi a földesúrtól. hogy A falu jegyzője (Eötvös Józsefnek az 1840-es évek közepén írott műve) óta a magyar társadalom képe jóformán változatlan. önmagáról fecseg ("megérdemelném. az ún. mintha nem épp ő bonyolítaná a sorsokat ("hát biz az igaz is lehet" . hogy a magánéletben ütközteti meg azt a kétféle szemléletet. tékozló nemességet Mikszáth ebben a művében is a humor és a kritika kettős eszközével mutatja be. "Minek gazdálkodik akkor méltóságod?" . darabont-kormány uralma pedig nemesi ellenállási mozgalmat.kérdezi csodálkozva Malinka. A hagyományokból élő. Mikszáth Kálmán az epika legősibb eszközeivel él. hogy a nyelvemet kivágják" . másfelől Tóth Mihály képvisel. amelyet egyfelől Noszty Pál. élesen megformált jellegzetes alakokból és mellettük számos színes zsánerfigurából alakítja ki szereplőgárdáját.

a jelen kiskirályai. a hálót szövő pók a dzsentri életelvét jelképezi. A szereplők két nagy tábora közül az első: Bontó vármegye vezetői. főispánná teszik. ezek alakítják az emberi és hivatali kapcsolatokat. Krisztina asszonyt és Velkovicsékat azonban visszahúzzák a beidegzések. Horthok. A háló azonban nem csupán konstrukciós eljárás. ezért védtelenek a lesüllyedt arisztokratákkal szemben. Noszty Feri most még Velkovics Rozáliának. Az úri família tehát megszégyenül. a leánykérés. maga . A későbbi ismétlődések. benősül a Noszty famíliába. megfizethetetlen hitelekből él. Tóth Mari már "amerikai lány". A vagyonos polgár azonban kívül áll ezen a vonzáskörön. tisztségekbe és felbukkanó vagyonokba kapaszkodik. A szerkezet tehát több epizódcsoportból fonódik össze. a körmönfont udvarlás. a kompromittálás. könyvalakban csak 1908-ban látott napvilágot. amelyen mindnyájan kiúszhatunk a partra. terjedelmesebb szerkezeti egységben Kopereczky Izrael Izsák áll a középpontban.megoldásként .mivel váltót hamisít . A mű második felében összefonódnak a cselekményszálak. A Noszty klikk Kopereczkyből főispánt. de Noszty Feri utolsó szavai sejtetik: a dzsentri életvitele nem fog megváltozni.meghiúsul. de ez a terve . majd végül . gyorsabban peregnek az események: a somlyói szüret a kölcsönösen álruhás megismerkedéssel. A pénz és a hivatal megszerzésének egyik lehetséges eszköze az érdekházasság. Látszatvilágot épít magának. Homlódyak képezték a megye krémjét. hanem alapmotívum is. visszatérések fogják össze a látszatra kötetlen mesélőkedvvel előadott történetfüzért. a törekvések középpontjában a pénz áll. A gátlástalan hozományvadász. valamint befolyásának segítségével kezdődnek a széleskörű hadműveletek Tóth Mari behálózására. a tetőponton a házasságkötés kikényszerítése. Rágányosok. Tóth Mari pedig Noszty Pál szerint "olyan deszka. amely a dzsentri akcióba lépésekor válik láthatóvá. a polgármester lányának a kezére (illetve vagyonára) pályázik. Az egymás mellé felsorakozó epizódok olyan hálót alkotnak." A vármegye életét a személyes érdekek irányítják. A leánynak több mint egy milliója lesz. szabad levegőn és szabad beszéden" nevelkedett. A második.Az expozícióul szolgáló trencséni kaland önmagában is kerek történet. emberemlékezet óta ők uralkodnak a megyében.Noszty Feri lelepleződése és kényszerű továbbállása." A dinasztia számos posztot ural: bécsi "excellenciás úr". A dzsentri elve: a lehető legnagystílűbben "foltozni a szegénységet". Noszty Feriből szolgabírót csinál. híjával vannak a szilárd önérzetnek. kanonok is van köztük. egyre súlyosabb. "A Nosztyak. köztük az elkülönülő Noszty família. de a főtéma minden lényeges mozzanata megjelenik benne. Tóth Mihály és Tóth Mari magatartását az anyagi biztonság erős alapokon tartja. Ez részben a sajátos műfaj következménye: a mű 1906 októberétől tárcaregényként jelent meg a Vasárnapi —jság hasábjain folytatólagosan. és az ő vagyonának.

fűrészmalmot. Noszty Feri "úri svihák" (a Beszterce ostromából a Behenczy bárók és más hasonló Mikszáth-figurák rokona).Noszty Pál pedig parlamenti képviselő. A dzsentri ellenlábasaként először Kozsehuba Tivadart. Tóth Mihály viszont idealizált polgár: nemeslelkű. mert a váltóhamisításra való rábírással átlöki Nosztyt egy erkölcsi gáton (nem kellett sokat erőlködnie). Megvan a nemesi rátartisága ("Éegy Nosztyval beszélsz!" . A szíve még fogékony. egészségre ártalmas voltuk miatt beszünteti őket. A történet elején már a tönk szélén áll. Három ifjúkori jóbarát alkotja a dzsentrivel szemben álló pozitív erőket. esetlen szégyenlősséggel párosult rámenősség. "valóságos kis Paradicsomot") . Velkovics Mihály a polgár jellegzetes átmeneti típusát személyesíti meg: becsületes. a miniszterelnök barátja. de "most kukoricát morzsolnak otthon". az alakoskodás és a pózok nagymestere. szellemének és erkölcsi világának megtestesítője. őt is megigézi Tóth Mari bája. Amerikában dollármilliókat szerez a sóspereccel és a köménymagos kiflivel. A sziklaszilárd erkölcsű Storm ezredes német. a lelkifurdalás olykor megingatja. az ellenfelet pontosan ismerő "üzletember". hogy azután ő pénzelje Feri hozományszerző akcióit. sőt ő is nemességet szerez.csattan fel Kozsehuba javaslatára). hozzáadják Noszty Vilmát. de hat rá a dzsentri vonzásköre (csak. a trencséni kaland az ő korrekt eljárásával záródik. a gyárost és vendéglő-tulajdonost ismerjük meg. ő még ellenfelénél is aljasabb. hogy a Noszty család utolsó szalmaszálként belekapaszkodjék. jótékony adományai megadják neki a társadalmilag . neki magának már "le van foglalva a fizetése". az őt milliókhoz segítő Amerikából hazaköltözik. téglagyárat. Kopereczky jellemvonásai: tanulatlanság. gyakorlatiasság. a sörházbeli kuglizás. szükség esetén "bámulatosan melegítő. ™nerejéből emelkedik fel. mint a feleségére). rokonszenves hangja volt" stb.nem oly mértékben. ("Mutatósan tudott költeni". Különc dzsentri Kopereczky báró. gőzmalmot.majd gyors döntéssel. de megőrzi szellemi és gazdasági függetlenségét. de akkor süllyed a legmélyebbre. Eszményített figura. Ide tartozik a költekező udvarlás is. Közhasznú. krapeci birtoka csupán "kétezer hold hozzáférhetetlen erdő" és egy veszteséges szántóterület. amikor ennek ellenére végigjátssza az alattomos szerepet. és a befejezésben is kulcsfiguraként lép fel. Gyárakat létesít ("kockagyárat". mint a nagyszabású vállalkozásokban. Nyersen realista. és az élősködő életvitel fenntartását célozza. A Nosztyak közös vonása a gondtalan életélvezet: a kártya. szeszgyárat. és a huszárhadnagy ezzel indul el a lejtőn. mert itt "százszor nagyobb boldogság az élet". A dinasztia érdekeinek. a dorbézolás. Itthon földbirtokos lesz (a rekettyési uradalom tulajdonosa). önzetlen. sikeresen gazdálkodik.) A színlelés. a kézműves munkában éppoly tehetséges. Annyi pénze azonban még van. mely egyúttal a megkaparintható vagyonok behálózására irányul. Az "őseinek valamikor pallosjoga volt".

szüreti mulatságról életképet. a kedélyes mese.Hiszen éppen az a jó. A színes karakterek egyike pl. a társadalmi élet jellegzetes eseményei közül pl. Tóth Marit lesve). s azok szárnyakká válnak azon nyomban. máskor sejtető párhuzamként Noszty Feri látja meg. igaz embersége. Koleszár Mária. rózsám. Az elbeszélő művészet és stílus alaprétege az anekdotázás.") Tóth Mari táncáról olvasva Noszty Feri lélekállapotát is átérezzük: "meglendíti piciny lábát. Az egyik legnagyobb társadalmi problémára. Költői színekkel fest tájképet pl. széles gesztusokkal ("Abban az időbenÉ"). azaz szlovákok. A dzsentri mellett nagy szolgálatot tesz a minden hájjal megkent. még ha bunkóval vernék is vissza. az otthon pipázgató konzervatív "haragszik a zsidóra. a csattanót ("Engem itt senki se ösmer. A fiatalok szerelméről: "mikor annak az ideje van. A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth írásművészetének csúcspontján született meg.")." . többször előfordul (Kopereczky tőle tanulta a szövést. "liberális és szangvinikus. A humorból kibomló szatíra mellett idill. de azért nem tud ellenni nélküle". Saját vasszorgalmából és tehetségéből megteremtett anyagi biztonsága. Mikszáth kedveli a sarkítást. Máskor népdalban szólal meg Noszty. jogállamot és egyenlőséget ordít". Gazdag élettapasztalat sűrűsödik a regényben. a magyarországi nemzetiségek (tótok. a szemembe"É). Allegorikus betét a rókacsalád epizódja is. Somlyó hegyéhez érkezve. hogy Mikszáth nem kommentálja Noszty Feri vérlázítóan cinikus zárómondatait." Az író is közbeszól olykor: "hiszen a pénznek nincs esze (pedig dehogy nincs)". Mikszáth stílusának fontos részét képezik a tömörített. ("Milyen szertelen a szerencse! Gyereke születik a Kopereczkynek. Bubenyik. ahol nem látták. szentenciaszerű mondatok. új költség. egy csomó hitelező pedig káromkodott. de mindjárt lehagyít az Isten egy nagy jövedelmet a prágai szeniorátussal. úri svihák és egyéb típusok.hasznos polgár öntudatát. A szabad függő beszéd is az író kedvelt eljárása: a szóbeszédet is így szövi be. beiktatási ceremóniáról és megyegyűlésről kapunk (karikírozott) tablóképet. a tót dajka (a folklór élő voltát illusztrálja vele Mikszáth). de a hang és a nyelv rendkívül változatos. sokszínű világ . a párhuzamba állított ellentétet ("Velkovics Rozália sírt. sőt vészterhes. valamint németek és románok) helyzetére is felhívja a figyelmet. száll. száll. zsánerrajz. romantikus cselekményszövés. különc alak. kijön a fű a földből. A főmotívum képi illusztrációja a hálóját szövő "pók". körültekintő óvatossága és családapai felelőssége segíti hozzá a dzsentri legyőzéséhez." A nemzeti sajátságokról: "Minden egyes magyar hazafi két emberből áll". a szerelmi hévtől elragadva ("Nézz. hétpróbás komornyik. a másik magára öltve "a közgyűlési atilláját" politizál. ismeretlen világokon át. ahol hallották"). a tizenkettedik fejezetben. A végkicsengés viszont éppen attól lesz elgondolkodtató. tiszteletet parancsoló életismeret.

jelenik meg az anekdotafüzérből kibomló szerves nagyregényben, oldott élőbeszédszerű előadással, hangulati árnyalatok váltakozásával, derűs és bájos epizódok sorát lezáró, komor kicsengésű csattanóval. CSEHOV Sirály (1896)

Az életben az emberek nem lövik agyon és nem akasztják fel magukat minden pillanatban, nem lesznek szerelmesek és nem mondanak örökké bölcseket. Idejük nagy részét evéssel, ivással, nők vagy férfiak utáni hajkurászással és ostoba fecsegéssel töltik. Ezért ezt kell bemutatni a színpadon. Olyan darabot kell írni, melyben az emberek nem azért jönnek, mennek, ebédelnek, időjárásról beszélgetnek vagy kártyáznak, mert a szerző úgy akarja, hanem mert ilyen az élet. A színpadi életnek is ilyennek kell lennie. (CSEHOV) Egyfelvonásosok és vázlatosabb többfelvonásos kísérletek (Platonov,1881; Ivanov,1887) után a Sirály nyitotta meg a nagy Csehov-drámák sorát. Az 1896-os pétervári ősbemutató "szörnyű sikertelenséggel" zárult, de a moszkvai Művész Színház társulata, amely "fellázadt a régi játékstílus, a teatralitás, a hazug pátosz, a deklamáció, a mesterkéltség, a sztárkultusz ellen" (Sztanyiszlavszkij), 1898-ban sikerre vitte a darabot. A Sirály tragikomikus művészdráma, "ripacsok és művészek sorstragédiája, ironikus-keserűen szomorú komédiája" (Almási M.). A tudatosan objektivitásra törekvő szerző egyetlen olyan műve, melyben szubjektív problémái is megjelennek; a Sirály Csehov legszemélyesebb vallomása. Az író tisztában volt azzal, hogy - a történet hagyományos elemei ellenére is - új korszakot nyit a dramaturgia történetében: "Elég szívesen írom, noha sokat vétek a színpad törvényeivel szemben. Komédia, három női, hat férfi szereplő, négy felvonás, tájkép (kilátás a tóra); sok beszélgetés az irodalomról, kevés cselekmény, öt pud szerelem." (1895. okt.); "Forte kezdtem, és pianissimóval végeztem, a színpadi művészet minden szabályával szemben. Kisregény lett belőle" (nov.). A cselekményességet a lélektani ábrázolás, a líraiság, az új atmoszféra, a megfoghatatlan hangulat, a "víz alatti áramlás" (Ny.Dancsenko) helyettesíti; az akciókat társalgás, a poénos dialógusokat a

szereplők szaggatott beszédmódja váltja fel. Ťgy Csehov a Sirálytól kezdve "a cselekvés műfajában kialakította a cselekvésképtelenség, egyszersmind a cselekvésképtelenséget a fájó bizonyosságig panaszolni, elemezni kész számadáskényszer, önelemzés drámai formáját, röviden szólva: az értelmiség ábrázolásának megdöbbentő drámafoglalatát" (Elbert J.). A műben egyetlen család köré csoportosuló kis közösség viszonyrendszere, szituáció- és beszélgetéssorozata tárul fel. Az életképszerű jelenetekből komponált mű helyszíne Szorin vidéki birtoka (tó, fasor (I.), virágok, krokettpálya (II.), ebédlő (III.), dolgozószobává alakított szalon IV.). Az első három felvonás keretét Arkagyina és Trigorin egyhetes nyaralása (és végül elutazása) adja. A (két évvel később játszódó) IV. felvonás néhány órás találkozójának apropója Szorin betegsége: miatta látogatnak le ősszel Arkagyináék a birtokra; ekkor tér vissza (a Polina ajánlata elől elmenekült) Dorn doktor is, és egy villámlátogatásra Nyina is. Hagyományos, információközlő expozíció nincs; az első jelenetben éppen a színpadot ácsolják, mely - a tóval együtt - fontos hangulati elem és szimbolikus jelzés (a záró felvonásban törött és lepusztult, "mint egy csontváz"). Az alaptónust már a nyitó dialógus "miért jár mindig feketében?" kérdése megadja, majd a beszélgetések megjegyzéseiből gyorsan tisztázódnak az alapszituáció viszonyai. Az első felvonás "darab a darabban" jelenetét feszült dialógus vezeti be: az egyébként is hamleti szituációban Arkagyina (fensőbbrendű színészi gesztusként) Shakespeare-t idézi, mire a fia "visszaidéz", s a Claudius-Gertrud viszonyt anyja kapcsolatára vonatkoztatja. Az előadást - a fegyelmezetlen közönség reagálásai és Arkagyina minősítése ("dekadens izé") miatt - Trepljov sértődötten leállítja, a kiélezett szituáció viszont alkalmas a művészetről vallott felfogások ütköztetésére és a kapcsolatok tisztázására, így a jelenet (mindkét szinten) fordulópont: Nyina Trigorint választja (és majd színésznőnek szökik), elhagyott szerelmese, Trepljov pedig az írásnak szenteli magát. A megváltozott viszonyok hatásai derülnek ki a a következő két felvonásban. Miközben együtt unatkoznak, pecáznak, beszélgetnek, Trepljov először lelő egy sirályt (II.), majd (a két felvonás között!) öngyilkosságot kísérel meg (III.); Mása eldönti, hogy férjhez megy a tanítóhoz; Arkagyina és az író kapcsolata meginog, majd a színésznő praktikái után újra megszilárdulni látszik, de Arkagyina féltékenysége miatt végül mégis elutaznak. Dorn "eltávolítása" dramaturgiai szükséglet: miután hazatérésekor észreveszi, hogy mennyire "megváltozott minden" - szinte második expozíciós helyzetben - őt kell informálni a (két felvonás közt eltelt) két év eseményeiről. Ťgy a záró felvonásban utalásokból értesülünk "a hazulról megszökött" Nyina

életének eseményeiről: kapcsolatáról Trigorinnal, gyermeke haláláról, küzdelmes vidéki színésznősködéséről - ez az epikus és naturalista anyag-lehetőség nem kerül színre, csak a társasjáték feszültségteremtő, sűrítő jelenete: a rendszeresen bemondott számok kopogása még szaggatottabbá teszi a társalgást; az üres csevegésben, szinte mellékesen, szó esik Trepljov íróvá válásáról is - aki éppen öngyilkosságra készül a szomszéd szobában. Minden felvonásban meghatározó egy-egy színpadi vagy színpadias jelenet: az előadás, Nyina első fellépése után (I.) Arkagyina bohózatos magamutogatással fiatalságát bizonygatja Másával szemben (II.); majd megkoreografált, hatásos, hízelgő szereplésével - Trigorin visszahódítására - mesterségbeli gyakorlatát is igazolja (III.), végül újra (a már színésznővé érett) Nyina kap nagyjelenet-lehetőséget: vallomásával tapasztalatait összegzi (IV.). Ugyanígy szerkezetalakítók a sejtetésekből, utalásokból kibomló, ismétlődéssel fokozó hatású akciók is: Arkagyina Maupassanttanácsokat olvas fel arról, hogyan kell "megtartani" az író-szeretőket, majd ezt a receptet követi (Trigorin meghódításakor) a kezdetben naivnak látszó Nyina előbb még ösztönös hízelgésével, később már céltudatos faggatózásával az író pályájáról, sikereiről (II.); a lány először félt az író jelenlétében színpadra lépni, aztán szinte lerohanja; (Nyina sikere után Arkagyina kénytelen "visszaszerző" jelenetet rendezni); Trepljov először csak felveti önsors-párhuzamát a lelőtt sirállyal (II.), majd eredménytelen öngyilkossági kísérletét (III.) végül halállal végződő követi (IV.). A drámai szituációt a Trepljov által szeretett és a Trigorinba szerető Nyina teremti meg, mert így alakul ki az elérhetetlen, viszonzatlan, sokféle tónusú szerelmek sora: Medvegyenkó Mását, aki Trepljovot, aki Nyinát, aki Trigorint szereti, aki viszont változékony, de elválaszthatatlan kapcsolatban marad (az őt úgysem engedő) Arkagyinával. Az öregek sorsában, mellékszálként, hasonló a végeredmény: a Samrajev-Polina-Dorn doktor lánc vége Arkagyina lehetne (mert a szabad, bohém orvost persze vonzza a vele is kacérkodó színésznő); a IV. felvonásban pedig még az öreg Szorin is bevallja, hogy ő is vonzódott Nyinához. Mivel azonban "az élet Csehov szerint nemcsak szenvedés, hanem könyörtelenség is, a szenvedő ember éppoly kegyetlen másokkal, mint önmagával szemben, minden szenvedés mások sorozatos szenvedéseit idézi elő" (Schöpflin A.), így a "ki kit szeret" lánc visszafelé haladva a "ki kit gyötör" sorozattá válik. "Cselekményhelyettesítővé" lesz a beteljesületlen szerelmek polifón rendszere, gyakran párhuzamos szerkesztéssel: pl. Mása anyjának, Polinának ironikus-komikus reménytelen vonzalma a doktorhoz, és érzelemmentes házassága (a nem hozzá való) Samrajevvel lánya életútjának előképe, sorspárhuzama - de Mása reménytelensége már inkább tragikus színezetű.

Mindenki szerelmével is és önmagával is küszködik: erre a "belső konfliktusrendszerre" épül a művészdráma: két író, két színésznő - két művészgeneráció és művészetfelfogás ütközik. Mesterségük életformájukat is meghatározza, a "profik" hétköznapi élete és szakmája (Arkagyina, Trigorin) már szétválaszthatatlan; ezt az utat járják majd később a pályakezdők (Trepljov, Nyina) is. A művészek (vendégek vidéken!) legalább önmegvalósítók; az itt élők viszont teljes zsákutcában vergődnek. Az értékvesztett lét az elmaradott vidéken szegénységben, mozdulatlanul - értelmetlen és kilátástalan: Mása nem dolgozik, Medvegyenkó kiszolgáltatott tanító, Szorin hosszas hivatalnokoskodás után nyugdíjazott beteg - nincs is lehetőségük a változtatásra, így még több idejük marad az önsajnálatra. A vidéken élő fiatalok (22, 23, 25 évesen) "öregebbek", mint a középkorú művészek. A szakmai és szerelmi összeütközéseken kívül a viszonyokat bonyolítják a háttérben is (Nyina-apja, Mása-apja), az előtérben is (Arkagyina-Trepljov) zajló szülő-gyerek konfliktusok. A Sirályban nincs főszereplő, egyformán lényeges minden alak bármelyikük életútja egy-egy kibontható, tragikus sors. Ismerik egymás kapcsolatait, mindenki részt vesz mindenki életében, "mindenki boldogtalan, mindenki vágyakozik, mindenki szeret, és mást szeret, mint aki őt szereti É félemberkék találkoznak egymással." (Kosztolányi). Az önmegvalósítást a művészi alkotás jelenti, magánéletükben viszont a művészhősök is kudarcot vallanak - a szerelem csak fájdalmak forrása. Az öregedés ellen keservesen küzdő, a színésznők és a hiú nők negatívumait sűrítő Arkagyina banális, közhelyes társalgó, hisztérikus túljátszó; minden szituáció egy-egy próbalehetőség számára. Felszínes egoista, csak saját sikerei érdeklik (önzésének része nevetséges fukarsága is). Környezetével lekezelő vagy túlzóan kedveskedő, fiával viszont elutasító, hideg, kegyetlen. (Végtelen kártyázás és "iddogálás" közben könnyedén jegyzi meg, hogy "nincs ideje" fia műveinek elolvasására.) Trigorin középszerű, de jó technikájának köszönhetően sikeres, ugyanakkor zárkózott, nehezen kommunikáló, hízelgéssel meghódítható, hiú író (csak saját művét olvasta a folyóiratban, a fiúét fel sem vágta). Minden életjelenség téma a számára, kapcsolatait is tapasztalatszerzésnek tekinti. Erkölcstelen, gátlástalan jellem; gyengesége, kényelmessége tartja Arkagyina mellett. állandóan robotoló, anyaggyűjtő íróként örökké elégedetlen saját magával vallomása (II.) csehovi önportré. A mindig szereplésre kész, "comme il faut" Arkagyina a színjátszást, a minden látványt, jellemet, helyzetet cédulázó író az irodalmat keveri az élettel. Trepljov állandó szeretethiánytól szenved; anyjához ambivalens a viszonya: gyűlöli és rajong érte. A két beérkezett, sikeres művész (a "rutinos iparosok") mellett kísérletező kezdő: menekül az elcsépelt "jólmegcsináltságtól"; újromantikus lázadó: "Nem olyannak kell

ábrázolni az életet, amilyen, [É] hanem olyannak, ahogy álmainkban megjelenik", de mindenáron "új formákban" (I.). Az évek során fejlődik, művészi válságából megtalálja a kiutat, gyökeresen átalakul művészetfelfogása: "nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad lelkéből az írnivaló." (IV.) Magánéleti problémája viszont - a megjelenő Nyina végérvényes szakításával (aki még mindig Trigorint szereti "kétségbeesetten") és a lány azonnali elutazásával teljesen megoldhatatlan. (Nyina az első felvonásban a két férfi közül írót is választ: Trigorint csodálja, falja a műveit, Trepljov darabját nem érti, mert "nincsenek élő alakjai" - és "nincs benne szerelem".) Nyina az egyetlen szereplő, aki képes változtatni sorsán; (naiv, külsőséges, átlagos kispolgáriságából indulva) küzdelem és szenvedés árán lehetőséget teremt magának az önmegvalósításra. Utolsó feltűnésekor még bizonytalan, hogy megtalálja-e az igazi művészetet, de ekkor már hisz saját művészi igazságában. A művészdráma a Hamlet-párhuzamon kívül is "irodalmi" - Zolát, Turgenyevet, Tolsztojt emlegetik -, Nyina végül "tolsztoji" életfilozófiát talál magának: "nem a hírnév, nem a ragyogás a fő [É] hanem az, hogy tudjunk tűrni. Tudd viselni a keresztedet, és higgy! én hiszek és már nem fáj úgyÉ"; Trepljov kitörése - "megcsókolom a lába nyomát" pedig Dosztojevszkij-reminiszcencia (l. Bűn és bűnhődés). A középponti sirály-szimbólum képzettársítások során át teljesedik ki, és meghatározza az atmoszférát. Először a hazulról elszökdöső Nyina egyszerű hasonlatában jelenik meg a kép (őt "úgy vonzza valami a tóhoz, akár a sirályt") - s aztán hófehérben játszik a tavi színpadon. A madár lelőtten, tárgyként először Trepljov előreutaló (a lelövés gesztusában megnyilvánuló) szimbolikus önmegjelenítése - Nyina ekkori éretlenségének jele megjegyzése: ő "nem érti az ilyen szimbólumokat". Trigorin számára a madár is témalehetőség, de már a lányhoz hasonlítja és jelképesen kapcsolatukat vetíti előre: "egy tó partján gyermekkora óta él egy fiatal lány, olyan, mint maga, szereti a tavat, akár a sirály, és boldog és szabad, akár a sirály. De véletlenül jött egy ember, meglátta, és unalmában elpusztította" - viszonyuk ellentmondásosságát sejteti a kép. Az elutazás előtti búcsúzási jelenetükben - még kapcsolatuk moszkvai kibontakozása előtt! Trigorin már múltként, lezárult emlékként jeleníti meg, újra jelezve a tragikumot: "olyannak látom majd emlékezetemben, amilyen azon a verőfényes napon volt, egy héttel ezelőtt [É] beszélgettünk [É] a padon meg akkor ott feküdt a sirály".) Bukásai után Nyina, már tragikus önszimbólumként, ,Sirály' néven írja alá leveleit, és zavaros-felkavaró záró monológjában is így emlegeti magát. Az író hajdani cinikus megjegyzésének bekövetkezte addigra már megértette vele a szimbolikus jelentéseket - ekkor levelein Trepljov ironizál. A fiú öngyilkos pisztolylövése pedig éppen akkor hallatszik a háttérből, amikor Samrajev előhozza Trigorinnak az általa kitömetett, de már rég

szövegek (pénz-motívum) is tragikus sorsokat rejtenek. óvatosan fejtette le az életről annak ezernyi finom rétegét. nyíltan vall apjáról és Trepljov iránti szerelméről Dornnak . Ezek a rétegek izgatták.szereplőivel . még Szorinból is megszólal a tragikus öngúny (IV. jellemek. Arkagyina kínosan erőlködik. pl. de egy kicsit hagyja leleplezni saját magát is. amelyben az ügyesség olyan mesterien rejti szem elől a kiszámítottságot. durva stílusa már teljes lesüllyedésének jele.)". A sirály fizikai valóságában és egyre gazdagodó jelentéseivel egyszerre hat. másról beszélnek (pl. miért akarta főbe lőni magát Konsztantyin. színházi pletykákon csámcsogó . árnyalja a líraiságot is .).a birtokot mellesleg pusztulásba döntő Samrajev jószágigazgató nem kap felmentést. A mű részleteit Makai Imre fordításában közöljük.orvos volt. pszichológiai analízist készít.anyja (számára is rokonszenves) szeretőjének -. Mása. aki rendkívüli érzékenységgel. vallomásait ("Drágám!/ Csitt! Jönnek". hogy végül azt hisszük. Az író a Sirályban is teljes sorsokat tár fel egy-egy gesztussal. "Nincs senki. a nőknek csak "kisebb része iszik nyíltan. a többiek zugban [É] és mindig vodkát vagy konyakot". —jszerű a dialógustechnika: a szereplők elhallgatnak. de megformálatlanságával is leleplezi Trigorint. Mása tubákolása csak lázongó gesztus konyakozása. s kivételesen nemcsak a szereplőket leplezi le. tökéletesen kikalkulált és értelmes rendbe illesztette őket.") Csehov ironikus látásmódjának következtében az összetett minőségek sokféle formája működik a darab minden szintjén (szerkesztésmód.).általánosítgat is: "a nők sohasem bocsátják meg a kudarcot". (A legapróbb részleteket megfigyelő szerző . elhárítják mások kitöréseit. holott sehol semmi kulcslyuk" (Peter Brook)."az elvonttól a konkrétig zuhanó drámai mozgást a konkréttól az elvontig emelkedő lírai ellenmozgás keresztezi" (Egri P.) Az egyetlen őszinte figura.) "Csehov soha nem egyszerűen az élet egy szeletéről beszél . Trepljovból még a halála előtti pillanatban is kiütközik anyakomplexusa ("ez biztosan elkeserítené a mamát"). jelenetek. "Viszonozni nem tudom. egyedül a közhelypufogtató. Medvegyenko) is szánalmat ébresztenek elesettségükben.elfeledett madarat. (Odanyújtja a szelencét. CSEHOV . Minden megszólalásuk leleplezi belső világukat. Az ismétlődő komikus gesztusok. végtelenül csalafinta. és nem fogom megtudni. az "ebben a tóban sok hal van" kijelentés nemcsak a témaváltással.). (Arkagyina: "Most elutazom. hogy megőrizze megjelenésének fiatalos látszatát. majd elmenekül előle. kulcslyukon keresztül látunk mindent. Még a tisztán komikus figurák (Polina. (Csók)/ Milyen fa ez?". de az orvos előbb tréfálkozni próbál. a szimbolikus réteg gazdagítja a realista kifejezésmódot is. beszédmód stb.

és egyszersmind egyszerű is. de semmi sem oldódik meg. csak váz" volt. megöregszik". Ha ebédelnek. A darab cselekménytelenségének. pirogevés. de közben éppen megteremtődik a boldogságuk. szerepek nélküli. akkor csak ebédelnek. hétköznapiságának illusztrálására zanzák sora született. "eljátszhatatlan. csak utalásokból álló" szövegnek tartották. hanem dráma. mégse novella. állandóan vitázott a színház vezetőivel. ilyen összefüggőnek [É] a legnemesebb realizmus bűvös eszközével. A szerző. a Kosztolányi-variáció pedig a következő motívumokat emeli ki: "három moszkvai lány története. Cselekmény nem mozgatja a darabot. miközben rövidítette a dialógusokat. hogy kettesben csak ritka pillanatokra maradhatnak a szereplők). mégse kisregény. (KOSZTOLáNYI DEZSő) A nagy Csehov-drámák között a Három nővér az egyetlen. mint az életben. kiábrándul. kevés a történés . vendégfogadásra berendezkedett Prozorov-házban az állandó jövés-menés. A nyitó jelenetből kiindulóan egyetlen elkomoruló folyamatnak tűnik a négy felvonás hangulat. a pénzük is megvan a vasúti jegyre. Csehov meghatározta. aki vidékre kerül. és ők is boldogtalanok. legrejtélyesebb darabjának tartják. a mű arról szól. — jszerűsége miatt bemutatásakor a moszkvai Művész Színházra nehéz feladat várt: az első változat a színészek szerint "nem darab. legyen ugyanolyan bonyolult. lehetőségük van rá. [É] csupa jelképÉ a valóságot csak egy nagy költő hazudhatja ilyen tömörnek. láthatóan. A férfiak nem dolgoznak.és .Három nővér (1901) Az élet is elmegy. komikus tónusát hangsúlyozta a tragikus-szentimentális játékstílussal szemben. Mindenki boldogtalan. az élet nem adhat mást. hogy "mindaz. és boldogtalanok. de a nők dolgoznak. a mű ironikus. a poénokat. kártyázás közben szinte észrevétlenül változnak a sorsok (úgy. Külsőleg. ott csöndesen elszárad. de a végén mégsem mennek el". ezt "az értelmes élet utáni meddő sóvárgást" legkomorabb. teázgatás. hogy "három tábornoklány Moszkvába akar utazni.a cselekmény maga a társasági élet. Csehov tudatosan kerüli a látványos akciókat. Elza Triolet szerint pl. a csúcspontokat." A nyitott. a fiatalság. vagy az életük éppen tönkremegy. melyet "dráma"-megjelöléssel látott el a szerző. hogy az "érdekesség" ne vonja el a figyelmet a rejtett tartalmakról. Minden elmúlik. ami a színpadon végbemegy.

) A felszínen. a felvonások között a család kisemmizésének folyamata zajlik.egyetlen pisztolylövés.a moszkvai álmok. hanem elhatárolódásuknak. pálinkával.) keresztül a párbaj és a katonák áthelyezési napjának deléig (IV. Szoljonij aktív tette . A családi ház nemcsak valós helyszín. mérges pletykával teszik változatossá az életüket. majd kisemmizésüknek szimbóluma is. "drámaiatlanul". . (A mű. a feleségek megcsalják a férjüket [É] ez a romlott levegő megnyomorítja a gyerekeketÉ". életvitelükkel. pereskedéssel. családjával vidékre. évfordulóján kezdődik. ideköltözésük 11. zenei kompozícióban. kártyával. az apa temetésén hallott búcsúztató katonazenére való emlékezéstől a búcsúzó barátokat kísérő. tervszerű akciósorozat.a felforgató Natasa pedig már a kert átalakítását tervezi. eseménytelenül csak a vegetálás látszik. Andrejnek meg Csebutikin tanácsolja. de összemosódnak az idősíkok: a felvonások . A közönséges. mint Andrej kártyaveszteségeiről és eladósodásáról.pillanatképekben megjelenített négy életút-állomása: a még derűsnek. Mása "sem teszi be többé a lábát" a házba. A "lappangó" cselekményt. a kultúrát. ábrándjaikban a szépséget.) és a tűzvész éjszakáján (III. felvonás). majd a negyedik felvonásra már kikerülnek a kertbe. sivár környezetet gyerekei szinte száműzetési helynek tekintik ("nincs egyetlen csak egy kicsit is jelentékeny ember [É] nehogy elpusztuljanak az unalomtól. vágyak és a realitás ütközése az atmoszféra alapja. stílusukkal próbálnak védekezni. —gy emlékeznek. halkuló katonazenéig tart. a színfalakon kívül. Andrej).) az elrontott farsangi esten (II. a darab egyik vezérszólama.a záró jelenetben a hadosztály elvonulása és a báró halála a Prozorov család magára maradását jelenti. vidámnak ható névnapi ebéd életképétől (I. A mélycselekmény változásait az egyre szűkebb belső terek is jelzik: Natasa közös szobába költözteti Olgát és Irinát (így a szalon helyett ebben a zsúfolt zugban játszódik a III. a távoli háttérből. hogy "meneküljön innen messzire" . az életet jelenti a lehúzó környezet ellenpontjaként . egyben az apa halálának első. érkezés. erről szinte mellékes utalásokból értesülünk ugyanúgy. Olga a dadával állami lakásba. a rejtett tragédiát szimbolikusan jelzi a darab tere is: amikor tizenegy évvel korábban Prozorov tábornok "megkapta dandárját".).és távozás-motívumok adják a keretet: Natasa és Versinyin bekerül a társaságba: ez a változás (Andrej nősülése és Mása fellobbanó szerelme) teremti a drámai szituációt. menekülésük csak vágyaikban fogalmazódik meg. Irina albérletbe menekül ("legalább nem kell Protopopovval találkoznia".Tuzenbach megölése ."mintha csak tegnap" hagyták volna el a fővárost. mélyen. aki benn otthonosan zongorázik). "egy kormányzósági városba" került. Natasa tevékenysége döntő változást okozó. a Moszkva-motívum. A mű kompozícióját meghatározza a többsíkú időszerkezet: a darab Irina névnapján.

az uram kollégái közt. a távoli muzsika. vitákkal (l. felejtenek. hogy elutaznak. Filozofálgatásaik állandó tárgya az eszményített múlt és a távoli jövőbe vetett hit. végül a tanítástól reméli. mint Csehov minden érett művében. Lemondanak terveikről (Andrej az egyetemi tanárságról). "Minden oldal az élet benyomását kelti. hajnal. az valóságos kínszenvedés nekem" -.gesztusa jellemét is minősíti. láthatjuk.emléktárgyat. Irina (reggel kilencig ágyban heverészve) a munkában látja a boldogság megtalálásának lehetőségét.) Ugyanakkor egyetlen napba sűrítettnek tűnik a drámai jelen hangsúlyosak a felvonásidők (dél. Irina váltogatja munkahelyeit. a közbeszólások. tanári. A szereplők itt is. ill. párhuzamos sorsok villanásnyi képeiben jut el a katarzis nélküli lezárásig. aztán gyorsan kiábrándul a sürgönyhivatalnokoskodásból. Irina olasztudását felejtette. Csebutikin orvosi ismereteit. amikor Irina először jelenti ki tényként. ez minősíti az ő szándékait is. banális beszélgetésekkel. felhívás gondolkodásra" (Peter Brook). Műveltek.a virágváza felborul. csehartma-cseramsa) töltik napjaikat. végül egész életük feleslegessé válik. Az "intarziás" felépítésű mű hagyományos expozíció nélkül. a lányok fogynak. jelzik az idő múlását a szerzői utasításhoz képest: "negyed kilenc van". Olga igazgató lesz. a szavak. úgy bomlik ki előttünk ez az élet.az illúziók nyelvén lépésről lépésre minden egy életszelet teljes illúzióját teremti meg [É] minden egyes megszakítás apró provokáció. feladatuk. a katonai. nincs céljuk. mint Feydeau drámái . Szenvednek helyzetüktől. Ha alaposabban szemügyre vesszük a drámát. hivatalnoki munka nem elégíti ki a (csak saját benső világukban élő) figurákat. sejtetnek: "fél egy van". Csebutikin óratörése szimbolikus: akkor ejti ki a kezéből az orvos . de már ott van előtte a fejfájós Olga és a komikus Kuligin pedagógiai pályájának eredménye s Mása véleménye: "Mikor tanárok közt kell lennem. vágyaikról (elutazás). a búcsú . hogy hasznosnak érezheti magát. pótcselekvésekben. . a tűzoltóautó a legjobb pillanatban süvít el a ház előtt. főszereplő és rezonőr nélkül. egy-egy pillanatnyi "őszinteségi roham" . értékesek. Andrej hízik. locsognak: "két percet siet".az éppen a mamától maradt . mintha egy magnetofont kapcsoltunk volna be.szimbolikusan tavasszal kezdődik és ősszel zárul a mű. A feleslegesség és a felejtés motívuma állandóan visszatér: Mása zongora-. passzivitásban élnek. a belépés. Mása kibontakozó szerelmének állomásait éli végig. A mozdulatlanságban ironikusnak hat az állandóan visszatérő óramotívum (emlékeznek: "akkor is így ütött". este. oly mesterien.). dél). Versinyin állandóan az óráját nézi a búcsújelenetben . azaz a párbaj ideje. Szövegek és gesztusok ismétlődése. Testi-lelki-szellemi leépülésük folyamatos értékvesztés. hogy véletlen egybeesésekre épül. de csak álmokkal pótolják életük hiányait. Natasának két gyereke születik. vidéki középosztálybeli-értelmiségi csoportképet alkotnak.között csaknem öt év telik el (öregszenek.

titokzatosnak látszó százados is szerencsétlen. és a jelen lehetőségeit ragadja meg: férjéből. gesztusai kispolgáriasodását jelzik (nagyságos úrnak szólíttatja magát). A mű második felére elkártyázza a vagyonukat. amihez abszolút ellenpontként szerveződik Natasa élete. Minden szoba zöld. végül csak a helyi elöljáróságon lett tisztviselő és "begyöpösödött" (Irina). A magát lermontovinak valló. aztán fokozatosan veszti el kedvét és reményeit. ("A háromfajta magatartás az asszonyi élet három lehetősége: metaforikusan . de reménytelen szerelme fokozza agreszszivitását. Olga rábeszélésére a magány (Olga) és a szerelem nélküli házasság (Mása) alternatívájából választva kényszeredetten beleegyezik esküvőjébe a báróval. Vele ellentétes nézeteket és jellemet mutat a derűs Tuzenbach pesszimistább jövőképe.azért leleplezi szerepeik. hogy a darab egyetlen nap és egyetlen .) Minden sors egy-egy . a kiúttalanság atmoszféráját Ingmar Bergman a következő vízióval érzékelteti: "egy zöldszín világ tűnik elő. neveletlen ember van". így végül (magányos tanárságában) már csak Olga életlehetőségei állnak előtte. de ezt Szoljonij megakadályozza. Irina boldogan ábrándozik a jövőről. Mása feleség. elhamarkodott házasságából kiábrándultan veti bele magát a többéves Versinyin-kapcsolatba. és kialakított pózai. A színhely voltaképpen egy akvárium. kellemetlen. pusztuló sorsokat.) Az egymás mellett vergődő. Andrej egyetemi tanárnak készült. Csebutikint még a mama iránti hajdani (szintén reménytelen) szerelem fűzte a családhoz. hogy rátukmálják az igazgatóságot.a polifon szerkezetben egymás hatását fokozó tragikus "szál": a teljes élet megvalósítása lehetetlen a boldogtalanul vergődő hősök számára. féltékeny Szoljonij lelövi. folytatja életét Kuligin mellett. de a kötekedő. A szereplők . Olga már az indításkor a múltba fordult. tenyérizzadása).a "legúribb. nem is reménykedik házasságban (pedig "ő szeretné az urát"!).asszony történetét mondja el". [É] Vagyis: Csehov eljátszik azzal a formai-kompozicionális lehetőséggel.egyetlen asszonysors három variációja. Almási M. csak unatkozik. mert a "civilek közt nagyon sok durva. végül visszaáll eredeti helyzete. legjobban nevelt" -.fiktíven megháromszorozódott . és az évek során csak újságot olvasó. a katonai semmittevésbe beleunt báró leszerel és dolgozni készül. maszkjaik mögötti valódi énjüket. Versinyin öngyilkos hajlamú felesége elől menekül szerelmi kalandokba és a 2-300 év múlva beköszönő új élet illúziójába. legfinomabb. groteszk figura: durvaságaival félénkségét leplezi (l. nem dolgozik. nihilista alkoholistává vált. de utópisztikus filozofálgatásának bőbeszédű ismételgetésével leleplezi saját ürességét is. a háttérben tanári pályájának alakulását látjuk: helyzete csak annyiban változik. (Pedig Mása szerint a katonaság értékhordozó ebben a környezetben . A kék-fekete-fehér kompozícióban megjelenő nővérek sorsa is a teljes reménytelenségbe tart (bár még fiatalok: 20-28 évesek).

s a már összeköltöztetett lányok elmenekülnek előle. Elválásukkor (IV. erre "szamárság" és "ugyan. indulásra kész. kapzsi Natasa. Mindenki csak önmagára figyel." Az egyetlen "felemelkedő". lehetetlen a kommunikáció. szó. nem is ember [É] nem értem. az előtérben az Irinának tett vallomások hangzanak el. szándékosan gonosz figurája. de ezek a szavak magányossá teszik azt.Csehov nem tűri az érzelgősség megjelenését. Mása éppen indulni készül.) a türelmetlen.) A háttérben Natasa ügye bonyolódik. alacsonnyá és vakká teszi. miután "meggyón" testvéreinek. III. (Az elnéző férjek. Nincs lehetőségük meghitt együttlétekre: az első találkozáskor csak Mása szinte észrevétlen gesztusai jelzik. Mása búcsúcsókja tragikomikus szituációban. Csehov legnegatívabb. Minden gesztus. a viszonyokról az egész társaság tud.") A szerelmekről. Mása. I. Szondi).) Eleve ellenszenvesnek ábrázolt gyermek. kérem" a hallható "reagálás".pont az őt aggódva kereső Kuligin elől. ("Van benne valami. de megismerkednek. a ruhaöv-motívum szimbolikus ismétlésekor már ő minősíti Irinát "egyszerűen ízléstelennek.néhány kettesben töltött perc alatt.). jelzés önmagán túlmutató jelentőségű (l. reagál egymásra.) A következő állomás Versinyin nyílt vallomása a . ill. Andrej. vissza kell fojtaniuk a kitöréseket.). ami kicsinyessé. és nem vehető könnyen észre ebben a párhuzamos monológ-rendszerben. s elhagyja az akváriumot. el akarja kergetni a dadát. "felteszi a kalapját". majd a jövőről szóló filozofálgatás alatt . A lények mind lassabban mozognak. majd éppen Kuligin lép be. becsületes" asszonynak mondogatják feleségüket.szinte halak. óráját néző Versinyin "hosszú lassú csókját" a végig jelen levő Olga állítja le ("elég márÉ"). aki kimondja őket" (P. de ekkor rögtön belépnek Irináék (II. tevékeny szereplő a műveletlen. minek [É] szerettem valamikor". a szereplők "nem engedik be a másikat saját zárt világukba" (Bécsy T. mintha gyújtogatott volna". "a szavakat társaságban mondják ki. töredékes társalgásban nincsenek válaszok. "derék.finom rezdülésekből megkomponált . Mása kalapja). valami állati. Olga asszisztálásával történik . Nem.) Csehov megújítja a dialógustechnikát: a szaggatott.és rendszeretete. Andrej és Kuligin. de még a legkisebb mozzanatok is az ő hatalmának megerősödését jelzik (pl. Hibás franciaságát kinevetik. "úgy megy.az egyetlen olyan akció a műben. s Mása. takarékoskodása álcájában átveszi a házban az irányítást. Vonzalmuk kiteljesedésének jelzése a dúdolás (játékosnak tűnő) felelgető folytatása (III. az élet megáll. elküldi az álarcosokat. Mása "leveszi a kalapját" és marad ebédre. a kívülről felhangzó "tram-tam" hívására el is tűnik . hogy az őrnagy felkeltette az érdeklődését (amikor a báró ironikusan bekonferálja a látogatót. a Mása-Versinyin szerelem alakulása látszik. amikor két ember kölcsönösen figyel. Fogy az oxigén. (A darabban az első csók ironikus helyzetben Andrej lánykérését zárta le. Néhányuk meghal. még a "hangkoreográfia" (Almási) is leleplező: Olga a Moszkvába vágyódásról beszél.) .

Natasa előéletére célozgatva (I. betenném egy serpenyőbe. A mű "stílusa a líra zenéje" (Gorkij).mindegy neki. boldog. bohóckodása már inkább pozitív gesztus. A töltelékszavak (Csebutikin. beleszólás. A szövegek egymásutánisága szinte az abszurd drámák technikáját előlegezi: "vettem egy zsebkést / doktor úr. a tea készen van /É A szoptatós babák mindent nagyon jól értenekÉ / Ha az a gyerek az enyém volna. Moszkvába megyünk / nem. I. Nevetségesek az ismétlődő gesztusok .). A mű második felére szinte valamennyien lelepleződnek: az atyai jóbarátnak tűnő Csebutikinból kitör dühöngő alkoholizmusa. IV. Poétikusságát.ajándékok. mint a drága zongora". ő viszi Andrejt kártyázni.) . boldog" önbiztatására rácsap Mása: "én pedig torkig. de ami először érdekes ("Minden szavát fel kellene írnunk". kegyetlen felelőtlensége (keze között hal meg egy asszony. segédkezik a párbajban. megsütném és megenném / durva.). torkig. Irina. neveletlen fráter! / boldog az. majd "elég. Még a lényeges. torkig"). a . előre-hátra érvényes utalások is elvesznek a folyamatos polifóniában: Szoljonij minden felvonásban fenyegetőzik Tuzenbach lelövésével. mert "egy báróval több vagy kevesebb". hogy a "lelke olyan. még a zárlatban is. Irina egoizmusa is megmutatkozik: a sok célozgatásból tudnia kell. A tragikumot legfeljebb belül élhetik át."II. aki nem veszi észre. de azok "nem hallgatnak" rá. kiderül nihilizmusa. nem jön kiÉ szóval nem mennek Moszkvába/ Cicikarban himlőjárvány dühöng / Mása. az atmoszférát.csak fokozza a sokszor már groteszk hatást. amikor mások a tüzet oltják .). Versinyin minden felvonásban elmondja kedvenc utópiáját. de Irina képtelen egyetlen biztató szót kiejteni. hány éves ön? / én? harminckettő / most majd más pasziánszt mutatok/ micsoda szél van! / már unom a telet / kijön a pasziánsz.kéri.míg egyszer aztán "boldog vagyok. Szoljonij) és az irodalmi idézetek ismételgetése. Kuligin boldogságérzését .) Még a "kis fehér madárka".Mása Puskint. összetett modalitást.) értékítéletünk persze ellenkező irányban is változik: amikor az utolsó jelenetben az addig csak "klasszikus szarvasmarha" (Kosztolányi) Kuligin megérti és vigasztalja Mását. mondja. filozofáljunk.és szövegek (Tuzenbach jó pravoszlávságát bizonygatja. Andrej hegedülése akkor is. Mása . szinte süketen beszélgetnek el egymás mellett (Mása vallani akar nővéreinek. bevágása ."Mása halkan nevet". az később unaloműző ("Ha nincs tea. A szerző iróniája egységbe fogja a kevert. elég" kiabálásba kezd. Szoljonij Lermontovot szaval . hogy a báró párbajozni indul érte . hogy nyár van-e vagy télÉ / nemrég olvastam egy francia miniszter naplójátÉ / hol vannak a cukorkák?" (II. majd "altató"(III. (Elmondja. végül önironikus is ("Miről filozofáljak?". hogy soha "ne hívják meg" a neki ellenszenves Protopopovot. Andrej pedig valóban csak a nagyothalló Feraponthoz szól: "valakivel csak beszélnem kell").).). ennek lehetőségét a színen mindig megtöri egy-egy megjelenés.látszik is a férfin a halálfélelem -.

egész életformánkat. de én ezt nem bírom elviselniÉ minket talán furcsán neveltekÉ az ilyen hang tönkretesz. milyen rossz és sivár az életetek!Ç Az a legfontosabb. mint becsületesen megmondani az embereknek: ČNézzétek meg magatokat. hogy a hétköznapi egyre cseppfolyósabb. ha látom. szenvedek. a nevetséges gesztusokat. hogy ha akarják. hívebb önmagához". Stílusuk is védekezés: "A durvaság fölizgat és sért. iróniáját idéző Nyikita Mihalkov-filmből (Etűdök gépzongorára). és lássátok. életérzéseinket. hogy egyszerűbb és igazabb legyen. A Csehov-művek összetettsége. Gorkij szerint "Anton Pavlovics társaságában minden ember akaratlanul is arra vágyott. GORKIJ éjjeli menedékhely (1902) —gy gondolom. de a későbbi művek atmoszféráját. amellyel az író teljesen szabadon bánik. és részben anyagnak is. hiányérzeteinket is megfogalmazzák.szövegek emelkedettségét . a csak magunkra figyelést. hogy a szereplők félnek az illetlenségtől.a mi elégedetlenségünket. az isten szerelmére. sima és szeretetre méltó" . hogy az emberek ráébredjenek. Nem szabad elfelejtenünk. leverÉ egészen belebetegszemÉ" Csehov leleplezi az üres társalgást. s hogy a 19.ill. hogy rossz és sivár az életetek!Ç" A mű részleteit Kosztolányi Dezső fordításából idéztük. miért?" . s Csehovnak ez is volt a célja: "Nem akarok mást. század hétköznapja ma már nem létezik . és ugyanezt erősíti meg Olga is Natasához szólva: "Az előbb nagyon durva voltál a dadával. hogy valaki nem eléggé finom. szokásokat. rossz pillanataikban legfeljebb egy-egy elejtett célzást tesznek Andrej kártyaveszteségeiről stb. új és jobb életet tudnak maguknak teremteniÉ és amíg ez az új élet meg nem valósul.vallja Mása. a vibrálást költőiség és hétköznapiság között . állandóan figyelmeztetni fogom az embereket: Čértsétek meg. a közönségesség betörésétől (Olga nem akarja meghallgatni Mása vallomását. A művet átható kérdések . lebegése kitűnően érzékelhető (a "Csehov-motívumok felhasználásával") a Platonov alapján készült."hová tűnt minden?".Csehov azzal motiválja. "sehol semmi kárpótlás?". hogy a "hétköznapit" alapozásnak kell tekinteni. amire majd felkerül a kép. Bocsáss meg. "csak tudnánk.).

és ugyanakkor a konvenciók nélküli emberség iránti vágyódás darabja" (Szabolcsi. de azért kölcsönhatásban álló szereplőcsoportokról.is kifejezi. ("Fél éve élek itt. fütyörészés. A korszak egyik leghatásosabb színműve. életlehetőségei foglalkoztatják. Valósághű miliőábrázolásával a századforduló naturalista színezetű társadalmi drámáját sejtetné a mű. hogy a mélybe zuhant emberek sorskérdései. a III. Az utolsó felvonásban az eredeti belső tér átalakításai jelzik a "szereplőváltozásokat". a művész nem "igazságot" keres. század elején Maxim Gorkij érdeklődése a színház felé fordult. ivás a kocsmában és a menhelyen. Az első két felvonás Kosztiljov menhelyének "festetlen és piszkos" tárgyakkal berendezett sötét. A megjelenő szereplők számára csak a pillanatnyi jelen a létező idősík. gazos udvarán játszódnak. a környezet másodlagos. amelyek legjobban hasonlítottak a modern regényhez". a harmadikat az . a felszínt a hétköznapi tevékenységek állandó ismétlődése. csikorgás.amely tagolásnak nincs nagy jelentősége . sértegetések. Az éjjeli menedékhely kényszerűségből összezárt emberek lazán fűzött életképsorozata: minden felvonás . Kispolgárok (1901) c. A lassú tempó a változatlanságot sugallja. kártyázás dámajáték. párhuzamosan futó sorsok rajza. ugyanakkor a szerzői utasítások szerint egyetlen napba sűrítettnek tűnhet a drámai jelen: kora reggeltől éjszakáig történnek az események. "az elesettség. De Gorkij művének rendkívüli hatását fokozta a robbanásig feszült oroszországi társadalmi helyzet is. A művész szemében nincs valamennyire is maradandó forma. Minden felvonás kegyetlen mozzanattal végződik: az elsőt Natasa megverése. éneklés. stb. (GORKIJ) A XX. Babits szerint a századforduló táján "a színpadon azoknak a műveknek volt legnagyobb sikere . az ő időképzetükben ez maga az örökkévalóság. ajtócsapkodás) kísérik. drámáját az egy év alatt világhírűvé vált éjjeli menedékhely követte. felvonás tágabb teret igénylő történései ugyanennek (nem kevésbé nyomasztó) lomos. a másodikat Anna halála zárja. az éjjeli menedékhelynek -.. A hajnaltól éjszakáig tartó jövés-menést állandóan ismétlődő hanghatások (üvöltözés.így pl. ha csak nem éppen történeti regényt ír. Az atmoszférateremtésen kívül a csehovi dramaturgia számos más elemét is alkalmazza a szerző: feltűnő a hagyományos drámaszerkezeti elemek hiánya. A szerkesztetlenség . de az író már az eredeti címmel . ő megteremti az igazságot.a töredezettség hatásával .) A hátteret.az író számára. életritmus adja: piacozás. Klescs. de mintha hat esztendő lett volna".az élet folyamatszerűségének élményét adja. a cselekményt helyettesítő.egy-egy pillanatkép az egymástól független.).Mélyben' . a mélyre zuhanás. barlangszerű pincéjében. a kialakított szokásrend.

összetűzés.sok egymás mellett élő. a munkanélküliség. a gazember Kosztiljov megölése Pepelnek ugyan tragédia. zsugori. ("Mindig így van: születnek. Klescs büszke munkásember.) Natasa brutális bántalmazása után az indulatos Pepel akaratlanul okozza Kosztiljov halálát.a sors tragikus iróniájaként . a helyzetből adódóan is. aki változtatni akar helyzetén. Megoldás és katarzis nélküli a lezáratlan befejezés. viszont így . lefekszenek". beszélgetnek a (csak ábrándjaikban létező) jövőről.fejezi be.ez az alaptónus a meghatározó. de mindenki másnak megkönnyebbülés. csak nem saját választásából. Pepel helyzete azért veszélyes. az utolsó jelenetekben "a felvonás végéig még néhány alak. az utolsóban a Színész vet véget életének. meghalnak. A harmadik felvonás végére így a feszültség csúcspontra jut. megfogadja-e Luka tanácsait? A konfliktusok. egyéni sorstragédiát villant fel. hogy kifejtse alakjai életútját . Nincs főhős. mert nemcsak nem enged Vasziliszának. menekülés nincs. néhányuk múltjából. az egzisztenciális gondok "a mélyből" megoldhatatlanok. hanem éppen annak húgával szeretne megszökni. kezdettől fennállnak a gátlástalan. tartsa távol magát. egymással is kegyetlenkedő szállásadó Kosztiljov-házaspár és a lakók között.) Minden megy tovább.a lajstrom bűnügyi krónika. élnek. A felvonásonként bekövetkező. nem akar a "naplopók" . de Gorkij nem ekkor. Natasa eltűnik.valóban Szibériába kerülhet. a társadalmi válság. a Színész öngyilkosságának tragikum-lehetőségét pedig azonnal kioltja Szatyin cinikus megjegyzése: "elrontotta a nótát". dühkitörése. mert egyedül ő kerül valós döntéshelyzetbe: ellenálljon-e Vaszilisza zsarolásának.hogy Pepel egy húron pendül Vasziliszával . közben pedig Vaszilisza intrikája.) A dialógusfoszlányokból felsejlenek az egyéni életutak. mire való ez a sajnálkozás?" . hanem egy reflexiós felvonás csatolásával zárja a művet: a figurák értékelik Luka szerepét. férfi és nő bejön. (A "mezítlábasok" közötti. A kezdeti "állóvízbe" hoz (gondolati) mozgást Luka betoppanása. hamar italba fojtott nézeteltérések megmaradnak az összeszólalkozások szintjén. belebukik: Pepel börtönbe kerül. Pepel "egy ilyen nyavalyás miatt" nem akarja elrontani az életét stb. (Az első felvonástól kezdve sejtető előreutaló megjegyzések sora hangzik el: ölje meg Kosztiljovot és vegye el az asszonyt. a tempó gyorsulását hozza létre. az események fő vonulata azért Vaszka Pepel menekülési kísérlete. a megüresedett helyekre azonnal új figurák költöznek. levetkőznek. idekerülésének okairól is kapunk információkat . Kiút. A nyitó jelenetekben tizennégy szereplő "vonul fel". Gorkij nem törekszik arra. majd bosszúja okoz nyílt összeütközést: Pepel tettlegességig fajuló összecsapása a dinamika erősödését. legfeljebb néhány percig ható halálesetek nem okoznak fordulatot: Anna természetes halála megváltás. a Színész megöli magát. a tulajdonos megölése és Natasa gyanúsítása . középponti szereplő.

majd emlékezetét az egész "organizmusát" megmérgező alkoholtól. tisztának megmaradt jellem. akkor három nap alatt éhen döglenek" (Ferdenyakú). az csak semmiség" (Bubnov). Mindegy. A szavak elvesztették jelentésüket ("meguntam én az összes emberi szavakat". "kimegyek és lefekszem az utca közepére. A gondolatfoszlányok. kihagyás (a kipontozás a leggyakoribb írásjel). ágrólszakadt. önérzetüket már régen elvesztették. megnyomorodott figura. egyenlők a bajban. az alkoholista Bubnov és Színész). De egész életében verte tüdőbajos feleségét. a jellemek nem változnak. sikkasztásért ült Báró hajlandó négykézlábra állva ugatni már egy fél üveg italért. és a kimondott szövegeknél több az elhallgatás. Céltalanságukat. A sapkakészítő műhelyétől megfosztott Bubnov vasdarabbal ütötte hűtlen feleségét.közé süllyedni. a tulajdon erejében"). mert "ha elkezdenek becsületesen élni. Durvák. de a tagadás. a hagyományos dialógusalkotás helyett a sokhangú monológtechnika új változata alakul ki. Aljoska. gorombák. és egy általános emberi léthelyzet jeleníthető meg. hogy áldozatok (akik itt születtek: Pepel. kirekesztettek. a Színész. prostitúció. A múltidézés. az erkölcsi értékek feleslegessé és nevetségessé váltak. A sor folytatható. "ami maradt. családi katasztrófája után eltűnik a kórházból. kiábrándultságukat jelzik állandóan ismétlődő alapkérdéseik: "miért él ez az ember?". befejezetlen mondatok között kevés a viszontválasz. Szatyin). Rákényszerülnek a bűnre (lopás. akik szándékuk ellenére kerültek ide: Klescs.). Natasa. a hajdani hamleti sírásó. lenézi és lekezeli őket. "csak a meztelen ember maradt". ez az igazság" (Klescs). . "név nélkül nincs ember. az alkohol. "miért éltek? minek?"(Színész). Tatár) vagy felelősek sorsukért (a sikkasztó Báró. hamiskártya). először a hitét vesztette (pedig szerinte a "tehetség. se lelkiismeretet" (Pepel). A vázolt esetek sokasága általános társadalmi válságot tükröz. Szellemeskednek. Az egyetlen. melyeknek segítségével a korabeli Oroszország helyzetének lényege" (Bécsy T. Az előkelő családfáját emlegető. "én semmire sem vagyok jó. "itt nincs úr". csupa szerencsétlen. "a szereplők minden egyedi látszatuk ellenére absztrakciók. a gyilkos Szatyin. "nincs hová mennem" (Natasa). a hazugság pillanatnyi enyhülést hozhat ugyan. "ti csak rozsda vagytok" (Nasztya). az események már nem változtatnak rajtuk. nincs munkájuk. s Anna temetési költségeire végül még szerszámai is rámennek."hol az igazság? élni nem lehet. a hiány a domináns elem: "a földön minden ember fölösleges". kitaszítottságuk közös. gázoljanak elÉ én semmit se akarok"(Aljoska). Már az első szavak tónusa visszaadja az itteni érzelmi-gondolati szférát ("Te mit röfögsz? / NeemÉ / Hazudsz!"). és nincs nekem semmim". a cinikus-kiábrándult közeg érvénytelenítette jelentésüket: "A lábukra csizma helyett nem húzhatnak se becsületet. "valójában mit lehet várni?"(Natasa). még a kutyáknak is van nevük" (Színész). az az ember hite önmagában. Kvasnya. ill. nincsenek céljaik.

így amikor az már "galléron ragadja Kosztiljovot". egyenesen Krisztust látta benneÉ Gorkij szerint "Luka csaló. Cselekszik is: felsöpör. A többiek által kinevetett utcalányt. ha nem hisznek neki. "rosszabb a piócánál"). sohasem értéktelen"). egyik aforizmájával csillapítja le: "Ha hiszed. Gregers Werle). Reinhardt pl. a tolvaj Pepelt a szibériai meggazdagodás lehetőségével biztatja a távozásra. kihallgatja Pepel beszélgetését. ahol ingyen kigyógyítják. támogatja Annát. a Színésznek azt javasolja. haldokló Annát a túlvilági boldogság tudatával nyugtatja. nincsÉ" Saját szerepéről azt tartja. látja szerepét ("erjedésbe hozta az egész . Az első felvonásban ebbe a társaságba toppan be "élesztőnek" a csavargó öregember . hogy "valakinek jónak is kell lennie. az alkoholista Színésznek egy kórházat ajánl." Pepel Isten létezését firtató kérdésére egy másik bölcsességgel válaszol: "Ha hiszel benne. megérti az öreget. csöpögős ponyvaregény hősét saját szerelmének vallja. biztató szava. "Ťgy tűnnek el a bűnösök a jó emberek elől" . egyébként mindenkihez van emberi. különös. hogy menjen el Pepellel. Ellenséges a rendőrrel és Kosztiljovval. hogy az adott körülmények között segítő vagy gátló-e az önámítás. hogy elkerüljenek egy újabb veszekedést. egyszer azt nyilatkozta. M. mert a legfontosabb a hit és a remény. elfogadható lehet-e az illúziókeltés . A "kívülről jövő".ezt elemzi Szatyin a IV. Az illúziók összeomlanak Luka eltávozásával. A halálfélelemmel küzdő.")." Bár már készülődött arra. átlát a veszélyes Vasziliszán ("mérges kígyó". de bűnrészességet is vállalna. A mű nem ad egyértelmű választ. de Gorkijt leginkább az érdekli. felvonásban. Az öreg a drámatörténet nagy élethazugság-hirdetőinek rokona (vö. "akármilyen is az ember. és tanúskodni kellene Vaszilisza ellen. hogy ezt nem veszik észre" . "sokat verték"). meghallgatással könnyíteni tud helyzetükön. végül a lány a Bárón csak azért. sajnálni kell az embereket!. hogy odébbáll. "mit érez egy ember. Natasát rábeszéli. ha nem hiszel. gúnyolódnak (a Báró Nasztyán. az igazi szerelem a tied volt. így Lukát a szélhámos hamis prófétáktól a megváltókig sokféleképpen értelmezték. Csak a teljesen kiábrándultak (Bubnov. van. még sikerül közbelépnie. aki a "Végzetes szerelem" c. aki a krízis pillanatában nemcsak tanúskodni lenne hajlandó.pedig a figura sokakat Tolsztojra emlékeztetett. hogy máris "tartsa vissza magát" az italtól. hogy megtudja ő is. pusztán odafigyeléssel.jelenti ki Szatyin. hogy "Platon Karatajev paródiája. akit nem sikerült lelepleznie". mint ahány hajszál a fején volt". amikor robban a válság. változást hozó szerepkörében önmagáról csak elejt egy-egy általános megjegyzést ("asszonyt többet ismert. és majd újra játszhat. s hajtogatja nekik életelveit ("az ember megtaníthat a jóra". A záró felvonásban Luka csalónak minősítése ellen Szatyin tiltakozik: ő védi. éppen akkor tűnik el nyomtalanul. közben figyeli és kiismeri a többieket. Báró) utasítják vissza eleve közeledését.Luka.heccelődnek.vagy titokzatos "zarándok" .

"Egri P. Abban a Vaszka Pepelben. munkalehetőségre. aki mind a két zsákutcát elkerüli s valamiféle megoldást talál. THOMAS MANN Tonio Kröger (1903) Tonio Kröger talán az egyetlen. akik hazudnak. "mint a sav a régi szennyes pénzdarabra. Ezt azonban Szatyinon kívül senki sem mondhatná el.társaságot"). ő pedig tisztábban nem fejezheti ki magát. a másik emögé rejtőzikÉ" Szaggatott töredékekből hangzanak fel himnikus nagymonológjának tételei az emberről.annak kell a hazugság É Az egyiket fenntartja. torzult lelkű. kibékítő hazugság É aki lélekben gyönge É és aki idegen nedvekből él . hogy "Szatyin beszéde az igazság emberéről homályos. hogy a társadalmi viszonyoktól megnyomorított. éppen bevallott vonzódása a "szőkékhez és . akinek apja egész életében börtönben ült. mint pl." A mű Gorkij személyes dilemmáit tükrözi. hogy "másképp kell élni! Becsületesen kell élni! —gy kell élni." A művet Gábor Andor fordította. "Tisztelni kell az embert! Nem sajnálniÉ") Gorkij Szatyin gondolataiban fogalmazta meg a "fő kérdést. hogy az ember tisztelhesse önmagát". mert megszánják felebarátjukat É van vigasztaló hazugság. [É] így állíthat Szatyinban Lukával szembe az öreget megérteni és megítélni egyaránt képes ellenalakot. különösen félelmet kell kelteniük ezeknek az embereknek. de maga is beismerte. hanem tiszteletet és félelmet. szerint "Gorkij plebejus pillantása" éles szögben lát rá "a jelen nyomorúságára s a jövő ígéretére. az igazság vagy a részvét? mi szükségesebb?". s vonhatja meg történetileg Luka magatartásának érvényességi körét. ("Az ember az igazság!". nem részvétet. Már így is idegenül hangzik szájából ez a beszéd. és nem könyörületet. durva figurákban is vannak felszínre hozható értékek: tisztességes életre. szerelemre vágyakoznak." Szatyin megkülönbözteti a hazugságokat: "Vannak emberek. fogalmazódik meg. aki maga már tolvajnak született (már kétszer lecsukták "Kosztiljov miatt"). egyenruhában vagy frakkban. Gorkij szerint ugyanis "rongyokban méltóságteljesebb az ember. melyet fel akart vetni: mi jobb. A naturalista színezetű éles tiltakozás az emberi méltóság megtiprása ellen viszont hatásosnak bizonyult: a mű azt sugallja. rá is úgy hatott.

engedelmes szerepvállalás és jellegzetesen szűk életvitel jellemzi. édesapja nagypolgár. mint egy hős" É "feltűnően csinos. minden jóságot és minden humort. Róluk akar írni. ami . ahol bonyolultakká és szomorúakká válnak"É) A normát tökéletesen képviseli Hans Hansen.Mann szavaival élve .külső jellegzetességeket és fizikai képességeket hangsúlyoz. odáig. a széthullástól. hogy csak magamról kell beszélnem és meg tudom szólaltatni a kort. hanem a polgári létet. akitől Tonio a fogékonyságot és művészi hajlamot örökölte. Jelen elbeszélésünk számos önéletrajzi elemet foglal magába. ő századunk egyik legérzékenyebb. a normához idomulnak. Ebben a tekintetben a mű előzménye A Buddenbrook-ház c. regény (1901). amellett edzett." Thomas Mann a saját személyes életében is a kor legjellegzetesebb problémáit élte át. csak a jelenségeket látja. ("Milyen csodálatosan simult a selymes fekete szalonkabát Knaak úr telt csípőjéhez!") A polgár kifejezetten a felszínre tekint. és ezért mindenki rajong érte. legmélyebbre látó és legnagyobb hatású íróegyénisége. a társadalmat. azaz a mindennapok életéhez. későbbi követője a Halál Velencében című novella (1912).képes egy irodalmárból költőt fejleszteni. Ez a vonzódás azonban még nem jelent beolvadást és nem is jelenthet. aki azonban már némiképp szembehelyezkedik a szokásokkal. Tonio apja a szokást megbontva nősül. egyikben sem vagyok otthon" . és úgy úszott. édesanyja pedig déli származású. A polgári rend elsősorban a viselkedést. (MéSZáROS VILMA) A Tonio Kröger középpontjában a művész-polgár ellentét áll. A hős kettőssége már származásából következik. menti meg a magábazárkózástól. az eleven. Még a legtekintélyesebb nagypolgárok (a nagykereskedők. ("Nem nézett ő a dolgok mélyére. aki lovagolt. keskeny csípővel. "Két világ között állok.fogalmazza meg fő dilemmáját Tonio Kröger a mű utolsó részében. a közönséges dolgokhoz" való vonzódásából merít minden melegséget. a külsőségeket szabályozza. Tökéletes betagozódás. tornászott. a város vezető tisztségeinek viselői) is a "tisztes középszer"-hez. ennek okát az író egyik nyilatkozata világítja meg: "él bennem a hit. hiszen a "szőkék világa" nem akármilyen életet jelent. általánosítva a környezet és a személyiség. ez a csekély különbözés a gyökere elbeszélésünk konfliktusának. széles vállal. A "polgár" ebben az elbeszélésben a társadalmi elvárásoknak maradéktalanul eleget tevő személy. katonás fiú.kékszeműekhez". Az ő közvetlen jellemzésével az író a polgári értékrend egészét is minősíti . a szellemieket csak említi -: "kitűnő tanuló volt. Elbeszélésünk a művész helykeresését mutatja be az adott polgári társadalomban. az átlagember és a különleges tehetség viszonyát elemzi. jó alakú fiú volt. nyílt. . "az emberi. s az ebben való teljes feloldódás a kritikus ábrázolást tenné lehetetlenné.

Kröger konzul pedig "tűnődő kék szemű" férfi volt. A hősnek kérdéseket kell megfogalmaznia és megválaszolnia: melyek az egyéniségét és életútját meghatározó gyökerek. hanem azon belül csak a kivételes egyénekhez. Magdaléna "nagy. a költővé válásban. A "kék szem" a boldog. acélkék szemmel. és a vágyakozást irántuk izzó szenvedéllyel éli át. éles pillantású. Adottságai . kivételes kifejezőkészsége. acélkék". a világhoz fűződő kapcsolatot érzékelteti. Az 1-2. bizonytalanul és szégyenkezve. kilenc részre tagolódik. fényes szempár"-ral a dolgok és jelenségek mélyére pillant. olaszos keresztneve is kívülállásra ítéli. hogyan kapcsolódhat a számára fontos emberekhez. kevés benne a betagozódás szándéka. miben áll kapcsolata a polgársággal." A jellemek rendszerét egy alapmotívum kapcsán tekinthetjük végig. a változás és a személyes kibontakozás időszakában ismerjük meg. Hans Hansen szeme ezen az alaptípuson belül "nyílt. Az elbeszélés szerkezete zárt. tüzes"). a norma tökéletes megszemélyesítőjéhez. Délies. áthidalható-e az élet és a korabeli művészmagatartások közti távolság. amivel a társ nem is tud mit kezdeni.éles pillantású. nem a csoporthoz. túlságosan súlyos pillájú szempár pillantott elő álmodozón és kissé félénkenÉ"). de alig tanul.érzékenysége. Az önazonosság keresése a művészi program megtalálásával párhuzamosan megy végbe ebben az elbeszélésben. Nem mindenkihez. rész a kamaszkori epizódokkal az . a főhőst kamaszkorában. az "égbolt"-tal). Jóllehet megvan a társadalmi rangja ("tizennégy éves fiatalúr"). elemi erővel vonzódik Hanshoz. Eközben. félénk szeme csupa komolyság és rajongás". A felesége a másik alaptípushoz tartozik: "fekete szemű" (ezzel összefüggésben "sötét bőrű. hiszen ő . sötét. fekete. ő mégis tartozni akar társaihoz. Lizaveta "apró. Szeretetigénye is a rá jellemző legmagasabb hőfokon jelentkezik. hogy átadja magát az érzelmeknek. majd Ingéhez viharos erővel tör fel benne. de megteszi első lépéseit saját útján. kialakítható-e egy vállalható és eredményes művészi program. akik a maguk nemében hibátlanok. külseje elkülönítik társaitól ("barnás és déliesen éles metszésű arcából [É] sötét. felhőtlen tekintet jele (párhuzamban a mű másik alapmotívumával. Az elbeszélés kifejező eszközei között kitüntetett szerepe van a "szem"nek: típusokat és azokon belül egyéni sajátosságokat is sugároz. összeegyeztethető-e a polgári lét a művészettel.személyisége alapvonásaként tökéletességre tör. a főhőst szerelemre lobbantó Ingeborg Holmot viszont a "nevető kék szem" megint csak az északi típusba sorolja. és hagyja őket lecsengeni. Vonzódása Hanshoz. szelíden árnyékolt. —gy jut túl ezen az időszakon. Mintegy ezt ellensúlyozandó. ezek összesen négy egységet alkotnak. mi az összefüggés norma. Felnőtté érlelődésében ideálok szolgálnak számára támaszul. Toniót. középszer és eszmény között. bár igen óvatosan.

megfogalmazását tartalmazzák. A "zsalugáter" a tánciskolában elválasztotta Toniót a kortársaktól. önértékelési kísérletei alkotják."szíve halott volt" mondatpár. a természettel. [É] a szabad lebegést tér és idő felett". A tetőponton hősünk "élvezte [É] a mélységes révületet. fejezetben már tudatos művész. a "szem". a "szív" és a "szél" változatai (a szöveg mikrostruktúrájának elemei) egyaránt az alapellentét érzékeltetésére szolgálnak. a meglátást. rész) és a hozzátoldás.egész mű témáját adja meg. Az "égbolt". A hátralévő részek már csupán ennek a megérzett összhangnak és világrendnek a tudatosítását. A főtéma folyamatos alakulását refrénszerűen jelzi a "szíve ekkor élt" . ez a szerkezet megfelel egy A B A« C képletű szonátaformának. A főtémát. de még szemben áll az élettel. a természet. levél formájú rövid zárórészlet foglalja szavakba. a "tenger". A . amelyben Tonio Kröger feloldódik. A felépítés sajátossága az ismétlődés (1-2. ifjú lehellete [É] elvegyült a tágas műterem fixatív. a müncheni beszélgetés alatt odakinn "kék égbolt. A negyedik részben. a művészet és az ember között. Az egész elbeszélés kezdőmondatában "tompán" és "homályosan átszűrődve derengett a szűk város fölött a téli nap fénye". párbeszédes keretbe ágyazva (4-5. a mesterkélt kultúrát és a felszínes boldogságot jelképezve. A hatodik fejezetben azonban arra ébred. A mű tetőpontját a legterjedelmesebb egység. Egy átvezető tétel után a középrészt a fiatalemberré lett művész fejtegetései. melyben a szembenézés és a tisztázódás jelenetei olvashatók. A tánczene ellenpontjának tekinthető a tenger szilaj tánca." A Tonio Kröger kompozíciójában a motívumok jelentős szerepet kapnak. és az alapmotívumokat sorakoztatja fel. rész képezi. az önértékelést és tisztázást természeti képek festik alá.Tonio mindezt nem érzékeli.megszületett a minden válságát megoldó harmónia az élet. az őszinte érzelmekkel. az "üvegajtó" viszont a fürdőhotel verandáján lehetővé teszi a rejtőzve szemlélődést. Ezt a jelentéskört "az élet édes triviális keringődallama" kifejezés foglalja össze a zárótételben.). a "lovaglólecke" és legfőképpen a "tánciskola" a "francianégyes"-sel. A hős konfliktusainak megoldódása csak hosszú folyamat végén következik be. sós szél [É] szabadon és akadálytalanul" száll. és 6-8. a napsugarak "akadálytalanul" öntik el a falakat. hogy "a napfény eláradt szülővárosa fölött". Knaak úr párhuzama a postamester. majd később Tonio belefeledkezik az elemek "fékevesztett tombolásába". Tonio a 4-5. "a tavasz édes. A megtalált emberi és művészi programot az epilógus jellegű. a hetedikben az "erős.és olajfesték-szagával" . francia vezényszavakkal. Ekkor "megzendült benne egy dal a tengerhez" . a 6-8. Thomas Mann írta: "A zene bizonyos mértékig minden művem alapelve. Az egyéb elemek között jelentős a szocializációt jelképező "iskola". madárzene és napsugár derűje" uralkodik.

"mélységes révületben". A mű egyik alapkérdése: kié a művészet? Láthatjuk.ezt a lefokozódást Tonio Kröger nem fogadhatja el. packázása. és azt tudatosítja. hogy a múlt lezárult Tonio Kröger mögött. felelevenednek és megvilágosulnak az egykori kamaszfiú vágyai. részbe már a magabiztosság. a közönséges . Művészi útkeresését tovább kell folytatnia. hogy a felszínes életet élők legfeljebb "az élet triviális keringődallamát". hogy Hans Hansent "saját létformájába" vonja be. otthonosság érzetével érkezünk. az eleven. cigaretta". fejezetben a szülői ház meglátogatásakor vegyes benyomások alakulnak ki hősünkben és az olvasóban. és az ideált ehhez kapcsolódva kell keresni és felmutatni. Groteszk a "Népkönyvtár" jelenléte: otthonosság és idegenség. A "tévútra jutott polgár" csapongó.fegyelmező tudat gúzsba köti személyiségét. Művészetfelfogásának újjáalakításához emberi kapcsolatainak rendezése ad támaszt Toniónak. hogy elinduljon identitásának tisztázására. magas.Amikor Tonio Kröger mindezt végiggondolja előttünk (Lizavetához szólva). a jelen tükrében újraélednek. A 6. Megismétlődnek az 1-2. Az életből kiinduló. akkor kristályosodik ki a szándéka. "tündéri világítás varázsában" éli át Tonio Kröger a szőkék és kékszeműek típusával való újratalálkozást. fejezet) a fordulópont a főhős útján. A művész látószögébe a normának. önjelölt versírók sem szolgálhatnak a művészet programadóiként. Az idegenség-érzetet a zárórészben felerősíti a "hatósági közeg" fontoskodása. A művésznek a maga teljességében kell látnia az életet. polgárság és össztársadalom képzetei torlódnak benne össze. emberfeletti artisztikum. akik életproblémákkal küzdenek. légüres térben áll. a tánczenét igénylik. "a hétköznapiság gyönyörei" iránt is fogékony. enerváltság és csömör uralkodik rajta. hosszadalmas. "az emberi. "teáskanna". Akik ebből a körből kiszorultak. nem pedig különös lények (Cesare Borgiák) alakját ábrázolva. és nem egy konstruált szépségeszményhez viszonyítva. és így a művész egyedüllétre kárhoztatva. Lizaveta személyisége már egyfajta kiútjelzés: az értelem és az érzelem összehangolásának lehetőségét villantja fel. az önkifejezés igényét elfojtja egy személytelen. Ez az attitűd lesz művészetének alapja. a "szenvedők és vágyakozók és szegények" fordulnak elsősorban a művészethez . valamint a szemünk elé kerülő konkrét tárgyak: "bádoglavór". feléledt vágyódásokkal újrakezdheti életét és művészetét. szélsőségekbe bonyolódó eszmefuttatásait a negyedik részben Lizaveta szűkszavúsága ellenpontozza. A 8. a polgári rend nem fogadja őt vissza. Koppenhága légköre a szülőváros meghittségét is pótolja.és tömegkultúra. rész motívumai. a középszernek is bele kell férnie. A műkedvelő. Később azonban az egyoldalú szeretet méltósága és nemessége kerekedik felül benne. a felnőtt művész újjászületett szívvel. A természetben való feloldódás (7. Tonio Kröger. Tizennégy évesen a vágya arra irányult. irodalom és nép.

hogy kialakítson és elrendezzen "egy meg nem született világot". (CZINE MIHáLY) A regény kezdetén egy másodikos. de a legjellemzőbb tónusa a szellemes derű és a szelíd irónia. Alig egy hónap múlva. Ez a nagy tévedése. "el kell varázsolnia" a jövendő Tonio Krögerének. történetünk végén azonban dacos eltökéltséggel ismételgeti. a mások bizalmával való visszaéléssel (ezt célozza Gyéres tanár úr példamondata: "Az is tolvaj. de büszke is rá. becsület és tehetség. A kis Nyilas Misi csalódása a felnőtt Móricz Zsigmondé. A mélységből jön. A segítségért folyamodókat is. Thomas Mann mindvégig "felülről és kívülről is" látja hősét (Rényi Péter). olykor együttérzéssel. A szerkezet első egységében. komor. Jóllehet épp a felnőttek dúlják szét az ő bizalmát. övé a regényt felhőző szomorúság és tanácstalanság. megsemmisült. Ezt a feladatot látja meg és tűzi ki maga elé zárszóként az elbeszélés főszereplője. naiv hitét. M•RICZ ZSIGMOND Légy jó mindhalálig (1920) Nyilas Misi. de az emberi kibontakozás irányába utat mutató alkotásokra van szükség. A realitás talaján álló.dolgok"-at elfogadó és szeretettel tekintő. A műben belső folyamatot követhetünk nyomon. világuknak még az alapja is hazug. A mű drámaiságát még az is növeli. aki az emberek bizalmát meglopja"). négyszögletű" épületével. tizenegy esztendős kisdiák áll szemben a debreceni kollégium "nagy. hazugsággal. és övé Nyilas Misi jósága és emberséget hirdető elszántsága is. a debreceni nagy kollégium kis diákja merő tisztaság. egymást váltó nézőpontokból. érzékeny lélekkel. mert hazugok és rosszak. mély beleéléssel szól róla. hogy a talpig becsületes és tiszta gyermeket vádolják a felnőttek csalással. a felnőttek jók és tiszták. A művet Lányi Viktor fordította magyarra. Fél tőle. hogy nem akar többé debreceni diák lenni. Határtalan bizalma szertefoszlott. a jövőt szolgáló és alakító tevékenység az igazi művészet. a szülői ház emlékével. a köznapi létet "a maga csábító banalitásában" megragadó. és a maguk felszínes létében megelégedőket is "meg kell váltania". Azt hiszi. az expozícióban (1-3. fejezet) Nyilas Misi . Regényünk témája: ez a teljes és tragikus illúzióvesztés.

megállja a helyét az életben. s ekkor az idilli kisgyerekkor színhelyéről "elköltöztünk egy más faluba". amelybe nem enged bepillantást senkinek. tiszta érzésű és gondolkodású. Csaknem minden felnőttben csalódik. tanulótársaival és tanáraival ismerkedhetünk meg. hogy a tanárok többségét a tanulók származása is befolyásolja az értékelésben. maga Móricz is épp 1892ben került a debreceni iskolából Patakra stb. hogy (a 6. mert a "tüzes gépünk [É] felrobbant". Lélekben azonban kezd megedződni.felnőttként viselkedni. néha túláradó boldogság tölti el. Nagyon egyedül érzi magát. Magatartása azért ingatag. saját meghitt világát (főként a könyvek és a versek révén).körülményeivel. személyiségével. A főhős szegénysorsú. A szerető édesanyától és a becsületességben példát mutató édesapától elválasztva. pedig ő "az egyetlen jó társa". házitanító lesz Doroghy Sanyi mellett. a kollégiumi élettel. de Nyilas Misi elhatározása már megmásíthatatlan: elmegy Debrecenből. a nagy vállalkozásokba fogó apa csődbe kerül. A megoldáshoz bátyja érkezése segíti hozzá: az ő közreműködésével tisztázódnak a félreértések. egyedül próbál meg . A kamaszgyerek mélyen érző. épp ezért érzelmileg kiegyensúlyozatlan. "neki mindjárt fájt a feje a legcsekélyebb érintésre is"). Fizikailag gyenge ("utolsó volt" a tornaórán. szemérmes. és megfogalmazódik életideálja: költő és tanító akar lenni.kisfiú létére . Isaák Géza Patakon tanár Móriczé Pozsonyban. Iskolatársai között is egyre idegenebbnek érzi magát. félénk. akiket a kisfiú rajongva szeret: apjára tisztelettel felnéz. keserű tapasztalatai lassanként leülepednek benne ("hát lehetetlen. fejezet végén) nem találja a reskontót. (Móricz Zsigmond saját önéletrajzi vonásai: Misi édesanyja is "paplány". poétikus alkat. és másutt akarja szolgálni a legnemesebb eszméket. Még Gimesi előtt is titkolózik. végtelenül jóhiszemű. hogy szorosabb kapcsolatba kerül a debreceni felnőtt világgal: felolvasást vállal a vak Pósalaky bácsinak (kulcsmozzanat a reskontó vásárlása). máskor egyszer csak "elkezdett kimondhatatlanul zokogni". Szellemi képességei az osztály legjobbjai közé emelik. A bonyodalom (a 4. hogy az igaz ember a sötét s buta emberek közt élni tudjon?É"). mert hatalmas terhek. a tetőponton (a fegyelmi tárgyaláson) teljes értetlenséggel és rosszhiszeműséggel találkozik. részekben) Misi mély válságon megy át. hogy nem . egyszerű szülők gyermeke. A regény második felében (a 7-12.) Nyilas Misi sérelmei akkor lépik túl az elviselhetőség határát. és egyre magabiztosabbá is válik. jóllehet tapasztalnia kell. éles fordulatot jelent azonban sorsában. és felkeresi Törökéket. Egyre inkább megveti a lábát a nagyvilágban. anyjához forró érzelmi kapcsok fűzik. amikor a fekete szakállas professzor a fegyelmi tárgyaláson apját kezdi becsmérelni. de önérzetében erős ("ha ő egyszer kimondta. nagybátyja. egy évvel korábbi szállásadóit. feladatok nehezednek rá. ezért kezdi gondosan kiépíteni saját kis "önálló várát" (csúnya. fejezettől) abból adódik. de különálló ágyat választ a coetusban).

bár a maga módján féltékeny Török Jánosra. a pedellus "szelíden s jósággal szólt hozzá". mégis könnyen hazugságba keveredik. hogy ismerjék fel jóságát és tisztaságát ("senki sincs. mert szemérme még erősebb. igaztalan támadást ("önző. a legendás Hatvani professzor sírkövére.kér. egy füzetet is vesz a "Történelmi Arcképcsarnokból". egyenes ("ő úgy érezte. hogy még mindig csak kisdiák".a félreértéstől ("ilyen könnyű a hazugság. népszínmű. Lelki kibontakozásában nagy szerepet kap a könyv. Bella szépsége megigézi a kisfiút. követelő. anyagi érdekekkel telített lélek") magabiztosan visszautasítja ("én nem akarok debreceni diák lenni tovább!"). Rendkívül megragadja Simonyi óbester alakja. bár azért megerősítést vár az igazgató úrtól ("azért jó fiúnak tetszik engem gondolni.látjuk. Magatartásának ellentmondásaival is tisztában van. csodálattal tekint fel a Csokonai-szoborra. hogy kétféle viszony két ember közt nem lehet" . sőt azt is érzékeli és kimondja.más. Nem érti meg. mikor csak ennyibe került a szabadulás?"). Szüleitől a becsületesség és a "jóság" parancsát hozza magával. Török néninek és Gimesi nagymamájának azonban kezet csókol. Külön vizsgálandó. de a durva. és így már "van egy saját vásárlású. de rendkívül vonzó lénynek érzi. darabot látja. vastag könyve. gazdag terület Nyilas Misi szellemi világa. Orczyné "finom néni volt". Petőfi és Jókai példája hasonlóképpen a szeme előtt lebeg . Orczyéknál) menekülésre ösztökéli. önvád gyötri (talán ő mégis "csakugyan rossz"). ugye?"). mégsem adja fel édesanyja tanításának szolgálatát. (A Fenegyerekek c. Társas kapcsolatait tekintve tudja. de megsejti Bella jogát a boldogságra. és tart . jóllehet a látott előadás úgyszintén felfoghatatlan a számára. hogy ő más. felette álló. aki őt megértené"). ruhája mintha "festve" lenne .) Debrecen hagyománya lenyűgözi. Erkölcsi tartása szemünk előtt formálódik: jóhiszeműségéért keservesen megfizet. mint Misi édesanyja. Sorsszimbólum az ő számára Zichy Mihály Tragédia-illusztrációja is: ádám a sziklán. igazi. idegen. amikor István bácsi. mint a többi. . jogosan . és hálás. Nyilas Misi is erre áhítozik. A kulturális értékekhez elemi erővel vonzódik. pedig a korszak nagy sikere ."ő nemcsak hogy nem tett. Csokonai Vitéz Mihály a példaképe. amire ráírta a nevét". áhítja. Erkölcsileg érett.Csepreghytől A piros bugyelláris c. hogy "ő különb a többi fiúnál". mégis kincset érő kötetet vásárol Csokonairól. akkor nem kér"). mert a nagyratörés. érdemes volna annyi bajt magára zúdítani. A színház is elvarázsolja. ő "nagy ember szeretne lenni: unja már ezt a hosszú gyerekeskedést". A lányok szépsége is megragadja Misit. de kamasz-szégyene (pl.ő is "Csittvári Krónikát" akar írni. csak egy szó az egész. de nem is gondolt rosszat senkiről és semmiről"). Olvashatatlannak bizonyuló. a Rákóczi ültette bokorra. a felülemelkedés és a varázserő megtestesítőjét fedezi fel benne.Móricz pontosan dokumentálja a kulturális állapotokat . "unja már.

de minthogy ezúttal gyerekhősről van szó. A legbecsesebb kincse . A diáktársak viselkedésének okait csak akkor ismeri fel. részéből). abból kijön a tudomány"É Sanyika tanításakor. hogy "valami magasabb cél volt előtte". körülötte bonyolódnak az események.A tudás megszerzése és a tudás átadása lesz az egyik életcélja. bár jellemzően kevés velük a kapcsolata. Az emberiség tanítója. a magyar társadalom Misi külső kapcsolatai. Orczynak ugyan már megjelent egy cikke a Kis Lapban "Nyári gyönyörűségek" címmel. növelik amúgy is nagyfokú szorongásait (pl. annál nincs nagyobb öröm. A város. és nagyobb jótétemény sem". ő eleinte még rendkívül büszke a kollégiumra. konkrétan a "coetus" (négy évfolyamtárssal és két végzőssel). az olvasó nála természetszerűleg többet láthat meg. de a bátyja "beleírt" . társadalmi helyzetét.ez már az ihlet. Első élményei éppen ezért eleinte csak megzavarják. hogy elveszett a reskontó). "ő mindent tudni akar. fogadtatásakor Orczyéknál). azt a folyamatot követve.és az iskolai fogalmazására is csak 2-est kapott a fiatal segédtanártólÉ) A Légy jó mindhalálig .10. A regény színterei ily módon egyre tágabb sugarú koncentrikus köröket alkotnak. De ráadásul kezdettől fogva az önkifejezés vágya is sarkallja. de egyes gesztusaikból és megnyilvánulásaikból már közvetlenül a magyar társadalmi valóságra pillanthatunk . elsőként az olvasmányélményeit.Misiben a kép csak az élmények leülepedése után áll össze. Gimesi valóban társa lesz (megérzi. Misi legszűkebb környezetét a diáktársak alkotják. Bella közelségében úgy érezte. úgy képzeli. Orczy pedig . "valami ideges tűz gyúlt ki a vérében" . Bella előtt megnyitja a lelkét: "én azt hiszem. hogy [É] akinek felnyílik a lelke. a Jelenések könyvének 2.Móricz műveire általában jellemzően koncentrikus felépítésű. amikor képes meglátni a mélyebb összefüggéseket is: a társak családi hátterét.az egyetlen. azaz a főszereplő mindig a színen van. amibe minden fontos dolgot be akar írni. amit nem tud. a "jóság" apostola szeretne lenni. legbelül Nyilas Misi áll. látogatásai révén . a művészi alkotás izgalma. egyszerre tudni. az édesanyjától kapott tanítást akarja továbbadni: "légy jó mindhalálig" (a Bibliából való idézet. amit Debrecenből magával visz a pergamen kötésfedélbe köttetett 50 ív fehér papír. bár a lényeget sejtető benyomásokat kapunk ("három büdös gígerli"). a Simonyi óbesterről költött vers talán majd bekerül. Mindketten a maguk módján jó barátai Misinek. ahogy ő tekint mind messzebbre . mint valakit megtanítani valamire. tiszta.a családi háttér segítségével ellenpontja. szakaszok. illetve a kollégium gimnáziumának második B osztálya. (Ellenlábasának. de egyelőre még teljesen üres. Most még csak formálódnak a sorok. A tanárokról eleinte csak felszínes impressziókat. A történteket is mindig az ő nézőpontjából látjuk. inkább befelé fordul. amelyeknek középpontjában. élete elsősorban az ő körükben telik.

különösképpen azért. A "lélek" tisztasága a cím bibliai idézetében összegeződik: "Légy jó mindhalálig". a becsületes. építkezz!") A program azonban adott: Magyarország "Európa belső kertje lesz". mely a boldogsághoz való jog és az erkölcs ellentmondására mutat rá. ("Most nem tudta. a város köztiszteletben álló régi polgárainak egyike. mert szülei sorsának okaira is rádöbben ("az édesapja élete is itt van az ő betegségében [É]. a földesurak rajtuk feküdtek"). "olyan jól senkivel sem lehetett meglenni. mint a bácsival") már régóta szegénységben él. testvériség igazi hazáját". különösen összekuszálja Misit. Török János és Doroghy Sanyika apja a felelőtlen.a többieknek nem. Török Ilonka és Doroghy Bella helyzete kilátástalan. sokáig állt ott" . (Móricz mottója két évtizeddel a Légy jó mindhalálig írása után.panamák sejthetők a háttérben. lakások elhelyezkedése. a nyugalmazott tanácsos az elmúlt szép idők képviselője. és az apja őseinek nagy szerencsétlensége. (Bella kérdése. a szegénységből egyetlen kiút kínálkozik számukra: az érdekházasság.) A házasság Bellának mesés-romantikus fordulattal sikerül . a jobbágyok. Kincset ér a 30 krajcáros könyv Misinek. ezen nem lehet bemenni. "Nincs itten semmi baj ebben az országban: csak a politika"É . tanulni. ad a becsületre (megfizeti fia után a kárt). Minthogy Misi szemével nézünk ebben a regényben. szabadság. a 10 forintos juttatás Török Jánosnak és Misinek. mit csináljon. az 50 forintos kártérítés Isaák Gézának stb. ha nincsen kilincse. a DV úgy is értelmezhető: "Dugdel. Nagy úr kezdi el felnyitni Nyilas Misi szemét népünk múltjára és jelenére. ugyanez a fegyelmi bizottság tagjainak. Török néni és Gimesi nagymama jóságos zsörtölődéssel végzi a munkáját. más szavakkal az átképzeléses előadásmód. "meg kell építeni itt az egyenlőség. mást jelent a 120 forint Török Jánosnak és Török bácsinak. Ennek nyelvi formája a szabad függő beszéd. A legtágabb szféra: a magyarság sorsa.véli Nagy úr. Kiemelkedni ezekből a süllyedő családokból legfeljebb a fiúgyermeknek volna esélye . egy leltárhiány ürügyén mégis félreállították . Pósalaky úr. Viddel". A "pénz" motívuma sokszor jelenik meg sokféle jelentésben. a jóságos földrajztanár őstörténeti előadása ad még nagyobb kultúrtörténeti távlatokat. pl.tárul fel előttünk. mérete. építeni"! Misiben életre kelnek ezek a szavak . A regény alapkonfliktusában végső soron a lelki tisztaság áll szemben a pénzzel. Török bácsi. A nők. Szikszay Lajos bácsi is makulátlan tisztességgel szolgált (számvevőként) évtizedeken át. talajvesztett dzsentrit képviseli. "dolgozni. az ő stílusában íródik a mű. Sokatmondó a házak. nyugdíjas tanító (most is "bújja a könyveket". az egyforintos küldemény Misi apjának és a kétszeres összeg a kisfiúnak. Debrecen város betűjele. belenyugvással éli életét.ha tanulna (Sanyika). a második világháború idején szerkesztett folyóiratán ez lesz: "Hagyd a politikát.

Nyilas Misi életútját a Forr a bor c.) Az egyes szám harmadik személyes forma mindvégig megmarad. "meghíjt" stb. Szakhmáry Zoltánban hőst akart rajzolni.a szöveg függetlenedik a felvezető főmondattól. egyenletesebb fényű. "Bébuci"). a szavak egy részében a latinizmus is megőrződött ("gerundium". Mintha stílusa is megolvadt volna a nagy szenvedésekben. A hagyományos debreceni diáknyelv. (CZINE MIHáLY) Az 1920-as években Móricz Zsigmond a "történelmi osztály"-ban keresi az erőt a . "brúgó" "prepa". az elmondottak hitelét is fokozza. kiégett belőle minden szennyező anyag. "A Légy jó mindhalálig a szenvedés tüzében tisztult alkotás. prófétát. hogy "a magyarság legmagasabb társadalmi rétege" elpusztul. Az ember és az író ebben a művében forr igazán egybe" (Czine Mihály). A tájnyelvi kiejtés megjelenik a helyesírásban is: "hun voltál".). melegebb a hangja. a "gyermeki szív" érzékeny rezdüléseivel jelezte saját életérzését. ha nem talál vissza a céltudatos építő munkához. ez az elbeszélő objektivitását is kifejezi. fejezetenkénti tartalmi előzetes. Nem lett belőle célját érő hős. elbukott. Viszszafogottabb. regényében írta tovább Móricz Zsigmond. A közvetlen emberi kapcsolatokat és az úrias. illetve az archaizmus is jellemző vonása Móricz nyelvének ("kápsálás".. teltebb zengésű. mélyebb. Az írói eszköztár jellegzetes eleme a hagyományos epikából felelevenített. polgári gesztusokat egyaránt néhány szóval tudja jelezni az író ("elvárlak".) vagy a cselekmény előzetes értelmezését kapjuk meg ("amelyben a kisdiák átmegy a felnőttek minden gyötrelmén"). "szénior" stb. Tudvalévő. "semper"). hogy ebben az 1920-ban keletkezett regényében Móricz Zsigmond a nemzeti katasztrófák utáni mély válságát fejezte ki. aki visszavezeti a dzsentrit a kívánatos munkához. a belső monológokban is. Arra akart figyelmeztetni. amely vagy a fabulát ("amelyben egy kisdiák elveszti a kalapját" stb. MóRICZ ZSIGMOND úri muri (1927) Pedig az úri murit nem a dzsentri "eltemetésének" a szándékával írta.

Hősünk hatalmas vállalkozásba fogott: a háromszáznegyvenhét holdjához két éve még hatalmas földbérletet is váltott. korántsem csupán személyes sorskérdés. a Csörgheő-tanya) és a néhány ritka kivétel (a grófi arborétum vagy Szakhmáry "valóságos kis kastélya"). de a gazdálkodás mindenütt veszteséges. de nincs valódi cselekmény. Rhédey Ferenc váradi kapitány még Bethlen Gábor idején nagy uradalmat "szerzett össze a zavarosban"). a Körös és a Berettyó vidékén egy megnevezetlen tipikus . Futólag megismerhetünk még egy-két udvarházat. Sikere vagy bukása óriási jelentőségű. Egyetlen birtokon jelent meg modernizáció "az egész Hajdúságon a Tiszáig". részint mert "eladogatták"). a félfeudalizmusból való kilábaláshoz. az ő ellenvetései és ellenpéldái teljesítik ki képünket az alföldi valóságról.nagyváros. Az életet kitölti a léha dorbézolás. de regényünk szereplőiben ez a lehetőség nem tudatosodik. az ő körültekintése. elveszett (pl. Megjelenik a vasút is. A környezet nem sok jóval kecsegtet. megállt az idő. részint a történelem viharaiban. A cselekmény ideje a millennium éve. hogy van-e Bethlen Gáborhoz fogható vezéralakja a jelennek. és itt próbálkozik a belterjes gazdálkodás kialakításával. "egész élete így folyt le".magyar Ugar felszámolásához. Vajon mit jelent az a tény. tréfák . mégpedig a Szakhmáry Zoltánén (a terület a felesége révén az övé. a földbirtok vagy összezsugorodott. Személyes érdekek (pl. Joggal merül fel a kérdés (egy kívülről érkező idegen veti fel): "mért nem lehet ilyen akkor az egész Alföld?" A vidéket Lekenczey Muki szemével látjuk meg. A Tündérkert (1922) c. a Herzog-uradalomé) és hivatali panamák miatt végül is a vasút majd "a Berettyó túlsó felin" fogja "elvágni a földeket" . Regényünk központi színtere a "poros Alföldön". ügyeskedéssel (pl. Még Zoltán is úgy érzi: "engedte elúszni a perceket s az órákat".ezek a jellemző helyszínek. Borbíró. a Szakhmáryaké. A cím azt sejteti: nincs. az ezeréves nemesi Magyarországnak. adomák. A megélhetés évszázados alapja. a még esetleg adódó lehetőségek felelőtlen eltékozlása. körülvezetése során ismerkedünk meg a körülményekkel. és egymást váltják az anekdoták. mely "a maga mogorván primitív képével egy gazdag és csodálatos lápvilágot takar. történelmi regénye után azt kutatja. amely az elmaradottság és a kívülrekedtség megszüntetője lehetne. Négy nap történéseit sorakoztatja a mű. hogy "itt vagyunk ezer esztendő óta"? A szereplők számára semmit. Annyi élet fojtódik itt el s lesz kívülről egyszínűvéÉ" A városban és a környező tanyákon mindössze két változat jelenik meg: az általános tespedés (ennek példája "Nyomorlak". vagy megszerezhető volt ugyan "sefteléssel". vég nélküli mulatozás folyik ("egy jó murit akarunk csinálni"). A város egészét tekintve csupán a kocsmában (az expozícióban) és a kaszinóban (a tetőpontra érkezve) időzünk hosszabban .a városban minden változatlan marad. Csörgheő esetében).

a lezárás hirtelen lesz kivételesen drámai (a Hét krajcár-novellákra emlékeztetően).és szereplőváltozással. sikertelenül. utolsó esélyként Rozika lelkéhez akar hozzáférkőzni. (Csulinak a gazdálkodása fenyeget összeomlással. Zoltánt pedig pénztelenség fojtogatja. kézzel eszi meg Csuli és Muki). A folytatásban. A zárójelenet elé még két közjáték illeszkedik: a természet hatalmát és szépségét példázó daruvadászat. a 8-15. Aztán egy felvillanó ötlettel az egész kompániát a tanyájára invitálja: "olyan muriban lesz részük az uraknak. a tetőpontig folyamatosan forrósodó levegőjű.) kiderül: mások a céljaik. Hosszú. amilyen még nem volt". Ha valami rendkívüli mégis megesik (pl. iskolai esetek. eseménytelenség és sodródás érződik. rögtön az a kérdés. Zoltánnak a magánélete. feszültségektől terhes a légkör. a férfi számára a családi harmónia reménye végleg megsemmisül. A regény szerkezetét tehát maga az életanyag alakítja sajátossá: a laza kompozíciót drámai csomópontok tagolják. a gyümölcsök sajátosságai stb.is. hogy "hogy fogják ezt elmondani". az életcsődöt illusztrálja. rész) után elindul ugyan bizonyos cselekmény Csörgheő Csuli. belső viharait "nótázása" és hegedűjátéka érezteti. Csaknem az egész város jelen van. elpusztítja tanyáját. felizzó-elhamvadó szenvedélyek telítik feszültséggel. az aszúbor készítése. részekben). ill. és vigaszt a "vendéglőben vagy a kaszinóban vagy az utcán" keres (1617. nem érthetik meg egymást. harmadsorban az objektivitás eszköze (a szereplők beszéltetése révén). Minden szóba kerül a fehér asztal mellett: vadászkaland. . Zoltán tehát végleg talajvesztetté válik. másrészt az eseménytelen. illetve Szakhmáry Zoltán körül (a 4-7. életveresége már tény (a zsidó bankár ennek okaira is rámutat). A mű felépítésében a történetsor derekáig semmilyen előrehaladás nincs. valamint a társadalmi élet romlottságát illusztráló vasútpanama. a kaszinóban látjuk viszont (24. de mindkettő elakad. Az adomázás egyfelől szerkezeti forma.).. majd eszeveszett hisztériája elűzi mellőle Zoltánt. Szakhmáry részegsége dührohamba és eszméletvesztésbe torkollik. és véget vet céltalannak érzett életének. tartalmatlan élet tükre. a kábulatból ébredéskor Csuli "a családi élet reménytelenségére" döbben rá.) E párhuzamok zárásaként Csörgheő az elkeseredését még szilajabb mulatozásba fojtja. szorul a hurok: a csugariakat kellene kifizetnie. Végül a Szakhmáry-tanyán egy minden addigit felülmúló tivornya alakul ki (a summáslányok "táncba" vitele Rozika sorsára is visszautal). magába roskadva elmélkedik és társalog ("istálló az élet"). tyúkgané vásárlása. nem lépi túl az expozíció szerepét. A felvezető kocsmai fejezetek (1-3. A bonyodalom hirtelen robban ki. húsz tojásból készül rántotta. újabb epizódsor kezdődik. egyetlen epizódsorozat fut némi színhely. Zoltánnal már a végkifejletig nem történik semmi. Férj és feleség központi és kulcsfontosságú jeleneteiből (21-23.). Zoltán elveszti a fejét. Megjelenik a tanyán a féltékeny feleség.

aki kegyetlen őszinteséggel bírálja önmagát: "Volt benne valami nagy vágy. és egy ideig tud is szívósan küzdeni. de megragadni sohase lett volna képes. van itt elég "filozófia". Sőt. hogy "kemény. A kaszinóbeli nagyjelenetben láthatjuk: a legrendezettebbnek látszó családokban is megvan ugyanez az ellentmondás.A szerkezetet motívumok fogják össze. Zoltánnak viszont a hegedűhöz és az énekléshez (mint minden magasrendű értékhez) különleges tehetsége van: a zene motívumában is megjelenik tehát a hős és a környezet konfliktusa. mert világosan látja. a hozzá vezető úton azonban nem tud végigjárni. A nő ellentmondásos helyzete magyar sajátosság . másrészt a népdalok. a fátlan és porban fürdő városba. "a családba gubózzák magukat". Minden csak attól függ. Rendkívüli energiái azonban szétforgácsolódnak és végül elégtelennek bizonyulnak." Tán mégis elérné a sikert. (Társai közt "egyben sincs valami koncepció". hogy az emberek lelkét megboszorkányozza. Zoltán sem látja világosan. Itt is megjelenik a belső tűz. ("érezte. mert nincs meg a biztos családi háttere . "nem kell". fokról fokra törnek le". De tanulniÉ") Vívódó hős. hogy milyennek érzi a pozícióját. kitartó és vad munkával lehet valamivel előbbre jutni". A tehetséges fiatalemberek "ahogy lekerülnek az Alföld porába. hogy csak látta. Gúnyos tréfa tárgya a könyv nincs rá szükség. hogy magával repítse. mit vár a feleségétől. magukra maradva. összetört ambícióval. elsősorban azért. és nem csupán Zoltánt. amikor szinte reménytelen vállalkozásba fog. épp a családi élet fojtja meg a feltörekvő férfit. hogy volna benne képesség arra. "soha egyetlenegy sem gondol arra. hogy felfogja s felemelje az új idők zászlaját. a pásztordalok éneklése azt is sugározza. hogy kezdjen valamit". Móricz jellegzetes figurája. aztán Zoltán tudatában is mind mélyebb gyökeret ver. "Boldogasszony"-ra vágyakozik. a zsidó bankár: "Minden nő feleség és hetéra egyszemélyben. Hangszerével pedig úgy tudott játszani. Az öngyilkosság először Rozi emlékeiben jelentkezik. mint a megpiszkált pásztortűzben s úgy lobogott ki benne az érzés. Szakhmáry Zoltán küldetést teljesít. de ez a zászló oly távol volt.) Az eszményt kitűzi. aki az élet küzdelmeiben mindig . amely a befejezésben pusztító külső elemmé tornyosul. ahogy a tűz magasra csavarodó füstjéből a pusztai sellők repültek fel".véli Lefkovits. A társaság (főként Csuli megalázó vicceivel) bolondot csinál "a kis Wagnerrel" is. hogy Zoltán sorsa általános magyar sors. "csak úgy beszélgetett a hegedűvel". "szikrák villogtak benne. a családi élet kis kalitkájába zárva. "mintha a hegedű a szíve hangja volna". A főszereplő mélyen átélt. még látni is csak ritkán látta. kifejező "nótázása" egyrészt az úri társaság felszínes adomázgatásának is az ellenpontja (Vasy Géza).mint ahogy Móricz hőseinél megszokhattuk." Hasonlóan vélekedik a kaszinóbeli főorvos. hogy valaki legyen belőle a hegedű által.

Eszter akadályozza őt a tanyai gazdálkodásában.a feleségére ezért a józanság követelménye hárul -. jellegzetes előadásmódja a szabad függő beszéd. ezért céltalanná válik életküzdelme. E regény stílusában immár alig érződik a naturalizmus. hogy egyívású Csulival. parlagi nemes. a családja óriási vagyont ("ötezer holdat. őt ékesíti.légvárat épít. pl. objektív bírálónak látszik. adja fel ábrándjait. de a "parancs" és a "tiltás" megfojtja. "édent" akar varázsolni. és vélhetően a kapcsolatuk zavarai miatt is hajlamos a féltékenységre. csak ott mutathatja meg. a lételeme. piros arccal" jár-kel.mellette áll. a sorsok hasonlósága. a lelkét viszont nem látja meg. "nem engedte magát legyőzni". ő szárnyalni akar ("virágot tudott volna virágozni") . aki megteremti számára az otthon melegét. amire viszont Zoltán képtelen. hogy a teste vagy a lelke kell-e neki. de idővel elmerül a mulatozó társaságban. életrevaló. Ily módon egyfajta homogén stílus és világlátás fejeződik ki művében. a csugariakat is ő küldi el fortéllyal . és mivel felesége nem érti meg.Zoltán erre nem képes -. A családi élet melege helyett tehát egy kusza szerelmi háromszögben él Szakhmáry Zoltán. az általános enerváltság. Amikor Rozikát is már csak "cafra" bestiának látja. Rozika más világból való. semmi sem szent előtte. Rozika felé fordul. Csollán Berti Jókaitól (az és mégis mozog a föld szereplője). a testéhez "áhítatos csodálattal" vonzódik. Csörgheő Csuli (teljes nevén: "csörgövizi és berettyói Csörgheő") erőteljes vonalakkal jellemzett típus. Rozikáról sem tudja azonban eldönteni Zoltán. hogy csak a családnak éljen. Elve: "túl tudjál járni mások eszén". minden érték veszendőbe megy mellette. Elődje Pató Pál úr (ő is mondja: "ráérünk"). velük együtt keresi a megoldást gondjaikra. megoldására nem gondol. széles látókörű. de ugyanakkor imádni való felsőrendű lény is tud lenni. pedig az a férfi életharcának színtere. Móricz "benne él a hősben" (Czine Mihály). de csak elodázza a problémát. ők sem érthetik meg egymást. "Kövéren. taníttatja . Eszter viszont nem lehetett Zoltán eszményi társa: a szerelemben görcsös. kilenc budapesti házat") mulatott el. akkor már az egész világból kiábrándul: "Hát ez az egész világ csalás?" A többi szereplő lényegében nem különbözik egymástól. kereken. és jóllehet lényegre mutató megállapításokat tesz. és regényünk cselekménye mindössze annyi: az ellentmondások a felszínre kerülnek. reá pazarolja érzelmeit és anyagi javait. főként az adomázgatás és a tájnyelvi forma révén erőteljes realizmus érvényesül. a többre vágyó keveseket tekintve pedig a tehetetlenség és kilátástalanság. Elvárja a férjétől. együtt vívódik alakjaival. Sőt. "frigid" volt. Lekenczey Muki világlátott. csak ott bontakozhat ki. mindkét nőt elveszti. róla is kiderül. avagy az ún. ("Az . Hatalmas belső drámákat jelez egy-egy szóval. hogy "mégis ő az első". de a rántotta-epizód már azt is sejteti. Az elpusztult malacok tetemét nem hajlandó szappannak kifőzetni ("nem babrálok vele"). Külső és belső nézőpont váltakozik.

az elidegenedést. (SZABó EDE. lidércnyomásos céltalanságáról vall. ha ehhez hozzátesszük.már ezekből a kezdőszavakból kibontható az egész mű témahálózata: a létbizonytalanság érzete.-nak hívják. a cseh Prágában volt németajkú. Hangjában ezért csendül meg néha a leleplező komikum és az idillikus szépség. jelképes világ az emberi lét. hogy a szerző másik főművének. a kibontakozás lehetősége. pl. a személytelenség stb. az emberi kéz. az egész intézményrendszer elszemélytelenedő és totálissá hatalmasodó . zsidó származású író . Franz Kafka (1883-1924) a felbomló Monarchiában.-t" . hogy megundorodott tőle az ura és elhalt. nyugtalanság. ilyenformán közvetlenül és nap mint nap tapasztalhatta az ügyintézés. akkor jogos a feltételezés. e műnek elsősorban az a feladata. a hatodik részlet elején: "Zöld színek hamvában lebeg a világ. hogy az író mondanivalóját és ítéletét tükrözze a magyar valóságról. a szerző még nem mondott le teljesen a hőseiről. a bűnösség-bűntelenség és az igazság-hazugság kérdésköre. hogy e két ikerregény élményanyaga az író személyes sorsában. 1925) Franz Kafka fájdalmas.". a jogrend és az igazságszolgáltatás mechanizmusát. döbbenetes világa. A M FORDŤTóJA) "Valaki megrágalmazhatta Josef K. regénynek a főszereplőjét hasonlóképpen K." De aztán ez kerül az író tollára: "Csak ahol az ember beleszól. életútjában keresendő. hogy felerősítve érzékelhesse korunk jellegzetes tünetét. ez a misztikus belemagyarázásokat is eltűrő.") Az élő tájnyelvet emeli be az irodalomba. a történelem." FRANZ KAFKA A per (1914-1924. az emberi akarat: rögtön zavar. Ebből következik a jellegzetes kettősség: egyes részekben még felvillan a távlat. sőt értelmetlenségéről. a tündéri harmónia. és ez egyszersmind Kafka nevének is a kezdőbetűje. a bürokráciát. a meghatározhatatlan eredetű (és éppen ezért általános) fenyegetettség. Polgári foglalkozása szerint hivatalnok volt a betegbiztosító intézetben. Hősünk családneve csupán "K. a jog világa. Az ábrázolásmódot didaktikus célzat hatja át.megannyi ok arra. a társadalom érthetetlenségéről. A kastély c.asszony megérezte.

Azt is. amiért bűnhődnie kell? A választ a hős is keresi.valamennyien tagjai.) Kafkánál "a kisember hiába keresi a kiutat. egy bűntudatképző mechanizmus. lelkiismereti folyamat. úgy csókolgatta Bürstner kisasszonyt. milyen sértőek rám nézve az ajánlatai. Létezik emellett (ezzel érintkezve.. cirkalmas beszédstílusában is: "csodálom. nagyfokú elővigyázatossággal kell élni. (naponta "kilenc . a feszélyezettség mögött és alatt viszont elfojtott és rendezetlen tudattartalmak húzódnak meg. önmagában jelentéktelen esetre. némelyeket pedig most (vagy bármikor a jövőben) ér a "letartóztatás". mi az alapja a bűntudatnak? Mi lehet a bűn? Megsértett-e valamiféle külső elvárást vagy belső parancsot Josef K. sőt ezt is magába foglalva) egy másfajta "törvény". Bürstner kisasszony modoros. alkotó elemei vagyunk. kevéssel letartóztatása után: "jól emlékezett egy-két.gépezetét. "Minden a bírósághoz tartozik" . Mi a valós oka. s minél inkább kapálózik. (Koestler Sötétség délben (1940) és Orwell 1984 (1948) c. amikor. amelynek rabja Josef K. Működik tehát egyfelől egy a társadalom egészét behálózó. Rendkívüli önfegyelemmel. hogy ebben a világban az emberre kivételes terheket ró az illendő. A törvénykezés konkrét ábrázolásán túlmenően azonban A per (és A kastély) Kafka egész "világképe foglalatának" tekinthető (Walkó György). másfajta "igazságszolgáltatás" is. nem szólva persze a jó szándékáról. amelynek tételesen rögzített jogrendjéhez lehetséges az alkalmazkodás. A felszínes és merev udvariasság külsőségeihez járul a hivatal. és ártatlanságunk vélelmét fokozatosan elnémítva előbb-utóbb felülkerekedik a bűnösség érzete. lassan teljesen köréje fonódik a háló. a megváltó büntetés áhítása. hogy nem veszi észre. merev viselkedés. lázadozás nélkül. minden vágyat és szándékot a kimért udvariasság szigorú szabályaihoz igazítva. annál inkább ráfeszül. mások már hosszú évek óta vádlottjai. és ekkor elindul egy belső. Nem magukra a kilengésekre kell itt felfigyelnünk. Ez a mindenek fölé magasodó "törvény" két síkon létezik: mint külső mechanizmus és mint belső lelki tényező. Ez a "bíróság" csak "letartóztat" és vár. regénye ír le hasonló folyamatot a totális hatalom szorongatta emberről. századunk létállapotáról alkotott összképnek. a festő).mondja a befejezés előtt az egyik mellékszereplő (Titorelli. azt elismerem". aki "semmi rosszat nem tett".erre is fokozatosan döbbenhetünk rá . Egyesek az alkalmazottjai. Ebben a regényben a törvény kapcsán bontakozik ki ez a tükörkép. a fantomszerű "bíróság". "ahogy a szomjas állat ízlelgeti nyelvével a végre megtalált forrásvizet"). barátaitól eltérően. mígnem megfojtja" (Rónay László). Hozzátehetjük: Kosztolányi Dezső epikája ábrázol a magyar irodalomban hasonló élethelyzeteket. amelynek . (Kifejeződik ez pl. hanem arra. tudatosan vigyázatlanul viselkedett".) A kínosan pontos magatartás. Ez a "bíróság" azonban nem azonos a formális igazságszolgáltatás hivatalos szervezetével. éretlen és tisztázatlan vonzódások torlódnak (K. az a munkakör. azt polipszerűen átfogó gépezet.

amelyet olykor-olykor felcsattanó ingerültség szakít meg. A dómbeli példázat hősének is a "telhetetlenség" a vétke. teljes egyéniségét feláldozta. és tudomásul veszi a sorsot. egy darabig még tiltakozik az értékrend felborulása ellen. és így maga az élete minősült "bűn"-nek. azonnali.polgári-hivatalnoki beidegzéssel pontosan akar érkezni. amelyeket azonban elégtelenül szolgált. Letartóztatását például csaknem teljesen szenvtelenül. hanem csak szerepet játszik (a "tetszést" akarja elnyerni)." Nem vállal bűnrészességet a hazug világban. Felróható volt tehát (önmagának). nincsenek tartalmas és tartós kapcsolatai. Hol az a hibája." Hiába keresi Josef K. Szerepzavarban szenved. amelyet szintén képtelen a "bíróság" elvárásai szerint kezelni (az ügy megvitatása helyett Lenivel tölti az időt stb. Talajtalansága viselkedésére is visszahat. hol pedig az. a "bíró" ennek ellenére akkurátusan a fejére olvassa a késése tartamát. akkor csak ezt a képet láthatja. Josef K. hogy nem ismeri a törvényt. Egész életét. természetes indulatai. hogy eddigi életét a társadalmi elvárások és a hivatal töltötték ki. céltalan. csak később tör fel belőle a csenevész méltatlankodás ("elvégre jogállamban élünk"). csak szükségszerűnek" fellázad: "A hazugságot avatják világrenddé. A per alapja a feloldhatatlan ellentét.egyénisége. mely csak boldogtalanságot szabadít ránk . Az ülésteremben nem az elvárható felháborodott tiltakozását fejezi ki. ítélet vár rá.). s ráadásul nem is helyeselhető célból.Schopenhauer filozófiája szerint. Nincs . végül elvakultan vagdalkozik ("korrupt banda!"). hogy "túlságosan makacs" (Leni tolmácsolja a "törvény"-beliek véleményét). s ugyanakkor az ártatlanságát hangoztatja. Willem.mert nem bontakozhat ki . (A pap szavai ellen "nem kell mindent igaznak tartanunk. szájából: "Mindig húsz kézzel akartam belenyúlni a világba. hogy a "mérlegelő értelem" bölcsességénél nem követelhet többet. hogy passzivitásba süllyed ("elhanyagolja a pert"). egykedvű belenyugvással. némi értetlenséggel veszi tudomásul. az adekvát magatartást. Amikor szembenézésre kényszerül önmagával. sivár. Másoktól is csak kétértelmű és tisztázhatatlan jelentésű útbaigazításokat kap.óráig ült a hivatalban"). A festő a gyakorlat és a törvény ellentmondását fejtegeti: a nézőponttól függően másként fest a bírák megkörnyékezhetősége is és az ártatlanok felmentése is. Jellegzetes hangulata az érdektelenség. a paradoxon. a közöny. nincs igazán otthon a világban. bevallja. Nem kap pontos időre szóló idézést." Ťme az emberi akarat mint bűn. A végső önkritika Josef K. Nincsenek közvetlen. és nem fogadja el az "igazság" fogalmának térvesztését. A "letartóztatás"-tól kezdve élete fokozatosan a "per"-rel válik azonossá. mégis rágalom illeti. "Látod. A dómbeli példázatban "a Törvény kapuján" most nem lehet bejutni - .) Az utolsó fejezetben azonban belátja. és amelynek puszta létével szégyent hoz a rokonságra. élete egészében véve üres. mégis .

és elbocsát. pedig kizárólag a várakozó számára nyílt meg a kapu. Elkövetnek ugyan kisstílű emberi visszaéléseket. Az emberi vonások. Akire a "bíróság" már kiterjesztette hatalmát. Megerősítést jelentene. a megsemmisülés. polgári foglalkozásuk idővel névlegessé válik és megszűnik."Te Josef K. "kereskedő" és "festő" egyaránt. A bíróság előtt mindenki egyforma. ha távozol. Ilyen sorsra jut "gyáros".végül már nem lehet bejutni. A férfi őrá . A letartóztatás után. Bürstner kisasszonytól." A saját helyzetét sem tisztázhatja Josef K. Josef K. A pap búcsúmondatai hasonlóképpen talányosak: "A bíróság semmit sem akar tőled. Ebben áll létünk abszurditása. A két "őr". vagy"). hol ő kezdeményez. ők engedelmesen betöltik a társadalmi ranglétrán nekik jutó helyet (Grubachné. A felszíni történések helyett az embernek az volna a feladata. Az emberi élet: maga a bizonytalanság. A még be nem idézettek nincsenek sokan. viszont "makacs" figura. hogy "gondolkozzék inkább önmagán": "Hagyd a mellékes dolgokat"É Különleges szerepük van a nőknek. a valódi felmentés és az ítélet végső pontjai között lebegünk. a hozzá legközelebb élő és mégis elzárkózó nőtől nem kapja meg: "ha valakinek mindjárt egy vizsgáló bizottságot küldenek a nyakára. A férfi számára sokszor magát az életet jelentik. meghódíthatatlan és megtarthatatlan.ámbár a szabadlábon maradásból ítélve "mégsem követhetett el olyan nagy bűnt". kárörvendő érdeklődés jellemzi pl. ez is korunk egyik jellemzője. adatok nem bírnak jelentőséggel ("ön szobafestő" .-nak. az mégiscsak nagy gonosztevő lehet" . ha jössz. "így szoktak beszélni a bűnösök" hangzik a pap válasza. mindenki bűnös. de rögtön megbűnhődnek érte.a tapintat és a segítőkészség belőlük teljesen hiányzik. ha a hős maga mellett tudhatná az embertársak bizalmát. a penzióval szomszédos házból átbámuló két öreget . elragadják a feleségét: "nekem nem szabad védekeznem"). Franz és Willem már a "bíróság" gépezetének alkotó elemei. szürke egyhangúságban élnek. de ezt pl. érdektelenség vagy legfeljebb kéjes. hogy "én nem vagyok bűnös".: hiába tiltakozik azzal. Befogad. A vádlottaknak viszont már testestől-lelkestől azonosulniuk kell az "üggyel". gyámolításra szorul. az teljesen ki van szolgáltatva (a "bírósági szolgának" használják a lakását. ebbe kellene belenyugodnia Josef K. modorosan viselkednek. Bürstner kisasszony és a barátnője stb. A regény szereplői közül néhányan még nem kerültek a "bíróság" elé. életük azonos lesz a "per" intézésével. mert az maga volna a halál. azért nincs személyiségük. de az őr is áldozatnak tekinthető. Formálódásuk irányát jelzi a két "kivégző" férfi a tizedik részben. hol megközelíthetetlen.). A nő gyöngéd és segítségre. életünkben egyiket sem érhetjük el. ezért az ő ügye hamar befejeződik. E példázatban a bebocsátásra váró férfi is. A perben a bírósági ügyintézéssel való kapcsolatot. szánnivalóan kiszolgáltatottak. nem alkalmazkodik.

Egy olyan irreális szintre. A per folyamán már az évek sem számítanak. fülledt helyiségek. "Pere" kereken (szimbolikusan) egy évig tart. a beidézéskor Josef K. . "lomtárban") van jelen. A vádlott egyetlen cselekvési lehetősége: minél tovább halogatni. krisztusi korban. A mű eddig leírt jellemzői alapján is mondható: nem az álmok világából való felébredéssel. Josef K. A regény az "egy reggel" időmeghatározással kezdődik . az eldologiasodás írói jelzése talán ez. Végül elhangzik: "bírósági irodák csaknem minden padláson vannak". rendetlen világban (pl. a vegetatív létezés minimális színterére. Csak egy ülőbútor van K. a realitásból a lidércnyomások.-nál (Titorellinél is. hősünk minden lépéséről és gondolatáról tud. szürke bérházak lepusztult vidéke. szorongások szintjére lépéssel. erotikus fülledtség érződik ezen a szinten is (szecessziós jelenség). A "bíróság" szférájában a konkrét időnek már nincs jelentősége.a "bíróság" mint transzcendens hatalom mindent lát. Josef K. a dómbeli pap a börtönkáplán). Maguk a szobák az egyes jelenetekben kezdetben kicsinek látszanak. Az ülésterem közönsége társadalmi tagozódást mutat.ún. ahol alig lehet felegyenesedni (így tárgyiasulnak a szűkös és fojtó életkörülmények a mű világában). udvarokat viháncoló és leskelődő lányok népesítik be. az emberi életrendet felrúgva hívathatja az ügyfelet.-t. A tér legfőbb sajátossága: nincs magánszféra. A mindennapi élet színterei szűk. levegőtlen.-nak "elfelejtették megmondani. Ebbe a zárt és sivár világba is betörhetnek és a személyes holmiban turkálhatnak a "bíróság" képviselői.in medias res -. minél tovább fenntartani a perét. hány órakor" kell megjelennie. alacsony. a gazdátlan és rendetlen dolgok jutnak uralomra az ember felett. azaz egy bizonyos tudatállapot-váltással. egy-egy lakóhelyiséget bérelnek. részint az irreális szféra eleme. az ügyvéd is az ágyában fekve az ügyfeleit. Szürrealisztikus átminősülés ez is. az időkeret zárt. A "tárgyalás" színtere a hét végén tanácsterem. félelmei tárgyiasulnak. "Lanz asztalos" után érdeklődik."a per" beférkőzött a magánszférába is. A magánszféra erre a bútordarabra szorul vissza.-t a "letartóztatás" harmincévesen éri . Nincs otthonosság: Josef K. akinél ráadásul az ablak nyithatatlan. A "bíróság" ebben a mocskos. amelyben a valós társadalmi lét szorongásai. majd az olasz vendéget keresi a dómban . jelenlétük átmeneti. Az "ágy" motívuma többször szerepel: Elza "napközben ágyában fogadja látogatóit". a hétköznapokon lakás . és társai "penzióban" laknak.). Az idő is részint a reális. Az ügyvéd éjjel-nappal. A tágabb tér: "félreeső külvárosi utcák". a "törvény" fölénk magasodik és mindent beborít. de aztán szinte a végtelenségig tágulnak (a kétablakos szoba zsúfolásig telt karzatos teremmé válik). az ágyon keresztüljárnak stb.sem támaszkodhat. Titorelli az ágyára ülteti az ott kényelmetlenül feszengő Josef K. akárcsak a személyek változása (pl. A lépcsőházakat. hanem fordítva.

sorsának és példázatának tragikomikuma is: képességei ugyan elégtelennek bizonyultak. Kafka stílusa metaforákban. érzékleteket és bizonytalan vélekedéseket soroló tagmondatlánc. hangja a torzulások leírásában is szenvtelen. egy ponton túl azonban nevetséges is. A hős fogódzót keres. Ebből a görcsös törekvésből. a nyílt gázláng okozhatta. valóságelemek. Akár az egyik jelenetben a kopogás az ajtón. jelentéktelen mozzanatokból áll világunk. valóságelemek hol köznapinak. csak képek és nevek ragadhatók meg. szimbólumokban is gazdag. a létezés célját. azaz a szellem játékával értelmezhető. Mindössze ennyi. a hős feladja a kilátástalannak látott küzdelmet. az álomképek és érzékletek egymásba tűnéseit teszi lehetővé. most szinte szomorúnak látszott. a regény utolsó sorai szerint a "szégyen" érzetével átlép az élet határán a halálba. hanem a műben kifejeződő világkép jelzésének is eszköze. amelyeket az olvasó képes jelentésűnek. sőt félelmetes. A leírt jelenségek. hol monumentálisnak tűnnek az olvasó előtt (Fried István). A triviális és az eszményi olykor helyet cserél (a vizsgálóbíró "törvénykönyve": füzet. Hevenyészett. a tárgyiasság nem csupán az elbeszélő szenvtelenségével kapcsolatos. a dolgok maguk (ismét Schopenhauert idézhetjük) az ember számára mindig megközelíthetetlenek maradnak." (E jellegzetes mondat stílusbeli sajátosságai: laza mellérendelő. feladja a cselekvés lehetőségét. amely erősen sisteregve égett a fejük fölött. Ez a világ szorongást keltő. de csak a konkrét jelenségeket érzékeli.) Kafka nézőpontja váltakozik. Kafka előadásmódja puritán. a jelentést. tárgyszerű és egyben szatirikus. Josef K. de csak kevés fényt adott. a hős világba vetettségét és kilátástalanságát jelzi. a padlásajtón a bírósági helyiségek felirata: gyerekes ákombákom). és így egy tartalmában rendkívül sokrétű szövedéket hoz létre. A lényegi szféra. szabályosan" hangzanak. Kafka műve "az élet csodálatos és groteszk humorral megjelenített árnyjátéka" (Thomas Mann). de ezek mögött is keresni kell a lényeget. de a .azaz az életét. és így talán elkerülhetőek. hozzá akar férni a dolgok lényegéhez. az író a párbeszédeket sem tagolja a beszélők váltakozása szerint. de ez talán csak érzékcsalódás volt. kurtán. Vajon együtt érez-e vele az olvasó? A mű végkicsengése abszurd. A tagolatlanság elsősorban a világkép torlódásait. A jelenkor ijesztő távlatai leírhatóak. kezdetleges. a nemlétbe. hiszen lelepleződik a teljes értelmetlenség. A szöveg külső formája homogén. megbotránkoztató ábrákkal. ebből a léthelyzetből következik a tárgyszerű leírások és érzékletek túlsúlya: "Ismét megjelent a szempár. a regény szavai is "erősen. De érezhető Josef K. Az objektivitás. A folyamatos közlésmód a szürrealista asszociációknak is teret nyújt. metaforáknak foghat fel.

miután Kosztolányi Dezső a szerkesztőknek. a trianoni békeszerződés aláírása. méghozzá . szeretet és szolidaritás. a hallgatók pedig "szótlanul és meghatottan várták" a felolvasás folytatását. július 31-én kezdődik a történet és 1921 őszén zárul. július 1-jétől folytatásokban. amit csak lehetÉ (NéMETH G. tragikusságra ítélt társai iránt a részvét. 1919. Az édes Anna egyértelmű kritikai és közönségsikere oldotta azt a feszült és ellenséges légkört. amiért az új Nemzedék című újság Pardon rovatában utólag ironikusan írt a kommünről. A regénnyel kapcsolatos legfőbb olvasói dilemmát Németh László fogalmazta meg: "de szabad-e ennyire [É] elhallgatni az összeadást s egyszerre az összeggel robbanni ki?" Vajon eléggé motivált és indokolt-e Anna . Az édes Anna . olykor-olykor a zokogással küzdve".maga szűkös lehetőségei között megpróbált tiltakozni a teljes értelmetlenség ellen. A címszereplő késleltetve jelenik meg a műben. BéLA) A regényt a Nyugat közölte 1926. a baloldali értelmiség a múlt megtagadásáért bírálta. de aki tudja ezt. KOSZTOLáNYI DEZSő édes Anna (1926) Tragikus az ember. A regény több mint két év eseményeit öleli föl."harsányan és elfúlva. Anna és a Vizy család sorsának hátterében a huszadik századi magyar történelem tragikus fordulatai állnak: a Tanácsköztársaság utolsó napja. s a kettős gyilkosságot a következő év május 28-ról 29-re virradó éjszaka követi el. úgy látja Kosztolányi. Budapest román megszállása. A jobboldali sajtó támadta Kosztolányit az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején vállalt (egyébként csekély) szerepe miatt. s akiben ezért él szenvedő és véges életidejű. értelmezési lehetőséget foglal magába.sokféle jelentésréteget. mely az írót a húszas években körülvette.mint minden nagy formátumú műalkotás . ki-kifutva a szobából. hogy lecsillapodjék. augusztus 14-én lép szolgálatba édes Anna Vizyéknél. Horthy bevonulása. az segíthet e véges létezésen belül kibontakoztatni önmagából s minden emberből. Osvát Ernőnek és Gellért Oszkárnak egy napon reggeltől estig tartó felolvasás után bemutatta.mint Gellért Oszkár írja visszaemlékezéseiben . 1919.

s az értelmezés és válasz felelőssége alól az olvasó sem vonhatja ki magát. az elvétetett gyerek az orvos szavait igazolják." (A tünemény) A kettejük közti kapcsolat és kötődés. Az első találkozáskor lezajló párbeszéd. Anna valóban megfelel az elvárásoknak: tökéletes cseléd. az ember megismételhetetlen egyediségét vallja. hogy elveszíti Annát. hanem a . Moviszter doktor a bírósági tárgyaláson arról beszél. Fölmutatja. A Balaton vidékéről a fővárosba felkerült lány szerény fizetésért dolgozik Vizyéknél. mint a társadalmi igazságtalanság témáját és jelképét a naturalizmus hozta be az irodalomba. Moviszter jellemzése. különös ismertetőjele) a rabszolgavásárra emlékeztetnek.és emberképének legfontosabb jellemzője. nemcsak a lelketlen bánásmódra utal. hogy a kommün torz egyenlőségelve után újra a merev társadalmi hierarchia és berendezkedés kerül előtérbe. fogai. amelyik egyetlen okkal magyarázza a sokszínű világot és az emberi életet. nem szabad emberek döntésén és választásán alapul. A regényben az elbeszélőtől az összes szereplőig mindenkinek nyilatkozni kell édes Anna gyilkosságáról. hogy az élet megfejthetetlenül titokzatos sokszínűségét. Az úr-cseléd viszonyt. Fölerősíti a szociális ellentétet az is. hogy most inkább rab volt. A függésben elvesztik szabadságukat. belebetegszik abba a lehetőségbe. melyet a gyilkossági jelenet is példáz (Vizyné a halála pillanatában szinte magához öleli Annát). hogy elvesztették gyermeküket. a regény fejezetcímeként is szereplő kérdést feltéve: "Miért" következik be a gyilkosság? Kosztolányi világ. A közös vonást hangsúlyozza az a tény is. A szociális-társadalmi háttér és motiváció az édes Annában is jelen van. a külön vacsora. Az elnyomó és elnyomott hagyományos szerepéhez többnyire erkölcsi tulajdonságok is társulnak: megalázottságában a cseléd a tisztaság és jóság megtestesítője. Vizyné állandóan attól retteg. hogy nem csak Anna kiszolgáltatottja a méltóságos úréknak. nem tekintették embernek. Az író minden olyan eszmét és gondolatot elvet. mint bármelyik cselédje mellett. hogy Annával gépként bántak. hogy Anna elhagyja. miszerint gépként bántak vele. "Az tagadhatatlan. se többel.szörnyű tette. a cselédkönyv szenvtelen adatai (termete. Egyelőre nem mozdulhatott mellőle. melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl" (MiértÉ?). a konyhai fekhely. édes Anna tettével kapcsolatban a bíróság elnöke fejt ki hasonló gondolatot: "Tudta. mellyel megalázták a lányt. hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal. Kosztolányi azonban túl is lép a hagyományos úr-cseléd viszony ábrázolásán. Az értelmezési lehetőségek felmutatása talán közelebb visz a rejtély megfejtéséhez. s ez mindkettőjük személyiségét eltorzítja. Ahogy Vizyné körbevezeti Annát a lakásban és kiosztja a napi feladatokat. amelyik leegyszerűsítő magyarázatra törekszik. hanem minden tett mögött ott az egész ember. a teljes életével. hanem a függés kölcsönös. Vizyné tartalmatlan és üres életét a cselédlány tölti ki.

s nem érti Jancsi tétovázását. mint a többi: jó is meg rossz is" (Anyag. "Mint valami halk automata mozgott ide-oda. Legfeljebb a szerepek. nem bírt uralkodni magán. melyben a kommün idején szokott kijárni az utcára. lila pongyoláját. Anna képtelen önmagát kifejezni. gondolták. . s Anna az. Kosztolányi azonban túl is lép e tanításon. tökéletesen dolgozott. Patikárius Jancsival való kapcsolatában is természetesnek veszi. Az emberi személyiség sokszínűségére és a végletesség veszélyére Moviszter doktor figyelmeztet: "Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. a ruha. Szó nélkül veszi be a magzatelhajtó porokat. eszébe jutott talán. a bírósági tárgyaláson az elnök fordítja le emberi beszédre Anna hallgatását: "Azt érezte. A regény kurzusváltás időszakában játszódik. agyát hirtelenül elborította a vér. A lány tisztában van a cselédszereppel. Kettejük közül a fiatalember a megilletődöttebb. a boltos újra köszön a vevőknek. érzéseit a kettős gyilkosságig szinte kikapcsolta. aki végül is magához vonja az úrfit. és határozott hátteret rajzol a történet mögé. hogy az első és utolsó fejezet. hogy haragszik rájuk. a modor cserélődnek. Anna lemond a választás és változtatás jogáról és lehetőségéről. pezsgőszín harisnyáját. ám a gyilkosság egyik közvetlen indítéka éppen Jancsi és Moviszterné flörtje." (Vita a piskótáról. és éppen a nyelv segítségével ábrázolja a nyelvi képesség beszűkülését. hanem nyelvi is. a megfejthetetlent beszélik szét. bosszút akart állni" (MiértÉ?). azt példázza. hogy az emberi élet titkát. hanem az állandó változások között formálódik. nem tökéletes. mint egy gép. az emberi minőséget a társadalmi fordulatok nem érintik. és "a szekrénye előtt magára kapta fehér pongyoláját. lélek). hogy ez természetes. A szegénység-gazdagság ellentéte nem csupán szociális jellegű. Hallott már róla. szellem. Mint egy gép. Ficsor házmester újra szolgálatkész lesz. Vizyné Anna megjelenésekor leveti "régi. A szegény-gazdag ellentét bár motiválja édes Anna tettét. Az emberi kapcsolatok természetrajzát. ottmarad Vizyéknél. az irgalomról és az egyenlőségről) Az emberi természet azonban nem végletes. Anna nyelvi szegénységével. mely keretbe foglalja a regényt. hogy egyszer az asszony megszidta. Az emberi lényegen a társadalmi rendszer megváltoztatása nem módosít. mely szerint a tudat határa a nyelv határával azonos. A Vizyéknél történő bemutatkozáskor Ficsor közvetíti érzéseit. A probléma fontosságát jelzi. s a szavak tengerében elvész a lényeg. Anna ábrázolásánál Kosztolányi nyelvszemlélete Wittgenstein és Heidegger nyelvfilozófiai tételével mutat rokonságot.címszereplő viselkedésére is. a "vörösből" a "fehérbe" való átmenetkor. Viatorisz. hogy az úrfi el akarja csábítani. a szó erejével fejezi ki a kimondhatatlant. a beosztás. az állás. hogy proletárasszonynak tekintsék". barna félcipőjét" (Anna). artikulációra való képtelenségével áll szemben a többi szereplő locsogása. nem teljes válasz a "miért?" kérdésére. Legyen olyan.

mely éles volt. az embertelenség.bántotta. A köznapi kommunikáció értelmetlenségét jelzi az a visszatérő motívum is. és "Akármit csinált. Az idegenkedés miatt föl is akar mondani. olyan rosszullét fogta el. mint a patikában. éles hideg szagot. a társadalom és az emberi viszonyok kuszáltsága a tárgyak szintjén is jelentkezik. azonnal összerogy. a zárófejezetben pedig Druma és két kortese ad "egyértelmű" választ a Koszlolányi-jelenségre. tiltakozott ellene" (Anna). a címszereplő "részeg kimerültségében". E szerint a sok apró és észrevehetetlen megaláztatás robban ki látszólag értelmetlenül a bál éjszakáján. hogy azt hitte. hogy az édes Annát a pszichoanalízis példaregényének tartsuk. A tárgyak újra föllázadnak Anna ellen. Az elbeszélő . A világtól való idegenségét jelzi. Szeretett volna egy kis rendet teremteni" (Anna). égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Kosztolányi ábrázolásmódja sokban azonosítható a freudi felfogással. hogy "zsíros tányérok még ott maradtak a középen a rízsfelfújt mellett. Nyelvi kifejezőképesség híján Anna elsősorban érzékszerveire hagyatkozik. De éppen a sokszínű személyiségről vallott nézete mond ellent annak. hogy gyakran valami külső zaj nyomja el a beszélgetést: zajforrássá silányul az emberi szó. a gyomra egyszerre fölémelyedett. Sőt. úrrá is lesz a káoszon. hogy "Mikor ide belépett. A fogadást követően a rendetlenség. Az édes Annában a történelem. Amikor bevette Patikárius Jancsi porait. Reggel felébredve nem lát semmit."Legalább a Krisztinában ezt beszélték" . melyből hiányzik a harmónia és a humánum. Az áttekinthetetlen zűrzavar leírásával indul a regény. "köröskörül fekete volt a világ: megvakult" (Valami nagyon keserű). édes Anna alakja. kavarta belét" (Anna). A címszereplő sorsa a huszadik századot jelképezi. Csak a méreg lehet ilyen keserű" (Valami nagyon keserű). Vizynét . a nagytakarítás révén úgy tűnik. mikor már bement és ledőlt az ágyára. "De amit mondott. nem bírta megszokni ezt a helyet. de mégis marad. A Vizy-ház káosza csupán jelképezi a világ emberidegenségét: így kap jelképes értelmet Anna születésének dátuma: 1900. De mindez csak időleges. mint a kutyáé.Annát várva . mely egyre jobban facsarta az orrát. de jelen van elfojtva vagy felszínre törve az erőszak.olvashatjuk Kun Béla menekülésével kapcsolatban. meg hogy a porcukorszelencén a legyek dőzsöltek. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett. Marta szájpadlását. Anna úgy érezte. kikerülhetetlenné téve ezzel a lány gyilkosságba torkolló lázadását is. az ételmaradékok "futurista" látványa a meghatározó. Nem tudott enni. azt már nem lehetett hallani" (Párbeszéd egy zöldkerítéses ház előtt). ellenséges tárgyak veszik körül: "Maguk a bútorok is valami mérhetetlen rémülettel töltötték meg" (Anna). a brutalitás. csak végtelen keserű ízt érzett: "és csak azután lett igazán keserű. tettének motivációja rokonságot mutat a freudi mélylélektan elfojtás-kitörés tanával. Szaglása.

aki Pierre Janet lélektani tanulmányából citál idézeteket Anna tettének indoklására. a történelem káoszán. hogy az eszmény. A könyörület. A külső körülmények a tettet igen sokszor egyáltalán nem indokolják. Ficsorné szerint rossz lány volt. őrizni függetlenségét. egy párt tagja sem. Hogyan lehetünk úrrá a világ." Ezt a racionalizálási feladatot végzik el. Ezt jelzi az is. miért kellett annak az egyénnek az adott helyzetben azt a cselekedetet elkövetnie. Ficsor szerint már régóta készülődött a tettre. se kommunista. valamennyiünkért. Moviszter központi szerepet játszik a műben. melyek szentesítik a bűnt. minden lelket. de tagja annak az emberi közösségnek. az erkölcstelenséget és brutalitást. ami irracionális. Anna helyett is. hogy tulajdonképpen maga se tudja. a tettes pedig . fiatalon Berlinben az egyetemen tanársegéd és szívspecialista volt. az áldozatokért. a szereplőkért. Ezért szokták az író szócsövének is tekinteni. a szeretet. Az egyetemes nyelven megfogalmazott ima könyörgés a cselédlányért. eleveneket és holtakat" (MiértÉ?). . Az orvos különös figura. mint akármelyik páciense". itthon a közkórházakban és a munkásbiztosítóknál dolgozott. se másokhoz. Csak Moviszter áll ki Anna mellett.be kell hogy vallja. legtöbbször azonban nem őszinte még önmagával szemben sem és utólagosan keres és talál magyarázatokat alapjában értelmetlen és lelkileg indokolatlannak látszó viselkedésére. aki él és élt valaha. mert nem volt se burzsoá. Ha mélylélektanról beszélhetünk. az emberi kapcsolatok zűrzavarán? Moviszter az irgalom. Lelkében azonban ott élt a részvét minden megalázott és megszomorított embertársa iránt: "Nem tartozott se hozzájuk. a személyiség ellentmondásain. Tudja.maga is ironikusan szól az ambiciózus védőügyvédről. akkor inkább Ferenczi Sándor a kriminológia és a pszichoanalízis kapcsolatát vizsgáló műve áll közel Kosztolányi felfogásához: "A bűntettesek tudatos bemondása és a bűncselekmények ténykörülményének még oly beható megállapítása sem fogja soha kielégítő magyarázatát adni annak. Elveti a nagy és fellengzős eszméket. "Betegebb volt. a tanúk a bírósági tárgyaláson. az irgalom a legfőbb érték az édes Annában. Bár véleménye egy az Anna tettét megítélő sokféle vélemény közül. felfogása alapvető vonásokban Kosztolányi kései verseinek világképét tükrözi. hogy Kosztolányi latin nyelvű halotti szöveget illesztett a regény elé mottóként. Krisztus országa a lélekben van. s a bűntett politikai hátterét hangsúlyozza.ha őszinte . Druma Szilárd szerint a lány egész éjjel a kést kereste. mely magában foglalja az egész világot. a keresztény szeretet és alázat fontosságát hirdeti. felesége állandóan megcsalta. s vallja. vagyis racionalizálja azt. hogy mi vitte rá a tett elkövetésére. hogy a világ nem a tökéletesség színtere. Sztoikus nyugalommal igyekezett távol tartani magától a világot.

az író azonban a háború zűrzavarát a maga javára kihasználni próbáló kisember típusával az örök kispolgári elvakultságot célozta meg. "a darabot újra meg újra pacifistának mondták" (Brecht). semmi egyebet. a szereplők cselekedeteit olyan indítékokkal magyarázza. Az írót személyes állásfoglalása. amint rablóháborúkat folytat. 41. A . századi. 22.A regényt 1958-ban Fábri Zoltán filmesítette meg. tíz részből álló kópéregénye (. 4. de erényes. köztük a Kurázsi mamát.a csaló csavargónak élettörténete').). BRECHT Kurázsi mama és gyermekei (1938-1939) miért realista mű a kurázsi? a nép számára szembeállítja a realista álláspontot az ideológiákkal: a háborúk katasztrófát jelentenek a nép számára. ha felismerik és figyelembe veszik őket. majd kísérletező tandrámák után írta meg Bertolt Brecht legjobbnak tartott alkotásait. a náci Németországra is érvényesen. 12. melyek.) Az epikus színház elméleti alapjainak megfogalmazása és néhány sikeres darab (Koldusopera. 53. vagyis nem a pillanatnyilag uralkodó morálból indul ki. aki a háborúban üzleteket akar kötni és mindenét elveszti. másokat és önmagát megsemmisítve. Anna szerepét Törőcsik Mari játszotta. 1. nem foglal el morális álláspontot.Kurázsinak / Courasche / . [É] az egyedin túlmenően sorsa szimbolikus jelentőséget kap: németország képe bukkan fel.magának és magáért' való emberek tanulni fognak szerencsétlenségükbőlÉ" (Brecht). közvetlenül a második világháború kitörése előtt fejezett be. a mű az emberek többségének jelenlegi tudatával számol.) A Kurázsi mama forrása Grimmelshausen 17. se magaslatokat. "A darab 1938-ban keletkezett. melynek harmadik része . A mű történelmi háttérideje a harmincéves háború egy szakasza. mikor a drámaíró egy nagy háborút látott maga előtt: nem volt arról meggyőződve. Mahagonny). hogy a . melyet skandináviai emigrációja idején. mit sem tanulva az egymást követő katasztrófákból." (Munkanapló. megkönnyítik az emberek számára a cselekvést. morális érzékenysége vezeti. "történelmi szempontból a darab egy kiskereskedőnő élményeit mutatja be. (BRECHT: MUNKANAPLó.A kalandos Simplicissimus' (1. se üzletet.

hanem különleges háború. ennek rendeli alá. szatirikus elbeszélő stílusban ábrázolja. Már az alcím ("krónika") műfajmegjelölése epikus cselekményt sejtet. ahol sarcolnak. amely az üzletek folytatása más módszerekkel. ironikus hangú véleményeket és szólamokat ütköztetnek a háborúról. általánosít: "háború az. a szakács.). egy egyszerű közkatona szemszögéből. hogy "az üzleteket a háborúban nem a kisemberek csinálják. A tizenkét önálló jelenetegységes (és songokkal szabdalt) tagolás mozaikszerűvé teszi a művet. Brecht célja didaktikus ("[É] mert ha Kurázsi mama semmit sem tanult is. Brecht nem a valóság látszatát akarja kelteni. (Az író gondolataiban a pusztulás és a politika összekapcsolódik: "a rothadás foglalkoztatja a leginkább: a kapitalizmusból csak tréfát űz" /Max Frisch/. összetett mondanivalójú tézisdrámaműfaj és az új típusú parabolatechnika. kemény. Kurázsi mama maga is picaro jellegű. Brechtet megihlette a téma. a hétköznapi kisember tevékenységére. a hitért vívják. a vezetőkről. A svéd király hadjáratainak gúnyos jellemzése után (3. minden jelenetből levonható következtetésként az a tanulság. a mű egészét ebből építi. Békében a nép elvadul. úgy látszik. a nézőpontválasztás.meghatározó színhely. hanem vizsgálódik: "az ember a vizsgálat tárgya". Minden mozzanat igazolja az alaptételt: "A háborút megfeji / Hát adózzék is neki" (1. Az író objektív látásmódjának és kiteljesedő világképének következménye a modernizált. rend csak a háborúban van. a túlélési ösztön hajtotta leleményes figura (de a züllött perszónát Brecht háromgyerekes anyává alakította). a tanulságból indul ki. az (ország)út . az értékpusztítás és az értékrendváltozások hatása a kisemberre. Az őrmester azt állítja. fosztogatnak.valóságosan és szimbolikusan is . okozati akciósort alkot. a kapitalizmus. A szereplők többször "politizálnak". az ironizáló tónus. ellentmondva. és minden döntésével saját vakságát teremti újra. Brecht nem lezárt. kritikusan. a közönség [É] mégis tanulhat az ő sorsából"). a darab is kalandsorozat-szerkezetű. A célirányos montázsolás a jelen állapotának és a jövő lehetőségeinek vizsgálatára irányul. egy kis megbecstelenítés se árt". az egymáshoz lazán kapcsolódó jelenetekben egyetlen szituáció variálódik: a középponti hős alkalmazkodik a háborúhoz. a mondandó szabja meg az eseménysor menetét." A tábori pap kezdeti állásfoglalása szerint "ez vallásháború. A vándorlás-motívum a jelenetek állandó eleme. ezért harcolni kell ellene" (Brecht). öldökölnek. ezért hangsúlyozott az antiheroikus nézőpont is.) levonják a következtetést: "Ha az ember a nagyfejűek szavát hallgatja. a háború és a bűn kapcsolata. Nem közönséges. s ezért Istennek tetsző".regény az eredeti tőkefelhalmozás korának valóságát plebejus szemléletű. az általános igazságból. Hogy a háború. hogy ők csak istenfélelemből . halálossá teszi az emberi erényeket viselőik számára is. hogy "a béke az disznóól. a háború és haszonélvezőjének viszonya.

). a kurvává váló lányok. Mindegy. ellentmondást kell tudtul adniuk. amennyire a külső események a seftelési lehetőségeket befolyásolják. (Kivételes a 9. itt a stílus tárgyilagos marad. jelenet hosszabb. évéből: "Németország elvesztette lakosságának több mint felétÉ" stb. az árulóvá lett parasztok.a markotányosnő leltározik és anekdotázgat: "Bizony kár a zsoldoskapitányért huszonkét pár harisnya -. ami jó. a harácsolásért folyik a küzdelem: "fenn" hódításért. de egyéb semmi" (3. Ezek a "kivonatok" a gondolatokra. harangozni meg nem lehet: épp az elesett . hogy így a fűbe harapott. ami szép. "felszabadításért". az ellentmondásosságnak [É] konkréttá kell válnia. ott. leigázásért. erények "eladása" kerül a legkevesebbe: "a becsület elveszett. a helyszínváltásokat a jeleneteket bevezető. Tilly temetésekor (1632) . a katolikus németek látszólag vallási eszményekért harcolnak). A tomboló nyomor és az erkölcsnélküliség romlásba dönt: amikor "egy zacskó sóért az ekéjüket" adják oda és "apácákat érnek rabláson" (9. az volt a hibás [É] eltévesztette az irányt.) A "nagyfejűek" halála is többszörös gúnyolódási alkalom ebből a perspektívából. s bár ez a bevezető is indoklássá. mindenki részese a háborúnak: az elembertelenedett katonák. Az időmúlást. [É] a dialektikának. mint mondják. kiderül. A túlélés reményében zászlót-hitet változtatnak (ahol "mindenki derék lutheránus". ha fordul a kocka. a hazafiság érvénytelenített fogalommá válik. de a birtoklásért.).)." (6. "lenn" élelemért. baleset érte.a tábori pap által kommentált távoli dobszó és gyászzene közben . s mindenért. "mindenki derék katolikus"). ruhaneműért. és a csata kellős közepén bekapott egy golyót . a lényegesre hívják fel a figyelmet: követhetők ugyan a történelmi idő tizenkét évének eseményei is 1624től 1636-ig. hogy a "tízparancsolatnak haszna nem volt még sosem" (Salamon-dal). elfogadott "morális alap".. 3. az értékek.már csak négy viharlámpás van hátra. az epikus jelleget is erősítő feliratok közlik.vezetik a háborút. hogy milyen köntösben (a protestáns svédek. Különben a magamfajta kicsiny ember nem is segítene nekik" (Kurázsi mama. hogy nem olyan tökfilkók .) A többi feliraton a "nagy" fordulópontok lecsapódásának ironikus volta a meghatározó: "Tilly magdeburgi győzelme Kurázsi mamának négy tiszti ingbe kerül" (5. hogy a katonák "elszelelnek" a temetésről.). a tisztesség.") A Kurázsi mama-féle nézőpontból sajátságosan köznapiak a világesemények: "nekem az a történelmi pillanat. mindez azonban csak annyiban érdekes. A mezőben köd volt. vetített vagy táblára írt.a háborút a haszonért vezetik.szerencsés kappaneladás" (2. De ha az ember jobban odakukucskál." A komikumot fokozza. "Wallhof erődje előtt viszontlátja fiát .). mert előre megkapták zsoldjukat. (Az író szerint "a feliratoknak kritikus minőséget kell tartalmazniuk. a koldulás magyarázatává válik. előrekeveredett. amennyiben ironikus összefüggésbe hozható a kisszerű üzleti ügyekkel. pontos háttérrajza a háború 16. hogy a lányomat fejbe vágták.

aki vitte valamire a háborúban". A darab szerkesztésében a tanulságnak rendelődik alá az ellentételező jelenetsorrend: a mű felezőpontján Kurázsi mama megátkozza a háborút (mintha tanult volna már szerencsétlenségéből).).. A két kulcsfontosságú song (a Nagy Kapituláció. 8. az üres kocsiját egyedül húzó Kurázsi záródalaként tragikus ironikus fokozás: "aki még nincs föld alatt / Kapcát cserél és talpra áll". 8.). aki kalmárkodása közben egymás után veszíti el három gyermekét .). megverik és végleg elcsúfítják (6. 8. hogy van "legalább egyvalaki. "morálisan süllyedő". Az események fő vonulatát a markotányosnő üzletmenete adja. de aztán megnyugszol vagy pálinkát kapsz. ill. "a svéd király elesik a lützeni csatában" (1632). 9. és 8. de Kattrin magára hagyása árán."nem hagyom itt a lányomat" . a zárlatban..).). a békés (10. átvészelő alakja. és akkor "a béke Kurázsi mama üzletét tönkremenéssel fenyegeti" (8.). A név nélküli elvi figurák közül a leggyakoribb útitárs (és hivatásának ironizálási lehetőségei miatt legfontosabb is) a véleményváltogató. Megértő és vádló egyszerre: "azok a bűnösök. [É] és mi gátol.főkapitány "parancsára lőtték szét a templomokat" (6. s amikor a "felszedett" hajdani óbester bátyjának özvegyeként előkerül.így alakul ki a mű hármas tagolása (3. s velük masírozhat tovább" / "mióta elzüllöttem.).. megtudja. erre irdatlan ordítozásba csapsz.. ezért szökni próbál (9. egy katona betömte a száját").) és a feldúlt parasztházak képében (11. s állatot az emberből" / "a háború kielégít minden szükségletet [É] ellövik a fél lábadat.. ill. aki saját magát árulva átvergődik mindenen.).nem változtatja meg életmódját. 11. 3. a felvezetés és a fokozásos tendencia szabja meg: a háború okozza némaságát ("mikor kicsi volt. Visszatérő figura Yvette (3. akik háborút csinálnak.. a Salamon-dal) a .). hogy anyja rá hivatkozva . hogy elvegyétek a kedvem a háborútól [É] lekaszálja a gyöngéket. mintha valami nagy eset történt volna. Nem tudok többet katonáknak prédikálni". miután összeáll Kurázsi mamával. Ironikusan ellenpontozó szerkesztési elvek érvényesülnek Eilif két jelenetében (2. Kattrin sorsának bemutatását az előkészítés. végül másokért feláldozza önmagát (11. de azok békében is elvesznének"(7. önellentmondásos tábori pap gúnyosan rajzolt. megállapíthatják róla.).). a szabadulás lehetőségét is felajánlja az asszonynak (hollandiai kocsmároskodás formájában). majd a hősnő első megszólalása: "Nem engedem. végül megint csak ugrabugrálsz. Ugyanígy újra megjelenik a Lamb Péterré nevesedett szakács is (2. hogy ne sokasítsd a fajtádat. aki. erre csap rá a (rögtön ezután) bevágott felirat: "Kurázsi mama kalmárpályafutásának magaslatán". a háború véget is érhetne. megjavultam. akármilyen mészárlás folyik [É] s akkor a háború megkapja a te ivadékaidat is. A songok közül a groteszk "kínálgató nóta" keretezi a művet. Amikor Gusztáv Adolf.

) hangzik fel. saját gyerekeit megóvhatja. mert gyorsan odébb kell állnia. hogy találkoznak .épp az ő elveivel ellentétben .gyerekei nem tanultak meg alkalmazkodni. az szükségszerűen meghal (a két fiú). Yvette). "A csatamezők hiénájának". hogy mindhárom gyerekét eléri a háborúban a halál.két fiú halálát követő jelenetekben (4. pap.s a fiú már rég halott). de egy francia "nevelte". A lételemévé vált szerzési vágy és a túlélés ösztöne hajtja. Tragikus ismétléssor büntetése is: el sem temetheti őket. Kattrin Haupt pedig félnémet).). A kisember hétköznapi bátorságának megtestesítője: "A szegény ember nem élhet kurázsi nélkül. Azt hiszi. Eilif katonának áll (2. így vétkes is. áldozat is egyszerre. az ekhós . nincs más oltalom". A háborúból él. ha a háborúból ki akarja vágni a maga részét" (Brecht).). a városból menekülőktől olcsón akar portékához jutni. anyai érzései és seftelő kapzsisága között kell döntenie. az éles nyelvű. Kocsija szinte a negyedik gyereke ("Lánya megmenekül.). így nem tudja megmenteni Eilifet (8. 9. üzletelni megy. már penészedésnek indult cipót). majd mozgalmas életútját reprezentálja "finom kis famíliája" (Fierlingné Eilif fia ' Nojocki'. de egész életmenete a rossz választások sora. haszonleső-alkalmazkodó központi szereplőnek "nem jut eszébe. A figurák nem egyénített jellemek. hogy eladhasson ötven. és "sor kerül egy akcióra is a háború ellen (a néma Kattrin)" (Brecht). egy lengyeltől.). Kattrin holttestét anyja a parasztokra hagyja. ezalatt Stüsszit kivégzik (3. mert Stüsszit önvédelemből nem ismerheti fel. az ezeket előkészítő jelenetekben is) üzleteléssel foglalkozik. életben marad (Kurázsi. így a fiú "dögtemetőbe" kerül. A nyitó jelenet a család ironikus bemutatása: informál Kurázsi bátor akciójáról. pedig elvesztésükért kétszeresen is ő okolható: egyrészt . nevét magyar nevelőapja miatt kapta. ezért nem akadályozhatja meg lánya végzetes dobolását (11. élettapasztalatán alapul a Nagy Kapituláció dalában megfogalmazott meggyőződése: "nyelni kell. mert az életükbe kerül. Stüsszi 'Kovács' apja svájci pallér volt. szakács. hanem elvi magatartásformák: aki képes felismerni a helyzeteket és alkalmazkodik. aki nem.). Gyerekeinek életével is üzletel. másrészt a markotányosnő mindhárom halál bekövetkeztekor (sőt. A bemutatkozó szituáció orákulum-jelenetbe vált át: Kurázsi mama cetlihúzásos jóslásából már ekkor tudható. az meg éppen félelmetes bátorság. sokáig egyezkedik a váltságdíjról. Ezen az ismétléssorozaton alapul a mű tanulsága: amíg ő alkudozik.. hogy nagyon nagy olló kell ahhoz. császárt tűrnek. ezért "adóznia kell" neki. melynek gúnynevét köszönheti ("a rigai tüzérségi tűzön" kelt át. az ő pálinkáján lerészegedett katona veri meg az áruért járó Kattrint (6. haszonélvező és eszköz. Különben elveszett [É] és hogy pápát." összetett figurájában a falstaffi cinikus morál egyesül Niobé saját gyermekeit is elvesztő keménységével. akárcsak később Eilif (az ő esetében fokozott a tragikomikum: koldusbotra jutott anyjának utolsó reménye.

addig nyújtózzÉ. Henrikjére. A Koldusoperából ismerős. vagy a nemzeti eszményeket magasztalja" (Brustein). pedig nem kéne. családjukat nem féltik. hogy ilyen legyen". amikor Eilifet elviszik. céltalan.és közmondássor ("kéz kezet mos. a songok a gondolati szálhoz kapcsolódva. de minden reményét vesztett lány egyre elszántabb városmentő dobolása . (Kegyetlen meggyilkolásakor jelenik meg a színen nyíltan a háború. módosított Salamon-dal az erények.) A normális életre vágyó. csak a komiszság. szinte fetisizált tárgyak is szimbolikus szerepűvé válnak: Kurázsi dühöng az áldozatok kötözésére használt tiszta ingek miatt.) Kattrin hőstette túlmutat az elidegenítésen. Szókratész jelleme Stüsszi becsületességét idézi. Az "ostoba. bár Brecht szerint "az epikus színház semmiképpen sem mellőzheti az emóciókat". díszes övre alkudozik. stratégia nélküli útnak indulását.így még élesebbek a kontrasztok. a szerzői jegyzetek szerint kifejezetten beleélést elváró jelenetek is vannak . A lírai betétek. prófétálnak (pl. "mert az erény nem fizetődik ki. brutális katona. emberséges. Előreutalnak. ilyen a világ. Miközben az egész művet áthatja az elidegenítés és az irónia. amely a hősiességet dicsőíti. fogd be a pofád"). kisemmizettségét. A felfordult világban általában is eltorzult a tárgy-ember kapcsolat: a parasztok életüket.a Brechtnél ritka . A Kurázsi mama és gyermekei "Brecht válasza Schiller Wallensteinjére. anyja pedig nem változik. Más. mert "az ökör mindennél fontosabb nekik" (11. megszállottan gyermekszerető (jelképesen néma) hős.katartikus pillanat. a záróképben az üres szekér leplezi le teljes magára maradtságát. Caesar bátorsága Eilif hősiességét.). önérzetes fiatalból vált (szükségszerűen) megalkuvóvá.szekér is. élettapasztalatának ironikus foglalata a halmozott bölcsesség. összekapcsolnak idősíkokat. a dob Kattrin. egy-egy strófa a főszereplők sorspárhuzama: Salamon bölcsessége Kurázsi leleményét. Az "okos" Eilif a hőst játszó gátlástalan. együttérzése a nézőkét is kiváltja. ne fuss fejjel a falnak. . Eilif dala a lányról és a huszárról saját pusztulását jelzi előre). A Nagy Kapituláció dalát Stüsszi halála után egy fiatal katonának énekli Kurázsi. Szokatlannak tűnhet az érzelmi hatáskeltés. az eldugott zsoldpénz Stüsszi vesztét okozza. de becsületes" Stüsszi nem szolgáltatja ki a lutheránusok zsoldját a katolikusok fogságában. aki nem ismeri fel a változó értékrendet: a háborús erény a békében bűn lehet. Szent Márton irgalma Kattrin jóságát . embersége. Corneille Cidjére [É] azaz minden olyan műre. de árulásra is hajlandók. értékek viszonylagosságát ironizálja. de becsületes fia meghal"). Kattrin viszont tiszta.az uralkodó tulajdonságok kicsiket és nagyokat egyaránt tönkretesznek. (Ezt azonnal meg is semmisíti az irónia: a pusztítás még évekig tart. de válasz Shakespeare V. de tartalmilag és formailag elkülönülve fokozzák a kizökkentő hatást. Tanulságként felfedi magatartásának hátterét: ő is öntudatos.

Bulgakov saját élethelyzetéből következően. az örök emberi értékeket szembesíti a mulandó sikerekkel. utolsó regényét a sztálini diktatúra idején mintegy 12 éven át. BULGAKOV A Mester és Margarita (1928-1940) Bulgakov látomása szerint a modern Krisztusok a művészek. 1966-ban láthatott napvilágot. (SPIRA VERONIKA) Mihail Bulgakov (1891-1940) írásművészetének legjellegzetesebb vonása az álomképek. a remekművek örökéletűek. Az életművét megkoronázó. Bulgakov értékrendszerében a művészet a vallás és a tudomány fölött áll már abban is. A regény első része zömében a harmincas évek Moszkvája elé tart . különös világú alkotás. Alaptémája kezdettől a felelőségvállalás. A művész új evangélista is. Tragikummal fenyegető jeleneteiben is gyakran ragyog fel líraiság vagy komikum. ezért lesz a Mester történészből művésszé. hogy míg vallások és tudományos igazságok elavulnak. haláláig írta. A Mester és Margarita sokrétegű. Ezért foglalja a Mester (és maga Bulgakov is) üzenetét a legmaradandóbb közegbe. a regény így a mindennapi élet és a tudatformák viszonyát tárja fel. amikor rekonstruálni akarja a krisztusi igazságot. rendkívül összetett. idővel műveinek középpontjába kerül az ember és a totális hatalom konfliktusa. A könyv csak 26 esztendő elteltével. a szatíra. a politikával. de akkor egycsapásra világsikert aratott. a kicsinyes gyarlóságokkal és bűnökkel. Alapkonfliktusa a humánum és a hatalom között feszül. a vallással. a művész feladata és lehetősége . Alapszinten a szovjetrendszer metsző élességű. továbbá egy remekműnek és alkotójának története is. valamint a művészettel való összefüggéseire vet fényt. az értelmiség helyzete és szerepköre. az ideológiával.A mű részleteit Nemes Nagy ágnes fordításában idézzük. főképp a kulturális élet leleplezése és kipellengérezése. aki a tökéletlen apostolok hamis feljegyzéseit (Lévi Máté) hitelesekkel helyettesíti. a művészetbe. szellemes szatírája. a realitás és a fantasztikum sajátos ötvözése. nevezetesen a valóságnak a hiedelemvilággal. A művészet az igazság felmutatásának legtökéletesebb módja. Ebbe illeszkedik bele Jézus keresztre feszítésének parafrázisa.

" Az ablak azonban törhetetlen . tehát főként a szabadon gondolkodók) villámgyorsan a "pszichiátriai" intézetbe kerülnek: a szovjetrendszer jellegzetes gyűjtőfogházába. hanem egy klinikán. a Gribojedovról elnevezett székház luxuséttermében. és pénzért mindenre hajlandók. [É] eléggé ostoba cikk volt". A legfelső hatalmat itt megnevezetlen személyek és titokzatos intézmények birtokolják: "egy moszkvai közhivatal". és csak kivételes szerencsével. ahol senki sem fogja tartóztatni. ásványvíz" felirattal - .görbe tükröt (Gogolra emlékeztető szatírával). továbbá a kistisztviselők már név szerint szerepelnek. A moszkvai kezdőképben egy bódét látunk "Sör. és Berlioz . Valamennyien egy ördögien kiagyalt mechanizmus fogaskerekei. A politikát kiszolgáló irodalmárok és a szórakoztatóipar tisztségviselői kivételezett helyzetben vannak. a "leleplezett" Husztov: "talpnyaló. A különös idegent Ivan és Berlioz reflexszerűen "emigráns kém"-nek vélik. "de megfordítva is történhet. azzal felállt.ez lesz az ő konkrét bűne a regény expozíciójában . a nagy mű megírásának lehetőségéhez. A rendszer hazug voltát és valódi játékszabályait az olvasó Hontalan Ivan esetéből ismerheti meg: "ön nincs a diliházban." Idővel megtudjuk: Meigel báró (egy arisztokrata) a vezetője a külföldiek után nyomozó osztálynak. piszok fráter"). "az illetékes helyen". A taxisofőr a bennfentesek fölényével dicsekszik: "én tudom az utat! Vittem már utast a pszichiátriára!" Sztravinszkij doktor intézete regényünk cselekményének végére megtelik a fő. az igazi művész viszont alagsori lakásban tengődik. onnan bármikor és bárkire lecsapó tevékenysége. ők egyaránt korruptak. A létbizonytalanság általános. és szolgálataiért cserébe megkapja annak pincelakását. becstelenek (pl. ha erre nincs szükség. dőzsölnek (pl. hajjaj. Bárki hirtelen "hivatalos személy" lehet. Berlioz. A rendszer támasza a besúgás és a belügyi szervek háttérben folyó. de még mennyire!" . intrikus. Az abnormális viselkedésűek (a normával szembenállók vagy szembeszegülők. Lakáshoz például elsősorban Alojzij Mogarics módszerével lehet jutni: feljelenti a "Mester"-t ("illegális irodalmat őriz a lakásán").azonnal állampolgári kötelessége teljesítésére indul: feljelenteni. sorsjátéknyereménnyel jut átmeneti létbiztonsághoz.mondja sokat sejtetően Korovjov Boszojnak. opportunista. sokatmondó pillantást váltott. és egyenesen a büfébe sietett.és mellékszereplőkkel."Hát mégis bekasztliztak" -. a hős "egy másik helyet is megjárt". jaltai és egyéb üdülőkben). "azon a bizonyos helyen megpróbáltak vele szót érteni" stb. A manipuláció jellemző eljárása: a dolgok másként nevezése. Hajjaj. A társadalom középszintű vezetői. A moszkvai kisemberek arctalan figurák. Berlioz!" A Varietészínház előadásának kritikus pontján egyszer csak "két fiatalember derűs. és Ivan feladja a kilátástalan küzdelmet. A Berlioz ajtaján függő pecsétről Sztyopa Lihogyejev rögtön arra gondol: "egy cikket adott át. vagy feldereng "egy gyanús beszélgetés emléke [É].

A szinte áttekinthetetlen sokrétűséget még az is tetézi. olvasó!"). . meghamisító minősítése Wolandnak az "artista" (a varieté programján). a repülő pénzek után kapdosva. mesével. "Forduljon csak hozzám.szakkörök szervezésében merül ki. sőt az autó maga sem jött vissza többé". és mondanunk sem kell . Egy másik személy " sürgősen kiutazott dácsájára.vagy épp a szerző . [É] hogy feketemágia nem létezik. csalárdságok és bűnök. de vissza már nem hozott senkit. babonával. Ebben a műben az objektív tények is szubjektív tükörképként jelennek meg. és a Sátánt Woland néven (Goethe Faustjából vett elnevezéssel) Moszkvába hozza. új és új szerepeket.onnan nem jött vissza többé!" A rendőr csengetésére Anfisza így szól: "ez bizony boszorkányság". A népképzelet a számára felfoghatatlan eseményt így veszi tudomásul: "ördög tudja. ugyanilyen módon álságos és a lényeget elfedő. Jeruzsálemben Jézus-Jesua "vándorfilozófus"-kénti emlegetése. mégpedig éppen abban a szovjetrendszerben. A tömegmanipuláció mechanizmusát Bengalszkij személyesíti meg: "Mi persze valamennyien jól tudjuk. hanem a köztudatot is alakítják.sör és ásványvíz viszont nem kapható. Ilyen értelemben nevezzük tudatregénynek. hanem maguknak a tudatképződményeknek a megjelenítése. fantasztikummal. Bulgakov leleménye: ezt a hiedelemvilágot jeleníti meg regényében. együtt). nézőpontokat vesz fel. vagy a párhuzamos cselekményszálon. Az elbeszélő mintha bújócskát játszana az olvasóval ("Utánam. A Városi Albizottság vezetőinek tevékenysége a megfelelő ügyintézés helyett . Az autó az illetőt "el is vitte. más képzetekkel elválaszthatatlanul összefonódva (hallucinációkkal. amelynek ideológiai alapja és támasza a mindenfajta misztika tűzzel-vassal történő irtása a társadalmi tudatból. Mágikus-babonás képzelgések terjednek. társadalmi torzulások szatirikus ábrázolása. vallásos mítosszal stb." A közönség egykedvűen tűri ezt az agymosást. csak meleg kajszibarackszörp. de a szocialista öntudatot ugyancsak meghazudtolva tolong egymás hegyén-hátán. és elsősorban a groteszk képzetek számára teremtenek talajt. Bulgakov fő művészi célja korántsem csupán a konkrét történések. Moszkva: fonákságok és álságok összessége. a hamis ideológia és a leplezett diktatúra nem csupán általános létbizonytalanságot és szorongást okoznak. mi lehet emögött". A legfantasztikusabb és leggroteszkebb fordulatok után nevezi a szerző a művét "hiteles és igaz elbeszélés"-nek. a szereplők . Jellegzetes fonákság a "másodlagos frissességű tokhal" kifejezés is. amely a terror elsőszámú eszközeként a társadalmi tudat direkt alakításával próbálkozik. Ezen a ponton ragadhatjuk meg az egész regény magvát.tudatának tartalmaként vagy játékaként. tömegpszichózissal. Ezek a hibák. mégpedig abban a világhegemóniára törő birodalomban. hogy az előadásmód is folyamatosan változik. folyamatosan változtatja hangját és közlésmódját is.

hogy Jesua élete az ő döntésétől függ. A lélek belső . Ivan. E megfoghatatlanság. sem a köznapok világában. "Mindig úgy van. "Csak az vághatja el a hajszálat. de az ő jósképessége is mindössze annyi. görcsös és könyörtelen ateizmus. majd a Mester ezen a ponton kerül szembe a rendszerrel. csak képzeli magáról.figyelmezteti Jesua az önhitten nyilatkozó Pilátust.játszik el a gondolattal Bulgakov -. az ember és kiváltképp a művész nem tűri a megalázó korlátozást. Világfeletti hatalmat azonban csak természetfölötti lény gyakorolhatna . akkor alakíthatja saját jövőjét. a ház ma is épségben áll" szól hirtelen közvetlenül az olvasóhoz. ahogy lennie kell: erre épül a világ!" A sztálini (és a császári) rendszer azt hirdeti: az ember kiterjesztheti uralmát a világ felett. hogy az egész regény azonos a Mester művével? Mindegyik értelmezés mellett és ellen is számos körülmény szól." A tizenötödik fejezet egészéről csak utóbb derül ki. és legfőképpen embertársai iránti szeretettel. A földi ember viszont csak akkor lehet ura saját sorsának. szűklátókörű. hogy álomkép-sorozatot olvastunk. Ezt a szólamot részletesebben a párhuzamként szerepeltetett Jerusalaimban (azaz a római birodalomban) fejti ki a regény: Ponczius Pilátus helytartó nyilatkozik úgy. Az emberek sorsáról önkényesen rendelkező korlátlan hatalom azonban csupán fantazmagória. megmutatom az utat. belső békével. hogy "maga az ember" irányítja a földi eseményeket. változékonyság és sokféleség szerves összefüggésben áll az egész mű legfontosabb művészi mondanivalójával: a világ végtelenül gazdag. ha a világrendhez alkalmazkodva él. A szovjet ideológia másik sarkpontja: a primitív. hol kezdődött az álom? Lehet."Némelyek éppenséggel azt állítják [É] A magunk részéről hozzá kell fűznünk. Ez az átminősülés viszont egészében megkérdőjelezheti az addig elbeszélt történetet. Máskor önellentmondással vagy cáfolással bizonytalanítja el a befogadót: "Mégis azt kell azonban hinnünk. hogy a jövő irányítása az ő kezében van.megadom a címet. milyen sivárrá formálja a brutális és kíméletlen vulgármaterializmus a társadalmi tudatot. hogy az egész történetsor csupán Ivan megmozdult lelkiismeretének és képzeletének szüleménye? Lehet. A világrend az ember fölött létezik. alázattal. nem valósítható meg sem a nagypolitikában. A regény két főszereplője. a törvényei kikerülhetetlenül érvényesek: "A tégla magától sose esik senkinek a fejére". Századunk embere azonban erre egyelőre képtelen. A szatirikus fejezetekből kiderül. hogy tűrhetetlen a vallás becsempészése a sajtóba és a köztudatba. például a Sátán. A szovjetrendszer egyik ideológiai alaptételét már az első epizódban megismerhetjük: Hontalan elvtárs erősítgeti az idegennek. hogy a professzor beszélte el a dolgot"É . hogy pontosan látja egy elkövetkező esemény valamennyi előidéző okát. A bértollnok kritikusok írásai engedelmesen visszhangozzák és ismételgetik. hogy egyik személyleírás sem ér egy hajítófát sem. aki felfüggesztette" .

hogyan cselekszenek. Gyávaságáért meg kell fizetnie. szerkezet stb. de a gyújtópontja a "Szadovaja 302/b épület 50-es lakása" (csak a "Gyanús jelenségek egy moszkvai lakásban" c. Aszerint méretnek meg tehát. a szereplők világa.gazdagságához kellene visszatalálnia a modern kor emberének. Kajafás az "óhit" főpapja. A Mester és Margarita regénytere különleges szerkezetű. illetve áldozatai. s csupán az a kérdés. A legszélsőségesebb.Hát te hol vagy. E két konkrét színtér felett húzódik. az idő.Mindjárt gondoltam mondta a gyerek. hűséges tanítvánnyá lesz. a művészet igazságának). nevezetesen a jelenben (Moszkvában) és ezzel párhuzamosan az ókorban (Jerusalaimban. alkalmazkodnak (Mogarics. amelyet a hit. akiknek nincs kapcsolatuk a metafizikai szinttel. az értékek árulói. vagy megvan bennük a szellemi-lelki rugalmasság. ajtaját hivatalos pecsét zárta". de belső dilemmával küzdve tagadja meg a meglátott igazságot. a jelenben a Woland-csoport tetteinek. A cselekménynek nem a kezdő színhelye. ." Mindezek végiggondolása után többet mondanak számunkra a hagyományos regényelemek: a színhely. a fantázia. Meigel báró és Afranius az eszméket pusztító politikai hatalom kiszolgálói. . azokat egyszersmind összeköti a metafizikai szféra. hogy hogyan reagálnak a "hihetetlen dolgokra". Valóság és álom összetartozását a gyermeki lélek még természetesnek látja: ". Júdás és Mogarics feljelentők. és ha igen. megtisztul. ő Jesua fellépését ideológiai fellazításnak. amelynek legfőbb részei: a vallás és a művészet síkja. a képtelennek tűnő események elfogadása testesíthet meg. Pilátus hasonlóképp politikai megfontolásokból (Tiberius hű alattvalójaként). akik részesei vagy tanúi lehettek a csodának (az ókorban Jesua tanításának. . Berlioz). Berlioz halála pedig a különös cselekménysor kiindulópontja. A valóságos vagy képzelt cselekvések mindvégig két síkon. hogy meglátják-e a magasabb értékeket. A jelenlegi lakosoknak. Sztyopa Lihogyejevnek és Berlioznak a bűne-bűnhődése szolgál példázatul (párhuzamos jellemekkel és sorsokkal kísérve) a regény első felében. Többkevesebb tudatossággal haszonelvű életet élnek. a Patkányölő. akik meglátták a magasszintű eszméket. néni? . Az alakok nagy többsége a diktatúra engedelmes kiszolgálója. ezen keresztül a népe (még inkább a saját hatalma) elleni támadásnak tekinti. Lévi Máté árulást követett el. ezért szorgalmazza Jesua kivégeztetését. hetedik fejezetben érkezünk el ide).én nem vagyok felelte Margarita. a keresztény mítosz parafrázisaként) játszódnak. A regény szereplői vagy a lelkeket elsivárosító rendszer szolgái.Csak álmodol engem. Ebből a bérleményből "két esztendeje [É] rendre nyomtalanul eltűntek a lakók [É]. a képtelennek látszó jelenségekre. Jelentékenyebbek azok a szereplők. legprimitívebb alak Marcus. brutalitásának lelki motivációját is meglátja. de keservesen megbánta. bár Jesua az ő érzéketlenségének.

azért indult el aznap a sárga virágcsokorral a karjában. Többször olvashatjuk. hogy ebben a regényben az ő élete van megírva".emlékszik vissza a Mester -. romantikus. kiegészítője. Furcsa. a költő. átveszi szerepét. finom oszlopcsarnokokkalÉ"). amikor szerelmese már emberi képességei határáig eljutva a klinika lakójaként szenved. aki vakon szolgálja a rendszert. Költőnk Berlioz halála után meghasonlik. A kultúrpolitika őrá (regénye miatt) hisztérikusan támad: a rendszer legnagyobb ellenfele a művész. a szerelme nem hagyja elveszni. a "költőcske" Ivan Hontalan. hogy "megírja a folytatást" . márványépületekkel. A második részben. Bulgakovnak A Mester és Margarita c. ő az egyik betétregény főhőse. "Az asszony azt mondta. és kiharcolja számára a megdicsőülést. Veresége (Ivanhoz hasonlóan) depressziós állapotba juttatja. Sajtókritikák. képek sora vonult el előtte. Judea ötödik helytartója". szívroham végez egy asszonnyal moszkvai lakásában). legnagyobb veszélye pedig az igaz műalkotás. Megvan benne a változás. a Mester múzsája. elfogatás és az "idegklinika" lesznek a Mester kálváriájának állomásai. Kivételes lehetősége adódván "nekiült regényt írni Ponczius Pilátusról". lírai. Sorsa egy és azonos a Mester művészetével: "Váltig állította. Ennek a jogát próbatétellel szerzi meg: a Sátán bálján mindenkit egyformán . hogy rosszak a versei. aki meglátja az örök értékeket és szolgálatukba lép. méltó társa és támasza." összetartozásukat nevük alliterációja poétikusan is jelzi. az egész mű címszereplője. az igazzá válás képessége. A Mester pályája ott kezdődik. Az első rész főszereplője Ivan Hontalan. regénye pontosan így ér véget. a művész. eszerint a "Mester" (és vele együtt tán Ivan is) Bulgakov alteregója. de azonnal örök életet nyer). A Mester ellenfele ugyanaz a korrupt és korlátolt rendszer. hogy én végre rátaláljak" . A szerkesztő által kevéssel korábban "rendelt" "vallásellenes költemény" írásakor szelleme (művészi tehetsége) már tiltakozni kezd.alakjuk a befejezésben tehát még szorosabban fonódik egybe. belső válságba kerül (belátja. "egymás vágyaiban születtek meg".Az íróknak három típusa jelenik meg: az irodalmár (Berlioz). hogy a Mester remekművének utolsó szavai: "Ponczius Pilátus lovag. amellyel Hontalan meghasonlik. aki megírja igaz alkotását. A Mester pedig búcsúzásakor megígérteti vele. Margarita egyrészt valóságos földi asszony (amikor meghal. majd a másként gondolkodóknak kijáró büntetésen keresztül eljut az igaz és örök értékek meglátásáig. "nem írok többet" . másrészt eszményi nőalak (falernumi bor mérgezi meg. végül a Mester.fogadkozik). de őt Margarita. amikor még nem is ismertük. mintha az eszményi művészsors megvalósulása volna. ahol Ivan Hontalané elakad. sőt éppen Jerusalaim kel benne életre ("látomások. "mi már réges régen szerettük egymást. Története légies. A Mester és Margarita egymásnak rendeltettek. nem létező várost látott. bonyolult. feljelentés.

fejezetben kilépnek térből és időből." Woland.elhozza a szabadulás lehetőségét. A főszereplők a 32. (". [É] akkor mi sem természetesebb: az alvilági erőkhöz fordul segítségért. végül mégiscsak belátja. hogy az ördög uralma csak jó lehet. de mivel őt a bűne (gyávasága) juttatta ide. Ponczius Pilátust is a halhatatlanság birodalmában látjuk viszont. a regény végső szakaszában a szerepkörük öszszemosódik.) Woland tehát korántsem csupán a gonoszság szellemeként látogat a földre ("hogyan festene a föld. Megtisztulása mégis lehetséges. mely apoteózissal zárul. A Mester Jézus földi mártírsorsát éli újra a humánum és az abszolút igazság szolgálatában. Furcsa. eltitkolva saját gondjait és fájdalmait. A zömében szatirikus első rész után Margarita uralja a második részt. de kizárólag a művész közbenjárására. aztán arról papol. a képzelet. A megoldás.mennyei utasításra . gatyában rostokol. beemelheti művébe az álom. és kimondja: "Soha többé nem leszek kishitű". Ez egyrészt azzal jár.korholja a Mester Ivant. ha eltűnne róla az árnyék?"). másrészt a bonyodalmak megoldódása már az első fejezetekben elkezdődik. a fantázia és a hit teremtményeit. a művész megszabadítása a fantasztikum szintjén következik be. A Mester sapkájára hímzett "M" betű és Woland cigarettatárcáján a "W" monogram hasonlósága jelentheti azt is: ők ketten egyszerre ellentétei és párhuzamai egymásnak. kinevettethet vagy megdicsőíthet. A Sátán (a vallás tanítása szerint) jóllehet Jézus ellentéte és ellenfele. mintegy önmagához is szólva. Bár a fásult Mester visszavonulna a magánélet (a szerelmi boldogság) menedékébe. hogy nincsen ördög. Az egész regény alapértéke a humánum. a sátáni gonoszság birodalmában egyoldalúan az igazságteremtő énje szerepel. leleplezhet. mondhatom!" .) Nem élet az. hogy vállalnia kell "az álmot". A valóság olyannyira fonák. a Sátán . büntethet és igazságot szolgáltathat. aki "maga formálta alakjá"-hoz így szólhat: "Szabad vagy!" A művészet hatalmas erő: az alkotó általa felülemelkedhet a zsarnokságon. ez az "érdemtelen hírnév" mindörökre szóló szenvedést okoz számára. A vallásos hit magába foglalja a . értelmezheti a valóságot. de egymás kiegészítőinek is tekinthetők. sőt Moszkvában.szeretettel tud fogadni. A szerkezet mozaikszerűen épül fel. vagy pinceodúban kuksol. hogy az expozíció részei csak a mű derekán állnak össze. "céljuk felé" vezető útjukon "eltűnt minden csalás".Itt kuksol az elmeklinikán. ahol a zseni kórházi ingben. a szeretet. és Margarita ennek a felebaráti kötelességnek eleget tud tenni. "Amikor az ember úgy ki van fosztva mindenéből. és az öröklétbe jutnak. (Az abszolút rossz és az abszolút jó az abszolútumban azonosak. kitágíthatja határait.

Amit a művész valóságként mutat be. a Bovaryné. Amit lélektani regénynek szokás nevezni . A regény realizmusa is ebből következik. a Chartreuse de Parme . A szerkezetet összekapcsoló elemek az ismétlődő motívumok is: a hőség és a zivatar. a fejfájás és az álmatlanság. Goethét. Hozzájuk adhatja magát s mindazt. ezek a mű sokrétűségét és rejtélyességét növelik. a Holt lelkeket és legfőképpen a Faustot. Gogolt és Dosztojevszkijt kell megemlíteni. a szálakat összekötő és végül valóban megjelenő kifejezés: "Ponczius Pilátus lovag." NéMETH LáSZLó ISZONY (1942-1947) Minden műfaj tud valamit. az a befogadó számára is valóság. a pénz (Lévi Máté eldobja. Az íróelődök közt Menipposzt. az eszmeregény és a parabola műfaja áll Bulgakov alkotása mögött. hogy az író nem halássza. torzulás.csak csökevény. A művészi igazság kifejezéséhez és érvényesítéséhez az alkotó tetszése szerint lépheti át a köznapi élet törvényeit. hanem teremti az emberi lelkeket. Feltűnő a zenei utalások nagy száma ebben a regényben (a zseniális pszichiátert Sztravinszkijnak hívják. amit a többi nem: létét épp ez igazolja. a művészet új életre keltheti és diadalra juttathatja őket. [É] A szabadság éppen abban van.humánum értékeit és parancsait.lélektani tételek irodalmi illusztrálása . Goethe művét idézi a mottó. és legfőképpen a sokszor előre jelzett. a moszkvaiak egymást tapossák érte). amelyet a szerző közvetlen mintájának tekint. a végtelenre törő főhős. de ide sorolható Berlioz és Fagót neve is stb. a Margarita báli ékszerén látható fekete uszkár stb. hogy a lélek minden redőjét ki tudja bontani. a boszorkányszombat zenekarának karmestere Johann Strauss. a nap és a hold. a boszorkányszombat. helyesebben lélekteremtő regények. Bűn és bűnhődés. valamint a Sátán alakja. az időmeghatározás formulája ("a tavaszi Niszán É-dik napján"). A regény emberi lelkeket tud teremteni.mind lélektani. [É] hosszadalmasságának épp az a nagy eredménye.). Judea ötödik helytartója. Cím szerint szerepelteti az író a Don Quijotét. amit a társadalom mélyéből és a . A művészet az emberi szabadság legteljesebb megnyilvánulása. a kettős és a polifonikus regény.Anna Karenina. A világirodalom legnagyobb regényei . A teljességet a műfaj összetettsége is szolgálja: az emberiségköltemény. Margarita neve. a Revizort.

egyetlen alak. jegyzetben foglalkozik írói módszereivel. (NéMETH LáSZLó: REGéNYŤRáS KöZBEN) "Az Iszonyt Móricz Zsigmond parancsára kezdtem el." A sokdimenziós műben egybeolvadnak a különféle rétegek. az az olvasóval megéletett tudat. Ahhoz. alkotásai születésével és problematikájával: gondolataira. "milyen tudat felel meg a mai Dianáknak". megszorultságukban. Kárász Nelli tudatregénye "egy mozdulatból bomlott ki [É] Két házastárs ült egymás mellett [É] s az egyik kényelmesen. az érzékeimbe. A . hogy az író megvizsgálhassa.az író rendkívüli érzékenységgel.így születik meg az Iszony. ha nem egy tudat vonalakra." Németh László több kötetnyi anyagban vall életéről. a nemesebbiken.kompozíciós értelemben . naplóban. A családomnak kellett eladnia. és vívódnia kell". Egyrészt."monumentálisra nőtt novellára" is emlékeztető lélekteremtő regény "burkolt tragédia". öt évig vártam vele. hogy beszünteti a Kelet Népét. hogy kicsit több dereng át a görög meséből. mint más regényíróknál. a pszichológiai analízis összeszövődik a korrajzzal. sok műhelytanulmányban. A házasság története. Egyetlen nőalakra irányultan e műve is "monódia" . már csak írás közben jutott nem az eszembe. Ez volt az egyetlen munkám. a társadalmi. ezért kelti több regényem is. (A három fejezet: Az esküvőig. mint ami kellene. A történet vége) . hogy hősnőm körül az egész világ egy hangulatát idézzem föl. [É] Az ember regénye meséjét tudja. sokrétűségében is megmutatkozik. a hátam mögött. A derekán meghalt. anatómiáira lefordítva". elégedetten babrált a másikon. az elképzeléséből nőtt ki az Iszony. ahogy a görögség Artemisz körül.az író intellektusa a problémák természetében. távolodóban. mint az emberi bensőé . melynek befejezésére műértő barátok bíztattak. Ebből a pillanatnyi iszonyból. orvosi precizitással elemzi a sajátos női érzésvilágot és lélekállapotot. Az. Mert mi más az igazi szobor is. egy szobor benyomását. mert az író felfogása szerint az ember a tragédia léthelyzetében van "zsákutcában. amelyben éppúgy ott van mindennek a helye. mint az ő tudatában.csillagok magasából hozzájuk szít É .csak emberek maradjanak. másrészt e művének tudatos formaépítő törekvése is a tragédia-műfajhoz való közelítés: megvan a katarzissal záruló három felvonás. a regényformát "kell választania" . Az író alapvető célkitűzése egy tudat kialakítása: "amit én egy regényben elő próbálok állítani. a miliőábrázolás éppoly hiteles. amikor a magam Akteonját már széttépettem [É] s még így is azt éreztem. azzal fenyegetett. akkor rémlett föl. Hogy Artemisz szét is tépett valakit. körülfogottan.tudomást azonban még akkor sem szabad vennie róla. de mítoszát írás közben kell kapnia . elemzéseire támaszkodhatunk művei értelmezésekor. a lélektani és a mitológiai sík. Ezért van a főhősnek nálam nagyobb jelentősége.

hanem hogy mit akarnak egymás életében. [É] édesapa halála. Terus.már nem tudja irányítani az eseményeket. biológiai-pszichológiai síkja. néhány kosztossal (a "kifőzdével-panzióval") foglalatoskodik. ("A magányos kószálások a kutyákkal. Ha mint bizalmasának. [É] Ha ő nem belém. ("[É]én is meg tudtam volna szeretni őt. ellenkezése. a pótcselekvést. húzza az időt: gondoskodó anya lesz hirtelen. ami megroppantott. a szégyen is: "Ennek a lánynak dolga volt Sándorral. a gyűlölet "árnyalja".") Az esküvő (és a teljes kiszolgáltatottságát tudatosító pesti nászút) után minden esemény konfliktusaikat szaporítja: egymást követik a viták.gyalázatossá is tesz": az egyre erősebb testi-lelki undort csak az irtózat."mi lesz belőlem Sanyi nélkül [É] mi lesz belőlem vele" . a "megnyert nyugalom". hogy mit érnek. édesapja halála döntési helyzetbe kényszeríti: "kétféle rémület közt" választva .") Kárász Nelli és Takaró Sanyi házasságtörténete a mű lélekelemző. s a barátait csak azért szíveltem.védekezik. hanem erő. csak ne akart volna az uram lenni. s ez a csendes egymás melletti munka: ez volt az én titkom. hogy Sanyi énrám emelt igényt. majd vadul támad is -. Sanyi eladósodása után. édesanya gyámoltalansága. Sanyi ostroma nem érv volt. De "a rossz házasság . a megtalált részvét gyógyító állapotába tér vissza. végül. mert szülei és barátnője. beleveti magát a munkába. amelyeket egy más pusztán lakó Nellike iránt érez. Ťgy azonban. sőt kedvesnek tűntek volna fel. keresi az álmegoldásokat. de Nelli ellenérzései erősödnek. zárt szerkezetű alkotás: a huszárpusztai magány csendjéből Nelli a cenci erdők csendjébe. Amikor már egyértelműen tiltakozna. "betört lóként" veszi tudomásul házasságuk "hallgatag megállapodását".Az Iszony fegyelmezett formájú. sőt. feszültséggel teli. Az emberek viszonyát nem az szabja meg. amit az életben kerestem. amiben boldog voltam. hanem Terusba vagy másvalakibe szeret bele: később elviselhetetlennek érzett tulajdonságai [É] megbocsáthatónak. a vendégeskedésbe "Itt éltem egy ember kenyerén. ("Az ágaskodás állapotából átjutottam a megadáséba. majd Cencre menekül. az összecsapások . [É] Valamiben mindketten egyenlők voltunk: ugyanaz a férfi . utolsó cseppként. a düh. nekem gyónja meg azokat az érzéseket. szívszorítótÉ") A Takaró-fiúk (nevezetessé vált) krumplispalacsintás újévköszöntő látogatása után összesen kétszer találkoznak személyesen (közben Sanyi csak a leveleit küldözgeti óvárról). amit be lehet látni. "alattomosan segédkeznek" a fiúnak összeboronálásukban.kapcsolatuk nem az idők folyamán romlott meg: ismeretségük (első pusztai találkozásuktól kezdve) eleve diszharmonikus. Sanyi rosszul választ . mert az ellenségeivé sikerült tennem" -. végig meghatározza Nelli szembenállása. tán én is azt gondolom: nem is járt olyan rosszul az a Nellike ezzel a Sanyival. nekem kellett a testemet-lelkemet egy életre összekevernem vele: még a jó óráinkban is ott éreztem valami sötétet.

Kárász Nelli büszke.használt bennünket". de az iszonyfolyamat maga is viszonyfogalom . a csend a lételeme . úgy is az emberszenny. tudnom kellett az utait is. komplexussá növekedése. megőrizné tisztaságát. ami belém csap. ráerőszakolás ellen.") Az egész folyamat. hogy egy ilyen lélekbe akadt bele.de csak a beteg Sanyi gyengesége teszi lehetővé a végkifejletet. mozdulatlanul feküdt az ágyában. önmagába zárt egyéniség. nemcsak a maga piszkát hozza. konvenció. az másnál "nyeremény" is lehetÉ) Tiltakozik szegénységük takargatása és mindenféle alakoskodás. majd sógorán. a világpiszok. hogy pont ő kellett Sanyinak. ". Amit ő az ő jó szeme nagy leletének tartott. öntörvényű."én beszélni is úgy szeretek a legjobban. hogy megyek és hallgatok" -. elhatalmasodása. de a szukáét is. hallgatnom kellett éjjel a szuszogását. kitörései egyre közönségesebbek lesznek ("nem tudtam megállni".kizárólag Nelli és Sanyi kapcsolatának terméke. Az arcába nyomtam a párnát. Ťgy is. [É] Félig nyílt szemmel. amely az én magányom fölhasítja. a ("kurrogás" helyett) általa vágyott "páros magányban" képes lehetne a házasságra. bizonyos távolságon túl békésen megfér az emberekkel. ("A borzalom megduplázta az erőmet. a poklomat nyomoztam benne. hogy gonosz és ostoba vagyok"). hogy aki nem szeret. Végigvilágítottam arctól arcig a múltat: ki lehetett az első.. "pontosan tudtam. elönt". ("Amit akkor mondtam. nem is lehet féltékeny: nem egészen igaz [É] ó. (Ugyanez fordítva is igaz: "Szegény Sanyinak az volt a szerencsétlensége. ("Az ilyen embert nem szabadna arra kényszeríteni. hogy ami házasságában számára iszonyatos. "fölösleges és szégyenletes dolgokat mondok".egyszerűen undor? Hogy ugyanaz a test. hogy leplezze tehetetlen kiszolgáltatottságát. [É] Egyszerre csak azt éreztem. minden elemével. az eleve meglevő iszony erősödése. amitől riadozik. értékrendjét. nem eleve képtelen a kapcsolatteremtésre: fel is merül benne a választás lehetősége (először Ernő. a bensőmet bepiszkítja.") Csak az adott relációban idegen. Cselekvési szabadságában korlátozzák a társadalom és családja . A szégyenemet. leginkább azért támad. a magány. a tolnai "kis újdonsült tanító" személyében. (Beismeri azt is. hogy a párna túlsó felén nincs ellenállásÉ Sanyi nem játszott. Mivel Sanyi nem képes elfogadni az ő normáit. A puszta. s a lábammal is rúgtam őt magamtól. Az a lány. "engem vitt a fúriám". akit kidobtam? Vagy már előbbre: Zsófi is?") Megszűnik minden más érzésfajtája az elhatalmasodó irtózáson kívül . értékeit: végzete. "magának való". Imrén gondolkodva). még ezen is osztoznom kell [É] ha már hozzá vagyok kötve. az a szilveszteri bál jegyezte el a halállal. a féreg. A békés egymásmellettiségben.") Idegenkedése (férjére hasonlító) gyerekétől és a magára kényszerített falusi társasági élet csak tovább deformálja bezártságában.

a tudatos viszszanézésben a múlt képeit Nelli szelektálja ugyan. cigány. vonzóbb voltam a legtöbbnél. a fényképész előtt: de hisz akkor én nem vagyok normális. mint a bűnöm. Terus szerint. azért választja. s tart. sok testből összefűlt meleg. [É] Az apám magányos sétái. én nem voltam ilyen. de mindez fegyelmezetten. ha hihetek Sanyi összehasonlításának. tiszti kantinból. intellektuális és szexuális. önelemző monológja: retrospekció (nyitó mondata: "Még emlékszem a délelőttre. Szinte nem is volt Sanyi.") összeférhetetlenségük tehát teljes: alkati. barna lében forgó szemét . hogy tárgyilagosan. barna szeme van [É] a rektorné [É] is azt mondta. és egész jelleme: kérkedő. meglátja értékeit. igazságkerülő. pusztaiságuk és egyáltalán: női mivolta). Fehérváron.") A falu szemében bűne: mássága alkata. (Viszont Sanyi értékeli Nelliben a másságot. ilyenek vagyunk. pszichikai adottságai. ("Az én büntetésem . Sanyi "a legcsinosabb fiú a faluban. A testem alkalmas volt mindarra. ahogy sötétben fölgomolyognak: pontosak. magányvágya.ugyanakkor. "búgó hangja". A hősnő értékel. Visszapillantása életének bő négy évnyi szakaszára maga a történetmondás. "dámvadsága". duhaj csárdásában magukra ismertek.természetem idegensége . a Szeréna néni aggszűz lelke: két oldalról is gyűlt bennem a csönd. s közben analizálja is saját lelkét. amelyik azt mondja: mi. hogy az emberek a postán.az író csak ábrázol . Annak a riadalomnak volt igaza.helyzetének adott viszonyai (szegénységük. Németh László kihasználja az első személy hatáslehetőségeit: Nelli egyszerre átélő és önmagát távolból figyelő-megítélő énjének kettősségét. A megszépítő távolság nem az időben van. nem is mérték. kronologikus rendbe zártan történik. lelki. "kacsmargása". kommentál .előbb kezdődött. és nem is a térben. ameddig élek. szőrös hátú kezét. melyen a Takaró fiúk újévet köszönteni kijöttek hozzánk"). a riadalom.és hátrautalások ("Később is sokszor voltam így veleÉ"). ("É hiú. ("Az emberekben van egy mérték. inkább valami langy. gyönyörű. emberek. ehhez társul "brácsázása". A lelkem nem tudott elegyedni a világgal. a holdfény.") Nelli viszolygásában fontos szerepet kap antropológiai eltérésük is: saját szoborszerűségével szemben részletezve leírja a "húsember" Sanyi tömzsi. diákkonviktusból. Sőt. úgy folyt össze egy csomó Bodolai Ferkóból. Az én távolságom ez az emberi dolgoktól". pamatos hátát. A büszkesége is az volt. mert "áhítatot ébreszt" benne. kényelmes. megpróbál megváltozni miattaÉ) A középponti hős énregény formájú vallomása. diónyi. Az időtávlatban. inkább jobb. amire más asszonyé. kitárulkozó szájhős-volta. ízléstelensége. "szubjektív igazságának objektív előadójaként" képes arra. bár előfordulnak előre. önkontrollal élje újra az eseményeket: "Az én emlékeim. mint rosszabb a többinél. az apja sírjánál. egyes képeket kiemel. hogy nem lehet a nézését elállni" -. és saját biológiai.

ebből az alkatához már illő életformából tekinti át házassága történetét -. az "egy darab rá bízott.). Zsuzsikáért. eszem ágában sem volt. hanem azt mondja: 'ha el is kell buknom'.az elidegenedés tragikumát feloldó életfilozófia . és kifejti életfilozófiáját. "Minden jó regényből kiolvasztható egy társadalomkép. hogy én egy öregasszonyt a pénzéért agyonüssek. értelmezi a vele történteket.a kiút megtalálása. és megfogalmazza nemcsak a két tett. hogy . vagy elpusztulok" . a kórházi betegekért). ha nem élhet saját elképzelései. L. mércéi szerint.Jókúti doktor eltávolítása után . társasági üresség.harca. A tragikus ember hisz végül a világban is. mint az optimizmus". Az voltam kívánságomban az egész betegsége alatt". amely idedobta és harcra kényszerítette. L. de a regény megfeleltethető a konkrét mítosznak. De ha már agyonütöttem volna. egyre biztosabban tudom. úgy nyeri vissza szabadságát. Diana legyőzi Akteont: ez Németh László "optimista.Németh László értelmezésében: a minőség és a minőségnélküliség . akkor az a természetemből következnék. L. irgalmas és elnéző . utal Raszkolnyikov gyilkosságára. két. ("én magam viszont. Magányában részvétteli. pózoló. Az író szerint a befejezés .) "Amikor az Iszonyhoz hozzákezdtem. "Mert a tragikum nem azt mondja: 'úgyis elbukom'. mindez igazolja. de a tragikum nem pesszimizmus. a tartózkodás és a mohóság. Az epilógusban Nelli megmagyarázza. de bajos társadalmi tételeket regényben illusztrálni" (N.") Nelli visszaszerzi magányát. és nem bánnám meg. az egyedi és a mítosztörténetet összefonják a metaforikus utalások.). szegény emberiségért". hanem a két alkat közti különbséget is: "Kizárt. hogy csak akkor válik szörnyeteggé.("született ápolóként") az emberekért való szolgálatot vállalja (édesanyjáért.Sanyi halála után visszanyeri."én szabadon akarok lélegezni.") Nelli és Sanyi jelleme túlmutat egyedi önmagán. ("Elismerem. A társadalomnak ez az önkéntelen szőttese. hogy Sanyi gyilkosa én vagyok. éppen mert . a határozott jellem és az önmagának is hazudozó. hogy az emberek mit tartanak normálisnak. minden tekintetben eltérő embertípus modelljei. ahogy távolodunk. hogy Diana és Akteon történetét írjam meg" (N. A két típus örök szembenállása a növényi és a ragadozó természet.(de néhány kijelentés Nellinek nem. hogy regényeimből inkább a tragikum hallatszik. ("A nemi élettől csak vadabbá váló szüzességről s ezen át a világgal elegyedni nem tudó tisztaságról aligha készült hasonló írás". Teréz néniért. az egyéniség és átlagember . hanem hogy ő maga hogy maradhat meg önmagának. de tragikumra hajló" gondolkodása. ("Az ember ne azt nézze. az intellektus és túlzott ösztönélet.") Házasságkötésével elvesztett szabadságát . sorsképek. csak Németh Lászlónak tulajdonítható). Viszont a hiteles jellemtörténethez az írónak "akaratlanul is meg kell szőnie a társadalmat. N.

urizáló parasztcsalád. sokkal hitelesebb. az építésszé lett Imre Pestre nősül. hogy minden őse a magáén volt úr"). a gazdasági válság hatásai tükröződnek . leleplezése . mint ahol tudatosan szociologizáltam" (N.a dunántúli Huszárpusztán. A Kárász-büszkeség (Nelli és apja szótlan zártsága) látszólag alkati tulajdonság. aki vállalja Nelliért a börtön kockázatát is. hiteles figurája a dohányszagú Slenkai doktor. a Kárász-Otrubai família (bár a grófi jószágigazgatásból a pusztai bérletbe csúsztak." . akit Nelli elfogad és szeret . szinte reflexekből alakul. hogy realista leszek. magyarázatát azonban a puszta. nem talál magának munkát. vissza sem tér a faluba).) Nelli és Sanyi összekerülése társadalmilag is nehezen egyeztethető: adott egyrészt az elszegényedett nemesi család. Takaróék. Ne azt nézd: mit okoz.édesapjának "benne volt a csontjában. A regény célja nem a társadalom kritikája.pillanatnyi ítéletekből. hanem háttere az ábrázolt világ. csak egy újabb lehetőség lenne. Fáncson és Cencen. naiv ember. Reális a két háború közti vidéki társadalom. azt nézd.a kb. az ángyádi takarék elnöke. tömöttet fogott a szem" . mint a mi férjeink közül akármelyik. Az Iszonyban a külvilág is Nelli tudatából rajzolt. sokkal jobb szociológus voltam. Dányi. Piri tanítókisasszony). 4-5 évnyi időtartamot felölelő emlékezésben . (Jókúti. koraősz" Katinka (Slenkainé) tanácsokat is oszt: "Sanyi egyszerű. hogy valaki megint "rávasalja magát". de anyósával csak annak halálos ágyánál békül kiÉ A többiek leginkább a főhősök kontrasztjai vagy analógiái: a Sanyival együtt "kutyálkodó" hajdani katonatársban. akiknél "mindenütt zsírosat. a (rokonszenvesebb) "finom. annak kell bizonyulnom abban a mondatról mondatra folyó választásban. másrészt a gazdag. a bizonytalan előéletű nőgyógyász. néha egy kicsit szószátyár. a körülötte sündörgő fáncsi férfitársadalom jellegzetes.mindenki mással szemben felmerülnek legalább ellenérzéseiÉ) Sanyi szüleiben Nelli végül felfedezi a rokonvonás-lehetőségeket is.). a szociológus számára is sokkal értékesebb.L. a feleségek is kiszolgáltatottak. mintha előre tudom s erőszakolom [É] Ahol szinte belebódultam egy lélek. valamint Kardos főjegyző és az "adóügyis" Lajoska. a sváb állatorvos. egy sors követésébe. ami a mű".az ő (főiskolát végzett) fiuk már valóban kiemelkedhet (a másik fiú. hogy mitől kímél meg. Marcsa (Dányiné) féltékeny és kétszínű. Te nem ismered az asszonyok megaláztatását. de ez a társadalomkép pontos. hanem képesség" (Regényírás közben) -. Molnár. szokásaikban még őriznek valamit . "a valóság-érzék nem program.) A házasságra vágyó nők is (Terus. Bodolaiban férje "tanítómesterét" látja Nelli (akinek Sanyi "csak rossz utánzata")."Nem tökélhetem el. Meg kell becsülnöd őt. a lecsúszott dzsentrik és a gazdag parasztok 1920-as évekbeli helyzetének megjelenítése .nem a témája. de ízlésükben. (A csak kereskedelmi tanfolyamot végzett Nelli pl. mint életforma és társadalmi helyzet adja. (édesapja az egyetlen ember. de még mindig derekabb.

és mellékmondatok szintagmákba sűrítésével (sunyító ösztön. a váramból. Az elbeszélés ritmusa az elszabaduló érzelmek.") A trópusokkal tömörít: különösen gyakran metaforikus kifejezésmóddal . Ismétlődő motívumként kulcsfontosságúak a halálesetek Nelli életében: édesapjáé kényszeríti a házasságba. az az ő eleme. távolibb a közölnivalója. regényeim ahhoz kész forgatókönyvet szolgáltatnának. "a dobozból kicsapó fagy nem csalt meg". s megmeredt lényük fellazul.Kárász Nelli a kórházi munkában "enged fel". indulatok egyre gyorsuló ütemét követi. hogy Nelli postáskisasszony sem lehet."A falu. Németh László képekben gondolkodik. Sanyi apjának halála után költöznek be a faluba . S én lemenjek közébük? Innen. az esküvőt "még a nyári munkák előtt" kell megtartani stb. Az ünnepekhez és a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódnak a legfontosabb események (újév. krémesbaba-feleség). asszonyivá enged" (A Nagy család története) . sors. Szeréna nénié meg azt. Az író és modelljei. húsvét. nem azt a bizonyos szerelmet.Minden részlet célratörően komponált.fréz szalonbútor. de a hatásos.s egy magasabb belső valóság érdekében az emberekhez szóló nyelv gyanánt használja. mint ezeket a kemény.). hazug kocsonya. akinek nincs más célja. pótlékát) az élet.) "Regényeimben semmit sem ábrázoltam akkora gyöngédséggel. Bodolaiék és Imréék látogatása). "Sanyit én olyan gépezetnek tartottam. "Sanyi csak a sötéttel jött meg. melynek minden íze énrám van fölhúzva" ."édesanya ijedt jérceként fordult meg ennek a hangnak ragadozó árnyéka alatt"."az élet nagyobb fele: a tehetetlenség. a Takaróné portájára. és a tárgyak . a Sanyi világábaÉ" -. indulat rabságába esett nőket.végül Sanyi halála hozza számára a szabadulást. abban a "sűrített életben" . kifejező képek tökéletesen beleolvadnak az élőbeszédbe. virágvasárnap. karácsonyok.is funkcionális szerepűek. Meglátszott a sírnál.hogy talán neki is tartogat még valamit (ó. Kárász Nellibe a sógorán át .már nemcsak magával. de másokkal is törődve új képességeinek kibontakozását . de voltaképpen érinthetetlen nőiességükbe is beszivárog a remény . (Maga is ír műveinek filmszerűségéről: "Ha volnának a régi kínai dráma mintájára húszharminc órán át tartó filmek is. kötelesség. S minél elvontabb. jól elrendezett karácsonnyal a szemében".Kurátor Zsófiba a sofőrön. Az egész egy zsíros. ("A realista író nem az. pünkösd. Sándor-nap. a kiszolgáltatottság. kezemre sírt csókok. Béla bácsi halála az Otrubai lányok összeköltözését eredményezi. de annak valami derengését. anyósa haldoklásának hírére hajlandó visszatérni Cencről . sárga cipő . amikor az ő. annál görcsösebben vigyáz e nyelv hitelességére és szabatosságára". egyetlen mozzanat sem hagyható ki: még a másodlagosnak tűnő események is fontossá válnak a műben (l. a kín: az van benne összesűrítve" . páncélba zárt. hanem aki tudja a valóságot is . csak a valóság ábrázolása. ahogy együtt bőgtek és rázkódtak.

fedezi fel, és tapasztalja, hogy "aki az életből kiért, annak hatalma van az életen. A megnyert nyugalom volt, ami gyógyított". CAMUS A pestis (1947)

[É]az embereknek, akik [É] húszévesek voltak, amikor a hitleri uralom berendezkedettÉ ma egy atomháború által fenyegetett világban kell fölnevelniük gyermekeiket. [É] Azt gondolom, senki sem várhatja el tőlük, hogy optimisták legyenekÉ Biztosan minden generáció azt gondolja magáról, hogy a világ újjáteremtésére hivatott. De az én generációm tudja, hogy nem fogja újjáteremteni ezt a világot. Feladata talán még ennél is nagyobb: meg kell akadályoznia, hogy a világ széthulljon. [É] Mindezek után ki várhatna el az írótól kész megoldásokat, szép erkölcsi tanokat? Az igazság titokzatos, megfoghatatlan, meghódíthatatlan. A szabadság veszélyes, és ugyanolyan nehéz, mint amilyen mámorító élni vele. E két cél felé kell haladnunk, kínok közepette, de határozottan. (RéSZLETEK CAMUS STOCKHOLMI, A NOBEL-DíJKIOSZTó üNNEPSéG UTáNI BESZéDéBőL, 1957. DEC. 10.) A negyvenes években a történelmi események Camus figyelmét a közösségi problémák felé fordították. A pestis keletkezésének élményi háttere az embereket elválasztó, a száműzetés érzését keltő háború és megszállás; ill. a közös harc és a szolidaritás érzésének átélése az ellenállásban. Camus személyes tapasztalata, hogy a már elidegenedett, 20. századi ember sem élhet idegenként, közönyösen a másik ember mellett csapások idején. A "Defoe-követő" Camus számára természetes, hogy "valamilyen bebörtönzést másfajta bebörtönzéssel" ábrázoljon, a háborút a pestissel. (A regény alcíme: "avagy a Kaland"; eredetileg tervezett címe pedig a Foglyok volt.) Az író először konkrét történelmi eseményhez kötötte művét - "A pestis, amely szándékom szerint több szinten értelmezendőÉ nyilvánvalóan az európai ellenállási mozgalomról is szól a nácizmus ellen. Ennek bizonyítéka, hogy anélkül, hogy név szerint is szerepelne, mindenki ráismert az ellenségre, Európa összes országában" -, de aztán "kizárta a történelmet", "ahistorizált": "A pestissel azt a légkört szeretném érzékeltetni, amely mindannyiunkra nehezedett, s a veszélynek és száműzetésnek

atmoszféráját, melyben mindannyian éltünk. Ugyanakkor ezt az érzést az egész létre kívánom vonatkoztatni." 1939-től 43-ig gyűjtötte az anyagot az író - irodalmi példaképeit és az orvosi szakirodalmat (a pestis tüneteinek leírásait) tanulmányozta -, és hét éven keresztül dolgozott regényén, melyben visszatérnek "állandó témái": a börtön, a száműzetés, ill. a küzdés és az ellenállás. Camus feleletet keres a Közöny és a Sziszüphosz mítosza által felvetett problémákra - milyen viselkedési lehetőségei maradnak az embernek az abszurd világban -; ugyanakkor etikai szempontból a (megelőző műveinél regényszerűbb) Pestissel az író maga is előrelépést lát saját gondolkodásában: az ember és a világ viszonyát teljesen uraló abszurdum felismerésétől (Sziszüphosz, Közöny, Caligula) eljut az abszurd elleni tiltakozásig. ("A Közöny az ember meztelenségét írja le az abszurddal szemben. A pestis az egyéni szempontok alapvető azonosságát ugyanazzal az abszurddal szemben. Ez egyfajta fejlődés, mely a többi műben még jobban megnyilvánul majd. De A pestis ezenkívül azt is megmutatja, hogy az abszurd semmire sem tanít meg bennünket", Camus.) Az egységes, zárt szerkezetű alkotás szűken vett tárgya egy fiktív, de reálisan megjelenített orani pestisjárvány, tehát egy egyetlen városban dúló epidémia részletes orvosi-klinikai leírása (és erkölcsi, társadalmi hatásainak vizsgálata) egy képzelt eset ürügyén. Az általánosító mozzanatok a tér- és időviszonyok meghatározásában nyitottá, többjelentésűvé teszik a művet: a színtelen, semleges, "múlt nélküli", kétszázezer lakosú algériai városban a kialakított szokásrendben unatkozó (viszont gazdagságra vágyó) lakók számára a járvány teszi nyilvánvalóvá (bűnös) gyanútlanságukat: akár veszélybe is kerülhetnek egy "zárt város" csapdájában. A napok, hónapok pontosan követhetők a csaknem egy évig tartó eseménysorban (áprilistól februárig), de az év meghatározatlan marad (194É); az emberek, "emlékezet és remény híján", a jelenben "ütnek tanyát"; "valójában jelenné vált számukra minden". ("A pestis mindenkit megfosztott a szerelem [É] képességétől. A szerelem ugyanis egy csepp jövőt kíván, de a mi számunkra már csak a pillanat volt.") A gondosan felépített öt fejezet a járvány periódusait, fokozatait követi. Az alaptónust a kafkai indítás határozza meg: a hétköznapi környezet mindennapos szürkeségében szokatlan, megmagyarázhatatlan jelek tűnnek fel. A patkányok megjelenésének "fura esete" elszaporodásuk után "kicsit aggasztóvá" teszi a helyzetet, a lakosok kezdenek "nyugtalankodni", aztán "már százával ömlesztik a patkányhullákat", s az emberek is titokzatos betegséget kapnak, hasonló tünetekkel (daganatok, tályog, láz, helyi gyulladások, nyirokcsomó-duzzadás, gennyesedés, szörnyű szag stb.). Az (először még elszórt) esetek halálos kimenetelűek - az első halott éppen Michel, Rieux házmestere április végén -, aztán ijesztő gyorsan "sokszorozódnak". Az emberek reagálása a kitörő pánikra kezdetben a

feledés-keresés (a vallásban vagy a testi örömökben), a hivatalos szerveké pedig a járvány tényeinek leplezése (tehetetlenül tanácskoznak-vitáznak az orvosok, félnek kimondani a felismert kórt, habozik a prefektus, félremagyaráz-eltitkol a városi és a megyei hivatal, a sajtó pedig, "mely folyton fecsegett, most már egy szót sem írt semmiről"). Fertőtlenítést rendelnek el "kis fehér plakátokon", kisegítő kórházak létesülnek, s - mivel menthetetlenül pusztulnak a beteg emberek tömegei, mert a "bolhák tízezreit terjesztették el a patkányok" - végül megérkezik a hivatalos sürgöny: "Pestisállapotot kihirdetni. Várost lezárni." A lakosok, "akik a csapást valószínűtlen dolognak tartották, amelytől ők mentesek", kénytelenek végigélni a bizonytalan ideig tartó rettegés, elszakadás, száműzetés "börtönérzését"; "krónikussá válik a rosszkedv", a megzavart életmódban összeomlik a "bátorság, az akarat, a türelem." Sokakban kitör a menekülési vágy, és (többnyire hiábavaló) mesterkedéssel, szervezkedéssel próbálják elhagyni a vesztegzárat. A tavasz és a nyár folyamán számolatlanul ismétlődnek a halálesetek (kísérteties az "éjszaka, utas nélküli, különös villamosmenetek" látványa, mely a halottakat szállítja a "végállomásra"); a tomboló vész minden családot és városrészt elér. Az általános képtelenségben "közös, mély" a szenvedés - és a "jövőtlen, konok várakozásban" a pestis egyhangúsága (tovább nem fokozható) monoton kétségbeesést eredményez. A crescendo a rövid, harmadik fejezet után a negyedikben ér a csúcsig - a tetőpontra viszont nem a rémségek halmozásával jut el az író, hanem egy megrázó egyéni eset kiemelésével és középpontba állításával: az Othon-fiú halálának leírásával -, aztán decrescendo következik: a vész "maga fúj takarodót önmagának", és mozgásának ritmusát követve fordított sorrendben halad a mű visszafelé. (Egy ember meggyógyul, élő patkányok tűnnek elő - a kezdetet és a véget a patkányok sorsa jelzi -, aztán a macskák és kutyák is.) A pestis váratlanul vonul vissza, helyreáll a régi "rend", az emberek megint biztonságban érzik magukat, de nem tanultak: úgy élnek, mintha nem jöhetne többé újabb csapás. A járvány hullámzásának részletező követése lehetőséget ad a különféle emberi magatartásformák (és változásaik) vizsgálatára. A készületlenül ért emberek általános reakciója (még az orvosoké is) az, hogy a félelemtől néven sem nevezik, nem akarják fel- és elismerni a pestist, ill. járvány-voltát. Aztán a kétségbevonhatatlan jelek (szimptómák, bacilus-vizsgálat és ijesztő számadatok) hatására kihirdetett ostromállapotban a megszokás és a száműzetés válik kollektív élménnyé, és az egyébként elzárkózó, magányos emberek áttérnek a többes szám első személy használatára. A kiszolgáltatottságban az együttérzésnek sokféle változata mutatkozik meg, mert bár tudják, hogy illúzióik sem lehetnek, csak a véletlenben reménykedhetnek, felismerik a tisztességes harc, az összetartás, a

közösségvállalás lehetőségét. A szolidaritás-érzés, hangsúlyozottan nem egy, már a vesztegzár előtt is létezett közösségen belül alakul ki hiszen Tarrou is, Rambert is idegen -, és csak a veszély idején létezik; "a szkepszis teljesen nem tűnik el. A Közönyben, amely Camus leginkább egzisztencialista ihletésű írása, a negáció uralkodik. A pestisben, ezzel szemben, az emberiséggel szolidaritást vállaló magatartás lehetőségét bizonyítja. Ott az ösztönélet volt az alapvető és az irracionalitás; itt nagyobb jelentősége van a gondolkodásnak és az értelemnek" (Köpeczi). ("A pestis kétségkívül az egyéni lázadástól a közösségi harc felismeréséig vezető utat jelenti. Ha van fejlődés a Közönytől A pestisig, az a szolidaritás, a közösség irányában keresendő", Camus.) A városban maradt lakosok (és az ott rekedt utazók) kénytelenek szembenézni a csapással; az író a határhelyzetre való reagálásokat vizsgálja: hogyan viselkedik hívő és hitetlen, látogató és helybéli, orvos és hivatalnok, szerelmes és magányos. "A pestis sújtotta város valamennyi lakója egy-egy Meursault volt kezdetben" (R. de Luppé), de többségük mozgósítható és segítőkész lett. A "krónikás" nem akar főszereplőket kiemelni - és véleménye nem azonosítható kizárólagosan egyetlen szereplőével sem -, csak egy-egy olyan lehetséges magatartás (absztrahált, jelképesnek is szánt) képviselőjét mutatja be, aki - bármilyen egyéni indítékból - felveszi a harcot, a küzdelmet választja. A cselekvő és szenvedő szemtanú, hivatásának megszállottja, Rieux doktor felismer, szembeszegül, mozgósít, nem adja meg magát. Elutasít mindenféle igazságtalanságot, nem ítélkezik, hanem segít, még a menekülni próbálókat is megérti (l. Rambert). Két dolgot gyűlöl: a betegséget és a halált; tudja, hogy küzdelme "véget nem érő vereség". ("ČSzívtelenÇ - mondta neki valaki egy alkalommal. Dehogyis, egy szíve neki is van. De az arra szolgál, hogy napi húsz órán át kibírja, hogy embereket lát meghalni, akik életre teremtettek. Arra szolgál, hogy mindennap újrakezdje.") A mű egyik fő szólama, "témája: az orvostudomány és a vallás harca; a viszonylagosság és az abszolútum képviselőinek konfliktusa. A viszonylagos győzedelmeskedik, pontosabban: ez nem veszít" (Camus). Paneloux, a "nagy becsben álló", "művelt és harcos jezsuita" nem tarthatja abszurdnak a létet, hisz a gondviselésben, de elismeri értelemfölöttiségét. Első beszéde szónoki műremek ("több benne a metafora, mint az egész műben együttvéve"): a bűntudat felébresztésével először a vallás javára akarja felhasználja a járványt. Részt vesz az egészségügyi alakulat munkájában, és hite, egész erkölcsrendje megrendül a kisfiú halála láttán; második prédikációjában a megjelenő félelmetes isten már megérthetetlen az ember számára, a - végül belenyugvást, "felebaráti szeretetet" hirdető - atya eljut "az eretnekség határára". Bizonytalan tünetekkel járó

(szótlan) halálakor - nem tudni, pestises volt-e, vagy a hitével együtt omlott össze ő maga is - "kétes esetnek" minősítik: ez nyilvánvalóan megváltozott világfelfogására is vonatkoztatható már. A szentté válni (ateistán) akaró, sztoikus Tarrou ugyanúgy kötelességteljesítés közben hal meg, az utolsók között, mint az atya, mert a már óvatlan ápolók is "sebezhetővé váltak a pestis számára", és mert Camus szerint minden "eszme" - legyen az bár vallás(osság) vagy forradalmiság -, minden absztrakció: bűn. Tarrou, aki halálos ítéletet hozó apja miatt hagyja el a szülői házat, lázadó forradalmárrá lesz egészen addig, amíg egy kivégzést nem lát - épp Magyarországon -; és rádöbben, hogy ő csak a gyilkolás egy másik formáját választotta: "pestises volt, amíg azt hitte, hogy a pestis ellen küzd"; "fertőzése a múltja". (Camus értékrendje szerint a "halálos ítélet": az abszurdum csúcsa.) A jóhiszeműen tévedő, kiábrándult "ártatlan gyilkos" Tarrou ezért "száműzetésbe vonul" - "a történelmet majd a többiek fogják csinálni" -, és "a lehető legkevesebbet akar ártani"; nem ítélkezik, mert az ítélet szükségképpen elítélés is. "Valaha a pestis végleges megsemmisítésére vágyott"- de felfedezi, hogy "kizárólag az a miénk, ami nem tartós", minden győzelem ideiglenes. Mivel "a reményt sohasem ismerte", nem is bízhat végső győzelemben, de az áldozatok mellé áll, a cselekvést választja: megszervezi az önkéntes alakulatokat. Ez a békességre vágyó humanista kerül legközelebb Rieux-höz; kiegészítik egymást; barátságukban - a tengerben megmártózva - egy pillanatnyi szabadságot is teremtenek maguknak. A másik idegen, az újságíró Rambert fejlődése is Tarrouéhoz hasonló: marad a városban, vállalja a közös sorsot. Először szökni próbál, szervezkedik, mindent megmozgat, hogy visszatérhessen feleségéhez Párizsba, aztán beáll az alakulatba - mélyen megdöbben, amikor Rieux feleségéről hall -, s amikor menekülhetne, már "köze van a városhoz" és tovább segít. (Az ő döntését is múltja indokolja: a spanyol polgárháborúban küzdött a "legyőzöttek oldalán".) Az orvosokkal szimbolikusan ellentétes pályájú - mert "ítélkező" - bíró, Othon, az először ellenszenves "bölcs bagoly" is "lelepleződik": stílusa, magatartása félrevezető, de kiderül, mennyire szereti kisfiát; kötelességérzete is, egyéni gyásza is az önkéntesek közé viszi. A háttérből rajzolódik ki Rieux anyjának egyszerű, együttérző, "földönjáró" alakja (aki, mindenféle absztrakció ellentéteként: elpusztíthatatlan), és a szérumkészítő öreg Castel doktor rokonszenves, segítő figurája - akivel, kivételes esetként, megtörtént, hogy az "emberi érzések erősebbnek bizonyultak" a halálfélelemnél: idős felesége rádöbbent, hogy "nem tudnak egymás nélkül élni", és visszatért hozzá Oranba. A "jegyzetírók" kiemelik azokat a különc (abszurd) jellemeket, akiknek valamilyen gépies tevékenység, mánia ad erőt a túléléshez: Tarrou kedvence az öregember, aki meghatározott időben kimegy erkélyére, hogy leköpdösse a macskákat; Rieux látogatja az asztmás rőfös

egy arab gyilkosával" (akinek perében a Közöny története fedezhető fel). s azzal az emberrel.érzelgés -. mielőtt tudott volna róla (akiben viszont "A per Joseph K. majd megőrül)." Szenvtelenül."életművészt". az öreg Castel "görcsösen mosolyog". ("ilyen hosszasan sohasem néztek szembe egy ártatlan haldoklásával"). és amint a szereplők áttérnek a "mi"-re."A mesélő nem tudta elkerülni. leleplezéstől rettegve . hozzá hasonlóan. hiába akarnak az emberek felejteni.az etikus elvontság és az epikus részletesség váltakozik ebben a "szimbolikus realizmusban". félelemben élnek: "a fiatal hivatalnokkal. Paneloux. sem el nem tűnik. A szolidaritás különféle formáit képviselőkkel szemben Camus elítéli a harácsolókat. Louis).és pátoszmentes hangnemben. az önzőket. Rieux tudja. Paneloux megrendül.sokféle magatartással kísérletezik (a mű végén menekül. Rieux egyéni tragédiáját fokozza. Garcia. szánalom. Ilyen a szöktetéssel foglalkozók csoportja (Gonzales. a képek megtízszerezik a filozófiát" (Camus) .ami nem segít. a kisfiú haláltusájakor szinte minden szereplő együtt van. de [É] harmadik személyben beszél önmagáról" -. aki valamilyen büntetéstől. meghal a felesége). hatósági intézkedések . Camus objektív tónust teremt a két (szereplői elbeszélői) szál egyesítésével. aki egy "irodalmi mű" kezdő mondatát csiszolgatja rögeszmésen. és a doktor egyre nagyobb figyelmet szentel Grand-nak. Mészáros V. de egyes szám harmadik személyben.a járvány terjedésének részletező adatsorai szinte puszta tények. Rieux "összeszorítja a fogát". A veszteségek pótolhatatlanok (Tarrou.ját kell látnunk". "Az érzelmek. árnyaltan. számok. Marcel.aztán mennek lakomázni").nem ismert. mert a téma miatt szerinte csak ez alkalmazható . hogy saját magát is bemutassa. de megrázó. A mű vázát Rieux krónikája adja. saját anyagát Tarrou jegyzeteivel (naplójával) és vallomásával egészíti ki. akinek letartóztatását elrendelték. aki ágyban fekszik és borsószemeket rakosgat egyik edényből a másikba (ironikus értékelése a mű végén megegyezik az orvoséval: "Már hallom is. hogy "ez az öröm mindig veszélyben van [É] a pestis bacilusa sohasem pusztul el. fegyelmezett. tiszta nyelven törekszik az író a hitelességre . hogy mit követett el .). hogy láthassák az új szérum hatékonyságát . bizonytalan előéletű Cottard. amint: 'Halottaink!' .aprólékosan kidolgozott gesztussor az egész jelenet: Tarrou "súlyos kezével" letörli a verejtéket. még a többi beteg is "elhallgat" . és mindemellett az abszurd fölötti győzelem csak ideiglenes lehet. Othon és a kisfia elpusztul. a veszélyből hasznot húzókat. Rieux egyetlen pillanatra elveszti önuralmát. ő is a közösségi nézőpontot választja (a . a pap letérdel. a megcsalt-elhagyott kishivatalnoknak. Raoul. magára hagyottan. és (egyetlen kiemelt szereplőként) az egyre elszigetelődőbb. Mindig azokkal érez együtt. hideg. A tetőponton. fáradhatatlanul. hogy közben a szanatóriumban. orvosi leletek. akik. apró vonásokból összeálló leírásokban.

Tudják. hitelességét tartja szem előtt. hosszasan tanulmányozta Melville regénytechnikáját. mint Madách ádámja. és mind az elnyomó hatalom. Camus képzeletét megragadták a középkori pestis-misztériumok. a más példája. a mindig újrakezdődő harc pusztán átmeneti eredményeit magunkban hordozzuk a legyőzhetelen. rész). A mű végén Camus ugyanúgy levonja a tanulságot. kipusztíthatatlan pestist. Lakoma a pestis idején c. a szenvedés) örök jelenlétét hirdeti. a rossz. La Fontaine: A pestis az állatok között). munkáját. és az ember tudatában is pusztító vészt is szimbolizálja. Camus valószínűleg ismerte Puskin 1830-as. a halál ellen. mind az általa kiváltott reakciók magukon viselik az abszurd bélyegét. hosszas pestistörténeti betét-fejtegetésében felidézi az athéni járványt is. se veszélytelen s mégsem hiábavaló harcát vívják a földi lét. sosem biztos. netán a kétségbeesése arra tanítja mindnyájukat. mint Prométheusz. és "az emberben több a csodálnivaló. a szenvedés is. A pestis azonosul a fasizmussal is. de azért van enyhítő-vigasztaló tanulság: "most már tudták. mint rosszak" (3. mint az emberi szeretet. hogy ha van valami. a "morált". tudatosan vállalt elődje pedig Defoe: A londoni pestise. de a mások nyomora vagy a saját szenvedésük. ami az emberiséget sújthatja. Az író a csapás (a rossz. az értelem vagy a szeretet (Camus-nél: "gyengédség"). A mű végén a fiktív narrátor elárulja. ezért ekkor az író kénytelen bevezetni egy újabb elbeszélőt. de ezen túl az egész. Capek: "fehér kór") -. az nem más. hogy a baj sose hal ki egészen" (Gyergyai). "a műnek társadalmi és metafizikai jelentése van" (Camus). mint a fabulákban szokás (vö. Az író Thuküdidész (A peloponnészoszi háború története) tárgyilagosságát. a titokzatos. De szerinte éppen és csak a csapások idején fedezhető fel. amit mindig kívánni és néha elnyerni lehet. "Mint Sziszüphosz.második résztől)." A mű fordítója Győry János. [É] az értelmetlenség. a mű felidézi a haláltánc-műfajt is. amennyiben a német megszállást jelképezi . abszurdumokkal körülvett emberi sorsot. tankölteménynek is nevezik. kiemelik példázatosságát. rész).) Felidéződik a kolera pusztította Velence (Halál Velencében). "hogy az emberek inkább jók. A pestis minden csapás. Rieux doktor és társai is az ember örökké ismétlődő. ellenséges erők szimbóluma. és Thomas Mann másik művének (A varázshegy) betegei is hasonlíthatók az oraniakhoz. a remény is értelmetlen. hogy győzelmük ideiglenes. az elemzők modern misztériumnak. A regény az író szerint "krónika". veszendő embertársaik irányában a kötelesség. és felélesztette Kafka szuggesztivitását (A mű eleve A perhez hasonló helyzetet ábrázol: Oran polgárai számára a pestis jelenti a kiszolgáltatottságot egy ismeretlen hatalom önkényének. mint a megvetnivaló" (5. mint Faust. hogy ő Rieux.a fasizmust a járványok képével mások is összekötötték (vö. Rieux. .

így ez az alapszituáció is. érkezik egy páros. A szerzőt hiába faggatták arról. ill. Alaptémája. hogy nem létezik a kifejezés ereje. . A felszínen észlelhető. Az abszurd drámák dramaturgiájának megfelelően nem ábrázol életfolyamatokat. nemcsak cselekmény." A Godot "négy alkat és egy szituáció végzetének drámája" (Réz P. "az új irodalomnak mintegy paradigmája" (A. Olyan művészetről álmodom. hogy nincs mit kifejezni. amire nem következik semmi. és egyben a cselekmény maga is. A mű "tartalma a várakozás."a tanult nyelv nagyobb művészi fegyelemre késztet" -. A gondolatok formái érdekelnek.) A művet először franciául írta meg . a kifejezés vágya. vezérmotívuma a visszatérő kijelentés: "Godot-ra várunk. ("Többre becsülöm annak kifejezését.' Csodálatos a formája ennek a mondatnak. vegetálás a lét perifériáján. két vándor érkezik. beszélgetnek. eszegetnek. történelmi időn kívüli banalitások mögött az ember és a világ kapcsolatának végső feltárása történik. nincs mivel és nincs miből kifejezni. végül egy fiatal fiú közli Godot üzenetét: holnap biztos eljön. olyan helyzet. majd angolul (En attendant Godot.Ne essetek kétségbe nagyon.BECKETT Godot-ra várva (1953) Nem állok semelyik oldalon.). Beckettnek első színpadi sikere. az író szembesít az emberi lét alapkérdéseivel. ma már az antidrámák klasszikusa. formája a várakozás közben elvégzett cselekvések sora" (Bécsy) . Hauser). "végjáték". A második részben majdnem ugyanez ugyanígy megismétlődik. csak a kifejezés kötelessége". majd egy fiú Godot üzenetével. sosem válaszolt rá egyértelműen. hogy kit vagy mit ért Godot-n. Van egy csodálatos mondat ágostonnál: . de (hagyományos értelmű) jellem és kommunikáció sincsen: két csavargó vár egy bizonyos Godot-ra egy országúti fa alatt. társadalmon. Waiting for Godot). Beckett. az egyik lator üdvözült. a Godot-ra várva a drámatörténet egyik legtalányosabb alkotása. viszont az értelmezések egész sorát vetette el. értelmetlenségével. mely nem lázad saját fenséges jelentéktelensége ellen. "egy komplex költői képmás" (Esslin). ne örvendezzetek nagyon: a másik lator elkárhozott. (SAMUEL BECKETT) Az abszurd irányzat egyik vezéregyéniségének.

fordulatok nem tagolják a történéseket. A háttérben felkél a hold". (éjjelente elválnak egymástól. a természet megújulásában. Pusztán az időt kell tölteniük . Egyszerre funkcionális és jelképes: egyben a létezés elvont tere is (a misztériumok világszínpadához hasonlóan). egy nap megsüketülünk. Estragont ilyenkor megverik ismeretlen emberek. ez nem elég önnek? (Nyugodtabban) Az asszonyok a sír fölött szülnek. egy nap megnémult. ürességben itt nincs hiány. mozzanat egyszerre konkrét. hogy csak várakoznak. utalnak egy "istentelen" iskolára. álmodtad az egészet. Az alapritmust megszakítja egy-egy emléktöredék: Vladimir kihalászta Estragont a Szajnából. olyan napon. ugyanabban a percben. egy fennsíkon. nyomasztó emlékeik vannak millió halottról. Sehonnan sehová sem vezető országút mellett.") Az is látszat csupán. akkor tudják igazán.ciklikus időszemléletet tükröz.Vladimir: "azon igyekszünk. egy nap megszületünk. Csak az éjjelek és nappalok váltakozása érzékelhető. hogy egyetlen éjszaka telt el a két felvonás között. Ki figyel ilyenkor az árnyalatokra?") Máshol (valahol) élnek azért emberek (meg is verik . ugyanazon a napon.mivel "elindulni.Reális részletekből irreálissá áll össze a mű egésze: minden elem. Az időről hallani sem akaró Pozzo dühödten értelmezi az időkategóriát Vladimirnak: "Mikor! Mikor! Hát nem elég önnek. hogy tegnap este nem voltunk itt. dimenziótlan közegből. lényeges változások. hol vannak: ott-e. a senki (vagy Pozzo?) földjén. bizonytalan. ha megállnak. Ez érvényes az idő és a tér kategóriáira is." Estragon menekülne az időtlen.de Didi felidézéseire Gogo rendszerint nem emlékszik. a visszatérő helyzetekben (várakozás. Nem tudják. kézzelfogható. s már éjszaka van. ("Egy pillanat. A helyszín (a színpadkép) is az elidegenült világ azonosíthatatlan tája. hogy valamelyik nap történt. és egyáltalán jó helyen várnak-e? ("Estragon: Mondtam már.a napszakok váltakozásában. "Vladimir: Mindig az éjszaka beköszönte előtt jövünk. így (kívül a naptári. hogy megtöltsük cselekvésekkel" -. aztán ismét az éjszaka következik. Az elvont időtlenségben megszűnt a linearitás. / Vladimir: és szerinted hol voltunk tegnap este? / Nem tudom. az átélt időn) a pillanatok azonosulnak az örökkévalósággal. közel valamilyen szakadékhoz. / Estragon: De az éjszaka nem köszönt be. hatórányi járásra emberektől.. de képtelen . az ábrázolt világ eseménytelen monotóniája jelen idejű. ugyanakkor rejtélyes. de ez nem határozza meg jelenüket. érkezéstávozás. az alkony. lovaglóülésben. nádashoz várakoznak. az időhármasság. Vladimir: Nem ismerős a környék? / E: Mi legyen ismerős? Ebben a sivárságban töltöttem az egész kurva életet. üzenet-várakozás) és a szövegekben .) Az ismétlődések ritmusa . emlegetik az Eiffel-tornyot és egy dél-franciaországi szüretet "egy bizonyos Bonellynél" . egy nap megvakultam. mint a többi. Máshol. egy nap meghalunk. a nap egy percig csillog. és azt "el kell határozni" -. Vladimirék kiemelnek múltbeli mozzanatokat ötven éves ismeretségükből. az nehéz". a félhomály. ahol tegnap.

hagyománytípusoknak. minden egyformán fontos. A fa is sokjelentésű.így együtt. este távozhatnának. mint az első. ("A művészi tendencia nem a tágulás. ugyanígy Pozzo és Lucky is hurcolja magával tárgyait (bőrönd. kiszámíthatatlan. de azt sem tudják elviselni ("Vladimir: Még egy pillanat. még a hiábavalóságokat is. az angolban "négy vagy öt levél" jelenik meg rajta). kellékeik eszközök a bohóctréfákhoz: a cipő szorít. Nincs előrehaladás. elválaszthatatlanul magányosak. hanem a szűkülés.) "Ugyanazoknak az archetipikus helyzeteknek. hogy mi fog történni a következő pillanatban. mint az első egy meg nem írtnak.a kiszáradt "váz" a második felvonásra feléled (a franciában még "kilombosodik". a maradás állapota határozza meg. Felvonás közben állandó a mozgás.). másodszor viszont már az ő előkerülése is a szituáció értelmetlen voltát erősíti. de nem mennek. a helyzetek majdnem ugyanolyan sorrendben térnek vissza. retket eszik. minden eloszlik. A tárgyi világ is a figurák teljes kifosztottságát. kosár stb. de a második rész süllyed. hogy "nagyon megváltoztak". de végleg bizonyossá válik a reménytelenség. Az első felvonásban olyan kijelentések hangzanak el. kijelentik. a mű figurái is várakozók . szereplőknek a végtelen ismételgetése maga a visszavonás: más-más aspektusból újra lejátszva. ("Vladimir: Mindennek egyre kevesebb a jelentősége / Estragon: Még mindig nem eléggé kevés. néha "valakik járnak" a közelükben. a felvonásvégeket azonban a nyugalom. kiemelt jelentőségű viszont a várakozás. hangsúlyozza a kölcsönösséget. a testvére juhnyájat őriz. (Vladimir kutyáról szóló dala azt példázza. Az út-toposz eleve jelzi "köztes" állapotukat: kívül. s mi ismét egyedül leszünk a magány végtelenségében. szimbolikus toposz . egyformán jelentéktelen. és a művészet a magány apoteózisa". Gogo és Didi számára nincs menekülés.) A bizonytalan világban átutazók az emberek. Čmégegyszer utoljáraÇ felidézve mindig ugyanaz az üres eredmény jön ki" (Balassa P. ill. Beckett). amikor a kisfiú elmegy. reménytelenségét jelzi: az utolsó répát. hogy bármikor újra lehet kezdeni. A két felvonást tökéletesen végiggondolt szimmetria tartja össze ("Egy felvonás kevés lett volna. távol téblábolnak az emberi világtól.Estragont). értékrend híján játék az öngyilkosság. Estragon öve lesz a kötél az akasztáshoz. hogy "minden elölről kezdődik"). a második felvonás ugyanúgy tükörképe az elsőnek.") . melyek egy korábbi. a kalap nagy. Magányra vágynak. a kisfiú kecskepásztor. meg nem írt felvonásra utalnak (pl. lefelé halad ugyanúgy zárul.) "A mű cirkulárisan szerkesztett".). (Az arányeltolás a hagyományos cselekmény paródiája is egyben. három pedig sok". Az író felcseréli a mű záróformuláját Estragon és Vladimir között. mondja Beckett. Gogóék azt állítják Pozzóék távozásakor.") A körforgásban a fiú feltűnése először fenntartja a várakozást.

ne tiltakozz. Unatkozunk.) Próbálják összpontosítani figyelmüket ."Várakozunk. [É] De ebben a pillanatban ezen a helyen az emberiség mi vagyunkÉ Legalább egyszer legyünk méltó képviselői ennek a fajzatnak. a kultúra megsemmisül. személyek. (Kapcsolataik az egyén elszigeteltségének. Nemcsak az idő eltöltésén.és minden tevékenységük egyenértékű kényszercselekvés. nincs kötél. aztán szokássá válnak" .) Nincs hős. mindig akad valami.akiben így "az egész emberiség benne van" -. tornáznak. ha az ember jól szórakozik!" ."). de mindig folytatják. hol Kain néven szólítja Pozzót . magányának feltárását szolgálják. ha már szerencsétlen sorsunk közéjük vetett. változásaik a pusztulás.go'-t vélik felfedezni). ("Milyen gyorsan múlik az idő. párhuzamos és ellentétes vonásokkal. ha nem jobban. Széthullanak az értékek. kapcsolatok. hanem lényük. Sajátos. A névjátékok állandóan visszatérnek: Estargon hol ábel. amit mi. helyettesíthetők a nevek. nem lehetnek meg egymás nélkül. erőlködnek.a figurák alapvető elvi magatartásformák (a misztériumokhoz. "egyetlen személyiség két része" (Esslin) a tudatos (Vladimir) és a tudattalan (Estragon) alak. hogy emberek legyenek. a bizonytalan Estragon számára akár Pozzo is lehet Godot (mindkét felvonásban annak hiszi). állatian unatkozunk. Szigorúan szerkesztett komplementer alakok. a létnek csak illúzióját teremtik meg. beszélő névként is: Estragon neve francia (de benne az angol . (Vladimir: "Mi .") A társadalmon kívüli. bensőjük ürességének kitöltésén is fáradoznak. többször elhangzik. elszakad). tettpótlék. hogy "nem bírom folytatni" -. tudatosítják. hogy az emberiséget is képviselik. ha nincsenek jelen mások. a fizikai-szellemi leépülés felé mutatnak: az embert már csak a biológiai életvágy mozgatja. mások éppúgy megtennék.") állandóan tesznek-vesznek. moralitásokhoz hasonlóan). a fiú Didit Albert úrnak. elválaszthatatan párokat alkotnak. Gogo magát találomra Catullusnak. ami elhiteti velünk. tulajdonképpen nincs is szükség ránk. ("én is kerülhettem volna az ő helyébe" mondja Pozzo Luckyról.és utazók. ("Ha utánagondolok.Vladimir: "Nem a gondolkodás a legrosszabb" -. Nem. ("Folytassuk" . (Estragon: "Látod. nincs vita. járkálnak. de egymásrautaltságuk ellentmondásos. nincs központi konfliktus . Ha jelen vannak "utazók". akkor magukra.a mű az emberi személyek identitását és valóságosságát is megkérdőjelezi.) Bár az ismétlődő öngyilkosság-próba mindig kudarcba fullad (visszariadnak. Vladimiré nyilván szláv (de a francia . Didi. egymást Didinek és Gogónak hívják. a Lucky angol eredetű. cselekedeteik "eleinte ésszerűnek hatnak. becsvágy nélküli Vladimir és Estragon képviseli az egymás mellé rendeltséget. a fiú és a bátyja is felcserélhető .dire'-t is rejti). akkor azokra figyelnek. a Pozzo olasz.biztatják magukat. Változatos eredetű neveik szintén az "emberiséget" idézik. Csak a szerzői utasításokban szerepel a Vladimir-Estragon elnevezés. hogy élünk.

(Már a hozzájuk kapcsolódó kellékek (a kalap és a cipő) jelzik intellektuális különbségüket. de felejtenek emlékezetkihagyásuk a szövegformálásban is érvényesül. Didi elmélkedik a latrokról. századi filozófia is eljut ilyen következtetésekre: "Az oksági kapcsolatba vetett hit a tévhit". csak a reáliákra tekintő.lenne. Pozzóé is. gyakran idézi műveltsége maradványait. a Bibliáról. latinizmusok. közhelyek . Nem tudják kifejezni magukat. a kariatidák. ha bűnbánatot tartanánk?") Vladimir az eszményekért még lelkesedő. Hérakleitosz-torzítás). a racionalista. hanem eszére is hallgató ember" (Réz P. -. mint adekvát kifejezőeszköz ellen" (Hauser A.).). akinek a nyakán látszik a kötélvágta seb. naturalista "haladásmítoszok paródiája" (Mihályi G. a Biblia emlegetése. "az absztrakciókra hajlamos. "A pesszimizmus itt költői képekké komposztálódott. egymással egybecsengő és mégis disszonáns mondatok hosszú sorával [É] darabjainak nyelvi-költői varázsát is megteremti" (Hankiss E."mindenkinek megvan a maga kis keresztje". de . ("A szöveg tiltakozás a nyelv. szerepe az űr kitöltése. Kétséges a megértés lehetősége. az ember alatti ember a maga tiszta költészetében a mítosz színeibe öltözött. Anyagias. "Most pedig béküljünk ki!") A kiüresedés végső fokára jutottak: a teljes értelmetlenséget ironikusan tükrözi Lucky monológja is. visszatérő szavak láncolatával. ("Csak nem fogunk udvariaskodni?". Szatirikus rajzuk a testiszellemi degeneráció bemutatása. szinte csak vegetatív kérdések foglalkoztatják. és a nyelv elleni támadás a logika elleni támadás is: lemondás az oksági összefüggésekről / a XX. a szokás . a gondolkodó. "a bőrünkből nem bújhatunk ki" stb. Műveltek voltak mindnyájan (l. a szentföld térképére való emlékezéstől Gogo meg szomjas leszÉ ) Az általuk képviselt tengelyre merőleges a másik kétpólusú tengely. a veszekedés-kibékülés sémái. aki fennkölt. és a beszédmódjuk is töredékes személyiségük jelzése.) Ugyanakkor Beckett az "állandó paralelizmusokkal. az alá-fölérendelt hatalmi viszony (és a szadista-mazochista típusok) megjelenítése. a csend beálltának megakadályozása. Pozzo és Lucky kettőse. Benne még maradt némi felelősség-érzet is. Wittgenstein/. kétkedő materialista (állítólag költő volt!). reménykedő idealista. Pozzo pórázon vezeti a kiszolgáltatott Luckyt. A második felvonásban. elidegenült a beszéd is. monologikusan filozofálgatnak. komikusan ismétlődnek az udvariassági formulák. a beszéd is csak pótcselekvés. már megnémultan. egymással azonos és mégsem azonos. keresik a szavakat.). nemcsak ösztöneire.boldog'. pl. sablonok. Nem figyelnek. és ezt erősíti Beckett gyors síkváltásokkal is. "lírai hangú" szövege alatt csattogtatja ostorát és a választékos tirádát trágárul fejezi be.). szűklátókörű átlagember". hiányos mondatok hangzanak el. "Hordj le!". ő rángatja kötélen maga után a megvakult Pozzót. Estragon "a földhözragadt.

/szimbolikusan/ foglakozásuk is ezt a magyarázatot erősíti."kérelemmel járultunk elé". célt az életüknek . Godot is azonosíthatatlan: a központi hiány. a szokásszer viselkedés képtelenségeit a varieté tréfáinak gépszer jellege itatja át. hogy Beckett "teljes következetességgel és tudatossággal bontja ellentétpárokra a valóság és az emberi tudat szinte minden alapvető kategóriáját. a clown-játékok (a kalap-nadrág-. Pozzo és Lucky magánszámokat ad elő.miért csak Máté tudja? -. bármi. de a beszélt ír nyelvben maga a 'Godo' hangalak istent jelent. ki nem mondottan pedig: ők maguk a latrok. s így kiváltják a bergsoni nevetést" (F. Vladimir a latrok sorsán.létük egyetlen értelme (abszurd rítusként) a mitikussá növesztett várakozás . az ember(iség) beteljesületlen vágyainak szimbóluma. viszont ha eljön." (Balotaů) Hankiss Elemér szerint a darab azt példázza. hogy megérkezzék Godot" . hogy az ellentétes pólusok közötti vibrálásra bontás meddig. melyet az európai szellem vallomástevői: Hölderlintől Nietzschén és Dosztojevszkijen át Beckettig fölismertek. Estragon: .) Tágabb értelmezésben Godot többértelmű alak. Ismétlődnek a gagek. hogy ma este nála alszunk. (Nem mozdulnak. a hiú Pozzo szereplését a többiek közönségként minősítik is. és különféle szavakkal megnevezni próbáltak: Fehl Gottes (isten-hiány) . teli hassal a száraz meleg szalmán" -. vagy megváltást (jogaikat vesztett kérvényezők? Godot munkaadó? . isten halott .mondta Hölderlin. "elbaltáztuk jogainkat").de bárki. az evangélium ellentmondásosságán töpreng . milyen végletekig mehet el egy műben. Megélhetést remélnek "Meglehet. aki nélkül értelmetlen a világ. Lucky tudálékos-zagyva értekezését és a hálótáncot.szólott NietzscheZarathustra. küldönc-próféták. Azzal az üres transzcendenciával azonosíthatjuk. (A hírhozók biblikus jelentést sejtetnek. "akkor megmenekültek". "A világ iszonyatos zűrzavarában egyetlen tény világos: várjuk.) Ha Godot tehát isten-allegória. a mozgás és a mozdulatlanság között ("Estragon: Menjünk? / Vladimir: Menjünk. akire azért várnak. mert munkát adhat. Egy valamikori megbeszélés alapján várakoznak Godot-ra Estragon persze nem is emlékszik -. groteszk helyzet bohóc-bábjai. hagyományos zanni-típusok. 2. értelmet. aki nem jön. bőrönd-kosár-játékok. A figurák az abszurd. A szó szoros értelmében váltunk itt ide-oda az ellentétes pólusok között: 1. (Egyes találgatások szerint "God-ot" az angol . amire az ember várhat. Pozzo "knokknak" (azaz az állandóan ütött bohócfigurának) nevezi Luckyt. a tér és az idő meghatározottsága és meg nem határozottsága között ("Vladimir: Hol? / Estragon: (nem mutatja meg) Valahol arra.és az isten nem nyilatkozik meg. Elemzésében kimutatja. Kermode). akkor az alakok megváltásra várnak .egyetlen pillanatra sem hagyják abba."). Beckett Szent ágostonra utal. "Godot kétségkívül nem a várakozás vagy a semmi puszta neve csupán.banalitásai a költészet ritmusát veszik fel. az ütlegelés).god' francia kicsinyítő képzővel.

(Egyébként Csehov tervezett egy olyan darabot. 6. A darab érdekes párhuzam-lehetősége (forrása?) Balzac kevéssé ismert Mercadet c. Jan Kott Shakespeare és Beckett között egy új Teatrum Mundi (Világszínház) vonatkozásában lát analógiát."). tér. mutat rá. Nincs kiút.a mű legismertebb Shakespeare-parafrázisa a Lear király bolondját idézi ("Estragon: őrültnek születünk mindannyian. valódi Beckett-figurák leszünk magunk is egy Beckettszínpadon" (P. mintha szüntelenül a Jelenések könyvéhez készítene kommentárt. mert "amit Beckett bemutat.és melyik szombatot mondta? és szombat van-e ma?").) Hagyd. ám az utolsó felvonásban táviratot kapnak a haláláról". 4. 3. s egyre inkább: forma-teremtésnek. az idő. [É] a valóság alapvető viszonylatainak. sokan egyenesen a Három nővér parafrázisának vélik a művet: a soha be nem következő Moszkvábaköltözéstől úgy várják Prozorovék a megváltást. a személyek és tárgyak azonossága és nem-azonossága között ("Vladimir: Szóval itt vagy? / Estragon: Azt hiszed?"). mint . Brook). A Godot felidézi a csehovi technikát is: telik az idő. 5. "írásaiban a fölbomlást úgy követi nyomon Beckett. drámája. miközben a nézőnek az a benyomása. hogy begombolja a nadrágját) / Vladimir: (tűnődve) Az utolsó pillanatÉ(a halálra gondol"). az emberi kapcsolat és a kapcsolat hiánya között ("Estragon: ™lelj meg (Vladimir megmerevedik. mert tényleg nincs kiútÉ A mi szakadatlan optimizmus iránti vágyunk a lehető legrosszabb mentségünk. mert az ellentétek állandó vibrálásából lassanként egy új formaélmény bontakozik ki. mint Estragonék Godot-tól. jelentés. / Nekünk mi a szerepünk az egészben? / A szerepünk?"). a frivol és a lényeges között ("Estragon: Te mindig az utolsó pillanatig vársz (azzal. Néhányan végig őrültek maradnak". és ez persze bosszantó. hogy anyagi ügyeiket rendbe hozza. idézi Brustein). hogy jöjjön. melyben a szereplők az évekkel azelőtt eltűnt Godeau nevű hőst hiába várják vissza. a jelentés és a jelentés hiánya között ("Estragon: és nekünk? / Vladimir: Tessék? / Kérdem. vagy a Prédikátor könyvének verseihez: minden hiábavalóság!" (Balotaů) általában a mű teljes reményvesztettségét hangsúlyozzák a Godot-ra várva értelmezői. hogy megöleljelek! (Vladimir elérzékenyül. fiú? / Bolond: Minden egyéb címed elajándékoztad. hogy minden megállt. ™sszeölelkeznek. Ha a pesszimizmusa miatt elutasítjuk Beckettet. Ugyanakkor "egyben komikus is. "Lear: Te bolondnak hívsz engem." Beckett bohócfiguráinak abszurditása emlékeztet Shakespeare bolondjainak játékára . hogy nekünk? / Nem értem. az ijesztő". érték kategóriáinak felbontását egyre kevésbé érezni öncélú formabontásnak. Természetesen a szerző állásfoglalása. azonosság. és izgatottan várják. amely megdöbbentően emlékeztet a Godot-ra: "Az első három felvonás során a szereplők a hős életéről beszélgetnek. Az állandó síkváltásnak ezt a tudatosan alkalmazott technikáját. Estragon hátrahőköl) Fokhagyma-szagod vanÉ). ez veled született.

szigetregények sorát a világirodalomban Defoe Robinson Crusoe c. Lelkesítő példázatok ezek az alkotások a gyerekek helytállásáról.). milyen közösségek jönnek létre. Stevenson: A kincses sziget. a természeti erőkön. mely arra figyelmeztet. milyen törvényekkel? Milyen eszközöket. a civilizáció kiterjedéséről és újjászületéséről (Ballantyne: Korallsziget. melyben minden a helyén van a szó robinsoni értelmében is . romantikus kalandregényekben a felnőttektől elszakadt fiatalok fényes diadalt aratnak a civilizálatlan világon. melyeken lépnek túl? Milyen természeti-társadalmi jelenségekkel találják szemben magukat. hogy az eseménysornak van egy mélyebb. az emberi képességekről és lehetőségekről. hogy művem pesszimista. Gyerekhősök a XIX. vad környezeten.mindig. 1883. melyekre támaszkodnak. hogy a modern polgári társadalom embertelen káoszából és küzdelmeiből az ember lesüllyedhet a ténylegesen vademberi állapotba. hogyan sikerül rajtuk úrrá lenni? Milyen tudatformák vezérlik magatartásukat? A századforduló körül. talányos: "Nem hiszem.a szemüveggel való tűzgyújtástól a hajítógép megszerkesztéséig -. hogy embereim mégis makacsul követik útjukatÉ darabjaim kulcsszava a talán" (Beckett). A művet Kolozsvári Grandpierre Emil fordította. beidegzéseket hoznak magukkal. egyre erősebben érezzük. tapasztalatot. műve nyitotta meg. majd az első világháború megrázó élménye után új kérdéscsoport fogalmazódik meg az előzőek mellett: megmenthetike a válságba jutott modern kultúrát a legifjabb generációk. (KRISTó NAGY ISTVáN) Az ún. Nem állíthatom. De azt igen. Jules Verne művei stb. de inkább tudást. hogy szereplőim kétségbeesése optimizmust sugallna. az ősi. GOLDING A legyek ura (1954) Ahogy a realisztikus eszközökkel megformált szigettörténetet olvassuk. jelképi szférája. század közepétől jelentkeznek világsikerű alkotásokban. A gyermekszereplős szigetregények témaköre többnyire azonos: milyen magatartás és kapcsolatrendszer alakul ki a gyermekcsoportban. megvan-e a kicsikben a jövő záloga. A nevelési célzatú. avagy eleve az emberben rejlenek a barbár . 1857.

amelyekhez a talajt a hatalomvágy teremti. ellenállhatatlan indulatot. A harmadik meghatározó tényező a szorongás. őrjítő" izgalom keríti hatalmába. hogy űzőbe vegyen valamit. ellenpólusként agresszív ösztönök lépnek fel. a hátrahagyott felnőttvilágban a második világháború tombol. Kérdése ("Remélem. ahonnan az ő gépük felszállt. revolverrel magasodik a földön fekvő Ralph fölé. valamint a szorongás együttes következményeként . félretereli az erkölcsi önkontroll: "elképzelhetetlenül szörnyű dolog lett volna lesújtani a késsel [É]. mely arra késztette. fizikailag is kiemelkedik. természetes vezető. határozott és céltudatos egyéniség. amit az elhagyott otthonban mindig maguk fölött tudtak.rémítő látványa a gyermeki hiedelemvilág alakulásában is szerepet játszik.némi tudatossággal. Néhány jelzésből megtudhatjuk. kezdettől felelősséget érez és vállal az egész csoportért. Külön kasztot alkot a kórus. kövérsége azonban hamarosan a közös gúny céltáblájává teszi. kevéssel utóbb atomtámadás vagy más katasztrófa áldozata lett. "a hús ígérete"." A brutalitás első kitöréseit még megfékezi. "a vér látványa" még egyelőre visszariaszt." Azt az erőt. A háttérben egy matróz "a csónak tatján géppisztolyt tartott". az előkerülő kést a fiú ekkor még "belevágta egy fatörzsbe". és megölje. álmukban "beszélnek és sikítoznak. Milyen világot építhettek fel ezek a fiúk? Az új környezetben a gyerekek eleinte magától értetődő természetességgel. jó kiállású. alvás közben tör rájuk.a fordítás Göncz árpád munkája). hangulatokat és érzelmeket kordában tartsa. hogy körülöttük. a demokratikus rend alapjait igénylik és kezdik alakítani. Először még ő maga is megdöbbenve fedezi fel magában "a különös. A cselekmény során egy halott ejtőernyősre bukkannak a kisfiúk . A születő demokrácia gyengesége. A mű végén. ™sztönei hamar jelentkeznek: "vérpezsdítő. elsősorban éjszaka. neveltetésük nyomaként. Nincs a biztonságot adó felettes tényező. A kicsikben . a kiszolgáltatottság érzete következtében "megnevezhetetlen ijedelmek" lépnek fel.erők? A legyek ura gyerekcsoportja (6-12 esztendős fiúké) is egy lakatlan szigetre kerül (amely "valami korallszirt a tengeren" .az otthon elvesztése miatt. amely a belső indulatokat. a növekvő agresszivitás és hatalomvágy. öntevékeny közösségnek Ralph lesz a vezéralakja. most az alig néhány évvel idősebb nagyfiúk képtelenek pótolni. Jack Merridew korábban kórusvezető volt. senkit sem öltetek megÉ") sok élettapasztalatot sűrít. beidegzésekkel és . A demokratikus renddel szemben. a legvégső pillanatban érkező megmentő felnőtt egyenruhában. a legidősebbek egyike. Az a repülőtér. ők vasfegyelmet hoznak magukkal (még a rekkenő hőségben sem vetik le köpenyüket).a legérettebbek részéről . A formálódó. eluralkodik a félelem. Röfi gyakorlatiassága és szellemi érettsége az első időszakban aranyat ér. és most alig viseli el a hegemónia elvesztését.

amelynek két szélső változata a céltalanság és a gátlások levetkőzése. valami óriási". amely aztán halálra zúzza Röfit. mint Ralph?" Azonnal fellépő idegenkedése Jacktől idővel beigazolódik. Gyerekes stílusban megjegyzi: "az élet ma tudományos". A demokráciát belülről gyengítő erőnek bizonyul a nacionalizmus: "Elvégre is nem vagyunk vadak. A konfliktus (a demokratikus rend. Az elvadulási folyamat később is Roger magatartásában jelentkezik a legélesebben. koraéretté tette. a szorongás érzete és a belülről is felszabaduló. nem véletlenül Jack szájából. brutális meggyilkolása a mű folyamatosan növekvő feszültségének tetőpontját jelenti. vagy értelmesnek lenni. tehát vigyáznunk kell arra. Szemüvegétől megfosztva már a biztos haláltudatban él. és csak idő kérdése. Képzelete gazdag. Kedves lenézéssel szól társairól: "mint a gyerekek". Angolok vagyunk. de külön utakon jár. értelmező mondatokkal figyelmeztet: "A guggoló gyerek köré a szülők. a rendőrök s a törvény erős védelmező kört vontak. Olykor kevés szóval is a legmélyebbre mutat: "nincs mitől félni. A fantáziája kígyónak láttatja a fákon élő kúszónövényeket (vagy talán az ejtőernyőt?). és értékelő." A gát átszakadt. most megszakítja az objektív közlésmódot. Testalkata és sorsa különccé. s maga is már romokban hevert. Röfi ezzel szemben a ráció.bár a fiúk alig beszélnek róla -. ostoba vadakat játszani. amelyben vallás. Roger dobálni kezdi a kis Henryt. "gyertyabimbókat" lát. az iskola. mágia és totemizmus elemei jelentkeznek. hogy csak helyes és jó dolgokat csináljunk" . A humánum és a demokrácia mártírjává válik Simon is. nemzeti gőggel párosul. akinek elbeszélői alapmagatartása az egész műben a tárgyilagosság. most is gyorsan átlátja. hogy mikor uralkodik el a nyílt erőszak. baljós előérzetté és rettegéssé súlyosbodik.hangzik el. hogy nem játszhat vezérszerepet. ha önhittséggel. de tanácsadóként Ralph jobbkeze marad. a hatalomvágy és a rendet belülről is megbontó félelmek ellentéte) hátterében szellemi-ideológiai motívumok is felbukkannak. a gyakorlatiasság és a humánum szószólója. és a kis Phil úgy látja: "valami mozog a fák között. animizmus. amely mit sem tudott róla. [É] hacsak az emberektől nem. A csoport tudatában egy valóságfölötti lény alakja körvonalazódik . valamint a vele szemben jelentkező erőszak. A felelősségtudat is visszájára fordul. Kórustag. érzékeny és fogékony a természeti szépségek iránt. és ő indítja útjára a végzetes szikladarabot. Roger karját egy civilizáció fegyelmezte. az angol meg mindenben az első. Roger és Maurice pedig átlépnek egy rendkívül jelentős határt: szétdúlják a homokvárat. A kiszolgáltatottság állapota. "illatuk kifröccsent az . Jack alvezérévé züllik. A kicsik naphosszat a homokban játszanak. Az író. Az apróságok megmagyarázhatatlan rettegése konkrét célpontot keres magának. A mű kulcsmondata: "van itt valami szörny"." "Mi jobb: kifestett.anarchia üti fel a fejét. A humánum képviselőjének nincs fegyvere a gátlástalanná váló erőszakkal szemben. kívülről is fenyegető agresszivitás ölt testet ebben a kollektív képzetben.

közvetlen és halálos fenyegetésben. A csoport gyorsan kialakított munkamegosztása néhány napon belül felborul. azonos az íróéval (erről később még szólunk).szemben a másik oldal "kő"-várával (az őskor megidézőjével). de főként a saját ijedtséget takarja. a hatalmaskodás oldalára. a mélyen átélt élmény önkívületi állapotba juttatja. itt egy állat [É]. rajta keresztül a kulturális hagyományok egészére. és ez előrevetíti a tragikus végkifejletet." Metaforikus szemléletmódja az egész regény stílusának kulcsa. A "kagyló": az élő. A konfliktus a felelősségérzet. ez is alapmotívum. de ugyanakkor a félelem tárgyiasulása is. a végtelen gazdagságot. Simont lenyűgözi a természet gazdagsága.egy apróság eltűnik -. de aztán átbillen a mérleg nyelve az állat és az ember leigázása. Már az első órákban tűzvészt okoz a gondatlanság . mindezeken túl a gyerekek a közösségi élet eszközévé és szimbólumává választják.aztán a sziget teljes pusztulásáé. A "kunyhó" bensőséges létformát jelez . a "hús". A küzdelmet az billenti a vadászok oldalára. A civilizáció és a demokrácia szintjéről ezért indul el kivédhetetlenül egy elvadulási folyamat. mint egyfajta visszafejlődési folyamat. A cselekménysor így voltaképpen nem más. ugyanakkor a próbatétel színhelyét és a bezártságot is. a természet pusztítása. a személytelenségben a gyarlóságok is lepleződnek). valamint a "bicska". a "lándzsa". a felelősségtudás jele . amely elsősorban a könyvkultúrára utal. az értelem és az emberiesség. A "tenger" . valamint az ösztönvilág. hogy azért mégis él. csodálatos hangja mintha varázserővel bírna. hogy a létfenntartáshoz elengedhetetlenül fontos az étel. de pl. a "kés" és végül a kihegyezett bot. A "szemüveg" ellentéte a vadak oldalán a "kifestett arc" (ijeszt. Maga a "sziget": a civilizálatlan természetet jelenti. az állatok elejtésének kényszere hozza magával a brutalitást. Az "állat" egyrészt célpont. a kultúra leépülése. talán bennünk van".éjszakába. a modern civilizációból a történelem előtti idők irányába. Hasonlóképpen gazdag többletjelentésekben a "szemüveg" motívuma. amely a józan észt és a felelősségérzetet egyszerűen elsöpri. Ekkor már Ralph van egyedül . A tetőponton az indulatok elhatalmasodásának külső párhuzamaként az egész sziget lángba borul. ő is alapvető tanulságokat fogalmaz meg: "lehet. de a szépségé és a tökéletességé is. sőt fokozatosan totemisztikus képzetek kapcsolódnak hozzá. A "füst" eleinte a hazatérési szándék. a vágyak nyers kiélése között fokozatosan éleződik. ősidőktől létező természet jelképe. a bezártságnak is szimbóluma. maga az elejtendő vad. A gyerekek a törvényes rend kiépítése és a hazatérés lehetőségének állandó fenntartása irányába indulnak el (Jack akkor még egyedül marad anarchisztikus törekvéseivel). Röfi szemüvege segítségével jutnak a gyerekek az életfenntartáshoz elengedhetetlen "tűz"-höz is. Az éhség parancsa ellenállhatatlan erőket szabadít fel. A regény tárgyi világában többletjelentéssel bíró elemek egész sorával találkozunk.

hogy egy társukat mészárolják le. metaforikus vázát alkotja. hősiesen harcoló fiú Ralph sem hiba nélküli jellem. felkavaró. sem a humánus magatartás. (Ilyen kölcsönös összefüggésben áll Ralph a kagylóval és az őrtűzzel. ők ketten a legérzékenyebbek. A folyamat azonban ekkor már megfordíthatatlan. A képsor nem csupán költőiséget kölcsönöz a műnek. A "törvény" kulcsszó (Ralph: "Nincs egyebünk. Simon epilepsziás). és így az egész regény belső. keserű. Sem a lelkiismeretes. a másik oldalon viszont egyértelműen pozitív hőst nem találunk. a racionalitás fokozatos eltűnését. a kísérteties időjárás rendkívüli élményét. Pedig Simon kulcsfontosságú felismeréssel rohant le a társai közé a hegyről. A legyek ura érezhetően magán viseli az alig egy évtizeddel korábban véget ért világháború okozta döbbenetet. őbenne is jelentkeznek az agresszív ösztönök. a "vadászok" közül senki nem veszi észre. A szereplők motivációja aprólékos. a viselkedések és magatartások rugóit mindegyikük esetében megismerhetjük. Simon a "pillangó"-val stb. "Egy iszonyatos. de mindketten kevésbé életképes szereplők . sem a lelki gazdagság. Több alapvető felismerést másoktól vesz át. világos . . elválaszt a külvilágtól és magába fogadja az áldozatokat (Simont és Röfit. Jack a késsel és a kihegyezett bottal. ő is gúnyolja (elárulja) Röfit. A szinonimák is jelentéstöbbletet hordoznak: Ralph "vezér" lesz a gyerekek élén. Jack "főnök".S. a tánc és ének extázisát stb. sem a pozitív tényezők egymást segítő összefogása nem képes megállítani a civilizáció válságát. Később.) Az elvadulás fokozatait a vadászének változatai is szemléltetik. Röfi a szemüveggel és a "malac"-cal. a legfogékonyabbak. Babb megállapítása. személytelen hatalom" veszi át az uralmat a szigeten. csak a hordatudat és az agresszív ösztönök működnek. előretekintő. de a vészjósló pillanatoknak véget vet a mégiscsak felülemelkedő józanság. Az értékeket legtovább megtartó. Ez a szertartássorozat a mágikus látásmód eluralkodását. a mű végső kicsengése pesszimisztikus. Golding könyve "nagy művészi fegyelemmel rendezett. A tárgyi elemek egy-egy szereplő jellemét is tükrözik és kifejezik. valamint az ejtőernyőst).H.betegek (Röfi asztmás. amikor Robert játssza az állat szerepét. Simon bekerítésekor a mágikus pszichózis már elbódítja az egyéni tudatot. a hordaszellem felülkerekedését is mutatja.közrefog és óv. a sötétséget. a vadászélmény elmondása mágikus rítussá fejlődik. Az első versváltozat elhangzásakor. határozott kiállás. hanem ez teremti meg a kapcsolatot ember és természet között. A negatív jellemek kevésbé összetettek. A megmenekülés ebben a regényben csak "deus ex machina" jellegű megoldással lehetséges. elsősorban Röfitől és Simontól. csak a törvényeink!" . Golding itt a csoport nézőpontjából szól: "Az állat a kör közepén térdeltÉ" A mágikus tudat mindent magába gyűjt és legyőz: a félelmet.Jack: "Fütyülök a törvényekre! Erősek vagyunkÉ vadászok vagyunk").

a bűn. Egy nagy költő életműve összefüggő egész . az érzékelés szabadságáról.tudjuk'. Próza) Az írónak ." (BeszélgetésÉ. egy-két megtévesztő külső körülményen kívül.felépítésű" alkotás (Trócsányi Miklós).és motívum-analógiák posztumusz regényéig. hogy ne tartsanak számon. Próza). William Golding (1911-1993) Nobel-díjas angol író többi regényében is az ösztönvilág és az intellektus konfliktusát tárja fel. és ne tartsanak semmilyen módon rabságban. különleges szituációba került hősök viszontagságai kapcsán. létezésében. amit egyébként talán négy-öt kötetben írtam volna meg. talán a szabadság sem helyénvaló kifejezés itt. áttetsző cselekménye. keresztény és mitológiai vonatkozások sora húzódik. művilága mögött allegorikus-szimbolikus utalások. mi az. tehermentességről. A mű kétségkívül önéletrajzi vonatkozású. amit fontosnak tartott életében. a testvérgyilkosság. Túl vázlatos volt.így az Iskola a határon előtt megjelent . Az emberiség története a rossz szellem hatalomra jutásával fenyeget. . mert többről van szó: kötetlenségről. hogy száz meg száz lehetőség közt szabadon választhatunk. OTTLIK GÉZA Iskola a határon (1959) Az ő nyomán . titkos kis láza bujtogat. győzhet az elátkozottság." (Hosszú beszélgetésÉ. hogy teljes életműve kerek egésszé váljon: "A modern regényíró [É] behatol a lírikusok tartományába.önéletrajzi jellegű: végül is azt mondja el. az ördög bibliai nevéé. mégis visszavettem. már majdnem a nyomdából. hogy az utcán járva-kelve még mindig a boldogság finom. hogy birtokba vehessük a világot. egyén és közösség kapcsolatrendszerét elemzi. A címadó "legyek ura" kifejezés a héber "Belzebub" név fordítása.novellásköteteiben már olvashatók a mű kulcsjelenetei. Ottlik ennek ellentmond a Prózában: "semmi hasonlóság nincs köztük. A színhely. Amellett nem láttam volna sok értelmét elkezdeni egy hosszabb publikációs tervet egy ilyen első kötettel. amit nem tudok folytatni. a Budáig (1993) mutatják: Ottlik arra törekedett. Medvéé pedig az "eszményeihez öntudatlanul hű" ™rley István. ehhez nem elég annyi. nem jó. hanem még a lelkünk legtitkosabb szerkezetét is meg kell őrizni hozzá sértetlenülÉ (ESTERHáZY PéTER) "Az Iskola a határon-nak egy első változatát megírtam 1948-49-ben. Semmi. Tíz év múlva aztán kénytelen voltam összesűríteni egy regénybe. de míg a köztudat szerint az író alteregója Both.

™rley szintén leszerelt. Tandori D. a múltat a jelenből értelmezve "Ezt sem felejtettem el a mai napig" -. de Medve belső világát is analizálja. többféleképpen magyarázható. még tudatosan hitelességre törekvő múltidézés. "Minél jobban ritkulnak a szavak. Kezdetben váltakozva. nyitottan.).") és lehetetlen különbségeket tenni. súlyozni is: "Nem tudom biztonsággal kiválasztani. közös múltjuk felidézésével a mű azt is vizsgálja: hogyan jutottak el a mögöttes érzelmi tartalmak szavak nélküli megértéséig. és melyik az elhagyható.Medve pontos "idézése" viszont mindössze négy fejezet -. egész létüket . bölcsebb lényéből egy adagot. mert egyetlen. a környezetbe való jobb beilleszkedő képességéből.és ezzel az eltávolító módszerrel eleve általánosítva fogalmaz. Mivel a volt cőgerek foszlányokból. soksíkú regény született. hogy melyik a döntően szükséges részlet.és egyben kiindulási pont."néma gyereknek anyja sem értiÉ" . "A kétféle nézőpont nem kiegészíti.vagy fejlődésregénynek. pontosítása eredményezi. ("Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz. Medve egyes szám harmadik személyben (magát M. így a külső-belső nézőpontok is folyamatosan váltakoznak. s ők maguk is több nézőpontból látnak ("tízezer lelkük" van)." Az "összesűrítés" következményeként többértelmű. csak abba fér bele. Both ehhez fűzött kiegészítése. az események megismertetésének gondja maga is a mű egyik alaprétege." A történetmondás technikai nehézsége. véleménye szerint "kevésbé életrecept." Az összetett elbeszélői helyzetet Medve fiktív kézirat formájú önelemző visszatekintése. példázatszerű nevelési regénynek. polemizálása volt diáktársával ("Valami célja volt ezzel a ferdítéssel"). aztán Bébé nemcsak átveszi a narrációt. már egy-egy mordulásból (jelentésrétegek sorát megkülönböztetve) értik egymást. s a végső lényeg a hallgatás táján van. Bébé ugyan első személyben ír. egyértelműbben fogalmaz. világosabban. és az elsődleges narrátor. kívülről . Műfaji változatát minősítették (önéletrajzi emlékidéző) kamasz.-nek nevezve). Ottlik "szembeállítja az elbeszélőket" (SzegedyMaszák M. szóval István józanabb. a kommunikáció problematikussága pedig kulcsmotívum . a hazugság meggyűlöléséig. (Egyetlen. alighogy kimondom". hanem hitelteleníti egymást". Viszont Both Benedeknek adtam kölcsön ™rley tulajdonságaiból: a Medve Gáborénál nagyobb realitásérzékéből. (halála után kézbesített) alkotása megformált és lezárt. s a háború végén bujkált. ám semmiképpen sem nevelődési regény. szó szerint idézett első személyű vallomása az 1942-ből származó összegzés az utolsó fejezetben. mint Medve. mint inkább érzékenység-iskola ez a líraiságában is markáns prózának megmaradó. de ő maga is átéli a pontos kifejezés lehetetlenségét. sőt: történetmesélés sem lehet maradéktalanul pontos. annál jobban sűrűsödik az igazság. szinte párbeszédszerűen "vitáznak" .) Az ő szólama hangsúlyozottan "szépírói".

("Mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék.látszólag a mű keretének induló . Ottlik a retrospekcióban sem követi az időrendet. amely amúgy is hajlamos önkényes értelmezések felé terelődni.találkozása 1957-ben. hogy ez nem aznap volt. valódibb rendjét. egyoldalú szempontok. részleges nézőszögek belekeverésével rendezi el az anyagot. az elbeszélés menete. hogy egy helyben állunk. körkörössége működik. ott és "úgy kezdődött. A dolgok fontosságát s egyben a fontosság lényegtelenségét. az időszerkezet is bonyolult. utolsó cigarettájuk közös elszívásával.bár mindezt nehéz "megmagyarázni egy idegennek. Vagy egy másik évben". hogy aztán az elbeszélő visszanyúljon minden későbbi történés kiindulási pontjáig: mert minden akkor. A létezésnek ezt a tovább már alig leegyszerűsíthető ütemét néha megzökkentette a vasárnapi és ünnepi szolgálatnak a hétköznapitól független beosztása". ahová visszaszorított bennünket a neveltetésünk. annak végig kellene élnie velünk együtt tízéves korunktól fogva az egész katonaiskolai életünket. egyszerre volt érvényes. egy időben [É] mégis. torz. szeptember 3-án. "csak rakódnak . esetleges. önállósuló belső tartam nemcsak az időrendet. ahogy Medve kézirata": 1923. nyeglén járom széltében-hosszában a letelt időt"). hol pedig mérhetetlen messzeségben láttuk magunk mögött a nemrég múlt eseményeketÉ Tulajdonképpen csak kétféle napunk volt. de az elbeszélés ritmusát. tempóját is meghatározza.keret' nem tér vissza a befejezésre (csak a víz-motívum): a történet az alreálos éveiket lezáró mohácsi hajóúton fejeződik be a csillagos ég alatt. A mű tematikus szerkezetében az idő maga is témává válik: "Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket [É] mindez s még sok más is. Vakon tántorogtunk a halmazállapotát vesztett időben. Az átélt." Az iskolában megélt idő maga is az átélt tartam: "[É] a természetes időérzékünk eléggé felmondta a szolgálatot. s talán éppen a lényeget sikkasztja el: a rendezetlen dolgok még ismeretlen. ("Történhetett jóval előbb is. váltakoznak és egymásra rakódnak a síkok.") Nemcsak a nézőpontok és a megközelítési módok váltakoznak.mint az utalásokból kiderül: Kőszegen . [É] ámbár lehet. Az életet nem folyamatában ábrázolja. Az apropó Szeredy és Both . amit megtanultunk valaha együtt. innen következik egy rövid visszapillantás az 1944-es kémtörténet kezdetére. mert valamilyen [É] rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra. Talán hetekkel később.a hét újonc katonaiskolába kerülésének napján. kikerülhetetlenül hamis hangsúlyok. a határszéli kisvárosban . [É] Akivel ezt meg akarnám értetni. A . Schulze-nap és Bognár-nap. amit majd el kell mondanom. az emlékezés (és az értelmező elemzés) mechanizmusa. s hol úgy éreztük. Sok mindent. A világ hülye valószínűtlenségét". "Mint meghódított birodalmat.meghatározó életfelfogásuk kialakulásáig . ha nem az időrend egymásutánjában mondom el a történteket.

új elemekkel bővítve) ismét nekikezd a mozzanatnak. hogy szinte önkínzás volt számon tartani a napokat" .és hátrautalások rendszerében olyan események köré szerveződik a mű. a legmélyebb bugyrokból ČszokottÇ aztán Ottlik a nagy epikusokhoz méltó ívet bejárni a csillagos égigÉ" (Balassa P." A teljes részletességgel visszaidéződő első három nap. [É] melyek persze egymást feltételezve alkotnak kozmoszt: a köd. Formes cipőjének leparancsolási esete harmadszorra kerekedik ki .maga az "elkövető". zárt.ez első találkozásuk Merényivel. életük alakulásában. a percek: nincs más cselekménye az életünknek. durva környezetbe kerülnek a "nebulók". minden pillanata áll egy helyben.) Jellegzetes a visszatérő motívumok. a szél meg a sár. majd az erről felidéződötteket beszéli el.bennünk a napok. a gyakran szimbólumértékű képek használata. ami történt [É] hanem kell hozzá az előttevaló gyerekkorból tíz naptári esztendőnek a körülbelül negyvenezer felnőttkori év tartalmával felérő anyaga". ennek "ellenpárjai. Buda. Az eszményített gyerekkorból. kivetítve a mindenség ernyőjére. egyben kegyelmi hóesés". aztán (szó szerinti ismétléssel vagy variáltan. miért fontos egyáltalán új bakancs szerzése. majd az ezekről eszébe jutottakkal folytatva halad tovább. a rendezettnek elfogadott külvilágból ("a kényeztető és elfogult anyai szeretet után") egy pillanat alatt egy idegen. gyakran külső és belső nézőpontból is. Az előre. többször visszatérve többféleképpen jeleníti meg. kiegészíti."amíg múlt velünk. Az életükre döntő hatású "katonaiskolai három év" együtt pedig "egyáltalán nem telt el. s csak 3 fejezettel később fejtegeti a körülményeket. Ilyen a csillag-toposz és a "híres. első rétege a katonaiskolai gépezet működésének bemutatása. ("Akkor . a kiemelten fontos első három (kiképzési) hónap elbeszélése mellett . az eső. ill. másrészt támpontot adhatnak későbbi tetteik. hanem van. részletesebben kifejti. kibírhatatlannak tűnő világba. valamint. az órák.) Bonyolítja a szerkezetet és a lassúság képzetét erősíti Ottlik jellemző módszere: ugyanazokat a mozzanatokat. okokat és következményeket: a panasztételt és a kiközösítés eseménysorát. (Bébé említi. belső nézőpontból.) A mű külső. és később az is megvilágosodik. melyek egyrészt meghatározók akkori helyzetük kiismerésében. Először röviden említi.a következő évekből csak néhány mozzanat elevenedik fel. olyan nehezen múlt. a félelem atmoszférájába. magatartásformáik megértéséhez. hogy mégis minden csodálatosan jól van. amiről Jaks Kálmán 1944-es szerepe és még akkor is tartó némasága (majd ezer más) idéződik fel. ami van: ehhez nem elég. 9 fejezettel később részletezi a jelenetet. hogy Medve egyszer meg merte húzni a vészféket . [É] ezek mindig az időrend megbomlásával társulnak". "innen. apró "műhibaként" először Marcell főhadnagy ejti ki ™ttevényi nevét. már-már eposzi." ("Hogy a mohácsi hajóúton miért éreztem azt a szívem mélyén.

mert bármi veszélyforrás lehet.rengeteg érzelmi árnyalattal. a jól bejáratott kihallgatási módszerek. a baltafejű: Homola -. s napokba. . és értettem az egész életet. Sajátságos. béketűrő" Szeredy). én sem voltam már önmagam. főneveketÉ". mással nem helyettesíthető kifejezésmód". parttalan szürkeségben" mindig minden kezdődik elölről. —jak a társak: Medve szemének barnasága bizalommal tölti el Bébét. a választási lehetőségek nagy bősége s a rabság. gyakorlat. a szeplős.a sűrű szemöldökű fiú lesz Formes."Civil iskolás koromban igazán nem hittem volna. mint szakadatlan szűkölésből és görcsös figyelemből. mert "más neve volt a legközönségesebb tárgyaknak is". A működtetők összetartoznak .és hetirend. hetekbe telt. ("Nem álltam egyébből. puha: Orbán Elemér. s csak a vakációk "világítótornyai" fénylenek: "A szabadság nem nagy kezdőbetűvel írott fennkölt eszme volt nekünk. hogy ilyen derűs."Ezzel kezdődött életünk igazi zűrzavara [É] most aztán olyan sűrű köd szállt le . betegség) teljesen kitölti mindennapjaikat. bár a figyelmetlenség ekkor is okozhat bajt (l. kommunikáció is működik: vigyorgás. a jelentések előtti főpróbák.igaza van Medvének -. mit kívánnak tőlem.akik "olyan hangon s olyan hangsúllyal beszélnek. mintha a világ hülyéi lennénk. kétbalkezes.az egész társaságot büntetik. csukló. később az elsajátított új szókincs. hanem a szó valódi értelme. szinte boldog hangulata lehet a tanóráknak" -. s a tetejében állandóan figyelni kell minden rezzenésre. és őrzik az iskola tekintélyét. De ez már nem az én orrom volt. mivé kell válnom.") A felettesek megfélemlítő. hálótermi tömpe orrú szomszédja jóindulatú gyereknek látszik (ő a "csöndes. így aztán az esetleges árulkodót. A fegyelemszilárdító tiszthelyettesek . később neveket társít a jelzőkhöz . zárt rendben menetelés. amíg annyira tájékozódni tudtam. Az itt használatos nyelv szintén ismeretlen (és civilek számára lefordíthatatlan). hírnevét. A kialakuló "háborgó. "a nemi élet és az emésztés köréből vett fél tucatnyi trágárság mindegyike rugalmasan tudta pótolni a legkülönbözőbb igéket. panaszra jelentkezőt mindenféle ürüggyel leckéztetik (pokrócozzák. hogy ettől fogva minden összezavarodott.reggel még tudtam a világ rendjét. lökés. csak estefelé kezdtem először nem érteni" . feltétlen engedelmességet követelő viselkedésmódja .a kiképzőktől a tanárokon keresztül a parancsnokig -. feljelentőt. (A tanórák nyújtják leginkább a nyugalom pillanatait .Bognár "néha-néha neki is ment valamelyikünknekÉ" .") A látszólagos eseménytelenség (napi. "önálló érvényű. tilalmak. hogy megértsem.csak része a mechanizmusnak: ezt igazolják a levélfelbontások. bamba tökfilkók" . kilógatják) maguk a gyerekek is. így alakulnak ki az epitheton ornansok. hogy megtaláljam a saját orromat. ügyefogyott. ülepen rúgás . Figyeli a többieket. a Medve zsíros tanszerládájára tenyerelő Ernst alezredes esetét).

az őket lekenyerezni próbálók kiszolgáltatják magukat. Halász Petár és Bébé esete) . tevékenységét megakadályozza (rádiózás. tapasztalat és megfigyelés egy életre meghatározó valamenynyiük számára: "Talán azt is megszoktuk. az alakuló kapcsolatokat nem tűrik. írás). (Békén hagyják Czakót. az árulót "saját bajtársai vetik ki" (™ttevényit önfertőzőnek minősítik). együtt a többiekkel. Both "újszerűen gyávának" minősíti magát . rabló maffia mindenki más kezdeményezését.kényszerek nagymérvű ritkulása. Czakóéknál (ahol az apa tábornok.és önmegtagadó) viselkedésmód. anyagi helyzet nem számít közöttük.) A többiek nem tudnak összetartani. közelebb kerülnek egymáshoz. Jaks és ™ttevényi. aki "bátor gyereknek született" és az állandóan sírva fakadó Tóthot.legyenek bár dzsentri. ez volt a Varjú titka". kezdetben "a világon a leggyávábbnak és legnyomorultabbnak". katonatiszti csemeték vagy árvák .a rettegett Schulze "kegyencei" . az anya grófnő) állapítja meg Bébé. Mindez az élmény. Mikulás-műsor.hatalmának és bukásának bemutatása. hogy emiatt különösebben gúnyolták volna őket. és az adott lehetőségek között kiépítik saját világukat (kockás füzet." Az eseménysor fő vonulata a felszínen a vezető klikk . Egytől egyig beletörtünk az engedelmességbe". egyre fontosabbá válik a belső élet.") A magukat alulértékelőkkel szemben . félelemből ezen a szinten is elárulják a barátjukat (l.ők hihetetlenül magabiztosak: "szentül hitt önmagában. Szeredyt is. s a bántalmazottaknak is célszerű megtanulni nevetni saját magukon. A csomagokat fosztó. Kényszerből. A félelmüket kimutatók. A lassú változások alig vehetők észre: a Merényiék "talpnyaló külső körén" is kívülrekedtek lassacskán megerősödnek. a mások előtti (barát. nem állnak ki a másik mellett. de még annyira sem vette tudomásul senki. (Egyébként . hogy a vereséget .Medve pl. mint Merényiék". "összeesküvést szimatolnak" mindenütt. Amikor ugyanis a többszörös alárendeltség és kiszolgáltatottság már kezd megszokottá válni.) Pedig "egyenrangúak voltak mindnyájan. védekezési taktikákhoz folyamodnak.a származás. első hó).kialakul a látszatmorál. óvatos társkeresés indul. Semmiféle írott vagy élőszóval kimondott törvény. észrevesznek apróbb örömöket (közös éneklés. amikor Schulze búcsúajándékára gyűjtenek. ("Engem is megvertek. az újoncokat is beleértve. "aki mellesleg még pimaszabb önbizalommal hitt saját nagyszerűségében. a pénztelen Jaks "legfeljebb" eladja "hat napi uzsonnakenyerét". inkább struccpolitikával eltemetkeznek. hogy "az ilyesminek semmiféle jelentősége nem volt. gyűjtések. szabályzat nem adott semmiféle hatalmat Merényi vagy a Varjú kezébe". Borsa Lőrinc pedig báró. a focizásból kirekesztettek atletizálni kezdenek és eredményességük aztán újabb lehetőségeket is biztosít). Colalto is gróf volt.

tiszta íze. világfelfordulások idején. és nyugodtan ácsorgok egy helyben"). Ahogy megismerik önmagukat. bombázott. hogy felborítjuk a sakktáblát. de már a külvilág. leküzdik félelemérzésüket ("[É] azóta soha nem érzek pánikot sűrű ködökben. milyen taktikák. [É] Eloszlott a köd.egyébként művészhajlamú . a mindenkinél sokkal érzékenyebb Medve a szembeszegülő . a teljes értetlenségtől (a "bundás" Apagyi) a tökéletes azonosulással próbálkozókig (Czakó. hanem azok hatását is vizsgálja: hogyan változik jellemük. hogy bár annak kétségtelenül "igaza volt. társaikat és "a világ szerkezetét". Bébé "megfigyelni és megismerni" akarja az "itteni szokásokat". Szeredy Barikáról álmodozik. ™ttevényi ügyéről arra a felismerésre jut. béketűrő Szeredy aktivizálódik. Hármuk alakulása áll az előtérben: alkatilag Szeredy a tudomásul vevő. Bébé Júlia-nagynéniről. sötét városokban és vesztes háborúkban. majd szembeszáll: teljesen szokatlan módon kiáll Bébé mellett. de szilárdságot ad". s a világnak ez a keserű ismerete.izgalmasabb. és utána teljesen megnémult". "Erős és szilárd tartalom ez az emberben [É] a külsőbb rétegek. miként az erős. dölyfös. már könnyű és csak játék". S míg az évek folyamán az ő passzivitásuk megszűnik. általános zűrzavarban. de miként a matt-fenyegetés ellen sem lehet úgy védekezni. de "mindenből hiányzott a régi keserűség éles. hízeleg. udvarol. A külső események belső következményeinek bemutatása a regény legfontosabb rétege. mint az emberi társadalmak. a szimbolikus senki földjéről . Ottlik nemcsak a módszereket. Tóth. Both az alkalmazkodó. Mindhárom . "A sok nehéz tudás ólma már régen jól megülepedett a szívünk vagy inkább valahol a gyomrunk alján. de építik is személyiségüket. A Bébével közös titkokat őrző. főleg Medve példájának hatására. az igazság nehézágyúit sem lehet bevonszolni olyan törékeny szerkezetekbe. tengerre épült hajók tőkesúlya." Saját szökése után. reakciók variálódnak. lázadozó Medve önvizsgálatokat tart (erre különösen alkalmas a háromszori fogda). a minden képmutatástól irtózó (így eleve életképtelennek tűnő) "érthetetlen. ideges. hogyan alakulnak a kapcsolatok a felszínen és rejtetten. Medve). de Medve valósággal merevgörcsöt kapott ettől az egésztől. Drágh). mint ez a mai civil életünk. lassú". Az ellenállás és az alkalmazkodás lehetséges variációit mutatják a magatartásformáik a nyílt lázadás változataitól (™ttevényi.főhős az álmok világába menekül (Medve a Trieszti ™bölről és a lovasról. komplexusossá váló. csökönyös. ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat. hanem csak zsebre vágom a kezem."valamennyien éreztük a kiszolgáltatottság gyalázatát. és nyomban romlani kezdett a látásom". Aztán az így már-már elvesző erkölcsi érzékét nyeri visz-sza. az otthon realitása is álommá válik a drillel szembesítve). sűrűbb anyagból való dolognak tartsuk a győzelemnél mindenesetre igazibb tulajdonunknak". felfelé ívelő pályáján egészen közel kerül a negatív morális pólushoz. nemcsak rombolják.

törekvésekből. hogy nem tud többé tudomást nem venni erről a világról. hanem bizonyos művészi-emberi erkölcs is" (Rónay György). de egyszersmind olyan eszményként fogalmazza meg. ahonnan nem fordulhat vissza . ügyetlenül is (l. hogy a "kiszolgáltatottságot a belső függetlenséggel ellensúlyozhatják. sed miserentis Dei. ami kitermelődött. melyben a szavak. "Aligha lehet tagadni. a szemléletesség. Medve kéziratának talányos jeligéje (Non est volentis. Edelényi százados. neque currentis. "Nemcsak az előadás fölényes biztonsága meg a látszólag laza. az eleve elrendeltségre utal. 25. hogy átlépett egy "határt" (a gyerekkorét).és nem megy haza az édesanyjával. végül szinte mindenkit "a tehetetlen összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze" . Bébé zaklatott önvizsgálata éppúgy a Bibliára utal. Bébé esetében a keresztény távlat lehetősége ahhoz a meggyőződéshez . de egyre megfontoltabb. Magyarázkodás nélkül. "A példázat valóban ellenszenvesnek tünteti föl a törekvő önzést és a türelmetlen sietést. a sorsszerűségre. a regény végső fejezetei azonban arról tudósítanak. Szt.Medve és Bébé majdnem egyformán fogalmaz (II. hogy éljünk. Pál. amelynek érvényesülési köre a regény szereplői fölött helyezkedik el. A kettős nézőpont. izomlázból.). 11. és több a szerelemnél. sem azé. mint Medve Gábor végső töprengésének ez a mondata: ČA kenyér nem elégÇ" (Sz. a sebekből. hanem a könyörülő Istené'. fejezet címe is . mely a történet előrehaladtával közeledni látszott egymáshoz. valami.-M. valamint a felnagyítás. még néha "elveszti a fejét" (kihívja Merényit párbajra). M.visszatérve már tudja. ami talán kevesebb a barátságnál. és lehetővé tette. . felismerik. hogy magatartásuk ismét távolodott egymástól.Nem azé. "Olyan világban szeretett volna élni. mint a hangos. aki fut. fájdalomból. 9:15-16) . "már késő". A látszatokból. és a 3. elnagyolt.. medvesapó). Tóth). ahol mindenki érti még a néma gyereket is. akinek arra akaratja vagyon.kulcs a mű jelentésének meghatározásához: a kegyelmi állapotra. [É] A világ nem ért másból. Próbálkozik az alkalmazkodással. III." Ottlik "mindent rendkívülivé tud tenni" (Tandori). É A kőszegi védők példája ugyan közös nevezőt teremt Medve és Both között.) "valami. tettek tökéletlen látszata uralkodikÉ" Bébével a kórházban arra is rádöbbennek. [É] de "fájdalmasan érezte. tejsav vagy gyanta. az utolsó lapokon ismét különválik. hogy "mennyire szeretik egymást". durva jelekből. kötetlen modor mögött a szigorúan tudatos művészi fegyelem és takarékosság fogja meg az olvasót. előadásmódjára jellemző az aprólékos hitelesség. míg a könyörületes megbocsátást egyértelműen értékké emeli." Erkölcsi érzékük megőrzésével kialakul és erősödik biztonságérzetük (l. Róm. józanabb. a pontosság.ez egyben az 1. a pátosz és a szépítgetés teljes hiánya. hogy Ottlik regényében az erkölcsi érzék a keresztény hagyomány jegyében válik közösségformáló erővé.

a deportálás. tudomásul venni vagy föllázadni: e két magatartás a könyv végén újból felesel egymással. várnom kell még. hanem hozzáadni mindig'. én majdani frontharcos . Most még nem tudom elmondani ennek az utazásnak a történetét.vezet. így került a compiágnei gyűjtőtáborba. Bármivel gazdagítanak is. Esterházy Péter szerint: "Ottlik valamiféle méltóságot ajánl vagy kínál nekünk. amit nem lehet. amit elhajítok. amit lehet. az néhány ember. akkor talán el tudom majd mondani." Bár az író nem akar emlékismételgető "hajdani frontharcossá" válni "már látom. még megengedhetem magamnak a fényűzést. ahogy van'. A könyvek. hanem csinálni. de tizenhat évet vár a megjelentetéssel.). rengeteg mindent kitörölhetek az életemből. súlyuk lesz önmagukban is. baloldali szellemiségű forradalmár-politikus író alapkönyve. noha kétségkívül átlényegülten. hogy kiválasszam az életemből azt. s azt. akit ismertél. Mert lehet. hogy . a lágervilág. nem tehetem már ezt. hogy fabatkát sem ér. az megint egészen más. a zene. antifasiszta önéletrajzi történet. [É] én nem akarok [É] Nem vagyok régi frontharcos. beletörődő életeszményt fogalmaz meg: 'a világhoz nem alkalmazkodni kell. (RÉSZLET A MŰBŐL) A spanyol származású. magasabb szinten." SEMPRUN A nagy utazás (1963) Húszéves vagyok. A szerzőt (maquisard-ként) 1943-ban fogta el a Gestapo. Medve viszont sokkal kevésbé szemlélődő. Elfogadni vagy cselekedni. hogy van. Tizenöt év múlva. előbb el kell felejtenem az utazást. M. hogyan alakulnak a fiúk régi frontharcosokká. hogy alkukat kell kötni benne. az ellenállás. franciául alkotó. "Mindenképpen be kell fejeznem majd a könyvem. pedig tudom már. de ezeket az alkukat is méltósággal kell kötni. csupán eszközök. ami már megvan benne. A nagy utazást már 1945-ben írni kezdi. [É] De aminek legnagyobb súlya van életedben. [É] A dolgoknak nemcsak a mi életünkben lesz súlyuk. nem újrarendezgetni azt. Húszéves vagyok. majd a buchenwaldi koncentrációs táborba . akkor nem szabad alkut kötni! Azt mondja.-M. amikor megírom ennek az utazásnak a történetét. és ha nem lehet méltósággal alkut kötni. és van. A nagy utazás. első (és azóta túl nem szárnyalt) sikerregénye. amit vállalok. hogy eljuss az emberekhez. mert be kell fejezni. hogy az élet olyan.műveinek állandó témája lett a háború. az erkölcsi érzéknek kétféle lehetséges megnyilvánulásaként" (Sz.mégis minden csodálatosan jól van.

a hazatelepítési központ Eisenachban.). pihenés az asconai tó partján. Asconában. "egyelőre nem mondom el". A regény a megírás pillanatából visszatekintő emlékezésfolyam: a többrétegűségnek. a compiágne-i gyűjtőből Buchenwaldba induló.és idősíkváltásokból építkező technikát. hogy meg fog halni".és idősíkváltáshoz az indokot. vagyis a megírás ideje pedig a főcselekmény jelenéhez képest jövőbeli. A . a magyarázatot a lehető legszűkebb mozgástér (a százhúsz emberrel zsúfolt. előzmények. csakúgy. kivételesen) egészségesen átvészelt két év után: a tábor kívülről. "aki semmit sem akar vállalni a múlt súlyából". "befejezem majd a könyvem". hogy a mindenkori jelen a múlt szükségszerű következménye. "az alagút vége": a megérkezés). és a Z. a K. a beszűkült teret ellenpontozza az időbeli tágítás.a múlt így mindig beépül a relatív jelenbe -. ill.a szabad asszociációkon alapuló. hogy a két kezdőbetű. a folyamatok bonyolultságának érzékeltetésére Semprun . minden egységes múltként jelenhet meg a főcselekmény perspektivikus képeiben (út és visszaút. Ebben a keretben a főhős korábbi élete is felidéződik: felvillan néhány jelenetben a hágai gyerekkor. teljes kimerültségben szubjektivizálódott. szimultán technikával. mérhetetlen idő adja ("hány nap telt el?". a francia misszió lányainak látogatása. éles fordulatként. mintha semmit sem tudna az ember" -. de annyira megdöbbenti a csak jelennek-élés . feledni nem.vagyok" -. megérteni viszont csak a múlt helyes értékelésével lehet. másrészt a záró. indíttatása Gérard találkozása Asconában Sigriddel. felszabadulás. a spanyol polgárháború. "vagy úgy tenni. A történet alapján a mű keletkezésének kiváltó oka. Az állandó tér. hazájának koncentrációs táborait jelenti" . a csak az adott pillanatnak élő német lánnyal. az előtér.ez a második idősík igazolja.és hátramozgások történnek. a lidérces elcsigázottságban. többszörös áttételekkel. hogy végül mégis megírt könyvének ajánlásában a háború óta felnőtt új nemzedékhez fordul. "te magad is halott leszel" stb. lezárt vagon) keretében szabadon működő tudatmozgás. "nem tudja. ezt pedig motiválja a helyzet. A középpont. Gérard-Manuel menekülése Franciaországba. A cselekmény négy fő idősíkon bontakozik ki. A harmadik szint az utazáshoz képest későbbi események előrevetítése a (váratlanul.holott maga is "lehetne akár Haas doktor lánya is". négy napig tartó vonatút utolsó huszonnégy órájának története a leendő holttestekkel zsúfolt marhavagonban (adott a "végállomás"."mert túlságosan könnyű semmit sem tudni". "századok múltak el azótaÉ"). motivikus szerkezetben egyrészt tér. "még nem tudom. mint a többi síkról ("két évvel később. A negyedik szint. (filozófiai) tanulmányai . a fizikai és lelkiállapot. jelenként átélt. megütközés bujkáló SS-ekkel. nézőpontváltást alkalmaz. későbbi tapasztalatok). eszembe jutottÉ". harmadik idősíkot is emlékként írhatja le . Erről (az utazáshoz képest) relatív jövőszintről is előre. (rövid) második fejezetben.

amit a véget nem érő nappalokon és éjszakákon elmondtam neki. A második fejezetben. Mindaz. és éppen ezzel tagadjuk. amelynek kicsi. vége az utazásnak. az auxerre-i börtönélet. amikorÉ". a fekete kenyérszeletekkel.. A cím metaforikus: a konkrét utazáson kívül a kétszer tizenhat éves távlatban időutazás is: lélekben visszatérés a vonatútra. a fiú. Egyszerű lenne "visszaállítani" a kronológiát. fáradtan az egyhangú naptól s egy szomorú holnap távlatától. ami az életem volt.") Nemcsak az időkezelés idézi Proustot: a műben több közvetlen reminiszcencia is szerepel: Gérard hol a Swann cselekményét próbálja rekonstruálni a vagonban ("absztrakciós gyakorlatként"). fizikai szenvedése ugyanakkor már az öntudatlanságig fokozódott. Akárcsak Proustnál. "Vége. és (a filozófiai megalapozottsághoz is szükséges) példasort ad. ahogy lassan rágtam a ragacsos. s én egészen egyedül maradtam. Oroszos vacsorát adott [É] gépiesen beleharaptam a fekete kenyérbe. de nem ez . bajtársunk halálát életünk értelmévé alakítjuk". s akkor a kissé savanyú. A "réteges idődimenziós" technika jól jellemzett típusok. a kertajtó-csengő hangja ugyanúgy gyerekkori emlékeket idéz fel benne is. persze ellenkező előjellel. itt kell hagyni semuri bajtársamat. Asconában ("anyám [É] süteményt hozatott. dundi formája mintha csak egy rovátkás kagylóhéjba lenne kisütve. /Gérard/). minden emléket. mintha önnön elmúlt életemet helyezném oda. jellemvariációk megrajzolását és folyamatos értékelését teszi lehetővé. s az. fekete kenyeret. akit az othe-i erdőben fogtak el . A semuri fiú meghalt. megremegtemÉ" /Proust: Az eltűnt idő nyomában I. elenyészik.mindaz. a híres madeleine-sütemény motívumra (és Proust képzettársításos előhívó módszerére) utal. szinte gépiesen. az egyre gyakoribb síkváltások is fokozzák a feszültséget. Michel meg Hans. Lefektetem holttestét a vagon padlójára. ill. ami a hajdani világhoz kapcsol. Nijhoff hágai könyvkereskedése gyerekkori emléket idéz). nyers erővel hívta életre a csodálatos perceket. ("A bajtársak halálával meghalunk mi is. De abban a pillanatban. fekete kenyér íze. S mindjárt. annak keretéből a gyermek. amelybe előtte beáztattam egy darabka süteményt. az Hortieux-fivérek története.gyorsuló ritmus. már a semuri fiú halála után harmadik személybe vált át az egyes szám első személyű előadásmód: Gérard társa pusztulásával elvesztette az összetartozás-érzést. Semprunnél is fontosak (és sokféle szerepűek) az álmok (Gérard vagonbeli zuhanás-rémálma közös a semuri fiúéval. hol azonosítja magát Marcellel. Azazhogy ő hagyott el .és ifjúkorba.egészen egyedül maradtam. ajkamhoz emeltem egy kanál teát. ezzel semmisítjük meg. "Catherine asztalhoz hívta a társaságot. a megérkezéskor. minthogy ő már nincs itt. Swann/. amikor [É] odaért az ínyemhez.

De egyben legyőzhetetlen lénnyé is lesz az ember a táborban.boche'-ok -. mi segítette az embertelenségek átvészelésében. utolsó kenyérdarabját is megosztani. képes a sír felé taszítani a társát.) Semprun "selejtez". mert "nem azért harcoltak önként. Társadalmi természetében már jelen van a lehetőség. az állandó összehasonlítás lehetősége teszi érzékletessé a központi gondolatnak. az ösztönösen vagy gépiesen cselekvők vannak . a "letartóztatók és letartóztatottak" szabadsága. los'-t üvöltöző. kegyetlenkedő SS-ek. az önmegvalósítás lehetőségeinek problematikáját. másrészt annak a két fiatal francia partizánnak a (fiúéval épp ellentétes) magatartását. valamint az árulók. tetteket emel ki. már akkor is az. "hogy a két fiatal partizán elkövette ezt az ostobaságot". A kiélezett szituációkban megmutatkozó magatartásformáik alapján csoportosítja és értékeli az embereket. Amikor odakerül. Ramaillet. A tábor csupán végleges helyzeteket teremtÉ" értékrendjének legalján a magukból. valamint az identitás és a hovatartozás. a szabadságfogalomnak sokoldalú megvilágítását . ("Azért vagyok letartóztatva. Szelektálva emlékező homo moralis: élethelyzeteket. a Gestapo tartományi főnöke). tizenhét évesen. öröktől fogva jelen. Hansot juttatja a főhős eszébe.köp' a fogságban. aki . lopva eszi. "rendet csinál a világ dolgaiban". (és Gérard örül annak. a "bebörtönzöttek" . reagálások.ilyen a . mindannyiunké. a gátlástalan önzők: Vacheron. a szabadság" -. a "letartóztatók" csoportja (köztük néhány kiemelt figurával. embervoltukból kivetkőzöttek.los. hogy segítsen bajtársán. magatartások hasonlósága. mert szükségét . hogy kivégezzenek egy sebesültet". "a rács két oldalán" állók.menthetetlenek valamennyien. jellemeket.a mű rendezőelve: a motivikus szerkezet."A mi történelmileg közös lényegünk. aki csomagjai tartalmát éjjel. A trieri elvadított kődobáló "kis náci" például egyrészt barátját. akik képtelenek kivégezni a sebesült SS-t. a látszólag csapongó gondolattársítások ismétlődő visszatérése. választási és döntési lehetősége. utolsó lélegzetét is. Vagyis nem a táborban lesz legyőzhetetlen állattá az ember. Valójában ők az igazi foglyok. mert szabad ember vagyok. aki képes utolsó csikkjét. akiket 1943 folyamán letartóztattak. és mindenféle más . a kegyetlenség és az ostobaság képviselői. a determináltság. képes ellopni társa kenyerét. mert ők "lágy és tiszta szívvel kerülnek ki a háborúból". önvizsgálattal kutatja. brutális. a választás. mert "a táborban állattá lesz az ember. A szabadságfogalom egyre pontosabb tisztázásához kulcsfigura a német börtönőr: alakjával kézzelfoghatóvá válik az idebent-odakint relativitása. mint az "aranyfogas" Haas doktor. hogy ne kelljen megosztania cellatársaival. a párhuzamok és ellentétek rendszere. Az önkéntelenül felötlő emlékeket a helyzetek. vagy éppen ellentétessége hívja elő. és sorsok sokaságának felidézése után tisztázza a valódi értékeket.

mindig akad egy hang. hiszen "a józan ész az a dolog. a sorsvállalók is. hogy a német börtönőr. a francia ellenállót és a vörös spanyol fiút a történelmi események választják szét . aki a krematóriumot látta-nézhette a háború alatt ("gemütlich"-nek nevezett) szobájából. aki.) A bajtársak változatos jellemek. ami a legjobban oszlik meg az emberek között". úgy lehetett kiolvasni belőle az emberi sorsok tömör és bonyolult igazságát. mint nyitott könyvből. A menetoszlop tehát az erő benyomását keltette. Nem akármilyen szürke emberek. hogy meghaltak annak a . kiszolgáltatott szerepét felfogva.) Nem lehetnek szabadok a passzív "elviselők". akik szabadon vállalták az egyenlőtlen harcot [É] nem egy széthulló. amikor már minden tarthatatlan. bélelt bundájukból. akit "kötél általi halálra ítéltek". emberekét. Iráne. és ilyen jelenet a kutyákkal széttépetett lengyel zsidó gyerekek brutális elpusztításának drámai. a kivégzések patetikus pillanatokat okoznak: René Hortieux-é ("aki a legteljesebben élt a lehetőséggel. bőrzekéjükből vagy rövid. de azt kívánja. Gérard sorsa fő vonásokban egyezik Semprunével (életútjának .a német zsidót. (Jellegzetes megjelenítésük a compiágne-i menet csoportképe: "és Gérard az ismeretlen férfitól kölcsönzött tekintetével megfigyelte. az értetlenül szenvedők sem. hogy legtöbbjük győzelmes menetelése valószínűleg olyan sors felé vezet. a semuri fiú) . Gérard mindig talál társat.mottóként ismétlődik."elég nagy gyakorlatunk van a halálban" -. hogy a menetoszlop túlnyomó többsége fiatalokból áll. reménytelen helyzetében elindul a frontra. mint a halálÉ". Gérard.nőnek a fiai. Mert "nincs egyenlő súlya a holttesteknek". A vagonban elsőként elpusztuló öregember tanácstalan kérdése . felidézi pl.saját gyerekei halálhírével mentegetőző . hanem győztesek serege menetelt az úton [É] s már az sem számított. A főhős "reméli". akiket egy városi razzia során véletlenül elfogtak. a vagonban a semuri fiú van mellette. mint vastag cipőjükből. a múltat sem értőknek (szükségszerűen) felfoghatatlan a jelen borzalma. hogy mit kell csinálni. ússza meg a háborút. maquisardok. a húszéves oroszé. s hogy ezek a fiatalok. Sokfélék a tudatosan. tüske szaggatta nadrágjukból megállapítható.ManuelGérard a börtönben az othe-i erdei sráccal kerül össze. hogy éljek a szabadságommal. tragikusan felemelő esete."Hát értik ezt?" . mely nem lehet más. a választók. hogy emelt fővel haljon meg").éreztem. s megmondja. Elpusztulnak a legjobb társak is (Hans. szabadon döntők. mert "Émindig akad valaki. utat mutatÉ". a láger fertőtlenítőjében társalgó belga szenátor és miniszter teljes értetlenségét is. aki a vállán tartja mindennek a súlyát. megvert hadsereg. a helyes döntés is sokféle. mert vállaltam ezt a szükségességet". mely feltör a névtelen hangok tömegéből. "neki mindig segítenek": Hansszal és Michellel kötött barátsága után . hanem harcos ellenállók.

így meg tudom őrizni majd a kellő távolságot". Egész életét meghatározzák a társak. pajtás!" . ezért főleg az embereket hívja elő az emlékekkel. hogy az elviselhetetlenség csak bajtársiassággal élhető túl. szerkezete. nem eszi meg a "sós moslékot"). "egyszerű világképű". mint ért. hogy "neki sohasem segített senki". Csaknem örülök neki.akit kizárt a spanyol kommunista párt .politikai nézeteit az 1968-as események és a gulagok hírére megváltoztatta. a háború után nyomoznak is Michellel Hans Freiberg után). de önérzetes.) Utolsó mondata .állomásai: Spanyolország. így a megérkezés (átvitten) a másik ember megtalálását is jelenti. elutasító bezárkózásában ("befalazva magányának börtönébe") nem veszi észre maga körül a lehetőségeket . büszkén vallja "hazafinak" magát. stílusa. kemény és hajthatatlan. jövőtlen sorsáért. Semprun . hogy áruló.az életbe. de neki Trier neve nem jelent semmit.nem is emlékszik az őt elkalauzoló Gérard-ra. Spanyol forradalmárként Franciaországban is idegen. Gyakorlatias ("fogpépet" hoz.de megoldásai. hogy egy csapásra visszaszereztem idegen voltomat. ellenállás. még fizikailag is. de "helyes véleménye van az élet fontos kérdéseiről"." A "németek ellen a németekért is harcolva" végül legyőzhetetlen lesz. nem árulja el "felsőbb kapcsolatát" . táborok). megért és megértet.ez utóbbiról aztán megtudja. mert "nemzeti alapon osztogatnak". intellektuális forradalmár. Tudja. aki "mást se tesz. Párizs. miután saját apja adta fel a Gestapónak. későbbi műveivel "túllép" ezen a "modern realista" regényen ."Ne hagyj el. Hága. Azazhogy én vagyok idegen. a vagonbeli társ az alaptörténet legfontosabb szereplője. hogy épp a vagonbeli utolsó napon értesül a Tabu-csoport pusztulásáról. Amikor visszatérése után nem kap a közigazgatási hivatalban hazatelepítési segélyt. ő már itt is táborokba kerül. (Felismeri a Moselle völgyét. kiszolgáltatottnak érezhetné magát. a megjelenített élethelyzetek és magatartásformák továbbra is népszerű olvasmánnyá teszik A nagy utazást.) ™nhibáján kívül kerül viszont megdöbbentően reménytelen. mert . fejlett etikai érzékkel rendelkező harcos humanista. a barátok (tragikus.és a másik emberbe kapaszkodás kifejeződése. levonja a következtetést: "Egy idegen országból egy másik idegen országba érkeztem. az ablakhoz áll.miután megjárja a koncentrációs tábort is úgy vélekedik. így nem értheti Gérard iróniáját. ("De ha elfelejtette. MROZ˙EK Tangó . Helyesen ítélő. abszurd helyzetbe az a fiú. akkor csakugyan nem is találkoztunk". A "tehetős parasztok fia" a kötelező munkaszolgálat helyett maquisard lett. A művet Réz Pál fordította. A semuri fiú. Szerinte a Vaugirard utcai zsidó nő maga is felelős kiúttalan. cselekvő. aki.

úgy vélik . felvonásban tehát hősünk egyre elkeseredettebb kísérleteket tesz a szembenállások kiprovokálására. Először is az etikai normát akarja érvényesíteni.abszurd vonásként .annak idején végérvényesen szétzúzták a normarendszert. hát megtiltom én neked?") Az új nemzedéknek ilyenformán két lehetősége marad: "Vagy újabb konvenciókat kell teremteni. és nem hajlandók átállni a hagyományőrző szerepkörre." SLOMIL: "Kérlek. modelleket állít színpadra. a morál és a nemiség összefüggéseire mutat rá. nagyratörő próbálkozásaik rendre komikus felsülésekbe torkollnak. A Tangó című dráma alapkonfliktusa a kulturális hagyomány és modernség szembenállása. A szülők . amelyekben azonban a realitás is jelen van. Programjuk a teljes szabadosság ("azt csinálja mindenki.: 1930) műveinek központi témaköre korunk személyiségválsága. ezáltal saját szerepének megtalálására. térvesztésére. megakadt ugyanis a nemzedéki konfliktusok örökletes folyamata. Az író az értékrendszer félreállításának következményeit boncolgatja szatirikus jelenetsorokon át. parancsolj. a maguk zabolátlansága ellen. a hatalom. Ennek következtében azonban a jelenkori ifjúság légüres térbe kerül. és végül az értelmiség félreszorulására. a hagyományos kultúra életképtelenségére esik éles reflektorfény. ki akarnak bújni a formulák és sztereotípiák korlátai közül. amihez kedve van"). a kegyetlenség.maga a drámaiság hiányzik. (P. nyugati társaik a valóságban az abszurditást.a szülőkkel és nagyszülőkkel mint a korlátlan szabadság védelmezőivel szemben. A szereplők logikáját. A II-III. vagy helyreállítani a régieket. MüLLER PéTER) S`lawomir Mroz˙ek (sz. a különbségek élezésére. Groteszk vagy abszurd helyzeteket. a művészek teóriáit a köznapi élet törvényeivel szembesíti. egyéniségük megtalálására és érvényesítésére törekszenek. (ARTUR: "én már csak maguk ellen lázadhatok.(1964) A kelet-európai szerzők az abszurdban a valóságot mutatják fel. A dráma alaphelyzetében . és ezzel mégiscsak kibontakozik egy fonákjára fordult konfliktus. ennek jegyében állásfoglalásra és tettre sarkallni ." Ez utóbbi út látszik előtte járhatónak. de a végkifejlet Mroz˙ek csaknem minden művében komor. Alakjai szerepválsággal küzdenek. az elidegenedés és önazonosság-vesztés. Hősies gesztusaik. így tehát groteszk szereposztásként Artur lép fel a hagyomány harcosaként .

Az emberi értelem fogódzó nélkül. unokatestvére szerepzavaraira pedig joggal fakad ki: "tudományos disznó". a műveltség egészével szemben viszont elsöprő erővel fellép a gátlástalan műveletlenség. a "vőlegényt" zökkenti ki a szerepéből. de egészüket mégiscsak a bornírt dilettantizmus. nihilizmus keríti hatalmába . Slomil a modern. és Edek brutális erejére támaszkodva diktatúrát jelent be. A fiatalember másik próbálkozása: a formákat szándékozik feleleveníteni. Slomil "semmi különöset" nem tud mondani. a főhős sikertelen nekiveselkedései és téblábolása egyaránt az értelem zsákutcáját jelzik.a felszabadult ember joga és kötelessége") jegyében él és e jegyben szarvazza fel őt felesége. Eleinte tisztes távolról nézi. Az eredmény: komikus csattanó. Eleonora szerint ezzel "szégyent hoz a családra". —j konfliktus jelenik meg tehát . és ő veszi át a teljhatalmat. —jabb éles váltással valamiféle fanatizmusba igyekszik belekapaszkodni. amikor a gyermeküket a szemük láttára ütik agyon és szinte észre sem veszik. eszmék (a "halál" és a "hatalom") megszállottjaként zavarosan szónokol. hiszen csak eszközül szolgálnak öncélú lázongásához. tehetetlenül áll a XX.megoldásként . lerészegedik. Eszeveszett dühöngéssel a pribékjére rontana.a saját unokahúgát. Ez a kultúra nevetséges belügyévé süllyed. csupán sodródni tud az eseményekkel. E házaspár "elvének" és magatartásának abszurditása akkor a legnyilvánvalóbb. "rossz a világ"). Eugeniusz bácsi pedig azonnal behódol az új hatalomnak is. megsemmisítve és félretolva az alapellentétet. A Tangó a fentiek értelmében a kultúra tragikomédiája. némely szituációkban pedig csupán egyszerűen nevetséges. Az ő kijelentéseiben felsejlenek ugyan lényegre tapintó. avantgárd művész és esztéta karikatúrája. a hagyomány őrzésének vagy elutasításának a kérdését. Eleonora. immár teljesen elvesztette értelmező és irányító szerepkörét.) A mellékszereplők elvtelensége vagy hóbortos életfilozófiája. Különös és végső soron kulcsfontosságú a kapcsolata a kultúrával Edeknek. Artur elméletei gyorsan cserélődnek. a valóságtól való elrugaszkodás uralja. szereplőtársai elnézőlen statisztálnak hozzá. az összekuszálódott társadalmi állapotok és emberi viszonyok előtt. (Artur orvosegyetemre jár. de Edek két csapással agyonüti. a katasztrófához. A hagyomány azonban (a "legénybúcsú") épp őt. konkrétan: tradicionális külsőségek közepette feleségül venni . a forma és az eszme is. Vele szemben a kultúra nem is vállalja az ellenállást: Eleonora szerint "talán nem is lesz olyan rossz dolgunk". és együttesen vezetnek az önpusztításhoz. egy kis áhítattal is (önfeledten . Hangzatos elmélete ("boldognak lenni . Kísérletezgetése: az ő élethazugsága. hiszen most már minden kicsúszott a kezei közül (az erkölcs. Ala közlése azonban ("én megcsaltalak Edekkel") teljesen összeroppantja. Ala eleve távol áll az értelmiségi szemlélettől ("unom a filozófiát").a befejezésben.ami ellen lázadni próbált. reális meglátások. század valóságában.felszarvazott apját.

ráveti magát unokahúgára.ebből a szerepéből is kiesve .groteszk módon . Minden közömbös. "elvet" másolt ki). A nyers erővel. Eugeniusz bácsinál szellemesebb rímet (ez a költészet karikatúrája?!) tud gyártani. a többiek viszont minduntalan kizökkennek szerepükből. a "tangó" jelentésváltozása fogja össze a történéseket. A civilizált ember azonban nem élhet erkölcsi normák nélkül. és betölti a hatalmi vákuumot. bármit tilthat . egy "haverja" noteszéből. Ha mi magunk nem adunk jelleget a dolgoknak. hogy felrúgták a magatartást szabályozó törvényeket (Slomil többször felhangzó kulcsszava: "Minek?"). pl. aki "moziban dolgozik". de felismeri és kihasználja a lehetőséget. A Slomil-nemzedék ad absurdum vitt "forradalma" következtében az egész értékrend összeomlik. A szülők büszkék arra. a primitívséggel szemben az erkölcsi normarend is katasztrofális vereséget szenved ebben a műben. és jut az elvont eszmék légüres terébe. A szülők nemzedékének fiatalkorában ez a tánc az akkori hagyomány elleni lázadás jelképe volt (a szoros összefogódzkodás. majd . Ugyanaz a mozzanat siklatja ki. mások hibájából sodródik előre. A végső fordulatban pedig azonnal cselekszik. amelyet apjának Edekre haragításában akart a második felvonásban felhasználni . pontos helyzetértékeléssel. Ez a "bölcsesség" azonban nem lépi túl a primitív konkrétumok szintjét ("én szeretlek. rugalmasságát már az első perctől folyamatosan bizonyítja. Képtelen az elvont gondolkodásra . a "szükségszerűség". nincsenek. akár menyasszonyt. akarata ellenére." Az értékrend alapját azonban csak szilárd elvek. célratörően. Artur saját korlátlan szabadsága is példázza . nincsenek viszonyítási pontok.teljes a káosz. Slomil fellengzős stílusban fogalmazva "az autentikus élet egészséges fuvallata". semleges. de te alszol").az értéktelenség következményeit: madárkalitkát rakhat a nagybácsi fejére. a testi érintkezés megbotránkoztatta az idősebbeket: "Tudod. Edeket természetesen semmiféle szégyenérzet nem feszélyezi: beleiszik bárki poharába. Artur morális-szociális igazságokról szónokol. belefulladunk a semmilyenségbe. A mesterkélt és életképtelen civilizációval szemben ő maga a természetesség. A címadó motívum. lefekteti a megkívánt nőt akár feleséget.ebben rejlik életképességének titka. konkrét törekvések adhatnák meg. hogy Artur a menyasszonya közlésétől veszíti el végleg maga alatt a talajt: a hűség-hűtlenség értékek megsemmisülése miatt szakad el hősünk végleg a valóságtól. hogy mi az etikai nihilizmus és anarchia következménye.bámulja az egyetemi tankönyv képeit. Jóllehet csupán önvédelemből. Tökéletes alkalmazkodó képességét. Még "büszke" is arra. elérhető ideák. hibátlanul alakít akár lakájt is. Kulcsszerepüket azzal is megvilágítja a darab. nem látva előre.a saját taktikája fordult a visszájára. a ravatalra küldheti a nagymamát. "™nmagában semmi sem komoly. ezek azonban úgy tűnik. ami kell". hogy ő nem talál ki semmit: "én így is tudom. Mellette jövője csak az elvtelen köpönyegforgatónak (Eugeniusznak) van. mekkora .

kiüresedtek ebben a műben: Slomil és Eleonora együttélése a házasság zsákutcája. sorsválságok és tragédiák végeláthatatlan sorozatát. Ala pedig már abból a zilált "családi" háttérből bukkan elő a színpadon. de maga a tragikum mindig kicsorbul. a Hamletet pl.ezúttal a szerző szócsöveként . további bűnöket.a férfipáros tánca a kultúra ijesztő deformálódásával fenyeget. Poloniusra emlékezve Eugeniusz bácsi magatartása is mélyebben elemezhető. Artur indulatai. A dráma alapelemei vagy elcsökevényesedett formában vannak jelen. mégpedig a kultúrához (műveltséghez.az apa korholása Artur szájából: "mellényzsebben csücsülő Agamemnón". vonna maga után. Mroz˙ek ugyanis a klasszikus tragédiák jónéhány ismert mozzanatát emeli be groteszk művilágába.bátorság kellett ahhoz. hogy a Tangó szereplői nem jellemek. Camus Közönyével (Mersault figurájával) teremt párhuzamot. A műfaj elavulásáról magáról a műben is szó esik. Egy emberöltő elteltével már a tangózás számít a fiatalok részéről megtagadni való hagyománynak. Ala butuska naivitása is árnyaltabban jelenik meg. Eugenia szavai Arturhoz "Mért nem vonulsz kolostorba?" A világirodalom hagyományai szerint a házasságtörés bűne gyilkosságot. gondolatai és ösztönei is egyaránt csaponganak. a legárnyaltabban ábrázolt hős. művészethez.) fűződő viszony egyes változatait képviselik. A viszonyváltozatok. a házassági ajánlatra adott válasz ("tőlem lehet így is.főképp Szophoklész tragédiáit .de hova tűntek ezek a fogalmak az életből és az irodalomból? Slomil . Artur ilyenformán Oresztész vagy Hamlet elkorcsosult leszármazottja. Mroz˙ek műve a tragédia paródiája. ha összevetjük Elektra szenvedélyes igazságszeretetével és etikus tartásával. tudományhoz. A mükénéi mondakört idézi fel . Artur görcsös igyekezettel össze-összehoz tragikus szituációkat.kőbe véshető választ ad: "ma már csak bohózat lehetséges". amelyet a szülők anarchiája eredményezett. Egy másik szövegrészlet. a bosszú kötelességét. bűnhődéseket stb. magatartástípusok értékeléséhez a szövegben található irodalmi utalások is támpontot szolgáltathatnak. erkölcshöz stb. A személyiség szétesett. Az unokatestvéri házasság az emberi kapcsolatok teljes összekuszálódását példázza. és degenerált utódok születésével fenyeget. vagy teljesen hiányoznak . egymás ellen fordulnak Az emberi kapcsolatok is végletesen eltorzultak. itt viszont a szerető. Mindebből az is nyilvánvalónak látszik. Ophelia megragadó tisztaságával. Artur "tragédiát akar". hogy tangót táncoljon az ember?"). úgy is") századunk egyik klasszikusával. a férj és a feleség békés egyetértésben együtt kártyázik. mert ez az egyetlen "nagyon erős forma". hanem egy-egy magatartás megtestesítői. "a rendíthetetlen fogalmak világának legteljesebb kifejezése évszázadok óta" .groteszk vagy abszurd minőséget . A mű utolsó mozzanataként azonban Edeknek támad kedve tangózni. alkalmasint Eugeniusszal .

a színpadkép az I-II. sem Slomil nem tudja a házasságkötésük dátumát. Ionesco: A kopasz énekesnő c. de helyette ő sem tud valóban pozitív célt kitűzni: Eugeniusz bácsit az emlékiratok összeállítására noszogatja. hogy most már nem Artur. az eseménysort mindössze néhány motívum tagolja három felvonásra. Az általános értékválságot. tisztán látó és kivételes képességű hős. és végül mire Edek. "családi kultúránk fölhalmozódott rétegei". hogy póker vagy bridzs). felvonásban "káosz". Artur három ízben.harmadszor már a vesztére. Saját magát tekintve . csak a nyíltszíni szeretkezésük botrányára emlékeznek.minden értelmetlenné. azaz az idő jelképe is a színpadon. A cselekménysor önmagába visszatérő kört alkot. a végkifejletig ellenfél sem látszik a színpadon.eredményezve. Az első felvonás dialógusa szerint sem Eleonora. A szerkezet csaknem teljesen lineáris. a zárórészben magától mászik fel oda. mire Artur (Eugeniusz segédkezésével). Groteszk hatást kelt a "ravatal" motívuma: Eugenia a darab elején "büntetésből" kerül fel rá. és nincs katartikus hatás. a tér egyaránt jellegtelen. Nincs nemes eszménytől vezérelt. A "ravatal" az "örökkévalóság". Már a színpadi utasítás is hangsúlyozza: nem tudhatjuk. a cselekvéssor célját veszti. az idő múlatására. a csúcspontok ellenére nincs kibontakozás. hogy "költözés előtt vagy után vagyunk". "az már nem reám tartozik"É Az idő. Az idő azonban szétfolyik. Jellemző történés a nagy horderejű bejelentések komikumba fojtódása. Artur törekvéseinek nincs kibontakozása . nincs karaktere. a huszonöt éves Artur gyerekkocsija. Artur eredménytelenül hadakozik ellene. nem ad viszonyítási pontot a szereplőknek. amelynek végén az alaphelyzet változatát látjuk viszont a befejezésben azzal a különbséggel. Slomil teóriája forradalmiságot. Edus!") A drámai tett helyét pedig a kártyázás tölti be (mindegy. de cinikus felelőtlenséget is tartalmaz: "utat törtünk a jövőnek". a negyven éve nem lovagoló Eugeniusz lovaglónadrágja látható egymás mellett a színpadon. hogy mire használja Slomil. de a színhelyre már nem. (ARTUR: "Itt nem lehet lélegzeni. élni!" ELEONORA: "Milyen szépen iszol. és a partnerre sem biztosanÉ Senkinek és semminek nincs tartása. de Artur sikere csak időleges és látszólagos. A "revolver" háromszor jut szerephez: látjuk. járni. ezt a harmadikban ugyan rendezett polgári miliő váltja fel. megfoghatatlan. jellegzetes pótcselekvés. hanem Edek kezében van a hatalom. "a múlt rekvizitumai". A beszéd és a tett is. A tér. A kommunikációt tekintve átmenetet látunk az egymás melletti elbeszélés (Csehov műveinek sajátossága) és a teljes közlésképtelenség (pl. minden össze van torlódva: a tíz éve halott nagypapa ravatala. valamint az irodalmi műfaj ezt is tükröző gyökeres átalakulását a műfaji sajátosságok átminősülése is tükrözi. az egységek végén veszti el a fejét és kezd dühöngeni . abszurddá válik. darabjának alapjelensége) között. de hogy az milyen lehet.

A falu fiktív helység. "Az abszurd ember egyetlen dolgot tud: mindent fölemészteni. de tiltakozik a meghunyászkodás ellen. hogy az embernek a cselekvés az utolsó és egyetlen reménye. de abszolút (isteni) céllal kacérkodik: "újrateremtem magukat". kisregényben két színtér áll egymással szemben: Mátraszentanna hegyvidéki falucskája. hogy cselekedni kell még akkor is. ÖRKÉNY ISTVÁN Tóték (1964) Az az alapvető meggyőződésem[É]. abnormális viselkedés és észjárás volna követendő. Camus Caligulájára emlékeztetően. és én kísérletet csinálok belőle!" Az abszolútumnak ez a görcsösnevetséges hajszolása juttatja el Arturt a tébolyig. Az idill és a köznapi valóság is keveredik a műben: a környék maga a tökéletes természeti szépség ("napfényes kert". Nem csak azért. úgy fogalmazható. Mroz˙ek darabját Kerényi Grácia magyar nyelvű fordításában ismerhettük meg. Mulatságos emberi gyarlóságai vannak. de konkrét térbe.írja Camus. és a maga torz módján ugyan. Ez. mert itt nincsenek egyértelmű minőségek. művi eljárások . hogy a háború és a béke világa. (ÖRKÉNY ISTVÁN) Gyuri atyus. Eger közelébe telepíti az író. a "púpos. s így önmagát is elemészteni" . és ezáltal sorsokat alakít. de ez már nem felelne meg a mű valóságának. "kilátás a Bábonyra". a rendhez. Amikor a világban uralkodó szabályok ellentmondanak a józan emberi észnek. de kulcsfigura. félkegyelmű. ha a cselekvés már értelmetlen. az egri moziból kölcsönkért "vaporizatőrrel". Beckettnél például már eleve tétlenség és céltalan vegetáció uralkodik. mert rokon. ő az egyetlen ebben a felfordult világban. "finom fenyőillat. annak értelmetlensége csak utólag válik nyilvánvalóvá (P. A Tóték c. hogy az abszurd helyzetbe kerülő hős még megkísérli a cselekvést. hebegő" postás csupán mellékszereplő. ha átteszem groteszk közegbe. aki az igazi nagyságot tiszteli. A kelet-európai dráma sajátossága. [É] mely a bartalosi völgyre ráterül") .pedig feladatvállalása végképp nincs összhangban a képességeivel és a lehetőségeivel. céltalan.és ellenszenve függvényében manipulál a faluba érkező levelekkel.de a fenyőillatot már pótolni kell. valamint a front. Slomil szájából még torzabb a szintén groteszk bejelentés: "Adjátok ide az Istent. Mondanánk. a jelenségek összefonódnak és kölcsönhatásba lépnek egymással. Müller Péter). A természet ősállapotában mesterkélt emberi csinálmányok. akkor éppen az ún. aki ragaszkodik a szimmetriához.

Például a szíves vendéglátás színlelésével. van "rossz hírű nő" is. A lakosság összetétele is vegyes.jelennek meg. Az alapszituációból még két olyan tényezőt kell előre megvilágítanunk.az "ember" . vannak pl. az egyéni érdekek egymás mellett. A falu társadalma nem a közérdek együttes szolgálatában. hanem a XX. amely a kisregény konfliktusában igen jelentős szerepet játszik. meddig csorbulhat az emberi szuverenitás? Elpusztíthatja-e egy külső hatalom az embert? Elpusztíthatja-e önmagát az ember? Vajon mi a dolgok. ha "a massza megbolydul"? Még ha a legféltettebb kincsről. de van Kasztriner és Cipriani is . Annak egy jellegzetes szelete. századi Magyarországét. a fogalmak . Kérdés. Nagyon fontos annak indoklása. most tűzoltóparancsnok. . Van itt villa. A másik: az életstratégia.ez a falu nem a hagyományos (pl. mikszáthi) atmoszférát árasztja. Az önzetlen jóindulat mímelésével. amelyben az államellenes felforgatás vádját emelték ellene").ellentéte? Mi a semmi? Van-e az embernek különleges szerepe a földön? Van-e határa az emberi szuverenitásnak. Az egyik az életforma. mégpedig a fárasztó napi munka utáni jellegzetes tétlenség. nem valódi közösségi életben szerveződik. hogy az aggregátor gépésze miért ugorja át a képzelt árkot Gizi Gézáné kerítése előtt ("eszébe jutván a közeli nyugdíjaztatása. a "doktor úr" jobban fizető állással keresi a kenyerét. a népi hagyományokat. A jogvégzett ember. tartalmatlan életével. de a lakosság zöme "kisember" a maga egyszerű. modellje. csapásaival szemben csak a maga ügyeskedésére van utalva. valamint egy régi idézés.és autótulajdonos is (idegen származású). hogy a sors hányattatásaival. Szabóék és Tóték. a különleges eseményre felizzó érdeklődésével ("Szabóék kicipelték béna nagyapjukat az udvarra"). a teniszpálya meszelése és a tulipánok öntözése Cipriani professzornál (élénken emlékeztetnek az évszázados robotkötelezettségekre). padlót kefél a plébánosnál stb. kispénzű fizetővendégeket fogadnak. A kisember élettapasztalata azt sugallja. az egyetlen fiúgyermek életéről van is szó. A falusi emberek életében hiába keressük a folklórt. "szívességekkel" védhetők ki. a legékesebb és legtekintélyesebb dísztárgy itt már a "kínai mintás ágyterítő" . azok csak az illetékesek lekenyerezésével. olykor egymással szemben léteznek. meddig játszhatók a felvett szerepek. A megélhetés alapja itt nem a mezőgazdaság: Tót Lajos régebben vasutas volt. Mihez vezet például a háborúval szemben? Mi történik. egyéb napi teendői: favágás a plébánosnál. mégpedig "buditisztítással". Ezek az emberek főként a még meglévő természeti értékekből élnek: pihenni vágyó. Tótné hasonlóképpen: napi kismosást végez a professzoréknál. egy bizonyos társadalmilag elfogadott és eljátszott udvariassággal. hogy ez a magatartás végső soron mihez vezet. a fronton harcoló unokaöccse.azt is kölcsön kell kérni. egymástól függetlenül.

átérezhetjük emberi szenvedéseit. A háborúban "megrongált idegállapota" miatt szorul szánalomra és gyámolításra. a hátteret alkotó front. Az ott dúló háború: világállapot. aki a fronton szolgált.és a mögöttes tudati folyamatok . Tót Lajosra különleges teher nehezedik: ő viseli a közös terhet. idegei megroppantak.kezdetben még szánjuk. . egyúttal gúzsba köt. hadviselésüknek az a lényege. Ugyan Tót Lajos a cselekvő. Varró őrnagy életét felborította a partizánokkal folytatott egyenlőtlen küzdelem. hanem a családé is. rettenetes a világégés. Szimbiózisban élnek. valamilyen fokon a front áldozatai. A címszereplő: Tóték. majd értelmetlen "hősi" halálával (ide emelhetjük a "hálókocsikalauz" emlékkönyvi bejegyzését: "a nemzet élethalálharcát vívja a vörös bolsevik rémmel"). Bármelyikük tette és magatartása hármójuk együttműködésében formálódik. áldozatai Tomaji plébánosnál is megjelennek. De egy másik folyamat is elindul benne a Tótékkal való interakcióban. az ideális csak tévedésből szállt le Mátraszentannán . beteg. Persze nemcsak a háborút akartam benne megírni. de mindig igazodik a feleség és a lánygyermek elvárásaihoz. A nők inkább csak stilizált (néhány találó vonással megrajzolt) figurák. Cipriani. az "európai hírű ideggyógyász" is mintha elmebeteg lenne ("érdekes [É]. alacsony. Cipriani professzor és a többiek. a család.alkotják a mű cselekményét. Magánál hasmenést okoz.van-e korlátja a hatalomnak? E kérdések feltevésével egyszersmind a Tóték c. a férfi . A tűzoltóparancsnok édesapa és az őrnagy viszonyváltozásai. ha szájába vesz egy zseblámpát?"). ütközései . hogy a legvalószínűtlenebb módon és helyen támadnak. A mű szereplői közvetve vagy közvetlenül. az emberhez méltatlan körülmények elszenvedésével ("Istenem.éles a kontraszthatás. űzött. Az a határtalan rajongás." Felbolydult az emberiség. későbbi gesztusai zömmel nevetségesek. "mintha meghőbörödtek volna az emberek". mert ő a családfő. akárcsak Tomaji plébános. Varró őrnagynak a valószínűtlen jelenségekhez kellett hozzáedződnie . ő nem csupán a háború áldozata. A másik színtér. tekintetéből árad. kisregény témavilágát is körüljártuk. áldozat Varró őrnagy is. amenynyi. A legképtelenebb viselkedés is "kortünet". ami Mariska és ágika szavaiból. "Az ember nem annyi. végül már dermesztőek.személyisége eltorzult. ™rkény István nyilatkozata: a háborút "ebben a regényben írtam meg igazán. ami meg is történik . (Bár nem kizárólagosan. ő a reális őrnagy. amely a hegyektől körbezárt Mátraszentannán is érezteti hatalmát: "a háború harmadik nyarán [É] a családok 60 %-ának volt olyan hozzátartozója.ennyiben ez a család még őrzi a hagyományos modellt -. Ebből az állapotból kell kilépnie. megfürödhetek!"). törődött alak száll le a buszról.") áldozat mindenekelőtt Tót Gyula. hanem annyi. élete már-már maga az abszurditás.

visszafogja az ásítást és a nyújtózkodást. ahogy Tót Lajos tűrőképessége fogy. hogy hatalmaskodni kezdjen. Szerény képességeihez mérten görcsösen igyekszik. olykor-olykor nagy nehezen kialakított összhangot bármilyen jelentéktelen ügy. A lelkifurdalás átformálja a szavakat (pl. Ebben a kölcsönfolyamatban a szép szál. mert nincsenek azonos helyzetben. Tóték szolgalelkűsége. éjszaka nem alszik. Elméletei magukon viselik a háború megnyomorító hatását. ezért hallják félre az őrnagy szavait).amennyi tőle kitelik. Kezdetben az őrnagy volt szánalmas figura. amikor rávehető lesz az egész emberiség a dobozolásra"). "a szolgálati pisztoly" és leginkább "egy bekeretezett fénykép [É]. a lelkiismeret bünteti Tótékat a budi bűzének elleplezése miatt. nem hős. nem sokkal lát többet a házigazdáknál. eleve hibás életstratégiája és életformája szinte rákényszeríti az idegent. sőt összeomlással fenyegető ütközések keletkeznek. álmossága. teljhatalomhoz jut. bármilyen nevetséges véletlen megzavarhatja. lealacsonyodik. Az őrnagy sem képes kiküszöbölni a keletkező feszültségeket. hogy zsarnokuk legyen. a hallucinációk oka minden alkalommal valamely pszichikai törvény. köztiszteletnek örvendő Tót Lajos (maga a megtestesült rend. elemlámpát vesz a szájába. Az őrnagy és Tóték viselkedése kölcsönösen feltételezi egymást. Egy másik pszichikai jelenség: Tót Lajos a nem kívánt eseményre. a tetőpontig Tót Lajos válik azzá. Szinte felkínálják a lehetőséget az őrnagynak. . minőségét illusztrálják a fiókjából előhozott tárgyak: "egy Kodak fényképezőgép". sőt Tót fölé magasodik. "Kisember" ő. tudata kizárja a kellemetlen emlékképet (Viktor Emmanuel olasz király fogadtatását letolt nadrággal). rogyasztott térddel jár." Tót Lajos és Varró őrnagy magatartása és helyzete egymással ellentétes irányban változik. nincs köztük valódi együttműködés. A legfontosabb törvény pedig: Tóték (és esetleg az őrnagy) minden igyekezete ellenére sem jöhet létre tartós és harmonikus viszony köztük. A zavarok. akár a saját tettére sem emlékezik. működni kezdenek normális emberi reakciói: menekülési ösztöne. Nem tud mértéket tartani. aki nem szól kétszer. az udvariaskodással csak egyszer-egyszer kísérletezik. a totális hatalom tébolya is megérinti ("Egyszer talán eljön az az idő. nincs érdekközösségük. de minden erőfeszítése ellenére zavarok. béke. A tetőpont felé haladva. Jóllehet magasabb társadalmi rétegből érkezett. melyen ő volt látható [É] egy porosnak látszó műpálmának dőlve". amelyben fokozatosan feladja egyéniségét: a szemére húzza a sisakját. harmónia) fokozatosan megalázkodik. "egy doboz féregirtó por". Hiányzik belőle a valódi érdeklődés az embertársak iránt. A felszínes. Helyzetérzékelési képessége csekély. férfiúi önérzetét feladva beáll dobozolni. A dobozolás mindegyiküknek mást jelent. az őrnagy pedig erőre kap. az elhallások. katonaember. nem sokkal műveltebb. Az udvariaskodás csak a viselkedés csapdája lehet. A folyamat. életének tartalmát. kisiklások.

nyugalomvágyat. Ettől a ponttól kezdve két szál fut egymás mellett a műben: a mátraszentannai eseménylánc és a frontról érkező levelek. amely ezúttal (szintén groteszk módon) emberi szükségletet. Bibliográfia . mint maga a mű. újraéleszti a feszültséget. —gy is fogalmazhatunk: az epizódokat dokumentumok ellenpontozzák. "pengéje egy borjút kettévágott volna". helyreáll a rend: "Négy egyforma darabba vágtamÉ" "Te mindig tudod. mert testi-lelki tartalékai végképp kimerültek. az őrnagy elleni fellázadással.Először elszökik. az expozíció gyorsan felfuttatja a várakozás feszültségét. Mariskám" stb. Az elbeszélő a hagyományos epika eszközével. Az eposzi hagyományok maradványának tekinthető az "édes. feszültségoldó tettet.állandó jelzős szerkezet is. de előrehaladását nem. és Tót Lajos továbbra sem alhat nyugodtan. a kórházi leltár szertefoszlatja azt. ha gyilkosság árán is. mit hogyan kell csinálni. értesítések sora. a korszak jellegzetes magyar epikai műfajában írta meg. ("Ha az ember Tót Lajost egy éles késsel kettészelte volna". úgy látszik. a fordulóponttól kezdődően már nem beleéléssel. felcsillantva a reményt. ™rkény István (1912-1979) ezt a művét először kisregényként. a sokasodó méltatlanságok csak egy bizonyos határnapig tartanak.) A párhuzamos szerkesztésmód révén a kiélezett ellentétek (pl." Az olvasó azonban a döbbenet hatása alatt áll. (A sorban negyediknek érkező küldemény újabb fordulat lehetőségével kecsegtet. külső szemlélőként olvassuk a történetet. az 1967-ben megszülető Tóték c. amelyet hirtelen megtör a megdöbbentő sürgöny. "ittak az ő zászlós fia egészségére") értelmezésre. de a legvégső. jó Lajosom" . sőt meghittséget is jelképez. A visszatérő motívumok (pl. a szenvedések meghosszabbodását hősünk végül már azért is képtelen elviselni. A szerkezet első egysége. dráma a második világháború utáni magyar irodalom első jelentős nemzetközi sikerének bizonyult. hanem rálátással. A kezdőmotívum visszatérése szerkezeti lezáródást is jelez. ™rkény István célja: nézzünk szembe magatartásunk ellentmondásaival. A történet lezárása éppoly groteszk. Az őrnagy visszatértét. életünk groteszk jelenségeivel. majd rátalál a "budi"-ra. állásfoglalásra kényszerítik az olvasót. az anticipációval élve többször is előre jelzi a végső groteszk fordulatot. és mi is keressük az értelmes cselekvés módját. A befejezésben. Végül egyetlen mentsvára marad Tótnak: a kiszabott idő.). most már a lelkiismerete miatt. Az időbe kapaszkodik. "Ennek nem lesz jó vége. A benne rejlő drámaiság a színpadi átdolgozásra is alkalmassá tette. a tragikus és mégis felemelő. aminek ciklikus rendjét ugyan a vendég összezavarta. illat-szag-bűz) ugyancsak a szerkezet erősítését szolgálják. hogy hátha mégsem halt meg Tót Gyula zászlós.

Albert: Sziszüphosz mítosza. Profil d'une oeuvre. Flaubert levelei. In: A költő és a valóság. Nicolae: Abszurd irodalom. Európa. 1990. Bethlen. Louis: Stendhal fénye. Vál. Géher István: Tükörképünk 37 darabban. In: Ima az Akropoliszon.Szépirodalmi. Kriterion. Holnap. 1971. Friedell. 1983. Egri Péter: álom. Anton Pavlovics? Magvető. 1985. 1983. Du Bos. Egri Péter: Törésvonalak. Gondolat. Almási Miklós: Mi lesz velünk. Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. Szépirodalmi.Abádi Nagy Zoltán: Swift. Forum. Genette. Bakcsi György: Dosztojevszkij világa. Akadémiai. Charles: A "Vörös és fekete" olvasása közben. 1979. Akadémiai. Bori Imre: Kosztolányi Dezső. a szatirikus és a tervező. 1976. Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Szépirodalmi. Tankönyvkiadó. Magvető. Akadémiai. 1979. Gaillard. 1973. Tankönyvkiadó. Camus. 1970. Európa. Bahtyin. In: észjárások és formák. Albert: Noteszlapok I. Ikon. Akadémiai. 1994. In: Figures. 1984. 1968. Bukarest. . Gondolat. Kézirat. Brecht. Cs. 1973. Gondolat. 1989. Szabó László: Görögökről. Czine Mihály: Móricz Zsigmond. Gérard: Silences de Flaubert. Balassa Péter: Ottlik és a hó. a humanista eszme áldozata. látomás. 1969. Csúry Károly: Die Makrostruktur der Erzahlung. 1976. Balota. 1986. Eckermann. Hatier.: GYERGYAI ALBERT. Szépirodami.: Gyergyai Albert. 1972. Barta János: A pálya végén. Fejér ádám: Raszkolnyikov. 1980. Egon: Az újkori kultúra története I-VI. 1993. 1985. Akadémiai. Bergson. Európa. Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai. 1987. valóság. 1977. Babits Mihály: Az európai irodalom története. Európa. Gondolat. 1986. 1969. 1991. Aragon. 1974. 1989-1993. Európa. Bolonyai Gábor: Jegyzetek az Antigonéhoz. 1987. Brustein. Johann Peter: Beszélgetések Goethével. Mihail: A szó esztétikája. A francia esszé klasszikusai. —jvidék. Bécsy Tamás: A dráma lételméletréről. 1983. Fábri Anna: Mikszáth Kálmán. Bertolt: Munkanapló 1938-1955. Vál. 1982. Fjodor: A művészetről. Magyar Helikon. 1994. Pol: La peste. Robert: A lázadás színháza I-II. Camus. Barta János: Klasszikusok nyomában. Cserépfalvi . Henri: A nevetés. Gondolat. Gondolat. 1966. Gondolat. Gondolat. In: Szophoklész: Antigoné. Dosztojevszkij. 1968. 1968. éditions du Seuil.

Jan: Kortársunk Shakespeare. 1990. 1991. 1965. Németh G. Németh G. Béla: Századutóról . Szépirodalmi. Gondolat. é. 1977. Akadémiai. 1943. Hauser Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete I-II. Magyar Miklós: A francia regény tegnap és ma. Németh László: Az én katedrám. Kultúra. Gondolat. Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Lessing. Akadémiai. Magvető.századelőről. Mészáros Vilma: Jorge Semprun. Drámaértelmezések. Magvető. Gondolat. 1985. In: Küllő és kerék. 1960. Béla: életképforma és regény. 1986. Tankönyvkiadó. Milan: A regény művészete. Lucien: A rejtőzködő isten. 1986. Szépirodalmi. In: Mi a modern? Európa. Mészáros Vilma: A mai francia regény.: Hamburgi dramaturgia.n. 1992. Tankönyvkiadó. Tankönyvkiadó. Universitaires. Paris. Kott. Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Köpeczi Béla: Albert Camus. 1973. Robert de: Camus. Magvető. 1982. G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. 1974. Európa. Melese. Mész Lászlóné: Ibsen. Csehov. Király Gyula: Dosztojevszkij és az orosz próza. Gondolat. Németh G. Gondolat. Frank: Beckett. Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. 1963. Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. 1979. 1975. Mihályi Gábor: Samuel Beckett. Szépirodalmi. In: A francia irodalom a huszadik században. Kundera. Seghers. Magvető. Népművelési Propaganda Iroda. 1970. 1984. é. 1983. Gondolat. Kosztolányi Dezső: ércnél maradandóbb. Akadémiai. Gondolat. 1985. 1966. 1979. Paris. Beckett. Németh László: Móricz Zsigmond. 1971. Kermode. Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Luppé. Hegel: Esztétika. Gondolat. 1969. Mészáros Vilma: Camus.Goldmann. Gondolat. 1974. Németh G. Béla: A románcostól a tragikusig. 1982. Guy de: Gustave Flaubert. . 1980. Gondolat. In: Az élő Jókai. In: Az angol irodalom a huszadik században. 1969. Keresztury Dezső: Mindvégig. Pierre: Beckett. Maupassant. 1981. éd. E.n. 1970. Gyergyai Albert: Kortársak. Magvető. In: A francia irodalom a huszadik században. 1981. 1984. Szépirodalmi. Akadémiai. Horváth Károly: Madách Imre.

Thomka Beáta: Esszéterek. 1980. Tankönyvkiadó. Szegedy-Maszák Mihály: Példázat a belső függetlenségről. Ottlik Géza: Iskola a határon. 1970. dráma. Réz Pál: Voltaire világa. In: "Multaddal valamit kezdeni". Gondolat.n. 1988. Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok. In: Az élet jelei. Török Endre: Orosz irodalom a XIX. Szépirodalmi. 1981.): Irodalomtanítás I-II. Akadémiai.. Akadémiai. Akadémiai. 1982. 1989. Szegedy-Maszák Mihály: "A regény. Gondolat. Szörényi László: Epika és líra Arany életművében. Steiner. Párizs. In: Arany János tanulmányok. Szávai János: Nagy francia regények.): A klasszicizmus. században. amint írja önmagát". Peter: A modern dráma elmélete 1880-1950. Szabó Ede: Otthonunk a művekben. Edmund: Flaubert és a politika. Tóth István: Arany János irodalmi hitvallása és a Buda halála. 1979. 1981. Sipos Lajos (szerk. 1980. Európa. In: Kosztolányi: édes Anna. Bp. 1977.n. Poszler György: A regény válaszútjai. 1965. Újvidék. Szilárd Léna: A karnevál-elmélet. Török Endre: Lev Tolsztoj. Kossuth. 1978. é. Sipos Lajos (szerk. 1990. Ikon. In: Sipos Lajos. 1980. Pauz Kiadó. Szondi. Tankönyvkiadó. Magvető. Veres András: Jegyzetek az édes Annához.Nouveaux Classiques. Sükösd Mihály: Franz Kafka. 1979. 1992. Akadémiai. 1990. 1994. Sport. George: ™rök Antigoné. Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága. 1989. 1965. Gondolat. 1989. é. Wilson. Nagykőrös. Larousse. Sőtér István: Nemzet és haladás. Európa. Európa. 1994. Tankönyvkiadó. Világtudat és levélforma. 1974. Rónay György (szerk.): Műelemzés-műértés. Brecht. Vajda György Mihály: Modernség. regényterek. Mítosz és utópia Jókainál. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful