A biológia középszintű és emeltszintű érettségi kidolgozott tételei, 2007

Általános tudnivalók Középszint
A szóbeli vizsga az általános, illetve részletes vizsgakövetelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül az alábbiak mérésére helyezi a hangsúlyt: - a rendszeres biológiai megfigyelések, egyszerű kísérletek elvégzésének, értelmezésének kézsége, - az álláspont megfogalmazása, a mellette való érvelés képessége, - a helyi, illetve a regionális problémák ismerete, - a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása, a fontosabb betegségek és megelőzési módjainak összefüggésében A középszintű szóbeli vizsgára a „hagyományoknak megfelelően” az iskolában kerül sor. A vizsga két altételből áll, egy gyakorlati és egy elmélet részből. A gyakorlati rész egy vizsgálat elvégzését jelenti, az elméleti rész a jelölt önálló előadásmódjának, véleményalkotásának próbája egy húzott tétellel kapcsolatosan, amelynek témája valamilyen egészségtani vagy környezetvédelmi probléma. A gyakorlati rész (vagy A tétel) témája vagy egy laboratóriumi vizsgálat tényleges elvégzéséből és elemzéséből, vagy egy növényfaj meghatározásából és ökológiai igényeinek jellemzéséből, (a Növényismeret tankönyv segítségével), vagy egy állatfaj azonosításából és életmódjának jellemzéséből áll (az Állatismeret könyv segítségével), vagy egy nemzeti park, természetvédelmi terület illetve az iskolához közeli védett vagy nem védett életközösség élővilágának jellemzéséből áll, megfelelő segédanyag (képanyag, video, dia, CD, fénykép stb.) alapján. A jelölt a felkészülési ideje alatt elvégzi a vizsgálatot vagy elemzést, majd röviden (kb. 5 perc alatt) értékeli az eredményeit. A felelete megkönnyítésére vázlatot készíthet és használhat. (Amennyiben a feladat ezt megköveteli, a vázlat készítése szükséges is). A kifejtést önállóan végzi, a tanár a felelet végén segítő, kiegészítő kérdéseket tehet fel. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. Az útmutató alapfelépítése a következő: A feladat megértése és helyes elvégzése 10 pont Az értékelés tartalmi helyessége 10 pont A felelet felépítése, nyelvi kritériumok 5 pont Összesen: 25 pont A nyelvi kritériumok értékelésének szempontjai: - 5 pont, ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és egész gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően mondja el, - 4 pont, ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet, de az elmondott állítások önmagukban helytállóak (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz), - 3 pont, ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem, de tanári kérdésekre pótlólag sikeresen megválaszolta, - 2 pont, ha a tények felidézése tanári segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul sikerült,

- 1 pont, ha a tanári segítséggel felidézett tények között nem, vagy alig volt összefüggés, - 0 pont, ha tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához A gyakorlati altétel kiváltható önálló, úgynevezett projektmunkával. Ehhez az szükséges, hogy a jelölt előzetesen önálló terep – vagy más jellegű –kutatómunkát végezzen, és erről egy kis dolgozat keretében számoljon be. A dolgozatot előzetesen kell beadni és a szóbeli vizsgán kell rövid tájékoztatás keretében bemutatni. A projektmunkával az A tételhez hasonlóan, maximálisan 25 pont szerezhető. Ennek értékelési szempontjai: Az írásbeli munka értékelésénél: - 2 pont a felvetett probléma pontos megfogalmazása, - 3 pont az alkalmazott módszerek ismertetése, - 5 pont a vizsgálat eredményeinek megjelenítése (ábrák, grafikonok), - 2 pont az irodalmi hivatkozás, - 3 pont a dolgozat formai kivitele. A szóbeli bemutatás értékelésénél - 2 pont a témaválasztás indoklásának kifejtése, - 3 pont a tapasztalatokból levont következtetések megfogalmazása, - 5 pont az előadásmód, a logikus kifejtés, és igényes nyelvi megfogalmazás. Összesen: 25 pont Az elmélet rész (vagy B tétel) a jelölt véleményalkotásának, önálló előadásmódjának próbája a tételben fölvetett téma kapcsán felmerülő egészségtani, környezetvédelmi problémáról. Az értékelési szempontok az A-tétellel megegyezőek. A két tételre 25-25 pont adható, tehát a szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50 pont. A szóbeli vizsga A tételeiről a) A gyakorlati feladatokról Az érettségi követelményrendszer alapján megállapítható, hogy a szóbeli érettségi vizsgán 28 gyakorlati feladatból kerülhet be valahány az érettségi A tételek közé. A következőkben áttekintjük a 28 számba jöhető gyakorlat kivitelezését és elméleti vonatkozásait! 1.Plazmolízis Vizsgálat: Vöröshagyma húsos alleveléből készítsen két nyúzatot! Az egyiket vizes glicerinnel lecseppentve vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt. A másikat öt percre helyezze 10 %-os KCl-oldatba, majd tegye tárgylemezre, cseppentse le a KCl-oldattal és vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt! Végül az utóbbi nyúzatot öt percre helyezze desztillált vízbe, majd mikroszkóp alatt vizsgálja a változást ! Kérdések: 1.Hányszoros a nagyítás ? 2.Milyen különbséget látni a KCl-oldattal kezelt és a kezeletlen nyúzat sejtjei között? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálatot 60-100 szoros nagyítás alatt végezzük. A kezeletlen sejt sejtplazmája vízzel telt, nekifeszül a sejtfalnak. A KCl-oldattal kezelt sejtben plazmolízis figyelhető meg, azaz a sejtplazma összehúzódik és elválik a sejtfaltól. A jelenség oka, hogy a 10 %-os KCl-oldat töményebb mint a sejt plazmája, ezért ozmózis lép fel, azaz a víz kiáramlik a sejtplazmából a töményebb oldat irányába. Ugyanis a víz diffúziója lép fel, a nagyobb vízkoncentációjú helyről, (azaz a belső hígabb oldatból), a víz diffúzióval a kisebb vízkoncentrációjú hely felé (a töményebb oldat felé) diffundál. A sejtplazma vizet veszít és

elválik a sejtfaltól. A plazmolizált sejtet desztillált vízbe téve a folyamat fordított irányba megy végbe, a jelenség a deplazmolízis! 2.Orvosi szén felületi megkötőképességének vizsgálata Vizsgálat: Öntsön lombikba kb. 200 cm3 vörösbort vagy vizet, amit 5-6 csepp fukszinoldattal festett meg. 4 szem orvosi szenet törjön össze a dörzsmozsárban! Tegye a szenet a lombikba, és jól rázza össze! Szűrje le az oldatot, és figyelje meg a színét! Kérdések: 1.Milyen színű lett a szűrlet? 2.Mivel magyarázza az oldat színváltozását? 3.Említse meg a jelenség néhány biológiai előfordulását! Tapasztalat és magyarázat: A kiinduláskor vörös oldat az aktív szénnel történt összekeverést követően elveszítette a színét, ezért a szűrés során színtelen oldat csepeg le a tölcsérből. A jelenség oka az adszorpció, amely felületen történő anyagmegkötést jelent. Az aktív szénpor összfelülete rendkívül nagy, ezért képes a festékanyag maradéktalan megkötésére. Az adszorpció gyakori folyamat a talajban, a humusz és az agyag kolloidális méretű anyagok, amelyek felületükön igen jelentős vízmennyiséget, vagy egyéb anyagot képesek megkötni. Az adszorbeálódott víz és egyéb anyagok mértéke jelentős a talaj tulajdonságainak kialakításában. Az emberi tüdő is nagy belső felületű, jelentős mértékű gázadszorpció jellemző rá. 3.Enzimes bontás kémcsőben Vizsgálat: Két kémcsőbe öntsön 1-1 cm3 keményítő-oldatot. Egyikbe tegyen 2 cm3 nyálat, (vagy a gyógyszertárakban kapható keményítőbontó enzimet), a másikba 2 cm3 vizet! Helyezze mindkettőt 37oC-os vízfürdőbe! Kb. 15 perc múlva cseppentsen mindkét mintából egy-egy cseppet fehér csempelapra, cseppentsen hozzájuk egy-egy csepp Lugol-oldatot! Később ismételje meg a próbát! Kérdések: 1.Mit tapasztal a Lugol-próbák során? 2.Miért helyeztük a mintákat 37oC-os vízfürdőbe? 3.Mit mutat ki a Lugol-oldat? Milyen színváltozással? 4.Melyik kémcsőben kapott pozitív próbát? Miért abban? 5.Hol termelődik az emberi szervezetben az amiláz enzim és mi a működése ? Tapasztalat és magyarázat: Az amiláz keményítőbontó enzim, a nyál és a hasnyál is tartalmazza. Az amilázt is tartalmazó kémcsőből vett minta a Lugol-oldat hozzáadását követően sárgásbarna színűvé válik, ez a Lugol-oldat színe, mivel az amiláz a keményítőt elbontotta. A másik minta kékeslilás lesz, mert a keményítőbontás amiláz hiányában nem következik be. A keményítő ugyanis jóddal liláskék színreakciót ad, a Lugol-oldat pedig KIos I2 oldat. A 37oC-os vízfürdőre azért volt szükség, mert ez ember testhőmérséklete, ez optimális az enzimek számára. 4.Szén-dioxid kimutatás meszes vízzel Vizsgálat: Pipettán keresztül fújjon meszes vízbe fél percen keresztül. Kérdések: 1.Milyen változást tapasztalt a kémcsőben? 2.Milyen anyag jelenlétére utal a változás? 3.Milyen biokémiai folyamat során keletkezett az anyag ? 4.Mi ennek a folyamatnak a lényege? 5.Melyik sejtalkotóhoz kötődik? 6.Hogyan kerül ez az anyag a sejtekből a kilélegzett levegőbe? Tapasztalat és magyarázat: A fújás következtében a meszes víz megzavarosodott, mert a kilégzés során szén-dioxidot fújunk ki, amely a kalcium-hidroxiddal vízben nem oldódó kalcium-karbonátot képez: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O A szén-dioxid a sejtlégzés során a citrát-ciklusban keletkezik. A folyamat a mitokondriumokhoz kapcsolódik. A keletkezett szén-dioxidot a sejtekből a vér szállítja a

és kukoricamag felszínéről! Tárgylemezen. ugyanis a spirális szerkezetű keményítő spiráljába a gyengén poláris jód-molelulák bekötnek és megváltozik a rendszer fényelnyelése. bab.Az epe vizsgálata Vizsgálat: Két kémcsőbe öntsön 3-3 ujjnyi vizet. A kaparékokban különböző alakú keményítőszemcséket látunk. a másik vége apoláris. Az epe ugyanis amfipatikus molekulákból áll.Mi a keményítő élettani szerepe? Tapasztalat és magyarázat: A KI-I2-oldat a keményítőt liláskékre festi. Melegítés hatására a keményítőoldat visszaváltozik a KI-I2-oldat sárgára színére. a másik zavaros marad. 8.Mi okozza a különbséget a két rendszerben? 5. Az epét a máj termeli. a molekula egyik vége poláris.Milyen polaritású és oldódási tulajdonságú anyag a víz. 7. A mikroszkóp mikrocsavarját finoman ingatva figyelje meg a különbségeket! Kérdések: 1.tüdőbe elsősorban hidrogénkarbonát-ion formájában. ugyanis a jód a közölt energia hatására kilép a laza kötődésből.Indokolja a különbségeket a látott keményítőszemcsékben! 4.Hol termelődik. ezért segíti az olaj micellákká alakulását. vízcseppben lefedve vizsgálja meg ezeket mikroszkóp alatt.Mit tapasztalt a keményítőoldat megmelegítésekor? 4.Mekkora volt a nagyítás? 2. A poláris vízben az apoláris olajat emulzióvá alakította és az oldatban tartja az epe. az olaj és az epe? 4.Milyen kémiai természetű anyag az epe? 3.Milyen színváltozást tapasztalt a cseppentés után a kémcsőben és a gumó felszínén? 2. A tüdő léghólyagocskáinak falán keresztül diffúzióval jut a tüdő terébe (külső légzés) majd a légcserével hagyja el azt. mindkettőre rétegezzen 1-1 ujjnyi olajat. Kérdések: 1.Milyen szerkezeti változás magyarázza a látott változást? 3.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 3.Keményítő kimutatása: Vizsgálat: Cseppentsen KI-I2-oldatot 2 cm3 keményítő oldathoz! Cseppentsen KI-I2oldatot burgonyagumó vágott felszínére! A kémcsőben keletkezett rendszert melegítse meg! Kérdések: 1.Mi a keményítő élettani szerepe? Tapasztalat és magyarázat: A lecseppentést követően a kémcsőben lévő oldat és a burgonya felszíne is kékesfekete színű lesz. hol hat az epe és mi a biológiai működése? Tapasztalat és magyarázat: Az epét nem tartalmazó kémcső a rázás befejeztével nyomban két fázisra válik szét.Milyen különbséget észlelt a két kémcsőben? 2. hogy a keményítő a jóddal kékeslilás színreakciót ad. Az egyikbe öntsön egy ujjnyi epét! Gumidugóval zárja le a két kémcsövet.Keményítőszemcsék vizsgálata mikroszkóp alatt Vizsgálat: Készítsen kaparékot burgonyagumó. mert kolloid rendszer keletkezett. A keményítő tartalék tápanyag a növényekben.Milyen változást tapasztalt a kémcsövekben? 2. Fehérje kicsapódása Vizsgálat: Öntsön kémcsövekbe 2-2 cm3 tojásfehérje oldatot. Egyikhez adjon rézszulfát kristályt! A másikat enyhén melegítse meg! Kérdések: 1.Mi a változás neve? . rázza össze azokat és várjon néhány percig. az epehólyag raktározza és az epevezetéken keresztül jut a patkóbélbe. A változás magyarázata. 5. ott fejti ki a hatását! 6. mert a keményítő növényi tartalék tápanyag és fajonként eltérő szemcsék formájában található a raktározó alapszövet vagy a tápszövet sejtjeiben.Mi okozza a színváltozást melegítéskor? 5.

a kivett papucsállatkákat tartalmazó mintához tegyünk egy csepp zselatinoldatot. 9.Hol találunk hasonló sejtszervecskét az emberi szervezetben? 5. A Vallisneria színtestei korong alakúak. 12. Különösen szembetűnő a sejtfal és a sejtmag. A nehéz-fémsó (réz-szulfát) és a melegítés hatására is a kicsapódás (koaguláció) irreverzibilis. hogy cellulóz építi fel. kb. a baktériumoké pedig elsősorban egy murein nevű fehérje és szénhidrátok. más fotoszintetikus pigmentekhez (pl. 15 × 20) –jól láthatókká válnak.Rajzolja le a mikroszkópban látott képet.Megfigyelése szerint milyen pályát tesz meg a papucsállatka mozgás közben ? 6. vízben lefedve vizsgálja mikroszkóp alatt! Rajzolja le a látott zöld színtesteket! Mi a biológiai működése a színtestek festékanyagainak? Kérdések: 1.Miért szükséges a zselatinoldat a papucsállatka mozgásának megfigyeléséhez? 3.Hányszoros volt a nagyítás? 2.Hogyan mozog az amőba? Mi ennek a mozgásnak a lényege? .Hasonlítsa össze a két faj színtestjeit! 4. mert a fehérjék térszerkezete maradandó változást szenvedett. vízcseppben lefedve vizsgálja meg mikroszkóp alatt! Rajzolja le a látott sejtfalat és sejtplazmát! Kérdések: 1. a Spyrogiráé szalag alakúak.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! Jelölje a rajzon a sejtfalat. 10.Sejtfal és sejtplazma vizsgálata Vizsgálat: Átokhínár levelét tárgylemezen.Sejtmag vizsgálata Vizsgálat: Készítsen bőrszöveti nyúzatot vöröshagyma húsos alleveléből! Öt percig fesse meg metilénkék oldatban! Vizes glicerinnel lecseppentve figyelje meg mikroszkóp alatt! Kérdések: 1. a sejtplazmát és a sejtmagot! 3. és figyeljük meg mikroszkóp alatt az állatok mozgását! Kérdések: 1. karotinoidok) hasonlóan. de nem cellulóz.Hányszoros volt a nagyítás? 2. sejtfal még a gombasejteknek és a baktériumsejteknek van. Színük zöld a bennük lévő klorofill miatt.Mi a változás szerkezeti oka? Tapasztalat és magyarázat: Az oldatok megzavarosodtak.Hányszoros volt a nagyítás? 2.Mekkora volt a nagyítás? 2.Zöld színtestek vizsgálata Vizsgálat: Vallisneria levelét és Spirogyra zöldmoszat néhány fonalát tárgylemezre téve .Mi okozza a zöld színtestek színét? 5.Milyen sejtszervecskével mozog a papucsállatka? 4. mert ezeket a metilénkék sötétkékre festi.Milyen élőlények jellemző sejtalkotója a sejtfal? Tapasztalat és magyarázat: A növényi sejtfalról annyit kell tudni. ezek anyaga azonban nem cellulóz. a fényabszorpcióban van. Működésük a fotoszintézisben.Papucsállatka és amőba mozgásának megfigyelése Vizsgálat: Amőba vagy papucsállatka tenyészetből egy cseppet tegyünk tárgylemezre. 11.Milyen anyag építi fel a növényi sejtfalat? 4.3.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 3. mert a fehérjék kicsapódtak.Milyen élőlényekre jellemző sejtalkotó a zöld színtest? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon (15 × 10) jól elvégezhető. jelölje rajta a sejtfalat és a sejtplazmát! 3.Mit fest meg a metilénkék oldat? Tapasztalat és magyarázat: A sejtek a festés hatására – közepes nagyításon is . A gombáké főleg kitin.

A glicerines oldat sűrűbb.Milyen felépítő anyagcserét folytat a zöld szemesostoros? 7. Az amőbák állábakkal mozognak. a fonalas zöldmoszat növény. illetve a sütőélesztő? 4. A gyökérszerű fonalak rögzítik a növényt a . ez lefékezi a csillók mozgását.Rajzolja le a mohanövényt és nevezze meg a részeit! 2.Mekkora volt a nagyítás? 3. ugyanis lebontó tevékenysége során szén-dioxid keletkezik. A sörélesztő heterotróf anyagcserét folytat. illetve a speciális sejteket! 3.Rajzolja le a fejespenész illetve a zöldmoszat kis részletét! Jelölje a sejtek határait.Miben különböznek a mohanövény levélkéi a hajtásos növény leveleitől? 5. ezért jobban tanulmányozható a működésük.Milyen szerveződésű a mohanövény? 4. Csillók találhatók például az emberi légcső hámján. spóratartó toknyél és tok. Állábakkal mozognak például az emberi szervezetben a neutrofil granulociták.Mi a hasonlóság illetve a különbség a két szervezet szerveződésében. 14. 13. mozgása ostorral történik.Mi a sütőélesztő gyakorlati jelentősége? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon ( 15 × 10) jól elvégezhető. a jellemző.7.Mi a különbség a felépítő anyagcseréjükben? 5. Fonalas zöldmoszat kis darabkáját is vizsgálja hasonlóképpen. a moszaté soksejtű fonál. szárszerű képlet.Az élővilág melyik csoportjába sorolható a szemesostoros. A felépítő anyagcseréjük fotoautotróf.Mivel mozog a zöld szemesostoros? 5. ez fújja fel a kelt tésztát. és lefedve. csillókkal történik.Az élőlények mely csoportjába tartozik az ecsetpenész és a zöldmoszat? 2.Nevezze meg röviden a részek funkcióját! 3.Zöld szemesostoros és sütőélesztő megfigyelése Vizsgálat: A zöld szemesostoros tenyészetből és az élesztő-szuszpenzióból tegyen egy-egy cseppet tárgylemezre.Rajzolja le a megfigyelt élőlényeket! 2. 15. a sejtfal. az ecsetpenész tömlősgomba. amelyek időleges plazmanyúlványok. A zöld szemesostoros az ostorosok törzsébe tartozik. Mindhármójuk teste fonalakból áll. A mozgás állandósult plazmanyúlványokkal. Az fejespenészek fontos lebontók. a moszat fototróf szervezet. Mozgás közben a papucsállatka a hossztengelye mentén forog.Miért nem nőnek a mohák magasabbra? Tapasztalatok és magyarázat: A mohanövény részei: gyökérszerű fonalak. A gombák heterotrófok. keletkezésük a sejtplazma viszkozitásának a megváltozásán alapszik.Milyen sejtszervecskéit tudta még azonosítani? 6. mikroszkóp alatt vizsgálja meg azokat! Kérdések: 1. A zöld szemesostorosokban már közepes nagyításon is jól látszanak a színtestek és a sejtmag. levélkék.Hol találunk hasonló mozgást az emberi szervezetben? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon ( 4 × 10) jól elvégezhető. esetleg a sejtmag illetve a fényérzékelő szemfolt. Fejespenész (vagy ecsetpenész) és fonalas zöldmoszat megfigyelése Vizsgálat: fejespenész tenyészetből kis darabot mosson ki 70 %-os etanollal és vizes glicerinoldatban lefedve vizsgálja mikroszkópban. az ecsetpenészből antibiotikumok vonhatók ki. a gombáké azonban gombafonál (hifa). sejtjeikben? 4. Kérdések: 1. sütéshez használják.Lombosmoha vizsgálata Vizsgálat: Kézinagyító segítségével vizsgálja meg a kapott mohanövényt! Kérdések: 1. A sütőélesztő a tömlősgombák közé tartozik. látható sejtalkotókat.Mi a fejespenész ( vagy ecsetpenész) fajok gyakorlati jelentősége? Tapasztalat és magyarázat: A fejespenész moszatgomba.

A virágban hol jelentkezik a festék? Tapasztalat és magyarázat: A tinta a szállítószövet-rendszer farészét festette meg. Kérdések: 1. és feleljen a kérdésekre! Kérdések: 1.Milyen anyagú zárvány figyelhető meg a sejtekben? 3. Telepes növény.Rajzolja le a mikroszkópban látott sejteket! 2.Jellemezze ezt a szövetet is! 6.Mi a funkciója? . cseppentse le vízzel.A víz útja a zárvatermő növényben Vizsgálat: Tanára tegnap egy fehér virágú növényt tintával megszínezett vízbe állított! Vizsgálja meg a szár keresztmetszetét különböző magasságokban. A sziromlevelekben a festék a levélerekben jelent meg. és a levélkékkel együtt vizet vesz fel és fotoszintetizál. A zárványok vízben nem oldódó anyagcsere végtermékek. és vizsgálja mikroszkópban! Kérdések: 1. közöttük látszik a légrés. A zárósejtekben zöld színtestek találhatók. A gázcserenyílások zárósejtjei babszem alakúak.Milyen szövet alkotja a levél fő tömegét? 5.Rajzolja le a látott kép jellemző részletét! 3. ugyanis ez szállítsa a talaj felől a vizet és az ionokat a levelek irányába. 17.Miben különböznek a gázcserenyílás zárósejtjei a bőrszövet többi sejtjétől? 5. Tapasztalat és magyarázat: Kérdések: 1. A spóratartó tok érleli a spórákat.Mekkora nagyításon vizsgálta? 2. fedje le. Vizes glicerinoldattal lefedve vizsgálja.A gázcserenyílásnak milyen részei ismerhetők fel a készítményen? 4. amelyekkel a növény szaporodik. a szárszerű képlet a növény tengelye. 16. hiszen azok a szállítószövet elemei a lomblevélben. Anyaguk kalcium-oxalát. A növény növekedésének korlátot szab a telepes volta (nincsenek szövetei).Milyen szövet borítja a levél színét és fonákát? 3.Készítsen vázlatrajzot a látottakról! Jelölje a rajzon a különböző szövetféleségeket! 2. 18. Vizsgálja meg a virágját is.talajban. mint a burgonyagumó keményítőzárványai. szövetei nincsenek.Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában Vizsgálat: Vöröshagyma hártyás allevelének darabkáját tegye tárgylemezre. A gázcserenyílások legfőbb működése a gázcsere és a párologtatás megfelelő mértékének a biztosítása. eltérően a bőrszövet többi sejtjétől.Milyen sejtalkotók a zárványok?: Tapasztalatok és magyarázat: A kristályok oszlopok vagy bipiramisok. A levélkék egysejtrétegűek.Mi lyen folyamatokban játszik szerepet a gázcserenyílások működése a növények életében? Tapasztalatok és magyarázat: Közepes nagyításon ( 10 × 10) már jól tanulmányozhatók. 19.Lomblevél szöveteinek vizsgálata Vizsgálat: Mikroszkópi metszeten vizsgálja lomblevél keresztmetszetét.Mi jellemzi ennek a szövetnek a sejtjeit? Mi a funkciója? 4. amelyeket a sejtek ilyen formában közömbösítenek.A gázcserenyílás vizsgálata Vizsgálat: Készítsen bőrszöveti nyúzatot szobai ciklámen levelének fonákjáról vagy nőszirom leveléről.A szárnak melyik részét (milyen szövetrendszer melyik szövetét) festette meg a tinta? 2. vagy tartalék tápanyagok.

7.Esik-e levélér a látótérbe? Milyen szövet alkotja a levéleret? Milyen részei figyelhetők meg? Mik ezeknek a funkciója? Tapasztalat és magyarázat: A levél színét és fonákát is bőrszövet borítja. Egysejtrétegű szövet, sejtjei szorosan záródnak, zöld színtesteket nem tartalmaznak. Védi a növényt a külső hatásoktól, a kiszáradástól, és szabályozza a gázcserenyílások révén a párologtatást és a gázcserét. A levél fő tömegét táplálékkészítő alapszövet alkotja. Oszlopos és szivacsos szerkezetű rétegekből áll, ezek sejtjei zöld színtestekben gazdagok, laza elhelyezkedésűek, közöttük sok sejtközötti járattal. Működésük a fotoszintézis. A levélerezet a szár szállítónyalábjainak a levélben való folytatódása, a tápanyagok szállítását végzi, háncsrésze a kész szerves oldatokat, a farésze a vizet és ionokat szállítja. 20.Növényi szövetek vizsgálata fás szár keresztmetszetén Vizsgálat: Mikroszkópban vizsgáljon meg egy fás szár keresztmetszet preparátumot, és feleljen a kérdésekre! Kérdések: 1.Milyen nagyítás mellett figyelte meg a preparátumot? 2.Készítsen vázlatrajzot a látottakról! 3.Jelölje a rajzon a működő háncs- és a működő farészt! 4.Mi ezeknek a részeknek a funkciója? 5.Jelölje az elhalt farészt! 6.Hol talál osztódó szövetet a metszeten? Mi ennek a neve? Milyen irányban gyarapítja a fás szárat? 7.Jelölje a héjkérget! 8.Milyen szövet figyelhető meg még a metszeten? Tapasztalat és magyarázat: A metszet már közepes (15 × 20) nagyítás mellett jól tanulmányozható. A háncselemek a kész szerves tápanyagot szállítják, a faelemek a vízet és az ásványi sókat. A szárban osztódószövet a farész és a háncsrész között van, ez a kambium, amely a szárat vastagítja. A fás szárat kívülről héjkéreg borítja, a szállítószöveten kívüli szöveti elemek mind alapszövetek. 21.Többrétegű elszarusodó laphám vizsgálata Vizsgálat: Mikroszkópi metszeten vizsgáljon emberi bőrt, majd válaszoljon a kérdésekre! Kérdések: 1.Mekkora volt a nagyítás? 2.Milyen rétegek különíthetők el? 3.Milyen szövet építi fel a legfelső réteget? 4.Jellemezze ezt a szövetet! Hogyan helyezkednek el benne a sejtek? Hol keletkeznek, merre vándorolnak életük során? 5. Milyen anyag halmozódik fel bennük? 6.Mi ennek az anyagnak a szerepe? 7.Hol futnak azok az erek, amelyek ezt a réteget táplálják? 8.Hogyan kapcsolódik a látott szövet az alatta lévő réteggel? 9.Mi a megfigyelt szövet funkciója a bőrben? Tapasztalat és magyarázat: A bőr metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A bőr metszetén három réteg különíthető el, a hám, az irha és a bőralja. A legfelső réteg többrétegű elszarusodó laphám. A hámra a szorosan kapcsolódó sejtek jellemzőek, több rétegben, a legalsó réteg állandóan osztódik. A sejtek felfelé vándorolnak, eközben szaruanyag halmozódik fel bennük, felül elhalnak és leválnak. Sejt közötti állomány nem jellemző, és erek és idegek sincsenek benne. A szaruanyag keratin.a kiszáradás és a mechanikus hatások ellen véd. Az erek és az idegek a hám alatti irhában találhatók, a hám az alatta lévő kötőszövethez hullámos felszínnel kapcsolódik. A bőr véd a bakteriális fertőzésektől, mechanikai védelmet is nyújt, megóvja a szervezetet a kiszáradástól és pigment tartalma révén az UV sugárzásoktól is.

22.Harántcsíkolt izomszövet vizsgálata Vizsgálat: Kész preparátumon vizsgáljon harántcsíkolt izomszövet- hossz és keresztmetszete, és jellemezze az alábbi kérdések segítségével! Kérdések: 1.Mekkora a nagyítás? 2.Milyen egységek építik fel a szövetet? Hol helyezkednek el a sejtmagok? 3.A mikrocsavar finom mozgatása mellett a hosszmetszeten harántcsíkolat figyelhető meg. 4.Hol fordul elő ez a szövetféleség? Tapasztalat és magyarázat: A harántcsíkolt izomszövet metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A szövetet izomrostok építik fel, amelyek sokmagvúak, mert izomsejtek egyesüléséből származnak. A sejtmagok az izomrostok felületén, az izomrosthártya alatt figyelhetők meg. Az izomrostokat alkotó izomfonalak eltérő fénytörésű elemekből állnak. Az izomfonalakat kétféle fehérje, aktin és miozin építi fel, ezek eltérő fénytörésűek, szabályosan ismétlődve helyezkednek el, ez eredményezi a harántcsíkolatot. A harántcsíkolt izomszövet a vázizomzat alkotója. 23.Csontszövet vizsgálata Vizsgálat: Vizsgálja meg a csontszövet metszetét mikroszkópban. Kérdések: 1.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 2.Jellemezze a szövetet az alábbi szempontok alapján: a sejtek anyaga, a sejt közötti állomány anyaga, a sejtek elhelyezkedése, erek helye Tapasztalat és magyarázat: A csontszövet metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A sejtek nyúlványosak, szilvamag alakúak, a sejt közötti állomány szilárd, szervetlen kalcium- és magnézium-karbonát valamint foszfát valamint fehérjék. A sejtek koncentrikusan helyezkednek el a Havers-féle csatorna körül, az erek abban futnak. 24.Idegszövet vizsgálata gerincvelő keresztmetszetében Vizsgálat: Vizsgálja a gerincvelő kereszmetszetét mikroszkópban és kérdések segítségével elemezze a látottakat! Kérdések: 1.Készítsen rajzot, jelölje rajta a szürke- és a fehérállományt! 2.Mi alkotja a fehér- és mi a szürkeállományt? 3.Keressen sejttestet nagyobb nagyításon! Rajzolja le! 4.Keressen és rajzolja le az idegsejt nyúlványokat is! 5.Az idegsejteken kívül milyen sejtek alkotják az idegszövetet? Mi ezeknek a működése? Tapasztalat és magyarázat: A gerincvelő szürkeállományát idegsejt testek, a fehérállományt velőshüvelyes idegrostok alkotják. Az idegsejteken kívül az idegszövetben gliasejtek vannak, ezek funkciója az idegsejtek tápanyagellátása, és egymástól való elszigetelése valamint védelme. 25. Emberi vér és békavér összehasonlítása Vizsgálat: Vizsgáljon emberi vér és béka vérkenetet mikroszkóp alatt! Kérdések: 1.Rajzolja le mikroszkópban a látott kép jellemző részletét! 2.Milyen vérsejttípusokat lát a mikroszkópban? 3.Mi a különbség az embervér látott két vérsejtje között? 4.Mi a különbség a békavér és az emberi vér között? 5.Miért lát csak igen kevés vérlemezkét a készítményben? Tapasztalat és magyarázat: A vér alakos elemeit jól lehet látni, sok vörös vérsejtet, néhány fehérvérsejtet és szerencsés esetben néhány vérlemezkét. A vörösvértestek fánk alakúak, sejtmagjuk nincs, a fehérvérsejtekből sokkal kevesebbet látunk, gömbölydedek, sejtmagjuk van. Az ember és a béka vére között alapvető az a különbség, hogy a béka

vérének vörös vérsejtjei éretten is tartalmaznak sejtmagot. A vérlemezkéből azért látunk igen keveset, ha egyáltalán találunk egyet-kettőt, mert kisebb méretűek a látott sejteknél. 26.A gyomornedv hatását bemutató kísérlet elemzése Vizsgálat: Három kémcsőbe előző nap az alábbi oldatokat töltöttük: A kémcső: 1 cm3 0,2 %-os pepszinoldat és 14 cm3 0,2 %-os sósavoldat. B) kémcső: 14 cm3 víz, 1 cm3 pepszinoldat, C) kémcső: 0,2-os nátrium-hidroxid-oldat 14 cm3 és 1 cm3 pepszinoldat. Mindháromba egy hártyavékony, keményre főtt tojásfehérje szeletkét tettünk, majd 37 oC-.os vízfürdőbe állítottuk a kémcsöveket. Kérdések: 1.Milyen változás történt az A kémcsőben? 2.Mi volt az alapvető különbség az A, a B és a C kémcső tartalma között? 3.Miért nem láttunk változást a B és a C kémcsövekben? 4.Mi termeli az ember szervezetében a pepszint és mi a szerepe az emésztésben? 5.Hol hat a pepszin, és milyen kémhatású közegben? Tapasztalatok és magyarázat: A fehérjeszeletke megemésztődik, mert a pepszin megemészti. A különbség a két kémcső tartalmában az volt, hogy az A kémcső tartalmának kémhatása savas, a B kémcső tartalmának kémhatása semleges, a C kémcső tartalmának kémhatása lúgos volt. Azért emésztett csak az A kémcső, mert a pepszin savas közegben hat. A pepszin a gyomorban termelődik és a polipeptideket kisebb darabokra hasítja. A gyomorban, savas közegben hat. 27. A vakfolt vizsgálata Vizsgálat: Bal szemével fókuszáljon a keresztre, és az ábrát mozgassa addig, amíg a kerek folt eltűnik! Kérdések: 1.Hová esik retináján a kereszt képe, ha rá fókuszál ? 2.Hová esik a kerek folt képe, amikor eltűnik? 3.Mivel magyarázza a látottakat? 4.Miért nem zavar a vakfolt a hétköznapi látásban? 5.Miért van vakfolt a retinán? Tapasztalat és magyarázat: A kereszt képe a sárgafoltra esik fókuszáláskor, és a vakfoltra esik amikor eltűnik. A jelenség magyarázata, az, hogy ha egy szemmel nézünk valamire és a szemben keletkezett kép a vakfoltra esik akkor az eltűnik. A hétköznapi látásban két szemmel nézünk és az agykéreg működése is segít. 28.Térdreflex Vizsgálat: Üljön le, és egyik lábát lazán vesse keresztbe a másikon! Egyik keze összezárt ujjaival mérjen ütést a felül lévő lábának térkalácsa alatti inára! Figyelje meg a reflexválaszt! Kérdések: 1.Milyen reflexválaszt tapasztalt? 2.Mi volt a reflex ingere, milyen receptor érzékelte azt? 3.Hol van a reflex központja? Mi a reflex neve? 4.Ismertesse a reflex ívét! 5.Mi ennek a reflexnek az élettani funkciója? Tapasztalat és magyarázat: Az ütés hatására a lábszár előrelendül. A comb feszítőizma összehúzódott, miközben a hajlítóizom egyidejűleg elernyedt. Az inger az izom megnyúlása volt, a receptora pedig az izomorsó. A reflex központja a gerincvelőben van, ez egy izomeredetű reflex, a térdreflex. A reflexív az izomorsó, gerincvelő csigolyaközötti érződúca, asszociációs idegsejt, gerincvelő mellső szarvának mozgató idegsejtje, comb feszítő izma pályán fut. Az élettani működése az izom megfelelő feszességének beállítása. b) A növényhatározási (vagy növényismereti ) gyakorlatokról

A virágok kétivarúak.a A növény nem zöld színű……………………………………………. a 2. a jobb oldalon szereplő oldalszámon vagy sorszámon kell tovább folytatni. A határozást a 64.csoport (84.csoport (85. gyakran kerülhet a kezünkbe olyan példány. Az első választási lehetőség (az első határozókulcs) a következő: 1.pontban folytatjuk. de akkor a fenéken gyökereznek és a száruk és a levelük kiemelkedik a vízből…………………………………………………………………2 Mivel a pásztortáska ez utóbbi.pontban folytatjuk. A határozás során minden lépésnél el kell dönteni.b A magvak az egy vagy több termőlevél összenövéséből alakult zárt magházban fejlődnek. fák vagy cserjék…………………………………3. magvas növények…………………………………………………………….oldalon folytatjuk a határozást.) b Szárazföldi növények vagy víziek. a széle lehet ép vagy bemetszett (legfeljebb a lemez külső harmadáig érően fogazott). 3.a Fásszárú növények.) b A növény zöld színű………………………………………………………………………3 Mivel a pásztortáska mint növény zöld színű (csak a sziromlevelei fehérek) a 3. csoportban folytatjuk a határozást. hasadt. majd a legelső határozókulccsal megkezdjük az azonosítást. Rendszerint lapos levéllemezű fás.8.old. a 4.Zárvatermők84. tobozbogyót alkotnak. úszó vagy alámerült levelekkel………………………1. oldalon. A feladat során egy élő növényt kell a határozó kulcsok segítségével azonosítani. A virágtakaró többnyire megvan. levélnyéllel vagy kacsokkal)………………31 b A növény nem ilyen ………………………………………………………………………2 . hogy a két választási lehetőség közül melyik igaz a növényünkre.oldalon kell elkezdeni.…2.4 Mivel a pásztortáska lágyszárú növény. az 5. Virágtakaró és termő nincs. fűrészes vagy csipkés szélű………………………………………5 b A levéllemez tagolt.old.) b Lágyszárú növények………………………………………………………………………. 2. 5. ritkábban egyivarúak. 7. ezúttal a hetedik kulcsra lépünk tovább: 7.pontban folytatjuk 4. legalábbis a külső harmadáig vagy annál mélyebben osztott: lehet karéjos. A határozókulcsok mindig két alternatív tulajdonságot kínálnak fel.A növényhatározási feladat a Növényismeret című tankönyv segítségével oldható meg. hanem egysejtű ill. A mi növényünk tő és szárlevelei is tagoltak. Például tételezzük fel.a Spóratartó tokban keletkező spórákkal szaporodó virágtalan növények……………….b Virágos.a A levéllemez ép (osztatlan)... hogy az azonosítandó növény az árokszéleken.a A növény csavarodva kapaszkodó (szárral.7 Mivel a pásztortáska virágos magvas növény. A határozáshoz a könyvben lévő határozókulcsokat kell használni. csoport (93. 1.csoport: lágyszárúak tagolt vagy összetett levelekkel 1. a pásztortáska. szeldelt vagy több levélkéből összetett…………………. A határozókulcsok azonban úgy vannak megszerkesztve.csoport (85.old. hogy kézbe vett növényt alaposan áttanulmányozzuk..vagy lágyszárú növények. Mivel a pásztortáska zárvatermő a 84. és ott folytatjuk a határozás menetét. A termőlevelek megfásodnak.old. A határozásnak az az elve. (porzósak vagy termősek). tobozt. a 8. amelyek egymást kizárják. eljutunk a keresztesvirágúakhoz.5 Mivel a pásztortáska száras leveles növény. telepes növények (lehetnek fonalasak vagy teleptestűek)…………………………………………………………………………………2 1. és a határozást a kiválasztott tulajdonság mellett.kulcshoz ugrunk.. A tőlevelei azonban mindig tagoltak. amelynek a szárlevelei teljesen épek.Nyitvatermők 82.old.old.a A magvak össze nem nőtt termőlevelek között szabadon állnak. kertekben sokfelé virító gyomnövény.6 5. és azzal együtt a legfontosabb abiotikus környezeti igényeit ismertetni.a Vízi növények. hogy bármelyik irányba is indulunk a továbbiakban.b Száras leveles növények………………………………………………………………. 8.) Mivel a pásztortáska meglehetősen változékony növény. Tűlevelű fák vagy cserjék………………………………………………………………….a Nem száras leveles. ezért a 93.

a határozást a 7 pontban folytatjuk.a A virágtakaró négy sziromlevélből áll. a 11.18 b A virágnak nincs sarkantyúja ………………………………………………………….20 b A levélállás szórt. teljesen elkülönült levélke van. A portokok csővé nőttek össze……………………………………………………………fészekvirágzatúak (162. 9. A meghatározást követően ki kell gyűjtenünk a faj ökológiai igényeinek mutatóit is.4 Mivel a pásztortáska levelei nem ujjasak a 4.a A levelek ujjasak ( a levélnyél csúcsán 3-9. ahol újra kezdődik a határozókulcsok számázása.. 4-5 levelű.old) …b A szár leveles……………………………………………………………………………7 Mivel a keresztesvirágúak szára leveles.oldalon.b A virágtakaró öt sziromlevélből nőtt össze. pontban folytatjuk a határozást 4.10 Mivel a pásztortáska virágjai nem sarkantyúsak a 10.) …b A virágtakaró más színű…………………………………………………………………. A továbbiakban.fészekvirágzatúak (162. öt cimpájú………burgonyafélék ( 146..a A virágtakaró zöldes. amelyet zöldes fészekpikkelylevelek vesznek körül.a A virág sarkantyús ……………………………………………………………………….. a virágzat tüskés vagy tövises……………………………………………28 b A növény nem ilyen……………………………………………………………………….. a 2.a A szirmok illetve a pártacimpák nem egyforma alakúak………………………………. pontban folytatjuk a határozást 5.oldaltól találjuk meg táblázatba foglalva. a virágok a levéltelen tőhajtás csúcsán fészekvirágzatot képeznek...13 b A szirmok illetve a pártacimpák alakja egyforma (csak kivételesen eltérő nagyságúak)12 Mivel a pásztortáska sziromlevelei egyforma alakúak a 12.. A porzók száma hat. 8.a A virágzat összetett ernyő ……………………………………………..old. illetve négy cimpájú.old) b Az egyes virágoknak jól látható (bár néha igen rövid) kocsánya van……………………. Ezeket a 248. a pásztortáskához.) b A virágzat nem ilyen……………………………………………………………………….. Az ülő virágok csomókban helyezkednek el………………………………………………………………………. Egy virágban 5 porzó van.old) Végre helyben vagyunk.old) ….6 Mivel a pásztortáska virágzata nem összetett ernyő a 6 pontban folytatjuk a határozást 6. pontban folytatjuk a határozást. .9 Mivel a pásztortáska virágai kocsányosak a 9.ernyősök (126.a Az ülő virágok a kiszélesedett vackon tömött fejecskét alkotnak. A faj azonosítását a határozókulcsok mellett a színes fénykép is segíti.3 Mivel a pásztortáska nem tövises vagy tüskés a 3. Mivel a pásztortáska sziromleveleinek a száma négy a 154. lépésről lépésre kell tovább haladnunk a keresztesvirágúak családján belül. A mutatószámok értelmezését egy oldallal előbb. 10. most már a fent megismert módon.keresztesvirágúak (154.Mivel a pásztortáska szára nem kapaszkodó. a termés becő vagy becőke………….pontban folytatjuk a határozást 2.a A levelek tőállóak.libatopfélék (176.pontban folytatjuk a határozást 12. amelyet fészekpikkelyek vesznek körül..old. a keresztesvirágúak között kell tovább folytatnunk a határozást.14 b A porzók száma legfeljebb 10 ………………………………………………………….5 Mivel a pásztortáska levelei szórtak és tőállóak az 5. a szár. négy hosszabb és két rövidebb.pontban folytatjuk a határozást 3. a 246-247 oldalpáron találjuk meg.a A levél. pontban folytatjuk a határozást. pontban folytatjuk a határozást 11. ezek portokjai csővé nőttek össze……………………………………………………………. de a levelek lehetnek tőállóak is……………………………………….8 Mivel a pásztortáska virágtakarója fehér színű. amelyek a kéz újjához hasonlóan rendeződtek)………………………………………………………………23 …b a levelek nem ujjasak…………………………………………………………………….11 Mivel a pásztortáska porzóinak száma hat. a 8 pontban folytatjuk a határozást.a A levélállás átellenes…………………………………………………………………….a A porzók száma sok (12 –) …………………………………………………………….. Végül eljutunk a kívánt fajhoz. 7.

A . kép. cikkek. hiszen a tanár személyisége mindenütt rányomja azokra bélyegét. amelyre szóban kell válaszolnod.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen ember szervezetének működése? 4. amely egy-két ivadékát meglehetősen fejletten hozza világra. a kérdések megválasztása stb. valamint környezetvédelem területéről származhat. az érvelés alapjául szolgáló tények ismeretét. Ez azt jelenti. stb. az Állatismeret című segédkönyv segítségével kell az állatot azonosítanod. Mintaként álljon itt egy tétel és a kidolgozott válasz: B) tétel: Mozgás és egészség 1. Z = 5 . egészségtan életvitel. majd el kell róla mondanod fontosabb anatómiai jellemzőit és az életmódjával kapcsolatos tudnivalókat.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen ember teljesítménye? 3. hátul zománc nélküliek. Az állatismeret könyv segítségével azonosítanod kell.A rendszeres de mértéktartó mozgás. míg a nyelvi kritériumok. videó stb. Őshonos. nappali életmódot folytató állat. T= 6. korábban hangsúlyozott területek kiemelése vagy elvetése. A feladat megoldáshoz írásban segítő kérdéseket is kapsz. ezekre kell válaszolnod. Tőle függ egyes. hogy önálló véleményformálásra. amely az ember szempontjából esetenként káros is lehet. amely a rágcsálókéra emlékeztet. vadászható vadfajunk. gyomtársulások összetevője.Hogyan hat a rendszeres mozgás a szervezetünkre? 2. így a fog véső alakú. gyom-t. sporttevékenység sokoldalúan fejleszti az ember szervezetét. hogy a pásztortáska kozmopolita flóraelem. Ki kell emelni a fogazatát. Szubmediterrán melegkedvelő. segítségével. üde élőhelyeken él. Növényevő. vagy csak egyszerű kérdéssorok. R 0. egyéves vagy kétéves egyedfejlődésű. c) Az állatismereti feladatról Ha állatismereti feladatot húzol. A vizsgabizottság maximálisan 20 pontra értékelheti a véleményalkotás képességét.Hogyan függ össze a testmozgás az aktív sportolással és a szabadidősporttal? 7. N= 3-4. A feladatok olyan szerkezetűek. ezért gyorsabban kopnak. d) Egy közelben lévő természetvédelmi terület ismertetése Ennek az altételnek a húzása esetén egy természetvédelmi területet kell ismertetned a kapott illusztrációs anyag.Járhat-e káros következményekkel testünk edzése? 1. mivel a metszőfogai állandóan nőnek. edzés. Az életközeli probléma felvetése két területről. állásfoglalásra késztetnek. Jól tűri a zavarást. Gy.Ennek megfelelően a pásztortáskáról a következő adatokat találjuk: kozm. A mozgástevékenység hatására fejlődik mozgási szervrendszerünk. Th-TH.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen szervezet működése a szervezet gazdaságossága szempontjából? 5. az egészséges életmód. Például a kihúzott tételhez tartozó állatpreparátum egy kitömött mezei nyúl. majd elmondani a jellemzőit.. degradációt kedvelő faj. a felelt felépítése további 5 pontot jelenthet. stb. vagy inkább a nitrogénben gazdag élőhelyeket kedveli. Mivel a tételek összeállítása a tanár feladata. W = 5. nitrogénigénye közepes. csak bizonyos tételtípusokat mutathatunk be. A pH-ra nézve tágtűrésű faj. A „B” tételekről A középszintű érettségi vizsga B tételei valamilyen életközeli biológiai probléma felvetéseiből állnak.Hogyan függ össze a keringési rendszer működése a mozgással? 6. Formájukat tekintve szemelvények.

így nagyobb felületen több táplálék és oxigén jut az izomsejtekhez. növekedik az izomerő. 6. Ezekben a szívbetegségekben azonban a túlterhelés folyamatos. majd megvastagodik a szív. 2. Megfelelő ideig. így a 160– 200-as pulzusszám esetén a keringési perctérfogat 32–35 litert is elérhet. Az izmok erőteljesebbek lesznek. Növekedik az intenzitása. Az is fontos különbség. hanem a szabadidősport lehet az eszköze. Megnyúlnak a szívizom sejtjei. Az edzés egyik legfontosabb hatása az. 4. ha minden átmenet nélkül nagy teljesítményre késztetjük a szervezetünket. Az edzett ember vérkeringése és légzése pontosan fordítva változik. Főleg felnőttkorban veszélyes az. Növekedik a vérkeringés és a légzés teljesítménye is. több gyorsan felhasználható tápanyag halmozódik fel bennük. Az edzett ember szíve jól láthatóan megnagyobbodik. mint az edzetlen emberé. 3. Ebben az esetben a 160–200-as pulzusszám 20–24 literes keringési perctérfogatot eredményez. A fokozott erőkifejtéshez alkalmazkodik a csont. mint egy edzetlen.Az emberek többségénél az egészség megtartásának nem az élsport. 7. fokozatosan növekvő intenzitású edzésbe szabad fogni. mint az edzetlen ember. Kevéssé képes viszont megnövelni a pulzustérfogatot és a légzési levegő mennyiségét. Az edzett emberben ezek a szervrendszerek nagyobb teljesítményt képesek kifejteni. és vissza. Ha például egy edzetlen ember futásra kényszerül. aki aktív sporttevékenységét befejezi. Edzetlen embernél a pulzustérfogat maximuma 120cm3 körül van. Ebből ered az. „levezető” edzéseket kell végezni. majdnem duplájára növekedhet az izmokban raktározott glikogén mennyisége. hogy a pulzustérfogat már nyugalomban is nagyobb. egy alacsonyabb szintű. Az edzett ember szervezete gazdaságosabban is dolgozik. ha egy sportoló befejezi sporttevékenységét. Ez jön létre például szívbillentyűhiba esetén is. Sokáig azt gondolták. itt ezért nagyobbodik meg a szív. és csak kevésbé fokozódik a pulzus. Hasonlóképpen óvatosan kell eljárni annak is. edzett szív nem betegség. hogy az edzés hatására megnagyobbodott szív beteg. hiszen.és izületi rendszer is. A megnagyobbodott. hogy az edzett ember lényegesen tovább képes tartós munkára. . de a rendszeres mozgástevékenység növelheti. Ha rendszeresen mozgunk. Általános szabály . az egészség fenntartásához szükséges mozgás mennyiségig.rendszeres mozgás hatékonyan fejleszti az izomzatot. Az aktív sporttevékenység megkezdésében és abbahagyásában egyaránt fokozatosságra kell törekedni. akkor szívnagyobbodása fokozatosan visszafejlődik.és a légzésszám. hogy intenzív sportolásra csak teljesen egészséges ember alkalmas. Elsősorban a pulzustérfogat és a légzési levegő mennyisége növekedik. A tüdő vitálkapacitása elsősorban a testalkattól függ. Az edzett szív terhelése viszont ciklusos. Helyesebb tehát előbb felmérni egészségi állapotunkat. Légzési rendszerünk teljesítménye nem csak az igénybevétel függvénye. A két maximális perctérfogat között tehát igen nagy különbség van. az edzett ember vázizmaiban több lesz a hajszálér. Az edzett ember pulzustérfogata viszont akár 160–180 cm3is lehet. akkor percenkénti pulzusszáma és légzésszáma lényegesen emelkedik. hiszen az edzést pihenés követi. hogy az edzett ember sokkal könnyebben és gyorsabban áll át a nyugodt működésről a fokozott teljesítményre.A rendszeres mozgás alapvetően befolyásolja a test anyagcseréjét. egyre csökkenő intenzitású. mint az edzetlen emberben. A vérkeringési rendszerben erősebb mozgás hatására a pulzusszám és a pulzustérfogat egyaránt fokozódik. hiszen többféle szívbetegségben észleltek szívnagyobbodást. és csak az annak megfelelő. A mozgás teljes abbahagyása helytelen. 5. különösen a bal kamra fala.

a kalcium (Ca). Néhány ezrelékben fordulnak elő a sejtekben a mikroelemek vagy nyomelemek. a kobalt (Co) a jód (I). A biogénné vált elemek közül 21 a periódusos rendszer első 34 eleme közé tartozik. és ismerhető információkkal is. idegen helyen tesz szóbeli vizsgát. Közülük legfontosabbak a szilícium (Si). A következőben 20 eltérő típusú A és hozzájuk csatoltan 20 B tételt ismertetünk részletesen kidolgozva. Ennek ellenére nélkülözhetetlenek. a szelén (Se). Egyesek minden élőlény számára pótolhatatlanok (például a Fe. amelyek az élő szervezetekből kimutathatók.). a biogén elemek Melyek a biogén elemek? Hogyan csoportosíthatók? Miért éppen ezek az elemek játszanak fontos szerepet az élő anyag felépítésében? Milyen anatómiai szerepük van. amelyek a szerves alapvegyületek. Mivel ezeknek a kötéseknek az erőssége az atomtömeggel fordítottan arányos. a lipidek és a fehérjék építőelemei.Emelt szint Az emelt szintű érettségi szóbeli vizsgára valamelyik vizsgacentrumban. a szén.5-2 %-os mennyiségben képezik a sejtek anyagait a másodlagos biogén elemek. ) 1. A vizsgára 30 perces felkészülési idő után kerül sor. a kén (S). a fluor (F). az oxigén (O) és a nitrogén (N). Co. a szénhidrátok. a hidrogén (H). ezek hozzák létre a legerősebb . a tételek azonban nem. Ezek a kiemelkedő fontosságú elsődleges biogén elemek a szén (C). a hidrogén valamint az oxigén a legkisebb atomtömegűek azok közül amelyek kovalens kötések kialakítására képesek. hogy szerephez jutottak-e az élő szervezetek kialakulásához szükséges vegyületek létrehozásában. Tehát a jelölt idegen vizsgabizottság előtt. Si . azaz más elemekkel nem helyettesíthető módon vesznek részt a sejtek felépítésében vagy a sejtek működését megvalósító vegyületek anyagai. F stb. Mindkét tételt irányító kérdések segítik. a bór (B). A B) altétel egy biológiai problémát közlő cikk. szemelvény elemzése. könnyen érthető. a klór (Cl) . a nátrium (Na). Ha a biogén elemek mennyiségi megoszlását vizsgáljuk egy sejtben. Biogén elemeknek azonban csak azok tekinthetők. a vas (Fe). a mangán (Mn). amelyhez a tananyag komplex. A tétel: Az élőt felépítő anyagok. a középiskolai anyagban nem szereplő. a cink (Zn).).egészként való ismerete és alkalmazása szükséges. amelyek esszenciálisak. a réz (Cu). Hiányuk esetén a sejt képtelen felépíteni néhány fontos vegyületét. Mg.( Sok esetben a válaszokat kiegészítjük. Közülük nyolcvan felett van azoknak a száma. Zn stb. A szóbeli vizsgát 0 és 50 pont között értékelik. Cu. kiderül. Az A) altétel egy biológia kérdés kifejtése. a magnézium (Mg). A jelölt két tételt húz. inkább azonban olyan feladat. míg mások csak az élőlények egy-egy csoportjának fontosak (Mo. a kálium (K). B. a króm (Cr). de az speciális biológia tantervekben általában szereplő. bizottság előtt kerül sor. A kémiai evolúció folyamán az egyes elemek atomszerkezete döntő módon meghatározta. molibdén (Mo). és milyen élettani működésekben játszanak szerepet? Miért szénalapú. Ez lehet egy adott problémakör részletes elemzése. A vizsga témakörei nyilvánosak. hogy a sejt anyagainak mintegy 97-98 %-át mindössze négy elem építi fel. és miért nem szilícium alapú lett az élet a Földön? A földünket felépítő természetes kémiai elemek száma mintegy száz. hiszen legtöbbjük az életfolyamatokhoz szükséges makromolekulák egy-egy alkotója. a nitrogén. tehát a tananyag számos területéről kell összeszednek a válaszok megadáshoz szükséges ismereteket. ideje 20 perc. Mintegy 1. Ezek a foszfor (P). a vanádium (V).

hogy a Si-Si atomok közötti kapcsolódással csak rövid láncok tudnak létrejönni.kovalens kötéseket. a közöttük kialakuló kötések nem olyan erősek mint a szénatomok közöttiek. amelyek nagy gyakorisággal fordultak elő. A növények esetében elégtelen cinkellátottság esetén tavasszal késik a rügyfakadás. ezért felmerülhet az a kérdés. Az elsődleges biogén elemek közül a legnagyobb mennyiségben a hidrogén (H) fordul elő.(peroxidázok) és anyagcsereenzimek valamint oxigénhordozók (hemoglobin. zavar keletkezik a kloroplasztisz gránumok . gyűrűs formák kialakítására egyáltalán nem képesek. hosszú láncokat képesek létrehozni.(citokrómok stb. amelyet a sejtek a környezetükből közvetlenül. A szén azért jutott kitüntetett szerephez a kémiai evolúció során. Szabad ionként (H+) a sejteken belül és a sejteken kívüli terekben szintén jelen van. amely meglehetősen ritka és nem rendelkezik jó komplexképző sajátosságokkal sem. Fontos szerepet tölt be a transzport. Ilyen például a vas (Fe). a levelek idő előtt lehullanak. hogy a szén oxidjai gázok. A négy elem egymással is nagyon stabilan képes kapcsolódni és kettős. a magnézium (Mg). a kalcium (Ca). valamennyi élőlény számára nélkülözhetetlen másodlagos biogén elem elem. a réz (Cu) stb. valamennyi alapvető szerves molekula építőelemeként a kémiai anyagokban. peroxidbontó. A szénatomok más szénatomokhoz kapcsolódva is. A hidrogénhez hasonló szerepű az oxigén is. valamint. A víz alkotójaként ott van a sejtek alapállományában. így háromdimenziós szerkezetük van. illetve önmagukba visszatérve gyűrűkké záródhatnak.és energiaforgalom folyamataiban és a megfelelő belső környezet biztosításában. a szénhez hasonló elektronszerkezettel rendelkezik a szilícium is. molekuláris formában is fel tudnak venni. amely a molekulák stabilitása miatt lényeges. Hozzá hasonlóan a cink (Zn) a legtöbb élő szervezet számára létfontosságú. azonban redoxfolyamatokban való viselkedése igen változatos. mioglobin). a mangán (Mn). de ionos állapotban mint koordinációs centrumok. A szénatomok között kettős vagy hármas kötés is kialakulhat. Az élet kialakulásának alapfeltétele a szerves szénvegyületek kialakulása volt. mert a szénatomok négy kovalens kötés kialakítására képesek (2s13p1 hibridállapot). A kémiai evolúció során fontos sajátosság volt. Ennek az a magyarázata. a lipidek közül a foszfatidok és nitrogéntartalmú szénhidrátszármazékokat is ismerünk. amelyek ritkábbak voltak ugyan. Az egyébként nagy mennyiségben jelenlévő alumínium és titán azért nem vált meghatározó biogén elemmé. ezek a vegyértékszögeknek megfelelően egy tetraéder csúcsai felé mutatnak. hogy különböző kölcsönhatásokba lépnek az egyszerű szerves vegyületekkel. A lebontó folyamatok legfontosabb elektronakceptora. és a legkülönbözőbb működéseket végző és irányító molekulákban egyaránt. maguk körül elrendezték az egyszerűbb molekulákat és elősegítették azok polimerizációját vagy polikondenzációját. Mindez nagy változatosságú funkciós csoportok kialakulását eredményezhette. és oxidjai polimerek és vízben nem oldódnak. A nitrogén (N) a biológiailag jelentős makromolekulák felépítéséhez nélkülözhetetlen. ilyen például a kitin. közülük a szén-dioxid (CO2) vízben jól oldódik fizikai és kémiai oldódással egyaránt. Nitrogént tartalmaznak a fehérjék és a nukleinsavak. alkotójaként. ezért nagy volt a valószínűsége. mert oxidjaikból és szilikátjaikból a különböző komplexképzők nem képesek kivonni őket erős kötődésük miatt. Az egyetlen kémiai elem. A szén tehát valamennyi élő szervezet számára nélkülözhetetlen biogén elem. A fémek közül részben azok váltak biogén elemmé. valamint az élet minden megjelenési formája számára nélkülözhetetlen víz is oxigéntartalmú. nehezen felbontható kötésekkel. Valamennyi életfontosságú szerves molekula. Végül vannak olyan fémek is.). Ennek következtében a szénhez kapcsolódó atomok egyenletes térkitöltése is elősegíti a molekula stabilitását. sőt hármas kötések létrehozására is alkalmasak. Mindezek a sajátosságok rendkívül sokféle szénvegyület kialakulását eredményezték. Valóban. mint például a molibdén (Mo). amelyek elágazhatnak. a hajtásnövekedés gyenge. Fontos szerepet tölt be mint a légzési. különböző oxidációs állapotukban is stabilisak voltak. A vas (Fe). Ilyen például a kálium (K). hogy biogén szempontból miért nem tudott nagyjelentőségűvé válni. a nátrium (Na). Másrészt azok a fémek jutottak biológia szerephez.

A gerincesek vázrendszerében szénsavas sója a kalcium-karbonáthoz hasonlóan csontalkotó. a növények számára . A nátrium (Na). így a megfelelő kálium-ellátottságú talajban élő növény jobban ki tudja használni a talaj víztartalmát. a húszféle aminosavból három is kéntartalmú. elősegíti a sejtosztódást. hatásukra a sejfal stabilitása fokozódik.) Számos enzim aktivátora. Nagymértékű szelektív felvehetősége befolyásolja a növény vízháztartását. a sejtfalképzést. A szénhidrátokkal alkotott bórsavészterek a sejtfal építői. A fluor (F). a fogzománc alkotója. trijód-tironin) is tartalmaz jódot. Sok növény kalciumkarbonát vagy kalcium-oxalát formájában különíti el és raktározza a feleslegessé vált szerves savakat. mint aminosav felépítő elem fontos. az izom ingerlékenységi folyamataiban. Ezen kívül egyes koenzimeknek is fontos alkotórésze (például a koenzim-A). Szerepet játszik az idegsejtek ingerületi folyamatainak keletkezésében valamint a káliummal. redoxi folyamatokban szerepet játszó enzimek . Jelentős a látási folyamatokban. Az állatok közül számos egysejtű és puhatestű faj külső vázának legfontosabb alkotója szénsavas mész (CaCO3) formájában. A kalcium (Ca). ADP. A nukleinsavak és a foszfatidok nélkülözhetetlen alkotója. a vérplazmában és a sejteken kívüli terekben egyaránt a káliumhoz hasonlóan jelentős. a szövetfejlődéshez. A verejték és a könny nátrium-ion koncentrációja magas. illetve a felvett vizet jobban meg tudja őrizni. A kálium (K) a növényi anyagcsere egyik kulcsfontosságú kationja. A sejtekben a lebontó folyamatok során keletkező. Az alacsonyabbrendű növények közül a barnamoszatok légzését fokozza.nincs jelentősége. Az élővilág egyes csoportjai számára fontos nyomelem. a cisztein.(Ugyanis a nagyarányú kálium-felvétel nagy ozmotikus értéket teremt a sejtben. Az állati és emberi szövetek egyik legfontosabb szabad kationja. A kobalt (Co) a B12 vitamin komponenseként valamennyi élőlény számára nélkülözhetetlen mikroelem. számos anyagcsereenzim aktivátora. Ennek következtében a sejt több vizet tud felvenni. A kén (S). AMP). Szerepe van az érhártya és az ideghártya összekapcsolásában valamint a látási folyamatok egyik enzimének. Hatással van a növények növekedésére és fejlődésére. az érhártya cink koncentrációja magas. A molibdén (Mo) valamennyi élőlény számára létfontosságú redoxireakciókat katalizáló enzimek alkotórésze. amely elsősorban az állatvilágban és az emberi szervezet számára fontos.és termésképzésre. Szerepet játszik az ingerlékenységi folyamatokban. Szabad Ca2+ formában a vér fontos kationja. szerepet játszik a véralvadásban. az aktivátora.bioszintézisében. a mag érési folyamataira. A növényeknél a klorofill alkotóeleme. a sejtek számára könnyen hozzáférhető. csak az állati és az emberi szervezet számára fontos mikroelem. A jód (I). A nyomelemek közül bór (B) a növények számára rendkívül fontos. Az állati és emberi szervezetben elsősorban mint enzimaktivátor jelentős. Az állatvilág és az ember számára létfontosságú másodlagos elem. Az állatvilágban és az emberi szervezetben a csont építője. főképpen azonban a virág. szerepe van a sejtfalfejlődésben és a vízforgalomban is. és a vörös vértestek szén-dioxid transzportfolyamatainak csere anionja. A réz (Cu). A foszfor (P) ugyancsak valamennyi élőlény számára pótolhatatlan másodlagos biogén elem. a fotoszintetikus és a légzési folyamatokat. a termésképzéshez. ezért számukra nélkülözhetetlen. a cisztin és a metionin. A magnézium (Mg) valamennyi szervezet számára fontos. kémiai formában raktározott energia is nagyobbrészt különböző foszforvegyületek formájában raktározódik (ATP. fontos szerepe van a sejtek ingerlékenységi folyamataiban. A gerincesekben a csont összetevője és néhány enzim aktivátora. a magasabbrendű növények számára növekedést stimuláló hatású. A mangán (Mn) és a cink (Zn)valamennyi élő szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem. A klór (Cl). Az emlősök és az ember pajzsmirigye által termelt hormonok egyik csoportja (tiroxin. számos enzim aktivátora. Szabad kationként a sejtekben.a magas sókoncentrációt igénylő (halofiton) fajoktól eltekintve . A cianobaktériumok és más nitrogéngyüjtő prokarioták (így a pillangósvirágúak gyökérgümőiben élő fajok számára ) a nitrogén megkötéséhez is szükséges. hiánya esetén a kambium háncs-illetve faelemekké történő átalakulása elmarad. kalciummal és magnéziummal együtt a negatív ionként fellépő fehérjemolekulák töltéseinek kompenzálásában. szükséges a növények esetében a sejtfal egészséges épüléséhez. Segíti a sejtek differenciálódását.

A megvalósuló anyag. A növények közül a kovamoszatok és a zsurlók sok szilíciumot építenek be sejtjeik falába. A genetikailag homogén populációk sokkal sérülékenyebbek mind a nagy genetikai diverzitást mutató populációk. az egynyári perje – a fajok sok lokális mikrorasszból állnak. Az állatok közül a kovavázas egysejtű eukarioták és szivacsok életműködéseihez szükséges. a hazai flóra ritkasága. mert a populációk között bonyolult kölcsönhatások lépnek fel egy társulásban. Evolúciós jelentősége a heterogén genomu populációknak van. Ha a laboratóriumi tiszta tenyészetekre – a genetikailag többé-kevésbé homogén. illetve társulásról van szó. Egymással hierarchikus kapcsolatban állnak. hogy milyen nehéz ezeket előállítani és fenntartani. Azaz egy faj. . hogy sokféle különböző értékű populációról. A szilicium (Si) egyes növény és állatcsoportok számára nélkülözhetetlen. akkor nemcsak azt képzelheted el könnyen. azt. egy tényleges szaporodási közösség.alkotója. mint rendszernek a fennmaradási záloga. de több mint több populáció együtt. Homogén populációk állíthatók elő. a bioszférának.és energiaáramlási folyamatok a társulások működtetői. Ilyen például a pilisi len. amelyeknél magát a fajt csak egyetlen lokális populáció képviseli. amilyen a madárkeserűfű. Pilisszetiván térségében található meg. Éppen ez a sajátosság.” (Juhász-Nagy Pál: Beszélgetések az ökológiáról) Kifejtés: A populáció egyed feletti szerveződési szint. Réztartalmú fehérje a puhatestűek oxigénszállító molekulája. a kellő fokú heterogenitás biztosítja ezeknek a fajoknak a nagy alkalmazkodóképességét. vagy arra. B tétel: Az élőlények sokféleségéről Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet. amelyek szaporodási kapcsolatba kerülhetnek egymással. mi az ökológiai szerepe…. újabb egyed feletti szerveződési szint. és adjon választ az utána következő kérdésekre! Mi a populáció és mi a társulás? Milyen viszonyban vannak egymással az ökológiai rendszerekben? Mondjon példát arra. a társulás populációkból szerveződik. állatok. hogy a természetes populációk zöme milyen ijesztő keverék. a hemocianin is. mert nem tudnak alkalmazkodni adott esetben a megváltozó körülményekhez. A társulás egy további. Más növényeknél viszont – így több fafaj vagy az olyan nagyon gyakori kozmopolita gyomok esetében. ami a világon csupán – nem is messze innen – a Kis. amely a populációkból szerveződik. hanem azt is. például növényi szövettenyészetekkel és genetikai úton is. mesterséges populációkra gondolsz. mennyire hibrid jellegű. Vannak növények.és Nagy-Szénáson. hogy ennek a genetikai heterogenitásnak mi az evolúciós. hogy hogyan állíthatók elő mesterségesen homogén populációk? A genetikai heterogenitás milyen evolúciós és ökológiai szerepére utal a szerző ? „ Nagyon lényeges azonban látnod. hogy annyiféle élőhelyen előfordulhatnak. egyszerre és egy időben ugyanott élő egyedi.

A baktériumsejtek lehetnek magányosak. ez a vibrió. például egyeseknél citokrómok. ezt a plazmarészt nukleoplazmának is nevezik. tok is borítja. hozzá hasonló vegyület váltotta fel az élővilág fejlődése során. Mikronos nagyságrendűek. Kémiai felépítését tekintve mindig DNS. a baktériumok és a kékbaktériumok törzseire. Anyagának jelentős része ugyanis egy mureinszármazék. vékony. Számuk egyetlen sejten lehet egy vagy több is. A baktériumsejtet kívülről sejtfal határolja. amelyek szerint az ősi mureinszármazék jellegű sejtfalat később a két egyszerűbb. A sejtfal kémiai összetételele és szerkezete csak a baktériumsejtekre jellemző. Csoportosításának szempontja az alakjuk volt. gyakran a sejtbe mélyen begyűrődő sejthártya borítja. Mutasson rá Pasteur és Koch bakteriális kutatómunkájának kiemelkedő eredményeire! A prokarióták a legegyszerűbb felépítésű sejtes szerveződést mutató élőlények. Leírta és lerajzolta legtipikusabb formáikat. részben kitinre emlékeztető szerkezetű. ezek a bacillusok. vagy spirálisan felcsavarodhat. Ennek felépítése a fejlettebb élőlények sejtmembránjához nagyon hasonló. ezek a kokkuszok. flagellin nevű fehérjéből állnak. az eukarióta sejtektől eltérően. A ma elfogadott rendszerek többsége a prokariótákat két törzsre osztja fel. Vannak olyan feltételezések. örökítőanyaguk a sejt plazmájában szabadon található.2. A sejtplazmát közvetlenül a sejtfal alatt. ez a spirillum forma. és mivel a plazmában szabadon található. A dán Otto Frierdich Müller 1786-ban elsőként csoportosította a baktériumokat. vagy a szinte valamennyi baktérium anyagfelvételében szerepet játszó transzportfehérjék. amelyek egész felületét beborítják. és lehet pálcika. csupán a sejtet a külvilágtól elhatároló sejthártyájuk alakult ki. Alakjuk lehet gömb. A baktériumcsillók hosszú. vagy az osztódást követve csoportokban együtt maradhatnak. A kromoszómához. Valójában egy gyűrű alakban záródott DNS fonál. tömör fonalak. Ma ezek egyben baktériumnemzetségek nevei is. Olyan baktériumsejteket is ismerünk. Az ostorok mozgásuk során a hossztengelyük körül forognak. életmódjuk sajátosságait! Mondjon példákat az ember szempontjából hasznos és káros baktériumokra. A pálcika forma meggörbülhet. . bonyolult összetételű vegyület. plazmidok is. ismertesse rendszerüket. amely magas poliszacharid tartalmú fehérje. amely szorosan összegyűrött állapotban van. valamint a csavarodott pálcika formát vibrionak nevezte el. A citoplazmában található a baktériumsejtek örökítőanyaga. tehát baktériumkromoszómának tekinthető. sőt mozgásukat is nagyon pontosan megfigyelte és feljegyezte. Építőanyaga ugyanis a magasabbrendű növényekhez hasonlóan főképpen cellulóz. A baktériumokat a fogáról lekapart lepedékben mutatta ki. A murein mellett még más típusú fehérjék és lipidek is szerepet játszanak a sejtfal felépítésében. kocsonyás burok. A sejtplazmában a kromoszómán kívül is előfordulhatnak kisebb DNS darabok. A kémiailag tiszta murein részben cellulózra. A tétel: A prokarióták Jellemezze felépítésüket. Az ő nevéhez fűződik az első komolyabb fénymikroszkóp megalkotása is. Ettől eltérő felépítésű sejtfal jellemzi a kékbaktériumokat. A baktériumok egy részének jellemző mozgásszervei a csillók . A baktériumok első leírójuk Antony van Leewenhoek holland posztókereskedő volt. A baktériumsejt alapállományát a sejtpalzma képezi. ezért már fénymikroszkópban vizsgálhatók. Belső membránrendszereik hiányoznak. fehérje nem kapcsolódik. A sejtben riboszómák is megfigyelhetők. A membránfehérjék között sok az enzim. Tőle származnak a ma is használatos elnevezések: a pálcika alakot bacillusnak. A kékbaktériumokat régebben kékmoszatoknak nevezték. melyek ATP energiájának a felhasználásával húzódnak össze. a spirálisan tekeredettet spirillumnak. Hiányoznak a membránokból felépülő sejtalkotóik és nincs elkülönült sejtmagjuk sem. A sejtfalat a baktériumok egy részénél további külső réteg.

és a talajt a növények számára felvehető nitrogénformákban teszik gazdaggá. A basofilok lúgos pH-jú közegben. Az autotróf baktériumok energiaforrásuk szerint fototrófok vagy kemotrófokok lehetnek. sárga xantofillt és narancsvörös karotint is. Baktériumok a környezetünkben mindenütt élnek. Vannak közöttük olyanok. Tevékenységük a mezőgazdaság szempontjából rendkívül hasznos. hasadással szaporodnak. amelyek 90oC-os termálvizekben élnek. A nitriteket előbb ammóniává. A baktériumok ilyen inaktív állapotban életképességüket hosszú ideig megőrzik. A baktériumspóra nagyon ellenálló és szélsőséges körülményeket is elvisel. anaerobok. ezért a baktériumok rendkívül gyorsan el tudnak szaporodni. Ezért a denitrifikáló baktériumok ellen a talaj lazításával védekezhetünk. A hasadás 20-30 percenként megismétlődhet. Ha az életkörülmények ismét kedvezőre fordulnak. Fotoszintetikus pigmentjeik közül legjelentősebbek a kék fikocián és a pirosas fikoeritrin. Optimális pH igényük tág határok között mozoghat. ugyanúgy mint a növényi szervezeteknek. Élnek a mélytengerekben is. a talajban. A talajlakó anaerob baktériumok oxigénben gazdag talajban elpusztulnak. A fotortóf baktériumok egyik csoportját a kékbaktériumok képezik. Ezek a baktériumok fontos szerepet játszanak a természetben a nitrogén körforgalomban. A fotortófok a testanyagaik felépítéséhez szükséges energiát a Nap sugárzó energiájából nyerik. ezért nincs szükségük légköri oxigénre. A heterotróf baktériumok szaprofita vagy parazita életmódot folytatnak. úgy. szerves anyagokkal szennyezett vizekben. az acidofilok savas pH-n érzik jól magukat. Ilyen fajok élnek az örök hó határa felett a magashegységekben. amely egyben energiaforrás is számukra. A heterotrófok viszont az állatokhoz és a gombákhoz hasonlóan energiában gazdag szerves szénvegyületek szenét használják szénforrásként. Az autotrófok számára szénforrásként az energiában szegény szén-dioxid gáz szene szolgál. A fotoróf baktériumok evolúciós szempontból jelentősek. A denitrifikáló baktériumok oxidálóanyagként nitrátokat használnak fel. Anyagcseréjük autotróf és heterotróf egyaránt lehet. . Ezeket korábban – egyebek között – éppen a magasabbrendű növényekre jellemző fotoszintézisük miatt tartották a legősibb algacsoportnak. Jelenlétük a mezőgazdaságilag művelt termőtalajokban kifejezetten káros. majd a keletkező ammóniát légköri nitrogénné redukálják. A kékbaktériumok fotoszintézise vízbontással. amelyek 70-80oC között tenyésznek a legjobban. és a közben felszabaduló energiát hasznosítják. azaz vízből történő hidrogénnyeréssel és ennek megfelelően oxigéntermeléssel történik. A halofil baktériumok számára a magas sókoncentráció a fontos. a spóra baktériumsejtté alakul vissza és folytatja aktív életmódját. Emellett mindig tartalmaznak zöld színű klorofill-a-t. a sarkvidékeken. Ebben az állapotban az anyagcserefolyamatok nagyon lassúak. mert feltételezhető. Rendkívül széleskörű elterjedésüket annak köszönhetik. Az anaerob baktériumok oxigénmentes környezetben élnek. a kemoautotrófok különböző szervetlen vegyületeket alakítanak át és az átalakítás során keletkező kémiai energiát hasznosítják. hogy a mai zöld növények hasonló életmódú ősi baktériumokból indulhattak fejlődésnek. szemben a csak oxigénben gazdag környezetben élő aerobokkal.Kedvezőtlen körülmények között a baktériumok többsége spórát képez. Ekkor a sejtplazma elveszti víztartalmának nagy részét és a sejtfalon belül kis térfogatba húzódik vissza. ezáltal a talaj nitrogéntartalmát csökkentik. A a lépfene baktériumspórája például 130o C-t is tartósan kibír. hogy szerves anyagot vesznek fel környezetükből. hogy evolúciójuk során igen változatos életkörülményekhez is képesek voltak alkalmazkodni. Más fajok számára a 20oCnál magasabb hőmérséklet már nem kedvező. A baktériumok gyors osztódással. Nagy számban fordulnak elő a levegőben. A kemoautotróf baktériumok közül a talajban élő nitrifikáló baktériumok oxigén jelenlétében a talajban lévő ammóniát (NH3) előbb nitrit sókká (NO2-). Ismerünk olyan kékbaktériumokat. majd nitrát-sókká (NO3-) oxidálják.

a kitinbontók. A pestis valójában egy rágcsálóbetegség. amelyek kölcsönösen előnyös módon élnek együtt a gazdaszervezetekkel. Nevéhez fűződik a sterilitási eljárás tökéletesítése. Számuk egy cm3 mezőgazdasági talajban 10 milliót is elérheti. Az örökléstan a szervezet fejlődését. Elsőként állított elő oltóanyagot a lépfene és a veszettség ellen. hogy élő anyag csak élő anyagból keletkezhet. A fertőzés káros következményeit sok esetben a baktériumok olyan anyagcseretermékei eredményezik. 1882-ben felfedezte a tüdőbaj. Az ember szájában és bélcsatornájában is élnek szimbionta baktériumok. Turbin : Az örökléstan és a nemesítés alapjai című egyetemi tankönyvből való. Olvassa el az idézetet! „Két ellentétes irányzat az öröklődés tanulmányozásában.Szaprofiták például a talajban előforduló szervesanyag lebontást végző fajok. a diftériát. A fertőzés ezért csak közvetlenül. A hasonlóan nagy járványokkal jelentkező kolerát egy meghajlott pálcika alakú baktérium okozza. Vizsgálta a lépfene kórokozóját. valamint az ember bakteriális megbetegedéseit okozzák. joghurt. A baktériumok közül számosat az élelmiszeripar hasznosít különböző élelmiszerek előállításánál (savanyúkáposzta. A paraziták a növények. a modern bakteriológia megteremtőjének tekinthető. ezért a gazdaszervezeten kívül igen rövid ideig életképes. tok nélküli enyhén hajlott pálcika szerű baktérium. B tétel: Az öröklődésről Az alábbi idézet N. Robert Koch (1843-1910) német orvos. és a tetanuszt is. Louis Pasteur (1822-1895) 1862-ben híres kísérletével egyértelműem bebizonyította. Felismerte a baktériumoknak a különböző erjesztési folyamatokban (tejsavas. a pestisbolha főszerepet játszott. Salmonella okozza a hastifuszt. A baktériumok között akadnak olyanos is. Ezek a szimbionta baktériumok. Ilyenek például a pillangósvirágú növények gyökerein fejlesztett gyökérgümőkben élő nitrogéngyüjtő baktériumok. és terjesztésében a rágcsálók egyik külső élősködője. a tökéletesen sterilen végrehajtott. a Mycobacter tuberculosis. ecetsavas. a Treponéma pallidum. A környezet hatásainak változásaira nagyon érzékeny. A kérődzők bendőjében szimbionta cellulózbontó baktériumok élnek. Közülük cellulózbontók. Ezek az anyagok a toxinok. vajsavas) játszott szerepét. A nálunk századunk első felében népbetegségként számon tartott és napjainkban újra erőteljesen jelentkező tüdő gümőkór vagy tüdőbaj okozója egy mozdulatlan . Súlyos megbetegedéseket eredményez néhány Salmonella faj is. amelyek a gazdaszervezetre nézve mérgezőek. A tuberkulózissal kapcsolatos kutatási eredményeiért 1905-ben orvosi Nobel-díjat kapott. Baktérium felelős a leprás megbetegedésekért is. Kórokozója egy gömb alakú baktérium. a paratifuszt. A vérbaj – szifilisz vagy másnéven luesz – kórokozója egy spirálisan csavarodott baktérium. V. az állatok. amely 1952-ben a Földművelésügyi Minisztérium rendeletére jelent meg Magyarországon. A lépfene kórokozója a Bacillus anthracis nevű baktérium. 1884-ben pedig a kolera kórokozóját. húslevesből főzött táptalaj készítményeiben nem tudtak a baktériumok megjelenni. A pestis évszázadokon keresztül az emberiség egyik legrettegettebb megbetegedése volt.A Shigella fajok felelősek az ember bakteriális eredetű vérhasfertőzéseiért. az öröklöttséget és ennek változékonyságát tanulmányozó tudomány. spórát nem képző. Szerepet játszanak egyes tápanyagok feltárásában és vitamintermelők is vannak közöttük. és a fehérjebontók jelentősek.. ecet ) Bakteriológiai kutatásai révén szerzett tudományos érdemeket Louis Pateur francia és Robert Koch német kutató. Tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyógyászatban is. Toxinok okozzák a legsúlyosabb húsmérgezéseket. nemi érintkezéssel következhet be. .

A szerző szomatikus sejteken a testi sejteket érti. az ivari és szomatikus sejtek kromoszómáiban lokalizált részecskékből. a valódi genetika képviselői 1936-tól háttérbe szorultak. úgynevezett génekből áll. A liszenkoizmus a hatvanas évekig erősen visszavetette a genetikai kutatásokat a Szovjetunióban… Ma már teljesen komolytalan az idézet érvelése. A genetikusokra gulág várt. A gének változékonysága viszont független az élő testtől. hanem azok közvetlenül az előző nemzedék ivarsejtjeitől származnak. hanem csak testvérei saját gyermekeiknek…” Mi a kromoszóma ? Mit ért a szerző szomatikus sejteken? Határozza meg a gén fogalmát! Mondjon véleményt az olvasottakról! Tanulmányai alapján erősítse meg vagy cáfolja az idézetet! Kifejtés: A kromoszómák a sejtmag kromatinállományából osztódáskor keletkező. mely a mendel-morgani irányzat ellen lépett fel. hanem az is közvetlenül az előző nemzedék tojásából keletkezik. a gének megváltozásával megváltoznak a test sajátságai és tulajdonságai is. és a lamarckizmus idejétmúlt irányzatát újította fel. Liszenko szovjet tudós. Az öröklődés eszerint örökléstanilag megszakítatlan folyamat és független a szervezet testétől. A mendel-morgani örökléstan a szervezetben az élő testtől teljesen független átörökítő anyagot feltételez. Azt vallja. kertész volt. V.A haladó micsurini örökléstan megalapozója I. A gének olyan dezoxi-ribonukleinsav szakaszok. mivel a géneket nem az élő test képezi. A szervezet testi sajátságainak és tulajdonságainak fejlődése a génektől függ. Ebből az az ostoba következtetés adódik. E szerint az elmélet szerint tehát a tyúktojást sem a tyúk hozza létre. hogy a szervezet tulajdonságát a szülők a gének útján örökítik át az utódokba. aki egy gyakorlati szakember. századi eltorzítása a Szovjetunióban kialakult neolamarckista irányzatot követők tevékenysége volt. hiszen a kromoszómák fénymikroszkópban is tanulmányozhatók.D. Az ivarsejteket – amelyeknek közvetítésével a gének átadása a szülőkből az utódokba végbemegy – és a beléjük zárt géneket szintén nem a szervezet teste képezi. azok magukhoz hasonló génektől származnak. A Szovjetunió történetének első évtizedeiben számos kiváló genetikus dolgozott. Közben azonban 1925-től Liszenko nézeteiből kialakult a liszenkoizmus tana. ez főleg Liszenko (1898-1976) agrobiológus nevéhez fűződik. . kész az emberi géntérkép stb. Ez az átörökítő anyag különálló. hogy a szülők nem szülői. A kapitalista országokban uralkodó reakciós örökléstan áltudományos tételeit Mendel. Micsurin és T. A vita ideológiai és politikai síkra terelődött. A tudományos genetika XX. magfehérjékből és kromatinból álló testecskék. Dubinyin. Ennek alapján a mendelmorgani örökléstan az öröklöttséget és ennek változékonyságát a génekkel magyarázza. ezért Dubinyin is külföldre szökött. pl. Nézeteit osztotta Micsurin is. amelyek egy-egy meghatározott fehérjemolekula aminosavsorrendjének a kódját tartalmazzák. A magasabb rendűek sejtjeiben a sejtosztódás során kromoszómákba szerveződnek. Weismann és Morgan dolgozta ki.

membránzsákocskák. nyolc izoprén egységből állnak. A belső membránrendszer mindkét formája és valamennyi rétege kapcsolatban áll egymással és egy egységes belső teret zár közre. A fotoszintetikus pigmentek közös sajátossága. A magasabb energiaállapotba jutva azonban energiájukat fény formájában kisugározzák. A tilakoidokban zajlik a fotoszintézis fényreakciója. A fotoszintézis helyei ezeken a szerveken belül a sejtekben lévő zöld kloroplasztiszokban van. A klorofillok porfirinszármazékok. vastagságuk 2-5 mikron. sztróma tölti ki. a gránumokat alkotják.. A fényen kívül szükséges anyagok még a szén-dioxid és a víz. hogy kettős kötésű konjugált rendszereket tartalmaznak. széles szalag alakú). A sztrómában párhuzamos falú. A tétel: A fotoszintézis Ismertesse a fotoszintézissel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Helyét a növényi szervezetekben és végbemenetelének feltételeit. és a növények egy évnél fiatalabb hajtásainak szára. azaz a látható fény energiája is elegendő ahhoz. A fényenergia kémiai energiává való alakításának első lépéseit a fotoszintetikus pigmentek végzik. amelyekben csak egyetlen nagy színtest van. . tilakoidok találhatók. A tilakoidok helyenként pénztekercsszerűen egymás fölé rendeződve. elsősorban azonban a lomblevél. ezért színesek ezek a vegyületek. ismerünk olyanokat is. amelynek közepén egy Mg-atom van. A konjugált rendszerekkel rendelkező molekulákban olyan szénlánc található. ezen belül találjuk a belső membrán hálózatos rendszerét.3. azonban ennél jóval nagyobb színtestek is ismertek (például a Spyrogira moszat szinteste jóval hosszabb. a fényenergiát a szén-dioxidnak szerves vegyületekké történő redukciójához használják fel. amelyeket egy-egy CH csoport zár egy újabb gyűrűvé. a szén-dioxid megkötése pedig a gránumokat körülvevő sztrómában megy végbe. A kloroplasztiszokváltozatos méretű. Tekintse át biokémiai folyamatának legfontosabb lépéseit! Mutasson rá a folyamat jelentőségére a növényi szervezetek és az egész bioszféra szempontjából! Fotoszintézisen azoknak a folyamatoknak az összességét értjük. ám ennél jóval több is lehet. Számuk is változó a sejtekben. A fotoszintetikus pigmentek közül legjelentősebbek a klorofillok. a karotinok és a xantofill. amelyek révén egyes baktériumok és a zöld növények. A kloroplasztiszokat két membrán határolja. melyek minden második szene között kettős kötés van. A zöld színtestek legfontosabb működése a fotoszintézis. Az ilyen rendszerek elektronjai delokalizálódnak és szabadon elmozdulhatnak a szénatomok atomtörzsei mentén. A karotinoidok. A belső membránok által határolt teret alapállomány. A fotoszintézis helye valamennyi zöld növényi szerv amely táplálékkészítő alapszövetet tartalmaz. például a egyes trópusi Monstera fajoknál a járulékos szárból fejlődő gyökerek is megzöldülnek és fotoszintetizálnak. Az összes többi életfolyamat energiaszükségletét az ilymódon keletkezett szerves vegyületekben konzervált napenergia biztosítja. hogy magasabb energiaállapotú elektronhéjakra kerüljenek. A delokalizált elektronok könnyen gerjeszthetők. számuk azonban átlagosan 10-20 közötti. melyek a belső membrán betűrődéseivel jönnek létre. Kivételes esetekben. Átlagos hosszuk 5-10 mikron. a -B pirrolgyűrűjéhez egy metilcsoport és egy etilcsoport kapcsolódik. Alakjuk legtöbbször lapos. lencseszerű. fénymikroszkópban is jól tanulmányozható sejtalkotók. A külső membrán feszes. közéjük tartozik a xantofill is. A porfirin váz négy pirrolgyűrűből áll. Így például aklorofill-A pirrolgyűrűjéhez egy vinilcsoport. Az egyes klorofillváltozatok az alapváz szubsztituenseiben különböznek egymástól.

a redukciós ciklus. a II. A II. A II. széles tartományt felölelve gyűjtik össze a pigmentek a fotonokat. A fotoszintézis eddig megismert lépéseit. Mindkettő a zöld szintestek tilakoid membránjában található és egy elektronszállító enzimrendszer révén kapcsolatban áll egymással. úgy hogy azok egy elektront átadnak egy fogadó molekulának. rendszerhez hasonlóan fotoszintetrikus pigmentrendszere révén fényenergia abszorpciójára képes és egy elektron gerjesztett állapotban innen is kilép. fotorendszer A-klorofilljáról gerjesztett elektron szakad le.+ O2 A fotolízis során keletkező oxigén a gázcserenyílásokon keresztül a levegőbe kerül. fotorendszerekben valósul meg. Az I. A karotinoidok és a xantofillok szerepe éppen ez. pótolva ezzel az onnan eltávozott elektront. Ennek elbomlása két glicerinsav-foszfát molekulát eredményez. A koncentrációkülönbség (elektrokémiai potenciálkülönbség) kiegyenlítődésének munkavégző képessége (energiatartalma) ATPszintetáz enzim segítségével ATP molekulák képzésében hasznosul A fotoszintézis során keletkező ATP molekulák energiája a szén-dioxid redukciójára fordítódik. redukált állapotba jut.A fotoszintetikus pigmentek fényelnyelése a pigmentek elektronjainak gerjesztése révén. fotorendszer leadott elektronja vízből pótlódik. ez a fotolízis folyamata. A sejtekben két különböző abszorpciós maximumu fotorendszer működik. A fotorendszerek valóságos fénycsapdaként működnek. fotorendszer a hosszabb (700 nm). mert energiája. A mai légkör teljes oxigéntartalma a növényi fotoszintézis eredménye. A fotoszintézis során az I. A NADPH-ról lekerülő hidrogének. ezért az autotróf növények tevékenysége biztosítja valamennyi autotróf és heterotróf szervezet számára a légzéshez szükséges oxigént. Az elektronját vesztett. a fotoszintetikus foszforiláció során keletkezett ATP molekulák energiatartalmának . A kilépő elektront citokróm fehérjék veszik át és továbbítják az I. erősen oxidáló hatásúvá vált A-klorofill egy. ők veszik fel a fényenergia jelentős részét. a tilakoid membránban elhelyezkedő enzim és egy Mn tartalmú elektrontranszport fehérje segítségével a vizet elbontja és az így szabaddá váló elektronokkal redukálódik és válik újra alkalmassá a fényenergia abszorpciójára. a rendszer csúcsán lévő molekulának.→ 2 OH + 2e2 OH → H2O + O Összegezve: 4 H2O → 2 H2O + 4 H+ + 4 e. A végső elektronfelvevő a NADP+. amely ezáltal energiában gazdagabb. melyeket egy fordított piramisként képzelhetünk el. pigmenteknek. A redukciós ciklusba itt kapcsolódnak be a fényszakaszban keletkezett. redukált NADPH molekulák. azonban az energiát átadják az alattuk lévő. akárcsak a légzési láncban. Alégköri szén-dioxidot egy pentóz-difoszfát molekula veszi fel. Az eltávozott elektron pótlása a II. miközben egy hat szénatomos átmeneti vegyület keletkezik. fotorendszerbe. fotorendszer eltávozott elektronja hasonló elektronszállító rendszerre kerül. mivel lezajlásuk csak fényben következik be. A víz bontása a fény hatására következik be. ATP szintézisre fordítódik Az I. A fotolízis során keletkező protonok a gránumok belső terében halmozódnak fel. A széndioxid megkötése és szénhidrátmolekulába történő beépítése egy körfolymat. maga pedig az elvesztett elektront egy másik rendszerből pótolja. fotorendszer az I. fotorendszerből történik. azok még tovább a tényleges fotokémiai reakciókban résztvevő. A vízbontás reakciósora: 2 H2O = 2 H+ + 2 OH2 OH. a fotoszintézis fényszakaszának is nevezik. Adott koncentáció felett azonban hirtelen ioncsatornák nyílnak meg a membránban és a protonok passzív módón kiáramlanak a sztrómába. Eközben az elektron energiaszegény állapotba kerül. Kiszélesedő tetejükön. fotorendszer a rövidebb (680 nm) hullámhosszúságú fényt nyeli el.

Ebből 63 fokozottan védett.5 %-a védelem alatt áll. A fotoszintézisnek az egész bioszférára nézve a legnagyobb jelentősége egyrészt abban rejlik hogy eltekintve a jóval kisebb jelentőségű kemoautotróf szervezetektől. tűzliliom (Lilium bulbiferum) . A veszély elsősorban abban rejlik. A keletkezett glükóz a későbbiekben keményítő formájában raktározódik a növényi sejtekben. a hidrogének pedig a NADP+ közvetítésével vízből származnak. Ezek hathatnak közvetlenül a növényekre vagy veszélyeztethetik az élőhelyeiket. véleménye szerint milyen módon lehetne – az alapvetően emberi tevékenységekre visszavezethető – veszélyeztetettségi okok számát vagy ezek mértékét csökkenteni. tavaszi tőzike (Leucojum vernum). Közülük tartozik például a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). B tétel: A védett növényekről A 13/2001. azáltal közvetett hatásúak. és még hosszan lehetne folytatni sort a piacok tövestől árult kedvelt növényei voltak.több köztesterméken keresztül . majd fejtse ki. a turbánliliom (Lilium martagon). A növényeket közvetlenül veszélyeztető tényezők: A virágszedés elsősorban a feltűnő külsejű. A viszonylag magas számot hazánk rendkívül változatos növényföldrajzi viszonyai és vegetációjának sokszínű fejlődéstörténete indokolja. Az erdélyi hérics (Adonis × hybrida) mint állatgyógyászati növény ("tályoggyökér") az állandó gyűjtés miatt jutott az eltűnés szélére. Olvassa el figyelmesen.felhasználásával aldehiddé redukálják a szerves savat. ehhez az energiát a kémiai energiává átalakított napenergia szolgáltatja. A Budai-hegyekben a hóvirág (Galanthus nivalis) átlagos virágmérete jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. A muflonállomány felszaporodásának tudható be a husáng kipusztulás a Pilisről. amely a növénypopulációk számát. hat szénatomos glükózmolekulákká egyesül. szinte mesterségesen szelektáltak. A növénygyűjtés elsősorban a gyógynövények és a kertekben is kedvelt növények kiásása révén veszélyeztető tényező. A gyomirtás legkülönbözőbb módszerei nem szelektívek. Ez egyben azt is jelenti. bennszülött magyarföldi husáng (Ferula sadleriana). 43 harasztfaj. védendő vagy védett fajokat sem. (V. A glicerinaldehid-molekulák egy része . A korábban gyomnövénynek számítók közül a hatvanas- . A glicerin-aldehid-molekulák másik része kilép körfolyamatból. amelyekből később keményítő épül fel. A redukciós ciklus egyes lépéseire Melvin Calvin amerikai biokémikus derített fényt. Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). A levegőből felvett szén-dioxid molekulák tehát nagy energiatartalmú glükóz molekulákká redukálódnak. A folyamat nagy energiaigényű. vagy természeti jelenséget. hogy a 2150 fajt számláló hajtásos flóránk 26. A folyamatsor ezért Calvin-ciklusnak is nevezik. „ A növényvilágot veszélyeztető tényezőnek tekintünk minden olyan emberi tevékenységet. A felszaporodó vadállomány főként a legelés és a taposás következtében válhat veszélyeztető tényezővé. nem kímélnek értékes. szép vagy érdekes megjelenésű ("csokorvirágok") növényeket fenyegetik. mert a tavaszi csokorszedők a nagy lepellevelű virágokat tépve.) a növényfajok veszélyeztetettségének okait foglalja össze. továbbá ebben a folyamatban szabadul fel a légköri oxigén. és egyéb látványos fajok.pentózfoszfáttá rendeződik vissza és újra szén-dioxid megkötésére lesz alkalmas.9) KöM rendelet 78 mohafaj. a fotoszintézissel képes a bioszféra a Nap sugárzó energiáját kémiai energiává konvertálva hasznosítani. valamint az egyes populációk egyedszámát fenyegetik. 1 nyitvatermő és 572 zárvatermő törvényes oltalmáról rendelkezik. hogy a virágaiktól megfosztott tövek nem érlelnek magot. A következő szövegrészlet (Fazekas Szerényi: Biológia I-II. amelyre a lebontó energiahasznosító anyagcserefolyamatok épülnek a földi életben. ami az egyedszám csökkenésével jár. A muflon kedvelt csemegéje például a fokozottan védett. a gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium).

A Bélkő megsemmisülése. hogy nem ismerjük eléggé a virágfajokat. Nem tudjuk melyik a védett. a zöldmezős beruházások kivitelezésének szerencsére már hazánkban is eukomfort előírásai vannak. és jogász generáció amelynek fogalma sincs napjaink ökológiai veszélyeiről és a természetvédelem igazi szükségességéről. hogy egyetlen természettudományból sem érettségiznek.) Az alapvető probléma. emellett fontos esztétikai szerepük is lehet. hiszen a leszedett és csokorba kötött virágok a lakásban is a természettel való kapcsolattartás szimbólumai. a gyilkos csomorika (Cicuta virosa). külterjes állattartás (például libák). erre számos faj esetében már vannak kísérletek. az intenzív gyephasznosítás (többszöri kaszálás) a mű. A gyógynövények mértéktelen irtása üzemszerű termesztésükkel lehetne megelőzhető. Az idegen fajokkal való telepítés – például a feketefenyő (Pinus nigra) – azzal járhat. amellyel együtt kipusztult hazánkból a hosszúlevelű harmatfű (Drosera longifolia) . hiszen hazánkban évtizedek óta tízezrek szereznek úgy érettségi vizsgát. Rendkívül fontos a látszólag eltérő. közgazdáz. a tőzegkitermelés élőhely befolyásoló hatásait A vízszintcsökkentésnek esett áldozatul például az uzsai láp. ezért csokorba kötve percek alatt elhervad) nem lehet vagy nem érdemes leszedni. (lásd Zengő kontra HM ügy). A mértéktelen és nem szelektív vegyszerhasználat nem megoldás. a vizek lecsapolása. a Naszály és a Szársomlyó bányászata számos ritkaság élőhelyét – például a Bükkben az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) – számolta fel.” tömegesek. és ha leszedjük a virágzó hajtásaikat. A felszaporodó vadállomány okozta kár megelőzése az erdőgazdaság.és szervestrágyázás mind-mind az élőhelyeket veszélyeztethetik. kötelező a természetvédelmi hatástanulmányok készítése. amelyek jó „vázanövények. azokat hamarosan pótolják. a moto-crossozás és a terepkerékpározás is. Az „ember terjeszkedésének”. erősen megritkult a nagy gombafű (Androsace maxima). a "zöldmezős beruházások" gyarapodása következtében fokozatosan szüntet meg természetes élőhelyeket. . Fontos lenne tehát a sokkal jobb fajismeret…. Sajnos ma már aktív az a mérnök. valójában közös érdekek összeegyeztetése. a vadászat és a vadvédelem. Hasonló hatásúak az ősgyepek feltörése és mezőgazdasági hasznosítása. Ide sorolhatjuk a bányák – elsősorban a külszíni fejtéssel működő szénbányák és bauxitbányák. hogy a kiszorulnak vagy megritkulnak az őshonos fajok és a növényzet diverzitása jelentősen lecsökken. Ugyanakkor számos olyan vadvirág is van. a túlzott mértékű legeltetés. Veszélyeztető tényezővé válhat azonban a fokozott turizmussal járó taposás. (gondoljunk a virágcsokor csendéletekre. valamint a kőbányák tevékenységének veszélyeztető hatásait. a szőlő és a gyümölcstelepítés is. a megfelelő műveléstechnikák alkalmazásával visszaszorítani az agresszív gyomnövényeket. melyek azok. illetve eredmények. valamint a természetvédelem összehangolásával lehet eredményes. A termőhelyi viszonyok megváltozása. Ennek ellenére ebben a kérdésben gyökeres szemléletformálásra lenne szükség. Az erdők tarvágásos hasznosítása. Ide sorolhatjuk a csatornázás. „ Kifejtés: A virágszedés egyfelől egy érthető emberi magatartás. A termőhelyeket veszélyeztető tényezők: A területi igénybevétel. amely a városok terjeszkedése. amelyeket egyéb okok miatt (például nagy vízigényű és erősen párologtat.hetvenes évek nagy táblákra kiterjedő vegyszerezések következtében szinte eltűnt a konkoly (Agrostemma githago). A kialakult helyzetért sajnos ludas az oktatásügy is. A gyomirtás kérdésében egyrészt jobban figyelembe lehetne venni az allelopátiakutatás eredményeit.

hogy a legnagyobb mennyiségben a sejtmagvacskában találhatók. Végül Jacob és Monod bizonyította be. valamint két pirimidinbázis. A ribonukleinsavak ribonukleotidokból felépülő makromolekulák. Szabad nukleozidok a sejtekben csak igen kis mennyiségben találhatók. mint nukleotidok fordulnak elő. valamint a riboszómális vagy rRNS a sejtek. Bennük egy ribóz molekulához mindig egy szerves bázis kapcsolódik C-N kötésen keresztül egymáshoz. helyzetű nitrogénatom. az adenin és a guanin. Elnevezésük arra utal. valamint guanint illetve citozint tartalmazó molekularészletek azonban képesek egyegy rövidebb szakaszon önmagukkal bázispárokat képezve összekapcsolódni. hogy foszforsavból (pontosabban ortofoszforsavból). Általában egy vagy több foszforsavval észteresített formában. A hírvivő RNS biológiai funkciója a kódolt genetikai információ „fehérjeszintézis nyelvre” történő fordítása. A ribonukleozidokat azokról a szerves bázisokról nevezik el. a fehérje bioszintézisének a helye pedig a citoplazma. Az RNS ugyan rendszerint egyszálas nukleinsav. Így lehetnek adenozinok. a hírvivő (messenger) vagy mRNS. A genetikai információ tárolásának a helye a sejtmag. hogy a fehérjékhez képest sokkal kevesebb összetevőből álló DNS-ről hogyan kerülhet át a bonyolult szerkezetű fehérjékre vonatkozó információ. és az uracil lehet A nukleinsav monomerjei a nukleozidok. alig néhány percig funkcionál. További három csoportba tartozó RNS-ek. A sejtekben nagyon sokfélék lehetnek. A DNS molekuláról leváló elsődleges termék működésének megkezdése előtt még módosul. hogy a genetikai információnak valamilyen formában ki kell jutnia a fehérjeszintézis helyére. Az egyes csoportokba tartozó RNSekre sajátos molekulaméret. A ribonukleinsavakat biológiai funkciójuknak megfelelően szokták csoportosítani. a nagyobbaké ezek többszöröse. A szerves bázis két purinbázis. vékony többnyire egyszálas fonalmolekulák. ennek megfelelően vizes oldatuk viszkozitása nagy. egy molekula víz kilépése közben kapcsolódik valamelyik nukleinbázis megfelelő nitrogénjéhez. Egyszálú polinukleotidok. de mindig a legkisebb mennyiségben előforduló RNS-típus. amelyek a felépítésükben részt vesznek. Az eukarióta sejtek esetében ez az idő több óra is lehet. hogy első típusaikat a sejtmagból mutatták ki. A már elkészült hírvivő RNS leválik a DNS mintáról és a citoplazmába kerül. purin bázisok esetében pedig a 9. bázisösszetétel. Ma már tudjuk.4. A közvetítő funkciót a hírvivő RNS látja el. Hosszú. Ebből következik. valamint háromdimenziós térszerkezet a jellemző. Kémiai összetételükre jellemző. A hírvivő RNS a DNS működő génjének a komplementereként jön létre. uridinek illetve citidinek. guanozinok.. az egymást kiegészítő bázisokat adenint illetve uracilt. hogy a két makromolekula között van még egy harmadik. A legkisebbek relatív molekulatömege 10 000 körüli. a szállító (transzfer) vagy tRNS. A vírus-RNS-ek – bár a vírusokat nem tekintjük élő szervezeteknek – jelentősek a vírusok működésében. A fehérjék bioszintézisében sokáig a DNS közvetlen szerepét tételezték fel. ugyancsak makromolekuláris közvetítő. ribózból és heterociklusos gyűrűt tartalmazó szerves bázisokból állnak. A ribóz első szénatomja ugyanis egy glikozidos kötéssel. természetesen az eredeti láncban szereplő adeninnel szember timin helyett uracil épül a láncba. és a sejtmag görögül nukleus. Ez pirimidin bázisok esetében a 3. ezért az volt a fő kérdés. a citozin. Enzimek . A prokarióta sejtek mRNS-e általában nagyon rövid ideig működőképes. A tétel: A ribonukleinsavak szerepe a sejtek életében Milyen vegyületcsoportba tartoznak a ribonukleinsavak? Mi jellemző a felépítésükre? Milyen típusaikat ismerjük? Hol találjuk ezeket? Az egyes ribonukleinsavaknak mi a működése a sejtek életében? A ribonukleinsavak nukleotid típusú vegyületek. Mindhárom típus a sejtek örökítő folyamataiban nagyjelentőségűek. valamint a riboszómák felépítésében vesznek részt.

Ez „ismeri fel”. Az aminosav karboxilcsoportja a tRNS molekula terminális. összetételét és szerkezetét ma már szinte valamennyinek ismerjük. hogy a fehérjeszintézis során melyik helyre kell a szállított aminosavat a polipeptidlánchoz kapcsolni. A kodonszótárból látható. Szerkezeti jellegzetességük. Az egyes aminosavakat tehát annyiféle szállító RNS szállítja a riboszómákhoz. mások enzimatikusan hozzáadódnak. ahány kodon megfelelőjük van a kodonszótárban. Van három olyan kodon is. A kodon szótár általános érvényességét számos élőlényben. Ennek megfelelően a sejtekben két alakban fordulhatnak elő. Az első szállító RNS felfedezése 1957-ben M. amelyek a fehérje felépítés . Nierenberg amerikai biokémikus az ezen a téren elért eredményeikért 1968-ban orvosi Nobel-díjat kaptak. szabadon vagy aminosavhoz kapcsolt állapotban. hogy minden fehérje bioszintézise metionin aminosavval kezdődik. Minden aminosavat jelentő kódnak saját antikodonnal rendelkező szállító ribonukleinsava van. működőképes hírvivő RNS-é. hogy a polinukleotidlánc egyik végén mindig guanin a nukleinbázis. így válik érett. nem pedig a kodonszótár különbségein alapulnak. ennek megfelelően molekulatömegük is 23 000 . .. ez azonban később leválik a molekuláról. Ez azt jelenti. vagy 3. míg másik végükön is azonos a bázisszekvencia.vagy ahogyan felületes megfogalmazásban használni szokták. timin helyett azonban uracilt tartalmaz. W Holley végezte el 1965-ben. bizonyos bázisszekvenciák kihasadhatnak. Ugyanakkor az AUG kódon . Az első szerkezetének és bázissorrendjének megállapítását pedig R. Az összes tRNS közös jellemzője. A felépült hírvivő RNS molekulák nukleotidhármasai . Hoagland nevéhez fűződik. Mivel viszonylag kisméretű molekulákról van szó. Jellegzetes molekularészletük a három nukleotidból álló antikodon. hanem a visszahajló szálak önmagukkal komplementer bázisok találkozási helyein három hurokszerű formát hoznak létre bennük Biológiai funkciójuk a sejtekben zajló fehérjeszintézis során a folyamathoz szükséges aminosavak helyszínre szállítása. hogy például a szerint és a leucint hat.a kódszótár A kodonszótár összeállításában Hard Gobind Khorana indiai származású amerikai biokémikus. hogy soha nem fonálszerűek. Ezek a stopjelek. A sejtmagban keletkező RNS-ek általában nem egyeznek meg azzal. a valint és a prolint négy kodon is kódolja. Az egyes kodonok aminosavjelentését ma már ismerjük. A sejtmag elhagyása előtt az mRNS molekulák többször is átalakulhatnak. citozin majd adenin.végét jelentik. amelyeknek egyáltalán nincs aminosav jelentésük. az utolsó három bázis sorrendje citozin. Az antikodon bázishármasa a kodon komplementere. Minden sejtben előfordul ez a fehérje felépítés folyamatában fontos szerepet játszó ribonukleinsav. ez a kodon . sikerült bebizonyítani.a kodonok. Ennek megfelelően a szállító ribonukleinsavnak mintegy hatvan fajtája ismert. de ez inkább a fordító mechanizmus.a gén .amelyek a kódok negatív lenyomatainak tekinthetők . bázissorrendjében tehát a genetikai kóddal megegyezik. a prokariótáktól az emberig.ellenőrzik.egyben folyamatkezdő startjel is. adenin tartalmú nukleotidjában lévő ribóz 2. B. Az elmúlt évtizedekben sokan vizsgálták a szállító RNS molekulákat. Alig több mint egy fél évtized alatt mind a 64 triplet jelentése ismertté lett. -OH csoportjához kapcsolódik észterkötéssel. amelyek végül is a fehérjeszintézist irányítják. Mindössze 75-90 nukleotidegységből épülnek fel. Az információ kivitel a sejtmagból ugyanis az eukariótáknál a fentebb ismertetett általános érvényű sémánál azért bonyolultabb. és Nirenberg értek el komoly eredményeket. A fehérje felépítéshez szükséges aktivált aminosavak ugyanis a szállító RNS molekulákhoz kapcsoltan kerülnek a fehérjeszintézis helyére. A szállító RNS működése egészen más. a riboszómákhoz. Khorana indiai származású amerikai. Holley amerikai. Kisebb eltérések természetesen mutatkoznak.amely a metioninnak felel meg .30 000 közötti.

és a terhesség második felében a magzat növekedése miatt addigi helyzetéből kimozdul. amely érszakaszok kötőszöveti elemeinek felhalmozódása eredményezi a csomókat. visszeres csomók alakulhatnak ki. tömege 50 g-ról 1000 g-ra nő. Olvassa el figyelmesen az alábbi részletet (Fazekas –Szerényi: Biológia I-II) majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! „ A terhesség megváltoztatja a nő szervezetét. A gyűjtőerek falának szöveti felépítésére jellemző. A méhen átáramló vér mennyisége is megnő – terhesség hiányában a menstruációs ciklussal összefüggő ingadozást mutat –. Megnövekedhetnek az addigi aranyeres csomók is. és a vérben több lesz a vörös vérsejtek száma is. Terhesség esetén a rekeszizom ilyen helyzete kedvezőbb. A riboszómális RNS vagy (rRNS). Egyrészt a simaizomszövet tulajdonságai teszik lehetővé az anyaméhet a terhesség alatti változások elviselésére. de megfelelő életmódot és meghatározott időszakonként orvosi ellenőrzést kíván. hogy a méh izomzata nagymértékben megvastagodik. amely biztosítja. egyszálúak. Fokozottabban működik a máj és a vese is. Általában lineárisak. Térfogata 520-szorosára gyarapodik a terhesség alatt. mert a magzat csontfejlődéséhez mind több kalciumot von el az anyai szervezetbe….” Milyen izomszövet építi fel az anyaméhet? Mi jellemző a működésére? Miért alakulhatnak ki a gyűjtőerek falában tágulatok.Ma már a három „lóhere szerű” hurok funkciója is ismert. Négy válfaját ismerjük. A máj és a vese sokáig a magzati működést is helyettesíti. A sejtek teljes ribonukleinsavkészletének mintegy négyötöde ebből az RNS-ből áll. ezen található meg az a bázisszekvencia. A terhesség alatt az eredetileg 10-12 cm hosszú méh 30-53 cm-re növekszik. csomók ? Hogyan függ össze a légzés nehezebbé válása és a rekeszizom helyzetének megváltozása? Miért működik a máj és a vese is fokozottabban a terhesség alatt ? Milyen hormonok játszanak szerepet a szervezet kalcium-forgalmának szabályozásában? Hogyan lehet megakadályozni a terhesség alatt az anya fogának romlását? Kifejtés: Az anyaméhet simaizomszövet építi fel. A szívre mind nagyobb feladat hárul. . Mindezek a változások főleg arra vezethetők vissza. ezért a végtagok. kilégzéskor elernyed és a mellüreg felé benyomódik. a kéz. hogy sok kötőszöveti elemet tartalmaz. mint a verőerek esetében. alkalmazkodóképessége. másrészt nagyfokú képlékenysége. ezért „igyekszik” a rekeszizmot a szervezet ebben a helyzetben tartani. ez a riboszóma felismerő hely. A fehérjeszintézisben nagyjelentőségűek. Ezért a vénák ( a „visszerek”) tágulékonyak ugyan. Az alsó végtag területén a gyűjtőerek fala kitágulhat. Az utóbbiak nagy része a szülés után elsorvad vagy felszívódik. végétől számított az első hurok. simaizomszöveti elemekből azonban kevesebb van benne. fokozott méregtelenítés és kiválasztás jár ezért a terhességgel. számos új izomsejt is képződik. az egyes izomsejtek többszörösükre nőnek. hogy megfelelő aminosav épülhessen be a fehérjeláncba. helyenként kettős felcsavarodott szakaszokat is tartalmaznak. A harmadik hurok rendszerint hét nukleotidból áll. Fokozottan romolhatnak a fogak. A második hurok a t-RNS specifikusságát biztosítja. Székrekedés is kialakulhat. a riboszómák alkotója. B tétel: A terhességről A terhesség nem betegség. a légzés nehezebbé válik. a sejtekben legnagyobb mennyiségben előforduló ribonukleinsav. A gyarapodó magzat és a növekedő méh helyet keres magának a hasüregben és feljebb nyomja a rekeszizmot. A rekeszizom fontos a légzésben. A molekula 5. amely biztosítja a riboszómához való kapcsolódást a fehérjeszintézis menetében. ami a belégzés nehézségével jár. de kevéssé rugalmasak. a t-RNS aminosavval való rekcióbalépését katalizáló enzim felismerését szolgálja. A legnagyobb mértékben a méh változik meg. mert a növekvő magzat feljebb nyomja az anya rekeszizmát. A keringés megváltozása miatt a visszerek fokozott terhelése maradandó tágulásokkal jár. mert nagyobb a hasüreg. belégzéskor összehúzódik és ellapul. a has és az arc megduzzadhat. Több víz halmozódik fel a kötőszövetes állományokban.

) fogyasztása. de a csontokba történő kalcium-ion belépést fokozza. főzelékek. és fokozza a vesecsatornácskákban a kalcium-ionok visszaszívását is. Ezért fontos a terhesség alatt a magas kalcium tartalmú tápanyagok (pl. Előbbit a mellékpajzsmirigy. tej stb.A szervezet kalciumforgalmáért két hormona felelős. főleg a fog kalciumtartalma csökken. A parathormon a vér kalcium-ion szintjét emeli. mert fokozza a csontokból a kalcium kilépését. a belekre és a vesére ugyan nem hat. . ami a fogromlásokat eredményezi. elégtelen fogyasztás esetén a csontok . fokozza a belekben a kalcium felszívódását. Mivel a magzat csontfejlődéséhez sok kalciumra van szükség. A kalcitonin hatása más. a parathormon és a kalcitonin. utóbbit a pajzsmirigy illetve a mellékpajzsmirigy termeli.

és melyek a legfontosabb jellemzői? 1. Ez az úgynevezett nyugalmi potenciál tehát a növényi sejtekre is jellemző. Biológiai értelemben a membrán alatt a sejthártyát . amelynek során az ionok koncentrációi kiegyenlítődtek. Az egyik részbe töltsünk egy liter 1 mólos nátrium-klorid. hidrofil molekularészletük a membrán felszínét alkotja. Mit értünk membránpotenciálon ? A membránpotenciál ionmegoszlási különbségeken alapuló feszültség a membrán két oldalán. miközben a fehérjemolekula egy óriási anionná válik. azaz olyan fehérjék. a külső tere és a sejten belüli belső tér között. Természetesen a membránra is érvényesek a fizika és a fizikai-kémia törvényszerűségei. szemipermeábilis tulajdonságú. A biológiai membránok főképpen foszfatidszármazékokból és különböző fehérjékből állnak. Sok közöttük a glükoproteid. A fehérjék túlnyomó többsége apoláros és poláros molekularészletet egyaránt tartalmaz. Rövid idő elteltével. egy olyan új egyensúly áll be. amelynek következtében az ionkoncentrációk eltérőek lesznek a két edényrészben. A membránon keresztül ugyanis diffúzió zajlott le. Induljunk ki egy egyszerű kísérletből. amelyek nem fehérjetermészetű molekularészlete szénhidrát. és oldatba lépésük következtében a koncentrációjuk a membrán két oldalán nem lesz azonos. Ezek általában apoláros részeikkel stabilan illeszkednek a kettősréteg apoláris csoportjai közé.kémia törvényszerűségeiből következő jelenségek fognak lejátszódni. A szabaddá váló protonok kicsik.értjük. Ilyen összetétel jellemzi természetes körülmények között a sejtek belsejét. Ha a membrán két oldala között valamilyen oknál fogva ionmegoszlás különbség lép fel a fizikai. A membránpotenciál kialakulásának megértéséhez a membrán szerkezetéből és a membránon keresztül megvalósuló transzportfolyamatokból kell kiindulnunk.5. amelyet egy biológiai membránnal tökéletesen elválasztva két félre osztunk. valamennyi iont egyenlő koncentrációban fogjuk benne találni. míg poláros. a többségük sok disszociábilis hidrogént tartalmaz. A fehérjék között találni olyanokat is. Ugyanakkor a nagyobb méretű poláris molekulák számára – már csak méretüknél fogva is . Ugyanakkor disszociábilis molekulák. amelyek teljesen átérnek a kettős foszfolipid rétegen.sejtmembránt . a feszültség pedig a sejt belső tere és a sejten kívüli tér között van.a membráncsatorna nem átjárható A sejthártya tehát féligáteresztő. azt tapasztaljuk. A kettősréteg molekulái nem képesek kilépni a membránból. A jelenség megértéséhez a fehérjék viselkedéséből kell kiindulni. Alapszerkezete egy foszfatid-kettősréteg . Nyugalmi membránpotenciált minden élő sejt mutat.és mit a hiperpolarizációján? Mi az akciós potenciák. poláris molekulák és ionok számára átjárást biztosítanak a membrán két tere. bárhonnan is veszünk mintát az üvegkád két feléből. Ezért diffúzióval megindulnak a membrán túloldala felé. amelyek könnyen le is disszociálnak. a membrán csatornáin. azaz mérhető potenciálkülönbség van a sejtek külső és belső tere között. A fehérjék nagyméretű molekulák. hogy van egy üvegkádunk.tétel A tétel: A membránpotenciál Mit értünk membránpotenciálon? Mi a magyarázata a kialakulásának? Mennyiben különbözik egy élő sejt a sejtmodell fizikai rendszerétől? Hogyan mérhető a membránpotenciál? Mit értünk a hipo. Tételezzük fel. azaz a membrán két oldala között potenciálkülönbség lesz észlelhető. a másik felébe egy liter 1 mólos kálium-bromid oldatot. Ezzel egyidejűen azonban elektrosztatikai okok miatt (a fehérje negatív töltésű) kationok is megindulnak a sejt . ugyanakkor poláros részeik egymás felé fordulva szabályos "csatornákat" képeznek a membránon keresztül. Ha az üvegkád egyik oldalába ezután valamilyen fehérjeoldatot öntünk. melyben a foszfatidmolekulák hidrofób részükkel egymás felé fordulva apoláros középső réteget képeznek. Fontos szerkezeti építőelemek a membránfehérjék is. Ezek a csatornák a kisméretű. oldalirányú mozgásuk azonban jelentős. "pórusain" nem tudnak keresztüldiffundálni. hogy az ionok megoszlása a membrán két oldalán nem marad egyforma.

hipopolarizációról beszélünk. Ezért a fehérje-aniont tartalmazó oldatban nagyobb lesz a nátrium .valamilyen oknál fogva csökken. A Na-K pumpa tehát Na+ illetve K+ által aktivált ATP-áz enzim. Mindezek eredményeképpen egy szüntelen ionmozgáson alapuló.és a kálium-ionok koncentrációja mint a klorid. A másik elektródot a sejt melletti külső. dc/dx a koncentrációgrádiens (azaz a diffúziót kiváltó ok. A hipopolarizáció a sejt ingerküszöb értékének csökkenését is jelenti. amikor a sejt citoplazmájában nátrium-iont köt meg.200 mV közötti érték. mint a fehérjementes oldatrészben.intracelluláris terébe .azaz polarizáltsága . (A sejt a folyamatot "nem azért csinálja" . Mikroszkóp alatt. azaz vízszívó erejét. A sejtek többségében úgy működik. x a membrán vastagsága. akkor Jnettó =Jpumpa + J "Nyugalmi állapotban" azért van koncentrációkülönbség az egyes ionokra nézve a külső és a belső tér között a meebrán két oldalán. a fehérjetartalmú térfélben nagyobb lesz a nátrium. amelynek nagysága a koncentrációkülönbség függvénye. A nyugalmi potenciál értéke különböző szövetekben jelentősen eltérhet egymástól. Közülük. macska mozgató idegrostokban -70 mV. békaizomszövetben -92 mV. amelyet Donnan-egyensúlynak nevezünk.és a bromid koncentráció. valamint a fehérjetartalmú oldatrészben nagyobb lesz a diffuzibilis ionok koncentrációjának összege. A helyzetet bonyolítja. mikromanipulátor segítségével lehet a mikroelektródát a sejtmembránt átszúrva a sejt belsejébe juttatni) A feszültségmérő műszer helyére oszcilloszkópot kapcsolva a nyugalmi potenciál más formában is regisztrálható illetve tanulmányozható.egy mikorelektródát szúrunk és azt érzékeny feszültségmérő műszerrel kötjük össze. A két elektród között a membránpotenciál mértéke mérhető. hogy egy mól ATP hidrolízise során 3 mól nátrium-iont távolít el a sejtből és 2 mól kálium-iont hoz be a sejtbe.) A nyugalmi potenciál mérésekor a vizsgált sejt belsejébe. A mérhető feszültség a membrán két oldala között a nyugalmi potenciál. ezért c1-c2 = ( x Jpumpa)/P) Ha a membrán nyugalmi potenciálja .és a bromid-koncentráció mint a fehérjementes térfélben. Hiányában a sejtek vizet vennének fel és kidurrannának. Az élő sejtek membránjaiban ionpumpák működnek. mert a J ioncsat -áramlás diffúzió. és akkor defoszforilálódik. patkány vázizomban -90 mV stb.(A mikroelektródák hajszálnál is vékonyabbra kihúzott üvegkapillárisok. ezzel a saját diffúziós egyensúlyukat megbontják. Ez csak következmény. békaidegrostban -71 mV. a minden sejtre jellemző káliumnátrium ionpumpák a legjelentősebbek. .és J = (1/A)(dn/dt).idegen szóval ez a fluxus . A pumpa működésének eredményeképpen végül is egységnyi idő alatt pozitív töltésű ionokat veszít és a folyamat jelentősen hozzájárul a membránpotenciál kialakuláshoz.belső tere felé. ahol A a felület nagysága . úgynevezett extracelluláris térbe helyezzük. A kálium-nátrium pumpa egy speciális ATP-áz enzim. amelyeket elektrolittal töltenek meg. hogy membránpotenciál alakuljon ki. (Kiegészítő anyag: Ha J-vel jelöljük az egységnyi membránfelületen át zajló anyagszállítás sebességét . A membrápotenciál kialakítása szempontjából egy nagyon lényeges dologban. n az átjutott mólok száma és t az idő. amikor a sejtmembrán külső felszínén kálium-ion kapcsolódik hozzá. A sejt ezzel a folyamattal ellensúlyozza a sejtből kijutni nem képes nagyobb méretű molekuláinak ozmotikus hatását. Eszerint Jioncsat = P(dc/dx) ahol P a membrán áteresztőképessége az adott anyagra nézve. Igy a tintahalak óriás idegrostjában -62 mV. vannak gyorsabbak és vannak lassabbak is közöttük. A növényi sejtek nyugalmi potenciálja -50 és . A Donnan-egyensúly állapotában a diffuzibilis ionok koncentrációinak szorzata azonos. hogy az egyes diffuzibilis (és a membránon is átférő) ionok nem azonos sebességgel mozognak. amely a legegyszerűbb esetben = (c1-c2)x. Egyensúlyi állapotban Jnettó= 0. dinamikus egyensúlyi állapot jön létre a membrán két oldala között.és a kálium-ion koncentráció és kisebb a klorid. amely akkor hasítja a sejten belüli ATP-t miközben saját fehérjéjét foszforilálja. Az átlagértékek -60 és -100 mV között mozognak.

A hipopolarizáció kémiai anyagok -serkentő hatású transzmitterek -. Ezt a jelenséget az ember esetében a rendkívül sűrűn lakott ipartelepek alacsony születésszáma példázza. A kisülés csúcsának idejére már a nátrium-ioncsatornák újra zárva vannak. Ha az axondomb membránján az ingerek hatására bekövetkező hipopolarizáció elér egy kritikus küszöbértéket. Ezért az elektromos kisülést csúcspotenciálnak is nevezik. és gyors alkalmazkodóképessége a magyarázata nagy elterjedésének és gyors elszaporodásának a földi viszonyok közepette. amelynek eredményei a káros genetikai felhalmozódás ellen hatékonyak lehetnek. az adottságok kedvezőtlenné válásának következménye azonban a faj kipusztulása. Az egyes tényezők igen eltérő jellegűek lehetnek. Patkányoknál gyakran megfigyelt jelenség. amely a populációk önpusztításhoz vezet. vagy bezárultak. mások éppen azt hangoztatják. B tétel: Az emberiség jövőjéről Olvassa el az alábbi idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. Borúlátó prognózisuk további alapja. Hiperpolarizáltak a gátlás alatt lévő idegsejtek vagy receptorsejtek is. Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszik számos különböző. Ezt követően lassabban bár. amelyek természetes körülmények között életképtelenek lennének és csak minimális mértékben lennének jelen a populációban. akkor az itt található Na+ -csatornák kinyílnak és a beáramló nátrium-ionok megszüntetik a membrán polarizációját. vagy helyesebben akcióspotenciál-hullám az axondombon keletkező elektromos kisülés. egyetértését vagy elvetését biológiai tanulmányai során szerzett érvekkel (is) támassza alá! „Az ember sorsát illetően — önpusztító atomháború nélkül is — a tudósok nagy többsége meglehetősen pesszimistán ítéli meg. hogy az ember egyáltalán nem specializálódott. A modern orvostudomány a természetes szelekció ellen dolgozik. Ellenérvként a génsebészet gyorsan fejlődő lehetőségeit hozzák fel. Hiperpolarizáltság esetén a membrán nyugalmi potenciálja. ezért oszcilloszkópon nyomonkövetve a folyamatot az akciós potenciál tüskeszerű lefutást mutat. Az ilyen fajok számára a kedvező élőhelyi adottságok gyors elszaporodást eredményeznek. hogy szükségtelen a saját életterét túlnépesedéssel és a természet erőforrásainak kiuzsorázásával tönkretenni. A gátló szinapszisokban kémiai anyagok hatására (például gamma-aminos-vajsav) a fogadó membrán hiperpolarizált állapotban van. hatására jön létre. Többségük véleménye szerint soha nem lesz képes felfogni. ezáltal szaporodóképessé tesz olyan allélkombinációkat. de még nincsenek nyitható állapotban. amely a nyugalmi állapotban jellemezte. hogy egy élőlénycsoport rövid idő alatt óriási mértékben elszaporodik. egyben ingerküszöbe nő. Igaz. A kisülés ideje alatt a membrán ingerelhetetlenségi.) az emberiség jövőjének prognosztizálásáról. majd hirtelen kipusztul. úgynevezett refrakter stádiumban van.Hipopolarizáció jellemzi a serkentő szinapszisokban a fogadó membrán állapotát. a túlnépesedés következtében bekövetkező magatartásbiológiai változás.-II. Ezt követően azonban a membrán gyorsan repolarizálódik. Számos kutató komoly evolúciós veszélyt lát az emberi faj túlspecializálódásában is. amely emiatt kisebb erősségű inger hatására is ingerületi állapotba kerül. hogy a földtörténet során nem az első eset lenne. Az akciós potenciál. . mert a nátriumioncsatornák vagy éppen nyitva vannak. hogy a túlszaporodás a közösségi kapcsolatrendszerek megváltozását eredményezi. Például alváskor a fülünk receptorsejtjei hiperpolarizált állapotba kerülnek. Az élőhelyek túl sűrű benépesítése következményeként a faj szaporodásképtelenné válhat. Ennek analógiái a polgárháborúk. Életben tart. Fejtse ki véleményét az idézettel kapcsolatban. Megint mások a Homo sapiens genetikai leromlását hangsúlyozzák. káros géneket. depolarizáció következik be. ezért csak erősebb inger hatására kerülnek ingerületi állapotba. azaz visszatér polarizáltsága. A változássorozat néhány ezredmásodperc alatt lezajlik. ám tartósabban kinyílnak a membrán kálium-ion csatornái és a káliumionok lassúbb kiáramlása időben hosszabb repolarizációt eredményez. ilyen például az adrenalin és az acetilkolin.

Ez előnyös. amely társadalmi lénnyé vált. Egy adott specializációs fok kedvező vagy kedvezőtlen megítélése körülményektől függ. tehát tanulni képes. amely tudatosan képes kontrollálni magatartásmegnyilvánulásainak jó részét. amelyek egy-egy meghatározott növényfajon képesek csak táplálkozni. Ugyanis az ember az egyetlen olyan lény. hiszen a kompetíció csak a populáción belüli egyedekre korlátozódik. A természet része.A kérdés vizsgálatánál azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. mert ezek alkalmazkodóképessége jobb. Viselkedésében alapvetően a nyílt genetikai programok a meghatározók. ugyanakkor hátránnyá válik. vagy lekaszálják egy-egy élőhelyen stb.” Lehet-e párhuzamot vonni az emberi magatartás és az etológia állati megfigyelésekből levont tapasztalatai közé? Mit jelent. azonban nem szabad az ember kapcsán csupán a földtörténet korábbi példáiból kiindulnunk. hiszen evolúciós szempontból az ember egy fejlett állat. de ha a körülmények rákényszerítik. Gyakran azt is jelenti. ha egy faj túlspecializálódott? Mondjon példát? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez? Mit jelent a genetikai leromlás? Egyetért-e azzal. fogyaszó az ökológiai rendszerben. hogy az ember számára a természettel való harmonikus együttélés szükségszerűség? Kifejtés: Bizonyos kérdésekben igen. Valóban nem lehet előre látni szellemi-lelki továbbfejlődésünket. tevékenységével nemcsak károsan. A természettel való harmonikus együttélés szükségszerűség. ilyenkor szelekciós előnybe részesülnek a kevésbé specializálódott formák. más faj viszont nem fér a virághoz a virág felépítése miatt. . recesszív gének. Ugyanakkor a körülmények előbb utóbb változnak. mert jobban ki tudja használni a természet erőforrásait. Ilyen értelemben csak közvetve van befolyása a természetes folyamatokra. ami az alkalmazkodóképesség beszűkülésével jár. Állandó környezetben egy specializált típus igen előnyös lehet. hogy az ember az egyetlen faj. ha a növényfaj valamilyen oknál fogva egy évben tömegesen nem jut el a virágzásig. mint egy kevésbé specializált. kedvezően is befolyásolni képes környezetét. Ugyanis akármennyire is társadalmi lénnyé vált az ember. nő a letális kombinációk kialakulásának veszélye. Ugyanakkor csak az állati etológiai megfigyelések hibás következtetésekhez vezetnének. Szélsőséges specializációnak tekinthető például azoknak a rovaroknak a táplálékszerzése. lényegét tekintve egy heterotróf állat maradt. és nem irányítója. energiafelvétele csak a termelői láncszemen keresztül valósulhat meg. A genetikai leromlás egy populációban az egyes gének allélváltozatainak lecsökkenését jelenti. Az embernek a természettel való harmonikus együttélése valóban egy szükségszerűség. amely társadalmi lénnyé is vált. hogy felszaporodnak a kedvezőtlen hatású.

nagy fizikai megterhelés esetén a szervezet állapota szimpatikus túlsúlyba. Az interoceptorból egy bipoláris neuron perifériás nyúlványai hozzák el az ingerületet és centrális nyúlványaikkal pedig továbbítják azt a vegetatív központ irányába.hatására létrejövő akciós potenciálok a vegetatív érzőrostokon keresztül jutnak be a vegetatív központokba. A bipoláris neuronok a szomatikus érzőidegsejttel együtt a gerincvelői idegek hátsó gyökerében lévő érződúcokban találhatók. valamint az agyidegek közül a III. a szomatikus szabályozáshoz hasonlóan reflexívek segítségével valósul meg.. Egyes esetekben nincsenek interoceptorok. A reflexív receptorból. A nyúltvelői légzőközpont vegetatív központi sejtjei például a rajtuk keresztüláramló vér szén-dioxid tartalmának növekedése esetén váltják ki a belégzést.. a VII. A szabályozás jellemzője. jóllakott állapotban paraszimpatikus túlsúlyba kerül.6. a táplálkozás és a kiválasztás szervrendszereit felépítő szerveket. A vegetatív működésekben változásokat eredményező mozgatórostok szervekre gyakorolt hatásukat tekintve két csoportba sorolható: szimpatikus és paraszimpatikus hatású idegek. azaz minden esetben átkapcsolnak. Veszélyes helyzetben. Ezeknek a folyamatoknak a szabályozása is. ez határozza meg a szervezet pillanatnyi állapotát. a szimpatikus hatás mozgósítja a szervezet működését. hanem előtte egy szinapszis van. Ez a belégzési kényszer. Valamennyi belső szervünk kettős beidegzésű. szimpatikus és paraszimpatikus rostok egyaránt futnak hozzá. hanem a vegetatív központok közvetlenül a vér kémiai összetételéből szereznek információkat a belső környezet pillanatnyi állapotáról. a légzés. választ továbbító idegek elhelyezkedésében és működésében van. A belső szervekben lévő receptorok az interoceptorok. agyideg. a kilépő. A vegetatív reflexív befelé futó szakasza a szomatikus reflexpályák afferentációjával megegyező felépítést mutat. ingerválaszt a központból kijuttató efferentációból és a végrehajtó szervből áll. békés. . bevezető afferentációból (befelé futó információkat szállító szakasz). Átlagos körülmények között a két hatás egyensúlyban tartja egymást. A centrális nyúlvány ugyanúgy a hátsó gerincvelői gyökéren lép be a központi idegrendszerbe és a vegetatív központi sejteken végződik. de lehet közvetlenül a szervnél vagy a szerv falában is. a paraszimpatikus hatás a szervezet erőinek a tartalékolása irányába hat. Az interoceptorokban az ingerek . A zsigeri szervek alatt értjük a vérkeringés. a IX. A szinapszis lehet a szervtől távolabb a gerincvelő közelében. központból. hogy a folyamatok során szükségessé váló ingerválaszok végrehajtását az akaratunkkal nem tudjuk befolyásolni. A gerincvelő mellső mozgatószarvából kilépő vegetatív mozgatórostok ugyanis nem futnak közvetlenül a belső szervhez.tétel A vegetatív szabályozás Milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív szabályozás ? Hogyan valósulnak meg a vegetatív szabályozási folyamatok ? Mi jellemzi a vegetatív mozgatórostok hatását ? Milyen anatómiai különbségek jellemzik a szimpatikus és paraszimpatikus rostok központból való kilépését és lefutását ? Hogyan jelentkezik egy szervezeten a szimpatikus túlsúly hatása ? Miben nyilvánulnak meg egy szervezetben a paraszimpatikus túlsúly hatásai ? Melyek a vegetatív központok és milyen szerveződés jellemzi őket ? Hogyan valósul meg a légzés szabályozása ? Hogyan valósul meg a táplálkozás szabályozása ? Hogyan valósul meg a keringési szervrendszer szabályozása ? Mi jellemzi a kiválasztás szabályozását ? A vegetatív szabályozás a zsigeri szervek összehangolt működését és a belső környezet viszonylagos állandóságát biztosítja. stresszhatáskor.. ezt az akaratunkkal csak rövid ideig vagyunk képesek megakadályozni. és a X. Vegetatív érzőrostokat tartalmaznak a gerincvelői idegek. A reflexív felépítésében a szomatikus reflexívekkel összehasonlítva különbség az efferentációban. nyugodt. A kétféle élettani hatás ellentétes.belső állapotváltozások .

Mint látható. hogy majd kidurran.). agyideg vegetatív beidegzése alatt áll. a vérkeringés valamint a táplálkozással kapcsolatos központ. A garattól egészen a végbélig a teljes bélcső szabályozás akaratunktól független vegetatív szabályozású. úgynevezett fali dúcban történik. részben reflexesen. ugyanakkor az emésztés fokozódik. a tüdő hörgőcskéi is szűkülnek. A kétféle hatású rost lefutásában levő eltérés a mozgatórostok átkapcsolási helyében mutatkozik meg.. A második szint s vegetatív központos rendszerében a nyúltvelő. A folyamat részben hormonális hatásra.). (Ha például a éhségközpontot elektromosan ingereljük az állat annak ellenére táplálkozni fog. a vázizmok erei összeszűkülnek. emésztés. Itt több életfontosságú vegetatív reflex központja van. a szervezet anyagcseréje a lebontó folyamatok irányába mozdul. Paraszimpatikus hatásra a szív működése lassul. felszívódás. ezért akaratlagos tevékenység. A szájba került táplálékot rágással aprítjuk össze. Ezek a folyamatok elsősorban különböző idegek útján a központi idegrendszer vegetatív központjainak szabályozása alatt állnak. (A hormonhatásért a gyomorfal sejtjei által termelt gasztrin a felelős. Ilyen például a húgyhólyag telődésének hatására bekövetkező összehúzódása.) A legfelsőbb vegetatív központnak az előagy limbikus kéreg nevű ősi területe. tüsszentés. a salakanyagok kiürítése. agyideg paraszimpatikus rostjain . Szimpatikus hatásra a szív működése gyorsul.A szimpatikus és a paraszimpatikus hatású idegrostok a központi idegrendszert egymástól jól elkülönülő területeken hagyják el és lefutásukban is különbségek mutatkoznak. A nyelőcsőbe került táplálék mozgása a nyelőcső perisztaltikája révén valósul meg.. a vázizmok erei kitágulnak és az izmok vérellátása megnő. keresztcsonti szakaszából lépnek ki.)A vékonybél szabályozása idegi úton a X. agyideg működése következtében megy végbe. A nyelés egy bonyolult. agyideg közvetítésével a nyálmirigyek is megkezdik működésüket. a szimpatikus és a paraszimpatikus hatások egymással ellentétesek. a vérnyomás csökken. tekinthető. a vérnyomás emelkedik. Első fázisa még szomatikus beidegzésű. a szervezet anyagcserefolyamatai az építő folyamatok irányába mozdulnak el. másrészt a gerincvelő utolsó. Ezek mellett az íz és szagingerek is szerepet játszanak az éhségérzet kialakításában. A következő szint a köztiagy hipotalamusznak nevezett agyterülete. A gasztrin serkenti a máj epetermelését és ürítését és serkenti a hasnyál termelését és fokozza vékonybél perisztaltikáját is. a belek perisztaltikája is növekedik. A legalacsonyabb szintű vegetatív központ a gerincvelő. részben az üres gyomor ellazulása következtében. ugyanakkor az emésztési folyamatok és a bélperisztaltika lassulnak. Vannak olyan vegetatív reflexek. Hasonlóan a jóllakottsági központ mesterséges ingerlésékor az állat akkor sem fog táplálékot felvenni. ugyancsak a X. a pupilla ugyancsak kitágul. a válasz a gerincvelői vegetatív központokból indul ki. majd a gyomorba kerülése tovább fokozza a nedvtermelést. a nyálkahártyareflexekkel kapcsolatos (köhögés. A táplálékfelvételt az éhségérzet előzi meg. a tüdőben a hörgőcskék szintén tágulnak. A táplálkozás szabályozása több szakaszból áll: táplálékfelvétel.X. nyelés stb. A vegetatív központok hierarchikus szerveződésűek. miközben a VII. és a IX. amelyek befutó információi nem kerülnek magasabb szintre.VII. amely a X. A paraszimpatikus rostok egyrészt az agyidegben találhatók (III. A szimpatikus rostok átkapcsolása mindig a gerincvelő két oldalán sorakozó szimpatikus dúcokban van. Ezt részben a vércukorszint csökkenése. a fűtő és a hűtő valamint ozmoregulációs központ van. ha az éhhalál szélén áll stb. Ebben az éhségi és a jóllakottsági. a falában lévő mechanoreceptorok ingerületbe kerülése eredményezi. összetett reflex. Ilyenek a légzési. a pupilla is összeszűkül. A gyomornedv termelése akkor kezdődik amikor a falat a szájüregbe kerül. A szimpatikus hatású rostok a háti és az ágyéki csigolyatájaknak megfelelő szakaszokból kilépve hagyják el a gerincvelőt. (Ebben a folyamatban is szerepet játszhatnak feltételes reflexek): A nyálelválasztás reflexívének érző szára az ízlelőbimbókból indul. a paraszimpatikus hatású rostok átkapcsolása legtöbbször a zsigeri szerv falában lévő.

amelyben egyes neuronok nyomásfokozó. A jelentés foglalkozott a népesedés és az élelmezés kérdéseivel. részben hormonális szabályozás alatt áll.hiperozmotikussá válik . amelyek a vérnyomás mértékét érzékelik. A normális. akkor a nyúltvelőben lévő légzőközpontok aktivitása következtében a légzésszám növekedni fog. és nézett szembe a szegénységgel és a környezetromlás globális problémáival. a terápiára tett javaslatai megszívlelendők. Kilégzést vált ki a tüdő léghólyagocskák falában lévő mechanoreceptorok ingerületi állapotba kerülése is. a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét közötti kapcsolat vizsgálata volt. Ha a szervezet víztereinek ozmotikus koncentrációja nő . Ugyanezeken a területeken a vér kémiai összetételét érzékelő kémiai receptorok is találhatók. amelyek a szükségleteknek megfelelően befolyásolják a szívműködést. mintsem konkrét lépésekben egyeztek meg. Bár a jelentés jól diagnosztizált. A vese idegi szabályozása alárendelt jelentőségű. nyugodt ritmusú légzés létrejöttéhez a nyúltagyi és a hídban lévő be. Feladata a környezet rohamos romlása. A légzés szabályozása reflexes folyamat. A nátrium-ionok fokozott megőrzését a mellékvesekéreg által termelt aldoszteronszint növekedése biztosítja. Bizottsági tag volt Láng István (1931 –) akadémikus is.-II. kutatta az energiaellátás megoldásának lehetőségeit és a nagyvárosok kihívásait. A viták lezárását követően a résztvevők sokkal inkább elvekben. A székletürítés paraszimpatikus reflexes folyamat. és ennek következtében a vesecsatornácskákban fokozódik a vízvisszaszívás. A kiválasztás szabályozása hormonális úton valósul meg. Innen erednek azok a vegetatív végrehajtó rostok. agyideg a vesearteriolák vérnyomásának változásán keresztül képes befolyásolni a vizelet mennyiségét. de sajátos módon komoly áttörést a problémák világméretű. A keringési szervrendszer részben idegi.).a hipotalamusz nagysejtes idegmagja által termelt vazopresszin mennyisége a vérben növekedik. Munkájuk végeredményét 1987-ben hozták nyilvánosságra Közös jövőnk címmel. és nemigen közeledett a szegényebb és a gazdagabb országok álláspontja egymáshoz. Elnöke Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök-asszony lett. A X. melynek témája a környezet és a fenntartható fejlődés kérdése volt. Légzési központok a hídban és a nyúltvelőben vannak. amelyet a léghólygocskák levegővel való megtelése következtében fellépő feszülésük okoz. A reflexív kimenő.és a gerincvelő mellkasi tájékának szimpatikus rostjain keresztül történik. Ha növekedik a vér szén-dioxid koncentrációja vagy a vér oxigénhiányos. A huszonkét bizottsági tag közül tizennégyen fejlődő országokból érkeztek. Ajánlásokat fogalmazott meg az ENSZ. majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat „ A Brundtland-jelentés …Az ENSZ közgyűlése 1983-ban hozta létre a Környezet és Fejlődés Világbizottságát. a fejlett és a fejlődő országok számára egyaránt. amely agykérgi befolyás alatt áll. valamint műholdas közvetítés révén mintegy nyolcezer nem kormányzati szervezet vett részt ezen a nagyszabású fórumon. B tétel: A Brundtland-jelentés Olvassa el az alábbi két idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. Az ezekből eredő vegetatív érzőrostok a nyúlvelőben lévő keringésszabályozó központba jutnak. mások nyomáscsökkentő hatásúak.és kilégző központok összehangolt működése szükséges. Ez került be a köztudatba Brundtland jelentés címen. Az aortaív és a nyaki verőér elágazásban mechanoreceptorok találhatók.. Százhetvennyolc ország kormányzati szintű delegáltja. amely a vér kémiai összetételének megváltozásakor következik be. közös megoldásában az azóta eltelt két évtizedben nem hozott… … A Riói Csúcstalálkozó a diverzitás védelméről 1992-ben Rio de Janeiróban tartották a Riói Csúcs néven ismertté vált konferenciát. A légzést a központ receptorfunkciójú sejtjeinek ingerületi állapota indítja meg. illetve a kisebb artériák szűkítésével vagy tágításával biztosítják az állandó vérnyomást. ezek a vér oxigénkoncentrációját "mérik". mozgató szára a mellkasfal és a rekeszizom mozgását befolyásolja a gerincvelői mozgatórostokon keresztül. Nem született .

Az alapvető kérdések problematikája azonban azonos: összességében nő a Föld népessége. legfeljebb hangsúlyeltolódásokról lehet beszélni. Ez megvalósítható lenne össztársadalmi szinten. egy másodlagos fogyasztó és egy csúcsragadozó populációból áll. hogy vannak. Ennek ellenére sokan fontos lépésként értékelték azokat a döntéseket. a riói konferencia megközelítési módja pedig a természet oldaláról történik. a táplálkozási lánc legalsó szemének. Igazi ellentmondást nincs. megnyilvánuló diverzitás. Az ökológiában a vizsgálatát a társulások szintjére szűkítjük le.határozat ellenőrzésekről. . ezért a társulás is stabilabb. amely megvédheti a környezetet. amelyek a felzárkózást segítenék. mert a kialakult diverzitás a bioszféra fennmaradásának záloga. nő a táplálékigény. egyénekben. minél nagyobb a diverzitásuk. tehát egyetlen populációnak a kiesése a teljes társulás eltűnésével jár. azaz kis diverzitású. A bioszféra. Nagyobb diverzitású populációkban sokkal összetettebb táplálkozási láncok alakulhatnak ki. és pénzügyi támogatásokról sem. A társulások szintjén a már kialakul és működő társulások annál stabilabbak. amely az evolúció során kialakult allélkombinációk variációs lehetőségein alapszik. hogy ellentmondás a két konferencia törekvése között nincs. Ugyanakkor a bioszféra fennmaradásának záloga a három és fél milliárd év alatt kialakult genetikai. A Brundtland-jelentés mögött álló csoport vizsgálódásának megközelítési módja az ember oldaláról közelíti meg a fenntartható fejlődés kérdését. A diverzitás sokféleséget jelent. megóvja a Föld élőlény együtteseit……” Fejtse ki miért lehet az. akik feloldhatatlan ellentmondást látnak a Brundtland jelentés törekvései és a Riói csúcstalálkozó törekvései között? Mit értünk diverzitáson? Miért fontos a diverzitás megőrzése? Valóban van ilyen ellentét? Ha van azt feloldhatatlannak látja? Véleményét támassza alá érvekkel! Kifejtés: Az egyik vélemény az lehet. Például ha egy társulás egy termelő. populációkban stb. szinkronba kell(ene) tudni hozni a bioszféra működési igényeit a társadalmi igényekkel. egy elsődleges fogyasztó. ezért prognosztizálhatók a jelenlegi folyamatok következményei. annál inkább ellent tudnak állni a kedvezőtlen környezeti hatásoknak. és csökkentenék a további környezetpusztítást……… Ezek a nem kötelező érvényű elvek az egyes országok számára körvonalazták azt a politikát. például jóval igazságosabb elosztási rendszerek révén. mint legmagasabb egyed feletti szerveződési szint működéseinek alapvető ökológiai törvényszerűségeit ma már ismerjük. A megőrzése globális szinten azért fontos. nő az energiaigény és nő a helyigény is.

egy nukeotidpár véletlen kiesésére a nukleotidok sorából. amely a pajzsmirigy tiroxin nevű hormonjának enzimológiai okokra visszavezethető termelési zavarára vezethető vissza. Az albinizmus oka is hasonló. A pontmutáció vagy génmutáció egy génen belül bekövetkező megváltozás. Ha ez valamilyen általunk nem ismert belső ok. majd a darabok helytelenül . esetleg halált okoz. A mutációkat alapvetően két szempont szerint szoktuk vizsgálni. vagy az átkereszteződések során következhetnek be szintén "javítatlanul maradt" hibák. A mutációk a természetben állandóan keletkeznek. de be is épülhet egy vagy néhány bázispár az eredeti nukleotidláncba. Az egyik a mutációs változást szenvedett génszakasz nagyságára vonatkozik. Ez a génmutáció következtében kialakuló megbetegedés a tirozin és a fenilalanin aminosavak anyagcseréjének zavarára vezethető vissza. és természetesen hasznos is lehet az egyed számára. Másképpen: a genetikai anyag maradandó megváltozása. ebben az esetben a mutáció hatása azonnal látható. és egy vagy több biokémiai reakció egyáltalán nem megy végbe vagy nem úgy megy végbe. A génmutációk egy része morfológiai változással jár. amelyben csak a fehérjeszintézisekhez nélkülözhetetlenül szükséges mennyiségű fenilalanin van. tágabb értelemben azonban ide soroljuk a kromoszómális szinten bekövetkezett megváltozásokat is. kromoszómális szintű megváltozások. újonnan megjelenő öröklődő genetikai változás. A mutáció szűkebben értelmezve génen belüli változást jelent. Nem számít mutációnak azonban sem a genetikai hasadás. Hasonló a golyvás kreténizmus. sem a rekombináció. amelyek során ugyan új tulajdonságok jelennek meg. A vizeletben már a születést követően kimutatható a fenilpiroszőlősav. a kóros anyagcsere végtermékek felszaporodása megakadályozható. Ha a mutáció valamilyen jól definiálható külső okra vezethető vissza. Egy enzim működésének hiánya okozza a fenilketonuriát is. Az elnevezés Hugo de Vries-től származik. A mutációk következtében enzimmüködési zavarok is kialakulhatnak. Más részük az adott környezeti feltételek között közömbös. indukált a mutáció. Bizonyos génmutációk következtében egyes enzimek nem megfelelően (vagy egyáltalán nem) működnek. ahogyan kellene. A betegség nem gyógyítható. mert alkalmazkodást tehet lehetővé. a gén bázishármasainak sorrendje kisebb vagy nagyobb mértékben megváltozik. A másik csoportosítási szempont a mutáció keletkezésének oka. de ha a beteg kezdettől fogva olyan diétát kap. spontán vagy véletlenszerű mutációról beszélünk. A kromoszómamutációk fénymikroszkópban is jól látható. eszerint pontmutációt és kromoszómamutációt különböztetünk meg. hogy sejtosztódás során valamilyen oknál fogva kromoszómatörés bekövetkezik be. Alapvetően két okuk lehet: vagy a DNS szál duplikációja során következik be valamilyen hiba (amelyet az egyébként mindig működő reparációs enzimek nem javítanak ki). a századfordulón ő alkalmazta először a jelenség elnevezésére. Ezek általában súlyos következményekkel járnak. A jelenség alapja az. valamint a génben meglévő nukleotidok át is rendeződhetnek. Ezek egy része súlyos ártalmakat. A pontmutációt eredményező szerkezeti változások visszavezethetők egy nukleotidpár véletlen kicserélődésére.7. Más esetekben bizonyos enzimek működésében áll be zavar. amelyeknek mutációs hatása van. ebben az esetben a melanin bőrfesték nem termelődik Az enzim működési hibái általában recesszíven öröklődnek. ez azonban csupán a már meglévő genetikai anyag átcsoportosulása következtében lép fel.A tétel: A mutáció Mi a mutáció ? Hogyan lehet csoportosítani a mutációkat ? Mit értünk pontmutáción ? Mondjon példát mutáció hatására bekövetkező enzimműködési zavarokra! Mit értünk kromoszómamutáción és milyen típusait ismerjük ? Mi az aneuplodia ? Mi a poliploidia ? Mit fejez ki a mutációs ráta ? Milyen következményei vannak az ivari kromoszómák triszómiájának ? Milyen hatásokat nevezünk mutagéneknek? A mutáció hirtelen.

ezért hurkolódik. Rendszerint a meiózis rendellenes végbemenetelére vezethető vissza. Az ember 21. Az áthelyeződés (transzlokáció) ugyancsak a kromoszómamutációk közé tartozik. A mikroszkópi képben a kromoszómák méretbeli különbsége lesz szembetűnő. Az aneuploidia esetében egy kromoszómából rendellenes számú van a sejtben. hanem három van belőle. nőies külleműek. A szája általában nyitva van. Az alacsony szellemi szintű. a belső elválasztású mirigyek rendellenes működése következtében.A kromoszómadarab megfordulásáról (inverzió) akkor beszélünk. a nyaka rövid. amely magasnak mondható. A 18. A kromoszómamutációk közül a kiesés olyan változás. hogy a meiózis második osztódási szakaszában az egyik hosszában már kettéhasadt kromoszóma utódkromoszómái nem válnak el egymástól. a nyelve sokszor nem fér a szájába. Az XXX ivari kromoszómaszám (a triplo X-szindróma) előfordulási gyakorisága nőkben mintegy 1 ezreléknyi. Heréik csökevényesek és férfi ivari . a fogsora görbe és szabálytalan. Előfordulhat például. A kettőződés (duplikáció) esetén egyes kromoszómaszakaszok kétszeresen. Az aneuploidia legismertebb esetei a monoszómia. kromoszóma triszómiája az oka az Edwards-kórnak. A triszómiás sejtekben valamelyik kromoszóma nem diploid. A XXY kromoszómarendellenesség a Klinefelter-szindrómával jár. kromoszóma triszómiája eredményezi a Patau-féle megbetegedést. A mikroszkópi képben a kromoszóma meghosszabodása látható. emlőik fejlettebbek a normális férfiakénál.(Sőt utódaik között ritkán találni újra XXX triszómiás beteget). . széles. A betegek alacsony termetű nők.A deléciót a meiózisbeli képe alapján könnyű felismerni. arcszőrzetük csekély. néha többszörösen fordulnak elő ugyanabban a kromoszómában. A mongoloid idiotizmusnak is nevezett veleszületett kóros állapot súlyos szellemi visszamaradottsággal jár. Ilyenkor az egyik ivarsejtbe az adott kromoszómából nem kerül. ivari genotípusuk X0. Ez lehet végdarab (deficiencia). Ez a süketséggel és rendszerint többújjúsággal járó tünetcsoport további jellemzője rendszerint a nyúlajak és a farkastorok is. (Egy jóval hosszabb és egy sokkal rövidebb). (Kiegészítő anyag: A monoszómiás diploid sejtben az egyik kromoszómából csak egy van a normális kettő helyett. A tünetegyüttest mutatók minden sejtjéből hiányzik egy szexkromoszóma.)A beteg alapanyagcseréje csökkentett mértékű ugyanakkor elhízott. amelynek során egy kromoszómaszakasz áthelyeződik. amely során a kromoszóma egyik darabja letörik és elvész. Egyes esetekben egy kromoszómán belül több kromoszómaszakasz is duplikálódhat. a triszómia és a tetraszómia. A rendellenes kromoszómaszámú férfiak az átlagosnál magasabbak. Ilyenkor a letört kromoszómadarab idegen kromoszómához kapcsolódik és ahhoz stabilan rögzül. Tágabban értelmezve kromoszómamutációknak tekinthetők a fajra jellemző kromoszómaszám megváltozásával járó folyamatok is. A súlyos szellemi fogyatékossággal. ) Az ivari kromoszómák triszómiája nőkben az XXX. a mongolvágású szemre utal.újra egyesülnek. férfiakban az XXY vagy az XYY kromoszómaképpel írható le. kromoszómájának triszómiája az oka a Down-kór néven ismert tünetegyüttes egyik típusának is. a másikba viszont kettő lesz. menstruációs és az emlőik fejlődési zavaraival küzdő betegek nem meddők. de bekövetkezhet egy középső darab kiesése is (deléció). (A betegség elnevezése az egyik jellemző tünetre.és veseelégtelenséggel járó veleszületett betegség halálozási arányszáma csecsemőkórban a Patau-féle kórt is meghaladja. A 13. szív. akiknek petefészkeik nem fejlődtek ki. A kiesésnek megfelelő homológbeli kromoszómaszakasz ugyanis nem vehet részt a párok egymásmellé kerülésében. A Patau-kóros újszülöttek 90 %-a még csecsemőkorban meghal. Ilyen oka van az embernél a Turner-szindrómának. amelynek eredményeképpen a sejt egy vagy néhány vagy az összes kromoszómájából a kelleténél több van . lehet akár az egyik teljes kar. A fülcimpái aprók lenőttek. ha a letört kromatídarész 180o-os fordulatot tesz és ilyen helyzetben épül vissza a saját helyére. Lábaik vaskosak.

hormontermelésük is alacsony. Ugyanakkor szellemi képességeik gyakran kiemelkedőek Előfordulási arányuk kb. 2 ezrelék. Az XYY ivari kromoszómájú férfiak ugyancsak magas növésűek, nemi szerveik kevéssé fejlettek, de fertilisek. Jellemző kísérőtünet a szellemi visszamaradottság és a társadalmi deviancia. Születési gyakoriságuk mintegy fél ezrelék, a börtönök férfi bűnözői között azonban az 5 ezreléket is eléri a számuk. A poliploidia a fajra jellemző diploid kromoszómaszám egész számú többszöröződése egy sejtben. Rendszerint a kromoszómaszerelvény replikációjával, majd a sejtosztódás elmaradásával jön létre. Ismerünk triploid, tetraploid, hexaploid mutánsokat is. Két típusa ismert, az autopoliploida és az allapoliploidia. Az autopoliploid sejt ugyanazt az alapkromoszómaszerelvényt tartalmazza több sorozatban, és a homológ kromoszómák meiózisban multivalenseket képeznek. Az allapoliploid sejt sejtmagja két vagy több különböző genomot tartalmaz. A poliploidia elsődleges tünete a sejt méretének megnagyobbodása. A belőle fejlődő poliploid növényi szervezet vegetatív szervei is nagyobbak lesznek, de fejlődésük a diploidokéhoz képest lassúbb. A poliploidiának nagy jelentősége van a növények evolúciójában , új fajok és új nemzetségek létrejöttében. A mutációs ráta az egy generáció alatt genomonként felismerhető mutációs események gyakorisága. Ezt nagyszámú vizsgálatok alapján lehet megállapítani. A mutációs rátát nem szabad összetéveszteni a mutánsok gyakoriságával, ami a a populációban lévő mutánsok arányát mutatja meg. (Ugyanakkor nem veszi figyelembe a ténylegesen bekövetkezett mutációk számát!) Mutagénnek nevezünk minden olyan hatást és anyagot, amely egy sejtben mutációt eredményezhet. A mutagánek hatására bekövetkező mutációk az indukált mutációk . A mutagének közül a fizikai ágensek közé soroljuk a különböző ionizáló sugárfajtákat, ilyen a röntgen-, a neutron-, és a gammasugárzás. A nem ionizáló hatású sugarak közül az ultraibolya sugárzás is mutációs hatású. Ezek a sugarak a DNS-molekula egyes kötéseinek felszakadását idézik elő, amely a kromoszóma eltöréséhez és kromoszómamutációhoz vezethet. Az is lehet, hogy nem közvetlenül a sugárzás, hanem a sugárzás hatására ionizálódó gyökök eredményeznek a kromoszóma finomszerkezetében változást és pontmutáció következik be. A mutagének másik nagy csoportját a kémiai ágensek képezik. Ma már több száz anyagról bizonyítottan tudjuk, hogy mutációs hatású. Valószínűnek látszik, hogy minden olyan mérgező anyag, amely nem bomlik le a sejtben és kapcsolatba kerülhet a sejtmaggal mutációs hatású. A vegyi mutagének közül különösen veszélyesek az úgynevezett alkilező égensek. Ezek a DNS molekulába különböző szénatomszámú alkilgyököket léptetnek be, megváltoztatva ezzel a molekula szerkezetét. Veszélyes mutagének a fenolszármazékok, a bázikus festékek, a különböző permetezőszerek stb. Mutagén hatású számos alkaloid is. Az alkaloidok mutagén hatását a növénynemesítés régóta felhasználja. A magas cukortartalmú cukorrépafajták mind különböző kromoszómaszámú poliploidok. Ezek előállítására ismert hatóanyag az őszi kikericsből kivont erősen mérgező alkaloid, a kolhicin. A kémiai mutagének kísérleti célokra való felhasználása azért előnyös, mert könnyen, jól kezelhetők. Elég például a magokat megfelelő ideig megfelelő koncentrációjú oldatba áztatni, a fiatal növénykét cseppentéssel kezelni stb. B tétel : Földünk globális problémái: az élelem kérdése Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I.-II.), majd oldja meg a feladatokat! „ A statisztikák szerint a világ gabonatermelésének növekedési üteme meghaladja a népesség növekedési ütemét, ennek ellenére évről évre nő az elégtelenül táplált, sőt

éhínségben szenvedők száma. Az élelmiszer ellátás biztosítása megköveteli az ENSZ számára a felvásárlás-elosztás rendszerének revízióját. A fokozódó táplálékszükséglet egyre nagyobb hozamú mezőgazdaságot igényel. Mind több területet vonnak művelés alá, ami erdőirtásokkal és az ősgyepek feltörésével jár. Ez egyben azt is jelenti, hogy fokozódik a talajerózió, és mind több nagy diverzitású természetes társulás helyét foglalja el monokultúra. A fokozott termésigény fokozott gépesítést igényel, mindez az energiaigény növekedését eredményezi. A nagyobb terméshozam nemesített, intenzív fajták termesztésével érhető csak el, ezek viszont kényesek, kizárólag műtrágyázással, növényvédő és talajfertőtlenítő szerek alkalmazásával váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Mindez tovább növeli az energiaszükségletet, és szennyezi a környezetet, hosszabb távon a talaj minőségének romlását eredményezi. A népesség gyarapodásával a városiasodás (urbanizáció) egyre nagyobb méreteket ölt. Ma már több nagyváros lélekszáma haladja meg a tízmilliót (pl. Mexikóváros 20 millió, New York 18 millió, Sao Paulo 15 millió, Tokio 12 millió). Bennük a zöldterület minimális, az itt élők számára az energiát, a vizet és a táplálékot csak nagy távolságokról odaszállítva lehet biztosítani. A kommunális szemét és szennyvíz kezelése is mind nagyobb problémát jelent. A közlekedés rendkívül környezetszennyező (kipufogógázok, gumiabroncsok, fáradt olaj, utak sózása), energiaigényes, és a tűréshatás fölé emeli a zajszennyezés mértékét. Tegyen javaslatot, véleménye szerint melyek azok a területek, amelyeken tett változások rövid távon belül is kézzelfogható eredményekre vezethetnének! Miért veszélyes az erdőirtások növekedése és az ősgyepek feltörése? Milyen veszélyekkel jár az intenzív fajták termesztése? Hogyan akadályozható meg a „vízfej” városok további növekedése? Kifejtés: A bioszféra globális válságának egyik alapkérdése a társadalmi igazságosság, a társadalmi fejlődés során kialakult elosztási rendszerek nyilvánvaló hibái, erre utalnak az idézet első sorai. Ezek orvoslása kizárólag össztársadalmi összefogással más ökológia szemlélettel oldható csak meg. A földi információáramlás felgyorsulásával (tv, filmek) a szegény országok népessége is igényt formál a gazdag országok energia, táplálék, tiszta víz, stb. ellátottsági szintjére – okkal. Egyszerűbben fogalmazva, addig nem lehet meggyőzni egy szegény pásztort arról, hogy ne írtsa ki a szahel övezetben a csenevész bokrokat, mert terjeszkedni fog a sivatag, amíg nem kap helyette más tüzelőt. Az erdőirtások, az ősgyepek feltörése egyrészt csökkenti a fotoszintézist (is) végző társulások élőhelyeit, ha városok, üzemek, utak stb. épülnek a helyükön. Másrészt, ha a nagydiverzitású és nagyproduktivitású természetes társulások helyére mezőgazdasági kultúra lép, akkor is az egy kisdiverzitású monokultúra lesz, amely csak állandó műtrágyázással, permetezéssel stb. tartható fenn. A nagyvárosok növekedésének megállítása nem biológiai, kifejezetten társadalmi kérdés. A „vidék” létbiztonságának növelésével lehet csak megváltoztatni a jelenlegi tendenciákat.

8 tétel A tétel: Az emberi vér Ismertesse a vér összetétel, a vérplazma anyagait. Mutassa be röviden a vér sejtes elemeit, típusaikat, keletkezésüket és működésüket. Ismertesse a véralvadás menetét. Mondjon néhány példát arra, hogy hogyan használhatók fel a vér tulajdonságainak megváltozásai az orvosi diagnosztikában! Az ember vére piros színű, folyékony sejtközötti állományt tartalmazó kötőszövet. Alakos elemekből azaz vérsejtekből, és a folyékony vérplazmából áll. Egy felnőtt férfi vére 5 liter és 6 liter közötti, a nőké általában kicsivel kevesebb. A vér zárt érrendszerben kering, mintegy fél liternyi mennyisége azonban a tartalék. Ez az utóbbi leginkább a lépben, a májban, a vörös csontvelőben, található, de szükség esetén növeli a keringő vér mennyiségét. A keringő vér mennyisége még ugyanabban az emberben sem mindig azonos. Pihenés közben csökken, fizikai munkavégzésekor, sportoláskor vagy erős izgalom hatására rövid időn belül jelentősen megnövekedik. Ilyenkor a vérraktárakból vér az erekbe kerül. A sejtes elemek és a vérplazma arányát a hematokrit érték fejezi ki. A sejtes elemek aránya a férfiakban 44–48, a nőkben 42–46 %. Mivel a vér sejtjei egyes fehérvérsejtektől eltekintve nem osztódnak, és élettartamuk is rövid, folyamatos termelésükre van szükség. Ennek helyszíne a vörös csontvelő, gyermekkorban azonban a még a lép és a máj is termel vérsejteket. A vérben található valamennyi sejt egy őssejt típusból képződik. A sejtképzési faktorok hatására az őssejtekből három sejttípus jön létre: a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék előalakjai. A vörösvérsejt képződése során először sejtmaggal rendelkező alak jön létre, az érett vörösvérsejtek azonban már nem tartalmaznak sejtmagot. Korong alakú, középen horpadt sejtek. A képzés hormonja az eritropoetin, amellyel mesterségesen is fokozni lehet a vörösvérsejt-termelést. A vörösvérsejtképzéshez számos ásványi anyag szükséges. Ezek közül a vas a legfontosabb, amelyik a vérfesték, a hemoglobin alkotórésze. Számuk egy mm 3 vérben a férfiakban átlagosan 5,4 millió, a nőkben 4,8 millió vörösvérsejt van. Átmérőjük mintegy 7-8 , vastagságuk pedig 2 mikron. Több mint 60 %-a víz, a szárazanyag-tartalom 90 %-a hemoglobin. Az érett vörösvérsejtek mintegy 120 napig élnek, majd elsősorban a lépben, elpusztulnak. A szétesett vörösvérsejtek hemoglobinjából több átalakulás után bilirubin keletkezik, ami az epe festékanyaga, ennek jelentős része további átalakulások után a vizeletben távozik. Ha a légköri nyomás állandóan alacsony, akkor a vörösvérsejtek száma megnő. Ez történik például akkor, ha huzamos ideig magas hegységben tartózkodunk. Ennek az az oka, hogy a magas hegységben ritkább a levegő, kevesebb az oxigén mennyisége, így csak több vörösvérsejttel lehet felvenni a szervezet számára szükséges mennyiséget. A fehérvérsejtek, más néven a szervezet belső védekezésének sejtjei. Hemoglobint nem tartalmazónak, színtelenek éretten is van sejtmagjuk. Egy mm3 vérben átlagosan 6–9 ezer fehérvérsejt van. Három fő csoportjuk a granulociták, a limfociták vagy nyiroksejtek és a monociták. A granulocitáknak is több típusa van. Élettartamuk és méretük változatos. Néhány naptól néhány hónapig működnek, sőt egyes típusaik évekig is megmaradnak. Általában nagyobbak a vörösvérsejteknél .Legnagyobb számban a mikroszkópban semleges kémhatású festékekkel festődő neutrofil granulociták találhatók a vérben, ezek sejtmagja az érés során karéjozottá válik. Fő működésük a szervezetbe jutott idegen sejtek bekebelezése, ezért falósajteknek is szokták nevezni őket. Ugyancsak bekebelezésre képesek a legnagyobb méretű vérsejtek a monociták is. Ezek a 25 mikronos átmérőt is elérhetik sejtmagjuk vese alakú. A gyulladások szövettörmelékeit, a nyiroksejtek által elpusztított kórokozókat és az elpusztult saját garnulocitákat is bekebelezik. A fehérvérsejtek 4-8 %-át teszik ki.

légzési gázokat. A szén-dioxid szállításában a hemoglobin alig vesz részt. Bekebelezni nem tudnak. amelyek a csontvelői őssejtekből származnak. ha viszont nincs sérülés. részben hidrogén-karbonát-ion alakjában szállítódik. a májban keletkező inaktív protrombin trombinná alakul. a vér alvadása elmarad. Ha a véralvadás minden faktora jelen van. Egy másik fehérjecsoportot képeznek a globulinok. Bármelyik faktor hiányzik a vérből.és a hidrogénkarbonát-anion. hogy oxidációs szám változása nélkül képes felvenni. Ilyen anyagok például a máj és a bazikusan festődő granulociták által termelt heparin. valamint a fehérjék bomlástermékeként a karbamidot és a nukleinvagyületek bomlástermékeként a húgysavat. A vérplazma ozmotikus koncentrációja azonos a 0. amelyet a sejtek hemoglobin tartalma tesz lehetővé. Vörösvérsejtjeink 24 óra alatt több mint 700 liter oxigént képesek szállítani.valamint a kalcium-ion mint kation. két fontos csoportját a koleszterinek és a trigliceridek képezik. molekulárisan oldott anyagokat és kolloidális méretű fehérjéket találunk. A szén-monoxid erősebben kötődik a hemoglobinhoz. A véralvadás valójában egy láncreakció. amelynek több mint 10 faktora van. Az emberi vér folyamatosan áramlik. Az ionok közül legjelentősebb a nátrium. Ezen anyagok némelyike serkenti. a csecsemőmirigyben és a lépben képződik olyan elősejtekből. Az oxigén ideiglenesen kötődik a hemoglobin vasatomjaihoz. Végül a globulinok globuláris fehérjék. bomlástermékeket. . majd leadni az oxigént. főleg szállítómolekulák. az anionok közül a klorid. A vérplazma a vér folyékony alapállománya. mint az oxigén. Ennek túlnyomó része a hemoglobinhoz kötődik. Innen ered a fiziológiás (élettani) konyhasó-oldat elnevezés. hormonokat és a sejtes alkotókat. A véralvadás nélkülözhetetlen tényezői.. A vérben tehát két ellentétes feladatot kell megoldani a szervezetek Egyrészt sérülés esetén biztosítani kell a véralvadást. szén-dioxid és nitrogén is. vagy más néven trombociták jelentik. gamma-típusuk fontos immunfehérje. Fő működésük immunológiai. Mintegy 90 %-a víz. Nyiroksejtek teszik ki az emberi vér fehérvérsejtjeinek 20–40 %-át. ezért belégzése halálos veszélyt jelent. Benne ionokat.A nyiroksejtek átmérője 6–9 mikrométer. amely 4 hemből és egy globinból épül fel. A sejtes elemek harmadik típusát a vérlemezkék. relatív molekulatömege 400 000. antitest A vérplazmában zsírok is előfordulnak.. nagyobb részük pedig a nyirokcsomókban. Mindig van a vérplazmában oldott oxigén. Molekulárisan találjuk oldva benne a sejtek táplálékául szolgáló glükózt. Fő működésük a vérplazma állandó kolloid-ozmotikus nyomásának a biztosítása. az idegen sejtek ellen ellenanyagot termelnek vagy hozzájuk kapcsolódva közömbösítik őket. másika gátolja az erek elmeszesedését. akkor meg kell akadályozni azt. hormonokat és lipideket szállítanak. csekély mennyisége pedig a vérplazmában van oldva. kisebb részük a csontvelőben. akkor a láncreakció eredményeképpen a vérplazma egyik fehérjéje.9 %-os nátrium-klorid-oldat koncentrációjával. a szervezet védelmét szolgálják. A kolloidális méretű vérfehérjék közül a fibrinogén egy lineáris molekula. amelyből vérlemezkék jelenlétében az alvadást megindító fehérjeszálak képződnek.és kálium. A vörösvérsejtek legfontosabb működése az oxigén szállítása. szállítja a benne oldott tápanyagokat. A hemoglobin mintegy 10 ezer atomot magában foglaló összetett fehérje. A véralvadáshoz nélkülözhetetlen. a vörös csontvelőben keletkező óriási méretű átmeneti sejtek szétesésével jönnek létre. ami a nyirokkeringés fenntartásában jelentős. hogy a vér megalvadjon az erekben. A vörösvérsejtekben a vas két vegyértékű vasként (Fe2+) van jelen és reverzíbilis oxigenálódásra képes. Mindössze 7–10 napig működnek. 2–4 mikrométer átmérőjű sejttörmelékek. Mindkét reakcióhoz kalciumionok is szükségesek. ami azt jelenti. Ezt a vérplazma alvadásgátló anyagai végzik el. Átlagos számuk 1 mm3 vérben 400 ezer. kisebb mennyiségben pedig gáz alakban oldódik a vérplazmában. amely a fibrinogént oldhatatlan fibrinné alakítja át. Mindegyik hem vasat tartalmazó porfiringyűrűből áll. A globin 4 polipeptidláncból áll. Egyetlen őssejtből akár 3000 vérlemezke is létrejöhet.

A nyiroksejtek számának növekedése krónikus gyulladásokra utal. majd cserjés területek alakultak ki. Egy súlyosabb gyulladás (mondjuk szívbelhárty agyulladás esetén) a vérsejtsüllyedés az óránkélnt 60-120 mm-t is elérheti. A mai természeti népek vizsgálata sok szokást is feltárt. hogy a fejlett agy. amelyek laza hálózatából alakulhatott ki később a közös nyelv létrehozta törzs. Feltehető. B tétel: Az emberi evolúció mozgatórugóiról Olvassa el figyelmesen. E felfogások mindegyike feltételezte. megváltozott a légáramlás. a két lábon járás és az eszközhasználat. Ez egészséges ember esetén kb. Hordákban éltek. majd az eszközkészítés már a legelső Hominina fajnál megvolt. Ezek nagy relatív molekulatömegű. Később keleten észak-déli törésvonal keletkezett. majd mondjon véleményt az olvasottakról. Ha például a neutrofil granulociták száma magas. A jelek szerint a korai Homo fajok már aktív gyűjtögető-vadászó életmódot folytattak. A két lábon járás kialakulásának okát ma több hipotézis is magyarázni próbálja. „nehéz” molekulák. hogy ezeknek az emberféléknek a helyváltoztatási sebessége még mérsékelt volt. amelyet a falósejtek próbálnak megakadályozni. mert lesüllyedtek a sejtes elemek. a táplálék megosztását bonyolult szertartás előzi .5 millió évesek. majd az eszközkészítést vélték a legfontosabb fejlesztő tényezőnek. hogy a fejlődést mintegy 7 millió éve beindító legfőbb hatás a két lábon járás kialakulása lehetett. A két lábon járás kialakulását sokáig az emberelődök erdőkből a szavannára költözéséhez kötötték. Régebben erdő borította a kontinenst. amely szerint a két lábon járás hatékonyabb helyzetváltoztatást jelentett. Az utóbbi évtizedekben ez már nem látszik elfogadhatónak. ami egyre többféle új tevékenységre lett képes. Az ember kialakulását létrehozó tényezők sokfélék. a kontinens keleti széle megemelkedett. ember készítette kőeszközök például csak mintegy 2. A kedvezőtlenebb körülmények között számos ősi emberszabású majomfaj kipusztult. A kéz kialakulása jobb táplálékgyűjtést. ami jelentős szelekciós előny volt. hirtelen fellépett. Létrejött az afrikai szakadékvölgy és ez elvágta a keleti és a nyugati területeket egymástól. Az 1960-as években már a gyűjtögető-vadászó életmódban vélték megtalálni a fejlődés okát. (Ennyi vérplazma tisztul ki az üvegcső tetején. a Homo fajok viszont már sokkal intenzívebben mozogtak. majd a társas kapcsolatok fejlődését tartották a legfontosabb hatásnak. A XX. ligeterdők. gyorsan ülepednek. Charles Darwin a kőeszközök használatát tartotta a leglényegesebb fejlesztő tényezőnek. a táplálék szétosztása pedig fejleszthette a társas kapcsolatokat. ma már csak a törpe és a fehérarcú csimpánz valamint a gorilla él Afrikában. keleten pedig az ember felé vezető fejlődési vonal élőlényei jöttek létre.) Krónikus fertőzés esetén a limfociták által termelt immunfehérjék mennyisége jelentősen megnő. a gyűjtögetés a nők tevékenysége lehetett. A körülmények változása hozhatta létre az alkalmazkodás során a két lábon járás kialakulását. és az elmúlt évszázadban hol az egyik. javuló táplálkozást jelentett. mintegy nyomják maguk alatt a sejtes elemeket lefelé. Az újabb kutatások szerint azonban a szavannák csak mintegy 3 millió éve jelentek meg Afrikában. például: a vadászat a férfiak. század elején az agy fejlődésének primátusát vallották. csökkent a belső területek csapadéka. Ez azt jelenti. 7 mm/óra. Ez felszabadította a mellső végtagot. A nyugati csapadékosabb részen az ősi emberszabású majmok. A legősibb. áttételesen növelhette az utódszámot. Az Australopithecusok csontmaradványainak vizsgálatából feltételezik. A két lábon járás az emberfélékben nem volt azonos jellegű.A vér összetételének megváltozását az orvosi diagnosztika fel tudja használni. ezek közül talán a legelfogadhatóbb az. hol a másik tényező elsődlegességét vallották. mint az ősi emberszabású majmok négy lábon járó mozgása. de nem krónikus fertőzésre lehet következtetni. hogy egy 1 mm 2 átmérőjű üvegkapillárisban a levett vér sejtes elemei egy óra alatt a gravitáció hatására ennyi milliméter ülepednek. Erre lehet következtetni a vérsejtsüllyedés értékéből is.

ami a beszédhez szükséges fejlett gégefő alapfeltétele. Valószínű. de erre ma nincs bizonyíték. már fejlettebb lehetett. az emberszabású majmokat nem. visszavetítve a természeti népek szokásait a korai Homo egyedek életmódjára. mint ahogy marokkövei is voltak. Így a dögevés ugyanúgy szóba jöhetett. Végül a 80-as évek közepén már arról beszéltek. akiknek e tevékenysége legfeljebb 35–45 ezer évvel ezelőtt alakulhatott ki a mai formájában. egyetlen állatot sem. Ma már úgy tudják. A társas viselkedés megváltozását a hústáplálék elterjedése is elősegíthette. Ezen kívül a Homo erectus leletein megfigyelhető a koponyaalap görbületeinek kezdeti kialakulása. ami. hogy a korai Homo egyedekben már megkezdődött egy emberszerű primitív gyűjtögető-vadászó életmód kialakulása. mintegy 2 millió év kellett. Csak feltételezni lehet. de valószínűbb a korai kialakulás és a fokozatos nyelvi fejlődés.meg. Igaz találtak rajtuk állatfajok okozta nyomokat is. Ezen időpont előtt nincs nyoma sem temetésnek. Az emberelődök viszont kövek pattintgatásával már 2. Kérdésessé vált az is. Az eszközkultúra és a művészeti tevékenység késői kialakulása mindenesetre a tagolt nyelv és beszéd kései kialakulását valószínűsíti Más kutatók viszont a nyelv kialakulásához hosszabb időszak. mint például a csimpánzok hasonló tevékenysége. A tudat ezt megelőzően is kialakulhatott már. sem művészi tevékenységnek. olyan kulturális és gazdasági tevékenységekkel párhuzamosan. mint a talán ritkább vadászat. a képzőművészet megjelenése. A tudat meglétének legegyértelműbb bizonyítéka feltehetően a halottak eltemetése. Néhány újabb csontmaradványvizsgálat azonban igazolta azt. a társadalmi tagozódás kialakulása stb. hogy a korai ember vadászott is. mint a mai természeti népeké. mint a technológia. hogy a nyelv kialakulása hatékony agyfejlesztő hatást is jelenthetett. A tudat kialakulásában nagy szerepe lehetett s főemlősök társas tevékenységének. valószínű. A természetes szelekció hatékonyan fejleszthette a tudatot. A jobbkezesség túlsúlya csak az embert jellemzi. hiszen az agy aszimmetriája meglehetősen korán kialakulhatott. vagy csak dögevők voltak (állatok zsákmányainak maradványait ették). az egyik szerint hirtelen és viszonylag későn alakult ki. Az emberelődök fejlődő társas tevékenysége során természetes szelekcióval fejlődhetett tovább. mint ahogy ez az agy fejlődésének is fontos faktora lehetett. A nyelv kialakulásának időpontja ma még vitatott. Még a csontleleteket is ennek a felfogásnak megfelelően értékelték. kaparásra alkalmas kőeszközöket. A tagolt beszéd és a nyelv csak az embert jellemzi. a másik szerint viszont régebben és fokozatosan jött létre. hogy a korai Homo egyedek tényleg vadásztak-e. Az Australopithecusoknál ez még teljesen hiányzik. Így a húsfogyasztás a korai Homo fajok számára döntő jelentőségű fejlesztő tényezővé vált. A korai Homo apró szilánkoktól kezdve nagyobbakig készített és használt hasításra. Az emberi ősmaradványok vizsgálata inkább az utóbbi elképzelést látszik igazolni. hogy a kőeszközök túlnyomó részét jobbkezesek készítették. tartózkodni kezdtek a nem bizonyítható következtetések levonásától. legfeljebb köveket használnak eszközként. mert az állatcsontokon a feldolgozás nyomán keletkezhetett bevágódásokat találtak. hogy a fejlettebb agy szükséges volt az eszközkészítési kultúra kialakulásához.5 millió évvel ezelőtt is készítettek Megállapították. hogy . A nyelv kialakulásának hipotézise kétféle. Az egyre bonyolultabb társas kapcsolatok a többiek viselkedésének folyamatos szemmel tartását. Egyes kutatók szerint a tagolt nyelv csak ezelőtt 100 ezer és 35 ezer év között jelenhetett meg. Az emberszabású majmok sohasem készítenek kőeszközöket. A vita ma még nem dönthető el egyértelműen. ha nem is érte el az emberre jellemző szintet. sőt mintegy előrejelzését is igénylik. az eszközkultúra fejlődése. Ez vezethetett a tudat kialakulására. hogy a korai Homo egyedek vadászata egészen más lehetett. Bár a kőeszközkészítés kutatásában még sok az eltérő vélemény. a gyűjtögető-vadászó életmód követelményeinek megfelelően. A legrégibb ilyen tevékenység mintegy 100 ezer éves. Ezen megfigyelések alapján már Darwin munkásságától kezdve a vadászat különleges jelentőségéről beszéltek a kutatók. Az 1980-as évek elején fokozatosan megváltozott a felfogás. mint ahogy a jobbkezesség túlsúlya is.

A fenti idézet az emberi evolúció néhány alapkérdését feszegeti. Az ember törzse egyenletes vastagságú. Az emberszabású majmok testtartása előrehajló. mint a ma élő csimpánzok. míg a csimpánzoké alig több. Az ember medencéje tál alakúan kiszélesedett. A két lábon járás következtében az öreglyuk előre tolódott. mint 400 cm3. Az emberi kéz lényegesen precízebb működésre képes. mint az emberé és a kromoszómák alakja is nagyon hasonló. Foglaljon állást érvekkel egyik vagy másik evolúciós hipotézis mellett! Kifejtés: Az emberszabású majmok nem csak külsőleg hasonlítanak az emberhez. A mai értelemben vett tudat azonban aligha lehet régebbi. Sejtjeik kromoszómaszáma csak egyetlen párral több. Ennek következtében az ember lábai jelentősen megerősödtek. A tétel második része egyéni mérlegelés kérdése. Az emberi agyvelő átlagos térfogata 1350 cm3. Az életmód változása következtében kisebbek lettek a metsző. Mutassa be az emberszabású majmok és az ember néhány eltérő anatómiai vonását. az emberé teljesen felegyenesedett. különösen a hüvelykujj vált mozgékonyabbá. míg az emberszabású majmoké ívelt. az alsó végtagok hosszabbak. A legszembetűnőbb a különbség az agy méretében. Az érveket természetesen a szövegből lehet kiválasztani! . míg az emberszabású majmoké lefelé szélesedik. gerincoszlopa kettős S alakban görbült. mint 35 ezer év. vékonyabbá vált az állkapocs.már a Homo erectus fejlettebb tudattal rendelkezett.és szemfogak.

különösen gazdag mitokondriumokban. A belső egység vastagabb. és a lencse rugalmassága miatt domborúbbá válik. A szaruhártya folyamatos nedvesen tartását a pislogás segíti. Ebben vannak a receptorok. és a szemlencse a párhuzamosan beeső fénysugarakat a retinára gyűjti össze. A rostokat a sugártest körkörös izomrostjai mozgatják. A pálcikák és a csapok egy külső és egy belső egységre különülnek. Az emberi szem számára látható fény hullámhossztartománya mintegy 397–723 nm. Elsősorban az éjszakai látás receptorai. A sárgafoltban nincs pálcika. A csaprendszer éleslátása lényegesen jobb. A tétel: Az emberi szem Ismertesse az emberi szem felépítését. A lencse mögött a szemgolyó nagy részét az üvegtest tölti ki. ezért a lencsefüggesztő rostok ellazulnak.A szemcsarnokokat csarnokvíz tölti ki. Közelre nézéskor a sugárizom összehúzódik. ezért a közelre nézés fárasztó. a könnymirigyek nedvesen tartják a szaruhártyát. A csapok ingerküszöbe 5-7 foton. már 1 foton mennyiségű fény hatására ingerületbe kerülnek. ennek elülső folytatása a szaruhártya vagy kornea. A szemgolyót három pár szemmozgatóizom mozgatja. közeledik a szemlencséhez. ennek érhálózata táplálja a szemgolyót. a szivárványhártya és az üvegtest között a hátulsó szemcsarnok . Az érhártya hátsó kétharmadát az ideghártya fedi. A szemgolyóból és járulékos szervekből áll. a nagyon közeli tárgyakról származó fénysugarakat nem lehet az ideghártyára gyűjteni. itt a legnagyobb a látásélesség. ezek axonjai képezik a látóideget. amelynek pigmenttartalma adja a szem színét. nem érzékel színeket sem. Mivel a lencse domborodásának mértéke korlátozott. A kétszer domború szemlencse – normális felépítésű szem esetén – az ideghártyára gyűjti össze a szaruhártyára érkező fénysugarakat. amely fényérzékeny pigmentet tartalmaznak. A retina receptorokban leggazdagabb felülete a sárgafolt. a szemüregekben helyezkedik el. hogy a 6 méternél közelebbi tárgyakról érkező sugarak a retinára kerüljenek. amely az érhártyából kialakuló sugártest hajszálerein keresztül kiszűrődő ultrafiltrátum. Az ínhártyán belül az érhártya borítja.9. A retina többrétegű. Az ideghártya többi területén a pálcikák vannak túlsúlyban. A sérülések ellen a szemet a szemhéjak védik. az ingerület keletkezését és vezetését! Ismertesse a szem alkalmazkodási folyamatait! A látás érzékszerve a szem. a csapok felelnek a világosságban látásért és a színlátásért. amelyek bipoláris neuronoknak adják át a bennük keletkező ingerületet. Azt a szemhez legközelebb eső pontot. Az akkomodáció aktív izommunkát igényel. és itt minden egyes csapot egyetlen bipoláris sejt kapcsol össze egy dúcsejttel. mert a találkozó közegek fénytörés mutatója eltérő. amelyet még élesen lehet látni. Az érhártya elülső folytatása a szivárványhártya . Ez a látás nem képes a tárgyak részleteit és körvonalait jól megkülönböztetni. A fénysugarak a levegő és a szaruhártya között. valamint a szemlencse elülső és hátulsó felszínén megtörnek. A pupilla mögött található a szemlencse. Legbelül a dúcsejtek találhatók. változtatható méretű pupillán keresztül jut a szemgolyóba. Az emberi szemben mintegy 6 millió csap és 120 millió pálcika van. A pálcikák rendkívül fényérzékenyek. A szaruhártya alatt található az elülső. Páros szerv. A külső egység egy korongtekercsszerűen felgyűrődött membránrendszer. amelyet lencsefüggesztő rostok tartanak. A szemgolyót kívül az ínhártya védi. Ezt a folyamatot nevezzük alkalmazkodásnak vagy akkomodációnak. többesével kapcsolódnak a bipoláris sejtekre. a látás . Az ideghártya receptorai a pálcikák és a csapok. Távolranézéskor a sugárizom elernyedt állapotban van. ahol csapok sokasága zsúfolódik össze. ezután találhatók a receptorsejtek. Ahhoz. növelni kell a szemlencse fénytörését. A fény a dúcsejtek és a bipoláris neuronokon keresztülhaladva jut el az érzékelést végző receptorsejtekig. A sárgafolt és környékének szemtükrözéses vizsgálatával számos betegség felismerhető. A fény csak a rajta lévő. amelyeket három agyideg működtet. legkülső rétegét pigmentsejtek képezik. váladékuk a könnyvezetéken át az orrüregbe ürül.

A fény hatására keletkező akciós potenciálokat a csapok és a pálcikák fényérzékeny vegyületeinek bomlása okozza. Az emberi szem másodpercenként 45–55 különálló fényingert már folyamatos ingerként érzékel. A látóideg rostjai a talamuszba való belépés előtt részben kereszteződnek. a zöld (575–492 nm) és a kék (492–450 nm) az alapszínek. A fenti folyamat a látásélesség egyik tényezője. hogy a látótérben milyen színű más tárgyak vannak. ez a binokuláris látótér. A közeli tárgyak nézésekor a két szem optikai tengelye szöget zár be egymással. Az újabb kutatási eredmények szerint a színlátásban a retina és a látókéreg működése egyaránt fontos. Kétségtelen. ami a térlátás alapja. A színlátás receptorai a csapok. Az érzékelt hullámhossznak megfelelően rövidhullámú. vannak a vörös. A két szem látóterének központja egybeesik. A belső részletek a másodlagos látókéregben jönnek létre. a 10 éves kori 9 cm-ről 60 éves korra mintegy 83 cm-ig távolodik. illetve a vörösre érzékeny csapok fényérzékeny anyagát. árnyékai. a zöldre. A határ a legyekben vagy a méhekben 200–300 fényinger.közelpontjának nevezik. Az elsődleges látókéreg az agykéreg nyakszirtlebenyében található. kicsinyített és fordított állású kép keletkezik. a zöld. amellyel összekeverve fehér színérzet jön létre. Az agykéregben ugyanarról a tárgyról két. A szemgolyóban – a képalkotás fizikai törvényeinek megfelelően – valódi. hogy a külvilág tárgyait a két szem nem ugyanolyan szög alatt látja. középhullámú és hosszúhullámú pigmentnek is nevezik a kékre. mint az ember. Ennek következtében a receptorokban helyi potenciálok alakulnak ki. A vörös (723–647 nm hullámhossz). B tétel: Az őshüllők kihalásáról Az alábbi szövegrészlet (Fazekas–Szerényi: kipusztulásának egyik hipotézisét ismerteti. és minden színnek van komplementer színe. ezek keveréséből a spektrum bármelyik színe előállítható. hogy a térlátáshoz a binokuláris látás is hozzájárul. Csak a majmokban és az emberekben van háromféle pigment. A térlátásban azonban fontos szerepet játszik a tárgyak viszonylagos nagysága.) az őshüllők . A látásélességet a közismert Snellenféle betűtáblával. Az egyenes állású képlátás az agy működésének eredménye. vagyis minden látóidegrostnak megvan a megfelelő központi idegrendszeri sejtje. Az életkorral a közelpont egyre távolabb kerül a szemtől. tehát így emiatt a különálló fényingerek sokkal nagyobb mértékű megkülönböztetésére képesek. A csapok festékanyaga különböző. Biológia I. ami olvasáshoz már szemüveget igényel. amely már csecsemőkorban kialakul. 5 méter távolságból való olvasással vizsgálják.-II. intenzitásuk és telítettségük van. más néven látóbíbor egy opszin nevű fehérjére és az A1-vitamin aldehidjére bomlik. A talamuszban és az agykéreg elsődleges látókérgi területén a látóidegrostok pontszerű képviselete valósul meg. itt a látott kép alapvonásai alakulnak ki. és a pupillák is szűkülnek. amelyek a bipoláris sejteken keresztül a dúcsejtek akciós potenciálját hozzák létre. A pupilla működését azonban a fény mennyisége is befolyásolja. kissé eltérő kép alakul ki. sőt a vészreakciós helyzetnek is pupillatágító hatása van. A táblák úgy készülnek. A színeknek tónusuk. a halánték felőli ideghártyából származó idegrostok pedig nem. Általában 40-45 éves kor körül éri el a romlás azt a mértéket. hogy a legkisebb betűk normális látású ember számára 5 méter távolságból éppen olvashatóak legyenek. A közelpont távolodását a lencse rugalmasságának csökkenése okozza. A térlátás annak következtében jön létre. mozgó tárgyak esetében az egymáshoz viszonyított mozgás. Az ideghártyák orr felőli oldaláról származó látóidegrostok a túlsó oldalra futnak. A látott színérzet azonban attól is függ. illetve a kék színre legérzékenyebb csapok. Az emberben a rodopszin. amely az elsődleges kéreg közelében található.

amely a számítások szerint 100–150 km átmérőjű kráterszerű mélyedés kellett legyen. Szinte teljesen kipusztultak a plankton állati egysejtűi. a sárkánygyíkok és minden 25 kg-nál nagyobb tömegű szárazföldi állat. és ez az anatómiai illetve fiziológiai adottságuk döntő lehetett: állandó testhőmérsékletűek voltak.„Van olyan tudományos elképzelés . Nehezen magyarázható módon viszont csak kisebb károsodás érte a fenyőket. Ráadásul az irídiumban dús rétegben nincs fosszilis élőlénymaradvány. Az első emlősök kistermetű. Hasonló a helyzet az emlősök térhódításával is. a sekély vízi korallok. amelyben az emlősök adottságai szelekciós előnyt jelenthetett. s ezt nem tudták elviselni. de időlegesen akár teljesen meg is szűnhetett a fotoszintézis. amely kémiai folyamatok útján ritkíthatta az ózonréteget. mint az alatta és felette lévő rétegekben. ha a tengerbe csapódott az égitest. ami fokozhatta az üvegházhatást és melegedést okozhatott. A zárvatermők térhódítása a magház megjelenésével érthető és belátható. hozzávetőleg 10 km átmérőjű aszteroida vagy üstökösszerű égitest ütközhetett a Földbe. Az égitest becsapódását egy speciális kőzetréteg alapján valószínűsítik. kagylók. a kígyókat és az emlősöket. alatta és felette viszont megvannak a leletek. A becsapódás közvetlenül is hatalmas pusztítást okozhatott. majd gyorsan szétterjedő élőlénycsoportok életmódjával.) juthattak az óceánba. amely adottság függetlenítette őket a környezet hőmérsékleti ingadozásaitól. hogy 65 millió éves kőzetekben szerte a Földön különleges réteget mutattak ki. Másodlagos hatásként a csökkenő fotoszintézis miatt megnövekedhetett a levegő szén-dioxid-tartalma. Emellett. a tengeri moszatok. Végül az 1990-es évek elején a Yucatan-félsziget körzetében megtalálták azt a helyet. Azt is feltételezik. A becsapódás következtében nagy mennyiségű apró törmelék juthatott a légkörbe. így növekedhetett az élőlények számára gyilkos hatású UVsugárzás is. és megölhette a 25 kilogrammnál nagyobb állatokat. élettani és életmódbeli adottságaik révén váltak az emlősök az őshüllőknél rátermettebbeknek az adott ökológiai viszonyok között ? Kifejtés: Mai ismereteink szerint reális a krétakori nagy kihalási hullámot egy csillagközi katasztrófával magyarázni. Ennek következtében legalábbis lecsökkenhetett. a krokodilokat. az úszó puhatestűek. a mai cickányok állnak hozzájuk a legközelebb. Kétségkívül igaz az. éjszakai életmódot folytató ragadozó. Az égitest légkörbe hatolása nagy mértékben felmelegíthette a légkört. amelyben 30-szor több az irídium. . hogy az őshüllők kipusztulásnak földön kívüli oka lehetett. Az elképzelés szerint a Naprendszerből származó. amelyek sok faj számára végzetesnek bizonyultak. Egy aszteroidával való feltételezett ütközés éppen olyan körülményeket teremthetett. illetve dögevő lények voltak.” Természettudományos ismeretei alapján foglaljon állást a kihalási hipotézis kérdésében! Mivel magyarázható a zárvatermők szelekciós előnye ? Milyen anatómiai. Sajnos a 65-70 millió évvel ezelőtti kipusztulásnak ez az elmélete sem magyaráz meg mindent. hogy a becsapódást követően olyan mérgező anyagok (ozmium. és összecseng a túlélő. ami sok növény és ennél fogva sok állat kipusztulását is okozhatta. arzén stb. A számítások szerint a levegőben lökéshullám jöhetett létre. vagy. amely 10 km magasban szétoszlott az egész bolygó körül és évekig alig-alig engedett át napfényt. Sokáig keresték a feltételezett égitest becsapódásának helyét. mert a napfényhiány következtében lehűlhetett a légkör és a vizek is. illetve nem szorultak rá a direkt napsugárzásra. Nehéz például arra a kérdésre válaszolni. A számítások szerint mintegy 500 milliárd tonna bolygón kívüli anyag juthatott az égitesttel a Földre. amely a kérdéses égitest becsapódása lehetett. akkor 8 km magas szökőárat okozhatott. Az érvek meggyőzőek. hogy a kihalás miért volt sok vonatkozásban szelektív jellegű. Néhány cm-es rétegről van szó. Ez az összetétel ma inkább Földön kívüli eredettel magyarázható. csak feltűnő különbséget mutatnak. Áldozattá vált a szárazföldi nyitvatermő növények jelentős része is. A rezgéshullám kidönthette az erdőket. Más élőlények viszont azért pusztulhattak ki.

a centromer két karra osztja a kromoszómákat. Egyes kromoszómákon még egy másodlagos befűződés is megtalálható. A testi sejtek diploidok. felerészben pedig Y kromoszóma.10. Ezek a homológ kromoszómák. egymással teljesen megegyező DNS-állománnyal rendelkező kromatídából állnak. A kolhicin hatására a mitózis folyamata a metafázisban leáll. egyenlőtlen karú és csökevényes karú kromoszómákról. A befűződés helyétől függően beszélhetünk egyenlő karú. Egy befűződés. Az embrió fejlődése során. és a zigóta genetikusan férfi irányba fejlődik. Az emberi (és állati) ivarsejtek haploidok. Ez a Barr-test. Az ember haploid kromoszómaszáma 23. A kromoszómák alakja pálcikaszerű. Ezután a sejteket hipotóniás oldatba helyezik. Minden női sejtben tehát egy-egy Barr-test található. A karéjos magvú leukocitákban (granulociták) a sejtmaghoz kapcsolódó "dobverő" formájában találhatók meg. ezt keresik meg a sportolók sexvizsgálata során A minőségi tulajdonságok közül autoszomálisan. Az egyes kromoszómákat általában méretük alapján sorrendbe állítják Az egyes autoszóma párok alaktani sajátosságaik alapján egytől huszonkettőig sorszámot kapnak. továbbá még két egyforma méretű (és a férfiak X kromoszómájával is megegyező nagyságú) X kromoszóma van. Az ivarsejtképzés során minden petesejtbe egy X kromoszóma kerül. Amikor viszont a megtermékenyítés X tartalmú spermium révén következik be.való megkülönböztetés céljából ivari kromoszómáknak nevezzük. a nők szomatikus sejtjeiben a két X kromoszóma közül az egyik funkcionálisan inaktívvá válik. fényképfelvétel készülhet róluk. A férfiakban 22 pár autoszóma (testi kromoszóma) valamint egy nagyobb méretű X és egy kisebb Y kromoszóma. amelyek közül az egyik apai. A kolhicin az őszi kikericsből kivonható. fluorescens vagy más megfelelő mikroszkópi festékkel a kromoszómák megfesthetők. A kromatinok elsősorban DNS-ből valamint fehérjéből állnak. Ezeket a szomatikus kromoszómáktól . hogy egy sejtben melyik X kromoszóma inaktiválódik. a másik anyai eredetű. erősen mérgező hatású alkaloid. Az. Amikor a petesejtet Y kromoszómával rendelkező hímivarsejt termékenyíti meg XY kromoszóma összetétel jön létre. arginint és hisztidint tartalmaznak. A tétel: Humángenetika Mi a kromoszóma ? Mit kell tudnunk az emberi kromoszómákról ? Hogyan tanulmányozzák az emberi kromoszómaszerelvényeket? Mi a szexkromatin? Hogyan öröklődnek egyes emberi tulajdonságok? A magnedvben nyugalmi állapotban található kromatinok osztódáskor kromoszómákká alakulnak. A huszonharmadik pár az ivari kromoszómap pár. Ezek az X illetve Y kromoszómák. A dobverőt és a Barr-testet szexkromatinnak is szokták nevezni. A kromoszómák száma faja jellemző érték. mire a kromoszómák megduzzadnak és elválnak egymástól. A férfiaknál mind a Barr-test mind a dobverő természetesen hiányzik. amelyek sok bázikus jellegű aminosavat. Az egyed nemét genetikusan két kromoszóma határozza meg. amelyek két. nem sokkal a zigóta sejtosztódását követően. tanulmányozhatók. mai ismereteink szerint. A sejtmag fehérjéi a hisztonok. amely a sejtmagvacska működését irányitja. Az emberi kromoszómák részletes vizsgálata céljából a sejteket szövettenyészetekben tenyésztik és kolhicinnel kezelik. a nőkben szintén 22 pár autoszóma. a véletlenen múlik. azaz két teljes kromoszómaszerelvény található bennük.autoszómáktól . ezzel szemben normális esetben a hímivarsejtekbe felerészben X. Ez a szelekció a további sejtosztódások során is fennmarad. A sejtek mintegy a felében a apai eredetű. A preparátumból tárgylemezre kenetet készítenek. amelyben ecetsavas kármin. egyetlen gén által (monohibrid öröklődés) domináns-recesszív módon öröklődik az emberi tulajdonságok közül például az . ennek megfelelően 46 kromoszómánk van valamennyi testi sejtünkben. A másodlagosan lefűződött kromoszómadarabka a szatellit. a másik felében az anyai eredetű. akkor XX kromoszóma összetétel alakul ki és az egyed genetikusan nő lesz. Az inaktív kromoszóma kondenzálódik és a különböző sejtekben rendszerint a sejtmembrán közelében található.

az úgynevezett D-antigén. a skizofrénia.barna .vércsoportja 0 lesz. Ebből az is következik. a másiktól függetlenül jelenléte esetén érvényre jut. de több gén által öröklődik domináns-recesszív öröklésmenettel az ember szemszíne. Az AB0 vércsoportrendszert háromféle allél örökíti. Ezek a tulajdonságok az ivari kromoszómákhoz kapcsoltan öröklődnek. A feketével szemben mindegyik másik szín recesszív. mert a recesszív tulajdonság a recesszív allél . mint tulajdonság dominánsan öröklődik. a törpenövés. hogy a vércsoportrendszer összesen hatféle genotípussal és négyféle fenotípussal öröklődik: Az AA és A0 genotípusu egyének vércsoportja A.kromoszómához kapcsolódó tulajdonságok közül a recesszív módon öröklődő sajátosságok öröklésmenete azért érdekes. a fülkagyló szélének túlszőrözöttsége és a kopaszság is. míg a csak 0-t hordozó . Y kromoszómához kapcsoltan csak kevés tulajdonság öröklődik. amely az immunrendszer gyengesége a fehérvérsejtek funkciós zavara miatt. Az albínó szemének szivárványhártyája nem tartalmaz melanint. A betegség során az agy fejlődése súlyos zavart szenved. autoszomálisan öröklódnek . abban az esetben. az A és B allélt egyaránt tartalmazó egyének vércsoportja AB. egyes allergiás megbetegedések. a BB és B0 genotípusú egyének vércsoportja B. a fogzománc megfeketedése stb. Az ivari kromoszómákon számos tulajdonság génjei is elhelyezkednek. Hazánkban a lakosság mintegy 85 %-ának vörösvérsejt membránjához kötődve megtalálható egy fehérje. a gyíkbőrűség egyik formája stb. Hasonlóan öröklődik a Pelger-anomália. Az emberi AB0 vércsoportrendszer kodomináns módon öröklődik. az ilyen vér Rh-negatív. recesszíven öröklődik a genetikai ártalmak többsége. A beteg végtagjai közül egyen vagy többön is csak két újj képződik. i allél esetén antigén szintézis nincs. Intermedier öröklésmenettel. a szürke és a zöldes szemszínek egymás között intermedier módon öröklődnek. A lakosság maradék 15 %-ának vére nem tartalmazza a Dantigént. de domináns módon öröklődik az angolkór egyik formája.Rh-összeférhetetlenség. A D-antigént tartalmazó vér Rh-pozitív.A három allél az IA. hogy mindkét allél. a syndaktilia. (polidaktilia) is. A kék. a piros-zöld színtévesztés. vagy az izomsorvadás bizonyos típusának recesszív allélje. amelyek a rákok ollójához hasonlítanak. fenilalanin szegény diétával zavartalan életet élhet a beteg. Ma. hogy az Rh-negatív vércsoportú emberek mind homozigóta recesszívek. Így a fenilketonuria .00 genotípusú egyének . hogy két Rh-negatív vércsoportú szülőnek nem lehet Rh-pozitív gyermeke. Az Rh-pozitív vércsoportú vér. két Rh pozitív szülőnek viszont lehet Rh-negatív.mint fentebb említettük bizonyos szemszínek.szürke . a vörösvértestek membránjához kötődő antigén termeléséért felelős. az öröklődő süketnémaság. Ilyen például a láb második és harmadik újjának összenövése. Az öröklődő betegségek közül dominánsan öröklődik az ektodaktilia (homárolló) nevű megbetegedés.albínó Autoszomálisan. az IB és az i A két domináns allél egy-egy. A szemszínt a szivárványhártya melanin tartalmának mennyisége és a melanint tartalmazó sejteknek a hártyában való elhelyezkedése eredményezi. A fenilketonuria a fenil-alanin és a tirozin aminosavak anyagcserezavarával kapcsolatos. Autoszomálisan. A továbbiakban. korai felismerése esetén. valamint a többújjúság. Ez azt jelenti. ha mindketten heterozigóták. Az X. X kromoszómához kapcsoltan. A sötétebb szemszín a világosabbakkal szemben mindig domináns tulajdonság. az egyszerűség kedvéért A és B valamint 0 allél jelölést használunk A három allél közül csak kettőnek van helye a vércsoportot örökítő kromoszómapárban. Az ember minőségi tulajdonságai közül X kromoszómához kötötten öröklődik a vérzékenység. A színek dominálási sora: fekete . Öröklődésében egy dominálási fokozatsor nyilvánul meg. Ebből következik. amelyre a normális testarányok mellett a nagyon rövid végtagok jellemzőek. Ez egyben ezt is jelenti.

Nem lehet szó tiszta származéksorú beltenyészetek vizsgálatáról sem. hogy a kezdetben kialakuló sejtek egy ideig még kölcsönösen helyettesíthetik egymást. esetleg kodominanciával öröklődik-e. (testméret. A házassági vonalat és az utódok vonalát középen egy mindkettőre merőleges vonallal kötjük . a jelét sötétre satírozzuk. A házastársakat vízszintes vonallal kapcsoljuk össze. amely sikeresen alkalmazható. Az egypetéjű ikrek genotípusa mindig teljesen azonos. Családfaelemzéssel a vizsgált tulajdonság öröklődésmódjára is választ kapunk. El lehet dönteni.). a kétpetéjű ikrek valójában testvérek. hogy autoszómás vagy nemhez kapcsolt-e a sajátosság és más tulajdonságokkal való kapcsoltságra is fény deríthető. Két olyan módszer jöhet szóba. Az ember minőségi tulajdonságai között nagyon sok poligénesen öröklődik. Az ember mennyiségi tulajdonságai. mert az ezzel foglalkozó humángenetikusok számos olyan eljárást és vizsgálati módszert nem alkalmazhatnak. Ráadásul az utódok száma kevés és ezek is különböző terhességekből származnak. mint a növények vagy állatok tulajdonságainak öröklődésével foglalkozó kutatók. a férfiakat pedig négyzettel ( ) jelölik. Az ikrek megfigyelése során megállapítható melyek az öröklődő és melyek a nem öröklődő emberi tulajdonságok. A két vagy többpetéjű ikrek esetében több petesejt termékenyül meg. a gyomorkapu-szűkület. a csipőficam. A veleszületett megbetegedések közül poligénesen öröklődik a nyúlajak-farkastorok. Közülük egyesek megjelenését a környezeti tényezők. egy emberöltő alig egy-két nemzedék tanulmányozására elegendő. Ezért mindkét utódsejt zigótaként viselkedve barázdálódni tud. ez azt jelenti. hogy sok kishatású gén együttesen alakít ki bizonyos tulajdonságokat. a gyomorfekély. vérnyomás stb. a férfi pedig rendelkezik az adott sajátossággal. a jel kisebb. a depresszió stb. ha a vizsgált tulajdonsággal valaki fenotípusosoan rendelkezik.jelenléte esetén. Ezért például a vérzékenység nőkben csak elvétve fordul elő. Az emberrel nem lehet kísérletezni. X kromoszómához kötött recesszív sajátosság csak akkor jelenhet meg nőkben. A nőket egyezményesen körrel (o). Ha a családtag neme ismeretlen a jel rombusz alakú( ∇ ). Az ikrek egypetéjű és kétpetéjű ikrek lehetnek. Mindezek következtében az emberre nem alkalmazható a kombinációs öröklődés számos kutatási módszere. Az emberi tulajdonságok öröklődése nehezen tanulmányozható. a férfiakban az egyetlen X kromoszóma miatt mindenképpen érvényre jut. kialakulását.(Az egypetéjű ikrek egyetlen megtermékenyített petesejtből származnak úgy. amely a recesszív allélt hordozza. a szívkamrai sövénydefektus. vagy ivarérettség előtti halál (abortusz) esetén. A családfa a család több nemzedékre kivetített rokonsági kapcsolatrendszerének az ábrázolása. hogy a zigóta az első osztódásakor a két utódsejt valamilyen ok miatt . Azt a nőt. de fenotípusosan a tulajdonsággal nem rendelkezik (heterozigóta) hordozónak nevezzük. Az ember petéje úgynevezett regulációs pete. az egyik az ikerkutatás a másik pedig a családfaelemzés.Magzati. stb. ha az anya legalább egy X kromoszómájában jelen van az adott gén. Ez azt jelenti. testtömeg. a velőcsőzáródási rendellenességek.) szintén poligénesen öröklődnek. A környezeti tényezők is befolyásolhatják a szívinfarktus.el is válik egymástól. Az utódok szimbólumait egy másik ezzel párhuzamosan futó szakaszról. epilepszia. a kétpetéjúek viszont különböznek.rendellenes módon . az úgynevezett rizikófaktorok is befolyásolhatják. a tulajdonság öröklődik. Ha a vizsgált tulajdonság tekintetében statisztikailag is kimutathatóan az egypetéjű ikrek megegyeznek. Megfelelő számú nemzedék adott tulajdonságra való elemzéséből megállapítható. utódainak az egyedfejlődése hosszú. hogy a tulajdonság domináns-recesszív módon .azon belül dominánsan vagy recesszíven intermedier módon. a rejtettheréjűség. míg a férfiakban az előfordulása lényegesen gyakoribb. Ha egyszerre két sajátosság öröklődését vizsgáljuk a mindkét fenotípusos sajátossággal rendelkezők szimbólumán mindkét jelleget fel kell egyszerre tüntetni. arra merőleges vonalakkal ábrázoljuk.

Az ikreket egy fordított állású V betűvel kapcsoljuk össze. Az utódvonalon a születési sorrendnek megfelelően bal szélen a legidősebb. Sok növényfaj megporzása és magterjesztése teljes mértékben a denevérektől függ. denevérektől függő növényfaj hoz létre egy sor emberek által felhasznált terméket. A repülőkutyák kipusztulása ezért potenciálisan megsemmisítő hatású a tőlük függő fajokra nézve. Fejük más formájú. Az egyes nemzedékeket a bal szélre írt római számmal. gyümölcsevő állatok. a nemzedékek tagjait pedig balról jobb felé haladva arab számmal jelölik. amelyeknek körülbelül negyede a Pteropus nemhez tartozik. az együttes evolúció. hogy átvegyék a denevérek szerepét. Széles körben elterjedtek az Óvilág trópusain. ahol trópusi növények százainak a legfontosabb. gyakran az egyedüli megporzói és magterjesztői. A csendes-óceáni szigeteken a repülőkutyák a növényi diverzitás fenntartásában betöltött szerepét nem lehet túlbecsülni. nappal tevékenykednek. ha azok eltűnnek. mint amilyenek az éjszaka nyíló virágok. hanem a denevérekkel párhuzamosan fejlődő félmajmok közé sorolják őket. Egyik legismertebb csoportjuk a Pteropodidae család közel 200 fajt számlál. A térségben sok. a termést hozó fajoknak pedig kevesebb termésük van. Mivel ezek kölcsönhatások. melyek meggátolják a többi lehetséges megporzót abban. A helyesen felrajzolt családfa a tulajdonságok öröklődéséről egyértelmű tájékoztatást nyújt. Arcorruk hegyes. . Reálisnak tűnik-e ez az új besorolás? Érvekkel foglaljon állást mellette vagy ellen! Kifejtés: A populációs kölcsönhatások rendkívül sokféle kapcsolatot eredményeznek populációk között.össze. ahol két bennszülött Pteropus –faj már kipusztult vagy gyakorlatilag kipusztult. Legalább 186. ennek megfelelően fogazatuk sem emlékeztet a rovarevő fogazatra. Néhánynak olyan koevolúciós sajátosságai is vannak. hogy ultrahangos radarrendszerük sincs. növényevők. – a kulcsfajok eltűnése nagyarányú kipusztuláshoz vezethet Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet (Standovár-Primack: A természetvédelmi biológia alapjai) ! …” A repülőkutyák nappali életmódot folytató. Ez derül ki a szemelvényből is. szemeik nagyok. milyen szerepe lehet egyes fajok védelmének a biodiverzitás megőrzésében! A repülőkutyák szeme nagy. jobb szélen a legfiatalabb gyermek található. gyümölcsevők. Guam szigetén. ami a denevérekre általánosan jellemző. Szemeik nagyok. illetve a legtöbb termés nem terjed messze az anyanövénytől. repülőkutyák által beporzott és terjesztett növénynek van jelentős gazdasági értéke a helyi és a nemzetközi kereskedelemben egyaránt. nappali életmódot folytatnak. beleértve az olyan értékes faanyagot szolgáltató fajokat. B tétel: Repülő kutyák. További fontos különbség. Egy Szamoán készült tanulmány szerint a száraz évszak során a magok 80-100 %-át a repülőkutyák juttatják a talajra. és valamennyi kapcsolat valamilyen szinten valamelyik populáció javára szolgál egyes populációk védelme gyakran nem oldható meg más populációk védelme nélkül. a kutatók érdekes jelenségeket figyeltek meg: bizonyos növényfajok nem hoznak termést. ezért nevezik őket repülő rókáknak is. mint az ében és a mahagóni…” Mutassa be. ultrahangos tájékozódóberendezésük nincs. amely ugyancsak – legalább is tágan értelmezve – minden egymással valamilyen kölcsönhatásban lévő populációra hat. A repülőkutyák mai rendszertani besorolása erősen vitatható. E nemzetség fajai a déli Csendesóceán szigetein koncentrálódnak. amelyek ugyancsak eljutottak a repülés képességéig. semmiben sem hasonlítanak a denevérekre. hogy repülő emlősök. kiválóan látnak vele. Egyes kutatók ma már nem is sorolják őket a denevérek közé. Gyakori volt az evolúció során a koevolúció. így a csemetéket gyakran elnyomják a felnőtt egyedek. Ugyanis azon túlmenően.

Általában ugyanarra a tulajdonságra nézve. A genomnak a fenotípust kialakító. néha sok változata is lehet. a DNS-állomány felépítésének és működésének következménye. de egy egyedben általában egyvagy legfeljebb kétféle génváltozat fordulhat csak elő. kétallélos rendszerben dominánsan. működő része a genotípus. A gén a kromoszóma meghatározott pontján helyezkedik el. öröklésmenetét ! Az élőlényeknek számtalan tulajdonságuk van. ez a génhely a lókusz.11. tehát nem vesz részt a fenotípus kialakulásában. A keresztezés kísérletekben a szülők általában homozigóták. Rh. A kromoszómák gének sorából állnak. két eltérő tulajdonságú egyedet ivarosan szaporítanak. A fenotípus és a genotípus kifejezéseket egy-egy tulajdonságra nézve is használjuk. Az itt található két homológ gén lehet teljesen azonos. Ezekben az esetekben egy egyedben többféle génváltozat is lehet. Nagybetűvel a domináns. Ebben az esetben a fenotípus magát a tulajdonságot jelenti. és figyelik a tulajdonságok öröklődését. hiszen csak két homológ kromoszóma van egy sejtben. Az örökítőanyag a sejtmag kromoszómáiban található. Az utóbbiak a gén változatai. ez azonos a sejtmag DNS-molekuláinak összességével A genom azonban számos olyan részt is tartalmaz. Az élőlények tulajdonságainak összességét fenotípusnak nevezzük. Ha a homológ kromoszómák homológ lókuszán azonos génváltozat van. amelyek egy-egy tulajdonság létrehozásában fontosak. a heterozigótáé pedig Aa. A tulajdonságok öröklődését keresztezési vizsgálatokkal tanulmányozzák. . Egy-egy génnek nemcsak két hanem több. Hozzon pékdát recesszíven öröklődő emberi betegségekre. Az utódokat több nemzedéken keresztül egymás között szaporítják. kisbetűvel pedig a recesszív allélt jelöljük. genotípus és fenotípus fogalmakat. A génváltozatok vagy allélek az örökítőanyag megváltozásával. A tétel: A mendeli genetika Határozza meg a gén. ha csak az egyik lókuszon van meg. az utódnemzedékeket pedig F betűvel (a latin filialis generatio = utódnemzedék szó kezdőbetűje). Adja meg milyen keresztezésekkel dönthető el egy domináns fenotípusú egyed genotípusa.). Az alléleket azonos betűkkel jelöljük. A felépítésbeli és működésbeli sajátosságok kialakulása az élőlények öröklöttségének. A teljes öröklöttség neve genom. Ismertesse az emberi vércsoportrendszerek (AB0. a genotípus pedig az őt létrehozó örökítőanyag részletet. amelynek során a létrejövő ivarsejtekbe (utódsejtekbe) szabályos osztódás esetén a homológ kromoszómapároknak csakis az egyik tagja kerülhet be. amely az egyed életében sohasem működik. az elnyomottat pedig recesszívnek (lappangónak) nevezzük. a recesszív viszont csak akkor. A domináns génváltozat hatását akkor is kifejti. A keresztezési kísérletekben tapasztalható eredmények mögött a meiózis folyamata áll. A keresztezés jele a leírásokban “ × ”. mutációval jöttek létre. A diploid szervezetekben a homológ kromoszómákon a lókusz mindig ugyanazon a ponton van. F2. ami megjelenési formát jelent. ha mindkét lókuszon ilyen génváltozat van. A keresztezések leírásában a szülői nemzedéket P-vel jelölik (a latin parentes = szülők szó kezdőbetűje alapján). akkor az egyed erre a génre (tulajdonságra) nézve heterozigóta. Ennek megfelelően egy homozigóta egyed allélösszetétele egy génpár esetén AA vagy aa. Az utóbbi esetben az egyik génváltozat működése során teljesen vagy részlegesen elnyomhatja a másik hatását Az ilyen génváltozatot dominánsnak (uralkodónak). allél. Az egymást követő nemzedékeket az F betű indexe jelenti (F1. Vannak olyan tulajdonságok amelyeket több gén is örökít. de lehet kétféle is. két allél esetén például egy nagy (A) és egy kicsi (a) használatos. illetve recesszíven öröklődő jelleg előfordulásait az első és a második utódnemzedékben. az egyed erre a génre (tulajdonságra) nézve homozigóta. Ha viszont a két homológ lókuszon más-más génváltozat van. csak mindkettő más-más tulajdonságváltozatra nézve az. Vezesse le az egygénes. F3 stb.

2 heterozigóta Aa és 1 a másik génre homozigóta aa egyed keletkezhet. Általános alakban a keresztezés leírása ekkor: A szülők allélössztétele. . Az első utódnemzedékben csupa gömbölyű magvú borsókat kapott. feltételezve azt. a másik homozigóta recesszív volt a vizsgált tulajdonságra nézve: AA × aa A szülők ivarsejtei a vizsgált génre nézve: A A a a Mivel elméletben akármelyik hímivarsejt bármelyik petesejtet megtermékenyítheti. feltételezve azt. A tábla az utódok kialakulásának valószínűségére ad felvilágosítást. más néven hibridek jönnek létre. hogy 1 egyik génre homozigóta AA. hogy az egyik homozigóta domináns. az utódok allélösszetétele a kombinációs tábla segítségével: ivarsejtek A A a Aa Aa a Aa Aa minden egyed Aa genotípusú A második nemzedékben pedig az F1 egyedeit egymás között keresztezve: Aa × Aa ivarsejtek A a és A a F2 ivarsejtek A a A AA Aa A Aa Aa F1 Látható. (Egyetlen utód esetén 25 % az AA. A szülők homozigóták voltak. 2 heterozigóta Aa és 1 a másik génre homozigóta aa egyed keletkezhet. akkor a második utódnemzedékben 3:1 arányban gömbölyű illetve szögletes magvú utódok jöttek létre. 50 % a Aa és 25 % a aa kombináció megjelenésének a valószínűsége) Mendel egyik kísérletében gömbölyű (G) és szögletes(g) magvú borsókat keresztezett. az utódok allélösszetétele a kombinációs tábla segítségével: F1 ivarsejtek A A a Aa Aa a Aa Aa minden egyed Aa genotípusú A második nemzedékben pedig az F1 egyedeit egymás között keresztezve: Aa × Aa ivarsejtek A a és A a F2 Ivarsejtek A a A AA Aa A Aa aa Látható. majd amikor ezeket egymás között keresztezte. (Egyetlen utód esetén 25 % az AA. 50 % a Aa és 25 % a aa kombináció megjelenésének a valószínűsége) A szülők allélössztétele a vizsgált tulajdonságra nézve. a másik homozigóta recesszív volt a vizsgált tulajdonságra nézve: AA × aa A szülők ivarsejtei a vizsgált génre nézve: A A a a Mivel elméletben akármelyik hímivarsejt bármelyik petesejtet megtermékenyítheti.kettő sohasem. A monohibrid keresztezésekben csak egyetlen tulajdonság változatainak öröklődését vizsgáljuk. hogy az egyik homozigóta domináns. A keresztezési kísérletekben a kétféle tulajdonságváltozatú. A tábla az utódok kialakulásának valószínűségére ad felvilágosítást. homozigóta szülők utódaként az F1 nemzedékben heterozigóták. hogy 1 egyik génre homozigóta AA.

B. ha viszont 1:1 arányban domináns illetve recesszív fenotípusú egyedek is létrejönnek. A Dantigén kimutatásával határozzák meg ezt a vércsoportot.. ha nincs meg. Ez a két allél egymással szemben kodomináns jellegű. vagyis a tulajdonságok hasadásának mértéke .és a B-allél egyaránt megvan.G g…. e kettő viszonya határozza meg a vércsoportot. a gömbölyű magvú egyedek kétharmada viszont egymással keresztezve újra a 3:1 hasadási arányt mutatta. Közülük mindig kettő számára van hely a homológ kromoszómapár két lókuszán. Ha ez a vércsoportantigén megvan a vértestekhez kötődve. Ezek az egyedek ugyanis heterozigóta dominánsok voltak. Az F2 szögletes magvú borsók egymással való keresztezése mindig kizárólag szögletes magvú utódokat eredményezett. A homozigótákban ugyanannak az allélnek két példánya fordul elő. ebben az esetben egyúttal visszakeresztezés az eljárás neve. Az AB0-vércsoportrendszerben egy gén három alléljével a Mendel-szabályoknak megfelelően öröklődik. Például az apasági perekben a vércsoport-öröklődés szabályszerűségeit is figyelembe veszik a szakvélemény elkészítésekor. A három allél: A. akkor újra 3:1 lett a gömbölyű és szögletes magvú utódok aránya.és a B-allél viszont a 0-alléllel szemben domináns. amelyeket a később róla elnevezett szabályokban foglalt össze. a gömbölyű illetve szögletes magvúakra nézve. Ha az F3 heterozigóta egyedeket továbbra is egymás között keresztezte. Így a következő genotípusok alakulhatnak ki: fenotípus A B AB 0 genotípus AA vagy A0 BB vagy B0 AB 00 Gyakorlati szempontból nagyon fontos az Rh-vércsoportrendszer öröklődése is.g G Gg Gg G Gg Gg A kialakuló kombinációk: F1 ivarsejtek g g Az F2 gömbölyű magvú utódok egyharmada (a domináns homozigóták) egymás között keresztezve csakis gömbölyű magvú utódokat hoztak létre.Az ivarsejtek: GG… × …gg G…. és 0. akkor a vér Rh-pozitív. a két tulajdonságváltozatot nem lehetett keresztezéssel tartósan egyesíteni. akkor Rh-negatív. A testi jellegek közül az emberi vércsoportok öröklődése fontos kérdés. Ennek során homozigóta-recesszív egyeddel keresztezik a vizsgálandó domináns tulajdonságú egyedet. A tesztelő keresztezést elvégezhetik a (homozigóta recesszív) szülővel is. Az Rh+ . Ha az utódok mind domináns tulajdonságúak lesznek. az AB vércsoportú emberben viszont az A.. Domináns-recesszív öröklődés esetén a domináns tulajdonságú egyed ismeretlen genotípusát tesztelő keresztezéssel lehet megállapítani. akkor a kérdéses egyed homozigóta domináns volt. Tehát nemzedékről nemzedékre mindig a felére csökken a heterozigóták aránya. felismerte a keresztezésekben tapasztalható szabályszerűségeket. akkor heterozigóta volt a vizsgálandó domináns tulajdonságú egyed. Miután számos más keresztezésben is ugyanezt az eredményt kapta. Az A.

Az őshonos fafajokból álló természetközeli elegyes erdőállomány még mindig az összes terület felét teszi csak ki. Teljesen egészséges szülőktől is származhatnak recesszív betegségben szenvedő gyermekek ha mindkét szülő hordozza a hibás allélt. Recesszív módon öröklődő emberi betegség a teljes fehérbőrűség (albinizmus). Az erdőterület kiterjedése az elmúlt 50 évben 600 000 hektárral nőtt (1980 óta 100 000 hektárral). a süketnémaság bizonyos formái. amelyek súlyos agyi károsodást okoznak. hibátlan allél a szükséges működést ellátja. és miért telepítették őket a keményfaligetek helyére? Mit gondol miért okozott olyan óriási pusztítást a Magas Tátrában az elmúlt évi orkán? Milyen erdőtelepítési politikával lehetett volna elejét venni a katasztrófának? . amely gyakran unikális. A recesszíven öröklődő betegségek csak homozigóta formában alakulnak ki. Pontosabb biokémiai vizsgálattal azonban jó néhány esetben kimutatható. hogy a hibátlan allél csak többé-kevésbé képes pótolni hibás párjának működését. Így öröklődik például a sokujjúság. A recesszív allél ezekben a betegségekben sokszor azt jelenti. hiszen a heterozigótákban is kialakulnak. összenőtt ujjak. és jelenleg eléri az 1. illetve mezőgazdasági területek kerültek a helyükre… „ Milyen erdőtársulások borították hazánk területét az emberiség térnyerése előtt? Mi a közös a feketefenyőben és az akácban ? Miért erőltették telepítésüket ötven évvel ezelőtt.). a “tejcukormérgezés” és a súlyos szellemi fogyatékosságot okozó fenilketonuria nevű anyagcserezavar. Ha dominánsan öröklődő betegségben szenvedő emberek utóda egészséges lesz (ez csak akkor lehetséges. füves ökoszisztémák kárára történt (fekete fenyő a dolomit sziklagyep. Homozigóta recesszív állapotban egyik allél sem fejti ki a szükséges hatást.vércsoport dominál az Rh vércsoporttal szemben. Ezeket a csecsemőket csak tejmentes diéta mentheti meg. Mérgező végtermékek halmozódnak fel vérükben. ez ma alig éri el a 20 %-ot. hogy a hibás allél nem működik. A recesszíven öröklődő emberi betegségek megfigyelése lényegesen nehezebb feladat. hogy szétdarabolták az élőhelyeket és az ökológiai folyosókat. vagy a törpeség egyik formája. A dominánsan öröklődő emberi betegségek öröklődése könnyen követhető. Csak fenil-alanin-hiányos táplálkozással lehet védekezni a hatás ellen. A vízkészletgazdálkodás szintén negatív hatást gyakorolt a biológiai sokféleségre. A tejcukormérgezésben szenvedő csecsemő nem tudja feldolgozni az anyatej vagy a tehéntej tejcukortartalmát. a kötőszöveti rendszert és az izomzatot érintik. így kialakul a betegség. Az utak és autópályák bővítése szerte az országban akadályokat állított a vándorló fajok elé azáltal. különösen a vizes területeknek a művelhetőség érdekében végzett intenzív lecsapolása és a folyószabályozás járt ilyen következményekkel. de többségük rendkívül ritkán fordul elő. Magyarországon a lakosság 85 %-ában megtalálható az Rh-faktor D-antigénje.8 millió hektárt. A fő vízfolyások szabályozásával a legtöbb ártéri tölgy-kőrisszil erdő eltűnt. Így heterozigóta állapotban a betegséget okozó. mert hiányzik szervezetéből egy lebontó enzim. a vázrendszer elváltozását okozzák. és miért harcolunk ellenük napjainkban? Milyen fajokból állnak a puhafaligetek. Elsősorban a csontvázat. A fenilketonuriás betegek nem képesek a fenil-alanin aminosav normális anyagcseréjére. B tétel: Az emberi tevékenység hatásai Olvassa el az alábbi idézetet (Magyarország környezeti mutatói 2000. akkor az utód már nem örökíti tovább a hibás allélt. és puhafaültetvények. fenyők és akácosok a homokos területek esetében). Ez elsősorban a gyorsan növő fafajok és fajták telepítésének következménye (ezek most az összes erdőterület 10 %-át adják). ha mindkét szülő heterozigóta a betegségre nézve).majd válaszoljon a kérdésekre! „Az emberi tevékenység térnyerése előtt Magyarország jelenlegi területének több mint 70 %-át borították erdők. mert a másik. recesszív allél nem jelent problémát. Az ilyen betegségek száma több száz.

Telepítésük látszólagos gazdasági hasznosságuk miatt történt. főleg az Alföldön. Az ember megjelenését követően előbb a földművelés és a legeltető állattartás. . Az alföld ártéri területein tölgy-kőris-szil keményfa ligeteket. eltűnt. tájidegen fajok. A feketefenyő és az akác sem őshonos hazánkban.Kifejtés: Hazánk területét az emberiség térnyerése előtt – az utolsó jégkorszakot követő időkre gondolva – klímazonális és intrazonális erdők és erdőspuszta borította. Telepítésük következtében azonban az élőhelyeken a nagy diverzitású eredeti ősgyepek eltűnnek. égeres láperdőket. a bükkösök követték egymást a magassági övek szerint. Ökológiai hátrányaik miatt ma már hivatalból üldözendők. kemény fája pedig ipari célokra sokoldalúan felhasználható. és helyüket „fenyősivatag” vagy „akácsivatag” váltja fel. tehát gyorsan megtérülő befektetés a telepítésük. A hegyvidéken a klímazonális erdőtársulások: a cseres-tölgyesek. azok jobban ellenálltak volna az orkán pusztításának. A puhafaligetek favorizálása a keményfaligetek helyén kizárólagosan gazdaságossági kérdés. Ha akkor az eredeti vegetációnak megfelelő kevert erdőállományokat telepítették volna. Ráadásul a gyökérsarjakról vegetatíven is kiválóan szaporodó akác tolakodó gyomfává vált. A gyorsan növő „papírnyárasok” mintegy 15 év alatt vágásérettek. Az óriási fenyőpusztítást a mintegy 100 évvel ezelőtti homogén lucfenyvesítés okozta. hiszen az akác jó mézelő. a gyertyános-tölgyesek. majd a lecsapolások írták át a táj arculatát. Az őshonos erdőállományok jelentős hányada. löszborította területeken az alföldön és a dombvidéken lösztölgyesek voltak. Sajnos a nemesnyárasok is jelentősen csökkentik a természetes diverzitást a gyepszintben. a szárazabb. A sokkal értékesebb keményfák azonban csak 80-100 év múlva vágásérettek.

testanyagaikon keresztül azt visszajuttatják a táplálkozási hálózatokba. növények vagy állatok szerves anyagaival táplálkoznak.karvaly. A lebontó szervezetek a bontott anyag egy részét saját testükbe építik be. negyedleges ragadozó például a növényi plankton-állati plankton-apró ragadozó rákok-kisebb tengeri halak-lánc végét lezáró tonhal. ez azonban napjainkban nem jelentős a bioszféra egésze szempontjából). táplálkozási lánc.12. az esetek túlnyomó többségében a fotoszintetizáló növények képezik. A populációk között az egy irányú fogyasztott-fogyasztó kapcsolatok alkotják a táplálékláncokat. A növények testanyagaik formájában raktározzák a kémiai energiává átalakított napenergiát. gombák és baktériumok.egerész ölyv. Elméletben 6-7 tagú táplálkozási láncok is összerakhatók. míg a szervetlen anyagokká való átalakítás a mikroorganizmusok feladata. a ragadozók másodlagos. Ilyen például a kocsányos tölgy-gyapjaslepke hernyó. ők a termelő szervezetek. A különböző szerepű élőlények a társulások táplálkozási szintjeit képezik. Ők más élőlények. ezért fogyasztók. A társulások nyílt anyagi rendszerek. A táplálékláncoknak három alapvető típusát különböztetjük meg. a valóságban azonban sokkal rövidebbek. számos más ragadozó is elfogyaszthatja. fogyasztók és lebontók szerepét az ökoszisztémák anyag és energiaforgalmában! Határozza meg az elvi különbséget az anyagforgalom és az energiaáramlás között! Ismertesse a szén. A táplálékláncok révén a társulásokban anyagkörforgalom és energiaáramlás valósul meg. akár mint préda. de őt már nem fogyasztják. Ezért a lebontókat visszamentőknek is szokták nevezni. a csúcsragadozó. A nyagforgalom és energiaáramlás az ökoszisztémákban Értelmezze és példák segítségével mutassa be a termelők. és a foszfor körforgásának útját! Ismertessen emberi tevékenységeket. vagy a zabmezei pocok. A másodikot csoportot a fogyasztók képezik. általában 3-4 tagbél állnak. Másodlagos fogyasztó például a karvaly. energiában szegény elemek vagy vegyületek kerülnek vissza a légkörbe és a talajba miközben a termelők számára újra felvehetőkké válnak. valamennyi populációt érintik. harmadlagos vagy akár negyedleges fogyasztók is lehetnek. A harmadik csoportot az elpusztult szervezetek anyagait hasznosító lebontók alkotják. számos bogárfaj stb. ezt rendszerint különböző állatok végzik. amelyek kívülről kapják a működésükhöz szükséges energiát. Mivel a gyapjaslepke hernyóját vagy a mezei pockot stb. amely csak fogyaszt. Mivel a Nap energiájának segítségével szervetlen anyagból is képesek szerves vegyületek felépítésére. harmadlagos fogyasztó a csuka. Az élőlények pusztulásával a lebontó szervezetek tevékenységének következtében az anyagok mint kis molekulájú. A lebontók lehetnek állatok (például a keselyűk. A növényevők az elsődleges fogyasztók. A többi élőlény csak a már kész szerves anyagot képes különböző módon másodlagosan hasznosítani. amely rovarevő énekesmadarakat zsákmányol. Az elsődleges energiaforrás alapvetően a Nap sugárzó energiája ( a kemoautotróf prokarióták esetében kémiai energia. A növények által felvett szervetlen anyagokból a Nap fényenergiájának segítségével növényi szervesanyag lesz. ha a zsákmánya a vízben más apróbb. amelyek befolyásolják ezen anyagok körforgását! Ismertesse a lehetséges következményeket és teendőket! Az ökoszisztémákban a populációs kölcsönhatások közül a táplálkozási kapcsolatok valamilyen formában. Az energia beépül a zöld növények fotoszintézise során . Tevékenységüket aprózással kezdik. A táplálkozási hálózatok utolsó láncszeme mindig egy ragadozó. Mivel őket is fogyasztják.). Első láncszemét azonban minden esetben az autotróf szervezetek. akár mint predátor. rovarlárvákat fogyasztó kishalakkal táplálkozó ragadozó hal. az oxigén. a táplálékláncok a természetben a táplálkozási hálózatok bonyolult rendszerét képezik A táplálékhálózatok szerkezete különböző lehet. amely ilyen formában biztosítja a fogyasztók testfelépítéséhez és életműködéseihez szükséges energiát.

a harmadik irány pedig az a lehetőség. Ebből 10 kg ragadozó haltömeg épülhet fel. de nem is csökken. Az energia vándorlása során azonban minden táplálkozási szinten jelentős veszteséggel kell számolni. Az elfogyasztott szervesanyagnak pedig alig 4 %-a épül be a szervezetükbe.5 %-át képesek a szervezetükbe építeni. A társulásokban az anyagforgalom az energiaáramlástól elválaszthatatlan. Az egyes . alacsony energiatartalmú vegyületek formájában lép be a társulásokba. 10 000 tonna növényi planktonból 1000 tonna állati plankton lesz. Egyetlen egyedben a táplálékkal felvett energia útja háromféle lehet. másfelől pedig a termodinamika második főtétele szerint az energetikai folyamatok során termelt hő nem tud teljes egészében munkává alakulni. Az egyes szinteken fellépő energiaveszteség miatt a társulások energiaellátása állandó utánpótlás révén biztosítható csak. Vizsgálati adatok szerint a növényevő állatok az elfogyasztott tápláléktömeg 38 %-át hasznosítják csupán. ez a planktontömeg 100 kg planktonfogyasztó kishalak testtömeg gyarapodásához elegendő. de az energiafajták összege a kiindulási energiánál nem lehet több. kémiai energiává alakítva áll a társulás rendelkezésére. hogy a szervezet önfenntartásához elhasználódik. amelyek nyíltak. a többit ürülék formájában leadják. Az energia útja egyirányú áramlás a társulásokban. A fogyasztó szervezetek a szerves vegyületek felvételével jutnak a kémiai energiához. Természetesen a társulások működésére is érvényesek a termodinamika törvényei. hogy az energia egy hányada szintenként az életfunkciók működtetésére elhasználódik vagy ürülékkel leadásra kerül. hogy beépül a szervezetbe. minél hosszabb egy tápláléklánc. ezeket a vegyületeket a fotoszintézis során történi átalakításuk közben "töltik fel" az autotróf szervezetek kémiai energiával miközben testanyagaikká alakítják őket. Az ökológiai rendszerek élőlényei termodinamikai szempontból a rendszerbe belépő energiával munkát végeznek és hőt termelnek. miszerint egy elszigetelt rendszerben az energia mennyisége változatlan marad. Ennek egyik oka. Az anyag ugyanis energiában szegény. A társulások energiamozgásának állomásai a termelőktől az elsődleges. tehát energiaveszteséggel kell számolni. mert egyfelől a társulások nyílt rendszerek. mint kémiailag kötött energia elhagyja a szervezetet. hogy a minden biocönózisban a rendelkezésre álló kémiai energia mennyisége a megkötött fényenergia mennyiségétől és hasznosulásának mértékétől függ. Hasonló utakra kerülhet az energia a társulások szintjén is. Ebből következik. egy része hő formájában szükségszerűen a környezetben távozik. ami persze megfelelő energiatartalomra számolható át.keletkező szerves vegyületekbe. fogyasztókon keresztül a csúcsragadozók felé halad. Az adott rendszerben ennél több nem termelődhet. hogy a termodinamika törvényszerűségei alapján a különböző energiaformák egymásba történő átalakulása során az energia egy meghatározott hányada szükségszerűen hőenergiává alakul át és elhagyja a rendszert. amely emberi fogyasztás esetén mindössze 1kg testtömeg gyarapodáshoz vezet. majd a lebontó szervezetek zárják a sort. A növények a rendelkezésükre álló sugárzó energiának azonban alig 0. Így csak a fennmaradó egyre csökkenő hányad jut préda formájában a tápláléklánc következő szintjére. a másik pedig az. nem növekedhet a mennyisége. Pontosabban annyi sem. másodlagos stb. a többi anyag energiatartalma az életműködéseik fenntartásához szükséges. a rövidebb táplálkozási láncok jobb hatásfokúak. egy másik. Általában egy nagyságrendnyi a tömegcsökkenés szintről szintre haladva. annál nagyobb az energiaveszteség. azt jelenti. Ezért a biocönózisokban minden egyes táplálkozási szinten a kilépő hő formájában energiaveszteséggel kell számolni amit kívülről pótolni kell. Az egyik lehetőség. A termelőktől indul ki és a táplálkozási szinteken keresztül a csúcsragadozó felé halad. a kémiai energia átalakulhat munkává és hővé. A ragadozó táplálékláncok energiahasznosítása ugyancsak rossz hatásfokú. Ez az ökológiai rendszerek szempontjából. Ezt a Nap sugárzó energiája biztosítja. Az első főtétel az energia megmaradását mondja ki. A termelők által megkötött napenergia tehát szerves vegyületek formájában. hogy ürülék szerves anyag tartalmának formájában.

Végeredményben a lehullott csapadéknak csak igen kis hányada épül be a fotoszintézis során kötött hidrogén formájában a társulások élő szervezeteibe. Az energiaforgalommal szemben. energiában gazdag vegyületek bomlanak le miközben energiatartalmuk az életműködésekre fordítódik. részben közvetlenül a csapadékból kerül a víz. A Föld felszínére visszahullott csapadék vagy a talajba szivárog. A populációk táplálkozási kapcsolatai révén megvalósuló anyagforgalmi folyamat az anyagok biológiai ciklusa. a vízben mint oldott szén-dioxid gáz és hidrogén-karbonát illetve karbonát-anion. A kismolekulájú anyagok a fotoszintézis során újra feldúsulhatnak energiában és nagymolekulájú szerves vegyületekké redukálódhatnak. A társulásokba tehát részben a talajból. az üledékes kőzetekben mint karbonátsók van jelen. ahol a felhők lehűlése kicsapódáshoz vezet. A leadott anyagok nem vesznek el a társulásból.szinteken bekövetkező energiaveszteség anyagveszteséget is jelent. a fotoszintézis vagy kemoszintézis során a légköri szén-dioxidot szénhidrátokba beépítve szerves vegyületekké alakítják. többé kevésbé újra rendelkezésre állnak. A kőzetek kémiai mállása során a víz kioldja a foszfátokat a kőzetekből és ezek a növények számára felvehetővé válnak és bekerülnek a táplálékláncba. A szén a bioszféra légkörében szén-dioxid gáz. Ennek negatív következményei . amely egyirányú folyamat. újra beépülhetek a fotoautotróf szervezetek testébe. Az ökoszisztéma növényei adott mennyiségű felszívott vizet párologtatással a levegőbe juttatnak. amelyet műtrágyaként hasznosítanak. Az állatok ivóvízzel is foszfát-ionokhoz juthatnak. A foszfor egy része mint a guano (madárürülék) alkotóeleme is visszakerül a szárazföldre. Mindezekből kiderül. majd eltávozik belőle. majd fehérjéket. Nagy mennyiség raktározódik a fosszilis energiahordozókban (szén. amelyek energianyerés céljából a légzés során a levegőből felvett oxigénnek újra széndioxiddá oxidálják vissza. Az elpusztult élőlények foszforvegyületit baktériumok tárják fel és teszik újra felvehetővé. kőolaj. A bioszférában a foszfor legnagyobb része különböző kőzetekben és a tengerek mélyén üledékekben van jelen. hiszen a légzés során nagymolekulájú. vagy a felszínen elfolyik és végső soron újra a nyílt vizekbe kerül. A molekulárisan a levegőbe került oxigén a szervezetek légzése során vízzé alakul és visszakerül a vízciklusba. Például Peru part menti halban gazdag vizei rengeteg halászmadarat tartanak el. Számuk a hatvan évek végén mintegy 25 millió volt. A talajba szivárgó víz jelentős része a növények számára felvehető állapotban marad a talajban. A szén körforgásánal legfőbb mozgatója az autotróf szervezetek működése. A növényzetre kerülő csapadék zöme lefolyik és szintén a talajba kerül. és nukleinvegyületket állítanak elő belőlük. A víz körforgása során a Föld felszínéről elpárolog és gőz formájában a légkörbe kerül. zsírokat. hogy az ökoszisztémákba az autotróf szervezeten keresztül belépő energia végigvándorol az egyes táplálkozási szinteken. részben mint a szén-dioxid összetevője vesz részt a biológiai ciklusban. Ezzel együtt és egy időben anyagvándorlás is folyik. Az ember például a fosszilis tüzelőanyagoknak a körforgásba történő gyors visszahozásával szól bele a biogeokémiai körforgalomba. hogy az ökoszisztémákban az energiaáramlás és az anyagforgalom egymástól elválaszthatatlanul zajlik. A két folyamat között azonban lényeges különbség. Ekkora madártömeg fészkelőhelyeinek környékén óriási mennyiségben keletkezik guanó. így egyirányú folyamat. a társulások anyagai azonban állandó körforgalomban vannak. az anyagokra a társulásokban a körforgalom a jellemző. onnan újra átvándorolhatnak a fogyasztók testanyagaivá. földgáz) illetve a élő szervezetekben különböző szerves vegyületek formájában. Az elpusztult élőlények testanyagaiban lévő szén a lebontó szervezetek tevékenységének következtében ugyancsak szén-dioxiddá alakul vissza. Ezek a szerves anyagok az autotrófokból a heterotróf fogyasztókba kerülnek. és a folyamat kezdődik előről. Az oxigén részben mint a víz-. a keletkező kismolekulájú energiában szegény vegyületeket pedig a sejtek leadják.

A magyar lakosság több mint harmada dohányos. alkalmakkor rágyújtási kényszert érez. A vérbe is jutnak olyan égéstermékek és kémiai anyagok. mégis törékenyebbé vált érfal könnyebben eredményez agyvérzést vagy infarktust illetve érszűkületet. sajnos ezek nagyobb része egyúttal erős dohányos is. mint az alkoholé. Ha nincs lehetősége rágyújtani. a legveszélyesebbek az érelmeszesedés. A megvastagodott. másrészt a dohányzási égéstermékek rákkeltő voltával magyarázható. Dohányzáskor a tüdőbe jutó füstből a nagy felületen a tüdő számos egészségkárosító anyagot megköt. az agyvérzés. de belül rendkívül nagy felületű zsák. A tüdőrák és a dohányzás közötti egyértelmű összefüggés egyrészt a tüdő anatómiájával. másodsorban pszichés függőség is kialakul. ideges lesz. elhízás. A dohányosok túlnyomó többségében függőség alakul ki a dohányzással kapcsolatban. hogy a dohányos ember bizonyos helyzetekben. Magyarországon a férfiak 45. hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felé adatokat közlő országok közül a népesség számához viszonyítva Magyarországon hal meg a legtöbb ember tüdőrákban…” Hogyan függ össze a tüdőrák kialakulása a dohányzással? Milyen összefüggés van a dohányzás és az érelmeszesedés között? Hogyan függ össze az érelmeszesedés a szívinfarktus vagy az agyvérzés kialakulásával? Kifejtés: A dohányzás rendkívül egészségkárosító szokás. fejfájás.-II.például az üvegházhatás fokozódása a nagymennyiségű szén-dioxid légkörbe juttatása révén Negatív emberi hatás egyes nagydiverzitású. a dohányzás abbahagyása kellemetlen tünetekkel jár: fáradékonyság. kínzó vágy a cigaretta után és még sorolhatnánk.) valamint a grafikon összevetésével fejtse ki a véleményét a dohányzásról! Ábra: Biol II. B tétel: A dohányzás ártalmairól Olvassa el az alábbi szöveget és az idézet (Fazekas-Szerény: Biológia I. 102. A tüdő fejlődéstanilag a bélcső kitüremkedésének fogható fel. Ez az oka annak. A nikotin okozta ártalmakat szinte fel sem lehet sorolni. A függőség kettős: elsősorban nikotinfüggő a dohányos. A cigaretta megvonása. nyugtalanság.old. például a trópusi esőerdőké. ami azt jelenti. ingerültség. a koncentráló képesség romlása. 95. majd az ásványi anyagok berakódását. rosszul érzi magát. és ezért nagy produktivitású ökoszisztémák írtása is. azaz az érelmeszesedést. egy vakon végződő.ábra !! „ A dohányzás sajnos társadalmilag elfogadott szokás. A függőség miatt a dohányzásról csak nagy akaraterővel és hosszú idő alatt lehet leszokni. Romboló hatása nem látszik olyan egyértelműen. a szívinfarktus és a tüdőrák. Fontos lenne a nemzetközi szerződések megkötése és ezek betartása a gazdag és a szegény országok között. . alvászavarok. amelyek meggyorsítják az érfal lipid megkötését. Napjainkban a fejlett országok 15 év feletti lakosainak 25-34 %-a dohányzik. különböző rákkeltő anyagokat is. a nők 35 %-a.

A diverzitási mutatóknak valamely rendszer változatosságát kell kifejezniük. A társulások sokféleségének két szélsőséges esete elméletileg. a termőtalaj pedig előbb utóbb kimerül. ) A diverzitás fogalmának általános alkalmazhatósága éppen azért nehéz. és társulási szinten is értelmezhető fogalom. Ezek bonyolultságukban – és ezért pontosságukban – térnek el egymástól. illetve. ameddig az utolsó egyed egyedül nem marad. de a lebontó populációk hiánya miatt az elpusztult szervezetek szerves anyag tartalma nem kerül soha vissza a talajba. Társulástani fogalomként a társulások jellemzésére szolgál. amely az adott élőhelyen pusztulásra van ítélve. az nem felel meg a társulás kritériumainak. ami addig áll fenn. A diverzitás értéke egyszerre veszi figyelembe a fajok számát és a különböző populációkhoz tartozó egyedek számát is.13. addig. az egyes gének alléljeinek sokféleségéről. . azaz a megkülönböztetett "féleségek" számát (azaz a diverzitás ökológiai értelmezésében azt. A fenotípusos diverzitás az élőlények megjelenő tulajdonságaiban mutatkozik meg. (Kiegészítő anyag: A Simpson-index alapján számolva a diverzitás értéke annak a valószínűsége. ha egy társulásban minden egyed azonos fajhoz tartozik. Általában minél nagyobb a populáció egyedszáma. ha minden egyed egy másik faj képviselője. annál nagyobb a genetikai sokfélesége is. A Shannon-Wiener féle entrópiafüggvény bonyolultabb matematikai formula. A tétel: A diverzitás Mi a diverzitás ? Milyen módon fejezhetjük ki objektíven egy társulás diverzitását? Milyen egy természetes társulás diverzitása? Milyen szerepet játszik a genetikai diverzitás a populációk fennmaradásában? Hogyan függ össze a társulások szervesanyag termelése – produktivitása–és a diverzitás? Hogyan függ össze a társulások stabilitása és diverzitásuk? Hogyan változik a társulások diverzitása a természetes szukcessziós folyamatok során? Meddig növelhető a társulások diverzitása? Hogyan befolyásolta az ember megjelenése a bioszféra diverzitását? Mivel magyarázható a kis diverzitású szántóföldi monokultúrák nagy produktivitása? Miért fontos a Földünkön kialakult biodiverzitás megőrzése? Hogyan lehet az évmilliárdok alatt kialakult biodiverzitást megőrizni? Hogyan szolgálhatják ezt a természetvédelmi területek? A diverzitás latin eredetű szó. amíg egy elemnek (a mi esetünkben egy fajnak) egy csoporthoz ( a mi esetünkben a társulást felépítő populációhoz) való tartozását meg nem állapítjuk. csak kannibalizmus esetén marad fenn ideig-óráig a populáció. Ehhez legalább két szempontot kell figyelembe venniük. mert túl sok információt próbál belesűríteni egyetlen adatba. (Társulás diverzitásának elemzésekor két véletlenszerűen kiválasztott egyed másik fajhoz tartozzon). hogy hányféle populáció építi fel a társulást) és figyelembe kell vennie azok egymáshoz viszonyított gyakoriságát is. akkor nem társulás hanem egy populáció. nincs anyagkörforgás. ez a genetikai sokféleség. ezt az általános bizonytalanságot becsli. E két szélsőséges állapot nyilvánvalóan csak elméletben létezik. A populációkban beszélhetünk a genetikai anyag. Mindezek figyelembevételével a diverzitás különböző matematikai függvényekkel fejezhető ki. és a realizálódó génváltozatok következtében alakul ki. A biológiában populációs szinten. hogy a vizsgált társulás két véletlenszerűen kiválasztott eleme különböző legyen. Ugyanis ha a "társulás" csak egyetlen fajból áll. Növénypopuláció hosszabb ideig élhet. Figyelembe kell venni az egymástól eltérő. A társulás fajokban való gazdagságát és a fajok egymáshoz viszonyított gyakoriságát fejezi ki. Állati populációt feltételezve. hiszen a rendelkezésére álló erőforrások végesek. sokféleséget jelent.

Az azonos táplálkozási szinten álló fajok között a vetélkedés a meghatározó. Minél sokfélébb. akkor az egész társulás összeomlik. rátermettsége. Ezek közül a kapcsolatrendszerek közül legalapvetőbbek a táplálkozási viszonyok. gombákat stb. annál kisebb diverzitású a társulás. amelyek Földünk legnagyobb diverzitású élőlényegyüttesei. Az ezt követő elszaporodás azonban épp ezért egy adott genetikai állománnyal is indul. a társulás kevésbé stabil. az egyes fajok kölcsönhatásaikkal egymás evolúcióját "serkentve" alakítják a társulás összetételét. stb. Egy társulásban a nagy szerves anyag tömeg magasfokú szerkezeti bonyolultságot tesz lehetővé. Az eltartó testtömegek nagyobb egyedszámot jelentenek (legalacsonyabb egyedszáma egy tásulásban mindig a csúcsragadozóknak van !). és az alkotó fajok egyedszáma minél jelentősebb mértékben tér el.A természetben a sokféleség értéke mindig valahol a két lehetőség között helyezkedik el. amelyben meghatározott biotikus kölcsönhatások állnak fenn. A szavannák. minél nagyobb a diverzitásuk. a füves puszták és a lomberdők. rovarokat. ha valamilyen kedvezőtlen hatás következtében az elsődleges fogyasztó a négy populációból álló társulásban elpusztul. produktivitásuk azonban igen nagy. Ebben a kapcsolatrendszerben a fogyasztott mindig lépéselőnyben van. fennmaradásuk törvényszerűségeiben keresendő. Egy populáció genetikai diverzitása a populáció egy adott élőhelyen való megtelepedésekor adott. Legnagyobb produktivitást a trópusi esőerdők mutatnak. Spontán mutációkkal a genetikai diverzitás csak nagy késéssel "követi" a populáció terjeszkedését. mert az ökológiai piramisok elmélete alapján össz testtömegét tekintve kb. Ugyanis. mert ezek akár mint fogyasztó. majd a sivatagok. Ezt jól példázzák a nagy társulásegyüttesek. A táplálkozási szintekbe való beilleszkedés legalább ennyire fontos. A nagyobb populációméret viszont nagyobb genetikai diverzitás lehetőségét biztosítja. egyre terepszínűbb stb. tízszer annyi termelői testtömeg tud eltartani egy elsődleges fogyasztót. Általánosságban a társulások szervesanyag termelő képessége annál nagyobb. Ennek a magyarázata a társulások működésében. kipusztul a másodlagos fogyasztó és a csúcsragadozó is. mintha öt faj képezné két elsődleges fogyasztó populációval. ravaszabbá stb. emellett biztosítja számtalan specializálódott fogyasztó számára is az életlehetőségeket. tízszer annyi növényevő állat tud eltartani egy ragadozót. az új populáció genetikai adottságai. valamennyi populációt érintik. diverzebb egy közösség. például hazai társulásaink közül a nádasok kis diverzitású társulások. A nagy tömegben keletkező elpusztult szerves anyag gazdag lebontó – detritofág – élővilágot (atkákat. ez viszont a ragadozót szelektálja egyre gyorsabbá. egy olyan rendszerbe. a biomok szervesanyag termelései. határozza meg a továbbiakban a működő rendszerbe való beilleszkedését. A fogyasztó-fogyasztott kapcsolatrendszerben a meglévő. Ezt a koevolúciós (együttes evolúciós. például mindössze négy populációból áll és egyetlen tápláléklánccal jellemezhető a társulást felépítő populációk fogyasztó-fogyasztott viszonya. Egy társulás annál stabilabb minél nagyobb a sokfélesége. ezzel nagyobb az adaptabilitás – az alkalmazkodóképesség – lehetősége is.) tart el. térhódítását vagy visszaszorulását. majd folyamatosan változó genetikai diverzitás a kapcsolatot a legváltozatosabb módon képes befolyásolni. amelyek mindketten a másodlagos fogyasztó számára zsákmányt jelentenek. egymás evolúciójára hatással lévő kapcsolat) kapcsolatot legtöbben a ragadozó és a zsákmányállat kapcsolatában elemezték. akár mint fogyasztott. A populációs kapcsolatok között a vetélkedés jelentős. Az öt fajból álló példánk esetében azonban az . kb. Mivel a populáció egy adott társulásba lép be. Ha egy társulás alacsony diverzitású. a tűlevelű erdők és a tajga biomja mind egyre kisebb diverzitást és egyben alacsonyabb produktivitást mutat. de nemcsak egyedüli meghatározó viszony. A társulások fennmaradásának alapja az őket felépítő populációk között kialakuló kapcsolatrendszerek bonyolult hierarchiája. létezésük. Ugyanakkor akadnak a szabályt megerősítő kivételek is. Ennek a legegyszerűbb modelljében a zsákmányállat egyre gyorsabb. amely a genetikai diverzitásnak függvénye. annál több faj építi fel. lesz a ragadozó szelekciós nyomása következtében.

A megoldás egyetlen útja. hogy hiába jutott el a probléma megoldásának felismeréséig.és több ezer állatfaj élt együtt.A szántóföldi monokultúrák produktivitása sok esetben megközelíti vagy meg is haladja az ott eredetileg tenyésző természetes élővilág produktivitását. hanem komoly kiegészítést kapnak az ember közvetítése révén (Nem a természetes körülmények között termelt szerves anyag mennyiség forog. minél nagyobb területeken meg kell őrizni a természetes ökoszisztémákat. A természetes szukcessziós folyamatok a társulások hosszabb távon végbemenő megváltozásai. A szukcesszió végpontját jelentő társulás a zárótársulás vagy klímaxtársulás. A klímaxtársulást a fajgazdagság. amelynek jól elkülöníthető fázisai vannak.egyik elsődleges fogyasztó populáció pusztulása nem eredményezi a társulás teljes megsemmisülését. azok egyedszám csökkenésével valósulhatna meg. A szimbiotikus kapcsolatok sokszínűsége a stabilitáson túlmenően növeli a társulások evolúcióképességét is. Az emberi kultúra fejlődése azonban már két-három évezreddel ezelőtt komoly következményekkel járt a bioszféra sokféleségére nézve. amely fennmaradásának további záloga is. Sajnos mire ennek a felismeréséig az emberiség eljutott. stabil társulásokat hatalmas. nagyüzemi monokultúrák váltották fel. Egy társulás diverzitása nem növekedhet korlátlanul. Ez minden ország és az egész emberiség közös feladata kell. fennmaradása veszélybe kerülne. hogy legyen. Ennek az a magyarázata. A környezetükkel egyensúlyban lévő. Az ember megjelenése a bioszférában kezdetben nem volt hatással a 3 és fél milliárd év alatt kialakult élővilág diverzitására. Nem beszélve arról. A populációkban realizálódó sokféleség egy nagyon nagy alkalmazkodóképességet hordozó genetikai sokféleséget jelent az egész bioszféra szintjén is. ott ahol több száz növény. optimális nagyságú területek érintetlen állapotban való megőrzésére lenne szükség. egy kiindulási állapotból egy végállapot felé haladó folyamat. ilyen területek alig maradtak. Az ember negatív hatása az ipari forradalomtól felgyorsulva fokozódott a XX. amely alkalmazkodóképességük leromlásával járna. egyensúlyban vannak a környezeti tényezők – elsősorban az éghajlat – nyújtotta lehetőségekkel. fajszegények. Mára a bioszféra az emberi tevékenység következtében jelentősen átalakult. Ennek szerkezeti és működési sajátosságai megállapodottak. bizonyos diverzitás-növekedés adott konkrét térben és időben csak a már meglévő populációk kárára. Ekkor semmisült meg – és azóta sem regenerálódott a mediterrán medence egykori erdővegetációja Európában. Az egyes fajok védelme nem segít a probléma megoldásában. A folyamat első társulásai az úgynevezett pionír tásulások. A fogyasztó-fogyasztott kapcsolatrendszeren túl az összes többi populációs kapcsolat is szerepet játszik a társulások stabilitásában. hanem a trágyázás révén komoly anyag és energia utánpótlás történik. A rendelkezésre álló erőforrások (és a tér is) végesek. A bioszféra az evolúciója során feltehetően egy olyan optimális diverzitás szintjéhez jutott el. de az egyes fajok egyedszáma nagy.) A bioszféra három és fél milliárd éves fennmaradásának és működésének alapja az evolúció során kialakult nagyfokú diverzitás volt. egyetlen faj. A mezőgazdasági művelés következtében a nagy diverzitású és nagy produktivitású. Így. ha megvalósításának . Ezek általában alacsony diverzitásúak. amely együtt jár az őket felépítő populációk kicserélődésével és egy másik társulás kialakulásával. A biotikus szukcesszió változatlan éghajlati körülmények között zajlik. a nagy diverzitás jellemzi. Ez a populációk genetikai diverzitásának csökkenését eredményezné. a populációs kölcsönhatások sokfélesége. . századi "humán bomba" robbanásáig. amely elsősorban a hajókészítésnek esett áldozatul. A társulás diverzitásának egy optimális érték fölé emelkedése az egész társulást sérülékennyé tenné. de még egyes országok szintjén sem. hogy a mezőgazdasági kultúrák nemcsak a Nap energiájának felhasználásával termelnek. stabil társulások fajdiverzitása a közel optimális érték körül mozog. A természet fajdiverzitásának megőrzése nem valósítható meg kis közösségek. közel azonos genotípusu egyedei tenyésznek.

sőt olyan vegetáriánusok is vannak. A túlzottan egyoldalú növényi. Természetes következmény az is. akik csak a húst nem eszik meg. . hogy az ember mindenevő. ásványi anyagokat is kellő mennyiségben tartalmazó. ugyanakkor legalább ilyen fontos a rostokban gazdag. B tétel: A vegetariánus táplálkozásról Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget.. vagy éppen húsfogyasztás egyaránt káros lehet. A vegetáriánusoknak pontosan ismerni kell az általuk fogyasztott élelmiszerek tápanyag. ezt bizonyítja a fogazata is. Széleskörű adatok szerint a vegetáriánusokban 30–70 %-kal kisebb a szívinfarktus előfordulása és a koszorúerek megbetegedésének kockázata. amely az állati eredetű ételekben van. alacsonyabb az ilyen táplálkozású emberek vérében a zsírszint. A többség azonban csak a húst. Kisebb arányban alakulnak ki bennük gyomor-bél megbetegedések és veseműködési zavarok is. A legszigorúbb vegetáriánusok semmilyen állati eredetű élelmiszert nem fogyasztanak. akik húst is fogyasztanak. növényi eredetű tápanyagok fogyasztása is. Az adatok szerint 50–75 %-kal kevesebb közöttük a rákos halálozás.gazdasági és társadalmi korlátai vannak. vitamindús. Védje meg egy vegetariánus vagy egy a vegetarináus táplálkozási mód ellen agitáló álláspontját! Kifejtés: Központba kell állítani. A vegetáriánusok táplálkozása egyes vizsgálatok szerint egészségesebb. Fontos a megfelelő mennyiségű és főleg minőségű fehérjebevitel. még a vajról és a mézről is lemondanak. de tojást. A növekvő szervezet számára elsősorban ez az utóbbi megoldás fogadható el. hogy ez a táplálkozási mód ne okozzon hiánybetegségeket. hogy a vegetáriánusok között lényegesen kevesebb az elhízott ember. tejet és tejterméket fogyasztanak. a tojást és a tejet kerüli el. mint azoké. „Régóta ismert és ma már egyre jobban terjed a vegetáriánus táplálkozás. Csak így kerülhető el az.elsősorban fehérjetartalmát. és kevesebb köztük a magas vérnyomásos beteg…” Fejtse ki a véleményét az olvasottakról.

Korlátolt növekedésű. A csésze csészelevelekből. az előtelepen az előtelepen néhány sejtből álló hímivarszerv alakult ki. és a szél segítségével jutott a makroelőtelepre. amely hímivarsejteket termelt. A lepel a lepellevelekből áll. A virág módosult levelekből álló. Ott megakadt. a szárazföldön való teljes térhódításukat korlátozta. és szelekciós előnyükre szolgált. Az ősi harasztok egy csoportjában később megjelent a heterospóra. a mikrospórát termelő levelek porzókká váltak. a virág csupasz. Apró előtelepet fejlesztett. a csésze forrt. hogy ivaros szaporodásuk folyamata vízhez kötött. A magvaspáfrányok legfejlettebb formái is 100 millió évvel ezelőtt kihaltak. a párhuzamosan fejlődő mohák és harasztok többsége még nedves környezetben élt. lepelről beszélünk. továbbfejlődött utódaikban a spórát termelő levelek átalakultak. Ha a csészelevelek összenőttek. Szaporító hajtás. A mikroelőtelepen jöttek létre a hímivarszervek. hanem a spóratartó tokban fejlődésnek indult. Ez a szaporodási forma látszólag kedvezőtlenebbnek tűnik mint az izospórás harasztok szaporodása. ilyenkor a sziromleveleket pótolja. és kevés sejtből álló mikroelőtelepet fejlesztett. A csésze mindig a legkülső levélkör. Az előtelepek és az ivarszervek egyre kevesebb sejtből álló képződményekké redukálódtak. mert csak azok a petesejtek tudtak megtermékenyülni. Rövid szártagú. Ha mindkét takaró levélkör hiányzik. és egy vízcseppben a megtermékenyülés bekövetkezhetett. A mikrospórát termő leveleken nagyon sok mikrospóra érett be egyszerre. rövidszártagú. kisebb mikrospórákat és nagyobb makrospórákat termeltek. Így a hímivarsejt közvetlenül a petesejthez juthatott. Mindkettőből önálló előtelep fejlődött.14. a hímivarsejtek egy csepp vízben jutottak el a petesejthez. amely az ősi magvaspáfrányoknál jelent meg. A tétel: A virág kialakulása és felépítése. korlátolt növekedésű. hiszen részei lomblevelekből származnak. A takarólevelek a csészére és a pártára különülnek. és utóbbi a virág védelmén túlmenően a megporzást végző rovarok odacsalogatásában is szerepet játszik. néha azonban nagy és színes. Rendszerint zöld. A makrospórát termelő levelek termőlevelekké. szaporító hajtás. fajra jellemző méretet érhet el. de lehet szabadszirmú is. Kialakult a virág. A kocsány kiszélesedő része a vacok. gyors fejlődésnek indult. hogy kétféle spórát. például a pirosló hunyor virága ilyen felépítésű. nem volt szükség a víz közvetítő szerepére. Módosult levelekből áll. és néhány sejtből álló női ivarszervében petesejtet érlelt. mert csak meghatározott. beszéljen a típusairól. A párta is lehet forrt. és fennállt az előtelep kiszáradásának a veszélye is. A mikrospórából mikroelőtelep. a makrospórából makroelőtelep. széles körben való elterjedését. Ismertesse a virág evolúcióját! Mutassa be egy mai virág általános felépítését. A heterospórás harasztok azonban fejlődőképesnek bizonyultak. a párta sziromlevelekből áll. azaz a részeit képező módosult lomblevelek egymáshoz közel erednek a virág tengelyén. Ha a csésze és a párta levelei egyneműek (teljesen azonos megjelenésűek). A szimmetriaviszonyok alapján megkülönböztetünk sugaras szimmetriájú virágot. Ha akadtak közöttük szárazabb körülményeket is elviselő csoportok. mivel óriási minőségi előrelépést jelentett az a változás. Az ősi harasztok kezdetben egyféle spórát termeltek. amelyen . a makroelőtelepen pedig a női ivarszervek. Ezekből az izospórákból (izo = azonos) alakult ki az előtelep és ment végbe a rájuk jellemző egyedfejlődés. Ez tette lehetővé a növények szárazföldi körülmények közötti. Az egyedfejlődésnek a víztől történő teljes elszakadása a virág kialakulásával valósult meg. így ez a csoport heterospórás (hetero = különböző) haraszttá vált. mert a növény szaporodását szolgálja. A párta a virágtakaró levelek belső köre. Ezeknél a harasztoknál a makrospóra nem hullott le a spórát termő levélről. a nyitvatermő és a zárvatermő virág közötti különbséget! A virág képzés biotikus és abiotikus tényezőit! Az első szárazföldi növények. A virágot hordozó hajtás utolsó szárrésze a virág kocsánya. Ez azt jelentette. A virágot kívülről takarólevelek borítják. ezen helyezkednek el a virág részei. amelyek előtelepe mellett közvetlenül egy mikroelőtelep is kifejlődött.

mind pedig a termő hiányzik. A nektáriumok fontos szerepet játszanak a megporzást végző rovarok csalogatásában. vagy a termőlevelek szélein összenőve zárt magházat hoznak létre.kettőnél több szimmetriasík fektethető át. a virág egyivarú. fogacskák stb. Ezt az anyagot. Ha a virágban csak az egyik ivar található meg. a termős virágok pedig a cső torzsavirágzatában találhatóak. Apró. Az evolúció során a virágzatok mindig fejlettebbek típust jelentenek a magányos virágnál. A termők magházból és bibéből állnak. másnéven virágporszemek vagy pollenek. és kétoldalian részarányos virágot. ami robbanóanyag összetevőként is . hiszen ez a kedvezőbb a megporzás szempontjából. mindenféle kitüremkedések. A hideg és a mérsékelt övezet növényei hosszúnappalosak. a növény kétlaki. virágzatok jönnek létre. kétoldalian részarányos az akác vagy a borsó virága. A virágzáshoz szükséges fénymennyiség-igényt figyelembe kell venni a gazdasági növényeink termesztésekor. alsó állású. tanulmányozza át a grafikont! „A koszorúerek elmeszesedésének hatását már az 1700-as évek második felében leírták. ha teljesen a vacokba süllyed csak a bibeszál emelkedik ki. és a portokokat összekapcsoló csatlóból állnak. A görcsös rohamon nitroglicerin tartalmú spray-vel vagy tablettával azonnal segíteni lehet. Ha az egyivarú virágok külön női. A trópusi tájak nappalai rövidebbek. mert legalább napi 12-16 órás folyamatos megvilágítás kell ahhoz. Ez a magyarázata számos pollen allergén hatásának is. rácsos. amelyekből valamelyik virágrész az evolúció során visszafejlődött. vannak rajta . hanem különböző módon mintázott. mellkasi szorongattatást jelent. egyetlen szimmetriatengellyel. Ilyen például a napraforgó fészkesvirágzata. A növények virágképzéséhez meghatározott mennyiségű fény szükséges. azok tövén vagy a vackon alakulnak ki és a háncsrész szállítóelemeiből származó magas cukortartalmú édes nedvet választanak ki. A bibe részei a bibeszál és a bibepárna. A betegség neve angina pectoris. portokokból. A pollenszemek gömbölyded vagy ovális alakúak. bordás. A meddő virágokból mind a porzó.illetve külön hím egyedeken találhatók. A kukorica egylaki növény. Hiányozhat valamelyik takarólevélkör. A porzók – azaz a mikrospórát termő módosult levelek – egy porzó porzószálból. amelyeknek 8-12 óra napi megvilágítás is elegendő. B tétel: A szívizom infarktusról Olvassa el az alábbi szöveget. Ha a hajtáson csak egy virág van. A portokokban vannak a pollenzsákok. innen származnak a rövidnappalos növények. ha félig a vacokba süllyed. szemben a mindkét ivarlevelet tartalmazó kétivarú virággal. a kapor összetett ernyő virágzata stb. Ilyen például a kukorica. Ha egy virágzati tengelyen több virág is kialakul. A virágok járulékos részei a mézfejtők. mint a zárvatermőknél. azt magányos virágnak nevezzük. A virágban a porzók és a termők az ivarlevelek. mert mindkét jellegű egyivarú virága ugyanazon a növényegyeden megvan. eltűnt a virágból. hogy virágozzanak. Egyivarú virágai vannak például a kukoricának. A belégzéssel az orrnyálkahártyára kerülő virágporszemek felülete irritálja a felhámot és erre a szervezet válaszreakciója a fokozott váladéktermelés. Az ilyen virág hiányos. Ilyen például a gazdasági növényeink közül a rozs. amely azonban megálláskor megszűnik. A betegség mozgás közben fojtó és fájdalmas szorítást okoz a mellkasban. A név latin eredetű. Sugarasan szimmetrikus például a réti boglárka. de hiányozhatnak ivarlevelek is. középső állású. A pollenzsákokban képződnek a mikrospórák. Ismerünk olyan virágokat is. Termesztett növényeink közül például ilyen a kender. felszínük nem sima. A termőleveleken a magkezdemények vagy szabadon fejlődnek mint a nyitvatermőknél. a porzós virágok a címerben. amelyek a sziromleveleken. Ha a magház a vackon ül a virág felső állású. különböző alakú képződmények.

Hazánkban 1992-ben minden tizedik ember szívizominfarktusban halt meg. Ez a gyakran mikroszkópikus méretű rögöcske. Az elnevezésük arra utal. Ehelyett több időt kellene tölteni aktív pihenéssel. ezért a szív is megáll. a beteg észre sem veszi. Ez a szívizominfarktus. akkor műtéti beavatkozásra van szükség. Már 1971ben évente mintegy 25–30 ezer szívizominfarktus lépett fel. véletlenül derül ki. A trombózis oka egy trombus. a túlhajszolt életmód.” Mely erek a koszorúerek? Mi a trombózis és miért eredményezheti a szívizomzat egy részének elhalását? Tegyen javaslatokat arra nézve. optimista társadalmi környezetet kellene teremteni. hogy a szív saját ingerületkeltő rendszerének kezdete. kellő testmozgással. már közel egy évszázada alkalmazzák a betegség kezelésében. hogy infarktusa volt. hogy. egy kis alvadt vérrög keletkezése a vérben. sportolással. hogy az ér koszorúszerűen futja körbe a szívet úgy látja el a szívizomrostokat. illetve tápanyaghiányt eredményez. A szívizominfarktusok többsége minden előjel nélkül következik be. A szívizominfarktusos esetek számának csökkenését mindenekelőtt életmódbeli változásokkal lehetne elérni. Ha viszont túlélik az első 4–6 órát. a vértől elzárt szívizomterületen oxigén.használatos. milyen lépéseket kellene össztársadalmi szinten tenni a kedvezőtlen tendencia megállításáért és megfordításáért! Kifejtés: A koszorúerek az aortából kilépő verőerek. fejleszteni a rehabilitációt. Az életmódbeli szemléletváltáson túlmenően javítani kell az orvosi diagnosztikát. Mindenekelőtt azonban nyugodt. akkor reményük lehet a felgyógyulásra. amelyek a szív saját vérellátását biztosítják. elsajáttíttatni már az iskolában az újra élesztés szabályait. A koszorúerekben is bekövetkezhet trombózis. ami az érintett szívizomterület elhalását okozza. és ezért a szív működése leáll. az adatok azóta sem mutatnak semmiféle javulást. A bekövetkezett infarktusok egy része „néma”. Rá kell venni az embereket a rizikófaktorok csökkentésére. Ha a gyógyszeres kezelés nem hatásos. A betegek egy része az első félórában meghal. a dohányzás. és csak egy későbbi vizsgálatból. . Tilos az alkoholizálás. ha a szív saját érrendszerének a hajszálereibe kerül és azt elzárja. A leállás oka lehet az is. a színusz csomó működése áll le az előbbi okok miatt.

és lehet aktív anyagátadás illetve átvétel is két sejt között. hogy a szervezetben a belső szabályozó anyagok eljussanak a termelés helyéről a felhasználás területeire. Ennek az a magyarázata. A tétel: Anyagszállítás az állatvilágban Milyen működést lát ez az anyagszállítás az állatvilágban? Hogyan valósul meg az egyes állattörzsekben? Milyen evolúciós változásokon ment keresztül? Mi a vér és mi a vérnyirok? Az anyagszállítás szervrendszere. a laposférgek közül az örvényférgekre és a szívóférgekre jellemző . a szervezeten belül a különböző anyagok szállítását valósítja meg. Részben a gyorsabb és irányultabb mozgást segítő erekben mozog. a gyűrűsférgek keringési rendszere azonban zárt. Alapvetően tápanyagszállítást végez. Az állatokban – fejlettségi szintjüktől függően – az anyagszállítás többféle módon is megvalósulhat. mint a zárt keringési rendszerben a vér mozgása. . Noha a zárt keringési rendszer fejlettebb mint a nyílt. Ilyen például a hengeresférgek anyagszállító rendszere. hogy a fejlettebb állatoknak zárt. és biztosítja. amely szinte minden sejthez közvetlenül el képes juttatni a szükséges anyagokat. a fejlettebb szervezetekben nélkülözhetetlen a légzési gázok szállításában. A vándorsejtek a szervezet egy pontján felveszik az anyagokat majd elvándorolnak. ahol szükség van rá. vérnyirok vagy vér és nyirok együtt végzi az anyagtranszportot. a hozott anyagot leadják. a szövetek tápanyagellátására pedig a nyílt keringési rendszer teljesítménye is elegendő. míg az ízeltlábúaké nyitott. Az ízeltlábúak például fejlettebbek mint a gyűrűsférgek. A testüregfolyadék a bélcső és a test fala között szabadon található. Ugyanakkor például a puhatestűek nyílt keringési rendszere légzési gázokat is szállít. légzési gázokat nem szállít. A keringési rendszer lehet nyitott és lehet zárt. a kevésbé fejletteknek pedig nyílt keringési rendszere van. Evolúciós szempontból nyitott keringési rendszer az ősibb. A vérnyirok áramlása lényegesen lassúbb. A csalánozókra.15. ezért a szövetek ellátása gyenge hatásfokú. később azon a helyen. Működése következtében jutnak el a felszívott tápanyagok a felszívás helyéről részben a felhasználás. részben pedig a raktározás helyszínére. Legegyszerűbben az egyik sejtből a másik sejtbe történő közvetlen anyagátadással zajlik. A béledényrendszer vakon végződő. a célszervekhez. keringési rendszerük a légzési gázok szállításában nem vesz részt. A vérnyirok és a vér áramlása mindig határozott irányú körfolyamat. A nyílt keringési rendszer szállítófolyadéka mindig vérnyirok. hogy viszonylag hatékonyan részt vegyen a belső szervek közötti anyagszállításban. részben azonban megszakad az erek folytonossága. faágszerűen dúsan szétágazó bélcsatornából áll. és ez teszi lehetővé. Ilyen anyagszállítás jellemzi például a szivacsokat. mégsem jelenthető ki egyértelműen. Tápanyagot és bomlástermékeket egyaránt szállítanak. és ezeken a szakaszokon a vérnyirok a szövetek közötti résekbe kerül. ezért keringési rendszer alakul ki. Legfejlettebb formájában valamilyen közvetítő anyag. A testfal és a bélcső mozgása által a testüregfolyadék áramlásba jön. hogy az ízeltlábúak légzési rendszere fejlett. Ez a folyamat lehet passzív. Az anyagszállítás béledényrendszer révén is megvalósulhat. Az esetek többségében a légzési gázok szállítását is a közvetítő anyag végzi. Az anyagszállítás egy másik formája az aktív helyváltoztató mozgásra képes amőbaszerű vándorsejtek közvetítése révén megy végbe. amelyben az áramló folyadék visszatér kiindulási helyére. egyszerű diffúzió. és a zárt keringési rendszer a fejlettebb. testüregfolyadék. fontos szerepe van a sejtekben keletkező sokszor mérgező anyagcseretermékeknek a kiválasztás helyére történő elszállításában.

például a veséhez friss vért szállító verőér a veseartéria. az érrendszerben kering. gerinceseknek stb. Ez a főverőér vagy aorta vagy az aortákra szétágazó aortatörzs. A plazma ionokat. amelyet összehúzódásakor kiprésel magából. amelyek között a szervezet immunfolyamataiban és alvadási folyamataiban szerepet játszó sejttípusok mindig vannak. különböző anyagok szállításában stb. Az aorta is görög eredetű elnevezés. kisartériákra. Az alakos elemek önálló. Na+. A valódi kapillárisok kisebb átmérőjűek és dús hálózatokat képeznek. Számos olyan állati szerv van. ezáltal a testfolyadékot mozgásba hozza.A vérnyirok általában magas víztartalmú – gyakran 90 %-ot is kitevő – plazmából és alakos elemekből áll. Arisztotelésztől származik. amelyek végül is a nagyobb gyűjtőerekbe egyesülnek. húgysav stb. levegőt tartalmazó eret jelent. A szívből kilépő erek. Cl. molekulárisan oldott anyagok (szőlőcukor. amelyek észrevétlenül vénás kapillárisokba mennek át. mint például a puhatestűeknél.) és a kolloidális méretű fehérjék. a fővéna. gyakran csak egyetlen sejtrétegű. például a vesétől elvezető a vesevéna.stb. amelyen keresztül az anyagleadás és felvételkönnyen megvalósul. A vér összetétele A vér színe haemoglobin tartalma miatt mindig piros. amelyeken keresztül a vér elhagyja a szívet. arteriolákra ágaznak szét. Másoké viszont igen intenzív anyagcserét folytat. A legnagyobb gyűjtőér. Ezek az erek ugyanis a hullákban nem tartalmaznak vért. A hajszálerek fala rendkívül vékony. Zárt keringési rendszere van például a gyűrűsférgeknek. Annyiban mégis közös. a fejlettebb állatokban azonban üregekből álló bonyolultabb felépítésű szerv. A szívből sok esetben egyetlen verőér lép ki amely később ágazik csak szét. A vérplazma magas víztartalmú. a szívbe vagy a szívet körülvevő szívburok üregbe vezet vissza. a szívbe visszavezető erek a gyűjtőerek vagy vénák. A fejlett állatokban az a kapillárisoknak két típusa van. vesznek részt. az artériás-vénás kapillárisok és a valódi kapillárisok. hogy melyik szervtől jön az adott gyűjtőér. karbamid. Az artériák izmosfalúak. Ennek a szervek szükséges vérellása szempontjából van jelentősége. A szövetek felé tápanyagot és oxigént szállító kapillárisok az artériás kapillárisok. amelyeknek a sejtjei meglehetősen lassú anyagcseréjűek. Ha egyszerre mindig minden valódi kapilláris nyitva lenne a keringő vér mennyisége nem lenne elegendő. Az artériás vénás kapillárisok nagyobb átmérőjűek és a legrövidebb utat jelentik a kisartériák és a kisvénák között. amely egy önmagába visszatérő csőrendszerben. ezért állandóan friss vérre van szüksége. Ha légzési gázokat is szállít. Az artéria görög eredetű szó. általában fontos összetevői a különböző oldott ionok (K+. A véna elnevezés a latin vinni igéből származik. rugalmasak. hogy melyik szervhez futnak. A vénák elnevezése aszerint történik. Ilyen például a külső fül sejtjei stb. Elnevezésük aszerint történik. amely lehet egy egyszerű. szabadon lévő sejtek vagy nagyobb . majd még vékonyabb hajszálerekre vagy kapillárisokra bomlanak. a májhoz futó a májartéria stb. hogy ez az élő szervezetekben is így van. a verőerek vagy artériák. Az artériák kisebb verőerekre. összetétele azonban állatcsoportonként eltérő. a tüdőből érkező a tüdővéna stb. Utóbbiak a vér alvadásában. megvastagodott falú ér. Nyitott vagy zárt állapotban lehetnek a szervek vérszükségletének megfelelően. A zárt keringési rendszer közvetítő folyadéka mindig vér. a vérfestékek is a plazmában oldva találhatók. aki úgy gondolta. hogy mindig vérplazmából és alakos elemekből áll. Az alakos elemek különböző vérsejtek. A kapillárisok kisvénákká vagy venulákká szedődnek össze. A szív kitágulásakor nagyobb mennyiségű vért képes magába fogadni. kis molekulájú szerves anyagokat és fehérjéket tartalmaz oldott állapotban. hogy az aorta a szív felfüggesztésére való. ugyanakkor a vér egy része feleslegesen folyna keresztül a lassabb anyagcseréjű szerveken. Központi része a szív. és korábban azt hitték.). „függve tartót” jelent.

kijelentvén. és az egyedek pusztán a gének ideiglenes tárházai…” Mi a szelekció ? Milyen szerveződési szintet ért Edwards az egyedek csoportjain? Mi a véleménye Edwards állításáról? Határozza meg a gén fogalmát! Véleménye szerint van-e reális alapja Dawkins kijelentésének? Indokolja meg válaszát! Kifejtés: A szelekció az evolúciós változások egyik leghatékonyabb előidézője. 1977: Caring groups and selfish). végül a szív közelében a legnagyobb nyirokér egy alacsony vérnyomású vénába torkollik.WynneEdwards skót biológus azzal a nézetével borzolta fel az ortodox darwinisták kedélyét. Hiszen az előnyös vagy hátrányos tulajdonságok valójában gének formájában lokalizáltak a sejtekben. a gerincesek vörös. Sejjtörmelékek például a gerincesek vérlemezkéi. amikor tizenöt évvel ezelőtt W. hogy a populáció egyedei nem azonos mértékben adnak utódokat a következő nemzedékbe. Igen. A nyirok egy részét szedik össze és juttatják vissza a gyüjtőérrendszerbe a nyirokerek. Sejtek például a gerinctelenek különböző haemocítái.C. Az utóbbi tizenöt évben fentről és lentről egyaránt sok támadás érte az egyedet mint a darwini elvek fókuszpontját. a szövetek között vakon végződő csövecskék formájában kezdődnek. ezért a hajszálerek későbbi szakaszain a vér növekvő ozmotikus nyomása miatt a kiszűrt nedv egy részét visszaszívják.szakaszok. B tétel: A szelekcióról Olvassa el az alábbi idézetet. a vérlemezkék a véralvadás nélkülözhetetlen kellékei. Fentről akkor. Edwards az egyedek csoportjai alatt a populációkat érti. …A szelekció egységei tehát az egyedek. Az alakos elemek közül a vörös vérsejtek az oxigén (és részben a szén-dioxid) szállításában nélkülözhetetlenek. (Gould. hogy a szelekció egységei maguk a gének. főleg ionokat.J. így található például a gyűrűsférgek vérében. hogy a szelekció egységei nem az egyedek. a „létért folyó küzdelemben” is az egyedek vesznek részt. A gének egy-egy tulajdonság kialakításában meghatározó szerepet játszó DNS. hogy a szelekció egysége maga az egyed. . Mind nagyobb és nagyobb nyirokerekbe gyűjtik össze tartalmukat. fehérjementes nyirokmennyiség. hanem az egyedek csoportjai. S. Keringő anyaga a nyirok.és fehérvérsejtjei. a nyirokkapillárisok. egyet lehet érteni ezzel a kijelentéssel. majd válaszoljon a kérdésekre! „A darwini gondolat egyik központi eleme. a különböző fehérvérsejt-típusok a szervezet védekezési reakciói fontosak. Valóban ma már tarthatatlan a darwini nézet. A haemoglobin lehet oldott állapotban a vérplazmában. amikor Richard Dawkins angol biológus az én kedélyemet borzolta fel. Ugyanis a kapillárisok vékony falán a vér nyomásának hatására a plazma egy része átszűrődik. A nyirokban előfordulnak alakos elemek is. nyirok formájában található. így van például a gerinceseknél. A nyirokkeringés a zárt vérkeringési rendszerrel rendelkező gerincesek nyílt keringési rendszere. A folyadék kiszűrődése következtében a vér sűrűsége nő. A nyirokerek legkisebb átmérőjű szakaszai. Azonban mindig marad a szövetek között egy többé-kevésbé állandó koncentrációjú. Elsősorban azt jelenti. ezek azonban aktív mozgással odajutó fehérvérsejtek. Dawkins megállapítása a gének szintjén zajló szelekcióról realitás. esetleg kisebb molekulákat tartalmazó. és a sejtek között szabadon mozgó szövetnedv.sejttörmelékek. Alulról pedig a közelmúltban. nem pedig kiszűrődéssel odakerült sejtek. a vérplazmából származik. hiszen a szelekció valóban a populációk szintjén zajlik. vagy lehet a vörös vérsejtekben kötött formában.

A hüllőknél jelentik meg a gerincoszlop csigolyatájakra való differenciálódása. Fontos evolúciós változás. Törzsük széles. Mindkét csoport mozgásrendszere vázrendszerből és izomrendszerből áll. A kétéltűekhez hasonlóan változó testhőmérsékletűek. a termelt váladék azonban nem . A bőr a mechanikai védelmen kívül fontos szerepet játszik az állat vízfelvételében és a gázcseréjében is. A törzs váza a mindkét csoportnál a gerincoszlop. amely biztosította a test felemelését és ezáltal a gyorsabb mozgást. Változó testhőmérsékletű állatok. A koponya agykoponyából és arckoponyából áll. a hátulsó végtag függesztőöve a medenceöv. Elöl a porcos szegycsont fekszik. hát hasi irányban lapított. életmódjukkal. amelyeknél hiányzik. a gerincoszlop és a végtagok váza. testhőmérsékletük a környezet függvénye. a mellső és a hátulsó pár láb. A szájüreg mirigysejteket gazdagon tartalmazó nyálkahártyával bélelt. Módosulhat ugyan a különböző csoportoknál. A kétéltűek teste zömök. A kétéltűek koponyája sok jelenlegi csontos hal koponyájánál egyszerűbb felépítésű. az életmódtól függő különbségekre! A kétéltűek – képletesen szólva – két tartózkodási közeg határán élnek. Fejük elől lekerekített. A kétéltűek bordáik csökevényesek. A mirigyek közül egyesek nyálkát mások mérgező váladékot termelnek. hogy a kétéltűek koponyája nem a mai halak. egyben megakadályozza a gyors lehűlést. Eltérés.16. ágyéki. A pigmentsejtek eredményezik az állatok színét. és a végtagok. Ezt a réteget a hüllők egy része időnként leveti. támasztólábak. Ennek belső vázrendszere az emberig bezárólag lényegileg azonos. amely a kigyóktól eltekintve. nyaki. A farkos kétéltűek alosztályában további testtáj a farok is. A kétéltűeknél jelenik meg először a szárazföldi állatokra jellemző ötsugarú végtagtípus. a combok belső felszínén vagy a teknősök egy részének a hát. a szájüregbe a szájnyílás vezet. a bordákkal együtt a zárt mellkast hozza létre. fokozott oltalmat biztosít a környezet mechanikai hatásaival szemben. és ezzel együtt a bőrlégzésük redukálódása. A tétel: A kétéltűek és a hüllők Ismertesse a kétéltűek és a hüllők minden gerincesre jellemző tulajdonságait! Ismertesse testfelépítésük és életműködéseik különbségeit! Hozza kapcsolatba testfelépítésüket élőhelyükkel. és a helyzetük megváltozása révén magasabbra emelik a testet. Ez kapcsolja a hasonló felépítésű végtagokat a törzs vázához. szaporodásuk pedig vízhez kötött. A mellső végtag függesztőöve a vállöv. végtagjaik előnyösebb elhelyezkedése. Ezt tükrözi testfelépítésük és életműködéseik is. a tüdőlégzés hatékonyságának a növekedése. kereszt és farokcsigolyákra. hogy a kopoltyúfedő váz megszűnt és kialakultak a belső fülben a hallás feltételei. Ezzel szemben a hüllők az első igazi szárazföldi gerinces állatok. A bőr mirigyeket alig tartalmaz. Hozzon példákat a hüllőkön belüli. A túlzott lehűlés elől a napra húzódnak. A hüllők kültakarójának legkülső rétege viszont vastag szaruréteg. míg a hüllők lábai tolólábakká fejlődtek. de mindig visszavezethető erre az alapvázra. A vázrendszer három fő egysége a koponya. valamint lehetővé tette szaporodásuk víztől való elszakadását. a túlzott felmelegedés elől hűvös. testtájaik a fej. hogy a kétéltűek lábai még alig emelik fel a testet. Mirigyek találhatók például a gyíkok egy részének kloakanyílása körül. Bőrük háromrétegű.. hanem az ősi típusú elődök koponyájából vezethető le. Ezek elsősorban feromonokat termelnek. nedves helyeket keresnek Kültakarójuk jól tükrözi élőhelyeiket. a felhám gyengén elszarusodó laphám. a törzs. A csigolyák száma változó. Izomrendszerük kiegyénült izmokból áll. Gyakran szarupikkelyekké vagy szarupajzsokká alakul. sőt a teknősöknél és a krokodíloknál a szarulemezek alatt a kötőszövet elcsontosodása révén létrejövő bőrcsontokat is találni. nyakuk nincs. A törzshöz kapcsolódik a két pár végtag. háti. amely tökéletes védelmet nyújt a kiszáradás ellen. a hüllőkké fejlettek. ahol felmelegszenek. Ennek az a magyarázata. Emésztőrendszerük kezdeti szakaszába.és a haspáncél találkozásánál stb. A szárazföldi életmódot kültakarójuk elszarusodása. Az alatta lévő irharétegben pigmentsejtek és kisebb-nagyobb bogyós végkamrájú mirigyek találhatók nagy számban. és vízhez való kötődésüket.

Légzőfelületük azonban a madarak vagy az emlősök belső légzőfületét nem érik el. változatos megjelenésű és működésű. ahol befejeződik a fehérjék és végbemegy a zsírok és a szénhidrátok. Egyedfejlődésük átalakulás. és a szív egyetlen kamrájában az artériás és a vénás vér keveredik Egyebek mellett ez az adottság is felelős a változó testhőmérsékletükért. azonban így is csak az erősebb szagingerek . Garatjuk a szájüregtől jól elkülönül. Bőrlégzésük nincs. a hüllőké már belső. Az utóbél kloakába nyílik. Vékonybelük rövid. ezek vezetnek a megnagyobbodott belső felületű. A hüllők ermésztőrendszere a kétéltűekhez hasonló felépítésű. A belőlük kiinduló húgyvezetők. ezeket a földbe rakják és a Nap melege költi ki őket. azonban további differenciálódást mutat. A kétéltűek megtermékenyítése még külső. Szaglószervük tökéletesebb mint a kétéltűeké. a gyíkoké és a kaméleonoké messzire kiölthető. egyformák. gyűrű alakú. A kétéltűek érzékeszervei közül kiemelhető a lárvaállapotban jellemző oldalvonal. az ajkak a szárazföldi teknősöknél teljesen hiányzanak.emésztőnedv. hogy szívük háromüregű. a vízi teknősöknél lágyak. Ide vezetnek az orrnyílások és a farkatlan kétéltűeknél már megtalálható az Eustach-féle fülkürt is. szagló és ízlelő szervek fejletlenek. Ez alól csupán a krokodílok fogai kivételek. redős-kamrás szerkezetű tüdőbe. folyamatosan cserélődnek. A garatból a nyelőcsövön keresztül a táplálék a gyomorba jut. valamint a hajszálerekkel ugyancsak dúsan behálózott bőrnek is. A hüllők légzőrendszere fejlettebb mint a kétéltűeké. A kétéltűek vérkeringésének legjellemzőbb vonásai. a farkatlan kétéltűek lárvái az ebihalak. alkotja. A kétéltűek zsákmányukat főleg mozgékony nyelvükkel kapják el. Ezen túlmenően a fejen lehetnek még tapintószőrök. nem differenciáltak. azaz légzésük a szájfenék mozgatásával történik. Belső felszínük sima vagy felületnagyobbító redők húzódnak rajta. A jobb pitvar-jobb kamrában haladó vénás. A kétéltűek és a hüllők is váltivarúak. ahol megkezdődik a fehérjék lebontása. ránőtt fogak. ha vannak. A burok egyrészt a védelmet. A kamrák válaszfala túlnyomó többségüknél azonban nem tökéletes. Tapintást szinte kizárólag a nyelv végez. A hüllők érzékszervei közül a tapintó. a gégefő közvetlenül a zsákszerű tüdők üregébe megy át. két vérkörük van. légcsőre tagolódnak. A hüllők keringési rendszerében a szív a két pitvaron kívül két kamrára is tagolódik. Nyelvük fejlett. utóvese. enzimeket nem tartalmaz. amely egy vízi életmódra utaló érzékszerv. A hüllők kiválasztószerve mát a legfejlettebb vesetípus. így a kisvérkör és nagyvérkör elkülönül. Ez összefüggésben van a szárazföldön való zsákmányszerzés sokszínűvé való válásával. A kétéltűek légzési szerve lárvaállapotban kopoltyú. A kétéltűek kiválasztószervei páros ősvesék. Szájuk kétoldalt mélyen hasított. A gázcserében szerepe van a szájüreg nyálkahártyájának. egyébként kémiai érzékelést is végez. Onnan a középbélbe kerül. a tüdő hajszálerekben gazdag belső felszínének. és a bal pitvar-bal kamrában haladó artériás vér a kamrák kismértékben keveredik egymással. Kloakájuk van. valamint a nukleinsavak emésztése. ezért nyelik a levegőt. Ez utóbbiaknál zsákmányoló szerv. míg a többi csoportnál szarupajzsok borítják. a gyíkoknál és a kígyóknál villás. Mindkét csoport életfolyamataik szabályozását fejlett idegrendszer és hormonális rendszer biztosítja. Az alsó légutakat az alsó gégefő után két hörgő. kanyargós. a garat és a légcső találkozásánál kialakult a felső gégefő. garatra. A kigyók egy részére a méregfog jellemző. A fogak a zsákmány megragadására és fogvatartására szolgálnak. Rendszerint egész életen át. azok már fogmederben ülnek. A légútjaik fejletlenek. fogaik. Bélcsatornájuk tagolt. másrészt a fejlődő porontyok táplálását szolgálja. A kígyóké. Vastagbelük is rövid. kifejletten tüdő és a bőr. a gerincoszlop két oldalán fekszenek. A felső légutak orrüregre. A kétéltűek lerakott petéit kocsonyás burok veszi körül. A szájüreg folyamatosan megy át a garatba. A hüllők lágyhéjú tojásokkal szaporodnak. Mivel bordáik nincsenek vagy csökevényesek zárt mellkasuk sincs. A méregfog méregváladékát módosult nyálmirigy termeli. a máj és a hasnyálmirigy mindegyik csoportban megvan.

ehhez azonban a nyelv szállítja a környezetből az ingereket. csak utólag ismerték fel a jelentőségét. Megfigyelték. Ez látszólag a fertőzéses elméletet igazolta. A vitaminok elsosorban az intermedier anyagcserében fontosak. Amikor kiderült. Eijkmann rájött. Azonban a tyúkok egyszer csak meggyógyultak. a fellépo betegségek az avitaminózis hiánytünetei. Egyes kígyók hőérzékelése rendkívül fejlett. csukamájolaj. A vitaminokat zsírban oldódó és vízben oldódó csoportokba soroljuk. Sajnos Eijkman megfigyelését nem értékelték kellőképpen. Eloanyaga a karotin. emellett a hámképzéshez is szükséges. hogy csak ott betegedtek meg a helybéli emberek. 1874-ben megváltoztatta a bennszülött hajómunkások táplálékát. Az utóbbiak azonban nem lettek betegek. Kiderült. Hiába etették azonban a kísérleti állatokat a fenti tiszta anyagokkal és vízzel. fekélyesedhet. szénhidrátok és ásványi sók vannak. Vitaminhiány esetén avitaminózisról beszélünk. mely addig kizárólag hántolt rizsből állt. jól fejlett hólyagszemek. században a maláj államokban. stb. zsírok.Hallószervük középső és belső fülből áll.iránt fogékonyak. Hiányában látászavar (szürkületi vakság) léphet fel.-II. úgy gondolták. Chritiaan Eijkman (1858-1930) holland fogházi orvos figyelt fel arra. a bor kiszárad. Szemeik nagyok. a vízben oldódókat a szervezet nem tudja raktározni. és ami ezek szerint a természetes táplálékokban benne van. másrészt a földfelszínt érintő bordáikkal érzékelik. Mindezt látva egy holland hajóorvos arra gondolt. ami az élethez feltétlenül szükséges. hogy az állatok és az ember táplálékában fehérjék. felrepedezik. A történtek ellenére még sokáig fertőző betegségnek tartották a berinberit. A szaruhártya is elszarusodhat. Szinte valamennyi egy-egy fontos enzim alkotórésze. . Zsírban oldódó vitamimok: Az A-vitamin a látóbíbor alkotórésze.. Benne szaglósejtekeket találni. Ezekben az országokban éppen ebben az időben növekedett meg az európai befolyás. hogy a rizsszem külső héja valami olyan anyagot tartalmaz.3 mg. a szervezet számára elengedhetetlenül fontos szerves vegyületek. Napi szükséglete 1. ahová a fehér ember betette a lábát. A hüllők rendkívül érzékenyek a föld rezgéseire. erosen szarusodik. . vaj. hogy ha ezeket az anyagokat tabletták formájában adagolják az állatoknak. valósággal „hőlátók.” B tétel: A vitaminokról Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. mire a beteg emberek száma tizedére csökkent. Orrnyílásaikban lévő termoreceptoraikkal érzékelik a zsákmányállat testéből kisugárzó hőt. hogy a tyúkok is megkapják a beriberit. Hiányzott tehát a táplálékukból valami. ezeket egyrészt belső fülükkel. Szervezetünk nem képes eloállítani vitaminokat.) majd válaszoljon a kérdésekre! „A XIX. akkor egyszerű módon lehet táplálni őket. hogy a gyógyulást megelőzően megváltoztatták a táplálék összetételét: a konyhai maradék és a hántolt rizs mellett szemes takarmányt is adtak nekik. amelyekből kis mennyiség szükséges. nemsokára mérgezési tünetek közepette elpusztultak. sokat tartalmaz a tej. Indiában és Japánban tömegesen fordult elő a beriberi nevű betegség. Zsírban és fehérjében gazdagabb ételt adott nekik. sárgarépa. A zsírban oldódók a szervezetben hosszabb-rövidebb ideig raktározásra kerülhetnek. Különleges érzékszervük a Jacobson-féle szerv. ami megakadályozza a betegség kialakulását. Ezeket az ismeretlen anyagokat elnevezték vitaminoknak…” Hogyan csoportosíthatók a vitaminok? Milyen vegyületcsoportokba tartoznak? Mi a biológiai szerepük? Mi az avitaminózis ?Mondjon példákat egyes vitaminok hiánya esetén fellépő megbetegedésekre! Kifejtés: A vitaminok olyan. hogy ez a betegség a táplálkozással lehet kapcsolatban. külső hallójáratuk nincs. Fontos az ivarok egymásra találásában is.

01 mg. angolkór lép fel. a sajt. a söréleszto. Lényegében a központi és a perifériás idegrendszer megbetegedése. Legsúlyosabb hiánytünete a pellagra néven ismert betegség. emellett a máj. A B6-vitamin vagy pyridoxin is fontos anyagcserefolyamat-enzim összetevo. ezáltal fontos véralvadást segíto tényezo. hús. Hiányában vérképzési zavarok és idegrendszeri ártalmak lépnek fel. Vízben oldódó vitaminok: A B1-vitamin anyagcsere-folyamatok enzimeinek alkotórésze. szemgyulladás (árpa) lépe fel. segíti a Ca2+-ionok felszívódását. Az F-vitamin csoport valójában olyan többszörösen telítetlen kötéseket tartalmazó zsírsavakból áll. Gyakran az érzékelés is zavart szenved. A B2-vitamin vagy riboflavin ugyancsak fontos anyagcsereenzimek alkotórésze.5 mg. a savanyú káposzta. Hiányában fáradékonyság. napi szükséglete 0. a tápanyagok felszívódási zavarai lépnek fel. Hiányában szívelégtelenség. amely gyengeséggel. a csontok lágyak lesznek. Sokat tartalmaz belole az állati máj és vese. a zöldpaprika. amelyek esszenciálisak. A nikotinsav a NAD+ és a NADP+ alkotója. Hiányában lassú véralvadás. amely a vörös vértestek számának drasztikus csökkenésével jár. Hiányában a csontosodás lelassul. A B12-vitamin vagy kobalamin Co-tartalmú anyagcserefolyamatenzim alkotó. Ugyancsak sokat tartalmaz az emlosök mája. stb. vérzékenység lép fel. így egészséges bélflóra esetén hiánytünetei nem lépnek fel. borgyulladás. amely súlyos esetben bénulásokkal jár. a csontok és a fogak képzését. Növényi olajok tartalmazzák. amely borgyulladással. napi mennyisége 3 mg. Súlyosabb esetben a skorbut nevu megbetegedés dönti le a lábáról a beteget. káposztafélék tartalmaznak riboflavint. a csipkebogyó. Hiányában meddoség. Napi mennyisége 75 mg. bélfekéllyel. Napi szükséglete 30 mg. a csukamájolaj és az állati zsiradékok is. hüvelyesek. Emberben bélbaktériumok is termelik. A bélflóra B6-vitamint is termel.8 mg. Tartós hiánya esetén lép fel a vészes vérszegénységnek nevezett megbetegedés. A B1-vitamin kémiailag a tiamin nevu vegyülettel egyezik meg. A hús. a tojás. Hiányában borelváltozás (ekcéma) alakul ki. Napi szükséglete 0. levertség. a hímivarsejtképzés zavarai léphetnek fel. A K-vitamin a protrombin szintézis egyik segédanyaga. Hiánytünetei a B2-vitamin hiánytüneteivel egyeznek meg. azaz az emberi máj nem képes a bioszintézisükre. zöldségek. fertozésre való hajlam erosödésével jár. Szükséglete 1 mg naponta. a citrom. növényi olajok. sok E-vitamint tartalmaznak. deformálódnak. a hús tartalmaz sok B12-vitamint. a gabonamagvak. gyomorsavhiány. Jellegzetes hiánybetegsége a beri-beri.A D-vitamin szteroidszármazék. Emberben bélbaktériumok termelik.8 mg. a fogak kihullásával. A búzacsíra. a tej. A C-vitamin ugyancsak enzimalkotó. az íny vérzésével. borsó. . A zöld növényi részek valamint a máj tartalmaz nagyobb mennyiséget belole. Napi szükséglete 1. Különösen sokat tartalmaz a narancs. Napi szükséglete ugyancsak 1. abortusz. Elsosorban a nukleinsav anyagcseréhez szükséges. bab. Az E-vitamin (kémiai nevén alfa-tokoferol) a nemi hormonok termelésére van hatással. az ellenállóképesség csökkenése lép fel. Hiányában növekedési zavarok.

A szivacsos állomány csontlemezkék és csontgerendácskák hálózatából áll. A hús. A parathormont a mellékpajzsmirigy. A csontsejtek kihegyesedők nyúlványosak. A kalcitotnin hatása ezzel ellentétes. tömör. Egy-egy központi csatorna (Haverscsatorna) körül a mikroszkópi képben koncentrikus körökben helyezkednek el. A csontok csontszövetből állnak. de még az emlősök sem lennének képesek a járásra). jellegzetes elrendeződést mutatnak. A parathormon fokozza a csontok kalciumleadását. Napi szükséglete 25 mg. Külső felszíne sok kollagén rostot tartalmaz. különösen a nagy megterhelésnek kitett részek. a legnagyobb teherbírást érjék el. valamennyi csont felszíni rétegét képezi. Fő funkciója a csont képzése. a parathormon és a kalcitonin együttműködése alakítja ki. A statika szabályai szerint helyezkednek el úgy. Csontsejtekből és sejtközötti állományból álló kemény. Az emberben lévő kalcium 99%-a a csontokban van. A csontszövet a csontokban tömött csontállományt vagy szivacsos csontállományt képez . A szervetlen sók közül a legfontosabbak a kalcium. illetve a csontszövet kalciumtartalma között. . A csontsejtek térbeli elrendeződése szabályos. ezzel csökkenti a vér és a szövetek közötti folyadék kalciumszintjét. A gerincesek vázát legnagyobb tömegben csontszövet építi fel. hogyan történik a csont Ca-ion tartalmának szabályozása! Ismertesse a hosszú csöves csontok felépítését. A csontok belsejét a általában a szivacsos állomány tölti ki. de termel kalcitonint a mellékpajzsmirigy is. nyúlványaik révén kapcsolatban állnak egymással. A csontszövet rugalmasságáért a szerves. hogy a lehető legkevesebb anyagfelhasználással. hogyan szolgálja ez a szerkezet a funkciót! Mutassa be a csontok összeköttetésének típusait! A csontszövet az egyik támasztószövet típus. A kétféle csatonában hajszálerek gondoskodnak a szövet táplálásáról. A csontlemezek egymással párhuzamosan futva képezik a csontok tömött állományát.és magnézium-karbonát valamint a kalcium. A tétel: A csont Ismertesse a csontszövet felépítését! Ismertesse a csont kémiai összetételét! Mutassa be. A sejtközötti állomány szerves anyagokból és szervetlen sókból áll. a csontsejtek táplálása. az anionok közül a fluorid érdemel említést. A lemezek és a gerendácskák . Emellett a lényegesen kisebb mennyiségben előforduló kationok közül a kálium. ez a hormon fokozza a kalcium beépülését a csontokba. Felnőtt egészséges emberben ez a folyamat egyensúlyban van.hasmenéssel és súlyos idegrendszeri károsodásokkal jár. hogy a madarak nem tudnának repülni. amely a térben hengerpalástnak felel meg. A csontok felületét a csonthártya burkolja. elősegíti a kalcium visszaszívódását a szűrletből és segíti a bélből való felszívást is. mutassa meg. (Ha a csontok tömörek lennének. 17. a máj. Működésével emeli a vér kalciumszintjét. A tömött csontállomány nagyon kemény. a vese tartalmaz nagyobb mennyiséget belole. A Havers csatornákat keresztben Volkmann csatornák kötik össze. az oszteon. amely erekben és idegekben gazdag kötőszövet. rugalmas szövet. belső felszínét csontképző sejtek alkotják. A szervezet kalciumforgalmának szabályozása nagyjelentőségű a csontszövet kalcium ellátottsága szempontjából. de állandó kalciumforgalom van a szövetek közötti folyadék és a vér. a kalcitonint a pajzsmirigy termeli elsősorban. A benne található idegvégződések révén érzékelést is végez.és magnéziumortofoszfát. A kalciumforgalmat a két hormon. amely a sejtekkel együtt csontlemezeket hoz létre. E két hormon termelődését a vér kalciumszintje szabályozza. Egy-egy ilyen henger a csontszövet működési egysége. Legerősebben a nagyobb csontok középső darabjaiban fejlett. keménységért és szilárdságáért pedig a szervetlen összetevők a felelősek. A szerves anyagok (gyűjtőnevén osszein) legnagyobb tömegükben fehérjék és különböző glükoproteidek. a csontváz tömege úgy megnőne. A sejtek közé rakódik be a sejtközötti állomány ásványi só és kollagén rost anyaga.

Típusaik szerint lapos csontokat és csöves csontokat különböztetünk meg. amelyben vörös csontvelő található. ilyenek például a lábszárcsontok. Adott esetben képes vörös csontvelővé visszaalakulni. Összenőnek például a kereszt és ágyékcsigolyák és a lábtőcsontok és a lábközépcsontok összenövéséből alakul ki az egységes csűdcsont. viszonylag kis keresztmetszetűek. ezt nyeregizületnek (vagy ellipszoid izületnek) nevezzük. Belül szivacsos állomány tölti ki őket. Kívülről az izületi tok burkolja be. amelynek felszíni rétege folyamatosan megy át a csonthártyába.A csontok üregrendszereit csontvelő tölti ki. tömött csontállomány képezi. A lapos csontok nagyfelületűek. szilárdságra van szükség. ez tölti ki a csontok . Legjellemzőbb az emlősök gerincoszlopában. Porcos kapcsolódás esetén a két csont nincs közvetlen kapcsolatban egymással. A varratos kapcsolódás ugyancsak nagyon stabil kapcsolódási mód. ahol nagyfokú stabilitásra. ezekben sárga csontvelő van. a koponyacsontok stb. . A csontok összekapcsolódása teszi lehetővé a vázrendszer mozgatását. porcos kapcsolódásról és izületes kapcsolódásról. elmozdulás nem jöhet létre. amelyeket vékony kötőszöveti réteg szegélyez Idősebb korra a varratok fokozatosan elcsontosodnak. ez az izületi árok. az egyik domború. A két csont egymáshoz képest egyáltalán nem tud elmozdulni. Végeik jellegzetesen kiszélesednek. ahol a csigolyák között lapos porckorongok biztosítják az illeszkedést. az izületi üreget. A madarak vázrendszerében a repülés miatt számos csontkapcsolat összenövéssel válik igen stabillá. A magzati életben. A lapos izületek esetén . ez feszes izület. Kapcsolódási módjuk alapján beszélhetünk a csontok összenövéséről. Két csont között a legstabilabb összekapcsolódási mód a csontok összenövése. Az illeszkedő csontvégeket üvegporc borítja és tömöttrostos kötőszövetből álló izületi szalagok kapcsolják egymáshoz. A csöves csontok henger alakúak. majd az újszülött állatokban csak vörös csontvelő van. amelyek az illeszkedő csontok számára bármilyen irányú mozgást biztosítanak szabad ízületeknek nevezzük. például a majmok ujjperceinek kapcsolódása. például a gerincesek combcsontizülete. a szegycsont. a szalagok valamint a tok közötti szabad teret. A sárga csontvelő nagyobb része zsírszövetből áll. ez az izületi fej. Közöttük porcszövetből álló képződmény található. azok üregrendszerében pedig vörös csontvelő található. például az emlősöknél. A hengerizület csak egyirányú mozgást biztosít. A koponya egyes lapos csontjaiban levegő van. A varrat kötőszövetes összeköttetés két csont között. ezek a vastag felszíni rétegtől eltekintve szivacsos állományból állnak. Kialakulásuk és alakjuk megszabja az illeszkedő csontok mozgási irányait. gyakran szabálytalan alakúak. Az evolúció során ott jön létre. Ilyenek például a lapocka. ez alakul át egyes csontokban sárga csontvelővé. és rövid csontok ilyenek például az ember ujjpercei. A koponyacsontok egy részére jellemző. amely nagyfokú mozgékonyságot biztosít a két csont számára. A csöves csontok méretük szerint lehetnek hosszú csontok. Két formája található a csontokban: a vörös csontvelő és a sárga csontvelő. Középső szakaszaik falát vastag. a másik homorú. Kétirányú mozgást biztosít például a majmok kéztő és alkarcsont izülete. Az izesülő csontfelszínek alakja egymásba illő. Belső rétege izületi folyadékot termel. például az emlősök keresztcsont és csípőcsont izülete. amelynek a csontok nekifeszülnek. belül üregesek. varratos kapcsolódásról. Azokat az izületeket. Az összekacsolódó csontok szélei fűrészfogszerűen illeszkednek egymásba. A vörös csontvelőben történik a vér alakos elemeinek termelése. Ilyen a gömbizület. Az ízületes kapcsolódás izülettel megszakított összeköttetés két csont között.

a kisebb peptideket bontja tovább lúgos közegben. Ennek megfelelően a sejtekben a sokféle folyamatot igen nagyszámú. Minden enzim csak meghatározott folyamatot katalizál. kiderült a vitaminok és az enzimek kapcsolata is. Az összetett enzimfehérjék nem fehérjetermészetű alkotórészei gyakran vitaminok. század új tudományága volt. amelyekből kis mennyiség szükséges. rendszerint összetett fehérje. hogy környezeti hatásokra szerkezeti változással reagáljon. illetve megállítson. 30-as éveiben már többféle enzim felépítését is megismerték. Biológia I.” Határozza meg az enzim fogalmát! Határozza meg a vitaminok fogalmát! Bizonyítsa példákon az enzimek és a vitaminok működésének kapcsolatát! Mondjon példát egyszerű és összetett fehérjékből álló enzimekre! Milyen életműködésekben játszik szerepet a pepszin.nagyfokú specifikusság jellemző. a szervezet számára elengedhetetlenül fontos szerves vegyületek. Fehérjetermészetükből következik.szemben a legtöbb szervetlen katalizátorral . proteid. amelyek szintén fehérjének bizonyultak.Egyszerű fehérje például a pepszin.) és válaszoljon a kérdésekre! „A molekuláris biológia a XX. ilymódon bizonyos folyamatokat elindítson. Végül a hasnyál erepszinje fejezi be ugyancsak gyengén lúgos közegben a fehérjebontást aminosavakká. a nikotinsav a B-vitaminok családjába tartozik. Már 1904-ben kimutatták az enzimek szerepét az anyagcserefolyamatokban. század 20-as. James Batcheller Sumner (1887-1955) amerikai biokémikus a babból előállított „ureáz” enzimet. a tripszin és a kimotripszin? Kifejtés: Az enzimek a sejtek biokémiai folyamatai katalizálják. Az enzimkatalízisre a szabályozottság a jellemző. A tripszin és a kimotripszin a hasnyál fehérjebontó enzime. Az enzimekre .B tétel: Az enzimekről Olvassa el az alábbi részletet (Fazekas-Szerényi. hogy az enzimek fehérjék. A pepszin a gyomorban savas közegben a polipeptideket kisebb peptidekre hasítja szét. hogy a fehérjékre jellemző sajátosságok az enzimekre mind érvényesek. ezért biokatalizátorok. John Howard Northrop (1891-1987) amerikai biokémikus a harmincas évek elején azonosította a pepszint. Enzimalkotórész például NAD+ koenzim. Számos enzim képes arra. amelynek koenzime a koenzim-A. összetett fehérje az acetilcsoportot szállító enzim. amelynek alapján kiderült . és ezáltal csak meghatározott anyag vagy anyagcsoport átalakulását segíti elő.Mindhárom enzim peptidkötéseket hidrolizál. A XIX. amelynek alapvegyülete. a tripszint és a kimotripszint. És éppen ezért elégséges rendszerint igen kevés. Valamennyi enzim katalitikus hatású fehérje. Gyökerei az anyagcserekutatásokhoz kapcsolódnak. egymástól szerkezetében eltérő enzim katalizálja. A vitaminok olyan. .-II.

a torokban találhatók a torokmandulák. és a táplálékkal bekerült baktériumok fertőzése ellen védik a szervezetet. a rágóizmokkal. csontos szájpadlás. levél alakú vagy körülárkolt ízlelőszemölcsök. a fogakkal és az arcizmokkal együtt. Működésük a táplálék megragadása. 4 szemfog. és a hőszabályozás (lihegés) folyamataiban is. Emésztőenzimje a nyálamiláz. agyidegeken keresztül érkezik a nyálmirigyekhez. A nyelv a főleg a nyelvcsontról eredő harántcsíkolt izomszövetből álló izmokból tevődik össze. A mandulák működése nem függ szorosan össze a táplálkozással. A nyelés összetett reflex. A felső harmadában harántcsíkolt izmok. A garatból indul ki. A nyelés során a falattá formált élelem a nyelőcsőbe kerül. a nyelv alatt helyezkedik el. Az említetteken kívül kismértékben részt vesz még a légzés. A perisztaltikus mozgást és az izomgyűrű megnyílását a bolygóideg paraszimpatikus hatású rostjai serkentik. A maradandó fogazat 32 fogból áll. A külső réteg alatt a különleges csontszövetből felépülő dentinállomány következik. de befolyásolják a beszédképzésben a hang egyéni színezetét is. ahonnan a végrehajtási utasítás a VII. Ez egy bonyolult reflexfolyamat. Az egyes szakaszok makroszkópos és mikroszkópos felépítését. ebből 8 metszőfog. az alsó harmadában sima izomszövet veszi körül. A szájüreg összeszűkülő része a torok. A nyelv részt vesz a rágásban. melynek tetejét az elől kemény. A nyelőcső alsó felében a falat már akaratunktól függetlenül perisztaltikus mozgással jut a gyomorba. A három pár nyálmirigyünk a szájüregen kívül helyezkedik el. majd a rekeszizmot átfúrva a gyomor szájánál torkollik a gyomorba. A fog koronára. innen indul a légcső. Alját a nyelv és a mozgatóizmai. Itt találhatók a garatmandulák is. Részt vesz a nyelv a táplálék nyállal való összekeverésében. hogy a tápcsatorna kezdeti részében vannak. a nyelőcső és a fülkürt. csupán annyiban. Az állkapocs alatti mirigyek.5 liternyi nyál. A garatba torkollanak az orrüreg. A szájüregben találhatók a fogak és a nyelv. A nyálmirigyek váladéka a napi mintegy 1. a garat. gyökérre osztható. ide önti a váladékát a három pár nyálmirigy is. az állkapocs mögött. felaprózása. A szájüreg az ajkaktól a torokig terjedő üreg. . A fogak a felső állcsontba és az állkapocs fogmedreibe ékelődnek. a nyelőcső és a gyomor. A nyelés központja (mint valamennyi nyálkahártya reflexé) a nyúltagyban van. A fognyak a korona és a gyökér találkozásánál található. a nyelv ízlelőbimbóiban keletkezett ingerület a nyúltagy nyálelválasztási központjába kerül. ezen helyezkednek el az ízérző fonál alakú. A falat nyelőcsőbe irányítását és a légcső védelmét biztosítja a nyeléskor záródó. a nyelésben. a foggyökeret kívülről cementállomány borítja. Felszínét nyelvhátnak is nevezik. egymást keresztező szakasza. és a IX. gomba alakú. az ízérzésben és nem utolsósorban a beszédben is. tehát a garat a tápcsatorna és a légzőrendszer közös átmeneti. a szájüreg. de kivezető csövük a szájüregbe nyílik. fognyakra. csak izmokból felépülő szájpadlás képezi. működését és szabályozását! Mit tud az egészséges táplálkozásról? Az ember előbelének szakaszai a szájüreg. A fogbél erekben gazdag és benne van a fog idege is. A tétel: Az ember előbele Ismertesse az előbél szakaszait. oldalait a pofák határolják. mint a nevük is mutatja. A koronát zománc fedi. 8 előzápfog és 12 utózápfog. a falatot akaratlagos nyelvmozgással juttatjuk a garatba. A tápcsatorna kezdeti szakaszának működése tehát igen sokrétű. A garat és a nyelőcső elülső részének harántcsíkolt izmai akaratlagosan összehúzódva továbbítják az ételt. Működésük reflexes. amely megnedvesíti a táplálékot. A két nyelv alatti mirigy az állkapocs belső oldalához simulva. amelyek nyirokszervek. a mellkasban a légcső mögött halad. A nyelőcső körülbelül 25 cm hosszú. légzéskor felnyíló gégefedő porc.18. a nyálkahártyát. hüvelykújjnyi vastagságú izmos falú cső. hátul a lágy. így megkönnyíti a rágást és a nyelést. az állkapocs alatt találhatók. ezen belül a fogbél található. elkezdi az összetett szénhidrátok bontását. a keményítőt maltózra bontja. Eközben a gyomorszájnál lévő izomgyűrű elernyed. Közülük a fültőmirigyek a fülek alatt helyezkednek el.

különösen a hagyományos konyhatechnikában. Emellett a gyomor nyálkahártya vastag nyákréteget is termel.minél több legyen a növényi rostot. amelyek jelenléte – főleg a vastagbél egészséges működése szempontjából – nélkülözhetetlen. Az egészséges táplálkozáshoz az energiát is szolgáltató szerves tápanyagokból. A gyomor működésére a vércukorszint csökkenése is serkentőleg hat. Ehhez testtömegkilogrammonként 4–5 gramm szénhidrát felvétele szükséges. A főzés és a sütés. tojás stb. A gyomornedv elválasztása feltétlen reflexes folyamat. A napi energiaszükséglet legfeljebb 30 %-át fedezhetik a táplálékban elfogyasztott zsírok. Amit lehet nem olajban. A felsorolt táplálékok természetesen nem csak fehérjét tartalmaznak. amely bevonja a nyálkahártyát és megvédi a gyomor belső falát a sósav ártalmas hatásától. A kellő mennyiségű növényi rost elfogyasztása a bélcsatorna egészséges működésének alapfeltétele. főleg . és éhségérzetet vált ki. hogy az étrendben . hüvelyesek. vitamint és ásványi sót tartalmazó ételek aránya. 60% növényi eredetű fehérjét (burgonya. gasztrint termel. körkörösen futó és ferde lefutású simaizomszövetből álló izomzat borit be. Zöldséget és gyümölcsöt naponta kell fogyasztani. az állati zsírt növényi olajjal kell helyettesíteni. a fehérjékből. 40% állati (hús. a rekeszizom és a máj alatt. Fogyasztásuk ezért előnyös Az ember napi mikroelem szükségletét 0. amikor a táplálék a szájba kerül. majd bizonyos idő után adagonként a vékonybélbe juttatja tovább. és fokozza a váladéktermelést is. A növényi zsírok fogyasztása (olaj. alkotórészeik nem kerülnek felszívódásra. Belső felszínét mirigyeket tartalmazó nyálkahártya borítja. meg-megkeveri a táplálékot. A gyomor szöveti hormont. A kemény vizekben viszonylag sok a feloldott kalcium és magnézium. Ez azt jelenti. amelyet kívülről hosszanti. Ez testtömeg-kilogrammonként legfeljebb 1 gramm zsír fogyasztását engedi meg. A hasüreg felső részén. A gyomornyálkahártya termeli a napi mintegy 1 liternyi gyomornedvet. Központja a nyúlvelőben van. amely serkentőleg hat a következő bélszakaszok működésére.). Az izommozgást és a mirigyek tevékenységét a bolygóideg paraszimpatikus rostjai serkentik. Ezzel szemben a félelem és a szorongás csökkenti a gyomor működését. Ezeket a rostokat az emberi emésztőenzimek ugyan nem tudják felbontani. páratlan szerv. középső nagy öblének alja a gyomorfenék. mert ez oltja leginkább a szomjúságot. amely felerésznyi sósavat és fehérjebontó enzimet. A tápcsatorna kelőbele a gyomorvégnél fejeződik be. margarin) egészségesebb. a zsírokból és a szénhidrátokból megfelelő arányban kell fogyasztani. A gyomornedv elválasztása akkor kezdődi meg. Az egészséges táplálkozás alapvető feltétele az is. percenként átlagosan ötször. rizs. Ezért az ételek elkészítéséhez minél kevesebb zsiradékot kell felhasználni. Fehérjéből kell fedezni a napi energiaszükséglet mintegy 12 %-át. Ha üres a perisztaltika éhségérzetet vált ki. kenyér stb. A természetes vizek élettani értékét a bennük feloldódott ásványi anyagok határozzák meg. A vízpótlás legegészségesebb formája a tiszta édesvíz fogyasztása.A gyomor egy horog alakú.a megfelelő mennyiségű és egészséges összetételű gabonaféléken kívül .3–10 %-ban biztosíthatja a természetes ivóvíz. Naponta átlagosan 2–3 liter vizet kell fogyasztanunk. A harag és a gyűlölködés a gyomornyálkahártya vérbőségét fokozza. ha nagyobb a szervezet vízvesztése. akkor még ennél is többet. amelyre az embernél is feltételes reflexek épülnek. A napi energiaszükséglet 50–60 %-át szénhidrátok fogyasztásával kell biztosítani. A pszichés állapot is hatással van a gyomor működésére. sok felesleges zsírt juttathat az emberi szervezetbe. Ha tele van. A gyomor falának izomzata perisztaltikusan mozog. mert elsősorban a telített zsírsavak nagy mértékű fogyasztása kedvezőtlen hatású. tej. hogy testtömeg-kilogrammonként legalább 1 gramm fehérjét kell elfogyasztani naponta. mint az állati zsíroké. A nyelőcső betorkollásánál van a gyomorszáj. de ezek a képezik azt a „ballaszt anyagot”. enyhén balra tolódva helyezkedik el.). pepszint tartalmaz. de viszonylag magas a fehérjetartalmuk. Ugyanakkor a vékonybél szöveti hormonja a gyomor működésére gátlólag hatnak.

amelyek lényeges külső tulajdonságaikban és belső felépítésükben megegyeznek. mert rengeteg felesleges kalóriát juttat a szervezetbe. magas energiatartalmú ételek rágcsálása viszont a lehető legártalmasabb. A ma használt fejlődéstörténeti rendszerek az egyes csoportok . majd válaszoljon a kérdésekre! „Az élővilágot hosszú időn keresztül két nagy „országba” .). végül is. …. hogy naponta többször. mert aktív helyváltoztató mozgásra általában nem képesek. Ez egyenletessé teszi a bélcsatorna működését. kulturált körülmények megteremtése. abban a kérdésben nincs vita. hanem inkább mikrohullámú sütőben vagy grillező készülékben elkészíteni. Bár a gombák csoportja kezdettől fogva nem kis nehézséget jelentett. Ezek a korszerű konyhatechnikai eljárások jelentősen csökkenthetik a szervezetbe kerülő lipidek mennyiségét. és egymás között párosodva termékeny utódok létrehozására képesek. Eszerint a rendszerezés szerint valamennyi magasabb kategória magába foglalja az alatta lévő kisebb rendszertani egységeket. Az ízléses terítés. B tétel:Az élővilág rendszerezéséről. Bevezette a faj fogalmát. egy kategóriába kerültek azonban olyan növények is. a megszokott ritmus betartása. de másban nem hasonlítottak egymásra.-II. amelyek segítségével a fajok áttekinthetőkké váltak. mint az eukarióta egysejtű és az eukarióta soksejtű szervezetek között. eukarióta sejtek között sokkal jelentősebb különbségek vannak. a nyugodt. Linné valamennyi addig ismert fajt ellátott latin névvel. a rendszerezés alapegységét. mint „hasadó gombák” A mai korszerű rendszerek szakítottak a hagyományos. családokba. Linné megalkotta a rendszertani kategóriákat is. a rendeket osztályokba.” Ki rakta le a rendszerezés tudományos alapjait? Miért tekinthetők az első rendszerek mesterséges rendszereknek? Mi a különbség egy mesterséges és egy természetes rendszer? Mit értünk fejlődéstörténeti rendszeren ? Ismertesse a korszerű rendszerek fő csoportjainak osztályozási szempontjait! Kifejtés: Az élővilág áttekintésére szolgáló rendszerezés ma is használatos alapjait Karl Linné svéd természettudós rakta le az 1735-ben megjelent meg „A természet rendszere” című munkájában. prokarióta és a már sejtmaggal rendelkező . a vonzó tálalás. Felfelé haladva mind több fajt tartalmaznak. a növények és az állatok országába sorolták. és megfogalmazta elnevezésük szabályait is. viszonylag keveset kell enni. mert nem voltak rokonok Rendszere ezért mesterséges rendszer volt. a fotoszintézisre nem képes szervezeteket pedig az állatok közé sorolták. a nemzetségeket magasabb rendszertani kategóriákba. amelyek a porzók vagy a bibék számát tekintve megegyeztek ugyan. valóban csupán növények vagy állatok kerültek a rendszerezők elé. két főcsoportos felosztással.nem zsírban kell kisütni. hogy a fotoszintetizáló egysejtűeket a növények. az osztályokat törzsekbe rendezte. A mikroszkópos vizsgálódások megindulását követően az egysejtű szervezetek felfedezése tovább bonyolította a helyzetet. könnyen el lehetett igazodni benne. a kérdés megoldódni látszott. Rendszere egyszerű volt. hogy a még sejtmag nélküli. hiszen színanyagaik nincsenek. Végül a törzsek a növények vagy az állatok országába kerültek. Az étkezésben rendkívül fontos a rendszeresség. Az egészséges táplálkozáshoz az is hozzátartozik. A baktériumok azonban a gombákhoz hasonlóan nem illettek egyik csoportba sem. Az étkezések közötti. a nyugodt és alapos rágás a jó étvágy és az egészséges emésztés elengedhetetlen feltétele. ám azok egyre kevesebb közös tulajdonsággal rendelkeznek. részleteiben jelentősen eltérő rendszerek mellett törnek lándzsát megalkotóik. Végül merev sejtfaluk alapján a növények közé kerültek. Bár nagyon sokféle . Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. hiszen szabad szemmel történő vizsgálódás során. a növények közé kerültek. Azzal. mivel aktív helyváltoztató mozgásra nem képesek. ugyanakkor az állatok közé sem lehetett sorolni őket. a családokat rendekbe. Eszerint egy fajba tartoznak azok az élőlények. Meghatározott szempontok szerint nemzetségekbe sorolta őket. A növényeket a virágokban található a porzók és a bibék száma szerint csoportosította. Ez érthető.

Ilyenek a baktériumok. Az ugyancsak heterotróf anyagcseréjű gombák pedig lebomló anyagokkal táplálkoznak. és a rendelkezésre álló legtöbb ismeretet próbálják a rendszerezéshez felhasználni. ezért a fejlődéstörténeti rendszerek természetesek. a heterotróf állatok a fogyasztók. A fentiek alapján a mai korszerű rendszerek az élőlényeket három nagy körbe és azon belül öt országba sorolják : Sejtmag nélküli szervezetek: Prokarióta egysejtűek országa Sejtmagvas szervezetek: Egysejtű eukarióták Eukarióta egysejtűek országa Soksejtű eukarióták Növények országa Gombák országa Állatok országa . Az eukariótáknak már van sejtmagjuk. a prokarióták.feltételezett rokonsági kapcsolatai alapján készülnek. A prokarióták a legegyszerűbb felépítésű egysejtű szervezetek. hiszen energianyerés céljából növényeket vagy más állatokat fogyasztanak. . az ősibb típusaik még egysejtűek. például az óriás amőba. elkülönült sejtmagjuk még nincs. hogy a három nagy fejlettségi szint. A korszerű rendszerek szakítottak ezzel a „két országra” történő felosztással. vagy a zöld szemesostoros. A fejlettebbek eukarióták már sok sejtből állnak. A rendszerezési alapelv az. Felosztásuk a táplálkozás módja szerint történik: az autotróf növények a szerves anyag termelői. Az elfoglalt helyük a feltételezett származási kapcsolataikat is tükrözi. az egysejtű eukarióták és a soksejtű eukarióták egy-egy fő csoportot képeznek. Valamennyi élőlényt hosszú időn keresztül vagy a növények vagy az állatok közé sorolták.

ám ismerünk legyek (például a konytvirágok esetében). gyakran kutatnak élősködők után a legelő szarvasmarhákon seregélyek. a viszony jele 0. csigák (például nálunk a kapotnyak). Ugyanakkor ezekben a példákban is jól tükröződik a kölcsönhatás jelleg: például. főleg méhek és poszméhek végzik. amelyet magyarul gombagyökérnek is szoktak nevezni. Hasonlóan alkalomszerű. hogy két faj egyedei kerülik-e egymást vagy éppen vonzódnak a másikhoz ? Eldönthető-e megfigyelés vagy kísérlet útján. a hátrányos hatást — jellel jelöljük. A megporzást általában rovarok. A honi növények közül ilyenek a lucernák. amelyeket csak néhány poszméh faj képes megporozni. Két formája ismeretes. A tétel: Populációs kölcsönhatások Mondjon példákat arra. kölcsönösség. de az egyik populáció számára nélkülözhetetlen mutualista kapcsolat az állatok általi virágmegporzás valamennyi formája. Az is nyilvánvaló. Akár a zebrák. közvetett. A . mi mutatja a különbséget ? Milyen megfigyelés vagy kísérlet igazolhatja. madarak (például a golgotavirágok. mert az algabevonat miatt a sekély parti vízben felismerhetetlenné válik. hogy a zsákmányoló populáció számára előnyös a másik populáció elfogyasztása. a fényszegény gyepszintben élő faj elszívhatja az őt árnyékoló populáció elől a vizet stb. ha egy zsákmánypopuláció egyedszáma lecsökken az hatással van a zsákmányoló populációra is. a talajban. a vízben egyaránt. amelyektől a rák nem is akar megszabadulni. Az evolúció során ez a viszony akkor vált szorossá. Jellegében. alkalomszerű mutualizmus. A gomba általában vizet vesz fel és ionokat juttat a növényeknek. Kialakulhat mikroorganizmusok. Az előbbi a fenyőfélékre és a lombos fákra jellemző. számos tengeri rák kültakaróján telepszenek meg zöldmoszatok. A zebrák kiválóan hallanak. „Tisztogató mutualizmus” hazai viszonyok közepette is megfigyelhető. A mindkét populáció számára előnyös kapcsolatok gyűjtőneve mutualizmus. A zebrák és a struccok is őrszemet állítanak. kolibrik). Olykor a gombák növényi hormonokat vagy hormonhatású anyagokat is termelnek. Ugyancsak alliancia a „rejtegető mutualizmus is”. a másik. Hasonló viszony van az orrszarvúak és a vízilovak valamint az őket a külső élősködőktől megszabadító pásztorgémek között. A mutualizmus a legkülönbözőbb élőlénycsoportok között létrejöhet. Tipikus példája az együtt legelő struccok és zebrák vagy antilopok kapcsolata. hiszen nehezebben tudja megszerezni a táplálékát. növények és állatok között. a mikorrhiza. Egyik ilyen kapcsolaz az allaiancia. ha egy populáció egy másik populációval táplálkozik. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének biotikus faktorait. a struccoknak viszont a szemük jobb. gombák. ha például elfogja a másik elől a fényt stb. amikor egy-egy fajra szűkült le a megporzó állatok köre. vagy az orchideák közül a bangók. Ha a kapcsolat az egyik fél számára teljesen közömbös. hogy az egyes populációk hogyan hathatnak egymásra! Hogyan ismerhető fel a szimbiózis és a parazitizmus. amely két populáció közötti laza. mind a két csapat azonnal menekül. Ezek figyelembevételével szoktuk a kapcsolatokat csoportosítani. Az előnyös hatást +. A populációs kölcsönhatások előnyösek is és hátrányosak is lehetnek az egyik. akár a struccok őrszeme riaszt. hogy egy kapcsolat szimbiózis-e vagy kommenzalizmus? Hozzon példát az emberi szervezeten belül szimbionta. cserébe pedig kész szerves anyagot kap. Gombafonalak és magasabbrendű növények tartós viszonya. az ektotróf és az endotróf mikorrhiza. a szárazföldön. sőt denevérek általi megporzást is. s ezek egészségünkre gyakorolt hatására! Az egy élőhelyen együtt élő populációk kölcsönhatásban vannak egymással.19. az elfogyasztott populáció számára viszont a viszony egyértelműen hátrányos. Közvetlen hatás például. közvetlenül vagy közvetve hatnak egymásra. parazita és kommenzalista élőlényekre. vagy akár mind a két vizsgált populáció számára is. tartalmában és mélységében igen árnyalt és nagyon sokféle lehet.

peterakó stb. vagy a bolyukba hurcolják azokat és gondoskodnak róluk. A kommenzalizmus magyarul asztalközösséget jelent. fogyasztják el. például a barna gyűrűstinorú csak az európai vörösfenyővel él együtt. ugyanis a csíraszervezet önmagában nem képes vizet és tápanyagot felvenni. szünókia. A kommenzalizmus egy másik formája az együttlakás. amelyekből oxigénhez jutnak. de a sejtekbe nem nőnek bele.gombafonalakkal kapcsolatba kerülő gyökerek rövidebbek és vastagabbak lesznek. azok táplálkozási maradékait fogyasztó populációk. Például. hogy a járomspórás gombák vagy a fejepenészek gombafonálzata nélkül a kicsírázott növény nem tud továbbfejlődni. Az együttlakó populáció úgy húzódik egy másik populáció közvetlen közelébe. A pillangós virágúak gyökérzetében Rhizobium baktériumfajok élnek a növényi sejtekkel szoros együttélésben. ezért ezeket a gombafonalak bocsájtják rendelkezésre. A nagyobb madárfészkek például szinte nyüzsögnek a különböző rovaroktól. amikor az egyik populáció a másik testváladékát fogyasztja és cserébe menedéket. ezért csapatostul kísérik a tarándszarvasokat és az ott hagyott maradékok jelentenek táplálékot számukra. Némely gomba esetében fajspecifikus a kapcsolat. A hangyák vendégei között azonban sok bogárfaj is akad. A tengerekben számos apró rák és halfaj keresi szívesen a helytülő csalánozók védelmet nyújtó közelségét. A tollal. édes váladékot termelő levéltetveket. bőrmaradványokkal. és ott hólyagszerűen kiszélesedve nagy felületet hoznak létre a gombafonal és a növényi sejt között. Ezek mentén kénbaktériumok és mélytengeri kagylók élnek szimbiózisban. Ide sorolható a gólyafészkek oldalában költő verebek példája is. száradó csontok inas maradványaival táplálkozó Trox-bogarak csak madárfészkekből kerülnek elő. — kölcsönhatásokat. Gyüjtőnéven kommenzalizmusnak nevezzük a + . mert az élettevékenységek szinte minden körében megfigyelhetők az ilyen jellegű kölcsönhatások. Az ilyen típusú együttélés klasszikus példái a zuzmók . Ugyanakkor hiba lenne csupán erre a területre leszűkíteni. A növényevőknek is meglehetnek a maguk kommenzalista kísérői. például holyvák (az Atemeles nemzetség fajai) és hangyabogarak. parőkia.és sakálfajok. sok rövid oldalgyökeret fejlesztenek. az rendszerint tudomást sem vesz róla. mert védelmet remélnek az éber és harcos madaraktól. . A hófajdok azonban nagy hó alól a zuzmók kikaparására nem képesek. A gombafonalak sűrű tömegben borítják be a gyökereket. hogy a +. Afrikában például az oroszlánok zsákmánymaradványait különböző keselyű. sőt ellátást is nyújt. A szimbiózis meglehetősen szoros mutualizmus két populáció között. marabu stb. A kékvércsék például nem építenek fészket. Orchideáink nagy többségére az jellemző. A kék galamb faodvakba fészkel. (Kiegészítő anyag:Sajátos kommenzalista kapcsolat a beköltözés. hogy közben a másikat a legkisebb mértékben sem károsítja. hanem költésre a vetési varjak elhagyott fészkeit használják. Kalapos gombáink többségére ez jellemző. Ezért üresen álló odvakat foglal el és azokban neveli fel a fiókáit. 0 kapcsolatok legtipikusabb példáit a táplálékszerzésben találni.költő-. helyenként a sejt közötti járatokba is behatolnak. Jól ismert. amelyek fontos táplálékul szolgálnak a hófajdok számára is. Például a tarándszarvasok egyik fő táplálékát a tundrán a különböző zuzmófajok jelentik. Állatpopulációk között kialakuló szimbiotikus kapcsolat a szimfilia. Az elnevezés arra utal. Ebben az esetben egy populáció lakó-. a foltos hiéna. ám odú készítésére a csőre alkalmatlan. A magányosan költő pehelyrécék fészkeiket rendszerint a csértelepek közvetlen közelébe rakják. Tipikus kommenzalista kapcsolat a nagyobb ragadozók és a körülöttük élő. A baktériumok a kagylók kopoltyúiban élnek és a kénvegyületek oxidációjával nyert energiájukat megosztják a gazdasejtekkel. hogy a hangyák rendszeresen felkeresik a tápnövényükön táplálkozó. helyül más fajok által készített építményeket használ. Az endotróf mikorrhiza esetén a gombafonalak a növények gyökereinek a sejtjeibe is belenőnek. A több ezer méter mély tengeri árkok mentén kén-hidrogénben gazdag forró források törnek fel.

ragadozásról beszélünk. azzal táplálkozik. például a sárga fagyöngy. amelyek az egyik fél számára hátrányos. endoparazitizmus esetén a gazdaszervezet belsejében él. . — kölcsönhatások a populációk közötti alapvető viszony. A trópusi esőerdőkben önálló szintet képeznek a rátelepedett életmódot folytató epifiton fajok. Például a szagos mügés bükkösökben a bükk árnyékoló hatása teremti meg a szagos müge számára a létezés feltételeit. A rátelepedés sajátos formája a vitetés. amelyben egy populáció egy másikat valamilyen formában szállít. növényevésről.Valamilyen formában szinte minden populációt érint a predáció. ha állat.is. lényegesen gyorsabb mozgású fajokra kapaszkodva vitetik magukat. Az élősködő szervezet egy másik szervezet — a gazdaszervezet — testanyagaival táplálkozik. ha egy populáció puszta létével egy másik populáció számára biztosítja az életfeltételeket. Ilyen az antibiózis. amely során egy populáció — a predátor — részben vagy egészben egy másik populációt — a prédát — fogyasztja. A hiperparaziták lárvái egyes parazitaként élő rovarlárvákban — fürkészlegyek vagy fürkészdarazsak lárváiban — fejlődnek. Gyakori. a denevérek élősködői. Ilyenek az élősködő taplógombák. ezért fakultatív parazitáknak tekintjük őket.) A kommenzalista viszony legtágabban értelmezett kapcsolata. a parazitizmus is. A növényevés és a ragadozás között lényeges különbség. Az élősködés különleges esete a hiperparazitizmus. Ez az entőkia. hosszabb ideig nélkülük életképtelenek. a forézis is. amely bizonyos mikroorganizmus populációk. szívógyökereiket a gazdaszervezet faelemeibe növesztik és a vizet valamint a szervetlen ionokat szívják el. például a bujkálóhalak (Fierasfer-fajok) stb. a másik populációnak ebből azonban semmiféle előnye nem származik. sőt kisebb halak. hogy például a tengerek gályatartó halai más. a gyötrőszúnyog vagy a közönséges kullancs. Egyes rákok. melynek során a gombapopuláció anyagcsereterméke a baktériumok szaporodását . a vajvirág fajok stb.Előfordul. a malária kórokozójának. Hasonló populációs kölcsönhatás az élősködés. Ebben az értelemben forézis az emlősök szőrzetébe beleakadó termés. hogy egy egyed egy másik faj testének belsejében talál menedéket. baktériumok és gombák között lép fel. Közös sajátosságuk. csupán károsodik. Egy ragadozó populáció saját fajtársainak fogyasztása a kannibalizmus. az elszívott nyersanyagokat már maguk alakítják át szerves vegyületekké. A ragadozás prédája a zsákmány. Tágabban értelmezve vitetés minden olyan kapcsolat. Mikroroganizmusok között. Ha a préda növény. A rovarfogó növényeket ragadozónak tekintjük. A +. — kölcsönhatások olyan populációs kapcsolatok. Tágabban értelmezve ez olyan populációs kapcsolat. hogy táplálkozás után elhagyják a gazdaszervezetet. A zsákmányul szolgáló populáció és a ragadozó populáció egyedszámának alakulása között összefüggés mutatható ki. állat. Ektoparazitizmus esetén a parazita külső testfelületen él. a denevérlegyek a gazdaszervezetet nem hagyják el. hosszabb ideig is képesek a gazdaszervezet nélkül élni. A élősködés egy sajátos formája a növényvilágban előforduló félparazitizmus. epőkia. a lázállatkának terjedése a foltos maláriaszúnyog által stb. tengeri uborkák belsejében tartózkodnak vagy oda menekülnek veszély esetén. A madarak tollazatában élő rágótetvek. A 0. Közülük legismertebbek a broméliák és a különböző páfrányfajok.és növénypopulációk között egyaránt előfordul. Ezek az obligát paraziták. Ektoparazita a gerincesek vérével táplálkozó marhabögöly. számos típusa ismert. A mi éghajlati körülményeink között különböző kéreglakó (kortikol) moha.rendszerint lényegesen nagyobb testű állatok kültakaróját vagy külső vázát. A félparazita szervezetek. Fotoszintetizálnak. a fürkészdarazsak lárvái. hogy a növényevés során a préda rendszerint nem pusztul el.és zuzmófajok állnak hasonló viszonyban az aljzatul szolgáló szervezetekkel. A kommenzalizmus növényvilágban és állatvilágban egyaránt elterjedt formája a rátelepedés. A tengerek életközösségeiben a helytülő életmódot folytató állatok gyakran használják aljzatul egyes .

Fontos tényező volt az elszigetelődés is. Sivatagos. például a fokhagyma. félsivatagos területeken a korlátozott vízkészlet következtében helyezkednek el egymástól meghatározott távolságra a szárazságtűrő cserjék. kedvezőtlen hatású. A zeller által a talajba leadott anyagok gátolják a karalábé és a dohány fejlődését stb. életműködéseire stb. hogy bizonyos növények más növényekkel együtt ültetve nem fejlődnek megfelelően. majd oldja meg az utána következő feladatokat! „Az emberfajták kialakulása a szelekcióval végbement alkalmazkodás legfeltűnőbb következménye. Az egyedszám. hogy az ősi kaukazoidok köréhez állt közel. vagy a növény olyan vegyületeket ad le a környezetébe. mely már a modern mongolidok és europidok kialakulása előtti időben is élt.-II. Az egyik növénypopuláció lehullott leveleinek. Az emberfajták kialakulásában elsősorban az eltérő mutációk és a különböző környezeti hatások voltak meghatározó tényezők. A mikrorganizmusok egy része viszont kommenzalista. ezért "osztják fel" egymás között a rendelkezésre álló teret. a szem alakja és színe. Kompetítorok a ragadozó madarak is. a fej-vagy a lapostetű.meggátolja. maradványainak bomlástermékei között olyan vegyületek vannak. Magasabbrendű növényekre jellemző kölcsönhatás az allelopátia. Például az ecsetpenészekhez tartozó Penicillum és Aspergillus fajok olyan anyagcseretermékeket — antibiotikumokat — adnak le. sőt a növekedés ritmusa is…” . mongolidok. úgynevezett fitoncidokat tartalmaz. a haj színe és jellege. Ez a neutralizmus. Ez a versengés. parazita számos megbetegedést okozó baktérium. Ugyanakkor a növények között is számos olyan akad. de kommenzalisták az ember szőrtüszőiben megtelelepedő. A negyedik nagyrassz. a bőr. (Kiegészítő anyag: Az antibiózis és az allelopátia nem választható el élesen egymástól. Két populáció egymáshoz való viszonyát a populációk vizsgálatával el lehet dönteni. Például a dió komposztálódó lombjából felszabaduló juglin nevű anyag sok növény magja számára csírázásgátló hatású. ezek a marazminok. amelyek a baktériumok nagy többsége számára mérgezőek. az ivari partnerérét stb.) Élőhelyeiken a populációk szüntelen harcot folytatnak egymással a korlátozott mértékben rendelkezésükre álló erőforrásokért. a „komfortérzés” stb. negridok. változásának megfigyelésével következtetni lehet a közöttük lévő kapcsolatra. vagy a baktériumokat elpusztítja. sőt el is pusztulhatnak. amelyek a magasabbrendű növényekre hatnak gátlólag. vízért. hogy vízszükségletüket biztosítsák. Ilyen viszonynak tekinthető például egy nyíres talajszintjén élő erdei ganéjtúró bogár. Ember esetében szimbionta kapcsolat például a vastagbélben élő vitamintermelő baktériumokkal való viszony. A ma élő emberek túlnyomó többsége három nagyrasszba sorolható: europidok (kaukazoidok). a vadászterületért. de az is előfordulhat.igaz nagyon ritkán -.). –) és kompromisszumra kényszeríti őket. hogy két együtt élő populáció semmiféle hatással nincs egymásra. kizárólag elhalt hámot fogyasztó atkák is. Ismerünk olyan mikroorganizmusok által termelt anyagokat is. B tétel: Az emberfajtákról Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: I. mert csak így tudnak elég nagy gyökérzetet fejleszteni ahhoz. A nagyrasszok testfelépítése elsősorban a csontváz és a koponya tulajdonságaiban tér el egymástól. melyek kissé eltérő szelekciót okoztak. amely más populációk szaporodására. tápanyagokért stb. növények esetében a fényért. Más az arc felépítése. kompetíció valamennyi populációra nézve hátrányos ( –. Feltehető. a szaporodóképesség. Ez igaz a szimbiózisra és a kommenzalizmusra is. állatok esetében a táplálékért. Régóta megfigyelt tapasztalati tény. A természetben .. az orr alakja. és a lombkoronaszintben repkedő tarkaszövő lepke populációs kapcsolata. amely baktériumőlő hatású kémiai anyagokat. az ausztralidok (az ausztrál őslakók) kevés ma élő tagja egy ősi típust képvisel.

majd később az egyes populációik között megszűnhet a kapcsolat. A természetes szelekció nemcsak a kevésbé életképesek kipusztulását jelenti. és a fejlettségbeli eltérések az egyenlőtlen ütemű és különböző irányú társadalmi fejlődésből erednek. a szem alakjában és a növekedés ritmusában különböznek egymástól. a negrid és az ausztralid. ugrásszerűen jelentkező öröklődő tulajdonságváltozás. A mai embernek négy földrajzi alfaja vagy rassza (szokták a fajta kifejezést is használni) él a Földön. Az egyes rasszok az arc felépítésében. Az emberi populációk szabad keveredése a történelem során nagyfokúvá vált. mert alkalmazkodnak a környezetükhöz. Egy populáció a mutációk következtében sohasem egyforma egyedekből áll. A különböző rasszokhoz tartozó emberek házasságából született gyerekek (is) bizonyítják. a mongolid.Mit értünk mutáción? Mi a szelekció? Mit értünk a populációk elszigeteltségén? Mutassa be a ma élő emberi nagyrasszok jellemző tulajdonságait! Kifejtés: A mutáció hirtelen fellépő. Ezek az europid. napjainkra az emberfajták földrajzi elkülönülése kismértékű. azaz elszigetelődnek egymástól. A rátermettség tehát elsősorban nagyobb továbbszaporodási képességet jelent. az orr alakjában. ezért az egyes populációk egymástól eltérővé válnak. Az egyes populációk elfoglalva a számukra kedvező élettereket előbb elterjednek. Az elszigetelt populációk változó környezetében később más és más adottságok jelenthetnek szelekciós előnyt. hogy az emberfajták testileg és szellemileg tökéletesen egyenértékűek. A populáció egyedei közül a fennmaradásra és a továbbszaporodásra is a legtöbb esélyük a kedvező tulajdonságokkal rendelkező egyedeknek van. . hanem a legrátermettebbek fennmaradásbeli és szaporodásbeli előnyét is. Alapja a genetikai állomány megváltozása. a bőr és haj színében. Az egyedek változatossága az evolúció szempontjából nagyon fontos.

jogos kölcsönös információcseréről beszélni. hanem szinte folyamatosan adnak is információt a környezetüknek. A mirigyek egy része a testfelületre torkollik. Kémai kommunikáció a madarak kivételével valamennyi állatcsoportra jellemzőek. Ilyen riasztóferomonokat számos hal . Az információadás.20. A riasztóferomonok a fajtársakra nézve menekülésre késztető hatásúak. termikus és elektromos kommunikációról beszélhetünk. arra nem reagál. A diszperziós feromonok éppen ellenkezőleg. a fullánkcsatornába stb. amely adott közegen. csoportosulása figyelhető meg. A nyomjelző feromonok az emlősöknél például ivarok egymásra találását segítik. Már az egysejtűeknél is bizonyított feromonszerű anyagok jelenléte. és a hormon = serkenteni kifejezésekből származik. vizuális.) A feromonok a viselkedési választ tekintve több csoportba sorolhatók. A selyemlepke ivari feromonja például a bombykol egy alkohol. Az erdei vöröshangya feromonjai között oxovegyületek. az állatok által termelt többnyire illékony vegyületek szolgálnak. aldehidek és ketonok vannak. a jeleket értő és azt a saját számára „dekódoló” élőlényhez. poloskák – adott áttelelő helyen való összegyűlése ilyen hatású feromonok nyomán következik be. Ennek során az információt útjára bocsátó élőlény a közlemény tartalmát jelekké alakítja át. Különösen fejlett rovarok és az emlősök kémiai kommunikációja. mások a szájüregbe. illetve az érkező információ vételének általános szabályai az élőlények kommunikációjára is érvényes. A tétel: Az állatok kommunikációja Mit értünk kommunikáción ? Hogyan csoportosíthatók az állatvilág kommunikációs formái? Milyen állatcsoportokra jellemző a kémiai kommunikáció? Hol termelődnek a feromonok? Milyen kémiai összetételűek a feromonok? Hogyan csoportosíthatók kommunikációs tartalmuk alapján? Melyik állatcsoportra jellemző a vizuális kommunikáció? Melyek a vizuális kommunikáció típusai? Mit nevezünk az etológiában darwini antitézis elvnek nevezni? Mi jellemzi az akusztikus kommunikációt ? Hogyan képezik a leadott hangot az egyes állatcsoportok ? Mely állatcsoportok képesek ultrahanggal kommunikálni? Mit értünk érintési kommunikáción? Melyek a leglényegesebb tulajdonságok az állati és az emberi kommunikáció között ? A két vagy több állat között megvalósuló kölcsönös információcserét az állatok kommunikációjának nevezzük. Az információközlés mindaddig egyirányú. Az egyik állat helyvagy helyzetváltoztató mozgása információt szolgáltat egy másik egyed számára. érintési. Feromonok az állatok legkülönbözőbb testtájain termelődnek. de ürül feromon a nyállal és a vizelettel is. Az egyébként fejlett kommunikációjú madarak esetében eddig csupán egy fajnál (villás viharfecske) sikerült a feromonok kommunikációs szerepét kimutatni. a pherein = vinni. (Kiegészítő anyag: Az eddig megismert feromonok többsége egyszerű szerkezetű vegyület. Mivel az élőlények nemcsak kapnak. Az akusztikus kommunikáció hangjelzések leadása és azok felfogása és „értelmezése” révén történik. ahol feromontermelő mirigyek nyílásai vezetnek ki. Számos együtt áttelelő rovar – például katicabogárfélék. míg azt az információt fogadó másik egyed nem észleli. az egyedek szétszóródását eredményezik. (A feromon két görög eredetű szó. de territórium jelző funkciójuk is van. A gyülekezési feromonok hatására mindkét ivar tömörülése. A leadott kommunikációs jelzések alapján kémiai. A kémiai kommunikáció alapjául különböző kémiai információhordozók . Az emlősök feromonjainak egy része is közvetlenül a kültakaróra kerül. annak továbbítása. Ezeket gyűjtőnéven feromonoknak nevezzük. A mézelő méh dolgozójának kültakarójában 17 olyan pontot azonosítottak. Ilyen például a nyolc szénatomszámú propil-izobutil-keton vagy a hét szénatomos heptanon.) A feromonok kémiai „dekódolására” a kémiai érzékelés szolgál . A vizuális kommunikáció látható jelek segítségével valósul meg. az információs csatornán keresztül jut el az üzenetet felfogó. Észlelésében a fényérzékelő receptorok játszanak fontos szerepet.

szöcskék. A tücskök. A fényjelzésekre a nőstények ugyancsak fényfelvillantásokkal válaszolnak. de akadnak olyan fajok is közöttük. részben a hímek szexcsapdákkal történő összefogására ki is használja. frekvenciája tér.bőrsérülését követően sikerült igazolni. mozgásának középső szakasza. Ezt a növényvédelem részben kártevő előrejelzések formájában. A . hangszíne. ereje. A társak esetében segítheti a nemek egymásratalálását. Fény kibocsájtása ugyancsak információs tartalommal bír. Az emberi érzékelhető hangtartományhoz (1620 000 Hz) képest. Hasonlóan egyes csontoshalak is vázrendszerük két szomszédos elemének összedörzsölésével képesek akusztikus kommunikációra. és a méhek tapintással és hallással egészítik ki az információ átvételét. ezek „integető” mozgásában különbségek vannak. azaz a látás útján szerzett információ sok gerinctelen állatnál is. a másik kicsi. amelyek két állkapcsukat dörzsölik egymáshoz. Az állatok színe és rajzolata gyakran nyújt optikai információt a fajtársaknak.és időbeli sajátosságai egyaránt nagyon fontosak. Az integetőrákok számos faja ismert. számos állat képes az infrahang és az ultrahang érzékelésére is. de más fajbelieknek is. a legtöbb esetben ezek kombinációi fordulnak elő. (A csörgőkígyók csörgésének biológiai jelentősége ma mér tisztázatlan. kirepülnek és megkeresik a táplálékforrást. csökevényes. ezzel hívják fel magukra a figyelmet a fűben üldögélő röpképtelen nőstények előtt. Már Darwin is felfigyelt arra. Például a domináns kutya a farkát és a fejét magasra emeli. és olyan speciális hallóreceptorokkal kell rendelkeznie. de különösen a gerinces állatoknál a legfontosabb az egyedek és a fajok kölcsönös kapcsolatában. valamint a függőleges által bezárt szög megegyezik a táplálékforrás és a Nap által bezárt szöggel. A vizuális kommunikáció. A rezgőtáncban a nyolcashoz hasonló vonal mentén táncol a méh. sáskák. A felderítő útról visszaérkező dolgozók a kaptár belsejében táncba kezdenek. Az egyes vizuális kommunikációs formákat nem lehet élesen elválasztani egymástól. amelyek egyértelműen elkülönülnek a háttérzajoktól. amely ezeknek a hangoknak a felfogását is lehetővé teszi számára. A szentjánosbogarak hímjei repülés közben fényt bocsájtanak ki. A vizuális kommunikáció más eseteiben magának a mozgás tényének van jelentéstartalma. A vizuális kommunikáció egyik legmagasabb szintű formája a méhek táncnyelve. A kétéltűektől kezdődően alapvetően a tüdőből kiáramló levegő kelt hangot. A dürgés esetében például rendszerint a hím a színes dísztollait szétteríti stb. A kommunikáló állatnak olyan különleges jeleket kell kibocsájtania. ugyanis a csörgőkígyók gyakorlatilag süketek). másrészt vonzza a nőstényeket. ha a csónakból nem túl messzire dobva úszóval horgászunk!). a hangképzésüknek tehát biológiai funkciója van. A tücskök szárnyaik kitinléceit dörzsölik egymáshoz. majd. hiszen a kaptár belsejében meglehetősen sötét van. A szexferomonok a partner szexuális viselkedésére vannak hatással. A körtánc közben a kaptárban lévő méhek körülveszik . Valójában ez a táncnyelv is kombinált információközlés. Ezeket általában a nőstény termeli és a hímek segítségükkel nagy távolságból is képesek rájuk találni. hogy a fajon belüli társas kapcsolatokban szereplő kommunikációs jelzéseknél az ellentétes jelentést ellenkező mozdulatok teszik egyértelművé. és kabócák különböző mozgó testrészek kitines felületének összedörzsölésével képeznek hangot. Az állati kommunikáció szempontjából a hang hullámhossza. megtapogatják a táncolót. Az állat a nagy olló integető mozgásával egyrészt távol tartja magától a többi hímet. A hím integetőrák első lábpárjának csak egyik ollója fejlett. Hasonlóan a szexuális viselkedésforma kommunikációs eleme a dürgés is információs tartalommal rendelkező. Közeli lelőhelyet a körtánc. másik faj számára lehet riasztó jellegű stb. a sáskák egy része a lábukat dörzsöli össze vagy a szárnyuk pereméhez. (Ezért horgászati szempontból nem igazán jó ötlet a már zsákmányul ejtett halat haltartó szákban a csónak mellett a vízben tartanunk. távolabbit a rezgőtánc jelez. ennek megfelelően zárt genetikai programon alapuló mozgássorozat. A hangokkal való kommunikáció igen elterjedt információátviteli forma az állatvilágban. míg az alárendelt leereszti. megízlelik a hozott mintát. mivel irányjelzést nem kaptak.

azaz annak intenzitása fontos az információ tartalmát illetően.. hogy a mikroszkópban látni lehessen!. vagyis túlságosan kicsiny ahhoz. és önmagukban szaporodni sem tudnak. állati és emberi vírusbetegséget! A vírusokat sokáig csak valamilyen betegségeket okozó anyagoknak tekintették. Ezért nem találhatta meg Pasteur a veszettség kórokozóját! A vírusokról kiderült. hogy annak alapján a rá jellemző örökítő anyagot és fehérjéket állítsa elő. Az ultrahang érzékelésére egyes bagolylepke-fajok is képesek. Gondoljuk csak el. A lényeges eltérések ellenére az emberi és az állati kommunikációban számos közös elem is fellelhető. amely elsősorban a táplálékkeresést és a térbeli tájékozódást szolgálja. egy érintés. vagy egy erőteljes markolás. ez teszi lehetővé számukra a denevérek előli elmenekülést. csupán örökítőanyagból. hogy fertőző betegséggel állunk szemben. aki felállította a betegség baktériumelméletét. képtelen volt megtalálni a veszettség baktériumát! Nem lehetett semmi kétsége afelől. A vírus „elszaporodása” tehát valójában nem szaporodás. és nemcsak egy új vírust épít fel annak alapján. Így felépítésük és működésük sajátosságai miatt nem illeszthetők be az élővilág fejlődéstörténeti rendszerébeA vírusok nem érik el a sejtes szerveződés szintjét. A kórokozásuk alapja az. aktív mozgásra nem képesek. A testek kontaktusa információk átadására és átvételére is lehetőséget nyújt. de ez mint ahogy ő mondotta. csak az adott fajra jellemző jelkészletet tartalmazzák. és az azt körülvevő fehérjeburokból állnak. Ezzel szemben az emberi nyelv nyílt. Önálló anyagcseréjük nincs. szerves óriásmolekulákból álló rendszerek. Ugyanakkor a szavak digitálisak. egy simogatás. hogy egy sejtbe bejutó vírus örökítőanyaga kiszabadul a fehérjeburkából és a sejtet arra készteti. Az az ember. viszont az élettelen anyagokra jellemző módon kikristályosíthatók. . ezért fénymikroszkópban nem tanulmányozhatók. A sejt nem (vagy csak későn) ismeri fel az idegen örökítő anyagot. de akkor hol vannak a kórokozók? Pasteur biztos volt abban. Az információátadás ennél a formájánál nincs szükség közvetítő közegre.madárhang képzési helye az alsó gégefő. Az állati kommunikáció jelei vagy jelsorozatai mindig zártak.” Miért nem találhatta meg Pasteur a veszettség kórokozóját? Határozza meg a vírus fogalmát! Milyen felépítés jellemző a vírusokra? Hogyan terjednek el? Említsen meg néhány növényi. és bizonyos mértékű önállóságra szert tett. az elektronmikroszkóp megalkotása után került sor. ugyanis nem mutatnak életjelenségeket. Ezért nem tekinthetők a prokarióták őseinek. mennyi mindent fejezhet ki az emberi kommunikációban is! Az állatok kommunikációja az ember beszédéhez hasonlítva attól jelentős különbségekben tér el. Tüzetesebb vizsgálatukra azonban csak a felfedezésüket követően mintegy fél évszázaddal később. mivel nanométeres nagyságúak. Ennek során a sejt legyengül. hogy nem felelnek meg az élő anyaggal szemben támasztott követelményeknek. B tétel: A vírusokról Olvassa el figyelmesen az idézetet (Schneider. hogy valamilyen kórokozó szervezetnek feltétlenül jelen kell lennie. mert az információ közvetlenül jut el egyik egyedtől a másikig. hanem egyre többet. vagyis jelentésük a hangerőtől nem függ. Életünk és a mikróbák) majd válaszoljon a kérdésekre! …”Pasteur újra egy életmentő adománnyal ajándékozta meg az emberiséget! De egyvalami elmaradt ezúttal. A jelek rendszerint analógok. Az érintési kommunikáció az állatok közvetlen érintkezésén alapszik. Az emberi fül számára már hallhatatlan ultrahangok kibocsájtására és érzékelésére a denevérek és a delfinek képesek. míg az emlősök hangja a felső gégefőben keletkezik. alighanem valamilyen ultramikroszkópos lény lehet. hanem sokszorosítás. Feltehetően több száz millió évvel ezelőtt sejtekből kiszakadt. a szóképzés kombinációs lehetőségei végtelen számúak.

azaz a szerzett immunhiányos megbetegedés rövidítése. hozzá kell kapcsolódnia a sejt felületéhez. A prokarióták vírusai a fágok. a kanyarót és a himlőt is. (Elnevezése egy betűszó. és hüvelyváladék. Közülük legismertebbek a különböző bakteriofágok. Sok csonthéjas gyümölcsfa (szilva.egészséges működését nem tudja ellátni és akár el is pusztulhat. fajra jellemző fágjait ismerjük. A különböző prokarióta fajoknak külön-külön saját. az angol Acquired Immune Deficiency Syndrome. A vírus csak testnedvek útján (elsősorban vér. Ezért a vírusok kórokozó képessége.és körömfájás valamint a veszettség. cseresznye) idő előtti kipusztulását okozza vírusfertőzés. megint mások csak állati sejtekben képesek az elszaporodásra. Az állatok ismert vírusbetegsége a száj. A vírusbetegségek közül a hetvenes évek elejétől lépett fel az AIDS. mások csak növényi -. Ahhoz.) és közvetlenül a vérbe jutva képes fertőzésre. . A még egyelőre gyógyíthatatlan betegség halál oka rendszerint valamilyen – gyakran egyébként teljesen veszélytelen – fertőzés. az influenzát. egyes vírusok csak prokarióta sejtekben. Az emberi megbetegedések közül vírus okozza a náthát. ondó.) Kórokozója a HIV-vírus az emberi immunrendszer egyik féle sejtjeit. virulenciája nem általános érvényű. Ez a képesség a vírus fehérjeburkának összetételétől és szerkezetétől függ. Számos növényi megbetegedés okozója vírus. A növényi vírusfertőzések ellen hatékony permetezési eljárások nincsenek. a T-limfocitáit támadja meg. a fertőző májgyulladást. hogy a vírus be tudjon jutni egy sejtbe. A sejtből kiszabaduló vírusok azután újabb sejteket fertőznek meg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful